You are on page 1of 153

ISSN 1857-0550 (Print

)
ISSN 1857-3266 (CD)

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 4
2013

CNCM
Chiinău 2013

1
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.
Magazine and newspaper articles

Published from 1958
Issued once a month

Nr 4
2013

NBCM
Chişinău 2013

2
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.
Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958
Apare lunar

Nr 4
2013

CNCM
Chişinău 2013

3
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Nina Micherin
Ludmila Corghenci
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă – Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :
Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Resurse electronice : Se ed. din
anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Va-
lentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp.,
coord. şi pref. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Came-
ra Naţ. a Cărţii, 2013 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-
3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 4, 2013. – 2013. – 153 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-137-2 (Print). – ISBN 978-9975-49-138-9 (CD).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii
din Republica Moldova, 2013

4
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ..................................................................................... 11

0 GENERALITĂŢI ......................................................................................... 11
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................... 11
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................. 13
02 Biblioteconomie ............................................................................ 14
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ............................................................................. 17
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ..................................... 17
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................... 17
27 Creştinism. Religie creştină........................................................... 17
3 ŞTIINŢE SOCIALE ....................................................................................... 18
31 Statistică. Demografie. Sociologie ................................................ 18
32 Politică .......................................................................................... 18
33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................ 19
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................... 23
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................. 24
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .............................................. 25
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .................................. 26
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .............. 27
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ............................................................. 27
51 Matematică .................................................................................. 27
52 Astronomie. Geodezie .................................................................. 29
53 Fizică ............................................................................................. 30
57 Ştiinţe biologice ............................................................................ 30
58 Botanică ....................................................................................... 31

5
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ........................................................ 31
60 Biotehnologie ............................................................................... 31
61 Medicină ....................................................................................... 31
62 Inginerie. Tehnică în general ........................................................ 33
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ........................................................ 35
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ...................................................... 37
72 Arhitectură ................................................................................... 37
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................... 37
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ........................................................... 38
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie......................................................................................... 38
82 Literatură ...................................................................................... 39
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .................................................................. 47
93/94 Istorie ...................................................................................... 47
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................... 47
Index de nume ......................................................................................... 50
Index de titluri ......................................................................................... 53
Index de subiecte ..................................................................................... 55
Index geografic ........................................................................................ 56
Index de editori ........................................................................................ 56
Index ISBN eronate .................................................................................. 57

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ ...................................................... 58

0 GENERALITĂŢI ..................................................................................... 58
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................... 58
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ......................................................... 58

6
006 Standardizare şi standarde ............................................................... 60
02 Biblioteconomie ............................................................................ 60
06 Organizaţii ( în general) ................................................................ 61
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) ...................................................... 61
069 Muzee ............................................................................................... 61
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ............................................................................. 61
1/14 Filozofie ..................................................................................... 61
159.9 Psihologie....................................................................................... 62
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ..................................... 62
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................... 62
27 Creştinism. Religie creştină........................................................... 62
3 ŞTIINŢE SOCIALE ....................................................................................... 62
31 Statistică. Demografie. Sociologie ................................................ 62
32 Politică .......................................................................................... 64
33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................ 66
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................... 73
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................. 77
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .............................................. 79
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .................................. 80
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .............. 82
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ............................................................. 82
51 Matematică .................................................................................. 82
53 Fizică ............................................................................................. 83
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .............................................. 83
56 Paleontologie ............................................................................... 83
57 Ştiinţe biologice ............................................................................ 83
59 Zoologie ........................................................................................ 84

7
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ........................................................ 84
60 Biotehnologie ............................................................................... 84
61 Medicină ....................................................................................... 84
62 Inginerie. Tehnică în general ........................................................ 87
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ........................................................ 89
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei .............. 92
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite .......................... 93
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ...... 94
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de
construcţie. tehnologii şi procedee în construcţii.......................... 94
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................ 94
72 Arhitectură ................................................................................... 94
73 Arte plastice.................................................................................. 94
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................... 95
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie .......................... 95
78 Muzică .......................................................................................... 95
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................... 96
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ........................................................... 96
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie......................................................................................... 96
82 Literatură ...................................................................................... 97
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................ 102
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii ................................................ 102
908 Monografii ale localităţilor.............................................................. 102
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ............................................................ 103

8
93/94 ISTORIE ......................................................................................... 103
94 Istorie generală. Istorie Universală ............................................ 103
Index de nume ....................................................................................... 106
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror
articole sunt fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 4 -2013 ... 112

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ .................................................... 113

0 GENERALITĂŢI ................................................................................... 113
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................. 113
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ....................................................... 113
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor............... 113
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ............................................................. 113
02 Biblioteconomie .......................................................................... 114
070 Ziaristică. Presă ............................................................................... 114
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ........................................................................... 114
1/14 Filozofie ................................................................................... 114
159.9 Psihologie..................................................................................... 114
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................. 114
27 Creştinism. Religie creştină......................................................... 114
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..................................................................................... 115
31 Statistică. Demografie. Sociologie .............................................. 115
32 Politică ........................................................................................ 115
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................... 121
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................... 125
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................... 126
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................ 127
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ................................ 127

9
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ........................................................... 130
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice....................................... 130
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ...................................................... 130
60 Biotehnologie ............................................................................. 130
61 Medicină ..................................................................................... 130
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ........................ 133
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ...................... 133
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini ............................................ 133
72 Arhitectură ................................................................................. 134
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................. 134
78 Muzică ........................................................................................ 134
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ......................................... 135
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ......................................................... 137
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie....................................................................................... 137
82 Literatură .................................................................................... 137
9 Geografie. Biografii. Istorie .......................................................... 142
91 Geografie. Exploatarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii
.................................................................................................... 142
93/94 ISTORIE ......................................................................................... 144
94 Istorie generală. Istorie Universală ............................................ 144
Index de nume ....................................................................................... 147
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de
gazetă" Nr 4-2013 ............................................................................ 152

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
APRILIE NR 4 APRIL
(643-816)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
643. Amintiri despre Iachim Sergheevici Grosul = Воспоминания о Якиме Сергеевиче
Гросуле : [fondatorul, primul preşedinte al Acad. de Ştiinţe a Moldovei]. – Chişinău : S. n., 2013
(Combinatul Poligrafic). – 321 p. : fot., fot. color ; 22 cm.
Tit., cuprins paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4411-8-6 (în cop. tare).
[2013-795].
- - 1. Grosul, Iachim, 1912-1976, academician, primul preşedinte al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei.
001.32(092)(082)=135.1=161.1
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
644. Cotelea, Vitalie.
Algebra relaţională şi limbajul SQL : [pentru uzul studenţilor] / Vitalie Cotelea ; Acad. de Stu-
dii Econ. a Moldovei, Catedra "Cibernetică şi Informatică Econ.". – Chişinău : Vizual Design, 2013.
– 284 p. : fig. ; 23 cm.
Bibliogr.: p. 275-283. – În red. aut. – 150 ex.
ISBN 978-9975-4164-7-4.
[2013-654].
- - 1. Baze de date relaţionale. 2. Limbajul SQL.
004.65:519.7(075.8)
645. Cotelea, Vitalie.
Microsoft SQL Server 2012 : Pas cu pas : [pentru uzul studenţilor] / Vitalie Cotelea, Marian
Cotelea ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Catedra "Cibernetică şi Informatică Econ.". – Chişinău
: Vizual Design, 2013. – 222 p. : fig. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 222 (8 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4164-8-1.
[2013-655].
- - 1. Microsoft SQL Server 2012.
004.65(075.8)
646. Guţan, Valeriu.
Indicaţii metodice la lucrarea de laborator Programul PL Table, disciplina de studiu "Informa-
tica aplicată" : pentru studenţii ciclului 2, studii superioare de masterat, specializarea "Didactica
chimiei" / Valeriu Guţan, Ion Olaru ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Tehnică, Fizică,

11
Cronica cărţii Nr 4-2013 ≡ Book annals Nr 4-2013

Matematică şi Informatică, Catedra de Electronică şi Informatică. – Bălţi : Universitatea de Stat
"Alecu Russo", 2010. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-50-050-0.
[2013-730].
- - 1. Programul PL Table.
004.4(076.5)
647. Iniţiere în SIG : Curs universitar / Tudor Castraveţ, Gherman Bejenaru, Lucia Căpăţînă
[et al.]. – Chişinău : [Artpoligraf], 2013. – 92 p. : fig. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 89-91. – Apare cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4401-7-2.
[2013-635].
- - 1. Sistemul informaţional geografic.
004.4:911(075.8)
648. Iniţiere în SIG : Ghid metodic / Tudor Castraveţ, Gherman Bejenaru, Lucia Căpăţînă
[et al.]. – Chişinău : [Artpoligraf], 2013. – 174 p. : fig. color ; 30 cm.
Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4401-8-9.
[2013-636].
- - 1. Sistemul informaţional geografic.
004.4:911(075)
UDaCoT UnASM Data Collecting Tool. – Nr 735.

005 Conducere şi organizare. Management
649. Bîrcă, Alic.
Managementul recompenselor : [manual] / Alic Bîrcă ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. –
Chişinău : ASEM, 2013. – 343 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 339-343 (71 tit.). – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-633-4.
[2013-711].
- - 1. Managementul recompenselor.
005.95/.96(075.8)
650. Bîrcă, Alic.
Managementul resurselor umane în context internaţional : [manual] / Alic Bîrcă ; Acad. de
Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : ASEM, 2013. – 330 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 328-330 (41 tit.). – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-632-7.
[2013-710].
- - 1. Managementul resurselor umane.
005.96(075.8)
Conferinţa naţională cu participare internaţională "Strategii şi politici de management
în economie contemporană". – Vezi Nr 685.

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
651. Contribuţii ştiinţifice ale cadrelor didactice de la Facultatea de Ştiinţe Reale :
Bibliogr. sel. / Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi ; alcăt.: Maria Fotescu [et al.] ; ed.
îngrijită de: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa. – Bălţi : S. n., 2012. – 365 p. ; 26 cm. –
(Bibliographia universitas).
20 ex.
ISBN 978-9975-50-085-2.
[2013-739].
- - 1. Învăţământ superior – Indici bibliografici.
016:378(478-21)
652. Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2011 : Bibliogr. sel. /
Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi ; alcăt.: Ana Nagherneac [et al.] ; red. resp.: Elena
Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa. – Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo", 2012. – 114
p. ; 26 cm. – (Bibliographia Universitas).
[20] ex.
ISBN 978-9975-50-095-1.
[2013-742].
- - 1. Învăţământ superior – Indici bibliografici.
016:378.4(478-21)
653. Gheorghe Popa : [lingvist] : Biobibliografie / Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi, Bibl. Şt.
; alcăt.: Ana Nagherneac ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa. – Ed. a 2-a,
rev. şi compl. – Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo", 2012. – 219 p. : fig., fot. ; 25 cm. –
(Colecţia Personalităţi universitare bălţene).
Texte : lb. rom., fr., rusă. – 50 ex.
ISBN 978-9975-50-091-3.
[2013-735].
- - 1. Lingvistică – Indici bibliografici. 2. Popa, Gheorghe, 1952-…, lingvist – Biobibliografie.
016:[378.4(478)+80+929Popa]
654. Istoricul Vlad Mischevca la 50 de ani : Biobibliografie / Inst. de Istorie, Stat şi Drept al
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 224, I-XXXII p. : fig., fot., fot. color ; 21 cm.
Texte : lb. rom., engl., rusă. – 150 ex.
ISBN 978-9975-4078-8-5.
[2013-643].
- - 1. Istorie – Indici bibliografici. 2. Mischevca, Vlad, 1963-…, istoric – Biobibliografie.
016:[94+929Mischevca]
655. Presa românească în colecţiile Bibliotecii: ultimele decenii ale sec. XIX şi primele
decenii ale sec. XX : Contribuţii bibliogr. / Bibl. Şt., Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi ; alcăt.:
Elena Scurtu [et al.] ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa. – Bălţi : Universita-
tea de Stat "A. Russo", 2013 – . – 25 cm. – (Colecţia Vestigia Semper Adora).
Fasc. 1. – 2012. – 277 p. : fig. – [30] ex. – ISBN 978-9975-931-26-7. – [2013-745].
- - 1. Presa românească – Indici bibliografici.
016:[070(498)+027.7(478-21)]
656. Profesorul Topală Ştefan : [citolog] : Omul care face descoperiri de epocă : Biobiblio-
grafie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan", Grădina Botanică (Inst.) ;

13
Cronica cărţii Nr 4-2013 ≡ Book annals Nr 4-2013

alcăt.: Tatiana Doibani, Elena Negreţchi ; ed. îngrijită de: Aurelia Hanganu ; coord. resp.: Angela
Timuş. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Print Caro"). – 238 p. : fig., fot. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-067-2.
[2013-669].
- - 1. Viticultură – Indici bibliografici.
016:[634.8+929Topală]
657. Scurtu, Elena.
Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor universitari bălţeni… / Elena Scurtu, Ma-
ria Fotescu, Ana Nagherneac ; ed. îngrijită: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa ; Univ. de
Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Bibl. Şt. – Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo", 2011 – . – 25
cm. – (Bibliographia Universitas).
…(2005-2010). – 2011. – 368 p. – [3] ex. – ISBN 978-9975-50-065-4. – [2013-736].
- - 1. Învăţământ superior – Indici bibliografici.
016:(378)(478-21)
02 BIBLIOTECONOMIE
658. Aculova, Taisia.
Descrierea bibliografică analitică în sistemul automatizat TINLIB V 410 : Ghid metodic : (ex-
perienţe bălţene) / Taisia Aculova, Natalia Culicov ; red. resp.: Elena Harconiţa ; Bibl. Şt. a Univ. de
Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo", 2012. – 31 p. : fig. ; 20
cm. – (Colecţia Profesionalizare).
Bibliogr.: p. 31 (9 tit.). – [10] ex.
ISBN 978-9975-50-098-2.
[2013-733].
- - 1. Descriere bibliografică analitică în sistemul TINLIB V 410.
025.3:004.6
659. Aculova, Taisia.
Indexarea pe subiecte : Ghid metodic pentru bibliotecari / Taisia Aculova, Natalia Culicov ;
red. resp.: Elena Harconiţa ; trad. din lb. engl.: Marina Şulman ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu
Russo" din Bălţi. – Bălţi : Universitatea de Stat "A. Russo", 2010. – 42 p. ; 20 cm. – (Colecţia Pro-
fesionalizare).
Bibliogr.: p. 41-42 (16 tit.). – [20] ex.
ISBN 978-9975-50-030-2.
[2013-724].
- - 1. Indexare pe subiecte.
025.4.06
660. "Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: Inovaţie şi informaţie pentru toţi",
colloquia professorum. (2 ; 2012 ; Bălţi). Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: Inovaţie şi infor-
maţie pentru toţi : Materialele colloquia professorum "Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică",
Ed. a 2-a, 15 oct. 2011 / coord.: Elena Harconiţa ; col. red.: Elena Harconiţa [et al.]. – Bălţi : S. n.,
2012. – 105, [2] p. : fig., fot., tab. ; 26 cm.
Antetit.: Bibl. Şt. a Univ. de Stat "A. Russo" din Băţi. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. –
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – [30] ex.
ISBN 978-9975-50-084-5.
[2013-737].
- - 1. Biblioteconomie.

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

02(082)
661. "Biblioteca universitară contemporană: spaţii reale şi virtuale", colloquia
professorum (3 ; 2012 ; Bălţi). Biblioteca universitară contemporană: spaţii reale şi virtuale =
Contemporary university library real and virtual spaces : Materialele colloquia professorum "Tradi-
ţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică", Ed. a 3-a, 12 oct. 2012 / coord.: Elena Harconiţa ; col. red.:
Elena Harconiţa [et al.] ; rez. în lb. engl.: Valentina Topalo. – Bălţi : Universitatea de Stat "A. Rus-
so", 2012. – 126 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Antetit.: Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.
la sfârşitul art. – [10] ex.
ISBN 978-9975-931-89-2.
[2013-746].
- - 1. Biblioteci universitare.
027.7(082)
662. "Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice", conf. şt. (2012
; Bălţi). Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8
febr. 2012 / coord.: Elena Harconiţa ; col. red.: Elena Harconiţa [et al.] ; rez. în lb. engl.: Valentina
Topalo. – Bălţi : Universitatea de Stat "A. Russo", 2012. – 372 p. : fig., tab. ; 26 cm.
Antetit.: Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb.
engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – [30] ex.
ISBN 978-9975-50-067-8.
[2013-732].
- - 1. Biblioteconomie.
02(082)=135.1=161.1
663. Harconiţa, Elena.
Biblioteca Ştiinţifică : Cadru de reglementare / Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Elena Stratan
; Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Bălţi : Universitatea
de Stat "Alecu Russo", 2010. – 175 p. : fig., organigrama, scheme, tab. ; 30 cm. – (Colecţia: Biblio-
teca – 65).
Referinţe bibliogr.: p. 173-174. – 30 ex.
ISBN 978-9975-50-044-9.
[2013-727].
- - 1. Biblioteci ştiinţifice – Acte normative.
027.021(478-21)(094)
664. Harconiţa, Elena.
Bibliotecarii universitari bălţeni : Dicţionar / Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Elena Stratan ;
Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo", 2010.
– 261 p. : fot., organigrama ; 26 cm. – (Biblioteca Ştiinţifică – 65).
Contribuţii ştiinţifice bibliotecare : p. 191-251. – Ind. de nume : p. 251-260. – [20] ex.
ISBN 978-9975-50-031-9.
[2013-725].
- - 1. Bibliotecari – Biografii.
023.4(092):027.7(478-21)
665. Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de infor-
mare : Ghid practic / Bibl. Şt. a Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi ; alcăt.: Ana Nagherneac ; red.
resp.: Elena Harconiţa. – Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo", 2012. – 44 p. : fig. ; 12 x 19
cm. – (Colecţia Cultura informaţiei).

15
Cronica cărţii Nr 4-2013 ≡ Book annals Nr 4-2013

Referinţe bibliogr.: p. 43-44. – 50 ex.
ISBN 978-9975-50-092-0.
[2013-738].
- - 1. Reguli de descriere bibliografică – Referinţe – Citări.
025.3
070 Ziaristică. Presă
666. Dumitru Coval. Evocări : [ziarist] / Univ. de Stat din Moldova, Fac. Jurnalism şi Ştiinţe
ale Comunicării ; coord.: Mihai Lescu [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 207, [1] p. : fot. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 201-206 (40 tit.). – 50 + 100 ex.
ISBN 978-9975-71-336-8.
[2013-759].
- - 1. Coval, Dumitru, 1939-2004, ziarist.
070+929Coval
08 Poligrafii. Lucrări colective
667. Academia de Studii Econ. a Moldovei. Analele Academiei de Studii Economice din
Moldova : Ed. a 11-a / Acad. de Studii Econ. din Moldova ; col. red.: Grigore Belostecinic (preşe-
dinte) [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2013 – . – 29 cm. – ISSN 1857-1433.
Nr. 1/2013. – 2013. – 335 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 30 ex. – ISBN 978-9975-75-631-0. –
[2013-709].
- - 1. Academia de Studii Economice din Moldova – Anale.
082:378.633(478-25)=135.1=111=161.1
668. Institutul de Relaţii Intern. din Moldova Anuar ştiinţific = Annual scientific review /
Inst. de Relaţii Intern. din Moldova ; col. red.: Valentin Beniuc (red.-şef) [et al.]. – Chişinău : IRIM,
2013 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-9699-1-8
Vol. 10. – 2013. – 226 p. : fig., tab. – Tit., cuprins paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom.,
engl., fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-
9975-4226-8-0. – [2013-664].
082:378.632.7(478-25)=00
669. Vol. 11. – 2013. – 341 p. : fig., graf. – Texte : lb. rom., engl., germ., rusă. – Rez.: lb.
rom., engl. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN
978-9975-4226-9-7. – [2013-665].
082:378.632.7(478-25)=00
670. Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti, 25-26 apr. 2013 : Rez. co-
municărilor / Univ. de Stat din Moldova ; resp. de ed.: Tatiana Bulimaga. – Chişinău : CEP USM,
2013 – . – 21 cm.
Ştiinţe ale naturii. Ştiinţe exacte. – 2013. – 90 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 65 ex. – ISBN 978-9975-71-366-5. – [2013-768].
082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1
671. Ştiinţe socioeconomice. Ştiinţe sociale. – 2013. – 193 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom.,
rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 115 ex. – ISBN 978-9975-71-370-2. – [2013-770].
082:378.4(478-25)=135.1=161.1

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

672. Ştiinţe umanistice. – 2013. – 134 p. – Texte : lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la
sfârşitul art. – 85 ex. – ISBN 978-9975-71-369-6. – [2013-769].
[1/14+8/9]:378.4(478-25)(082)=135.1=111=133.1
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicinei. – Vezi Nr 675.

673. Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi. Anuarul Catedrei de ştiinţe socioumane…
/ Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Psihologie şi Asistenţă Socială, Catedra de ştiinţe
socioumane ; col. red.: Capcelea Valeriu [et al.]. – Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo" din
Bălţi, 2012 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-50-088-3.
… 2011/2012. – 2012. – 140 p. : tab. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol.
– [75] ex. – ISBN 978-9975-50-089-0. – [2013-741].
[1+3+9]:378.4(478-21)(082)
159.9 Psihologie
674. Убейволк, Юлия.
Основы христианского консультирования / Юлия Убейволк. – Кишинев : Начало жизни,
2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 96 p. : des. ; 23 cm. – (Серия : Преобразование).
Referinţe bibliogr.: p. 95-96. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4359-3-2.
[2013-799].
- - 1. Psihologie.
159.9:27
17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
675. Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicinei : Culeg. de
art. şt. cu participare intern. : [în vol.] / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu" din Rep. Moldova, Catedra Filozofie şi Bioetică, Centrul Naţ. de Bioetică din Rep.
Moldova ; red. resp.: Teodor N. Ţîrdea. – Chişinău : Print-Caro, 2013 – . – 21 cm. – ISBN 978-
9975-56-043-6.
Vol. 3. – 2013. – 210 p. : fig. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – 120 ex. – ISBN 978-9975-56-087-0. – [2013-660].
- - 1. Bioetică. 2. Filozofie. 3. Medicină.
17+1/14+61(082)=135.1=111=161.1
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
676. Îndreptar pentru spovedanie şi despre pocăinţă adevărată. – Chişinău : S. n., 2013
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 58, [1] p. ; 12 x 17 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-199-3.
[2013-702].
- - 1. Educaţie creştină.
27-47
677. Malaneţchi, Vasile.

17
Cronica cărţii Nr 4-2013 ≡ Book annals Nr 4-2013

Un prinţ în serviciul ortodoxiei : Consideraţii privind genealogia, viaţa, activitatea şi scrierile
sfântului Ierarh Petru Movilă : Cu patru imagini grafice / Vasile Malaneţchi. – Chişinău : Atelier,
2007. – 31, [1] p. : fig. ; 20 cm. – (Colecţia "Istorie şi eclezie").
Referinţe bibliogr.: p. 27-31 (27 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9558-0-5.
[2013-656].
- - 1. Movilă, Petru, 1596-1646, arhimandrit.
27-72:[94(478)+929 Movilă]
3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei
678. Ghid privind migraţia legală a moldovenilor în Franţa / Corneliu Budevici, Cezara
Colesnic, Dorin Duşciac [et al.]. – Chişinău : Epigraf, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 31, [1]
p. : scheme ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al proiectului Uniunii Europene "Consolidarea capacităţilor de
gestionare a migraţiei în Republica Moldova". – [2650] ex.
ISBN 978-9975-125-09-3.
[2013-696].
- - 1. Migraţiune.
314.74(036)
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
679. "Strategii de dezvoltare socio-economică a societăţii în condiţiile globalizării",
conf. şt. intern. (2012 ; Chişinău). Conferinţă ştiinţifică internaţională "Strategii de dezvoltare
socio-economică a societăţii în condiţiile globalizării", 15-16 oct. 2012, Chişinău / col. red.: Nicolae
Sali [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2012] (Tipogr. "Print-Caro"). – 339 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. "Ştiinţe Econ.", Inst. de Investigaţii Strategice
în Econ. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 978-9975-56-082-5.
[2013-666].
- - 1. Dezvoltare socio-economică.
316.42+338(082)=00
32 POLITICĂ
323 Politică internă
680. "Евреи Молдовы и их вклад в развитие молдавского государства", респ.
конф. (2013 ; Кишинэу). Евреи Молдовы и их вклад в развитие молдавского государства :
Респ. конф. / редкол.: Аникин В. [и др.]. – Кишинёв : Б. и., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 184
p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Изд. при фин. поддержке Упр. Верховного Комиссара ООН
по правам человека (УВКПЧ), Прогр. развития ООН (ПРООН). – 1500 ex.
ISBN 978-9975-66-318-2.
[2013-644].
- - 1. Evrei – Republica Moldova. 2. Minorităţi etnice – Evrei.

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

323.15(=411.16)(478)(082)
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
681. Nicu, Dan.
Moldovenii în tranziţie: între trecut şi viitor / Dan Nicu. – Chişinău : Focus, 2013 (F.E.-P. "Ti-
pografia Centrală). – 155, [1] p. : fot. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 152-155 (69 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol.
ISBN 978-9975-4453-0-6 (în cop. tare).
[2013-703].
- - 1. Republica Moldova – Tranziţie postsovietică.
323(478)+94(478)
682. Топал, Степан.
По зову предков : [события и факты гагаузского народа] / Степан Топал ; ред.-коорд.:
Петр Чеботарь. – Комрат : Б. и., 2013 (Tipogr. "Elena-V.I."). – 251 p. : fot. ; 21 cm.
Изд. при фин. поддержке Исполкома Гагаузии. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4432-5-8 (în cop. tare).
[2013-800].
- - 1. Minorităţi etnice – Găgăuzi.
323.15(478-29)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
683. Beniuc, Valentin.
Diplomaţia: istorie, terminologie, personalităţi : Curs univ. / Valentin Beniuc ; Inst. de Relaţii
Intern. din Moldova. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Print Caro"). – 330 p. : fot., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Referinţe bibliogr.: p. 214-224 (178 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-4226-7-3.
[2013-663].
- - 1. Diplomaţie – Istorie.
327:341.71/.76"0/18"(092)(075.8)
684. "Relaţiile internaţionale – domeniu specific de activitate intelectuală. Contribuţia
instituţiilor de profil", conf. şt.-practică intern. (2013 ; Chişinău). Relaţiile internaţionale –
domeniu specific de activitate intelectuală. Contribuţia instituţiilor de profil = International relations
– specific field of intellectual activity. Contribution of relevant institutions : Materialele Conf. şt.-
practice intern., consacrate aniversării a 10-a a Inst. de Relaţii Intern. din Moldova, 2 apr., 2013 /
col. red.: Valentin Beniuc (preşedinte), Liudmila Roşca. – Chişinău : IRIM, 2013 (Tipogr. "Print-
Caro"). – 446 p. : fig. ; 21 cm.
Antetit.: Inst. de Stat de Relaţii Intern. din Moldova. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb.
rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. engl. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul
art. – 150 ex. – ISBN 978-9975-56-090-0.
[2013-670].
- - 1. Relaţii internaţionale.
327:378.632.7(478-25)(082)=00
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
685. "Strategii şi politici de management în economia contemporană", conf. naţ. (2013
; Chişinău). Conferinţa naţională cu participare internaţională "Strategii şi politici de management

19
Cronica cărţii Nr 4-2013 ≡ Book annals Nr 4-2013

în economia contemporană", 29-30 mar. 2013 / coord.: Ţurcanu Gheorghe [et al.]. – (ed. a 2-a). –
Chişinău : ASEM, 2013. – 244 p. : fig., scheme, tab. ; 29 cm.
Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac. Business şi Administrarea Afacerilor, Catedra
Management. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut.
– 15 ex.
ISBN 978-9975-75-635-8.
[2013-713].
- - 1. Economie – Strategii – Politici. 2. Management – Economie.
33+005(082)=135.1=111=161.1
330 Economie în general. Economie politică
686. Burlacu, Natalia.
Managementul anticriză : note de curs : (pentru spec. tuturor formelor de studii) / Burlacu Na-
talia, Călugăreanu Irina ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău : [ULIM], 2013 (Tipogr. "Print
Caro"). – 250 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: 247-249 (83 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-124-05-8.
[2013-662].
- - 1. Economie – Management anticriză.
330(075.8)
687. Teorie economică : (aplicaţii practice) / Andrei Cojuhari, Tatiana Munteanu, Valentina
Childescu [et al.] ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Econ. şi Business, Catedra Teorie Econ.
şi Marketing. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 96 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 55 ex.
[2013-787].
- - 1. Teorie economică.
330.1(076.5)
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
688. Ciumac, Ghenadie.
Bazele antreprenoriatului : (note de curs) / Ghenadie Ciumac ; Acad. de Studii Econ. din
Moldova. – Chişinău : ASEM, 2012. – 126 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 126 (17 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-75-621-1.
[2013-705].
- - 1. Antreprenoriat.
334(075.8)
689. Ciumac, Ghenadie.
Ghid privind elaborarea Planului de Afaceri : [pentru uzul studenţilor] / Ghenadie Ciumac,
Andrei Rău ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Chişinău : ASEM, 2012. – 77 p. : fig., tab. ; 20
cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în text. – 70 ex.
ISBN 978-9975-75-622-8.
[2013-706].
- - 1. Afaceri – Planificare.
334:338.26(075.8)
690. Сырбу, Ион.

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Администрирование предпринимательства в условиях рыночных отношений : (обзор) :
[pentru uzul studenţilor] / Сырбу И. М. ; Молд. Экон. Акад. – Кишинев : МЭА, 2013. – 335 p. :
fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 321-326 (102 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-75-639-6.
[2013-717].
- - 1. Antreprenoriat.
334(075.8)
336 Finanţe
691. Basis of Capital Market's Functioning : manual / Rodica Hîncu, Victoria Iordachi, Ni-
na Munteanu [et al.] ; Acad. of Econ. Studies of Moldova, Finance Fac., Investments and Capital
Markets Chair. – Chişinău : ASEM, 2013. – 348 p. : fig., fot. color, tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 335-339 (95 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – În red. aut. –
100 ex.
ISBN 978-9975-75-634-1.
[2013-712].
- - 1. Piaţa de capital.
336.76(075.8)
692. Gîrlea, Mihail.
Monedă şi credit : Ghid metodologic / Mihail Gîrlea ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Şt.
Econ., Catedra Finanţe şi Bănci. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 161 p. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 157-161 (65 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-101-2.
[2013-757].
- - 1. Sistem monetar.
336.7(075)
693. Бухгалтерский учет в коммерческих банках ПМР : Учеб. пособие / Приднестр.
гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Экон. фак., Кафедра "Финансы и кредит" ; сост.: Т. Ф. Юрова, Ю.
М. Сафронов. – Тирасполь : Издательство Приднестровского Университета, 2010. – 315, [1]
p. : tab. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4092-3-0.
[2013-719].
- - 1. Bănci comerciale – Evidenţă contabilă.
336.71:657.15(478-24)(075.8)
694. Жукова, Е. С.
Долгосрочная финансовая политика : Учеб. пособие / Жукова Е. С., Толмачева И. В. ;
Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Экон. фак., Каф. "Финансы и кредит". – Тирасполь :
Б. и., 2013 (Тип. ООО "РВТ"). – 211 p. : fig., tab. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 168-171 (39 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4092-1-6 (în cop. tare).
[2013-675].
- - 1. Politică financiară.
336.02(075.8)

21
Cronica cărţii Nr 4-2013 ≡ Book annals Nr 4-2013

695. Финансовый менеджмент в коммерческом банке : Учеб. пособие / Приднестр.
гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Экон. фак., Каф. финансы и кредит ; сост.: Ю. М. Сафронов [и
др.]. – Тирасполь : Б. и., 2013 (Тип. ООО "РВТ"). – 199, [1] p. : tab. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 171-172 (17 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4092-2-3 (în cop. tare).
[2013-676].
- - 1. Bănci comerciale – Management financiar.
336.71(075.8)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-
nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri
696. Necesitatea reformării politicilor de creştere economică în Republica Moldova :
[monografie] / Boris Chistruga, Rodica Crudu, Dorina Harcenco [et al.] ; Acad. de Studii Econ. a
Moldovei. – Chişinău : ASEM, 2013. – 275 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 258-271 (149 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Acad. de Ştiinţe a
Rep. Moldova. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-630-3.
[2013-708].
- - 1. Creştere economică – Republica Moldova.
338.1/.2(478)
Conferinţă ştiinţifică internaţională "Strategii de dezvoltare socio-economică a societă-
ţii în condiţiile globalizării". – Vezi Nr 679.

338.48 Turism. Economia turismului
697. Toacă, Zinovia.
Sisteme informatice în turism : Indicaţii metodice pentru îndeplinirea lucrărilor de lab. / Toacă
Zinovia, Ghetmancenco Svetlana, Sajin Ada ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac. Cibernetică,
Statistică şi Informatică Econ., Catedra Cibernetică şi Informatică Econ. – Chişinău : ASEM, 2013.
– 71 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 66 (11 tit.). – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-637-2.
[2013-715].
- - 1. Turism – Sisteme informatice.
338.48:004.45(076.5)
698. "Turismul şi sustinabilitatea energetică: propulsori ai dezvoltării sustenabile",
conf. şt. (2012 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională "Turismul şi
sustinabilitatea energetică: propulsori ai dezvoltării sustenabile", 27-28 sept. 2012 / col. red.: Al.
Gribincea (red. resp.) [et al.]. – Chişinău : ULIM, 2012 (Tipogr. "Print Caro"). – 216 p. : diagr., fig.,
tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Inst. de Investigaţii Strategice în
Econ. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 978-9975-124-13-3.
[2013-659].
- - 1. Turism.
338.48(082)=00
699. Нисенбойм, Ольга.

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Успех турагентства : здравый смысл в продажах туристических услуг / Ольга Нисен-
бойм. – [Кишинёв : Б. и., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf")]. – [79] p. : il. ; 15 x 15 cm.
Aut. este indicat la p. 1-a. – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-66-273-4.
[2013-648].
- - 1. Turism – Afaceri.
338.48

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
Analiza reglementării naţionale şi internaţionale în materia drepturilor omului. – Vezi Nr
701.

700. Bontea, Oleg.
Dreptul organizaţiilor internaţionale : Monografie / Oleg Bontea ; Univ. Agrară de Stat din
Moldova, Catedra Drept. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 176 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 171-176 (93 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-66-317-5 (în cop. tare).
[2013-649].
- - 1. Dreptul organizaţiilor internaţionale.
341.1
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
701. Analiza reglementărilor naţionale şi internaţionale în materia drepturilor omului :
(Materialele conf. şt. : ["Protecţia drepturilor copilului pe plan intern şi internaţional" (Bălţi, 11 dec.
2011) şi "Avantajele şi dezavantajele aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană" (Bălţi, 11
mai 2012)]) / Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public ;
[alcăt.]: Victoria Ţărălungă. – Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo", 2012 (Tipografia din
Bălţi). – 204 p. ; 20 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 204 (9 tit.). – Referinţe bibliogr. în sub-
sol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-50-094-4.
[2013-805].
- - 1. Drepturile omului.
342.7+341.231.14(082)=135.1=161.1
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
702. EBF Anti-trafficking Resource : Book 4 : Root Causes / European Baptist Federation
Anti-trafficking Workgroup. – [Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 44 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 41-43 şi în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-66-324-3.
[2013-646].
- - 1. Trafic de fiinţe umane.
343.54

23
Cronica cărţii Nr 4-2013 ≡ Book annals Nr 4-2013

347 Drept civil
347.7 Drept comercial
703. Armeanic, Alexandru.
Drept financiar : Suport didactic : (Ciclul I. Licenţă) / Alexandru Armeanic, Alina Codreanu,
Eugen Popovici ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : ASEM, 2013. – 99 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 97-99 (47 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-636-5.
[2013-714].
- - 1. Drept financiar.
347.73(075.8)
704. Cele mai notorii mărci comerciale ale Republicii Moldova – … = Лучшие торговые
марки Республики Молдова … года = The Best Trademarks of the Republic of Moldova – … :
Cat. oficial : Concurs "Marca Comercială a Anului 2012" Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2013
(Combinatul Poligrafic) – . – 30 cm.
2012. – 2013. – 151 p. : fig., fot. color. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – În cop. tare. –
[2013-798].
- - 1. Mărci comerciale – Republica Moldova.
347.772(478)(085.2)
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
705. Jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie : Anul 2012 / Asoc. Judecătorilor din Mol-
dova ; coord. ed.: Mihai Poalelungi. – Chişinău : Asociaţia Judecătorilor din Moldova, 2013 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 81 p. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-53-196-2.
[2013-689].
- - 1. Jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie – Republica Moldova.
347.991(478)
706. Manualul judecătorului pentru cauze civile / Mihai Poalelungi, Svetlana Filincova, Iu-
lia Sîrcu [et al.] ; coord. ed.: Mihai Poalelungi [et al.] ; Asoc. Judecătorilor din Moldova. – Ed. a 2-a.
– Chişinău : Asociaţia Judecătorilor din Moldova, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 1197 p. ;
25 cm.
Aut. sunt indicaţi pe p. 1-a. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-53-197-9 (în cop. tare).
[2013-688].
- - 1. Judecători – Drept civil. 2. Drept civil – Judecători.
347.91(075)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
707. Instrumente pentru dezvoltarea locală şi regională : Culeg. de art. / Acad. de Admi-
nistraţie Publică, Min. Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Deutsche Gesellschaft für Intern.
Zusammenarbeit (GIZ) GMBH [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 96 p. :
fig. color, tab. ; 24 cm.
Rez.: lb. în lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul financiar al Gu-
vernului Român şi Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Intern. (Sida/Asdi). – 200 ex.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-66-326-7.
[2013-640].
- - 1. Administraţie publică locală şi regională.
352/354(082)
708. Programul de formare continuă "Planificare strategiei integrată la nivel local şi
regional" : Modulul "Managementul şi elaborarea programelor/proiectelor" : Ghid pentru partici-
pant / Acad. de Administraţie Publică, Min. Dezvoltării Regionale şi Construcţii, Deutsche
Gesellschaft für Intern. Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ; contribuit: Bulat Violeta [et al.] ; experţi naţ.:
Butnaru Veronica, Creţu Veronica. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 140 p. : fig.,
fot. color, tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 120-124. – Apare cu sprijinul financiar al Guvernului Român, Agenţiei Suedeze
pentru Dezvoltare şi Cooperare Intern. (Sida/Asdi). – 150 ex.
ISBN 978-9975-66-282-6.
[2013-651].
- - 1. Dezvoltare locală şi regională – Elaborarea proiectelor.
352/354:005.8
709. Programul de formare continuă "Planificare strategică integrată la nivel local şi
regional" : Modulul "Management şi Planificare Strategică" : Ghid pentru participant / Acad. de
Administraţie Publică, Min. Dezvoltării Regionale şi Construcţii, Deutsche Gesellschaft für Intern.
Zusammenarbeit (GIZ) GMBH [et al.] ; contribuit : Baranceanu Liuba [et al.] ; experţi naţ.: Butnaru
Veronica, Creţu Veronica. – [Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 130 p. : fig., fig.
color, tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 109-114. – Apare cu sprijinul financiar al Guvernului Român şi Agenţiei Suedeze
pentru Dezvoltare şi Cooperare Intern. (Sida/Asdi). – 150 ex.
ISBN 978-9975-66-319-9.
[2013-650].
- - 1. Dezvoltare locală şi regională – Planificare.
352/354:005.5
710. Sîmboteanu, Aurel.
Administraţia publică: prin reformare spre modernizare : Culeg. de studii / Aurel Sîmboteanu ;
Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra Ştiinţe
Administrative. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 326 p. : tab. ; 25 cm.
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-349-8.
[2013-761].
- - 1. Administraţie publică.
351/354(075)
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
Военный сектор. – Vezi Nr 782.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
711. Onofrei, Aliona.

25
Cronica cărţii Nr 4-2013 ≡ Book annals Nr 4-2013

Asistenţa socială ca sistem de acţiune socială : Note de curs / Aliona Onofrei ; Univ. de Stat
din Moldova, Fac. de Sociologie şi Asistenţă Socială, Catedra Asistenţă Socială. – Chişinău : CEP
USM, 2013. – 301 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-373-3.
[2013-772].
- - 1. Asistenţă socială.
364(075.8)
712. Priţcan, Valentina.
Suport de curs la disciplina universitară "Asistenţa socială a persoanelor care trăiesc cu
HIV/SIDA şi a comunităţilor afectate de HIV/SIDA" / Valentina Priţcan, Anastasia Oceretnîi, Ala
Iaţco ; Fundaţia Soros-Moldova, Progr. Sănătate Publică. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Elan
Poligraf"). – 72 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor şi în subsol. – 80 ex.
ISBN 978-9975-66-309-0.
[2013-652].
- - 1. Asistenţă socială – Persoane cu HIV/SIDA.
364.26:616.98:578.828HIV(075.8)
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
713. Straliuc, Nina.
Activităţi distractive pentru preşcolari / Nina Straliuc ; consultanţi de spec.: Florica Rusu [et
al.]. – Chişinău : Lyceum, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 96 p. : il. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al familiei Cocîrlă. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4394-9-7.
[2013-690].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
714. Racu, Aurelia.
Dicţionar enciclopedic de psihopedagogie specială / Aurelia Racu, Sergiu Racu. – Chişinău :
S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 271, [2] p. : fot., [36] p. fot. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 270-274 (86 tit.). – Indice alf.: p. 193-202. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-194-8 (în cop. tare).
[2013-691].
- - 1. Psihopedagogie specială – Dicţionare.
376(038)
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
715. Capcelea, Valeriu.
Scrierea Tezelor de Master : (indicaţii metodice) / Valeriu Capcelea, Igor Cojocaru ; Univ. de
Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Psihologie şi Asistenţă Socială, Catedra de Ştiinţe
Socioumane. – Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo", 2012. – 76 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 58-61 (69 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-50-090-6.
[2013-734].

