Вы находитесь на странице: 1из 433

Ðî¸ 93/99:06

¶Ø¸ 63.3
Ð 247

îå³·ñíáõÙ ¿ ÐÐ ¶²² å³ïÙáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ


·Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßٳٵ

¶Çï³ÅáÕáíÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ ¨ ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý


ÐÐ Î¶Ü ¶äÎ-Ç ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñíáÕ ýÇݳÝë³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇíª
№ 11-6a634 §Ð³Ûáó å³ïÙáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳѳñó»ñÇ Ë»Õ³ÃÛáõñáõÙÁ Ãáõñù-
³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý å³ïÙ³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç¦ ·Çï³Ï³Ý ûٳÛÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:

ÊÙµ³·ñ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹`
².². Ø»ÉùáÝÛ³Ý, å.·.¹., ÐÐ ¶²² ÃÕóÏÇó-³Ý¹³Ù
².². ʳé³ïÛ³Ý, å.·.¹. ÐÐ ¶²² ÃÕóÏÇó-³Ý¹³Ù
¾.È. ¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý, å.·.¹., гÛáó ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ³Ï³¹»ÙdzÛÇ
ÇëÏ³Ï³Ý ³Ý¹³Ù
¶.ê. êï»÷³ÝÛ³Ý, å.·.¹.
Î.Ð. ʳã³ïñÛ³Ý, å.·.Ã., ¹áó»Ýï
Редакционная коллегия
А.А. Мелконян, д.и.н., член-корреспондент НАН РА
А.A. Харатян, д.и.н., член-корреспондент НАН РА
Э.Л. Даниелян, д.и.н., действительный член Армянской
философской академии
Г.С. Степанян, д.и.н.
К.Г. Хачатрян, к.и.н., доцент
Editorial Board
A.A. Melkonyan, Doctor of History, Corresponding Мember of NAS RA
A.A. Kharatyan, Doctor of History, Corresponding Member of NAS RA
E.L. Danielyan, Doctor of History, Member of the Armenian
Philosophical Academy
G.S. Stepanyan, Doctor of History
K.H. Khachatryan, PhD in History, Associate Professor

Ð247 г۳ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý ³í³Ý¹Á Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÇ


å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç. ØÇç³½·³ÛÇÝ ·Çï³ÅáÕáíÇ ÝÛáõûñ, 2011 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ
21–23 / ËÙµ. ËáñÑáõñ¹. – ºñ.: ä³ïÙáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõï, 2012. – 423 ¿ç:

Ðî¸ 93/99:06
ISBN 978-99941-73-71-6 ¶Ø¸ 63.3

¡ä³ïÙáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõï, 2012


2
Ðà¸ì²Ìܺð
СТАТЬИ
ARTICLES

3
². غÈøàÜÚ²Ü

²ðºìØîÚ²Ü Ð²Ú²êî²ÜÀ ²ðºìºÈø-²ðºìØàôîø


²èºìîð²Î²Ü в𲴺ðàôÂÚàôÜܺðÆ àÈàðîàôØ

Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç ѳÛñ»ÝÇùÁª ³ÙµáÕç³Ï³Ý г۳ëï³ÝÁ


(²ñ¨ÙïÛ³Ý ¨ ²ñ¨»ÉÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ, Ý»ñ³é»Éáí гÛÏ³Ï³Ý É»é-
ݳß˳ñÑÇ áÕç ï³ñ³ÍùÁ), ·ïÝí»Éáí öáùñ ²ëÇ³Ý ØÇç³·»ïùÇ ¨
Æñ³ÝÇ Ñ»ï ϳåáÕ Ý߳ݳíáñ ³é¨ïñ³Ï³Ý áõÕÇÝ»ñÇ íñ³, ѳ-
½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ù³Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ-
ñÇ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇó ¿ñ:
г۳ëï³Ýáí ¿ ³Ýó»É âÇݳëï³ÝÇó ºíñáå³ ï³ÝáÕ ÑÝáõó
ѳÛïÝÇ Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÇ ÙÇ »ñÃáõÕÇÝ, áñÁ ÙÇÝ㨠XI ¹³ñÇ
»ñÏñáñ¹ Ï»ëÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Íª ë»ÉçáõÏ-Ãáõñù»ñÇ ³í»ñÇã Ý»ñËáõ-
ÅáõÙÝ»ñÁ ·ñ»Ã» ³Ý˳÷³Ý ·áñÍ»É ¿ª Ù»Í Ýå³ëï µ»ñ»Éáí ѳ-
Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ: Êáñ³å»ë ·Çï³Ïó»Éáí
Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÇ µ³ó³éÇÏ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ` ²ñ¨»ÉùÇ »ñÏñ-
Ý»ñáõÙ Çñ»Ýó ·»ñÇß˳ÝáõÃÛáõÝÁ ѳëï³ï³Í ÙáÝÕáÉÝ»ñÁ, áñáß
ÁݹÙÇçáõÙÇó Ñ»ïá, ÏñÏÇÝ í»ñ³Ï³Ý·Ý»óÇÝ ØÇç»ñÏñ³Ï³Ý ÍáíÇ
³é³÷ÝÛ³ ßñç³ÝÝ»ñÇóª г۳ëï³ÝÇ íñ³Ûáí ÙÇÝ㨠Çñ»Ýó Ñëϳ-
۳ͳí³É ï»ñáõÃÛ³Ý ³ñ¨»ÉÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁª âÇݳëï³Ý áõ ʳ-
Õ³Õ ûíÏdzÝáë ÁÝóóáÕ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñ³Ï³Ý »ñÃáõÕÇÝ»ñÁ:
1254 Ã. ÙáÝÕáÉ³Ï³Ý Ø³Ý·áõ Ù»Í Ë³ÝÇ ¨ ÎÇÉÇÏÛ³Ý Ñ³ÛϳϳÝ
ó·³íáñ лÃáõÙ II-Ç ÙÇç¨ ÏÝùí³Í ¹³ßݳ·ñáí ѳۻñÇÝ ³ñïá-
ÝÛ³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñáíª ³é³Ýó Ù³ùë³í׳ñÇ Çñ³íáõÝù ïñí»ó ³ß-
ËáõÛÅ ³é¨ïáõñ ³Ý»É áÕç ÙáÝÕáÉ³Ï³Ý ï»ñáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ:
ê³Ï³ÛÝ ÙáÝÕáÉ³Ï³Ý Í³Ýñ ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ
ݳËÏÇÝ ³é¨ïñ³Ï³Ý Ñáõë³ÉÇ »ñÃáõÕÇÝ»ñÁ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ
÷áñÓ»ñÁ ó³ÝϳÉÇ ³ñ¹ÛáõÝù ãïí»óÇÝ: ²ñ¨»ÉùÇó ùáãíáñ ó»Õ»ñÇ
Ýáñ ѳñÓ³ÏáõÙÝ»ñÁ ÉÇáíÇÝ ù³Ûù³Û»óÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ áõ Ñå³-
ï³Ï ÙÛáõë »ñÏñÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÁ: ´³Ûó ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ
ïÝï»ë³Ï³Ý ÷Éáõ½áõÙÁ, ³Ý³å³Ñáí ù³Õ³ù³Ï³Ý íÇ׳ÏÝ ³í»-
ÉÇ Ëáñ³ó³í ûëÙ³ÝÛ³Ý Ãáõñù»ñÇ Ý»ñËáõÅáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí:
XIV ¹³ñÇ ÁÝóóùáõ٠ϳï³ñ»Éáí ÙÇ ß³ñù Ýí³×áõÙÝ»ñ öáùñ
4
²ëdzÛÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý Íáí³÷ÝÛ³ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ, ´³ÉϳÝÝ»ñáõÙ ¨
1453 Ã. Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉëÇ ·ñ³íáõÙáí í»ñç ï³Éáí ´Ûáõ½³Ý¹³-
Ï³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³ÝÁª úëÙ³ÝÛ³Ý ëáõÉóÝáõÃÛáõÝÝ ³ÏïÇí³óñ»ó Çñ
½³íÃáÕ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ݳ¨ ³ñ¨»ÉÛ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ,
¨ 1473 Ã. ¸»ñç³ÝÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïáõ٠ѳÕûÉáí ³ÏÏáÛáõÝÉáõ
ÃáõñùÙ»Ý³Ï³Ý ó»Õ»ñÇÝ, Ý»ñËáõÅ»ó г۳ëï³ÝÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý ·³-
í³éÝ»ñ: XVI ¹³ñÇ ëϽµÇó г۳ëï³ÝÇ áõ ²Ý¹ñÏáíϳëÇ Ñ³Ù³ñ
ϳï³ÕÇ Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝ ëÏëí»ó úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý ¨ ê»-
ýÛ³Ý ä³ñëϳëï³ÝÇ ÙÇç¨: 1555 Ã. ²Ù³ëdzÛáõÙ ÏÝùí³Í å³ñë-
ϳ-Ãáõñù³Ï³Ý ѳßïáõÃÛ³Ùµ г۳ëï³ÝÁ µ³Å³Ýí»ó ³ß˳ñ-
Ñ³Ï³É »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨: ²ñ¨»ÉÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÝ ³Ýó³í ê»-
ýÛ³Ý ä³ñëϳëï³ÝÇÝ, ÇëÏ ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ úëÙ³ÝÛ³Ý
ϳÛëñáõÃÛ³ÝÁ: Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç ѳٳñ ëÏëí»ó ÙÇ »ñϳñ³ï¨ áõ
ÙÕÓ³í³Ýç³ÛÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý:
1578 Ã. í»ñëÏëí³Í Ãáõñù-å³ñëÏ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÁ, áñÇ
·É˳íáñ óï»ñ³µ»Ù Ùݳó г۳ëï³ÝÁ, Ýáñ³Ýáñ ³í»ñ³Íáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñ áõ Ïáïáñ³ÍÝ»ñ µ»ñ»ó Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ: ºñÏñÇ ïÝï»ëáõ-
ÃÛáõÝÁ ѳë³í Édzϳï³ñ ³ÝÏÙ³Ý: êÏëí»ó ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ ³ñ-
ï³·³ÕÃ: ì»ñ³ÑëÏ»Éáí ºíñáå³ÛÇó ²ëdz ï³ÝáÕ ó³Ù³ù³ÛÇÝ
³é¨ïñ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁª ëáõÉÃ³Ý³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ
Ù»Í ß³ÑáõÛÃÝ»ñ ¿ñ ëï³ÝáõÙ: ê³Ï³ÛÝ ºíñáå³ÛáõÙ ßáõϳ۳ϳÝ
ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï³·³ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ ½áõ·ÁÝóó, Âáõñ-
ùdzÛÇ Ñ»ï³Ùݳó é³½Ù³³í³ï³ïÇñ³Ï³Ý ѳٳϳñ·Ý ëÏë»ó
Ñ»ï½Ñ»ï» ËáãÁݹáï ¹³éÝ³É ²ñ¨»Éù-²ñ¨Ùáõïù ïÝï»ë³Ï³Ý
ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ºíñáå³óÇ ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ݳËÁÝïñ»-
óÇÝ ßñç³Ýó»É úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÁ ¨ ²ñ¨»ÉùÇ »ñÏñ-
Ý»ñÇ, ѳïϳå»ë Ðݹϳëï³ÝÇ, âÇݳëï³ÝÇ Ñ»ï ³é¨ïáõñÝ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ³í»ÉÇ Ñ»é³íáñ, µ³Ûó ³ÝÑ³Ù»Ù³ï ³å³Ñáí áõ
߳ѳí»ï Íáí³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñáí:
Þ³ñáõݳÏíáõÙ ¿ñ úëÙ³ÝÛ³Ý ëáõÉóÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï³·³ Ãáõɳ-
óáõÙÁ: γé³í³ñÙ³Ý áÉáñïáõÙ Ùdzå»ï³Ï³Ý, µéݳïÇñ³Ï³Ý
ѳٳϳñ·Ç, ÇëÏ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù»çª é³½Ù³³í³ï³ïÇñ³Ï³Ý
ϳóáõÃ³Ó¨Ç ³éϳÛáõÃÛáõÝÝ ³ñ·»É³ÏáõÙ ¿ÇÝ »ñÏñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ,
ûñ»óûñ Ëáñ³óÝáõÙ ÁݹѳÝáõñ ׷ݳųÙÁ: ØÇ ÏáÕÙÇóª Íáí³ÛÇÝ
5
áõÕÇÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»ë ·³Éáí ïÝï»ë³Ï³Ý ß³ÑáõÛÃÇ Ýí³½áõÙÁ, ÙÛáõë
ÏáÕÙÇóª ³ñ¹»Ý ÙdzÛÝ å³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñ µ»ñáÕ »ñϳñ³ï¨ å³ï»-
ñ³½ÙÝ»ñÁ úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³ÝÁ ϳݷݻóñÇÝ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ
ÏáñáõëïÝ»ñÇ ÇñáÕáõÃÛ³Ý ³éç¨:
úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý »Ýóϳ »ñÏñÝ»ñÝ áõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»-
ñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý, ëáódzÉ-ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ Ùß³Ïáõó-
ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ï³ñµ»ñ ٳϳñ¹³ÏÝ»ñÇ íñ³: î»ñáõÃÛ³Ý ½³-
ݳ½³Ý Ù³ë»ñÁ ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï ϳåí³Í ã¿ÇÝ ³Ùáõñ ïÝï»ë³Ï³Ý
ϳå»ñáí: Üí³×í³Í ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ íñ³ ëáõÉÃ³Ý³Ï³Ý Çß˳-
ÝáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ñ µ³ó³é³å»ë é³½Ù³Ï³Ý áõÅÇ ßÝáñ-
ÑÇí: ַݳųÙÝ ³é³í»É ó³ÛïáõÝáñ»Ý ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ñ ³½·³-
ÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ: Âáõñù³Ñå³ï³Ï ùñÇëïáÝÛ³ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ
·ïÝíáõÙ ¿ÇÝ ³½·³ÛÇÝ Ñ³É³Í³ÝùÝ»ñÇ áõ ³ñųݳå³ïíáõÃÛ³Ý
áïݳѳñÙ³Ý, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ï³ññ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ³Ýï»ë-
Ù³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: Üñ³Ýó Ùßï³å»ë ëå³éÝáõÙ ¿ñ ýǽÇϳϳÝ
µÝ³çÝçÙ³Ý íï³Ý·Á: ú·ïí»Éáí »ñÏñáõÙ ïÇñáÕ Ë³éÝ³Ï Çñ³íÇ-
׳ÏÇó` ͳÛñ³Ù³ë³ÛÇÝ Ý³Ñ³Ý·Ý»ñÇ Ï³é³í³ñÇãÝ»ñÁ, ùñ¹³Ï³Ý
ó»Õ»ñÁª ³ßÇñ»ÃÝ»ñÝ, Ññ³Å³ñíáõÙ ¿ÇÝ ûñ»óûñ ÃáõɳóáÕ Ï»Ýïñá-
Ý³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛ³Ý »ÝóϳÛáõÃÛáõÝÇó ¨ Ó»éù µ»ñáõÙ ÏÇë³Ýϳ-
ËáõÃÛáõÝ: Üñ³Ýó Ñå³ï³Ï»óÝ»Éáõ ϳé³í³ñáõÃÛ³Ý Ó»éݳñÏáõÙ-
Ý»ñÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ÇÝ ³å³ñ¹ÛáõÝ: ØdzÛÝ 1639 Ã. γëñ»-ÞÇñÇÝáõÙ
ÏÝùí³Í Ãáõñù-å³ñëÏ³Ï³Ý Ñ³ßïáõÃÛ³Ùµ ÁÝÓ»éí³Í ˳ճÕáõ-
ÃÛáõÝÇó Ñ»ïá, ÇÝãå»ë ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿Éª ϳÛë-
ñáõÃÛ³Ý Ãáõñù³Ñå³ï³Ï ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñáõÙ, ¹³Ý¹³Õáñ»Ý Ýϳï-
í»ó ïÝï»ë³Ï³Ý áñáß ³é³çÁÝóó, áñÇ Ù»ç Çñ»Ýó ͳÝñ³ÏßÇé
¹»ñÝ áõÝ»ó³Ý ѳïϳå»ë ѳۻñÁ, ÑáõÛÝ»ñÁ, Ññ»³Ý»ñÁ, ³ëáñÇ-
Ý»ñÝ áõ µáõÉÕ³ñÝ»ñÁ:
XVII ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇÝ ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ, áñ ï³Ï³-
íÇÝ Ñ³Û³µÝ³Ï ¿ñ, ½µ³Õ»óÝáõÙ ¿ñ úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý ³ñ¨»-
ÉÛ³Ý Ñ³ïí³ÍÁ ¨ í³ñã³Ï³Ýáñ»Ý µ³Å³ÝíáõÙ ¿ñ ¾ñ½ñáõÙÇ (γ-
ñÇÝ), ì³ÝÇ, 껵³ëïdzÛÇ (êí³½), ²Ë³Éó˳ÛÇ, γñëÇ ¨ ¸Ç³ñµ»-
ùÇñÇ ¿Û³É»ÃÝ»ñÇ` ݳѳݷݻñÇ: àñù³Ý ¿É ï³ñûñÇÝ³Ï ¿ ÃíáõÙ,
úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ½³íÃí³Í ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³-
ÝÁ, ÝÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³Ý-
6
Ý»ñáõÙ 1639 Ã. ѳßïáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá ÇÝã-áñ ã³÷áí í»ñ³Ï³Ý·Ý»ó
ºíñáå³-²ëdz ³é¨ïñ³Ï³Ý ÙÇçÝáñ¹Ç »ñµ»ÙÝÇ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõ-
ÃÛáõÝÁ: îÝï»ë³Ï³Ý ׷ݳųÙÁ ѳÕóѳñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ûë-
Ù³ÝÛ³Ý ëáõÉóÝÝ»ñÁ ѳñϳ¹ñí³Í »Õ³Ý å³ñµ»ñ³µ³ñ Ó»éÝ»-
ñ»ó Ñå³ï³Ï ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ûÅï»É áñáß³ÏÇ ³ñïáÝáõÃÛáõÝ-
Ý»ñáí, Ñݳñ³íáñÇÝë Ñáí³Ý³íáñ»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïáõñÁ: »¨
ÙÇÝ㨠XIX ¹³ñÇ Ï»ë»ñÁ Ó»éݳñÏíáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ Ù³ëݳÏÇ
³ñ¹ÛáõÝù ïí»óÇÝ, ¨ ϳÛëñáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõݳϻó ÙÝ³É Ñ»ï³Ù-
ݳó, ³·ñ³ñ³ÛÇÝ µéݳïÇñáõÃÛáõÝ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ÙÇç³½·³-
ÛÇÝ ³é¨ïáõñÁ, ßÝáñÑÇí ѳۻñÇ, ÑáõÛÝ»ñÇ áõ Ññ»³Ý»ñÇ ½·³ÉÇ
³é³çÁÝóó ³åñ»ó:
XVII ¹³ñÇ í»ñç»ñÇó ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ íñ³Ûáí ºíñá-
å³-λÝïñáÝ³Ï³Ý ²ëdz áõ ÐݹϳãÇÝ ³é¨ïñ³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³×»ó ³ñ¨Ùï³Ñ³Û ù³Õ³ùÝ»ñÇ, Ù³ëݳíáñ³å»ëª
¾ñ½ñáõÙÇ, ì³ÝÇ, ²ñ³µÏÇñÇ, Âá˳ÃÇ, ²ÏÝÇ, γñëÇ, ´³Û³½»ïÇ,
³í»ÉÇ áõߪ ØáõßÇ, ´³Õ»ßÇ (´ÇÃÉÇëÇ) Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ: Æ ï³ñµ»-
ñáõÃÛáõÝ ·ÛáõÕ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ, áñÁ ß³ñáõݳϻó ÙÝ³É Í³Ûñ³·áõÛÝ
Ñ»ï³ÙݳóáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ù³Õ³ù³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÁ Ýϳï»ÉÇ-
áñ»Ý ³ßËáõųó³í: гïϳÝß³Ï³Ý ¿, áñ ûëÙ³ÝÛ³Ý ïÇñ³å»-
ïáõÃÛ³Ý ëϽµÝ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙª XVI–XVII ¹³ñ»ñáõÙ ²ñ¨ÙïÛ³Ý
г۳ëï³ÝÇ, ¨° ù³Õ³ùÝ»ñÁ ¨° ·ÛáõÕ»ñÁ ·»ñ³½³Ýó³å»ë ѳ۳µ-
Ý³Ï ¿ÇÝ:
гïϳå»ë ϳñ¨áñ ¹»ñ ëï³ÝÓÝ»ó ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ù³Õ³ù ¾ñ½ñáõÙÁ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
³é¨ïñ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÇ íñ³: ¼³Ý³½³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñáí µ»é-
ݳíáñí³Í »íñáå³Ï³Ý ݳí»ñÁ ųٳÝáõÙ ¿ÇÝ îñ³åǽáÝ Ý³-
í³Ñ³Ý·Çëï, ³å³ ³é¨ïñ³Ï³Ý áõÕÇÝ ß³ñáõݳÏíáõÙ ¿ñ ó³Ù³-
ù³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑáíª ´³µ»ñ¹ ù³Õ³ùÇ íñ³Ûáí ѳëÝáõÙ ¾ñ½ñáõÙ,
³ÛÝï»ÕÇó ¿Éª ä³ñëϳëï³Ý áõ Ðݹϳëï³Ý: ò³Ù³ù³ÛÇÝ
³é¨ïáõñÁ ϳï³ñíáõÙ ¿ñ Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉëÇ íñ³Ûáí, ³ÝóÝáõÙ
²Ýϳñ³-껵³ëïdz-¾ñ½ñáõÙ áõÕÇáí: ØÇç»ñÏñ³Ï³Ý ÍáíÇ ³ñ¨»-
ÉÛ³Ý ³é³÷ÝÛ³ ßñç³ÝÝ»ñÇó, Ù³ëݳíáñ³å»ë ÎÇÉÇÏdzÛÇó سɳ-
ÃdzÛáí »ÏáÕ ³é¨ïñ³Ï³Ý áõÕÇÝ ¨ë ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ¾ñ½ñáõÙáí: ²ÛÝ
³ÝÑ³Ù»Ù³ï ³å³Ñáí ¿ñ, ù³ÝÇ áñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ÝϳÛáõÝáõÃÛ³-
7
Ùµ ³ãùÇ ÁÝÏÝáÕ ÙÇ »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ, áñåÇëÇÝ úëÙ³ÝÛ³Ý ï»ñáõ-
ÃÛáõÝÝ ¿ñ, ݳËÁÝïñ»ÉÇ ¿ñ Ùßï³å»ë é³½Ù³Ï³Ý áõÅ»ñ áõÝ»óáÕ
ù³Õ³ùÝ»ñáí ³ÝóÝáÕ ³é¨ïáõñÁ, ïíÛ³É ¹»åùáõÙª ¾ñ½ñáõÙÁ: ²Û¹
Ù³ëÇÝ íϳÛáõÙ »Ý ²ñ¨»Éù Å³Ù³Ý³Í »íñáå³óÇ áõÕ»·ÇñÝ»ñÁ: ²ñ-
¹»Ý XVII ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇ ýñ³ÝëdzóÇ ×³Ý³å³ñÑáñ¹ î³í»ñ-
ÝÇ»Ý Ñ³í³ëïáõÙ ¿ñ, áñ ¾ñ½ñáõÙÁ úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý ï³-
ñ³ÝóÇÏ ³é¨ïñÇ Ëáßáñ³·áõÛÝ Ï»ï»ñÇó ¿1: Ø»Ï ³ÛÉ ýñ³ÝëdzóǪ
18-ñ¹ ¹³ñÇ ëϽµÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï äÇïïáÝ ¹» îáõñÝ»ýáñÝ, áõÕÕ³ÏÇ-
áñ»Ý ѳëï³ïáõÙ ¿ Çñ ѳÛñ»Ý³ÏóÇ ÙÇïùÁ. §²Ûë ù³Õ³ùÁ (¾ñ½-
ñáõÙÁ – ². Ø.) Ðݹϳëï³ÝÇó »ÏáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï³ñ³Ý-
óÇÏ ³é¨ïñÇ Ï»ÝïñáÝ ¿ ¨ ѳݷëï³í³Ûñ…: ´áÉáñ ³åñ³ÝùÝ»ñÁ,
áñáÝóÇó ·É˳íáñÝ»ñÝ »Ý ä³ñëϳëï³ÝÇ Ù»ï³ùëÁ, µ³Ùµ³ÏÁ,
ÃÙñ³¹»Õ»ñÁ, ½³Ý³½³Ý ·áõÛÝ»ñÇ Ù³Ñáõ¹Á, ³ÝóÝáõÙ ¿ÇÝ ÙdzÛÝ
г۳ëï³ÝÇ íñ³Ûáí…: Ø»Ýù ½³ñÙ³ó»É ¿ÇÝùª ï»ëÝ»Éáí ¾ñ½ñáõÙ
Ý»ñÙáõÍí³Í ³Û¹ù³Ý Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ Ý»ñÏ, áñ ÏáãíáõÙ ¿ñ µá-
Û³ ¨ û·ï³·áñÍíáõ٠ϳßí» áõ µñ¹Û³ ·áñÍí³ÍùÝ»ñÇ Ý»ñÏÙ³Ý
ѳٳñ¦2: XVIII ¹³ñÇ í»ñçÇ Ñ³Û ³ß˳ñѳ·»ï Ôáõϳë ÆÝ×Ç×Û³-
ÝÇ íϳÛáõÃÛ³Ùµ` ¾ñ½ñáõÙÇ µ³ñ·³í³× íÇ׳ÏÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³Õ-
µÛáõñÁ Ðݹϳëï³ÝÇ ¨ ºíñáå³ÛÇ ÙÇç¨ ÁÝóóáÕ ó³Ù³ù³ÛÇÝ ï³-
ñ³ÝóÇÏ ³é¨ïñ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ íñ³ ·ïÝí»Éáõ ѳݷ³Ù³-
ÝùÝ ¿ñ: ÜáõÛÝ Ñ»ÕÇݳÏÇ Ëáëù»ñáí ³Ûë ù³Õ³ùÁ ½³Ý³½³Ý ³å-
ñ³ÝùÝ»ñ, ѳïϳå»ëª ÙáñûջÝ, ¹»Õáñ³ÛùÇ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý
ÑáõÙù, ²Ë³Éó˳ÛÇó ëï³óí³Í ãáñ³óí³Í Ùñ·»Õ»Ý, ³åËï³Í
ÙÇë áõ ì³Ý³ ï³é»Ë ÓáõÏ, Âá˳ÃÇó µ»ñí³Í åÕÝÓ» ³ÝáÃÝ»ñ,
·áñ·»ñ áõ ϳñå»ïÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ, ³é³ùáõÙ ¿ñ ·ñ»Ã» µáÉáñ áõÕÕáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñáíª ÙÇÝ㨠¶³ÕÕdz (üñ³Ýëdz), Ðáɳݹdz, ²Ý·Édz, ¶»ñ-
Ù³Ýdz: ø³Õ³ùÁ ë»ñï ïÝï»ë³Ï³Ý ϳå»ñ áõÝ»ñ ݳ¨ ØáëÏí³-
ÛÇ, Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉëÇ, ´³ÉϳÝÝ»ñÇ, ÙÇçÇݳëÇ³Ï³Ý ´áõ˳ñ³
ù³Õ³ùÇ, ä³ñëϳëï³ÝÇ, Ðݹϳëï³ÝÇ áõ ³ñ³µ³Ï³Ý »ñÏñÝ»-
ñÇ Ñ»ï3:

1
Tavernier J. B., Les six voyages de Jean Babtiste Tavernier en Perse et aux Indes, Paris,
1679, p. 11–12.
2
Pitton de Tournefort. Relation d' un voyage du Levant, v. 2, Lyon, 1717, p. 262.
3
ÆÝ×Ç×»³Ý Ô., ²ß˳ñѳ·ñáõÃÇõÝ ãáñÇó Ù³ë³Ýó ³ß˳ñÑÇ, Ù³ë ², ì»Ý»ïÇÏ,
8
àõß³·ñ³í ¿, áñ ³Û¹ Ñëϳ۳ͳí³É ³é¨ïáõñÁ ·»ñ³½³Ýó³-
å»ë Ï»Ýïñáݳó³Í ¿ñ Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ Ó»éùáõÙ: ²Ûë ѳñ-
óáõÙ ¨ë ï³ñµ»ñ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ ÝáõÛݳÝáõÙ »Ý: ìϳ-
Û³Ïáã»Ýù ÙÇ ù³ÝÇëÇÝ: ÎáÙë ØáñëÇÉÛÇÝ ·ñáõÙ ¿ñ. §Â³ÝϳñÅ»ù
ù³ñ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë ¹³ñÓ³Ý ³é¨ïñÇ ³é³ñϳ: гۻñÝ ³Û¹ ³é¨ï-
ñáõÙ ³é³çÇÝ ï»ÕÝ »Ý ·ñ³íáõÙ. Ýñ³Ýù ³Û¹ ù³ñ»ñÁ Ó»éù »Ý µ»-
ñáõÙ ä³ñëϳëï³ÝǪ ØáÝÕáÉdzÛÇÝ ë³ÑٳݳÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÇó
…µ»ñáõÙ »Ý ²ëdzÛÇ ½³Ý³½³Ý ݳí³Ñ³Ý·ÇëïÝ»ñÁ ¨ ³Ù»Ý³·»-
Õ»óÇÏÝ»ñÁ µ»éÝáõÙ »Ý ºíñáå³ÛÇ Ñ³Ù³ñ, ÇëÏ Ýí³½ ³ñÅ»ù³íáñ-
Ý»ñÁ ÃáÕÝáõÙ »Ý Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉëÇ Ñ³Ù³ñ, áõñ ݳËÏÇÝáõÙ ù³-
ñ»ñÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ÇÝ ÙdzÛÝ Áëï Ù»ÍáõÃÛ³Ý: ²ÛÅÙ ³ñ¹»Ý ùñÇë-
ïáÝ۳ݻñÁ ëáíáñ»óñ»É »Ý Ãáõñù»ñÇÝ ×³ß³Ï` ù³ñ»ñÁ ·Ý³Ñ³ï»-
Éáõ ѳٳñ¦4: гïϳÝß³Ï³Ý ¿, áñ ³ñ¨Ùï³Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»-
ñÁ áã ÙdzÛÝ ³ßËáõÛÅ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝ ¿ÇÝ µ»ñáõÙ ²ñ¨ÙáõïùÇ
»ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï ï³ñíáÕ ³é¨ïñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³ÝÁ, ³Ûɨ ѳ׳Ë,
µÝ³ÏáõÃÛáõÝ Ñ³ëï³ï»Éáí ºíñáå³ÛáõÙ, Çñ»Ýó Ó»éùÝ ¿ÇÝ í»ñó-
ÝáõÙ µáõÝ »íñáå³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý áñáß µÝ³·³í³é-
Ý»ñ ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ³ÛÝï»Õ ³ñï³¹ñíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ³é³-
ùáõÙÝ ³ëÇ³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñ: §²ëdzÛáõÙ, - ·ñáõÙ ¿ îáõñÝ»ýáñÁ, - ì»-
Ý»ïÇÏÇ, üñ³ÝëÇë³ÛÇ ¨ ¶»ñÙ³ÝdzÛÇ ½³Ý³½³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ
í³×³éùáí ѳۻñÝ »Ý ½µ³ÕíáõÙ¦5:
гۻñǪ áñå»ë ׳ݳãí³Í ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ³í»Éáñ¹
ã»Ýù ѳٳñáõ٠ٻ絻ñ»É ݳ¨ úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý å³ïÙáõ-
ÃÛ³Ý Ñ³ÛïÝÇ Ù³ëݳ·»ï Ø. ¹Á úëáÝÇ Ëáëù»ñÁ. §Ð³Û»ñÁ ÷áùñ³-
ëÇ³Ï³Ý Ý³í³Ñ³Ý·ÇëïÝ»ñáõÙ ß³ï Ñ³×³Ë »Ý Çñ»Ýó ÝíÇñáõÙ
í³×³é³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ: ²Û¹ Ýñ³Ýù »Ý, ¨ áã û ÙáõëáõÉÙ³ÝÝ»ñÁ, áñ
ϳ½ÙáõÙ »Ý ³Û¹ ѳñáõëï ù³ñ³í³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
ï³ñÇ ·ÝáõÙ »Ý ²ëdzÛÇ ï³ñµ»ñ ßñç³ÝÝ»ñÁ, áñå»ë½Ç ³ÛÝï»Õ
ï³ñ³Í»Ý ³ß˳ñÑÇ ãáñë Ù³ë»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ¦6: §ºÝ Ç ÝÙ³
(¾ñ½ñáõÙáõÙ – ². Ø.),- ѳëï³ïáõÙ ¿ ÝáõÛÝ ÙÇïùÁ Ñ³Û Ñ»ÕÇݳÏÁ,-

1806, ¿ç 63–64:
4
Le comte de Marsigli, L'état militaire ottoman, Amsterdam, 1732, p. 50–51.
5
Pitton de Tournefort. Relation d' un voyage du Levant, lettre XX.
6
d'Ohsson M., Tableau général de l'Empire ottoman, v. 4, Paris, 1820, p. 207.
9
¨ µ³½ÙáõÃÇõÝ í³×³é³Ï³Ý³ó, ٳݳõ³Ý¹ Û³½·¿ë гÛáó, áñáó
ѳ׳ËáõÃÇõÝ ¹³ë¿ ½»ñ½ÇñáõÙ Ç Ï³ñ·ë í³×³é³ß³Ñ ù³Õ³ù³ó
ûëٳݻ³Ý ï»ñáõû³Ý¦7:
²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ï³ñ³ÝóÇÏ ³é¨ïñÇ ÙÛáõë Ý߳ݳíáñ
Ï»ÝïñáÝÁ Âá˳ÃÝ ¿ñª å³ïÙ³Ï³Ý öáùñ гÛùÇ »ñµ»ÙÝÇ ºí¹á-
Ïdz ù³Õ³ùÁ: ²ÛÝ Ù»Í Ñ³Ù³ñáõÙ áõÝ»ñ ³ñ¹»Ý XVII ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹
Ï»ëÇÝ: î³í»ñÝÇ»Ý ·ñáõÙ ¿ñ. §Ð³ïϳå»ë Ýϳï»ÉÇÝ Âá˳ÃáõÙ
³ÛÝ ¿, áñ ³Ûë ù³Õ³ùÝ ²ñ¨»Éù ï³ÝáÕ ï³ñ³ÝóÇÏ Ï³Û³ÝÝ»ñÇó
Ù»ÏÝ ¿: ²ÛÝï»Õ ³Ýí»ñç ù³ñ³í³ÝÝ»ñ »Ý ·³ÉÇë ä³ñëϳëï³ÝÇó,
¸Ç³ñµ»ùÇñÇó, ´³Õ¹³¹Çó, Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉëÇó, ¼ÙÛáõéÝdzÛÇó,
êÇÝáåÇó ¨ ³ÛÉ í³Ûñ»ñÇó¦8: Àëï Ô. ÆÝ×Ç×Û³ÝÇ` ÝáõÛÝ Çñ³íÇ׳ÏÝ
¿ñ Âá˳Ãáõ٠ݳ¨ XVIII ¹³ñáõÙ. §Æ Âû·³ï ·ï³Ý Û³é³ç³·áÛÝ ¨
·ï³ÝÇÝ ¨ë í³×³é³Ï³Ýù, ½áñáó ÝÙ³Ý ë³Ï³õ áõÝÇ ï¿ñáõÃÇõÝ
ûëٳݻ³Ý Áݹ ³Ù»Ý³ÛÝ ë³ÑÙ³Ýë Çõñ, áñ Û²ëdz, ³Ý¹ ۳׳˻Ý
»ñè»ÏáõÃÇõÝ Ï³ñ³õ³Ý³ó ۳ٿݳÛÝ ÏáÕÙ³Ýó, ݳ¨ í³×³é³Ï³-
Ýù Ñݹϳó Áݹ ØáëáõÉ, ÝáÛÝå¿ë ¨ í³×³é³Ï³Ýù å³ñëÇó…¦9:
гÏáµ ¸ÇíñÇÏ»óÇ ï³ñ»·ÇñÁ, ѳï³ï»Éáí ù³Õ³ùÇ µ³ñ·³í³×
íÇ׳ÏÇ Ù³ëÇÝ ÝáõÛÝ ÙÇïùÁª 1777 Ã. ·ñí³Í ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï³·ñáõ-
ÃÛ³Ý Ù»ç ³ÛÝ Ñ³Ù»Ù³ïáõÙ ¿ µ³½Ù³ÃÇí í³×³é³ïÝ»ñ, ³ßËáõÛÅ
³é¨ïáõñ áõÝ»óáÕ í³×³é³ß³Ñ Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉëÇ Ñ»ï10:
²ÛëåÇëáí` ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ, ѳÛïÝí»Éáí ûëÙ³ÝÛ³Ý
Ñ»ï³Ùݳó é³½Ù³³í³ï³ïÇñ³Ï³Ý ѳٳϳñ·Ç ×Çñ³ÝÝ»ñáõÙ,
ïÝï»ë³å»ë Ñ»ïÁÝóó ³åñ»ó ¨ ¹áõñë ÙÕí»ó µÝ³Ï³ÝáÝ ïÝï»-
ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ÑáõÝÇó, ÙdzųٳݳÏ, XVII ¹. Ï»ëÇÝ Ñ³ë-
ï³ïí³Í ѳٻٳï³Ï³Ý ˳ճÕáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ÏñÏÇÝ
Ç Ñ³Ûï µ»ñ»ó ù³Õ³ù³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÇ ³ßËáõųóÙ³Ý Ýß³ÝÝ»ñ: îÝ-
ï»ë³Ï³Ý ³ÝÏáõÙ ³åñáÕ Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý ·³ÝÓ³ñ³ÝÁ ÉóÝ»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí ëáõÉóÝÝ»ñÁ ëïÇåí³Í »Õ³Ý í»ñ³Ï³Ý·Ý»É Ñå³-
ï³Ï ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ, ³Û¹ ÃíáõÙª ѳۻñÇ ³í³Ý¹³Ï³Ý ³é¨ïñ³-

7 ÆÝ×Ç×»³Ý Ô., Ýßí. ³ßË., ¿ç 71:


8
Tavernier J. B., Les six voyages de Jean Babtiste Tavernier en Perse et aux Indes, Paris,
1679, p. 11–12.
9 ÆÝ×Ç×»³Ý Ô., Ýßí. ³ßË., ¿ç 292:

10 سÝñ ųٳݳϳ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ϳ½Ù»ó ì. гÏáµÛ³Ý, Ñ. 2, ºñ¨³Ý, 1956, ¿ç

459:
10
Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁª ³é³ÝÓÇÝ ¹»åù»ñáõÙ Ýñ³Ýó ßÝáñÑ»Éáí
ݳ¨ áñáß³ÏÇ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: γÛëñáõÃÛ³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ùáõÙ
ѳۻñÇ Ó»éùáõ٠ѳÛïÝí»ó ݳ¨ ³ñùáõÝÇ ×³ñï³ñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ
(ä³ÉÛ³ÝÝ»ñÇ ·»ñ¹³ëï³Ý), ½Çݳ·áñÍáõÃÛáõÝÁ, ¹ñ³Ù³Ñ³ïáõ-
ÃÛáõÝÁ, ݳí³ßÇÝáõÃÛáõÝÁ (î³ïÛ³ÝÝ»ñ, îÛáõ½Û³ÝÝ»ñ, ¶³í³ýÛ³Ý-
Ý»ñ ¨ ³ÛÉù): §à±í ¿ ³é¨ïáõñ ³ÝáõÙ ÂáõñùdzÛáõÙ,- ·ñáõÙ ¿ ïÝï»-
ë³·»ï ü. ¾Ý·»ÉëÁ,- ѳٻݳÛÝ ¹»åë áã Ãáõñù»ñÁ…: Ìáí³ÛÇÝ Ëá-
ßáñ ݳí³Ñ³Ý·ÇëïÝ»ñáõ٠ѳëï³ïí³Í ÑáõÛÝ»ñÁ, ѳۻñÁ, ëɳ-
íáÝÝ»ñÁ ¨ ³ñ¨Ùï³»íñáå³óÇÝ»ñÝ Çñ»Ýó Ó»éùáõÙ »Ý å³ÑáõÙ
³ÙµáÕç ³é¨ïáõñÁ…: лé³óñ»ù ºíñáå³ÛÇó µáÉáñ Ãáõñù»ñÇÝ,
³é¨ïáõñÁ ¹ñ³ÝÇó µÝ³í ãÇ ïáõÅǦ11:
²ëdz-ºíñáå³ ³é¨ïñ³Ï³Ý áõÕÇÝ»ñÇ í»ñ³·áñͳñÏáõÙÁ
ß³ñÅ»ó èáõë³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛ³Ý Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ ²ñ¨ÙïÛ³Ý
г۳ëï³ÝÇ Ýϳïٳٵ: ò³ñ³Ï³Ý ³ñùáõÝÇùÁ, ѳïϳå»ë ó-
·áõÑÇ ºÏ³ï»ñÇݳ II-Á (1762–1796 ÃÃ.) ¨ë ëÏë»ó ߳ѳ·ñ·é»É
Ãáõñù³Ñå³ï³Ï Ñ³Û ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÇݪ ³ëÇ³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÇ
Ñ»ï éáõë³Ï³Ý ³é¨ïáõñÝ ³í»ÉÇ ³ßËáõųóÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
ØÇç³½·³ÛÇÝ ï³ñ³ÝóÇÏ ³é¨ïñÇ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ ³ñ¨Ùï³-
Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ ëï³ÝÓÝ»óÇÝ Ñ³ïϳå»ë XIX ¹³ñáõÙ, »ñµ
ëñí»ó ²ñ¨»ÉùÇ, Ù³ëݳíáñ³å»ë ûñ»óûñ ÃáõɳóáÕ úëÙ³ÝÛ³Ý
ϳÛëñáõÃÛ³Ý Ýϳïٳٵ Çñ»Ýó ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ѳëï³ï»Éáõ
»íñáå³Ï³Ý Ëáßáñ ï»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³Ûù³ñÁ: î³ñ³Í³ßñç³Ý,
ѳïϳå»ë ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³Ý ³Ûó»É»óÇÝ µ³½Ù³ÃÇí »íñá-
å³óÇ ×³Ý³å³ñÑáñ¹Ý»ñ, Ñá·¨áñ ù³ñá½ÇãÝ»ñ áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý
·áñÍÇãÝ»ñª »ÉÝ»Éáí Çñ»Ýó Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¨ Çñ»Ýó »ñÏñ-
Ý»ñÇ ß³Ñ»ñÇó: Ôáõϳë ÆÝ×Ç×Û³ÝÇ ÙÇ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÇó
Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ XIX ¹³ñÇ ëϽµÇÝ Ñ³Û ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»-
áõÃÛ³Ý ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛáõÝÁ ËÇëï ÁݹɳÛÝí»É ¿ñª Áݹ·ñÏ»Éáí
²Ý·ÉdzÛÇó ÙÇÝ㨠ÆݹáÝ»½Ç³ Ñëϳ۳ͳí³É ï³ñ³ÍùÁ. §Ð³Ûù
ϳñÇ ÇÙÝ ³ÝÓݳïáõñ »Ý í³×³é³Ï³Ýáõû³Ý ¨ ³Ù¿Ý Ùï³¹ñáõ-
û³Ùµ å³ñ³åÇÝ Ç ÝÙ³ áñáõÙª »Ý ÁݹáõݳÏ, ëáñ³Ýù »Ý ³ñáõ»ë-
ï³å»ïù áã ÙdzÛÝ í³×³é³Ï³Ýáõûݿ ³ñ¨»ÉÇó, ³ÛÉ Ý³¨ Ó»éÝ-

11
Энгельс Ф., Турецкий вопрос, К. Маркс и Ф. Энгельс, сочинения, том 9, стр. 25.
11
ïáõù ٻͳå¿ë í³×³é³Ï³Ýáõûݿ ³é³õ»É Ù»Í³Ù»Í ù³Õ³ù³óÝ
ºõñáåÇáÛ: î»ë³Ý»Ùù ½ëáë³ ·³É Ç Ëáñáó ä³ñëϳë³ï³Ý³»³Ûó
ÙÇÝã Ç ÈÇíûéÝû. ã»Ý µ³½áõ٠ųٳݳÏë ÛáñÙ¿Ñ»ï¿ µÝ³ÏáõÃÇõÝ
Ï³É³Ý Ç Ø³éëÇÉdz, ·ï³ÝÇÝ Ç ÐáɳÝï³, ۲ݷÕdz, Ç ì»Ý»ïÇÏ,
׳ݳå³ñÑáñ¹»Ý Ç ØáÕáÉ, Ç Þdz٠áñ ¿ Ç ÐݹÇÏë, Ç Ö»³í³, Æ
öÇÉÇåå»³Ý ÏÕ½Çë ¨ Áݹ ³Ù¿Ý ³ñ¨»Éë µ³ó Ç ßÇݳó¦12: ²ëí³ÍÇó
Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ 19-ñ¹ ¹³ñáõÙ ½·³ÉÇáñ»Ý í»ñ³Ï³Ý·Ýí»É ¿ñ ÙÇç³½-
·³ÛÇÝ ³é¨ïñáõ٠û° ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ï»ÕÁ, ¨ û° Ñ³Û í³-
׳é³Ï³ÝÝ»ñÇ »ñµ»ÙÝÇ ¹»ñÁ: èáõë Ý߳ݳíáñ ѳ۳·»ï ê»ñ·»Û
¶ÉÇÝÏ³Ý Ýϳï»É ¿, áñ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ³ñ¹»Ý §Ð³Û³ëï³ÝÝ Çñ ³ß-
˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ¹Çñùáí ºíñáå³Ý ²ñ¨»ÉùÇ Ñ»ï ϳåáÕ ó³Ù³-
ù³ÛÇÝ ÙÇ³Ï Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ ¿¦13: XIX ¹³ñáõÙ ºíñáå³ÛÇó
Ðݹϳëï³Ý ï³ÝáÕ Âá˳Ã-γñÇÝ-´³ë»Ý-¸³ñáõÛÝù ¨ îñ³åÇ-
½áÝ-´³µ»ñ¹-γñÇÝ-¸³ñáõÛÝù (´³Û³½»ï) ³é¨ïñ³Ï³Ý áõÕÇÝ»ñÇ
ÏáÕùÇÝ Ñ»ï½Ñ»ï» ϻݹ³Ý³ó³í Ñݳ·áõÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó
ѳÛïÝÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ »ñÃáõÕÇݪ ØÇç»ñÏñ³Ï³ÝÇ ³é³÷ÝÛ³ ßñç³Ý-
Ý»ñ (ݳËÏÇÝ È¨³ÝïÇ »ñÏñÝ»ñ), سɳÃdz, ²Ùǹ (¸Ç³ñµ»ùÇñ)-
Øáõß-´³Õ»ß-ì³Ý, ³Ûï»ÕÇó ¿Éª ä³ñëϳëï³Ý áõ âÇݳëï³Ý: γ-
ñÇÝ-¾ñ½ñáõÙÁ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ñ å³Ñå³Ý»É ³ñ¨Ùï³Ñ³Û ·É˳íáñ
í³ñã³ïÝï»ë³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ¹»ñÁ, áñÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ ѳë-
ÝáõÙ ¿ñ Ùáï 110 ѳ½. Ù³ñ¹áõ14: 1811–1812 ÃÃ. ³Ûëï»Õ ųٳ-
Ý³Í ·»ñٳݳóÇ áõÕ»·Çñ üñ»Û·³ÝÇ íϳÛáõÃÛ³Ùµ` §¾ñ½ñáõÙÁ г-
Û³ëï³ÝÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÝ ¿, Ýٳݳå»ë å³Ñ»ëïÁ
Ãáõñù³Ï³Ý ³é¨ïñÇ, áñ ³Ûëï»ÕÇó ³ÝóÝáõÙ ¿ Ðݹϳëï³Ý¦15:
XIX ¹³ñ³ëϽµÇÝ ÝáõÛÝ µ³ñ·³í³× íÇ׳ÏÝ ¿ ³ñӳݳ·ñáõÙ
ܳåáÉ»áÝ ´áݳå³ñïÇ ÏáÕÙÇó ²ñ¨»Éù áõÕ³ñÏí³Í ·»Ý»ñ³É
¶³ñ¹³ÝÁ Âá˳à ù³Õ³ùáõÙ. §Ð³½³ñ ϳÃáÉÇÏ Ñ³Û»ñ Ï³Ý ³Û¹-
ï»Õ: ä³ïñ³ëïáõÙ »Ý Ïï³í»Õ»Ý, ë³Ï³ÛÝ ³é¨ïñÇ ·É˳íáñ
ÝÛáõûñÝ »Ý 500000 û˳ ³Ý³· ¨ Ëáßáñ ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ åÕÇÝÓ:
²Ûë ù³Õ³ùÁ ÙÇ å³Ñ»ëï ¿ ƽÙÇñÇ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù

12
ÆÝ×Ç×»³Ý Ô., Ýßí. ³ßË., ¿ç 47:
13 Глинка С. Н., Обозрение истории армянского народа, Москва, 1832, ч. 1, стр. 35.
14
Ø»ÉùáÝÛ³Ý ²., ¾ñ½ñáõÙ, ºñ¨³Ý, 1994, ¿ç 40–41:
15
гÏáµÛ³Ý ÐáíÑ., àõÕ»·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ñ. 6, ºñ¨³Ý, 1934, ¿ç 410:
12
Ñ»ïá ï³ñ³ÍíáõÙ »Ý ¹»åÇ ¾ñ½ñáõÙ, λë³ñdz ¨ Øáëáõɦ16: ÜáõÛÝ
Ñ»ÕÇݳÏÁ Ýϳï»É ¿, áñ ³Ûë ï³ñ³Í³ßñç³ÝÁ ٻͳå»ë Ý»ñù³ß-
í»É ¿ Çñ ѳÛñ»ÝÇùÇ Ñ»ï Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ³é¨ïñÇ áÉáñï: üñ³ÝëÇ-
³ÛÇó µ»ñíáõÙ »Ý å»ñ׳ÝùÇ ½³Ý³½³Ý ³é³ñϳݻñ, ³Ý³·, ϳ-
å³ñ, ½»Ýù, ųٳóáõÛóÝ»ñ, áñáÝó ¹ÇÙ³ó ÷á˳¹³ñÓ³µ³ñ ϳ-
ñ»ÉÇ ¿ ³ÏÝÏ³É»É å³ñëÏ³Ï³Ý Ù»ï³ùë, Í˳Ëáï, µáõñ¹, ¹»Õá-
ñ³Ûù, ³¹³Ù³Ý¹, Ù³ñ·³ñÇï ¨ ³ÛÉÝ: §²ñ¨»ÉùÇ Ù»ñ ³é¨ïñÇ ÙÇ
Ù³ëÝ ¿ ϳ½ÙáõÙ ¹³,- á·¨áñáõÃÛ³Ùµ ·ñáõÙ ¿ ýñ³ÝëdzóÇ ½ÇÝíá-
ñ³Ï³ÝÁ,- áñ ï³ñ»Ï³Ý üñ³ÝëdzÛÇÝ µ»ñáõÙ ¿ í³ÃëáõÝ ÙÇÉÇáÝÇ
½áõï ß³ÑáõÛÃ: سñë»ÛÉÝ ³Û¹ ³é¨ïñÇ ·É˳íáñ ù³Õ³ùÝ ¿: ÂáÕ
ÇÝÓ ÃáõÛÉ ïñíÇ ÑÇß³ï³Ï»É ³Û¹, ѳÛñ»ÝÇùÇó ѳ½³ñ ÑÇݷѳñ-
Ûáõñ ÙÕáÝ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³¦17: Ø»Ï ³ÛÉ ï»Õ ¶³ñ¹³ÝÝ ³í»-
ɳóÝáõÙ ¿, áñ ³Û¹ ³é¨ïñÇ Ù»ç, ѳïϳå»ë ³ëÇ³Ï³Ý »ñÏñÝ»-
ñáõÙ, ³Ù»Ý³Ù»Í ¹»ñ³Ï³ï³ñÁ ѳۻñÝ »Ý18:
ÆÝãå»ë Ýßí»ó, XIX ¹³ñáõÙ áñáß³ÏÇáñ»Ý ³ßËáõųó³í ºíñá-
å³ÛÇ ÙÇç»ñÏñ³ÍáíÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï ²ëdz ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑ-
Ý»ñÇó ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñáí ³ÝóÝáÕ
³é¨ïñ³Ï³Ý áõÕÇÝ, áñÇ íñ³ ·ïÝíáÕ Ý߳ݳíáñ ù³Õ³ùÝ»ñÇó ¿ñ
ѳٳÝáõÝ É×Ç ³ñ¨»ÉÛ³Ý ³÷ÇÝ ÁÝÏ³Í ÑÇݳíáõñó ì³Ý ù³Õ³ùÁ:
àõß³·ñ³í ¿, áñ ³é¨ïáõñÝ ÁÝóÝáõÙ ¿ñ áã ÙdzÛÝ ó³Ù³ùáí, ³ÛÉ
ݳ¨ É×Ç íñ³Ûáíª Ý³í³ÏÝ»ñáíª ¸³ïí³Ý-ì³Ý ·Íáí: §ì³ÝÝ áõÝÇ
ï³ëÝÑÇÝ·Çó ÙÇÝ㨠ùë³Ý ѳ½³ñ µÝ³ÏÇã, Ù»Í Ù³ë³Ùµ ѳۅ,
ϳñ¹áõÙ »Ýù Ý߳ݳíáñ ýñ³ÝëÇë³óÇ ¹Çí³Ý³·»ï, ܳåáÉ»áÝ I-
Ç ÏáÕÙÇó ÑÝ¹Ï³Ï³Ý ³ñß³í³ÝùÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý Ýå³ï³-
Ïáí ²ñ¨»Éù Å³Ù³Ý³Í äÇ»ñ ²Ù»¹» Äáµ»ñÁ (Pierre-Amedee
Emilien-Probe Jaubert): È×Ç ÙÇçáí ØáõßÇ ¨ ´ÇÃÉÇëÇ Ñ»ï ϳï³ñ-
íáÕ ³é¨ïáõñÁ, ¨ ´³Õ¹³¹Çó, ØáëáõÉÇó, γñ³ âÇáɳÝÇó (Qara-
Tchiolan), سñ¹ÇÝÇó ¨ ¸Ç³ñµ»ùÇñÇó ÂÇýÉÇë ¨ ä³ñëϳëï³ÝÇ
ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ù³ëÁ ·Ý³óáÕ Ï³ñ³í³ÝÝ»ñÁ Ù»Í ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñ
»Ý ÁÝͳÛáõÙ ì³ÝÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇÝ: È×áõ٠ϳï³ñíáÕ ÓÏÝáñëáõÃÛáõ-

16
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 91, ÑÙÙï. "Journal d'un voyage dans la Turquie d'Asie et la Perse, fait
en 1807 et 1808", Paris, 1809.
17 гÏáµÛ³Ý ÐáíÑ., àõÕ»·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ¿ç 125:
18
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 203:
13
ÝÁ ï³ñ»Ï³Ý Ýñ³Ýó ÑÇëáõÝÇó í³ÃëáõÝ Ñ³½³ñ Õáõñáõß »Ï³Ùáõï
¿ ï³ÉÇë¦19: àõß³·ñ³í ¿, áñ ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ³Û¹ ï³ñ³ÝóÇÏ ×³-
ݳå³ñÑÇ íñ³ ÁÝÏ³Í å³ñëÏ³Ï³Ý ù³Õ³ùÝ»ñÁ áã ÙdzÛÝ ³ãùÇ
ã¿ÇÝ ÁÝÏÝáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý í»ñ»Éùáí, ³Ûɨ ù³Ûù³ÛÙ³Ý áõÕÇ ¿ÇÝ
µéÝ»É: ²Û¹ ѳݷ³Ù³ÝùÁ Ýϳï»É »Ý ï³ñ³Í³ßñç³Ý ³Ûó»É³Í
ß³ï »íñáå³óÇÝ»ñ: ²Ûëå»ë, Áëï ³Ý·ÉdzóÇ ¹Çí³Ý³·»ï àõÇ-
ÉÛ³Ù ²áõ½É»ÛÇ (1812 Ã.)` ³Ýѳٻٳï»ÉÇ »Ý ù³Ûù³ÛíáÕ áõ ÏÇë³-
Ù³ÛÇ å³ñëÏ³Ï³Ý ù³Õ³ùÝ»ñÁ ³ßËáõÛÅ ³é¨ïáõñ áõÝ»óáÕ ¨ Ùß-
ï³å»ë »éáõ½»éÇ Ù»ç ·ïÝíáÕ ¾ñ½ñáõÙÇ Ñ»ï20:
Êáë»Éáí ²ñ¨»Éù-²ñ¨Ùáõïù ïÝï»ë³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»-
ñÇ ë»ñï³óÙ³Ý ¨ ¹ñ³ÝáõÙ ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ áõ ³éѳë³-
ñ³Ï ѳÛáõÃÛ³Ý ¹»ñÇ Ù³ëÇÝ` ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ãÇ Ï³ñ»ÉÇ Ùáé³Ý³É,
áñ ³Û¹ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ áñù³Ý ¿É Ýϳï»ÉÇ ÉÇÝ»ÇÝ, å³Ûٳݳíáñ-
í³Í úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý ÁݹѳÝáõñ ׷ݳųٳÛÇÝ Çñ³íÇ-
׳Ïáí, ϳÛáõÝ µÝáõÛà ã¿ÇÝ ÏñáõÙ ¨ Ç í»ñçá ¹³ï³å³ñïí³Í ¿ÇÝ
³ÝѳçáÕáõÃÛ³Ý: ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ 1820-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇݪ
å³ñëϳ-Ãáõñù³Ï³Ý ¨ éáõë-Ãáõñù³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ ÁÝóó-
ùáõ٠ϳÛëñáõÃÛ³Ý ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ý³Ñ³Ý·Ý»ñáõÙ ïÇñáÕ ³é³Ýó ³ÛÝ ¿É
³ÝϳÛáõÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íÇ׳ÏÝ ³í»ÉÇ ëñí»ó, ³é¨ïñ³ïÝ-
ï»ë³Ï³Ý ³é³çÁÝóóÁ ÉÇáíÇÝ ¹³¹³ñ»ó ¨ ³Ûëï»Õáí ³ÝóÝáÕ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ï³ñ³ÝóÇÏ áõÕÇÝ»ñÝ ³Ý·áñÍáõÃÛ³Ý Ù³ïÝí»óÇÝ:
ÜÙ³Ý ³ÝÏÙ³Ý ·É˳íáñ å³ï׳éÝ»ñÇó Ù»ÏÁ »Õ³í 1829–1830
ÃÃ. ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ½³Ý³½³Ý ·³í³éÝ»ñÇó, ѳïϳå»ë
γñÇÝÇó, γñëÇó, ¸³ñáõÛÝùÇó (´³Û³½»ï) áõ ²É³ßÏ»ñïÇó ßáõñç
74 ѳ½³ñ ѳۻñÇ (áñáÝó ÃíáõÙª ѳ½³ñ³íáñ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñ áõ
³ñÑ»ëï³íáñÝ»ñ) ³ñï³·³ÕÃÁ ¹»åÇ èáõë³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛ³Ý
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ21:
²ÙµáÕç XIX ¹³ñÇ ÁÝóóùáõÙ ÏñÏÝíáÕ éáõë-Ãáõñù³Ï³Ý å³-
ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ (1828–1829, 1853–1856, 1877–1878 ÃÃ.) áõ ³ñ¨Ù-

19 ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 220, ÑÙÙï.̀ P. Am. Jaubert, Voyage en Armռnie et en Perse, f̀ait dans
les annees 1805 et 1806, Paris, 1859.
20 гÏáµÛ³Ý ÐáíÑ., àõÕ»·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ¿ç 485: ÐÙÙï. Travels in various Countres of

the East more particulary Persia, By Sir William Ousely, knight, L L. D. London.
21
Ø»ÉùáÝÛ³Ý ²., ¾ñ½ñáõÙ, ¿ç 138–154:
14
ï³Ñ³Û»ñÇ Ýáñ ³ñï³·³ÕûñÇ, 1890-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ëáõÉ-
Ã³Ý Ð³Ùǹ II-Ç Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ѳÛÏ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÍÝ»ñÇ Ñ»ï-
¨³Ýùáí ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ ïÝï»ë³Ï³Ý ׷ݳųÙÝ ³í»ÉÇ Ëáñ³-
ó³í: ÜÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ºíñáå³ÛÇ Ñ»ï ³é¨ïáõñÁ Ñ³Û í³×³-
é³Ï³ÝÝ»ñÁ ëïÇåí³Í »Õ³Ý ¾ñ½ñáõÙÇó áõ ³ñ¨Ùï³Ñ³Û ³ÛÉ ù³-
Õ³ùÝ»ñÇó ï»Õ³÷áË»É Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ ³í»ÉÇ ³å³Ñáí Îáë-
ï³Ý¹ÝáõåáÉÇë áõ ¼ÙÛáõéÝdz ù³Õ³ùÝ»ñ:
1878 Ã. ´»éÉÇÝÇ í»Ñ³ÅáÕáíÇó Ñ»ïá, »ñµ ѳÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ,
³ÛÝ ¿ª »íñáå³Ï³Ý Ù»Í ï»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ùµ ëáõÉóݳ-
Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ µ³ñ»÷á-
ËáõÙÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ËݹÇñÁ, ¹³ñÓ³í ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹Çí³-
ݳ·ÇïáõÃÛ³Ý Ñ³ñó, áñáß³ÏÇáñ»Ý Ýϳïí»ó ³é¨ïñÇ áÉáñïÇó
ѳۻñÇÝ ¹áõñë ÙÕ»Éáõ ÙÇïáõÙ: ܳË, ëáõÉÃ³Ý Ð³Ùǹ II-Á, ѳëï³-
ï»Éáí ³ñÛáõݳÉÇ µéݳïÇñ³Ï³Ý é»ÅÇÙ, áã ÙdzÛÝ ÷áñÓ»ó ѳۻ-
ñÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇó ¹áõñë ÙÕ»É, ³Ûɨ Çñ³Ï³-
ݳóÝ»É ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Ïáïáñ³ÍÝ»ñ, áñáÝó ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 1894–
1896 ÃÃ. ½áÑí»ó ßáõñç 300 ѳ½³ñ ѳÛ: ºñÏñáñ¹, ºíñáå³Ï³Ý
ï»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ù³ëݳíáñ³å»ë ²Ý·ÉdzÝ, èáõë³ëï³ÝÁ, ²íëï-
ñá-ÐáõÝ·³ñÇ³Ý ¨ üñ³ÝëÇ³Ý Çñ»Ýó ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ï³ñ³Í»Éáí
úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý íñ³, Çñ»Ýó Ñ»ñÃÇÝ Éáõñç Ùñó³ÏÇóÝ»ñ
¹³ñÓ³Ý Ãáõñù³Ñå³ï³Ï ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ³é¨ïñ³Ï³Ý ¹³ëÇÝ:
´³í³Ï³Ý ¿ Ýß»É, áñ XIX ¹³ñÇ í»ñçÇÝ Ãáõñù³Ï³Ý ï»ñáõÃÛ³Ý
ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝù³Ý ¿ñ ÁÝÏ»É »íñáå³Ï³Ý ϳåÇï³ÉÇ ³½¹»-
óáõÃÛ³Ý ï³Ï, áñ ï»Õ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙdzíáñÁª ³ñÅ»½ñÏí³Í
Ãáõñù³Ï³Ý ÉÇñ³Ý, ·ñ»Ã» ÉÇáíÇÝ ¹áõñë ¿ñ ÙÕí»É ɳÛÝ ßñç³Ý³éáõ-
ÃÛáõÝ ³å³ÑáíáÕ ýñ³ÝÏÇ (ݳåáÉ»áÝ áëÏ» ¹ñ³ÙÝ»ñ) ³íëïñdz-
Ï³Ý ¹áõϳïÇ, éáõë³Ï³Ý éáõµÉáõ ÏáÕÙÇó22:
XIX ¹³ñÇ í»ñçÇÝ ¨ XX ¹³ñÇ ëϽµÇÝ Ñ³Û ³é¨ïñ³Ï³Ý ¹³ëÇ
Ñ»ï Ãáõñù ·áñͳñ³ñÝ»ñÇ Ùñó³Ïó»Éáõ ³ÝϳñáÕáõÃÛáõÝÁ ¹³ñ-
Ó³í 1915–1916 ÃÃ. ѳÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ·É˳íáñ ïÝï»ë³-
Ï³Ý ß³ñųéÇÃÁ: ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »ñÇï³ë³ñ¹ Ãáõñù»-
ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ѳÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí

22
гٵ³ñÛ³Ý ²., ²·ñ³ñ³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ,
ºñ¨³Ý, 1965, ¿ç 298–300:
15
Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á ½ñÏí»ó Çñ гÛñ»ÝÇùÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý Ù³ëÇó, ³Ý-
¹³éݳÉÇ Ñ³ñí³Í ѳëóñ»ó ݳ¨ ²ñ¨»Éù-²ñ¨Ùáõïù ïÝï»ë³Ï³Ý
½³ñ·³óÙáõÝ»ñÇÝ áõ ³éѳë³ñ³Ïª ѳٳß˳ñѳÛÇÝ ù³Õ³ù³Ïñ-
ÃáõÃÛ³ÝÁ:

А. МЕЛКОНЯН

ЗАПАДНАЯ АРМЕНИЯ В СФЕРЕ ТОРГОВЫХ


ОТНОШЕНИЙ ВОСТОК-ЗАПАД

Армянское нагорье (Западная и Восточная Армения) - Родина


армянского народа, находясь на торговых путях, связывавших Малую
Азию и Месопотамию с Иранским плоскогорьем, на протяжении
тысячелетий было одним из центров цивилизационных отношений.
Одна из магистралей известного издревле Шелкового пути,
связывавшего Китай с Европой проходила через Армению. Эта
магистраль, привнеся весомый вклад в мировую экономическую
жизнь, почти без перерыва действовала до второй половины XI века,
когда сельджуки-тюрки начали свои опустошительные вторжения.
В дальнейшем, в конце XIX в. и первых десятилетиях XX в.
антиармянская политика Османской империи и Геноцид армян,
организованный младотурками в Западной Армении, в результате
которого армянский народ был лишен западной части своей родины,
нанесли непоправимый урон экономическим отношениям Восток-
Запад и, в целом, мировой цивилизации.

16
A. MELKONYAN

WESTERN ARMENIA IN THE SPHERE


OF THE EAST-WEST TRADE RELATIONS

The Armenian Highland (Western and Eastern Armenia) – the


Motherland of the Armenian people, being on the trade routs connecting
Asia Minor, Mesopotamia and the Iranian plateau, during millennia was
one of the centres of civilizational relations. One of the main routs of the
famous ancient Silk Road, connecting China with Europe crossed
Armenia. This rout, contributing greatly to the world economic life,
functioned almost without interruption until the second half of XI century,
when started the Seljuk-Turks’ devastating invasions.
Later, at the end of XIX and first decades of XX centuries anti-
Armenian policy of the Ottoman Empire and the Armenian Genocide
organized by the Young Turks in Western Armenia (as a result of which
the Armenian people was deprived of the western part of its Motherland),
had an irreparable impact on the economic relations between East and
West, and in its whole entity on world civilization.

17
Ð. êÆØàÜÚ²Ü

вڲêî²ÜÀ ºì ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ ²èºìîàôðÀ


ì²Ô ´ðàÜ¼Æ ¸²ðàôØ

ÀݹáõÝí³Í ï»ë³Ï»ïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ÐÇÝ ²ñ¨»ÉùáõÙ ù³Õ³ù³-


ÏñÃáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³ÝÁ ½áõ·ÁÝóóª ѳݹ»ë ¿ ·³ÉÇë ³é¨ïáõñÁ:
²í»ÉÇ ×Çßïª ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ ѳïϳÝÇßÝ»ñÇó ¿ñ
³é¨ïáõñÁ, Ù³ëݳíáñ³å»ë ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïáõñÁ, ¹ñ³ÝÇó
µËáÕ µáÉáñ »ñ¨áõÛÃÝ»ñáí: ²é³çÇÝ ·ñ³íáñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁª ßáõÙ»-
ñ³Ï³Ý, ³ùù³¹³Ï³Ý, ¿É³Ù³Ï³Ý, ¾µÉ³ÛÇ (²ëáñÇù/êÇñdz) ¨ öáùñ
²ëdzÛÇ ë»å³·Çñ áõ ÑÇ»ñá·ÉÇý Ñݳ·áõÛÝ ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
íϳÛáõÙ »Ý ø.³. IV–II ѳ½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñáõÙ ²é³ç³íáñ ²ëdzÛáõÙ
Ó¨³íáñí³Í ³é¨ïñ³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó ٻ˳-
ÝǽÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ1: ²Û¹ ųٳݳϳßñç³ÝÇ ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñÇ
ïÝï»ë³Ï³Ý ÷á˳éÝãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ñ ÙÇç³½·³-
ÛÇÝ ³é¨ïáõñÁ, áñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÁ ï»Õ³Ï³Ý ÑáõÙ-
ùÇ íñ³ ˳ñëËí³Í ¨ ųٳݳÏÇ ëáódzÉ-ïÝï»ë³Ï³Ý ѳñ³µ»-
ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí å³Ûٳݳíáñí³Í ÝÛáõÃ³Ï³Ý µ³ñÇùÝ»ñÇ í»ñ³ñ-
ï³¹ñáõÃÛáõÝÝ ¿ñ: гݳÍáÝ»ñáí ³Õù³ï »ñÏñ³Ù³ë»ñÁ ϳñÇù
¿ÇÝ ½·áõÙ Çñ»Ýó ãáõÝ»ó³Í ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ÑáõÙùÇ` í³Ý³Ï³ï,
ϳÛÍù³ñ, åÕÇÝÓ ¨ ³ÛÉÝ, É»éݳÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñÁª »ñÏñ³·áñͳϳÝ,
ÇëÏ Ñáíï³ÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñÁª ³Ý³ëݳå³Ñ³Ï³Ý µÝ³ÙûñùÇ: ²Ûë
»ñ¨áõÛÃÇ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ, Ù³ëݳíáñ³å»ë ÑáõÙùÇ ³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ
¨ Ý»ñÙáõÍáõÙÁ, ¹ÇïíáõÙ ¿ Ñݳ·áõÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó:
Ðݳ·ÇïáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ Ïáõï³Ïí³Í íÇÃ˳ñÇ ï»Õ»-
ϳïíáõÃÛáõÝÁ, Ù³ëݳíáñ³å»ë í»ñçÇÝ ï³ëݳÙÛ³ÏÇ Ï³ñ¨áñ³-
·áõÛÝ Ñ³Ûïݳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëï»ÕÍ»É »Ý Áݹ·ñÏáõÝ ÷³ëï³·-
ñ³Ï³Ý µ³½³, áñÁ ÑÇÙù ¿ ѳݹÇë³ÝáõÙ ³Ý¹ñ³¹³éݳÉáõ ÑÇÝ
г۳ëï³ÝÇ ³é¨ïñ³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ä³ïٳϳÝ
ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ ٻͳå»ë Éñ³óíáõÙ ¨ ѳٳÉñíáõÙ »Ý, »ñµ ËÝ-

1
Оппенгейм А. Л., Торговля на Ближнем Востоке в древности // Международный
конгресс антропологических и этнографических наук, Москва, 1970. с. 7.
18
¹ÇñÁ µ³ó³Ñ³Ûï»ÉáõÝ Ý»ñ·ñ³ííáõÙ »Ý µÝ³Ï³Ý áõ ×ß·ñÇï ·Ç-
ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Ãá¹Ý»ñáí ϳï³ñí³Í Ñݳ·Çï³Ï³Ý ·ï³ÍáÝ»-
ñÇ É³µáñ³ïáñ ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ: ²Ûëå»ë, é³-
¹Çá³Í˳ÍݳÛÇÝ ï³ññ³ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ ßÝáñÑÇí ³ÛÅÙ áõÝ»Ýù Ñáõ-
ß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ ×ß·ñÇï Ãí³·ñÙ³Ý ï³ëÝÛ³Ï ïíÛ³ÉÝ»ñ, áñáÝù Ñݳ-
ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ÁÝÓ»éáõÙ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÝ ÁÝÏ³É»É Çñ»Ýó å³ïÙ³-
Ï³Ý ÏáÝï»ùëïáõÙ, г۳ëï³ÝÇ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÁ ¨ ³é³ÝÓÇÝ ³ñ-
ï»ý³ÏïÝ»ñÁ ×ß·ñïáñ»Ý ѳٳ¹ñ»É ÑÇÝ ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ñáõß³ñÓ³Ý-
Ý»ñÇ Ñ»ï: ´³ó³ñÓ³Ï Ãí³·ñáõÙÁ í×é³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ
å³ïÙ³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ í»ñ³Ï³½ÙáõÃÛ³Ý ¨ ³é³ÝÓÇÝ ·ï³Íá-
Ý»ñÇ ï»Õ³Ï³Ý ϳ٠ݻñÙáõÍí³Í ÉÇÝ»ÉÁ µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ ·áñÍáõÙ:
²é¨ïñ³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý ·áñÍÁÝ-
óóáõÙ ËÇëï ϳñ¨áñ ¿ å³ñ½³µ³Ý»É ·ï³ÍáÝ»ñÇ ï»Õ³Ï³Ý
ϳ٠ݻñÙáõÍí³Í ÉÇÝ»ÉÁ: ê³ Ñݳ·ÇïáõÃÛ³Ý ³é³Ýóù³ÛÇÝ Ñ³ñó»-
ñÇó ¿, ù³Ý½Ç µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ ¿, ³ñ¹Ûá±ù ùÝݳñÏíáÕ »ñÏÇñÝ Ç íÇ-
׳ÏÇ ¿ñ ³ñï³¹ñ»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñÇÝ µ³í³ñ³ñáÕ ¨ Ýáñ
Ó¨³íáñíáÕ ßáõϳÛáõÙ ÙñóáõÝ³Ï ³åñ³Ýù, û± ÉáÏ Ñ»ï³Ùݳó
ï³ñ³ÝóÇÏ »ñÏñ³Ù³ë ϳ٠ÑáõÙù Ù³ï³Ï³ñ³ñáÕ ßñç³Ý ¿ñ: àõÕ-
Õ³ÏÇ íϳÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ËݹÇñÁ å³ñ-
½³µ³Ý»Éáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ í»ñÉáõÍ»É ·ï³ÍáÝ»ñÇ á׳ϳÝ
³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, å³ïñ³ëïÙ³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý, ÇÝã-
å»ë ݳ¨ ³Û¹ ųٳݳÏÇ ï»Õ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³ÝÁ µÝáñáß ïÝ-
ï»ë³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý
ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ, ³ÝÑñ³Å»ßï ÑáõÙùÇ ¨ ѳÝù³í³Ûñ»-
ñÇ ³éϳÛáõÃÛáõÝÁ, Ýáñ³·áõÛÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ïÇñ³å»ïáõÙÁ ¨
³ÛÉÝ: ³ÝϳñÅ»ù Çñ»ñÇ, Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ»ñÇ ¨ ³ñ-
í»ëïÇ ÝÙáõßÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý í³Ûñ»ñÁ µ³ó³Ñ³Ûï»ÉáõÝ Ù»-
ͳå»ë ϳñáÕ »Ý Ýå³ëï»É ݳ¨ Ù»ï³Õ» ·ï³ÍáÝ»ñÇ ëå»Ïïñ³É
¨ ǽáïáå³ÛÇÝ ï³ññ³ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý
ÁÝÓ»éáõÙ Ç Ñ³Ûï µ»ñ»É ѳÝù³í³Ûñ – ³ñï»ý³Ïï áõÕÕ³ÏÇ Ï³-
åÁ:
²èºìîàôðÀ ì²Ô ´ðàÜ¼Æ ¸²ðàôØ
²í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ Ëáñ³óáÕ ³ß˳ï³ÝùÇ µ³Å³ÝáõÙÝ ²é³ç³-
íáñ ²ëdzÛÇ µÝ³å³ïÙ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ ÙÇç³í³Ûñ»ñáõÙ Ó¨³íáñ-
19
í³Í ¿ÃÝáÙß³ÏáõóÛÇÝ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇ ÙÇ稪 ¹³éÝáõÙ ¿ ÐÇÝ
²ñ¨»ÉùÇ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó
Ù»ÏÁ2: º÷ñ³ïÇ ëïáñÇÝ ¨ ÙÇçÇÝ Ñáë³ÝùÇ ³ñ³· ½³ñ·³óáÕ å»-
ïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ ¿ÇÝ ½·áõÙ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ áõ ßÇݳ÷³Û-
ïÇ Ï³ñÇù, áñáÝù Ý»ñÙáõÍíáõÙ ¿ÇÝ ÑÛáõëÇëÇó, ³Û¹ Ãíáõ٠ݳ¨ гÛ-
Ï³Ï³Ý É»éݳß˳ñÑÇ ³Ýï³éÝ»ñÇó ¨ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñÇó: лï½Ñ»-
ï» ³Ûë »ñ¨áõÛÃÝ»ñÝ ³í»ÉÇ »Ý ³ñÙ³ï³ÝáõÙ ¨ ï³ñµ»ñ µÝ³å³ï-
Ù³Ï³Ý ÙÇç³í³Ûñ»ñáõÙ ³åñáÕ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ëï»-
ÕÍíáõÙ »Ý ³Ùáõñ ³é¨ïñ³-³ñï³¹ñ³Ï³Ý ÷áËѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝ-
Ý»ñ3: ²é¨ïñÇ ÙÇçáóáí ¹»åÇ Ð³ñ³í³ÛÇÝ ØÇç³·»ïù ³é³ùíáõÙ
¿ÇÝ Ù»ï³ÕÝ»ñ ¨ ßÇݳ÷³Ûï, ÷á˳ñ»ÝÝ ³ñï³Ñ³ÝíáõÙ ¿ñ ·áñÍ-
í³Íù»Õ»Ý ¨ ѳó³Ñ³ïÇÏ:
Àëï ѳñ³í³ÛÇÝ ØÇç³·»ïùÇ ·ñ³íáñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ø.³. IV–
III ѳ½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñáõÙ ²é³ç³íáñ ²ëdzÛÇ Áݹ³ñÓ³Ï ï³ñ³Í³-
ßñç³ÝÁ ͳÍÏí³Í ¿ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ Ý»ñùÇÝ ³é¨ïñ³Ï³Ý ׳ݳ-
å³ñÑÝ»ñÇ ËÇï ó³Ýóáí, áñáÝù Ý»ñ³éáõÙ ¿ÇÝ Ñ»é³·Ý³ ¨ ¹Åí³ñ
ѳÕóѳñ»ÉÇ ó³Ù³ù³ÛÇÝ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ·»ï³ÛÇÝ ¨ Íáí³ÛÇÝ
áõÕÇÝ»ñÁ: ì³Õ µñáÝ½Ç ¹³ñáõ٠߳ѳ·áñÍíáÕ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇó
³é³í»É ѳÛïÝÇ ¿ÇÝ. 1) ѳñ³í³ÛÇÝ Íáí³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÁ, áñÁ
ϳñ¨áñ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ ä³ñëÇó Íáóáí ¹»åÇ Ñ³ñ³í-
³ñ¨Ùáõïù ¨ ѳñ³í-³ñ¨»Éù ÁÝϳÍ, Ù»ï³ÕÝ»ñáí áõ ßÇݳ÷³Û-
ïáí ѳñáõëï »ñÏñ³Ù³ë»ñ ݳí³ñÏ»Éáõª åÕÇÝÓ ¨ óÝϳñÅ»ù
÷³Ûï Ý»ñÏñ»Éáõ ѳٳñ, 2) ³ñ¨»ÉÛ³Ý ·»ï³-ó³Ù³ù³ÛÇÝ ×³Ý³-
å³ñÑÁ îÇ·ñÇëáí, ëñ³ íï³ÏÝ»ñ ¸Ç³É³Ûáí ¨ ²¹»Ùáí ¹»åÇ í»ñ,
³å³ Ø»Í ¨ öáùñ ¼³µ ·»ï»ñÇ ÙÇç³Ï³ÛùÇ É»éݳÝóùÝ»ñáí ¹»åÇ
Æñ³Ý³Ï³Ý µ³ñÓñ³í³Ý¹³Ï` åÕÇÝÓ ¨ ßÇݳ÷³Ûï, ³å³ ÙÇÝã¨
²ýÕ³Ýëï³Ý ¨ ØÇçÇÝ ²ëdz` ³Ý³· ¨ ɳ½áõñÇï Ó»éù µ»ñ»Éáõ ѳ-
Ù³ñ, 3) ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ·»ï³-ó³Ù³ù³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÁ îÇ·ñÇë ¨
º÷ñ³ï ·»ï»ñáí ¹»åÇ í»ñ, ¹»åÇ åÕÝÓÇ ¨ ³ñͳÃÇ Ñ³Ýù»ñáí
ѳñáõëï î³íñáëÛ³Ý É»éÝ»ñÁ ¨ ³å³ ó³Ù³ù³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑáí
¹»åÇ öáùñ ²ëdz, 4) ³ñ¨ÙïÛ³Ý ·»ï³ó³Ù³ù³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÁ`

2
История Древнего Востока, 1988. Часть вторая, Москва, с. 23.
3
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
20
º÷ñ³ïáí ¹»åÇ í»ñ, ³å³ ó³Ù³ùáí ¹»åÇ ³ñ¨Ùáõïùª ²ëáñÇù-
öÛáõÝÇÏÛ³Ý Ý³í³Ñ³Ý·ÇëïÝ»ñ ¨ ³ÛÝï»ÕÇó Íáí³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñ-
Ñáí ¹»åÇ åÕÝӳѳÝù»ñáí ѳñáõëï ÎÇåñáë ÏÕ½Ç, ¾·»Û³Ý ÍáíÇ
»ñÏñÝ»ñ, ³å³ ݳ¨ ¹»åÇ öáùñ ²ëdz, ¹»åÇ î³íñáëÇ ¨ ²ÝïÇ-
ï³íñáëÇ (гÛÏ³Ï³Ý É»éݳß˳ñÑ) ѳÝù³í³Ûñ»ñÁ4: ²Ûë ׳ݳ-
å³ñÑÝ»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇëÁ ѳëÝáõÙ ¿ÇÝ Ð³ÛÏ³Ï³Ý É»éݳß˳ñÑ, ß³-
ñáõݳÏí»Éáí ¹»åÇ ÑÛáõëÇëª Ñ³ëÝáõÙ ÙÇÝ㨠²Ý¹ñÏáíϳë, ³å³
³Ûëï»ÕÇó ³ÝóÝáõÙ ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ Îáíϳë5:
²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³íݳϳÝáõÃÛ³Ùµ áã µáÉáñ ¹»åù»ñáõÙ ¿ñ, áñ Ù»Ï
ù³ñ³í³ÝÁ ëÏǽµ ³éÝ»Éáí »É³Ï»ïÇó ѳëÝáõÙ ¿ñ ÙÇÝ㨠³é¨ïñÇ
Ýå³ï³Ï³Ï»ïÁ: ²í»ÉÇ ß³ï ·áñÍáõÙ ¿ñ ³é¨ïñ³Ï³Ý ѳñ³µ»-
ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçÝáñ¹³íáñí³Í ßÕóÝ, »ñµ ³åñ³ÝùÁ Ù»Ï ûÕ³-
ÏÇó ÷á˳ÝóíáõÙ ¿ñ ÙÛáõëÇÝ ¨ ³Û¹å»ë ß³ñáõݳÏí»Éáí ѳëÝáõÙ
ÙÇÝ㨠Ýå³ï³Ï³Ï»ïÁ: î³ñ³Íí³Í ¿ ³ÛÝ ï»ë³Ï»ïÁ, áñ ÙÇç³½-
·³ÛÇÝ ³é¨ïñ³Ï³Ý ÷áËѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇç-
Ýáñ¹Ç ¹»ñÁ ϳï³ñáõÙ ¿ÇÝ ³Ý³ëݳå³Ñ ß³ñÅáõÝ³Ï ó»Õ»ñÁ:
λÝïñáݳóí³Í å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ù³ëݳíáñ³å»ë ÝÛáõó-
Ï³Ý µ³ñÇùÝ»ñÁ í»ñ³ÑëÏáÕ ¨ í»ñ³µ³Å³ÝáÕ ³ñù³Ý áõ Ýñ³Ý
ßñç³å³ïáÕ í»ñݳ˳íÁ ËÇëï ߳ѳ·ñ·éí³Í ¿ÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
³é¨ïñáí, áñÁ »Ï³ÙïÇ ¨ ѳñëï³óÙ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ³ÕµÛáõñ
¿ñ: ÐÇÝ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³ïáõÏ Ï»Ýïñáݳóí³Í ïÝï»-
ëáõÃÛáõÝÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ñ ³Ù»ÝûñÛ³ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ, áñÁ ϳ-
ñáÕ ¿ñ Çñ³Ï³Ý³óí»É ÙdzÛÝ Ó¨³íáñí³Í å»ï³Ï³Ý ³å³ñ³ïÇ
·áÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ6: ì³Õ å»ï³Ï³Ý ϳ½Ù³íáñáõÙÝ»ñÁ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñ³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³é³í»É
Ýå³ëï³íáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ Ó»éù µ»ñ»Éáõ ѳٳñ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ
¿ÇÝ Ý³¨ ½ÇÝí³Í ³ñß³í³ÝùÝ»ñ: Üáñ Ó¨³íáñí³Í µéݳå»ïáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ é³½Ù³Ï³Ý Ý»ñáõÅÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ñ óɳÝãÇ³Ï³Ý Ñ³-
çáÕ é³½Ù»ñûñ ¹»åÇ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñáí ѳñáõëï É»éݳÛÇÝ ßÁñ-

4
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 24. Мелларт Дж. 1985. Торговля и торговые пути между Северной
Сирией и Анатолией // В кн. «Древняя Элба», Москва, с. 20–33.
5
Кушнарева К. Х., Южный Кавказ в IX–II тыс. до н.э. Этапы культурного и
социально-экономического развития, Санкт-Петербург, 1993. с. 236–237.
6
Woolley C. L., 1958. Excavations at Ur, London-Bonn.
21
ç³ÝÝ»ñÁ: ²Ûë ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇ ë³ñë³÷Á ÑáÕ ¿ñ ݳ˳å³ïñ³ë-
ïáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñ³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ å³ñï³-
¹ñí³Í ·áñÍÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ¨ ѳñϳѳí³ùÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²ÛëÇÝùÝ
áõÅÇ ¹ÇñùÇó ûɳ¹ñíáõÙ ¿ÇÝ ³é¨ïñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁª Ï»Ýïñáݳó-
í³Í Çß˳ÝáõÃÛáõÝÇó ½áõñÏ ¨ é³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý ³éáõÙáí ÃáõÛÉ
»ñÏñÝ»ñÇ ³ñï³¹ñ³ÝùÝ áõ ѳÝù³ÛÇÝ Ñ³ñëïáõÃÛáõÝÁ ØÇç³·»ïù
Ý»ñÏñ»Éáõ ѳٳñ: ²é¨ïñ³Ï³Ý ϳÝáݳíáñ ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
å³Ñå³Ý»Éáõ ѳٳñ Ýí³×í³Í, ÇÝãå»ë ݳ¨ ѽáñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»-
ñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ϳ٠ïÝï»ë³Ï³Ý ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ ÁݹáõݳÍ
»ñÏñÝ»ñáõÙ ÑÇÙÝíáõÙ ¿ÇÝ ·³ÕáõÃÝ»ñ, ÇëÏ å³Ñ³Ýç³ñÏ í³Û»ÉáÕ
ÑáõÙùÇ ¨ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ïáõï³ÏáõÙÁ, ³å³ ØÇç³·»ïù Ý»ñÏñáõÙÁ
ѳÝÓݳñ³ñíáõÙ ¿ñ ³é¨ïñ³Ï³Ý ÙÇçÝáñ¹Ý»ñÇÝ` ѳÙù³ñÝ»ñÇÝ:
гÝñ³Ñ³Ûï ¿, áñ гÛÏ³Ï³Ý É»éݳß˳ñÑÁ ÑÝáõó Ç í»ñ ³Ï-
ïÇí Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É ²é³ç³íáñ ²ëdzÛÇ ï³ñµ»ñ »ñÏñ-
Ý»ñ í³Ý³Ï³ïÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ·áñÍÁÝóóáõÙ7, áñÝ ³é³ÝÓݳ-
å»ë µ³ó³Ñ³Ûï ¿ ¹³éÝáõÙ Ýáñ ù³ñÇ ¹³ñÇ í³Õ »ñÏñ³·áñͳϳÝ
ѳë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷á˳éÝãáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ8: ø.³. IV-III ѳ½³-
ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñáõÙ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ϳñ¨áñ³·áõÛÝ ÑáõÙùÇ ¹»ñ³Ï³-
ï³ñáõÙÁ ëï³ÝÓÝáõÙ ¿ åÕÇÝÓÁ ¨ ëñ³ ÑÇÙùÇ íñ³ µñáÝ½Ç ³ñ-
ï³¹ñáõÃÛáõÝÁ, áñáÝóÇó å³ïñ³ëïí³Í ½»Ýù»ñÁ ¨ ·áñÍÇùÝ»ñÁ
ϳÝËáñáßáõÙ ¿ÇÝ »ñÏñ³Ù³ë»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, Ýá-
ñ³ëï»ÕÍ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³çÁÝóóÁ, ÇëÏ µñáݽÇó, ³ñͳÃÇó
¨ áëÏáõó å³ïñ³ëïí³Í ½³ñ¹»ñÁ ¨ å»ñ׳ÝùÇ ³é³ñϳݻñÁ
ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ ¿ÇÝ ³ÝѳïÝ»ñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý ¹ÇñùÁ:
ì³Õ µñáÝ½Ç ¹³ñáõÙ åÕÝÓÇ ¨ µñáÝ½Ç ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý áõ ³ñ-
ï³Ñ³ÝÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÝ ¿ÇÝ.
1. È»éݳÛÇÝ Ñ³ñáõëï ѳÝù³í³Ûñ»ñÇ ³éϳÛáõÃÛáõÝÁ: гÛ-
Ï³Ï³Ý É»éݳß˳ñÑÇ åÕÝӳѳÝù»ñÇ ³é³ïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ³é³-
í»É ³ÙµáÕç³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõ٠ϳ½Ù»Éáõ ѳٳñ Ýß»Ýù, áñ Áëï
èáõë³ëï³ÝÇ 1917 Ã. å³ßïáÝ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñǪ ²Ý¹ñÏáíϳëáõÙ,

7
Dixon J., Cann J. and Renfrew C. Obsidian and the Origins of Trade. // "Scientific
America", 1968. N 218, p. 46.
8
Янковская Н. Б., Новые данные к вопросу о межобластном разделении труда в
древнем Двуречье // Культурное наследие Востока, Ленинград. 1985.
22
³ÛëÇÝùÝ Ð³ÛÏ³Ï³Ý É»éݳß˳ñÑÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ¨
Îáõñ ·»ïÇó ÑÛáõëÇë ÁÝÏ³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ íϳ۳·ñí³Í ¿ñ 3009,
ÇëÏ Áëï 1970-³Ï³ÝÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÙdzÛÝ ÐÊêÐ-Ç ï³ñ³ÍùáõÙ
ѳÛïÝÇ ¿ñ ³í»ÉÇ ù³Ý 40 åÕÝӳѳÝù10: ì³Õ µñáÝ½Ç ¹³ñáõÙ ÑÇÙ-
ݳϳÝáõÙ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ÇÝ Ï³ñµáݳï³ÛÇÝ ¨ ûùëǹ³óí³Í,
ٳϻñ»ë³ÛÇÝ »Éù»ñáí, µ³½Ù³Ù»ï³Õ åÕÝӳѳÝù»ñÁ11, áñáÝó
ÑáõÙùÁ í»ñ³Ï³Ý·ÝíáõÙ ¿ñ ¨ ѳÉíáõ٠ѳٻٳﳵ³ñ ó³Íñª 800–
9000 ç»ñÙ³ëïÇ׳ÝáõÙ12: гÛÏ³Ï³Ý É»éݳß˳ñÑÁ ÐÇÝ ²ñ¨»ÉùÇ
ѳÝù³ñ¹Ûáõݳµ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇó ¿ñ: ²Û¹
Å³Ù³Ý³Ï ß³Ñ³·áñÍíáÕ åÕÝӳѳÝù»ñÇó ³é³í»É ÑÇß³ñÅ³Ý »Ý
²ñճݳÛÇ (¾ñ·³ÝÇ Ø³¹»Ý), γսí³ÝÇ, ø³ç³ñ³ÝÇ ¨ سݳë·á-
ÙÇ (²É³í»ñ¹Ç) ѳÝù³í³Ûñ»ñÁ13:
2. гÝù³í³Ûñ»ñÁ ߳ѳ·áñÍ»Éáõ, ѳÝù³ù³ñÇó Ù»ï³Õ-
Ý»ñ ÓáõÉ»Éáõ ϳñáÕáõÝ³Ï Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý, ³ñÑ»ëï³-³ñ-
ï³¹ñ³Ï³Ý Ó¨³íáñí³Í ˳íÇ ³éϳÛáõÃÛáõÝ, ³ß˳ï³ÝùÇ
µ³Å³Ýáõ٠ѳÝù³÷áñÝ»ñÇ ¨ åÕÝÓ³·áñÍÝ»ñÇ ÙÇç¨:
ºÝó¹ñíáõÙ ¿, áñ ³ñ¹»Ý ø.³. III ѳ½³ñ³ÙÛ³ÏÇ ³é³çÇÝ Ï»-
ëÇÝ Ù»ï³Õ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ ³é³ÝÓݳó»É ¿ñ áñå»ë ³ñï³¹ñáõ-
ÃÛ³Ý ³é³ÝÓÇÝ ×ÛáõÕ, áñÇ Ý»ñëáõÙ ½³ïáñáßí»É ¿ÇÝ Ñ³Ýù³÷áñ-
Ý»ñÇ ¨ åÕÝÓ³·áñÍÝ»ñÇ Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ14: ¸ñ³ ÑÇÙݳíá-
ñáõÙÝ»ñÇó ¿ Ñ³Ýù³Ñáñ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ݳ˳ï»ëí³Í µ³ñ¹
·áñÍÇùÝ»ñÇ ³éϳÛáõÃÛáõÝÁ: г۳ëï³ÝÇ ÙÇ ß³ñù Ñݳí³Ûñ»ñáõÙ

9
Иессен А. А., К вопросу о древнейшей металлургии меди на Кавказе // Известия
Государственной академии истории материальной культуры. Вып. 120, Ленинград,
1935. с. 32.
10
Геворкян А. Ц., Из истории древнейшей металлургии Армянского нагорья, Ереван,
1980. с. 23.
11
Тавадзе Ф. Н., Сакварелидзе Т. Н., Инанишвили Г. В. Этапы развития металлургии
Грузии // Кавказ в системе палеометаллических культур Евразии. Тбилиси, 1987. с.
44–50.
12
Кушнарева К. Х., Ýßí. ³ßË., 1993, с. 232.
13
Черных Е. Н., Кавказ в системе металлургических провинций бронзового века //
Тезисы докладов, Башкапсарский полевой археологический семинар “Медные
рудники Западного Кавказа III–I тыс, до н.э. и их роль в горно-металлургическом
производстве древнего населения”, Сухуми, 1988; Геворкян А. Ц., Ýßí. ³ßË., с. 2;
Кушнарева К. Х., Ýßí. ³ßË., с. 232.
14 Кушнарева К. Х., Ýßí. ³ßË., с. 232.

23
(´»ñ¹³Óáñ, سݳ볷áÙ, ¶ÛáõÙñÇ, ¸Ù³ÝÇë, ºñ¨³Ýª §Ù»ñÓ»ñ¨³-
ÝÛ³Ý ·³ÝÓ¦) ѳÛïݳµ»ñí»É »Ý åÕÝӳѳÝù»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý
ѳïáõÏ ·áñÍÇùÝ»ñª µñáݽ» Ïïó³íáñ ϳóÇÝÝ»ñ:
سëݳ·Çï³óí³Í Ù»ï³Õ³·áñÍáõÃÛ³Ý íϳÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¿
ݳ¨ ³ÛÝ, áñ ޻ݷ³íÇÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ ÙÇ ß³ñù µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ,
áñáÝù ·ïÝíáõÙ »Ý ѳÝù³í³Ûñ»ñÇó Ù»Í Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ùµ, ѳÛï-
ݳµ»ñí»É »Ý åÕÝÓ³·áñÍáõÃÛ³Ý Ñ»ïù»ñª ³ñÑ»ëï³ÝáóÝ»ñ, ÓáõÉ-
Ù³Ý í³é³ñ³ÝÝ»ñ, ÃÃí³ÍÇÝ Ý»ñ³ñÏ»Éáõ ÷áõùë»ñÇ Í³Ûñ»ñÇ Ï³-
í» ËáÕáí³ÏÇÏÝ»ñ, ÏÃ˳ݻñ, ϳճå³ñÝ»ñ, ˳ñ³Ù, åÕÝÓÇ Óáõ-
ɳÏïáñÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ15: ²Ûëå»ë, ޻ݷ³íÇÃáõ٠ѳÛïݳµ»ñí»É ¿ ϳ-
óÇÝ ÓáõÉ»Éáõ ù³ñ» ϳճå³ñÇ Ñ³ïí³Í16, ²Ë³Éó˳ÛÇ ²ÙÇñ³-
ÝÇë-·áñ³17 µÝ³Ï³ï»ÕÇÇ ³é³çÇÝ ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ÑáñǽáÝáõÙ
µ³óí»É ¿ Ù»ï³Õ³·áñÍÇ ³ñÑ»ëï³Ýáóª ÓáõÉÙ³Ý ù³ñ³ß³ñ í³é³-
ñ³Ý ¨ ÷³Ûï³ÍáõË18, ¶³éÝÇáõÙª ³ñÑ»ëï³Ýáóª ÓáõÉÙ³Ý í³é³-
ñ³Ýáí, ˳ñ³Ù, ϳճå³ñ19, ²Õëï¨Ç ³í³½³ÝÇ µÝ³Ï³ï»ÕÇÝ»-
ñÇó Ù»ÏÇ ³ñí³ñÓ³ÝáõÙ` åÕÝÓÇ ÓáõÉÙ³Ý »ñ»ù í³é³ñ³ÝÇ Ùݳ-
óáñ¹Ý»ñ: ØÇ ß³ñù µÝ³Ï³ï»ÕÇÝ»ñáõÙ Ù»ï³Õ ѳɻÉáõ ÑÝáóÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ »Ý íϳÛáõÙ ÑÝáóÝ»ñÇ Ù»ç û¹ ÙÕ»Éáõ ÷áõùë»ñÇ Í³ÛñÇ Ï³í»
ËáÕáí³ÏÇÏÝ»ñÁ` ÷ùë³÷áÕ»ñÁ: гÉí³Í Ù»ï³ÕÁ ϳճå³ñÝ»-
ñÇ Ù»ç ÉóÝ»Éáõ Ï³í» ÏÃճݻñ ¨ ß»ñ»÷ÇÏÝ»ñ ѳÛïݳµ»ñí»É »Ý
ܳËÇ稳ÝÇ ØáËñ³µÉáõñ II, µñáݽ» ½»Ýù»ñÇ, ½³ñ¹»ñÇ ¨ ·áñÍÇù-
Ý»ñÇ ÓáõÉÙ³Ý Ï³í» áõ ù³ñ» ϳճå³ñÝ»ñ` ¶³éÝÇ, ޻ݷ³íÇÃ,

15
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
16 Байбуртян Е. А. 2011 (1938). Последовательность древнейших культур Армении на
основании археологического материала, Ереван, Издательство «Музей истории
Армении», с. 43, 45, рис. 10б.
17 Ðݳí³ÛñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ æ³í³ËùÇ Â³íß³Ýϳ É»é³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ: ÆÝãå»ë Ýᯐ ¿

§ØÇïù¦ í»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ÷áñÓ³·»ï ì³Ñ» ê³ñ·ëÛ³ÝÁª §æ³í³ËùáõÙ


ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ï»ÕÇ áõÝ»ÝáõÙ: ²ÙµáÕç³å»ë ÷áËíáõÙ »Ý
É»éÝ»ñÇ, ·»ï»ñÇ ¨ ³ÛÉ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÁ: úñÇݳÏ, ³íß³Ýϳ É»éÁ
³ÛÅÙ ÏáãíáõÙ ¿ ²ÙÇñ³ÝÇë (Ваге Саргсян. Власти Грузии меняют топонимы
Джавахка.
http://www.javakhk.net/forum/index.php?s=5fe40cd0ba697d299f50c1cc303f0119&showtop
ic=928&st=100&p=12920&#entry12920 ) (ËÙµ.):
18
Чубинишвили Т. , К древней истории Южного Кавказа. Т. 1., Тбилиси, 1971, с. 57.
19
ʳݽ³¹Û³Ý ¾. ì., ¶³éÝÇ IV, ºñ¨³Ý, 1969:
24
гéÇ× ¨ ³ÛÉ µÝ³Ï³ï»ÕÇÝ»ñáõÙ ¨ æáÕ³½Ç N 1 ¹³Ùµ³ñ³ÝáõÙ20:
гÝù³Ñáñ»ñÇó Ñ»éáõ ½»ï»Õí³Í µÝ³Ï³ï»ÕÇÝ»ñáõÙ åÕÝÓ³·áñ-
ÍáõÃÛ³Ý ³Ûë íϳÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙݳíáñáõÙ »Ý ³ÛÝ ï»ë³Ï»ïÁ,
áñ í³Õ µñá½ÝÇ ¹³ñÇ ëáódzÉ-ïÝï»ë³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»-
ñáõÙ ³ñ¹»Ý Ñëï³Ï ½³ïáñáßí³Í ¿ÇÝ Ñ³Ýù³÷áñÝ»ñÇ ¨ Ù»ï³-
Õ³·áñÍÝ»ñÇ Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
3. î»Õ³Ï³Ý åÕÝÓ³·áñÍáõÃÛ³Ý íϳÛáõÃÛáõÝÝ»ñ: γճ-
å³ñÝ»ñÁ ¨ Ñݳ·Çï³Ï³Ý ³ñï»ý³ÏïÝ»ñÁ íϳÛáõÙ »Ý í³Õ
µñáÝ½Ç ¹³ñáõÙ åÕÝÓ» ¨ µñáݽ» ½»Ýù»ñÇ, ·áñÍÇùÝ»ñÇ ¨ ½³ñ¹»-
ñÇ` ï³å³ñÝ»ñ, ¹³ßáõÛÝÝ»ñ, ·»Õ³ñ¹Ý»ñ, Ïïó³íáñ ϳóÇÝÝ»ñ,
ëíÇÝÝ»ñ, áõñ³·Ý»ñ, ٳݷ³ÕÝ»ñ, ³ë»ÕÝ»ñ, ùáñáóÝ»ñ, µ½»ñ, ³-
å³ñ³Ýç³ÝÝ»ñ, ϳËÇÏÝ»ñ, ùáõÝù³½³ñ¹»ñ ¨ ³ÛÉ Çñ»ñÇ Ñ³ß-
í³ñÏí³Í ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: Ø»ï³Õ» ·ï³ÍáÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇ-
ñáõÙ Ñëï³Ï ½³ïáñáßíáõÙ »Ý ½áõï ï»Õ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇÝ µÝáñáß
ÏÇ볷ݹ³Ó¨ ¨ Ùñ׳Ө ·ÉËÇÏÝ»ñáí ùáñáóÝ»ñÁ, ËáÛ³Ó¨ ·ÉËÇÏáí
ßù³ë»ÕÝ»ñÁ, ËáÕáí³Ï³Ó¨ ϳËÏáóé ϳóÇÝÝ»ñÁ, ½³ñ¹³Ý³Ëß
¹³ëï³Ïáí ¹³ßáõÛÝÝ»ñÁ, ï³ñ³µÝáõÛà ϳËÇÏÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ21: äÕÝ-
Ó» ¨ µñáݽ» Çñ»ñÇ ï»Õ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÙÛáõë ϳñ¨áñ ÑÇÙ-
ݳíáñáõÙÁ ¹ñ³Ýó ï»Õ³Ï³Ý ÑáõÙùáí å³ïñ³ëïí³Í ÉÇÝ»ÉÝ ¿:
Ø»ï³Õ» Çñ»ñÇ ëå»Ïïñ³É ¨ ǽáïáå³ÛÇÝ ï³ññ³ÉáõÍÙ³Ý ³ñ-
¹ÛáõÝùÝ»ñÁ íϳÛáõÙ »Ý, áñ ¹ñ³Ýù å³ïñ³ëïí»É »Ý гÛϳϳÝ
É»éݳß˳ñÑÇ åÕÝÓÇ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñÇ åÕÝÓáí:
4. ´³ñÓñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ïÇñ³å»ïáõÙ: ²é¨ïáõñÁ Ëó-
ÝáÕ Ï³ñ¨áñ ݳ˳å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó ¿ñ ݳ¨ µ³ñÓñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»-
ñÇ ¨ µÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ãѳݹÇåáÕ Ýáñ ÝÛáõûñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ: Æ ï³ñ-
µ»ñáõÃÛáõÝ åÕÝÓÇ ë³éÁ Ïá÷Ù³Ý Ý³ËÝ³Ï³Ý ÷áõÉÇ, áñÁ íϳÛí³Í
¿ ¹»é¨ë Ýáñ ù³ñÇ ¹³ñáõÙ, åÕÝÓÇ ÓáõÉÙ³Ý µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÁ Ñëϳ-
Û³Ï³Ý ÃéÇãù ¿ñ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍÁÝóóáõÙ: ì³Õ

20
Кушнарева К. Х., Ýßí. ³ßË., с. 232; Арешян Г. Е., Симонян А. Е., Работы в
Иджеванском районе // Археологические открытия 1986 года, Москва, 1988, с. 469.
21 Кушнарева К. Х., Чубинишвили Т. Н., Ýßí. ³ßË., с. 112–137; Мунчаев Р. М. Кавказ

на заре бронзового века, Москва, 1975, с. 391–408; Геворкян А. Ц., Ýßí. ³ßË., Тавадзе
Ф. Н., Сакварелидзе Т. Н., Инанишвили Г. В., Ýßí. ³ßË., с. 44–50; Абесадзе Ц. Н.,
Бахтадзе Р. А. Из истории древнейшей металлургии Грузии // Кавказ в системе
палеометаллических культур Евразии. Тбилиси, 1987.
25
µñáÝ½Ç ¹³ñáõ٠гÛÏ³Ï³Ý É»éݳß˳ñÑáõÙ Ù»ï³Õ³·áñÍáõÃÛ³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ù»-
ï³Õ» Çñ»ñÇ Ù³ëݳ·Çï³óí³Í ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÙÛáõë íϳÛáõÃÛáõ-
ÝÁ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ ÙÇçáóáí Ýáñ Ù»ï³ÕÇ`
µñáÝ½Ç ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ ¿ñ: гÛÏ³Ï³Ý É»éݳß˳ñÑÇ ¨ Îáíϳ-
ëÇ ß»Ý·³íÇÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇó ѳÛïݳµ»ñí³Í
1000-Çó ³í»ÉÇ Ù»ï³Õ» ·ï³ÍáÝ»ñÇ ùÇÙÇ³Ï³Ý ï³ññ³ÉáõÍÙ³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, µñáݽ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ û·ï³·áñ-
ÍáõÙ ¿ÇÝ ï»Õ³Ï³Ý åÕÝÓÁ, áñå»ë µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñ ÏÇñ³é»Éáí ÙÏÝ-
¹»Õ, ³Ý³·, ³ñͳÃ, ÝÇÏ»É, ëáõñÙ³: î³ññ³ÉáõÍÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»-
ñÁ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ »Ý ÙÏݹ»Õ³ÛÇÝ, ³Ý³·³ÛÇÝ, ³Ý³·³-ÙÏݹ»Õ³-
ÛÇÝ, ³Ý³·³-³ñ×׳ÛÇÝ, ³ñ×׳-ÙÏݹ»Õ³ÛÇÝ, ³ñ×׳-ëáõñÙ³ÛÇÝ,
³ñͳû, ÝÇϻɳÛÇÝ, ëáõñÙ³ÛÇÝ, ÙÏݹ»Õ³-ëáõñÙ³ÛÇÝ µñáÝ½Ç µ³-
ñ¹ ѳٳÓáõÉí³ÍùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ22:
Ø»ï³Õ³Ùß³ÏÙ³Ý µ³ñÓñ ٳϳñ¹³ÏÇ Ù³ëÇÝ ¿ íϳÛáõ٠ݳ¨
³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ·ï³ÍáÝ»ñÇ ÏÇñ³é³Ï³Ý Ýß³ÏáõÃÛ³Ý ¨
¹ñ³Ýó ùÇÙÇ³Ï³Ý Ï³½ÙÇ ÙÇç¨ ¹ÇïíáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ Ï³å: ÎáÝÏ-
ñ»ï Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý Çñ»ñ å³ïñ³ëï»ÉÇë ÑÇÝ Ù»ï³Õ³·áñÍÝ»ñÁ
ѳßíÇ ¿ÇÝ ³éÝáõÙ µñáÝ½Ç ÑáëáõÝáõÃÛáõÝÁ, áñÁ å³ÛٳݳíáñáõÙ
¿ñ ϳճå³ñÇ µáÉáñ ѳïí³ÍÝ»ñÁ ÉóÝ»Éáõ ÓáõÉí³ÍùÇ Ñ³ïÏáõ-
ÃÛáõÝÁ, ëï³óí³Í ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ³ÙñáõÃÛáõÝÁ, ϳñÍñáõÃÛáõÝÁ,
Ïá÷í»Éáõ ÑÝñ³íáñáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉÝ: гí³ëïí³Í ¿, áñ ³ÛÝ ½³ñ¹»-

22
Абесадзе Ц. Н. 1969. Производство металла в Закавказье в III тыс. до н.э., Тбилиси,
табл. I-VII (на груз. яз.); Геворкян А. Ц. 1980, прилож. I, табл. I –IV, прилож. II, табл. I
–IV; Meliksetian Kh., Pernicka E., Avetissyan P., Simonyan H. Chemical and lead isotope
characterization of middle bronze age bronzes and some iron age antimony objects
/Armenia/ // International conference Archaeometallurgty in Europe, Proceedinge, v. 2,
Milan, 2003, p. 311–318; Kh. Meliksetian, E. Pernicka, R. Badalyan, P. Avetissyan.
Geochemical characterisation of Armenian Early Bronze age metal artefacts and their
relation to copper ores // International conference, Archaeometallurgy in Europe,
Proceedings, Vol. 1, Milan, 2003, p. 597–606; Kh. Meliksetian, E. Pernicka, R. Badalyan.
Compositions and some considerations on the provenance of Armenian Early Bronze age
copper artefacts, Archaeometallurgy in Europe, 2nd International conference, Aquileia, Italy,
2007; Chačatur Meliksetyan and Ernst Pernicka. 2010. Geochemical characterisation of
Armenian Early Bronze Age metal artefacts and their relation to copper ores // S. Hansen, A.
Hauptmann, I. Motzenbä-cker, Ernst Pernicka (Hrsg.), Von Majkop bis Trialeti. Gewinnung
und Verbreitung von Metallen und Obsidian in Kaukasien im 4. - 2. Jt. v. Chr. Beiträge des
Internationalen Symposiums in Berlin vom 1.-3. 2006. Bonn, p. 41–58.
26
ñÁ, áñáÝù å³ïñ³ëïí»Éáõó Ñ»ïá Éñ³óáõóÇã Ïá÷Ù³Ý áõ ÏéÙ³Ý
ϳñÇù ã¿ÇÝ ½·áõÙ, å³ïñ³ëïíáõÙ ¿ÇÝ ÙÏݹ»ÕÇ µ³ñÓñ ïáÏáë³Û-
ÝáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ µñáݽÇó, áñÁ û¨ ÷ËñáõÝ ¿ñ, ë³Ï³ÛÝ Ñ³ÉíáõÙ
¿ñ ËÇëï ó³Íñ` 4000 ç»ñÙ³ëïÇ׳ÝáõÙ: ¸ñ³Ý ѳϳé³Ï ÓáõÉáõ-
ÙÇó Ñ»ïá Ïá÷í»Éáõ ϳñÇù ½·³óáÕ ¨ ×ÏáõÝáõÃÛáõÝ å³Ñ³ÝçáÕ
µñáݽ» ½³ñ¹»ñÇ áõ ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ ÙÏݹ»ÕÇ ïáÏáë³ÛÝáõ-
ÃÛáõÝÁ ËÇëï ó³Íñ ¿23: ¼»Ýù»ñÁ, Ù³ëݳíáñ³å»ë ÙÇçÇÝ µñáݽÇ
¹³ñáõ٠ɳÛÝáñ»Ý ï³ñ³Íí³Í ëáõë»ñÝ»ñÁ å³ïñ³ëïíáõÙ ¿ÇÝ
Ù»Í ×ÏáõÝáõÃÛ³Ùµ ûÅïí³Í ³Ý³·³ÛÇÝ µñáݽÇó: Ø»ï³ÕÝ»ñÇ ùÇ-
ÙÇ³Ï³Ý Ï³½ÙÇ ï³ññ³ÉáõÍÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ µ³ó³Ñ³Ûïí³Í ³Ûë
»ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ íϳÛáõÙ »Ý, áñ µñáÝ½Ç ¹³ñÇ Ù»ï³Õ³·áñÍÝ»ñÁ ¹³-
ñ³íáñ ÷áñÓÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ó»éù ¿ÇÝ µ»ñ»É ¿ÙåÇñÇÏ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ
ѳñáõëï å³ß³ñ, áñáÝù Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ñ ï³ÉÇë Ýñ³Ýó Ïá-
ÝÏñ»ï Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý Çñ»ñ ÓáõÉ»ÉÇë ëï³Ý³É ³ÝÑñ³Å»ßï µ³-
Õ³¹ñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ µñáÝ½Ç Ñ³Ù³ÓáõÉí³ÍùÝ»ñ:
ì³Õ µñáÝ½Ç ¹³ñáõÙ ³ÛÉ µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ ÝáõÛÝå»ë Ýϳï-
íáõÙ »Ý Ýáñ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: سëݳíáñ³å»ë ϳñ»ÉÇ ¿ Ýß»É
³å³Ï» áõÉáõÝùÝ»ñÇ Ñ³Ûïݳ·áñÍáõÙÁ ޻ݷ³íÇÃáõÙ, áñáÝù ÑÇÝ
³ß˳ñÑÇ ³å³Ï»·áñÍáõÃÛ³Ý í³Õ³·áõÛÝ ûñÇݳÏÝ»ñÇó »Ý:
5. ØdzëÝ³Ï³Ý Ïßé³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³éϳÛáõÃÛáõÝ: ¼³ñ-
·³ó³Í ³é¨ïñ³Ï³Ý, ³Û¹ Ãíáõ٠ݳ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñ³Ï³Ý
ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÛáõë ϳñ¨áñ íϳÛáõÃÛáõÝÁ ޻ݷ³íÇÃáõÙ,
γéÝáõïáõÙ, æñ³ÑáíïáõÙ ¨ г۳ëï³ÝÇ í³Õ µñáÝ½Ç ¹³ñÇ ³ÛÉ
Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñáõ٠ѳÛïݳµ»ñí³Í Ïßé³ù³ñ»ñÝ »Ý ¨ ÏßéÇ ¿ï³-
ÉáÝÝ»ñÇ Ï³Õ³å³ñÝ»ñÁ24: àõß³·ñ³í ¿, áñ åÕÝÓ» Ïßé³ÛÇÝ ¿ï³-

23
Абесадзе Ц. Н., Бахтадзе Р. А., Двали Т. А., Джапаридзе О. М. К истории медно-
бронзовой металлургии в Грузии, Тбилиси (на груз. яз.), 1958. с. 26; Кореневский С. Н.
О металле эпохи ранней бронзы Дагестана // Материалы по археологии Дагестана.
Памятники эпохи бронзы и раннего железа. Махачкала, 1978. с. 41; Кушнарева К. Х.,
Ýßí. ³ßË., с. 235.
24 Геворгян А. 2005. Торговля металлом в раннебронзовом веке Армении // ÐÇÝ

г۳ëï³ÝÇ Ùß³ÏáõÛÃÁ, XIII, §ØáõÕÝǦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, ¿ç 68:


Симонян А. Е., Геворгян А. Ц., Бобохян А., О весовой системе эпохи ранней бронзы
Армении по данным раскопок Шенгавита, 2011. ¼»ÏáõóáõÙÁ ϳñ¹³óí»É ¿
“Археология, этнология, фольклористика Кавказ” ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·Çï³ÅáÕáíáõÙ:
гÝÓÝí³Í ¿ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý:
27
ÉáÝÝ»ñÇ ù³ñ» ¨ Ï³í» Ï³Õ³å³ñÝ»ñ ѳÛïݳµ»ñí»É »Ý ݳ¨ ܳ-
ËÇ稳ÝÇ ØáËñ³µÉáõñ ¨ ³ÛÉ Ñݳí³Ûñ»ñáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³Ýù Ù»Ï-
ݳµ³Ýí»É »Ý áñå»ë ÓáõɳÏá×Õ»ñÇ Ï³Õ³å³ñÝ»ñ25: ²Ûë Ïßé³ã³-
÷»ñÁ ѳٳñÅ»ù »Ý ø.³. III ѳ½³ñ³ÙÛ³ÏáõÙ ²ëáñÇùáõÙ ¨ ØÇç³-
·»ïùáõÙ ·áñÍáÕ ÏßéÇ ÙdzíáñÝ»ñÇÝ26: êñ³Ýù Ñëï³Ï íϳÛáõÙ »Ý
³Ûë ųٳݳϳßñç³Ýáõ٠г۳ëï³ÝáõÙ Ó¨³íáñí³Í Ùdzëݳ-
Ï³Ý Ïßé³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù³ëÇÝ, áñÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñÇ Ï³ñ-
¨áñ³·áõÛÝ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó ¿ñ27:
6. äÕÝÓ» ÓáõɳÏïáñÝ»ñ ¨ §·³ÝÓ»ñ¦: ²é¨ïñÇ Ý³Ë³-
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó ¿ Ý³¨ ÏÇë³å³ïñ³ëïáõÏÝ»ñǪ Ù»ï³Õ» ÓáõÉí³Íù-
Ý»ñÇ ¨ §·³ÝÓ»ñǦ ³éϳÛáõÃÛáõÝÁ í³Õ µñáÝ½Ç ¹³ñÇ ÝÛáõóϳÝ
Ùß³ÏáõÛÃÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ: гÛïÝÇ ¿, áñ ÑÇÝ ³ß˳ñÑáõÙ áñå»ë
¹ñ³ÙÇ Ñ³Ù³ñÅ»ù ¨ í׳ñÙ³Ý ÙÇçáó ÏÇñ³éáõÙ ¿ÇÝ ³ñͳÃÇ, áë-
Ïáõ, ³Ý³·Ç ¨ åÕÝÓÇ ÓáõɳÏïáñÝ»ñÁ, ÇëÏ Ù»ï³ÕÇ ³é¨ïáõñÁ
ÑÇÙݳϳÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ñ ÓáõɳÏïáñÝ»ñÇ ï»ëùáí28: ºÃ»
߻ݷ³íÇÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÛÃÁ Ý»ñ³éí³Í ÉÇÝ»ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñ³-
Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ³å³ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ¿, áñ Ù»ï³-
ÕÇ ³é¨ïñÇ Ñ»ï ³éÝãíáÕ áñáß³ÏÇ íϳÛáõÃÛáõÝÝ»ñ å»ïù ¿ å³Ñ-
å³Ýí³Í ÉÇÝ»ÇÝ:
2000 Ã. ޻ݷ³íÇÃÇ ëïáñÇÝ ÑáñǽáÝáõ٠ѳÛïݳµ»ñí»É »Ý
Ñ³É³Í åÕÝÓÇ Ñ³Ù³ñ å³Ñ»ëï³Ù³Ý ͳé³ÛáÕ Ùáï Ù»Ï ï³ëÝÛ³Ï
ϳí³ÝáÃÝ»ñÇ µ»ÏáñÝ»ñ29: êñ³Ýó Ý»ñùÇÝ Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñÝ ³Ûñí»É-

25 Кушнарева К. Х., Ýßí. ³ßË., с. 83, рис. 316,7,8, 232–233, 268, 269.
26
Геворгян А., 2005, էջ 68:
27
Rahmstorf Lorentz. 2004. In search for earlist balance weights, scales and weighing
system from the Eastern Mediterranean, the Near and Middl East. In: M. E. Alberti /E.
Ascalone/ L. Peyronel (eds.), Weights in Context. Bronze Age Weighing Systems of Eastern
Mediterranean: chronology, typology, material and archaeological contexts. International
Colloquium, Rome.
28
История Древнего Востока. Часть вторая, Москва, 1988, с. 30–31.
29
êÇÙáÝÛ³Ý Ð. º., ޻ݷ³íÇÃÇ ß»ñï³·ñáõÃÛáõÝÁ, ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ¨
ϳéáõó³å³ïÙ³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÁ // г۳ëï³ÝÇ Ñݳ·áõÛÝ Ùß³ÏáõÛÃÁ, N 2, ¾ÙÙ³
ʳݽ³¹Û³ÝÇ Ñáµ»ÉÛ³ÝÇÝ ÝíÇñí³Í ·Çï³ÅáÕáíÇ ÝÛáõûñ, ºñ¨³Ý, 2002, ¿ç 24:
γí³ÝáÃÝ»ñÇ å³ï»ñÇÝ Ñ³Éí³Í åÕÝÓÇ Ùݳóáñ¹Ý»ñ ÷³ëï³·ñí»É »Ý ݳ¨
Æ·¹Çñ ¨ ¶áõ¹³µ»ñ¹Ï³ Ñݳí³Ûñ»ñáõÙ` ï»°ë Куфтин Б. А. 1944. Урартский
«колумбарый» у подошвы Арарата и Куро-Аракской энеолит // Вестник
Государственного музея Грузии, Вып. XIII-В, Издательский дом «Тавраевь»,
28
ѳÉí»É ¿ÇÝ ßÇϳó³Í Ù»ï³ÕÇ Ñ»ï ß÷Ù³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, ÇëÏ å³-
ï»ñÇ Ù»ç Ý»ñó÷³Ýó»É ¿ÇÝ åÕÝÓÇ Ï³ÃÇÉÝ»ñ: ²é³çÇÝ Ñ³Û³óùÇó
³Ûë ³Ýßáõù µ»ÏáñÝ»ñÁ ÑëÏ³Û³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ »Ý ³Ù÷á-
÷áõÙ: äÕÝÓÇ Ýëïí³Íùáí ϳí³ÝáÃÝ»ñÇ ÏïáñÝ»ñÁ ѳÛïݳµ»ñ-
í»É »Ý Ù»Ï í³ÛñÇó` ޻ݷ³íÇà ù³Õ³ù³ï»ÕÇÇ Ï»ÝïñáݳϳÝ
óճٳëÇ ëïáñÇÝ ß»ñïÇó, áñï»Õ µ³óí»óÇÝ ÏÉáñ ѳï³Ï³·-
Íáí ë»ÝÛ³ÏÇ ÑÇÙݳå³ï»ñ, ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ï³í³Í»÷ ѳñóÏ
¨ Ñáñ` ÉÇ ù³ñ» ·áñÍÇùÝ»ñáí: êñ³Ýù, ûñ¨ë, íϳÛáõÙ »Ý ³Ûëï»Õ
·áñÍ³Í åÕÝÓ³·áñÍÇ ³ñÑ»ëï³ÝáóÇ Ù³ëÇÝ30: γí³ÝáÃÝ»ñÇ µ»-
ÏáñÝ»ñÇ å³ï»ñÇÝ å³Ñå³Ýí³Í åÕÝÓÇ Ýëïí³ÍùÝ»ñÇ ùÇÙdz-
Ï³Ý ¨ ǽáïáå³ÛÇÝ ï³ññ³ÉáõÍáõÙÁ íϳÛáõÙ ¿, áñ ѳÝù³ù³ñÁ
޻ݷ³íÇà µ»ñí»É ¿ µ³í³Ï³ÝÇÝ Ñ»éíÇó` سݳ볷áÙÇ Ñ³Ýù³-
í³Ûñ»ñÇó31: àñáß³ÏÇ ¿, áñ ѳÝù³ù³ñÁ ѳñëï³óÝ»Éáõó ¨ ÓáõÉ»-
Éáõó Ñ»ïá ëï³óí³Í Ù»ï³ÕÁ ÏÇë³å³ïñ³ëïáõÏÝ»ñÇ ï»ëùáí
å³Ñå³Ý»É »Ý ϳí³ÝáÃÝ»ñáõÙª ¹ñ³ÝóÇó ѻﳷ³ÛáõÙ åÕÝÓ» ¨
µñáݽ» Çñ»ñ å³ïñ³ëï»Éáõ ѳٳñ: ²ÛëÇÝùÝ ó³Ýϳó³Í å³ÑÇ
Ù»ï³Õ³·áñÍÁ ϳñáÕ ¿ñ ç³ñ¹»É å³Ñ»ëï³íáñí³Í åÕÝÓáí ÉÇ
ϳí³ÝáÃÝ»ñÁ, Ó»éùÇ ï³Ï áõÝ»Ý³É ÓáõɳÏïáñÝ»ñ ¨ ¹ñ³ÝÇó í»-
ñ³ÓáõÉÙ³Ý, Ïá÷Ù³Ý Ï³Ù ÏéÙ³Ý ï»ËÝÇϳÛáí å³ïñ³ëï»É ½»Ý-
ù»ñ, ·áñÍÇùÝ»ñ ¨ ½³ñ¹»ñ: ê³ ³ß˳ï³ÝùÇ µ³Å³ÝÙ³Ý ¨ Ù³ë-
ݳ·Çï³óÙ³Ý Ñݳ·áõÛÝ íϳÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¿, áñÇ ÏÇñ³éáõÙÝ ³Ý-
ϳëÏ³Í ¿³å»ë µ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿ñ ³ß˳ï³ÝùÇ ³ñï³¹ñáճϳ-

Махачкала, 2012, с. 74–75, табл. XIX/7; Кушнарева К. Х. 1993, с. 232.


