Вы находитесь на странице: 1из 27

PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ, GzÉÆåÃUÀ ¸ËzsÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 001

¸ÀASÉå:Dgï(2) 3578 /17-18/¦J¸ï¹ ¢£ÁAPÀ: 23-02-2018


[

C¢ü¸ÀÆZÀ£É
1. DAiÉÆÃUÀªÀÅ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀiÁ°£Àå ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ½AiÀÄ°è£À ««zsÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀiÁ°£Àå
¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ªÀÈAzÀ, £ÉêÀÄPÁw ºÁUÀÆ ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛ «¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1992(2017 gÀªÀgÉV£À ¥ÀjµÀÌgÀuÉ)
ºÁUÀÆ wzÀÄÝ¥Àr «¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2017 gÀ£ÀéAiÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ CºÀð C¨sÀåyðUÀ½AzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß
DºÁ餹zÉ.

ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
G½PÉ ªÀÄÆ® ºÉÊzÀgÁ¨Ázï – MlÄÖ
PÀæªÀÄ
ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ ªÀÈAzÀzÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ºÀÄzÉÝUÀ¼À
¸ÀASÉå
ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ ªÁå¦ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀASÉå
ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
UÀÆæ¥ï ‘J’
1 ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ Ln 01 - 01
UÀÆæ¥ï ‘©’
2 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥Àj¸ÀgÀ C¢üPÁj - 14 14
3 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj - 03 03
4 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ - 01 01
UÀÆæ¥ï ‘¹’
5 ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ - 04 04
6 ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ - 01 01
7 ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ - 04 04
8 PÉëÃvÀæ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ - 05 05
MlÄÖ 01 32 33

¸ÀÆZÀ£É:
• C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è w½¹gÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ªÀVÃðPÀgÀtªÀÅ C¤ªÁAiÀÄð ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ
M¼À¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ, £ÉêÀÄPÁw DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄzÉÝUÀ¼À ®¨sÀåvÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

• PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀiÁ°£Àå ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ½AiÀÄ°è PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛgÄÀ ªÀ UÀÄwÛUÉ £ËPÀgÀjUÉ UÀjµÀÖ 15
ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÉêÉUÉ ªÀiÁvÀæ ªÀµÀðPÉÌ ±ÉÃPÀqÀ 4 gÀµÀÄÖ PÀÈ¥ÁAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è UÀ½¹gÀĪÀ CAPÀUÀ¼À
±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj¹, CzÀgÀ ªÉÆvÀÛªÀÅ MmÁÖgÉAiÀiÁV ±ÉÃPÀqÀ 100 £ÀÄß «ÄÃjzÀ°è ±ÉÃPÀqÀ 100 PÉÌ
¹Ã«ÄvÀUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ°è UÀÄwÛUÉ £ËPÀgÀgÀÄ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀµÀÄÖ
ªÀµÀðUÀ¼À ªÀAiÉÆëÄw ¸Àr°PÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

• PÀÈ¥ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÉÆëÄw ¸Àr°PÉ PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ zÀÈrüÃPÀgÀt


¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæzÀ À £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀÄ CfðAiÀÄ ¤UÀ¢vÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀ eÁj ªÀiÁrzÀ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÉêÁ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ªÀÄÆ®zÁR¯ÉUÀ¼À ¥Àj²Ã®£ÉUÉ CºÀðgÁzÁUÀ EzÉà ¥ÀæªÀiÁt
¥Àvæz
À À ªÀÄÆ® ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÉêÁ
«ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.

1
• PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀiÁ°£Àå ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ½AiÀiÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÉ.f.L.r AiÉÆÃd£É EgÀĪÀÅ¢®è.

• ªÀÄÆ®zÁR¯ÉUÀ¼À ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄ ¢£À CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ ªÀÄÆ® ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæU À À¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ
eÉgÁPïì ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉ ºÁdgÀÄ ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. PÉêÀ® C¤ªÁAiÀÄð ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è zÁR¯ÉUÀ¼À ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄ
¢£À ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¯ÁUÀzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀÄÆgÀÄ ¢£À PÁ¯ÁªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ, £ÀAvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæU
À À¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀ°è ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.

* Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀ ¢£ÁAPÀ: 23-02-2018


* Cfð ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-03-2018 (gÁwæ 11.45 UÀAmÉAiÉƼÀUÉ)
* ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26-03-2018 (CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ ªÉüÉAiÉƼÀUÉ)

¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß vÁvÀÆà«ðPÀªÁV 2018 gÀ°è £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀjÃPÁë ªÉüÁ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃUÀzÀ CAvÀeÁð®
"http://kpsc.kar.nic.in/timetable” £À°è £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.

«±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É:-
• C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð ¸À°è¸À®Ä EaѹzÀ°è, MAzÀÄ Registration £À°è ºÉaÑ£À ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ
«ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr MAzÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ ªÀiÁvÀæ ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
• C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ/ºÉaÑ£À ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ MAzÉà Registration £À°è C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ J¯Áè ºÀÄzÉÝUÀ½UÀÆ MAzÉà CfðAiÀÄ°è
£ÀªÀÄÆ¢¹ Cfð ¸À°¸ è ÀvÀPÀÌzÀÄÝ,
• CfðUÀ¼À£ÀÄß D£ï-¯ÉÊ£ï (ON-LINE) (J¯ÉPÁÖç¤Pï ªÀiÁUÀð) ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁvÀæ ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, CfðUÀ¼À£ÀÄß RÄzÁÝV CxÀªÁ
CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¸À°è¸À®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è.
• C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ On-Line CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß PÀqÁØAiÀĪÁV ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß N¢PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄ ºÁUÀÆ
¤ÃrgÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀéAiÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr Cfð ¸À°è¹zÀ°è CAvÀºÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ
DAiÉÆÃUÀªÀÅ PÁ£ÀƤ£À£ÀéAiÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
• D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¸À°è¸À®Ä DzsÁgï PÁqïð ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà £ÀªÀÄÆ¢¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÉ. CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀ E-
ªÉÄÃ¯ï «¼Á¸À/ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀASÉå «²µÀÖªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀªÀgÉ«UÀÆ EzÉÃ
(E-ªÉÄïï) «¼Á¸À ºÁUÀÆ ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀASÉåAiÀÄ£Éßà ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ EzÀ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸À®Ä CªÀPÁ±À
¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.

CfðAiÀÄ°è «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CAPÀtzÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¥ÀzÀUÀ¼À CxÀðªÀ£ÀÄß F PɼÀPÀAqÀAvÉ


CxÉÊð¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ:-

¸Á.C ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉ GM General Merit


¥À.eÁ ¥Àj²µÀÖ eÁw SC Scheduled Caste
¥À.¥ÀA ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ST Scheduled Tribe
¥Àæ-1 ¥ÀæªÀUÀð-1 Cat – 1 Category – I
2J ¥ÀæªÀUÀð-2J 2A Category – 2A
2© ¥ÀæªÀUÀð-2© 2B Category – 2B
3J ¥ÀæªÀUÀð-3J 3A Category – 3A
3© ¥ÀæªÀUÀð-3© 3B Category – 3B
ªÀiÁ.¸ÉÊ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ Ex-MP Ex-Military Person
UÁæ«ÄÃt UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð Rural Rural Candidate
PÀ.ªÀiÁ.C PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ C¨sÀåyð KMS Kannada Medium Student
CA.«. CAUÀ«PÀ® PH Physically Handicapped Person
ºÉÊ.PÀ. ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ HK Hyderabad Karnataka
G.ªÀÄÆ.ªÀÈ G½zÀ ªÀÄÆ® ªÀÈAzÀ RPC Residual Parent Cadre

2
2. ±ÀÄ®Ì:-
¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉAiÀÄ C¨sÀåyðUÀ½UÉ gÀÆ. 600/-
¥ÀæªÀUÀð2(J), 2(©), 3(J), 3(©) UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ gÀÆ. 300/-
ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ gÀÆ. 50/-
¥À.eÁ/¥À.¥ÀA/¥Àæ-1/CAUÀ«PÀ® C¨sÀåyðUÀ½UÉ ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¬ÄAzÀ ¸ÀA¥ÀÆtð
«£Á¬Äw ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

±ÀÄ®Ì «£Á¬Äw PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§A¢üvÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß C¥ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.


MªÉÄä ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹zÀ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°èAiÀÄÄ »A¢gÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è,
CxÀªÁ CzÀ£ÀÄß DAiÉÆÃUÀªÀÅ £ÀqɸÀĪÀ EvÀgÉ ¥ÀjÃPÉë CxÀªÁ £ÉêÀÄPÁwUÀ½UÉ ºÉÆA¢¹PÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.

2.1 CfðUÀ¼À£ÀÄß ON LINE ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀwð ªÀiÁr ¤UÀ¢vÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ªÉüÉAiÉƼÀUÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà J¯ÉPÁÖç¤Pï CAZÉ PÀbÉÃjUÀ¼À°è (e-Payment Post Offices Only) ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ, EzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹
¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ¥ÁªÀw¹gÀĪÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¸ÀzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À CfðUÀ¼À£ÀÄß
wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

3. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ONLINE ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä PɼÀPÀAqÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV w½zÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.
ºÀAvÀ 1:- C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï http://kpsc.kar.nic.in/Home page £À°è “APPLY
ONLINE -APPLICATION FOR KSPCB POSTS” °APï C£ÀÄß MwÛzÀ°è ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÄlzÀ°è C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß
qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß NzÀvÀPÀÌzÀÄÝ. Cfð
¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ¢£ÁAPÀ / PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ ºÁUÀÆ ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆqÀÄvÀÛªÉ. F
¥ÀÄlzÀ°è New Registration ºÁUÀÆ Already Registered Button UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¤ÃªÀÅ ºÉƸÀzÁV £ÉÆAzÁ¬Ä¸À¨ÉÃQzÀÝ°è
New Registration Button MvÀÛ¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ FUÁUÀ¯Éà £ÉÆAzÁ¬Ä¹zÀÝ°è Already Registered Button C£ÀÄß MvÀÛ¨ÉÃPÀÄ.

ºÀAvÀ 2:- New Registration Button MwÛzÀ°è Registration £ÀªÀÄÆ£É ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ°è£À CUÀvÀå ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß
CAzÀgÉ ºÉ¸ÀgÀÄ, vÀAzÉ/vÁ¬ÄAiÀÄ/UÀAqÀ/ºÉAqÀwAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ, d£Àä ¢£ÁAPÀ ºÁUÀÆ E-ªÉÄÃ¯ï «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV
£ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. F ªÀiÁ»wAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀiÁVzÉ JAzÀÄ ZÉPï ¨ÁPïì£À°è I Agree JAzÀÄ MwÛzÀ £ÀAvÀgÀ Submit Button C£ÀÄß
MvÀÛ¨ÉÃPÀÄ. DUÀ ¤ªÀÄUÉ Login ID ªÀÄvÀÄÛ Password C£ÀÄß ¤ªÀÄä EªÉÄÃ¯ï «¼Á¸ÀPÉÌ gÀªÁ¤¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
ºÀAvÀ 3:- Submit Button C£ÀÄß MwÛzÀ PÀÆqÀ¯Éà ¤ÃªÀÅ Registration £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
¥ÀgÀzÉAiÀÄ°è ªÀÄÆqÀÄvÀÛªÉ. F ¥ÀÄlzÀ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è PÁt¸ÀĪÀ Logout Button C£ÀÄß MwÛ Login ¥ÀÄlzÀ°è ¤ªÀÄä Login ID
ªÀÄvÀÄÛ Password C£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ Login Button MwÛzÀ°è Registration £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ J¯Áè
«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆqÀÄvÀÛªÉ. F ¥ÀÄlzÀ°è£À ªÉÄïÁãUÀzÀ°è Continue Button C£ÀÄß MwÛzÀ°è Cfð £ÀªÀÄÆ£É ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ. F Cfð
£ÀªÀÄÆ£É ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆqÀĪÀ 04 Button UÀ¼ÁzÀ Personal Details/Qualification Details/Additional Details and
Documents Upload & Payment Details Button UÀ½zÀÄÝ Personal Details Button MwÛzÀ°è ¤ÃªÀÅ Registration
£ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀzÉAiÀÄ°è ªÀÄÆqÀÄvÀÛªÉ. F ¥ÀÄlzÀ PɼÀUÉ AiÀiÁªÀ ºÀÄzÉÝUÉ Cfð ¸À°è¸ÀÄ«j JA§
ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ.
£ÀAvÀgÀ Qualification Details/Additional Details and Documents Upload & Payment Details Button
UÀ¼À£ÀÄß ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV MwÛ DAiÀiÁ ¥ÀÄlUÀ¼À°è£À J¯Áè «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ
£ÀªÀÄÆ¢¹zÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛªÉÄä PÀÆ®APÀµÀªÁV ¥Àj²Ã°¹PÉƼÀî®Ä ¥Àæw ¥ÀÄlzÀ°èAiÀÄÆ Save & Continue Button C£ÀÄß
MwÛ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ¤ªÀÄä CfðAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà «ªÀgÀUÀ¼À §zÀ¯ÁªÀuÉ CUÀvÀå«zÀÝgÉ DAiÀiÁ ¥ÀÄlzÀ°è CUÀvÀå
wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.

