You are on page 1of 185

ISSN 1857-0550 (Print)

ISSN 1857-3266 (CD)

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 1
2013

CNCM
Chiinău 2013
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 1
2013

NBCM
Chişinău 2013
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 1
2013

CNCM
Chişinău 2013
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Nina Micherin
Ludmila Corghenci
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă – Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Resurse electronice : Se ed. din
anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Va-
lentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp.,
coord. şi pref. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Came-
ra Naţ. a Cărţii, 2013 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-
3-8 – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 1, 2013. – 2013. – 185 p. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-131-0 (Print).
– ISBN 978-9975-49-132-7 (CD).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2013
CUPRINS

P R E F A Ţ Ă ........................................................................................... 11

PREFACE ................................................................................................ 15

CRONICA CĂRŢII ..................................................................................... 19

0 GENERALITĂŢI ......................................................................................... 19
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................... 19
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................. 20
02 Biblioteconomie ............................................................................ 21
08 Poligrafii. Lucrări colective ........................................................... 21
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................... 23
27 Creştinism. Religie creştină........................................................... 23
3 ŞTIINŢE SOCIALE ....................................................................................... 23
31 Statistică. Demografie. Sociologie ................................................ 23
32 Politică .......................................................................................... 24
33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................ 25
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................... 27
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................. 33
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .............................................. 33
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp Liber ................................. 34
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ............................................................. 39
51 Matematică .................................................................................. 40
53 Fizică ............................................................................................. 41
57 Ştiinţe biologice ............................................................................ 42
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ........................................................ 42
61 Medicină ....................................................................................... 42
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ..................................................... 47
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ...................................................... 49
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................. 49
78 Muzică .......................................................................................... 50
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................... 50
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ........................................................... 51
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie ...................................................................................... 51
82 Literatură ...................................................................................... 53
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .................................................................. 67
929 Ştiinţe biografice şi înrudite .............................................................. 67
93/94 Istorie ...................................................................................... 67
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................... 67
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări ......................................... 67
94(478) Istoria Republicii Moldova .......................................................... 67
94(498) Istoria României ......................................................................... 67
94(=135) Istoria popoarelor romanice balcanice ..................................... 68
Index de nume ......................................................................................... 73
Index de titluri ......................................................................................... 77
Index de subiecte ..................................................................................... 79
Index geografic ........................................................................................ 80
Index de editori ........................................................................................ 81
Index ISBN eronate .................................................................................. 81

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ ...................................................... 82

0 GENERALITĂŢI ..................................................................................... 82
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................... 82
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ......................................................... 82
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor................. 82
005 Conducere şi organizare. Management ............................................ 82
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ............................................................... 82
02 Biblioteconomie ............................................................................ 83
06 Organizaţii ( în general) ................................................................ 84
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) ...................................................... 84
070 Ziaristică. Presă ................................................................................. 84
09 Manuscrise. Bibliofilie .................................................................. 84
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ....................................................................... 84
1/14 Filozofie ..................................................................................... 84
159.9 Psihologie....................................................................................... 85
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ..................................... 85
2 RELIGIE. TEOLOGIE .............................................................................. 85
27 Creştinism. Religie creştină........................................................... 85
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................. 86
31 Statistică. Demografie. Sociologie ................................................ 86
32 Politică .......................................................................................... 86
33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................ 89
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................... 93
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................. 96
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .............................................. 97
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .................................. 98
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............ 103
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................................. 103
51 Matematică ................................................................................ 103
54 Chimie. cristalografie. Mineralogie ............................................ 103
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice....................................... 103
57 Ştiinţe biologice .......................................................................... 103
58 Botanică ..................................................................................... 104
59 Zoologie ...................................................................................... 104
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ............................................ 105
61 Medicină ..................................................................................... 105
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................... 108
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ................................................... 109
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ........................ 119
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ...... 120
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini ......................................... 120
72 Arhitectură ................................................................................. 120
73/76 Arte plastice. Arte decorative ............................................... 120
73 Arte plastice................................................................................ 120
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................. 120
78 Muzică ........................................................................................ 121
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ......................................... 121
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .............................................. 124
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie .................................................................................... 124
82 Literatură .................................................................................... 126
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ....................................................... 132
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii ................................................ 132
908 Monografii ale localităţilor.............................................................. 133
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ............................................................ 133
93/94 Istorie .................................................................................... 134
94 Istorie generală. Istorie Universală ............................................ 134
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 1, 2013................ 140
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror
articole sunt fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 1 -2013 .. 148

CRONICA ARTICOLEOR DE GAZETĂ ...................................................... 149

0 GENERALITĂŢI ................................................................................... 149


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................. 149
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ....................................................... 149
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ............................................................. 149
070 Ziaristică. Presă ............................................................................... 149
06 Organizaţii (în general)............................................................... 150
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) .................................................... 150
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................ 150
27 Creştinism. Religie creştină......................................................... 150
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................ 150
31 Statistică. Demografie. Sociologie .............................................. 150
32 Politică ........................................................................................ 150
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................... 154
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................... 157
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................... 158
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................ 159
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ................................ 159
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............ 164
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................................. 164
53 Fizică ........................................................................................... 164
59 Zoologie ...................................................................................... 164
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ............................................ 164
61 Medicină ..................................................................................... 164
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ................................................... 165
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ............ 165
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale .... 166
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de
construcţie. tehnologii şi procedee în construcţii ..................... 166
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ...... 166
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. grădini .......................................... 166
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................. 166
78 Muzică ........................................................................................ 167
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ......................................... 168
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .............................................. 169
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie .................................................................................... 169
82 Literatură .................................................................................... 169
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ....................................................... 177
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ............................................................ 177
94 Istorie generală. Istorie Universală ............................................ 177
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 1-2013................. 179
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de
gazetă" Nr 1-2013 ............................................................................ 184
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

PREFAŢĂ

Bibliografia naţională, constituită din ansamblul resurselor scoase pe teritoriul ţării, pe parcursul tim-
pului devine un instrument de informare de o importanţă deosebită istorică, arhivistică şi culturală. Ea
redă date din care să află despre ceea ce se tipăreşte în ţară, cine publică, care sunt domeniile de actua-
litate.
"Bibliografia Naţională a Moldovei", fiind parte integrantă a sistemului bibliografic naţional, are drept
scop informarea operativă a cercetătorilor, specialiştilor practici, studenţilor şi altor persoane interesate
asupra producţiei editoriale curente din ţară.
Categoriile de resurse ce fac obiectul "Bibliografiei Naţionale a Moldovei" cum ar fi: publicaţiile mo-
nografice (cărţi, broşuri); publicaţiile seriale (ziare, reviste); muzica tipărită (partituri); documentele audio-
vizuale (discuri, casete, diapozitive); documentele cartografice (hărţi, atlase, globuri); resursele electroni-
ce, cât şi părţile componente din seriale, sunt reflectate în următoarele compartimente :
 "Cronica cărţii" (apare din anul 1958, cu periodicitate lunară);
 "Cronica publicaţiilor de note" (apare din anul 1973, cu periodicitate semestrială);
 "Cronica publicaţiilor de artă plastică" (apare din anul 1973, cu periodicitate semestrială);
 Indice "Materiale bibliografice" (apare din anul 1973, cu periodicitate trimestrială);
 "Cronica recenziilor" (apare din anul 1963, cu periodicitate trimestrială);
 "Cronica resurselor electronice"(apare din anul 2003, cu periodicitate anuală);
 "Cronica articolelor de revistă"(apare din anul 1958, cu periodicitate lunară);
 "Cronica articolelor de gazetă"(apare din anul 1958, cu periodicitate lunară).
Descrierile bibliografice ale documentelor enumerate sunt conforme cu normele Gost-ului 7.1-2003
"Înregistrare bibliografică. Descrierea bibliografică: Cerinţe generale şi reguli de alcătuire".
Ca sistem de clasificare a descrierilor bibliografice se foloseşte sistemul CZU (Clasificarea Zecimală
Universală).
Lucrarea "Bibliografia Naţională a Moldovei" este structurată conform "Ordonării notiţelor bibliografi-
ce în bibliografii bazată pe Clasificarea Zecimală Universală", ed. a 2-a (elaborată de CNC, Chişinău,
2008) pe domenii şi subdomenii. În cadrul fiecărui domeniu notiţele bibliografice sunt ordonate în ordine
alfabetică după numele autorului lucrării sau a titlului acesteia, dacă documentul prelucrat nu are autor
sau are mai mult de trei autori. Întâi se redau lucrările apărute cu caractere latine (română, engleză,
franceză, germană), urmate de cele apărute cu caractere chirilice (rusă, bielorusă, ucraineană, bulgară).
Notiţele bibliografice includ:
- numărul de ordine;
- vedeta notiţei bibliografice;
- descrierea bibliografică a documentului cu adnotări desfăşurate despre conţinutul lucrării (în
cazuri necesare);
- numărul Depozitului legal atribuit de către Camera Naţională a Cărţii;
- index CZU;
- descriptori.
Numerotarea notiţelor bibliografice în cadrul fiecărei "Cronici ..." este continuă pe tot parcursul anu-
lui. Pe foaia de titlu a fiecărei cronici în paranteze rotunde se indică numărul notiţelor bibliografice incluse
în numărul respectiv.
Sub fiecare vedetă, fie nume de persoană, autor colectiv sau temporar se adună toate documentele
de al căror conţinut sunt responsabile, fie cărţi, seriale, resurse electronice, articole din presă.
Pentru facilitarea căutărilor, fiecare număr al "Cronicilor ..." conţine următoarele indexuri, ce fac obi-
ectul numărului respectiv din bibliografie:
- index alfabetic de nume (autori redactori, traducători, prefaţatori, pictori, fotografi, recenzenţi pre-
cum şi alte persoane responsabile de conţinutul documentului, persoane cărora le sunt închinate lucrări-
le). Numele şi prenumele autorului se redau despărţite prin virgulă, urmează numărul în care se face
referire la respectivul autor, după care nu se pune nici un semn de punctuaţie. Ex.:Vieru, Grigore 33, 77,
143. Numerele cu referire la personalia se dau în paranteze rotunde.

11
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

- index alfabetic de titluri ale cărţilor.


- index alfabetic de subiecte (cuprinde vedete de subiect, instituţii, manifestări culturale sau nu-
me geografice).
- index alfabetic al editorilor.
Toate indexurile sunt ordonate alfabetic şi fac trimitere la numărul înregistrării bibliografice la care
se referă.
Un element important al bibliografiei sunt vedetele de subiect ce completează descrierile, menite a
spori calitatea informaţiei oferite şi a înlesni utilizarea ei. Pentru stabilirea acestora, de multe ori sunt
necesare căutări aprofundate în diverse surse de informare.
Înscriind informaţii privind diferite genuri de publicaţii "Bibliografia Naţională a Moldovei" are o struc-
tură complexă, iar compartimentele ei se deosebesc atât după caracterul materialului selectat, cât şi
după metoda alcătuirii lor.
În "Cronica cărţii" sunt bibliografiate cărţile, broşurile, precum şi culegerile periodice şi cele în serii
(de tipul "Anale" ş. a, care au o denumire proprie, albume cu lucrări de artă plastică, publicaţii de note
muzicale, însoţite de texte explicative, literatura social-politică, ştiinţifică, literatura de popularizare a
ştiinţei, manuale şi materiale didactice, enciclopedii, dicţionare, literatura artistică, diferite ghiduri, biblio-
grafii fundamentale.). Cronica este elaborată pe baza existentului de titluri din Depozitul legal al CNC.
Descrierea bibliografică a documentelor incluse în "Cronica cărţii" cuprinde următoarele elemente:
Vedeta. Titlul propriu-zis : informaţii despre titlu / menţiuni de responsabilitate. - Menţiuni de ediţie. - Date
de publicare (localitate, editură, an). - Descrierea fizică (nr. de pagini, menţionarea ilustraţiilor, formatul). -
Colecţia. - Notele. – ISBN.
Albumele cu lucrări de artă plastică şi lucrările de cercetări în domeniul muzicii sunt oglindite şi în
cronicile respective - în "Cronica publicaţiilor de artă plastică" şi în "Cronica publicaţiilor de note".
Publicaţiile nu sunt bibliografiate exhaustiv. Sunt excluse următoarele tipuri de publicaţii: literatură
îngust departamentală, ce ţine de reglementarea ordinii interne a unei organizaţii; retipăriri ale materiale-
lor instructive; foi de informaţie tehnică, publicaţii tehnice de producţie, ce se referă la unele procese
tehnologice; instrucţiunii ce prevăd folosirea unor articole industriale; publicaţii mărunte de reclamă şi
informaţie; unele publicaţii de literatură tehnică specială - standarde, prescripţii tehnice, liste de preţuri cu
amănuntul şi cu ridicata la unele articole, proiecte-tip de construcţie.
Broşurile cu un volum mai mic de 4 pagini în "Cronica cărţii" nu sunt oglindite. Autoreferatele diserta-
ţiilor, structurate şi lucrate identic cu cărţile, sunt incluse la sfârşitul "Cronicii cărţii".
Antologiile, culegerile de opere artistice cu titlu comun, se transcriu cu titlurile individuale ale lucrări-
lor cuprinse în publicaţie, fiind indicaţi în menţiunea de responsabilitate autorii şi traducătorii lucrărilor.
"Cronica cărţii" este însoţită de indecşii auxiliari de nume, de titluri, de subiecte, de editori, de ISBN
eronate.
"Cronica publicaţiilor de note", include publicaţii ale operelor din folclorul muzical, publicaţii ale
operelor de muzică vocală, instrumentală, culegeri mixte de opere de muzică vocală şi instrumentală,
publicaţii de opere vocale simfonice şi muzica de scenă, opere complete, publicaţii metodice cu note la
disciplinele muzical-istorice şi teoretice, solfegii şi dictări, lucrări muzicale în publicaţii de muzicologie şi
metodice muzicale, note muzicale din reviste, culegeri şi publicaţii periodice apărute în Republica Moldo-
va.
Cronica este însoţită de indexul auxiliar de nume.
În "Cronica publicaţiilor de artă plastică", sunt descrise placardele, materialele didactice intuitive,
portretele, reproducţiile, albumele, ilustratele prezentate artistic. În cronică nu sunt oglindite : cărţile
ilustrate în care predomină textul; cataloage de proiecte a diferitor construcţii, desene tehnice; prospecte
de reclamă editate fără plată de organizaţiile cu drept editorial; buclete şi foi volante cu caractere de
reclamă; semne de carte; gazete de perete; cărţi poştale cu timbru şi loc pentru adresă; albume de mo-
dă; formulare pentru diplome de onoare.
Ca regulă, publicaţiile se descriu la titlu, numele pictorului se indică în menţiunea de responsabilita-
te. Reproducţiile, gravurile şi culegerile unui pictor se descriu la numele lui. În descriere este indicată
metoda de imprimare. Publicaţiile de artă plastică se sistematizează după schema de clasificare a graficii
imprimate, elaborată de Camera Naţională a Cărţii.

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

"Cronica articolelor de revistă" semnalează articole, materiale documentare, opere artistice, pu-
blicate în paginile revistelor, culegerilor, publicaţiilor periodice continue existente în Depozitul Legal al
CNC, editate de Academia de Ştiinţe a Moldovei şi institutele ei, organizaţiile, instituţiile superioare de
învăţământ, bibliotecile mari, muzee. Informaţiile oferite sunt din diverse sfere: ştiinţă, filozofie, religie,
sociologie, politică, economie, jurisprudenţă, literatură, lingvistică, teatru, cinematografie, muzică, arte
plastice, istorie, geografie şi altele.
Publicaţiile nu sunt bibliografiate exhaustiv. Sunt excluse următoarele tipuri de articole: articole de
revistă a presei, notiţe informative , articole cu caracter temporar şi altele.
Selecţia articolelor se efectuează în baza instrucţiunii " Alcătuirea "Cronicii articolelor de revistă"
elaborată de Camera Naţională a Cărţii.
Înregistrările bibliografice se încadrează în schema unei descrieri bibliografice analitice standard.
Ele cuprinde următoarele elemente: Titlul : informaţie la titlu / menţiunea de responsabilitate. - Resursa
în care se publică articolul. - Titlul publicaţiei în care apare articolul, volumul şi data apariţiei publicaţiei,
pagina la care se află articolul. – Note.
Pentru regăsirea informaţiei, la sfârşitul fiecărui număr al "Cronicii articolelor de revistă" se oferă
indexul de nume, care cuprinde autorii şi alte persoane care au contribuit la apariţia articolului, ordonate
alfabetic şi fac trimitere la numărul înregistrării bibliografice la care se referă şi lista revistelor a căror
articole au fost fişate, cu specificarea numărului revistei şi a datei la care a apărut aceasta.
"Cronica articolelor de gazetă" include selectiv informaţia despre articole, materiale documentare,
opere literare, materiale publicistice şi de critică literară, publicate în paginile ziarelor republicane.
Materialele oficiale şi articolele, publicate în ziarele ce apar paralel în limbile română şi rusă ("Capi-
tala", "Comunistul", "Dreptul", "Vocea poporului") se descriu în limba română, iar sursele în limba rusă se
adaugă la descrierea în limba română. Operele artistice sunt descrise separat, indiferent de limbă şi
alfabet.
Cu scopul de a evidenţia materialele consacrate evenimentelor importante din viaţa politică, econo-
mică şi culturală a republicii, evenimentelor de pe arena internaţională, aniversărilor unor oameni de
vază, unor organizaţii ş. a. în cadrul subdivizionarelor se întocmesc rubrici speciale temporare.
Schema descrierii bibliografice a articolelor de gazetă este analogic celei articolelor de revistă. Se
pune un accent deosebit pe stabilirea conţinutului articolului bibliografiat (a adnotărilor). Pentru stabilirea
acestora, este necesară citirea articolului, de cele mai multe ori sunt necesare căutări aprofundate în
diverse surse de informare.
Descrierile bibliografice sunt organizate pe domeniile CZU, în cadrul fiecărui domeniu înregistrările
sunt ordonate alfabetic după numele autorului articolului sau a titlului, dacă articolul nu are autor sau
sunt mai mult de trei autori.
Mijloacele de regăsire a informaţiei pe care le oferă cronica sunt:
- index de nume, care cuprinde autorii şi alte persoane care au contribuit la apariţia articolului;
- lista publicaţiilor seriale bibliografiate, cu specificarea datei ziarelor la care a apărut acesta.
Indexul este ordonat alfabetic şi face trimitere la numărul înregistrării bibliografice la care se referă.
Din cronicile sus-amintite, se poate de aflat care sunt revistele şi ziarele din domeniile ştiinţei apăru-
te în Moldova la un moment dat, cine sunt cei ce semnează articole în presă, care sunt tendinţele de
ultimă oră, cum se desfăşoară viaţa politico-socială şi culturală în Moldova, ce manifestări au loc pe
teritoriul ţării sau în străinătate, care este activitatea din domenii precum teatru, cinematografie, arte,
literatură.
În "Cronica recenziilor" sunt oglindite recenziile la cărţi, publicate în ziare şi reviste. Descrierea bi-
bliografică e alcătuită din două părţi – în prima parte se descrie lucrarea recenzată, în a doua parte –
informaţii referitoare la recenzie. Dacă una şi aceeaşi lucrare are mai multe recenzii, ele se descriu în
ordine alfabetică după numele de familie al recenzenţilor, iar dacă acestea lipsesc - după titlurile recenzii-
lor.
În fiecare număr al "Cronicii recenziilor" este inclus indexul de nume al autorilor, redactorilor, tradu-
cătorilor, recenzenţilor.

13
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

Indicele "Materiale bibliografice" include bibliografii fundamentale, bibliografii pe subiecte, ediţii bi-
bliografice periodice, liste bibliografice, liste şi treceri în revistă bibliografice publicate în cărţi şi reviste,
treceri în revistă istoriografice.
Indicele nu include : liste de literatură citată din cărţi şi articole, liste de literatură ce nu se referă la
tema lucrării descrise, liste de literatură cu mai puţin de 50 titluri, liste în programe şi lucrări metodice, în
materiale didactice şi în manuale pentru şcoala de cultură generală, în notele de subsol a cărţilor. În
subdiviziuni pe primul loc se află lucrările bibliografice fundamentale, listele de literatură publicate în cărţi,
reviste consacrate personalităţilor şi operelor lor, apoi – despărţite prin semnul (------), urmează listele de
literatură indicată la sfârşitul cărţilor şi articolelor din reviste.
Ca formă de înregistrare, ca structurare a datelor, indicele este identic cu cea folosită la întocmirea
bibliografiei pentru căiţi.
"Cronica Resurselor electronice" iniţiată în ianuarie 2003, apare anual şi include informaţii despre
CD-ROM-uri, dischete, imprimate pe suport electronic.
Ca formă de înregistrare, ca structurare a datelor, cronica este identică cu cea folosită la întocmirea
bibliografiei pentru căiţi.
Cronica este însoţită de indexul de nume şi de titluri.
La începutul fiecărui număr al "Bibliografiei Naţionale a Moldovei" se dă cuprinsul în limba română.
Cuprinsul e alcătuit conform compartimentelor de bază a schemei de clasificare, ceea ce reprezintă ă
listă a divizionarelor CZU folosită în bibliografie.
„Bibliografia naţională a Moldovei" rămâne a fi o publicaţie utilă atât bibliotecarilor din toate categorii-
le de biblioteci din ţară, cât şi centrelor culturale, instituţiilor de învăţământ, centrelor de informare şi
documentare.

Opiniile şi sugestiile sunt binevenite pe adresa :

CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA


bl. Ştefan cel Mare 180, MD-2004, Chişinău, Moldova
Tel. : 29 57 46, 29 59 16 Fax : 29 58 60
email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.com
ISSN.Moldova@gmail.com
www.bookchamber.md

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

PREFACE

National bibliography, consisting of all the resources published in the country, over time becomes an
information tool with high historical, cultural and archivist importance. It restores data about what it was
print in the country, who published and what are topical areas.
"National Bibliography of Moldova", being part of the national bibliographic system aims operative in-
formation for researchers, professionals practice, students and other stakeholders on current publishing
output in the country.
Resource categories subject "National Bibliography of Moldova" such as monographic publications
(books, pamphlets) serial publications (newspapers, magazines) printed music (scores) audio -visual
documents (disks, tapes, slides); cartographic documents (maps, atlases, globes) electronic resources
and components in series, are reflected in the following sections:
• "Book Annals" (published since 1958 on a monthly basis);
• "Music notes publications annals" (appears in 1973, with six-monthly intervals);
• "Fine art publications annals" (appears in 1973, with six-monthly intervals);
• The Bibliographic materials Index (appears in 1973 with quarterly periodicity);
• "Reviews annals" (appears in 1963, with quarterly periodicity);
• "Electronic resources annals" (appears in 2003, with annual);
• "Magazine articles annals" (since 1958 a monthly basis);
• "Newspaper articles annals" (since 1958, monthly reports).
The bibliographic descriptions of listed documents comply with GOST 7.1-2003 "Bibliographic re-
cords. Bibliographic description: General requirements and rules of composition".
UDC (Universal Decimal Classification) system is using as a classification system for bibliographic
descriptions.
The paper "National Bibliography of Moldova" is structured according to the "Ordering bibliographic
records in bibliography based on Universal Decimal Classification", 2n ed. (developed by NBC, Chisinau,
2008) on domains and sub-domains. Within each area, bibliographical records is arranged alphabetically
by author's name or job title, if the document has not author or has more than three authors. First pub-
lished works are rendered in Latin characters (Romanian, English, French, German), followed by those
that are in Cyrillic (Russian, Belarusian, Ukrainian, Bulgarian).
Bibliographical notes include:
- Ordering Number;
- Header of bibliographic description;
- Bibliographic description of the document with annotations performed on the contents of the paper
(where necessary);
- Legal deposit number assigned by the National Book Chamber;
- UDC index;
- Descriptors.
Bibliographical notes numbering in each "Annals..." is continuous throughout the year. On the title
page of each rave in parentheses, is indicated number of bibliographic notes included in this number.
Under each celebrity or person's name, author, or the temporary collectively gather all documents
whose contents are responsible or books, serials, electronic resources, articles in the press.
To facilitate the search, each issue of the "Annals..." contains the following indexes, subject to the
respective number of citations are:
- Alphabetical index of names (authors editors, translators, preface, painters, photographers, re-
viewers and others responsible for the content of the document, the person to whom they are dedicated
to the work). Name and surname of the author is played separated by commas, following the number
refers to that author, then do not put any punctuation. Ex.: Vieru, Grigore 33, 77, 143. The numbers refer
to the figure in parentheses personality.
- Alphabetical index of titles of book
- Alphabetical index of topics (include subject headings, institutions, cultural or geographical
names)

15
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

- Alphabetical index of publishers.


All indexes are alphabetized and refer to the bibliographic record number to which it relates.
An important element of the bibliography is subject headings that complete descriptions designed to
enhance the quality of information provided and to facilitate its use. In setting, these often need extensive
searches in various information sources.
Signing up information on different types of publications "National Bibliography of Moldova" has a
complex structure and its compartments are distinguished both by the character of selected material and
after their composition method.
In "Books Annals" are bibliography of books, brochures and periodicals collections and series
(such as "Annals", etc. which have their own name, album artwork arts, publications musical notes,
accompanied by texts explanatory socio-political literature, science, popular science literature, textbooks
and teaching materials, encyclopaedias, dictionaries, literature, various guides, basic bibliography). The
annals is developed based on existing legal deposit publications of NBC.
Bibliographic description of the documents included in the "Annals..." include: Header. Proper title: ti-
tle information / statement of responsibility. - Release Notes. - Date of publication (city, publisher, year). -
Physical description (number of pages, illustrations mention format). - Collection. - Notes. - ISBN.
Albums of fine art works and research in the field of music are reflected in the next annals too - the
"Fine arts publications annals" and "Notes publications annals".
Publications are not exhaustive included in bibliography. The following types of publications are ex-
cluded: narrow departmental literature pertaining to the settlement of internal order of an organization;
reprints of training materials, technical information sheets, technical publications production, which covers
some technological processes that provide instruction using articles industrial small publications advertis-
ing information, some special technical literature publications - standards, technical requirements, price
lists retail and wholesale to some articles, project - type.
Brochures with a volume less than 4 pages are not mirrored in the "Book annals". Theses, struc-
tured and worked identical with books are included at the end of "Book annals".
Anthologies, collections of works of art with the common title, are given individual titles of works con-
tained in the publication, as indicated in the statement of responsibility authors and translators work.
"Book annals" is accompanied by auxiliary indexes of names, titles, subjects, publishers, ISBN erro-
neous.
"Notes publication annals" include works of folklore publications, publications of the works of vo-
cal music, instrumental, mixed collections of works of vocal and instrumental music, vocal symphonic
works publications and music scene, complete works, methodical publications musical notes on historical
and theoretical subjects, solfeggio and dictation, musical works and methodical publications musicology
music musical notes of magazines, textbooks and periodicals published in Moldova.
Annals are accompanied by auxiliary index of names.
In "Fine art publications annals" are described plaques, intuitive teaching materials, portraits, re-
productions, albums, postcards presented artistically. In annals not mirrored : the predominant text pic-
ture books, catalogues of various construction projects, drawings, leaflets advertising organizations
published without charge as editorial, booklets and leaflets advertising characters, bookmarks, papers
wall- stamped postcards and place to address; albums fashion; forms for honours.
As a rule, publications describing the title, artist name indicated in the statement of responsibility.
Reproduction, printed collections of artist describes his name. The description gives printing method. Fine
art publications are systematized as printed graphics classification scheme developed by the National
Book Chamber.
"Magazine article annals" signals articles, documentaries, artistic works, published in the pages of
magazines, collections, periodicals continue existing legal deposit of NBC, published by the Academy of
Sciences and its institutes, organizations, higher education institutions, large libraries, museums . The
information provided is from various spheres: science, philosophy, religion, sociology, politics, econom-
ics, law, literature, linguistics, theatre, cinema, music, arts, history, geography and others.
Publications are not exhaustive included in bibliography. The following type of articles is excluded:
articles headlines, informative notes, articles and other temporary character.

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

The articles selection is made based on instruction developed by National Book Chamber "Compila-
tion of "Magazine article annals".
Bibliographic records fall within the scheme of standard analytical bibliographic descriptions. They
include the following: Title : title information / statement of responsibility. - The resource in which is pub-
lished the article. - Title of the publication in which the article appears, the amount and date of the news-
paper, the page of article. - Notes.
For information retrieval at the end of each issue of the "Magazine article annals" is provided the in-
dex of names, which include authors and others who contributed to the article, ordered alphabetic and
refer to the bibliographic record number to which it relates and list of journals whose articles were listed,
specifying the number of the magazine and the date on which it occurred.
"Newspaper articles annals" includes selective information on articles, documentaries, literary,
journalistic material and literary criticism published in republican newspapers.
Official materials and articles published in newspapers that appear parallel in Romanian and Rus-
sian ("Capitala", "Comunistul", "Dreptul", Vocea poporului") are described in Romanian, and Russian-
language sources are added to the description in Romanian. The artworks are described separately,
regardless of language and alphabet.
In order to highlight the materials devoted to events in political, economic and cultural life of the
country, events on the international arena, anniversaries of prominent people, organizations etc., under
subsection headings are drawn special temporary categories.
Scheme for newspaper articles bibliographic description is similar to that of journal articles. There is
a particular emphasis on the content item bibliography (annotations). To establish this, the reading the
article, most thorough searches are often required in various information sources.
Bibliographic descriptions are organized by UDC areas within each field records are arranged al-
phabetically by the author's name or title, if the article has no author or are more than three authors.
Information retrieval, which provides annals are:
- Index of names, including authors and others who contributed to the article;
- List of serials bibliography, specifying the date of their newspapers, which developed it.
The index is ordered alphabetically and the number refers to the bibliographic record to which it re-
lates.
From the above-mentioned chronicles, it can be learned about in science journals and newspapers
published in Moldova at a time, who are the ones who sign the articles in the press, which are the latest
trends, how life politico -social culture in which events occur in the country or abroad, which is work in
areas such as theatre, cinema, arts, literature.
In "Reviews annals" are mirrored reviews books that public in newspapers and magazines. Biblio-
graphic description is comprised of two parts - the first part describes the work reviewed, in the second
part - information on the review. If the same work has several reviews, they are described in alphabetical
order by last name of the reviewers, and if they are missing - after titles of reviews.
In each issue of the "Reviews annals" are listed the index of names of editors, translators, reviewers.
The Index "Bibliographic materials" includes basic bibliographies, bibliographies on topics peri-
odic bibliographic editions, bibliographical lists, lists and review literature published in books and maga-
zines, historiographical overviews.
The index does not include: lists of literature cited in books and articles, lists of literature that does
not relate to the theme of the work described, literature lists more than 50 titles, lists the programs and
work methods, teaching materials and textbooks for schools general education in the footnotes of books.
The first subdivision is fundamental bibliographic work, lists of literature published in books, magazines
devoted personalities and their works, then - divided by the (------), lists of literature is indicated at the end
of books and articles magazines.
As registration form, the data structure, the index is identical to that used in preparing the bibliogra-
phy of books.
"Electronic Resource Annals" launched in January 2003, appears annually and includes informa-
tion on CD-ROMs, floppy disks, electronic publications.

17
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

As registration form, the data structure, the index is identical to that used in preparing the bibliogra-
phy of books. Annals are accompanied by the index of names and titles.
At the beginning of each issue of "National Bibliography of Moldova" there are content in Romanian.
Content is made according compartments basic classification scheme, which is the list of UDC division-
ary used in the bibliography.
"National Bibliography of Moldova" remains a useful publication to librarians from all types of librar-
ies in the country and cultural centres, educational institutions, information and documentation centres.

NATIONAL BOOK CHAMBER OF REPUBLIC OF MOLDOVA


180 Ştefan cel Mare bl., MD-2004, Chişinău, Moldova
Tel. : 29 57 46, 29 59 16 Fax : 29 58 60
email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.com
ISSN.Moldova@gmail.com
www.bookchamber.md

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
IANUARIE NR 1 JANUARY
(1-238)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
003 Sisteme de scriere şi notare
1. Терехов, Б. М.
Скоропись по БТ – 5 : (пятирядка) / Терехов Б. М. – Кишинев : Б. и., 2012 (Tipogr.
"Alina Scorohodova"). – 144 p. : fig. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4439-0-6.
[2013-105].
- -1. Sisteme de scriere.
003.2(075.3)
2. Терехов, Б. М.
Скоропись по Борису Терехову – 1 : (Однорядка) / Терехов Б. М. – Кишинев : Б. и.,
2012 (Tipogr. "Alina Scorohodova"). – 144 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 143-144 (12 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4284-9-1.
[2013-134].
- - 1. Sisteme de scriere alfabetică.
003.23
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
3. Feghiu, Aurelia.
Utilizarea Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale în educaţie : suport de curs /
Aurelia Feghiu. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 52 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 48-52. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4435-4-8.
[2013-189].
- - 1. Tehnologii informaţionale în educaţie.
004:37.0(075.8)
Fiodorov, Ion. Prelucrarea semnalelor transmisii de date. – Vezi Nr 133.

4. Rudoi, Svetlana.
Aplicaţii ale tipurilor de date tablou (Array) şi şiruri de caractere (String) în ciclul liceal :
Informatica. Limbajul de programare Pascal / Rudoi Svetlana, Leviţchi Viorica. – Chişinău :
[Chişinău Prim], 2013. – 64 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 64 (15 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-925-11-2.

19
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

[2013-39].
- - 1. Tipuri de date tablou (Array). 2. Şiruri de caractere (String).
004.422.6(075.3)
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
5. Academicianul Gheorghe Rusnac : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Inst. de Studii Encicl., Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" ; coord., red. şt.: Constantin Manola-
che ; resp. de ed.: Aurelia Hanganu ; bibliogr.: Janna Nikolaeva, Lidia Zasaviţchi. – Chişinău :
Institutul de Studii Enciclopedice, 2012. – 168 p. : tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – [150] ex.
ISBN 978-9975-4307-7-7 (în cop. tare).
[2013-15].
- - 1. Politologie – Indici bibliografici. 2. Învăţământ universitar – Indici bibliografici. 3.
Rusnac, Gheorghe, 1942 -…, politolog – Biobibliografie.
016:[32+378+929Rusnac]
6. Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" în presa anilor, 2007-2011 : Bibliografie /
Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Centrul de Informare şi Documentare "Chişinău" ; alcăt.:
Taisia Foiu ; ind. auxiliare: Nadejda Cecoi, Maria Gonţa ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. –
Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Notograf Prim"). – 275 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4395-8-9.
[2013-19].
- - 1. Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" – Indici bibliografici.
016:027.52(478-25)
7. Prefer nemărginirea… Aurel David : [artist plastic] : Biobibliogr.-Album / alcăt.: So-
fia Muşat. – [Chişinău] : Fundaţia "Draghiştea", 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 149,
[1] p. : fot., il., fot. color, [1] f. port. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Secţiei Cultură a Consiliului raional Ialoveni. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4210-6-5 (în cop. tare).
[2013-46].
- - 1. Arte plastice – Indici bibliografici. 2. David, Aurel, 1935-1984, artist plastic – Biobi-
bliografie.
016:[75/76+929 David]
8. Vladimir Beşleagă: "...în creaţie axul moral este totul" : [scriitor] : Biobibliogr. se-
lectivă / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Filiala "Târgu-Mureş" ; alcăt.: Tatiana Şatravca ; ed.
îngrijită de Lidia Kulikovski. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Notograf Prim"). – 128 p. : fot. ;
21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4395-6-5.
[2013-22].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Indici bibliografici. 2. Beşleagă, Vladi-
mir, 1931- …, scriitor – Biobibliografie.
016:[821.135.1(478).09+929Beşleagă]

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

02 BIBLIOTECONOMIE
9. Biblioteconomia Moldovei : Cadru de reglementare : [în vol.] / Bibl. Naţ. a Rep.
Moldova ; elab.: Viorica Antonov, Larisa Gologan. – Chişinău : BNRM, 2012 – . – 29 cm. –
ISBN 978-9975-4368-7-8.
Vol. 5 (2005-2011). – 2012. – 83 p. : tab. – 60 ex. – ISBN 978-9975-4368-8-5. – [2013-
72].
- - 1. Biblioteconomie – Republica Moldova – Cadru de reglementare.
02(478)(094)
10. Pohilă, Vlad.
Arta de a pasiona cititorii : (Editoriale din rev. "BiblioPolis", 2002-2012) / Vlad Pohilă ;
ed. îngrijită de Lidia Kulikovski ; Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu". – Chişinău : S. n., 2012
(Tipogr. "Notograf Prim"). – 160 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4395-7-2.
[2013-20].
- - 1. Biblioteci. 2. Arta cititului.
02(045)
050 Publicaţii periodice şi seriale
11. Varo. Moldova : Producători de mărfuri şi servicii : Catalog / "Varo-Inform" SRL ;
grupul de furnizare a inform.: Iarincovschi D. N. [et al.]. – Chişinău : Varo-Inform, 2013 (Com-
binatul Poligrafic) – . – 26 cm. – ISSN 1857-0542.
2013. – 2013. – 766, [42] p. : il., il. color, [5] f. separatoare. – Text paral.: lb. rom., engl.,
rusă. – Ind. alf. al produselor şi serviciilor, într.: p. 31-156. – 750 ex. – ISBN 978-9975-4356-
3-5 (în cop. tare). – [2013-172].
- - 1. Cărţi de adrese – Producători de mărfuri şi servicii – Republica Moldova. 2. Produ-
cători de mărfuri şi servicii – Republica Moldova – Cărţi de adrese.
050.8(478)=135.1=111=161.1
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
12. "Михайло-Архангельские чтения", междунар. науч.-практ. конф. (7 ; 2012
; Рыбница). Михайло-Архангельские чтения : Сб. материалов междунар. науч.-практ.
конф., 16 нояб. 2012 г. / орг. ком.: Степанов В. П. [и др.]. – Рыбница : Рыбницкий
филиал ПГУ, 2012 (ООО "Рыбницкая типография"). – 515 p. : fig., fot., tab. color ; 30 cm.
Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Рыбниц. фил. ПГУ. – Texte : lb.
rom. cu caractere chirilice, germ., ucr., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la
sfârşitul art. – F. f. de tit. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4062-9-1.
[2013-90].
082:378.4(478-24)=00
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
13. Cine şi cum face : 0+ / cop.: Vladimir Zmeev. – Chişinău : Litera (mică) ; Bucu-
reşti : Litera Internaţional, 2013 (Combinatul Poligrafic). – [24] p. : il. color ; 29 cm. – (Colecţia
"Şcoala celor şapte pitici") (Seria "Activităţi pentru copiii de la 0 la 1 an") (Carte cu jocuri).
F. f. de tit. – [3000] ex.

21
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

ISBN 978-9975-74-486-7 (Litera (mică).


[2013-208].
- - 1. Cărţi cu jocuri.
087.5
14. Evanghelia pentru cei mici / trad. din lb. rusă: Vasile Ciobanu ; il.: N. Timcenko.
– Chişinău : Viţă adevărată ; S.l.: Русский Хронографъ, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
– 16, [1] p. : il. color ; 13 x 17 cm.
F. f. de tit. – [5000] ex.
ISBN 978-9975-4441-2-5.
[2013-212].
- - 1. Evanghelia pentru copii.
087.5:27-29
15. Parker, Steve.
Prima ta enciclopedie despre animale / Steve Parker ; trad. din lb. engl.: Ecaterina Ra-
du ; sel. il.: Bethany Walker. – [Chişinău : Prut Internaţional ; Bucureşti] : Prut, 2011 [Tipogr.
din China]. – 96 p. : il. color ; 30 cm. – (Seria "Distrează-te şi învaţă cu prima ta enciclope-
die").
Aut. pe cop. nu este indicat. – Tit. orig.: First Fun Animal Encyclopedia. – Indice / Jane
Parker : p. 94-96. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-69-649-4 (Prut Internaţional). – ISBN 978-973-1972-29-9 (Prut) (în
cop. tare).
[2013-203].
- - 1. Animale – Enciclopedii pentru copii.
087.5:59
16. Roagă-te, copile! : Carte ortodoxă de rugăciuni pentru copii / compilare: V.
Katkova ; trad. din lb. rusă: Vasile Ciobanu ; il. I. Dolea. – Chişinău : Viţă adevărată ; [Mosco-
va] : Fraternitate în numele sfântului Ignatii Stavropolskii, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă"). – [36] p. : il. color ; 12 x 16 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-4441-0-1.
[2013-211].
- - 1. Carte de rugăciuni pentru copii.
087.5:27-282.5
17. Steele, Philip.
Prima ta enciclopedie de istorie / Philip Steele ; trad. din lb. engl.: Ecaterina Radu ; sel.
il.: Bethany Walker. – [Chişinău : Prut Internaţional ; Bucureşti] : Prut, 2011 [Tipogr. din Chi-
na]. – 96 p. : il. color ; 30 cm. – (Seria "Distrează-te şi învaţă cu prima ta enciclopedie").
Aut. pe cop. nu este indicat. – Tit. orig.: First Fun History Encyclopedia. – Indice / Jane
Parker : p. 94-96. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-69-650-0 (Prut Internaţional). – ISBN 978-973-1972-27-5 (Prut) (în cop.
tare).
[2013-202].
- - 1. Istorie – Enciclopedii pentru copii.
087.5:94

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
18. Ababii, Petru.
Creştinismul : O descifrare în esenţial a Evangheliei după Matei / Petru Ababii. – [Chişi-
nău : Arva Color, 2012]. – 278 p. ; 26 cm.
30 ex.
ISBN 978-9975-4403-1-8.
[2013-78].
- - 1. Creştinism – Noul Testament.
27-246
19. Восстановить единство : Позиция Русской Православной Церкви по вопро-
су "Бессарабской митрополии" : Документы и материалы / Центр гуманит. проектов
АКСИОН ; сост., авт. вступ. ст.: В. И. Жосу. – Кишинев : [Pontos], 2012 [(Tipogr.
"Europres")]. – 144 p. ; 24 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul doc. şi în subsol. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-51-382-1.
Gratuit. – [2013-29].
- - 1. Biserica ortodoxă rusă – Documente. 2. Biserica ortodoxă din Republica Moldova –
Documente.
271.2(470)+271.22(478)(094)=135.1=161.1
3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei
314/316 Societate
20. Cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice = Обследование бюджетов
домашних хозяйств : [din Rep. Moldova] : Man. anchetatorului / Biroul Naţ. de Statistică al
Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 206 p. : fig,., tab. ;
29 cm. – (Statistica Moldovei).
Tit., text, cuprins paral.: lb. rom., rusă.
[2013-92].
- - 1. Gospodării casnice – Venituri – Cheltuieli – Date statistice.
314.6(478)(083.41)=135.1=161.1
316 Sociologie
21. Anuarul statistic al Republicii Moldova … = Статистический ежегодник
Республики Молдова … = Statistical Yearbook of the Republic of Moldova … / Biroul Naţ.
de Statistică al Rep. Moldova. – Chişinău : Statistica, 2011 (Tipogr. "Europres") – . – 30 cm. –
(Statistica Moldovei).
… 2011. – 2011. – 564 p. : tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 450 ex. – ISBN
978-9975-51-311-1 (în cop. tare). – [2013-14].
- - 1. Dezvoltare socială, 2011 – Republica Moldova – Date statistice. 2. Dezvoltare
economică, 2011 – Republica Moldova – Date statistice..

23
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

316+338(478)(083.41)=135.1=111=161.1
22. Moldova în cifre = Молдова в цифрах / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova
; colegiul red.: Lucia Spoială [et al.]. – Chişinău : Biroul Naţional de Statistică al Republicii
Moldova, 2011 (Tipogr. "Europres") – . – 11 x 16 cm. – (Statistica Modlovei).
2011. – 2011. – 98 p. : graf. color, tab. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Apare cu spri-
jinul financiar al Guvernului Regatului Norvegiei. – 300 ex. – ISBN 978-9975-51-256-5. –
[2013-26].
- - 1. Situaţie social-economică, 2011 – Republica Moldova – Date statistice.
316+338(478)(083.41)=135.1=161.1
23. Moldova in figures = La Moldovie en chiffres : Statistical pocket-book / Nat.
Bureau of Statistics of the Rep. of Moldova ; ed. board: Lucia Spoială [et al.] – Chişinău :
Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, 2011 (Tipogr. "Europres") – . – 11 x 16
cm. – (Statistica Moldovei).
2011. – 2011. – 98 p. : graf. color, tab. – Tit., text paral.: lb. engl., fr. – Apare cu sprijinul
financiar al Governmment of the Kingdom of Norway. – 250 ex. – ISBN 978-9975-51-254-1. –
[2013-25].
- - 1. Situaţie social-economică, 2011 – Republica Moldova – Date statistice.
316+338(478)(083.41)=111=133.1
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
24. Capcelea, Valeriu.
Tranziţia moldovenească: fazele, elementele structurale, dimensiunile, paradoxurile,
eşecurile şi avatarurile ei / Valeriu Capcelea ; referenţi şt.: Vasile Ţapoc, Ion Rusandu. –
Chişinău : Arc, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 190 p. ; 24 cm.
Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 171-186 (346 tit.) şi în subsol. – 700 ex.
ISBN 978-9975-61-703-1.
[2013-178].
- - 1. Transformări sociale în Republica Moldova.
316.3/.4(478)
Economic Growth in Conditions of Globalizations = Creşterea economică în condiţiile
globalizării : Intern. Sci. and Practical Conf., 7-th ed., Oct. 18-19, 2012. – Vezi Nr 32.

Vizer, Boris. Economia Şi Starea Socială A Populaţiei Din Moldova. – Vezi Nr 35.

32 POLITICĂ
25. Powell, Jonathan.
Noul Machiavelli : Cum se gestionează puterea în lumea modernă / Jonathan Powell ;
trad. din engl. de Alexandru Şiclovan. – Chişinău : Cartier, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 500, [3]
p. ; 21 cm. – (Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Virgil Pâslariuc).
Tit. orig.: The New Machiavelli. – Bbibliogr.: p. 469-471. – Index : p. 472-501. – 1000
ex.
ISBN 978-9975-79-794-8 (în cop. tare).
[2013-173].

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Politică – Interpretări. 2. Guvernare – Interpretări. 3. Machiavelli, Niccolo, 1469-


1527, filosof politic italian.
32
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
26. Молдова – Беларусь: исторический опыт взаимодействия : [монография]
/ авт. коллектив: Вячеслав Степанов, Светлана Прокоп, Михаил Кошелев [и др.] ; науч.
ред.: Вячеслав Степанов ; Акад. наук Молдовы, Ин-т культ. наследия, Нац. Акад. наук
Беларуси [и др.]. – [Кишинев : Б. и., 2012] (Tipogr. "Prag-3"). – 452 p. : fot., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în text şi la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-77-187-0 (în cop. tare).
[2013-1].
- - 1. Republica Moldova – Republica Belarus – Relaţii internaţionale – Secolele XIV-
XXI. 2. Cultură – Republica Moldova – Republica Belarus – Secolele XIV-XXI.
[327+008](478+476):[94(478)+94(476)]"13/20"
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
27. Hămuraru, Maria.
Teorie economică. Macroeconomie : Concepte şi aplicaţii / Maria Hămuraru, Victoria
Ţăruş, Valeriu Capsîzu. – Ed. a 3-a. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 287, [1] p.
: scheme, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 287-288 (42 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4435-5-5.
[2013-190].
- - 1. Teorie economică. 2. Macroeconomie.
330.101.541
28. Устиян, Иван.
Пушкин: политэкономия свободы / И. Устиан ; обл., макет фото: Ярослав Олийнык.
– Изд. 2-е, доп. и перераб. – Кишинев : Картя Молдовей, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă") – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-78-885-4. – (Серия : писатели-экономисты мира).
Т. 2, Ч. 1-я : Революционный романтизм и экономический реформизм. Культурный
институционализм. – 2012. – 528 p., [1] f. portr. color, [122] p. fot. – Bibliogr.: p. 522-526
(111 tit.). – Ind. de nume : p. 513-521. – 600 ex. – ISBN 978-9975-78-886-1 (eronat) (în cop.
tare). – [2013-102].
- - 1. Doctrine economice. 2. Teorie economică în opera lui A. S. Puşchin.
330.8:821.161.1.09
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
29. "Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţi-
onale şi internaţionale", conf. şt.-practică intern. (2011 ; Bălţi). Integrarea specialistului
cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale = Integration of
Higher Education Professionals Into the Labour Market: National and International Aspects :
Materialele Conf. Şt.-Practice Intern., 21-22 oct. 2011, Bălţi / col. red. şt.: Maria Şleahtiţchi [et
al.]. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2012. – 167, [2] p. : fig., tab. ; 29 cm.

25
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Econ. – Tit., cuprins paral.: lb.
rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la
sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-50-069-2.
[2013-133].
- - 1. Piaţa muncii. 2. Integrare pe piaţa muncii.
331.5:378(082)=135.1=111=161.1
332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de
locuinţe
30. Botnarenco, Ion.
Cadastrul bunurilor imobile în Republica Moldova : (teorie, metode, practică) / Ion
Botnarenco ; resp. de ed.: D. Balteanschi ; consultant şt.: Serafim Andrieş ; referenţi şt.: Teo-
dor Moraru, Oleg Horjan ; red. resp.: Teodor Coşuleanu ; Agenţia Relaţii Funciare şi Cadas-
tru, Univ. Agrară de Stat din R.M., Inst. de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului "Nico-
lae Dimo". – Chişinău : Pontos, 2012 (Tipogr. "Reclama"). – 484 p. : fig., fig. color, tab. ; 24
cm.
Cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 434-436 (52 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-51-400-2 (în cop. tare).
[2013-194].
- - 1. Proprietăţi imobiliare – Republica Moldova.
332.3(478)
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
31. Uşurelu, Lucia.
Ghidul Pas cu Pas pentru crearea Incubatoarelor de Afaceri Regionale : [în Rep. Mol-
dova] / Lucia Uşurelu ; Proiectul Entranse. – [Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 55,
[1] p. : fig., tab. color ; 29 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Grupului SINTEF, Gu-
vernului Norvegiei. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4350-4-8.
[2013-81].
- - 1. Afaceri – Întreprinderi mici şi mijlocii – Republica Moldova – Ghiduri.
334.7(478)(036)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-
nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri.
32. "Economic Growth in Conditions of Globalization", Intern. Sci. and Practical
Conf. (7 ; 2012 ; Chişinău). Economic Growth in Conditions of Globalizations = Creşterea
economică în condiţiile globalizării : Intern. Sci. and Practical Conf., 7-th ed., Oct. 18-19,
2012: [în 3 vol.] / sci. com.: Chivu Luminiţa [et al.]. – Chişinău : IEFS, 2012. – 25 cm. –
Antetit.: Inst. of Econ., Finance and Statistics, Acad. of Science of Moldova
Vol. 1. – 2012. – 448 p. : diagr., fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom.,
engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 200 ex. – ISBN
978-9975-4381-1-7. – [2013-157].
- - 1. Economie – Creştere.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

338+316.422(082)=135.1=111=161.1
33. Vol. 2. – 2012. – 511 p. : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom.,
engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 200 ex. – ISBN
978-9975-4381-1-7 (eronat). – [2013-158].
- - 1. Economie – Creştere.
338+316.422(082)=135.1=111=161.1
34. Vol. 3. – 2012. – 398 p. : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom.,
engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 200 ex. –
ISBN 978-9975-4381-1-7 (eronat). – [2013-159].
- - 1. Economie – Creştere.
338+316.422(082)=135.1=111=161.1
35. Vizer, Boris.
Economia şi starea socială a populaţiei din Moldova : anii' 40-'80, sec. XX : [monogra-
fie] / Boris Vizer. – Chişinău : Ştiinţa, 2012 (Tipogr. "Elena-V.I."). – 307 p. : tab. ; 22 cm.
Text parţial : lb. rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 252-257 (133 tit.), în text şi în note la sfâr-
şitul cap. – [100] ex.
ISBN 978-9975-67-810-0 (în cop. tare).
[2013-136].
- - 1. Sistemul social-economic – Republica Moldova – 1940-1980.
338+316.3(478)(091)
36. Пойсик, Михаил.
2009-2012 годы – испытание реформами : (Ст. и очерки) / Пойсик Михаил. – Киши-
нев : Б. и., 2012 (Tipogr. "Arva Color"). – 236 p. : diagr., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4403-9-4.
[2013-79].
- - 1. Reforme economice – Articole.
338.24.021.8(045)
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
Anuarul statistic al Republicii Moldova 2011 = Статистический ежегодник
Республики Молдова 2011 = Statistical Yearbook of the Republic of Moldova 2011. – Vezi
Nr 21.

Moldova in figures = La Moldovie en chiffres 2011. – Vezi Nr 23.

Moldova în cifre = Молдова в цифрах 2011. – Vezi Nr 22.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
37. "Metode ale cercetării ştiinţifice a fenomenului juridic", conf. şt. univ. (2012 ;
Chişinău). Metode ale cercetării ştiinţifice a fenomenului juridic : Materialele Conf. şt. univ. a
masteranzilor Fac. Drept, 6 iun. 2012 / red. şt.: Dumitru Baltag. – Chişinău : ULIM, 2012. –
229 p. : fot. ; 25 cm.
Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. la
sfârşitul art. – 35 ex.

27
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

ISBN 978-9975-124-08-9.
[2013-63].
- - 1. Jurisprudenţă – Cercetări ştiinţifice.
34:001.891(082)
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
38. Şarpe, Vasile.
Medico-legal examination of the cadaver : (methodic and didactic guideline) / Vasile
Şarpe ; State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu", Dep. of Forensic
Medicine. – Chişinău : Medicina, 2013. – 39, [2] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 41. – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-113-71-7.
[2013-122].
- - 1. Medicină legală.
340.6(076.5)
39. Şarpe, Vasile.
Medico-legal examination of the person : (methodic and didactic guideline) / Vasile Şar-
pe ; State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu", Dep. of Forensic
Medicine. – Chişinău : Medicina, 2013. – 29, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 30 (8 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-113-72-4.
[2013-123].
- - 1. Medicină legală.
340.6(076.5)
341 Drept internaţional
40. "Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor Inde-
pendente: evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere", conf. şt.-practică
intern. (2012 ; Chişinău). Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor
Independente: evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere = Kriminalitätslage in
den eu- und den gus-ländern. Tendenzen bei der vorbeugung und bekämpfung der
Kriminalität = Преступность в странах Европейского Союза и Содружества Независимых
Государств: развитие, тенденции, проблемы профилактики и противодействия : (Mate-
rialele conf. şt.-practice intern., 12-13 iun. 2012) / col. red.: Simion Carp [et al.]. – Chişinău :
Academia "Ştefan cel Mare" a MAI, 2012 (Tipogr. "Bons Offices"). – 400 p. : des., fot., tab. ;
26 cm.
Antetit.: Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Acad. "Ştefan cel Mare", Fundaţia
"Hanns Seidel" (Germania). – Tit. paral.: lb. rom., germ., rusă. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.:
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 250 ex.
ISBN 978-9975-4407-2-1.
[2013-111].
- - 1. Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene.
341.48:343.9(082)=135.1=161.1
41. Suceveanu, Natalia.