30 êÇÙáÝÛ³Ý Ð. º., ޻ݷ³íÇÃÇ 2000 Ã. å»ÕáõÙÝ»ñÁ // г۳ëï³ÝÇ Ñݳ·áõÛÝ

Ùß³ÏáõÛÃÁ, гñáõÃÛáõÝ Ø³ñïÇñáëÛ³ÝÇ ÑÇß³ï³ÏÇÝ ÝíÇñí³Í ·Çï³ÅáÕáíÇ


½»ÏáõóáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙݳ¹ñáõÛÃÝ»ñ, ºñ¨³Ý, 2001, ¿ç 33–34; êÇÙáÝÛ³Ý Ð. º., ޻ݷ³-
íÇÃÇ ß»ñï³·ñáõÃÛáõÝÁ, ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ¨ ϳéáõó³å³ïÙ³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÁ: //
г۳ëï³ÝÇ Ñݳ·áõÛÝ Ùß³ÏáõÛÃÁ, 2, ¾ÙÙ³ ʳݽ³¹Û³ÝÇ Ñáµ»ÉÛ³ÝÇÝ ÝíÇñí³Í
·Çï³ÅáÕáíÇ ÝÛáõûñ, ºñ¨³Ý, 2002, ¿ç 18–25: Üß»Ýù ݳ¨, áñ ݳËù³Ý Ù»ñ
å»ÕáõÙÝ»ñÁ ³Ûë ѳïí³ÍÝ ³ñ¹»Ý ˳óñí»É ¿ñ ݳËáñ¹ ѻﳽáïáÕÝ»ñÇ
³Ý÷áõÛà å»ÕáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí, ÇëÏ »Ýó¹ñÛ³É ³ñÑ»ëï³ÝáóÇ ß³ñáõݳÏáõ-
ÃÛáõÝÁ Ñݳñ³íáñ ã¿ñ å»Õ»É, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ ·ïÝíáõÙ ¿ ³Ùñ³Ï³Ûí³Í ¨ å³Ñå³Ýáõ-
ÃÛ³Ý ï³Ï ³éÝí³Í í»ñÇÝ ß»ñïÇ Ï³éáõÛóÇ ï³Ï:
31 Meliksetian Kh., Pernicka E., Avetissyan P., Simonyan H., Chemical and lead isotope

characterization of middle bronze age bronzes and some iron age antimony objects /Armenia
// International conference Archaeometallurgty in Europe, Milan, Italy, Proceedinge, 2003,
v. 2, p. 311–318.
29
ÝáõÃÛáõÝÁ: ޻ݷ³íÇÃÇó ѳÛïݳµ»ñí³Í åÕÝÓ» Ýëïí³ÍùÝ»ñáí
ϳí³ÝáÃÝ»ñÇ µ»ÏáñÝ»ñÇ í»ñ³Ï³½ÙáõÃÛáõÝÁ (Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
³Ýáà ϳñáÕ ¿ñ å³ñáõÝ³Ï»É 1-3 É Ñ»ÕáõÏ) ¨ ¹ñ³Ýó ͳí³ÉÝ»ñÇ
½áõ·³¹ñáõÙÁ åÕÝÓÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßéÇ Ñ»ï (1-3 ÉÇïñ x 10 x 8,9ª
/ËïáõÃÛáõÝÁ/ = 89–267 Ï·), íϳÛáõÙ ¿, áñ ³Ûë ³ÝáÃÝ»ñáõÙ å³-
Ñ»ëï³íáñí³Í ¿ »Õ»É ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñÛáõñ Ï· åÕÇÝÓ: Æ ï³ñµ»ñáõ-
ÃÛáõÝ ÁݹáõÝí³Í ï»ë³Ï»ïÇ, Áëï áñÇ, í³Õ µñáÝ½Ç ¹³ñáõÙ ÷áù-
ñÇÏ ³ñÑ»ëï³ÝáóÝ»ñáõÙ ·áñÍáÕ åÕÝÓ³·áñÍ ³ñÑ»ëï³íáñÝ»ñÁ
µ³í³ñ³ñáõÙ ¿ÇÝ ÉáÏ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ï³ñÇùÝ»ñÁ 32, Ù»ñ ϳñÍÇùáí ³ñ-
ï³Ñ³ÝÙ³Ý É³Ûݳͳí³É ßáõÏ³Ý ¨ åÕÝÓÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»Í
ͳí³ÉÝ»ñÁ íϳÛáõÙ »Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý å³Ñ³Ýç³ñÏÁ µ³í³ñ³ñ»Éáõ
ѳٳñ Ó¨³íáñí³Í ϳÛáõÝ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ: äÕÝÓ³·áñÍáõÃÛ³Ý µ³ñ¹ ·áñÍÁÝóóÁ »Ýó¹ñáõÙ ¿, áñ
åÕÝӳѳÝù»ñÇó ѳÝù³ù³ñÁ Ïáñ½áõÙ ¿ÇÝ ³Û¹ íï³Ý·³íáñ ·áñ-
ÍáõÙ ÑÙï³ó³Í ѳÝù³÷áñÝ»ñÁ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ Ñ³Ýù³ù³ñÁ ï»Õ³-
÷áËáõÙ ¿ÇÝ ù³Õ³ù³ïÇå µÝ³Ï³í³Ûñ»ñ, áñï»Õ Ï»Ýïñáݳóí³Í
¿ñ ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³é³í»É Ó»éÝ»ñ»ó ¨ ÷áñÓ³éáõ ˳íÁª ųٳ-
ݳÏÇ Ýáñ³·áõÛÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇÝ ïÇñ³å»ïáÕ ³ñÑ»ëï³íáñ-
Ý»ñÁª ¹³ñµÇÝÝ»ñÝ áõ ÓáõÉáÕ í³ñå»ïÝ»ñÁ: ػͳñÅ»ù ѳÝù³ù³-
ñÇ ³å³Ñáí ï»Õ³÷áËáõÙÁ ѳñÛáõñ³íáñ ÏÙ Ñ»éáõ ·ïÝíáÕ ³ñ-
Ñ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñ ϳñáÕ ¿ñ Çñ³Ï³Ý³óí»É ÙdzÛÝ
½ÇÝí³Í çáϳïÝ»ñÇ áõÕ»ÏóáõÃÛ³Ùµ, áñÝ ¿É Çñ Ñ»ñÃÇÝ Ù³ïݳÝßá-
õÙ ¿ Ï»Ýïñáݳóí³Í Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ³éϳÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: ²Ûë »ñ-
¨áõÛÃÝ»ñÝ ³é³ÝÓݳå»ë Ñëï³Ï ¹ÇïíáõÙ »Ý ޻ݷ³íÇÃáõÙ: γ-
í³ÝáÃÝ»ñÇ Ù»ç Éóí³Í åÕÝÓÇ ÓáõɳÏïáñÝ»ñÇ Ïáõï³ÏáõÙÁ Ù»Ï
ë»ÝÛ³Ï-å³Ñ»ëïáõÙ íϳÛáõÙ ¿, áñ ³ÛÝ ³é¨ïñÇ Ñ³Ù³ñ ݳ˳-
ï»ëí³Í å³ß³ñ ¿ñ: ²ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ ¹ñ³Ýù ѳÛïݳµ»ñí»É »Ý
µÝ³Ï³ï»ÕÇÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍáõÙ, ³í»ÉÇ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿
¹³ñÓÝáõÙ ¹ñ³Ýó ³é¨ïñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí ³Ûëï»Õ Ïáõï³Ï»-
ÉÁ, ù³Ý½Ç Ãáõݳíáñ ·³½»ñ ³ñÓ³ÏáÕ åÕÝÓÇ ÓáõÉáõÙÁ ëáíáñ³-
µ³ñ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ñ µÝ³Ï³ï»ÕÇÝ»ñÇó ½·³ÉÇ Ñ»é³íáñáõÃÛ³-
Ùµ ϳ٠¹ñ³Ýó ³ñí³ñÓ³ÝÝ»ñáõÙ: ÀݹáõÝí³Í ï»ë³Ï»ïÁ, Áëï

32 Кушнарева К. Х., Ýßí. ³ßË., с. 233, 268, 269:


30
áñÇ ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï ϳåí³Í ³ñÑ»ëï³íáñÝ»ñÁ Ù³ùñáõÙ
¿ÇÝ Ù»ï³ÕÁ ¨ å³ïñ³ëïáõÙ Ù³ùáõñ ÓáõɳÏïáñÝ»ñ, áñáÝó áñ³-
ÏÝ ÁݹáõÝ»ÉÇ å»ïù ¿ ÉÇÝ»ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñÇ Ñ³Ù³ñ33, Çñ
ÑÇÙݳíáñáõÙÝ ¿ ëï³Ýáõ٠޻ݷ³íÇÃÇó ѳÛïݳµ»ñí³Í åÕÝÓÇ
ÓáõɳÏïáñÝ»ñ ³Ù÷á÷³Í ϳí³ÝáÃÝ»ñÇ µ»ÏáñÝ»ñÇ ·Ûáõïáí: ²Ûë
Ë»ó³ïÝ»ñÁ ÑÇÙù »Ý ѳݹÇë³ÝáõÙ »½ñ³Ï³óÝ»Éáõ, áñ í³Õ µñáÝ-
½Ç ¹³ñáõ٠г۳ëï³ÝáõÙ Ó¨³íáñí³Í ¿ »Õ»É ËÇëï ½³ñ·³ó³Í
Ù»ï³Õ³Ùß³ÏáõÃÛáõÝ ¨ Ù»ï³Õ³·áñÍáõÃÛ³Ý Ù³ëݳµ³Å³ÝÙ³Ý
³éÝí³½Ý »ñ»ù ÷áõÉ. ³/ ѳÝùÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ ¨ ѳÝù³ù³ñÇ ï»-
Õ³÷áËáõÙ, µ/ ѳÝù³ù³ñÇ Ñ³ñëï³óáõÙ, ÓáõÉáõÙ ¨ ¹ñ³Ýù ϳí³-
ÝáÃÝ»ñÇ Ù»ç ÏÇë³å³ïñ³ëïáõÏÝ»ñÇ ï»ëùáí å³Ñå³ÝáõÙ,
·/ ³ÝáÃÝ»ñÇ Ù»ç Éóí³Í åÕÝÓÇ Ù³ùñáõÙ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñ³-
Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù»ï³ÕÇ Ù³ùáõñ ÓáõɳÏïáñÝ»-
ñÇ ëï³óáõÙ, ϳ٠Ïá÷Ù³Ý ¨ ÏéÙ³Ý ï»ËÝÇϳÛáí åÕÝÓ» Çñ»ñÇ
å³ïñ³ëïáõÙ: Üßí³Í ÷³ëï»ñÁ íϳÛáõÙ »Ý г۳ëï³ÝáõÙ í³Õ
µñáÝ½Ç ¹³ñáõÙ Ù»ï³Õ³·áñÍáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ ѳÝù³÷áñ-
Ý»ñÇ áõ åÕÝÓ³·áñÍÝ»ñÇ ÙÇç¨ ³ñ¹»Ý Ñëï³Ï Ó¨³íáñí³Í ³ß˳-
ï³ÝùÇ µ³Å³ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ:
ØÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñÇ Ñ³Ù³ñ ݳ˳å³ïñ³ëï³Í åÕÝÓ»
Ïáõï³ÏáõÙÝ»ñÇó ¿ Ý³¨ §Ù»ñÓ»ñ¨³Ý۳ݦ åÕÝÓ» ·áñÍÇùÝ»ñÇ
·³ÝÓÁª µ³Õϳó³Í Ïïó³íáñ ϳóÇÝÝ»ñÇó ¨ Ñ³ñÃáõñ³·Ý»ñÇó:
ºÝó¹ñíáõÙ ¿, áñ ¹ñ³Ýù ݳ˳ï»ëí³Í »Ý »Õ»É ³åñ³Ýù³÷á-
˳ݳÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ34: àõß³·ñ³í ¿ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ
³é¨ïñÇ Ñ³Ù³ñ ݳ˳å³ïñ³ëïí³Í ³Ûë Çñ»ñÁ ÓáõÉí³Í »Ý س-
ݳë·áÙÇ åÕÝӳѳÝù»ñÇ Ù»ï³Õáí: ÆÝãå»ë ³ñ¹»Ý Ýß»óÇÝù,
޻ݷ³íÇÃÇ åÕÝÓ³Ùß³ÏáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ñ سݳ볷áÙÇ Ñ³Ý-
ù³í³Ûñ»ñÇó Ý»ñÏñí³Í ѳÝù³ù³ñÇ íñ³: Ø»ñÓ»ñ¨³ÝÛ³Ý ·³ÝÓÁ
ѳÛïݳµ»ñí»É ¿ ޻ݷ³íÇà Ñݳí³ÛñÇó ÙÇ ù³ÝÇ ÏÙ ¹»åÇ ³ñ¨-
»Éù, ÇëÏ §·³ÝÓǦ ßñç³Ï³ÛùÇ ³Ù»Ý³Ù»Í ù³Õ³ù³ïÇå µÝ³Ï³-
í³ÛñÁ, áñï»Õ ѳí³ëïí»É »Ý ½³ñ·³ó³Í åÕÝÓ³·áñÍáõÃÛ³Ý
Ñ»ïù»ñ, ޻ݷ³íÇà ù³Õ³ù³ï»ÕÇÝ ¿: л勉µ³ñ, ïñ³Ù³µ³Ý³-

33
История Древнего Востока, Часть вторая, Москва, 1988, с. 30–31.
34
Мартиросян А. А., Мнацаканян А. О., Приереванский клад древней бронзы // КСИА,
1973, вып. 134; Кушнарева К. Х., Ýßí. ³ßË., с. 237.
31
Ï³Ý ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ ¹ñ³Ýù å³ïñ³ëïí»É »Ý ޻ݷ³íÇÃáõÙ:
§¶³ÝÓǦ ³Ûë ³ÝµÝ³Ï í³Ûñáõ٠ѳÛïÝí»ÉÁ ϳñ»ÉÇ ¿ Ù»Ïݳµ³Ý»É
³Ûëå»ë: ²é¨ïñÇ Ýå³ï³Ïáí å³ïñ³ëïí³Í åÕÝÓ» ·áñÍÇùÝ»ñÁ
í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ ޻ݷ³íÃÇó ³ñï³Ñ³Ý»É »Ý ¹»åÇ Ñ³ñ³í-³ñ-
¨»Éù: ²Ûë óÝϳñÅ»ù µ»éÁ ѳ÷ßï³Ï»Éáõ ѳٳñ Ýñ³Ýó ¹³ñ³-
Ý³Ï³É»É »Ý ³í³½³ÏÝ»ñÁ: î»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ϻݳó áõ Ù³Ñí³Ý
å³Ûù³ñ: §¶³ÝÓÁ¦ å³Ñå³Ý»Éáõ ѳٳñ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ ¹ñ³-
Ýù Ã³Õ»É »Ý Øáõ߳ϳÝÇ µÉñ³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ, ë³Ï³ÛÝ Çñ»Ýù ½áÑ-
í»É »Ý ¹³ñ³Ý³Ï³ÉÝ»ñÇ Ñ»ï Ù³ñïÝã»ÉÇë: ê³ ÙÇ ÷áñÓ ¿ Ñݳ·Ç-
ï³Ï³Ý ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ í»ñ³Ï³½Ù»Éáõ г۳ë-
ï³ÝÇ µñáÝ½Ç ¹³ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝóóÁ,
Ù³ïݳÝß»Éáí åÕÝÓ» ÓáõɳÏïáñÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ ¨ ¹ñ³ ³é¨ïñÇ
Ñ»ï ϳåí³Í íï³Ý·Á: Üß»Ýù, áñ ÑÇÝ ³ß˳ñÑÇ ³é³í»É ϳñ¨áñ
¨ ߳ѳµ»ñ ·áñͳñùÝ»ñÇó ¿ñ åÕÝÓÇ ³é¨ïáõñÁ: Àëï ϳÝÇßÛ³Ý
ï»ùëï»ñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý í³ÛñáõÙ Ó»éù µ»ñí³Í åÕÇÝÓÁ ëå³éÙ³Ý
í³ÛñáõÙ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ñ 200 ³Ý·³Ù ³í»ÉÇ Ã³ÝÏ35: Ø»Ï ³Ý·³Ù
¨ë ß»ßï»Ýù, áñ ÑÇÝ ³ß˳ñÑÇ åÕÝÓÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»-
ñÇó ¿ñ гÛÏ³Ï³Ý É»éݳß˳ñÑÁ, áñï»Õ Ï»Ýïñáݳóí³Í ¿ÇÝ
µñáÝ½Ç ¹³ñáõ٠߳ѳ·áñÍíáÕ ³é³í»É ѳñáõëï ѳÝù³í³Ûñ»ñÁª
²ñճݳ, γսí³Ý, γå³Ý, سݳ볷áÙ ¨ ³ÛÉÝ36: äÕÝÓ» Óáõɳ-

35
Янковская Н. Б., Международное торговое объединение Каниша. – ВДИ, 1965, N 3.
36
سݳ볷áÙÇ ¨ ³ÛÉ åÕÝӳѳÝù»ñÇ Ù»ï³ÕÇó å³ïñ³ëïí³Í í³Õ µñáݽÇ
¹³ñÇ Çñ»ñ ѳÛïݳµ»ñí»É »Ý ìñ³ëï³ÝáõÙ, ¸³Õëï³ÝáõÙ, ÎáíϳëÛ³Ý É»éݳ-
ßÕóÛÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ù³ñ½»ñáõÙ, Ø»ñÓÏáõµ³ÝÛ³Ý ¨ Ø»ñӹݻëïñáíÛ³Ý ßñç³Ý-
Ý»ñáõÙ, гñ³í-éáõë³Ï³Ý ï³÷³ëï³ÝÝ»ñáõÙ, àõÏñ³ÇݳÛáõÙ ¨ ²ñ¨»ÉÛ³Ý ºíñá-
å³ÛáõÙ՝ ï»°ë Мартиросян А. А., К предыстории древнейших этапов культуры
Армении // ՊԲՀ, 1960, N 1, с. 101; он же. Армения в эпоху бронзы и раннего железа,
Ереван, 1964, с. 33; Черных Е. Н., История древнейшей металлургии Восточной
Европы. Москва, 1966, с. 35; Ильюков Л. С., Бронзовый тапор из Прикубанья // СА,
1981, N 2; Бодянский. Энеолитический могильник у с. Петро-Свистуново //
Археология, т. 21, Киев, 1969, рис. 3/1; Ковалева И. Ф., 1979. Вытянутые погребения
Днепровского ареала волгоднепровской культурной общности эпохи энеолита //
Курганные древности степного Приднепровья в III–II тыс. до н.э., рис. 6; Котович В.
Г., Котович В. М., Находки древных бронзовых топоров в Дагестане // Кавказ и
Восточная Европа в древности, Москва, 1973; Нечитайло А. А., К вопросу
взаимосвязей древнего населения Грузии с племенами Северного Кавказа и Украины
// Душетская научная конференция посвяшенная проблемам взаимоотношений между
горными и равнинными регионами, Тбилиси, 1984. с. 100; Лордкипанидзе О. Д.,
Мусхелишвили Д. Л., Закавказье в международной торговле Востока и Запада // V
32
Íá ÏÇë³å³ïñ³ëïáõÏÝ»ñ ѳÛïݳµ»ñí»É »Ý ݳ¨ Æ·¹Çñ ¨ ¶áõ-
¹³µ»ñïϳ Ñݳí³Ûñ»ñáõÙ37: Àݹ áñáõÙ Æ·¹ÇñÇ µÝ³Ï³ï»ÕÇÇó
ѳÛïݳµ»ñí³Í ÓáõɳÏïáñÝ»ñÁ ¨ ÏÇëå³ïñ³ëïáõÏÝ»ñÁ, Áëï
³ÛÝ Ñ»ï³½áïáÕ ¨ ÎáíϳëÇ Ã³Ý·³ñ³Ý ѳÝÓÝ³Í ä.ü. ä»ïñáíÇ
íϳÛáõÃÛ³Ý, ·ïÝí»É »Ý Ù»Ï Ï³í³ÝáÃáõÙ38: ê³ ÑÇÙù ¿ »½ñ³Ï³ó-
Ý»Éáõ, áñ ÓáõɳÏïáñÝ»ñÁ ѳí³ù»É »Ý ϳ٠áñå»ë ѳñëïáõÃÛáõÝ`
§·³ÝÓ¦, ϳ٠³åñ³Ýù³÷á˳ݳÏáõÃÛ³Ý ¨ ³é¨ïñÇ Ýå³ï³Ïáí:
ì³Õ µñáÝ½Ç ¹³ñáõÙ Ù»Í ù³Ý³ÏÇ åÕÝÓÇ Ïáõï³ÏáõÙÝ»ñÁ
íϳÛáõÙ »Ý, áñ г۳ëï³ÝáõÙ »Õ»É ¿. 1) ËÇëï ½³ñ·³ó³Í Ù»ï³-
Õ³·áñÍáõÃÛ³Ý, áñÁ ݳ˳ï»ëáõÙ ¿ñ åÕÝÓÇ ÓáõɳÏïáñÝ»ñÇ
å³ïñ³ëïáõÙ ¨ å³Ñ»ëï³íáñáõÙ; 2) åÕÝÓ³Ùß³ÏáõÃÛ³Ý µÝ³·³-
í³éáõÙ ³ß˳ï³ÝùÇ µ³Å³ÝáõÙ ÓáõÉáÕ í³ñå»ïÝ»ñÇ ¨ ÓáõɳÏ-
ïáñÝ»ñÇó Çñ»ñ å³ïñ³ëïáÕ ¹³ñµÇÝÝ»ñÇ ÙÇç¨; 3) í³ñå»ï-³ñ-
Ñ»ëï³íáñÝ»ñÇ ¹³ë ¨ ѳÙù³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ; 4) å³ïñ³ëïÇ ³ñ-
ï³¹ñ³ÝùÝ Çñ³óÝáÕ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ ¹³ë, 5) åÕÝÓÇ ÓáõɳÏ-
ïáñÝ»ñÇ Ù»Í ù³Ý³Ï ϳñáÕ ¿ñ Ïáõï³Ïí»É ÙdzÛÝ Ï»Ýïñáݳóí³Í
Çß˳ÝáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙª ï»ñáõÝ³Ï³Ý Ï³Ù ï³×³ñ³Ï³Ý
³ñÑ»ëï³ÝáóÝ»ñáõÙ ¨ å³Ñ»ëï³ñ³ÝÝ»ñáõÙ; 6) åÕÝÓÇó ¨ µñáÝ-
½Çó å³ïñ³ëïí³Í Çñ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïáõñ, ù³Ý½Ç ÷³ë-
ï³·ñí³Í ͳí³ÉÇ Ù»ï³ÕÁ ½·³ÉÇáñ»Ý ϳñáÕ ¿ñ ·»ñ³½³Ýó»É
޻ݷ³íÇÃÇ ¨ ѳñ³ÏÇó ßñç³ÝÝ»ñÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ;
7) Ù»ï³Õ³·áñÍáõÃÛ³Ý ¨ ³é¨ïñÇ Ñ³Ù³ñ ϳñ¨áñ ݳ˳å³ÛÙ³Ý
ѳݹÇë³óáÕ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ÉÍÏ³Ý Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ
³éϳÛáõÃÛáõÝ:
ÆÝãå»ë ޻ݷ³íÇÃáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É ߻ݷ³íÇÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ
ÙÛáõë Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñáõÙ åÕÝÓ³Ùß³ÏáõÃÛ³Ý µ³½Ù³ÃÇí Ñ»ïù»ñ

международный конгресс антрополигических и этнографических наук, Москва, 1970,


с. 1; Шапошникова О. Г., Фоменко В.Н., Довженко Н. Д., Ямная культурно-
исторический область (южнобугский вариант) // Археология СССР: Свод
археологических источников, Вып. ВН-3. Киев, 1986, рис. 16/18; Мунчаев Р. М.,
Кавказ на заре бронзового века. Москва, 1975, с. 399; Кушнарева К. Х., Ýßí. ³ßË., с.
237–238.
37 Кушнарева К. Х., Ýßí. ³ßË., с. 83, рис. 31.
38
Куфтин Б.А. 1944. Урартский “Колумбарий” у подошвы Арарата и куро-араксский
энеолит // Вестник Государственного музея Грузии, XIII-B, Репринтное издание,
Издательский дом “Тавраевь”, Махачкала, 2012, с. 74–75.
33
íϳÛí³Í »Ý ëïáñÇÝ ß»ñï»ñáõÙ, ÇÝãÁ ËáëáõÙ ¿ Ù»ï³Õ³Ùß³Ïáõ-
ÃÛ³Ý Ñݳ·áõÛÝ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ¹»é¨ë ߻ݷ³íÃÛ³Ý Ùß³-
ÏáõÛÃÇ í³Õ³·áõÛÝ ÷áõÉáõÙ39: ²ÛëåÇëáí ϳñáÕ »Ýù »½ñ³Ï³óÝ»É,
áñ Ýáñ ѳÛïݳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙݳíáñáõÙ »Ý ¶áñ¹áÝ â³ÛɹÇ
³ÛÝ ÑÇåáû½Á, Áëï áñÇ åÕÝÓ³·áñÍáõÃÛ³Ý µ³ñ¹ ·áñÍÁÝóóÇ
ѳÛïݳ·áñÍáõÙÁ, áñÝ Çñ Ñ»ï¨Çó µ»ñ»ó ³ñÙ³ï³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ²é³ç³íáñ ²ëdzÛÇ í³Õ µñáÝ½Ç ¹³ñÇ Ñ³ë³-
ñ³Ï³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É гÛϳϳÝ
É»éݳß˳ñÑáõÙ, º÷ñ³ï ·»ïÇó ³ñ¨»Éù ÁÝÏ³Í ï³ñ³ÍùÝ»-
ñáõÙ40: гÛÏ³Ï³Ý É»éݳß˳ñÑÇ åÕÇÝÓÁ ¨ ëñ³ ѳٳÓáõÉí³Íù-
Ý»ñÁ ߻ݷ³íÇÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ áÕç ÁÝóóùáõÙ ³ñï³Ñ³ÝíáõÙ ¿ÇÝ
áã ÙdzÛÝ Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»Éù, ³Ûɨ ѳñ³íéáõë³Ï³Ý ï³÷³ëï³Ý-
Ý»ñ41: ÜÙ³Ý ÑëÏ³Û³Ï³Ý ßáõϳÛÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ г۳ëï³-
ÝáõÙ Ó¨³íáñí»É ¿ñ Ù»ï³Õ³Ùß³ÏÙ³Ý ÙÇ Ï³ï³ñÛ³É ³ñï³¹ñ³-
Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·:
ì³Õ µñáÝ½Ç ¹³ñáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñ³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñáõ٠г۳ëï³ÝÇ Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛ³Ý Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»-
ñÇó ¿ñ ݳ¨ ³ñÑ»ëï³í³ñÅ í³ñå»ïÝ»ñǪ µñáõïÝ»ñÇ, ù³ñ³·á-
ñÍÝ»ñÇ, ¹³ñµÇÝ-Ù»ï³Õ³·áñÍÝ»ñÇ ¹³ë»ñÇ ³éϳÛáõÃÛáõÝÁ, áñÁ
ÑÇÙݳíáñáõÙ »Ý áã ÙdzÛÝ å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñÇ µ³½Ù³ÃÇí ûñÇݳÏ-
Ý»ñÁ, ³Ûɨ å»Õ³Íá ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ µ³½Ù³½³Ýáõ-
ÃÛáõÝÁ ¨ ³é³ïáõÃÛáõÝÁ:
²é¨ïñ³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó ¿
ݳ¨ Ù³ëݳíáñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñÇ ³éϳÛáõÃÛáõÝÁ ÷³ëï³·-
ñáÕ Çñ»ñ Ù»ç ϳñ¨áñ »Ý ÏÝÇùÝ»ñÁ: ØdzÛÝ Þ»Ý·³íÇà Ñݳí³ÛñÇó
ѳÛïݳµ»ñí»É ¿ ï³ñµ»ñ ïÇå»ñÇ ÙÇ ù³ÝÇ ÏÝÇùÝ»ñ:
ÐÇÝ ³ß˳ñÑÇ ³éù áõ í³×³éùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý µÝ³·³í³éÝ»ñÇó
¿ñ å»ñ׳ÝùÇ ³é³ñϳݻñÇ, Ù³ëݳíáñ³å»ë áëÏ»ñã³Ï³Ý ³ñ-
í»ëïÇ ÝÙáõßÝ»ñÇ ³é¨ïáõñÁ: г۳ëï³ÝáõÙ áëÏ»ñãáõÃÛ³Ý Ñݳ-

39
Кушнарева К. Х., Ýßí. ³ßË., с. 233.
40
Чайлд Гордон. Древнйший Восток в свете новых раскопок, Москва, 1956, с. 64.
41
Геворкян А., Пальмиери А. Фиолетово. // Ð. سñïÇñáëÛ³ÝÇ ÑÇß³ï³ÏÇÝ
ÝíÇñí³Í ·Çï³ÅáÕáíÇ ½»ÏáõóáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙݳ¹ñáõÛÃÝ»ñ, ºñ¨³Ý, 2001, ¿ç 11–13.
Геворкян А. 2005, с. 67–74.

34
·áõÛÝ ÝÙáõßÝ»ñ ѳÛïݳµ»ñí»É »Ý ޻ݷ³íÇÃ, ػͳÙáñ ¨ ³ÛÉ
Ñݳí³Ûñ»ñáõÙ: ޻ݷ³íÇÃÇó ѳÛïݳµ»ñí³Í ÏñÍù³½³ñ¹Ç íñ³-
ÛÇ ÷áñ³·ñáõÃÛáõÝÁ ËÇëï µÝáñáß ¿ г۳ëï³ÝÇ í³Õ µñáÝ½Ç ¹³-
ñÇ Ë»ó»Õ»ÝÇ ½³ñ¹³Ý³ËßÇÝ: ²Ûë ѳݷ³Ù³ÝùÁ íϳÛáõÙ ¿ ¹ñ³
ï»Õ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ýù ÉÇÝ»ÉÁ:
7.î»ùëïÇÉ ³ñ¹Ûáõݳµ»ñáõÃÛáõÝ: ì³Õ µñáÝ½Ç ¹³ñÇ µ³½Ù³-
ÃÇí Ñݳí³Ûñ»ñÇó ѳÛïݳµ»ñí»É »Ý ³Ýí³ïÇå ͳÝñáó³ù³ñ»ñ
¨ ëϳí³é³Ï³Ó¨ Ù߳ϳÍ, Ï»ÝïñáÝáõÙ ÙÇç³ÝóáõÏ ³Ýóùáí Ë»-
ó»Õ»ÝÇ µ»ÏáñÝ»ñ: êñ³Ýù ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ û·ï³-
·áñÍí»É »Ý ï»ùëïÇÉ ³ñ¹Ûáõݳµ»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç áñå»ë ͳÝñáó³-
ù³ñ»ñ çáõÉѳÏÇ ¹³½·³ÑÇ íñ³ ûɻñÁ Ó·áÕ: ´Ý³Ï³ï»ÕÇÝ»ñÇó
ѳÛïݳµ»ñí³Í ûɳïáõ µáõÛë»ñÇ ë»ñÙ»ñÁª íáõß, Ïï³í³ï ÝáõÛÝ-
å»ë íϳÛáõÙ »Ý ½³ñ·³ó³Í çáõÉѳÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: гÝñ³Ñ³Ûï
¿, áñ ÑÇÝ ³ß˳ñÑáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³é³ñϳ-
Ý»ñÇó ¿ñ ·áñÍí³ÍùÁ: ´ñáÝ½Ç ¹³ñáõ٠г۳ëï³ÝÇó ·áñÍí³ÍùÇ
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý áõÕÕ³ÏÇ íϳÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ³é³ÅÙ ãáõÝ»Ýù, ë³Ï³ÛÝ
½³ñ·³ó³Í çáõÉѳÏáõÃÛ³Ý íϳÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³½Ù³ÃÇí »Ý:
ØÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïáõñÁ ϳñáÕ ¿ñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É ÙdzÛÝ
Ï»Ýïñáݳóí³Í Çß˳ÝáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ì³Õ µñáÝ½Ç ¹³-
ñáõÙ Ï»Ýïñáݳóí³Í Çß˳ÝáõÃÛ³Ý Çñ»Õ»Ý ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÝ »Ý.
½Çݳï»ë³ÏÝ»ñÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÁ, Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³Ý-
ß³ÝÝ»ñÁ, ÏáÃáÕ³ÛÇÝ ³ñí»ëïÝ áõ ׳ñï³ñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ, áñáÝù
íϳÛí³Í »Ý ߻ݷ³íÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ µ³½Ù³ÃÇí Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»-
ñáõÙ:
Ø»ñÓ³íáñ³ñ¨»ÉÛ³Ý ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ɳÛÝáñ»Ý û·-
ï³·áñÍáõÙ ¿ÇÝ Ð³ÛÏ³Ï³Ý É»éݳß˳ñÑÇ ³Ýï³é³ÝÛáõÃÁ:
ÐëÏ³Û³Ï³Ý ï³ñ³Íù ½µ³Õ»óÝáÕ ß»Ý·³íÇÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÛÃÁ
ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ ÑÇݳñ¨»ÉÛ³Ý ï³ñ³ÝóÇÏ ³é¨ïñ³Ï³Ý áõÕÇÝ»ñÇ
˳ãÙ»ñáõÏáõÙ: ê³ »Ýó¹ñáõÙ ¿ áã ÙdzÛÝ åÕÝÓÇ ³ñï³Ñ³ÝáõÙ,
³Ûɨ Ý»ñÙáõÍí³Í Çñ»ñÇ ³éϳÛáõÃÛáõÝ Ð³ÛÏ³Ï³Ý É»éݳß˳ñ-
ÑáõÙ: ºí ¹ñ³Ýù ùÇã ã»Ý: ²Ûëå»ë, ³ÝϳëÏ³Í Ý»ñÙáõÍí³Í ¿ ²éÛáõ-
ͳµÉáõñ Ñݳí³Ûñáõ٠ѳÛïݳµ»ñí³Í ¹Åá˳ù³ñÇóª ɳåÇë ɳ-
½áõñÇó å³ïñ³ëïí³Í ÏÝÇùÁ: ޻ݷ³íÇÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ ³ñ¨Ùï-
Û³Ý ßñç³ÝÝ»ñáõ٠ѳ½í³¹»å »ñ¨áõÛà 㿠²ëáñÇùÇó ¨ ØÇç³·»ï-
35
ùÇó Ý»ñÙáõÍí³Í Ë»ó»Õ»ÝÁ: ÐÛáõëÇë-ëÇñÇ³Ï³Ý Ë»ó»Õ»ÝÁ ß»Ý-
·³íÇÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ ï³ñ³ÍÙ³Ý ßñç³ÝáõÙ Ç Ñ³Ûï ¿ ·³ÉÇë ¹»-
é¨ë ø.³. IV ѳ½. í»ñçÇó ¨ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ ÙÇÝ㨠ø.³. III ѳ½. í»ñ-
çÁ: ²é¨ïñ³Ï³Ý ϳå»ñ »Ý ¹Çï³ñÏíáõ٠ݳ¨ гÛÏ³Ï³Ý É»éݳß-
˳ñÑÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï: гÛÏ³Ï³Ý É»éݳß˳ñÑÇ ¨
¾·»Û³Ý ³ß˳ñÑÇ Ï³å»ñÇ Ù³ëÇÝ íϳÛáõÙ »Ý γåáõÛï µÉáõñÇ
K1-K3 ÑáñǽáÝÝ»ñÇó ѳÛïݳµ»ñí³Í Ë»ó»Õ»ÝÇ áñáß ÝÙáõßÝ»ñ,
áñáÝù Çñ»Ýó ½áõ·³Ñ»éÝ»ñÝ áõÝ»Ý ØÇÏ»Ý»Ç í³Õ ÙÇÝáÛ³Ý II ÑáñÇ-
½áÝáõÙ:
²ÛëåÇëáí, ϳñáÕ »Ýù ³Ù÷á÷»É, áñ ³ñ¹»Ý í³Õ µñáÝ½Ç ¹³-
ñáõ٠г۳ëï³ÝáõÙ ³éϳ ¿ÇÝ ³é¨ïñÇ, ³Û¹ Ãíáõ٠ݳ¨ ÙÇç³½·³-
ÛÇÝ ³é¨ïñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ·ñ»Ã» µáÉáñ ݳ˳å³ÛÙ³ÝÝ»-
ñÁ` 1. åÕÝÓÇ, áëÏáõ, ³ñͳÃÇ, ³ñ××Ç, ³ÕÇ Ñ³ñáõëï ѳÝù³í³Û-
ñ»ñ, ßÇݳ÷³Ûï, óÝϳñÅ»ù ¨ ÏÇë³Ã³ÝϳñÅ»ù ù³ñ»ñ, 2. Ý»ñ-
ÙáõÍí³Í Çñ»ñ, 3. ëáódzÉ-ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý µ³ñ¹
ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝó µÝáñáß ¿ÇÝ Ï»Ýïñáݳóí³Í Çß˳Ýáõ-
ÃÛ³Ý µ³½Ù³ÃÇí ѳïϳÝÇßÝ»ñ, 4. ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³-
éáõÙ µ³ñÓñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ¨ µÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ãѳݹÇåáÕ Ýáñ
ÝÛáõûñÇ ÏÇñ³éáõÙ, 5. Ù³ëݳíáñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³éϳÛáõÃÛáõ-
ÝÁ í³í»ñ³óÝáÕ Çñ»ñ` ÏÝÇùÝ»ñ, 6. ³ñÑ»ëï³í³ñÅ í³ñå»ïÝ»ñÇ
¨ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñí³Í ¹³ë, 7. ³é¨ïñÇ ¨ ÷á˳ݳÏáõ-
ÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ݳ˳ï»ëí³Í åÕÝÓ» ÓáõɳÏïáñÝ»ñ ¨ §·³ÝÓ»ñ¦,
8. ÙdzëÝ³Ï³Ý Ïßé³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³éϳÛáõÃÛáõÝ` Ïßé³ù³ñ»ñ ¨
Ïßé³ã³÷Ç ¿ï³ÉáÝÝ»ñÇ ù³ñ» ϳճå³ñÝ»ñ, 9. ѳÝù³í³Ûñ»ñÁ
߳ѳ·áñÍ»Éáõ, ѳÝù³ù³ñÇó Ù»ï³ÕÝ»ñ ÓáõÉ»Éáõ ϳñáÕáõݳÏ
ѳë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ, ³ß˳ï³ÝùÇ µ³Å³Ýáõ٠ѳÝù³÷áñÝ»ñÇ ¨
åÕÝÓ³·áñÍÝ»ñÇ ÙÇç¨, ¨ ³ÛÉÝ: ²Ûë ³Ù»ÝÁ ÑÇÙù ¿ ѳݹÇë³ÝáõÙ
»½ñ³Ï³óÝ»Éáõ, áñ ø.³. IV–III ѳ½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ ë³Ñٳݳ·ÉËÇÝ
г۳ëï³ÝÁ Áݹ·ñÏí³Í ¿ñ Ýáñ Ó¨³íáñí³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ï-
ñáí ½µ³ÕíáÕ »ñÏñÝ»ñÇ ó³ÝÏáõÙ:

36
А. СИМОНЯН

АРМЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ


В ЭПОХУ РАННЕЙ БРОНЗЫ

На рубеже IV–III тыс. до н.э. Армения, благодаря богатым


ресурсам Армянского нагорья, была среди стран занятых между-
народной торговлей. В эпоху бронзового века в Армении
формировались все предпосылки для развития торговли, включая
международную.

H. SIMONYAN

ARMENIA AND INTERNATIONAL TRADE IN


EARLY BRONZE AGE

At the end of IV and the beginning of III millennia B.C. Armenia,


owing to rich resources of the Armenian Highland, was among the
countries which took part in international trade. In early bronze age there
were available all prerequisites for the development of trade, including
international trade in Armenia.

37
è. Ô²¼²ðÚ²Ü

вڲêî²ÜÀ ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ ²èºìîðÆ àÈàðîàôØ


ø.². II в¼²ð²ØÚ²ÎÆ ²è²æÆÜ ÎºêÆÜ

гÛÏ³Ï³Ý É»éݳß˳ñÑÁ, ·ïÝí»Éáí ²é³ç³íáñ ²ëdzÛÇ ÑÛáõ-


ëÇë³ÛÇÝ Ù³ëáõÙ, ÑÝáõó Ç í»ñ µÝ³Ï³Ý ϳÙñçÇ ¹»ñ ¿ ˳ճó»É
²ñ¨»ÉùÇ ¨ ²ñ¨ÙáõïùÇ ÙÇç¨: ²Ûëï»Õáí »Ý ³Ýó»É ÑÇÝ ³ß˳ñÑÇ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ù³ñ³í³Ý³ÛÇÝ ³é¨ïñÇ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ: È»éݳß-
˳ñÑÁ ÑÛáõëÇëÇó ѳñ³í ¨ ³ñ¨ÙáõïùÇó ³ñ¨»Éù ÏïñáõÙ ¿ÇÝ ÙÇ
ù³ÝÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ÛñáõÕÇÝ»ñ, áñáÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ Ý߳ݳ-
ÏáõÃÛáõÝÁ ï³ñµ»ñ ųٳݳϳßñç³ÝÝ»ñáõÙ ÷á÷áËíáõÙ ¿ñ`
ϳËí³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý, 鳽ٳϳÝ, ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ Ñ³Ý·³-
Ù³ÝùÝ»ñÇó: ØÇç³·»ïùÇ, гÛÏ³Ï³Ý É»éݳß˳ñÑÇ ¨ öáùñ
²ëdzÛÇ ÙÇç¨ ï³ñ³µÝáõÛà ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ íϳÛí³Í »Ý
¹»é¨ë Ýáñù³ñ»¹³ñÛ³Ý ßñç³ÝÇó: ê³Ï³ÛÝ ³Û¹ ÷áËѳñ³µ»ñáõÃ-
ÛáõÝÝ»ñÝ ³é³í»É Ñëï³Ï ¨ Ýå³ï³Ï³ÙÕí³Í µÝáõÛà ëï³ó³Ý
гÛÏ³Ï³Ý î³íñáëÇó ѳñ³í ÁÝÏ³Í ÑÛáõëÇëÙÇç³·»ïùÛ³Ý ï³-
ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ í³Õ å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñáõÙÇó Ñ»ïá`
ßáõÙ»ñ³Ï³Ý, ³ùù³¹³Ï³Ý, àõñÇ III ѳñëïáõÃÛ³Ý ¨ ²ßßáõñÇ å»-
ïáõÃÛ³Ý ·áÛáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ1: ²ñï³¹ñáÕ³Ï³Ý áõÅ»ñÇ ½³ñ·³-
óáõÙÁ, ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ µ³ñÓñ Ù³-
ϳñ¹³ÏÁ, »ñÏñÇ µÝ³Ï³Ý ѳñëïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙù ¹³ñÓ³Ý Ð³-
Û³ëï³ÝÇ ¨ ßñç³Ï³ »ñÏñÝ»ñÇ Ùß³ÏáõóÛÇÝ áõ ïÝï»ë³Ï³Ý ѳ-
ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁݹɳÛÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: âáõݻݳÉáí åÕÝÓÇ Ñ³Ý-
ù³í³Ûñ»ñ` ÑÇÝ ØÇç³·»ïùÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÝ û·ïíáõÙ ¿ÇÝ öáùñ
²ëdzÛÇ ¨ гÛÏ³Ï³Ý É»éݳß˳ñÑÇ åÕÝÓÇó: ê³ëÝá, èßïáõÝÛ³ó2,
Îáñ׳ÛùÇ É»éÝ»ñáõÙ åÕÝÓÇ, ϳå³ñÇ, ³ñͳÃÇ Ù»Í³ù³Ý³Ï ѳÝ-

1
²é³ç³íáñ ²ëdzÛÇ ·É˳íáñ Ù³ÛñáõÕÇÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»°ë Bobokhyan A.,
Kommunikation und Austausch im Hochland zwischen Kaukasus und Taurus, ca. 2500–
1500 v. Chr., Band 1, 2008, S. 130–139, 182–202.
2 Ð³Û å³ïÙ³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ûë É»éÝ»ñÁ ÏáãíáõÙ »Ý §Ï³å³ñ³Ñ³ï³ó ¨ »ñϳ-

óѳï³ó É»ñÇÝù¦ (ö³íëïáë, ¶, Ä) ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë ÎÇÉÇÏÛ³Ý î³íñáëÇ


É»éÝ»ñÝ ³ëáñ»ëï³ÝÛ³Ý ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÏáãíáõÙ »Ý §³ñͳÃÛ³¦:
38
ù³í³Ûñ»ñ ϳÛÇÝ: ²ÏÝѳÛï ¿, áñ г۳ëï³ÝÇ Ýßí³Í ßñç³ÝÝ»ñÇ
µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ ÑÝáõó Ç í»ñ å»ïù ¿ Ù³ëݳ·Çï³Ý³ñ Ù»ï³Õ³Ñ³-
ÝáõÃÛ³Ý áõ Ù»ï³Õ³ÓáõÉáõÃÛ³Ý Ù»ç: ø.³. III ѳ½³ñ³ÙÛ³ÏÇ Ñݳ-
í³Ûñ»ñáõ٠ѳÛïݳµ»ñí³Í Ù»ï³Õ³ÓáõÉ³Ï³Ý µ³½Ù³ÃÇí Çñ»ñÇ
áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÁ ÙÇ ÏáÕÙÇó óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ï»Õ³Ï³Ý Ù»ï³-
Õ³Ùß³ÏáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý µ³í³Ï³Ý ѳëáõÝ Ù³Ï³ñ¹³Ï, »ñµ
³ñ¹»Ý ÑëÏ³Û³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÃéÇãù ¿ñ ϳï³ñí»É ¹»åÇ Çë-
Ï³Ï³Ý Ù»ï³Õ³Ùß³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ÙÏݹ»Õáí µñáÝ½Ç ëï³óáõÙÁ, ¨,
ÙÛáõë ÏáÕÙÇó` ³ÛÝ ³Õ»ñëÝ»ñÁ, áñáÝóáí ϳåí³Í ¿ÇÝ Ð³ÛϳϳÝ
É»éݳß˳ñÑÇ áõ ØÇç³·»ïùÇ »ñÏñÝ»ñÁ, Ù³ëݳíáñ³å»ë` ÞáõÙ»-
ñÁ ¨ ²ùù³¹Á3:
гÛÏ³Ï³Ý î³íñáëÇ µÝ³Ï³Ý å³ïÝ»ßÁ ѳñ³íÇó ÏïñáõÙ
¿ÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ É»éݳÝóùÝ»ñ, áñáÝóÇó ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÑÇß³ï³Ï»É
Òáñ³å³Ñ³ÏÁ ϳ٠§ÏÕ»ëáõñù ´³Õ³Õ»ß³Û¦-Á, Îñ»ñ»³ó É»é-
ݳÝóùÁ Îáñ¹í³ó É»éÝ»ñáõÙ ¨ ¼³ñ³ëå É»éݳÝóùÁ ¼³·ñáëÇ É»é-
Ý»ñáõÙ: гÛÏ³Ï³Ý É»éݳß˳ñÑÇ Ñ³Ù³ñ áã å³Ï³ë Ý߳ݳÏáõÃ-
ÛáõÝ áõÝ»ÇÝ Ý³¨ ·»ï³ÝóùÝ»ñÁ: гïϳå»ë ÑÇß³ï³ÏáõÃÛ³Ý ¿
³ñųÝÇ º÷ñ³ïÇ ·»ï³ÝóùÁ Ø»ÉÇï»Ý» ù³Õ³ùÇ Ùáï: ØÇ ³ÛÉ
ϳñ¨áñ ·»ï³Ýóù ·ïÝíáõÙ ¿ñ ²Ùǹ ù³Õ³ùÇ Ùáï` ²ñ¨ÙïÛ³Ý
îÇ·ñÇëÇ íñ³, ¨ Ýñ³ÝÇó áã Ñ»éáõ` Âáõß˳ÝÇ (³ÛÅÙ` γñË) Ùáï:
ÜÙ³Ý ·»ï³ÝóùÝ»ñÇ Ùáï ëáíáñ³µ³ñ ³×áõÙ ¿ÇÝ ³é¨ïñ³Ï³Ý
Ëáßáñ Ï»ÝïñáÝÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ø»ÉÇï»Ý»Ý, ²ÙǹÁ, ²ñ߳ٳ߳ïÁ
¥²ñ³Í³ÝÇ ·»ïÇ íñ³¤ ¨ ³ÛÉÝ:
г۳ëï³Ýáí ³ÝóÝáÕ Ù³ÛñáõÕÇÝ»ñÇó Ñݳ·áõÛÝÝ ¿ ³ÛÝ ×³-
ݳå³ñÑÁ, áñÁ öáùñ ²ëdzÛÇó ·³Éáí` ³ÝóÝáõÙ ¿ñ º÷ñ³ïÁ Ø»ÉÇ-
ï»Ý» ù³Õ³ùÇ Ùáï ¨ Ìáíù É×Ç Ùáïáí ÙïÝáõÙ ²ñ¨ÙïÛ³Ý îÇ·ñÇ-
ëÇ ÑáíÇïÁ` ³ÝóÝ»Éáí Ìá÷ùÇ ¨ ²ÕÓÝÇùÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñáí: ²Ûë ׳-
ݳå³ñÑÁ Ù³ëÝ ¿ñ ³ÛÝ Ù³ÛñáõÕáõ, áñÝ ø.³. V–IV ¹¹. ²ù»Ù»ÝÛ³Ý
ï»ñáõÃÛ³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ÞáßÁ ÙdzóÝáõÙ ¿ñ ÈÛáõ¹Ç³ÛÇ ê³ñ¹»ë

3
Àëï ÙÇ Ë»Ã³Ï³Ý å³ïáõÙÇ` ³ùù³¹³Ï³Ý ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÁ öáùñ ²ëdzÛáõÙ
»Ý ѳÛïÝí»É ¹»é¨ë ê³ñ·áÝ ²ùù³¹³óáõ ϳé³í³ñÙ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ` ø.³. 2270 –
2215 ÃÃ. (ê³ñ·áÝÇ ûñáù ØÇç³·»ïùáõÙ ³é¨ïáõñÁ Ù»Í ½³ñ·³óáõÙ ³åñ»ó,
Ùïóí»ó ã³÷ áõ ù³Ý³ÏÇ ÙdzëÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·, Ñ»é³íáñ ػɳ˳ »ñÏñÇó
(ѳí³Ý³µ³ñ` Ðݹϳëï³ÝÇó) ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ѳëÝáõÙ ¿ÇÝ ØÇç³·»ïù,
áñï»ÕÇó Ýñ³Ýó Ý»ñÙáõÍ³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÁ ϳñáÕ ¿ÇÝ Ñ³ëÝ»É Ý³¨ öáùñ ²ëdz):
39
ù³Õ³ùÇ Ñ»ï4: ²Ûë Ù³ÛñáõÕáõ ßÝáñÑÇí` г۳ëï³ÝÇ ²ñ¨ÙïÛ³Ý
îÇ·ñÇëÇ ¨ ²ñ³Í³ÝÇÇ Ý»ñùÇÝ ³í³½³ÝÝ»ñáõÙ µÝ³ÏíáÕ µÝ³Ï-
ãáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ·ñ³íí³Í ¿ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñÇ Ù»ç: ²Ûë ï³ñ³-
ͳßñç³ÝÁ (г۳ëï³ÝÇ Ñ³ñ³í³ñ¨ÙïÛ³Ý Ù³ëÁ) ¹»é¨ë µñáݽ»-
¹³ñÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ áõÝ»ñ Çñ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»-
ñÁ5` ËÇï ¿ñ µÝ³Ï»óí³Í, ³é³í»É ½³ñ·³ó³Í ¿ñ гÛÏ³Ï³Ý É»é-
ݳß˳ñÑÇ ÙÛáõë ͳÛñ³Ù³ë»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï ¨ ³ÏïÇí ù³Õ³ù³-
ϳÝ, ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ï³å»ñÇ Ù»ç ¿ñ ØÇç³·»ïùÇ ¨
öáùñ ²ëdzÛÇ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï, ÇÝãå»ë ݳ¨ ϳï³ñáõÙ ¿ñ ÙÇçÝáñ-
¹³ÛÇÝ ¹»ñ ³Û¹ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
²Ûë ³éáõÙáí ø.³. II ѳ½. I Ï»ëÇ ÁÝóóùáõÙ ²ßßáõñÇó ¹»åÇ
ø³Ý»ë (Ü»ë³` Ñݹ»íñáå³óÇ Ë»Ã»ñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇó
Ù»ÏÁ, áñÇ ³ÝáõÝÇó ³é³ç³ó»É ¿ Ýñ³Ýó Ý»ëdzóÇÝ»ñ ³Ýí³ÝáõÙÁ)
¨ öáùñ ²ëdzÛÇ ³ÛÉ ßñç³ÝÝ»ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïáõñÝ Çñ
Ýå³ëïÝ ¿ µ»ñ»É ݳ¨ г۳ëï³ÝÇ Ñ³ñ³í³ñ¨ÙïÛ³Ý ßñç³ÝÝ»ñÇ
ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ:
ø.³. XXI–XVIII ¹¹. ٻͳå»ë ³×»ó ²ßßáõñ ù³Õ³ùÇ Ý»ñ·ñ³í-
í³ÍáõÃÛáõÝÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñáõÙ: ²ßßáõñÝ Çñ ³é¨ïñ³Ï³Ý
·³ÕáõÃÝ»ñÁ` §Ï³ñáõÙ¦-Ý»ñÁ, ÑÇÙÝ»ó ³é¨ïñ³Ï³Ý Ù³ÛñáõÕÇÝ»ñÇ
ѳݷáõó³Ï»ï»ñáõÙ` ÑáõÙùÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇÝ ³é³í»É Ùáï, ѳïϳ-
å»ë` öáùñ ²ëdzÛÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý ßñç³ÝÝ»ñáõÙ6: Àݹ áñáõÙ, ¹³ Çñ³-

4
§²ñù³Û³Ï³Ý¦ Ïáãí³Í ׳ݳå³ñÑÇ ÙÇ Ñ³ïí³ÍÁ г۳ëï³ÝÇ ÙÇçáí ³ÝóÝáõÙ
¿ñ 56,5 ÷³ñë³Ë (300–350 ÏÙ) »ñϳñáõÃÛ³Ùµ: Üñ³ áõÕÕáõÃÛáõÝÁ Ð. سݳݹ۳ÝÇ
»Ýó¹ñáõÃÛ³Ùµ, »Õ»É ¿ سɳÃdzÛÇó ʳñµ»ñ¹Ç ¹³ßïÇ ÙÇçáí ¹»åÇ ²Ùǹ-
¸Ç³ñµ»ùÇñ ¨ ³Ûëï»ÕÇó ¹»åÇ ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ØÇç³·»ïù: ²Ûë ׳ݳå³ñÑÝ Çñ
µ³ñ»Ï³ñ·áõÃÛ³Ý áõ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý å³ï׳éáí ¿³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ
áã ÙdzÛÝ ÷áëï³ÛÇÝ ¨ í³ñã³Ï³Ý ϳå»ñÇ, ³ÛÉ Ý³Ë ¨ ³é³ç ³åñ³Ýù³÷á-
˳ݳÏáõÃÛ³Ý áõ ³é¨ïñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ï»ë³Ï»ïÇó §²ñù³Û³Ï³Ý¦
׳ݳå³ñÑÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ г۳ëï³ÝÇ Ñ³ñ³í³ñ¨ÙïÛ³Ý ßñç³ÝÝ»ñÇ` Ìá÷ùÇ
¨ ²ÕÓÝÇùÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý íñ³ ½·³ÉÇ ¿ »Õ»É (Манандян Я., О торговле
и городах Армении в связи с мировой торговлей древних времен (V в. до н.э. - XV в. н.
э.), Ереван, 1954, с. 16–18):
5 î»°ë Bobokhyan A., Kommunikation und Austausch im Hochland zwischen Kaukasus und

Taurus, ca. 2500–1500 v. Chr., S. 22–24.


6
ºÝó¹ñíáõÙ ¿, áñ öáùñ ²ëdzÛÇ ³ñ¨»ÉùáõÙ ³ßßáõñóÇ ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó
§Ï³ñáõÙ¦-Ý»ñÇ ÑÇÙݳ¹ñáõÙÁ ëÏëí»É ¿ ¹»é¨ë ²ßßáõñÇ ³ñù³ ¾ñÇßáõÙ I-Ç ûñáù
(ø.³. XX ¹. II Ï»ë) (Bryce T., The Kingdom of the Hittites, Oxford, 1999, p. 23):
гٳӳÛÝ §Ï³å³¹áíÏÛ³Ý ï»ùëï»ñǦ` ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó
40
ϳݳóí»ó áã û é³½Ù³Ï³Ý ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇ, ³ÛÉ Ë³Õ³Õ Ý»ñó-
÷³ÝóÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑáí` ï»ÕÇ ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï å³Ûٳݳ·-
ñ³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ѳëï³ï»Éáõ ÙÇçáóáí7: öáùñ ²ëdzÛÇ
ï³ñµ»ñ ßñç³ÝÝ»ñ ³ñ¹»Ý ø.³. III ѳ½. Ï»ë»ñÇó è³ÏáË»óÇÝ
í³Õ å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹³ñ³ßñç³ÝÁ, ³é³ç³ó³Ý ù³Õ³ù-å»-
ïáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ÑÇß³ï³ÏíáõÙ »Ý ݳ¨ ÙÇç³·»ïùÛ³Ý ³Õµ-
ÛáõñÝ»ñáõÙ: ¸ñ³ÝóÇó ³ãùÇ ¿ÇÝ ÁÝÏÝáõÙ ø³Ý»ëÁ ϳ٠ܻë³Ý (Ý»ñ-
ϳÛÇë øÛáõÉ-û÷» Ñݳí³ÛñÁ (ѳÛ.` ¼ñ½áñÃ8) λë³ñdzÛÇó 21 ÏÙ
ÑÛáõëÇë-³ñ¨»Éù), äáõñáõë˳ݹ³Ý, ò³Éå³Ý, Îáõëë³ñÁ, ²ÝÏáõ-
í³Ý, ʳÃÃáõë³Ý ¨ ³ÛÉÝ: ÞÝáñÑÇí ø.³. XX ¹. í»ñç»ñÇó ¹»åÇ
öáùñ ²ëdz áõÕÕí³Í ³ßßáõñÛ³Ý ³é¨ïñ³Ï³Ý ·³ÕáõóÛÇÝ Ñ³-
ٳϳñ·Ç ÁݹɳÛÝÙ³Ý` í»ñáÝßÛ³É ù³Õ³ùÝ»ñÁ ë»ñï ѳñ³µ»-
ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ѳëï³ï»óÇÝ ÙÇç³·»ïùÛ³Ý ³ß˳ñÑÇ Ñ»ï9:
²ßßáõñóÇ (ݳ¨ ÑÛáõëëÇñdzóÇ) ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ·É˳íáñ³-
å»ë ½µ³ÕíáõÙ ¿ÇÝ Ù»ï³ÕÇ ÑáõÙùÇ ³ñï³Ñ³Ýٳٵ, ÇÝãÇó ØÇç³-
·»ïùÁ ½áõñÏ ¿ñ: ØÇç³·»ïùÇ ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÁ öáùñ ²ëdz ¿ÇÝ
Ý»ñÙáõÍáõÙ ·»ñ³½³Ýó³å»ë ³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý å³ïñ³ëïÇ
³ñï³¹ñ³Ýù` ·áñÍí³ÍùÝ»ñ, ÏïáñÝ»ñ, ѳ·áõëï, ϳÑ-ϳñ³ëÇ,
ÇÝãå»ë ݳ¨ ³Ý³·, áñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ µñáݽ ëï³Ý³Éáõ ѳ-
Ù³ñ10: ²é¨ïñ³Ï³Ý ·³ÕáõÃÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ñ

öáùñ ²ëdzÛáõÙ ëï»ÕÍí»É »Ý »ñÏáõ ï»ë³ÏÇ ³é¨ïñ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñ` ϳñáõÙ


(³ùù.` karum) (µ³é³óÇ` §Ññí³Ý¹³Ý¦, §Ñ³Ý·ñí³Ý¦` ûï³ñ»Ïñ³óÇ ³é¨ïñ³-
ϳÝÝ»ñÇ ÑÇÙݳ¹ñ³Í ·³ÕáõÃ, áñÁ ïíÛ³É ù³Õ³ùáõÙ áõÝ»ñ áñáß³ÏÇ ÇÝùݳ-
í³ñáõÃÛáõÝ) ¨ í³µ³ñïáõÙ (³ùù.` wabartum)` ³é¨ïñ³Ï³Ý Ï»ï, ϳ۳Ý: ´áÉáñ
ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³é¨ïñ³Ï³Ý ѳٳÛÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÁ ѳݹÇë³ÝáõÙ ¿ñ ø³Ý»ëÇ
ϳñáõÙÁ: î»°ë Lewy H., Notes on the Political Organization of Asia Minor at the Time of
the Old Assyrian Texts, Orientalia, 1964, v. 33, f. 2–3, p. 181–198.
7
Янковская Н. Б., Торговая община Каниша и свободный рынок (Малая Азия XIX в.
до н.э.), Древняя Анатолия, Москва, 1985, с. 228–242.
8
سñïÇñáë»³Ý Ü., ʳñµ»ñ¹Ç ßñç³ÝÝ»ñÁ` гÛáó Ñݳ·áÛÝ ûññ³ÝÁ, ʳñµ»ñ¹ »õ
³Ýáñ áëÏ»Õ¿Ý ¹³ßïÁ, ÜÇõ ºáñù, 1959, ¿ç 92:
9
öáùñ³ëÇ³Ï³Ý ù³Õ³ù-å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý ³Ù÷á÷ áõëáõÙݳ-
ëÇñáõÃÛáõÝÁ ï»°ë Lewy H., Anatolia in the Old Assyrian Period, Cambridge Ancient
History, I, 1965, Ch. XXIV, p. 1–29; Orlin L. L., Assyrian Colonies in Cappadocia, The
Hague - Paris, 1970; Larsen M. T., The Old Assyrian City-State and its Colonies, Studies in
Assyriology, 4, Mesopotamia, Copenhagen, 1976; Yakar J., Ethnoarchaeology of Anatolia,
Tel Aviv, p. 22–26; Bryce T., The Kingdom of Hittites, p. 21–36 ¨ ³ÛÉÝ:
10
ºñϳñ Å³Ù³Ý³Ï öáùñ ²ëdzÛáõÙ ï»Õ³Ï³Ý ³Ý³·Ç ¨ åÕÝÓÇ ÑáõÙùáí
ëï³ÝáõÙ ¿ÇÝ µñáݽ, ë³Ï³ÛÝ ³Ý³·Ç ѳÝù»ñÇ ÙÇ Ù³ëÇ ëå³éÙ³Ý å³ï׳éáí
41
ѳݹÇë³Ýáõ٠ݳ¨ öáùñ ²ëdzÛÇó ³ñͳÃÇ ¨ åÕÝÓÇ ³ñï³Ñ³Ýáõ-
ÙÁ: γï³ñíáõÙ ¿ñ ݳ¨ åÕÝÓÇ áõ µñáÝ½Ç ³ßËáõÛÅ ³é¨ïáõñ` ÑÇÙ-
ݳϳÝáõÙ öáùñ ²ëdzÛÇ Ý»ñëáõÙ: ²Û¹ ³é¨ïñáõÙ Çñ áñáß³ÏÇ µ³-
ÅÇÝÝ áõÝ»ñ ݳ¨ »ñϳÃÇ ³é¨ïáõñÁ11: ²åñ³ÝùÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËáõ-
ÙÁ ϳï³ñíáõÙ ¿ñ ³í³Ý³ÏÝ»ñÇ ù³ñ³í³ÝÝ»ñáí: ֳݳå³ñÑÇÝ
³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ëïÇåí³Í ¿ÇÝ ï»ÕÇ ù³Õ³ù-å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ϳé³í³ñÇãÝ»ñÇÝ áñå»ë ѳñÏ ÃáÕÝ»É Çñ»Ýó ³åñ³ÝùÇ ÙÇ Ù³ëÁ:
²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ÑëÏ³Û³Ï³Ý û·áõï ¿ÇÝ ëï³-
ÝáõÙ, ù³ÝÇ áñ, ûñÇݳÏ, µñáÝ½Ç ëï³óáõÙÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ñ Ù»Í
ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ³Ý³·Ç Ý»ñÏñáõÙ: ²Ûë ³é¨ïñ³Ï³Ý ϳå»ñÁ ѳï-
ϳå»ë ͳÕÏáõÙ ³åñ»óÇÝ ø.³. XX ¹. II Ï»ëÇó ÙÇÝ㨠XVIII ¹. Ï»ë»-
ñÁ (ÙÇçÇÝ µñáÝ½Ç ¹³ñ): ê³Ï³ÛÝ ø.³. XVII ¹. öáùñ ²ëdzÛÇ ³ñ¨»É-
ùáõÙ ¨ ØÇç³·»ïùáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý áñáß³ÏÇ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ
å³ï׳éáí ²ßßáõñÇ Ï³ñáõÙÝ»ñÝ ³ÝÏáõÙ ³åñ»óÇÝ12:
Ìá÷ùÇ ¨ ²ÕÓÝÇùÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ Ñݳí³Ûñ»ñÇ ÝÛáõûñÁ óáõÛó
»Ý ï³ÉÇë, áñ ù³Õ³ù³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÁ, ³éÝí³½Ý ø.³. III ѳ½³-
ñ³ÙÛ³ÏÇó, ³ÏïÇí ½³ñ·³óáõÙ ¿ ³åñ»É ¨ ß³ñáõݳÏí»É ݳ¨ Ñ»-
ï³·³ ¹³ñ»ñáõÙ13: Ðݳí³Ûñ»ñáõ٠ѳÛïݳµ»ñí³Í µ³½Ù³ÃÇí
÷áùñ³ëÇ³Ï³Ý ¨ ÙÇç³·»ïùÛ³Ý ³é³ñϳݻñÁ ËáëáõÙ »Ý ³ÛÝ

³ßßáõñóÇ ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ëÏë»óÇÝ öáùñ ²ëdz Ý»ñÙáõÍ»É Ý³¨ ³Ý³·:


11
ºñϳÃÇ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñÇ ï»ÕÁ ·³ÕïÝÇ ¿ñ å³ÑíáõÙ, ÇëÏ »ñϳÃÇ ³ñï³-
ѳÝáõÙÁ ÙÇÝ㨠ø.³. II ѳ½. í»ñçÁ ³ñ·»Éí³Í ¿ñ, áñÁ ѳëóÝáõÙ ¿ñ Ýñ³Ý, áñ
ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ½µ³ÕíáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨ »ñϳÃÇ Ù³ùë³Ý»Ý· ³ñï³-
ѳÝٳٵ: سùë³Ý»Ý· ׳ݳå³ñÑáí ³ñï³Ñ³Ýíáõ٠ϳ٠ݻñÙáõÍíáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨
ß³ï ³ÛÉ ³åñ³ÝùÝ»ñ (Янковская Н. Б., Контрабанда в торговом обьединении
Каниша (архивы Кюль-тепе, Малая Азия XIX в. до. н. э.), Древний Восток, 1988, 5, с.
71–84):
12
ø.³. XVIII ¹. öáùñ ²ëdzÛáõÙ ù³Õ³ù-å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ï¨³Ï³Ý å³Ûù³ñÁ
ѳݷ»óñ»ó Îáõëë³ñÇ ³ñù³Û³ïáÑÙÇ Ñ³ÕóݳÏÇÝ: Îáõëë³ñÇ ³ñù³ ²ÝÇïï³Ý`
äÇÃ˳ݳÛÇ áñ¹ÇÝ, ·ñ³í»ó Ü»ë³Ý, ³ÛÝáõÑ»ï¨` ò³Éåáõí³Ý, äáõñáõë˳ݹ³Ý,
ê³É³ïÇí³ñ³Ý ¨ ʳÃÃáõë³Ý: Æñ å»ïáõÃÛ³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ݳ ¹³ñÓñ»ó
Ü»ë³Ý: ijٳݳϳíáñ³å»ë ²ÝÇïï³ÛÇ å»ïáõÃÛáõÝÁ Ùdzíáñ»ó ûñ³ÏÕ½áõ
³ñ¨»ÉÛ³Ý Ù³ëÁ: ijٳݳϳ·ñáñ»Ý ³Ûë Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÁ ѳÙÁÝÏÝáõÙ ¿ öáùñ
²ëdzÛáõÙ ²ßßáõñÇ ³é¨ïñ³Ï³Ý ·³ÕáõÃÝ»ñÇ ³ÝÏÙ³Ý Ñ»ï, áñÁ ѻ勉Ýù ¿ñ ݳ¨
ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ØÇç³·»ïùáõÙ ËáõññÇ³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ½áñ³óÙ³Ý, ÇÝãå»ë
ݳ¨ гÙÙáõñ³åÇÇ ûñáù ´³µ»ÉáÝdzÛÇ í»ñ»ÉùÇ, áñÇ ·»ñÇß˳ÝáõÃÛáõÝÁ ²ßßáõñÁ
ëïÇåí³Í ¿ñ ÁݹáõÝ»É:
13
´áµáËÛ³Ý ²., Ìá÷ùÁ Ù.Ã.³. III – II ѳ½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÇÝ, ä´Ð, 1999, N
1, ¿ç 260–268:
42
Ù³ëÇÝ, áñ ãÝ³Û³Í ³Ûë Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ ·ïÝí»É »Ý ²ßßáõñ-ø³Ý»ë
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³é¨ïñ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÇó ÑÛáõëÇë, ë³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýù
ÝáõÛÝå»ë ³ÏïÇí Ï»ñåáí Ý»ñ·ñ³íí³Í »Ý »Õ»É ï³ñ³ÝóÇÏ ÙÇ-
ç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñáõÙ: ²é³í»É ¨ë, áñ г۳ëï³ÝÇ ³Û¹ ï³ñ³Íù-
Ý»ñÁ ѳÛïÝÇ »Ý Çñ»Ýó Ù»ï³Õ³Ñ³Ýù»ñáí (ѳÛïÝÇ ¿ÇÝ Ñ³ïϳ-
å»ë ²Ý·»ÕïáõÝ ·³í³éÇ ²ñÏÝÇÇ (¾ñ·³ÝÇ-س¹»Ý) åÕÝӳѳÝù»-
ñÁ14), áñáÝù ÑÝáõó Ç í»ñ ߳ѳ·áñÍí»É »Ý ¨, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ, ã¿ÇÝ
ϳñáÕ ³ßßáõñóÇ ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ï»ë³¹³ßïÇó ¹áõñë ÙݳÉ: ²Ûë
ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ Ó¨³íáñí»óÇÝ Ý³¨ Æëáõí³ ¨ ²É½Ç15 å»ï³Ï³Ý
ÙdzíáñÝ»ñÁ, áñáÝó å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ÝáõÛÝå»ë ϳñ¨áñ ¹»ñ »Ý
˳ճó»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇÝ Ùáï
·ïÝí»ÉÁ ¨ гÛÏ³Ï³Ý î³íñáëÇ Ù»ï³Õ³Ñ³Ýù»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõ-
ÙÁ:
гí³Ý³Ï³Ý ¿, áñ ³Û¹ ϳå»ñÁ ã»Ý ë³Ñٳݳ÷³Ïí»É ÙdzÛÝ
г۳ëï³ÝÇ Ñ³ñ³í³ñ¨ÙïÛ³Ý Ù³ë»ñáí, ³ÛÉ Ñ³ë»É »Ý ÙÇÝ㨠Ýñ³
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ¨ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñÁ` Çñ»Ýó Ù»ç Ý»ñ·ñ³í»-
Éáí ݳ¨ îáõñáõµ»ñ³ÝÇ, ´³ñÓñ гÛùÇ ¨ ²Ûñ³ñ³ïÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,
áñï»Õ ѻﳷ³ÛáõÙ (ø.³. 14–13-ñ¹ ¹¹.) Ë»Ã³Ï³Ý ëϽµÝ³Õµ-
ÛáõñÝ»ñÁ ÑÇß³ï³ÏáõÙ »Ý г۳ë³-²½½Ç ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ: ØÇ-
çÇݵñáݽ»¹³ñÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ, ѳí³Ý³µ³ñ, ³é¨ïñ³-
Ï³Ý áõÕÇÝ»ñÁ Áݹ·ñÏ»É »Ý ݳ¨ г۳ëï³ÝÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ßñç³Ý-
Ý»ñÁ, áñï»Õ ÝáõÛÝå»ë Ï³Ý ÑÝáõó Ç í»ñ ߳ѳ·áñÍíáÕ Ù»ï³Õ³-
ѳÝù»ñ:
γñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ гÛÏ³Ï³Ý É»éݳß˳ñÑÇ` ø.³. II
ѳ½. I Ï»ëÇ ³ÏïÇí ³é¨ïñ³ïÝï»ë³Ï³Ý ϳå»ñÁ ѳñ¨³Ý ï³-
ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇ (öáùñ ²ëdz, ØÇç³·»ïù) Ñ»ï Ýå³ëï»É »Ý г-
Û³ëï³ÝÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý Ù³ëáõÙª г۳ë³-²½½Ç, ²É½Ç, Æëáõí³ å»-
ï³Ï³Ý ÙdzíáñÝ»ñÇ` ó·³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³ÝÁ: ²Ûë
·áñÍÁÝóóÝ»ñáõÙ Çñ ϳñ¨áñ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÝ ¿ áõÝ»ó»É, ³Ý-
ßáõßï, ²ßßáõñ-ø³Ý»ë ÙÇç³½·³ÛÇÝ ï³ñ³ÝóÇÏ ³é¨ïñáõÕÇÝ:

14
Kuhrt A., The Old Assyrian Merchants, Trade, Traders and the Ancient City, London and
New York, 1998, p. 25.
15 ºñ»ÙÛ³Ý ê., Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç ϳ½Ù³íáñÙ³Ý ÁÝóóùÁ, ä´Ð, 1970, N 2, ¿ç 33–34:

Головлева Л. М., Царство Алзи во второй половине II тыс. до н.э., Древний Восток, 3,
1978, с. 71–87.
43
îÝï»ëáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ×ÛáõÕ»ñÇ, Ù³ëݳíáñ³å»ë` ³Ý³ë-
ݳå³ÑáõÃÛ³Ý, »ñÏñ³·áñÍáõÃÛ³Ý áõ Ù»ï³Õ³Ùß³ÏáõÃÛ³Ý ³é³-
çÁÝóóÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³Ý áõÅ»ñÇ, ³åñ³Ýù³÷á-
˳ݳÏáõÃÛ³Ý, ³é¨ïñÇ ¨ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý Ý»ñùÇÝ áõ
³ñï³ùÇÝ ÷áËѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½·³ÉÇ ³ßËáõųóáõÙÁ ÑÇÙù
ѳݹÇë³ó³Ý г۳ëï³ÝÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý Ñ³ïí³ÍáõÙ å»ï³Ï³-
ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: гÛÏ³Ï³Ý É»é-
ݳß˳ñÑÁ, å³Ñå³Ý»Éáí Çñ ³í³Ý¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ñ³ñ³-
µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ØÇç³·»ïùÇ áõ Æñ³ÝÇ Ñ»ï, ëï»ÕÍí³Í Ýáñ Çñ³¹-
ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ùß³ÏáõóÛÇÝ-ïÝï»ë³Ï³Ý ³ßËáõÛŠѳ-
ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç Ùï³í ݳ¨ öáùñ ²ëdzÛÇ, ØÇç³·»ïùÇ,
²ëáñÇùÇ ¨ ³ÛÉ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï: ²é³ç³íáñ³ëdzϳÝ
Ùß³ÏáõóÛÇÝ-ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÝ Çñ áñáß³ÏÇ ¹ñáßÙÝ ¿ ¹ñ»É
ÙÇçÇݵñáݽ»¹³ñÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ Ó¨³íáñíáÕ Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ Ùß³ÏáõÛÃÇ íñ³: ²ÛÝáõѳݹ»ñÓ, í»ñçÇÝÇë ½³ñ·³óáõÙÁ ß³-
ñáõÝ³Ï»É ¿ ÁÝÃ³Ý³É ÑÇÙݳϳÝáõÙ ÇÝùݳïÇå Ï»ñåáí` Ý»ñùÇÝ
ûñÇݳã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñáí, áñáÝóáí ¨ å³Ûٳݳíáñí»É »Ý É»éݳß-
˳ñÑÇ ÙÇçÇݵñáݽ»¹³ñÛ³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ µÝáõÛÃÝ áõ ½³ñ·³óÙ³Ý
ÙÇïáõÙÝ»ñÁ:

44
Р. КАЗАРЯН

АРМЕНИЯ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ В


ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ II ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДО Н. Э.

Армянское нагорье, будучи расположенной на севере Ближнего


Востока, было отчасти естественным мостом между Востоком и
Западом с древних времен. Здесь проходили международные
торговые караванные пути Древнего мира. Во времена бронзового
века западная часть Армении была в активных экономических,
политических и культурных отношениях со странами Малой Азии и
Месопотамии. В первой половине II тысячелетия до н.э. Армения
также участвует в международных торговых отношениях между
Ашшуром и Канесом. Последнее внесло большой вклад в
активизацию торгово-экономических процессов в царствах Хайаса-
Аззи, Исува и Алзи.

R. GHAZARYAN

ARMENIA IN THE SPHERE OF THE INTERNATIONAL


TRADE IN THE FIRST HALF OF II MILLENNIUM B.C.

Being situated to the north of Near East the Armenian Highland was
kind of a natural bridge between the East and the West since ancient times.
The caravan tracks of international trade of the Ancient world passed
through here. During the Bronze Age the western part of Armenia entered
into active economic, political and cultural relations with the countries of
Asia Minor and Mesopotamia. In the first half of II millennum B.C.
Armenia was also involved in international trade relations from Assur to
Kanesh. This contributed much to the activization of trade and economic
processes in the kingdoms of Hayasa-Azzi, Isuwa and Alzi.

45
ê. äºîðàêÚ²Ü, È. äºîðàêÚ²Ü

²ÜÆÜ ºì ºðì²Ü¸àôÜÆܺðÀ

ºñí³Ý¹ ³ñù³Ý` г۳ëï³ÝÇ Ý³ËÏÇÝ ë³ïñ³å úñáÝï»ëÁ,


Ù.Ã.³. 331 Ã. ¶³í·³Ù»É³ÛÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïÇó Ñ»ïá í»ñ³Ï³Ý·-
Ý»Éáí г۳ëï³ÝÇ ³ÝϳËáõÃÛáõÝÁ, Çñ³·áñÍ»É ¿ñ ݳ¨ »ñÏñÇ
å³ßïå³ÝáõݳÏáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åݹٳÝÝ áõÕÕí³Í ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý
³ß˳ï³ÝùÝ»ñ: ¸ñ³Ýù ͳí³Éí»É »Ý ݳ¨ ²ÝÇáõÙ: ²ÝÇÇ ÑÝáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ñï³Ñ³Ûïí³Í Ùïù»ñÇó µ»ñ»Ýù Ð. س-
ݳݹ۳ÝÇ Ñ»ï¨Û³É ïáÕ»ñáõÙ ³Ù÷á÷í³ÍÁ. §Ø»ñ Ýáñ »½ñ³Ï³-
óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ºñí³Ý¹³ß³ïÇ, ºñí³Ý¹³Ï»ñïÇ, ²ñÙ³íÇñÇ ¨
¶³éÝÇÇ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ï³ñáÕ »Ý Ýáñ ÉáõÛë ë÷é»É ݳ¨
²ÝÇÇ Î³Ùë³ñ³Ï³ÝÛ³Ý ÏáãíáÕ å³ñëåÇ Ñݳ·áõÛÝ áñÙ³ÍùÇ íñ³:
²Ûë í»ñçÇÝÁ ¨ë, ÇÝãå»ë ¨ ²ñÙ³íÇñÇ í»ñáÑÇßÛ³É å³ñÇëåÝ»ñÝ áõ
³ßï³ñ³ÏÁ, í»ñ³µ»ñáõÙ ¿, Áëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, ѳÛÏ³Ï³Ý ×³ñï³-
ñ³å»ïáõÃÛ³Ý ºñí³Ý¹Û³Ý ųٳݳϳßñç³ÝÇÝ, ³ÛëÇÝùÝ` 3-ñ¹
¹³ñÇ Ï³Ù 2-ñ¹ ¹³ñÇ ëϽµÝ»ñÇÝ Ù»ñ Ãí³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó ³é³ç¦1:
´Ýáñáß ¿ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ²ÝÇáõ٠γÙë³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ³Ùñá-
óÇ å³ñëåÇ Ù»ç Ï³Ý §ÍÇÍ»éݳϳåá㦠ϳå»ñáí ù³ñ»ñÇ »ñÏñá-
ñ¹ û·ï³·áñÍÙ³Ý ¹»åù»ñ2: ê³ Ù»½ ÑáõßáõÙ ¿, áñ »ñÏñáñ¹ û·ï³-
·áñÍáõÙÁ »Õ»É ¿ ²ÝÇ ³ÙñáóÇ` ²ñï³ß»ëÇ (³å³·³ ²ñï³ß»ë 1-ÇÝ,
Ù.Ã.³. 189–160 ÃÃ.) ½áñùÇ ÏáÕÙÇó ³í»ñí»Éáõó Ñ»ïá: ²Ûë ¹»å-
ùáõÙ ½áõ·³Ñ»é ϳñ»ÉÇ ¿ ³ÝóϳóÝ»É Ýñ³ ¨ ²ñÙ³íÇñÇ ï³×³ñÇ
³í»ñÙ³Ý ÙÇç¨: Àëï Ä. ʳã³ïñÛ³ÝÇ, ²ñÙ³íÇñáõÙ áñáß §ÍÇÍ»é-
ݳϳåá㦠ϳå»ñáí ù³ñ»ñÇ ÏñÏݳÏÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ÷³ëïÁ
(¹ñ³Ýó »ñÏáõ »ñ»ëÇÝ ³ñí³Í ÷áñí³ÍùÝ»ñÇ ã³÷»ñÁ ¨ Ëáñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ »Ý) íϳÛáõÙ ¿, áñ §Ñ»ÉÉ»ÝÇëï³Ï³Ý ï³×³ñÇ
ß»ÝùÁ (Ù.Ã.³. 3-ñ¹ ¹.) ·áõó» ºñí³Ý¹Ç ¨ ²ñï³ß»ëÇ ÏéÇíÝ»ñÇ Å³-

1
Ð. سݳݹ۳Ý, ¶³éÝÇÇ Ñáõݳñ»Ý ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ¶³éÝÇÇ Ñ»Ã³Ýá-
ë³Ï³Ý ï³×³ñÇ Ï³éáõóÙ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ, ºñ., 1946, ¿ç 33:
2
Ä. ʳã³ïñÛ³Ý. ØáÝáõÙ»Ýï³É ϳéáõÛóÇ Ùݳóáñ¹Ý»ñ ¨ áõß³·ñ³í Í»ëáí ó-
ÕáõÙ ²ñï³ß³ïÇó, ä´Ð, 2005, ÃÇí 2, ¿ç 229:
46
Ù³Ý³Ï íݳëí»É ¿ ϳ٠ù³Ý¹í»É ¿ ¨ í»ñ³Ï³Ý·Ýí»É ¿ Ù.Ã.³. 2-ñ¹
¹., ÝáõÛÝ ï»ËÝÇϳÛáí¦3:
²ëí³ÍÝ»ñÁ ÑÇÙù »Ý ï³ÉÇë »½ñ³Ï³óÝ»Éáõ, áñ ºñí³Ý¹Á Ýá-
ñ³ÝÏ³Ë Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ²ñÙ³íÇñÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ,
ÙǨÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ï³éáõó³å³ï»É ¿ ²ÝÇÝ, Áݹ áñáõÙ »ÉÝ»Éáí áã
ÙdzÛÝ å³ßïå³Ý³Ï³Ý Ýϳï³éáõÙÝ»ñÇó: ²ÝÇÝ áã ÙdzÛÝ Ñ»Ý³-
Ï»ï ϳñáÕ ¿ñ ͳé³Û»É ÑÛáõëÇëÇó Ý»ñËáõÅáÕ µ³ñµ³ñáë ó»Õ»ñÇ
¹»Ù, ³Ûɨ ϳñáÕ ¿ñ ¹³éÝ³É ³Ù³é³Ýáó³ÛÇÝ Ã³·³íáñ³ÝÇëï,
áñáíÑ»ï¨, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ßá· ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¹³ßïáõÙ ·ïÝíáÕ ¨
ë³Ï³í³çáõñ ²ñÙ³íÇñÇ4, ²ÝÇÝ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ½áí ÞÇñ³ÏáõÙ` çñ³-
é³ï ²ËáõñÛ³Ý ·»ïÇ ³÷ÇÝ: ´³Ûó ÙdzÛÝ ¹ñ³Ýóáí ãÇ Ï³ñ»ÉÇ µ³-
ó³ïñ»É ²ÝÇÇ Ýϳïٳٵ ºñí³Ý¹ ó·³íáñÇ óáõó³µ»ñ³Í Ñá·³-
ï³ñáõÃÛáõÝÁ: ²ÝÇÝ Ø³Ûñ ¹ÇóáõÑáõ å³ßï³ÙáõÝùÇ Ý߳ݳíáñ Ï»-
ÝïñáÝ ¿ñ, ÇëÏ ºñí³Ý¹áõÝÇ ³ñù³Û³ïáÑÙÇ Ý³ËÝÇÝ»ñÁ ë»ñí³Í
¿ÇÝ Ñ³Ù³ñíáõ٠سÛñ ¹ÇóáõÑáõ »ñÏíáñÛ³Ï áñ¹ÇÝ»ñÇó: Êáñ ݳË-
ݳ¹³ñáõÙ Ó¨³íáñí³Í ¨ ºñí³Ý¹áõÝÇÝ»ñÇ ³ÝÏáõÙÇó Ñ»ïá áñá-
ß³ÏÇ ³Õ׳ïÙ³Ý »ÝóñÏí³Í ѳٳå³ï³ëË³Ý ³é³ëå»ÉÁ ³é-
ϳ ¿ Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõ §Ð³Ûáó å³ïÙáõÃ۳ݦ Ù»ç: ºñí³Ý¹
ì»ñçÇÝ Ã³·³íáñÇ ³éÃÇí Ù»ñ å³ïٳѳÛñÁ ·ñáõÙ ¿. §ºõ áõÝÇÝ
½ñáÛóù Û³Õ³·ë Ýáñ³ ³Ûëå¿ë: ÎÇÝ áÙÝ Û³½·¿ ²ñß³ÏáõÝ»³ó, ³Ý-
Ó³Ùµ ѳñëïÇ ¨ Ëáßáñ³·»Õ, í³ñ³ñ, ½áñ áã áù ¹ÇÙ³·ñ³õ»³ó
³éÝáõÉ ÏÝáõû³Ý, ÍݳÝÇ »ñÏáõë Ù³ÝáõÏë Û³Ýϳñ· ˳éݳÏáõû-
Ý¿, áñå¿ë ä³ëÇ÷³Û¿ ½ØÇÝáï³íñáë: ºõ Ç ½³ñ·³Ý³É Ù³ÝϳÝóÝ`
Ïáã»Ý ³Ýáõ³Ýë ºñáõ³Ý¹ »õ ºñáõ³½¦5: §ê³ëݳ Íé»ñ¦ ¹Ûáõó³½-
ݳí»åÇ »ñÏíáñÛ³ÏÝ»ñÇ Ùáñ (ÌáíÇݳñ) ÝÙ³Ý, ºñí³Ý¹Ç ¨ ºñí³-
½Ç Ù³ÛñÁ ¨ë سÛñ ¹ÇóáõÑáõ Ï»ñå³ñÇ ÙÇ ï³ñµ»ñ³ÏÝ ¿` å³Ñ³Í
³Ý·³Ù ݳËݳ¹³ñÇó »ÏáÕ ¨ Çñ»Ý µÝáñáß ³ÛÝåÇëÇ ·Í»ñ, ÇÝãåÇ-
ëÇù »Ý §³ÝÓ³Ùµ ѳñëïǦ-Ý, §Ëáßáñ³·»Õ¦-Á ¨ §í³ñ³ñ¦-Á:
²ÝÇ ù³Õ³ùÇ Ø³Ûñ ¹ÇóáõÑáõ å³ßï³ÙáõÝùÇ Ñ»ï áõÝ»ó³Í »ñ-
µ»ÙÝÇ ë»ñï ϳåÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³Ïݳéáõ ÷³ëï»ñ ϳÝ: ì³ñ¹³Ý

3
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 228:
4
ØáíëÇëÇ Êáñ»Ý³óõáÛ å³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó, ºñ., 1981, ·Çñù ´, ·ÉáõË ÈÂ:
5
Êáñ»Ý³óÇ, ´, É¿:
47
´³ñÓñ³µ»ñ¹óÇÝ ·ñáõÙ ¿. §½ù³Õ³ùÝ ²ÝÇ, áñ ÏáãÇ ËݳÙù¦6, ÇëÏ
ÙÇçݳ¹³ñÛ³Ý §´³é·Çñù ѳÛáó¦-áõ٠ϳñ¹áõÙ »Ýù. §²Ýdzó»³É-
Ëݳٻ³É, ϳ٠Ëݳۻ³É¦7: ÊݳÙ(ù) µ³éÇ µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
»Ý. §Ñá·³µ³ñÓáõÃÇõÝ, ݳ˳ѳۻ³ó Ñá·áÕáõÃÇõÝ, å³Ñå³Ýáõ-
ÃÇõÝ, Ñáí³Ý³õáñáõÃÇõÝ, ¹³ñÙ³Ý, ·áõÃ, ë»ñ¦8, §Ñá·³ï³ñáõÃÛá-
õÝ, Ñá·³óáÕáõÃÛáõÝ, ç³Ý³¹ñáõÃÛáõݦ9, §áõß³¹ñáõÃÛáõÝ, Ñá·³ï³-
ñáõÃÛáõÝ, ѳñϳíáñ û·ÝáõÃÛ³Ý Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ, ÙÇçáóÝ»ñ, áñá-
Ýù Ó»éù »Ý ³éÝíáõÙ ÑÇí³Ý¹ÇÝ ûÝ»Éáõª µÅßÏ»Éáõ ѳٳñ¦10 ¨ ³ÛÉÝ:
ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, ²ÝÇ-Ç µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ Ëݳ-
Ùù µ³éÇ µ»ñí³Í µáÉáñ ÇÙ³ëïÝ»ñÝ ¿É ³Ûë ϳ٠³ÛÝ ã³÷áí í»ñ³-
µ»ñáõÙ »Ý سÛñ ¹ÇóáõÑáõÝ` ѻóÝáë³Ï³Ý ²Ý³ÑÇïÇÝ: ²Ýϳë-
ϳÍ, سÛñ ¹ÇóáõÑáõ å³ßï³ÙáõÝùÇ Ñݳ·áõÛÝ ûç³ËÝ»ñÇó Ù»ÏÁ
ÉÇÝ»Éáõ å³ï׳éáí ¿, áñ ²ÝÇ µÝ³Ï³í³ÛñÁ Ïñ»É ¿ ³Û¹ ³ÝáõÝÁ: Ø»-
ͳí³ëï³Ï ѳ۳·»ï Ô. ²ÉÇß³ÝÁ ²ÝÇ-Ý Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ ²Ý³ÑÇï ¹Ç-
óáõÑáõÝ ïñí³Í ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇó Ù»ÏÁ11: êñ³ Ñ»ï ÙdzëÇÝ, »ñµ Ç
ÝϳïÇ »Ýù ³éÝáõÙ, áñ ¸³ñ³Ý³ÕÇ ·³í³éÇ Ñ³Ù³ÝáõÝ ëñµ³-
í³ÛñÝ áõÝ»ñ Çñ ³Ýí³Ý гÝÇ ï³ñµ»ñ³ÏÁ12 ¨, áñ ѳۻñ»Ý ÙÇ ß³-
ñù µ³é»ñ áõÝ»Ý Çñ»Ýó ݳ˳ӳÛÝ Ñ-áí ¨ ³é³Ýó ¹ñ³ ï³ñµ»-
ñ³ÏÝ»ñÁ, ³å³, ³Ù»Ý³ÛÝ Çñ³í³Ùµ, Ù»ñ ²ÝÇ-Ý»ñÁ ϳñáÕ »Ýù
ѳٳñ»É ѳۻñ»Ý ѳÝ//ѳÝÇ §ï³ï, Ù»Í Ù³Ûñ» µ³éÇ ï³ñµ»ñ³-
ÏÁ: ¸ñ³Ýù ë»ñáõÙ »Ý Ñ.-». ݳ˳ɻ½íÇ *an-//*Han- §ï³ï, Ñáñ
Ù³ÛñÁ¦ ³ñÙ³ïÇó: ÐÙÙï. Ë»Ã. hannaš §ï³ï¦ (áñÇó ÏñÏݳµ³-
ÝáõÃÛ³Ùµ Hannahanna ¹ÇóáõÑáõ ³ÝáõÝÁ), ѵ·. ana ¨ ÙÛáõë É»½áõ-
Ý»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³é»ñÁ13:

6
Ø»ÍÇÝ ì³ñ¹³Ý³Û ´³ñÓñ³µ»ñ¹óõáÛ ä³ïÙáõÃÇõÝ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý, ØáëÏí³, 1960,
¿ç 117–118:
7
´³é·Çñù ѳÛáó, øÝÝ³Ï³Ý µÝ³·ÇñÁ, ³é³ç³µ³ÝÁ ¨ ͳÝáó·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ð.
²Ù³ÉÛ³ÝÇ, ºñ., 1975, ¿ç 21:
8
Üáñ ´³é·Çñù ѳÛϳ½»³Ý É»½áõÇ, Ñ. 1, ºñ., 1979, ¿ç 949:
9
Ð. ²×³éÛ³Ý, гۻñ»Ý ³ñÙ³ï³Ï³Ý µ³é³ñ³Ý, Ñ. 2, ºñ., 1973, ¿ç 378:
10
êï. سÉ˳ëÛ³Ýó, гۻñ»Ý µ³ó³ïñ³Ï³Ý µ³é³ñ³Ý, Ñ. 2, ºñ., 1944, ¿ç 272:
11
Ô. ²ÉÇß³Ý, ÐÇÝ Ñ³õ³ïù ϳ٠ѻóÝáë³Ï³Ý ÏñûÝù ѳÛáó, ì»Ý»ïÇÏ, 1895, ¿ç
47:
12
Êáñ»Ý³óÇ, ´, ËÁ, ¶, Ë»:
13
Ð. ²×³éÛ³Ý, Ýßí. ³ßË., Ñ. 3, ºñ., 1977, ¿ç 33: Т. Гамкрелидзе, В. Иванов, Индо-
европейский язык и индоевропейцы, т. 2, Тбилиси, 1984, с. 766.
48
²Ý³ÑÇï ¹ÇóáõÑáõ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÇó ¿ñ
ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñáí³Ý³íáñáõÙÁ: ÐÇß»Ýù ¹»é¨ë Ñ»-
óÝáë îñ¹³ï 3-ñ¹Ç Ññáí³ñï³ÏÁ, áñï»Õ ݳ »ñÏñÇÝ ¨ ÅáÕáíñ-
¹ÇÝ Ù³ÕÃáõÙ ¿ñ §ßÇÝáõÃÇõÝ ¹ÇóÝ û·Ý³Ï³Ýáõû³Ùµ, ÉÇáõÃÇõÝ å³-
ñ³ñïáõû³Ý Û³ñáÛÝ ²ñ³Ù³½¹³Û, ËݳٳϳÉáõÃÇõÝ Û²Ý³ÑÇï
ïÇÏÝáç¿, »õ ù³çáõÃÇõÝ Ñ³ëó¿ Ó»½ Ç ù³ç¿Ý ì³Ñ³·Ý¿¦14: ²·³Ã³Ý-
·»ÕáëÇ »ñÏáõÙ ²Ý³ÑÇï ¹ÇóáõÑÇÝ áñ³ÏíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå.
§´³ñ»ñ³ñ ³Ù»Ý³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ý µÝáõû³Ý¦, §÷³éù ³½·Çë Ù»ñáÛ
»õ Ï»óáõóÇã¦, §Ù»ÍÝ ²Ý³ÑÇï, áñáí Ï»³Û »õ ½Ï»Ý¹³ÝáõÃÇõÝ Ïñ¿
»ñÏÇñë гÛáó¦15: Àëï ³ÛëÙ, سÛñ ¹ÇóáõÑÇÝ ¿ñ ѳݹ»ë ·³ÉÇë ѳÛ
ÑÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý µ³ñÇùÝ»ñ ³ñï³¹ñáÕÇ ¹³ëÇ (Ý»ñ³éáõÙ ¿ñ
ÑáÕ³·áñÍÝ»ñÇÝ, ³Ý³ëݳå³ÑÝ»ñÇÝ, ³í»ÉÇ áõß Ý³¨ ³ñÑ»ëï³-
íáñÝ»ñÇÝ ¨ ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ) Ñáí³Ý³íáñ ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
¹»ñáõÙ16:
гÛïÝÇ ¿, áñ ѻóÝáë ѳۻñÇ ²Ý³ÑÇï ¹ÇóáõÑáõ å³ß-
ï³ÙáõÝù³ÛÇÝ í³Ûñ»ñÁ, í»ñ³Íí»Éáí ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ëñµ³í³Ûñ»-
ñÇ, ÓáÝí»É ¿ÇÝ êáõñµ ²ëïí³Í³ÍÝÇÝ: ²ÝÇáõÙ êáõñµ ²ëïí³Í³ÍÝÇ
å³ßï³ÙáõÝùÇ Ù³ëÇÝ ¿ ËáëáõÙ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ ù³Õ³ùÇ ³Ù»Ý³-
µ³ñÓñ ßÇÝáõÃÛáõÝÁª سÛñ ï³×³ñÁ (γÃáÕÇÏ» »Ï»Õ»óÇÝ), ÓáÝ-
í³Í ¿ñ Ýñ³Ý17: î³×³ñÇ Ï³éáõóáõÙÝ ëÏëí»É ¿ñ ¹»é¨ë êÙµ³ï 2-ñ¹
ó·³íáñÇ (977–990 ÃÃ.) ûñáù, µ³Ûó Ýñ³ ϳéáõóáõÙÁ ß³ñáõݳ-
Ï»Éáõ ¨ ³í³ñï»Éáõ ·áñÍÁ îñ¹³ï ׳ñï³ñ³å»ïÝ Çñ³Ï³Ý³ó-
ñ»É ¿ñ ¶³·ÇÏ 1-ÇÝ Ã³·³íáñÇ (990–1020 ÃÃ.) ÏÝáçª Î³ïñ³Ýǹ»
ó·áõÑáõ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ: È»áÝ, Ýϳñ³·ñ»Éáí ³ÝÙ³ïã»ÉÇ
³ÛÝ Å³Ûé³µÉáõñÁ, áñï»Õ ·ïÝí»É ¿ ÑÇÝ ²ÝÇ µ»ñ¹Á, »Ýó¹ñáõÙ ¿,
áñ ²Ý³ÑÇï ¹ÇóáõÑáõ ï³×³ñÁ ·ïÝí»É ¿ ³ÛÝï»Õ, áñï»Õ Ñ»ï³-
·³Ûáõ٠ϳéáõóí»É ¿ §Ï³ñÙÇñ ù³ñ»ñÇó ßÇÝí³Í ÙÇ ·»Õ»óÇÏ »Ï»-
Õ»óÇ, ßñç³å³ïí³Í ÷áùñÇÏ Ù³ïáõéÝ»ñáí¦18: ²í»ÉÇ Ñëï³Ï ¿

14
²·³Ã³Ý·»Õ³Û ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó, ºñ., 1983, Ä´, 127:
15
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, º, 53, º, 59:
16
ê. ä»ïñáëÛ³Ý, ¸³ë»ñÁ ¨ »é³¹³ëáõÃÛ³Ý ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÁ ÑÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ,
ºñ., 2006, ¿ç 150–153, 166:
17
È»á, ²ÝÇ, îå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÑÇß³ï³ÏÝ»ñ, ³Ýó³ÍÝ áõ Ùݳó³ÍÁ, ºñ., 1963,
¿ç 153:
18
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 267:
49
³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ³Ýí³ÝÇ ×³ñï³ñ³å»ï ì. гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÁ: ܳ
·ñáõÙ ¿, áñ ³Ûëå»ë Ïáãí³Í §²Õçϳ µ»ñ¹Ç¦ »Ï»Õ»óáõ §ï»ÕáõÙ
·ïÝí³Í ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ÙÇ ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÇó ÇÙ³ÝáõÙ »Ýù, áñ
³Ûë ³í³Ý¹³å³ßï³Ï³Ý ï»ÕáõÙ ¹»é ѳۻñÇ Ñ»Ã³Ýáë³Ï³Ý ų-
ٳݳÏÝ»ñÇó Ï³Ý·Ý³Í ¿ »Õ»É ²Ý³ÑÇï ³ëïí³ÍáõÑáõ ï³×³ñÁ:
¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñÇãÁ, ù³Ý¹»Éáí ³ÛÝ, ï»Õáõ٠ϳéáõó»É ¿ »Ï»Õ»óÇ:
²í»ÉÇ áõߪ Æí³Ý» ¨ ¼³ù³ñ» ¼³ù³ñÛ³Ý »Õµ³ÛñÝ»ñÇ ûñáù (12–
13-ñ¹ ¹¹.), í»ñçÇÝÇ ï»Õáõ٠ϳéáõóí»É ¿ Ýáñ »Ï»Õ»óÇ…¦19:
Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇÝ ºñí³Ý¹³í³ÝÇ ³Ýí³Ý³ÏáãáõÃÛáõÝÁ µ³-
ó³ïñáõÙ ¿ ²ñï³ß»ëÇ ½áñùÇ ÏáÕÙÇó ºñí³Ý¹ÇÝ ³Û¹ í³ÛñÇó í³-
Ý»Éáõ ѳݷ³Ù³Ýùáí20: ´³Ûó, ÇÝãå»ë ¶. ê³ñ·ëÛ³ÝÝ ¿ óáõÛó ïí»É,
§µÝ³Ï³í³ÛñÁ ºñáõ³Ý¹³õ³Ý Ïáãí»É ¿ ³í»ÉÇ í³Õ ¨ ϳ½Ùí³Í ¿
ºñáõ³Ý¹ ³Ýí³ÝÁ ³õ³Ý µ³éÇ Ñ³í»ÉáõÙáí. ÑÙÙï. îÇ·ñ³Ý³õ³Ý,
ì³ñ¹·¿ë³õ³Ý, ²ñ߳ϳõ³Ý¦21: ÖÇßï ¿, µÝ³Ï³í³ÛñÝ Ñ»ï³·³-
ÛáõÙ ºñáõ³Ý¹³õ³Ý ³Ýí³Ùµ ãÇ ÑÇß³ï³ÏíáõÙ, µ³Ûó ºñí³Ý¹³-
ß³ï Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇó 300 ³ëå³ñ»½ ÑÛáõëÇë, ²ËáõñÛ³ÝÇ ³÷ÇÝ
·ïÝí³Í ºñí³Ý¹ ³ñù³ÛÇ µÝ³Ï³ï»ÕÇÝ ÉÇÝ»Éáõ ¿ñ ²ÝÇ ³ÙñáóÁ:
êï. سÉ˳ëÛ³ÝóÇ ³ß˳ñѳµ³ñ óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý ïå³·Çñ ï»-
ùëïáõÙ ºñí³Ý¹³ß³ïÇ ¨ ºñí³Ý¹Ç µ³Ý³Ï³ï»ÕÇÇ ÙÇç¨ »Õ³Í
Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ïñí³Í §³í»ÉÇ ù³Ý ѳñÛáõñ ³ëå³ñ»-
½¦22, »ñµ ·ñ³µ³ñ ï»ùëïáõÙ §³í»ÉÇ ù³Ý »ñ»ù ѳñÇõñ ³ëå³ñÇ-
ë³õ¦ ¿23: ¶. ê³ñ·ëÛ³ÝÁ ×ßïáõÙ ¿ µ³Ý³Ï³ï»ÕÇÇ Ñ»é³íáñáõÃÛáõ-
ÝÁ. §ºñí³Ý¹³ß³ïÇó Ùáï 300 ³ëå³ñ»½ (=ßáõñç 50ÏÙ) ¹»åÇ
ÑÛáõëÇë, ²ËáõñÛ³Ý ·»ïÇ ³÷Çݦ24: ºñí³Ý¹³í³ÝÇ Ùáï ï»ÕÇ ¿
áõÝ»ó»É Ù.Ã.³. 201 Ã. ׳ϳï³Ù³ñïÁ гÛáó ó·³íáñ ºñí³Ý¹
ì»ñçÇÝÇ ¨ ·³ÑÇ Ñ³í³ÏÝáñ¹ ²ñï³ß»ëÇ µ³Ý³ÏÝ»ñÇ ÙÇç¨:

19
ì. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, ²ÝÇ ù³Õ³ùÁ. ØÇçݳ¹³ñÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³ßÇÝáõ-
ÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÇó, ºñ., 1964, ¿ç 58:
20
Êáñ»Ý³óÇ, ´, ˽:
21
¶. ê³ñ·ëÛ³Ý, лÉÉ»ÝÇëï³Ï³Ý ¹³ñ³ßñç³ÝÇ Ð³Û³ëï³ÝÁ ¨ Øáíë»ë Êáñ»Ý³-
óÇÝ, ºñ., 1966, ¿ç 217:
22
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 203:
23
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 202:
24
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 219:
50
²ÝÇ//ºñí³Ý¹³í³ÝÁ ºñí³Ý¹ ì»ñçÇÝÇÝ ³éÝãíáõÙ ¿ ݳ¨ ´³·-
ñ³ïáõÝÇ-ºñí³Ý¹áõÝÇ ³é׳ϳïÙ³Ý ¹ñí³·Ý»ñÇó Ù»ÏáõÙ: ´³·-
ñ³ïáõÝÇ ïáÑÙÇ Ñ³Ï³»ñí³Ý¹Û³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙÁ ³ÏÝѳÛï ¿ñ ³ñ-
¹»Ý Ýñ³Ýáí, áñ ÉÇÝ»Éáí гÛáó ó·³¹ÇñÝ»ñ, ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÁ
ã»Ý ó·³¹ñ»É ºñí³Ý¹ ì»ñçÇÝÇÝ25, ¹ñ³Ýáí ÇëÏ Ï³ëϳÍÇ ï³Ï
³éÝ»Éáí Ýñ³ ó·³íáñáõÃÛ³Ý ûñÇݳϳÝáõÃÛáõÝÁ: ¸ñ³ ѳçáñ¹
ù³ÛÉÁ »Õ»É ¿ ·³ÑÇ Ñ³í³ÏÝáñ¹ ²ñï³ß»ëÇ ÏáÕÙÝ ³ÝóÝ»ÉÁ: Àëï
Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõ, §²ñ¹` ǵñ»õ Éë¿ êÙµ³ï áñ¹Ç ´Çõñ³ï³Û ½µû-
ÃÝ ê³Ý³ïñÏáÛ »õ ½·áÛÅ ÏáïáñÙ³Ý áñ¹õáó Ýáñ³` ³é»³É ½»ñÏáõë
¹ëï»ñë Çõñ, ½êÙµ³ï³ÝáÛß »õ ½êÙµ³ïáõÑÇ` Ýëïáõó³Ý¿ Ç ´³Û-
µ»ñ¹Ç, ³ñë ù³çë ÃáÕÉáí Ç í»ñ³Û ³ÙñáóÇÝ. »õ ÇÝùÝ Ñ³Ý¹»ñÓ ÙÇ-
áí Ïݳõ Çõñáí »õ ë³Ï³õ ³ñ³Ùµù ·³Û ³Ýó³Ý¿ Ç ËݹÇñ Ù³ÝϳÝÝ
²ñï³ßÇëǦ26: ²Û¹ Ù³ëÇÝ Ñ³ÛïÝÇ ¿ ¹³éÝáõÙ ºñí³Ý¹ ³ñù³ÛÇÝ:
ä³ïٳѳÛñÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, û ÇÝãå»ë ºñí³Ý¹-´³·ñ³ïáõÝÇ-
Ý»ñ ѳϳëáõÃÛáõÝÁ Ñ»ï½Ñ»ï» í»ñ³ÍíáõÙ ¿ µ³ó³Ñ³Ûï ³é׳-
ϳïÙ³Ý: ܳ ·ñáõÙ ¿. §Ú³ÛÝų٠³é³ù¿ ºñáõ³Ý¹ »õ ë³ï³Ï¿
½ù³çëÝ Ç ´³Ûµ»ñ¹Ç. ·»ñ»³É ½¹ëï»ñë êÙµ³ï³Û` å³Ñ¿ Û³ÙñáóÇÝ
Û²ÝÇ áã í³ïóñ³å¿ë¦27: ÐÇßÛ³É ²ÝÇ ³ÙñáóÁ ¸³ñ³Ý³ÕÇ ·³í³-
éÇ ²ÝÇ//гÝÇÝ ÉÇÝ»É ã¿ñ ϳñáÕ, áñáíÑ»ï¨ Ý³Ë` í»ñçÇÝë ·ïÝíá-
õÙ ¿ñ áã û Ø»Í Ð³ÛùÇ` ºñí³Ý¹ ì»ñçÇÝÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý, ³ÛÉ öá-
ùñ гÛùÇ Ï³½ÙáõÙ, ³å³` »Ã» ÁݹáõÝ»Ýù, ³Ý·³Ù, áñ ²ÝÇ//гÝÇÝ
ºñí³Ý¹ ì»ñçÇÝÇ ûñáù ·ïÝí»É ¿ñ Ø»Í Ð³ÛùÇ Ï³½ÙáõÙ (³Ýѳí³-
Ý³Ï³Ý ÙÇ »Ýó¹ñáõÃÛáõÝ), ³å³ ÙǨÝáõÛÝ ¿. ºñí³Ý¹ ì»ñçÇÝÁ Çñ
µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ·»ñáõÑÇÝ»ñÇÝ Ïå³Ñ»ñ áã û Çñ ó·³íáñáõÃÛ³Ý
Ñ»é³íáñ ͳÛñ³Ù³ëáõÙ` ¸³ñ³Ý³ÕÇáõÙ, áñÝ ³ÛÝù³Ý ¿É Ñ»éáõ ã¿ñ
´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ ïÇñáõÛà êå»ñÇó, ³ÛÉ Çñ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇó áã
Ñ»éáõ ·ïÝíáÕ ÞÇñ³ÏÇ ²ÝÇ ³ÙñáóáõÙ: ³·³íáñ³Ï³Ý Ýëï³í³Û-
ñÇÝ, ÉÇÝ»ñ ³ÛÝ ³Ù³é³Ýáó³ÛÇÝ Ã»` ÓÙ»é³Ýáó³ÛÇÝ, ÏÇó ѳݷëï-
Û³Ý Áݹ³ñÓ³Ï ·áïáõ ëï»ÕÍáõÙÁ »Õ»É ¿ ºñí³Ý¹áõÝÇ Ã³·³íáñ-
Ý»ñÇ Ñá·ë»ñÇó Ù»ÏÁ: Àݹ áñáõÙ, ¹ñ³Ýù ݳ¨ ßñç³Ï³ÛùÇ ÏÉÇÙ³ÛÇ
³éáÕç³óÙ³Ý ¨ å³ßï³ÙáõÝù³ÛÇÝ Ï³ñÇùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý

25
Êáñ»Ý³óÇ, ´, É¿:
26
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ´, É¿:
27
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ´, ÉÁ:
51
Ýå³ï³ÏÝ»ñ ¿ÇÝ Ñ»ï³åݹáõÙ: ì»ñçÇÝ ¹»åùáõÙ, ¹ñ³Ýó ëï»Õ-
ÍáõÙÁ áõÕÕ³ÏÇ ³éÝãáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ñ ¹ñíáõÙ µáõë³Ï³Ý ¨ ϻݹ³Ý³-
Ï³Ý ³ß˳ñÑÇ Ñáí³Ý³íáñ سÛñ ¹ÇóáõÑáõ å³ßï³ÙáõÝùÇ Ñ»ï:
¸ñ³Ýù ÷³ëïáñ»Ý í»ñ³ÍíáõÙ ¿ÇÝ ³ñùáõÝÇ ³ñ·»É³Ýáó-ëñµ³-
í³Ûñ»ñÇ: ²Û¹åÇëÇ ÙÇ ³ñ·»É³Ýáó-ëñµ³í³Ûñ ëï»ÕÍ»É ¿ñ ºñí³Ý¹
ì»ñçÇÝÁ ºñí³Ý¹³Ï»ñïÇ ¨ ²ÝÇ-ºñí³Ý¹³í³ÝÇ ÙÇç¨` ²ËáõñÛ³ÝÇ
³ñ¨ÙïÛ³Ý ³÷ÇÝ: Àëï Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõ, ºñí³Ý¹Á §îÝÏ¿ »õ
Ù³ÛñÇ Ù»Í Ç ÑÇõëÇëáÛ ÏáÕٳݿ ·»ïáÛÝ (²ñ³ùëÇ – ê.ä ¨ È.ä.), »õ
áñÙáíù ³Ùñ³óáõó³Ý¿, ³ñ·»ÉÉáí Ç Ý»ñùë ³ÛÍ»ÙáõÝë »ñ³·áõÝë, »õ
½»Õ³Ýó »õ ½»Õç»ñáõ³ó ³½·, »õ óÇéë »õ í³ñ³½ë. áñù Ç µ³½Ùáõ-
ÃÇõÝ ³×»ó»³É ÉóÇÝ ½³Ýï³éÝ, áñáí áõñ³Ë³Ý³Ûñ ó·³õáñÝ Û³-
õáõñë áñëáó: ºõ ³Ýáõ³Ý¿ ½³Ýï³éÝ` ÌÝݹáó¦28: ²ñ³·³í³½ óÇ-
é»ñÇ ³éϳÛáõÃÛáõÝÝ ³ñ¹»Ý íϳÛáõÙ ¿ ³Ýï³éÇÝ ÏÇó ³ñÓ³Ï, Ëá-
ï³í»ï ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý ·áÛáõÃÛ³Ý û·ïÇÝ: ÆëÏ ¹³ ϳñáÕ ¿ñ ÉÇÝ»É
Ýñ³Ý ÑÛáõëÇëÇó ѳñáÕ ï³ñ³ÍùÁ` ²ÝÇÇ ßñç³Ï³ÛùÁ: ²ñ·»É³Ýáó-
ëñµ³í³ÛñÇ ³Ýï³éÇ ÌÝݹáó ³ÝáõÝÁ íϳÛáõÙ ¿, áñ å³ßï³ÙáõÝ-
ù³ÛÇÝ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ·áñÍ áõÝ»Ýù سÛñ ¹ÇóáõÑáõÝ ÓáÝí³Í ëñµ³-
í³ÛñÇ Ñ»ï: гÛïÝÇ ¿, áñ سÛñ ¹ÇóáõÑÇ ²Ý³ÑÇïÁ Ñáí³Ý³íáñÝ ¿ñ
ÇÝãå»ë µáõë³Ï³Ý ¨ ϻݹ³Ý³Ï³Ý ³ß˳ñÑÇ, ³ÛÝå»ë ¿É Ù³Ûñáõ-
ÃÛ³Ý, Ù³ÝϳÍÝáõÃÛ³Ý ¨, ³éѳë³ñ³Ï, µáÉáñ ÍÝáõݹݻñÇ:29
ÜÙ³Ý §Ù³Ûñ³Ï³Ý¦ ÇÙ³ëï áõÝÇ Ý³¨ ºñí³Ý¹³Ï»ñïÇ »ñÏñá-
ñ¹ ³ÝáõÝÁ` سñÙ¿ï-Á: ²Ý³Ýdz ÞÇñ³Ï³óÇÝ Ø³ñÙ»ïÁ ÏáãáõÙ ¿
§áëï³Ý γÙë³ñ³Ï³Ý³ó¦ ¨ ï»Õ³¹ñáõÙ §Û»½ñ ·»ïáÛÝ, áñáõ
²Ëáõñ»³ÝÝ Ïáã»Ý¦30: Àëï Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõ, ºñí³Ý¹ ³ñù³ÛÇ
¹³ëï³Ï»ñïÇ ºñáõ³Ý¹³Ï»ñï ³ÝáõÝÁ ÷áËí»É ¿ ²ñï³ß»ëÇ ÏáÕ-
ÙÇó. §³ÝáõÝ»ó³õ ¹³ëï³Ï»ñïÝ Ø³ñÙ¿ï, ǵñ Ç Ï³Ù³ó ²ñï³ßÇ-
ëÇ` µ³éÝ³É ½³ÝáõÝ ºñáõ³Ý¹³Û Ç ï»Õõáç¿Ý¦31:

28 Êáñ»Ý³óÇ, ´, ˳:
29
§Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛáõݦ, ÐêêÐ ¶² Ññ³ï., Ñ. 1, ºñ., 1971, ¿ç 903, Г.
Вардумян, Дохристианские культы армян, §Ð³Û ³½·³·ñáõÃÛáõÝ ¨ µ³Ý³ÑÛáõëáõ-
ÃÛáõÝ. ÝÛáõûñ ¨ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ¦, 18, ºñ., 1991, ¿ç 107:
30
². ²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý, ²Ý³Ýdz ÞÇñ³Ï³óáõ Ù³ï»Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ. áõëáõÙݳëÇñáõ-
ÃÛáõÝ, ºñ., 1944, ¿ç 228:
31
Êáñ»Ý³óÇ, ´, ˽:
52
سñ-Ù¿ï µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇó µ³Õϳó³Í ï»Õ³Ýí³Ý ³é³çÇÝ
µ³Õ³¹ñÇãÁ Ù³Ûñ µ³éÝ ¿ (ÑÙÙï. »½. áõÕÕ. Ù³Ûñ, Ñá·Ý. áõÕÕ. Ù³-
ñù), ÇëÏ »ñÏñáñ¹Á, Áëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, Ý߳ݳÏáõÙ ¿ §ß»Ý, µÝ³Ï³ï»-
ÕǦ: î»Õ³Ýí³Ý -Ù¿ï µ³Õ³¹ñÇãÇ ÑÇÙùáõÙ Ù»Ýù ï»ëÝáõÙ »Ýù Ñ.-».
*mei-d(h)- §³Ùñ³óݻɦ ݳ˳ӨÁ: ì»ñçÇÝÇë *mei-t(h)- ï³ñµ»ñ³-
ÏÇó ¿ Í³·áõ٠ѳۻñ»Ý ÙáÛà §ÙáõÛæ µ³éÁ, áñÁ ³ñÙ³ï³ÏÇóÝ ¿
ѳٳñíáõÙ Ãñ³Ï»ñ»Ý midne §·ÛáõÕ, ߻ݦ (<Ñ.-». *mei-d(h)-) µ³-
éÇ32: ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ÝáõÛÝåÇëÇ Í³·áõÙ áõÝ»Ý Ý³¨
ѳÛÏ³Ï³Ý ²ñï³Ù»ï<²ñï³Ù¿ï ¨ ²ñïÇÙ¿¹ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÝáõÛ-
ÝÇÙ³ëï -Ù¿ï/-Ù¿¹ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ: êñ³ÝóÇó ³é³çÇÝÁ Ïñ³Í µÝ³-
ϳí³ÛñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ì³Ý³ É×Ç Ñ³ñ³í-³ñ¨»ÉÛ³Ý ³÷ÇÝ, ÇëÏ »ñÏ-
ñáñ¹Á ì³Õ³ñß³å³ï ù³Õ³ùÇ ³Ù»Ý³ÑÇÝ ³ÝáõÝÝ ¿` ݳËáñ¹³Í
Ýñ³ ²õ³Ý ì³ñ¹·¿ëÇ//ì³ñ¹·¿ë³õ³Ý ³Ýí³ÝÁ33:
ºñí³Ý¹³Ï»ñï//سñÙ»ïÇ ³éÃÇí ÑÇß³ñÅ³Ý ¿ Ýñ³ Ëáñ»Ý³-
óÇ³Ï³Ý Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝÁ, áñÇÝ ³Ý¹ñ³¹³éݳÉáõó ³é³ç ÑÇß»Ýù
Ø. ²µ»ÕÛ³ÝÇ Ñ»ï¨Û³É Ëáëù»ñÁ. §²Ý³ÑÇï ¨ ²ëïÕÇÏ ëϽµÝ³å»ë
»Õ»É »Ý ÙǨÝáõÛÝ ¹ÇóáõÑáõ ï³ñµ»ñ ÏáãáõÙÝ»ñÁ… ´³Ûó ÏñáÝÇ
½³ñ·³óÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ ³Û¹ ³ÝáõÝÝ»ñáí å³ßï³ÙáõÝùÁ »ñÏ×»Õ-
í»É ¿, ¨ ²Ý³ÑÇï áõ ²ëïÕÇÏ ¹³ñÓ»É »Ý ï³ñµ»ñ ¹ÇóáõÑÇÝ»ñ: ØÇÝã
²Ý³ÑÇïÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ½·³ëï ¹ÇóáõÑÇ, ²ëïÕÇÏÁ ÙÝáõÙ ¿ ǵñ¨ ëÇñá
¨ Ñ»ßïáõÃÛ³Ý ³ëïí³ÍáõÑǦ34: ÆëÏ ³Ñ³ û ÇÝã ¿ ·ñáõÙ å³ïÙ³-
ѳÛñÁ ºñí³Ý¹³Ï»ñïÇ Ù³ëÇÝ. §ø³Õóñ ¿ ÇÝÓ ³ë»É »õ Û³Õ³·ë ·»-
Õ»óÇÏ ¹³ëï³Ï»ñïÇÝ ºñáõ³Ý¹³Ï»ñïÇ, ½áñ ÛûñÇÝ»³ó ÝáÛÝ ÇÝùÝ
ºñáõ³Ý¹ ·»Õ»óÇÏ »õ ãùÝ³Õ ÛûñÇÝáõ³Íáíù: ø³Ý½Ç ½ÙÇçáó Ñáí-
ïÇÝ Ù»ÍÇ ÉÝáõ Ù³ñ¹Ïáõû³Ùµ ¨ å³Ûͳé ßÇÝáõ³Íáíù, Éáõë³õáñ
áñå¿ë ³Ï³Ý µÇµ: ÆëÏ ßáõñç ½Ù³ñ¹Ïáõû³ÙµÝ` ͳÕÏáó³ó áõ Ñá-
ï³ñ³Ý³ó ϳ½ÙáõÃÇõÝ, áñå¿ë ßáõñç µµáíÝ ½³ÛÉ µáÉáñ³ÏáõÃÇõÝ
³Ï³Ý: ÆëÏ ½µ³½ÙáõÃÇõÝ ³Û·»ëï³ÝáÛ` ǵñ ½³ñï»õ³Ý³Ýó ËÇï
»õ ·»Õ»óÇÏ ÍÇñ. áñáÛ ÑÇõëÇë³ÛÇÝ ÏáÕÙ³ÝÝ ¹Çñ ϳñ³Ïݳӻõ` ³ñ-