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Teze de master – Metodologia elaborării.
378(076.5)
716. Studii de pace şi soluţionarea conflictelor în curriculum-ul universitar : Ghid teo-
retico-metodologic / Univ. de Stat din Moldova, FRIŞPA, ULIM [et al.] ; coord.: Valentina Teosa,
Bernardo Venturi ; col. red.: V. Teosa [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 309 p. : tab. ; 30 cm.
– (Studii internaţionale).
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 200 ex.
ISBN 978-9975-71-375-7.
[2013-773].
- - 1. Învăţământ universitar – Relaţii internaţionale.
378:327=111=135.1=161.1
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
398 Folclor
717. Gribincea, Nicolae.
ABeGhici pentru voinici : O probă de agerime şi perspicacitate / muz., versuri: Nicolae
Gribincea ; pict.: Eugen Novac. – Chişinău : Cu drag, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 84 p. : il., n.
muz. ; 25 cm.
300 ex.
ISMN 979-0-3480-0160-9.
ISBN 978-9975-4412-6-1.
[2013-628].
- - 1. Ghicitori. 2. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
398.6+821.135.1(478)-93
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
718. Teleuţă, Alexandru.
Conservarea biodiversităţii : [pentru uzul studenţilor] / Alexandru Teleuţă, Eugen Alexandrov,
Aliona Glijin ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică
(Inst.) a Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : Biotehdesign, 2013. – 200 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 199-200 (58 tit.). – 108 ex.
ISBN 978-9975-4444-3-9.
[2013-632].
- - 1. Biodiversitate – Conservare.
502/504(075.8)
51 MATEMATICĂ
719. Voloşciuc, Zinaida.
Matematică : Extracurs : (ghid didactic) / Zinaida Voloşciuc. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr.
"Reclama"). – 111, [1] p. : fig., fot., tab. ; 21 cm.
70 ex.
ISBN 978-9975-4454-1-2.
[2013-627].
- - 1. Matematică.
51(076.5)

27
Cronica cărţii Nr 4-2013 ≡ Book annals Nr 4-2013

510 Consideraţii fundamentale şi generale ale matematicii
720. Cucu, Ion.
Maşini Turing şi algoritmi universali : Suport de curs / Ion Cucu ; Univ. de Stat din Moldova,
Fac. de Matematică şi Informatică, Catedra Informatică şi Optimizare Discretă. – Chişinău : CEP
USM, 2013. – 87, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 88 (11 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-102-9.
[2013-758].
- - 1. Teoria algoritmilor.
510.5/.6(075.8)
721. Ţarălungă, Boris.
Mulţimi factor şi aplicaţii : Suport de curs / Boris Ţarălungă, Anatolie Covalschi ; Univ. Peda-
gogică de Stat "Ion Creangă", Fac. de Informatică şi Tehnologii Informaţionale în Instruire, Catedra
Matematica Aplicată. – Chişinău : CEP UPS "Ion Creangă", 2013. – 60 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 60 (10 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-46-137-5.
[2013-779].
- - 1. Teoria mulţimilor (matematică).
510.22(075.8)
514 Geometrie
722. Cernii, Victor.
Bazele algebrei vectoriale : Lucrare metodică / Victor Cernii, Nicolae Ciobanu, Elena
Cebotaru. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 76 p. : fig. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 76 (7 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-246-5.
[2013-793].
- - 1. Algebră vectorială.
514.742(076.5)
723. Idem în lb rusă : Основы векторной алгебры. – Кишинев : Tehnica-UTM, 2013. – 80
p. : fig. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 79 (7 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-247-2.
[2013-794].
- - 1. Algebră vectorială.
514.742(076.5)
517 Analiză
724. Bulat, Mihai.
Mulţimi de relaţii multi-are şi criptarea informaţiei : [monografie] / Mihai Bulat, Sergiu
Cataranciuc, Aureliu Zgureanu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică,
Dep. Matematici Aplicate. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 207 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 177-193 (200 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-364-1.
[2013-767].
- - 1. Mulţimi de relaţii multi-are. 2. Criptarea informaţiei.
517.5:004.056

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

519.2 Probabilitate. Statistică matematică
725. Lvovschi, E.
Prelucrarea datelor experimentale / E. Lvovschi ; red. şt.: Gheorghe Croitoru ; Inst. de
Cercet. Şt. în Construcţii "Incercom" Î.S. – Chişinău : Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţie
"Incercom", 2012. – 313 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 296-310 (164 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-4447-0-5.
70,00 lei. – [2013-639].
- - 1. Teoria probabilităţii.
519.2
726. Slabu, Valeria.
Elemente de statistică şi SPSS : [program de sistem] / Valeria Slabu. – Ed. rev. şi ad. – Chi-
şinău : Tehnica-Info, 2013. – 260 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 259-260 (22 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-63-350-5.
[2013-803].
- - 1. Statistică matematică.
519.2:004.45
519.8 Cercetări operaţionale
727. Обобщённая функция полезности и её приложения : [pentru uzul studenţilor] /
С. Г. Федорченко, Ю. А. Долгов, Э. М. Менчер [и др.] ; под ред.: С. Г. Федорченко ; Прид-
нестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Инженерно-техн. ин-т, Науч.-исслед. лаб. "Математиче-
ское моделирование". – Тирасполь : Издательство Приднестровского Университета, 2011. –
195 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 190-191 (28 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4062-3-9.
[2013-673].
- - 1.Teoria utilităţii (matematică).
519.812(075.8)
52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
528 Geodezie. Cartografie
728. Badea, Alexandru.
Teledetecţie : Curs universitar / Badea Alexandru, Nistor-Lopatenco Livia, Dilan Vitalie. –
Chişinău : [Artpoligraf], 2013. – 138 p. : fig., fot. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 138 (18 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4401-5-8.
[2013-633].
- - 1. Teledetecţie.
528.7/.8:004.92(075.8)
729. Teledetecţie : Procesarea imaginilor de teledetecţie cu aplicaţia LEOWorks 3.0 : Ver-
siunea adaptată pentru Rep. Moldova : Ghid metodic / Badea Alexandru, Dana Iulia-Florentina,
Nistor-Lopatenco Livia [et al.]. – Chişinău : [Artpoligraf], 2013. – 106 p. : fig. color, tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 106 (5 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4401-6-5.

29
Cronica cărţii Nr 4-2013 ≡ Book annals Nr 4-2013

[2013-634].
- - 1. Teledetecţie.
528.7/.8:004.92(075)
53 FIZICĂ
730. Caiet pentru lucrări practice şi de laborator la fizică : cl. a 10-a / elab. de Sergiu
Cârlig. – [Chişinău] : ProEdit, 2012. – 44 p. : fig., tab. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-4370-6-6.
[2013-679].
53(075.3)
731. Caiet pentru lucrări practice şi de laborator la fizică : cl. a 11-a / elab. de Sergiu
Cârlig. – [Chişinău] : ProEdit, 2012. – 44 p. : fig., tab. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-4370-7-3.
[2013-680].
53(075.3)
732. Caiet pentru lucrări practice şi de laborator la fizică : cl. a 12-a / elab. de Sergiu
Cârlig. – Chişinău : ProEdit, 2012. – 36 p. : fig., tab. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-4370-8-0.
[2013-681].
53(075.3)
537 Electricitate. Magnetism
733. Enachi, Viorel.
Conspect la cursul Electrodinamica în vid : Ciclul I – licenţă / Viorel Enachi ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Fizică şi Inginerie, Catedra Fizică Teoretică. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 99,
[1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 100 (7 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-361-0.
[2013-765].
- - 1. Electrodinamică.
537.8(075.8)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie
734. Nicorici, Maria.
Îndrumar la rezolvarea problemelor : Disciplina: Genetica / Maria Nicorici ; Univ. de Stat
"Alecu Russo" din Bălţi, Fac. Ştiinţe ale naturii şi Agroecologie, Catedra de biologie, chimie şi
geografie. – Bălţi : [Presa universitară bălţeană], 2010. – 31 p. : des., tab. ; 30 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-50-062-3.
[2013-731].
- - 1. Genetică.
575(076.5)
577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică
735. UDaCoT UnASM Data Collecting Tool : Principii de căutare şi utilizare a informaţiilor
din bazele de date bioinformatice / Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Centrul Univ. Biologie Mole-

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

culară, Lab. de Bioinformatică ; resp. de culeg.: Alexei Leviţchi ; rec. şt.: Maria Duca. – Chişinău :
S. n., 2013 [Tipogr. "T-Par"]. – 147, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 132-147 (141 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-4280-0-2.
[2013-677].
- - 1. Bioinformatică.
577+004.65
579 Microbiologie
736. Detectarea de laborator a producerii de betalactamaze la microorganismele fami-
liei Enterobacteriaceae : (Recomandări metodice) / Olga Burduniuc, Radu Cojocaru, Greta Bălan
[et al.] ; Univ. de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Centrul Naţ. de Sănătate Publică. –
Chişinău : Medicina, 2013 (Tipogr. "Print-Caro"). – 49 p. : fig., scheme, tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – Bibliogr.: p. 49 (15 tit.). – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-113-84-7.
[2013-667].
- - 1. Enterobacteriaceae.
579.842.1/.2(076.5)
58 BOTANICĂ
737. Palancean, Alexei.
Reproducerea speciilor lemnoase : (Lucrare metodică) / Alexei Palancean ; Acad. de Ştiinţe
a Moldovei, Grădina Botanică (Inst.), Agenţia "Moldsilva". – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Print-
Caro"). – 75 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 75 (12 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-56-083-2.
[2013-668].
- - 1. Plante lemnoase – Reproducere.
582:631.53/.54(076.5)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
60 BIOTEHNOLOGIE
738. "10 years of nanotechnology development in the Republic of Moldova", intern.
sci. conf. (2012 ; Bălţi). Proceedings of International Scientific Conference "10 years of nanotech-
nology development in the Republic of Moldova", Oct., 22nd-23rd, 2012, Bălţi / red. com.: Pavel
Topală (resp. red.) [et al.]. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2012. – 43, [1] p. : fig., tab. ; 21
cm.
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-50-086-9.
[2013-740].
- - 1. Nanotehnologii.
60(082)=135.1=111=161.1
61 MEDICINĂ
739. ICNBME-2013. 2nd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical
Engineering German-Moldovan Workshop on Novel Nanomaterials for Electronic, Photonic and
Biomedical Applications, April 18-20, 2013, Chisinau, Moldova : Proceedings / resp. for ed. : Serg-

31
Cronica cărţii Nr 4-2013 ≡ Book annals Nr 4-2013

hei Railean; intern. advisory com.: R. Adelung [et al.]. – Chişinău : Technical University of Moldova,
2013 (Tipogr. AŞM). – 689 p. : fig. ; 29 cm.
Antetit.: Acad. of Sciences of Moldova, Techn. Univ. of Moldova, State Medical and Pharma-
ceutical Univ. "Nicolae Testemitanu" of the Rep. of Moldova [et al.]. – Rez.: lb. engl. – Referinţe
bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul financiar al Alexander von Humboldt Foundation (Work-
shop), Swiss Agency for Development and Cooperation, Berlin-Chemie Moldova [et al.]. – 170 ex.
ISBN 978-9975-62-343-8.
[2013-752].
- - 1. Biomedicină. 2. Tehnologii informaţionale – Biomedicină.
61:[57+004](082)
Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicinei. – Vezi Nr 675.

612 Fiziologie. Fiziologie comparată
740. Scutelnic, Rodica.
Sănătatea reproducerii în Republica Moldova: politici şi principii de finanţare a serviciilor /
Rodica Scutelnic, Ghenadie Damaşcan, Ludmila Zmuncila ; Soc. de Planificare a Familiei din
Moldova. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Sofart Studio"). – 44, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – Bibliogr.: p. 41-44 (49 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al UK
Aid – Fondul Guvernare & Transparenţă. – 250 ex.
ISBN 978-9975-4277-4-6.
[2013-802].
- - 1. Sănătatea reproducerii – Republica Moldova.
612.6:614.2(478)
616 Patologie. Medicină clinică
616.1/.9 Patologie specială
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
Babuci, Stanislav. Patologia chirurgicală toracică la copii. – Vezi Nr 743.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
741. Социально-экономическая безопасность современного государства: акту-
альные проблемы и путь их решения : (Медицинская секция : [stomatologie, farmaceutică]) :
Сб. науч. трудов ученых, преподавателей, магистрантов, представителей органов исполни-
тельной власти и бизнеса Междунар. науч.-практ. конф. : [Тирасполь, 14 мая 2012 г.] / НУ-
ОВППО "Тираспол. межрегион. ун-т" ; сост.: П. Н. Большакова, Е. А. Мамулат ; редкол.: Со-
колов В. М. [и др.]. – Тирасполь : Б. и., 2013 (ГУИПП "Бендерcкая типография "Полигра-
фист"). – 134, [1] p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4433-4-0.
[2013-658].
- - 1. Medicină.
616.31+615(082)
616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular
742. Gherman, Diomid.

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Complicaţiile neurologice în spondilopatia osteoporotică / D. Gherman ; coaut.: Vitalie Lisnic
[et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2013
(Tipogr. AŞM). – 126 p. : fig., fig. color, tab., [1] f. port. color ; 23 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 200 ex.
ISBN 978-9975-62-342-1 (în cop. tare).
[2013-751].
- - 1. Spondilopatie osteoporotică.
616.711-002-07/.-08
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
743. Babuci, Stanislav.
Patologia chirurgicală toracică la copii : [pentru uzul studenţilor] / Stanislav Babuci ; colab.:
Bataev H. M. [et al.] ; sub red.: Eva Gudumac ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Asoc. Chirurgilor Pediatri "Academician Natalia Gheorghiu". – Chişinău : Asociaţia
Chirurgilor Pediatri "Academician Natalia Gheorghiu", 2012 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 371 p.
: fig., fig. color ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 370-371 (57 tit.) şi la sfârşitul cap. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4300-3-6 (în cop. tare).
[2013-678].
- - 1. Chirurgie toracică – Copii. 2. Boli ale organelor de respiraţie – Copii.
617.54+616.2-053.2(075.8)
744. Portnoi, Valeriu.
Amintiri şi mărturisiri adevărate : din Cantemir, Chişinău, străinătate ale unui chirurg, sau
vreţi credeţi, vreţi, nu / Valeriu Portnoi. – Chişinău : Pontos, 2011 (Tipogr. "Reclama"). – 211, [4] p.
: fot., [16] p. fot. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-273-2.
[2013-748].
617(092)
618 Ginecologie. Obstetrică
745. Ţibuleac, Sava.
Infecţii materno-fetale = Врожденные инфекции : [monografie] / Sava Ţibuleac. – Chişinău :
S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 432 p. : fig., tab. ; 22 cm.
Text : lb. rom. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-202-0 (în cop. tare).
[2013-692].
- - 1. Infecţii materno-fetale.
618.3-022
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie
mecanică
621.3 Electrotehnică
746. Bejan, N.

33
Cronica cărţii Nr 4-2013 ≡ Book annals Nr 4-2013

Surse de alimentare în telecomunicaţii : Ciclu de prelegeri / N. Bejan, V. Morozov, L.
Nemerenco ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomuni-
caţii, Catedra Telecomunicaţii. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013 – . – 20 cm.
Partea 1-a. – 2013. – 54, [1] p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 54
(5 tit.). – 50 ex. – [2013-781].
- - 1. Telecomunicaţii – Surse de alimentare.
621.39(075.8)
747. Partea a 2-a. – 2013. – 48 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p.
48 (5 tit.). – 50 ex. – [2013-785].
- - 1. Telecomunicaţii – Surse de alimentare.
621.39(075.8)
748. Desen tehnic în electronică : Indicaţii metodice privind executarea lucrărilor grafice /
Iurie Soroceanu, Elena Sidorenco, Sergiu Tincovan [et al.] ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie
şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Sisteme şi Dispozitive Electronice. –
Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 48, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 48 (8 tit.). – 50 ex.
[2013-783].
- - 1. Electronică – Desen tehnic.
621.38:744(076.5)
749. Procese tranzitorii în sistemele de alimentare cu energie electrică : Utilizarea cal-
culatoarelor la calcule în proiectele de an şi de licenţă : Indicaţii metodice / Univ. Tehn. a Moldovei,
Fac. Energetică, Catedra Electroenergetică ; elab.: V. Pogora. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. –
66 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 44 (15 tit.). – 50 ex.
[2013-784].
- - 1. Sisteme de alimentare cu energie electrică.
621.311:004(076.5)
750. Soroceanu, Iurie.
Desen tehnic în electronică : Ciclu de prelegeri / Iurie Soroceanu, Elena Sidorenco ; Univ.
Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Siste-
me şi Dispozitive Electronice. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 95, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 95 (7 tit.). – 50 ex.
[2013-780].
- - 1. Electronică – Desen tehnic.
621.38:744(075.8)
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
751. Exploatarea reţelelor de alimentare cu căldură şi gaze : Modul de curs / Constantin
Ţuleanu, Iulia Negară, Andrei Bînzari [et al.] ; red. resp.: Constantin Ţuleanu ; Univ. Tehn. a Mol-
dovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra Alimentări cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie. – Chişinău :
Tehnica-UTM, 2013. – 135 p. : scheme, tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 128-131. – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-245-8.
[2013-792].
- - 1. Alimentare cu căldură şi gaze – Reţele.
628.8(075.8)

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

752. Mogoreanu, Nicolae.
Iluminatul electric : Curs univ. / Nicolae Mogoreanu. – Chişinău : Lumina, 2013 (Combinatul
Poligrafic). – 208 p. : fig., fig. color, tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 207-208 (45 tit.). – 700 ex.
ISBN 978-9975-65-341-1 (în cop. tare).
[2013-796].
- - 1. Iluminatul electric.
628.9(075.8)
753. Proiectarea staţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti : Îndrumar metodic pentru
întocmirea proiectului de an / Dumitru Ungureanu, Iacob Liurca, Natalia Ciobanu [et al.] ; red.
resp.: Sergiu Calos ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra Ecotehnie,
Management Ecologic şi Ingineria Apelor UNESCO/Cousteau. – Chişinău : UTM, 2013 – . – 29
cm. – ISBN 978-9975-45-052-2.
Partea a 3-a : Epurarea biologică şi dezinfecţia apelor uzate. – 2013. – 106 p. : fig., tab. –
Bibliogr.: p. 106 (16 tit.). – 50 ex. – ISBN 978-9975-45-238-0. – [2013-788].
- - 1. Epurarea apelor uzate.
628.358(076.5)
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICO-
LE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
633 Cultura plantelor de câmp
754. Starodub, Victor.
Tehnologii-cadru în fitotehnie : [pentru uzul studenţilor] / Victor Starodub, Pintilie Pârvan, Ni-
colae Moraru ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Print-Caro"). –
172 p. : tab. ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 167 (15 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al companiilor "Wetrade", "Agrimatco-
Service", "Südzuker Moldova" [et al.]. – 150 ex.
ISBN 978-9975-56-084-9 (în cop. tare).
[2013-661].
- - 1. Fitotehnie – Tehnologii.
633:631.52/.53(075.8)
634 Horticultură în general
755. Bratco, Dumitru.
Ampelografie : Îndrumări metodice la cursul de practică instructivă / D. Bratco, I. Ciorna, M.
Mustea ; pref.: Alin Dobrei ; cop.: Ruxanda Romanciuc ; imagini graf.: Dumitru Constandachi ;
Colegiul Naţ. de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău. – Chişinău : Pontos, 2013 [CE UASM]. – 52
p. : fig., fot. tab. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Proiectului "Facilitarea accesului fermierilor mici şi mijlocii din
zona de Sud a Moldovei pe piaţa locală şi pieţele de export". – 250 ex.
ISBN 978-9975-51-198-8.
[2013-804].
- - 1. Viţa de vie – Cultivare.
634.84(076.5)

35
Cronica cărţii Nr 4-2013 ≡ Book annals Nr 4-2013

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmul-
ţirea animalelor domestice
756. Starciuc, Nicolae.
Boli infecţioase ale animalelor agricole : [manual] / Nicolae Starciuc, Constantin Vasiu ; ref.
şt.: Gheorghe Răpuntean [et al.]. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Print Caro") – . – 26 cm. – ISBN
978-9975-56-079-5.
Partea a 2-a : Viroze şi boli prionice. – 2012. – 439 p. : fig. color, tab. – Bibliogr.: p. 395-417
(694 tit.). – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – 50 ex. – ISBN 978-9975-56-080-1 (în cop. tare). –
[2013-672].
- - 1. Boli infecţioase – Animale agricole. 2. Animale – Boli infecţioase.
636.09(075.8)
757. Tehnologii în Zootehnie : [pentru uzul studenţilor] / N. Eremia, S. Chilimar, I. Rotaru
[et al.] ; coord. şi red. şt. : Nicolae Eremia ; ref. şt.: Ştefan Ţurcanu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013
(Tipogr. "Print-Caro"). – 688 p. : fig., tab. ; 22 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 684-687 (95 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-089-4 (în cop. tare).
[2013-671].
- - 1. Zootehnie – Tehnologii.
636/637(075.8)
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
758. "Подготовка и переподготовка кадров – основа обеспечения безопасности
на железнодорожном транспорте", междунар. науч.-практ. конф. (2013 ; Кишинев).
Подготовка и переподготовка кадров – основа обеспечения безопасности на железнодорож-
ном транспорте : Материалы Междунар. науч.-практ. конф., 28-30 нояб. 2012, Кишинев / отв.
ред.: Соломон Д. И. – Кишинев : Эврика, 2013 (Tipogr. AŞM). – 189, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Antetit.: Акад. Транспорта, Информатики и Коммуникаций, Московский гос. ун-т путей
сообщения. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4448-1-1.
[2013-753].
- - 1. Transport feroviar.
656.2(082)
657 Contabilitate
759. "Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene: progrese şi
aşteptări", conf. şt. intern. (2013 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională "Contabilitatea
şi auditul în contextul integrării economice europene: progrese şi aşteptări" = "Accounting and
Audit in the Context of European Economic Integration: Advancements and Expectations", 5 apr.
2013 / com. şt.: Alexandru Nederiţa [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Crio"). – 298 p. : fig.,
scheme, tab. ; 29 cm.
Antetit.: Acad. de Studii Econ. din Moldova, Asoc. Contabililor şi auditorilor profesionişti din
Rep. Moldova (ACAP). – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl,
fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex.
ISBN 978-9975-4242-7-1.
[2013-682].
- - 1. Contabilitate. 2. Audit.
657.01:339.92(082)=135.1=111=161.1

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
760. Amarfii-Railean, Nelli.
Diagnosticul potenţialului economic al întreprinderii : [pentru uzul studenţilor] / Nelli Amarfii-
Railean ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Econ. – Bălţi : Presa universitară bălţeană,
2013 (Tipogr. Universităţii de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). – 183 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 159-165 (99 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-50-097-5.
[2013-743].
- - 1. Întreprinderi – Activitate economică – Tehnologii informaţionale.
658.1:004.4(075.8)
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. grădini
761. Элементы благоустройства : Оборудование детских площадок. Благоустройст-
во малых объектов : Учеб. пособие / Техн. ун-т Молдовы, Фак. градостроительства и архи-
тектуры, Каф. "Архитектура" ; сост.: Д. Т. Андронович, Е. А. Богнибов ; отв. ред.: В. М. Лу-
пашку. – Кишинев : Tehnica-UTM, 2013 – . – 20 cm. – (Архитектурное проектирование). – ISBN
978-9975-45-227-4.
Ч. 2. – 2013. – 84 p. – Bibliogr.: p. 63-64 (24 tit.). – 50 ex. – ISBN 978-9975-45-239-7. –
[2013-789].
- - 1. Zone de joacă – Amenajări.
712.256(075.8)
72 ARHITECTURĂ
762. Проектирование станции по заправке автомобилей нефтепродуктами и га-
зом, с боксами для технического обслуживания : Учеб. пособие / Техн. ун-т Молдовы,
Фак. градостроительства и архитектуры, Каф. "Архитектура" ; сост.: Е. А. Богнибов [et al.] ;
отв. ред.: В. М. Лупашку. – Кишинев : Tehnica-UTM, 2013. – 63 p. : fig., tab. ; 20 cm. – (Архи-
тектурное проектирование).
Bibliogr.: p. 52 (17 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-240-3.
[2013-790].
- - 1. Staţii de benzină – Proiectări.
725.384(075.8)
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă
(jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)
763. Bologan, Anton.
Culegere de probleme de şah pentru începători / Anton Bologan. – Chişinău : S. n., 2013
(Tipogr. "Reclama") – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-4435-8-6.
(Nivelul 1). – 2013. – 24 p. : fig. – F. f. de tit. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4435-9-3. – [2013-
626].
- - 1. Şah.

37
Cronica cărţii Nr 4-2013 ≡ Book annals Nr 4-2013

794.1(076.5)
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
764. Cucereavîi, Olga.
Interpretarea regulamentului jocului de baschet : (îndrumar metodic la disciplina jocuri sporti-
ve: baschet) / Olga Cucereavîi, Vasile Scutelnic, Ina Comarniţchi ; Acad. de Studii Econ. din Mol-
dova, Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Chişinău : ASEM, 2012. – 121 p. : fig. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-75-625-9.
[2013-707].
- - 1. Baschet.
796.323.2.063(076.5)
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
765. "Probleme de lingvistică generală şi romanică", colocviul şt. intern. (3 ; 2013 ;
Chişinău). Probleme de lingvistică generală şi romanică : Actele colocviului şt. cu participare in-
tern. : in memoriam Grigore Cincilei, [Ed.] a 3-a, 14 dec. 2012, Chişinău / com. şt. : Anatol Lenţa
[et al.] ; coord.: Anatol Lenţa, Ion Guţu. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 235, [1] p. : fot., tab., [1] f.
port – 30 cm. – ISBN 978-9975-71-362-7.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra Filologia Fr. "Grigore
Cincilei". – Texte : lb. rom., fr. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Apare
cu sprijinul financiar al Univ. de Stat din Moldova, Alliance Francaise de Moldavie, Assoc. des.
professeurs de Français de Moldova [et al.]. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-363-4
[2013-766].
- - 1. Lingvistică generală. 2. Lingvistică romanică.
81'1+811.13'1(082)=135.1=133.1
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
766. Texts for home reading / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. calculatoare, informatică şi mi-
croelectronică, Catedra informatică aplicată ; compiled by: Maria Anischievici, Stella Tărîţă. – Chi-
şinău : Tehnica-UTM, 2013. – 44, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 44 (5 tit.). – 50 ex.
[2013-782].
- - 1. Limba engleză.
811.111(076.5)
811.13 Limbi romanice
Probleme de lingvistică generală şi romanică. – Vezi Nr 765.

811.133.1 Limba franceză
767. Cotlău, Maria.
Français de spécialité. Sciences politiques et relations internationales / Maria Cotlău ; Univ.
de Stat din Moldova, Fac. Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra Lb. Străine
Aplicate. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 109 p. : fig., scheme, tab. ; 21 cm.

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Referinţe bibliogr.: p. 106 (12 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-354-2.
[2013-762].
- - 1. Limba franceză.
811.133.1:327(076.5)
811.135.1 Limba română
768. Purice, Tamara.
Ortografia omofonelor : [pentru uzul studenţilor] / Tamara Purice. – Chişinău : S. n., 2013
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 70 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 70 (16 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-182-5.
[2013-693].
- - 1. Limba română – Ortografie.
811.135.1'35(075.8)
811.161.1 Limba rusă
769. Универсальный иллюстрированный словарь русского языка : в 18 т. / авт.
текста : С. А. Кузнецов ; авт. и руководитель проекта В. Н. Гынга ; гл. ред.: В. Ф. Кушниренко.
– Chişinău : Vector V-N, 2012 (Combinatul Poligrafic) – . – 20 cm. – (Коллекция
"Иллюстрированные словари"). – ISBN 978-9975-4048-7-7.
Т. 13 : Пропустить-Рванье. – 2012. – 359 p. : il. color. – [1000] ex. – ISBN 978-9975-4351-
5-4 (eronat) (în cop. tare). – [2013-797].
- - 1. Limba rusă – Dicţionare. 2. Dicţionare universale ilustrate – Limba rusă.
811.161.1'374.3
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
770. Ciucescu, Doru.
Declamaţii de la tribuna timpului : [versuri] / Doru Ciucescu. – [Chişinău : Gunivas, 2013
(Rovimed Publishers, Bacău, România)]. – 120 p. ; 15 x 21 cm.
[100] ex.
ISBN 978-9975-4260-7-7.
[2013-718].
- - 1. Literatură română – Poezie.
821.135.1-1 Ciucescu
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
771. Bodrug, Ana.
Steaua Mea : Almanah / Ana Bodrug ; pict.: Ludmila Ilinciuc. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr.
"Reclama"). – 61, [2] p. : fot., il. ; 20 cm.
În regia aut. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4454-2-9.
[2013-630].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.

39
Cronica cărţii Nr 4-2013 ≡ Book annals Nr 4-2013

821.135.1(478)-9 Bodrug
772. Ciugureanu, Olga.
În profunzimea gîndurilor mele : Meditaţii. Eseuri. Poezii / Olga Ciugureanu. – Chişinău :
CEP USM, 2013. – 85 p. : fot. ; 21 cm.
[50] ex.
ISBN 978-9975-71-357-3.
[2013-764].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-9 Ciugureanu
773. Gavriliţă, Rodica.
Crâmpeie de lumina : Eseuri şi poezii / Rodica Gavriliţă ; pref. de Constantin Şchiopu ; con-
cepţie graf., design cop.: Olga Culicova. – Chişinău : Atelier, 2010 (CEP USM). – 99 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9558-8-1.
[2013-657].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Eseuri – Poezii.
821.135.1(478)-4 Gavriliţă
774. Nicolaescu, Nicu.
Fluturele Alb : roman / Nicu Nicolaescu ; cop.: Andrei Dorgan. – Ed. a 2-a. – Chişinău : S. n.,
2013 (Tipogr. "Reclama"). – 135, [1] p. ; 20 cm.
Numele adevărat al aut.: Nicolae Ciobanu. – [200] ex.
ISBN 978-9975-4373-8-7 (eronat).
[2013-720].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-31 Nicolaescu
775. Nouvelles de Moldavie / sél., notices biographiques: Lucreţia Bârlădeanu ; trad. du
roumain par Jean-Louis Courriol. – Chişinău : S. n. ; [Franţa] : Nin Lieu, 2013 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 220, [2] p. : fot. ; 23 cm.
400 ex.
ISBN 978-9975-53-195-5 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – ISBN 978-2-35270-161-3 (Mon
Lieu).
[2013-698].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-32(082)=133.1
776. Palladi, Tudor.
Talismanul ursitei : Poeme / Tudor Palladi ; imagini foto: Diana Palladi. – Chişinău : Profesio-
nal Service, 2012. – 298 p. : fot. color ; 11 x 18 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4399-4-7.
[2013-750].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.
821.135.1(478)-1 Palladi
777. Popa, Alina.
Izvorul cu poveşti… : [versuri] / Alina Popa. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Arva Color"). –
56 p. : fot. ; 20 cm.
100 ex.

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-4443-5-4.
[2013-638].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Popa
778. Rusu, Mihai.
Prafuri mintale : (cugetări, maxime, paradiastole, parabole, pilde, sfaturi) / Rusu Mihai,
Capcelea Valeriu. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2013. – 44 p. ; 21 cm.
Ind. tematic : p. 39-43. – 100 ex.
ISBN 978-9975-50-099-9.
[2013-744].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-84 Rusu
779. Teslaru, Grigore.
Poiana dorului : Proză / Grigore Teslaru. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). –
123 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-66-323-6.
[2013-645].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-3 Teslaru
780. Toma, Vasile.
Palimpsest cu fulgi : [versuri] / Vasile Toma ; cu pref. de Valeriu Matei ; cop.: Vitalie Leca. –
Chişinău : Mesagerul, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 126 p. 20 cm. – (Poesis).
500 ex.
ISBN 978-9975-9907-8-3.
[2013-701].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Toma
781. Zaha, Valentin.
Indigo : [versuri] / Valentin Zaha ; design graf.: Sergiu Corlat ; cop.: Valeria Serioghina. –
Chişinău : CEP USM, 2013. – 110 p. : il. ; 11 x 17 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-71-355-9.
[2013-763].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Zaha
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
782. Военный сектор : (Сб. науч.-популярных ст. и лит. произведений на военно-ист.
тематику) / идея сб.: Сергей Скрипник, Михаил Лупашко. – Кишинев : Б. и., 2013 (Tipogr. "Elan
Poligraf") – . – 21 cm.
[Vol.] 3. – 2013. – 90 p. : il. – Tit. pe cop. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., rusă. – Re-
ferinţe bibliogr. în subsol. – Изд. при поддержке Неправительств. орг. "Steaua tineretului",
Союза ветеранов Войны в Афганистане Респ. Молдова. – 300 ex. – ISBN 978-9975-66-327-4.
– [2013-801].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova. 2. Istorie militară.
821.161.1(478)-82+355.48=135.1=161.1

41
Cronica cărţii Nr 4-2013 ≡ Book annals Nr 4-2013

783. Греков, Юрий.
Жизнь прекрасна! : Стихи. Воспоминания родных и друзей / Юрий Греков. – Chişinău :
Pontos, 2013 [CE UASM]. – 130, [1] p. : fot. ; 20 cm.
60 ex.
ISBN 978-9975-51-435-4.
[2013-747].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova.
821.161.1(478)-9 Греков
784. Кудрин, Владимир.
История невозможной любви : Короткий роман на Яндексе / Владимир Кудрин ; худож.
и дизайнер: Алиса Л. Гнатюк. – Кишинёв : Б. и., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 130 p. : il. ; 12 x
16 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-66-320-5.
[2013-642].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Romane.
821.161.1(478)-31 Кудрин
785. Пахомов, Борис.
Напряжение времени : [в т.] / Борис Пахомов ; сост.: Алла Коркина. – Кишинев : Grafic
Design, 2011 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-4133-5-0.
Том 1 : Публицистика. – 2011. – 598 p. – 100 ex. – ISBN 978-9975-4133-6-7. – [2013-683].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Publicistică.
821.161.1(478)-3 Пахомов
821.161.2(478) Literatură ucraineană din Republica Moldova
786. Лозiнська, Свiтлана Iванiвна.
Я з краю подолинних нив… : [стихи] / Лозiнська Свiтлана Iванiвна. – Кишинев : Б. и.,
2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 342 p. : il. ; 10 x 15 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-66-321-2.
[2013-641].
- - 1. Literatură ucraineană din Republica Moldova – Poezie.
821.161.2(478)-1 Лозiнська
821.162.1 Literatură poloneză
787. Sat-Ok.
Ţara Stâncilor Sărate. Urme misterioase : [povestiri pentru copii] / Sat-Ok ; trad.: Iurii
Stadnicenco ; pict.: Ala Alexeeva ; cop.: Silvia Lunevi. – Chişinău : Lyceum, 2012 (F.E.-P. "Tipo-
grafia Centrală"). – 224 p. : des. ; 24 cm.
Numele adevărat al aut.: Stanislav Suplatowicz. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4341-4-0.
[2013-685].
- - 1. Literatură poloneză pentru copii.
821.162.1-34 Sat-Ok

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
788. Căţeluş cu părul creţ : [poezii pentru copii] / [sel.: Titus Ştirbu] ; pict.: N. Fattahova. –
Chişinău : Biblion, 2013 (Tipărit la "Combinatul Poligrafic de tipărire a literaturii pentru copii", or.
Tver, Rusia). – [48] p. : il. color ; 22 cm. – (Din folclorul copiilor) (De la 0 la 5) (Billion).
5000 ex.
ISBN 978-9975-112-88-8 (în cop. tare).
[2013-777].
- - 1. Literatură pentru copii.
821-93
789. Cine zice "mu"? : [poezii pentru copii] / pict.: Vera Bannova. – Chişinău : Biblion, 2012
(Tipărit în Italia). – [12] p. : il. color ; 22 cm. – (Billion).
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-112-87-1 (cartonată).
[2013-776].
- - 1. Literatură pentru copii.
821-93
790. Vine moşul de la vie : [poezii pentru copii] / pict.: Vera Bannova. – Chişinău : Biblion,
2013 (Tipărit în Italia). – [12] p. : il. color ; 22 cm. – (Din folclorul copiilor) (Billion).
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-112-89-5 (cartonată).
[2013-778].
- - 1. Literatură pentru copii.
821-93
821.135.1-93 Literatură română
791. Ispirescu, Petre.
Prâslea cel voinic şi merele de aur : [poveste] / Petre Ispirescu ; il.: Veronica Coţofană. –
Chişinău : Promo-Plus, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – [20] p. : il. color ; 22 cm. – (Citim pe
silabe) (Pentru copiii care vor să descopere magia poveştilor).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4327-5-7.
[2013-700].
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti.
821.135.1-93 Ispirescu
792. Militaru, Vasile.
Spre împărăţia ta, Doamne : Rugăciuni în versuri pentru copii şi părinţi / Vasile Militaru. –
[Chişinău : Iulian, 2013]. – 48 p. : il. ; 10 x 14 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Soc. Culturale "Vasile Militaru". – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4244-6-2.
[2013-749].
- - 1. Literatură română pentru copii – Poezie.
821.135.1-93 Militaru
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
Gribincea, Nicolae. ABeGhici pentru voinici. – Vezi Nr 717.

43
Cronica cărţii Nr 4-2013 ≡ Book annals Nr 4-2013

793. Lupu, Svetlana.
Răbdare : colorează şi citeşte cu răbdare : [poezii pentru copii] / Svetlana Lupu ; pict.: Maria
Lazari. – [Chişinău : Iulian, 201]. – 20 p. : il. ; 28 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-4244-6-2 (eronat).
[2013-755].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-93 Lupu
794. Miron, Iurie.
Ţara mea privită din stele : Din negura timpului : [povestire pentru copii] / Iurie Miron ; cop.:
Silvia Lunevi. – Chişinău : Lyceum, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 32 p. : fig., fot. color ; 24
cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4394-8-0.
[2013-697].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Miron
795. Miron, Iurie.
Ţara mea privită din stele : [povestire pentru copii] / Iurie Miron, Claudia Partole ; pict.: Anatol
Slobozianu ; foto: Constantin Grigoriţă ; cop.: Silvia Ţugui. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Lyceum, 2013
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 40 p. : il., fot. color ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financ. al reprezentanţei UNESCO din Rep. Moldova. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-48-052-9 (eronat).
[2013-722]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 [Miron+Partole]
796. Miron, Iurie.
Ţara mea privită din stele : Vacanţa cea mare : [povestire pentru copii] / Iurie Miron ; cop.:
Silvia Ţugui. – Ed. rev. – Chişinău : Lyceum, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 40 p. : fig., il.
color ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-9635-7-2 (eronat).
[2013-723].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Miron
797. Moşneaga-Mitrofan, Valentina.
Ieduţii supăraţi : povestiri pentru copii / text, des.: Valentina Moşneaga-Mitrofan ; prez. graf.:
Alexei Gurschii. – Chişinău : Silvius Libris, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 144 p. : des.,
des. color ; 28 cm.
1200 ex.
ISBN 978-9975-107-10-5 (în cop. tare).
[2013-684].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Moşneaga-Mitrofan
798. Schiţco, Boris.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Iarna : [poezii pentru copii] / Boris Schiţco ; pict.: Romeo Schiţco ; cop., concepţia graf.: Ele-
na Popovschi. – Chişinău : Lumina, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 12, [1] p. : des. color ;
22 cm.
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-65-338-1.
[2013-694].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Schiţco
799. Schiţco, Boris.
Vacanţa : [poezii pentru copii] / Boris Schiţco ; pict.: Romeo Schiţco ; cop., concepţia graf.:
Elena Popovschi. – Chişinău : Lumina, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 12, [1] p. : des. color
; 22 cm.
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-65-337-4.
[2013-695].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Schiţco
800. Silvestru, Aurelian.
Aventurile lui Ionuţ : [poveşti] / Aurelian Silvestru ; il. de Olga Cazacu. – Chişinău : Prut Inter-
naţional, 2013 (Tipogr. "Baştina Radog"). – 23, [1] p. : il. color ; 26 cm.
ISBN 978-9975-54-079-7.
[2013-756].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poveşti.
821.135.1(478)-93 Silvestru
801. Urîtu, Dorin.
Cântec de zbor : Versuri pentru copii / Dorin Urîtu. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipogra-
fia Centrală"). – 33, [2] p. : des. color ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-53-188-7.
[2013-699].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Urîtu
802. Urîtu, Dorin.
În poiana cu alune : Versuri pentru copii / Dorin Urîtu. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipo-
grafia Centrală"). – 35 p. : des. color ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-53-189-4.
[2013-687].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Urîtu
803. Ursache, Silvia.
Dacul : legendă istorică / Silvia Ursache ; prez. graf.: Ana Iacub-Potârniche. – Chişinău :
Silvius Libris, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 62, [1] p. : des. color ; 27 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-107-09-9 (în cop. tare).
[2013-704].

45
Cronica cărţii Nr 4-2013 ≡ Book annals Nr 4-2013

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Ursache
804. Vieru, Grigore.
Iese tata la balcon : [poezii pentru copii] / Grigore Vieru ; pict.: Vera Bannova. – Chişinău :
Biblion, 2012 (Tipărit în Italia). – [12] p. : il. color ; 22 cm. – (Billion).
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-112-86-4 (cartonată).
[2013-775].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Vieru
805. Vieru, Grigore.
Puişorul melcului : [poezii pentru copii] / Grigore Vieru ; pict.: Petru Gheţoi. – Chişinău :
Biblion, 2012 (Tipărit în Italia). – [12] p. : il. color ; 22 cm. – (Billion).
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-112-85-7 (cartonată).
[2013-774].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Vieru
821.512.165(478)-93 Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova
806. Marinoglu, Todur.
Benim sevgili dostlarım : [poezii pentru copii] / Todur Marinoglu. – [Chişinău : S. n., 2013
(Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 120 p. : il. color ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-66-325-0.
[2013-647].
- - 1. Literatură găgăuză din Republica Moldova pentru copii.
821.512.165(478)-93 Marinoglu
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.135.1.0 Literatură română
807. Cazacu-Ţigaie, Adriana.
Istoria literaturii române, sec. XV-XIX : Culeg. de teste / Adriana Cazacu-Ţigaie, Ludmila
Usatâi ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere, Catedra Lit. Rom. şi Teorie Literară. – Chişinău :
CEP USM, 2013. – 49 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-372-6.
[2013-771].
- - 1. Literatură română – Teste.
821.135.1.09(079)
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
808. Răileanu, Vitalie.
… totul la prezent : (recenzii şi prezentări literare) / Vitalie Răileanu ; concepţie graf., design:
Ion Dogaru ; fot.: Nicolae Răileanu. – Chişinău : T-Par, 2010. – 118, [1] p. : il., fot. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9959-9-3.

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2013-653].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Dumitru Coval. Evocări. – Vezi Nr 666.

Malaneţchi, Vasile. Un prinţ în serviciul ortodoxiei. – Vezi Nr 677.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
809. Istoria : Sugestii pentru examenul de Bacalaureat / Maia Dobzeu, Galina Gavriliţă, Va-
lentina Haheu [et al.]. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Lyceum, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
123, [1] p. : tab. ; 24 cm. – (Absolvire).
Aut. sunt indicaţi pe cop. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-939-89-8 (eronat).
[2013-721].
- - 1. Istorie – Teste.
94(079)
810. Profesorul universitar Valeriu Cozma : [istoric] : In memoriam / Univ. de Stat din
Moldova ; concept şi coord.: Igor Şarov, Victor Ţvircun. – Chişinău : Cartdidact, 2013 (Tipogr.
"Reclama"). – 162, [1] p. : fig., fot. ; 24 cm.
Opera ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică : p. 109-118. – Bibliogr.: p. 162. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4419-9-5.
[2013-631].
- - 1. Cozma, Valeriu, 1938-2012, istoric.
94(092)(082)
94(100) Istorie universală
История румын и всеобщая история. – Vezi Nr 813.
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
Царанов, В. И. Очерки советской цивилизации. – Vezi Nr 812.
94(478) Istoria Republicii Moldova
811. Enciu, Nicolae.
Tradiţionalism şi modernitate în Basarabia anilor … = Traditionalisme et modernité en
Bessarabie des années … = Традиционализм и модернизм в Бессарабии, 1918-1940 годов :
[în vol.] / Nicolae Enciu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Chişinău :
Lexon-Prim, 2013 (Tipogr. "Reclama") – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-4436-5-4.
[Vol.] 1 : Populaţia Basarabiei interbelice = La population de la Bessarabie à l'époque d'entre-
deux-guerres = Население Бессарабии в межвоенный период : Aspecte demografice. – 2013. –
423 p. : fig., tab. – Tit., cuprins paral.: lb. rom., fr., rusă. – Bibliogr.: p. 405-423 (381 tit.). – Referinţe
bibliogr. în subsol. – 300 ex. – ISBN 978-9975-4436-6-1 (în cop. tare). – [2013-629].
- - 1. Republica Moldova – 1918-1940 – Istorie.

47
Cronica cărţii Nr 4-2013 ≡ Book annals Nr 4-2013

94(478)"1918/1940"=135.1=133.1=161.1
812. Царанов, В. И.
Очерки советской цивилизации / В. И. Царанов ; Акад. наук Молдовы, Ин-т истории,
гос-ва и прав. – Кишинёв : CEP USM, 2013. – 133 p.
Bibliogr.: p. 132. – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-344-3.
[2013-760].
- - 1. Civilizaţie sovietică.
94(478)+94(47+57)"1922/1991"
94(=135.1) Istoria românilor
813. История румын и всеобщая история : Пособие для сдачи экзаменов за гимназ.
курс / сост.: Татьяна Мистряну, Тамара Демченко ; науч. коорд.: Демир Драгнев ; пер. на рус.
яз.: Наталья Николаева. – Кишинев : Civitas, 2013 (Tipogr. "Arva сolor"). – 160 p. : fig., h. ; 20
cm. – (Экзамены. 9 класс).
1500 ex.
ISBN 978-9975-936-19-4.
[2013-637].
- - 1. Istoria românilor. 2. Istorie universală.
94(=135.1)+94(100)(075.3)
94(=163.2) Istoria bulgarilor
814. Караиванов, Никола.
Кратка история на българския народ : Помагало за лицеисти от Молдова и Украйна,
кандидатстващи за висшите училища в Респ. България / Никола Караиванов ; авт. на кори-
цата: Василка Караиванова ; ред.: Татяна Караиванова ; Науч. дружество на българистите в
Реп. Молдова, Конгрес на българите в Укрaйна. – Кишинёв : Б. и., 2013 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 199 p. ; 20 cm.
Спонсор : Всеукр. обществена орг. "Конгресс на българите в Украйна" – гр. Одесса, с
президент Юрий Грамматик. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-201-3.
[2013-686].
- - 1. Bulgari – Istorie.
94(=163.2)
Autoreferate
Pentru titlul doctor
815. Botomei, Vasile.
Răspunderea administrativă: aspecte practico-ştiinţifice în plan comparat, Republica Moldova
şi România : Specialitatea : 12.00.02 – Drept public (drept administrativ); Organizarea şi funcţiona-
rea instituţiilor de drept : Autoref. al tz. de doct. în drept / Botomei Vasile ; Univ. de Stat din Moldo-
va. – Chişinău : S. n., 2013. – 31 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-28 (71 tit.).
[2013-42 Teze].
342.9(478+498)(043.2)
816. Juscu, Nicolae Cristian.