3
ºÀAvÀ 4:- Documents Upload & Payment Details Button C£ÀÄß MwÛ ¤ÃªÀÅ ¸ÁÌöå£ï ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ ¸À»
ºÁUÀÆ ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀAvÉ upload ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸À», ¨sÁªÀavÀæ ºÁUÀÆ zÁR¯ÉUÀ¼À C¼ÀvÉUÀ¼ÀÄ
F PɼÀPÀAqÀÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ.

¥Á¸ï ¥ÉÆÃmïð ¨sÁªÀavÀæ ºÁUÀÆ ¸À» C¼ÀvÉ


¥Á¸ï ¥ÉÆÃmïð ¨sÁªÀavÀæ C¼ÀvÉ 30mm
80mm
File Size < 80 kb
DPI Setting = 100 dpl
45mm
Image Scale = 100%
Color = True Color
Type = JPEG/JPG
¸À» C¼ÀvÉ 35mm
zÁR¯ÉUÀ¼À C¼ÀvÉ Pdf / JPEG/JPG £ÀªÀÄÆ£É - 150 kb

ºÀAvÀ-5:- ¸À», ¨sÁªÀavÀæ upload ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ zÀÈrüÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß N¢ I agree Text Box £À°è ¤ªÀÄä
M¦àUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¤ªÀÄä CfðAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä Preview Application C£ÀÄß MwÛ CfðAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
«ªÀgÀUÀ¼À §zÀ¯ÁªÀuÉ CUÀvÀå«zÀÝgÉ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. Submit Button C£ÀÄß MwÛzÀ°è ¨sÀwðªÀiÁrgÀĪÀ
CfðAiÀÄ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä Application Form Button C£ÀÄß MvÀÛ¨ÉÃPÀÄ. F £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ°ègÀĪÀ
Print Form Button £ÀÄß MwÛ ¤ÃªÀÅ ¨sÀwð ªÀiÁrgÀĪÀ Cfð £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. £ÀAvÀgÀ Challan
Download Button C£ÀÄß MwÛzÀÝ°è ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¸À®Ä ¢é¥æw À AiÀÄ°è ZÀ®£ï ¥ÀgÀzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆqÀ°zÀÄÝ, EzÀgÀ°è Save
CxÀªÁ Download Button UÀ½gÀÄvÀÛªÉ. Challan Download ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ°è£À AiÀiÁªÀÅzÉà E-
¥ÁªÀw CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¤UÀ¢vÀ Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw ªÀiÁr, CAwªÀĪÁV ¥ÉÆøïÖ D¦üÃ¸ï ¹ÖPÀÌgï C£ÀÄß ¤ªÀÄä
Challan ¥ÀæwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAn¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ¤ªÀÄä ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀwAiÀÄ£ÀÄß zÀÈqsÀ¥Àr¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
Submit Button C£ÀÄß MwÛzÀ £ÀAvÀgÀ CfðAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À
EgÀĪÀÅ¢®è.

ºÀAvÀ 6:- ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀwAiÀÄ JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ±ÀÄ®Ì ¹éÃPÀÈwAiÀÄ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß www.Karnataka post.
gov.in gÀ°è £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. F «µÀAiÀÄzÀ°è K£ÁzÀgÀÆ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁzÀ°è Help line C£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÀÄ.

ºÀAvÀ-7:- PÀæªÀħzÀݪÁV CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ CªÀgÀ E-ªÉÄÃ¯ï «¼Á¸ÀPÉÌ Cfð ¹éÃPÀÈwAiÀÄ
ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

«±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É: On-line ªÀÄÆ®PÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ vÁAwæPÀ vÉÆAzÀgÉ
CxÀªÁ ¸ÀªÀĸÉå JzÀÄgÁzÀ°è ¸ÀºÁAiÀĪÁt (Help line) 9986760557 C£ÀÄß (¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 6-00
UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ) ¸ÀA¥ÀQð¹ CUÀvÀå ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ.
3.1 C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ°è vÀªÀÄä «ÄAZÀAZÉ (E-ªÉÄïï) «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß (Unique Email ID) PÀqÁØAiÀĪÁV
£ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
3.2 C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀªÀgÉUÀÆ «¼ÀA§ ªÀiÁqÀzÉ ªÀÄÄAavÀªÁV
CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
3.3 ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ/¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä
CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è.

4
4. CºÀðvÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ:-

(C) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.


(D) M§â fêÀAvÀ ¥ÀwßVAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀÄA¢ ¥ÀwßAiÀÄgÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀÄgÀĵÀ C¨sÀåyð ªÀÄvÀÄÛ FUÁUÀ¯Éà E£ÉÆߧ⠺ÉAqÀw
EgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀÄ»¼Á C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀƪÁð£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqA É iÀÄzÉà £ÉêÀÄPÁwUÉ
CºÀðgÁUÀĪÀÅ¢®è.
(E) C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV DgÉÆÃUÀåªÀAvÀgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼À zÀPÀë
¤ªÀðºÀuÉUÉ DvÀAPÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÉÊ»PÀ £ÀÆå£ÀvɬÄAzÀ ªÀÄÄPÀÛgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
(F) zÉÊ»PÀªÁV C£ÀºÀðgÁVzÁÝgÉA§ÄzÁV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É C£ÀºÀðgÉA§ÄzÁV wgÀ¸ÀÌj¸ÀĪÀ ¥ÀÆtð
«ªÉÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÁ¬ÄÝj¹PÉÆArzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ «ªÉÃZÀ£ÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÀzÀ®Æè F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À
ªÀÄÆ®PÀ ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀĪÀÅ¢®è.
(G) PÉÃAzÀæ CxÀªÁ PÀ£ÁðlPÀ CxÀªÁ EvÀgÉ gÁdåzÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ¢AzÀ £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ½AzÀ CxÀªÁ
£ÉêÀÄPÁwUÀ½AzÀ SÁAiÀÄA DV r¨Ágï DzÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ £ÉêÀÄPÁwUÉ CºÀðgÁUÀĪÀÅ¢®è.
(H) AiÀiÁªÀÅzÉà £ÉÊwPÀ ¥Àj¨sÁµÉUÉ ²PÉëUÉ M¼À¥ÀlÖ ªÀåQÛ CxÀªÁ PÉÃAzÀæ CxÀªÁ PÀ£ÁðlPÀ CxÀªÁ EvÀgÉ gÁdåzÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸ÉêÁ
DAiÉÆÃUÀ¢AzÀ £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ½AzÀ, CxÀªÁ £ÉêÀÄPÁwUÀ½AzÀ vÁvÁÌ°PÀªÁV r¨Ágï DzÀ CxÀªÁ C£ÀºÀðUÉÆAqÀ
ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ J¯Áè ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀÄ ¥Àj²Ã°¹ CªÀgÀÄ £ÉêÀÄPÁwUÉ CºÀðgÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀªÀgÉUÀÆ £ÉêÀÄPÁwUÉ
CºÀðgÁUÀĪÀÅ¢®è.

¤UÀ¢vÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ CºÀðvÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ F ªÉÄîÌAqÀ CºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÉêÀÄPÁwUÁV Cfð
¸À°è¸À®Ä CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

5. £ÉêÀÄPÁw «zsÁ£À:-

5.1 ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ Ln UÀÆæ¥ï ‘J’ ºÀÄzÉÝUÉ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀiÁ°£Àå ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ªÀÈAzÀ, £ÉêÀÄPÁw ºÁUÀÆ ¸ÉêÁ
µÀgÀvÀÄÛ «¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1992 (2017 gÀªÀgÉV£À ¥ÀjµÀÌgÀuÉ) ºÁUÀÆ wzÀÄÝ¥Àr «¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2017 gÀ «¤AiÀĪÀÄ 10, 15 ªÀÄvÀÄÛ 16
gÀ£ÀéAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ Ln ºÀÄzÉÝAiÀÄ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĸÀÆaAiÀÄ PÀæ.¸ÀA. 1 gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ
C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ DºÁ餹 ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ°è UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼À CºÀðvÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É DAiÉÄÌ
ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

5.2 ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁzÀ UÀjµÀÖ CAPÀUÀ¼ÀÄ 100.

5.3 G½zÀ UÀÆæ¥ï ‘©’ ªÀÄvÀÄÛ ‘¹’ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÆ®PÀ

PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉë :- (ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ªÀÈAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÁw ¤AiÀĪÀÄ 1992 gÀ£ÀéAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀ Ln ºÀÄzÉÝUÉ
PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉë C£Àé¬Ä¸ÀĪÀÅ¢®è)

PÁ®PÁ¯PÉÌ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀ PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÆ®PÀ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁw ªÀÄvÀÄÛ DAiÉÄÌ)
(¸ÁªÀiÁ£Àå) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2006 gÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁzÀAvÉ, C¢ü¸ÀÆa¸À¯ÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÁAwæPÀ/vÁAwæPÉÃvÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À
DAiÉÄÌUÉ CºÀðgÁUÀ®Ä C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ DAiÉÆÃUÀªÀÅ £ÀqɸÀĪÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ªÀÄlÖzÀ PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è 150
CAPÀUÀ¼À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è PÀ¤µÀ× 50 CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ PÀqÁØAiÀĪÁV vÉÃUÀðqÉ ºÉÆAzÀ¯ÃÉ ¨ÉÃPÀÄ. ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÀ¤µÀ× 50 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀqÉAiÀÄzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ DAiÉÄÌUÉ CºÀðgÁUÀĪÀÅ¢®è. F ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ CºÀðvÁzÁAiÀÄPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀiÁVzÀÄÝ, EzÀgÀ°è ¥ÀqÉzÀ
CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄjmï (eÉõÀ×vÉ) ¤zsÀðj¸À®Ä ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅ¢®è.

