You are on page 1of 146

ISSN 1857-0550 (Print)

ISSN 1857-3266 (CD)

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 5
2013

CNCM
Chiinău 2013
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 5
2013

NBCM
Chişinău 2013
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 5
2013

CNCM
Chişinău 2013
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Nina Micherin
Ludmila Corghenci
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă – Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Resurse electronice : Se ed. din
anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Va-
lentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp.,
coord. şi pref. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Came-
ra Naţ. a Cărţii, 2013 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-
3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 5, 2013. – 2013. – 146 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-139-6 (Print). – ISBN 978-9975-49-140-2 (CD).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2013
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ..................................................................................... 11

0 GENERALITĂŢI ......................................................................................... 11
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................... 11
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................. 11
08 Poligrafii. Lucrări colective ........................................................... 12
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ............................................................................. 12
1/14 Filozofie ..................................................................................... 12
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................... 13
27 Creştinism. Religie creştină........................................................... 13
3 ŞTIINŢE SOCIALE ....................................................................................... 15
32 Politică .......................................................................................... 15
33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................ 16
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................... 17
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................. 21
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .............................................. 22
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .................................. 22
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .............. 28
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ............................................................. 28
51 Matematică .................................................................................. 29
53 Fizică ............................................................................................. 30
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .............................................. 31
57 Ştiinţe biologice ............................................................................ 31
59 Zoologie ........................................................................................ 32
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ........................................................ 32
61 Medicină ....................................................................................... 32
62 Inginerie. Tehnică în general ........................................................ 36
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ........................................................ 37
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ...................................................... 39
78 Muzică .......................................................................................... 39
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................... 40
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ........................................................... 41
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie......................................................................................... 41
82 Literatură ...................................................................................... 43
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .................................................................. 48
93/94 Istorie ...................................................................................... 48
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................... 48
Autoreferate ............................................................................................ 50
Index de nume ......................................................................................... 51
Index de titluri ......................................................................................... 54
Index de subiecte ..................................................................................... 56
Index geografic ........................................................................................ 57
Index de editori ........................................................................................ 57
Index ISBN eronate .................................................................................. 58

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ ...................................................... 59

0 GENERALITĂŢI ..................................................................................... 59
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................... 59
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ......................................................... 59
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor................. 59
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ............................................................... 59
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ............................................................................. 59
1/14 Filozofie ..................................................................................... 59
159.9 Psihologie....................................................................................... 59
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................... 60
27 Creştinism. Religie creştină........................................................... 60
3 ŞTIINŢE SOCIALE ....................................................................................... 60
31 Statistică. Demografie. Sociologie ................................................ 60
32 Politică .......................................................................................... 60
33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................ 62
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................... 65
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................. 67
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .............................................. 68
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .................................. 69
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .............. 69
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ............................................................. 70
59 Zoologie ........................................................................................ 70
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ........................................................ 70
61 Medicină ....................................................................................... 70
62 Inginerie. Tehnică în general ........................................................ 79
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ........................................................ 79
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei .............. 82
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite .......................... 84
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de
construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii ......................... 84
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................ 85
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. grădini............................................... 85
72 Arhitectură ................................................................................... 85
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................... 85
78 Muzică .......................................................................................... 85
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................... 85
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ........................................................... 86
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie......................................................................................... 86
82 Literatură ...................................................................................... 87
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .................................................................. 91
93/94 Istorie ...................................................................................... 92
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................... 92
Index de nume ......................................................................................... 94
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror
articole sunt fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 5-2013 ...... 99

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ .................................................... 100

0 GENERALITĂŢI ....................................................................................... 100


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................. 100
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ....................................................... 100
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor............... 100
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ............................................................. 100
02 Biblioteconomie .......................................................................... 101
070 Ziaristică. Presă ............................................................................... 101
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ........................................................................... 101
1/14 Filozofie ................................................................................... 101
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ................................... 101
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................. 101
27 Creştinism. Religie creştină ......................................................... 101
27-23 Biblia creştină ........................................................................ 102
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..................................................................................... 103
31 Statistică. Demografie. Sociologie .............................................. 103
32 Politică ........................................................................................ 103
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................... 110
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................... 115
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................... 116
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................ 117
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ................................ 117
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............ 120
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ........................................................... 120
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ...................................................... 120
61 Medicină ..................................................................................... 120
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................... 121
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ........................ 122
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ...................... 122
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. grădini............................................. 122
72 Arhitectură ................................................................................. 123
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................. 123
78 Muzică ........................................................................................ 124
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ......................................... 124
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ......................................................... 126
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie....................................................................................... 126
82 Literatură .................................................................................... 127
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................ 135
93/94 Istorie .................................................................................... 136
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................. 136
Index de nume ....................................................................................... 139
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de
gazetă" Nr 5-2013 ............................................................................ 145
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
MAI NR 5 MAI
(817-1005)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
817. ITSEC-2012 "Information Technologies and Security 2012", intern. conf. (2012 ;
Chisinau). Proceedings of ITSEC-2012 International Conference on Information Technologies and
Security 2012, 15-16 Oct. 2012, Chisinau / ed. Veacheslav Perju ; org. com.: Rusnac Andrei [et
al.]. – Chişinău : National Council for Accreditation and Attestation of Republic of Moldova, 2013
(Tipogr. "Art Grup Brivet"). – 387 p. : fig., tab. ; 27 cm.
Texte, rez. : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Sponsori : U.S. Office
of Naval Research Global, Free Intern. Univ. of Moldova. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4172-3-5.
[2013-934].
- - 1. Tehnologii informaţionale.
004.056(082)=135.1=111=161.1
818. Гремальски, Анатол.
Информатика : Учеб. для 10 кл. / Анатол Гримальски, Юрие Мокану, Лудмила
Гремальски ; trad. din lb. rom.: Arcadie Malearovici, Veronica Mustaţă ; comisia de experţi: Teodo-
ra Gherman [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : Ştiinţa, 2012 (Tipogr. "Serebia").
– 187, [1] p. : fig., tab. color ; 23 cm.
Bibliogr.: p. 187 (20 tit.). – [6200] ex.
ISBN 978-9975-67-821-6.
[2013-938].
- - 1. Informatică – Manuale.
004(075.3)
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
819. Bibliotecile publice din raionul Orhei în presă : Bibliografie / Bibl. Publică Raională
"Alexandru Donici", Orhei ; alcăt.: Elena Crudu, Elena Turcin. – Chişinău : [Grafema Libris], 2013.
– 108 p. : fot., tab. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-52-135-2.
[2013-964].
- - 1. Biblioteci publice – Raionul Orhei – Indici bibliografici.
016:027.4(478-21)
820. Codreanu, Lina.

11
Cronica cărţii Nr 5-2013 ≡ Book annals Nr 5-2013

Theodor Codreanu : Bibliografie critică / Lina Codreanu ; red. bibliogr.: Ludmila Pânzari ; ind.
auxiliare: Eugenia Filip, Tatiana Baltag ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski ; Bibl. Municipală "B. P.
Hasdeu". – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Notograf Prim"). – 585 p. : fot. ; 25 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4395-9-6.
[2013-957].
- - 1. Codreanu, Theodor, 1945-..., scriitor român.
016:[821.135.1.09+929]
821. Larisa Ungureanu: popas în lumea cuvintelor : Biobibliografie / Bibl. Municipală "B. P.
Hasdeu", Filiala "Târgovişte" ; alcăt.: Larisa Ungureanu, Doina Spătaru ; ed. îngrijită de Lidia
Kulikovski. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Notograf Prim"). – 131 p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4431-1-1.
[2013-959].
- - 1. Ungureanu, Larisa, 1949-…, critic de teatru – Indici bibliografici.
016:[792.072.3+929]
Profesor universitar Dumitru Tintiuc. Particularităţile implementării asigurărilor obligatorii
de asistenţă medicală şi a strategiilor de fortificare a capacităţilor manageriale din sistemul de
sănătate al Republicii Moldova. – Vezi Nr 925.

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE


822. "Republica Moldova între Est şi Vest. Opţiunile tineretului la etapa actuală", conf.
şt. intern. (2013 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională: "Republica Moldova între Est şi
Vest. Opţiunile tineretului la etapa actuală", Chişinău 2013 / col. red.: Ştefan Levinţa [et al.]. –
Chişinău : [Universitatea de Stat Tiraspol], 2013. – 326 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat Tiraspol cu sediul la Chişinău, Catedra de Ştiinţe Sociale. – Texte : lb.
rom., pol., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – În red. aut. – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-099-7.
[2013-850].
082:378.4(478-25)=135.1=162.1=161.1
823. Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. Analele Ştiinţifice ale
Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul = Annales de L'Université de Cahul =
Annals of the University of Cahul / Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul ; col. red.:
Sergiu Cornea (red.-şef) [et al.]. – Cahul : Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din
Cahul, 2013 (Tipogr. "Centrografic") – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-9626-1-2. – ISSN 1857-2170.
Vol. 8. – 2013. – 177 p. : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl., fr. – Texte : lb. rom., rusă. –
Rez.: lb. engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-
9975-914-39-0. – [2013-929].
- - 1. Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul – Anale.
082:378.4(478-21)=135.1=161.1
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
824. Ababii, Petru.
Prim adevăr şi interpretare : [concepţii filozofice ale lui Heidegerrer, Kant, Hegel] / Petru
Ababii. – [Chişinău : Arva color, 2013]. – 271 p. ; 20 cm.

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Referinţe bibliogr.: p. 111-112 (42 tit.) şi în note la sfârşitul temelor. – 25 ex.


ISBN 978-9975-4443-4-7.
[2013-861].
- - 1. Concepţii filozofice ale lui Heidegerrer. 2. Concepţii filozofice ale lui Kant. 3. Concepţii fi-
lozofice ale lui Hegel.
1/14
159.9 Psihologie
825. Racu, Iulia.
Teoriile psihologice ale dezvoltării : Suport de curs / Racu Iulia ; red. şt.: Racu Igor ; Univ.
Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Fac. Psihologie şi Psihopedagogie Spec., Catedra de Psiholo-
gie. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Totex-Lux"). – 83, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 83-84 (34 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4458-1-8.
[2013-859].
- - 1. Teoriile psihologice ale dezvoltării.
159.92(075.8)
826. Психология подросткового возраста и взрослого человека : Учеб. пособие /
Ин-т непрерывного образования, Каф. психологии ; разраб. и адапт.: Тинтюк Татьяна Викто-
ровна ; гл. ред. : Кайсын С. М. ; коорд. ред. : Спиней И. Т. – Кишинёв : [Институт Непрерыв-
ного Образования], 2012. – 108 p. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 108 (31 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4382-2-3.
[2013-862].
- - 1. Psihologia personalităţii.
159.922.8(075.8)
827. Психология творчества : Хрестоматия / Молд. гос. ун-т, Фак. психологии и пед.
наук, Каф. общ. психологии ; сост.: Л. М. Анцибор. – Кишинев : CEP USM, 2013 – . – 21 cm. –
ISBN 978-9975-71-278-1.
Ч. 2. – 2013. – 275, [1] p. – 50 ex. – ISBN 978-9975-71-367-2. – [2013-868].
Psihologia creaţiei.
- - 1. Psihologia creaţiei.
159.928(075.8)
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
828. In memoriam Protoiereu Mitrofor Grigore Lisnic : [parohul bisericii "Sf. Parascheva"
din satul Gura Căinarului, raionul Floreşti] / ed. îngrijită de Prot. Ioan Lisnic ; cuvânt înainte de Înalt
Prea Sfinţitul Vladimir Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove, arhimandrit Ioan (Moşneguţu).
– Chişinău : Labirint, 2013. – 143 p. : fot., tab. ; 20 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-948-90-6.
[2013-844].
- - 1. Lisnic Grigore, 1930-2006, protoiereu mitrofor.
27-72(092)=135.1=161.1
829. Irineu (Pânzaru), schimonah.

13
Cronica cărţii Nr 5-2013 ≡ Book annals Nr 5-2013

Te rog, nu intra în Biserică la fel ca în muzeu : [versuri creştine] / Schimonah Irineu (Pânza-
ru). – [Chişinău] : Cu drag, [2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 473, [7] p. : fot. ; 25 cm.
2050 ex.
ISBN 978-9975-4412-8-5 (în cop. tare).
[2013-999].
- - 1. Literatură religioasa creştină.
27-29
830. Joyce, Meyer.
Când Dumnezeule, când? : Învaţă să crezi că timpul hotărât de Dumnezeu este potrivit / Joy-
ce Meyer ; trad.: Daniela Toplicianu. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Sirius"). – 41, [1] p. ; 21 cm.
Tit. orig.: When, God, When? – Learning to Trust in God’s Timing. – 8250 ex.
ISBN 978-9975-57-082-4.
[2013-915].
27-29
831. Joyce, Meyer.
Pacea : Aruncă toate îngrijorările tale asupra Lui / Joyce Meyer ; trad.: Daniela Toplicianu. –
Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Sirius"). – 49, [1] p. ; 21 cm.
Tit. orig.: Peace – Cast All Your Cares Upon Him. – 8250 ex.
ISBN 978-9975-57-081-7.
[2013-914].
27-29
832. Rotaru, Noie.
Biserica cu hramul Acoperămîntul Maicii Domnului : sărbătorit pe 14 oct. la cea de-a 80-a
aniversare din satul Sadovoie, municipiul Bălţi / Noie Rotaru. – Bălţi : S. n., 2013 (Tipografia din
Bălţi). – 40 p. : fig., fot. color ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 36-39 (59 tit.). – F. f. de tit. – Sponsori : Serghei Buzurnîi, primar de
Sadovoie, Corneliu Goriuc, dir. gen. SRL "Stăpînul mesei" din Sadovoie. – 20 ex.
ISBN 978-9975-4450-3-0.
[2013-808].
- - 1. Biserica cu hramul Acoperămîntul Maicii Domnului – Satul Sadovoie, municipiul Bălţi.
271.22(478-22)(091)
833. Джойс, Майер.
Исцеление сокрушённых сердцем : Сила Божьего Cлова обновляет душу / Майер
Джойс. – Кишинев : Б. и., 2013 (Tipogr. "Sirius"). – 62, [1] p. ; 10 x 15 cm.
Tit. orig.: Healing the Brokenhearted. – 8250 ex.
ISBN 978-9975-57-080-0.
[2013-913].
27-29
834. Джойс, Майер.
Разум – поле сражения : Выдержки из полноформатной книги "Разум – поле сражения"
/ Джойс Майер. – Кишинев : Б. и., 2013 (Tipogr. "Sirius"). – 45, [2] p. ; 10 x 15 cm.
Tit. orig.: Battlefield of the Mind : Winning the Battle in Your Mind. – 8250 ex.
ISBN 978-9975-57-079-4.
[2013-912].
27-29

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE
32 POLITICĂ
323 Politică internă
835. Evstratiev, Serghei.
Omul de Stat = Государственник : [Boris Gamurari] / Serghei Evstratiev ; text Dumitru Calac
; trad. Vsevolod Ciornei. – Chişinău : Universul, 2013. – 132, [32] p. fot., fot. color ; 139, [1] p. ; 21
cm. – (Seria: Personalitatea ţării = Личность страны).
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Tit. pe cop.: Boris Gamurari. – Tit., text paral.: lb. rom., ru-
să. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-47-071-1 (în cop. tare).
[2013-945].
- - 1. Gamurari, Boris, 1946-…, om politic.
323(092)=135.1=161.1
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
836. Roşca, Iurie.
Moldova – partea care a devenit întreg = Молдова – часть, которая стала целым : Despre
Ideea Naţională ca forţă unificatoare / Iurie Roşca. – Chişinău : Universitatea Populară, 2013
(Tipogr. "Prag-3"). – 146 ; 146 p. ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-77-200-6.
[2013-860].
- - 1. Politică internă – Republica Moldova.
323(478)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
837. Popescu, Nicu.
Politica externă a Uniunii Europene şi conflictele post-sovietice / Nicu Popescu ; trad. din
engl. de Alexandru Şiclovan. – [Chişinău] : Cartier, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 224 p. ; 20 cm.
– (Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Virgil Pâslariuc).
Tit. orig.: Eu Foreign Policy and Post-Soviet Conflicts. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind.
de nume : p. 217-223. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-822-8.
[2013-1001].
- - 1. Politica externă a Uniunii Europene. 2. Uniunea Europeană – Politica externă.
327:061.1EU
327(478) Politică externă a Republicii Moldova
838. Europenizarea: faţetele procesului : [comunicări la simp. şt. "Interferenţe teoretico-
practice în procesul valorificării opţiunii europene a Rep. Moldova", Chişinău] / Inst. de Integrare
Europeană şi Ştiinţe Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldova ; coord.: Victor Moraru. – Chişinău :
Institutul de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2013
(Tipogr. "Sirius"). – 336 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Rez. paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – [200] ex.
ISBN 978-9975-57-064-0.
[2013-910].
327(478+4)(082)

15
Cronica cărţii Nr 5-2013 ≡ Book annals Nr 5-2013

839. Киркэ, Серджиу Ион.