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Managementul controlului financiar – tendinţele dezvoltării în condiţiile europenizării : Specia-
litatea 08.00.05 – Econ. şi management (în ramură) : Autoref. tz. de doct. în econ. / Juscu Nicolae
Cristian ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău : Print-Caro, 2013. – 24 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21 (15 tit.). – 80 ex.
[2013-41 Teze].
336.146/.148:005(043.2)

49
Cronica cărţii Nr 4-2013 ≡ Book annals Nr 4-2013

Index de nume
Childescu, Valentina 687
A Chilimar, S. 757
Aculova, Taisia 658-59 Chistruga, Boris 696
Adelung, R. 739 Ciobanu, Natalia 753
Alexandrov, Eugen 718 Ciobanu, Nicolae 722-23
Alexeeva, Ala 787 Ciorna, I. 755
Amarfii-Railean, Nelli 760 Ciucescu, Doru 770
Anischievici, Maria 766 Ciugureanu, Olga 772
Armeanic, Alexandru 703 Ciumac, Ghenadie 688-89
Codreanu, Alina 703
B Cojocaru, Igor 715
Cojocaru, Radu 736
Babuci, Stanislav 743 Cojuhari, Andrei 687
Badea, Alexandru 728-29 Colesnic, Cezara 678
Bannova, Vera 789-90, 804 Comarniţchi, Ina 764
Baranceanu, Liuba 709 Constandachi, Dumitru 755
Bârlădeanu, Lucreţia 775 Corlat, Sergiu 781
Bataev, H. M. 743 Cotelea, Marian 645
Bălan, Greta 736 Cotelea, Vitalie 644-45
Bejan, N. 746-47 Cotlău, Maria 767
Bejenaru, Gherman 647-48 Coţofană, Veronica 791
Belostecinic, Grigore 667 Courriol, Jean-Louis 775
Beniuc, Valentin 668-69, 683-84 Coval, Dumitru (666)
Bînzari, Andrei 751 Covalschi, Anatolie 721
Bîrcă, Alic 649-50 Cozma, Valeriu (810)
Bodrug, Ana 771 Creţu, Veronica 708-09
Bologan, Anton 763 Croitoru, Gheorghe 725
Bontea, Oleg 700 Crudu, Rodica 696
Botomei, Vasile 815 Cucereavîi, Olga 764
Bratco, Dumitru 755 Cucu, Ion 720
Budevici, Corneliu 678 Culicov, Natalia 658-59
Bulat, Mihai 724 Culicova, Olga 773
Bulat, Violeta 708
Bulimaga, Tatiana 670-72 D
Burduniuc, Olga 736
Burlacu, Natalia 686 Damaşcan, Ghenadie 740
Butnaru, Veronica 708-09 Dana, Iulia-Florentina 729
Dilan, Vitalie 728
C Dobrei, Alin 755
Dobzeu, Maia 809
Calos, Sergiu 753 Dogaru, Ion 808
Capcelea Valeriu 673, 715, 778 Doibani, Tatiana 656
Castraveţ, Tudor 647-48 Dorgan, Andrei 774
Cataranciuc, Sergiu 724 Duca, Maria 735
Cazacu, Olga 800 Duşciac, Dorin 678
Cazacu-Ţigaie, Adriana 807
Cârlig, Sergiu 730-32 E
Călugăreanu, Irina 686
Căpăţînă, Lucia 647-48 Enachi, Viorel 733
Cebotaru, Elena 722-23 Enciu, Nicolae 811
Cernii, Victor 722-23 Eremia, Nicolae 757

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

F M
Fattahova, N. 788 Malaneţchi, Vasile 677
Filincova, Svetlana 706 Marinoglu, Todur 806
Fotescu, Maria 651, 657 Matei, Valeriu 780
Mihaluţa, Lina 651-53, 653, 657, 663-64
G Militaru, Vasile 792
Gavriliţă, Galina 809 Miron, Iurie 794-96
Gavriliţă, Rodica 773 Mischevca, Vlad (652)
Gherman, Diomid 742 Mogoreanu, Nicolae 752
Ghetmancenco, Svetlana 697 Moraru, Nicolae 754
Gheţoi, Petru 805 Morozov, V. 746-47
Gîrlea, Mihail 692 Moşneaga-Mitrofan, Valentina 797
Glijin, Aliona 718 Munteanu, Nina 691
Gribincea, Al. 698 Munteanu, Tatiana 687
Gribincea, Nicolae 717 Mustea, M. 755
Grigoriţă, Constantin 795 N
Grosul, Iachim Sergheevici (642)
Gudumac, Eva 743 Nagherneac, Ana 652-53, 657, 665
Gurschii, Alexei 797 Nederiţa, Alexandru 759
Guţan, Valeriu 646 Negară, Iulia 751
Guţu, Ion 765 Negreţchi, Elena 656
Nemerenco, L. 746-47
Haheu, Valentina 809 Nicolaescu, Nicu 774
Hanganu, Aurelia 656 Nicorici, Maria 734
Harcenco, Dorina 696 Nicu, Dan 681
Harconiţă, Elena 651-53, 655, 657-65 Nistor-Lopatenco, Livia 728-29
Hîncu, Rodica 691 Novac, Eugen 717
I O
Iacub-Potârniche, Ana 803 Oceretnîi, Anastasia 712
Iaţco, Ala 712 Olaru, Ion 646
Ilinciuc, Ludmila 771 Onofrei, Aliona 711
Iordachi, Victoria 691
Ispirescu, Petre 791 P

J Palancean, Alexei 737
Palladi, Diana 776
Juscu, Nicolae Cristian 816 Palladi, Tudor 776
Partole, Claudia 795
L Pârvan, Pintilie 754
Lazari, Maria 793 Poalelungi, Mihai 705-06
Leca, Vitalie 780 Pogora, V. 749
Lenţa, Anatol 765 Popa, Alina 777
Lescu, Mihai 666 Popa, Gheorghe (651)
Leviţchi, Alexei 735 Popovici, Eugen 703
Lisnic, Vitalie 742 Popovschi, Elena 798-99
Liurca, Iacob 753 Portnoi, Valeriu 744
Lunevi, Silvia 787, 794 Priţcan, Valentina 712
Lupu, Svetlana 793 Purice, Tamara 768
Lvovschi, E. 725

51
Cronica cărţii Nr 4-2013 ≡ Book annals Nr 4-2013

R Tincovan, Sergiu 748
Toacă, Zinovia 697
Racu, Aurelia 714 Toma, Vasile 780
Racu, Sergiu 714 Topală, Pavel 738
Railean, Serghei 739 Topală, Ştefan (656)
Răileanu, Nicolae 808 Topalo, Valentina 661-62
Răileanu, Vitalie 808
Răpuntean, Gheorghe 756 Ţ
Rău, Andrei 689
Romanciuc, Ruxanda 755 Ţarălungă, Boris 721
Roşca, Liudmila 684 Ţărălungă, Victoria 701
Rotaru, I. 757 Ţibuleac, Sava 745
Rusu, Florica 713 Ţîrdea, Teodor N. 675
Rusu, Mihai 778 Ţugui, Silvia 795-96
Ţuleanu, Constantin 751
S Ţurcanu, Gheorghe 685
Ţurcanu, Ştefan 757
Sajin, Ada 697 Ţvircun, Victor 810
Sali, Nicolae 679
Sat-Ok 787 U
Schiţco, Boris 798-99
Schiţco, Romeo 798-99 Ungureanu, Dumitru 753
Scurtu, Elena 657, 657 Urîtu, Dorin 801-02
Scutelnic, Rodica 740 Ursache, Silvia 803
Scutelnic, Vasile 764 Usatâi, Ludmila 807
Serioghina, Valeria 781 V
Sidorenco, Elena 748, 750
Silvestru, Aurelian 800 Vasiu, Constantin 756
Sîmboteanu, Aurel 710 Venturi, Bernardo 716
Sîrcu, Iulia 706 Vieru, Grigore 804-05
Slabu, Valeria 726 Voloşciuc, Zinaida 719
Slobozianu, Anatol 795
Soroceanu, Iurie 748, 750 Z
Stadnicenco, Iurii 787 Zaha, Valentin 781
Starciuc, Nicolae 756 Zgureanu, Aureliu 724
Starodub, Victor 754 Zmuncila, Ludmila 740
Straliuc, Nina 713
Stratan, Elena 663-64 А
Андронович, Д. Т. 761
Ş Аникин, В.678, 680
Şarov, Igor 810 Б
Şchiopu, Constantin 773
Ştirbu, Titus 788 Богнибов, Е. А. 761-62
Şulman, Marina 659 Большакова, П. Н. 741

T Г

Tărîţă, Stella 766 Гнатюк, Алиса Л. 784
Teleuţă, Alexandru 718 Греков, Юрий 783
Teosa, Valentina 716 Гросул, Яким Сергеевиче (643) Аникин, В.
Teslaru, Grigore 779 678
Timuş, Angela 656 Гынга, В. Н. 769

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Д П
Демченко, Тамара 813 Пахомов, Борис 785
Долгов, Ю. А. 727
Драгнев, Демир 813 С

Ж Сафронов, Ю. М. 693, 695
Скрипник, Сергей 782
Жукова, Е. С. 694 Соколов, В. М. 741
Соломон, Д. И. 758
К Сырбу, Ион 690
Караиванов, Никола 814 Т
Караиванова, Василка 814
Караиванова, Татяна 814 Толмачева, И. В. 694
Коркина, Алла 785 Топал, Степан 682
Кудрин, Владимир 784
Кузнецов, С. А. 769 У
Кушниренко, В. Ф. 769 Убейволк, Юлия 674
Л Ф
Лозiнська, Свiтлана Iванiвна 786 Федорченко, С. Г. 727
Лупашко, Михаил 782
Лупашку, В. М. 761-62 Ц
М Царанов, В. И. 812
Мамулат, Е. А. 741 Ч
Менчер, Э. М. 727
Мистряну, Татьяна 813 Чеботарь, Петр 682

Н Ю

Николаева, Наталья 813 Юрова, Т. Ф. 693
Нисенбойм, Ольга 699

Index de titluri
Accounting and Audit in the Context of Basis of Capital Market's Functioning
"European Economic Integration 759 691
Amintiri despre Iachim Sergheecivi Gro- Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0 660
sul 643 Biblioteca universitară contemporană:
Analele Academiei de Studii Economice spaţii reale şi virtuale 661
din Moldova 667 Caiet pentru lucrări practice şi de labora-
Analiza reglementărilor naţionale şi in- tor la fizică 730-32
ternaţionale în materia drepturilor Căţeluş cu părul creţ 788
omului 701 Cele mai notorii mărci comerciale ale
Annual scientific review 668-69 Republicii Moldova 704
Anuar ştiinţific 668-69 Cercetări biblioteconomice în anul 2011
Anuarul Catedrei de ştiinţe socioumane 662
673 Cine zice "mu"? 789

53
Cronica cărţii Nr 4-2013 ≡ Book annals Nr 4-2013

Conferinţa naţională cu participare inter- Manualul judecătorului pentru cauze
naţională "Strategii şi politici de ma- civile 706
nagement în economia contempora- Necesitatea reformării politicilor de creş-
nă" 685 tere economică în Republica Moldo-
Conferinţa ştiinţifică cu participare inter- va 696
naţională "Turismul şi Nouvelles de Moldavie 775
sustinabilitatea energetică: propul- Presa românească în colecţiilr Bibliotecii:
sori ai dezvoltării sustenabile" 698 ultinele decenii ale sec. XIX şi prime-
Conferinţa ţtiinţifică internaţională "Con- le decenii ale sec. XX 655
tabilitatea şi auditul în contextul inte- Probleme de lingvistică generală şi ro-
grării economice europene: progrese manică 765
şi aşteptări" 759 Proceedings of International Scietific
Conferinţă ştiinţifică internaţională "Stra- Conference "10 years of
tegii de dezvoltare socio-economică nanotechnology development in the
a societăţii în condiţiile globalizării" Republic of Moldova" 738
679 Procese tranzitorii în sistemele de ali-
Contemporary university library real and mentare cu energie electrică 749
virtual spaces 661 Profesorul Topălă Ştefan 656
Contribuţii ştiinţifice ale cadrelor didacti- Profesorul universitar Valeriu Cozma 810
ce de la Facultatea de Ştiinţe Reale Programul de formare continuă "Planifi-
651 care strategiei integrată la nivel local
Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi şi regional" 708-09
colaboratorilor 652 Proiectarea staţiilor de epurare a apelor
Desen tehnic în electronică 748 uzate orăşeneşti 753
Detectarea de laborator a producerii de Reguli pentru prezentarea referinţelor
betalactamaze la microorganismele bibliografice şi citarea resurselor de
familiei Enterobacteriaceae 736 informare 665
Dumitru Coval. Evocări 666 Relaţiile internaţionale – domeniu speci-
EBF Anti-trafficking Resource 702 fic de activitate intelectuală. Contri-
Exploatarea reţelelor de alimentare cu buţia instituţiilor de profil 684
căldură şi gaze 751 Sesiune naţională de comunicări ştiinţifi-
Gheorghe Popa 653 ce studenţeşti 670-72
Ghid privind migraţia legală a moldoveni- Strategia supravieţuirii din perspectiva
lor în Franţa 678 bioeticii, filosofiei şi medicinei 675
ICNBME-2013, Moldova 739 Studii de pace şi soluţionarea conflictelor
Iniţiere în SIG 647-48 în curricululm-ul universitar 716
Instrumente pentru dezvoltarea locală şi Tehnologii în Zootehnie 757
regională 707 Teledetecţie 729
International relations – specific field of Teorie economică 687
intellectual activity 684 Texts for home reading 766
Istoria 809 The Best Trademarks of the Republic of
Istoricul Vlad Mischevca la 50 de ani 654 Moldova 704
Îndreptar pentru spovedanie şi despre UdaCoT UnASM Collecting Tool 735
pocăinţă adevărată 676 Vine moşul de la vie 790
Jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie Бухгалтерский учет в коммерческих
705 банках 693

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Военный сектор 782 на железнодорожном транспорте
Воспоминания о Якиме Сергеевиче 758
Гросуле 643 Проектирование станции по заправке
Еврей Молдовы и их вклад в развитие автомобилей нефтепродуктами и
молдавского государства 680 газом, с боксами для технического
История румын и всеобщая история обслуживания 762
813 Социально-экономическая безопас-
Лучшие торговые марки Республики ность современного государства
Молдова 704 741
Обобщённая функция полезности и её Универсальный иллюстрированный
приложения 727 словарь русского языка 769
Подготовка и переподготовка кадров – Финансовый менеджмент в коммерче-
основа обеспечения безопасности ском банке 695
Элементы благоустройства 761

Index de subiecte
Administraţie publică 707, 710 Dicţionare universale ilustrate 769
Afaceri 689 Diplomaţie, istorie 683
Algebră vectorială 722-23 Drept, civil 706
Alimentare cu căldură şi gaze 751 - financiar 703
Animale, boli 756 Dreptul organizaţiilor internaţionale 700
Antreprenoriat 688, 690 Drepturile omului 701
Asistenţă socială 711-712 Economie 685-86
Audit 759 Educaţie, creştină 676
Baschet 764 - preşcolară 713
Baze de date relaţionale 644 Electrodinamică 733
Bănci, comerciale, evidenţă contabilă 693 Electronică 748, 750
- management financiar 695 Enterobacteriaceae 736
Bibliotecari, biografii 664 Epurarea apelor uzate 753
Biblioteci, ştiinţifice, acte normative 663 Evrei, Republica Moldova 680
- universitare 661 Filozofie 675
Biblioteconomie 660, 662 Fitotehnie 754
Biodiversitate, conservare 718 Genetică 734
Bioetică 675 Iluminatul electric 752
Bioinformatică 735 Infecţii materno-fetale 745
Biomedicină 739 Istorie 809
Boli ale organelor de respiraţie, copii 743 - indici bibliografici 654
Bulgari, istorie 814 - militară 782
Chirurgie toracică, copii 743 - românilor 813
Civilizaţie sovietică 812 - universală 813
Contabilitate 759 Întreprinderi, tehnologii informaţionale 760
Creştere economică, Republica Moldova 696 Învăţământ, superior, indici bibliografici 651-
Criptarea informaţiei 724 52, 657
Descriere bibliografică analitică în sistemul - universitar, relaţii internaţionale 716
TINLIB V 410 658 Judecători 706
Dezvoltare, locală şi regională, elaborarea Jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie,
proiectelor 708-09 Republica Moldova 705
- socio-economică 679 Limbi, engleză 766

55
Cronica cărţii Nr 4-2013 ≡ Book annals Nr 4-2013

- franceză 767 Politică financiară 694
- română 768 Presa românească, indici bibliografici 655
- rusă, dicţionare 769 Programul PL Table 646
Limbajul SQL 644 Psihologie 674
Lingvistică, indici bibliografici 653 Psihopedagogie specială, dicţionare 714
- generală 765 Reguli de descriere bibliografică 665
- romanică 765 Relaţii internaţionale 684
Literatură, găgăuză din Republica Moldova Sănătatea reproducerii 740
pentru copii 806 Sistem monetar 692
- pentru copii 788-90 Sisteme de alimentare cu energie electrică
- poloneză pentru copii 787 749
- română 770, 807 Sistemul informaţional geografic 647-48
- - pentru copii 789-92 Spondilopatie osteoporotică 742
- română din Republica Moldova 771-81 Statistică matematică 726
- - critică şi interpretare 808 Staţii de benzină, proiectare 762
- - pentru copii 717, 794-805 Şah 763
- rusă din Republica Moldova 782-85 Tehnologii informaţionale, biomedicină 739
- ucraineană din Republica Moldova 786 Telecomunicaţii, surse de alimentare 746-47
Management, economie 685 Teledetecţie 728-29
Managementul recompenselor 649 Teorie, algoritmilor 720
- resurselor umane 650 - economică 687
Matematică 719 - mulţimilor 721
Mărci comerciale, Republica Moldova 704 - probabilităţii 725
Medicină 675, 741 - utilităţii (matematică) 727
Microsoft SQL Server 2012 645 Teze de master, metodologia elaborării 715
Migraţiune 678 Trafic de fiinţe umane 702
Minorităţi etnice, evrei 680 Transport feroviar 758
- - găgăuzi 682 Turism 697-99
Mulţimi de relaţii multi-are 724 Viticultură, indici bibliografici 656
Nanotehnologii 738 Viţă de vie, cultivare 755
Piaţa de capital 691 Zone de joacă, amenajări 761
Plante lemnoase 737 Zootehnie, tehnologii 757

Index geografic
Republica Moldova,
- istorie 811
- tranziţie postsovietică 681

Index de editori
Biotehdesign 718
Artpoligraf 647-48, 728-29 Cartdidact 810
ASEM 649-80, 667, 685, 688-89, 690-91, 696-97, CEP USP "Ion Creangă" 721
703, 764 CEP USM 666, 670-72, 692, 710-11,
Asociaţia Chirurgilor Pediatri "Academician Natalia 716, 720, 724, 733, 765, 767, 772,
Gheorghiu" 743 781, 807, 812
Asociaţia Judecătorilor din Moldova 705-06 Civitas 813
Atelier 677, 773 Cu drag 717
Biblion 788-90, 804-05 Epigraf 678

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Focus 681 Profesional Service 776
Grafic Design 785 Prut Internaţional 800
Gunivas 770 Silvius Libris 797, 803
Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţie T-Par 808
"Incercom" 725 Tehnica-Info 726
Institutul de Istorie Stat şi Drept al Academiei de Tehnica-UTM 687, 722-23, 746-51, 761-
Ştiinţe a Moldovei 654 62, 766
IRIM 668-69, 684 ULIM 686, 698
Iulian 792-93 Universitatea de Stat "Alecu Russo" 646,
Lexon-Prim 811 652-53, 655, 657-58, 661-665, 673,
Lumina 752, 798-99 701, 715
Lyceum 713, 787, 794-96, 809 UTM 739, 753
Medicina 736 Vector V-N 769
Mesagerul 780 Vizual Design 644-45
Pontos 744, 755, 783 Издательство Приднестровского
Presa universitară bălţeană 734, 738, 760, 777 Университета 693, 727
Print-Caro 675, 816 Начало жизни 674
ProEdit 730-32 Эврика 758

Index ISBN eronate
ISBN 978-9975-4351-5-4 769
ISBN 978-9975-4373-8-7 774
ISBN 978-9975-4244-6-2 793
ISBN 978-9975-9635-7-2 796
ISBN978-9975-939-89-8 809

57
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2013 ≡ Magazine article annals Nr 4-2013

CRONICA ARTICOLELOR MAGAZINE ARTICLE
DE REVISTĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
APRILIE NR 4 APRIL
(1334-1724)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1334. Belostecinic, Grigore. Competitivitatea şi inovarea în contextul integrării euro-
pene / Grigore Belostecinic // Akademos. – 2013. – Nr 1. – P. 52-61 : fig., tab. – Rez în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 61.

1335. Belostecinic, Grigore. Profesorul Ion Petrescu – Membru de Onoare al Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei : [laudatio cu prilejul conferirii titlului de Mem. de Onoare al
AŞM, 26 febr. 2013] / Grigore Belostecinic // Akademos. – 2013. – Nr 1. – P. 10-12 : fot.

1336. Cojocaru, Igor. Evaluarea ştiinţei moderne : cu – metrii vechi şi/sau noi?/ Igor
Cojocaru // Akademos. – 2013. – Nr 1. – P. 25-38 : fig, tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 36-38.

1337. Duca, Gheorghe. Reformarea cercetării ştiinţifice – imperativ acut al societăţii /
Gheorghe Duca // Akademos. – 2013. – Nr 1. – P. 5-8. – Rez. în lb. engl.

1338. Gribincea, Alexandru. Rolul cercetării-dezvoltării în redresarea economiei na-
ţionale / Alexandru Gribincea // Strategii de dezvoltare socio-economică a societăţii în
condiţiile globalizării : Conf. şt. intern. 15-16 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 161-168. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 168.

1339. Marina, Vasile. Ştiinţa modernă şi societatea Vasile Marina // Administrarea
Publică. – 2013. – Nr 2. – P. 11-16. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 16.

1340. Petrescu, Ion. Reputaţia Academiei de Ştiinţe a Moldovei, garantată de mana-
gementul său performant : [Oratio Gratitudinis cu prilejul acordării tit. de Mem. de Onoare
al AŞM, 26 febr. 2013] / Ion Petrescu // Akademos. – 2013. – Nr 1. – P. 13-14.

1341. Ratingul actualizat al instituţiilor de cercetare acreditate din Republica Moldova
: 1 ian. 2013 / Valeriu Canţer, Simion Toma, Vitalie Minciună [et al.] // Akademos. – 2013.
– Nr 1. – P. 15-24 : tab. – Rez. în lb. engl.

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1342. Roşca, Petru. Inovarea şi cercetarea – factori cheie în sporirea competitivităţii
produselor pe plan internaţional / Petru Roşca, Ilian Galben, Elvira Poştaru // Strategii de
dezvoltare socio-economică a societăţii în condiţiile globalizării : Conf. şt. intern. 15-16 oct.
2012. – Ch., 2012. – P. 95-102 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 102.

1343. Tofan, Eugenia. Sesiunea a XV-a a Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei : [Chişinău, 12. 03. 2012] / Eugenia Tofan // Akademos. – 2013. – Nr 1. – P. 3-4.

1344. Tofan, Eugenia. "Voi duce cu mine în România onoarea şi reputaţia Academiei
de Ştiinţe a Moldovei" : [pe marginea discursului profesorului univ. Ion Petrescu, decan al
Fac. de Management a Univ. "Spiru Haret" din România, la ceremonia de înmânare a
însemnelor de Mem. de Onoare al AŞM] / material de Eugenia Tofan // Akademos. – 2013.
– Nr 1. – P. 9.

1345. Грибинча, Александр. Влияние инноваций на экономическое развитие
государства / Александр Грибинча, Людмила Тодорова // Relaţiile internaţionale –
domeniu specific de activitate intelectuală. Contribuţia instituţiilor de profil : Materialele
Conf. Şt.-Practice Intern., 2 apr. 2013. – Ch., 2013. – P. 199-204 : fig. – Rez. în lb. rom. –
Bibliogr. : p. 204.

1346. Левицкая, Алла. Современные структуры регионального инновационного
развития / Алла Левицкая // Intellectus. – 2013. – Nr 1. – P. 45-52 : fig., fot. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 52.

1347. Пищенко, Марина. Консолидация деятельности CNAA и AGEPI в оценке
научного потенциала Молдовы / Марина Пищенко, Наталья Перчинская // Intellectus.
– 2013. – Nr 1. – P. 53-59 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.
: p. 58-59.
(Vezi de asemenea Nr 1348-49, 1362, 1397, 1445, 1555, 1560, 1638)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1348. Cojocaru, Igor. Alfabetizarea şi incluziunea digitală a cercetătorilor din Repu-
blica Moldova / Igor Cojocaru // Intellectus. – 2013. – Nr 1. – P. 60-65 : fig., fot. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 64-65.

1349. Cojocaru, Igor. Utilizarea TIC în evaluarea cercetării ştiinţifice în Republica
Moldova = Using ICT for Research Evaluation in the Republic of Moldova / Igor Cojocaru //
Economica. – 2013. – Nr 1. – P. 117-126 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 125-126.

1350. Gasnaş, Iurie. Asigurarea de către furnizori a securităţii şi integrităţii reţelelor
publice de comunicaţii electronice. Aspecte privind reglementarea / Iurie Gasnaş //
Intellectus. – 2013. – Nr 1. – P. 32-37 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în
subsol.

59
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2013 ≡ Magazine article annals Nr 4-2013

1351. Krekeler, Ruxanda. Teoria actor-reţea / Ruxanda Krekeler // Revista de Filozo-
fie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 1. – P. 197-204. – Rez. în lb. engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 204.

1352. Tighineanu, Ion. Nanotehnologii nelitografice în Moldova / Ion Tighineanu //
Akademos. – 2013. – Nr 1. – P. 80-84 : fig. – Rez în lb. engl.

1353. Todoroi, Dumitru. Era informaticii. Sisteme informatice în societatea informaţi-
onală = Information Era. Information Systems in Information Based Society / Dumitru
Todoroi // Economica. – 2013. – Nr 1. – P. 107-116 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 116.

1354. Руденко, Оксана. Электронное правительство как средство повышения
эффективного государственного обслуживания в контексте развития электронной
демократии / Оксана Руденко // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 2. – P. 135-139. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 139.
(Vezi de asemenea Nr 1336, 1430, 1488, 1530, 1541)

005 Conducere şi organizare. Management
005.1 Teoria şi practica organizării
1355. Mancaş, Maria. Comportamentul organizaţional : modelare prin prisma dimen-
siunilor acestuia = Organisational Behaviour : Modelling in the Light of Its Dimensions /
Maria Mancaş, Elvira Jorovlea // Economica. – 2013. – Nr 1. – P. 60-67. – Tit., text paral. :
lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 67.
(Vezi de asemenea Nr 1408)

006 Standardizare şi standarde
(Vezi Nr 1360)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres
1356. Iovan, Marţian. Cultura, civilizaţia şi reperele universal-axiologice – motive de
gîndire creativă şi activitate politică a lui Vasile Goldiş : [pedagog, om de cultură şi politic
român (1862-1934)] / Marţian Iovan // Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. –
2013. – Nr 1. – P. 211-221. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 221.

1357. Spînu, Stela. The Integration of the Republic of Moldova into the European
Cultural Realities / Stela Spînu // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 2. – P. 101-105. –
Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : p. 105.

02 BIBLIOTECONOMIE
1358. Butucel, Elena. Paradigma comunicării eficiente : [în activitatea de bibliotecă] /
Elena Butucel // Revista ABRM. – 2013. – Nr 1. – P. 36-37 : fot.

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1359. Cudlenco, Maria. Biblioteca Publică – facilitator pentru incluziunea digitală :
[pe marginea activităţii Bibl. din satul Crihana Veche, raionul Cahul] / Maria Cudlenco //
Revista ABRM. – 2013. – Nr 1. – P. 43-44 : fot.

1360. Gologan, Larisa. Evaluarea activităţii bibliotecii prin prisma Standardului mol-
dovean ″Informare şi documentare. Indicatori de performanţă pentru biblioteci (ISO
11620:2008, IDT)″ / Larisa Gologan // Revista ABRM. – 2013. – Nr 1. – P. 39-43 : fot.
1361. Ouş, Ludmila. Biblioteca publică bălţeană – opţiuni în favoarea schimbării :
[Bibl. Municipală "Eugeniu Coşeriu", or. Bălţi] / Ludmila Ouş // Revista ABRM. – 2013. – Nr
1. – P. 38-39 : fot.

1362. Savciuc, Oxana. Biblioteca în sistemul de creare şi difuzare a cunoştinţelor şti-
inţifice / Oxana Savciuc, Elena Railean // Akademos. – 2013. – Nr 1. – P. 147-151 : fig.,
tab. – Rez în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 151.
(Vezi de asemenea Nr 1607, 1707)

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
(Vezi Nr 1406, 1473)

069 Muzee
(Vezi Nr 1532)

070 Ziaristică. Presă
1363. Zingan, Ala. Ala Zingan: Homo glamourus, aria de răspundere : [interviu cu
jurnalista, managerul trustului media "Zincan.com"] / consemnare de rep. rev. // Punkt. –
2013. – Nr 52. – P. 54-55 : fot.

1364. Сырбу, Анжела. Анжела Сырбу: "Как я сделала это" : [интервью с гл. ред.
журнала "Aquarelle"] / беседу вела : Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2013. – Nr 4. – P.
11-15 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1389, 1490, 1522, 1716)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
1365. Arutin, Evghenii. Moartea Glamurului : [spiritualitatea omului monden] / Ev-
ghenii Arutin // Punkt. – 2013. – Nr 52. – P. 52-53 : fig., fot.

1366. Troianowski, Lidia. Racordări spirituale la universul haşdeean : [pe marginea
Conf. şt. Semnificaţia filosofică a operei lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, AŞM, Chişinău, 26.
02. 2013] / Lidia Troianowski // Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. –
Nr 1. – P. 222-227.
(Vezi de asemenea Nr 1356)

61
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2013 ≡ Magazine article annals Nr 4-2013

159.9 Psihologie
(Vezi Nr 1536)

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
(Vezi Nr 1363, 1603, 1631)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1367. Boiciuc, Modest Dănuţ. Consecinţele păcatului originar asupra întregii ordini
cosmice : meditaţii / Modest Dănuţ Boiciuc // Luminătorul. – 2013. – Nr 1. – P. 46-51. –
Referinţe bibliogr. : p. 51.

1368. Buburuz, Petru. Ţineţi picioarele voastre departe de căile rele : [meditaţii la în-
ceput de an] / protoiereu Petru Buburuz // Luminătorul. – 2013. – Nr 1. – P. 3-11.

1369. Ciobanu, Petru. Scurt istoric al Mişcării Stiliste în Episcopia Hotinului / Petru
Ciobanu // Luminătorul. – 2013. – Nr 1. – P. 52-64. – Referinţe bibliogr. : p. 62-64.

1370. Dragot, Natalia. Pelerini pe urmele sfinţeniei : [la Bisericile din România : jurnal
de pelerinaj] / Natalia Dragot // Luminătorul. – 2013. – Nr 1. – P. 27-34.

1371. Goreanu, Veniamin. Crearea omului printr-un act creator special : meditaţii /
Veniamin Goreanu // Luminătorul. – 2013. – Nr 1. – P. 35-45. – Referinţe bibliogr. : p. 43-
45. – Contin. Începutul : Nr 6, 2012.

1372. Tudoreanu, Antonie. La 90 de ani de la naştere : [autobiogr. preotului din satul
Păuleşti, raionul Călăraşi] / protoiereu Antonie Tudoreanu // Luminătorul. – 2013. – Nr 1. –
P. 12-18.

1373. Zatic, Irina. Fundaţia "Vasiliada" la 61 de ani de la trecerea la cele veşnice a
basarabeanului Valeriu Gafencu : [sfântul închisorilor (1921-1952)] / Irina Zatic // Lumină-
torul. – 2013. – Nr 1. – P. 23-26 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1540, 1622-23)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică
(Vezi Nr 1609)

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

314/316 Societate
(Vezi Nr 1339)

314 Demografie. Studiul populaţiei
1374. Roşca, Petru. Migraţia externă – ca factor de export a capitalului uman / Petru
Roşca, Leonid Roşca, George Stana // Strategii de dezvoltare socio-economică a societăţii
în condiţiile globalizării : Conf. şt. intern. 15-16 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 102-109 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 109.
(Vezi de asemenea Nr 1382, 1407, 1460)

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
1375. Ştahovschi, Ada. Performanţa socială – o nouă dimensiune a performanţei en-
tităţii = Social Performance – a New Dimension of the Entity′s Performance / Ada
Ştahovschi, Vasiliana Mircea-Dafinescu // Economica. – 2013. – Nr 1. – P. 36-39 : fig. –
Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 39.

1376. Бобкова, Елена. Региональные особенности [социальной] стратификации
в Молдове / Елена Бобкова // Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. –
Nr 1. – P. 205-207. – Rez. în lb. rusă.

(Vezi de asemenea Nr 1395, 1402, 1405, 1506, 1537)

316.6 Psihologie socială
1377. Rusnac, Svetlana. Relaţiile nestatutare au tangenţă cu personalitatea tinerilor :
[interviu cu S. Rusnac, decanul Fac. de Psihologie şi Asistenţă Socială din cadrul ULIM,
membră a Comisiei create de Ministerul Apărării privind fenomenul violenţei ] / consemna-
re de Inga Radvan // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 18-21 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1355)

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale
1378. Sturza, Alexei. Managementul cunoaşterii : de la ignoranţă spre adevăr sau
extinderea modelului DIKW = Knowledge Management : from Ignorance Truth of the Dikw
Model Extension / Alexei Sturza // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 1. – P. 132-139 :
fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 139.
(Vezi de asemenea Nr 1521)

316.811 Nupţialitate. Căsătorie
(Vezi Nr 1520)

63
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2013 ≡ Magazine article annals Nr 4-2013

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
1379. Varzari, Pantelimon. Conceptualizarea politică a birocraţiei ca grup de intere-
se restrânse / Pantelimon Varzari // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 2. – P. 23-30. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 29-30.

1380. Varzari, Pantelimon. Provocările şi implicaţiile democraţiei în societatea con-
temporană / Pantelimon Varzari // Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. –
2013. – Nr 1. – P. 39-48. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 46-48.

1381. Варзарь, Иван Михайлович. Политический технократизм вчера и сегодня
: его плюсы и минусы на путях социально–политического прогресса / Иван
Михайлович Варзарь, Лилия Михайловна Зайченко // Revista de Filozofie, Sociologie şi
Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 1. – P. 91-103. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 102-
103.
(Vezi de asemenea Nr 1392-93, 1397, 1401, 1464)

323 Politică internă
1382. Cheianu-Andrei, Diana. Diaspora moldovenească în Federaţia Rusă şi Italia :
aspecte ale formării şi integrării / Diana Cheianu–Andrei // Revista de Filozofie, Sociologie
şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 1. – P. 104-117 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 117.
(Vezi de asemenea Nr 1390)

323(478) Politica internă a Republicii Moldova
1383. Busuncian, Tatiana. Consideraţii asupra strategiilor organelor securităţii statu-
lui din Republica Moldova privind combaterea terorismului internaţional / Tatiana
Busuncian // Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 1. – P. 178-
196. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 194-196.

1384. Cerari, Artur. Artur Cerari: "Veniţi la armată, dragi nepoţi, feciori, prieteni !" :
[interviu cu baronul romilor din or. Soroca] / consemnare de Dmitrii Vosimeric // Oastea
Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 22-23 : fot.

1385. Hadîrcă, Sorin. Glamour vs Hardcore, meciul continuă : [americanism, occi-
dentalism - tendinţele societăţii mold. : eseu] / text de Sorin Hadîrcă // Punkt. – 2013. – Nr
52. – P. 50-51 : fot.

1386. Pâslariuc, Virgil. Glamour toujour : [semnificaţia şi valorile morala societăţii
contemporane] / Virgil Pâslariuc // Punkt. – 2013. – Nr 52. – P. 46-49 : fig.

1387. Vakulovski, Mihail. Hardcore moldovenesc : [eseu] / text de Mihail Vakulovski
// Punkt. – 2013. – Nr 52. – P. 70-72 : fig.
(Vezi de asemenea Nr 1470, 1497, 1719, 1521)

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

324 Alegeri
1388. Mocanu, Ion. Formarea şi sporirea participării electorale : studiu istoriografic /
Ion Mocanu // Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 1. – P. 136-
153. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 152-153.

1389. Mocanu, Ion. Impactul mass-media asupra participării electorale = Impact of
Mass Media on Electoral Participation / Ion Mocanu // Economie şi Sociologie. – 2013. –
Nr 1. – P. 167-178 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 178.

1390. Peru-Balan, Aurelia. Barack Obama: capitalul de imagine al campaniei prezi-
denţiale – 2012 / Aurelia Peru-Balan // Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. –
2013. – Nr 1. – P. 49-59 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 59.
(Vezi de asemenea Nr 1465, 1473)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
1391. Balan, Oleg. Interzicerea armei nucleare – o sarcină primordială a lumii con-
temporane / Oleg Balan, Diana Sârcu // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 2. – P. 32-41.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 38-41.

1392. Beniuc, Valentin. Factografia plus teoria politică – aliaj metodologic în pregăti-
rea specialiştilor în domeniul relaţiilor internaţionale / Valentin Beniuc // Relaţiile internaţio-
nale – domeniu specific de activitate intelectuală. Contribuţia instituţiilor de profil : Materia-
lele Conf. Şt.-Practice Intern., 2 apr. 2013. – Ch., 2013. – P. 3-8. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 8.

1393. Juc, Victor. Repere teoretico-metodologice de cercetare a relaţiilor internaţio-
nale postrăzboi rece / Victor Juc // Relaţiile internaţionale – domeniu specific de activitate
intelectuală. Contribuţia instituţiilor de profil : Materialele Conf. Şt.-Practice Intern., 2 apr.
2013. – Ch., 2013. – P. 9-22. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 21-22.

1394. Roman, Alexandru. Unele consideraţii sursologice şi istoriografice privind noile
abordări în reevaluarea studierii istoriei relaţiilor internaţionale / Alexandru Roman // Relaţi-
ile internaţionale – domeniu specific de activitate intelectuală. Contribuţia instituţiilor de
profil : Materialele Conf. Şt.-Practice Intern., 2 apr. 2013. – Ch., 2013. – P. 305-323. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 321-323.

1395. Roşca, Ludmila. Relaţii umane – relaţii internaţionale : interinfluenţe socio-
culturale / Ludmila Roşca // Relaţiile internaţionale – domeniu specific de activitate intelec-
tuală. Contribuţia instituţiilor de profil : Materialele Conf. Şt.-Practice Intern., 2 apr. 2013. –
Ch., 2013. – P. 35-44. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 44.

1396. Ţâu, Nicolae. Sarcinile misiunilor diplomatice în contextul promovării relaţiilor
internaţionale la nivel interstatal / Nicolae Ţâu // Relaţiile internaţionale – domeniu specific

65
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2013 ≡ Magazine article annals Nr 4-2013

de activitate intelectuală. Contribuţia instituţiilor de profil : Materialele Conf. Şt.-Practice
Intern., 2 apr. 2013. – Ch., 2013. – P. 95-113 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 112-113.

1397. Сакович, Василий. Глобалистика : новое научное направление и
образовательная дисциплина о глобальном мире : (из опыта исслед. и преподават.
деятельности в гос. ин-те Междунар. отношений Молдовы) / Василий Сакович // Rela-
ţiile internaţionale – domeniu specific de activitate intelectuală. Contribuţia instituţiilor de
profil : Materialele Conf. Şt.-Practice Intern., 2 apr. 2013. – Ch., 2013. – P. 151-161. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 161.
(Vezi de asemenea Nr 1357, 1398, 1538, 1723)

327(478) Politica externă a Republicii Moldova
1398. Căldare, Gheorghe. Relaţiile Republicii Moldova cu Republica Populară Chi-
neză : realităţi şi perspective / Gheorghe Căldare, Tatiana Naizambaev // Administrarea
Publică. – 2013. – Nr 2. – P. 79-88. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 87-88.

1399. Juc, Victor. Opţiuni strategice şi tactice de realizare a prevederilor programati-
ce de politică externă de către partidele politice / Victor Juc, Maria Diacon // Administrarea
Publică. – 2013. – Nr 2. – P. 89-100. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 98-100.

1400. Rusu, Rodica. Dimensiunea axiologică a integrării europene a Republicii Mol-
dova / Rodica Rusu // Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 1. –
P. 82-90. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 89-90.
(Vezi de asemenea Nr 1334, 1383)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne
(Vezi Nr 1465)

329 Partide şi mişcări politice
1401. Josanu, Yuri. Istoriografia proceselor de constituire şi evoluţie a
multipartidismului / Yuri Josanu // Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. –
2013. – Nr 1. – P. 71-81. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 79-81.

329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
(Vezi Nr 1399, 1415)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general
1402. Gorobievschi, Svetlana. Evoluţia conceptului şi metodelor de evaluare a cali-
tăţii vieţii = Development Concepts and Methods of Assessing the Quality of Life / Svetlana
Gorobievschi // Economica. – 2013. – Nr 1. – P. 7-24 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 23-24.

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1403. Macari, Vadim. Abordări teoretico–metodologice ale competitivităţii economice
= Theoretical of Methodological Approaches to Economic Competitiveness / Vadim Macari
// Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 1. – P. 65-72. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 72.

1404. Moldovan, Dumitru. De la economia cunoaşterii – la "economia imaginaţiei
creative" : [studiu econ.] / Dumitru Moldovan // Akademos. – 2013. – Nr 1. – P. 65-73 : fig.,
schemă. – Rez în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 73.

1405. Polearuş, Vladimir. Nivelul de viaţă şi factorii de influenţă asupra lui = Stan-
dard of Living and the Factors that Influence It / Vladimir Polearuş // Economica. – 2013. –
Nr 1. – P. 25-35 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 35.
(Vezi de asemenea Nr 1375, 1438, 1516, 1555)

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
1406. Bîrcă, Alic. Asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă în cadrul organizaţiilor
autohtone prin prisma politicii Uniunii Europene / Alic Bîrcă // Revista de Filozofie, Sociolo-
gie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 1. – P. 127-135 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 135.

1407. Branaşco, Natalia. Implicaţii ale migraţiei forţei de muncă asupra securităţii na-
ţionale = Labour Force Migration Effects on National Security / Natalia Branaşco // Econo-
mica. – 2013. – Nr 1. – P. 54-59. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 59.

1408. Colesnicova, Tatiana. Managementul formării profesionale a salariaţilor în
Republica Moldova = Management of Emplovees Vocational Training in the Republic of
Moldova / Tatiana Colesnicova // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 1. – P. 107-112 :
tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 112.

1409. Saviţchi, Corina. Probleme sociale şi de integrare ale tineretului în cîmpul
muncii / Corina Saviţchi // Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 1.
– P. 173-177. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 177.
(Vezi de asemenea Nr 1374, 1492-94, 1513)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului
de locuinţe
1410. Buzu, Olga. Aplicarea abordării sinergetice în teoria evaluării proprietăţii imobi-
liare = Application of the Synergetic Approach in the Theory of Real Estate Valuation /
Olga Buzu // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 1. – P. 73-77 : fig. – Tit., text paral. : lb.
rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 77.

67
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2013 ≡ Magazine article annals Nr 4-2013

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
1411. Burlacu, Natalia. Asanarea managerială a organizaţiilor insolvabile / Natalia
Burlacu // Strategii de dezvoltare socio-economică a societăţii în condiţiile globalizării :
Conf. şt. intern. 15-16 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 221-227 : fig. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 227.

