You are on page 1of 1

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ........................................................................................................... i


DAFTAR TABEL....................................................................................................ii
ABSTRAK...............................................................................................................iii
BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang ................................................................................... I-1
I.2 Rumusan Masalah .............................................................................. I-1
I.3 Tujuan Percobaan .............................................................................. I-1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
II.1 Dasar Teori .........................................................................................II-1
II.1.1 Pengertian Larutan................................................................... II-1
II.1.2 Larutan baku ............................................................................ II-2
II.1.3 Manfaat dalam sehari-hari....................................................... II-2
II.1.4 NaOH.........................................................................................II-3
BAB III METODOLOGI PERCOBAAN
III.1 Alat Percobaan ................................................................................... III-1
III.2 Bahan Percobaan................................................................................ III-1
III.3 Prosedur Percobaan ........................................................................... III-1
BAB IV HASIL PERCOBAAN DAN PEMBAHASAN
IV.1 Hasil Percobaan....................................................................................IV-1
IV.2 Pembahasan..........................................................................................IV-1
BAB V PENUTUP
V.1 Kesimpulan............................................................................................V-1
V.2 Saran......................................................................................................V-1
DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................. vi
APENDIKS..............................................................................................................vii