Феномен "Basarabia" : [aspecte politice şi istorie] / Серджиу Ион Киркэ. – Ed. a 2-a. –
Кишинёв : Arc, 2013 (Tipogr. "Serebia"). – 264, [2] p. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-61-706-2.
[2013-900].
- - 1. Republica Moldova – Relaţii externe. 2. România – Relaţii externe. 3. Istoria Re-
publicii Moldova.
327(478+498)+94(478)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
336 Finanţe
840. Темрин, Сергей.
Налоговое планирование в Молдове / Сергей Темрин. – Кишинев : Бухгалтерские и
налоговые консультации, 2012 [(Tipogr. "Bons Offices")]. – 208 p. : tab. ; 24 cm. – (Библиотека
журнала "Бухгалтерские и налоговые консультации").
Bibliogr.: p. 202-208. – 700 ex.
ISBN 978-9975-4320-1-6.
[2013-1002].
- - 1. Planificare fiscală – Republica Moldova.
336.2:657.15(478)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-
nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri
841. Economia ramurii : Indicaţii privind soluţionarea problemelor / Natalia Beţivu, Maria
Griţco, Lilia Sava [et al.] ; red. resp.: Nistiriuc Pavel ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi
Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Sisteme şi Reţele de Comunicaţii Optoe-
lectronice. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-45-254-0.
Partea 1-a. – 2013. – 38, [1] p. – Bibliogr.: p. 38 (7 tit.). – 50 ex. – ISBN 978-9975-45-255-7.
– [2013-893].
338.45(076.5)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie
mondială
842. Cărbune, Natalia.
Relaţii economice internaţionale : Note de curs / Natalia Cărbune, Alexandru Gribincea ;
Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Catedra Marketing şi Relaţii Econ. Intern. – Chişinău
: CEP USM, 2013. – 336, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 315-318 (73 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-353-5.
[2013-866].
- - 1. Relaţii economice internaţionale.
339.9(075.8)
843. Gribincea, Alexandru.

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Economia mondială : Suport de curs / Alexandru Gribincea ; Univ. de Stat din Moldova, Fac.
Ştiinţe Econ., Catedra Marketing şi Relaţii Econ. Intern. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 279 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 271-275 (73 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-371-9.
[2013-869].
- - 1. Economia mondială.
339.9(075.8)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
844. "Armonizarea legislaţiei naţionale a Republicii Moldova cu politicile Uniunii Eu-
ropene: realizări şi perspective", conf. şt. studenţească (2012 ; Chişinău). Armonizarea legis-
laţiei naţionale a Republicii Moldova cu politicile Uniunii Europene: realizări şi perspective : Conf.
Şt. Studenţească, 30 noiem. 2012 / org.: Cauia Alexandru, Osoianu Natalia. – [Chişinău : Grafema
Libris, 2013]. – 163 p. : fot. ; 24 cm.
Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. Drept. – Texte : lb. rom., engl. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 75 ex.
ISBN 978-9975-52-141-3.
[2013-968].
- - 1. Legislaţia Republicii Moldova. 2. Politicile Uniunii Europene – Drept.
[340.13(478)+327]:061.1EU(082)
845. Baciu, Gheorghe.
Curs de medicină legală : (pentru fac. de drept) / Gheorghe Baciu ; red.-consultant: Iurie
Sedleţchi ; Univ. de Studii Europene. – Chişinău : [Balacron], 2013. – 302 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 294-297. – [400] ex.
ISBN 978-9975-100-81-6 (în cop. tare).
[2013-896].
- - 1. Medicină legală.
340.6(075.8)
341 Drept internaţional
846. Cape, Ed.
Apărarea penală efectivă în Europa de Est : [Bulgaria, Lituania, Rep. Moldova] / Ed Cape,
Zaza Namoradze ; trad. din lb. engl. de Doina Matei ; LARN Legal Aid Performers' Network. –
[Chişinău : Cartier, 2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 276 p. : tab. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-808-2.
[2013-819].
- - 1. Apărare penală – Bulgaria. 2. Apărare penală – Lituania. 3. Apărare penală – Republica
Moldova.
341.4:343.12(4-11)
847. Ghid pentru susţinerea examenului de licenţă la disciplina Drept internaţional /
Lazăr Constantin, Melnic Violeta, Cauia Alexandru [et al.] ; Inst. de Stat de Relaţii Intern. din Mol-
dova. – Chişinău : [Grafema Libris], 2013. – 400 p. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 397-400 (117 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-52-142-0.

17
Cronica cărţii Nr 5-2013 ≡ Book annals Nr 5-2013

[2013-969].
341(076.5)
848. "Ştiinţa juridică universitară în contextul promovării valorilor europene", conf. şt.
teoretico-practică intern. (2012 ; Chişinău). Ştiinţa juridică universitară în contextul promovării
valorilor europene : Conf. şt. teoretico-practică intern., 15-16 oct. 2012 / fondator: Andrei Galben ;
red.-şef: Vitalie Gamurari. – Chişinău : ULIM, 2013 (Tipogr. "Grafema Libris"). – 554 p. ; 24 cm. –
(Universitas Europaea: spre o societate a cunoaşterii prin globalizare şi europenizare)
(Sapientia et Virtus 20 ULIM).
Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova (ULIM), Inst. Cercetări în Domeniul Protecţiei Drep-
turilor Omului (ICDPDO). – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Referinţe
bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-124-29-4.
[2013-972].
- - 1. Ştiinţa juridică.
341:378(082)=135.1=161.1
849. Tarlev, Veronica.
Reglementări internaţionale privind drepturile femeii în dreptul internaţional public : Monogra-
fie / Veronica Tarlev, Natalia Chirtoacă. – [Chişinău] : Grafema Libris, 2013. – 230 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 207-228 (309 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-52-137-6.
[2013-967].
- - 1. Drepturile femeii în dreptul internaţional public.
341.231.14-055.2
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
850. Drepturile omului încep cu drepturile copilului : argumentare şti. a necesităţii reali-
zării unei codificări în domeniul drepturilor copilului în Rep. Moldova / Victoria Ţarălungă, Elena
Botnari, Ina Odinokaia [et al.]. – Bălţi : S. n., 2013 (Tipografia din Bălţi). – 90 p. : tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 78-90 şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4450-5-4.
[2013-809].
- - 1. Drepturile copilului în Republica Moldova.
342.7-053.2(478)
851. Slusarenco, Svetlana.
Dreptul constituţional al ţărilor străine : (scheme) : Suport metodico-didactic / Svetlana
Slusarenco ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Constituţional şi Drept Admi-
nistrativ. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 98 p. : scheme ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 95-96 (32 tit.). – Referinţe bibliogr. la începutul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-377-1.
[2013-872].
- - 1. Dreptul constituţional al ţărilor străine.
342.4(100-87)(075.8)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
852. Codul de etică al consilierului de probaţiune / Inst. de Reforme Penale, Asoc. Pro-
fesională a Consilierilor de Probaţiune, Oficiul Central de Probaţiune. – [Chişinău] : Cartea Juridi-
că, [2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 15 p. ; 10 x 14 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Organizaţiei Open Society Inst. – [200] ex.

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-80-699-2.
[2013-823].
343.14:174
853. Copiii victime ale infracţiunilor şi procedurile legale: cazul Republicii Moldova : Ra-
port de studiu / Daniela Sîmboteanu, Diana Cheianu, Oxana Şevcenco [et al.] ; Centrul Naţ. de
Prevenire a Abuzului faţa de Copii, Centrul de Investigaţii şi Consultanţă Sociopolis. – Chişinău :
Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, 2013 (Tipogr. "Sirius"). – 64 p. : fig., tab. ;
30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 63-64 (60 tit.). – Apare cu sprijinul poporului
american oferit prin intermediu Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.
ISBN 978-9975-57-084-8.
[2013-918].
- - 1. Abuzul faţa de copii.
343.62(478)
854. Danileţ, Cristi.
Arestarea : îndrumar pentru practicieni / Cristi Danileţ ; red. şt.: Veaceslav Didâc ; Fundaţia
Soros-Moldova, Inst. Naţ. al Justiţiei. – Chişinău : Cartier, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 68 p. ;
24 cm.
Bibliogr.: p. 68. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-820-4.
[2013-824].
- - 1. Arestare.
343.125
855. Ghid privind focalizarea resurselor disponibile în comunitate către nevoile bene-
ficiarului probaţiunii / Vladimir Popa, Sergiu Mărgărint, Igor Dolea [et al.] ; coord. de ed.: Adriana
Balan ; Inst. de Reforme Penale. – Chişinău : Cartea Juridică, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 72
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Open Society Inst., Budapesta. –
[215] ex.
ISBN 978-9975-80-709-8.
[2013-991].
- - 1. Serviciu de probaţiune.
343.14
856. Midrigan, Vitalie-Silviu.
Riscul profesional al lucrătorilor medicali ca varietate a riscului întemeiat : Monografie /
Midrigan Vitalie-Silviu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal şi Crimino-
logie. – Chişinău : CEP USM, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 233 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 215-233 (201 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4454-5-0.
[2013-838].
- - 1. Lucrători medicali – Risc profesional.
343.347:614.25
857. Rotaru, Mihail.
Analiza sistemului DIP [Departamentul Instituţiilor Penitenciare] de colectare a datelor pri-
vind copiii în detenţie şi propuneri de îmbunătăţire a acestuia / Mihail Rotaru, Valentina Şeremet ;
coord.: Sorin Hanganu. – Chişinău : [Cu drag], 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 20 p. : fig., tab.
color ; 30 cm.

19
Cronica cărţii Nr 5-2013 ≡ Book annals Nr 5-2013

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Ambasadei Suediei la Chişi-
nău. – 250 ex.
ISBN 978-9975-4468-0-8.
[2013-1000].
- - 1. Copii în detenţie.
343.224.1
858. Торговля людьми: междунар. и нац. законодательство : сб. нормат. актов / сост.:
Костаки Георге. – [Комрат : Институт Демократии, 2012] (Tipogr. "NICA G"). – 159 p. ; 21 cm.
Изд. при поддержке Добровольного трастового фонда ООН для жертв торговли людь-
ми. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-4190-4-8.
[2013-931]
- - 1. Trafic de fiinţe umane.
343.54(094)
347 Drept civil
859. Codul civil al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi compl. din
Monitorul Oficial al Rep. Moldova : Actualizat la 15.04.2013. – [Ed. rev.]. – [Chişinău : Farmec-Lux,
2013] (Tipogr. "Bons Offices"). – 290 p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4322-6-9 (eronat).
[2013-832].
- - 1. Codul civil al Republicii Moldova.
347(478)(094.4)
347.5 Drepturi şi obligaţii în afara contractelor
860. Bejenaru, Eugen E.
Abuzul de drept în dreptul privat al Republicii Moldova : studiu monogr., colecţie de art. / Eu-
gen E. Bejenaru. – [Chişinău] : Grafema Libris, 2013. – 215, [1] p. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al dlor Pânzaru Victor şi Luca Igor.
– 100 ex.
ISBN 978-9975-52-078-2.
[2013-960].
- - 1. Abuz de drept. 2. Drept privat – Republica Moldova.
347.53
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
861. Transparenţa şi eficienţa Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Mol-
dova… : Raport de monitorizare / Centrul de Resurse Juridice din Moldova ; elab.: Vladislav
Gribincea [et al.]. – Chişinău : Imprint Plus, 2013 – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-4385-2-0.
… 2010-2012. – 2013. – 97 p. : fig. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul finan-
ciar al Progr. de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova. – 800 ex. – ISBN 978-9975-4385-3-7. – [2013-
825].
347.962(478)

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
862. Dreptul muncii : întrebări şi răspunsuri : Man. practic / Sosna B., Capşa T., Sosna A.,
[et al.] ; red.-şef.: Caisîn S. ; red. coord.: Spinei I. ; Inst. de Formare Continuă. – Chişinău : [Institu-
tul de Formare Continuă], 2013. – 393 p. : tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 371-393 (533 tit.). – Referinţe bibliogr. în sub-
sol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4416-5-0.
[2013-863].
- - 1. Dreptul muncii – Republica Moldova.
349.2(498)(075.8)
863. Sadovei, Nicolae.
Instituţia simbiotică a jurământului în raporturile juridice de muncă : Studiu monografic / Nico-
lae Sadovei ; red. şt.: Alexandru Cojuhari ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra
Dreptul Muncii. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 235 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 199-224 (412 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-383-2.
[2013-874].
- - 1. Relaţii juridice de muncă. 2. Funcţionari publici – Depunerea jurământului.
349.22:35.082.6
864. Vieriu, Eufemia.
Dreptul muncii : [pentru uzul studenţilor] / Eufemia Vieriu, Dumitru Vieriu ; Univ. de Studii Eu-
ropene din Moldova. – [Chişinău : S. n.], 2013 (Tipogr. "Contrast-Design"). – 963 p. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 939-963 (178 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 10 ex.
ISBN 978-9975-4249-1-2 (în cop. tare).
[2013-813].
- - 1. Dreptul muncii – România.
349.2(498)(075.8)
349.3 Drept social
865. Vieriu, Eufemia.
Dreptul securităţii şi protecţiei sociale : [pentru uzul studenţilor] / Eufemia Vieriu, Dumitru Vie-
riu ; Univ. de Studii Europene din Moldova. – [Ed. a 2-a, rev. şi compl.]. – Chişinău : S. n., 2013
(Tipogr. "Contrast-Design"). – 332 p. : tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 325-327 (82 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 10 ex.
ISBN 978-9975-9970-7-2 (în cop. tare).
[2013-814].
- - 1. Drept social – România.
349.3(075.8)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
866. Chivriga, Viorel.
Serviciile publice de gospodărie comunală în municipii şi centre raionale: Raport de perfor-
mantă / Viorel Chivriga, Polina Panainte ; Inst. pentru Politici Publice, Bucureşti, Asoc. pentru

