You are on page 1of 153

ISSN 1857-0550 (Print) ISSN 1857-3266 (CD)

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA

NNAAŢŢIIOONNAALLĂĂ

AA

MMOOLLDDOOVVEEII

Nr 4

2013

CNCM

Chiinău 2013

1

MINISTRY OF CULTURE NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of Moldova

Books. Abstracts. Thesis. Magazine and newspaper articles

Published from 1958 Issued once a month

Nr 4

2013

NBCM

Chişinău 2013

2

MINISTERUL CULTURII CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţi o nală a Mold o vei

Cărţi. Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958 Apare lunar

Nr 4

2013

CNCM

Chişinău 2013

3

Autori-alcătuitori :

Valentina Chitoroagă

Renata Cozonac

Olesea Zabiaco

Efimia Macrinici

Claudia Bâgu

Nina Micherin

Ludmila Corghenci

Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă – Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :

Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Resurse electronice : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Va- lentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Came- ra Naţ. a Cărţii, 2013 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730- 3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. Nr 4, 2013. – 2013. – 153 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-137-2 (Print). – ISBN 978-9975-49-138-9 (CD).

015(478)

Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă Renata Cozonac Olesea Zabiaco Efimia Macrinici Claudia Bâgu Nina Micherin Ludmila Corghenci

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova, 2013

4

CUPRINS

CRONICA CĂRŢII

11

 • 0 GENERALITĂŢI

11

00

Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii

11

01

Bibliografie. Cataloage

.................................................................

13

02

Biblioteconomie ............................................................................

14

 • 1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

17

17

Etică. Filozofie morală. Filozofie practică

17

 • 2 ...................................................................................

RELIGIE. TEOLOGIE

17

27

Creştinism. Religie creştină

17

 • 3 .......................................................................................

ŞTIINŢE SOCIALE

18

31

Statistică. Demografie. Sociologie ................................................

18

32

Politică ..........................................................................................

18

33

Economie. Ştiinţe economice ........................................................

19

34

Drept. Jurisprudenţă .....................................................................

23

35

Administraţie publică. Artă

militară

24

36

Asistenţă socială. Asigurări sociale

..............................................

25

37

Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

26

39

Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor

27

 • 5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII

27

51

Matematică ..................................................................................

27

52

Astronomie. Geodezie

..................................................................

29

53

Fizică .............................................................................................

30

57

Ştiinţe biologice

30

58

Botanică

31

5

 • 6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

31

 • 60 Biotehnologie

31

 • 61 Medicină .......................................................................................

31

 • 62 Inginerie. Tehnică în general

33

 • 63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări

agricole şi ale vieţii sălbatice

35

 • 7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT

37

 • 72 Arhitectură

37

 • 79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport

37

 • 8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE.

38

80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.

38

 • 82 Literatură ......................................................................................

39

 • 9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

47

93/94 Istorie

......................................................................................

47

 • 94 Istorie generală. Istorie universală

47

Index de nume

 

50

Index de titluri

53

Index de subiecte

55

Index geografic

 

56

Index de editori

56

 

57

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ

58

 • 0 GENERALITĂŢI

58

 • 00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii

58

001 Ştiinţă şi cunoaştere în general

58

6

006

Standardizare şi standarde

60

02

Biblioteconomie ............................................................................

60

06

Organizaţii ( în general)

61

061

Organizaţii. Asociaţii (în general)

61

069

Muzee

61

 • 1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

61

1/14 Filozofie .....................................................................................

61

159.9

Psihologie .......................................................................................

62

17

Etică. Filozofie morală. Filozofie practică

62

 • 2 ...................................................................................

RELIGIE. TEOLOGIE

62

27

Creştinism. Religie creştină

62

 • 3 .......................................................................................

ŞTIINŢE SOCIALE

62

31

Statistică. Demografie. Sociologie ................................................

62

32

Politică ..........................................................................................

64

33

Economie. Ştiinţe economice ........................................................

66

34

Drept. Jurisprudenţă .....................................................................

73

35

Administraţie publică. Artă

militară

77

36

Asistenţă socială. Asigurări sociale

..............................................

79

37

Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

80

39

Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor

82

 • 5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII

82

51

Matematică ..................................................................................

82

53

Fizică .............................................................................................

83

54

Chimie. Cristalografie. Mineralogie

83

56

Paleontologie

83

57

Ştiinţe biologice

83

59

Zoologie

84

7

 • 6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

84

 • 60 Biotehnologie

84

 • 61 Medicină .......................................................................................

84

 • 62 Inginerie. Tehnică în general

87

 • 63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări

agricole şi ale vieţii sălbatice

89

 • 64 Economie

casnică. Ştiinţe domestice.

Întreţinerea casei ..............

92

 • 66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite

93

67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale

94

 • 69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de

construcţie. tehnologii şi procedee în

94

 • 7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT

94

Arhitectură

 • 72 ...................................................................................

94

 • 73 plastice..................................................................................

Arte

94

75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură

...................................

95

 • 77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie

95

 • 78 Muzică

95

 • 79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport

96

 • 8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE.

96

96

 • 82 Literatură ......................................................................................

97

 • 9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

................................................................

102

902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii

102

 • 908 Monografii ale

102

 • 929 Ştiinţe biografice şi înrudite

103

8

93/94 ISTORIE

.........................................................................................

103

94

Istorie generală. Istorie Universală

103

Index de nume

106

112

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ

113

 • 0 GENERALITĂŢI

113

00

Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii

113

001

Ştiinţă şi cunoaştere în general

113

004

Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea

113

008

Civilizaţie. Cultură. Progres

113

02

Biblioteconomie

114

070

Ziaristică. Presă

114

 • 1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

114

1/14 Filozofie ...................................................................................

114

159.9

Psihologie

114

 • 2 .................................................................................

RELIGIE. TEOLOGIE

114

27

Creştinism. Religie creştină

114

 • 3 .....................................................................................

ŞTIINŢE SOCIALE

115

31

Statistică. Demografie. Sociologie ..............................................

115

32

Politică ........................................................................................

115

33

Economie. Ştiinţe economice ......................................................

121

34

Drept. Jurisprudenţă ...................................................................

125

35

Administraţie publică. Artă

militară

126

36

Asistenţă socială. Asigurări sociale

............................................

127

37

Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

127

9

 • 5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII

130

 • 55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice

130

 • 6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

130

 • 60 Biotehnologie

130

 • 61 Medicină .....................................................................................

130

 • 66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite

133

 • 7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT

133

 • 71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală.

Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini

133

 • 72 Arhitectură

134

75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură

134

 • 78 Muzică

134

 • 79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport

135

 • 8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE.

137

137

 • 82 Literatură ....................................................................................

137

9 Geografie. Biografii. Istorie

142

 • 91 Geografie. Exploatarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii

 

142

144

 • 94 Istorie generală. Istorie Universală

144

Index de nume

147

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de

gazetă" Nr 4-2013

152

10

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII

BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

 

2013

APRILIE

NR 4

APRIL

(643-816)

0 GENERALITĂŢI

00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII

001 Ştiinţă şi cunoaştere în general

 • 643. Amintiri despre Iachim Sergheevici Grosul = Воспоминания о Якиме Сергеевиче

Гросуле : [fondatorul, primul preşedinte al Acad. de Ştiinţe a Moldovei]. – Chişinău : S. n., 2013

(Combinatul Poligrafic). – 321 p. : fot., fot. color ; 22 cm.

Tit., cuprins paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., rusă. – 500 ex. ISBN 978-9975-4411-8-6 (în cop. tare).

[2013-795].

- - 1. Grosul, Iachim, 1912-1976, academician, primul preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

001.32(092)(082)=135.1=161.1

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

 • 644. Cotelea, Vitalie.

Algebra relaţională şi limbajul SQL : [pentru uzul studenţilor] / Vitalie Cotelea ; Acad. de Stu-

dii Econ. a Moldovei, Catedra "Cibernetică şi Informatică Econ.". – Chişinău : Vizual Design, 2013. – 284 p. : fig. ; 23 cm. Bibliogr.: p. 275-283. – În red. aut. – 150 ex. ISBN 978-9975-4164-7-4.

[2013-654].

- - 1. Baze de date relaţionale. 2. Limbajul SQL.

 • 645. Cotelea, Vitalie.

004.65:519.7(075.8)

Microsoft SQL Server 2012 : Pas cu pas : [pentru uzul studenţilor] / Vitalie Cotelea, Marian

Cotelea ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Catedra "Cibernetică şi Informatică Econ.". – Chişinău : Vizual Design, 2013. – 222 p. : fig. ; 30 cm. Bibliogr.: p. 222 (8 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-4164-8-1.

[2013-655].

- - 1. Microsoft SQL Server 2012.

 • 646. Guţan, Valeriu.

004.65(075.8)

Indicaţii metodice la lucrarea de laborator Programul PL Table, disciplina de studiu "Informa- tica aplicată" : pentru studenţii ciclului 2, studii superioare de masterat, specializarea "Didactica chimiei" / Valeriu Guţan, Ion Olaru ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Tehnică, Fizică,

11

Cronica cărţii Nr 4-2013 Book annals Nr 4-2013

Matematică şi Informatică, Catedra de Electronică şi Informatică. – Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo", 2010. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 50 ex. ISBN 978-9975-50-050-0.

[2013-730].

-

- 1. Programul PL Table.

 

004.4(076.5)

 

647.

Iniţiere în SIG : Curs universitar / Tudor Castraveţ, Gherman Bejenaru, Lucia Căpăţînă

[et al.]. – Chişinău : [Artpoligraf], 2013. – 92 p. : fig. ; 30 cm.

 
 

Bibliogr.: p. 89-91. – Apare cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. – 100 ex. ISBN 978-9975-4401-7-2.

[2013-635].

-

- 1. Sistemul informaţional geografic.

 

004.4:911(075.8)

 

648.

Iniţiere în SIG : Ghid metodic / Tudor Castraveţ, Gherman Bejenaru, Lucia Căpăţînă

[et al.]. – Chişinău : [Artpoligraf], 2013. – 174 p. : fig. color ; 30 cm. Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. – 50 ex.

 

ISBN 978-9975-4401-8-9.

[2013-636].

-

- 1. Sistemul informaţional geografic.

 

004.4:911(075)

 

UDaCoT UnASM Data Collecting Tool. – Nr 735.

005 Conducere şi organizare. Management

649.

Bîrcă, Alic.

Managementul recompenselor : [manual] / Alic Bîrcă ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. –

Chişinău : ASEM, 2013. – 343 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 339-343 (71 tit.). – În red. aut. – 50 ex. ISBN 978-9975-75-633-4.

 
 

[2013-711].

-

- 1. Managementul recompenselor.

 

005.95/.96(075.8)

 

650.

Bîrcă, Alic.

Managementul resurselor umane în context internaţional : [manual] / Alic Bîrcă ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : ASEM, 2013. – 330 p. : fig., tab. ; 20 cm.

 

Bibliogr.: p. 328-330 (41 tit.). – În red. aut. – 50 ex. ISBN 978-9975-75-632-7.

[2013-710].

-

- 1. Managementul resurselor umane.

005.96(075.8)

Conferinţa naţională cu participare internaţională "Strategii şi politici de management în economie contemporană". – Vezi Nr 685.

12

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE

651.

Contribuţii ştiinţifice ale cadrelor didactice de la Facultatea de Ştiinţe Reale :

Bibliogr. sel. / Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi ; alcăt.: Maria Fotescu [et al.] ; ed. îngrijită de: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa. – Bălţi : S. n., 2012. – 365 p. ; 26 cm. –

(Bibliographia universitas). 20 ex. ISBN 978-9975-50-085-2.

[2013-739].

-

- 1. Învăţământ superior – Indici bibliografici.

 

016:378(478-21)

652.

Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2011 : Bibliogr. sel. /

Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi ; alcăt.: Ana Nagherneac [et al.] ; red. resp.: Elena

Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa. – Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo", 2012. – 114 p. ; 26 cm. – (Bibliographia Universitas). [20] ex. ISBN 978-9975-50-095-1.

[2013-742].

-

- 1. Învăţământ superior – Indici bibliografici.

 

016:378.4(478-21)

653.

Gheorghe Popa : [lingvist] : Biobibliografie / Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi, Bibl. Şt.

