You are on page 1of 1

Donderdag 2 september 2010

Cobouw 152 OPINIE · 5

Bouw kan kracht van social


media veel beter benutten
Door het links laten liggen
van social media mist de
zaamheden niet efficiënter en realiseren van bijzondere (innova- Wat is LinkedIn
effectiever kan inrichten en stelt tieve) resultaten. Het kan wel
bouwsector kansen. De deze vraag via haar sociale leiden tot een onrealistisch LinkedIn is een virtueel sociaal netwerk, actief sinds 5 mei 2003, dat gericht is op
macht over de markt zal netwerken. “Bij organisatie X verwachtingspatroon, omdat het vakmensen. In augustus 2010 zijn er wereldwijd ongeveer 75 miljoen geregistreer-
doen ze het zo en zo, dat levert de illusie geeft dat de oude den. LinkedIn groeit de laatste jaren zeer sterk. In 2007 was het, het snelst
verschuiven van organisa- veel tijdwinst op”, vertelt zij de aanpak volstaat, zelfs als de groeiende sociale netwerk in de VS met 189 procent groei. Nederland is met 2
ties naar sociale netwerken. projectmanager. De projectmana- omgeving is veranderd. miljoen deelnemers goed vertegenwoordigd (top 5 land) en heeft zelfs de hoogste
Binnen organisaties moet ger reageert enthousiast en Door de komst van social media – penetratiedichtheid van alle landen (Bron: www.wikipedia.nl).
vraagt aan Sophie om deze online platforms voor delen,
dan ook een omslag gaan procesoptimalisatie te implemen- verbinden en co-creatie – zoals
plaatsvinden: van gesloten, teren. En zo denk ik dat Sophie LinkedIn, Twitter en Facebook ligt het ondernemende handelen worden ondersteund, waardoor
hiërarchisch en controle fileSophie (zie www.fileSophie.nl kennis digitaal voor het oprapen. leerzaam gemaakt. de acceptatie wordt verbreed en
naar transparantie, authenti- of www.twitter.com/FileSophie) de vraag naar openheid, authenti-
werd. Managers in de bouwsector Experimenteren citeit en verbondenheid zal
citeit en verbondenheid, denken traditioneel in termen Enkele organisaties binnen de toenemen. Ongetwijfeld zijn er al
meent Menno Lammers van het oplossen van problemen. Niet de tent maar bouwsector, bijvoorbeeld FNV meer mensen zoals Sophie, die
Dingen gaan mis, en daar reageer Bouw en Infra, DHV en Heijmans, social media frequent inzetten
Op een infrastructureel project in je – op basis van zelf opgedane de vent of vrouw laten zich zien op diverse plat- tijdens hun werkzaamheden om
de realisatiefase komt de net
afgestudeerde Sophie werken.
ervaring –op. Je probeert die
fouten te herstellen om zo het
maakt het verschil forms en experimenteren met
sociale media om te kijken wat dit
de stappen te zetten.

Terwijl Sophie aan haar routine- evenwicht van de organisaties in kan betekenen. Een positieve Creativiteit
matige werkzaamheden werkt, stand te houden. Het streven naar ontwikkeling, waarbij er op gelet Informatie, kennis en creativiteit
volgt ze – als geboren netwerker – comfort is het doel. Het is welis- Met de invloed van sociale media moet worden dat social media zijn niet meer exclusief in handen
haar vrienden en connecties op waar goed voor de gemoedsrust worden diegenen beloond die het niet tot doel wordt verheven, van organisaties. Kortetermijn-
Twitter, Facebook en LinkedIn. Ze van de status quo, maar zal een meest delen, het best samenwer- maar ‘slechts’ als middel wordt strategie en accountability staan
vraagt zich af of ze haar werk- manager nooit aanzetten tot het ken en zich authentiek gedragen. gezien. Strategie, doelstellingen haaks op openheid, authenticiteit
Door deze openheid en transpa- en structuur ontbreken vaak, wat en verbondenheid die voortbe-
Branchecijfers rantie worden anderen in staat niet ten goede komt aan de staan in sociale netwerken. Het is
een bijdrage te leveren aan hun doelstellingen. Om collectieve niet meer de tent, maar de vent (of
Branchecijfers op basis van techniek’ in het profiel staan; werk. Stel bijvoorbeeld een vraag doelstellingen te verbinden is het vrouw) die het verschil gaat
eigen onderzoek op LinkedIn in • 750 mensen hebben het keyword op Twitter inclusief hashtag (#)en van belang dat organisaties zich maken.
Nederland: ‘PPS’ in het profiel staan; je kunt een antwoord verwachten meer focussen op kennisdeling,
• 23.500 mensen gebruiken als • Ruim 850 organisaties gebruiken het van mensen die je niet kent, maar innovatie en samenwerking. Door Menno Lammers
Industry ‘architecture & planning’; woord ‘bouw’ in het bedrijfsprofiel; die wel kennis hebben van het de kracht van social media te Vernieuwing Bouw
• 17.500 mensen gebruiken als • Bijna 300 discussiegroepen specifieke onderwerp. Door deze onderkennen als onderscheiden- info@vernieuwingbouw.nl
Industry ‘civil engineering’; gebruiken het woord ‘bouw’ in het werkwijze wordt het kennis- en de factor zal de concurrentieposi-
• 3200 mensen hebben ‘civiele profiel. netwerkpotentieel van de tie verbeteren. Om dit te bereiken
organisaties optimaal benut en is het noodzakelijk dat gebruikers