21
Cronica cărţii Nr 5-2013 ≡ Book annals Nr 5-2013

Democraţie Participativă ADEPT (Moldova), Inst. Ucrainean de Politici Publice (Ucraina). – Chişi-
nău : Arc, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 87 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 86-87 (28 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al
The Black Sea Trust for Regional Cooperation. – 500 ex.
ISBN 978-9975-61-732-1.
[2013-932].
- - 1. Servicii publice de gospodărie comunală.
351(478)
36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
867. "Relaţia sărăcie – persoane în dificultate: aspecte psiho-sociale", conf. şt. (2013 ;
Chişinău). Relaţia sărăcie – persoane în dificultate: aspecte psiho-sociale : Conf. şt. cu participare
intern., 13-14 febr., 2013 : [Program!] : rez. comunic. / com. şt.: Racu Igor [et al.]. – Chişinău : S.
n., 2013 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 179 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Fac. Psihologie şi Psihope-
dagogie Specială. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Refe-
rinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-46-114-6.
[2013-948].
- - 1. Persoane în dificultate.
364.2+37.015.3(082)=135.1=161.1
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
868. Parlicov, Eugenia.
Educaţie civică : Manual pentru cl. a 5-a / Eugenia Parlicov, Violeta Mija, Pavel Cerbuşca ;
comisia de experţi: Ludmila Afteni [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : Ştiinţa,
2012 (Tipogr. "Serebia"). – 95, [1] p. : fig., fig., fot., tab. color ; 24 cm.
[39000] ex.
ISBN 978-9975-67-838-4.
[2013-942].
- - 1. Educaţie civică – Manual.
37.015(075.3)
869. Plăţile formale şi neformale achitate de către părinţi în instituţiile de învăţământ
preuniversitar : St. sociologic / Natalia Vladicescu, Anatol Gremalschi, Arcadie Barbăroşie [et al.] ;
au contribuit: Alexandrina Gadarag [et al.] ; Fundaţia Soros Moldova, Inst. de Politici Publice, Cen-
trul de Investigaţii Sociologice şi Marketing "CBS-AXA". – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Sirius").
– 60 p. : diagr., tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros Moldova. –
100 ex.
ISBN 978-9975-57-086-2.
[2013-920].
- - 1. Surse de finanţare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar.
37.014.543:303.4
Relaţia sărăcie – persoane în dificultate: aspecte psiho-sociale. – Vezi Nr 867.

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

870. Курачицки, А.
Лекции по педагогике : В помощь учителю-практику / А. Курачицки. – [Кишинэу : Învăţă-
torul modern], 2013. – 92 p. : tab. ; 20 cm. – (Приложение к журналу "Învăţătorul modern").
Referinţe bibliogr. la sfârşitul lecţiilor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4445-2-1.
[2013-815].
37.01(075)
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
871. Cozari, Tudor.
Biologie : Ghidul profesorului : cl. a 9-a / Tudor Cozari ; comisia de evaluare: Anatol Cumpă-
nă [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : Ştiinţa, 2012 (Tipogr. "Elena-V.I."). – 75,
[1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-67-837-7.
[2013-941].
- - 1. Biologie – Ghiduri.
37.016.046:57
872. Didactica gimnasticii : Teorie şi metodică : manual : [în 2 vol.] / Teodor I. Grimalschi,
Efim M. Filipenco, Victor F. Buftea [et al.] ; coord. şt.: Teodor Grimalschi, Efim Filipenco ; red. şt.:
V. Manolachi ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Ed. a 2-a, modernizată. – Chişinău :
USEFS, 2013 – . – 30 cm. – ISBN 978-9975-4425-9-6.
Vol. 1. – 2013. – 386 p. : fig., graf., tab. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex. – ISBN
978-9975-4452-0-7. – [2013-955].
- - 1. Didactica gimnasticii. 2. Gimnastică – Metodică – Didactică.
37.016.046:796.41
873. Hariton, Andrei.
Didactica Matematicii : sel. de art. / Andrei Hariton ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău :
Universitatea de Stat din Tiraspol, 2012. – 137 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-095-9.
[2013-848].
- - 1. Matematică – Metodica predării.
37.016.046:57
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
874. Arbuz-Spatari, Olimpiada.
Elaborarea compoziţiei creative la tema: Peisaj arhitectural, în cadrul cursului de artă textilă
imprimeu artistic : Lucrare metodică / Olimpiada Arbuz-Spatari ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion
Creangă", Fac. Arte Plastice şi Design, Catedra Arte Decorative. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr.
UPS "I. Creangă"). – 67 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 38-42 (30 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-46-138-2.
[2013-949].
37.091:745.52
875. Arbuz-Spatari, Olimpiada.
Evaluarea lucrărilor de creaţie în cadrul cursului de artă textilă – Imprimeu artistic : Ghid me-
todologic / Olimpiada Arbuz-Spatari ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Fac. Arte Plastice şi

23
Cronica cărţii Nr 5-2013 ≡ Book annals Nr 5-2013

Design, Catedra Arte Decorative. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 67 p. : fig.,
tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 66-67 (19 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-46-139-9.
[2013-950].
37.091:745.52
876. Batîri, Irina.
Opiniile, atitudinile şi percepţiile actorilor sociali cu referire la organizarea şi desfăşurarea
obiectivă, transparentă şi credibilă a examenelor de bacalaureat : St. sociologic / Irina Batîri, Anatol
Gremalschi, Dumitru Slonovschi ; Min. Educaţiei. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Sirius"). – 48 p.
: fig. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova. –
100 ex.
ISBN 978-9975-57-085-5.
[2013-919].
- - 1. Examene de bacalaureat – Organizare şi desfăşurare.
37.091:303.4
877. "Formarea competenţei de învăţare la elevi", conf. şt.-practică (2013 ; Chişinău).
Formarea competenţei de învăţare la elevi : Materiale Conf. şt.-practice, 18-19 mai 2013, Chişinău
/ com. de org.: Şofron Larisa [et al.]. – Chişinău : [Universitatea de Stat din Tiraspol], 2013. – 290
p. : fig., fot., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Tiraspol, Liceul Teoretic "Orizont". – Texte : lb. rom., rusă, engl. –
Rez.: lb. rom. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-101-7.
[2013-851].
- - 1. Formarea competenţei de învăţare la elevi.
37.091(082)=135.1=161.1=111
878. Goraş-Postică, Viorica.
Teoria şi metodologia managementului proiectelor educaţionale de intervenţie : Studiu
monogr. / Viorica Goraş-Postică ; red. şt.: Vladimir Guţu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Psiho-
logie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 192 p. :
fig., tab. ; 21 cm. – (Ştiinţele educaţiei).
Bibliogr.: p. 168-185 (298 tit.). – 50 + 30 ex.
ISBN 978-9975-71-365-8.
[2013-867].
- - 1. Managementul proiectelor educaţionale – Teorie – Metodologie.
37.091
879. Интервью о достижениях: В помощь учителю при аттестации / сост.: А. Курачиц-
ки. – [Кишинэу : Învăţătorul modern], 2013. – 100 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 98-99 (30 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4445-4-5.
[2013-816].
- - 1. Interviul – Etapă în evaluarea profesorilor.
37.091
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
880. Cimpoieş, Valentina.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Abecedar : lecturi literare pentru cl. 1-a / Valentina Cimpoieş, Angela Cutasevici ; imagini:
Aliona Timuţa. – [Chişinău] : Bons Offices, [2013]. – 78, [2] p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre performan-
ţă).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-690-9.
[2013-984].
- - 1. Abecedar.
373.3.016:821(100)-93
881. Cimpoieş, Valentina.
Elemente de antrenament grafic : pentru copii de 5-6 ani / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona
Timuţa. – [Chişinău] : Bons Offices, [2013]. – 36 p. : il. ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-698-5.
[2013-989].
- - 1. Antrenament grafic pentru copii.
373.2
882. Cimpoieş, Valentina.
Matematică aplicativă şi elemente de antrenament grafic : pentru copii de 4-5 ani / Valentina
Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – [Chişinău] : Bons Offices, [2013]. – 48 f. separate ; 30 cm. –
(Grădiniţa veselă).
Apare într-o mapă comună. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-80-706-7.
[2013-828].
- - 1. Matematică aplicativă.
373.2:51
883. Citirea / Valentina Lungu, Marina Olevschi, Ala Panait [et al.]. – [Chişinău] : Arc, [2013
(Tipogr. "Serebia")]. – 52 fişe laminate : il. color ; 14 x 20 cm. – (Joacă-te şi învaţă : 3-6 ani).
Apar într-o cutie comună. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-61-718-5.
[2013-902].
- - 1. Citirea – Jocuri.
373.2
884. Desenez... și învăţ : 4-5 ani / il.: Alina Smirnova. – [Chişinău] : Arc, [2013] (Tipogr.
"Serebia"). – [28] p. : il. color ; 23 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-61-728-4 (în cop. tare) (cartonată în spirală).
[2013-901].
- - 1. Cărţi pentru preşcolari.
373.2
885. Învăţ să scriu cifre şi numere: [pentru preşcolari]. – Chişinău : Poligraf-Design, 2013.
– 24 p. : des. ; 24 cm.
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-4349-8-0.
[2013-908].
373.2

25
Cronica cărţii Nr 5-2013 ≡ Book annals Nr 5-2013

886. Învăţ să scriu litere de mână: [pentru preşcolari]. – Chişinău : Poligraf-Design, 2013. –
24 p. : des. ; 24 cm.
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-4349-7-3.
[2013-907].
373.2
887. Învăţ să scriu litere de tipar : [pentru preşcolari]. – Chişinău : Poligraf-Design, 2013. –
24 p. : des., des. color ; 24 cm.
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-4349-9-7.
[2013-909].
373.2
888. Leahu, Rodica.
Jocuri didactice pentru stimularea interesului cognitiv : [la elevii clasele primare] / Rodica
Leahu, Golubiţchi Silvia. – [Chişinău] : Învăţătorul Modern, 2013. – 64 p. : fig., tab. ; 20 cm. – (Co-
lecţia "Şcoala primară" / coord.: Marin Mariana).
Bibliogr.: p. 62-63 (37 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4445-5-2.
[2013-817].
- - 1. Jocuri didactice.
373.3
889. Logica / Valentina Lungu, Marina Olevschi, Ala Panait [et al.]. – [Chişinău] : Arc, [2013
(Tipogr. "Serebia")]. – 52 fişe laminate : il. color ; 14 x 20 cm. – (Joacă-te şi învaţă : 3-6 ani).
Apar într-o cutie comună. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-61-719-2.
[2013-904].
- - 1. Logica – Jocuri.
373.2
890. Matematica / Valentina Lungu, Marina Olevschi, Ala Panait [et al.]. – [Chişinău] : Arc,
[2013 (Tipogr. "Serebia")]. – 54 fişe laminate : il. color ; 14 x 20 cm. – (Joacă-te şi învaţă : 3-6 ani).
Apar într-o cutie comună. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-61-720-8.
[2013-903].
- - 1. Matematica – Jocuri.
373.2
891. Moldoveanu, Tamara.
Sunetele şi Literele buclucaşe: Exerciţii de recuperare pentru elevii claselor primare / Tamara
Moldoveanu, Teodora Pavlic, Valentina Ichim. – Chişinău : Cadran, 2013 (Tipogr. "Bons Offices").
– 60 p. : fig., tab. ; 24 cm.
[300] ex.
ISBN 978-9975-80-707-4.
[2013-827].
- - 1. Limba română.
373.3:811.135.1
892. Palaghioiu, Lucia.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Mass-media în realizarea programului formativ : (ore de dirigenţie în clasele primare) / Lucia


Palaghioiu. – Bălţi : S. n., 2012 (Tipografia din Bălţi). – 52 p. : fot., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 39-40 (11 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4330-3-7 (eronat).
[2013-812].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3:070
893. Tăutu, Inesa.
Cresc sănătos: [pentru preşcolari] / Inesa Tăutu. – Chişinău : Poligraf-Design, 2012 – . – 28
cm.
Nivelul 2 : 5-7 ani. – 2013. – 40 p. : des., des. color. – F. f. de tit. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
4349-1-1. – [2013-906].
373.2:087.5
894. Новак, Евгения.
Букварь : [учеб. рус. яз. и лит. для 1 кл.] / Евгения Новак, Татьяна Рассказова, Ольга
Попова ; пер. на рус.: Я. Аким [и др.] ; экспертная комиссия: Наталья Соколова [и др.] ; М-во
просвещения Респ. Молдова. – [Ed. revizuită]. – [Кишинэу] : Arc, [2013] (Полиграфкомбинат). –
144 p. : il. color ; 26 cm.
Изд. при фин. поддержке М-вa просвещения Респ. Молдова. – 9000 ex.
ISBN 978-9975-61-730-7.
[2013-933].
- - 1. Abecedar.
373.3.016:[811.161.1+821.161.1.0]
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
895. Cauia, Alexandru.
Ghid metodic privind elaborarea tezelor la ciclul 1 "licenţă" / Alexandru Cauia, Melnic Violeta,
Gamurari Vitalie ; Inst. de Stat de Relaţii Intern. din Moldova, Fac. de Drept. – Chişinău : [Grafema
Libris], 2013. – 28 p. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 27-28 (33 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-52-139-0.
[2013-965].
378(076.5)
896. Cauia, Alexandru.
Ghid metodic privind elaborarea tezelor la ciclul 2 "masterat" / Alexandru Cauia, Melnic Vio-
leta, Gamurari Vitalie ; Inst. de Stat de Relaţii Intern. din Moldova, Fac. de Drept. – Chişinău :
[Grafema Libris], 2013. – 30 p. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 28-30 (55 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-52-140-6.
[2013-966].
378(076.5)
897. Practica de câmp la botanică: (ecologie, biologie, biologie moleculară, silvicultură) :
Îndrumar metodic / Victor Şalaru, Liudmila Cuharscaia, Evgheni Semeniuc [et al.] ; Univ. de Stat
din Moldova, Fac. Biologie şi Pedologie, Catedra Ecologie, Botanică şi Silvicultură. – Chişinău :
CEP USM, 2013. – 102 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: 101-102 (25 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-376-4.