1412. Tabără, Neculai. Relevanţa indicatorilor în măsurarea performanţelor între-
prinderii = Relevance of Indicators in Measuring Company Performance / Neculai Tabără,
Andreea Vasiliu // Economica. – 2013. – Nr 1. – P. 91-93 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb.
rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 92-93.

1413. Vinogradova, Natalia. Caracteristica procesului de instituire a responsabilităţii
sociale a mediului de afaceri în Republica Moldova = Description of the Process of
Formation of Social Responsibility in Business Area of the Republic of Moldova / Natalia
Vinogradova, Lidia Maier // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 1. – P. 100-106 : tab. –
Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 106.

1414. Zara, Evelina. Evelina Zara : Misterul cu nume de femeie : [interviu cu omul de
afaceri din Moldova] / text de Rodica Ciorănică, Doina Popa ; fot. : Victor Pictor // VIP ma-
gazin – 2013. – Nr 4. – P. 24-30 : fot.

1415. Канду, Андриан. Андриан Канду : Давайте будем оптимистами ! : [интер-
вью с генер. директором Ассоц. Деловых Людей Молдовы] / записала Екатерина
Быдзина // Aquarelle. – 2013. – Nr 4. – P. 20-23 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1433, 1485)

336 Finanţe
1416. Analiza veniturilor încasate la bugetul public naţional în anul 2012, administrate
de Serviciul Fiscal de Stat // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 2. – P. 101-109 : fig., tab.

1417. Bejan, Ghenadie. Onorarea obligaţiilor fiscale de către persoanele fizice – ce-
tăţeni străini nerezidenţi ; Regimul fiscal al veniturilor obţinute sub formă de dobîndă de
persoanele fizice / Ghenadie Bejan // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 4. – P. 18-20.

1418. Belous, Victoria. Impozitarea cîştigurilor de la jocurile de noroc, campaniile
promoţionale şi/ sau din loterii ; Regimul fiscal al patrimoniului donat de persoane juridice
unor persoane fizice cetăţeni ; Regimul fiscal al venitului obţinut de la instrăinarea imobile-
lor obţinute de persoane fizice cetăţeni prin donaţie = Налогообложение выигрышей от
азартных игр, рекламных кампаний и / или лотерей ; Налоговый режим имущества,
пожертвованного юридическими лицами физическим лицам – гражданам ;
Налоговый режим дохода, полученного от отчуждения недвижимого имущества,
приобретенного физическими лицами – гражданами в порядке дарения / Victoria
Belous // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 2. – P. 69-74 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă.

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1419. Cernicova, Iulia. Unele aspecte privind aplicarea impozitului pe venit persoa-
nelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător = Некоторые аспекты
применения налога на доход физических лиц, не занимающихся
предпринимательской деятельностью / Iulia Cernicova ; trad. : Svetlana Bujac // Monito-
rul Fiscal. – 2013. – Nr 2. – P. 10-28 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă.

1420. Cernit, Rodica. Analiza instrumentelor şi metodelor de evaluare a situaţiei fi-
nanciare şi dezvoltarea entităţilor municipale = Analysis of Tools and Methods for
Assessing the Financial Situation and the Municipal Entities Development / Rodica Cernit
// Economica. – 2013. – Nr 1. – P. 94-98. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 98.

1421. Coceban, Vitalie. Contul curent fiscal on-line – un nou serviciu pentru contri-
buabili / Vitalie Coceban // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 2. – P. 110-113 : fig., fot., tab.

1422. Lazari, Igor. Privind aplicarea T.V.A. la unele operaţiuni economice / Igor
Lazari, Olga Golban // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 2. – P. 43-50 : fot. – Text paral. : lb.
rom., rusă.

1423. Manole, Tatiana. Analiza sensibilităţii ca metodă de cuantificare a gradului de
incertitudine = The Sensitivity Analysis as a Method of Quantifving the Degree of
Uncertainty / Tatiana Manole // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 1. – P. 15-21 : tab. –
Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 21.

1424. Plămădeală, Natalia. Cu privire la modul de achitare a obligaţiilor fiscale în
anul 2013 = О порядке уплаты налоговых обязательств в 2013 году / Natalia Plămă-
deală // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 2. – P. 51-55 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă.

1425. Pojoga, Ala. Cu privire la impozitul pe venit al persoanelor juridice şi persoane-
lor fizice / Ala Pojoga, Maia Caţel // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 2. – P. 36-42 : fot. – Text
paral. : lb. rom., rusă.

1426. Privind aplicarea impozitului pe venit din activitatea operaţională = О
применении налога на доход от операционной деятельности : [Scrisoarea IFPS Nr
14/3-07/17 din 18.01.2013] // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 2. – P. 4-6. – Tit., text paral. :
lb. rom., rusă.

1427. Stratan, Alexandru. Modelatorul echilibrului financiar : dr. hab. Gheorghe Iliadi
la 75 de ani / Alexandru Stratan // Akademos. – 2013. – Nr 1. – P. 180-181.

1428. Trofim, Dina. Impozitarea cîştigurilor de la campanii promoţionale – "surprize
noi" / Dina Trofim // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 4. – P. 56-57.

1429. Tverdohleb, Maia. Conformarea fiscală 2012 / Maia Tverdohleb // Monitorul
Fiscal. – 2013. – Nr 2. – P. 88-92 : fig., fot.

69
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2013 ≡ Magazine article annals Nr 4-2013

1430. Vragaleva, Veronica. Aspecte privind aplicarea impozitului pe venitul angajaţi-
lor din domeniul tehnologiilor informaţionale = Аспекты, касающиеся применения налога
на доходы работников сферы информационных технологий / Veronica Vragaleva, Iulia
Cernicova // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 2. – P. 56-62 : fot., tab. – Tit., text paral. : lb.
rom., rusă.

1431. Vragaleva, Veronica. Particularităţile aplicării impozitului pe venit la organiza-
ţiile necomerciale începând cu anul 2012 = Особенности применения подоходного
налога некоммерческими организациями, начиная с 2012 г. // Monitorul Fiscal. – 2013.
– Nr 2. – P. 63-68 : fot., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă.

1432. Агаркова, Лилиана. Досудебное урегулирование налоговых споров / Ли-
лиана Агаркова // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 2. – P. 84-87 : fot.

1433. Гладий, Федор. О налоговых проверках, государственной помощи и за-
щите предприятий от недобросовестной конкуренции / Федор Гладий // Contabilitate şi
audit. – 2013. – Nr 4. – P. 67-71. – Referinţe bibliogr. în subsol.

1434. Гриник, Татьяна. Об отсроченных активах и обязательствах по подоход-
ному налогу и двух режимах налогообложения в одном году / Татьяна Гриник //
Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 4. – P. 61-66 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în subsol.

1435. Кауш, Лилия. Об уплате подоходного налога в рассрочку в 2013 году /
Лилия Кауш // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 4. – P. 14-18 : tab. – Referinţe bibliogr.
în subsol.

1436. Трофим, Дина. Налогообложение дивидендов, полученных в 2013 году
из-за рубежа резидентами Республики Молдова / Дина Трофим // Contabilitate şi
audit. – 2013. – Nr 4. – P. 20-21.

1437. Чиреш, Елена. Налоговое администрирование : судебная практика / Еле-
на Чиреш // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 4. – P. 72-76 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1450, 1452, 1454-55, 1469, 1472, 1612-13, 1615-16, 1618)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea
economiei. Producţie. Servicii. Preţuri
1438. Blanovschi, Andrei. Creşterea şi ciclitatea economică / Andrei Blanovschi //
Administrarea Publică. – 2013. – Nr 2. – P. 59-65. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 65.

1439. Cobzari, Ludmila. Importanţa descentralizării în economia naţională =
Importance of Decentralization in the National Economy / Ludmila Cobzari // Economie şi
Sociologie. – 2013. – Nr 1. – P. 22-26 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 26.

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1440. Pasca, Igor. Bazele organizatorice şi economice ale realizării produselor agri-
cole din gospodăriile individuale ţărăneşti = Organizational-Economic Grounds for
Realization of Agricultural Products by Individual Subsidiary Economies / Igor Pasca //
Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 1. – P. 27-30. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 30.
(Vezi de asemenea Nr 1422, 1611)

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
1441. Bajura, Tudor. Tendinţele macroeconomice moderne privind dezvoltarea sec-
torului agro-alimentar al Republicii Moldova = Modern Macroeconomic Trends of Agro-
Foods Sector Development of the Republic of Moldova / Tudor Bajura // Economie şi Soci-
ologie. – 2013. – Nr 1. – P. 37-48 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 48.

1442. Moroz, Victor. Transformările structurale din spaţiul rural în Republica Moldova
= Structural Transformations from Rural Area in the Republic of Moldova / Victor Moroz,
Eugenia Lucaşenco // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 1. – P. 92-99 : fig. – Tit., text
paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 99.

1443. Stratan, Alexandru. Planificarea strategică în suportul dezvoltării comunităţilor
locale : [pe marginea strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Hânceşti] /
Alexandru Stratan // Akademos. – 2013. – Nr 1. – P. 62-64 : fig. – Rez în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 64 .

1444. Блажко, Владимир. Влияние социально-экономических реформ на
стратификацию общества в молдавском селе / Владимир Блажко // Strategii de dez-
voltare socio-economică a societăţii în condiţiile globalizării : Conf. şt. intern. 15-16 oct.
2012. – Ch., 2012. – P. 31-34 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 33-34.

1445. Кротенко, Ю. И. Концепция развития промышленных кластеров в
Республике Молдова : проблемы, поиск решений / Ю. И. Кротенко // Strategii de dez-
voltare socio-economică a societăţii în condiţiile globalizării : Conf. şt. intern. 15-16 oct.
2012. – Ch., 2012. – P. 109-119 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 119.
(Vezi de asemenea Nr 1338, 1345, 1413, 1450, 1454, 1518-19, 1617)

338.48 Turism. Economia turismului
1446. Botezatu, Angela. Strategii şi tehnici de promovare a turismului rural sustena-
bil = Promotion Stragies and Techniques of Sustenable Rural Tourism / Angela Botezatu //
Economica. – 2013. – Nr 1. – P. 40-46 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 46.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă

71
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2013 ≡ Magazine article annals Nr 4-2013

1447. Bretan, Florin-Ioan. Organizarea ca funcţie a managementului în activitatea
întreprinderilor de comerţ = Organization as a Management Function in the Activity of
Trade Companies / Florin-Ioan Bretan // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 1. – P. 140-
146 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
146.

1448. Cojocaru, Vadim. Analiza pieţei mondiale a materialelor de construcţii = The
Analysis of the Global Market of Construction Materials / Vadim Cojocaru // Economie şi
Sociologie. – 2013. – Nr 1. – P. 49-54 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 54.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
1449. Dabija, Lilia. Repere legale privind realizarea controlului ulterior prin audit
post-vămuire / Lilia Dabija, Radu Ţurcanu // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 4. – P. 77-
86.

339.7 Finanţe internaţionale
1450. Andreeva, Tatiana. Problema evaluării nivelului activităţii de investiţii în eco-
nomia naţională = Problem Assessment of the Level Investment Activity in the National
Economy / Tatiana Andreeva // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 1. – P. 147-157 : tab.
– Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 157.

1451. Crotenco, Iurie. Problemele de studiere a riscurilor economice în activitatea
bancară internaţională / Iurie Crotenco, Irina Balina // Relaţiile internaţionale – domeniu
specific de activitate intelectuală. Contribuţia instituţiilor de profil : Materialele Conf. Şt.-
Practice Intern., 2 apr. 2013. – Ch., 2013. – P. 226-235 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 235.

1452. Cuhal, Radu. Abordări moderne în implementarea politicii monetare şi regle-
mentarea sistemelor financiare = Modern Approaches to the Implementation of Monetary
Policy and the Regulation of Financial Systems / Radu Cuhal, Ludmila Stariţîna, Nicolae
Basistîi // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 1. – P. 83-91. – Tit., text paral. : lb. rom.,
engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 91.

1453. Luchian, Ivan. Tendinţele de bază ale dezvoltării pieţei financiare = Basic
Trends of the Global Financial Market Development / Ivan Luchian // Economie şi Sociolo-
gie. – 2013. – Nr 1. – P. 78-82 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 82.

1454. Nazar, Nadejda. Rolul investiţiilor şi sistematizarea lor în economia Republicii
Moldova / Nadejda Nazar // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 2. – P. 66-71 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 71.

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1455. Ursachi, Eugeniu. Datoria externă – particularităţi şi limitări pentru o economie
deschisă = External Debt – Features and Limitation for an Open Economy / Eugeniu Ur-
sachi // Economica. – 2013. – Nr 1. – P. 47-53 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 53.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Econo-
mie mondială
1456. Daniliuc, Aliona. Strategia cooperării economice internaţionale : aspecte me-
todologice = Strategy of International Economic Cooperation : Methodological Aspects /
Aliona Daniliuc, Alexandru Gribincea, Silvestru Maximilian // Economie şi Sociologie. –
2013. – Nr 1. – P. 55-64 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 64.

1457. Ţâu, Nicolae. Dezvoltarea economiei mondiale în perioada postcriză / Nicolae
Ţâu // Strategii de dezvoltare socio-economică a societăţii în condiţiile globalizării : Conf.
şt. intern. 15-16 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 8-16 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 16.
(Vezi de asemenea 1334, 1342, 1455)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
1458. Costachi, Gheorghe. Rolul dreptului în intermedierea constrîngerii exercitate
de către stat / Gheorghe Costachi, Ulian Chetruş // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 4. – P. 4-9.
– Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 8-9.

1459. Gheorghiţă, Mihail. Stringenţa perfectării legislaţiei în domeniul expertizei judi-
ciare / Mihail Gheorghiţă // Avocatul Poporului. – 2013. – Nr 1/3. – P. 1-6 : fot. – Bibliogr. :
p. 6.
(Vezi de asemenea Nr 1468)

341 Drept internaţional
1460. Cuciurcă, Angela. Iniţiative şi măsuri legislative europene privind prevenirea şi
combaterea migraţiei ilegale / Angela Cuciurcă, Rodica Cuciurcă // Legea şi viaţa. – 2013.
– Nr 4. – P. 30-33. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 33.

1461. Gamurari, Vitalie. Evoluţia conceptului european de azil : de la reglementarea
la nivel naţional la cel comunitar / Vitalie Gamurari // Avocatul Poporului. – 2013. – Nr 1/3.
– P. 20-22 : fot. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. în note, p. 22.

1462. Mahu, Iurie. Analiza instanţelor penale cu caracter internaţional în combaterea
crimelor de razboi / Iurie Mahu // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 4. – P. 54-60. –
Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. în note, p. 60.

73
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2013 ≡ Magazine article annals Nr 4-2013

1463. Буриан, Александр. Федерализация Европейского союза и проблемы
обеспечения европейской безопасности / Александр Буриан // Relaţiile internaţionale –
domeniu specific de activitate intelectuală. Contribuţia instituţiilor de profil : Materialele
Conf. Şt.-Practice Intern., 2 apr. 2013. – Ch., 2013. – P. 205-225. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 221-225.
(Vezi de asemenea Nr 1391, 1396, 1400, 1468)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1464. Aramă, Elena. Legitimitatea – condiţie obligatorie a menţinerii puterii de stat /
Elena Aramă, Ion Jecev // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 4. – P. 2-6. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 6.

1465. Arseni, Alexandru. Mandatul parlamentar – împuternicire politico-juridică întru
realizarea suveranităţii naţionale prin reprezentare / Alexandru Arseni, Gheorghe Costachi
// Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 4. – P. 15-20. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. în note, p. 20.

1466. Cuşnir, Valeriu. Premisele unui concept de securitate din perspectiva dezvol-
tării şi consolidării sistemului de securitate al Republicii Moldova / Valeriu Cuşnir // Relaţiile
internaţionale – domeniu specific de activitate intelectuală. Contribuţia instituţiilor de profil :
Materialele Conf. Şt.-Practice Intern., 2 apr. 2013. – Ch., 2013. – P. 114-121. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 121.

1467. Garmandir, Mihail. Cu privire la Comisia de disciplină : [referitoare la cerceta-
rea faptelor funcţionarilor publici considerate ca abateri disciplinare] / Mihail Garmandir,
Irina Cebaniuc // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 2. – P. 79-83 : fot.

1468. Jecev, Ion. Unitatea puterii de stat : controverse şi realităţi / Ion Jecev // Revis-
ta Naţională de Drept. – 2013. – Nr 4. – P. 31-36. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 36.

1469. Lupaşco, Oleg. Metodologia măsurilor de asigurare şi executare silită aplicate
de organele fiscale / Oleg Lupaşco // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 2. – P. 77-78 : fot.

1470. Manoli, Mircea. Consolidarea imaginii organelor de drept în Georgia : lecţii
pentru Republica Moldova / Mircea Manoli // Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe
Politice. – 2013. – Nr 1. – P. 160-172. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 171-172.

1471. Pînzaru, Tudor. Cadrul juridic actual ce asigură implicarea cetăţenilor în pro-
cesul decizional / Tudor Pînzaru, Rahim Sultanov // Revista Naţională de Drept. – 2013. –
Nr 4. – P. 37-43. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. în note, p. 43.

1472. Savva, Alexandru. Instanţele de contencios administrative vor fi în drept să
suspende deciziile CNPF : [Comisia Naţ. a Pieţei Financiare] / Alexandru Savva // Avocatul
Poporului. – 2013. – Nr 1/3. – P. 17-20 : fot.

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1473. Аникин, Владимир. Независимые кандидаты в депутаты как институт
гражданского общества / Владимир Аникин // Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe
Politice. – 2013. – Nr 1. – P. 60-70. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 70.
(Vezi de asemenea Nr 1354, 1379, 1390, 1461, 1498, 1502, 1504)

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii
Moldova
1474. Райлян, П. Роль конституционного контроля в реализации принципа раз-
деления и взаимодействия властей в Республике Молдова / П. Райлян // Закон и
жизнь. – 2013. – Nr 4. – P. 21-25. – Rez. în lb. rom., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 25.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
1475. Buguţa, Elena. Istoricul apariţiei şi dezvoltării declaraţiilor martorilor ca mijloa-
ce de probă în cauzele penale / Elena Buguţa // Avocatul Poporului. – 2013. – Nr 1/3. – P.
8-11 : fot. – Referinţe bibliogr. în subsol.

1476. Lupu, Cristian Alin. Natura juridică a amnistiei şi a graţierii / Cristian Alin Lupu
// Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 4. – P. 47-53. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 53.

1477. Micu, Camelia Doina. Latura obiectivă a infracţiunii de dare de mită / Camelia
Doina Micu // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 4. – P. 44-47. – Rez. în lb. rom., engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 47.

1478. Popov, Ruslan. Analiza particularităţilor unor categorii de persoane publice în
sensul alin. (2) art. 123 CP RM : Partea 1 / Ruslan Popov // Revista Naţională de Drept. –
2013. – Nr 4. – P. 44-47. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 47. – Va
urma.

1479. Timofei, Corina. Obiectul juridic al infracţiunilor prevăzute la art. 326 CP RM /
Corina Timofei // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 4. – P. 48-53. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 53.

1480. Ursu, Nicolae. Probleme teoretice şi practica privind implementarea dispoziţii-
lor legale care reglementează efectuarea acţiunilor de urmărire penală în condiţiile art. 279
CPP / Nicolae Ursu, Vasile Nicoară // Avocatul Poporului. – 2013. – Nr 1/3. – P. 6-8. –
Referinţe bibliogr. în note, p. 8.

1481. Алексеева, Наталья. Преступления против правосудия, которые
совершаются свидетелями, экспертами, переводчиками или по отношению к ним :
определение понятия в уголовном праве / Наталья Алексеева // Administrarea Publi-
că. – 2013. – Nr 2. – P. 130-134. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 134.

1482. Ариков, Георгий. Уголовно-правовое значение сведений о частной жизни
лица как информации ограниченного доступа (тайны) / Георгий Ариков // Revista

75
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2013 ≡ Magazine article annals Nr 4-2013

Naţională de Drept. – 2013. – Nr 4. – P. 21-30. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 30.
(Vezi de asemenea Nr 1462, 1496)

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei
(Vezi Nr 1433, 1437, 1469)

347 Drept civil
347.1 Generalităţi
1483. Moscalciuc, Vitalie. Numirea avocatului din oficiu pentru apărarea pârâtului al
cărui domiciliu nu este cunoscut / Vitalie Moscalciuc // Avocatul Poporului. – 2013. – Nr
1/3. – P. 12-17 : fot. – Referinţe bibliogr. în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 1417, 1482, 1484)

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii
1484. Bejenaru, Eugen. Codul civil al Republicii Moldova ca ″pat al lui Procust″ pen-
tru doctrina obligaţiilor condiţionale / Eugen Bejenaru // Revista Naţională de Drept. –
2013. – Nr 4. – P. 61-66. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 65-66.

347.7 Drept comercial
1485. Badâr, Iurie. Proprietatea intelectuală în sprijinul întreprinderilor mici şi mijlocii /
Iurie Badâr // Intellectus. – 2013. – Nr 1. – P. 38-44 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 44.

1486. Bologan, Galina. Examinarea semnelor ce constau din denumiri geografice
sau conţin asemenea denumiri / Galina Bologan // Intellectus. – 2013. – Nr 1. – P. 20-24 :
fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 23.

1487. Iustin, Viorel. Clasificarea comună de brevete (CPC) / Viorel Iustin //
Intellectus. – 2013. – Nr 1. – P. 13-15 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 15.

1488. Rusanovschi, Marcica. Semne sau indicaţii cu caracter elogios în componen-
ţa mărcilor / Marcica Rusanovschi // Intellectus. – 2013. – Nr 1. – P. 16-19 : fot. – Rez. în
lb. rom., engl.

1489. Rusanovschi, Vitalie. AGEPI valorifică tehnologiile informaţionale avansate /
Vitalie Rusanovschi // Intellectus. – 2013. – Nr 1. – P. 25-28 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 27.

1490. Бодюл, Татьяна. Правовой статус журналиста, как основного субъекта
авторского права СМИ / Татьяна Бодюл, Анна Гроссу // Intellectus. – 2013. – Nr 1. – P.
7-12 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 1346-47, 1350)

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
1491. Gribincea, Vladislav. Principiile fundamentale ale avocatului / Vladislav
Gribincea // Avocatul Poporului. – 2013. – Nr 1/3. – P. 27-32 : fot. – Referinţe bibliogr. în
subsol.
(Vezi de asemenea Nr 1432, 1483, 1612)

349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
1492. Donos, Evlampie. Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă –
probleme şi soluţii / Evlampie Donos // Avocatul Poporului. – 2013. – Nr 1/3. – P. 23-25 :
fot. – Bibliogr. : p. 25.

1493. Romandaş, Nicolae. Dreptul de negociere colectivă prin prisma instrumentelor
internaţionale şi a legislaţiei naţionale a Republicii Moldova / Nicolae Romandaş, Eduard
Boişteanu // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 2. – P. 42-48. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. în note. : p. 47-48.

1494. Vieriu, Eufemia. Încetarea raporturilor de muncă în contractul individual de
muncă / Eufemia Vieriu // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 2. – P. 49-57. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 56-57.

1495. Щербатюк, В. Нормативно-правовое регулирование служебных
командировок и их оплаты в Республике Молдова / В. Щербатюк // Закон и жизнь. –
2013. – Nr 4. – P. 16-20. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 20.
(Vezi de asemenea Nr 1408, 1502)

349.4 Drept funciar. Drept agrar
(Vezi Nr 1410)

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător
1496. Rusu, Vladimir. Acte legislative antibraconaj / Vladimir Rusu // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 4. – P. 11 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013.
– Nr 4. – P. 11 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1499, 1547, 1600)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
1497. Castraşan, Tatiana. Funcţionarea autonomiei locale în Republica Moldova /
Tatiana Castraşan // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 2. – P. 107-111. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : p. 110-111.

77
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2013 ≡ Magazine article annals Nr 4-2013

1498. Dulschi, Ion. Unele aspecte ale controlului parlamentar asupra administraţiei
publice : I. Instituţia Preşedintelui Republicii Moldova / Ion Dulschi // Administrarea Publică.
– 2013. – Nr 2. – P. 17-22. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 22. – Va urma.

1499. Gârneţ, Vladimir. Vladimir Gârneţ : Prutul copilăriei mele… : [monologul in-
spectorului-şef al Agenţiei Ecologice din Cahul] / consemnare de Ion Doru // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 4. – P. 20 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013.
– Nr 4. – P. 20 : fot.

1500. Juc, Victor. Conceptul de cultură organizaţională : general şi particular : [în
administraţia publ.] / Victor Juc, Irina Nistiriuc // Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe
Politice. – 2013. – Nr 1. – P. 20-38. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 37-38.

1501. Marinuţa, Vitalie. Republica Moldova are nevoie de o cooperare mai eficientă
în domeniul securităţii naţionale : editorial / Vitalie Marinuţa // Oastea Moldovei. – 2013. –
Nr 2. – P. 3 : fot.

1502. Sadovei, Nicolae. Condiţia depunerii jurământului în raporturile juridice de
muncă atipice ale funcţionarilor publici cu statut special / Nicolae Sadovei // Revista Naţio-
nală de Drept. – 2013. – Nr 4. – P. 7-14. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în
note, p. 14.

1503. Saitarlî, Natalia. Ordinea de investire în funcţie ca factor determinant al statu-
tului juridic al alesului local / Natalia Sartarlî // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 2. – P.
112-118. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 118.

1504. Нягу, А. Право на осуществление местного самоуправления / А. Нягу, Г.
Костаки // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 4. – P. 4-7. – Rez. în lb. rom., fr., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 7.
(Vezi de asemenea Nr 1350, 1379, 1383, 1407, 1420, 1439, 1443, 1466, 1478-79,
1513, 1528)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
1505. Andronachi, Natalia. O pasiune transformată în destin : [despre căpitanul Ana
Sofronovici, locţiitor şef al Centrului lingvistic al Armatei Naţ.] / Natalia Andronachi // Oas-
tea Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P. 6-7 : fot.

1506. Andronachi, Natalia. O revenire paşnică peste ani : [crâmpeie din biografia
căpitanului Sergiu Ghervas, comandantul Campaniei de Infanterie Independentă FMR,
dislocată în Varniţa] / Natalia Andronachi // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 6-7 : fot.

1507. Chilaru, Valeriu. Valeriu Chilaru: "Militarii brigăzii oricând sunt gata să vină în
ajutor populaţiei " : [interviu cu comandantul Brigăzii I de Infanterie motorizată "Moldova"]
consemnare de Dmitrii Vosimeric // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P. 4-5 : fot.

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1508. Costaş, Ion. Ion Costaş : "Despre probleme vorbeam tranşant în Parlament şi
la şedinţele Consiliului Suprem de Securitate" : [interviu cu ex-Ministru al Apărării (1992) al
Rep. Moldova] / interviu realizat de Ion Vulpe // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P. 12-
13 : fot.

1509. Guzun, Oleg. Colonelul Oleg Guzun : "Bilanţul anului trecut ne determină să
fim mai buni în 2013" : [interviu cu comandantul Brigăzii de Infanterie Motorizată "Dacia"
din Cahul] / a intervievat : Natalia Andronachi // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 4-5 :
fot.

1510. Mîrza, Mihaela. Umăr lîngă umăr. Genist şi frate! : [despre activitatea militară a
fraţilor Mihail şi Igor Cutie, genişti] / Mihaela Mîrza // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P.
16-17 : fot.

1511. Mulco, Oleg. Programul PARP (Procesul de Modernizare şi Analiză) – pasul
de modernizare al armatei : editorial / Oleg Mulco // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P.
2-3 : fot.

1512. Stoian, Vitalie. Vitalie Stoian: "În Irak camaraderia este la mare preţ" : [interviu
cu comandantul Armatei Naţionale despre practica militar-operaţională la nivel intern.] /
consemnare de Ion Vulpe // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 12-13 : fot.

1513. Tofan, Tatiana. Specificul politicii de dezvoltare a resurselor umane în cadrul
Ministerului Apărării al Republicii Moldova / Tatiana Tofan, Angelica Şaban // Administra-
rea Publică. – 2013. – Nr 2. – P. 73-77. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 77.

1514. Vosimeric, Dmitrii. Comandantul divizionului "de foc" : [colonelul în rezervă
Anatolie Grosu] / Dmitrii Vosimeric // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 11 : fot.

1515. Vosimeric, Dmitrii. "Forţă şi onoare în aer şi pe pământ" este deviza trupelor
speciale / Dmitrii Vosimeric // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P. 14-15. : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1384, 1645)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1516. Crijanovschi, Stela. Aspectul metodologic al discontărilor preferinţelor sociale
= The Methological Aspect of Esimating the Future Value of Social Preferences / Stela
Crijanovschi // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 1. – P. 163-166 : fig. – Tit., text paral.
: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 166.

1517. Gribincea, Tatiana. Politici de asistenţă socială a persoanelor de vîrsta a treia
/ Tatiana Gribincea // Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 1. –
P. 118-126 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 126.
(Vezi de asemenea Nr 1375, 1405, 1409)

79
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2013 ≡ Magazine article annals Nr 4-2013

368 Asigurări
(Vezi Nr 1492, 1614)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1518. Bucos, Tatiana. Cadrul normativ – juridic de funcţionare a sistemului educaţio-
nal din Republica Moldova, abordat prin prisma potenţialului economic = Normative and
Regulatory Framework of Moldovan Education System under the Economic Potential
Approach / Tatiana Bucos // Economica. – 2013. – Nr 1. – P. 73-80 : tab. – Tit., text paral. :
lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 80.

1519. Bucos, Tatiana. Dimensiuni cantitativ – calitative ale funcţionării sistemului
educaţional din R. Moldova abordate prin prisma potenţialului economic = Quantitative and
Qualitative of Moldovan Education System Operation in the Framework of Economic
Potential / Tatiana Bucos // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 1. – P. 113-118 : fig., tab.
– Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 118.

1520. Cuzneţov, Larisa. Consilierea psihopedagogică – o componentă de formare a
culturii familiei / Larisa Cuzneţov // Didactica Pro… – 2013. – Nr 2. – P. 15-19 : fot., tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 19.

1521. Modele de integrare – experienţe din Letonia, Estonia şi Moldova : [masa
rotundă din cadrul proiectului "Rolul educaţiei în societăţile multiculturale : lecţii învăţate",
Chişinău, 19. 04. 2013 : au participat : Rima Bezede, preşedinte al Centrului Educaţional
Pro Didactica, Maia Sandu, Ministru Educaţiei, Viorica Goraş-Postică, coord. de progr. al
Centrului Educaţional Pro Didactica [et al.] / material de Silvia Barbarov, Iulia Postică //
Didactica Pro… – 2013. – Nr 2. – P. 2-9 : fot.

1522. Paloşan, Florin. Impactul mass–mediei în educaţie / Florin Paloşan, Gheorghe
Spiridon // Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 1. – P. 154-159.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 159.

1523. Pasat, Valeriu. Politica conducerii RSS Moldoveneşti în domeniul învăţământu-
lui în perioada 1944-53. "Şcoala nouă" de sorginte sovietică / Valeriu Pasat // Akademos. –
2013. – Nr 1. – P. 39-48 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 47-48.

1524. Şevciuk, Andrei. Standardizarea învăţământului ca o condiţie importantă pen-
tru dezvoltarea sistemului regional de învăţământ = Standardization of Education as
Essetial to the Development of Regional Educational Systems / Andrei Şevciuk // Econo-
mie şi Sociologie. – 2013. – Nr 1. – P. 31-36. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 36.

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1525. Cristea, Sorin. Educaţia pentru lectură : [ca dimensiune particulară a educaţiei
intelectuale] / Sorin Cristea // Didactica Pro… – 2013. – Nr 2. – P. 54-56 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1526. Cartaleanu, Tatiana. Repere didactice în abordarea textului noncontinuu : [la
lecţiile de lb. rom.] / Tatiana Cartaleanu // Didactica Pro… – 2013. – Nr 2. – P. 28-31 : fot.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 31.

1527. Gavriliţă, Raisa. Lectura, o prezenţă permanentă la orele de română : [în
şcoală] / Raisa Gavriliţă // Didactica Pro… – 2013. – Nr 2. – P. 31-33 : fot., tab. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 33.

1528. Goncear, Claudia. Méthodes et procédés utilisés dans l’enseignement du
français, langue étrangère / Claudia Goncear // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 2. – P.
124-129. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : p. 129.

1529. Herţa, Diana-Elena. Dezvoltarea capacităţii imaginative a elevului prin inter-
mediul compunerilor şcolare / Diana-Elena Herţa // Didactica Pro… – 2013. – Nr 2. – P.
34-37 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 37.

1530. Mihălache, Lilia. Regîndirea tehnologiilor didactice în predarea cursului liceal
de informatică / Lilia Mihălache // Didactica Pro… – 2013. – Nr 2. – P. 24-27 : fig., fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 27.

1531. Moţpan, Valentina. Problematizarea – metodă cu un înalt potenţial formativ :
[formarea competenţilor elevilor la orele de chimie] / Valentina Moţpan // Didactica Pro… –
2013. – Nr 2. – P. 49-53 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 53.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
1532. Bezede, Rima. Profesorul-lider în procesul educaţional / Rima Bezede // Didac-
tica Pro… – 2013. – Nr 2. – P. 20-23 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
23.

1533. Ghicov, Adrian. Construcţia pedagogică a lecturii : [în şcoală] / Adrian Ghicov
// Didactica Pro… – 2013. – Nr 2. – P. 10-14 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 14.

1534. Guzgan, Valentin. Modalităţi de evaluare a nivelului culturii organizaţionale în
unitatea şcolară / Valentin Guzgan // Didactica Pro… – 2013. – Nr 2. – P. 45-48 : fig., fot.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 48.

1535. Opri-Vlăducă, Daniela. O lectură a operei lui Spiru Haret din perspectivă pe-
dagogică : [istoria pedagogiei] / Daniela Opri-Vlăducă // Didactica Pro… – 2013. – Nr 2. –
P. 42-44 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 44.

81
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2013 ≡ Magazine article annals Nr 4-2013

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
1536. Botnari, Valentina. Continuitatea în formarea competenţelor lingvistice la copiii
de vârstă preşcolară mare şi şcoală mică (1) / Valentina Botnari, Valentina Mîsliţchi //
Intellectus. – 2013. – Nr 1. – P. 66-71 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 70-71. – Va urma.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
1537. Pascaru, Ana. Consideraţii axiologice privind pregătirea universitară din RM /
Ana Pascaru // Relaţiile internaţionale – domeniu specific de activitate intelectuală. Contri-
buţia instituţiilor de profil : Materialele Conf. Şt.-Practice Intern., 2 apr. 2013. – Ch., 2013. –
P. 73-80. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 80.

1538. Ţîrdea, Teodor N. Educaţia studenţilor în domeniul relaţiilor internaţionale din
perspectiva bioeticii globale : analiză teoretico-metodică / Teodor N. Ţîrdea // Relaţiile
internaţionale – domeniu specific de activitate intelectuală. Contribuţia instituţiilor de profil :
Materialele Conf. Şt.-Practice Intern., 2 apr. 2013. – Ch., 2013. – P. 63-72. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 71-72.
(Vezi de asemenea Nr 1335, 1340, 1344, 1427, 1377, 1543, 1572, 1594, 1619)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
391/395 Etnografie
1539. Bâzgu, Eugen. Chemarea strămoşilor : [despre Muzeul Naţ. de Etnografie şi
Istorie Naturală din Moldova] / Eugen Bâzgu ; fot. : Varvara Buzilă // Moldova. – 2013. – Nr
3/4. – P. 8-12 : fot.

1540. Rogac, Raia. Tainele ouălor pascale : [tradiţia încondeierii] / Raia Rogac //
Moldova. – 2013. – Nr 3/4. – P. 13 : fot.

398 Folclor
(Vezi Nr 1622)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
51 MATEMATICĂ
519.8 Cercetări operaţionale
1541. Algoritmi numerici cu aproximaţii succesive în soluţionarea caracteristici-
lor modelelor exhaustive polling / Gheorghe Mişcoi, Diana Bejenari, Lilia Mitev [et al.] //
Strategii de dezvoltare socio-economică a societăţii în condiţiile globalizării : Conf. şt. in-
tern. 15-16 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 321-328 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 328.

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

53 FIZICĂ
530.1 Principii de bază ale fizicii
1542. Lupaşcu, Tudor. Mesager al ştiinţei moldoveneşti : Academicianul Isaac
Bersuker la 85 de ani : [fizician] / Tudor Lupaşcu, Natalia Gorincioi // Akademos. – 2013. –
Nr 1. – P. 175 : fot.

1543. Moscalenco, S. Un aport esenţial la ştiinţa Moldovei : profesorul Iulia
Boiarskaia : [doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice : in memoriam (1928-1996)] / S.
Moscalenco, D. Grabco, R. Jitaru // Akademos. – 2013. – Nr 1. – P. 161-166 : fot. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 166.

531 Mecanică teoretică. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide
1544. Moscalenco, S. Un fizician strălucit, doctorul Evghenii Moscalenco : [in memo-
riam (1963-2012)] / S. Moscalenco // Akademos. – 2013. – Nr 1. – P. 158-160 : fot.

537 Electricitate. Magnetism
(Vezi Nr 1579-81, 1620-21)

539 Structura fizică a materiei
539.1 Fizică nucleară. Fizică atomică. fizică moleculară
1545. Холодкова, Н. В. Гетерогенная рекомбинация атомов O(3 P) на
поверхности алюминия в плазме воздуха / Н. В. Холодкова, И. В. Холодков, А. В.
Абрамов // Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 2. – P. 18-21 : fig.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1577)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
544 Chimie fizică
(Vezi Nr 1542, 1620)
56 PALEONTOLOGIE
1546. Буровский, А. М. Вымирания плейстоценовой мегафауны и их следствия
: рукотворный или "чисто природный" процесс? / А. М. Буровский, П. В. Пучков //
Stratum plus. – 2013. – Nr 1 : Homo Armatus и плейстоценовые вымирания. – P. 167-
268 . – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 245-268.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
1547. Capcelea, Arcadie. Metode şi mijloace de studiu ale managementului ecologic
/ Arcadie Capcelea, Valeriu Capcelea, Ion Rusandu // Revista de Filozofie, Sociologie şi
Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 1. – P. 7-19. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 19.

83
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2013 ≡ Magazine article annals Nr 4-2013

579 Microbiologie
1548. Procedee de obţinere a biomasei de spirulină cu conţinut sporit de cupru
legat organic / Ludmila Batîr, Liliana Zosim, Daniela Elenciuc [et al.] // Intellectus. – 2013.
– Nr 1. – P. 72-76 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 75-76.

59 ZOOLOGIE
1549. Alaci, Alexandru. Standardul bracului german cu păr scurt : [specia Deutscher
Kurzhaariger Vorstchund) / Alexandru Alaci // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr
4. – P. 14-15 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 4. – P. 14-15 : fot.

1550. Bogdea, Larisa. Construcţia cuibului : [la păsările sălbatice] / Larisa Bogdea //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 4. – P. 7 : fot. ; Охотник и Рыболов
Молдовы. – 2013. – Nr 4. – P. 7 : fot.

1551. Chiriţă, Gheorghe. Anotimpul reproducerii şi hrana complementară : [a mistre-
ţilor] / Gheorghe Chiriţă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 4. – P. 6 : fot. ;
Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 4. – P. 6 : fot.

1552. Cracan, Vitalie. Vulpea, aşa cum este / Vitalie Cracan // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2013. – Nr 4. – P. 9 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 4. – P.
9 : fot.

1553. Elenciuc, Igor. Fox terrierul, câinele meu de vizuină / Igor Elenciuc // Vânătorul
şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 4. – P. 15 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. –
2013. – Nr 4. – P. 15 : fot.

1554. Navitaniuc, Alexandru. Şacalul : [specia Canis aureus din familia Canidae] /
Alexandru Navitaniuc // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 4. – P. 8 : fot. ;
Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 4. – P. 8 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1546, 1605)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
60 BIOTEHNOLOGIE
(Vezi Nr 1538)
61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
1555. Фурдуй, Ф. И. Сначала социальная среда, сознание и креативность соз-
дали самого человека, а не труд, как писал Энгельс : [физиология] / Ф. И. Фурдуй //
Akademos. – 2013. – Nr 1. – P. 74-79. – Rez în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 79.

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
1556. The "paramedic" profession – present international and national
opportunities / V. Cuciuc, D. Grumeza, R. Turchin [et al.] // Curierul medical. – 2013. –
Vol. 56, Nr 2. – P. 18-23 : tab. – Text art. : lb. rom. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 23.
(Vezi de asemenea Nr 1574)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea
lor. Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
1557. Ghicavîi, Victor. Actualitatea implementării şi fortificării sistemului de farmaco-
vigilenţă / Victor Ghicavîi, Lucia Ţurcan, Lilia Podgurschi // Akademos. – 2013. – Nr 1. – P.
91-95 : tab. – Rez în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 95.
(Vezi de asemenea Nr 1548, 1559, 1590)

616 Patologie. Medicină clinică
1558. Bazeliuc, Iu. The identification of the optimal method of general anaesthesia
based on the multifactorial analysis of homodynamic parameters in the surgery of her-
niated intervertebral disc / Iu. Bazeliuc // Curierul medical. – 2013. – Vol. 56, Nr 2. – P. 41-
51 : tab. – Text art. : lb. rom. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 51.

1559. Gulea, Aurelia. Noi inhibitori de proliferare a celulelor de cancer / Aurelia Gu-
lea // Akademos. – 2013. – Nr 1. – P. 102-107 : fig. – Rez în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 106-107.

1560. Mereuţă, Ion. Viziuni conceptuale manageriale, financiare şi de estimare din
perspectiva ştiinţei academice : [în domeniul oncologiei] / Ion Mereuţă // Akademos. –
2013. – Nr 1. – P. 85-90 : fig. – Rez în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 90.
(Vezi de asemenea Nr 1556, 1562, 1571)

616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
1561. Changes in heart rate variability and respiratory patterns influenced by evoked
psychoemotional states / L. Sidorenko, V. Vovc, A. Ganenco [et al.] // Curierul medical. –
2013. – Vol. 56, Nr 2. – P. 56-61 : tab. – Text art. : lb. rusă. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 61. +616.8

1562. Cojocari, S. The role of some adipokines as a marker in the early diagnostics
of the arterial hypertension in overweight and obese children / S. Cojocari // Curierul medi-
cal. – 2013. – Vol. 56, Nr 2. – P. 23-26. – Text art. : lb. rom. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 26.

85
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2013 ≡ Magazine article annals Nr 4-2013

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
1563. Boldescu, Veaceslav. Nanoparticule şi microparticule în chimioterapia tuber-
culozei / Veaceslav Boldescu // Akademos. – 2013. – Nr 1. – P. 108-111 : fig. – Rez în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 111.

1564. Cîrstea, Olga. Metoda predictivă pentru estimarea riscului de dezvoltare a as-
tmului bronşic la copiii din Republica Moldova / Olga Cîrsta, Liubov Vasilos, Ala Cojocaru //
Intellectus. – 2013. – Nr 1. – P. 86-91: fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 90.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
1565. Myronenko, M. O. Diabetic encephalopathy / M. O. Myronenko, T. V.
Myronenko // Curierul medical. – 2013. – Vol. 56, Nr 2. – P. 27-34 : fig. – Text art. : lb.
rusă. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 33-34.

1566. Sîrbu, Ana. Manifestări ale stresului psihic şi stărilor afective la persoanele cu
ulcer gastro-intestinal / Ana Sîrbu, Angela Potâng, Tatiana Tulbure // Intellectus. – 2013. –
Nr 1. – P. 96-102 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 101-102.

1567. Trifan, Valentina. Valentina Trifan : De ce să trişez? Mă simt pe al nouălea val!
: [interviu cu medicul Clinicii stomatologice "Orto-Dental" din Chişinău] / text de Viorica Mija
// Punkt. – 2013. – Nr 52. – P. 158-162 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1573)

616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele
1568. Batîr, Irina. De-a fir a păr despre podoaba capilară : [interviu cu I. Batîr, doctor
dermatolog-triholog a Clinicii Sancos din Chişinău] / consemnare de rep. rev. // Punkt. –
2013. – Nr 52. – P. 170-173 : fig., fot.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular
1569. Dudnik, V. M. The estimation of the indices of the inflammatory and immune
response in children with juvenile rheumatoid arthritis / V. M. Dudnik, I. V. Vyzhga // Curie-
rul medical. – 2013. – Vol. 56, Nr 2. – P. 75-78 : tab. – Text art. : lb. rusă. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 78.
(Vezi de asemenea Nr 1558)

616.8 Neuropatologie. Neurologie
(Vezi Nr 1561, 1565-66)

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase
1570. The clinical evolution and dynamics of laboratory indices in HIV/AIDS in-
fected patients who are treated with first-line antiretroviral therapy / T. Holban, I.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bistritchi, C. Spinu [et al.] // Curierul medical. – 2013. – Vol. 56, Nr 2. – P. 37-41 : tab. –
Text art. : lb. rom. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 41.
(Vezi de asemenea Nr 1574)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
1571. Belii, A. Is the fast-track-surgery a universal solution for perioperative medi-
cine? : Review articles / A. Belii // Curierul medical. – 2013. – Vol. 56, Nr 2. – P. 7-18 : tab.
– Text art. : lb. rom. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 14-18.

