You are on page 1of 1

Vrijdag 18 juni 2010

Cobouw 114 OPINIE · 9

Bouw heeft nieuw COMMENTAAR /Door de bomen

H
et rijksprogramma om voor de volle 100 procent
duurzaam in te kopen is een prachtige ambitie. Een

type leider nodig ambitie die er bovendien aan kan bijdragen dat er
daadwerkelijk een rem gaat op het ontstellende tempo
waarmee wereldwijd bossen worden gekapt. Iedere seconde
verdwijnt er een heel voetbalveld.
De bouwsector heeft traditio- nieuwe basis waar het geven van tien projectleiders hebben een Toch heeft slechts een derde van het in Nederland geïmpor-
neel een productiesysteem positieve feedback en complimen- technische opleiding en hebben teerde hout een duurzaamheidscertificaat. De vraag naar
ten gemeengoed is. een traditioneel carrièrepad van duurzaam geproduceerd hout loopt nog flink achter bij het
waarbij iedere medewerker uitvoerder tot projectleider
inwisselbaar is. Behalve dat Nooit op tijd klaar doorlopen. Deze technische
aanbod, dat vele malen groter is. Voor een deel komt dat
het niet prettig is om op deze Het is vrijdagmiddag, Kees loopt bij achtergrond bepaalt hun omgang doordat duurzaam hout duurder is, voor een ander deel
Mark binnen om te vragen of de met collega’s en visie op de bedrijfs- omdat veel hout dat keurig volgens de internationaal erken-
manier samen te werken, ontwerpaanpassingen eindelijk voering. In de ontwikkeling van
schiet deze werkwijze binnen de regels wordt geteeld, tot voor kort niet als duurzaam werd
klaar zijn. Dat de technisch meer geïntegreerde contractvor-
de huidige bouwprojecten manager van de opdrachtgever pas men schiet deze taakcultuur te erkend.
ook tekort. Thijs Mackus en vorige week met zijn wensen kwam kort. De noodzaak voor meer Om de beschikbaarheid van duurzaam hout te vergroten
is nog tot daar aan toe, maar dat onderscheidend vermogen en erkende het ministerie van VROM vorige week ook hout met
Menno Lammers zoeken een Mark als ontwerpleider er vervol- creativiteit van zowel opdrachtge-
nieuw type projectleider die gens drie weken over doet om ze te vers als opdrachtnemers is hier te het stempel ‘PEFC-Internationaal’. Het keurmerk voldoet
zorgt voor passie, trots en de verwerken, daar begrijpt Kees echt groot voor. Het gaat om de mens en volgens minister Huizinga aan de internationaal geldende
niets van. Kees had toegezegd de hoe zij onderling samenwerken om criteria voor de inkoop van duurzaam hout.
talenten van de teamleden aanpassingen binnen een week te tot het eindproduct te komen met
centraal stelt. verwerken. Het project komt nooit aandacht voor de omgeving en de
Maar de overheidserkenning voor het PEFC-certificaat valt
op tijd klaar en de bonus kan op gebruiker. Daar zit de sleutel voor niet bij iedereen in goede aarde. FSC, het keurmerk dat tot
De bouwsector moet harder werken onze buik worden geschreven. succesvolle projecten! Hoe komen een paar jaar geleden het alleenrecht had op duurzaamheids-
om meer empathische, omgevings- Herkenbaar? Voor alle betrokken we daar? De denktank Human keurmerken, is niet blij. Ze bestrijdt dat PEFC dezelfde
sensitieve projectteamleden te personen is het niet prettig om op Capital van De NieuwBouw ziet de
krijgen. Alle projectteamleden deze manier samen te werken. oplossing in meer vertrouwen en kwaliteits- en duurzaamheidseisen aan de bossen stelt en
werken daarbij vanuit hun eigen Waar komt het vandaan? De respect voor elkaars kennis en laat het niet na andere keurmerken zwart te maken. De
passie aan een passende uitdaging. bouwsector heeft van oudsher een ervaring. Elkaar leren kennen, rivaliteit lijkt er vooral om te gaan wie het grootste markt-
Weg met hiërarchische maaksolda- productiesysteem waarbij iedere begrijpen en vertrouwen zijn
ten en instructiegevende maakof- medewerker inwisselbaar is en onmisbare ingrediënten voor de aandeel bemachtigt.
ficieren, die waarde hechten aan de niemand gemist wordt. Uit een goede samenwerking tussen Inkopers van hout verbazen zich over die rivaliteit. Door de
eeuwenoude bouwcultuur. Dienend organisatie die opgetuigd is om zo partijen die zo hard nodig is binnen voortdurende strijd tussen de keurmerken dreigen ze door
leiderschap vormt daarvoor de goedkoop te produceren, volgt een de huidige bouwprojecten. We
nieuwe basis waar het geven van product ontdaan van menselijkheid moeten van een taakcultuur naar
de bomen het bos niet meer te zien. “Het zou om de bossen
positieve feedback en complimen- en persoonlijkheid. Binnen de een persoonscultuur, waarbij niet moeten gaan”, is het commentaar dat te beluisteren viel op
ten gemeengoed is. bouwsector is er sprake van een alleen rekening wordt gehouden een voor inkopers en architecten georganiseerde training.
Dienend leiderschap vormt de echte taakcultuur. Negen van de met (bedrijfs)eigen projectbelan- “Niet om de definitie van duurzaam.”
gen, maar alle belangen inzichtelijk
zijn en talentontwikkeling de Ze hebben groot gelijk. De keurmerken moeten beseffen dat
Rubor Construction zoekt projectleider belangrijkste bedrijfswaarde is. twee derde van al het hout nog niet duurzaam is. Op dat vlak
zonder technische kennis Dienend leiderschap is de bindende is nog een wereld te winnen.
factor om dit voor elkaar te krijgen.
Jij bent op zoek naar een uitdaging? Een goede leider zorgt voor mooie
Jij wilt die projectleider zijn die het verschil maakt? passende uitdagingen en een Wilt u reageren? U kunt ons mailen via: cobouw@sdu.nl
perspectief voor de lange termijn.
Rubor Construction is een kennisorganisatie voor vernieuwende professionals in Talenten van projectleden worden
de bouw. Plezier maken en hard werken gaan bij ons hand in hand, het één niet ontwikkeld door te coachen en
zonder het ander. Als professional hanteer je geen vaste werktijden, en bepaal jij resultaten worden oprecht gewaar-
de werklocatie die het beste uitkomt. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen deerd en gevierd. Leden van het
en uitvoeren van businesscases die binnen onze projecten zijn opgebouwd. Je
wordt afgerekend naar resultaten van je businesscase en je innovatieve bijdrage.
projectteam doen waar ze goed in
zijn en wat ze echt leuk vinden. De
COLUMN / VULPERHORST
Rubor Construction stelt hoge eisen aan het contact tussen collega’s en je externe projectleider zorgt voor passie in
contacten. Je inspireert je omgeving. Je ziet geen scheiding tussen werk en privé, het team en is trots op wat de Groeten uit Helmond
en combineert naar eigen inzicht contact met collega’s en vrienden. Dit combi- projectteamleden voor elkaar