27
Cronica cărţii Nr 5-2013 ≡ Book annals Nr 5-2013

[2013-871].
- - 1. Practica de câmp la botanică.
378.147:58
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
398 Folclor
898. Colac, Tudor.
La vatra doinelor : Festivalul doinei, ed. 1, Chişinău, Radio Moldova, 2012 / Tudor Colac ;
notografie: Cristian Şarban ; transcriere melodiilor: Sergiu Ciuhrii [et al.]. – [Chişinău] : Grafema
Libris, 2013. – 144 p. : fot., fot. color, n. muz. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 140-141 (43 tit.). – Sponsor SA "Moldtelecom". – 1000 ex.
ISMN 979-0-3480-0168-5.
ISBN 978-9975-52-131-4.
[2013-961].
- - 1. Doina – Festivaluri. 2. Festivalul doinei.
[398.8+784.4]
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
899. Capcelea, Arcadie.
Managementul ecologic : fundamentarea teoretică şi evoluţia paradigmelor / Arcadie
Capcelea, Valeriu Capcelea ; AO "Eco-Zon Recea". – Chişinău : Ştiinţa, 2013 (Combinatul Poligra-
fic). – 190, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Managementul ecologic").
Rez.: lb. engl., rusă. – Cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 182-184 (83 tit.). –
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ. – 500 ex.
ISBN 978-9975-67-835-3 (în cop. tare).
[2013-894].
- - 1. Managementul ecologic.
504.06
900. Petrescu, Ana.
Ştiinţe : caietul elevului : cl. a 2-a / Ana Petrescu ; imagini: Aliona Timuţa. – [Chişinău : Bons
Offices, 2013]. – 48 p. : il. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-688-6.
[2013-982].
- - 1. Ştiinţe.
502(075.2)
901. Petrescu, Ana.
Ştiinţe : caietul elevului : cl. a 3-a / Ana Petrescu ; imagini: Aliona Timuţa. – [Chişinău : Bons
Offices, 2013]. – 47, [1] p. : il. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-689-3.
[2013-983].
- - 1. Ştiinţe.
502(075.2)

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

51 MATEMATICĂ
902. Cimpoieş, Valentina.
Matematica aplicativă : caietul elevului : cl. 1-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Timuţa Aliona.
– [Chişinău : Bons Offices, 2013]. – 56 p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre performanţă).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-679-4.
[2013-977].
- - 1. Matematica aplicativă.
51(075.2)
903. Cimpoieş, Valentina.
Matematica aplicativă : caietul elevului : cl. a 2-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona
Timuţa. – [Chişinău : Bons Offices, 2013]. – 64 p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre performanţă).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-681-7.
[2013-979].
- - 1. Matematica aplicativă.
51(075.2)
904. Cimpoieş, Valentina.
Matematica aplicativă : caietul elevului : cl. a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Timuţa
Aliona. – [Chişinău : Bons Offices, 2013]. – 54, [2] p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre performanţă).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-682-4.
[2013-980].
- - 1. Matematica aplicativă.
51(075.2)
905. Cimpoieş, Valentina.
Matematică : teste şi fişe pentru activitatea independentă : [cl.] 1-a / Valentina Cimpoieş ;
imagini: Timuţa Aliona. – [Chişinău : Bons Offices, 2013]. – 56 p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre per-
formanţă).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-680-0.
[2013-978].
- - 1. Matematică.
51(079)
906. Cimpoieş, Valentina.
Matematică : teste şi fişe pentru activitatea independentă : [cl.] a 4-a / Valentina Cimpoieş ;
imagini: Timuţa Aliona. – [Chişinău : Bons Offices, 2013]. – 50, [2] p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre
performanţă).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-683-1.
[2013-981].
- - 1. Matematică.
51(079)
907. Goian, I.

29
Cronica cărţii Nr 5-2013 ≡ Book annals Nr 5-2013

Rezumate la matematica : [cl.] 5-9-a : Pregătire către examenul de capacitate / I. Goian, I.


Marin, V. Marin. – [Ed. a 2-a], rev. şi întregită. – [Chişinău] : TEO-Educaţional, [2013] (Tipogr.
"Bons Offices"). – 102 p. : fig., tab. ; 10 x 13 cm. – (Ediţie nouă).
1500 ex.
ISBN 978-9975-116-02-2.
[2013-821].
- - 1. Rezumate la matematica.
51(075.3)
517 Analiză
908. Bagrin, Dumitru.
Funcţii diferenţiale. Aplicaţii. Probleme de optimizare / Bagrin Dumitru, Mocanu Anastasia,
Popovici Ilona ; Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahu. – Cahul : [Universitatea de Stat "B. P.
Hasdeu"], 2013 (Tipogr. Centrografic). – 164 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 164 (17 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-914-59-8.
[2013-924].
- -1. Funcţii diferenţiale.
517.5(076.5)
53 FIZICĂ
909. Fizică : Culeg. de probleme pentru cl. a 6-7 a / Mihai Marinciuc, Vladimir Gheţu, Mircea
Miglei [et al.]. – Chişinău : Ştiinţa, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 123 p. : fig., tab. ; 24 cm.
[5000] ex.
ISBN 978-9975-67-827-8.
[2013-939].
- - 1. Fizică.
53(075.3)
910. Topor, Radu.
Formule şi constante fizice fundamentale : pentru cl. 6-12 / Radu Tudor. – [Ed. a 2-a]. – [Chi-
şinău] : TEO-Educaţional, [2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 64 p. : tab. ; 10 x 13 cm. – (Ediţie
nouă).
Tit. pe cop.: Rezumate la fizică-formule. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-116-00-8.
[2013-826].
53(075.3)
534 Vibraţii mecanice. Acustică
911. "Conferinţă naţională de mecanica solidelor, acustică şi vibraţii" (37 ; 2013 ; Chi-
şinău). A 37-a conferinţă naţională de mecanica solidelor, acustică şi vibraţii. CNMSAV XXXVII, 6-
8 iun., 2013 : [în vol.] / com. şt.: Petre P. Teodorescu [et al.]. – Chişinău : [AAP], 2013 (Tipogr.
"Elan Poligraf") – . – 24 cm.
Vol. 1. – 2013. – 177 p. : fig., tab. – Antetit.: Acad. de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR),
Acad. de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Rep. Moldova (AAP). – Texte, rez.: lb.
rom., engl. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN
978-9975-4241-3-4. – Preţ contractual. – [2013-935].
- - 1. Mecanica solidelor. 2. Acustică. 3. Vibraţii.
534+539(082)=135.1=111

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

539 Structura fizică a materiei


A 37-a conferinţă naţională de mecanica solidelor, acustică şi vibraţii. – Vezi Nr 911.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


912. Sandu, Angela.
Rezumate la Chimie : pentru cl. 10-12-a / Angela Sandu. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : TEO-
Educaţional, [2013] (Tipogr. "Bons Offices"). – 128 p. : tab. ; 10 x 13 cm. – (Ediţie nouă).
1000 ex.
ISBN 978-9975-4200-9-9.
[2013-822].
- - 1. Rezumate la chimie.
54(075.3)
913. Литвинова, Татьяна.
Компендиум по химии / Татьяна Литвинова, Рита Годорожа. – [Кишинев] : Arc, 2013
(Combinatul Poligrafic). – 131 p. : tab. ; 21 cm.
[1500] ex.
ISBN 978-9975-61-734-5.
[2013-946].
- - 1. Chimie – Compendiu.
54(075)
544 Chimie fizică
914. Guţanu, Vasile.
Procese neordinare pe schimbători de ioni : (Monografie) / Vasile Guţanu ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 289 p. : fig., tab. ;
24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-352-8.
[2013-865].
- - 1. Ioni – Procese neordinare.
544.726
546 Chimie anorganică
915. Melentiev, Eugenia.
Lucrări practice la Chimia anorganică / Eugenia Melentiev, Teodor Para, Andrei Rija ; Univ.
de Stat din Tiraspol, Catedra Chimie. – Chişinău : [Universitatea de Stat din Tiraspol], 2012 - . – 21
cm. – ISBN 978-9975-76-086-7.
Partea a 2-a. – 2013. – 87 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 83 (7 tit.). – 100 ex. – ISBN 978-9975-
76-096-6. – [2013-849].
- - 1. Chimie anorganică.
546(076.5)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
916. Cozari, Tudor.

31
Cronica cărţii Nr 5-2013 ≡ Book annals Nr 5-2013

Biologie : Man. pentru cl. a 9-a / Tudor Cozari ; comisia de evaluare: Anatol Cumpănă [et al.]
; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : Ştiinţa, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 98, [2] p. : fig.,
fot., tab. color ; 26 cm.
[41000] ex.
ISBN 978-9975-67-836-0.
[2013-940].
- - 1. Biologie – Manuale.
57(075.3)
917. Idem în lb. rusă : Биология : Учеб. для 9 кл. / trad. din lb. rom.: Tudor Cozari. – [Chişi-
nău] : Ştiinţa, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 98, [2] p. : fig., fot., tab. color ; 26 cm.
[11200] ex.
ISBN 978-9975-67-863-6.
[2013-944].
- - 1. Biologia – Manuale.
57(075.3)
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
918. "Lumea animală şi specia Homo sapiens", conf. (2012 ; Chişinău). Lumea animală
şi specia Homo sapiens : Lucrările conf. tineretului studios, 16 noiem., 2012. – Chişinău : S. n.,
2013 (Tipogr. "Reclama"). – 87, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Antetit.: Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală, Asoc. de Educaţie şi Cultură pentru
Activităţi în Aer Liber. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 60
ex.
ISBN 978-9975-4454-4-3.
[2013-837].
- - 1. Lumea animală. 2. Specia Homos sapiens.
574(082)=135.1=161.1
59 ZOOLOGIE
919. Cozari, Tudor.
Atlas zoologic / Tudor Cozari ; fot.: Tudor Cozari [et al.] ; Univ. de Stat din Tiraspol, Inst. de
Zoologie al AŞM. – Chişinău : Ştiinţa, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 123 p. : fot. color ; 30 cm.
Ind. în lb. latină : p. 120-123. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ. – [1000]
ex.
ISBN 978-9975-67-874-2 (în cop. tare).
[2013-895].
- - 1. Zoologie – Atlase.
59(084.4)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
611 Anatomie. Anatomie comparată
920. Ştefaneţ, Mihail.
Anatomia omului : [pentru uzul studenţilor : în vol.] / Mihail Ştefaneţ ; red. şt.: Tudor Lupaşcu ;
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Medicina,
2013 (Tipogr. "Sirius") – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-915-18-2.

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Vol. 2. – 2013. – 431 p. : fig. – Bibliogr.: p. 429-431 (81 tit.). – 500 ex. – ISBN 978-9975-113-
79-3. – [2013-916].
- - 1. Anatomia omului.
611.1/.8(075.8)
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul
921. Profilaxia şi recuperarea sănătăţii elevilor din şcolile Republicii Moldova : Ghid meto-
dologic : Proiect instituţional / Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi
Sport, Centrul de cercetări şt. în domeniul educaţiei fizice şi sportului, Catedra "Cultură fizică de
recuperare" ; conducătorul proiectului: Zavalişca Aurica ; echipa şt. a proiectului: Manolachi V. [et
al.]. – Chişinău : USEFS, 2012. – 81, [2] p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 37-40 (51 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4425-1-0.
[2013-953].
- - 1. Sănătatea elevilor.
613.955:[616.7+796.4](036)
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
922. Olaru, Efim.
Fiabilitatea sistemelor tehnice şi riscul tehnogenic : Ciclu de prelegeri / Efim Olaru ; Univ.
Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Securitatea Activităţii Vitale. –
Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 212, [3] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 212 (7 tit.). – 50 ex.
[2013-880].
- - 1. Riscul tehnologiilor. 2. Pericole – Securitate. 3. Fiabilitatea sistemelor tehnice.
614.8:621.3(075.8)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
923. Roche. Vademecum : [companie elveţiană în domeniul farmaceuticii şi a diagnosticului]
/ Reprezentanţa din Moldova "Hoffmann La-Roche LTD". – Ed. a 2-a, prelucrată. – [Chişinău : S.
n., 2013 (Tipogr. "Sirius")]. – 272, [3] p. : tab., [8] p. fig. color ; 20 cm.
[2013-927].
- - 1. Farmaceutică. 2. Diagnostică.
615+616-071
924. Idem în lb. rusă : Roche. Vademecum. – [Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Sirius")]. –
310, [1] p. : tab., [8] p. fig. color ; 20 cm.
Text : lb. rusă.
[2013-928].
- - 1. Farmaceutică. 2. Diagnostică.
615+616-071
616 Patologie. Medicină clinică
925. Profesor universitar Dumitru Tintiuc. Particularităţile implementării asigurărilor obli-
gatorii de asistenţă medicală şi a strategiilor de fortificare a capacităţilor manageriale din sistemul
de sănătate al Republicii Moldova : 70 [ani de la naşterea doctorului habilitat în ştiinţe medicale D.
Tintiuc] / Dumitru Tintiuc ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".
– Chişinău : Medicina, 2013. – 38, [1] p. ; 20 cm. – (Savanţi-iluştri).

33
Cronica cărţii Nr 5-2013 ≡ Book annals Nr 5-2013

Tit. pe cop.: Dumitru Tintiuc. – Lista lucrărilor şt. şi metodico-didactice publicate de profesorul
universitar Dumitru Tintiuc : p. 22-37.
[2013-856].
- - 1. Tintiuc, Dumitru, 1943-…, medic, doctor habilitat.
616:368.9.06+016
Roche. Vademecum. – Vezi Nr 923-24.