32
¶. æ³ÑáõÏÛ³Ý, гۻñ»ÝÁ ¨ Ñݹ»íñáå³Ï³Ý ÑÇÝ É»½áõÝ»ñÁ, ºñ., 1970, ¿ç 61:
Âñ³Ï»ñ»Ý µ³éÁ ϳñáÕ ¿ñ Çñ ÑÇÙùáõÙ áõÝ»Ý³É Ñ.-». *meit(h)- §µÝ³Ï³ï»ÕǦ
ݳ˳ӨÁ (ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 61, ͳÝ. 45):
33
Êáñ»Ý³óÇ, ´, Ï»:
34
Ø. ²µ»ÕÛ³Ý, §ìÇß³åÝ»ñ¦ Ïáãí³Í ÏáÃáÕÝ»ñÝ Çµñ¨ ²ëïÕÇÏ-¸»ñÏ»ïá ¹ÇóáõÑáõ
³ñÓ³ÝÝ»ñ, ºñ., 1941, ¿ç 75:
53
¹³ñ»õ ·»Õ³õáñ ÏáõëÇó ÛûÝÇó ¹³ñ³õ³Ý¹³ó ѳٻٳï: ÆëÏ Ç Ñ³-
ñ³õáÛ Ñ³ñÃáõÃÇõÝ ¹³ßï³ó` ÍÝûïÇó å³ñ½áõû³Ý ·»Õ»óÏáõÃÇõÝ:
ÆëÏ ·»ïÝ µ»ñ³Ý³ó»³É ¹³ñ³õ³Ý¹ûù ³÷³ÝóÝ` ½»ñÏûñÃÇëÝ
Ý߳ݳϿ ßñÃáõÝë… ²ñ¹³ñ»õ µ»ññÇ »õ ó·³õáñ³Ï³Ý ¹³ëï³Ï»-
ñï¦35: ²Ûëï»ÕÇó ϳñ»ÉÇ ¿ »Ýó¹ñ»É, áñ ³Û¹åÇëÇÝ ¿ ÁÝϳÉí»É áã
ÙdzÛÝ Ø³ñÙ»ï//ºñí³Ý¹³Ï»ñïÁ, ³ÛÉ Ý³¨ ÑÇÝ ²ÝÇÝ` Çñ ßñç³å³-
ïÁ ϳ½ÙáÕ Ø³ñ³Ýó Ù³ñ·//«Ù³Ûñ»ñÇ Ù³ñ·»-áí, ٳݳí³Ý¹ áñ,
Ù³ñ·-Á Ý³Ë ¨ ³é³ç §¹³ßï Ëáï³õ¿ï, ͳÕϳõ¿ï¦ ¿ Ý߳ݳ-
ÏáõÙ36:
гë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý »ñ»ù Çñ³í³Ñ³í³ë³ñ ¹³ë»ñÇó µ³Õϳ-
ó³Í ÉÇÝ»Éáõ Ñݹ»íñáå³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÁ ³ÛÝù³Ý Ëáñ ³ñÙ³ï-
Ý»ñ ¿ñ Ý»ï»É Ñ³Û Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç, áñ å³Ûٳݳíáñ»É ¿ñ ³Ý-
·³Ù ѳÛÏ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳéáõÛóÇ »é³-
Ï»ÝïñáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á: Ø»ñ ¹Ûáõó³½Ý³í»åÇ ³é³ÝÓÇÝ å³ïáõÙ-
Ý»ñÇ Ñ³Ù³Ó³Ûݪ ÌáíÇݳñÇ »ñÏíáñÛ³Ï áñ¹ÇÝ»ñÁ ÑÇÙݳ¹ñ»É ¿ÇÝ
Ý³Ë ê³ëáõÝ µÝ³Ï³í³ÛñÁª µ³ñÇùÝ»ñ ³ñï³¹ñáÕÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÁ,
³å³ ê³ëݳ µ»ñ¹Áª ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ¹³ëÇ Ï»ÝïñáÝÁ, Ç í»ñç᪠»Ï»-
Õ»óÇÝ Ï³Ù í³ÝùÁª Ñá·¨áñ ¹³ëÇ Ï»ÝïñáÝÁ: Àëï ³Ù»Ý³ÛÝÇ, ³Ûë
¹»åùáõÙ Ù»Ýù ·áñÍ áõÝ»Ýù »éÛ³Ï µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ (Çñ»Ýó ïÝï»-
ë³Ï³Ý, Ñá·¨áñ áõ é³½Ù³Ï³Ý µÝáõÛÃÝ»ñáí) ѳٳϳñ·Ç Ñ»ï:
ÜáõÛÝÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ³ë»É ݳ¨ ²ÝÇÇ ¨ Ýñ³ Ñ»ï »éÛ³Ï Ï³½Ù³Í س-
Õ³½µ»ñ¹, ºñ»ñáÛù µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ Ù³ëÇÝ: êñ³ÝóÇó ²ÝÇ//ºñí³Ý-
¹³í³ÝÁ »Õ»É ¿ سÛñ ¹ÇóáõÑáõ å³ßï³ÙáõÝùÇ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇó Ù»-
ÏÁ, ÇëÏ áñå»ë ³Û¹åÇëÇÝ Ý³ ѳٳñí»Éáõ ¿ñ ݳ¨ سÛñ ¹ÇóáõÑáõ
Ñáí³Ý³íáñÛ³É µ³ñÇùÝ»ñ ³ñï³¹ñáÕÝ»ñÇ ¹³ëÇ Ï»Ýïñáݳï»-
ÕÇ:
´Ý³Ï³í³Ûñ»ñÇ ²ÝÇ-سճ½µ»ñ¹-ºñ»ñáõÛù »éÛ³ÏÇ »ñÏñáñ¹
³Ý¹³ÙÁ سճ½µ»ñ¹Ý ¿ñ: سճ½µ»ñ¹Ç ÙÇçݳ¹³ñÛ³Ý ³ÙñáóÁ
·ïÝíáõÙ ¿ ²ÝÇÇ ³í»ñ³ÏÝ»ñÇó Ùáï 5Ï٠ѳñ³í, ²ËáõñÛ³ÝÇ
³ñ¨ÙïÛ³Ý ³÷ÇÝ, ³Ý¹Ý¹³Ëáñ ÏÇñ×Ç »½ñÇ Å³ÛéÇÝ, áñÁ »ñ»ù
ÏáÕÙÇó ßñç³å³ïí³Í ¿ ²ËáõñÛ³ÝÇ çñ»ñáí37: àñ ÙÇçݳ¹³ñÛ³Ý

35
Êáñ»Ý³óÇ, ´, ˵:
36
Üáñ µ³é·Çñù ѳÛϳ½»³Ý É»½áõÇ, Ñ. 2, ºñ., 1981, ¿ç 217:
37
Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛáõÝ, Ñ. III, ÐêêÐ ¶² Ññ³ï., ºñ., 1976, ¿ç 377:
54
³Ûë ³ÙñáóÁ áõÝ»ó»É ¿ Çñ ݳËáñ¹Á, íϳÛáõÙ ¿ Ýñ³ سճ½µ»ñ¹
³ÝáõÝÁ: Üñ³ ݳ˳ïÇåÁ *سÕ˳½³µ»ñ¹, *سÕ˳½µ»ñ¹ ¿:
سÕ˳½ ï»ñÙÇÝÁ ѳÛïÝÇ ¿ ²ñß³ÏáõÝÛ³ó ¹³ñ³ßñç³ÝÇó: ´³Ûó
³Ûë ï»ñÙÇÝÇ ÑÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ¿ íϳÛáõ٠ݳ¨ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ,
áñ Ýñ³ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í µ³éÁ ϳ٠ѳٳñíáõÙ ¿ ³ëáõñ»ñ»ÝÇóª
³ëáñ»ëï³ÝÛ³Ý ³ù³¹»ñ»ÝÇó, ϳï³ñí³Í ÷á˳éáõÃÛáõÝ
(<malxazu §ï»ñ, Çß˳Ý, ó·³íáñ¦)38, ϳ٠³ëáñ»ñ»Ý (³ñ³Ù»-
ñ»Ý) µ³é³µ³ñ¹ ¿ª §ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ³ÝáÕ, ¹ÇïáÕ, Ñ»ï¨áÕ¦ ÇÙ³ë-
ïáí39: ²ÝÏ³Ë ³ÛÝ µ³ÝÇó, û ³Ûë »ñÏáõ ϳñÍÇùÝ»ñÇó áñÝ ¿ ѳ-
Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ÙÇ µ³Ý å³ñ½ ¿, »ñÏáõ ¹»å-
ùáõÙ ¿É Ù³Õ˳½ (§Ã³·³íáñ³Ï³Ý ÃÇÏݳå³Ñ ·Ý¹Ç Ññ³Ù³Ý³-
ï³ñ¦) ï»ñÙÇÝÁ ݳ˳³ñß³ÏáõÝÛ³Ý ¨, ѳí³Ý³µ³ñ, ݳ¨ ݳ-
˳ѻÉÉ»ÝÇëï³Ï³Ý ͳ·áõÙ áõÝÇ: ºÃ» ×Çßï »Ý Ù»ñ ³ñ³Í ¹Çïá-
ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³å³ å»ïù ¿ ÁݹáõÝ»É, áñ
Ù³Õ˳½ ï»ñÙÇÝÝ Çñ ÑÇÙùáõÙ áõÝ»óáÕ Ø³Õ˳½³µ»ñ¹ ï»Õ³Ýáõ-
ÝÁ íϳÛáõÃÛáõÝÝ ¿ ³ÛÝ Ïñ³Í ï³ñ³ÍùáõÙ ÑÇÝ µ»ñ¹Ç, ÇëÏ Ýñ³ÝáõÙ
ó·³íáñ³Ï³Ý ÃÇÏݳå³Ñ ·Ý¹Ç ¨ Ýñ³ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ ³éϳ-
ÛáõÃÛ³Ý: Àëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, ÃÇÏݳå³Ñ ·áõݹÁ å³ïÏ³Ý»É ¿ ³ÛÝ
ÝáõÛÝ úñáÝï»ë//ºñí³Ý¹ÇÝ, áñÁ ¹Ç³¹áùáëÝ»ñÇ å³Ûù³ñÇ Å³Ù³-
Ý³Ï ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ýϳï³éáõÙÝ»ñáí ï»Õ³÷áËí»É ¿ñ ²Ûñ³-
ñ³ï, ϳéáõó³å³ï»É ¿ñ ¨ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ¹³ñÓñ»É ²ñÙ³íÇñÁª
½áõ·ÁÝó󳵳ñ ϳéáõó³å³ï»Éáí áñå»ë ³Ù³é³Ýáó-Ýëï³-
í³Ûñ ²ÝÇ//ºñí³Ý¹³í³ÝÁ ¨ ³Ùñ³óÝ»Éáí ó·³íáñ³Ï³Ý ³å³ë-
ï³ñ³Ý سÕ˳½µ»ñ¹Á: ²Ûë ¹»åùáõ٠ϳëÏ³Í ÉÇÝ»É ãÇ Ï³ñáÕ, áñ
²ÝÇ-سճ½µ»ñ¹-ºñ»ñáõÛù »éÛ³ÏÇ »ñÏñáñ¹ ³Ý¹³ÙÁª سճ½µ»ñ-
¹Á, »Õ»É ¿ ½ÇÝíáñ-³ñù³ÛÇ Ýëï³í³Ûñ»ñÇó ¨ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ¹³ëÇ
Ï»Ýïñáݳï»ÕÇÝ»ñÇó Ù»ÏÁ:
´Ý³Ï³í³Ûñ»ñÇ ³Ûë ÝáõÛÝ »éÛ³ÏÇ »ññáñ¹ ³Ý¹³ÙÁ ÉÇÝ»Éáõ ¿ñ
²ËáõñÛ³ÝÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý ³÷Çݪ ²ÝÇå»Ù½³ ³í³ÝÇ Ùáï ·ïÝí³Í
ºñ»ñáõÛùÁ (ºñ»ñáÛù, ºñ»ñáõ³ó ·ÇõÕ): ä»ïù ¿ »Ýó¹ñ»É, áñ IV
¹³ñáõÙ ºñ»ñáõÛùÇ ï³×³ñÇ ÝÙ³Ý Ù»Í áõ Ñá۳ϳå ùñÇëïáÝ»³-
Ï³Ý ï³×³ñ áõÝ»ó³Í ѻﳷ³ ·ÛáõÕÁ ݳËáñ¹ ¹³ñ»ñáõÙ ³í»ÉÇ

38
Н. Адонц, Армения в эпоху Юстиниана, Ер., 1971, с. 400.
39
Ð. Ø»ÉùáÝÛ³Ý, ²¹Ç³µ»ÝÇ å»ïáõÃÛáõÝÁ ¨ г۳ëï³ÝÁ, ºñ., 1980, ¿ç 137:
55
Ù»Í µÝ³Ï³í³Ûñ ¿ñ ÉÇÝ»Éáõ ¨ áõݻݳÉáõ ¿ñ ѳٳå³ï³ëË³Ý Ñ»-
óÝáë³Ï³Ý ëñµ³í³Ûñ: ²Ûë ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó áõß³¹ñáõÃÛáõÝ »Ý
·ñ³íáõÙ ¶³éÝÇÇ Ñá۳ϳå ѻóÝáë³Ï³Ý ï³×³ñÁ ¨ ·ÛáõÕÇ Ùá-
ï³Ï³ÛùáõÙ ·ïÝíáÕ ÑÇݳíáõñó ·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ ºñ»ñáÝù ³ÝáõÝÁ40:
¸ñ³Ýù ÝáõÛÝåÇëÇ ÷á˳¹³ñÓ Ï³åÇ Ù»ç ¿ÇÝ ÉÇÝ»Éáõ ÙÇÙÛ³Ýó
Ñ»ï, ÇÝãåÇëÇ Ï³åÇ Ù»ç ¿ÇÝ ÉÇÝ»Éáõ ºñ»ñáÛù ³ÝáõÝÁ ¨ ºñ»ñáõÛùÇ
ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ï³×³ñÇ Ý³Ëáñ¹ ѻóÝáë³Ï³Ý ëñµ³í³ÛñÁ:
ºñ»ñáÛù ¨ ºñ»ñáÝù ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ í»ñçÇÝ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ ѳ-
Ù³ñÅ»ù »Ý, áñáíÑ»ï¨ Ñá·Ý³ÏÇ-ѳí³ù³Ï³ÝÇ ÇÙ³ëï áõÝ»Ý ¨
ÝßáõÙ »Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó ÇÝã-ÇÝã ËÙµ»ñ: ²ÛëåÇëáí, µ³ó³éí³Í ã¿, áñ
*»ñ»ñ <*»ñÇ-³ñ ï»ñÙÇÝáí Ñݳ·áõÛÝ ÞÇñ³ÏÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ Ýᯐ »Ý
ùñÙ»ñÇ ÇÝã-áñ ˳íÇ, áñáÝó ³ÝáõÝáí ¿ µÝ³Ï³í³ÛñÁ Ïáãí»É ¿ ºñ»-
ñáÛù: ê³ ÉÇÝ»Éáõ ¿ñ ÞÇñ³ÏÇ ïíÛ³É ßñç³ÝÇ ùñÙ³Ï³Ý ¹³ëÇ Ï»Ýï-
ñáݳï»ÕÇݪ »éÛ³Ï Ï³½Ù»Éáí µ³ñÇùÝ»ñ ³ñï³¹ñáÕÝ»ñÇ ¹³ëÇ
Ï»Ýïñáݳï»ÕÇ ²ÝÇÇ ¨ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ¹³ëÇ Ï»Ýïñáݳï»ÕÇ Ø³-
Õ³½µ»ñ¹Ç Ñ»ï: àõß³·ñ³í ¿ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ ¨ë, áñ »Ã» ²ÝÇÝ ¨
سճ½µ»ñ¹Á ·ïÝíáõÙ ¿ÇÝ ²ËáõñÛ³ÝÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý ³÷ÇÝ, ³å³
ºñ»ñáõÛùÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ Ýñ³ ³ñ¨»ÉÛ³Ý ³÷Çݪ ²ÝÇÇó ¨ Ø³Õ³½µ»ñ-
¹Çó ÝáõÛÝ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³: ÆëÏ ³ñ¨»ÉÛ³Ý ³÷//³ñ¨»Éù//³ñ-
¨³Í³·Ç í³Ûñ//³Õáóñ³Ý:
²ÛëåÇëáí, ²ÝÇÝ Ï»Ýïñáݳï»ÕÇÝ ¿ »Õ»É سÛñ ¹ÇóáõÑáõ å³ß-
ï³ÙáõÝùÇ, ºñ»ñáõÛùÁ` Ýñ³ ³ñ»·³ÏݳÛÇÝ µÝáõÛÃáí áñ¹áõ, ÇëÏ
سճ½µ»ñ¹Á` Ýñ³ ³Ùåñáå³ÛÇÝ µÝáõÛÃáí áñ¹áõ å³ßï³ÙáõÝù-
Ý»ñÇ (ÑÙÙï. ÌáíÇݳñÝ Çñ ÝáõÛݳµÝáõÛà áñ¹ÇÝ»ñáí): » ³Ûë »ñ»ù
³ëïí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ßï³ÙáõÝùÁ ¨ Ýñ³Ýó ÓáÝí³Í å³ßï³Ùá-
õÝù³ÛÇÝ »é³Ï»ÝïñáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ëï»ÕÍáõÙÝ ÇÝãù³Ý ϳñ¨áñ ¿
»Õ»É »ñÏñáõÙ ¹³ë³ÛÇÝ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç å³Ñå³ÝÙ³Ý
ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, óáõÛó »Ý ï³ÉÇë ºñí³Ý¹ ì»ñçÇÝÇ ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý
Ó»éݳñÏáõÙÝ»ñÁ: Àëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, ²ÝÇ-سճ½µ»ñ¹-ºñ»ñáõÛù »é³-
Ï»ÝïñáÝ-»é³¹³ëÛ³ ѳٳϳñ·Ç ûñÇݳÏáí ¿ñ ݳ ϳéáõó»É ºñ-
í³Ý¹³Ï»ñï-ºñí³Ý¹³ß³ï-´³·³ñ³Ý ÝáõÛݳµÝáõÛà ѳٳϳñ·Á
²ñ³ùëÇ ¨ ²ËáõñÛ³ÝÇ ·»ï³Ë³éÝÇ ßñç³ÝáõÙ: êñ³ÝóÇó ºñí³Ý-

40
². ²ëɳÝÛ³Ý, Ð. ¶ñ·»³ñÛ³Ý, гÛÏ³Ï³Ý êêÐ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇ
ѳٳéáï µ³é³ñ³Ý, ºñ., 1981, ¿ç 69:
56
¹³Ï»ñïÁ ͳé³Û»É ¿ سÛñ ¹ÇóáõÑáõ å³ßï³ÙáõÝùÇ ¨ µ³ñÇùÝ»ñ
³ñï³¹ñáÕÇ ¹³ëÇ Ï»ÝïñáÝ, ºñí³Ý¹³ß³ïÁ` ³Ùåñáå³ÛÇÝ
µÝáõÛÃÇ ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý å³ßï³ÙáõÝùÇ ¨ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ¹³ëÇ Ï»-
ÝïñáÝ, ÇëÏ ´³·³ñ³ÝÁ` ³ñ¨³ÛÇÝ µÝáõÛÃÇ ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý å³ß-
ï³ÙáõÝùÇ ¨ ùñÙ³Ï³Ý ¹³ëÇ Ï»ÝïñáÝ41:

С. ПЕТРОСЯН, Л. ПЕТРОСЯН

АНИ И ЕРВАНДИДЫ

В древнем Ани в эпоху Ервандидов (Оронтидов) широкое


распостранение имел культ языческой богоматери Анаит, которая
считалась покравительницей хозяйственной деятельности и
социальных сословий производителей древних армян. Ее храм в Ани,
ноходившийся на возвышенности “Девичьей крепости”, после
принятия христианства был разрушен, а на его месте была построена
церковь. Имя Святой Богородицы носил анийский кафедральный
собор. И богиня Анаит в Ани имела свою предшественницу. В основе
топонима Ани лежит и.-е. корень *an-/*Han- “бабушка” >арм. հան,
հանի, хетт. Hannahanna (<*hanna-hanna) “имя богини” и т. пр. У
древних армян Анаит также носила имя Ани (по Г.Алишану).
В Ервандидскую эпоху социальная структура древнеармянского
общества обнаруживает тесное соотношение с социальным делением
общества их индоевропейских предков. Трехсословность последнего
дала основу далеким предкам ширакских армян основать такие
поселения троицы, какими являлись предшественники средневековых
поселений Ани-Ервандаван, Ереруйк, Магазберд. Из них Ани был
центром социального сословия производителей, Ереруйк–жрецов, а
Магазберд–воинов. Исходя из этой традиции царь Ерванд Последний
(222-201 гг. до н.э.) в районе слияния рек Аракс и Ахурян построил

41
ê. ä»ïñáëÛ³Ý, Ýßí. ³ßË., ¿ç 214:
57
три поселения: Ервандакерт (центр сословия производителей),
Багаран (центр жрецов) и Ервандашат (центр воинов).

S. PETROSYAN, L. PETROSYAN

ANI AND THE ERVANDIDS

The worship of Anahit – the Goddess Mother of ancient Armenians,


was widely spread in ancient Ani. Shi personifying fertility at the same
time was the patroness of producers’ estate. Anahit is believed to have
been called Ani. On the ground of the above mentioned fact the authors
think that it is possible to see Indo-European root *an-//*Han-
"grandmother"> Armenian հան, հանի (cf: the Hittite goddess
Hannahanna<*hanna-hanna) in the basis of the theonym Ani as well as the
toponym Ani. The Indo-European society had three social estates: the
producers, the priests and the soldiers. In ancient Armenia there existed the
Indo-European principle of three-estate social division. The latter is
reflected in the triplet settlements which existed in the Shirak district: Ani-
Ervandavan, Ererouyk, Maghasberd (cf. Ervandakert, Bagaran,
Ervandashat).

58
¶. ì²ð¸àôØÚ²Ü

ÎðàÜܺðÀ غî²øêÆ Ö²Ü²ä²ðÐÆÜ


ÐÆÜ ºì ì²Ô ØÆæܲ¸²ðÚ²Ü Ä²Ø²Ü²ÎܺðàôØ

§Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑ ¿ Ïáãí»É âÇݳëï³ÝÇóª ²é³ç³íáñ


²ëdzÛáí ÙÇÝ㨠ØÇç»ñÏñ³Ï³ÝÇ ³÷»ñÁ Ó·íáÕ ³é¨ïñ³ù³ñ³í³-
ݳÛÇÝ Ù³ÛñáõÕÇÝ, áñÁ ¹³ñ»ñ ß³ñáõݳϪ ³ÝïÇÏ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó
ÙÇÝ㨠áõß ÙÇçݳ¹³ñ, ϳå»É ¿ ²ñ¨»ÉùÁ ²ñ¨ÙáõïùÇÝ: öá˳¹ñíáÕ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³åñ³ÝùÁ Ù»ï³ùëÝ ¿ñ, áñÇ ³ÝáõÝáí ¿É Ïáãí»É ¿ ³Ûë
³é¨ïñ³Ï³Ý áõÕÇÝ, ë³Ï³ÛÝ ³ÛÝ ËÃ³Ý»É ¿ áã ÙdzÛÝ Ù»ï³ùëÇ,
³Ûɨ ³éѳë³ñ³Ï ³åñ³Ýù³ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ ²ëÇ-
³ÛÇ, ²ýñÇϳÛÇ ¨ ºíñáå³ÛÇ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨, áñáí ¿Éª ³Ù»Ý³ï³ñ-
µ»ñ Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇ ÷áËÝ»ñó÷³ÝóÙ³ÝÁ: ²ÛÝ Ï³ñ¨áñ ¿ »Õ»É Ùß³-
ÏáõÛÃÇ ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÝ»ñÇ (»ñ·, å³ñ, »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ, ·»Õ³-
ÝϳñãáõÃÛáõÝ, ׳ñï³ñ³å»ïáõÃÛáõÝ), ÏñáÝÝ»ñÇ (ÑÇÝ ÏñáÝÝ»ñ,
ÏáÝýáõódzϳÝáõÃÛáõÝ, Ñݹáõ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, µáõ¹¹³Û³Ï³ÝáõÃÛáõÝ,
ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝ, Ù³ÝÇù»³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, Ý»ëïáñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ,
Ù³ÑÙ»¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ), ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ (Ù»ï³ùëÇ, í³éá¹Ç, ÃÕ-
ÃÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ) ï³ñ³ÍÙ³Ý ¨ ÷áËÝ»ñó÷³ÝóÙ³Ý ·áñ-
ÍáõÙ1:
´³½Ù³½³Ý »Ý »Õ»É Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÇ ÏñáÝÝ»ñÁª Ñݳ-
·áõÛÝ Ñ³í³ï³ÉÇùÝ»ñÇó ëÏë³Í ÙÇÝ㨠ѳٳß˳ñѳÛÇÝ Ùdzëï-
í³Í³ÛÇÝ, ¨ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ Çñ ¹»ñÝ ¿ ˳ճó»É ³é¨ïñ³-ïÝï»-
ë³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ²ñ¨»ÉùÇó ²ñ¨Ùáõïù Ó·íáÕ Ù³Û-
ñáõÕÇÝ, ³ÝóÝ»Éáí ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ Ïñáݳ-Ùß³ÏáõóÛÇÝ ÙÇç³-
í³Ûñ»ñáí, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ, ³Û¹ ÙÇç³í³Ûñ»ñÇ ÏÝÇùÝ ¿ñ ï³ÝáõÙ ÙÇ

1
Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÇ Ù³ëÇÝ ï»°ë Richthofen F., China. Ergebnisse eigener Reisen
und darauf gegrundeter Studien, Bd. 1-4, Berlin, 1877–1883; Hurth F., China and Roman
Orient, Leipzig-Munich-Shanghai-Hongkong, 1885; Colledge M.A.R., The Parthians,
London, 1967; Бэр Адольф, История всемирной торговли (пер. с немецк.), М., 1976; Ма
Юн, “Шелковый путь” с Востока на Запад,- “Курьер” ЮНЕСКО, Париж, июль, 1984;
Мартиросян А., На Великом шелковом пути, Ер., 1998.
59
»ñÏñÇó ÙÛáõëÁ, ѳÕá¹³ÏÇó ³Ý»Éáí ï³ñµ»ñ ¹³í³Ý³µ³Ý³Ï³Ý
ѳٳϳñ·»ñÁ2:
²é¨ïñ³ÛÇÝ áõÕáõ ÏñáÝ³Ï³Ý µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñݳ-
·áõÛÝÝ»ñÇó »Ý »Õ»É Ù»ï³ùëÇ Ñ³Ûñ»ÝÇùǪ âÇݳëï³ÝÇ ÏñáÝÝ»ñÁ:
г½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ ÑÝáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ãÇÝ³Ï³Ý Ñ³í³ï³ÉÇùÝ»-
ñáõÙ å³ßï³ÙáõÝùÇ ³é³ñϳ ¿ÇÝ µÝáõÃÛ³Ý ï³ññ»ñÁ ¨ »ñ¨áõÛÃ-
Ý»ñÁ, ÇëÏ ÇÙ³ó³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ¹áõÝ áõëáõó³ÝáõÙ ¿ñ Ý»ñ¹³ß-
ݳÏáõÃÛáõÝ µÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï: ÐÇÝ Ñ³í³ï³ÉÇùÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³ëïÇ׳ݳµ³ñ Ó¨³íáñí»É ¿ å»ï³Ï³Ý å³ßï³-
ÙáõÝù³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, áñÝ Çñ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÝ ¿ ·ï»É ¹³áë³Ï³-
ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÏáÝýáõódzϳÝáõÃÛ³Ý (Ù.Ã.³. VI-V ¹¹.) Ù»ç: ²Ûë áõë-
ÙáõÝùÝ»ñÁ ϳ½Ù»É »Ý ãÇÝ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ ¨ Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý ³é³-
ÝóùÁ, ¹³ñ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ áõñí³·Í»Éáí ãÇݳóÇÝ»ñÇ ³åñ»É³Ï»ñ-
åÁ ¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñá·¨áñ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ3: ²é³í»É ѳÛïÝÇ ¨ ѽáñ
¿ñ ÎáÝýáõóÇáëÇ µ³ñáÛ³Ëáë³Ï³Ý-ÇÙ³ëï³ëÇñ³Ï³Ý áõëÙáõÝùÁ,
áñÇ í³ñ¹³å»ïáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÁ Ù³ñ¹³ëÇñáõÃÛáõÝÝ ¿ñ,
¨ áñáõÙ Ù»Í ï»Õ ¿ñ ѳïϳóíáõÙ Í»ë»ñÇ Ëëï³·áõÛÝ Ï³ï³ñÙ³-
ÝÁ: ºí »Ã» ¹³áëǽÙÇÝ Ñ³ïáõÏ ¿ñ áñáß ÙÇëïÇóǽÙ, ËáñÑñ¹³-
å³ßïáõÃÛáõÝ, ³å³, ÏáÝýáõódzϳÝáõÃÛ³Ý Ýϳñ³·ÇñÁ, Áݹѳ-

2
Токарев С. А., Религия в истории народов мира, М., 1964; Крывелев И. А., История
религий, М., тт., 1–2, 1975–76; Мифы народов мира (МНМ), т. 1, 2, М., 1980, 1982;
Ֆրեզեր Ջ. Ջ., Ոսկե ճյուղը, ºñ., 1989; Религиозные верования (отв. ред. В. Н.Басилов,
И.Винкельман), М., 1993; Религиозные традиции мира, тт. 1, 2, М., 1996; The
Encyclopedia of World Cultures, Berkley, 1994; Encyclopedia of the World’s Religions
(EWR), ed. by R. C. Zaehner, N. Y., 1998; ì³ñ¹áõÙÛ³Ý ¶., سñ·³ñÛ³Ý º., ÎñáÝÝ»ñÇ
å³ïÙáõÃÛáõÝ /áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éݳñÏ/. åñ³Ï ², ÐÇÝ ÏñáÝÝ»ñ, ºñ¨³Ý, 2006:
3âÇÝ³Ï³Ý ÏñáÝÇ Ù³ëÇÝ ï»՛ë Токарев С. А., Религия в истории народов мира, с.

224–243; Васильев Л. С., Культы, религии, традиции в Китае, М., 1970; Рифтин Б. Л.,
Лао-Цзы,- МНМ, т. 2, с. 38; Նույնը՝ Китайская мифология,- МНМ, т. 1, с. 652–662; Дао
и даосизм в Китае, М., 1982; Graham A. C., Confucianism,- EWR, p. 357-373; Eichhorn
W., Taoism,- EWR, p. 374-392; Бодде Д., Мифы Древнего Китая,- Мифология Древнего
Мира (МДМ), М., 1997; Яншина Э. М., Формиравание и развитие древнекитайской
мифологии, М., 1984:
4
î»՛ë سñ·³ñÛ³Ý º., ÐÇÝ ãÇݳóÇÝ»ñÇ ÏñáÝÁ ¨ µ³ñáÛ³ËáëáõÃÛáõÝÁ,- ÎñáÝÝ»ñÇ
å³ïÙáõÃÛáõÝ, ¿ç 85–91:
60
Ýáõñ ³éٳٵ, ½áõëå ¿ñ, ÙáÉ»é³Ý¹áõÃÛáõÝÇó ½áõñÏ, ³é³í»É³å»ë
áõÕÕí³Í Ù³ñ¹áõ ϳï³ñ»É³·áñÍÙ³ÝÁ4:
²Ûë ÏñáÝÝ»ñÁ, ³½·³ÛÇÝ ÉÇÝ»Éáí, ·ñ»Ã» ¹áõñë ã»Ý »Ï»É Çñ»Ýó
ÍÝáõݹ ïíáÕ »ñÏñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó, ÙÇÝã¹»é Ù»Ï ³ÛÉ Ïñáݪ µáõ¹-
¹³Û³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ðݹϳëï³ÝÇó âÇݳëï³Ý ¿ Ùáõïù ·áñÍ»É
Ù.Ã. I-V ¹¹. ÁÝóóùáõÙª Çñ ÑÇݳ۳ ¨ ٳѳ۳ Ó¨»ñáí5, ¨ ѳí³-
ï³óÛ³ÉÝ»ñÁ Ñ³×³Ë »ñ»ù ÏñáÝÝ»ñÇ Í»ë»ñÝ ¿É ϳï³ñáõÙ ¿ÇÝ:
¸ñ³Ýó ѳϳٳñïáõÃÛáõÝÝ ³é³í»É³å»ë ù³Õ³ù³Ï³Ý µÝáõà ¿ñ
ÏñáõÙ, ¨, ãÝ³Û³Í ¹ñ³Ý, µáõ¹¹Ç½ÙÁ Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÇ »ñ-
ϳÛÝùáí ï³ñ³Íí»ó ݳ¨ ѳñ¨³Ý ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñáõÙ6: лﳷ³ÛáõÙ,
ÝáõÛÝ Ö³Ý³å³ñÑáí, µ³Ûó ³ñ¹»Ý ²ñ¨ÙáõïùÇó ²ñ¨»Éù, âÇݳë-
ï³Ý »Ý ѳë»É ݳ¨ ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ ¨ ÇëɳÙÁ, áñáÝó Ñ»ï¨áñ¹-
Ý»ñÇ ÃÇíÁ ÝáõÛÝå»ë ÷áùñ ã¿ñ: ¸³ñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ³Ûë µáÉáñ ÏñáÝ-
Ý»ñÁ ѳñ³ï¨»É »Ý ÏáÕù-ÏáÕùÇ7:
âÇݳëï³ÝÇÝ Ñ³ñ³ÏÇó ̳·áÕ ³ñ¨Ç »ñÏñǪ ׳åáÝdzÛÇ
ÏñáÝÁ ßÇÝïá۳ϳÝáõÃÛáõÝÝ ¿ñ (ßÇÝ-ï᪠§³ëïí³ÍÝ»ñÇ áõÕǦ),
áñÁ, ³½·³ÛÇÝ ÉÇÝ»Éáí, ãÇ ï³ñ³Íí»É ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñáõÙ: ØÛáõë ÏáÕ-
ÙÇó, ׳åáÝdzÛáõ٠ɳÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ ¿ áõÝ»ó»É (âÇݳëï³ÝÇ ÙÇçá-
óáí) ݳ¨ µáõ¹¹³Û³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ (׳åáݳóÇÝ»ñÝ ³ÛÝ Ïáã»É »Ý
µáõïëáõ), ¨ ³Ûë »ñÏáõ ÏñáÝÝ»ñÇ ÷áËѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ µ³í³Ï³Ý
µ³ñ¹ ¿ »Õ»É ¹³ñ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ, Ç í»ñçá ѳݷ»óÝ»Éáí »ñÏáõëÇ
Ù»ñÓ»óÙ³ÝÁ: ²ñ¹»Ý VIII-IX ¹¹. ¹ñ³Ýù ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ý¹»ë ã¿ÇÝ ·³-
ÉÇë, ÇÝãÁ ³ÏÝѳÛï ¿ñ ÝáõÛÝÇëÏ ï³×³ñ³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ù»ç, áñï»Õ
»ñÏáõ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÝ ¿É ï»ë³Ý»ÉÇ »Ýª ßÇÝïáÛ³Ï³Ý ï³×³ñÝ»ñÁ
ϳéáõóáõÙ ¿ÇÝ µáõ¹¹³Û³Ï³ÝÇ ÝÙ³ÝáÕáõÃÛ³Ùµ, ÇëÏ µáõ¹¹³Û³-

5 ÐÇݳ۳՝ §÷áùñ ³Ýí³Ï³éù¦ Ï³Ù Ý»Õ áõÕÇ ¨ سѳ۳՝ §Ù»Í ³Ýí³Ï³éù¦ ϳÙ
ɳÛÝ áõÕÇ` µáõ¹¹Ç½ÙÇ »ñÏáõ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý, Ó¨³íáñí»É »Ý Ù.Ã. I ¹³ñáõÙ
(Токарев С. А., Ýßí. ³ßË., ¿ç 448–450; Мялль Л. Э., Буддийская мифология,- МНМ,
т. 1, с. 192–193):
6 î»՛ë Мялль Л. Э., Ýßí. ³ßË., ¿ç 194; Robinson R. H., Buddhism: in China and Japan,-

EWR, p. 318–341:
7 âÇݳëï³ÝáõÙ ÇëɳÙÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ï»՛ë John D. Szostak, The Spread of

Islam along the Silk Route, - http://depts.washington.edu/silkroad/exhibit/ religion/islam/


islam.html.
61
Ï³Ý ï³×³ñáõÙ å³ïí³ñÅ³Ý ï»Õ áõÝ»ÇÝ Ý³¨ ßÇÝïá۳ϳÝ
³ëïí³ÍÝ»ñÁ8: ²é¨ïñ³ÛÇÝ áõÕáõ ѳñ¨³Ý »ñÏÇñ ÉÇÝ»Éáí, Ö³åá-
ÝÇ³Ý ½³ñ·³óñ»É ¿ Ù»ï³ùëÇ Çñ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ,
ѳïϳå»ë ·»Õ³ÝϳñãáõÃÛ³Ý ¨ ӻ鳷áñÍÇ Ó¨»ñáí:
Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÇ Ï³ñ¨áñ »ñÏñÝ»ñÇó ¿ñ Ðݹϳëï³-
ÝÁ, áñáíÑ»ï¨ ³ÛÝï»ÕÇó áã ÙdzÛÝ Ù»ï³ùë áõ, ³éѳë³ñ³Ï, Ï»ñ-
å³ë»Õ»Ý ¿ÇÝ ³ñï³Ñ³ÝíáõÙ, ³Ûɨ óÝϳñÅ»ù ù³ñ»ñ, ѳٻÙá-
õÝùÝ»ñ ¨ ½³Ý³½³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñ: ´³óÇ ³Û¹, Ðݹϳëï³ÝÝ ¿ ³ÛÝ
»ñÏÇñÁ, áñï»Õ ͳ·»É »Ý ³½·³ÛÇݪ Ñݹáõ³Ï³Ý ¨ ѳٳß˳ñ-
ѳÛÇݪ µáõ¹¹³Û³Ï³Ý ÏñáÝÝ»ñÁ:
Ðݹáõ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ³ãùÇ ¿ ÁÝÏÝáõÙ µ³½Ù³ß»ñïáõÃÛ³Ùµ9:
Ðݳ·áõÛݪ ݳ˳ñÇ³Ï³Ý ¨ ³ñÇ³Ï³Ý Ï³Ù í»¹³Û³Ï³Ý ß»ñï»ñÁ
·³ÉÇë »Ý Ù.Ã.³. III-II ѳ½. ¨ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ »Ý ï»ÕÇ ¹ñ³íÇ¹Û³Ý ¨
»Ïíáñ ³ñÇ³Ï³Ý ó»Õ»ñÇ Ïñáݳ-å³ßï³ÙáõÝù³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»-
ñÁ, áñáÝó Ùdz˳éÝÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï»ÕÍí»óÇÝ ëáõñµ ·ñù»ñÁª
컹³Ý»ñÁ (í»¹³ª ë³ÝëÏñÇï. ·Çï»ÉÇù) ¨ Ó¨³íáñí»ó ·»ñ³·áõÛÝ
³ëïí³Í Æݹñ³ÛÇ Ï»ñå³ñÁ10:
Ø.Ã.³. I ѳ½. ³ñ¹»Ý ϳ½Ù³íáñí»ó µñ³Ñٳ۳ϳÝáõÃÛáõÝÁª
·»ñ³·áõÛÝ ³ëïí³Í ´ñ³ÑÙ³ÛÇ ·»ñÇß˳ÝáõÃÛ³Ùµ, áñÝ Çñ Ñ»ï
µ»ñ»ó ÑÝ¹Ï³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÁ ϳ½ÙáÕ Ï³ëï³Û³Ï³Ý
ѳٳϳñ·Á, ³Ùñ³åݹí»Éáí í»ñݳ˳íÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ ѳë-
ï³ïáÕ Ïñáݳ-ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñáíª Ø³ÝáõÇ ûñ»ÝùÝ»ñáí, ¨

8 Ö³åáÝ³Ï³Ý ÏñáÝÇ Ù³ëÇÝ ï»°ë Токарев С. А., Ýßí. ³ßË., ¿ç 243–249; Мещеряков
А. Н., Японская мифология,- МНМ, т. 2, М., 1982, с. 685–686; Bownas G., Shinto,-
EWR, p. 342–356; Мир по японски. Эстетические и этические ценности в японской
культуре, СПб, 2000:
9
ÐÝ¹Ï³Ï³Ý ÏñáÝÇ Ù³ëÇÝ ï»՛ë Токарев С. А., Ýßí. ³ßË., ¿ç 250–275; Эрман В. Г.,
Индуистская мифология,- МНМ, т. 1, с. 535–543; Basham A. L., Hinduism,- EWR, p.
217–254; Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: Словарь /под. общ. ред. М. Ф. Альбедиль, А.
М. Дубянского/, М., 1996; ì³ñ¹áõÙÛ³Ý ¶., ÐÝ¹Ï³Ï³Ý ÏñáÝÝ»ñÁ,- ÎñáÝÝ»ñÇ
å³ïÙáõÃÛáõÝ, ¿ç 74-84:
10 컹³Ý»ñÇó Ñݳ·áõÛÝÁ èÇ·í»¹³Ý (ÐÇÙÝ»ñÇ í»¹³) ¿ñ, áñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³

ѻﳷ³ÛáõÙ ëï»ÕÍí»óÇÝ Ú³çáõñí»¹³Ý (¼áѳµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»¹³),


ê³Ù³í»¹³Ý՝ (ø³Õí³Íù í»¹³ÛÇó) ¨ ²Ãѳñí³í»¹³Ý (²Ý»ÍùÝ»ñÇ í»¹³),
Ù߳ϻÉáí ÑÇÝ ÑÝ¹Ï³Ï³Ý ÍÇë³Ï³Ý ¨ ¹Çó³µ³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á (Ригведа /сост.
Т. Я. Елизаренкова/ М., 1984; Топоров В. Н., Ведийская мифология, МНМ, т. 1, с. 220–
226; ÝáõÛÝÁ, Индра,- МНМ, т. 1, с. 533–535):
62
³ëïí³Í³å»ï³Ï³Ý-µéÝ³Ï³É³Ï³Ý Ï³ñ·»ñ ѳëï³ï»Éáí »ñÏ-
ñáõÙ11: ´ñ³ÑÙ³Û³Ï³Ý »ñÏ»ñáõÙª àõå³ÝÇß³¹Ý»ñáõÙ, ·»ñÇßËáõÙ ¿
Ñá·áõ í»ñ³ÍÝáõÝ¹Ç ·³Õ³÷³ñÁ, áñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ í»ñ³Ù³ñÙݳíá-
ñáõÙÁ ϳï³ñíáõÙ ¿ ѳïáõóٳݪ ϳñÙ³ÛÇ ûñ»Ýùáí, Áëï ³ÛÝÙ,
û Ù³ñ¹Á áñù³Ýáí ¿ ϳï³ñ»É Çñ ÏñáÝ³Ï³Ý áõ ϳëï³Û³Ï³Ý
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ12: ²Ûë ßñç³ÝáõÙ Ó¨³íáñí»É »Ý Ïñáݳ-
÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñª Ûá·³Ý, ï³ÝïñǽÙÁ, ç³ÛÝǽ-
ÙÁ13, áñáÝù Ýå³ëï»óÇÝ Ñݹáõ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñçÝ³Ï³Ý Ï³½Ù³-
íáñÙ³ÝÁª áñå»ë Ðݹϳëï³ÝÇ å»ï³Ï³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý ÏñáÝ:
ÐÇݹáõǽÙÁ ѳñáõëï ¿ íÇå»ñ·»ñáí, áñáÝóÇó §Ø³Ñ³µÑ³-
ñ³Ã³Ý¦ ¨ §è³Ù³Û³Ý³Ý¦14 ѳٳß˳ñѳÛÇÝ ¿åÇÏ³Ï³Ý Å³é³Ý-
·áõÃÛ³Ý ³ñÅ»ù³íáñ ÝÙáõßÝ»ñ »Ý: ÐÇݹáõǽÙÁ ѳñáõëï ¿ñ ݳ¨
³ëïí³ÍÝ»ñáí ¨ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí, áñáÝóÇó íÇßÝáõǽÙǪ ëï»Õ-
ͳñ³ñ ³ëïí³Í ìÇßÝáõÇ Ñ»ï¨áñ¹Ý»ñÁ ¨ ßÇí³ÛǽÙǪ ³ñ·³ë³-
µ»ñ, µ³Ûó ݳ¨ Ïáñͳݳñ³ñ ³ëïí³Í ÞÇí³ÛÇ Ñ»ï¨áñ¹Ý»ñÁ µ³-
í³Ï³ÝÇÝ Ù»Í³ù³Ý³Ï ¿ÇÝ15:

11 γëï³Ý»ñÁ 4-Ý ¿ÇÝ՝ ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇ µñ³ÑÙÇÝÝ»ñ՝ Ñá·¨áñ ¨ ³ß˳ñÑÇÏ


³í³ï³ï»ñ»ñ, Ïß³ïñÇÝ»ñ՝ é³½Ù³Ï³Ý í»ñÝ³Ë³í ¨ ½ÇÝíáñÝ»ñ, í³Û߳ݻñ՝
»ñÏñ³·áñÍÝ»ñ, ˳ßݳñ³ÍÝ»ñ, ³ñÑ»ëï³íáñÝ»ñ, ßáõ¹ñ³Ý»ñ՝ ÏÇë³ëïñáõÏ-
ÏÇë³×áñï»ñ (ï»՛ë Законы Ману, М., 1960; Ману,- МНМ, т. 2, с. 106–107):
12
î»՛ë Упанишады (пер. М. Сыркина), М., 1967; Топоров В. Н., Брахма,- МНМ, т. 1, с.
185–186.
13
Úá·³Ý (ë³ÝëÏñ. ϳå, ÙdzóáõÙ) ÙÇïí³Í ¿ Ù³ñ¹áõ Ñá·áõ ³½³ï³·ñÙ³Ý ¨
ϳï³ñ»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ ·³Õ³÷³ñÇÝ, áñÇÝ áõÕÕí³Í ¿ÇÝ Ý³¨ ï³ÝïñǽÙÁ
(ÑÇÙù, ѳݷáõÛó) ¨ ç³ÛÝǽÙÁ (ï»՛ë Волкова О. Ф., Джайнская мифология, МНМ,- т.
1, с. 369–372; Basham A. L., Jainism,- EWR, p. 255–264):
14
§²ëù Ø»Í ´Ñ³ñ³Ã³ÛÇ Ù³ëÇݦ åá»ÙÁ Ðݹϳëï³ÝÇ, ÇÝãå»ë ¨ ÆݹáÝ»½Ç³ÛÇ,
γÙåáõãdzÛÇ, ÞñÇ-ȳÝϳÛÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ¿åáëÝ ¿, ÇëÏ §²ëù è³Ù³ÛÇ Ù³ëÇݦ
íÇå»ñ·Á ÑÇÝ ÑÝ¹Ï³Ï³Ý ¿åáëÝ ¿, áñÁ ѳÛïÝÇ ¿ »Õ»É ݳ¨ îǵ»ÃáõÙ,
âÇݳëï³ÝáõÙ, гñ³í-²ñ¨»ÉÛ³Ý ²ëdzÛÇ ÙÛáõë »ñÏñÝ»ñáõÙ (ï»՛ë Гринцер П. А.,
Махабхарата и Рамайана, М., 1970; ÝáõÛÝÁ, Древнеиндийский эпос, М., 1971; ÝáõÛÝÁ,
Рама,- МНМ, т. 2, с. 366–367; Эрман В. Г., Темкин Э. Н., Три великих эпических
сказания Древней Индии, М., 1978):
15
ìÇßÝáõÝ ³ÝÓݳíáñáõÙ ¿ ѳí»ï ϻݳñ³ñ, ëï»Õͳñ³ñ µÝáõÃÛáõÝÁ, ݳ
³ñ¨³ÛÇÝ ³ëïí³Í ¿, áñÁ óñáõÙ ¿ ·Çß»ñí³ ÁÝóóùáõÙ »ñÏÇñÁ å³ß³ñ³Í
˳í³ñÁ: ÞÇí³Ý ÝáõÛÝå»ë ³ñ¨³ÛÇÝ ³ëïí³Í ¿, áñÝ ³ÝÓݳíáñáõÙ ¿ µÝáõÃÛ³Ý
³ñ·³ë³íáñ, µ³Ûó ¨ å³ïÅáÕ, Ïáñͳݳñ³ñ áõÅ»ñÁ (Серебряный С. Д., Вишну,-
МНМ, т. 1, с. 238–239; Гринцер П. А., Шива,- МНМ, т. 2, с. 642–644):
63
ÐÇݹáõ³Ï³Ý ÏñáÝÇ ¨ë ÙÇ Ñ½áñ áõÕÕáõÃÛáõݪ ëÇùÑǽÙÁ, áñÁ
·áõñáõ (Ñá·¨áñ áõëáõóÇã) ܳݳÏÇ áõëÙáõÝùÝ ¿ñ, »ñ¨³Ý »Ï³í
³í»ÉÇ áõߪ XV ¹., ÙáõëáõÉÙ³ÝÝ»ñÇ ¹»Ù ³½·³ÛÇÝ å³Ûù³ñáõÙ: êÇù-
Ñ»ñÇÝ Ñ³çáÕí»ó Çñ»Ýó ßáõñçÁ ѳí³ù»É ÇëɳÙÇ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ý»-
ñÇÝ ¨ ѽáñ é³½Ù³-ÏñáÝ³Ï³Ý áõÅ ¹³éݳÉ, µ³Ûó ϳë»óÝ»É Ýáñ
ÏñáÝÇ Ñ»ï³·³ ï³ñ³ÍáõÙÁ »ñÏñáõÙª Ýñ³Ýù Ç ½áñáõ ã»Õ³Ý16:
ÐÇݹáõǽÙÁ, ÁݹѳÝáõñ ³éٳٵ, ϳÛáõÝ áõ Ï»ÝëáõÝ³Ï ÏñáÝ
¿, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ, ݳ˪ ³½·³ÛÇÝ ¿, ¨ »ñÏñáñ¹ª Ýñ³ Ù»ç ÙËñ×í³Í »Ý
Çñ»Ý ÍÝáÕ »ñÏñÇÝ ß³ï ѳïáõÏ áõ ÙÇÝã ûñë ·áñÍáõÝ Ï³ëï³Û³-
Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ñÙ³ïÝ»ñÁ:
ÐÝ¹Ï³Ï³Ý ÑáÕÇ íñ³ ¿ ëÏǽµ ³é»É ݳ¨ ²ñ¨»ÉÛ³Ý ²ëdzÛÇ ÙÇ-
³ëïí³Í³ÛÇÝ ÏñáÝÁª µáõ¹¹³Û³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ (Ù.Ã.³. VI ¹.), áñÁ
ɳÛÝáñ»Ý ï³ñ³Íí»É ¿ Ðݹϳëï³ÝáõÙ ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ:
ÐÝáõÙ ³ÛÝ Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÇ ·»ñÇßËáÕ ÏñáÝÝ ¿ñ, ù³Ý½Ç µá-
õ¹¹³Û³Ï³Ý í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ Ó»éùáõÙ ¿ñ ·ïÝíáõÙ ³é¨ïñ³ÛÇÝ
Ù³ÛñáõÕáõ áÕç ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ: ´áõ¹¹³Û³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ »ñ»ù ѳ-
Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ÏñáÝÝ»ñÇó ³Ù»Ý³ÑÇÝÝ ¿ ¨ Ýñ³ ͳ·Ù³Ý Ù³Ýñ³-
Ù³ëÝ»ñÁ Ùßáõßáï »Ý: ê³Ï³ÛÝ Ñ³ÛïÝÇ ¿, áñ ³Ûë áõëÙáõÝùÇ ÑÇÙݳ-
¹ÇñÁ ³ñù³Û³½Ý êáõÃÑá¹³Ý ¶³áõï³Ù»Ý ¿ »Õ»Éª Þ³ù»Û ó»ÕÇó,
áñÁ ÛáÃݳÙÛ³ ׷ݳϻóáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá ¹³ñÓ»É ¿ñ µáõ¹¹³ §å³Û-
ͳé³ó³Í, Éáõë³íáñ۳ɦ, ù³Ý½Ç Ýñ³Ý ѳÛïÝÇ »Ý ¹³ñÓ»É §ãáñë
³½ÝÇí ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ¦, áñáÝù ÷ñÏáõÙ »Ý Ù³ñ¹áõÝ, ѳëóÝ»-
Éáí Ýñ³Ý ·»ñ³·áõÛÝ Ýå³ï³ÏÇÝ17: ¶³áõï³Ù»Ç áõëÙáõÝùÁ Ðݹ-
ϳëï³ÝáõÙ Ó¨³íáñí»ó ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ëÏë»ó ë³ë³Ýí»É ѳ-
í³ïÁ µñ³ÑÙÇÝÝ»ñÇ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ¨ ϳëï³Û³Ï³Ý ѳٳϳñ·Ç
Ýϳïٳٵ: Þ³ï ó÷³é³Ï³Ý Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñ ù³ñá½áõÙ ¿ÇÝ
Ýáñ áõëÙáõÝùÁ, áñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÁ ë»ñÝ áõ ·Ã³ëñïáõ-
ÃÛáõÝÝ ¿ñ µáÉáñ ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å, ·»ñ³·áõÛÝ Ýå³ï³ÏÁª
ÝÇñí³Ý³ÛÇ (»ñ³Ý³í»ï íÇ׳Ï) ѳëÝ»ÉÁ:
´áõ¹¹³Û³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñ ëϽµáõ٠ѳٳñíáõÙ ¿ñ µñ³ÑÙ³Û³-
ϳÝáõÃÛ³Ý ³Õ³Ý¹Ý»ñÇó Ù»ÏÁ, ѻﳷ³ÛáõÙ ëï³ÝáõÙ ¿ ÇÝùÝáõ-

16 î»՛ë Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: Словарь, М., 1996; Nesbitt E. M., Sikhism,- EWR,
p. 408–437:
17
Мялль Л. Э., Будда,- МНМ, т. 1, с. 189–190:
64
ñáõÛÝ áõëÙáõÝùÇ, ³å³ ݳ¨ª ÏñáÝÇ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ, ³ëïí³Í³ó-
Ý»Éáí ´áõ¹¹³ Þ³ù»Û ØáõÝÇÇÝ: ä»ï³Ï³Ý ÏñáÝÇ Ï³ñ·³íÇ׳Ï
³ÛÝ ëï³ó»É ¿ Ù.Ã.³. IV ¹., سáõñ»ÝÝ»ñÇ ³ñù³Û³ïáÑÙÇ ²ßáϳ
ϳÛë»ñ ûñáù: ÎñáÝÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ ÷ñÏáõÃÛáõÝÝ áõ
³½³ïáõÃÛáõÝÝ »Ý, ù³Ý½Ç Ï»óáõÃÛáõÝÁ ï³é³å³Ýù ¿, Ù³ñ¹áõ Ñá-
·»Ï³Ý íÇ׳ÏÝ»ñǪ ¹Ñ³ñٳݻñÇ ³Ýí»ñç ÷á÷áËáõÃÛáõÝ:
ijٳݳÏÇ ÁÝóóùáõÙ Ó¨³íáñí³Í µáõ¹¹³Û³Ï³Ý áõÕÕáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇó ÑÇÝ³Û³Ý Ñ³Ù³ñáõÙ ¿, áñÁ ÷ñÏáõÃÛ³Ý Ñݳñ³íáñáõ-
ÃÛáõÝ áõÝ»Ý ÙdzÛÝ Ýñ³Ýù, áíù»ñ ÉÇáíÇÝ ïñíáõÙ »Ý áõëÙáõÝùÇÝ
ͳé³Û»ÉáõÝ, ³ÛëÇÝùݪ Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÁ: ØÛáõë áõÕÕáõÃÛáõÝÁª Ù³-
Ñ³Û³Ý Ñ³Ù³ñáõÙ ¿, áñ ÝÇñí³Ý³ÛÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ áõÕÇÝ å»ïù ¿ ³í»-
ÉÇ É³ÛÝ áõ ¹ÛáõñÇÝ ÉÇÝÇ, áñå»ë½Ç Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ áù Ñݳñ³íáñáõ-
ÃÛáõÝ áõݻݳ ÷ñÏí»Éáõ18:
´áõ¹¹³Û³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ï³ñ³Íí³Í ¿ñ Ý»ñϳÛÇë ²ýÕ³Ýëï³-
ÝÇ ï³ñ³Íùáí Ù»Ï, ÇëÏ µáõ¹¹³Û³Ï³Ý í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ, ³é¨ï-
ñáí ½µ³Õí»Éáõó ½³ï, ݳ¨ Ñáí³Ý³íáñáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ï³×³ñÝ»-
ñÁ, Ýå³ëï»Éáí ³Ûë ÏñáÝÇ ï³ñ³ÍÙ³ÝÁ Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÇ
»ñϳÛÝùáí Ù»Ï:
´áõ¹¹Ç½ÙÇ ï³ñ³ÍÙ³ÝÁ âÇݳëï³Ýáõ٠ٻͳå»ë Ýå³ëï»É
»Ý ÙÇçÇݳëdzϳÝ, ѳïϳå»ëª ëá·¹³Ï³Ý, å³ñè³Ï³Ý ÙÇëëÇ-
áÝ»ñ-ù³ñá½ÇãÝ»ñÝ áõ ³ëïí³Í³µ³ÝÝ»ñÁ: ²Ûë ÏñáÝÇ ï³ñ³Íáõ-
ÙÁ, áñ ³é³í»É ³ßËáõųó³í Ù.Ã. II-III ¹¹., ϳåí³Í ¿ñ ݳ¨ ²ñ¨»É-
ùáõÙ øáõß³Ý³Ï³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï, áñï»Õ
³ÛÝ å»ï³Ï³Ýáñ»Ý ¿ñ ÁݹáõÝí³Í:
´áõ¹¹Ç½ÙÁ ųٳݳÏÇ ÁÝóóùáõÙ ï³ñ³Íí»É ¿ ÆݹáÝ»½Ç-
³ÛáõÙ, âÇݳëï³ÝáõÙ, Ö³åáÝdzÛáõÙ, Îáñ»³ÛáõÙ, ØáÝÕáÉdzÛáõÙ,
ØÇçÇÝ ²ëdzÛáõÙ ¨ ³ÛÉáõñ, ÇëÏ Ù³Ñ³Û³ áõÕÕáõÃÛáõÝÇó Ñ»ï³-
·³Ûáõ٠ϳ½Ù³íáñí»É ¿ ɳٳ۳ϳÝáõÃÛáõÝÁ, áñÝ ³é³í»É³å»ë
ɳÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ ¿ ·ï»É îǵ»ÃáõÙ19: ²é¨ïñ³Ï³Ý ù³ñ³í³ÝÝ»ñÇ

18
´áõ¹¹³Û³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ýñ³ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»՛ë Токарев С. А., Ýßí.
³ßË., ¿ç 435–458; Мялль Л. Э., Буддийская мифология,- МНМ, т. 1, с. 190–194; Horner
I. B., Buddhism: The Theravada,- EWR, p. 263–292; Conze E., Buddhism: The Mahayana,-
EWR, p. 293–317:
19 î»՛ë Жуковская Н. Л., Ламаизм и ранние формы религии, М., 1977. ÜáõÛÝÇ,

65
Ñ»ï µáõ¹¹³Û³Ï³Ý Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÁ Ðݹϳëï³ÝÇó ·ÝáõÙ ¿ÇÝ
ØÇçÇÝ ²ëdz ¨ âÇݳëï³Ý, ï³ñ³Í»Éáí Çñ»Ýó ÏñáÝÁ: IV–VII ¹¹.
µáõ¹¹³Û³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ɳÛÝáñ»Ý ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ âÇݳëï³ÝáõÙ,
ÑÝ¹Ï³Ï³Ý ù³ñá½ÇãÝ»ñÁ ·ÝáõÙ ¿ÇÝ âÇݳëï³Ý, ÇëÏ ãÇݳóÇ Ñá·-
¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÁª Ðݹϳëï³Ý: ²Ûë ϳÝáݳíáñ ׳Ù÷áñ¹áõÃÛáõÝÝ»-
ñÁ ß³ñáõݳÏíáõÙ ¿ÇÝ ÙÇÝ㨠XI ¹., ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõ٠лé³íáñ ²ñ-
¨»ÉùÇ »ñÏñÝ»ñáõÙ µáõ¹¹Ç½ÙÁ ·ï³í Çñ »ñÏñáñ¹ ѳÛñ»ÝÇùÁ, ¹³é-
ݳÉáí ãÇÝ³Ï³Ý ³í³Ý¹³Ï³Ý ÏñáÝ³Ï³Ý ëÇÝÏñ»ïǽÙÇ µ³Õϳ-
óáõóÇãÝ»ñÇó Ù»ÏÁ20:
ÚáÃݳ·»ïùÇ ÑáíïáõÙ µáõ¹¹Ç½ÙÁ µ³í³Ï³Ý ɳÛÝáñ»Ý ï³-
ñ³Íí³Í ¿ »Õ»É: ²Û¹ »Ý íϳÛáõ٠ѳïϳå»ë µáõ¹¹³Û³Ï³Ý ï³-
׳ñÝ»ñÇ Ùݳóáñ¹Ý»ñÁ: ä³ï³Ñ³Ï³Ý ·ï³ÍáÝ»ñÇ Ù»ç ѳ׳Ë
»Ý ѳݹÇåáõÙ Ý»ñÙáõÍí³Í ÑÝ¹Ï³Ï³Ý Çñ»ñª ´áõ¹¹³ÛÇ ¨ µá¹ÑÇ-
ë³ïÝ»ñÇ áëÏ» ¨ áëÏ»çñ³Í áõ óÝϳñÅ»ù ù³ñ»ñáí ݳËß³½³ñ-
¹³Í ³ñͳû ³ñÓ³ÝÇÏÝ»ñ, µñáݽ» ëϳí³é³ÏÝ»ñ áõ í³Ñ³Ý³Ï-
Ý»ñ, ù³ñÇ íñ³ µáõ¹¹³Û³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³·ñ»ñ: ê³Ï³ÛÝ ³ñ¹»Ý VII
¹. ëÏǽµ ³é³Í ÇëÉ³Ù³Ï³Ý Ñ³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ¨, Ù³-
ݳí³Ý¹, ѻﳷ³ÛáõÙª ÙáÝÕáÉ³Ï³Ý Ýí³×áõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ý»-
ñÇó Ñ»ïá, ³Ûë ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ µáõ¹¹Ç½ÙÝ Çñ ¹Çñù»ñÁ í»ñç-
ݳϳݳå»ë ½Çç»ó ÇëɳÙÇÝ, ù³ÝÇ áñ µáõ¹¹³Û³Ï³Ý ¨ Ù³ÑÙ»¹³-
Ï³Ý í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç ѳÕûóÇÝ í»ñçÇÝÝ»-
ñÁ21:
Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÇ »ñϳÛÝùáí ï³ñ³Íí³Í ¿ÇÝ ³ÛÉ ÏñáÝ-
Ý»ñ ¨ë, Ù³ëݳíáñ³å»ëª ½ñ³¹³ßï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ù³ÝÇù»³Ï³-
ÝáõÃÛáõÝÁ, Ñáõ¹³Û³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ22 (å»ï³Ï³Ýáñ»Ý ÁݹáõÝí»ó ʳ-
½³ñÝ»ñÇ »ñÏñáõÙª VIII–X ¹¹.):

Ламаисткская мифология,- МНМ, т. 2, с. 36:


20 î»՛ë Буддизм: Словарь, М., 1992; Robinson R. H., Buddhism: in China and Japan,-

EWR, p. 318–341.
21
Jason Neelis, Buddhism and Trade; http://www.jcu.edu/faculty/nietupski/rl251
/projects/n_silk_road/religion/islam.htm; Мартиросян А., Ýßí. ³ßË., ¿ç 64–69:
22
Токарев С. А., Ýßí. ³ßË., ¿ç 334–367; Аверинцев С. С., Мейлах М. Б., Иудаис-
тическая мифология,- МНМ, т. 1, с. 581–591; Zwi Werblowsky R. J., Judaism, or the
Religion of Israel, p. 3–39; http://www.jcu.edu/faculty/nietupski/ rl251/projects/n_ silk_road
/religion/judaism.htm.
66
Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÇ »ñϳÛÝùáí ï³ñ³Íí³Í ÏñáÝÝ»ñÇó
¿ñ ݳ¨ ÑÇÝ Çñ³Ý³Ï³Ý ÏñáÝÁª ½ñ³¹³ßï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, Çñ ï³ñ-
µ»ñ ÷áõÉ»ñáí áõ ×ÛáõÕ»ñáíª Ù³½¹»³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó ÙÇÝ㨠ÙÇÑñ³-
ϳÝáõÃÛáõÝ: ¼ñ³¹³ßï³Ï³Ý ÏñáÝÁ ϳ٠½áñá³ëïñǽÙÁ ͳ·»É ¿
Ù.Ã.³. VII-VI ¹¹. Æñ³ÝáõÙ: ÎñáÝÇ ÑÇÙݳ¹ÇñÁ Çñ³Ý³Ï³Ý Ù³ñ·³-
ñ» ¼ñ³¹³ßïÝ ¿ (¼ñ¹áßï, ¼³ñ³ïáõßïñ³), áñÁ ëáõñµ ·ñùǪ
²í»ëï³ÛÇ Ñݳ·áõÛÝ ÑÇÙÝ»ñǪ ·³Ã»ñÇ Ñ»ÕÇݳÏÝ ¿: ²ÛÝ í»ñ³Ç-
Ù³ëï³íáñí³Í Ý»ñ³é»É ¿ ÑÇÝ Ù³½¹»³Ï³Ý ÏñáÝÇ áñáß ·³Õ³-
÷³ñÝ»ñ áõ Í»ë»ñ, ³é³ÝÓÇÝ ³ëïí³ÍÝ»ñÇÝ ÷³é³µ³ÝáÕ »ñ·»ñ
áõ ÑÇÙÝ»ñ23:
²Ûë ÏñáÝÇÝ Ñ³ïáõÏ ¿ ³ß˳ñÑÇ »ñÏáõ ëÏǽµÝ»ñÇ »ñÏí³Ï³Ý
(¹áõ³ÉÇëï³Ï³Ý) ·³Õ³÷³ñÁª ³ÝÓݳíáñí³Í ´³ñÇ áõ ëï»Õͳ-
ñ³ñ ²Ñáõñ³-Ù³½¹³ÛÇ (êå»Ýï³ ²ñÙ³Çï³) ¨ ã³ñ áõ Ïáñͳݳ-
ñ³ñ ²ÑñÇÙ³ÝÇ (²Ý·ñ³ سÝÛáõ) Ï»ñå³ñÝ»ñáõÙ: ´³ñáõ ¨ ã³ñÇ
å³Ûù³ñÇ ·³Õ³÷³ñÁ ѳïáõÏ ¿ ³ß˳ñÑÇ µáÉáñ ÏñáÝÝ»ñÇÝ, ë³-
ϳÛÝ áã ÙÇ ÏñáÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ·áÛ³µ³Ý³Ï³Ý ³Ûë ëϽµá-
õÝùÝ ³ÛÝù³Ý í³é ãÇ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í, áñù³Ý ½ñ³¹³ßï³Ï³Ýáõ-
ÃÛ³Ý Ù»ç: Àëï ¼ñ³¹³ßïǪ µáÉáñ Ù³ñ¹ÇÏ í»ñçáõÙ »ÝóñÏí»Éáõ
»Ý ÷áñÓáõÃ۳ݪ Ïñ³Ïáí, áñÇ Å³Ù³Ý³Ï å³ñ½í»Éáõ ¿, û áí ¿
ÁÝïñ»É µ³ñÇÝ, áíª ã³ñÁ:
¼ñ³¹³ßï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÍÇë³Ï³ñ·Ç ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ ³ß-
˳ñÑÇ ãáñë ï³ññ»ñǪ çñÇ, Ïñ³ÏÇ, ÑáÕÇ ¨ û¹Ç å³ßï³ÙáõÝùÁ:
²Ñáõñ³-س½¹³ÛÇ ³ñ³ñãáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý ³ëïí³Í³ÛÇÝ Ûáà ½áñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁª ²Ù³Ññ³ëå³Ý¹Ý»ñÁ (²Ù»ß³ êå³Ýï³), µÝ³ß˳ñÑÇ
³é³ÝÓÇÝ Ù³ë»ñÇ ³ñ³ñÇãÝ»ñÝ áõ Ñáí³Ý³íáñÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ¨
³ëïí³Í³ÛÇÝ ¿³ÏÝ»ñÁª Ú³½³ïÝ»ñÁ, áñáÝóÇó »Ý ݳ¨ ÑÇÝ ¹Çó³-
ñ³ÝÇ ³ëïí³ÍÝ»ñ ²ñ¹íÇ-êáõñ³Ý ¨ ØÇÃñ³Ý24:

23 ²í»ëï³ ³Ýí³ÝáõÙÁ ͳ·áõÙݳµ³Ýáñ»Ý ϳåí³Í ¿ 컹³ ³Ýí³ÝÙ³ÝÁ ¨


ÝáõÛÝå»ë Ý߳ݳÏáõÙ ¿ §·Çï»ÉÇù¦: ²í»ëï³ÛÇ 21 ·ñù»ñÇó å³Ñå³Ýí»É »Ý 4-Á,
áñáÝóÇó ÙdzÛÝ ì»Ý¹Ç¹³ïÁ (ÑÙ³Û³Ï³Ý µ³Ý³Ó¨»ñ ã³ñ á·ÇÝ»ñÇ ¹»Ù)՝
³ÙµáÕçáíÇÝ, ÙÛáõëÝ»ñÁ՝ Ù³ë³Ùµ (Брагинский И. С., Иранскаяя мифология,- МНМ,
т. 1, с. 560–565):
24 Токарев С. А., Ýßí. ³ßË., ¿ç 321–333; Бонгардт-Левин Г. М., Грантовский Э. А., От

Скифии до Индии, М., 1974; Лелеков Л. А., Заратуштра,- МНМ, т. 1, с. 460–461;


Брагинский И. С., Лелеков Л. А., Иранская мифология,- Мифология Древнего мира
67
¼ñ³¹³ßï³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ÷áñÓ»ñ »Ý ³ñí»É ê³ë³ÝÛ³Ý Æñ³ÝÇ
·»ñÇß˳ÝáõÃÛ³Ý ï³Ï ·ïÝíáÕ µáÉáñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇÝ, ѳïϳ-
å»ë ѳۻñÇÝ áõ ³ëáñÇÝ»ñÇÝ, ë³Ï³ÛÝ áã ÙÇßï ³ñ¹Ûáõݳí»ï: ÆëÏ
ÏñáÝÇ Ý»ñëáõÙ Ó¨³íáñí»É »Ý ݳ¨ ³Õ³Ý¹Ý»ñ, áñáÝóÇó ¿ ½ñí³-
ݳϳÝáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ²Ñáõñ³Ù³½¹³ÛÇÝ áõ ²ÑñÇÙ³ÝÇÝ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿
ݳËÝ³Ï³Ý ³ëïí³Í³ÛÇÝ ëϽµÇª ¼ñí³ÝÇ ÍÝáõݹݻñ: ¼ñ³¹³ß-
ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³Ûë ï³ñµ»ñ³ÏÝ ¿ Ý»ñϳ۳óí³Í í³Õ ùñÇëïáÝÛ³
Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ, Ù³ëݳíáñ³å»ë º½ÝÇÏ ÎáÕµ³óáõ §ºÕÍ ³Õ³Ý-
¹áó¦-áõÙ25:
¼ñ³¹³ßï³Ï³Ý Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñ »Ý å³Ñå³Ýí»É ØÇçÇÝ ²ëÇ-
³ÛáõÙ, êá·¹áõÙ, êÇñ¹³ñÛ³ÛÇ ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ ¨ ÚáÃݳ·»ïùÇ Ñáí-
ïáõÙ: ¼ñ³¹³ßï³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÝ ³éÝãíáÕ ß³ï å³ßï³ÙáõÝùÝ»ñ
ÙÇçÇݳëÇ³Ï³Ý ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ ß³ñáõݳϻóÇÝ ·áÛ³ï¨»É ÝáõÛÝÇëÏ
ÇëɳÙÇ Ñ³ÛïÝí»Éáõó Ñ»ïá ¿É: ²Ûëå»ë, XII ¹. úÃñ³ñÇ ïÝ»ñáõÙ
ѳÛïݳµ»ñí»É »Ý ·»ïÝÇ Ù»ç ë³ñù³Í ûç³Ë-½áѳë»Õ³ÝÝ»ñ:
¸ñ³Ýù ½ñ³¹³ßï³Ï³Ý ÏñáÝÇ ÙݳóáõÏÝ»ñÝ ¿ÇÝ, áñáÝù ß³ñáõݳ-
ÏáõÙ ¿ÇÝ ï³ù³óÝ»É ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ïÝ»ñÁ, ÝáõÛÝÇëÏ Ýñ³Ýó,
áíù»ñ ÁݹáõÝ»É ¿ÇÝ Çëɳ٠¨ ³Ýó»É ³ñ³µ³Ï³Ý ·ñÇÝ:
Æñ³ÝáõÙ, áñï»Õ ³Ûë ÏñáÝÁ ͳ·»É ¨ ½³ñ·³óáõÙ ¿ ³åñ»É, Ñ»-
ï³·³ÛáõÙ Çñ ï»ÕÁ ½Çç»É ¿ ÇëɳÙÇÝ, ë³Ï³ÛÝ »ñÏñÇ ø»ñÙ³Ý Ý³-
ѳݷáõÙ ¨ Ðݹϳëï³ÝÇ ´áÙµ»Û ù³Õ³ùáõÙ ÙÇÝ㨠ûñë ¿É å³Ñ-
å³Ýí»É »Ý ½ñ³¹³ßï³Ï³Ý ѳٳÛÝùÝ»ñ:
Ø»Ï ³ÛÉ ÑÇÝ Ïñáݪ ÙÇÑñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ (ÙÇÃñ³ÛǽÙ), ï³ñ³Í-
í³Í ¿ »Õ»É г۳ëï³ÝáõÙ, ìÇñùáõÙ, µáõÝ ²Õí³ÝùáõÙ, öáùñ ²ëÇ-
³ÛÇ »ñÏñÝ»ñáõÙ, Æñ³ÝáõÙ, Ðݹϳëï³ÝáõÙ: г۳ëï³ÝáõÙ ØÇÑñÇ
å³ßï³ÙáõÝùÁ ï³ñ³Íí³Í ¿ñ Ñݳ·áõÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇóª ³ñ¹»Ý
Ù.Ã.³. II ѳ½. Ï»ë»ñÇó, íϳÛí³Í ÉÇÝ»Éáí гÛÏ³Ï³Ý É»éݳß˳ñ-
ÑÇ Ñ³ñ³íáõÙ ·ïÝíáÕ ØÇï³ÝÝÇ »ñÏñáõÙ: ØÇÑñÁ å³ßïí»É ¿ áñ-
å»ë Ñáõñ »ñÏݳÛÇÝǪ ²ñ¨Ç áõ ÉáõÛëÇ, ¨ Ñáõñ »ñÏñ³ÛÇÝǪ Ïñ³ÏÇ áõ
ç»ñÙáõÃÛ³Ý ³ëïí³Í, Ïñ³Ï³ñ³ÝÇ áõ ÁÝï³Ý»Ï³Ý ûç³ËÇ å³-

(МДМ), М., 1997; Дрезден М., Мифология Древнего Ирана,- МДМ; Zaehner R. C.,
Zoroastrianism,- EWR, p. 200–216.
25
º½ÝÇÏ ÎáÕµ³óÇ, ºÕÍ ³Õ³Ý¹áó, ÂÇýÉÇë, 1912:
68
ѳå³Ý, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý áõ ¹³ßÇÝùÇ Ñáí³Ý³íáñ26:
ÐÝ¹Ï³Ï³Ý ì»¹³Ý»ñáõÙ ØÇÃñ³Ý ó»ñ»Ïí³ ÉáõÛëÝ ¿ ¨ ·Çß»ñí³
˳í³ñÇ ïÇñ³Ï³É ì³ñáõݳÛÇ Ùßï³Ï³Ý áõÕ»ÏÇóÁ, ë³Ï³ÛÝ ³ñ-
¹»Ý í»¹³Û³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ Ýñ³Ýó »ñÏáõëÇ å³ßï³ÙáõÝùÝ ¿É ˳Ù-
ñáõÙ ¿, ï»ÕÁ ½Çç»Éáí ϳÛͳÏ-áñáïÇ ËáñÑñ¹³ÝÇß Æݹñ³ÛÇÝ ¨
ÑáõñÁ ËáñÑñ¹³ÝßáÕ ²·ÝÇÝ: Æñ³Ý³Ï³Ý ØÇÃñ³Ý, áñÁ å³ßïí»É ¿
áñå»ë ³ñ¨³ÛÇÝ ³ëïí³Í ¨ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛ³Ý áõ ¹³ßÇÝùÇ Ñáí³-
ݳíáñ, ²í»ëï³ÛÇ ÑÇÝ ï»ùëï»ñáõÙ ãÇ ÑÇß³ï³ÏíáõÙ ¨ ÙdzÛÝ
Ù.Ã.³. V ¹. ¿ ѳÛï³ñ³ñíáõÙ å³ßïáÝ³Ï³Ý ÏñáÝ27:
ØÇÃñ³Û³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍÙ³Ý ·áñÍáõÙ Ù»Í ¹»ñ »Ý ˳ճ-
ó»É Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑáí ²ñ¨»ÉùÇó ¹»åÇ ²ñ¨Ùáõïù ß³ñÅíáÕ
í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ: ²ÛÝ Ñ³ïϳå»ë Ù»Í ÅáÕáíñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿ñ
í³Û»ÉáõÙ ÐéáÙ»³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛáõÝáõÙ I-III ¹¹.: øñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý
ÙáõïùÇó Ñ»ïá ØÇÃñ³ÛÇ å³ßï³ÙáõÝùÝ ³ëïÇ׳ݳµ³ñ Ù³ñ»É ¿,
½Çç»Éáí ²ëïÍá ØdzÍÇÝ àñ¹áõª úÍÛ³É öñÏãÇ å³ßï³ÙáõÝùÇÝ:
Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑáí ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨ ÏñáݳϳÝ
·³Õ³÷³ñÝ»ñ, ï³ñµ»ñ ÙÇëëÇáÝ»ñÝ»ñ Çñ»Ýó ¹³í³Ý³ÝùÝ»ñÁ
ï³ñ³ÍáõÙ ¿ÇÝ ³Ý¹ñÍáíÛ³Ý »ñÏñÝ»ñ: øñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÝ Çñ ÷ñÏ-
ã³Ï³Ýª Ù»ëdzÛÇ ·³ÉëïÛ³Ý, ³Ñ»Õ ¹³ï³ëï³ÝÇ ¨ »ñÏݳÛÇÝ Ã³-
·³íáñáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñáí ³ñ³·áñ»Ý ï³ñ³Íí»ó ÐÇÝ ²ß-
˳ñÑÇ ß³ï »ñÏñÝ»ñáõÙ: àõëÙáõÝùÇ ÑÇÙݳ¹ÇñÁ ²ëïÍá àñ¹ÇÝ ¿ñ:
²é³çÇÝ ùñÇëïáÝÛ³ ѳٳÛÝùÝ»ñÁ Ó¨³íáñí»óÇÝ öáùñ ²ëdzÛáõÙ
¨ ä³Õ»ëïÇÝáõÙ I-III ¹¹. ÁÝóóùáõÙ, I ¹. ÑÇÙݳ¹ñí»ó Ð³Û ²é³ù»-
É³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ, ÇëÏ IV ¹. ëϽµÝ»ñÇÝ ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ å»ï³-
ϳÝáñ»Ý ³é³çÇÝÁª 301Ã. ÁݹáõÝí»ó г۳ëï³ÝáõÙ, ³ÛÝáõѻ飯

26
ØÇÑñÇ Ù³ëÇÝ ï»՛ë Арутюнян С. Б., Михр,- МНМ, т. 2, с. 160; Вардумян Г. Д.,
Дохристианские культы армян,- Армянская этнография и фольклор, т. 18, с. 116–119;
ì³ñ¹áõÙÛ³Ý ¶., ÐÇÝ Ñ³Ûáó ÏñáÝÁ ¨ ¹Çó³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ,- ÎñáÝÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ,
¿ç 55–56; гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ê., Ð³Û ³é³ëå»É³µ³ÝáõÃÛáõÝ, ´»ÛñáõÃ, 2000, 452–477;
²ñÍñáõÝÇ ¶., ¸Çó³ñ³Ý ѳÛáó /ѳÝñ³·Çï³ñ³Ý³ÛÇÝ µ³é³ñ³Ý/, ºñ., 2003, ¿ç
150–152:
27
Токарев С. А., Религия в истории народов мира, с. 332; Топоров В. Н., Митра,-
МНМ, т. 2, с. 154–157; ¸Çó³µ³Ý³Ï³Ý µ³é³ñ³Ý, ºñ., 1985, ¿ç 157–158; Юланси
Дейвид, Загадки митраизма (Ulansey David, The Mythraic Mysteries),-
http://ancientrome.ru/publik/ulansey/ulan01.htm
69
ÐéáÙáõÙ, ѻﳷ³ÛáõÙ ¹³éݳÉáí ѳٳß˳ñѳÛÇÝ ³Ù»Ý³ï³-
ñ³Íí³Í ÏñáÝÁ28:
Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÇÝ ¹»åÇ ³ñ¨»Éù áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ï³ñ³Í-
íáÕ ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ ѳݹ»ë ¿ñ ·³ÉÇë Çñ ï³ñµ»ñ áõÕÕáõÃÛáõÝ-
Ý»ñáí: ¸»é¨ë V ¹. ³é³çÇÝ Ï»ëÇÝ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛáõÙª ²ñ¨»ÉÛ³Ý Ðéá-
Ù»³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛáõÝáõÙ, Ó¨³íáñí»ó Ý»ëïáñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁª
Ü»ëïáñ ³ÝáõÝáí Ñá·¨áñ³Ï³ÝÇ §Ñ»ñ»ïÇÏáë۳ݦ ³Õ³Ý¹Á29:
Ðݳ·Çï³Ï³Ý ¨ ³½·³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, ÙÇçݳ¹³ñÛ³Ý
³ÕµÛáõñÝ»ñáí ѳݹ»ñÓ, íϳÛáõÙ »Ý ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý ï³ñ³Í-
Ù³Ý Ù³ëÇÝ Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ñ³ïí³ÍáõÙ ÝáõÛÝ-
å»ë: XIII-XIV ¹¹. ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý Ýáñ ³ÉÇù ѳë³í ²ñ¨»Éùª ϳ-
ÃáÉÇÏ ÙÇëÇáÝ»ñÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí, áñáÝù, û·ïí»Éáí
ÙáÝÕáÉ Ï³é³í³ñÇãÝ»ñÇ Ñ³Ý¹áõñÅáճϳÝáõÃÛáõÝÇó, ÷áñÓáõÙ
¿ÇÝ Ýáñ ÏñáÝÁ ï³ñ³Í»É ²ëdzÛÇ ³ñ¨»ÉùáõÙ30: ÐéáÙÇ å³åÇ Ñ³ÝÓ-
ݳñ³ñ³Ï³Ýáí ýñ³ÝóÇëÏÛ³Ý Ñá·¨áñ³Ï³Ý æáí³ÝÝÇ ØáÝï»Ïáñ-
íÇÝáÝ 1290 Ã. ʳݵ³ÉÇÏáõÙ (âÇݳëï³ÝÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ ÙáÝ-
ÕáÉÝ»ñÇ ûñáù) ÑÇÙݳ¹ñ»ó Ùßï³Ï³Ý Ý»ñϳ۳óáõóãáõÃÛáõÝ, áñÁ
·áñÍ»ó ÙÇ ù³ÝÇ ï³ëÝÛ³Ï ï³ñÇ: ê³Ï³ÛÝ ÙáÝÕáÉ-ãÇݷǽ³Ï³Ý-
Ý»ñÇ å»ïáõÃÛ³Ý ³ÝÏáõÙÁ XIV ¹. Ï»ë»ñÇÝ Ñ³Ý·»óñ»ó ùñÇëïáÝ»-
áõÃÛ³Ý ÙáõïùÇ ³í³ñïÇÝ ²ëdzÛáõÙ: ö³ëïáñ»Ý, ùñÇëïáÝ»áõ-
ÃÛ³Ý ù³ñá½ãáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ß³ï ѳٻëï »Õ³Ý ²ñ¨»É-
ùáõÙ31: öáùñ³ÃÇí ѳٳÛÝùÝ»ñ ÙݳóÇÝ ÙdzÛÝ Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»ÉùÇ
»ñÏñÝ»ñáõÙ32:

28
Виппер Р. Ю., Рим и раннее христианство, М., 1954; Ковалев С. И., Основные
вопросы происхождения христианства, М.-Л., 1964; Davies J. G., Christianity: Early
Church,- EWR, p. 40-76; Католицизм /Словарь атеиста/, М., 1991: øñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝ Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÇÝ ï»°ë http://www.jcu.edu/faculty /nietupski/rl251/
projects/n_silk_road/religion/christianity.htm:
29 Ü»ëïáñÇ ¨ Ýñ³ áõëÙáõÝùÇ Ù³ëÇÝ ï»՛ë Davies J. G., Christianity: Early Church,-

EWR, p. 60-63; Ярхо В. Н., Нестор,- МНМ, т. 2, с. 213; http://en.wikipedia.


org/wiki/Silk_Road;
30
Мартиросян А., На Великом шелковом пути, ¿ç 102:
31 øñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÇÝ ï»՛ë http://ru.wikipedia.

org/wiki/:
32 Мартиросян А., Ýßí. ³ßË., ¿ç 103:

70
سÝÇù»³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ͳ·»É ¿ III ¹. Æñ³ÝáõÙ ¨ áõÕÕí³Í
¿ñ ê³ë³ÝÛ³Ý ï»ñáõÃÛ³Ý ¹»Ù, ß³ï ³ñ³· ٻͳù³Ý³Ï Ñ»ï¨áñ¹-
Ý»ñ ¿ñ ·ï»É ÐéáÙÇó ¨ Ýñ³ ͳÛñ³·³í³éÝ»ñÇó ÙÇÝ㨠âÇݳëï³Ý,
Ðݹϳëï³Ý, Ý»ñ³éÛ³É ØÇçÇÝ ²ëdzÝ, Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»ÉùÁ, Ý»ñ-
ó÷³Ýó»Éáí ݳ¨ г۳ëï³Ý ¨ ìñ³ëï³Ý: º½ÝÇÏ ÎáÕµ³óÇÝ
§ºÕÍ ³Õ³Ý¹áó¦-áõÙ Ù»ñÅáõÙ ¿ ³Ûë áõëÙáõÝùÁ, ³ÛÝ Ñ³Ù³ñ»Éáí
»ñÏí³Ï³Ý (¹áõ³ÉÇëï³Ï³Ý. ÇÝùÝ ÁݹáõÝáõÙ ¿ñ Ýáñåɳïáݳϳ-
ÝáõÃÛ³Ý ÙáÝÇëï³Ï³Ý áõëÙáõÝùÁ): лﳷ³Ûáõ٠سÝÇÇ áõëÙáõÝùÁ
½·³ÉÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ ÃáÕ»É µáÕáù³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñÇ íñ³:
Àëï سÝÇÇ, Çñ áõëÙáõÝùÁ å»ïù ¿ ÷á˳ñÇÝ»ñ ³ß˳ñÑÇ
ÙÛáõë µáÉáñ ÏñáÝÝ»ñÇÝ, ù³ÝÇ áñ Ý»ñ³éáõÙ ¿ñ ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý,
½ñ³¹³ßï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ µáõ¹¹³Û³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï³ññ»ñ: øñÇëïá-
Ý»áõÃÛáõÝÇó Ù³ÝÇù»³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ í»ñóñ»É ¿ñ Ù»ëdzÛÇ ÷ñÏã³-
Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÁ, ÇëÏ ½ñ³¹³ßï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇóª »ñÏí³Ï³Ý ã³ñÇ
áõ µ³ñáõ, ÉáõÛëÇ áõ ˳í³ñÇ å³Ûù³ñÇ ·³Õ³÷³ñÁ, µáõ¹¹³Û³Ï³-
ÝáõÃÛáõÝÇóª ׷ݳϻóáõÃÛ³Ý, Ùë³Ï»ñáõÃÛáõÝÇó Ññ³Å³ñí»Éáõ, Ï»Ý-
¹³ÝÇÝ»ñ ãëå³Ý»Éáõ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ33:
سÝÇù»³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ ï³ñ³ÍÙ³Ý ·áñÍáõÙ ½·³ÉÇ
¹»ñ ˳ճóÇÝ ëá·¹»ñÁ: VIII ¹. Ù³ÝÇù»³Ï³ÝÝ»ñÇ ·»ñ³·áõÛÝ
³é³çÝáñ¹Á Ýëï³í³Ûñ áõÝ»ñ ê³Ù³ñճݹáõÙ: ØÇçÇÝ ²ëdzÛáõÙ
Ù³ÝÇù»³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ µáõ¹¹Ç½ÙÇÝ ½áõ·³Ñ»é »ñϳñ ųٳݳÏ
·áÛ³ï¨áõÙ ¿ñ: سÝÇù»³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨áñ¹Ý»ñ ϳÛÇÝ Ý³¨ ÚáÃ-
ݳ·»ïùÇ ÑáíïáõÙ, ѳïϳå»ëª Ýëï³ÏÛ³ó µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù»ç:
гÛïÝÇ ¿, áñ Ù³ÝÇù»³Ï³Ý ٻݳëï³ÝÝ»ñ »Ý »Õ»É ÚáÃݳ·»ïùÇ
ÑáíïÇ ³ÛÉ ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ ÝáõÛÝå»ë:
ê³Ï³ÛÝ ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ ï³ñ³ÍíáÕ ÇëɳÙÝ ³ëïÇ׳ݳµ³ñ
¹áõñë ¿ñ ÙÕ»Éáõ û՛ ½ñ³¹³ßï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, û՛ µáõ¹¹³Û³Ï³Ýáõ-
ÃÛáõÝÁ, ¨ û՛ Ù³ÝÇù»³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: Üáñ ÏñáÝÁ ѳëï³ïí»ó ß³ï
»ñÏñÝ»ñáõÙ Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÇ »ñϳÛÝùáí Ù»Ï:
Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÁ ¨ г۳ëï³ÝÁ. Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³-
å³ñÑÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ áõÕÇÝ ²é³ç³íáñ ²ëdzÛáõÙ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ²Ý-

33
سÝÇù»³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ï»՛ë Топоров В. Н., Мани,- МНМ, т. 2, с. 103–105;
http://depts.washington.edu/silkroad/exhibit/religion/manichaeism/manichaeism.html:
71
ïÇáù – ¼¨³ – ʳé³Ý (º¹»ë³ÛÇó ³ñ¨»Éù) – Ø͵ÇÝ – ²ëëáõñ –
²ñµ»É³ – ´»ÑÇëÃáõÝ – ¾Ïµ³ï³Ý – è³·³ (è»Û) – лϳïáÙåÇÉ –
Ø»ñí – ´³Ïïñ³ (´³Éù) – سñ³ù³Ý¹ (ê³Ù³ñճݹ) – γ߷³ñ –
¹»åÇ âÇݳëï³ÝÇ Ëáñù»ñÁ34:
гٳß˳ñѳÛÇÝ ³é¨ïñÇ ³Ûë áõÕÇÝ»ñÇ áõ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ
Ûáõñ³óáõÙÁ îÇ·ñ³Ý Ø»ÍÇ Ýí³×áõÙÝ»ñÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ñ:
Üí³×»Éáí ¾Ïµ³ï³ÝÁ ݳ, äÉáõï³ñùáëÇ íϳÛٳٵ, Ñå³ï³Ï»ó-
ñ»ó ݳ¨ Ø͵ÇÝÁ, º¹»ëdzÝ, ¼¨³Ý, ²ÝïÇáùÁ ¹³ñÓñ»ó Çñ Ýëï³-
í³ÛñÁ ¨ ³ÛÝï»Õ Ù»Í Ãíáí ѳۻñ µÝ³Ï»óñ»ó, ùß»Éáí ³Û¹ ï³ñ³-
ÍùÝ»ñÇó ùáãíáñ ó»Õ»ñÇÝ (³ñ³µÝ»ñ)35:
лﳷ³ÛáõÙ îÇ·ñ³ÝÁ ÐéáÙÇÝ ½Çç»ó ØÇç³·»ïùÁ, å³Ñå³-
Ý»Éáí ÙdzÛÝ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ØÇç³·»ïùÁ (áñÝ ³ÛÝáõÑ»ï Ýí³×í»ó
ä³ñèëï³ÝÇ ÏáÕÙÇó): ²ÛÝáõѳݹ»ñÓ, ³é¨ïñ³ÛÇÝ áõÕÇÝ»ñÝ ³Ý-
óÝáõÙ ¿ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙÇçáí: ¾Ïµ³ï³ÝÇó ÑÛáõëÇë-³ñ¨Ùáõïù
·Ý³óáÕ ×ÛáõÕÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ²ñï³ß³ïáí, Ïïñ»Éáí ºñ³ëËÁ (²ñ³-
ùë)ª ݳ¨ æáõÕ³Ûáí: ²ñï³ß³ïÇó áõ γñÇÝáí ׳ݳå³ñÑÝ»ñ ¿ÇÝ
·ÝáõÙ åáÝï³Ï³Ý ³÷»ñáí ¹»åÇ ³ñ¨Ùáõïù ¨ ÑÛáõëÇë: ²ñï³ß³-
ïÁª ¹»é ÈáõÏáõÉÉáëÇ ³ñß³í³ÝùÇ Å³Ù³Ý³Ï (Ù.Ã.³. 69–68 ÃÃ.),
Ù»Í áõ ѳñáõëï ù³Õ³ùÇ Ñ³Ùµ³í áõÝ»ñ ¨ äÉáõï³ñùáëÇ ÏáÕÙÇó
ÑÇß³ï³Ïí»É ¿ ǵñ¨ §Ð³Û³ëï³ÝÇ Î³ñó·»Ý¦36:
ºÝó¹ñíáõÙ ¿, áñ ÑéáÙ»³óÇÝ»ñÁ Ù»ï³ùëÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨
Ù³ñ·³ñÇïÇ áõ ÙÛáõë óÝϳñÅ»ù ù³ñ»ñÇ Ù³ëÇÝ ÇÙ³ó³Ý ³ÛÝ
ųٳݳÏ, »ñµ äáÙå»áëÁ ѳñÓ³Ïí»ó öáùñ ²ëdzÛÇ íñ³37:
îÇ·ñ³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
ųٳݳÏ38, »ñµ îÇ·ñ³Ý³Ï»ñïÁ ¹³ñÓ³í гÛáó ï»ñáõÃÛ³Ý Ù³Û-
ñ³ù³Õ³ùÁ, ³Ûëï»ÕÇó ¹»åÇ ²ñï³ß³ï ׳ݳå³ñÑÁ Ïáãí»ó ²ñ-
ù³Û³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑ, áñÝ ¿É Áݹ·ñÏí»ó г۳ëï³Ýáí ³ÝóÝáÕ
³é¨ïñ³Ï³Ý áõÕÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù»ç:

34
Мартиросян А., На Великом шелковом пути, ¿ç 4–5:
35
Ø³Ý³Ý¹Û³Ý Ð., îÇ·ñ³Ý ´-Á ¨ ÐéáÙÁ, ºñ., 1972, ¿ç 66–70:
36
Манандян Я., О торговле и городах Армении в связи с мировой торговлей древних
времен, Ер., 1954, с. 53.
37
Риттер К., История землеведения и открытий по этому предмету, СПб, 1854, с. 80.
38
¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý ¾. È., îÇ·ñ³Ý Ø»ÍÇ ù³Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý é³½Ù³í³-
ñáõÃÛáõÝÁ, ä´Ð, 2006, N 2, ¿ç 3–12:
72
²é³çÇÝ ·ñ³íáñ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÁ г۳ëï³ÝáõÙ Ù»ï³ùëÇ
Ù³ëÇÝ å³ïϳÝáõÙ ¿ Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõÝ: ²ñï³ß»ë ³ñù³ÛÇ
ÑáõÕ³ñϳíáñÙ³Ý Í»ëÁ Ýϳñ³·ñ»ÉÇë (Ù³Ñ. Ù.Ã.³. 20 Ã.) ä³ï-
ٳѳÛñÁ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿, áñ Ýñ³ §¹³·³ÕùÝ ¿ÇÝ… áëϻտÝù, ·³-
ÑáÛùÝ »õ ³ÝÏáÕÇÝù µ»Ñ»½»³Û. »õ å³ïÙáõ׳ÝÝ, áñ ½Ù³ñÙÝáíݪ
áëϻûɦ39:
гÛáó ²µ·³ñ ó·³íáñÇ Ñ»ï ϳåí³Í ¹ñí³·áõÙ Øáíë»ë
Êáñ»Ý³óÇÝ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ êµ. ³¹»áëÇ ÏáÕÙÇó ÙÏñïí³Í Ù»-
ï³ùë³·áñÍÇ Ù³ëÇݪ §áÙÝ Ù»ï³ùë³·áñÍ ÙÏñﻳÉ, »õ ³ÝáõÝ Ïá-
ã»ó»³É ²¹¹¿¦40: ä³ïÙ³Ñáñ å³ïÙ³ÍÝ»ñÇó ³ÏÝѳÛï ¿, áñ ³ñ-
ù³ÛÇ ¨ ³½Ýí³Ï³ÝÝ»ñÇ ·ÉËÇ Ñ³ñ¹³ñ³ÝùÇ ¨ ³ñ¹áõ½³ñ¹Ç ß³ï
Ù³ë»ñ Ù»ï³ùëÇó ¿ÇÝ:
ÒÇñ³íÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïÇ Å³Ù³Ý³Ï, ÇÝãå»ë Ýϳñ³·ñáõÙ ¿
Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇÝ, å³ñëÏ³Ï³Ý ½áñùÇ ¹»Ù ÏéíáÕ Ð³Ûáó ½áñ-
ùÇÝ û·ÝáõÃÛ³Ý »Ï³Í ÑéáÙ»³Ï³Ý ½ÇÝíáñÝ»ñÇ Ñ³·áõëïÇÝ Ù»-
ï³ùë» ÏñÍù³Ýß³ÝÝ»ñ ϳÛÇÝ, íÇß³åÇ å³ïÏ»ñáí: ÐéáÙ»³Ï³Ý
½ÇÝíáñÝ»ñÁ å³ñèݻñÇó ¿ÇÝ ÷á˳é»É Ù»ï³ùë» ÏñÍù³Ýß³Ý-
Ý»ñ Ïñ»ÉÁ, ÇëÏ í»ñçÇÝÝ»ñë ÝÙ³Ý ÏñÍù³Ýß³ÝÝ»ñ ÏñáõÙ ¿ÇÝ ¹»é¨ë
Ù.Ã.³. II ¹.: ÐéáÙ»³óÇÝ»ñÁ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ù»ï³ùë ï»ë»É ¿ÇÝ
å³ñè³-ÑéáÙ»³Ï³Ý ÁݹѳñáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, ÇëÏ Ññ»ß³-íÇ-
ß³å³Ï»ñå å³ïÏ»ñÝ»ñÁ áñáß³ÏÇ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ
¿ÇÝ ·áñÍáõ٠ѳϳé³Ïáñ¹Ç íñ³41:
øñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ²ñ¨»ÉùáõÙ, Ù³ë-
ݳíáñ³å»ë ØÇçÇÝ ²ëdzÛáõÙª ²Ùáõ¹³ñÛ³ ·»ïÇ ÑáíïáõÙ, ³é³í»É
í³Õ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý å³Ñå³Ýí»É 196 Ã. ³ëáñ³Ï³Ý ÙÇ
÷³ëï³ÃÕÃáõÙ: ¸»é¨ë ì³Õ³ñß ²-Çó ëÏë³Í å³ñè³Ï³Ý ïÇñ³-
ϳÉÝ»ñÁ, Ñ»ïá ¿Éª ê³ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÁ, ËóÝáõÙ ¿ÇÝ áã-ÑáõݳϳÝ
ï³ññ»ñǪ ùñÇëïáÝ۳ݻñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ ²ñ¨»ÉùáõÙ: ²Ûëå»ë,

39
Øáíë¿ë Êáñ»Ý³óÇ, ´, 60: ÐÙ. سñïÇñáëÛ³ÝÁ »Ýó¹ñ»É ¿, áñ §µ»Ñ»½¦ Ïáãí³Í
Ýáõñµ ·áñÍí³ÍùÁ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ՝ Ù»ï³ùëÝ ¿: ê³Ï³ÛÝ êï.
سÉ˳ëÛ³ÝóÇ µ³é³ñ³ÝáõÙ §µ»Ñ»½Á¦ íáõßÇ µ³ñ³Ï ûÉÝ ¿ ϳ٠¹ñ³ÝÇó
·áñÍí³Í Ýáõñµ ÏïáñÁ (سÉ˳ëÛ³Ýó êï., гۻñ»Ý µ³ó³ïñ³Ï³Ý µ³é³ñ³Ý, Ñ.
1, ºñ., 1944, ²–º):
40
Øáíë¿ë Êáñ»Ý³óÇ, ´, 33:
41
î»՛ë Мартиросян А., На Великом шелковом пути, ¿ç 31:
73
Ý»ëïáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ, ѳɳͳÝùÝ»ñÇ »ÝóñÏí»Éáí ´Ûáõ½³Ý¹Ç-
³ÛáõÙ, Ñáí³Ý³íáñáõÃÛáõÝ ·ï³Ý ê³ë³ÝÛ³Ý Æñ³ÝáõÙ: ØÇç³·»ï-
ùáõÙ ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ ·»ñÇßËáõÙ ¿ñ ÙÇÝ㨠ê³ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ ³Ý-
ÏáõÙÁ:
ê³ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÁ, áñå»ë½Ç Çñ»Ýó ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ý»-
ÇÝ ²ñ¨»ÉùáõÙ, Ëñ³ËáõëáõÙ ¿ÇÝ ùñÇëïáÝÛ³ ù³ñá½ÇãÝ»ñÇ ·áñÍáõ-
Ý»áõÃÛáõÝÁ (³Ûë ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ñ ÐéáÙǪ
áñå»ë ëïñϳïÇñáõÃÛ³Ý å³ïí³ñÇ Ñ³Ý¹»å ³ï»ÉáõÃÛáõÝÁ):
²é¨ïñ³Ï³Ý ù³ñ³í³ÝÝ»ñÇ Ï³½Ùáõ٠׳Ù÷áñ¹»Éáí ¹»åÇ ³ñ¨»-
ÉÛ³Ý »ñÏñÝ»ñ, ùñÇëïáÝÛ³ Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ³åñ³ÝùÇ Ñ»ï Ùdz-
ëÇÝ í»ñóÝáõÙ ¿ÇÝ Ñá·¨áñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ù³ñá½áõÙ Çñ»Ýó áõë-
ÙáõÝùÁ: îǽµáÝÇ ÅáÕáíÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ùÝݳñÏáõÙÝ»ñÇó Ñ»ïá,
Áëï 껵»áëǪ ÊáëñáíÁ Ññ³Ù³Ý ¿ ³ñÓ³ÏáõÙ. §ºÃ¿ ³Ù»Ý³ÛÝ
ùñÇëïáÝ»³Ûù, áñ Áݹ ÇÙáí Çß˳Ýáõû³Ùµë »Ý` ѳõ³ï ½Ð³ÛáóÝ
ϳÉóÇݦ: Ð³Û »Ï»Õ»óÇÝ Ñ³Ï³¹ñíáõÙ ¿ñ µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ
¹³í³Ý³ÝùÇÝ, áõëïÇ ÊáëñáíÁ ѳݹ»ë »Ï³í Ç å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ
Ð³Û »Ï»Õ»óáõ42:
ÐÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ý V–VI ¹¹. ùñÇëïáÝ۳ݻñÇ ù³ñá½-
ã³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ Ù³ëÇÝ ØÇçÇÝ ²ëdzÛÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÙÇç³-
í³ÛñáõÙ43:
ºñµ IV-V ¹¹. гñ³í³ÛÇÝ áõÕÇÝ Ïáñóñ»ó Çñ ·»ñÇßËáÕ ¹ÇñùÁ
²é³ç³íáñ ²ëdzÛáõÙ, ϳñ¨áñ ¹»ñ ëï³ÝÓÝ»ó Ýáñ Ù³ÛñáõÕÇÝ, áñÝ
³ÝóÝáõÙ ¿ñ ¾Ïµ³ï³ÝÇó ²ñï³ß³ï, ³ÛÝï»ÕÇó ¿É Îáëï³Ý¹Ýáõ-
åáÉÇë: ä»ÛïÇÝ·»ñÛ³Ý ù³ñ﻽áõÙ (IV ¹.) ½·³óíáõÙ ¿ ³Ûë ÷á÷á-
ËáõÃÛáõÝÁ. Ýñ³ÝáõÙ ³ñï³óáÉí³Í »Ý ¾Ïµ³ï³ÝÇó г۳ëï³Ý,
³ÛÝï»ÕÇó ¹»åÇ ³ñ¨Ùáõïù ï³ÝáÕ áõÕÇÝ»ñÁ: Ø»Í Ð³ÛùÇ Ù³Ûñ³-
ù³Õ³ù ²ñï³ß³ïÇó ³ÛÝ ×ÛáõÕ³íáñíáõÙ ¿ñ ¹»åÇ »ñÏñÇ ï³ñµ»ñ
Ù³ë»ñáõÙ ·ïÝíáÕ ÙÛáõë ù³Õ³ùÝ»ñÁ:
âÇÝ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ ÑÇß³ï³ÏíáõÙ ¿ ²ñ¨ÙáõïùÇó, Æñ³-
ÝÇ ÙÇçáí âÇݳëï³Ý ѳë³Í ùñÇëïáÝÛ³ ù³ñá½ÇãÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ,

42
¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý ¾. È., Ð³Û »Ï»Õ»óáõ Ýϳïٳٵ Êáëñáí ö³ñí»½Ç í³ñ³Í ù³Õ³-
ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ. ä´Ð, 1981, N 4, ¿ç 195–200:
43
úï³ñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳۻñÇ Ù³ëÇÝ, 8. ²ëáñ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñ,
1, ºñ., 1976, 314–317:
74
áñáÝù ÑÇÙݳϳÝáõÙ ³ëáñÇ Ý»ëïáñ³Ï³ÝÝ»ñ ¿ÇÝ: ²ñß³Ï ²ÉåáÛ³-
×Û³ÝÁ, íϳ۳Ïáã»Éáí äáÉ ä»ÉÇáÛÇÝ, »Ýó¹ñáõÙ ¿, áñ Ý»ëïáñ³-
ϳÝ-³ëáñÇÝ»ñÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ Ñ³Û»ñÁ í³Õáõó Ç í»ñ µÝ³ÏíáõÙ ¿ÇÝ
ø³ß·³ñÇ ßñç³ÝáõÙ44:
лﳽáïáÕÝ»ñÁ ѳëï³ïáõÙ »Ý ݳ¨, áñ VII–VIII ¹¹. ÆëÇÏ-
ÎáõÉ É×Ç ³÷ÇÝ Ñ³Û ù³ñá½ÇãÝ»ñÁ ϳéáõó»É »Ý êµ. سïûáë »Ï»-
Õ»óÇÝ, áñÇ Ù³ëÇÝ íϳÛáõÙ ¿ ݳ¨ §Î³ï³É³ÝÛ³Ý ù³ñ﻽Á¦, ÑÇ-
ß³ï³Ï»Éáí §Ñ³Û »Õµ³ÛñÝ»ñǦ ϳéáõó³Í í³ÝùÇ Ù³ëÇÝ ÆëÇÏ-
ÎáõÉÇ ³÷ÇÝ45:
껵»áë å³ïÙÇãÝ ¿É ¿ ѳëï³ïáõÙ, áñ ѳÛÏ³Ï³Ý ·³Õó-
í³Ûñ ϳñ ìñϳÝÇó »ñÏñáõÙ46: гÛÏ³Ï³Ý ·áñ·»ñÁ ³Ûë ѳٳÛÝù-
Ý»ñÇ ÙÇçáóáí ÙÇÝ㨠âÇݳëï³Ý ¿ÇÝ Ñ³ëÝáõÙ: γÛÇÝ Ý³¨ ²ëáñÇ-
ùÇó ¨ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇó ·³ÕóÍÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñ, ¨ ¹ñ³Ýù µáÉáñÁ
Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÇ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ÷á˳½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
áÉáñïáõÙ ¿ÇÝ:
г۳ëï³ÝÇó ³ñ¨Ùáõïù ³ñ¹»Ý ØÇç»ñÏñ³ÍáíùÇ »ñÏñÝ»ñÝ
»Ýª Ðáõݳëï³ÝÁ ¨ ÐéáÙÁ: ÐÇÝ ÑáõÝ³Ï³Ý ÏñáÝÁ å³ÛٳݳϳÝá-
ñ»Ý µ³Å³ÝáõÙ »Ý »ñ»ù ÷áõÉǪ ³ñ˳ÛÇÏ Ï³Ù í³ÕÝç³Ï³Ý, ³Ý-
ïÇÏ ¹³ë³Ï³Ý ϳ٠ûÉÇÙåáëÛ³Ý, Ñ»ÉÉ»ÝÇëï³Ï³Ý: ÐáõݳϳÝ
Ùß³ÏáõÛÃÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ ¨ ÏñáÝÝ áõ ¹Çó³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ, ٻͳå»ë
³½¹í»É »Ý ³ñ¨»ÉÛ³Ý ÏñáÝÝ»ñÇó: ØÛáõë ÏáÕÙÇó, ²É»ùë³Ý¹ñ سϻ-
¹áݳóáõ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ²ñ¨»ÉùáõÙ Çñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ·áñ-
Í»ó Ñ»ÉÉ»Ý³Ï³Ý ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÁ:
ì³Õ ÙÇçݳ¹³ñáõÙ Ð³Û ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ ·áñÍáõÝ»áõ-
ÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ Ùáõïù ¿ñ ·áñÍ»É ìÇñù ¨ µáõÝ
²Õí³Ýù:
ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÐéáÙÇÝ, ³å³ ÙÇÝ㨠ùñÇëïáÝáõÃÛáõÝÁ Ñéá-
Ù»³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÁ, ٳݳí³Ý¹ ÏñáÝÝ áõ ¹Çó³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ñáõ-

44
²ÉåûÛ³×»³Ý ²., Ð³Û ·³ÕóϳÝáõû³Ý å³ïÙáõÃÇõÝ, ¶³ÑÇñ¿, 1955, Ñ. 2, ¿ç
317:
45
Мартиросян А., Ýßí. ³ßË., ¿ç 80; ï»՛ë ݳ¨ Марр Н. Я., Надгробный камень из
Семиречья с армяно-сирийской надписью 1323 г., ЗВОАО, т. 8, с. 344–349; Бартольд
Б., Сочинения, т. 9, М., 1977, с. 278;
46
껵¿áë, ¿ç 96–97:
75
ݳϳÝÇ áõÅ»Õ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï ¿ÇÝ: ºí ÐéáÙ»³Ï³Ý ϳÛëñáõ-
ÃÛáõÝÁ ³Û¹ Ùß³ÏáõÛÃÁ ï³ñ³ÍáõÙ ¿ñ Çñ ·»ñÇß˳ÝáõÃÛ³Ý ï³Ï
·ïÝíáÕ »ñÏñÝ»ñáõÙ: øñÇëïáÝáõÃÛáõÝÝ ÁݹáõÝ»Éáõó Ñ»ïá ÐéáÙÇ
³½¹»óáõÃÛáõÝÝ ³é³í»É ѽáñ³ó³í, ËÃ³Ý Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáí ºíñá-
å³ÛÇ »ñÏñÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ èáõë³ëï³ÝÇ ùñÇëïáÝ»³óÙ³ÝÁ:
ì»ñçÇÝë Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑáõÙ Áݹ·ñÏí³Í ¿ñ Çñ ѳñ³í³ÛÇÝ
»ñÏñ³Ù³ë»ñáí:
²ÛëåÇëáí, Ø»ï³ùëÇ Ù»Í ×³Ý³å³ñÑÁ ÑÇÝ ¨ ÙÇçÇÝ ¹³ñ»ñáõÙ
Ý߳ݳϳÉÇ ¹»ñ ¿ ˳ճó»É ØÇç»ñÏñ³ÍáíùÇ, ²é³ç³íáñ ²ëdzÛÇ,
ØÇçÇÝ ²ëdzÛÇ, гñ³í³ÛÇÝ ¨ гñ³í-²ñ¨»ÉÛ³Ý ²ëdzÛÇ »ñÏñÝ»ñÇ
ïÝï»ë³Ï³Ý áõ Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ï³å»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ: л-
ï³·³Ûáõ٠ֳݳå³ñÑÇ ³Ýóáõ¹³ñÓÁ Ýí³½»ó ³ñ¨»ÉÛ³Ý í³ãϳ-
ïáõÝ ó»Õ»ñÇ Ñ³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí: XV ¹. ëÏë»ó í»ñ»Éù
³åñ»Éª Íáí³ÛÇÝ áõÕÇÝ»ñáí ϳï³ñíáÕ ³é¨ïáõñÁ: ²Ûë ³Ù»Ýáí
ѳݹ»ñÓ, Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÁ ù³Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý ß³ï ³ñ-
Å»ùÝ»ñ ÷á˳Ýó»Éáí ÙÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇó, ÙÇ »ñÏñÇó ÙÛáõëÁ, Ù»-
ͳå»ë ³½¹»É ¿ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ïí³ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý
¨ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ íñ³:

Г. ВАРДУМЯН

РЕЛИГИИ НА ШЕЛКОВОМ ПУТИ В ДРЕВНОСТИ И В


РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Великий Шелковый путь в течение длительного времени –


начиная со II в. до н.э. и вплоть до XV в.н.э., играл важную роль не
только в процессе товарооборота между Востоком и Западом, но и
был дорогой для передвижения разных культур и конфессий. Здесь
скрещивались пути таких религий, как конфуцианство, индуизм,
буддизм, зороастризм, митраизм, христианство, несторианство,
манихейство, ислам и др. Этот торговый путь, проходя через многие
страны от Китая до Европы, через различные религиозно-культурные
ареалы, естественно, проносил из одной среды в другую характерные
черты своего времени.

76
Международные торговые пути в древности и средневековье
проходили через Армению. Одна из магистралей Шелкового пути
проходила через Арташат и Тигранакерт – знаменитые древние
столицы Великой Армении, а во времена Тиграна Великого (95-55)
эта дорога называлась “царской”; она тянулась к понтийским берегам
на запад и на юг – к странам Средиземноморья. Первое известное
упоминание о шелке в Армении относится к I в. до н.э. Отец
армянской историографии Мовсес Хоренаци упоминает о некоем
мастере по шелковым головным уборам по имени Аддэ.
Уже в период христианства армянские, сирийские священники
путешествовали в составе торговых караванов, проповедуя новую
веру в странах Востока.
Великий Шелковый путь сыграл значительную роль в истории
стран, начиная от Китая до Средиземноморья. Движение на этом
торговом пути заметно сократилось с вторжением восточных
кочевников, на смену пришло торговое мореплавание. Тем не менее,
Шелковый путь был транзитом для многих культурных ценностей и
сыграл огромную роль в процессе развития мировой цивилизации, в
которой Армения имеет свой внушительный вклад.

G.VARDUMYAN

RELIGIONS ALONG THE SILK ROAD IN ANCIENT AND


EARLY MEDIEVAL TIMES

The Silk Road, during a long period of time – beginning from the II c.
BC up to the XV c. AD, played important role not only in the process of
trade between East and West, but also served as route for interrelations
between various cultures and religions. Here, for many centuries, came
across such religious denominations as Confucianism, Hinduism,
Buddhism, Zoroastianism, Christianity, Nestorianism, Manichaeism, Islam
and others. This trade road, crossing many countries from Chinа to Europe
and North Africa, through different cultural-religious areals, naturally,
77
used to take the air and temper of the time from one environment to the
other.
In ancient and medieval times international trade roots crossed
Armenia. One of the branches of the Silk Road passed through Artashat
and Tigranakert – the two famous capitals of Great Armenia , and during
the times of Tigran the Great (95-55) this way was known as "Royal"; it
stretched to the Pontic sea-shores to west and north to the countries of the
Mediterranean Basin. The first mention about silk in Armenia refers to the
I century BC. The father of Armenian historiography Movses Khorenatsi
(V c. AD) mentions about a skilled craftsman of silk head-dresses named
Addee.
During the Christian period Armenian, Syrian monks used to travel
with trade caravans and preached the new religion in eastern countries.
The Silk Road, thus, was very important for economic and cultural
processes in ancient and medieval times in the history of the countries from
China to Mediterranean basin. The movement along this trade route
noticeably reduced with invasions eastern nomads and was replaced by
trade navigation. Nevertheless, the Silk Road had been a significant transit
way for many cultural values between East and West, and played an
immense role in the development of the world civilization and Armenia
has a great contribution to it.

78
º. زð¶²ðÚ²Ü

ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ ²èºìîð²Î²Ü àôÔÆܺðÆ Ð²Ø²Î²ð¶À


غðÒºöð²îÚ²Ü ê²ÐزܲÚÆÜ ¶àîàôØ

ø³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÁ µ³½Ù³ã³÷ ѳëϳóáõÃÛáõÝ ¿ ¨ ϳñáÕ ¿


³ñï³Ñ³Ûïí»É »ñÏáõ ٳϳñ¹³ÏáõÙ` ï»Ùåáñ³É (ï³ñ³Í³Ï³Ý-
ųٳݳϳÛÇÝ) ¨ Ñá·¨áñ (ΝΟΜΟΣ1, PAX): ê³Ï³ÛÝ Ýßí³Í ѳñÃáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ ÙÇßï ã¿ áñ ÝáõÛÝ³Ï³Ý »Ý: ºñÏáõ ϳ٠ÙÇ ù³ÝÇ ù³Õ³-
ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨, áõ ݳ¨ ù³Õ³ù³ÏÇñà ¨ ³Ûëå»ë Ïáãí³Í
µ³ñµ³ñáë³Ï³Ý ³ß˳ñÑÝ»ñÇ ÙÇç¨ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ñëï³Ï ë³Ñ-
Ù³Ý, µÝ³·ÇÍ: Þ÷Ù³Ý ·áïáõ Ù»Ï ³ÛÉ µÝáñáß ûñÇݳÏÝ»ñÇó ¿ Ñéá-
Ù»³Ï³Ý ÉÇÙ»ëÁ2£ ÈÇÙ»ëÇ ÙÇçáóáí Ï³å ¿ñ ѳëï³ïíáõÙ ÇÝãå»ë
³ñ¨ÙïÛ³Ý ¨ ³ñ¨»ÉÛ³Ý ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É ù³-
Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ §µ³ñµ³ñáë³Ï³Ý ³ß˳ñÑǦ ÙÇç¨3£
ÐéáÙÇ å³ßïå³Ý³Ï³Ý ѳٳϳñ·áõ٠ѳïáõÏ ï»Õ ¿ñ ½µ³-
Õ»óÝáõÙ Ø»ñÓ»÷ñ³ïÛ³Ý ÉÇÙ»ëÁ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ϳÛëñáõÃÛ³Ý
Ñ»é³íáñ ³ñ¨»ÉÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÇ íñ³: гñÛáõñ³ÙÛ³ÏÝ»ñ ß³ñáõݳÏ
³Û¹ ë³ÑٳݳÛÇÝ ·áïáõ ß³é³íÕáí ɳñí³ÍáõÃÛáõÝÝ ³ÝÁݹѳï
ٻͳÝáõÙ ¿ñ: ¸³ íϳÛáõÙ ¿ ³ñ¨»ÉÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÇ Ñ³ïí³ÍáõÙ Ñéá-
Ù»³Ï³Ý ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ ³×Á4: γÛëñáõÃÛ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ

1
îíÛ³É ¹»åùáõÙ ÜáÙáëÁ, ݳ˨³é³ç, å»ïù ¿ ѳëÏ³Ý³É áñå»ë ù³Õ³-
ù³ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ñ³óáõÛó, ³ß˳ñѳϳñ·։ Üáñ³·áõÛÝ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Û¹
ÇÙ³ëïáí §ÝáÙáë¦ ï»ñÙÇÝÁ ³é³çÇÝÝ û·ï³·áñÍ»É ¿ ³ß˳ñѳù³Õ³ù³-
ϳÝáõÃÛ³Ý §Ñ³ÛñÁ¦՝ ѳÛïÝÇ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý Çñ³í³µ³Ý γñÉ ÞÙǹïÁ (1888–
1985):
2
ÈÇÙ»ë (ɳï. Limes՝ µ³Å³Ý³ñ³ñ ·ÇÍ, »½ñ³·ÇÍ, ë³ÑÙ³Ý, Ù³ñ·) ÐéáÙáõÙ
ÑáÕ³µ³Å³Ý ë³Ñٳݳ·ÇÍ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ Ñ³ïϳóí³Í ÑáÕ³Ù³ë»ñÇ
ÙÇç¨: ÐéáÙ»³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ÉÇÙ»ë ëÏë»ó Ïáãí»É ݳ¨
å»ïáõÃÛ³Ý ³Ùñ³óí³Í ë³Ñٳݳ·ÇÍÁ՝ å³Ñ³Ï³ÛÇÝ ³ßï³ñ³ÏÝ»ñáí ³Ùñ³-
óí³Í µÝ³·ÇÍÁ, áñÁ å³ßïå³ÝáõÙ ¿ÇÝ ë³Ñٳݳå³Ñ-É»·»áÝ»ñÝ»ñÁ: ÈÇÙ»ëÇ
ѳٳϳñ·Ç Ù»ç ÙïÝáõÙ ¿ñ µ³ñ»Ï³ñ·í³Í ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ, ½ÇÝíáñ³Ï³Ý
׳ٵ³ñÝ»ñÇ ¨ ³½¹³Ý߳ݳÛÇÝ å³Ñ³Ï³Ï»ï»ñÇ ó³ÝóÁ:
3
Колосовская Ю. К., Рим и мир племен на Дунае I – IV в. н. э. М.: Наука, 2000, с. 158–
185.
4
Ле Боэк Я. Стратегия римской армии. Постоянный лагерь / Римская армия эпохи
Ранней Империи. Перевод: М. Н. Челинцева. М.: Российская политическая
79
³ñ¨»ÉÛ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ý íñ³ ³í»ÉÇ ù³Ý áñ¨¿ ³ÛÉ ï»Õ å³Ûٳݳ-
íáñí³Í ¿ñ ï»Õ³ÝùÇ é»ÉÇ»ýÇ ¨ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ·áñÍáÝáí5£ Ø»ñÓ»÷-
ñ³ïÛ³Ý ÉÇÙ»ëÇó ¹»åÇ ÑÛáõëÇë-³ñ¨»Éù ·ïÝíáõÙ ¿ñ Ø»Í Ð³ÛùÇ
ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ: ö³é³íáñ ³ÝóÛ³É áõÝ»óáÕ Ð³Ûáó å»ïáõÃÛáõ-
ÝÁ ²ñß³ÏáõÝÇÝ»ñÇ ·É˳íáñáõÃÛ³Ùµ í³ñáõÙ ¿ñ ¹»é¨ë ݳËáñ¹ª
²ñï³ßÇëÛ³Ý ³ñù³Û³ï³Ý ÏáÕÙÇó Ù߳ϳͪ ÐéáÙÇ ¨ ä³ñèëï³-
ÝÇ ÙÇç¨ áõųÛÇÝ Ñ³ßí»ÏßéÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
»¨ äáÙå»áëÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó г۳ëï³ÝÁ §ÑéáÙ»³Ï³Ý ÅáÕá-
íñ¹Ç ¹³ßݳÏÇó ¨ µ³ñ»Ï³Ùݦ ¿ñ, ë³Ï³ÛÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ïáÑÙÇÏ
³í³·³ÝÇÝ, Å³Ù³Ý³Ï ³é ųٳݳÏ, ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ñ ѳϳÑ-
éáÙ»³Ï³Ý Áݹí½áõÙÝ»ñ, »ñÏñÇó ÐéáÙÇ ¹ñ³ÍáÝ»ñÇÝ ¨ ·áñͳϳÉ-
Ý»ñÇÝ íï³ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí£ ²ÛëåÇëáí, ѳÛáó ٻͳٻÍÝ»ñÁ ³ñ-
ï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ÏáÕÙݳÏóáõÃÛáõÝÁ ³í³Ý¹³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»-
ñÇÝ:
ÈÇÙ»ëÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ »½ñ³·ÇÍÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ä³Õ»ëïÇÝÁ, êÇ-
ñÇ³Ý ¨ öÛáõÝÇÏÇ³Ý Çñ³ñÇó ³Ýç³ïáÕ ³Ý³å³ïáí, áñáÝó ëñ-
ïáõÙ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ù³ñ³í³Ý³ÛÇÝ ù³Õ³ù ä³ÉÙÇñ³Ý6£ ²ÛÝ í»ñ³-
ÑëÏáõÙ ¿ñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ µáÉáñ é³½Ù³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý
ß÷áõÙÝ»ñÁ£ Ðݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ãáõݻݳÉáí º÷ñ³ïÇ ³ÙµáÕç »ñ-
ϳÛÝùáí Ó»éݳñÏ»É ÉÇÙ»ëÇ ßÇݳñ³ñáõÃÛáõÝÁª ÑéáÙ»³óÇÝ»ñÁ ï»-
ճϳۻóÇÝ Çñ»Ýó ½áñ³Ù³ë»ñÁ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý ³éáõÙáí ³Ù»-
ݳËáó»ÉÇ ¨ ³é³í»É ϳñ¨áñ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ7£ è³½Ù³Ï³Ý Ï³½Ù³-
Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·É˳íáñ ³é³ÝóùÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ

энциклопедия, 2001. 400 с./ http://www.roman-glory.com/le-bohec-vvedenie. 08.01.2012.