DzÀgÉ PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉë¬ÄAzÀ «£Á¬Äw ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä EgÀĪÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ:


``J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. CxÀªÁ EzÀPÉÌ vÀvÀìªÀiÁ£ÀªÉAzÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ WÉÆö¸À®àlÖ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è
CxÀªÁ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉëVAvÀ ªÉÄîälÖzÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄRå ¨sÁµÉAiÀiÁV, CxÀªÁ
¢éwÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀiÁV CxÀªÁ LaÒPÀ «µÀAiÀĪÁV (DzÀgÉ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀwæPÉAiÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À¯ÉÆèAzÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ) CxÀªÁ
ªÉÄð£À ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁr vÉÃUÀðqÉAiÀiÁVgÀĪÀ CxÀªÁ PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ
DAiÉÆÃUÀ¢AzÀ EzÉà ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀrAiÀÄ°è F »AzÉ £ÀqɸÀ®àlÖ PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è vÉÃUÀðqÉAiÀiÁVgÀĪÀ
C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ, PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtðgÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ «£Á¬Äw ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ''.
5
«±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É:-
(1) J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß vÀÈwÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÁßV C¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀÝ°è, J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹.
¥ÀjÃPÉëVAvÀ ªÉÄîälÖzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß LaÒPÀ «µÀAiÀĪÀ£ÁßV C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀzÉà EzÀÝ°è CxÀªÁ EvÀgÉ
PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è /E¯ÁSÁ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è vÉÃUÀðqÉ ºÉÆAzÀ¢gÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ F ªÉÄð£À «£Á¬Äw ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä
CªÀPÁ±À EgÀĪÀÅ¢®è. DzÀÄzÀjAzÀ, EªÀgÀÄ PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯Éà ¨ÉÃQgÀÄvÀÛzÉ.
(2) ¸ÀzÀj C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀ PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ¥ÀjÃPÉë¬ÄAzÀ «£Á¬Äw E®èzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ, CªÀgÀÄ
F ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä DAiÉÆÃUÀªÀÅ EzÉà ¤AiÀĪÀÄUÀ¼Àr £ÀqɹzÀ PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛtðvÉ
ºÉÆA¢zÀÝ°è «£Á¬Äw ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (GwÛÃtð ºÉÆA¢zÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ DAiÉÆÃUÀªÀÅ £ÀqɹzÀ PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ
¥ÀjÃPÉëAiÀÄ £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV D£ï¯ÉÊ£ï CfðAiÀÄ ¤UÀ¢vÀ CAPÀtzÀ°è
£ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ)
(3) PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉë¬ÄAzÀ «£Á¬Äw ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CfðAiÀÄ ¤UÀ¢vÀ ¸ÀܼÀzÀ°è «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¸ÀjAiÀiÁzÀ
ªÀiÁ»w MzÀV¸À¢zÀÝ°è ªÉÄð£À «£Á¬ÄwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CºÀðvÉ ¤ÃqÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÀÆ «£Á¬Äw ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä vÀ¥ÁàV
ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß C£ÀºÀðUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄ, CfðAiÀÄ°è F ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß vÀ¥ÁàV ¤ÃrzÀ
£ÀAvÀgÀ EzÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¹PÉƼÀî®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀÄzÀjAzÀ, C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÁUÀ J¯Áè
«µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹, ¸ÀjAiÀiÁVgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀªÉà Cfð ¸À°è¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÉ.

5.4 PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÆ®PÀ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁw ºÁUÀÆ DAiÉÄÌ) (¸ÁªÀiÁ£Àå) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ
2006 ªÀÄvÀÄÛ (wzÀÄÝ¥Àr) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2015 gÀAvÉ UÀÆæ¥ï ‘©’ ªÀÄvÀÄÛ “¹” vÁAwæPÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀ
MlÄÖ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼À eÉõÀ×vÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ CºÀð «ÄøÀ¯Áw ¤ÃwAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DAiÉÄÌ
ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

5.5 ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÁë «zsÁ£À:( UÀÆæ¥ï ‘©’ ªÀÄvÀÄÛ “¹” ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ)


¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ ªÀ¸ÀÄÛ ¤µÀ× §ºÀÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°èzÀÄÝ IÄuÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À«gÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæw vÀ¥ÀÄà
GvÀÛgÀPÉÌ 0.25 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ. Competitive examination will be of Objective Multiple
Choice type and there will be negative valuation. For every wrong answer 0.25 marks will be
deducted.
¥ÀwæPÉ/ CAPÀUÀ¼ÀÄ/ CªÀ¢ü/Duration
«µÀAiÀÄ
Paper Marks (UÀAmÉ/hours)
1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀwæPÉ 200 1 1/2
General Paper
2 ¤¢ðµÀÖ ¥ÀwæPÉ 200 2
Specific Paper

5.6 ¸ÀzÀj ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁwUÀ¼À ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß D¥sï ¯ÉÊ£ï-MJADgï ªÀiÁzÀj (Offline-OMR type)
CxÀªÁ UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë (Computer based recruitment test-CBRT)    ªÀÄÄSÁAvÀgÀ
£ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F «µÀAiÀÄzÀ°è DAiÉÆÃUÀzÀ wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ
¥ÀjÃPÉë (Computer based recruitment test-CBRT)      ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä wêÀiÁð£ÀªÁzÀ°è C¨sÀåyðUÀ½UÉ F
¸ÀA§AzsÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ CtPÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß (Mock test) vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃUÀzÀ
CAvÀeÁð®zÀ°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

¸ÀÆZÀ£É:- PÀ£ÀßqÀ PÀqÁØAiÀÄ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉë ºÁUÀÆ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃUÀzÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï
“ http://kpsc.kar.nic.in/ Syllabus ” °APï£ÀÀ°è ©vÀÛj¸À¯ÁVzÉ.
5.7 ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ DAUÀè ¨sÁµÉUÀ¼ÉgÀqÀgÀ®Æè EgÀÄvÀÛªÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°ègÀĪÀ
¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¨sÁµÁAvÀgÀzÀ°è K£ÁzÀgÀÆ C¸ÀàµÀÖvÉ EzÀÝ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ DAUÀè ¨sÁµÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ
ºÁUÀÆ EzÉà CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6
n¥ÀàtÂ:- ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà §UÉAiÀÄ DPÉëÃ¥ÀuÉ EzÀÝ°è, ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß ©qÀĪÀ
ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀjÃPÁë ¢£ÀªÉà ¸ÀA§A¢üvÀ ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ °TvÀ ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÄß
DAiÉÆÃUÀPÉÌ ¸À°è¹ ¹éÃPÀÈw (Acknowledgement) ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæ ©lÖ £ÀAvÀgÀ
PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà DPÉëÃ¥ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
5.8 DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼À eÉõÀ×vÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ «ÄøÀ¯Áw
¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
¸ÀÆZÀ£É: C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ Rað£À°è ºÁdgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.

6. ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÉÆëÄw:-


6.1 CfðUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è DAiÀiÁ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ
¸ÀÆa¹gÀĪÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢gÀ¯ÉèÉÃPÀÄ.

F PɼÀV£À ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ UÀjµÀ× ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß PɼÀUÉ w½¹gÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ºÉaѸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ


(C) PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ°è CxÀªÁ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ°è CxÀªÁ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄ CxÀªÁ PÉÃAzÀæ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ 10 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢ü
¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁzÀ CxÀªÁ gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ CxÀªÁ PÉÃAzÀæ CzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆÃ
C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ CµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.
¸ÁéªÀÄå CxÀªÁ ¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀĪÀ ¤UÀªÀÄzÀ°è ºÀÄzÉÝ ºÉÆA¢gÀĪÀ
CxÀªÁ »AzÉ ºÉÆA¢zÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ.
(D) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ£ÁVzÀÝ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ½UÉ
ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÀgÉ
JµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÁUÀĪÀÅzÉÆà CµÀÄÖ
ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.
(E) £ÁåµÀ£À¯ï PÁåqÉmï PÉÆÃgï£À°è ¥ÀÆtðPÁ°PÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÁV ¸ÉÃªÉ PÁåqÉmï ¥Àj«ÃPÀëPÀ£ÁV ¸ÉêÉ
¸À°è¹ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀåQÛÉUÀ½UÉ. ¸À°è¹zÀµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.
(F) gÁdå ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀªÁzÀ UÁæ«ÄÃt OzÀå«ÄÃPÀgÀt UÁæªÀÄ ¸ÀªÀÄƺÀ ¥Àj²Ã®PÀ£ÁV
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ UÁæªÀÄ ¸ÀªÀÄƺÀ ¥Àj²Ã®PÀ£ÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.
FUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÉ CxÀªÁ »AzÉ EzÀÝ C¨sÀåyðUÀ½UÉ.
(G) CAUÀ«PÀ® C¨sÀåyðUÀ½UÉ 10 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
(H) PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ°ègÀĪÀ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ d£ÀUÀtw ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è FUÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ
ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÉ CxÀªÁ »AzÉ ºÉÆA¢zÀÝ C¨sÀåyðUÀ½UÉ. 5 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢ü CzÀgÀ°è
AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà CµÀÄÖ
ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.
(IÄ) «zsÀªÉAiÀiÁVzÀÝ°è (C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ vÁ£ÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.
«zsÀªÉAiÉÄAzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉA§ ¥ÀæªÀiÁt
¥Àvæª
À À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆAqÀÄ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¸ÀÆa¹zÁUÀ EzÀgÀ ªÀÄÆ®
¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ)
(IÄÄ) fÃvÀ PÁ«ÄðPÀ£ÁVzÀÝ ¥ÀPëÀzÀ°è ¸ÀzÀj C¢ü¤AiÀĪÀÄ CxÀªÁ 1957gÀ 10 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.
PÀ£ÁðlPÀ fÃvÀ PÁ«ÄðPÀ ¥ÀzÀÞw (gÀ¢ÝAiÀiÁw) DzÉñÀÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ fÃvÀ
¸Á®ªÀ£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ºÉÆuɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÁÝ£ÉAzÀÄ
¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæª À À£ÀÄß f¯Áè ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmïjAzÀ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆAqÀÄ
DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¸ÀÆa¹zÁUÀ EzÀgÀ ªÀÄÆ® ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÉ
ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ.

7
7. eÁw / «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ :-
«ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀ§AiÀĸÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°èAiÉÄà «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæU
À À¼À£ÀÄß
¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ:-
C) ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ:- £ÀªÀÄÆ£É ` r '
D) ¥ÀæªÀUÀð-1 PÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ:- £ÀªÀÄÆ£É ` E '
E) ¥ÀæªÀUÀð-2J, 2©, 3J ªÀÄvÀÄÛ 3© «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ:- £ÀªÀÄÆ£É `J¥sï'

Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæª


À À£ÀÄß ¸ÀA§A¢üvÀ
vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgïgÀªÀjAzÀ CAzÀgÉ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgïgÀªÀgÀ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀgÀÄ CxÀªÁ ¨Ágï PÉÆÃqï, ºÁ¯ÉÆÃUÁæªÀiï ªÀÄvÀÄÛ ªÁlgï
ªÀiÁPïð£ÉÆA¢UÉ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀUÀð-1gÀ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæU À À¼ÀÄ
gÀzÁÝUÀĪÀªÀgÉUÀÆ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÄÀ ªÀÅzÀjAzÀ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è
¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ¥ÀæªÀUÀð-2J, ¥ÀæªÀUÀð-2©, ¥ÀæªÀUÀð-3J ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀUÀð-3© ªÀUÀðzÀ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvæU
À À¼ÀÄ 5 ªÀµÀð ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀÄvÀÛªÉ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæªÀ ÀÅ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ
ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄÆ® zÁR¯Áw ¥Àj²Ã®£ÉUÉ CºÀðgÁzÁUÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ
ªÀÄÆ® ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÉ vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, vÀ¦àzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¹ CªÀgÀ
C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉAiÀÄrAiÀÄ°è CºÀðgÁzÀ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæU
À À¼À £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ
PÉÆ£ÉAiÀÄ°è vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ. F £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°è ¥ÀqÉAiÀįÁzÀÀ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæU À À¼À£ÀÄß
wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

8. ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ
¸ÀPÁðgÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå r¦JDgï 13 J¸ïDgïDgï 92 ¢£ÁAPÀ 01-04-1992 ªÀÄvÀÄÛ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå r¦JDgï 28
J¸ïDgïDgï 95 ¢£ÁAPÀ 21-10-1995 gÀ£ÀéAiÀÄ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁwUÀ¼À°è ±ÉÃPÀqÀ 10 gÀµÀÄÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁf ¸ÉʤPÀjUÉ «ÄøÀ¯Áw
PÀ°à¸À¯ÁVzÉ. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¹«¯ï ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (¸ÁªÀiÁ£Àå £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 1977 gÀ°èzÀÝAvÉ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀ «ªÀgÀuÉ PɼÀPÀAqÀAwzÉ:

(1) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ JAzÀgÉ PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛç zÀ¼ÀUÀ¼ÁzÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ¨sÀÆzÀ¼À, £ËPÁzÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÁAiÀÄÄ zÀ¼ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è
(AiÉÆÃzsÀ CxÀªÁ AiÉÆÃzsÀ£À®èzÀ) ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ ªÀåQÛ DzÀgÉ r¥sÉ£ïì ¸ÉPÀÆåjn PÉÆÃgï, d£ÀgÀ¯ï j¸Àªïð EAf¤AiÀÄjAUï
¥sÉÆøïð, ¯ÉÆÃPÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁågÁ «Ä°lj zÀ¼ÀzÀ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ ªÀåQÛ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ
(2) PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛç zÀ¼ÀUÀ¼À°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÁUÀ PÉÆ®è®àlÖ CxÀªÁ ±Á±ÀévÀªÁV zÉÊ»PÀ «PÀ®vÉ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛUÀ¼À PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ
(¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ ºÉAqÀw CxÀªÁ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ® ªÀÄPÀ̼ÀÄ) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯ÁwUÉ CºÀðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ
CAvÀºÀªÀgÀÄUÀ½UÉ ªÀAiÉÆëÄw ¸Àr°PÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
(3) C) CAvÀºÀ ¸ÉêɬÄAzÀ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ
CxÀªÁ
D) ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁgÀtUÀ½AzÀ «Ä°lj ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ CxÀªÁ ªÀåQÛAiÀÄ »rvÀPÀÆÌ «ÄÃjzÀ
¥Àj¹ÜwUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ CxÀªÁ C¸ÁªÀÄxÀåðzÀ ¦AZÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAvÀºÀ ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀªÀ£ÀÄ
CxÀªÁ
E) ¸ÀéAvÀ PÉÆÃjPÉ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¹§âA¢ PÀrvÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ CAvÀºÀ ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉ
ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛ.
CxÀªÁ
F) vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ PÉÆÃjPÉ ªÉÄÃgÉUÉ CxÀªÁ zÀÄ£ÀðqÀvÉ CxÀªÁ C¸ÁªÀÄxÀåðzÀ PÁgÀt¢AzÁV vÉUÉzÀĺÁQgÀĪÀ
CxÀªÁ PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÀeÁ ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, ¤¢ðµÀÖ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀ
vÀgÀĪÁAiÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ UÁæZÀÄån ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæAwÃAiÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ
F PɼÀUÉ ºÉ¸Àj¹zÀ ªÀUÀðzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ:-
i) ¤gÀAvÀgÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ ¦AatÂzÁgÀgÀÄ.
ii) «Ä°lj ¸ÉêɬÄAzÁV GAmÁzÀ zÉÊ»PÀ C¸ÁªÀÄxÀåðvÉ ºÉÆA¢ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛ.
iii) UÁå®Anæ ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀgÀÄ.

«ªÀgÀuÉ:- PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛç zÀ¼ÀzÀ°è ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÉêɬÄAzÀ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀ ªÀUÀðzÀr §gÀĪÀ ªÀåQÛUÉ ¤¢ðµÀÖ M¥ÀàAzÀªÀÅ
¥ÀÆtðªÁUÀ®Ä MAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ ªÀÄÄ£Àß ¥ÀÄ£Àgï GzÉÆåÃUÀPÉÌ Cfð ºÁQPÉƼÀî®Ä ºÁUÀÆ CªÀjUÉ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀjUÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ J¯Áè ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß
ºÉÆAzÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. DzÀgÉ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß vÀåf¸À®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀĪÀªÀgÉUÉ gÁdå £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉÃªÉ CxÀªÁ ºÀÄzÉÝUÉ £ÉêÀÄPÀ ºÉÆAzÀĪÀAw®è.
EAvÀºÀªÀgÀÄ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ¸ÉãɬÄAzÀ ¤gÁPÉëÃ¥ÀuÁ ¥ÀvæÀ ¥ÀqÉzÀÄ ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ. ¸ÉãɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ©qÀÄUÀqÉ ¥ÀæªiÀ Át
¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß / ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀ CªÀ®A©vÀgÀÄ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÉÆ®è®ànÖgÀĪÀ / ±Á±ÀévÀªÁV CAUÀ«PÀ®gÁzÀ §UÉÎ ¥ÀæªiÀ Át ¥Àvæª À À£ÀÄß ªÀÄÆ®
zÁR¯Áw ¥Àj²Ã®£ÉUÉ vÀ¥ÀàzÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ F ¥ÀæªiÀ Át ¥ÀvæÀzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ).
8.1 ¸ÉʤPÀgÀ ¸ÉêÁ M¥ÀàAzÀzÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄPÉÌ ªÀÄÄ£Àß Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ¤gÁPÉëÃ¥ÀuÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß
¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄÆ® zÁR¯ÉUÀ¼À ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄÆ® ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ.
8
9. UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð:-
¸ÀPÁðj C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: ¸ÀAªÀå±ÁE 59 ±Á¸À£À 2000, ¢£ÁAPÀ 06-01-2001 gÀ£ÀéAiÀÄ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄr Cfð ¸À°è¸ÀĪÀAvÀºÀ
C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À jÃvÁå 1 jAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwUÉ M¼À¥ÀqÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁr GwÛÃtðgÁzÀ°è
ªÀiÁvÀæ F «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CºÀðgÀÄ. UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyðUÀ½UÉAzÀÄ «ÄøÀ°j¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉAiÀÄ
C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå ¹D¸ÀÄE 08 ¸É£É¤ 2001 ¢£ÁAPÀ 13-02-2001 gÀ£ÀéAiÀÄ £ÀªÀÄÆ£É-2£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ±Á¯ÉAiÀÄ
ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ªÉÄîÄgÀÄdÄ«£ÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ F ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæª À À®èzÉà ªÉÄîĸÀÜgÀPÉÌ ¸ÉÃj®è¢gÀĪÀ §UÉÎ
£ÀªÀÄÆ£É-1gÀ°è ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæª À À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ¸ÀA§A¢üvÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgïgÀªÀjAzÀ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀ vÀPÀÌzÀÄÝ.
CAvÉAiÉÄà UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1, ¥ÀæªÀUÀð-2J, 2©, 3J, 3© «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
PÀqÁØAiÀĪÁV UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ£É-2gÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ±Á¯ÉAiÀÄ
ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ«£ÉÆA¢UÉ ¥Àq¢ É lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ªÀÄÆ® zÁR¯Áw ¥Àj²Ã®£ÉUÉ
CºÀðgÁzÁUÀ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæz À À ªÀÄÆ® ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÉ
vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, vÀ¦àzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÄÀ Ý¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (C¨sÀåyðUÀ¼À £ÉÃgÀ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ wgÀ¸ÀÌøvÀUÉÆAqÀ°è CAvÀºÀªÀgÀÄ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¸ÀºÀ C£ÀºÀðgÁUÀÄvÁÛgÉ. F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæU À À¼À £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è
vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ).

10. PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ C¨sÀåyð


¸ÀPÁðj C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå ¹D¸ÀÄE 71 ¸É£É¤ 2001 ¢£ÁAPÀ 24-10-2002 gÀ£ÀéAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉAzÀÄ «ÄøÀ°j¹zÀ
ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ 1£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ
±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸À» ºÁUÀÆ ªÉƺÀj£ÉÆA¢UÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ
¥Àq¢
É lÄÖPÆÉ ArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀÄÆ® zÁR¯Áw ¥Àj²Ã®£ÉUÉ CºÀðgÁzÁUÀ EzÉà ¥ÀæªiÀ Át ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ® ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÉ vÀ¥ÀàzÉÃ
ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. vÀ¦àzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À PÀ.ªÀiÁ.C. «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (F ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæz
À À £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ
PÉÆ£ÉAiÀÄ°è vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ).

11. CAUÀ«PÀ® C¨sÀåyð


¸ÀPÁðgÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: r¦JDgï 50 J¸ïDgïDgï 2000 ¢£ÁAPÀ 03-09-2005 gÀ°è gÁdå ¹«¯ï ¸ÉêÉUÀ¼À ¸ÀªÀÄƺÀ-`J' ªÀÄvÀÄÛ `©'
UÀÄA¦£À ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ±ÉÃPÀqÀ 3 gÀµÀÄÖ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄƺÀ `¹' UÀÄA¦£À ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ±ÉÃPÀqÀ 5 gÀµÀÄÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß CAUÀ«PÀ®jUÉ «ÄøÀ¯Áw PÀ°à¹zÀÄÝ, EzÀgÀ£ÀéAiÀÄ
±ÉÃPÀqÀ 40 QÌAvÀ PÀrªÉÄ E®èzÀAvÀºÀ CAUÀ«PÀ®vÉAiÀÄļÀî C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ F «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀ®Ä CºÀðgÀÄ. ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üPÀÈvÀ eÁÕ¥À£À ¸ÀASÉå
¹D¸ÀÄE 115 ¸É£É¤ 2005 ¢£ÁAPÀ 19-11-2005gÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è CAUÀ«PÀ®vÉ §UÉÎ ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå: ªÀĪÀÄE 65 ¦ºÉZï¦
2010 ¢£ÁAPÀ 18-02-2011 gÀAvÉ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæzÀ°èAiÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ/vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄlÖzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ/f¯Áè ªÀÄlÖzÀ
ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ/ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ EªÀjAzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæª À À£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
ªÀÄÆ® zÁR¯ÁwUÀ¼À ¥Àj²Ã®£ÉUÉ CºÀðgÁzÁUÀ F ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæz À À ªÀÄÆ® ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÉ vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, vÀ¦àzÀ°è CAvÀºÀ
C¨sÀåyðUÀ¼À CAUÀ«PÀ® «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è CAUÀ«PÀ®vÉAiÀÄ §UÉÎ ¥ÀqÉAiÀįÁVgÀĪÀ ¥ÀæªiÀ Át
¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß / UÀÄgÀÄw£À aÃnAiÀÄ ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À®Ä §gÀĪÀÅ¢®è. (F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ).

12. AiÉÆÃd£ÉUÀ½AzÀ ¤gÁ²ævÀ C¨sÀåyð (PDP)

¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå ¹D¸ÀÄE 23 ¸É£É¤ 99 ¢£ÁAPÀ 23-11-2000 gÀ£ÀéAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ½AzÀ ¤ªÀð¹vÀgÁzÀ (DzÀgÉ F
¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ eÁjAiÀiÁUÀĪÀ 20 ªÀµÀðPÉÌ ªÀÄÄ£Àß ¤ªÀð¹vÀgÁzÀ PÀÄlÄA§ C¨sÀåyðUÀ½UÉ F «ÄøÀ¯Áw C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅ¢®è) PÀÄlÄA§zÀ
C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ°j¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§A¢üvÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgïgÀªÀjAzÀ ¤UÀ¢vÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÀiÁt
¥Àvæª
À À£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CºÀðgÁzÁUÀ F ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæz À À ªÀÄÆ® ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÉ
vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, vÀ¦àzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß
C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ).