1572. Ghidirim, Gheorghe. Gheorghe Ghidirim: "Tata s-a sacrificat pentru noi, copiii"
: [interviu cu chirurgul, mem. al Comisiei Naţ. de Acreditare şi Atestare, laureat al diferitor
titluri onorifice] / consemnare de Raia Rogac // Moldova. – 2013. – Nr 3/4. – P. 34-43 : fot.

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
1573. Kovalchuk, N. E. The morphofunctional changes of hemomicrocirculatory bed
of small intestine of rats after modeling the acute obstruction / N. E. Kovalchuk // Curierul
medical. – 2013. – Vol. 56, Nr 2. – P. 51-55 : fig. – Text art. : lb. rusă. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 55.

618 Ginecologie. Obstetrică
1574. Epidemiologic surveillance control issues and optimization methods of
nosocomial purulent-septic infections of newborns and women in labor / I. V. Feldblyum, V.
I. Sergevnin, N. I. Markovich [et al.] // Curierul medical. – 2013. – Vol. 56, Nr 2. – P. 4-6. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 6.

1575. Terapia celulară în infertilitatea tubară determinată de boala inflamatorie
pelvină / Tatiana Revencu, Valentin Friptu, Ludmila Nacu [et al.] // Akademos. – 2013. –
Nr 1. – P. 99-101. – Rez în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 101.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
1576. Ullal, Yathish. Corrosion protection of electrodeposited multilayer
nanocomposite Zn-Ni-SiO2 coatings / Yathish Ullal, A. Chitharanjan Hegde // Электронная
обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 2. – P. 73-79 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : p. 79.
(Vezi de asemenea Nr 1578)

621 Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie
mecanică
621.039 Ştiinţa nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nu-
cleară în general

87
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2013 ≡ Magazine article annals Nr 4-2013

1577. Поляков, Д. Н. Положительный столб тлеющего разряда с пылевыми час-
тицами / Д. Н. Поляков, В. В. Кумова, Л. М. Василяк // Электронная обработка мате-
риалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 2. – P. 25-35 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 34-35.
(Vezi de asemenea Nr 1352)

621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice.
Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
1578. Popescu, Victor. Behavior of Factors of Influence on the Process of Distributi-
on of Electricity / Victor Popescu // Intellectus. – 2013. – Nr 1. – P. 66-71 : fot., tab. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 109.

1579. Изменение электрофизических характеристик высоковольтных им-
пульсных конденсаторов при различных модификациях обкладок / В. И. Гунько,
А. Я. Дмитришин, Л. И. Онищенко [et al.] // Электронная обработка материалов. –
2013. – Vol. 49, Nr 2. – P. 94-101 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 101.

1580. Савельева, Л. А. Причины ветвления положительного стримера в неод-
нородном поле / Л. А. Савельева, А. В. Самусенко, Ю. К. Стишков // Электронная
обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 2. – P. 36-47 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : p. 47.

621.35 Tehnică electrochimică
1581. Максимов, А. И. Влияние тока разряда на скорость неравновесного
массопереноса электролита под действием тлеющего разряда атмосферного
давления / А. И. Максимов, А. В. Хлюстова // Электронная обработка материалов. –
2013. – Vol. 49, Nr 2. – P. 22-24 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 24.
(Vezi de asemenea Nr 1584)

621.39 Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate
video. Telecomandă
1582. Nastas, Vasile. Măsura valorii ştiinţifice : mem. cor. al AŞM Sergiu Dimitrachi
la 80 de ani : [domeniul şt. : telecomunicaţii şi radioelectronică] / Vasile Nastas //
Akademos. – 2013. – Nr 1. – P. 179-180 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1545)

621.7 Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate
(Vezi de asemenea Nr 1576)

621.8 Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice
1583. Botez, Ilie. Automatizarea proceselor de asamblare, o modalitate importantă
de sporire a durabilităţii maşinilor / Ilie Botez, Petru Stoicev, Andrei Nastas // Intellectus. –
2013. – Nr 1. – P. 77-85 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 85.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

621.9 Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese
1584. Влияние высокочастотного электромагнитного поля на свойства
хромовых покрытий / А. Г. Анисович, В. В. Ажаронок, В. Ф. Гологан [et al.] // Элек-
тронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 2. – P. 12-17 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : p. 17.

623 Tehnică militară
1585. Şmatoc, Ion. Energia prafului de puşcă : [evoluţia armelor de foc] / Ion Şmatoc
// Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 4. – P. 12 : fot. ; Охотник и Рыболов
Молдовы. – 2013. – Nr 4. – P. 12 : fot.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICO-
LE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
(Vezi Nr 1441-42)

631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
1586. Satîr, Larisa. Probleme privind asigurarea tehnico-materială a întreprinderilor
agricole din Ucraina = Problem of Material-Technical Support Agriculture Companies of
Ukraine / Larisa Satîr // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 1. – P. 11-14. – Tit., text
paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 14.

1587. Todorici, Ludmila. Metodologia evaluării stabilităţii economice a întreprinderi-
lor agricole pe baza calculului indicatorului integral = Methodology of Economic
Sustainability Evaluation in Agricultural Enterprises Based on Integral Index Calculation /
Ludmila Todorici // Economica. – 2013. – Nr 1. – P. 69-72. – Tit., text paral. : lb. rom., engl.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 72.
(Vezi de asemenea Nr 1440)

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
1588. Analiza cercetărilor privind utilizarea îngrăşămintelor pe diferite tipuri de
sol / Serafim Andrieş, Tamara Leah, Igor Povar [et al.] // Akademos. – 2013. – Nr 1. – P.
123-131 : tab. – Rez în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 131.
631.5 Lucrări agricole
(Vezi Nr 1589, 1591-92, 1597)

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii.
Stimulente pentru plante
(Vezi Nr 1588)

89
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2013 ≡ Magazine article annals Nr 4-2013

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
1589. Pojoga, Vasile. "Porumbeni" – realizări şi perspective : [despre Inst. de Fito-
tehnie cu acelaşi tit. şi productivitatea hibrizilor noi de porumb] / Vasile Pojoga //
Akademos. – 2013. – Nr 1. – P. 132-135 : tab. – Rez în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
135.

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu
utilizări industriale
1590. Casian, Igor. Izolarea coptizinei din herba de Rostopască (Chelidonium majus
L.) / Igor Casian, Ana Casian // Intellectus. – 2013. – Nr 1. – P. 92-95 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 94-95.

1591. Duca, Maria. Aspecte fiziologice şi genetice ale sistemului ASC-Rf la floarea-
soarelui / Maria Duca // Akademos. – 2013. – Nr 1. – P. 112-118 : fig., tab. – Rez în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 118.

1592. Вронских, М. Д. Опыт организации зоны внедрения гибридов
подсолнечника и их семеноводства в Молдове / М. Д. Вронских, В. С. Лесник //
Akademos. – 2013. – Nr 1. – P. 136-143 : fig., tab. – Rez în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 143.
634 Horticultură în general
1593. Cimpoieş, Gheorghe. Sporirea productivităţii mărului prin optimizarea structurii
plantaţiei / Gheorghe Cimpoieş // Akademos. – 2013. – Nr 1. – P. 119-122 : fig., tab. – Rez
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 122.

1594. Cimpoieş, Gheorghe. Un explorator pasionat al pomiculturii : mem. cor. al
AŞM Vasile Babuc la 80 de ani / Gheorghe Cimpoieş // Akademos. – 2013. – Nr 1. – P.
176 : fot.

634.8 Viticultură
1595. Maestrul hibridării distante : [citologia viţei de vie : dr. hab. Ştefan Topală la
75 de ani] / Boris Găină, Alexandru Teleuţă, Valeriu Cotea [et al.] // Akademos. – 2013. –
Nr 1. – P. 182-183 : fot.

1596. Teleuţă, Alexandru. Un cercetător laborios al viţei de vie : dr. hab. Valentin
Codreanu la 75 de ani / Alexandru Teleuţă, Eugeniu Alexandrov // Akademos. – 2013. – Nr
1. – P.174 : fot.

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor,a şeptelului.
Înmulţirea animalelor domestice
636.3 Rumegătoare mici. Oi. Capre
1597. Maşner, Oleg. Nivelul de producţie al caprinelor locale şi posibilităţile de selec-
ţie / Oleg Maşner, Petru Liuţcanov // Akademos. – 2013. – Nr 1. – P. 144-146 : fot., tab. –
Rez în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 146.

636.5/.6 Păsări
(Vezi Nr 1550)

636.7 Câini
(Vezi Nr 1549, 1553)

637 Produse ale animalelor domestice(de curte) şi ale vânatului
1598. Vrancean, Călin. Rolul şi importanţa produselor avicole în alimentaţia umană /
Călin Vrancean = Role and Importance of Poultry Products for Human Consumption //
Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 1. – P. 158-162 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom.,
engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 162.

637.4 Ouă. Produse din ouă
(Vezi Nr 1598)

639.1 Vânătoare
1599. Bătrânu, Ion. Preocupările vânătorilor truşeneni : [din mun. Chişinău] / Ion Bă-
trânu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 4. – P. 16 : fot. ; Охотник и Рыболов
Молдовы. – 2013. – Nr 4. – P. 16 : fot.

1600. Căpiţă, Ionel. Urmaşul lui Babacu : [portretul lui Iurie Proţap, preşedintele co-
misiei juridice a Soc. Vânătorilor şi Pescarilor din Rep. Moldova] / Ionel Căpiţă // Vânătorul
şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 4. – P. 18-19 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. –
2013. – Nr 4. – P. 18-19 : fot.

1601. Ciocoi, Oleg. Bilanţ şi perspective : [despre şedinţa Consiliului Republican
SVPM, Chişinău, 27. 02. 2012] / Oleg Ciocoi // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. –
Nr 4. – P. 1-a a cop. -1 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 4. – P. 1-a a
cop.-1 : fot.

1602. Hodoneanţu, Dan Lambert. Vânătoarea şi ucenicul : [despre conduita la vână-
toarea autorizată şi conservarea vieţii sălbatice] / Dan Lambert Hodoneanţu // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 3 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. –
Nr 2. – P. 3 : fot.

91
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2013 ≡ Magazine article annals Nr 4-2013

1603. Munteanu, Andrei. Conduita morală a vânătorului / Andrei Munteanu // Vână-
torul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 4 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. –
2013. – Nr 4. – P. 2 : fot.

1604. Străvoiu, Nicolae A. Îndemn la civilizaţia cinegetică : [cugetări] / Nicolae A.
Străvoiu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 4. – P. 24 : fot. ; Охотник и
Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 4. – P. 24 : fot.

1605. Şelaru, Neculai. Factorii abiotici şi vânatul / Neculai Şelaru // Vânătorul şi Pes-
carul Moldovei. – 2013. – Nr 4. – P. 4 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr
4. – P. 4 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1551, 1585)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură
1606. Bulat, Dumitru. Ameliorarea fondului piscicol : [din Moldova] / Dumitru Bulat //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 4. – P. 22 : fot. ; Охотник и Рыболов
Молдовы. – 2013. – Nr 4. – P. 22 : fot.

1607. Rusnac, Vladimir. Timpul reproducerii : [peştilor] / Vladimir Rusnac // Vânăto-
rul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 4. – P. 23 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. –
2013. – Nr 4. – P. 23 : fot.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese

(Vezi de asemenea Nr 1598)

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
1608. Morari, Natalia. Frumoasa şi bestiile : [interviu cu telejurnalista N. Morari, pre-
zentatoarea emisiunii Politica la TV 7] / text de Moni Stănilă ; fot. : Roman Rybaleov //
Punkt. – 2013. – Nr 52. – P. 18-27 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1522, 1582)

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării
1609. Chitoroagă, Valentina. Parcursul anului editorial 2012 : jaloane statistice şi lo-
gistice : [conform rapoartelor statistice a Camerei Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova] / Valenti-
na Chitoroagă // Revista ABRM. – 2013. – Nr 1. – P. 29-36 : fot., tab. – Rez. în lb. rom.

1610. Roşca, Nicolae. Povestea unei mari iubiri : [crâmpeie din viaţa lui Alexandru
Rusu, editor, om de afaceri şi filantrop] / Nicolae Roşca ; fot. : Mihai Potârniche // Moldova.
– 2013. – Nr 3/4. – P. 18-23 : fot.

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.6 Transport pe apă, transport naval
1611. Balamaci, Dan. Sporirea eficienţei gestiunii complexului maritim regional port –
terminal = Efficiency Increase of the Regional Maritime Complex Management Port-
Terminal / Dan Balamaci // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 1. – P. 123-131. – Tit.,
text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 131.

657 Contabilitate
1612. Curagău, Natalia. Contabilitatea şi fiscalitatea avocaţilor / Natalia Curagău //
Avocatul Poporului. – 2013. – Nr 1/3. – P. 33-43 : fot. – Referinţe bibliogr. în subsol.

1613. Nederiţa, Alexandru. Aspecte aferente contabilizării şi impozitării dividendelor
/ Alexandru Nederiţa // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 4. – P. 8-14 : fot. – Referinţe
bibliogr. în subsol.

1614. Sorocean, Clara. Un nou serviciu pentru contabili. Aplicarea plafonului anual la
calcularea contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii / Clara Sorocean
// Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 4. – P. 47-51 : fot., tab.

1615. Лапицкая, Людмила. Некоторые особенности отражения в бухгалтерском
учете доходов ; Доход от операционной деятельности : объект обложения подоход-
ным налогом по ставке 3% / Людмила Лапицкая // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 2. – P.
93-100 : fot., tab.

1616. Чиреш, Елена. Включаются ли доходы ИП в Декларацию СЕТ 08? / Елена
Чиреш // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 4. – P. 58-60 : tab. – Referinţe bibliogr. în
subsol.
(Vezi de asemenea Nr 1434, 1449, 1451, 1495, 1618)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
1617. Ştîroi, Vitalie. Organizarea ca funcţie specifică a managementului în sistemul
activităţii întreprinderilor vitivinicole din Republica Moldova = Organization as a Specific
Management Function in the System of Wine Business Activity in the Republic of Moldova
/ Vitalie Ştîroi // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 1. – P. 119-122. – Tit., text paral. : lb.
rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 122.

1618. Zlatovcena, Ina. Perfecţionarea sistemului de gestionare a capitalului circulant
al întreprinderilor de vinificaţie = Improvement of Working Capital Management of Wineries
/ Ina Zlatovcena // Economica. – 2013. – Nr 1. – P. 99-106 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb.
rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 106.

93
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2013 ≡ Magazine article annals Nr 4-2013

666.9 Industriile ghipsului, varului şi cimentului
1619. Tighineanu, Ion. Perfecţiunea matematică a construcţiilor : mem. cor. al AŞM
Evghenii Lvovschi : 80 de ani : [inginer-constructor, domeniul de cercet. : proprietăţile
betonului] / Ion Tighineanu // Akademos. – 2013. – Nr 1. – P. 177 : fot.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
678 Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria
materialelor plastice
1620. Кулиев, М. М. Температурно-частотная диспереия диэлектрических
характеристик композитов на основе полиэтилена с включениями TIInS2 / М. М. Ку-
лиев, О. А. Самедов, Р. С. Исмайилова // Электронная обработка материалов. –
2013. – Vol. 49, Nr 2. – P. 1-7 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 7.

1621. Рамазанов, М. А. Влияние электротермополяризации на электретные
свойства и зарядовое состояние нанокомпозиций полиэтилена с добавками Cr и
PbCrO4 / М. А. Рамазанов, А. С. Гусейнова // Электронная обработка материалов. –
2013. – Vol. 49, Nr 2. – P. 8-11 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 11.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEH-
NOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

691 Materiale de construcţii. Părţi ale construcţiilor
(Vezi Nr 1448)

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
7.0 Artă în general
1622. Rogac, Raia. Icoana ca destin : [pe marginea inaugurării expoziţiei de icoane şi
obiecte de cult din sec. XYI-XIX] / Raia Rogac // Moldova. – 2013. – Nr 3/4. – P. 3 : fot.

72 ARHITECTURĂ
1623. Codreanca, Lidia. La Mănăstirea Răciula au înflorit ghioceii reînvierii : [Mănăs-
tirea de maici cu hramul "Naşterea Maicii Domnului", raionul Călăraşi] / Lidia Codreanca //
Moldova. – 2013. – Nr 3/4. – P. 76-81 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1539)

73 ARTE PLASTICE
1624. Mihai Grati : [artistul plastic ceramist : in memoriam] // Moldova. – 2013. – Nr
3/4. – P. 48-49 : fot. – (Semănătorii de lumină).

1625. Rogac, Raia. Turnându-şi inima în bronz : [sculptorul Ion Zderciuc] / Raia
Rogac // Moldova. – 2013. – Nr 3/4. – P. 50-51 : fot.

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
(Vezi de asemenea Nr 1540)

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
1626. Florescu, Eugenia. Eudochia Zavtur : sensibilizarea materiei : [60 de ani din
ziua naşterii pictoriţei, maestru în arte din Rep. Moldova] / Eugenia Florescu // Akademos.
– 2013. – Nr 1. – P. 155-157 : reprod.

1627. Jeltov, Ina. Cioara : [pe marginea creaţiei pictoriţei Violeta Diordiev] / text de
Ina Jeltov ; imagini de Natalia Gârbu // Punkt. – 2013. – Nr 52. – P. 36-42 : fig., fot.

1628. Roşca, Nicolae. Cum nu vii tu, Ţepeş, frate!... : [dedicat caricaturistului Valeriu
Ioniţoi] / Nicolae Roşca // Moldova. – 2013. – Nr 3/4. – P. 97-99 : fot.

1629. Sainciuc, Lică. Lică Sainciuc : Da trebuie? : [interviu cu pictorul] / text de An-
gela Braşoveanu // Punkt. – 2013. – Nr 52. – P. 122-129 : fot.

1630. Vrabie Gheorghe. Valentina Rusu-Ciobanu : "Viaţa mea e toată la vedere"… :
[schiţă de portret a maestrului emerit în artă, artistă a poporului din Rep. Moldova] / Ghe-
orghe Vrabie // Moldova. – 2013. – Nr 3/4. – P. 14-17 : fot.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE
1631. Rybaleov, Roman. Roman Rybaleov : Icoane & Silicoane : [interviu cu fotogra-
ful] / text de Viorica Mija ; imagini de Roman Rybaleov // Punkt. – 2013. – Nr 52. – P. 56-
69 : fot.

78 MUZICĂ
1632. Bubliţchi, Alexandru. Alexandru Bubliţchi : Cohen m-a prins în capcană : [in-
terviu cu vioristul chişinăuian] / text de Larisa Turea // Punkt. – 2013. – Nr 52. – P. 28-35 :
fot.

1633. Cataraga, Elena. Infected Rain. Emoţii normale pentru persoane vii : [interviu
cu E. Cataraga, solista trupei mold. "Infected Rain"] / text de Alexandru Vakulovski //
Punkt. – 2013. – Nr 52. – P. 84-88 : fot.

1634. Chestionar Punkt : [la întrebări răspund : Dragoş Condrea & Alex Cheg de la
"Demonocracy" ; Karizma ; Igor Dânga de la "Cuibul" ; Atheist, "Aeon of Death" ; Roman
Iagurov de la "Zdob şi Zdub" ; Natalia Gordienco ; Adrian Ursu ] // Punkt. – 2013. – Nr 52.
– P. 90-100 : fot.

1635. Dolgan, Mihai. Cine a surpat "Noroc"-ul din interior : [fragm. din cartea Taina
vieţii mele] / Mihai Dolgan ; material pregătit de Nicolae Roşca // Moldova. – 2013. – Nr
3/4. – P. 92-96 : fot. – (Stele călătoare).

95
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2013 ≡ Magazine article annals Nr 4-2013

1636. Filat, Sanda. Sanda Filat: Sunt momente unice şi de mare intensitate în viaţă,
pe care nu le uiţi niciodată : [interviu cu psihologul, patroana Festivalului Intern. "J. S.
Bach", ed. a 3-a, Chişinău, 4-10 apr. 2013] / consemnare de rep. rev. // Punkt. – 2013. –
Nr 52. – P. 14-17 : fot.

1637. Gavriliţă, Nicoleta. Nicoleta Gavriliţă: Eu vin la nunta ta, iubito. Şi nu doresc
nimic să-ţi cer : [interviu cu interpreta] / consemnare de rep. rev. // Punkt. – 2013. – Nr 52.
– P. 102-111 : fot.

1638. Mustea, Gheorghe. Muzica şi ştiinţa / Gheorghe Mustea // Akademos. – 2013.
– Nr 1. – P. 152-154. – Rez în lb. engl.

1639. Ştefăneţ, Anatol. Decalogul lui Anatol Ştefăneţ : [mizician, compozitor, dir. tru-
pei Trigon] / concept de Ana Popenco // VIP magazin – 2013. – Nr 4. – P. 32-37 : fot.

1640. Vakulovski, Alexandru. La Curtea Supremă cu efectul gândirii anormale : [pe
marginea discuţiei cu Ştefan Babără, Radu Ghidirim, Nicu Purulent [et al.] din trupa de
grindcore din Moldova – Abnormyndefect] / text de Alexandru Vakulovski // Punkt. – 2013.
– Nr 52. – P. 80-83 : fot.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
1641. Bucătaru, Victor. Victor Bucătaru: Prefer să am dreptate singur… decât să am
dreptatea unor imbecili : [offorismele ceniastului mold.] / concept : Ana Popenco // VIP
magazin. – 2013. – Nr 4. – P. 58-63 : fot.

1642. Каприо, Леонардо ди. Леонардо ди Каприо: В поисках новых ощущений и
настоящей любви : [интервью с амер. киноактёром] / записал Jan Janssen ; пер. :
Тома Иванова // Aquarelle. – 2013. – Nr 4. – P. 16-19 : fot.

792 Teatru. Artă scenică
1643. Popescu, Stela. Stela şi Stelele : [interviu cu S. Popescu, actriţa Teatrului de
Revistă din Bucureşti] / text de Ana Popinco // Punkt. – 2013. – Nr 52. – P. 112-120 : fot.

1644. Rusu-Haraba, Anastasia. Constantin Haret : [actor, dir. Teatrului Dramatic
Rus "A. P. Cehov" din Chişinău] / Anastasia Rusu-Haraba // Moldova. – 2013. – Nr 3/4. –
P. 54-55 : fot. – (Semănătorii de lumină).

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1645. Butuc, Marin. Precizări etimologice ale gradelor militare / Marin Butuc // Oas-
tea Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P. 22-23. : fot.

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 1505, 1536)

811 Limbi individuale
811.133.1 Limba franceză
(Vezi Nr 1528)

811.135.1 Limba română
(Vezi Nr 1526-27, 1529)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
1646. Hemingway, Ernest. Bătrânul şi marea : [fragm. de roman] / Ernest Hemin-
gway ; trad. din lb. engl. şi note de Radu Pavel Geo ; il. : Adrian Moraru // Noi. – 2013. – Nr
4. – Supl. : P. 17-24 : il., fot. – Contin. Începutul : Nr 2, 2013.

821.135.1 Literatură română
1647. Galin-Corini, Vlad. Orfana : nuvelă / Vlad Galin-Corini // Moldova. – 2013. – Nr
3/4. – P. 62-65 : fot.

1648. Gârleanu, Emil. Aprilie – o clipă : [povestire] / Emil Gârleanu // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 4. – P. 21 : fot.

1649. Gîrleanu, Emil. Căprioara : [povestire] / Emil Gîrleanu ; il. : Sergiu Puică // Noi.
– 2013. – Nr 4. – P. 23 : il.

1650. Sadoveanu, Mihail. În pădurea Petrişorului : [povestire] / Mihail Sadoveanu //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 4. – P. 21.

1651. Slavici, Ioan. Păcală în satul lui : [snoavă] / Ioan Slavici // "a" MIC". – 2013. –
Nr 4. – Supl. : "a" MIC" didactic : P. 3-4.

1652. Topârceanu, George. la Paşti : [versuri] / George Topârceanu // Noi. – 2013. –
Nr 4. – P. 22.

1653. Гырляну, Эмиль. Апрельские мотивы : [рассказ : пер. с рум. яз.] / Эмиль
Гырляну // Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 4. – P. 21 : fot.

1654. Садовяну, Михаил. В урочище Петришор : [рассказ : пер. с рум. яз.] / Ми-
хаил Садовяну // Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 4. – P. 21.

97
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2013 ≡ Magazine article annals Nr 4-2013

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
1655. Burac, Andrei. Mergi până se termină drumul (4) : Caiete / Andrei Burac //
Moldova. – 2013. – Nr 3/4. – P. 82-89 : fot. – Art. 1 : Nr 8, 2012.

1656. Ciocanu, Aurel. Când mă trântesc cu Arvinte : [versuri] / Aurel Ciocanu // "a"
MIC". – 2013. – Nr 4. – Supl. : "a" MIC" didactic : P. 1-2.

1657. Ciocanu, Aurel. Vă poftesc în ospeţie : [versuri] / Aurel Ciocanu // "a" MIC". –
2013. – Nr 4. – Supl. : "a" MIC" didactic : P. 1.

1658. Cojocaru, Sabina. Pictura ; Regrete sfinte ; Taci, suflete…. ; Concluzie ; Para-
dox ; Obsesie : [versuri] / Sabina Cojocaru // Moldova. – 2013. – Nr 3/4. – P. 67-68 : fot.

1659. Diviza, Ion. Ziua păcălelilor ; Eroul artelor marţiale ; Căutând motive ; Şiretlicul
ursuleţului : [versuri] / Ion Diviza // "a" MIC". – 2013. – Nr 4. – P. 28.

1660. Dragomir, Constantin. Tare-n geografie : [versuri] / Constantin Dragomir // "a"
MIC". – 2013. – Nr 4. – Supl. : "a" MIC" didactic : P. 1.

1661. Druţă, Ion. Ziua cînd cresc copiii : [povestire] / Ion Druţă ; il. : Aurel Guţu // Noi.
– 2013. – Nr 4. – P. 24, 30 : il.

1662. Meniuc, George. Am ieşit pe uliţi seara… ; Păduri ! : [versuri] / George Meniuc
// Moldova. – 2013. – Nr 3/4. – P. 90-91 : fot. – (Auguriada).

1663. Meniuc, George. Crinul văilor ; Solitudine : [versuri] / George Meniuc // Moldo-
va. – 2013. – Nr 3/4. – P. 32-33 : fot. – (Auguriada).

1664. Meniuc, George. Destin ; Colind : [versuri] / George Meniuc // Moldova. –
2013. – Nr 3/4. – P. 24-25 : fot. – (Auguriada).

1665. Meniuc, George. Fata-n grădina de aur : [versuri] / George Meniuc // Moldova.
– 2013. – Nr 3/4. – P. 74-75 : fot. – (Auguriada).

1666. Meniuc, George. Geneză ; Peisaj : [versuri] / George Meniuc // Moldova. –
2013. – Nr 3/4. – P. 44-45 : fot. – (Auguriada).

1667. Meniuc, George. Interior răvăşit ; Mărţişor : [versuri] / George Meniuc // Moldo-
va. – 2013. – Nr 3/4. – P. 56-57 : fot. – (Auguriada).

1668. Plugaru, Emilia. Vine ziua de Florii ; Vara vine în rochiţă ; E primăvară ; Flutu-
raşul ; Melcul şi furnica ; Ploaie de vară ; Broaştele şi luna : [versuri] / Emilia Plugaru ; des.
de Emilia Plugaru // Alunelul. – 2013. – Nr 4. – P. 4-5 : des.

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1669. Proca, Ion. Moş Păpădie : [versuri] / Ion Proca // "a" MIC". – 2013. – Nr 4. – P.
28.

1670. Roşca, Nicolae. Psalm pentru reînviere : [versuri] / Nicolae Roşca // Moldova.
– 2013. – Nr 3/4. – P. 6-7 : fot.

1671. Roşca, Valentin. Pelinul ; Lăcrimioarele ; Pinul ; Leul ; Girafa ; Ratonul ; Pituli-
cea-verde ; Auşelul ; Cucul : [versuri] / Valentin Roşca // Moldova. – 2013. – Nr 3/4. – P.
31-33 : fot.

1672. Strâmbeanu, Andrei. Lupii : [versuri] / Andrei Strâmbeanu ; cuv. înainte de
Grigore Vieru // Moldova. – 2013. – Nr 3/4. – P. 52-53 : fot.

1673. Suceveanu, Arcadie. Portretul lui Păcală : [versuri] / Arcadie Suceveanu // "a"
MIC". – 2013. – Nr 4. – Supl. : "a" MIC" didactic : P. 1.

1674. Tarlapan, Efim. Aforisme / Efim Tarlapan // "a" MIC". – 2013. – Nr 4. – P. 28.

1675. Ţurcanu, Ianoş. În spitalul Ceicutine : [versuri] / Ianoş Ţurcanu // "a" MIC". –
2013. – Nr 4. – Supl. : "a" MIC" didactic : P. 2.

1676. Vieru, Grigore. Cămăşile : [versuri] / Grigore Vieru // Oastea Moldovei. – 2013.
– Nr 2. – P. a 4-a a cop. : fot.

1677. Vieru, Ion. Eu nu mă plâng de soartă… : [versuri] / Ion Vieru // Moldova. –
2013. – Nr 3/4. – P. 59-61 : fot. – Cuprins : Ce tristă-i seara… ; Cântec despre tine ; Poeţi
au fost… ; Iernile copilăriei ; O, inimă… ; Mi-e satul… ; Suflet ; Eu nu mă plâng de soartă ;
Albă floare de salcâm ; Nu-i pasăre… ; Nuc bătrân.

1678. Vieru, Nicolae. Limba de stat şi varză murată : [eseu] / Nicolae Vieru ; cuv.
înainte de Mihai Cimpoi // Moldova. – 2013. – Nr 3/4. – P. 46-47 : fot. – (Semănătorii de
lumină).

1679. Сучевяну, Аркадий. Париж – неутраченный миф : [путевые записки] / Ар-
кадий Сучевяну ; пер. : Валерий Реницэ // Наше поколение. – 2013. – Nr 3. – P. 11-12
: fot.
(Vezi de asemenea Nr 1387, 1643)

821.161.1 Literatură rusă
1680. Măgăruşul : poveste populară rusă / trad. : Ştefan Tudor ; des. de Anatolie
Smâşleaev // Alunelul. – 2013. – Nr 4. – P. 6 : il.

1681. Бывшев, Александр. Случай в пути ; Прозрение ; Русский ; Слепой ; Рус-
ское сердце ; Крестный путь ; Притча ; Свеча ; Ходоки ; Берёзовая роща ; Русский
солдат : [стихи] / Александр Бывшев // Наше поколение. – 2013. – Nr 3. – P. 83-84 :
fot.

99
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2013 ≡ Magazine article annals Nr 4-2013

1682. Евсеенко, Иван. Не вечерняя заря спотухала… : [повесть] / Иван Евсеен-
ко // Наше поколение. – 2013. – Nr 3. – P. 15-32 : fot.

1683. Ермолаев, Григорий. Истукан ; Манифест(ация) : [рассказы] / Григорий
Ермолаев // Наше поколение. – 2013. – Nr 3. – P. 75-78 : fot.

1684. Лео, Анна. Катализатор ; Цивилизованное общество : [рассказы] / Анна
Лео // Наше поколение. – 2013. – Nr 3. – P. 59-74 : fot.

1685. Яковлева-Помогаева, Анастасия. Эльзочке ; Доброму Х-Б ; Папаша
Время ; Свет мерцал одной лишь лампой ; Морфология волшебства ; "Иностранный
язык впервые возник в ссорах женщины и мужчины…" : [стихи] / Анастасия Яковле-
ва-Помогаева // Наше поколение. – 2013. – Nr 3. – P. 87-88 : fot.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
1686. Витковская, Роксанда. Последний вечер ; Он шёл убивать… ; Осень ;
Последний лист ; Красивая ; Обещаю ; Бесплодная ; Наша весна : [стихи] // Роксанда
Витковская // Наше поколение. – 2013. – Nr 3. – P. 91-92 : fot.

1687. Гармс, Наталья. Сколько нужно мужчин, чтобы… : [повесть] / Наталья
Гармс // Наше поколение. – 2013. – Nr 3. – P. 33-58 : fot. – Продолж. Начало : Nr 2.

1688. Доценко-Бергер, Роман. Карусельщик ; "Такие песни только он… " ; Кру-
тые малыши ; Бродяга ; Есаул : [стихи] / Роман Доценко-Бергер // Наше поколение. –
2013. – Nr 3. – P. 79-80 : fot.

1689. Дука, Алексей. Памяти поэта – Бориса Куделина : [стихи] / Алексей Дука //
Наше поколение. – 2013. – Nr 3. – P. 6.

1690. Куделин, Борис. ″Акация, тополь и липа…″ ; Чарли Чаплин ; Первая вес-
на в Париже ; На могиле мамы ; ″Мой отец не узнал…″ ; ″Мои стихи…″ ; Я пеленаю
сына…″ ; ″А напоследок…″ ; Русский язык ; В эмиграции ; ″Как сердечные капли…″ ;
″И как прежде…″ ; Осень. Предместье Парижа : [стихи] / Борис Куделин // Наше по-
коление. – 2013. – Nr 3. – P. 5-6 : fot.

1691. Куделин, Борис. Попутный ветер до стен Нотр Дам де Пари : [дневник] /
Борис Куделин // Наше поколение. – 2013. – Nr 3. – P. 96-104 : fot. – Продолж. следу-
ет. Начало : Nr 10, 2012.

1692. Куделин, Борис. Посвящение ; Кишинёв : [стихи] / Борис Куделин // Наше
поколение. – 2013. – Nr 3. – P. a 4-a a cop.

1693. Овчаренко, Вячеслав. Пропозиция : [афоризмы] / Вячеслав Овчаренко //
Наше поколение. – 2013. – Nr 3. – P. 93. : fot. – Продолж. Начало : Nr 2.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1694. Соколов, Александр. Сновидения ; Прозрение ; Покаяние ; Жизнь ; О
лжи : [стихи] // Александр Соколов // Наше поколение. – 2013. – Nr 3. – P. 89-90 : fot.

1695. Сычук, Галина. Твой выбор ; Совет другу ; "В бескрайных просторах Все-
ленной…" ; Гороскоп ; Поздняя осень ; Мой внук ; Ели : [стихи] / Галина Сычук // На-
ше поколение. – 2013. – Nr 3. – P. 85-86 : fot.

1696. Хомечко, Игорь. Маяками застрою землю ; "Расцвечу дом свой новыми
гостями…" ; Женщина, танцующая с шаром ; "Не смейте загонять поэтов в строй…" ;
"Русь забыта, век уже распята…" ; "Аккуратно, очень метко…" ; "Город бьет копыта-
ми дождя…" ; "Город-маньяк прижигает мне раны…" : [стихи] / Игорь Хомечко // Наше
поколение. – 2013. – Nr 3. – P. 81-82 : fot.

821.162.1 Literatură poloneză
1697. Tuwim, Iulian. Gică mincinosul şi mătuşa lui : [versuri] / Iulian Tuwim // "a"
MIC". – 2013. – Nr 4. – Supl. : "a" MIC" didactic : P. 2.

821.222.1 Literatură persană
1698. Khayyam, Omar. Rubayyate / Omar Khayyam // Moldova. – 2013. – Nr 3/4. –
P. 73 : fot.

1699. Khayyam, Omar. Ulciorul ; Vanitas vanitatum ; Singurătatea omului : [versuri] /
Omar Khayyam // Moldova. – 2013. – Nr 3/4. – P. 71-72 : fot.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
1700. Apetri, Dumitru. Filologul generator de idei : dr. hab. Anatol Gavrilov la 70 de
ani : [domeniul şt. : teoria şi istoria literaturii] / Dumitru Apetri // Akademos. – 2013. – Nr 1.
– P. 178-179 : fot.

821.135.1.0 Literatură română
(Vezi Nr 1366)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
1701. Palladi, Tudor. Un triptic nemuritor al plaiului : [poetul Valentin Roşca (1925-
1987)] / Tudor Palladi // Moldova. – 2013. – Nr 3/4. – P. 26-28 : fot.

1702. Roşca, Nicolae. Păcatul aviar al lui Ion Vieru : [eseu despre talentul şi creaţia
poetului] / Nicolae Roşca // Moldova. – 2013. – Nr 3/4. – P. 58 : fot.

1703. Strâmbeanu, Andrei. Urare de drum bun : [pentru poeta Sabina Cojocaru] /
Andrei Strâmbeanu // Moldova. – 2013. – Nr 3/4. – P. 66 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1700)

821.161.1.0 Literatură rusă

101
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2013 ≡ Magazine article annals Nr 4-2013

1704. Караиванова, Татьяна. О патриотизме и героизме в русской литературе /
Татьяна Караиванова // Наше поколение. – 2013. – Nr 3. – P. 13-14.

821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova
1705. Lorcenkov, Vladimir. Лорченков, ешть шовинист шы сфолочь шы нарцисс
: [interviu cu scriitorul] / text de Alexandru Vakulovski // Punkt. – 2013. – Nr 52. – P. 74-79 :
fig.

1706. Каюров, Георгий. Короткие гудки одной жизни : [Памяти поэта Бориса
Куделина (1940-2013)] / Георгий Каюров // Наше поколение. – 2013. – Nr 3. – P. 3-4.
821.222.1.0 Literatură persană
1707. Toma, Laurenţiu. Omar Khayyam – copilul orfan al Planetei, sau Cel mai cos-
mopolit dintre persani : (1048-1131) / Laurenţiu Toma // Moldova. – 2013. – Nr 3/4. – P.
70.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
1708. Аникович, М. В. Ещё раз о проблеме происхождения верхнего палеолита,
или "Критика критической критики" / М. В. Аникович // Stratum plus. – 2013. – Nr 1 :
Homo Armatus и плейстоценовые вымирания. – P. 283-312. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 305-312.

1709. Жилин, М. Г. Традиции и инновации в развитии костяной индустрии
бутовской культуры / М. Г. Жилин // Stratum plus. – 2013. – Nr 1 : Homo Armatus и
плейстоценовые вымирания. – P. 315-344 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 342-343.

1710. Кройтор, Р. В. Человек как возможный фактор вымирания крупных
позднеплейстоценовых млекопитающих в Северной Евразии / Р. В. Кройтор //
Stratum plus. – 2013. – Nr 1 : Homo Armatus и плейстоценовые вымирания. – P. 113-
132 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 128-130.

1711. Степанчук, В. Н. Мира : стоянка раннего верхнего палеолита на Днепре /
В. Н. Степанчук // Stratum plus. – 2013. – Nr 1 : Homo Armatus и плейстоценовые
вымирания. – P. 15-110 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
102-106.
(Vezi de asemenea Nr 1546)

908 Monografii ale localităţilor
1712. Cravţov, Svetlana. Ciao! Veneţia : [or. din Italia : note de călătorie] / text şi
imagini de Svetlana Cravţov // Punkt. – 2013. – Nr 52. – P. 192-195 : fot.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Apetri, Dumitru. Filologul generator de idei : dr. hab. Anatol Gavrilov la 70 de ani. –
Vezi Nr 1700.

Cimpoieş, Gheorghe. Un explorator pasionat al pomiculturii : mem. cor. al AŞM Vasile
Babuc la 80 de ani. – Vezi Nr 1594.

Florescu, Eugenia. Eudochia Zavtur : sensibilizarea materiei. – Vezi Nr 1626.

Iovan, Marţian. Cultura, civilizaţia şi reperele universal-axiologice – motive de gîndire
creativă şi activitate politică a lui Vasile Goldiş. – Vezi Nr 1356.

Lupaşcu, Tudor. Mesager al ştiinţei moldoveneşti : Academicianul Isaac Bersuker la
85 de ani. – Vezi Nr 1542.

Maestrul hibridării distante : [citologia viţei vie : dr. hab. Ştefan Topală la 75 de ani]. –
Vezi Nr 1595.

Moscalenco, S. Un aport esenţial la ştiinţa Moldovei : profesorul Iulia Boiarskaia :
[doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice : in memoriam (1928-1996)]. – Vezi Nr 1543.

Moscalenco, S. Un fizician strălucit, doctorul Evghenii Moscalenco : [in memoriam
(1963-2012)]. – Vezi Nr 1544.

Nastas, Vasile. Măsura valorii ştiinţifice : mem. cor. al AŞM Sergiu Dimitrachi la 80 de
ani. – Vezi Nr 1582.

Roşca, Nicolae. Povestea unei mari iubiri : [crâmpeie din viaţa lui Alexandru Rusu,
editor, om de afaceri şi filantrop]. – Vezi Nr 1610.

Stratan, Alexandru. Modelatorul echilibrului financiar : dr. hab. Gheorghe Iliadi la 75
de ani. – Vezi Nr 1427.

Teleuţă, Alexandru. Un cercetător laborios al viţei de vie : dr. hab. Valentin Codreanu
la 75 de ani. – Vezi Nr 1596.

Tighineanu, Ion. Perfecţiunea matematică a construcţiilor : mem. cor. al AŞM Evghe-
nii Lvovschi : 80 de ani. – Vezi Nr 1619.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
1713. Pintescu, Florin. Români bucovineni în bătălia de la Stalingrad. Mărturii orale
şi scrise / Florin Pintescu // Marea bătălie de la Stalingrad şi impactul ei asupra destinelor

103
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2013 ≡ Magazine article annals Nr 4-2013

Moldovei şi României : Conf. şt. intern., 1 febr. 2013. – Ch., 2013. – P. 29-40. – Referinţe
bibliogr. : p. 39-40 şi în subsol.

1714. Sprînceană, Mihai. Importanţa istorică a bătăliei de la Stalingrad / Sprînceană
Mihai, Nazaria Sergiu // Marea bătălie de la Stalingrad şi impactul ei asupra destinelor
Moldovei şi României : Conf. şt. intern., 1 febr. 2013. – Ch., 2013. – P. 4-9. – Referinţe
bibliogr. în subsol.

1715. Назаров, Олег. Приказ № 227 и его мифологизация : [Сталин подписал
его 28 июля 1942 под ключевым словом "Ни шагу назад!] / Назаров Олег // Marea
bătălie de la Stalingrad şi impactul ei asupra destinelor Moldovei şi României : Conf. şt.
intern., 1 febr. 2013. – Ch., 2013. – P. 76-82. – Referinţe bibliogr. în subsol.

1716. Сыч, Александр. Сталинградская битва в освещении газеты "Буковина" /
Сыч Александр, Пушкарёв Владимир // Marea bătălie de la Stalingrad şi impactul ei
asupra destinelor Moldovei şi României : Conf. şt. intern., 1 febr. 2013. – Ch., 2013. – P.
65-75. – Referinţe bibliogr. în subsol.

1717. Шорников, Пётр. Сражение под Сталинградом и оккупационная политика
Румынии / Пётр Шорников // Marea bătălie de la Stalingrad şi impactul ei asupra destine-
lor Moldovei şi României : Conf. şt. intern., 1 febr. 2013. – Ch., 2013. – P. 40-50. – Refe-
rinţe bibliogr. în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 1394, 1720-24)

94(478) Istoria Republicii Moldova
1718. Burlacu, Valentin. Politica culturală din RSS Moldovenească : între discursul
identitar românesc şi promovarea "moldovenismului" / Valentin Burlacu // Akademos. –
2013. – Nr 1. – P. 49-51. – Rez în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 51.

1719. Ciobanu, Vitalie. Militarii în războiul de pe Nistru : [Rep. Moldova, 1992] / Vita-
lie Ciobanu // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 8-10 : fot.

1720. Nazaria, Sergiu. Poziţia SUA în problema basarabeană la Conferinţa de pace
dee la Paris (1919) – modelul de corectitudine politică în relaţiile internaţionale / Sergiu
Nazaria // Relaţiile internaţionale – domeniu specific de activitate intelectuală. Contribuţia
instituţiilor de profil : Materialele Conf. Şt.-Practice Intern., 2 apr. 2013. – Ch., 2013. – P.
324-332. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 331-332.