5
Isaac B. The Limits of Empire: The Roman Army in the East. Oxford: Clarendon Press,
1990; Dodgeon M. H., Lieu N. S. The Roman Eastern frontier and the Persian wars: a
documentary history. [Pt. I], AD 22–363. London [etc.]: Routledge 1991; Greatrex G., Lieu
S. The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars: [Pt. II], AD 363 – 630: a narrative
sourcebook. Routledge. 2002 – 373 p.; Sartre M. The Middle East under Rome. Cambridge
MA/London: Harvard University Press, 2005. p. 20–28.
6
Parker S., The Roman Frontier in Central Jordan. // Interim Report on the Limes Arabicus
Project, 1980–1985. BAR International Series, 340. Oxford: British Archaeological Reports,
1987; Keith G. Young. Rome's eastern trade: international commerce and imperial policy, 31
BC-AD 305. Routledge, London, New York, 2001. 209 p., p. 169–173, 223, 224; Dr.
McLaughlin R. Rome Distant East: Trade Routes to the Ancient Lands of Arabia, India and
China. London & New York: Continuum, 2010. 236 p., p. 95–97.
7
Wheeler E. L. The Army and the Limes in the East. // A Companion to the Roman Army.
Edited by Paul Erdkamp. Blackwheel Publishing Ltd., 2007, 574 p., p. 235.
80
íñ³ ¹Çñù³íáñí³Í, Çñ³ñÇó Ù»Ï ûñí³ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ ·ïÝ-
íáÕ ×³Ùµ³ñ³ÏÝ»ñÇ ¨ ï³ñ³ï»ë³Ï ³ÛÉ ½áñ³Ï³Û³ÝÝ»ñÇ ó³Ýó:
ÜáõÛÝÇëÏ ³Ù»Ý³Ù»Í ׳ٵ³ñÁ ѳßííáõÙ ¿ñ áã ³í»ÉÇ, ù³Ý »ñ»ù
É»·»áÝ8£ ²Û¹ µáÉáñ ½áñ³Ù³ë»ñÇÝ Ñ³ÝÓݳñ³ñí³Í ¿ñ í»ñ³ÑëÏ»É
é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ϳñ¨áñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ, ϳ-
ÙáõñçÝ»ñÁ, ·»ï³ÝóáõÙÝ»ñÁ, çñÑáñÝ»ñÁ£ ²Ñ³ û ÇÝãáõ ³Ù»Ýáõñ»ù
ÑéáÙ»³Ï³Ý ½ÇÝíáñÝ»ñÁ ϳéáõóáõÙ ¿ÇÝ ¹Çñù³å³Ñ ³ÙñáõÃÛáõÝ-
Ý»ñ, ¹Çï³Ï³É ³ßï³ñ³ÏÝ»ñ ¨ ÇÝŻݻñ³Ï³Ý ³ÛÉ ûµÛ»ÏïÝ»ñ: ºí,
Áëï ÁݹáõÝí³Í ϳñ·Ç, ÁÝïÇñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ ËÇï ó³ÝóÁ ÙÇ-
³íáñáõÙ ¿ñ ³Û¹ å³ßïå³Ý³Ï³Ý ѳٳϳñ·Ç ï³ñµ»ñ µ³Õ³¹-
ñ³Ù³ë»ñÁ:
ÈÇÙ»ëÁ ÙÇ ÏáÕÙÇó ³Ýó÷³Ýó å³ßïå³Ý³Ï³Ý ß³ñ³ëÛáõÝ
¿ñ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇóª µ³í³Ï³Ý Áݹ³ñÓ³Ï ÇÝï»ñ³ÏïÇí ÙÇç³í³Ûñ:
²Û¹ ÙÇç³ß˳ñѳÛÇÝ ï³ñ³ÍùáõÙ Çñ³ñ ¿ÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ï³ñµ»ñ
ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³ÝóϳóíáõÙ ïáݳí³×³éÝ»ñ, ϳï³ñ-
íáõÙ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ¨ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ ÷á˳ݳÏáõÙ: ÐéáÙÇ áÕç
å³ïÙáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ ë³ÑٳݳٻñÓ ·áïáõÙ ù³Õ³ù³Ïñó-
Ï³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñͳϳÉÝ»ñÁ É»·»áÝ»ñÝ»ñÝ ¿ÇÝ, ÇëÏ ï»Õ³Ï³Ý
¨ ϳÛë»ñ³Ï³Ý ù³Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ù»ñÓ»óÙ³Ý ·É˳-
íáñ ûç³ËÝ»ñÁª ÑéáÙ»³Ï³Ý é³½Ù³Ï³Ý ×³Ùµ³ñÝ»ñÝ áõ µÝ³Ï³-
í³Ûñ»ñÁ: гÛïÝÇ ¿, áñ ÑéáÙ»³Ï³Ý é³½Ù³Ï³Ý ×³Ùµ³ñÁ9, ÇÝã-
å»ë ¨ ÑéáÙ»³Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ10, ÑéáÙ»³Ï³Ý ѳٳϻóáõÃÛ³Ý Ûáõñû-
ñÇÝ³Ï Ù³Ýñ³Ï»ñïÝ ¿ÇÝ11£ Æñ»Ýó Ñ»ñÃÇÝ, ÑéáÙ»³Ï³Ý ë³Ñٳݳ-
ÛÇÝ å³Ñ³Ï³Ï»ï»ñÁ (vicus) ϳéáõó³å³ïíáõÙ ¿ÇÝ ÝáõÛÝ ëϽ-
µáõÝùáíª í»ñ³ñï³¹ñ»Éáí ³í³Ý¹³Ï³Ý ÑéáÙ»³Ï³Ý 鳽ٳϳÝ
׳ٵ³ñÇ ï»ëùÁ. ³ÙñáóÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ Ýëï³-
í³ÛñÝ ¿ñ (officium), Ýñ³ÝÇó áã Ñ»éáõ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ëñµ³í³ÛñÁ

8
Ibid. Chapter: Collapse and Reorganization: The Northern Theatre. p. 247.
9 êï»÷³ÝÛ³Ý ². ². ø³Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳËݹÇñÁ Ø»Í
гÛùáõÙ…, ¿ç 52:
10
Macmullen R., Roman Legion as Society. // Historia. 1984. Bd. 33, s. 440–456; Токмаков
В. Н. Армия и государство в Риме: от эпохи царей до пунических войн. М.: КДУ-264
с., 2007, с. 242.
11
Woolf G., ˝Roman peace˝ in J. Rich and G. Shipley, eds. War and society in the Roman
world. London and New York. 1993. p 171–194.
81
(sacellum - ëáíáñ³µ³ñ ÝíÇñí³Í ÚáõåÇï»ñÇÝ Ï³Ù ØÇÃñ³ÛÇÝ ¨
ÇѳñÏ»ª ϳÛë»ñ³Ï³Ý å³ßï³ÙáõÝùÇÝ, ß³ñÅ³Ï³Ý Ï³Ù ³Ýß³ñÅ
½áѳë»Õ³Ýáí)£ êñ³Ýó Ñ»ï¨áõÙ ß³é³íÕáí ¹³ë³íáñí³Í ¿ÇÝ
³ñËÇíÁ (tabularium), ½ÇݳÝáóÁ (arsenal), óáñ»ÝÇ ³Ùµ³ñÝ»ñÁ ¨
Ùûñ³ÛÇÝ å³Ñ»ëïÝ»ñÁ (horreum), ³ñÑ»ëï³ÝáóÝ»ñÁ (fabrica) ¨
½ÇÝíáñ³Ï³Ý µáõųñ³ÝÁ (valetudinarium), Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ íñ³-
ÝÇ (praetorium) »ñÏáõ ÏáÕÙáõÙ ·ïÝíáõÙ ¿ÇÝ µ³ñÓñ³ëïÇ׳Ý
ëå³Ý»ñÇ ïÝ»ñÁ ¨ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ½áñ³ÝáóÝ»ñÁ (scamnum)£ ÆëÏ
׳ٵ³ñÇ å³ñëåÇó ³ÛÝ ÏáÕÙª ³Õ³Õ³ÏáõÙ ¿ñ ˳éÝÇ׳ճÝç ϳ-
ݳµÁ12 (canabae)ª Ù³Ýñ ³é¨ïñ³Ï³Ý Ïñå³ÏÝ»ñÇ, ï³Õ³í³ñÝ»-
ñÇ áõ å³Ý¹áÏÝ»ñÇ µ³íÇÕÝ»ñáõÙ, ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í ׳ٵ³ñÇ Ñ³-
ϳå³ïÏ»ñÁ, áñÝ ³ÝËáõë³÷»ÉÇáñ»Ý å³É³ñáõÙ ¿ñ Ûáõñ³ù³Ý-
ãÛáõñ ³Ùñáó13£
PAX ROMANA-Ç ³é³Ýóù³ÛÇÝ ï³ññ»ñÇó ¿ñ ë³ÑٳݳٻñÓ
½ÇÝíáñ³Ï³Ý ³í³ÝÝ»ñÇ Ë³Ûï³µÕ»ï µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ£ ²Û¹ Ù³ñ·Ç-
ݳɳÛÇÝ ¨ ÏÇë³Ù³ñ·ÇݳɳÛÇÝ ï³ññ»ñÁ (¼áÙµ³ñïÁ Ýñ³Ýó ³Ý-
í³ÝáõÙ ¿ñ §µ³ó³éí³ÍÝ»ñ¦)14ª ûÅïí³Í ³¹³åï³óÙ³Ý Ûáõñ³Ñ³-
ïáõÏ áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ϳ½ÙáõÙ ¿ÇÝ ë³ÑٳݳÛÇÝ ³é¨ïñ³Ï³Ý
¹³ëÇ ÙÇçáõÏÁ: ²Ýßáõßï, Ó»éÝ»ñ»óáõÃÛáõÝÁ Ëáñà ã¿ñ ݳ¨ µáõÝ
ÑéáÙ»³óÇÝ»ñÇÝ, µ³Ûó ³ÛÝ áõÝ»ñ ٳϳµáõÛÍ µÝáõÛà ¨ áõÕÕí³Í ¿ñ
µéݳ½³íÃí³Í ¨ §µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý¦ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³ñëïáõÃÛ³Ý áõ
é»ëáõñëÝ»ñÇ ßáñÃÙ³ÝÁ: ²Û¹ ϳñ·Ç ·áñͳñ³ñáõÃÛ³Ùµ ½µ³Õí»ÉÁ
ѳٳñíáõÙ ¿ñ å³ïí³íáñ áã ÙdzÛÝ Ñ»ÍÛ³ÉÝ»ñÇ ¹³ëÇ, ³Ûɨª
å³ïñÇÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ (mercatura magna, mercatura navicularia et
oneria)15: ´³ñµ³ñáëÝ»ñÇ ¨ ³Ûɳ½·ÇÝ»ñÇ Ñ»ï ³é¨ïáõñÁ, ѳï-
ϳå»ëª Ù³Ýñ³Í³Ë ¨ Ù³ÏáõÛù³ÛÇÝ (mercatura tenuis ϳÙ

12
Hanel N. Canabae, and vici. The Archeological Evidence. // A Companion to the Roman
Army… p. 395–415.
13
Macmullen R., Soldier and Civilian in the Late Roman Empire. Cambridge (Mass.), 1963;
Davies K.W. Service in the Roman Army / Ed. by D. Breeze and V. A. Maxfield. New York:
Colombia UP, 1989.
14
Зомбарт В. Буржуа: Этюды по истории духовного развития современного
экономического человека. Пер. с нем./ Ин-т социологии. М.: Наука, 2005. 443 с.
(Серия “Социологическое наследие”). с. 357.
15
²Û¹ ϳñ·Ç ·áͳñ³ñÝ»ñÇó ¿ÇÝ ûñÇÝ³Ï Îñ³ëáëÁ ¨ ÎÇÏ»ñáÝÁ։
82
mercatura institoria), ÑéáÙ»³óÇÝ»ñÇ ³ß˳ñÑÁÝϳÉÙ³Ý ï»ë³Ý-
ÏÛáõÝÇó ³í³Ý¹³µ³ñ ѳٳñíáõÙ ¿ñ áã å³ïí³µ»ñ16£ ÐéáÙ»³óÇ-
Ý»ñÇ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ ³é¨ïñÇ ¨ Ù³Ýñ ·áñͳñ³ñáõÃÛ³Ý Ýϳï-
ٳٵ ß³ï å³ïÏ»ñ³íáñ ³ñï³Ñ³Ûï»É ¿ ÎÇÏ»ñáÝÁ. §Æ٠ϳñÍÇ-
ùáí, ³é¨ïáõñÁ »Ã» ã³ñãÇ³Ï³Ý ¿ (³ÛëÇÝùݪ Ù³Ýñ³Í³Ë, º.Ø.),
³å³ ·é»ÑÇÏ ¿, ë³Ï³ÛÝ Ëáßáñ ³é¨ïáõñÁ, áñÝ Áݹ·ñÏáõÙ ¿ µáÉáñ
»ñÏñÝ»ñÁ ¨ ѳٳß˳ñѳÛÇÝ ßáõϳÛÇó ³åñ³ÝùÝ»ñ ¿ ѳëóÝáõÙ,
áñå»ë½Ç ³é³Ýó ˳µ»Éáõ ¨ ³ãùÇÝ Ãá½ ÷ã»Éáõ ³ÛÝ µ³ßËÇ µÝ³-
ÏÇãÝ»ñÇ Ù»ç, µÝ³í ãå»ïù ¿ µáÉáñáíÇÝ µ³ó³é»É¦ ("Mercatura
autem, si tenuis est, sordida putanda est, sin magna et copiosa,
multa undique apportans, multaque sine vanitate impertiens, non
est admodum vituperanda" (Cicero De Officiis, I. 151): Ø»Ïݳµ³-
Ý»Éáí ³Ûë ¹ñí³·Áª ¼áÙµ³ñïÁ Ñ»·ÝáõÙ ¿. §ÆÙ ï»ñÙÇݳµ³Ýáõ-
ÃÛ³Ùµª ÉÇÝ»É Ó»éݳñϳï»ñ-³ß˳ñÑ³Ï³É ¹³ ¹»é áãÇÝã, ë³Ï³ÛÝ
ÉÇÝ»É Ó»éݳñϳï»ñ-³é¨ïñ³Ï³Ýª Çñ»Ý ·áÝ» ÙÇ ùÇã ѳñ·áÕ
Ù³ñ¹áõ ѳٳñ áõÕÕ³ÏÇ ³ÝÁݹáõÝ»ÉÇ ¿¦17£
²Û¹ å³ï׳éáí ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï ·áñͳñ³ñáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³ó-
Ý»Éáõ Çñ³íáõÝùÁ ÑéáÙ»³óÇÝ»ñÁ, ³é³Ýó ³÷ëáë³ÝùÇ, í³ñӳϳ-
ÉáõÃÛ³Ý ¿ÇÝ Ñ³ÝÓÝáõÙ ³ÛÉ»ñÏñ³óÇÝ»ñÇÝ: ì»ñçÇÝÝ»ñë, ³Ù»ÝÇó
ѳ׳Ë, ÑéáÙ»³Ï³Ý ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ûï³ñ»ñÏñ³óÇ-
Ý»ñ ϳ٠å»ñ»·ñÇÝÝ»ñ ¿ÇÝ (peregrinos, quibus commercium datum
estª Ulp. Fr. XIX. 4), ³½³ïí³Í ëïñáõÏÝ»ñ ¨ ³ÛÉù, áñáÝù í³ñÓ³-
Ï³É»É Ï³Ù ·Ý»É ¿ÇÝ µ³Ý³ÏáõÙ ³é¨ïáõñ í³ñ»Éáõ ¨ áõñÇß ·áñÍáõ-
Ý»áõÃÛáõÝ Í³í³É»Éáõ Çñ³íáõÝù£ ÖÇßï ¿, áñå»ë ûñ»Ýù, ³Û¹ ëïá-
ñ³Ï³ñ· Ó»éÝ»ñ»óÝ»ñÝ Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ
¿ÇÝ å³ïñáÝÝ»ñǪ ³½Ýí³ïáÑÙ ¨ ³½¹»óÇÏ ÑéáÙ»³óÇÝ»ñÇ Ñáí³-
ݳíáñáõÃÛ³Ý Ý»ñùá:
²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ÑéáÙ»³Ï³Ý ¨ áã ÑéáÙ»³Ï³Ý ³ß˳ñÑÝ»ñÇ
ÙÇç¨ Ù³Ýñ³Í³Ë Ù³ÏáõÛù³ÛÇÝ ³é¨ïáõñÁ ͳÕÏáõÙ ¿ñ: ê³ÑÙ³-
ݳµÝ³Ï ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÁ, ³ÝÏ³Ë Í³·áõÙÇó, û·ïíáõÙ ¿ÇÝ Ûáõ-

16
Van Houndt T., Myricae: essays on neo-Latin literature in memory of Jozef IJsewijn.
Edited by Sacré D., Tournoy G. // Supplementa Humanistica Lovaniensia 16. Leuven
University Press, 2000. p. 98.
17
Зомбарт В., ук. соч., с. 163.
83
ñûñÇÝ³Ï ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛ³Ý ³ñïáÝáõÃÛáõÝÇó, ÇÝãå»ë ÑéáÙ»³-
Ï³Ý ½ÇÝíáñÝ»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É Ýñ³Ýó ÃßݳÙÇÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: ì³×³-
é³Ï³ÝÝ»ñÝ ³½³ï ¹»·»ñáõÙ ¿ÇÝ Ã»° ÑéáÙ»³Ï³Ý Ùßï³Ï³Ý µ³-
ݳϳï»ÕÇÝ»ñáõÙ, û° å³ï»ñ³½ÙáÕ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ý»ñÇ ×³Ùµ³ñ-
Ý»ñáõÙ: Üñ³Ýù ·ÝáõÙ ¿ÇÝ ½ÇÝíáñÝ»ñÇó é³½Ù³í³ñÁ, ¨, ³Ù»Ý³-
ϳñ¨áñÁª é³½Ù³·»ñÇÝ»ñÇÝ, áñáÝó, ÙÇÝ㨠³½·³Ï³ÝÝ»ñÇó ѳ-
Ù³å³ï³ëË³Ý ·É˳·ÇÝ ëï³Ý³ÉÁ, å³ÑáõÙ ¿ÇÝ Ñ³ïáõÏ ³ñ·»-
ɳ׳ٵ³ñÝ»ñáõÙ£ öñϳ·ÇÝ ãëï³Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ ·»ñÇÝ»ñÇÝ í³-
׳éáõÙ ¿ÇÝ ëïñáõÏÝ»ñÇ ßáõϳݻñáõ٠ϳÙ, Ýñ³Ýó áã åÇï³Ý»ÉÇ-
áõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ³½³ï ³ñÓ³ÏáõÙ£ ²Ý³ñ·»É ³é¨ïáõñ Çñ³Ï³-
ݳóÝ»Éáõ ѳٳñ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ Ñ³×³Ë ÏÝùáõÙ ¿ÇÝ ÑÛáõñÁÝ-
ϳÉáõÃÛ³Ý Ý³ËÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³Ûݳ·ñ»ñ, áñáÝù ³Ùñ³åݹ»Éáõ
ѳٳñ å³ÛٳݳíáñíáÕ ÏáÕÙ»ñÁ ÷á˳ݳÏíáõÙ ¿ÇÝ ÑÙ³ÛÇÉÝ»-
ñáí ¨ ï»ëë»ñ³Ý»ñáí£
¸»é¨ë ÑÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó ³é¨ïáõñÁ ÙÇßï ½áõ·ÁÝóó ¿ñ
å³ï»ñ³½ÙÇÝ, ¨ Ñ³×³Ë Ñ»Ýó å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÝ ¿ÇÝ ËóÝáõÙ
³é¨ïñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÙÇç¨: ÐÝ»ñÁ ß³ï É³í ¿ÇÝ
ѳëϳÝáõÙ ³é¨ïñÇ ¨ å³ï»ñ³½ÙÇ ³Ûë ϳåÁ: âϳñáճݳÉáí
Ïéíáí Ýí³×»É ¨ ÑéáÙ»³Ï³Ý åñáíÇÝódzÛÇ í»ñ³Í»É áñ¨¿ »ñÏÇñ,
ÑéáÙ»³óÇÝ»ñÁ ·áñÍÇ ¿ÇÝ ¹ÝáõÙ ¹Çí³Ý³·ÇïáõÃÛáõÝÁ. Ýñ³Ýù,
³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ, ѳϳé³Ïáñ¹ÇÝ ëïÇåáõÙ ¿ÇÝ ÏÝù»É Çñ»Ýó ѳ-
Ù³ñ Ýå³ëï³íáñ ³é¨ïñ³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñ»ñ, áñáÝù ½³Ý³½³Ý
³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ÇÝ Ý³Ë³ï»ëáõÙ Çñ»Ýó ·áñͳñ³ñÝ»ñÇ Ñ³-
Ù³ñ (Romani duces semper in bellis commercium habuere curramª
Plin. NH. XXVI. 9)£ ²é¨ïáõñÁ ÑéáÙ»³óÇÝ»ñÁ ¹Çï³ñÏáõÙ ¿ÇÝ áñ-
å»ë ÏÇë³ÝÏ³Ë »ñÏÇñÝ Çñ»Ýó »ÝóϳÛáõÃÛ³Ý ï³Ï ³éÝ»Éáõ »ñ-
ϳñ³Å³ÙÏ»ï, µ³Ûó ³ñ¹Ûáõݳí»ï ÙÇçáó£ ÐéáÙÇ ³ñï³ùÇÝ ù³-
Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÃÇñ³Ë »ñÏÇñÝ ³é¨ïñÇ ÙÇçáóáí, ³ëïÇ׳ݳ-
µ³ñ, Ý»ñù³ßíáõÙ ¿ñ ÑéáÙ»³Ï³Ý ѳÙÁݹ·ñÏáõÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ß³-
Ñ»ñÇ ¨ Çñ³í³Ï³Ý ¹³ßïÇ Ñ³Ù³ÍÇñÇ Ù»ç18£ Ð³×³Ë å»ïáõÃÛ³Ý
Édzϳï³ñ µéݳ½³íÃÙ³ÝÁ ݳËáñ¹áõÙ ¿ñ í»ñçÇÝÇë ßáõϳݻñÇ
Ýí³×áõÙÁ: àõëïÇ ÑéáÙ»³Ï³Ý ·áñͳñ³ñÝ»ñÇ ¨ í³×³é³Ï³ÝÝ»-

18
Young G. K., Rome's Eastern Trade: International Commerce and Imperial Policy, 31 BC
– AD 305. London: Routledge, 2001.
84
ñÇ Ýϳïٳٵ ³ï»ÉáõÃÛáõÝÁ å³Ûٳݳíáñí³Í ¿ñ ÑéáÙ»³Ï³Ý
·áñÍáõÝÛ³ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÏáÕÙÇó §µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý¦ »ñÏñÝ»ñÇ ßáõϳ-
Ý»ñÇ ³·ñ»ëÇí Ýí³×ٳٵ ¨ ï»Õ³Ï³Ý ·áñͳñ³ñÝ»ñÇÝ ßáõϳÛÇó
¹áõñë ÙÕ»Éáõ ÝÏñïáõÙÝ»ñáí£
ÆÝã Ëáëù, ÉÇÙ»ëÇ íñ³ ¨ ѳïϳå»ë ÉÇÙ»ëÇó ³ÛÝ ÏáÕÙ
³é¨ïáõñÁ ϳåí³Í ¿ñ Ù»Í éÇëÏ»ñÇ Ñ»ï ¨ ѳٳñíáõÙ ¿ñ íï³Ý-
·³íáñ: ÐéáÙ»³Ï³Ý í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý
»ñ³ßËÇùÝ»ñÁ ѳÛóáõÙ ¿ÇÝ áã ÙdzÛÝ ¨ áã ³ÛÝù³Ý »ñÏñÇ Çß˳Ýáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇó áõ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇó, ³ÛÉ, ÙÇ·áõó» ³í»ÉÇ Ñáõë³ÉÇ áõ
ù³Õ³ù³Ï³Ý ѳٳíÇ׳ÏÇó (ÏáÝÛáõÝÏïáõñ³) ³ÝÏ³Ë Ù»Ñ»Ý³-
Ï³Ý áõÅ»ñÇó: ²Ñ³ û ÇÝãáõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïáõñÁ ÉÇÙ»ëÇ íñ³
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ñ ѳïáõÏ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ Ñáí³Ýáõ Ý»ñùá:
ÐÛáõñÁÝÏ³É ÚáõåÇï»ñÁ ¨ ØÇÃñ³Ýª áñå»ë ²ñ¨»ÉÛ³Ý ÉÇÙ»-
ëÇ ÑÛáõñÁÝϳÉáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ å³ßïå³Ý: ¶áñͳñ³ñÝ»-
ñÇ ¨ ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ï³ñ¨áñ »-
ñ³ßËÇùÝ»ñÇó ¿ñ ÑÛáõñÁÝϳÉáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÁ, í»ñçÇÝë, ëáíá-
ñ³µ³ñ å³ï»ñ³½ÙÇ Ñ»ï¨³Ýù ¿ñ: ÐÛáõñÁÝϳÉáõÃÛ³Ý áõËï ÏÝù»-
Éáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ å³ñï³¹Çñ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ ¨ å»Ý³ï-
Ý»ñÇ íϳÛí³Í »ñ¹Ù³Ý ³ñï³ë³ÝáõÙÁ: ÐÛáõñÁÝϳÉáõÃÛáõÝÁ ·áñ-
ÍáõÙ ¿ñ Ë³Õ³Õ Å³Ù³Ý³Ï, µ³Ûó, ûñÇݳÏ, ÇÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿ سñ-
ÏdzÝáëÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÇó19, ÝáõÛÝÇëÏ å³ï»ñ³½ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï §û-
ï³ñ³Ï³Ý¦ ÙÇçÝáñ¹-³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ÝáõÛÝ ³íÛáõÝáí ß³ñáõݳ-
ÏáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ:
Ðݳ·ÇïáõÃÛ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñáí ѳí³ëïí³Íª ³ÝïÇÏ Ñ»ÕÇݳÏ-
Ý»ñÇ µ³½Ù³ÃÇí ѳÕáñ¹áõÙÝ»ñÁ íϳÛáõÙ »Ý, áñ ѳÝñ³å»ï³-
Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ ¨ åñÇÝóÇå³ïÇ ûñáù ÑÛáõñÁÝϳÉáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇ-
ïáõïÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ÑéáÙ»³Ï³Ý ѳٳÛÝùÇ ·É˳íáñ ³ëïí³Í
ÚáõåÇï»ñÇ (Juppiter Hospitalis)20 Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ý Ý»ñùá: ÐÛáõ-

19 §ØÇÝã ûñ»ñë ³ëáñÇÝ»ñÇ Ù»ç ³åñáõÙ ¿ ·áñÍÇ Ñ³Ý¹»å ³ÛÝåÇëÇ µÝ³ÍÇÝ


»é³Ý¹, áñ ѳÝáõÝ ß³ÑÇ Ýñ³Ýù ßñçáõÙ »Ý µáÉáñ »ñÏñÝ»ñÁ, ¨ ³é¨ïñÇ Ñ³Ý¹»å
Ýñ³Ýó áõÝ»ó³Í ÙáÉáõóùÝ ³ÛÝù³Ý Ù»Í ¿, áñ Ýñ³Ýù ³Ù»Ý ï»Õ՝ ÐéáÙ»³Ï³Ý
ϳÛëñáõÃÛ³Ý Ý»ñëáõÙ, ¨՛ å³ï»ñ³½ÙÇ, ¨՛ Ïáïáñ³ÍÇ, ¨՛ ëå³ÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï
Ó·ïáõÙ »Ý ѳñëï³Ý³É¦ (ï»՛ë Зомбарт В. ук. соч., с. 141).
20
Richmond I. Roman Legionaries at Corbridge, their Supply-base, Temples, and Religious
cults // Archaeologia Aeliana. 1943. 21. 4th series. p. 149–214; Idem. The Roman Army and
85
ñÁÝϳÉáõÃÛ³Ý Ù»ñÅáõÙÁ ѳí³ë³ñ³½áñ ¿ñ §Ð³í³ï³ñÙáõÃ۳ݦ
»ñ¹Ù³Ý ¹ñÅÙ³ÝÁ, áñÁ ëáíáñ³µ³ñ ï³ÉÇë ¿ÇÝ ÑÛáõñÁÝϳÉáõÃÛ³Ý
áõËï ÏÝù»ÉÇë£ ºñ¹Ùݳ½³ÝóáõÃÛáõÝÁ å³ïÅíáõÙ ¿ñ ÑéáÙ»³Ï³Ý
ѳٳÛÝùÇ ÏáÕÙÇó, ù³ÝÇ áñ ѳٳñíáõÙ ¿ñ §ëñµ³½³Ý ûñ»ÝùǦ
˳ËïáõÙ£ ÐéáÙ»³Ï³Ý ÁÝϳÉáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ §³ëïí³Í³ÛÇÝ
Çñ³íáõÝùÁ¦ (Fas) ³Ýù³Ïï»ÉÇ ¿, ݳ˨³é³ç, Çñ ëñµ³½³Ý, ٻѻ-
Ý³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ å³ï׳éáí, ù³Ý½Ç ³ÛÝ Ý»ñßÝãí³Í ¿ñ ³ëïí³Í-
Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó ¨ Ýñ³Ýó ϳÙùÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ ¿, ÙÇÝã¹»é ù³-
Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÁ (Jus) ë³ÑÙ³Ý»É »Ý Ù³ñ¹ÇÏ ¨ ³ÝÑñ³-
Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõ٠ϳñáÕ »Ý ÷á÷áËáõÃÛ³Ý »ÝóñÏí»É£ ²Û¹
·³Õ³÷³ñÝ ³Ù÷á÷ ³ñï³Ñ³Ûïí»É ¿ úñÇ·»ÝáëÇ Ñ»ï¨Û³É ¹ñáõÛ-
ÃÇ Ù»ç. "Fas lex divina, jus lex humana est" (Isidor. Orig. V. 2)£
ÐéáÙ»³óÇÝ»ñÇ ÏñáÝ³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ,
áõËïÇ ëñµáõÃÛáõÝÝ áõ ³Ý¹ñÅ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ϳåí³Í ¿ñ üǹ»ë
(Fides) ѳëϳóáõÃÛ³Ý ³ëïí³Í³ÛÇÝ µÝáõÛÃÇ Ñ»ï21£ ²ÛÝ Í³·áõÙ ¿
ݳËÝÇÝ»ñÇ ÏñáÝ³Ï³Ý ëáíáñáõÛÃÝ»ñÇó (mos majorum,
consuetudo): ²Ûë »ñ¹Ù³Ý ѳí³ï³ñÙáõÃÛ³Ý ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝÁ
Ñݳ·áõÛÝ Í³·áõÙ áõÝ»ñ ¨ »ñÏñå³·íáõÙ ¿ñ ¹»é ³ÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»-
ñáõÙ, »ñµ ÐéáÙáõ٠ǵñ¨ ûñ»Ýù ·áñÍáõÙ ¿ÇÝ Ý³ËÝÛ³ó ëáíáñáõÛÃ-
Ý»ñÁ (iure earn legibus ас moribus de integro condere parat) (Liv.
1.19.1)22£ ²Ûë ³Ù»ÝÇó ϳñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ ÑÛáõñÁÝϳÉáõÃÛáõ-

Roman Religion // Bulletin of the John Rylands Library. Manchester, 1963. 45. p. 185–197;
Speidel M. The Religion of Juppiter Dolichenus in the Roman Army. Leiden, 1977, etc.
21
üǹ»ë (гí³ï³ñÙáõÃÛáõÝ) ¹ÇóáõÑÇÝ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ñ ÐéáÙÇ Ïñáݳµ³ñá۳ϳÝ
ÑÇÙáõÝùÝ»ñÇ ¨ ѳٳϻó³Ï³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÇ å³Ñ³å³Ý։ äÇ»ï³ëÇ (³ëïí³Í-
Ý»ñÇ, ѳÛñ»ÝÇùÇ ¨ ÍÝáÕÝ»ñÇ ³éç¨ å³ñïùÇÝ Ñ³í³ï³ñÙáõÃÛ³Ý ³ëïí³Íáõ-
ÃÛáõÝ) Ñ»ï ÙdzëÇÝ üǹ»ëÁ ѳٳñíáõÙ ¿ñ »ñ¹Ù³Ý å³Ñ³å³Ý, ݳËÝÛ³ó
ûñ»ÝùÝ»ñÇ ¨ ³í³Ý¹³Ï³Ý ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½áñ³íÇ· (Polyb. VI 56, 14):
üǹ»ëÁ ë»ñï ϳåí³Í ¿ñ »ñ¹Ùݳå³Ñ ÚáõåÇï»ñ ¸áÉÇù»ÝÇ ¨ í»ñçÇÝÇë
Ï»ñå³ñÇ Ñ»ï ÙdzÓáõÉí³Í ѳí³ï³ñÙáõÃÛ³Ý ¹Çó ¸Çáë üǹÇáõëÇ (Dius Fidius,
Dius Fidus), ÇÝãå»ë ݳ¨՝ foedus (§¹³ßÇÝù¦, §áõËï¦) ѳëϳóáõÃÛ³Ý Ñ»ï։ ²ÛÝ
Ù»Í Ñ³Ý¹Çë³íáñáõÃÛ³Ùµ ÏÝùíáõÙ ¿ñ ý»ódzÉÝ»ñÇ (ɳï՝ fetiales, ÑéáÙ»³Ï³Ý
ùñÙ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹) ³í³·Ç ¨ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ ÙÇ稪 áõÕ»ÏóíáõÙ ³ñÛáõÝáï
½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí (Liv. I 24, 6): ÐéáÙáõÙ, üǹ»ëÇ ï³×³ñáõÙ, γåÇïáÉÇáõÙÇ
íñ³, å³ÑíáõÙ ¿ÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñ»ñ ¨ ÷³ëï³ÃÕûñ: γÛëñáõÃÛ³Ý
ųٳݳϳßñç³ÝáõÙ üǹ»ëÁ Ñ³×³Ë å³ïÏ»ñíáõÙ ¿ñ ¹ñ³ÙÝ»ñÇ íñ³ ûñÇݳÏ՝
ú·áëïáëÇ üǹ»ë, ½áñ³µ³Ý³ÏÇ üǹ»ë, ѻͻɳ½áñÇ üǹ»ë ¨ ³ÛÉÝ:
22
Колосовская Ю. К. Гостеприимство как право народов древнего Рима // Закон и
86
ÝÁª ÉÇÝ»Éáí ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñÙ³Ý Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙ, ëÏǽµ
¿ ³éÝáõÙ ³ñ˳ÛÇÏ Ý³Ñ³å»ï³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇó23£ ÐÛáõñÁÝ-
ϳÉáõÃÛ³Ý áõËïÁ ÏÝù»Éáõó ß»ßïÁ, ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ, ¹ñíáõÙ ¿ñ íë-
ï³ÑáõÃÛ³Ý ¨ ¹³ßÇÝùÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ×ß·ñÇï ¨ µ³ñ»ËÇÕ× Ï³-
ï³ñÙ³Ý íñ³. ¹³ ³í»ÉÇ ß³ï ³éÝãíáõÙ ¿ñ µ³ñá۳ϳÝ, ù³Ý
Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇÝ:
ê³Ï³ÛÝ, ³ñ¹»Ý åñÇÝóÇå³ïÇ ¹³ñ³ßñç³ÝáõÙ, ÑéáÙ»³Ï³Ý
³í³Ý¹³Ï³Ý Ïñáݳµ³ñáÛ³Ï³Ý ÁÝϳÉáõÙÝ»ñÇ ù³Ûù³ÛÙ³ÝÁ ½áõ-
·ÁÝóóª üǹ»ëÇ ¨ ³ñ˳ÛÇÏ ³ÛÉ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ å³ßï³ÙáõÝùÁ ëÏ-
ëáõÙ ¿ ¹áõñë ÙÕí»É ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÝ áõÝ»óáÕ ³ñ¨»-
ɳѻÉÉ»ÝÇëï³Ï³Ý ³ëïí³ÍÝ»ñÇ å³ßï³ÙáõÝùÇ ÏáÕÙÇó: лÉÉ»-
ÝÇëï³Ï³Ý ³ëïí³ÍÝ»ñÁ, ÉÇÝ»Éáí áã å³Ï³ë ÑÇÝ, ù³Ý ÑéáÙ»³-
ϳÝÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³í»ÉÇ µ³ñ¹ ¿ÇÝ ¨ ѳٳ¹ñ³Ï³Ý, ù³ÝÇ áñ
³í»ÉÇ ½³ñ·³ó³Í ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇ Ñ³-
Ù³ÓáõÉÙ³Ý ³ñ·³ëÇù ¿ÇÝ24£ ÆѳñÏ», ÝáõÛÝÇëÏ ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá Ñéá-
Ù»³Ï³Ý ÏñáÝ³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ í»ñ³åñáõϳÛÇÝ Ó¨áí
ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ÇÝ ·á۳層É, ³ÛÝ ¿É µ³í³Ï³Ý »ñϳñ, ÁݹÑáõå
ÙÇÝ㨠ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³ÕóݳÏÁ ÐéáÙáõÙ: ²í»ÉÇݪ áñáß
³í³Ý¹³Ï³Ý ÑéáÙ»³Ï³Ý ¹Çó»ñÇ å³ßï³ÙáõÝùÁ å³Ñå³ÝáõÙ ¿
³ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ÝáõÛÝÇëÏ ëÏëáõÙ ¿ ³ÏïÇí ¹»ñ Ë³Õ³É áÕç

обычай гостеприимства в античном мире. Доклады конференции. М.: ИВИ РАН. –


1999, с. 56.
23
§Ð³í³ï³ñÙáõÃ۳ݦ å³ïíÇÝ ïáݳϳï³ñáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³Ý»É ¿ñ ÜáõÙ³Ý:
öɳÙÇÝáëÝ»ñÁ üǹ»ëÇÝ ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõó»Éáõ ѳٳñ, ųٳÝáõÙ ¿ÇÝ
÷³Ï Ódzϳéùáí: ¼áѳµ»ñáõÃÛáõÝÁ ϳï³ñíáõÙ ¿ñ ÙÇÝ㨠ٳïÝ»ñÁ å³ñáõñ³Í
³ç Ó»éùáí (Serv. Verg. Aen. III 608), Ç Ýß³Ý ³ÛÝ µ³ÝÇ, áñ ѳí³ï³ñÙáõÃÛáõÝÁ
å»ïù ¿ å³Ñå³ÝíÇ, ³ÛÝ ëáõñµ ¿ ¨ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ ëáõñµ ÙÝ³É ÝáõÛÝÇëÏ Ó»éù
ë»ÕÙ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï (Liv. 1.21.4)։ ²ç Ó»éù»ñÇ ÙdzóáõÙÁ (áñ Ñ³×³Ë Ï³ñ»ÉÇ ¿
ï»ëÝ»É üǹ»ëÁ å³ïÏ»ñáÕ ¹ñ³ÙÝ»ñÇ íñ³) ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ ¿ñ ѳí³ï³ñÙáõ-
ÃÛáõÝ ÏÝùí³Í áõËïÇÝ, ¹³ßݳ·ñÇÝ:
24
Dumézil G. Mithra-Varuña. Essai sur deux représentations indo-européennes de
lasouveraineté. Paris, 1940; Schmidt H.-P. Indo-Iranian Mitra Studies: The State of the
Central Problem // Études Mithriaques. Acta Iranica 17 (далее: ÉМ). Leiden, 1978. p. 345–
93; Gonda J. The Vedic God Mitra (Orientalia Rheno-Traiectina, Vol. XIII). viii, 147pp.
Leiden: E. J. Brill, 1972; Idem Mitra and Mitra, the Idea of "Friendship" in Ancient India //
Indologica Taurinensia 1, 1973. P. 71–107; Thieme P. Mithra in the Avesta // Études
Mithriaques (այնուհետ՝ ÉM) (Acta Iranica 17). Leiden, 1978. p. 501–510; Маргарян Е. Г.
Трансформация митразма в эллинистическую эпоху (Иран, Армения, Коммагена, Рим)
// Иран-наме Научный востоковедческий журнал. № 3 (19), 2011. с. 78–110.
87
ϳÛëñáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ£ ´³Ûó ¹³ ÇѳñÏ» Ñݳñ³íáñ ¹³ñÓ³í
³Û¹ ³í³Ý¹³Ï³Ý ÑéáÙ»³Ï³Ý å³ßï³ÙáõÝùÝ»ñÇ ¿áõûݳϳÝ
÷á˳ϻñåÙ³Ý ¨ Ñ»ÉÉ»ÝÇëï³Ï³Ý µÝáõÛà ëï³Ý³Éáõ ßÝáñÑÇí£ ºí
Çñáù, Ñ»ÉÉ»ÝǽÙÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí ³é³ÝÓÇÝ ÑÇÝ ÑéáÙ»³-
Ï³Ý ³ëïí³ÍÝ»ñÇ §³ñÛáõÝÁ Ýáñ³ó³í¦£ ²é³ÝÓÇÝ ÑéáÙ»³Ï³Ý
³ëïí³ÍÝ»ñÇ å³ßï³ÙáõÝùÝ»ñÝ áõÕÕ³ÏÇ ÓáõÉí»óÇÝ ³ñ¨»ÉÛ³Ý
å³ßï³ÙáõÝùÝ»ñÇ Ñ»ï, áñáÝù ÑéáÙ»³Ï³Ý ÙÇç³í³Ûñ ¿ÇÝ Ã³-
÷³Ýó»É ²ñ¨»ÉùÇó:
ÆÝãå»ë ¨ ϳñ»ÉÇ ¿ñ ëå³ë»É, ³Û¹ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ, ݳ˨³é³ç,
ϳåí³Í ¿ÇÝ Ù»ñÓ»÷ñ³ïÛ³Ý ë³ÑٳݳÛÇÝ ·áïáõ ³½¹»óáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ Ñ»ï: ²Ûëï»Õ, ÇÝãå»ë ¨ µáÉáñ ÑéáÙ»³Ï³Ý ÉÇÙ»ëÝ»ñáõÙ, ÑÛáõ-
ñÁÝϳÉáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ áõÝ»ñ ϳñ¨áñ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝ ¨
ϳåí³Í ¿ñ ÐÛáõñÁÝÏ³É ÚáõåÇï»ñÇ ³í³Ý¹³Ï³Ý å³ßï³ÙáõÝùÇ
Ñ»ï25£ ê³Ï³ÛÝ ³Û¹ å³ßï³ÙáõÝùÁ ï»ÕáõÙ ÓáõÉí»É ¿ñ ÝáõÛݳÝÙ³Ý
·áñͳéáõÛà áõÝ»óáÕ ³ñÇ³Ï³Ý ¨ ë»Ù³Ï³Ý ³ëïí³ÍÝ»ñÇ »ñÏñ-
å³·áõÃÛ³Ý Ñ»ï£ ²é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ¹³ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ »ñ¹Ùݳå³Ñ
³ëïí³Í ØÇÑñÇ ¨ ¸áÉÇË»Û³Ý ´³³ÉÇ26 å³ßï³ÙáõÝùÝ»ñÇÝ£ г-
Ù³ÓáõÉÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ Ó¨³íáñí»óÇÝ »ñÏáõ Ýáñ áõ ÙdzųٳݳÏ
ß³ï ÑÇÝ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ Ï»ñå³ñÝ»ñª ÚáõåÇï»ñ-¸áÉÇË»ÝáõëÇ
(ɳï.ª Dolichenus) ¨ Ýñ³ û·Ý³Ï³Ý ØÇÃñ³-лñÙ»ëÇ Ï»ñå³ñÝ»ñÁ,
áñáÝù Ñ»ï¨áõÙ ¨ å³ïÅáõÙ »Ý ÑÛáõñÁÝϳÉáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÁ
˳Ëï³Í Ù³ñ¹Ï³Ýó£ àÕç ÐéáÙ»³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ
»ñÏáõ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ å³ßï³ÙáõÝùÝ»ñÇ ï³ñ³ÍÙ³Ý ·áñÍáõÙ Ù»Í

25
Cumont F. The Oriental Religions in Roman Paganism. Chicago: The Open Court
Publishing Company, 1911; Liebeshuetz W. Continuity and Change in Roman Religion.
Oxford: Oxford University Press, 1979; Isaac B. The Limits of Empire: The Roman Army in
the East. Oxford: Clarendon Press, 1990.
26
²Û¹ ³ëïÍá Ñéã³Ï³íáñ ëñµ³í³ÛñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ÎáÙÙ³·»Ý»áõÙ՝ ç»ñÙáõÏÝ»ñÇ
µáõÅÇã çñ»ñáí ѳñáõëï ¸áÉÇË» í³ÛñáõÙ։ лÉÉ»ÝÇëï³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ ³ÛÝ Ñ³ÛïÝÇ
¿ñ áñå»ë ¸áÉÇË»Û³Ý ¼¨ë-´³³ÉÇ ëñµ³ï»ÕÇ։ ÆÝãå»ë ѳí³ëïáõÙ »Ý
³ÕµÛáõñÝ»ñÁ, ëñµ³í³ÛñáõÙ »ñÏñå³·áõÙ ¿ÇÝ ÏáåÇï ù³Ý¹³Ï³Í ¼¨ë-´³³ÉÇ
íÇÃ˳ñÇ ³ñÓ³ÝÁ։ ²Û¹ ³ëïí³ÍÁ å³ïÏ»ñí³Í ¿ñ ѳÕóٳñÙÇÝ ïÕ³Ù³ñ¹áõ
ï»ëùáí՝ Ï³Ý·Ý³Í ³Ñé»ÉÇ óÉÇ Ù»çùÇÝ։ Üñ³ ÙÇ Ó»éùáõ٠ϳñ »ñÏë³Ûñ ï³å³ñ,
ÇëÏ ÙÛáõëáí ݳ ËñÓáí ß³Ýûñ ¿ñ ï»ÕáõÙ։ гٳñÛ³ ÝáõÛÝ ï»ëùÁ, µ³Ûó ³í»ÉÇ
ÑÕÏí³Í ¨ ³í»ÉÇ Ñ³Ù»ëï ã³÷»ñáí, áõÝ»ñ ÚáõåÇï»ñÇ-¸áÉÇË»ÝáõëÇ ù³Ý¹³ÏÁ
ÐéáÙÇ Î³åÇïáÉÇáõÙÇ ï³×³ñáõÙ։ ²ÛÝ å»ïù ¿ µ»ñí³Í ÉÇÝ»ñ öáùñ ²ëdzÛÇó ϳÙ
²ëáñÇùÇó։
88
¹»ñ ˳ճóÇÝ ÎáÙÙ³·»Ý»áõÙ ¨ ѳñ¨³Ý Ù»ñÓ»÷ñ³ïÛ³Ý »ñÏñ³-
Ù³ë»ñáõÙ ½áñ³·ñí³Í ϳ٠³Ûëï»Õ »ñϳñ ï³ñÇÝ»ñ ͳé³Û³Í
ë³Ñٳݳå³Ñ ½ÇÝíáñÝ»ñÁ£
úñÇݳã³÷ ¿, áñ ųٳݳÏÇ ÁÝóóùáõÙ ØÇÃñ³ÛÇ ¨ ÏáÙÙ³-
·»ÝÛ³Ý ÚáõåÇï»ñ-¸áÉÇË»ÝáõëÇ (ѳÛïÝÇ Ý³¨ áñå»ë лÉÇáåá-
ÉÛ³Ý27 ÚáõåÇï»ñ) Ï»ñå³ñÝ»ñÁ ÙdzÓáõÉí»óÇÝ£ ÎáÙÙ³·»Ý»áõÙ
ÑéáÙ»³Ï³Ý É»·»áÝ»ñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó »ñÏñå³·íáÕ28 ³Û¹ ѳٳ¹ñ³-
Ï³Ý µ³½Ù³¹»Ù Ñ»ÉÉ»ÝÇëï³Ï³Ý ³ëïí³ÍÁ ÝáõÛݳóíáõÙ ¿ñ ݳ¨
²åáÉÉáÝ-лÉÇáëÇÝ ¨ лñÙ»ëÇÝ: гïϳÝß³Ï³Ý ¿, áñ г۳ëï³-
ÝáõÙ ØÇÑñÁ »ñµ»ù ãÇ ÝáõÛݳóí»É å³ï»ñ³½ÙÇ ³ëïÍáõÝ. ³Ûëï»Õ
é³½ÙÇ ·áñͳéáõÛÃÁ å³ïϳÝáõÙ ¿ñ Ýñ³ ½áõÛ·Çݪ ì³Ñ³·Ý-л-
ñ³ÏÉ»ëÇÝ: ä³ïÏ»ñÁ ÷áËíáõÙ ¿, »ñµ ³Ûëï»Õ »Ý ѳÛïÝíáõÙ Ñéá-
Ù»³Ï³Ý É»·»áÝ»ñÝ»ñÁ. Ýñ³Ýù Çñ»Ýó Ñ»ï »Ý µ»ñáõÙ ÑéáÙ»³Ï³Ý
ÏñáÝ³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýóáí ѳñëï³óÝáõÙ ØÇÑñ-
ØÇÃñ³ÛÇ Ï»ñå³ñÁ£ ²Ûëå»ë ¿ ³é³ç³Ýáõ٠ݳ¨ ù³ç³ñÇ ¨ å³ï-
í³ËݹÇñ ØÇÃñ³ª é³½ÙÇÏÇ, ØÇÃñ³-سñëÇ Ï»ñå³ñÁ£ гÝñ³·áõ-
Ù³ñ»Éáí ³ëí³ÍÁ Ãí»Ýù ØÇÑñ-ØÇÃñ³ÛÇ µ³½Ùáñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ.
ØÇÃñ³-²ÛáÝ-ijٳݳÏ-ֳϳﳷÇñ, ØÇÃñ³-¼¨ë-ÚáõåÇï»ñ-
´³³É, ØÇÃñ³-²åáÉÉáÝ-лÉÇáë, ØÇÃñ³-Ø»ñÏáõñÇ-лñÙ»ë, ØÇÃñ³-
²ñï³·Ý»ë-лñ³ÏÉ»ë-سñë£
Àëï ¿áõÃÛ³Ý, ³Ûë ѳٳ¹ñ³Ï³Ý Ñ»ÉÉ»ÝÇëï³Ï³Ý-ÑéáÙ»³-
Ï³Ý ³ëïí³ÍÁ ¹³ñÓ³í ÙÇ ï»ë³Ï ù³Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý Ã³ñ·Ù³Ý,
áñÁ Ýå³ëï»É ¿ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ ¨ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ÷áË-

27
лÉÇáåáÉÇë í³ÛñÁ, ÑÝáõó ѳÛïÝÇ՝ áñå»ë ´³³Éµ»Ï՝ ²ñ¨Ç ¨ ÉáõÛëÇ
å³ßï³ÙáõÝùÇ Ï»ÝïñáÝÝ ¿ñ, áñï»Õ Ñݳ·áõÛÝ ëñµ³í³Ûñ»ñÇ ÑÇÙùÇ íñ³
Ñ»ÉÉ»ÝÇëï³Ï³Ý ßñç³ÝÇ ßÇݳñ³ñÝ»ñÁ ϳéáõó»É »Ý ¼¨ë-´³³ÉÇ í»Ñ³Ï»ñï
ï³×³ñÁ։ ÐéáÙ»³-Ñ»ÉÉ»ÝÇëï³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ ³Ûëï»Õ Ñ»ÉÉ»ÝÇëï³Ï³Ý á×áí
ϳéáõóí»É ¨ í»ñ³Ï³éáõóí»É »Ý Ù»Ñ»Ý³Ï³Ý µ³½Ù³ÃÇí ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñ։
28
Vermaseren M. J., The New Mithraic Temple in London. // Numen 2, 1955. p. 139–145;
Daniels Ch. M. The role of the Roman army in the spread and practice of Mithraism", in
Hinnels, John R. // Mithraic Studies: Proceedings of the First International Congress of
Mithraic Studies, Manchester UP, 1975, pp. II.459–474; Clauss M. Mithras und Christus //
Historische Zeitschrift. 1986. 243. Bd. S. 268; Spiedel M. Mithras-Orion, Greek Hero and
Roman Army God. Leiden: E. J. Brill, 1980; Beck R. The Mithras Cult as Association //
Studies in Religion, 21, 1992. p. 3–13. Бонгард-Левин Г. М., Гаибов В. А., Кошеленко Г.
А. Открытие митреума в Дура-Европос и современная митраистика // Вестник древней
истории. Наука. 2004. с. 145.
89
Ý»ñó÷³ÝóÙ³ÝÁ ²ñ¨»ÉùÇó ²ñ¨Ùáõïù, ¨ª ѳϳé³ÏÁ: ´Ý³í å³-
ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ ³Û¹ ³ëïí³ÍÁ ѳí³ë³ñ³å»ë »ñÏñå³·í»É ¿
³ñ¨»ÉÛ³Ý Ø»ñÓ»÷ñ³ïÛ³Ý ÉÇÙ»ëÇ »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñáõÙª º÷ñ³ïÇó
Ñ»éáõ ¹»åÇ ³ñ¨»Éù ¨ ³ñ¨Ùáõïù£ ¸³, ³ÝϳëϳÍ, ÙÇÃñ³Û³Ï³-
ÝáõÃ۳ݪ ǵñ¨ ÏñáݳÑá·¨áñ ѳٳϳñ·Ç ³ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨
ѳñ³ß˳ïáõÃÛ³Ý, É³í³·áõÛÝ íϳÛáõÃÛáõÝÝ ¿£ ØÇÃñ³Û³Ï³Ýáõ-
ÃÛáõÝÝ »ñϳñ ųٳݳÏáí ¹³ñÓ³í ³ÛÝ ëñµ³½³Ý ÙÇçáõÏÁ, áñÁ
ѳٳµ»ñ»ó ÑéáÙ»³óÇÝ»ñÇ ¨ ÐéáÙ»³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛ³Ý ÅáÕáíá-
õñ¹Ý»ñÇ Ùß³ÏáõÛÃÁ, ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý åñ³ÏïÇϳÝ, ³ß˳ñѳù³-
Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ïñ³Ýëó»Ý¹»Ýï µ³ñÓñ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï29£
²Ù÷á÷áõÙ£ ÐéáÙ»³Ï³Ý ³ñ¨»ÉÛ³Ý ÉÇÙ»ëÁ å³ïÙ³·Çïáõ-
ÃÛ³Ý Ù»ç ѳÛïÝÇ ¿ áñå»ë »ñÏáõ ³ß˳ñÑÝ»ñǪ PAX ROMANA-Ç ¨
PAX IRANICA-Ç çñµ³Å³ÝÁ£ ²Ûëï»Õ ³ÝïÇÏ ßñç³ÝáõÙ ¨ í³Õ ÙÇç-
ݳ¹³ñáõÙ ÑéáÙ»³Ï³Ý ë³Ñٳݳå³Ñ ½ÇÝíáñÝ»ñÇ áõ ëå³Ý»ñÇ
ÙÇç³í³ÛñáõÙ Ó¨³íáñí»É ¿ ÛáõñûñÇÝ³Ï ÏñáݳÑá·¨áñ ѳٳϳñ·,
áñÁ µ»É·Ç³óÇ Ñ³ÛïÝÇ å³ïÙ³µ³Ý üñ³Ýó ÎÛáõÙáÝÇ Ã»Ã¨ Ó»éùáí
ëï³ó³í ÙÇÃñ³Û³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ³Ýí³ÝáõÙÁ30£ ¸³ ѳٳå³ñ÷³Ï
Ñ»ÉÉ»ÝÇëï³Ï³Ý Ïñáݳµ³ñáÛ³Ëáë³Ï³Ý ѳٳϳñ· ¿ñ, áñÁ ϳ-
ñáÕ ¿ñ Ó¨³íáñí»É ÙdzÛÝ Ñ³ïáõÏ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¨ ѳïáõÏ ÙÇç³-
í³ÛñáõÙ£ Ø»ñ ѳÙá½Ù³Ùµ ¹³ å»ïù ¿ ÉÇÝ»ñ Ù³ñ·ÇݳɳÛÇÝ, µ³ó
¨ ³Ýϳßϳݹ ÙÇç³í³Ûñ, áñÁ å³ñ³ñï ÑáÕ ¿ñ ëï»ÕÍáõÙ Ýáñ³-
ñ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ ¨ Ï»Ýë³Ó¨»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ î³ñ»ñ³ÛÝáñ»Ý
ÝÙ³Ý ÙÇç³í³Ûñ ·áÛ³ó³í ë³ÑٳݳٻñÓ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ³í³ÝÝ»-
ñáõÙª ³Ûëå»ë Ïáãí³Í ϳݳµÝ»ñáõÙ31, Çñ µ³½Ù³½·32 ¨ áã ß»ñï³-

29
Cumont F. Textes et Monuments figures aux mysteres de Mithra. Bruxelles, 1896–1899.
T. 1–2; Tudor D. Corpus Equitum Donaviarum. Leiden, 1969–1976. T.1–2; Jaczynowska M.
Religie swiata rzymskiego. Warszawa, 1990, etc.; Маргарян Е. Г. Роль Армении и
Коммагены в глобализациоционных процессах эллинистической эпохи // Сборник
статей. По материалам международной конференции “Армения в диалоге
цивилизаций”. Н. Новгород: Деком, 2011. с. 159–171.
30 Кюмон Ф. Мистерии Митры. Распространение митраизма в Римской империи.

Пер. с франц. С. О. Цветковой. СПб.: Евразия, 2000.


31
Frontier Province. Ed. T. F. C. Blagg, A. C. King. BAR British series. N 136. London,
1984. p. 227–248; Штаерман Е. М. Социальные основы религии Древнего Рима. М.:
Наука, 1987; Birley E. The Deities of Roman Britain // Aufstieg und Niedergang der
römischen Welt, II, 18; Solway P. Roman Britain. Oxford, 1982; Frere S. Britannia. A
History of a Roman Britain. London: Pimlico, 1991; Махлаюк А. В. Римские войны. Под
90
íáñí³Í ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý µÝ³ÏãáõÃÛ³Ùµ33£ ì»ñçÇÝë ë³ÑÙ³ÝÇ »ñ-
Ïáõ ÏáÕÙáõÙ áõݻݳÉáí ³½·³Ï³ÝÝ»ñ ¨ Ûáõñ³ÛÇÝÝ»ñ, ³Ý³ñ·»É
³é¨ïáõñ ¿ñ ³ÝáõÙ, ë÷é»Éáí ϳÛëñáõÃÛ³Ý áÕç ï³ñ³Íùáí ï³-
ñ³µÝáõÛà ³åñ³ÝùÝ»ñ ¨ ù³Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñ£ ¸³ Ù»½
Çñ³íáõÝù ¿ í»ñ³å³ÑáõÙ ³Ûë ë³Ñٳݳµ³Å³Ý ï³ñ³ÍùÝ ³Ýí³-
Ý»É Ø»ñÓ»÷ñ³ïÛ³Ý ß÷Ù³Ý ·áïÇ£ ì»ñçÇÝë Áݹ·ñÏáõÙ ¿ñ ÎáÙÙ³-
·»Ý»Ý, γ峹áíÏdzÝ, ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ ¨ äáÝïáëÁ34£
²Ûëï»ÕÇó ¿ Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý áÕç å³ñ³·ÍÇ »ñϳÛÝùáíª Ù»Ï ÉÇÙ»ëÇó
ÙÛáõëÁ (´ñÇï³Ýdz, Ðé»Ýáë, ÐÛáõë. ²ýñÇϳ, ²ñ³µÇ³ ¨ ³ÛÉÝ), Çñ
ѳÕÃ³Ï³Ý »ñÃÝ Çñ³Ï³Ý³óñ»É ÙÇÃñ³Û³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ£ ê³Ï³ÛÝ
ÙÇÃñ³Û³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ãë³Ñٳݳ÷³Ïí»ó ÙdzÛÝ Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý »½-
ñ³·Íáí. ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ï»ÕÇ ¿ñ áõÝ»ÝáõÙ ÙÇÃñ³Û³Ï³Ý Ïñáݳ-
Ñá·¨áñ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ ³ëïÇ×³Ý³Ï³Ý Ý»ñù³ßáõÙÁ ¹»åÇ Ï³Ûë-
ñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ£ ²Ûëï»Õ ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ñ»ÉÉ»ÝÇëï³Ï³Ý Ñá·¨áñ ³ñ-
Å»ùÝ»ñÝ Çñ³ñ Ñ»ï¨Çó ³ÝÝϳï ѳÕÃ³Ý³Ï ¿ÇÝ ï³ÝáõÙ ÑéáÙ»³-
Ï³Ý Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ÏñáݳÙß³ÏáõóÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å£
Æñ Ñ»ñÃÇÝ ¹³ µ»ñáõÙ ¿ñ ³ß˳ñÑ-ѳٳϳñ·³ÛÇÝ ï»Õ³ß³ñÅ»ñǪ
ëϽµáõÙ Çñ³ñÇó ³ÛÝù³Ý Ñ»éáõ ÐéáÙ»³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛ³Ý Ï»Ýï-
ñáÝÝ áõ ͳÛñ³Ù³ë»ñÁ ëÏëáõÙ »Ý Çñ³ñ Ùáï»Ý³É, ³ÛÝáõѻ飯
÷áËíáõÙ ï»Õ»ñáí£ Ð³í»ñÅ³Ï³Ý ù³Õ³ùÁ í»ñ³Íí»ó ³ÝóÛ³ÉÇ
÷³éùáí ³åñáÕ ëïí»ñÇ, ÙÇÝã¹»é ÑݳٻÝÇ ¨ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÙÇßï
»ñÇï³ë³ñ¹ ²ñ¨»ÉùÁ ݳÛáõÙ ¿ñ í³Õí³ ûñí³Ý35£

знаком Марса. М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. 447 с. с. 62–63; Stoll O. The Religion of
the Army: A Complex “System”. // A Companion to the Roman Army… p. 452.
32
Þ÷Ù³Ý ·áïÇÝ ³ÝËáõë³÷»ÉÇáñ»Ý µ³½Ù³½· ¿, µ³Ûó áã ³Ù»Ý µ³½Ù³½·
ÙÇç³í³ÛñÝ ¿ ß÷Ù³Ý ·áïÇ։
33
Whitby M. Outsiders. Army and Society in the Late Roman World: A Context for Dicline?
/ A Companion to the Roman Army. Blackwell Companions to the Ancient World. Oxford:
Blackwell Publishing, Pp. xxvi + 574, incl. 2007. p. 519–521.
34
Маргарян Е. Г., Митраизм в армяно-римской цивилизационной контактной зоне. //
М.: Историческое пространство. 2011.
35
Аверинцев С. С. На границе цивилизаций и эпох: вклад восточных окраин римско-
византийского мира в подготовку духовной культуры европейского средневековья. //
Восток-Запад. Исследования. Переводы. Публикации, М.: Наука, 1985. – с. 5–20.
91
Е. МАРГАРЯН

МАГИСТРАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЫХ


ПУТЕЙ В ПРИЕВФРАТСКОЙ ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ

В оборонительной системе Рима специальное место занимал


Приевфратский лимес, который находился на дальнем восточном
рубеже империи. В течении столетий вдоль этого рубежа напряжение
постоянно нарастало.

E. MARGARYAN

THE INTERNATIONAL TRADE ROUTS IN THE


CIS-EUPHRATE BORDER ZONE

In the defensive system of Rome cis-Euphrate limes had a special


place, which was situated at the remote eastern boundary of the Empire.
During centuries the tension was increasing along that frontier zone.

92
². ºÔƲ¼²ðÚ²Ü

غî²øêÆ Ö²Ü²ä²ðÐÀ ºì вÚàò ²¶²ìàðàôÂÚàôÜÀ


IX ¸²ðÆ ìºðæÆÜ ºì X ¸²ðÆ êμ´ÆÜ

VII ¹. Ï»ë»ñÇó – IX ¹. ÁÝóóùáõÙ ²ñ³µ³Ï³Ý ʳÉÇý³Ûáõ-


ÃÛ³Ý ¨ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ ÙÇç¨ ß³ñáõݳÏíáÕ å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ ¨ ѳ-
ϳٳñïáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ²ñ¨»ÉùÝ ²ñ¨ÙáõïùÇÝ Ï³åáÕ ×³Ý³-
å³ñÑÝ»ñÁ ¨, Ù³ëݳíáñ³å»ë, Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÁ, Ïáñóñ»É
¿ÇÝ Çñ»Ýó Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ: öáùñ ²ëdzÛáõÙ »ñÏáõ ï»ñáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ ÙÇç¨ Ó¨³íáñí³Í ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïÇÝ, áñÁ
ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ ØÇç»ñÏñ³Ï³Ý ÍáíÇ ÏÇÉÇÏÛ³Ý ³÷»ñÇó ÙÇÝ㨠γ-
Ù³Ë ù³Õ³ùÁ, å³Ñå³ÝáõÙ ¿ñ Çñ ·áÛáõÃÛáõÝÁ1ª ËáãÁݹáï»Éáí
³é¨ïñ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ ·áñͳñÏÙ³ÝÁ:
IX ¹. í»ñçÇó Ð³Û ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ ï»ñáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍáõÙáí
¨ 893 Ã. ѳÛ-µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ³é¨ïñ³Ï³Ý å³Ûٳݳ·ñÇ ÏÝùáõ-
Ùáí ²ñ¨»ÉùÝ ²ñ¨ÙáõïùÇÝ Ï³åáÕ Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÁ í»ñë-
ïÇÝ ëÏë»ó ·áñÍ»É2: ¸³ ¹³ñ³Ï³½ÙÇÏ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝ ¿ñ ÇÝãå»ë
г۳ëï³ÝÇ, ³ÛÝå»ë ¿É ѳñ¨³Ý áõ Ñ»é³íáñ »ñÏñÝ»ñÇ ¨ ÅáÕá-
íáõñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ºñϳñ³ï¨ ¹³¹³ñÇó Ñ»ïá Ýñ³Ýù Ñݳñ³-
íáñáõÃÛáõÝ ëï³ó³Ý í»ñëÏë»Éáõ áã ÙdzÛÝ ³é¨ïñ³Ï³Ý, ³ÛÉ Ý³¨
¹ñ³Ý ½áõ·ÁÝóó` ݳ¨ ù³Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý ß÷áõÙÝ»ñÁ:
»¨ ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ áëïÇÏ³Ý ²÷ßÇÝÁ 894 Ã. ÷áñÓ»ó Ëá-
ãÁݹáï»É ³é¨ïñ³Ï³Ý Ù³ÛñáõÕáõ ·áñͳñÏáõÙÁ` Ý»ñËáõÅ»Éáí
Ð³Û ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ ï»ñáõÃÛáõÝ ¨ ųٳݳϳíáñ³å»ë ·ñ³-
í»Éáí ܳËÇç¨³Ý áõ ¸íÇÝÁ, ë³Ï³ÛÝ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ó³í: êÙ-
µ³ï ²-ÇÝ Ñ³çáÕí»ó å³Ñå³Ý»É ÇÝãå»ë ï»ñáõÃÛ³Ý ³ÙµáÕç³-
ϳÝáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝå»ë ¿É Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÇ ³Ý˳÷³Ý ·áñ-

1
². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, ²ñ³µ³Ï³Ý ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïÇÝ ¥êáõÕáõñ¤:
§ä´Ð¦, 1981, ÃÇí 2, ¿ç 134–149:
2
§ÚáíѳÝÝáõ ϳÃáÕÇÏáëÇ ¸ñ³ë˳ݳϻñïóõáÛ ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó¦, µÝ³·ÇñÁ
Ø. ¾ÙÇÝÇ, º., 1996, ¿ç 160–162: î»°ë ݳ¨ Я. Манандян, О торговле и городах
Армении в связи с мировой торговлей древних времен (V в. до н. эры – XV в. н. эры),
Е., 1954, ¿ç 201–203, ºÕdz½³ñÛ³Ý ²., Ð³Û ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ ï»ñáõÃÛáõÝÁ ¥885–
908¤, (å³ïÙ³³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝ), º., 2011, ¿ç 71–80:
93
ÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ3: ²Û¹ ßñç³ÝáõÙ Ð³Û ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ ï»ñáõÃÛ³Ý
Ù»ç ³é¨ïñ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³Ý·áõÛóÁ гÛáó
ÑÇݳíáõñó Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ¸íÇÝÝ ¿ñ, áñÝ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ
г۳ëï³ÝÇ ß³ï ù³Õ³ùÝ»ñÇ, ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ßñç³ÝáõÙ ½·³ÉÇáñ»Ý ³×»É ¿ñ: Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÁ, ÙÇÝã¨
¸íÇÝÇ ³ÙÇñ³ÛáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍáõÙÁ, (X ¹. ³é³çÇÝ Ï»ë) ³ÝóÝáõÙ ¿ñ
¸íÇÝáí: ì»ñçÇÝÇë ëï»ÕÍáõÙÁ ëÏë»ó ϳë»óÝ»É ×³Ý³å³ñÑÇ ³Ï-
ïÇí ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, áõëïÇ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ³ÛÝ ßñç³ÝóáõÙ ¿ñ
¸íÇÝÁ:
Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÁ гÛáó ï»ñáõÃÛáõÝ ¿ñ ÙïÝáõÙ ï³ñ-
µ»ñ áõÕ»·Í»ñáí: êϽµáõÙ ùÝÝáõÃÛ³Ý ³éÝ»Ýù ׳ݳå³ñÑÇ áõÕ»·-
Í»ñÁ ÙÇÝ㨠¸íÇÝ: ²é³çÇÝ áõÕ»·ÇÍÁ г۳ëï³Ý ¿ñ ·³ÉÇë ²ïñ-
å³ï³Ï³ÝÇó` ²ñï³í»ï ù³Õ³ùáí: ²Û¹ ׳ݳå³ñÑÇ ¨ Ýñ³
ϳ۳ÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ù³Ýñ³Ùë³Ý
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý å³Ñå³Ýí»É ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ³ß˳ïáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ֳݳå³ñÑÁ г۳ëï³ÝáõÙ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ì³ñë³Ý-
¸³ñÙ³Ý-´³ÛɳϳÝ-ÚáõݳÝ-ä³ñï³í-γÉϳÃáõë-سïñÇë-¸³áõ
ÙÇë-øÇɳùáõÝÇ-êÇë³ç³Ý-¸íÇÝ áõÕ»·Íáí4:
²ñï³í»ï-ì³ñ¹³Ý³Ï»ñï-ä³ñï³í ׳ݳå³ñѳѳïí³ÍÁ
ÑÇß³ï³ÏíáõÙ ¿ ݳ¨ §ØÕáݳã³÷ù¦-áõÙ: ²ÛÝ ²ñï³í»ïÇó ÁÝó-
ÝáõÙ ¿ñ ì³ñ¹³Ý³Ï»ñï, ³å³ ³ÝóÝáõÙ ä³ñï³í5:
ì³ñë³Ý: гٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ Ø»Í Ð³ÛùÇ ö³Ûï³Ï³ñ³Ý
³ß˳ñÑÇ ì³ñ¹³Ý³Ï»ñï ·³í³éÇ Ñ³Ù³ÝáõÝ Ï»ÝïñáÝÇÝ: ²ÛÝ
ºñ³ëË ·»ïÇ ³÷ÇÝ ¿ñ6:
¸³ñÙ³Ý: ì³ñ¹³Ý³Ï»ñï-ä³ñï³í ׳ݳå³ñѳѳïí³ÍÁ
ì³ñ¹³Ý³Ï»ñï-¸³ñÙ³Ý-´³ÛɳϳÝ-ä³ñï³í »ñÃáõÕáí ÑÇß³-
ï³ÏáõÙ »Ý ÙdzÛÝ ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÝ áõ Îáõ¹³Ù³Ý: ¸³ñÙ³ÝÁ, Áëï
ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇ` ·ïÝíáõÙ ¿ñ ì³ñë³ÝÇó 3 ÷³ñë³Ë (Ùáï 17
ÏÙ) Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³: ¸³ñÙ³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛ³Ý áñ¨¿ ï³ñµ»-

3
ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳϻñïóÇ, ¿ç 170–172:
4
Khordâdbeh, Kitáb al-masâlik wa’l-mamâlik.-BGA, ed. II, p. VI, Lugd. Bat., 1967, ¿ç 122:
î»°ë ݳ¨ "Excerpta e Kitáb al Kharadj auctore Kudama-ibn Dja’far".-BGA, ed. II, p. VI,
Lugd. Bat., 1967, ¿ç 213 ¨ ³ÛÉÝ:
5
§Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛáõݦ, Ñ. II, º., 1984, ¿ç 381:
6
ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, º., 1963, ¿ç 83:
94
ñ³Ï ï³ÉÁ ß³ï ¹Åí³ñ ¿, ù³ÝÇ áñ ë³ ¹ñ³ ÙÇ³Ï ÑÇß³ï³Ïáõ-
ÃÛáõÝÝ ¿: Ü. γñ³áõÉáíÁ, áñÁ ¸³ñÙ³ÝÁ ѳٳñáõÙ ¿ñ ÚáõݳÝÇ
³Õ³í³ÕáõÙÁ, ³ÛÝ ï»Õ³¹ñ»É ¿ Ý»ñϳÛÇë ¸»Ûñ³Ý ·ÛáõÕÇ ï»ÕáõÙ7:
¸»Ûñ³ÝÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ²Õ¹³Ù µÝ³Ï³í³ÛñÇó ßáõñç 20 ÏÙ ¹»åÇ
³ñ¨»Éù: ÚáõݳÝÇ ÝÙ³Ý ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ ÁݹáõÝ»ÉÇ ï³ñµ»ñ³Ï ¿,
ÇëÏ ÇÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ¸³ñÙ³ÝÇÝ, ³å³ Ýß»Ýù, áñ ³¹ñµ»ç³Ý³-
Çñ³Ý³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÇÝ, ºñ³ëË ·»ïÇó ѳñ³í, ϳñ ¸³ñ³ÝÛ³Ý
ÏáãíáÕ ÙÇ Ñ»Ý³Ï»ï, ÇëÏ í»ñçÇÝÇë ѳñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ, ¹»åÇ
³ñ¨»Éù, ·ïÝíáõÙ ¿ñ ѳٳÝáõÝ µ»ñ¹Á: γñÍáõÙ »Ýù, áñ ¸³ñÙ³Ý
³ÝáõÝÁ ë»ñïáñ»Ý ϳåí³Í ¿ ¸³ñ³Ý ³Ýí³Ý Ñ»ï: ºÃ» ×Çßï ¿
Ù»ñ »Ýó¹ñáõÃÛáõÝÁ, ¨ ¸³ñ³Ý-¸³ñÙ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ í»ñ³µ»ñáõÙ
¿ñ ºñ³ëËÇó ѳñ³í ÁÝÏ³Í ßñç³ÝÇÝ, ³å³ ì³ñ¹³Ý³Ï»ñïÇó 3
÷³ñë³Ë (Ùáï 17 ÏÙ) Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ ·ïÝíáÕ ¸³ñÙ³Ý
ϳ۳ÝÁ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, å»ïù ¿ ÝáõÛÝå»ë ·ïÝ-
í»ñ ºñ³ëËÇó ѳñ³í: ²Ûë »ñÃáõÕáí ì³ñ¹³Ý³Ï»ñï-´³ÛɳϳÝ
׳ݳå³ñѳѳïí³ÍÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ñ 12 ÷³ñë³Ë
(ßáõñç 70 ÏÙ), Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ì³ñ¹³Ý³Ï»ñïÇó áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý
¹»åÇ ´³ÛÉ³Ï³Ý ³ÝóÝáÕ »ñÃáõÕáõ, áñÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ 7 ÷³ñ-
ë³Ë ¿ñ (ßáõñç 41 ÏÙ):
´³ÛɳϳÝ: ֳݳå³ñÑÇ ÙÇ áõÕ»·ÇÍÁ ì³ñ¹³Ý³Ï»ñïÇ, ÇëÏ
ÙÛáõëÁ` ¸³ñÙ³ÝÇ Ùáï, ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ºñ³ëËÁ ¨ ß³ñÅíáõÙ ´³Ûɳ-
ϳÝ: ´³ÛɳϳÝÇ ¨ ä³ñï³íÇ ÙÇç¨ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ñ
14 ÷³ñë³Ë (Ùáï 81 ÏÙ): ²Ûë Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ ѳٳå³ï³ë-
˳ÝáõÙ ¿ ³É-ÆëóËñÇÇ ¨ ÆµÝ Ð³áõϳÉÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ,
Áëï áñáÝó` ´³ÛɳϳÝÇó ÚáõݳÝáí ä³ñï³í ÁÝóóáÕ ×³Ý³-
å³ñѳѳïí³ÍÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ 14 ÷³ñë³Ë ¿ñ: àõëïÇ ¨ ϳñ-
ÍáõÙ »Ýù, áñ ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇ ÑÇß³ï³Ï³Í ´³ÛɳϳÝ-ä³ñï³í
14 ÷³ñë³Ë »ñϳñáõÃÛ³Ùµ ׳ݳå³ñѳѳïí³ÍÁ ѳٳå³-
ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ÙÛáõë Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ´³ÛɳϳÝ-ÚáõݳÝ-ä³ñï³í
׳ݳå³ñѳѳïí³ÍÇÝ, ÙdzÛÝ Ñ³Ýí³Ý» µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ Úáõݳ-
ÝÁ:

7
“Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа”, вып. 29, Тифлис,
1901, ¿ç 67:
95
ÚáõݳÝ: ²Ûë ϳ۳ÝÇ Ù³ëÇÝ Ú³ÏáõïÁ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, û ³ÛÝ ÙÇ
í³Ûñ ¿ñ ä³ñï³íÇ ¨ ´³ÛɳϳÝÇ ÙÇç¨` í»ñçÇÝÝ»ñÇóë 7-³Ï³Ý
÷³ñë³Ë Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³8: ²ÛÝ, Áëï ÆµÝ Ð³áõϳÉÇ` ·ÛáõÕ
¿ñ9: ê³Ï³ÛÝ, ³ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ïÝ»ñÇ »ñÏ»ñáõÙ ³ÛÝ Ñ³½í³¹»å
¿ ÑÇßíáõÙ` ϳåí³Í ì³ñ¹³Ý³Ï»ñï-ä³ñï³í ׳ݳå³ñѳѳï-
í³ÍÇ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛ³Ý Ñ»ï: ÚáõݳÝÁ å»ïù ¿ ·ïÝí»ÉÇë ÉÇÝ»ñ
ä³ñï³íÇó áõ ´³ÛɳϳÝÇó ѳí³ë³ñ³ã³÷` 7-³Ï³Ý ÷³ñë³Ë
(Ùáï 41 ÏÙ) Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³, ÇÝãÝ ¿É ݳ˳ï»ëáõÙ ¿ ÚáõݳÝÇ
ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ´³ÛɳϳÝÇó ä³ñï³í Ï»ë׳ݳå³ñÑÇÝ: Úáõ-
ݳÝÇó Ñ»ïá ׳ݳå³ñÑÁ ß³ñÅíáõÙ ¿ñ ä³ñï³í, áñÇ ³í»ñ³Ï-
Ý»ñÁ ·ïÝíáõÙ »Ý Ý»ñϳÛÇë ´³ñ¹³ ù³Õ³ùÇ Ùáï:
ֳݳå³ñÑÁ ä³ñï³íÇó ¸íÇÝ ¿ñ ÁÝóÝáõ٠γÉϳÃáõë-
سïñÇë-¸³áõÙÇë-øÇÉ øáõÛ -êÇë³ç³Ý áõÕ»·Íáí10:
γÉϳÃáõë: γÉϳÃáõëÁ, Áëï سñÏí³ñïÇ ¨ Ð. سݳݹ۳-
ÝÇ` ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ γճÝϳïáõÛù ·ÛáõÕÇÝ11: Ø. ´³ñ-
Ëáõ¹³ñÛ³ÝóÁ, áñÁ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý ïí»É ¿ ²ñó³Ë ³ß˳ñÑÇ
ï»Õ³·ñáõÃÛáõÝÁ, γճÝϳïáõÛùÁ ï»Õ³¹ñáõÙ ¿ ¸Ûáõï³Ï³Ý
·ÛáõÕÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ ·ïÝíáÕ ³í»ñ³ÏÝ»ñÇ ï»ÕáõÙ` ³ÉÇß ¨
سï³ÕÇë ·ÛáõÕ»ñÇ ÙÇç¨12: γճÝϳïáõÛùÇ ³Û¹ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõ-
ÝÁ ùÝÝáõÃÛáõÝ ãÇ µéÝáõÙ, ù³ÝÇ áñ, ·ïÝí»Éáí ¸Ûáõï³Ï³Ý ·ÛáõÕÇ
ѳñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ, ÑÇßÛ³É ³í»ñ³ÏÝ»ñÁ ÙïÝáõÙ ¿ÇÝ ²ñó³ËÇ Ù»ç,
ÇëÏ Î³Õ³ÝϳïáõÛùÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ àõïÇùÇ àõïÇ ²é³ÝÓÝ³Ï ·³-
í³éáõÙª í»ñçÇÝÇë ¨ ²ñó³ËÇ ÙÇç¨ ë³ÑÙ³ÝÇÝ Ùáïª îñïáõ ·»ïÇ
³÷ÇÝ13: ²Û¹ å³ï׳éáí áõëáõÙݳëÇñáÕÝ»ñÝ ³ÛÅ٠γճÝϳ-

8
Jacut’s Geographisches Wörterbuch aus den Handschriften zu Berlin, St. Petersbourg und
Paris, B. IV, Leipzig, 1924, ¿ç 1044:
9
Abū ‘L-Kāsim Ibn Haukal al-Nasībī, Kitáb surât al-ard.-Bibliotheca geographorum
arabicorum, ed. III, p. II, Lugd. Bat., 1967, 349:
10
Տե՛ս al-Istakhri, Kitáb masâlik al-mamâlik.-BGA, ed. III, p. I, Lugd. Bat., 1967, ¿ç 193,
al-Moqaddasi, Kitáb ahsán at-tákasim fi ma’rifat al-akálim.-BGA, ed. III, p. III, Lugd. Bat.,
1967, ¿ç 381-382:
11
Ð. سݳݹ۳Ý, ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·É˳íáñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ Áëï ä¨ïÇÝ·»ñ-
Û³Ý ù³ñ﻽Ç, º., 1936, ¿ç 200–201:
12
Ø. ´³ñËáõï³ñ»³Ýó, ä³ïÙáõÃÇõÝ ²Õáõ³ÝÇó, Ñ. ², ì³Õ³ñß³å³ï, 1902, ¿ç
31:
13
Øáíë¿ë γճÝϳïáõ³óÇ, ä³ïÙáõÃÇõÝ ²Õáõ³ÝÇó ³ß˳ñÑÇ, ùÝݳϳÝ
µÝ³·ÇñÁ ¨ Ý»ñ³ÍáõÃÛáõÝÁ ì. ²é³ù»ÉÛ³ÝÇ, º., 1983, ¿ç 132–133,137:
96
ïáõÛùÁ ï»Õ³¹ñáõÙ »Ý àõïÇùáõÙ14, áñÁ ¸Ûáõï³Ï³ÝÇ Ñ³ñ¨³Ýáõ-
ÃÛ³Ùµ ·ïÝíáÕ ³í»ñ³ÏÝ»ñÇó Ùáï 15 ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ ¿:
γñÍáõÙ »Ýù, áñ ¸Ûáõï³Ï³ÝÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ ·ïÝíáÕ ³í»ñ³Ï-
Ý»ñÇ ï»ÕáõÙ ï»ÕáñáßíáõÙ ¿ áã û γճÝϳïáõÛùÁ, ³ÛÉ Î³Õϳ-
ïáõÛùÁ, áñÁ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Î³Õ³ÝϳïáõÛùÇ, ·ïÝíáõÙ ¿ñ ²ñ-
ó³ËáõÙ: ÊݹÇñÝ ³ÛÝ ¿, áñ γճÝϳïáõÛù ³Ýí³ÝáõÙÁ ÙÇÝ㨠ÑÇ-
Ù³ ¿É å³Ñå³Ýí»É ¿ ¸Ûáõï³Ï³Ý ·ÛáõÕÇ ßñç³Ï³ÛùÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ
Ù»ç15: ø³ÝÇ áñ ³Û¹ ³í»ñ³ÏÝ»ñÇ ï»ÕáõÙ µ³ó³éíáõÙ ¿ñ γճÝ-
ϳïáõÛùÇ ·ïÝí»ÉÁ, ³å³ ϳñÍáõÙ »Ýù, áñ ³Û¹ï»Õ ·ïÝí»É ¿
γÕϳïáõÛù ·ÛáõÕÁ, áñÁ ѳñÛáõñ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ ßñç³-
ϳÛùÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ýí³Ý ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ý å³ï׳éáí ³ëïÇ-
׳ݳµ³ñ ëÏë»É ¿ ÁÝϳÉí»É áñå»ë γճÝϳïáõÛù: ²Û¹ï»ÕÇó
ÙÇÝ㨠ä³ñï³í Ùáï 40 ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ ³í»ÉÇ Ùáï ¿ ³ñ³µ
Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ÑÇß³ï³Ï³Í Ñ»é³íáñáõÃÛ³ÝÁ:
سïñÇë: γÕϳïáõÛùÇó Ñ»ïá ׳ݳå³ñÑÇ Ñ³çáñ¹ ϳ۳-
ÝÁ سïñÇëÝ ¿ñ: ì»ñçÇÝÇë Ù³ëÇÝ Ú³Ïáõï ³É-гٳíÇÝ Ñ³Õáñ-
¹áõÙ ¿, áñ ³ÛÝ ÷áùñ ù³Õ³ù ¿ñ ²é³ÝáõÙ (ÇÙ³° гÛáó ²ñ¨»ÉÇó ÏáÕ-
Ù»ñ)16: Ð. سݳݹ۳ÝÝ ³Ûë ϳ۳ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ ÉáõÍ»É
¿ سïñÇëÁ ëñµ³·ñ»Éáí гïñÇëÇ17, áñÁ ѳí³Ý³Ï³Ý ¿` ϳå-
í³Í ³ñ³µ»ñ»Ý §Ù¦ ¨ §Ñ¦ ï³é»ñÇ Ñ³×³Ë³ÏÇ ß÷áÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ»ï: ²ÛëåÇëÇ ëñµ³·ñáõÙÇó Ñ»ïá гïñÇëÁ Ïѳٳå³ï³ë˳-
ÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ð³Ã»ñù (ë»é. гûñÇó) ï»Õ³Ýí³ÝÁ: Ø»ñ ϳñÍÇ-
ùáí, гûñÇó ·³í³éÇ ÑÇßÛ³É §÷áùñ ù³Õ³ù¦-Á Ñ»Ýó ·³í³éÇ
³ÝáõÝáí å»ïù ¿ Ïáãí»ñ гûñÇó ³í³Ý: Àëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, ³ÛÝ Ñ³-
Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ÑÇݳíáõñó гûñù ·ÛáõÕÇÝ: ê³Ï³ÛÝ, ѳñÏ
¿ Ýß»É, áñ ϳ۳ÝÁ å»ïù ¿ ·ïÝí»ÉÇë ÉÇÝ»ñ áã û гûñù ·ÛáõÕáõÙ,
³ÛÉ ¹ñ³ÝÇó ¹»åÇ Ñ³ñ³í` ׳ݳå³ñÑÇ íñ³` îñïáõ ·»ïÇ ³÷ÇÝ:
¸³áõÙÇë: ²Ûë ³Ýí³ÝáõÙÁ Ð. سݳݹ۳ÝÁ å³ñ½³µ³ÝáõÙ ¿

14
ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÁ 855–953 ÃÃ., ù³ñ﻽, º., 1987,
´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, г۳ëï³ÝÝ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç ¨ ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ,
ù³ñ﻽, º., 2001:
15
Ш. Мкртчян, Историко-архитектурные памятники Нагорного Карабаха, Е., 1988, ¿ç
58:
16
Jacut, IV, ¿ç 412:
17
Ð. سݳݹ۳Ý, ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·É˳íáñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ, ¿ç 199:
97
³Ûë ³Ý·³Ù ³ñ¹»Ý ³ñ³µ»ñ»ÝÇ §½¦-§¹¦ ¨ §Ù¦-§Ã¦ ï³é»ñÇ Ñݳ-
ñ³íáñ ß÷áÃáí, áõëïÇ ¨ ѳñÏ ¿ ¸³áõÙÇëÁ ëñµ³·ñ»É ¼³áõÃÇëÇ,
áñÝ ¿É Ïѳٳå³ï³ë˳ÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý êá¹ù ³Ýí³ÝÁ (·ñ³µ³-
ñáõÙ` ê³õ¹ù, ë»é. ê³õ¹Çó)18: ֳݳå³ñÑÇ ³Ûë ϳ۳ÝÇ ³Ýí³Ýáõ-
ÙÁ ݳËáñ¹Ç ÝÙ³Ý Ð. سݳݹ۳ÝÁ ϳåáõÙ ¿ ѳٳå³ï³ë˳Ý
·³í³éÇ ³Ýí³Ý Ñ»ï: àõëáõÙݳëÇñáÕÝ ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÇÝ ¿, û ϳ۳-
ÝÁ å»ïù ¿ ·ïÝí»ñ 껵»áëÇ ÑÇß³ï³Ï³Í §ê³õ¹³Û ù³Õ³ù³-
·»õÕ¦-Ç19, ѳñ³ÏÇó ѳïáõÏ Ï³ñ³í³Ý³í³ÛñáõÙ 20:
øÇÉ-øáõÛ (øÇɳùáõÝÇ): Ð. سݳݹ۳ÝÁ ×Çßï ¿ ѳٳñáõ٠س-
ñÏí³ñïÇÝ, áñÁ, ÑÇÙÝí»Éáí ³É-Øáõϳ¹¹³ëÇÇ ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ý íñ³,
øÇÉ øáõÛÁ ëñµ³·ñ»É ¿ ¶»É³ùáõÝÇ-¶»Õ³ùáõÝÇÇ21: ²Ûë ϳ۳ÝÁ, ÇÝã-
å»ë ݳËáñ¹ »ñÏáõ ϳ۳ÝÝ»ñÁ, Çñ ³Ýí³ÝáõÙÁ ëï³ó»É ¿, ûñ¨ë,
ѳٳå³ï³ëË³Ý ·³í³éÇ ³ÝáõÝÇó, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ êá¹ù ·³-
í³éÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ22: ²ñ·Ç×Ç ·»ïÇ ·»ï³µ»ñ³ÝÇ ³ç ÏáÕÙáõÙ
·ïÝíáõÙ ¿ñ Îáà ·ÛáõÕ³ù³Õ³ùÁ, áñï»ÕÇó ׳ݳå³ñÑÇ ÙÇ ×Ûáõ-
ÕÁ, Áëï §ØÕáݳã³÷ù¦-Ç, ¸íÇÝ ¿ñ ·ÝáõÙ ´»ñ¹ÏáõÝùáí23, ÇëÏ
ÙÛáõë ×ÛáõÕÝ ¿É ûùíáõÙ ¿ñ ѳñ³í ¨ ¸íÇÝ Ñ³ëÝáõÙ êÇë³ç³Ý
ϳ۳Ýáí: àõëïÇ ¨ ѳí³Ý³Ï³Ý ¿, áñ Ñ»Ýó ³Ûëï»Õ` ׳Ù÷³µ³-
ųÝÇ íñ³, ·ïÝí»ñ ¶»Õ³ùáõÝÇ Ï³Û³ÝÁ:
ֳݳå³ñÑÁ ¶»Õ³ùáõÝÇùÇó êÇë³ç³Ý Ï³Û³Ý ¿ñ ·ÝáõÙ ²ñ-
·Ç×Ç ·»ïÇ ³÷áí áõ ê»ÉÇÙÇ É»éݳÝóùáí, áñÇ ³å³óáõÛóÝ »Ý ÑÇÝ
ù³ñ³í³Ý³ïÝ»ñÇ ³í»ñ³ÏÝ»ñÁ ÝßÛ³É É»éݳÝóùáõÙ áõ Ýñ³ÝÇó
ѳñ³í24: ²ÛÝáõÑ»ï¨, ѳí³Ý³µ³ñ, ׳ݳå³ñÑÝ ²ñ÷³ ·»ïÇ
³÷áí ѳëÝáõÙ ¿ñ ºñ³ëËÇ ÑáíÇï, áñï»Õ` ܳËÇ稳ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÇ
Ùáï, å³Ñå³Ýí»É »Ý ù³ñ³í³Ý³ï³Ý ³í»ñ³ÏÝ»ñ:
êÇë³ç³Ý: Àëï Ð. سݳݹ۳ÝÇ` êÇë³ç³Ý ϳ۳ÝÝ Çñ ³Ýáõ-
ÝÁ ëï³ó»É ¿ñ ѳٳå³ï³ëË³Ý »ñÏñ³Ù³ëÇ` êÇë³Ï³ÝÇ (êÛáõ-

18
²Ý¹, ¿ç 196–199:
19
ä³ïÙáõÃÇõÝ ê»µ¿áëǦ, ³ß˳ï³ëÇñáõÃÛ³Ùµ ¶. ²µ·³ñÛ³ÝÇ, º., 1979, ¿ç 88:
20
Ð. سݳݹ۳Ý, ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·É˳íáñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ, ¿ç 199:
21
²Ý¹, ¿ç 196:
22
²Ý¹:
23
î»°ë §Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛáõݦ, гÛÏ³Ï³Ý êêÐ ¶² Ññ³ï., Ñ. II, ¿ç 381:
24
Ô. ²ÉÇß³Ý, êÇë³Ï³Ý, ì»Ý»ïÇÏ, ê. Ô³½³ñ, 1893, ¿ç 163–165:
98
ÝÇù) ³Ýí³ÝáõÙÇó25:
Àëï ´. гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ, êÇë³ç³Ý ϳ۳ÝÁ ÑÇݳíáõñó ì³Ûë
³ÙñáóÇ ßñç³Ï³ÛùáõÙ ¿ñ: ì³Ûë ³ÙñáóÇ ³í»ñ³ÏÝ»ñÁ Ý»ñϳÛáõÙë
ÏáãíáõÙ »Ý ì»Ûë³ÉÇ Õ³É³ëÇ ¨ ·ïÝíáõÙ »Ý î³ÝÓÇÏ ·ÛáõÕÇ Ùáï³-
ϳÛùáõÙ26: ². Ô³ñ³·Ûá½Û³ÝÇ Ï³ñÍÇùáí ³ÛÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳-
ÝáõÙ ¿ñ êÛáõÝÇùÇ Ù»ñӳϳÛùáõÙª Þ³ñáõñÇ ¹³ßïáõ٠ϳéáõóí³Í
سñ³Ï»ñïÇÝ, ÇÝãÝ ³í»ÉÇ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿:
Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÇ »ñÏñáñ¹ áõÕ»·ÇÍÁ г۳ëï³Ý ¿ñ Ùï-
Ýáõ٠ѳñ³íÇó ¨ Ø³ñ³Ý¹áí áõ ܳËÇ稳Ýáí ÁÝóÝáõÙ ¸íÇÝ27:
سñ³Ý¹Çó ¸íÇÝ ×³Ý³å³ñÑÇ Ï³Û³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»-
ñÁ ѳÛïÝÇ »Ý, ÇëÏ »ñÃáõÕÇÝ ºñ³ëËÇ ÑáíÇï ¿ñ ÇçÝáõ٠سñ³Ý¹-
æáõÕ³ áõÕ»·Íáí: лÝó ³Ûë »ñÃáõÕÇÝ ¿ ÑÇß³ï³ÏáõÙ Ô¨áݹÁ`
å³ïÙ»Éáí, áñ ³ñ³µ³Ï³Ý ÙÇ ½áñ³ËáõÙµ, ·»ñ»í³ñ»Éáí ¶áÕÃÝ
·³í³éÇ ¨ ܳËÇ稳ÝÇ ÅáÕáíñ¹ÇÝ, ³ÝóϳóÝáõÙ ¿ æáõÕ³ÛÇ ·»-
ï³Ýóáí28: سñ³Ý¹-¸íÇÝ ×³Ý³å³ñÑÁ ²ñ÷³ ·»ïÇ ëïáñÇÝ Ñá-
ë³ÝùáõÙ ÙdzÝáõÙ ¿ñ ä³ñï³í-¸íÇÝ ×³Ý³å³ñÑÇÝ:
Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÇ »ññáñ¹ áõÕ»·ÇÍÁ ·³Éáí سñ³-
Õ³ÛÇó, г۳ëï³Ý ¿ñ ÙïÝáõÙ ä³ñëϳѳÛùáí (àñÙÇ (àõñÙÇá)-ê³-
Õ³Ù³ë-лñ »ñÃáõÕáí), ³ÝóÝáõ٠γɳ ÚáõÝÇë ¨ γɳ ³É-²ë³µÇ-
³ï ϳ۳ÝÝ»ñáí ¨ ÁÝóÝáõÙ ¸íÇÝ29:
γɳ ÚáõÝÇëÁ, áñÝ ³É-Øáõϳ¹¹³ëÇÝ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ г۳ë-
ï³ÝÇ ù³Õ³ùÝ»ñÇ ÃíáõÙ, ·ïÝíáõÙ ¿ñ ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ ¸»ñ»ÝÇÏ
ó·³íáñÇ (943–958 ÃÃ.) ó·³íáñáõÃÛ³Ý Ù»ç30: ²ÛÝ Ñ³Ù³å³-
ï³ë˳ÝáõÙ ¿ Ø»Í Ð³ÛùÇ ²Ûñ³ñ³ï ³ß˳ñÑÇ Îá·áíÇï ·³í³éÇ
¸³ñÛáõÝÇó µ»ñ¹ÇÝ: Îá·áíÇï ·³í³éÁ ¸³ñÛáõÝÇó µ»ñ¹áí ì³ë-

25
Ð. سݳݹ۳Ý, ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·É˳íáñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ, ¿ç 194–195: ÐÙÙï.
Â. гÏáµÛ³Ý, êÛáõÝÇùÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ (å³ïÙ³³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ³éáõÙáí),
º., 1966, ¿ç 90–96:
26
´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, ¸íÇÝ-ä³ñï³í ׳ݳå³ñÑÇ Sīsaĵān-Gēlakūnī ·Í³Ù³ëÁ,
§ä´Ð¦, 1968, ÃÇí 1, ¿ç 217–218:
27
Ibn Khordadbeh, ¿ç 122, al-Moqaddasi, ¿ç 381–382:
28
ä³ïÙáõÃÇõÝ Ô»õáݹ»³Û Ø»ÍÇ í³ñ¹³å»ïÇ Ð³Ûáó, ê. ä»ï»ñµáõñ·, 1887, ¿ç 7:
29 î»°ë al-Moqaddasi, ¿ç 392:

30 î»°ë al-Moqaddasi, ¿ç 377:

99
åáõñ³Ï³ÝÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³ÝÁ Ùdzóñ»É ¿ñ ¸»ñ»ÝÇÏ Ã³·³íáñÇ
ݳËáñ¹Áª ¶³·ÇÏÁ (908–943 ÃÃ.)31:
γñdz ³É-²ë³µÇ³ï: ì»ñçÇÝÁ, Áëï ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏǪ ·ÁïÝ-
íáõÙ ¿ñ γɳ ÚáõÝÇëÇó 1 ³ÝóáõÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ (Ùáï 30–
40 ÏÙ): γñÍáõÙ »Ýù, áñ ³Û¹ ϳ۳ÝÁ ѳëï³ï³å»ë å»ïù ¿
·ïÝí»ÉÇë ÉÇÝ»ñ ÙÇÝ㨠гÛÏ³Ï³Ý å³ñ É»éݳßÕÃ³Ý ÁÝÏ³Í ßñç³-
ÝáõÙ:
껵»áëÇ ÙÇ ³ñÅ»ù³íáñ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ û·ÝáõÙ ¿ ×ßï»É
³Ûë ׳ݳå³ñÑÇ »ñÃáõÕÇÝ ¸³ñÛáõÝÇó µ»ñ¹Çó ÑÛáõëÇë: Üϳñ³·-
ñ»Éáí ³ñ³µÝ»ñÇ 647 Ã. ³ñß³í³ÝùÁ32ª å³ïÙÇãÝ Ç Ù³ëݳíáñÇ
ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ ²ñͳ÷áõÙ å³ß³ñí³ÍÝ»ñÝ û·ÝáõÃÛáõÝ »Ý ËÁݹ-
ñ»É ¸³ñÛáõÝÇó µ»ñ¹Çó33: ²ñͳ÷ µ»ñ¹Á ·ïÝíáõÙ ¿ñ ¸³ñÛáõÝÇó
µ»ñ¹Çó Ùáï 17 ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³, ÇÝãÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ñ
ï³ÉÇë Ýñ³ å³ßïå³ÝÝ»ñÇݪ û·ÝáõÃÛáõÝ Ï³Ýã»Éáõ ³ÛÝï»ÕÇó:
ºÉÝ»Éáí í»ñáÑÇßÛ³ÉÇóª »Ýó¹ñáõÙ »Ýù, áñ ³É-²ë³µÇ³ï ³Ýí³-
ÝáõÙÁ ÝáõÛÝ³Ï³Ý ¿ ²ñͳ÷ ³Ýí³ÝÁ: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ §Ï³ñdz¦
µ³éÇÝ, ³å³ ³ÛÝ §Ï³É³¦ (µ»ñ¹) µ³éÇ ³Õ³í³Õí³Í ï³ñµ»ñ³ÏÁ
ϳñáÕ ¿ ÉÇÝÇ: ²Û¹åÇëÇ ³Õ³í³ÕáõÙÁ, Ç ¹»å, ³éϳ ¿ ݳ¨ γɳ
ÚáõÝÇëÇ ¹»åùáõÙ (γñdz ÚáõÝÇë): ê³Ï³ÛÝ, §Ï³ñdz¦ µ³éÁ
³ñ³µ»ñ»ÝÇó óñ·Ù³Ý³µ³ñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ §·ÛáõÕ¦, §³í³Ý¦, ÇÝ-
ãÁ, ûñ¨ë, ³é³í»É ѳí³Ý³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³Ï ¿: гëϳݳÉÇ ¿, áñ
׳ݳå³ñÑÝ ³ÝóÝ»Éáõ ¿ñ µ»ñ¹Ç Ù»ñӳϳÛùáí, ÇëÏ Ù»ñӳϳÛ-
ùáõÙ ·ïÝíáÕ ·ÛáõÕÁ å³ñ½³å»ë Ïáãí»Éáõ ¿ñ §·ÇõÕÝ ²ñͳ÷³ó¦,
áñÁ Ù³ë³Ùµ ³ñ³µ»ñ»Ý óñ·Ù³Ýí»Éáõ ¹»åùáõÙ ¹³éݳÉáõ ¿ñ
§Î³ñdz ³É-²ñë³µ³ï¦:
Ô¨áÝ¹Ç ¨ ²Ý³ÝáõÝ ¼ñáõó³·ñÇ ÑÇß³ï³Ï³Í §²ñͳ÷³ó¦
³Ýí³Ý³Ó¨Á, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ·áñÍ³Í³Ï³Ý ¿ñ
ÙÇçݳ¹³ñáõÙ: ²ñ³µ»ñ»ÝáõÙ §Í¦ ï³éÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³Û-
Ù³ÝÝ»ñáõÙ ³ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ïÝ»ñÝ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ÇÝ §ë¦ ï³-

31
ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝÇ ¨ ²Ý³ÝáõÝ, ä³ïÙáõÃÇõÝ ï³ÝÝ ²ñÍñáõÝ»³ó, µÝ³·ÇñÁ ì.
ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÇ, º., 1985, ¿ç 444:
32
¾.È.¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý, ²ñ³µ³Ï³Ý 647 Ã. ²ñß³í³ÝùÁ г۳ëï³Ý. ä´Ð., 1982, N 2, ¿ç
106–116:
33
껵»áë, ¿ç 145:
100
éÁ, ÇÝãå»ë, ûñÇݳϪ ê³Ù³Ý¹áõ-̳Ùݹ³í34 ¨ ê³Ý³ñdz-̳ݳ-
ñdz35 ¹»åù»ñáõÙ, ÇëÏ §ó¦ ï³éÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ
³ñ³µ»ñ»ÝáõÙ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ §ï¦ ï³éÁ: γñÍáõÙ »Ýù, áñ
³ñ³µ»ñ»ÝáõÙ §½·ÇõÕÝ ²ñͳ÷³ó¦ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÁ, ѳß-
íÇ ³éÝ»Éáí í»ñáÑÇßÛ³É å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÁ, Ù³ë³Ùµ óñ·Ù³Ý-
í»Éáõ ѻ勉Ýùáí ÑÝã»Éáõ ¿ñ §Î³ñdz ³É-²ñë³µ³ï¦, áñÁ Ñ»ï³-
·³ÛáõÙ ³Õ³í³Õí»É áõ í»ñ ¿ ³Íí»É §Î³ñdz ³É-²ë³µÇ³ï¦-Ç:
γñÍáõÙ »Ýù, áñ ׳ݳå³ñÑÝ ²ñͳ÷Çó Ñ»ïá ³ÝóÝáõÙ ¿ñ
гÛÏ³Ï³Ý å³ñ É»éݳßÃ³Ý âÇÝ·ÇÉÇ É»éݳÝóùáí áõ úñÏáíÇ ÏÇñ-
×áí, ³ÛÝáõÑ»ï¨, ûùíáõÙ ¿ñ ¹»åÇ ³ñ¨»Éù ¨ ÇçÝáõÙ ºñ³ëË ·»ïÇ
ÑáíÇïݪ ²ñï³ß³ïÇ Ï³ÙñçÇ Ùáï: ²ÛÝ, ѳí³Ý³µ³ñ, ³ÝóÝáõÙ ¿ñ
ºñ³ëËÁ ²ñï³ß³ïÇ Ï³Ù î³÷»ñÇ (î³÷»ñ³Ï³Ý) ϳÙñçáí áõ
ß³ñÅíáõÙ ¹»åÇ ¸íÇÝ:

***
²ÛÅ٠ϳñáÕ »Ýù ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÇ »ñ-
ÃáõÕáõÝ ¸íÇÝÇó ¹»åÇ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³: Æ ëϽµ³Ý» Ýß»Ýù, áñ ³Ûë ׳-
ݳå³ñÑÁ ÑÇß³ï³ÏíáõÙ ¿ ݳ¨ §ØÕáݳã³÷ù¦-áõÙ` Ñ»ï¨Û³É
ϳ۳ÝÝ»ñáí. ¸íÇÝ-γñÇÝ (Ëݹñá ³é³ñϳ ßñç³Ýáõ٠׳ݳå³-
ñÑÝ ÁÝóÝáõÙ ¿ñ ³ñ¹»Ý ²ñÍÝ ù³Õ³ùáí)-ѳÛ-µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý
ë³ÑٳݳÛÇÝ ßñç³Ý-ÎáÕáÝdz-Ü»áÏ»ë³ñdz-²Ù³ëdz-Îáëï³Ý¹-
ÝáõåáÉÇë36:
¸íÇÝ-Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉÇë ׳ݳå³ñÑÁ ¸íÇÝÇó ÙÇÝ㨠´³ë»Ý
áõÝ»ñ »ñÏáõ áõÕ»·ÇÍ` ²ÝÇáí ¨ ´³·³í³Ýáí:
²é³çÇÝ áõÕ»·ÍÇ íñ³ ëÏë»É ¿ñ ½³ñ·³Ý³É ²ÝÇÝ: Àëï ³É-Øáõ-
ϳ¹¹³ëÇÇ` X ¹. ëϽµÇÝ ¸íÇÝÇ ³Ù»Ý³Ù»Í ¹³ñå³ëÝ»ñÇó Ù»ÏÁ
ÏáãíáõÙ ¿ñ ²ÝÇ ù³Õ³ù-³ÙñáóÇ ³ÝáõÝáí: ä³ï׳éÝ ³ÛÝ ¿ñ, áñ
Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÇ ·É˳íáñ áõÕ»·ÇÍÝ ³Û¹áõÑ»ï ÁÝóÝáõÙ
¿ñ ²ÝÇÇ µ»ñ¹Ç Ù»ñӳϳÛùáí:
²Ûë áõÕ»·ÍÇ íñ³ ëÏë»ó ½³ñ·³Ý³É ݳ¨ γñëÁ, áñÝ ³ñ¹»Ý
êÙµ³ï ²-Ç ·³Ñ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ëϽµáõÙ, ¹³ï»Éáí ÐáíѳÝÝ»ë

34
Jacut, III, ¿ç 144:
35
Ibn Khordadbeh, ¿ç 122:
36
Ð. سݳݹ۳Ý, ºñÏ»ñ, Ñ. ¼, º., 1985, ¿ç 182–183:
101
¸ñ³ë˳ݳϻñïóáõ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ëÏë»É ¿ñ Ó¨³íáñí»É
áñå»ë ù³Õ³ù: ä³ïÙ»Éáí ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, û ÇÝãå»ë ¿ ²ßáï ²-Ç »Õ-
µ³Ûñ ²µ³ëÁ ÷áñÓ Ï³ï³ñáõÙ ã»ÝóñÏí»É êÙµ³ï ²-ÇÝ, å³ïÙÇ-
ãÁ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ §³ÛÝáõÑ»ï¨ êÙµ³ï³Û ½ûñ Ù»Í ·áõÙ³ñï³Ï
³ñ³ñ»³É` ³ëå³ï³Ï ë÷é¿ñ Ç í»ñ³Û ³ß˳ñѳÏáÛï ßÇÝÇóÝ
²µ³ë³Û ßáõñç ½³Ùñáó³õݦ37: ²ÝϳëϳÍ, ËáëùÁ ÙÇçݳµ»ñ¹Ç
ßáõñç ï³ñ³ÍíáÕ ³ñí³ñÓ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ¿:
ø³ÝÇ áñ Ð³Û ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ ï»ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳ¹ñáõÙÇó
Ñ»ïá Çñ ·áÛáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ñ γñÇÝÇ ³ÙÇñ³ÛáõÃÛáõÝÁ,
³å³ Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÁ ³Û¹ ßñç³ÝáõÙ ßñç³ÝóáõÙ ¿ñ γñÝá
ù³Õ³ùÁ: Àëï ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝáõ` ¸íÇÝÇ 893 Ã. »ñÏñ³ß³ñÅÇó Ñ»-
ïá` 894/5 Ã. µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ½áñùÁ å³ß³ñ»ó γñÝá ù³Õ³ùÁ,
µ³Ûó ³ÝѳçáÕ38: ø³ÝÇ áñ ÙÇÝã ³Û¹` 893 Ã., ÏÝùí»É ¿ñ ѳÛ-µÛáõ-
½³Ý¹³Ï³Ý å³Ûٳݳ·ÇñÁ, ¾. ¸³ÝÇ»ÉÛ³ÝÁ µÛáõ½³Ý¹³óÇÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó γñÝá ù³Õ³ùÇ å³ß³ñáõÙÝ Çñ³í³óÇáñ»Ý ¹Çï³ñÏáõÙ ¿
ѳÛ-µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ¹³ßÇÝùÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ39: ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³-
ݳϳÝáõÃÛ³Ùµ, ´Ûáõ½³Ý¹Ç³Ý Ýå³ëïáõÙ ¿ñ Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³-
å³ñÑÇ ßñç³Ï³ÛùÇ` ³ñ³µÝ»ñÇó Ù³ùñÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÇÝ, áñÝ
³ñ¨»ÉùÇó ëÏë»É ¿ñ êÙµ³ï ²-Ý, ·ñ³í»Éáí ´³ë»ÝÁ: ê³Ï³ÛÝ, µÛáõ-
½³Ý¹³óÇÝ»ñÁ γñÝá ù³Õ³ùÁ ·ñ³í»É ãϳñáÕ³ó³Ý, ÇëÏ ï»ÕÇ
³ñ³µ³Ï³Ý ³ÙÇñ³ÛáõÃÛáõÝÁ ·á۳層ó: ¸ñ³ ѻ勉Ýùáí ëÏëáõÙ
¿ ½³ñ·³Ý³É ²ñÍÝ ù³Õ³ùÁ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ γñÝá ù³Õ³ùÇó áã
Ñ»éáõ: Àëï XI ¹. µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý å³ïÙÇã ÐáíѳÝÝ»ë êÏÇÉÇó»ëÇ`
²ñÍÝÁ Ù»Í ù³Õ³ù ¿ñ, áñÝ ³é¨ïñÇ Ñ³Ù³ñ áõÝ»ñ ѳñÙ³ñ ¹Çñù:
²ÛÝï»Õ ³é¨ïáõñ ¿ÇÝ ³ÝáõÙ Ðݹϳëï³ÝÇó, ä³ñëϳëï³ÝÇó ¨
³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇó µ»ñí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñáí40: ÆÝãå»ë ×Çßï Ï»ñåáí

37
ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳϻñïóÇ, ¿ç 148:
38
ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝÇ »õ ²Ý³ÝáõÝ, ä³ïÙáõÃÇõÝ ï³ÝÝ ²ñÍñáõÝ»³ó, º., 1985, ¿ç
358: ´Ûáõ½³Ý¹³óÇÝ»ñÁ γñÇÝ ¨ ´³ë»Ý ³ñß³í»óÇÝ Ý³¨ 901 ¨ 902 ÃÃ. ¥ï»°ë
§úï³ñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳۻñÇ Ù³ëÇݦ, §´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ³ÕµÛáõñ-
Ý»ñ¦, ´, Îáëï³Ý¹ÇÝ ÌÇñ³Ý³ÍÇÝ, óñ·Ù. µÝ³·ñÇó, ³é³ç³µ³Ý ¨ ͳÝáÃ. Ð.
´³ñÃÇÏÛ³ÝÇ, ºñ., 1970, ¿ç 15¤:
39
î»°ë ¾. ¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý, سݳ½Ï»ñïÁ µÛáõ½³Ý¹³-³ñ³µ³Ï³Ý ѳϳٳñïáõÃÛ³Ý
áÉáñïáõÙ ¥IX ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï»ë – X ¹³ñ¤,– §ä³ïÙ³-µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ѳݹ»ë¦,
1977, ÃÇí 1, ¿ç 158–159:
40
î»°ë §úï³ñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳۻñÇ Ù³ëÇݦ, ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý
102
ÝßáõÙ ¿ ´. ²é³ù»ÉÛ³ÝÁ, ²ñÍÝÁ å»ïù ¿ ѳïϳå»ë ³×»ñ X ¹.
ÁÝóóùáõÙ41: ²ÛëÇÝùÝ, ѳí³Ý³Ï³Ý ¿, áñ Ëݹñá ³é³ñϳ ßñç³-
ÝáõÙ ëÏë»É ¿ñ ù³Õ³ùÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÁ:
Êáë»Éáí ³é³çÇÝ áõÕ»·ÍÇ Ù³ëÇÝ, å»ïù ¿ Ýß»É, áñ ¹ñ³ áõÕ-
ÕáõÃÛ³Ùµ ·ïÝíáÕ ßñç³ÝÝ»ñÁ êÙµ³ï ²-Ç ûñáù Ïóí»É ¿ÇÝ ³ñùáõ-
ÝÇ ïÇñáõÛÃÝ»ñÇÝ: ÊáëùÁ, Ù³ëݳíáñ³å»ë, ´³ë»Ý ·³í³éÇ Ù³-
ëÇÝ ¿: êÙµ³ï ²-Ý, Ç ÃÇíë ³ÛÉ ßñç³ÝÝ»ñÇ, ³½³ï³·ñ»É ¿ñ ݳ¨
´³ë»Ý ·³í³éÁ42: 893 Ã. ѳÛ-µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ³é¨ïñ³Ï³Ý å³Û-
ٳݳ·ñÇ ÏÝùáõÙÇó Ñ»ïá êÙµ³ï ²-Ý Çñ ïÇñáõÛÃÝ»ñÇÝ Ïó»ó ´³-
ë»ÝÁ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, Ù³ÛñáõÕÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõ-
ÃÛ³Ý Ý»ñùá å³Ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
ä»ïù ¿ Ýß»É Ý³¨, áñ ²ßáï ²-Ç Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ´³·³ñ³ÝÁ ¨
êÙµ³ï ²-Ç Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ºñ³½·³íáñëÁ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ϳåí³Í
¿ÇÝ ¸íÇÝ-îñ³åǽáÝ ×³Ý³å³ñÑÇÝ ²ÝÇáí:
²ÛëåÇëáí` ׳ݳå³ñÑÇ ³é³çÇÝ áõÕ»·ÇÍÁ ¸íÇÝÇó ß³ñÅíáõÙ
¿ñ ÑÛáõëÇë³ñ¨ÙïÛ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ, ²ÝÇáí ³ÝóÝáõ٠γñë ¨ ß³ñÅ-
í»Éáí ³ñ¨Ùáõïù` ѳëÝáõÙ ¿ñ ì³Õ³ñß³í³Ý, ÇëÏ ³ÛÝáõÑ»ï¨`
²ñÍÝ: ²ÛÝï»ÕÇó ¹»åÇ ³ñ¨Ùáõïù ׳ݳå³ñÑÁ Ùáõïù ¿ñ ·áñÍáõÙ
´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛáõÝ:
ֳݳå³ñÑÇ »ñÏñáñ¹ áõÕ»·ÇÍÁ ¸íÇÝÇó ÙÇÝ㨠´³ë»Ý ÁÝó-
ÝáõÙ ¿ñ ´³·³í³Ýáí: ֳݳå³ñÑÇ ³Û¹ ѳïí³ÍÁ ѳٳå³ï³ë-
˳ÝáõÙ ¿ñ ѳÛáó ÑÇݳíáõñó ²ñùáõÝÇ åáÕáï³ÛÇ Ï³Ù ²ñï³ß³ï-
îÇ·ñ³Ý³Ï»ñï Ù³ÛñáõÕáõ ²ñï³ß³ï-´³·³í³Ý ·Í³Ù³ëÇÝ43:
ÆÝãå»ë óáõÛó ¿ ï³ÉÇë Ô¨áÝ¹Ç ÙÇ íϳÛáõÃÛáõÝÁ, ²ñùáõÝÇ åá-
Õáï³Ý ·áñÍáõÙ ¿ñ ݳ¨ VII ¹.44: ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ,
³ÛÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ºñ³ëË ·»ïÝ ²ñï³ß³ïÇ Ï³Ù î³÷»ñÇ (î³÷»-
ñ³Ï³Ý) ϳÙñçáí: гٳӳÛÝ Ð. سݳݹ۳ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»-

³ÕµÛáõñÝ»ñ, ¶, ÐáíѳÝÝ»ë êÏÇÉÇó»ë, óñ·Ù. µÝ³·ñÇó, ³é³ç³µ³Ý ¨ ͳÝáÃ. Ð.