; alcăt.: Ana Nagherneac ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo", 2012. – 219 p. : fig., fot. ; 25 cm. – (Colecţia Personalităţi universitare bălţene). Texte : lb. rom., fr., rusă. – 50 ex.

ISBN 978-9975-50-091-3.

[2013-735].

-

- 1. Lingvistică – Indici bibliografici. 2. Popa, Gheorghe, 1952-…, lingvist – Biobibliografie.

 

016:[378.4(478)+80+929Popa]

654.

Istoricul Vlad Mischevca la 50 de ani : Biobibliografie / Inst. de Istorie, Stat şi Drept al

Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 224, I-XXXII p. : fig., fot., fot. color ; 21 cm. Texte : lb. rom., engl., rusă. – 150 ex. ISBN 978-9975-4078-8-5.

[2013-643].

-

- 1. Istorie – Indici bibliografici. 2. Mischevca, Vlad, 1963-…, istoric – Biobibliografie.

 

016:[94+929Mischevca]

655.

Presa românească în colecţiile Bibliotecii: ultimele decenii ale sec. XIX şi primele

decenii ale sec. XX : Contribuţii bibliogr. / Bibl. Şt., Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi ; alcăt.:

Elena Scurtu [et al.] ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa. – Bălţi : Universita- tea de Stat "A. Russo", 2013 – . – 25 cm. – (Colecţia Vestigia Semper Adora). Fasc. 1. – 2012. – 277 p. : fig. – [30] ex. – ISBN 978-9975-931-26-7. – [2013-745].

-

- 1. Presa românească – Indici bibliografici.

 

016:[070(498)+027.7(478-21)]

656.

Profesorul Topală Ştefan : [citolog] : Omul care face descoperiri de epocă : Biobiblio-

grafie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan", Grădina Botanică (Inst.) ;

13

Cronica cărţii Nr 4-2013 Book annals Nr 4-2013

alcăt.: Tatiana Doibani, Elena Negreţchi ; ed. îngrijită de: Aurelia Hanganu ; coord. resp.: Angela

Timuş. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Print Caro"). – 238 p. : fig., fot. ; 21 cm. Texte : lb. rom., rusă. – 100 ex. ISBN 978-9975-56-067-2.

[2013-669].

- - 1. Viticultură – Indici bibliografici.

 • 657. Scurtu, Elena.

016:[634.8+929Topală]

Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor universitari bălţeni… / Elena Scurtu, Ma- ria Fotescu, Ana Nagherneac ; ed. îngrijită: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Bibl. Şt. – Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo", 2011 – . – 25 cm. – (Bibliographia Universitas). …(2005-2010). – 2011. – 368 p. – [3] ex. – ISBN 978-9975-50-065-4. – [2013-736].

 • - - 1. Învăţământ superior – Indici bibliografici.

02 BIBLIOTECONOMIE

 • 658. Aculova, Taisia.

016:(378)(478-21)

Descrierea bibliografică analitică în sistemul automatizat TINLIB V 410 : Ghid metodic : (ex- perienţe bălţene) / Taisia Aculova, Natalia Culicov ; red. resp.: Elena Harconiţa ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo", 2012. – 31 p. : fig. ; 20 cm. – (Colecţia Profesionalizare). Bibliogr.: p. 31 (9 tit.). – [10] ex. ISBN 978-9975-50-098-2.

[2013-733].

 • - - 1. Descriere bibliografică analitică în sistemul TINLIB V 410.

  • 659. Aculova, Taisia.

025.3:004.6

Indexarea pe subiecte : Ghid metodic pentru bibliotecari / Taisia Aculova, Natalia Culicov ; red. resp.: Elena Harconiţa ; trad. din lb. engl.: Marina Şulman ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu

Russo" din Bălţi. – Bălţi : Universitatea de Stat "A. Russo", 2010. – 42 p. ; 20 cm. – (Colecţia Pro- fesionalizare). Bibliogr.: p. 41-42 (16 tit.). – [20] ex. ISBN 978-9975-50-030-2.

[2013-724].

 • - - 1. Indexare pe subiecte.

025.4.06

 • 660. "Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: Inovaţie şi informaţie pentru toţi",

colloquia professorum. (2 ; 2012 ; Bălţi). Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: Inovaţie şi infor- maţie pentru toţi : Materialele colloquia professorum "Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică", Ed. a 2-a, 15 oct. 2011 / coord.: Elena Harconiţa ; col. red.: Elena Harconiţa [et al.]. – Bălţi : S. n., 2012. – 105, [2] p. : fig., fot., tab. ; 26 cm.

Antetit.: Bibl. Şt. a Univ. de Stat "A. Russo" din Băţi. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – [30] ex. ISBN 978-9975-50-084-5.

[2013-737].

 • - - 1. Biblioteconomie.

14

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

02(082)

 • 661. "Biblioteca universitară contemporană: spaţii reale şi virtuale", colloquia

professorum (3 ; 2012 ; Bălţi). Biblioteca universitară contemporană: spaţii reale şi virtuale = Contemporary university library real and virtual spaces : Materialele colloquia professorum "Tradi- ţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică", Ed. a 3-a, 12 oct. 2012 / coord.: Elena Harconiţa ; col. red.:

Elena Harconiţa [et al.] ; rez. în lb. engl.: Valentina Topalo. – Bălţi : Universitatea de Stat "A. Rus- so", 2012. – 126 p. : fig., tab. ; 25 cm. Antetit.: Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – [10] ex. ISBN 978-9975-931-89-2.

[2013-746].

- - 1. Biblioteci universitare.

027.7(082)

 • 662. "Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice", conf. şt. (2012

; Bălţi). Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012 / coord.: Elena Harconiţa ; col. red.: Elena Harconiţa [et al.] ; rez. în lb. engl.: Valentina Topalo. – Bălţi : Universitatea de Stat "A. Russo", 2012. – 372 p. : fig., tab. ; 26 cm. Antetit.: Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – [30] ex. ISBN 978-9975-50-067-8.

[2013-732].

 • - - 1. Biblioteconomie.

  • 663. Harconiţa, Elena.

02(082)=135.1=161.1

Biblioteca Ştiinţifică : Cadru de reglementare / Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Bălţi : Universitatea

de Stat "Alecu Russo", 2010. – 175 p. : fig., organigrama, scheme, tab. ; 30 cm. – (Colecţia: Biblio- teca – 65). Referinţe bibliogr.: p. 173-174. – 30 ex. ISBN 978-9975-50-044-9.

[2013-727].

 • - - 1. Biblioteci ştiinţifice – Acte normative.

  • 664. Harconiţa, Elena.

027.021(478-21)(094)

Bibliotecarii universitari bălţeni : Dicţionar / Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo", 2010. – 261 p. : fot., organigrama ; 26 cm. – (Biblioteca Ştiinţifică – 65). Contribuţii ştiinţifice bibliotecare : p. 191-251. – Ind. de nume : p. 251-260. – [20] ex. ISBN 978-9975-50-031-9.

[2013-725].

 • - - 1. Bibliotecari – Biografii.

023.4(092):027.7(478-21)

 • 665. Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de infor-

mare : Ghid practic / Bibl. Şt. a Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi ; alcăt.: Ana Nagherneac ; red. resp.: Elena Harconiţa. – Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo", 2012. – 44 p. : fig. ; 12 x 19 cm. – (Colecţia Cultura informaţiei).

15

Cronica cărţii Nr 4-2013 Book annals Nr 4-2013

Referinţe bibliogr.: p. 43-44. – 50 ex. ISBN 978-9975-50-092-0.

[2013-738].

 • - - 1. Reguli de descriere bibliografică – Referinţe – Citări.

070 Ziaristică. Presă

025.3

 • 666. Dumitru Coval. Evocări : [ziarist] / Univ. de Stat din Moldova, Fac. Jurnalism şi Ştiinţe

ale Comunicării ; coord.: Mihai Lescu [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 207, [1] p. : fot. ; 21

cm.

Bibliogr.: p. 201-206 (40 tit.). – 50 + 100 ex. ISBN 978-9975-71-336-8.

[2013-759].

 • - - 1. Coval, Dumitru, 1939-2004, ziarist.

08 Poligrafii. Lucrări colective

070+929Coval

 • 667. Academia de Studii Econ. a Moldovei. Analele Academiei de Studii Economice din

Moldova : Ed. a 11-a / Acad. de Studii Econ. din Moldova ; col. red.: Grigore Belostecinic (preşe- dinte) [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2013 – . – 29 cm. – ISSN 1857-1433. Nr. 1/2013. – 2013. – 335 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. –

Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 30 ex. – ISBN 978-9975-75-631-0. –

[2013-709].

 • - - 1. Academia de Studii Economice din Moldova – Anale.

082:378.633(478-25)=135.1=111=161.1

 • 668. Institutul de Relaţii Intern. din Moldova Anuar ştiinţific = Annual scientific review /

Inst. de Relaţii Intern. din Moldova ; col. red.: Valentin Beniuc (red.-şef) [et al.]. – Chişinău : IRIM,

 • 2013 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-9699-1-8 Vol. 10. – 2013. – 226 p. : fig., tab. – Tit., cuprins paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom.,

engl., fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978- 9975-4226-8-0. – [2013-664].

082:378.632.7(478-25)=00

 • 669. Vol. 11. – 2013. – 341 p. : fig., graf. – Texte : lb. rom., engl., germ., rusă. – Rez.: lb.

rom., engl. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN

978-9975-4226-9-7. – [2013-665].

082:378.632.7(478-25)=00

 • 670. Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti, 25-26 apr. 2013 : Rez. co-

municărilor / Univ. de Stat din Moldova ; resp. de ed.: Tatiana Bulimaga. – Chişinău : CEP USM,

 • 2013 – . – 21 cm.

Ştiinţe ale naturii. Ştiinţe exacte. – 2013. – 90 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 65 ex. – ISBN 978-9975-71-366-5. – [2013-768].

082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1

 • 671. Ştiinţe socioeconomice. Ştiinţe sociale. – 2013. – 193 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom.,

rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 115 ex. – ISBN 978-9975-71-370-2. – [2013-770].

082:378.4(478-25)=135.1=161.1

16

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

 • 672. Ştiinţe umanistice. – 2013. – 134 p. – Texte : lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la

sfârşitul art. – 85 ex. – ISBN 978-9975-71-369-6. – [2013-769].

[1/14+8/9]:378.4(478-25)(082)=135.1=111=133.1

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicinei. – Vezi Nr 675.

 • 673. Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi. Anuarul Catedrei de ştiinţe socioumane…

/ Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Psihologie şi Asistenţă Socială, Catedra de ştiinţe socioumane ; col. red.: Capcelea Valeriu [et al.]. – Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, 2012 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-50-088-3. … 2011/2012. – 2012. – 140 p. : tab. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – [75] ex. – ISBN 978-9975-50-089-0. – [2013-741].

 • 674. Убейволк, Юлия.

159.9 Psihologie

[1+3+9]:378.4(478-21)(082)

Основы христианского консультирования / Юлия Убейволк. – Кишинев : Начало жизни, 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 96 p. : des. ; 23 cm. – (Серия : Преобразование).

Referinţe bibliogr.: p. 95-96. – 300 ex. ISBN 978-9975-4359-3-2.

[2013-799].

- - 1. Psihologie.

159.9:27

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ

 • 675. Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicinei : Culeg. de

art. şt. cu participare intern. : [în vol.] / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae

Testemiţanu" din Rep. Moldova, Catedra Filozofie şi Bioetică, Centrul Naţ. de Bioetică din Rep.

Moldova ; red. resp.: Teodor N. Ţîrdea. – Chişinău : Print-Caro, 2013 – . – 21 cm. – ISBN 978-

9975-56-043-6.

Vol. 3. – 2013. – 210 p. : fig. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 120 ex. – ISBN 978-9975-56-087-0. – [2013-660].

- - 1. Bioetică. 2. Filozofie. 3. Medicină.

17+1/14+61(082)=135.1=111=161.1

2 RELIGIE. TEOLOGIE

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ

 • 676. Îndreptar pentru spovedanie şi despre pocăinţă adevărată. – Chişinău : S. n., 2013

(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 58, [1] p. ; 12 x 17 cm.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex. ISBN 978-9975-53-199-3.

[2013-702].

- - 1. Educaţie creştină.

 • 677. Malaneţchi, Vasile.