1721. Бойко, Пётр. Что знали молдаване о Сталинградской битве : (из
воспоминаний очевидца) / Бойко Пётр // Marea bătălie de la Stalingrad şi impactul ei
asupra destinelor Moldovei şi României : Conf. şt. intern., 1 febr. 2013. – Ch., 2013. – P.
54-64. – Referinţe bibliogr. : p. 64.

1722. Стати, Василе. Выстояли и победили! Общественные и культурные дея-
тели Молдавии в боях на Южном фронте ВОВ и Сталинграде / Стати Василе // Marea

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

bătălie de la Stalingrad şi impactul ei asupra destinelor Moldovei şi României : Conf. şt.
intern., 1 febr. 2013. – Ch., 2013. – P. 51-54. – Referinţe bibliogr. în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 1523, 1539)

94(498) Istoria României
1723. Nazaria, Sergiu. Documente şi memorii despre atitudinea hitleriştilor faţă de
aliaţii lor români până şi în timpul luptei de la Stalingrad = Документы и мемуары об
отношении гитлеровцев к своим румынским союзникам до и во время
Сталинградского сражения / Nazaria Sergiu // Marea bătălie de la Stalingrad şi impactul
ei asupra destinelor Moldovei şi României : Conf. şt. intern., 1 febr. 2013. – Ch., 2013. – P.
82-93. – Tit., text paral : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol.

1724. Брик, Евгений. Влияние Сталинградской победы на политику режима И.
Антонеску в "еврейском вопросе" / Брик Евгений // Marea bătălie de la Stalingrad şi
impactul ei asupra destinelor Moldovei şi României : Conf. şt. intern., 1 febr. 2013. – Ch.,
2013. – P. 104-107. – Referinţe bibliogr. în subsol.

105
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2013 ≡ Magazine article annals Nr 4-2013

Index de nume
Bretan, Florin-Ioan 1447
A Bubliţchi, Alexandru 1632
Alaci, Alexandru 1549 Buburuz, Petru 1368
Alexandrov, Eugeniu 1596 Bucătaru, Victor 1641
Andreeva, Tatiana 1450 Bucos, Tatiana 1518-19
Andrieş, Serafim 1588 Buguţa, Elena 1475
Andronachi, Natalia 1505-06, 1509 Bujac, Svetlana 1419
Apetri, Dumitru 1700 Bulat, Dumitru 1606
Aramă, Elena 1464 Burac, Andrei 1655
Arseni, Alexandru 1465 Burlacu, Natalia 1411
Arutin, Evghenii 1365 Burlacu, Valentin 1718
Busuncian, Tatiana 1383
B Butuc, Marin 1645
Butucel, Elena 1358
Babără, Ştefan 1640 Buzilă, Varvara 1539
Babuc, Vasile (1594) Buzu, Olga 1410
Badâr, Iurie 1485
Bajura, Tudor 1441 C
Balamaci, Dan 1611
Balan, Oleg 1391 Canţer, Valeriu 1341
Balina, Irina 1451 Capcelea, Arcadie 1547
Barbarov, Silvia 1521 Capcelea, Valeriu 1547
Basistîi, Nicolae 1452 Cartaleanu, Tatiana 1526
Batîr, Irina 1568 Casian, Ana 1590
Batîr, Ludmila 1548 Casian, Igor 1590
Bazeliuc, Iu. 1558 Castraşan, Tatiana 1497
Bătrânu, Ion 1599 Cataraga, Elena 1633
Bâzgu, Eugen 1539 Caţel, Maia 1425
Bejan, Ghenadie 1417 Căldare, Gheorghe 1398
Bejenari, Diana 1541 Căpiţă, Ionel 1600
Bejenaru, Eugen 1484 Cebaniuc, Irina 1467
Belii, A. 1571 Cerari, Artur 1384
Belostecinic, Grigore 1334-35 Cernicova, Iulia 1419, 1430
Belous, Victoria 1418 Cernit, Rodica 1420
Beniuc, Valentin 1392 Cheg, Alex 1634
Bersuker, Isaac (1542) Cheianu-Andrei, Diana 1382
Bezede, Rima 1521, 1532 Chetruş, Ulian 1458
Bistritchi, I. 1570 Chilaru, Valeriu 1507
Bîrcă, Alic 1406 Chiriţă, Gheorghe 1551
Blanovschi, Andrei 1438 Chitharanjan Hegde, A. 1576
Bogdea, Larisa 1550 Chitoroagă, Valentina 1609
Boiarskaia, Iulia (1543) Cimpoi, Mihai 1678
Boiciuc, Modest Dănuţ 1367 Cimpoieş, Gheorghe 1593-94
Boişteanu, Eduard 1493 Ciobanu, Petru 1369
Boldescu, Veaceslav 1563 Ciobanu, Vitalie 1719
Bologan, Galina 1486 Ciocanu, Aurel 1656-57
Botez, Ilie 1583 Ciocoi, Oleg 1601
Botezatu, Angela 1446 Ciorănică, Rodica 1414
Botnari, Valentina 1536 Cîrstea, Olga 1564
Branaşco, Natalia 1407 Cobzari, Ludmila 1439
Braşoveanu, Angela 1629 Coceban, Vitalie 1421

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Codreanca, Lidia 1623 F
Codreanu, Valentin (1596)
Cojocari, S. 1562 Feldblyum, I. V. 1574
Cojocaru, Ala 1564 Filat, Sanda 1636
Cojocaru, Igor 1336, 1348-49 Florescu, Eugenia 1626
Cojocaru, Sabina 1658, (1703) Friptu, Valentin 1575
Cojocaru, Vadim 1448 G
Colesnicova, Tatiana 1408
Condrea, Dragoş 1634 Gafencu, Valeriu (1373)
Costachi, Gheorghe 1458, 1465 Galben, Ilian 1342
Costaş, Ion 1508 Galin-Corini, Vlad 1647
Cotea, Valeriu 1595 Gamurari, Vitalie 1461
Cracan, Vitalie 1552 Ganenco, A. 1561
Cravţov, Svetlana 1712 Garmandir, Mihail 1467
Crijanovschi, Stela 1516 Gasnaş, Iurie 1350
Cristea, Sorin 1525 Gavriliţă, Nicoleta 1637
Crotenco, Iurie 1451 Gavriliţă, Raisa 1527
Cuciuc, V. 1556 Gavrilov, Anatol (1700)
Cuciurcă, Angela 1460 Găină, Boris 1595
Cuciurcă, Rodica 1460 Gârbu, Natalia 1627
Cudlenco, Maria 1359 Gârleanu, Emil 1648-49
Cuhal, Radu 1452 Gârneţ, Vladimir 1499
Curagău, Natalia 1612 Gheo, Radu Pavel 1646
Cuşnir, Valeriu 1466 Gheorghiţă, Mihail 1459
Cutie, Igor (1510) Ghervas, Sergiu (1506)
Cutie, Mihail (1510) Ghicavîi, Victor 1557
Cuzneţov, Larisa 1520 Ghicov, Adrian 1533
Ghidirim, Gheorghe 1572
D Ghidirim, Radu 1640
Dabija, Lilia 1449 Gîrleanu, Emil 738
Daniliuc, Aliona 1456 Golban, Olga 1422
Dânga, Igor 1634 Goldiş, Vasile (1356)
Diacon, Maria 1399 Gologan, Larisa 1360
Dimitrachi, Sergiu (1582) Goncear, Claudia 1528
Diordiev, Violeta (1627) Goraş-Postică, Viorica 1521
Diviza, Ion 1659 Gordienco, Natalia 1634
Dolgan, Mihai 1635 Goreanu, Veniamin 1371
Donos, Evlampie 1492 Gorincioi, Natalia 1542
Doru, Ion 1499 Gorobievschi, Svetlana 1402
Dragomir, Constantin 1660 Grabco, D. 1543
Dragot, Natalia 1370 Grati, Mihai (1624)
Druţă, Ion 1661 Gribincea, Alexandru 1338, 1456
Duca, Gheorghe 1337 Gribincea, Tatiana 1517
Duca, Maria 1591 Gribincea, Vladislav 1491
Dudnik, V. M. 1569 Grosu, Anatolie (1514)
Dulschi, Ion 1498 Grumeza, D. 1556
Gulea, Aurelia 1559
E Guţu, Aurel 1661
Guzgan, Valentin 1534
Elenciuc, Daniela 1548 Guzun, Oleg 1509
Elenciuc, Igor 1553

107
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2013 ≡ Magazine article annals Nr 4-2013

H Marina, Vasile 1339
Marinuţa, Vitalie 1501
Hadîrcă, Sorin 1385 Markovich, N. I. 1574
Haret, Constantin (1644) Maşner, Oleg 1597
Hasdeu, Bogdan Petriceicu (1366) Maximilian, Silvestru 1456
Hemingway, Ernest 1646 Meniuc, George 1662-67
Herţa, Diana-Elena 1529 Mereuţă, Ion 1560
Hodoneanţu, Dan Lambert 1602 Micu, Camelia Doina 1477
Holban, T. 1570 Mihălache, Lilia 1530
I Mija, Viorica 1567, 1631
Minciună, Vitalie 1341
Iagurov, Roman 1634 Mircea-Dafinescu, Vasiliana 1375
Iliadi, Gheorghe (1427) Mişcoi, Gheorghe 1541
Ioniţoi, Valeriu (1628) Mitev, Lilia 1541
Iovan, Marţian 1356 Mîrza, Mihaela 1510
Iustin, Viorel 1487 Mîsliţchi, Valentina 1536
Mocanu, Ion 1388-89
J Moldovan, Dumitru 1404
Janssen, Jan 1642 Morari, Natalia 1608
Jecev, Ion 1464, 1468 Moraru, Adrian 1646
Jeltov, Ina 1627 Moroz, Victor 1442
Jitaru, R. 1543 Moscalciuc, Vitalie 1483
Jorovlea, Elvira 1355 Moscalenco, Evghenii (1544)
Josanu, Yuri 1401 Moscalenco, S. 1543-44
Juc, Victor 1393, 1399, 1500 Moţpan, Valentina 1531
Mulco, Oleg 1511
K Munteanu, Andrei 1603
Mustea, Gheorghe 1638
Karizma 1634 Myronenko, M. O. 1565
Khayyam, Omar 1698-99, 1707 Myronenko, T. V. 1565
Kovalchuk, N. E. 1573
Krekeler, Ruxanda 1351 N
L Nacu, Ludmila 1575
Naizambaev, Tatiana 1398
Lazari, Igor 1422 Nastas, Andrei 1583
Leah, Tamara 1588 Nastas, Vasile 1582
Liuţcanov, Petru 1597 Navitaniuc, Alexandru 1554
Lorcenkov, Vladimir 1705 Nazar, Nadejda 1454
Lucaşenco, Eugenia 1442 Nazaria, Sergiu 1714, 1720, 1723
Luchian, Ivan 1453 Nederiţa, Alexandru 1613
Lupaşco, Oleg 1469 Nicoară, Vasile 1480
Lupaşcu, Tudor 1542 Nistiriuc, Irina 1500
Lupu, Cristian Alin 1476
Lvovschi, Evghenii (1619) O
M Obama, Barack 1390
Opri-Vlăducă, Daniela 1535
Macari, Vadim 1403 Ouş, Ludmila 1361
Mahu, Iurie 1462
Maier, Lidia 1413 P
Mancaş, Maria 1355
Manole, Tatiana 1423 Palladi, Tudor 1701
Manoli, Mircea 1470 Paloşan, Florin 1522

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Pasat, Valeriu 1523 Rybaleov, Roman 1608, 1631
Pasca, Igor 1440
Pascaru, Ana 1537 S
Pâslariuc, Virgil 1386 Sadoveanu, Mihail 1650
Peru-Balan, Aurelia 1390 Sadovei, Nicolae 1502
Petrescu, Ion (1335), 1340, 1344 Sainciuc, Lică 1629
Pictor, Victor 1414 Saitarlî, Natalia 1503
Pintescu, Florin 1713 Sandu, Maia 1521
Pînzaru, Tudor 1471 Satîr, Larisa 1586
Plămădeală, Natalia 1424 Savciuc, Oxana 1362
Plugaru, Emilia 1668 Saviţchi, Corina 1409
Podgurschi, Lilia 1557 Savva, Alexandru 1472
Pojoga, Ala 1425 Sârcu, Diana 1391
Pojoga, Vasile 1589 Sergevnin, V. I. 1574
Polearuş, Vladimir 1405 Sidorenko, L. 1561
Popa, Doina 1414 Sîrbu, Ana 1566
Popenco, Ana 1639, 1641, 1643 Slavici, Ioan 1651
Popescu, Stela 1643 Smâşleaev, Anatolie 1680
Popescu, Victor 1578 Sofronovici, Ana (1505)
Popov, Ruslan 1478 Sorocean, Clara 1614
Postică, Iulia 1521 Spinu, C. 1570
Poştaru, Elvira 1342 Spiridon, Gheorghe 1522
Potâng, Angela 1566 Spînu, Stela 1357
Potârniche, Mihai 1610 Sprînceană, Mihai 1714
Povar, Igor 1588 Stana, George 1374
Proca, Ion 1669 Stariţîna, Ludmila 1452
Proţap, Iurie (1600) Stănilă, Moni 1608
Puică, Sergiu 1649 Stoian, Vitalie 1512
Purulent, Nicu 1640 Stoicev, Petru 1583
R Stratan, Alexandru 1427, 1443
Străvoiu, Nicolae A. 1604
Radvan, Inga 1377 Strâmbeanu, Andrei 1672, 1703
Railean, Elena 1362 Sturza, Alexei 1378
Revencu, Tatiana 1575 Suceveanu, Arcadie 1673
Rogac, Raia 1540, 1572, 1622, 1625 Sultanov, Rahim 1471
Roman, Alexandru 1394
Romandaş, Nicolae 1493 Ş
Roşca, Leonid 1374 Şaban, Angelica 1513
Roşca, Ludmila 1395 Şelaru, Neculai 1605
Roşca, Nicolae 1610, 1628, 1635, 1670, 1702 Şevciuk, Andrei 1524
Roşca, Petru 1342, 1374 Şmatoc, Ion 1585
Roşca, Valentin 1671, (1701) Ştahovschi, Ada 1375
Rusandu, Ion 1547 Ştefăneţ, Anatol 1639
Rusanovschi, Marcica 1488 Ştîroi, Vitalie 1617
Rusanovschi, Vitalie 1489
Rusnac, Svetlana 1377 T
Rusnac, Vladimir 1607
Rusu, Alexandru (1610) Tabără, Neculai 1412
Rusu, Rodica 1400 Tarlapan, Efim 1674
Rusu, Vladimir 1496 Teleuţă, Alexandru 1595-96
Rusu-Ciobanu, Valentina (1630) Tighineanu, Ion 1352, 1619
Rusu-Haraba, Anastasia 1644 Timofei, Corina 1479

109
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2013 ≡ Magazine article annals Nr 4-2013

Todorici, Ludmila 1587 Z
Todoroi, Dumitru 1353
Tofan, Eugenia 1343-44 Zara, Evelina 1414
Tofan, Tatiana 1513 Zatic, Irina 1373
Toma, Laurenţiu 1707 Zavtur, Eudochia (1626)
Toma, Simion 1341 Zderciuc, Ion (1625)
Topală, Ştefan (1595) Zingan, Ala 1363
Topârceanu, George 1652 Zlatovcena, Ina 1618
Trifan, Valentina 1567 Zosim, Liliana 1548
Trofim, Dina 1428 А
Troianowski, Lidia 1366
Tudor, Ştefan 1680 Абрамов, А. В. 1545
Tudoreanu, Antonie (1372) Агаркова, Лилиана 1432
Tulbure, Tatiana 1566 Ажаронок, В. В. 1584
Turchin, R. 1556 Алексеева, Наталья 1481
Turea, Larisa 1632 Аникин, Владимир 1473
Tuwim, Iulian 1697 Аникович, М. В. 1708
Tverdohleb, Maia 1429 Анисович, А. Г. 1584
Ариков, Георгий 1482
Ţ
Б
Ţâu, Nicolae 1396, 1457
Ţîrdea, Teodor N. 1538 Блажко, Владимир 1444
Ţurcan, Lucia 1557 Бобкова, Елена 1376
Ţurcanu, Ianoş 1675 Бодюл, Татьяна 1490
Ţurcanu, Radu 1449 Бойко, Пётр 1721
Брик, Евгений 1724
U Буриан, Александр 1463
Ullal, Yathish 1576 Буровский, А. М. 1546
Ursachi, Eugeniu 1455 Бывшев, Александр 1681
Ursu, Adrian 1634 Быдзина, Екатерина 1415
Ursu, Nicolae 1480 В
V Варзарь, Иван Михайлович 1381
Vakulovski, Alexandru 1633, 1640, 1705 Василяк, Л. М. 1577
Vakulovski, Mihail 1387 Витковская, Роксанда 1686
Varzari, Pantelimon 1379-80 Вронских, М. Д. 1592
Vasiliu, Andreea 1412 Г
Vasilos, Liubov 1564
Vieriu, Eufemia 1494 Гармс, Наталья 1687
Vieru, Grigore 1672, 1676 Гладий, Федор 1433
Vieru, Ion 1677, (1702) Гологан, В. Ф. 1584
Vieru, Nicolae 1678 Грибинча, Александр 1345
Vinogradova, Natalia 1413 Гриник, Татьяна 1434
Vosimeric, Dmitrii 1384, 1507, 1514-15 Гроссу, Анна 1490
Vovc, V. 1561 Гунько, В. И. 1579
Vrabie, Gheorghe 1630 Гусейнова, А. С. 1621
Vragaleva, Veronica 1430-31 Гырляну, Эмиль 1653
Vrancean, Călin 1598
Vulpe, Ion 1508, 1512 Д
Vyzhga, I. V. 1569 Дмитришин, А. Я. 1579
Доценко-Бергер, Роман 1688

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Дука, Алексей 1689 П
Е Перчинская, Наталья 1347
Пищенко, Марина 1347
Евсеенко, Иван 1682 Поляков, Д. Н. 1577
Ермолаев, Григорий 1683 Пучков, П. В. 1546
Ж Пушкарёв, Владимир 1716

Жилин, М. Г. 1709 Р
Райлян, П. 1474
З Рамазанов, М. А. 1621
Реницэ, Валерий 1679
Зайченко, Лилия Михайловна 1381 Руденко, Оксана 1354
И С
Иванова, Тома 1642 Савельева, Л. А. 1580
Исмайилова, Р. С. 1620 Садовяну, Михаил 1654
К Сакович, Василий 1397
Самедов, О. А. 1620
Канду, Андриан 1415 Самусенко, А. В. 1580
Каприо, Леонардо ди 1642 Соколов, Александр 1694
Караиванова, Татьяна 1704 Стати, Василе 1722
Кауш, Лилия 1435 Степанчук, В. Н. 1711
Каюров, Георгий 1706 Стишков, Ю. К. 1580
Костаки, Г. 1504 Сучевяну, Аркадий 1679
Кройтор, Р. В. 1710 Сырбу, Анжела 1364
Кротевич, Ольга 1364 Сыч, Александр 1716
Кротенко, Ю. И. 1445 Сычук, Галина 1695
Куделин, Борис (1689), 1690-92, (1706)
Кулиев, М. М. 1620 Т
Кумова, В. В. 1577 Тодорова, Людмила 1345
Л Трофим, Дина 1436

Лапицкая, Людмила 1615 Ф
Левицкая, Алла 1346 Фурдуй, Ф. И. 1555
Лео, Анна 1684
Лесник, В. С. 1592 Х
М Хлюстова, А. В. 1581
Холодков, И. В. 1545
Максимов, А. И. 1581 Холодкова, Н. В. 1545
Н Хомечко, Игорь 1696

Назаров, Олег 1715 Ч
Нягу, А. 1504 Чиреш, Елена 1437, 1616
О Ш
Овчаренко, Вячеслав 1693 Шорников, Пётр 1717
Онищенко, Л. И. 1579
Щ
Щербатюк, В. 1495

111
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2013 ≡ Magazine article annals Nr 4-2013

Я Яковлева-Помогаева, Анастасия 1685

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 4 -2013

1. "a" MIC". – 2013. – Nr 4.
2. Administrarea Publică. – 2013. – Nr 2.
3. Akademos. – 2013. – Nr 1.
4. Alunelul. – 2013. – Nr 4.
5. Aquarelle. – 2013. – Nr 4.
6. Avocatul Poporului. – 2013. – Nr 1/3.
7. Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 4.
8. Curierul medical. – 2013. – Vol. 56, Nr 2.
9. Didactica Pro… – 2013. – Nr 2.
10. Economica. – 2013. – Nr 1.
11. Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 1.
12. Intellectus. – 2013. – Nr 1.
13. Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 4.
14. Luminătorul. – 2013. – Nr 1.
15. Marea bătălie de la Stalingrad şi impactul ei asupra destinelor Moldovei şi Ro-
mâniei : Conf. şt. intern., 1 febr. 2013. – Ch., 2013. – [2013-526].
16. Moldova. – 2013. – Nr 3/4.
17. Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 2.
18. Noi. – 2013. – Nr 3.
19. Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 2, 3.
20. Punkt. – 2013. – Nr 52.
21. Relaţiile internaţionale – domeniu specific de activitate intelectuală. Contribuţia
instituţiilor de profil : Materialele Conf. Şt.-Practice Intern., 2 apr. 2013. – Ch.,
2013. – [2013-670].
22. Revista ABRM. – 2013. – Nr 1.
23. Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 1.
24. Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 4.
25. Strategii de dezvoltare socio-economică a societăţii în condiţiile globalizării :
Conf. şt. intern. 15-16 oct. 2012. – Ch., 2012. – [2013-666].
26. Stratum plus. – 2013. – Nr 1.
27. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 4.
28. VIP magazin. – 2013. – Nr 3, 4.
29. Закон и жизнь. – 2013. – Nr 4.
30. Наше поколение. – 2013. – Nr 3.
31. Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 4.
32. Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 2.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR NEWSPAPER ARTICLE
DE GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
APRILIE NR 4 APRIL
(1134-1499)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1134. Cuciureanu, Gheorghe. Provocările şi riscurile globalizării pentru doctorat : [despre
lucrările celui de-al doilea Forum Strategic Global în domeniul Educaţiei Doctorale, 20-22 mar.
2013, Dublin, Irlanda] / Gheorghe Cuciureanu // Făclia. – 2013. – 20 apr. – P. 1.

1135. Gavrilov, Anatol. Prestanţa profesiei de cercetător ştiinţific contează cel mai mult :
[scrisoarea savantului filolog : pe marginea art. "Omului de academie Anatol Gavrilov – gratitudinea
şi recunoaşterea societăţii" de Valeriu Canţer, publ. în "Săptămîna", 2013, 8 mar.] / Anatol Gavrilov
// Săptămîna. – 2013. – 26 apr. – P. 4.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1136. Фомин, Игорь. Стратегия и тактика ИКТ-сектора : [о 4-oм саммите информ. тех-
нологий и связи "Moldova ICT Summit 2013", 16-17 апр. 2013, Кишинэу] / Игорь Фомин // Эко-
номическое обозрение ″Логос-Преcc″. – 2013. – 19 апр. – Р. 1, 14.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres
1137. Colesnic, Iurie. Unicatul figurilor sorocene : [Dimitrie Iov, om de cultură şi publicist
român (1888-1959)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 26 apr. – P. 22.

1138. Josu, Nina. Academicianul Valeriu Matei – director al ICR "Mihai Eminescu" : [din
Chişinău: despre şedinţa de instituire în funcţie, 1 apr. 2013] / Nina Josu // Literatura şi arta. –
2013. – 4 apr. – P. 4.

1139. Turea, Larisa. Europa, proiect cultural de viitor : [pe marginea lucrărilor seminarului
″Parteneriatul Estic pentru cultură″, mar. 2013, Lublin, Polonia] / Larisa Turea // Obiectiv european.
– 2013. – Apr. (Nr 9). – P. 18.

1140. Фурсов, Андрей. Кошмар "светлого будущего" : [проблемы глобализации о-ва] /
Андрей Фурсов // Коммерсант plus. – 2013. – 19 апр. – Р. 16.

113
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2013

02 BIBLIOTECONOMIE
1141. Kulikovski, Lidia. "Politicienilor le convine să conducă o turmă de ignoranţi" : [interviu
cu L. Kulikovski, dir. al Bibl. Municipale "B.P. Hasdeu", Chişinău] / consemnare: Victoria Dodon //
Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 23 apr. – P. 8.

1142. Rău, Alexe. Alexe Rău: "Cât timp va rămâne scrisul, atâta timp vor exista şi biblioteci-
le" : [interviu cu dir. gen. al Bibl. Naţ. a Rep. Moldova] / consemnare : Elena Cojocaru // Vocea
poporului. – 2013. – 26 apr. – P. 6. – Idem în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 1469)

070 Ziaristică. Presă
1143. Colesnic, Iurie. Un rus la Iaşi a scos ziarul românesc Besarabia... : [sept. 1879 : des-
pre activitatea lui Nicolai Sudzilovski (1850-1930), în România cunoscut cu numele de Nicolae
Russel] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 12 apr. – P. 22.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
1144. Becheş, Norica. Mărturii despre ultimii ani ai lui Constantin Noica : [amintirile N.
Becheş, prietena filosofului român] / consemnare : Ramona Găină // Adevărul : ediţie de Moldova.
– 2013. – 26 apr. – P. 9.

1145. Lavric, Sorin. "Singurii oameni liberi din România au fost deţinuţii politici" : interviu cu
scriitorul şi filosoful român S. Lavric / interviu realizat de Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. –
2013. – 19 apr. – P. 10.

159.9 Psihologie
1146. Cernea, Gheorghe. Dr Vitalie Pastuh-Cubolteanu, teoretician remarcabil al psihope-
dagogiei : [65 de ani de la naşterea cercetătorului] / Gheorghe Cernea // Făclia. – 2013. – 20 apr. –
P. 14.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1147. Fuştei, Nicolae. Înfiinţarea Mitropoliei Chişinăului şi Hotinului / Nicolae Fuştei // Curie-
rul ortodox. – 2013. – 17 apr. – P. 6. – Sfârşit. Începutul : 13 febr.

1148. Stănilă, Moni. Cine are nevoie de pocăinţă? / Moni Stănilă // Timpul. – 2013. – 19
apr. – P. 6.

1149. Stănilă, Moni. Duminica Floriilor / Moni Stănilă // Timpul. – 2013. – 26 apr. – P. 6.

1150. Барро, Роберт Дж. Папы римские, святые и религиозная конкуренция : [ст.
проф. экономики Гарвард. ун-та, ст. науч. сотрудников Гуверов. ин-та Стэнфордс. ун-та] /
Роберт Дж. Барро, Рэйчел М. Маклири // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. –
19 апр. – Р. 21.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică
(Vezi Nr 1234)
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
1151. Conţiu, Mihai. Feţele multiple ale emigraţiei (1-2) : [aspecte motivaţionale] / Mihai
Conţiu // Moldova suverană. – 2013. – 26, 30 apr.

1152. Володин, Алексей. Европа, которую мы теряем : [о миграц. процессах] / Алек-
сей Володин // Коммерсант plus. – 2013. – 25 апр. – Р. 16.

1153. Численность постоянного населения Республики Молдова : на 1 янв. 2013
г., в террит. разрезе : [данные Нац. бюро статистики] // Экономическое обозрение ″Логос-
Пресс″. – 2013. – 5 апр. – Р. 25.

316 SOCIOLOGIE
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
1154. Bobeică, Valentin. Viitorul nostru comun : [despre dezvoltarea durabilă a soc.] / Va-
lentin Bobeică // Natura. – 2013. – Apr. (Nr 4). – P. 4. – Va urma.
(Vezi de asemenea Nr 1192)

32 POLITICĂ
1155. Negru, Nicolae. Moscova – lingvistă : [aspecte geopolitice] / Nicolae Negru // Jurnal
de Chişinău. – 2013. – 9 apr. – P. 6.

1156. Доббин, Мюррей. Кошмарная зима Ливии : зачем Запад разрушил режим
Каддафи? : [ст. канад. журналиста] / Мюррей Доббин // Коммерсант plus. – 2013. –5 апр. – Р.
15.

1157. Шумен, Майкл. "Страшная месть" Карла Маркса : [о диагнозе капитализма : пе-
репеч. из амер. журнала "Time"] / Майкл Шумен // Коммерсант plus. – 2013. – 12 апр. – Р. 14.

323 Politică internă
1158. Damian, George. Autonomia ca o păcăleală istorică : [despre autonomiile etnice] /
George Damian // Timpul. – 2013. – 11 apr. – P. 5.

1159. Damian, George. Românii din Ucraina, scoşi de pe undele radio : [pe marginea Rap.
asupra respectării Convenţiei Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţ., prezentat de Ucraina la 7
mai 2009] / George Damian // Timpul. – 2013. – 9 apr. – P. 5.

115
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2013

1160. Plushkis, Nicolae. Deportaţii pe veci din Kazahstan : interviu cu N. Plushkis, preşe-
dintele Soc. Culturale ″Dacia″ a românilor din Kazahstan / consemnare : Angelina Olaru // Jurnal
de Chişinău. – 2013. – 12 apr. – P. 12-13.

1161. Саймон, Джеффри. Армия из одного человека : [о террорист. актах: ст. прези-
дента компании Political Risk Assessment] / Джеффри Саймон // Панорама. – 2013. – 19 апр. –
Р. 23.
1162. Сорбалэ, Михай. Проблема защиты национальной идентичности как инструмент
национальной безопасности : [в условиях и после распада СCСP] / Михай Сорбалэ // Киши-
невский обозреватель. – 2013. – 18 апр. – Р. 11.

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare
1163. Алиев, Намик. Архитектор современного Азербайджана : [90 лет со дня рожде-
ния лидера азербайдж. народа Гейдара Алиева : ст. Чрезв. и Полномоч. Посла Азерб. Респ.
в Респ. Молдова] / Намик Алиев // Кишиневский обозреватель. – 2013. – 18 апр. – Р. 14.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova
1164. Basarab, Marin. Racul, broasca şi ştiuca stabilităţii moldoveneşti : [aspecte soc.-pol.]
/ Marin Basarab // Timpul. – 2013. – 18 apr. – P. 5.

1165. Bogatu, Petru. Avatarurile votului mixt : [despre iniţiativa legislativă privind introduce-
rea votului mixt] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 19 apr. – P. 7.

1166. Bogatu, Petru. Ciuleandra de ziua a 13-a : [despre criza politică] / Petru Bogatu //
Jurnal de Chişinău. – 2013. – 16 apr. – P. 6.

1167. Bogatu, Petru. PL se retrage în opoziţie? : [despre criza politică] / Petru Bogatu //
Jurnal de Chişinău. – 2013. – 12 apr. – P. 7.

1168. Bogatu, Petru. Un puci eşuat : [despre criza politică] / Petru Bogatu // Jurnal de Chi-
şinău. – 2013. – 30 apr. – P. 6.

1169. Caşu, Igor. Curtea Constituţională, un nou actor politic? : [pe marginea deciziei din 22
apr. 2013 privind contestarea promovării candidaturii lui Vlad Filat la postul de prim-ministru] / Igor
Caşu // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 30 apr. – P. 6.

1170. Ciobanu, Vitalie. "Aş dori o clasă politică onestă, cultă şi responsabilă. Este chiar o
utopie?" : interviu cu scriitorul V. Ciobanu // Ziarul de gardă. – 2013. – 18 apr. – P. 10-11.

1171. Ciobanu, Vitalie. 7 aprilie – revoluţia trădată : [despre evenimentele din 2009] / Vitalie
Ciobanu // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 5 apr. – P. 6.

1172. Ciobanu, Vitalie. Opţiunile lui Mihai Ghimpu : [despre criza politică] / Vitalie Ciobanu
// Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 12 apr. – P. 6.

1173. Conţiu, Mihai. Deja suntem în campanie electorală sau în pragul dictaturii : [aspecte
soc.-pol.] / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2013. – 25 apr.

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1174. Cozonac, Cornelia. Ţara combinaţiilor obscure : [aspecte soc.-pol.] / Cornelia Cozo-
nac // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 29 apr. – P. 6.

1175. Damian, George. Sminteli la Chişinău : [probl. identităţii rom. : viziuni de peste Prut] /
George Damian // Timpul. – 2013. – 19 apr. – P. 7.

1176. Dima, Nicholas. "Biserica ortodoxă, dacă nu se va reforma, va dispărea" : [globaliza-
rea şi cazul Rep. Moldova : interviu cu N. Dima, prof. român stabilit în SUA] / interviu realizat de Ilie
Gulca // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 26 apr. – P. 10.

1177. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Probabilitatea anticipatelor este din ce în ce mai departe" : [in-
terviu acordat Agenţiei Informaţionale de Stat Moldpresa de către prim-ministrul Rep. Moldova] //
Moldova suverană. – 2013. – 23 apr.

1178. Fusu, Corina. Corina Fusu: "Sunt convinsă că femeile pot fi lidere bune, corecte, co-
operante..." : [interviu cu deputatul în Parlamentul Rep. Moldova] / consemnare : Tatiana Corai //
Timpul. – 2013. – 12 apr. – P. 27. – (Supl. "Femeia" ; Nr 13).

1179. Gaitur, Emil. Emil Gaitur: "Libertatea responsabilă şi buna-credinţă a generaţiei noas-
tre pot ajuta Moldova" : interviu cu consultantul superior pentru relaţii externe la Curtea Constituţio-
nală a Rep. Moldova / consemnare : Lucia Cujbă // Flux. – 2013. – 19 apr. – P. 6.

1180. Negru, Nicolae. AIE 3, trei scenarii posibile : [despre reconstituirea Alianţei pentru In-
tegrarea Europeană] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 5 apr. – P. 6.

1181. Negru, Nicolae. Cum se provoacă şi se întreţine o criză : [politică] / Nicolae Negru //
Jurnal de Chişinău. – 2013. – 30 apr. – P. 5.

1182. Negru, Nicolae. Dorin Chirtoacă, nepot sau politician? : [despre criza politică] / Nico-
lae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 16 apr. – P. 5.

1183. Negru, Nicolae. PCRM, joc secund : [despre criza politică] / Nicolae Negru // Jurnal
de Chişinău. – 2013. – 2 apr. – P. 6.

1184. Pogor, Eugenia. Moldova trece dintr-o criză în alta / Eugenia Pogor // Adevărul : edi-
ţie de Moldova. – 2013. – 24 apr. – P. 2.

1185. Reşetnicov, Artur. Artur Reşetnicov : "O bombă sub societatea moldovenească" :
[despre iniţiativa liberală privind denumirea limbii de stat în Constituţie şi limitarea statutului limbii
ruse : dialog cu deputatul comunist în cadrul postului de Radio Europa Liberă] / interlocutor : Valen-
tina Ursu // Comunistul. – 2013. – 19 apr. – P. 6.

1186. Roşca, Iurie. Dansul macabru al impostorilor pe trupul suferind al ţării : [despre eve-
nimentele din 7 apr. 2009] / Iurie Roşca // Flux. – 2013. – 5 apr. – P. 3.

1187. Roşca, Iurie. Interesul naţional sub picioarele circarilor : [despre criza politică] / Iurie
Roşca // Flux. – 2013. – 12 apr. – P. 1-2.

117
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2013

1188. Tănase, Constantin. Un braţ de trandafiri albi pe mormântul politic al lui Filat : [des-
pre cariera politică a ex-premierului Rep. Moldova Vlad Filat] / Constantin Tănase // Timpul. –
2013. – 25 apr. – P. 5.

1189. Ţurcanu, Alina. Lecţia Filat : [despre criza politică] / Alina Ţurcanu // Adevărul : ediţie
de Moldova. – 2013. – 25 apr. – P. 6.

1190. Багиров, Эдуард. Эдуард Багиров : Повторение 7 апреля – дело техники : [о со-
бытиях 2009 г. : интервью с рос. писателем] / записал Владимир Тхорик // Панорама. – 2013.
– 5 апр. – Р. 1, 21.

1191. Бурлак, Светлана. Кому достанется последнее хи-хи? : [о полит. кризисе] /
Светлана Бурлак // Коммерсант plus. – 2013. – 26 апр. – Р. 5.

1192. Варданян, Эрнест. Диктатура пяти процентов : [о полит. кризисе] / Эрнест Вар-
данян // Независимая Молдова. – 2013. – 23 апр.

1193. Варданян, Эрнест. На границе люди ходят хмуро : [об урегулировании придне-
стров. конфликта] / Эрнeст Варданян // Панорама. – 2013. – 17 апр. – Р. 5.

1194. Васильева, Галина. Народ разочаровался в политиках : [по дан. Барометра
обществ. мнения, провед. с 6 по 21 апр. 2013 г. Ин-том обществ. политики] / Галина Василь-
ева // Панорама. – 2013. – 26 апр. – Р. 3.

1195. Додон, Игорь. Игорь Додон: "Коммунисты пугают власть, но их уже никто не бо-
ится" : обществ-полит. аспекты: интервью лидера Партии социалистов Респ. Молдова агент-
ству НИКА-пресс // Социалисты. – 2013. – 10 апр. – Р. 1-2.

1196. Мариан, Борис. Где ваша совесть, господа АЕИсты? : [обществ.-полит. аспекты]
/ Борис Мариан // Независимая Молдова. – 2013. – 10 апр.

1197. Мишин, Вадим. Отпор провокации либералов : [oткрытое письмо парламент.
комис. по правам человека и нацменьшинствам к лидерам Демокр. и Либерал.-демокр. пар-
тий Респ. Молдова Мариану Лупу и Владимиру Филату] / Вадим Мишин // Панорама. – 2013.
– 3 апр. – Р. 5.

1198. Рошка, Юрие. Национальные интересы под ногами циркачей : [о полит. кризисе]
/ Юрие Рошка // Независимая Молдова. – 2013. – 16 апр. ; Панорама. – 2013. – 19 апр. – Р. 5.

1199. Спэтару, Думитру. Жертвы Конституционного суда : [об углублении полит. кри-
зиса] / Думитру Спэтару // Панорама. – 2013. – 30 апр. – Р. 5.

1200. Тулбуре, Алексей. Олигархизация под прикрытием евроинтеграции : [обществ.-
полит. аспекты] / Алексей Тулбуре // Панорама. – 2013. – 12 апр. – Р. 5.

1201. Шаповалов, Борис. Апрель будет жарким. Во всех смыслах этого слова : [об-
ществ.-полит. аспекты : ст. дир. Фонда "Содружество"] / Борис Шаповалов // Независимая
Молдова. – 2013. – 12 апр. – Р. 5.

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1202. Шаповалов, Борис. Закон об избрании Совета олигархов Молдовы : [о смешан.
избират. системе по выборам депутатов в парламенте] / Борис Шаповалов // Независимая
Молдова. – 2013. – 23 апр.
(Vezi de asemenea Nr 1224, 1250, 1280, 1364, 1465)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
1203. Brush, Jennifer. "În formatul de negocieri 5+2 înregistrăm progrese mici, dar sigure" :
[despre problema transnistreană : interviu cu J. Brush, şefa misiunii OSCE în Moldova] / consem-
nare : Virginia Dumitraş // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 16 apr. – P. 4-5.

1204. Harrington-Buhay, Nicola. "Cea mai bună investiţie a unei ţări este în femei şi copii" :
[interviu cu N. Harrington-Buhay, coord. rezident al ONU în Moldova] / consemnare: Virginia Dumi-
traş // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 5 apr. – P. 7.

1205. Баррозу, Жозе Мануэл. Брюсселю придется принять евразийскую интеграцию
как данность : [выступление пред. Европ. Союза на междунар. конф. "Россия – Европейский
Союз : возможности партнерства", 21 марта 2013, Москва] / Жозе Мануэл Баррозу // Коммер-
сант plus. – 2013. – 26 апр. – Р. 15.

1206. Галинский, Илья. Интеграционные процессы требуют информационно-
имиджевого сопровождения : [на постсов. пространстве] / Илья Галинский // Коммерсант
plus. – 2013. – 25 апр. – Р. 6.

1207. Козин, Владимир. Признание Приднестровья обезопасит Россию : [интервью с
консультантом дир. Рос. ин-та стратег. исслед. В. Козиным] // Коммерсант plus. – 2013. –5
апр. – Р. 7.

1208. Сафонов, Андрей. Спасение Европы – в распаде Евросоюза : [ст. политолога] /
Андрей Сафонов // Независимая Молдова. – 2013. – 12 апр. – Р. 8.

1209. Шорников, Игорь. Евразийство как программа спасения Приднестровья : [прид-
нестров. конфликт в междунар. контексте] / Игорь Шорников // Коммерсант plus. – 2013. – 19
апр. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 1179)

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare
1210. Stelmach, Beata. Exploatarea gazelor de şist : pragmatismul polonez : [interviu cu B.
Stelmach, viceministru al afacerilor externe al Poloniei] / consemnare : Dan Străuţ // Adevărul :
ediţie de Moldova. – 2013. – 30 apr. – P. 10.

327(478) Politica externă a Republicii Moldova
1211. Codreanu, Ruslan. ″Planificarea asistenţei externe va asigura eficienţa maximă a
acesteia″ : [art. şefului Dir. gen. coordonarea politicilor, a asistenţei externe şi reforma administraţi-
ei publ. centrale din cadrul Cancelariei de Stat] / Ruslan Codreanu // Obiectiv european. – 2013. –
Apr. (Nr 9). – P. 15.

119
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2013

1212. Litra, Leonid. ″Cineva ″are grijă″ ca istoria de succes a Moldovei, care încă nu a fost
de succes, nici să nu devină″ : [Uniunea Europeană despre criza politică din Rep. Moldova : inter-
viu cu politologul L. Litra, cercetător la ″World Policy Institute″ din Kiev] // Obiectiv european. –
2013. – Apr. (Nr 9). – P. 13.

1213. Попов, Андрей. Андрей Попов : "Нейтралитет не должен рассматриваться как
препятствие на пути к упрочению сотрудничества между РМ и НАТО" : [интервью зам. и. о.
министра иностр. дел и европ. интеграции Респ. Молдова Радио "Свободная Европа"] / ин-
тервьюировала Валентина Урсу // Коммерсант plus. – 2013. – 12 апр. – Р. 9-10.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne
1214. Bogatu, Petru. Doi ani fără guvern? : [despre criza guvernamentală din Rep. Moldo-
va] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 2 apr. – P. 5.

1215. Cabinetul Filat, între promisiuni şi realizări : [despre criza guvernului Filat-2] / pagi-
nă îngr. de Ion Macovei şi Victoria Puiu // Timpul. – 2013. – 24 apr.

1216. Паттен, Крис. Человек с большой буквы – Тэтчер : [о вкладе премьер-министра
Великобритании Маргарет Тэтчер в развитии экономики : ст. послед. британ. губернатора
Гонконга] / Крис Паттен // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 19 апр. – Р. 20.

1217. Тодуа, Зураб. Новый – старый кандидат : [о кризисе правительства Респ. Мол-
дова] / Зураб Тодуа // Независимая Молдова. – 2013. – 12 апр. – Р. 3.

1218. Чубашенко, Дмитрий. Филат, котрого мы потеряли : [о кризисе правительства
Филат-2] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2013. – 26 апр. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 1283, 1481)

329 Partide şi mişcări politice
329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
1219. Bogatu, Petru. Împotriva cui s-au împreunat PLDM şi PD? : [aspecte ale concurenţei
politice] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 23 apr. – P. 6.

1220. Dulgheru, Valeriu. Cât timp o să mai călcăm pe greblă? : [despre criza în interiorul
Partidului Liberal] / Valeriu Dulgheru // Literatura şi arta. – 2013. – 18 apr. – P. 3.

1221. Dulgheru, Valeriu. Salvaţi Partidul Liberal! : [despre criza din interiorul partidului] /
Valeriu Dulgheru // Literatura şi arta. – 2013. – 25 apr. – P. 3.

1222. Mihalache, Corneliu. Cartea de recorduri politice ale comuniştilor moldoveni / Corne-
liu Mihalache // Comunistul. – 2013. – 5 apr. – P. 3.

1223. Negru, Nicolae. Socoteala PD şi salvarea PL : [despre conjunctura politică şi forma-
rea unui guvern de coaliţie] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 19 apr. – P. 6.