´³ñÃÇÏÛ³ÝÇ, º., 1979, ¿ç 159–160:
41
´. ²é³ù»ÉÛ³Ý, ø³Õ³ùÝ»ñÁ ¨ ³ñÑ»ëïÝ»ñÁ г۳ëï³ÝáõÙ IX–XIII ¹¹., Ñ I, º.,
1958, ¿ç 111:
42
²Ý³ÝáõÝ ¼ñáõó³·Çñ, ¿ç 159–161:
43
Ô¨áݹ, ¿ç 140:
44
²Ý¹:
103
ñÇ` ²ñï³ß³ïÇ ¨ ´³·³í³ÝÇ ÙÇç¨` ²ñùáõÝÇ åáÕáï³ÛÇ íñ³,
·ïÝíáõÙ ¿ÇÝ ö³é³Ëáï, òáɳϻñï ¨ ²ñáõ× µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÁ45:
¸³ï»Éáí Ô¨áÝ¹Ç Ñ³Õáñ¹áõÙÇó` ´³·³í³ÝÇó Ñ»ïá ²ñùáõÝÇ
åáÕáï³Ý ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ´³·ñ¨³Ý¹ ·³í³éáõÙ ·ïÝíáÕ ²ñÓÝÇ ·Ûáõ-
Õáí: ä³ïÙÇãÁ, Ëáë»Éáí ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, û ÇÝãå»ë »Ý ³ñ³µ³Ï³Ý
½áñù»ñÝ ²Ùñ ½áñ³í³ñÇ ·É˳íáñáõÃÛ³Ùµ Òáñ³ å³Ñ³Ïáí Ùï-
Ýáõ٠г۳ëï³Ý ¨ ·³ÉÇë ÊɳÃ, å³ïÙáõÙ ¿, áñ ³å³ §ÝáÛÝų-
Ù³ÛÝ ßáõÝã ÏÉ»³Éù` ¹³ñÓ»³É Û³ñӳϿÇÝ, áõß »¹»³É »É³Ý»É Û³é³-
çÇÝ åáÕáï³ÛÝ ³ñùáõÝÇ Áݹ ·³í³éÝ ²å³ÑáõÝÇë: гë³Ý¿ÇÝ Ç
·³õ³éÝ ´³·ñ¨³Ý¹ Ç ·ÇõÕÝ ²ñÓÝÇ»: ²Ûëï»Õ ³ñ³µ³Ï³Ý ½áñù»-
ñÁ µ³Ý³Ï »Ý ¹ÝáõÙ §³é »½»ñµ ·»ïáÛÝ (ÇÙ³° ²ñ³Í³ÝÇ – ². º.) áñ
Áݹ ݳ (ÇÙ³° ²ñÓÝÇ ·ÛáõÕÁ – ². º.) ³Ýó³Ý¿¦¦: ¸»åÇ ²ñÓÝÇ »Ý
·³ÉÇë ݳ¨ γñÝá ù³Õ³ùÁ å³ß³ñ³Í Øáõß»Õ Ø³ÙÇÏáÝÛ³ÝÇ ·ÁÝ-
¹»ñÁ, ·³ÉÇë »Ý ´³ë»Ýáí áõ ѳëÝáõÙ ´³·ñ¨³Ý¹: ²Ûëï»Õ ѳÛϳ-
Ï³Ý ·Ý¹»ñÁ ³ÝóÝáõÙ »Ý ²ñ³Í³ÝÇÝ áõ ѳñÓ³ÏíáõÙ ³ñ³µÝ»ñÇ
íñ³46: ö³ëïáñ»Ý, ׳ݳå³ñÑÁ ´³·³í³ÝÇó ²ñ³Í³Ýáõ ³÷áí
³ÝóÝáõÙ ¿ñ ¹»åÇ ³ñ¨Ùáõïù áõ ѳëÝáõÙ ²ñÓÝÇ ·ÛáõÕÁ:
²ñùáõÝÇ åáÕáï³Ý, ÷³ëïáñ»Ý, ¹áõñë ·³Éáí ¸íÇÝÇó, »ñÏáõ
×ÛáõÕ ¿ñ ï³ÉÇë ²ñÓÝÇ ·ÛáõÕáõÙ: Ø»ÏÁ ß³ñÅíáõÙ ¿ñ ²ñ×»ß, ÇëÏ
ÙÛáõëÁ, Áëï §ØÕáݳã³÷ù¦-Ç` γñÇÝ: гٳӳÛÝ ä»íïÇÝ·»ñÛ³Ý
ù³ñ﻽Ç` ׳ݳå³ñÑÁ »ñÏ÷»ÕÏíáõÙ ¿ñ ´³·³í³Ý ѳݷáõó³ÛÇÝ
ϳ۳ÝÇó` ´³·ñ¨³Ý¹áõÙ47: ¸³ï»Éáí ÑÇßÛ³É áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó,
áñáÝóáí ѳÛáó ¨ ³ñ³µ³Ï³Ý ½áñù»ñÁ »Ï³Ý áõ ѳݹÇå»óÇÝ ²ñÓ-
ÝÇ ·ÛáõÕÇ Ùáï ¨ ä»íïÇÝ·»ñÛ³Ý ù³ñï»½Ç í»ñáÑÇßÛ³É ÑÇß³ï³-
ÏáõÃÛáõÝÇó, ²ñÓÝÇÝ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ´³·³í³ÝÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ`
²ñ³Í³Ýáõ ³÷ÇÝ 48:

45
Ð. سݳݹ۳Ý, ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·É˳íáñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ, ¿ç 22–25: î»°ë
ݳ¨ ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, г۳ëï³ÝÝ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç ¨ ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ,
ù³ñ﻽:
46
Ô¨áݹ, ¿ç 147–148:
47
Ð. سݳݹ۳Ý, ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·É˳íáñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ, ¿ç 46:
48
лï³ùñùÇñ ¿ ³ÛÝ, áñ Ð. سݳݹ۳ÝÝ Çñ ³ß˳ïáõÃÛ³ÝÁ ÏÇó §Bagauna-
Artaxata áõÕ»·ÇÍÁ¦ ù³ñ﻽áõ٠׳ݳå³ñÑÁ »ñÏ÷»ÕÏ»É ¿ áã û ´³·³í³ÝáõÙ,
ÇÝãå»ë ÝßáõÙ ¿ ä»íïÇÝ·»ñÛ³Ý ù³ñ﻽Á, ³ÛÉ Ýñ³ÝÇó ¹»åÇ ³ñ¨Ùáõïù` ³ÛÝï»Õ,
áõñ å»ïù ¿ ·ïÝí»ñ ²ñÓÝÇÝ ¥ï»°ë Ð. سݳݹ۳Ý, ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·É˳íáñ
׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ, ¿ç 47, ï»°ë ݳ¨ Ô. ²ÉÇß³Ý, ²Ûñ³ñ³ï, ì»Ý»ïÇÏ, ê. Ô³½³ñ,
104
ֳݳå³ñÑÝ ³ÛÝáõÑ»ï¨ ²É³ßÏ»ñïÇ ¹³ßïáí ¨ ²ñ³Ù³Ý³
Ïáãí³Í ·ÛáõÕáí ß³ñÅí»Éáí` ѳïáõÙ ¿ñ гÛÏ³Ï³Ý å³ñÇó
³ñ¨Ùáõïù ·ïÝíáÕ æñ³µ³ßË É»éÝ»ñÁ ´³·ñ¨³Ý¹ ·»ïÇ í»ñÇÝ
Ñáë³ÝùÇó ¹»åÇ ³ñ¨Ùáõïù ¨ ´³ë»ÝáõÙ ÙdzÝáõÙ ¸íÇÝ-îñ³åÇ-
½áÝ ×³Ý³å³ñÑÇÝ49: ì»ñçÇÝÇë û·ïÇÝ ¿ Ëáëáõ٠ݳ¨ Ô¨áÝ¹Ç ÏáÕ-
ÙÇó ²ñÓÝÇÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïÇ Ý³Ëûñ»ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ Çñ³¹³ñ-
ÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝÁ: γñÝá ù³Õ³ùÁ å³ß³ñ³Í Øáõ-
ß»Õ Ø³ÙÇÏáÝÛ³ÝÇ ·Ý¹»ñÝ ³ñ³µÝ»ñÇÝ Áݹ³é³ç` ¹»åÇ ²ñÓÝÇ »Ý
·³ÉÇë ´³ë»Ýáí áõ ѳëÝáõÙ ´³·ñ¨³Ý¹50: ֳݳå³ñÑÝ ³ÛÝáõÑ»-
ï¨ Ñ³ëÝáõÙ ¿ñ ʳÕïáÛ³éÇ×, áñï»Õ »ñÏ÷»ÕÏíáõÙ ¿ñ: ØÇ áõÕ»·-
Íáí ³ÛÝ ÁÝóÝáõÙ ¿ñ ÑÛáõëÇë-³ñ¨Ùáõïù` ¹»åÇ îñ³åǽáÝ, ÇëÏ
³ÛÝï»ÕÇó Íáí³÷áí ¹»åÇ Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉÇë, ÇëÏ ÙÛáõëáí` ¹»åÇ
³ñ¨Ùáõïù` ê³ï³Õ-ÎáÕáÝdz-Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉÇë »ñÃáõÕáí51:
ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ îñ³åǽáÝÝ ³ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ ÑÇ-
ß³ï³ÏíáõÙ ¿ áñå»ë Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ϳñ¨áñ
³é¨ïñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ: ²ñ³µ å³ïÙÇãÝ»ñÁ ѳÕáñ¹áõÙ »Ý, áñ
êÙµ³ï ²-Ç Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ ä³ñï³íÇó ÙÇÝã¨
γñÝá ù³Õ³ù ¨ æ³½Çñ³ÛÇó áõ ²ïñå³ï³Ï³ÝÇó ÙÇÝ㨠îñ³åÇ-
½áÝ52: ¸»é¨ë ². ¶ñ»ÝÁ ѳݷ»É ¿ñ ³ÛÝ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý, áñ гÛ
´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ ï»ñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÁ ѳëÝáõÙ ¿ñ îñ³åǽáÝ53:
²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, êÙµ³ï ²-Ç ûñáù, »ñµ 893 Ã. ÏÝù-
í»ó ѳÛ-µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý å³Ûٳݳ·ÇñÁ, îñ³åǽáÝÁ ѳÛ-µÛáõ-
½³Ý¹³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ í»ñ³Íí»ó ϳñ¨áñ ³é¨ïñ³-
Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ: Àëï ³É-ÆëóËñÇÇ` §Ýñ³Ýù (ÇÙ³° ѳۻñÁ – ². º.)
èáõÙÇ »ñÏÇñÁ (ÇÙ³° ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛáõÝ – ². º.) ÙïÝ»Éáõ
ѳٳñ áõÝ»Ý ÙÇ Ý³í³Ñ³Ý·Çëï, áñ ѳÛïÝÇ ¿ î³ñ³µ³½áõݹ³Ñ
(ÇÙ³° îñ³åǽáÝ – ². º.) ³ÝáõÝáí, áñï»Õ ѳí³ùíáõÙ »Ý í³×³-

1890, ¿ç 525¤:
49
Ð. سݳݹ۳Ý, ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·É˳íáñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ, ¿ç 48–62:
50
Ô¨áݹ, ¿ç 147–148:
51
Ð. سݳݹ۳Ý, ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·É˳íáñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ, ¿ç 62–82:
52
î»°ë al-Istakhri, ¿ç 188, Ibn Haukal, ¿ç 344: ¸»é¨ë ². ¶ñ»ÝÁ ѳݷ»É ¿ñ ³ÛÝ
»½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý, áñ Ð³Û ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ ï»ñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÁ ѳëÝáõÙ ¿ñ
îñ³åǽáÝ (ï»°ë А. Грен, Ýßí. ³ßË., ¿ç 78):
53
А. Грен, Династия Багратидов в Армении.– “Журнал министерства народного
просвещения”, часть CCXC, С.-Петербург, N 80, 1893, ноябрь, ¿ç 78:
105
é³Ï³ÝÝ»ñÁ ¨ [³ÛÝï»ÕÇó] Ùáõïù ·áñÍáõÙ èáõÙÇ »ñÏÇñÁ¦54: ƵÝ
гáõϳÉÁ îñ³åǽáÝÁ ѳٳñáõÙ ¿ гÛáó ó·³íáñáõÃÛ³Ý Ù»ç
ÙïÝáÕ ¹áõé ϳ٠Ùáõïù ¹»åÇ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³55: ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ
îñ³åǽáÝÇ` Ð³Û ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ ï»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙïÝ»Éáõ
ѳñóÁ ùÝÝáõÃÛ³Ý ³éÝ»ÉÁ ¹Åí³ñ ¿, ù³ÝÇ áñ ѳÛÏ³Ï³Ý ¨ µÛáõ-
½³Ý¹³Ï³Ý ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ ÝÙ³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý å³Ñ-
å³Ý»É: ê³Ï³ÛÝ, ù³ÝÇ áñ ³ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñáõ٠ϳ ÝÙ³Ý
ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝ, ³ÛÝ ßñç³Ýó»É ãÇ Ï³ñ»ÉÇ: γñÍáõÙ »Ýù, áñ îñ³-
åǽáÝÁ ѳۻñÇ Ñ³Ù³ñ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ Ñ»ï ³é¨ïñ³Ï³Ý ѳñ³-
µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ó»éù ¿ñ µ»ñ»É ËÇëï ϳñ¨áñ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ ¨,
·ïÝí»Éáí гÛáó ï»ñáõÃÛáõÝÇó ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ ÁÝóóáÕ Ù³ÛñáõÕáõ
íñ³, µ³éÇ µáõÝ ÇÙ³ëïáí, ¹áõé ¿ñ ѳݹÇë³ÝáõÙ ¹»åÇ Ï³Ûëñáõ-
ÃÛ³Ý Ëáñù»ñÁ:
Üß»Ýù ݳ¨, áñ γñëÇó ¸íÇÝ-îñ³åǽáÝ ×³Ý³å³ñÑÁ ×ÛáõÕ
¿ñ ï³ÉÇë ¹»åÇ ²ñï³Ýáõç, ÇëÏ ³ÛÝï»ÕÇó ¿É` ÁÝóÝáõÙ ¹»åÇ ê¨
ÍáíÇ ³÷»ñÁ: Àëï Â. гÏáµÛ³ÝÇ` ²ñï³ÝáõçÇó ׳ݳå³ñÑÁ ß³-
ñÅíáõÙ ¿ñ ê¨ ÍáíÇ ³÷»ñÝ áõ ѳëÝáõÙ Êáõ÷ó, áñï»ÕÇó ¿É ÙÇ
×ÛáõÕáí ÁÝóÝáõÙ ¿ñ ¹»åÇ îñ³åǽáÝ ¨ ¹»åÇ öáõÛÃ, ÇëÏ ÙÛáõëáí`
¹»åÇ ê»µ³ëïáõåáÉÇë56:
Ð³Û ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ ï»ñáõÃÛ³Ý ³é¨ïñ³Ï³Ý ϳå»ñÇ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
ÆÝãå»ë íϳÛáõÙ »Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý ·³ÝÓ»ñÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý
ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, Ð³Û ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ ï»ñáõÃÛáõÝÁ ³é¨ïñ³Ï³Ý ѳ-
ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»ñ »íñáå³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ûñÇݳÏ`
üÇÝɳݹdzÛÇ, Þí»¹Ç³ÛÇ, Ȼѳëï³ÝÇ, ¶áïɳݹ ÏÕ½áõ, ¸³ÝdzÛÇ
¨ ¶»ñÙ³ÝdzÛÇ Ñ»ï:
²é¨ïáõñÁ ºíñáå³ÛÇ Ñ»ï ÁÝóÝáõÙ ¿ñ ÑÇÙݳϳÝáõÙ »ñÏáõ
áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ²é³çÇÝ áõÕÕáõÃÛáõÝÁ г۳ëï³ÝÇ íñ³Ûáí
ÁÝóÝáõÙ ¿ñ ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ÎáíÏ³ë ¨ ³ÝóÝáõÙ ºíñáå³:

54
î»°ë al-Istakhri, ¿ç 188:
55
î»°ë Ibn Haukal, ¿ç 344:
56
Â. гÏáµÛ³Ý, г۳ëï³ÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛáõÝ, º., 2007, ¿ç 279:
106
ºñÏñáñ¹ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ ²ñ¨»ÉùÇó ·³Éáí` г۳ëï³ÝÇ íñ³Ûáí
ß³ñÅíáõÙ ¿ñ ¹»åÇ öáùñ ²ëdz, ³ÛÝï»ÕÇóª ÁÝóÝáõÙ ¿ñ ¹»åÇ
Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉÇë, ³ÛÝáõÑ»ï¨` ºíñáå³57:
²ÛëåÇëáí, IX¹. í»ñçÇó Ð³Û ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ ï»ñáõÃÛáõÝÁ
ѳݹÇë³ÝáõÙ ¿ñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçÝáñ¹Ý ²ñ¨»ÉùÇ ¨ ²ñ¨ÙáõïùÇ ÙÇç¨
³é¨ïñáõÙ ¨ ß÷áõÙÝ»ñáõÙ` ÁݹѳÝñ³å»ë: ´³·ñ³ïáõÝÇ Ã³·³-
íáñÝ»ñÇÝ Ñ³çáÕí»ó гÛáó ï»ñáõÃÛáõÝÁ ¹³ñÓÝ»É ã»½áù »ñÏÇñ`
Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ÁÝÓ»é»Éáí ²ñ¨»ÉùÇÝ ¨ ²ñ¨ÙáõïùÇÝ` í»ñëÏë»-
Éáõ ݳ¨ ù³Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý ß÷áõÙÝ»ñÁ: ²Û¹ ÇñáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ñ-
ï³óáÉíáõÙ ¿ ݳ¨ г۳ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÁ å»-
ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ »ñÏ-
ËáëáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ·áñÍáõÙ: ì»ñ³ñŨáñíáõÙ ¿ ݳ¨
г۳ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý ³í³Ý¹Ý ÇÝãå»ë ¹³ñ³ßñç³ÝÇ
·»ñï»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` ²ñ³µ³Ï³Ý ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ¨ ´Ûáõ½³Ý¹³-
Ï³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É ѳñ¨³Ý áõ Ñ»é³íáñ ó·³íáñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ:

57
Ê. Øáõß»ÕÛ³Ý, ²ñ¨»ÉÛ³Ý ¹ñ³ÙÝ»ñÇ ·³ÝÓ»ñÁ ¨ г۳ëï³ÝÇ ïÝï»ë³Ï³Ý
ϳå»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ VIII–X ¹³ñ»ñáõÙ, §ä´Ð¦, 1978, ÃÇí 3, ¿ç
231–233:
107
А. ЕГИАЗАРЯН

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ И АРМЯНСКОЕ ЦАРСТВО


В КОНЦЕ IX И В НАЧАЛЕ X ВВ.

С конца IX века царство армянских Багратидов являлось


основным посредником между Востоком и Западом в сфере торговли
и в целом в международных отношениях. Осмысливается также
цивилизационный вклад Армении в процессе развития соседних и
дальних царств и народов.

A. YEGHIAZARYAN

THE SILK ROAD AND ARMENIAN KINGDOM AT THE


END OF IX AND THE BEGINNING OF X CENTURIES

From the end of IX century the Armenian Bagratid Kingdom was the
main mediator between East and West in the sphere of trade and generally
in international relations. Also the civilizational contribution of Armenia in
the processes of development of the neighbouring and far kingdoms and
peoples is comprehended.

108
¼. ¶ºìàð¶Ú²Ü

غî²øêÆ Ö²Ü²ä²ðÐÆ ²Ú²ê-²ìðƼ


²èºìîð²Î²Ü زÚðàôÔÆÜ
(XIII ¸. ºðÎðàð¸ Îºê – XIV ¸. ²è²æÆÜ Îºê)

îÝï»ë³³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý µ³ó³éÇÏ Ýå³ëï³íáñ ¹ÇñùÇ


ßÝáñÑÇí ÎÇÉÇÏÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ ѳÛïÝí»É ¿ñ ³é¨ïñ³Ï³Ý ϳñ¨á-
ñ³·áõÛÝ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ Ñ³Ý·áõó³Ï»ïáõÙ: ²Ûëï»Õ ˳ã³Ó¨íáõÙ
¿ÇÝ ³ß˳ñÑÇ ãáñë ÏáÕÙ»ñÇó Ó·íáÕ Ã»° Íáí³ÛÇÝ, ¨ û° ó³Ù³-
ù³ÛÇÝ áõÕÇÝ»ñÁ: XIII–XIV ¹¹. гñ³í³ÛÇÝ ºíñáå³ÛÇ ¨ ²ëdzÛÇ ÙÇ-
ç¨ ³é¨ïñ³Ï³Ý ϳå»ñáõÙ ³é³çݳÛÇÝ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ ¿ñ ëï³-
ó»É ²Û³ë-³íñǽ ù³ñ³í³Ý³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÁ:
1243 Ã. âÙ³ÝϳïáõÏÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïáõÙ ÆÏáÝdzÛÇ ëáõÉó-
ÝáõÃÛáõÝÁ ç³Ëç³ËÇã å³ñïáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ ÙáÝÕáÉ³Ï³Ý ½áñù»-
ñÇó, ÇÝãÁ í»ñç ¿ ¹ÝáõÙ Ýñ³ ·»ñÇß˳ÝáõÃÛ³ÝÁ öáùñ ²ëdzÛáõÙ:
¸ñ³Ýáí ë»ÉçáõÏÝ»ñÁ ½ñÏíáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨ ³é¨ïñ³Ï³Ý ϳñ¨áñ ׳-
ݳå³ñÑÝ»ñÇ ïÝûñÇÝáõÙÇó: ÜáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇÝ Î»ë³ñdzÛáõÙ ÎÇÉÇ-
ÏÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ ÙáÝÕáÉÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÏÝùíáõÙ ¿ ѳٳӳÛݳ·Çñ1:
ºñÏáõ ï³ñÇ ³Ýó` 1245 Ã., лÃáõÙ ²-Á í»ñ³Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ ì»Ý»-
ïÇÏÇÝ ßÝáñÑ³Í ³ñïáݳ·ñ»ñÁ2:
²Ýϳë»ÉÇ ³ñ³·áõÃÛ³Ùµ ³é³ç ß³ñÅíáÕ ÙáÝÕáÉ³Ï³Ý é³½-
Ù³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ßñç³ÝóáõÙ ¿ ÎÇÉÇÏÇ³Ý Ð³Û-
³ëï³ÝÁ ¨ îñ³åǽáÝÇ Ï³ÛëñáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë »ñÏáõ å»ïáõÃÛáõÝÝ»-
ñÁ ØÇç»ñÏñ³Ï³Ý ¨ ê¨ Íáí»ñ ¹áõñë »ÏáÕ É³í³·áõÛÝ ¹³ñå³ëÝ»-
ñÝ ¿ÇÝ, ÇëÏ ¹ñ³Ýó ³ëå³ï³ÏáõÙÁ ÏÝ߳ݳϻñ í»ñçݳϳݳå»ë
˳óñ»É ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ Ó¨³íáñí³Í ³é¨ïñ³Ï³Ý ϳå»ñÇ
ѳٳϳñ·Á, ÇÝãÁ ѻﳷ³ÛáõÙ Ù»Í »Ï³ÙáõïÝ»ñ ¿ñ ³å³Ñáí»Éáõ
ÙáÝÕáÉÝ»ñÇÝ:

1
ÎÇñ³Ïáë ¶³ÝӳϻóÇ, ä³ïÙáõÃÛáõÝ Ñ³Ûáó, ³ß˳ï³ëÇñáõÃÛ³Ùµ` Î. ². Ø»ÉÇù-
úѳÝç³ÝÛ³ÝÇ, º., 1961, ¿ç 282: ¶³ÉëïÛ³Ý ²., гÛ-ÙáÝÕáÉ³Ï³Ý ³é³çÇÝ
µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, §ä³ïÙ³-µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ѳݹ»ë¦, 1964, N 1, ¿ç 96–100:
2
Langlois V., Le Trésor des chartes d’Arménie ou Cartulaire de la chancellerie royale des
Roupéniens, Venise, 1863, p. 143–145.
109
²Ù»Ý¨ÇÝ ãÇ µ³ó³éíáõÙ, áñ лÃáõÙ ²-Á ÙáÝÕáÉ³Ï³Ý ³ñùáõ-
ÝÇùáõÙ, Ç ÃÇíë ß³ï ѳñó»ñÇ, ßáß³÷»É ¿ ݳ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
³é¨ïñÇÝ ³éÝãíáÕ áñáß³ÏÇ ËݹÇñÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù ϳñáÕ ¿ÇÝ ÉÇ-
Ý»É, ûñÇݳÏ, Ñ»é³íáñ âÇݳëï³ÝÇó Ó·íáÕ Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³-
å³ñÑÇ` Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»Éù ÙïÝáÕ ×ÛáõÕ³íáñáõÙÝ»ñÇ ×ß·ñïáõÙÁ,
ÇÝãå»ë ݳ¨ Çï³É³Ï³Ý Íáí³ÛÇÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` ì»Ý»-
ïÇÏÇ ¨ æ»Ýáí³ÛÇ Ñ»ï ³é¨ïñ³Ï³Ý ϳå»ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙÁ,
áñï»Õ ÎÇÉÇÏÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ ÙÇçÝáñ¹³Ï³Ý ϳñ¨áñ ¹»ñ ëï³ÝÓ-
Ý»Éáõ Ù»Í Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»ñ: ²é³í»É ¨ë, áñ гÛáó ó-
·³íáñáõÃÛáõÝÝ Çï³É³óÇÝ»ñÇ Ñ»ï ³é¨ïñ³Ï³Ý ë»ñï ÷áËѳ-
ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹»Ý ÑÇëáõÝ ï³ñí³ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñ áõÝ»ñ:
سݷáõ ˳ÝÇ Ññ³Ù³Ýáí âÇݷǽ ˳ÝÇ ¨ë Ù»Ï Ãáé` Ðáõɳ-
íáõÝ, 1256 Ã. ѳëï³ïí»Éáí Æñ³ÝáõÙ, ÑÇÙÝáõÙ ¿ ÙáÝÕáɳϳÝ
ï»ñáõÃÛ³Ý áõÉáõëÝ»ñÇó Ù»ÏÁ` ÆÉ˳ÝáõÃÛáõÝÁ (1256–1353 ÃÃ.),
áñÁ 1261 Ã. Ù»Í Ë³Ý ÊáõµÇɳÛÇ (1259–1294 ÃÃ.) ÏáÕÙÇó ׳ݳã-
í»ó áñå»ë ÇÝùÝáõñáõÛÝ å»ïáõÃÛáõÝ: ºí ³ñ¹»Ý 1258 Ã. ÐáõɳíáõÝ
Ýí³×áõÙ ¿ ´³Õ¹³¹Á ¨ ÏáñͳÝáõÙ ²µµ³ëÛ³Ý Ë³ÉÇý³ÛáõÃÛáõÝÁ:
²Ûë Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÁ ßñç³¹³ñÓ³ÛÇÝ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³í
Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»ÉùÇ áã ÙdzÛÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íÇ׳ÏÇ Ñ³Ù³ñ,
³Ûɨ ¹»é Ù»Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ å»ïù ¿ ³é³ç³óÝ»ñ ݳ¨ ï³ñ³-
ͳßñç³ÝÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ: ²Ûëå»ë, »Ã» ÙÇÝã ³Û¹ Ðݹϳë-
ï³ÝÇó ¨ âÇݳëï³ÝÇó ³åñ³ÝùÝ»ñÁ ä³ñëÇó Íáóáí µ»ñíáõÙ ¿ÇÝ
´³Õ¹³¹, áñï»ÕÇó ¹ñ³Ýù ù³ñ³í³Ý³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñáí
áõÕÕíáõÙ ¿ÇÝ Ë³ã³Ïñ³ó ݳí³Ñ³Ý·ÇëïÝ»ñ, ³å³ ÐáõɳíÛ³ÝÝ»-
ñÁ ׳ݳå³ñѳÛÇÝ ·É˳íáñ ѳݷáõó³Ï»ïÁ ï»Õ³÷áËáõÙ ¿ÇÝ
¹»åÇ ÑÛáõëÇë` Çñ»Ýó Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ³íñǽ3: ä³ñ½ ¿, áñ ݳË-
ÏÇÝ µáÉáñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ ÏáñóÝ»Éáõ ¿ÇÝ »ñµ»ÙÝÇ Ý߳ݳÏáõÃÛáõ-
ÝÁ ¨ ³ñ¹»Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ ÷Ýïñ»É ³é¨ïñ³Ï³Ý Ýáñ Ù³ÛñáõÕÇ,
áñÁ å»ïù ¿ ¹áõñë ·³ñ ÙÇ ÏáÕÙÇó ØÇç»ñÏñ³Ï³Ý, ÇëÏ ÙÛáõë ÏáÕ-
ÙÇó ¿É` ê¨ Íáí»ñ: лÝó ²Û³ë-³íñǽ ׳ݳå³ñÑÝ ¿É ¹³éÝáõÙ ¿
³Û¹ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÁ: àõÕáõ ÙÇçݳٳëáõÙ
³ÛÝ ×ÛáõÕ³íáñíáõÙ ¨ áõÕÕíáõÙ ¿ñ îñ³åǽáÝÇ Ï³ÛëñáõÃÛáõÝ: ´³

3
Микаелян Г., История Киликийского Армянского государства, Е., 1952, с. 352.
110
-óÇ ³ÛÝ, áñ ÙáÝÕáÉÝ»ñÝ ³Û¹åÇëáí Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ ϳåíáõÙ ¿ÇÝ ³Ù-
µáÕç ë¨ÍáíÛ³Ý ³í³½³ÝÇ Ñ»ï, ³íñǽÁ ß³ï ³í»ÉÇ Ñ³ñÙ³ñ
Ï»ï ¿ñ Îáíϳëáí ÑÛáõëÇëÇ Ñ»ï ³é¨ïñ³Ï³Ý ϳå å³ßïå³Ý»-
Éáõ ѳٳñ:
³íñǽÇó ´³Õ¹³¹áí áõ ä³ñëÇó Íáóáí ïÝï»ë³Ï³Ý ϳå
¿ñ å³Ñå³Ýíáõ٠ѳñ³í³ñ¨»ÉÛ³Ý ²ëdzÛÇ, ÇëÏ ó³Ù³ù³ÛÇÝ
áõÕáí` ØÇçÇÝ ²ëdzÛÇ áõ лé³íáñ ²ñ¨»ÉùÇ Ñ»ï: üñ³Ýã»ëÏá ´³É-
¹áõãÇ ä»·áÉáïïÇÝ Çñ Ó»éݳñÏáõÙ Ý»ñϳ۳óñ»É ¿ ·ñ³ëïÇ íñ³
µ³ñÓí³Í ³åñ³ÝùÝ ²Û³ëÇó ³íñǽ ï»Õ³÷áË»Éáõ ׳ݳå³ñ-
ѳͳËëÁ, áñï»Õ Ï³Û³Ý ³é Ï³Û³Ý Ýᯐ ¿ ³Û¹ áõÕáõ íñ³ ·ïÝíáÕ
Ëáßáñ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÁ: ´³ÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ ä»·áÉáïïÇÝ ù³Õ³ùÝ»ñÇ
³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇÝ ïí»É ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í Çï³É»ñ»Ý ÑÝãáÕáõÃÛáõÝ,
ÇÝãÝ ¿É »ñϳñ Å³Ù³Ý³Ï µ³½Ù³ÃÇí áõëáõÙݳëÇñáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
ÝßÛ³É áõÕÇÝ Ñ»ï³½áï»Éáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ ¿ »Õ»É: ´³-
í³Ï³Ý ¿ ÙdzÛÝ Ýß»É, áñ ׳ݳå³ñÑÇ í»ñçݳٳëáõÙ ·ïÝíáÕ ÊáÛ
ù³Õ³ùÁ ýÉáñ»Ýï³óÇÝ ÑÇß³ï³Ï»É ¿ Condro Ó¨áí4: гٳ¹ñ»Éáí
ì. л۹Ç5, Ð. ÚáõÉÇ6, Ð. سݳݹ۳ÝÇ7 ¨ ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ áõëáõÙݳëÇ-
ñáÕÝ»ñÇ ï»ë³Ï»ïÝ»ñÁ` ¶ñ. ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÝ ³é³ÝÓݳóñ»É ¿ áõÕáõ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³Û³ÝÝ»ñÁ` ²Û³ë-λë³ñdz-껵³ëïdz-ºñ½Ýϳ-¾ñ½-
ñáõÙ-ÊáÛ-³íñǽ: ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, ¹ñ³Ýó Ù»Í Ù³ëÁ µáõÝ
г۳ëï³ÝÇ Ñ³Û³ß³ï Ëáßáñ³·áõÛÝ ù³Õ³ùÝ»ñÝ ¿ÇÝ: гÛïÝÇ ¿,
áñ ܳËÇ稳ÝÁ ¨ë ÊáÛÇ ÙÇçáóáí ϳåíáõÙ ¿ñ ³Ûë Ù³ÛñáõÕáõÝ:
¾ñ½ñáõÙÇó γñë ¨ ²ÝÇ ·Ý³óáÕ ×ÛáõÕ³íáñáõÙÁ ׳ݳå³ñÑÁ ϳ-
åáõÙ ¿ñ ÎáíϳëÇ ¨ ÁݹѳÝñ³å»ë ÑÛáõëÇëÇ Ñ»ï8: ´³µ»ñ¹áí
·Ý³óáÕ ×³Ý³å³ñÑáí ¿É ¾ñ½ñáõÙÁ ϳåíáõÙ ¿ñ îñ³åǽáÝÇ Ñ»-
ï9, áñÇ ÙÇçáóáí ²Û³ëÁ ÙdzÝáõÙ ¿ñ ë¨ÍáíÛ³Ý ³ÙµáÕç ³í³½³ÝÇÝ:

4
Francesco Balducci Pegolotti, La Pratica della Mercatura, New York, 1970 (³ÛëáõÑ»ï¨`
Pegolotti), p. 28–29.
5
Heyd W., Histoire du commerce du Levant au moyen âge, t. II, Amsterdam, 1967, p. 112–119:
6
Yule H., Cathay and the Way Thither: Being a Collection of Medieval Notices of China, V. II,
London, 1866, p. 299–301.
7
О торговле и городах Армении в связи с мировой торговлей древних времен, Е., 1954, с.
285–296:
8
Микаелян Г., Ýßí. ³ßË., ¿ç 350–361:
9
Карпов С., Трапезундская империя и Западноевропейские государства, с. 22. Canestrini G.,
Documenti spettanti al commercio dei Veneziani con l’Armenia e Trebisonda, Ragusa e
Negroponte (1201–1321) // Archivio Storico Italiano, T. IX, Ap. 29, Firenze, 1853,
111
²ëáñÇùÇó öáùñ ²ëdz ï³ÝáÕ ·É˳íáñ ׳ݳå³ñÑÁ ÝáõÛÝ-
å»ë ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ÎÇÉÇÏdzÛÇ ï³ñ³Íùáí: ²ÛÝ ÎÇÉÇÏÛ³Ý Ð³Û³ëï³Ý
¿ñ ÙïÝáõÙ äáñï»Éɳ (¸éÝ³Ï Ï³Ù ¸ñáõÝùÝ ²ëáñõáó, Çï³É.
Portella) É»éݳÝóù-³Ýó³Ï»ïáí ¨ Ó·íáõÙ ØÇç»ñÏñ³Ï³Ý ÍáíÇ
³÷Ç ³ÙµáÕç »ñϳÛÝùáí, áñÇó ¹»åÇ ÑÛáõëÇë áõÕÕí³Í µ³½Ù³ÃÇí
×ÛáõÕ³íáñáõÙÝ»ñÝ ëÏǽµ ¿ÇÝ ³éÝáõÙ ÏÇÉÇÏÛ³Ý Ëáßáñ ݳí³-
ѳݷÇëïÝ»ñÇó: Æ ¹»å, äáñï»ÉɳÛáí ѳñ³í ·Ý³óáÕ áõÕÇÝ Ó·-
íáõÙ ¿ñ ÙÇÝ㨠²ñ³µ³Ï³Ý ûñ³ÏÕ½áõ ͳÛñ ѳñ³í` ²¹»Ý ݳí³-
ѳݷÇëï, áñÁ γñÙÇñ ÍáíÇ ¹³ñå³ëÝ ¿ñ: êÇݳÛÇ Ã»ñ³ÏÕ½áõ
Ùáï ³Ûë ׳ݳå³ñÑÁ ×ÛáõÕ³íáñíáõÙ ¿ñ ¹»åÇ »·Çåï³Ï³Ý ݳ-
í³Ñ³Ý·ÇëïÝ»ñ: ¶áõ·É³Ï (γå³Ý ÎáõÏÉϳÛ, ²Ýóù ÎÇÉÇÏdzÛÇ,
Pylae Ciliciae) Ïáãí³Í ÙÛáõë ϳñ¨áñ ³Ýó³Ï»ïáí, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ
ÎÇÉÇÏdzÛÇ ³ñ¨ÙáõïùáõÙ, ϳñ»ÉÇ ¿ñ ³ÝóÝ»É ê»µ³ëïdz, ÇëÏ ³ÛÝ-
ï»ÕÇó ¿É` ê¨ Íáí áõ ³íñǽ10:
Ð³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÙ³Ý
ë³Ï³íáõÃÛáõÝÁ µ³ó³ïñ»Éáõ ѳٳñ Ý³Ë ÷áñÓ»Ýù áõñí³·Í»É
ÎÇÉÇÏÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñ³Ï³Ý ϳå»ñáõÙ Ó¨³-
íáñí³Í ³ÛÝ áÉáñïÝ»ñÁ, áñáÝóáõÙ å»ïù ¿ áñ ѳۻñÁ ѳïϳå»ë
Ý»ñ·ñ³íí³Í ÉÇÝ»ÇÝ: ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ Ýñ³Ýó ѳ-
Ù³ñ ³é³çݳÛÇÝ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É ó³Ù³ù³ÛÇÝ, ³ÛÝ ¿`
ÑÇÙݳϳÝáõÙ ²Û³ë-³íñǽ Ù³ÛñáõÕáí ÁÝóóáÕ ³é¨ïáõñÁ, áñÁ
Ý»ñ³éáõÙ ¿ñ µáõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ëáßáñ ù³Õ³ùÝ»ñÁ: ¶ñ. ØÇù³Û»-
ÉÛ³ÝÁ Ýϳï»É ¿, áñ ë»ÉçáõÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ·ñ»Ã» ³ÙµáÕç ²é³ç³-
íáñ ²ëdzÛÇ Ýí³×áõÙÁ ͳÝñ ѳñí³Í ѳëóñ»ó ²ÝÇáí, γñëáí ¨
ѳÛÏ³Ï³Ý Ëáßáñ ³ÛÉ ù³Õ³ùÝ»ñáí ³ÝóÝáÕ Ï³ñ¨áñ ׳ݳå³ñÑ-
Ý»ñÇÝ, áñáÝó ÙÇçáóáí ³åñ³ÝùÝ»ñÁ ï»Õ³÷áËíáõÙ ¿ÇÝ îñ³åÇ-
½áÝ, ³å³` Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉÇë, ÇëÏ ³ÛÝï»ÕÇó ¿É` ºíñáå³11: ´³Õ-
¹³¹Ç Ýí³×áõÙÇó Ñ»ïá ³é¨ïñ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ ó³ÝóÁ ï»-

p. 335. Racine P., Images de la colonisation placentine a l’Aïas et Caffa a la fin du XIIIe
siècle // Rivista di bizantinistica, N 3, 1993, p. 354.
10
²ÉÇß³Ý Ô., êÇëáõ³Ý, ì»Ý»ïÇÏ, 1885, ¿ç 129, 416–417: ØáõóýÛ³Ý Î.,
ÎÇÉÇÏÇ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ë³ãÙ»ñáõÏáõÙ, º., 2001, ¿ç 321–322: î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý
ì., ÎÇÉÇÏÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ ¨ Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»ÉùÇ ³ñ³µ³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÁ 1145–1226
Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, º., 1994, ¿ç 136–137: г۳ëï³ÝÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý ³ïɳë, ¿ç 76–
77: Lane F., Venice. A Maritime Republic, London, 1973, p. 71.
11 Микаелян Г., Ýßí. ³ßË., ¿ç 189:

112
ճ߳ñÅí»ó ¹»åÇ ÑÛáõëÇë, áñÇ áÕݳ߳ñÁ ÷³ëïáñ»Ý ³íñǽÇó
²Û³ë Ó·íáÕ Ù³ÛñáõÕÇÝ ¿ñ: ²Ûë ù³ñ³í³Ý³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÇ ÑÇÙ-
Ý³Ï³Ý Ï³Û³ÝÝ»ñÁ ÊáÛ, ܳËÇ稳Ý, γñÇÝ, ºñ½Ýϳ, 껵³ëïdz
¨ ѳÛÏ³Ï³Ý ß³ï ³ÛÉ ù³Õ³ùÝ»ñÝ ¿ÇÝ: àõëïÇ µ³í³Ï³Ý »ñϳñ³-
ï¨ ×·Ý³Å³ÙÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ
å»ïù ¿ áñ ³ñ³·áñ»Ý Ý»ñ·ñ³íí»ñ ³Û¹ ׳ݳå³ñÑáí ï³ñíáÕ
³é¨ïñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç: ²Ýßáõßï, ³Ûëï»Õ ³é³Ýó-
ù³ÛÇÝ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙ å»ïù ¿ ëï³ÝÓÝ»ÇÝ Ý³¨ ÎÇÉÇÏdzÛÇ Ñ³Û
³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÁ: àõß³·ñ³í ¿, áñ Ù»ñ ÏáÕÙÇó ѻﳽáïí³Í
Çï³É³Ï³Ý Ýáï³ñ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕûñáõÙ Ó¨³Ï»ñåí³Í ·ñ»Ã»
µáÉáñ ·áñͳñùÝ»ñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý Íáí³ÛÇÝ ³é¨ïñÇÝ: ¸ñ³Ý-
óáõ٠ѳݹÇåáõÙ »Ý »íñáå³óÇÝ»ñÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³-
ݳóí³Í ÙdzÛÝ ó³Ù³ù³ÛÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ áõÕ¨áñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¹»åÇ ê»-
µ³ëïdz ¨ ³íñǽ12: Þ³ï ѳí³Ý³Ï³Ý ¿, áñ ÎÇÉÇÏdzÛáõÙ Çï³-
ɳóÇÝ»ñÇÝ Â³íñǽÇó ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ù»ç µ³-
í³Ï³Ý Ù»Í ¿ »Õ»É ݳ¨ Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõ-
ÝÁ:
ÐáõɳíáõÝ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Çï³É³óÇ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ³é¨ï-
ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Í³í³É»É Çñ ï»ñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ,
áõñ í»ñçÇÝÝ»ñë ³é³í»É³å»ë ó÷³ÝóáõÙ ¿ÇÝ ÎÇÉÇÏdzÛÇ ï³-
ñ³Íùáí: ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ ç»Ýáí³Ï³Ý Ýáï³ñ³Ï³Ý ëϽµÝ³Õ-
µÛáõñÝ»ñáõÙ ²Û³ëÇ Ù³ëÇÝ ³é³çÇÝ íϳÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ãí³·ñíáõÙ
»Ý 1257, 1259 ¨ 1266 ÃÃ.13:
1271 Ã. ÎÇÉÇÏÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¿ñ ·ïÝíáõÙ ÐéáÙÇ å³åÇ
ÏáÕÙÇó Ù»Í Ë³Ý ÊáõµÇɳÛÇ ³ñùáõÝÇù áõÕ³ñÏí³Í سñÏá äáÉáÝ:
ì»ñçÇÝë ¨ Ýñ³ Ñ»ï ׳ݳå³ñÑáñ¹áÕ Ñ³ÛñÝ áõ Ñáñ»Õµ³ÛñÁ ã¿ÇÝ
å³ïϳÝáõÙ á°ã ¸áÙÇÝÇÏÛ³Ý, ¨ á°ã ¿É üñ³ÝóÇëÏÛ³Ý Ùdzµ³Ýáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: سñÏá äáÉáÝ áõÕÕ³ÏÇ ÑdzóÙáõÝùáí ¿ ËáëáõÙ ²Û³ëÇ
Ù³ëÇÝ. §… Üñ³Ýù áõÝ»Ý ÙÇ ù³Õ³ù ÍáíÇ íñ³, áñ ÏáãíáõÙ ¿

12
Balletto L., Notai genovesi in Oltremare, atti rogati a Laiazzo da Federico di Piazzalunga
(1274) e Pietro di Bargone (1277, 1279), Genova, 1989, A 31: Polonio V., Notai genovesi in
Oltremare. Atti rogati a Cipro da Lamberto di Sambuceto (6 luglio 1300 - 3 agosto 1301),
Genova, 1983, N 401, 404, ¿ç 515:
13
Racine P., L'Aïas dans la seconde moitié du XIIIe siècle // Rivista di bizantinistica, N 2,
1992, p. 181–183.
113
ȳ۳ë14, áñï»Õ Ýñ³Ýù Ù»Í ³é¨ïáõñ »Ý ϳï³ñáõÙ: àñáíÑ»ï¨
¹áõù å»ïù ¿ Çٳݳù, û µáÉáñ ѳٻٻջÝÝ»ñÁ ¨ Ù»ï³ùëÛ³ áõ
³ñͳÃÛ³ Ï»ñå³ëÝ»ñÁ ¨ áõñÇß ³ñÅ»ù³íáñ ³ÝáÃÝ»ñÁ, áñáÝù
·³ÉÇë »Ý Ý»ñùÇÝ ·³í³éÝ»ñÇó, µ»ñíáõÙ »Ý ³Ûë ù³Õ³ùÁ: ºí ì»-
Ý»ïÇÏÇ, æ»Ýáí³ÛÇ ¨ áõñÇß »ñÏñÝ»ñÇ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ ³Ûëï»Õ
»Ý ·³ÉÇë` í³×³é»Éáõ Çñ»Ýó ³åñ³ÝùÝ»ñÁ ¨ ϳ٠·Ý»Éáõ` ÇÝã áñ
Çñ»Ýù å»ïù áõÝ»Ý: ºí áñ¨¿ ³ÝÓݳíáñáõÃÛáõÝ, í³×³é³Ï³Ý ϳÙ
áõñÇß, áñ åÇïÇ ×³Ù÷áñ¹» ²ñ¨»ÉùÇ Ý»ñë»ñÁ, Çñ ׳Ù÷áñ¹áõ-
ÃÛáõÝÁ ëÏëáõÙ ¿ ³Ûë ȳ۳ë ù³Õ³ùÇó¦15: Ø»Í ×³Ý³å³ñÑáñ¹Ç ³ñ-
Å»ù³íáñ íϳÛáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ÷³ëï»Éáõ, áñ ³ñ¹»Ý 1270-
³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ²Û³ëÝ ²ñ¨»ÉÛ³Ý ØÇç»ñÏñ³Ï³ÝÇ Ëáßáñ³-
·áõÛÝ Ý³í³Ñ³Ý·ÇëïÝ»ñÇó ¿ñ:
ºÃ» ÙÇÝã 1285 Ã. å³Ûٳݳ·ÇñÁ º·ÇåïáëÇ ëáõÉóÝáõÃÛáõÝÁ
í»ñáÝßÛ³É ³åñ³ÝùÝ»ñÁ ϳñáÕ ¿ñ ëï³Ý³É ݳ¨ ˳ã³Ïñ³ó ݳ-
í³Ñ³Ý·ÇëïÝ»ñáí, ³å³ ¹ñ³ÝáõÙ Ýñ³Ýó ¹»ñÁ, ²Û³ë-³íñǽ
Ù³ÛñáõÕáõ Ó¨³íáñÙ³Ý Ñ»ï, ÏïñáõÏ Ýí³½áõÙ ¿ñ: ²í»ÉÇÝ, Ýí³×»-
Éáí ²ÝïÇáùÁ` Ù³ÙÉáõùÝ»ñÁ ˳ã³ÏÇñÝ»ñÇ ïÇñáõÛÃÝ»ñÁ Ïïñ»óÇÝ
ÎÇÉÇÏÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇó, áñÁ Ýñ³Ýó ѳٳñ ï³ñ³ï»ë³Ï ³åñ³-
ÝùÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý Ï³ñ¨áñ ³ÕµÛáõñ ¿ñ ¹³ñÓ»É: àõëïÇ å³ï³-
Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ ÎÇÉÇÏdzÛÇ Ñ»ï å³Ûٳݳ·ñÇ ÏÝùáõÙÇó ³ÝÙÇç³-
å»ë Ñ»ïá º·ÇåïáëÇ ëáõÉóÝáõÃÛáõÝÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ í×é³Ï³Ý ù³Û-
É»ñÇ: ÜáõÛÝ 1285 Ã., »ñµ ȨáÝ ´-Ç å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ÎÇÉÇÏÛ³Ý
г۳ëï³ÝÇ î³×³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ³é³çÝáñ¹Ç áõÕ»ÏóáõÃÛ³Ùµ ѳß-
ïáõÃÛáõÝ ÏÝù»Éáõ Ýå³ï³Ïáí áõÕ¨áñí»É ¿ÇÝ Î³É³áõÝÇ Ùáï` í»ñ-
çÇÝë ·ïÝíáõÙ ¿ñ ²ëáñÇùáõÙ ¨ ½µ³Õí³Í ¿ñ îñÇåáÉÇÇ ÏáÙëáõÃÛ³Ý
ÑÛáõëÇëáõÙ ·ïÝíáÕ Ø³ñϳµ µ»ñ¹Ç ·ñ³íٳٵ: 1287 Ã. Ù³ÙÉáõù-
Ý»ñÁ Ýí³×áõÙ »Ý ȳóùdz ݳí³Ñ³Ý·ÇëïÁ, ÇëÏ ³ñ¹»Ý 1289 Ã.
³åñÇÉÇ 24-ÇÝ îñÇåáÉÇÝ` Ïáïáñ»Éáí ù³Õ³ùÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ:
1291 Ã. Ù³ÙÉáõùÝ»ñÝ Çñ»Ýó ѳñí³ÍÝ áõÕÕáõÙ »Ý ºñáõë³Õ»ÙÇ

14
ȳ۳ëÁ ÎÇÉÇÏÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ·É˳íáñ ݳí³Ñ³Ý·Çëï-ù³Õ³ù ²Û³ëÝ ¿ñ, áñÁ
»íñáå³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ ÑÇß³ï³Ïí³Í ¿ Ayacio, Aiazzo, Giazza, Glaza, Laiazzo,
Lajazzo ¨ Layas ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñáí:
15
гÏáµÛ³Ý Ð., àõÕ»·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ñ. ², (1253–1582), º., 1932, ¿ç 44–45: Марко
Поло, Книга, М., 1956, с. 49.
114
ó·³íáñáõÃÛ³Ý ¹»Ù` Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇ Ñ»ï¨Çó Ýí³×»Éáí Ý߳ݳíáñ
ݳí³Ñ³Ý·ÇëïÝ»ñ ²ùù³Ý, îÛáõñáëÁ, êǹáÝÁ, ´»ÛñáõÃÁ ¨ Íáí³÷-
ÝÛ³ ÙÛáõë ù³Õ³ùÝ»ñÝ áõ µ»ñ¹»ñÁ16:
²Ûë Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µáíáõÙ æ»Ýáí³ÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõ-
ÃÛáõÝÝ Çñ Ñéã³Ï³íáñ Íáí³Ï³É ´»Ý»¹»ïïá ¼³ù³ñdzÛÇÝ áõÕ³ñ-
ÏáõÙ ¿ ²ñ¨»Éù, áñï»Õ ݳ 1288 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 21-ÇÝ ÎÇåñáëÇ
ó·³íáñ лÝñÇ II-Ç (1285–1324 ÃÃ)17, ÇëÏ ÝáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ï-
ï»Ùµ»ñÇ 23-ÇÝ ÎÇÉÇÏdzÛÇ ³ñù³ ȨáÝ ´-Ç Ñ»ï18 ÏÝùáõÙ ¿ µáí³Ý-
¹³Ï³ÉÇó ³é¨ïñ³Ï³Ý å³Ûٳݳ·ñ»ñ: Æ ¹»å, 1289 Ã.` Çñ ó·³-
¹ñÙ³Ý ³é³çÇÝ ï³ñáõÙ, лÃáõÙ ´-Á ç»Ýáí³óÇÝ»ñÇÝ ßÝáñÑáõÙ ¿
¨ë ÙÇ ³ñïáݳ·Çñ19: ö³ëïáñ»Ý` ²ñ¨»ÉÛ³Ý ØÇç»ñÏñ³Ï³ÝáõÙ »í-
ñáå³óÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ áñå»ë ѻݳϻï»ñ ÙÝáõÙ ¿ÇÝ ÙdzÛÝ ÎÇÉÇ-
ÏÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ ¨ ÎÇåñáëÁ:
îñÇåáÉÇÇ ³ÝÏáõÙÇó ß³ï ã³Ýó³Í` 1289 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 28-
ÇÝ, ÐéáÙÇ å³å ÜÇÏáÕ³Ûáë IV-Á (1288–1292 ÃÃ.) ³ñ·»ÉùÝ»ñ ë³Ñ-
Ù³Ý»ó º·ÇåïáëÇ ëáõÉóÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï é³½Ù³ÙûñùÇ (»ñϳÃ,
÷³Ûï³ÝÛáõÃ), ÓÇ»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ å³ñ»Ý³ÙûñùÇ ³é¨ïñÇ íñ³:
ÆëÏ ³ñ¹»Ý 1291 Ã. û·áëïáëÇ 23-ÇÝ ²ùù³ÛÇ ¨ îÛáõñáëÇ ³ÝÏáõÙÇó
³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá å³åáõÃÛáõÝÁ ï³ëÁ ï³ñáí ³ñ·»É»ó Ù³ÙÉáõù-
Ý»ñÇ ï»ñáõÃÛ³Ý Ý³í³Ñ³Ý·ÇëïÝ»ñÇ Ñ»ï ³é¨ïñ³Ï³Ý µáÉáñ
ï»ë³ÏÇ ß÷áõÙÝ»ñÁ: úñÇݳ˳ËïÝ»ñÁ Ëëïáñ»Ý å³ïÅí»Éáõ
¿ÇÝ: Üñ³Ýó ÝáõÛÝÇëÏ ÃáõÛÉ ã¿ñ ïñí»Éáõ Çñ»Ýó áõÝ»óí³ÍùÁ Ïï³Ï»É
áñ¨¿ Ù»ÏÇÝ, ÇëÏ ³åñ³ÝùÝ»ñÁ µéݳ·ñ³íí»Éáõ ¿ÇÝ20:
1. ²ñ¨»Éùáõ٠˳ã³ÏÇñÝ»ñÇ ³ÝÏáõÙÁ, Ç ÃÇíë ³ß˳ñѳù³-
Õ³ù³Ï³Ý í»ñÁ Ãí³ñÏÛ³É ÙÛáõë Ëáßáñ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,
³Ù»Ý³ßñç³¹³ñÓ³ÛÇÝ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÝ áõÝ»ó³í ÙÇç³½·³ÛÇÝ
³é¨ïñáõÙ ÎÇÉÇÏÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹»ñÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

16
î»ñ-ä»ïñáëÛ³Ý È., ʳã³ÏÇñÝ»ñÁ ¨ ѳۻñÁ, Ñ. ², º., 2005, ¿ç 98, 112–113:
17
Близнюк С., Мир торговли и политики в королевстве Крестоносцев на Кипре, 1192–
1373, М., 1994, с. 34–35.
18
Langlois V., Le Trésor des chartes d’Arménie, p. 154.
19
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 162:
20
Les registres de Nicolas IV, Recueil des bulles de se Pape, pub. par Langlois M., Fascicule
VI // Bibliothèque des Ecoles françaises d’Athènes et de Rome, V. 6, Paris, Ernest Thorin,
1891, p. 445, 901–905, 913–914.
115
²Ûëå»ë, å³å³Ï³Ý ³ñ·»ÉùÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÎÇÉÇ-
ÏÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ, ÎÇåñáëÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ Îñ»-
ï»Ý í»ñ³Íí»óÇÝ ·É˳íáñ ÙÇçÝáñ¹Ý»ñÇ` º·ÇåïáëÇ ëáõÉóÝáõ-
ÃÛ³Ý ¨ »íñáå³óÇÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÁÝóóáÕ ³é¨ïñ³Ï³Ý ϳå»ñáõÙ:
Àݹ áñáõÙ, ¹ñ³Ýóáõ٠гÛÏ³Ï³Ý ÎÇÉÇÏdzÛÇ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÝ
¿É ³í»ÉÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ¿ñ, ù³ÝÇ áñ º·ÇåïáëÇ ëáõÉóÝáõÃÛáõÝ
Ý»ñÙáõÍíáÕ é³½Ù³ÙûñùÇ ¨ ëïñáõÏÝ»ñÇ ½·³ÉÇ Ù³ëÁ Ïáõï³Ï-
íáõÙ ¿ñ ÏÇÉÇÏÛ³Ý Ý³í³Ñ³Ý·ÇëïÝ»ñáõÙ: ¾. ²ßÃáñÁ ÝßáõÙ ¿, áñ
Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý Ȩ³ÝïÇ (º·Çåïáë ¨ ²ëáñÇù) ¨ гñ³í³ÛÇÝ ºíñá-
å³ÛÇ ÙÇç¨ ³é¨ïñ³Ï³Ý ÷áËѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõ٠гÛáó ó-
·³íáñáõÃÛ³Ý ¹»ñÝ ³í»ÉÇ Ù»Í ¿ »Õ»É, ù³Ý Îñ»ï»Ç ¨ ÎÇåñáëÇ21:
¶. ´ñ³ïdzÝáõÝ ·ïÝáõÙ ¿, áñ ²Û³ëÝ Çñ ͳÕÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñ-
ç³ÝáõÙ ·»ñ³½³Ýó»É ¿ ÝáõÛÝÇëÏ ä»ñ³ÛÇÝ, áñÁ ÷³ëïáñ»Ý ³Û¹ ÁÝ-
óóùáõÙ ë¨ÍáíÛ³Ý ³é¨ïñÇ ·É˳íáñ ¹³ñå³ëÝ ¿ñ22:
ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ æ»Ýáí³ÛÇ ¨ ì»Ý»ïÇÏÇ Ð³Ýñ³å»ïáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í »ñÏñáñ¹ å³ï»ñ³½ÙÇ (1294–1299
ÃÃ.) ëϽµÇó ¨»Ã ÏÇÉÇÏÛ³Ý Íáí³÷Á ѳÛïÝí»ó Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»-
ñÇ Ïǽ³Ï»ïáõÙ: ÆÝãå»ë ÝϳïáõÙ ¿ ü. È»ÛÝÁ` ²ùù³ÛÇ ³ÝÏáõÙÇó
Ñ»ïá ²Û³ëÁ ¹³ñÓ³í Çï³É³Ï³Ý ѳÝñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ï³-
Ù³ñïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝÁ23:
1294 Ã. Ù³ÛÇëÇ 22-ÇÝ ²Û³ëÇ ³÷»ñÇ Ùáï ç»Ýáí³Ï³Ý ݳí»-
ñÁ, ÜÇÏáÉá êåÇÝáɳÛÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛ³Ùµ, µ³ËíáõÙ »Ý í»Ý»-
ïÇÏÛ³Ý ÁݹѳÝáõñ Ãíáí 32 ·³É»ñÇ ¨ ï³ñǹ³Ý»ñÇ Ñ»ï, áñáÝó
³é³çÝáñ¹áõÙ ¿ñ Íáí³Ï³É سñÏá ´³½ÇÉÇáÝ: âÝ³Û³Í ³Ýѳٻ-
Ù³ï ùÇã ݳí»ñ áõݻݳÉáõÝ` ç»Ýáí³óÇÝ»ñÁ ÷³ÛÉáõÝ Ñ³ÕóݳÏ
»Ý ï³ÝáõÙ` ½³íûÉáí í»Ý»ïÇÏÛ³Ý 24 ݳí (Áëï §¶áñÍù ÎÇå-
ñ³óíáó¦-Ç` 25) ¨ ·»ñÇ í»ñóÝáõ٠سñÏá ´³½ÇÉÇáÛÇÝ: ì»Ý»ïÇÏóÇ-
Ý»ñÇó µéݳ·ñ³ííáõÙ ¿ ³í»ÉÇ ù³Ý 500000 ë³ñ³ÏÇÝáëÛ³Ý µÛáõ-
½³Ý¹ ·áõÙ³ñÇ ³åñ³Ýù: àñå»ë å³ï³ë˳Ý` 1297 Ã. í»Ý»ïÇ-

21
Ashtor E., Levant Trade in the Later Middle Ages, Princeton, New Jersey, 1983, p. 43–44,
104.
22
Bratianu G., Recherches sur le commerce Génois dans le mer Noire du XIIIme siècle, Paris,
1929, p. 161–162.
23
Lane F., Ýßí. ³ßË., ¿ç 82–83:
116
ÏÛ³Ý ÙÇ Ý³íÇ Ý³í³å»ï î»áýÇÉá Øáñá½ÇÝÇÝ Çñ ѳÛñ»Ý³ÏÇóÝ»-
ñÇ Ñ»ï ³í»ñáõÙ ¿ ²Û³ëáõÙ ç»Ýáí³óÇÝ»ñÇÝ å³ïϳÝáÕ ßáõϳÝ24:
1335 Ã. ÇÉË³Ý ²µáõë³ÛÇ¹Ç (1317–1335 ÃÃ.) Ù³ÑÇó Ñ»ïá ÆÉ-
˳ÝáõÃÛáõÝÁ ëÏëáõÙ ¿ ³ñ³·áñ»Ý ù³Ûù³Ûí»É: ÐáíѳÝÝ»ë XXII ¨
Ýñ³Ý ѳçáñ¹³Í ´»Ý»¹ÇÏïáë XII (1334–1342 ÃÃ.) å³å»ñÇ` ȨáÝ
¸-ÇÝ áõÕÕ³Í Ñ³í³ëïdzóáõÙÝ»ñÁ, û üñ³ÝëdzÛÇ Ã³·³íáñ üÇ-
ÉÇå VI ì³Éáõ³Ý (1328–1350 ÃÃ.) ݳ˳å³ïñ³ëïáõÙ ¿ ˳ã³Ï-
ñ³ó Ýáñ ³ñß³í³Ýù` ÙݳóÇÝ ëáëÏ Ëáëù»ñ: ºí ³ñ¹»Ý 1335 Ã.
º·ÇåïáëÇ ëáõÉóÝÇ Ññ³Ù³Ýáí гɻåÇ Ù³ÙÉáõù ¿ÙÇñ ²ÉÃáõÝ-
´áõÕ³ÛÇ ½áñù»ñÁ Ý»ñËáõÅáõÙ »Ý ÎÇÉÇÏÛ³Ý Ð³Û³ëï³Ý ¨ ѳëÝ»-
Éáí î³ñëáÝ` ׳ݳå³ñÑÇÝ Ã³É³ÝÇ »ÝóñÏáõ٠سٻëïÇ³Ý ¨
²¹³Ý³Ý: гçáñ¹ ï³ñÇ Ù³ÙÉáõùÝ»ñÁ ¨ ϳñ³Ù³ÝÛ³Ý ÃáõñùÙ»Ý-
Ý»ñÁ ÏñÏÇÝ Ý»ñËáõÅáõÙ »Ý ÎÇÉÇÏdz: ØdzÛÝ 1337 Ã. º·ÇåïáëÇ
ëáõÉóÝÁ ѳٳӳÛÝáõÙ ¿ ˳ճÕáõÃÛ³Ý å³Ûٳݳ·Çñ ÏÝù»É`
ͳÝñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ¹Ý»Éáí ȨáÝ ¸-Ç ³éç¨: ÎÇÉÇÏÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ
½ñÏíáõÙ ¿ñ ÙÇÝ㨠äÇñ³Ùáë ·»ïÝ ÁÝÏ³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñÇó` ³Û¹
ÃíáõÙ ¨ ²Û³ëÇó25: гÛÏ³Ï³Ý Ëáßáñ³·áõÛÝ Ý³í³Ñ³Ý·ëïÇ Ïá-
ñáõëïÁ ͳÝñ ѳñí³Í ¿ñ »ñÏñÇ ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÁ: ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿,
áñ ÙÇÝã ³Û¹ ÎÇÉÇÏdzÛÇ íñ³ Çñ³Ï³Ý³óí³Í µáÉáñ` ÝáõÛÝÇëÏ ³Ù»-
ݳ³í»ñÇã ³ëå³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñ»ïá ¿É ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù»Í³-
ͳí³É ³é¨ïñÇó ·áÛ³óáÕ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ßÝáñÑÇí µ³í³Ï³Ý
ϳñ× Å³Ù³Ý³ÏáõÙ å»ïáõÃÛ³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÁ µÝ³Ï³ÝáÝ
ÑáõÝÇ Ù»ç ¿ñ ÁÝÏÝáõÙ: ö³ëïáñ»Ý ϳñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, áñ ²Û³ëÇ Ïá-
ñáõëïÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñáõ٠гÛÏ³Ï³Ý ÎÇÉÇÏdzÛÇ ÷³é³Ñ»Õ
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛ³Ý í»ñç³Ï»ïÝ ¿ñ:

24
Барсегов Ю., Борьба Киликийской Армении против пиратства в Средиземном море,
§ä³ïÙ³-µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ѳݹ»ë¦, 1970, N 3, с. 81. Lopez R. S., Storia delle colonie
genovesi nel Mediterraneo, Bologna, 1938, p. 278.
25
î»՛ë Микаелян Г., Ýßí. ³ßË., ¿ç 457: î»ñ-ä»ïñáëÛ³Ý È., Ýßí. ³ßË., Ñ. ´, º.,
2007, ¿ç 405–407:
117
²Û³ëÇ ³ÝÏáõÙáí ¹»åÇ Â³íñǽ áõÕÕíáÕ Ù³ÛñáõÕÇÝ ³ñ³-
·áñ»Ý Ïáñóñ»ó Çñ ϳñ¨áñ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ: ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ
Ù»Ï ï³ñÇ ³Ýó` 1338 Ã., í»Ý»ïÇÏÛ³Ý ê»Ý³ïÁ áñáßáõÙ ¿ Áݹáõ-
ÝáõÙ Æñ³ÝÇ Ñ»ï ³é¨ïñ³Ï³Ý ϳå»ñÇ ¹³¹³ñ»óÙ³Ý Ù³ëÇÝ, ÇëÏ
1340 Ã. ÝÙ³Ý í×Çé ¿ ϳ۳óÝáõ٠ݳ¨ æ»Ýáí³Ý: ä³åáõÃÛáõÝÁ, Ç
í»ñçá, ï»ÕÇ ï³Éáí Çï³É³Ï³Ý ѳÝñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³-
éáõÃÛ³ÝÁ` 1344 Ãí³Ï³ÝÇó ëÏëáõÙ ¿ ѳïáõÏ ³ñïáݳ·ñ»ñáí
ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñ ßÝáñÑ»É Ù³ÙÉáõùÝ»ñÇ Ñ»ï ûñÇÝ³Ï³Ý ³é¨ï-
ñ³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõݻݳÉáõ ѳٳñ26: ÆëÏ 1345 Ã. ì»-
Ý»ïÇÏÇ ¨ º·ÇåïáëÇ ëáõÉóÝáõÃÛ³Ý ÙÇç¨ ÏÝùíáõÙ ¿ ³é¨ïñ³Ï³Ý
Ýáñ å³Ûٳݳ·Çñ27:

Ashtor E., Ýßí. ³ßË., ¿ç 64:


26
27
ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý ²., ÎÇÉÇÏdzÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý ¨ º·ÇåïáëÇ ëáõÉ-
óÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 1250–1375 ÃÃ., º., 2008, ¿ç 169–170:
118
З. ГЕВОРКЯН

ТОРГОВАЯ МАГИСТРАЛЬ АЙАС-ТЕБРИЗ


НА ШЕЛКОВОМ ПУТИ
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIII – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIV ВВ.)

Благодаря исключительно благоприятному экономико-геогра-


фическому положению государство Киликийской Армении оказалось
в узле важнейших торговых путей.
В 1243 г. монгольские войска нанесли сокрушительное пора-
жение Иконийскому султанату, обошли Киликийскую Армению и
Трапезундскую империю, которые были лучшими воротами для
выхода к Средиземному и Черному морям. Их уничтожение означало
бы окончательное разрушение системы торговых путей региона.
В сложившейся ситуации активизировался путь Айас-Тебриз.
Главные станции пути были Айас-Кесария-Себастия-Ериза (Ерзнка)-
Карин (Эрзрум) - Нахиджеван - Хой-Тебриз. Ответвление этого пути
из Карина в Карс и Ани связывало Армению с северными странами.
Карин через Баберд связывался с Трапезундом, через который Айас
связывался со всем черноморским бассейном.

Z. GEVORGYAN

TRADE HIGHWAY AYAS-TEBRIZ ON THE SILK ROAD


(SECOND HALF OF XIII – FIRST HALF OF XIV CENTURIES)

Thanks to the exceptionally favorable economic and geographical


situation Cilician Armenia was in a node of important trade routes. In the
battle of Kese Dagh in 1243, the Mongol armies defeated the Sultanate of
Iconium. Mongolian troops still bypassed Cilician Armenia and the Empire
of Trаpezund, which were the best gates to enter the Mediterranean and the
Black Seas, and their final destruction would mean the destruction of the
system of the trade routes of the region. As a result of such a situation the

119
road-Ayas Tabriz was activated. The main station tracks were Ayas-
Caesarea-Sebastia-Erisa- (Erznka)-Karin (Erzurum)-Nakhijevan-Khoy-
Tabriz. Branch directed from Karin to Kars and Ani linked this way with
the northern countries. Karin via Baberd contacted Trаpezund by which
Ayas was linked with the Black Sea basin.

120
В. БЕСОЛОВ

ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ КАК ФАКТОР


РАЗВИТИЯ ПРЕЖНИХ И ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ
АРХИТЕКТУРНЫХ МОРФОТИПОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Процесс интенсивного развития товаропроизводства стал


основой формирования экономических взаимоотношений между
передовыми странами и ведущими державами Востока и Запада.
Археологические факты также свидетельствуют об оживленных
связях и контактах, о наличии товарообмена еще в период древности,
начиная с эпохи энеолита и, в особенности, в эпоху бронзы и раннего
железа. Однако непрерывные торгово-экономические связи и
контакты налаживаются с эпохи античности и эллинизма, что
мотивировалось также и ходом интенсивного освоения акваториаль-
ных пространств. Вполне закономерно, что у рационально мыслящих
представителей античного мира проявляется живой, логический и
целенаправленный интерес к производящим материальные ценности
странам Востока. В свою очередь, философски созидающие и
медитативно мыслящие деятели Востока, искали пути для стабильной
реализации столь же экзотических товаров ремесленного
изготовления и хранящихся длительное время продуктов сельского
хозяйства.
Нельзя не отметить, что развитие градостроительства,
архитектуры и строительной техники в эпоху рабовладения и феода-
лизма непосредственно отражались на совершенствовании архитек-
турных морфотипов инженерных и придорожных сооружений общес-
твенно-коммунального назначения, на интенсификации товарообо-
рота, что, несомненно, стимулировало рост потенциальной прибыли.
Более того, политические, социально-экономические и демогра-
фические факторы оказывали непосредственное воздействие на
формирование крупных городов в пространстве Армянского нагорья,
Кавказа и, в целом, всей Передней Азии.

121
Непомерно повышался уровень жизнеобеспечения, что
находилось в прямой зависимости как от производства и доставки
потребительских товаров, так и от их наличия и реальной
возможности его потребления населением. Экспорт и импорт явились
принципиальной побуждающей силой и неувядаемой основой
появления и успешного функционирования Северной и Южной
магистральных путей и их многочисленных ответвлений, составля-
ющих в общей сложности так называемый Великий Шелковый путь 1.
Со II в. до н.э. по магистральным путям значительной протяженности,
соединяющим страны Центральной, Средней и Передней Азии и
Юго-Восточной и Восточной Европы, непрерывно следовали как
купцы, так и религиозные паломники, странствующие миссионеры,
дипломаты и ученые-путешественники. Эти же дороги одновременно
служили и почтовым трактом. Поэтому жизненной необходимостью
являлись надлежащие сооружения дорожно-ремонтного, коммуналь-
ного и социально-бытового назначения, т.е. те объекты, без которых
магистральные пути и их ответвления не могли круглосуточно и
полноценно функционировать. Всем и каждому, кто двигался по этим
дорогам международной значимости, необходимо было где-то
остановиться на ночлег, умыться, принять пищу, отдохнуть,
обменяться информацией или получить сообщение и, к тому же,
двигаться по нормальной и ухоженной дороге и не проходить реку
вброд.
Специфические источники, состояние проблемы и цели
исследования. При натурном обследовании наиболее примечатель-
ных произведений буддийской, христианской и мусульманской архи-

1 Новая волна международного научного интереса к истории и культуре Великого


Шелкового пути появилась в связи с выдвинутой в 1988 году под эгидой ЮНЕСКО
десятилетней Программы «Великий Шелковый путь». В частности, коллективным
откликом ученых республик Средней Азии и Казахстана стал сборник статей «На
Среднеазиатских трассах Великого Шелкового пути: Очерки истории и культуры»
(Ташкент, 1990), а также и выпущенные ими в свет другие коллективные и
монографические издания, шикарно иллюстрированные альбомы, выставочные
каталоги и двухтомная энциклопедия.

122
тектуры стран Востока и рассмотрении общих проблем их развития,
ученые и путешественники обращали внимание на гражданские
здания и инженерные сооружения. Собранные за длительное время и
несколькими поколениями отечественных и иностранных авторов
материалы, путевые записи, заметки и зарисовки, представляют
богатый свод исторических источников большой научной ценности.
Однако материалы эти, как правило, разрознены, не системати-
зированы, не говоря уже о крайней необходимости расширения их
поиска и целесообразности постепенного накопления исторических
фактов, материальных свидетельств. По этой причине представление
о характере гражданских зданий и инженерных сооружений,
созданных зодчими и мастерами-строителями стран Переднего
Востока намного беднее, нежели оно заслуживает.
В настоящей статье не было возможности и надобности
проанализировать все архитектурные морфотипы гражданских зданий
и инженерных сооружений Великого Шелкового пути, этого
своеобразного и чрезвычайно многогранного строительного мастер-
ства зодчих стран древнего и средневекового Востока. Представля-
лось целесообразным обратить внимание на нескольких, сравни-
тельно важных архитектурных морфотипах и отдельных аспектах,
характеризующих архитектуру гражданских зданий и инженерных
сооружений эпохи в самых общих чертах и позволяющих выявить
некоторые особенности строительного искусства зодчих –
направленность развития инженерной мысли; отношение к архитек-
турной традиции и ее эволюции, обоснование консервативности
строительной техники и технологии, внимание к архитектурному
убранству и т.п.
Письменные сведения и наглядные материалы, накопленные по
многим различным вопросам этой большой и сложной проблемы и
сохранившийся фактический материал для различных периодов
длительной эпохи функционирования Великого Шелкового пути,
отнюдь неравнозначен. Поэтому отдельные историко-культурные
явления, наиболее интересные и характерные, рассмотрены в целом,
при этом нельзя не принять во внимание общеизвестную замедлен-
123
ность развития строительной техники в средневековье, как на
Востоке, так и на Западе. Применялись одни и те же строительные
материалы – естественный камень, кирпич, песок и известь как
вяжущие, глина со всеми производными из нее, дерево различных
пород и крайне ограниченно металл. В строительных процессах был
распространен только ручной труд, который облегчали несложные
приспособления – деревянные рычаги. Не менялся и инструментарий
строителя. Каких-либо заметных изменений не претерпела
организация и технология строительного производства.
Об этом свидетельствует общность многих процессов и отраслей
строительного производства, оживленные связи между различными
сопредельными и близко расположенными областями и странами
Востока.
В эпоху средневековья зодчий – автор архитектурного замысла,
как правило, являлся ответственным и за его осуществление.
Основным источником сведений о строительном искусстве зодчих
Передней Азии, в том числе и Армении, в эпоху средневековья
служат их произведения. Многочисленные и разнохарактерные по
архитектуре гражданские здания и инженерные сооружения
позволяют восстановить, в некоторой степени, последовательность
этапов строительства и внутреннюю связь между ними. Уже
выявлены особенности многих местных строительных материалов и
технологических процессов, изучен ряд архитектурных конструкций
и форм, установлена степень знания зодчих и уровень мастерства
строителей, определены технические и художественные возможности
конкретной эпохи.
Этносоциальные основы, политические интересы и экономи-
ческие стимулы возникновения и интенсивного функционирования
Великого Шелкового пути как фактора жизнеобеспечения. Помимо
всего прочего, магистральные пути караванной торговли, разветвлен-
ные на территории Передней и Средней Азии, неизменно вовлекали
страны этих регионов в процесс мировой торговли. В каждой из этих
стран были города, близ которых пролегали основные и довольно
разветвленные пути мировой торговли и товарооборота. Почти все
124
древние и средневековые столичные и крупные города, сосредо-
точенные на территориях Бактрии, Парфии, Хорезма, Согда,
Тохаристана, Мавераннахра, Хорасана, Маргианы, Дахистана и
нынешнего Афганистана, Серира, Алании, Зихии или, иначе, Джикии,
Армении, собственно Агванка, Грузии, Абхазии, Ирана, Сирии,
Византии, оказались на Северном и Южном магистралях Великого
Шелкового пути и, тем самым, в этих странах постепенно сложились
важнейшие узлы караванной торговли, двигавшейся из Китая.
Открытый во II в. до н.э. караванный путь начинался в Сиани,
пролегал по Линьчжоу и Дуньхуани, где раздваивался на Северную и
Южную магистрали, которые тянулись по Средней и Передней Азии
и вели к Каспийскому, и еще далее – к Черному и Средиземному
морям. Некоторые наиболее протяженные магистрали достигали
Крыма и Волжской Булгарии.
По существу, Среднеазиатские, Транскавказские и Переднеазиат-
ские магистральные пути транзитной торговли стали объединяющим
фактором образования культурных общностей и реальным
катализатором ускорения социально-экономических связей и
политических взаимоотношений. Следы интенсивного функциони-
рования Великого Шелкового пути четко прослеживаются в археоло-
гических памятниках (вооружение и доспех, посуда, одежда,
украшения и проч.), инженерных (дорожные укрепления, путепро-
воды, мосты и др.) и архитектурных (гостиницы, караван-сараи,
резервуары для хранения воды и льда, бани, таможенные заставы,
терминалы и др.) сооружениях, в творениях духовной культуры (миф,
эпос, религия).
На переломе древности и средневековья в указанных странах
Среднего и Переднего Востока, формируются многие, получившие в
последующие века блестящее развитие, архитектурные морфотипы и
их разновидности.
В связи с интенсивным функционированием магистралей
Великого Шелкового пути ремонтируются и укрепляются прежние и
прокладываются новые дороги, ведется реконструкция и
строительство мостов, возводятся таможенные заставы, в столичных
125
и крупных городах строятся гостиницы и бани, на значительных
расстояниях между городами возникают совершенно новые
архитектурные морфотипы – каравансараи и овданы, а в
перевалочных пунктах на главных магистралях и в портовых городах
– терминалы.
В X – XI вв. для Армении было характерно стремительное
развитие городов.
Ряд городов, находившихся на путях международной караванной
торговли, к тому времени уже славились ремесленными товарами. По
оживленным дорогам эпохи древности – Дербент – Шаберан –
Шамахи – Тигранакерт – Арташат – Вагаршапат – Армавир – Карин –
Трапезунт, периода средневековья – Казвин – Солтание – Сарчам –
Мераге – Тебриз – Меренд – Джуга – Нахиджеван – Двин – Ани –
Карс – Карин – Трапезунт, Тебриз – Капутан – Ван – Тигранакерт –
Ани – Трапезунт и др. – шли караваны с китайским шелком,
индийскими и тебризскими парчовыми и шерстяными тканями,
чеканными металлическими и ювелирными изделиями иранских и
нахиджеванских ремесленных мастерских, художественным стеклом
и керамикой Ирана, Индии и Китая.
Наряду с яркой самобытностью национальной культуры
средневековой Армении необходимо подчеркнуть также и черты ее
общности с культурой соседних народов сопредельных стран Ирана,
Сирии, Византии, Грузии и прочих, неоднократно отмечавшиеся Н. Я.
Марром, И. А. Орбели, А. Ю. Якубовским, Л. С. Бретаницким, А. Л.
Якобсоном и другими учеными2.

2 См. Марр Н. Я. Кавказ и памятники духовной культуры [Речь, читанная на


торжественном собрании Императорской Академии наук 29 декабря 1911г.] //
Известия ИАН. - СПб., 1912. - С. 69-82; Кавказский культурный мир и Армения //
ЖМНПр. - СПб., 1915. - С. 280-330; Орбели И.А. Мусульманские изразцы: Очерки. -
СПб., 1923. - 28с.; Якубовский А.Ю. Кавказ и Иран в эпоху Руставели // Памятники
эпохи Руставели. - Л., 1938. - С. 23-32; Бретаницкий Л.С. К проблемам изучения
искусства Востока // Искусство. - 1973. - № 3. - С. 60-67; Якобсон А.Л. Некоторые
закономерные особенности средневековой архитектуры Балкан, Восточной Европы,
Закавказья и Средней Азии // Византийский временник. - М., 1972. - Т. 33. - С. 166-
126
Характерные черты этой общности проявились в органическом
переплетении архитектурно-конструктивных и композиционных
приемов и средств орнаментально-пластического декора, в
необыкновенно четкой художественно-эстетической выразитель-
ности. Черты образно-стилистической общности в эстетике арочных
мостов и архитектуре зданий караван-сараев, бань, крытых рынков,
ремесленных рядов, торгово-общественных площадей мотивируются
не простым влиянием одних из них на другие, отнюдь нет, ибо
причины их возникновения неизмеримо более глубоки и отличаются
достаточной общностью.
В почти идентичных социально-экономических и географо-
экологических условиях – стремительный рост городов и возросшее
значение условий городской жизни, – а также историко-культурных –
складывались во многом сходные художественные вкусы, которые
отчетливо прослеживаются на выдающихся произведениях
архитектуры этого весьма яркого периода. Широкое распространение
сходных приемов композиции, архитектурных типов и форм, мотивов
орнаментального декора и изобразительно-пластического сюжета,
получающих в то же время индивидуальное художественное
выражение, подтверждают известный тезис о сходных социальных
условиях, порождающих сходные явления в различных областях
духовной и материальной культуры3.
Сложность политической обстановки неминуемо отражалась в
архитектурном облике общественных зданий, которые возводились в
различных по своей величине и значимости укрепленных ремесленно-
торговых городах или же на промежутках определенной
протяженности между ними. Реальная опасность жизненной среды
стимулировала зарождение творческого замысла, вследствие чего
зодчие придавали оборонительный характер и таким общественным
зданиям, как караван-сараи, гостиницы – постоялые дворы, которые

189; Якобсон А.Л. Проблема закономерности в развитии средневековой архитектуры //


Кавказ и Византия. - Ереван, 1982. - Вып. 3. - С. 135-167и др.
3
Марр Н. Я. Ани. Книжная история города и раскопки на месте городища. - Л., 1934. -
С. 38.
127
отличались обязательным глухим обводом наружных стен
крепостного типа, нередко с невысокими, но устойчивыми
башнеобразными контрфорсами по осям и углам здания, что,
несомненно, придавало сооружению фортификационный облик.
Характер местности, специфика архитектуры гражданских
зданий и инженерных сооружений как особенности социально
необходимого и экономически налаженного функционирования
Великого Шелкового пути. Сохранившиеся до наших дней здания и
сооружения и их развалины ныне являются не только уникальными
памятниками гражданской архитектуры и строительной техники, но и
незаменимыми, весомыми, зримыми и воплощенными в материале
историческими источниками – надежными определителями
направлений и ответвлений всей протяженной сети прежних
магистральных караванных дорог международной торговли и
товарообмена.
На исходе древности и в эпоху раннего и зрелого средневековья
успешно функционировали инженерно-архитектурные объекты вдоль
основных магистралей Великого Шелкового пути, возводимые
зодчими и мастерами-каменщиками. Разумеется, что обитатели Гор и
Степи средневековой Евразии, отличающиеся особенностями
национального образа жизни и стиля мышления, семейно-бытовым
укладом и психическим складом, эстетическими представлениями и
этическими нравами, непоколебимо придерживались присущих их
мировоззрению художественных норм и принципов строительных
традиций.
На протяжении тысячелетий художественный символ и ритуал,
творческое мастерство и строительные навыки народов Юго-
Восточной Европы, Передней и Средней Азии, всячески воплощались
в лапидарных по художественному образу, но предельно
функциональных, рациональных и достаточно прочных инженерных
сооружениях, и всецело соответствующих своему назначению,
компактных и цельных по внешнему облику общественных зданиях,
функционирующих круглосуточно и ежегодно, на протяжении целых
культурно-исторических эпох. Можно смело утверждать, что вдоль
128
основных, Северного и Южного магистралей Великого Шелкового
пути были выстроены особые архитектурные морфотипы зданий и
сооружений, представляющие собой гармонично сложенный
телесный организм, синтез логики и интуиции, симбиоз природного и
культурного. Зодчие и мастера-каменщики, выходцы из конкретных
народов и определенных стран словно одухотворяли дерево и камень,
именно тот традиционный строительный материал, из которого
сложены, непрерывным титаническим трудом, на основе
эмпирических знаний и умений, профессиональных навыков, и не без
волнительных чувств душевной любви и этнической гордости,
удивительно целесообразные по конструкции и форме и эстетической
выразительности мосты, а также предельно компактные,
соответствующие духу места и духу времени, органически сросшиеся
с ландшафтом местности караван-сараи.
Тем не менее, изученность проблем гражданского зодчества и
инженерных сооружений по-прежнему отстает от изучения
памятников мемориальной, культовой, оборонительной архитектуры
и восточного градостроительства. Даже после появления известной
книги В.М. Арутюняна, весьма важной и обстоятельной для своего
времени, поныне не потерявшей научной значимости, прошло немало
лет, отмеченных серьезными успехами в области исследования
градостроительного, архитектурного и строительно-технического
наследия народов и стран Переднего Востока4, но, вопреки тому,

4Специальное обращение внимания к проблемам архитектуры гражданских зданий и


инженерных сооружений дорожно-транспортного, ремесленно-торгового и
коммунально-бытового назначения средневековых народов и стран Переднего
Востока, отражено в соответствующих научных трудах историков архитектуры и
строительной техники, см.: Арутюнян В.М. 1) Караван-сараи и мосты средневековой
Армении // Сборник трудов ЕрПИ. - Ереван, 1958. - № 17. - С. 101-121: ил.; 2)
Караван-сараи и мосты средневековой Армении. - Ереван, 1960. - 148с.: ил. -
Библиогр.: с. 135-137. - (На арм. яз. Резюме на рус. яз.), кстати, резюме на русском
языке опубликовано повторно в его сборнике избранных работ, см.: Арутюнян В.М.
Проблемы теории и истории армянского градостроительства и архитектуры: Сборник
трудов и статей. - Ереван, 2004. - С. 339-348: ил.; 10ил.; Халпахчьян О.Х. 1) Караван-
сараи Армении // Архитектурное наследство. - М., 1958. - Т. 11. - С. 105-132: ил., карт.;
2) Производственные сооружения Армении. - Ереван, 1961. - 92с.: ил. - Библиогр.: с.
129
архитектура зданий общественно-торгового и социально-
коммунального назначения, конструкция и эстетика дорожно-
транспортных сооружений до настоящего времени не получили
монографического истолкования по отдельным странам, также
отсутствует обобщающее исследование.
Помимо эстетики арочных мостов и архитектуры зданий
караван-сараев, бань, крытых рынков, ремесленных рядов, торгово-
общественных площадей в странах Кавказа также возводились
таможенные заставы. Но эти объекты сохранились в крайне
ничтожном количестве и почему-то почти не уцелели. Нам известны
только одни таможенные ворота в виде слегка стрельчатой арки,
выложенные из камня на известково-песчанном растворе, и чудом
уцелевшие на высоком правом берегу реки Ардон в Алагирском
ущелье Республики Северная Осетия-Алания. В этой связи интригует
смелое утверждение автора: «Таможни на Кавказе возникают раньше,
чем в Малой Азии, раньше, чем в Северной Италии. Для термина
таможня применяется латинский текст, транскрипция латинская –
бакдом, дом, где взимаются таможенные сборы»5.
Архитектурные морфотипы инженерных сооружений –
мостов. Надо отметить, что сохранившиеся памятники гражданского
зодчества и инженерного искусства крайне малочисленны и, к тому
же, большинство их искажено неоднократными ремонтами и
существенными перестройками. Когда-то возведенные мосты,
разрушившиеся от долговременной их эксплуатации или под

90-91. - (На арм. яз.); 4) Инженерные сооружения Армении [Дороги, мосты, акведуки,
порты] // Архитектурное наследство. - М., 1964. - Т. 17. - С. 67-120: ил.; 71ил.;
Архитектура гражданских и коммунальных зданий и инженерных сооружений
рассматривается кратко или упоминается вскользь почти во всех научных трудах по
истории архитектуры и строительной техники древней и средневековой стран
Переднего Востока. Исследованию этой проблематики уделили внимание ученые
Грузии (Мшвениерадзе Д.М., Квезерели-Копадзе Н.И.), , республик Средней Азии
(Засыпкин Б.Н., Нильсен В.А., Ремпель Л.И., Пугаченкова Г.А., Назилов Д.А.) и др.
5 Орбели И.А. Архитектура Армении // Избранные труды. В 2-х томах. - Ереван, 2002.

- Т. II: Приложение: Проблемы градостроительства и архитектуры средневековой


Армении. - С. 430.
130
воздействием времени, заменялись другими, выстроенными на
прежних местах и лучше отвечавшими новым коммуникационным
потребностям. Как ни досадно, это обстоятельство сказалось на
сохранившихся строениях, создавая немалые трудности при изучении
развития мостовых сооружений. В редких случаях сохранились
остатки древнего и рядом построенного более нового моста.
Небольшие однопролетные мосты, возводившиеся в горных
местностях, почти не сохранились, хотя их, судя по характеру
путевых трактов Армении и всей Передней Азии, было немало. Все
подобные мосты, видимо, построенные на месте ранее
существовавших идентичных мостов, относятся к более позднему
времени. Ряд же крупных многопролетных мостов был сооружен в
эпоху зрелого средневековья, или же к более раннему времени
относится их сохранившаяся основа, неоднократно использованная
при последующих перестройках. Большие мосты через полноводные
реки Аракс, Кура и их более значительные притоки, в том числе и
«Красный мост» через реку Храм, построены на издревле известных
переправах, на оживленных караванных путях.
Из наиболее целостно сохранившихся гигантский «Красный
мост» на реке Храм, вблизи ее впадения в реку Кура, в своей основе
принадлежит к 12 веку. Среди памятников мостостроения этого
региона нет более впечатлительного сооружения, которое привлекло
бы внимание стольких путешественников и исследователей.
Внимание привлекают его необычные габариты: длина моста равна
около 175м; чередующиеся размерами арочные пролеты составляют
соответственно 8,2 – 16,1 – 8,0 – 26,1м; ширина проезжей части равна
4,3м, а на въездах 12,4м. Защищенные волнорезами мощные речные
быки и береговые устои объединяются смело перекинутыми
стрельчатыми арками различного очертания. В береговых устоях
размещены просторные помещения для караванов, издревле
прибывавших к известной и оживленной переправе. Площадь
помещений левобережного устоя составляет 166м2, а правобережного
– 116м2.

131
Общий вес гигантского сооружения облегчен за счет трех
продольных сводчатых галерей, устроенных внутри массивного
надводного строения. По-видимому, существующий четырех
пролетный мост построен в 12 веке, после разрушения более
древнего, что подтверждается характером его архитектуры и
некоторыми стилистическими особенностями6.
Архитектурные морфотипы общественных зданий – караван-
сараев. В связи с ростом южных городов – центров ремесленного
производства и международного торгового транзита, и интенсифи-
кацией караванной торговли, что способствовало строительству дорог
и связанных с ними архитектурных морфотипов, – стало преобладать
строительство инженерных и гражданских сооружений: мостов,
караван-сараев, водохранилищ, ледохранилищ, ремесленных и
торговых рядов, бань, строившихся наряду с дворцовыми,
культовыми и иными зданиями.
Условия сохранности сооружений, построенных вдоль маги-
стральных дорог, значительная часть которых впоследствии утратила
значение и была заброшена, были несравненно менее благоприятны,
нежели у дворцовых, мемориальных или культовых зданий крупных
городов. Однако даже небольшое число сохранившихся в Закавказье с
эпохи средневековья караван-сараев и водохранилищ позволяет
отметить некоторые особенности типологически общих групп, к
которым они принадлежали. Кроме того, стабильность их прямого
назначения определила устойчивость сложившихся архитектурных
типов, мало менявшихся и в строительстве последующего времени,
вплоть до XIX века.

6 Квезерели-Копадзе Н.И. Гатехили-хиди. - Тбилиси, 1956; Щусев П.В. Мосты и их


архитектура. - М., 1952. - С. 176-184, 315-318. Архитектуре и эстетике мостов стран
средневекового Кавказа уделено внимание известных российских специалистов по
истории архитектуры и строительной техники, см.: Надежин Б.М. 1) Мост в Чалатке //
Архитектурное наследство. - М., 1961. - Т. 13. - С. 61-66: ил.; 2) Архитектура мостов. -
М., 1989. - 96с.: ил.; Пунин А.Л. Архитектурный мостов: проблемы архитектоники и
эстетической выразительности образа: Автореф. дис. … д-ра иск-я. - Л., 1986. - 46с. -
Библиогр.: с. 44-45 (36 назв.). - (АХ СССР. ИЖСА).

132
Как творения средневековых зодчих караван-сараи длительное
время выполняли весьма многообразные функции. Они представляли
особый мир со своими нравами и обычаями. Важное функциональное
значение имели караван-сараи в организации торговых караванов и их
снаряжении. Караваны, как правило, формировались в городских
караван-сараях.
По архитектурным особенностям караван-сараи рассма-
триваемого периода средневековья подразделяются на две самосто-
ятельные по принципу организации структуры внутреннего простран-
ства, но функционально взаимосвязанные группы – городские и
придорожные, т.е. строившиеся непосредственно вдоль караванных
путей. Городские караван-сараи служили не только купеческими
подворьями, но зачастую и местом торговых сделок.
Назначение караван-сараев определило особенности композиции
плана, ставшего традиционным и получившего широкое распрос-
транение в строительстве стран Переднего Востока. Замкнутый,
прямоугольный в плане просторный двор с находящимся в нем
многочисленными коновязям и иногда водоемким прудом – хаузом –
в самом центре обрамлен большим количеством почти равных,
унифицированных и достаточно изолированных ячеек,
расположенных в один либо в два яруса в зависимости от размера
сооружения. Каждая ячейка, занимавшаяся отдельным купцом, как
правило, состояла из одного или двух помещений. Находившаяся в
глубине, покрытая куполом камера преимущественно служила
складом товаров и освещалась только через входной проем. Во двор
была обращена передняя комната с небольшим айваном, обычно
перекрытым стрельчатым сводом. Приемами организации внутренней
пространственной структуры городские караван-сараи не отличались
от придорожных, но внешний облик последних более усвоил черты
оборонных сооружений, в которые они нередко превращались.
Независимо от того, предназначались придорожные караван-сараи
для кратковременных привалов или длительных остановок, своей
архитектурой они напоминали замки, способные служить надежным
убежищем: мощные, лишенные проемов стены с массивными
133
башнеобразными укреплениями, ритмично выступающие по
периметру наружных стен, достаточно прочно укрепленные ворота и
повышенные надвратные части – такова сущность капитального
здания караван-сарая. Возводившиеся у речных переправ караван-
сараи часто располагались во внутреннем пространстве массивных
береговых устоев крупных мостов, что, кстати, вовсе не наблюдается
в крупных мостах Средней Азии.
Сложившаяся веками универсальная схема организации
внутреннего пространства, разумеется, не являлась каноном,
приобретая в каждом конкретном случае локальные особенности,
связанные с местом и условиями строительства. В связи с этим, важно
отметить характерные типологические, формологические
особенности и существенные стилистические признаки, столь
характерные для караван-сараев двух основных историко-культурных
макрорегионов – «христианского» и «мусульманского», в которых
постепенно сложились вполне самостоятельные школы средневе-
кового зодчества и где достаточно отчетливо прослеживаются
ведущие тенденции и локальные черты архитектуры караван-сараев,
бань и мостов7.
В некоторых сохранившихся до настоящего времени караван-
сараях эпохи зрелого средневековья наблюдается симбиоз двух
архитектурных морфотипов зданий, а именно – зданий караван-сараев
стран восточно-христианского и мусульманского регионов.
Органическое слияние двух архитектурных морфотипов
способствовало созданию зданий караван-сараев внушительных
размеров: более просторную центральную часть постройки обычно

7О локальных школах средневекового зодчества Армении и стран Средней Азии, см.:


Мнацаканян С.Х. Сюникская школа армянской средневековой архитектуры. - Ереван,
1960 - 268с.: ил. - (На арм. яз. Резюме на рус. яз.); Асратян М.М. Арцахская школа
армянской архитектуры. - Ереван, 1992. - 121с.: ил.; 13л. ил. в тексте, 37табл. ил.;
Пугаченкова Г.А. К проблеме стиля и школ архитектуры феодального Востока //
Общественные науки в Узбекистане. - Ташкент, 1963. - № 6. - С. 41-45; Ремпель Л.И.
К изучению стилей в искусстве Средней Азии // Общественные науки в Узбекистане. -
Ташкент, 1963. - № 8. - С. 41-49 и др.

134
составляет квадратное по структуре плана и композиции
пространства ядро (35*35м) с внутренним, также квадратным,
двориком и парадными воротами, состоящим из аркад, в его
центральной части. К этому, квадратному в плане среднему объему с
обеих сторон примыкают одинаковые и несколько удлиненные
базаликального характера объемы (35*20,5м) с самостоятельными
дверными проемами. На основе принципа взаимопроникновения и
взаимообогащения двух культур соседствующих народов,
сопредельных и близлежащих стран было создано значительное по
площади и строго дифференцированное пространство здания караван-
сарая.
Развалины огромных караван-сараев поныне сохранились вдоль
оживленных магистралей Великого Шелкового пути, направлявшихся
с Востока и проходящих через Двин, Ани, Карс и Карин к Черному
морю, т.е. на обочинах основных путей международной караванной
торговли. «Выделяется своими размерами караван-сарай близ
Верхнего Талина, протяжением в 76м, состоящий из трех больших
помещений, собственно, трех караван-сараев, примыкающих один к
другому (ссылка на илл.). Два крайние из них – это базилики в виде
трех сводчатых нефов, разделенных вдоль здания низкими арками,
ниже человеческого роста, чтобы отделить узкие части караван-сарая
(нефы), предназначенные для людей, от средней части, где
помещались, вероятно, животные. Между этими двумя симметрично
расположенными караван-сараями находился третий, самый большой,
шириной 35м. В нем массивные прямоугольные столбы также
выделяют боковые нефы, некогда также сводчатые, в которых
размещались постояльцы, а средняя часть, надо думать, была
открытой: здесь располагались вьючные животные. С южной стороны
в караван-сарай вел широкий проезд через аркады, а с северной
стороны тянулась глухая длинная стена».
Невозможно согласиться с таким мнением в вопросе
определения функционального назначения самостоятельных объемов
и их помещений. Более вероятно, что боковые части единого здания
предназначены для укрытия от непогоды и морозов вьючных
135
животных, ибо их интерьер напоминает традиционный хлев (гом). В
отдельных отсеках, устроенных вокруг центрального ядра,
размещались постояльцы и находился разгруженный ими товар.
Кстати, о сходстве хлева и самостоятельных боковых частей здания
караван-сарая, рассуждает автор предыдущей и этой цитаты: «По
плану гом напоминает базилику,..: из формы этой крестьянской
“базилики” и происходит, вероятно, планировка караван-сараев XIII -
XVI веков”8.
Почти идентичных размеров (65*25м) караван-сарай XIII века
сохранился близ Зора, вдоль магистрали караванной торговли,
проходившей между горой Арарат и рекой Аракс, на восточном
фасаде которого дверной проем окаймлен рельефной пластикой,
завершается стрельчатым верхом и наборными звездами в тимпане9.
Весьма закономерно и характерно, что трехнефную
базиликальную структуру и композицию имеют большинство
караван-сараев средневековой Армении, в частности, находящийся в
27км к юго-востоку от Талина, вблизи древнего Аруча, возведенный в
XIII веке, и отличающийся значительными размерами (35м*16м)
караван-сарай на Селимском перевале, к югу от озера Севан, – так
называемый караван-сарай Селима, построенный в 1332 году. Его
композиционным акцентом является щедро оформленный дверной
проем, который пластичным обрамлением, пирамидальной формы
сталактитовой нишей и расходящимися в обе стороны от ее нижних
краев двумя сталактитовыми карнизами, поверх которых на
плоскости фронтона рельефно изображены животные; столь же
значимы развалины караван-сарая вблизи сел Яйджа в Зангезуре10.

8 Якобсон А.Л. Очерк истории зодчества Армении V - XVII веков. - М.; Л., 1950. - на
стр. 105 см. ил. 82; 83: Караван-сарай близ Верхнего Талина. XIII в. План; Вид
центральной части; стр. 106; стр. 108; стр. 158.
9 Токарский Н.М. Архитектура древней Армении. - Ереван, 1946. - С. 241-242, а также

см.: Христианский Восток. 1915. - Т. III. - С. 101 и след., табл. ил. XI.
10 Якобсон А.Л. Очерк истории зодчества Армении V - XVII веков. - М.; Л., 1950. - 1)

на стр. 107 см. ил. 84: Караван-сарай близ Аруча (Талиша). XIII в. План и задний
фасад, а также и ил. 85: Караван-сарай близ Аруча (Талиша). XIII в. Общий вид. 2) О
так называемом караван-сарае Селима, см.: Христианский Восток. 1915. - Т. III. - С.
136
По-видимому, плановая структура, пространственная
композиция и форма караван-сараев средневековой Армении,
изначально сформировалась как базиликальный архитектурный
морфотип, что является веским определителем неистощимых
генеративных импульсов и удивительно действенного, неиссякаемого
творческого потенциала армянских зодчих и мастеров-строителей и,
одновременно, четким показателем свойственных им на генетическом
уровне особенностей интеллектуального мышления и эстетического
выражения. В стилистическом и типологическом развитии и
формообразовательном процессе становления архитектурного
морфотипа караван-сарая древней и средневековой Армении,
несомненно, ведущее значение имели творческие принципы и
традиции народного зодчества, возникшая в глубине тысячелетий и
неизменно прогрессирующая логика композиционного мышления и
архитектонического отображения структуры Вселенной.
В мифологическом и реальном представлении древнейших на
Армянском нагорье индоевропейцев, испокон веков обитающих на
лоне уникальной биосферы, мирское и божественное абсолютно
едины, взаимно направленные энергетические импульсы Земли и
Космоса являются источником обогащения памятью мудрых предков
и совершенствования генофонда армянского этноса – уникального
народа, который на протяжении тысячелетий сохраняет свой этноним,
стойко выдержал все испытания судьбы, подвергся геноциду и, тем не
менее, сохранил свое самосознание, свою национальную
идентичность. Вообще, непостижим этнический потенциал
армянского народа, поистине феноменален армянский этнос, который
несмотря на жестокие перипетии судьбы с новой силой возрождается,
и причем, на ином, более высоком интеллектуальном уровне. Но это,
уже тема для обсуждения на самостоятельном научном форуме.
Вне всякого сомнения, зарождение и формирование
базиликального архитектурного морфотипа караван-сарая

117, табл. ил. IX. 3) На стр. 151 см. ил.123: Караван-сарай близ сел. Яйджа (Зангезур).
XVI - XVII вв. Вид изнутри.
137
происходило в Армении, Малой Азии и, отчасти, Сирии, т.е. в
древнехристианских странах, локализованных на территории
Армянского нагорья и Малоазийского плоскогорья. Чудом
сохранившиеся почти целостно и в развалинах караван-сараи на
территории Армении являются достоверным материалом для их
компаративного анализа и истолкования доказательной идеи о
последовательности зарождения и формирования изначально зально-
сводчатого архитектурного морфотипа, на второй стадии –
базиликального архитектурного морфотипа.
В крупных караван-сараях в пределах внешнего ограждения
выделялся внутренний двор, где размещались вьючные животные. В
эти дворы, как правило, выносились и места общего пользования.
Если же помещения для вьючных животных в силу различных
обстоятельств не выделялись в особую группу, а размещались в
самом здании караван-сарая, то отличить их нетрудно по общим
размерам и значительно более высоким и широким входным проемам.
Наряду с мелкими и камерными помещениями, предназначающимися
для купцов-одиночек, предусматривались и большие складские
помещения, поскольку нередко одному постояльцу принадлежала
значительная часть каравана, которая не могла разместиться в одном,
к тому же небольшом помещении склада.
Придорожные караван-сараи, широко распространенные в
строительстве многих стран феодального Востока, в том числе и
Армении, по издревле установившейся традиции, располагались с
интервалами, определявшимися дневными переходами каравана.
В безводных пустынных и полупустынных местностях на
оживленных магистральных путях Передней и Средней Азии, как
правило, кроме караван-сараев сооружались полуподземные
водохранилища – овданы, сходные со среднеазиатскими сардоба11.
Вопрос снабжения отдыхающего каравана питьевой водой был не
менее существен, нежели обеспечение его безопасности. Поэтому

11Масон М.Е. Проблемы изучения цистерн-сардоба. - Ташкент, 1935; Пугаченкова Г.


А. Сардоба // Дильберджин. - М., 1977. - Ч. II. - С.48-60: ил.
138
одним из непременных условий выбора места для строительства
караван-сарая и являлась близость источника питьевой и целебной
водой. Каждый караван-сарай, как правило, располагал таким
источником – безотносительно, был это глубокий колодец или
крупное водохранилище.
Кроме водохранилищ, находившихся в непосредственной
близости от караван-сараев, отметим водохранилища,
располагавшиеся вдоль всего караванного пути на более или менее
значительном расстоянии один от другого. Подобные овданы не
обязательно были связаны с местом длительного привала каравана, а
просто обеспечивали его питьевой водой по пути следования.
Подземные водосборники – овданы – довольно большого объема,
покрытые полуциркульными или стрельчатыми сводами и
предназначенные для каптажа и хранения подпочвенных ключевых
вод, находятся на сравнительно большой глубине от поверхности
земли. К ним ведут пологие лестницы, покрытые ползучими
цилиндрическими сводами, сложенными из чисто тесанных каменных
плит. Небольшие отверстия в замке сводов служит для вентиляции
скупо освещенных подземелий. В подземные помещения ведут
небольшие надземные сооружения с обычными полуциркульными
арочными проемами в обычных традиционных прямоугольных
обрамлениях в виде портала.
Подобные овданы представляют архитектурный тип,
сложившийся и ставший традиционным ранее эпохи зрелого
средневековья, еще в древности. Распространение их в строительстве
того времени связано с расширением торговых связей и развитием
сети караванных путей. Многочисленные позднейшие памятники
аналогичного назначения и облика свидетельствуют, что этот тип
сооружений оказался весьма устойчивым. Сохранившиеся остатки
всех этих сооружений позволяют наметить трассы некогда
оживленных, но уже утративших свое значение торговых путей.
В эпоху зрелого средневековья, впрочем, и несколько позднее,
между придорожными и городскими караван-сараями не
существовало особых различий, столь заметной разницы в
139
архитектуре. Обеспечение безопасного отдыха и сохранности грузов
караванов было их общей и наиболее важной задачей. Замкнутый,
прямоугольный в плане двор был обнесен по периметру
помещениями для купцов и складами для их товаров. Архитектурно
подчеркнутый вход нарушал гладь глухих, крепостного характера
внешних стен с полукруглыми башенками-контрфорсами на стыках.
Среди сохранившихся караван-сараев самым богатым по декору
является слегка выступающий фасад небольшого помещения –
просторного тамбура так называемого караван-сарая Селима в
Армении. Композиционным акцентом является углубленный в массив
толстой стены дверной проем, сложенный из хорошо оттесанного
камня, имеющий полуциркульное арочное завершение, заполненное
тимпаном. Над дверным проемом по вертикали прорезано
пирамидальное углубление, представляющее собой четкую систему
крупноячеистых сталактитов. Дверной проем обрамлен несложно
профилированными каменными плитами чистой тески, а
полуциркульная арка широкого проема имеет художественно-
пластическое оформление, созвучное сталактитовому завершению
ниши и отходящих от него в обе стороны выступающему
сталактитовому фризу, образующему роскошный фронтон. По
сторонам пирамидальной формы сталактитовой ниши фронтон
украшен рельефными изображениями обращенных к центру
животных. Эстетическая выразительность фасада достигнута на
основе тщательно обработанной поверхности каменной стены и
пластических выступов и углублений, удачно дополненных
рельефными изображениями. Художественными средствами
являются контраст фактуры камня и изысканность каменного
рельефа, эффект света и тени.
Архитектурные морфотипы зданий общественно-
коммунального назначения – бани. Почти повсеместно строились
бани, выполнявшие в городах средневекового Востока, в том числе и
Армении, многообразные функции. Кроме прямого назначения они

140
служили местами общественного общения и отдыха12. Не случайно в
характеристиках средневековых городов наряду с монументальными
культовыми и дворцовыми сооружениями нередко упоминаются и
бани, которыми тот или иной город славится.
Архитектура бани отдельных городов и селений Армении
позволяют отметить, что, несмотря на особенности каждой, в них
прослеживается общность принципов организации пространства и
системы отопления, роднящая их, кстати, с банями других областей
средневекового, да и эллинистического Востока13. Одним из
древнейших является баня (I век) в крепости Гарни в Армении.
Постоянство назначения и стабильность технического оснащения
определили устойчивость основных принципов архитектурного
морфотипа бани. Благодаря этому бани Передней и Средней Азии IX
- XIV вв., да и последующих периодов, независимо от общих
размеров, количества и состава помещений, связанных с
состоятельностью заказчика и другими факторами, обладали многими
сходными чертами.
Экономический практицизм, инженерная логика и целевая
установка возможного сокращения потери тепла, а иногда в
зависимости от системы водоснабжения, бани обычно значительно
заглублялись в землю. Это нашло отражение во внешнем облике с
характерными купольными покрытиями центрального зала и других
помещений, в многочисленных отверстиях небольших «фонариков» в
зените купола, которые служили для вентиляции и освещения. На
скромном, небольшой высоты фасаде выделялся только вход,
подчеркнутый глубокой тенью арочного проема. Архитектурно-
художественные вопросы были связаны только с интерьерами, где

12 Орбели И. А., Баня и скоморох 12 века // Памятники эпохи Руставели. - Л., 1938. - С.
159.
13 См.: Халпахчьян О.Х. Средневековые бани Армении // СА. - М., 1960. - № 1. - С.

228. В этом аспекте поистине уникален труд, см.: Камерон Ч. Термы римлян, их
описание и изображение вместе с исправленными и дополненными реставрациями
Андреа Палладио / Пер. с англ. изд. 1772г. - М., 1939. - XIV, 112с.: ил.; 32ил., 32 табл.
ил.
141
приемы организации пространства и убранства помещений
своеобразно отражали специфику сооружения.
Исходя из архитектурных особенностей и традиций, характера
творческих приемов организации пространства и функциональной
связи внутренних помещений, бани средневековой Армении можно
распределить в две группы. Встречаясь уже в банях IX - XIV вв., эти
приемы прочно и надолго стали традиционными. Центрами планов
одной группы служат большие, восьмиугольные в плане купальные
залы, соединенные системой переходов с помещениями других
назначений и температур. Прием этот распространен в наиболее
крупных сооружениях городов. В более простой группе бань
помещения со сколько-нибудь сложной конфигурацией плана
отсутствуют. Прямоугольные в плане купальные залы соединялись
короткими сторонами. Вполне естественно, что подобные бани были
более распространены в строительстве.
В вопросах функциональной организации, техническом
оснащении и убранстве между банями той и другой группы сколько-
нибудь заметного различия не наблюдается. График движения, как
правило, хорошо продуман и четко организован; однако связь
входного вестибюля с помещениями для мытья обычно нарочито
усложнялась, чтобы предохранить их от проникновения холодного
воздуха и создать необходимую разницу температур в зависимости от
назначения помещений. Обширный состав помещений больших бань
крупных городов предназначался для различных процедур, и в нем
нетрудно усмотреть известное сходство с помещениями бань
античности.
Досконально продумана функциональная схема бани.
Купальным залам-мыльням предшествовали раздевальни и
помещения для отдыха после мытья, своего рода аподитерии.
Главные залы соединялись с небольшими комнатами для массажа,
парильнями и комнатами с относительно прохладной температурой.
Вода по помещениям, в отличие от бань Средней Азии, где, за редким
исключением, не разводилась, так как к купальным залам примыкали
специальные помещения с резервуарами, из которых черпалась
142
горячая и холодная вода, в банях средневековой Армении поступала и
разводилась по трубам.
Необходимая температура помещений создавалась и
поддерживалась топками, расположенными под помещениями с
водяными резервуарами. Топливники были связаны с разветвленной
системой каналов, проходивших под полом, в лежанках и стенах. С
глубокой древности подобный обогрев помещений жаропроводящими
каналами и подпольем – гипокауст, – как известно, широко
распространен в банях средневекового Востока. Известен он не
только по баням эллинистического времени, но и по баням
последующих эпох древнего и средневекового Переднего Востока14.
Характерной особенностью бань Армении являются: большая
толщина наружных и внутренних стен, трудно прогреваемых, но и
долго сохраняющих тепло; небольшая высота помещений, скудно
освещаемых световыми «фонариками», предусмотренных в зенитах
купольных покрытий; отсутствие убранства интерьеров, кроме
несложных элементов декора в переходе квадратных в плане зал к
опорным кольцам куполов. Мастерство зодчего определялось
рациональностью планировки и функциональными достоинствами
здания. Черты эти присущи многим большим и малым баням и
свидетельствуют, что строительство этих внешне невзрачных, но
технически весьма сложных сооружений поручалось опытным
зодчим.
Заслуживает особого научного внимания и то, что
сохранившиеся бани эпохи зрелого средневековья свидетельствуют
об устойчивости издавна сложившихся традиций. Эта жизнестойкость

14 Токарский Н.М. Архитектура древней Армении. - Ереван, 1946; Якобсон А.Л.


Очерки истории средневекового зодчества Армении. - М.; Л., 1950; Халпахчьян О.Х.
Средневековые бани Армении // Советская археология. - М., 1960. - № 1. - С. 215-229;
Смирнов А.П. Баня XIV века в Великих Болгарах // КСИИМК. - М., 1940. - Вып. VI. -
С. 82-88: ил.; 4ил.; Калинин И.Ф., Смирнов А.П. Реконструкция булгарской бани XIV
века // КСИИМК. - М., 1946. - Вып. XIII. - С. 112-116; Воронина В.Л. Об узбекских
банях // СЭ. - М., 1951. - № 1. - С. 72-78. Воронина В.Л. Бани-хаммам у народов
Советского Союза и стран зарубежного Востока // Архитектурное наследство. - М.,
1983. - Т. 31. - С. 133-146.
143
обусловлена отсутствием изменений в эксплуатации этих сооружений
независимо от места строительства и размера. Можно смело сказать,
что она отчетливо прослеживается во всех банях средневекового
Востока.
Традиции эти наблюдаются и в приеме заглубления здания в
землю с целью сохранения тепла, и в принципах организации
внутреннего пространства, обеспечивающих поддержание в том или
ином помещении температуры, заданной его назначением, и в
системе отопления и водоснабжения. В этом отношении весьма
показательна и наглядна архитектура бань в Армении, с их хорошо
организованным, развитым планом, включающим большое
количество различного характера и назначения помещений,
группирующихся вокруг вестибюля, раздевального и мыльного залов.
О водонепроницаемости стен бани свидетельствует маститый
историк культуры: «Бани эти замечательны тем, что помимо такого
остроумного приспособления, как заделка в стену гончарных труб,
которые подавали горячую и холодную воду, помимо заделки тех
каналов, которые обеспечивали нагревание стен из подземных
помещений, в которых разводился огонь, помимо всего этого,
интересны были еще тем, что стены этой бани в какой-то период
времени, по видимому не в тот, когда были построены бани, а позже,
на рубеже XII – XIII вв., были оштукатурены и покрыты совершенно
особой штукатуркой, лощенной, окрашенной в красный цвет и
абсолютно не воспринимающей влаги»15.
Великий Шелковый путь как единая и целостно
функционирующая сеть протяженных магистралей международной
оптовой торговли, планомерного и регулярного товарооборота.
Опустошительные нашествия, варварские разрушения и длительные
войны превращали территорию Передней Азии почти в постоянную
платформу военных действий, что становились причиной

15Орбели И.А. Феодальный замок и город в Армении // Избранные труды. В 2-х


томах. - Ереван, 2002. - Т. II: Приложение: Проблемы градостроительства и
архитектуры средневековой Армении. - С. 400.
144
вынужденного перемещения основных путей караванной торговли16.
Благодаря таким обстоятельствам значительный импульс к развитию
получали многие города Передней и Средней Азии, в том числе и
города Армении, которые, по существу, становятся главными
перевалочными пунктами для основного потока товаров,
направлявшегося из Индии и Китая на Запад, к Средиземному морю.
Возросшее значение городов в экономике и культурной жизни
Передней Азии и, прежде всего, в Армении, как центров
ремесленного производства и международного торгового транзита
способствовало их росту и развитию, благоустройству и
развертыванию в них масштабных торговых операций. Но кроме
развития старых городов Армении следует также отметить
возникновение, а в некоторых случаях и последующий
стремительный рост в этих же или сопредельных областях
государства ряда новых городов и населенных пунктов,
располагавшихся вдоль оживленных торговых трактов.
Такие города древней и средневековой Армении, как Ван,
Тигранакерт, Армавир, Ервандашат, Арташат, Вагаршапат, Двин,
Багаран, Ширакаван, Карс, Ани, Карин и некоторые другие, в свое
время являлись крупнейшими рынками товаров ремесленного
производства и международной торговли, в этих городах, как в
фокусе, сходились торговые пути из разных областей Южной России,
Среднего Поволжья, Северного Кавказа и соседних стран, Средней,
Передней и Малой Азии и побережья Персидского залива,

16 Схемы торговых путей, составленные крупным армянским ученым, см.:


Манандяном Я.А. Главные пути древней Армении по Певтингеровской карте. -
Ереван, 1936. - (На арм. яз.); Манандяном Я.А. О торговле и городах Армении. -
Ереван, 1930; Манандяном Я.А. О торговле и городах Армении в связи с мировой
торговлей древних времен (V в. до н.э. - XV в. н.э.). - Ереван, 1954: это стр. 235, 238,
242, 245, 249, 251, 289, 299; Еремян С.Т. Развитие городов и городской жизни в
древней Армении // Вестник древней истории. - М., 1953. - № 3. - С. 11-31;
Якубовский А.Ю. Феодальное общество Средней Азии и его торговля с Восточной
Европой в X - XV вв. // Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской
ССР. - Л., 1933. - Ч. I. - С. 142-148; Успенский Ф.И. Морское и сухопутное движение
из Центральной Азии в Европу и обратно в XIII - XIV вв. // Византийский временник. -
М.; Л., 1949 - Т. II (XXVII). - С. 62-68;
145
магистральные маршруты караванной торговли и товарообмена
Великого Шелкового пути.
Известный подъем ремесленного производства, значительное
расширение и укрепление торговых и культурных связей определили
успешное развитие архитектурных морфотипов гражданских и
инженерных сооружений. Для армянского зодчества этой эпохи
характерна ярко выраженная последовательность в развитии и
совершенствовании ранее сложившихся архитектурно-
художественных и строительно-технических традиций; в
композиционных приемах, архитектурных формах, строительных
конструкциях, а также методах и средствах декора, приобретавшего
все большее значение. Продуманность плановых решений,
инженерно-техническое совершенство строившихся сооружений
также свидетельствуют о тесной преемственности. Завершенность и
совершенство морфотипов приобрели архитектурные особенности,
наблюдавшиеся уже в сооружениях предшествующего времени.
Архитектурным композициям этого времени присуща
монументальность и подчеркнутая статичность, воплощаемая
гармонией и характером пропорций. Примечательными чертами
архитектуры по-прежнему являются тектоничность решений,
обусловленность архитектурного строя фасадов характером
организации внутреннего пространства, связь архитектурных форм с
конструктивной основой, однако при значительно возросшей
пластичности и строгости облика. Нельзя не отметить тщательность
выполнения архитектурных элементов. Композиция и
пространственная глубина дверных проемов помимо самой формы
подчеркивается обработкой архивольтов их арочных завершений.
Более того, в так называемом караван-сарае Селима, декор фасада
обогащался также характером сталактитового заполнения
пирамидального завершения ниши с рельефными перепадами и
живописными светотеневыми контрастами.
В архитектуре всех сооружений, обеспечивающих планомерное и
непрерывное функционирование Великого Шелкового пути,
неизменен принцип сдержанности в применении орнаментальных
146
композиций, распространена художественная резьба по камню,
украшающая композиционно ведущие элементы здания. В сложном и
длительном процессе развития инженерных сооружений и
гражданских зданий средневековой Армении были созданы
архитектурные произведения, обладающие непреходящей
художественной ценностью. Такие великолепные произведения
архитектурного и инженерного творчества, как караван-сараи, бани,
водохранилища и мосты средневековой Армении, поистине являются
шедеврами архитектурно-конструкторского творчества
средневекового Востока и заслуженно вошли в сокровищницу
мирового архитектурного наследия.
Непрерывно и эффективно функционирующие в древности и
средние века магистральные артерии мировой караванной торговли,
помимо огромной социально-экономической, дипломатической и
политической значимости, также явились мощным стимулом
восприятия нового и обогащения культурными ценностями,
творческими достижениями в области архитектуры и строительной
техники, и даже рельефной пластики. В устойчивой дихотомии
Восток – Запад ускоренными темпами нарастают и становятся более
прочными международные отношения, познаются культура и быт,
обычаи и обряды народов Передней Азии и, вместе с тем, усваивается
творческий опыт мастеров зодчества, строителей и технологов
производства строительных работ – представителей иной страны.
Генезис и эволюция архитектуры зданий общественно-
коммунального назначения и инженерных сооружений как
синхронный творческий процесс в ареале стран Передней Азии –
ныне является серьезной научной проблемой первостепенной
значимости. Важно и нужно отметить, что по настоящее время в
истории архитектуры и строительной техники древнего и
средневекового Переднего Востока так и не появилось обобщающего
обстоятельного исследования по рассматриваемой научной проблеме.
Процесс формирования зально-сводчатого, базиликального и
айванного архитектурных морфотипов караван-сарая, поразительная
неизменность двух разновидностей архитектурного морфотипа бани,
147
разнообразие каменных и кирпичных мостов, как функционально
необходимые, конструктивно оригинальные и эстетически
выразительные явления эпохи средневековья, все еще не получили
исчерпывающего научного истолкования.
Великий Шелковый путь стал фактором появления совершенно
новой социальной потребности, возникновения нового социального
заказа, согласно которому была выдвинута новая строительная
программа. Феодальной эпохой были четко сформулированы
конкретные программы строительства инженерных сооружений и
абсолютно новых зданий, необычных по своей архитектуре и
функциональному назначению, но столь необходимых для
планомерного и регулярного товарооборота, интенсивной
международной торговли, для ритмичного движения караванов по
магистралям Великого Шелкового пути.
Памятники армянского средневекового зодчества, – незыблемые
показатели времени интенсивного функционирования Великого
Шелкового пути, свидетельствуют о высоком развитии архитектурно-
строительного искусства, отличающегося чертами своеобразия,
которое позволяет выделить его произведения среди одновременных
сооружений сопредельных стран Переднего Востока. Законченное
художественное выражение получил ряд архитектурных морфотипов,
облик которых своеобразно преломлял специфику местных условий
строительства. Среди гражданских сооружений общественного
назначения особого внимания заслуживают: караван-сараи, крытые
рынки, ремесленные ряды, бани, мосты и тому подобные строения.
Особенности развития армянской архитектуры обусловлены
жизненностью издревле слагавшихся локальных художественных и
строительных традиций, которые в архитектуре того времени –
подъема и стремительного роста городов – нашли своеобразное
выражение.
Во многом сходные конструктивные системы, композиционные
схемы, архитектурные формы и мотивы декора, присущие также
инженерным сооружениям и гражданским зданиям торгово-
общественного и коммунального назначения, встречаются в
148
родственных памятниках архитектуры сопредельных и близлежащих
стран. Не это ли является подтверждением глубинных и устойчивых
культурных связей?! И не это ли является показателем наличия
сходных инженерных идей и художественных вкусов?! В раннем и
зрелом средневековье исследуемые архитектурные морфотипы
зданий и инженерных сооружений Переднего Востока получили
полную кристаллизацию, достигли архитектонического совершенс-
тва. Монументальность и выразительность художественного облика
зданий и сооружений определялась конструктивной логикой
архитектурных форм, их архитектоникой и эстетикой.
Тяжелые последствия монгольского нашествия не могли унич-
тожить издавна складывавшихся художественных и строительных
традиций. Развернувшееся в эпоху зрелого средневековья повсемес-
тное строительство способствовало их возрождению и дальнейшему
развитию. Однако при всем своеобразии армянского зодчества эпохи
зрелого средневековья, оно все же продолжало преемственно
развивать ранее сложившиеся архитектурные традиции и художес-
твенные принципы. Сопоставление исследуемых сооружений под-
тверждает последовательность и преемственность их развития. В этом
аспекте весьма показателен компаративный анализ различных по
назначению и архитектурному облику сооружений Армении
средневковой эпохи. Синтезируя высокую художественную выра-
зительность с не менее высоким уровнем строительной техники,
можно констатировать о том, что гражданские здания и инженерные
сооружения Армении эпохи зрелого средневековья являются одним
из показателей высокой степени развития архитектуры армянского
народа.
Умом и творческим дарованием опытных мастеров средневеко-
вого зодчества Средней Азии и Казахстана, Прикаспия и Волжской
Болгарии, Северного Кавказа и Крыма, а также Афганистана, Ирана,
Армении, собственно Агванка, Грузии, Абхазии, Византии, Сирии, на
лике Земли Переднего Востока стали появляться новые архитек-
турные морфотипы зданий и сооружений, плановая композиция,
пространственная структура, архитектоника и эстетический облик
149
которых полностью соответствовал их функциональному назна-
чению. Эти здания и сооружения общественного назначения так
органично, с особым художественным тактом вписаны в естествен-
ный характер местности, что, даже ныне, находясь уже в развалинах,
тем не менее, являются уникальным показателем архитектурно-ланд-
шафтного симбиоза, поразительной и неповторимой культурно-эколо-
гической реальностью той или иной страны и конкретного этноса, а
также и зримым свидетельством некогда импульсивного функциони-
рования евразийского историко-культурного феномена – Великого
Шелкового пути, в том числе и по священной и многострадальной,
пропитанной слезами и кровью земле исконно Армянского нагорья.

ì. ´ºêàÈàì

غî²øêÆ ØºÌ Ö²Ü²ä²ðÐÀ àðäºê вê²ð²Î²Î²Ü


ÞÆÜàôÂÚàôÜܺðÆ ºì ÆÜĺܺð²ÚÆÜ Î²èàôòì²ÌøܺðÆ
Ö²ðî²ð²äºî²Î²Ü ܲÊÎÆÜ ØàðüàîÆäºðÆ ¼²ð¶²òزÜ
ºì ÜàðºðÆ Òºì²ìàðØ²Ü ¶àðÌàÜ

²åñ³Ýù³³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÇÝï»ÝëÇí ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñ-


ÍÁÝóóÁ ¹³ñÓ³í ³ñ¨»ÉÛ³Ý ¨ ³ñ¨ÙïÛ³Ý ¨ ³é³ç³ï³ñ »ñÏñ-
Ý»ñÇ ÙÇç¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý
ÑÇÙùÁ: Ø»ï³ùëÇ Ø»Í ×³Ý³å³ñÑÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³åñ³Ýù³ßñ-
ç³Ý³éáõÃÛ³Ý ÙdzëÝ³Ï³Ý ¨ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ·áñÍáÕ ó³Ýó ¿ñ:

150
V. BESOLOV

THE GREAT SILK ROAD AS A FACTOR OF THE


DEVELOPMENT OF FORMER ARCHITECTURAL
MORPHOTYPES OF SOCIAL BUILDINGS AND
ENGINEERING CONSTRUCTIONS AND FORMATION OF
NEW ONES

The process of intensive development of the goods’ production


became a basis of the formation of economic relations between the
leading eastern and western countries.
The Great Silk Road was a functioning unified and integrated net
of the international wholesale commodity circulation.