13. C£ÀÄZÉÒÃzsÀ 371 (eÉ) gÀAvÉ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï – PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ¯Áw

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÆåÃUÀ (ºÉÊzÀgÁ¨Ázï – PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è «ÄøÀ¯Áw) (CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæUÀ¼À ¤ÃrPÉ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2013PÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÉÄA§ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ
C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ C£ÀħAzsÀ-J AiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀªÁzÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ G¥À
«¨sÁUÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. ªÀÄÆ® zÁR¯ÁwUÀ¼À ¥Àj²Ã®£Á ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÆ®
¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÉ vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, vÀ¦àzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¹ CªÀgÀ
C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀzÀj «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄr ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß F C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è
vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ. F £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°è ¥ÀqÉAiÀįÁzÀÀ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß
wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ºÉÊzÁæ¨Ázï – PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ gÁdå ªÀÈAzÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÀÆ CºÀðvÉ EzÀÝ°è
¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀ ºÁUÀÆ «ÄPÀÄ̽zÀ ªÀÈAzÀUÀ¼À°è
MAzÉà ºÀÄzÉÝAiÀÄ DAiÉÄÌUÉ CºÀðvÉ ºÉÆA¢zÀ°è, AiÀiÁªÀ ªÀÈAzÀzÀ DAiÉÄÌ §AiÀĸÀĪÀgÉA§ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

9
14. ¸ÀPÁðj ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ £ËPÀgÀjUÉ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï - PÀ£ÁðlPÀ «ÄøÀ¯Áw:-

¸ÀPÁðj ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ £ËPÀgÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-01-2014 gÀAzÀÄ ºÉÆgÀr¸À¯ÁzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É-1 ¸ÀASÉå r¦JDgï 43 ºÉZïPɹ
2013 gÀ°è£À C£ÀħAzsÀ-J £À°è EgÀĪÀAvÉ vÀªÄÀ ä ¸ÉêÁ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 01-01-2013 QÌAvÀ ªÀÄÄAa£À £ÀªÀÄÆ¢£À°è CªÀgÀ ¸ÀéAvÀ HgÀÄ
CxÀªÁ ¸ÀܼÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï - PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ f¯ÉèUÀ¼ÁzÀ ©ÃzÀgï, UÀÄ®âUÀð, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À, §¼Áîj ªÀÄvÀÄÛ
AiÀiÁzÀVj PÀAzÁAiÀÄ f¯ÉèAiÀÄ CrAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ EzÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è, CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀbÉÃj ªÀÄÄRå¸ÀÜjAzÀ ¢£ÁAPÀ:
29-01-2014gÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É-1 gÀ°è£À ¤AiÀĪÀÄ 5(2) gÀ°è ¤ÃqÀ¯ÁzÀ ¸ÀéUÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ CAvÀºÀªÀgÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܽÃAiÀÄ
ªÀÈAzÀzÀ°è ®¨sÀå«gÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÉzÀÄgÁV ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæz À À £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-J gÀ°è F C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ
PÉÆ£ÉAiÀÄ°è vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ. F £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°è ¥ÀqÉAiÀįÁzÀÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæª À À£ÀÄß
wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

15. ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ, UÀÄ®âUÁð, ²ªÀªÉÆUÀÎ, zsÁgÀªÁqÀ/ºÀħâ½î, f¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À°è CxÀªÁ DAiÉÆÃUÀªÀÅ
¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉÃAzÀæ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è CªÀgÀÄ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä
EaÒ¸ÀĪÀ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ CAwªÀÄ wêÀiÁð£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃUÀzÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï¤AzÀ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ
w½¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ F §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃUÀzÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°èAiÀÄÆ ©vÀÛj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀ®èzÉ E-ªÉÄÃ¯ï ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAzÉñÀ
¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ªÀÄÆ® UÀÄgÀÄw£À aÃnAiÉÆA¢UÉ(¥Áå£ï
PÁqïð/zÉæöÊ«AUï ¯ÉʸÉA¸ï/DzsÁgï PÁqïð/¥Á¸ÉÆàÃmïð/ªÉÇÃlgï Lr/¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀ Lr) ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀÀ¨ÉÃPÀÄ. vÀ¦àzÀÝ°è
¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¸À®Ä C£ÀĪÀÄw¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.

DAiÀiÁ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ªÀÄÆ® zÁR¯ÉUÀ¼À ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄ/¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ ¤UÀ¢ü ¥Àr¹zÁUÀ CºÀðvÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß
DAiÉÆÃUÀzÀ CAvÀeÁð®zÀ°è ©vÀÛj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F §UÉÎ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀluÉ ºÁUÀÆ n¥Ààt ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ
CºÀð C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆZÀ£Á ¥ÀvæU
À À¼À£ÀÄß DAiÉÆÃUÀzÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï¤AzÀ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤UÀ¢vÀ ¢£ÁAPÀ / ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ
ªÀÄÆ® zÁR¯ÁwUÀ¼ÉÆA¢UÉ DAiÉÆÃUÀzÀ PÀZÉÃjUÉ ºÁdgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. DzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¢£À zÁR¯ÁwUÀ¼À
¥Àj²Ã®£ÉUÉ CªÀPÁ±À ¤ÃqÀĪÀÅ¢®è.

16. DAiÉÆÃUÀzÉÆqÀ£É ¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀ:


DAiÉÆÃUÀªÀÅ C¨sÀåyðUÀ¼ÉÆA¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀvæÀ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅ¢®è. DzÀÄzÀjAzÀ, C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¨sÀwð
ªÀiÁqÀĪÁUÀ d£À䢣ÁAPÀ, «ÄøÀ¯Áw, °AUÀ, «zÁåºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀ°è vÀ¥ÁàV £ÀªÀÄÆ¢¹ °TvÀ ªÀÄ£À« ¤ÃrzÀÝ°è
¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅ¢®è, DzÀÝjAzÀ eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

«¼Á¸À §zÀ¯ÁªÀuÉ EzÀÝ°è ªÀiÁvÀæ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ °TvÀ ªÀÄ£À«AiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ DAiÉÆÃUÀzÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. F
«¼Á¸À §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À®Ä DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀÅzÀÄ. DzÁUÀÆå F «ZÁgÀzÀ°è DAiÉÆÃUÀªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. F §UÉÎ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ JZÀÑgÀ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ DAiÉÆÃUÀzÉÆqÀ£É
¸ÀA¥ÀQð¸À¯ÉèÉÃPÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£À«AiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ M¼ÀUÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ.
(i) ºÀÄzÉÝAiÀÄ / «µÀAiÀÄzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ
(ii) C¨sÀåyðAiÀÄ ¥ÀÆtð ºÉ¸g À ÀÄ (©r CPÀëgÀUÀ¼À°è)
(iii) CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ CAZÉ «¼Á¸À

17. ¥ÁæªÀÄÄRåªÁzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ:- C¨sÀåyðAiÀÄ EwÛÃa£À ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð C¼ÀvÉAiÀÄ ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ PÀ¥ÀÄà ±Á»AiÀÄ
¸ÉÌZï/ªÀiÁPÀðgï ¥É£ï°è ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ C¼ÀvÉAiÀÄ°è ¸ÁÌöå£ï ªÀiÁr CfðUÉ UPLOAD ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨sÁªÀavÀæ ºÁUÀÆ
¸À»AiÀÄ£ÀÄß UPLOAD ªÀiÁqÀzÀ CfðUÀ¼ÀÄ wgÀ¸ÀÌøvÀUÉƼÀÄîvÀÛªÉ. F PɼÀPÀAqÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæU À À¼À£ÀÄß ¤UÀ¢vÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ON
LINE ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Áæ¢üPÁjUÀ½AzÀ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆAqÀÄ
¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ /ªÀÄÆ® zÁR¯ÁwAiÀÄ ¥Àj²Ã®£ÉUÉ CºÀðgÁzÁUÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CzÉà «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæz À À ºÁUÀÆ
EvÀgÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæU À À¼À ªÀÄÆ® ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ
¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÉ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß Cfð ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ
¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¥ÀqÉzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæU À À¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è ºÁUÉAiÉÄà AiÀiÁªÀÅzÉÃ
«ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæU À À¼À£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°ègÀ¢zÀÝ°è ªÀÄvÀÄÛ vÀ¦àzÀÝ°è ¸ÀzÀj «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß
wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

10
1) DzsÁgï PÁqïð

2) Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀqÉzÀ DAiÀiÁ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁzÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ J¯Áè ªÀµÀðUÀ¼À/
¸É«Ä¸ÀÖgïUÀ¼À CAPÀ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ WÀnPÉÆÃvÀìªÀzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀ /¦r¹.
3) d£Àä ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀ /±Á¯ÉAiÀÄ ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvæÀ / d£À£À ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ ¸ÀAavÀ zÁR¯ÉAiÀÄ GzÀÝøvÀ ¨sÁUÀ.
4) ¸ÉʤPÀ ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦AZÀt /UÁæZÀÄån ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæ/À ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ
CªÀ®A©vÀgÁVzÀÝ°è, ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ°è CxÀªÁ SÁAiÀÄA DV UÁAiÀÄUÉÆArgÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀ
(ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃjzÀÝ°è)
5) ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1, ¥ÀæªÀUÀð-2J, ¥ÀæªÀUÀð-2©, ¥ÀæªÀUÀð-3J ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀUÀð-3© «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvæU
À À¼ÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°è («ÄøÀ¯Áw PÉÆÃjzÀÝ°è)
6) UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀ £ÀªÀÄÆ£É-1 ªÀÄvÀÄÛ 2gÀ°è UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃjzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ)
(UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃjzÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw/ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ/¥ÀæªÀUÀð-1/¥ÀæªÀUÀð-2J/ ¥ÀæªÀUÀð-2© /¥ÀæªÀUÀð-3J/ ¥ÀæªÀUÀð-3©
C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É-2 gÀ°è ªÀiÁvÀæ.)
7) PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀ («ÄøÀ¯Áw PÉÆÃjzÀÝ°è)
CAUÀ«PÀ® «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀ («ÄøÀ¯Áw PÉÆÃjzÀÝ°è)
8) vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgï ¤AzÀ ¥ÀqÉzÀ «zsÀªÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀ (ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ°è ¸Àr°PÉ PÉÆÃjzÀÝ°è)
9) ¸ÉêÁ£ÀĨsÀªÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ (¤UÀ¢¥Àr¹zÀÝ°è)
10) ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ («ÄøÀ¯Áw PÉÆÃjzÀÝ°è-¥ÀæªÀiÁt
¥Àvæª
À À£ÀÄß PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ªÀÄÆ® zÁR¯Áw ¥Àj²Ã®£É ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀÝgÀÆ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.)
11) ¸ÀéUÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀ (¸ÀPÁðj ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃjzÀÝ°è)

18. «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ:-

(1) ON LINE ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¸À°è¸ÀĪÁUÀ J¯Áè ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¨sÀwð ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ
CzÀgÀ MAzÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀwAiÀÄ ZÀ®£ï C£ÀÄß £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄ
ªÀÄÄVAiÀÄĪÀªÀgÉUÀÆ ¨sÀzÀæªÁV vÉUÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) FUÁUÀ¯Éà ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ/¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁjUÀ½AzÀ ¤UÀ¢vÀ £ÀªÀÄÆ£É AiÀÄ°è
C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß/ ¸ÉêÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÉêÁ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¸À¨ÉÃPÀÄ.
ªÀÄÆ® zÁR¯ÁwAiÀÄ ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄÆ® ¤gÁPÉëÃ¥ÀuÉ/ ¸ÉêÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæª À À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ (PÀÆærPÀÈvÀ
¤gÁPÉëÃ¥ÀuÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀAvÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ F J£ï.M.¹ gÀ°è CªÀgÀ £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ zÀÈrÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀgÀÄ
¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ). vÀ¦àzÀÝ°è C£ÀºÀðUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
(3) ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÀÅ ¸ÁªÀðwæPÀ gÀeÁ ¢£ÀªÁV WÉÆö¸À®àlÖgÉ D ¢£ÁAPÀzÀ ªÀiÁgÀ£ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¢£ÀªÀÅ
PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ.

19. ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ:


PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀiÁ»w PÉÃAzÀæ : 080-30574957/ 080-30574901
¥ÁæAwÃAiÀÄ PÀbÉÃj ªÉÄʸÀÆgÀÄ : 0821-2545956
¥ÁæAwÃAiÀÄ PÀbÉÃj ¨É¼ÀUÁ« : 0831-2475345
¥ÁæAwÃAiÀÄ PÀbÉÃj PÀ®§ÄgÀV : 08472-227944
¥ÁæAwÃAiÀÄ PÀbÉÃj ²ªÀªÉÆUÀÎ : 08182-228099

20. zÀÄ£ÀðqÀvÉ:- M§â C¨sÀåyðAiÀÄÄ £ÀPÀ° ªÀåQÛAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ SÉÆÃmÁ zÀ¸ÁÛªÉÃdÄ CxÀªÁ wzÀݯÁzÀ zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß
¸À°è¹gÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ vÀ¥ÀÄà CxÀªÁ ¸ÀļÀÄî ºÉýPÉ ¤ÃrgÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ ªÁ¸ÀÛ«PÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁagÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ
£ÉêÀÄPÁw GzÉÝñÀUÀ½UÁV £ÀqɸÀ¯ÁzÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è / ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ°è C£ÀÄavÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ C£ÀĸÀj¸À®Ä
¥ÀæAiÀÄwß¹gÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ CªÀgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÉ CPÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄavÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß
CªÀ®A©¹gÀĪÀ£ÉAzÀÄ, PÀAqÀħAzÀ°è CªÀ£ÀÄ/CªÀ¼ÀÄ ¸ÀévÀ: Qæ«Ä£À¯ï ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ²¸ÀÄÛ PÀæªÀÄPÉÌ M¼À¥ÀqÀĪÀÅzÀ®èzÉ; ºÀÄzÉÝAiÀÄ
¸ÀAzÀ±Àð£À¢AzÀ / DAiÉÄ̬ÄAzÀ C¨sÀåyðvÀéªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

Sd/-
PÁAiÀÄðzÀ²ð,
PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ.
11
£ÀªÀÄÆ£É
zÀÈrüÃPÀgÀt ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀiÁ°£Àå ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ½AiÀÄ°è UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:--/--/----
gÀ°èzÀÝAvÉ ²æÃ/²æêÀÄw---------------------------------------- gÀªÀgÀÄ -------------------
ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:--/--/---- jAzÀ ¢£ÁAPÀ:--/--/---- gÀªÀgÉUÉ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ
zÀÈrüÃPÀj¹zÉ.

¢£ÁAPÀ:
¸ÀܼÀ: CzsÀåPÀëgÀÄ ºÁUÀÆ DAiÉÄÌ ¥Áæ¢üPÁj
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀiÁ°£Àå ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ½

12
(¥ÀæªÀUÀð-1 PÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ)
£ÀªÀÄÆ£É - E
(¤AiÀĪÀÄ 3J (2) (3) £ÉÆÃr)
»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ (¥ÀæªÀUÀð-1) ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………UÁæªÀÄ / ¥ÀlÖtzÀ / £ÀUÀgÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ


²æà / ²æêÀÄw ……………………………………………………………………………………………………………………………………………EªÀgÀ ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÀÄ / ¥Àwß /
¥ÀwAiÀiÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw …………………………………………………………………………………………………… EªÀgÀÄ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À (¥ÀæªÀUÀð)
…………………………………………………………………………eÁwAiÀÄ ……………………………………………… G¥ÀeÁwUÉ ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀܼÀ : vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï
¢£ÁAPÀ : …………………………………………vÁ®ÆèPÀÄ
PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ

13
¥À.eÁ / ¥À.¥ÀA PÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ)
£ÀªÀÄÆ£É - r
(¤AiÀĪÀÄ 3J (2) (3) £ÉÆÃr)
C£ÀĸÀÆavÀ eÁw CxÀªÁ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ (¥À.eÁ/¥À.¥ÀA) ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀ
¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
........................................................... gÁdåzÀ / PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ * ................................. f¯ÉèAiÀÄ / «¨sÁUÀzÀ
................................................. UÁæªÀÄ / ¥ÀlÖtzÀ * ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw .................................. JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ /
ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw ................................... EªÀgÀÄ C£ÀĸÀÆavÀ eÁw/C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖ * JAzÀÄ ªÀiÁ£Àå
ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀĪÀ eÁw/§ÄqÀPÀnÖUÉ * ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¹zÉ.
♦ ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1950
♦ ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1950
♦ ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ eÁw) (PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1950
♦ ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ) (PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1951
(C£ÀĸÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À ¥ÀnÖ (ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ) DzÉñÀ 1956, ªÀÄÄA§¬Ä vÁdå ¥ÀÄ£Àgï gÀZÀ£Á
C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1960, ¥ÀAeÁ¨ï gÁdå ¥ÀÄ£Àgï gÀZÀ£Á C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1966, »ªÀiÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀ gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1970 ªÀÄvÀÄÛ
F±Á£Àå ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À (¥ÀÄ£Àgï gÀZÀ£Á C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1971gÀ ªÀÄÆ® wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀAvÉ)
♦ ¸ÀA«zsÁ£À
♦ ¸ÀA«zsÁ£À (dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀ) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉñÀ, 1956
♦ C£ÀĸÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖU¼À À (wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1976gÀ ªÀÄÆ®PÀ
wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀAvÉ ¸ÀA«zsÁ£À (CAqÀªÀiÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¤PÉÆèÁgï ¢éÃ¥ÀUÀ¼À) C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ, 1959.
♦ ¸ÀA«zsÁ£À (zÁzÀgï ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÀºÀªÉð) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉñÀ 1962
♦ ¸ÀA«zsÁ£À (¥ÁArZÉÃj) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉñÀ, 1964
♦ ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À) (GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ) DzÉñÀ, 1967
♦ ¸ÀA«zsÁ£À (UÉÆêÁ, zÀªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¢Ãªï) C£ÀĸÀÆavÀ eÁw/§ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ 1988
♦ ¸ÀA«zsÁ£À (£ÁUÁ¯ÁåAqï) C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ
2. ²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj * ............................................................. ªÀÄvÀÄÛ / CxÀªÁ CªÀ£À* / CªÀ¼À* PÀÄlÄA§ªÀÅ
..................................................................................................gÁdå / PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ
.................................................................. f¯Áè / «¨sÁUÀzÀ ..........................................UÁæªÀÄ / ¥ÀlÖtzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹
(UÀ¼ÀÄ)
¸À»..........................................................
vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï...........................................
¸ÀܼÀ : ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ
¢£ÁAPÀ: PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀj£ÉÆA¢UÉ
gÁdå / PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀ *
* C£ÀéAiÀĪÁUÀ¢gÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß zÀAiÀÄ«lÄÖ ©lÄÖ ©r / ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQ
¸ÀÆZÀ£É: E°è G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ‘¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ’ JA§ ¥ÀzÁªÀ½AiÀÄÄ ¥ÀæeÁ ¥Áæw¤zsÀå C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1950gÀ 20£ÉÃ
¥ÀæPÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ CxÀðªÀ£Éßà ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.
¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀvæÀ ¸ÀASÉå: ©¹ 12028/2/76-J¸ï¹n-1 UÀȺÀ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ C£ÀĸÁgÀªÁV, CAxÀ ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvæU À À¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀPÀëªÀĪÁVgÀĪÀÅzÀPÁÌV, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ (¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ E¯ÁSÉ) ¥ÀvæÀ ¸ÀASÉå:13-2-74
EJ¸ïn (J¸ï¹n) ¢£ÁAPÀ: 05.08.1975gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ, gÁµÀÖç¥ÀwUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ DzÉñÀzÀ
C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹zÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀPÁÌV Cfð ¸À°è¹zÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ, vÀ£Àß SÁAiÀÄA ªÁ¸À ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ
¸ÀܼÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÉƧâgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CzÉà jÃwAiÀÄ°è MAzÀÄ vÁ®ÆèQ£À gÉ«£ÀÆå ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ E£ÉÆßAzÀÄ vÁ®ÆèQUÉ ¸ÉÃjzÀ
ªÀåQÛUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæª À À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁjAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è.

14
¥ÀæªÀUÀð - 2J, 2©, 3J, 3© UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ)
£ÀªÀÄÆ£É - J¥sï
(¤AiÀĪÀÄ 3J (2) (3)£ÀÄß £ÉÆÃr)

»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ (2J, 2©. 3J, 3©) ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÉ ¤ÃqÀĪÀ DzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ

…………………………………………………………………… gÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ²æà / ²æêÀÄw ……………………………………………………… EªÀgÀ ªÀÄUÀ /


ªÀÄUÀ¼ÀÄ / ¥Àw / ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw / PÀĪÀiÁj ……………………………………………… EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À / CªÀ¼À vÀAzÉ /
vÁ¬Ä / ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀÄÄ, ¸ÀPÁðj DzÉñÀUÀ¼À ¸ÀASÉå:J¸ïqÀ§Æèöår 225 ©¹J 2000 ¢£ÁAPÀ:
30.03.2002 gÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ ªÉÄîĸÀÛgÀzÀ (QæëįÉÃAiÀÄgï) ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ;
C¨sÀåyðAiÀiÁUÀ° CxÀªÁ DvÀ£À / DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä / ¥ÉÆõÀPÀgÁUÀ° / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀiÁUÀ°, ¸ÀPÁðgÀzÀ
¸ÉêÉAiÀÄ°è 1 £Éà zÀeÉðAiÀÄ CxÀªÁ 2£Éà zÀeÉðAiÀÄ C¢üPÁjAiÀiÁV®èªÉAzÀÄ;
CxÀªÁ

¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀ®AiÀÄ GzÀåªÀÄAiÀÄ°è vÀvÀìªÀiÁ£ÀªÁzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®è;


CxÀªÁ

SÁ¸ÀV ¤AiÉÆÃdPÀgÀ PÉÊPɼÀUÉ, 2£Éà zÀeÉðAiÀÄ C¢üPÁjAiÀÄ ¸ÀA§¼ÀQÌAvÀ (ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt gÀÆ.11400-21600/- ¥ÁægÀA©üPÀ
ºÀAvÀ) PÀrªÉÄAiÀÄ®èzÀ ¸ÀA§¼ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ £ËPÀgÀ£ÁV®èªÉAzÀÄ;
CxÀªÁ
DvÀ£À /CPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä/ ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ /¥Àwß /¥ÀwAiÀÄ DzÁAiÀĪÀÅ 6 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½VAvÀ
«ÄÃgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ (¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå: »AªÀPÀ 148 ©¹J 2015 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢: 04-06-2015);
CxÀªÁ

PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1961 gÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀAvÉ DvÀ£À / DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä /
¥ÉÆõÀPÀgÀÄ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀÄÄ ªÀiÁgÁl vÉjUÉzÁgÀ£À®è CxÀªÁ DvÀÀ£À / DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä / ¥ÉÆõÀPÀ / ¥Àwß /
¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ EªÀj§âgÀÆ 10 AiÀÄĤmïVAvÀ ºÉaÑ£À PÀȶ ¨sÀÆ«Ä CxÀªÁ 20 JPÀgÉUÀ½VAvÀ ºÉaÑ£À ¥ÁèAmÉñÀ£ï
¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸À¯ÁVzÉ.

²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj…………………………………………EªÀgÀÄ ……………………………………… eÁwUÉ ………………………………………………………… ¸ÉÃjzÀ


G¥À eÁwAiÀĪÀgÁVzÀÄÝ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå: J¸ïqÀ§Æèöår 225 ©¹J 2000 ¢£ÁAPÀ: 30.03.2002gÀ C£ÀéAiÀÄ
»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ¥ÀæªÀUÀð ……………………………………………… (2J, 2©, 3J, 3©)PÉÌ ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ F PÀÄlÄA§zÀ
ªÁ¶ðPÀ DzÁAiÀĪÀÅ gÀÆ:
(gÀÆ: ªÀiÁvÀæ) JAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀܼÀ : vÀº²À ïÁÝgï


¢£ÁAPÀ: ……………………………………vÁ®ÆèPÀÄ
PÀbÃÉ jAiÀÄ ªÉƺÀgÄÀ

15
£ÀªÀÄÆ£É - 1
d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÄîĸÀÛgÀPÉÌ ¸ÉÃj®èªÉAzÀÄ, zÀÈrüÃPÀj¹ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀ®Ä
¸À°è¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀ
(d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ £ÀªÀÄÆ£É)

EªÀjUÉ:
vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ
……………………………………………vÁ®ÆèPÀÄ
………………………………………… f¯Éè

ªÀiÁ£ÀågÉ,

²æà / ²æêÀÄw …………………………………………………………………………………………… JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÀÄ / ¥Àw / ¥Àwß


………………………………………………………………………………………… DzÀ £Á£ÀÄ ªÉÄîĸÀÛgÀzÀ°è (Creamy Layer) §gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ £ÉÃgÀ
£ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÁÌV ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä vÀªÀÄä°è F PɼÀPÀAqÀ
ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÁÛ PÉÆÃgÀÄvÉÛãÉ.
1. C¨sÀåyðAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀ :
2. C¨sÀåyðAiÀÄ ¸ÀéAvÀ ¸ÀܼÀ UÁæªÀÄ :
vÁ®ÆèPÀÄ :
f¯Éè :

3. C¨sÀåyðAiÀÄÄ ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ ªÀAiÀĸÀÄì ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄnÖzÀ ¸ÀܼÀ :


4. C¨sÀåyðAiÀÄ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀ ¥ÀwAiÀÄ/¥ÀwßAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀ :
(GzÉÆåÃUÀªÀÅ ¸ÀPÁðj/CgÉ ¸ÀPÁðj/¸ÁªÀðd¤PÀ GzÀåªÀÄ/SÁ¸ÀV)
5. C¨sÀåyðAiÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ «¼Á¸À :
(¸ÀàµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ)

6. C¨sÀåyðAiÀÄ SÁAiÀÄA «¼Á¸À :


7. C¨sÀåyðAiÀÄ ±Á¯Á ²PÀëtzÀ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ±Á¯ÉUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
¥ÁæxÀ«ÄPÀ
ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ
¥ËæqsÀ

8. C¨sÀåyðAiÀÄ ºÁUÀÆ C¨sÀåyðAiÀÄ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀ (vÀAzÉ/vÁ¬Ä fêÀAvÀ«®è¢zÀÝgÉ)


EªÀgÀ MlÄÖ ªÁ¶ðPÀ DzÁAiÀÄ J¯Áè ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ:
1) ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂ
2) d«Ää£À «ªÀgÀ
3) EvÀgÀ ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ

9. DzÁAiÀÄ vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉÃ?

10. ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉÃ?