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Dreptul instituţional al Uniunii Europene : Suport de studiu / Natalia Suceveanu, Stela


Buiuc ; red.-coord.: Natalia Suceveanu. – Chişinău : [CEP USM], 2012. – 181 p. : fig., tab. ;
26 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 177-181. – 200 ex.
ISBN 978-9975-71-205-7.
[2013-36].
- - 1. Dreptul instituţional al Uniunii Europene.
341.1(061.1EU)(075)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
42. Autorităţile administraţiei publice locale în alegerile locale generale din 5 iu-
nie 2011 / Comisia Electorală Centrală. – Chişinău : S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă"). – 31 p. : fig., tab. color ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Consiliului Europei. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-78-980-6.
[2013-66].
- - 1. Alegeri locale.
342.8:352
43. Balmuş, Victor.
Administrarea şi autoadministrarea sferei ştiinţei şi inovării în Republica Moldova / Victor
Balmuş ; coord. şt.: Ion Guceac, Gheorghe Duca ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Isto-
rie, Stat şi Drept. – Chişinău : Lexon Prim, 2012 (Tipogr. "Reclama"). – 311, [1] p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 115 ex.
ISBN 978-9975-4436-2-3 (în cop. tare).
[2013-8].
- - 1. Drept administrativ al ştiinţei – Republica Mo0ldova.
[342.951:001.895](478)
44. Cobăneanu, Sergiu.
Drept administrativ : Note de curs / Sergiu Cobăneanu, Elena Bobeica, Viorel Rusu ;
Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Constituţional şi Drept Administrativ.
– Chişinău : S. n., 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 322 p. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 310-316 (96 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-169-6 (în cop. tare).
[2013-48].
- - 1. Drept administrativ.
342.9(075.8)
45. Codul contravenţional al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl. :
Actualizat 19.11.2012. – Chişinău : Lavilat Info, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 118 p. ; 20 cm. –
(Nou cu cele mai recente modificări).
200 ex.
ISBN 978-9975-123-15-0.
[2013-82].
- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova.
342.92(478)(094.4)

29
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

46. Codul contravenţional al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modi-


ficări şi compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : Actualizat. – [Chişinău : Farmec-Lux,
2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 157 p. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4426-6-4.
[2013-164].
- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova.
342.92(478)(094.4)
47. Воронин, Владимир.
Молдова выбирает победу! : Избр. выступления, интервью, обращения : (апр.
2001 – апр. 2011 гг.) / Владимир Воронин ; обл.: Д. Топал. – Кишинев : Б. и., 2011
(Tipogr."Foxtrot"). – 742 p., [24] p. fot. color ; 25 cm.
Ind. de nume : p. 739-742. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4180-3-4 (în cop. tare).
[2013-59].
- - 1. Voronin, Vladimir, 1941- …, preşedintele Republicii Moldova, 2001-2009 – Co-
municări, adresări, interviuri. 2. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova.
342.511(478)"2001-2009":329.15(478)
48. Снегур, Мирчя.
Mircea Snegur – Эдуард Волков : Откровенные диалоги / М. И. Снегур, Э. Г.
Волков. – Промежуточная версия. – Chişinău : Fundaţia "Draghiştea", 2011 (Combinatul
Poligrafic). – 1034, [4] p. : fot. ; 22 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9895-6-5 (în cop. tare şi supracop.).
[2013-168].
- - 1. Snegur, Mircea, 1940- …, primul preşedinte al Republicii Moldova – Dialoguri poli-
tice.
342.511(478)"1990-1996":323(478)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
49. Codul de procedură penală al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele
modificări şi compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : Actualizat. – [Chişinău : Farmec-
Lux, 2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 262 p. ; 21 cm.
800 ex.
ISBN 978-9975-4426-4-0.
[2013-162].
- - 1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova.
343.13(478)(094.4)
50. Codul penal al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl. : Actualizat
19.11.2012. – Chişinău : Lavilat Info, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 114 p. ; 20 cm. – (Nou cu
cele mai recente modificări).
200 ex.
ISBN 978-9975-123-16-7.
[2013-83].
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

343(478)(094.4)
51. Codul penal al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi
compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : Actualizat. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2012
(Tipogr. "Vite-jesc")]. – 149 p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4322-9-0.
[2013-87].
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.
343(478)(094.4)
52. Copilul victimă a abuzului sexual: intervenţii multidisciplinare : Studii de caz
din experienţa Centrului de asistenţă psihosocială a copilului şi familiei "AMICUL" / Centrul
Naţ. de Prevenire a Abuzului faţă de Copii ; au contribuit: Rodica Coreţchi-Mocanu [et al.] ;
coord. ed.: Daniela Sîmboteanu. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 17, [1] p.
: fot. color ; 20 cm.
F. f. de tit. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-80-441-7.
[2013-160].
- - 1. Infracţiuni împotriva copiilor – Studii de caz.
343.62
53. Ubeivolc, Vladimir.
O nouă faţă a traficului de persoane / Vladimir Ubeivolc, Veniamin Sazonov ; trad. din
lb. rusă: Cusursuz V., Cusursuz M. – Chişinău : Începutul vieţii, 2012 (Tipogr. "Elena-V.I."). –
53 p. ; 23 cm. – (Seria "Transformare").
Bibliogr.: p. 51-53 (22 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol.
ISBN 978-9975-4359-1-8.
[2013-16].
- - 1. Trafic de fiinţe umane.
343.54
54. Уголовный кодекс Республики Молдова : с последними изменениями и
доп. : Мониторул Офичиал N 21-24/54 от 27.01.2012. – Кишинев : Lavilat Info, 2012
(Tipogr. "Vite-jesc"). – 123 p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4324-1-2.
[2013-80].
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.
343(478)(094.4)
347 Drept civil
347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar
55. Codul familiei al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi
compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : Actualizat. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2013
(Tipogr. "Bons Offices")]. – 85 p. ; 21 cm.
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4426-5-7.
[2013-166].

31
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

- - 1. Codul familiei al Republicii Moldova.


347.6(478)(094.4)=135.1=161.1
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
56. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi
compl. : Actualizat 01.12.2012. – Chişinău : Lavilat Info, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 111 p. ;
20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări).
500 ex.
ISBN 978-9975-123-17-4.
[2013-84].
- - 1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.
347.91/.95(478)(094.4)
57. Idem în lb. rusă : Гражданский процессуальный кодекс Республики Молдова :
с последними изменениями и доп. : обновлен 01.12.2012. – Кишинев : Lavilat Info, 2013
(Tipogr. "Vite-jesc"). – 128 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări).
200 ex.
ISBN 978-9975-123-18-1.
[2013-85].
- - 1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.
347.91/.95(478)(094.4)
58. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova : Data intrării în vigoare:
12.06.2003 : Actualizat. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2012 (Tipogr. "Vite-jesc")]. – 164 p. ; 20
cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4426-0-2.
[2013-88].
- - 1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.
347.91/.95(478)(094.4)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
59. Codul muncii al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi
compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : Actualizat. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2012
(Tipogr. "Vite-jesc")]. – 124 p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4322-8-3.
[2013-86].
- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova.
349.2(478)(094.4)
349.4 Drept funciar. Drept agrar
60. Codul funciar al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi
compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : Actualizat. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2013
(Tipogr. "Bons Offices")]. – 78 p. ; 21 cm.
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4426-1-9.

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2013-165].
- - 1. Codul funciar al Republicii Moldova.
349.42(478)(094.4)=135.1=161.1
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
61. Tagarev, Todor.
Consolidarea integrităţii şi reducerea corupţiei în forţele armate : Culeg. de practici
exemplare / aut. principal, coord.: Todor Tagarev ; au contribuit: Jean-Jacques de Dardel [et
al.] ; trad. în lb. rom.: Viorel Cibotaru ; col. red.: Philipp Fluri [et al.] ; Centrul de la Geneva
pentru Controlul Democratic asupra Forţelor Armate (DCAF). – Chişinău : Arc, 2013 (Combi-
natul Poligrafic). – 384, [1] p. : fig., tab. ; 23 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Tit. orig.: Building Integrity and Reducing Corruption in
Defence. – Bibliogr.: p. 375-379. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar
al Direcţiei Politică de Securitate (SIPOL) a Dep. Federal Elveţian de Apărare, Protecţie Civilă
şi Sport. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-61-721-5 (Arc). – ISBN 978-92-9222-114-0 (DCAF). – ISBN 978-954-
92521-3-2 (Procon).
[2013-135].
- - 1. Securitatea statului – Corupţie.
351.746:328.185
36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
62. Bulgaru, Maria.
Asistenţa socială în contextul globalizării / Maria Bulgaru ; Univ. de Stat din Moldova,
Fac. de Sociologie şi Asistenţă Socială. – Chişinău : CEP USM, 2012. – 461 p. : fig., tab. ; 24
cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – 250 ex.
ISBN 978-9975-71-310-8.
[2013-32].
- - 1. Asistenţă socială.
364:316.422(075.8)
63. Ţîbuleac, Nicolae.
Plata indemnizaţiilor pentru concediile medicale : (comentariu) / Nicolae Ţîbuleac. –
Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Crio"). – 148, [9] p. : tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4242-5-7.
[2013-224].
- - 1. Indemnizaţii – Concedii medicale – Comentarii.
[364.3+331.216]:614.23(0.072)
64. Наркомания и социальная работа в наркологии : Учеб. пособие : [в 2-х ч.] / В.
С. Стратан, Е. В. Лапошина, М. А. Яниогло [и др.] ; под. ред.: В. С. Стратан. – Комрат :
[Комратский государственный университет], 2012 (Tipogr. "Vizual Design") – . – 21 cm. –
ISBN 978-9975-4282-0-0.

33
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

[Ч. 2-я]. – 2012. – 170 p. – Bibliogr.: p. 148-158 (190 tit.). – 100 ex. – ISBN 978-9975-
4282-2-4. – [2013-69].
- - 1. Narcomanie – Servicii sociale. 2. Servicii sociale – Narcomanie.
364.65:[351.761.3+613.83](075.8)
368 Asigurări
65. Taran, Serghei
Manual de Asigurări în Transport Auto = Пособие по страхованию на автотранспорте
: [manual] / Serghei Taran ; Inst. de Învăţămînt Centrul de Instruire a Personalului pentru
Transporturi Intern. (CIPTI), Acad. Transporturi, Informatică şi Comunicaţii (ATIC). – Chişinău
: [Pontos], 2011 [Tipogr. "Europres"]. – 122 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-51-211-4.
[2013-30].
- - 1. Asigurări în transport auto. 2. Transport auto – Asigurări.
368.212:656.13(075)=135.1=161.1
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
66. Copilul meu e singur acasă : Carte pentru părinţii care pleacă la muncă în străină-
tate / Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) ;
text: Daniela Platon ; coord.: Cezar Gavriliuc. – Ed. a 3-a. – [Chişinău] : CIDDC : Urma ta,
2012 (Tipogr. "Foxtrot"). – 35, [1] p. : des. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 36. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 4000 ex.
ISBN 978-9975-4325-0-4.
[2013-55].
- - 1. Educaţie în familie.
37.018.1
67. Educaţie centrată pe copil – Educaţie de calitate / Progr. Educaţional "Pas cu
Pas" ; colab.: Cornelia Cincilei, Olga Olevschi. – Chişinău : Epigraf, 2012 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – [138] p. : fot. color ; 21 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Liechtenstein Development Servi-
ce (LED). – 800 ex.
ISBN 978-9975-109-85-7 (broşată).
[2013-131].
- - 1. Educaţie centrată pe copil.
37.0
68. "Formarea profesională a specialistului medical cu studii medii prin imple-
mentarea metodologiilor educaţionale moderne cu utilizarea tehnologiilor informaţio-
nale şi comunicaţionale de actualitate", conf. naţ. (5 ; 2012 ; Chişinău). Conferinţa a V-a
naţională a cadrelor didactice din Colegiile de medicină "Formarea profesională a specialistu-
lui medical cu studii medii prin implementarea metodologiilor educaţionale moderne cu utiliza-
rea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale de actualitate", Noiem. 2012 / red.: Ludmi-
la Botnarciuc [et al.]. – Chişinău : S. n., [2012] (Tipogr. "Foxtrot"). – 295 p. : diagr., fig., fot.,
tab. ; 29 cm.

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Antet.: Colegiul Naţ. de Medicină şi Farmacie "Raisa Pacalo". – Rez.: lb. rom., engl., fr.,
rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 137 ex.
ISBN 978-9975-4325-9-7.
[2013-58].
- - 1. Formarea specialistului medical – Metodologii educaţionale.
37.015+614.2(082)
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
69. Bologan, Viorel.
Jocul de şah : Ghid metodic : Anul 1-i de studii / Viorel Bologan, Evghenia Kuciumova. –
Ch. : Lexon Prim, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 51, [1] p. : diagr. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 52 (22 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-4436-4-7.
[2013-191].
- - 1. Jocul de şah – Metodica predării.
37.016.046:794.1
70. Buruiană, Maria.
Limba română : Ghidul învăţătorului : Cl. a 3-a / Maria Buruiană, Aurelia Ermicioi, Silvia
Cotelea ; comisia de evaluare: Maria Harea [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişi-
nău : Ştiinţa, 2012 (Tipogr. "Elena-V.I."). – 91 p. : fig., tab. ; 23 cm.
Bibliogr.: p. 91 (15 tit.). – [2000] ex.
ISBN 978-9975-67-848-3.
[2013-138].
- - 1. Limba română – Metodica predării.
37.016.046:811.135.1
71. Cerbuşcă, Pavel.
Educaţie civică : Ghidul profesorului : Cl. a 5-a / Pavel Cerbuşcă ; comisia de evaluare:
Ludmila Afteni [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : Ştiinţa, 2012 (Tipogr.
"Elena-V.I."). – 75, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 76 (28 tit.). – [2000] ex.
ISBN 978-9975-67-839-1.
[2013-141].
- - 1. Educaţie civică – Metodica predării.
37.016.046:37.015
72. Cerbuşcă, Pavel.
Educaţie civică : Ghidul profesorului : Cl. a 7-a / Pavel Cerbuşcă ; comisia de evaluare:
Ludmila Afteni [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : Ştiinţa, 2012 (Tipogr.
"Elena-V.I."). – 88 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 87 (25 tit.). – [2100] ex.
ISBN 978-9975-67-862-9.
[2013-142].
- - 1. Educaţie civică – Metodica predării.
37.016.046:37.015
73. Cerbuşcă, Pavel.

35
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

Istoria românilor şi universală : Ghidul învăţătorului : Cl. a 4-a / Pavel Cerbuşcă ; comi-
sia de evaluare: Ludmila Tihonov [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : Ştiinţa,
2012 (Tipogr. "Elena-V.I."). – 99 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 98-99 (30 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-67-847-6.
[2013-137].
- - 1. Istoria românilor – Metodica predării. 2. Istoria universală – Metodica predării.
37.016.046:[94(=135.1)+94(100)]
74. Idem în lb. rusă : История румын и всеобщая история : Пособие для учителя :
4 кл. / trad. din lb. rom.: Tamara Demcenco. – Chişinău : Ştiinţa, 2012 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 98, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 98-99 (27 tit.). – [1000] ex.
ISBN 978-9975-67-861-2.
[2013-139].
- - 1. Istoria românilor – Metodica predării. 2. Istoria universală – Metodica predării.
37.016.046:[94(=135.1)+94(100)]
75. Ilaşcu, Yurie.
Note de curs la Tehnologii educaţionale : Strategii euristice în didactica Istoriei : (Pen-
tru studenţii Fac. de Istorie) / Yurie Ilaşcu ; Univ. Ped. "Ion Creangă". – Chişinău : S. n., 2012
(Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 139 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 124-139 (187 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-121-4.
[2013-61].
- - 1. Istorie – Metodica predării.
37.016.046:94
76. Marin, Mariana.
Strategii didactice interactive de dezvoltare a competenţei lectorale : Culeg. de art. publ.
în perioada 2006-2012 / Mariana Marin. – Chişinău : Învăţătorul Modern, 2012. – [94] p. : fig.,
fot., tab. ; 30 cm.
Rez.: lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4268-8-6 (broşată).
[2013-91].
- - 1. Literatură – Metodica predării.
37.016.046:821.09(045)
77. Morari, Marina.
Educaţie muzicală : Ghidul învăţătorului : Cl. a 3-a / Marina Morari, Alexandru Borş ;
comisia de evaluare: Tatiana Bularga [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău :
Ştiinţa, 2012 (Combinatul Poligrafic). – 83, [1] p. : fig., n. muz., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 84 (23 tit.). – [2000] ex.
ISBN 978-9975-67-844-5.
[2013-140].
- - 1. Educaţie muzicală – Metodica predării.
37.016.046:78
78. Sarabaş, Eugenia.

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Proiecte didactice : Limba română : cl. a 2-a : [în părţi] / Eugenia Sarabaş, Maria
Braghiş, Nicoleta Sarabaş. – Chişinău : Interprint, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . –
29 cm. – (Proiecte la Limba Română) (Literatura pentru pedagogi). – ISBN 978-9975-4017-7-
7.
Partea a 2-a. – 2013. – 297, [3] p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 298 (38 tit.). – 1000 ex. –
ISBN 978-9975-4391-5-2. – [2013-47].
- - 1. Limba română – Metodica predării.
37.016.046:811.135.1
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
79. Animale sălbatice din alte ţinuturi : setul conţine 16 cartonaşe cu imagini color
şi texte inform. / alcăt.: Silvia Ursache ; pict.: Iu. Palcov [et al.]. – Chişinău : Silvius Libris,
[2012 (Tipogr. "Universul")]. – [16] f. separate: il., il. color ; 22 cm. – (Seria "Să cunoaştem
lumea împreună" ; [Nr 3], ISBN 978-9975-107-63-1).
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-107-55-6.
[2013-182].
- - 1. Educaţie preşcolară. 2. Animale sălbatice.
373.2:59
80. Educaţia centrată pe copil : [postere] / [Progr. "Pas cu Pas" ; trad.: Olga
Olevschi ; des.: Anatol Tomoianu]. – [Chişinău : Epigraf, 2011 (Tipogr. "Serebia")]. – 7 f. color
; 30 cm.
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – Apare cu sprijinul financiar al Fun-
daţiei pentru o Societate Deschisă. – [1500] ex.
ISBN 978-9975-109-51-2.
[2013-156].
- - 1. Educaţie centrată pe copil.
373.2/.3
81. Fructe exotice : setul conţine 16 cartonaşe cu imagini color şi texte inform. /
alcăt.: Silvia Ursache ; design: Iulian Gramaţki, Valeriu Oprea. – Chişinău : Silvius Libris,
[2012 (Tipogr. "Universul")]. – 16 f. separate : il. color ; 22 cm. – (Seria "Să cunoaştem lumea
împreună!" ; [Nr 8], ISBN 978-9975-107-67-9).
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-107-59-4.
[2013-184].
- - 1. Educaţie preşcolară. 2. Fructe exotice.
373.2:634
82. Păsări sălbatice de pe la noi : setul conţine 16 cartonaşe cu imagini color şi texte
inform. / alcăt.: Silvia Ursache ; design: Iulian Gramaţki, Valeriu Oprea. – Chişinău : Silvius
Libris, [2012 (Tipogr. "Universul")]. – 16 f. separate : il. color ; 22 cm. – (Seria "Să cunoaştem
lumea împreună!" ; [Nr 1], ISBN 978-9975-107-64-8).
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-107-56-3.
[2013-183].
- - 1. Educaţie preşcolară. 2. Păsări sălbatice.

37
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

373.2:59
83. Profesii şi meserii : setul conţine 16 cartonaşe cu imagini color şi texte inform. /
alcăt.: Silvia Ursache ; pict.: Iu. Palcov [et al.]. – [Chişinău] : Silvius Libris, [2012 (Tipogr.
"Universul")]. – 16 f. separate : il. color ; 22 cm. – (Colecţia "Să cunoaştem lumea împreună! ;
[Nr 18], ISBN 978-9975-107-69-3).
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-107-61-7.
[2013-181].
- - 1. Educaţie preşcolară. 2. Profesii şi meserii.
373.2:331
84. Teste de evaluare pentru preşcolari : 6+ / cop.: Vladimir Zmeev. – Chişinău : Li-
tera (mică) ; Bucureşti : Litera Internaţional, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 23, [2] p. : il.
color, [4] p. il. color ; 29 cm. – (Colecţia "Şcoala celor şapte pitici") (Seria "Activităţi pentru
copiii de la 6 la 7 ani") (Carte cu jocuri).
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-74-459-1 (Litera (mică).
[2013-209].
- - 1. Învăţământ preşcolar – Teste de evaluare.
373.2
85. Занимательная математика / Progr. Educaţional "Pas cu Pas" ; elab.: Cornelia
Cincilei, Olga Olevschi. – Chişinău : Epigraf, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 12, [1] p.
: des. color ; 21 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Liechtenstein Development Service (LED). –
1000 ex.
ISBN 978-9975-109-79-6.
[2013-132].
- - 1. Matematică distractivă pentru preşcolari.
373.2:51
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
86. Incluziunea socială a persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale prin dezvolta-
rea parteneriatului: familie – echipa multidisciplinară – comunitate / colectiv de aut.: Aurelia
Racu, Valentina Botnari, Angela Potâng [et al.] ; coord. şt.: Aurelia Racu ; Asoc. pentru Per-
soane cu Dizabilităţi de Intelect Humanitas, Royal Norwegian Embassy. – Chişinău : S. n.,
2012 (Tipogr. "Foxtrot"). – 91 p. : fot. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 79-80. – 20 ex.
ISBN 978-9975-4325-4-2.
[2013-56].
- - 1. Educaţie incluzivă. 2. Persoane cu dizabilităţi – Incluziune socială.
376.1
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
87. Practica de iniţiere în specialitate : [psihologie] : Ghid pentru studenţi / Galina
Praviţchi, Ana Tarnovschi, Oxana Paladi [et al.] ; coord.: Angela Potâng ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra Psihologie Gen. – Chişinău :
CEP USM, 2012. – 185 p. : fig., tab. ; 21 cm.

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 184-185 (23 tit.). – 90 ex.


ISBN 978-9975-71-321-4.
[2013-35].
- - 1. Pregătire profesională – Psihologie. 2. Psihologie – Pregătire profesională.
378:159.9(076.5)
88. Registrul gradelor ştiinţifice de doctor şi doctor habilitat conferite în perioa-
da … : [în Rep. Moldova] / Consiliul Naţ. pentru Acreditare şi Atestare ; coord.: Valeriu Canţer
; sel.: Tatiana Chirilă. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Reclama") – . – 29 cm.
… 2002-2012. – 2012. – 232 p. : tab. – 300 ex. – ISBN 978-9975-4435-3-1. – [2013-10].
- - 1. Deţinători de grade ştiinţifice – 2002-2012 – Republica Moldova.
378(478)
89. Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de profesor şi conferenţiar
conferite în perioada … : [în Rep. Moldova] / Consiliul Naţ. pentru Acreditare şi Atestare ;
coord.: Valeriu Canţer ; sel.: Tatiana Chirilă. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Reclama") – . –
29 cm.
… 2002-2012. – 100 p. : tab. – 300 ex. – ISBN 978-9975-4435-2-4. – [2013-9].
- - 1. Deţinători de titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice – 2002-2012 – Republica Moldo-
va.
378(478)
90. State University of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu" of the Re-
public of Moldova / Chicu V., Cemortan I., Babuci A. [et al.] ; SUMPh "Nicolae Testemitanu".
– Chişinău : SUMPh "Nicolae Testemitanu", 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 32 p. : fot.
color ; 21 cm.
F. f. de tit.
[2013-95].
- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" – Istorie.
378.661(478-25)(091)
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
91. Galben-Panciuc, Zinaida.
Ştiinţe : Caietul elevului : cl. a 2-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu, Svetlana
Galben. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 63, [1] p. : fig., tab. ; 26
cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-54-023-0.
[2013-196].
502(075.2)
92. Idem în lb. rusă : Познание мира : Тетрадь ученика : 2 кл. – [Кишинев] : Prut In-
ternaţional, [2012] (Tipogr. "Serebia"). – 63, [1] p. : fig., tab. ; 26 cm.
ISBN 978-9975-54-027-8 (eronat).
[2013-100].
502(075.2)
93. Galben-Panciuc, Zinaida.

39
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

Ştiinţe : Caietul elevului : Cl. a 4-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu, Svetlana
Galben. – Chişinău : Prut Internaţional, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 85, [2] p. : il. ; 26 cm.
[10000] ex.
ISBN 978-9975-69-359-2 (eronat).
[2008-2329].
502(075.2)
94. Idem în lb. rusă : Познание мира : Тетрадь ученика : 4 кл. / trad. din lb. rom.: Di-
ana Coşcodan. – [Chişinău] : Prut Internaţional, [2012] (Tipogr. "Serebia"). – 85, [3] p. : il. ; 26
cm.
ISBN 978-9975-69-360-8 (eronat).
[2013-99].
502(075.2)
95. Познание мира : Учеб. 3-го кл. / Зинаида Галбен-Панчук, Светлана Галбен,
Стелла Дьякону [и др.] ; comisia de evaluare: Diana Coşcodan [et al.] ; trad. din rom.: Lud-
mila Perciuleac ; М-во просвещения Респ. Молдова. – [Chişinău] : Prut Internaţional, [2012]
(Tipogr. "Serebia"). – 128 p. : fig., fot. color ; 26 cm.
[10000] ex.
ISBN 978-9975-54-055-1.
[2013-179].
- - 1. Ştiinţele naturii – Manuale.
502(075.2)
51 MATEMATICĂ
96. Ursu, Ludmila.
Matematică : Man. pentru cl. a 3-a / Ludmila Ursu, Ilie Lupu, Iulia Iasinschi ; Min. Educa-
ţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
134, [2] p. : fig. color ; 26 cm.
ISBN 978-9975-54-049-0.
[2013-150].
- - 1. Matematică – Manuale.
51(075.2)
97. Idem în lb. rusă : Математика : Учебник : 3 кл. / trad. din lb. rom.: Ludmila Ursu,
Tatiana Rusu. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 134, [2]
p. : fig. color ; 26 cm.
ISBN 978-9975-54-053-7.
[2013-151].
- - 1. Matematica – Manuale.
51(075.2)
98. Ursu, Ludmila.
Matematică : Teste de evaluare sumativă : [cl.] 1-a / Ludmila Ursu. – Ed. a 4-a, revăz. şi
compl. conform curriculumului modernizat (2010). – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2012
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 56 p. : des., tab. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-54-056-8.
[2013-152].
- - 1. Matematică – Teste.

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

51(079)
99. Idem în lb. rusă : Математика : Тесты для итогового оценивания : 1 кл. / trad.
din lb. rom.: Tatiana Rusu. – 4-е изд., перераб. и доп. согласно модернизированному
куррикулуму (2010). – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
56 p. : des., tab. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-54-057-5.
[2013-153].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
100. Математика : Учебник : 10 кл. / Ион Акири, Валентин Гарит, Петру Ефрос [и
др.] ; trad. din lb. rom.: Ion Achiri [et al.] ; comisia de evaluare: Dorin Afanas [et al.] ; М-во
просвещения Респ. Молдова. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2012 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 280 p. : fig., scheme ; 24 cm.
ISBN 978-9975-54-052-0.
[2013-149].
- - 1. Matematică – Manuale.
51(075.3)
101. Урсу, Людмила.
Математика : Тесты для итогового оценивания : 2 кл. / Людмила Урсу. – 4-е изд.,
перераб. и доп. согласно модернизированному куррикулуму (2010). – [Chişinău] : Prut
Internaţional, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 68 p. : fig., tab. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-54-058-2.
[2013-145].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
102. Урсу, Людмила
Математика : тетрадь ученика : 1 кл. / Людмила Урсу ; trad. din lb. rom.: Tatiana
Rusu. – 2-е изд., перераб. и доп. – Кишинев : Prut Internaţional, 2011. – (F.E.-P. "Tipogra-
fia Centrală") – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-54-015-5.
1 полугодие. – 2011. – 63, [1] p. : fig. – [1000] ex. – ISBN 978-9975-54-016-2 (eronat).
– [2013-195].
51(075.2)
53 FIZICĂ
103. Geru, Ion.
Repere pe axa timpului : Volum Omagial : 75 [ani de la naşterea fizicianului Ion Geru] /
Ion Geru ; coord.: Tudor Lupaşcu ; red. şt.: Valeriu Canţer ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst.
de Chimie. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei). – 273, [1] p.
: fig., fot., tab., [1] f. portr. color ; 22 cm.
Text parţial : lb. rusă. – Lista publ.: p. 203-244 (308 tit.). – Bibliogr.: p. 196-201 (55 tit.).
– 200 ex.
ISBN 978-9975-62-335-3 (în cop. tare).
[2013-198].
- - 1. Fizică. 2. Geru, Ion, 1937-…, fizician.
53(092)

41
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică
104. Температурозависимые реакции в процессе криоконсервации : [моно-
графия] / Фурдуй Ф. И., Балан И. В., Чокинэ В. К. [и др.] ; Акад. наук Молдовы, Ин-т фи-
зиологии и санокреатологии. – Кишинев : Б. и., 2013 (Tipografia Academiei de Ştiinţe din
Moldova). – 606, [1] p. : fig., tab. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 552-605 (684 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-62-337-7 (în cop. tare).
[2013-76].
- - 1. Biochimie.
577.1
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
611 Anatomie. Anatomie comparată
105. Profesor universitar Mihail Ştefăneţ. Morfologia complexului
funiculotesticular la om : (Alocuţiune aniversară) : 70 [ani de la naşterea medicului morfo-
log M. Ştefăneţ] / Mihail Ştefăneţ ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Chişinău : Medicina, 2013. – 40 p. : fig. ; 20 cm. – (Savanţi-medici iluştri).
Tit. pe cop.: Mihail Ştefăneţ. – Lista lucrărilor şt. şi didactice (selective) publ. de profeso-
rul univ. M. Ştefăneţ : p. 36-40 (59 tit.).
[2013-207].
- - 1. Ştefăneţ, Mihail, 1943-…, morfolog.
611.63(092)
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
106. Compendium de geriatrie / Anatolie Negară, Natalia Blaja-Lisnic, Olga Manciuc
[et al.] ; sub red. lui Anatolie Negară ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Chişinău : Medicina, 2012. – 360 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 352-360 (129 tit.). – Apare cu sprijinul fi-
nanciar al Ambasadei Regatului Olandez. – 356 ex.
ISBN 978-9975-113-52-6.
[2013-129].
- - 1. Geriatrie. 2. Gerontologie. 3. Patologii la vârstnici.
[612.67:613.98]+616(075.8)
107. "Promovarea sănătăţii reproducerii prin prisma cercetărilor ştiinţifice a vii-
torilor specialişti cu studii medicale medii", conf. naţ. (5 ; 2012 ; Chişinău). Promovarea
sănătăţii reproducerii prin prisma cercetărilor ştiinţifice a viitorilor specialişti cu studii medicale
medii : Materialele Conf. a 5-a Naţ. cu participare Intern. a elevilor din Colegiile de Medicină,
23 noiem. 2012, Chişinău / red. resp.: Mariana Negrean. – Chişinău : S. n., 2012 [Tipogr.
"Foxtrot"]. – 100 p. : diagr., fig., tab. ; 28 cm. – (Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor
colegiilor).
Antetit.: Colegiul Naţ. de Medicină şi Farmacie "Raisa Pacalo". – Texte : lb. rom., fr., ru-
să. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-120-00-5.
[2013-54].
- - 1. Sănătatea reproducerii – Cercetări ştiinţifice.
[612.6+001.891]:377(478-25)(082)=135.1=133.1=161.1
108. Protopop, Svetlana.
Lipoproteinele plasmatice – concepţii contemporane : [pentru uzul studenţilor] / Svetlana
Protopop ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – [Chişinău : S. n.,
2012 (Tipogr. "Universul"). – 72 p. : tab. ; 23 cm.
Bibliogr.: p. 72 (15 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-47-079-7.
[2013-216].
- - 1. Lipoproteine plasmatice.
612.123:577.112.85(075)
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul
109. Program de promovare a sănătăţii adolescenţilor la nivel comunitar în Repu-
blica Moldova : (monografie) / Constantin Eţco, Elena Maximenco, Ion Bahnarel [et al.] ;
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Centrul Naţ. de Sănătate Pu-
blică. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Primex-Com"). – 146 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 98-106 (166 tit.). – 170 ex.
ISBN 978-9975-4437-2-2.
[2013-169].
- - 1. Sănătatea adolescenţilor – Program de promovare – Republica Moldova.
613.96:614.2(478)
110. Zepca, Victor.
Alege sănătatea : Ghidul elevului : formarea stilului sănătos de viaţă / Victor Zepca, Ion
Bahnarel, Cerbuşca Pavel ; Centrul Naţ. de Sănătate Publică. – Chişinău : S. n., 2012
(Tipogr. "Elan Poligraf"). – 96 p. : fig., tab. color ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 95 (36 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-303-8.
[2013-116].
- - 1. Sănătatea şi igiena elevilor – Promovare – Educaţie.
613.955(075)
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
111. Bumbu, Ion.
Igiena mediului : Ciclu de prelegeri / Ion Bumbu ; red. resp.: Iacob Bumbu ; Univ. Tehn.
a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra Ecotehnie, Management Ecologic şi Ingi-
nerie a Apelor, UNESCO/Cousteau. – Chişinău : UTM, 2013. – 106 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 106 (5 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-45-226-7.
[2013-109].
- - 1. Igiena mediului.
614.7:574(075.8)

43
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

Conferinţa a V-a naţională a cadrelor didactice din Colegiile de medicină "Forma-


rea profesională a specialistului medical cu studii medii prin implementarea metodolo-
giilor educaţionale moderne cu utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţio-
nale de actualitate", Noiem. 2012. – Vezi Nr 68.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
112. Caun, Elena.
Gimnastica medicală în ortopedie : Masaj : (note de curs) / Elena Caun ; Univ. de Stat
de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra "Cultură fizică de recuperare". – Chişinău : [USEFS],
2012 [Tipogr. "Vite-jesc"]. – 282 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 280-282 (22 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4336-9-3.
[2013-89].
- - 1. Gimnastică medicală – Ortopedie.
615.82:617.3(075.8)
616 Patologie. Medicină clinică
113. Botnaru, Victor.
Imagistica toracică în cazuri clinice comentate / Victor Botnaru, Oxana Munteanu ;
coaut.: Ion Balica, Ion Botnaru, Christoph Lange [et al.]. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr.
"Balacron"). – 385 p. : fot., fot. color, [1] p. fot. color ; 27 cm.
Bibliogr.: p. 380-381 (36 tit.). – Ind. alf.: p. 382-385. – Apare cu sprijinul Asoc. de
Respirologie "VIAREMO". – 1000 ex.
ISBN 978-9975-100-75-5 (în cop. tare).
[2013-177].
- - 1. Imagistică toracică.
616-073:616.2
114. Crivceanschii, Lev D.
Urgenţe medicale : Întrebări şi cazuri clinice / Lev D. Crivceanschii ; Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ed. a 2-a, revăz. şi compl. – Chişinău : S. n.,
2013 (Tipografia Academiei de Ştiinţă din Moldova). – 270, [1] p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 266-271 (41 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-62-336-0.
[2013-75].
- - 1. Medicină de urgenţă – Ghiduri..
616-083.98(036)
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
115. Diagnosticul microbiologic al tuberculozei : Ghid / Inst. de Ftiziopneumologie
"Chiril Draganiuc", Lab. Naţ. de Referinţă în Microbiologia Tuberculozei ; elab. de Valeriu
Crudu, Elena Romancenco ; au contribuit: Moraru Nicolae [et al.]. – Chişinău : S. n., 2012
(Tipogr. "Elan Poligraf"). – 244 p. : scheme, tab. color ; 25 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Global de combatere a SIDA, Tuberculozei şi
Malariei. – 600 ex.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-66-297-0 (în cop. tare).


[2013-114].
- - 1. Tuberculoză – Diagnostic.
616.24-071
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
116. Bacinschi, Nicolae.
Hepatoprotectoare entomologice : [monografie] / Bacinschi Nicolae ; Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Medicina, 2012 (Tipogr. "Recla-
ma"). – 311, [1] p. : fig., scheme, tab. ; 25 cm.
Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 150 ex.
ISBN 978-9975-4333-8-9 (în cop. tare).
[2013-4].
- - 1. Boli hepatice – Tratament.
616.36-08:615.244
117. Ţurcan, Svetlana.
Colita ulceroasă : [monografie] / Svetlana Ţurcan ; Univ. de Stat de Medicină şi Farma-
cie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Medicina, 2012 (Tipogr. "Reclama"). – 191, [1] p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 168-192 (314 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4333-7-2 (în cop. tare).
[2013-7].
- - 1. Colită ulceroasă – Diagnostic – Tratament.
616.34-002-07/.-08
616.8 Neuropatologie. Neurologie
118. Lisnic, Vitalie.
Neuropatia diabetică : Elab. metodice / Vitalie Lisnic ; Univ. de Stat de Medicină şi Far-
macie "Nicolae Testemiţanu", Catedra neurologie. – Chişinău : Medicina, 2013. – 26, [2] p. :
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (42 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-113-70-0.
[2013-121].
- - 1. Neuropatie diabetică.
616.8:616.379-008.64(076.5)
119. Lisnic, Vitalie.
Sindromul Guillain-Barré : Recomandări metodice / Vitalie Lisnic ; Univ. de Stat de Me-
dicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra neurologie. – Chişinău : Medicina, 2013. –
29, [2] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-29 (24 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-113-68-7.
[2013-120].
- - 1. Sindromul Guillain-Barré.
616.8-009.1(076.5)
120. Terapia intensivă a bolnavului cu traumatism cranio-cerebral grav : Reco-
mandări metodice / Victor Cojocaru, Doriana Cojocaru, Virgiliu Guţan [et al.] ; Univ. de Stat

45
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Anesteziologie şi Reanimatologie


Nr. 2. – Chişinău : Medicina, 2013. – 23 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21 (14 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-113-75-5.
[2013-206].
- - 1. Traumatisme cranio-cerebrale – Terapie intensivă.
616.831-001-085(076.5)
616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase
121. Prisăcaru, Viorel.
Epidemiologie generală : Bazele medicinii prin dovezi : Manual / Viorel Prisăcaru ; Univ.
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Epidemiologie. – Chişinău :
S. n., 2012 (Tipogr. "Reclama"). – 379, [1] p. : fig., tab. ; 22 cm. – (Biblioteca "Meşterul Mano-
le").
Bibliogr.: p. 378-379 (44 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-4410-9-4.
[2013-6].
- - 1. Epidemiologie.
616.9-036.22:614.4(075.8)
122. Silistraru, Tatiana.
Drepturile şi problemele persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA = Права и проблемы
людей живущих с ВИЧ/СПИД / Tatiana Silistraru, Natalia Dmitrieva, Ina Vutcarev ; coord.:
Liubovi Nemcinova ; Soc. Intern. a Drepturilor Omului, Secţia din Rep. Moldova. – Chişinău :
Şagius-Grafic, 2012. – 59 ; 61 p. : il. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-
valet (inversă). – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4227-2-7 (în cop. tare).
[2013-110].
- - 1. Persoane infectate cu HIV/SIDA – Drepturi. 2. Drepturile omului – Persoane infec-
tate cu HIV/SIDA.
616.98:578.828HIV+341.231.14=135.1=161.1
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
123. Asociaţia Chirurgilor Pediatri "Natalia Gheorghiu". Anale Ştiinţifice = Scientific
Annals / Asoc. Chirurgilor Pediatri "Natalia Gheorghiu" ; col. red.: Eva Gudumac (red. şef) [et
al.]. – Chişinău : Asociaţia Chirurgilor Pediatri "Natalia Gheorghiu", 2013 – . – 30 cm. – ISBN
978-9975-9807-2-2. – ISSN 1857-0631.
Vol. 18. – 2013. – 67 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 50 ex. – ISBN 978-9975-4300-4-3. – [2013-170].
- - 1. Asociaţia Chirurgilor Pediatri "Natalia Gheorghiu" – Anale. 2. Chirurgie pediatrică.
617-053.2(082)=135.1=161.1
617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
124. Rusu, Natalia.

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Tratamentul plăgilor regiunii maxilo-faciale : Recomandare metodică / Natalia Rusu ;


Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Chirurgie Orală şi
Maxilo-Facială "Arsenie Guţan". – Chişinău : Medicina, 2013. – 32 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 30-32 (34 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-113-60-1.
[2013-119].
- - 1. Plăgii maxilo-faciale – Tratament.
617.52-08(076.5)
617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi
125. Corduneanu, Angela.
Particularităţile clinico-diagnostice şi tratamentul endoftalmitelor : Recomandare meto-
dică / Angela Corduneanu, Rodica Şevciuc ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Catedra oftalmologie. – Chişinău : Medicina, 2013. – 43 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 37-42 (81 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-113-73-1.
[2013-204].
- - 1. Oftalmită – Diagnostic – Tratament.
617.7-002-07/.-08(076.5)
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICO-
LE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
126. Cerbari, Valerian.
Cernoziomuri stagnice : (geneza, geografia, clasificarea, bonitarea) / Valerian Cerbari
(coord.) ; red. resp.: Serafim Andrieş ; ref. şt.: Grigore Stasiev, Dumitru Balteanschi ; Acad.
de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Pedologie, Agrochimie şi protecţie a Solului "Nicolae
Dimo". – Chişinău : Pontos, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 121 p. : fig. color, tab. ; 25
cm.
Rez., cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 93-94 (35 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-51-407-1 (în cop. tare).
[2013-65].
- - 1. Cernoziomuri stagnice.
631.445.4
633 Cultura plantelor de câmp
633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu
utilizări industriale
127. Calchei, Elena.

47
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

Cultura tutunului în Republica Moldova / Elena Calchei ; red. şt.: Vasile Micu ; Inst. de
Fitotehnie "Porumbeni". – Paşcani : S. n., 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 191 p. : fig.,
tab., [2] p. fig. color ; 25 cm.
Publ. şt. ale cercetărilor Inst. de Cercet. Şt. şi Construcţii Tehnologice pentru Tutun şi
Produse din Tutun, Organismului de Certificare a Tutunului şi Produselor din Tutun şi Inst. de
Fitotehnie "Porumbeni" în domeniul tutunului în anii 1970-2008 : p. 170-171 (23 tit.). –
Bibliogr.: p. 158-169 (181 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-53-167-2 (în cop. tare).
[2013-60].
- - 1. Tutun – Cultivare – Republica Moldova.
633.71(478)
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
128. Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaţionale CIPTI =
Центр подготовки международных перевозчиков CIPTI : [20 ani de activitate] / Centrul de
Instruire a Personalului pentru Transporturi Intern. "CIPTI", IRU Acad., Asoc. Intern. a Trans-
portatorilor Auto din Moldova "AITA". – Chişinău : CIPTI, 2011 (Tipogr. "Europress"). – 72 p. :
fot. color, scheme, tab. ; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 200 ex.
ISBN 978-9975-51-283-1.
[2013-13].
- - 1. Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaţionale CPTI - Istorie.
656(091)=135.1=161.1
129. [Taran, Serghei].
Manual-ghid cu privire la Acordul AETR : [pentru uzul studenţilor] / [Serghei Taran] ;
Asoc. Intern. a Transportatorilor Auto din Moldova "AITA", Centrul de Instruire a Personalului
pentru Transporturi Intern. "CIPTI". – Chişinău : CIPTI, 2012 (Tipogr. "Europres"). – 176 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat după datele ed. – Bibliogr.: p. 174 (7 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-51-192-6.
[2013-27].
- - 1. Transport rutier internaţional – Organizare.
656.05(075)
656.1 Transport rutier
130. Taran, Serghei
Ghidul conducătorului auto ce prestează servicii de transport persoanelor cu autotu-
risme în regim de taxi / Serghei Taran, Veaceslav Tentiuc ; Acad. Transporturi, Informatică şi
Comunicaţii (ATIC), Inst. de Învățământ Centrul de Instruire a Personalului pentru Transpor-
turi Intern. (CIPTI). – Chişinău : [Pontos], 2010 [Tipogr. "Europress"]. – 28, [4] p. : fig. ; 10 x
15 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 27 (6 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-51-145-2.
[2013-24].
- - 1. Transportul de persoane – Organizare.
656.131.076(036)

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

131. Таран, Сергей.


Пособие по перевозке опасных грузов автомобильным транспортом с
соблюдением ADR (ДОПОГ) : [pentru uzul studenţilor] / Сергей Таран, Оливиан Пэдуре ;
Центр подгот. междунар. перевозчиков "CIPTI", Акад. транспорта, информатики и ком-
муникаций ATIC. – Кишинев : CIPTI, 2011 (Tipogr. "Europres"). – 220 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr.: p. 210 (6 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-51-233-6.
[2013-28].
- - 1. Transport de mărfuri periculoase.
656.1.073.436(075)
656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară
132. Bejan, Vladimir.
Organizarea circulaţiei feroviare : [pentru uzul studenţilor] / Vladimir Bejan ; Acad. de
Transporturi, Informatică şi Comunicaţii, Colegiul Tehn. Feroviar din Bălţi. – Chişinău : Evrica,
2013 (Tipogr. AŞM). – 104 p. : fig., tab. ; 20 cm. – (Seria Inginerie, Transport şi Logistică).
Bibliogr.: p. 103 (8 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-941-91-4.
[2013-197].
- - 1. Circulaţie feroviară – Organizare.
656.2(075.8)
681 Mecanică de precizie. Mecanică fină
681.5 Tehnica reglării şi comenzii automate. Tehnică cibernetică şi automatică
133. Fiodorov, Ion.
Prelucrarea semnalelor şi Transmisii de date : Sisteme de achiziţie, distribuţie şi trans-
misii de date : Ghid pentru proiectarea de curs / Ion Fiodorov ; red. resp.: B. Izvoreanu ; Univ.
Tehn. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Catedra Automatică şi
Tehnologii Informaţionale. – Chişinău : UTM, 2013. – 115, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 116 (12 tit.). – 100 ex.
[2013-107].
- - 1. Sisteme de transmisii de date.
681.5+004.6(076.5)
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
134. Creaţie plastică contemporană = Современное художественное творчество :
aspecte didactice : [în vol.] / Ion Ţâgulea, Vitalie Malcoci, Petru Balan [et al.] ; col. red.: Ion
Ţâgulea, Vitalie Malcoci ; coord.: Ion Ţâgulea ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Lab. "Tehno-
logia educaţiei artistico-plastice". – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Foxtrot") – . – 25 cm. –
ISBN 978-9975-4325-7-3.
Vol. 10. – 2012. – 116 p. : fig., fot., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Pref. paral.: rom., ru-
să. – Bibliogr.: p. 13 (26 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-
4325-8-0. – [2013-57].
- - 1. Educaţie plastică.

49
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

73/76=135.1=161.1
78 MUZICĂ
135. Bunea, Diana.
Educaţie muzicală : Man. pentru cl. a 2-a / Diana Bunea, Valentina Movila-Ghimpu. –
Chişinău : Epigraf, 2011 (Tipogr. "Balacron"). – 95, [1] p. : des. color, n. muz., tab. color ; 24
cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-109-66-6.
[2013-130].
- - 1. Educaţie muzicală.
78(075.2)
136. Zgureanu, Teodor.
Ştefan cel Mare şi Sfânt : Oratoriu dramatic, pentru Solist Bas, M-S (contralto) cor mixt
şi orchestră simfonică. (Clavir) / Teodor Zgureanu ; notografiere: Olga Peicev ; pref.: Emilia
Moraru. – Chişinău : Pontos, 2011 (Tipogr. "Europres"). – 44 p. : n. muz. ; 29 cm.
100 ex.
ISMN 979-0-3480-0138-8.
ISBN 978-9975-51-304-3.
[2013-74].
- - 1. Muzică vocală.
784
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică
137. Ungureanu, Larisa.
Portrete în Timp : Oameni de teatru şi film / Larisa Ungureanu ; cop.: Natalia Tighinean.
– [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Lumina, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 103 p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-65-320-6.
[2013-50].
- - 1. Actori de teatru şi film – Biografii.
792.07(092)
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
138. Arsene, Igor.
Metrologia sportului : Concepţii generale : Material didactic referativ pentru studenţii in-
stituţiilor de educaţie fizică şi sport / Igor Arsene. – Chişinău : [USEFS], 2013 (Tipogr.
"Valinex"). – 51 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 48-50 (63 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4425-7-2.
[2013-101].
- - 1. Metrologia sportului.
796/799:006.91(075)=135.1=161.1

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
139. Limbaje Specializate : Anuar şt. / Univ. Tehn. din Moldova, Catedra Lb. Moderne.
– Chişinău : UTM, 2012 – . – 20 cm. – ISSN 1857-1379. – ISBN 978-9975-45-008-9.
Nr 5. – 2012. – 39, [1] p. – Tit. pe cop.: Grupul Observare Limbaje Specializate. – Re-
ferinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 20 ex. – ISBN 978-9975-45-225-0. – [2013-108].
- - 1. Limbaje tehnice.
81'276.6:62(082)
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
140. Magic English : Workbook : second form : 2 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila
Foca [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional, [2012] (Tipogr.
"Serebia"). – 98, [1] p. : il. ; 26 cm.
ISBN 978-9975-69-989-1 (eronat).
[2013-96].
- - 1. Limba engleză – Manuale.
811.111(075.3)
141. Magic English : Workbook : third form : 3 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila Fo-
ca [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional, [2012] (Tipogr.
"Serebia"). – 106, [1] p. : fig. ; 26 cm.
ISBN 978-9975-69-990-7 (eronat).
[2013-97].
- - 1. Limba engleză – Manuale.
811.111(075.3)
142. Magic English : Workbook : fourth form : 4 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila
Foca [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional, [2012] (Tipogr.
"Serebia"). – 99 p. : fig. ; 26 cm.
ISBN 978-9975-69-991-4 (eronat).
[2013-98].
- - 1. Limba engleză – Manuale.
811.111(075.3)
143. Stoyanova, Inga.
Our Green World: English for Ecologists : [pentru uzul studenţilor] / Inga Stoyanova, Di-
ana Starodub ; Free Intern. Univ. of Moldova, Fac. of Foreign Languages and Communication
Sciences, Germanic Languages Dep. – Chişinău : ULIM, 2012. – 111 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Text parţial.: lb. rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 110. – 50 ex.
ISBN 978-9975-101-86-8.
[2013-11].
- - 1. Limba engleză – Texte – Ecologie.
811.111:502/504(075.8)
811.133.1 Limba franceză
144. Bejenaru, G.

51
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

Apprendre le français a l'aide des situations : [pentru uzul liceenilor] / G. Bejenaru, A.