926. Sprincean, Mariana.


Bolile genetice : Elab. metodică la disciplina Genetică Medicală pentru studenţii fac. Medici-
nă Generală / Mariana Sprincean ; Inst. Publ. Univ. de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Fac. de Educaţie Continuă în Medicină şi Farmacie, Curs Genetică Medicală, Inst.
Mamei şi Copilului, Centrul de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală. – Chişinău : Medici-
na, 2013. – 70 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 70 (18 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-113-86-1.
[2013-858].
- - 1. Boli genetice.
616-056.7(076.5)
616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular
927. Eftodiev, Eduard.
Hernia de disc inferior lombară: Definiţie, etiopatogenie, clinica, diagnostica, indicaţiile trata-
mentului chirurgical : (Recomandare metodică) / Eduard Eftodiev ; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Neurochirurgie. – Chişinău : [TEO-Educaţional], 2013
[(Tipogr. "Bons Offices")]. – 23 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23. – 30 ex.
ISBN 978-9975-116-06-0.
[2013-993].
616.711-007.43-07-089(076.5)
928. Eftodiev, Eduard.
Tratamentul chirurgical al herniei de disc lombare: Metode şi aborduri (interlaminar,
interlaminar-interapofizar, laminectomie) : (Recomandare metodică) / Eduard Eftodiev ; Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Neurochirurgie. – Chişinău : [TEO-
Educaţional], 2013 [(Tipogr. "Bons Offices")]. – 22 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-21. – 30 ex.
ISBN 978-9975-116-07-7.
[2013-994].
616.711-007.43-089(076.5)
616.8 Neuropatologie. Neurologie
929. Galearschi, Vasile.
Puncte cheie în tratamentul chirurgical al tumorilor cerebrale : (Recomandare metodică) /
Vasile Galearschi ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Neuro-
chirurgie. – Chişinău : [TEO-Educaţional], 2013 [(Tipogr. "Bons Offices")]. – 26 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (22 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-116-08-4.
[2013-995].
616.831-006.6-089(076.5)

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

930. Galearschi, Vasile.


Ultrasonografia intraoperatorie în tratamentul chirurgical al tumorilor cerebrale : (Recoman-
dare metodică) / Vasile Galearschi ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu",
Catedra Neurochirurgie. – Chişinău : [TEO-Educaţional], 2013 [(Tipogr. "Bons Offices")]. – 35 p. :
fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 35 (19 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-116-09-1.
[2013-996].
616.831-006.6-089-073(076.5)
931. Parpauţ, Vladimir.
Clinica, diagnosticul şi tratamentul endovascular al malformaţiilor arterovenoase cerebrale :
Recomandare metodică / Vladimir Parpauţ ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Catedra Neurochirurgie. – Chişinău : [TEO-Educaţional], 2013 [(Tipogr. "Bons
Offices")]. – 34 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 33-34 (22 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-116-10-7.
[2013-997].
616.831+616.13/.14-007-089(076.5)
932. Parpauţ, Vladimir.
Fistula carotido-cavernoasă. Clinica, diagnosticul şi tratamentul endovascular. Recomanda-
re metodică / Vladimir Parpauţ ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu",
Catedra Neurochirurgie. – Chişinău : [TEO-Educaţional], 2013 [(Tipogr. "Bons Offices")]. – 32 p. :
fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 29-31 (34 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-116-05-3.
[2013-992].
[616.831+616.13/.14-07-089]:617.7(076.5)
618 Ginecologie. Obstetrică
933. Factori de risc, aspect de diagnostic şi conduită în naşterea prematură cu copii cu ma-
sa extrem de mică (500-1000 g.) / Corina Iliadi-Tulbure, Irina Sagaidac, Aliona Bogdan [et al.]. –
[Chişinău : S. n., 2013] (Tipogr. "Sirius"). – 67, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 64-68 (66 tit.). – [50] ex.
ISBN 978-9975-57-065-7.
[2013-911].
- - 1. Naştere prematură.
618.4-07
934. Sprincean, Mariana.
Consultul medico-genetic şi diagnosticul prenatal în contextul Geneticii Medicale : Elab. me-
todică la disciplina Genetică Medicală pentru studenţii fac. Medicină Generală / Mariana Sprincean
; Inst. Publ. Univ. de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. de Educaţie Continuă în
Medicină şi Farmacie, Curs Genetică Medicală, Inst. Mamei şi Copilului, Centrul de Sănătate a
Reproducerii şi Genetică Medicală. – Chişinău : Medicina, 2013. – 40, [1] p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 41 (18 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-113-87-8.
[2013-857].
- - 1. Diagnostic prenatal.
618.3-056.7-07(076.5)

35
Cronica cărţii Nr 5-2013 ≡ Book annals Nr 5-2013

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
935. Кукларос, Людмила.
Этапы развития молдавской энергетики / Людмила Кукларос. – Изд. 2-е, перераб. и
доп. – Кишинёв : Б. и., 2013 (Tipogr. "Balacron") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-100-82-3.
Кн. 1 (1909-1965 годы). – 2013. – 696 p. : fot., tab., [4] p. fot. color. – Referinţe bibliogr.: p.
696. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-100-83-0 (în cop. tare). – [2013-897].
- - 1. Energetica Republicii Moldova – Etapele de dezvoltare.
620.9(478)
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie
mecanică
621.1 Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare
(maşini) cu abur. Cazane de abur
936. Vîrlan, Mihail.
Termotehnica : [suport de curs] / Mihail Vîrlan ; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comu-
nicaţii. – Chişinău : [Evrica], 2013 (Tipogr. AŞM). – 94 p. : fig., tab. ; 20 cm. – (Seria Inginerie,
Transport şi Logistică).
Bibliogr.: p. 91 (9 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-4448-2-8.
[2013-1005].
- - 1. Termotehnica.
621.1(076.5)
621.22 Energie hidraulică. Maşini hidraulice
937. Fenomene de transfer : Problemar / Dicusar Galina, Ghendov-Moşanu Aliona,
Boeştean Olga [et al.] ; red. resp.: Ghendov-Moşanu A. ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie
Mecanică şi Transporturi, Catedra Utilaj Tehnologic Industrial. – Chişinău : UTM, 2013. – 147 p. :
fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 146-147 (25 tit.). – 55 ex.
[2013-882].
- - 1. Transfer de energie. 2. Aparate hidraulice.
621.22-5:621.3.05(075.8)
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
938. "Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie", conf. tehn.-şt. intern. (1 ; 2013 ; Chişi-
nău). Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conf. tehn.-şt. cu participare intern., Ed. a 1-a, 23-
24 mai, 2013, Chişinău, Rep. Moldova / com. şt.: Constantin Ţuleanu [et al.]. – Chişinău : CEP
USM, 2013. – 318 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Antetit.: Asoc. Inginerilor de Instalaţii din Rep. Moldova, Univ. Tehn. a Moldovei, Catedra
"Alimentări cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie". – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Cuvânt înainte paral.:
lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 80 ex.
ISBN 978-9975-71-386-3.
[2013-875].
- - 1. Tehnică sanitară. 2. Administrarea calităţii mediului.

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

628:504.06(082)=135.1=111=161.1
629 Tehnica mijloacelor de transport
629.3 Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren
939. Pădure, Olivian.
Dicţionarul automobilistului = Словарь автомобилиста : rus-român / Olivian Pădure, Daniela
Pădure. – [Chişinău] : Arc, [2013] (Combinatul Poligrafic). – 284, [1] p. ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – [1500] ex.
ISBN 978-9975-61-729-1.
[2013-830].
- - 1. Automobilişti – Dicţionare. 2. Dicţionare – Automobilişti.
629.s33+656.13(038)=135.1=161.1
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICO-
LE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
940. Пармакли, Д. М.
Проблемы экономической устойчивости сельскохозяйственных предприятий Республи-
ки Молдова : (монография) / Д. М. Пармакли, Л. П. Тодорич. – Комрат : Б. и., 2013 (Tipogr.
"Centrografic"). – 208 p. : fig., tab. ; 25 cm.
În red. aut. – Bibliogr.: p. 172-176 (99 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4245-2-3.
[2013-947].
- - 1. Proprietăţi agricole. 2. Economia întreprinderilor agricole.
631.115+338.43(478)
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
941. Полканов, В. Н.
Роль реологических процессов в развитии оползней на территории Молдовы : Моно-
графия / В. Н. Полканов ; отв. ред.: В. Н. Полканов ; Техн. ун-т Молдовы, Фак. кадастра,
геодезии и строительства, Каф. геодезии, кадастра и геотехники. – Chişinău : Tehnica-UTM,
2013. – 175, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 164-175 (176 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-252-6.
[2013-891].
- - 1. Alunecări de teren pe teritoriul Republicii Moldova.
631.459:551.3.053(478)
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia
plantelor
942. Pronosticul răspândirii dăunătorilor şi bolilor principale a culturilor agricole pen-
tru lunile ... anul ... şi recomandări de combatere a acestora = Прогноз распространения
главнейших вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в … года и
рекомендации по борьбе с ними / Min. Agriculturii şi ind. alimentare al Rep. Moldova, Agenţia
Naţ. pentru Siguranţa Alimentelor. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Sirius") – . – 20 cm.

37
Cronica cărţii Nr 5-2013 ≡ Book annals Nr 5-2013

... iunie, iulie, august 2013. – 2013. – 106 p. : tab. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de
tit. – [2013-926].
- - 1. Plante agricole – Boli – Combatere.
632.914(478)(083.13)=135.1=161.1
943. Vijgen, John.
Pesticidele învechite : o bombă cu ceas şi de ce trebuie să acţionăm acum / John Vijgne,
Christian Egenhofer ; trad.: Mihaela Claudia Păun. – [Chişinău] : S. n., [2013] (Tipogr. "Bons
Offices"). – 29, [1] p. : fot. color ; 17 cm.
Bibliogr.: p. 22-24. – F. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al
proectului GEF/FAO nr. GCP/INT/062/GFF "Întărirea capacităţilor în domeniul Poluanţilor Organici
Persistenţi (POP) şi Învechiţi în ţările Europei de Est, Caucaz şi Asia Centrală (EECAC)".
[2013-833].
632.154:351.777.5
639.2/.6 Pescuit. Piscicultură
944. Cartea Pescarului : Ghid ilustrat / Marin Usatîi, Ion Toderaş, Nicolae Şaptefraţi [et al.] ;
Inst. de Zoologie al AŞM. – Chişinău : Ştiinţa, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 147, [1] p. :
fig., h., tab. color ; 10 x 13 cm.
Bibliogr.: p. 147-148. – Index : p. 145-146. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-67-754-7.
[2013-937].
- - 1. Pescari – Ghiduri.
639.2(036)
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
Pădure, Olivian. Dicţionarul automobilistului. – Vezi Nr 939.

657 Contabilitate
945. Contabilitate : Îndrumar privind soluţionarea problemelor / Griţco Maria, Sava Lilia,
Beţivu Natalia [et al.] ; red. resp.: Nistiriuc Pavel ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Mana-
gement în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Sisteme şi Reţele de Comunicaţii Optoelectroni-
ce. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013 – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-45-197-0.
Partea a 2-a. – 2013. – 44, [1] p. : tab. – Bibliogr.: p. 44 (12 tit.). – 55 ex. – ISBN 978-9975-
45-253-3. – [2013-892].
657(076.5)
946. Lungu, Rita.
Contabilitatea bancară : Note de curs / Lungu Rita, Gudima Galina ; Univ. de Stat "B. P.
Hasdeu" din Cahul, Catedra "Finanţe şi Evidenţă Contabilă". – Cahul : [Universitatea de Stat "B. P.
Hasdeu"], 2013 (Tipogr. "Centrografic"). – 213 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-914-40-6.
[2013-923].
- - 1. Contabilitate bancară.
657.1:336.71(075.8)
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
947. Demeneţ, Angela.

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Culegere de probleme la disciplina Analiza economico-financiară : [a întreprinderilor] /


Demeneţ Angela, Miron Oxana ; Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul, Fac. Econ., Informatica şi
Matematica, Catedra Fşnanţe şi Evidenţă Contabilă. – Cahul : [Universitatea de Stat "B. P.
Hasdeu"], 2012 (Tipogr. "Centrografic"). – 122 p. : tab. ; 29 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-914-79-6.
[2013-925].
- - 1. Analiză economico-financiară – Întreprinderi.
658.15(076.5)
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
78 MUZICĂ
948. Cholak, Vladimir.
Stabat Mater : For mixed chorus and string orchestra : (clavier) / Vladimir Cholak ;
notografiere: Maxim Ciolac. – Chişinău : Pontos, 2013 [CE UASM]. – 96 p. : n. muz. ; 29 cm.
80 ex.
ISMN 979-0-3480-0171-5.
ISBN 978-9975-51-439-2.
[2013-877].
- - 1. Muzică sacră.
783
949. Ciolac, Nicolae.
Cercul anotimpurilor : Cântece pentru copii cu acompaniament la pian / Nicolae Ciolac. –
Chişinău : Pontos, 2013 (CE UASM). – 30 p. : n. muz. ; 29 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – 100 ex.
ISMN 979-0-3480-0170-8.
ISBN 978-9975-51-438-5.
[2013-876].
- - 1. Cântece pentru copii.
786.2=135.1=161.1
950. Влайку, Ольга.
Страницы истории скрипичного исполнительства и педагогики в Республике Молдова /
Влайку Ольга, Влайку Элла ; науч. ред.: Циркунова Светлана ; Акад. Музыки, Театра и Изо-
бразит. Искусств. – Кишинев : Б. и., 2013 (Tipogr. "Notograf Prim"). – 76 p. : tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 47-56 (99 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4431-8-0.
[2013-958].
- - 1. Muzică pentru vioară.
787.1(478)(091)
951. Морарь, Марина.
Музыкальное воспитание : Учеб. для 3 кл. / Марина Морарь, Александру Борш ; trad.
din lb. rom.: Tatiana Berezovicova ; comisia de evaluare: Tatiana Bularga [et al.] ; comisia de eva-
luare: Tatiana Bularga [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2012 (Tipogr.
"Serebia"). – 95, [1] p. : fig., fig. color, n. muz. ; 24 cm.
[10750] ex.
ISBN 978-9975-67-858-2.
[2013-943].

39
Cronica cărţii Nr 5-2013 ≡ Book annals Nr 5-2013

- - 1. Educaţie muzicală – Manuale.


78(075.2)
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică
Grama, Steliana. Memoria Sugativei. – Vezi Nr 990.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


952. Gavrilov, Vitalie.
Pentru şi despre antrenorii de Fotbal : (Studiu metodic) / Vitalie Gavrilov ; Univ. de Stat din
Moldova, Catedra Cultura Fizică şi Sport. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 133 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 132 (10 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-374-0.
[2013-870].
- - 1. Antrenori de fotbal.
796.332.071.4
953. Jereghi, Alexei.
Spartachiada a IX-a AST din mun. Chişinău : [Asoc. Sindicatelor Teritoriale Chişinău a Servi-
ciilor Publice] / Alexei Jereghi ; coord.: Maria Harbur. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Reclama").
– 55 p. : fot. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4454-3-6.
[2013-836].
- - 1. Spartachiade. 2. Asociaţia Sindicatelor Teritoriale Chişinău a Serviciilor Publice.
796.09(478-25)
954. Moga, Carolina.
Pregătirea tehnică a gimnaştilor pe trambulină în baza formării capacităţilor de a diferenţia
parametrii spaţio-temporali ai mişcărilor : Monografie / Moga Carolina ; red. şt.: Filipenco Efim. –
Chişinău : Iulian, 2013 (Tipogr. "Cetatea de Sus"). – 168 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 129-145 (203 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4244-8-6.
[2013-855].
- - 1. Gimnaşti – Pregătire tehnică.
796.418.7.012.47
955. "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice", conf. şt. intern. studen-
ţească (17 ; 2013 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională studenţească "Probleme actuale
ale teoriei şi practicii culturii fizice", Ed. a 17-a, 16-17 mai 2013, Chişinău / col. red.: Danail Sergiu
(red. resp.) [et al.]. – Chişinău : USEFS, 2013. – 672 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Acad. Olimpică din Rep. Moldova. – Texte
: lb. rom., fr., rusă, ucr. – Rez.: lb. rom., hengl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4452-8-3.
[2013-954].
- - 1. Cultura fizică.
796(082)=00
956. Ţîcu, Octavian.

