Вы находитесь на странице: 1из 4

OVERCOMING SPEECH TENSION, PLATFORM JITTERS OR 9- SIX BASIC STEPS ON DEALING WITH STAGE

NERVOUSNESS, AND STAGE FRIGHT FRIGHT identified by White and Henderlier


10- Start your presentation by saying interesting facts or
1- TITLE
doing something related to your topic to catch the
2- GLOSSOPHOBIA or speech anxiety is the fear of
audience.
speaking in front of an audience.
(magsabi ng mga interesting facts na related sa
(tawag sa takot na humarap sa maraming tao)
ipresent mo para makuha ang atensyon ng
3- WHAT IS STAGE FRIGHT?
manunuod)
4- STAGE FRIGHT is a kind of fear or nervousness one
11- The speaker should be prepared completely.
gets before a public speech or any performance in front
(lahat ng mga kakailanganin at sasabihin ay dapat
of many people.
kumpleto at nakahanda)
(takot or nerbyos na magsalita, sumayaw, kumanta o
12- The speaker must be well researched.
humarap ng manunuod)
(dapat alam ng nagsasalita sa harapan ang pasikot
sikot sa ipinepresentang topic)
A. CAUSES OF STAGE FRIGHT
13- The speaker must not show that he or she is nervous.
5- CAUSES OF STAGE FRIGHT base on Eisenson and
(hindi dapat mahalata ng manununod na kabado ka)
Boase
14- The speaker must look confident in presenting.
6- AN APPROACH AVOIDANCE CONFLICT it is where
(maging kumpyansa sa kung ano mang ipinepresent
we tend to accept responsibilities then try to avoid it as
sa harapan)
much as we can when the time has come to do it.
15- Think of the audience as your own friends.
(pagtanggap ng responsibilidad at pag iwas kung
(isipin mo na kaibigan at kakilala mo lang ang mga
kalian malapit ang nakatakdaang oras para gawin
nasa harap mo)
ito)
C. HOW TO PREVENT STAGE FRIGHT
7- INADEQUATE PREPARATION happens when you are
16- HOW TO PREVENT STAGE FRIGHT suggested by
lacking of research or presentation props during the said
Einsenson and Boase
time.
17- APPRAISAL OF THE SITUATIONS-think of any
(hindi handa o kulang sa mga research o gagamitin
possible happenings or questions that may come before
sa pagpresent)
the presentation.
8- FACULTY EVALUATION is the of being judge by the
(isipin ang lahat na pwedeng itanong sayo o
audience.
mangyari bago mismong magpresent)
(takot na mahusgahan o pagtawanan ng mga 18- PREPARATION- prepare everything especially yourself.
manunuod) (ihanda ang lahat ng kakailanganin lalo na ang iyong
sarili bago magpresent)
B. SIX BASIC STEPS ON DEALING WITH STAGE FRIGHT
19- CONFIDENCE IN THE SUBJECT MATTER- practice (nangyayari kung kalian patapos na ang
self-confidence by believing in your own skills and presentation at maaring bumalik ang heartbeat sa
capacity. anticipation level o mas mababa na doon)
(magtiwala sa iyong sarili na kaya mong gawin ang
lahat gamit ang sariling kakayahan at talento) E. OVERCOMING PLATFORM JITTERS
20- INTEREST IN THE SUBJECT MATTER-be more 27- OVERCOMING PLATFORM JITTERS
interested and passionate about your topic. 28- Do not memorize but try to understand more your topic
(maging interesado at dedicated sa ipepresenta) well instead.
21- SHIFTING FOCUS OF ATTENNTION- focus on your (wag imemorize word per word ang report, ang mas
topic and deliver it properly to the audience. mabuting gawin ay intindihin mabuti ang mga
(magfocus sa topic at sa pagpresent sa harapan ng sasabihin upang mas maipresenta ng maayos)
audience) 29- Practice makes perfect.
22- MOVEMENT- try to move around and do some light (magpractice mabuti ng mga gagawin at sasabihin
movements to relieve nervousness while presenting. sa mismong presentation upang maging handa)
(lumipat ng ibang pwesto at gumalaw galaw ng konti 30- Look at yourself in the mirror while practicing to see how
habang nagpepresent para maiwasang nerbyusin) the audience will see you.
D. STAGES OF SPEECH TENSION (Magpractice sa harap ng salamin upang makita ang
23- STAGES OF SPEECH TENSION 3 different stages on itsura habang nagpepresenta at masanay)
stage fright 31- Do some light movements to avoid being nervous
24- STAGE 1 ANTICIPATION- this happens before the during presentation.
presentation where in your heart races fast compared to (gumalaw ng konti habang nagpresent upang
normal. maiwasang kabahan)
(ito ay nangyayari bago magsimula ang presentation 32- Speak loudly but clear to hear the things you say.
at bumibilis ang pagtibok ng puso sa kumpara sa (magsalita ng malakas ngunit maayos at