Glavan, V. Coropcean. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 127 p. ; 12 x
18 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-53-175-7.
[2013-68].
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(075.3)
145. La liberté de la création au féminin. In honorem Ana Guţu / Univ. Libre Intern.
de Moldavie, Fac. des Languages Étrangères et Sciences de la Communication, Inst. de
Recherches Philologiques et Interculturelles ; dir. publ.: Andrei Galben ; coord. şt.: Elena
Prus ; consultanţi şt.: Ion Manoli [et al.] ; red. resp.: Ludmila Hometkovski [et al.]. – Chişinău :
Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale ULIM, 2012. – 486 p. : fig., scheme, tab. ; 25
cm.
Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – 100 ex.
ISBN 978-9975-101-72-1.
[2013-62].
- - 1.Guţu, Ana, 1962-…, lingvist. 2. Filologie franceză.
811.133.1(082)+929Guţu=00
146. Manuel de français : 12 cl. / Maia Cotelea, Maria Cotlău, Cezaria Vasilachi [et al.]
; comisia de evaluare: Ludmila Cabac [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău :
Prut Internaţional, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 160 p. : fig. color, tab. ; 26 cm.
ISBN 978-9975-54-051-3.
[2013-147].
- - 1. Limba franceză – Manuale.
811.133.1(075.3)
811.135.1 Limba română
147. Buruiană, Maria.
Limba română : Caietul elevului : Cl. a 3-a / Maria Buruiană, Aurelia Ermicioi, Silvia Co-
telea. – Chişinău : Ştiinţa, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 95 p. : fig., tab. ; 24 cm.
[5000] ex.
ISBN 978-9975-67-852-0.
[2013-180].
811.135.1(075.2)
148. Limba şi literatura română : Man. pentru cl. a 10-a / Tamara Cristei, Tatiana
Cartaleanu, Olga Cosovan [et al.] ; comisia de evaluare: Tatiana Callo [et al.] ; Min. Educaţiei
al Rep. Moldova. – Chişinău : Cartdidact, 2012 (Tipogr. "Universul"). – 247 p. : il., tab. ; 27
cm.
[21500] ex.
ISBN 978-9975-4365-1-9.
[2013-217].
- - 1. Limba română – Manuale. 2. Literatură română – Manuale.
811.135.1+821.135.1.09(075.3)

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

811.161.1 Limba rusă


149. Prigorschi, Ana.
Русская речь : Man. pentru cl. a 7-a : Anul 3 de studii / Ana Prigorschi, Emilia Luca ;
comisia de evaluare: V. Carcea [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : Prut
Internaţional, 2012 [Imprimat în Ungaria]. – 142, [2] p. : il. color ; 26 cm.
ISBN 978-9975-54-046-9.
[2013-143].
- - 1. Limba rusă – Manuale.
811.161.1(075.3)
150. Волковская, Мария.
Тесты по русскому языку для школ с румынским языком обучения : 5-7 кл. / Вол-
ковская М., Горбачева Н. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă"). – 48 p. : tab. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-54-047-6.
[2013-148].
- - 1. Limba rusă – Teste.
811.161.1'243(079)
151. Волковская, Мария.
Тесты по русскому языку для школ с румынским языком обучения : 8-9 кл. /
Волковская М., Горбачева Н. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2012 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 47 p. : tab. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-54-048-3.
[2013-154].
- - 1. Limba rusă – Teste.
811.161.1'243(079)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
152. De la Nistru pîn'la Tisa… : Zilele Mihai Eminescu, Botoşani – Bălţi – Soroca,
2012 : Almanah literar / Asoc. Obştească "Măiestria Strămoşească" ; alcăt.: Petre Popa ;
cop.: Anatol Adam. – Chişinău : Grafema Libris, 2012. – 144 p. : il., fot., fot. color ; 21 cm. –
Conţine : Maratonul poetic de la Cetatea Soroca ; Oglinda cu ramă de abanos ; Osia ; Goana
pe loc ; Zile de vată ; Muzica din dormitor ; Blana din jurul cuvintelor / Gellu Dorian. Eminescu
şi România de Est ; Carul timpului ; Ungii / Cassian Maria Spiridon. "Eminescu ne urmărea
de sus" ; După-amiază arhaică ; Noul Iconar ; Amintirii tatălui meu ; Cucul din cusătură /
Arcadie Suceveanu. Jurnal de Soroca, 1969-2012 ; Gol de arhiva / Leo Butnaru. La Soroca,
acasă ; Cetatea Soroca ; geografie ; linişte ; mărturie ; singura ninsoare ; vis / Nicolae Corlat.
Semn divin ; Sufletul ca o poesoe ; Fata cea bună a Moşului ; Simbol al solovei de lumină ;
Crucea întrandafirată / Liviu G. Pendefunda. Blitzlicht ; "carte nu ştié, ce numai iscălitura
învăţase de o facé" ; passager / Emilian Galaicu-Păun. Mi-a, părut bine… ; Crist ; Lumea
fost-a zidită din păduri de lacrimi / Marius Chelaru. Gânduri cu şi despre Soroca ; Petruţ
Părvescu. Fecioara / Anatol Moraru. Remember ; Poeme / Gabriel Alexe. Inima ; Cetatea

53
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

Soroca ; Cheile ; El / Petre Popa. Inima oraşului… ; Te sărut Patrie pe gură / Vasile Iftimie.
…tulburătoare revărsare de fulgi… ; Absenţa absenţelor / Nicolae Leahu. Intind mâna – po-
durile sunt tot aici ; semn dinspre dansul acesta senil ; Hai povesteşte-mi istorii din viitor ; Din
tot ceea ce se vede / Cristina Prisacariu Şoptelea. omagiu fulgilor ; Trei poeme / Maria
Şleahtiţchi. Pata de ceai ; Concert la o tobă spartă ; Animalul / Adrian Alui Gheorghe. Reflexe
de reflecţii ; Eminescu sau branding-ul de naţiune : exegeze / Diana Vrabie. Editor de ocazie
; Lumină de august / Mircea Petean. De la "marginea" Iaşi la "marginea" Soroca ; Declaraţie
de avere / Lucian Vasiliu.
[500] ex.
ISBN 978-9975-52-128-4.
[2013-18].
- - 1. Literatură română – Almanahuri literare. 2. Literatură română din Republica Mol-
dova – Almanahuri literare.
[821.135.1-82+821.135.1(478)-82]:821.135.1.09
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
153. Antologie de poezie românească din Moldova = Antología de poesía rumana
de Moldavia : în versiune spaniolă / aut. al ed., trad. din rom. în span. de Maria Augustina
Hâncu ; red. în lb. span. : Andrée Guigue ; cop.: Mihai Bacinschi. – Chişinău : Lumina, 2012
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 303 p. : fot. ; 20 cm. – Conţine : Limba noastră ; Mama ; Eu
cânt / Alexei Mateevici. Batem câmpii ; Proces ; Şlefuirea sentimentelor ; Nebunie de toamnă
; Scurt mesaj de dragoste / Liliana Armaşu. Icoane în ochii inimii ; Omul fără mâini ; În viaţă ;
Eligia vinovatei inimi ; Aşa-s ţăranii / Gheorghe Bâlici. Triunghi ; Contradicţie ; Capitalul /
Lucreţia Bârlădeanu. O mână scrie: KAFKA ; "…Dimineaţă cu mers însângerat…"; O linie
dreaptă ; "…Fereastră deschisă…" / Marcela Benea. Claustru ; Pleci ; Cătuşe / Aurelia
Borzin. Jertfire ; Vă las iubirea… ; Zodie / Gheorghe Bosi-Dumeneanu. Veneţia… ; Poeziile
îmi veneau / Eugenia Bulat. Absenţa negativului ; Unele de altele ; Diptic Juneţe – Senectute
; Cum citeşte sfântul ; Ea şi coperta a IV-a / Leo Butnaru. Ieşire din mit ; Resetare ; Mimesis
şi diegesis / Mircea V. Ciobanu. Tu vei fi ; Toga iluziei ; Ce singuri am rămas! / Anatol Cioca-
nu. Bocet senin ; Pripon ; Subliminal / Eugen Cioclea. Anonimii ; Tăcerile noastre ; Monologul
clipei / Anatol Codru. Elevaţie ; Arta ; Au picat frunzele / Nicolae Costenco. Eşarfe în cer…
Ori de cate ori ; Ca nişte pietre ; Privirile ; Groaza ; Trupul / Dumitru Crudu. Amintiri de astăzi
; Voci de vară ; Urme / Doina Dabija. Acel care moare… ; Ea era aşa frumoasă… ; Poezia ;
Antologie de poezie (înc. sec. XXI) ; Blaga / Nicolae Dabija. Eliberarea lui Sisif ; Plocon ;
Groapa / Nicolae Esinencu. Şansele biografiei ; De ce mă doare inima ; Lume lume ; Iertaţi-
mi zborul stângaci ; Cioburi de reflecţie / Iulian Filip. Ascunde-ţi rana ; Pace, suflete! ; Cerul s-
a întunecat… / Galina Furdui. Figură în repaos / Emilian Galaicu-Păun. Mă tem ; Eu sunt
frumos prin tine ; Iubito, ochiul tău / Simion Ghimpu. Protest înmugurit ; Ascensorul lacrimii ;
Mileniul III / Steliana Grama. Memoria celulozei ; Zadrenţe de strălucire ; Pastel inelar ; De-
capitarea de vis / Ion Hadârcă. liturghie duminicală ; urmele iubirii / Maria Augustina Hâncu.
Dar vine o vreme… ; "… Să scoatem oglinzile de pe pereţi…" ; "…Într-o lumină de seară, …"
/ Nina Josu. Prezent ; Transcendenţă ; Natură ; Sol / Leonida Lari. Iubire telurică ; Amintiri
uitate ; Chipuri ale devenirii ; În zori de Duminică ; Nimeni nu cunoaşte / Marcela Mardare-
Romanciuc. Stea peste mare ; Neliniştitul ; "…Vântul bate în geamul meu…" ; Stare / Valeriu
Matei. Metafore ; Interludiu / George Meniuc. Un om de succes ; Dorinţa ; Psalm / Irina Ne-
chit. Vom cunoaşte tandreţea ; Ceva ce nu te obligă la nimic ; Degeaba scrii versuri / Nicolae

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Popa. Variantă posibilă ; Un ochi ; Tabla înmulţirii cu şapte / Vasile Romanciuc. Timp abrupt ;
Atenţie: fragil! ; Printre oameni, printre flori / Nina Slutu-Soroceanu. Sunt doar în trecere ;
Lumea nu te mai ia în serios ; Oraşul pierdut la cărţi / Nicolae Spătaru. Floare-de-Cais sau
Mielul netăiat / Andrei Strâmbeanu. Înfruntarea lui Heraclit ; Corabia lui Sebastian ; Copacul
definitiv / Arcadie Suceveanu. ca într-o scoică uitată ; acum ; galben pastel ; tu n-ai văzut
niciodată marea / Maria Şleahtiţchi. Moment alb ; Bizare lucruri ; Sunt trist / Victor Teleucă.
Viitor ; Inimă în floare ; Flagrant ; Poemul voluptăţii ; Poetul / Călina Trifan. Invizibilul măreţ ;
"…Am tristeţi, deci, am de toate,…" ; "…Când mă va vizita pustia,…" ; "…Castelele luminii
irump în asfinţit…" / Traian Vasilcău. Un secol grăbit ; M-a strigat cineva? ; Pasărea ; Făptura
mamei ; Joc de familie / Grigore Vieru. Despre lumina ochilor ; Îţi mulţumesc ; Femeie, cuvân-
tul de apoi / Gheorghe Vodă. Robi ai fiinţei ; Doar licărul ochilor tăi ; Eşti aleasă / Vlad Zbâr-
ciog.
Tit., text paral.: lb. rom., span. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii din Moldo-
va, Primăria Municipiului Chişinău. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-65-334-3.
[2013-52].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Antologii.
821.135.1(478)-82=135.1=134.2
154. Busuioc, Aureliu.
Şi a fost noapte… : Roman / Aureliu Busuioc ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – Chi-
şinău : Cartier, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 125, [2] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier Popu-
lar" / coord. de Gheorghe Erizanu) (Seria de autor).
800 ex.
ISBN 978-9975-79-804-4.
[2013-161].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-31 Busuioc
155. Calabadău, Sava.
Pe vârf de pen-sulă : Carte românească de bunăvoie : [bancuri] / Sava Calabadău ;
concepţie, sel., îngrijire, cop.: Sava Calabadău. – Chişinău : Pontos, 2012 (Tipogr.
"Balacron"). – 384 p. : il. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-178-0 (eronat).
[2013-104].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Bancuri.
821.135.1(478)-36 Calabadău
156. Calamanciuc, Gheorghe.
Alunecarea din vis : [versuri] / Gheorghe Calamanciuc ; cop.: Mihai Bacinschi. – Chişi-
nău : Lumina, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 90, [2] p. 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-65-336-7.
[2013-44].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Calamanciuc
157. Cotovici, Victoria.

55
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

Dor… : culeg. de poezii / Cotovici Victoria ; cop.: Cristian Şarban. – [Chişinău] :


Notograf Prim, [2012]. – 48 p. : n. muz. ; 21 cm.
50 ex.
ISMN 979-0-3480-0162-3.
ISBN 978-9975-4431-2-8.
[2013-226].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Cotovici
158. Cotovici-Rîsîpanu, Victoria.
La sfat cu viaţa : [versuri] / Victoria Cotovici-Rîsîpanu. – Chişinău : Notograf Prim,
2012. – 64 p. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-4431-6-6.
[2012-230].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Cotovici-Rîsîpanu
159. Cozmin, Teodosia.
Cireşul amar : roman autobiogr. / Teodosia Cozmin. – [Chişinău : S. n., 2013] (Tipogr.
"Notograf Prim"). – 189, [1] p. : fot. ; 21 cm.
60 ex.
ISBN 978-9975-4431-0-4.
[2013-23].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane autobiografice.
821.135.1(478)-312.6 Cozmin
160. Damaschin, Marina.
La răscruce de anotimpuri : [versuri] / Marina Damaschin ; prez. graf.: Cristina Covrig.
– Chişinău : Iulian, 2013. – 76 p. : il. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul Centrului de Informaţii Univ. şi Săptămânalului "Florile Dalbe". – 100
ex.
ISBN 978-9975-4421-4-5.
[2013-112].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Damaschin
161. Doctoreanu, Isidor.
Înainte, voluntari ai ţării : [poezii, eseuri, cugetări] / Isidor Doctoreanu (coord.), Sergiu
Caracai. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Tipocart Print"). – 104 p., [2] p. fot. color ; 20 cm.
[250] ex.
ISBN 978-9975-4402-5-7.
[2013-113].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-9 [Doctoreanu+Caracai]
162. Fabian, Nicolae.
Schituri peste ceruri : Poeme ezoterice / Nicolae Fabian ; cop.: Vitalie Pogolşa. – Chi-
şinău : Lumina, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 111, [1] p. : fot., [1] f, port. ; 20 cm.
[1000] ex.

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-65-330-5.
[2013-67].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.
821.135.1(478)-1 Fabian
163. Filip, Iulian.
Pentru întâlnirea cu tine : versuri noi / Iulian Filip ; prez. graf.: Iulian Filip. – Chişinău :
S. n., 2013 (Tipografia Academiei de Ştiinţă din Moldova). – 77, [1] p. : il. ; 11 x 14 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-62-338-4.
[2013-77].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Filip
164. Filip, Iulian.
Vorbitul de bine la românii basarabeni : îngândurări iuliene / Iulian Filip ; graf., cop.: Iu-
lian Filip. – Chişinău : Simbol-NP, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 140, [1], I-XXII p. : fot. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-9898-5-5.
[2013-192].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-9 Filip
165. Goian, Ana.
Armonia Tăcerii : [versuri] / Ana Goian ; fot.: Cristina Indricean. – [Chişinău : Pontos,
2012 (Tipogr. "Monotip", Soroca)]. – 160 p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-375-3.
[2013-12].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Goian
166. Grama, Steliana.
Oază de sinceritate : Versuri inedite, 1987-1997 / Steliana Grama ; ed. îngrijită de
Claudia Slutu-Grama ; des., cop.: Elena Mărgineanu. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Re-
clama"). – 331, [1] p. : des. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul familiei Grama. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4435-0-0.
[2013-2].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Grama
167. Iacob, Petru.
Cuvinte pe cântar : Poezii / Petru Iacob. Reflecţii în oglinzi : Grafică / Aurel Guţu ; pref.:
Eugen Gheorghiţă ; cop., graf.: Aurel Guţu. – Chişinău : Pontos, 2012 (Tipogr. "Reclama"). –
160 p. : il. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-405-7.
[2013-103].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

57
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

821.135.1(478)-1 Iacob
168. Iacob, Petru.
Zile şi Nopţi : [versuri] / Petru Iacob ; pref.: Tudor Palladi ; cop., graf.: Aurel Guţu. –
Chişinău : Pontos, 2012 (Tipogr. "Reclama"). – 239 p. : il. ; 19 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-404-0.
[2013-193].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Iacob
169. Lungu-Zlatan, Diana.
Monolog în miraj : [versuri] / Diana Lungu-Zlatan ; cop.: Iurie Răileanu, Natalia
Voinotinschi. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Universul"). – 48 p. ; 11 x 20 cm.
Cu autograf. – 100 ex.
ISBN 978-9975-47-083-4.
[2013-214].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Lungu-Zlatan
170. Plămădeală Lupan, Nina.
În pragul anilor : Poezii / Nina Plămădeală Lupan ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişi-
nău : Pontos, 2012 (CE UASM). – 284 p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-411-8.
[2013-5].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Plămădeală
171. Popa, Gurie.
Un zâmbet şi-un cântec : [versuri] / Gurie Popa. – [Chişinău : S. n., 2012] (Tipogr.
"Crio"). – 142, [1] p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4242-6-4.
[2013-225].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Popa
172. Rău, Alexe.
Podul Mirabeau : [versuri] / Alexe Rău ; cop.: Vladimir Zmeev. – Chişinău : Lumina,
2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 91, [1] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-65-327-5.
[2013-43].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Rău
173. Vasilcău, Traian.
Călugăr fără schit : [versuri] / Traian Vasilcău ; cop.: Vitalie Pogolşa. – Chişinău : Lumi-
na, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 195, [1] p. ; 20 cm.

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1000 ex.
ISBN 978-9975-65-326-8.
[2013-51].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Vasilcău
174. Vasilcău, Traian.
Sfeşnic în rugăciune : [versuri] / Traian Vasilcău. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr.
"Notograf Prim"). – 56 p. ; 21 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-4395-5-8.
[2013-21].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Vasilcău
175. Vasilcău, Traian.
Triluit de Har : [versuri] / Traian Vasilcău ; cop.: Vitalie Pogolşa. – Chişinău : Lumina,
2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 103 p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-65-328-2.
[2013-53].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Vasilcău
176. Verejanu, Renata.
Chişinău-Bucureşti, Bucureşti-Chişinău : poeme scrise în tren / Renata Verejanu ; Ce-
naclul "Grai Matern". – Chişinău : OMCT, 2012. – 60 p. : fot. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4340-6-5.
[2013-221].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.
821.135.1(478)-1 Verejanu
177. Verejanu, Renata.
Interviews: [cu poeta] / Renata Verejanu ; trad.: Dan Verejanu ; European Acad. of Civil
Society. – Uncensored edition. – Chişinău : WOTC, 2012. – 80 p. : fot. ; 21 cm. – (In the
world of Renata Verejanu).
1000 ex.
ISBN 978-9975-4340-8-9.
[2013-218].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Interviuri.
821.135.1(478)-83
178. Verejanu, Renata.
La o margine de ieri : [poeme] / Renata Verejanu ; des.: Renata Verejanu ; sel.: Dan
Verejanu ; Acad. Europeană a Soc. Civile, Cenaclul "Grai Matern". – Ed. necenzurată. –
Chişinău : OMCT, 2012. – 44 p. : des. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-4364-2-7.
[2013-223].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.

59
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

821.135.1(478)-1 Verejanu
179. Verejanu, Renata.
Opinii despre un secol mizerabil şi politicienii săi / Renata Verejanu ; sel.: Dan
Verejanu ; Acad. Europeană a Soc. Civile, Cenaclul "Grai Matern". – Chişinău : OMCT, 2012.
– 64 p. : fot., il. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4340-2-7.
[2013-219].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Opinii.
821.135.1(478)-92 Verejanu
180. Vicol, Ion.
Noaptea Sfântului Andrei : [roman] / Ion Vicol ; pref.: Ion Rotaru ; postf.: Dumitru Micu ;
prez. graf.: Ciprian Vicol. – [Ed. a 5-a]. – Chişinău : Universul, 2012. – 744 p. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-47-084-1 (în cop. tare).
[2013-215].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-31 Vicol
181. Буриан, Александр.
Блокнот в "Norton Commander" : Заметки из записных кн. / Александр Буриан. – Киши-
нев : CEP USM, 2013. – 463 p. ; 21 cm.
100 ex. (1 lot – 200 ex.).
ISBN 978-9975-71-330-6.
[2013-31].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-94=161.1 Буриан
182. Вережану, Рената.
На ненависть только себя не потрачу : (поэмы из прошлого века) : стихи на рус-
ском в переводе разных переводчиков / Рената Вережану ; рис., фот.: Даниел Вережа-
ну ; Acad. Europeană a Soc. Civile, Cenaclul "Grai Matern". – [Chişinău] : OMCT, 2012. – 64
p. : il., fot. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4340-7-2.
[2013-222].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.
821.135.1(478)-1=161.1 Вережану
183. "Созвездие" : Сб. стихов и проз молодых поэтов города Бессарабка. – [Ки-
шинев : Б. и., 2012] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 49, [1] p. ; 20 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-164-1.
[2013-49].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie. 2. Literatură rusă din Repu-
blica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-82+821.161.1(478)-82=135.1=161.1

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.161.1 Literatură rusă


184. Соболев, Сергей.
Собеседники ушедшей эпохи : Публицистика / С. Соболев. – Бендеры : Б. и., 2012
(Бендер. тип. "Полиграфист"). – 157, [1] p. : fot. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4433-2-6.
[2013-64].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Publicistică.
821.161.1-9 Соболев
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
185. Альманах Литературной гостиной : Студенческое изд. / Славян. ун-т РМ ;
отв. ред.: Визитей Е. Б. – Кишинев : Славянский университет Республики Молдова,
2013 (Tipogr. "Valinex") – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-4315-5-2.
Вып. 2. – 2012. – 266 p. : fig., fot. – 50 ex. – ISBN 978-9975-117-02-9. – [2013-210].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Almanahuri.
821.161.1(478)-82:37
186. Кашель, Григорий.
Яд и лекарство : [стихи] / Григорий Кашель. – Кишинев : Б. и., 2013 (Tipogr. "Prag-
3"). – 37 p. ; 11 x 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-77-198-6.
[2013-213].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie.
821.161.1(478)-1 Кашель
187. Лупашко, Михаил.
"Соль и сабля" : (ист. зарисовка) / Михаил Лупашко. – Кишинев : Б. и., 2013
(Tipogr. "Elan Poligraf"). – 96 p. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-66-310-6.
[2013-118].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova.
821.161.1(478)-94 Лупашко
"Созвездие". – Vezi Nr 183.

82/821-93 Literatură artistică pentru copii


821-93 Literatură pentru copii
188. Poveşti auzite de la bunicuţa / [sel., adapt. : Ala Bujor] ; il.: Vadim Rusu [et al.].
– Ed. a 4-a, rev. şi compl. – Chişinău : Epigraf, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 86, [2] p. : il.
color ; 27 cm. – (Colecţia "Cărţile Copilăriei").
2000 ex.
ISBN 978-9975-125-06-2 (în cop. tare).
[2013-201].
- - 1. Literatură pentru copii – Poveşti.

61
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

821-93
189. Raliul din pădure : [poezii pentru copii] / concepţie şi text: Ala Bujor ; il.: Veroni-
ca Mariţ. – Chişinău : Epigraf, 2012 (Tipogr. "Monarh"). – 17 p. : il. color ; 22 x 23 cm.
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-125-05-5 (cartonată).
[2013-128].
- - 1. Literatură pentru copii – Poezie.
821-93
821.135.1-93 Literatură română
190. Creangă, Ion.
Capra cu trei iezi : [poveste] / Ion Creangă ; concept: Svetlana Albu ; il.: Iulia Eţco. –
Chişinău : Promo-plus, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – [12] p. : il. color ; 11 x 15 cm. –
("Poveşti pe care le doreşti").
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4327-1-9 (cartonată).
[2013-125].
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
191. Creangă, Ion.
Fata babei şi fata moşneagului : [poveste] / Ion Creangă ; concept: Svetlana Albu ; il.:
Iulia Eţco. – Chişinău : Promo-plus, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – [12] p. : il. color ;
11 x 15 cm. – ("Poveşti pe care le doreşti").
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4327-2-6 (cartonată).
[2013-126].
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
192. Creangă, Ion.
Făt-frumos, Fiul Iepei : [poveste] / Ion Creangă ; il. de Isai Cârmu ; cop.: Vladimir
Zmeev. – Chişinău : Litera (mică), 2012 (Combinatul Poligrafic). – 31 p. : il. color ; 27 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-74-441-6.
[2013-38].
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
193. Creangă, Ion.
Ivan Turbincă : [poveste] / Ion Creangă ; il. de Sergei Samsonov. – [Chişinău] : Litera
(mică), 2012 (Combinatul Poligrafic). – 28, [2] p. : il. color ; 28 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-74-450-8.
[2013-200].
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
194. Creangă, Ion.

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Povestea porcului / Ion Creangă ; il. de Simion Zamşa ; cop.: Vladimir Zmeev. – Chişi-
nău : Litera (mică), 2012 (Combinatul Poligrafic). – [28] p. : il. color ; 27 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-74-439-3.
[2013-37].
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
195. Creangă, Ion.
Punguţa cu doi bani : [poveste] / Ion Creangă ; concept: Svetlana Albu ; il.: Iulia Eţco. –
Chişinău : Promo-plus, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – [12] p. : il. color ; 11 x 15 cm. –
("Poveşti pe care le doreşti").
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4327-0-2 (cartonată).
[2013-124].
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
196. Creangă, Ion.
Soacra cu trei nurori : [poveste] / Ion Creangă ; il. de Simion Zamşa şi Elena
Karachentseva ; cop.: Vladimir Zmeev. – [Chişinău : Litera, 2013] (Combinatul Poligrafic). –
16 p. : il. color ; 28 cm.
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-74-453-9.
[2013-199].
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
197. Creangă, Ion.
Ursul păcălit de vulpe : [poveste] / Ion Creangă ; concept: Svetlana Albu ; il.: Iulia Eţco.
– Chişinău : Promo-plus, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – [12] p. : il. color ; 11 x 15 cm.
– ("Poveşti pe care le doreşti").
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4327-3-3 (cartonată).
[2013-127].
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
198. Bancuri cu Păcală şi Tândală / snoave culese şi repovestite de Silvia Ursache ;
il. de Alexei Gurschii. – Chişinău : Silvius Libris, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 47, [1]
p. : il. color ; 29 cm. – (Colecţia "Păcală şi Tândală" ; 5, ISBN 978-9975-107-45-7).
[5000] ex.
ISBN 978-9975-107-50-1 (în cop. tare).
[2013-187].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Snoave.
821.135.1(478)-93
199. Cotovici, Victoria.

63
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

Pentru cei mici : culeg. de poezii / Cotovici Victoria. – [Chişinău] : Notograf Prim, [2012].
– 16 p. : il., n. muz. ; 21 cm.
50 ex.
ISMN 979-0-3480-0163-0.
ISBN 978-9975-4431-3-5.
[2013-227].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Cotovici
200. Cotovici-Rîsîpanu, Victoria.
Copilărie feirictă : [poezii pentru copii] / Victoria Cotovici-Rîsîpanu. – [Chişinău] :
Notograf Prim, [2012]. – 20 p. : des. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-4431-5-9.
[2013-229].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Cotovici-Rîsîpanu
201. Diordiev, Ion.
Cine are aripioare? : [carte de colorat] / text: Ion Diordiev ; il.: Radu Diordiev. – Chişinău
: Balacron, 2012. – [16] p. : il., il. color ; 15 x 19 cm.
Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – [1500] ex.
ISBN 978-9975-100-78-6.
[2013-175].
- - 1. Cărţi de colorat.
821.135.1(478)-93 Diordiev
202. Diordiev, Ion.
Spune-mi, câte păsări ştii? : [carte de colorat] / text: Ion Diordiev ; il.: Radu Diordiev. –
Chişinău : Balacron, 2012. – [16] p. : il., il. color ; 15 x 19 cm.
Aut. este indicat pe p. a 4-a a cop. – F. f. de tit. – [1500] ex.
ISBN 978-9975-100-79-3.
[2013-176].
- - 1. Cărţi de colorat.
821.135.1(478)-93 Diordiev
203. Enachi, Ecaterina.
Poamă nouă-n gură veche : poezii / Ecaterina Enachi ; il., cop.: Alexandru Plăcintă. –
Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 28, [1] p. : il. ; 21 cm.
F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-66-274-1.
[2013-115].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Enachi
204. Filip, Iulian.
May Lasy Little Dress : [poezii pentru copii : trad. din rom.] / Iulian Filip ; transl. by Ana
Ropot ; il. by Lilia Popa. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
– 31, [1] p. : des. color ; 28 cm.
[Tit. orig.: Rochiţa leneşă]. – [1000] ex.

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-69-409-4.
[2013-146].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Filip =111
205. Munteanu-Balan, Lilia.
Poeniţa muzicală : (scenete, cântece şi jocuri pentru preşcolari şi cl. primare) / Lilia
Munteanu-Balan. – Chişinău : Notograf Prim, 2012. – 128 p. : n. muz. ; 21 cm.
50 ex.
ISMN 979-0-3480-0164-7.
ISBN 978-9975-4431-4-2.
[2013-228].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Munteanu-Balan:373.2/.3
206. Năzdrăvăniile lui Păcală / snoave culese şi repovestite de Silvia Ursache ; il. de
Alexei Gurschii. – Chişinău : Silvius Libris, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 47, [1] p. :
il. color ; 29 cm. – (Colecţia "Păcală şi Tândală" ; 4, ISBN 978-9975-107-45-7).
[5000] ex.
ISBN 978-9975-107-49-5 (în cop. tare).
[2013-186].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Snoave.
821.135.1(478)-93
207. Păcală şi Tândală, pe când erau mici / snoave culese şi repovestire de Silvia
Ursache ; il. de Alexei Gurschii. – Chişinău : Silvius Libris, 2012. – 47, [1] p. : il. color ; 29 cm.
– (Colecţia "Păcală şi Tândală" ; 6, ISBN 978-9975-107-45-7).
[5000] ex.
ISBN 978-9975-107-51-8 (în cop. tare).
[2013-188].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Snoave.
821.135.1(478)-93
208. Păţaniile lui Tândală / snoave culese şi repovestite de Silvia Ursache ; il. de
Alexei Gurschii. – Chişinău : Silvius Libris, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 47, [1] p. :
il. color ; 29 cm. – (Colecţia "Păcală şi Tândală" ; 3, ISBN 978-9975-107-45-7).
[5000] ex.
ISBN 978-9975-107-48-8 (în cop. tare).
[2013-185].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Snoave.
821.135.1(478)-93
209. Podrea, Valentina.
Poezii pentru copii / Valentina Podrea ; pict.: Valentina Podrea [et al.]. – [Ed. a 2-a]. –
Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 32 p. : des. color ; 30 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-66-306-9.
[2013-117].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Podrea

65
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

210. Roşioru, Nicolae.


Căsuţa de Pâine : poezii şi basme pentru copii / Nicolae Roşioru ; concepţie, coord.,
cop.: Ana Manole. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Reclama"). – 63, [1] p. : des. ; 22 cm. –
(Biblioteca "Meşterul Manole").
Cu semn de carte. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4435-1-7.
[2013-3].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Roşioru
211. Suceveanu, Arcadie.
Greierul care s-cri-cri-e : [poezii pentru copii] / Arcadie Suceveanu ; il. de Olga Cazacu.
– Chişinău : Prut Internaţional, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 31, [1] p. : il. color ; 28
cm.
ISBN 978-9975-54-065-0.
[2013-144].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Suceveanu
212. Ştirbu, Titus.
A venit un lup la şcoală : [poezii pentru copii] / Titus Ştirbu. – [Chişinău : Pontos, 2011
(Tipogr. "Europres")]. – [20] p. : des. ; 30 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-51-265-7.
[2013-73].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Ştirbu
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821(100) Literatură universală
213. Pilchin, Ivan.
Literatura universală : Man. pentru cl. a 12-a / Ivan Pilchin, Maria Pilchin, Natalia Grîu-
Roşior ; comisia de evaluare: Nicolae Leahu [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chi-
şinău] : Prut Internaţional, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 143, [1] p. : fig., tab. ; 26
cm.
ISBN 978-9975-54-054-4.
[2013-155].
- - 1. Literatură universală – Manuale.
821(100).09(075.3)
821.135.1.0 Literatură română
Limba şi literatura română. – Vezi Nr 148.
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
214. Verejanu, Renata.
Generaţia dintre secole : portrete/profiluri / Renata Verejanu ; Acad. Europeană a Soc.
Civile, Cenaclul "Grai Matern". – Chişinău : OMCT, 2012. – 64 p. : fot. ; 21 cm.

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1000 ex.
ISBN 978-9975-4340-4-1.
[2013-220].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Academicianul Gheorghe Rusnac. – Vezi Nr 5.

215. Basarabenii în lume : Col. de materiale şi doc. prez. la polipticul cultural-ist. şi


şt. omonim : [în vol.] / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ; alcăt. şi îngrijitor: Raisa Melnic. – Chişinău :
BNRM, 2012 – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-9954-8-1.
Vol. 6. – 2012. – 200 p. : fot. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-
4368-4-7. – [2013-71].
- - 1. Personalităţi marcante – Republica Moldova.
929(478)
Prefer nemărginirea… Aurel David. – Vezi Nr 7.

La liberté de la création au féminin. In honorem Ana Guţu. – Vezi Nr 145.

Vladimir Beşleagă: "...în creaţie axul moral este totul". – Vezi Nr 8.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
216. Gonţa, Gheorghe.
Ţara Moldovei şi Înalta Poartă. Un destin istoric (1450-1600) : [pentru uzul studenţilor] /
Gheorghe Gonţa ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Catedra Istoria Rom., Lab. Şt. "Ţara
Moldovei între Occident şi Orient". – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 208
p. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 195-204 şi în subsol. – Ind. de nume : p. 205-208. – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-131-3.
[2013-17].
- - 1. Ţara Moldovei – 1450-1600 – Istorie. 2. Republica Mo0ldova – 1450-1600 – Isto-
rie. 3. România – 1450-1600 – Istorie.
94(478)+94(498)"1450/1600"(075.8)
94(498) Istoria României
Gonţa, Gheorghe. Ţara Moldovei şi Înalta Poartă. – Vezi Nr 216.

67
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

94(=135) Istoria popoarelor romanice balcanice


217. Stati, Vasile.
Etnonimele "volohi", "moldoveni", "români" şi derivatele lor în istorie / Stati Vasile, Gro-
sul Vladislav ; trad., red. şt.: Stati Vasile ; Asoc. Istoricilor şi Politologilor "Pro-Moldova". –
Chişinău : CEP USM, 2013. – 165 p. : tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 450 ex.
ISBN 978-9975-71-329-0.
[2013-33].
- - 1. Moldoveni – Etnonime – Istorie. 2. Români – Etnonime – Istorie.
[94(=135.2)+94(=135.1)]:81'373.234
218. Trifon, Nicolas.
Aromânii: pretutindeni, nicăieri : urmat de "Aromâna vorbită la Metsovo" de Stamatis
Beis şi de "Nomadismul la aromâni" de Thede Kahl / Nicolas Trifon ; trad. din fr. de Adrian
Ciubotaru. – Chişinău : Cartier, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 590 p., I-VIII planşe : fot., h. ; 21
cm. – (Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Virgil Pâslariuc).
Tit. pe cop. paral.: lb. rom., aromână. – Tit. orig. : Les Aroumains un peuple qui s'en va.
– Referinţe bibliogr. în note la sfârşitul cap. şi în text. – Ind. de nume : p. 585-590. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-79-797-9 (în cop. tare).
[2013-174].
- - 1. Aromâni – Istorie.
94(=135)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
219. Cazacov, Vladimir.
Impactul chirurgical asupra raportului morfo-funcţional al splenopatiei portale cu compo-
nent autoimun secundar hipertensiunii portale : 14.00.27 – chirurgie : Autoref. tz. de doct.
habilitat în medicină / Cazacov Vladimir ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Chişinău : Medicina, 2013. – 50 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 39-46 (94 tit.).
[2013-16 Teze].
616.36-008-089:616.12-008.331.1(043.2)
220. Dandara, Otilia.
Conceptualizarea ghidării carierei în contextul educaţiei permanente : 13.00.01 Peda-
gogie gen. : Autoref. tz. de doct. habilitat în pedagogie / Dandara Otilia ; Univ. de Stat din
Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 44 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 39-41 (38 tit.).
[2013-12 Teze].
37.091(043.2)
221. Petrovschi, Nina.
Valorizarea tehnologică a principiului integralităţii în învăţarea pragmatică a istoriei în li-
ceu : Specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (istoria) : Autoref. tz. de doct.
habilitat în pedagogie / Petrovschi Nina ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. –
Chişinău : Garomont-Studio, 2013. – 46 p. : fig., tab. ; 21 cm.

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 41-43 (72 tit.).


[2013-11 Teze].
37.016.046:94(043.2)
222. Savin, Gheorghe.
Ameliorarea sortimentului viticol al Republicii Moldova : 06.01.08 Viticultură : Ref. şt. de
doct. habilitat în agricultură în baza lucrărilor şt. publ. / Savin Gheorghe ; Inst. Publ. Inst. Şt.-
Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. – Chişinău : Print-Caro, 2013. – 50 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 38-47 (167 tit.).
[2013-2 Teze].
634.8(478)(043.2)
Pentru titlul doctor
223. Boca, Sergiu.
Efectele nulităţii actelor juridice civile : Specialitatea 12.00.03 – Drept privat (drept civil) :
Autoref. tz. de doct. în drept / Boca Sergiu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat
şi Drept. – Chişinău : Print-Caro, 2013. – 26 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (32 tit.).
[2013-10 Teze].
347.13/.14(043.2)
224. Cazac, Octavian.
Instituţia rezoluţiunii şi rezilierii contractelor: metodă de soluţionare a raporturilor con-
tractuale patogene : Specialitatea 12.00.03 – Drept privat (drept civil) : Autoref. al tz. de doct.
în drept / Octavian Cazac ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 29 p. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (23 tit.).
[2013-18 Teze].
347.44(043.2)
225. Cîrstea, Olga.
Substratul genetic în dezvoltarea şi evoluţia fenotipului astmului bronşic la copil :
14.00.09 – pediatrie : Autoref. tz. de doct. în medicină / Cîrstea Olga ; Inst. Medico-Sanitară
Publică, Inst. de Cercet.-Şt. în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului. – Chişinău :
Adisan-Service, 2013. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-27 (42 tit.).
[2013-9 Teze].
616.248-053.2(043.2)
226. Diaconu, Mihail.
Controlul legalităţii actelor administrative : Specialitatea : 25.00.02 organizarea şi dirija-
rea în inst. administraţiei publice ; servicii publice : Autoref. tz. de doct. în drept / Diaconu
Mihail ; Acad. de Administrate Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova. – Chişi-
nău : Print-Caro, 2013. – 26 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-23 (29 tit.).
[2013-19 Teze].
342.924(043.2)
227. Garştea, Vladimir.

69
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

Politici şi strategii privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarului public : Spe-


cialitatea : 25.00.02 – Organizarea şi dirijarea în inst. administraţiei publice; servicii publice :
Autoref. tz. de doct. în ştiinţe politice / Garştea Vladimir ; Acad. de Administrarea Publică de
pe lîngă Preşedintele Rep. Moldova. – Chişinău : AAP, 2013. – 28 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (64 tit.).
[2013-17 Teze].
35.08:005(043.2)
228. Gheorghieş, Alexandru.
Particularităţile aplicării măsurilor preventive în privinţa minorilor : Specialitatea :
12.00.08 – Drept penal (cu specificarea: drept procesual penal) : Autoref. al tz. de doct. în
drept / Gheorghieş Alexandru ; Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al RM. – Chişinău : CEP USM,
2012. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (27 tit.).
[2013-1 Teze].
343.224.1(043.2)
229. Ghidirimschi, Tatiana.
Optimizarea măsurilor de reabilitare la persoanele cu deficienţe de vedere (aspecte cli-
nice şi medico-sociale) : 14.00.08 – Oftalmologie : Autoref. tz. de doct. în medicină /
Ghidirimschi Tatiana ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişi-
nău : Medicina, 2013. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (44 tit.).
[2013-13 Teze].
617.7-036.82(043.2)
230. Herghiligiu, Cristina.
Construirea şi evoluţia elitei politice moldoveneşti până la mijlocul secolului al XV-lea :
07.00.02 – Istoria rom. (pe perioade) : Autoref. al tz. de doct. în istorie / Herghiligiu Cristina ;
Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 28 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25 (20 tit.).
[2013-20 Teze].
94(478)"14"+323.39(478)(043.2)
231. Ianioglo, Maria.
Formarea competenţei de comunicare asertivă la studenţii din mediul academic multiet-
nic : Specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală : Autoref. tz. de doct. în pedagogie /
Ianioglo Maria ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. UPS "I. Crean-
gă"). – 31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-28 (41 tit.).
[2013-7 Teze].
378(043.2)
232. Midrigan, Vitalie-Silviu.
Riscul profesional al lucrătorilor medicali ca varietate a riscului întemeiat : Specialitatea
12.00.08 – Drept penal (drept penal) : Autoref. al tz. de doct. în drept / Midrigan Vitalie-Silviu ;
Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (26 tit.).
[2013-8 Teze].

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

343.347:614.256(043.2)
233. Paula, Ivan.
Pregătirea de forţă a alegătoarelor de semifond (800 m) în etapa măiestriei sportive
superioare : Specialitatea : 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului
sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. tz. de doct. în pedagogie / Ivan Paula ; Univ.
de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. – Chişinău : USEFS, 2013. – 30 p. :
graf., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (35 tit.).
[2013-5 Teze].
796.422.12.015(043.2)
234. Sakizlian, Monica Cristina.
Optimizarea pregătirii funcţionale a studenţilor în cadrul educaţiei fizice universitare :
Specialitatea : 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentul sportiv şi
culturii fizice de recuperare : Autoref. tz. de doct. în pedagogie / Sakizlian Monica Cristina ;
Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. – Ch. : USEFS, 2013. – 30 p. : tab.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (46 tit.).
[2013-6 Teze].
378:796.412(043.2)
235. Soldatenco, Olga.
Evidenţierea şi selectarea suşelor de levuri pentru producerea vinurilor albe seci în pla-
iul vitivinicol Cricova : 05.18.07. Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice : Autoref. tz. de
doct. în tehn. / Soldatenco Olga ; Inst. Publ. Inst. Şt.-Practic de Horticultură Tehnologii Ali-
mentare. – Chişinău : Print-Caro, 2013. – 26 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-23 (40 tit.).
[2013-3 Teze].
663.2(043.2)
236. Tacu, Mariana.
Strategii şi tehnici mediatice în procesul de stabilire a agendei politice în Republica Mol-
dova : 10.01.10 – Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării : Autoref. tz. de doct. în politologie /
Tacu Mariana ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Jurnalism şi ştiinţe ale Comunic. – Chişi-
nău : CEP USM, 2013. – 34 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 29-31 (51 tit.).
[2013-15 Teze].
32.019.51:654.19(478)(043.2)
237. Trofim, Alina.
Evaluarea stării ecologice a râului Cogâlnic şi elaborarea metodelor de epurare a apei :
03.00.16 – Ecologie : Autoref. tz. de doct. în biologie / Trofim Alina ; Acad. de Ştiinţe a Mol-
dovei, Inst. de Zoologie. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (24 tit.).
[2013-4 Teze].
504.45.06(282.247.31):628.16(043.2)
238. Балина, Ирина.

71
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

Исследование экономических рисков в международной банковской деятельности :


Спец.: 08.00.14 – мировая экон.; междунар. экон. отношения : Авотреф. на соиск. уче-
ной степ. д-ра экон. наук / Ирина Балина ; Междунар. независимый ун-т. – Кишинев : Б.
и., 2013. – 31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-28 (57 tit.).
[2013-14 Teze].
330.131.7:339.732(043.2)

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume
Bumbu, Iacob 111
A Bumbu, Ion 111
Ababii, Petru 18 Bunea, Diana 135
Achiri, Ion 100 Buruiană, Maria 70, 147
Adam, Anatol 152 Butnaru, Leo 152-53
Afanas, Dorin 100 Busuioc, Aureliu 154
Afteni, Ludmila 71-72 C
Aladin, Lara 140-42
Albu, Svetala 190-91, 195, 197 Cabac, Ludmila 146
Alexe, Gabriel 152 Calabadău, Sava 155
Andrieş, Serafim 30, 126 Calamanciuc, Gheorghe 156
Antonov, Viorica 9 Calchei, Elena 127
Armaşu, Liliana 153 Callo, Tatiana 148
Arsene, Igor 138 Canţer, Valeriu 88-89, 103
Capcelea, Valeriu 24
B Capsîzu, Valeriu 27
Babuci, A. 90 Caracai, Sergiu 161
Bacinschi, Mihai 153, 156 Carcea, V. 149
Bacinschi, Nicolae 116 Cârmu, Isai 192
Bahnarel, Ion 109-10 Carp, Simion 40
Balan, Petru 134 Cartaleanu, Tatiana 148
Balica, Ion 113 Casian, Maria Spiridon 152
Balmuş, Victor 43 Caun, Elena 112
Baltag, Dumitru 37 Cazac, Octavian 224
Balteanschi, D. 30 Cazacov, Vladimir 219
Balteanschi, Dumitru 126 Cazacu, Olga 211
Bâlici, Gheorghe 153 Cecoi, Nadejda 6
Bârlădeanu, Lucreţia 153 Cemortan, I. 90
Bejan, Vladimir 132 Cerbari, Valerian 126
Bejenaru, G. 144 Cerbuşcă, Pavel 71-74, 110
Benea, Marcela 153 Chelaru, Marius 152
Beşleagă, Vladimir (8) Chicu, V. 90
Blaja-Lisnic, Natalia 106 Chirilă, Tatiana 88-89
Bobeica, Elena 44 Chivu, Luminiţa 32-34
Boca, Sergiu 223 Cibotaru, Viorel 61
Bologan, Viorel 69 Cincilei, Cornelia 67, 85
Bosi-Dumeneanu, Gheorghe 153 Ciobanu, Vasile 13, 16
Borş, Alexandru 77 Ciobanu, Mircea V. 153
Borzian, Aurelia 153 Ciocanu, Anatol 153
Botnarciuc, Ludmila 68 Cioclea, Eugen 153
Botnarenco, Ion 30 Ciubotaru, Adrian 218
Botnari, Valentina 86 Cîrstea, Olga 225
Botnaru, Ion 113 Cobănenau, Sergiu 44
Botnaru, Victor 113 Codru, Anatol 153
Braghiş, Maria 78 Cojocaru, Doriana 120
Buiuc, Stela 41 Cojocaru, Victor 120
Bujor, Ala 188-89 Corduneanu, Angela 125
Bularga, Tatiana 77 Coreţchi-Mocanu, Rodica 52
Bulat, Eugenia 153 Corlat, Nicolae 152
Bulgaru, Maria 62 Coroban, Vitalie 154

73
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

Coropcean, V. 144 Foca, Ludmila 140-42


Cosovan, Olga 148 Foiu, Taisia 6
Costenco, Nicolae 153 Furdui, Galina 153
Coşcodan, Diana 94-95
Coşuleanu, Teodor 30 G
Cotelea, Maia 146 Galaicu-Păun, Emilian 152-53
Cotelea, Silvia 70, 147 Galben, Andrei 145
Cotlău, Maria 146 Galben, Svetlana 91-94
Cotovici, Victoria 157, 199 Galben-Panciuc, Zinaida 91-94
Cotovici-Rîsîpanu, Victoria 158, 200 Garştea, Vladimir 227
Covrig, Cristina 160 Gavriliuc, Cezar 66
Cozmin, Teodosia 158 Gellu, Dorian 152
Creangă, Ion 190-97 Geru, Ion 103
Cristei, Tamara 148 Gheorghe, Adrian Alui 152
Crivceanschii, Lev D. 114 Gheorghieş, Alexandru 228
Crudu, Dumitru 153 Gheorghiţă, Eugen 167
Crudu, Valeriu 115 Ghidirimschi, Tatiana 229
Cusursuz, M. 53 Ghimpu, Simion 153
Cusursuz, V. 53 Glavan, A. 144
D Goian, Ana 165
Gologan, Larisa 9
Dabija, Doina 153 Gonţa, Gheorghe 216
Dabija, Nicolae 153 Gonţa, Maria 6
Damaschin, Marina 160 Grama, Steliana 153, 166
Dandara, Otilia 220 Gramaţki, Iulian 81-82
Dardel, Jean-Jacques de 61 Grîu-Roşior, Natalia 213
David, Aurel (7) Grosul, Vladislav 217
Demcenco, Tamara 74 Guceac, Ion 43
Diaconu, Mihail 226 Gudumac, Eva 123
Diaconu, Stela 91-94 Guigue, Andrée 153
Diordiev, Ion 201-02 Gurschii, Alexei 198, 206-08
Diordiev, Radu 201-02 Guţan, Virgiliu 120
Dmitrieva, Natalia 122 Guţu, Aurel 167-68
Doctoreanu, Isidor 161
Dolea, I. 16 H
Duca, Gheorghe 43 Hadârcă, Ion 153
E Hanganu, Aurelia 5
Harea, Maria 70
Enachi, Ecaterina 203 Hămuraru, Maria 27
Erizanu, Gheorghe 154 Hâncu, Maria Augustina 153
Ermicioi, Aurelia 70, 147 Herghiligiu, Cristina 230
Esinencu, Nicolae 153 Hometkovski, Ludmila 145
Eţco, Constantin 109 Horjan, Oleg 30
Eţco, Iulia 190-91, 195, 197
I
F
Iacob, Petru 167-68
Fabian, Nicolae 162 Ianioglo, Maria 231
Feghiu, Aurelia 3 Iarincovschi, D. N. 11
Filip, Iulian 153, 163-64, 204 Iasinschi, Iulia 96-97
Fiodorov, Ion 133 Iftimie, Vasile 152
Fluri, Philipp 61 Ignatiuc, Iulia 140-42

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ilaşcu, Yurie 75 N
Indricean, Cristina 165
Izvoreanu, B. 133 Nechit, Irina 153
Negară, Anatolie 106
J Negrean, Mariana 107
Nemcinova, Liubiov 122
Josu, Nina 153 Nikolaeva, Janna 5
K O
Karachentseva, Elena 196 Olevschi, Olga 67, 80, 85
Katkova, V. 16 Oprea, Valeriu 81-82
Kuciumova, Evghenia 69
Kulikovski, Lidia 6, 8, 10 P
L Paladi, Oxana 87
Palcov, Iu. 79, 83
Lange, Christoph 113 Palladi, Tudor 168
Lari, Leonida 153 Parker, Jane 15, 17
Leahu, Nicolae 152, 213 Parker, Steve 15
Leviţchi, Viorica 4 Pâslariuc, Virgil 25, 218
Lisnic, Vitalie 118-19 Paula, Ivan 233
Luca, Emilia 149 Peicev, Olga 136
Lungu-Zlatan, Diana 169 Pendefunda, Liviu G. 152
Lupaşcu, Tudor 103 Perciuleac, Ludmila 95
Lupu, Ilie 96-97 Petean, Mircea 152
M Petrovschi, Nina 221
Pilchin, Ivan 213
Malcoci, Vitalie 134 Pilchin, Maria 213
Manciuc, Olga 106 Platon, Daniela 66
Manolache, Constantin 5 Plăcintă, Alexandru 203
Manole, Ana 210 Plămădeală Lupan, Nina 170
Manoli, Ion 145 Podrea, Valentina 209
Mardare-Romanciuc, Marcela 153 Pogolşa, Vitalie 162, 173, 175
Marin, Mariana 76 Pohilă, Vlad 10
Mariţ, Veronica 189 Popa, Gurie 171
Mateevici, Alexei 153 Popa, Lilia 204
Matei, Valeriu 153 Popa, Nicolae 153
Maximenco, Elena 109 Popa, Petre 152
Mărgineanu, Elena 166 Potâng, Angela 86-87
Melnic, Raisa 215 Powell, Jonathan 25
Meniuc, George 153 Praviţchi, Galina 87
Micu, Dumitru 180 Prigorschi, Ana 149
Micu, Vasile 127 Prisacaru Şoptelea, Cristina 152
Midrigan, Vitalie-Silviu 232 Prisăcaru, Viorel 121
Morari, Marina 77 Protopop, Svetlana 108
Moraru, Anatol 152 Prus, Elena 145
Moraru, Emilia 136
Moraru, Nicolae 115 R
Moraru, Teodor 30 Racu, Aurelia 86
Movila-Ghimpu, Valentina 135 Radu, Ecaterina 15, 17
Munteanu, Oxana 113 Răileanu, Iurie 169
Munteanu-Balan, Lilia 205 Rău, Alexe 172
Muşat, Sofia 7

75
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

Romancenco, Elena 115 Taran, Serghei 65, 129-30


Romanciuc, Ruxanda 170 Tarnovschi, Ana 87
Romanciuc, Vasile 153 Teleucă, Victor 153
Ropot, Ana 204 Tentiuc, Veaceslav 130
Roşioru, Nicolae 210 Tighinean, Natalia 137
Rotaru, Ion 180 Tihonov, Ludmila 73
Rudoi, Svetlana 4 Timcenko, N. 14
Rusandu, Ion 24 Tomoianu, Anatol 80
Rusnac, Gheorghe (5) Trifan, Călina 153
Rusu, Natalia 124 Trifon, Nicolas 218
Rusu, Tatiana 97, 99, 102 Trofim, Alina 237
Rusu, Vadim 188
Rusu, Viorel 44 Ţ

S Ţapoc, Vasile 24
Ţâgulea, Ion 134
Sakizlian, Monica Cristina 234 Ţăruş, Victoria 27
Samsonov, Sergei 193 Ţîbuleac, Nicolae 63
Sarabaş, Eugenia 78 Ţurcan, Svetlana 117
Sarabaş, Nicoleta 78
Savin, Gheorghe 222 U
Sazonov, Veniamin 53 Ubeivolc, Vladimir 53
Silistraru, Tatiana 122 Ungureanu, Larisa 137
Sîmboteanu, Daniela 52 Ursache, Silvia 79, 81-83, 198, 206-08
Slutu-Grama, Claudia 166 Ursu, Ludmila 96-99
Slutu-Soroceanu, Nina 153 Uşurelu, Lucia 31
Sngeur, Mircea 48
Soldatenco, Olga 235 V
Spătaru, Nicolae 153
Spoială, Lucia 22-23 Vasilachi, Cezaria 146
Starodub, Diana 143 Vasilcău, Traian 153, 173-75
Stasiev, Grigore 126 Vasiliu, Lucian 152
Stati, Vasile 217 Verejanu, Dan 169, 177-79
Steele, Philip 17 Verejanu, Renata 176-79, 214
Stoyanova, Inga 143 Vicol, Ciprian 180
Strâmbeanu, Andrei 153 Vicol, Ion 180
Suceveanu, Arcadie 152-53, 211 Vieru, Grigore 153
Suceveanu, Natalia 41 Vizer, Boris 35
Vodă, Gheorghe 153
Ş Voinotinschi, Natalia 169
Vrabie, Diana 152
Şarban, Cristian 157 Vutcarev, Ina 122
Şarpe, Vasile 38-39
Şatravca, Tatiana 8 W
Şevciuc, Rodica 125
Şiclovan, Alexandru 25 Walker, Bethany 15, 17
Şleahtiţchi, Maria 29, 152-53 Z
Ştefăneţ, Mihail (105)
Ştirbu, Titus 212 Zamşa, Simion 194, 196
Zasaviţchi, Lidia 5
T Zbârciog, Vlad 153
Tacu, Mariana 236 Zepca, Victor 110
Tagarev, Todor 61 Zgureanu, Teodor 136

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Zmeev, Vladimir 13, 84, 172, 192, 194, 196 Л


А Лапошина, Е. В. 64
Лупашко, Михаил 187
Акири, Ион 100
О
Б
Олийнык, Ярослав 28
Балан, И. В. 104
Балина, Ирина 238 П
Буриан, Александр 181
Пойсик, Михаил 36
В Пэдуре, Оливиан 131
Вережану, Даниел 182 С
Вережану, Рената 182
Визитей, Е. Б. 185 Снегур, М. 48
Волков, Э. Г. 48 Соболев, Сергей 184
Волковская, Мария 150-51 Степанов, В. П. 12
Воронин, Владимир 47 Степанов, Вячеслав 26
Стратан, В. С. 64
Г
Т
Галбен, Светлана 95
Галбен-Панчук, Зинаида 95 Таран, Сергей 131
Гарит, Валентин 100 Терехов, Б. М. 1-2
Горбачева, Н. 150-51 Топал, Д. 47

Д У

Дьякону, Стелла 95 Урсу, Людмила 101-02


Устиян, И. 28
Е
Ф
Ефрос, Петру 100
Фурдуй, Ф. И. 104
Ж
Ч
Жосу, В. И. 19
Чокинэ, В. К. 104
К
Я
Кашель, Григорий 186
Яниогло, М. А. 64

Index de titluri
Academicianul Gheorghe Rusnac 5 Basarabenii în lume 215
Anale Ştiinţifice 123 Biblioteca Municipală "B. P: Hasdeu" în presa
Animale sălbatice din alte ţinuturi 79 6
Antologia de poesia rumana de Moldavia 153 Biblioteconomia Moldovei 9
Antologie de poezie românească din Moldova Centrul de Instruire a Personalului pentru
153 Transporturi Internaţionale CIPTI 128
Anuarul statistic al Republicii Moldova 2011 Cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice 20
Autorităţile administraţiei publice locale în Cine şi cum face 13
alegerile locale generale 42 Codul contravenţional al Republicii Moldova
Bancuri cu Păcală şi Tândală 198 45-46

77
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

Codul de procedură civilă al Republicii Moldo- Limbaje Specializate 139


va 58 Magic English 140-42
Codul de procedură penală al Republicii Manuel de français 146
Moldova 49 Metode ale cercetării științifice a fenomenului
Codul familiei al Republicii Moldova 55 juridic 37
Codul funciar al Republicii Moldova 60 Moldova in figures 23
Codul muncii al Republicii Moldova 59 Moldova în cifre 22
Codul penal al Republicii Moldova 50-51 Năzdrăvăniile lui Păcală 206
Compendium de geriatrie 106 Păţaniile lui Tândală 208
Conferinţa a V-a naţională a cadrelor didactice Păcală şi Tândală, pe când erau mici 207
din Colegiile de medicină "Formarea profe- Păsări sălbatice de pe la noi 82
sională a specialistului medical cu studii Poveşti auzite de la bunicuţa 188
medii prin implementarea metodologiilor Practica de iniţiere ăn specialitate 87
educaţionale moderne cu utilizarea tehno- Prefer nemărginirea… Aurel David 7
logiilor informaţionale şi comunicaţionale de Profesii şi meserii 83
actualitate" 68 Profesor universitar Mihail Ştefăneţ. Morfolo-
Copilul meu e singur acasă 67 gia complexului funiculotesticular la om 105
Copilul victimă a abuzului sexual: intervenţii Program de promovare a sănătăţii adolescen-
multidisciplinare 52 ţilor la nivel comunitar în Republica Moldo-
Creaţie plastică contemporană 134 va 109
Creşterea economică în condiţiile globalizării promovarea sănătăţii reproducerii prin prisma
32-34 cercetărilor ştiinţifice a viitorilor specialişti
Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al cu studii medicale medii 107
Comunităţii Statelor Independente: evoluţie, Raliul din pădure 189
tendinţe, probleme de prevenire şi comba- Registrul gradelor ştiinţifice de doctor şi doctor
tere 40 habilitat conferite în perioada … 88
De la Nistru pîn'la Tisa… 152 Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-
Diagnosticul microbiologic al tuberculozei 115 didactice de profesor şi conferenţiar conferi-
Economic Growth in Conditions of te în perioada … 89
Globalizations 32-34 Roagă-te, copile! 16
Educaţia centrată pe copil 80 Scientific Annals 123
Educaţie centrată pe copil – Educaţie de State University of Medicine and Pharmacy
calitate 67 "Nicolae Testemitanu" of the Republic of
Evanghelia pentru cei mici 14 Moldova 90
Fructe exotice 81 Statistical Yearbook of the Republic of Moldo-
Incluziunea socială a persoanelor cu cerinţe va 21
educaţionale speciale prin dezvoltarea par- Terapia intensivă a bolnavului cu traumatism
teneriatului: familie – echipa multidisciplina- cranio-cerebral grav 120
ră – comunitate 86 Teste de evaluare pentru preşcolari 84
Integrarea specialistului cu studii superioare Varo. Moldova 11
pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi inter- Vladimir Beşleagă: "…în creaţie axul moral
naţionale 29 este totul" 8
Integration of Higher Education Professionals Альманах Литературной гостиной 185
Into the labour Market: National and Inter- Восстановить единство 19
national Aspects 29 Гражданский процессуальный кодекс Рес-
Kriminalitätslage in den eu- und den gus- публики Молдова 57
ländern. Tendenzen bei der vorbeugung Занимательная математика 85
und bekämpfung der Kriminalität 40 Математика 100
La liberté de la création au féminin. In Михайло-Архангельские чтения 12
honorem Ana Guţu 145 Молдова – Беларусь: исторический опыт
La Moldavie en chiffres 23 взаимодействия 26
Limba şi literatura română 148 Молдова в цифрах 22