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Nicolae Simatoc (1920-1979) : Legenda unui fotbalist basarabean de la "Ripensia" la FC


Barcelona / Octavian Ţîcu, Boris Boguş. – Chişinău : Cartdidact, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 211
p. : fot., tab., [32] p. fot., fot. color ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 209-211. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-4462-1-1.
[2013-839].
- - 1. Simatoc Nicolae, 1920-1979, fotbalist basarabean.
796.332.071.2(091)
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
957. Guţu, Ana.
Le pouvoir judiciaire de la langue : vers une sémiotique de la plaidoire / Ana Guţu ; Univ.
Libre Intern. de Moldova, Fac. des Lettres, Inst. des Recherches Philologiques et Interculturelles,
Dép. de Philologie Romane "Petru Roşca". – Chişinău : [ULIM], 2013 ("Tipografia-Sirius"). – 67 p. :
graf. ; 23 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-124-26-3.
[2013-917].
- - 1. Lingvistică juridică.
80/81:347.9
811 Limbi individuale
811.112 Alte limbi germanice de vest
958. Denisov, Emilia.
Theoretische Semantik : Vorlesungskurs für Fremdsprachenfakultät der pädagogiscgen
Hochschulen / Denisov Emilia, Barbaroş Ninel, Briguneţ Oleg ; Staatliche Pädagogische Univ. "Ion
Creangă", Lehrstuhl für Deutsche Philologie. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). –
117, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 10 ex.
ISBN 978-9975-80-710-4.
[2013-936].
- - 1. Limba germană – Semantică.
811.112.2'37
811.133.1 Limba franceză
959. Brînză, Eugenia.
Expression orale : Compétences A1, A 2 : Le français – c'est utile… Le française – c'est fa-
cile… / Eugenia Brînză. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia din Orhei). – 40 p. : tab. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4434-3-2.
[2013-922].
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(076.5)
811.135.1 Limba română
960. Cantemir, Grigore.

41
Cronica cărţii Nr 5-2013 ≡ Book annals Nr 5-2013

Limba română contemporană : (Fonetica) : Studiu teoretico-practic pentru studenţii Fac. de


Filologie : (suport didactic) / Grigore Cantemir. – [Bălţi] : Tipografia din Bălţi, 2012. – 175, [1] p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 170-173 (62 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4330-2-0.
[2013-811].
- - 1. Limba română contemporană.
811.135.1'342(075.8)
961. Cimpoieş, Valentina.
Limba română : caietul elevului : cl. a 3-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. –
[Chişinău] : Bons Offices, [2013]. – 80 p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre performanţă).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-691-6.
[2013-985].
- - 1. Limba română.
811.135.1(075.2)
962. Cimpoieş, Valentina.
Limba română : lecturi literare : cl. 3-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – [Chi-
şinău] : Bons Offices, [2013]. – 110, [2] p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre performanţă).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-692-3.
[2013-986].
- - 1. Limba română.
811.135.1:821(100).09(075.2)
963. Cimpoieş, Valentina.
Limba română : teste şi fişe pentru activitatea independentă : [cl.] a 4-a / Valentina Cimpoieş
; imagini: Aliona Timuţa. – [Chişinău : Bons Offices, 2013]. – 48 p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre per-
formanţă).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-678-7.
[2013-976].
- - 1. Limba română.
811.135.1(079)
964. Limba română : teste şi fişe pentru activitatea independentă : [cl.] 1-a / Valentina
Cimpoieş, Carolina Negru, Mariana Blănaru [et al.] ; imagini: Timuţa Aliona. – [Chişinău : Bons
Offices, 2013]. – 48 p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre performanţă).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-675-6.
[2013-975].
- - 1. Limba română.
811.135.1(079)
965. Postolachi, Veronica.
Punctuaţia limbii române: Utilizare gramaticală. Justificare stilistică / Veronica Postolachi. –
Chişinău : Prometeu, 2013 (Tipogr. "Arva Color"). – 103, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 100-101 (21 tit.). – [1000] ex.
ISBN 978-9975-919-94-4.
[2013-930].

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Limba română – Gramatică – Punctuaţie.


811.135.1'36
811.163.2 Limba bulgară
966. Кондов, Васил.
Българска фонетика за българите в Молдова и Украйна / Васил Кондов. – Кагул : Б. и.,
2013 (Tipogr. "Centrografic"). – 170 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 127-129 (39 tit.). – Науч.-исслед. лит. за ез. на бълг. в бившия СССР : p. 132-
166.
ISBN 978-9975-4245-1-6.
[2013-956].
- - 1. Limba bulgară – Fonetică.
811.163.2'34(075)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
967. Afanas-Creciun, Tatiana.
Am uitat să uit de tine : versuri / Tatiana Afanas-Creciun. – [Ed. rev. şi compl.]. – Chişinău :
[Iulian], 2013. – 88 p. : des. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4308-8-3.
[2013-951].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Afanas-Creciun
968. Afanas-Creciun, Tatiana.
Întoarce-mă în vreme : versuri / Tatiana Afanas-Creciun ; prez. graf.: Lilia Brînză. – Chişinău
: Iulian, 2013. – 76 p. : des. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4308-9-0.
[2013-952].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Afanas-Creciun
969. Aga, Vladimir.
Sentimente, plăcere, trădare, durere : [versuri] / Vladimir Aga. – Chişinău : [Labirint-
Cutasevici], 2012 (Tipogr. ASEM). – 126 p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-948-66-1.
[2013-841].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Aga
970. Belistov, Vladimir.
Două surori : Roman / Vladimir Belistov ; pref.: Marcela Mardare ; cop.: Ruxanda Romanciuc.
– Chişinău : Pontos, 2013 [CE UASM]. – 184 p. : il. ; 20 cm.
50 ex.

43
Cronica cărţii Nr 5-2013 ≡ Book annals Nr 5-2013

ISBN 978-9975-51-442-2.
[2013-878].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-31 Belistov
971. Borş, Pavel.
Credo : roman / Pavel Borş ; pref.: Mihai Cimpoi ; cop.: Eudochia Zavtur. – Chişinău : TEO-
Educaţional, 2013 [Tipogr. "Bons Offices]. – 192 p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-53-079-8 (eronat).
[2013-831].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-31 Borş
972. Bulat, Ludmila.
La casa cea frumoasă : [eseuri, confesiuni] / Ludmila Bulat. – Chişinău : Pontos, 2013
(Tipogr. "Reclama"). – 64 p. : fot. ; 18 cm.
Cuprinde şi : Despre red. Ludmila Bulat / Maria Vieru-Işaev. – 300 ex.
ISBN 978-9975-51-440-8.
[2013-835].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-94 Bulat
973. Crudu, Dumitru.
Jurnalul bibliotecarului / Dumitru Crudu ; Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu". – Chişinău :
[Notograf Prim], 2013. – 83 p. ; 11 x 19 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4465-0-1.
[2013-971].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Jurnale.
821.135.1(478):023.5
974. Ghilaş, Victor.
Povara de a rămâne om : [versuri] / Victor Ghilaş ; cop.: Laura Moraru. – Chişinău : [Tipocart
Print], 2013. – 44 p. ; 21 cm.
Sponsor : Anatolie Ghilaş. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4402-7-1.
[2013-852].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Ghilaş
975. Lupuleac, Anatol.
Vino, mam', acasă : [versuri] / Lupuleac Anatol. – [Chişinău] : Grafema Libris, 2013. – 72 p. ;
20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-52-132-1.
[2013-962].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Lupuleac
976. Marandici-Rotaru, Ala.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Dor de rouă : [poezii] / Marandici-Rotaru Ala ; graf.: Roman Florescu. – [Bălţi : S. n., 2013
(Tipografia din Bălţi)]. – 32 p. : il. ; 10 x 14 cm.
Aut. este indicat pe cop. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4450-6-1.
[2013-810].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Marandici
977. Pânzari, Ala.
Dansul norilor : Versuri / Ala Pânzari ; concepţie graf.: Andrei Ichim ; cop.: Sergiu Gavriliţă. –
Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 118, [2] p. ; 11 x 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-80-702-9.
[2013-990].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Pânzari
978. Popa-Pădure, Ion.
Destin : (versuri) / Ion Popa-Pădure. – Chişinău : Labirint, 2013. – 112 p., [1] f. port. ; 19 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-948-92-0.
[2013-846].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Popa-Pădure
979. Roşca, Elena.
Poezia din lacrimă : Versuri lirice / Elena Roşca ; des. aut. – Chişinău : Labirint, 2013. – 97
p. : des. color, [1] f. port. color ; 18 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-948-91-3.
[2013-845].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Roşca
980. Rumleanschi, Mihail P.
Rătăciri prin timp şi spaţiu : [poezii] / Mihail P. Rumleanschi. – Bălţi : S. n., 2013 (Tipografia
din Bălţi). – 120 p. : il., fot. ; 20 cm.
Texte : lb. rom., fr., rusă. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4450-0-9.
[2013-806].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Rumleanschi
981. Vârlan-Turcu, Ludmila.
...Vreau o floare să fiu : [versuri] / Ludmila Vârlan-Turcu ; prez. graf.: Maria Manoilă. – Chişi-
nău : [Grafema Libris], 2013. – 120 p. : des., fot. ; 20 cm.
Sponsori : Andri Turcu, Vasile Turcu. – 200 ex.
ISBN 978-9975-52-133-8.
[2013-963].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Vârlan-Turcu

45
Cronica cărţii Nr 5-2013 ≡ Book annals Nr 5-2013

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


982. Милях, Александр.
Город второго детства : (стихи) / Александр Милях ; худож.: Э. Майденберг. – Кишинёв :
[Uniunea Scriitorilor "Alexandr Puşkin" din Moldova], 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 135 p.
: fot. ; 29 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4400-0-4.
[2013-905].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie.
821.161.1(478)-1 Милях
983. Христюк, Ирина.
Осенние мелодии : [стихи, проза] / Ирина Христюк. – Кишинёв : Б. и., 2012 (Tipogr. "In-
versia-Dub"). – 130, [1] p. : des. ; 20 cm.
Изд. при фин. поддержке Валерия Викторвича Христюка. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4211-6-4.
[2013-834].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie – Proză.
821.161.1(478)-1-3 Христюк
821.512.154 Literatură chirgiză
984. Aitmatov, Cinghiz.
Legenda mancurtului / Cinghiz Aitmatov ; trad. de Alexandra Fenoghen ; il.: Vladimir Melnic
; cop., concepţie graf.: Mihai Bacinschi. – Chişinău : Arc, 2013 (Tipogr. "Serebia"). – 31 p. : il. ; 24
cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-61-723-9.
[2013-898].
- - 1. Literatură chirgiză.
821.512.154-3=135.1
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
985. Colorăm Batmam : [carte de colorat] / [il.: Simion Coadă]. – [Chişinău : Bons Offices,
2013]. – [20] p. : il., il. color ; 24 cm. – (Privim şi colorăm).
F. f. de tit. – 3500 ex.
ISBN 978-9975-80-696-1.
[2013-988].
- - 1. Literatură pentru copii.
821-93
986. Colorăm Spiderman : [carte de colorat] / [il.: Simion Coadă]. – [Chişinău : Bons
Offices, 2013]. – [20] p. : il., il. color ; 24 cm. – (Privim şi colorăm).
F. f. de tit. – 3500 ex.
ISBN 978-9975-80-695-4.
[2013-987].
- - 1. Literatură pentru copii.
821-93

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova


987. Grigoriu, Luminiţa.
Mândră de părinţi : [versuri pentru copii] / Luminiţa Grigoriu. – Chişinău : Iulian, 2013 (Tipogr.
"Cetatea de Sus"). – 24 p. : il. ; 28 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4244-7-9.
[2013-854].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Grigoriu
988. Grigoriu, Luminiţa.
Scrisoare lui Doru : [versuri] / Luminiţa Grigoriu. – Chişinău : Iulian, 2013 (Tipogr. "Cetatea de
Sus"). – 48 p. : il. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4308-7-6.
[2013-853].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Grigoriu
989. Palaghioiu, Lucia.
Dacă… : Versuri pentru copii / Lucia Palaghioiu. – [Bălţi : S. n., 2013 (Tipografia din Bălţi)]. –
55 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4450-1-6.
[2013-807].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Palaghioiu
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
990. Grama, Steliana.
Memoria Sugativei : Eseuri, art., prefeţe şi tablete despre teatru şi lit. / Steliana Grama ; con-
cepţie, sel. şi îngrijire: Claudia Slutu-Grama. – Ed. a 2-a, rev. şi ad. – Chişinău : Atelier, 2013
[(Tipogr. "Bons Offices")]. – 372 p. : fot. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în note la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4465-0-1 (eronat).
[2013-1003].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare. 2. Teatru – Critică.
821.135.1(478).09+792
991. Răileanu, Vitalie.
În dialog cu Omul – şi despre Om : (interviuri şi schiţe de portret) / Vitalie Răileanu ; concep-
ţie şi elab.: Vitalie Răileanu ; ed. îngrijită de L. Kulikovski ; Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Filiala
"Onisifor Ghibu". – Chişinău : [Grafema Libris], 2013. – 139 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-52-143-7.
[2013-970].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09

47
Cronica cărţii Nr 5-2013 ≡ Book annals Nr 5-2013

821.161.1.0 Literatură rusă


992. Рассказова, Татьяна.
Росинка : Хрестоматия по литературному чтению : 1 кл. / Татьяна Рассказова ; trad.: V.
Viktorov [et al.]. – [Кишинёв] : Ştiinţa, 2013 (Tipogr. "Serebia"). – 127 p. : des. color ; 24 cm.
[5000] ex.
ISBN 978-9975-67-872-8.
[2013-899].
- - 1. Literatură rusă – Critică şi interpretare.
821.161.1.09(075.2)
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
908 Monografii ale localităţilor
993. Raileanu, Iurie.
Discover Moldova / aut. text, imagini: Iurie Raileanu ; text în engl.: Tamara Şciopu [et al.] ;
text în rusă: Tatiana Rotaru, Andrei Scrinic. – [Chişinău] : Iurie Raileanu, 2013 (Combinatul Poligra-
fic). – 143 p. : fot., fot. color ; 24 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 4000 ex.
ISBN 978-9975-9772-7-2 (în cop. tare).
[2013-1004].
- - 1. Republica Moldova – Monografii naţionale.
908(478)(084)=135.1=111=161.1
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
994. Petean, Andrei.
Rezumate la Istorie : Pregătire către examenul de absolvire a gimnaziului / Andrei Petean. –
Ed. a 2-a. – [Chişinău] : TEO-Educaţional, [2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 112 p. ; 10 x 13 cm. –
(Ediţie nouă).
1000 ex.
ISBN 978-9975-116-01-5.
[2013-820].
- - 1. Rezumate la Istorie.
94(075.3)
94(100) Istorie universală
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
995. Al Doilea Război Mondial: memorie şi istorie în Estul şi Vestul Europei / Diana Dumi-
tru, Igor Caşu, Andrei Cuţco [et al.]. – [Chişinău] : Cartier, 2012 (Tipogr. "Bons Offices"). – 331 p. :
tab. ; 21 cm. – (Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Virgil Pâslariuc).
Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-803-7 (în cop. tare).
[2013-818].
- - 1. Al doilea război mondial, 1939-1945.
94(4)"1939/1945"