151
К. БАЛАЯН

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ И АРМЯНСКОЕ МОРЕПЛАВАНИЕ

Великий Шелковый Путь это ярчайший пример


саморегулируемого механизма международного сотрудничества в
грандиозных масштабах на протяжении долгого времени - как
минимум 15 столетий.
И в этом случае, как и во многих других, участие армян было
неизбежным (по разным причинам) и, как часто бывало, вклад армян
в его развитие превзошел по масштабам любое начинание на
территории самой Армении. Шелковый путь из ряда вон выходящее
явление. Особенно для армян. Это едва ли не единственная область
деятельности, где армяне взяв однажды лидерство на определенных
участках удерживали его на протяжении веков.
Великий Шелковый Путь просуществовал, по разным оценкам,
со II в. до.н.э. по XV-XVI вв., представляя собой довольно
разветвленную сеть дорог, которые попеременно активизировались в
зависимости от целого ряда условий, таких как политическая
обстановка в регионе, войны, разбойничьи нападения, появление и
активизация новых кочевых племен и т.д.
Отдельную часть Шелкового Пути являла собой его морская
составляющая.
Еще с III тыс до н.э. известны контакты шумеров и аккадцев с
цивилизацией в долине реки Инд (Мохенджо-Даро, Мелухха), жители
которой являлись первыми партнерами месопотамцев по морской
торговле.
По всей видимости древняя гавань построенная в Лотале (Индия)
является древнейшей из известных морских гаваней.
На начальном этапе становления Шелкового пути (во времена
династии Восточная Хань, 25–220 гг. н.э.) существовал морской путь
из Китая (из устья Красной реки близ современного Ханоя) через
Малаккский пролив в Юго-Восточную Азию, Цейлон, Индию (гавань
Мимирика на юге полуострова, Барбарикон в дельте Инда, Баригаза
152
на реке Нармада), Пакистан и далее в Персидский залив и Красное
море до контролируемых Римом портов в Египте и Набатее на северо-
восточном побережье Красного моря (порты Миос, Хормос и
Береника). Затем товары сухопутным путем доставляли до Нила и по
реке в Александрию. Некоторое время Нил и Суэц были связаны
каналом. Этот канал, шириной 45 м, был построен еще при фараоне
Нехо (610–595 гг. до н.э), а затем восстановлен по распоряжению
Дария I. По каналу корабли доходили до Нила, по реке выходили в
Средиземное море и далее следовали в Рим и другие города
Средиземноморья.
По свидетельству Хоу Ханьши первый римский посланник
прибыл в Китай по этому морскому пути еще в 166 г.
С развитием морской торговли и, в особенности, с открытием
уже европейцами (Васко да Гама) морского пути в Индию, роль
Шелкового Пути (в широком смысле его сухопутной части)
постепенно начала угасать. Перевозить грузы морским путем было
гораздо выгоднее. Корабли могли брать на борт большое количество
груза, путешествие по морю экономило время и деньги, а с
дальнейшим развитием технологий в судостроении морские
перевозки становились все более быстрыми, безопасными и
надежными.
Для сравнения морской путь из Персидского залива в Китай в
14–15 вв. мог занять 4–5 месяцев, в то время как сухопутный от
берегов Черного моря до Пекина занимал 10–11 месяцев. При том,
что груз, перевозимый одним кораблем равнялся грузу большого
каравана! Напомним, что существовала мера веса - Химл - вьюк,
который мог нести верблюд. Химл составлял приблизительно 250 кг.
Европейские торговые суда времен Васко да Гамы могли взять на
борт 150–600 т груза. Средние суда, а именно они обычно составляют
основную массу торгового флота, могли взять на борт 200–300 т
груза, что эквивалентно каравану из 1000 верблюдов!
Еще одна немаловажная деталь: обычно купцы не проходили
весь маршрут целиком, а 'работали' на определенных участках пути,
передавая по этапу товары другим купцам в определенных пунктах.
153
Весь маршрут (или почти весь) проходили лишь единицы, имена
которых вошли в историю, как например китаец Гань Ин (97 г.),
македонянин Май Тициан (он вызывает сомнение)* (100 г.),
венецианец Марко Поло (1271–1295 гг.). В случае морских перевозок
купцы получали больше возможностей сопровождать свой груз на
всем протяжении пути.
Кроме того это ускоряло процесс взаимопроникновения культур,
традиций и конечно же знаний - на начальном этапе становления пути
народы, проживавшие на его противоположных концах практически
ничего друг о друге не знали.
Однако все это имело и свою темную сторону. Оживление
морских перевозок повлекло за собой и активизацию жаждущих
легкой наживы пиратов. Ситуация усугублялась еще и тем, что часто
государства, в основном это касается европейцев, использовали это
явление в своих корыстных целях.
Разработав систему выдачи “Каперских грамот” различного рода
“джентельменам удачи” они тем самым пытались с их помощью во
первых восполнить нехватку военного флота, во вторых, отдать часть
черной работы в руки проходимцев, к которым государство, вроде бы,
никакого отношения не имеет. Согласно выданному патенту владелец
его имел право задерживать и отбирать имущество судов,
принадлежащих государствам с которыми выдавшее патент страна
находилась в состоянии войны. Таким образом враждующие страны
пытались подорвать торговые связи и экономику друг друга.
Ну и конечно же немаловажным являлся факт получения
прибыли с этого разбоя: получившие патент – “каперскую грамоту”
капитаны обязаны были отдавать часть награбленного государству,
выдавшему патент.
Надо ли говорить, что капитаны, получившие патент, мягко
выражаясь далеко не всегда придерживались букве закона и
соблюдали все ограничения и указания патента. При возможности
они часто выходили за рамки дозволенного и грабили и своих.
Немаловажная деталь: при внимательном рассмотрении
деятельности каперев выясняется, что в лице их государство и
154
государственные компании получали эффективный инструмент в
борьбе с торговыми конкурентами не являющимися врагами
государства.
И тому есть многочисленные свидетельства.
Ярчайший тому пример захват армянского торгового судна
“Кедахский Купец”. Наличие договора с англичанами о
сотрудничестве не спасло корабль от захвата.

Огромный авторитет армян их реакция на инцидент поставили


под угрозу всю торговлю англичан в Индии. Как результат - человек,
ответственный за происшедшее был в конце концов обвинен в
пиратстве и повешен, однако пострадавшим армянским купцам это
дало лишь моральное удовлетворение: груз им возвращен не был и ни
о какой компенсации речи и не было.
Были еще пара случаев возврата арестованного груза армяням. И
все.
Этот случай, когда виновный понес наказание, единичный.
Больше такого не наблюдалось ни до этого инцидента, ни после. Зато
обратных явлений хоть отбавляй. И это было правилом.

155
Поток товаров Восток – Запад стабильно увеличивался, что
приводило к необходимости стабилизировать и делать надежными и
безопасными грузоперевозки.
Армянские купцы принимали участие в становлении Шелкового
пути на самых ранних этапах его возникновения. Это было
обусловленно как географическим положением Армении, так и
менталитетом армян. Удерживая в своих руках часть торговли на
традиционных направлениях, они тем не менее не упускали
возможности раздвигать границы своей деятельности. Перевозка
грузов морским путем не осталась для армянских купцов без
внимания. Очень скоро они оказались в числе ведущих участников
этого процесса и стали играть важную роль в морской торговле
Индийского и Западного побережья Тихого океанов, при этом не
упуская из своих рук и традиционные сухопутные караванные пути,
которые активизировались с ухудшением обстановки на море.
Подобно дельте реки, когда один из рукавов заиливается то вода
устремляется к морю по другим рукавам, когда же проходимость
новых рукавов ухудшается, река прокладывает себе новое русло или
пробивает старое.
Дальнейшее развитие морской торговли, однако, не привело к
полному прекращению сухопутной. Мало того, на определенных
участках торговых магистралей армяне стали играть доминирующую
роль. К таким участкам относятся отрезок от Персии по Каспийскому
морю и Волге через Нижний Новгород до севера России
(Архангельск) (так называемая “Армянская Дорога”) и далее морским
путем к городам Северной Европы. Второй путь - от Черного моря до
Польши и далее в Германию и Фландрию. На этом пути, среди
прочих, использовалась даже так называемая “армянская грузовая
телега”, грузоподъемностью 15 центнеров и запрягаемая 8-ю
лошадьми (тогда 1 центнер равнялся 65 кг)17.
Но вернемся на Восток.

17 Х. Дадаян, Армяне и моря. Литературная Армения, No.3, 2006.


156
Армяне, в отличие от европейцев, благодаря своему менталитету
и политике уважительного отношения к местному населению, имели
свободный доступ в порты во всех странах региона. Армяне имели
ощутимые налоговые льготы практически во всех портах региона.
Европейцы пытались использовать этот факт в своих целях.
Практически все Ост-Индийские компании европейских государств
были основаны при непосредственном участии или с помощью и при
поддержке армян.
В своей корреспонденции Английская Ост – Индийская
компания признает, что основная часть торговли в Индии и на
Востоке находится в руках армян.
…европейцы, поселившиеся в Индии в первой половине XVII
столетия, воспользовались связями армян и через них сумели
получить у индийских правителей разрешение на строительство
факторий и на торговлю в Индии. Армянином был один из членов
французской делегации, отправленной к Аурангзебу из Эфиопии.
Франсуа Бернье с недовольством сообщает, что Великий Могол
первым принял армянина, имел с ним беседу и одарил подарками.
Именно благодаря дружественным связям армянина Моюрата
французам удалось получить разрешение на безопасную торговлю по
всему Голкондскому побережью18. Большую роль в английской
делегации, отправленной к шаху Джахану в 1651 г., играл хорошо
известный в Индии Ходжа Сахрат, армянин19.
Из переписки компании с Ходжа Фаносом Калантаром видно,
что англичане за большое вознаграждение старались уговорить армян
поступить на службу в индийскую колониальную армию, обещая
даже плату за проезд тем армянам, которые захотят приехать из
Армении и Ирана20.

18 Франсуа Бернье, История последних исторических переворотов в государстве


Великого Могола, М.—Л., 1936, стр. 138—142. Мемуары для статистики
Туркменского края. Вып.III, СПб., 1879, стр. 2.
19 М. J. Seth, Armenians in India..., p. 319 412.

20 Letter of the Court of Directors in London to their Deputy and Council of Bombay, 26

January 1692.
157
Европейцы, появившиеся здесь гораздо позже, и находящиеся в
состоянии постоянных войн между собой, вынуждены были делить
между собой сферы влияния. Например англичанам, французам,
голландцам был запрещен заход в такой важный стратегический порт
как Манила на Филиппинах, находящийся под властью испанцев. Тем
же англичанам было запрещено посещать порт Пондишери, бывшим
под властью французов. Испанцы не могли вести торговлю с Индией,
Китаем и прочими странами Востока - туда их не допускали
англичане, французы и другие европейцы.
На Филиппинские острова, кроме португальцев, единственных
торговых партнеров испанцев из европейцев, допускались только
китайцы, доставлявшие свой шелк мелкими партиями на джонках и
армяне.
В качестве иллюстрации приведем несколько сообщений,
посланных из Сент-Джорджа в Лондон:
… армяне Мадраса “имеют сейчас, по меньшей мере, половину
частной торговли Индии с Манилой, Китаем и Пегу (район в
Португалии, входит в округ Гуарда), которые являются наиболее
выгодными областями торговли”21.
“Торговлю с Манилой ведут португальцы, армяне и мавры, и
никто из европейцев нашего вероисповедания не может туда пойти”22.
По поводу мавров следует привести более позднее свидетельство
француза Галезьера:
Galaisiere, посетивший Филиппины во второй половине ХVIII в.
писал “Моголы или мавры, как называют их испанцы, очень плохие
мореходы, и ни один из них не попытается идти в Манилу, а если бы
кто-то из них осмелился предпринять такое путешествие, он бы
наверняка никогда не достиг ее. Манила никогда не имела бы никаких
индийских товаров для своих галеонов, если бы ей пришлось

21 Records of Fort St. George Despatches to England. 1711-1714 (Madras), p. 18.


22 Records of Fort St. George. Public Despatches to England. Vol. 8 (Madras), p. 1-26.
158
надеяться на то, что товары эти доставят ей мавры. Обычно такие
рейсы совершают французы, англичане и армяне”23.
В днном случае речь идет о времени (вторая половина 18 века),
когда доступ в Манилу для англичан и французов был уже открыт.
Если же говорить о времени, когда он был закрыт, то методом
исключения становится ясным в чьих руках находился основной
оборот торговли с Манилой. Об этом свидетельствует и переписка
чиновников Британской Ост-Индийской компании с метрополией:
… 31.08 и 2.09.1734 г.: “Так как мы никогда не смеем открыто
торговать с этим портом и всегда ведем торговлю под чужим именем,
мы сочли необходимым принять все возможные меры
предосторожности, чтобы не вызвать подозрений, что они
принадлежат Вам — достопочтенным членам Правления, — и
поэтому сменили упаковку и послали их под видом армянских
товаров и адресовали армянским суперкарго”24.
В этой ситуации армяне, помимо ведения своей собственной
торговли, взяли на себя еще и функции посредников как между
представителями европейских государств так и между европейцами и
представителями местного населения. Льготы, привелегии,
положение в обществе, умение вести
переговоры, знание местных обычаев и
языков, многовековой опыт общения с
разными народами, как и многие
другие преимущества армян привели к
тому, что европейские компании
настойчиво приглашали их в качестве
компаньонов и использовали их
влияние и связи.
Постоянная вражда между
европейцами породила одну интересную традицию - обычай иметь на

23
Gullaume Joseph Hyacinthe Jean Baptiste Le Gentil de la Galaisiere, A voyage to the
Indian Seas, Manila 1964, p. 149 -150.
24 Records of Fort St. George. Despatches to England. 1733-1735 (Madras), р. 42 [Public

Despatches to England. Vol. 11, p. 1-38].


159
борту несколько флагов и использовать какой – либо из них в
зависимости от обстоятельств25. Сейчас это может показаться
абсурдом. Мало того, на протяжении нескольких веков армяне
использовали свой собственный флаг не имея при этом своей
государственности!
Строгое регламентирование и обязывание нести только один
флаг (флаг одного государства) и запрет на его замену без перехода
права собственности было установленно лишь Конвенцией ООН по
морскому праву 1982 года.
Возможностью перемены флага пользовались не только купцы
боявшиеся нападения европейских каперов , но и сами европейцы,
как уже упоминалось, с целью сокрыть принадлежность судна тому
или иному государству при посещении запретных для них портов.
Европейцы пошли еще дальше. Сохранились сведения об
использовании европейцами не только армянского флага для
проникновения в запретные порты (..ходить в Манилу под армянским
флагом выгодно..!)26, но дело доходило и до переодевания!
Европейцы переодевались в армянскую одежду, чтобы под видом
армян проникнуть в заветный порт27! О таких методах как
приглашение армян в качестве компаньонов или фиктивной записи
товара на имя армянина с целью получения различных льгот уже
упоминалось28.
Следует вспомнить, что к переодеванию в армянскую одежду
прибегали и католические миссионеры в Индии и Китае с целью
беспрепятственного выполнения своей миссии29.

25 Ю. Г. Барсегов “Пиратство и армянская морская торговля”. Анив 2006, No.5.


26 Charles Lockyer, An account of the trade in India, containing rules for good
government in trade, price courants, and tables, with descriptions of Fort St. George,
Acheen, Malacca, Condore, Canton, Anjengo, Muscat, Gombroon, Surat, Goa, Carwar,
Telichery, Panola, Calicut, the Cape of Good-Hope and St. Helena. London 1711, p. 15.
27
Ю. Г. Барсегов “Филиппины в морской торговле армян” Анив, 2006, No.
19,20,22,24.
28 Records of Fort St. George. Despatches to England. 1733-1735 (Madras), р. 42 [Public

Despatches to England. Vol. 11, p. 1-38].


29 Derenik Bishop Poladian, Armenians at Agra, Beyrut, 1963, p.16.

160
Чтобы понять причины такого разного отношения к европейцам
и армянам нужно учитывать уровень развития отношений и, как
упоминалось, опыт общения с представителями различных народов,
конфесий, носителей совершенно непохожих менталитетов.
Обратимся к свидетельствам о первых контактах европейцев с
аборигенами региона.
Начнем с Васко да Гама, вроде бы первого европейца,
проложившего морской путь в Индию вокруг Африки. Вот как это
происходило:
...да Гама задержал в море арабское судно (дау), разграбил его и
захватил 30 человек.
... португальцы захватили несколько торговых судов.
... да Гама приказал “для острастки” обстрелять город из
бомбард.
... он приказал сжечь арабское судно со всеми пассажирами-
паломниками у Малабарского берега.
... адмирал (да Гама) захватил стоявшие в порту суда и
обстрелял город, превратив его в развалины (Каликут).
... Он (да Гама) приказал повесить на мачтах захваченных
индийцев, отправил на берег заморину отрубленные у несчастных
руки, ноги и головы, а тела выбросил за борт, чтобы их вынесло на
берег. Через два дня Васко да Гама вновь обстрелял Каликут и
принес морю новые жертвы.
Недалеко от него ушел и Педру Алвериш Кабрал:
...Он захватил около десяти арабских кораблей в районе
Кожикоде, убил на них всех моряков, конфисковал товары, а сами
корабли сжёг.
...приказал кораблям целый день обстреливать незащищенный с
моря город Кожикоде вместе с пригородами. Число погибших
жителей оценивается в 600 человек.
В пртивовес этому приведем информацию об отношении к
армянским купцам:
… на корабле португальца находился армянский купец, .. он был
черезвычайно уважаемой личностью.
161
Владелец острова принял армянского купца с большим
почтением…
Хозяин острова и армянский купец подружились…
… португальские мореходы, исходя из уважения и почтения к
армянскому купцу, дали этим островам название Острова армянина
или Армянские острова30.
Становится понятным негативное отношение к пришельцам с
запада, пытающимся вклинится в уже налаженную торговую сеть
Азия – Европа, используя при этом крайне экстримистские, совсем не
принятые на Востоке способы.
Сложилась интересная ситуация, когда с одной стороны
европейские компании были заинтересованы в сотрудничестве с
армянами ради получения выгоды и широко использовали
возможности армян в своих целях, с другой стороны развернули
борьбу с армянскими торговцами с целью подавления их торговли.
Большей частью это относится к англичанам (английская Ост-
Индийская компания), которые, по их мнению, несли большие убытки
из-за торговой активности армян и их высокой
конкурентоспособности.
Армянские купцы создали впечатляющую торговую сеть,
охватувающую всю Евразию и основные направления связывающие
этот регион с другими частями света.
Одним из важнейших этих связующих веток являлось
направление Манила (Филиппины) – Акапулько (Мексика). Связь
испанских владений в Америке с самой Испанией через
Атлантический океан сильно подавлялась карибскими пиратами и, в
частности, английскими каперами. Огромные богатства, вывозимые с
серебряных рудников Американского континента испанцами через
Атлантику зачастую не достигали Испании из-за активности
карибских пиратов. В этой связи испанцы активизировали перевозку

30Ваан Саркисян, “Тайна Армянских островов (Письма испанского священника


Андреса Агире, 1584г.)”, Культура Моря – Культура Человечества в Диалоге
Цивилизаций. Материалы научной конференции. Ереван 2010.

162
серебра из своих владений в Мексике в обратном направлении: с
востока на запад, через Тихий океан.
Так возник путь Акапулько – Манила.
С XVI до конца XVIII века регулярно раз в год один испанский
галеон (реже два), пересекал Тихий океан с грузом серебра.
С другой стороны, перейдя Индийский океан и Южно-Китайское
море в Манилу приходили армянские корабли, синхронизируя свой
приход с приходом галеона.

Как уже упоминалось армянские купцы активно выступали в


роли посредников между враждующими европейскими государствами
и это в особенности проявлялось в Маниле, где наши соотечествен-
ники (как посредники) были особо востребованны. Упоминания об
использовании европейцами армянского флага связаны большей
частью именно с Манилой. По тем же вышеназванным причинам
армяне использовали на этом направлении свои собственные суда31.

31
Charles Lockyer, An account of the trade in India, containing rules for good
government in trade, price courants, and tables, with descriptions of Fort St. George,
Acheen, Malacca, Condore, Canton, Anjengo, Muscat, Gombroon, Surat, Goa, Carwar,
Telichery, Panola, Calicut, the Cape of Good-Hope and St. Helena. London 1711, p. 15.
163
Зная активный характер армянских купцов справедливо
возникает вопрос: а ходили ли армянские купцы и корабли до
Акапулько, в Мексику?
Если известный историк, специалист по морскому праву Юрий
Георгиевич Барсегов лишь предполагал это32, имея косвенные
свидетельства, то историк из Колумбийского университета в
Калифорнии Сепух Асланян, исследуя соответсвующие материалы в
архиве г. Мехико, обнаружил сведения о нескольких армянских
купцах, торговавших на этом направлении и лично посещавших
Мексику (Акапулько) в 1720–х годах. А один из армянских купцов -
Дон Педро де Заратт (Ага Петрос, сын Сархата) в 1720 г. в течении 10
лет постоянно жил в г. Мехико33.
Наши исследования еще более укрепили нас во мнении, что
армянские купцы активно торговали с Мексикой, используя не только
испанские корабли (так называемый Манильский Галеон), но и на
своих собственных судах. Собранные сведения свидетельствуют о
том, что как минимум три армянских корабля, потерпели крушение на
линии Акапулько – Манила. Места их затопления и характер груза не
оставляют сомнения о пунктах их назначения и целях путешествия.
Так, два из них имели на борту груз серебра. И только. Это
означает, что они держали путь из Акапулько в Манилу, везя серебро
из Новой Испании.
О содержании трюмов третьего судна информации нет.
В отличие от европейцев армяне осуществили “культурную
экспансию” Востока, основывая города, школы, строя церкви, внеся
исключительно положительный вклад в историю и культуру не
только соседних, но и других стран, находяшихся на другом конце
света.
В конце концов европейцы добились своего. Армяне уступили
лишь силе оружия и целенаправленно проводимой антиармянской
политике европейцев по устранению конкурентов.

32 Ю. Г. Барсегов “Филиппины в морской торговле армян” Анив, 2006, No. 19, 20, 22,
24.
33 Dr. Sebouh Aslanian: "Quedah Merchant was no ordinary vessel".

164
Конкурентов устранили.
Под жестким прессингом европейских компаний, за спиной
которых стояли их государства, веками налаживаемая армянская
торговая сеть постепенно пришла в упадок.

Î. ´²È²Ú²Ü

غî²øêÆ Ö²Ü²ä²ðÐÀ ºì вÚββÜ


ܲ첶ܲòàôÂÚàôÜÀ

Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÁ ¹³ñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³-


Ù³·áñͳÏóáõÃÛ³Ý í³é ûñÇݳÏÝ»ñÇó ¿: Ð³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ
Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ó»É Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÇ Ï³Û³óÙ³Ý
·áñÍáõÙ Ýñ³ ·áÛáõÃÛ³Ý í³ÕÝç³Ï³Ý ųٳݳÏÝ»ñÇó: ¸³ å³Û-
ٳݳíáñí³Í ¿ñ г۳ëï³ÝÇ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ¹Çñùáí, ÇÝãå»ë
ݳ¨ ѳۻñÇ Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ùµ: Üñ³Ýù, å³Ñå³Ý»Éáí Çñ»Ýó Ó»é-
ù»ñáõÙ ³é¨ïñÇ ÙÇ Ù³ëÁ ³í³Ý¹³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³, ³Û-
¹áõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ÁݹɳÛÝáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»-
ñÁ: Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÇ ³é³ÝÓÇÝ Ù³ëÝ ¿ñ ϳ½ÙáõÙ Íáí³ÛÇÝ
³é¨ïáõñÁ: Þ³ï ßáõïáí Ñ³Û ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ³Û¹ ·áñÍÁÝóóÇ
³é³ç³ï³ñÝ»ñÁ ¹³ñÓ³Ý ¨ ëÏë»óÇÝ Ï³ñ¨áñ ¹»ñ Ë³Õ³É Ðݹϳ-
Ï³Ý ¨ Ê³Õ³Õ ûíÏdzÝáëÝ»ñÇ ³é¨ïñÇ Ù»ç: ØǨÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï
Ýñ³Ýù Çñ»Ýó ¹Çñù»ñÝ ¿ÇÝ å³Ñå³ÝáõÙ ó³Ù³ù³ÛÇÝ ³é¨ïñáõÙ:

165
K. BALAYAN

THE SILK ROAD


AND THE ARMENIAN NAVIGATION

During many centuries the Silk Road was a vivid example of


international relations. Armenian merchants participated in its activities
from the early stages of its formation. It was conditioned by the geographic
position of Armenia, as well as the Armenians’ mentality. Controlling a
part of trade on the traditional routs, they, anyhow, widened the limits of
their activities. A constituent part of the Silk Road was sea trade. Soon
Armenian merchants became leading figures of that process and played an
important role in the trade of the Indian Ocean and Western coast of the
Pacific Ocean. At the same time they preserved their position in the
continental trade.

166
². ¸àôØÆÎÚ²Ü

غî²øêÆ Ö²Ü²ä²ðÐÆ ²èºìîðàôØ Ð²ÚºðÆ


¶àðÌàôܺàôÂÚ²Ü ²ðĺìàðàôØÀ XIII–XIX ¸¸.
üð²ÜêƲòÆ Ö²Ü²ä²ðÐàð¸ÜºðÆ
ÐàôÞ²¶ðàôÂÚàôÜܺðàôØ

XVIII–XIX ¹¹. ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý å³ïÙ³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ϳñ¨áñ


ï»Õ »Ý ½µ³Õ»óÝáõÙ ²ñ¨»Éù áõÕ¨áñí³Í XIII–XIX ¹¹. ýñ³ÝëdzóÇ
׳ݳå³ñÑáñ¹Ý»ñÇ Ñáõß³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ³ñÅ»ù³íáñ
ëϽµÝ³ÕµÛáõñ »Ý ³ñ¨»ÉÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý
¨ Ñá·¨áñ Ùß³ÏáõÛÃÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:
üñ³ÝëdzóÇ Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñÇ, ÙÇëÇáÝ»ñÝ»ñÇ ¨ ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»-
ñÇ Ñáõß³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ݳ¨ áñáß³ÏÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý å³-
ñáõݳÏáõ٠ѳۻñÇ ¨ г۳ëï³ÝÇ Ù³ëÇÝ: ¸ñ³ÝóáõÙ ½·³ÉÇ ï»Õ
»Ý ½µ³Õ»óÝáõÙ Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑáí ϳï³ñí³Í ³é¨ïñáõÙ,
ÇÝãå»ë ݳ¨ üñ³ÝëdzÛÇ Ñ»ï ͳí³ÉíáÕ ïÝï»ë³Ï³Ý áõ Ùß³Ïáõ-
óÛÇÝ Ï³å»ñÇ áÉáñïáõ٠ѳۻñÇ ¹»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ï»Õ»Ïáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ:
üñ»¹»ñÇÏ Ø³ÏÉ»ñÁ (1869–1938 ÃÃ.) ϳñ¨áñ»Éáí X–XIV ¹³-
ñ»ñÇ ÁÝóóùáõ٠ѳۻñÇ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙÁ ¨ Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ý»ñ¹-
ñáõÙÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñÇ µÝ³·³í³éáõÙ` ·ñ»É ¿, áñ Ç ÃÇíë ³ÛÉ
ùñÇëïáÝ۳ݻñÇ §Ñ³Û»ñÁ ÏÇëáí-³ñ¨»ÉÛ³Ý ¨ ÏÇëáí-³ñ¨ÙïÛ³Ý
Ùß³ÏáõÛÃÇ É³í³·áõÛÝ ï³ñ³ÍáÕÝ»ñÝ ¿ÇÝ, áñáÝó ·É˳íáñ Ï»Ýï-
ñáÝÝ»ñÁ ²ÝÇáõÙ ¨ êÇëáõÙ ¿ÇÝ` ´³·ñ³ïáõÝÛ³ó г۳ëï³ÝÇ ¨
гÛÏ³Ï³Ý ÎÇÉÇÏdzÛÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ²ñ¨»ÉùÇ
ɳÛݳͳí³É ùñÇëïáÝÛ³ ϳÛëñáõÃÛ³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ù Îáëï³Ý¹-
ÝáõåáÉëáõÙ¦1:
XIII ¹. »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇÝ üñ³ÝëdzÛÇ Ã³·³íáñ ÈÛáõ¹áíÇÏáë IX-Ç
[êµ. ÈÛáõ¹áíÇÏáë (1226–1270 ÃÃ.)] ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ²ñ¨»ÉùáõÙ

1 Frédéric Macler, L’Epopée Arménienne, Trois Conférences sur l’Arménie faites à la


fondation Carol I à Bucarest par Frédéric Macler, Annales du musée Guimet bibliothèque de
vulgarisation, t. 49, Paris, 1929, p. 23.
167
½·³ÉÇáñ»Ý å³Ûٳݳíáñí³Í ¿ÇÝ º·ÇåïáëÇ Ù³ÙÉáõùÝ»ñÇ ¹»Ù
˳ã³Ïñ³ó ³ñß³í³ÝùÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»-
ñáí, áñáÝóÇó ¿ñ ÙáÝÕáÉÝ»ñÇ Ùáï ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍÙ³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë Ýå³ï³Ïáí ݳ ²ñ¨»Éù ³é³ù»ó ýñ³Ý-
óÇëÏÛ³Ý í³Ý³Ï³Ý ýɳٳݹ³óÇ ¶ÇÛáõÙ ¹» èáõµñáõÏÇÝ2 (Ùáï.
1220–1293 ÃÃ.), áñÝ Çñ ׳ݳå³ñÑáñ¹áõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ (1253–
1255 ÃÃ.) ³Ûó»É»Éáí ß³ï »ñÏñÝ»ñ Çñ Ñáõß³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÑÇ-
ß³ï³Ï»É ¿ ݳ¨ Ø»Í Ð³ÛùÁ, öáùñ гÛùÁ (ÇÙ³ª ÎÇÉÇÏÛ³Ý Ð³Û³ë-
ï³Ý), ²ñ³ñ³ï É»éÁ, Ñ³Û Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ¨ ÎÇÉÇÏÛ³Ý Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ Ã³·³íáñª лÃáõÙ I-ÇÝ3: ÈÛáõ¹áíÇÏáë IX-Ç Ó»éݳñÏáõÙÝ»ñÁ`
ÙáÝÕáÉÝ»ñÇÝ ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ÏñáÝÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏÇó ¹³ñÓÝ»Éáõ
áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ѳçáÕáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ó³Ý ¨ ³ÝÑñ³Å»ßï »Õ³í ³Û¹
áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ͳí³ÉíáÕ ù³ÛÉ»ñÁ ¹³¹³ñ»óÝ»É4: ê³Ï³ÛÝ üñ³Ý-
ëdz í»ñ³¹³éݳÉáõó Ñ»ïá ÈÛáõ¹áíÇÏáë IX-ÇÝ Ñ³ÝÓÝí³Í èáõµ-
ñáõÏÇ ½»Ïáõó³·ÇñÁ, ÇÝãå»ë Ýᯐ ¿ ³Ý·ÉdzóÇ å³ïÙ³µ³Ý æáÝ
ȳñÝ»ñÁ, ѳݹÇë³ó³í §×³Ý³å³ñÑáñ¹³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
ٻͳ·áõÛÝ ·áñÍ»ñÇó Ù»ÏÁ¦5:
Ø»Í Ð³ÛùÇ, ÎÇÉÇÏÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ ѳۻñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
ϳñ¨áñ ÷³ëï»ñ »Ý å³ñáõݳÏáõ٠ݳ¨ í»Ý»ïÇÏóÇ í³×³é³Ï³Ý
¨ ׳ݳå³ñÑáñ¹ سñÏá äáÉáÛÇ (1254–1324 ÃÃ.) ׳ݳå³ñÑáñ-
¹³Ï³Ý Ñáõß³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
Àëï سñÏá äáÉáÛÇ, öáùñ гÛùÁ (L’Arménie Mineure` ³Ûëå»ë
¿ ݳ Ïáã»É ݳ¨ ÎÇÉÇÏÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ) ϳé³í³ñíáõÙ ¿ñ Ù»Í ³ñ-
¹³ñáõÃÛ³Ùµ ¨ ïÝï»ëí³ñáõÃÛ³Ùµ, ¹³ ÙÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝ ¿ñ,
áñÁ ß³ï ù³Õ³ùÝ»ñ, µ»ñ¹»ñ ¨ ·ÛáõÕ»ñ áõÝ»ñ, ÇëÏ ÑáÕÁ µ³ñ»µ»ñ
¿ñ: ܳ ϳñ¨áñ»É ¿ ÎÇÉÇÏdzÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý ²Û³ë

2 René Grousset, Histoire des Croisades et du Royaume Franc de Jérusalem, Paris, 1936, t.
III, p. 522-526; Ibid., L'Empire des steppes, Paris, 1965, p. 342.
3 Guillaume de Rubrouck, Ambassadeur de Saint Louis en Orient, recit de son voyage,

traduit de l’original latin et annoté par Louis de Backer, 1877, Paris, p. 173, 180, 281, 284,
286, 292-3, 296.
4 Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par

mer et par terre, qui ont été publiées jusqu’à présent dans les différentes langues de toutes les
nations connues, t. IX, La Haye, 1749, p. 261.
5
John Larner, Marco Polo and the Discovery of the World, New Haven and London, 1999,
p. 24–25.
168
ݳí³Ñ³Ý·ëïÇ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Íáí³ÛÇÝ ³é¨ïñáõ-
Ù, áñï»Õ ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇó ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñ ¿ÇÝ ·³ÉÇë (ѳï-
ϳå»ë ì»Ý»ïÇÏÇó ¨ Ö»Ýáí³ÛÇó) ¨ ³Û¹ å³ï׳éáí ³Ûëï»Õ
ÑëÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ñëïáõÃÛáõÝ ¿ñ Ïáõï³Ïí»É6: гïϳÝß³Ï³Ý ¿ ݳ¨
³ÛÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÁ, áñ µáõÝ öáùñ гÛùáõÙ µÝ³ÏíáÕ Ñ³Û»ñÁ ¨
ÑáõÛÝ»ñÁ ½µ³ÕíáõÙ ¿ÇÝ Ù»ï³ùë³·áñÍáõÃÛ³Ùµ, ÇëÏ Ø»Í Ð³ÛùÇ
ºñ½Ýϳ (ºñ»½) ù³Õ³ùáõÙ å³ïñ³ëïíáõÙ ¿ñ "buchiramus-
bougran"7 ³Ýí³Ùµ ·»ñ³½³Ýó ÏïáñÇ ï»ë³ÏÁ:
лï³ùñùÇñ ¿ ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ »Õ³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ñ³Û ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÇ áõÕÇÝ»ñÇ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý Áݹ·ñÏÙ³Ý
Ù³ëÇÝ: ²ñ¨»ÉùáõÙ ¹ñ³Ýù Ó·íáõÙ ¿ÇÝ ÙÇÝ㨠êdzÙ, ÎáßÇÝßÇÝ, æ³-
í³ ¨ üÇÉÇåÇÝÝ»ñ, ÇëÏ ²ñ¨ÙáõïùáõÙ` ºíñáå³ÛÇ »ñÏñÝ»ñÁ:
гïϳÝß³Ï³Ý ¿ üñ³ÝëdzóÇ Íáí³·Ý³ó ijÝ-üñ³Ýëáõ³ ¹» ȳ
ä»ñáõ½Ç (1741–1788 ÃÃ.) ³ÛÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÁ, áñ å³Ûٳݳíáñ-
í³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý ѳݷ³Ù³ÝùÝ»ñáí, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ »íñáå³-
óÇÝ»ñÇ, سÝÇɳÛÇ Ý³í³Ñ³Ý·Çëï ÃáõÛɳïñíáõÙ ¿ñ Ùáõïù ·áñÍ»É
ÙdzÛÝ Ñ³Û»ñÇÝ, áñáß Ù³íñ»ñÇ ¨ ¶á³ÛÇ åáñïáõ·³É³óÇÝ»ñÇÝ8:
XVIII ¹. í»ñçáõÙ ´³ï³ídz-æ³Ï³ñï³ÛáõÙ, êáõñ³µ³Û³Ûáõ٠ѳë-
ï³ïí³Í ѳۻñÇ Ù»Í Ù³ëÁ ½µ³ÕíáõÙ ¿ñ óÝϳñÅ»ù ù³ñ»ñÇ,
ѳïϳå»ë, ³¹³Ù³Ý¹Ç ³é¨ïñáí9: üñ. سÏÉ»ñÁ ÝßáõÙ ¿, áñ áë-
Ï»ñãáõÃÛáõÝÁ ¨ ÷áñ³·ñáõÃÛáõÝÁ ¹»é¨ë ³ÝïÇÏ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó
ß³ï ѳñ·Ç ¿ñ ѳۻñÇ Ùáï: гïϳå»ë ì³ÝÇ áëÏ»ñÇãÝ»ñÁ
ѳÛïÝÇ ¿ÇÝ Çñ»Ýó í³ñå»ïáõÃÛ³Ùµ: ¸³ñ»ñ ³Ýó, »ñµ h³Ù»Ù³-
ï³µ³ñ Ù»Í Ãíáí Ñ³Û áëÏ»ñÇãÝ»ñ ѳëï³ïí»óÇÝ ö³ñǽáõÙ, ³ÛÝ
¹³ñÓ³í §í³ÝÛ³Ý ÷áñ³·ñáõÃ۳ݦ ÙÇ ÇëÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ10:
üñ³ÝëdzóÇ ×³Ý³å³ñÑáñ¹Ý»ñÁ µ³ñÓñ »Ý ·Ý³Ñ³ï»É ÙÇ-
ç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñáõÙ Ñ³Û ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Í³í³É³Í ·áñÍáõÝ»-

6 Deux voyages en Asie au XIIIe siècle par Guill. de Rubruquis (envoyé de Saint-Louis) et
Marco Polo, Paris, 1888, p. 156.
7 Ibid., p.157.
8 Jean-François de Galaup La Pérouse, Jean-François de La Harpe, Relation abrégé d’un

voyage de La Pérouse: pendant les années 1785, 1786, 1787 et 1788, Leipsick, 1799, p. 281.
9 Trois Conférences sur l’Arménie … p. 37.
10 Ibid., p. 63–66.

169
áõÃÛáõÝÁ: 1805 Ã. ܳåáÉ»áÝ I ϳÛë»ñ ѳÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ ¹Çí³-
ݳ·Çï³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí ²ñ¨»Éù áõÕ¨áñí³Í ²Ù»¹» Äáµ»ñÁ
(1779–1847 ÃÃ.) ·ñáõÙ ¿. §²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, å»ïù ¿ ѳٳӳÛÝ-
í»É, áñ Ýñ³Ýù (ѳۻñÁ) ß³ï ˻ɳÙïáõÃÛáõÝ ¨ ³½ÝíáõÃÛáõÝ »Ý
óáõó³µ»ñáõÙ ³é¨ïñáõÙ¦11:
гٳӳÛÝ Äá½»ý îáõñÝ»ýáñÇ (1656–1708 ÃÃ.) ·Ý³Ñ³ï³-
ϳÝÇ, ѳۻñÇ ùñÇëïáÝÛ³ ÉÇÝ»ÉÁ Ñ»ßï³óÝáõÙ ¿ñ ºíñáå³ÛÇ ³ÛÉ
³½·»ñÇ Ñ»ï Ýñ³Ýó ѳÕáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÁ: ܳ ÝßáõÙ ¿, áñ §Ñ³Û»ñÝ
³ß˳ñÑÇ É³í³·áõÛÝ, ³½ÝÇí, ù³Õ³ù³í³ñÇ Ù³ñ¹ÇÏ »Ý` ÉÇ
³éáÕç ¹³ïáÕáõÃÛ³Ùµ ¨ å³ñÏ»ßïáõÃÛ³Ùµ¦: îáõñÝ»ýáñÁ,
ÙǨÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, ϳñ¨áñáõÙ ¿ ѳۻñÇ ã³÷³íáñáõÃÛáõÝÁ, ëÁñ-
ï³µ³óáõÃÛáõÝÁ, ³ÝÏ»ÕÍáõÃÛáõÝÁ, Ù»Í áõÕ¨áñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ó»éݳ-
ñÏÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ12: ²Ûë ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³ÑáõÝã ¿
1726 Ã. ²Ùëï»ñ¹³ÙáõÙ ÉáõÛë ï»ë³Í §²é¨ïñÇ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ
ѳÝñ³·Çï³ñ³ÝǦ ³ÛÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÁ, áñ ²ëdzÛÇ ³½·»ñÇó
¼ÙÛáõéÝdzÛáõÙ ³Ù»Ý³Ù»Í ³é¨ïáõñ ³ÝáÕÝ»ñÁ ѳۻñÝ ¿ÇÝ ¨ ä³-
ñëϳëï³ÝÇó »ÏáÕ ù³ñ³í³ÝÝ»ñÁ ·ñ»Ã» ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Çñ»Ýù
¿ÇÝ ³é³çÝáñ¹áõÙ: ÜáõÛÝ Ñ³Ýñ³·Çï³ñ³ÝÇ ³ÛÉ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»-
ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` ¼ÙÛáõéÝdzÛáõ٠ѳۻñÝ áõÝ»ÇÝ ³í»ÉÇ ù³Ý 12 ѳ-
½³ñ í³×³é³Ï»ï»ñ13: ܳ¨ Ýßí³Í ¿, áñ سñë»ÉáõÙ ¨ ¼ÙÛáõéÝÇ-
³ÛáõÙ Ù»ï³ùëÇ, µ³Ùµ³ÏÇ, ÙáÙÇ ³åñ³Ýù³ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ï»ÕÍáõÙÁ
ëáíáñ³Ï³Ý ¿ñ ѳٳñíáõÙ ÑáõÛÝ»ñÇ ¨ Ññ»³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ³ÛÝÇÝã
ѳۻñÁ íëï³ÑáõÃÛáõÝ ¨ Ù»Í Ñ³ñ·³Ýù ¿ÇÝ í³Û»ÉáõÙ14:
²é¨ïñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí ²ñ¨»Éù áõÕ¨áñí³Í üñ³ÝëdzóÇ
Ä³Ý Þ³ñ¹»ÝÁ (1643–1713 ÃÃ.) Çñ ׳ݳå³ñÑáñ¹áõÃÛ³ÝÁ ÝíÇñ-
í³Í ³ß˳ïáõÃÛáõÝáõÙ ÝßáõÙ ¿, áñ ¼ÙÛáõéÝdzÛáõÙ ³ÏïÇí ·áñÍáõ-

11 Amédée Jaubert, Voyage en Arménie et en Perse, dans les années 1805 et 1806, Paris,
1821, p. 110.
12 J. P. de Tournefort, Relation d’un voyage du Levant : fait par ordre du roi : contenant

l’histoire ancienne et moderne de plusieurs îles de l’Archipel, de Constantinople, des Côtes


de la mer Noire, de l’Arménie, de la Géorgie, des frontières de Perse, et de l’Asie Mineure,
Amsterdam, 1718, t. II, p. 158.
13 Dictionnaire universel de commerce: contenant tout ce qui concerne le commerce qui se

fait dans les quatre parties du monde, Amsterdam, 1726, t. I, p. 1002.


14 Dictionnaire universel de commerce: contenant tout ce qui concerne le commerce qui se

fait dans les quatre parties du monde, Genève, 1742, t. II, p. 547.
170
Ý»áõÃÛáõÝ Í³í³É³Í Ñáɳݹ³óÇÝ»ñÇ ·É˳íáñ ß³ÑáõÛÃÁ §Ñ³Û»-
ñÇÝ ¨ Ýñ³Ýó ³åñ³ÝùÝ»ñÁ ºíñáå³ ¨ ³ÛÝï»ÕÇó Ñ»ï áõÕ»Ïó»ÉÝ
¿¦15: Àëï îáõñÝ»ýáñÇ` ѳۻñÁ áã ÙdzÛÝ È»í³ÝïÇ ³é¨ïñÇ ï»ñ»-
ñÝ ¿ÇÝ, ³Ûɨ ϳñ¨áñ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»ÇÝ ºíñáå³ÛÇ Ù»Í ù³-
Õ³ùÝ»ñÇ ³é¨ïñáõÙ16:
1644 Ã. ²ñ¨»Éù áõÕ¨áñí³Í ÙÇëÇáÝ»ñ è³ý³Û»É ¹Ûáõ سÝÁ
·ñ»É ¿, áñ ä³ñëϳëï³ÝÇó Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ Ù»ï³ùëÇ µ³½-
Ù³½³Ý ï»ë³Ï³ÝÇ ¿ñ ¹áõñë µ»ñíáõÙ ¨ ѳۻñÝ ³Û¹ ³ÙµáÕçÝ ³ñ-
ï³Ñ³ÝáõÙ ¿ÇÝ ¹»åÇ ÑÛáõëÇë` ØáëÏí³, Þí»¹Ç³, Ȼѳëï³Ý, ¶»ñ-
Ù³Ýdz, áñï»Õ Ýñ³Ýù Ù»Í ß³ÑáõÛà ¿ÇÝ ëï³ÝáõÙ, ù³ÝÇ áñ ÑÛáõëÇ-
ëÇ Ýßí³Í µáÉáñ ³Ûë »ñÏñÝ»ñÁ Ñ»ï³ùñùñí³Í ¿ÇÝ Ù»ï³ùë» ·áñÍ-
í³ÍùÇó ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÇ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ùµ17:
гۻñÝ ³é¨ïñ³Ï³Ý ѳëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ÇÝ ÑÇÙÝ»É ÈÇíáé-
ÝáÛáõÙ, ì»Ý»ïÇÏáõÙ ¨ ²Ùëï»ñ¹³ÙáõÙ: ØǨÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ýñ³Ýù
·³ÉÇë ¿ÇÝ ö³ñǽª Ó»éù µ»ñ»Éáõ å»ñ׳ÝùÇ ³é³ñϳݻñ18:
ÐÇݳíáõñó ѳÛÏ³Ï³Ý Î³ñÇÝ (¾ñ½ñáõÙ) ù³Õ³ùÁ ¨ ³Û¹ ų-
ٳݳϳßñç³ÝáõÙ, ѳïϳå»ë Ýñ³ Ù»ñӳϳÛùáõÙ ·ïÝíáÕ ²ñÍÝ
ù³Õ³ùÁ, Ù»ï³ùëÇ ³é¨ïñÇ ï³ñ³ÝóÇÏ áõÕÇÝ»ñÇ íñ³ ¿ñ ·ïÝ-
íáõÙ ¨ ³Ûëï»Õáí Ù»Í Ãíáí ù³ñ³í³ÝÝ»ñ ¿ÇÝ ³ÝóÝáõÙ: îáõñÝ»ýá-
ñÁ, Ýϳñ³·ñ»Éáí Çñ»Ýó 300 Ñá·áõó µ³Õϳó³Í ù³ñ³í³ÝÁ, Ýß»É
¿, áñ ³ÛÝ ·ñ»Ã» ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ѳۻñÇó ¿ñ µ³Õϳó³Í, áñáÝù
Ù»ï³ùë ¿ÇÝ ï³ÝáõÙ Âá˳Ã, ¼ÙÛáõéÝdz, Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉÇë19:
è³ý³Û»É ¹Ûáõ سÝÁ üñ³ÝëdzÛÇ ýÇݳÝëÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñ
ijÝ-´³ïÇëï Îáɵ»ñÇÝ áõÕÕí³Í Çñ ½»Ïáõó³·ñáõ٠ϳñ¨áñ»É ¿
Ñ³Û ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ¹»ñÁ üñ³ÝëdzÛÇ Ñ»ï ³é¨ïñ³Ï³Ý å³Û-
ٳݳ·ñ»ñÇ ÏÝùÙ³Ý ¨ È»í³ÝïÇó ï³ñµ»ñ ³åñ³Ýù³ï»ë³ÏÝ»ñÇ
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ·áñÍáõÙ: ܳ ·ñáõÙ ¿, áñ ѳۻñÁ ϳñáÕ »Ý üñ³Ý-
ëdz µ»ñ»É Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ï³ñµ»ñ ·áõÛÝÇ ß³·ñ»ÝÇ Ï³ßÇ: ܳ

15Voyages de Mr le Chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l’Orient, Amsterdam, 1711,


t. I, p. 8.
16 J. P. de Tournefort, op. cit., p. 158.
17 Le P. Raphäel du Mans, L’Etat de la Perse en 1660, Paris, 1890, p. 342.
18 Ibid., p. XLII.
19 J. P. de Tournefort, op. cit., p. 168.

171
ÝßáõÙ ¿, áñ ì³Ý³ É×Ç çáõñÝ áõÝÇ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝ, ¨ ³Û¹
É×Ç ßáõñç Ùß³ÏíáõÙ ¿ ³Ù»Ý³·»Õ»óÇÏ Ï³Ý³ã ß³·ñ»ÝÁ20: ÆëÏ
L»í³ÝïÇ ë³ýÛ³ÝÝ»ñÇ` ϳñÙÇñ, ϳåáõÛï ¨ ¹»ÕÇÝ ï»ë³ÏÝ»ñÁ,
áñáÝù å³ïñ³ëïíáõÙ ¿ÇÝ ä³ñëϳëï³ÝáõÙ ¨ г۳ëï³ÝáõÙ,
³í»ÉÇ ·»Õ»óÇÏ ¿ÇÝ ¨ Ù»Í, ù³Ý üñ³ÝëdzÛáõÙ å³ïñ³ëïí³ÍÝ»-
ñÁ:
è³ý³Û»É ¹Ûáõ سÝÁ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ýϳñ³·ñáõÙ ¿ ì³ÝÇ ÙÇç-
ݳµ»ñ¹Á, ÉÇ×Ý áõ ÏÕ½ÇÝ»ñÁ: ܳ ÝßáõÙ ¿, áñ µáÉáñ ÏáÕÙ»ñÇó
³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñ »Ý ·³ÉÇë ì³Ý, áñå»ë½Ç ·Ý»Ý É×Ç ÓáõÏÁ (ï³-
é»Ë), áñÁ ï³ÝáõÙ »Ý ä³ñëϳëï³Ý, ìñ³ëï³Ý, èáõë³ëï³Ý,
È»í³Ýï, áñï»Õ Ñݳñ³íáñ ã¿ñ å³ïÏ»ñ³óÝ»É É³í ÁÝÃñÇù` í»ñ-
çáõÙ ³é³Ýó ³Û¹ ÓÏ³Ý Ñ³Ùï»ëÙ³Ý21:
üñ³ÝëdzóÇ ×³Ý³å³ñÑáñ¹Á ÝßáõÙ ¿, áñ Ñ³Û ³é¨ïñ³Ï³Ý-
Ý»ñÁ ϳñáÕ »Ý ݳ¨ µ»ñ»É Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ³ÛÍÇ µáõñ¹, ù³Ý½Ç
ë³ ³é¨ïñÇ ³ÛÝ Ï³ñ¨áñ ï»ë³ÏÝ ¿, áñáí Ýñ³Ýù ½µ³ÕíáõÙ ¿ÇÝ
ÐáɳݹdzÛáõÙ ¨ üɳݹñdzÛáõÙ, áñï»Õ å³ïñ³ëïí³Í ٻͳù³-
Ý³Ï ½·»ëïÝ»ñÁ ³ñï³Ñ³ÝíáõÙ ¿ÇÝ Çëå³Ý³óÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
γñÇµÛ³Ý ÍáíÇ ÏÕ½ÇÝ»ñ:
Æñ ½»Ïáõó³·ñáõ٠ݳ ·ñáõÙ ¿, áñ ѳۻñÁ ϳñáÕ »Ý ݳ¨ µ»ñ»É
Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ãÙ³Ýí³Í µ³Ùµ³Ï, ¨ ³ÛÝ í³×³é»É ³í»ÉÇ
¿Å³Ý ·Ýáí, ù³Ý ¼ÙÛáõéÝdzÛÇó, гɻåÇó ¨ ³ÛÉ í³Ûñ»ñÇó µ»ñí³Í-
Ý»ñÁ: ºíñáå³ÛáõÙ ³Û¹ ³åñ³ÝùÇ Ï³ñÇùÁ ß³ï ϳ, »Ã» ѳßíÇ
³éÝ»Ýù ³ÛÝ å³Ñ³Ýç³ñÏÁ, áñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ äñáí³ÝëáõÙ å³ï-
ñ³ëïíáÕ ³åñ³Ýù³ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ22:
гïϳÝß³Ï³Ý ¿, áñ ÈÛáõ¹áíÇÏáë XIII (1610–1643 ÃÃ.) ó-
·³íáñÁ ¨ ϳñ¹ÇÝ³É èÇß»ÉÇ»Ý Ñ³Û ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ³Ýó³·ñ»-
ñ23 ¿ÇÝ ïí»É سñë»ÉáõÙ ³½³ï ³é¨ïáõñ ³Ý»Éáõ ѳٳñ: ÈÛáõ¹á-
íÇÏáë XIV-Ç (1643–1715 ÃÃ.) ûñáù سñë»ÉÇ ³é¨ïáõñÁ Ýáñ ó÷
ëï³ó³í: è³ý³Û»É ¹Ûáõ سÝÁ Îáɵ»ñÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÝ ¿ñ Ññ³íÇ-
ñáõÙ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇ íñ³, áñ µáÉáñ ³åñ³Ýù³ï»ë³ÏÝ»ñÇó, áñ

20 Le P. Raphäel du Mans, op. cit., p. 345.


21 Ibid., p. 347.
22 Ibid., p. 349.
23 Frédéric Macler, L’Arménie à travers l’art et l’histoire, Paris, 1911, p. 18.

172
ѳۻñÁ ÏϳñáճݳÛÇÝ µ»ñ»É, å»ïù ¿ñ ç³Ý³É, áñ Ýñ³Ýù سñë»É
Ý»ñÙáõÍ»ÇÝ ·Ëïáñ, áñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ ë¨ Ý»ñϳÝÛáõà ëï³Ý³Éáõ
Ýå³ï³Ïáí, ÇÝãÁ üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³Ù³ñ ËÇëï »Ï³Ùï³µ»ñ
ÏÉÇÝ»ñ24:
γñ¹ÇÝ³É Ø³½³ñÇÝÇÇ ³é³ç³ñÏáí ¨ åݹٳٵ 1660 Ã. ÁÝ-
¹áõÝí»ó Ññáí³ñï³Ï` سñë»Éáõ٠ѳÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝù ëï»ÕÍ»Éáõ
í»ñ³µ»ñÛ³É: 1703 ¨ 1706 ÃÃ. ³Ûë Ññáí³ñï³ÏÁ Ýáñ³óí»ó`
Ñû·áõï ѳÛÏ³Ï³Ý ·áñÍí³ÍùÝ»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý25: Ð³Û ³é¨ïñ³-
ϳÝÝ»ñÇ ÃÇíÁ XVII ¹. »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇó üñ³ÝëdzÛáõÙ ³í»É³ó³í,
áñáÝù Çñ»Ýó Ý»ñ¹ñáõÙÝ áõÝ»ó³Ý »ñÏñÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³ó-
Ù³Ý ·áñÍáõÙ26:
²ÛëåÇëáí, ýñ³ÝëdzóÇ ÙÇëÇáÝ»ñÝ»ñÇ ¨ å³ßïáÝ³Ï³Ý ³Ý-
Ó³Ýó ׳ݳå³ñÑáñ¹³Ï³Ý ·ñ³éáõÙÝ»ñáõ٠ϳñ¨áñ ï»Õ»Ïáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñ »Ý å³ñáõݳÏíáõ٠ѳۻñÇ Ã»° ³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý ÑÙ-
ïáõÃÛ³Ý ¨ û° ¹ñ³ ³ñ·³ëÇùÝ»ñÇ É³ÛÝ ï»ë³Ï³ÝÇáí Ø»ï³ùëÇ
׳ݳå³ñÑáí ÁÝóóáÕ ³é¨ïñÇÝ ³ÏïÇí Ù³ëݳÏó»Éáõ Ù³ëÇÝ:
ØǨÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ýñ³Ýù áõß³¹ñáõÃÛáõÝ »Ý ¹³ñÓñ»É Ñ³Û ³é¨ï-
ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ µ³ñáÛ³Ï³Ý µ³ñÓñ ѳïϳÝÇßÝ»ñÇ íñ³, áñáÝù ù³-
Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý ÝÇß »Ý ÏñáõÙ: XVIII–XIX ¹¹. ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý å³ï-
Ù³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ñï³óáÉí³Í ³Û¹ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳñ¨áñ
Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ñ³Û å³ïÙ³·ñáõÃÛ³Ý ³é¨ïñ³-ïÝï»ë³-
Ï³Ý ¨ Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ï³å»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ µÝ³·³í³éÝ»ñÇ
áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:

24 Le P. Raphäel du Mans, p. 350.


25 Fr. Macler, op. cit., p. 18.
26 Ibid.

173
А. ДУМИКЯН

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРМЯН В ТОРГОВЛЕ ПО


ШЕЛКОВОМУ ПУТИ В МЕМУАРАХ ФРАНЦУЗСКИХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ XIII–XIX ВВ.

В путевых записях французских миссионеров и официальных


лиц XIII–XIX вв. содержатся важные сведения о Великой Армении,
Малой Армении и Киликийской Армении, а также о деятельности
армян и об их активном участии в торговле по Шелковому пути.
Вместе с тем, миссионеры обращали внимание на высокие моральные
качества армянских купцов, носящих на себе печать цивилизации.
Эти сведения, отразившиеся во французской историографии XVIII–
XIX вв., имеют важное значение для исследований в сфере армянской
историографии, касающейся вопросов истории международных
торгово-экономических и культурных связей.

A. DUMIKYAN

ASSESSMENT OF THE ARMENIANS’ ACTIVITIES IN THE


SILK ROAD TRADE IN THE MEMOIRS OF FRENCH
TRAVELERS OF XIII–XIX CENTURIES

In travel records of French missioners of XIII–XIX centuries there are


important data about as Great Armenia, Armenia Minor and Cilician
Armenia, as well as active participation of Armenians in the trade along
the Silk Road. At the same time they paid attention to the Armenian
merchants’ high moral qualities, which bear a civilizational mark. The data
reflected in the XVIII–XIX cc. French historiography have an important
significance for studies in the sphere of Armenian historiography in
relation to the questions of the history of international trade and economic,
as well аs cultural relations.

174
². ʲè²îÚ²Ü

¼ØÚàôèÜ²Ð²Ú ²èºìîàôðÀ
Ⱥì²ÜîàôØ ºì ºìðàä²ÚàôØ

XII–XIII ¹¹. ¨ ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá ì»Ý»ïÇÏÇ ¨ æ»Ýáí³ÛÇ ³é¨ïñÇ


ÁݹɳÛÝáõÙÁ ÎÇÉÇÏdzÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý ¨ ´Ûáõ½³Ý-
¹³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Íáí³ÛÇÝ ¨ ó³Ù³ù³ÛÇÝ ï³-
ñ³ÝóÇÏ ³é¨ïñ³Ï³Ý áõÕÇÝ»ñáõÙª ËóݻóÇÝ Ý³¨ Ñ³Û ³é¨ïñ³-
ϳÝáõÃÛ³Ý Ï³å»ñÝ ²ñ¨»ÉùÇ Ñ»ï: Ð³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ ·áñÍáõ-
Ý»áõÃÛ³ÝÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ñ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó, г۳ëï³ÝÇ ù³Õ³ùÝ»ñÇ
³é¨ïñ³Ñ³Ý·áõó³ÛÇÝ ·áñͳéÝáõÃÛáõÝÁ: ²Ûëï»ÕÇó Ó·íáÕ ×³Ý³-
å³ñÑÝ»ñÁ ï³ÝáõÙ ¿ÇÝ ¹»åÇ ÑÛáõëÇëª îñ³åǽáÝ ¨ Î. äáÉÇë,
ëñ³Ýó íñ³Ûáíª ë¨ÍáíÛ³Ý Ý³í³Ñ³Ý·ÇëïÝ»ñ, ÇÝãå»ë ¨ ï³ñ³Í-
íáõÙ ¹»åÇ ê¨ ¨ ØÇç»ñÏñ³Ï³Ý Íáí»ñÇ ÙÇç¨ ÁÝÏ³Í ³é¨ïñ³Ï³Ý
áõÕÇÝ»ñÁ: ¸³ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ñ ï³ÉÇë Ñ³Û ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÇ-
ݪ ß³ñáõÝ³Ï ß÷í»É È»í³ÝïÇ ³é¨ïñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ Ñ»ï:
ÆëÏ ë»ÉçáõÏÝ»ñÇ ³í»ñÇã ³ëå³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¨ ½³íÃáõÙÝ»-
ñÇó Ñ»ïá È»í³ÝïáõÙ §³é³ç³ó»É ¿ÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·³ÕáõÃÝ»ñ¦1:
г۳ëï³ÝáõÙ ëï»ÕÍí³Í ͳÝñ ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»-
ñáõÙ Ñ³Û ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ¼ÙÛáõéÝdzÛáõÙ ¨ë ëï»ÕÍ»É ¿ÇÝ Çñ»Ýó
³é¨ïñ³Ï³Ý ѻݳϻïÁ (ý³Ïïáñdz)` ݳËù³Ý ѳÛñ»ÝÇùÇó ï»-
ÕÇ áõÝ»ó³Í ³ñï³·³ÕûñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ³ÛÝï»Õ ѳÛϳϳÝ
·³Õóí³ÛñÇ Ñ³ëï³ïáõÙÁ: гۻñÁ ¾·»Û³ÝÇ Ù³ïáõÛóÝ»ñÝ ¿ÇÝ
ѳëÝáõ٠г۳ëï³ÝÇ ï³ñµ»ñ ßñç³ÝÝ»ñÇóª ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï É»-
í³Ýï³Ï³Ý ³é¨ïñ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñ ï»Õ³÷áË»Éáí ÷áùñ³-
ëÇ³Ï³Ý ïݳÛݳ·áñÍ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ýù ¨ ÑáõÙù:
ÜÇÏ»³ÛÇ Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý (1204–1261 ÃÃ.) ¨ ³å³ ÷áùñ³ëdz-
Ï³Ý µ»ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (XIII ¹. í»ñçÇó) ųٳݳϳßñç³ÝáõÙ ¼ÙÛáõé-
ÝÇ³Ý Î. äáÉëÇ, îñ³åǽáÝÇ ¨ ²Û³ëÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ ÷áùñ³ëdzϳÝ
ϳñ¨áñ ݳí³Ñ³Ý·ÇëïÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ñ:

1
Ø³Ý³Ý¹Û³Ý Ð., øÝÝ³Ï³Ý ï»ëáõÃÛáõÝ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛ³Ý, Ñ. º., 1952,
¿ç 166:
175
ºíñáå³Ï³Ý ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï ѳۻñÇ Ñ³Ù³·áñͳÏ-
óáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ¿ íϳÛáõÙ ³ÛÝ, áñ Ýñ³Ýù ·ïÝíáõÙ ¿ÇÝ Ãáõñù»ñÇ
¹»Ù ³ñß³í³ÝùÇ å³ïñ³ëïíáÕ ÎÉÇÙ»Ýï VI å³åÇ ßñç³å³-
ïáõÙ: ²ñß³í³ÝùÇÝ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ÇÝ ì»Ý»ïÇÏÁ, æ»Ýáí³Ý ¨ ÎÇå-
ñáëÁ: ¸³ßݳÏÇóÝ»ñÇ Ý³í³ïáñÙÁ áõÕÕí»ó ¹»åÇ ²Û¹ÁÝÇ ¿ÙÇñáõ-
ÃÛáõÝ ¨ ïÇñ»ó ¼ÙÛáõéÝdzÛÇ Ù»Í Ù³ëÇÝ, áñ 層ó ÙÇÝ㨠ȻÝÏûÙáõ-
ñÇ ÏáÕÙÇó ù³Õ³ùÇ ·ñ³íáõÙÁ (1402 Ã.): ²Ûë ½ÇݳÏóáõÃÛáõÝÁ
óáõÛó ¿ñ ï³ÉÇë ݳ¨ ¼ÙÛáõéÝdzÛÇ Ï³ñ¨áñ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ È»í³Ý-
ïÇ ¨ ³éѳë³ñ³Ï ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñÇ ³ëå³ñ»½áõÙ: ²Û¹ Ýß³-
ݳÏáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ýí»ó ¨ ³í»ÉÇ ÁݹɳÛÝí»ó XIV–XV ¹¹. ¨ Ñ»-
ï³·³ÛáõÙ: ¸ñ³Ý ÙÇ Ñ³ÛïÝÇ ã³÷áí Ýå³ëï»ó ØÇç»ñÏñ³Ï³Ý Íá-
íÇ ³ëÇ³Ï³Ý Ý³í³Ñ³Ý·ÇëïÝ»ñÇ ¹»ñÇ Ýí³½áõÙÁ, áñÇ Ñ»ï¨³Ý-
ùáí ³é³ÝÓݳå»ë ³ßËáõųó³Ý ÷áùñ³ëÇ³Ï³Ý ù³ñ³í³Ý³ÛÇÝ
áõÕÇÝ»ñÁ, áñáÝù ï³ÝáõÙ ¿ÇÝ Î. äáÉÇë ¨ ¼ÙÛáõéÝdz: XVI ¹. ØÇç»-
ñÏñ³ÍáíÛ³Ý ³é¨ïñáõÙ ì»Ý»ïÇÏÇ ÃáõɳóáõÙÁ å»ïù ¿ ÷áËѳ-
ïáõóí»ñ »íñáå³óÇÝ»ñÇ Ñ»ï ³é¨ïñÇ Ù»Í³óáõÙáí, áñÇó ¹³ñ-
ÓÛ³É ß³Ñ»óÇÝ ³Û¹ ݳí³Ñ³Ý·ÇëïÝ»ñÁ:
XV ¹. »íñáå³Ï³Ý Ù³Ýáõý³Ïïáõñ³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ ¹»-
åÇ ²ñ¨»Éù áõÕÇÝ»ñ ¿ñ ѳñÃáõÙ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÙÇ áñáß Ùñóáõݳ-
ÏáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ºíñáå³Ï³Ý óíÇßÁ ¨ Ù³Ñáõ¹Á, ³é³ÝÓ-
ݳå»ë ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý Ù³Ñáõ¹Á, ÷áùñ³ëÇ³Ï³Ý ßáõϳݻñáõÙ ÷á-
˳ݳÏíáõÙ ¿ÇÝ ï»Õ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ñ»ï: лﳷ³ÛáõÙ
³ñ³·áñ»Ý ½³ñ·³óáÕ Çï³É³Ï³Ý, ³Ý·ÉdzϳÝ, ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý ¨
Ñáɳݹ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ È»í³ÝïÇ ³é¨ïñ³Ï³Ý Ññ³å³-
ñ³ÏáõÙ ·Ý³Ñ³ïí»Éáõ ¿ñ ٳݳí³Ý¹ ÑáõÙù ëï³Ý³Éáõ ï»ë³Ï»-
ïÇó: ÐáõÙùÇ Ñ³ñ³×áõÝ å³Ñ³Ýç³ñÏÁ Ý߳ݳϳÉÇ »Ï³ÙáõïÝ»ñ
¿ñ Ëáëï³ÝáõÙ ³ÛÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý í³Ûñ ï»Õ³-
÷áË»Éáõ ·áñÍáõÙ: ²Ûë µ»ÏáõÙÝ ¿ñ å³ï׳éÁ, áñ ÷áùñ³ëdzϳÝ
Ý»ñùÇÝ ³é¨ïñÇÝ ù³ç³ï»ÕÛ³Ï Ñ³Û ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÁ XVI ¹. Ï»-
ë»ñÇÝ ¹áõñë ¿ÇÝ ·³ÉÇë ¼ÙÛáõéÝdzÛÇó ¨ Íáí³ÛÇÝ áõÕÇÝ»ñáí ÑáõÙù
(µ³Ùµ³Ï, Ù»ï³ùë) ¿ÇÝ Ñ³ëóÝáõÙ »íñáå³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñ:
XVI–XVII ¹¹. ½ÙÛáõéݳµÝ³Ï, ÇÝãå»ë ¨ »Ïíáñ Ñ³Û í³×³é³-
ϳÝÝ»ñÁ ³åñ³Ýù³ó³ÝÏÇ ß³ï ϳñ¨áñ ï»ë³ÏÝ»ñ ¿ÇÝ ï»Õ³÷á-
ËáõÙ ºíñáå³ ¨ ½·³ÉÇ ï»Õ ¿ÇÝ ·ñ³íáõ٠ٳݳí³Ý¹ Çï³É³Ï³Ý
176
ù³Õ³ùÝ»ñÇ Ñ»ï ß³ñáõݳÏíáÕ ³é¨ïñáõÙ: 1576 Ã. ì»Ý»ïÇÏÇ ë»-
ݳïÁ ½»Õã»É ¿ñ ó³Ù³ùáí µ»ñí³Í Ù»ï³ùëÇ Ù³ùëÁ, ÇëÏ 1589 Ã.
áñáßٳٵ ûè³óÝáõ٠ϳ٠³ÝÙ³ùë ¿ñ ¹³ñÓÝáõÙ ä³ñëϳëï³-
ÝÇó Ý»ñÙáõÍí³Í Ù»ï³ùëÁ, áñÇ ½·³ÉÇ Ù³ëÁ µ³ÅÇÝ ¿ñ ÁÝÏÝáõÙ
¼ÙÛáõéÝdzÛÇ Ý³í³Ñ³Ý·ëïÇÝ2: îáëϳݳÛÇ ¹áõùëÁ ¨ë 1591 Ã. ÙÇ
Ññáí³ñï³Ïáí ³é³ÝÓݳßÝáñÑáõÙÝ»ñ ¿ñ ïñ³Ù³¹ñáõ٠ѳۻñÇݪ
Ññ³íÇñ»Éáí Ýñ³Ýó µÝ³ÏáõÃÛáõÝ Ñ³ëï³ï»É ÈÇíáéÝáÛáõÙ: 1646 Ã.
³Ûëï»Õ ѳݷñí³Ý³Í Ñ³Û Ëáßáñ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇó »ñ»ùÁ
½ÙÛáõéݳóÇÝ»ñ ¿ÇÝ, áñáÝù Ãí³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó ½ÇçáõÙ ¿ÇÝ ÙÇ-
³ÛÝ Ï»ë³ñ³óÇÝ»ñÇÝ: XVII ¹. ½ÙÛáõéݳѳۻñÇ ÃÇíÝ ³í»ÉÇ ¿ñ Ù»-
ͳó»É ³Û¹ ù³Õ³ùáõÙ: 1663 Ã. ê. гí³ïáÛ ï³ñ³ÍÙ³Ý ÅáÕáíÇ
ÙÇ í³í»ñ³·ñáõÙ ÝßíáõÙ ¿, áñ ³Û¹ ϳï³ñí»É ¿ñ §¹áëϳݳϳÝ
ï¿ñáõû³Ý ßÝáñÑ³Í ³ñïûÝáõû³Ýó å³ï׳é³õÝ ¨ Û»ï½Û»ï¿
۳׳˻ÉáíÝ Ç ÈÇõáéÝá¦3:
ÈÇíáéÝáÛáõ٠ѳۻñÁ í³×³éáõÙ ¿ÇÝ ³ñ¨»ÉÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇó µ»-
ñ³Í ÑáõÙù, ÇÝãå»ë ¨ È»í³ÝïÇ ßáõϳݻñáõÙ å³Ñ³Ýç³ñÏ í³Û»-
ÉáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñª ß»ñ³Ù, ÙáõßÏ, áñ¹³Ý ϳñÙÇñ, µáõëï, ë³Ã, Ù»Õ-
ñ³ÙáÙ, µñ¹»Õ»Ý, Ïï³í, Ï»ñå³ë ¨ ³ÛÉÝ: ²Ûë ѳݷ³Ù³ÝùÁ
ϳñ¨áñ ¿ ï»ÕÇ Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³ï¨áõÃÛáõÝÁ (ÙÇÝã¨
XIX ¹.) µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ ï»ë³Ï»ïÇó, ù³ÝÇ áñ å³ñëÏ³Ï³Ý Ù»-
ï³ùëÇ Ý»ñÙáõÍáõÙÁ µ³í³Ï³Ý³ã³÷ ëå³éí»É ¿ñ XVIII ¹. ³é³-
çÇÝ Ï»ëÇóª ³ëïÇ׳ݳµ³ñ óñ»Éáí Çï³É³Ï³Ý áõ Ñáɳݹ³Ï³Ý
ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ Ù»ï³ùëÇ ³é¨ïñÇó ëÝáõóíáÕ Ñ³Û ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»-
ñÇ Ïáõï³ÏáõÙÝ»ñÁ: êñ³Ýáí ѳݹ»ñÓ, ÈÇíáéÝáÛáõÙ Ñ³Û ³é¨ïñ³-
ϳÝÝ»ñÇ Ñ³ñ³ï¨áõÙÁ µ³ó³ïñíáõÙ ¿ ݳ¨ Ñáɳݹ³Ï³Ý µ»éݳ-
ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç áõÝ»ó³Í Ýñ³Ýó ³ÏïÇí ¹»ñáí, áñÇ ßÝáñÑÇí
Çñ³óíáõÙ ¿ñ Ûáõñ³ï»ë³Ï ÙÇçÝáñ¹áõÃÛáõÝ Ñáɳݹ³Ï³Ý ݳí³ï»-
ñ»ñÇ ¨ ÈÇíáéÝáÛÇ ÙÇç¨:
¼ÙÛáõéÝ³Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ í³Õ»ÙÇ Ï³å»ñ áõÝ»ÇÝ ì»Ý»-
ïÇÏÇ Ñ»ï: ²Ûëï»Õ µÝ³ÏíáÕ ³Û¹ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇó, áñáÝù ³å-
ñ»É »Ý XVII–XVIII ¹¹. ¨ ÃáÕ»É »ñÏáõëÇó ³í»ÉÇ ×ÛáõÕ Ï³Ù ë»ñáõݹ,

2
²ÉÇß³Ý Ô., êÇë³Ï³Ý, ì»Ý»ïÇÏ, 1893, ¿ç 440:
3
êÛáõñÙ¿»³Ý ²., ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³É¿åÇ Ñ³Ûáó, Ñ. ², гɿå, 1940, ¿ç 51:
177
Ô. ²ÉÇß³ÝÁ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ سñïÇñáëÛ³ÝÇÝ (ÑÇÝ·»ñáñ¹ ë»ñáõݹ)
¨ ²¹³ÙÛ³ÝÇÝ (ãáññáñ¹ ë»ñáõݹ)4:
²é¨ïñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ϳï³ñíáõÙ ¿ñ ¨
ѳϳé³ÏÁª ì»Ý»ïÇÏÇ Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÝ ¿ÇÝ µÝ³ÏáõÃÛáõÝ
ѳëï³ïáõÙ ¼ÙÛáõéÝdzÛáõÙ: êñ³Ýáí ¿ Ù³ë³Ùµ µ³ó³ïñíáõÙ
ºíñáå³ÛáõÙ ³å³ëï³Ý³Í ѳۻñÇ ·³ÕÃÁ ¼ÙÛáõéÝdzª XVIII ¹.:
¼ÙÛáõéÝ³Ñ³Û í³×³é³Ï³Ý Þ³ÑáõÙÛ³Ý ÁÝï³ÝÇùÇ Ù³ëÇÝ ².
²Ûí³½Û³ÝÁ ÝßáõÙ ¿, áñ ³ÛÝ §ì»Ý»ïÇÏ¿Ý »Ï³Í ÑÇÝ ÁÝï³ÝÇù ÙÁÝ
¿¦: ÐÇñ³íÇ, Ø»ÕñÇÇ (ϳ٠γ÷³Ý/Ô³÷³ÝÇ) í³×³é³Ï³Ý ¹³ëÁ,
áñÁ §Ñ½áñ ¿ñ Çñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ïáõï³ÏáõÙÝ»ñáí¦5, XVII ¹. ¨ Ñ»ïá
³é¨ïñ³Ï³Ý ïÝ»ñ ¿ñ ÑÇÙÝ»É ì»Ý»ïÇÏáõÙ, Î. äáÉëáõÙ, ¼ÙÛáõéÝÇ-
³ÛáõÙ ¨ ³ÛÉáõñ: Þ³ÑáõÙÛ³ÝÝ»ñÇ ïáÑÙÁ, áñÇó, Ç ¹»å, ë»ñáõÙ ¿ñ
¸³íÇà ´»ÏÇ ½ÇݳÏÇó êï»÷³Ýáë Þ³ÑáõÙÛ³ÝÁ, ì»Ý»ïÇÏáõÙ ¿ñ
ѳëï³ïí»É XVII ¹. Ï»ë»ñÇÝ: êï»÷³Ýáë Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ Ñáñ»Õµ³Û-
ñÁª ê³Ñ³ÏÇ áñ¹Ç àëϳÝÁ, ³Ûëï»Õ §»Ï»³É »õ ѳëï³ï»³É ¿ñ Ç
ïáõÝ í³×³é³Ï³Ýáõû³Ý¦6: Þ³ÑáõÙÛ³ÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ¨ ì»Ý»ïÇ-
ÏÇ ÙÛáõë Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ, ³ÙµáÕçáíÇÝ Ï³åí³Í ¿ÇÝ É»í³Ý-
ï³Ï³Ý ³é¨ïñÇ Ñ»ï. Üñ³Ýù Ý»ñÙáõÍáõÙ ¨ ³ñï³Ñ³ÝáõÙ ¿ÇÝ
·ÛáõÕ³ïÁÝï»ë³Ï³Ý ÑáõÙù, ¸³Ù³ëÏáëÇ Ï»ñå³ë, »íñáå³Ï³Ý
ɳÛÝ ëå³éÙ³Ý ³é³ñϳݻñ, ·áñÍí³Íù»Õ»Ý, ³å³ÏÇ ¨ ³ÛÉÝ:
1757 Ã. ³Û¹ ³é¨ïñ³Ï³Ý ïáõÝÁ ëݳÝϳó³í ßáõñç ѳñÛáõñ³ÙÛ³
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá:
¼ÙÛáõéÝ³Ñ³Û ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ë»ñï ϳå»ñ áõÝ»ÇÝ ÑáɳÝ-
¹³Ï³Ý ³é¨ïñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ Ñ»ï, áñÇÝ ÙÇ Ñ³ÛïÝÇ ã³÷áí
Ýå³ëï»É ¿ñ Ñáɳݹ³Ï³Ý ݳí³ßÇÝáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ: ÐáɳÝ-
¹Ç³ÛÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ·³í³éÝ»ñáõÙ ³é¨ïñ³Ï³Ý ³é³ç³ï³ñÇ ¹»ñ
ëï³ÝÓÝ³Í ²Ùëï»ñ¹³ÙÁ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ñ ßÝáñÑ»É ûï³ñ
³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ:
ÐáɳݹdzÛáõ٠ѳݷñí³Ý³Í Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ ÷áùñ³-
ëÇ³Ï³Ý Ù»ï³ùëÝ áõ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÑáõÙùÁ Ðáɳݹdz ï»-
Õ³÷áË»Éáõó Ñ»ïá É»í³Ýï³Ï³Ý ³é¨ïñÇ Ï»ÝïñáÝÝ»ñ ¿ÇÝ ï³-

4
²ÉÇß³Ý Ô., гÛ-ì»Ý»ï, ì»Ý»ïÇÏ, 1896, ¿ç 497:
5
È»á, Êáç³Û³Ï³Ý ϳåÇï³É, º., 1934, ¿ç 283:
6
²ÉÇß³Ý Ô., êÇë³Ï³Ý, ì»Ý»ïÇÏ, 1893, ¿ç 300:
178
ÝáõÙ »íñáå³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ: 1626 Ã. Ñ»ïá
Üáñ æáõÕ³ÛÇ Ñ³Û»ñÁ Ùßï³Ï³Ý ѳëï³ïáõÃÛáõÝ ·ï³Ý ²Ùëï»ñ-
¹³ÙáõÙª Ýñ³ Ñ»ï ³é¨ïñ³Ï³Ý ϳå»ñ ëï»ÕÍ»Éáí §³é³Ýó
Ñáɳݹ³óÇ, Ññ»³ ϳ٠³ÛÉ ÙÇçÝáñ¹Ý»ñÇ, Ñáɳݹ³Ï³Ý ߳ѻñÇó
û·ïí»Éáõ ѳٳñ û Ý»ñ³ÍáõÃÛ³Ùµ, ¨ û ³ñï³ÍáõÃÛ³Ùµ¦7:
¼ÙÛáõéÝ³Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ ¨ë ·áñÍáõÝ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝ »Ý
µ»ñ»É ³Ûë ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: Þ³ñ¹»ÝÁ 1672 Ã. ÝßáõÙ ¿ñ, áñ
í³Õáõó Ç í»ñ ¼ÙÛáõéÝdzÛáõÙ ³åñáÕ Ñ³Û»ñÁ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ï³å»ñ
áõÝ»Ý Ñáɳݹ³Ï³Ý ³é¨ïñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï8:
²ñï³ùÇÝ ³é¨ïñáõÙ ³é³ç³ó³Í ËáãÁݹáïÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ,
ë³Ï³ÛÝ, Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ ÙdzíáñíáõÙ ¿ÇÝ ¨ ³Ûë å³ñ³-
·³ÛáõÙ Ýñ³Ýó ϳ½Ù³Ï»ñåí³ÍáõÃÛáõÝÝ Ç Ñ³Ûï ¿ñ ·³ÉÇë áñå»ë
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñáí³Ý³íáñáõÃÛáõÝ í³Û»ÉáÕ ûï³ñ í³×³é³Ï³ÝÝ»-
ñÇÝ Áݹ¹ÇٳݳÉáõ ³ñ¹Ûáõݳí»ï ÙÇçáó: ². ê³ñáõ˳ÝÁ ٻ絻-
ñáõÙ ¿ ½ÙÛáõéÝ³Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ µáÕáù³·ÇñÁ (1658–1659
ÃÃ.) ¼ÙÛáõéÝdzÛÇ Ñáɳݹ³Ï³Ý ÑÛáõå³ïáë ØáñïÇ»ñÇ ¹»Ùª áõÕÕ-
í³Í ÐáɳݹdzÛÇ ¶É˳íáñ ßï³ïÝ»ñÇÝ: ÐÛáõå³ïáëÁ ϳٳ۳-
ϳÝáñ»Ý ³ñ·»É»É ¿ñ Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ µ»éÝáõ-
ÙÁ Ñáɳݹ³Ï³Ý ݳí»ñª å³Ñ³Ýç»Éáí µ³ñÓñ³óÝ»É í׳ñÁ: 1660
Ã. ÑÛáõå³ïáëÁ ѳÝí»ó Çñ å³ßïáÝÇó9:
ØÇÝ㨠XVIII ¹. ¨ ¹»é ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá ¿É ½·³ÉÇ Ãíáí Ñ³Û í³×³-
é³Ï³ÝÝ»ñ ¿ÇÝ µÝ³ÏíáõÙ ÐáɳݹdzÛáõÙ: ²Ùëï»ñ¹³ÙáõÙ ·áñͳ-
éáÕ ³Ûë ٻͳѳñáõëï í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï êÇÙ»áÝ ¨ Ôáõϳë
ϳÃáÕÇÏáëÝ»ñÁ Ùßï³Ï³Ý Ï³å ¿ÇÝ å³Ñå³ÝáõÙ, Ýñ³Ýó ݳ˳-
å»ë ï»ÕÛ³Ï å³ÑáõÙ ³½·³ÛÇÝ-ÏñáÝ³Ï³Ý ·áñÍ»ñáõÙ Çñ»Ýó ³Ý»-
ÉÇùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
¼ÙÛáõéÝ³Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ ÐáɳݹdzÛÇó Ý»ñÙáõÍáõÙ ¿ÇÝ
Ù³Ñáõ¹, ·áñÍí³Íù»Õ»Ý, Ù»ï³ÕÝ»ñ, ÇëÏ úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛáõ-
ÝÇó ³ñï³Ñ³ÝáõÙ ¿ÇÝ Ù»ï³ùë, ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñ:
²Ûë ³é¨ïñÇ Ù»ç ¿ÇÝ Áݹ·ñÏí³Í ݳ¨ ²Ùëï»ñ¹³ÙáõÙ µÝ³ÏíáÕ
³ÛÉ Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñª Ï»ë³ñ³óÇÝ»ñ, Ýáñ çáõÕ³Û»óÇÝ»ñ,

7
ê³ñáõË³Ý ²., ÐáÉ³Ý¹Ç³Ý ¨ ѳۻñÁ, ìÇ»Ýݳ, 1926, ¿ç 37:
8
§Ú³é³ç¦, 28 ë»åï., 1972:
9
ê³ñáõË³Ý ²., Ýßí. ³ßË., ¿ç 23:
179
³·áõÉ»óÇÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ: ²Ùëï»ñ¹³ÙÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ ·á۳層ó ÙÇ-
Ý㨠XIX ¹. ëÏǽµÁ, »ñµ ݳåáÉ»áÝÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ý-
ùáí ³Û¹ ù³Õ³ùÁ ½ñÏí»ó Çñ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ³é¨ïñ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõ-
ÃÛáõÝÇó:
¼ÙÛáõéÝdzÛáõÙ ·áñÍáÕ Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝáõÃ۳ݪ ï³ñ³ÝóÇÏ
³é¨ïñÇÝ Ù³ëݳÏó»Éáõ ïÝï»ë³Ï³Ý ÑÇÙùÁ ä³ñëϳëï³ÝÇ ¨
úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÑáõÙùÇ ³ñï³¹ñáõ-
ÃÛáõÝÝ ¿ñ, áñÇ ½·³ÉÇ Ù³ëÁ ëï³óíáõÙ ¿ñ Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó ½³íÃí³Í
¨ 1555 Ã. ²Ù³ëdzÛÇ å³Ûٳݳ·ñáí µ³Å³ÝÙ³Ý »ÝóñÏí³Í
г۳ëï³ÝÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý ¨ ³ñ¨ÙïÛ³Ý Ù³ë»ñÇó: 1639 Ã. γëñ» ÞÇ-
ñÇÝÇ Ãáõñù-å³ñëÏ³Ï³Ý å³Ûٳݳ·ñÇó Ñ»ïá ³ßËáõųó³Ý
÷áùñ³ëdzϳÝ, Î. äáÉëÇ, îñ³åǽáÝÇ ¨ ÙÇç»ñÏñ³ÍáíÛ³Ý ³é¨ï-
ñ³Ï³Ý áõÕÇÝ»ñÁ: ê³Ï³ÛÝ ¾·»Û³ÝÇ ßñç³ÝáõÙ ¹ñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿
µ³ñ¹³Ý³ñ Ãáõñù-í»Ý»ïÇÏÛ³Ý` Îñ»ï»Ç ϳ٠γݹdzÛÇ å³ï»-
ñ³½ÙÇ å³ï׳éáí, áñ µ³í³Ï³Ý íݳë ѳëóñ»ó ³ñï³ùÇÝ
³é¨ïñÇÝ: ¼ÙÛáõéÝdz ï³ÝáÕ ù³ñ³í³Ý³ÛÇÝ áõÕÇÝ»ñÁ ¹³ñÓ³Ý
³Ý³å³Ñáí:
²Ûëáõѳݹ»ñÓ, ù³ñ³í³Ý³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÁ, ³ÝÏ³Ë Çñ ˳-
÷³ÝáõÙÝ»ñÇó, ·áñÍáõÙ ¿ñ, áñÇ íϳÛáõÃÛáõÝÁ ï³ÉÇë ¿ ¼³ù³ñdz
²·áõÉ»óáõ §úñ³·ñáõÃÛáõÝÁ¦: Æñ ׳ݳå³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ-
óóùáõÙ ¼³ù³ñÇ³Ý ³Ýó»É ¿ Ýßí³Í ù³ñ³í³Ý³ÛÇÝ áõÕÇÝ»ñáí
ÙÇÝ㨠¼ÙÛáõéÝdz ¨ ³å³ ºíñáå³: ܳ ²·áõÉÇëÇó ¹áõñë ¿ »Ï»É
(³é³çÇÝ ³Ý·³Ù) 1647 Ã. Ù³ñïÇݪ ³ñӳݳ·ñ»Éáí. §ØÇÝ µ»éÝ
³åñÇßÇÙáí (Ù»ï³ùë) ·Ý³óÇ ¹¿µÇ À½ÙÇñ¦10: ²·áõÉ»óÇ ³Ûë í³×³-
é³Ï³ÝÇ áõÕÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÇ µ³ÝáõÏ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ·Í»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ñ,
áñÝ ³ÝóÝ»Éáí гÛÏ³Ï³Ý É»éݳß˳ñÑáí, Áݹ·ñÏáõÙ ¿ñ ²·áõÉÇë-
ܳËÇ稳Ý-ºñ¨³Ý-¾ñ½ñáõÙ-Âáù³ï ¨ öáùñ ²ëdzÛÇ ³ñ¨Ùáõï-
ùáõÙ ·ïÝíáÕ ¼ÙÛáõéÝdz ï³ÝáÕ ù³ñ³í³Ý³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÁ:
²·áõÉ»óÇ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ ³Ûë áõÕÇÝ Î³ñÇÝáõÙ (¾ñ½ñáõÙ) ëáíá-
ñ³µ³ñ ÙdzÝáõÙ ¿ñ Üáñ æáõÕ³ÛÇ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ »ñÃáõÕáõÝ: ²Ûë
áõÕÇÝ áñáß ÁݹѳïáõÙÝ»ñáí (å³ñëϳ-Ãáõñù³Ï³Ý ÁݹѳñáõÙ-
Ý»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï) µ³í³Ï³Ý µ³ÝáõÏ ¿ñ ݳ¨ XVIII ¹³ñáõÙ ¨ ѳ׳Ë

10
¼³ù³ñdz ²·áõÉ»óáõ ûñ³·ñáõÃÛáõÝÁ, º., 1938, ¿ç 71–72:
180
ßñç³ÝóáõÙ ¿ñ ´ñáõë³-¾ÝÏÛáõñÇ ·ÇÍÁ: §²é³Ýó ¾ÝÏÛáõñÇ»Ý ¨ äñáõ-
ë³Û»Ý ³ÝóÝ»Éáõ,- ·ñáõÙ ¿ñ î³í»ñÝÇ»Ý,- Âáù³ï»Ý áõÕÕ³ÏÇ Æ½-
ÙÇñ çáñÇáí ùë³ÝÁ ¨ ÑÇÝ· ûñ ¿, ÇëÏ áõÕïáíª ù³é³ëáõÝ ûñ¦11:
àõß³·ñ³í ¿, áñ ¼³ù³ñÇ³Ý ³Ýó»É ¿ ݳ¨ í»ñçÇݪ ¼ÙÛáõéÝdz-س-
ÝÇë³ (ÑáõÝ. س·Ý»ëdz)-´ñáõë³ ó³Ù³ù³ÛÇÝ Ñ³ïí³Íáí, áñÁ
µ³ÝáõÏ ¿ñ ¹³ñÓ»É ¹»é¨ë XIV–XV ¹¹.: ²Ûë áõÕÇáí ¿ñ Çñ³Ï³Ý³ó-
íáõ٠ݳ¨ ¾·»Û³ÝÇ ßñç³ÝÇ µ³Ùµ³ÏÇ ¨ µ³Ùµ³Ï³·áñͳϳÝ
³ñï³¹ñ³ÝùÇ ³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ ºíñáå³ (´»ñ·³Ù³ÛÇó, ¸»ÝǽÉÇÇó
¨ ³ÛÉÝ), áñÁ ÑáõÙùÇ í³×³é³Ñ³ÝÙ³Ý Ï³ñ¨áñ áõÕÇ ¹³ñÓ³í XVIII
¹.:
´³í³Ï³Ý ɳÛÝ ß³é³íÇÕ áõÝÇ ¼³ù³ñdzÛÇ ³é³çÇÝ áõÕ¨á-
ñáõÃÛáõÝÁª ì»Ý»ïÇÏ - ²Ùëï»ñ¹³Ù - ÈÇíáéÝá - æáõëïÇó - γÉÇë-Ø-
³ÉÇϳ - ²ÉÇϳÝï³ - ÈÇíáéÝá - Ø»ëÇݳ - ¼ÙÛáõéÝdz »ñÃáõÕáí:
²ÏÝѳÛï ¿, áñ Çñ ·áñͳéÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí ݳ ³Ù»ÝÇó ³é³ç ³éÝã-
íáõÙ ¿ Çï³É³Ï³Ý ¨ Ñáɳݹ³Ï³Ý ³é¨ïñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇÝ
áñáÝó Ñ»ï Ùßï³Ï³Ý ϳå»ñ áõÝ»ñ ݳ¨ ½ÙÛáõéÝ³Ñ³Û í³×³é³-
ϳÝáõÃÛáõÝÁ XVII ¹.:
Æñ»Ýó ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ áõ ѳñëïáõÃÛ³Ùµ å³ñëÏ³Ñ³Û í³×³-
é³Ï³ÝÝ»ñÇó Ñ»ï ã¿ÇÝ ÙÝáõÙ ¼ÙÛáõéÝdzÛáõÙ ¹»é¨ë XVI ¹. ¨ Ñ»ïá
ѳëï³ïí³Í سųù-λë³ñdzÛÇó áõ ºí¹áÏdzÛÇó »Ï³Í ѳۻñÁ:
êñ³Ýó ÙÇ Ù³ëÁ, ÇÝãå»ë ¨ ³ñ¨»É³Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ, ¹³ñ-
Ó³Ý ï»Õ³µÝÇÏÝ»ñª ¼ÙÛáõéÝdzÛáõ٠ϳéáõó»Éáí ïÝ»ñ, Ó»éù µ»ñ»-
Éáí Áݹ³ñÓ³Ï ÑáÕ³ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ: ²åñáÛ³Ý Ý߳ݳ-
íáñ ·»ñ¹³ëï³ÝÇó سïûáëÇ ûñÇݳÏÁ, áñÁ 1680-³Ï³Ý ÃÃ.
ïáõÝ ¿ñ ϳéáõó»É ¼ÙÛáõéÝdzÛáõÙ, »½³ÏÇ ã¿ñ:
XVII ¹., ë³Ï³ÛÝ, ½·³óíáõÙ ¿ñ ýñ³ÝëdzóÇ ¨ »Ïíáñ í³×³é³-
ϳÝÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ Çñ³í³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µÝ³-
·³í³éáõÙ: ²Ûëå»ë, ½ÙÛáõéݳóÇ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñ "0bro ¨ Ferpius
George" ³Ýí³Ùµ, ¹ÇÙ»É ¿ÇÝ Ø³ñë»ÉÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇݪ ³é¨ï-
ñ³Ï³Ý ÝáõÛÝåÇëÇ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ, ÇÝãåÇëÇù áõÝ»ÇÝ
ä³ñëϳëï³ÝÇó »Ï³Í Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÝ ³Û¹ ųٳݳÏ12:

11
²ÉåûÛ³×»³Ý ².., ä³ïÙáõÃÇõÝ ºõ¹áÏÇáÛ Ñ³Ûáó, ¶³ÑÇñ¿, 1952, ¿ç 247:
12
ê³ñáõË³Ý ²., Ýßí. ³ßË., ¿ç 43:
181
ä»ïù ¿ ϳñÍ»É, áñ ¹ÇÙáõÙÁ µ³í³ñ³ñí»É ¿ñ, ù³ÝÇ áñ ýñ³Ýëdz-
Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ÙÇÝ㨠1634 Ã. Ëñ³ËáõëáõÙ ¿ñ å³ñëϳ-
Ï³Ý ÑáõÙùÇ Ý»ñÙáõÍáõÙÁ ¨ µ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ¿ñ ëï»ÕÍáõÙ
ï³ñ³ÝóÇÏ ³é¨ïñÇ Ñ³Ù³ñ, áñÇ Ï³ñÇùÝ ¿ñ ½·áõÙ ýñ³ÝëdzϳÝ
ûè ³ñ¹Ûáõݳµ»ñáõÃÛáõÝÁ: Üßí³Í ï³ñí³Ý ÙdzÛÝ ýñ³ÝëdzϳÝ
ϳé³í³ñáõÃÛáõÝÁ ßáß³÷»ÉÇ ë³Ñٳݳ÷³ÏáõÙÝ»ñ Ùïóñ»ó
É»í³ÝïÇó µ»ñíáÕ Ù»ï³ùëÇ ³é¨ïñÇ Ù»ç: سñë»ÉáõÙ Ù»Ï Ñ³Ï
Ù»ï³ùëÇ ¹ÇÙ³ó ·³ÝÓíáÕ Ù³ùëÁ 16-Çó ѳë³í 112 ýñ³ÝÏÇ, áñÁ
ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý ßáõϳÛáõÙ Ó»éÝó÷ ³ñ»ó Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇÝ
¨ ÙÇ áñáß Å³Ù³Ý³Ï Ýñ³Ýù ëïÇåí³Í ¿ÇÝ Ññ³Å³ñí»É سñë»ÉÇó
áõ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ϳå»ñ ѳëï³ï»É ÐáɳݹdzÛÇ áõ ²Ý·ÉdzÛÇ
Ñ»ï13:
ä»ïù ¿ Ýϳï»É, áñ ýñ³ÝëdzóÇ ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ¹ñ³ÝÇó
³é³ç å³Ûù³ñ»É ¿ÇÝ »ñÏñÇ Ý»ñëÁ ó÷³ÝóáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ¹»Ù
¨ ϳé³í³ñáõÃÛáõÝÇó å³Ñ³Ýç»É ¿ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³í³-
Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ: 1632 Ã. سñë»ÉÇ ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ¹ÇÙ»É
¿ÇÝ ÈÛáõ¹áíÇÏáë XIV-Çݪ Ñáí³Ý³íáñ»Éáõ Çñ»Ýó ¨ ËÇëï ÙÇçáóÝ»ñ
Ó»éݳñÏ»Éáõ Ù³ùë»ñÇó Ëáõë³÷áÕ ¨ ¿Å³Ý ·Ýáí Ù»ï³ùë í³×³-
éáÕ Ñ³Û»ñÇ ¹»Ù14: ²ÏÝ»ñ¨ ¿, áñ È»í³ÝïÇ Ñ»ï ϳåí³Í ýñ³ÝëÇ-
³óÇ ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÁ Ç ¹»Ùë ѳۻñÇ, ï»ëÝáõÙ ¿ÇÝ Éáõñç Ùñó³-
ÏÇóÝ»ñÇ: ¶áñÍáõÙ ¿ñ ݳ¨ ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó
ÏÇñ³éíáÕª »ñÏñÇó áëÏÇÝ áõ ³ñͳÃÁ ãѳݻÉáõ ¨ ³Û¹åÇëÇù Áëï
Ñݳñ³íáñÇÝ ¹ñëÇó µ»ñ»Éáõ Ù»ñϳÝïÇÉÇëï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³-
ÝáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ·»ñ³-
½³Ýó³å»ë ë³Ñٳݳ÷³ÏíáõÙ ¿ñ Ù»ï³ùëÇ ³é¨ïñÇ ßñç³Ý³Ï-
Ý»ñáõÙ:
ê³ñáõ˳ÝÇ ÑÇß³ï³Ï³Í í³×³é³Ï³Ý úµñÇÝ å»ïù ¿ áñ
²åñáÛ³Ý ·»ñ¹³ëï³ÝÇó ÉÇÝ»ñ, ûñ¨ë ÇÝùÁª ²µñ³Ñ³Ù (²åñá)
²åñáÛ³ÝÁ, áñÁ û¨ 1660-³Ï³Ý ÃÃ. ´»É·ñ³¹Çó ï»Õ³÷áËí»É ¿ñ
Î. äáÉÇë, ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³ÝÇó ß³ï ³é³ç ·áñͳéÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ¼ÙÛáõé-
ÝdzÛáõÙ: ²åñáÛÇ áñ¹Ç سïûáëÁ Ñáñ Ù³ÑÇó ³é³ç (1676 Ã.)

13
ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý ². ¶., ¸ñí³·Ý»ñ Ñ³Û ³½³ï³·ñ³Ï³Ý ÙïùÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý,
·Çñù ´, º., 1959, ¿ç 183:
14
سï»Ý³¹³ñ³Ý, ²Ýѳï³Ï³Ý ³ñËÇíÝ»ñÇ ýáݹ, ÃÕÃ. 240, í³í. 6:
182
·ïÝíáõÙ ¿ñ ¼ÙÛáõéÝdzÛáõÙ, ³Ýßáõßï, ³é¨ïñ³Ï³Ý ·áñÍ»ñÇ µ»-
ñáõÙáí: 1688 Ã. »ñÏñ³ß³ñÅÝ ³Ûëï»Õ Ïáñͳݻó Ýñ³ ϳéáõó³Í
ïáõÝÁ, ½áÑí»óÇÝ Ýñ³ Ù³ÛñÝ áõ áñ¹ÇÝ»ñÁ, áñ å³ïÏ»ñí³Í ¿ Çñª
سïûáëÇ ÑáñÇÝ³Í §å³ïÙ³Ï³Ý áï³Ý³íáñáõÙ¦15: سïûáëÇ
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ ¿ñ (1680-³Ï³Ý ÃÃ.), áñ ýñ³ÝëdzϳÝ
ϳé³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ý߳ݳϳÉÇ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ÁÝÓ»é»ó ѳÛ
³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÇݪ »ñÏñÇ Ý³í³Ñ³Ý·ÇëïÝ»ñáõÙ ³ñ¨»ÉÛ³Ý
³é¨ïáõñÝ ³ßËáõųóÝ»Éáõ ѳٳñ:
XVIII ¹. »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇÝ ½·³ÉÇáñ»Ý ͳí³Éí»óÇÝ ½ÙÛáõéݳ-
ѳۻñÇ Ï³å»ñÁ îñÇ»ëïÇ Ñ»ï: ¸ñ³ÝÇó ³ÝÙÇç³å»ë ³é³ç »íñá-
å³Ï³Ý ³é¨ïñ³Ï³Ý ÑÇÙÝáõÕÇÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, È»í³Ý-
ïÇ ³é¨ïñáõÙ »íñáå³Ï³Ý ï»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³ñÓ³Ï ·»ñÇß-
˳ÝáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë ¨ ²ñ¨»ÉùÇó »íñáå³Ï³Ý ßáõϳݻñ ½áõï
ÑáõÙù ³ñï³Ñ³Ý»Éáõ ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ½·³ÉÇáñ»Ý ³½¹»óÇÝ Ñ³Û
³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³: ¼ÙÛáõéÝdzÛÇ ¨ »íñáå³-
Ï³Ý ù³Õ³ùÝ»ñÇ ÙÇç¨ »ñè»ÏáÕ áã ùÇã Ãíáí Ñ³Û í³×³é³Ï³Ý-
Ý»ñ ²é³ç³íáñ ²ëdzÛÇ ï³ñ³ÝóÇÏ ¹»ñÇ ë³Ñٳݳ÷³ÏÙ³Ý å³Û-
Ù³ÝÝ»ñáõÙª ÃáÕ»óÇÝ »íñáå³Ï³Ý µÝ³Ï³ï»ÕÇÝ»ñÁ ¨ ѳëï³ï-
í»óÇÝ ¼ÙÛáõéÝdzÛáõÙ: êɳñëÁ ÝßáõÙ ¿ñ, áñ ³Ûë Å³Ù³Ý³Ï ·³Õ-
Ãûç³Ë »Ý í»ñ³¹³ñÓ»É ì»Ý»ïÇÏáõÙ, ²íëïñdzÛáõÙ, ÐáɳݹÇ-
³ÛáõÙ ¨ ³ÛÉ í³Ûñ»ñáõÙ µÝ³ÏíáÕ Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ, ÁݹëÙÇÝ,
óáõÛó ï³Éáí ù³Õ³ùÇ Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁª 12.000 Ù³ñ¹16:
Üϳï»ÉÇ ¿ñ ݳ¨ Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï»Õ³ß³ñÅÁ »íñáå³-
Ï³Ý ÙÇ »ñÏñÇó ÙÛáõëÁ: 1769 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 12-ÇÝ ù³Ñ³Ý³ Ðáí-
ѳÝÝ»ëÁ ѳÛïÝáõÙ ¿ñ ì»Ý»ïÇÏÇ ØËÇóñÛ³ÝÝ»ñÇ ³µµ³Ñ³Ûñ
êï»÷³ÝáëÇÝ, áñ ³íëïñÇ³Ï³Ý Ï³ÛëñáõÑÇ Ø³ñdz-»ñ»½³Ý ³ñ-
ïáÝ»É ¿ ѳۻñÇݪ µÝ³Ïí»Éáõ îñÇ»ëïáõÙ17: ²Ûëï»Õ µÝ³ÏáõÃÛáõÝ
ѳëï³ï³Í ½ÙÛáõéÝ³Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ ·áñÍ»É »Ý µ³í³Ï³Ý
»ñϳñ ųٳݳÏ, ÙÇÝ㨠XIX ¹. ¨ Ñ»ïá: îñÇ»ëïÇ ÙÇ §Í³Ýáõó-
ÙáõÝù åë³Ï³ó¦ Ù³ïÛ³ÝáõÙ (1798-1808 ÃÃ.) ÑÇßíáõÙ ¿ ˳ÃáõÝ

15
سï»Ý³¹³ñ³Ý, ²Ýѳï³Ï³Ý ³ñËÇíÝ»ñÇ ýáݹ, Ó»é. 4515:
16
øáë»³Ý Ð., гÛù Ç ¼ÙÛáõéÝdz »õ Ç ßñç³Ï³Ûë, ìÇ»Ýݳ, 1899, ¿ç 33:
17
î³Û»³Ý Ô., سÛñ ¹Çõ³Ý ØËÇóñ»³Ýó Ç ì»Ý»ïÏáÛ Ç ê. Ô³½³ñ, ì»Ý»ïÇÏ,
1930, ¿ç 261:
183
سñdz٠èá½³Ý, §¹áõëïñ ǽÙÇñóÇ å³ñáÝ ÚáíѳÝÝÇëÇ ä»ïñá-
ëÇ ¼³ù³ñ»³Ý¦, áñÁ 1806 Ã. ³Ùáõëݳó»É ¿ñ ÙÇ í»ñáݳóÇ Çï³-
ɳóáõ Ñ»ï: 1807 Ã., ¹³ñÓÛ³É Çï³É³óáõ Ñ»ï, ³Ùáõëݳó»É ¿ñ
½ÙÛáõéݳóÇ Î³ñ³å»ï ²ëïí³Í³ïñÛ³ÝÇ ¹áõëïñ ˳ÃáõÝ ´ñÇçÇ-
ï³Ý18:
Üí³½ »Ý áõëáõÙݳëÇñí³Í ½ÙÛáõéÝ³Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ
ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ èáõë³ëï³ÝÇ Ñ»ï: ¼ÙÛáõéÝdzÛÇ íñ³Ûáí
³é¨ïáõñ ³ÝáÕ Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ èáõë³ëï³Ý ¿ÇÝ ÙïÝáõÙ áã
ÙdzÛÝ Ï³ëådzϳÝ-íáÉ·Û³Ý áõÕÇáí, ³Ûɨ ÐáɳݹdzÛÇ íñ³Ûáí
ÙïÝ»Éáí ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Íáí³ÛÇÝ áõÕǪ ³ÛÝï»ÕÇó ³÷ ÇçÝ»Éáí ²ñ-
˳ݷ»ÉëÏáõÙ: ²Ûëå»ë, XVII ¹. í³×³é³Ï³Ý Ëáç³ ê³ý³ñÁ êå³-
ѳÝáí ³Ýó»É ¿ñ ³íñǽ, ³å³ ¾ñ½ñáõÙÇ ¨ Âáù³ïÇ íñ³Ûáíª
¼ÙÛáõéÝdz: ²ÛÝáõÑ»ï¨ Ý³ ³Ýó»É ¿ ²Ùëï»ñ¹³Ùª ³ÛÝï»ÕÇó ³å-
ñ³Ýù ³éÝ»Éáõ ¨ ØáëÏí³ ï³Ý»Éáõ ѳٳñ19: ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ ä³-
ñëϳëï³ÝÇ íñ³Ûáí ³ÝóÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÁ XVII–XVIII ¹¹. ³í»ÉÇ
ùÇã ¿ñ Ù³ïã»ÉÇ ½ÙÛáõéÝ³Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, ù³Ý ÐáɳݹÇ-
³Ûáí ¨ Þí»¹Ç³Ûáí ï³ÝáÕ áõÕÇÝ: ¼ÙÛáõéÝ³Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ
ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ÇÝ Ï³åí³Í ÙÝ³É ¹»åÇ ³ñ¨Ùáõïù ï³ÝáÕ ÷áùñ³-
ëÇ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë Çñ»Ýó ѳÛñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇ Ù»-
ͳٳëÝáõÃÛáõÝÁ:
ä»ïñáë Ø»ÍÇ Å³Ù³Ý³Ï éáõë³Ï³Ý ϳé³í³ñáõÃÛáõÝÁ ç³Ý-
ù»ñ ¿ñ ·áñͳ¹ñáõÙ Áݹ¹ÇٳݳÉáõ É»í³Ýï³Ï³Ý ³é¨ïáõñÝ ³Ù-
ñ³åݹ»Éáõ, ÇÝãå»ë ¨ ÐÝ¹Ï³Ï³Ý ûíÏdzÝáëÇ ³é¨ïñ³Ï³Ý áõÕÇ-
Ý»ñÝ Áݹ³ñӳϻÉáõ »íñáå³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁª
»ÉÝ»Éáí éáõë³Ï³Ý ³é¨ïñÇ ß³Ñ»ñÇó: 1715 Ã. ä³ñëϳëï³ÝáõÙ
éáõë³Ï³Ý ¹»ëå³Ý ². ìáÉÇÝëÏáõÝ ïí³Í Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñáõÙ ó³ñÁ
ó³ÝϳÉÇ ¿ñ ѳٳñáõÙ ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý ËáãÁݹáïÝ»ñ ѳñáõ-
ó»ÉÁ ¼ÙÛáõéÝdzÛÇ ¨ гɻåÇ ³é¨ïñ³Ï³Ý áõÕÇÝ»ñÇ ¹»Ù20:

18
òáõó³Ï ѳۻñ¿Ý ӻ鳷ñ³ó ØËÇóñ»³Ý سï»Ý³¹³ñ³ÝÇÝ, Ñ. ¶, ìÇ»Ýݳ,
1983, ¿ç 537:
19
È¿û, гÛÏ³Ï³Ý ïå³·ñáõÃÇõÝ, Ñ. 1, ÂÇýÉÇë, 1901, ¿ç 83:
20 Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века (под ред. А. Иоаннисяна), Т.

II, ч. I, Е., 1964, с. IX–X.


184
гÛïÝÇ ã¿ª ³ñ¹Ûáù ²åñáÛ³ÝÝ»ñÁ û·ïí»É »Ý éáõë³Ï³Ý
³é¨ïñ³Ï³Ý Ù³·Çëïñ³ÉÝ»ñÇó: ö³ëïÝ ³ÛÝ ¿, ë³Ï³ÛÝ, áñ Ãáõñ-
ù³Ï³Ý ϳé³í³ñáõÃÛáõÝÁ ѳ½Çí û Ëñ³Ëáõë»ñ Ýñ³Ýó Ù³ëݳÏ-
óáõÃÛáõÝÁ éáõë³Ï³Ý ³é¨ïñÇÝ: Æñ Ñ»ñÃÇÝ, ä»ïñáëÝ Ñ»ï³Ó·»ó
å³ñëÏ³Ï³Ý Ù»ï³ùëÇ ³é¨ïñÇÝ Ù»ñÓ»óÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõ-
ÝÁª ³ÛÝ ÷á˳ñÇÝ»Éáí Ù»ñÓϳëåÛ³Ý Ý³Ñ³Ý·Ý»ñÁ ·ñ³í»Éáõ
åɳÝáí: 1719 Ã., ݳ ã»ÕÛ³É Ñ³Ûï³ñ³ñ»ó Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇÝ
ïñí³Í µáÉáñ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ21: ºñÏáõ ï³ñÇ ³Ýó ä»ïñáëÁ
¹³ñÓÛ³É å»ïù ¿ ϳñ¨áñáõÃÛáõÝ ï³ñ ³é¨ïñ³Ï³Ý ·áñÍáÝÇÝ:
1721 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 27-ÇÝ Î. äáÉëáõÙ éáõë³Ï³Ý 黽ǹ»Ýï Î.
Ü»åÉÛáõ¨ÇÝ Ý³ ϳñ·³¹ñáõÙ ¿ñ ¼ÙÛáõéÝdzÛÇ, гɻåÇ, ²É»ùë³Ý¹-
ñdzÛÇ ¨ ¸³ÝáõµÇ ³é¨ïñ³Ï³Ý áõÕÇÝ»ñÇÝ É³í³ï»ÕÛ³Ï í³×³-
é³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ùá½»É èáõë³ëï³ÝÇ ÙÇçáí å³ñëÏ³Ï³Ý Ù»ï³ù-
ëÁ ºíñáå³ ³ÝóϳóÝ»Éáõ û·ï³Ï³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç22: 1723 Ã. ÑáõÉÇ-
ëÇÝ ¨ ë»åï»Ùµ»ñÇÝ ä»ïñáëÁ í»ñ³Ï³Ý·Ý»ó Ñ³Û í³×³é³Ï³Ý-
Ý»ñÇ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ èáõë³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛáõÝáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ³ÛÝ
Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý ïÝï»ë³-
Ï³Ý áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý ߳ѳËݹñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõÅáí ß³ñáõݳÏáõÙ
¿ÇÝ Ï³åí³Í ÙÝ³É ÷áùñ³ëÇ³Ï³Ý ³í³Ý¹³Ï³Ý áõÕÇÝ»ñÇÝ, ³Û¹-
å»ë ¿É áñ¨¿ Ý߳ݳϳÉÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝ ãµ»ñ»óÇÝ éáõë³Ï³Ý
³é¨ïñ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏÇÝ: øÇã ³Ýó, å³ñëÏ³Ï³Ý ³é¨ïñ³Ï³Ý
áõÕÇÝ»ñÝ ³ñ¹»Ý ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý ÑáõÛë»ñ ã¿ÇÝ Ý»ñßÝãáõÙ Ñ³Û í³-
׳é³Ï³ÝÝ»ñÇݪ Ãáõñù-å³ñëÏ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ, ä³ñëϳë-
ï³ÝÇ Ý»ñùÇÝ ³ÝϳÛáõÝáõÃÛ³Ý ¨ ÙÇçý»á¹³É³Ï³Ý µ³ËáõÙÝ»ñÇ
å³ï׳éáí: 1730-³Ï³Ý ÃÃ. ܳ¹Çñ ß³ÑÁ ³ñ·»É»ó Ù»ï³ùëÇ ³ñ-
ï³Ñ³ÝáõÙÁ Âáõñùdz, áñ ÷³ëïáñ»Ý ù³Ûù³Û»ó ÷áùñ³ëdzϳÝ
³åñ³Ýù³÷á˳ݳÏáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝóóÁ: ¸ñ³Ý ѳϳ¹ñí»Éáíª
ëáõÉÃ³Ý Ø³ÑÙáõ¹Ý Çñ Ñ»ñÃÇÝ ¹ÇÙ»ó ѳٳå³ï³ëË³Ý ·áñÍá-
ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: êÇÙ»áÝ Ï³ÃáÕÇÏáëÁ ÝßáõÙ ¿ñ, áñ Ññ³å³ñ³Ïí»É ¿
§ëáõÉÃ³Ý Ø³ÑÙáõïÇ ý³ñÙ³Ý í³ëÝ ³ñ»õ»ÉóÇ í³×³é³Ï³Ý³óÝ,
áñù Ç Û»ñÏÇñÝ ûëÙ³Ýóõáó ½Ç ÙÇ å³Ñ³Ýç»ëó»Ý ½Ñ³ñÏ ÇÝã Ç Ýá-

21
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 169–172:
22
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 172–173:
185
ó³Ý¿ èÖ̲ ÃáõÇÝ ï³×ϳó¦23: ²ÏÝ»ñ¨ ¿, áñ å³ñëÏ³Ï³Ý Ë³÷³-
ÝáÕ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ëáõÉóÝÁ å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ñ ³ÝÙ³ùë
³é¨ïñÇ ³é³í»ÉáõÃÛ³Ùµ: ²Ûë ѳϳٳñïáõÃÛáõÝÁ ѳëóñ»ó
Ýñ³Ý, áñ 1740–1750-³Ï³Ý ÃÃ. ä³ñëϳëï³ÝáõÙ ³ÝݳËÁÝóó
ã³÷»ñáí Ýí³½»ó Ù»ï³ùëÇ ³é¨ïáõñÁ: ²Ûëï»Õ ·áñͳéáÕ í³×³-
é³Ï³ÝÝ»ñÁ ï»Õ³÷áËí»óÇÝ èáõë³ëï³Ý, ºíñáå³, öáùñ ²ëÇ-
³ÛÇ ³é³÷ÝÛ³ ßñç³ÝÝ»ñ, Ðݹϳëï³Ý ¨ ³ÛÉáõñ: ¼ÙÛáõéÝÇ³Ý ¨
гɻåÁ ¹ñ³ ѻ勉Ýùáí Ïáñóñ»óÇÝ Ù»ï³ùëÇ ß³Ñáõóµ»ñ
³é¨ïáõñÁ: ²ëïÇ׳ݳµ³ñ Ù³ñ»ó XVIII ¹. »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇÝ ¹»é¨ë
·áñÍáÕ êå³Ñ³Ý-³íñǽ-γñÇÝ-Âáù³ï-¼ÙÛáõéÝdz áõÕÇÝ:
XVII–XVIII ¹¹. å»ïù ¿ ³é³ÝÓݳóÝ»É ½ÙÛáõéÝ³Ñ³Û í³×³é³-
ϳÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇ Ï³ñ¨áñ µÝ³·³í³éÁª ³Ïݳí³×³-
éáõÃÛáõÝÁ: àÙÝ çáõÕ³Û»óÇ ê³ñ·Çë XVII ¹. ³é³çÇÝ ù³éáñ¹ÇÝ Ï³Ù
¹ñ³ÝÇó ùÇã ³Ýó í³×³é³Ï³Ý Ëáç³ ²í»ïÇùÇ Ñ»ï гɻåÇó ³Ý-
ó»É ¿ñ ¼ÙÛáõéÝdz ¨ ѳëï³ïí»É ³ÛÝï»Õ, ǵñ¨ ³ÏݻջÝÇ í³×³-
é³Ï³Ý: ê³ ³ÛÝ ê³ñ·ÇëÝ ¿, áñÇÝ ²ÛïÁÝáõÙ 1635 Ã. ù³Ñ³Ý³ ¿ñ
Ó»éݳ¹ñ»É îñ¹³ï »åÇëÏáåáëÁ, ÇÝãå»ë å³ñ½íáõÙ ¿ ÙÇ µÅßϳ-
ñ³ÝáõÙ ÝáõÛÝ ê³ñ·ëÇ ·ñ³Í ÑÇß³ï³Ï³ñ³ÝÇó24: ¼ÙÛáõéÝÇ³Ý ³Ï-
ݻջÝÇ ³é¨ïñÇ Ý߳ݳíáñ Ï»ÝïñáÝ ¿ñ. ÈÛáõ¹áíÇÏáë XIV-Ç µÅÇßÏ
ä. ÈáõϳÝ, áñÁ XVIII ¹. ëϽµÇÝ ³Ûó»É»É ¿ñ ¼ÙÛáõéÝdz, ѳÛïÝáõÙ
¿ñ, áñ ÎÛáõ½»É ÐÇë³ñáõÙ (²ÛïÁÝ) §Ñ³Û»ñÁ Ù»Í í³×³é³Ï³ÝáõÃÇõÝ
ÏÁÝ»Ý Ù»ï³ùëÇ ¨ ٳݳÍǦ ¨ ¹ñ³ Ñ»ï ÙdzëÇÝ §å¿½¿ëÿÝÇÝ
(ͳÍÏ³Í ßáõϳ – ². Ê.) Ù¿ç ³É Ã³Ýϳ·ÇÝ ù³ñ»ñáõ »õ ³ÛÉ ³ñÅ»-
ù³íáñ ³é³ñϳݻñáõ ïáõñ¨³é ÏÁÉɳ¦25:
XVII–XVIII ¹¹. ¼ÙÛáõéÝdzÛÇ Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ Ññ»³ ¨
ÑáõÛÝ í³×³é³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï ÙdzëÇÝ ïÇñ³å»ïáÕ ¹Çñù áõÝ»ÇÝ
²ÛïÁÝÇ, ²É³ß»ÑÇñÇ, سÝÇë³ÛÇ ¨ ¾·»Û³ÝÇ ³é³÷ÝÛ³ ³ÛÉ ßñç³Ý-
Ý»ñáõÙª µ³í³ñ³ñ»Éáí ݳ¨ ï»Õ³Ï³Ý ëå³éáÕÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÁ:
¼ÙÛáõéÝ³Ñ³Û í³×³é³Ï³Ý ¾ùǽ۳ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Â. Ö»ñÙ³ÏÛ³ÝÁ
·ñáõÙ ¿, áñ Ýñ³Ýù Ù³ëݳÏó»É »Ý »íñáå³Ï³Ý Ïï³íÇ Ý»ñÙáõÍ-

23
êÇÙ»áÝ Ï³ÃáÕÇÏáë, æ³Ùµé ·Çñù, ì³Õ³ñß³å³ï, 1873, ¿ç 245:
24
гۻñ»Ý ӻ鳷ñ»ñÇ Ä¾ ¹³ñÇ ÑÇß³ï³Ï³ñ³ÝÝ»ñ (1621–1640 ÃÃ.) (ϳ½Ù. г-
ÏáµÛ³Ý ì., ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý ².), Ñ. ´, º., 1975, ¿ç 596:
25
§´Ûáõ½³Ý¹Çáݦ, 24 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ, 1909:
186
Ù³ÝÁ, ë³Ï³ÛÝ ³ãù³ÃáÕ ã»Ý ³ñ»É ݳ¨ ãù³íáñ ëå³éáÕÇÝ, §áñÁ
ÏÁ ·áѳݳñ ï»Õ³Ï³Ý µ³Ùå³Ï Ïï³õÝ»ñáí, áñáÝó ³ÛÅÙ Ø¿Ý¿Ù»-
ÝÇ å¿½ ϳ٠µ³Ùåáõù å¿½Ç ³ÝáõÝÁ ÏÁ ïñáõǦ26: ÐÇñ³íÇ, ùÝݳ-
ñÏíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ³é¨ïñ³Ï³Ý ѳۻñ ¿ÇÝ Ñ³ëï³ïí»É
ܳ½ÇÉÇáõÙ, ¸»ÝǽÉÇáõÙ, سÝÇë³ÛáõÙ, ¶³ë³å³ÛáõÙ ¨ ³ÛÉáõñ,
áñáÝù ½µ³ÕíáõÙ ¿ÇÝ ù³Õ³ùÝ»ñÇÝ ¨ ÙÛáõë µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇÝ ÏÇó
³í³ÝÝ»ñáõÙ Ùß³ÏíáÕ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ (˳-
ÕáÕ, óáñ»Ý, ·³ñÇ, µ³Ùµ³Ï, Ãáõ½, µ³Ýç³ñ³Ýáó³ÛÇÝ ÏáõÉïáõñ³-
Ý»ñ) í³×³éùáí: ¾·»Û³ÝÇ ³é³÷ÝÛ³ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ¨ ÁݹѳÝñ³-
å»ë ÷áùñ³ëÇ³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñÇ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³åñ³ÝùÝ»-
ñÝ ¿ÇÝ, áñ ³é³çݳϳñ· Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ å»ïù ¿ ëï³Ý³ÛÇÝ
½ÙÛáõéÝ³Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ ·áñͳéÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙª XVIII ¹.
»ñÏñáñ¹ Ï»ëÇÝ Ù»ï³ùëÇ ³é¨ïñÇ ³ÝÏáõÙÇó Ñ»ïá: ÀݹɳÛÝí»ó,
Ù³ëݳíáñ³å»ë, µ³Ùµ³ÏÇ ³é¨ïáõñÁ: ¼ÙÛáõéÝdzÛÇ ³é¨ïñ³Ï³-
ÝáõÃÛáõÝÁ, ·ñáõÙ ¿ ÆÝ×Ç×Û³ÝÁ, §³Ù¿Ý ï³ñÇ 40 ѳ½³ñ µ»é (å³É»-
³) µ³Ùå³Ï üñ¿ÝÏÇëï³Ý ÏÁ ËñÏ¿ñ, 20 ѳ½³ñ µ»é ³É µ³ÙåÁÏ¿
Ù³Ý³Í ÏÁ ËñÏ¿ñ: ê³ µ»éÝ»ñÁ ùáíÇ ·»Õ»ñ¿Ý ƽÙÇñ µ»ñ»Éáõ, ƽ-
ÙÇñ¿Ý ³É Íáí»½»ñùÁ ï³Ý»Éáõ ÙdzÛÝ ×³Ùµáõ ˳ñת 1786 áñ ï³-
ñÇÝ áñ Ù»Ýù ƽÙÇñ ·ïÝáõ»ó³Ýù, ß³µ³Ã ÏÁÉɳñ, áñ 300–500 ù¿ë¿
ÏÁ ˳ñ׿ÇÝ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ, µ³Ûó ³Ûëã³÷ µ³ÙåÁÏÇÝ ¹¿Ù
üñ¿ÝÏÇëï³Ý Çñ ӻ鳷áñÍÝ»ñÁ µ»ñ»É¿Ý ½³ïª ݳõ»ñáí ݳÕï Áë-
ï³Ï ³É ÏÁ ËñÏ¿ñ í׳ñ»Éáõ ѳٳñ¦27: ²Ûë ųٳݳϳßñç³ÝáõÙ
ÂáõñùÇ³Ý ïÝï»ë³å»ë ³í»ÉÇ Ù»Í ã³÷»ñáí ϳËÙ³Ý Ù»ç ÁÝϳí
»íñáå³Ï³Ý ï»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, »ñÏñÇ ÑáõÙùÁ ¹áõñë ¿ñ Ñáñ¹áõÙ
³ñï³ë³Ñٳݪ å³Ñ³Ýç³ñÏ ã·ïÝ»Éáí ï»Õ³Ï³Ý ã½³ñ·³ó³Í
³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó: î»Õ³Ï³Ý ïݳÛݳ·áñÍ³Ï³Ý ³ñï³¹-
ñáõÃÛáõÝÁ ½áõñÏ ¿ñ ÙÝáõÙ å»ï³Ï³Ý Ëñ³Ëáõë³ÝùÇó, ÇëÏ »íñá-
å³Ï³Ý ³ÝÑ³Ù»Ù³ï ¿Å³Ý ¨ áñ³ÏÛ³É ³åñ³ÝùÝ»ñÝ ³Û¹ ³ñï³¹-
ñáõÃÛáõÝÁ ·³ÙáõÙ ¿ÇÝ Çñ ³í³Ý¹³Ï³Ý ٳϳñ¹³ÏÇÝ: XVIII ¹.
ÂáõñùdzÛáõÙ ³é¨ïáõñÁ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ñ Çñ Ù»ÏáõëÇ ·áÛáõÃÛáõÝÁ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÇó: ´³Ùµ³ÏÇ Ùß³ÏáõÃÛ³Ý ¾·»Û³ÝÇ í³Ûñ»ñÁª س-

26
§²ñß³ÉáõÛë¦, ¼ÙÛáõéÝdz, 1 Ù³ÛÇëÇ, 1908:
27
ÆÝ×Ç×»³Ý Ô., ¸³ñ³å³ïáõÙ. 1750–1757, ì»Ý»ïÇÏ, 1824, ¿ç 232:
187
ÝÇë³, ²ÛïÁÝ, ´»ñ·³Ù³, ÂÇñ», ¸»ÝǽÉÇ ¨ ³ÛÉÝ, ¹³ñÓ³Ý µ³Ùµ³-
ÏÇ ³ñï³Ñ³ÝáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñ: 1740 Ã. ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý ³é¨ï-
ñ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ïñí»óÇÝ Ýáñ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ë³ÑÙ³Ýí»ó Ù³ùëÇ
ó³Íñ ã³÷ª 3 ïáÏáë, ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý
³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÁ í׳ñáõÙ ¿ÇÝ 10 ïáÏáëÇ ã³÷áí28: ÜáõÛݳÝÙ³Ý
Çñ³íáõÝùÝ»ñ ëï³ó³Ý ²Ý·ÉÇ³Ý ¨ ÐáɳݹdzÝ: гɻåÇ ¨ Î. äáÉ-
ëÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ ³Ý·ÉdzóÇÝ»ñÁ ³é¨ïñ³Ï³Ý ý³Ïïáñdzݻñ ÑÇÙ-
Ý»óÇÝ Ý³¨ ¼ÙÛáõéÝdzÛáõÙª ѳٳËÙµ»Éáí ³Ý·ÉdzóÇ ·áñͳñ³ñ-
Ý»ñÇÝ: ¼ÙÛáõéÝ³Ñ³Û ³é¨ïñ³Ï³Ý ϳåÇï³ÉÁ Ù»Í ¹Åí³ñáõÃÛ³Ùµ
¿ñ ¹ÇÙ³ÝáõÙ ³ÛëåÇëÇ Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í Ùñó³ÏóáõÃÛ³ÝÁ: ²Ûë å³Û-
Ù³ÝÝ»ñáõÙ Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ ºíñáå³ÛÇó Ý»ñÙáõÍáõÙ ¿ÇÝ
Ï»ñå³ëÇ µ³½Ù³½³Ý ï»ë³ÏÝ»ñ, ѳË׳å³Ï» Çñ»ñ, ѳ·áõëï ¨
³ÛÉÝ: ê³Ï³ÛÝ ÙdzÛÝ µ³Ùµ³Ï³·áñÍáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ ¿ñ, áñ
³é¨ïáõñÁ ËóݻÉáõó ½³ï, Ýå³ëïáõÙ ¿ñ ï»Õ³Ï³Ý ³åñ³Ý-
ù³¹ñ³Ù³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ßËáõųóÙ³ÝÁ: 1740-³Ï³Ý
ÃÃ. ½³ñ·³óáõÙ ¿ñ ëï³ó»É ݳ¨ ·áñ·»ñÇ ïݳÛݳ·áñÍ³Ï³Ý ³ñ-
ï³¹ñáõÃÛáõÝÝ áõ ³é¨ïáõñÁ: ². Æ. Ü»åÉÛáõ¨Ý ³ñӳݳ·ñáõÙ ¿ñ
¼ÙÛáõéÝdzÛáõÙ áÉáñ³Ã»ÉÇ ·áñ·»ñÇ µ³ñÓñ áñ³ÏÁ29:
²ÛëåÇëáí, XVII–XVIII ¹¹. ½ÙÛáõéÝ³Ñ³Û ³é¨ïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ
¨ ÁݹѳÝñ³å»ë ³Û¹ ݳí³Ñ³Ý·ëïáõÙ ·áñͳéáÕ Ñ³Û í³×³é³-
ϳÝáõÃÛáõÝÁ Ëáßáñ Ý»ñ¹ñáõÙ áõÝ»ó³í ²ñ¨»ÉùÇ ¨ ²ñ¨ÙáõïùÇ
³é¨ïñáõÙ` ÑáõÛÝ ¨ Ññ»³ í³×³é³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï ÙdzëÇÝ Ï³ï³-
ñ»Éáí Ý߳ݳϳÉÇ ¹»ñª µ³í³ñ³ñ»Éáí ÑáõÙùÇ Ýϳïٳٵ »íñá-
å³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý å³Ñ³Ýç³ñÏÁ ¨ Áëï Ñݳñ³íáñÇÝ Ëó-
Ý»Éáí ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ï»Õ³Ï³Ý ½³ñ·³óáõ-
ÙÁ: ¼ÙÛáõéÝdzÛáõÙ ·áñͳéáõÙ ¿ÇÝ áã ÙdzÛÝ ï»Õ³µÝ³Ï, ³Ûɨ
ºíñáå³ÛáõÙ, Ø»ñÓ³íáñ áõ ØÇçÇÝ ²ñ¨»ÉùÇ »ñÏñÝ»ñáõÙ ½µ³Õí³Í
Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ: ²Ûë ³éáõÙáí ½ÙÛáõéÝ³Ñ³Û í³×³é³Ï³Ýáõ-
ÃÛáõÝ Ñ³ëϳóáõÃÛáõÝÁ ëï³ÝáõÙ ¿ ß³ï ³í»ÉÇ É³ÛÝ ÇÙ³ëïª ë»ñ-
ï³×»Éáí ³éѳë³ñ³Ï 勉ϳÝáñ»Ý ·áñÍáÕ Ñ³Û í³×³é³Ï³Ýáõ-
ÃÛ³ÝÁ: γñÍáõÙ »Ýù, áñ Ñ³Û ³é¨ïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³Ûë ï³ñ³ÝóÇÏ

28 Новичев А. Д., История Турции, Т. I, ч. I, Л., 1963, с. 212.