L
neer jij naar eigen inzicht en in samenspraak met collega’s, vrienden en naasten. krijgt. De projectleider geeft
positief feedback en complimen- eegstaande gebouwen trum. Deels open, deels als een
Bij Rubor Construction zoeken wij NIET iemand: teert. De opkomst van social media moeten door de buurt en kas gesloten. Ook delen van het
• met ervaring in de bouwsector; en het nieuwe werken zal daarbij omwonenden virtueel parkeerterrein worden ge-
• met een afgeronde opleiding in dat vakgebied, zoals civiele techniek of van grote invloed worden op hoe de gekraakt worden, schreef ik bruikt voor dat tuincentrum.
bouwkunde; leden van het projectteam met vorige week. Door van Op het dak en het parkeer-
• die waarde hecht aan eeuwenoude traditie; elkaar samenwerken. Door Linke- onderop vulling te geven, terrein komen volkstui-
• met een afwachtende, conservatieve houding; dIn, Twitter, Facebook ligt kennis en zouden we die gebouwen nen. Auto’s zijn van de
• met behoefte aan een vast stramien. ervaring digitaal voor het oprapen. weer terug kunnen straat. Die staan in de
Oplossingen worden gevonden veroveren. Kantoren parkeergarage of binnen,
Bij Rubor Construction zoeken wij WEL iemand die: door crowdsourcing en co-creatie worden het immers op de begane vloer van het
• ‘out of the box’ denkt; of het nu gaat om het bouwen van vaak niet meer. In gebouw. Hogere etages
• ondernemend is en risico’s durft te nemen; een huis, de aanleg van een gebied Chicago besloot het van het gebouw worden
• in teams kan functioneren en hieraan leiding kan geven; of het beheren van een woonwijk. stadsbestuur ooit gebruikt om groente
• coacht als het kan en keuzes maakt als het moet; Het motto ‘kennis is macht’ slaat leegstand te en fruit te kweken.
• de wens heeft zijn talenten te ontwikkelen; om naar ‘kennissen maakt krachti- bestrijden door Aan de randen is er
• zelfbewust is en verantwoordelijk is voor eigen handelen; ger’. Voor succesvolle projecten in sloop en aanplant altijd lichtinval en
• zelfstandig kan werken; de bouwsector is een nieuw type van groen. Intussen in het hart van een
• investeert in relaties en een sociale netwerker is, met oprechte interesse in de projectleider (zie de vacature Rubor zijn die locaties etage zijn kassen,
belevingswereld van zijn/haar collega’s; Construction op deze pagina) gewild, juist omdat waar kunstlicht wordt
• Netwerkt via social media: actief is op Twitter en/of een persoonlijk blog heeft; nodig. De bouw moet deze nieuwe ze groen zijn. gebruikt. Zo’n groen
• minimaal 300 relaties heeft op LinkedIn; projectleiders nu gaan klaarsto- Leegstaande gebouw wordt de trots
• kennis deelt met andere professionals binnen men. De talenten van de mens gebouwen slopen is van de buurt. Laat de
het netwerk. centraal ondersteund met ict-tools ingrijpend, maar verbeelding weer aan de
en moderne arbeidsvoorwaarden waarom beginnen macht komen. We waren
Arbeidsvoorwaarden gaan het verschil maken in de we niet met verrukt over de Neder-
Beloning op basis van KPI’s, een hoeveelheid aan bouwsector. De taakcultuur maakt vergroenen. Stelt u landse inzending van
kennisoverdracht naar jouw collega’s en de mate plaats voor een persoonscultuur. De zich een leegstaand MVDRV op de wereldten-
waarin jij op het strategische niveau aan nieuwe generatie staat klaar om die gebouw voor dat toonstelling in 2000 in
vernieuwing en innovatie toevoegt. handschoen op te pakken. tijdelijk in gebruik Hannover. Het ansicht-
DE