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Наркомания и социальная работа в нарко- "Созвездие" 183


логии 64 Современное художественное творчество
Обследование бюджетов домашних хо- 134
зяйств 20 Статитстический ежегодниек Республики
Познание мира 95 Молдова 21
Преступность в странах Европейского Температурозависимые реакции в процес-
Союза и Содружества Независимых се криоконсервации 104
Государств: развитие, тенденции, Уголовный кодекс Республики Молдова 54
проблемы профилактики и Центр подготовки международных пере-
противодействия 40 возчиков CIPTI 128

Index de subiecte
Actori de teatru şi film, biografii 137 – Republica Belarus 26
Alegeri locale 42 Deţinători, de grade ştiinţifice, Republica
Animale, enciclopedii pentru copii 15 Moldova 88
- sălbatice 79 - de titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice,
Aromâni, istorie 218 Republica Moldova 89
Arta cititului 10 Dezvoltare, economică, Republica Moldova,
Arte plastice, indici bibliografici 7 date statistice 21
Asistenţă socială 62 - socială, Republica Moldova, date statistice
Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu", indici 21
bibliografici 6 Doctrine economice 28
Biblioteconomie, cadru de reglementare 9 Drept administrativ 43, 44
Biochimie 104 Dreptul instituţional al Uniunii Europene 41
Biserica ortodoxă din Republica Moldova, Economie, creştere 32-34
documente 19 Educaţie, centrată pe copil 67, 80
Biserica rusă, documente 19 - civică, metodica predării 71-72
Boli hepatice, tratament 116 - incluzivă 86
Cărţi,de colorat 201-02 - în familie 66
- de jocuri 13 - muzicală 135
Centrul de Instruire a Personalului pentru - - metodica predării 77
Transporturi Internaţionale CIPTI, istorie - plastică 134
128 - preşcolară 79, 81-82, 83
Cernoziomuri stagnice 126 Epidemiologie 121
Chirurgie pediatrică 123 Evanghelia pentru copii 14
Circulaţie feroviară, organizare 132 Filologie franceză 145
Coduri, contravenţional al Republicii Moldova Fizică 103
45-46 Formarea medicului, metodologii educaţionale
- de procedură civilă al Republicii Moldova 68
56-58 Fructe exotice 81
- de procedură penală al Republicii Moldova Geriatrie 106
49 Gerontologie 106
- familiei al Republicii Moldova 55 Gimnastică medicală 112
- funciar al Republicii Moldova 60 Gospodării casnice, date statistice 20
- muncii al Republicii Moldova 59 Guvernare 25
- penal al Republicii Moldova 50-51, 54 Igiena mediului 111
Colită ulceroasă, diagnostic, tratament 117 Imagistică toracică 113
Creştinism 18 Indemnizaţii, concedii medicale 63
Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene 40 Infracţiuni împotriva copiilor, studii de caz 52
Cultură, Republica Moldova 26 Integrare pe piaţa muncii 29

79
Cronica cărţii Nr 1-2013 ≡ Book annals Nr 1-2013

Istorie, enciclopedii pentru copii 17 Piaţa muncii 29


- metodica predării 75 Plăgii maxilo-faciale, tratament 124
Întreprinderi mici şi mijlocii, afaceri 31 Politică, interpretări 25
Învăţământ, preşcolar, teste de evaluare 84 Politologie, indici bibliografici 5
- universitar, indici bibliografici 5 Producători de mărfuri şi servicii, Republica
Jocuri de şah, metodica predării 69 Moldova, cărţi de adrese 11
Jurisprudenţă, cercetări ştiinţifice 37 Profesii şi meserii 83
Limbi, engleză 140-43 Proprietăţi imobiliare, Republica Moldova 30
- franceză 144,146 Psihologie 87
- română 148 Reforme economice 36
- - metodica predării 70, 78 Republica Moldova, istorie 216
- rusă 149-51 Români, etnonime, istorie 217
Limbaje tehnice 139 Rugăciuni pentru copii 16
Lipoproteine plasmatice 108 Sănătate, adolescenţilor 109
Literatură, metodica predării 76 - reproducerii, cercetări ştiinţifice 107
- pentru copii 188-89 - şi igiena elevilor, promovare 110
- română 148, 152 Securitatea statului 61
- - pentru copii 190-97 Servicii sociale 64
- română din Republica Moldova 152-83 Sindromul Guillain-Barré 119
- - critică şi interpretare 214 Sisteme, de scriere 1
- - indici bibliografici 8 - - alfabetică 2
- - pentru copii 198-200, 203-12, 205 - de transmisii de date 133
- rusă din Republica Moldova 183-87 Sistemul social-economic, Republica Moldova
- universală 213 35
Macroeconomie 27 Situaţie social-economică, Republica
Matematică 96-101 Moldova, date statistice 22-23
- distractivă pentru preşcolari 85 Şiruri de caractere (String) 4
Medicină, de urgenţă 114 Ştiinţele naturii 95
- legală 38-39 Tehnologii informaţionale în educaţie 3
Metrologia sportului 138 Teorie economică 27-28
Moldoveni, etnonime, istorie 217 Tipuri de date tablou (Array) 4
Muzică vocală 136 Trafic de fiinţe umane 53
Narcomanie, servicii sociale 64 Transformări sociale 24
Neuropatie diabetică 118 Transport, auto, asigurări 65
Oftalmită, diagnostic, tratament 125 - de mărfuri periculoase 131
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova - rutier internaţional 129
47 - de persoane 130
Patologii la vârstnici 106 Traumatisme cranio-cerebrale 120
Păsări sălbatice 82 Tuberculoză, diagnostic 115
Persoane, cu dizabilităţi, incluziune socială 86 Tutun, cultivare 127
- infectate cu HIV/SIDA, drepturi 122 Universităţi, istorie 90
Personalităţi marcante, Republica Moldova
215

Index geografic
Republica Moldova,
istorie 216
Ţara Moldovei,
istorie 216

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de editori

AAP 227 Lexon Prim 43, 69


Academia "Ştefan cel Mare" a MAI 40 Lumina 137, 153, 156, 162, 173-74, 176
Adisan-Service 225 Medicina 38-39, 105-06, 116-20, 124-25,
Arc 24, 61 219, 229
Arva Color 18 Notograf Prim 157-58, 199-200, 205
Asociaţia Chirurgilor Pediatri "Natalia Gheorghiu" OMCT 177-79, 182, 214
123 Pontos 19, 30, 65, 126, 130, 136, 155,
Balacron 201-02 165, 167-168, 171, 212
Biroul Naţional de Statistică al republicii Moldova Presa universitară bălţeană 29
22-23 Print-Caro 222-23, 226, 235
BNRM 9, 215 Promo-plus 190-91, 195, 197
Cartdidact 148 Prut Internaţional 15, 17, 91-102, 140-42,
Cartier 25, 154, 218 146, 149-51, 204, 211, 213
CEP USM 41, 62, 87, 181, 217, 220, 224, 228, Silvius Libris 79, 81-83, 198, 206-08
230, 232, 236-37 Simbol-NP 164
Chişinău-Prim 4 Statistica 21
CIDDC 66 SUMPh "Nicolae Testemitanu" 90
CIPTI 128-29, 131 Şagius-Grafic 122
Epigraf 67, 80, 85, 135, 188-89 Ştiinţa 35, 70-74, 77, 147
Evrica 132 ULIM 37, 143
Farmec-Lux 46, 49, 55, 58-60 Universul 180
Fundaţia "Draghiştea" 7, 48 Urma ta 66
Garomont-Studio 221 USEFS 112, 138, 233-34
Grafema Libris 152 UTM 111, 133, 139
IEFS 32-34 Varo-Inform 11
Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale Viţă adevărată 14, 16
ULIM 145 WOTC 169
Institutul de Studii Enciclopedice 5 Картя Молдовей 28
Interprint 78 Комратский государственный универ-
Iulian 160 ситет 64
Începutul vieţii 53 Рыбницкий филиал ПГУ 12
Învăţătorul Modern 76 Славянский университет Республики
Lavilat Info 45, 50-51, 54, 56-57 Молдова 185
Litera (mică) 13, 84, 192-94, 196

Index ISBN eronate


ISBN 978-9975-78-886-1 28
ISBN 978-9975-4381-1-7 33-34
ISBN 978-9975-54-027-8 92
ISBN 978-9975-69-359-2 93
ISBN 978-9975-69-360-8 94
ISBN 978-9975-69-989-1 140
ISBN 978-9975-69-990-7 141
ISBN 978-9975-69-991-4 142
ISBN 978-9975-51-178-0 155

81
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

CRONICA ARTICOLELOR MAGAZINE ARTICLE


DE REVISTĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
IANUARIE NR 1 JANUARY
(1-507)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1. Certan, Simion. Aspecte privind formarea potenţialului intelectual : [de cercetare :
studiu] / Simion Certan, Ion Certan // Intellectus. – 2012. – Nr 4. – P. 72-81 : fot., tab. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 81.

2. Daniliuc, Aliona. Sistemul inovaţional al Republicii Moldova şi impactul său la dez-


voltarea economiei competitive / Aliona Daniliuc, Alexandru Gribincea // Sectorul serviciilor în
secolul XIX : realizări, probleme, perspective : Simpoz. şt. intern., 29 mar. 2012. – Ch., 2012.
– P. 147-156 : tab., fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 156.

3. Marina, Vasile. Ştiinţa modernă şi societatea (I) / Vasile Marina // Administrarea Pu-
blică. – 2012. – Nr 4. – P. 9-12. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 12. – Va urma.
(Vezi de asemenea Nr 223)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


4. Gruia, Andrei. Iniţiativa Europa de Sud-Est electronică (eESE) : angajamente asu-
mate şi bune practici pentru definirea noului document de politici "Moldova electronică" /
Andrei Gruia // Administrarea Publică. – 2012. – Nr 4. – P. 131-133. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 133.
(Vezi de asemenea Nr 84, 120, 128, 135)

005 Conducere şi organizare. Management


5. Lungu, Gabriela. Gabriela Lungu : Nimănui nu-i pasă ce-i arăţi tu dacă nu-i arăţi că-
ţi pasă : [interviu cu liderul Agenţiei The Practice, specialist în relaţiile publice din România] /
text de Viorica Mija // Punkt. – 2012. – Nr 50 : de colecţie : Cele mai bune interviuri. – P. 168-
172 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 139)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


6. Sava, Lucia. Din viaţa culturală a Chişinăului la începutul sec. XX : [fragm. din. car-
tea "Viaţa cotidiană în oraşul Chişinău la începutul secolului al XX" (1900-1918), Chişinău,

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Pontos, 2010] / Lucia Sava // Biblio Polis. – 2012. – Nr 3. – P. 12-25. – Referinţe bibliogr. în
subsol.

7. Troianowski, Lidia. Emergenţa culturilor tradiţionale în procesul de uniformizare


globală / Lidia Troianowski // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2012. – Nr
3. – P. 7-17. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 17.
(Vezi de asemenea Nr 142)

02 BIBLIOTECONOMIE
8. Adeyoyin, Samuel Olu. Managenemt of change in the 21st century libraries and
information centres / Samuel Olu Adeyoyin, Abayomi Imam, Taofik Olatunde Bello // Biblio
Polis. – 2012. – Nr 3. – P. 26-36. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 36.

9. Catârău, Cornelia. Bibliotecarul ca obiect şi subiect al schimbării : [pe marginea


conf. zonale cu genericul ″Probleme şi tendinţe actuale în activitatea bibliotecilor publice″
organizată la Bibl. Publ. ″Alexandru Donici″ din Orhei, 25 mai 2012] / Cornelia Catârău //
Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 1. – P. 16 : fot.

10. Coşeriu, Tatiana. Rivalităţi corporative în testarea competenţelor profesionale : [la


Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu" din Chişinău] / Tatiana Coşeriu // Biblio Polis. – 2012. – Nr 3.
– P. 40-44. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 44.

11. Eşanu, Andrei. Biblioteca schitului Condriţa (sec. XVI-XIX). Încercare de reconstitui-
re / Andrei Eşanu // Revista de Istorie a Moldovei. – 2012. – Nr 3. – P. 23- 33.– Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 25-32 şi în subsol.

12. Kulikovski, Lidia. Biblioteca "Onisifor Ghibu" – o bibliotecă a speranţei naţionale :


[filiala Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu"] / Lidia Kulikovski // Biblio Polis. – 2012. – Nr 3. – P.
96-99.

13. Kulikovski, Lidia. Dr. Lidia Kulikovski : O aniversare este o pledoarie pentru biblio-
tecă, adică pentru utilizatorii şi prietenii ei : [135 de ani de la fondarea Bibl. Municipale "B. P.
Hasdeu" din Chişinău : interviu cu directorul general] / consemnare de Vlad Pohilă // Biblio
Polis. – 2012. – Nr 3. – P. 51-56.

14. Kulikovski, Lidia. Echipa ″Hasdeu" : elemente constitutive şi distructive : [135 de


ani de la fondarea Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu" din Chişinău] / Lidia Kulikovski // Biblio
Polis. – 2012. – Nr 3. – P. 37-39. – Rez. în lb. engl.

15. Pohilă, Vlad. Testul de sinceritate al bibliotecarilor noştri : [de la Bibl. Municipală "B.
P. Hasdeu" : editorial] / Vlad Pohilă // Biblio Polis. – 2012. – Nr 3. – P. 9-11.

16. Scobioală, Genoveva. Curba vizibilităţii Bibliotecii Municipale : ["B. P. Hasdeu" din
Chişinău] / Genoveva Scobioală // Biblio Polis. – 2012. – Nr 3. – P. 45-48 : fig. – Rez. în lb.
engl.

83
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

17. Stoica, Ion. Bibliologia e un teritoriu în care se întâlnesc toate valenţele culturale :
(interviu cu prof. univ. dr. I. Stoica, prof. consultant la Fac. de Litere a Univ. din Bucureşti) /
consemnare de Rodica Avasiloaiei // Biblio Polis. – 2012. – Nr 3. – P. 165-168.

18. Tanasoglu, Liuba. Cuvânt la 20 de ani ai Bibliotecii găgăuze "M. Ciachir" : [din Chi-
şinău, filiala Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu"] / Liuba Tanasoglu // Biblio Polis. – 2012. – Nr 3.
– P. 109-111 : fot.

19. Стратьева, Анна. Информационный культурный и образовательный центр для


болгар Молдовы : [Б-ка "Христо Ботев", filiala Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu"] / Анна
Стратьева // Biblio Polis. – 2012. – Nr 3. – P. 112-115 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 6)

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
(Vezi Nr 52)
070 Ziaristică. Presă
20. Buburuz, Petru. "Luminătorul" după aproape 50 de ani de inexistenţă / prot. Petru
Buburuz // Luminătorul. – 2012. – Nr 4. – P. 6-9.

21. Cojocaru, Viorel. Revista "Luminătorul" la ceas aniversar. 20 de ani de la reînvierea


revistei / Viorel Cojocaru // Luminătorul. – 2012. – Nr 4. – P. 3-5 : fot.

22. Lujanscaia, Eugenia. Revista "Luminătorul" – istorie şi actualitate / Eugenia


Lujanscaia // Luminătorul. – 2012. – Nr 4. – P. 10-29. – Referinţe bibliogr. în note, p. 28-29.
(Vezi de asemenea Nr 34, 305)

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
23. Cereteu, Igor. Itinerarii basarabene ale cărţii româneşti vechi / Igor Cereteu // Revis-
ta de Istorie a Moldovei. – 2012. – Nr 3. – P. 55-73 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. în subsol.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
24. Berlinschi, Petru. Doctorul habilitat în ştiinţe filosofice, profesorul universitar Teodor
N. Ţîrdea la 75 de ani / Petru Berlinschi, Alexandru Roşca // Revista de Filosofie, Sociologie
şi Ştiinţe Politice. – 2012. – Nr 3. – P. 222-230 : fot. – Referinţe bibliogr. în subsol.

25. Bobână, Gheorghe. Doctor habilitat Ana Pascaru la 60 de ani : [cercet. şt. superior
în cadrul Inst. de Filosofie, Sociologie şi Drept al AŞM] / Gheorghe Bobână // Revista de
Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2012. – Nr 3. – P. 231-232 : fot.

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

26. Bobână, Gheorghe. Valenţe ale ştiinţei filosofice în Republica Moldova : (a doua
jumătate a sec. al XX-lea) / Gheorghe Bobână // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe
Politice. – 2012. – Nr 3. – P. 213-221. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 220-
221.
(Vezi de asemenea Nr 7, 34, 316)

159.9 Psihologie
27. Carnegie, Dale. Zâmbetul contagios ; Nu începeţi cu scuze ; Rescrieţi o frază de o
sută de ori : [fragm. din vol. "Cum să vorbim în public" / Bucureşti, Curtea Veche, 2007] / Dale
Carnegie // Clipa. – 2012. – Nr 6. – P. 40-41 : fot.

28. Dyer, Wayne D. Comportamentul tipic de căutare a aprobării ; Ironia supremă a


comportamentului de căutare a aprobării : [fragm. din cartea "Zonele tale eronate. Eşti ceea
ce alegi să fii", Bucureşti, Humanitas, 2004] / Wayne D. Dyer // Clipa. – 2012. – Nr 6. – P. 42.

29. Lair, Sylvie. Indicii semantice ; Interferenţa figurală : [fragm. din vol. Cum să memo-
răm, Iaşi, Polirom, 2003] / Sylvie Lair // Clipa. – 2012. – Nr 6. – P. 43 : tab.

30. Racu, Igor. Violenţa – dimensiuni psihologice / Igor Racu // Optimizarea învăţămân-
tului în contextul societăţii bazate pe cunoaştere : Materialele conf. şt. intern., 2-3 noiem.
2012. – Ch., 2012. – P. 319-322. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 321-322.
(Vezi de asemenea Nr 140, 145, 172)

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


(Vezi Nr 326)
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
31. Ciorbă, Veaceslav. Biserica Ortodoxă din Basarabia sub stăpânirea rusească
(1812-1918) / Veaceslav Ciorbă // Tratatul de Pace de la Bucureşti din 1812. 200 de ani de la
anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus : Materialele Conf. Intern., 26-28 apr. 2012. – Ch.,
2012. – P. 217-230. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

32. Codreanca, Lidia. Mănăstirea Dobruşa – la 240 de ani de la fondare : [din raionul
Şoldăneşti] / Lidia Codreanca // Moldova. – 2012. – Nr 10/12. – P. 50-55 : fot.

33. Scutaru, Silvia. Biserica Ortodoxă – instrument de rusificare a Basarabiei sub


regimul ţarist / Silvia Scutaru // Tratatul de Pace de la Bucureşti din 1812. 200 de ani de la
anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus : Materialele Conf. Intern., 26-28 apr. 2012. – Ch.,
2012. – P. 237-244 : an., fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 244 şi în subsol.

34. Secrieru, Vasile. Unele aspecte privind istoricul Bisericii Ortodoxe din Basarabia
(1812-1918) / Vasile Secrieru // Luminătorul. – 2012. – Nr 4. – P. 30-41. – Referinţe bibliogr.
în note, p. 40-41.

85
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

35. Tamazlâcaru, Elena. Dumnezeu ne-a creat şi dăruit Ţara cu frumuseţile-i ... : jurnal
de pelerinaj / Elena Tamazlâcaru // Luminătorul. – 2012. – Nr 4. – P. 50-60 : fot.

36. Varta, Tatiana. Consecinţele raptului teritorial din 1812 asupra Bisericii Ortodoxe
Române din Basarabia / Tatiana Varta // Tratatul de Pace de la Bucureşti din 1812. 200 de
ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus : Materialele Conf. Intern., 26-28 apr.
2012. – Ch., 2012. – P. 231-236 : fot. – Referinţe bibliogr. în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 22, 446, 476)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei
(Vezi Nr 469)
316 Sociologie
316.1/.2 Obiectul şi scopul sociologiei. Puncte de vedere şi curente în sociologie
37. Vintilă, Alexandru Ovidiu. Traian Brăileanu. Statul şi comunitatea morală. Istoria
teoriilor sociologice / Alexandru Ovidiu Vintilă // Limba Română. – 2012. – Nr 9/10. – P. 154-
158 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 158.

316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale


38. Бобкова, Елена. Синергетический подход как методология изучения
социального развития в условиях постконфликта / Елена Бобкова // Revista de Filosofie,
Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2012. – Nr 3. – P. 45-51. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 51.
(Vezi de asemenea Nr 3, 37, 472)

316.6 Psihologie socială


(Vezi Nr 145)

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale


(Vezi Nr 5, 48)
32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
39. Arseni, Alexandru. Sistemul politic – fenomen al societăţii contemporane / Alexan-
dru Arseni // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 1. – P. 2-7 : fot. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. în note, p. 7.

40. Capcelea, Valeriu. Tranziţia de la societatea totalitară spre societatea democratică :


esenţa, conţinutul, tendinţele şi tipologia ei / Valeriu Capcelea // Revista de Filosofie, Sociolo-

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

gie şi Ştiinţe Politice. – 2012. – Nr 3. – P. 87-97. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
96-97.

322 Relaţii dintre biserică şi stat


41. Moraru, Anton. Anexarea bisericii Basarabiei la Sinodul Rusiei ţariste / Anton Mora-
ru // 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Ţarist : consecinţele raptului
teritorial pentru românii basarabeni : Materialele Simpoz. şt. intern., 12-13 mai 2012. – Cahul,
2012. – P. 191-201.
(Vezi de asemenea Nr 31)

323 Politică internă


42. Balan, Elena. Identitatea etnică în condiţiile consolidării societăţii civile / Elena Balan
// Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2012. – Nr 3. – P. 63-73. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 72-73.

43. Croitoru, Vasile. Minorităţile : factor de interes şi influenţă geopolitică / Vasile Croi-
toru // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2012. – Nr 3. – P. 138-150. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 150.

44. Când aţi auzit ultima dată de Ţara Moldovei? : [rubrică lansată de N. Roşca, re-
dactor-şef al rev. "Moldova"] // Moldova. – 2012. – Nr 10/12. – P. 38-39. – Conţine : Când aţi
fost ultima oară la Iaşi şi cum aţi reuşit să treceţi Prutul? / Ştefan Susai ; Un post-scriptum
obligatoriu / Nicolae Roşca.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


45. Ciobanu, Anatol. Privire retrospectivă asupra destinului limbii române : (Basarabia
şi Bucovina, sec. XIX) / Anatol Ciobanu // Limba Română. – 2012. – Nr 11/12. – P. 66-75 :
fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 75.

46. Luchin, Timur. Reflecţii privind dimensiunea geopolitică a noţiunii "Приднестровье"


/ Timur Luchin, Sergiu Bacalov // Noile paradigme în cercetarea şi predarea istoriei în mileniul
III : Simpoz. şt. intern., Chişinău, 23-25 mar. 2012. – Ch., 2012. – P. 188-195. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 194-195.

47. Lucinschi, Petru. Petru şi Chiril Lucinschi. Tată şi Fiu : [interviu cu ex-preşedintele
Rep. Moldova şi preşedintele Comisiei Parlamentare pentru cultură, educaţie, cercetare,
tineret, sport şi mass-media : retipărit din Punkt, 2011, Nr 40/41] / text de Ana Popenco ; fot.
de Roman Rybaleov // Punkt. – 2012. – Nr 50 : de colecţie : Cele mai bune interviuri. – P.
126-136 : fot.

48. Moraru, Victor. Comunicarea politică în condiţiile democratizării societăţii moldove-


neşti : abordări paradigmatice / Victor Moraru, Mariana Tacu // Revista de Filosofie, Sociolo-
gie şi Ştiinţe Politice. – 2012. – Nr 3. – P. 128-137 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 137.

87
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

49. Negru, Elena. Politica naţională şi identitară în RASS Moldovenească – radiografia


unei măsluiri / Elena Negru // 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Ţarist :
consecinţele raptului teritorial pentru românii basarabeni : Materialele Simpoz. şt. intern., 12-
13 mai 2012. – Cahul, 2012. – P. 317-344. – Referinţe bibliogr. în subsol.

50. Rusu, Rodica. The impact of Diaspora on political processes in Republic of Moldova
/ Rodica Rusu // Administrarea Publică. – 2012. – Nr 4. – P. 103-110. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 109-110.

51. Varzari, Pantelimon. Guvernarea democratică şi unele aporii în contextul crizei poli-
tice din Republica Moldova / Pantelimon Varzari // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe
Politice. – 2012. – Nr 3. – P. 52-62. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 61-62.

52. Роговая, Галина. Институты гражданского общества в Республике Молдова и


возможности их морального воздействия на политическую власть / Галина Роговая //
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2012. – Nr 3. – P. 74-86. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 85-86.
(Vezi de asemenea Nr 4, 82, 173, 198, 304, 379, 449, 471, 487-88, 492, 496)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


53. Jekabsons, Eriks. Latvian-Romanian relations during interwar period, 1920-1940 :
context of Bessarabia / Eriks Jekabsons // Revista de Istorie a Moldovei. – 2012. – Nr 4. – P.
30-36. – Referinţe bibliogr. în subsol.

54. Josanu, Yuri. Lustraţia în Europa postcomunistă / Yuri Josanu // Revista de Filoso-
fie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2012. – Nr 3. – P. 114-127. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 129.

55. Juc, Victor. Activităţi nemilitare ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord : re-
pere teoretico-metodologice şi politico-juridice / Victor Juc, Silvia Mîtcu // Administrarea Publi-
că. – 2012. – Nr 4. – P. 78-88. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 87-88.

56. Juc, Victor. Fenomenul devoluţiei : repere teoretico-metodologice de investigaţii /


Victor Juc, Larisa Patlis // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2012. – Nr 3. –
P. 98-113 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 112-113.
(Vezi de asemenea Nr 59, 130, 135, 499)

327(478) Politica externă a Republicii Moldova


57. Gribincea, Alexandru. Evaluarea cantitativă a costurilor şi beneficiilor aderării Re-
publicii Moldova la Uniunea Europeană / Alexandru Gribincea, Aliona Daniliuc // Sectorul
serviciilor în secolul XXI : realizări, probleme, perspective : Simpoz. şt. intern., 29 mar. 2012.
– Ch., 2012. – P. 6-13 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 13.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

58. Juc, Victor. Oportunităţi de apropiere a integrării europene a Republicii Moldova /


Juc Victor // Sectorul serviciilor în secolul XXI : realizări, probleme, perspective : Simpoz. şt.
intern., 29 mar. 2012. – Ch., 2012. – P. 13-18. – Referinţe bibliogr. în note, p. 18.

59. Juc, Victor. Relaţiile dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană : istorie şi ac-
tualitate / Juc Victor, Ceban Liubovi // Sectorul serviciilor în secolul XXI : realizări, probleme,
perspective : Simpoz. şt. intern., 29 mar. 2012. – Ch., 2012. – P. 23-27. – Referinţe bibliogr.
în note, p. 26-27.

60. Şaran, Vladislav. Problemele migraţiei şi managementul frontierelor prin prisma


Planului de Acţiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova privind liberalizarea regimului
de vize / Vladislav Şaran // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2012. – Nr 3.
– P. 169-179. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 178-179.
(Vezi de asemenea Nr 53, 62)

329 Partide şi mişcări politice


329(100-87) Partide şi mişcări politice a ţărilor de peste hotare
61. Agrigoroaiei, Ion. Partidul comuniştilor din România şi "Problema Basarabiei" în pe-
rioada interbelică / Ion Agrigoroaiei // Anul 1940 în Istoria Românilor : Materialele Simpoz. şt.
intern., 11-12 iun. 2010. – Cahul, 2011. – P. 165-173. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 172-173.
(Vezi de asemenea Nr 136)

329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova


62. Diacon, Maria. Activităţi programatice de politică externă ale partidelor politice din
Republica Moldova / Maria Diacon // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. –
2012. – Nr 3. – P. 151-168. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 167-168.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
(Vezi Nr 107)
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
(Vezi Nr 122-25, 183)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


(Vezi Nr 89, 100)
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

89
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

(Vezi Nr 309)
336 Finanţe
63. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul I. Dispoziţii generale ; Titlui II. Impozitul
pe venit : [cu modif. şi compl. la 11. 01. 2013] // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 1. – P. 3-
33. – Idem în lb. rusă : P. 152-185 : tab.

64. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul III. Taxa pe valoarea adăugată : [cu
modif. şi compl. la 11. 01. 2013] // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 1. – P. 34-48. – Idem în
lb. rusă : P. 186-201.

65. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul IV. Accizele : [cu modif. şi compl. la 11.
01. 2013] // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 1. – P. 49-55. – Idem în lb. rusă : P. 202-208 :
tab.

66. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul IX. Taxele rutiere : [cu modif. şi compl. la
11. 01. 2013] // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 1. – P. 118-128. – Idem în lb. rusă : P. 277-
287 : tab.

67. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul V. Administrarea fiscală : [cu modif. şi
compl. la 11. 01. 2013] // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 1. – P. 56-103. – Idem în lb.
rusă : P. 209-262 : tab.

68. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul VI. Impozitul pe bunurile imobiliare : [cu
modif. şi compl. la 11. 01. 2013] // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 1. – P. 104-108. – Idem
în lb. rusă : P. 263-267 : tab.

69. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul VII. Taxele locale : [cu modif. şi compl. la
11. 01. 2013] // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 1. – P. 109-113. – Idem în lb. rusă : P. 268-
272 : tab.

70. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul VIII. Taxele pentru resursele naturale :
[cu modif. şi compl. la 11. 01. 2013] // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 1. – P. 114-117. –
Idem în lb. rusă : P. 273-276 : tab.

71. Republica Moldova. Parlamentul. (2009 - ). Lege pentru punerea în aplicare a Ti-
tlurilor I şi II ale Codului fiscal : [Nr 1164-XIII din 24. 04. 1997 cu modif. şi compl. ulterioare] //
Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 1. – P. 129-139. – Idem în lb. rusă : P. 288-300 : tab.

72. Republica Moldova. Parlamentul. (2009 - ). Lege pentru punerea în aplicare a Ti-
tlului III al Codului fiscal : [Nr 1417-XIII din 17. 12. 1997 cu modif. şi compl. ulterioare] // Con-
tabilitate şi audit. – 2013. – Nr 1. – P. 140-142. – Idem în lb. rusă : P. 301-303 : tab.

73. Republica Moldova. Parlamentul. (2009 - ). Lege pentru punerea în aplicare a Ti-
tlului IV al Codului fiscal : [Nr 1054-XIV din 16. 06. 2000 cu modif. şi compl. ulterioare] // Con-
tabilitate şi audit. – 2013. – Nr 1. – P. 143-144. – Idem în lb. rusă : P. 304-305.

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

74. Republica Moldova. Parlamentul. (2009 - ). Lege pentru punerea în aplicare a Ti-
tlului V al Codului fiscal : [Nr 408-XV din 26. 07. 2001 cu modif. şi compl. ulterioare] // Conta-
bilitate şi audit. – 2013. – Nr 1. – P. 145-147. – Idem în lb. rusă : P. 306-308.

75. Republica Moldova. Parlamentul. (2009 - ). Lege pentru punerea în aplicare a Ti-
tlului VI al Codului fiscal : [Nr 1056-XIV din 16. 06. 2000 cu modif. şi compl. ulterioare] // Con-
tabilitate şi audit. – 2013. – Nr 1. – P. 147-150. – Idem în lb. rusă : P. 308-311.

76. Republica Moldova. Parlamentul. (2009 - ). Lege pentru punerea în aplicare a Ti-
tlului VII al Codului fiscal : [Nr 94-XV din 01. 04. 2004 cu modif. şi compl. ulterioare] // Conta-
bilitate şi audit. – 2013. – Nr 1. – P. 150. – Idem în lb. rusă : P. 311.

77. Republica Moldova. Parlamentul. (2009 - ). Lege pentru punerea în aplicare a Ti-
tlului VIII al Codului fiscal : [Nr 68-XVI din 05. 05. 2005 cu modif. şi compl. ulterioare] // Con-
tabilitate şi audit. – 2013. – Nr 1. – P. 150-151. – Idem în lb. rusă : P. 312.

78. Republica Moldova. Parlamentul. (2009 - ). Lege pentru punerea în aplicare a Ti-
tlului IX al Codului fiscal : [Nr 317-XVI din 02. 11. 2006 cu modif. şi compl. ulterioare] // Con-
tabilitate şi audit. – 2013. – Nr 1. – P. 151. – Idem în lb. rusă : P. 312.

79. Dе Марш, Милен Никола. Милен Никола де Марш : Жизнь улыбается тем, кто
улыбается! : [интервью с вице-президентом Mobiasbanca – Groupe Société Générale] /
записала Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2013. – Nr 1. – P. 12-15 : fot.

80. Морозан, Владимир. Крушение первых коммерческих банков Одессы и


Кишинева / Владимир Морозан // Revista de Istorie a Moldovei. – 2012. – Nr 3. – P. 74-91.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 84)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-


nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
81. Coreţchi, Boris. Analiza expansiunii sectorului agroalimentar ecologic al Republicii
Moldova în viziunea ascensiunii relaţiilor comerciale / Coreţchi Boris, Gribincea Alexandru //
Sectorul serviciilor în secolul XXI : realizări, probleme, perspective : Simpoz. şt. intern., 29
mar. 2012. – Ch., 2012. – P. 134-146 : tab., fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
146.

82. Mocanu, Ion. Caracteristicile social-economice ale modului de viaţă al populaţiei


Republicii Moldova şi influenţa lor asupra campaniilor electorale / Ion Mocanu // Revista de
Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2012. – Nr 3. – P. 196-206. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 206.
(Vezi de asemenea Nr 2, 57, 86, 129, 106)

91
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
83. Daniliuc, Aliona. Consumer cooperation in Moldova in the context of globalization /
Daniliuc Aliona // Sectorul serviciilor în secolul XXI : realizări, probleme, perspective : Simpoz.
şt. intern., 29 mar. 2012. – Ch., 2012. – P. 43-46. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
46.

84. Foca, Boris. Cash-back-ul sau soluţii inteligente pe timp de criză : [interviu cu B. Fo-
ca, fondatorul International Loyal Company, serviciu inovator de "shopping inteligent"] / con-
semnare de rep. rev. // Punkt. – 2012. – Nr 50 : de colecţie : Cele mai bune interviuri. – P.
186-183 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 107)

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


85. Erhan, Ianuş. Atribuţiile organelor vamale în domeniul ocrotirii normelor de drept /
Ianuş Erhan // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 1. – P. 33-36. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 36.

86. Volosciuc, L. Politica comercială externă a Republicii Moldova cu produse agroali-


mentare ecologice / Voloşciuc L., Salagor I. // Protecţia plantelor – probleme şi perspective :
Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 522-526 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 525-526.

87. Онофрей, Александр. Внешняя торговля Молдовы услугами в условиях


мирового финансово-экономического кризиса / Онофрей Александр, Баркаръ Игоръ //
Sectorul serviciilor în secolul XXI : realizări, probleme, perspective : Simpoz. şt. intern., 29
mar. 2012. – Ch., 2012. – P. 121-127 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 127.
(Vezi de asemenea Nr 81)

339.7 Finanţe internaţionale


88. Gribincea, Lilia. Autoritatea bancară europeană / Lilia Gribincea // Revista Naţională
de Drept. – 2013. – Nr 1. – P. 20-25. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 25.
(Vezi de asemenea Nr 87)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


89. Barbaroş, Ion. Managementul utilizării resurselor funciare în economia mondială /
Ion Barbaroş // Administrarea Publică. – 2012. – Nr 4. – P. 126-130 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : p. 130.
(Vezi de asemenea Nr 57-59)

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
90. Cuzneţov, Alexandru. Etapele aplicării dreptului : (fazele procesului de aplicare) /
Alexandru Cuzneţov // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 1. – P. 15-19 : fot. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 19.
(Vezi de asemenea Nr 93)

341 Drept internaţional


91. Rotaru-Maslo, Liliana. Reglementarea libertăţii individuale şi a siguranţei persoanei
în actele internaţionale referitoare la drepturile omului / Liliana Rotaru-Maslo // Legea şi viaţa.
– 2013. – Nr 1. – P. 37-42. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 41-42.

92. Ариков, Георгий. К определению категории "частная жизнь" / Георгий Ариков //


Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 1. – P. 37-39. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 39.
(Vezi de asemenea Nr 43, 60, 96, 137)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


93. Buga, Larisa. Procedura legislativă în Republica Moldova şi în România : aspecte
comparative / Larisa Buga // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 1. – P. 51-55. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 55.

94. Goriuc, Silvia. Actele Preşedintelui Republicii Moldova / Silvia Goriuc // Administra-
rea Publică. – 2012. – Nr 4. – P. 28-33. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. : p. 33.

95. Poalelungi, Oleg. Competenţa autorităţilor publice–unul din factorii ce condiţionează


puterea juridică a actului normativ-juridic / Oleg Poalelungi // Revista Naţională de Drept. –
2013. – Nr 1. – P. 40-45 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 45.

96. Serbenco, Eduard. Situaţia juridică în dreptul intern al Republicii Moldova a actelor
adoptate de organele de control al aplicării principalelor tratate O.N.U. de drepturi ale omului /
Eduard Serbenco // Administrarea Publică. – 2012. – Nr 4. – P. 89-102. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. în note, p. 96-102.
(Vezi de asemenea Nr 42, 47, 52, 92, 127, 133, 364)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


97. Gurev, Dorina. Reflecţii teoretice şi practice asupra violenţei în contextul infracţiunii
de răpire a unei persoane / Dorina Gurev // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 1. – P.
58-63. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 63.

98. Nedelcu, Narcisa. Unele particularităţi ale legăturii cauzale în dreptul penal / Narci-
sa Nedelcu // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 1. – P. 48-51. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 51.

93
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

99. Popov, Ruslan. Funcţionarul public (inclusiv funcţionarul public cu statut special) în
calitate de subiect al infracţiunilor prevăzute în cap. XV din partea specială a Codului penal :
Partea 1 / Ruslan Popov // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 1. – P. 46-50. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 50. – Va urma.

100. Timofei, Corina. Subiectul infracţiunilor prevăzute la art. 326 CP RM : Partea 1 / Co-
rina Timofei // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 1. – P. 51-57. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. în note, p. 57. – Va urma.

101. Vasiloi, Djulieta. Decriminalizarea şi realitatea sub aspectul pericolului social al fap-
telor săvârșite / Djulieta Vasiloi // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 1. – P. 25-29. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 29.

102. Zamfir, Vasile. Învinuitul – subiect al procesului penal / Vasile Zamfir // Legea şi via-
ţa. – 2013. – Nr 1. – P. 42-47. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 47.

103. Флоря, В. Принуждение лица к изъятию органов или тканей с целью транс-
плантации / В. Флоря // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 1. – P. 4-7 : tab. – Referinţe bibliogr. :
p. 7.
347 Drept civil
347.1 Generalităţi
(Vezi Nr 92)
347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
104. Cuciurcă, Angela. Prevenirea şi contracararea fenomenului negativ de abandonare
a terenurilor agricole : reglementări şi soluţii / Angela Cuciurcă // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr
1. – P. 55-58. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 58.

105. Mocanu, Elena. Proprietatea forţată şi perpetuă : trecut, prezent şi viitor / Elena Mo-
canu // Administrarea Publică. – 2012. – Nr 4. – P. 54-61. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 60-61.

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


106. Mihalache, Iurie. Rezilierea contractului de servicii turistice / Iurie Mihalache // Re-
vista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 1. – P. 8-14 : fot. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. în
note, p.13-14.

107. Volcinschi, Victor. Măsurile de limitare a practicilor anticoncurenţiale : aspecte teo-


retice şi practice / Victor Volcinschi, Olga Bulmaga // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 1. – P. 4-9.
– Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. în note, p. 8-9.

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


108. Pisarenco, Olga. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale contractuale ale soţilor / Olga
Pisarenco // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 1. – P. 29-36. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. în note, p. 36.

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

109. Romanciuc, Angela. Atribuţiile autorităţii tutelare în procesul de administrare a pa-


trimoniului minorului / Angela Romanciuc // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 1. – P. 29-32. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 32.

347.7 Drept comercial


110. Badâr, Iurie. Principalele etape ale constituirii Sistemului naţional de protecţie a pro-
prietăţii intelectuale în Republica Moldova (2) / Iurie Badâr // Intellectus. – 2012. – Nr 4. – P.
43-49 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Art. 1 : Nr 3.

111. Cicinov, Olga. Serviciul de licenţă PCT : [Tratat de Cooperare în domeniul Brevete-
lor] / Olga Cicinov // Intellectus. – 2012. – Nr 4. – P. 22-26 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. în note, p. 25.

112. Cocieru, Ludmila. Examinarea mărcilor ce conţin elemente cu motive religioase


(art. 7 (1) j) / Ludmila Cocieru // Intellectus. – 2012. – Nr 4. – P. 33-36 : fig., fot., tab. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 36.

113. Cojocari, Eugenia. Determinarea valorii economice a proprietăţii intelectuale în te-


mei legal / Eugenia Cojocari // Intellectus. – 2012. – Nr 4. – P. 50-54 : fot. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 54 şi în subsol.

114. Sofronescu, Igor. Proprietatea intelectuală în cadrul instituţiilor militare de învăţă-


mânt superior / Igor Sofronescu, Marin Butuc // Intellectus. – 2012. – Nr 4. – P. 69-71 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 71.

115. Şaran, Corina. Interferenţa marcă – nume personal / Corina Şaran // Intellectus. –
2012. – Nr 4. – P. 27-32 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p.
32.

116. Țigănaș, Ion. Medierea – soluţie de alternativă pentru litigiile de proprietate intelec-
tuală / Ion Țigănaș // Intellectus. – 2012. – Nr 4. – P. 9-16 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. în subsol.

117. Ursu, Tatiana. Avantaje economice ale sistemului de protecţie a indicaţiilor geogra-
fice / Tatiana Ursu // Intellectus. – 2012. – Nr 4. – P. 37-42 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. în note, p. 42 şi în subsol.

118. Vieru, Liliana. Intellectual Property System : Needs and Benefits for Universities and
R&G Institutions / Liliana Vieru // Intellectus. – 2012. – Nr 4. – P. 55-58 : fig., fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 57 şi în subsol.

119. Vizita dlui Francis Gurry, Director general al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Inte-
lectuale, la Chişinău : [22-23 oct. 2012] // Intellectus. – 2012. – Nr 4. – P. 4-8 : fot.

95
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

120. Кирошка, Дориан. Основные юридические принципы защиты авторского права


и смежных прав, предусмотренные в Интернет-договорах ВОИС / Дориан Кирошка //
Intellectus. – 2012. – Nr 4. – P. 17-21 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.
: p. 21.
(Vezi de asemenea Nr 1, 5, 221, 231, 288)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


121. Сосна, Б. Правовое регулирование деятельности нотариусов / Сосна Б. //
Закон и жизнь. – 2013. – Nr 1. – P. 8-10. – Rez. în lb. rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 10.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
122. Boişteanu, Eduard. Unele reflecţii teoretice privind parteneriatul social în sfera
muncii din Republica Moldova / Eduard Boişteanu // Administrarea Publică. – 2012. – Nr 4. –
P. 34-40. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 39-40.

123. Donos, Evlampie. Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă – proble-


me şi soluţii / Evlampie Donos // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 1. – P. 26-28. –
Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. în note, p. 28.

124. Macovei, Tatiana. Aplicarea tratamentului diferenţiat în privinţa femeilor în domeniul


raporturilor juridice de muncă / Tatiana Macovei // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 1.
– P. 64-68. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 68.

125. Pleşca, Victoria. Aspecte privind contractul individual de muncă pe durată determi-
nată / Victoria Pleşca // Administrarea Publică. – 2012. – Nr 4. – P. 122-125. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 124.

126. Vieriu, Dumitru. Consideraţii generale privind sistemul de salarizare : [în România] /
Dumitru Vieriu // Administrarea Publică. – 2012. – Nr 4. – P. 48-53. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. în note, p. 52.

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


127. Arnăut, Sergiu. Aspecte teoretico-practice privind mecanismul realizării dreptului ce-
tăţenilor la un mediu înconjurător / Sergiu Arnăut // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 1. – P. 9-16. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 16-17.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
128. Cebotaru, Eugenia. Guvernarea electronică şi democraţia electronică – îmbunătăţi-
rea calităţii serviciilor publice / Eugenia Cebotaru // Administrarea Publică. – 2012. – Nr 4. –
P. 73-76. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 76.

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

129. Frunze, Oleg. Evoluţia resurselor economice : [în serviciul publ.] / Oleg Frunze //
Administrarea Publică. – 2012. – Nr 4. – P. 63-66. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
66.

130. Garştea, Vladimir. Managementul funcţiei publice în unele state membre ale Uniunii
Europene / Vladimir Garştea // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2012. – Nr
3. – P. 180-195. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 195.

131. Guţu, Viorel. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare : constituire şi evoluţie /


Viorel Guţu, Tatiana Timofti // Administrarea Publică. – 2012. – Nr 4. – P. 22-26. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 25-26.

132. Saitarlî, Natalia. Reforma administrativ-teritorială şi impactul acesteia asupra corpu-


lui de funcţionari din administraţia publică locală / Natalia Saitarlî // Administrarea Publică. –
2012. – Nr 4. – P. 112-116. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 115-116.

133. Sîmboteanu, Aurel. Sistemul instituţional al administraţiei publice centrale de speci-


alitate din Republica Moldova în contextul edificării statului modern / Aurel Sîmboteanu //
Administrarea Publică. – 2012. – Nr 4. – P. 13-21. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
20-21.

134. Sterpu, Vladimir. Tratarea problematicii Interpolului în literatura ştiinţifică din Fede-
raţia Rusă / Vladimir Sterpu // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 1. – P. 16-21. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 20-21.

135. Ştefaniţa, Anastasia. Practici de elaborare a politicilor de prestare a serviciilor pu-


blice informaţionale în cadrul spaţiului administrativ european / Anastasia Ştefaniţa // Admi-
nistrarea Publică. – 2012. – Nr 4. – P. 117-121. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
121.
(Vezi de asemenea Nr 60, 94-95, 99, 307, 475, 496)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


136. Улунян, Ар. А. Концепции "надежного сдерживания" в военных доктринах ком-
мунистических Албании, Румынии и Югославии в конце 60-х – начале 70-х гг. ХХ в. / Ар.
А. Улунян // Revista de Istorie a Moldovei. – 2012. – Nr 4. – P. 37-58. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 114)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
137. Vieriu, Efimia. Securitatea socială în cadrul Uniunii Europene / Efimia Vieriu // Ad-
ministrarea Publică. – 2012. – Nr 4. – P. 41-47. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note,
p. 46.

97
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

368 Asigurări
138. Kulyna, Y. A review of the literature dedicated to Casco auto insurance / Y. Kulyna //
Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 1. – P. 21-24. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 24.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
139. Andriţchi, Viorica. Valenţe ale teoriei valorilor în contextul managementului resurse-
lor umane : [în instituţia şcolară] / Viorica Andriţchi // Optimizarea învăţământului în contextul
societăţii bazate pe cunoaştere : Materialele conf. şt. intern., 2-3 noiem. 2012. – Ch., 2012. –
P. 449-453. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 453.

140. Bolboceanu, Aglaida. Perspective de dezvoltare a asistenţei psihologice în sistemul


educaţional al Republicii Moldova / Aglaida Bolboceanu // Optimizarea învăţământului în
contextul societăţii bazate pe cunoaştere : Materialele conf. şt. intern., 2-3 noiem. 2012. –
Ch., 2012. – P. 312-316. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 316.

141. Bucun, Nicolae. Modalităţi de adaptare psihosocială a părinţilor faţă de copilul bol-
nav / Nicolae Bucun, Ana Tarnovschi // Optimizarea învăţământului în contextul societăţii
bazate pe cunoaştere : Materialele conf. şt. intern., 2-3 noiem. 2012. – Ch., 2012. – P. 343-
345. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 345.

142. Guran, Petre. Petre Guran : ... un învăţământ din ce în ce mai liber : [interviu cu Dir.
Inst. Cultural Român "M. Eminescu" din Chişinău, cercet. şt. şi istoric român] / interviu realizat
de Victoria Mărgineanu // Clipa. – 2012. – Nr 6. – P. 4-6 : fot.

143. Hadârcă, Maria. Reforma planului-cadru : o condiţie de bază pentru eficientizarea


învăţământului : [în Rep. Moldova] / Maria Hadârcă // Optimizarea învăţământului în contextul
societăţii bazate pe cunoaştere : Materialele conf. şt. intern., 2-3 noiem. 2012. – Ch., 2012. –
P. 529-531. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. : p. 531.

144. Jelescu, Petru. Optimizarea sau maximizarea învăţământului în Republica Moldova


/ Petru Jelescu, Dumitru Jelescu, Raisa Jelescu // Optimizarea învăţământului în contextul
societăţii bazate pe cunoaştere : Materialele conf. şt. intern., 2-3 noiem. 2012. – Ch., 2012. –
P. 322-325. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 325.

145. Toma, Toader. Educaţia şi violenţa în mediul şcolar din perspectiva sociologică /
Toader Toma // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2012. – Nr 3. – P. 31-44.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 44.

146. Букун, Николае. Особенности социальных установок старшеклассников : [соц.-


психол. исслед.] / Николае Букун, Раиса Терещук, Лудмила Донога // Optimizarea învă-
ţământului în contextul societăţii bazate pe cunoaştere : Materialele conf. şt. intern., 2-3
noiem. 2012. – Ch., 2012. – P. 316-319 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
319.

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 162, 169-170)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


147. Botgros, Ion. Educaţia ştiinţifică – prioritate în societatea bazată pe cunoaştere / Ion
Botgros : [pentru cl. a 10-a-12-a] // Optimizarea învăţământului în contextul societăţii bazate
pe cunoaştere : Materialele conf. şt. intern., 2-3 noiem. 2012. – Ch., 2012. – P. 3-5. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 5.

148. Botnarenco, Mariana. Aspecte didactice ale aplicării metodelor/tehnicilor interactive


în cadrul orelor de matematică din perspectiva centrării pe elev / Mariana Botnarenco, Ludmi-
la Hanganu // Didactica Pro... – 2012. – Nr 5/6. – P. 95-98 : fot., fig. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 98.

149. Crocnan, D. O. Creşte calitativ învăţarea la elevii din cursul superior al liceului la
discipline din câmpul de dezvoltare al unui opţional interdisciplinar? : [la studierea fizicii, chi-
miei, biologiei, geografiei în cl. a 11-12-a] / D. O. Crocnan, Viorel Bocancea // Didactica Pro...
. – 2012. – Nr 5/6. – P. 26-29 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 14.

150. Duca, Valeria. Dificultăţi de dezvoltare a vorbirii dialogate la studenţi în procesul de


predare-învăţare a limbii franceze / Valeria Duca // Didactica Pro..... – 2012. – Nr 5/6. – P. 22-
26 : fot. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 5.

151. Franţuzan, Ludmila. Specificul evaluării competenţei şcolare la biologie / Ludmila


Franţuzan, Crenguţa Simion // Didactica Pro... – 2012. – Nr 5/6. – P. 91-94 : fot., tab. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 94.

152. Ilaşcu, Iu. Uzualitatea istoriei în spaţiul public vizavi de didactica ei, din mediul şco-
lar / Iu. Ilaşcu // Noile paradigme în cercetarea şi predarea istoriei în mileniul III : Simpoz. şt.
intern., Chişinău, 23-25 mar. 2012. – Ch., 2012. – P. 70-78. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 78.

153. Marin, Mariana. Explorarea valorilor mesajului literar prin artă fotografică : [lb. şi lit.
română în cl. a 4-5-a] / Mariana Marin // Didactica Pro.... – 2012. – Nr 5/6. – P. 40-43 : fot. –
Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 43.

154. Rusu, Mina-Maria. Tema şi rema în construirea sensului unui mesaj : [în cadrul dis-
ciplinei de studiu lb. şi lit. rom.] / Mina-Maria Rusu // Limba Română. – 2012. – Nr 9/10. – P.
41-46 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 45-46. – (Pro Didactica).

155. Sadovei, Larisa. Indicatori ai eficienţei tehnologiilor comunicative de predare a


frazeologismelor engleze în învățământul superior / Larisa Sadovei, Tatiana Bushnaq // Di-
dactica Pro... – 2012. – Nr 5/6. – P. 80-83 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 83.

99
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

156. Senic, Diana. Creaţia lui Grigore Vieru – un cod al moralităţii : [din experienţa profe-
soarei de lb. şi lit. rom. al Liceului Teoretic "Mircea Eliade", mun. Chişinău] / Diana Senic //
Didactica Pro... – 2012. – Nr 5/6. – P. a 3-a a cop. : fot.
(Vezi de asemenea Nr 142)

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


157. Achiri, Ion. Evaluarea competenţelor şcolare în Republica Moldova : aspecte strate-
gice / Ion Achiri // Didactica Pro... . – 2012. – Nr 5/6. – P. 11-14 : tab. – Rez. în lb. rom., engl.

158. Baranetz, Efrat. Constructive Learning Process as an Interpersonal process / Efrat


Baranetz // Didactica Pro... . – 2012. – Nr 5/6. – P. 30-35 : fot., diagr. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 35.

159. Botgros, Ion. Aspecte metodologice de evaluare a competenţei şcolare la lecţiile de


fizică / Ion Botgros, Ludmila Franţuzan // Didactica Pro... – 2012. – Nr 5/6. – P. 87-90 : fot.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 90.

160. Botgros, Ion. O viziune de proiectare a temelor cross-curriculare la educaţia ştiinţifi-


că : [pentru cl. a 10-a-12-a] / Ion Botgros, Ludmila Franţuzan, Victoria Duda // Optimizarea
învăţământului în contextul societăţii bazate pe cunoaştere : Materialele conf. şt. intern., 2-3
noiem. 2012. – Ch., 2012. – P. 24-26. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 26.

161. Callo, Tatiana. Evaluarea şi educaţia permanentă : [în cadrul procesului didactic] /
Tatiana Callo // Didactica Pro... . – 2012. – Nr 5/6. – P. 8-11 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 11.

162. Caragi, Larisa. Stimularea motivaţiei elevilor pentru propria formare : [de competen-
ţe : din experienţa Liceului Teoretic "Emil Nicula" din s. Mereni, raionul Anenii Noi] / Larisa
Caragi // Didactica Pro... – 2012. – Nr 5/6. – P. 71-75. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 75.

163. Ciocănel, Cristina. Autoevaluarea – un nou cadru de evaluare centrat pe reglarea


procesului educativ / Cristina Ciocănel // Didactica Pro... . – 2012. – Nr 5/6. – P. 15-18 : fot. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 18.

164. Cosovan, Olga. Nebuloasa Proiectul : ce şi cum evaluăm? / Olga Cosovan // Didac-
tica Pro... . – 2012. – Nr 5/6. – P. 36-40 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.
în subsol.

165. Cristea, Sorin. Evaluarea activităţii didactice / Sorin Cristea // Didactica Pro... –
2012. – Nr 5/6. – P. 102-104. – Rez. în lb. rom., engl.