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

94(478) Istoria Republicii Moldova


996. Ciubucciu, Vlad.
Ioan Ştefan Voievod : Miniaturi istorice şi arheologie lingvistică / Vlad Ciubucciu. – Chişinău :
Pontos, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 117, [1] p. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-51-431-6.
[2013-840].
94(478)(092)
997. Croitoru, Eugen.
Moştenitorii : (Memorii) / Eugen Croitoru. – Chişinău : Labirint, 2012. – 79 p. : fot., il. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-948-79-1.
[2013-842].
- - 1. Neamul Croitoru – Străşeni – Republica Moldova.
94(478)(092)
998. Negru, Elena.
"Cursul deosebit" al României şi supărarea Moscovei : Disputa sovieto-română şi campanii-
le propagandistice antiromâneşti din RSSM (1965-1989) : Studiu şi doc. : [în vol.] / Elena Negru,
Gheorghe Negru ; trad.: Gheorghe Chiriţă ; pref.: Larry L. Watts ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst.
de Istorie, Stat şi Drept. – Chişinău : [CEP USM], 2012 – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-71-340-5. –
(Mişcarea naţională dintre Prut şi Nistru).
Vol. 1 (1965-1975). – 2013. – 616 p. – Ind. onomastic : p. 612-616. – Referinţe bibliogr. în
subsol. – 300 ex. – ISBN 978-9975-71-341-2. – [2013-864].
- - 1. Campanii propagandistice antiromâneşti din RSSM, 1965-1975.
94(478):[94(470)+94(498)]"1965/1975"
999. Opalco, Lilia.
Rîşcani : Plai cu trecut şi viitor / Lilia Opalco. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices").
– 219, [1] p. : fot. color ; 31 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-80-673-2 (în cop. tare).
[2013-974].
- - 1. Rîşcani – Oraşe – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21)
1000.Tabureanu, Andrei.
Satul Epureni în istoria neamului / Andrei Tabureanu. – Chişinău : Labirint, 2013. – 141, [1] p.
: fot., tab., [1] f. port. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 140-141. – 300 ex.
ISBN 978-9975-948-87-6.
[2013-843].
- - 1. Epureni – Sate – Comuna Cania – Raionul Cantemir – Istorie.
94(478-22)
1001.Ţurcanu, Ion.
Istoria istoriilor mele : [radiografie a vieţii istoricului] / Ion Ţurcanu. – Chişinău : Cartier, 2013
(Tipogr. "Bons Offices"). – 242, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Virgil
Pâslariuc).
500 ex.

49
Cronica cărţii Nr 5-2013 ≡ Book annals Nr 5-2013

ISBN 978-9975-79-821-1.
[2013-998].
- - 1. Istorie – Republica Moldova.
94(478)(092)
Киркэ, Сержиу Ион. Феномен "Basarabia". – Vezi Nr 839.

1002.Червенков, Николай.
Тараклии – 200 лет / Николай Червенков, Иван Думиника ; науч. ред.: Калчо К. Калчев ;
Науч. о-во болгаристов Респ. Молдова, Таракл. гос. ун-т им. Гр. Цамблак. – Кишинёв : SŞB,
2013 [(Tipogr. "Bons Offices")] – . – 25 cm.
Т. 1 (1813-1940). – 2013. – 608 p. : fig., fot., tab. – Bibliogr.: p. 362-370. – Referinţe bibliogr.
în subsol. – Rez.: lb. rom., rusă. – 800 ex. – ISBN 978-9975-4412-9-2 (în cop. tare). – [2013-829].
- - 1. Taraclia – Oraşe – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21)"1813/1940"
Autoreferate
Pentru titlul doctor
1003.Adam, Ianoş.
Boala de reflexul gastroesofagian la copiii cu astmă bronşic: interacţiuni, factori de risc, as-
pecte clinico-evolutive : 14.00.09 – Pediatrie : Autoref. tz. de doct. în medicină / Adam Ianoş ; Inst.
Medico-Sanitară Publică Inst. Mamei şi Copilului. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Adisan-
Service"). – 30 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (30 tit.).
[2013-44 Teze].
[616.32/.33+616.233]-07-08-053.2 (043.2)
1004.Cotruţă, Alexandru.
Particularităţile clinico-biologice ale cancerului glandei mamare la bolnavele în menopauză :
14.00.14 – Oncologie şi radioterapie : Autoref. tz. de doct. în medicină / Cotruţă Alexandru ; Inst.
Medico-Sanitară Publică, Inst. Oncologic. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Primex-Com"). – 28 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-24 (45 tit.).
[2013-45 Teze].
618.19-006:618.173(043.2)
1005.Erhan, Ianuş.
Statutul juridic al organelor vamale în Republica Moldova: probleme şi soluţii : Specialitatea
: 12.00.02 – Drept public (vamal); organizarea şi funcţionarea inst. de drept : Autoref. tz. de doct. în
drept / Erhan Ianuş ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : Print-Caro, 2013. – 26 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23.
[2013-43 Teze].
339.543:347(043.2)

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume
Chiriţă, Gheorghe 998
A Chirtoacă, Natalia 849
Ababii, Petru 824 Chivriga, Viorel 866
Adam, Ianoş 1003 Cholak, Vladimir 948
Afanas-Creciun, Tatiana 967-68 Cimpoi, Mihai 971
Afteni, Ludmila 868 Cimpoieş, Valentina 880-82, 902-06, 961-64
Aga, Vladimir 969 Ciolac, Maxim 948
Aitmatov, Cinghiz 984 Ciolac, Nicolae 949
Arbuz-Spatari, Olimpiada 874-75 Ciornei, Vsevolod 835
Ciubucciu, Vlad 996
B Ciuhrii, Sergiu 898
Coadă, Simion 985-86
Bacinschi, Mihai 984 Codreanu, Lina 820
Baciu, Gheorghe 845 Cojuhari, Alexandru 863
Bagrin, Dumitru 908 Colac, Tudor 898
Balan, Adriana 855 Cornea, Sergiu 823
Baltag, Tatiana 820 Cotruţă, Alexandru 1004
Barbaroş, Ninel 958 Cozari, Tudor 871, 916-17, 919
Barbăroşie, Arcadie 869 Croitoru, Eugen 997
Batîri, Irina 876 Crudu, Dumitru 973
Bejenaru, Eugen E. 860 Crudu, Elena 819
Belistov, Vladimir 970 Cuharscaia, Liudmila 897
Berezovicova, Tatiana 951 Cumpănă, Anatol 871, 916-17
Beţivu, Natalia 841, 945 Cutasevici, Angela 880
Blănaru, Mariana 964 Cuţco, Andrei 995
Boeştean, Olga 937
Bogdan, Aliona 933 D
Boguş, Boris 956
Borş, Pavel 971 Danail, Sergiu 955
Botnari, Elena 850 Danileţ, Cristi 854
Briguneţ, Oleg 958 Demeneţ, Angela 947
Brînză, Eugenia 959 Denisov, Emilia 958
Brînză, Lilia 968 Dicusar, Galina 937
Buftea, Victor F. 872 Didâc, Veaceslav 854
Bularga, Tatiana 951 Dolea, Igor 855
Bulat, Ludmila 972 Dumitru, Diana 995

C E

Caisîn, S. 862 Eftodiev, Eduard 927-28


Calac, Dumitru 835 Egenhofer, Christian 943
Cantemir, Grigore 960 Erhan, Ianuş 1005
Capcelea, Arcadie 899 Evstratiev, Serghei 835
Capcelea, Valeriu 899 F
Cape, Ed. 846
Capşa, T. 862 Fenoghen, Alexandra 984
Caşu, Igor 995 Filip, Eugenia 820
Cauia, Alexandru 844, 847, 895-96 Filipenco, Efim M. 872, 954
Cărbune, Natalia 842 Florescu, Roman 976
Cerbuşca, Pavel 868
Cheianu, Diana 853

51
Cronica cărţii Nr 5-2013 ≡ Book annals Nr 5-2013

G Lisnic, Mitrofor Grigore protoiereu 828


Lisnic, Ioan 828
Gadarag, Alexandrina 869 Lungu, Rita 946
Galben, Andrei 848 Lungu, Valentina 883, 889-90
Galearschi, Vasile 929-30 Lupaşcu, Tudor 920
Gamurari, Vitalie (835), 848, 895-96 Lupuleac, Anatol 975
Gavriliţă, Sergiu 977
Gavrilov, Vitalie 952 M
Ghendov-Moşanu, Aliona 937
Gherman, Teodora 818 Malearovici, Arcadie 818
Gheţu, Vladimir 909 Manoilă, Maria 981
Ghilaş, Victor 974 Manolachi, V. 872, 921
Goian, I. 907 Marandici-Rotaru, Ala 976
Golubiţchi, Silvia 888 Mardare, Marcela 970
Goraş-Postică, Viorica 878 Marin, I. 907
Grama, Steliana 990 Marin, Mariana, 888
Gremalschi, Anatol 869, 876 Marin, V. 907
Gribincea, Alexandru 842-43 Marinciuc, Mihai 909
Gribincea, Vladislav 861 Matei, Doina 846
Grigoriu, Luminiţa 987-88 Mărgărint, Sergiu 855
Grimalschi, Teodor I. 872 Melentiev, Eugenia 915
Griţco, Maria 841, 945 Melnic, Violeta 847, 895-96
Gudima, Galina 946 Melnic, Vladimir 984
Guţanu, Vasile 914 Midrigan, Vitalie-Silviu 856
Guţu, Ana 957 Miglei, Mircea 909
Guţu, Vladimir 878 Mija, Violeta 868
Miron, Oxana 947
H Mocanu, Anastasia 908
Moga, Carolina 954
Hanganu, Sorin 857 Moldoveanu, Tamara 891
Harbur, Maria 953 Moraru, Laura 974
Hariton, Andrei 873 Moraru, Victor 838
I (Moşneguţu), Ioan arhimandrit 828
Mustaţă, Veronica 818
Ichim, Andrei 977
Ichim, Valentina 891 N
Iliadi-Tulbure, Corina 933 Namoradze, Zaza 846
Înalt Prea Sfinţitul Vladimir Mitropolit al Negru, Carolina 964
Chişinăului şi al Întregii Moldove 828 Negru, Elena 998
J Negru, Gheorghe 998
Nistiriuc, Pavel 841, 945
Jereghi, Alexei 953
Joyce, Meyer 830-31 O

K Odinokaia, Ina 850


Olaru, Efim 922
Kulikovski, L. 991 Olevschi, Marina 883, 889-90
Kulikovski, Lidia 820-21 Opalco, Lilia 999
Osoianu, Natalia 844
L
P
Lazăr, Constantin 847
Leahu, Rodica 888 Palaghioiu, Lucia 892, 989
Levinţa, Ştefan 822 Panainte, Polina 866

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Panait, Ala 883, 889-90 Spătaru, Doina 821


Para, Teodor 915 Spinei, I. 862
Parlicov, Eugenia 868 Sprincean, Mariana 926, 934
Parpauţ, Vladimir 931-32
Pavlic, Teodora 891 Ş
Pădure, Daniela 939 Şalaru, Victor 897
Pădure, Olivian 939 Şaptefraţi, Nicolae 944
Păun, Mihaela Claudia 943 Şarban, Cristian 898
Pânzari, Ala 977 Şciopu, Tamara 993
Pânzari, Ludmila 820 Şeremet, Valentina 857
(Pânzaru) Irineu, schimonah 829 Şevcenco, Oxana 853
Pâslariuc, Virgil 837, 995, 1001 Şiclovan, Alexandru 837
Perju, Veacheslav 817 Şofron, Larisa 877
Petean, Andrei 994 Ştefaneţ, Mihail 920
Petrescu, Ana 900-01
Popa, Vladimir 855 T
Popa-Pădure, Ion 978
Popescu, Nicu 837 Tabureanu, Andrei 1000
Popovici, Ilona 908 Tarlev, Veronica 849
Postolachi, Veronica 965 Tăutu, Inesa 893
Teodorescu, Petre P. 911
R Timuţa, Aliona 880-82, 900-06, 961-64
Tintiuc, Dumitru 925
Racu, Igor 825, 867 Toderaş, Ion 944
Racu, Iulia 825 Toplicianu, Daniela 830-31
Raileanu, Iurie 993 Topor, Radu 910
Răileanu, Vitalie 991 Turcin, Elena 819
Rija, Andrei 915
Romanciuc, Ruxanda 970 Ţ
Roşca, Elena 979
Roşca, Iurie 836 Ţarălungă, Victoria 850
Rotaru, Mihail 857 Ţîcu, Octavian 956
Rotaru, Noie 832 Ţuleanu, Constantin 938
Rotaru, Tatiana 993 Ţurcanu, Ion 1001
Rumleanschi, Mihail P. 980 U
Rusnac, Andrei 817
Ungureanu, Larisa (821)
S Usatîi, Marin 944
Sadovei, Nicolae 863 V
Sagaidac, Irina 933
Sandu, Angela 912 Vârlan-Turcu, Ludmila 981
Sava, Lilia 841, 945 Vieriu, Dumitru 864-65
Scrinic, Andrei 993 Vieriu, Eufemia 864-65
Sedleţchi, Iurie 845 Vijgen, John 943
Semeniuc, Evgheni 897 Viktorov, V. 992
Sîmboteanu, Daniela 853 Vîrlan, Mihail 936
Slonovschi, Dumitru 876 Vladicescu, Natalia 869
Slusarenco, Svetlana 851
Slutu-Grama, Claudia 990 W
Smirnova, Alina 884 Watts, Larry L. 998
Sosna, A. 862
Sosna, B. 862