NIEUW is als volkstuincom- kaartje hangt nog bij mij


Contact: info@denieuwbouw.nl BOUW Thijs Mackus en Menno Lammers
Denktank Human Capital
plex , biologisch
land- en tuinbouw-
aan de muur. Zou het niet
fantastisch zijn als elke
De NieuwBouw bedrijf en tuincen- gemeente in
trum. We verwijde- Nederland straks
ren de gevel van het zijn eigen ansicht-
gebouw en redene- kaartje heeft?.
REAGEER OP COBOUW ren vanuit het skelet
Martin Hoogelander, coördinator opinie Cobouw, stelt uw reacties zeer op prijs. U kunt e-mailen: m.hoogelander@sdu.nl of bel- van het gebouw. Op Lenny Vulperhorst
len:070-3780274. Ook op internet kunt u reageren. De rubriek ‘Opinie & Weblogs’ is te vinden onder Nieuws (www.cobouw.nl). Co- de eerste twee of drie Adviseur Andersson Elffers Felix
lumns en artikelen op deze pagina moeten gelezen worden als de mening van de auteur zelf. Alleen commentaren geven de opvat- lagen komt een tuincen- Utrecht
ting van de krant weer. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten en via
internet of op andere wijze openbaar te maken. Wilt u reageren? U kunt Lenny Vulperhorst mailen via l.vulperhorst@sdu.nl