166. Ghicov, Adrian. Formarea şi evaluarea competenţelor lingvistice şi literare : note


definitorii / Adrian Ghicov // Didactica Pro... . – 2012. – Nr 5/6. – P. 19-22 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 22.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

167. Goraş-Postică, Viorica. Evaluarea proiectului de intervenţie educaţională : precizări


conceptuale şi instrumentale / Viorica Goraş-Postică // Didactica Pro... . – 2012. – Nr 5/6. – P.
54-58 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 58.

168. Musteaţă, Sergiu. Competenţele de formare profesională iniţială a profesorilor de is-


torie în Republica Moldova / Sergiu Musteaţă // Didactica Pro... – 2012. – Nr 5/6. – P. 75-80 :
fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl.

169. Terzi-Barbaroşie, Daniela. Aspecte psihologice ale erorilor de evaluare : cum apre-
ciem fără să prejudiciem? / Daniela Terzi-Barbaroşie // Didactica Pro... . – 2012. – Nr 5/6. –
P. 50-53 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 53.

170. Горбачева, Нина. Педагог-исследователь как феномен современного


образования / Нина Горбачева // Optimizarea învăţământului în contextul societăţii bazate
pe cunoaştere : Materialele conf. şt. intern., 2-3 noiem. 2012. – Ch., 2012. – P. 490-493. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 493.
(Vezi de asemenea Nr 149, 174, 183)

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


171. Braghiş-Carabagiu, Maria. Aspecte ale parteneriatului educaţional : deschidere
spre competenţe la elevii de vîrstă mică prin dezvoltarea interesului pentru lectură / Maria
Braghiş-Carabagiu // Didactica Pro... – 2012. – Nr 5/6. – P. 66-71 : fig., fot., tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 71.

172. Cemortan, Stela. Esenţa psihopedagogică a comportamentelor copilului / Stela


Cemortan // Optimizarea învăţământului în contextul societăţii bazate pe cunoaştere : Materi-
alele conf. şt. intern., 2-3 noiem. 2012. – Ch., 2012. – P. 177-179 : schemă. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 178.

173. Chicaroş, Tatiana. Şcoala secundară din Basarabia – focar al culturii sau instru-
ment de rusificare a românilor basarabeni? / Tatiana Chicaroş // 200 de ani de la anexarea
Basarabiei de către Imperiul Ţarist : consecinţele raptului teritorial pentru românii basarabeni :
Materialele Simpoz. şt. intern., 12-13 mai 2012. – Cahul, 2012. – P. 180-190 : tab., fig. –
Referinţe bibliogr. : p. 189-190.

174. Constatări experimentale privind evaluarea competenţei de educaţie ecologică


în procesul pregătirii iniţiale a cadrelor didactice pentru învățământul preşcolar şi pri-
mar în Republica Moldova / Ludmila Ursu, Tatiana Rusuleac, Stela Gînju [et al.] // Didactica
Pro... – 2012. – Nr 5/6. – P. 62-66 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 65-66.

175. Ursu, Ludmila. Accepţiuni ştiinţifico-pedagogice asupra pregătirii ecoeducaţionale a


cadrelor didactice pentru învăţământul preşcolar şi primar în Ucraina / Ludmila Ursu // Opti-
mizarea învăţământului în contextul societăţii bazate pe cunoaştere : Materialele conf. şt.
intern., 2-3 noiem. 2012. – Ch., 2012. – P. 67-69. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
69.

101
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

176. Раку, Жанна. Формирование социальной компетентности дошкольника в


детском саду / Жанна Раку // Optimizarea învăţământului în contextul societăţii bazate pe
cunoaştere : Materialele conf. şt. intern., 2-3 noiem. 2012. – Ch., 2012. – P. 182-185. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 185.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


177. Chicu, Valentina. Evaluarea în incluziunea educaţională : de la teorie la practică /
Valentina Chicu // Didactica Pro.... – 2012. – Nr 5/6. – P. 84-86 : fot., tab. – Referinţe bibliogr.
în subsol.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, insti-


tute, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
178. Calitatea activităţii noastre trebuie apreciată prin absolvenţii bine instruiţi şi
încadraţi în câmpul muncii… : (Masă rotundă cu beneficiarii Proiectului CONSEPT, finanţat
de Fundaţia LED Moldova) / participanţi : Rima Bezede, Serghei Lîsenco, Boris Arpenti [et al.]
; material pregătit de Dan Bogdea // Didactica Pro... . – 2012. – Nr 5/6. – P. 5-7 : fot.

179. Frick, Pius. În educaţie ne conducem de principiul că mai puţin ar fi, în realitate, mai
mult... : [despre dezvoltarea sistemului de învăţământ profesional : interviu cu P. Frick, repre-
zentant oficial al Fundaţiei LED în Rep. Moldova] / consemnare de Mariana Vatamanu-
Ciocanu // Didactica Pro... . – 2012. – Nr 5/6. – P. 3-4 : fot.

180. Putină, Dorina. Tehnici de evaluare formativă în cadrul orelor de pedagogie : [la Co-
legiul Pedagogic "I. Creangă" din or. Bălţi] / Dorina Putină // Didactica Pro... – 2012. – Nr 5/6.
– P. 98-101 : fot., diagr., fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 101.

181. Ungureanu, Constantin. Şcolile reale din Bucovina : [până la mijlocul sec. al XIX-
lea] / Constantin Ungureanu // Revista de Istorie a Moldovei. – 2012. – Nr 4. – P. 9-29 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 321)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


182. Canţer, Valeriu. Mic sondaj al opiniilor conducătorilor de doctorat faţă de studiile
prin doctorat şi postdoctorat : [despre procesul de pregătire a cadrelor şt. în Rep. Moldova] /
Valeriu Canţer, Ion Holban // Intellectus. – 2012. – Nr 4. – P. 59-68 : fot., tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 67-68 şi în subsol.

183. Dabija, Ana. Proiectarea sarcinilor evaluative : practici bune la Universitatea de Stat
din Moldova / Ana Dabija // Didactica Pro... – 2012. – Nr 5/6. – P. 58-62 : fot., tab. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 62.

184. Goraş-Postică, Viorica. Relaţia învăţământului superior cu piaţa muncii în viziunea


actorilor educaţionali universitari / Viorica Goraş-Postică, Maia Sevciuc // Optimizarea învă-

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ţământului în contextul societăţii bazate pe cunoaştere : Materialele conf. şt. intern., 2-3
noiem. 2012. – Ch., 2012. – P. 461-464. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 464.

185. Sagoian, Eraniac. The Process of Writing Academic Papers / Eraniac Sagoian, Igor
Torpan // Didactica Pro... . – 2012. – Nr 5/6. – P. 44-46 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 46.
(Vezi de asemenea Nr 18, 24, 768, 258)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


398 (=135.1) Folclor românesc
186. Am venit să colindăm : [colinde] // Moldova. – 2012. – Nr 10/12. – P. 118-119. – Cu-
prins : Acolo, sus, în vremea ceea ; Trei crai ; Flori de măr ; Noi umblăm şi colindăm ; Asta-i
seara, seara mare ; Sus, în poarta Raiului.

187. Pluguşorul : [urătură] // "a" MIC". – 2013. – Nr 1. – P. a 2-a a cop.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
(Vezi Nr 175, 224, 317)
51 MATEMATICĂ
519.8 Cercetări operaţionale
(Vezi Nr 306)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
544 Chimie fizică
188. Synthesis and antileukaemia activity of N-(2,4-dimethylphnyl) hydrazine car-
bothioamide and its azomethinwe derivatives / A. Gulea, A. Sargun, A. Baraba [et al.] //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2012. – Nr 3. – P. 59-66 : fig. –
Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. în note, p. 66.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.2/.3 Geodinamică
(Vezi Nr 250)
551.5 Meteorologie. Climatologie
(Vezi Nr 232)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
(Vezi Nr 151)
573 Biologie generală şi teoretică
(Vezi Nr 189)
577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică

103
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

(Vezi Nr 255, 230)


579 Microbiologie
189. Standardizarea procedurii de conservare a tulpinilor de bacterii păstrate în Co-
lecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene. II. Standardizarea procedurii de conser-
vare a tulpinilor din genul Bacillus pastrate în Colecţia Naţională de Microoganisme
Nepatogene / Tolocichina Svetlana, Slanina Valerina, Burţeva Svetlana [et al.] // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2012. – Nr 3. – P. 165-172 : tab. – Rez. în
lb. rom. – Referinţe bibliogr. în note, p. 171-172.
(Vezi de asemenea Nr 202-03)

58 BOTANICĂ
190. Savant, manager şi militant al lumii vegetale : Teleuţă Alexandru Ştefan la 60 de
ani : [de la naşterea directorului Grădinii Botanice (Institut) a AŞM] / Gheorghe Duca, Teodor
Furdui, Ion Guceac [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2012.
– Nr 3. – P. 184-187 : fot.

59 ZOOLOGIE
191. Beliciuc, Roman. Vulpea la Briceni / Roman Beliciuc // Vânătorul şi Pescarul Mol-
dovei. – 2013. – Nr 1. – P. 17 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 1. – P. 17 :
fot.

192. Comportamentul antagonist la specia Mus Spicilegus Petenyi 1882 (Rodentia,


Muridae) / Larion Alina, Munteanu Andrei, Nistreanu Victoria [et al.] // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2012. – Nr 3. – P. 126-131 : fig. – Rez. în lb. rom. –
Referinţe bibliogr. : p. 131.

193. Nesterov, Vadim. Cerbul comun sub incidenţa bolilor / Vadim Nesterov // Vânătorul
şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 19 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. –
P. 19 : fot.

194. Sulesco, Tatiana. Species composition and seasonal human biting activity of
mosquitoes (Diptera : Culicidae) in the recreational areas of the municipality Chisinau /
Sulesco Tatiana // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2012. – Nr 3. –
P. 35-43 : tab., fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 42-43.

195. Куликова, Л. М. Фауна клещей растений семейства Rosaceae Республики


Молдова / Куликова, Л. М. // Protecţia plantelor – probleme şi perspective : Simpoz. Şt.
Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 79-82 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 82.
(Vezi de asemenea Nr 233, 240, 243, 245-46)

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
(Vezi Nr 196)
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.6 Riscuri şi întâmplări profesionale privind sănătatea. Igiena şi sănătatea muncii
196. Гараева, О. И. Влияние интенсивной физической нагрузки на
микроэлементный статус организма / Гараева О. И. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2012. – Nr 3. – P. 53-59 : tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. : p 58-59.

613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică


197. Фурдуй, Ф. И. Психосанокреатологическая концепция. Генетически и онтогене-
тически обусловленные системы, участвующие в формировании и поддержании психи-
ческого здоровья / Фурдуй Ф. И., Чокинэ В. К. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele vieţii. – 2012. – Nr 3. – P. 4-23. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : 52 tit.

613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul


(Vezi Nr 141, 206)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


198. Nemerenco, A. Din istoria medicinii autohtone : aspecte ale mortalităţii populaţiei
adulte de sex masculin în Basarabia sec. XIX / A. Nemerenco // Curierul medical. – 2012. –
Nr. 6. – P. 77-80 : diagr. – Referinţe bibliogr. : p. 80.

199. Мачука, Валериу. Валериу Мачука : Люди доверяют нам самое ценное свое –
здоровье : [интервью с ген. директором Центра Здоровья Семьи Galaxia] / записала
Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2013. – Nr 1. – P. 20-23 : fot.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


(Vezi Nr 197)
615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
200. Coreţchi, I. Inofensivitatea izopropilfosfit-S-izopropilizotiuroniu / I. Coreţchi // Curierul
medical. – 2012. – Nr. 6. – P. 16-19 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 19.

201. Detectarea unor markeri ai rezistenţei enterobacteriilor la preparatele


antimicrobiene / Burduniuc Olga, Cojocaru R., Balan Greta [et al.] // Buletinul Academiei de

105
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2012. – Nr 3. – P. 151-158 : fig. – Rez. în lb. rom. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 157-158.

202. Комплексные соединения молибдена и ванадия как возможные


стимуляторы биосинтеза внеклеточных целлюлаз микромицета Penicillium
expansum CNMN FD 05 C / Чилочи А. А., Тюрина Ж. П., Болога О. А. [et al.] // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2012. – Nr 3. – P. 158-165 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 164-165.
(Vezi de asemenea Nr 211)

616 Patologie. Medicină clinică


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
203. Ciobanu, L. Markerii cardiovasculari : valori predictive şi semnificaţii fiziopatologice :
[rev. lit.] / L. Ciobanu // Curierul medical. – 2012. – Nr. 6. – P. 47-53. – Rez. în lb. engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 52-53.

204. David, L. Cardiomiopatia diabetică / L. David // Curierul medical. – 2012. – Nr. 6. –


P. 53-62. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 61-62.

205. Factori de risc reprezentativi, dereglări metabolice şi hormonale la copiii su-


praponderali, obezi şi hipertensivi / N. Mătrăgună, S. Cojocari, L. Bichir-Thoreac [et al.] //
Curierul medical. – 2012. – Nr. 6. – P. 3-8 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 8.

206. Каратерзи, Г. И. Влияние нормобарической гипоксии на модуляцию кровотока


в системе микроциркуляции / Каратерзи Г. И. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele vieţii. – 2012. – Nr 3. – P. 43-53 : tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 52-
53.

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


207. Eficacitatea şi avantajele terapiei prin irigare cu soluţii hipertonice în tratamen-
tul patologiei rinologice / A. Sandul, S. Vetricean, E. Sencu [et al.] // Curierul medical. –
2012. – Nr. 6. – P. 31-35 : fig., tab.– Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 35.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


208. Florea, Natalia. Aprecierea incidenţei bolii ulceroase a stomacului şi duodenului prin
metoda citologică / Florea Natalia, Zatic Anatol // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele vieţii. – 2012. – Nr 3. – P. 147-151 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. :
p. 150-151.

209. Hepatita cronică virală C la adult : Protocol clinic naţional / Dumbrava Vlada-
Tatiana, Tofan-Scutaru Liudmila, Holban Tiberiu [et al.] // Sănătate publică, economie şi ma-
nagement în medicină. – 2012. – Nr 6. – P. 16-52 : tab. – Referinţe bibliogr. : p. 55. – An. : Nr
1. Principiile alimentaţiei raţionale ; Nr 2. Ghidul pacientului cu HCV C.

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

210. Lupaşco, Iulianna. Optimizarea metodei de diagnosticare a insulinorezistenţei în


hepatita cronică virală C, folosind testul cu eufilină şi glucoză / Iulianna Lupaşco // Sănătate
publică, economie şi management în medicină . – 2012. – Nr 6. – P. 4-8 : tab. – Rez. în lb.
engl., rusă . – Referinţe bibliogr. : p. 8.

211. Rimiş, C. Unele aspecte epidemiologice ale hepatitelor virale B, C şi D acute în mu-
nicipiul Chişinău / C. Rimiş, L. Spinei // Curierul medical. – 2012. – Nr. 6. – P. 9-13 : fig. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 13.

212. Romanciuc, Ina. Rolul factorilor psihoemoţional în monitoringul pacienţilor cu hepa-


tită cronică virală C / Ina Romanciuc // Sănătate publică, economie şi management în medici-
nă. – 2012. – Nr 6. – P. 9-13 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 13.
(Vezi de asemenea Nr 205)

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


213. Ceban, E. Aspecte contemporane ale tratamentului modern al litiazei renale compli-
cate / E. Ceban // Curierul medical. – 2012. – Nr. 6. – P. 64-74. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 74.
(Vezi de asemenea Nr 219)

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


(Vezi Nr 218)
616.8 Neuropatologie. Neurologie
214. Aspectul terapeutic al Ronocitului (CDP-cholina) la copiii cu cefalee
migrenoasă / I. Iliciuc, Gh. Railean, A. Guscova [et al.] // Curierul medical. – 2012. – Nr. 6. –
P. 42-46 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 46.
(Vezi de asemenea Nr 197)

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


(Vezi Nr 216)
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
215. Insuficienţa polioragnică în chirurgie / P. Bujor, Gh. Cazacu, Gh. Anghelici [et al.] //
Curierul medical. – 2012. – Nr. 6. – P. 62-63. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
63.

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale


216. Targon, R. Hernioplastia aloplastică preperitoneală Moran – variantă alternativă
pentru cura chirurgicală a herniei inghinale / R. Targon // Curierul medical. – 2012. – Nr. 6. –
P. 35-39 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 39.

107
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

217. Targon, R. Rolul examenului fizic şi ecografic în evaluarea preoperatorie a pacienţi-


lor cu hernii inghinale / R. Targon, A. Bour, Gh. Lisnic // Curierul medical. – 2012. – Nr. 6. – P.
20-25 : fot., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 25.

618 Ginecologie. Obstetrică


218. Impactul tratamentului cu distreptază la pacientele cu boală inflamatorie
pelvină / Iu. Dondiuc, O. Cerneţchi, T. Eşanu [et al.] // Curierul medical. – 2012. – Nr. 6. – P.
25-27. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 27.
(Vezi de asemenea Nr 201)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
219. Bîrca, Natalia. Principiile şi mecanismele de reglementare a pieţelor de gaze natura-
le şi energie electrică din Uniunea Europeană / Bîrca Natalia, Gribincea Alexandru // Sectorul
serviciilor în secolul XXI : realizări, probleme, perspective : Simpoz. şt. intern., 29 mar. 2012.
– Ch., 2012. – P. 85-90 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 90.

220. Porcescu, Gavril. Energia solară : alternativă energetică viabilă la sursele de ener-
gie convenţionale / Gavril Porcescu // Intellectus. – 2012. – Nr 4. – P. 92-96 : fig., fot. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 96.
(Vezi de asemenea Nr 222)

621 Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie


mecanică
621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători
electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
221. Popescu, Victor. Prognoza factorilor de influenţă asupra fiabilităţii electrice de dis-
tribuţie / Victor Popescu, Ion Volentiri, Ghenadie Bodarev // Intellectus. – 2012. – Nr 4. – P.
120-127 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 126.

623 Tehnică militară


(Vezi Nr 300)
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
222. Ковалева, Ольга. Разработка ферритизационной технологии и
автоматического управления процессом очистки многокомпонентных сточных вод /
Ольга Ковалева // Intellectus. – 2012. – Nr 4. – P. 82-91 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în note, p. 89-90.

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICO-


LE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
223. Zugravu, Daniel. Inspectarea ecologică : [a întreprinderilor silvice din Moldova] /
Daniel Zugravu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 7 ; Охотник и
Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 1. – P. 7.

224. Кухарук, Е. Лесные экосистемы : проблемы техносферы / Кухарук Е. , Кривова


О. // Protecţia plantelor – probleme şi perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. –
Ch., 2012. – P. 529-531 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 531.
(Vezi de asemenea Nr 297)

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
225. Moroşanu, Andrei. Voievodul gliei : [Constantin Putregai, preşedintele Cooperativei
Agricole de Producţie "Glia" din comuna Pleseni, raionul Cantemir] / Andrei Moroşanu // Agri-
cultura Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P.19-20 : fot.

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


226. Bucur, Gh. Metode şi practice agricole în cadrul agriculturii durabile : [predestinate
folosirii raţionale a solului] / Gh. Bucur // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 9-13 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 13.

227. Leah, T. Fertilitatea solului şi principiile agriculturii ecologice / Leah T. // Protecţia


plantelor – probleme şi perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P.
492-495. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 495.
(Vezi de asemenea Nr 229, 253)

631.5 Lucrări agricole


228. Boincean, B. Rolul de bază a asolamentului în promovarea agriculturii durabile, in-
clusiv ecologice / B. Boincean // Protecţia plantelor – probleme şi perspective : Simpoz. Şt.
Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 7-13 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 13.

229. Metodologia de utilizare a metadatelor experienţelor microarray în elaborarea


ipotezelor ştiinţifice / Duca Maria, Leviţchi Alexei, Martea Rodica [et al.] // Buletinul Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2012. – Nr 3. – P. 105-112 : fig. – Rez. în lb. rom.
– Referinţe bibliogr. : p. 112.

109
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

230. Mihalachi, Andrei. Sinteza prevederilor internaţionale de reglementare a circuitului


comercial semincer / Andrei Mihalachi // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 14-19. –
Referinţe bibliogr. : p. 19.
(Vezi de asemenea Nr 227, 285)

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente pen-
tru plante
(Vezi Nr 274, 281)
631.9 Alte întrebări
(Vezi Nr 235)

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
231. Grindina – factor distructiv al agriculturii moldave = Град – деструктивный
фактор молдавского сельского хозяйства / Gheorghe Nicolaescu, Ananie Peştenu, Ana
Nicolaescu [et al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2012. – Nr 6. – P. 13-14 ; 26-27 :
fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă. : tab. – Va urma.

232. Nastas, T. Factorii principali de reducere a prolificităţii femelelor speciilor de fitofagi


sub influenţa mediului saturat cu feromoni sexuali sintetici / Nastas T., Munteanu E. / Protec-
ţia plantelor – probleme şi perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P.
161-165 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 165.

233. Pătraşcu, T. Contribuţii la crearea formelor preparative pentru feromonii sexuali sin-
tetici ai unor dăunători ai culturilor agricole / Pătraşcu T., Roşca Gh. // Protecţia plantelor –
probleme şi perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 325-328 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 328.

234. Reomologarea preparatelor biologice de protecţie a plantelor pentru agricultu-


ra ecologică / Voloşciuc L., Popuşoi I., Nicolaev A. [et al.] // Protecţia plantelor – probleme şi
perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 39-45 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 44-45.

235. Savant notoriu în terapia plantelor : doctorul habilitat Leonid Voloşciuc la 60 de ani
/ T. Furdui, B. Gaină, Gh. Tudorache [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele vieţii. – 2012. – Nr 3. – P. 187-191 : fot.

236. Utilizarea nanomaterialelor bioactive (NPM) pentru optimizarea parametrilor


biologici la Trichogramma sp. / Gallia Butnaru, Lidia Gavriliţă, Ioan Sărac [et al.] // Protecţia
plantelor – probleme şi perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P.
13-17 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 17.

237. Voloşciuc, L. Ameliorarea preparatelor baculovirale pentru combaterea noctuidelor


dăunătoare / Voloşciuc L., Moraru L. // Protecţia plantelor – probleme şi perspective : Simpoz.
Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 533-539 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 539.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

238. Гладкая, А. Применение биологически активных веществ растительного про-


исхождения для борьбы с сорняками / Гладкая А., Настас Т. // Protecţia plantelor – pro-
bleme şi perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 388-391 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 391.

239. Горбан, В. П. Использование электрооптических устройств для разработки


краткосрочных прогнозов развития насекомых вредителей / Горбан В. П., Якимчук А. П.,
Маевская В. П. // Protecţia plantelor – probleme şi perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-31
oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 144-148 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 148.

240. Елисовецкая, Д. С. Инсектицидная, акарицидная и антифидантная активность


растительных экстрактов из растений рода Heracleum / Елисовецкая Д. С., Настас Т. Н.
// Protecţia plantelor – probleme şi perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch.,
2012. – P. 213-216 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 216.

241. Магер, М. Г. Некоторые исторические и экономические аспекты бактериально-


го ожога в Республике Молдова / Магер М. Г. // Protecţia plantelor – probleme şi perspecti-
ve : Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 223-227 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 226-227.

242. Расределение и биологические особенности вида Sitona Lineatus


(Coleoptera : Curculionidae) в Республике Молдова / Мунтяну Н., Малеванчук Н.,
Тодераш Л. [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2012. – Nr 3.
– P. 131-138 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 137-138.

243. Суменкова, В. В. Резистентность сорных растений к гербицидам / Суменкова


В. В., Батко, М. Г. // Protecţia plantelor – probleme şi perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-31
oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 460-463. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 463.

244. Явления модификации дистантной хемокоммуникации насекомых и их


значение в современных агроэкологических системах / Войняк В. И., Батко М. Г.,
Настас Т. Н. [et al.] // Protecţia plantelor – probleme şi perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-
31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 57-62. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 61-62.

245. Якимчук, А. П. Привлечение энтомогакарифагов нектароносными травами /


Якимчук А. П., Иордосопол Е. И., Дюрич Г. Ф. // Protecţia plantelor – probleme şi perspecti-
ve : Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 83-86 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 86.
(Vezi de asemenea Nr 194-95, 247-48, 250-53, 256-57, 261, 266-68, 270, 272, 275, 277,
279-80, 282, 284, 289, 290-94)

111
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
246. Batco, M. Eficacitatea pesticidelor combinate în combaterea dăunătorilor şi a
patogenilor transmisibili prin sămânţă la cerealele de toamnă / Batco M., Furnic A.,
Iachimciuc Ala // Protecţia plantelor – probleme şi perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct.
2012. – Ch., 2012. – P. 354-356 : tab. – Rez. în lb. engl.

247. Grigorov, T. Impactul solitar al virusului mozaicului dungat al orzului şi în com-


plex cu radiaţia Gama asupra caracterelor biomorfologice la Hordeum Vulgare L. în generaţii-
le M0-M2 / Grigorov T. // Protecţia plantelor – probleme şi perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-
31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 457-460 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 460.

248. Modificarea interrelaţiilor dintre organele plantelor de Zea Mays L. în con-


diţii de secetă / Anastasia Ştefîrţă, M. Melenciuc, Svetlana Buceaceaia [et al.] // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2012. – Nr 3. – P. 66-77 : fig., tab. – Rez. în
lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 76-77.

249. Вронских, М. Д. Изменение климата и прогноз фитосанитарной ситуации


в агроценозах зерновых культур / М. Д. Вронских // Protecţia plantelor – probleme şi per-
spective : Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 45-56 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 56.

250. Памужак, Н. Г. Гербициды для защиты кукурузы от сорняков / Памужак Н.


Г. // Protecţia plantelor – probleme şi perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch.,
2012. – P. 406-408 : tab. – Rez. în lb. engl.

633.2/.3 Ierburi de fâneaţă şi păşune. Plante furajere. Plante de nutreţ exclusiv ierburile
251. Pavlenco, V. Identificarea dăunătorilor de bază a culturilor de sorg / Pavlenco V. //
Protecţia plantelor – probleme şi perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch.,
2012. – P. 91-94 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 94.

633.6 Plante de zahăr şi amidon


252. Памужак, Н. Сорные растения посевов сахарной свеклы в Молдове / Памужак
Н., Никушор В. // Protecţia plantelor – probleme şi perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-31
oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 89-90 : tab. – Rez. în lb. engl.

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări indus-
triale
253. Calchei, E. Organismele dăunătoare în agrocenosa tutunului / Calchei E. // Protecţia
plantelor – probleme şi perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P.
71-75 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 75.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

254. Duca, Maria. Particularităţi morfo-fiziologice şi genetico-moleculare ale interacţiunii


Helianthus annuus L. – Plasmopara halstedii F. Berl et de Toni / Duca Maria, Port Angela,
Şestacova Tatiana // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2012. – Nr 3.
– P. 23-35 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 32-35.

255. Iordosopol, E. Entomoacarifagii şi paraziţii dăunătorilor la Calendula Officinnalis L. /


Iordosopol E. // Protecţia plantelor – probleme şi perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct.
2012. – Ch., 2012. – P. 129-133 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 132-133.

256. Noi mijloace chimice pentru sănătatea tutunului / Calchei Elena, Gomoja G.,
Dreglea M. [et al.] // Protecţia plantelor – probleme şi perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-31
oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 75-78 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 78.

257. O viaţă consacrată plantelor aromatice : doctorul habilitat, profesorul universitar


Grigore Musteaţă la 80 de ani / Teodor Furdui, Vasile Botnari, Georghe Tudorache [et al.] //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2012. – Nr 3. – P. 191-194 : fot.

258. Stratan, V. Studiul complex de apoide (Hymenoptera : Apoidae) – polenizatorii plan-


telor medicinale spontane în Republica Moldova / V. Stratan // Protecţia plantelor – probleme
şi perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 112-116. – Rez. în lb.
engl.

259. Un destin guvernat de înţelepciune şi de dăruire geneticii şi ameliorării plante-


lor aromatice şi medicinale : doctorul habilitat Maria Gonciariuc la 70 de ani / Teodor
Furdui, Vasile Botnari, Gheorghe Tudorache [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţele vieţii. – 2012. – Nr 3. – P. 181-184 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 230)

634 Horticultură în general


260. Chiriac, I. Entomofagii afidelor dăunătoare pomilor de nuci pe teritoriul Republicii
Moldova / I. Chiriac // Protecţia plantelor – probleme şi perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-
31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 142-144 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 144.

261. Cultivarea fructelor de zmeur pe baze ecologice / Bujoreanu N., Marinescu M.,
Barbaroş M. [et al.] // Protecţia plantelor – probleme şi perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-31
oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 484-487 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 487.

262. Donica, Andrei. Indicatorii fiziologici ai pomilor de cireş, vişin şi cais în funcţie de
sistemul de tăiere / Andrei Donica // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2012. – Nr 6. – P.
6-7 : fot. – Va urma.

263. Longevitatea perioadei de păstrare a fructelor de zmeur cultivate pe baze eco-


logice / Bujoreanu N., Marinescu M., Barbaroş M. [et al.] // Protecţia plantelor – probleme şi
perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 480-484 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 483-484.

113
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

264. Sava, Parascovia. Particularităţile biologice ale speciilor de cultură din genul
Actinidia (Kiwi) / Parascovia Sava, Cristina Caterenciuc // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr
1. – P. 25-27 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 27.

265. Stîngaci, A. Influenţa factorului trofic asupra omizii păroase a dudului (Hyphantria
Cunea Drudy) şi controlul biologic al acestui dăunător / Stîngaci A. // Protecţia plantelor –
probleme şi perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 509-513 : fig.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 512-513.

266. Stratu, V. Testarea modelului de prognoză a agentului patogen a rapănului mărului


(Venturia inaequalis Cke Wint) / Stratu V. // Protecţia plantelor – probleme şi perspective :
Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 169-172 : tab. – Rez. în lb. engl.

267. Гатина, Э. Ш. Выявление доноров устойчивости к вирусу Шарка сливы (Plum


Pox Virus) / Гатина Э. Ш. // Protecţia plantelor – probleme şi perspective : Simpoz. Şt. In-
tern., 30-31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 371-375 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 375.

268. Изменения структурных показателей плодов яблони обработанных


пленкообразующим составом "Pelecol" при длительном хранении / Светличенко
В., Бужоряну Н., Маринеску М. [и др. ] // Protecţia plantelor – probleme şi perspective :
Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 516-519 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 519.

269. Результаты тестирования ингибиторов синтеза хитина в борьбе с


яблонной плодожоркой / Муслех Мохаммед, Войняк В. И., Сырбу В. М. [и др.] // Pro-
tecţia plantelor – probleme şi perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch., 2012.
– P. 401-403. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 403.

270. Русу, М. М. Возможность применения мелагозида-о в технологии


возделывания яблони в условиях Молдовы / Руссу М. М. // Protecţia plantelor – probleme
şi perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 501-504 : fig. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 504.

634.8 Viticultură
271. Biodiversitatea de fitonematode din plantaţiile viticole productive comparativ
cu liziera forestieră de interferenţă în zona Centru Republica Moldova / Poiras L., Bivol
A., Cernet A. [et al.] // Protecţia plantelor – probleme şi perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-
31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 98-102 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 101-
102.

272. Bratco, Dumitru. Apariţia şi evoluţia viţei-de-vie în spaţiul dintre Nistru şi Prut / Du-
mitru Bratco, Vasile Haheu // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2012. – Nr 6. – P. 11-12 :
fot.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

273. Grighel, Gh. Încorporarea în sol a îngrăşămintelor înainte de desfundarea mecani-


zată a terenurilor = Предплантажная заправка почв удобрениями под виноградники / Gh.
Grighel. C. Dadu // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2012. – Nr 6. – P. 8-9 ; 28-29 : tab.
– Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – Contin. Începutul : Nr 5.

274. Lemanova, N. B. Metoda biologică de combatere a cancerului la viţa de vie /


Lemanova N. B. , Berber P. F., Bratco D. N. // Protecţia plantelor – probleme şi perspective :
Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 496-498 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 498.

275. Nicolaescu, Gheorghe. Recolta şi calitatea strugurilor de soiul Italia în funcţie de vi-
goarea de creştere a butucilor / Gheorghe Nicolaescu, Nicolae Perstiniov, Mariana Godoroja
// Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2012. – Nr 6. – P. 10 : tab. – Contin. Începutul : Nr 4.

276. Perspectiva utilizării produselor microbiologice în combaterea putregaiului ce-


nuşiu (Botrytis cinerea) la viţa de vie / Pânzaru B., Şcerbacova T., Popuşoi I. [et al.] //
Protecţia plantelor – probleme şi perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch.,
2012. – P. 312-316 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 316.

277. Ranca, Aurora. Principii şi metodologii de viticultură ecologică aplicate în România


= Применяемые в Румынии принципы и методологии экологического виноградарства /
Aurora Ranca // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2012. – Nr 6. – P. 15 ; 32. – Tit., text
paral. : lb. rom., rusă. – Contin. Începutul : Nr 4, 2011.

278. Todiraş, V. Eficacitatea fungicidului Recol în combaterea făinării (Uncinula necator)


la viţa de vie / Todiraş V., Popa A. // Protecţia plantelor – probleme şi perspective : Simpoz.
Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 258-262 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 261-262.

279. Сырбу, В. М. Результаты тестирования новых препаратов в борьбе с


гроздевой листоверткой (Lobesia botrana Shiff.) на винограднике / Сырбу В. М., Войняк
В. И. // Protecţia plantelor – probleme şi perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. –
Ch., 2012. – P. 440-442. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 442.

280. Топалэ, Ш. Анализ современных работ по дешифровке генома винограда вида


Vitis Vinifera L. / Ш. Топалэ, К. Даду, Д. Ивасишин // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. –
2012. – Nr 6. – P. 30-31. – Sfârşit. Începutul : Nr 2.
(Vezi de asemenea Nr 311)

635 Plante de grădină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
281. Achiri-Badicean, I. G. Influenţa preparatului complex (exometaboliţi de
streptomicete şi soluţii de Vanadiu) asupra profilului lipidic în germenii de soia (Glycine Max) /
Achiri-Badicean I. G., Burţev S. A., Toma S. I. // Protecţia plantelor – probleme şi perspective

115
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

: Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 477-480 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 480.

282. Crîşmaru, V. Leguminoasele ca parte a unei abordări în sistemul de agricultură eco-


logică / Crîşmaru V. // Protecţia plantelor – probleme şi perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-
31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 487-489. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 489.

283. Ganceacovschi, I. L. Utilizarea metaboliţilor bacteriilor din sol pentru tratarea semin-
ţelor de legume înainte de semănat / Ganceacovschi I. L., Lemanova N. B., Chisnicean V. I. //
Protecţia plantelor – probleme şi perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch.,
2012. – P. 199-202 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 202.

284. Paşa, Lilia. Primerii omologi transpozonului Activator în evidenţierea polimorfizmului


molecular al genomurilor vegetale / Paşa Lilia // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele vieţii. – 2012. – Nr 3. – P. 112-125 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. :
p. 123-125.

285. Ботнарь, В. Ф. Контроль влажности почвы и продукционного процесса при


возделывании томатов / В. Ф. Ботнарь // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe-
le vieţii. – 2012. – Nr 3. – P. 78-96 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. în note, p.
95-96.

286. Влияние недостаточной влагообеспеченности и повышенного содержа-


ния бикарбоната в почве на некоторые показатели водного статуса и продуктив-
ности растений сои / Харчук О. А., Кириллов А. Ф., Козьмик Р. А. [et al.] // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2012. – Nr 3. – P. 96-105 : tab. – Rez. în lb.
rom. – Referinţe bibliogr. : p. 103-105.

287. Использование гаметофитных технологий для оценки селекционных


генотипов томата / Е. Салтанович, М. Рожневски, А. Краченко [и др.] // Intellectus. –
2012. – Nr 4. – P. 107-112 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în
note, p. 112.

288. Мунтян, Е. М. Мониторинг трипсов на томатах в теплице / Мунтян Е. М., Батко


М. Г., Язловецкий И. Г. // Protecţia plantelor – probleme şi perspective : Simpoz. Şt. Intern.,
30-31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 158-161 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
160-161.

289. Попов, Н. А. Эффективная защита огурцов от пероноспороза / Попов, Н. А.,


Соловей Е. Ф., Худякова О. А. // Protecţia plantelor – probleme şi perspective : Simpoz. Şt.
Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 415-418 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 418.

290. Применение бактериальных препаратов при выращивании перца


сладкого / Ильева И., Горбунова В., Ильев П. [и др.] // Protecţia plantelor – probleme şi

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 289-292 : tab. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 292.

291. Роль токсинов альтернарии в патогенезе томатов / Николаева С. И.,


Шубина В. Э., Николаев А. Н. [и др.] // Protecţia plantelor – probleme şi perspective :
Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 227-231 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 231.

292. Экологические и биологические особенности паразита гороховой


зерновки Triaspis thoracicus Cur., разведение и перспективы его применения /
Брадовский В. А., Брадовская Н. П., Батко М. Г. [и др.] // Protecţia plantelor – probleme şi
perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 187-190 : tab. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 189-190.

635.9 Plante ornamentale şi decorative. Grădinărit ornamental


293. Попов, Н. А. Применение фитосейулюса на розах / Попов Н. А., Чудякова О. А.
// Protecţia plantelor – probleme şi perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch.,
2012. – P. 235-238 : tab. – Rez. în lb. engl.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor,a şeptelului. Înmul-


ţirea animalelor domestice
636.2 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi
294. Eficacitatea terapeutică a produsului Enoxil-5%, soluţie în stomatită ulceroasă
la bovine / S. Bălănescu, D. Zaiţeva, V. Cociu [et al.] // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 1.
– P. 21-24 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 24.

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode


(Vezi Nr 259)
639.1 Vânătoare
295. Badrajan, Gheorghe. Vânătoarea : mentalitate şi revelaţie / Gheorghe Badrajan //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 24 : fot. ; Охотник и Рыболов
Молдовы. – 2013. – Nr 1. – P. 24 : fot.

296. Chiriţă, Gheorghe. Fondul silvocinegenetic : [din Rep. Moldova] / Gheorghe Chiriţă
// Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 9 : fot. ; Охотник и Рыболов
Молдовы. – 2013. – Nr 1. – P. 9 : fot.

297. Lisnic, Ion. Reguli de securitate la vânătoare / Ion Lisnic // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 6 ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 1. – P. 6. –
Art. 1 : Nr 11, 2012.

117
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

298. Străbunu, Ion. Iute ca prâsnelul, Tudor Albu : [vânător din satul Iezărenii Vechi, ra-
ionul Sângerei] / Ion Srăbunu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 20 : fot. ;
Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 1. – P. 20 : fot.

299. Şmatoc, Ion. Armele în preistorie : [evoluţia armelor de vânătoare] / Ion Şmatoc //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 12 : fot. ; Охотник и Рыболов
Молдовы. – 2013. – Nr 1. – P. 12 : fot.

300. Vaculenco, Anatol. Iepurele pe linia de ochire : [în ajutorul vânătorilor începători] /
Anatol Vaculenco // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 8 : fot. ; Охотник и
Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 1. – P. 8 : fot.

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


301. Bulat, Denis. Misterul anghilei : [specie de peşte] / Denis Bulat // Vânătorul şi Pes-
carul Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 23 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 1.
– P. 23 : fot.

302. Rusnac, Vladimir. Ademenirea la mormâşcă : [în ajutorul pescarilor] / Vladimir


Rusnac // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 22 : fot. ; Охотник и Рыболов
Молдовы. – 2013. – Nr 1. – P. 22 : fot.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


303. Barbă, Ludmila. Tranziţia la televiziunea digitală – un test pentru democraţia Repu-
blicii Moldova / Ludmila Barbă // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2012. –
Nr 3. – P. 207-212. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 212.

304. Morari, Natalia. Revoluţia şi pacea eternă. Tratat de supravieţuire cu Natalia Morari
: [interviu cu telejurnalista de investigaţie de la Publika TV : retipărit din Punkt, 2011, Nr 37] /
text de Cornelia Amărâtu ; fot. de Roman Rybaleov // Punkt. – 2012. – Nr 50 : de colecţie :
Cele mai bune interviuri. – P. 98-110 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4, 135)

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


(Vezi Nr 10)

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
305. Ambrosi, Gheorghe. Modelarea matematică a reţelelor transportului public de pa-
sageri / Gheorghe Ambrosi // Intellectus. – 2012. – Nr 4. – P. 97-106 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 105.

306. Botnariuc, Gheorghe. Aspecte sociologice ale traficului rutier / Gheorghe Botnariuc
// Administrarea Publică. – 2012. – Nr 4. – P. 134-138. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note,
p. 137-138.

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 138, 308)

657 Contabilitate
307. Ambrosi, Grigore. Aspecte privind auditul sistemelor de transport public / Grigore
Ambrosi // Administrarea Publică. – 2012. – Nr 4. – P. 67-71. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 70-71.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
308. Sturza, Ion. Ion Sturza : Ca să te iubească cineva în Moldova trebuie să fii sărac,
prost şi urât : [interviu cu omul de afaceri-petrolist, ex-prim-ministrul Rep. Moldova : retipărit
din Punkt, 2009, Nr 30/31] / text de Angela Braşoveanu ; imagini de Eduard Bâzgu // Punkt. –
2012. – Nr 50 : de colecţie : Cele mai bune interviuri. – P. 50-61 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 220)

663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.1 Industrii microbiologice
309. Caracterele fenotipice şi compoziţia biochimică a tulpinilor de drojdii – produ-
cătoare de β – Glucani / Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia, Molodoi Elena [et al.] // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2012. – Nr 3. – P. 139-147 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 145-147.

663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului


310. Dumanov, Veronica. Compoziţia chimică a vinurilor albe obţinute din soiurile noi de
selecţie autohtonă Viorica şi Legenda = Исследование химического состава белых вин,
полученных из новых селекционных сортов винограда Виорика и Леженда / Veronica
Dumanov // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2012. – Nr 6. – P. 16-17 ; 33-34 : tab. –
Tit., text paral. : lb. rom., rusă.

311. Procedee de stabilizare optimă a vinurilor = Оптимальные способы


стабилизации вин / Ion Prida, Antonina Ialovaia, Alla Krajevskaia [et al.] // Pomicultura,
Viticultura şi Vinificaţia. – 2012. – Nr 6. – P. 19-20 ; 36-37 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom.,
rusă. – Contin. Începutul Nr 5.

312. Ursu, Sergiu. Urcând pe drumul vinului : [interviu cu S. Ursu, manager executiv al
Companiei Asconi şi cu Tatiana Cazacu, dir. general SA "API" din or. Orhei] / consemnare de
rep. rev. // Punkt. – 2012. – Nr 50 : de colecţie : Cele mai bune interviuri. – P. 178-183 : fot.

313. Стурза, Р. Исследование состава органических кислот молдавских вин


методом ВЭЖХ / Р. Стурза, О. Лазакович // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2012. –
Nr 6. – P. 38-39 : fig., tab. – Va urma.

664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor

119
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

314. Бантыш, Л. А. Производство виноградного порошка сублимационной сушки / Л.


А. Бантыш, И. И. Петков // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2012. – Nr 6. – P. 35-36 :
fig. – Referinţe bibliogr. : p. 36.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
315. Perciun, Andrei. Relaţiile de analogie şi recunoaşterea semnului iconic / Andrei
Perciun // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2012. – Nr 3. – P. 18-30. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 30.

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM.


PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
316. Bulimaga, C. Probleme ale dezvoltării durabile a ecosistemului urban Chişinău /
Bulimaga C. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2012. – Nr 3. – P.
172-181. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 180-181.

719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general


317. Nicolaev, Gheorghe. Politici comemorative sovietice în RSS Moldovenească prin
monumente de istorie şi sculpturi monumentale (1944-1990) / Gheorghe Nicolaev // Revista
de Istorie a Moldovei. – 2012. – Nr 4. – P. 59-82. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în
subsol.

72 ARHITECTURĂ
(Vezi Nr 32)
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
73 ARTE PLASTICE
(Vezi Nr 505)
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
318. Ciobanu, Constantin I. Gheorghe Mardare şi asumarea polivalenţei : [pe marginea
creaţiei pictorului şi istoricului de artă] / Constantin I. Ciobanu // Limba Română. – 2012. – Nr
11/12. – P. 142-144 : fot. – Referinţe bibliogr. în subsol.

319. Puică, Sergiu. Deasupra unui cuib de puică : [interviu cu pictorul S. Puică : retipărit
din Punkt, 2011, Nr 37] / text de Viorica Mija ; fot. de Roman Rybaleov // Punkt. – 2012. – Nr
50 : de colecţie : Cele mai bune interviuri. – P. 88-96 : fot.

320. Svernei, Igor. Notaţie şi intervenţie în limbajul plastic : Ludmila Cotoman în dialog cu
Igor Svernei : [artist plastic, directorul Colegiului de Arte Plastice "Alexandru Plămădeală" din
Chişinău] // Limba Română. – 2012. – Nr 9/10. – P. 207-210 : fot.

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

321. Vrabie, Gheorghe. Aurel Guţu, un artist cu patru ochi : [schiţă de portret al artistului
plastic] / Gheorghe Vrabie // Moldova. – 2012. – Nr 10/12. – P. 78-85 : fot., reprod.

322. Vrabie, Gheorghe. Gheorghe Vrabie : Îmblânzirea leului : [interviu cu pictorul despre
simbolurile naţ. : retipărit din Punkt, 2009, Nr 30/31] / text de Viorica Mija ; fot. de Igor Schim-
bător // Punkt. – 2012. – Nr 50 : de colecţie : Cele mai bune interviuri. – P. 42-48 : fot.

78 MUZICĂ
323. Bobeico, Valentina. "Petale de trandafir" : Festival-concurs raional de romanţă ro-
mânească, ed. a 14-a : [organizat de Secţia Cultură şi Turism a Consiliului raional Criuleni,
noiem.-dec. 2012] / Valentina Bobeico // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 1. – P. 22 : fot.

324. Domenco, Ion. Răsune în lumea largă, "Ecoul de la baştină..." : [pe marginea Festi-
valului-concurs cu acelaşi generic, organizat de Secţia Cultură Leova, 18 noiem. 2012] / Ion
Domenco // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 1. – P. 14-15 : fot.

325. Leahu, Alexei. Alexei Leahu : "Cel mai greu lucru în viaţa asta e să vezi sicrie mici" :
[interviu cu interpretul şi omul de afaceri mold. despre sprijinul copiilor bolnavi de leucemie
din Spitalul Oncologic, Chişinău] / text de Cornelia Amărâtu ; fot. de Gulnara Vâşcu // Punkt.
– 2012. – Nr 50 : de colecţie : Cele mai bune interviuri. – P. 8-20 : fot.

326. Panciuc, Svetlana. Raţă Octavian. Omul Cântec. Omul Poezie. Omul Vibraţie :
[despre dir. Casei de Cultură din satul Târnova, raionul Edineţ] / Svetlana Panciuc, Valentina
Oprea-Roşca // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 1. – P. 13-14 : fot.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
327. Ardant, Fanny. Fanny Ardant : "Sunt o mincinoasă" : [interviu cu actriţa franceză de
cinema : retipărit din Punkt, 2011, Nr 33] / text de Fernando Eichenberg ; trad. din portugheză
de Boris Cremene // Punkt. – 2012. – Nr 50: de colecţie : Cele mai bune interviuri. – P. 62-69
: fot.

328. Poiată, Mihai Ştefan. Filmele lui Iacob din filmul despre Iacob : [amintiri despre regi-
zorul Iacob Burghiu (1941-2003)] / Mihai Ştefan Poiată ; fot. de Nicolae Răileanu // Moldova.
– 2012. – Nr 10/12. – P. 24-29 : fot.

329. Питт, Брэд. Человек который изменил всë : [беседа с амер. киноактером Б.
Питтом] / записал Ян Янссен ; пер. : Тома Иванова // Aquarelle. – 2013. – Nr 1. – P. 16-19
: fot.

792 Teatru. Artă scenică


330. Aristid-Cupcea, Sandu. Teatrul Satiricus “Ion Luca Caragiale" – la 20 de ani! Un
teatru ce respiră naţional / Sandu Aristid-Cupcea // Teatru. – 2012. – Nr 10. – P. 101-102

121
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

331. Bejenaru, Olga. Consumatorul de onoruri : [pe marginea spectacolului cu acelaşi tit.
de Andrei Strâmbeanu în regia Stelei Focşa montat la Teatrul Republican "Luceafărul"] / Olga
Bejenaru // Teatru. – 2012. – Nr 10. – P. 33-34.

332. Bieşu, Valentina. Cea dintâi toamnă cu şi fără Maria ... : [Primadona Operei Naţ.
Maria Bieşu : in memoriam (1935-2012)] / Valentina Bieşu // Moldova. – 2012. – Nr 10/12. –
P. 8-15 : fot.

333. Burlacu, Anatol. Infinitul uman/filozofic şi valoarea versului vierian se confundă cu


arta lui Brâncuşi : [interviu cu A. Burlacu, actor şi regizor la Teatrul de Revistă "Ginta Latină"
din Chişinău] / consemnare de Dina Ghimpu // Teatru. – 2012. – Nr 10. – P. 97-98.

334. Curcă, Rusanda. Forumul Internaţional al Tinerilor Creatori de Teatru ediţia I-a :
[Chişinău, 6-13 iun. 2012] / Rusanda Curcă // Teatru. – 2012. – Nr 10. – P. 5-9 : fot.

335. Ghimpu, Dina. Lacrima lui Grigore Vieru : [pe marginea spectacolului cu acelaşi tit.
în regia Danielei Burlacu, montat la Teatrul Studio Geneza Art din Chişinău ] / Dina Ghimpu //
Teatru. – 2012. – Nr 10. – P. 29.

336. Iureş, Marcel. Marcel Iures : "Sunt un om fără posteritate. Şi cred în asta. Şi mă simt
foarte bine" : [interviu cu actorul român : retipărit din Punkt, 2011, Nr 38/39] / text de Angela
Braşoveanu ; fot. de Ramin Mazur // Punkt. – 2012. – Nr 50 : de colecţie : Cele mai bune
interviuri. – P. 112-124 : fot.

337. Jucov,Titus. Titus Jucov : "Sunt un soldat al culturii naţionale cu viza de reşedinţă la
Teatrul "Licurici" : [din Chişinău : interviu cu directorul] / consemnare de Nicolae Roşca //
Moldova. – 2012. – Nr 10/12. – P. 16-21 : fot.

338. Khalil-Butucioc, Dorina. Reacţiile în lanţ ale Centrului de Dramaturgie Contempo-


rană (CDC) din Chişinău / Dorina Khalil-Butucioc // Teatru. – 2012. – Nr 10. – P. 26-28.

339. Popuşoi, Liliana. Eveniment : [pe marginea Concursului de recital, consacrat mare-
lui actor şi regizor Valeriu Cupcea, Chişinău, 01 noiem.-18 dec. 2012 ] / Liliana Ppopuşoi //
Teatru. – 2012. – Nr 10. – P. 21-22 : fot.

340. Popuşoi, Liliana. Viaţa într-un "Storcător de fructe" : [premiera spectacolului cu ace-
laşi tit. de Ilia Cilaki, la Teatrul Naţ. "Mihai Eminescu" din Chişinău în regia lui Vitalie Druceac
] / Liliana Popuşoi // Teatru. – 2012. – Nr 10. – P. 30-31.

341. Severin-Cazacu, Viorica. "Mie teatrul acum îmi umple viaţa" : [interviu cu V. Seve-
rin-Cazacu, actriţă la Teatrul "Luceafărul" din Chişinău] / consemnare de Liliana Popuşoi //
Teatru. – 2012. – Nr 10. – P. 52-54 : fot.

342. Smoláková, Vlasta. BITEI – 2012. "Important în teatrul de azi este starea de kathar-
sis" : [interviu cu V. Smoláková, teatrolog din Cehia] / consemnare de Larisa Ungureanu //
Teatru. – 2012. – Nr 10. – P. 37-39 : fot.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

343. Stăncuţă, Eleonora. Povestea celor "12 scaune" de la Teatrul Naţional : [pe margi-
nea spectacolului după romanul lui Ilia Ilf şi Evgheni Petrov în regia lui Petru Hadârcă] / Eleo-
nora Stăncuţă // Teatru. – 2012. – Nr 10. – P. 49-50 : fot.

344. Strâmbeanu, Mihaela. Şi dumnezeu a creat-o pe Mihaela : [interviu cu M. Strâm-


beanu, actriţa Teatrului Naţ. "Mihai Eminescu" din Chişinău : retipărit din Punkt, 2009, Nr7/8] /
text de Angela Braşoveanu ; imagini de Roman Rybaleov // Punkt. – 2012. – Nr 50 : de colec-
ţie : Cele mai bune interviuri. – P. 22-31 : fot.

345. Suruceanu, Adrian. Sarcina scenografului e să “ghicească" haina spectacolului :


[interviu cu A. Suruceanu, pictor şi scenograf la Teatrul de Revistă “Ginta Latină" din Chişi-
nău] / consemnare de Dina Ghimpu // Teatru. – 2012. – Nr 10. – P. 99-100 : fot.

346. Tipa, Violeta. Teatrele lumii se întâlnesc la Chişinău : BITEI – la a X-a ediţie / Viole-
ta Tipa // Teatru. – 2012. – Nr 10. – P. 40-44 : fot.

347. Todiraş, Vitalie. Vitalie Todiraş : ... Jocul unui actor într-un spectacol : [interviu cu
actorul de la Teatrul Naţ. "Vasile Alecsandri" din Bălţi] / a intervievat : Gheorghe Calamanciuc
// Teatru. – 2012. – Nr 10. – P. 64-65 : fot.

348. Ungureanu, Larisa. Cartea de teatru Teatrul Republican Musical-Dramatic “B. P.


Hasdeu" la un sfert de secol / Larisa Ungureanu // Teatru. – 2012. – Nr 10. – P. 111.

349. Ungureanu, Larisa. Ecaterina Malcoci, o adevărată zeiţă a scenei : [in memoriam
actriţei de la Teatrul "Luceafărul" din Chişinău (1937-2002)] / Larisa Ungureanu // Moldova. –
2012. – Nr 10/12. – P. 72-75 : fot.

350. Ungureanu, Larisa. Forumul Tinerilor Creatori de Teatru : [Chişinău, 6-13 iun. 2012]
/ Larisa Ungureanu // Teatru. – 2012. – Nr 10. – P. 4-5 : fot.

351. Ungureanu, Larisa. Valentin Delinschi : Actorul şi rolurile sale : [la Teatrul Naţ.
"Satiricus I. L. Caragiale" din Chişinău] / Larisa Ungureanu // Teatru. – 2012. – Nr 10. – P. 55-
58 : fot.

352. Ungureanu, Larisa. Valeriu Cazacu. Timpul "Satiricus Ion Luca Caragiale": [portre-
tul actorului] / Larisa Ungureanu // Teatru. – 2012. – Nr 10. – P. 31-33 : fot.

353. Viktiuk, Roman. Roman Viktiuk : "Cecerka şi Lumina sau de ce nu poţi omorî soare-
le cu praştia" : [interviu cu artistul poporului din Federaţia Rusă, regizor, fondator şi conducă-
tor artistic al "Teatrului Roman Viktiuk" din or. Moscova : retipărit din Punkt, 2012, Nr 44/45] /
text de Angela Braşoveanu ; fot. de Igor Schimbător, Ramin Mazur // Punkt. – 2012. – Nr 50 :
de colecţie : Cele mai bune interviuri. – P. 138-153 : fot.