17

27-47

Cronica cărţii Nr 4-2013 Book annals Nr 4-2013

Un prinţ în serviciul ortodoxiei : Consideraţii privind genealogia, viaţa, activitatea şi scrierile

sfântului Ierarh Petru Movilă : Cu patru imagini grafice / Vasile Malaneţchi. – Chişinău : Atelier, 2007. – 31, [1] p. : fig. ; 20 cm. – (Colecţia "Istorie şi eclezie"). Referinţe bibliogr.: p. 27-31 (27 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-9558-0-5.

[2013-656].

 • - - 1. Movilă, Petru, 1596-1646, arhimandrit.

3 ŞTIINŢE SOCIALE

27-72:[94(478)+929 Movilă]

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE

314 Demografie. Studiul populaţiei

 • 678. Ghid privind migraţia legală a moldovenilor în Franţa / Corneliu Budevici, Cezara

Colesnic, Dorin Duşciac [et al.]. – Chişinău : Epigraf, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 31, [1] p. : scheme ; 20 cm. Apare cu sprijinul financiar al proiectului Uniunii Europene "Consolidarea capacităţilor de gestionare a migraţiei în Republica Moldova". – [2650] ex. ISBN 978-9975-125-09-3.

[2013-696].

 • - - 1. Migraţiune.

314.74(036)

316 Sociologie 316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale

 • 679. "Strategii de dezvoltare socio-economică a societăţii în condiţiile globalizării",

conf. şt. intern. (2012 ; Chişinău). Conferinţă ştiinţifică internaţională "Strategii de dezvoltare socio-economică a societăţii în condiţiile globalizării", 15-16 oct. 2012, Chişinău / col. red.: Nicolae Sali [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2012] (Tipogr. "Print-Caro"). – 339 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. "Ştiinţe Econ.", Inst. de Investigaţii Strategice în Econ. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. ISBN 978-9975-56-082-5.

[2013-666].

- - 1. Dezvoltare socio-economică.

32 POLITICĂ

323 Politică internă

316.42+338(082)=00

 • 680. "Евреи Молдовы и их вклад в развитие молдавского государства", респ.

конф. (2013 ; Кишинэу). Евреи Молдовы и их вклад в развитие молдавского государства :

Респ. конф. / редкол.: Аникин В. [и др.]. – Кишинёв : Б. и., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 184 p. ; 21 cm. Referinţe bibliogr. în subsol. – Изд. при фин. поддержке Упр. Верховного Комиссара ООН

по правам человека (УВКПЧ), Прогр. развития ООН (ПРООН). – 1500 ex. ISBN 978-9975-66-318-2.

[2013-644].

 • - - 1. Evrei – Republica Moldova. 2. Minorităţi etnice – Evrei.

18

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

323.15(=411.16)(478)(082)

323(478) Politica internă a Republicii Moldova

 • 681. Nicu, Dan.

Moldovenii în tranziţie: între trecut şi viitor / Dan Nicu. – Chişinău : Focus, 2013 (F.E.-P. "Ti-

pografia Centrală). – 155, [1] p. : fot. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 152-155 (69 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. ISBN 978-9975-4453-0-6 (în cop. tare).

[2013-703].

 • - - 1. Republica Moldova – Tranziţie postsovietică.

  • 682. Топал, Степан.

323(478)+94(478)

По зову предков : [события и факты гагаузского народа] / Степан Топал ; ред.-коорд.:

Петр Чеботарь. – Комрат : Б. и., 2013 (Tipogr. "Elena-V.I."). – 251 p. : fot. ; 21 cm. Изд. при фин. поддержке Исполкома Гагаузии. – 1000 ex. ISBN 978-9975-4432-5-8 (în cop. tare).

[2013-800].

 • - - 1. Minorităţi etnice – Găgăuzi.

323.15(478-29)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă

 • 683. Beniuc, Valentin.

Diplomaţia: istorie, terminologie, personalităţi : Curs univ. / Valentin Beniuc ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Print Caro"). – 330 p. : fot., tab. ; 21 cm. Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Referinţe bibliogr.: p. 214-224 (178 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-4226-7-3.

[2013-663].

 • - - 1. Diplomaţie – Istorie.

327:341.71/.76"0/18"(092)(075.8)

 • 684. "Relaţiile internaţionale – domeniu specific de activitate intelectuală. Contribuţia

instituţiilor de profil", conf. şt.-practică intern. (2013 ; Chişinău). Relaţiile internaţionale –

domeniu specific de activitate intelectuală. Contribuţia instituţiilor de profil = International relations – specific field of intellectual activity. Contribution of relevant institutions : Materialele Conf. şt.- practice intern., consacrate aniversării a 10-a a Inst. de Relaţii Intern. din Moldova, 2 apr., 2013 / col. red.: Valentin Beniuc (preşedinte), Liudmila Roşca. – Chişinău : IRIM, 2013 (Tipogr. "Print- Caro"). – 446 p. : fig. ; 21 cm. Antetit.: Inst. de Stat de Relaţii Intern. din Moldova. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. engl. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex. – ISBN 978-9975-56-090-0.

[2013-670].

- - 1. Relaţii internaţionale.

327:378.632.7(478-25)(082)=00

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE

 • 685. "Strategii şi politici de management în economia contemporană", conf. naţ. (2013

; Chişinău). Conferinţa naţională cu participare internaţională "Strategii şi politici de management

19

Cronica cărţii Nr 4-2013 Book annals Nr 4-2013

în economia contemporană", 29-30 mar. 2013 / coord.: Ţurcanu Gheorghe [et al.]. – (ed. a 2-a). –

Chişinău : ASEM, 2013. – 244 p. : fig., scheme, tab. ; 29 cm. Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac. Business şi Administrarea Afacerilor, Catedra Management. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 15 ex. ISBN 978-9975-75-635-8.

[2013-713].

-

- 1. Economie – Strategii – Politici. 2. Management – Economie.

 

33+005(082)=135.1=111=161.1

330 Economie în general. Economie politică

686.

Burlacu, Natalia.

Managementul anticriză : note de curs : (pentru spec. tuturor formelor de studii) / Burlacu Na- talia, Călugăreanu Irina ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău : [ULIM], 2013 (Tipogr. "Print

Caro"). – 250 p. : fig., tab. ; 24 cm. Bibliogr.: 247-249 (83 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-124-05-8.

 

[2013-662].

-

- 1. Economie – Management anticriză.

 

330(075.8)

687.

Teorie economică : (aplicaţii practice) / Andrei Cojuhari, Tatiana Munteanu, Valentina

Childescu [et al.] ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Econ. şi Business, Catedra Teorie Econ.

şi Marketing. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 96 p. : tab. ; 20 cm. Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 55 ex.

 

[2013-787].

-

- 1. Teorie economică.

 

330.1(076.5)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

688.

Ciumac, Ghenadie.

Bazele antreprenoriatului : (note de curs) / Ghenadie Ciumac ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Chişinău : ASEM, 2012. – 126 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 126 (17 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-75-621-1.

 

[2013-705].

-

- 1. Antreprenoriat.

334(075.8)

689.

Ciumac, Ghenadie.

Ghid privind elaborarea Planului de Afaceri : [pentru uzul studenţilor] / Ghenadie Ciumac, Andrei Rău ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Chişi nău : ASEM, 2012. – 77 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în text. – 70 ex. ISBN 978-9975-75-622-8.

 

[2013-706].

-

- 1. Afaceri – Planificare.

 

334:338.26(075.8)

690.

Сырбу, Ион.

20

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Администрирование предпринимательства в условиях рыночных отношений : (обзор) :

[pentru uzul studenţilor] / Сырбу И. М. ; Молд. Экон. Акад. – Кишинев : МЭА, 2013. – 335 p. :

fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 321-326 (102 tit.). – 150 ex. ISBN 978-9975-75-639-6.

[2013-717].

 • - - 1. Antreprenoriat.

336 Finanţe

334(075.8)

 • 691. Basis of Capital Market's Functioning : manual / Rodica Hîncu, Victoria Iordachi, Ni-

na Munteanu [et al.] ; Acad. of Econ. Studies of Moldova, Finance Fac., Investments and Capital Markets Chair. – Chişinău : ASEM, 2013. – 348 p. : fig., fot. color, tab. ; 25 cm. Bibliogr.: p. 335-339 (95 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – În red. aut. – 100 ex. ISBN 978-9975-75-634-1.

[2013-712].

 • - - 1. Piaţa de capital.

  • 692. Gîrlea, Mihail.

336.76(075.8)

Monedă şi credit : Ghid metodologic / Mihail Gîrlea ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Şt.

Econ., Catedra Finanţe şi Bănci. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 161 p. ; 25 cm. Bibliogr.: p. 157-161 (65 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex. ISBN 978-9975-71-101-2.

[2013-757].

 • - - 1. Sistem monetar.

336.7(075)

 • 693. Бухгалтерский учет в коммерческих банках ПМР : Учеб. пособие / Приднестр.

гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Экон. фак., Кафедра "Финансы и кредит" ; сост.: Т. Ф. Юрова, Ю. М. Сафронов. – Тирасполь : Издательство Приднестровского Университета, 2010. – 315, [1] p. : tab. ; 21 cm. 300 ex. ISBN 978-9975-4092-3-0.

[2013-719].

 • - - 1. Bănci comerciale – Evidenţă contabilă.

  • 694. Жукова, Е. С.

336.71:657.15(478-24)(075.8)

Долгосрочная финансовая политика : Учеб. пособие / Жукова Е. С., Толмачева И. В. ; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Экон. фак., Каф. "Финансы и кредит". – Тирасполь :

Б. и., 2013 (Тип. ООО "РВТ"). – 211 p. : fig., tab. ; 22 cm.

Bibliogr.: p. 168-171 (39 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-4092-1-6 (în cop. tare).

[2013-675].

 • - - 1. Politică financiară.

21

336.02(075.8)

Cronica cărţii Nr 4-2013 Book annals Nr 4-2013

 • 695. Финансовый менеджмент в коммерческом банке : Учеб. пособие / Приднестр.

гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Экон. фак., Каф. финансы и кредит ; сост.: Ю. М. Сафронов [и др.]. – Тирасполь : Б. и., 2013 (Тип. ООО "РВТ"). – 199, [1] p. : tab. ; 22 cm. Bibliogr.: p. 171-172 (17 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-4092-2-3 (în cop. tare).

[2013-676].

- - 1. Bănci comerciale – Management financiar.

336.71(075.8)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco- nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri

 • 696. Necesitatea reformării politicilor de creştere economică în Republica Moldova :

[monografie] / Boris Chistruga, Rodica Crudu, Dorina Harcenco [et al.] ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişi nău : ASEM, 2013. – 275 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 258-271 (149 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Acad. de Ştiinţe a

Rep. Moldova. – 50 ex. ISBN 978-9975-75-630-3.

[2013-708].

 • - - 1. Creştere economică – Republica Moldova.

338.1/.2(478)

Conferinţă ştiinţifică internaţională "Strategii de dezvoltare socio-economică a societă- ţii în condiţiile globalizării". – Vezi Nr 679.

338.48 Turism. Economia turismului

 • 697. Toacă, Zinovia.

Sisteme informatice în turism : Indicaţii metodice pentru îndeplinirea lucrărilor de lab. / Toacă

Zinovia, Ghetmancenco Svetlana, Sajin Ada ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac. Cibernetică, Statistică şi Informatică Econ., Catedra Cibernetică şi Informatică Econ. – Chişinău : ASEM, 2013. – 71 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 66 (11 tit.). – În red. aut. – 50 ex. ISBN 978-9975-75-637-2.

[2013-715].

 • - - 1. Turism – Sisteme informatice.

338.48:004.45(076.5)

 • 698. "Turismul şi sustinabilitatea energetică: propulsori ai dezvoltării sustenabile",

conf. şt. (2012 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională "Turismul şi

sustinabilitatea energetică: propulsori ai dezvoltării sustenabile", 27-28 sept. 2012 / col. red.: Al. Gribincea (red. resp.) [et al.]. – Chişinău : ULIM, 2012 (Tipogr. "Print Caro"). – 216 p. : diagr., fig., tab. ; 21 cm. Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Inst. de Investigaţii Strategice în Econ. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. ISBN 978-9975-124-13-3.

[2013-659].

 • - - 1. Turism.

  • 699. Нисенбойм, Ольга.