11. ªÀiÁgÁl vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉÃ?

16
¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀÈvÀ WÉÆõÀuÉ
F ªÉÄÃ¯É £À¤ßAzÀ MzÀV¹zÀ ªÀiÁ»w / «ªÀgÀuÉAiÀÄÄ £Á£ÀÄ w½¢gÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ¸ÀvÀåªÉAzÀÄ ±ÀæzÁÞ¥ÀƪÀðPÀªÁV
zÀÈrüÃPÀj¸ÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ WÉÆö¸ÀÄvÉÛãÉ.

¸ÀܼÀ: vÀªÀÄä «zsÃÉ AiÀÄ


¢£ÁAPÀ: (C¨sÀåyðAiÀÄ ¸À»)

ªÉÄÃ¯É MzÀV¸À¯ÁzÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸ÀÄvÁÛ, F ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ C¸ÀvÀåªÉAzÀÄ zÀÈqsÀ¥ÀlÖ°è


C¥ÀgÁzsÀ «ZÁgÀuÉUÉ §zÀÞ£ÁUÀÄgÀÄvÉÛãÉ.

¸ÀܼÀ: vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀ ¸À»


¢£ÁAPÀ: (vÀAzÉ/vÁ¬Ä fêÀAvÀ«®è¢zÀÝgÉ)
(ºÉAqÀw/UÀAqÀ/EªÀgÀ ¸À»)

¸ÀܽÃAiÀÄ E§âgÀÄ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ

C¨sÀåyðAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀÄ/¥Àw/¥Àwß EªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ EªÀgÀ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛêÉ.

¸ÁQëzÁgÀgÀ ¸À» 1)

(¥ÀÆtð «¼Á¸ÀzÉÆA¢UÉ) 2)

¥Àj²Ã®£Á ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ

1. ²æÃ/²æêÀÄw ……………………………………………………………………………………… JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ ªÀÄUÀ¼ÀÄ/ ¥Àw/ ¥Àwß ²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj


………………………………………………………… JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ …………………………f¯ÉèAiÀÄ «¨sÁUÀ ……………………………………………………
UÁæªÀÄ/¥ÀlÖt/£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹AiÀiÁVzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀÄ d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï ªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

2. ²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj …………………………………………………………… EªÀgÀ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀÄ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå: J¸ïqÀ§Æèöår 251


©¹J 94, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 31.01.1995 gÀ£ÀéAiÀÄ d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï ªÀUÀðzÀ ªÉÄîĸÀÛgÀzÀ°è (Creamy Layer)
§gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀܼÀ vÀº²
À ïÁÝgï.
………………………… vÁ®ÆèPÀÄ,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ

¸ÀÆZÀ£É-1 : EzÀgÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯ÁzÀ ‘¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹’ JA§ ¥ÀzÀªÀÅ 1950gÀ d£ÀvÁ ¥Áæw¤zsÀå PÁAiÉÄÝAiÀÄ 20£ÉÃ
C£ÀÄZÉÒÃzÀzÀ°è£À CxÀðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÆZÀ£É-2: ¥Àj²Ã®£Á ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀ ¤ÃqÀĪÀ C¢üPÀÈvÀ C¢üPÁjAiÀÄÄ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå J¸ïqÀ§Æèöår 251 ©¹J 94,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 31.01.1995 gÀ£ÀéAiÀÄ ªÉÄîĸÀÛgÀ (Creamy Layer) zÀªÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVgÀĪÀ
CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀgÀªÁV RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀªÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀ ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ

17
£ÀªÀÄÆ£É - 2
UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
²æÃ/²æêÀÄw ……………………………………………………………………………………………………………………… gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ ªÀÄUÀ¼ÀÄ/ ¥Àw/ ¥Àwß/
²ææÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj…………………………………………………………… f¯Éè ………………………………………… vÁ®ÆèPÀÄ…………………………… UÁæªÀÄzÀ°è
…………………………………… ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ EªÀgÀÄ MAzÀ£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ ……………………………… vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ ……………………………………
f¯Éè ……………………………………… vÁ®ÆèPÀÄ……………………… ¥ÀlÖt…………………… ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁr………………ªÀµÀð £ÀqÉzÀ
¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. F ±Á¯ÉAiÀÄÄ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ ¥ËgÀ ¤UÀªÀÄUÀ¼À
C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1976 CxÀªÁ PÀ£ÁðlPÀ ¥ËgÀ ¸À¨sÉUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1964gÀ CrAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹ MAzÀÄ zÉÆqÀØ £ÀUÀgÀ
¥ÀæzÉñÀ ¸ÀtÚ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ CxÀªÁ ¥ÀjªÀvÀð£É ºÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ºÉÆgÀvÁzÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°èvÀÄÛ.

ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ ¸À»


PÉëÃvÀæ ²PÀët C¢üPÁj ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸À»
PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ
¸ÀܼÀ :
¢£ÁAPÀ :
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ

²æÃ/²æêÀÄw…………………………………………………gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ªÀÄUÀ¼ÀÄ/¥Àw/¥Àwß/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj……………………………………………………………
f¯Éè ……………………………………………………vÁ®ÆèPÀÄ …………………………………………UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ EªÀgÀÄ ……………………£ÉÃ
vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ …………………………………£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ ……………………………… ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµð À ¢AzÀ ……………………… ±ÉÊPÀëtÂPÀ
ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ ……………………………±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀܼÀ:
¢£ÁAPÀ: ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ
___________________________________________________________________________
¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É ¸ÀASÉå: ¹D¸ÀÄE 44 ¸É£É¤ 2001 ¢£ÁAPÀ: 27.07.2001
£ÀªÀÄÆ£É - 3
AiÉÆÃd£ÉUÀ½AzÀ ¤ªÀð¹vÀgÁzÀ PÀÄlÄA§zÀ C¨sÀåyð

²æÃ/²æêÀÄw……………………………………………………………………………………………………………………… JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ ªÀÄUÀ¼ÀÄ/ ¥Àw/ ¥Àwß/


²ææÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj…………………………………………………………… f¯Éè ………………………………………… vÁ®ÆèPÀÄ…………………………… UÁæªÀÄzÀ°è
…………………………………… ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ EªÀgÀÄ : EªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ CªÀ®A©vÀgÁVzÀÝ F PɼÀPÀAqÀ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß
………………………………………………………… AiÉÆÃd£ÉUÁV …………………………………………… E¸À«AiÀÄ°è ¸Áé¢Ãü £À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ JAzÀÄ F
ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹zÉ:-
(C) * * ªÁ¹¸ÀĪÀ ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ vÁªÀÅ CªÀ®A©vÀgÁVzÀÝ CªÀgÀ PÀȶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ CzsÀðzÀµÀÄÖ
(D) * * AiÉÆÃd£ÉUÉ ªÉÆzÀ®Ä ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀzÉ: AiÉÆÃd£É¬ÄAzÀ vÁªÀÅ ªÁ¹¸ÀĪÀ ªÀÄ£É :
(E) * * vÁªÀÅ CªÀ®A©vÀgÁVzÀÝ vÀªÀÄä PÀȶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ CzsÀðzÀµÀÄÖ CxÀªÁ CzÀQÌAvÀ PÀrªÉÄ PÀȶ ¨sÀÆ«Ä :
(F) * * EvÀgÀ E£ÁߪÀÅzÉà ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è AiÉÆÃd£É¬ÄAzÀ ¤ªÀð¹vÀgÁzÀªÀgÀÄ.

¸ÀܼÀ : vÀº²
À ïÁÝgï
¢£ÁAPÀ: vÁ®ÆèPÀÄ / PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ

18
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üPÀÈvÀ eÁÕ¥À£À ¸ÀASÉå: ¹D¸ÀÄE 115 ¸É£É¤ 2005, ¢£ÁAPÀ: 19.11.2005
CERTIFICATE FOR THE PERSONS WITH DISABILITIES

This is to certify that Sri / Smt / Kum …………………………………………………… son


/ wife / daughter of Shri …………………………………………….. …………………….Age
………………………… old, male / female, Registration No …………………………… is a case of
………………………... He / She is physically disabled/visual disabled/speech & hearing disabled and has
…………………….. % (……………………percent) permanent (physical impairment visual impairment
speech & hearing impairment) in relation to his / her ……………………………
Note :
1. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely
to improve. *
2. Re-assessment is not recommended/is recommended after a period
of ………………… months/years. *
* Strike out which is not applicable
(Recent Attested
Photograph showing
the disability
affixed here)

Sd/- Sd/- Sd/-


(Doctor) (Doctor) (Doctor)
(Seal) (Seal) (Seal)

Countersigned by the
Medical Superintendent CMO/Head
of Hospital (with seal)
Signature / Thumb impression
of the disabled person

Explanation:-As per Notification No. DPAR 50 SRR 2000 dated 03-09-2005 “ Physically Handicapped candidates “
or “ person with disability ” means a person suffering from not less than forty percent of any of the following
disabilities :- (1) Blindness (2) Low Vision (3) Hearing impairment (4) Locomotor disability (5) Leprosy cured
(6) Mental retardation (7) Mental illness.
-¥À (1)Blindness refers to a condition where a person suffers from any of the following conditions, namely:- (a)Total
absence of sight; or (b) Visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200 (Snellen) in the better eye with correcting lenses;
or (c) limitation of the field of vision subtending an angle of 20 degree or worse;(2) Person with low vision means a
person with impairment of visual functioning even after treatment or standard refractive correction, but who uses or is
potentially capable of using vision for the planning or execution of a task with appropriate assistive device;(3) Hearing
impairment means loss of sixty decibels or more in the better ear in the conversational range of frequencies.(4)
Locomotor disability means disability of the bones, joints or muscles leading to substantial restriction of the
movement of the limbs or any form of cerebral palsy.(5) Leprosy cured:-means any person who has been cured of
Leprosy, but is suffering from, (i) Loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation & paresis in the eye &
eyelid, but with no manifest deformity;(ii)manifest deformity & paresis but having sufficient mobility in their hands &
feet to enable them to engage in normal economic activity; (iii) extreme physical deformity as well as advanced age
which prevents him from undertaking any gainful occupation; and the expressesion “ Leprosy cured “ shall be
construed accordingly; (6) Mental Retardation:-means a condition of arrested or incomplete development of mind of a
person who is specially characterised by sub normality of intelligence; (7) Mental Illness:- means any mental disorder
other than mental retardation.