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1224. Popovici, Ruslan. PCRM are nu doar trecut şi prezent. PCRM are viitor : [opt ani de
guvernare a Partidului comuniştilor din Rep. Moldova (2001-2009)] / Ruslan Popovici // Comunistul.
– 2013. – 5 apr. – P. 2.

1225. Ţîrdea, Bogdan. Prăbuşirea PL? : [despre scindarea în interiorul Partidului Liberal] /
Bogdan Ţîrdea // Moldova suverană. – 2013. – 19 apr.

1226. Косых, Олег. Михай Гимпу станет независимым депутатом? : [о лидере
Либерал. партии] / Олег Косых // Панорама. – 2013. – 16 апр. – Р. 5.

1227. Семенова, Юлия. Гражданский конгресс – эпоха возрождения? : [о полит. ини-
циативе Партии коммунистов Респ. Молдова] / Юлия Семенова // Панорама. – 2013. – 2 апр.
– Р. 5.

1228. Спэтару, Думитру. Повторит ли ЛП судьбу ХДНП? : [о распаде Либерал. партии]
/ Думитру Спэтару // Панорама. – 2013. – 16 апр. – Р. 5.

1229. Тодуа, Зураб. "Пикейные жилеты" бессарабского разлива : [о перспективах Пар-
тии коммунистов Респ. Молдова] / Зураб Тодуа // Независимая Молдова. – 2013. – 3 апр.

1230. Тэнасе, Константин. Последний политик-романтик : [о лидере Либерал. партии
Михае Гимпу] / Константин Тэнасе // Панорама. – 2013. – 16 апр. – Р. 5.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general
1231. Дервиш, Кемаль. Необходимость наличия идеологии экономической политики :
[ст. президента Ин-та Брукингса, США] / Кемаль Дервиш // Экономическое обозрение ″Логос-
Пресс″. – 2013. – 26 апр. – Р. 20.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
1232. Burbulea, Gheorghe. Gheorghe Burbulea: "Condiţiile dificile în care activează salari-
aţii din Moldova sunt muşamalizate de cifrele oficiale" : [interviu cu şeful Inspectoratului Muncii al
Sindicatelor] / consemnare: Ion Guzun // Vocea poporului. – 2013. – 26 apr. – P. 5. – Idem în lb.
rusă.

1233. Guja, Eugenia. Şomajul real şi cel oficial. De ce moldovenii nu merg la bursa muncii /
Eugenia Guja // Economist. – 2013. – 3 apr. – P. 6.

1234. Коваленко, Ирина. Статистика посчитала человеческий капитал : [по дан. Нац.
бюро статистики : о трудов. занятости и экон. активности в 2012 г.] / Ирина Коваленко // Эко-
номическое обозрение ″Логос-Пресс″ . – 2013. – 5 апр. – Р. 16.

331.105.44 Sindicate
1235. Barbăneagră, Vsevolod. Vsevolod Barbăneagră: "Institutul Muncii trebuie să devină
un centru educaţional internaţional" : [interviu cu dir. Inst. Muncii] / consemnare: Natalia Hadârcă //
Vocea poporului. – 2013. – 19 apr. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

121
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2013

1236. Gârlea, Victor. Valenţe universitare : [despre activitatea org. sindicale studenţeşti a
Univ. de Stat din Moldova] / Victor Gârlea // Vocea poporului. – 2013. – 26 apr. – P. 10. – Idem în
lb. rusă. – (Supl. "Lumina" ; Nr 3).

1237. Mirovschi, Tamara. Consiliile interramurale teritoriale ale sindicatelor – structuri im-
portante în dezvoltarea dialogului social în teritoriu : [art. şefei Dep. organizare, educaţie şi informa-
re al Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova] / Tamara Mirovschi // Vocea poporului. – 2013.
– 5 apr. – P. 3. – Idem în lb. rusă.

1238. Rotaru, Liuba. Liuba Rotaru: "Să ne unim forţele ca femeia să ocupe locul pe care îl
merită în societate" : [interviu cu preşedintele Consiliului de Femei din cadrul Confederaţiei Naţ. a
Sindicatelor din Moldova] / consemnare : Rodica Vîlcu // Vocea poporului. – 2013. – 5 apr. – P. 6. –
Idem în lb. rusă.

1239. Talmaci, Victor. Victor Talmaci: "Sindicatul nu uită de trecutul omului, are grijă de
prezentul lui şi se gândeşte la viitoru-i" : [interviu cu preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Con-
strucţii şi Industria Materialelor de Construcţii "Sindicons"] / consemnare: Rodica Vîlcu // Vocea
poporului. – 2013. – 12 apr. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

1240. Ţurcan, Serafima. Dialogul social în acţiune : [prioritate în activitatea Sindicatului
Educaţiei şi Ştiinţei din Rep. Moldova] / Serafima Ţurcan, Ana Arnaut // Vocea poporului. – 2013. –
26 apr. – P. 9. – Idem în lb. rusă. – (Supl. "Lumina" ; Nr 3).

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locu-
inţe
1241. Cosarciuc, Valeriu. "Dezmăţul politic va provoca mai multe pierderi în agricultură de-
cât seceta" : [interviu cu V. Cosarciuc, preşedinte al Federaţiei Fermierilor din Rep. Moldova] //
Timpul. – 2013. – 19 apr. – P. 5.

336 Finanţe
1242. Ciuvaga, Nataşa. Cheltuim mai mult decât câştigăm : [despre veniturile şi cheltuielile
populaţiei] / Nataşa Ciuvaga // Economist. – 2013. – 3 apr. – P. 4.

1243. Donica, Vasile. Vasile Donica: Noi oferim cea mai mică rată a dobânzii de pe piaţa de
leasing : [interviu cu dir. gen. al companiei Banca Transilvania Leasing MD] // Economist. – 2013. –
10 apr. – P. 7.

1244. Коваленко, Ирина. Прогноз Всемирного банка по Молдове : [о денеж.-кредит.
политике] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 12 апр. –
Р. 16.

1245. Такий, Александр. Микрофинансовые учреждения в 2012 году : [по дан. Нац.
комис. по финанс. рынку] / Александр Такий // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. –
2013. – 12 апр. – Р. 4.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1246. Шикирлийская, Марина. Искусство местного налогообложения : [в мун. Киши-
нэу] / Марина Шикирлийская // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 5 апр. – Р.
1, 6.
(Vezi de asemenea Nr 1257)

338(100-87) Situaţia economică a ţărilor de peste hotare
1247. Грос, Дэниел. Значение Кипра : [об экон. кризисе : ст. дир. Центра европ. полит.
исслед.] / Дэниел Грос // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 12 апр. – Р. 21.

1248. Дэвис, Говард. Тэтчер и "большой взрыв" : [об экон. наследии Маргарет Тэтчер,
бывш. премьер-министра Великобритании : ст. дир. Лондон. школы экономики] / Говард
Дэвис // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 26 апр. – Р. 21.

1249. Стиглиц, Джозеф Е. Обещание абеномики : [об экон. ситуации Японии : ст.
проф. Калифорн. ун-та] / Джозеф Е. Стиглиц // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. –
2013. – 12 апр. – Р. 21.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
1250. Martea, Galina. Cum se trece pragul Uniunii Europene (1-2) : [aspecte soc.-econ.] /
Galina Martea // Literatura şi arta. – 2013. – 4 apr. – P. 7 ; 11 apr. – P. 6.

1251. Preaşcă, Ion. Chişinăul, în topul celor mai ieftine oraşe din lume : [pe marginea statis-
ticilor intern.] / Ion Preaşcă // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 24 apr. – P. 7.

1252. Seck, Abdoulaye. Şi fără jocurile lor, economia Moldovei are destule probleme :
[coment. de A. Seck, manager al Băncii Mondiale pentru Rep. Moldova] / consemnare: Vlad Loghin
// Moldova suverană. – 2013. – 26 apr.

1253. Пойсик, Михаил. Пике 2012 года : [по итогам года : экон. аспекты] / Михаил Пой-
сик // Коммерсант plus. – 2013. – 12 апр. – Р. 11.

1254. Пойсик, Михаил. Пике 2012 года : Рецессия экономики Молдовы увеличивается
/ Михаил Пойсик // Панорама. – 2013. – 10 апр. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 1262)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
1255. Chivriga, Viorel. Zona de Comerţ Liber, Aprofundat şi Cuprinzător, de la A la Z : [pe
marginea negocierilor privind Acordul de Asociere a Rep. Moldova – Uniunea Europeană, 15 mar.
2013, Bruxelles] / Viorel Chivriga // Obiectiv european. – 2013. – Apr. (Nr 9). – P. 17.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
1256. Романцова, Светлана. На российском направлении молдавского экспорта – ре-
нессанс : [о 2-ом совмест. заседании коллегии м-ва сел. хоз-ва Молдовы и России, апр.
2013, Кишинэу] / Светлана Романцова // Молдавские ведомости. – 2013. – 30 апр.

123
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2013

339.7 Finanţe internaţionale
1257. Decuseară, Ion. Ce a obţinut Republica Moldova după 21 de ani de aflare în CSI? :
[despre impactul asupra influxurilor Investiţiilor Străine Directe] / Ion Decuseară // Economist. –
2013. – 3, 10 apr. – P. 8-9.

1258. Mihalache, Sveatoslav. Corecţia pieţei oferă şanse noi pentru vânzări : [despre va-
loarea monedei europene] / Sveatoslav Mihalache // Economist. – 2013. – 10 apr. – P. 5.

1259. Mihalache, Sveatoslav. Piaţa valutară în zodia urşilor / Sveatoslav Mihalache // Eco-
nomist. – 2013. – 3 apr. – P. 5.

1260. Tănăsescu, Mihai. "România, alături de puţine state din UE, va fi o poveste de suc-
ces" : [interviu cu M. Tănăsescu, vicepreşedinte al Băncii Europene pentru Investiţii] / consemnare:
Ion M. Ioniţă // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 18 apr. – P. 10.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mon-
dială
1261. Головатюк, Владимир. Внешнеэкономические позиции страны : [по итогам
Респ. Молдова в 2012 г.] / Владимир Головатюк // Панорама. – 2013. – 5 апр. – Р. 6.

1262. Головатюк, Владимир. Евразийская перспектива Молдовы : [ст. дир. Ин-та мо-
дернизации Молдовы] / Владимир Головатюк // Панорама. – 2013. – 26 апр. – Р. 6.

1263. Григгс, Дэвид. Переосмысление устойчивого развития : [ст. ректора Ин-та по
изучению устойчивого развития при ун-те Монаш в Австралии] / Дэвид Григгс // Экономиче-
ское обозрение″Логос-Пресс″. – 2013. – 5 апр. – Р. 20.

1264. Декларация о Евразийской экономической интеграции : [между Респ. Бела-
русь, Респ. Казахстан и Российской Федерации : Москва, 18 нояб. 2011 г.] // Коммерсант plus.
– 2013. – 5 апр. – Р. 2. – (Прил. "Российский вестник" ; Nr 3).

1265. Джейнвей, Уильям. Два пути развития, основанных на инновациях экономик :
[ст. управл. дир. част. инвест. компании Warburg Pincus] / Уильям Джейнвей // Экономическое
обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 19 апр. – Р. 20.

1266. Евразийская интеграция – глобальный аспект // Коммерсант plus. – 2013. –5
апр. – Р. 2. – (Прил. "Российский вестник" ; Nr 3).

1267. Конвэй, Гордон. Можем ли мы накормить мир? : [ст. проф.ун-та "Имперский
колледж Лондона"] / Гордон Конвэй // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 5
апр. – Р. 20.

1268. Махрум, Сами. Насилие и инновации : [ст. акад. дир. по инновациям и разработ-
ке стратегий в междунар. бизнес-школе и исследоват. ин-те INSEAD] / Сами Махрум // Эко-
номическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 5 апр. – Р. 21.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1269. Най, Джозеф С. БРИКС [Бразилия, Россия, Индия и Китай] без цементного рас-
твора : [о 5-ой встрече в верхах стран БРИКС, март 2013, г. Дурбан, ЮАР : ст. мл. проф.
Гарвард. ун-тa] / Джозеф С. Най // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 12 апр.
– Р. 20.

1270. Рогофф, Кеннет. Длительная загадка низких процентных ставок : [ст. проф.
Гарвард. ун-тa] / Кеннет Рогофф // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 12 апр.
– Р. 20.

1271. Сакс, Джеффри Д. Пути к устойчивой энергии : [ст. проф. Ин-та Земли Колумб.
ун-та] / Джеффри Д. Сакс // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 5 апр. – Р. 21.

1272. Сундарам, Джомо Кваме. Новаторство в финансировании на нужды развития :
[ст. помощника Генер. секретаря ООН по вопр. экон. развития] / Джомо Кваме Сундарам //
Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 19 апр. – Р. 21.

1273. Таможенный Союз : (организац. и правов. аспекты) // Коммерсант plus. – 2013.
–5 апр. – Р. 1, 3. – (Прил. "Российский вестник" ; Nr 3).

1274. Христенко, Виктор. ЕЭП – это четыре степени свободы для граждан : [об итогах
2012 г. для Таможенного союза и Единого экон. пространства : интервью с пред. Коллегии
Евразийской экон. комис. В. Христенко] // Коммерсант plus. – 2013. – 5 апр. – Р. 1, 4. – (Прил.
"Российский вестник" ; Nr 3).

1275. Шаповалов, Борис. ЕврАзЭС как гарантия независимости страны : [о перспек-
тиве экон. интеграции Респ. Молдова] / Борис Шаповалов // Коммерсант plus. – 2013. – 25
апр. – Р. 11.
(Vezi de asemenea Nr 1255)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1276. Catană, Vitalie. CC a dat valenţe practice noţiunii de stat de drept : [pe marginea ho-
tărârii Curţii Constituţionale privind desemnarea candidaturii lui Vlad Filat pentru funcţia de prim-
ministru al Rep. Moldova : interviu cu V. Catană, expert în domeniul dreptului constituţional] / con-
semnare: Silviu Tănase // Timpul. – 2013. – 26 apr. – P. 11.

1277. Ciobanu, Mircea V. Despre prostie versus libertatea de expresie / Mircea V. Ciobanu
// Jurnal de Chişinău. – 2013. – 26 apr. – P. 14.

1278. Damian, George. Ce mai fac Curţile Constituţionale din Europa / George Damian //
Timpul. – 2013. – 25 apr. – P. 5.

1279. Mischevca, Ion. Demitizarea incompatibilităţii lui Filat cu funcţia de prim-ministru / Ion
Mischevca // Timpul. – 2013. – 26 apr. – P. 7.

1280. Negru, Nicolae. Compromiterea CC şi soluţia Leancă : [constituţionalitatea decretului
Preşedintelui Rep. Moldova N. Timofti cu privire la desemnarea prim-ministrului V. Filat] / Nicolae
Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 26 apr. – P. 8.

125
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2013

1281. Skidelsky, Robert. Modelul Chavez : [despre moştenirea politică şi econ. a preşedin-
telui Venezuelei Hudo Chavez : art. prof. de la Univ. Warwick] / Robert Skidelsky // Săptămîna. –
2013. – 12 apr. – P. 3.

1282. Stratan, Sergiu. Evoluţia accesului la justiţie prin prisma jurisprudenţei Curţii Constitu-
ţionale / Sergiu Stratan // Dreptul. – 2013. – 5 apr. – P. 4-5.

1283. Textul integral al deciziei Curţii Constituţionale privind menţinerea în funcţie a
Prim-ministrului demis prin moţiune de cenzură : [din 22 apr. 2013] // Moldova suverană. –
2013. – 24 apr.

1284. Untilă, Veaceslav. Republica Moldova are nevoie de o nouă Constituţie : [art. vice-
preşedintelui Partidului Liberal] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2013. – 12 apr. – P. 10.

1285. Чубашенко, Дмитрий. Уйдет ли в отставку президент Тимофти? / Дмитрий Чу-
башенко // Панорама. – 2013. – 5 апр. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 1169)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
1286. Sâmboteanu, Daniela. Daniela Sâmboteanu : "Copilul nu este perceput ca o perso-
nalitate care are propria opinie" : [interviu cu dir. Centrului de Prevenire a Abuzului faţă de Copii din
mun. Chişinău] / consemnare: Stela Televca // Timpul. – 2013. – 12 apr. – P. 17.

1287. Кетрару, Виорел. Коррупцию могут побороть только неподкупные : [интервью с
дир. Центра по борьбе с экон. преступлениями и коррупцией В. Кетрару] // Коммерсант plus.
– 2013. – 5 апр. – Р. 8-9.

347 DREPT CIVIL
347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
1288. Vodă, Corina. Ce au în comun afacerile cu ancorele? : [despre lichidarea într. neprofi-
tabile] / Corina Vodă // Economist. – 2013. – 3 apr. – P. 2.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
1289. Дьяков, Иван. Иван Дьяков : "Не уверен, что новый генпрокурор будет рад сво-
ему назначению" : [интервью с прокурором мун. Кишинэу] / записал Алексей Юрьев // Пано-
рама. – 2013. – 10 апр. – Р. 6.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
1290. Olaru, Angelina. Un primar de tip occidental şi mica lui ″revoluţie″ la Vărzăreşti :
[despre activitatea lui Ion Crudu, primar de Vărzăreşti, raionul Nisporeni] / Angelina Olaru // Jurnal
de Chişinău. – 2013. – 9 apr. – P. 20-21.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1291. Ţurcan, Andrei. Îmi place dreptatea, detest minciuna, respect legea şi încerc să fiu
un bun primar : [interviu cu A. Ţurcan, primar al satului Baraboi, raionul Donduşeni] / consemnare:
Tatiana Cebotari // Flux. – 2013. – 5 apr. – P. 7.

1292. Амброс, Александру. Для публичной администрации все проблемы важны :
[интервью с примаром г. Унгень А. Амброс] / записала Вероника Понятовская // Кишиневские
новости. – 2013. – 12 апр. – Р. 4.

1293. Дудогло, Николай. Комрат : за планами следуют дела, а за ними – планы : [ин-
тервью с примаром г. Комрат Н. Дудогло] / записала Марина Тимотин // Молдавские ведомо-
сти. – 2013. – 19 апр. – Р. 2, 5.

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
1294. Scripcovscaia, Olga. Olga Scripcovscaia : "Văd viaţa în culoarea kaki şi sunt fericită"
: [interviu cu comandantul Centrului Militar Teritorial Bălţi] / pentru conformitate: Dumitru Furtună //
Ziarul de gardă. – 2013. – 18 apr. – P. 18.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
368 Asigurări
1295. Цыбуляк, Николай. Путевки в санаторий, минуя профсоюзы : [интервью с нач.
упр. соц. страхования работающих Нац. кассы соц. страхования Н. Цыбуляк] / записала
Любовь Чегаровская // Панорама. – 2013. – 26 апр. – Р. 18.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1296. Carauş, Galina. Îmbunătăţirea calităţii vieţii în liceu : [comunicare în cadrul conf. şt.-
practice cu genericul "Importanţa educaţiei morale în formarea unui bun cetăţean", mar. 2013,
Chişinău] / Galina Carauş // Făclia. – 2013. – 6 apr. – P. 10. – Contin. Începutul : 16 mar.

1297. Dascăl, Liviu. Arta educaţiei – pedagogia alternativă : interviu cu L. Dascăl, dir. Liceu-
lui Teoretic Experimental Waldorf din Chişinău / interlocutor: Virgil Mândâcanu // Univers pedago-
gic pro. – 2013. – 11 apr. – P. 5.

1298. Jechiu, Maria. Copiii care au de toate, cu excepţia dragostei de mamă : interviu cu
dir. Casei de copii municipale M. Jechiu / interlocutor: Tatiana Cebotari // Flux. – 2013. – 12 apr. –
P. 8.

1299. Jesse, David. "Eu aş investi în educaţie, nu în testare ori cuantificarea cunoştinţe-
lor..." : [interviu cu D. Jesse, dir. filialei moldovene a Consiliilor Americane pentru Învăţământul
Intern.] / consemnare: Ala Coica // Timpul. – 2013. – 22 apr. – P. 4.

1300. Levinţa, Angela. Educaţia religioasă – axă sigură şi permanentă de formare a unei
personalităţi morale / Angela Levinţa // Curierul ortodox. – 2013. – 17 apr. – P. 3.

1301. Nicic, Valentina. Rolul profesorului în asigurarea unei reuşite şcolare / Valentin Nicic
// Univers pedagogic pro. – 2013. – 11 apr. – P. 5.

127
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2013

1302. Orehovschi, Sergiu. Principii de proiectare didactică în lumină curriculară moderniza-
tă / Sergiu Orehovschi // Univers pedagogic pro. – 2013. – 18 apr. – P. 3.

1303. Păsat, Dumitru. Filosofia : idilă nostalgică, lux intelectual, obiect inutil? : [despre rolul
disciplinei în educaţia spirituală] / Dumitru Păsat // Literatura şi arta. – 2013. – 4 apr. – P. 8.

1304. Păsat, Dumitru. Filosofia formativă : obiect inutil? : [despre obiectul de studiu Filoso-
fia: către managerii şi profesorii de colegii şi licee] / Dumitru Păsat // Făclia. – 2013. – 6 apr. – P.
15.

1305. Păsat, Dumitru. Să înaintăm pe calea cunoaşterii : [privind rolul filosofiei în procesul
educaţional] / Dumitru Păsat // Univers pedagogic pro. – 2013. – 4 apr. – P. 2.

1306. Reconceptualizarea învăţământului pedagogic : propunere de politică publ. iniţiată
de Min. Educaţiei // Făclia. – 2013. – 6 apr. – P. 14. – Contin. Începutul : 2 mar.

1307. Saviuc, Aliona. Unele aspecte ale procesului educaţional : [în sistemul inst. preuniv.
din raionul Făleşti : art. şefului Dir. raionale Învăţământ, Tineret şi Sport] / Aliona Saviuc // Univers
pedagogic pro. – 2013. – 4 apr. – P. 4.

1308. Silvestru, Aurelian. Educaţia. Încotro? / Aurelian Silvestru // Literatura şi arta. – 2013.
– 18 apr. – P. 1.

1309. Бабенко, Олег. Будьте бдительны – фашизм не дремлет : [о русофобии в сис-
теме нар. образования] / Олег Бабенко // Панорама. – 2013. – 23, 24 апр. – Р. 5.

1310. Мишин, Вадим. Для кого организуют экзамены? : [открытое письмо депутата
Парламента Респ. Молдова министру просвещения Майе Санду] / Вадим Мишин // Панора-
ма. – 2013. – 9 апр. – Р. 5.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1311. Andronesco, Nicholas. Fiziografia Eminescu (9) / Nicholas Andronesco // Literatura
şi arta. – 2013. – 11 apr. – P. 8. – Art. 1 : 28 iul. 2011.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
1312. Dogot, Vitalie. "Schimbarea la faţă" a şcolii în care se predă Religia : [dialog cu V.
Dogot, dir. Liceului Тeoretic cu Profil de Arte "Ion şi Doina Aldea-Teodorovici", mun. Chişinău] /
interlocutor: Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2013. – 6 apr. – P. 13.

1313. Guzgan, Valentin. Uniforma şcolară – necesitate şi produs al parteneriatului educaţi-
onal inspirat de cultura organizaţională : [despre experienţa Liceului Teoretic "Ion Creangă" din
mun. Chişinău] / Valentin Guzgan // Univers pedagogic pro. – 2013. – 11 apr. – P. 3.

1314. Paterău, Gheorghe. Descoperind frumosul din noi înşine : [interviu cu Gh. Paterău,
dir. al Şcolii de Muzică din Drochia] / consemnare: Lidia Ungureanu // Florile dalbe. – 2013. – 11
apr. – P. 2-3.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
1315. Galescu, Valentina. Copiii cu cerinţe educaţionale speciale : [din inst. de învăţământ
din raionul Ialoveni] / Valentina Galescu, Natalia Rotaru // Făclia. – 2013. – 13 apr. – P. 3.

1316. Iacovişin, Tatiana. Terapia ocupaţională pentru elevii cu dizabilităţi multiple : [la Lice-
ul Tehnologic pentru Copii cu Vedere Slabă, mun. Chişinău] / Tatiana Iacovişin // Univers pedago-
gic pro. – 2013. – 18 apr. – P. 4.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,
colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
1317. Ciobanu, Vlad. Abilităţile, competenţa, profesionalismul sunt cheia succesului : [la
Colegiul de Transporturi din mun. Chişinău] / Vlad Ciobanu // Făclia. – 2013. – 27 apr. – P. 6-7.

1318. Într-un acord al profesionalismului cu tehnologiile avansate – aşa acţionează
pedagogii de la Colegiul Politehnic din Chişinău / pagini realizate de Adrian Rusu // Făclia. –
2013. – 27 apr. – P. 4-5. – Cuprins : [Interviu cu Vasile Vrînceanu. Director al Colegiului] ; Flerul
organizatoric – condiţia succesului / Lilia Grăjdian ; Inovaţia, calea spre profesionalism / Vitalie
Carauş ; De la buchea cărţii, la un fond moral-civic / Igor Bucătaru ; Catedra – ciclu primar de
perfecţionare / Valeriu Doroş.

1319. Manolache, Ala. Formula succesului CNMF "Raisa Pacalo" : [dialog cu A. Manolache,
dir. al Colegiului Naţ. de Medicină şi Farmacie "Raisa Pacalo", mun. Chişinău] / consemnare: A.
Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2013. – 18 apr. – P. 5.

1320. Sandul, Valentina. Un vis în care-am vrea să revenim : [dialog cu V. Sandul, dir. al
Colegiului Ped. "Vasile Lupu" din Orhei] / consemnare: Mihai Bendas // Făclia. – 2013. – 13 apr. –
P. 4-5.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
1321. Ababii, Ion. Chirurgia oro-maxilo-facială, arta zâmbetului frumos : [omagiu pentru Va-
lentin Topalo, şef al Catedrei de chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie orală "Arsenie Guţan"
a Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] / Ion Ababii // Timpul. – 2013. – 15
apr. – P. 7.

1322. Bologan, Dumitriţa. Dumitriţa Bologan : "La Oxford, accentul se pune pe analiză şi
gândire critică" : [interviu cu masteranda de la Oxford] / consemnare: Tatiana Corai // Timpul. –
2013. – 26 apr. – P. 27. – (Supl. "Femeia" ; Nr 15).

1323. Cioban, Mitrofan. Profesorul Ilie Lupu – la 75 de ani : [prof. la Univ. de Stat din Tiras-
pol] / Mitrofan Cioban, Laurenţiu Calmuţchi // Făclia. – 2013. – 27 apr. – P. 1-2.

1324. Lavric, Nicolae. Veaceslav Manolachi – seniorul ştiinţei şi sportului contemporan :
[rector al Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport] / Nicolae Lavric // Univers pedagogic pro. –
2013. – 4 apr. – P. 8.

129
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2013

1325. Manoli, Ion. Un profesor trebuie să intre în aula de studii cu dragoste pentru studenţii
săi : [interviu cu I. Manoli, prof. universitar la Univ. Liberă Intern. din Moldova] / consemnare: Elena
Tudoreanu // Flux. – 2013. – 5 apr. – P. 6.

1326. Munteanu, Ion. Profesorul Valentin Topalo la ceas aniversar : [şef al Catedrei de chi-
rurgie oro-maxilo-facială şi implantologie orală "Arsenie Guţan" a Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] / Ion Munteanu // Literatura şi arta. – 2013. – 11 apr. – P. 7.

1327. Roberts, Ian G. Lingvistul de la Cambridge, mentorul studenţilor români : [interviu cu
I. G. Roberts, decan al Fac. de Limbi Moderne şi medievale a Univ. Cambridge] / consemnare:
Ioana Nicolescu // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 12 apr. – P. 12-13.

1328. Tomuleţ, Valentin. O vocaţie onorată : profesoara Svetlana Veselovschi : [lector su-
perior la Fac. de Arte Frumoase a Univ. de Stat din Moldova] / Valentin Tomuleţ // Literatura şi arta.
– 2013. – 11 apr. – P. 6.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1329. Gherciu, Ana. Conacul Pommer va renaşte din ruine : [despre renovarea Parcului
Ţaul, raionul Donduşeni] / Ana Gherciu // Timpul. – 2013. – 23 apr. – P. 4.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
1330. Ogrinji, Mihai. Râul Siret : [de pe teritoriul României] / Mihai Ogrinji // Natura. – 2013.
– Apr. (Nr 4). – P. 14.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
60 BIOTEHNOLOGIE
1331. Tighineanu, Ion. Nanotehnologii abordate la interfaţă cu ingineria biomedicală : [pe
marginea ed. a 2-a a conf. intern. în domeniul nanotehnologiilor şi ingineriei biomedicale, apr.
2013, Chişinău : interviu cu I. Tighineanu, prim-vicepreşedinte al Acad. de Ştiinţe a Moldovei] /
interlocutor: Tatiana Rotaru // Literatura şi arta. – 2013. – 18 apr. – P. 7.

61 MEDICINĂ
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.2 Dietetică
1332. Suveică, Luminiţa. "Sănătatea are gust savuros, dacă mănânci sănătos" : [despre
alimentaţia corectă : interviu cu L. Suveică, şefa Dir. Sănătate a Primăriei mun. Chişinău] / con-
semnare: Victoria Dodon // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 9 apr. – P. 5.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
1333. Gropa, Stanislav. Academicianul Stanislav Gropa : "Din păcate, sănătatea nu este o
prioritate a naţiunii noastre" : [interviu cu academicianul] / pentru conformitate: Angela Chicu //
Vocea poporului. – 2013. – 5 apr. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

1334. Гейтс, Билл. На пути к иммунизированному миру : [о преимуществах вакцина-
ции : ст. сопред. Фонда Билла и Мелинды Гейтс и генер. секретаря Организации Объеди-
ненных Наций] / Билл Гейтс, Пан Ги Мун // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013.
– 26 апр. – Р. 21.

1335. Костин, Сержиу. "Букурия-синд : за три недели – год здоровья" : [интервью с гл.
врачом лечебно-профилакт. учреждения "Букурия-Синд" С. Костин] / записала Марина Тимо-
тин // Молдавские ведомости. – 2013. – 26 апр. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 1335)

616 Patologie. Medicină clinică
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
1336. [Academicianul Mihai Popovici la 70 de ani de la naştere] : [dir. al Inst. Republ. de
Cardiologie] // Literatura şi arta. – 2013. – 18 apr. – P. 6. – Cuprins : Academicianul Mihai Popovici
– o mândrie a ştiinţei medicale ; Savant talentat şi manager iscusit / Gheorghe Ghidirim ; Când
vocaţia înseamnă împlinirea misiunii umane / Ion Ababii ; Atent, rafinat şi profund în orice abordare
/ Mihail Ştefaneţ ; Sincere felicitări şi gratitudine / Vilius Grabauskas ; Unui amic şi coleg de gene-
raţie de la Chişinău / Cezar Macarie ; Mă consider unul din norocoşii promoţiei 1984 / Sava Costin ;
Părintele spiritual al cardiologiei moldave / Alexandru Carauş ; Un lider adevărat / Viorel G. Florea ;
Unui dascăl de cuget... / Sergiu Sîrbu.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
(Vezi Nr 1321, 1326)

616.8 Neuropatologie. Neurologie
85 de ani de la naşterea academicianului Diomid Gherman, fondator al şcolii de neurologie
din Republica Moldova
1337. Canţer, Valeriu. Academicianul Diomid Gherman la 85 de ani / Valeriu Canţer, Con-
stantin Eţco // Făclia. – 2013. – 20 apr. – P. 5.

1338. Canţer, Valeriu. Medicul şi savantul care şi-a creat propriul institut de personalităţi în
neurologie / Valeriu Canţer, Constantin Eţco // Literatura şi arta. – 2013. – 18 apr. – P. 3.

1339. Zapuhlâh, G. Academicianul Diomid Gherman – fondator al şcolii de neurologie din
Republica Moldova / G. Zapuhlâh, M. Gavriliuc, V. Lisnic // Literatura şi arta. – 2013. – 11 apr. – P.
3.

131
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2013

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
1340. Dabija, Nicolae. "Medicina devenită iubire..." : [omagiu pentru Gheorghe Ghidirim,
academician, chirurg] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2013. – 25 apr. – P. 1.

1341. Ghidirim, Gheorghe. Eugen Maloman : chirurg, savant, om al cetăţii : [85 de ani de la
naştere] / Gheorghe Ghidirim, Romeo Şcerbina // Literatura şi arta. – 2013. – 4 apr. – P. 3.

1342. Ghidirim, Gheorghe. Model de profesionalism, demnitate naţională şi verticalitate
morală : [interviu cu Gh. Ghidirim, academician] / consemnare: Traian Beschieru // Literatura şi
arta. – 2013. – 25 apr. – P. 7.

618 Ginecologie. Obstetrică
1343. Paladi, Gheorghe. Zâmbetul fericit al mamelor este cea mai mare distincţie a unui
medic : [interviu cu Gh. Paladi, medic-obstetrician] / consemnare: Svetlana Panţa // Jurnal de
Chişinău. – 2013. – 26 apr. – P. 19.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
1344. Andros, Timofei. Primii paşi ai televiziunii în Republica Moldova : [55 de ani de la
crearea reţelei de televiziune] / Timofei Andros // Literatura şi arta. – 2013. – 18 apr. – P. 3.

1345. Borş, Ion. Crainica îndrăgostită de poezie : [Tamara Zastavniţchi, fostă prezentatoare
TV] / Ion Borş // Moldova suverană. – 2013. – 30 apr. – (Oamenii tăi, Televiziune).

1346. Filip, Pavel. Tehnologia comunicaţiilor – salvarea economiei moldovene? : [despre
Strategia "Moldova Digitală 2020" : dialog cu P. Filip, ministru al Tehnologiei Informaţiei şi Comuni-
caţiilor din Rep. Moldova, în cadrul postului de Radio Europa Liberă] / interlocutor: Valentina Ursu //
Capitala. – 2013. – 19 apr. – P. 4 ; Capitala = Столица. – 2013. – 19 апр. – Р. 5.

1347. Toure, Hamadoun I. Hamadoun Toure: "Republica Moldova are toate ingredientele
pentru realizarea Strategiei Moldova Digitală 2020, principalul dintre care este potenţialul uman" :
[interviu cu Secretarul Gen. al Uniunii Intern. a Telecomunicaţiilor] / interviu realizat de Natalia
Ciuvaga şi Alexei Plîngău // Economist. – 2013. – 24 apr. – P. 8-9.

1348. Филип, Павел. Павел Филипп : "Сектор информационно-коммуникационных
технологий должен стать приоритетным для Молдовы" : [беседа с министром информ. тех-
нологий и связи Респ. Молдова] // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 12 апр.
– Р. 18.

1349. Юрку, Виталие. Виталие Юрку: "Сегодня мы должны быть лучше, чем вчера" :
[интервью с генер. дир. нац. телекоммуникац. компании Moldtelecom] / записал Дмитрий
Чубашенко // Панорама. – 2013. – 12 апр. – Р. 4.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier
1350. Флоря, Владимир. Почему в Молдове водители грунтовку предпочитают ас-
фальту : [интервью с пред. Союза транспортников и дорожников Респ. Молдова В. Флоря] /
записал Владимир Сидоренко // Молдавские ведомости. – 2013. – 19 апр. – Р. 4.

657 Contabilitate
1351. Filat, Vlad. Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale Ziua Contabilului :
[mesaj al prim-ministrului în exerciţiu al Rep. Moldova, 4 apr. 2013] / Vlad Filat // Moldova suvera-
nă. – 2013. – 5 apr.

1352. Prisăcaru, Ion. Asociaţia Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica
Moldova, AO "Ecofin-Consult" – evoluţia dezvoltării : (de la ideea creării până la Primul Congres
Naţ. al Contabililor din Rep. Moldova) : interviu cu I. Prisăcaru, preşedinte al Asoc. Auditorilor şi
Consultanţilor în Management din Rep. Moldova, AO "Ecofin-Consult" / consemnare: Elena Mun-
teanu // Timpul. – 2013. – 16 apr. – P. 6.

1353. Присэкару, Ион. Ассоциация аудиторов и консультантов в области менеджмен-
та Республики Молдова, АО "Ecofin-Consult" – эволюция развития : [интервью с пред. Ассоц.
Аудиторов и Консультантов в обл. Менеджмента Респ. Молдова АО "Ecofin-Consult" И. При-
сэкару] // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 12 апр. – Р. 7.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul
1354. Niculăiţă, Dumitru. Publicitatea "de după uşă", o piaţă de cinci milioane şi jumătate
de euro care se mişcă încet înainte : [în anul 2012] / Dumitru Niculăiţă // Economist. – 2013. – 17
apr. – P. 14.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.9 Ciocolată. Cacao. Cafea. Ceai. Tutun
1355. Ciobanu, Raisa. Confidenţe trăite : [omagiu pentru Tudor Zagorneanu, cercetător în
domeniul tehnicii şi tehnologiilor de cultivare şi prelucrare primară şi industrială a tutunului] / Raisa
Ciobanu // Literatura şi arta. – 2013. – 11 apr. – P. 2.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM.
PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
1356. Andruşceac, Constantin. Revitalizarea nucleului istoric al Chişinăului mai este posi-
bilă (1-2) : [protecţia monumentelor istorice] / Constantin Andruşceac // Jurnal de Chişinău. – 2013.
– 12, 19 apr. – P. 15.

133
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2013

1357. Gherciu, Ana. Povestea clădirii în care s-a făcut Unirea : [de pe strada Alexei Matee-
vici, nr. 111, mun. Chişinău] / Ana Gherciu // Timpul. – 2013. – 1 apr. – P. 4.

72 ARHITECTURĂ
1358. Colesnic, Iurie. Un muzeu de importanţă planetară se ruinează... : [despre Casa-
muzeu a arhitectului Alexei Sciusev, mun. Chişinău] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 5 apr. – P.
22.

1359. Шлапак, Марьяна. Марьяна Шлапак радуется появлению листвы, прикрываю-
щей архитектурные уродства : [интервью с чл.-кор. Акад. наук Молдовы М. Шлапак] / записал
Олег Дашевский // Молдавские ведомости. – 2013. – 5 апр. – Р. 8.
(Vezi de asemenea Nr 1356)

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
1360. Coadă, Veronica. "Dumnezeu m-a adus pe lume pentru a crea" : [despre creaţia pic-
torului Tudor Botin] / Veronica Coadă // Literatura şi arta. – 2013. – 25 apr. – P. 6.

1361. Gherciu, Ana. Leonid Popescu, un pictor din "centrul Moldovei" : [despre creaţia pic-
torului] / Ana Gherciu // Timpul. – 2013. – 4 apr. – P. 8.

1362. Босенко, Григорий. Из могикан последних родом… : [90 лет со дня рождения
худож. Ильи Богдеско] / Григорий Босенко // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013.
– 19 апр. – Р. 18.

78 MUZICĂ
1363. Barbu, Ana. Ana Barbu: "Artiştii sunt fiinţe sensibile şi oricând pot fi rănite sau trase
pe sfoară..." : [interviu cu interpreta de muzică populară şi uşoară] // Timpul. – 2013. – 5 apr. – P.
27. – (Supl. "Femeia" ; Nr 12).

1364. Caşu, Igor. Formaţia Noroc, interzisă pentru "subdiversiune ideologică" (1970) / Igor
Caşu // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 4 apr. – P. 4-5.

1365. Marulea, Alexei. Zece ani fără Nicolae Sulac : [in memoriam interpretului de muzică
populară] / Alexei Marulea // Literatura şi arta. – 2013. – 11 apr. – P. 1.

1366. Patic, Valeriu. Muzica instrumentală de cameră : [etape ale dezvoltării] / Valeriu Patic
// Univers pedagogic pro. – 2013. – 18 apr. – P. 7.

1367. Popescu, Ioan. Gheorghe Zamfir a ajuns la borna 72 : [despre naistul român] / Ioan
Popescu // Timpul. – 2013. – 9 apr. – P. 8.

1368. Roibu, Nicolae. Ilie Văluţă : "Îmi place să interpretez numai muzica live" : [despre
creaţia compozitorului] / Nicolae Roibu // Timpul. – 2013. – 10 apr. – P. 8.

1369. Roşca, Iurie. Poveşti electorale cu Nicolae Sulac : 10 ani de la moartea marelui artist
/ Iurie Roşca // Flux. – 2013. – 12 apr. – P. 5.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1370. Roşculet, Ludmila. Ludmila Roşculeţ: "Ascult şi învăţ de la toţi, dar m-am străduit în-
totdeauna să-mi identific individualitatea şi s-o păstrez" : [interviu cu interpreta de muzică populară
şi estradă] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux. – 2013. – 12 apr. – P. 16.

1371. Sarabaş, Maria. "Am sperat că voi ajunge să văd realizată cauza pentru care am lup-
tat..." : [interviu cu M. Sarabaş, interpretă de muzică populară] / consemnare: Gheorghe Budeanu //
Natura. – 2013. – Apr. (Nr 4). – P. 13.

1372. Satriani, Joe. "Abia aştept să mă distrez în România" : [interviu cu J. Satriani, chitarist
de rock instrumental] / consemnare: Sabrina Valeriu // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 5
apr. – P. 24.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
1373. Colesnic, Iurie. Demiurgul cinematografiei basarabene : [Emil Loteanu, regizor şi po-
et (1936-2003)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 19 apr. – P. 22.

1374. Popuşoi, Liliana. "Cântăreaţa zburătoare" a fost, de fapt, orfană : [despre viaţa şi ac-
tivitatea interpretei de operă Maria Cebotari: pe marginea filmului "Aria", în regia lui Vlad Druc,
autor Dumitru Olărescu] / Liliana Popuşoi // Flux. – 2013. – 5 apr. – P. 10.

1375. Prodan, Sergiu. "Cinematografia şi petrolul, supuse aceloraşi condiţii" : [interviu cu S.
Prodan, preşedinte al Uniunii Cineaştilor] / consemnare: Ana Gherciu // Timpul. – 2013. – 18 apr. –
P. 6.

1376. Prodan, Sergiu. "Cinematografia, a şaptea roată la căruţă" : [interviu cu S. Prodan,
preşedinte al Uniunii Cineaştilor din Rep. Moldova] / consemnare: Ana Gherciu // Timpul. – 2013. –
19 apr. – P. 12.

1377. Андон, Виктор. Одиннадцатый : [съезд кинематографистов Молдовы] / Виктор
Андон // Независимая Молдова. – 2013. – 12 апр. – Р. 17.

1378. Войническу-Соцки, Виктор. Виктор Соцки-Войническу : 30 лет под небом Па-
рижа : [интервью с молд. киноактером, проживающий в Париже] / записал Наталья Стениче-
ва // Молдавские ведомости. – 2013. – 17 апр.

1379. Сидоров, Дмитрий. Слово о друге : [памяти молд. и рос кинорежиссера-
документалиста Константина Осояну] / Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2013. –
19 апр. – Р. 21.

1380. Чирков-Гибу, Игорь. Когда плюют в протянутую руку… : [интервью с киноре-
жиссером И. Чирковым-Гибу] / записала Наталья Устюгова // Независимая Молдова. – 2013.
– 10 апр.

792 TEATRU. ARTĂ SCENICĂ
1381. Cuzuioc, Ion. Actorul sufletist cu chitara... : [despre actorul Anatol Răzmeriţă, stabilit
în Canada] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. – 11 apr. – P. 6.

135
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2013

1382. Cuzuioc, Ion. O Doamnă – simbol al tandreţei şi aristocraţiei : [Ninela Caranfil, actriţă]
/ Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. – 18 apr. – P. 8.

1383. Cuzuioc, Ion. Omul care ştie ce vrea : [Alexandru Grecu, dir. al Teatrului Naţ.
Satiricus "Ion Luca Caragiale"] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. – 25 apr. – P. 8.

1384. Dabija, Nicolae. Un visător al scenei : [Vitalie Ţapeş, actor şi regizor] / Nicolae Dabija
// Literatura şi arta. – 2013. – 4 apr. – P. 6.

1385. Gheorghiu, Luminiţa. "Am avut dragoste cu năbădăi la fiecare proiect" : [interviu cu
L. Gheorghiu, actriţă de teatru din România] // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 9 apr. – P.
16.

1386. Mălaimare, Mihai. "Teatrul nu poate fi înfrânt, politicienii sunt un rău necesar" : inter-
viu cu M. Mălaimare, dir. al Teatrului "Masca", Bucureşti / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal
de Chişinău. – 2013. – 19 apr. – P. 17.