22

338.48(082)=00

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Успех турагентства : здравый смысл в продажах туристических услуг / Ольга Нисен-

бойм. – [Кишинёв : Б. и., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf")]. – [79] p. : il. ; 15 x 15 cm. Aut. este indicat la p. 1-a. – F. f. de tit. – 50 ex. ISBN 978-9975-66-273-4.

[2013-648].

 • - - 1. Turism – Afaceri.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ

341 Drept internaţional

338.48

Analiza reglementării naţionale şi internaţionale în materia drepturilor omului. – Vezi Nr

701.

 • 700. Bontea, Oleg.

Dreptul organizaţiilor internaţionale : Monografie / Oleg Bontea ; Univ. Agrară de Stat din Moldova, Catedra Drept. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 176 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 171-176 (93 tit.) şi în subsol. – 50 ex. ISBN 978-9975-66-317-5 (în cop. tare).

[2013-649].

 • - - 1. Dreptul organizaţiilor internaţionale.

341.1

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

 • 701. Analiza reglementărilor naţionale şi internaţionale în materia drepturilor omului :

(Materialele conf. şt. : ["Protecţia drepturilor copilului pe plan intern şi internaţional" (Bălţi, 11 dec. 2011) şi "Avantajele şi dezavantajele aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană" (Bălţi, 11 mai 2012)]) / Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public ; [alcăt.]: Victoria Ţărălungă. – Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo", 2012 (Tipografia din

Bălţi). – 204 p. ; 20 cm. Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 204 (9 tit.). – Referinţe bibliogr. în sub- sol. – 50 ex. ISBN 978-9975-50-094-4.

[2013-805].

 • - - 1. Drepturile omului.

342.7+341.231.14(082)=135.1=161.1

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

 • 702. EBF Anti-trafficking Resource : Book 4 : Root Causes / European Baptist Federation

Anti-trafficking Workgroup. – [Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 44 p. ; 21 cm. Referinţe bibliogr.: p. 41-43 şi în subsol. – 200 ex. ISBN 978-9975-66-324-3.

[2013-646].

 • - - 1. Trafic de fiinţe umane.

23

343.54

Cronica cărţii Nr 4-2013 Book annals Nr 4-2013

347 Drept civil 347.7 Drept comercial

 

703.

Armeanic, Alexandru.

Drept financiar : Suport didactic : (Ciclul I. Licenţă) / Alexandru Armeanic, Alina Codreanu,

Eugen Popovici ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : ASEM, 2013. – 99 p. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 97-99 (47 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-75-636-5.

 

[2013-714].

-

- 1. Drept financiar.

347.73(075.8)

704.

Cele mai notorii mărci comerciale ale Republicii Moldova – … = Лучшие торговые

марки Республики Молдова … года = The Best Trademarks of the Republic of Moldova – … :

Cat. oficial : Concurs "Marca Comercială a Anului 2012" Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2013

(Combinatul Poligrafic) – . – 30 cm. 2012. – 2013. – 151 p. : fig., fot. color. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – În cop. tare. –

[2013-798].

-

- 1. Mărci comerciale – Republica Moldova.

347.772(478)(085.2)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar

705.

Jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie : Anul 2012 / Asoc. Judecătorilor din Mol-

dova ; coord. ed.: Mihai Poalelungi. – Chişinău : Asociaţia Judecătorilor din Moldova, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 81 p. ; 24 cm.

 

3000 ex.

ISBN 978-9975-53-196-2.

[2013-689].

-

- 1. Jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie – Republica Moldova.

347.991(478)

706.

Manualul judecătorului pentru cauze civile / Mihai Poalelungi, Svetlana Filincova, Iu-

lia Sîrcu [et al.] ; coord. ed.: Mihai Poalelungi [et al.] ; Asoc. Judecătorilor din Moldova. – Ed. a 2-a.

– Chişinău : Asociaţia Judecătorilor din Moldova, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 1197 p. ; 25 cm. Aut. sunt indicaţi pe p. 1-a. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 3000 ex. ISBN 978-9975-53-197-9 (în cop. tare).

 

[2013-688].

-

- 1. Judecători – Drept civil. 2. Drept civil – Judecători.

347.91(075)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ

351/354 Administraţie publică

707.

Instrumente pentru dezvoltarea locală şi regională : Culeg. de art. / Acad. de Admi-

nistraţie Publică, Min. Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Deutsche Gesellschaft für Intern. Zusammenarbeit (GIZ) GMBH [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 96 p. :

fig. color, tab. ; 24 cm. Rez.: lb. în lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul financiar al Gu- vernului Român şi Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Intern. (Sida/Asdi). – 200 ex.

24

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-66-326-7.

[2013-640].

- - 1. Administraţie publică locală şi regională.

352/354(082)

 • 708. Programul de formare continuă "Planificare strategiei integrată la nivel local şi

regional" : Modulul "Managementul şi elaborarea programelor/proiectelor" : Ghid pentru partici- pant / Acad. de Administraţie Publică, Min. Dezvoltării Regionale şi Construcţii, Deutsche Gesellschaft für Intern. Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ; contribuit: Bulat Violeta [et al.] ; experţi naţ.:

Butnaru Veronica, Creţu Veronica. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 140 p. : fig.,

fot. color, tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 120-124. – Apare cu sprijinul financiar al Guvernului Român, Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Intern. (Sida/Asdi). – 150 ex. ISBN 978-9975-66-282-6.

[2013-651].

 • - - 1. Dezvoltare locală şi regională – Elaborarea proiectelor.

352/354:005.8

 • 709. Programul de formare continuă "Planificare strategică integrată la nivel local şi

regional" : Modulul "Management şi Planificare Strategică" : Ghid pentru participant / Acad. de Administraţie Publică, Min. Dezvoltării Regionale şi Construcţii, Deutsche Gesellschaft für Intern. Zusammenarbeit (GIZ) GMBH [et al.] ; contribuit : Baranceanu Liuba [et al.] ; experţi naţ.: Butnaru Veronica, Creţu Veronica. – [Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 130 p. : fig., fig.

color, tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 109-114. – Apare cu sprijinul financiar al Guvernului Român şi Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Intern. (Sida/Asdi). – 150 ex. ISBN 978-9975-66-319-9.

[2013-650].

 • - - 1. Dezvoltare locală şi regională – Planificare.

  • 710. Sîmboteanu, Aurel.

352/354:005.5

Administraţia publică: prin reformare spre modernizare : Culeg. de studii / Aurel Sîmboteanu ;

Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra Ştiinţe Administrative. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 326 p. : tab. ; 25 cm. Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – 50 ex. ISBN 978-9975-71-349-8.

[2013-761].

 • - - 1. Administraţie publică.

351/354(075)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate

Военный сектор. – Vezi Nr 782.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE 364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale

 • 711. Onofrei, Aliona.

25

Cronica cărţii Nr 4-2013 Book annals Nr 4-2013

Asistenţa socială ca sistem de acţiune socială : Note de curs / Aliona Onofrei ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Sociologie şi Asistenţă Socială, Catedra Asistenţă Socială. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 301 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr. la sfârşitul cap. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-71-373-3.

[2013-772].

- - 1. Asistenţă socială.

 • 712. Priţcan, Valentina.

364(075.8)

Suport de curs la disciplina universitară "Asistenţa socială a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA şi a comunităţilor afectate de HIV/SIDA" / Valentina Priţcan, Anastasia Oceretnîi, Ala Iaţco ; Fundaţia Soros-Moldova, Progr. Sănătate Publică. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 72 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor şi în subsol. – 80 ex. ISBN 978-9975-66-309-0.

[2013-652].

 • - - 1. Asistenţă socială – Persoane cu HIV/SIDA.

364.26:616.98:578.828HIV(075.8)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală

 • 713. Straliuc, Nina.

Activităţi distractive pentru preşcolari / Nina Straliuc ; consultanţi de spec.: Florica Rusu [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 96 p. : il. ; 24 cm. Apare cu sprijinul financiar al familiei Cocîrlă. – 2000 ex. ISBN 978-9975-4394-9-7.

[2013-690].

 • - - 1. Educaţie preşcolară.

373.2

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special

 • 714. Racu, Aurelia.

Dicţionar enciclopedic de psihopedagogie specială / Aurelia Racu, Sergiu Racu. – Chişinău :

S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 271, [2] p. : fot., [36] p. fot. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 270-274 (86 tit.). – Indice alf.: p. 193-202. – 1000 ex. ISBN 978-9975-53-194-8 (în cop. tare).

[2013-691].

 • - - 1. Psihopedagogie specială – Dicţionare.

376(038)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

 • 715. Capcelea, Valeriu.

Scrierea Tezelor de Master : (indicaţii metodice) / Valeriu Capcelea, Igor Cojocaru ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Psihologie şi Asistenţă Socială, Catedra de Ştiinţe Socioumane. – Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo", 2012. – 76 p. : tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 58-61 (69 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex. ISBN 978-9975-50-090-6.

[2013-734].

26

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

-

- 1. Teze de master – Metodologia elaborării.

 

378(076.5)

716.

Studii de pace şi soluţionarea conflictelor în curriculum-ul universitar : Ghid teo-

retico-metodologic / Univ. de Stat din Moldova, FRIŞPA, ULIM [et al.] ; coord.: Valentina Teosa, Bernardo Venturi ; col. red.: V. Teosa [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 309 p. : tab. ; 30 cm.

– (Studii internaţionale). Texte : lb. rom., engl., rusă. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 200 ex. ISBN 978-9975-71-375-7.

[2013-773].

 

-

- 1. Învăţământ universitar – Relaţii internaţionale.

 

378:327=111=135.1=161.1

 

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR 398 Folclor

717.

Gribincea, Nicolae.

ABeGhici pentru voinici : O probă de agerime şi perspicacitate / muz., versuri: Nicolae Gribincea ; pict.: Eugen Novac. – Chişinău : Cu drag, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 84 p. : il., n. muz. ; 25 cm. 300 ex. ISMN 979-0-3480-0160-9. ISBN 978-9975-4412-6-1.

[2013-628].

 

-

- 1. Ghicitori. 2. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.

 

398.6+821.135.1(478)-93

 

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII

502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător

718.

Teleuţă, Alexandru.

Conservarea biodiversităţii : [pentru uzul studenţilor] / Alexandru Teleuţă, Eugen Alexandrov, Aliona Glijin ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică (Inst.) a Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : Biotehdesign, 2013. – 200 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 199-200 (58 tit.). – 108 ex. ISBN 978-9975-4444-3-9.

[2013-632].

 

-

- 1. Biodiversitate – Conservare.

502/504(075.8)

51 MATEMATICĂ

719.

Voloşciuc, Zinaida.

Matematică : Extracurs : (ghid didactic) / Zinaida Voloşciuc. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 111, [1] p. : fig., fot., tab. ; 21 cm.

70 ex.

ISBN 978-9975-4454-1-2.

 

[2013-627].

-

- 1. Matematică.

27

51(076.5)

Cronica cărţii Nr 4-2013 Book annals Nr 4-2013

510 Consideraţii fundamentale şi generale ale matematicii

720.

Cucu, Ion.

Maşini Turing şi algoritmi universali : Suport de curs / Ion Cucu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică, Catedra Informatică şi Optimizare Discretă. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 87, [1] p. : tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 88 (11 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-71-102-9.

 
 

[2013-758].

-

- 1. Teoria algoritmilor.

 

510.5/.6(075.8)

721.

Ţarălungă, Boris.

Mulţimi factor şi aplicaţii : Suport de curs / Boris Ţarălungă, Anatolie Covalschi ; Univ. Peda-

gogică de Stat "Ion Creangă", Fac. de Informatică şi Tehnologii Informaţionale în Instruire, Catedra Matematica Aplicată. – Chişinău : CEP UPS "Ion Creangă", 2013. – 60 p. ; 21 cm. Referinţe bibliogr.: p. 60 (10 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-46-137-5.

 

[2013-779].

-

- 1. Teoria mulţimilor (matematică).

 

510.22(075.8)

 

514 Geometrie

722.

Cernii, Victor.

Bazele algebrei vectoriale : Lucrare metodică / Victor Cernii, Nicolae Ciobanu, Elena Cebotaru. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 76 p. : fig. ; 20 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 76 (7 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-45-246-5.

 

[2013-793].

- - 1. Algebră vectorială.

 

514.742(076.5)

723.