normal na tibok nito dahil sa kaba) siguraduhing maiintindihan ng manunuod)
25- STAGE 2 BEGINNING- this is where you begin to 33- Check how you pronounce every word in your
present in front of the audience and your heartbeat presentation and even the meanings.
continuous to increase. (icheck kung tama ba ang pagpronouce sa bawat
(ito ang simula ng presentation at mas lalong salita na gagamitin at maging ang mga kahulugan
bumibilis ang pagtibok ng puso dahil sa kaba) nito)
26- STAGE 3 POST CONFRONTATIONAL- this is where 34- Get your audience’s attention first before speaking and
you’re almost done with presenting and you heartbeat presenting. Make sure that they will listen to you.
either go back to the anticipation or lower. (kuhanin muna ang atensyon ng manunuo d at
siguraduhing makikinig sila sa ipepresenta mo)
35- Greet your audience especially the important guests.
(magbigay galang at batiin ang lahat ng nakikinig G. TIPS ON HOW TO DEAL WITH NERVOUSNESS
lalo na ang mga nakatatas) 45- TIPS ON HOW TO DEAL WITH NERVOUSNESS
36- Look at your audience and not on anywhere blank or 46- THINK POSITIVELY- be optimistic and think that
empty. everything will be fine.
(Tumingin sa mga manunuod at hindi kung saan (isiping lahat ay magiging maayos ayon sa plano)
saan) 47- BE AT YOUR BEST PHYSICALLY AND MENTALLY-
37- Be dedicated in your presentation so that your audience prepare your body by taking some breaks and relax
will be interested also on what you are presenting. before the presentation.
(alamin ang pasikot sikot sa presentation mo upang (matulog ng mahimbing at magrelax ng kaunti para
maging insteresado rin ang mga manunuod sayo) makundisyon ang katawan bago ang presentation)
38- Speak out lively to look more interested and passionate 48- CONCENTRATE ON COMMUNICATING WITH YOUR
about your presentation. AUDIENCE- focus on the audience and what you are
(magpresent ng maayos at masigla upang maging saying and just deliver what you practice.
insteresado sa pakikinig o panunuod ang mga (magfocus sa audience at sa mga sasabihin at gawin
audience) ang lahat ng plinano)
39- Practice preparation, concentration, confidence, poise 49- BEFORE YOU START TO SPEAK, TAKE A COUPLE
and everything will go well as planned. OF DEEP BREATHS- exercise the proper breathing
(ipractice ang pagiging handa, focused, pagtitiwala pattern before presenting.
sa sarili at tindig habang nagprepresent) (gawin ang proper breathing pattern kung saan
F. REASONS FOR NERVOUSNESS huminga ng galing sa ilong at ibuga ito dahan dahan
40- REASONS FOR NERVOUSNESS- identified by sa bibig)
Hamilton in 1999 50- STRIKE WHILE THE IRON IS HOT – when you already
41- FEAR OF BEING STARED AT is the fear being looked feel comfortable in front, take the chance to speak out
at by the people and being judged. confidently and just deliver what you practiced.
(takot na matingnan ng masama at mahusgahan ng (gawin lahat ng hinanda para sa presentation at
mga manunuod) kunin ang tamang timing upang maisagawa ang
42- FEAR OF FAILURE is the fear of committing mistakes. lahat ng nararapat)
(takot na magkamali at mapahiya) 51- ESTABLISH RAPPORT WITH YOUR AUDIENCE- try
43- FEAR OF REJECTION is the fear of being rejected and to make eye contact with the audience to show that you
not enough. are really into your topic or subject matter.
(takot na hindi magustuhan ng mga manunuod) (tumingin sa mata ng mga manunuod upang maging
44- FEAR OF THE UNKNOWN is the fear of the bad interesado rin sila sa ipinpresenta mo)
happenings that may take place. 52- USE VISUAL AIDS- because it helps the presentation to
(takot na may mangyaring masama sa presentation) be more understandable and also draws the attention of
your audience towards it.
(gumamit ng mga larawan o props bilang visual aids
upang makuha pa lalo ang atensyon ng mga
nanunuod at mas maintindihan nila kung ano ang
iyong ipinepresenta)
53- DO NOT EVER FEAR THE AUDIENCE- think of the
audience as your family and relatives to avoid being
nervous.
(isiping mga kakilala at kaibigan ang nasa audience
upang maiwasang kabahan habang nagprepresent)
54- DO NOT AFRAID OF BEING REJECTED- keep your
head high and speak out whatever is necessary for your
topic.
(wag matakot na magsalita at sabihin kung ano sa
palagay mo ang konektado sa iyong presentation at
maging kumpyansa sa sarili na kaya mong gawin ito
ng maayos)

Оценить