CARTOON / TOM COLUMN / VERHOEVEN


Deugnieten

C reativiteit is een godsge-


schenk. Nou slaat dit
eerste begrip meestal op
het vermogen om iets nieuws te
bedenken, maar het wordt ook
afgelopen jaren miljoenen zijn
uitgegeven aan ‘ouderen in
opleiding’. De volgende conversa-
tie is daarbij voor te stellen; “zeg
Kiske zoude gij hier effen oewe
dikwijls gebruikt als duiding van krabbel willen zetten, jè ’n
een handigheid om de zaak te kruiske is ôk goed”. Kiske op zijn
belazeren. Nou ja belazeren, laten beurt; “waor is da veur?” Ant-
we zeggen; de door vermeende woord; “gij mot ’n startkwalifi-
slimmeriken bedachte catie haolen. Watte van wie?
regels zodanig hanteren Van de minister. Is dè vur de
dat er onbedoelde eigen- fut? Neeë, des om men eigen
baat te behalen is. Een knip te vullen”. De vele
mooi voorbeeld onzinnige bureaucratische
hiervan is de documenten en procedu-
subsidieverstrek- res doen de rest. Omdat
king door de kwantiteit een belangrij-
bedrijfstak aan ker begrip is geworden
ouderen in oplei- dan kwaliteit is zowel op
ding. Een nobel school als bij het
streven om met kenniscentrum elke
behulp van de ingeschreven leerling
collectief opgehoeste ‘kassa’. Het is verleidelijk
pecunia ‘een leven lang om je af te vragen wie nou
leren’ vorm te geven. Als de echte deugnieten zijn.
dat echter leidt tot een si- Hoewel het eerder uit zijn
tuatie dat er bij de ROC droom had moeten ontwa-
aparte parkeerplaatsen ken, valt het bestuur van het
moeten komen voor Opleidings- en Ontwikke-
rollators en dat het lingsfonds te prijzen vanwege
Fundeon-team wordt de durf om snoeihard in te
uitgebreid met een grijpen. Het is echter niet
COBOUW@SDU.NL betaalde liefde ging. Ad Bos, de Schaduwboekhouding (2) gerontoloog, mogen er juist omdat te doen op
klokkenluider bij Koop Tjuchem toch wel vraagtekens een wijze waardoor een
Schaduwboekhouding getuigde er zelfs van voor de Een ieder die gelooft dat dit niet bij geplaatst worden. aantal (vooral infra) opleidings-
Parlementaire Enquête Comissie. gebeurde en/of gebeurt die leeft Door een niet al te bedrijven financieel in de
Mede door het ‘smeren en fêteren’ Geen van deze directeuren is in een compleet andere wereld. snugger beleid bij het O&O-fonds, problemen kunnen komen. Dat is
van opdrachtgevers is de bouwfrau- hiervoor strafrechtelijk vervolgd. It’s all in the game. is de bodem van de geldkist in te voorkomen, maar dat vergt
de ontstaan (‘Rechter wil duidelijk- Wel kregen zij forse naheffingen Betekent wel dat wanneer alle zicht gekomen en daardoor de enige creativiteit. Indien
heid over ‘seksbeleid’ Ballast van de belastingdienst in 2005 en (bouw) bedrijven dit doen het rentmeester wakker. Hij heeft gevraagd, heb ik nog wel enkele
Nedam’, Cobouw 28 augustus). 2006. Het vreemde aan de zaak van per definitie niets extra’s namelijk ontdekt dat er jarenlang schrandere ideeën.
Honderden directeuren en leiding- Ballast Nedam is, dat alleen Peter zal opleveren dan een paar uit de subsidieruif is gevreten
gevenden deden eraan mee. De F. vervolgd wordt. Klassejustitie? gezellige avondjes uit, waarvan door deugnieten. Betrouwbare H.A.J.(Harry) Verhoeven
schaduwboekhoudingen die in acte! bronnen vermelden dat er de Bouw- en Educatie Groep
2004 boven tafel kwamen stonden Floor Dost
vol met zogenaamde ‘etentjes en Klokkenluider utiliteitsbouwfraude in J.P. Overdevest Wilt u reageren? U kunt Harry Verhoeven mailen via h.verhoeven@sdu.nl
afscheidsrecepties’, wat in feite om 2004 jpoverdevest@hotmail.com