Idem în lb rusă : Основы векторной алгебры. – Кишинев : Tehnica-UTM, 2013. – 80

p. : fig. ; 20 cm. Referinţe bibliogr.: p. 79 (7 tit.). – 50 ex.

 

ISBN 978-9975-45-247-2.

 

[2013-794].

-

- 1. Algebră vectorială.

 

514.742(076.5)

 

517 Analiză

724.

Bulat, Mihai.

Mulţimi de relaţii multi-are şi criptarea informaţiei : [monografie] / Mihai Bulat, Sergiu Cataranciuc, Aureliu Zgureanu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică, Dep. Matematici Aplicate. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 207 p. : fig., tab. ; 25 cm.

Bibliogr.: p. 177-193 (200 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-71-364-1.

 
 

[2013-767].

-

- 1. Mulţimi de relaţii multi-are. 2. Criptarea informaţiei.

 

28

517.5:004.056

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

519.2 Probabilitate. Statistică matematică

725.

Lvovschi, E.

Prelucrarea datelor experimentale / E. Lvovschi ; red. şt.: Gheorghe Croitoru ; Inst. de Cercet. Şt. în Construcţii "Incercom" Î.S. – Chişinău : Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţie "Incercom", 2012. – 313 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Bibliogr.: p. 296-310 (164 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-4447-0-5. 70,00 lei. – [2013-639].

 

- - 1. Teoria probabilităţii.

519.2

726.

Slabu, Valeria.

Elemente de statistică şi SPSS : [program de sistem] / Valeria Slabu. – Ed. rev. şi ad. – Chi-

şinău : Tehnica-Info, 2013. – 260 p. : fig., tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 259-260 (22 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-63-350-5.

[2013-803].

 

-

- 1. Statistică matematică.

519.2:004.45

519.8 Cercetări operaţionale

727.

Обобщённая функция полезности и её приложения : [pentru uzul studenţilor] /

С. Г. Федорченко, Ю. А. Долгов, Э. М. Менчер [и др.] ; под ред.: С. Г. Федорченко ; Прид-

нестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Инженерно-техн. ин-т, Науч.-исслед. лаб. "Математиче- ское моделирование". – Тирасполь : Издательство Приднестровского Университета, 2011. – 195 p. : fig., tab. ; 21 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 190-191 (28 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-4062-3-9.

[2013-673].

 

-

- 1.Teoria utilităţii (matematică).

519.812(075.8)

52 ASTRONOMIE. GEODEZIE

528 Geodezie. Cartografie

728.

Badea, Alexandru.

Teledetecţie : Curs universitar / Badea Alexandru, Nistor-Lopatenco Livia, Dilan Vitalie. – Chişinău : [Artpoligraf], 2013. – 138 p. : fig., fot. ; 30 cm. Bibliogr.: p. 138 (18 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. – 100 ex.

ISBN 978-9975-4401-5-8.

 

[2013-633].

-

- 1. Teledetecţie.

528.7/.8:004.92(075.8)

729.

Teledetecţie : Procesarea imaginilor de teledetecţie cu aplicaţia LEOWorks 3.0 : Ver-

siunea adaptată pentru Rep. Moldova : Ghid metodic / Badea Alexandru, Dana Iulia-Florentina, Nistor-Lopatenco Livia [et al.]. – Chişinău : [Artpoligraf], 2013. – 106 p. : fig. color, tab. ; 29 cm.

Bibliogr.: p. 106 (5 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. – 50 ex. ISBN 978-9975-4401-6-5.

29

Cronica cărţii Nr 4-2013 Book annals Nr 4-2013

[2013-634].

 • - - 1. Teledetecţie.

53 FIZICĂ

528.7/.8:004.92(075)

 • 730. Caiet pentru lucrări practice şi de laborator la fizică : cl. a 10-a / elab. de Sergiu

Cârlig. – [Chişinău] : ProEdit, 2012. – 44 p. : fig., tab. ; 24 cm. ISBN 978-9975-4370-6-6.

[2013-679].

53(075.3)

 • 731. Caiet pentru lucrări practice şi de laborator la fizică : cl. a 11-a / elab. de Sergiu

Cârlig. – [Chişinău] : ProEdit, 2012. – 44 p. : fig., tab. ; 24 cm. ISBN 978-9975-4370-7-3.

[2013-680].

53(075.3)

 • 732. Caiet pentru lucrări practice şi de laborator la fizică : cl. a 12-a / elab. de Sergiu

Cârlig. – Chişinău : ProEdit, 2012. – 36 p. : fig., tab. ; 24 cm. ISBN 978-9975-4370-8-0.

[2013-681].

537 Electricitate. Magnetism

 • 733. Enachi, Viorel.

53(075.3)

Conspect la cursul Electrodinamica în vid : Ciclul I – licenţă / Viorel Enachi ; Univ. de Stat din

Moldova, Fac. de Fizică şi Inginerie, Catedra Fizică Teoretică. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 99, [1] p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 100 (7 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-71-361-0.

[2013-765].

 • - - 1. Electrodinamică.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE

537.8(075.8)

575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie

 • 734. Nicorici, Maria.

Îndrumar la rezolvarea problemelor : Disciplina: Genetica / Maria Nicorici ; Univ. de Stat

"Alecu Russo" din Bălţi, Fac. Ştiinţe ale naturii şi Agroecologie, Catedra de biologie, chimie şi geografie. – Bălţi : [Presa universitară bălţeană], 2010. – 31 p. : des., tab. ; 30 cm. 50 ex. ISBN 978-9975-50-062-3.

[2013-731].

- - 1. Genetică.

575(076.5)

577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică

 • 735. UDaCoT UnASM Data Collecting Tool : Principii de căutare şi utilizare a informaţiilor

din bazele de date bioinformatice / Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Centrul Univ. Biologie Mole-

30

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

culară, Lab. de Bioinformatică ; resp. de culeg.: Alexei Leviţchi ; rec. şt.: Maria Duca. – Chişinău :

S. n., 2013 [Tipogr. "T-Par"]. – 147, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 132-147 (141 tit.). – 300 ex. ISBN 978-9975-4280-0-2.

[2013-677].

 • - - 1. Bioinformatică.

579 Microbiologie

577+004.65

 • 736. Detectarea de laborator a producerii de betalactamaze la microorganismele fami-

liei Enterobacteriaceae : (Recomandări metodice) / Olga Burduniuc, Radu Cojocaru, Greta Bălan

[et al.] ; Univ. de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Centrul Naţ. de Sănătate Publică. – Chişinău : Medicina, 2013 (Tipogr. "Print-Caro"). – 49 p. : fig., scheme, tab. ; 21 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – Bibliogr.: p. 49 (15 tit.). – F. f. de tit. – 100 ex. ISBN 978-9975-113-84-7.

[2013-667].

 • - - 1. Enterobacteriaceae.

 • 737. Palancean, Alexei.

  • 58 BOTANICĂ

579.842.1/.2(076.5)

Reproducerea speciilor lemnoase : (Lucrare metodică) / Alexei Palancean ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică (Inst.), Agenţia "Moldsilva". – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Print-

Caro"). – 75 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 75 (12 tit.). – 150 ex. ISBN 978-9975-56-083-2.

[2013-668].

 • - - 1. Plante lemnoase – Reproducere.

582:631.53/.54(076.5)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

60 BIOTEHNOLOGIE

 • 738. "10 years of nanotechnology development in the Republic of Moldova", intern.

sci. conf. (2012 ; Bălţi). Proceedings of International Scientific Conference "10 years of nanotech- nology development in the Republic of Moldova", Oct., 22 nd -23 rd , 2012, Bălţi / red. com.: Pavel Topală (resp. red.) [et al.]. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2012. – 43, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.

Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. ISBN 978-9975-50-086-9.

[2013-740].

 • - - 1. Nanotehnologii.

  • 61 MEDICINĂ

60(082)=135.1=111=161.1

 • 739. ICNBME-2013. 2nd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical

Engineering German-Moldovan Workshop on Novel Nanomaterials for Electronic, Photonic and Biomedical Applications, April 18-20, 2013, Chisinau, Moldova : Proceedings / resp. for ed. : Serg-

31

Cronica cărţii Nr 4-2013 Book annals Nr 4-2013

hei Railean; intern. advisory com.: R. Adelung [et al.]. – Chişinău : Technical University of Moldova,

2013 (Tipogr. AŞM). – 689 p. : fig. ; 29 cm. Antetit.: Acad. of Sciences of Moldova, Techn. Univ. of Moldova, State Medical and Pharma- ceutical Univ. "Nicolae Testemitanu" of the Rep. of Moldova [et al.]. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul financiar al Alexander von Humboldt Foundation (Work- shop), Swiss Agency for Development and Cooperation, Berlin-Chemie Moldova [et al.]. – 170 ex. ISBN 978-9975-62-343-8.

[2013-752].

- - 1. Biomedicină. 2. Tehnologii informaţionale – Biomedicină.

61:[57+004](082)

Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicinei. – Vezi Nr 675.

612 Fiziologie. Fiziologie comparată

 • 740. Scutelnic, Rodica.

Sănătatea reproducerii în Republica Moldova: politici şi principii de finanţare a serviciilor / Rodica Scutelnic, Ghenadie Damaşcan, Ludmila Zmuncila ; Soc. de Planificare a Familiei din Moldova. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Sofart Studio"). – 44, [1] p. : fig. ; 21 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – Bibliogr.: p. 41-44 (49 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al UK

Aid – Fondul Guvernare & Transparenţă. – 250 ex. ISBN 978-9975-4277-4-6.

[2013-802].

 • - - 1. Sănătatea reproducerii – Republica Moldova.

616 Patologie. Medicină clinică 616.1/.9 Patologie specială

612.6:614.2(478)

 • 616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie

Babuci, Stanislav. Patologia chirurgicală toracică la copii. – Vezi Nr 743.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar

 • 741. Социально-экономическая безопасность современного государства: акту-

альные проблемы и путь их решения : (Медицинская секция : [stomatologie, farmaceutic ă]) :

Сб. науч. трудов ученых, преподавателей, магистрантов, представителей органов исполни- тельной власти и бизнеса Междунар. науч.-практ. конф. : [Тирасполь, 14 мая 2012 г.] / НУ- ОВППО "Тираспол. межрегион. ун-т" ; сост.: П. Н. Большакова, Е. А. Мамулат ; редкол.: Со- колов В. М. [и др.]. – Тирасполь : Б. и., 2013 (ГУИПП "Бендерc кая типография "Полигра- фист"). – 134, [1] p. : fig. color, tab. ; 21 cm.

Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 50 ex. ISBN 978-9975-4433-4-0.

[2013-658].

 • - - 1. Medicină.

616.31+615(082)

 • 616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular

 • 742. Gherman, Diomid.

32

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Complicaţiile neurologice în spondilopatia osteoporotică / D. Gherman ; coaut.: Vitalie Lisnic

[et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. AŞM). – 126 p. : fig., fig. color, tab., [1] f. port. color ; 23 cm. Bibliogr. la sfârşitul cap. – 200 ex. ISBN 978-9975-62-342-1 (în cop. tare).

[2013-751].

-

- 1. Spondilopatie osteoporotică.

 

616.711-002-07/.-08

 

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie

743.

Babuci, Stanislav.

Patologia chirurgicală toracică la copii : [pentru uzul studenţilor] / Stanislav Babuci ; colab.:

Bataev H. M. [et al.] ; sub red.: Eva Gudumac ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. Chirurgilor Pediatri "Academician Natalia Gheorghiu". – Chişinău : Asociaţia Chirurgilor Pediatri "Academician Natalia Gheorghiu", 2012 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 371 p. : fig., fig. color ; 30 cm. Bibliogr.: p. 370-371 (57 tit.) şi la sfârşitul cap. – 200 ex. ISBN 978-9975-4300-3-6 (în cop. tare).

[2013-678].

-

- 1. Chirurgie toracică – Copii. 2. Boli ale organelor de respiraţie – Copii.

 

617.54+616.2-053.2(075.8)

744.

Portnoi, Valeriu.

Amintiri şi mărturisiri adevărate : din Cantemir, Chişinău, străinătate ale unui chirurg, sau vreţi credeţi, vreţi, nu / Valeriu Portnoi. – Chişinău : Pontos, 2011 (Tipogr. "Reclama"). – 211, [4] p. : fot., [16] p. fot. ; 20 cm. 300 ex.