123
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

354. Королева, Эльфрида. Международный фестиваль – лаборатория камерных


театров и спектаклей малых форм "МОЛДФЕСТ. РАМПА. РУ" : [Chişinău, 23-30 noiem.
2012] / Эльфрида Королева // Teatru. – 2012. – Nr 10. – P. 83-85 : fot.

355. Королева, Эльфрида. Современный мир в пластике спектаклей X биеннале


театра им. Э. Ионеско / Эльфрида Королева // Teatru. – 2012. – Nr 10. – P. 45-48 : fot.

356. Марьянчик, Вера. Свет и радость в еë сердце...: [интервью с актрисой Рус.


драм. театра им. А. П. Чехова В. Марьянчик] / записала Валентина Склярова // Teatru. –
2012. – Nr 10. – P. 61-63 : fot.

357. Склярова, Валентина. Преданность : [к 70-летию Всеволода Гаврилова, акте-


ра Рус. драм. театра им. А. П. Чехова] / Валентина Склярова // Teatru. – 2012. – Nr 10. –
P. 59-61 : fot.

358. Таран, Игорь. Игорь Таран : "Самый главный друг – мой зритель" : [интервью с
актëром Гос. Театра драмы и комедии Н. С. Аронецкой, г.Тирасполь] / записала Свет-
лана Пироженко // Teatru. – 2012. – Nr 10. – P. 76-77.

359. Узун, Елена. Завершился ХХ фестиваль звезд оперы и балета имени Марии
Биешу : [Chişinău, 07-15 sept. 2012] / Елена Узун // Teatru. – 2012. – Nr 10. – P. 81-82 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 475)

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


360. Ciobanu, Pavel. Această netrecătoare iubire – fotbalul : [interviu cu P. Ciobanu,
preşedintele Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal] / consemnare de Nicolae Roşca // Moldova.
– 2012. – Nr 10/12. – P. 66-71 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 196)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
361. Chivu, Gheorghe. A face filologie înseamnă a lucra în folosul culturii naţionale : [dia-
log cu Gh. Chivu, lingvist român, savant] / consemnare de Alexandru Bantoş // Limba Româ-
nă. – 2012. – Nr 11/12. – P. 49-60 : fot.

362. Coşeriu, Eugeniu. Politici lingvistice : [pe marginea Colocviul Intern. de Ştiinţe ale
Limbajului, ed. a 6-a, Suceava, România, 20 oct. 2001 : retipărit din rev. "Limba Română",
2002, Nr 10, p. 139-145] / Eugeniu Coşeriu // Limba Română. – 2012. – Nr 11/12. – P. 6-16 :
fot. – (Restitutio).

363. Dumbravă, Vasile. Ce limbi sunt vorbite în instituţiile medicale din Găgăuzia? : Câ-
teva aspecte privind dinamica lingvistică / Vasile Dumbravă // Limba Română. – 2012. – Nr
11/12. – P. 126-130 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 130.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

364. Eremia, Anatol. Ion Dumeniuc – pedagog de vocaţie, exigent om de ştiinţă : [in
memoriam lingvistului (1936-1992)] / Anatol Eremia // Limba Română. – 2012. – Nr 11/12. –
P. 181-185 : fot.

365. Limbă, cultură, istorie la Est de Prut. Autoidentificare şi viitor : [pe marginea Co-
locviului cu acelaşi tit., desfăşurat la Casa Limbii Române "Nichita Stănescu", Chişinău, 31
aug. 2012] // Limba Română. – 2012. – Nr 11/12. – P. 64-65 : fot.

366. Mătcaş, Nicolae. La straja purităţii graiului matern : [in memoriam lingvistului Valen-
tin Mândâcanu (1930-2012)] / Nicolae Mătcaş // Limba Română. – 2012. – Nr 11/12. – P.
186-190 : fot.

367. Milică, Ioan. Spiritul şi litera cărturarului : [Gheorghe Chivu, lingvist român] / Ioan Mi-
lică // Limba Română. – 2012. – Nr 11/12. – P. 61-63 : fot.

368. Milică, Ioan. Stilistica, în concepţia lui E. Coşeriu. Note de lectură / Ioan Milică //
Limba Română. – 2012. – Nr 11/12. – P. 17-24 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 24 şi în note, p.
23-24. – (Coşeriana).

369. Munteanu, Cristinel. Amintiri şi reflecţii despre Coşeriu : [Eugeniu, lingvist, Doctor
Honoris Causa] / Cristinel Munteanu // Limba Română. – 2012. – Nr 11/12. – P. 38-45 : fot. –
Referinţe bibliogr. în note, p. 45.

370. Munteanu, Cristinel. Cu Eugeniu Coşeriu despre literatură, istorie şi politică / Cristi-
nel Munteanu // Limba Română. – 2012. – Nr 9/10. – P. 17-25 : fot. – Referinţe bibliogr. în
note, p. 23-25. – (Coşeriana).

371. O biografie marcată de nobleţe şi dăruire : [despre Gheorghe Chivu, lingvist ro-
mân, doctor în filologie, profesor univ.] / echipa rev. "Limba Română" // Limba Română. –
2012. – Nr 11/12. – P. 46-48.

372. Oglindă, Emilia. Creativitate şi schimbare lingvistică în viziunea lui E. Coşeriu / Emi-
lia Oglindă // Limba Română. – 2012. – Nr 11/12. – P. 25-31 : fot. – Referinţe bibliogr. în note,
p. 31. – (Coşeriana).

373. Pavel, Vasile. Despre crearea unităţilor de vocabular din perspectivă onomasiologi-
că / Vasile Pavel // Limba Română. – 2012. – Nr 11/12. – P. 32-37 : fot. – Referinţe bibliogr.
în note, p. 37. – (Coşeriana).

374. Pohilă, Vlad. Valentin Mândâcanu : Cadenţe finale : [in memoriam lingvistului :
(1930-2012)] / Vlad Pohilă // Moldova. – 2012. – Nr 10/12. – P. 44-47 : fot.

375. Zgârcibabă, Elena. Dicţionarul moldovenesc-românesc – consecinţă a politicii lin-


gvistice staliniste : [pe marginea dicţionarului cu acelaşi tit. de Vasile Stati] / Elena Zgârcibabă
// Anul 1940 în istoria românilor : Materialele Simpoz. şt. intern., 11-12 iun. 2010. – Cahul,
2011. – P. 193-200. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 199-200.

125
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

(Vezi de asemenea Nr 198)

811 Limbi individuale


811.124 Limba latină
376. Maznic, Silvia. Consideraţii privind sinonimia latină / Silvia Maznic // Limba Română.
– 2012. – Nr 9/10. – P. 47-52 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 52.

811.133.1 Limba franceză


(Vezi Nr 150)
811.135.1 Limba română
377. Bojoga, Eugenia. Cultul pentru limba română în paginile ziarului "Cuvânt Moldove-
nesc" / Eugenia Bojoca // Limba Română. – 2012. – Nr 9/10. – P. 122-134 : fot. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 133-134.

378. Coşeriu, Eugen. Despre aşa-zisa "limbă moldovenească": [fragm. din comunicarea
"Latinitatea orientală", prezentată la Congr. al V-lea al Filologilor Români, Iaşi-Chişinău, 6-9
iun. 1994] / Eugen Coşeriu // Limba Română. – 2012. – Nr 9/10. – P. 6-16 : fot.

379. Dabija, Nicolae. Partea noastră de veşnicie – Limba Rămână : Discurs în cadrul
Adunării festive a AŞM dedicată Sărbătorii Naţ. "Limba Noastră cea Română", din 31 aug.
2012 / Nicolae Dabija // Biblio Polis. – 2012. – Nr 3. – P. 138-147.

380. Dragomirescu, Adina. Folosirea cratimei : [ortografia limbii române] / Adina Drago-
mirescu // Limba Română. – 2012. – Nr 11/12. – P. 121-125 : fot. – Referinţe bibliogr. : p.
125.

381. Dragomirescu, Adina. Greşeli frecvente de grafie în limba actuală : [română] / Adi-
na Dragomirescu // Limba Română. – 2012. – Nr 9/10. – P. 34-40 : fot. – Referinţe bibliogr. :
p. 40.

382. Eremia, Anatol. Limba română – simbol naţional şi atribut al statalităţii Republicii
Moldova / Anatol Eremia // Limba Română. – 2012. – Nr 9/10. – P. 26-33 : fot. – Referinţe
bibliogr. : p. 33.

383. Oglindă, Emilia. Aspecte ale sinonimiei gramaticale / Emilia Oglindă // Limba Ro-
mână. – 2012. – Nr 11/12. – P. 131-141. – Referinţe bibliogr. în note, p. 139-141. – (Limba
română azi).
(Vezi de asemenea Nr 45)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.111(73) Literatură americană, în limba engleză


(Vezi Nr 27)
821.112.2 Literatură germană
821.112.2(436) Literatură austriacă
384. Trakl, Georg. Cîntec de seară ; Naştere ; În parc ; În primăvară ; Celor amuţiţi ; Pei-
saj ; Pribeagul ; Seara ; Inima : [versuri] / Georg Trakl ; trad. de Petre Stoica ; des. de Violeta
Zabulică // Noi. – 2013. – Nr 1. – P. 8-9 : fot.

821.134.2 Literatură spaniolă


821.134.2(85) Literatură spaniolă din Peru
385. Llosa, Mario Vargas. Datul ascuns : [fragm. din vol. "Scrisori către un tânăr roman-
cier" / Bucureşti, Humanitas, 2010] / Mario Vargas Llosa ; trad. : Mihai Cantuniari // Clipa. –
2012. – Nr 6. – P. 34-35 : fot.

821.135.1 Literatură română


386. Blaga, Lucian. Corn de vânătoare : [versuri] / Lucian Blaga // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 7.

387. Botezatu, Mihaela Alexandra. Cel mai pribeag dintre călători : [povestire] / Mihaela
Alexandra Botezatu // Clipa. – 2012. – Nr 6. – P. 18 : fot.

388. Carianopol, Virginia. Poveştile anului ; Ianuarie ; Februarie ; Martie ; Aprilie ; Mai ;
Iunie ; Iulie ; August ; Septembrie ; Octombrie ; Noiembrie ; Decembrie : [versuri] / Virginia
Carianopol // "a" MIC". – 2013. – Nr 1. – Supl. : "a" MIC" didactic : P. 3-4.

389. Coşbuc, George. Colindătorii ; Pomul Crăciunului : [colinde] / George Coşbuc //


Moldova. – 2012. – Nr 10/12. – P. 2-3.

390. Doinaş, Ştefan Augustin. Mistreţul cu colţi de argint : [versuri] / Ştefan Augustin
Doinaş // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 21.

391. Eminescu, Mihai. Colind / Mihai Eminescu // Moldova. – 2012. – Nr 10/12. – P. 3.

392. Farago, Elena. De Ajunul Crăciunului : [colind] / Elena Farago // Moldova. – 2012. –
Nr 10/12. – P. 3.

393. Goga, Octavian. Colindă ; Pace ; Moş Crăciun : [colinde] / Octavian Goga // Moldo-
va. – 2012. – Nr 10/12. – P. 2-3.

394. Grosu, Ionela Mădălina. Braşov – exerciţiu de memorie ; fragmentarium : [versuri] /


Ionela Mădălina Grosu // Clipa. – 2012. – Nr 6. – P. 9 : fot.

395. Mălăncioiu, Ileana. Marea speranţă : [versuri] / Ileana Mălăncioiu // Clipa. – 2012. –
Nr 6. – P. 2.

127
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

396. Melinescu, Gabriela. Decembrie : [fragm. din vol. "Jurnal suedez III" : (1990-1996) /
Iaşi, Polirom, 2004 ] / Gabriela Melinescu // Clipa. – 2012. – Nr 6. – P. 31 : fot.

397. Monahie, Parascheva. Darul lui Mihai Eminescu : [povestire] / Parascheva Monahie
// "a" MIC". – 2013. – Nr 1. – Supl. : "a" MIC" didactic : P. 1.

398. Nohai, Claudiu. Fata care nu iubeşte iarna : [povestire] / Claudiu Nohai // Clipa. –
2012. – Nr 6. – P. 19 : fot.

399. Nuţu, Irina. Chişinău, cu dragoste : [eseu] / Irina Nuţu // Clipa. – 2012. – Nr 6. – P.
10-11 : fot.

400. Pop, Ionel. Urletul lupilor : [povestire] / Ionel Pop // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –
2013. – Nr 1. – P. 14 : fot.

401. Sadoveanu, Mihail. Poveştile de vânătoare sunt de la Dumnezeu : [povestire] / Mi-


hail Sadoveanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 21.

402. Stoleru, Ingrid Georgiana. Ceaţa ; Aripi de asfalt în podul palmei ; Love story ;
Agonie : [versuri] / Ingrid Georgiana Stoleru // Clipa. – 2012. – Nr 6. – P. 16 : fot.

403. Поп, Ионел. Волчий вой : [рассказ : пер. с рум.] / Ионел Поп // Охотник и
Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 1. – P. 14 : fot.

404. Садовяну, Михаил. Охотничьи сказы – от Бога : [пер. с рум.] / Михаил Садовя-
ну // Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 1. – P. 21.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


405. Anton, Ion. Miraj ; Imperiul sângelui ; Cântec de trezit bătrânii ; Unităţi de măsură ;
Adevărul absolut ; Inventatorul de iluzii ; existenţialism basarabean ; Gimnastica de o viaţă ;
Barometru ; Necuprinsul punctului : [versuri] / Ion Anton // Limba Română. – 2012. – Nr 9/10.
– P. 79-87 : fot.

406. Blănaru, Gheorghe. În limba lui Păcală ; Coromâsla ; Repaosul mare ; Strofe cu
zimţi ; "Ajutorul" ; O sută de fecioare : [versuri] / Gheorghe Blănaru ; des. de Ana Evtuşenco //
Alunelul. – 2013. – Nr 1. – P. 10-11 : fot.

407. Caraganev, Laura. Cei răi (nu) pot fi frumoşi : [eseu] / Laura Caraganev // Clipa. –
2012. – Nr 6. – P. 12-13 : fot.

408. Cărare, Petru. Telefonul ; Doctorul şi Mihăiţă ; Un baiat la patinat ; Iepuraşul curajos
; Sandu desenează ; Mi-am făcut un avion ; Perna somnoroasă ; Puiul de urs : [versuri] /
Petru Cărare ; des. de Sergiu Puică // Alunelul. – 2013. – Nr 1. – P. 6-7 : fot.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

409. Cârchelan, Iuliu. Imi placi... ; Gavanosul : [versuri] / Iuliu Cârchelan ; pref. de Ludmi-
la Sobietsky // Moldova. – 2012. – Nr 10/12. – P. 58-59 : fot.

410. Ciurunga, Andrei. Nu-s vinovat faţă de ţara mea! ; Noi nu tăcem ; Refugiu ; Arginţii ;
Murind în voi... : [versuri] / Andrei Ciurunga // Moldova. – 2012. – Nr 10/12. – P. 97.

411. Druţă, Ion. De dragul frumosului în pragul casei : [nuvelă] / Ion Druţă ; il. : Adrian
Moraru // Noi. – 2013. – Nr 1. – Supl. : P. 1-8 : fot.

412. Fărâmă, Maria. Duelul convertirii la noi înşine : [nuvelă] / Maria Fărâmă // Clipa. –
2012. – Nr 6. – P. 14-15 : fot.

413. Filip, Iulian. Leruim ; Domnul peste casa noastră ; Doina ; Poezie – vorbă năzdră-
vană ; Au vrut melcii să se bată ; Vânătoru-ncepător şi vânatul vi-să-tor : [versuri] / Iulian Filip
// "a" MIC". – 2013. – Nr 1. – Supl. : "a" MIC" didactic : P. 2.

414. Josan, Mihaela. Până dincolo de absurd ; O amintire fără ramă ; Aspiraţie ; Absenţa
ta : [versuri] / Mihaela Josan // Clipa. – 2012. – Nr 6. – P. 17 : fot.

415. Nechit, Irina. Tancul lui Brad P. : [piesă] / Irina Nechit // Limba Română. – 2012. –
Nr 9/10. – P. 161-202.

416. Nuţa, Ana-Mihaela. N ; n-am cum ; eclipse ; (Pseudo)singurătăţi sau un alt episod
cu Nastia ; despre iepuri şi alte juraminte ; fragment dintr-un poem tăcut ; să nu să ne ; "ca
nişte unghiuri obtuze…" : [versuri] / Ana-Mihaela Nuţa // Limba Română. – 2012. – Nr 9/10. –
P. 117-121 : fot.

417. Păcurar, Gheorghe. Vânătoare : [versuri] / Gheorghe Păcurar // Vânătorul şi Pesca-


rul Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 10.

418. Proca, Ion. Moş Crăciun : [versuri] / Ion Proca // "a" MIC". – 2013. – Nr 1. – P. 28.

419. Rapcea, Irina. Sihastru ; paralele ; oameni şi tăcere ; cosmogonie ; posibilitate :


[versuri] / Irina Rapcea // Clipa. – 2012. – Nr 6. – P. 8 : fot.

420. Roşca, Nicolae. Să nu-mi cereţi… : [versuri] / Nicolae Roşca // Moldova. – 2012. –
Nr 10/12. – P. 4-5 : fot.

421. Rusnac, Vladimir. Pădurea : [versuri] / Vladimir Rusnac // Vânătorul şi Pescarul


Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 10.

422. Strâmbeanu, Andrei. Vin, femei şi ... tot ce vrei : comedie în 2-ă acte / Andrei
Strâmbeanu // Moldova. – 2012. – Nr 10/12. – P. 98-115.

423. Şleahtiţchi, Maria. Panglici vernil ; Oleandrii mă strigă roz ; Galben pastel ; Viaţa
mea în semicerc ; Pastorală (2) ; Acum ; Ca un milog stau la poarta Bisericii ; Tu n-ai văzut

129
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

niciodată marea : [poeme din vol. "Oleandrii mă strigă roz" / Chişinău, Cartier, 2010] / Maria
Şleahtiţchi // Clipa. – 2012. – Nr 6. – P. 32-33 : fot.

424. Ştirbu, Titus. Prima dictare : [povestire] / Titus Ştirbu ; il. : Sergiu Puică // Noi. –
2013. – Nr 1. – P. 23 : il.

425. Vodă, Gheorghe. Cel fir subţire ; Izvoarele baştinei : [versuri] / Gheorghe Vodă //
Moldova. – 2012. – Nr 10/12. – P. 36-37 : fot. – (Auguriada).

426. Vodă, Gheorghe. Cocorii ; La capătul vederii : [versuri] / Gheorghe Vodă // Moldova.
– 2012. – Nr 10/12. – P. 48-49 : fot. – (Auguriada).

427. Vodă, Gheorghe. Femeie, cuvîntul de apoi ; Ploaie fierbinte : [versuri] / Gheorghe
Vodă // Moldova. – 2012. – Nr 10/12. – P. 88-89 : fot. – (Auguriada).

428. Vodă, Gheorghe. Lumina orbului ; Mărturisire : [versuri] / Gheorghe Vodă // Moldo-
va. – 2012. – Nr 10/12. – P. 76-77 : fot. – (Auguriada).

429. Vodă, Gheorghe. Motiv de romanţă ; M-au chemat poemele acasă... : [versuri] /
Gheorghe Vodă // Moldova. – 2012. – Nr 10/12. – P. 116-117 : fot. – (Auguriada).

430. Vodă, Gheorghe. Nucule, măria ta ; Altfel cum... : [versuri] / Gheorghe Vodă // Mol-
dova. – 2012. – Nr 10/12. – P. 22-23 : fot. – (Auguriada).

821.161.1 Literatură rusă


431. Берестов, Валентин. Песня кабана : [стихи] / Валентин Берестов // Охотник и
Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 1. – P. 10.

432. Кончаловская, Н. "Сидят рыбаки, Стерегут поплавки..." : [стихи] / Н. Кончалов-


ская // Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 1. – P. 10.

433. Кривошеев, В. Считалка о рыбалке : [стихи] / В. Кривошеев // Охотник и


Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 1. – P. 10.

434. Пушкин, А. С. Граф Нулин : [отр. поэмы] / А. С. Пушкин // Охотник и Рыболов


Молдовы. – 2013. – Nr 1. – P. 7.

435. Рашковский, Л. Рыбы : [стихи] / Л. Рашковский // Охотник и Рыболов Молдовы.


– 2013. – Nr 1. – P. 10.

436. Стюарт, Е. Сом : [стихи] / Е. Стюарт // Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. –


Nr 1. – P. 10.

437. Чеботарева, Людмила. Дикий кабан : [стихи] / Людмила Чеботарева // Охотник


и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 1. – P. 10 : fot.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.56 Literatură în limbi eskimo-aleute


438. Marea călătorie a micului şoricel : (poveste eschimosă) / trad. de Ştefan Tudor ;
des. de Anatolie Smâşleaev // Alunelul. – 2013. – Nr 1. – P. 4-5 : fot.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.135.1.0 Literatură română
439. Armaşu, Liliana. Între două Patrii : [despre creaţia poetei Gabriela Melinescu] / Lili-
ana Armaşu // Clipa. – 2012. – Nr 6. – P. 30-31 : fot.

440. Boldea, Iulian. Adrian Popescu : livrescul ca spiritualizare : [creaţia poetului] / Iulian
Boldea // Limba Română. – 2012. – Nr 9/10. – P. 93-96 : fot.

441. Boldea, Iulian. Dinu Flămând, sau Depăşirea limitei : [creaţia poetului] / Iulian Bol-
dea // Limba Română. – 2012. – Nr 11/12. – P. 109-112 : fot.

442. Cheţan, Maria. Nivele de Realitate în fragmentul de roman Kilometrul zero de Ştefan
Aug. Doinaş / Maria Cheţan // Limba Română. – 2012. – Nr 11/12. – P. 113-120 : fot. – Refe-
rinţe bibliogr. în note, p. 119-120.

443. Codreanu, Theodor. Basarabia în publicistica eminesciană (III) / Theodor Codreanu


// Limba Română. – 2012. – Nr 9/10. – P. 53-78 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 77-78. –
Art. 1 : Nr 5/6, 2012.

444. Doboş, Mihaela. Ştefan Aug. Doinaş şi "discursul mixt" : fragmentele unei pledoarii :
[despre opera poetului român] / Mihaela Doboş // Limba Română. – 2012. – Nr 9/10. – P. 97-
102 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 100-102.

445. Tărîţă, Marius. Corespondenţa scriitorilor Mihai Beniuc-Emilian Bucov în anul 1946 /
Marius Tărîţă // Revista de Istorie a Moldovei. – 2012. – Nr 4. – P. 123-126.

446. Vrabie, Diana. Biblia ca sursă de inspiraţie pentru scriitorii români / Diana Vrabie //
Limba Română. – 2012. – Nr 9/10. – P. 103-109 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 108-109.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


447. Bantoş, Ana. Ion Anton. Punctul de vedere ca punct de sprijin : [despre creaţia scrii-
torului] / Ana Bantoş // Limba Română. – 2012. – Nr 9/10. – P. 88-92 : fot.

448. Bantoş, Ana. Literatura de la Est de Prut şi reflexele brutalităţii istoriei. Lidia Istrati :
[art. elab. în cadrul proiectului "Valorificarea idenţităţilor culturale în procesele globale", Acad.
Română] / Ana Bantoş // Limba Română. – 2012. – Nr 11/12. – P. 76-87 : fot. – (Colocviile
LR).

449. Burac, Constantin. Comisul Dimitrie Balica şi identitatea românilor : [file din biogr.
scriitorului şi traducătorului basarabean] / Constantin Burac // Limba Română. – 2012. – Nr
9/10. – P. 141-153 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 150-153.

131
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

450. Busuioc, Aureliu. Toamna Patriarhului : [interviu cu scriitorul A. Busuioc : retipărit


din Punkt, 2011, Nr 35/36] / text de Angela Braşoveanu ; fot. de Roman Rybaleov // Punkt. –
2012. – Nr 50 : de colecţie : Cele mai bune interviuri. – P. 70-86 : fot.

451. Cocieru, Mariana. Spiridon Vangheli şi resurecţia izvoarelor : [creaţia scriitorului] /


Mariana Cocieru // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 1. – P. 1-4 : fot. – Referinţe bibliogr. în
note, p. 4.

452. Colesnic, Iurie. Andrei Ciurunga şi al său testament poetic : [creaţia poetului, origi-
nar din Cahul : (1920-2004)] / Iurie Colesnic // Moldova. – 2012. – Nr 10/12. – P. 90-95 : fot. –
(File din trecutul Basarabiei).

453. Costenco-Chiosev, Tatiana. Tata niciodată nu a îngenuncheat, a suportat destoinic


drama vieţii... : Antonina Sârbu în dialog cu T. Costenco-Chiosev : [fiica scriitorului Nicolae
Costenco] // Limba Română. – 2012. – Nr 9/10. – P. 135-140 : fot.

454. Cupcea-Josu, Argentina. Argentina Cupcea-Josu : "Am avut marele noroc să mă


nasc într-un mediu de spirite elevate" : [interviu cu criticul literar, traducătoare, publicistă] /
consemnare de Raia Rogac // Moldova. – 2012. – Nr 10/12. – P. 30-35 : fot.

455. Dima, Nicolae. Jurnalul unui român basarabean : [pe marginea vol. "Pe urmele me-
le" de Ion Cepoi, Chişinău, Pontos, 2007, 403 p.] / Nicolae Dima // Limba Română. – 2012. –
Nr 11/12. – P. 170-172 : fot.

456. Kulikovski, Lidia. Mihai Cimpoi are un viitor mai mare ca trecutul : [omagiu la 70 de
ani de la naştere] / Lidia Kulikovski // Biblio Polis. – 2012. – Nr 3. – P. 153-155 : fot.

457. Nechit, Irina. Cum am scris Tancul lui Brad P. : [piesă consacrată războiului de pe
Nistru din 1992, scrisă în cadrul proiectului "Manifestul teatrului cruzimii, citit de Smirnov"] /
Irina Nechit // Limba Română. – 2012. – Nr 9/10. – P. 159-161 : fot.

458. Pohilă, Vlad. Un an fără Ioana D'Arc a Basarabiei : [in memoriam poetei Leonida
Lari (1949-2011] / Vlad Pohilă // Moldova. – 2012. – Nr 10/12. – P. 86-87 : fot.

459. Ţau, Elena. Dialogismul discursului liric în Limba noastră : [de Alexei Mateevici] /
Elena Ţau // Limba Română. – 2012. – Nr 9/10. – P. 110-116 : fot. – Referinţe bibliogr. în
note, p. 116.
(Vezi de asemenea Nr 156, 445-46)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
460. Tabuncic, Sergiu. Câteva noutăţi ştiinţifice prilejuite de vizita de documentare în
comuna Şipca, r-nul Şoldăneşti : [cercet. arheologice despre prezenţa construcţiilor medieva-

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

le , 29 iun.-3 iul. 2012] // Revista de Istorie a Moldovei. – 2012. – Nr 3. – P. 117-127. – Rez.


în lb. engl. – Bibliogr. în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 273)

908 Monografii ale localităţilor


461. Cernica, Doina. În Roma, la cartea de marmură a neamului nostru : [note de călăto-
rie] / Doina Cernica // Limba Română. – 2012. – Nr 9/10. – P. 203-206 : fot.

462. Шупак, Марина. Хельсинки : Свидание длиной в 3 дня : [записки путешествен-


ника] / Марина Шупак // Aquarelle. – 2013. – Nr 1. – P. 124-126 : fot.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Berlinschi, Petru. Doctorul habilitat în ştiinţe filosofice, profesorul universitar Teodor N.
Ţîrdea la 75 de ani. – Vezi Nr 24.

Bobână, Gheorghe. Doctor habilitat Ana Pascaru la 60 de ani. – Vezi Nr 25.

Ciobanu, Constantin I. Gheorghe Mardare şi asumarea polivalenţei. – Vezi Nr 318.

Kulikovski, Lidia. Mihai Cimpoi are un viitor mai mare ca trecutul. – Vezi Nr 456.

O biografie marcată de nobleţe şi dăruire. – Vezi Nr 371

O viaţă consacrată plantelor aromatice. – Vezi Nr 257

Omagiu istoricului şi omului politic Alexandru Moşanu. – Vezi Nr 490.

Panciuc, Svetlana. Raţă Octavian. Omul Cântec. Omul Poezie. Omul Vibraţie. – Vezi Nr
326.

Poiată, Mihai Ştefan. Filmele lui Iacob din filmul despre Iacob. – Vezi Nr 328.

Savant, manager şi militant al lumii vegetale. – Vezi Nr 190.

Savant notoriu în terapia plantelor. – Vezi Nr 235.

Un destin guvernat de înţelepciune şi de dăruire geneticii şi ameliorării plantelor aroma-


tice şi medicinale. – Vezi Nr 259.

929.6 Heraldică. Blazoane. Steme. Devize pe armoarii

133
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

(Vezi Nr 323)
929.7 Nobilime. Titluri de nobleţe. Demnităţi şi titluri aristocratice
463. Sturdza, Marina. Marina Strudza : Prinţesa îngerilor : [interviu cu principesa de Ro-
mânia : retipărit din Punkt, 2009, Nr 30/31] / text de Angela Braşoveanu ; fot. de Florin
Tăbârţă // Punkt. – 2012. – Nr 50 : de colecţie : Cele mai bune interviuri. – P. 32-40 : fot.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
464. Arapu, Valentin. Aspecte istoriografice controversate privind activitatea diplomatică
a lui Manuc Bei : [negustor şi diplomat de origine armeană din Imperiului Otoman şi Rus
(1769-1817)] / Valentin Arapu // Tratatul de Pace de la Bucureşti din 1812. 200 de ani de la
anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus : Materialele Conf. Intern., 26-28 apr. 2012. – Ch.,
2012. – P. 71-82. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

465. Ciobanu, Veniamin. Mutaţii în sistemul politic european între Pacea de la Bucureşti
şi declanşarea insurecţiei greceşti (1812-1821) / Veniamin Ciobanu // Tratatul de Pace de la
Bucureşti din 1812. 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus : Materialele
Conf. Intern., 26-28 apr. 2012. – Ch., 2012. – P. 9-17. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr.
în subsol.

466. Sava, Igor. Congresul de pace de la Berlin, independenţa României şi sacrificarea


Basarabiei / Igor Sava // Tratatul de Pace de la Bucureşti din 1812. 200 de ani de la anexarea
Basarabiei de către Imperiul Rus : Materialele Conf. Intern., 26-28 apr. 2012. – Ch., 2012. –
P. 129-140. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 41, 181, 318, 469, 467, 470, 473, 476, 479-80, 483, 485)

94(478) Istoria Republicii Moldova


467. Ardeleanu, Constantin. Călători străini despre Basarabia în perioada anterioară
războiului Crimeii / Constantin Ardeleanu // 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către
Imperiul Ţarist : consecinţele raptului teritorial pentru românii basarabeni : Materialele
Simpoz. şt. intern.,12-13 mai 2012. – Cahul, 2012. – P. 149-155. – Referinţe bibliogr. în sub-
sol.

468. Baxan, Angela. Rolul Consiliului (Sfatului) Suprem în sistemul administrativ al Basa-
rabiei (29 apr.1818 – 29 febr. 1828) / Angela Baxan, Valentin Tomuleţ // Noile paradigme în
cercetarea şi predarea istoriei în mileniul III : Simpoz. şt. intern., Chişinău, 23-25 mar. 2012. –
Ch., 2012. – P. 131-138. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. : p. 137-138.

469. Bercu, Oleg. Migraţia găgăuzilor din Balcani şi integrarea lor în viaţa Basarabiei /
Oleg Bercu // 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Ţarist : consecinţele
raptului teritorial pentru românii basarabeni : Materialele Simpoz. şt. intern., 12-13 mai 2012.
– Cahul, 2012. – P. 288-295. – Referinţe bibliogr. : p. 294-295.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

470. Brătescu, Liviu. Istorie şi diplomaţie la 1912. 100 de ani de la anexarea Basarabiei
de Imperiul Rus / Liviu Brătescu // Tratatul de Pace de la Bucureşti din 1812. 200 de ani de la
anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus : Materialele Conf. Intern., 26-28 apr. 2012. – Ch.,
2012. – P. 147-156 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

471. Bulmaga, Leonid. Depăşirea foametei din anii 1946-1947 : [din RSSM] / Leonid
Bulmaga // Revista de Istorie a Moldovei. – 2012. – Nr 4. – P. 83-98. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. în subsol.

472. Butnaru, Andrei. Schimbări în structura socială a societăţii basarabene în primele


decenii ale sec. al XIX-lea / Andrei Butnaru, Valentin Tomuleţ // Noile paradigme în cerceta-
rea şi predarea istoriei în mileniul III : Simpoz. şt. intern., Chişinău, 23-25 mar. 2012. – Ch.,
2012. – P. 83-89. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. : p. 89.

473. Ciobanu, Tudor. Un "Incident internaţional" la hotarul ruso-român la 100 de ani de


la anexare : [a Basarabiei] / Tudor Ciobanu // 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către
Imperiul Ţarist : consecinţele raptului teritorial pentru românii basarabeni : Materialele
Simpoz. şt. intern.,12-13 mai 2012. – Cahul, 2012. – P. 308-316. – Referinţe bibliogr. în sub-
sol.

474. Constantinov, Valentin. Ţara Moldovei în cadrul relaţiilor internaţionale în timpul


primei domnii a lui Ştefan II Tomşa : (după bătălia de la Cornul lui Sas şi până la începutul
campaniei de restabilire a Movileştilor în scaun 1613-1615) / Valentin Constantinov // Revista
de Istorie a Moldovei. – 2012. – Nr 3. – P. 34-47. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în
subsol.

475. Cornea, Sergiu. Instituirea forţată a sistemului de administrare provizorie a Basara-


biei în primii ani ai ocupaţiei ruseşti(1812-1816) / Sergiu Cornea // 200 de ani de la anexarea
Basarabiei de către Imperiul Ţarist : consecinţele raptului teritorial pentru românii basarabeni :
Materialele Simpoz. şt. intern., 12-13 mai 2012. – Cahul, 2012. – P. 102-129. – Referinţe
bibliogr. în subsol.

476. Danilov, Maria. Basarabia, contextul imperial şi dimensiunea religioasă a crizei


anexării : (primele trei decenii ale sec. al XIX-lea) / Maria Danilov // Tratatul de Pace de la
Bucureşti din 1812. 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus : Materialele
Conf. Intern., 26-28 apr. 2012. – Ch., 2012. – P. 203-216 : fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. în subsol.

477. Duminică, Ivan. Colonizarea bulgarilor în Basarabia ca rezultat al Tratatului de pace


de la Bucureşti / Ivan Duminică // Tratatul de Pace de la Bucureşti din 1812. 200 de ani de la
anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus : Materialele Conf. Intern., 26-28 apr. 2012. – Ch.,
2012. – P. 109-120 : an. – Rez. în lb. germ. – Referinţe bibliogr. în note şi în subsol.

135
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

478. Eşanu, Andrei. Clarvăzătorul. Hronicul după Andrei : [interviu cu acad. A. Eşanu,
istorician : retipărit din Punkt, 2012, Nr 46] / interviu de Viorica Mija // Punkt. – 2012. – Nr 50 :
de colecţie : Cele mai bune interviuri. – P. 154-160 : fot.

479. Eşanu, Andrei. Zbor frânt în epoca luminilor. Studiu de caz : Ţara Moldovei la 1812 /
Andrei Eşanu, Valentina Eşanu // 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul
Ţarist : consecinţele raptului teritorial pentru românii basarabeni : Materialele Simpoz. şt.
intern., 12-13 mai 2012. – Cahul, 2012. – P. 71-93. – Referinţe bibliogr. în subsol.

480. Gumenâi, Ion. Nobilimea basarabeană, evenimentele poloneze din 1863 şi


loialitatea faţă de ţarul rus / Ion Gumenâi // Tratatul de Pace de la Bucureşti din 1812. 200 de
ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus : Materialele Conf. Intern., 26-28 apr.
2012. – Ch., 2012. – P. 251-256. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

481. Hergheligiu, Cristina. Mărci ale comportamentului politic al elitei moldoveneşti în


perioada 1449-1457 : [studiu] / Cristina Hergheligiu // Revista de Istorie a Moldovei. – 2012. –
Nr 3. – P. 8-22. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 20-22 şi în subsol.

482. Istrate, Alexandru. Destinul Basarabiei reflectat în literatura autobiografică şi în


presa românească din 1912 / Alexandru Istrate // Tratatul de Pace de la Bucureşti din 1812.
200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus : Materialele Conf. Intern., 26-28
apr. 2012. – Ch., 2012. – P. 157-170 : fot. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în subsol.

483. Lavric, Aurelian. Anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus (1812) : cauze şi con-
secinţe / Aurelian Lavric // 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Ţarist :
consecinţele raptului teritorial pentru românii basarabeni : Materialele Simpoz. şt. intern., 12-
13 mai 2012. – Cahul, 2012. – P. 250-266. – Referinţe bibliogr. : p. 264-266.

484. Maftei, Maria. Exportul de mărfuri prin portul Ismail în anii '30-50 ai sec. al XIX-lea /
Maria Maftei // 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Ţarist : consecinţele
raptului teritorial pentru românii basarabeni : Materialele Simpoz. şt. intern.,12-13 mai 2012. –
Cahul, 2012. – P. 156-170. – Referinţe bibliogr. : p. 168-170.

485. Mischevca, Vlad. Această pace este şi va rămâne o enigmă… : [Pacea de la Bucu-
reşti din 16 mai 1812 şi problema Basarabiei] / Vlad Mischevca // Limba Română. – 2012. –
Nr 11/12. – P. 95-108 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p.104-108.

486. Mischevca, Vlad. Tratatele de la Tilsit şi Erfurt vs Pactul Ribbentrop-Molotov : (Pa-


ralele istorice basarabene : 1807-1808 şi 1939-1940) / Vlad Mischevca // 200 de ani de la
anexarea Basarabiei de către Imperiul Ţarist : consecinţele raptului teritorial pentru românii
basarabeni : Materialele Simpoz. şt. intern., 12-13 mai 2012. – Cahul, 2012. – P. 94-101. –
Referinţe bibliogr. în subsol.

487. Negru, Gheorghe. Evoluţia politicii de rusificare în Basarabia / Gheorghe Negru //


200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Ţarist : consecinţele raptului teritorial

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

pentru românii basarabeni : Materialele Simpoz. şt. intern., 12-13 mai 2012. – Cahul, 2012. –
P. 171-179 : tab. – Referinţe bibliogr. în subsol.

488. Negru, Gheorghe. Lupta cu "naţionalismul" în R. S. S. M. Două cazuri mai puţin cu-
noscute din 1970 : [Cazul "Moldova-film" şi Leonid Mursa ; Cazul Anatol Corobceanu] / Ghe-
orghe Negru // Limba Română. – 2012. – Nr 11/12. – P. 88-94 : fot. – Referinţe bibliogr. în
note, p. 94.

489. Negru, Gheorghe. Mişcarea naţională din Basarabia şi legăturile ei cu România în


vizorul poliţiei secrete a Imperiului Rus : (sfârşitul sec. XIX-lea – începutul sec. al XX-lea).
Documente inedite / Gheorghe Negru // Tratatul de Pace de la Bucureşti din 1812. 200 de ani
de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus : Materialele Conf. Intern., 26-28 apr. 2012.
– Ch., 2012. – P. 261-272 : fot. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. în subsol.

490. Omagiu istoricului şi omului politic Alexandru Moşanu : [80 de ani de la naştere]
/ în numele colegilor de la Inst. de Istorie, Stat şi Drept al AŞM , dr. hab. Nicolae Enciu //
Revista de Istorie a Moldovei. – 2012. – Nr 3. – P. 5-7.

491. Parasca, Pavel. Anul 1711 – antecedent al anului 1812 / Pavel Parasca // 200 de
ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Ţarist : consecinţele raptului teritorial pentru
românii basarabeni : Materialele Simpoz. şt. intern., 12-13 mai 2012. – Cahul, 2012. – P. 52-
70. – Referinţe bibliogr. în subsol.

492. Pasat, Valeriu. Politica de stat în condiţiile foametei postbelice în RSS Moldove-
nească şi consecinţele ei social-demografice / Valeriu Pasat // Revista de Istorie a Moldovei.
– 2012. – Nr 4. – P. 99-111 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

493. Perju, Dionis. Informaţii cu privire la situaţia Ţării Moldovei în perioada războiului ru-
so-turc, 1806-1812 / Perju Dionis, Constantinov Valentin // Noile paradigme în cercetarea şi
predarea istoriei în mileniul III : Simpoz. şt. intern., Chişinău, 23-25 mar. 2012. – Ch., 2012. –
P. 79-81. – Rez. în lb. engl.

494. Popovschi, Valeriu. Din nou despre Biroul de organizare a Sfatului Ţării sau o altă
serie de documente inedite privind activitatea multilaterală desfăşurată de acest organ în
Basarabia în toamna anului 1917 / Valeriu Popovschi // Revista de Istorie a Moldovei. – 2012.
– Nr 3. – P. 107-127. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – An. : Din Arhiva
Biroului de organizare a Sfatului Ţării : Doc. Nr 1-10.

495. Poştarencu, Dinu. Instrucţiunea imperială cu privire la organizarea administrativă a


Basarabiei din 1816 : documente / Dinu Poştarencu ; trad. din lb. rusă de Valentin
Constantinov, Larisa Svetlicinâi // Revista de Istorie a Moldovei. – 2012. – Nr 3. – P. 92-106.
– Referinţe bibliogr. în subsol. – An. : Însemnarea anexată la supremul rescript al măriei sale
imperiale care serveşte namesnicului plenipotenţiar spre administratea creării guvernământu-
lui Regiunii Basarabiei.

137
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

496. Poştarencu, Dinu. Regulamentul privind organizarea regiunii Basarabia din 1818 şi
eşuarea aplicării lui / Dinu Poştarencu // Tratatul de Pace de la Bucureşti din 1812. 200 de ani
de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus : Materialele Conf. Intern., 26-28 apr. 2012.
– Ch., 2012. – P. 83-96. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

497. Sava, Lucia. Anexarea Basarabiei : Mentalitate şi identitate naţională în Basarabia


ţaristă / Lucia Sava // Tratatul de Pace de la Bucureşti din 1812. 200 de ani de la anexarea
Basarabiei de către Imperiul Rus : Materialele Conf. Intern., 26-28 apr. 2012. – Ch., 2012. –
P. 177-188 : fot. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. în subsol.

498. Sava, Lucia. Impactul politicii ţariste de colonizare a Basarabiei. Componenţa etno-
lingvistică a populaţiei Basarabiei conform recensământului imperial de la 1897 / Lucia Sava
// 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Ţarist : consecinţele raptului teritori-
al pentru românii basarabeni : Materialele Simpoz. şt. intern., 12-13 mai 2012. – Cahul, 2012.
– P. 267-287 : tab. – Referinţe bibliogr. în subsol.

499. Şişcanu, Ion. Aspecte ale moldovenismului românofob în spaţiul românesc / Ion
Şişcanu // 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Ţarist : consecinţele raptu-
lui teritorial pentru românii basarabeni : Materialele Simpoz. şt. intern.,12-13 mai 2012. –
Cahul, 2012. – P. 10-24. – Referinţe bibliogr. în subsol.

500. Şişcanu, Ion. Foametea din RSS Moldovenească în anii 1946-1947 / Ion Şişcanu //
Revista de Istorie a Moldovei. – 2012. – Nr 4. – P. 112-122. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. în subsol.

501. Şişcanu, Ion. Pactul Molotov-Ribbentrop şi ocuparea teritoriilor româneşti / Ion


Şişcanu // Anul 1940 în istoria românilor : Materialele Simpoz. şt. intern., 11-12 iun. 2010. –
Cahul, 2011. – P. 32-51. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 49-51.

502. Tomuleţ, Valentin. Organizarea instituţiilor judiciare din Basarabia şi modul de apli-
care a limbii moldoveneşti (române) în instanţele judecătoreşti (1812-1828) / Valentin Tomu-
leţ // 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Ţarist : consecinţele raptului
teritorial pentru românii basarabeni : Materialele Simpoz. şt. intern.,12-13 mai 2012. – Cahul,
2012. – P. 130-148. – Referinţe bibliogr. : p. 146-148.

503. Tomuleţ, Valentin. Repercusiunile prezenţei armatei ruse de ocupaţie asupra popu-
laţiei din Basarabia (1812-1830) / Valentin Tomuleţ // Tratatul de Pace de la Bucureşti din
1812. 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus : Materialele Conf. Intern.,
26-28 apr. 2012. – Ch., 2012. – P. 19-36 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în
subsol.

504. Ungureanu, Constantin. Bucovina şi Basarabia sub stăpîniri străine : asemănări şi


deosebiri / Constantin Ungureanu // 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul
Ţarist : consecinţele raptului teritorial pentru românii basarabeni : Materialele Simpoz. şt.
intern.,12-13 mai 2012. – Cahul, 2012. – P. 217-249. – Referinţe bibliogr. în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 10, 12, 31, 33-34, 36, 41, 49, 53, 61, 152, 199, 449, 465, 507)

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

94(498) Istoria României


505. Boldureanu, Ana. Aspecte ale circulaţiei monetare în Principatele Române în
perioada 1806-1812 / Ana Boldureanu // Tratatul de pace de la Bucureşti din 1812. 200 de
ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus : Materialele Conf. Intern., 26-28 apr.
2012. – Ch., 2012. – P. 67-70. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

506. Mischevca, Vlad. Anul 1812 sub impactul factorului fanariot : marele dragoman
Dimitrie Moruzi (1768-1812) / Vlad Mischevca, Florin Marinescu // Tratatul de Pace de la
Bucureşti din 1812. 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus : Materialele
Conf. Intern., 26-28 apr. 2012. – Ch., 2012. – P. 53-66. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. în
subsol.

507. Пономарев, Александр. Положение румынских княжеств во время войны


1806-1812 годов / Александр Пономарев // Tratatul de Pace de la Bucureşti din 1812. 200
de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus : Materialele Conf. Intern., 26-28 apr.
2012. – Ch., 2012. – P. 43-52 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 61, 461, 464, 470, 479, 480, 493, 501)

139
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 1, 2013


Bercu, Oleg 469
Berlinschi, Petru 24
A Bezede, Rima 178
Bichir-Thoreac, L. 205
Achiri, Ion 157 Bieşu, Maria (332)
Achiri-Badicean, I. G. 281 Bieşu, Valentina 332
Adeyoyin, Samuel Olu 8 Bivol, A. 271
Agrigoroaiei, Ion 61 Bîrca, Natalia 219
Albu, Tudor (298) Blaga, Lucian 386
Amărâtu, Cornelia 304, 325 Blănaru, Gheorghe 406
Ambrosi, Gheorghe 305 Bobână, Gheorghe 25-26
Ambrosi, Grigore 307 Bobeico, Valentina 323
Andriţchi, Viorica 139 Bocancea, Viorel 149
Anghelici, Gh. 215 Bodarev, Ghenadie 221
Anton, Ion 405, (447) Bogdea, Dan 178
Arapu, Valentin 464 Boincean, B. 228
Ardant, Fanny 327 Boişteanu, Eduard 122
Ardeleanu, Constantin 467 Bojoga, Eugenia 377
Aristid-Cupcea, Sandu 330 Bolboceanu, Aglaida 140
Armaşu, Liliana 439 Boldea, Iulian 440-41
Arnăut, Sergiu 127 Boldureanu, Ana 505
Arpenti, Boris 178 Botezatu, Mihaela Alexandra 387
Arseni, Alexandru 39 Botgros, Ion 147, 159-60
Avasiloaiei, Rodica 17 Botnarenco, Mariana 148
Botnari, Vasile 257, 259
B Botnariuc, Gheorghe 306
Bacalov, Sergiu 46 Bour, A. 217
Badâr, Iurie 110 Braghiş-Carabagiu, Maria 171
Badrajan, Gheorghe 295 Braşoveanu, Angela 308, 336, 344, 353, 450,
Balan, Elena 42 463
Balan, Greta 201 Bratco, D. N. 274
Balica, Dimitrie (449) Bratco, Dumitru 272
Bantoş, Alexandru 362 Brătescu, Liviu 470
Bantoş, Ana 447-48 Buburuz, Petru 20
Baraba, A. 188 Buceaceaia, Svetlana 248
Baranetz, Efrat 158 Bucov, Emilian 445
Barbaroş, Ion 89 Bucun, Nicolae 141
Barbaroş, M. 261, 263 Bucur, Gh. 226
Barbă, Ludmila 303 Buga, Larisa 93
Batco, M. 246 Bujor, P. 215
Baxan, Angela 468 Bujoreanu, N. 261, 263
Bălănescu, S. 294 Bulat, Denis 301
Bâzgu, Eduard 308 Bulimaga, C. 316
Bejenaru, Olga 331 Bulmaga, Leonid 471
Bulmaga, Olga 107
Burac, Constantin 449, 749
Beliciuc, Roman 191 Burduniuc, Olga 201
Bello, Taofik Olatunde 8 Burghiu, Iacob (328)
Beniuc, Mihai 445 Burlacu, Anatol 333
Berber, P. F. 274 Burlacu, Daniela 335

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Burţev, S. A. 281 Ciobanu, Tudor 473


Burţeva, Svetlana 189 Ciobanu, Veniamin 465
Bushnaq, Tatiana 155 Ciocănel, Cristina 163
Busuioc, Aureliu 450 Ciorbă, Veaceslav 31
Butnaru, Andrei 472 Ciurunga, Andrei 410, (452)
Butnaru, Gallia 236 Cocieru, Ludmila 112
Butuc, Marin 114 Cocieru, Mariana 451
Cociu, V. 294
C Codreanca, Lidia 32
Calamanciuc, Gheorghe 347 Codreanu, Theodor 443
Calchei, E. 253 Cojocari, Eugenia 113
Calchei, Elena 256 Cojocari, S. 205
Callo, Tatiana 161 Cojocaru, R. 201
Cantuniari, Mihai 385 Cojocaru, Viorel 21
Canţer, Valeriu 182 Colesnic, Iurie 452
Capcelea, Valeriu 40 Constantinov, Valentin 474, 493, 495
Caraganev, Laura 407 Coreţchi, Boris 81
Caragi, Larisa 162 Coreţchi, I. 200
Carianopol, Virginia 388 Cornea, Sergiu 475
Carnegie, Dale 27 Corobceanu, Anatol 488
Catârău, Cornelia 9 Cosovan, Olga 164
Caterenciuc, Cristina 264 Costenco, Nicolae (453)
Cazacu, Gh. 215 Costenco-Chiosev, Tatiana 453
Cazacu, Tatiana 312 Coşbuc, George 389
Cazacu, Valeriu 352 Coşeriu, E. 372
Cărare, Petru 408 Coşeriu, Eugeniu 363, (369), 370, 378
Cârchelan, Iuliu 409 Coşeriu, Tatiana 10
Ceban, E. 213 Cotoman, Ludmila 320
Ceban, Liubovi 59 Cremene, Boris 327
Cebotaru, Eugenia 128 Cristea, Sorin 165
Cemortan, Stela 172 Crîşmaru, V. 282
Cereteu, Igor 23 Crocnan, D. O. 149
Cernet, A. 271 Croitoru, Vasile 43
Cerneţchi, O. 218 Cuciurcă, Angela 104
Cernica, Doina 461 Cupcea, Valeriu 339
Certan, Ion 1 Cupcea-Josu, Argentina 454
Certan, Simion 1 Curcă, Rusanda 334
Cheţan, Maria 442 Cuzneţov, Alexandru 90
Chicaroş, Tatiana 173 D
Chicu, Valentina 177
Chiriac, I. 260 Dabija, Ana 183
Chiriţă, Gheorghe 296 Dabija, Nicolae 379
Chiseliţa, Natalia 309 Dadu, C. 273
Chisnicean, V. I. 283 Daniliuc, Aliona 2, 57, 83
Chivu, Gheorghe 362, (367), 371 Danilov, Maria 476
Cicinov, Olga 111 David, L. 204
Cilaki, Ilia 341 Delinschi, Valentin (351)
Cimpoi, Mihai (456) Diacon, Maria 62
Ciobanu, Anatol 45 Dima, Nicolae 455
Ciobanu, Constantin I. 318 Doboş, Mihaela 444
Ciobanu, L. 203 Doinaş, Ştefan Aug. 442, 444
Ciobanu, Pavel 360 Doinaş, Ştefan Augustin 390

141
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

Domenco, Ion 324 Gînju, Stela 174


Dondiuc, Iu. 218 Godoroja, Mariana 275
Donica, Andrei 262 Goga, Octavian 393
Donos, Evlampie 123 Gomoja, G. 256
Dragomirescu, Adina 380-81 Gonciariuc, Maria (259)
Dreglea, M. 256 Goraş-Postică, Viorica 167, 184
Druceac, Vitalie 340 Goriuc, Silvia 94
Druţă, Ion 411 Gribincea, Alexandru 2, 57, 81, 219
Duca, Gheorghe 190 Gribincea, Lilia 88
Duca, Maria 229, 254 Grighel, Gh. 273
Duca, Valeria 150 Grigorov, T. 247
Duda, Victoria 160 Grosu, Ionela Mădălina 394
Dumanov, Veronica 310 Gruia, Andrei 4
Dumbrava, Vlada-Tatiana 209 Guceac, Ion 190
Dumbravă, Vasile 198 Gulea, A. 188
Dumeniuc, Ion (364) Gumenâi, Ion 480
Duminică, Ivan 477 Guran, Petre 142
Dyer, Wayne D. 28 Gurev, Dorina 97
Gurry, Francis 119
E Guscova, A. 214
Eichenberg, Fernando 327 Guţu, Aurel (321)
Eminescu, Mihai 391 Guţu, Viorel 131
Enciu, Nicolae 490 H
Eremia, Anatol 364, 382
Erhan, Ianuş 85 Hadârcă, Maria 143
Eşanu, Andrei 11, 478-79 Hadârcă, Petru 343
Eşanu, T. 218 Haheu, Vasile 272
Eşanu, Valentina 479 Hanganu, Ludmila 148
Hergheligiu, Cristina 481
F Holban, Ion 182
Farago, Elena 392 Holban, Tiberiu 209
Fărâmă, Maria 412
Filip, Iulian 413 I
Flămând, Dinu (441)
Florea, Natalia 208 Iachimciuc, Ala 246
Foca, Boris 84 Ialovaia, Antonina 311
Focşa, Stela 331 Ilaşcu, Iu. 152
Franţuzan, Ludmila 151, 159-60 Ilf, Ilia 343
Frick, Pius 179 Iliciuc, I. 214
Frunze, Oleg 129 Imam, Abayomi 8
Furdui, T. 235 Iordosopol, E. 255
Furdui, Teodor 190, 257, 259 Istrate, Alexandru 482
Furnic, A. 246 Istrati, Lidia 448
Iureş, Marcel 336
G
J
Gaină, B. 235
Ganceacovschi, I. L. 283 Jekabsons, Eriks 53
Garştea, Vladimir 130 Jelescu, Dumitru 144
Gavriliţă, Lidia 236 Jelescu, Petru 144
Ghicov, Adrian 166 Jelescu, Raisa 144
Ghimpu, Dina 333, 335, 345 Josan, Mihaela 414

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Josanu, Yuri 54 Mihalache, Iurie 106


