You are on page 1of 15

EURHYTHMICS: MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGAWAL KONSISTENSI TEMPO

MENGGUNAKAN KAEDAH PERGERAKAN BAG MURID TAHUN 4

MUHAMMAD DANIAL BIN ROSLI

Kertas cadangan kajian tindakan ini dikemukan sebagai memenuhi

Sebahagian daripada syarat

Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

Pendidikan Muzik

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJA MELEWAR

MAC 2018
PENGESAHAN

Saya akui bahawa saya telah membaca kertas cadangan kajian tindakan ini dan pada
pandangan saya, karya ini telah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan
penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

Pendidikan Muzik Sekolah Rendah

Tandatangan : ………………………………………………..

Nama Penyelia : ………………………………………………..

Tarikh : ………………………………………………..
PENGAKUAN

Saya akui laporan kajian ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan
ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan : ………………………………………………..

Nama Penyelidik : ………………………………………………..

Tarikh : ………………………………………………..
DEDIKASI

Teristimewa buat ibu, Rosziah Binti Johar yang sentiasa mendoakan kejayaan anakmu.
Doaku agar ibu sentiasa diberkati, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Terima
kasih ibu, kasih sayangmu tidak boleh diganti dengan apa pun.

Buat abang dan adikku, Muhammad Haiqal Bin Rosli dan Muhammad Naufal Bin Rosli,
yang membantu memberi sokongan dari segi emosi dan moral, doakku buat kamu
berdua agar sentiasa dikurnai keberkatan.

Untuk guru-guru serta pensyarah terutamanya pensyarah penyelia Encik Akbar Bin
Amran dan Dr. Balakrishnan A/L Govinthasamy yang banyak berjasa dalam memberikan
sokongan kearah kejayaan ini, inilah hadiah buat semua, semoga Allah membalas segala
jasa bakti yang dicurahkan. Terima kasih, cikgu!

Kepada rakan-rakan seperjuangan terutamanya dari unit Pendidikan Muzik Ambilan Jun
2015, yang menyokong selama ini jasa kalian amat dihargai. Semoga pengorbanan dan
malam-malam tanpa tidur kalian dibalas dengan ganjaran kebaikan yang bakal
mendatang.

Buat A, terima kasih kerana sentiasa menceriakan hidupku. Semoga kita terus bersama
walau pelbagai rintangan mendatang.
PENGHARGAAN

Alhamdullilah, bersyukur ke hadrat ilahi dengan limpahan kurnia dan rahmat-Nya


serta nikmat masa, kesihatan dan tenaga yang dianugerahkan kepada saya dapat juga
saya menyiapkan kajian ini dengan jayanya. Pertama sekali, saya ingin mendedikasikan
ucapan penghargaan ini kepada pensyarah penyelia, Encik Akbar Bin Amran kerana
dengan tunjuk ajar serta bimbingan daripadanya membuka ruang untuk saya
menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Tak lupa juga kepada Dr. Balakrishnan A/L
Govinthasamy yang sentiasa memberi bimbingan kepada saya dalam menyiapkan kajian
ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu saya
yang sentiasa mendoakan untuk melengkapkan kajian ini. Ibu telah memberikan saya
segala kemudahan dan sokongan moral yang tidak terhingga sampai saya berjaya
menghabiskan kajian ini. Ucapan penghargaan ini juga saya tujukan kepada rakan-rakan
yang banyak memberi peringatan terhadap setiap apa yang saya telah alpa. Mereka
membantu saya dengan menjawab setiap pertanyaan yang saya utarakan kepada
mereka. Akhir madah, saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang terlibat
secara lansung atau sebaliknya dalam pembikinan kerja kursus ini. Terima kasih.
ABSTRAK

Kajian ini dijalankan untuk membantu masalah pengawalan tempo secara konsisten bagi murid
Tahun 4 menggunakan kaedah pergerakan eurhythmics dan seterusnya memperbaiki kemahiran
pengawalan tempo yang konsisten ketika menyanyi atau memainkan alat perkusi. Kajian ini
berteraskan toeri yang dipelopori oleh tokoh Jacque-Emile Dalcroze. Instrumen yang digunakan
dalam kajian ini ialah pemerhatian, ujian diagnostik, ujian amali, dan temu bual. Seramai 40 orang
murid tahun 4 yang diperhatikan dalam kajian ini. Daripada 40 orang murid tersebut, 5 orang yang
mempunyai masalah tersebut dipilih dalam kajian ini. Dapatan awal menunjukkan sebahagian
besar daripada mereka mempunyai masalah yang digariskan dalam kajian ini. Dapatan kajian
hasil langkah intervensi kajian menunjukkan peningkatan terhadap kemahiran mengawal tempo
secara konsisten. Konklusi daripada kajian yang dijalankan membuktikan bahawa kaedah
pergerakan eurhythmics amat berkesan dalam meningkatkan kemahiran mengawal tempo secara
konsisten.

Kata kunci: kawalan tempo, konsistensi, eurythmics, pergerakan, Dalcroze


ABSTRACT

The purpose of this study is to solve the inability to control the consistency of tempi of Standard 4
students using eurhythmics movement dan solving the inability to control the consistency of tempi
while singing and playing percusion instruments. This research is based on the theory of
eurhythmics by Jacque-Emile Dalcroze. Research instruments used in this research were
observation, diagnostic test, practical test and interviews. 40 standard 4 pupils were observed in
this research. From those 40 pupils, 5 pupils with the problem has been chosen in this study.
Preliminary findings show that most of them has the problem stated in this research. The findings
from study intervention conducted shows that there are improvements in the ability to control the
consistency of tempi. The conclusion from the study conducted conclude that using this method
shows to be effective in improving the ability to control the consistency of tempi.

Keywords: controlling tempi, consistency, eurythmics, movements, Dalcroze


KANDUNGAN

Muka Depan

Halaman Judul i

Pengesahan Penyelia ii

Pengakuan Pengkaji iii

Dedikasi iv

Penghargaan v

Abstrak vi

Kandungan vii

Senarai Jadual viii

Senarai Rajah ix

Senarai Singkatan x

Senarai Lampiran xi

1.0 PENDAHULUAN
1.1 Pengenalan 1
1.2 Refleksi Pengajaran & Pembelajaran 2

2.0 FOKUS KAJIAN


2.1 Pemilihan Fokus Kajian 3
2.2 Pengumpulan Data Awal 4
2.3 Tindakan 6
2.4 Objektif dan Soalan Kajian 7
2.5 Peserta Kajian
3.0 PERANCANGAN PELAKSANAAN KAJIAN
3.1 Langkah-Langkah Tindakan 8
3.2 Perancangan Kaedah Mengumpul Data 10
3.3 Perancangan Cara Menganalisis Data 11

RUJUKAN 14
LAMPIRAN 16
SENARAI RAJAH

MUKASURAT

Rajah 1: Model Kajian Tindakan Kemmis & McTaggart 6

Rajah 2: Model Kajian Tindakan Kemmis & McTaggart 6

Rajah 3: Proses kaedah menganalisis data 12


SENARAI JADUAL

MUKASURAT

Jadual 1: Senarai Aktiviti Eurhythmics 9


SENARAI LAMPIRAN

MUKASURAT
Senarai Semak 16
Nota Lapangan Deskriptif 17
Soalan Temu Bual 18
Ujian Diagnostik 19

SENARAI SINGKATAN

MUKASURAT
Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) 1
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) 1
Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek, Sosial (JERIS) 1
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) 1
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) 1
Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran (DSKP) 3