ISBN 978-9975-51-273-2.

 

[2013-748].

 

617(092)

 

618 Ginecologie. Obstetrică

745.

Ţibuleac, Sava.

Infecţii materno-fetale = Врожденные инфекции : [monografie] / Sava Ţibuleac. – Chişinău :

S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 432 p. : fig., tab. ; 22 cm. Text : lb. rom. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – 500 ex. ISBN 978-9975-53-202-0 (în cop. tare).

 
 

[2013-692].

-

- 1. Infecţii materno-fetale.

 

618.3-022

 

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică 621.3 Electrotehnică

746.

Bejan, N.

33

Cronica cărţii Nr 4-2013 Book annals Nr 4-2013

Surse de alimentare în telecomunicaţii : Ciclu de prelegeri

/

N.

Bejan, V.

Morozov, L.

Nemerenco ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomuni- caţii, Catedra Telecomunicaţii. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013 – . – 20 cm. Partea 1-a. – 2013. – 54, [1] p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 54 (5 tit.). – 50 ex. – [2013-781].

 • - - 1. Telecomunicaţii – Surse de alimentare.

621.39(075.8)

 • 747. Partea a 2-a. – 2013. – 48 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p.

48 (5 tit.). – 50 ex. – [2013-785].

 • - - 1. Telecomunicaţii – Surse de alimentare.

621.39(075.8)

 • 748. Desen tehnic în electronică : Indicaţii metodice privind executarea lucrărilor grafice /

Iurie Soroceanu, Elena Sidorenco, Sergiu Tincovan [et al.] ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 48, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 48 (8 tit.). – 50 ex.

[2013-783].

 • - - 1. Electronică – Desen tehnic.

621.38:744(076.5)

 • 749. Procese tranzitorii în sistemele de alimentare cu energie electrică : Utilizarea cal-

culatoarelor la calcule în proiectele de an şi de licenţă : Indicaţii metodice / Univ. Tehn. a Moldovei,

Fac. Energetică, Catedra Electroenergetică ; elab.: V. Pogora. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 66 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 44 (15 tit.). – 50 ex.

[2013-784].

 • - - 1. Sisteme de alimentare cu energie electrică.

  • 750. Soroceanu, Iurie.

621.311:004(076.5)

Desen tehnic în electronică : Ciclu de prelegeri / Iurie Soroceanu, Elena Sidorenco ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Siste- me şi Dispozitive Electronice. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 95, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.

Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 95 (7 tit.). – 50 ex.

[2013-780].

 • - - 1. Electronică – Desen tehnic.

621.38:744(075.8)

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

 • 751. Exploatarea reţelelor de alimentare cu căldură şi gaze : Modul de curs / Constantin

Ţuleanu, Iulia Negară, Andrei Bînzari [et al.] ; red. resp.: Constantin Ţuleanu ; Univ. Tehn. a Mol-

dovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra Alimentări cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie. – Chişinău :

Tehnica-UTM, 2013. – 135 p. : scheme, tab. ; 20 cm.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 128-131. – 50 ex. ISBN 978-9975-45-245-8.

[2013-792].

 • - - 1. Alimentare cu căldură şi gaze – Reţele.

34

628.8(075.8)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

 • 752. Mogoreanu, Nicolae.

Iluminatul electric : Curs univ. / Nicolae Mogoreanu. – Chişinău : Lumina, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 208 p. : fig., fig. color, tab. ; 25 cm. Bibliogr.: p. 207-208 (45 tit.). – 700 ex. ISBN 978-9975-65-341-1 (în cop. tare).

[2013-796].

 • - - 1. Iluminatul electric.

628.9(075.8)

 • 753. Proiectarea staţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti : Îndrumar metodic pentru

întocmirea proiectului de an / Dumitru Ungureanu, Iacob Liurca, Natalia Ciobanu [et al.] ; red. resp.: Sergiu Calos ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra Ecotehnie, Management Ecologic şi Ingineria Apelor UNESCO/Cousteau. – Chişinău : UTM, 2013 – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-45-052-2.

Partea a 3-a : Epurarea biologică şi dezinfecţia apelor uzate. – 2013. – 106 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 106 (16 tit.). – 50 ex. – ISBN 978-9975-45-238-0. – [2013-788].

- - 1. Epurarea apelor uzate.

628.358(076.5)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICO-

LE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură 633 Cultura plantelor de câmp

 • 754. Starodub, Victor.

Tehnologii-cadru în fitotehnie : [pentru uzul studenţilor] / Victor Starodub, Pintilie Pârvan, Ni- colae Moraru ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Print-Caro"). – 172 p. : tab. ; 26 cm.

Bibliogr.: p. 167 (15 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al companiilor "Wetrade", "Agrimatco- Service", "Südzuker Moldova" [et al.]. – 150 ex. ISBN 978-9975-56-084-9 (în cop. tare).

[2013-661].

 • - - 1. Fitotehnie – Tehnologii.

634 Horticultură în general

 • 755. Bratco, Dumitru.

633:631.52/.53(075.8)

Ampelografie : Îndrumări metodice la cursul de practică instructivă / D. Bratco, I. Ciorna, M.

Mustea ; pref.: Alin Dobrei ; cop.: Ruxanda Romanciuc ; imagini graf.: Dumitru Constandachi ; Colegiul Naţ. de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău. – Chişinău : Pontos, 2013 [CE UASM]. – 52 p. : fig., fot. tab. ; 21 cm. Apare cu sprijinul financiar al Proiectului "Facilitarea accesului fermierilor mici şi mijlocii din zona de Sud a Moldovei pe piaţa locală şi pieţele de export". – 250 ex. ISBN 978-9975-51-198-8.

[2013-804].

- - 1. Viţa de vie – Cultivare.

35

634.84(076.5)

Cronica cărţii Nr 4-2013 Book annals Nr 4-2013

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmul- ţirea animalelor domestice

756.

Starciuc, Nicolae.

Boli infecţioase ale animalelor agricole : [manual] / Nicolae Starciuc, Constantin Vasiu ; ref. şt.: Gheorghe Răpuntean [et al.]. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Print Caro") – . – 26 cm. – ISBN

978-9975-56-079-5.

 

Partea a 2-a : Viroze şi boli prionice. – 2012. – 439 p. : fig. color, tab. – Bibliogr.: p. 395-417 (694 tit.). – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – 50 ex. – ISBN 978-9975-56-080-1 (în cop. tare). –

[2013-672].

-

- 1. Boli infecţioase – Animale agricole. 2. Animale – Boli infecţioase.

 

636.09(075.8)

757.

Tehnologii în Zootehnie : [pentru uzul studenţilor] / N. Eremia, S. Chilimar, I. Rotaru

[et al.] ; coord. şi red. şt. : Nicolae Eremia ; ref. şt.: Ştefan Ţurcanu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Print-Caro"). – 688 p. : fig., tab. ; 22 cm.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 684-687 (95 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-56-089-4 (în cop. tare).

[2013-671].

 

- - 1. Zootehnie – Tehnologii.

636/637(075.8)

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei

758.

"Подготовка и переподготовка кадров – основа обеспечения безопасности

на железнодорожном транспорте", междунар. науч.-практ. конф. (2013 ; Кишинев).

Подготовка и переподготовка кадров – основа обеспечения безопасности на железнодорож-

ном транспорте : Материалы Междунар. науч.-практ. конф., 28-30 нояб. 2012, Кишинев / отв. ред.: Соломон Д. И. – Кишинев : Эврика, 2013 (Tipogr. AŞM). – 189, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm. Antetit.: Акад. Транспорта, Информатики и Коммуникаций, Московский гос. ун-т путей сообщения. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. ISBN 978-9975-4448-1-1.

 

[2013-753].

-

- 1. Transport feroviar.

 

656.2(082)

657 Contabilitate

759.

"Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene: progrese şi

aşteptări", conf. şt. intern. (2013 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională "Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene: progrese şi aşteptări" = "Accounting and Audit in the Context of European Economic Integration: Advancements and Expectations", 5 apr.

2013 / com. şt.: Alexandru Nederiţa [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Crio"). – 298 p. : fig., scheme, tab. ; 29 cm. Antetit.: Acad. de Studii Econ. din Moldova, Asoc. Contabililor şi auditorilor profesionişti din Rep. Moldova (ACAP). – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl, fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex. ISBN 978-9975-4242-7-1.

 

[2013-682].

-

- 1. Contabilitate. 2. Audit.

 

657.01:339.92(082)=135.1=111=161.1

36

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială

 

760.

Amarfii-Railean, Nelli.

Diagnosticul potenţialului economic al întreprinderii : [pentru uzul studenţilor] / Nelli Amarfii- Railean ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Econ. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2013 (Tipogr. Universităţii de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). – 183 p. : fig., tab. ; 21 cm.

 

Bibliogr.: p. 159-165 (99 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-50-097-5.

[2013-743].

-

- 1. Întreprinderi – Activitate economică – Tehnologii informaţionale.

 

658.1:004.4(075.8)

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT 71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. grădini

 

761.

Элементы благоустройства : Оборудование детских площадок. Благоустройст-

во малых объектов : Учеб. пособие / Техн. ун-т Молдовы, Фак. градостроительства и архи-

тектуры, Каф. "Архитектура" ; сост.: Д. Т. Андронович, Е. А. Богнибов ; отв. ред.: В. М. Лу- пашку. – Кишинев : Tehnica-UTM, 2013 – . – 20 cm. – (Архитектурное проектирование). – ISBN

978-9975-45-227-4.

 
 

Ч. 2. – 2013. – 84 p. – Bibliogr.: p. 63-64 (24 tit.). – 50 ex. – ISBN 978-9975-45-239-7. –

[2013-789].

 
 

- - 1. Zone de joacă – Amenajări.

 

712.256(075.8)

72 ARHITECTURĂ

 

762.

Проектирование станции по заправке автомобилей нефтепродуктами и га-

зом, с боксами для технического обслуживания : Учеб. пособие / Техн. ун-т Молдовы, Фак. градостроительства и архитектуры, Каф. "Архитектура" ; сост.: Е. А. Богнибов [et al.] ; отв. ред.: В. М. Лупашку. – Кишинев : Tehnica-UTM, 2013. – 63 p. : fig., tab. ; 20 cm. – (Архи-

тектурное проектирование). Bibliogr.: p. 52 (17 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-45-240-3.

 

[2013-790].

 

- - 1. Staţii de benzină – Proiectări.

 

725.384(075.8)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT

794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)

 

763.

Bologan, Anton.

Culegere de probleme de şah pentru începători / Anton Bologan. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Reclama") – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-4435-8-6. (Nivelul 1). – 2013. – 24 p. : fig. – F. f. de tit. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4435-9-3. – [2013-

626].

 

-

- 1. Şah.

37

Cronica cărţii Nr 4-2013 Book annals Nr 4-2013

794.1(076.5)

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

764.

Cucereavîi, Olga.

Interpretarea regulamentului jocului de baschet : (îndrumar metodic la disciplina jocuri sporti- ve: baschet) / Olga Cucereavîi, Vasile Scutelnic, Ina Comarniţchi ; Acad. de Studii Econ. din Mol- dova, Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Chişinău : ASEM, 2012. – 121 p. : fig. ; 20 cm.

50 ex.

ISBN 978-9975-75-625-9.

 

[2013-707].

-

- 1. Baschet.

 

796.323.2.063(076.5)

 

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE

765.

"Probleme de lingvistică generală şi romanică", colocviul şt. intern. (3 ; 2013 ;

Chişinău). Probleme de lingvistică generală şi romanică : Actele colocviului şt. cu participare in- tern. : in memoriam Grigore Cincilei, [Ed.] a 3-a, 14 dec. 2012, Chişinău / com. şt. : Anatol Lenţa [et al.] ; coord.: Anatol Lenţa, Ion Guţu. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 235, [1] p. : fot., tab., [1] f.

port – 30 cm. – ISBN 978-9975-71-362-7. Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra Filologia Fr. "Grigore Cincilei". – Texte : lb. rom., fr. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul financiar al Univ. de Stat din Moldova, Alliance Francaise de Moldavie, Assoc. des. professeurs de Français de Moldova [et al.]. – 50 ex. ISBN 978-9975-71-363-4

 

[2013-766].