29 Данциг Б. М., Русские путешественники на Ближнем Востоке. М., 1965, с. 80.
188
ѳݷñí³ÝÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ µ³½Ù³ÃÇí ϳå»ñáí, ÇÝãå»ë Çñ ѳÛñ»-
ÝÇ µÝ³ß˳ñÑÇ` г۳ëï³ÝÇ Ñ»ï áõÝ»ó³Í ³ÝÙÇç³Ï³Ý ³éÝãáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñáí ¿ µ³ó³ïñíáõÙ ½ÙÛáõéÝ³Ñ³Û ·³ÕÃûç³ËÇ ÑáõÛŠϳñ-
¨áñ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³Û Ùß³ÏáõÛÃÇ ³Û¹ ųٳݳϳßñç³ÝÇ
å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç: âÝ³Û³Í Çñ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ ÷á-
ùñ ù³Ý³ÏÇÝ (XVII–XVIII ¹¹. ¼ÙÛáõéÝdzÛáõÙ ³Ù»Ý³µ³ñÓñ óáõó³-
ÝÇßÁ »Õ»É ¿ 12.000 Ù³ñ¹, µ³Ûó ëñ³Ý å»ïù ¿ ³í»É³óÝ»É Ý³¨ ßñ-
ç³Ï³ÛùÇ Ñ³Û µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ Ñ³Û»ñÇ ÃÇíÁ, áñ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ñ
µáõÝ ½ÙÛáõéݳóÇ Ñ³Û»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ), ·³ÕÃûç³ËÁ ݳ¨ XIX ¹. ¨
ͳÝñ³ÏßÇé Ý»ñ¹ñáõÙ ³ñ»ó ³½·³ÛÇÝ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ
½³ñ·³óÙ³Ý ³ëå³ñ»½áõÙ ÁݹÑáõå ÙÇÝ㨠Çñ ·áÛáõÃÛ³Ý áÕµ»ñ-
·³Ï³Ý í³Ë׳ÝÁ` Ø»Í ºÕ»éÝÇ í»ñçÇÝ ³ñ³ñÁ (1922 Ã. ë»åï»Ù-
毤):

А. ХАРАТЯН

АРМЯНСКИЕ КУПЦЫ СМИРНЫ В ТОРГОВЛЕ


ЛЕВАНТА И ЕВРОПЫ

Армянские купцы Смирны и других регионов развернувшие


деятельность в XVII–XVIII вв. внесли большой вклад в торговле
Востока и Запада. В Смирне торговали армянские купцы не только
портового города, но и занятые в международной торговле в странах
Европы и Передней Азии.

189
A. KHARATYAN

ARMENIAN MERCHANTS OF ZMYURNIA IN THE


LEVANT AND EUROPEAN TRADE

Armenian merchants of Zmyurnia and from other regions, acting in


this port in XVII-XVIII centuries contributed greatly to the East-West
trade. Armenian merchants not only from Zmyurnia, but also those busy in
international trade in the countries of Europe and Western Armenia traded
in this port.

190
². ØàôÞºÔÚ²Ü

æàôԲвںðÆ Ðàô޲غ¸²ÈܺðÆ ä²îØàôÂÚàôÜÆò

Ð³Û ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÁ, áñ ѳÛïÝÇ ¿ÇÝ Çñ»Ýó »é³Ý¹áõÝ


·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ ¨ ³é¨ïñ³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ Ñ³ëï³ïáõÝ Ï³å»-
ñáí, ³ñ¹»Ý XVIII ¹³ñáõ٠ѳݹ»ë ¿ÇÝ ·³ÉÇë ³é¨ïñ³Ï³Ý ·ñ»Ã»
µáÉáñ ϳñ¨áñ³·áõÛÝ Ï»ÝïñáÝÝ»ñáõÙ£ Ð³Û ³é¨ïñ³Ï³Ý ϳåÇ-
ï³ÉÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇó ß³ï»ñÁ Ýáñ ÑáñǽáÝÝ»ñ »Ý ëï»Õ-
ÍáõÙ áã ÙdzÛÝ ïÝï»ë³Ï³Ý, ³Ûɨ Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝ-
Ý»ñáõÙ: гۻñÁ ë»ñï ϳå»ñ ¿ÇÝ Ñ³ëï³ï»É Æñ³ÝÇ, ØÇçÇÝ
²ëdzÛÇ ¨ Ðݹϳëï³ÝÇ ³é¨ïñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ Ñ»ï: Üáñ
æáõÕ³ÛÇ Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³åñ³Ýù³÷á˳ݳ-
ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ÑëÏ³Û³Ï³Ý ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙ áõÝ»ÇÝ: гÛïÝÇ ¿, áñ
Ýñ³Ýù ѳݹÇë³ÝáõÙ ¿ÇÝ ºíñáå³ÛÇ ¨ ²ëdzÛÇ ÙÇç¨ ÁÝóóáÕ
³é¨ïñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçÝáñ¹Ý»ñÁ, ¨ Ýñ³Ýó Ó»éùáõÙ ¿ñ ·ïÝíáõÙ
Çñ³Ý³Ï³Ý Ù»ï³ùëÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ù»Ý³ßÝáñÑÁ, ¨ áã ÙdzÛÝ Ù»-
ï³ùëÇ1£ Üñ³Ýó ³é¨ïñ³Ï³Ý ·áñͳñùÝ»ñÁ ϳï³ñíáõÙ ¿ÇÝ Å³-
ٳݳÏÇ ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ïÝï»ë³-Çñ³í³Ï³Ý µá-
Éáñ ϳÝáÝÝ»ñáí:
Ð³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñǪ Ù³ùë³ïÝ»ñáí ³ÝóÙ³Ý µáÉáñ ϳ-
ÝáÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Éñ³óí³Í µáÉáñ ³é¨ïñ³Ï³Ý ÷³ë-
ï³ÃÕûñÁ, »ñÏÇñ Ý»ñÙáõÍ³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÇ, ³ñÅ»-
ùÇ, ã³÷Ç áõ ÏßéÇ ¨ ¹ñ³Ýó ¹ÇÙ³ó ·³ÝÓí³Í Ù³ùë»ñÇ Ù³ëÇÝ
å³Ñå³Ýí³Í ÷³ëï³ÃÕóÛÇÝ íϳÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÷³ëïáõÙ »Ý
Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÇ Ï³Û³ó³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: Üáñ æáõÕ³-
ÛÇ å³ïÙáõÃÛ³Ùµ ½µ³ÕíáÕ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÁ ù³ç³ï»ÕÛ³Ï »Ý Ù»-
ͳѳñáõï ʳɹ³ñ»³Ýó ·»ñ¹³ëï³ÝÇ ¨ سë»ÑÛ³Ý ÁÝï³ÝÇùÇ
Ù³ëÇÝ2£ Üñ³Ýù ѳٳñíáõÙ ¿ÇÝ Üáñ æáõÕ³ÛÇ Ñ³Û í³×³é³Ï³-
ÝáõÃÛ³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÁ ¨ ѳÛïÝÇ ¿ÇÝ Çñ»Ýó µ³ñ»ñ³ñáõÃ-
Û³Ùµ: Ð³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ, ÉÇÝ»Éáí »íñáå³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ,
Ù³Ýñ³ÏñÏÇï ͳÝáóÝáõÙ ¿ÇÝ ïíÛ³É ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ Ñ»ï, ɳ-

1
î¿ñ-Úáíѳݻ³Ýó Ú³ñáõÃÇõÝ, ä³ïÙáõÃÇõÝ Üáñ æáõÕ³ÛÇ, Ñ. ², 1880, Ñ. ´, 1881£
2
ØÇÝ³ë»³Ý È. ¶., Æñ³ÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý í³Ýù»ñÁ, ìÇ»Ýݳ, 1972£
191
í³ï»ÕÛ³Ï ¿ÇÝ ßáõϳÛÇ ³åñ³Ýù³ï»ë³Ï³ÝÇÝ, ³ñ³· ÁݹûñÇݳ-
ÏáõÙ ¿ÇÝ ³Û¹ »ñÏñÝ»ñÇ Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ í»ñóÝáõÙ ³Û¹
»ñÏñÝ»ñÇ µ³ñù»ñÇ ¨ ëáíáñáõÛÃÝ»ñÇó ß³ï ï³ññ»ñ: ²Ýßáõßï ³Û¹
·áñÍÝ³Ï³Ý ßñç³·³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÁ áã ÙdzÛÝ Çñ
Ùß³ÏáõÛÃÁ ¨ Çñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇÝ µÝáñáß ³åñ³Ýù³ï»ë³Ï³ÝÇÝ
¿ñ Ý»ñÙáõÍáõÙ ûï³ñ »ñÏñÝ»ñ, ³Ûɨ ³ÛÝï»ÕÇó í»ñóÝáõÙ Çñ ѳ-
Ù³ñ ͳÝáÃÝ ¨ ³ÝͳÝáÃÁ: Ø»¹³É³ÛÇÝ ³ñí»ëïÁ, áñÝ Çñ áõñáõÛÝ
ï»ÕÝ áõÝÇ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ³ñí»ëïáõÙ ¨ µ³í³Ï³Ý ɳí áõëáõÙ-
ݳëÇñí³Í ¿ »íñáå³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ3, áñå»ë ÇÝùÝáõñáõÛÝ ×ÛáõÕ
Ó¨³íáñáñí³Í ÉÇÝ»Éáí XV ¹³ñáõÙ Æï³ÉdzÛáõÙ, ³ñ¹»Ý ѳÛïÝÇ ¿ñ
Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÇÝ XVIII ¹³ñáõÙ:
ì»ñ³ÍÝÝ¹Ç ¹³ñ³ßñç³ÝáõÙ µ³ñÓñ ¿ñ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ³ÝïÇÏ
¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³ñí»ëïÁ, ¨ µ³ñÓñ³ß˳ñÑÇÏ ³ÝÓ»ñÇó ß³ï»ñÝ
áõÝ»ÇÝ ë»÷³Ï³Ý ¹ñ³ÙÝ»ñÇ ßù»Õ ѳí³ù³ÍáõÝ»ñ, áñ µ³ñÓñ³ß-
˳ñÑÇÏ ïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÁݹáõÝí³Í »ñ¨áõÛà ¿ñ: ²ÝïÇÏ ¹ñ³ÙÝ»ñÇ
ÝÙáõßÝ»ñÝ ûñÇÝ³Ï Ñ³Ý¹Çë³ó³Ý Ù»¹³É³ÛÇÝ ³ñí»ëïÇ` áñå»ë
ÇÝùÝáõñáõÛÝ ×ÛáõÕÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: г׳Ë
Ñ»ÉÉ»Ý³Ï³Ý ¨ ÑéáÙ»³Ï³Ý ¹ñ³ÙÝ»ñÇ å³ïÏ»ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ûñÇ-
ݳÏÝ»ñÁ ÏñÏÝûñÇݳÏíáõÙ ¿ÇÝ Ù»¹³ÉÇáÝÝ»ñÇ ¨ Ù»¹³ÉÝ»ñÇ íñ³:
Ø»¹³É³ÛÇÝ ³ñí»ëïÁ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ ųٳݳÏÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨
Ùß³ÏáõóÛÇÝ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³ Ù»ç Áݹ·ñÏíáõÙ »Ý ³Ù»Ý³-
ï³ñµ»ñ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Ã»Ù³Ý»ñ ¨ XVIII ¹³ñáõÙ ºíñáå³ÛáõÙ
³ÛÝ ³í»ÉÇ í»ñ³ÑëÏ»ÉÇ ¿ñ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó: Ø»¹³ÉÝ»ñÁ ÝíÇ-
ñ³ïí³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ÇÝ: ²ÛÝ ÝíÇñíáõÙ ¿ áñ¨¿ ³ÝÓÇ
ïáݳϳï³ñáõÃÛ³Ý Ï³Ù áñ¨¿ ëáódzÉ-ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³¹³ñ-
ÓáõÃÛ³Ý ³éÇÃáí: Ø»¹³ÉÝ»ñÁ ѳïíáõÙ ¿ÇÝ áã Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ,
Ýñ³Ýù Çñ»Ýó ßñç³Ý³·Íáí ³í»ÉÇ Ù»Í ¿ÇÝ, ù³Ý ¹ñ³ÙÝ»ñÁ: Ø»-
¹³ÉÝ»ñÁ ëϽµÝ³Ï³Ý ßñç³Ýáõ٠ѳïíáõÙ ¿ÇÝ Ó»éùáí` Ùáõñ×Ç
ѳñí³ÍÝ»ñáí, ÇÝãå»ë ³é³çÇÝ ¹ñ³ÙÝ»ñÁ, ÇëÏ Ñ»ï³·³ÛáõÙ
»ñ¨³Ý »Ý ·³ÉÇë Ù³ÙÉÇã ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ: Ø»¹³ÉÝ»ñÁ å³ï-
ñ³ëïíáõÙ »Ý áëÏáõó, ³ñͳÃÇó, åÕÝÓÇó, µñáݽÇó ݳ¨ åɳïÇ-
ÝÇó:

3
Îäíîðàëîâ Í. Â., Òåõíèêà ìåäàëüåðíîãî èñêóññòâî, Ì., 1983.
192
¸ñ³Ýù ÝíÇñíáõÙ ¿ÇÝ Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ³ÝÓ³Ýó,
ûï³ñ»ñÏñÛ³ å³ïíÇñ³ÏÝ»ñÇ ¨ µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ½ÇÝíáñ³Ï³Ý-
Ý»ñÇ4: XVI–XVII ¹³ñ»ñáõÙ »íñáå³Ï³Ý ³½Ýí³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ßñç³-
ÝáõÙ Ù»Í ï³ñ³ÍáõÙ áõÝ»ñ ë»÷³Ï³Ý ¹ÇÙ³å³ïÏ»ñáí Ù»¹³ÉÝ»ñÇ
å³ïí»ñÁ: Æ ¹»å, ³Ûëûñ ¿É »íñáå³Ï³Ý ß³ï »ñÏñÝ»ñáõÙ ÝáñÇó
í»ñ³¹³ñÓ»É ¿ ³Ûë ³í³Ý¹áõÛÃÁ. Çñ»Ýó Ñáµ»ÉÛ³Ý³Ï³Ý ï³ñ»ÉÇ-
óÇÝ Çñ»Ýó ¹ÇÙ³å³ïÏ»ñáí Ù»¹³ÉÝ»ñ »Ý å³ïíÇñáõÙ:
²é¨ïñ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ ¹»åÇ »íñáå³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñ
ï³ñµ»ñ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¿ÇÝ ÁÝóÝáõÙ, áñáÝóÇó Ù»ÏÝ ¿É ¹»åÇ
èáõë³ëï³Ý ¿ñ: Ð³Û ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÁ éáõë³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÝ»-
ñáí ³ÝóÝáõÙ ¿ÇÝ Ù»ñÓíáÉ·Û³Ý í³×³é³ß³Ñ ù³Õ³ùÝ»ñáí ¨ ѳë-
ÝáõÙ ØáëÏí³, ²ñ˳ݷ»ÉëÏ, ä»ï»ñµáõñ·, ³ÛÝáõÑ»ï¨` »íñáå³-
Ï³Ý »ñÏñÝ»ñ, Ù³ëݳíáñ³å»ëª Ðáɳݹdz5: ²Ûëï»Õ ϳñ µ³ñ·³-
í³× Ñ³Û ·³ÕáõÃ, áñï»Õ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ ÑÇÙݳϳ-
ÝáõÙ »Ï»É ¿ñ Üáñ æáõÕ³ÛÇó: ²Ùëï»ñ¹³ÙÇ Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝáõÃÛáõ-
ÝÁ, ÁݹûñÇݳϻÉáí ï»ÕÇ µ³ñù»ñÁ, ëáíáñáõÛÃÝ»ñÁ, áñ¹»·ñ»ó ·»-
Õ»óÇÏ ÙÇ ³í³Ý¹áõÛÃ. ³ÙáõëÝ³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÇ Ï³ñ¨á-
ñáõÃÛáõÝÁ ѳí»ñųóݻɪ ÷á˳Ýó»Éáí Ñáõß³Ù»¹³ÉÝ»ñÇ íñ³:
XVIII ¹³ñáõÙ ÐáɳݹdzÛÇ Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ å³ïí»ñáí
ÃáÕ³ñÏí»óÇÝ ³ÙáõëÝ³Ï³Ý Ù»¹³ÉÇáÝÝ»ñ ¨ Ù»¹³ÉÝ»ñ, áñáÝù ѳÛ
Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ѳÛïÝÇ »Ý áñå»ë ³é³çÇÝ Ù»¹³ÉÝ»ñ` å³ï-
ñ³ëïí³Í ÐáɳݹdzÛáõÙ6: âÝ³Û³Í ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ï»ë³Ï»ï, áñ
áã ÙdzÛÝ ÐáɳݹdzÛáõÙ »Ý Ù»¹³ÉÝ»ñ å³ïñ³ëï»É, ݳ¨ ï³ñµ»ñ
Ñ³Û ·³ÕÃûç³ËÝ»ñáõÙ ³Û¹ Ãíáõ٠ݳ¨ ÈíáíáõÙ áõñ ϳÛÇÝ Ñ³Û áë-
Ï»ñÇã í³ñå»ïÝ»ñ §áñáÝù ѳÛïÝÇ ¿ÇÝ Çñ»Ýó µ³ñÓñ³ñí»ëï ³ß-
˳ï³ÝùÝ»ñáí¦7: Üñµ³·»Õ ׳߳ÏÇ, ³ÙáõëÝ³Ï³Ý Ù»¹³ÉÝ»ñÁ`
ÃáÕ³ñÏí³Í ÐáɳݹdzÛáõÙ, ù³ñá½áõÙ ¿ÇÝ ³ÙáõëÝáõÃÛ³Ý ëñµáõÃ-

4
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
5 Þõò А., Âîñòî÷íàÿ òîðãîâëÿ Ðîññèè â 30-40-õ ãã. ÕVIII â. è ðîëü â íåé àðìÿíñêèõ
êóïöîâ, ÐêêÐ ¶² §î»Õ»Ï³·Çñ¦ (ѳë. ·Çï.) 1956 N. 8, ¿ç 45£ ². ê³ñáõ˳Ý,
ÐáÉɳݹ³Ý »õ ѳۻñÁ ļ–Ä ¹³ñ»ñáõÙ, ìÇ»Ýݳ 1926£
6 Ð³Û ³ÙáõëÝ³Ï³Ý Ù»¹³ÉÇ ³é³çÇÝ ·Í³·ñáõÃÛáõÝÁ ïí»É ¿ ²å»ÉÇ J. APPEL,

Repertorium zum Munzkunde des Mittelalters und der neuern Zeit, III, 2n.1258, Wien 1824.
7 È. Ñïàññêèé, Íåèçäàííàÿ ìåäàëü Ìàðòèíà Õîëüöõåÿ ñ àðìÿíñêèìè íàäïèñÿìè.

“Ñîîáøåíèÿ ÃÝ” ÕVI, Ë., 1959.


193
Û³Ý Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ: ÜٳݳïÇå Ù»¹³ÉÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ ÁݹáõÝ-
í³Í ¨ ï³ñ³Íí³Í ¿ñ »íñáå³Ï³Ý ٻͳïáÑÙÇÏ ¨ ٻͳѳñáõëï
³ÝÓ»ñÇ ÙÇç³í³ÛñáõÙ: ²ÛÝ áã ÙdzÛÝ Ñáõß³Ù»¹³É³ÛÇÝ, ÝíÇñ³ï-
í³Ï³Ý ÇÙ³ëï ¿ñ å³ñáõݳÏáõÙ »ñÇï³ë³ñ¹ ½áõÛ·»ñÇ Ñ³Ù³ñ,
³Ûɨ áñå»ë ³½ÝÇí Ù»ï³ÕÇó å³ïñ³ëïí³Í Ñáõß³Ù»¹³ÉÝ»ñ`
ݳ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙ Ýáñ³ëï»ÕÍ ÁÝï³ÝÇùÇ Ñ³Ù³ñ:
ØÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñÇ Ù»ç ì»Ý»ïÇÏÇ áëÏ» ¹áõϳïÁ XIV–XIX
¹³ñáõÙ ÏßéáõÙ ¿ñ 3,49 ·ñ³Ù, ÇëÏ Ù»¹³ÉÇáÝÝ»ñÁ 18 ·ñ³Ù, Ù»¹³-
ÉÇáÝÝ»ñÝ ³í»ÉÇ ÷áùñ ¿ÇÝ, ù³Ý Ù»¹³ÉÝ»ñÁ, áõëïÇ 18 ·ñ³Ù Ù»¹³-
ÉÇáÝÁ 5 ¹áõϳïÇ ³ñÅ»ù áõÝ»ñ£ л勉µ³ñ ³ÙáõëÝ³Ï³Ý ³Û¹ Ù»-
¹³ÉÇáÝÝ»ñÁ µ³í³Ï³Ý ³ñÅ»ù³íáñ ¿ÇÝ áã ÙdzÛÝ ³½ÝÇí Ù»ï³ÕÇ
å³ñáõݳÏáõÃÛ³Ý ³éáõÙáí, ³Ûɨ Ù»¹³ÉÝ»ñÇ ÇÝùݳñÅ»ùÁ ¹³é-
ÝáõÙ ¿ñ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ݳ¨ ÷áñ³·ñÇã í³ñå»ïÇ ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ý
å³ï׳éáí: ÀÝï³Ý»Ï³Ý ³Ûë Ù»¹³ÉÝ»ñÝ ²Ùëï»ñ¹³ÙÇ Ñ³Û ·³Õ-
Ãûç³ËáõÙ Ù»Í ï³ñ³ÍáõÙ áõÝ»ÇÝ: Ð³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ,
ÁݹûñÇݳϻÉáí ³Ûë ·»Õ»óÇÏ ëáíáñáõÛÃÁ, ³ÛÝ áñå»ë ³í³Ý¹áõÛÃ
Ùïóñ»óÇÝ Çñ»Ýó Ï»Ýó³ÕáõÙ ¨ ëÏë»óÇÝ Ñ³ñë³Ý»Ï³Ý ѳݹ»ëÝ»-
ñÇ ûñí³ ³éÇÃáí å³ïíÇñ»É ÝٳݳïÇå Ñáõß³Ù»¹³ÉÝ»ñ` ÝíÇñ³-
µ»ñ»Éáí »ñÇï³ë³ñ¹ ½áõÛ·»ñÇÝ` Ç ÑÇß³ï³Ï ³ÙáõëÝáõÃÛ³Ý ûñ-
í³:
ÐáɳݹdzÛáõÙ å³ïñ³ëïí³Í ѳñë³Ý»Ï³Ý ϳ٠³Ùáõëݳ-
Ï³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ù»¹³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ ³éÇÃ
ѳݹÇë³ó³í ß³ï ¹ñ³Ù³·»ïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª ¹»é¨ë XIX ¹. ³é³çÇÝ
ï³ëݳÙÛ³ÏÇó ëÏë³Í Çñ»Ýó ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳï³ñ»É
Ëݹñá ³é³ñϳÛÇ ßáõñç: ²Û¹ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý
ϳï³ñ»É Ø. ´ñáëë»Ý, ì³Ý ¹»ñ ػۻñÁ, ¶»ñ³É¹ í³Ý ÈáõÝ, æ.
¸ÇéÏëÁ, ì³Ý ¹»ñ ìááñïÁ, Æ. êå³ëëÏÇÝ, ¼. äïáõÏÛ³ÝÁ, Ð.
ê³ñ·ëÛ³ÝÁ:
Àëï Ù»ï³ÕÇ µ³Õ³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»¹³ÉÝ»ñÁ áëÏáõó »Ý, ³ñͳ-
ÃÇó, åÕÝÓÇó: ²Ûë Ñáõß³Ù»¹³ÉÝ»ñÇ ûñÇݳÏÝ»ñÁ ·ïÝíáõÙ »Ý ì»-
Ý»ïÇÏÇ ¨ ìÇ»ÝݳÛÇ ØËÇóñÛ³ÝÝ»ñÇ Ñ³í³ù³ÍáõáõÙ, ¾ñÙÇï³ÅÇ
¹ñ³Ù³·ÇïáõÃÛ³Ý µ³ÅÝáõÙ, г³·³ÛÇ Ï³Ûë»ñ³Ï³Ý óݷ³ñ³-
ÝáõÙ, Ȼ۹»ÝÇ Ã³Ý·³ñ³ÝáõÙ ¨ ÙÇ ù³ÝÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ñ³í³ù³Íáõ-
Ý»ñáõÙ: гñë³Ý»Ï³Ý Ù»¹³ÉÝ»ñÝ Çñ»Ýó ÑáñÇÝí³ÍùÇ, ϳï³ñá-

194
Õ³Ï³Ý ¨ å³ïÙ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ³é³çݳϳñ· Ù»¹³ÉÝ»ñ »Ý, áñ
å³ïíÇñí»É »Ý Üáñ æáõÕ³ÛÇ Ñ³Û»ñÇ ÏáÕÙÇó: سëݳíáñ³å»ë
Üáñ æáõÕ³ÛÇ Ê³É¹³ñÛ³Ý ïáÑÙÇ Ð³Ïáµç³ÝÇ áñ¹Ç úѳÝÇ ÏáÕ-
ÙÇó: ʳɹ³ñÛ³ÝÝ»ñÁ ѳÛïÝÇ Ù»Í³Ñ³ñáõëï ÁÝï³ÝÇù ¿ÇÝ:
¼µ³Õí»Éáí í³×³é³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ` Ýñ³Ýù ϳéáõó»É ¿ÇÝ Üáñ æáõ-
Õ³ÛÇ ê. ÂáíÙ³ÛÇ »Ï»Õ»óÇÝ8, µ³óÇ ¹ñ³ÝÇó ²Ùëï»ñ¹³ÙÇ 1713
Ãí³Ï³ÝÇ ²ëïí³Í³ßÝãÇ Ù»ç ÝáõÛÝå»ë ÑÇß³ï³ÏíáõÙ ¿ Çñ»Ýó
³ÝáõÝÁ: Æ ÑÇß³ï³Ï ³Û¹ ·»ñ¹³ëï³ÝÇ` Üáñ æáõÕ³ÛÇ Ã³Õ³Ù³ë»-
ñÇó Ù»ÏÁ Ïáãí»É ¿ Êáç³ Ð³Ïáµç³ÝÇ ³ÝáõÝáí: àõëïÇ Ñ³ÛϳϳÝ
³ÙáõëÝ³Ï³Ý Ù»¹³ÉÇ å³ïíÇñáõÙÁ ÝáõÛÝå»ë ϳåí³Í ¿ ³Ûë ·»ñ-
¹³ëï³ÝÇ Ñ»ï, ³í»ÉÇ ëïáõÛ· ʳɹ³ñ»³Ý ïáÑÙÇó úѳÝÇ ¨
²É»ùë³Ý سë»Ñ»³ÝÇ ³Ýí³Ý Ñ»ï: ì»ñçÇÝÇë` ²É»ùë³Ý¹ñ áñ¹Ç
سë»ÛÇ» ³ÝáõÝáí ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ ²ÉÇß³ÝÁ êÇë³Ï³ÝÇ Ù»ç, »ñµ
ï³ÉÇë ¿ Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ9: гٳӳÛÝ ê³ñáõ˳ÝÇ,
³Ûë ³ÝáõÝÁ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ²Ùëï»ñ¹³ÙÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·ñ³¹³-
ñ³ÝáõÙ å³ÑíáÕ áñáß ·ñù»ñÇ íñ³, áõñ ÙÇ ù³ÝÇ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñ
Çñ»Ýó ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÝ »Ý ÃáÕ»É ·ñ³¹³ñ³ÝáõÙ å³ÑíáÕ ³Û¹ ÙÇ
ù³ÝÇ ûñÇݳÏÝ»ñÇ íñ³: л勉µ³ñ ³Ûë »ñÏáõ ·»ñ¹³ëï³ÝÝ»ñÇ
í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ ѳݹÇë³ó»É »Ý ѳÛÏ³Ï³Ý Ù»¹³ÉÝ»ñÇ ³é³çÇÝ
å³ïíÇñ³ïáõÝ»ñÁ: гÛÏ³Ï³Ý ³ÙáõëÝ³Ï³Ý Ï³Ù Ñ³ñë³Ý»Ï³Ý
³é³çÇÝ áëÏÛ³ Ù»¹³ÉÁ å³ïñ³ëïí³Í ¿ ³Ýí³ÝÇ ÝϳñÇã ¨ Ù»¹³-
ɳ·áñÍ Ø³ñïÇÝ ÐáÉóÑ»ÛÇ ÏáÕÙÇó (1697–1764 ÃÃ.): ²ÛÝáõÑ»ï¨
Ýñ³ áñ¹ÇÝ, ÆáÑ³Ý ÐáÉóÑ»ÛÁ (1729–1808 ÃÃ.), áñÝ ³ß˳ï»É ¿ Ñáñ
Ùáï ÝáõÛÝ ³ñÑ»ëï³ÝáóáõÙ, ß³ñáõÝ³Ï»É ¿ Ýñ³ ·áñÍÁ: àñ¹áõ ÏáÕ-
ÙÇó å³ïñ³ëïí³Í »Ý Ù»¹³ÉÇáÝÝ»ñ, ÇëÏ Ñáñ ÏáÕÙÇó` Ù»¹³ÉÝ»-
ñ10£ ²Û¹ íϳÛáõÙ ¿ Ýñ³Ýó ³Ýí³Ý ëϽµÝ³·ñ»ñÁ Ýßí³Í Ù»¹³ÉÇ ¿ù-
½»ñ·áõÙ: Ø»¹³É³·áñÍÇ Ýáóï»ïñáõÙ ÝßíáõÙ ¿, áñ Ñ³Û í³×³é³-
ϳÝÝ»ñÇó ëï³ó³í 90 ¹áõÏ³ï ¹ñ³Ù` 10 Ù»¹³ÉÝ»ñ å³ïñ³ëï»-
Éáõ ѳٳñ: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï 90 áëÏÇ ¹áõϳïÝ»ñÁ ÏßéáõÙ ¿ÇÝ
310.5·.: 1 áëÏÇ ¹áõϳïÁ = ¿ñ Ñáɳݹ³Ï³Ý 5.25 ýÉáñÇÝÇ áõëïǪ

8 ØÇÝ³ë»³Ý È. ¶., Æñ³ÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý í³Ýù»ñÁ, ìÇ»Ýݳ, 1972£


9 ². ê³ñáõ˳Ý, ÐáÉɳݹ³Ý »õ ѳۻñÁ, ìÇ»Ýݳ 1926, ¿ç 58–63 ²ÉÇß³Ý Ô.,
êÇë³Ï³Ý, ì»Ý»ïÇÏ, 1893£
10 äïáõÏ»³Ý ¼., ÐáɳÝï³ ÏáËáõ³Í 18–ñ¹ ¹³ñáõ Ñ³Û Ù»ï³ÉÝ»ñ, ´³½Ù³í¿å,

1977, 3–4£
195
90 ¹áõϳïÁ = 472.5 ýÉáñÇÝÇ: Üáóï»ïñáõÙ ³ëíáõÙ ¿, áñ Ù»Í Ù»-
¹³ÉÝ»ñÁ í³×³éíáõÙ ¿ÇÝ 63 ýÉáñÇÝáí, ÇëÏ ÷áùñ»ñÁª 31.50 ýÉáñÇ-
Ýáí11:
лﳽáï»Éáí Ù»¹³ÉÝ»ñÇ íñ³ÛÇ ÑáñÇÝí³ÍùÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»-
ñÁ` Ýß»Ýù, áñ Ù»¹³É³ÛÇÝ ³ñí»ëïÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ù»ç ³é³çݳÛÇÝ
»Ý ¹Çó³µ³Ý³Ï³Ý ¨ ³Ûɳµ³Ý³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ»ñÁ, ù³Ý¹³-
ϳ½³ñ¹ ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ëïí³Í³ßÝã³ÛÇÝ å³ï·³ÙÝ»ñÁ: г-
Ù³Ó³ÛÝ µáí³Ý¹³ÏáõÃ۳ݪ ³Ûë Ù»¹³ÉÝ»ñÁ ËáñÑñ¹³µ³Ý³Ï³Ý ¨
¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý ÇÙ³ëï áõÝ»Ý Ýáñ³ëï»ÕÍ ÁÝï³ÝÇù ϳ½ÙáÕ
½áõÛ·»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ´³óÇ µ³ñÓñ³ñí»ëï, ßù»Õ ³ñï³Ñ³Ûïã³Ï³-
ÝáõÃÛáõÝÇó, ³Ûë Ñáõß³Ù»¹³ÉÝ»ñÁ ¹³ñÓ³Ý Üáñ æáõճѳۻñÇ ÏáÕ-
ÙÇó å³ïíÇñí³Í ³é³çÇÝ Ñ³Û³·Çñ Ù»¹³ÉÝ»ñÁ: Üñ³Ýù å³ïíÇñ-
í³Í ¿ÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ñ³ÛïÝÇ Ñáɳݹ³óÇ ÝϳñÇã - Ù»¹³É³·áñ-
ÍÇݪ سñïÇÝ ÐáÉóÑ»ÛÇÝ:
êáõÛÝ ³ß˳ï³ÝùÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝ»É ³Ûë Ù»¹³ÉÝ»-
ñÁ, áñå»ë ³é¨ïñ³Ï³Ý ϳåÇï³ÉÇ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñ: л勉µ³ñ,
Üáñ æáõÕ³ÛÇ Ê³É¹³ñÛ³Ý ·»ñ¹³ëï³ÝÇ ¨ سë»ÑÛ³Ý ÁÝï³ÝÇùÇ
ÏáÕÙÇó å³ïíÇñí³Í Ñáõß³Ù»¹³ÉÝ»ñÝ ³ñ¹ÛáõÝùÝ ¿ÇÝ ³é¨ïñ³-
Ï³Ý ³ÛÝ Ï³åÇï³ÉÇ, áñ Üáñ çáõÕ³Û»óÇÝ»ñÁ ëï»ÕÍ»É ¿ÇÝ Çñ»Ýó
³é¨ïñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ: ¼áõ·³Ñ»éÝ»ñ ³Ýó-
ϳóÝ»Éáí »íñáå³Ï³Ý Ù»¹³ÉÝ»ñÇ ¨ »íñáå³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ Ñ»ï,
Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÁ í»ñóÝ»Éáí ¨ ½áõ·³Ïó»Éáí »íñáå³Ï³Ý ³í³Ý-
¹áõÛÃÝ»ñÁ` Ý»ñϳ å³ñ³·³Ûáõ٠ûٳïÇÏ µÝáõÛà ÁÝïñ»Éáí
³ÙáõëÝáõÃÛ³Ý ÍÇë³Ï³ï³ñÙ³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÁ, Ý»ñϳ۳óñ»É ¿ ų-
ٳݳÏÇ ×³ß³ÏÁ: ܳ ѳÛÏ³Ï³Ý ï³ññ»ñ ÙïóÝ»Éáí Ù»¹³ÉÇ ·»-
Õ³·Çï³Ï³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý Ù»ç, å³ïíÇñ»Éáí ¨ í׳ñ»Éáí ѳٳ-
å³ï³ëË³Ý ·áõÙ³ñ Ù»¹³É³·áñÍÇÝ, ÃáÕ»É ¿ ÙݳÛáõÝ ÑÇß³ï³Ï
áã ÙdzÛÝ »ñÇï³ë³ñ¹ ½áõÛ·»ñÇÝ ëáõñµ ³ÙáõëÝáõÃÛ³Ý ûñí³ ³é-
ÃÇí, ³Ûɨ ÃáÕ»É ¿ å³ïÙ³-Ùß³ÏáõóÛÇÝ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ÙݳÛáõÝ
Ñáõß³ñÓ³Ý, áñÁ ϳñáÕ ¿ ¹³éÝ³É ëϽµÝ³ÕµÛáõñ Ñ³Û Ù»¹³É³ÛÇÝ
³ñí»ëïÇ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñª ï³ñµ»ñ ï»ë³ÝÏÛáõÝÝ»-
ñÇó:

11 A. O. Van Kerkwijk, Jaarboek 1919, p. 28.


196
¶áñͳñ³ñ çáõճѳۻñÇ Ù»¹³ÉÝ»ñÝ Çñ»Ýó íñ³ »Õ³Í ѳ۳-
·Çñ Ù³ÕóÝùÝ»ñáí íϳÛáõÙ »Ý áã ÙdzÛÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ϳåÇï³-
ÉÇ Ý³¨ ·»Õ³·Çï³Ï³Ý ׳߳ÏÇ ¨ ѳÛÏ³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃÛ³Ý å³Ñ-
å³ÝÙ³Ý ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
²ÛëåÇëáí, ѳÛÏ³Ï³Ý Ù»¹³ÉÝ»ñÇ Ñ»ïù»ñáí ·Ý³Éáí, ÏñÏÇÝ
³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Ýù Ù»½ ͳÝáà Üáñ æáõÕ³ÛÇ Ê³É¹³ñÛ³Ý ·»ñ¹³ë-
ï³ÝÇ ¨ سë»Û³Ý ÁÝï³ÝÇùÇ ÏáÕÙÇó å³ïíÇñí³Í Ñáõß³Ù»¹³É-
Ý»ñÇ Ã»Ù³ÛÇÝ, ÷áñÓ»Éáí ³ÛÝ Ý»ñϳ۳óÝ»É ³é¨ïñ³Ï³Ý ϳåÇ-
ï³ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝùÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó:

А. МУШЕГЯН

ИЗ ИСТОРИИ ПАМЯТНЫХ МЕДАЛЕЙ АРМЯН ДЖУГИ

Армянские памятные медали заказанные семьями Халдарян и


Масеян из Нор Джуги (Новый Джуга) рассматриваются с точки
зрения результатов торгового капитала.

A. MOUSHEGHYAN

FROM THE HISTORY OF THE JUGHA ARMENIANS'


SERVICE MEDALS

Armenian commemorative medals ordered by the Khaldaryan and


Maseyan families from New Jugha are considered from the point of view
of the results of the commercial capital.

197
¶. êîºö²ÜÚ²Ü

޲زʲвںðÆ ¸ºðÀ ²ðºìºÈÚ²Ü ²ÚêðÎàìβêÆ


²èºìîð²îÜîºê²Î²Ü в𲴺ðàôÂÚàôÜܺðàôØ

ä³ïÙ³Ï³Ý ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ íϳÛáõÙ »Ý, áñ ²ñ¨»ÉÛ³Ý


²ÛëñÏáíϳëáõÙ` ÎáõñÇó ÙÇÝ㨠²åß»ñáÝÛ³Ý Ã»ñ³ÏÕ½Ç ÁÝÏ³Í ï³-
ñ³ÍùáõÙ, ѳۻñÁ µÝ³Ïí»É »Ý í³Õ ųٳݳÏÝ»ñÇó ëÏë³Í ¨ ·áñ-
ÍáõÝ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ó»É »ñÏñ³Ù³ëÇ ïÝï»ë³Ï³Ý, ù³-
Õ³ù³Ï³Ý ¨ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ÏÛ³ÝùáõÙ: Ð. ²×³éÛ³ÝÇ µÝáñáßٳٵ`
§²Õáõ³ÝÇó »ñÏñÇÝ Ù¿ç ÏÁ ·ïÝáõ¿ÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Í³·áõÙ áõÝ»óáÕ
ó»Õ»ñ... ²ëáÝù ³ÛÝå¿ë áõÅ»Õ ¿ÇÝ ¨ ³ÛÝå¿ë ѳëï³ïáõÝ Ï»ñåáí
ï»Õ³õáñáõ³Í »ñÏñÇÝ Ù¿ç, áñ áã ÿ ÙdzÛÝ Çñ»Ýó ÇÝùÝáõñáÛÝáõÃÇõ-
ÝÁ Ïáñóñ³Í ã¿ÇÝ, ³ÛÉ ¨ Áݹѳϳé³ÏÁ, ½³Ý³½³Ý ѳçáÕ Ñ³Ý·³-
Ù³ÝùÝ»ñáõ å³ï׳é³õ... ³½¹»ñ ¿ÇÝ »ñÏñÇ íñ³Û...¦1: êÇÙ»áÝ ²
ºñ¨³ÝóÇ å³ïÙ³·Çñ ϳÃáÕÇÏáëÝ Çñ ÑÇß³ï³Ï³ñ³ÝáõÙ ·ñáõÙ ¿.
§ÆëÏ µ³½ÙáõÃÇõÝù ѳ۳ɻ½áõ ¨ ѳ۳ÏñûÝ ÅáÕáíñ¹áóÝ, áñù ³ÛÅÙ
·áÝ Ç Û»ñÏÇñÝ ²Õáõ³ÝÇó, ѳÛù »Ý Ç µÝ¿ (Áݹ·ÍáõÙÁ Ù»ñÝ ¿ – ¶.
ê.)¦2:
X ¹³ñÇó ëÏë³Í` ÎáõñÇ ëïáñÇÝ Ñáë³ÝùÇó ÙÇÝ㨠γëåÇó
Íáí ÁÝÏ³Í ï³ñ³ÍùÁ ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ ³é³í»É³å»ë ѳÛïÝÇ
¿ ÞÇñí³Ý ϳ٠§Þ³ñáõ³Ý³Û, ÞÇñáõ³Ý³Û¦ »ñÏÇñ ³ÝáõÝÝ»ñáí3:
ØÇù³Û»É â³ÙãÛ³ÝÝ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ·ñáõÙ ¿. §²Õáõ³ÝÇó ³ß˳ñÑ..., áñ
¿ Áݹ Ù¿ç Îáõñ ·»ïáÛ ¨ γëåÇó Íáíáõ` ÙÇÝã¨ Ç ¸³ñµ³Ý¹. ¨ ë³

1
²×³éÛ³Ý Ð., Ð³Û ·³ÕóϳÝáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 2002, ¿ç 44:
2
¸Çõ³Ý гÛáó å³ïÙáõû³Ý, ¶ ·Çñù, Ù³ëÝ ´, êÇÙ¿áÝ Ï³ÃáõÕÇÏáëÇ ÛÇß³ï³-
ϳñ³ÝÁ, Ññ³ï³ñ³Ï»ó ¶Çõï ù³Ñ³Ý³Û ²Õ³Ý»³Ýó, ÂÇýÉÇë, 1894, ¿ç 417–418:
3
IX ¹. í»ñç»ñÇÝ, »ñµ ³ñ³µ³Ï³Ý ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ÃáõɳóÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ
´áõÝ ²Õí³ÝùÇ ÙÇ ß³ñù Ù³ñ½»ñ ¹³ñÓ³Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝ, ÞÇñí³ÝÇ Ù³ñ½Ç ³ÙÇñ³Ý
X ¹. ·ñ³í»ó ѳñ¨³Ý Ù³ñ½»ñÁ ¨ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ ѳëóñ»ó
¸»ñµ»Ý¹Çó ѳñ³í ÁÝÏ³Í Íáí³÷ÝÛ³ ßñç³ÝÝ»ñ` ÁݹÑáõå ÙÇÝ㨠²åß»ñáÝÛ³Ý
ûñ³ÏÕ½Ç, Ý»ñ³é»Éáí Êáñë³ÝÇ, ȳ۽³ÝÇ ¨ ÙÛáõë Ù³ñ½»ñÁ (ï»՛ë Минорский В.,
История Ширвана и Дербенда X-XI вв., Москва, 1963, с. 106-119, ï»՛ë ݳ¨
ö³÷³½Û³Ý Ð., ²Ý³ÝáõÝ î³çÇÏ ³ß˳ñѳ·ÇñÁ г۳ëï³ÝÇ ¨ ²ñ¨»ÉÛ³Ý ìñ³ë-
ï³ÝÇ ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛ³Ý ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ (X ¹.),
§î»Õ»Ï³·Çñ¦ ÐêêÐ ¶² (ѳë. ·Çï.), ºñ¨³Ý, 1953, N 5, ¿ç 80, 86):
198
ÏáãÇ ²Õáõ³Ýù ÞÇñáõ³Ý³Û, ϳ٠ÞÇñáõ³Ý...¦4: ÞÇñí³Ýáõ٠ѳÛ
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý` ÑÝáõó ¨ í³Õ ÙÇçݳ¹³ñÇó »ÏáÕ Ùß³Ïáõóϻñï
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ß³ñáõݳϳϳÝáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É áõß³·ñ³í
¹Çï³ñÏáõÙ ¿ ³ñ»É È»áÝ` Ýß»Éáí, áñ §Ð³Û»ñÁ ÞÇñí³ÝáõÙ µÝ³Ïáõ-
ÃÇõÝ »Ý ѳëï³ï»É ß³ï ÑÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó: ´³óÇ ¹ñ³ÝÇó, ãÁ
å¿ïù ¿ Ùáé³Ý³É, áñ ÞÇñí³ÝÁ ÑÇÝ ²Õáõ³ÝÇó »ñÏñÇ ÙÇ Ù³ëÝ ¿,
ÇëÏ ²Õáõ³ÝÇó »ñÏÇñÁ, »ñϳñ ¹³ñ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ »Õ»É ¿ ѳۻñÇ
ÏáõÉïáõñ³Ï³Ý »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý ËÇëï ³½¹»óáõû³Ý ï³Ï¦5: ÞÇñ-
í³ÝÇ Ï»ÝïñáÝÝ ¿ñ ÑÇݳíáõñó Þ³Ù³ËÇ ù³Õ³ùÁ, áñÇ ïÝ»ë³-
ϳÝ, Ùß³ÏáõóÛÇÝ ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ ½·³ÉÇ ¹»ñ³Ï³ï³-
ñáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É ï»Õ³µÝ³Ï Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ6:
²ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ¹Çñùáí Þ³Ù³ËÇÝ ·ïÝí»É ¿ ÑÇÝ ³ß˳ñÑÇ
ѳÕáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ ³é¨ïñ³Ï³Ý Ù»Í ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ íñ³: ²Û¹-
ï»Õáí ¿ñ ³ÝóÝáõÙ ³é¨ïñ³é³½Ù³Ï³Ý Ù»Í Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ
ѳÛïÝÇ ä³ñï³í-¸»ñµ»Ý¹ ׳ݳå³ñÑÁ: î³ñ³ÝóÇÏ ³Û¹ áõÕÇÝ
ÙÇÙÛ³Ýó ¿ñ ϳåáõÙ ä³ñï³í, Þ³Ù³ËÇ, ÞÇñí³Ý, Ôáõµ³ ¨ ¸»ñ-
µ»Ý¹ ù³Õ³ùÝ»ñÁ7: ¸ñ³ ßÝáñÑÇí Þ³Ù³ËÇÝ »Õ»É ¿ Ù»ï³ùëÇ, ³ñ-
í»ëïÇ ¨ í³×³é³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ï³-
å»ñÇ Ï³ñ¨áñ ѳݷáõÛó ¨ ï³ñµ»ñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ é³½Ù³Ï³Ý
áõ ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý ½³Ý³½³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ùßï³Ï³Ý »É³-
Ï»ï: ²Ûë ϳñ¨áñ µÝ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ѳïϳÝÇßÝ»ñÇ µ»ñáõÙáí
Ùßï³å»ë ³Û¹ ù³Õ³ùÝ ¿ÇÝ ·³ÉÇë éáõë, Çñ³Ý³óÇ, ÑݹÇÏ ¨ ³ÛÉ
³½·»ñÇ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñ: Þ³Ù³ËÇáõÙ Ï»Ýïñáݳóí»É »Ý ï³ñ-
µ»ñ í³Ûñ»ñÇó µ»ñí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÁ ¨ ³Ûëï»ÕÇó ³é³ùí»É ÂÇý-
ÉÇë, ´³ùáõ, ²ÛëñÏáíϳëÇ ³ÛÉ ù³Õ³ùÝ»ñ ¨ ²ëïñ³Ë³ÝÇ íñ³Ûáí

4
ØÇù³Û»É â³ÙãÛ³Ýó, гÛáó å³ïÙáõÃÛáõÝ (ëϽµÇó ÙÇÝ㨠1784 Ãí³Ï³ÝÁ), Ñ. ¶,
ºñ¨³Ý, 1984, ¿ç 131:
5
È»á, Þ³Ù³ËÇ, §Ø߳Ϧ, ÂÇýÉÇë, 1902, ÷»ïñí³ñÇ 7, N 28:
6
Þ³Ù³ËÇ ù³Õ³ùÇ Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³éáï å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ï»°ë êï»-
÷³ÝÛ³Ý ¶., Þ³Ù³ËÇÝ ¨ ߳ٳ˳ѳۻñÁ (Ñݳ·áõÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó ÙÇÝ㨠XX
¹³ñÇ í»ñç»ñÁ), §ì¿Ù¦, ºñ»õ³Ý, 2009, ÑáÏï»Ùµ»ñ-¹»Ïï»Ùµ»ñ, N 3, ¿ç 74–95:
7 Տե՛ս Караулов Н., Сведения арабских писателей о Кавказе, Армении и Адербей-

джане: Ал-Истахрий (Сборник материалов для описания местностей и племен Кав-


каза, с. 29-31), ï»՛ë ݳ¨ Ø³Ý³Ý¹Û³Ý Ð., øÝÝ³Ï³Ý ï»ëáõÃÛáõÝ h³Û ÅáÕáíñ¹Ç
å³ïÙáõÃÛ³Ý, Ñ. ´, ´ Ù³ëÇ ÝÛáõûñ (سñ½å³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÙÇó г۳-
ëï³ÝáõÙ ÙÇÝ㨠´³·ñ³ïáõÝÛ³ó ó·³íáñáõÃÛ³Ý ³ÝÏáõÙÁ), ºñ¨³Ý, 1960, ¿ç 343:
199
ݳ¨ èáõë³ëï³Ý ¨ ºíñáå³: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³Û¹ï»Õ ¿ÇÝ í³×³é-
íáõÙ ÜáõËÇÇ, ´³ùíÇ, ¶Ûáùã³ÛÇ, Ôáõµ³ÛÇ ¨ ³ÛÉ ·³í³éÝ»ñáõÙ
å³ïñ³ëïí³Í ï³ñ³µÝáõÛà ³åñ³ÝùÝ»ñ8: ijٳݳϳÏóÇ µÝá-
ñáßٳٵ` §ø³Ý½Ç ·Çï»É »õë ³ñÅ³Ý ¿ Û³Õ³·ë ÷³ñóÙáõû³Ý
ù³Õ³ùÇë ³ÛëáñÇÏ Þ³Ù³Ëáõ... ¨ ½Ç ¿ñ å³Ýï³ñ γëådzϳÝ
ÍáíáõÝ ¨ ۳ٻݳÛÝ ÏáÕÙ³Ýó í³×³é³Ï³Ý³óÝ ï»ÕÇù µÝ³Ïáõû-
³Ý, ¨ í³×³éÇ, ¨ ߳ѳõ»ïáõû³Ý Ç ÐÝ¹Ï³ó ¨ Ç ÐáéáÙáó, Ç æáõ-
Õ³Ûáõ, Ç èáõë³ó, ¨ ۳ٻݳÛÝ »ñÏñ¿. ¨ ³Ûëå¿ë ÉÇ ¿ñ ³Ù»Ý³ÛÝ
ëï³óáõ³Íáíù ¨ ·³ÝÓÇõù¦9:
ÞÇñí³ÝÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ Ù»Í ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝ
áõÝ»ÇÝ Ñ³ïϳå»ë ß»ñ³Ù³å³ÑáõÃÛáõÝÝ áõ Ù»ï³ùë³·áñÍáõÃÛáõ-
ÝÁ, áñáÝù ½³ñ·³ó³Í ¿ÇÝ Ù³ëݳíáñ³å»ë Þ³ùÇ (ÜáõËÇ) ¨ Þ³-
Ù³ËÇ ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ ¨ ѳñ³ÏÇó ·ÛáõÕ»ñáõÙ: Ø»ï³ùë³·áñÍáõ-
ÃÛ³Ý ³Û¹ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ, ÉÇÝ»Éáí ÙÇçݳ¹³ñÇ µ³ÝáõÏ Ë³ãÙ»ñáõÏ-
Ý»ñáõÙ, Ùßï³å»ë ·ñ³í»É »Ý ׳ݳå³ñÑáñ¹Ý»ñÇ áõß³¹ñáõÃÛáõ-
ÝÁ: XIV ¹³ñÇ 40-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ëϽµÝ»ñÇ µ³í³ñ³óÇ áõÕ»-
·Çñ Úá. ÞÇÉõ»ñ·»ñÝ Çñ áõÕ»·ñáõÃÛáõÝáõÙ áõß³·ñ³í ïíÛ³ÉÝ»ñ ¿
ѳÕáñ¹áõÙ Þ³ùÇáõÙ ¨ Þ³Ù³ËÇáõÙ ³ñï³¹ñíáÕ Ù»ï³ùëÇ Ù³-
ëÇÝ: §²Ñ³ ¨ Þ»ùÑÇ ù³Õ³ùÁ,– ·ñáõÙ ¿ ݳ,– áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ êåÇ-
ï³Ï ÍáíÇ (Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ê¨ ÍáíÇ, γëåÇó ÍáíÝ ³Ýí³ÝíáõÙ
¿ñ êåÇï³Ï – ¶. ê.) ³÷ÇÝ ï³ñ³Íí³Í ÙÇ µ»ññÇ »ñÏñáõÙ: ²ÛÝï»Õ
ÝáõÛÝå»ë ³×»óÝáõÙ »Ý Ù»ï³ùë: Þáõñáõ³Ý »ñÏÇñÁ, áñÇ Ù³Ûñ³ù³-
Õ³ùÝ ¿ñ ÞáÙ³ËÇÝ, áõÝ»ñ ³ÝÝå³ëï ÏÉÇÙ³, ë³Ï³ÛÝ ³Ûëï»Õ
³×áõÙ ¿ñ ÁÝïÇñ Ù»ï³ùë¦10:
îÝï»ëáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõ٠߳ٳ˳ѳۻñÁ, ³ñï³¹ñ³-
Ï³Ý ³ÛÉ ×ÛáõÕ»ñÇó (ϳ߻·áñÍáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ) ³é³í»É, ѳïϳå»ë
½µ³Õí»É »Ý Ù»ï³ùë³Ã»ÉÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ áõÝ»ÇÝ ·áñͳñ³Ý-
Ý»ñ11: ²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³Û¹ ×ÛáõÕÁ ÞÇñí³Ýáõ٠ѳÛïÝÇ ¿ñ ¹»é¨ë

8
î»՛ë Зелинский С., Описание города Шемаха, Тифлис, 1896, с. 31.
9
ºë³ÛÇ Ð³ë³Ý-æ³É³É»³Ýó, ä³ïÙáõÃÇõÝ Ñ³Ù³éûï ²Õáõ³ÝÇó »ñÏñÇ, ºñáõ-
ë³Õ¿Ù, 1868, ¿ç 33:
10
ÞÇÉõ»ñ·»ñ Úá., ֳݳå³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝ ØÛáõÝË»ÝÇó ºíñáå³, ²ëdz, ²ýñÇϳ,
1394–1427 ÃÃ., ·»ñٳݻñ»ÝÇó óñ·Ù³Ý»ó ¾. سϳñÛ³Ý, ºñ¨³Ý, 2004, ¿ç 65:
11 î»՛ë Дубринин Н., История войн и владычества русских на Кавказе, т. I, кн. 3,

СПб., 1871, с. 146:


200
í³Õ ³ÝóÛ³ÉÇó: гñÏ ¿ Ýß»É, áñ ß»ñ³Ù³å³ÑáõÃÛ³Ý ¨ Ù»ï³ùë³-
·áñÍáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ ßÇñí³Ý³Ñ³Û»ñÇ Ñ³Ù³ñ ѳٳñíá-
õÙ ¿ñ Ï»Ýë³³å³ÑáíÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: ²Ý·³Ù
Ù»ï³ùë» ·áñÍí³ÍùÝ»ñáí »Ý í׳ñí»É ˳ݻñÇÝ ïñí»ÉÇù ѳñÏ»-
ñÝ áõ ïáõñù»ñÁ12:
ÞÇñí³ÝáõÙ Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³×ÇÝ ½áõ·ÁÝóó Þ³Ù³ËÇ ù³-
Õ³ùÝ ³ëïÇ׳ݳµ³ñ ¹³éÝáõÙ ¿ñ ѳ۳߳ï Ëáßáñ Ï»ÝïñáÝ:
²Ûëå»ë, íϳ۳µ»ñ»Ýù »íñáå³óÇ ×³Ý³å³ñÑáñ¹Ý»ñÇ` ߳ٳ˳-
ѳۻñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ÃáÕ³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Ûë ³éáõÙáí
áõß³·ñ³í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ¿ ѳÕáñ¹áõÙ XV ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇ
Çï³É³óÇ ¹Çí³Ý³·»ï, ׳ݳå³ñÑáñ¹ áõ í³×³é³Ï³Ý æá½»ýá
´³ñµ³ñáÝ, áñÁ 1471–1473 ÃÃ. »Õ»É ¿ ì»Ý»ïÇÏÇ ¹»ëå³ÝÁ Æñ³ÝÇ
³Û¹ûñÛ³ ïÇñ³Ï³É ²Ï-ÏáÛáõÝÉáõ àõ½áõÝ-гë³ÝÇ ³ñùáõÝÇùáõÙ:
ì»Ý»ïÇÏ í»ñ³¹³éݳÉáõ ׳ݳå³ñÑÇÝ ´³ñµ³ñáÝ Â³íñǽÇó
Ñ»ïá ÉÇÝáõÙ ¿ ݳ¨ Þ³Ù³ËÇáõÙ ¨ ¸»ñµ»Ý¹áõÙ: Üϳñ³·ñ»Éáí Þ³-
Ù³ËÇ ù³Õ³ùÁª ݳ ·ñáõÙ ¿. §…Þ³Ù³ËÇ... ·ïÝíáõÙ ¿ ¹»åÇ ´³·-
íÇ ÍáíÁ í»ó ûñí³Ý ׳ݳå³ñÑ Ñ»éáõ… ²Ûë ß³ï ɳí ù³Õ³ù ¿,
áõÝÇ ãáñë ѳ½³ñÇó ÑÇÝ· ѳ½³ñ ïáõÝ »õ ßÇÝáõÙ ¿ Ù»ï³ùë,
Ïï³í »õ áõñÇß µ³Ý»ñ Çñ»Ýó »Õ³Ý³Ïáí: ¶ïÝíáõÙ ¿ Ø»Í Ð³Û³ë-
ï³ÝáõÙ13, »õ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ Ñ³Û »Ý¦14: ÐÇß³ñÅ³Ý ¿ ݳ¨
³Ý·ÉÇ³Ï³Ý §èáõë³Ï³Ý¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñͳϳÉ15, ׳ݳå³ñ-
Ñáñ¹ áõ í³×³é³Ï³Ý ²ÝÃáÝÇ æ»ÝÏÇÝëáÝÇ` Þ³Ù³ËÇáõÙ 1563 Ã.
³åñÇÉÇ 10-Ç ·ñ³éáõÙÝ»ñÇó Ñ»ï¨Û³É ѳïí³ÍÁ. §…³Ûë ù³Õ³ùÁ
(Þ³Ù³ËÇÝ – ¶. ê.) ÍáíÇó áõÕïáí ÛáÃÁ ûñí³Ý ׳ݳå³ñÑ Ñ»éáõ
¿, µ³Ûó ÑÇÙ³ ß³ï ³í»ñ³Ï ¿, µÝ³Ï»óí³Í ·É˳íáñ³å»ë ѳۻñÇ-

12
²é³ù»ÉÛ³Ý ¶., ²ñ¨»ÉÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñ¹Ûáõݳ·áñÍáõÃÛáõÝÁ XIX ¹³ñÇ
»ñÏñáñ¹ Ï»ëÇÝ, ºñ¨³Ý, 1990, ¿ç 175:
13
гÛïÝÇ ¿, áñ Þ³Ù³ËÇ ù³Õ³ùÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ÎáõñÇ Ó³Ë³÷ÝÛ³ÏáõÙ: ²Ù»Ý³ÛÝ
ѳí³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ æ. ´³ñµ³ñáÝ ÝϳïÇ ¿ áõÝ»ó»É Þ³Ù³ËÇáõÙ ëïí³ñ
ѳÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áõëïÇ ¨ ù³Õ³ùÁ Ý»ñϳ۳óñ»É ¿ Ø»Í Ð³ÛùÇ ë³ÑÙ³Ý-
Ý»ñáõÙ: Üß»Ýù, áñ æ. ´³ñµ³ñáÛÇ ï»ùëïÇ ³Û¹ ѳïí³ÍÁ ÙÇïáõÙݳíáñ Ï»ñåáí
¹áõñë ¿ ÃáÕÝí»É Путешественники об Азербайджане, под ред. Э. Шахмалиева, т. I,
сост. З. Ямпольский, Баку, 1961, с. 74 գրքում:
14
гÏáµÛ³Ý Ð., àõÕ»·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³ÕµÛáõñÝ»ñ г۳ëï³ÝÇ ¨ ²Ý¹ñÏáíϳëÇ
å³ïÙáõÃÛ³Ý, Ñ. ², Ķ–ļ ¹¹., ºñ¨³Ý, 1932, ¿ç 199:
15
ö³÷³½Û³Ý ì., г۳ëï³ÝÇ ³é¨ïñ³Ï³Ý áõÕÇÝ»ñÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñÇ
áÉáñïÝ»ñáõÙ (XVI–XVII ¹¹.), ºñ¨³Ý, 1990, ¿ç 82:
201
ó… (Áݹ·ÍáõÙÁ Ù»ñÝ ¿ – ¶. ê.)¦16: ²í»ÉÇÝ` Þ³Ù³ËÇÇ Ñ³Û ³é¨ï-
ñ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ¿ñ å³ïϳÝáõÙ ù³Õ³ùÇ ÑáõÙ Ù»ï³ùëÇ ³ñï³Ñ³Ý-
Ù³Ý ³é³çݳÛÝáõÃÛáõÝÁ. ÑáõÙùÁ í³×³é³Ñ³ÝíáõÙ ¿ñ ºíñáå³,
ØÇçÇÝ ²ëdz, гɻå, Æñ³Ý ¨ ²ñ¨»ÉÛ³Ý »ñÏñÝ»ñ17: Àëï ²¹³Ù
úÉ»³ñÇáõëÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ` 1636–1637 ÃÃ. ÞÇñí³ÝáõÙ ³ñï³¹ñí»É
¿ñ 3000 Ñ³Ï Ù»ï³ùë18:
Þ³Ù³ËÇÇ ³é¨ïñ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÏÛ³Ýùáõ٠ѳۻñÇ ³½¹»óÇÏ
¹»ñÇ Ù³ëÇÝ ¿ íϳÛáõÙ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ Ù»-
ï³ùëÇ ÑáõÙùÇ ³ñï³ùÇÝ ³é¨ïñáí Ùñó³ÏóáõÙ ¿ÇÝ µñÇï³Ý³Ï³Ý
³é¨ïñ³Ï³Ý ½áñ»Õ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, áñáÝù Ó·ïáõÙ ¿ÇÝ
³é¨ïáõñÁ ÁݹɳÛÝ»É ²ÛëñÏáíϳëáõÙ: §²Ý·ÉdzóÇÝ»ñÁ,– ·ñáõÙ ¿
Ð. øÛáõñïÛ³ÝÁ,– 1561-ÇÝ Ùï³Ý ÎáíÏ³ë»³Ý Ð³Û³ëï³Ý, Þ³Ù³-
ËÇ, ÞÇñí³ÝÇ »õÝ ÏáÕÙ»ñÁ ³é»õïáõñÇ` Ù³ëݳõáñ³å¿ë ÑáõÙ Ù»-
ï³ùëÇ Ñ³Ù³ñ, ë³Ï³ÛÝ Ñ³½Çõ ù³ÝÇ ÙÁ ï³ñÇ í»ñç ëÏë³Ý ÇÝù-
½ÇÝùÝÇÝ ³Ý½ûñ ·ïÝ»É Ð³Ûáó Ñ»ï Ùñó³Ïó»Éáõ ·áñÍÇ Ù¿ç¦19: àñ
Þ³Ù³ËÇÇ ßáõϳÛáõÙ ³Ý·ÉdzóÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³Ýó³ÝϳÉÇ Ùñó³-
ÏÇóÝ»ñ ¿ÇÝ ï»ÕÇ, ³Û¹ Ãíáõ٠ݳ¨ Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ, íϳÛáõÙ
¿ 1568 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 1-ÇÝ Þ³Ù³ËÇ ³Ûó»É³Í ³Ý·ÉdzóÇ ³é¨ï-
ñ³Ï³Ý Èááõñ»Ýë â»÷Ù»ÝÁ: ܳ ѳÛïÝáõÙ ¿, áñ Þ³Ù³ËÇáõÙ ßáõ-
Ï³Ý ³ÛÝù³Ý É³í ¿ñ ³å³Ñáíí³Í ³Ù»Ý ï»ë³Ï ³åñ³ÝùÝ»ñáí,
áñ Ýñ³Ýù ãϳñáÕ³ó³Ý í³×³é»É Çñ»Ýó Ïïáñ»Õ»ÝÁ20:
Üϳï»Ýù, áñ ÞÇñí³ÝáõÙ ½³ñ·³óáÕ Ù»ï³ùë³·áñÍáõÃÛ³ÝÁ
ͳÝñ ѳñí³Í ѳëóñ»óÇÝ XVI–XVII ¹¹. Ãáõñù-Çñ³Ý³Ï³Ý 勉-

16
гÏáµÛ³Ý Ð., Ýßí. ³ßË., Ñ. ², ¿ç 372, ï»°ë ݳ¨ Английские путешественники в
Московском государстве в XVI веке. Пер. с англ. Ю. В. Готье, Ленинград, 1937, с.
205.
17
Øß³Ï, ÂÇýÉÇë, 1884, ÑáõÝí³ñÇ 27, N 17, ï»°ë ݳ¨ гÏáµÛ³Ý Ð., Ýßí. ³ßË., Ñ.
², ¿ç 412:
18 Տե՛ս Подробное описание путешествия Голштинского посольства в Московию и

Персию в 1633, 1636 и 1639 годах, составленное секретарем посольства Адамом


Олеарием, Москва, 1870, с. 791.
19
øÇõñï»³Ý Ú., Ð³Û ³½³ï³·ñ³Ï³Ý ÷áñÓ ÙÁ ļ ¹³ñáõÝ (ѳïáõ³Í ÙÁ ÇÙ §ÐáõÙ
Ù»ï³ùëÇ í³×³é³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ »õ ѳۻñÁ¦ ·áñÍ¿ë), §²Ý³ÑÇï¦, ö³ñǽ, 1937, N
5–6, ¿ç 60:
20 гÏáµÛ³Ý Ð., Ýßí. ³ßË., Ñ. ², ¿ç 414–415, ï»°ë ݳ¨ Английские путешествен-

ники..., с. 239.
202
Ï³Ý ¨ ³í»ñÇã å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÁ: ػͳå»ë ïáõÅ»óÇÝ Ñ³ïϳå»ë
ß»ñ³Ù³å³ÑáõÃÛ³Ùµ ¨ Ù»ï³ùë³·áñÍáõÃÛ³Ùµ ½µ³ÕíáÕ Ñ³Ûϳ-
Ï³Ý ·ÛáõÕ»ñÁ: Øáõëï³ý³-ȳɳ ÷³ß³ÛÇ` ÞÇñí³ÝáõÙ 1578 Ã.
·áñÍ³Í ëáëϳÉÇ á×ÇñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ó»é³·Çñ ÙÇ ÑÇß³ï³Ï³ñ³-
ÝáõÙ ³ëí³Í ¿. §ºïáÛ »É³õ ʳÝóóñ Û»ñÏñ¿Ý ø³ý³Ûáõ (=»á-
¹áëdz), ¨ ³Ýó³õ Ç É»³éÝ ²ÉëÁéÕ³Û (?)21 §¨ Ùï³õ »ñÏÇñÝ Þ³ñ-
í³Ý³Û, ß³ï ³õ»ñ ¿³Í, ·»ñ»³ó ½³½·ë гÛϳ½³Ýó (Áݹ·ÍáõÙÁ
Ù»ñÝ ¿ – ¶. ê.), ù³Ï»óÇÝ Í³éÝ ³åñÇßáõÙÇ (ÇÙ³` Ù»ï³ùëÇ – ¶.
ê.)¦22:
Þ³Ù³ËÇÇ Ñ³Û ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ½µ³ÕíáõÙ ¿ÇÝ Ù»Í³Í³í³É
³é¨ïñáí ¨ Ï³å ¿ÇÝ å³Ñå³ÝáõÙ Ñ»é³íáñ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï, Çñ»Ýó
Ó»éùÇÝ ¿ÇÝ Ï»Ýïñáݳóñ»É ï³ñ³ÝóÇÏ ³é¨ïáõñÁ: Üñ³Ýó ·áñÍáõ-
Ý»áõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ÇÝ èáõë³ëï³ÝÇó, Æñ³ÝÇó,
ºíñáå³ÛÇó ÙÇÝ㨠λÝïñáÝ³Ï³Ý ¨ ØÇçÇÝ ²ëdzÛÇ »ñÏñÝ»ñ: ²Ý-
ßáõßï, ß³Ù³Ë³Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ ³é¨ïáõñÁ ³ÛÉ í³×³é³ï-
Ý»ñÇ Ñ»ï ã¿ñ ë³Ñٳݳ÷³ÏíáõÙ ÉáÏ ÑáõÙ Ù»ï³ùëáí ¨ Ù»ï³ùë»
Ïïáñ»Õ»Ýáí: Üñ³Ýù ³é¨ïñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñ ¿ÇÝ Ñ³ëóÝáõÙ ³ñ-
¨»ÉÛ³Ý ³Ù»Ý³µ³½Ù³½³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñ (ûñÇݳÏ` ѳٻÙáõÝùÝ»ñ,
ϳßí»Õ»Ý, µáõë³Ï³Ý Ý»ñÏ»ñ, ·áñ·»ñ ¨ ³ÛÉÝ), ÇëÏ Ý»ñÏñáõÙ ¿ÇÝ
ïݳÛÇÝ Çñ»ñ, å»ñ׳ÝùÇ ½³Ý³½³Ý ³é³ñϳݻñ ¨ ³ÛÉÝ: §Øß³-
ÏǦ ï»Õ»Ï³óٳٵ, §²é³õ»É µ³ñÓñ ³éáõïáõñ, èáõë³ëï³ÝÇ ¨
²ñï³ë³ÑÙ³ÝÇ Ñ»ï Û³ñ³ÏóáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕÝ»ñ ·É˳õáñ³µ³ñ
ѳۻñ »Ý, áñáÝù Ý»ñë »Ý µ»ñáõÙ ½³Ý³½³Ý »õñáå³Ï³Ý ³åñ³Ýù-
Ý»ñ,- µáõñÃÇ, µ³Ùµ³ÏÇ ¨ ù³Ã³ÝÇ ·áñÍáõ³ÍÝ»ñ (Ù³Ñáõ¹Ý»ñ, ãÇ-
ûñ, Ïï³õÝ»ñ), åáÕí³ï»³Û ¨ ³ÛÉ Ù»ï³É»Õ¿Ý ·áñÍÇùÝ»ñ, ëÝ-
¹áõÏÝ»ñ, ÿÛ, ß³ù³ñ, Õ³Ñý¿, Ù³ùñ³Í ³ÉÇõñ, ËÙÇãù»Õ¿Ý ¨
³ÛÉݦ23: Þ³Ù³ËÇÇ Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ` ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñÇ
Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É áõß³·ñ³í ¿ Ñ»ï¨Û³É ÷³ëïÁ: Þ³-
Ù³ËÇáõÙ 1915 Ã. ³Ùé³ÝÁ ßñç³·³Û³Í Ïáíϳ볷»ï ². üÇïáõÝÇ

21
гñó³Ï³ÝÁ ´. ê³ñ·ÇëÛ³ÝÇÝÝ ¿:
22
ê³ñ·Çë»³Ý ´., سÛñ óáõó³Ï ѳۻñ¿Ý ӻ鳷ñ³ó سï»Ý³¹³ñ³ÝÇÝ ØËÇó-
ñ»³Ýó Ç ì»Ý»ïÇÏ, Ñ. ², ì»Ý»ïÇÏ, 1914, ¿ç 667: ÐÙÙ. ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý ²ß.,
¸ñí³·Ý»ñ Ñ³Û ³½³ï³·ñ³Ï³Ý ÙïùÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý, Ñ. ´, ºñ¨³Ý, 1959, ¿ç 63:
23
Ð. Ô. [¶³ñ»·ÇÝ ùÑÝ. ÔáõϳëÛ³Ý], Ü³Ù³Ï Þ³Ù³Ëáõó (´), §Ø߳Ϧ, ÂÇýÉÇë,
1872, û·áëïáëÇ 30, N 30:
203
ï»Õ»Ï³óٳٵ` Þ³Ù³ËÇÇ µÝ³ÏÇã ¶ñÇ·áñ ¶áõñ·»ÝÛ³ÝÇ ï³ÝÁ
å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ÇÝ âÇݳëï³ÝÇó µ»ñí³Í ѳË׳å³ÏÛ³ ëå³ëùÇ
»ñÏáõ ßù»Õ å³ñ³·³ÝÝ»ñ: ì»ñçÇÝÇë ѳí³ëïٳٵ ¹ñ³Ýù Çñ»Ý
»Ý ѳÝÓÝ»É ß³Ù³Ë»óÇ ÑݳµÝ³Ï Ü»ñëÇëÛ³ÝÝ»ñÁ, áñáÝó å³ïÙ»-
Éáí ³Û¹ ëå³ëùÝ»ñÁ, ë»ñݹ»ë»ñáõݹ ÷á˳Ýóí»Éáí, ³ñ¹»Ý ÙÇ
ù³ÝÇ Ñ³ñÛáõñ ï³ñÇ ¿, ÇÝã ·ïÝíáõÙ ¿ Çñ»Ýó Ùáï24:
гñÏ ¿ Ýß»É, áñ ÑáÍ Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Þ³Ù³ËÇ ù³-
Õ³ùÝ ¿ñ ²ñ¨»ÉÛ³Ý ²ÛëñÏáíϳëÇ ³ÛÝ Ñ³Ý·áõó³Ï»ïÁ, áñï»Õ
ûï³ñ»ñÏñÛ³ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï ·áñͳñ³ñ ϳå»ñ ¿ÇÝ Ñ³ë-
ï³ïáõ٠ݳ¨ ï³ñµ»ñ í³Ûñ»ñÇó ųٳÝáÕ Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»-
ñÁ25: ²Ûëå»ë` XVII ¹. µ³Ý³ëï»ÕÍ-ï³Õ³ë³ó êï»÷³Ýáë Âá˳-
ûóÇÝ, §àÕµ Ç í»ñ³Û ºí¹áÏdz Ù»ÍÇ ù³Õ³ùÇݦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃ-
Û³Ý Ù»ç, Ýϳñ³·ñ»Éáí ºí¹áÏdzÛÇ »ñµ»ÙÝÇ µ³ñ·³í³× ÏÛ³ÝùÝ áõ
³í»ñáõÙÁ, ï»ÕÇ ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Í³í³É³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝ Ñ³ÛïÝáõÙ ¿, áñ ³é¨ïñ³Ï³Ý ·áñÍ»ñáí Ýñ³Ýù ÉÇÝáõÙ ¿ÇÝ
ݳ¨ ÞÇñí³ÝáõÙ ¨ Þ³Ù³ËÇáõÙ26: î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ý ³ÛÝ Ù³-
ëÇÝ, áñ ï³ñµ»ñ ųٳݳÏÝ»ñáõÙ Þ³Ù³ËÇáõÙ µÝ³ÏáõÃÛáõÝ »Ý
ѳëï³ï»É г۳ëï³ÝÇó ï»Õ³÷áËí³Í Ñ³Û ³é¨ïñ³í³ß˳-
éáõ³Ï³Ý ¹³ëÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ: êÇÙ»áÝ ºñ¨³ÝóÇ Ï³ÃáÕÇÏá-
ëÁ íϳÛáõÙ ¿, áñ 1640-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ í»ñç»ñÇÝ ºñ¨³ÝÇ Ý³-
Ñ³Ý·Ç Î³ñ³ÏáÛáõÝÉáõ (ÑÝáõÙ` æÇÕÇÝ, æÕáõÝ)27 ·ÛáõÕÇ Ï³Éí³Í³-
ï»ñ, í³×³é³Ï³Ý áÙÝ êáõùdzë ÇÝã-ÇÝã ѳݷ³Ù³ÝùÝ»ñÇ µ»ñáõ-
Ùáí µÝ³ÏáõÃÛáõÝ ¿ ѳëï³ïáõÙ Þ³Ù³ËÇáõÙ. §Ú³Õ³·ë Ô³ñ³Õû-
ÛáõÝÉáõ Ïáã»ó»³É ·»ÕçÝ… ·»ûÕë É»³É ¿ áõÙ»ÙÝ Ëû×³Û êáõùdzë

24
î»°ë Фитуни А., История последней столицы Ширвана (историко-этно-
графический очерк), §Известия Азербаджанского комитета охраны памятников
старины, искусства и природы¦, вып. 3, Баку, 1927, с. 102.
25
î»°ë Хождение купца Федота Котова в Персию: критич. текст и перевод Н. А.
Кузнецовой, Москва, 1958, с. 72.
26
î»°ë ²ÉÇß³Ý Ô., г۳å³ïáõÙ, Ñ. ´, ì»Ý»ïÇÏ, 1901, ¿ç 608:
27
¶ÛáõÕÁ ݳËÏÇÝáõÙ ÙïÝáõÙ ¿ñ ºñ¨³ÝÇ Ý³Ñ³Ý·Ç ºñ¨³ÝÇ ·³í³éÇ ì»¹Ç-
µ³ë³ñÇ áëïÇÏ³Ý³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Ù»ç: 1945–1952 ÃÃ. µÝ³Ï³í³ÛñÇ Ëáßáñ³óÙ³Ý
å³ï׳éáí ³å³µÝ³Ï»óí»É ¿ (ï»°ë гÏáµÛ³Ý Â., Ø»ÉÇù-´³ËßÛ³Ý êï., ´³ñ-
ë»ÕÛ³Ý Ð., г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳñ³ÏÇó ßñç³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ µ³é³ñ³Ý, Ñ. 3,
ºñ¨³Ý, 1977, ¿ç 534):
204
Ïáã»ó»ÉáÛ Ñ³Û ³½·³õ, ¨ êáõùdzëë Ç å³ï³ÑÙ³Ýó ÇÝã »ñÃ³É Ç
Þ³Ù³ËÇ` ÙÝ³Û ³Ý¹¦28:
Þ³Ù³ËÇ ù³Õ³ùÇ` XVII ¹³ñÇ ëϽµÝ»ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ù³ñ³-
í³Ý³ï³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É áõß³·ñ³í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ÃáÕ»É éáõë
í³×³é³Ï³Ý ü»á¹áñ ÎáïáíÁ, áñÁ, »ñϳñ³ÙÛ³ ß÷áõÙÝ»ñ áõÝ»-
ݳÉáí ѳۻñÇ Ñ»ï, ëáíáñ»É ¿ñ ݳ¨ ѳÛáó É»½áõÝ: 1623 Ã. Æñ³Ý
Ù»ÏÝ»Éáõ ׳ݳå³ñÑÇÝ Ï³Ý· ³éÝ»Éáí Þ³Ù³ËÇáõÙ` ׳Ù÷áñ¹³-
Ï³Ý ÝáûñáõÙ ·ñ»É ¿. §Þ³Ù³ËÇÝ Ï³éáõóí³Í ¿ µ³ñÓñ É»éÝ»ñÇ
ÙÇç¨` ûùáõÃÛ³Ý íñ³, µ»ñ¹Á ù³ñÇó ¿, µÝ³Ï³í³ÛñÝ ¿É ¿ ù³ñÇó…
º°í µÝ³Ï³í³ÛñÁ, ¨° Ïñå³ÏÝ»ñÇ ß³ñùÁ, ¨° ù³ñ³í³Ý³ïÝ»ñÁ ϳ-
éáõóí³Í »Ý µ»ñ¹Çó ¹áõñë: Þ³Ù³ËÇáõÙ Ï³Ý Ûáà ù³ñ³í³Ý³ï-
Ý»ñ. µáÉáñÝ ¿É ϳéáõóí³Í »Ý ù³ñÇó ¨ ·ïÝíáõÙ »Ý Ïñå³ÏÝ»ñÇ
ß³ñù»ñÇ ÙÇç¨. Ï³Ý ï³×ϳϳÝ, ѳÛϳϳÝ, áõñ ³é¨ïáõñ »Ý
³Ýáõ٠ݳ¨ éáõëÝ»ñÁ, É»½·ÇÝ»ñÇ, ·ÇɳÝóÇÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ù³ñ³í³-
ݳïÝ»ñ, ¨ ù³Õ³ùÝ Áݹ³ñÓ³Ï ¿¦29: ޳ٳ˳ѳۻñÇ í»ñ³µ»-
ñÛ³É ïå³íáñÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ÃáÕ»É Æñ³Ý áõÕ¨áñí»Éáõ ׳-
ݳå³ñÑÇÝ 1636 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 30-Çó 1637 Ã. Ù³ñïÇ 27-Á Þ³-
Ù³ËÇáõ٠ѳݷñí³Ý³Í ê³ùëáÝdzÛÇ Ã³·³íáñ üñǹñÇË ÞÉ»½-
íÇ·-ÐáÉßïÇݳóáõ ¹»ëå³ÝáõÃÛ³Ý ù³ñïáõÕ³ñ ²¹³Ù úÉ»³ñÇáõ-
ëÁ: Àëï Ýñ³` Þ³Ù³ËÇÇ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ ϳ½Ùí³Í ¿ñ å³ñëÇÏÝ»-
ñÇó, ѳۻñÇó ¨ ÙÇ ù³ÝÇ íñ³óÇÝ»ñÇó30: 1683 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ Þ³-
Ù³ËÇ ³Ûó»É³Í ·»ñٳݳóÇ µÝ³·»ï ¨ µÅÇßÏ ¾Ý·»Éµ»ñï λÙåý»-
ñÁ ù³Õ³ùÇ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝÇó µ³óÇ, ï»Õ»Ïáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ÃáÕ»É Ý³¨ ѳÛÏ³Ï³Ý ù³ñ³í³Ý³ï³Ý Ù³ëÇÝ31: 1686
Ã. Þ³Ù³ËÇ ³Ûó»É³Í ýñ³ÝëdzóÇ ×ǽíÇï ù³ñá½Çã üÇÉÇå ²íñÇ-
ÉÁ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝ ¿ ÃáÕ»É ù³Õ³ùÇ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ãí³Ï³½-

28
æ³Ùµé, ¶Çñù áñ ÏáãÇ ÛÇß³ï³Ï³ñ³Ý ³ñӳݳóáõóÇã, ѳۻÉÇ ¨ å³ñáõݳÏáÕ
µÝ³õÇó áñåÇëáõû³Ýó êñµáÛ ²ÃáéáÛë, ¨ ÇõñáÛ ßñç³Ï³ÛÇó í³Ýûñ¿ÇóÝ: гٳ-
ÅáÕáí»ó»³É »õ ß³ñ³¹ñ»ó»³É Ç êÇÙ¿ûÝ¿ ó³õ³Ñ³ñ »õ íßï³ÏáÍ Ï³ÃáõÕÇÏáë¿
ºñ»õ³ÝóõáÛ, ì³Õ³ñß³å³ï, 1873, ¿ç 127:
29 Хожение купца Федота Котова в Персию, с. 36, ï»°ë ݳ¨ ʳãÇÏÛ³Ý È., гۻñÁ

ÑÇÝ ØáëÏí³ÛáõÙ ¨ ØáëÏí³ ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ íñ³, ´Ø, ºñ¨³Ý, 1980, N 13,
¿ç 90:
30
Адам Олеарий, Ýßí. ³ßË., с. 526.
31 Kempfer E., Amoenitatum Exoticarum Politico-Phisico-Medicarum Fasciculi V, Le-

mgoviae, 1712, p. 267.


205
ÙÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, áñÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÁ áñáß å³ïÏ»ñ³óáõÙ ¿ ï³ÉÇë
ù³Õ³ùÇ ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ¨ ¹³í³Ý³Ï³Ý ϳ½ÙÇ Ù³ëÇÝ: Àëï ü. ²íñÇ-
ÉÇÇ` Ùáï 50–60-ѳ½³ñ³Ýáó µÝ³ÏãáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Þ³Ù³ËÇáõÙ
§´³óÇ Ñ³Û»ñÇ Ù»Í ÃáõÇó, áñ ϳñ»ÉÇ ¿ ѳëóÝ»É 30000-Ç, ϳÝ
ݳ»õ ÑݹÇÏÝ»ñ, ÙáëÏáíÇïÝ»ñ, íñ³óÇÝ»ñ, ÛáÛÝ»ñ, Ãáõñù»ñ, ã»ñ-
ù¿½Ý»ñ »õ µ³½Ù³ÃÇõ ³ÛÉ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñ…¦32: ä³ñ½íáõÙ ¿, áñ ѳ-
Û»ñÁ ϳ½Ù»É »Ý ù³Õ³ùÇ Ë³éÁ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ï»ëÁ ¨, ³Ù»Ý³Ï³ñ-
¨áñÁ, ѳٳñí»É ÑÇÙÝ³Ï³Ý µÝ³ÏÇãÝ»ñ: àõß³·ñ³í ¿, áñ Þ³Ù³-
ËÇÇ Ñ³Û ù³ñ³í³Ý³ï³Ý Ù³ëÇÝ íϳÛáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ÃáÕ»É Ý³¨
³Û¹ï»Õ ï³ñµ»ñ ųٳݳÏÝ»ñáõ٠ѳݷñí³Ý³Í »íñáå³óÇ ×³-
ݳå³ñÑáñ¹Ý»ñÁ: ²Ûëå»ë` 1703 Ã. û·áëïáëÇÝ Þ³Ù³ËÇ Å³Ù³-
Ý³Í Ñáɳݹ³óÇ ÝϳñÇã ¨ ׳ݳå³ñÑáñ¹ ÎáéÝ»ÉÇ ÉÁ ´ñÛáõÇÝÁ
íϳÛáõÙ ¿, áñ ù³Õ³ùáõ٠ѳۻñÁ Ù»Í ÃÇí ¿ÇÝ Ï³½ÙáõÙ: ø³Õ³ù
ÙïÝ»Éáõó Ñ»ïá ´ñÛáõÇÝÝ Çñ ËÙµáí Ñ³Û áõÕ»ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï Ç稳-
Ý»É ¿ñ ѳÛÏ³Ï³Ý ù³ñí³Ý³ï³ÝÁ, áõñ ÙÇ Ñ³Û í³×³é³Ï³Ý ³é³-
ïáñ»Ý ÑÛáõñ³ëÇñ»É ¿ñ Ýñ³Ýó33:
ö³ëï»ñÁ íϳÛáõÙ »Ý ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ XVII ¹³ñÇ 40-³Ï³Ý
Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ëϽµÝ»ñÇó Þ³Ù³ËÇÇ Ñ³Û ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ØáëÏ-
í³ÛÇ Ñ»ï ѳëï³ï»É ¿ÇÝ ³é¨ïñ³Ï³Ý ë»ñï ϳå»ñ: 1641 Ã.
¸»ëå³Ý³Ï³Ý ³ïÛ³ÝÇ ÑÛáõñ³ï³ÝÁ Çç¨³Ý³Í Ñ³Û ¨ ÑݹÇÏ í³-
׳é³Ï³ÝÝ»ñÁ ѳÛïÝáõÙ »Ý, áñ Çñ»Ýù ߳ٳ˻óÇ áõ ëå³Ñ³ÝóÇ
í³×³é³Ï³ÝÝ»ñ »Ý ¨ ó³ÝϳÝáõÙ »Ý ³é¨ïáõñ ³Ý»É ØáëÏí³-
ÛáõÙ34: 1666 Ã. ÷»ïñí³ñÇÝ ³é¨ïñ³Ï³Ý å³Ûٳݳ·Çñ ÏÝù»Éáõ
ѳٳñ ØáëÏí³ Å³Ù³Ý³Í 40 ѳۻñÇ Ù»ç ϳÛÇÝ, ÇÝãå»ë æáõÕ³-

32
Philippe Avril, Voyage en divers etats d’Europe et d’Asie. Paris, MDCXCII (1692), p.
114, ï»°ë ݳ¨ ³çÇñÛ³Ý ¾., ÎáéÝ»ÉÇ ÉÁ ´ñÛáõÇÝÇ §àõÕ»·ñáõÃÛáõÝÁ¦ áñå»ë ³Õ-
µÛáõñ Ñ³Û ·³ÕÃûç³ËÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý, §Æñ³Ý-ݳٿ¦, ºñ»õ³Ý, 1993, ë»åï»Ù-
µ»ñ, N 4, ¿ç 21: ÐÙÙ. ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý ²ß., Ýßí. ³ßË., Ñ. ´, ¿ç 358:
33
î»°ë Voyage de Corneille Le Brune, par la Moscovie, en Perse, et aux Indes Orientales. t.
I-V, Rouen, NDCCXXV (1725), t. III, p. 484, ï»°ë ݳ¨ ³çÇñÛ³Ý ¾., Ýßí. ³ßË., ¿ç 21:
34
î»°ë àëϳÝÛ³Ý ì., Ð³Û ³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý éáõë³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßÙ³Ý
ëϽµÝ³íáñÙ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÇó (XV–XVIII ¹¹. ëÏǽµ): XVI–XVIII ¹³ñ»ñÇ Ñ³Û
³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ ¨ Ñ³Û ·³Õóí³Ûñ»ñÁ (Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ÅáÕáí³-
Íáõ), ºñ¨³Ý, 1989, ¿ç 24–25:
206
ÛÇ, ³ÛÝå»ë ¿É Þ³Ù³ËÇÇ, ²·áõÉÇëÇ, ÂÇýÉÇëÇ ¨ ³ÛÉ ù³Õ³ùÝ»ñÇ
í³×³é³Ï³ÝÝ»ñ35:
ä³ïÙ³Ï³Ý ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳÕáñ¹áõÙ »Ý, áñ ï³ñ-
µ»ñ ųٳݳÏÝ»ñáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý ß³ñųéÇÃÝ»ñáí ߳ٳ˳-
Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ ѳñϳ¹ñí³Í ÃáÕ»É ¿ ѳÛñ»ÝÇ »ñ-
ÏÇñÁ ¨ ѳݷñí³Ý ·ï»É ²ëïñ³Ë³ÝáõÙ: ²ÝÃáÝÇ æ»ÝÏÇÝëáÝÇ ÙÇ
íϳÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` ¹»é¨ë 1559 Ã. ß³Ù³Ë³Ñ³Û í³×³é³-
ϳÝÝ»ñÁ ³é¨ïáõñ ¿ÇÝ ³ÝáõÙ ²ëïñ³Ë³ÝáõÙ36: 1747 Ã. å»ï³-
ϳÝå³ßïáÝ³Ï³Ý íÇ׳ϳ·ñáõÃÛ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñáí` 1730–1740-
³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Þ³Ù³ËÇÇó ²ëïñ³Ë³Ý µÝ³ÏáõÃÛáõÝ »Ý
ѳëï³ï»É 40 Ñá·Ç (³ñ³Ï³Ý ë»éÇ)37: ²í»ÉÇ áõß ²ëïñ³Ë³Ý »Ý
ï»Õ³÷áËíáõÙ ¨ë 10 Ñá·Ç38: Þ³Ù³ËÇÇó ²ëïñ³Ë³Ýáõ٠ѳë-
ï³ïí³Í Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ ³Ù»ÝÇó ³ãùÇ ÁÝÏÝáÕ
¹»Ùù»ñÇó ¿ñ 1746 Ã. ï»Õ³÷áËí³Í ¨ 1747 Ã. éáõë³Ï³Ý Ñå³-
ï³ÏáõÃÛáõÝ ÁݹáõÝ³Í ê»ñ·»Û ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÁ (Æí³Ýáí), áñÁ ѳ-
Ù³ñíáõÙ ¿ñ ·áñÍí³Íù³ÛÇÝ Ëáßáñ ý³µñÇϳï»ñ»ñÇó ¨ ³Ù»Ý³-
Ù»Í ³ñÑ»ëï³Ýáó³ï»ñ»ñÇó Ù»ÏÁ39: гñÏ ¿ Ýß»É, áñ ߳ٳ˳ѳ-
Û»ñÇ` ¹»åÇ ²ëïñ³Ë³Ý ¨ ³ÛÉ í³Ûñ»ñ ϳï³ñ³Í ï»Õ³÷áËáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñµ»ñ³Ï³Ý µÝáõÛà ã»Ý Ïñ»É, áñÇ ßÝáñÑÇí ¿É ã»Ý ˳-
Ëïí»É Ýñ³Ýó µÝ³å³ïÙ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ÁݹѳÝáõñ ûñÇݳ-
ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
XIX ¹³ñ³ëϽµÇÝ ²ÛëñÏáíϳëÇ ÙdzóáõÙÁ èáõë³ëï³ÝÇÝ µ³-
ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»ó »ñÏñ³Ù³ëÇ ¹³Ý¹³Õ, µ³Ûó Ýϳ-
ï»ÉÇ ³é³çÁÝóóÇ Ñ³Ù³ñ: ²ñ¨»ÉÛ³Ý µéݳϳÉáõÃÛ³Ý ï³å³Éáõ-
Ùáí ·ÛáõÕ»ñáõÙ ¨ ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ ëï»ÕÍí»óÇÝ ÏÛ³ÝùÇ áõ ·áõÛùÇ

35
àëϳÝÛ³Ý ì., гۻñÁ ØáëÏí³ÛáõÙ XV–XVII ¹¹., ä´Ð, ºñ¨³Ý, 1971, N 1, ¿ç 35:
36
øÇõñï»³Ý Ú., Ð³Û »õ ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³·ÉËÇ å³Ûù³ñÁ ÎáíϳëÇ Ù¿ç
(ÝÇõûñ ļ ¹³ñáõ å³ïÙáõû³Ý ѳٳñ. 1550-1600), §Ð³Ûñ»ÝÇù¦, äûëÃÁÝ,
1941, Ä ï³ñÇ, û·áëïáë, N 10, ¿ç 136:
37
ÚáõËï ²., ²ëïñ³Ë³ÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·³ÕáõÃÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ëáódzɳϳÝ
ϳ½ÙÁ XVIII ¹³ñÇ ³é³çÇÝ Ï»ëáõÙ, §î»Õ»Ï³·Çñ¦, ÐêêÐ ¶² (ѳë. ·Çï.), ºñ¨³Ý,
1957, N 7, ¿ç 56, ï»°ë ݳ¨ ²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý ²., гٳéáï áõñí³·ÇÍ Ñ³Û ·³Õó-
ϳÝáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý Ñ. ², ºñ¨³Ý, 1964, ¿ç 373:
38 Хачатрян В., Население армянской колонии в Астрахани во второй половине XVIII

века, §î»Õ»Ï³·Çñ¦, ÐêêÐ ¶² (ѳë. ·Çï.), ºñ¨³Ý, 1965, N 7, ¿ç 79:


39
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 83, ï»°ë ݳ¨ ÚáõËï ²., Ýßí. ³ßË., ¿ç 57–58:
207
³Ýѳٻٳï ϳÛáõÝ »ñ³ßËÇùÝ»ñ: лﳷ³ ³é³ç˳ճóáõÙ
³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí èáõë³ëï³ÝÁ µ³ñ»Ñ³× í»ñ³µ»ñÙáõÝù
¿ñ óáõó³µ»ñáõÙ »ñÏñ³Ù³ëáõÙ µÝ³ÏíáÕ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ý¹»å,
ù³ç³É»ñáõÙ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ: гïϳå»ë
Ù»Í Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ ¿ñ ïñíáõÙ Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï ï³ñ-
íáÕ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ: èáõë³Ï³Ý ϳé³í³ñáõÃÛáõÝÁ, ѳßíÇ
³éÝ»Éáí Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ` èáõë³ëï³ÝÇ Ñ»ï ÑÝáõó ѳë-
ï³ï³Í ³é¨ïñ³Ï³Ý ɳÛÝ Ï³å»ñÁ, Ëñ³ËáõëáõÙ ¿ñ Ýñ³Ýó ·áñ-
ÍáõÝ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÁ »ñÏñ³Ù³ëÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇÝ40: ²Û¹
³é³çÁÝóóÁ Ýå³ëï³íáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»ó ݳ¨ Þ³ùÇ, Þ³-
Ù³ËÇ ¨ ´³ùáõ ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ ·áñÍáÕ Ñ³Û ³é¨ïñ³Ï³Ý ϳåÇ-
ï³ÉÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: Üñ³ÝóÇó ß³ï»ñÁ í»ñáÝßÛ³É
ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ ëÏë»óÇÝ Ó»éݳñÏ»É ïÝï»ë³Ï³Ý Ýáñ ·áñͳéáõÛÃ-
Ý»ñ: ÂûÝÇÝ»ñÇ ³é³ïáõÃÛ³Ý áõ µ³ñ»Ë³éÝ »Õ³Ý³ÏÇ ³ñ¹ÛáõÝ-
ùáõÙ Ñ³Û ³é¨ïñ³³ñ¹Ûáõݳµ»ñáÕÝ»ñÁ Þ³Ù³ËÇáõÙ ½³ñÏ ïí»-
óÇÝ Ñ³ïϳå»ë ß»ñ³Ù³å³ÑáõÃÛ³ÝÁ41:
XIX ¹³ñÇ Ï»ë»ñÇÝ Þ³Ù³ËÇÝ ß³ñáõݳϳµ³ñ ѳٳñíáõÙ ¿ñ
²ñ¨»ÉÛ³Ý ²ÛëñÏáíϳëÇ Ñ³Û³ß³ï Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: 1820-
³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï»ë»ñÇÝ Ñ³Û»ñÁ ù³Õ³ùáõÙ áõÝ»ÇÝ 252 ïáõÝ`
1260 µÝ³Ïãáí (625 ³ñ., 635 Ç·.)42: 1828 Ãí³Ï³ÝÇÝ, »ñµ èáõë³ë-
ï³ÝÁ ëï»ÕÍáõÙ ¿ñ гÛÏ³Ï³Ý Ù³ñ½Á, ȳ½³ñÛ³ÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó
³é³ç³¹ñ³Í Íñ³·ñáí ѳÛÏ³Ï³Ý Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»-
ñáõÙ Áݹ·ñÏ»É ¿ÇÝ Ý³¨ å³ïÙ³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇó ¹áõñë ·ïÝíáÕ
Þ³Ù³ËÇÝ ¨ Þ³ùÇÝ: §Þ³ï Ù³ñ½»ñ, ³ëí³Í ¿ñ Íñ³·ñáõÙ, ÇÝãå»ë
ÑÇÝ Ü³ËÇ稳ÝÇ, ºñ¨³ÝÇ, Ô³ñ³µ³ÕÇ, Þ³ùáõ ¨ Þ³Ù³Ëáõ Ù³ñ-
½»ñÁ` ¾çÙdzÍÝÇ Ý³Ë³·³Ñ í³Ýùáí, ϳ½ÙáõÙ »Ý г۳ëï³ÝÇ
í³Õ»ÙÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý ÁݹѳÝáõñ ÏáñǽÁ ¨ ·É˳íáñ ÑÇÙ-
ùÁ¦43:

40
Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛáõÝ, Ñ. V, ÐêêÐ ¶² Ññ³ï., ºñ¨³Ý, 1975, ¿ç 267–268:
41
Øß³Ï, ÂÇýÉÇë, 1884, 27 ÑáõÝí³ñÇ, N 17:
42
г۳ëï³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ ³ñËÇí (³ÛëáõÑ»ï` в²), ý. 332, ó. 1, ·. 866, Ã. 1:
43
¸ÇÉáÛ³Ý ì., ²ñ¨»ÉÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ XIX ¹³ñÇ ³é³çÇÝ »ñ»ëݳÙÛ³ÏÇÝ ¨ ѳÛ-
éáõë³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ºñ¨³Ý, 1989, ¿ç 308:
208
ò³ñ³Ï³Ý ϳé³í³ñáõÃÛáõÝÁ, ç³Ýù ãËݳۻÉáí ²ÛëñÏáíϳëÁ
¹³ñÓÝ»Éáõ Ù»ï³ùëÇ ÑáõÙùÇ Ï³ÛáõÝ µ³½³, Þ³Ù³ËÇáõÙ Ù»ï³ù-
ë³·áñÍáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ ½³ñ·³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí 1836
Ã. ³Û¹ï»ÕÇ Ù»ï³ùë³Ã»ÉÇ ý³µñÇϳÛÇÝ ÏÇó µ³ó»ó ß»ñ³ÙÇ
áõëáõÙݳñ³Ý44: àõß³·ñ³í ¿ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ Þ³Ù³ËÇáõÙ
³ñï³¹ñí³Í Ù»ï³ùë» ·áñÍí³ÍùÝ»ñÁ ¨ë Ù»Í å³Ñ³Ýç³ñÏ »Ý
áõÝ»ó»É éáõë³Ï³Ý ù³Õ³ùÝ»ñáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñåíáÕ ïáݳí³×³é-
Ý»ñáõÙ: ²Ûëå»ë` 1858 Ã. ²ÛëñÏáíϳëÇó ÜÇÅ»·áñá¹Û³Ý ïáݳí³-
×³é µ»ñí³Í 1220 ÷áõà ٻï³ùëÇ ÙÇ Ù³ëÁ ³ñï³¹ñí»É ¿ñ Þ³-
Ù³ËÇáõÙ45:
Ø»ï³ùë³·áñÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ³é³çݳϳñ· ¹Çñù»ñ »Ý ·ñ³í»É
ѳïϳå»ë ß³Ù³Ë³Ñ³Û ³é¨ïñ³³ñ¹Ûáõݳµ»ñáÕÝ»ñÁ: Üñ³Ýù
áõÝ»ó»É »Ý Ù»ï³ùë³·áñÍ³Ï³Ý ·áñͳñ³ÝÝ»ñ: ²ñï³¹ñ³Ï³Ý
ͳí³ÉÝ»ñáí ³é³çݳϳñ· ¹Çñù ¿ ·ñ³í»É ѳïϳå»ë ³é³Û³Ý
»Õµ³ÛñÝ»ñÇÝ å³ïϳÝáÕ ·áñͳñ³ÝÁ46: Üϳï»Ýù, áñ ߳ٳ˳-
ѳۻñÇ ßñç³ÝáõÙ Ù»ï³ùë³·áñÍáõÃÛáõÝÝ áõÝ»ó»É ¿ ݳ¨ »ñÏñáñ-
¹³Ï³Ý ×ÛáõÕ»ñ, áñáÝó Ù»ç ³é³çݳϳñ· ï»Õ ¿ ½µ³Õ»óñ»É Ãáé
(ùáÕ) ÏáãíáÕ Ù»ï³ùë» ·áñÍí³ÍùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ: ê³ Ñ³ïáõÏ
Ù»ï³ùë³Ã»ÉÇó å³ïñ³ëïí³Í ӻ鳷áñÍ ·ÉË³ß³É ¿ñ, áñ ϳ-
ݳÛù Ý»ñÏáõÙ ¿ÇÝ ½³Ý³½³Ý ·áõÛÝ»ñáí47: һ鳷áñÍáõÃÛ³Ùµ
½µ³ÕíáõÙ ¿ÇÝ 8–9 ï³ñ»Ï³Ý ³ÕçÇÏÝ»ñÇó ÙÇÝ㨠ï³ñ»ó ϳݳÛù:
һ鳷áñÍÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ͳËëíáõÙ ¿ñ 4–10 é. ¨ í³-
׳éíáõÙ ¿ñ 7–15 é.48: Þ³Ù³ËÇáõÙ å³ïñ³ëïí³Í ·É˳߳ÉÁ Ù»Í
å³Ñ³Ýç³ñÏ ¨ ÏÇñ³éáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É ÇÝãå»ë ï³ñ³Í³ßñç³-
ÝáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É г۳ëï³ÝÇ ï³ñµ»ñ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ: Þ³Ù³ËÇáõÙ
·áñÍí³Í ß³ÉÁ ¼³Ý·»½áõñáõÙ Ù»Í Ñ³ñ· ¿ áõÝ»ó»É: ²ÛÝ ëáíáñ³-
µ³ñ ÁÝͳÛí»É ¿ ѳñë³ÝÇùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ¨ Ùï»É ¿ ³Õçϳ ûÅÇ-
ïÇ Ù»ç49: îݳÛÇÝ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ß³Ù³Ë³Ñ³Û Ï³Ý³Ûù

44
²é³ù»ÉÛ³Ý ¶., Ýßí. ³ßË., ¿ç 177:
45
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 178:
46
§Ø߳Ϧ, ÂÇýÉÇë, 1884, ÑáõÝí³ñÇ 27, N 17:
47
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
48
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
49
ÈÇëÇóÛ³Ý ê., ¼³Ý·»½áõñÇ Ñ³Û»ñÁ, ºñ¨³Ý, 1969, ¿ç 164, ï»°ë ݳ¨ γñ³-
å»ïÛ³Ý ¿., úÅÇïÁ ѳÛáó Ù»ç (å³ïÙ³³½·³·ñ³Ï³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝ),
209
½µ³Õí»É »Ý ݳ¨ ½³é»ÏÇó ½³Ý³½³Ý ųå³í»ÝÝ»ñ å³ïñ³ëï»-
Éáõ ³ß˳ï³Ýùáí: ²Û¹ ³ñï³¹ñ³ÝùÁ, áñå»ë ½³ñ¹, ÑÇÙݳϳÝá-
õÙ ·áñͳÍí»É ¿ µ³×ÏáÝÇ ¨ áõñÇß ³ÛÉ Ñ³·áõëïÝ»ñÇ Í³Ûñ»ñÇÝ Ï³-
ñ»Éáõ ѳٳñ: §Þ³Ù³Ëáõ Ý߳ݳõáñ ¨ Û³ÛïÝÇ ³ñÑ»ëïÝ ¿ Ù»ï³ù-
ë³·áñÍáõÃÇõÝÁ,- ·ñáõÙ ¿ Þ³Ù³Ëáõ ѳÛáó ûÙÇ ³é³çÝáñ¹ Ø»ë-
ñáå ³ñù»å. êÙµ³ïÛ³ÝóÁ,- áñáÛ Ñ³Ù³ñ Ï³Ý ³ñÑ»ëï³ÝáóÝ»ñ`
µ³Ûó ³ëÇ³Ï³Ý ÑÇÝ Ó»õáí. ë³Ï³ÛÝ µ³õ³Ï³Ý ɳõ ·áñÍáõ³ÍÝ»ñ
»Ý å³ïñ³ëïáõÙ, ½áñ ûñÇݳÏ` óßÏÇݳÏ, í»ñÙ³ÏÇ »ñ»ë, å³-
ñ³Ýáó³å³Ñ (ß³ñý í½Ç) »õ ³ÛÉݦ50: àõß³·ñ³í ¿ ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõ-
ÝÁ, áñ ÞÇñí³ÝÇ Ù»ï³ùëÇó ·áñÍ³Í Ã³ßÏÇݳÏÝ»ñÇ ¨ ·É˳ßáñ»-
ñÇ Ù³ëÇÝ ÑÇß³ï³ÏáõÙÝ»ñ »Ý å³Ñå³Ýí»É ݳ¨ ѳÛÏ³Ï³Ý Ñݳ-
·áõÛÝ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñáõÙ: ÆÝãå»ë ûñÇݳÏ` §ÈáõëÝÛ³ÏÝ ÇÝÓÇ
ó»ñ»Ï, ÞÇñí³ÝÇ ³ÕÉáõË Ï³Ù ù³ñí³Ý µ»ñ»ù¦: гïϳÝß³Ï³Ý ¿
³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, áñ ÂÇýÉÇëáõÙ ï»ÕÇ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÁÝ-
Ï»ñáõÃ۳ݦ ݳ˳ӻéÝáõÃÛ³Ùµ 1889 Ã. µ³óí³Í ÏáíϳëÛ³Ý ³ñ-
¹Ûáõݳµ»ñ³Ï³Ý ¨ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý óáõó³Ñ³Ý¹»ëáõÙ, Ù»ï³ù-
ë³·áñÍáõÃÛ³Ý µ³ÅÝáõÙ Þ³Ù³ËÇÇó Ý»ñϳ۳óí³Í ·áõÛݽ·áõÛÝ ¨
µ³ñ³Ï óýï³Ý»ñÁ, Ãáé»ñÁ ¨ ߳ɻñÁ ³ãùÇ »Ý ÁÝÏ»É Çñ»Ýó Ýñ-
µ³·»ÕáõÃÛ³Ùµ51:
Þ³Ù³ËÇ ù³Õ³ùÇ µ³ñ·³í³×Ù³Ý ¨ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý µÝ³Ï³Ý
³×Ç íñ³ ËÇëï µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ÇÝ ÃáÕÝáõ٠ѳ׳-
˳ÏÇ ÏñÏÝíáÕ ³í»ñÇã »ñÏñ³ß³ñÅ»ñÁ: ø³Õ³ùÁ, ·ïÝí»Éáí ë»Ûë-
ÙÇÏ ³ÏïÇí ßñç³ÝáõÙ, Éñçáñ»Ý íݳëí»É ¿ñ 1668, 1669, 1806,
1828, 1847, 1848, 1849 ÃÃ. »ñÏñ³ß³ñÅ»ñÇó52: лñÃ³Ï³Ý ³Õ»-
ï³ÉÇ »ñϳ߳ñÅÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í 1859 Ã. Ù³ÛÇëÇ 30–31-ÇÝ, áñÇ
ѻ勉Ýùáí ³í»ñí»ó 3250 ßÇÝáõÃÛáõÝ, ÷ɳï³ÏÝ»ñÇ ï³Ï Ùݳó
400 Ù³ñ¹53: Þ³Ù³ËÇáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ³Õ»ï³ÉÇ »ñÏñ³ß³ñÅÇ

ºñ¨³Ý, 1978, ¿ç 23:


50
êÙµ³ï»³Ýó Ø., Üϳñ³·Çñ êáõñµ êï»÷³ÝÝáëÇ í³Ý³ó ê³ÕdzÝÇ »õ ÙÇõë
í³Ýûñ¿Çó »õ áõËï³ï»Õ»³ó »õë »õ ù³Õ³ù³óÝ »õ ·ÇõÕûñ¿Çó áñù Ç Þ³Ù³ËõáÛ
ûÙÇ, î÷ËÇë, 1896, ¿ç 281:
51
ÞÇñí³Ý½³¹» ²É., Ü³Ù³Ï ´³ùíÇó, ºÄ, Ñ. 9, ¿ç 449:
52
Þ³Ù³Ëáõ ³Õ¿ïÁ (ÅáÕáí³Íáõ), ´³·áõ, 1902, ¿ç 11:
53
î»°ë ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 12: Абих Г., Шемахинское землетрясение 1859 года
(Природа и люди на Кавказе и за Кавказом): по рассказам путешественников,
210
å³ï׳éáí, »ñµ 1859 Ã. í»ñç»ñÇÝ Ý³Ñ³Ý·³ÛÇÝ Ï»ÝïñáݳϳÝ
í³ñãáõÃÛáõÝÁ ï»Õ³÷áËíáõÙ ¿ ´³ùáõ54, ߳ٳ˳ѳۻñÇó ß³ï»-
ñÁ ¨ë ÷áËáõÙ »Ý µÝ³Ï³í³ÛñÁ` ѳëï³ïí»Éáí ´³ùíáõÙ, ÇëÏ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÁ ¹³ñÓÛ³É ÙÝáõÙ ¿ ѳñ³½³ï ûç³ËÝ»ñáõÙ55:
ºñÏñ³ß³ñÅÇó Ñ»ïá »Ã» 1861 Ã. ïíÛ³ÉÝ»ñáí` ù³Õ³ùáõ٠ѳ۳-
å³ïÏ³Ý ïÝ»ñÇ ÃÇíÁ 876 ¿ñ56, ³å³` 1864 Ãí³ÏÇñ áõÝ»óáÕ ³ñ-
ËÇí³ÛÇÝ ÙÇ í³í»ñ³·ñáõÙ, áñï»Õ ³Ù÷á÷í³Í »Ý Þ³Ù³ËÇÇ êµ.
²ëïí³Í³ÍÇÝ ÑÇÝ ¨ Ýáñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ù³Ñ³Ý³Ý»ñÇ áõ Ýñ³Ýó
ÍË»ñÇ ÃÇíÁ, §ï³Ýó Ýáñáù »Ï»Õ»óõáÛÝ Ñ³Ûáó Þ³Ù³ËõáÛ¦ ÍË»ñÇ
ÃÇíÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ñ 357, ÇëÏ §ÑÝáÛ »Ï»Õ»óõáÛ Þ³Ù³ËõáÛ¦ ÍË»ñÇ ÃÇ-
íÁ` 347: Àëï ³Û¹Ù` ù³Õ³ùÝ áõÝ»ñ 702 ÍáõË Ñ³Û µÝ³ÏÇã57:
ºñÏñ³ß³ñÅÇ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá ߳ٳ˳-
ѳۻñÁ Ù»ï³ùë³·áñÍáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ ³ëïÇ׳ݳµ³ñ í»-
ñ³Ï³Ý·Ý»óÇÝ Çñ»Ýó ¹Çñù»ñÁ: Ø»ï³ùëÇó å³ïñ³ëï³Í ³ñ-
ï³¹ñ³ÝùÁ ß³Ù³Ë³Ñ³Û ³é¨ïñ³³ñ¹Ûáõݳµ»ñáÕÝ»ñÁ ÑÇÙݳϳ-
ÝáõÙ ³ñï³Ñ³Ý»É »Ý ´³ùáõ, ÂÇýÉÇë ¨ ØáëÏí³58: Üϳï»Ýù, áñ
Þ³Ù³ËÇÇ Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ Ù»ï³ùëÇ ³é¨ïñÇó µ³óÇ
½µ³ÕíáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨ ïáñáݳí³×³éáõÃÛ³Ùµ: Üñ³Ýù ϳñÙÇñ Ý»ñÏÇ
ѳٳñ ïáñáÝ (µáõÛëÇ ³ñÙïÇù) ¿ÇÝ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ ØáëÏí³ÛÇ,
سñë»ÉÇ, سÝã»ëïñÇ Ù³Ýáõý³Ïïáõñ³ÛÇÝ ³ñ¹Ûáõݳµ»ñáÕÝ»ñÇ-
Ý59:
޳ٳ˳ѳۻñÝ ³é³çݳϳñ· ¹Çñù»ñ ¿ÇÝ ·ñ³íáõ٠ݳ¨
ù³Õ³ùÇ ³é¨ïñ³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: êï. ¼»ÉÇÝëÏáõ
(ØÏñïãÛ³Ý) ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` 1870 Ã. Þ³Ù³ËÇáõ٠ϳÛÇÝ 45

поэтическим произведениям А. Пушкина, М. Лермонтова, Я. Полонскаго и ученым


исследованиям, сост. П. Надеждин, СПб., 1869, с. 287), Землетрясения в Шемахе и
Эрзруме в мае 1859 г. (Записки кавказскаго отдела императорскаго русскаго
географическаго общества, кн. VI, Тифлис, 1862, с. 1–19).
54
î»°ë Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею, под ред. Ад.
Берже, т. XII, Тифлис, 1904, с. 398.
55
Þ³Ù³Ëáõ ³Õ¿ïÁ, ¿ç 12:
56
êÙµ³ï»³Ýó Ø., Ýßí. ³ßË., ¿ç 138:
57
Ø»ëñáå سßïáóÇ ³Ýí³Ý سï»Ý³¹³ñ³Ý, γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ¹Çí³Ý, ÃÕÃ.
198, í³í. 56:
58
§Ø߳Ϧ, ÂÇýÉÇë, 1884, 27 ÑáõÝí³ñÇ, N 17:
59
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
211
Ñ³Û ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñ, áñáÝù, Áëï ³é¨ïñÇ µÝáõÛÃÇ, Áݹ·ñÏí³Í
¿ÇÝ Ñ»ï¨Û³É µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ: ºÕ»É ¿ 1 ³É³ý (Ùñ·»ñ ¨ ·ÛáõÕ³-
ïÝï»ë³Ï³Ý ÙûñùÝ»ñ í³×³éáÕ), 2 µ³½³½ (ëñ³Ýó Ó»éùÇÝ ¿ñ
Ï»Ýïñáݳó³Í éáõë³Ï³Ý ¨ »íñáå³Ï³Ý ý³µñÇϳݻñÇó µ»ñí³Í
Ïïáñ»Õ»ÝÇ ³é¨ïáõñÁ), 3 µ³ËÏ³É (Ýå³ñ³í³×³é, ãáñ Ùñ·»ñÇ,
ÛáõÕÇ ¨ Ù»ÕñÇ ³é¨ïñ³Ï³Ý), 14 ˳ÝáõÃå³Ý (Ýñ³Ýó Ù»Í Ù³ëÁ
½µ³ÕíáõÙ ¿ñ ËÙÇãùÇ ¨ Ù³Ýñ³Í³Ë ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ³é¨ïñáí), 10
³ñ¹áõ½³ñ¹Ç ³åñ³Ýù í³×³éáÕÝ»ñ, 1 ·ñ»Ý³Ï³Ý åÇïáõÛù í³-
׳éáÕ, 1 ¹»Õ³í³×³é, 5 Ù³Ýñ³í³×³é, 1 ï³Ëï³Ï ¨ ·»ñ³Ý
í³×³éáÕ, 1 »ñÏ³Ã»Õ»Ý í³×³éáÕ, 2 Í˳Ëáï³í³×³é, 1 ï»Õ³-
Ï³Ý Ù»ï³ùë» ³åñ³Ýù í³×³éáÕ ¨ ³é¨ïñ³Ï³Ý ·áñͳñù ϳ-
ï³ñáÕ 3 ·ñ³ë»Ý۳ϳÛÇÝ ³ß˳ïáÕ60:
¸»é ÑÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó Þ³Ù³ËÇÝ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ñ ²ÛëñÏáí-
ϳëÇ ³ñÑ»ëï³·áñÍáõÃÛ³Ý ½³ñ·³ó³Í Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: êï.
¼»ÉÇÝëÏÇÝ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿, áñ ³ñÑ»ëï³íáñ ߳ٳ˳ѳۻñÁ Áݹ-
·ñÏí³Í ¿ÇÝ ù³Õ³ùáõÙ ·áñÍáÕ ³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõ-
ÃÛ³Ý ·ñ»Ã» µáÉáñ µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ ¨ áõÝ»ÇÝ Çñ»Ýó Ó»éݳñÏáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ: ø³Õ³ùáõ٠ѳۻñÝ ½µ³ÕíáõÙ ¿ÇÝ 27 ï³ñµ»ñ ³ñÑ»ëï-
Ý»ñáí, ϳÛÇÝ Ñ³Û³å³ïÏ³Ý 97 Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝ, 121 í³ñå»ï ¨
109 »Ýóí³ñå»ï áõ ³ß³Ï»ñï61: гۻñÇ ßñç³ÝáõÙ ï³ñ³Íí³Í
¨ ½³ñ·³ó³Í ³ñÑ»ëïÝ»ñÇó ¿ÇÝ çáõÉѳÏáõÃÛáõÝÁ, áëÏ»ñã³³ñͳ-
ó·áñÍáõÃÛáõÝÁ, ï³Ï³é³·áñÍáõÃÛáõÝÁ, ½Çݳ·áñÍáõÃÛáõÝÁ, ¹»ñ-
Ó³ÏáõÃÛáõÝÁ, ÷³Ï³Ý³·áñÍáõÃÛáõÝÁ, Ý»ñϳñ³ñáõÃÛáõÝÁ, ¹³ñµ-
ÝáõÃÛáõÝÁ, ӻ鳷áñÍáõÃÛáõÝÁ, Ññáõ߳ϳ·áñÍáõÃÛáõÝÁ, ÃÇûճ-
·áñÍáõÃÛáõÝÁ, ³ï³ÕÓ³·áñÍáõÃÛáõÝÁ, ½Çݳ·áñÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉÝ,
áñáÝù µ³í³Ï³Ý »Ï³Ùï³µ»ñ ³ñÑ»ëïÝ»ñ ¿ÇÝ62: î»Õ³Ï³Ý ·áñ-
ͳñ³Ý³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ѳۻñÁ ٻͳå»ë Áݹ·ñÏí³Í
¿ÇÝ ÏáßϳϳñáõÃÛ³Ý, »íñáå³Ï³Ý ϳñÇ Ñ³·áõëïÇ, ³ñͳó-
·áñÍáõÃÛ³Ý, ٳ߳ϳñáõÃÛ³Ý, ųٳ·áñÍáõÃÛ³Ý ¨ ½Çݳ·áñÍáõ-

60 Зелинский С., Ýßí. ³ßË., с. 32–33.