Juc, Victor 55-56, 58-59 Mihalachi, Andrei 230
Jucov, Titus 337 Mija, Viorica 5, 319, 322, 478
Milică, Ioan 367-68
K Mischevca, Vlad 506, 485-86
Khalil-Butucioc, Dorina 338 Mîtcu, Silvia 55
Krajevskaia, Alla 311 Mocanu, Elena 105
Kulikovski, Lidia 12-14, 456 Mocanu, Ion 82
Kulyna, Y. 138 Molodoi, Elena 309
Monahie, Parascheva 397
L Morari, Natalia 304
Moraru, Adrian 411
Lair, Sylvie 29 Moraru, Anton 41
Lari, Leonida (458) Moraru, L. 237
Larion, Alina 192 Moraru, Victor 48
Lavric, Aurelian 483 Moroşanu, Andrei 225
Leah, T. 227 Moruzi, Dimitrie (506)
Leahu, Alexei 325 Moşanu, Alexandru (490)
Lemanova, N. B. 274, 283 Munteanu, Andrei 192
Leviţchi, Alexei 229 Munteanu, Cristinel 369-70
Lisnic, Gh. 217 Munteanu, E. 232
Lisnic, Ion 297 Mursa, Leonid 488
Lîsenco, Serghei 178 Musteaţă, Grigore (257)
Llosa, Mario Vargas 385 Musteaţă, Sergiu 168
Luchin, Timur 46
Lucinschi, Chiril 47 N
Lucinschi, Petru 47
Lujanscaia, Eugenia 22 Nastas, T. 232
Lungu, Gabriela 5 Nechit, Irina 415, 457
Lupaşco, Iulianna 210 Nedelcu, Narcisa 98
Negru, Elena 49
M Negru, Gheorghe 487-89
Nemerenco, A. 198
Macovei, Tatiana 124 Nesterov, Vadim 193
Maftei, Maria 484 Nicolaescu, Ana 231
Malcoci, Ecaterina (349) Nicolaescu, Gheorghe 231, 275
Manuc, Bei (464) Nicolaev, A. 234
Mardare, Gheorghe (318) Nicolaev, Gheorghe 317
Marin, Mariana 153 Nistreanu, Victoria 192
Marina, Vasile 3 Nohai, Claudiu 398
Marinescu, Florin 506 Nuţa, Ana-Mihaela 416
Marinescu, M. 261, 263 Nuţu, Irina 399
Martea, Rodica 229
Mateevici, Alexei 459 O
Maznic, Silvia 376
Mazur, Ramin 336, 353 Oglindă, Emilia 372, 383
Mălăncioiu, Ileana 395 Oprea-Roşca, Valentina 326
Mărgineanu, Victoria 142 P
Mătcaş, Nicolae 366
Mătrăgună, N. 205 Panciuc, Svetlana 326
Mândâcanu, Valentin (366, 374) Parasca, Pavel 491
Melenciuc, M. 248 Pasat, Valeriu 492
Melinescu, Gabriela 396, (439) Pascaru, Ana (25)

143
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

Paşa, Lilia 284 Rusnac, Vladimir 302, 421


Patlis, Larisa 56 Rusu, Mina-Maria 154
Pavel, Vasile 373 Rusu, Rodica 50
Pavlenco, V. 251 Rusuleac, Tatiana 174
Păcurar, Gheorghe 417 Rybaleov, Roman 47, 304, 320, 344, 450
Pătraşcu, T. 233
Pânzaru, B. 276 S
Perciun, Andrei 315 Sadoveanu, Mihail 401
Perju, Dionis 493 Sadovei, Larisa 155
Perstiniov, Nicolae 275 Sagoian, Eraniac 185
Peştenu, Ananie 231 Saitarlî, Natalia 132
Petrov, Evgheni 343 Salagor, I. 86
Pisarenco, Olga 108 Sandul, A. 207
Pleşca, Victoria 125 Sargun, A. 188
Poalelungi, Oleg 95 Sava, Igor 466
Pohilă, Vlad 13, 15, 374, 458 Sava, Lucia 6, 497-98
Poiată, Mihai Ştefan 328 Sava, Parascovia 264
Poiras, L. 271 Sărac, Ioan 236
Pop, Ionel 400 Sârbu, Antonina 453
Popa, A. 278 Schimbător, Igor 323, 353
Popenco, Ana 47 Scobioală, Genoveva 16
Popescu, Adrian (440) Scutaru, Silvia 33
Popescu, Victor 221 Secrieru, Vasile 34
Popov, Ruslan 99 Sencu, E. 207
Popovschi, Valeriu 494 Senic, Diana 156
Popuşoi, I. 234, 276 Serbenco, Eduard 96
Popuşoi, Liliana 339-41 Sevciuc, Maia 184
Porcescu, Gavril 220 Severin-Cazacu, Viorica 341
Port, Angela 254 Simion, Crenguţa 151
Poştarencu, Dinu 495-96 Sîmboteanu, Aurel 133
Prida, Ion 311 Slanina, Valerina 189
Proca, Ion 418 Smâşleaev, Anatolie 438
Puică, Sergiu 319, 408, 424 Smoláková, Vlasta 342
Putină, Dorina 180 Sobietsky, Ludmila 409
Putregai, Constantin (225) Sofronescu, Igor 114
R Spinei, L. 211
Stati, Vasile 375
Racu, Igor 30 Stăncuţă, Eleonora 343
Railean, Gh. 214 Sterpu, Vladimir 134
Ranca, Aurora 277 Stîngaci, A. 265
Rapcea, Irina 419 Stoica, Ion 17
Raţă, Octavian 326 Stoica, Petre 384
Răileanu, Nicolae 328 Stoleru, Ingrid Georgiana 402
Rimiş, C. 211 Străbunu, Ion 298
Rogac, Raia 454 Strâmbeanu, Andrei 331, 422
Romanciuc, Angela 109 Strâmbeanu, Mihaela 344
Romanciuc, Ina 212 Stratan, V. 258
Roşca, Alexandru 24 Stratu, V. 266
Roşca, Gh. 233 Sturdza, Marina 463
Roşca, N. 44 Sturza, Ion 308
Roşca, Nicolae 337, 360, 420, 747 Sulesco, Tatiana 194
Rotaru-Maslo, Liliana 91 Suruceanu, Adrian 345

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Susai, Ştefan 44 Ungureanu, Larisa 342, 348-52


Svernei, Igor 320 Ursu, Ludmila 174-75
Svetlicinâi, Larisa 495 Ursu, Sergiu 312
Ursu, Tatiana 117
Ş Usatîi, Agafia 309
Şaran, Corina 115 V
Şaran, Vladislav 60
Şcerbacova, T. 276 Vaculenco, Anatol 300
Şestacova, Tatiana 254 Vangheli, Spiridon (451)
Şişcanu, Ion 499-501 Varta, Tatiana 36
Şleahtiţchi, Maria 423 Varzari, Pantelimon 51
Şmatoc, Ion 299 Vasiloi, Djulieta 101
Ştefaniţa, Anastasia 135 Vatamanu-Ciocanu, Mariana 179
Ştefîrţă, Anastasia 248 Vâşcu, Gulnara 325
Ştirbu, Titus 424 Vetricean, S. 207
Vieriu, Dumitru 126
T Vieriu, Efimia 137
Tabuncic, Sergiu 460 Vieru, Grigore (156), 335
Tacu, Mariana 48 Vieru, Liliana 118
Tamazlâcaru, Elena 35 Viktiuk, Roman 353
Tanasoglu, Liuba 18 Vintilă, Alexandru Ovidiu 37
Targon, R. 216-17 Vodă, Gheorghe 425-30
Tarnovschi, Ana 141 Volcinschi, Victor 107
Tăbârţă, Florin 463 Volentiri, Ion 221
Tărîţă, Marius 445 Voloşciuc, L. 86, 234, 237
Teleuţă, Alexandru Ştefan (190) Voloşciuc, Leonid (235)
Terzi-Barbaroşie, Daniela 169 Vrabie, Diana 446
Timofei, Corina 100 Vrabie, Gheorghe 321-22
Timofti, Tatiana 131 Z
Tipa, Violeta 346
Todiraş, V. 278 Zabulică, Violeta 384
Todiraş, Vitalie 347 Zaiţeva, D. 294
Tofan-Scutaru, Liudmila 209 Zamfir, Vasile 102
Tolocichina, Svetlana 189 Zatic, Anatol 208
Toma, S. I. 281 Zgârcibabă, Elena 375
Toma, Toader 145 Zugravu, Daniel 223
Tomuleţ, Valentin 468, 472, 502-03
Torpan, Igor 185 А
Trakl, Georg 384 Ариков, Георгий 92
Troianowski, Lidia 7
Tudor, Ştefan 438 Б
Tudorache, Georghe 257, 259
Tudorache, Gh. 235 Бантыш, Л. А. 314
Баркаръ, Игоръ 87
Ţ Батко, М. Г. 243-44, 288, 292
Берестов, Валентин 431
Ţau, Elena 459 Бобкова, Елена 38
Ţîganaş, Ion 116 Болога, О. А. 202
Ţîrdea, Teodor N. (24) Ботнарь, В. Ф. 285
U Брадовская, Н. П. 292
Брадовский, В. А. 292
Ungureanu, Constantin 181, 504 Бужоряну, Н. 268

145
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

Букун, Николае 146 М


В Магер, М. Г. 241
Маевская, В. П. 239
Войняк, В. И. 244, 269, 279 Малеванчук, Н. 242
Вронских, М. Д. 249 Маринеску, М. 268
Г Марьянчик, Вера 356
Мачука, Валериу 199
Гаврилов, Всеволод (357) Морозан, Владимир 80
Гараева, О. И. 196 Мунтян, Е. М. 288
Гатина, Э. Ш. 267 Мунтяну, Н. 242
Гладкая, А. 238 Муслех, Мохаммед 269
Горбан, В. П. 239
Горбачева, Нина 170 Н
Горбунова, В. 290 Настас, Т. H. 238, 240, 244
Д Николаев, А. Н. 291
Николаева, С. И. 291
Даду, К. 280 Никушор, В. 252
Де Марш, Милен Никола 79
Донога, Лудмила 146 О
Дюрич, Г. Ф. 245 Онофрей, Александр 87
Е П
Елисовецкая, Д. С. 240 Памужак, Н. Г. 250, 252
И Петков, И. И. 314
Пироженко, Светлана 358
Ивановa, Томa 329 Питт, Брэд 329
Ивасишин, Д. 280 Пономарев, Александр 507
Ильев, П. 290 Поп, Ионел 403
Ильева, И. 290 Попов, Н. А. 289, 293
Иордосопол, Е. И. 245 Пушкин, А. С. 434
К Р
Каратерзи, Г. И. 206 Раку, Жанна 176
Кириллов, А. Ф. 286 Рашковский, Л. 435
Кирошка, Дориан 120 Роговая, Галина 52
Ковалева, Ольга 222 Рожневски, М. 287
Козьмик, Р. А. 286 Русу, М. М. 270
Кончаловская, Н. 432
Королева, Эльфрида 354-55 С
Краченко, А. 287 Садовяну, Михаил 404
Кривова, О. 224 Салтанович, Е. 287
Кривошеев, В. 433 Светличенко, В. 268
Кротевич, Ольга 79, 199 Склярова, Валентина 356-57
Куликова, Л. М. 195 Соловей, Е. Ф. 289
Кухарук, Е. 224 Сосна, Б. 121
Л Стратьева, Анна 19
Стурза, Р. 314
Лазакович, О. 314 Стюарт, Е. 436
Суменкова, В. В. 243
Сырбу, В. М. 269, 279

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Т
Таран, Игорь 358
Терещук, Раиса 146
Тодераш, Л. 242
Топалэ, Ш. 280
Тюрина, Ж. П. 202
У
Узун, Елена 359
Улунян, Ар. А. 136
Ф
Флоря, В. 103
Фурдуй, Ф. И. 197
Х
Харчук, О. А. 286
Худякова, О. А. 289
Ч
Чеботарева, Людмила 437
Чилочи, А. А. 202
Чокинэ, В. К. 197
Чудякова, О. А. 293
Ш
Шубина, В. Э. 291
Шупак, Марина 462
Я
Язловецкий, И. Г. 288
Якимчук, А. П. 239, 245
Янссен, Ян 329

147
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2013 ≡ Magazine article annals Nr 1-2013

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 1 -2013

1. "a"MIC". – 2013. – Nr 1.
2. Administrarea Publică. – 2012. – Nr 4.
3. Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 1.
4. Alunelul. – 2013. – Nr 1.
5. Anul 1940 în Istoria Românilor : Materialele Simpoz. şt. intern., 11-12 iun. 2010. – Cahul,
2011. – [2012-2479].
6. Aquarelle. – 2013. – Nr 1.
7. Biblio Polis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3.
8. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Ştiinţele vieţii. – 2012. – Nr 3.
9. Clipa : ser. nouă. – 2012. – Nr 6.
10. Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 1.
11. Curierul medical. – 2012. – Nr 6.
12. Didactica Pro… – 2012. – Nr 5/6.
13. 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Ţarist : consecinţele raptului teritori-
al pentru românii basarabeni : Materialele Simpoz. şt. intern., 12-13 mai 2012. – Cahul,
2012. – [2012-2469].
14. Intellectus. – 2012. – Nr 4.
15. Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 1.
16. Limba Română. – 2012. – Nr 9/10 ; Nr 11/12.
17. Luminătorul. – 2012. – Nr 4.
18. Moldova. – 2012. – Nr 10/12.
19. Noi. – 2013. – Nr 1.
20. Noile paradigme în cercetarea şi predarea istoriei în mileniul III : Simpoz. şt. intern., 23-25
mar. 2012. – Ch., 2012. – [2012-2724].
21. Optimizarea învăţământului în contextul societăţii bazate pe cunoaştere : Materialele conf.
şt. intern., 2-3 noiem. 2012. – Ch., 2012. – [2012-2545].
22. Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2012. – Nr 6.
23. Protecţia plantelor – probleme şi perspective : Simpoz. Şt. Intern., 30-31 oct. 2012. – Ch.,
2012. – [2012-2557].
24. Punkt. – 2012. – Nr 50.
25. Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 1.
26. Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice . – 2012. – Nr 3.
27. Revista de Istorie a Moldovei. – 2012. – Nr 3 ; Nr 4.
28. Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 1.
29. Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2012. – Nr 6.
30. Sectorul serviciilor în secolul XXI : realizări, probleme, perspective : Simpoz. şt. intern., 29
mar. 2012. – Ch., 2012. – [2012-2559].
31. Teatru. – 2012. – Nr 10.
32. Tratatul de Pace de la Bucureşti din 1812. 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către
Imperiul Rus : Materialele Conf. Intern., 26-28 apr. 2012. – Ch., 2012. – [2012-2588].
33. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 1.
34. Закон и жизнь. – 2013. – Nr 1.
35. Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 1.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLEOR DE NEWSPAPER ARTICLE


GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
IANUARIE NR 1 JANUARY
(1-337)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1. Duca, Gheorghe. "Academia este o istorie de succes care nu poate fi negată" : [interviu
cu Gh. Duca, preşedinte al Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / interviu realizat de Mihai Sultana Vicol //
Literatura şi arta. – 2013. – 24 ian. – P. 7.

2. Manolache, Constantin. Institutul de Studii Enciclopedice : realizări şi perspective : [art.


dir. Inst. de Studii Enciclopedice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Constantin Manolache // Literatu-
ra şi arta. – 2013. – 17 ian. – P. 3.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


3. Burlaca, Ludmila. Ziua Naţională a Culturii – pentru prima oară în Moldova : [interviu cu
L. Burlaca, şefa Dir. relaţii interetnice şi funcţionarea limbilor din cadrul Biroului Relaţii Interetnice] /
consemnare : Ana Gherciu // Timpul. – 2013. – 11 ian. – P. 22.

4. Dumitrescu Buşulenga, Zoe. ″Dacă fărâmiţăm frumuseţea, cum vom mai putea face
drumul invers?″ : [criza culturii] / Zoe Dumitrescu Buşulenga, (Maica Benedicta de la Văratec) //
Flux. – 2013. – 11 ian. – P. 10.

5. Negru, Nina. Memoria culturală şi falsele adecvări : [pe marginea eseului "Vânătoarea de
simboluri" de Florica Elena Laurenţiu] / Nina Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 18 ian. – P. 14.

6. Tănase, Constantin. Despre incultură de Ziua Naţională a Culturii / Constantin Tănase //


Timpul. – 2013. – 15 ian. – P. 5 ; 18 ian. – P. 9.

070 Ziaristică. Presă


7. Dascăl, Liviu. Dotat pentru verb şi pentru acţiune : [ziaristul Nicolae Misail la 60 de ani de
la naştere] / Liviu şi Alexandra Dascăl // Univers pedagogic pro. – 2013. – 10 ian. – P. 8.

8. Mincan, Mihai. Celălalt Mihai Eminescu : cronicarul conservator : [despre activitatea de


gazetar a poetului] / Mihai Mincan // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 15 ian. – P. 8.

9. Panţîru, Dragoş. Omul care îşi iubeşte consătenii şi ştie cum să învingă apele Prutului :
[70 de ani de la naşterea ziaristului Ion Bătrânu] / Dragoş Panţîru // Săptămîna. – 2012. – 11 ian. –
P. 10.

149
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2013

10. Pleşu, Andrei. Dilema noastră cea de toate zilele : [20 de ani de la prima apariţie a rev.
săpt. de cultură "Dilema", Bucureşti] / Andrei Pleşu // Săptămîna. – 2013. – 25 ian. – P. 3.

11. Scutelniciuc, Ionel. Scrisul îi este viaţa toată ... : [70 de ani de la naşterea ziaristului Ion
Bătrânu] / Ionel Scutelniciuc // Literatura şi arta. – 2013. – 10 ian. – P. 8.

06 ORGANIZAŢII (ÎN GENERAL)


061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
(Vezi Nr 323)
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
12. Manolescu, Anca. Cererea de minune : [art. jurnalistului român] / Anca Manolescu //
Săptămîna. – 2012. – 11 ian. – P. 3.

13. Medoni-Cuciuc, Eleonora. Un apostol al ortodoxiei româneşti : [arhimandritul Arsenie


Papacioc (1914-2011)] / Eleonora Medoni-Cuciuc // Literatura şi arta. – 2013. – 3 ian. – P. 7.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei
14. Gâlcă, Boris. Un sfert din populaţia activă în afara ţării : [interviu cu B. Gâlcă, reprezen-
tant adjunct al Fondului ONU pentru Populaţie în Rep. Moldova] / consemnare : Alina Marin //
Vocea poporului. – 2013. – 11 ian. – P. 9. – Idem în lb. rusă.

15. Poalelungi, Olga. Migraţia provizorie în scop de muncă a fost preponderent ilegală : in-
terviu cu O. Poalelungi, dir. Biroului Migraţie şi Azil al Rep. Moldova / pentru conformitate : Aneta
Grosu // Ziarul de gardă. – 2013. – 10 ian. – P. 10-11.

32 POLITICĂ
323 Politică internă
16. Cazacu-Istrati, Iacob. Pentru afirmarea neamului nostru... : [interviu cu I. Cazacu-Istrati,
vicepreşedinte al Forumului Românilor de Pretutindeni] / interlocutor : Ion Cernei // Literatura şi
arta. – 2013. – 24 ian. – P. 2.

17. Eminescu, Mihai. Mihai Eminescu : Netrebnicii care ne conduc : [art. publ. în ziarul
″Timpul″, 1877] // Flux. – 2013. – 11 ian. – P. 5.

18. Lutenco, Victor. ″Vrem să reunificăm familiile noastre, în Moldova″ : [interviu cu V.


Lutenco, dir. Biroului pentru Relaţii cu Diaspora] / consemnare : Virginia Dumitraş // Adevărul :
ediţie de Moldova. – 2013. – 9 ian. – P. 7.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

19. Sârbu, Tatiana. Ipoteze : Romii/Ţiganii, subiectul orfan al istoriei contemporane : [inter-
viu cu cercetătoarea T. Sârbu] / interviu realizat de Ludmila Bulgar // Ziarul de gardă. – 2013. – 10
ian. – P. 15.
(Vezi de asemenea Nr 304)

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


20. Dungaciu, Dan. Este România unionistă? / Dan Dungaciu // Timpul. – 2013. – 14 ian. –
P. 5.

21. Лукашенко, Александр. Мы должны быть вместе. Иного не дано : [об укреплении
СНГ : интервью президента Белоруссии А. Лукашенко чл. Клуба главных редакторов СНГ,
Балтии и Грузии] // Независимая Молдова. – 2013. – 11 янв. – Р. 4-7.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


22. Carpov, Eugen. ″Problema transnistreană trebuie plasată într-un spaţiu unic al R. Mol-
dova″ : [interviu cu E. Carpov, viceprim-ministru al Rep. Moldova] / consemnare : Ala Coica //
Timpul. – 2013. – 16 ian. – P. 6.

23. Caşu, Igor. Conştiinţă naţională românească la Politehnica din Chişinău (3) : Arhivele
comunismului : [la Inst. Politehnic în anii 1971-1972 : manifestări antisovietice] / Igor Caşu // Ade-
vărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 11 ian. – P. 4-5. – Art. 1 : 13 dec. 2012.

24. Chircă, Sergiu Ion. Cu privire la soluţionarea conflictului din Transnistria / Sergiu Ion
Chircă // Literatura şi arta. – 2013. – 31 ian. – P. 3.

25. Chircă, Sergiu. Anatol Corobceanu : un exemplu şi pentru demnitarii de astăzi : [om de
cultură şi politic (1922-1976) / Sergiu Chircă // Literatura şi arta. – 2013. – 24 ian. – P. 3.

26. Ciornei, Vsevolod. Politică şi biologie / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2013. – 25 ian.
– P. 2.

27. Darie, Tudor. ″Succesele sunt ale premierului, iar eşecurile – ale consilierilor″ : [interviu
cu T. Darie, businessman în domeniul presei online, ex-consilier al prim-ministrului Rep. Moldova] /
consemnare : Maria Ursu // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 22 ian. – P. 7.

28. Dodon, Igor. Distanţa dintre putere şi societate s-a mărit considerabil : [aspecte soc.-pol.
: art. liderului Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova] / Igor Dodon // Socialiştii. – 2013. – 23 ian. –
P. 4.

29. Dodon, Igor. În Moldova s-ar putea repeta scenariul Georgiei : [interviu acordat de către
I. Dodon, preşedinte al Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova, postului de Radio Europa Liberă] //
Socialiştii. – 2013. – 30 ian. – P. 2.

30. Dulgheru, Valeriu. Provincialismul clasei politice basarabene / Valeriu Dulgheru // Litera-
tura şi arta. – 2013. – 31 ian. – P. 3.

31. Gherman, Diomid. O personalitate care a pregătit renaşterea naţională : [Anatol


Corobceanu, om politic şi de stat] / Diomid Gherman // Literatura şi arta. – 2013. – 17 ian. – P. 7.

151
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2013

32. Gorea-Costin, Iuliana. Iuliana Gorea-Costin : ″Cred că adevărata putere constă în ierta-
re şi iubire necondiţionată″ : [interviu cu omul politic] / interlocutor : Tatiana Corai // Timpul. – 2013.
– 25 ian. – P. 27. – (Supl. "Femeia ; Nr 2).

33. Moldovan, Roxana-Luiza. Priorităţi eronate pentru Transnistria : [context soc.-pol.] / Ro-
xana-Luiza Moldovan // Ziarul de gardă. – 2013. – 10 ian. – P. 9.

34. Moraru, Anton. Soarta omului de stat Anatol Corobceanu : [om de cultura şi politic
(1922-1976)] / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2013. – 10 ian. – P. 3.

35. Negru, Nicolae. Filat, pasul următor : [context soc.-pol.] / Nicolae Negru // Jurnal de Chi-
şinău. – 2013. – 25 ian. – P. 6.

36. Praporşcic, Sergiu. Lupta oligarhilor şi războiul geopolitic / Sergiu Praporşcic // Flux. –
2013. – 25 ian. – P. 2.

37. Verejanu, Dan. Eminescu, Blaga ... şi noi : [context soc.-pol.] / Dan Verejanu // Literatura
şi arta. – 2013. – 17 ian. – P. 6.

38. Verlan, Veaceslav. Ştiu cine a murit din prostie şi cine a făcut fapte eroice : [despre con-
flictul transnistrean : interviu cu V. Verlan, secretarul Asoc. Veteranilor din Rep. Moldova] / con-
semnare : Ion Macovei // Timpul. – 2013. – 25 ian. – P. 18.

39. Варданян, Эрнест. Альянс в коме : [обществ.-полит. аспекты] / Эрнест Варданян //


Панорама. – 2013. – 29 янв. – Р. 5.

40. Спэтару, Думитру. Приднестровье готовится к новой политической борьбе / Ду-


митру Спэтару // Панорама. – 2013. – 23 янв. – Р. 5.

41. Чубашенко, Дмитрий. Визит патриарха – главное событие года : [о предст. визите
Патриарха Моск. и всея Руси Кирилла в Кишинэу, сент. 2013 : обществ.-полит. контекст] /
Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2013. – 11 янв. – Р. 5.

42. Чубашенко, Дмитрий. Молдову ожидает левый реванш : [обществ.-полит.


контекст] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2013. – 25 янв. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 173)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


43. Damian, George. Ce se întâmplă cu Transnistria după apropierea ruso-ucraineană? /
George Damian // Timpul. – 2013. – 17 ian. – P. 5.

44. Damian, George. Marea Britanie nu va pleca din UE / George Damian // Timpul. – 2013.
– 25 ian. – P. 7.

45. Damian, George. Parteneriatul Estic se mişcă greu, dar sigur / George Damian // Timpul.
– 2013. – 31 ian. – P. 5.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

46. Dumitru, Elena. UE în 2013 : Austeritate, criză şi alegeri / Elena Dumtiru // Adevărul :
ediţie de Moldova. – 2013. – 3 ian. – P. 10-11.

47. Friedman, George. 2013, un an critic pentru Europa : [art. fondatorului companiei globa-
le din domeniul informaţiilor Stratfor] / George Friedman // Ziarul de gardă. – 2013. – 10 ian. – P.
18.

48. Kojara, Leonid. Reglementarea transnistreană, prioritatea Ucrainei la şefia OSCE : [art.
preşedintelui în exerciţiu al OSCE] / Leonid Kojara // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 21
ian. – P. 7.

49. Pirojkov, Serghei. ″Alinierea la standardele NATO a însemnat pentru Ucraina perfor-
manţă în sectorul apărării şi mai multă securitate regională″ : [interviu cu Excelenţa Sa S. Pirojkov,
Ambasadorul Ucrainei la Chişinău] / consemnare : Lina Grâu // Obiectiv european. – 2013 – Ian.
(Nr 7). – P. 3-4.

50. Браш, Дженнифер. Дженнифер Браш : ″Я очень верю в украинское председатель-


ство в ОБСЕ″ : [интервью с главой Миссии Орг. по безопасности и сотрудничеству в Европе в
Молдове] / записала Ирина Астахова // Кишиневский обозреватель. – 2013. – 24 янв. – Р. 5.

51. Браш, Дженнифер. Дженнифер Браш о приднестровском урегулировании :


″Непонятно, как можно говорить об исключении политических вопросов...″ : [интервью с
главой Миссии Орг. по безопасности и сотрудничеству в Европе в Молдове] / интервьюиро-
вал Сергей Ткач // Панорама. – 2013. – 22 янв. – Р. 4 ; 25 янв. – Р. 4.

52. Коэн, Стивен. Новая холодная война Америки с Россией : [ст. амер. историка : пе-
репеч. из ″The Nation″, США] / Стивен Коэн // Панорама. – 2013. – 22 янв. – Р. 8.

53. Мозер, Уильям Х. ″Молдова добилась больших успехов, но еще большие достиже-
ния у нее впереди!″ : [интервью с Чрезв. и Полномоч. Послом США в Респ. Молдова У. Х.
Мозером] / интервью вела Ольга Березовская // Коммерсант plus. – 2013. – 18 янв. – Р. 4-5.

54. Молчанов, Сергей. Фарит Мухаметшин : ″Россия хочет видеть Молдавию подлин-
ным стратегическим партнером″ : [по материалом беседы с Чрезв. и Полномоч. Послом Рос.
Федерации в Молдове] // Панорама. – 2013. – 16 янв. – Р. 3.

55. Мухаметшин, Фарит. ″Наша конечная цель – выход на уровень подлинного страте-
гического партнерства″ : [эксклюзив. интервью Чрезв. и Полномоч. Посла Рос. Федерации в
Респ. Молдова Ф. Мухаметшина] // Коммерсант plus. – 2013. – 18 янв. – Р. 1-4. – (Прил.
″Российский вестник″; Nr 1).

56. Фридман, Джордж. 2013 станет для Европы решающим : [пер. с англ. : ст. амер.
политолога, директор частной разведыват.-аналит. орг. "Стретфор"] / Джордж Фридман //
Коммерсант plus. – 2013. – 18 янв. – Р. 2.

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


57. Nicolae Titulescu – singurul preşedinte reales al Ligii Naţiunilor : [de la Geneva
1930,1931 : diplomat, prof. univ., jurist şi om politic (1882-1941)] // Timpul. – 2013. – 17 ian. – P. 8.

153
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2013

58. Козак, Станислав. Украина : перспективы интеграции на постсоветском простран-


стве / Станислав Козак // Коммерсант plus. – 2013. – 25 янв. – Р. 14.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


59. Hadârcă, Ion. 2012. Încă un an, încă un pas spre UE / Ion Hadârcă // Literatura şi arta. –
2013. – 10 ian. – P. 3.

60. Klipii, Igor. ″Pe calea integrării europene, Lituania este un model pentru R. Moldova″ :
[pe marginea interviului, acordat de către I. Klipii, Ambasadorul Rep. Moldova la Vilnus, portalului
″The Lithuanian Tribune″] / consemnare : Victoria Vlad // Obiectiv european. – 2013 – Ian. (Nr 7). –
P. 5.

61. Timofti, Nicolae. Discursul Preşedintelui R. Moldova, Nicolae Timofti, la recepţia diplo-
matică cu ocazia sărbătorilor de iarnă : [25 ian. 2013] // Moldova suverană. – 2013. – 30 ian.

62. Кэпэцинэ, Михай. Новые посольства за рубежом : [коммент. ген. секретаря М-ва
иностр. дел и европ. интеграции Респ. Молдова М. Кэпэцинэ] / записал Дмитрий Калак //
Экономическое обозрение "Логос-Преcc". – 2013. – 25 янв. – Р. 8.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
63. Untilă, Veaceslav. Rolul liberalilor în parcursul democratic al Republicii Moldova :
[coment. de V. Untilă, vicepreşedinte al Partidului Liberal] / consemnare : Elena Munteanu // Tim-
pul. – 2013. – 25 ian. – P. 12.
(Vezi de asemenea Nr 102, 103)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
64. Ciloci, Igor. Indiferenţa angajatorilor provoacă anual zeci de victime ale accidentelor de
muncă : [interviu cu I. Ciloci, şef adjunct al Inspecţiei Muncii] / interviu realizat de Virginia Nica //
Economist. – 2013. – 16 ian. – P. 8.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii.


Economia fondului de locuinţe
65. Bîtcă, Alexandru. În 2012, preţurile medii ale apartamentelor din Chişinău s-au redus cu
2,3% / Alexandru Bîtcă // Economist. – 2013. – 23 dec. – P. 12.

66. Ciuvaga, Natalia. Cum pot obţine fermierii moldoveni finanţare prin proiectul nipon 2KR?
/ Natalia Ciuvaga // Economist. – 2013. – 30 ian. – P. 6.

336 Finanţe
67. Ene, Stanislav. Înaintarea "Moldova Agroindbank" pe piaţa serviciilor bancare la distanţă
continuă prin lansarea soluţiei ″Bank Flex MultiChannel″ : [interviu cu S. Ene, şef al Dep. Tehnolo-
gii Informaţionale BC ″Moldova Agroindbank″ SA] // Timpul. – 2013. – 22 ian. – P. 6

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

68. Nica, Virginia. Deficit bugetar de 1,837,9 milioane de lei în 2012 : [în Rep. Moldova] /
Virginia Nica // Economist. – 2013. – 30 ian. – P. 7.

69. Головатюк, Владимир. Доходы населения в 3 квартале 2012 года : [ст. дир. Ин-та
модернизации Молдовы] / Владимир Головатюк // Панорама. – 2013. – 11 янв. – Р. 3.

70. Головатюк, Владимир. Платежный баланс за 9 месяцев 2012 года : диагноз под-
тверждается : [ст. дир. Ин-та модернизации Молдовы] / Владимир Головатюк // Панорама. –
2013. – 25 янв. – Р. 6.

71. Ене, Станислав. Bank Flex Multichannel от Moldova Agroindbank продолжает про-
цесс активного продвижения дистанционных банковских услуг : [интервью с дир. Деп. ин-
форм. технологий КБ Moldova Agroindbank С. Ене] // Экономическое обозрение "Логос-Пресс"
– 2013. – 25 янв. – Р. 7.

72. Рогофф, Кеннет. Ненасытный зверь : [об эффективности гос. Расходов : ст. проф.
Гарвард. ун-тa] / Кеннет Рогофф // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 25 янв.
– Р. 21.

73. Романцова, Светлана. Долгая дорога к сельскохозяйственному налогу / Светлана


Романцова // Молдавские ведомости. – 2013. – 11 янв. – Р. 4.

74. Такий, Александр. В 2012 году вся прибыль ушла на риски : [о динамике банков.
капитала] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 18 янв. –
Р. 4.

75. Такий, Александр. Процентные ставки и прогноз инфляции / Александр Такий //


Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 25 янв. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 107)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
76. Decuseară, Ion. Despre economia tenebră şi locul ei în economia unei ţări (1-3) / Ion
Decuseară // Economist. – 2013. – 16, 23, 30 ian. – P. 10.

338(100-87) Situaţia economică a ţărilor de peste hotare


77. Шиллер, Роберт. Метафора для Обамы : [об экон. эффективности администрации
президента США Барака Обамы : ст. проф. Йел. ун-та] / Роберт Шиллер // Экономическое
обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 25 янв. – Р. 20.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


78. Botnaru, Gheorghe. Investiţiile abundente, premisă sigură a creşterii economice robuste
: interviu cu Gh. Botnaru, preşedintele Ligii economiştilor reformatori din Rep. Moldova / interviu
realizat de Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2013. – 25 ian.

155
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2013

79. Buda, Valentin. Economia R. Moldova, încotro? / Valentin Buda // Timpul. – 2013. – 11
ian. – P. 8.

80. Bumacov, Vasile. Agricultura consolidează securitatea statului : [interviu cu V.


Bumacov, ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare] / consemnare : Irina Ţurcanu // Vocea popo-
rului. – 2013. – 18 ian. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

81. Bumacov, Vasile. Vasile Bumacov : ″Agricultura de valoare înaltă rămîne prioritatea
numărul unu pentru Republica Moldova″ : [interviu acordat de către ministrul Agriculturii şi Industri-
ei Alimentare Agenţiei Moldpres] // Săptămîna. – 2012. – 11 ian. – P. 13.

82. Bumacov, Vasile. Vasile Bumacov : Este foarte important ca cei care au studii în con-
formitate cu economia de piaţă să se lanseze în afaceri în agricultură : [interviu acordat de către
ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare postului de Radio Europa Liberă] // Economist. – 2013.
– 16 ian. – P. 4.

83. Bumacov, Vasile. Vasile Bumacov : O problemă a noastră este că nu prea avem cultura
afacerilor, încă nu am conştientizat că nu poţi deveni milionar peste noapte : [interviu cu ministrul
Agriculturii şi Industriei Alimentare] / interviu realizat de Ion Chişlea // Economist. – 2013. – 30 ian.
– P. 8-9.

84. Ciurea, Lucreţia. Pentru 2013 sunt prevăzute circa 200 de proiecte cu finanţare externă
: [interviu cu L. Ciurea, şefa Dir. asistenţă externă din cadrul Guvernului] / consemnare : Ion Maco-
vei // Timpul. – 2013. – 11 ian. – P. 10.

85. Nica, Virginia. Sectorul rural, ca parte integrată a economiei, lăsat de izbelişte de autori-
tăţi / Virginia Nica // Economist. – 2013. – 23 dec. – P. 9.

86. Prohniţchi, Valeriu. Valeriu Prohniţchi : Transnistria are produse industriale competitive
datorită gazului natural livrat la preţ de aproape zero : [interviu acordat de către analistul econ.
postului de Radio Europa Liberă] / interlocutor : Vasile Botnaru // Flux. – 2013. – 25 ian. – P. 4.

87. Головатюк, Владимир. Показатели платежного баланса подтверждают неутеши-


тельный диагноз молдавской экономики : [коммент. дир. Ин-та модернизации В. Головатюк] /
записала Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 18 янв. – Р.
16.

88. Пойсик, Михаил. Экономика теряет управляемость – коррупция укрепляет свои по-
зиции / Михаил Пойсик // Панорама. – 2013. – 30 янв. – Р. 5.

89. Саинсус, Валериу. К 70 годам пенсия женщины обесценивается на 90 процентов :


[экон. кризис в респ.] / Валериу Саинсус // Молдавские ведомости. – 2013. – 22 янв.
(Vezi de asemenea Nr 94)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
90. Niculăiţă, Dumitru. Cine ne învaţă cum să facem marketing / Dumitru Niculăiţă // Eco-
nomist. – 2013. – 16 ian. – P. 14.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

91. Петрова, Марина. ″Торговая марка года″ : от прибыли к брендингу : [ст. нач. упр.
выставок и ярмарок Торг.-пром. палаты Респ. Молдова] / Марина Петрова // Панорама. –
2013. – 30 янв. – Р. 4.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


92. Goreacii, Igor. Competitivitatea mărfurilor autohtone pe pieţele internaţionale / Igor
Goreacii // Timpul. – 2013. – 18 ian. – P. 16.

93. Loghin, Vlad. Revenirea anevoioasă a exporturilor : [pe marginea datelor statistice ale
Biroului Naţ. de Statistică] / Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2013. – 22 ian.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


94. Головатюк, Владимир. Таможенный союз гарантирует защиту молдавской эконо-
мики : [коммент. дир. Ин-та модернизации Молдовы] / Владимир Головатюк // Социалисты. –
2013. – 23 янв. – Р. 3.

95. Гросс, Дэниел. Европейская социальная модель против европейской интеграции :


[ст. дир. Центра европ. полит. исслед.] / Дэниел Гросс // Экономическое обозрение "Логос-
Пресс". – 2013. – 18 янв. – Р. 20.

96. Калмык, Октавиан. Октавиан Калмык : ″Евросоюз может позволить себе дать
Молдове более преференцальный режим, чем другим странам″ : [о создании зоны свобод.
торговли Респ. Молдова – УС : интервью с зам. министра экономики Респ. Молдова] / запи-
сала Ирина Астахова // Кишиневский обозреватель. – 2013. – 31 янв. – Р. 8-9.

97. Логвинов, Максим. Европе и США недолго до голодных бунтов / Максим Логвинов,
Владислав Жуковский // Коммерсант plus. – 2013. – 25 янв. – Р. 15.

98. Най, Джозеф С. Мир в 2030 году : [ст. проф. Гарвард. ун-тa] / Джозеф С. Най // Эко-
номическое обозрение "Логос-Пресс".. – 2013. – 18 янв. – Р. 20.

99. Скулиос, Эммануэль. Эммануэль Скулиос : ″В реформах важно качество, а не ко-


личество″ : интервью с пред. Торг.-пром. палаты Молдова-Франция / беседовала Татьяна
Смешная // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 18 янв. – Р. 18.

100. Стиглиц, Джозеф Е. Последствия кризиса : [США : ст. проф. Колумб. ун-та] /
Джозеф Е. Стиглиц // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 25 янв. – Р. 21.

101. Фишер, Йошка. Новогодняя нерешительность Европы : [ст. б. вице-канцлера


Германии в период с 1998 по 2005 гг.] / Йошка Фишер // Экономическое обозрение "Логос-
Пресс". – 2013. – 25 янв. – Р. 20.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
102. Ivan Bodiul : [fost prim secretar al Partidului Comunist din RSSM (1917-2013) : necro-
log] // Moldova suverană. – 2013. – 29 ian. – Semnat : Nicolae Timofti, Vlad Filat, Marian Lupu.

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2013

103. Киореску, Ион. Он превратил страну в цветущий сад : [95 лет со дня рождения
гос. деятеля Иванa Бодюл] / Ион Киореску // Независимая Молдова. – 2013. – 18 янв. – Р. 5.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


104. Cozonac, Cornelia. Vocea terorizată a femeilor transnistrene : [despre protecţia victi-
melor violenţei] / Cornelia Cozonac // Vocea poporului. – 2013. – 18 ian. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

105. Revenco, Ana. Ana Revenco : ″Drama unor victime ale traficului este atât de mare,
încât mă mobilizează să mă implic la maximum în lupta cu criminalii care fac bani din asta″ : [inter-
viu cu A. Revenco, dir. Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane al Min. Afacerilor
Interne] / consemnare : Tatiana Corai // Timpul. – 2013. – 18 ian. – P. 27. – (Supl. ″Femeia″; Nr 1).

106. Revenco, Ana. Iertarea infractorilor înseamnă condamnarea viitoarelor lor victime : in-
terviu cu A. Revenco, dir. Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane al Min. Afacerilor
Interne / pentru conformitate : Alina Radu // Ziarul de gardă. – 2013. – 17 ian. – P. 10-11.
(Vezi de asemenea Nr 76, 88)

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


107. Шикирлийская, Марина. Новые налоговые правила : [об изм. в Налоговом ко-
дексе Респ. Молдова] / Марина Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". –
2013. – 25 янв. – Р. 6.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


108. Efrim, Oleg. Justiţia este coloana vertebrală a societăţii : [interviu cu O. Efrim, minis-
trul Justiţiei din Rep. Moldova] / consemnare : Alina Marin // Vocea poporului. – 2013. – 25 ian. – P.
7. – Idem în lb. rusă.

109. Ţurcanu, Ion. Propunere pentru reforma Justiţiei / Ion Ţurcanu // Flux. – 2013. – 11
ian. – P. 6-7.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
110. Diaconu, Sergiu. ″Noi am creat comisii nu pentru a da afară oameni″ : [interviu acor-
dat de către S. Diaconu, şef al Poliţiei Rutiere, agenţiei Unimedia] // Săptămîna. – 2013. – 18 ian. –
P. 13.

111. Purice, Dorin. Reformele au rărit rândurile poliţiştilor de frontieră : [interviu cu D. Puri-
ce, şef al Poliţiei de Frontieră] // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 22 ian. – P. 19.

112. Бабюк, Алена. ″А вы здесь кто, чтоб мы Вас слушали?″ : [интервью с зам. пред.
p-на Бричень А. Бабюк] / подготовила Майя Ионко // Кишиневские новости. – 2013. – 25 янв. –
Р. 9.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
(Vezi Nr 89)
366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului
113. Кузьмук, Александр. Александр Кузьмук : ″На стороне поставщиков мы никак не
можем быть″ : [интервью с дир. Агентства по защите прав потребителей] / записала Светла-
на Шалберова // Панорама. – 2013. – 30 янв. – Р. 6.

368 Asigurări
114. Долгий, Кристина. Обеспечить благополучие : [интервью с генер. дир. компании
Moldcargo К. Долгий] / записал Виталий Сочкан // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". –
2013. – 18 янв. – Р. 6-7.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
115. Mândâcanu, Virgil. Oficial, ideea naţională lipseşte. În realitate, ea se împlineşte, zil-
nic, în şcoli : [aspecte educaţionale] / Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2013. – 19 ian. – P. 2.

116. Mândâcanu, Virgil. Pedagogia – arta educaţiei / Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2013. –
26 ian. – P. 2.

117. Şovgur, Oxana. Актуальность формирования экологической культуры


школьников / Oxana Şovgur // Univers pedagogic pro. – 2013. – 10 ian. – P. 5.

118. Ştefîrţă, Eudochia. Pe coordonatele noului şi valorii : [interviu cu E. Ştefîrţă, şef al Dir.
Învăţământ, Tineret şi Sport, Orhei] / a intervievat Vlad Ciobanu // Făclia. – 2013. – 26 ian. – P. 7.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


119. Baranovschi, Simion. Procedee de formare a deprinderilor de interpretare la nai / Si-
mion Baranovschi // Univers pedagogic pro. – 2013. – 3 ian. – P. 5.

120. Bostan, Alexandra. L’évaluation des connaissances lexicales : [din experienţa prof.
de la Liceul Teoretic ″Ion Creangă″, mun. Chişinău] / Alexandra Bostan // Făclia. – 2013. – 12 ian.
– P. 6.

121. Cârlan, Iurie. Dramaturgia muzicală în clasa a 7-a : [din experienţa prof. de educaţie
muzicală de la Liceul Teoretic ″Ion Sârbu″, Măşcăuţi, raionul Criuleni] / Iurie Cârlan // Univers pe-
dagogic pro. – 2013. – 10 ian. – P. 4.

122. Corciu, Ioana. Creativitatea în cadrul orelor de limbă şi literatură : [din experienţa prof.
de la Liceul Teoretic ″Nicolae Bălcescu″, comuna Ciorescu, mun. Chişinău] / Ioana Corciu // Uni-
vers pedagogic pro. – 2013. – 17 ian. – P. 3.

159
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2013

123. Culebeachina, Inna. ″Lernstationen″ als lernform fur die entwicklung des kreativen
schreibens : [din experienţa prof. de la Liceul Teoretic ″N. Gogol″, mun. Bălţi] / Inna Culebeachina
// Univers pedagogic pro. – 2013. – 24 ian. – P. 8.

124. Culebeachina, Inna. Erlernen der fremdsprachen mit der verwendung des computers
: [din experienţa prof. de la Liceul Teoretic ″N. Gogol″, mun. Bălţi] / Inna Culebeachina // Univers
pedagogic pro. – 2013. – 17 ian. – P. 6.

125. Furtuna, Emilia. Gheorghe Asachi. Oda ″La Patrie″ : [cl. a 12-a : din experienţa prof.
de la Liceul Teoretic ″D. Cantemir″, mun. Bălţi] / Emilia Furtuna // Univers pedagogic pro. – 2013. –
31 ian. – P. 8.

126. Moisei, Tamara. Pescarul. Predarea literei şi sunetului [Uu] : [cl. a 2-a : din experienţa
prof. de la Liceul Tehn. ORT ″B. Z. Herţli″, mun. Chişinău] / Tamara Moisei // Univers pedagogic
pro. – 2013. – 10 ian. – P. 4.

127. Munteanu, Svetlana. Universul copilăriei în opera marelui Creangă : [din experienţa
prof. de la Gimnaziul ″Dinastia Romanciuc″, satul Vădeni, raionul Soroca] / Svetlana Munteanu //
Univers pedagogic pro. – 2013. – 24 ian. – P. 4.

128. Nemerenco, Adrian. Comunicarea la baza motivaţiei : [din experienţa prof. de lb. engl.
de la Liceul Teoretic ″Vasile Coroban″, oraşul Glodeni] / Adrian Nemerenco // Univers pedagogic
pro. – 2013. – 17 ian. – P. 6.

129. Nica, Lilia. Creativitatea – o componentă indispensabilă a lecţiei : [din experienţa prof.
de biologie de la Liceul Teoretic ″Mihai Eminescu″, Cimişlia] / Lilia Nica // Univers pedagogic pro. –
2013. – 10 ian. – P. 5.

130. Nicolaev, Valentina. Focul - blestem şi binefacere : [din experienţa prof. de chimie de
la Liceul Teoretic ″Lucian Blaga″, oraşul Tiraspol] / Valentina Nicolaev // Univers pedagogic pro. –
2013. – 24 ian. – P. 6.

131. Olari, Stela. Vocabulaire – parcours long : [din experienţa prof. de la Liceul Teoretic
Budeşti, mun. Chişinău] / Stela Olari // Univers pedagogic pro. – 2013. – 10 ian. – P. 7.

132. Roabiş, Tatiana. ATP – sursă universală de energie : [proiect didactic, cl. a 10-a, profil
real : din experienţa prof. de la Liceul Teoretic ″D. Cantemir″, oraşul Cantemir] / Tatiana Roabiş //
Univers pedagogic pro. – 2013. – 31 ian. – P. 4.

133. Scorţescu, Galina. Conceptul de acţiune. Expresii : [proiect didactic de scurtă durată,
cl. a 9-a : din experienţa prof. de la Liceul Teoretic Moleşti, raionul Ialoveni] / Galina Scorţescu //
Univers pedagogic pro. – 2013. – 10 ian. – P. 6.

134. Şilova, Silvia. Trandafirul : [scenariul lecţiei : din experienţa prof. de la Liceul Teoretic
″A. Puşkin″, oraşul Soroca] / Silvia Şilova // Univers pedagogic pro. – 2013. – 24 ian. – P. 3.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

135. Bajurean, Valentina. Dezvoltarea tehnicii pianistice la începători : [din experienţa prof.
de la Şcoala de muzică, comuna Stăuceni, mun. Chişinău] / Valentina Bajurean // Univers pedago-
gic pro. – 2013. – 31 ian. – P. 7.

136. Baranovschi, Simion. Dezvoltarea imaginaţiei artistice şi a creativităţii elevilor / Simi-


on Baranovschi // Univers pedagogic pro. – 2013. – 17 ian. – P. 8.

137. Beregoi, Angela. Motivarea elevilor – reuşita activităţilor de educaţie muzicală : [la Li-
ceul Teoretic ″Ginta Latină″, mun. Chişinău] / Angela Beregoi // Univers pedagogic pro. – 2013. –
31 ian. – P. 6.

138. Budeanu, Gheorghe. Printre colinde cu domnul profesor Munteanu : [60 de ani de la
naşterea lui Grigore Munteanu, dir. al Liceului ″Mihail Sadoveanu″, mun. Chişinău] / Gheorghe
Budeanu // Literatura şi arta. – 2013. – 3 ian. – P. 3.

139. Bursuc, Alexandra. Fizica : valorificarea stilurilor de învăţare : [la Liceul Teoretic
″Miguel de Cervantes″, mun. Chişinău] / Alexandra Bursuc // Făclia. – 2013. – 26 ian. – P. 10.

140. Ciobanu, Grigore. Experimente inedite la fizică : [la Liceul Teoretic ″Grigore Vieru″,
satul Vasilcău, raionul Soroca] / Grigore Ciobanu // Făclia. – 2013. – 26 ian. – P. 5.

141. Condrea, Ion. Literatura Universală – disciplina care încoronează : [la Liceul Teoretic
″I. Inculeţ″, satul Vorniceni, raionul Străşeni] / Ion Condrea // Univers pedagogic pro. – 2013. – 31
ian. – P. 3.

142. Corciu, Ioana. Lectura – o metodă ce modelează personalitatea elevului : [din experi-
enţa prof. de lb. şi lit. rom. la Liceul Teoretic ″Nicolae Bălcescu″, comuna Ciorescu, mun. Chişinău]
/ Ioana Corciu // Univers pedagogic pro. – 2013. – 24 ian. – P. 3.

143. Frumuzachi-Captari, Victoria. Un nouveau triangle didactique : L’apprenant,


l’enseignant et l’ordinateur : 2, 3-ieme parties / Victoria Frumuzachi-Captari // Univers pedagogic
pro. – 2013. – 3 ian. – P. 4 ; 10 ian. – P. 7. – Partea 1 : 18 oct., 2012.

144. Godonoagă, Svetlana. Mai viu decât prea mulţi din cei mai vii... : [în sprijinul activităţii-
omagiu poetului Mihai Eminescu la Gimnaziul Nişcani, raionul Călăraşi] / Svetlana Godonoagă //
Univers pedagogic pro. – 2013. – 17 ian. – P. 2.

145. Grigoraş, Alina. Abordarea didactică a textului funcţional în gimnaziu : [la Liceul Teo-
retic ″N. Iorga″, mun. Chişinău] / Alina Grigoraş // Făclia. – 2013. – 26 ian. – P. 5.

146. Nica, Lilia. Rolul utilizării jocului didactic în cadrul orelor de biologie : [la Liceul Teore-
tic ″Mihai Eminescu″, oraşul Cimişlia] / Lilia Nica // Univers pedagogic pro. – 2013. – 17 ian. – P. 7.

147. Nica, Lilia. Test de evaluare, clasa a 12-a, profil umanist : [din experienţa prof. de bio-
logie de la Liceul Teoretic ″Mihai Eminescu″, oraşul Cimişlia] / Lilia Nica // Univers pedagogic pro. –
2013. – 31 ian. – P. 4.

148. Pîslaru, Natalia. Noi experienţe şi bune practici pentru profesorii de istorie / Natalia
Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2013. – 10 ian. – P. 1-2.

161
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2013

149. Roşca, Haralampie. Evaluarea rezultatelor şcolare în treapta de liceu, axată pe forma-
rea de competenţe : [la Liceul Teoretic ″Ştefan cel Mare″, oraşul Drochia] / Haralampie Roşca //
Univers pedagogic pro. – 2013. – 31 ian. – P. 5.

150. Şchiopu, Constantin. Proiectul didactic : între ce Se cere şi cum Trebuie să fie / Con-
stantin Şchiopu // Făclia. – 2013. – 26 ian. – P. 3.

151. Ungureanu, Eugenia. Scenariul spectacolului ″Judecata asupra lentilelor″ : [la Liceul
Teoretic ″Dimitrie Cantemir″, satul Pârliţa, raionul Făleşti] / Eugenia Ungureanu // Făclia. – 2013. –
26 ian. – P. 11.

152. Urîtu, Zinaida. Rezolvarea problemelor de fizică – indicator în formarea competenţei


de achiziţii intelectuale : [din experienţa prof. de la Liceul Teoretic din comuna Măgdăceşti, raionul
Criuleni] / Zinaida Urîtu // Făclia. – 2013. – 19 ian. – P. 3.

153. Voloşciuc, Zinaida. Matematica-i credinţa în suprema raţiune şi îşi are reşedinţa în
profunda pasiune : [notiţe de la o serată şcolară : din experienţa prof. de la Liceul Teoretic ″Alexei
Mateevici″, Căuşeni] / Zinaida Voloşciuc // Făclia. – 2013. – 19 ian. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 207)

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


154. Moisei, Tamara. Îmbrăcămintea : [proiect al lecţiei, cl. 1-a : din experienţa prof. de la
Liceul tehnologic ORT ″B. Z. Herţli″, mun. Chişinău] / Tamara Moisei // Univers pedagogic pro. –
2013. – 17 ian. – P. 7.

155. Şchendra, Ina. Serbările preşcolarului inserate cu tradiţii şi obiceiuri populare : [din
experienţa educatorului muz. de la Inst. Preşcolară nr. 146, mun. Chişinău] / Ina Şchendra // Uni-
vers pedagogic pro. – 2013. – 31 ian. – P. 6.

156. Terenti, Ludmila. Rolul şi importanţa adaptării şcolare : [din experienţa învăţătoarei de
la Liceul Teoretic ″Alecu Russo″, oraşul Orhei] / Ludmila Terenti // Univers pedagogic pro. – 2013.
– 31 ian. – P. 3.

157. Янко, Людмила. Я так поступаю : [сценарий делов. игры на тему ″Как избежать
кризиса? О ценностном отношении к профессии педагога″ : из опыта менеджера ясли-сада
nr. 2 ″Улыбка″, г. Бричень] / Людмила Янко // Univers pedagogic pro. – 2013. – 24 ian. – P. 5.

374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii


158. Roşca, Iurie. Câteva notiţe despre lecţiile Universităţii populare (1) / Iurie Roşca //
Flux. – 2013. – 18 ian. – P. 8-9.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


159. Tomaşenco, Tatiana. Factorii implicaţi în realizarea educaţiei integrate : [din experien-
ţa logopedului de la Gimnaziul-internat Drochia] / Tatiana Tomaşenco // Univers pedagogic pro. –
2013. – 10 ian. – P. 8.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
160. Andronic, Mihai. Meditaţie la răscrucea reformelor : [a prof. de la Colegiul de Trans-
porturi, mun. Chişinău] / Mihai Andronic // Făclia. – 2013. – 19 ian. – P. 5.

161. Balanici, Olga. Metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor învăţării la informatică :


[din experienţa prof. de la Colegiul Politehnic, mun. Bălţi] / Olga Balanici // Univers pedagogic pro.
– 2013. – 3 ian. – P. 6.