-

- 1. Lingvistică generală. 2. Lingvistică romanică.

 

81'1+811.13'1(082)=135.1=133.1

 

811 Limbi individuale 811.111 Limba engleză

766.

Texts for home reading / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. calculatoare, informatică şi mi-

croelectronică, Catedra informatică aplicată ; compiled by: Maria Anischievici, Stella Tărîţă. – Chi- şinău : Tehnica-UTM, 2013. – 44, [1] p. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 44 (5 tit.). – 50 ex.

 

[2013-782].

-

- 1. Limba engleză.

 

811.111(076.5)

 

811.13 Limbi romanice

Probleme de lingvistică generală şi romanică. – Vezi Nr 765.

 
 

811.133.1 Limba franceză

767.

Cotlău, Maria.

Français de spécialité. Sciences politiques et relations internationales / Maria Cotlău ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra Lb. Străine Aplicate. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 109 p. : fig., scheme, tab. ; 21 cm.

38

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Referinţe bibliogr.: p. 106 (12 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-71-354-2.

[2013-762].

 • - - 1. Limba franceză.

811.135.1 Limba română

 • 768. Purice, Tamara.

811.133.1:327(076.5)

Ortografia omofonelor : [pentru uzul studenţilor] / Tamara Purice. – Chişinău : S. n., 2013

(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 70 p. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 70 (16 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-53-182-5.

[2013-693].

 • - - 1. Limba română – Ortografie.

811.161.1 Limba rusă

811.135.1'35(075.8)

 • 769. Универсальный иллюстрированный словарь русского языка : в 18 т. / авт.

текста : С. А. Кузнецов ; авт. и руководитель проекта В. Н. Гынга ; гл. ред.: В. Ф. Кушниренко.

– Chişinău : Vector V-N, 2012 (Combinatul Poligrafic) – . – 20 cm. – (Коллекция "Иллюстрированные словари"). – ISBN 978-9975-4048-7-7.

Т. 13 : Пропустить-Рванье. – 2012. – 359 p. : il. color. – [1000] ex. – ISBN 978-9975-4351- 5-4 (eronat) (în cop. tare). – [2013-797].

- - 1. Limba rusă – Dicţionare. 2. Dicţionare universale ilustrate – Limba rusă.

82 LITERATURĂ

811.161.1'374.3

82/821 Literatură artistică 821 Literatura limbilor individuale 821.135.1 Literatură română

 • 770. Ciucescu, Doru.

Declamaţii de la tribuna timpului : [versuri] / Doru Ciucescu. – [Chişinău : Gunivas, 2013

(Rovimed Publishers, Bacău, România)]. – 120 p. ; 15 x 21 cm. [100] ex. ISBN 978-9975-4260-7-7.

[2013-718].

 • - - 1. Literatură română – Poezie.

821.135.1-1 Ciucescu

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

 • 771. Bodrug, Ana.

Steaua Mea : Almanah / Ana Bodrug ; pict.: Ludmila Ilinciuc. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr.

"Reclama"). – 61, [2] p. : fot., il. ; 20 cm. În regia aut. – 300 ex. ISBN 978-9975-4454-2-9.

[2013-630].

 • - - 1. Literatură română din Republica Moldova.

39

Cronica cărţii Nr 4-2013 Book annals Nr 4-2013

821.135.1(478)-9 Bodrug

 

772.

Ciugureanu, Olga.

În profunzimea gîndurilor mele : Meditaţii. Eseuri. Poezii / Olga Ciugureanu. – Chişinău :

CEP USM, 2013. – 85 p. : fot. ; 21 cm. [50] ex. ISBN 978-9975-71-357-3.

 

[2013-764].

 

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova.

 

821.135.1(478)-9 Ciugureanu

 

773.

Gavriliţă, Rodica.

Crâmpeie de lumina : Eseuri şi poezii / Rodica Gavriliţă ; pref. de Constantin Şchiopu ; con-

cepţie graf., design cop.: Olga Culicova. – Chişinău : Atelier, 2010 (CEP USM). – 99 p. ; 21 cm.

 

100

ex.

ISBN 978-9975-9558-8-1.

 

[2013-657].

 

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova – Eseuri – Poezii.

 

821.135.1(478)-4 Gavriliţă

 

774.

Nicolaescu, Nicu.

Fluturele Alb : roman / Nicu Nicolaescu ; cop.: Andrei Dorgan. – Ed. a 2-a. – Chişinău : S. n.,

2013 (Tipogr. "Reclama"). – 135, [1] p. ; 20 cm. Numele adevărat al aut.: Nicolae Ciobanu. – [200] ex. ISBN 978-9975-4373-8-7 (eronat).

 

[2013-720].

 

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.

 

821.135.1(478)-31 Nicolaescu

 

775.

Nouvelles de Moldavie / sél., notices biographiques: Lucreţia Bârlădeanu ; trad. du

roumain par Jean-Louis Courriol. – Chişinău : S. n. ; [Franţa] : Nin Lieu, 2013 (F.E.-P. "Tipografia

Centrală"). – 220, [2] p. : fot. ; 23 cm.

 

400

ex.

ISBN 978-9975-53-195-5 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – ISBN 978-2-35270-161-3 (Mon

Lieu).

 

[2013-698].

 

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova.

 

821.135.1(478)-32(082)=133.1

 

776.

Palladi, Tudor.

Talismanul ursitei : Poeme / Tudor Palladi ; imagini foto: Diana Palladi. – Chişinău : Profesio-

nal Service, 2012. – 298 p. : fot. color ; 11 x 18 cm.

 

200

ex.

ISBN 978-9975-4399-4-7.

 

[2013-750].

 

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.

 • 777. Popa, Alina.

821.135.1(478)-1 Palladi

Izvorul cu poveşti… : [versuri] / Alina Popa. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Arva Color"). –

56 p. : fot. ; 20 cm.

 • 100 ex.

40

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-4443-5-4.

[2013-638].

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

 

821.135.1(478)-1 Popa

778.

Rusu, Mihai.

Prafuri mintale : (cugetări, maxime, paradiastole, parabole, pilde, sfaturi) / Rusu Mihai, Capcelea Valeriu. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2013. – 44 p. ; 21 cm. Ind. tematic : p. 39-43. – 100 ex. ISBN 978-9975-50-099-9.

 

[2013-744].

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova.

 

821.135.1(478)-84 Rusu

779.

Teslaru, Grigore.

Poiana dorului : Proză / Grigore Teslaru. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). –

123 p. ; 20 cm.

100

ex.

ISBN 978-9975-66-323-6.

 

[2013-645].

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova.

 

821.135.1(478)-3 Teslaru

780.

Toma, Vasile.

Palimpsest cu fulgi : [versuri] / Vasile Toma ; cu pref. de Valeriu Matei ; cop.: Vitalie Leca. –

Chişinău : Mesagerul, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 126 p. 20 cm. – (Poesis). 500 ex. ISBN 978-9975-9907-8-3.

 

[2013-701].

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

 

821.135.1(478)-1 Toma

781.

Zaha, Valentin.

Indigo : [versuri] / Valentin Zaha ; design graf.: Sergiu Corlat ; cop.: Valeria Serioghina. –

Chişinău : CEP USM, 2013. – 110 p. : il. ; 11 x 17 cm.

100

ex.

ISBN 978-9975-71-355-9.

 

[2013-763].

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

 

821.135.1(478)-1 Zaha

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova

782.

Военный сектор : (Сб. науч.-популярных ст. и лит. произведений на военно-ист.

тематику) / идея сб.: Сергей Скрипник, Михаил Лупашко. – Кишинев : Б. и., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf") – . – 21 cm.

[Vol.] 3. – 2013. – 90 p. : il. – Tit. pe cop. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., rusă. – Re- ferinţe bibliogr. în subsol. – Изд. при поддержке Неправительств. орг. "Steaua tineretului", Союза ветеранов Войны в Афганистане Респ. Молдова. – 300 ex. – ISBN 978-9975-66-327-4. – [2013-801].

-

- 1. Literatură rusă din Republica Moldova. 2. Istorie militară.

821.161.1(478)-82+355.48=135.1=161.1

41

Cronica cărţii Nr 4-2013 Book annals Nr 4-2013

 • 783. Греков, Юрий.

Жизнь прекрасна! : Стихи. Воспоминания родных и друзей / Юрий Греков. – Chişinău :

Pontos, 2013 [CE UASM]. – 130, [1] p. : fot. ; 20 cm.

 • 60 ex.

ISBN 978-9975-51-435-4.

[2013-747].

-

- 1. Literatură rusă din Republica Moldova.

 

821.161.1(478)-9 Греков

784.

Кудрин, Владимир.

История невозможной любви : Короткий роман на Яндексе / Владимир Кудрин ; худож. и дизайнер: Алиса Л. Гнатюк. – Кишинёв : Б. и., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 130 p. : il. ; 12 x 16 cm. 500 ex.

ISBN 978-9975-66-320-5.

[2013-642].

-

- 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Romane.

 

821.161.1(478)-31 Кудрин

785.

Пахомов, Борис.

Напряжение времени : [в т.] / Борис Пахомов ; сост.: Алла Коркина. – Кишинев : Grafic Design, 2011 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-4133-5-0. Том 1 : Публицистика. – 2011. – 598 p. – 100 ex. – ISBN 978-9975-4133-6-7. – [2013-683].

-

- 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Publicistică.

 

821.161.1(478)-3 Пахомов

821.161.2(478) Literatură ucraineană din Republica Moldova

786.

Лозiнська, Свiтлана Iванiвна.

Я з краю подолинних нив… : [стихи] / Лозiнська Свiтлана Iванiвна. – Кишинев : Б. и.,

2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 342 p. : il. ; 10 x 15 cm.

50

ex.

ISBN 978-9975-66-321-2.

 

[2013-641].

-

- 1. Literatură ucraineană din Republica Moldova – Poezie.

 

821.161.2(478)-1 Лозiнська

821.162.1 Literatură poloneză

787.

Sat-Ok.

Ţara Stâncilor Sărate. Urme misterioase : [povestiri pentru copii] / Sat-Ok ; trad.: Iurii Stadnicenco ; pict.: Ala Alexeeva ; cop.: Silvia Lunevi. – Chişinău : Lyceum, 2012 (F.E.-P. "Tipo-

grafia Centrală"). – 224 p. : des. ; 24 cm. Numele adevărat al aut.: Stanislav Suplatowicz. – 2000 ex. ISBN 978-9975-4341-4-0.

[2013-685].

-

- 1. Literatură poloneză pentru copii.

42

821.162.1-34 Sat-Ok

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

82/821-93 Literatură artistică pentru copii 821-93 Literatură pentru copii

788.

Căţeluş cu părul creţ : [poezii pentru copii] / [sel.: Titus Ştirbu] ; pict.: N. Fattahova. –

Chişinău : Biblion, 2013 (Tipărit la "Combinatul Poligrafic de tipărire a literaturii pentru copii", or. Tver, Rusia). – [48] p. : il. color ; 22 cm. – (Din folclorul copiilor) (De la 0 la 5) (Billion).

5000 ex.

ISBN 978-9975-112-88-8 (în cop. tare).

[2013-777].

 

-

- 1. Literatură pentru copii.

821-93

789.

Cine zice "mu"? : [poezii pentru copii] / pict.: Vera Bannova. – Chişinău : Biblion, 2012

(Tipărit în Italia). – [12] p. : il. color ; 22 cm. – (Billion).

F.

f. de tit. – [1000] ex.

 

ISBN 978-9975-112-87-1 (cartonată).

[2013-776].

 

-

- 1. Literatură pentru copii.

821-93

790.

Vine moşul de la vie : [poezii pentru copii] / pict.: Vera Bannova. – Chişinău : Biblion,

2013 (Tipărit în Italia). – [12] p. : il. color ; 22 cm. – (Din folclorul copiilor) (Billion).

F.

f. de tit. – [3000] ex.

 

ISBN 978-9975-112-89-5 (cartonată).

[2013-778].

 

-

- 1. Literatură pentru copii.

821-93

821.135.1-93 Literatură română

791.

Ispirescu, Petre.

Prâslea cel voinic şi merele de aur : [poveste] / Petre Ispirescu ; il.: Veronica Coţofană. – Chişinău : Promo-Plus, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – [20] p. : il. color ; 22 cm. – (Citim pe

silabe) (Pentru copiii care vor să descopere magia poveştilor).

