You are on page 1of 1

opinie

Kansen door krapte!


Tekst: Menno Lammers*

Er zijn voldoende kansen om in te spelen op de


arbeidsmarktproblematiek in de bouwsector.
Maar wie ziet ze en nog belangrijker, wie pakt ze?

De vraag naar arbeidskrachten in de bouwsec- komt nog eens bij dat de bouwsector concur- teur wordt. Het is namelijk niet altijd noodza-
tor neemt toe, terwijl de lage instroom, de ver- rentie ondervindt van andere sectoren, zoals kelijk om de werkinhoud te veranderen, maar
grijzing en de uitstroom van werknemers de industrie of ICT. wel de beleving of de werkomgeving. Mede-
zorgwekkende vormen aanneemt. De aanhou- werkers zijn het kapitaal van de organisatie.
dende krapte op de arbeidsmarkt kan de groei Imago Een derde oorzaak van arbeidsmarkt- De juiste man of vrouw op de juiste plaats en
van de sector zelfs in gevaar brengen. De problemen heeft te maken met de planning vertrouwen hebben in mensen is van groot
bouwwereld probeert dan ook uit alle macht van projecten en resources. De ‘masterplan- belang. Meer aandacht voor de juiste teamsa-
werknemers te lokken, bijvoorbeeld door aan- ning’ van Nederland kenmerkt zich door pie- menstelling in projecten zorgt voor een gro-
trekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden of ken en dalen. Zoals iedereen wel weet, zijn tere betrokkenheid en vergroot de loyaliteit.
aanbrengbonussen. Zijn deze maatregelen grondige voorbereidingen de basis voor succes.
pure noodzaak of waanzin? Tenslotte vissen Besluitvormingsprocessen en bijbehorende Procesinnovaties Een structureel te-
we allemaal in dezelfde vijver... regelgeving zorgen met regelmaat voor vertra- kort aan arbeidskrachten verhoogt innovatie-
ging in de realisatie van projecten. Alle hens druk. We moeten meer bereiken met minder
Geen balans Het aanbod van arbeids- aan dek voor de projecten: Tweede Coentun- mensen. Het moet zuiniger, maar niet ten
krachten in de bouwsector is veel te laag. Dat nel, Tweede Maasvlakte, Nieuwe Sleutelpro- koste van de kwaliteit. Betere samenwerking
komt in de eerste plaats door de beperkte in- jecten, Hanzelijn, Zuidas, Verbreding A2 en ga in de bouwketen kan de krapte op de arbeids-
stroom van hoger opgeleiden. Dat is een zo maar door. In plaats van echt iets te maken, markt reduceren. Bouwprojecten worden
structureel probleem. Door de vergrijzing raken veel projecten steeds meer gericht op steeds complexer en er is een toenemende
wordt de uitstroom in de sector groter dan de het in de lucht houden van de procedures. vraag naar slimmere oplossingen. Het toepas-
instroom. Daarnaast vinden hoger opgeleiden Met als gevolg: vertraging, juridisch gekonkel sen van procesverbeteringen en productinno-
een goede balans in werk en privé ook steeds of ander geneuzel. Dat is niet goed voor het vaties zijn belangrijke succesfactoren. Zorg
belangrijker waardoor het werken in deeltijd imago van de sector. voor gelijke informatie en werk samen (bij-
terrein wint. De krapte wordt versterkt door- Ook een slechte omgang met resources kan voorbeeld middels het principe van lean bou-
dat de vraag naar hoog opgeleiden alleen maar het imago van de sector beïnvloeden. Door wen) aan het project, dit geldt voor zowel de
verder toeneemt door de aantrekkende econo- slechte planning op HR-gebied (niet de juiste opdrachtgever, de opdrachtnemer, de toeleve-
mie, de rolverandering in de keten en de toe- persoon op de juiste plek) neemt de werkdruk rancier als de onderaannemer. Communiceer
nemende complexiteit binnen projecten. toe, met als gevolg een stijgend ziekteverzuim. op een open wijze en maak heldere afspraken
Daarnaast kan het plezier in de werkzaamhe- over procedures. Want ook hier geldt: een
Binden en boeien Het tweede feno- den afnemen, waardoor men om zich heen goede referentie is meer waard dan een slech-
meen dat zich voordoet heeft te maken met gaat kijken naar een andere werkgever. Want te. En medewerkers die trots zijn op hun werk-
het binden en boeien van werknemers. De iedereen weet inmiddels dat de kansen op de gever en het project dragen bij aan de imago-
sector weet de medewerker wel te binden door arbeidsmarkt zijn toegenomen. Tegenwoordig verbetering van de bouwsector.
arbeidsvoorwaarden. De vraag is echter of de is iedereen architect van zijn eigen carrière.
bouwsector zich ook voldoende bewust is van Overwinning Om de overwinning te be-
het grote belang van het boeien van medewer- Oplossing Om de instroom in de bouw- reiken zijn de juiste visie en strategie nodig.
kers. De afgelopen jaren overheerste de ge- sector te vergroten moet de sector continu Vertrouwen, lef, creativiteit, flexibiliteit en in-
dachte dat werknemers door het kleine aantal werken aan haar imago. Een gedegen perso- zicht in elkaars positie en belangen zijn onder
vacatures toch wel op hun plek zouden blijven neelsbeleid speelt hierbij een belangrijke rol. andere geboden om dit te ontwikkelen en uit
zitten. Nu de arbeidsmarkt is aangetrokken en Het binden en boeien van medewerkers gaat te voeren. De bouwsector biedt die kansen, je
het aantal vacatures explosief stijgt, worden verder dan alleen de salariscomponent. Plezier moet ze alleen wel grijpen. Je maakt het ver-
werknemers aan de lopende band benaderd en voldoening in het werk is uiteindelijk net schil niet door te denken in problemen, maar
door potentiële werkgevers, headhunters en
andere relaties. Werknemers kiezen voor per-
zo belangrijk. Misschien zelfs wel belangrijker.
En daar liggen voor de bouwsector enorme
te denken in kansen!

soonlijke ontwikkeling met doorgroeiperspec- kansen. Medewerkers moeten de ruimte krij-
tief, opleidingen, goede arbeidsvoorwaarden gen om zichzelf te ontwikkelen en door te *Menno Lammers is voorzitter van De Nieuw-
en een inspirerende werkomgeving. Daar groeien. Dit betekent niet dat iedereen direc- Bouw (www.denieuwbouw.nl) en werkt bij TASK.

| buildingInnovation | april 2008 | 29 |

Related Interests