Вы находитесь на странице: 1из 4

Republic of the Philippines

DEPARTMENT OF EDUCATION
Region IV – A CALABARZON
Division of Rizal
District of Taytay I
SAN ISIDRO ELEMENTARY SCHOOL

POST TEST

I. Find N in the following equations. Apply PEMDAS RULE.


1. 44 + 62 ÷ 36 = N 6. 1000 ÷ 100 x 7 = N

2. 122- 70 ÷ 2 = N 7. (-12 + -2) ÷ 7 x 3 = N

3. (25 x 10) ÷ 2 + 15 = N 8. 82 – 22 ÷ 2 x 7 = N

4. 182 – 145 = N 9. 10 ÷ 2 – ( 2 +3 ) = N

5. (9 + 16) x 8 + 55 = N 10. (½ + 1/6) x ½ - ½ = N

II. Solve the following equations involving fractions.

11. Ella weighs 2 ¼ times more than his son. If his son weighs 30 ½ kg. About how
many kilograms does Ella weigh?

12. Berto painted ½ of the room while Carlos painted 2/9 of the room and Willy painted
1/6 of the room. What part of the room is already painted?

13. Solve 3/5 + 5/6 – 2/3.

14. Solve 7/8 – 2/5 + ¾.

15. Solve 1/6 + 7/8 – 5/12.

16. Janice answered 100 questions in Mathematics and Science. If 2/5 of the
questions involve Mathematics, how many are Science questions?
Republic of the Philippines
DEPARTMENT OF EDUCATION
Region IV – A CALABARZON
Division of Rizal
District of Taytay I
SAN ISIDRO ELEMENTARY SCHOOL

III. Find the ERROR in the sentence. If the sentence has an error then write the
correct word for it on the blank provided.
17. The strangely distorted, colorful pictures by Picasso has received much attention not
only from the critics, but also from the general public. No error.
__________________

18. The Student Council came to verbal blows in disagreement over the choice of
theme for the winter dance that would be held the next month. No error.
___________________

19. Everyone who plans to attend the senior retreat need to pack appropriate camping
supplies. No error. ______________

20. A classic such as Cinderella, or other similar fairy tales, becomes distorted from its
original, and sometimes less than positive, story when Disney rewrites the tale for
public consumption. No error. _________________

IV. Identify the underlined word in the sentence whether it is a VERB, a VERBAL
NOUN , a NOUN or a GERUND. Write V for verb, VN for verbal noun, N for noun
and G for Gerund.
____21. Students always have a very creative alibi for undone homework.
____22. She went to the police station and made a full confession.
____23 ____24. She confessed the betrayal that she made to her best friend.
____25. Denying of the sin that one has committed will just worsen the problem.
____26. In a futile attempt to get out of the contract, he even denied his own signature.
____27. He set out to enunciate the basic principles of his system.
____28. Her boyfriend’s articulation of his feelings for her was long overdue.
____29. It’s important to get the wording of this law precisely correct.
____30. She has to make a speech at the convention.
____31. Still we are not speaking after the argument.
V. Subject – Verb agreement
32. Aling Rosa, a working mom, always ______ food for her family before going to the
office.
A. prepared B. prepares C. prepare D. has prepared
33. I am going to have my job interview today. I’ll wear my beat suit and stare at
_______ in the mirror.
A. himself B. herself C. myself D. oneself
Republic of the Philippines
DEPARTMENT OF EDUCATION
Region IV – A CALABARZON
Division of Rizal
District of Taytay I
SAN ISIDRO ELEMENTARY SCHOOL

34. He is ________ a song.


A. sing B. singing C. sung D. has sung
35. The child, together with his grandmother and his parents, (is, are) going to the
beach.
36. Frank, accompanied by his student, (was, were) at the studio.
37. A majority of the shareholders (want, wants) the merger.
38. Neither the staff members nor the supervisor (was , were) able to calm the
distressed client.
39. There (is, are) many reasons why I can't help you.
40. Mary, Sheela and Peter (is, are) waiting at the reception.