1387. Porubin, Andrei. Andrei Porubin: "Suntem ţesuţi din contradicţii, intrigi, angoase, din
lucruri care ne displac şi de care ne debarasăm cu greu" : [interviu cu actorul Teatrului Naţ. "Mihai
Eminescu"] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux. – 2013. – 26 apr. – P. 12-13.

1388. Rusu, Vitalie. Omul cu idei pentru două vieţi şi a treia : [Vitalie Ţapeş, actor şi regizor]
/ Vitalie Rusu // Literatura şi arta. – 2013. – 4 apr. – P. 6.

1389. Târţău, Svetlana. ″ClassFest a devenit unul dintre cele mai aşteptate festivaluri din
Chişinău″ : [8-13 apr. 2013 : interviu cu S. Târţău, decanul Fac. Teatru, Film, Dans a Acad. de
Muzică, Teatru şi Arte Plastice] // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 9 apr. – P. 19.

1390. Voinicescu-Soţchi, Victor. De la "Poienele roşii" la Paris, cu aceeaşi dragoste : [in-
terviu cu V. Voinicescu-Soţchi, actor de teatru şi cinema] / consemnare: Eugenia Pogor // Adevărul
: ediţie de Moldova. – 2013. – 1 apr. – P. 5.

1391. Vutcărău, Petru. Premieră teatrală : "Caruselul erotic" : [interviu cu P. Vutcărău, dir. al
Teatrului "Eugene Ionesco"] / pentru conformitate : Natalia Moraru // Ziarul de gardă. – 2013. – 25
apr. – P. 16.

1392. Шейкан, Валерия. Валерия Шейкан: "Гастролировать за копейки совсем не к
лицу" : [интервью с дир. Нац. театра оперы и балета им. Марии Биешу] / записала Елена
Узун // Панорама. – 2013. – 12 апр. – Р. 18.
(Vezi de asemenea Nr 1435)

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans
1393. Petre, Mihai. "Moldova e un izvor nesecat de talente" : [interviu cu M. Petre, dansator
din România] / consemnare: Andrei Rizescu // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 29 apr. – P.
5.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
1394. Onică, Vera. Vera Onică: "Pe terenul de fotbal trebuie să mai şi zâmbeşti" : [interviu
cu arbitrul acreditat de Federaţia Intern. de Fotbal] / consemnare: Ion Macovei // Timpul. – 2013. –
12 apr. – P. 18.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
(Vezi Nr 1327)
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
1395. Cosniceanu, Maria. Baltaga : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu //
Timpul. – 2013. – 26 apr. – P. 24.

1396. Cosniceanu, Maria. Creţu : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu // Tim-
pul. – 2013. – 5 apr. – P. 24.

1397. Cosniceanu, Maria. Vutcărău : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu //
Timpul. – 2013. – 12 apr. – P. 24.

80 de ani de la naşterea lingvistului Ion Eţcu
1398. Cosniceanu, Maria. Profesorul Ion Eţcu : o viaţă dedicată studiului limbii / Maria
Cosniceanu, Elena Ungureanu // Timpul. – 2013. – 19 apr. – P. 24.

1399. Eţco, Ion. Îndrăgostit de verbul matern / Ion Eţco // Literatura şi arta. – 2013. – 25 apr.
– P. 6.

1400. Profesorul universitar Ion Eţcu la 80 de ani / V. Botnarciuc, T. Cotelnic , E.
Belinschi [et al.] // Literatura şi arta. – 2013. – 25 apr. – P. 6.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
1401. Agârbiceanu, Ion. Salcâmi în floare : [povestire] / Ion Agârbiceanu // Tribuna copiilor.
– 2013. – 11 apr. – P. 8.

1402. Alecsandri, Vasile. Floriile : [versuri] / Vasile Alecsandri // Literatura şi arta. – 2013. –
25 apr. – P. 1.

1403. Blandiana, Ana. Cartea : [versuri] / Ana Blandiana // Florile dalbe. – 2013. – 18 apr. –
P. 1.

137
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2013

1404. Blandiana, Ana. Mai important : [eseu] / Ana Blandiana // Natura. – 2013. – Apr. (Nr
4). – P. 16.

1405. Corbu, Daniel. Colbul ; Manualul bunului singuratic ; Corabia ; Generaţia obosită :
[versuri] / Daniel Corbu // Literatura şi arta. – 2013. – 4 apr. – P. 5.

1406. Giurcă, Adriana. În trupul meu de sticlă : [eseu] / Adriana Giurcă // Florile dalbe. –
2013. – 4 apr. – P. 1.

1407. Lascarov-Moldoveanu, Al. Racul, broasca şi ştiuca : (fabulă) / Al. Lascarov-
Moldoveanu // Florile dalbe. – 2013. – 25 apr. – P. 8.

1408. Militaru, Vasile. Rugăciunea plugarului : [versuri] / Vasile Militaru // Literatura şi arta.
– 2013. – 18 apr. – P. 1.

1409. Mitru, Al. Tatăl şi cei zece feciori : poveste / Al. Mitru // Tribuna copiilor. – 2013. – 25
apr. – P. 11.

1410. Petean, Mircea. Copacul sterp ; Ultimul sihastru ; III ; Încă două poeme cu mine în-
sumi ; Buletin meteo ; Poem scris în chip de epilog la un proces-verbal ; Întrebare cu răspuns :
[versuri] / Mircea Petean // Literatura şi arta. – 2013. – 18 apr. – P. 5.

1411. Sorescu, Marin. În gând : [versuri] / Marin Sorescu // Florile dalbe. – 2013. – 11 apr. –
P. 1.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
1412. Anton, Ion. Pastel / Ion Anton // Florile dalbe. – 2013. – 11 apr. – P. 5.

1413. Băluţă, Dumitru. Tu, poezie ; Amfitrionul ; Cămaşa tăcerii ; Psalm ; Veridicus ; Sensul
circumferinţei ; Ci... ; Voroneţ ; Doar speranţa ; Condamnarea umbrei : [versuri] / Dumitru Băluţă //
Literatura şi arta. – 2013. – 25 apr. – P. 5.

1414. Bulat, Eugenia. De profundis : [versuri] / Eugenia Bulat // Literatura şi arta. – 2013. –
4 apr. – P. 1.

1415. Butnaru, Leo. "Dar eu credinţa nu am pierdut-o niciodată..." : (Pagini de jurnal) / Leo
Butnaru // Flux. – 2013. – 26 apr. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

1416. Butnaru, Leo. "Puneţi un cuvânt să nu ne alunge din Moldova!" : (Pagini de jurnal) /
Leo Butnaru // Flux. – 2013. – 19 apr. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

1417. Butnaru, Leo. Apare ziarul "Glasul". 60 de mii de exemplare : (Pagini de jurnal) / Leo
Butnaru // Flux. – 2013. – 5 apr. – P. 11. – Continuare. Începutul : 18 mai 2012.

1418. Butnaru, Leo. Refuzul de a merge la CC : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. –
2013. – 12 apr. – P. 11. – Continuare. Începutul : 18 mai 2012.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1419. Chirtoacă, Denis. Ars ; Miraj ; Anunţ ; Spre-un infinit... ; Glossă : [versuri] / Denis
Chirtoacă // Literatura şi arta. – 2013. – 18 apr. – P. 4.

1420. Ciocoi, Gheorghe. Biblioteca unei fete : [versuri] / Gheorghe Ciocoi // Florile dalbe. –
2013. – 18 apr. – P. 4.

1421. Crudu, Dumitru. Jurnalul bibliotecarului / Dumitru Crudu // Timpul. – 2013. – 5, 12
apr. – P. 23. – Contin. Începutul : 28 sept. 2012.

1422. Drăgoşanu, Cezara. Astronomia mea : [versuri] / Cezara Drăgoşanu // Florile dalbe. –
2013. – 25 apr. – P. 1.

1423. Ghilaş, Victor. Tu nu regreta de vremea trecută ; Nucule, bătrânule ; La nepoţi, de la
bunici... ; Orfanii ; Năframa : [versuri] / Victor Ghilaş // Literatura şi arta. – 2013. – 11 apr. – P. 5.

1424. Iachim, Ion. Eu, bunelu’ şi Ahile de pe Insula Şerpilor : fragm. din roman / Ion Iachim
// Univers pedagogic pro. – 2013. – 25 apr. – P. 8.

1425. Iachim, Ion. Florile gerului : [povestire] / Ion Iachim // Florile dalbe. – 2013. – 4 apr. –
P. 4.

1426. Osoianu-Niconov, Maria. Iepuraşul cel isteţ : [poveste] / Maria Osoianu-Niconov //
Florile dalbe. – 2013. – 11 apr. – P. 4.

1427. Plăieşu, Raisa. Sufletul : [eseu] / Raisa Plăieşu // Literatura şi arta. – 2013. – 25 apr.
– P. 5.

1428. Postolachi, Ghenadie. Dichis şi sare : [eseu] / Ghenadie Postolachi // Săptămîna. –
2013. – 26 apr. – P. 14.

1429. Silvestru, Aurelian. Arzând ca o făclie... : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura şi ar-
ta. – 2013. – 4 apr. – P. 1.

1430. Silvestru, Aurelian. Curajul de a fi Om : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura şi arta.
– 2013. – 11 apr. – P. 1.

1431. Silvestru, Aurelian. Retraşi în sine : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura şi arta. –
2013. – 25 apr. – P. 1.

1432. Silvestru, Aurelian. Vasali ai timpului : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. – 2013. –
Apr. (Nr 4). – P. 5.

1433. Tarlapan, Efim. Lumina umbrei mele : 2010-2011 : jurnal / Efim Tarlapan // Literatura
şi arta. – 2013. – 4,11, 25 apr. – P. 8. – Contin. Începutul : 6 ian. 2011.

1434. Tofan-Bâlici, Maria. Vine din nou primăvara ; Dragostea – nevăzută flăcăruie... : [ver-
suri] / Maria Tofan-Bâlici // Literatura şi arta. – 2013. – 18 apr. – P. 8.

139
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2013

1435. Ţapeş, Vitalie. O vânătoare cu Veniamin Apostol : Fragm. din eseul "Se mai ridică pe
cer o stea..." / Vitalie Ţapeş // Literatura şi arta. – 2013. – 4 apr. – P. 6.

1436. Ursache, Silvia. Dacul : legendă ist. : (fragm.) / Silvia Ursache // Florile dalbe. – 2013.
– 11 apr. – P. 8.

1437. Vascan, Ion. Cuiburi părăsite ; Arderea de tot : [versuri] / Ion Vascan // Făclia. – 2013.
– 20 apr. – P. 4.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.112.28(478).0 Literatură în limba idiş
1438. Бенгельсдорф, Серго. Встреча с малой родиной : [о творчестве писателя Бори-
са Сандлера] / Серго Бенгельсдорф // Независимая Молдова. – 2013. – 5 апр. – Р. 18.

821.135.1.0 Literatură română
1439. Buzura, Augustin. "Mama mă trimisese să învăţ, iar eu umblam cu circul" : [interviu
cu scriitorul A. Buzura] / consemnare: Laurenţiu Ungureanu // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013.
– 15 apr. – P. 10-13.

1440. Cărtărescu, Mircea. "Nu ştiu nimic despre adultul din mine" : [interviu cu scriitorul ro-
mân, M. Cărtărescu] / consemnare: Cezar Paul-Bădescu // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. –
8 apr. – P. 8-9.

1441. Cimpoi, Mihai. Neîmpăcarea cu realul : [despre creaţia poetului Mircea Petean] / Mi-
hai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2013. – 18 apr. – P. 5.

1442. Fotograful necuvintelor : [Nicolae Răileanu despre întîlnirea sa cu scriitorul Nichita
Stănescu în 1976 la Chişinău] // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 23 apr. – P. 20.

1443. Marga, Andrei. Note despre Nichita Stănescu : [art. dir. Inst. Cultural Român] / Andrei
Marga // Literatura şi arta. – 2013. – 11 apr. – P. 5.

1444. Negru, Nina. Vasile Voiculescu, geniu de la Întorsura Buzăului : [despre destinul şi
creaţia scriitorului] / Nina Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 26 apr. – P. 14.

1445. Ştefănescu, Alex. "Nichita era poet şi ziua, şi noaptea" : [80 de ani de la naşterea
poetului Nichita Stănescu : interviu cu A. Ştefănescu, critic literar] / consemnare: Simona Chiţan //
Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 1 apr. – P. 8-9.

1446. Ungureanu, Laurenţiu. Radu Gyr, poetul care l-a coborât pe Iisus în celulă / Lauren-
ţiu Ungureanu // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 5 apr. – P. 12-14.

1447. Vancu, Radu. ″Voi continua să iubesc poezia basarabeană″ : [interviu cu R. Vancu,
poet din Sibiu, România] / a dialogat Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 12 apr. – P. 17.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

60 de ani de la naşterea poetului Daniel Corbu
1448. Cimpoi, Mihai. Fiinţă întru Poezie, Fiinţă întru Cultură / Mihai Cimpoi // Literatura şi
arta. – 2013. – 4 apr. – P. 5.

1449. Codreanu, Theodor. La zece ani binecuvântaţi de Domnul / Theodor Codreanu // Li-
teratura şi arta. – 2013. – 4 apr. – P. 5.

1450. Dabija, Nicolae. Un anahoret modern / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2013. – 4
apr. – P. 5.

1451. Dinescu, Viorel. Daniel Corbu în prim-planul atenţiei lumii culturale / Viorel Dinescu //
Literatura şi arta. – 2013. – 4 apr. – P. 5.

1452. Matei, Valeriu. Daniel Corbu, cel care seamănă leit cu poezia sa / Valeriu Matei // Li-
teratura şi arta. – 2013. – 4 apr. – P. 5.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
1453. Aramă, Angela. Angela Aramă: "Am multe de spus şi o voi face..." : [interviu cu mem-
brul Uniunii Scriitorilor din Rep. Moldova] / consemnare: Tatiana Corai // Timpul. – 2013. – 19 apr.
– P. 27.

1454. Bâlici, Gheorghe. Zeflemistul de la primărie) : interviu cu epigramistul Gh. Bâlici / in-
terviu realizat de Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 12 apr. – P. 19.

1455. Ciobanu, Mircea V. Lecţiile Busuioc (2) : [despre scriitorul şi omul Aureliu Busuioc] /
Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 5 apr. – P. 19. – Art. 1 : 29 mar.

1456. Ciocanu, Ion. Sprinten ca un tânăr şi înţelept ca un bătrân : [despre creaţia scriitorlui
Ioan Mânăscurtă] / Ion Ciocanu // Literatura şi arta. – 2013. – 25 apr. – P. 4.

1457. Colesnic, Iurie. Un om cucerit de două pasiuni : [despre creaţia poetului şi cineastului
Iacob Burghiu] / Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 2013. – 25 apr. – P. 7.

1458. Cuzuioc, Ion. Umor în patru rânduri : [despre creaţia epigramistului Gheorghe Bâlici] /
Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. – 4 apr. – P. 8.

1459. Damian, Rodica. Rodica Damian : "Adeseori mă refugiez în creaţia tatălui meu" : [in-
terviu cu fiica poetului Liviu Damian] / consemnare: Nicolae Roibu // Timpul. – 2013. – 26 apr. – P.
14.

1460. Dolgan, Mihail. Deschiderea spre mituri personale a lui Grigore Vieru (1-2), sau Cum
trebuie citită poezia Pădure, verde pădure : Un model de hermeneutică intertextualistă : eseu /
Mihail Dolgan // Literatura şi arta. – 2013. – 18, 25 apr. – P. 4.

1461. Gherciu, Ana. "Mă prezint – pentru cei care nu au auzit de mine" : [Paul Goma, scrii-
tor disident de origine basarabeană] / Ana Gherciu // Timpul. – 2013. – 29 apr. – P. 4.

141
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2013

1462. Holban, Ion. Pe urmele lui Grigore Vieru : [despre creaţia poetului] / Ion Holban // Fă-
clia. – 2013. – 6 apr. – P. 7 ; 13 apr. – P. 6 ; 20 apr. – P 11 ; 27 apr. – P. 3. – Va urma.

1463. Leahu, Nicolae. A fi scriitor înseamnă a vrea să exprimi neexprimatul... : [interviu cu
N. Leahu, scriitor şi critic literar] / pentru conformitate: Olga Bulat // Ziarul de gardă. – 2013. – 4
apr. – P. 10-11.

1464. Nechit, Irina. Călina Trifan : "În inima mea e primăvară" : [despre creaţia poetei] / Irina
Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 30 apr. – P. 20.

1465. Pohilă, Vlad. "Noi nu facem specialişti pentru Rusia, ci pentru rusificarea noastră" :
[interviu cu V. Pohilă, publicist] // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 15 apr. – P. 7.

1466. Pohilă, Vlad. Dragoste de neam şi lumină în ţară : interviu cu V. Pohilă, publicist /
consemnare: Ionel Căpiţă // Natura. – 2013. – Apr. (Nr 4). – P. 7.

1467. Ţurcanu, Andrei. Paul Goma vine acasă... În sfârşit! : [scriitor de origine basarabea-
nă : interviu cu A. Ţurcanu, scriitor] / a consemnat Bogdan Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2013. –
26 apr. – P. 15.

60 de ani de la naşterea scriitorului Vlad Pohilă
1468. Caranfil, Ninela. Vecinul meu de palier / Ninela Caranfil // Literatura şi arta. – 2013. –
4 apr. – P. 7.

1469. Roşca, Elena. Prietenul Bibliotecii noastre / Elena Roşca // Literatura şi arta. – 2013.
– 4 apr. – P. 7.

1470. Tamazlâcaru, Elena. Despre Vlad Pohilă, cel născut în Ziua de Paşti / Elena
Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2013. – 4 apr. – P. 7.

1471. Raţă, Valeriu. Culmile unui profesionist veritabil / Valeriu Raţă // Univers pedagogic
pro. – 2013. – 4 apr. – P. 8.

1472. Răileanu, Vitalie. Vlad Pohilă – sincer şi enigmatic... ca zâmbetul einsteinian / Vitalie
Răileanu // Timpul. – 2013. – 12 apr. – P. 22.
(Vezi de asemenea Nr 1479, 1488)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
91 GEOGRAFIE. EXPLOATAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
910 Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii geografice. Călătorii
1473. Colesnic, Iurie. Teodor Porucic – istorii vesele şi triste : [specialist în geografie şi
geologie (1878-1954)] / Iurie Colesnic // Natura. – 2013. – Apr. (Nr 4). – P. 9.

1474. Lascu, Cristian. Emil Racoviţă Exploratorul (2) : [despre cercetătorul român : art.
red.-şef al rev. amer. "National Geographic România"] / Cristian Lascu // Natura. – 2013. – Apr. (Nr
4). – P. 8-9. – Art. 1 : Mar. (Nr 3).

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului. Imagini. Scheme.
Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri (ca reprezentare a cunoştinţelor geografice)
1475. Макклендон, Брайан. Новый золотой век картографии : [ст. зам. вице-
президента компании Google по вопр. проектирования] / Брайан Макклендон //
Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 26 апр. – Р. 20.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Academicianul Mihai Popovici la 70 de ani de la naştere. – Vezi Nr 1336.

Canţer, Valeriu. Academicianul Diomid Gherman la 85 de ani. – Vezi Nr 1337.

Caranfil, Ninela. Vecinul meu de palier : [Vlad Pohilă]. – Vezi Nr 1468.

Cimpoi, Mihai. Fiinţă întru Poezie, Fiinţă întru Cultură : [Daniel Corbu]. – Vezi Nr 1448.

Cioban, Mitrofan. Profesorul Ilie Lupu – la 75 de ani. – Vezi Nr 1323.

Ciobanu, Raisa. Confidenţe trăite : [omagiu pentru Tudor Zagorneanu, cercetător în dome-
niul tehnicii şi tehnologiilor de cultivare şi prelucrare primară şi industrială a tutunului]. – Vezi Nr
1355.

Colesnic, Iurie. Demiurgul cinematografiei basarabene : [Emil Loteanu, regizor şi poet
(1936-2003)]. – Vezi Nr 1373.

Colesnic, Iurie. Teodor Porucic – istorii vesele şi triste : [specialist în geografie şi geologie
(1878-1954)]. – Vezi Nr 1473.

Colesnic, Iurie. Un muzeu de importanţă planetară se ruinează... : [despre Casa-muzeu a
arhitectului Alexei Sciusev, mun. Chişinău]. – Vezi Nr 1358.

Colesnic, Iurie. Unicatul figurilor sorocene : [Dimitrie Iov, om de cultură şi publicist român
(1888-1959)]. – Vezi Nr 1137.

Cosniceanu, Maria. Profesorul Ion Eţcu. – Vezi Nr 1398.

Dabija, Nicolae. "Medicina devenită iubire..." : [omagiu pentru Gheorghe Ghidirim, academi-
cian, chirurg]. – Vezi Nr 1340.

Gheorghe Cernea, istoric, la 70 de ani de la naştere. – Vezi Nr 1486.

Ghidirim, Gheorghe. Eugen Maloman : chirurg, savant, om al cetăţii. – Vezi Nr 1341.

Lascu, Cristian. Emil Racoviţă Exploratorul. – Vezi Nr 1474.

Lavric, Nicolae. Veaceslav Manolachi – seniorul ştiinţei şi sportului contemporan. – Vezi Nr
1324.

143
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2013

Moraru, Anton. Istoriograf, culturolog şi cetăţean : [omagiu istoricului Teo-Teodor
Marşalcovschi]. – Vezi Nr 1491.

Popescu, Ioan. Gheorghe Zamfir a ajuns la borna 72. – Vezi Nr 1367.

Roibu, Nicolae. Ilie Văluţă : "Îmi place să interpretez numai muzica live". – Vezi Nr 1368.

Tamazlâcaru, Elena. Despre Vlad Pohilă, cel născut în Ziua de Paşti. – Vezi Nr 1470.

Zapuhlâh, G. Academicianul Diomid Gherman – fondator al şcolii de neurologie din Republi-
ca Moldova. – Vezi Nr 1339.

Босенко, Григорий. Из могикан последних родом… : [90 лет со дня рождения худож.
Ильи Богдеско]. – Vezi Nr 1362.

Паттен, Крис. Человек с большой буквы – Тэтчер. – Vezi Nr 1216.

929.8 Drapele şi pavilioane. Steaguri. Stindarde
1476. Mischevca, Vlad. 27 aprilie – Ziua Drapelului de Stat în Republica Moldova : [art. ex-
preşedintelui Comis. Naţ. de Heraldică] / Vlad Mischevca // Timpul. – 2013. – 26 apr. – P. 10.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
1477. Damian, George. Detalii tehnice despre cum s-a făcut reunificarea Germaniei : [12
sept. 1990] / George Damian // Timpul. – 2013. – 2 apr. – P. 5.

1478. Damian, George. Războiul s-a încheiat pe 9 mai, dar când a început? : [comentariu
pe marginea panglicii Sf. Gheorghe şi cel de-al Doilea Război Mondial] / George Damian // Timpul.
– 2013. – 22 apr. – P. 5.

94(478) Istoria Republicii Moldova
1479. Buga, Ion. Poetul Alexei Mateevici şi dezrobirea Basarabiei : [pe marginea Cuvântării
poetului rostită la Primul Congres al Învăţătorilor Moldoveni din Basarabia din 25 mai 1917] / Ion
Buga // Literatura şi arta. – 2013. – 11 apr. – P. 4.

1480. Bulat, Olga. Amintirile unui deportat care îndură singurătatea : [despre destinul lui Ni-
colae Coseacov, pensionar din mun. Chişinău] / Olga Bulat // Ziarul de gardă. – 2013. – 25 apr. –
P. 10.

1481. Caşu, Igor. Cum erau schimbaţi şefii de guvern în RSSM? : Cazul Alexandru Diordiţa
: [şef de guvern în perioada 1958-1970] / Igor Caşu // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 18
apr. – P. 4-5.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1482. Dabija, Nicolae. Şansa noastră : (discurs la Adunarea solemnă, dedicată aniversării a
95-a a Unirii Basarabiei cu România) / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2013. – 4 apr. – P. 1.
1483. Damian, George. Cum a început Transnistria : [aspecte ist.] / George Damian // Tim-
pul. – 2013. – 16 apr. – P. 5.

1484. Eremia, Anatol. Chişcăreni : [istoria satului din raionul Sângerei] / Anatol Eremia, Lilia
Stegărescu // Flux. – 2013. – 19 apr. – P. 12.

1485. Eremia, Anatol. Criuleni (1-2) : [din istoria oraşului] / Anatol Eremia // Flux. – 2013. –
5, 12 apr. – P. 12.

1486. [Gheorghe Cernea, istoric, la 70 de ani de la naştere] // Literatura şi arta. – 2013. –
25 apr. – P. 2. – Cuprins : Laudatio pentru un septuagenar / Dumitru Cernea ; Un adevărat fiu al
satului Fântâna Albă / Silvia Bradu ; Gheorghe Cernea la 70 de ani / Andrei Strâmbeanu ; Un
destin împlinit / Victor Ladaniuc ; Un publicist plin de forţe / Anatol Petrencu.

1487. Guran, Petre. ″Din Basarabia a început alcătuirea României moderne″ : [discursul dir.
Inst. Cultural Român ″Mihai Eminescu″ la conf. şt., dedicată celebrării a 95 de ani de la Actul Unirii
Basarabiei cu România, 27 mar. 2013, Chişinău] / Petre Guran // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 2
apr. – P. 21.

1488. Mateevici, Alexei. Testamentul identitar al poetului Alexei Mateevici : (Cinci porunci
(sfaturi) expuse în Cuvântarea rostită la Primul Congres al Învăţătorilor Moldoveni din Basarabia
din 25 mai 1917) / Alexei Mateevici // Literatura şi arta. – 2013. – 11 apr. – P. 4.

1489. Mârzencu, George. Atrocităţi comuniste la formarea colhozurilor în Basarabia : [după
anul 1944] / George Mârzencu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 30 apr. – P. 19. – Va urma.

1490. Moraru, Anton. Cine apără teroarea bolşevică a NKVD-ului rusesc din Basarabia :
[context ist.] / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2013. – 25 apr. – P. 3.

1491. Moraru, Anton. Istoriograf, culturolog şi cetăţean : [omagiu istoricului Teo-Teodor
Marşalcovschi] / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2013. – 18 apr. – P. 7.

1492. Nedelciuc, Vasile. Un "ardelean" autentic la 70 de ani : Mihai Popovici : [deputat în
primul parlament al Rep. Moldova] / Vasile Nedelciuc // Literatura şi arta. – 2013. – 11 apr. – P. 7.

1493. Popa, Iuluis. Marszalkowska de la Bălţi, o stradelă-n viaţa mea : [omagiu istoricului
Teo-Teodor Marşalcovschi] / Iulius Popa // Literatura şi arta. – 2013. – 18 apr. – P. 7.

1494. Taşcă, Mihai. Cum era construit socialismul în Basarabia : [după 23 aug. 1944] / Mi-
hai Taşcă // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 11 apr. – P. 4-5.

1495. Taşcă, Mihai. Rezistenţă antisovietică în comuna Recea : [din raionul Străşeni] / Mi-
hai Taşcă // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 25 apr. – P. 4-5.

1496. Назария, Сергей. С согласия 2-3 процентов населения : Отношение бессараб-
цев к "объединению" Бессарабии с Румынией в 1918 г. / Сергей Назария // Коммерсант plus.
– 2013. – 19 апр. – Р. 15.

145
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2013

1497. Порумбица, Светлана. Освобождение Бессарабии от Османской империи :
[нач. XIX-го века] / Светлана Порумбица // Независимая Молдова. – 2013. – 5 апр. – Р. 7.
(Vezi de asemenea 1143, 1357, 1498)

94(478) Istoria Republicii Moldova
(Vezi Nr 1482)
94(=411.16) Istoria evreilor
1498. Kaminski, Teofil. Despre evreii din Basarabia şi pogromul de la Chişinău din aprilie
1903 / Teofil Kaminski // Moldova suverană. – 2013. – 23 apr.

1499. 100 лет назад князь Урусов помирил евреев с другими кишиневцами : [об
евр. погроме в Кишинэу, 6-7 апр. 1913 г.] / подготовил Николай Павлов // Молдавские ведо-
мости. – 2013. – 10 апр. – Р. 3 ; 12 апр. – Р. 5.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume

Carauş, Vitalie 1318
A Caşu, Igor 1169, 1364, 1481
Ababii, Ion 1321, 1336 Catană, Vitalie 1276
Agârbiceanu, Ion 1401 Căpiţă, Ionel 1466
Alecsandri, Vasile 1402 Cărtărescu, Mircea 1440
Andronesco, Nicholas 1311 Cebotari, Maria (1374)
Andros, Timofei 1344 Cebotari, Tatiana 1291, 1298
Andruşceac, Constantin 1356 Cernea, Dumitru 1486
Anton, Ion 1412 Cernea, Gheorghe 1146, (1486)
Aramă, Angela 1453 Chavez, Hudo 1281
Arnaut, Ana 1240 Chicu, Angela 1333
Chirtoacă, Denis 1419
B Chirtoacă, Dorin 1182
Chiţan, Simona 1445
Barbăneagră, Vsevolod 1235 Chivriga, Viorel 1255
Barbu, Ana 1363 Cimpoi, Mihai 1441, 1448
Basarab, Marin 1164 Cioban, Mitrofan 1323
Băluţă, Dumitru 1413 Ciobanu, Bogdan 1467
Bâlici, Gheorghe 1454, (1458) Ciobanu, Mircea V. 1277, 1455
Becheş, Norica 1144 Ciobanu, Raisa 1355
Belinschi, E. 1400 Ciobanu, Vitalie 1170-72
Bendas, Mihai 1320 Ciobanu, Vlad 1317
Beschieru,Traian 1342 Ciocanu, Ion 1456
Blandiana, Ana 1403-04 Ciocoi, Gheorghe 1420
Bobeică, Valentin 1154 Ciuvaga, Natalia 1347
Bogatu, Petru 1165-68, 1214, 1219 Ciuvaga, Nataşa 1242
Bologan, Dumitriţa 1322 Coadă, Veronica 1360
Borş, Ion 1345 Codreanu, Ruslan 1211
Botin, Tudor 1360 Codreanu, Theodor 1449
Botnarciuc, V. 1400 Coica, Ala 1299
Bradu, Silvia 1486 Cojocaru, Elena 1142
Brush, Jennifer 1203 Colesnic, Iurie 1137, 1143, 1358, 1373, 1457,
Bucătaru, Igor 1318 1473
Budeanu,Gheorghe 1371 Conţiu, Mihai 1151, 1173
Buga, Ion 1479 Corai, Tatiana 1178, 1322, 1453
Bulat, Eugenia 1414 Corbu, Daniel 1405, (1448-52)
Bulat, Olga 1463, 1480 Cosarciuc, Valeriu 1241
Burbulea, Gheorghe 1232 Coseacov, Nicolae (1480)
Burghiu, Iacob (1457) Cosniceanu, Maria 1395-98
Busuioc, Aureliu 1455 Costin, Sava 1336
Butnaru, Leo 1415-18 Cotelnic, T. 1400
Buzura, Augustin 1439 Cozonac, Cornelia 1174
C Crudu, Dumitru 1421
Crudu, Ion (1290)
Calmuţchi, Laurenţiu 1323 Cuciureanu, Gheorghe 1134
Canţer, Valeriu 1135, 1337-38 Cujbă, Lucia 1179
Caranfil, Ninela (1382), 1468 Cuzuioc, Ion 1381-83, 1458
Carauş, Alexandru 1336
Carauş, Galina 1296

147
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2013

D Grabauskas, Vilius 1336
Grăjdian, Lilia 1318
Dabija, Nicolae 1340, 1384, 1450, 1482 Grecu, Alexandru (1383)
Damian, George 1158-59, 1175, 1278, 1477- Gropa, Stanislav 1333
78, 1483 Guja, Eugenia 1233
Damian, Liviu 1459 Gulca, Ilie 1176, 1454
Damian, Rodica 1459 Guran, Petre 1487
Dascăl, Liviu 1297 Guzgan, Valentin 1313
Decuseară, Ion 1257 Guzun, Ion 1232
Dima, Nicholas 1176 Gyr, Radu 1446
Dinescu, Viorel 1451
Diordiţa, Alexandru (1481) H
Dodon, Victoria 1141, 1332
Dogot, Vitalie 1312 Hadârcă, Natalia 1235
Dolgan, Mihail 1460 Harrington-Buhay, Nicola 1204
Donica, Vasile 1243 Holban, Ion 1462
Doroş, Valeriu 1318 I
Drăgoşanu, Cezara 1422
Druc, Vlad 1374 Iachim, Ion 1424-25
Dulgheru, Valeriu 1220-21 Iacovişin, Tatiana 1316
Dumitraş, Virginia 1203-04 Ioniţă, Ion M. 1260
Iov, Dimitrie (1137)
E
J
Eremia, Anatol 1484-85
Eţco, Constantin 1337-38 Jechiu, Maria 1298
Eţco, Ion (1398-1400) Jesse, David 1299
Josu, Nina 1138
F
K
Filat, Vlad 1177, 1188, 1276, 1280, 1351
Filip, Pavel 1346 Kaminski, Teofil 1498
Florea, Viorel G. 1336 Kulikovski, Lidia 1141
Furtună, Dumitru 1294
Fusu, Corina 1178 L
Fuştei, Nicolae 1147 Ladaniuc, Victor 1486
G Lascarov-Moldoveanu, Al. 1407
Lascu, Cristian 1474
Gaitur, Emil 1179 Lavric, Nicolae 1324
Galescu, Valentina 1315 Lavric, Sorin 1145
Gavriliuc, M. 1339 Leahu, Nicolae 1463
Gavrilov, Anatol (1135) Levinţa, Angela 1300
Găină, Ramona 1144 Lisnic, V. 1339
Gârlea, Victor 1236 Litra, Leonid 1212
Gheorghiu, Luminiţa 1385 Loghin, Vlad 1252
Gherciu, Ana 1329, 1357, 1361, 1375-76, Loteanu, Emil (1373)
1461 Lupu, Ilie (1323)
Gherman, Diomid (1337-39)
Ghidirim, Gheorghe 1336, (1340), 1341-42 M
Ghilaş, Victor 1423 Macarie, Cezar 1336
Ghimpu, Mihai 1172 Macovei, Ion 1215, 1394
Giurcă, Adriana 1406 Maloman, Eugen (1341)
Goma, Paul (1461), (1467) Manolache, Ala 1319

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Manolachi, Veaceslav (1324) Petrencu, Anatol 1486
Manoli, Ion 1325 Plăieşu, Raisa 1427
Marga, Andrei 1443 Plîngău, Alexei 1347
Marşalcovschi, Teo-Teodor (1491, 1493) Plushkis, Nicolae 1160
Martea, Galina 1250 Pogor, Eugenia 1184, 1390
Marulea, Alexei 1365 Pohilă, Vlad 1465-66, (1468-72)
Mateevici, Alexei (1479), 1488 Popa, Iuluis 1493
Matei, Valeriu (1138), 1452 Popescu, Ioan 1367
Mălaimare, Mihai 1386 Popescu, Leonid (1361)
Mândâcanu,Virgil 1297, 1312 Popovici, Mihai (1336, 1492)
Mârzencu, George 1489 Popovici, Ruslan 1224
Mihalache, Corneliu 1222 Popuşoi, Liliana 1370, 1374, 1387
Mihalache, Sveatoslav 1258-59 Porubin, Andrei 1387
Militaru, Vasile 1408 Porucic, Teodor (1473)
Mirovschi, Tamara 1237 Postolachi, Ghenadie 1428
Mischevca, Ion 1279 Preaşcă, Ion 1251
Mischevca, Vlad 1476 Prisăcaru, Ion 1352
Mitru, Al. 1409 Prodan, Sergiu 1375-76
Moraru, Anton 1490-91 Puiu, Victoria 1215
Moraru, Natalia 1391
Munteanu, Elena 1352 R
Munteanu, Ion 1326 Racoviţă, Emil (1474)
N Raileanu, A. 1319
Raţă, Valeriu 1471
Nechit, Irina 1386, 1447, 1464 Răileanu, Nicolae 1442
Nedelciuc, Vasile 1492 Răileanu, Vitalie 1472
Negru, Nicolae 1155, 1180-83, 1223, 1280 Rău, Alexe 1142
Negru, Nina 1444 Răzmeriţă, Anatol (1381)
Nicic, Valentina 1301 Reşetnicov, Artur 1185
Nicolescu, Ioana 1327 Rizescu, Andrei 1393
Niculăiţă, Dumitru 1354 Roberts, Ian G. 1327
Noica, Constantin (1144) Roibu, Nicolae 1368, 1459
Roşca, Elena 1469
O Roşca, Iurie 1186-87, 1369
Ogrinji, Mihai 1330 Roşculet, Ludmila 1370
Olaru, Angelina 1160, 1290 Rotaru, Liuba 1238
Olărescu, Dumitru 1374 Rotaru, Natalia 1315
Onică, Vera 1394 Rotaru, Tatiana 1331
Orehovschi, Sergiu 1302 Rusu, Adrian 1318
Osoianu-Niconov, Maria 1426 Rusu, Vitalie 1388

P S

Paladi, Gheorghe 1343 Sandul, Valentina 1320
Panţa, Svetlana 1343 Sarabaş, Maria 1371
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie (1146) Satriani, Joe 1372
Paterău, Gheorghe 1314 Saviuc, Aliona 1307
Patic, Valeriu 1366 Sâmboteanu, Daniela 1286
Paul-Bădescu, Cezar 1440 Sciusev, Alexei (1358)
Păsat, Dumitru 1303-05 Scripcovscaia, Olga 1294
Petean, Mircea 1410, (1441) Seck, Abdoulaye 1252
Petre, Mihai 1393 Silvestru, Aurelian 1308, 1429-32

149
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2013

Sîrbu, Sergiu 1336 Ursache, Silvia 1436
Skidelsky, Robert 1281 Ursu, Valentina 1185, 1346
Sorescu, Marin 1411
Stănescu, Nichita (1442-43, 1445) V
Stănilă, Moni 1148-49 Valeriu, Sabrina 1372
Stegărescu, Lilia 1484 Vancu, Radu 1447
Stelmach, Beata 1210 Vascan, Ion 1437
Stratan, Sergiu 1282 Vasiliu, Vadim 1145
Străuţ, Dan 1210 Văluţă, Ilie (1368)
Strâmbeanu, Andrei 1486 Veselovschi, Svetlana (1328)
Sudzilovski, Nicolai (1143) Vieru, Grigore (1460, 1462)
Sulac, Nicolae (1365, 1369) Vîlcu, Rodica 1238-39
Suveică, Luminiţa 1332 Vodă, Corina 1288
Ş Voiculescu, Vasile (1444)
Voinicescu-Soţchi, Victor 1390
Şcerbina, Romeo 1341 Vrînceanu, Vasile 1318
Ştefaneţ, Mihail 1336 Vutcărău, Petru 1391
Ştefănescu, Alex 1445
Z
T
Zagorneanu, Tudor (1355)
Talmaci, Victor 1239 Zamfir, Gheorghe (1367)
Tamazlâcaru, Elena 1470 Zapuhlâh, G. 1339
Tarlapan, Efim 1433 Zastavniţchi, Tamara (1345)
Taşcă, Mihai 1494-95
Tănase, Constantin 1188 А
Tănase, Silviu 1276 Алиев, Гейдар (1163)
Tănăsescu, Mihai 1260 Алиев, Намик 1163
Târţău, Svetlana 1389 Амброс, Александру 1292
Televca, Stela 1286 Андон, Виктор 1377
Tighineanu, Ion 1331
Tofan-Bâlici, Maria 1434 Б
Tomuleţ, Valentin 1328
Topalo, Valentin (1321, 1326) Бабенко, Олег 1309
Toure, Hamadoun I. 1347 Багиров, Эдуард 1190
Trifan, Călina (1464) Барро, Роберт Дж. 1150
Tudoreanu, Elena 1325 Баррозу, Жозе Мануэл 1205
Turea, Larisa 1139 Бенгельсдорф, Серго (1438)
Богдеско, Илья (1362)
Ţ Босенко, Григорий 1362
Бурлак, Светлана 1191
Ţapeş, Vitalie (1384, 1388), 1435
Ţîrdea, Bogdan 1225 В
Ţurcan, Andrei 1291
Ţurcan, Serafima 1240 Варданян, Эрнест 1192-93
Ţurcanu, Alina 1189 Васильева, Галина 1194
Ţurcanu, Andrei 1467 Войническу-Соцки, Виктор 1378
Володин, Алексей 1152
U
Г
Ungureanu, Elena 1398
Ungureanu, Laurenţiu 1439, 1446 Галинский, Илья 1206
Ungureanu, Lidia 1314 Гейтс, Билл 1334
Untilă, Veaceslav 1284 Гимпу, Михай 1226, (1230)

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Головатюк, Владимир 1261-62 Присэкару, Ион 1353
Григгс, Дэвид 1263
Грос, Дэниел 1247 Р

Д Рогофф, Кеннет 1270
Романцова, Светлана 1256
Дашевский, Олег 1359 Рошка, Юрие 1198
Дервиш, Кемаль 1231
Джейнвей, Уильям 1265 С
Доббин, Мюррей 1156 Саймон, Джеффри 1161
Додон, Игорь 1195 Сакс, Джеффри Д. 1271
Дудогло, Николай 1293 Сандлер, Борис (1438)
Дьяков, Иван 1289 Санду, Майя 1310
Дэвис, Говард 1248 Сафонов, Андрей 1208
К Семенова, Юлия 1227
Сидоренко, Владимир 1350
Кетрару, Виорел 1287 Сидоров, Дмитрий 1379
Коваленко, Ирина 1234, 1244 Сорбалэ, Михай 1162
Козин, Владимир 1207 Спэтару, Думитру 1199, 1228
Конвэй, Гордон 1267 Стеничева, Наталья 1378
Костин, Сержиу 1335 Стиглиц, Джозеф Е. 1249
Косых, Олег 1226 Сундарам, Джомо Кваме 1272

Л Т
Такий, Александр 1245
Лупу, Мариан 1197 Тимотин, Марина 1293, 1335
Тодуа, Зураб 1217, 1229
М Тулбуре, Алексей 1200
Тхорик, Владимир 1190
Макклендон, Брайан 1475 Тэнасе, Константин 1230
Маклири, Рэйчел М. 1150 Тэтчер, Маргарет 1216, 1248
Маркс, Карл 1157
Мариан, Борис 1196 У
Махрум, Сами 1268
Мишин, Вадим 1197, 1310 Узун, Елена 1392
Мун, Пан Ги 1334 Урсу, Валентина 1213
Устюгова, Наталья 1380
Н
Ф
Назария, Сергей 1496
Най, Джозеф С. 1269 Филат, Владимир 1197
Филип, Павел 1348
О Флоря, Владимир 1350
Осояну, Константин (1379) Фомин, Игорь 1136
Фурсов, Андрей 1140
П
Х
Павлов, Николай 1499
Паттен, Крис 1216 Христенко, Виктор 1274
Пойсик, Михаил 1253-54
Понятовская, Вероника 1292 Ц
Попов, Андрей 1213
Порумбица, Светлана 1497 Цыбуляк, Николай 1295

151
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2013

Ч Шикирлийская, Марина 1246
Шлапак, Марьяна 1359
Чегаровская, Любовь 1295 Шорников, Игорь 1209
Чирков-Гибу, Игорь 1380 Шумен, Майкл 1157
Чубашенко, Дмитрий 1218, 1285, 1349
Ю
Ш
Юрку, Виталие 1349
Шаповалов, Борис 1201-02, 1275 Юрьев, Алексей 1289
Шейкан, Валерия 1392

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 4-2013

1. Adevărul : ediţie de Moldova
2. Capitala
3. Comunistul
4. Curierul ortodox
5. Dreptul
6. Economist
7. Făclia
8. Florile dalbe
9. Flux
10. Jurnal de Chişinău
11. Literatura şi arta
12. Moldova suverană
13. Natura Nr 4
14. Obiectiv european
15. Săptămîna
16. Timpul
17. Tribuna Copiilor
18. Univers pedagogic pro
19. Vocea poporului
20. Ziarul de gardă
21. Кишиневские новости
22. Кишиневский обозреватель
23. Коммерсант plus
24. Молдавские ведомости
25. Независимая Молдова
26. Панорама
27. Социалисты
28. Столица = Capitala
29. Экономическое обозрение

152
Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 9,00
Coli ed. 7,86
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 4

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md
ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL

str. Astronom N. Donici 14
Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75

Email: princaro@gmail.com

153