You are on page 1of 2

Artine Seko Busana Adat Jawa

BERITAJAWA.com -
Artine Seko Busana Adat Jawa

Klambi adat Jawa biasane disebut klambi kejawen sing nduwe pralambang dhewe kanggo wong
Jawa sing nganggo. Klambi Jawa kebak karo piwulang, sugih ajaran sing terkait karo filosofi
Jawa.
Neng jero klambi kejawen iki ono wulangan kanggo tumindhak ing donya, iki kanthi selaras
sing hubungane karo aktifitas pendhak dinane, apik hubungane karo sakpodo manusia, karo
awake dhewe, utowo karo Tuhan Yang Maha Kuasa Pencipta sakabahe.
Klambi Kejawen sing dienggo neng mustaka yaiku, udheng lan iket sing dienggo neng awak
yaiku rasukan (klambi): jarik, sabuk, empek, timang bagian mburi yaiku keris lan dienggo neng
bagian ngisor utowo bagian sikil yaiku canela.
1. Udheng
Udheng dienggo neng mustaka kaya cara nganggo topi. Nek wis dienggo neng dhuwur mustaka,
iket dadi angel dibedake karo udheng amarga ujudnya padha. Udheng asale saka tembung
mudheng artine ngerti karo gamblang. Maknane manusia nduweni pikiran sing kukuh nek wis
mudheng utawa mahami tujuan uripe. Manusia nduweni fitrah kanggo senantiasa nggoleki
kesejaten urip dadi sangkan paraning dumadi.
2. Iket
Iket yaiku tali mustaka sing dibentuk angrupa kupluk dadine bentuke bisa nutupi mustaka
manusia.
Cara nganggo iket kudu kenceng, ben kuwat supaya ikatanne ora gampang ucul. Kanggo wong
Jawa artine iket yaiku manusia nduweni pamikiran sing kencang, ora gampang terombang –
ambing mung amarga factor situasi utawa wong liya tanpa pertimbangan sing matang
3. Rasukan
Dadi ciptaan Yang Maha Kuasa, arepa manusia ngrasuk utawa nganut salah siji dhalan utowo
agama tetep karo kelingan nyembah Tuhan Yang Maha Esa.
4. Benik
Klambi Jawa kaya beskap mesti dipepaki karo benik neng sebelah kiwa lan tengen. Lambang
saka benik yaiku menawa manusia nek tumindak kudu dipikir, ojo grusa-grusu. Opo wae sing di
tindake ojo nganti ngrugeke wong liya, iso jaga antarane kepentingan dewe lan kepentingan
liyan.
5. Sabuk
Sabuk dienggo melingkar neng awak utawa tepate neng bangkekan. Sa-buk artine impas wae,
ora untung & ora tuna. Makna sabuk yaiku ben manusia nggunakne awake kanggo nyanbut gawe
sing tenan , aja nganti kerjone ora ngasilke.
6. Epek
Persamaan Epek yaiku apek; golek; nggoleki. artine jero urip iki, awake dhewe kudu nggunakne
dheweke karo nggoleki kawruh sing ngguna
7. Timang
Timang yaiku pralambang menawa elmu sing ditempuh kudu dipahami seng gamblang, ben ora
gampang utawa nimbulke rasa kuatir. (samang – samang; asale saka tembung timang )
8. Jarik
Jarik yaiku jarit sing dienggo kanggo nutupi awak tekan sikil. Jarik artine wae serik. Aja
gampang iri karo wong liya, amarga lara ati mung arep nimbulke rasa nesu, grusa - grusu
nganggepi kabeh masalah.
9. Wiru
Nganggo jarik utawa bebed kudhu nganggo diwiru ndisik. Wiru artine wiwiren ojo nganti kleru.
Olahlah samubarang hal samangkana rupa dadine nuwuhake rasa nyenengna lan harmonis, aja
nganti menimbulkan kekleron lan disharmoni.
10. Bebed
Bebed yaiku bebed utawa jarik sing dienggo wong lanang. Bebed artine manusia kudu ubed
,tlaten lan sregep le nyambut gawe golek pangan.
11. Canela
Canela dijabarke saka canthelna jroning nala, utawa cekelan sing kuwat sajroning atimu . Canela
padha karo selop utawa sandhal. Canela dienggo neng sikil supoyo ben awake dhewe nyembah
lan batin mung ning sikil-Nya.
12. Curiga lan warangka
Curiga utowa keris dadi wilahan, bilahan lan ana neng jero warangka utawa wadahe. Curiga
dienggo neng buri awak. Keris iki nduweni pralambang menawa keris sak warangkane padha
karo manusia dadi ciptaan lan penciptane yaiku Allah Yang Maha Kuasa, manunggaling kawula
Gusti. Amarga didokokake neng mburi awak, keris nduweni arti dewe menawa nek nyembah
Tuhan Yang Maha Kuasa. Supaya manusia iso ngungkurake godhaning setan sing seneng
mengagngu manusia pas manusia arep tumindak kebecikan.