Вы находитесь на странице: 1из 2

Agencija za vrabotuvawe na Republika Makedonija Obrazec PPR

PRIJAVA ZA POTREBA OD RABOTNIK


Centar za vrabotuvawe_________________________

1 Naziv na rabotodava~ot
2 Edinstven mati~en broj na subjektot
3 Reden broj na delovnata edinica
[ifra i naziv na prete`nata dejnost na
4
rabotodavecot
5 Ulica i broj
6 Op{tina
7 Naseleno mesto
8 Telefon
9 Faks
10 E-mail
11 Edinstven dano~en broj
12 Lice za kontakt
13 Broj na barani rabotnici
14 Rabotno mesto
15 Naseleno mesto
16 Rabotno mesto e 1. novootvoreno 2. uprazneto
Dali rabotnoto mesto e so posebni
17
ovlastuvawa 1. da 2. ne
18 Raspored na rabotno vreme
19 Pari~en iznos na osnovna plata
20 Vid na vrabotuvawe 1. neopredeleno vreme 2. opredeleno vreme 3. sezonsko
21 Rabotno vreme ________ ~asovi nedelno (mah. 40)
22 Rabotnikot }e raboti 1. pretpladne 2. popladne 3. dvokratno 4. vo smeni
nkv pkv kv vkv nsp ssp v{p
23 Stepen na stru~na podgotovka
vsp
I, II, III, IV, VБ, VА, VIБ, VIА, VIIБ, VIIА, VIII,
Stepen na zavr{eno obrazovanie bez obrazovanie, nepoznato
24
25 Vid na zavr{eno obrazovanie
26 Profil
27 Stranski jazici
28 Poznavawa od oblasta na kompjuteri
29 Rabotno iskustvo 1. ne e potrebno 2.da ________ godini
30 Drugi sposobnosti i ve{tini
31 Voza~ka dozvola A B C D E
32 Sertifikati
33 Drugi specifi~ni barawa za rabotata
34 Proverka na rabotni sposobnosti 1. da 2. ne
35 Adresa za kontakt za ovaa prijava
36 Telefon za kontakt za ovaa prijava
37 E-po{ta za kontakt za ovaa prijava
38 Datum na oglasuvawe
1. bez oglasuvawe 2. so oglasuvawe vo AVRM
3. so oglasuvawe vo dneven
39 Na~in na koj }e se obezbedat rabotnici pe~at 4.so posreduvawe na AVRM 5. so
posreduvawe na drugi agencii za vrabotuvawe
Datum Potpis na ovlasteno lice
_________________ __________________________
Popolnuva Agencijata za vrabotuvawe na Republika Makedonija
Registerski broj na prijavata (PPR)
Datum na priem na prijavata
Potpis i pe~at

_____________________ godina ____________________________________