61
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, с. 34:
62
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ с. 32–33, ï»°ë ݳ¨ Ð. Ô. [¶³ñ»·ÇÝ ùÑÝ. ÔáõϳëÛ³Ý], ܳٳÏ
Þ³Ù³Ëáõó (´), §Ø߳Ϧ, ÂÇýÉÇë, 1872, û·áëïáëÇ 30, N 30:
212
ÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ63: àõëïÇ å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿ éáõë Ñ»ÕÇݳÏ
ä. â»ñ»å³ÝáíÇ íϳ۳ÏáãáõÙÁ, áñ Þ³Ù³ËÇÇ ·ñ»Ã» ³ÙµáÕç ϳ-
åÇï³ÉÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ѳۻñÇ Ó»éùÇÝ64:
гïϳÝß³Ï³Ý ¿ ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, áñ Þ³Ù³ËÇ ù³Õ³ùÇ
³é¨ïñ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ Ù»Í ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»-
ó»É Ñ³Û ³½Ýí³Ï³Ý³Ï³Ý ïáÑÙ»ñÁ: Þ³Ù³ËÇáõ٠ɳÛÝ ×³ÝãáõÙ
áõÝ»ÇÝ ø³É³ÝóñÛ³Ý, ¸áÉáõ˳ÝÛ³Ýó, ²íß³ñÛ³Ýó, Þ³Ñݳ½³-
ñÛ³Ýó ¨ È³É³Û³Ýó ³½Ýí³Ï³Ý³Ï³Ý ïáÑÙ»ñÁ: ä³ïí»ÉÇ ù³Õ³-
ù³óÇÝ»ñ ¿ÇÝ ÜÇÏáÕ³Ûáë ²Ëí»ñ¹Û³ÝÁ, Øáíë»ë Ü»ñë»ëÛ³ÝóÁ,
Ø»ÅÉáõÙ Þ³Ñݳ½³ñÛ³ÝóÁ, ¶¨áñ· î»ñ-ê³Ñ³ÏÛ³ÝóÁ, ê³ñ·Çë
î»ñ-ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝóÁ65 ¨ áõñÇßÝ»ñ: Þ³Ù³ËÇ ù³Õ³ùÇ ³é¨ïñÇ,
³ñ¹Ûáõݳµ»ñáõÃÛ³Ý ¨ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ Ñ³Û Ù»ÉÇù³Ï³Ý
ïáÑÙ»ñÇó ³é³ÝÓݳѳïáõÏ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É ѳï-
ϳå»ë È³É³Û³Ý ·»ñ¹³ëï³ÝÁ: ²Û¹ ·»ñ¹³ëï³ÝÇ ß³é³íÇÕÝ»-
ñÇó Þ³Ù³ËÇáõÙ ¨ ´³ùíáõ٠ͳí³É³Í µ³½Ù³ñ¹ÛáõÝù ·áñÍáõÝ»-
ÃÛ³Ùµ ѳïϳå»ë Ù»Í ×³Ý³ãáõÙ ¿ÇÝ Ó»éù µ»ñ»É سñÏáë µ»Ï ȳ-
ɳ۳ÝÇ áñ¹Ç äáÕáë µ»ÏÁ66 ¨ Ýñ³ 8 áñ¹ÇÝ»ñÁ` ²Ã³Ý³ëÁ, Ðáí-
ѳÝÝ»ëÁ, ²µñ³Ñ³ÙÁ, ØÏñïÇãÁ, سñ·³ñÁ, ¶¨áñ·Á, гÏáµÁ ¨
γñ³å»ïÁ67: äáÕáë µ»Ï ȳɳ۳ÝÁ Þ³Ù³ËÇáõÙ ¨ ѳñ³ÏÇó
´³ëË³É ·ÛáõÕáõÙ áõÝ»ó»É ¿ Ù»ï³ùë³Ã»ÉÇ ý³µñÇϳ, áñÇ ³ñ-
ï³¹ñ³ÝùÁ ÑÇÙݳϳÝáõÙ ³ñï³Ñ³Ýí»É ¿ èáõë³ëï³Ý, Æñ³Ý ¨
Ðݹϳëï³Ý: äáÕáë ȳɳ۳ÝóÁ ½µ³Õí»É ¿ ݳ¨ ïáñáÝÇ µáõÛë³ñ-
Ù³ïÇ èáõë³ëï³Ý ³ñï³Ñ³Ýٳٵ, ÇëÏ ³ÛÝï»ÕÇó Ý»ñÙáõÍ»É ¿
ɻճÏ, áñ¹³Ý ϳñÙÇñ ¨ ˳éÝ ³åñ³ÝùÝ»ñ68:

63 Зелинский С., Ýßí. ³ßË., с. 32–33:


64
Черепановь П., Статистическое описание Шемахинской губернии. Шемаха
(Кавказский календарь на 1852 г., Тифлис, 1851, с. 428).
65
§Ø»Õáõ г۳ëï³ÝǦ, ÂÇýÉÇë, 1858, ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 27, N 52, ¿ç 416:
66
äáÕáë µ»ÏÁ ٳѳó»É ¿ 107 ï³ñ»Ï³Ý ѳë³ÏáõÙ` 1847 Ã.:
67
Ê. ³. ù. Ø. [Êáñ»Ý ³í, ùÑÝ. ØÇñ½³µ»ÏÛ³Ý], λÝë³·ñ³Ï³Ý ³ÏݳñÏ ß³Ù³-
Ë»óÇ È³É³Û»³Ýó ³½ÝÇõ ïáÑÙÇ (в², ý. 57, ó. 1, ·. 309, Ã. 1–12, ï»°ë ݳ¨ êÙµ³-
ﻳÝó Ø., Ýßí. ³ßË., ¿ç 335):
68
êÙµ³ï»³Ýó Ø., Ýßí. ³ßË., ¿ç 330–331:
213
Üß»Ýù, áñ ߳ٳ˳ѳۻñÇ ÏÛ³ÝùÇ ³é³çÁÝóóÇ íñ³ µ³ó³-
ë³µ³ñ ³½¹»ó 1872 Ã. ÑáõÝí³ñÇ 16-Ç ³Õ»ï³ÉÇ »ñÏñ³ß³ñÅÁ69:
ºñÏñ³ß³ñÅÁ ÑÇÙÝáíÇÝ íݳë»ó ù³Õ³ùÇ µ³ñÓñ³¹Çñ Ù³ëáõÙ
·ïÝíáÕ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ã³Õ³Ù³ëÁ: ÐÇÙݳѳï³Ï ³í»ñí»ó ѳÛáó
Ýáñ³ß»Ý êµ. ²ëïí³Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ: ºñÏñ³ß³ñÅÇ Ñ»ï¨³Ýùáí
ëÏë»ó Ýí³½»É ù³Õ³ùÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ: îÝï»ë³Ï³Ý ³ÝÏÙ³Ý
áõ ³í»ñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ѳ½³ñ³íáñ ³Ý·áñÍ Ùݳó³Í ³ñ-
Ñ»ëï³íáñÝ»ñ ¨ ïáõñù»ñÇó Ë»Õ׳ó³Í ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ ÃáÕÝáõÙ
»Ý ѳÛñ»ÝÇ »½»ñùÁ ¨ ·³ÕÃáõÙ ´³ùáõ, áõñ ßáõïáí ·áÛ³ÝáõÙ ¿ ß³-
ٳ˳ѳۻñÇ ÙÇ ³ÙµáÕç óճٳë70: ²ñï³·³ÕÃÇ Ñ»ï¨³Ýùáí
Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÝ ³ëïÇ׳ݳµ³ñ ëÏëáõÙ ¿ Ýí³½»É: ²Ûë
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Þ³Ù³ËÇáõÙ ³ñ³·áñ»Ý ÁÝÏÝáõÙ ¿ ³ñÑ»ëïÝ»ñÇ áõ
³é¨ïñÇ Ñ³ñ·Á, µ³½Ù³ÃÇí í³×³é³Ï³ÝÝ»ñ ëݳÝϳÝáõÙ »Ý,
³ñÑ»ëï³íáñÝ»ñÁ ÙÝáõÙ »Ý ³Ý·áñÍ, ÷³ÏíáõÙ »Ý ·áñͳñ³ÝÝ»-
ñÁ, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí Þ³Ù³ËÇÝ ³ëïÇ׳ݳµ³ñ ÏáñóÝáõÙ ¿ »ñµ»Ù-
ÝÇ ÷³éùÁ ¨ ÝÛáõÃ³Ï³Ý µ³ñ»Ï»óáõÃÛáõÝÁ: Þ³Ù³ËÇ ù³Õ³ùÇ
ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÝÏáõÙÁ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå ¿ Ý»ñϳ۳óñ»É §Üáñ-¸³ñ¦-
Á. §ä³ïÙ³Ï³Ý ÞÇñí³ÝÁ, áñ ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï Çõñ ³é³ï ³ñ¹Çõݳ-
µ»ñáõû³Ùµ ²Ý¹ñÏáíϳëÇ Ù¿ç ·ñ»Ã¿ ³é³çÇÝ ï»ÕÝ ¿ñ µéÝáõÙ,
³Ûëûñ ß³ï ÏáÛñ µ³ËïÇ ½ûñáõû³Ùµ, »ñÏñ³ß³ñÅÇ ßÝáñÑÇõ, ÙÇ
ïËáõñ ¨ ÛáÛÅ ó³õ³ÉÇ ï»ë³ñ³Ý ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ: ²ÛÉ ¨ë ãÏ³Ý ³ÛÝ
Ñá۳ϳå ßÇÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñáÝó ݳۻÉÇë Ù³ñ¹ ½Ù³ÛÉõáõÙ ¿ñ:
âÏ³Ý ÝáÛÝå¿ë ³ÛÝ Ù»ï³ùëÇ ·áñͳñ³ÝÝ»ñÁ, áñáÝó Çõñ³ù³ÝãÇõ-
ñÇ Ù»ç ·ïÝáõáÕÝ»ñÇ ÃÇõÁ ѳëÝáõÙ ¿ñ ³éÝáõ³½Ý 300–400 Ǧ71:
²ÛÝáõѳݹ»ñÓ, ´³ùíÇ Ñ»ï ³Ýѳí³ë³ñ Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý-
Ý»ñáõÙ Þ³Ù³ËÇÝ ÷áñÓáõÙ ¿ñ å³Ñå³Ý»É Çñ ÑݳٻÝÇ ßáõùÝ áõ
÷³ÛÉÁ` »ñÏñ³Ù³ëÇ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ݳËÏÇÝÇ å»ë ÙݳÉáí áñ-
å»ë Ñá·¨áñ-»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ¨ Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ: 1897 Ã. ÑáõÝ-
í³ñÇ 28-Ç (ÑÇÝ ïáÙ³ñáí) ѳٳéáõë³ëï³ÝÛ³Ý ³é³çÇÝ Ù³ñ¹³-

69
Зелинский С., նշվ. աշխ., с. 9.
70
êï»÷³ÝÛ³Ý ¶., ´³ùáõ ù³Õ³ùÇ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ (å³ïÙ³ÅáÕáíñ-
¹³·ñ³Ï³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝ), ºñ¨³Ý, 2011, ¿ç 80:
71
§Üáñ-¸³ñ¦, ÂÇýÉÇë, 1891, ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 2, N 159:
214
ѳٳñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñáí ù³Õ³ùÝ áõÝ»ñ 2515 (1274 ³ñ., 1241 Ç·.)
Ñ³Û µÝ³ÏÇã72:
XIX ¹³ñÇ í»ñç»ñÇ ß³Ù³Ë³Ñ³Û»ñÇ ù³Õ³ù³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÇ í»-
ñ³µ»ñÛ³É §´³½Ù³ÙÇÉÇáÝ Å³é³Ý·áõÃÇõݦ Ëáñ³·ÇñÁ ÏñáÕ ×³-
ݳå³ñÑáñ¹³Ï³Ý ÝáûñáõÙ áõß³·ñ³í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ѳ-
Õáñ¹áõÙ ¶³µñÇ»É ø³çµ»ñáõÝÇÝ, Áëï áñÇ` Þ³Ù³ËÇ ù³Õ³ùÁ XIX
¹³ñÇ í»ñç»ñÇÝ ÑÇÙݳϳÝáõÙ µ³Å³Ýí³Í ¿ »Õ»É »ñÏáõ Ù»Í Ã³-
Õ³Ù³ë»ñÇ: гۻñÇó µ³óÇ, ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý óճٳëáõÙ ³åñ»É
»Ý ݳ¨ éáõë å³ßïáÝ۳ݻñ: гۻñÇ µÝ³Ï»ÉÇ ïÝ»ñÁ »Õ»É »Ý Ùdz-
ѳñÏ, »ñÏѳñÏ áõ »é³Ñ³ñÏ, ëÛáõݳ߳ñ å³ïß·³ÙµÝ»ñáí áõ ݳ-
˳ëñ³ÑÝ»ñáí: ø³Õ³ùáõ٠ѳ۳å³ïÏ³Ý ïÝ»ñÁ ׳ñï³ñ³å»-
ï³Ï³Ý ÑáñÇÝí³Íùáí ¨ ßù»ÕáõÃÛ³Ùµ ½·³ÉÇáñ»Ý ï³ñµ»ñí»É »Ý
ÏáíϳëÛ³Ý Ã³Ã³ñÝ»ñÇ ïÝ»ñÇó73: ²Ý¹ñ³¹³éݳÉáí Þ³Ù³ËÇ
ù³Õ³ùÇ Ñ³ÙÁݹѳÝáõñ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõ٠ѳۻñÇ áõÝ»ó³Í
Ù»Í ¹»ñÇÝ` §Þ³Ù³Ë»óǦ ͳÍϳÝáõÝáí ѳݹ»ë »ÏáÕ µ³ùí³µ-
Ý³Ï Ù³Ýϳí³ñŠгñáõÃÛáõÝ ´³Õñ³ÙÛ³ÝÁ ·ñáõÙ ¿. §ºõ ߳ٳ˻-
óÇÝ»ñÇó áã áù ãÇ Ï³ñáÕ áõñ³Ý³É ѳۻñÇ Ù»Í³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ÿ° ù³Õ³ùÇÝ çáõñ Ù³ï³Ï³ñ³ñ»Éáõ ËݹñáõÙ, ÿ° ¹åñáó³Ï³Ý ¨
ÿ° ³ÛÉ Ñ³Ýñû·áõï ³ëå³ñ¿½Ý»ñáõÙ, áñáÝóÇó ѳõ³ë³ñ³å¿ë
û·ïõáõÙ ¿ÇÝ µáÉáñÁ, ³é³Ýó ³½·Ç Ëïñáõû³Ý: ØÇÝã¹»é Ãáõñù»-
ñÇ Ù¿ç ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÇõÝÁ ϳë»óÝáÕ »ñ¨áÛÃÝ»ñÇó ¹áõñë` ëå³-
ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇó, ³õ³½³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇó µ³óÇ, ³ÛÉ µ³Ý Ù»Ýù ã»Ýù ϳ-
ñáÕ óáÛó ï³É, áõ°ñ Ùݳó ѳÝñû·áõï ·áñÍ Ï³Ù µ³ñ»·áñÍáõÃÇ-
õÝ...¦74: гۻñÇ áõ ÏáíϳëÛ³Ý Ã³Ã³ñÝ»ñÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³Ý-
ùÇ ëáódzÉ-µ³ñáÛ³Ï³Ý Ýϳñ³·ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý µÝáõó·ÇñÁ
Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ ѳٳñ ³í»Éáñ¹ ã»Ýù ѳٳñáõÙ Ù»ç µ»ñ»É ݳ¨
§Ø߳Ϧ-áõÙ Þ³Ù³ËÇÇ Ã³Ã³ñÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ñí³Í Ñ»ï¨Û³É

72 î»°ë Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897, LXI-


Бакинская губерния. под ред. Н. А. Тройницкаго, СПб., 1905, т. 61, с. 1, ï»°ë ݳ¨
таблица XIII, с. 53.
73
î»°ë ø³çµ»ñáõÝÇ ¶., ´³½Ù³ÙÇÉÇáÝ Å³é³Ý·áõÃÇõÝ, в², ý. 57, ó. 1, ·. 439, Ã.
5-6:
74
޳ٳ˻óÇ, Âñù³ëÇñáõÃDZõÝ, ÿ Ãñù³ÙáÉáõÃÇõÝ. Áݹ¹ÇÙ³Ëûë³Ï³Ý ºÕÇß¿ ².
ø. ¶»Õ³Ù»³ÝÇ §î³×ÇÏÝ»ñÁ ÎáíϳëáõÙ »õ ´³·áõÇ ³ÝÏáõÙÁ¦ ·ñùÇ ³éÃÇõ,
ÂÇýÉÇë, 1920, ¿ç 20–21:
215
¹Çï³ñÏáõÙÁ. §î»ÕõáÛë Ãáõñù ³½·³µÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ, »Ã¿ ³ë»Ù ³ß-
˳ñÑ³Ï³É âÇÝÏǽ˳ÝÇ ¨ ȳÝÏ-³ÙÇñÇ ûñ»ñÇó ÙÇÝ㨠³Ûëûñ Çñ
í³Ûñ»ÝÇ ¨ ³ñÇõݳñµáõ µÝ³õáñáõÃÇõÝÇó ÙÇ Ïáñ»ÏÇ ã³÷ ÃáÕ³Í ã¿,
µáÉáñáíÇÝ ã»Ù ë˳ÉõÇ… ´³Ûó Ù»ñ ï»ÕõáÛë Ù³ÑÙ»ï³Ï³Ý ï³ñ-
ñÁ, ãÁ ݳۻÉáí Çñ, ѳٳñ»³ ÿ, ÙÇ ³ÙµáÕç ¹³ñ éáõë³ó áÕáñÙ³Í
γÛëñáõû³Ý ûñ¿ÝùÝ»ñáí ϳé³í³ñõ»ÉáõÝ, ¹³ñÓ»³É Çñ ³ñÇõݳ-
ë¿ñ ¨ ëå³ÝÇ㠵ݳõáñáõÃÇõÝÇó ÙÇ Ù³Ý³ÝËáÛ Ñ³ïÇ ã³÷ ã¿ Ïáñó-
ñ³Í: ³ÕÁ óÕÇ íñ³ ÏѳñÓ³Ïõ»Ý: ²Û¹ ¹¿åùáõÙ áëïÇϳÝáõÃÇõ-
ÝÁ ¨ ù³Õ³ùÇë ϳé³í³ñáõÃÇõÝÁ ³ÝϳñáÕ ÏÉÇÝÇ Ýñ³Ýó ˳ճ-
Õ»óÝ»Éáõ: Ú³ÛïÝÇ ¿ 1866 Ã. Ïáïáñ³ÍÁ, »ñµ ÙÇ í³ñáõÝ·Ç ³éÇÃáí
76 Ãáõñù Ù³ñ¹ ëå³Ýõ»óÇݦ75:
²ÛëåÇëáí` ÇÝãå»ë íϳÛáõÙ »Ý Ù³ï»Ý³·ñ³Ï³Ý, ³ñËÇí³ÛÇÝ
¨ íÇ׳ϳ·ñ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ, å³ïÙáõÃÛ³Ý µáÉáñ ųٳݳÏ-
Ý»ñáõÙ ¿É Þ³Ù³ËÇ ù³Õ³ùÁ ѳٳñí»É ¿ ²ñ¨»ÉÛ³Ý ²ÛëñÏáíϳëÇ
ѳ۳߳ï Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: î»ÕÇ Ñ³ÛáõÃÛáõÝÝ Çñ ëï»Õͳ·á-
ñÍ ³ß˳ï³Ýùáí Ý߳ݳϳÉÇó Ñ»ïù ¿ ÃáÕ»É ù³Õ³ùÇ ëáódzÉ-
ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ: 1916 Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Ç ¹ñáõ-
ÃÛ³Ùµ ù³Õ³ùÇ Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÝ ³ñ¹»Ý 4534 (2314 ³ñ.,
2220 Ç·.) ¿ñ76:
Þ³Ù³ËÇÇ Ñ³Û ³é¨ïñ³³ñ¹Ûáõݳµ»ñáÕÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõ-
ÝÁ ˳óñí»ó 1918 Ã. Ãáõñù³Ï³Ý ½áñù»ñÇ` ´³ùíÇ ¹»Ù ³ñß³-
í³ÝùÇ Ñ»ï¨³Ýùáí: ²Û¹ ³ñß³í³ÝùÇ Å³Ù³Ý³Ï ÑáõÉÇëÇ 20-ÇÝ
·ñ³íí»ó Þ³Ù³ËÇÝ, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí Ïáïáñ³ÍÇ áõ ï»Õ³Ñ³Ýáõ-
ÃÛ³Ý »ÝóñÏí»ó ù³Õ³ùÇ Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ¸³ï³ñÏí³Í ѳ۳å³ï-
Ï³Ý ïÝ»ñÝ áõ áÕç áõÝ»óí³ÍùÁ µéݳ·ñ³í»óÇÝ Ñ³ñ¨³Ý ·ÛáõÕ»ñÇ
ÏáíϳëÛ³Ý Ã³Ã³ñÝ»ñÁ: ²¹ñµ»ç³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ýå³ï³-
ϳ¹ñí»É ¿ñ ù³Õ³ùÇó ¹áõñë ÙÕ»É Ïáïáñ³ÍÝ»ñÇó Ù³½³åáõñÍ
ë³Ï³í³ÃÇí ѳۻñÇÝ ¨ µéÝáõÃÛ³Ùµ ïÇñ³Ý³É Ýñ³Ýó ïÝ»ñÇÝ áõ
áõÝ»óí³ÍùÇÝ: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí ϳé³í³ñáõÃÛáõÝÁ áñáᯐ ¿ñ ù³-
Õ³ùÇ Ý»ñùÇÝ Ã³ÕáõÙ µÝ³ÏíáÕ ÏáíϳëÛ³Ý Ã³Ã³ñÝ»ñÇÝ í»ñ³µ-
ݳϻóÝ»É í»ñÇÝ Ã³ÕáõÙ` ³í»ÉÇ µ³ñ»Ï³ñ· íÇ׳ÏáõÙ ·ïÝíáÕ

75
гÛ-Éáõë³õáñã³Ï³Ý, Ü³Ù³Ï ´³·áõÇó, §Ø߳Ϧ, ÂÇýÉÇë, 1880, û·áëïáëÇ 15, N
142:
76 Кавказский календарь на 1917 г., Тифлис, 1916, с. 179.

216
ѳÛÏ³Ï³Ý Ã³Õ³Ù³ëáõÙ: ¶. ø³çµ»ñáõÝÇÝ 1920 Ã. Ù³ñïÇ 26-ÇÝ
ó³íáí ÝßáõÙ ¿ñ, áñ »Ã» ѳۻñÇ ïÝ»ñÝ ÁÝÏÝ»Ý §...³ÝÁݹáõݳÏ,
»ñµ¿ù ³Û·áõ »ñ»ë ãï»ë³Í, »ñÏÛ³ñϳÝÇ ïÝ»ñáõÙ ã³åñ³Í, ·áÙ¿ß-
Ý»ñÇ áõ áã˳ñÝ»ñÇ Ñ»ï Ï»³Ýù í³ñ³Í Ù³ñ¹Ï³Ýó Ó»éù»ñ, ³Û¹-
åÇëÇÝ»ñÁ ÇѳñÏ¿, »Õ³ÍÝ ¿É ù³ñáõù³Ý¹ ϳݻݦ77: лÕÇݳÏÁ
»ñÇóë Çñ³í³óÇ ¿ñ: ÀݹëÙÇÝ` Ý»ñϳÛÇë §²¹ñµ»ç³Ý¦ ³Ýí³Ùµ
³ñÑ»ëï³ÍÇÝ å»ïáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍÙ³Ý ÑÇÙùáõÙ ½·³ÉÇ Ù³ë ¿ ϳ½-
Ùáõ٠ݳ¨ ߳ٳ˳ѳۻñÇ` ¹³ñ»ñ Ç í»ñ ùñïݳç³Ý ³ß˳ï³Ý-
ùáí ëï»ÕÍí³Í ³Ýµ³í ѳñëïáõÃÛáõÝÁ:
Þ³Ù³ËÇáõÙ Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÝ Çñ³í³½ñÏ»Éáõ, ѳɳͻÉáõ ¨
¿ÃÝÇÏ ½ïÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõݳÏí»ó ÙÇÝ㨠1988 Ã.,
áñÇÝ Ñ³çáñ¹»ó 1989 Ãí³Ï³ÝÇÝ ÑáõÉÇëÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Íª ѳۻñÇ
í»ñçÇÝ Ñ³ïí³ÍÇ µéݳ·³ÕÃÁ (µéݳ·³ÕÃÇ Ý³Ëûñ»ÇÝ Þ³Ù³-
ËÇÝ áõÝ»ñ Ùáï 110–120 (Ùáï 70 ïáõÝ) Ñ³Û µÝ³ÏÇã)` µéݳ½³í-
ûÉáí áõ áãÝã³óÝ»Éáí ųٳݳÏÇ ÁÝóóùáõÙ Ýñ³ ëï»ÕÍ³Í ÝÛáõ-
Ã³Ï³Ý áõ Ñá·¨áñ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ78: ¸ñ³Ýáí í»ñçݳϳݳå»ë ³í³-
ñïí»ó Þ³Ù³ËÇ ù³Õ³ùÇ ½³ñ·³óÙ³Ý áõ ³é³çÁÝóóÇ Ù»ç í×éá-
ñáß ¹»ñ ˳ճó³Í ѳÛáõÃÛ³Ý` Ù³ù³éáõÙÝ»ñáí ¨ Ñ»ñáë³å³-
ïáõÙÝ»ñáí ÉÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ:

77
ø³çµ»ñáõÝÇ ¶., Ýßí. ³ßË., Ã. 1, 69:
78
î»՛ë êï»÷³ÝÛ³Ý ¶., Ýßí. ³ßË., ¿ç 94:
217
Г. СТЕПАНЯН

РОЛЬ АРМЯН ШАМАХИ В


ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
ВОСТОЧНОГО ЗАКАВКАЗЬЯ

Согласно письменным источникам, архивным документам и


статистическим данным, город Шамахи являлся одним из армяно -
населенных центров Восточного Закавказья. Местные армяни своим
творческим трудом оставили значительный след в социально-
экономическом развитии города и всего региона.

G. STEPANYAN

THE ROLE OF THE ARMENIANS OF SHAMAKHI IN THE


EASTERN TRANSCAUCASIA’S TRADE-ECONOMIC
RELATIONS

According to the written sources, archive documents and statistic


data, the city of Shamakhi was one of the populated by Armenians centres
of Eastern Caucasia. Local Armenians by their creative work left
considerable trace in the social-economic development of the city and the
whole region.

218
²È´ºðî ØàôÞºÔÚ²Ü

вںðÀ غî²øêÆ Ö²Ü²ä²ðÐÆÜ

êÏë³Í 18-ñ¹ ¹³ñÇó ·»ñٳݳóÇ Ùß³Ïáõóµ³ÝÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ


Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇ Ûáõñ³óÙ³Ý ¨ ï³ñ³ÍÙ³Ý é³ÑíÇñ³Ý»ñÇÝ ³Ýí³-
ÝáõÙ »Ý kulturträger (Ùß³ÏáõÛÃÇ ÏñáÕÝ»ñ): ø³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»-
ñÇ ÷á˳¹³ñÓ Ý»ñó÷³ÝóáõÙÁ, áñÇ ·É˳íáñ ³ñ¹ÛáõÝùÝ ¿ ÝÛáõ-
Ã³Ï³Ý ¨ Ñá·¨áñ Ùß³ÏáõÛÃÇ ÷á˳ݳÏáõÙÁ ¨ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ
Ñá·¨áñ Ù»ñÓ»óáõÙÁ, ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ Ë³Õ³Õ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ
³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ÷á˳ݳÏٳٵ ½µ³ÕíáÕ í³×³-
é³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³Ù Ñ»ï³ùñùñ³ë»ñ áõÕ»·Ý³óÝ»ñÇ áõ ׳ݳå³ñ-
Ñáñ¹Ý»ñÇ ç³Ýù»ñáí, ÇëÏ å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï` 鳽ٳϳÝ
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·ñÇ ³éÝáÕ áõ Ýϳñ³·ñáÕ ½áñ³í³ñÝ»ñÇ
ßÝáñÑÇí: ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿ áñ ³ÝïÇÏ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó Ñáõݳ-Ñéá-
Ù»³Ï³Ý å³ïÙ³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ½·³ÉÇ ÃÇí »Ý Ï³½ÙáõÙ Ñ»Ýó ½á-
ñ³í³ñ-å³ïÙ³·ÇñÝ»ñÁ:
Ø.Ã.³. 401–400 Ãí»ñÇÝ å³ñëÏ³Ï³Ý ³ÝѳçáÕ ³ñß³í³ÝùÇó
Ñ»ïá Ñ»ÉÉ»Ý³Ï³Ý ´ÛáõñÇ Ñ»ï г۳ëï³Ýáí лÉɳ¹³ í»ñ³¹³ñ-
ÓáÕ å³ïÙ³·Çñ-½áñ³í³ñ øë»Ýá÷áÝÁ, ³ÛÉ Ñ»ÉÉ»Ý ½áñ³í³ñÝ»ñÇ
áõ ½ÇÝíáñÝ»ñÇ Ñ»ï ѳۻñÇ ·»ïݳ÷áñ ïÝ»ñáõÙ ÑÛáõñÁÝϳÉí»Éáí
¨ Ýñ³Ýó ϳñ³ëÝ»ñÇó` ÉáÕ³óáÕ ·³ñáõ ѳïÇÏÝ»ñáí ½³ñٳݳÉÇ
á·»ßÝãáÕ Ñ»ÕáõÏÁ, ÇÝãå»ë ¨ å³ÑáõÝÇ ·ÇÝÇÝ í³Û»É»Éáõ ųٳݳÏ
áõÝÏݹñ»É ¿ Ñ³Û íÇå»ñ·áõÝ»ñÇ å³ïÙ³Í ÑÇÝ ³í³Ý¹áõÃÛáõÝÁ
Ù.Ã.³. 6-ñ¹ ¹³ñÇ ëϽµÇÝ ÇßË³Í Ð³Ûáó ²ñÙ»ÝÇáë ó·³íáñÇ Ù³-
ëÇÝ ¨ ³Û¹ ÝÛáõÃÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ëï»ÕÍ»É Çñ §ÎÛáõñáë³å³ïáõÙ¦
(ÎÛáõñá廹dz) ٻͳñÅ»ù å³ïÙ³í»åÁ: ´³óÇ ³Û¹, Ýñ³ §²Ý³-
µ³ëÇë¦ Ý߳ݳíáñ »ñÏÇ µ³½Ù³É»½áõ óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ùµ, ß³ï Åá-
Õáíáõñ¹Ý»ñÇ Ù»ç ï³ñ³Íí»ó ѳÛÏ³Ï³Ý ·³ñ»çñÇ Ù³ëÇÝ Ñݳ-
·áõÛÝ íϳÛáõÃÛáõÝÁ: ²Ñ³í³ëÇÏ, ÝÛáõÃ³Ï³Ý ¨ Ñá·¨áñ Ùß³ÏáõÛÃÇ
ï³ñ³ÍÙ³Ý ¨ Ñ»é³íáñ µ³½Ù³½· ë»ñáõݹݻñÇÝ ÷á˳Ýó»Éáõ »ñ-
Ïáõ µ³ó³éÇÏ ûñÇݳÏ, û¨ Ù»Ýù` ѳۻñë, ÙÇÝ㨠ÑÇÙ³ ѳñÏ »Õ³Í
ã³÷áí ã»Ýù û·ïí»É »ñÏáõëáõÏ»ë ѳ½³ñ³ÙÛ³Ï ³é³ç ٻͳÝáõÝ

219
ÑáõÛÝ ½áñ³í³ñ-å³ïÙ³·ñÇ Ù»½ å³ñ·¨³Í ³Û¹ å³ïí³Ï³Ý ų-
é³Ý·áõÃÛáõÝÇó:
5-ñ¹ ¹³ñÇ ëϽµÇÝ ëï»ÕÍí³Í ѳۻñ»Ý ²·³Ã³Ý·»ÕáëÇ
ä³ïÙáõÃÛ³Ý ²é³ç³µ³ÝÁ Ññ³ß³ÉÇ ¹ñí³·Ý»ñ ¿ å³ïÏ»ñáõÙ Ñ»-
é³íáñ »ñÏñÝ»ñ Íáí³ÛÇÝ áõÕ¨áñáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñáÕ Ý³í³ëïÇÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ, áñáÝù ÙññϳÍáõ÷ ³ÉÇùÝ»ñÁ ѳÕóѳñ»Éáí ¨ Çñ»Ýó
ÏÛ³ÝùÁ íï³Ý·»Éáí` Ñ»éáõ ³ß˳ñÑÝ»ñÇó µ»ñáõÙ »Ý áã ÙdzÛÝ ¹»-
Õ³µáõÛë»ñ ¨ ³Ýáõß³µáõÛñ ѳٻÙáõÝùÝ»ñ, óÝϳñÅ»ù Ù³ñ·³-
ñÇï áõ ½³ñ¹»ñ ó·³íáñÝ»ñÇÝ ×á˳óÝ»Éáõ ѳٳñ, ³Ûɨ ½µ³Õ-
íáõÙ »Ý §ËáëùÇ í³×³é³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ¦, ³ÛëÇÝùÝ` ³Ûó»É³Í ÅáÕá-
íáõñ¹Ý»ñÇ Ùáï ѳí³ùáõÙ »Ý å³Ñå³ÝíáÕ Ñ³Ûñ»ÝÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý
í»ñ³µ»ñÛ³É ³ÝóÛ³ÉÇ Ñ»ï³ùñùÇñ ¹ñí³·Ý»ñ, áñáÝóáí ѳñë-
ï³óÝáõÙ »Ý ³½·³ÛÇÝ ¹åñáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë »½³ÏÇ ²é³ç³µ³ÝÁ Ñ»-
é³íáñ ÏÕ½ÇÝ»ñÇó áõ »ñÏñÝ»ñÇó ÝÛáõÃ³Ï³Ý ¨ Ñá·¨áñ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ
Ý»ñÏñÙ³Ý ³Ù»Ý³í³Õ ×áË Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝÝ ¿ Ýáñ³ëï»ÕÍ Ñ³Û
¹åñáõÃÛ³Ý ëϽµÝ³íáñÙ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÇó ¨ Çµñ¨ ³Û¹åÇëÇÝ »½³ÏÇ
Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõ٠ݳ¨ »íñáå³óÇ Ñ»ï³½áïáÕ-
Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ: §ÆëÏ ÇÙ ³Ýó»³É ë³Ñ»³É ßñç»³É Ç í»ñ³Û Ûáñӳݳ-
Ëáñ… ³É»³óÝ, ëñ³í³ñ³óÝ ÙáÉ»·Ý»ÉáóÝ, Ó·ï»³É Ç ÏÕ½Çë ù³-
Õ³ù³óÝ ¨ Û³ß˳ñÑë ѻ鳵ݳÏë, ·ï»³É Éó»³É ٻͳµ»éÝ
Ëëï³µ»éáõÝë, ÇÝã ÇÝã å³ïáõ³Ï³Ý ¨ ³ñ·áÛ, Ç ½³ñ¹ ¨ Ûû·áõï՝
»Ï»³É ѳëáõó³ù Ç Ï³Ûë ѳݷëï»³Ý Ó»ñáÛ û·ïáõû³Ý. ÷áõó-
ó»³É µ³óóáõù ½Ã³Ý·³ñ³Ï³Ý í³×³éë ˳ÝÃÇó í³×³é»ëóáõù
Éë»É»³ó ½·Çõïë ³ß˳ïáõû³Ý Ù»ñáÛ, ³éÝáõÉ ½áõÝÏݹñáõÃÇõÝ ¨
ï³É ½å³ïÙáõÃÇõݦ1:
ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñë ³ßËáõÛÅ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù»ç Ùï³Í §Ø»-
ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñѦ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ·ÉᵳɳóÙ³Ý Ý»ñϳ
ųٳݳϳßñç³ÝÇÝ µÝáñáß ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÇó ¿: §Ø»ï³ùëÇ ×³-
ݳå³ñѦ-Á Ñݳ·áõÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛ³Ý Ó·ïáÕ
½³Ý³½³Ý ³½·»ñÁ ϳå»É ¿ Ñ»é³íáñ ²ñ¨»ÉùÇ Ñݳ·áõÛÝ ù³Õ³-
ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý »ñÏñÇ՝ âÇݳëï³ÝÇ Ñ»ï, áñÇÝ 5-ñ¹ ¹³ñÇ ä³ïÙ³-
ѳÛñ Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇÝ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ §ÑÛáõëÇë-³ñ¨»ÉÛ³Ý ù³ç³-

1
²·³Ã³Ý·»Õ³Û å³ïÙáõÃÇõÝ, ÂÇýÉÇë, 1883, ¿ç 21–22:
220
ïáÑÙÇÏ ¨ ·É˳íáñ ³ß˳ñѦ, ÇëÏ Ö»Ý³ó ³½·Á՝ §µáÉáñ ÑÛáõëÇ-
ë³ÛÇÝ ³½·»ñÇó ³é³çÇÝÁ¦2 ¨ Çñ гÛáó ä³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç Ý»ñϳ-
Û³óÝáõÙ ¿ ³Û¹ ëÇñ³Ù³ñ·³ß³ï ¨ µ³½Ù³Ù»ï³ùë »ñÏñÇ ×áË
µÝáõÃÛáõÝÁ, ÅáÕáíñ¹Ç ·áõݳ·»Õ Ï»Ýó³Õáí ѳݹ»ñÓ. §êù³Ýã»ÉÇ
¿ ¨ ³ß˳ñÑÝ ³é³ïáõû³Ùµ ³Ù»Ý³ÛÝ åïÕáó, ¨ ·»Õ»óÇÏ µáõ-
ëáíù ½³ñ¹³ñ»³É, ùñùÙ³õ¿ï ¨ ëÇñ³Ù³ñ·³ß³ï ¨ µ³½Ù³Ù»-
ï³ùë, ³Ýµ³õáõÃÇõÝ Û³Ùáõñ³ó ¨ Ññ»ßÇó, ¨ áñ ¿ß³ÛÍ»ÙáõÝë¹
³Ýáõ³Ý»Ý. áõñ ѳë³ñ³Ï³ó Ï»ñ³Ïáõñ ³ë»Ý ½³é Ù»½ å³ïáõ³-
Ï³Ý ¨ ë³Ï³õáõó ׳߳ϻÉÇë՝ ½÷³ë»³Ý ¨ ½åáñ, ¨ ³ÛÉù ³ÛëåÇ-
ëÇù: ²ÛÉ ½³Ï³Ýó ¨ ½Ù³ñ·³ñï³ó áã ³ë»Ý ·Çï»É ½Ñ³Ù³ñ ٻͳ-
ٻͳóÝ. ÇëÏ å³ïáõ³Ï³Ýùë ³é Ù»½ ½·»ëïáõó ¨ ë³Ï³õáõó ³·³-
Ý»ÉÇù՝ ѳë³ñ³Ï³ó Ýáó³ ¿ ½·»ëï: ºõ ³Ûë Û³Õ³·ë ³ß˳ñÑÇÝ
ֻݳó¦3: âÇݳëï³ÝÇ ³Ûë Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝÁ Ñݳ·áõÛÝÝ ¿ ѳÛ
Ù³ï»Ý³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ¨ ûñ¨ë ݳ¨ ²é³ç³íáñ ²ëdzÛÇ ¨ ºíñá-
å³ÛÇ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý »ñÏ»ñáõÙ: Êáñ»Ý³óáõ µ»ñ³Í ³Ûë Ýϳ-
ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ µ³ó³é³å»ë ·ñ³Ï³Ý ͳ·áõÙ áõݻݳÉ,
³ÛÉ ³ñ¹ÛáõÝù ¿ ݳ¨ Ñ³Û áõÕ»·Ý³óÝ»ñÇ ¨ ¹»åÇ Ðݹϳó »ñÏÇñ ݳ-
í³ñÏáÕ ³Ï³Ý³ï»ë Ñ³Û Ý³í³ëïÇÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý, áñÇ
Ù³ëÇÝ ³ÏݳñÏáõÙ ¿ ²·³Ã³Ý·»ÕáëÇ ä³ïÙáõÃÛ³Ý ³é³ç³µ³ÝÁ:
¶»ñÙ³Ý³Ï³Ý ¹³ë³Ï³Ý ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳ¹Çñ, Ëá-
ßáñ³·áõÛÝ ÷ÇÉÇëá÷³ ¨ ³ÝïñáåáÉá· ÆÙ³ÝáõÇÉ Î³ÝïÁ (1724-
1804 ÃÃ.), áñ Ùß³Ï»É ¿ ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ³ÝïñáåáÉá·Ç³ÛÇ ÑÇ-
ÙáõÝùÝ»ñÁ, 1796/97 ÃÃ., Ç ÙÇ µ»ñ»Éáí Çñ 20-³ÙÛ³ ³Ï³¹»ÙdzϳÝ
¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ѳ۳óùÝ»ñÁ ·áñÍݳ-
Ï³Ý Ù³ñ¹³µ³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É, ¨ ¹ñ³Ýù ß³ñ³¹ñ»É ³é³Ý-
ÓÇÝ ·ñùáí: ²ÛÝ Ññ³ï³ñ³Ïí»ó 1798 Ãí³Ï³ÝÇÝ §Anthropologie in
pragmatischer Hinsicht¦ (§²ÝïñáåáÉá·Ç³Ý åñ³·Ù³ïÇÏ ï»-
ë³ÝÏÛáõÝáí¦) í»ñݳ·ñáí::
àõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý Ù»ç γÝïÁ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É
¿ »íñáå³Ï³Ý ³½·»ñÇ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ·Í»ñÇÝ` ß³ï ÏáÕÙ»ñÇó ¹Ç-
åáõÏ Ý»ñϳ۳óÝ»Éáí µñÇï³Ý³óÇÝ»ñÇ, ýñ³ÝëdzóÇÝ»ñÇ, Çëå³-

2
Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇ, ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó, ´, Ò², ºñ¨³Ý, 1991, ¿ç 221:
3
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ´, Ò², ¿ç 223:
221
ݳóÇÝ»ñÇ, ·»ñٳݳóÇÝ»ñÇ, ÑáõÛÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë ¨ ³ëÇ³Ï³Ý áñáß
³½·»ñÇ ¿ÃÝÇÏ µÝáõó·ÇñÁ: γÝïÇ Ýñµ³ÝÏ³ï ¹ÇïáճϳÝáõÃ-
ÛáõÝÁ »ñ¨³Ý ¿ Ñ³Ý»É Ýßí³Í ³½·»ñÇ ß³ï µÝáñáß Ñ³ïϳÝÇßÝ»ñ,
áñáÝù 18-ñ¹ ¹³ñÇó Ñ»ïá ¿É ÙÇÝ㨠³ÛÅÙ µÝáõó·ñ³Ï³Ý »Ý Ýñ³Ýó
ѳٳñ: â³÷³½³Ýó Ñ»ï³ùñùÇñ »Ý ³Ûë ³éáõÙáí µÝ³íáñáõÃÛ³Ý
³ÛÝ áõñáõÛÝ ·Í»ñÁ, áñ ³í»ÉÇ ù³Ý 200 ï³ñÇ ³é³ç Ýϳï»É ¿ ·»ñ-
ٳݳóÇ Ù»Í Ù³ñ¹³µ³Ý ÷ÇÉÇëá÷³Ý ѳۻñÇ Ù»ç: §øñÇëïáÝÛ³
ÙÛáõë ÅáÕáíñ¹Ç` ³ÛÝ ¿ ѳۻñÇ Ù»ç ïÇñ³å»ïáõÙ ¿ ÙÇ ÇÝã-áñ Ûáõ-
ñ³ï»ë³Ï ³é¨ïñ³Ï³Ý á·Ç. Ýñ³Ýù ½µ³ÕíáõÙ »Ý ³åñ³Ýù³÷á-
˳ݳÏáõÃÛ³Ùµ, áïùáí ׳Ù÷áñ¹áõÙ »Ý âÇݳëï³ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»-
ñÇó ÙÇÝ㨠Îáñëá Ññí³Ý¹³ÝÁ ¶íÇÝ»³ÛÇ Íáí³÷ÇÝ: ¸³ óáõÛó ¿
ï³ÉÇë ³Û¹ ˻ɳÙÇï ¨ Åñ³ç³Ý ÅáÕáíñ¹Ç ³é³ÝÓݳѳïáõÏ Í³-
·áõÙÁ, áñÁ ÑÛáõëÇë-³ñ¨»ÉùÇó ÙÇÝ㨠ѳñ³í-³ñ¨»ÉÛ³Ý áõÕÕáõÃ-
Û³Ùµ ³ÝóÝáõÙ ¿ ·ñ»Ã» ³ÙµáÕç ÐÇÝ ²ß˳ñÑáí ¨ ϳñáÕ³ÝáõÙ ¿
ëÇñ³ÉÇñ ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛáõÝ ·ïÝ»É µáÉáñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ùáï, áñáÝó
Ñ»ï Ýñ³Ýù ß÷íáõÙ »Ý: ¸³ ³å³óáõóáõÙ ¿ Ýñ³Ýó µÝ³íáñáõÃÛ³Ý
·»ñ³½³ÝóáõÃÛáõÝÁ, áñÇ ëϽµÝ³Ï³Ý Ó¨³íáñáõÙÁ Ù»Ýù ³Ûɨë
ã»Ýù ϳñáÕ Ñ»ï³ùÝÝ»É`³ÛÅÙÛ³Ý ÑáõÛÝ»ñÇ Ã»Ã¨³ÙÇï ¨ ùÍÝáÕ
µÝ³íáñáõÃÛ³Ý Ñ»ï ѳٻٳï³Í¦: ²Ûë å³ÑÇó ëÏë³Í, γÝïÇ
íϳÛáõÃÛáõÝÇó ϳñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ Ù»ï³ùëÇ ¨ ³ÛÉ
³åñ³ÝùÝ»ñÇ ³é¨ïñ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ ù³ñï»½Ç íñ³ í³-
׳é³Ï³ÝÝ»ñÇ »ñè»ÏáõÃÛ³Ý ³ñ¨ÙïÛ³Ý ë³Ñٳݳϻï å»ïù ¿
ѳٳñ»É ²ñ¨ÙïÛ³Ý ²ýñÇϳÛÇ Îáñëá Ññí³Ý¹³ÝÁ, ÙÇÝ㨠áõñ ëÇ-
ñ³ÉÇñ ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛ³Ý ¿ÇÝ ³ñųݳÝáõÙ âÇݳëï³ÝÇó »ÏáÕ Ñ³Û
í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ:
²Ûë »ñ¨»ÉÇ ·Í»ñÁ, áñ Ç Ñ³Ûï ¿ µ»ñáõÙ ·»ñٳݳóÇ Ù»Í Ùï³-
ÍáÕÁ ѳۻñÇ, ǵñ¨ ³é³ç³íáñ Ùß³ÏáõÛÃÇ ÏñáÕ áõ ï³ñ³ÍáÕ Åá-
Õáíñ¹Ç, ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç, ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ ³Ý³ñÓ³·³Ýù ÙÝ³É ¨
ã³ñÅ³Ý³Ý³É ·»ñٳݳϳÝ, ÇÝãå»ë ¨ »íñáå³Ï³Ý ³é³ç³íáñ
Ùï³ÍáÕÝ»ñǪ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»Í»ñÇ áõß³¹ñáõÃÛ³ÝÁ:
γÝïÇ ³ß˳ïáõÃÛáõÝÁ ÉáõÛë ï»ëÝ»ÉáõÝ å»ë, ³ÝÙÇç³å»ë
³ñųݳó³í ¶ÛáÃ»Ç µ³ñÓñ ¹ñí³ï³ÝùÇÝ: ÜáõÛÝ 1798 Ãí³Ï³ÝÇ
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 19-ÇÝ ÞÇÉÉ»ñÇÝ ·ñ³Í ݳٳÏáõÙ ¶ÛáÃ»Ý áõß³¹ñáõÃ-
ÛáõÝ ¿ Ññ³íÇñáõÙ ³Û¹ Ñ»ï³ùñùÇñ ³ß˳ïáõÃÛ³Ý íñ³՝ §Î³ÝïÇ
222
²ÝïñáåáÉá·Ç³Ý ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ß³ï ³ñÅ»ù³íáñ ·Çñù ¿ ¨ ³å³·³-
Ûáõ٠ϳñáÕ ¿ ³í»ÉÇÝ ÉÇÝ»É, »ñµ »ë í»ñëïÇÝ ³ÛÝ ÁÙµáßËݻ٠÷áù-
ñÇÏ ã³÷³µ³ÅÇÝÝ»ñáí…¦: ºí ÝϳïÇ ³éÝ»Éáí »íñáå³Ï³Ý ½³-
ݳ½³Ý ³½·»ñÇ µÝ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáõ٠γÝïÇ Ýϳï³Í Ï»Ýó³-
Õ³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ÃáõÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ՝ Ýñ³ áñáß ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
½³í»ßï³ÉÇ ¿ ѳٳñáõÙ: ²Ýßáõßï ѳۻñÇÝ ïñí³Í γÝïÇ ³Ûë
µ³ñÓñ ¨ µÝáñáß ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ ¿ »Õ»É å³ï׳éÁ, áñ ·»ñٳݳ-
óÇ Ñ³Ý׳ñ»Õ µ³Ý³ëï»ÕÍ ¶ÛáÃ»Ý ÷áñÓ»É ¿ ëï»ÕÍ»É í³×³é³-
Ï³Ý ù³ñ³í³Ý³å»ï ѳÛÇ Ï»ñå³ñÁ: ¶ÛáÃ»Ç ëï»ÕÍ³Í ·»Õ³ñ-
í»ëï³Ï³Ý íÇÃ˳ñ³Í³í³É ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ïÝáõÙ »Ù
ÙÇ ÷áùñÇÏ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝ §ÂáÕ»°ù, áñ »ë ɳم¦, áñÇ Ù»ç
ѳݹÇåáõÙ ¿ §Armenier¦ (ѳÛ) ó»Õ³ÝáõÝÁ: §²ñ¨Ùï³-³ñ¨»ÉÛ³Ý
¹Çí³Ý¦ í»ñï³éáõÃÛ³Ùµ µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ÅáÕáí³ÍáõÇ4
áõûñáñ¹ ·ñùáõÙ § Suleika Nameh¦ - §¶Çñù ¼áõÉ»ÛϳÛǦ ·Çß»ñ³ÛÇÝ
³ÝͳÛñ³ÍÇñ ³Ý³å³ïáõÙ ùÝ³Í áõÕï»ñÇ ¨ áõÕï³å³ÝÝ»ñÇ Ù»ç
³ñÃáõÝ »Ý ÙdzÛÝ »ñÏáõëÁ` Ñ³Û ù³ñ³í³Ý³å»ïÁ ¨ Ýñ³ ÏáÕùÇÝ
µ³½Ù³Í ·»ñٳݳóÇ µ³Ý³ëï»ÕÍÁ, áñÁ ëÇñáõÙ ¿ñ Çñ»Ý å³ïÏ»-
ñ»É å³ñëÇÏ µ³Ý³ëï»ÕÍ Ð³ý»½Ç Ï»ñå³ñáí, ÇÝãå»ë §²ñ¨Ùï³-
³ñ¨»ÉÛ³Ý ¹Çí³Ý¦-Ç »ñÏñáñ¹ ·ñùáõÙª §Hafis Nameh¦ - §¶Çñù
гýǽǦ í»ñï³éáõÃÛ³Ùµ µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ÅáÕáí³ÍáõáõÙ: àõ
ÙÇÝã¹»é Ñ³Û ù³ñ³í³Ý³å»ïÁ ó»ñ»Ïí³ Ñá·ë³ß³ï ׳ݳå³ñ-
ÑÇó Ñ»ïá Çñ ÙïùáõÙ Éé»ÉÛ³ÛÝ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¿ ³ÝáõÙ, µ³Ý³ëï»ÕÍÁ
ÙïáíÇ Ñ³ßíáõÙ ¿ í³Õí³ ³ÝóÝ»ÉÇù »ñϳñ áõ ÓÇ· ׳ݳå³ñÑÇ á-
Éáñ³ÝÝ»ñÁ, áñáÝó í»ñçáõÙ Ýñ³Ý ëå³ëáõÙ ¿ Çñ »ñ³½³Í ¼áõÉ»Û-
ϳÝ: ä³ñëÏáõÑáõ ³Ûë ³ÝáõÝÁ ѳݹÇåáõÙ ¿ ¶ÛáÃ»Ç Ý³¨ ³ÛÉ µ³-
ݳëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, µ³Ûó Ñ³Û ù³ñ³í³Ý³å»ïÇ Ï»ñå³ñÇ
³éϳÛáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ·áõÛÝ»ñ³Ý· ¿ ëï³ÝáõÙ, »ñµ
·»ñٳݳóÇ Ù»Í µ³Ý³ëï»ÕÍÇ ·ñãÇ ï³Ï ¹ñ³Ýù Ù»Ïï»ÕíáõÙ »Ý
ǵñ¨ ѳÛÇ ·áñÍÝ³Ï³Ý µÝ³íáñáõÃÛ³Ý ¨ å³ñëÏ³Ï³Ý ³ñ¨»ÉÛ³Ý
éáÙ³ÝïÇϳÛÇ ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ»ñ.
ÂáÕ»°ù, áñ »ë ɳÙ, ·Çß»ñÝ ¿ å³ï»É
ÆÝÓ ³Ý³å³ïáõÙ ³Ûë ³ÝͳÛñ³ÍÇñ.

4
¶ñí»É ¿ 1814–1819 Ãí»ñÇÝ ¨ µ³Õϳó³Í ¿ 12 ·ñùÇó:
223
øÝ³Í »Ý áõÕï»ñ ¨ áõÕï³å³ÝÝ»ñ,
гÛÝ ³ñÃáõÝ` Ùïùáõ٠ѳßÇí ¿ ³ÝáõÙ.
ØÇÝã »ë Çñ ÏáÕùÇÝ`ã³÷áõÙ »Ù áõÕÇÝ,
àñ µ³Å³ÝáõÙ ¿ ÇÝÓ ¼áõÉ»ÛϳÛÇó,
гÙñ»Éáí ï³ÕïáõÏ, ׳Ù÷³ »ñϳñáÕ
λéÙ³ÝÝ»ñÁ ÓÇ·…5
²·áõÉÇëÇ ¨ å³ïÙ³Ï³Ý ÐÇÝ æáõÕ³ÛÇ, ê³ÉÙ³ëïÇ, êå³Ñ³ÝÇ
áõ Üáñ æáõÕ³ÛÇ Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ ßÇï³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ³½ÝíáõÃ-
Û³Ý Ù³ëÇÝ µ³½Ù³ÃÇí ½ñáõÛóÝ»ñ »Ý å³Ñå³Ýí»É ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý
³í³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ՝ ÇÝãå»ë г۳ëï³ÝáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É Æñ³ÝÇ
µ³½Ù³ÃÇí ³½·³·³í³éÝ»ñáõÙ: ä³ïÙáõÙ ¿ÇÝ, û ûï³ñ³½·Ç
í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ ä³ñëϳëï³Ý ·³Éáí՝ Ñ³Û Ëáç³Ý»ñÇ ³ÝáõÝ-
Ý»ñ ¿ÇÝ ÁݹáõÝáõÙ, áñå»ë½Ç íëï³ÑáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ»Ý Çñ»Ýó ù³-
ñ³í³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
´³Ûó »Ï³í ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ §Ø»ï³ùëÇ ×³Ý³å³ñÑÇݦ ¹³-
ñ³Ý³Ï³ÉáÕ ùáãíáñ ³í³½³ÏÝ»ñÝ áõ ·³ÝÓ³·áÕ»ñÁ ûÕáõ½
˳ßݳñ³Í úëÙ³ÝÇ ·É˳íáñáõÃÛ³Ùµ ëï»ÕÍ»óÇݪ úëÙ³ÝÛ³Ý
ϳÛëñáõÃÛáõÝÁ ¨ å³ïáõÑ³ë ¹³ñÓ³Ý ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý µ³ñ-
ÓáõÝùÝ»ñÇ Ñ³ë³Í ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
гÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ³Ï³Ý³ï»ë ¨ ³Ù»Ý³µáõéÝ ó³ëáõ-
Ùáí ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ ¹³ï³å³ñïáÕ ²ñÙÇÝ Â»áýÇÉ ì»·Ý»ñÝ
Çñ §ÖÇã ²ñ³ñ³ïÇó¦ å³ÙýÉ»ïáõÙ (1922 Ã.) Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ µÝá-
ñáßáõÙ ¿ ǵñ¨ ²ñ¨»ÉùÇ ¨ ²ñ¨ÙáõïùÇ Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÝ Çñ³ñ ß³Õϳ-
åáÕ Ï³Ùáõñç. §ºÃ» ϳ ÙÇ ³½·, áñ ³Ûë å³ï»ñ³½ÙÇó Ñ»ïá ³ñ-
ųݳó»É ¿ ѳٳÛÝ ³ß˳ñÑÇ Ï³ñ»Ïó³ÝùÇÝ, ³å³ ¹³ ѳÛáõÃ-
ÛáõÝÝ ¿ áõ Ýñ³ ׳ϳﳷÇñÁ: ²ñ¨»ÉùÇ ¨ ²ñ¨ÙáõïùÇ ë³Ñٳݳ·-
ÍáõÙ, ÎáíϳëÛ³Ý ³ÛÝ É»éÝ»ñÇ ëïáñáïáõÙ, áñ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ ³Ý-
í³Ý»É ¿ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ï³Ùáõñç, ³Ûë ÅáÕáíñ¹ÇÝ í³Õáõó Ñ»ï»
Ñ»ñáë³Ï³Ý ËݹÇñ ¿ñ íÇ׳Ïí³Í՝ ÙÇçÝáñ¹ ¹³éÝ³É »ñÏáõ Ùß³-
ÏáõÛÃÝ»ñÇ ÙÇç¨, ÙÇ ËݹÇñ, ѳïϳå»ë ׳ϳﳷñ³Ï³Ý ³ÛÝ
å³ï׳éáí, áñ ³Ûë ÅáÕáíáõñ¹Á, ³ñ¨»ÉÛ³Ý µ³ñµ³ñáë Ñáñ¹³Ý»-
ñáí ßñç³å³ïí³Í, í³Õ ¹³ñ»ñÇó Ç í»ñ ѳÏí³Í ¿ñ ²ñ¨ÙáõïùÇ

5
³ñ·Ù. ².Øáõß»ÕÛ³ÝÇ – ¶Ûáû, ì³ÛÙ³ñÛ³Ý ùݳñ, ºñ¨³Ý, 1985, ¿ç 130:
224
Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇ ÏáÕÙÁ: ºíñáå³ÛÇ ËáñÁ ³ÝÏÙ³Ý áÕµ³ÉÇ áõ ³Ùáó-
ÉÇ Ýß³ÝÝ ¿ ¹³, áñ Ù»Ýù ÃáõÛÉ ïí»óÇÝù ³Ý³å³ïÇ å»ë ³Ù³Û³ó-
Ý»É Ñ»Ýó ³Û¹ »ñÏÇñÁ, ¨ áñ Ýñ³ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ, Çñ»Ýó ѳñ³½³ï
ïáõÝ áõ ï»ÕÇó ùßí³Í, áÕµ³ÉÇ ·áÛáõÃÛáõÝÝ »Ý ù³ñß ï³ÉÇë ûï³ñ
»ñÏÝùÇ ï³Ï: ²ï»ÉáõÃÛáõÝÝ áõ ³Ýµ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ëáñï³Ï»óÇÝ
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ï³ÙáõñçÁ, áñÇ µ»Ïí³Í ëÛáõÝ»ñÁ ¹áõñë »Ý óóí»É
·áñßáõÃÛ³Ý Ý»Ë³Í ×³Ñ×Çó: ´³Ûó û¨ ³Ûëù³Ý Ñáõë³Ë³µáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇó Ñ»ïá ¿É Ð³Û³ëï³ÝÝ ³Ûɨë ãÇ Ï³ñáÕ ³ÏÝϳɻÉ, áñ Çñ»Ý
·áѳóáõÙ ï³Ý ²ñ¨»ÉùÇ »ñÏñÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ßïáõÃÛ³Ý µ³-
ݳÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÛÅÙ »ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù ËáñÑñ¹³Ï-
óáõÃÛ³Ý »Ý ѳí³ùí»É ³ß˳ñÑÇ ï»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³Ûëáõѳݹ»ñÓ
ݳ »ñµ»ù ¿É ãåÇïÇ ¹³¹³ñÇ Ñ³í³ï³É Çñ ³½³ï³·ñÙ³ÝÁ: àñáí-
Ñ»ï¨ Ýñ³́Ýó ѳٳñ, áñ ³Û¹ù³Ý Ïñùáï ëÇñáí ϳéã³Í ¿ÇÝ Çñ»Ýó
ÙÇ Ãǽ ÑáÕÇÝ, áñ ³Ý³å³ïáõÙ Çñ»Ýó Ù³Ñí³Ý ó÷áñÇ Å³ÙÇÝ ¿É
ÙÇ µáõé ѳÛñ»ÝÇ ÑáÕ ¿ÇÝ ï³ÝáõÙ ßáñ»ñÇ É³Ã»ñÇ Ù»ç, áñå»ë½Ç
Ù»éÝ»ÉÇë ·ÉËÇ ï³Ï ¹Ý»Ý, Ýñ³Ýó »ñÏÇñÁ Ùßï³å»ë ÙÇ ½áñ³óÝáÕ
Ù³Ûñ ÏÉÇÝÇ ¨ ·³ÕïݳËáñÑáõñ¹ ½áñáõÃÛ³Ùµ É»óáõÝ՝ åÇïÇ µ³Ý³
Çñ ³ñÛáõÝ³ß³Õ³Ë ·ÇñÏÁ, áñ Ýáñ ÁÝÓÛáõÕÝ»ñ ³ñÓ³ÏÇ Çñ Áݹ»ñù-
Çó: ²Ûë ï³ñ³µ³Ëï ÅáÕáíñ¹Ç í»ñçÇÝ µ»ÏáñÝ»ñÇ Ñ³Û³óùÝ»ñÁ
ѳí³ïáí 먻éí³Í »Ý ²ñ³ñ³ïÇ ·³·³ÃÇÝ, áõñ ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï
ÜáÛÇ ³Õ³íÝÇÝ µ»ñ»ó ˳ճÕáõÃÛ³Ý ÓÇûÝáõ ×ÛáõÕÁ¦6:

6
²ñÙÇÝ Â»áýÇÉ ì»·Ý»ñ, §ÖÇã ²ñ³ñ³ïÇó¦ (1922) (óñ·Ù. ². Øáõß»ÕÛ³ÝÇ)
Ñ»ï¨Û³É ·ñùáõÙ – ì»·Ý»ñ, §Ö³Ý³å³ñÑ ³é³Ýó ïáõݹ³ñÓǦ, ѳí»Éí³Í, ¶²²
Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 2000:
225
Ал. МУШЕГЯН

АРМЯНЕ НА ШЕЛКОВОМ ПУТИ

Начиная с 18-го в. немецкие культурологи первопроходчиков в


освоении и распространении разных культур называли kulturträger
(носители культуры). В этом деле высокую оценку дали армянам
Иммануил Кант, Иоганн Вольфганг фон Гёте, Вегнер Теофил Армин.

Al. MUSHEGYAN

ARMENIANS ON THE SILK ROAD

Since the 18th c. German culturologists called the pioneers in


cultivation and the spread of culture kulturträger. Immanuel Kant,
Johann Wolfgang von Goethe, Armin Theophil Wegner assessed
highly the Armenians in this cause.

226
D. KOUYMJIAN

CHINESE DRAGONS AND PHOENIXES AMONG THE


ARMENIANS

The pax mongolica instituted after the conquests of Genghis Khan is


the locus for the exchange or, better, the importation into medieval
Armenia art of motifs and attitudes from China. At the time Armenians
were living under two quite separate regimes. In the historic homeland -
Great Armenia and Armenia Minor independence had been lost as a
consequence of successive invasions of Seljuks, Turkmens, and Mongols.
To the southwest in Cilicia on the Mediterranean coast a new Armenian
polity was established in the late eleventh century to become a fully
recognized Armenian kingdom in 1198, an ally of the Crusaders. The
Armenian kings of Cilicia were among the first Near Eastern or European
states to establish diplomatic relations with the Great Mongols. By the
mid-thirteenth century, what might be called an Armenian-Mongol treaty
was concluded, though the contracting parties were hardly equal in terms
of their relative power or influence.
The initial wave of Mongol invaders of the first quarter of the
thirteenth century passed through northern Armenia, conquering and
occupying the lands of the Armenian feudal families and Georgia.
Resistance was met with harsh punishment and severe taxation imposed on
the conquered peoples.
The experience of the Armenian kingdom in Cilicia was very
different. Spared the conquest of the first wave of Mongol incursions, but
fully cognizant of the grave difficulties of their cousins in Great Armenia
and of the defeated and conquered status of their own enemies, the Seljuk
sultans of Rum, the Cilician rulers were quick to turn to diplomacy as a
proactive method of coming to terms with the new and unknown force
from the East. The plan chosen by King Het‘um I (1226–1269) was to deal
directly with the Mongol chief, the Great Khan, in his capital. For more
than fifty years, coinciding with the second half of the thirteenth century,
the Armenian kingdom of Cilicia had friendly relations with the Mongols,
227
even concluding an alliance that was several times renewed1. From the
successive journeys by Smbat, Constable of Armenia, in 1247–12502 and
then his brother King Het‘um himself in 1253–12553 to the death of
Ghazan Khan in 1304, Armenian princes and kings travelled to the Great
Mongol court in Central Asia or to the various residences of the Ilkhanids,
the Mongols of Iran4, especially during the rule of Hülegü (1256–1265),
his son Abakha (1265–1282), and his grandson Arghun (1284–1291).
This diplomacy produced an agreement; perhaps it is too much to call
it a treaty, but an arrangement whereby the Armenian kingdom of Cilicia
would be an ally of the Mongols. Armenian armies would fight along with
the Mongols in the Near East and the Mongols would help the Armenians

1
On Armenian-Mongol relations see, A. G. Galstyan, "The First Armeno-Mongol
Negotiations", in Patma-Banasirakan Handes (1964), no. 1, 91–105 (in Armenian);
Sirarpie Der Nersessian, "The Kingdom of Cilician Armenia", in A History of the
Crusades, vol. II, ed. by K. M. Setton, R. C. Wolff and H. W. Hazard,Philadelphia, 1962,
630–659, reprinted in idem, Études Byzantine et Arméniennes, Byzantine and
ArmenianStudies (hereafter Études), 2 vols., Louvain, 1973, 329–352; S. R. Boase, The
Cilician Kingdom of Armenia, New York, 1978, 25–29; Claude Mutafian, La Cilicie au
carrefour des empires, 2 vols., Paris, 1988, vol. I, 423–429; Claude Mutafian, Le Royaume
arménien de Cilicie, Paris: CNRS Editions, 1993, 54–61.
2 On Smbat's journey, see Jean Richard, "La lettre du Connétable Smbat et les rapports

entre Chrétiens et Mongols au milieu du XIIIème siècle", in Dickran Kouymjian, ed.,


Armenian Studies/Études arméniennes: In Memorium Haïg Berbérian, Lisbon: Calouste
Gulbenkian Foundation, 1986, 683–696.
3 On the famous journey of Smbat's brother King Het‘um, see Kirakos Gandzakec‘i,

Universal History, critical ed. K. A. Melik'-Ohanjanyan, Erevan, 1961, 364-372, and the
translation of this section with commentary, J. A. Boyle, "The Journey of Het‘um I, King
of Little Armenia, to the Court of the Great Khan Möngke", in Central Asia Journal, vol.
IX, no. 3 (1964), 175–189.
4
The most convenient treatment of the Ilkhanids is still found in J. A. Boyle, "Dynastic
and Political History of the 1l-Khans", in Cambridge History of Iran, vol. V, Seljuk and
Mongol Period, London, 1968, 303–420.
Tokomo Masuya, "Ilkanid Court Life", in Linda Komaroff and Stefano Carboni, eds., The
Legacy of Genghis Khan: Courtly Art and Culture in Western Asia, 1256–1353, New
York: Metropolitan Museum of Art and Yale University Press, 2002, 96–97, is
indispensable for residences of the Ilkhans. On the residences of the Ilkhans and
Armenian contacts, see also, Priscilla P. Soucek, "Armenian and Islamic Manuscript
Painting: A Visual Dialogue", in Thomas F. Mathews and Roger S. Wieck, eds., Treasures
in Heaven. Armenian Art,
Religion, and Society, New York, 1998, 115–131.
228
in their conflicts with surrounding Islamic rulers. The heavy taxes imposed
on the Armenians in Great Armenia would not be levied on an ally.
In this period, Far Eastern influences, both Chinese and Central
Asian, penetrated Armenian culture particularly in the visual arts but also
certain aspects of literature, administration, and politics5. The channels of
these influences are not always clear; some came directly from the Mongol
court in Kharakhorum, others by way of the Ilkhanids after they took firm
possession of the Near East in the 1250s, some through commerce in
Chinese goods, and some, perhaps second hand, through borrowings from
Ilkhanid, or Ilkhanid-influenced, art in Iran.
Artistic Borrowings
In a series of papers and articles, I have presented and analyzed
elements perceived as emanating from Chinese art, which made their
appearance in Armenian manuscript illuminations in the second half of the
thirteenth century6. The context was royal Armenian patronage in the
Armenian kingdom of Cilicia during years when the small Mediterranean
state was in direct alliance with the Mongols. Three full-page illuminations
from two manuscripts (Figs. 1-3) serve as a nucleus to show the entry and
artistic assimilation of Chinese motifs into Armenian painting in the
1280s:A profusely illustrated Lectionary commission in 12867 by Prince

5 These areas will not be covered in this essay, though a literary-iconographic exchange
around the revival of the Alexander Romance in the Mongol period was engaged in
Dickran Kouymjian, "The Intrusion of East Asian Imagery in Thirteenth Century
Armenia: Political and Cultural Exchange along the Silk Road", in The Journey of Maps
and Images on the Silk Road, Philippe Forét and Andreas Kaplony, eds., Leiden: E. J.
Brill, 2008, 129–131.
6
Dickran Kouymjian, "Far Eastern Influences in Armenian Miniature Painting in the
Mongol Period", Middle East Studies Association, XIth Annual Meeting, New York,
1977, published in Armenian Post, New York, 3 parts (December 6, 13, 20, 1977);
Dickran Kouymjian, "Chinese Influences on Armenian Miniature Painting in the Mongol
Period", in Kouymjian, Armenian Studies/Études arméniennes: In Memoriam Haïg
Berbérian, 415–468; Dickran Kouymjian, "Chinese Motifs in Thirteenth-Century
Armenian Art: The Mongol Connection", in Linda Komaroff, ed., Beyond the Legacy of
Genghis Khan, Leiden: Brill, 2006, 303–324, 524–526 (pls. 23–25), 590–599 (figs. 58–67);
Kouymjian, "The Intrusion of East Asian Imagery", 119–133, pls. 12–19.
7
Erevan, Matenadaran, Repository of Ancient Manuscripts (henceforth M), M979, fols.
293 and 334, as isvisible on the folios, though they are listed as fols. 295 and 335 in
229
Het‘um, son of the reigning King Levon II (1269–1289) and his successor,
with two elaborate headpieces bearing Far Eastern elements and a Gospel
of 1289, commission by Archbishop John (Yovhannēs), brother of King
Het‘um I, showing him in full liturgical garb in a scene of consecration8.
Among the exotic animals shown on these three pages there are three
dragons, three phoenixes, and four lions, all resembling their Chinese
counterparts. A gradually more aggressive, or, perhaps better, a more
minute, inspection of these and other manuscripts reveals an even larger
repertory of motifs9 and even a broader stylistic adoption of Chinese
painting techniques passing to Armenia through the Mongol connection, as
it was to do at the same time, but independently, to Islamic Iran10.
The Lectionary of Prince Het‘um
The manuscript of 1286 contains an organically integrated group of
ancient Chinese mythical creatures11. Though neither the name of the

Sirarpie Der Nersessian (with Sylvia Agemian), Miniature Painting in the Armenian
Kingdom of Cilicia from the Twelfth to the Fourteenth Century, 2 vols., Washington,
D.C.: Dumbarton Oaks, 1993, figs. 516–517 (in colour).
8 Erevan, M179, fol. 141 v.

9 Partially enumerated and discussed in Kouymjian, "Chinese Motifs", 318–319.

10 The stylistic traits were carefully discussed in Kouymjian, "Chinese Elements", 461–

468.
11 Erevan, M 979; it has now been fully published and described, see infra Drampian,

2004. Der Nersessian provided a list of some 130 marginal miniatures in Appendix II of
her Miniature Painting in the Armenian Kingdom of Cilicia, 165–167 and reproduced
many of the full-page illuminations in the same book. The Lectionary was first discussed
by Garegin Yovsep'ean in Anahid (1911). Earlier studies of the manuscript include:
Levon Azaryan, Kilikyan manrankch‘utyune, XII–XIII dd. (Cilician Miniature Painting,
XIIth–XIIIth Centuries), Erevan, 1964; Lydia Dournovo, Hin haykakan
manrankarch‘ut'yun (Ancient Armenian Miniature Paintings), album in Russian and
Armenian with colour plates, Erevan, 1952; idem, Armenian Miniatures, a reduced
album with colour plates in English and French versions, Paris and New York, 1961; L.
Dournovo and R. G. Drampyan, Haykakan manrankach'ut‘yun (Miniatures
Arméniennes), Erevan, 1967 and 1969, text in Armenian, French and Russian, an
expanded version of the other albums; Bezalel Narkiss, ed., in collaboration with Michael
Stone, Armenian Art Treasures of Jerusalem, New Rochelle, N. Y., 1979, passim; Tania
Velmans, "Maniérisme et innovations stylistiques dans la miniature cilicienne à la fin du
13e siècle", in Revue des études arméniennes, n.s. 14 (1980), 415–433; Irina Drampian,
Lectionary of King Hetum II (Armenian illustrated codex of 1286 A. D.), Erevan, 2004,
230
scribe nor artist of the Lectionary is preserved, we know Prince Het‘um
(later king 1289–1301) commissioned the manuscript.
The first relevant chapter heading, announcing the lection for April 7,
the Annunciation12 (Fig. 1), displays a wide, richly decorated band tapering
toward a central round frame decorated with a symmetrical scroll of fleur-
de-lys in which is a beardless bust of the youthful Christ Emmanuel against
a plain gold background, a common feature of twelfth and thirteenth
century Cilician Armenian manuscripts13.
On each side of Christ are grey-brown, Chinese inspired lions in an
upright position prancing toward the central circle but with their heads
turned forward and with eyes slightly askance toward Christ. Each animal's
mouth and nose is highly stylized forming a trilobed leaf motif. From the
top of their heads, sharp, flame-like, tufts of hair point upward. Their tails
are knotted in the Chinese manner14. Lions were introduced into Chinese

trilingual text, Armenian, Russian, English, lists all illuminations and offers thumbnail
reproductions of them all as well as colour plates of the most important; and Ionna Rapti,
"Image et liturgie à la cour de Cilicie: Le Lectionnaire du Prince Het‘um (Matenadaran
ms 979)", in Monuments et mémoires de la Fondation Eugène Piot, 87 (2008), 105–142.
12 Erevan, M979, fol. 293, lection for 7 April, the Annunciation to the Virgin; Kouymjian,

"Chinese Elements", 421–425, figs. 2a–2e (details); colour reproduction in Der Nersessian,
Miniature Painting in the Armenian
Kingdom of Cilicia, fig. 516. Earlier literature and reproductions: Arménag Sakissian,
"Thèmes et motifs d'enluminure et de décoration arméniennes et musulmanes", in Ars
Islamica, vol. V1 (1939), 66–87, reprinted in idem, Pages d'art arménien, Paris, 1940, 59–
86, fig. 38, references in this article is to Pages; Dournovo, Armenian Miniatures, 126–
127; Dournovo/Drampyan, pl. 43; Azaryan, Cilician Miniature Painting, fig. 134;
S. Der Nersessian, "Miniatures ciliciennes", in L'Oeil, no. 179 (November, 1969), 2–9,
110, fig. 22, reprinted in idem, Études, 509–515, fig. 261; John Beckwith, Early Christian
and Byzantine Art, Harmondsworth, 1970,
139, pl. 259; Der Nersessian, Armenian Art, 155, fig. 116.
13
The earliest Cilician manuscript with Christ Emmanuel (in the headpiece of the incipit
of St. Matthew) is from a Cilician Gospel book of 1166 copied by the scribe Kozma at
Hromkla, Erevan, M7347, fol. 13; Der Nersessian, Miniature Painting in the Armenian
Kingdom of Cilicia, 3–4, fig. 9, others are discussed by her, see the index, 197.
14 Discussion of the knotted tail in Masuya, "Ilkhanid Courtly Life", Komaroff and

Carboni, The Legacy of Genghis Khan, 97 and Yolanda Crowe, "Late Thirteenth Century
Persian Tileworks and Chinese Textiles", in
Bulletin of the Asia Institute, n.s., vol. 5 (1991), 157.
231
art along with Buddhism. Buddha was considered a lion among men.
These felines are seen as symbols of power and protectors of temples or
the images around which they are placed. Just below the frame is another
pair of similar animals, bright blue in colour, crouching on all fours. They
display the same tightly curled hair, bushy tails and ears, but somewhat
different faces. A late Tang or Liao Dynasty (907–1125) upright gilt
bronze lion has a face and pug nose like these animals15, and a Sung
Dynasty (960–1279) ceramic with a seated lion scratching its left ear has
similar curls and a trilobed nose16. The Chinese lions protect Christ from
menacing dragons of a non-Far Eastern type found at the extremities of the
headpiece.
There are also other items clearly inspired by Chinese art – various
birds and a Buddhist Wheel of the Law for instance; these have been
described and discussed in earlier articles17. The second chapter heading
(Fig. 2), the lection for the feast of the Transfiguration, (Vardavar in
Armenian), is less well known18. Its formal arrangement is similar to the
other, again with a complex, vertical decoration along the entire right
margin. The centre of the headpiece is an empty trilobed arch, whose
flanking spandrels are each filled with a confronted dragon and phoenix
motif. From the viewer's position the dragons are given preference: their
blue heads with white highlights are shown with open mouths, noses
turned up, both eyes visible and directed frontally. They have paws of four
claws spread out like pinwheels. Confronting the dragons are phoenixes
with brown bodies and heads and blue wings, the tips of which end in soft,

15
London, Victoria and Albert Museum, Mount Trust Collection of Chinese Art, London,
1970, 40, no. 42; Kouymjian, "Chinese Elements", 434–5, fig. 4.
16
Mario Pradan, La poterie T'ang, Paris, 1960, pl. 15; Kouymjian, "Chinese Elements",
434, fig. 5.
17 Kouymjian, "Chinese Elements", 432–443; Kouymjian, "Chinese Motifs", 311–314.

18 Erevan, M979, fol. 334; Kouymjian, "Chinese Elements", 437–433, figs. 3a–3d (with

details); colour illustrations in Dournovo, Ancient Armenian Miniature Paintings,


Erevan, 1952, pl. 35; Emma Korkhmazian,
Irina Drampian, Hravard Hakopian, Armenian Miniatures of the 13th and 14th
Centuries, Leningrad, 1984, fig. 119; Der Nersessian, Miniature Painting in the Armenian
Kingdom of Cilicia, fig. 517; see also Azaryan, Cilician Miniature Painting, fig. 134.
232
pink, flared feathers. The birds are rendered vertically by the requirements
of the composition with their heads in profile, beaks open, pointed directly
into the dragons' mouths. Their bodies, however, are spread out in aerial
view. The characteristic tails with long flowing flyers are reduced to short
deep pink tufts (seen at the bottom of the spandrels) probably due to the
exigencies of space, though there is a form of Chinese phoenix with a short
tail but no long streamers19. Traditionally, historians of Chinese art
maintain that the dragon and phoenix in combat or opposition does not
occur in art until the Ming Dynasty (1368–1644). There is even the
suggestion that they do not appear together on the same object until then.
Thus, this late thirteenth century Armenian example, in which the animals
are clearly confronted, is enigmatic. The meaning and interpretation of the
dragon-phoenix pair within an aristocratic Christian manuscript will be
considered in detail below. In the centre of the headpiece above the arch is
a single Chinese phoenix placed in almost an heraldic manner (Fig. 2). Its
colouring is the same as the others. It is positioned almost identically to
phoenixes (Fig. 4) described as "soaring" on two thirteenth-century Jin
Dynasty (1115–1234) silks in the Cleveland Museum20. The head of the
Armenian example is turned like those on the silks and the streaming tails
are also turned, though one is hidden under its body. They are arranged
symmetrically and are very long, winding down and then looping upward
above the phoenix's spread wings. The whole bird is visible, revealing fine,
soft, fury tufts of feathers and, on both sides at the back of the wings,

19 Best illustrated in the large (143 x 135 cm) Yüan canopy with two phoenixes in the
Metropolitan Museum of Art (1988.82), James C. Y. Watt and Anne E. Wardwell, When
Silk Was Gold: Central Asian and Chinese Textiles, New York: Metropolitan Museum of
Art, 1997, no. 60, 196–199; Komaroff and Carboni, The Legacy of Genghis Khan, no. 184,
179, fig. 210, the phoenix on top, see also fig. 82, 196, in Watt and Wardwell, showing a
Yüan relief carving with two phoenixes; the one lacking streamers is above. Jessica
Rawson, Chinese Ornament: The Lotus and the Dragon, New York, 1984, 100, suggests
that the difference in tail feathers has to do with the gender of the bird.
20 Cleveland Museum of Art, John L. Severance Fund (1994.292), tabby, brocade, gold

thread on a blue green ground with rows of phoenixes facing right and left, Watt and
Wardwell, When Silk Was Gold, no. 31, 118–119; Komaroff and Carboni, The Legacy of
Genghis Khan, no. 180, 177, fig. 207. Cleveland Museum of Art, Gift of the Art Textile
Alliance (1994.27), tabby, brocade, Watt and Wardwell, no. 32, 120–121.
233
additional pointed feathers reminiscent of the pointed flames on the lion
manes of the earlier headpiece. The entire form is rendered extremely
gracefully with well-understood proportions. The rest of the decoration is
similar to the other headpiece with East Asian elements such as rosettes
that represent the Buddhist Wheel of Law and a pair of deer. However, the
vast majority of decorative elements in the decorative vertical band to the
right and elsewhere in the Lectionary (over 300 illuminations of various
size) are not inspired by Chinese art and are not of concern to this study.
Gospel of Archbishop John
The third miniature bearing a Chinese motif, in a Gospel manuscript
executed for Archbishop John in 1289, has as its last miniature a donor
portrait depicting the aged cleric performing an ordination21 (Fig. 3). On
the archbishop's tunic or alb, a liturgical garment worn under the chasuble,
there is an isolated motif of a Chinese dragon woven in gold with red
outlines. The head of the dragon is raised vertically in profile while the
neck, body, and tail wind upward. The visible feet have each three claws22.
In front of its open mouth is a leaf-like object, perhaps intended to be a
flaming pearl. Perforce the silk was acquired before 1289, also the date of
Bishop John's death23. The textile in the miniature is a piece of Chinese silk

21Erevan, M197, fol. 141v, not executed at the monastery of Akner as believed by some
authorities; see Der Nersessian, Miniature Painting in the Armenian Kingdom of Cilicia,
96–97; Kouymjian, "Chinese Elements",418–419, figs. 1a–1b (detail of dragon); colour
reproductions in Mutafian, Le Royaume arménien de Cilicie, 55; Der Nersessian, ibid.,
fig. 645.
22 When I first studied this miniature, I thought I saw four claws, but today what I
thought was a fourth claw, especially on the right front leg may be a leaf. The hind legs
or feet show three claws. As brother of King Het‘um, the number three would place him
in the proper subordinate rank of a prince, on which question see below.
23
John wears a chasuble decorated with four-pointed stars in gold (intended as stylized
crosses with arms of equal length?) on a red ground. The shape is similar to "cross" tiles,
as they are called, from Takht-I Sulaymān, Komaroff and Carboni, The Legacy of
Genghis Khan, 175, fig. 204, 237, fig. 278; Kouymjian "Chinese Elements", 448, fig. 14,
after a reconstruction of eight pointed dragon and phoenix tiles with cross tiles proposed
by Elizabeth and Rudolf Naumann, "Ein Kösk in Summerpalast des Abaqa Khan auf dem
Tacht-i Sulaiman und seine Dekoration", in Forschungen für Kunst asians. In Memorium
Kurt Erdmann, Istanbul, 1969, fig. 11; Komaroff and Carboni, The Legacy of Genghis
Khan, 176, fig. 205. Might this suggest that the chasuble was woven in Ilkhanid Iran?
234
used as an under garment24, but it is hard to say if the entire tunic was
made of Chinese silk or if the dragon was just a piece sewn on its front.
The dragon's resemblance to authentic Chinese silks is striking as is
evident from two pieces: a splendid red silk of the Jin Dynasty (1115–
1234) in the Metropolitan Museum of Art with rows of coiled golden
dragons with five claws facing in different directions25, and a smaller
fragment in the Cleveland Museum of Art dated to the contemporary
Mongol Yuan Dynasty (1279–1368) depicting rows of golden dragons in a
nearly identical coiled position with three claws within roundels26.
John, as the brother of King Het‘um I and Smbat the Constable, both
of whom had been received by the Mongol Khans at Kharakhorum, may
have acquired this Chinese silk as a gift from one of them. Yet, in three

24
S. Der Nersessian, L'Art arménien, Paris, 1977; English edition Armenian Art, London,
1978, 160, "An example of […] imported silk clothes exists in the portrait of Archbishop
John […] adorned with a Chinese dragon […] sewn onto the bottom of his cope"; colour
illustrations in Mutafian, Le Royaume Arménien de Cilicie, 55; Der Nersessian,
Miniature Painting in the Armenian Kingdom of Cilicia, fig. 645. Der Nersessian has
spoken of this fabric more than once, "Deux exemples arméniens de la Vierge de
Miséricorde", in Revue des études arméniennes, n.s., vol. 7 (1970), 187–202, reprinted in
idem, Études Byzantines et Arméniennes, 595, "Jean, i.e. Bishop John] semble avoir eu
une predilection pour les beaux tissue car dans son portrait de l'an 1287 [sic] il porte, sous
la chasuble, une tunique de soi chinoise ornée de motif caractéristique du dragon";
Miniature Painting in the Armenian Kingdom of Cilicia, 158, "The material of
Archbishop John's alb […] came from an entirely different region. A gold dragon,
standing upright with gaping jaws, is woven on white ground; the gold has flaked from
the greater part of the foliate ornament around the dragon. […] I believe that we do not
have an imitation of Chinese ornament, but an actual textile like the Italian material of
the chasuble [in the miniature of 1274] […] Chinese silk might have been brought by
one of John's brothers […] both of whom had visited the Mongol court, or it may have
been an imported silk that Bishop John could have used as his alb."
25
New York, MMA, 1989–205, 74.5x33.2 cm; first published in Watt and Wardwell,
When Silk Was Gold, no. 30, 116–7; Komaroff and Carboni, The Legacy of Genghis
Khan, cat. 181, 174, fig. 202.
26 Cleveland Museum of Art (Edward I. Whittemore Fund, 1995–73), 20 cm square, with

alternating rows of roundels with phoenixes (only partially visible on the fragment) and
dragons; Watt and Wardwell, When Silk
Was Gold, no. 42, 153; Komaroff and Carboni, The Legacy of Genghis Khan, cat. 183, fig.
206, 176.
235
earlier portraits in manuscripts also commissioned by him, he is wearing
different robes without any clear traces of Far Eastern design27.
Thus, we see on these three folios from two Armenian manuscripts
copied for the royal family three years apart, a group of figures which seem
to be copied with almost no modification from Chinese models. In addition
to the guardian lions they include the dragon-phoenix motif, the heraldic
phoenix, and the single dragon on Archbishop John’s garment. In the latter
case, we are confronted by a faithfully copied piece of Chinese gold woven
silk28, while the single phoenix in the second headpiece is rendered in such
a way that it too must have been copied from Jin or Yuan silks. The
dragon-phoenix motif is well known from Chinese textiles29, including
honorary robes, ceramics, bronze mirrors, and later Ming lacquers.
The Armenian Miniatures and the Tiles of Takht-i Sulaymān

27
Each of these are discussed in detail in Kouymjian, "Chinese Motifs", 310–311.
28 It is less likely a fabric produced in Armenia with a Chinese motif, though Armenia
was known for its fine textile industry and contemporary miniatures display the rich
apparel worn by Armenian aristocracy, no doubt some imported from east and west. A
manuscript of 1268–9, attributed to T‘oros Roslin, in the Freer Gallery of Art,
Washington, D.C., FGA 32.18, 535, shows Christ wearing such a garment when he
appears to the Disciples after the Resurrection, Der Nersessian, Armenian Manuscripts in
the Freer Gallery of Art, Washington, 1963, fig. 165, colour reproduction in idem,
Armenian Art, 135, fig. 98. There are many other such examples, as in the costumes of
Prince Levon and Princess Keran, a manuscript executed in 1262 at Hromkla by T‘oros
Roslin, Jerusalem, Armenian Patriarchate, J2660, fol. 228, for colour illustration see, [C.
F. J. Dowsett], Catalogue of Twenty-three Important Armenian Illuminated Manuscripts,
London: Sotheby's,
1967, lot no. 1, Der Nersessian, Miniature Painting in the Armenian Kingdom of Cilicia,
fig. 640; or in another portrait of the same Leo and Keran, now king and queen, and their
children being blessed by Christ flanked by the Virgin and John the Baptist in a Gospel
of 1272 copied by the scribe Avetis probably in the Cilician capital Sis, Jerusalem,
Armenian Patriarchate, J2563, fol. 380; Der Nersessian, ibid., fig. 641.
29 A silk lampas fragment from the Yüan Dynasty (1279–1368) acquired in 1995 by the

Cleveland Museum of Art (Edward I. Whittemore Fund, 1995–73), 20 cm square, shows


the dragons and phoenixes individually woven in roundels in gold on a dark green-black
ground, Watt and Wardwell, When Silk Was Gold, no. 42, 153; Komaroff and Carboni,
The Legacy of Genghis Khan, no. 183, 176–177, fig. 206.
236
Despite the difference in medium, the painted Armenian dragons and
phoenixes resemble those on the tiles (Fig. 5) from the Ilkhanid summer
palace at Takht-i Sulaymān30.
Their source was surely the same: China, either directly or through the
Mongol courts in Central Asia. The possibility that East Asian craftsmen
actually were in part responsible for the Ilkhanid ceramics has no echo in
the Armenian experience31. Whether we speak of the 1270s or 1280s or
even the 1290s, the only authentic Chinese looking dragons and phoenixes
in the art of the Near East before 1300 are the Armenian ones and those on
the Takht-i Sulaymān tiles, along with the monumental dragon carved at
the neighbouring site of Viar, dated, like the tiles, to the reign of Abakha
(1265–1282)32. Though individual dragons and phoenixes from Takht-i
Sulaymān resemble those in the Armenian miniatures, the phoenix and the
dragon are never shown together on a single tile as they are in the

30 The closest in feeling are on the large lustre titles, both dragons and phoenixes, but
never together on the same tile, and for the phoenix the eight-pointed star tiles in
lajvardina; Komaroff and Carboni, The Legacy of Genghis Khan, no. 99, fig. 97 dragon
from the Metropolitan Museum of Art, no. 100, fig. 100, phoenix from the Victoria and
Albert Museum, no. 84, fig. 101, star tiles from Arthur M. Sackler Gallery, Washington,
or the phoenix on a hexagonal tile from Berlin, no. 103, fig. 95. During the exhibition
"The Legacy of Genghis Khan" (2003) at the Los Angeles County Museum of Art, Linda
Komaroff and her staff set up an entire wall of these tiles or their reproductions mixing
dragon and phoenix tiles somewhat like the reconstruction on paper by the Naumanns,
Komaroff and Carboni, The Legacy of Genghis Khan, fig. 205, and the original
archeology photo, fig. 92. Cf. for these same or similar phoenix and dragon tiles from
Takht-i Sulaymān, Kouymjian, "Chinese Elements", figs. 10–14.
31 On the possible use of Chinese craftsmen by the Ilkhans see Morris Rossabi's remarks,

"The Mongols and their Legacy", in Komaroff and Carboni, The Legacy of Genghis Khan,
35.
32 Marco Brambilla was kind enough to inform me in the early 1980s of this monumental

Chinese dragon carved in stone in a single unit with a mihrab near the village of Viar,
thirty kilometers south of Sultaniya. He also sent me a fine photograph of the
monument. See Giovanni Curatola, "The Viar Dragon", in Quaderni del Seminario di
Iranistica, Ural-Altaistica e Caucasologia dell'Università degli Studi di Venezia, no. 9
(1982),
71–88; Komaroff and Carboni, The Legacy of Genghis Khan, 110, fig. 127. Viar was
perhaps the site of a Buddhist Monastery (vihara in Sanskrit), see Sheila Blair, "The
Religious Art of the Ilkhanids", in Komaroff and Carboni, The Legacy of Genghis Khan,
110. Illustrated in Kouymjian, "Chinese Motifs", fig. 53.
237
Lectionary, but rather are juxtaposed in various geometric arrangements,
much like on Chinese silks. These latter goods probably provided the
models33, but in the Lectionary the artist seems to have more freely
interpreted the design in a way that might anticipate its use a century later
in Chinese art of the Ming Dynasty.
The large dragon and phoenix lustre titles are without inscriptions but
are associated with a series of inscribed decorative and pictorial tiles in the
same monument representing scenes from the Shāhnāma with dates from
1271 to 1275/634. Though the Takht-i Sulaymān ceramics are a decade
earlier that the Lectionary miniatures, which would allow the possibility
that Armenian envoys and members of the royalty could have seen the
palace of Abakha during one of the well-documented official visits to the
Ilkhanids, it is improbable that Armenians would have been received in the
summer palace at Takht-i Sulaymān, a private rather than an official
residence. Furthermore, it is hard to imagine how even the most talented
artist or patron could have united the separate dragon and phoenix tiles,
even if juxtaposed on the same wall, in just the same way as Chinese artists
were to do later during the Ming Dynasty without recourse to a model or at
a strong understanding of the symbolic meaning of these creatures in
Chinese imperial art. Thus, we must conclude that the use of similar artistic
features in Cilician Armenia and the Ilkhanid court at virtually the same
moment was done quite independently.
These quite remarkable lustre tiles were, we must remember,
commissioned by a Mongol ruler for one of his private residences. Abakha
was not a Muslim, but maintained his loose Mongolian shamanism. As
patron of the arts, in the summer palace he insisted on the dragon and
phoenix motif cognizant of its association with the Chinese and afterward

33
Linda Komaroff also favours textiles as the major vehicle of transmission: Komaroff,
"The Transmission and Dissemination of a New Visual Language", in Komaroff and
Carboni, The Legacy of Genghis Khan, 169–195.
34 Masuya, "Ilkhanid Courtly Life", 96, figs. 111–112, illustrates two of these tiles. The

inscriptions were studied by Assadullah Suren Melikian-Chirvani, "Le Shāh-Nāme, la


gnosse soufie et le pouvoir mongol", in Journal asiatique, 292 (1984), 249–337, and idem,
"Le Livre des Rois: Miroir du destin. II: Il-Takht-e Soleymān et la symbolique du Shāh
Nāme", in Studia Iranica, 20 (1991), 33–148.
238
with Mongol emperors and empresses. He and his consort might thus be
represented respectively by the two animals. The resemblance between the
tiles of the palace and East Asian examples suggests that the Iranian tile
makers obtained their designs from Chinese models. The Ilkhans, like the
Great Khans of China, used these motifs in their palaces as symbols of
sovereignty; but the presence of only four claws on the dragons at Takht-I
Sulaymān may have expressed the Ilkhanid respect for the sovereignty of
the Great Khans who claimed for themselves the exclusive use of the five-
clawed dragon"35. By depicting the dragons with four claws instead of the
imperial five, Abakha was showing clearly that he was the Il-Khan and not
the Great Khan, who at the time was his uncle Qubilai. Both animals were
symbols of sovereignty in China; often forming a pair, they were used as
decorative motifs on imperial belongings. It should be assumed that
already by the 1270s and 1280s these Chinese creatures were reserved
exclusively for the imperial entourage even though it was only during the
YՖan period that the imperial monopoly over these two motifs was
formally established through the code of 131436.
The Dragon-Phoenix Motif
In the art of the Ming dynasty the dragon-phoenix motif is very
common on all sorts of objects. The mythical creatures are usually
presented together, often around a pearl. The scene represents
confrontation, if not combat, at least to Western eyes, and the animals look
menacing. Since the dragon and phoenix are depicted together in one of the
decorated headings of the Lectionary of 1286, and since a round object
appears in the spandrel to the right, and, furthermore, since their heads are
almost butted together with the dragon's wide open and menacing with the
open peak of the phoenix thrust toward and almost into the dragon's mouth,
I assumed this was the portrayal of a fight. But colleagues, specialists in

35Masuya, "Ilkhanid Courtly Life", 97.


36Masuya, "Ilkhanid Courtly Life", 96, quoting Thomas T. Allsen, Commodity and
Exchange in the Mongol Empire: A cultural History of Islamic Textiles, Cambridge and
New York: Cambridge University Press, 1997, 107–108.
239
Chinese and Central Asia art37, were troubled by my conjecture or
hypothesis on two accounts. In the first place, they pointed out that neither
the dragon nor the phoenix was seen as a hostile or menacing creature in
China, but just the contrary, they were regarded as good omens38.
Secondly, they pointed out that though the representation of the dragon and
phoenix is extremely ancient in China their appearance together is
unknown until the Ming Dynasty. However, they could provide no
explanation for their coupling in an Armenian context a full century before
the Ming tradition.
Thanks to the curiosity of one of these gentle critics, Lukas Nickel, a
first step toward a solution of this riddle was possible. A year after a
conference in Zurich during which I spoke of these Chinese motifs and
their passage by way of the Silk Route to Armenia, Nickel reported the
discovery of a round bronze mirror in a Chinese tomb burial of 1093,
which presented a dragon and a phoenix at opposite extremities of the
mirror with a round object (a pearl?) in the exact centre of the mirror39
(Fig. 6). Consequently, at least one example of such a dragon-phoenix
combination is known dating two centuries before the Armenian specimens
and three before the Ming40. Nickel cautioned that this was in the Liao
dynasty and the Liao were not Chinese, thus, Central Asia might be the
place where the animals were removed from their isolation and joined on
an ordinary rather than an imperial object.

37 They include Jean-Paul Desroches, then (1986) conservator of Chinese Art at the
Musée Guimet, Paris, Yolande Crowe, specialist in Islamic and Far Eastern art, Linda
Komaroff, curator of Islamic Art at the Los Angeles County Museum of Art, and Lukas
Nickel, professor of East Asian art at the London School of Oriental and African Studies.
Their remarks can be found on the pages cited in the next footnote.
38
See the detailed discussion along with the attributes of each of these animals in the
Chinese tradition in Kouymjian, "Chinese Motifs", 320–324 and idem, "East Asian
Imagery", 126–129.
39Excavation Report of the Liao Dynasty Frescoed Tombs at Xuanhua: Report of
Archaeological Excavation from 1974–1993, vol. 1 (in Chinese with English title),
Beijing: Cultural Relics Publishing House (Wenwu chubanshe), 2001, 49. I again thank
Lukas Nickel for this precious information.
40
In the early 1980s when I discussed the dragon-phoenix motif with Jean-Paul
Desroches in Paris, he suggested mirrors.
240
The synthesis of forms at least in the late Ilkhanid and Timurid
period, occurred when East Asian motifs similar to those we are discussing
were incorporated into Near Eastern art, particularly at the summer palace
of Takht-i Sulaymān. Chinese symbols of rulership – the dragon and
phoenix tiles (Figs. 5) – were used together with smaller narrative tiles of
Iranian kingship from the Shāhnāma (The Book of Kings). In Iran, though
the two traditions were separated, they eventually merged very organically
after the Ilkhanids converted to Islam in the beginning of the fourteenth
century41.
All of this leads to other questions with respect to the Armenian
examples. Why did Armenian artists employed by the royal court make the
synthesis of the dragon-phoenix motif a century before its visual
demonstration in imperial Chinese art and seemingly even before the
neighbouring Mongols of Iran at Takht-i Sulaymān? Before suggesting a
possible answer it is important to summarize the symbolic use of dragons
and phoenixes in the two Armenian manuscripts of the 1280s. I proposed
some years ago during a reexamination of the headpieces that they are
symbolic representations of King Levon II and Queen Keran, the parents of
Prince Het‘um, the patron of the Lectionary manuscript42. If my conjecture
has merit, Levon and Keran are represented by the dragon-phoenix motif,
the anonymous artist fully aware of their use for the emperor and empress
in the Sino-Mongol court, and perhaps for the Ilkhanids, if the tiles of the
royal foundation at Takht-i Sulaymān are any indication43. This suggests
that in the summer palace the consorts (khatuns) lived together with the
Khans44. Furthermore, the dominant, heraldic phoenix at the top of the
headpiece is a direct tribute to Queen Keran, the great lady of the arts. The

41
Discussed by Masuya, "Ilkhanid Court Life", 102–103.
42
Kouymjian, "Chinese Motifs", 321–322.
43 "The inclusion in the design scheme [at Takht-i Sulaymān] of dragons and phoenixes,

Chinese symbols of rulership, was […] a deliberate importation of foreign imagery that
had special significance for the Ilkhans", Masuya "Ilkhanid Court Life", 102. The relation
of these animals to Levon himself is implicit: Levon-Leo- Lion.
44 The tiles with the dragons representing the Ilkhans and the phoenixes their consorts

should reinforce the idea that at Takht-i Sulaymān they lived together under the same
roof.
241
other headpiece with Christ Emmanuel probably stood for King Levon and
his realm, one of peace and justice as symbolized by the Wheel of the Law,
a kingdom blessed by Christ and guarded by protecting lions45. Whether
the idea of a separate headpiece for each member of the royal couple is
ultimately justified or not, it is clear that the phoenix dominating one
headpiece symbolizes a kingdom of harmony and tranquility.
I have remarked from the beginning that these elements were
seamlessly integrated into the decorative scheme of both manuscripts with
a remarkable mastery of their forms and shapes and, even more, of their
symbolic meaning. I do not for a moment believe that the Chinese dragon
on the silk garment of Bishop John was painted by the Armenian
miniaturist with just three claws by accident or by coincidence any more
than that those in the headpiece of the Lectionary had exactly four claws.
This was precisely the symbolic distinction between the king and a prince
or the Great Khan/Emperor and the Il-Khan, an iconographic mode clearly
understood by the Armenian court. The Armenian royalty must have
learned all of this from their long residence at the court of the Great Khans
in Kharakhorum three decades prior to the paintings of the manuscripts.
There was a close relationship between the Armenian kings and the
Mongol khans that lasted for half a century, especially with the very active
military cooperation in the various wars of the Near East before the
Ilkhanid conversion to Islam. This alliance, not always easy to maintain by
Cilician Armenia with an all powerful and often tyrannical Mongol khans,
frequently had the appearance of monarchs dealing with fellow monarchs.
This relationship probably explains how it was possible to represent,
symbolically, the Armenian king with a fourclawed dragon when Cilician
Armenia's powerful ally, the Il-khan Abakha, only allowed himself a
dragon with the same number of claws in deference to Qubilai, the Mongol
Emperor of China. King Levon II (or his son Het‘um) considered himself

45The guardian lions under Christ Emmanuel represent symbolically the king (Levon,
Leo, Leon, Lion), already the royal emblem used on the coins of the dynasty for
generations; numerous examples in Paul Z. Bedoukian, Coinage of Cilician Armenia,
Numismatic Notes and Monographs, no. 147, New York: American Numismatic Society,
1962, passim.
242
tributary to the Great Khans (now the Yuan Emperors) through treaties
negotiated directly with Guyuk and Mongke Khans in Kharakhorum by his
uncle Smbat and his father King Levon I, the great uncle and grandfather
of the patron of the Lectionary, Het‘um II.
How did these motifs make their way into Armenia? I have discussed
this matter more than once, suggesting the most natural channel was
through the exchange of royal gifts between Armenian and Mongol royalty
or through commerce. The most transportable of presents would have been
Chinese or Central Asia silks46, standard presents of honour. The silk
textile with the dragon would reinforce this idea. Bishop John could have
received it from his brother the king or his other brother, Smbat the
Constable. The latter actually married a Mongol princess, Bxataxvor, a
descendent of Genghis Khan47. It is perfectly reasonable to imagine that in
her dowry, the princess had silks, which may have served as models for
some of the motifs. There are a considerable number of silks from China
and Central Asia with dragons, phoenixes, and sometimes dragons and
phoenixes juxtaposed in alternating bands48. One might also cite a tent
hanging of the late thirteenth or early fourteenth century, probably from
Central Asia, with large and small roundels, the latter with dragons in
exactly the same configuration as that on Bishop John's garment49.
Though this article has concentrated on the dragon-phoenix motif,
other East Asian elements found in these and other manuscripts have been
mentioned in passing and still others from the Chinese artistic repertory –
kilin (mythical, composite quadrupeds) and jeiran (deer usually shown
recumbent) both with positive connotations of princely authority – have
been discussed previously50. The much earlier stylistic innovations in
landscape rendering found in various manuscripts of the second half of the
thirteenth century from Cilician Armenian scriptoria that show a close

46 See note 33 above.


47 Richard, "La lettre de Connétable Smbat", 696, note 59.
48 See Kouymjian, "Chinese Motifs", for examples and a discussion.

49 Copenhagen, David Collection (40/1997), Komaroff and Carboni, The Legacy of

Genghis Khan, 45, fig. 42.


50 Kouymjian, "Chinese Motifs", 318–319.

243
affinity to landscape treatment and perspective in Chinese art have also
been discussed51. The depiction of Mongols with
Central Asian facial features and Mongol costumes and headdresses
in thirteenth and early fourteenth century manuscripts has also been very
summarily reviewed, but a thorough inventory of these elements still needs
to be established52.
Conclusion
Contemporary Armenian historians have been considered among the
most valuable sources on the Mongols. Of the half dozen most important,
both Vardan Arevelc‘i and Kirakos Gandzaketsi (of Gandzak) (1200–
1271)53 were close to the Armenian court and lived through the early years
of the Armenian (of Cilicia)-Mongol alliance. The authenticity of their
accounts is further supported by the elegant and intelligent incorporation of
Chinese artistic practices, particularly, but not limited to, the dragon-
phoenix motif transmitted to Armenian aristocracy by the Mongols. This
contact and transmission was direct from Central Asian and Far Eastern
sources and not by way of Islamic art as might be imagined. In part this
must have been due to dealings of Mongol emperors with Armenian kings.
Though there has been much new research on the historical relations
between the Mongols and the Armenians, a great deal more has to be done
in the domain of purely cultural exchanges.

51 Kouymjian, "Chinese Motifs", 461–468.


52 Kouymjian, “Chinese Motifs”, 319. Already in a Gospel manuscript illuminated by
T‘oros Roslin in 1260 the Mongols are depicted in the scene of the Nativity and identified
as such, Jerusalem, Armenian Patriarchate, Ms no. 251, Dickran Kouymjian, The Arts of
Armenia, Lisbon: Calouste Gulbenkian Foundation, 1992, slide 85, also accessible on the
Internet: http://armenianstudies.csufresno.edu/arts_of_armenia/index.htm. The famous
Red Gospels of 1237 executed in north Armenia also seems to be replete with figures in
eastern costumes, Chicago, Regenstein Library, Ms no. 949, fols. 1v, 16v, 84v, 179, see
Garegin Hovsep‘ian, "A Gospel Manuscript", Garegin Hovsep‘ian, Collected Essays (in
Armenian), vol. II, Erevan, 1987, 108–115, illustrated.
53 Vardan Arevelc‘i, Universal History, English translation, Robert W. Thomson, “The

Historical Compilation of Vardan Arewelc‘i”, Dumbarton Oaks Papers, 43 (1989), 125–


226; Kirakos Gandzakec‘i. Universal History,
critical edition, K. A. Melik‘-Ōhanjanyan, Erevan: Armenian Academy of Sciences, 1961.
An English translation by Robert Bedrosian is available on the Internet.

244
Bibliography
Allsen, Thomas T., Commodity and Exchange in the Mongol
Empire: A cultural History of Islamic Textiles, Cambridge and New
York: Cambridge University Press, 1997.
Azaryan, Levon, Kilikyan manrankch‘utyune, XII–XIII dd.
(Cilician Miniature Painting, XIIth–XIIIth Centuries), Erevan, 1964.
Beckwith, John, Early Christian and Byzantine Art,
Harmondsworth, 1970.
Bedoukian, Paul Z., Coinage of Cilician Armenia, Numismatic
Notes and Monographs, no. 147, New York: American Numismatic
Society, 1962.
Blair, Sheila, “The Religious Art of the Ilkhanids”, in Komaroff
and Carboni, The Legacy of Genghis Khan, 104–133.
Boase, S. R., The Cilician Kingdom of Armenia, New York, 1978.
Boyle, J. A., “The Journey of Het‘um I, King of Little Armenia, to
the Court of the Great Khan Möngke”, in Central Asia Journal, vol. IX,
no. 3 (1964), 175–189.
—, “Dynastic and Political History of the 1l-Khans”, in
Cambridge History of Iran, vol. V, Seljuk and Mongol Period, London,
1968, 303–420.
Crowe, Yolanda, “Late Thirteenth Century Persian Tileworks and
Chinese Textiles”, in Bulletin of the Asia Institute, n.s., vol. 5 (1991).
Curatola, Giovanni, “The Viar Dragon”, in Quaderni del
Seminario di Iranistica, Ural-Altaistica e Caucasologia dell'Università
degli Studi di Venezia, no. 9 (1982), 71–88.
Der Nersessian, Sirarpie, “The Kingdom of Cilician Armenia”, in
A History of the Crusades, vol. II, ed. by K. M. Setton, R. C. Wolff and
H. W. Hazard, Philadelphia, 1962, 630–659, reprinted in idem, Études
Byzantine et Arméniennes, Byzantine and Armenian Studies (hereafter
Études), 2 vols., Louvain, 1973, 329–352.
—, “Miniatures ciliciennes”, in L'Oeil, no. 179 (November, 1969),
2–9, 110, fig. 22, reprinted in idem, Études Byzantines et Arméniennes,
509–515, fig. 261.
245
—, Armenian Manuscripts in the Freer Gallery of Art,
Washington, 1963.
—, “Deux exemples arméniens de la Vierge de Miséricorde”, in
Revue des études arméniennes, n.s., vol. 7 (1970), 187–202, reprinted
in idem, Études Byzantines et Arméniennes, 585–596.
—, Études Byzantine et Arméniennes, Byzantine and Armenian
Studies, in: Revue des etudes arméniennes, 2 vols., Louvain, 1973.
—, L'Art arménien, in: Revue des études arméniennes, Paris, 1977.
—, (with Sylvia Agemian), Miniature Painting in the Armenian
Kingdom of Cilicia from the Twelfth to the Fourteenth Century, 2 vols.,
Washington, D.C.: Dumbarton Oaks, 1993.
[Dowsett, C. F. J.], Catalogue of Twenty-three Important
Armenian Illuminated Manuscripts, London: Sotheby's, 1967.
Dournovo, Hin haykakan manrankarch‘ut‘yun (Ancient Armenian
Miniature Paintings), album in Russian and Armenian with colour
plates, Erevan, 1952.
Dournovo, Lydia, Armenian Miniatures, Paris and New York,
1961.
Dournovo, L. and Drampyan, R. G., Haykakan manrankach'ut‘yun
(Miniatures Arméniennes), Erevan, 1967 and 1969.
Drampian, Irina, Lectionary of King Hetum II (Armenian
illustrated codex of 1286 A.D.), Erevan, 2004, trilingual text,
Armenian, Russian, English.
Excavation Report of the Liao Dynasty Frescoed Tombs at
Xuanhua: Report of Archaeological Excavation from 1974–1993, vol. 1
(in Chinese with English title), Beijing: Cultural Relics Publishing
House (Wenwu chubanshe), 2001.
Galstyan, A. G., “The First Armeno-Mongol Negotiations” (in
Armenian), in Patma-Banasirakan Handes (1964).
Hovsep‘ian, Garegin,“A Gospel Manuscript”, in Garegin
Hovsep‘ian, Collected Essays (in Armenian), vol. II, Erevan, 1987,
108–115.
Kirakos Ganjakec‘i, Universal History, critical ed. K. A. Melik'-
Ohanjanyan, Erevan, 1961.
246
Komaroff, Linda and Carboni, Stefano, eds., The Legacy of
Genghis Khan: Courtly Art and Culture in Western Asia, 1256–1353,
New York: Metropolitan Museum of Art and Yale University Press,
2002.
Komaroff, Linda, “The Transmission and Dissemination of a New
Visual Language,” in Komaroff and Carboni, The Legacy of Genghis
Khan, 169–195.
—, ed., Beyond the Legacy of Genghis Khan, Leiden: Brill, 2006.
Korkhmazian, Emma, Drampian, Irina, Hakopian, Hravard,
Armenian Miniatures of the 13th and 14th centuries, Leningrad, 1984.
Kouymjian, Dickran, “Far Eastern Influences in Armenian
Miniature Painting in the Mongol Period”, in Armenian Post, New
York, 3 parts (December 6, 13, 20, 1977).
—, ed., Armenian Studies/Études arméniennes: In Memorium
Haïg Berbérian, Lisbon: Calouste Gulbenkian Foundation, 1986.
—, “Chinese Influences on Armenian Miniature Painting in the
Mongol Period”. in Kouymjian, Armenian Studies/Études arméniennes:
In Memoriam Haïg Berbérian, 415–468.
—, The Arts of Armenia, Lisbon: Calouste Gulbenkian
Foundation, 1992.
—, “Chinese Motifs in Thirteenth-Century Armenian Art: The
Mongol Connection”, in Linda Komaroff, ed., Beyond the Legacy of
Genghis Khan, 303–324, 524–526 (pls. 23–25), 590–599 (figs. 58–67).
—, “The Intrusion of East Asian Imagery in Thirteenth Century
Armenia: Political and Cultural Exchange along the Silk Road”, in The
Journey of Maps and Images on the Silk Road, Philippe Forêt and
Andreas Kaplony, eds., Leiden: E. J. Brill, 2008, 129–131.
Masuya, Tokomo, “Ilkanid Court Life”, in Komaroff and Carboni,
The Legacy of Genghis Khan: 96–97.
Melikian-Chirvani, Assadullah Suren, “Le Shāh-Nāme, la gnosse
soufie et le pouvoir mongol”, in Journal asiatique, 292 (1984), 249–
337.
—, “Le Livre des Rois : Miroir du destin. II : Il-Takht-e Soleymān
et la symbolique du Shāh Nāme”, in Studia Iranica, 20 (1991), 33–148.
247
Mutafian, Claude, La Cilicie au carrefour des empires, 2 vols.,
Paris, 1988.
—, Le Royaume arménien de Cilicie, Paris: CNRS Editions, 1993.
Narkiss, Bezalel ed., in collaboration with Michael Stone,
Armenian Art Treasures of Jerusalem, New Rochelle, N.Y., 1979.
Naumann, Elizabeth and Rudolf, “Ein Kösk in Summerpalast des
Abaqa Khan auf dem Tacht-I Sulaiman und seine Dekoration”, in
Forschungen für Kunst asians. In Memorium Kurt Erdmann, Istanbul,
1969.
Pradan, Mario, La poterie T'ang, Paris, 1960.
Rapti, Ionna, “Image et liturgie à la cour de Cilicie : Le
Lectionnaire du Prince Het‘um (Matenadaran ms 979)”, in Monuments
et mémoires de la Fondation Eugène Piot, 87 (2008), 105–142.
Rawson, Jessica, Chinese Ornament: The Lotus and the Dragon,
New York, 1984.
Richard, Jean, “La lettre du Connétable Smbat et les rapports entre
Chrétiens et Mongols au milieu du XIIIème siècle”, in Dickran
Kouymjian, ed., Armenian Studies/Études arméniennes: In Memorium
Haïg Berbérian, Lisbon, 1986, 683–696.
Sakissian, Arménag, “Thèmes et motifs d'enluminure et de
décoration arméniennes et musulmanes”, in Ars Islamica, vol. V1
(1939), 66–87, reprinted in idem, Pages d'art arménien, Paris, 1940,
59–86.
Soucek, Priscilla P., “Armenian and Islamic Manuscript Painting:
A Visual Dialogue”, in Thomas F. Mathews and Roger S. Wieck,
Treasures in Heaven. Armenian Art, Religion, and Society, eds., New
York, 1998, 115–131.
Vardan Arevelc‘i, Universal History, English translation, Robert
W. Thomson, “The Historical Compilation of Vardan Arewelc‘i”, in
Dumbarton Oaks Papers, 43 (1989), 125–226.
Velmans, Tania, “Maniérisme et innovations stylistiques dans la
miniature cilicienne à la fin du 13e siècle”, in Revue des études
arméniennes, n.s. 14 (1980), 415–433.

248
Victoria and Albert Museum, Mount Trust Collection of Chinese
Art, London, 1970.
Watt, James C. Y. and Wardwell, Anne E., When Silk Was Gold:
Central Asian and Chinese Textiles, New York: Metropolitan Museum
of Art, 1997.

Fig
.1 Headpiece with Christ Emmanuel and Chinese animals, detail.
Erevan, Matenadaran, M979, Lectionary of Het'um II, 1286, fol. 284.
Photo Matenadaran.

249
Fig. 2. Headpiece with dragon and phoenix motif, detail. Erevan,
Matenadaran, M979, Lectionary of Het‘um II, 1286, fol. 334. Photo
Matenadaran.

ig. 3. Archbishop John, brother of


King Het‘um, in ordination scene.
Erevan, Matenadaran, M197, Gospels,
1289, fol. 341v. Photo Matenadaran.

250
Fig.4 Cleveland Museum of Art, John L. Severance Fund (1994.292),
tabby, brocade, gold thread on a blue green ground with rows of
phoenixes facing right and left. Watt and Wardwell, When Silk Was
Gold, no. 31, 118–119;

251
Fig.5 Frieze tile with dragon, Takht-i Sulaymān, 1270s.
London, Victoria and Albert Museum, (541–1900). Photo
after Komaroff and Carboni, Legacy of Genghis Khan, fig.
100.

Fig.6 Bronze mirror with


dragon and phoenix. Xuanhua,
Hebei, China, tomb M10, pre–
1093. Excavation Report
Xuanhua, 2003, vol. I, 49.

252
î. ÎàôÚàôØæÚ²Ü

âÆÜ²Î²Ü ìÆÞ²äܺðÀ ºì öÚàôÜÆÎܺðÀ вںðÆ Øàî

´Ý³å³ïÏ»ñáõÙ ÏÇñ³éí³Í á×³Ï³Ý ÝáñáõÛÃÝ»ñÁ, áñáÝù ³ñ-


ï³Ñ³Ûïí»É »Ý ÎÇÉÇÏÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ó»é³·ñ»ñáõÙ XIII ¹. »ñÏ-
ñáñ¹ Ï»ëÇÝ ùÝݳñÏÙ³Ý ³é³ñϳ »Ýª ãÇÝ³Ï³Ý ³ñí»ëïáõÙ »Õ³Í
µÝ³å³ïÏ»ñÇ ¨ Ñ»é³ÝϳñÇ Ñ»ï »Õ³Í Ñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ:

Т. КУЮМДЖЯН

КИТАЙСКИЕ ДРАКОНЫ И ФЕНИКСЫ У АРМЯН

Стилистические инновации в изображении ландшафта,


нашедшие выражение в рукописях Киликийской Армении второй
половины XIII века, являются предметом дискусси о сопоставлении с
изображением ландшафта и перспективой бытовавшими в китайском
искусстве.

253
А. КОРНИЛОВ

ГЕОПОЛИТИКА СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКО-


АРМЯНСКИХ ОТНОШЕНИЙ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЕКТ
“НОВЫЙ ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ”

Уважаемый председатель конференции, уважаемые участники


конференции!
Позвольте выразить искреннюю признательность Институту
истории Национальной Академии Наук Республики Армения за
приглашение и возможность участвовать в этой, несомненно,
полезной научной конференции.
Геополитика является, как известно, научной дисциплиной в
рамках политической географии. Геополитика изучает стратегию и
технологии использования географических преимуществ, географи-
ческих ресурсов различными акторами международных отношений в
своих интересах. Географическое пространство используют
государства, военные блоки, политические партии, целый ряд
негосударственных акторов, ТНК, преступные сообщества и прочие.
Они эксплуатируют географическое пространство для извлечения
экономической выгоды, получения прибыли, распространения
влияния, а также для обеспечения собственной безопасности. В
указанном смысле геополитика смыкается с другими общественно-
политическими науками – международными отношениями и
политологией.
Отношения Российской Федерации и Республики Армения как
феномен современной региональной и мировой политики также имеет
свою геополитическую специфику. Геополитика современных
российско-армянских отношений сообщает нам о том, каким образом
две страны используют географические возможности в рамках
имеющегося стратегического партнерства. В геополитике российско-
армянских отношений соединяютс