19
GOVERNMENT OF KARNATAKA
DEPARTMENT OF SAINIK WELFARE AND RESETTLEMENT

Office of the Deputy Director


Department of Sainik Welfare & Resettlement
(Karnataka)

No. Date:

CERTIFICATE
This is to certify that Shri/Ssmt/Kum....................................................is an applicant for
................................in Karnataka is the spouse/son/daughter of No......................Rank...........
Name ........................................................who died/was permanently disabled while in service
according to the certificate issued by Defense Authority. He died/was permanently disabled on
.....................
Home address of the individual at the time of joining Defense Service as per the records is:
...................................................................
.......................................................................

Place: Signature of the Deputy Director


Date: Department of Sainik Welfare & Resettlement
District .....................................

20
C£ÀħAzsÀ – J
CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
[C£ÀÄZÉÒÃzsÀ 371(eÉ)ªÉÄÃgÉUÉ]
[3(3)£Éà ¤AiÀĪÀÄ £ÉÆÃr]

[¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀ ¤ÃqÀ®Ä PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÆåÃUÀ (ºÉÊzÀgÁ¨Ázï – PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è
«ÄøÀ¯Áw) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2013]

²æà / ²æêÀÄw ______________________________ gÀªg


À ÀÄ _____________________________
gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ / ºÉAqÀwAiÀiÁVzÀÄÝ, EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ___________________ f¯ÉèAiÀÄ_________________
vÁ®ÆèQ£À ____________________________ UÁæªÀÄ / ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀiÁVzÁÝgÉ.

¸ÀܼÀ: ______________________ ºÉ¸g


À ÀÄ _______________________________
¢£ÁAPÀ: ___________________ C¹¸ÉÖAmï PÀ«ÄõÀ£Àgï
__________________ G¥À«¨sÁUÀ
__________________ f¯Éè
........................................................................................................................................................................................

C£ÀħAzsÀ – J
¸ÀéUÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
(C£ÀÄZÉÒÃzsÀ 371(eÉ)ªÉÄÃgÉUÉ)
¸ÀPÁðj ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï - PÀ£ÁðlPÀ «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¸À°è¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀzÀ
¢£ÁAPÀ 29-01-2014gÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É-1 gÀ°è£À (5(2)£Éà ¤AiÀĪÀÄ £ÉÆÃr)
(¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæU
À À¼À ¤ÃrPÉUÁV PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÆåÃUÀ (ºÉÊzÀgÁ¨Ázï – PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è
«ÄøÀ¯Áw) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2013)
²æà / ²æêÀÄw ______________________________ gÀªg
À ÀÄ _____________________________
gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ / ºÉAqÀwAiÀiÁVzÀÄÝ, EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ___________________f¯ÉèAiÀÄ__________________
.__________________ vÁ®ÆèQ£À ___________________ UÁæªÀÄ / ¥ÀlÖtªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÉêÁ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è vÀ£Àß
¸ÀéUÁæªÀÄ /¸ÀܼÀ JAzÀÄ WÉÆö¹gÀÄvÁÛgÉ.
¸ÉêÁ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄÆzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ RÄzÁÝV ¥Àj²Ã°¹zÉÝÃ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄð£À £ÀªÀÄÆzÀÄ 01-01-2013 PÉÌ
ªÀÄÄAZÉ ¸ÉêÁ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è EvÉÛAzÀÄ ¸ÀévÀ: ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.
¸ÀܼÀ: ______________________ ºÉ¸gÀ ÀÄ _______________________________
¢£ÁAPÀ: ___________________ ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ _____________________________
PÀbÉÃj ________________________________
E¯ÁSÉ _______________________________

21
gÁdå ¸ÀPÁðj / PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀÄ MzÀV¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ

²æà / ²æêÀÄw____________________________________________________gÀªÀgÀÄ gÁdå /


PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ°è-----------------------------------------------------
_________________________(¥ÀzÀ£ÁªÀÄ)___________________ ----------------------
__________________________________________________E¯ÁSÉAiÀÄ°è SÁAiÀÄA / vÁvÁÌ°PÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß
¢£ÁAPÀ ._______________jAzÀ _______________________ gÀªÀgÉUÉ ºÉÆA¢gÀĪÀgÀÄ. F ºÀÄzÉÝUÉ EªÀgÀÄ
£ÉêÀÄPÁw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼Àr DAiÉÄÌAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÀÄzÉÝUÉ Cfð ¸À°è¸À®Ä CªÀjUÉ C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

¸Àܼ:À £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¸À»/


¢£ÁAPÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀgÀÄ£ÉÆA¢UÉ

22
C£ÀĸÀÆa
ºÀÄzÉÝAiÀÄ ºÀÄzÉÝAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂ
PÀæªÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ/ ªÀiÁ°£Àå ¤AiÀÄAvÀæt ºÀÄzÉÝUÉ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁzÀ ªÀAiÉÆëÄw ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVÃðPÀgÀt
¸ÀASÉå ªÀÄAqÀ½AiÀÄ°è£À «zÁåºÀðvÉ
post
ºÀÄzÉÝUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
code
¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
UÀÆæ¥ï ‘J’ ºÀÄzÉÝ
4898 1 ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ Ln 01 gÀÆ. Minimum PÀ¤µÀ× - 18
ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ 56,550- Educational UÀjµÀ× - 43 G½PÉ ªÀÄÆ® ªÀÈAzÀzÀ 01 ºÀÄzÉÝ
Qualification and
79,800 Experience for
the post of
Manager (IT)
¸Á.C(EvÀgÉ) – 01
a.BE/ME in
Computer Science
Engineering or
Information
Technology
b.Minimum 10
years of IT
experience
c.Must have
worked for CMMI
Level 5 & NASSCOM
top 5 IT
companies for
over 7 years.
d.Must have
hands on
managerial level
working
experience at
either CPCB or
any of SPCBs or
in any
organization.

23
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
UÀÆæ¥ï ‘©’ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
4899- 2 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥Àj¸ÀgÀ gÀÆ. Candidates shall have PÀ¤µÀ× - 18
4912 C¢üPÁj 14(ºÉÊ.PÀ) 22,800- passed in first class of UÀjµÀ× - 35 ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ 14 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
the following
ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ 43,200 qualifications.
¥Àæ. 2J
1) M.Sc (Environmental ¥Àæ 2© «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt MlÄÖ
Science) ¥Àæ 3J 38 ¥À.eÁ 01 01 01 03
2) M.Sc (Chemistry)/ ¥Àæ 3© ¥À.¥ÀA 01 - - 01
(Biochemistry) ¥Àæ-2(J) 01 01 - 02
3) M.Sc (Micro- ¥Àæ-2(©) 01 - - 01
Biology) ¥À.eÁ ¸Á.C 02 03 02 07
4) M.E/M/Tech, PHE ¥À.¥ÀA 40 MlÄÖ 06 05 03 14
Env or industrial ¥Àæ 1
pollution control with
any basic degree in
engg.
5) B.E (Civil Env)
B.E(Env)
6) B.E (Civil) with
atleast two elective
subjects in Env. Engg
7) B.E/B.Tech
(Chemical)

Method of
Recruitment

33 1/3% from among


the persons possessing
any of the qualification
specified in above
Sl. No. 1,2, & 3.

66 2/3% from among


the persons possessing
any of the qualification
specified in above
Sl. No. 4,5,6 & 7.

24
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
4913-4915 3 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ gÀÆ. The candidate PÀ¤µÀ× - 18
C¢üPÁj 03(ºÉÊ.PÀ) 22,800- must have UÀjµÀ× - 35 ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ 33 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ 43,200 M.Sc., ¥Àæ. 2J
(Chemistry, ¥Àæ 2© «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ
Environmental ¥Àæ 3J 38 ¥À.eÁ 01
Science, ¥Àæ 3© ¥À.¥ÀA 01
Botany, ¸Á.C 01
Zoology, Bio- MlÄÖ 03
¥À.eÁ
technology,
¥À.¥ÀA 40
Bio-Chemistry
and Micro- ¥Àæ 1
biology).

4916 4 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ gÀÆ. The candidate PÀ¤µÀ× - 18


01 (ºÉÊ.PÀ) ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ 22,800- should be a UÀjµÀ× - 35 ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ 01 ºÀÄzÉÝ
43,200 graduate and ¥Àæ. 2J
possess Law ¥Àæ 2©
Degree or ¥Àæ 3J 38 ¸Á.C(EvÀgÉ) – 01
possess a ¥Àæ 3©
degree in Law
of any ¥À.eÁ
institution/U
¥À.¥ÀA 40
niversity
recognized by ¥Àæ 1
Government.

25
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
UÀÆæ¥ï ‘¹’ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
4917-4920 5 ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ gÀÆ. The candidate PÀ¤µÀ× - 18
04(ºÉÊ.PÀ) ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ 16,000- must have degree UÀjµÀ× - 35 ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ 04 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
29,600 in science with ¥Àæ. 2J
Chemistry as one ¥Àæ 2©
«ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É MlÄÖ
of the optional, ¥Àæ 3J 38 ¥À.eÁ 01 - 01
Knowledge in ¥Àæ 3© ¥À.¥ÀA 01 - 01
computer ¸Á.C 01 01 02
operation is ¥À.eÁ MlÄÖ 03 01 04

essential (i.e., ¥À.¥ÀA 40


DOS, Windows, ¥Àæ 1
Internet, MS
Office Etc.,)

4921 6 ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð gÀÆ. A degree of a PÀ¤µÀ× - 18


¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ 14,550- recognized UÀjµÀ× - 35 ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ 01 ºÀÄzÉÝ
01(ºÉÊ.PÀ) ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ 26,700 ¥Àæ. 2J
university.
¥Àæ 2©
¥Àæ 3J 38 ¸Á.C(EvÀgÉ) – 01
¥Àæ 3©

¥À.eÁ
¥À.¥ÀA 40
¥Àæ 1

26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
4922-4925 7 ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð gÀÆ. A pass in Pre- PÀ¤µÀ× - 18
¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ 11,600- University or UÀjµÀ× - 35 ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ 04 ºÀÄzÉÝUÀ¼À
04(ºÉÊ.PÀ) ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ 21,000 equivalent ¥Àæ. 2J
Examination, ¥Àæ 2© «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ UÁæ«ÄÃt MlÄÖ
Knowledge in ¥Àæ 3J 38 ¥À.eÁ 01 - 01
computer operation ¥Àæ 3© ¥À.¥ÀA 01 - 01
(i.e. DOS, Internet, ¥Àæ.-1 01 - 01
¸Á.C - 01 01
Windows, MS ¥À.eÁ MlÄÖ 03 01 04
Office etc.,) is ¥À.¥ÀA 40
essential. ¥Àæ 1

4926-4930 8 PÉëÃvÀæ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ gÀÆ. Candidates shall have PÀ¤µÀ× - 18


05(ºÉÊ.PÀ) ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ 11,600- passed the following UÀjµÀ× - 35 ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ 05 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
21,000 qualifications. ¥Àæ. 2J
A pass in PUC with ¥Àæ 2©
Science subjects or «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É MlÄÖ
¥Àæ 3J 38 ¥À.eÁ 01 - 01
equivalent
examination, ¥Àæ 3© ¥À.¥ÀA 01 - 01
Knowledge in ¥Àæ.-1 01 - 01
computer operation ¥À.eÁ ¸Á.C 01 01 02
(i.e., Dos, Windows, ¥À.¥ÀA 40
Internet, M.S. Office MlÄÖ 04 01 05
¥Àæ 1
etc,)

¸ÀÆZÀ£É:- PÀÈ¥ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÉÆëÄw ¸Àr°PÉ PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ zÀÈrüÃPÀgÀt ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀÄ CfðAiÀÄ ¤UÀ¢vÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀ eÁj
ªÀiÁrzÀ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÁ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ªÀÄÆ®zÁR¯ÉUÀ¼À ¥Àj²Ã®£ÉUÉ CºÀðgÁzÁUÀ EzÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀzÀ ªÀÄÆ® ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ,
EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÉêÁ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.

Sd/-
PÁAiÀÄðzÀ²ð,
PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ.
27