VI. Tukuyin ang uri pananalita na may salungguhit. Piliin ang letra ng tamang sagot.
41. Ang malinis na hangin ay ating kailangan.
A. Pangatnig B. pang-ukol C. pandiwa
42. Masyado niyang sineryoso ang aming biru-biruan.
A.pangngalan B. pang-ukol C. pandiwa
43. Sanlaksa ang mga daga sa tumana.
A. Pang-uri B. pandiwa C. pangngalan
44. Si Mang Baste ay nag-iisang lumaban sa asong-ulol.
A. Pangngalan B. pang-uri C. pandiwa
45. Magbibigay ng pagsusulit ang guro bukas ng hapon.
A. Pangngalan B. pang-uri C. pandiwa
46. Magbibigay ng pagsusulit ang guro bukas ng hapon.
A. Panggalan B. pang-uri C. pandiwa
47. Ikinatuwa ng mga mamamayan ang maringal na pagdiriwang ngkalayaan ng bansa.
48. Tumira siya sa gubat ng labimpitong taon.
A. Pangngalan B. Pang-abay C. Pang-uri
49. Opo, magsisimba ako bukas.
A. pangatnig B. Pang-ukol C. Pang-abay
50. Ang seminar ay hinggil sa pagpaplano ng pamilya.
A. pangatnig B. Pang-ukol C. Pang-abay
51. Kung ikaw o si Liza ang bibigyan ng parangal ay wala akong tutol.
A. pangatnig B. Pang-ukol C. Pang-abay
Republic of the Philippines
DEPARTMENT OF EDUCATION
Region IV – A CALABARZON
Division of Rizal
District of Taytay I
SAN ISIDRO ELEMENTARY SCHOOL

VII. Salungguhitan ang pandiwa sa bawat pangungusap. Isulat sa patlang ang


panlaping makadiwa na ikinabit dito.
____52. Bumalik si Ana sa pag-aaral.
____53. Ang magkaibigan ay muling nagkasundo matapos ang isang taong walang
imikan.
____54. Intindihin mo naman sana ang mga payo sa iyo ng iyong ina.
____55. Nakasimangot na lamang siya palagi.
____56. Ang mga kabataan ay nagsayawan sa plasa.
____57. Dumugong muli ang kanyang sugat.
____58. Sina Aling Maria ay ninakawan na naman kagabi.
____59. Si Mang Carding ay sumailalim sa matinding gamutan matapos itong
maaksidente sa kalsada.
____60. Ako talaga ay humahanga sa iyong kabaitan.

Salungguhitan ang pandiwa sa bawat pangungusap. Isulat sa patlang ang panlaping


makadiwa na ikinabit dito.

61. Ito ay isang matalinghagang pahayag kung saan gumagamit ng mga salitang hindi
tuwirang naglalahad ng tunay na kahulugan nito._____________
62. Ang gawa sa pagkabata, dala hanggang pagtanda.(salawikain, sawikain) _________
63. Ako ang nagbayo, ako ang nagsaing saka ng maluto'y iba ang kumain.(salawikain,
sawikain) _____________
64. paraan ng pagsasalita na hindi ginagamitan ng marahas na salita upang hindi makasakit
ng damdamin, patayutay, idyomatiko. ______________
65. Ang taong butas ang bulsa ay yaong mga tamad at palaasa. Ibigay ang kahulugan ng
salitang nakahilig. ____________________________________________________
66. Mas mabuti pang ibaon na lamang sa hukay ang mga sakit na nararamdaman. Ibigay
ang kahulugan ng salitang nakahilig.
____________________________________________________
67. Mahirap makasama ang mga taong mala buwayang lubog. Ibigay ang kahulugan ng
salitang nakahilig. ____________________________________________________
68. Nais niyang makasama ang kapilas ng buhay hanggang sa kanyang pagtanda. Ibigay
ang kahulugan ng salitang nakahilig.
____________________________________________________
69. Ano ba ang nais mong mangyari sa buhay mo, ang magbilang na lamang ba ng poste?
Ibigay ang kahulugan ng salitang nakahilig.
____________________________________________________
70. Tigilan mo n asana ang pagiging basag ang pula. Ibigay ang kahulugan ng salitang
nakahilig. ____________________________________________________