162. Botnarenco, Mariana. Perspectiva calităţii : [din experienţa prof. de matematică de la


Colegiul Polteh., mun. Chişinău] / Mariana Botnarenco // Univers pedagogic pro. – 2013. – 31 ian.
– P. 5.

163. Cojocaru, Galina. Strategii moderne de studiere a textului literar : [din experienţa prof.
de la Colegiul Politeh., mun. Chişinău] / Galina Cojocaru // Univers pedagogic pro. – 2013. – 24
ian. – P. 3.

164. Culibaba, Olga. Formarea – dezvoltarea interesului pentru muzică : (clasele muzicale)
: [din experienţa prof. de la Şcoala de arte Cricova, mun. Chişinău] / Olga Culibaba // Univers
pedagogic pro. – 2013. – 3 ian. – P. 5.

165. Frecăuţanu, Ghenadie. Mastita purulentă : [proiect didactic : din experienţa prof. de la
Colegiul de Zootehnie şi Medicină Veterinară din orăşelul Brătuşeni, raionul Edineţ] / Ghenadie
Frecăuţanu // Univers pedagogic pro. – 2013. – 24 ian. – P. 7.

166. Moşanu, Vilian. Formele medicamentoase solide : [proiect didactic la farmacologie :


din experienţa prof. de la Colegiul de Medicină, Orhei] / Vilian Moşanu // Făclia. – 2013. – 26 ian. –
P. 10.

167. Pereverzeva, Alexandra. Creaţia lui W. A. Mozzart. Simfonia g-moll : [din experienţa
prof. de la Şcoala de Arte, oraşul Basarabeasca] / Alexandra Pereverzeva // Univers pedagogic
pro. – 2013. – 31 ian. – P. 7.

168. Raileanu, Anatol. Favoriţii succesului : [despre Şcoala Profesională nr. 2, mun. Bălţi] /
Anatol Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2013. – 10 ian. – P. 3.

169. Statnic, Elena. Metode de calcul ale normei de timp : [din experienţa prof. de discipli-
ne econ. de la Colegiul de Industrie Uşoară, mun. Bălţi] / Elena Statnic // Făclia. – 2013. – 26 ian. –
P. 14.

170. Степанова, С. Произведения М. И. Глинки в педагогическом репертуаре скрипа-


ча : [из опыта преподавателя Индустр.- Пед. колледжа, г. Кахул] / С. Степанова // Univers
pedagogic pro. – 2013. – 31 ian. – P. 5.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


171. Ababii, Ion. Cunoştinţe, experienţă, dăruire : [omagiu pentru Ion Ţîbîrnă, şef al Cate-
drei de medicină internă nr. 3 a Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie ″Nicolae Testemiţanu″] / Ion
Ababii // Literatura şi arta. – 2013. – 3 ian. – P. 2.

163
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2013

172. Bostan, Ion. Energie şi dăruire : [60 de ani de la naşterea lui Gheorghe Ciocanu, rec-
tor al Univ. de Stat din Moldova] / Ion Bostan // Timpul. – 2013. – 22 ian. – P. 7.

173. Dulgheru, Valeriu. Politehnica basarabeană şi libertatea de opinie / Valeriu Dulgheru


// Literatura şi arta. – 2013. – 10 ian. – P. 3.

174. Omul potrivit la locul potrivit : [60 de ani de la naşterea lui Gheorghe Ciocanu, rector al
Univ. de Stat din Moldova] / Mihai Revenco, Andrei Perjan, Valeriu Guţu [et al.] // Timpul. – 2013. –
22 ian. – P. 7.

175. Коваленко, Ирина. Госзакупки образовательных услуг из одного источника : [о


функционировании вузов в условиях фин. автономии] / Ирина Коваленко // Экономическое
обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 25 янв. – Р. 16.
(Vezi de asemenea Nr 23)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
176. Moraru, Anton. 180 de ani de la formarea primei asociaţii de cercetare a etnografiei şi
istoriei naturale din întreaga Moldovă / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2013. – 17 ian. – P. 2.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
177. Untilă, Veaceslav. Şeful Inspectoratului Ecologic de Stat nu poate fi vânător : interviu
cu V. Untilă, şeful Inspectoratului Ecol. de Stat // Ziarul de gardă. – 2013. – 24 ian. – P. 10-11.

53 FIZICĂ
535 Optică
178. Chilianu, Olesea. Fibra optică : [descoperită în a.1841] / Olesea Chilianu // Univers
pedagogic pro. – 2013. – 10 ian. – P. 6.

59 ZOOLOGIE
(Vezi Nr 26)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
179. Baciu, Gheorghe. De ce a cedat inima lui Grigore Vieru? : [art. medicului legist] /
Gheorghe Baciu // Literatura şi arta. – 2013. – 17 ian. – P. 5.

180. Cuzuioc, Ion. ″Prin muncă mă afirm!″ : [omagiu pentru Mihail Oprea, dir. gen. al Dis-
pensarului Republican de Narcologie] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. – 17 ian. – P. 7.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

181. Morăraş, Mihai. Milucă, drag băiatul mamei… (sau O schiţare sumară de portret al
unui om fericit) : [60 de ani de la naşterea lui Ion Bahnarel, dir. al Centrului Naţ. de Sănătate Publi-
că] / Mihai Morăraş // Literatura şi arta. – 2013. – 10 ian. – P. 2.

182. Usatâi, Andrei. Reorganizarea spitalelor : reduceri de costuri sau sursă de noi pro-
bleme? : [interviu acordat de către A. Usatâi, ministru al Sănătăţii al Rep. Moldova, postului de
Radio Europa Liberă] / interlocutor : Liliana Barbăroşie // Capitala. – 2013. – 4 ian. – P. 5 ; Capita-
la=Столица. – 2013. – 4 янв. – Р. 5.

616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare


183. Cuzuioc, Ion. Şi zâmbetul vindecă : [omagiu pentru Aurel Grosu, cardiolog] / Ion
Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. – 31 ian. – P. 7.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


184. Frunze, Dumitru. ″Merg pe stradă şi nu văd oamenii, văd dinţii″ : [interviu cu D. Frun-
ze, şef al Secţiei protetică dentară din cadrul Policlinicii Stomatologice Republicane] / consemnare :
Virginia Dumitraş // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 18 ian. – P. 7.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICO-


LE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.9 Alte întrebări
185. Valeska, Jan. ″Agricultura ecologică poate aproviziona populaţia″ : interviu cu J.
Valeska, expert ceh în promovarea agriculturii ecol. / interviu realizat de Marina Liţa // Jurnal de
Chişinău. – 2013. – 11 ian. – P. 8.

634 Horticultură în general


186. Ţurcanu, Ion. Comportarea soiurilor franceze de nuc în condiţiile noastre / Ion Ţurca-
nu, Mihai Rapcea // Moldova suverană. – 2013. – 23 ian.

634.8 Viticultură
187. Nicolaescu, Gheorghe. De la strugurii de vin la strugurii de masă : [interviu cu Gh. Ni-
colaescu, şef catedră Viticultură şi Vinificaţie la Univ. Agrară de Stat] / interviu realizat de Sergiu
Praporşcic // Flux. – 2013. – 25 ian. – P. 8-9.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
188. Peru-Balan, Aurelia. ″Moldova 1″ îşi schimbă imaginea : [interviu cu A. Peru-Balan,
preşedintă a Consiliului de Observatori a Companiei ″Teleradio-Moldova″] / consemnare : Ana
Gherciu // Timpul. – 2013. – 30 ian. – P. 6.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării

165
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2013

189. Satirovici, Alexandru. O problemă la zi : editarea manualelor, a literaturii destinate


elevilor : dialog cu A. Satirovici, dir. Ed. ″Lumina″] / interlocutor : Nina Slutu // Făclia. – 2013. – 26
ian. – P. 6.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


678 Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor
plastice
190. Чекан, Василий. Василий Чекан : ″Мы будем бороться за рынок″ : [интервью с
генер. дир. компании "Uniplast"] / записала Татьяна Смешная // Экономическое обозрение
"Логос-Пресс". – 2013. – 25 янв. – Р. 18.

687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică


191. Негруца, Людмила. Косметика без надзора : [интервью с дир. кишин. парфю-
мерно-космет. фабрики ″Viorica-Cosmetic″ Л. Негруца] / записала Ирина Астахова // Кишинев-
ский обозреватель. – 2013. – 17 янв. – Р. 7.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE.


TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
192. Socol, Iurie. e-Documente normative în construcţii : [interviu acordat de către Iu. So-
col, şef al Dir. Reglementări Tehnico-Econ. a Min. Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, postului
de Radio Europa Liberă] / interlocutori : Alexandru Canţâr, Liliana Barbăroşie // Capitala. – 2013. –
11 ian. – P. 5 ; Capitala=Столица. – 2013. – 11 янв. – Р. 5.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
193. Stanilevici, Grigore. Arta – fenomen caracteristic umanităţii / Grigore Stanilevici //
Univers pedagogic pro. – 2013. – 17 ian. – P. 8.

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM.


PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
194. Ştefăniţă, Ion. Monumentele arhitecturale trebuie conservate, protejate şi puse în va-
loare, indiferent de perioada istorică în care au fost construite : interviu cu I. Ştefăniţă, dir. general
al Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor din cadrul Min. Culturii / consemnare :
Ioana Florea // Flux. – 2013. – 25 ian. – P. 6-7.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


195. Codreanca, Lidia. Bagatele grafice şi obsesia mărului din fereastră : [pe marginea ex-
poziţiei de artă a scriitorului Iulian Filip la Centrul Expoziţional "Constantin Brâncuşi", 10-15 ian.,
2013] / Lidia Codreanca // Literatura şi arta. – 2013. – 24 ian. – P. 5.

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

196. Colesnic, Iurie. Un ctitor care a rămas neîntrecut în istoria noastră : [pictorul şi peda-
gogul Vladimir Okuşko (1862-1919)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 11 ian. – P. 18.

197. Daghi, Ion. Ion Daghi : ″Datoria noastră e să realizăm lucruri de valoare...″ : [interviu
cu artistul plastic] / consemnare : Raia Rogac // Florile dalbe. – 2013. – 17 ian. – P. 2-3.

198. Dohotaru, Vasile. Ion Sfeclă, un promotor al acuarelei din Bucovina / Vasile Dohotaru
// Timpul. – 2013. – 11 ian. – P. 23.

199. Grosu, Lidia. Unduioasa prospeţime a culorilor lui Sergiu Galben : [despre creaţia ar-
tistului plastic] / Lidia Grosu // Literatura şi arta. – 2013. – 31 ian. – P. 8.

200. Pavel, Sebastian-Raul. Ce este un artist independent : [art. criticului de artă din Ro-
mânia] / Sebastian-Raul Pavel // Săptămîna. – 2013. – 18 ian. – P. 3.

201. Tamazlâcaru, Elena. Ion Daghi la ″cules de stele″ în infinitul operei lui Eminescu :
[despre expoziţia plasticianului la Centrul Expoziţional "Constantin Brâncuşi"] / Elena Tamazlâcaru
// Literatura şi arta. – 2013. – 10 ian. – P. 6.

78 MUZICĂ
202. Aldea-Teodorovici, Cristofor. Redescoperirea Inimilor Gemene : interviu cu interpre-
tul C. Aldea-Teodorovici, fiul regretaţilor Ion şi Doina Aldea-Teodorovici / consemnare : Irina Ţur-
canu // Vocea poporului. – 2013. – 11 ian. – P. 11. – Idem în lb. rusă.

203. Brătescu, Ion. Brio Sonores : ″Arta nu are plafon. Ea este infinită″ : [coment. de I. Bră-
tescu, dirijor al corului ″Brio Sonores″] / consemnare : Olga Bulat // Ziarul de gardă. – 2013. – 10
ian. – P. 13.

204. Butnaru, Oleg. ″Am pus foarte mult suflet în Dorul Basarabiei″ : [interviu cu O. Butna-
ru, regizorul videoclipului la piesa ″Dorul Basarabiei″, interpretată de Ion Paladi] / interviu realizat
de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 25 ian. – P. 19.

205. Hristov, Alexandrina. Alexandrina Hristov, ″fata care merge pe jos″ : [interviu cu in-
terpreta din Rep. Moldova, stabilită în România] / consemnare : Ana Gherciu // Timpul. – 2013. –
22 ian. – P. 8.

206. Tarlapan, Efim. ″Provocaţia...″ : [in memoriam lui Nicolae Sulac, interpret de muzică
populară, artist al poporului] / Efim Tarlapan // Literatura şi arta. – 2013. – 3 ian. – P. 6.

207. Ţărnă, Maria. ″Nu-mi este indiferent ce şi cum cântă elevii mei″ : [interviu cu M. Ţărnă,
prof. la Şcoala de Arte din satul Grătieşti] / consemnare : Lidia Ungureanu // Florile dalbe. – 2013.
– 24 ian. – P. 2-3.

208. Гырнец, Илиан. ″У нас в крови – дойна или сырба, а у них – Пятая или Девятая
симфония Бетховена″ : [интервью с молд. скрипачом И. Гырнец] / записал Олег Дашевский //
Молдавские ведомости. – 2013. – 18 янв. – Р. 6.

167
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2013

60 de ani de la naşterea lui Nicolae Botgros,


conducătorul Orchestrei Naţionale de Muzică Populară "Lăutarii"

209. Curbet, Vladimir. Reperele veşniciei noastre / Vladimir Curbet // Literatura şi arta. –
2013. – 24 ian. – P. 7.

210. Roibu, Nicolae. Scena, casa maestrului / Nicolae Roibu // Timpul. – 2013. – 25 ian. –
P. 40.

211. Stan, Elise. Fără ţară, ″Lăutarii″ ar fi cântat doar în câteva raioane : [interviu cu E.
Stan, red. de emisiuni muzicale TVR] / interviu de Rodica Iuncu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 22,
29 ian. – P. 21.

212. Strâmbeanu, Andrei. La mulţi ani, maestre Botgros! / Andrei Strâmbeanu // Timpul. –
2013. – 24 ian. – P. 4.

213. Tamazlâcaru, Elena. Nicolae Botgros şi înălţimile dumnezeieşti ale Ciocârliei / Elena
Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2013. – 31 ian. – P. 6.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
214. Marian, Dumitru. Festivalul Filmului Moldovenesc, sau Cum nu funcţionează cinema-
tografia autohtonă : [interviu cu D. Marian, producător de filme] / a intervievat Ana Gherciu // Tim-
pul. – 2013. – 23 ian. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 204)

792 Teatru. Artă scenică


215. Crudu, Dumitru. Doi mari actori basarabeni : [Petru Oistric şi Viorel Cornescu, de la
Teatrul Naţ. ″Mihai Eminescu″] / Dumitru Crudu // Timpul. – 2013. – 25 ian. – P. 23.

216. Marinescu, Medeea. ″Am fost premiantă din clasa 1″ : [interviu cu M. Marinescu, actri-
ţă la Teatrul Naţ. din Bucureşti] / consemnare : Laurenţiu Ungureanu // Adevărul : ediţie de Moldo-
va. – 2013. – 18 ian. – P. 12-15.

217. Вуткарэу, Петру. Политизированные проблeмы театра ″Ионеско″ : интервью с


гл. режиссером Театра ″Еужен Ионеско″ П. Вуткарэу / записала Елена Узун // Панорама. –
2013. – 18 янв. – Р. 19.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


218. Боева, Ирина. И. Боева : ″Это было как гром среди ясного неба″ : [интервью с
победительницей Междунар. конкурса красоты Miss freedom of the World 2012] / записал
Олег Дашевский // Молдавские ведомости. – 2013. – 15 янв.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

219. Caras, Ion. ″Fotbaliştii naţionalei să fie lăsaţi în pace, să nu fie implicaţi în alegerile de
la FMF″ : [interviu cu I. Caras, selecţioner al echipei naţ. de fotbal a Rep. Moldova] / interviu reali-
zat de Vitalie Hadei // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 18 ian. – P. 19.

220. Doroftei, Leonard. ″Era viscol în vistieria federaţiei″ : [interviu cu L. Doroftei, preşedin-
te al Federaţiei Române de box] / consemnare : Alexandru Ştefan // Adevărul : ediţie de Moldova. –
2013. – 3 ian. – P. 15.

221. Reniţă, Valeriu. ″Eu investesc în fotbal, iar Cebanu mănîncă din el″ : (interviu cu V.
Reniţă, preşedinte onorific al F.C. ″Sfîntul Gheorghe″, pe marginea alegerilor în Federaţia Moldo-
venească de Fotbal) // Moldova suverană. – 2013. – 30 ian.

222. Волосатый, Борис. Борис Волосатый : ″Для меня отдых ассоциируется с пауэр-
лифтингом″ : [интервью с президентом Федерации пауэрлифтинга Молдовы] / записал Анд-
рей Сырбу // Молдавские ведомости. – 2013. – 11 янв. – Р. 5.

223. Касапу, Тудор. Преумножение традиций : [интервью с президентом Федерации


тяжелой атлетики Респ. Молдова Т. Касапу] / записал Эдуард Чобану // Молдавские ведомо-
сти. – 2013. – 18 янв. – Р. 5.

224. Цинклер, Владимир. Владимир Цинклер : ″Совершать футбольную революцию


ради туманного будущего никто не рискнет″ : [интервью с чл. исполкома Федерации футбола
Молдовы] / записал Виорел Чиботару // Молдавские ведомости. – 2013. – 18 янв. – Р. 5.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
225. Cosniceanu, Maria. Băieşu : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu // Tim-
pul. – 2013. – 11 ian. – P. 25.

226. Cosniceanu, Maria. Dumitraş : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu //


Timpul. – 2013. – 18 ian. – P. 24.

227. Cosniceanu, Maria. Pruteanu : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu //


Timpul. – 2013. – 25 ian. – P. 24.

228. Pruteanu, George. Eminescu, limba română şi detractorii : [reluarea emisiunii "Doar o
vorbă să-ţi mai spun" a filologului şi politicianului român de la TVR din 15 ian. 1999] / George Pru-
teanu ; pref. de Constantin Tănase // Timpul. – 2013. – 18 ian. – P. 18.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză

169
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2013

229. Kipling, Rudyard. Fă-ţi timp... : [versuri] / Rudyard Kipling // Florile dalbe. – 2013. – 17
ian. – P. 1.

821.133.1 Literatură franceză


230. Perrault, Charles. Regele Midas : [poveste] / Charles Perrault ; pagină îngr. de Tudo-
riţa Albu // Natura. – 2013. – Ian. (Nr 1). – P. 13.

821.135.1 Literatură română


231. Arghezi, Tudor. Psalm ; De-a v-aţi-ascuns... ; Bine şi rău ; Între două nopţi ; Aluatul :
[versuri] / Tudor Arghezi // Săptămîna. – 2012. – 11 ian. – P. 35. – (″Bibl. Săptămînii″).

232. Bacovia, George. Plumb ; Baladă ; Plumb de toamnă ; Decor ; Melancolie ; Nevroză ;
Moină ; Seară tristă ; Cu voi... : [versuri] / George Bacovia // Săptămîna. – 2012. – 11 ian. – P. 40.
– (″Bibl. Săptămînii″).

233. Blaga, Lucian. Către cititori ; Eu nu strivesc corola de minuni a lumii ; Gorunul ; Sufle-
tul satului ; Pluguri ; Izvorul nopţii ; Scrisoare ; Veniţi lîngă mine, tovarăşi! : [versuri] / Lucian Blaga
// Săptămîna. – 2012. – 11 ian. – P. 34. – (″Bibl. Săptămînii″).

234. Codruţ, Mariana. Poetul şi plăsmuirile sale : [versuri] / Mariana Codruţ // Timpul. –
2013. – 25 ian. – P. 23.

235. Coşbuc, George. Scut şi armă : [versuri] / George Coşbuc // Literatura şi arta. – 2013.
– 24 ian. – P. 1.

236. Eminescu, Mihai. De vorbiţi mă fac că n-aud... ; Peste vîrfuri ; O, rămîi... ; Revedere ;
Ce suflet trist... ; Dintre sute de catarge : [versuri] / Mihai Eminescu // Săptămîna. – 2012. – 11 ian.
– P. 33. – (″Bibl. Săptămînii″).

237. Eminescu, Mihai. Doina ; La Quadrat ; Epigramatice ; De vorbiţi mă fac că n-aud... :


[versuri] / Mihai Eminescu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 15 ian. – P. 14.

238. Goga, Octavian. Noi ; Fără ţară ; Casa noastră ; Cîntece – IV : [versuri] / Octavian
Goga // Săptămîna. – 2012. – 11 ian. – P. 39. – (″Bibl. Săptămînii″).

239. Ilisoi, Viorel. Pian : [versuri] / Viorel Ilisoi // Florile dalbe. – 2013. – 31 ian. – P. 1.

240. Labiş, Nicolae. Scrisoare mamei ; Bătrînul pădurar ; Albatrosul ucis ; Dans ; Sînt do-
uăzeci de ani... ; Pasărea cu clonţ de rubin... : [versuri] / Nicolae Labiş // Săptămîna. – 2012. – 11
ian. – P. 38. – (″Bibl. Săptămînii″).

241. Mitru, Alexandru. Pinul singuratic : [povestire] / Alexandru Mitru ; pagină îngr. de Tu-
doriţa Albu // Natura. – 2013. – Ian. (Nr 1). – P. 13.

242. Moscu, Marin. Bradul de Crăciun : [versuri] / Marin Moscu // Florile dalbe. – 2013. – 1
ian. – P. 1.

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

243. Pann, Anton. Povestea vorbii : (despre minciuni şi flecării) / Anton Pann ; pagină îngr.
de Tudoriţa Albu // Natura. – 2013. – Ian. (Nr 1). – P. 13.

244. Răpeanu, Emil. Rugăciunea Timpului : [versuri] / Emil Răpeanu // Literatura şi arta. –
2013. – 31 ian. – P. 1.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


245. Anton, Ion. Căderea pe gânduri : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2013. – 17 ian.
– P. 5.

246. Anton, Ion. Moştenire : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2013. – 31 ian. – P. 5.

247. Bâlici, Gheorghe. Sonetul umoristului : [versuri] / Gheorghe Bâlici // Literatura şi arta.
– 2013. – 17 ian. – P. 2.

248. Blănaru, Gheorghe. "Nedreptate" ; Clepsidra ; Melcul ; Casa gerului ; Fără jenă ; Ca-
loriferul ; Nedumerire ; Grija norilor ; Bucuria soarelui ; Captivul ; Timpul alb ; Fii lumină ! : [versuri] /
Gheorghe Blănaru // Florile dalbe. – 2013. – 17 ian. – P. 8.

249. Blănaru, Gheorghe. Eminescu ; Salutul anilor ; Prima întrebare ; Poză fără de cusur ;
Preţ neschimbat ; Întâmplări miraculoase ; Cicatricea ; Sfatul lui Păcală ; Poza de pe uşă ; Aceeaşi
întrebare ; Ploaie ieftină ; Caietul cu poezii ; Vis împlinit ; Răspunsul maestrului ; Un fapt ciudat ;
Zidul de pâclă ; Nu contează locul... : [versuri] / Gheorghe Blănaru // Literatura şi arta. – 2013. – 31
ian. – P. 5.

250. Blănaru, Gheorghe. Vorbă goală ; Poza ; Poznaşul ; Profesoara : [versuri] / Gheorghe
Blănaru // Florile dalbe. – 2013. – 31 ian. – P. 8.

251. Busuioc, Aureliu. Iarna : [versuri] / Aureliu Busuioc // Tribuna copiilor. – 2013. – 31
ian. – P. 1.

252. Butnaru, Leo. Cernobâlul şi cucul răguşit de erbicide : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru
// Flux. – 2013. – 18 ian. – P. 12. – Art. 1 : 18 mai 2012.

253. Butnaru, Leo. Memoria ne este dată pentru a păstra şi a mărturisi adevărul : (Pagini
de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. – 2013. – 25 ian. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

254. Butnaru, Leo. Psihologia barierelor : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. – 2013. –
11 ian. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

255. Cârchelan, Iuliu. Moş Crăciun : [versuri] / Iuliu Cârchelan // Florile dalbe. – 2013. – 1
ian. – P. 4.

256. Cazacu-Istrati, Iacob. Floare astră ; Eu sunt... ; Rădăcini ; Doamne, ştii tu?!... ; Visul :
[versuri] / Iacob Cazacu-Istrati // Literatura şi arta. – 2013. – 17 ian. – P. 6.

257. Căpiţă, Ionel. Bucuria de a da : [eseu] / Ionel Căpiţă // Natura. – 2013. – Ian. (Nr 1). –
P. 5.

171
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2013

258. Ciobanu, Grigore. Un imn fizicii : [versuri] / Grigore Ciobanu // Făclia. – 2013. – 12
ian. – P. 3.

259. Codru, Anatol. Sincer ; Pietrarii ; Cu fiece carte de noi necitită... ; Cronicarii ; Băieţi, la
o parte, că tata vă ară... ; Ce iarbă înaltă! ; Şi va fi atît de simplu... : [versuri] / Anatol Codru //
Săptămîna. – 2012. – 11 ian. – P. 37. – (″Bibl. Săptămînii″).

260. Crudu, Dumitru. Jurnalul bibliotecarului / Dumitru Crudu // Timpul. – 2013. – 11 ian. –
P. 23. – Contin. Începutul : 28 sept. 2012.

261. Cuzuioc, Ion. Jovialitate : [versuri] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. – 10 ian.
– P. 2.

262. Diviza, Ion. Animalul : (fabulă) / Ion Diviza // Literatura şi arta. – 2013. – 3 ian. – P. 8.

263. Druţă, Ion. Roaba Domnului, roaba munţilor : [povestire] / Ion Druţă // Făclia. – 2013. –
26 ian. – P. 8-9.

264. Filip, Iulian. [Poezie, proză] / Iulian Filip // Literatura şi arta. – 2013. – 24 ian. – P. 5. –
Conţine : Disconfort ; Proverb chinez ; Ultimii bănuţi ; Stare de lup singuratic ; Când o fi şi-o fi să nu
fiu ; Nuci călătoare ; Arpegii în gri cu pete roşii ; Partea mai miezoasă – cartea ; Portul nordic ; Răul
n-are îndoieli ; Deşteptările obositului ; Albul despărţirilor ; Cântecul melcului ; Pentru întâlnirea cu
tine ; Lume, lume ; Mobil perpetuu pentru naşterea filosofilor ; Ce? ; O nucă rostogolită de Newton ;
Portretul cercetătorului ; Să presupunem că ai murit. Ce mai are de făcut mortul ?.

265. Filip, Iulian. Avocatul de la ţară apără Neapolul : note de călătorie prin satul global /
Iulian Filip // Literatura şi arta. – 2013. – 3 ian. – P. 4

266. Gafencu, Valeriu. Un Prunc Sfânt : [versuri] / Valeriu Gafencu // Florile dalbe. – 2013.
– 1 ian. – P. 7.

267. Gorgan, Ion. Poveste de iarnă / Ion Gorgan // Literatura şi arta. – 2013. – 3 ian. – P. 8.

268. Grama, Steliana. Anghina : [versuri] / Steliana Grama // Florile dalbe. – 2013. – 31 ian.
– P. 4.

269. Grosu, Lidia. Portretul unui artist : [versuri] / Lidia Grosu // Literatura şi arta. – 2013. –
31 ian. – P. 8.

270. Iachim, Ion. Frigider-Făt-Frumos şi Rola-Cosânzeana : [poveste] / Ion Iachim // Uni-


vers pedagogic pro. – 2013. – 24 ian. – P. 1.

271. Partole, Claudia. Prima pârtie : [povestire] / Claudia Partole // Florile dalbe. – 2013. –
24 ian. – P. 4.

272. Plugaru, Emilia. Copilăria bunicului : [versuri] / Emilia Plugaru // Florile dalbe. – 2013.
– 24 ian. – P. 1.

172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

273. Portas, Valentin. Rază de lumină : [versuri] / Valentin Portas // Literatura şi arta. –
2013. – 31 ian. – P. 4.

274. Raileanu, Mariana. Taină ; Gînduri albastre ; În noapte : [versuri] / Mariana Raileanu //
Literatura şi arta. – 2013. – 10 ian. – P. 8.

275. Rusnac, Vladimir. Ca un răsărit de soare : [versuri] / Vladimir Rusnac // Făclia. –


2013. – 12 ian. – P. 8.

276. Silvestru, Aurelian. Atlantida : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura şi arta. – 2013. –
3 ian. – P. 1.

277. Silvestru, Aurelian. Călugărul misterios : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura şi ar-
ta. – 2013. – 31 ian. – P. 1.

278. Silvestru, Aurelian. Mironosiţele : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura şi arta. –


2013. – 10 ian. – P. 1.

279. Silvestru, Aurelian. Păcatul cu aripi de înger : [eseu] / Aurelian Silvestru ; pagină îngr.
de Tudoriţa Albu // Natura. – 2013. – Ian. (Nr 1). – P. 13.

280. Sofronovici, Ştefan. Plaiul cu numele Basarabia ; Sunt român ; Semănătorii de lumi-
nă ; Iartă-mă, mamă ; Îl am pe Eminescu-nvăţător : [versuri] / Ştefan Sofronovici // Literatura şi
arta. – 2013. – 3 ian. – P. 5.

281. Staver, Irina. Poezia Pământului meu ; Pentru el e crucea albă... ; De-ar fi să joc... ;
Dramă Poetică : [versuri] / Irina Staver // Literatura şi arta. – 2013. – 31 ian. – P. 8.

282. Tamazlâcaru, Elena. ″Cine, dacă nu noi, fiule...″ ; ″Un rug te mistuia sau pietrele de
moară...″ ; ″Incandescenţă blondă şi genială în aurul poeziei...″ ; ″Cerul...″ ; ″Mihai...″ : [versuri] /
Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2013. – 10 ian. – P. 6.

283. Tamazlâcaru, Elena. ″Frumos Eminescu…″ : [versuri] / Elena Tamazlâcaru // Literatu-


ra şi arta. – 2013. – 10 ian. – P. 1.

284. Tarlapan, Efim. Lumina umbrei mele. 2010 : Jurnal / Efim Tarlapan // Literatura şi arta.
– 2013. – 10, 24, 31 ian. – P. 8.

285. Teleucă, Victor. Moment alb : [versuri] / Victor Teleucă // Literatura şi arta. – 2013. –
17 ian. – P. 1.

286. Teleucă, Victor. Prezenţa absenţei şi devremele târziului la sfârşit de mileniu : (eseu) /
Victor Teleucă // Literatura şi arta. – 2013. – 17 ian. – P. 4.

287. Tofan-Bâlici, Maria. Versuri care se vor cântate / Maria Tofan-Bâlici // Literatura şi ar-
ta. – 2013. – 31 ian. – P. 6. – Conţine : Te iubesc ; Nu te-ntrista ; Trandafirul roz ; Fermecătoare
eşti, femeie.

173
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2013

288. Tropoţel, Gheorghe. Jur : [versuri satirice] / Gheorghe Tropoţel // Literatura şi arta. –
2013. – 3 ian. – P. 8.

289. Ţopa, Efimia. Arborele Eminescu : [versuri] / Efimia Ţopa // Literatura şi arta. – 2013.
– 10 ian. – P. 5.

290. Ţurcanu, Nicolae. Libertatea : [versuri] / Nicolae Ţurcanu // Literatura şi arta. – 2013.
– 3 ian. – P. 1.

291. Vangheli, Spiridon. Tata : (din cartea ″Tata lui Guguţă când era mic″) / Spiridon Van-
gheli // Florile dalbe. – 2013. – 24 ian. – P. 8.

292. Vasilcău, Traian. Înnobilaţi de Candoare : [versuri] / Traian Vasilcău // Literatura şi ar-
ta. – 2013. – 10 ian. – P. 2.

293. Vieru, Grigore. Cântec basarabean : [versuri] / Grigore Vieru // Natura. – 2013. – Ian.
(Nr 1). – P. 16.

294. Vieru, Grigore. Despre fericire ; Nemernicul foc ; Mă rog de tine ; Femeia, teiul ; Mi-e
dor de tine, mamă ; Nu am, moarte, cu tine nimic... ; Puişorii ; Toamna ; Frumoasă-i limba noastră :
[versuri] / Grigore Vieru // Săptămîna. – 2012. – 11 ian. – P. 36. – (″Bibl. Săptămînii″).

295. Vieru, Maria. Dangătu-nserării : [versuri] / Maria Vieru // Literatura şi arta. – 2013. – 24
ian. – P. 8.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


296. Кимельфельд, Михаил. ″…Энд компании″ : рассказ / Михаил Кимельфельд //
Независимая Молдова. – 2013. – 18 янв. – Р. 18.

297. Кимельфельд, Михаил. Мендельсон-Бартольди : рассказ / Михаил Кимель-


фельд // Независимая Молдова. – 2013. – 11 янв. – Р. 18.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.111(73).0 Literatură americană în limba engleză
298. Mincan, Mihai. Scriitorul tinerilor eterni : [despre creaţia lui J. D. Salinger, scriitor
amer.] / Mihai Mincan // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 11 ian. – P. 14.

821.135.1.0 Literatură română

174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

299. Canţer, Valeriu. Matricea spirituală a neamului : [despre creaţia poetului Mihai Emi-
nescu : interviu cu V. Canţer, academician] / a intervievat Tatiana Rotaru // Făclia. – 2013. – 26 ian.
– P. 4.

300. Cimpoi, Mihai. Nevoia de Eminescu, nevoia de eminescologie / Mihai Cimpoi // Litera-
tura şi arta. – 2013. – 10 ian. – P. 4.

301. Cimpoi, Mihai. Mihai Cimpoi : ″Eminescu putea să apară numai în mijlocul unei armo-
nii naturale precum este cea de la Ipoteşti...″ : [interviu cu criticul şi istoricul literar] / consemnare :
Gheorghe Budeanu // Natura. – 2013. – Ian. (Nr 1). – P. 8.

302. Ciobanu, Mircea V. Eminescomanii / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2013.


– 11 ian. – P. 14.

303. Colesnic, Iurie. Primii traducători basarabeni din Eminescu / Iurie Colesnic // Timpul. –
2013. – 25 ian. – P. 22.

304. Damian, George. Eminescu în zale de războinic / George Damian // Timpul. – 2013. –
15 ian. – P. 5.

305. Dolgan, Mihail. ″Legenda Luceafărului″ din perspectiva datelor epistolare : din vol. în
curs de apariţie ″Arta iubirii şi a înţelepciunii″ (în baza epistolarului inedit) / Mihail Dolgan // Literatu-
ra şi arta. – 2013. – 10 ian. – P. 5.

306. Funar, Gheorghe. Eminescu şi internaţionaliştii / Gheorghe Funar // Literatura şi arta.


– 2013. – 31 ian. – P. 4.

307. Mihai Eminescu - file din biografia Luceafărului (1-2) // Timpul. – 2013. – 15, 16 ian. –
P. 8.

308. Păsat, Dumitru. Europenitatea şi universalitatea lui Eminescu : [dialog cu scriitorul D.


Păsat] / interlocutor : Victoria Popovici // Făclia. – 2013. – 26 ian. – P. 4.

309. Păsat, Dumitru. Revelarea eminesciană a fiinţei umane / Dumitru Păsat // Literatura şi
arta. – 2013. – 10 ian. – P. 5.

310. Ştefănescu, Alex. ″Am pe masă 15000 de pagini din lada lui Eminescu″ : interviu cu
criticul literar A. Ştefănescu, Bucureşti / a dialogat Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 18
ian. – P. 17.

175
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2013

(Vezi de asemenea Nr 8, 37, 228, 336)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


311. Aldea, Alexandru. Un rapsod popular în mileniul trei : [80 de ani de la naşterea scriito-
rului Gheorghe Blănaru] / Alexandru Aldea // Literatura şi arta. – 2013. – 31 ian. – P. 5.

312. Cărare, Nicolae. Petru Cărare : "Am sădit şi eu un pom" : [despre creaţia poetică] / Ni-
colae Cărare // Literatura şi arta. – 2013. – 24 ian. – P. 4.

313. Cimpoi, Mihai. O prezenţă : Elena ce continuă Elenele : [despre creaţia poetei Elena
Tamazlâcaru] / Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2013. – 10 ian. – P. 6.

314. Ciobanu, Mircea V. Poeţii Generaţiei ’70 / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. –
2013. – 18 ian. – P. 14.

315. Ciobanu, Vitalie. ″Puneţi mâna pe carte, domnilor!″ : [interviu cu scriitorul V. Ciobanu]
/ consemnare : Eugenia Pogor // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 11 ian. – P. 8-11.

316. Crudu, Dumitru. Bomba lui Anatol Grosu : [despre creaţia poetică] / Dumitru Crudu //
Timpul. – 2013. – 18 ian. – P. 23.

317. Dabija, Nicolae. Iulian, cuceritorul de veşnicii : [omagiu pentru scriitorul Iulian Filip] /
Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2013. – 24 ian. – P. 1.

318. Dabija, Nicolae. Pârcălab în Cetatea Frunzei : [pe marginea creaţiei poetice a Elenei
Tamazlâcaru] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2013. – 10 ian. – P. 6.

319. Dabija, Nicolae. Poezia dorului : [despre creaţia lui Iacob Cazacu-Istrati, poet stabilit
în Canada] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2013. – 17 ian. – P. 6.

320. Dinescu, Viorel. Gloria in excelsis : [omagiu poetului Grigore Vieru] / Viorel Dinescu //
Literatura şi arta. – 2013. – 17 ian. – P. 5.

321. Evstratiev, Serghei. Cadoul maestrului : [omagiu pentru scriitorul Aureliu Busuioc] /
Serghei Evstratiev // Literatura şi arta. – 2013. – 24 ian. – P. 4.

322. Grosu, Anatol. ″Poezia e ceva ce mă depăşeşte″ : [interviu cu A. Grosu, poet] / a dia-
logat Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 29 ian. – P. 20.
176
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

323. Guigue, Andree. ″Înainte de a o cunoaşte pe poeta Maria Hâncu, nici nu auzisem de

existenţa poeziei române basarabene″ : interviu cu A. Guigue, fondatoarea şi dir. Asoc. Culturale

Franco-Spaniole "La Noria" din Aix-en-Provence, Franţa / consemnare : Nina Josu // Literatura şi

arta. – 2013. – 31 ian. – P. 6.

324. Păsat, Dumitru. Eugen Gheorghiţă : un mare visător : [in memoriam scriitorului] / Du-
mitru Păsat // Literatura şi arta. – 2013. – 24 ian. – P. 2.

325. Silvestru, Aurelian. ″Urmele frumoase″ ale lui Iulian Filip : [omagiu pentru scriitor] /
Aurelian Silvestru // Literatura şi arta. – 2013. – 24 ian. – P. 1.

326. Tamazlâcaru, Elena. Petru Zadnipru şi jumătăţile ″Paharului veşnic plin″ : [despre
creaţia poetului] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2013. – 10 ian. – P. 6.

327. Ungureanu, Ion. Bucură-te, Elena ... : [despre creaţia poetei Elena Tamazlâcaru] / Ion
Ungureanu // Literatura şi arta. – 2013. – 31 ian. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 179)

821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova


328. Lorcenkov, Vladimir. Mestecenii n-au legătură nici cu Rusia, nici cu Moldova şi nici
cu literatura : [dialog cu V. Lorcenkov, scriitor] / pagină realizată de Hose Pablo // Capitala. – 2013.
– 30 ian. – P. 6 ; Capitala=Столица. – 2013. – 30 янв. – Р. 7.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
329. Tentiuc, Ion. Gunoiştile Chişinăului – ″arhivele″ unde constructorii depozitează istoria
oraşului : [interviu cu I. Tentiuc, şef al sectorului Arheologie de la Muzeul Naţ. de Arheologie şi
Istorie a Moldovei] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux. – 2013. – 18 ian. – P. 10-11.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Nicolae Titulescu – singurul preşedinte reales al Ligii Naţiunilor. – Vezi Nr 57.

Mihai Eminescu – file din biografia Luceafărului (1-2). – Vezi Nr 307.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
(Vezi Nr 333)
94(478) Istoria Republicii Moldova

177
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2013

330. Caşu, Igor. Opt ani de gulag pentru ″vina″ de a fi fost funcţionar român : [despre desti-
nul basarabeanului Ion Furculiţă] / Igor Caşu // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 24 ian. – P.
4-5.

331. Dulgheru, Valeriu. Cârpeşti – un sat al urmaşilor carpilor din sudul Basarabiei :
″atestat pentru prima oară la 1436″ / Valeriu Dulgheru // Literatura şi arta. – 2013. – 17 ian. – P. 3.

332. Moraru, Anton. Anton Moraru : Veghetor la trezirea conştiinţei de neam : [pe margi-
nea studiului ist. ″Evoluţia Basarabiei sub regimul de ocupaţie al Rusiei ţariste (1812-1917)″ de
Anton Moraru şi Teodor Popovici : interviu cu istoricul] / interlocutor : Dumitru Păsat // Literatura şi
arta. – 2013. – 31 ian. – P. 7.

333. Şlapac, Mariana. S-au găsit plăcile domnilor moldoveni de la Cetatea Albă : [păstrate
la Muzeul Regional de Etnografie din Herson] / Mariana Şlapac // Literatura şi arta. – 2013. – 17
ian. – P. 3.

334. Taşcă, Mihai. Grupul de rezistenţă antisovietică condus de Filimon Bodiu (1-2) : [după
anul 1944] / Mihai Taşcă // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 3, 17 ian. – P. 4-5.

94(498) Istoria României


335. Boia, Lucian. ″O să îi aducem la disperare pe oamenii ăştia din Europa!″ : [interviu cu
L. Boia, istoric din România] / interlocutori : Vlad Stoicescu, Oana Dan // Adevărul : ediţie de Mol-
dova. – 2013. – 21 ian. – P. 8-9.

336. Colesnic, Iurie. O filă de istorie ce riscă să rămână necunoscută : [despre D. N.


Mincev, istoric şi publicist român (1905-1973)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 18 ian. – P. 22.

337. Crăciun, Andrei. Lupta pentru modernizarea României. Cazul ″Carol I″ / Andrei Cră-
ciun // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 22 ian. – P. 8-9.

178
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 1-2013

A C
Ababii, Ion 171 Canţâr, Alexandru 192
Albu, Tudoriţa 230, 241, 243, 279 Canţer, Valeriu 299
Aldea, Alexandru 311 Caras, Ion 219
Aldea-Teodorovici, Cristofor 202 Carpov, Eugen 22
Aldea-Teodorovici, Doina 202 Caşu, Igor 23, 330
Aldea-Teodorovici, 202 Cazacu-Istrati, Iacob 16, 256, (319)
Andronic, Mihai 160 Căpiţă, Ionel 257
Anton, Ion 245-46 Cărare, Nicolae 312
Arghezi, Tudor 231 Cărare, Petru (312)
Cârchelan, Iuliu 255
B Cârlan, Iurie 121
Baciu, Gheorghe 179 Cernei, Ion 16
Bacovia, George 232 Chilianu, Olesea 178
Bahnarel, Ion (181) Chircă, Sergiu 25
Bajurean, Valentina 135 Chircă, Sergiu Ion 24
Balanici, Olga 161 Chişlea, Ion 83
Baranovschi, Simion 119, 136 Ciloci, Igor 64
Barbăroşie, Liliana 182, 192 Cimpoi, Mihai 300-01, 313
Bătrânu, Ion (9,11) Ciobanu, Grigore 140, 258
Bâlici, Gheorghe 247 Ciobanu, Mircea V. 302, 314
Benedicta (Maică) 4 Ciobanu, Vitalie 315
Beregoi, Angela 137 Ciobanu, Vlad 118
Bîtcă, Alexandru 65 Ciocanu, Gheorghe (172,174)
Blaga, Lucian 233 Ciornei, Vsevolod 26
Blănaru, Gheorghe 248-50, (311) Ciurea, Lucreţia 84
Bodiu, Filimon 334 Ciuvaga, Natalia 66
Bodiul, Ivan (102) Codreanca, Lidia 195
Boia, Lucian 335 Codru, Anatol 259
Bostan, Alexandra 120 Codruţ, Mariana 234
Bostan, Ion 172 Coica, Ala 22
Botgros, Nicolae 209-213 Cojocaru, Galina 163
Botnarenco, Mariana 162 Colesnic, Iurie 196, 303, 336
Botnaru, Gheorghe 78 Condrea, Ion 141
Botnaru, Vasile 86 Corai, Tatiana 32, 105
Brătescu, Ion 203 Corciu, Ioana 122, 142
Buda, Valentin 79 Cornescu, Viorel (215)
Budeanu, Gheorghe 138, 301 Corobceanu, Anatol (25, 31,34)
Bulat, Olga 203 Cosniceanu, Maria 225-27
Bulgar, Ludmila 19 Coşbuc, George 235
Bumacov, Vasile 80-83 Cozonac, Cornelia 104
Burlaca, Ludmila 3 Crăciun, Andrei 337
Bursuc, Alexandra 139 Creangă, Ion 127
Busuioc, Aureliu 251, (321) Cristei, T. 728
Butnaru, Leo 252-54 Crudu, Dumitru 215, 260, 316, 737
Butnaru, Oleg 204 Culebeachina, Inna 123-24

179
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2013

Culibaba, Olga 164 Gheorghiţă, Eugen (324)


Curbet, Vladimir 209 Gherciu, Ana 3, 188, 205, 214
Cuzuioc, Ion 180, 183, 261 Gherman, Diomid 31
Godonoagă, Svetlana 144
D Goga, Octavian 238
Dabija, Nicolae 317-19 Goreacii, Igor 92
Daghi, Ion 197, 201 Gorea-Costin, Iuliana 32
Damian, George 43-45, 304 Gorgan, Ion 267
Dan, Oana 335 Grama, Steliana 268
Darie, Tudor 27 Grâu, Lina 49
Dascăl, Alexandra 7 Grigoraş, Alina 145
Dascăl, Liviu 7 Grosu, Anatol (316), 322
Decuseară, Ion 76 Grosu, Aneta 15
Diaconu, Sergiu 110 Grosu, Aurel 183
Dinescu, Viorel 320 Grosu, Lidia 199, 269
Diviza, Ion 262 Guigue, Andree 323
Dodon, Igor 28-29 Guţu, Valeriu 174
Dohotaru, Vasile 198 H
Dolgan, Mihail 305
Doroftei, Leonard 220 Hadârcă, Ion 59
Druţă, Ion 263 Hadei, Vitalie 219
Duca, Gheorghe 1 Hâncu, Maria 323
Dulgheru, Valeriu 30, 173, 331 Hristov, Alexandrina 205
Dumitraş, Virginia 18, 184
Dumitrescu Buşulenga, Zoe 4 I
Dumitru, Elena 46 Iachim, Ion 270
Dungaciu, Dan 20 Ilisoi, Viorel 239
E Iuncu, Rodica 211

Efrim, Oleg 108 J


Eminescu, Mihai 8, 17, 144, 201, 236-37, Josu, Nina 323
(299), 307
Ene, Stanislav 67 K
Evstratiev, Serghei 321
Kipling, Rudyard 229
F Klipii, Igor 60
Kojara, Leonid 48
Filat, Vlad 102
Filip, Iulian 195, 264-65, (317), (325) L
Florea, Ioana 194
Frecăuţanu, Ghenadie 165 Labiş, Nicolae 240
Friedman, George 47 Laurenţiu, Florica Elena 5
Frumuzachi-Captari, Victoria 143 Liţa, Marina 185
Frunze, Dumitru 184 Loghin, Vlad 78, 93
Funar, Gheorghe 306 Lorcenkov, Vladimir 328
Furculiţă, Ion (330) Lupu, Marian 102
Furtuna, Emilia 125 Lutenco, Victor 18

G M

Gafencu, Valeriu 266 Macovei, Ion 38, 84


Galben, Sergiu (199) Manolache, Constantin 2
Gâlcă, Boris 14 Manolescu, Anca 12

180
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Marian, Dumitru 214 Pîslaru, Natalia 148


Marin, Alina 14, 108 Pleşu, Andrei 10
Marinescu, Medeea 216 Plugaru, Emilia 272
Mândâcanu, Virgil 115-16 Poalelungi, Olga 15
Medoni-Cuciuc, Eleonora 13 Pogor, Eugenia 315
Mincan, Mihai 8, 298 Popovici, Teodor 332
Mincev, D. N. (336) Popovici, Victoria 308
Misail, Nicolae (7) Popuşoi, Liliana 329
Mitru, Alexandru 241 Portas, Valentin 273
Moisei, Tamara 126, 154 Praporşcic, Sergiu 36, 187
Moldovan, Roxana-Luiza 33 Prohniţchi, Valeriu 86
Moraru, Anton 34, 176, 332 Pruteanu, George 228
Morăraş, Mihai 181 Purice, Dorin 111
Moscu, Marin 242
Moşanu, Vilian 166 R
Mozzart, W. A. 716 Radu, Alina 106
Munteanu, Elena 63 Raileanu, Anatol 168
Munteanu, Grigore (138) Raileanu, Mariana 274
Munteanu, Svetlana 127 Rapcea, Mihai 186
N Răpeanu, Emil 244
Reniţă, Valeriu 221
Nechit, Irina 204, 310, 322 Revenco, Ana 105-106
Negru, Nicolae 35 Revenco, Mihai 174
Negru, Nina 5 Roabiş, Tatiana 132
Nemerenco, Adrian 128 Rogac, Raia 197
Nica, Lilia 129, 146-47 Roibu, Nicolae 210
Nica, Virginia 64, 68, 85 Roşca, Haralampie 149
Nicolaescu, Gheorghe 187 Roşca, Iurie 158
Nicolaev, Valentina 130 Rotaru, Tatiana 299
Niculăiţă, Dumitru 90 Rusnac, Vladimir 275
O S
Oistric, Petru (215) Salinger, J. D. (298)
Okuşko, Vladimir (196) Satirovici, Alexandru 189
Olari, Stela 131 Sârbu, Tatiana 19
Oprea, Mihail (180) Scorţescu, Galina 133
Scutelniciuc, Ionel 11
P Sfeclă, Ion (198)
Pablo, Hose 328 Silvestru, Aurelian 276-79, 325
Paladi, Ion 204 Slutu, Nina 189
Pann, Anton 243 Socol, Iurie 192
Panţîru, Dragoş 9 Sofronovici, Ştefan 280
Papacioc, Arsenie (Arhimandrit) 13 Stan, Elise 211
Partole, Claudia 271 Stanilevici, Grigore 193
Pavel, Sebastian-Raul 200 Statnic, Elena 169
Păsat, Dumitru 308-09, 324, 332 Staver, Irina 281
Pereverzeva, Alexandra 167 Stoicescu, Vlad 335
Perjan, Andrei 174 Strâmbeanu, Andrei 212
Perrault, Charles 230 Sulac, Nicolae (206)
Peru-Balan, Aurelia 188
Pirojkov, Serghei 49

181
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2013

Ş Vicol, Mihai Sultana 1


Vieru, Grigore 293-94, (320)
Şchendra, Ina 155 Vieru, Maria 295
Şchiopu, Constantin 150 Vlad, Victoria 60
Şilova, Silvia 134 Voloşciuc, Zinaida 153
Şlapac, Mariana 333
Şovgur, Oxana 117 Z
Ştefan, Alexandru 220
Ştefănescu, Alex 310 Zadnipru, Petru (326)
Ştefăniţă, Ion 194
Ştefîrţă, Eudochia 118 А
T Астахова, Ирина 50, 96, 191
Tamazlâcaru, Elena 201, 213, 282-83, (313, Б
318, 326), 327
Tarlapan, Efim 206, 284 Бабюк, Алeна 112
Taşcă, Mihai 334 Березовская, Ольга 53
Tănase, Constantin 6, 228 Бетховен, Людвиг ван 208
Teleucă, Victor 285-86 Бодюл, Иван (103)
Tentiuc, Ion 329 Боева, Ирина 218
Terenti, Ludmila 156 Браш, Дженнифер 50-51
Timofti, Nicolae 61, 102 В
Titulescu, Nicolae (57)
Tofan-Bâlici, Maria 287 Варданян, Эрнест 39
Tomaşenco, Tatiana 159 Волосатый, Борис 222
Tropoţel, Gheorghe 288 Вуткарэу, Петру 217
Ţ Г
Ţărnă, Maria 207 Глинка, М. И. 170
Ţîbîrnă, Ion 171 Головатюк, Владимир 69-70, 87, 94
Ţopa, Efimia 289 Грос, Дэниел 95
Ţurcanu, Ion 109, 186 Гырнец, Илиан 208
Ţurcanu, Irina 80, 202
Ţurcanu, Nicolae 290 Д

U Дашевский, Олег 208, 218


Долгий, Кристина 114
Ungureanu, Eugenia 151
Ungureanu, Ion 327 Е
Ungureanu, Laurenţiu 216 Ене, Станислав 71
Ungureanu, Lidia 207
Untilă, Veaceslav 63, 177 Ж
Urîtu, Zinaida 152
Ursu, Maria 27 Жуковский, Владислав 97
Usatâi, Adrian 182 И
V Ионко, Майя 112
Valeska, Jan 185 К
Vangheli, Spiridon 291
Vasilcău, Traian 292 Калак, Дмитрий 62
Verejanu, Dan 37 Калмык, Октавиан 96
Verlan, Veaceslav 38 Касапу, Тудор 223

182
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Кимельфельд, Михаил 296-97 Ф


Киореску, Ион 103
Кирилл (Патриарх Моск. и всея Руси) 41 Фишер, Йошка 101
Коваленко, Ирина 87, 175 Фридман, Джордж 56
Козак, Станислав 58 Ц
Коэн, Стивен 52
Кузьмук, Александр 113 Цинклер, Владимир 224
Кэпэцинэ, Михай 62
Ч
Л
Чекан, Василий 190
Логвинов, Максим 97 Чиботару, Виорел 224
Лукашенко, Александр 21 Чобану, Эдуард 223
Чубашенко, Дмитрий 41-42
М
Ш
Мозер, Уильям Х. 53
Молчанов, Сергей 54 Шалберова, Светлана 113
Мухаметшин, Фарит 54-55 Шикирлийская, Марина 107
Шиллер, Роберт 77
Н
Я
Най, Джозеф 98
Негруца, Людмила 191 Янко, Людмила 157
О
Обама, Барак 77
П
Петрова, Марина 91
Пойсик, Михаил 88
Р
Рогофф, Кеннет 72
Романцова, Светлана 73
С
Саинсус, Валериу 89
Скулиос, Эммануэль 99
Смешная, Татьяна 99, 190
Сочкан, Виталий 114
Спэтару, Думитру 40
Степанова, С. 170
Стиглиц, Джозеф Е. 100
Сырбу, Андрей 222
Т
Такий, Александр 74-75
Ткач, Сергей 51
У
Узун, Елена 217

183
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2013

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr


1-2013

1. Adevărul : ediţie de Moldova


2. Altarul credinţei
3. Capitala
4. Dreptul
5. Economist
6. Făclia
7. Florile dalbe
8. Flux
9. Jurnal de Chişinău
10. Literatura şi arta
11. Moldova suverană
12. Natura Nr 1
13. Săptămîna
14. Sport plus
15. Socialiştii
16. Timpul
17. Tribuna Copiilor
18. Univers pedagogic pro
19. Vocea poporului
20. Ziarul de gardă
21. Кишиневские новости
22. Кишиневский обозреватель
23. Коммерсант plus
24. Молдавские ведомости
25. Независимая Молдова
26. Новое время
27. Панорама
28. Социалисты
29. Столица= Capitala
30. Экономическое обозрение

184
Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 10,75
Coli ed. 9,98
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 1

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md


ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL

str. Astronom N. Donici 14


Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75

Email: princaro@gmail.com

185