F.

f. de tit. – 5000 ex.

 

ISBN 978-9975-4327-5-7.

[2013-700].

-

- 1. Literatură română pentru copii – Poveşti.

 

821.135.1-93 Ispirescu

792.

Militaru, Vasile.

Spre împărăţia ta, Doamne : Rugăciuni în versuri pentru copii şi părinţi / Vasile Militaru. –

[Chişinău : Iulian, 2013]. – 48 p. : il. ; 10 x 14 cm. Apare cu sprijinul financiar al Soc. Culturale "Vasile Militaru". – 1000 ex. ISBN 978-9975-4244-6-2.

[2013-749].

 

-

- 1. Literatură română pentru copii – Poezie.

821.135.1-93 Militaru

821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova

Gribincea, Nicolae. ABeGhici pentru voinici. – Vezi Nr 717.

43

Cronica cărţii Nr 4-2013 Book annals Nr 4-2013

793.

Lupu, Svetlana.

Răbdare : colorează şi citeşte cu răbdare : [poezii pentru copii] / Svetlana Lupu ; pict.: Maria

Lazari. – [Chişinău : Iulian, 201]. – 20 p. : il. ; 28 cm. 50 ex. ISBN 978-9975-4244-6-2 (eronat).

 

[2013-755].

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

 

821.135.1(478)-93 Lupu

794.

Miron, Iurie.

Ţara mea privită din stele : Din negura timpului : [povestire pentru copii] / Iurie Miron ; cop.:

Silvia Lunevi. – Chişinău : Lyceum, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 32 p. : fig., fot. color ; 24 cm.

2000

ex.

ISBN 978-9975-4394-8-0.

 

[2013-697].

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.

 

821.135.1(478)-93 Miron

795.

Miron, Iurie.

Ţara mea privită din stele : [povestire pentru copii] / Iurie Miron, Claudia Partole ; pict.: Anatol Slobozianu ; foto: Constantin Grigoriţă ; cop.: Silvia Ţugui. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Lyceum, 2013

(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 40 p. : il., fot. color ; 24 cm. Apare cu sprijinul financ. al reprezentanţei UNESCO din Rep. Moldova. – 2000 ex. ISBN 978-9975-48-052-9 (eronat).

[2013-722]

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.

 

821.135.1(478)-93 [Miron+Partole]

796.

Miron, Iurie.

Ţara mea privită din stele : Vacanţa cea mare : [povestire pentru copii] / Iurie Miron ; cop.:

Silvia Ţugui. – Ed. rev. – Chişinău : Lyceum, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 40 p. : fig., il.

color ; 24 cm.

2000

ex.

ISBN 978-9975-9635-7-2 (eronat).

 

[2013-723].

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.

 

821.135.1(478)-93 Miron

797.

Moşneaga-Mitrofan, Valentina.

Ieduţii supăraţi : povestiri pentru copii / text, des.: Valentina Moşneaga-Mitrofan ; prez. graf.:

Alexei Gurschii. – Chişinău : Silvius Libris, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 144 p. : des.,

des. color ; 28 cm. 1200 ex. ISBN 978-9975-107-10-5 (în cop. tare).

 
 

[2013-684].

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.

 

821.135.1(478)-93 Moşneaga-Mitrofan

798.

Schiţco, Boris.

44

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Iarna : [poezii pentru copii] / Boris Schiţco ; pict.: Romeo Schiţco ; cop., concepţia graf.: Ele-

na Popovschi. – Chişinău : Lumina, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 12, [1] p. : des. color ; 22 cm.

 • F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-65-338-1.

[2013-694].

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.

 

821.135.1(478)-93 Schiţco

799.

Schiţco, Boris.

Vacanţa : [poezii pentru copii] / Boris Schiţco ; pict.: Romeo Schiţco ; cop., concepţia graf.:

Elena Popovschi. – Chişinău : Lumina, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 12, [1] p. : des. color ; 22 cm.

F.

f. de tit. – 3000 ex.

 

ISBN 978-9975-65-337-4.

[2013-695].

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.

 

821.135.1(478)-93 Schiţco

800.

Silvestru, Aurelian.

Aventurile lui Ionuţ : [poveşti] / Aurelian Silvestru ; il. de Olga Cazacu. – Chişinău : Prut Inter-

naţional, 2013 (Tipogr. "Baştina Radog"). – 23, [1] p. : il. color ; 26 cm. ISBN 978-9975-54-079-7.

[2013-756].

 

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poveşti.

 

821.135.1(478)-93 Silvestru

801.

Urîtu, Dorin.

Cântec de zbor : Versuri pentru copii / Dorin Urîtu. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipogra-

fia Centrală"). – 33, [2] p. : des. color ; 24 cm.

 

1000

ex.

ISBN 978-9975-53-188-7.

 

[2013-699].

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.

 

821.135.1(478)-93 Urîtu

802.

Urîtu, Dorin.

În poiana cu alune : Versuri pentru copii / Dorin Urîtu. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipo-

grafia Centrală"). – 35 p. : des. color ; 24 cm.

 

1000

ex.

ISBN 978-9975-53-189-4.

 

[2013-687].

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.

 • 803. Ursache, Silvia.

821.135.1(478)-93 Urîtu

Dacul : legendă istorică / Silvia Ursache ; prez. graf.: Ana Iacub-Potârniche. – Chişinău :

Silvius Libris, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 62, [1] p. : des. color ; 27 cm.

 • 1000 ex.

ISBN 978-9975-107-09-9 (în cop. tare).

[2013-704].

45

Cronica cărţii Nr 4-2013 Book annals Nr 4-2013

 • - - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.

  • 804. Vieru, Grigore.

821.135.1(478)-93 Ursache

Iese tata la balcon : [poezii pentru copii] / Grigore Vieru ; pict.: Vera Bannova. – Chişinău :

Biblion, 2012 (Tipărit în Italia). – [12] p. : il. color ; 22 cm. – (Billion).

 • F. f. de tit. – [1000] ex.

ISBN 978-9975-112-86-4 (cartonată).

[2013-775].

 • - - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.

  • 805. Vieru, Grigore.

821.135.1(478)-93 Vieru

Puişorul melcului : [poezii pentru copii] / Grigore Vieru ; pict.: Petru Gheţoi . – Chişinău :

Biblion, 2012 (Tipărit în Italia). – [12] p. : il. color ; 22 cm. – (Billion).

 • F. f. de tit. – [1000] ex.

ISBN 978-9975-112-85-7 (cartonată).

[2013-774].

 • - - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.

821.135.1(478)-93 Vieru

821.512.165(478)-93 Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova

 • 806. Marinoglu, Todur.

Benim sevgili dostlarım : [poezii pentru copii] / Todur Marinoglu. – [Chişinău : S. n., 2013

(Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 120 p. : il. color ; 21 cm. 500 ex. ISBN 978-9975-66-325-0.

[2013-647].

- - 1. Literatură găgăuză din Republica Moldova pentru copii.

821.512.165(478)-93 Marinoglu

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii 821.135.1.0 Literatură română

 • 807. Cazacu-Ţigaie, Adriana.

Istoria literaturii române, sec. XV-XIX : Culeg. de teste / Adriana Cazacu-Ţigaie, Ludmila Usatâi ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere, Catedra Lit. Rom. şi Teorie Literară. – Chişinău :

CEP USM, 2013. – 49 p. : tab. ; 20 cm. Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex. ISBN 978-9975-71-372-6.

[2013-771].

- - 1. Literatură română – Teste.

821.135.1.09(079)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova

 • 808. Răileanu, Vitalie.

… totul la prezent : (recenzii şi prezentări literare) / Vitalie Răileanu ; concepţie graf., design:

Ion Dogaru ; fot.: Nicolae Răileanu. – Chişinău : T-Par, 2010. – 118, [1] p. : il., fot. ; 20 cm.

500 ex.

ISBN 978-9975-9959-9-3.

46

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2013-653].

 • - - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.

821.135.1(478).09

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

929 Ştiinţe biografice şi înrudite

Dumitru Coval. Evocări. – Vezi Nr 666.

Malaneţchi, Vasile. Un prinţ în serviciul ortodoxiei. – Vezi Nr 677.

93/94 ISTORIE

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ

 • 809. Istoria : Sugestii pentru examenul de Bacalaureat / Maia Dobzeu, Galina Gavriliţă, Va-

lentina Haheu [et al.]. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Lyceum, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 123, [1] p. : tab. ; 24 cm. – (Absolvire). Aut. sunt indicaţi pe cop. – 3000 ex. ISBN 978-9975-939-89-8 (eronat).

[2013-721].

 • - - 1. Istorie – Teste.

94(079)

 • 810. Profesorul universitar Valeriu Cozma : [istoric] : In memoriam / Univ. de Stat din

Moldova ; concept şi coord.: Igor Şarov, Victor Ţvircun. – Chişinău : Cartdidact, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 162, [1] p. : fig., fot. ; 24 cm. Opera ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică : p. 109-118. – Bibliogr.: p. 162. – 200 ex. ISBN 978-9975-4419-9-5.

[2013-631].

 • - - 1. Cozma, Valeriu, 1938-2012, istoric.

94(092)(082)

94(100) Istorie universală История румын и всеобщая история. – Vezi Nr 813. 94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări Царанов, В. И. Очерки советской цивилизации. – Vezi Nr 812. 94(478) Istoria Republicii Moldova

 • 811. Enciu, Nicolae.

Tradiţionalism şi modernitate în Basarabia anilor … = Traditionalisme et modernité en Bessarabie des années … = Традиционализм и модернизм в Бессарабии, 1918-1940 годов :

[în vol.] / Nicolae Enciu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Chişinău :

Lexon-Prim, 2013 (Tipogr. "Reclama") – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-4436-5-4. [Vol.] 1 : Populaţia Basarabiei interbelice = La population de la Bessarabie à l'époque d'entre- deux-guerres = Население Бессарабии в межвоенный период : Aspecte demografice. – 2013. –

423 p. : fig., tab. – Tit., cuprins paral.: lb. rom., fr., rusă. – Bibliogr.: p. 405-423 (381 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex. – ISBN 978-9975-4436-6-1 (în cop. tare). – [2013-629].

 • - - 1. Republica Moldova – 1918-1940 – Istorie.

47

Cronica cărţii Nr 4-2013 Book annals Nr 4-2013

94(478)"1918/1940"=135.1=133.1=161.1

812.

Царанов, В. И.

Очерки советской цивилизации / В. И. Царанов ; Акад. наук Молдовы, Ин-т истории, гос-ва и прав. – Кишинёв : CEP USM, 2013. – 133 p. Bibliogr.: p. 132. – 100 ex. ISBN 978-9975-71-344-3.

[2013-760].

-

- 1. Civilizaţie sovietică.

 

94(478)+94(47+57)"1922/1991"

94(=135.1) Istoria românilor

813.

История румын и всеобщая история : Пособие для сдачи экзаменов за гимназ.

курс / сост.: Татьяна Мистряну, Тамара Демченко ; науч. коорд.: Демир Драгнев ; пер. на рус. яз.: Наталья Николаева. – Кишинев : Civitas, 2013 (Tipogr. "Arva сolor"). – 160 p. : fig., h. ; 20 cm. – (Экзамены. 9 класс). 1500 ex.

ISBN 978-9975-936-19-4.

[2013-637].

-

- 1. Istoria românilor. 2. Istorie universală.

 

94(=135.1)+94(100)(075.3)

94(=163.2) Istoria bulgarilor

814.

Караиванов, Никола.

Кратка история на българския народ : Помагало за лицеисти от Молдова и Украйна, кандидатстващи за висшите училища в Респ. България / Никола Караиванов ; авт. на кори- цата: Василка Караиванова ; ред.: Татяна Караиванова ; Науч. дружество на българистите в

Реп. Молдова, Конгрес на българите в Укрaйна. – Кишинёв : Б. и., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 199 p. ; 20 cm. Спонсор : Всеукр. обществена орг. "Конгресс на българите в Украйна" – гр. Одесса, с президент Юрий Грамматик. – 1000 ex. ISBN 978-9975-53-201-3.

[2013-686].

-

- 1. Bulgari – Istorie.

94(=163.2)

Autoreferate Pentru titlul doctor

815.

Botomei, Vasile.

<