53
Cronica cărţii Nr 5-2013 ≡ Book annals Nr 5-2013

Z М
Zavalişca, Aurica 921 Майденберг, Э. 982
Zavtur, Eudochia 971 Милях, Александр 982
Мокану, Юрие 818
А Морарь, Марина 951
Аким, Я. 894 Н
Анцибор, Л. М. 827
Новак, Евгения 894
Б
П
Борш, Александру 951
Пармакли, Д. М. 940
В Полканов, В. Н. 941
Влайку, Ольга 950 Попова, Ольга 894
Влайку, Элла 950 Р
Г Рассказова, Татьяна 894, 992
Годорожа, Рита 913 С
Гремальски, Анатол 818
Гремальски, Лудмила 818 Соколова, Наталья 894
Спиней, И. Т. 826
Д
Т
Джойс, Майер 833-84
Думиника, Иван 1002 Темрин, Сергей 840
Тинтюк, Татьяна Викторовна 826
К Тодорич, Л. П. 940
Кайсын, С. М. 826 Х
Калчев, Калчо К. 1002
Киркэ, Серджиу Ион 839 Христюк, Ирина 983
Кондов, Васил 966
Костаки, Георге 858 Ц
Кукларос, Людмила 935 Циркунова, Светлана 950
Курачицки, А. 870, 879
Ч
Л
Червенков, Николай 1002
Литвинова, Татьяна 913

Index de titluri

A 37-a conferinţă naţională de mecanica Al Doilea Război Mondial: memorie şi istorie


solidelor, acustică şi vibraţii 911 în Estul şi Vestul Europei 995
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat Bibliotecile publice din raionul Orhei în presă
"Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul 823 819
Annales de L'Université de Cahul 823 Cartea Pescarului 944
Annals of the University of Cahul 823 Citirea 883
Armonizarea legislaţiei naţionale a Republicii Codul civil al Republicii Moldova 859
Moldova cu politicile Uniunii Europene: rea- Codul de etică al consilierului de probaţiune
lizări şi perspective 844 852

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Colorăm Batman 985 Limba română 964


Colorăm Spiderman 986 Logica 889
Conferinţa ştiinţifică internaţională "Republica Lumea nimală şi specia Homo sapiens 918
Moldova între Est şi Vest. Opţiunilte tinere- Matematica 890
tului la etapa actuală" 822 Plăţile formale şi neformale achitate de către
Conferinţa ştiinţifică internaţională studen- părinţi în instituţiile de învăţă,mânt preuni-
ţească "prboeme actuale ale teoriei şi prac- versitar 869
tici culturii fizice" 955 Practica de câmp la botanică 897
Contabilitate 945 Proceedings of ITSEC-2012 International
Copiii victime ale infracţiunilor şi procedurile Conference on Information Technologies
legale: cazul Republicii Moldova 853 and Security 817
Desenez… şi învăţ 884 Profesor universitar Dumitru Tintiuc. Particula-
Didactica gimnasticii 872 rităţile implementării asigurărilor obligatorii
Dreptul muncii 862 de asistenţă medicală şi a strategiilor de
Drepturile omului încep cu drepturile copilului fortificare a capacităţilor manageriale din
850 sistemul de sănătate al Republicii Moldova
Economia ramurii 841 925
Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie 938 Profilaxia şi recuperarea sănătăţii elevilor din
Europenozarea: faţetele procesului 838 şcolile Republicii Moldova 921
Factori de risc, aspect de diagnostic şi condui- Pronosticul răspândirii dăunătorilor şi bolilor
tă în naşterea prematură cu copii cu masa principale a culturilor agricole ... 942
extrem de mică (500-1000 g.) 933 Relaţia sărăcie – persoane în dificultate:
Fenomene de transfer 937 aspecte psiho-sociale 867
Fizică 909 Roche. Vademecum 923-24
Formarea competenţei de învăţare la elevi Ştiinţa juridică universitară în contextul
877 prmovării valorilor europene 848
Ghid pentru susţinerea examenului de licenţă Transparenţa şi eficienţa Consiliului Superior
la disciplina Drept internaţional 847 al Magistraturii din Republica Moldova 861
Ghid privind focalizarea resurselor disponibile Интервью о достижениях 879
în comunitate către nevoile beneficiarului Прогноз распространения главнейших
probaţiunii 855 вредителей и болезней сельскохозяйст-
In memoriam Protoiereu Mitrofor Grigore венных культур ... 942
Lisnic 828 Психология подросткового возраста и
Învăţ să scriu cifre şi numere 885 взрослого человека 826
Învăţ să scriu litere de tipar 887 Психология творчества 827
Învăţ se scriu litere de mână 886 Торговля людьми 858
Larisa Ungureanu: popas în lumea cuvintelor
821

55
Cronica cărţii Nr 5-2013 ≡ Book annals Nr 5-2013

Index de subiecte

Abecedare 880, 894 Examene de bacalaureat, organizare şi desfă-


Abuz de drept 860 şurare 876
Abuzul faţa de copii 853 Farmaceutică 923-24
Acustică 911 Festivalul doinei 898
Al doilea război mondial, 1939-1945 995 Fiabilitatea sistemelor tehnice 922
Alunecări de teren, Republica Moldova 941 Finanţare, instituţiil de învăţământ 869
Analiză economico-financiară 947 Fizică 909
Anatomia omului 920 Formarea competenţei de învăţare 877
Antrenament grafic 881 Funcţii diferenţiale 908
Antrenori de fotbal 952 Funcţionari publici 863
Aparate hidraulice 937 Gimnastică, metodica predării 872
Apărare penală, Europa 846 Gimnaşti, pregătire tehnică 954
Arestare 854 Informatică 818
Asociaţii 953 Ioni, procese neordinare 914
Autmobilişti, dicţionare 939 Istorie 994
Biblioteci publice, indici bibliografici 819 Învăţământ, juridic 848
Biologie 871, 916-17 - primar 892
Biserica cu hramul Acoperămîntului Maicii Jocuri didactice 888
Domnului, satul Sadovoie, municipiul Bălţi Legislaţie, Republica Moldova 844
832 Limbi, bulgară 966
Boli genetice 926 - franceză 959
Campanii propagandistice antiromâneşti din - germană 958
RSSM, 1965-1975 998 - română 891, 960-65
Cântece pentru copii 949 Lingvistică juridică 957
Cărţi pentru preşcolari 884 Literatură, chirgiză 984
Chimie 912-13 - pentru copii 985-86
- anorganică 915 - religioasă creştină 829
Codul civil al Republicii Moldova 859 - română din Republica Moldova 967-81
Concepţii filozofice, ale lui Hegel 824 - - critică şi interpretare 990-91
- - Heidegerrer 824 - - pentru copii 987-89
- - Kant 824 - rusă, critică şi interpretare 992
Contabilitate bancară 946 - rusă din Republica Moldova 982-83
Copii în detenţie 857 Logică 889
Cultură fizică 953 Lucrători medicali 856
Diagnostic prenatal 932 Lumea animală 918
Diagnostică 923-24 Management, ecologic 899
Didactica gimnasticii 872 - proiecte educaţionale 878
Drept, privat, Republica Moldova 860 Matematica 890
- social, România 865 - aplicativă 882, 902-07
- constituţional al ţărilor străine 851 - metodica predării 873
- muncii, Republica Moldova 862 Mecanica solidelor 911
- - România 864 Medicină legală 845
Drepturile copilului, Republica Moldova 850 Monografii naţionale, Republica Moldova 993
- femeii în dreptul internaţional public 849 Muzică, pentru vioară 950
Economia întreprinderilor agricole 940 - sacră 948
Economie mondială 843 Naştere prematură 933
Educaţie, civică 868 Persoane în dificultate 867
- muzicală 951 Pescari 944
Energetică, Republica Moldova 935 Planificare fiscală, Republica Moldova 840

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Plante agricole, boli 942 Specia Homos sapiens 918


Politica externă a Uniunii Europene 837, 844 Teatru, critică 990
Politică internă, Republica Moldova 836 Tehnică sanitară 938
Probaţiune 855 Tehnologii informaţionale 817
Proprietăţi agricole 940 Termotehnică 936
Psihologie 825 Trafic de fiinţe umane 858
Psihologia creaţiei 827 Transfer de energie 937
- personalităţii 826 Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu
Relaţii economice internaţionale 842 Hasdeu" din Cahul, anale 823
- juridice de muncă 863 Vibraţii 911
Sănătatea elevilor 921 Zoologie, atlase 919
Servicii publice 866
Spartachiade 953
Index geografic

Epureni, raionul Cantemir,


istorie 1000
Republica Moldova, monografii naţionale 993
- relaţii externe 839
Rîşcani,
istorie 999
România, relaţii externe 839
Taraclia,
istorie 1002

Index de editori
AAP 911 Iulian 954, 967-68, 987-88
Arc 839, 866, 883-84, 889-90, 894, 913, 939, 984 Iurie Raileanu 993
Arva color 824 Învăţătorul modern 870, 879, 888
Atelier 990 Labirint-Cutasevici 828, 969, 978-79,
Balacron 845 997, 1000
Bons Offices 880-82, 900-06, 961-64, 985-86 Medicina 920, 925-26, 934
Cadran 891 National Council for Accreditation and
Cartdidact 956 Attestation of Republic of Moldova
Cartea Juridică 852, 855 817
Cartier 837, 846, 854, 995, 1001 Notograf Prim 973
Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Poligraf-Design 885-87, 893
Copii 853 Pontos 948-49, 970, 972, 996
CEP USM 827, 842-43, 851, 856, 863, 878, 897, Print-Caro 1005
914, 938, 952, 998 Prometeu 965
Cu drag 829, 857 SŞB 1002
Evrica 936 Ştiinţa 818, 868, 871, 899, 909, 916-17,
Farmec-Lux 859 919, 944, 951, 992
Grafema Libris 819, 844, 847, 849, 860, 895-96, Tehnica-UTM 841, 922, 941, 945
898, 975, 981, 991 TEO-Educaţional 907, 910, 912, 927-32,
Imprint Plus 861 971, 994
Institutul de Formare Continuă 826, 862 Tipocart Print 974
Institutul de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice Tipografia din Bălţi 960
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 838 ULIM 848, 957

57
Cronica cărţii Nr 5-2013 ≡ Book annals Nr 5-2013

Uniunea Scriitorilor "Alexandr Puşkin" din Moldova Universul 835


982 USEFS 872, 921, 955
Universitatea Populară 836 UTM 937
Universitatea de Stat ""Bogdan Petriceicu Hasdeu" Бухгалтерские и налоговые
din Cahul 823, 908, 946-47 консультации 840
Universitatea de Stat din Tiraspol 822, 873, 877, Институт Демократии 858
915

Index ISBN eronate


ISBN 978-9975-4322-6-9 859
ISBN 978-9975-4330-3-7 892
ISBN 978-9975-53-079-8 971
ISBN 978-9975-4465-0-1 990

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR MAGAZINE ARTICLE


DE REVISTĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
MAI NR 5 MAY
(1725-2041)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
(Vezi Nr 1976)
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1725. Ciubotaru, Oleg. Dezvăluirile unui moldovean din Silicon Valley = Впечатления
молдаванина о Силиконовой Долине = The Story of a Moldovan in Silicon Valley : [manager
tehnologic al agenţiei IT intern., San Jose, California, SUA] / Oleg Ciubotaru // Altitude. – 2013. –
Nr 5/6. – P. 50-51 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 1813)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


1726. Danuţa, Liuba. Segmentul cultural al raionului Donduşeni – trecut , prezent şi viitor /
Liuba Danuţa // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 5. – P. 9-10.
(Vezi de asemenea Nr 2025)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
1727. Păsat, Dumitru. Maiorescu – Hasdeu : raportare la filozofie : [175 de ani de la naşte-
rea lui B. P. Hasdeu] / Dumitru Păsat // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 5. – P. 11 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1734)

159.9 Psihologie
1728. Paladi, Oxana. Relaţia dintre inteligenţa emoţională şi motivaţia pentru succes la pre-
adolescenţi / Oxana Paladi, Olga Cauş-Avram // Psihologie. – 2013. – Nr 2. – P. 14-20 : fig. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 20.

1729. Robu, Viorel. Evaluarea stimei de sine în rândul adolescenţilor. Proprietăţi


psihometrice pentru scala Rosenberg / Viorel Robu // Psihologie. – 2013. – Nr 2. – P. 3-13 : tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 12-13.

59
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2013 ≡ Magazine article annals Nr 5-2013

1730. Алиева, Татьяна Асифовна. Нарушение психической сферы студентов-


инвалидов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы / Татьяна Асифовна Алиева //
Psihologie. – 2013. – Nr 2. – P. 68-77 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 76-77.
(Vezi de asemenea Nr 1732-33, 1814-15, 1819)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
(Vezi Nr 1821, 1984)
3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
(Vezi Nr 1731, 1975)
316.6 Psihologie socială
1731. Anţibor, Ludmila. Calitatea vieţii şi integrarea socială a personalităţii : [psihologie so-
cială] / Ludmila Anţibor // Psihologie. – 2013. – Nr 2. – P. 43-51. – Rez. în lb. rom., engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 50-51.

1732. Mihai, Iulia Mihaela. Anxietatea socială ca factor inhibator al identităţii vocaţionale /
Iulia Mihaela Mihai // Psihologie. – 2013. – Nr 2. – P. 29-38. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p.
37-38.

1733. Şleahtiţchi, Mihai. Instrumentele de analiză structurală a spaţiului reprezentaţional :


evocarea liberă : [studiu psihologic] / Mihai Şleahtiţchi // Psihologie. – 2013. – Nr 2. – P. 87-90 :
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 90.
(Vezi de asemenea Nr 1811)

32 POLITICĂ
323 Politică internă
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
1734. Bogatu, Petru. Decalogul lui Petru Bogatu : [analist politic din Moldova] / text de Petru
Bogatu ; concept : Ana Popenco // VIP magazin. – 2013. – Nr 5. – P. 37-41 : fot.

1735. Голя, Анатолий. Молдова катится… к выборам?! : [об урегулировании полит.


кризиса в стране] / Анатолий Голя // Profit. – 2013. – Nr 4. – P. 3-6 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1747)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


1736. Cebanu, Alexandru. "După mine doar eu" = It Could Be Only Me : [despre participa-
rea locotenent-colonelului mold. (r) A. Cebanu în Cote d′Ivoire, Africa de Vest, 2003, misiunea de
menţinere a Păcii ONU] / Alexandru Cebanu // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 5. – P. 6-9 : fot. –
Tit., text paral. : lb. rom., engl.

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1737. Ciobanu, Victor. Căpitanul Ciobanu – "arhitectul" aerodromurilor sud-sudaneze =


Captain Ciobanu – "Architect" of South-Sudanese Airfields : [Sudanul de Sud, 2012-2013 : partici-
parea locotenent-colonelului mold., misiunea de menţinere a Păcii ONU] / Victor Ciobanu // Oastea
Moldovei. – 2013. – Nr 5. – P. 40-42 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl.

1738. Croitoru, Pavel. Potecile ofiţerului moldovean în Africa = Moldovan Officer`s Paths in
Africa : [Liberia, 2012-2013 : relatările locotenent-colonelului mold., misiunea de menţinere a Păcii
ONU] / Pavel Croitoru // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 5. – P. 29-32 : fot. – Tit., text paral. : lb.
rom., engl.

1739. Croitoru, Vasile. Liberia între realitate şi imaginaţie = Liberia Between Reality and
Imagination : [Africa, 2010-2011 : relatările locotenent-colonelului mold., misiunea de menţinere a
Păcii ONU] / Vasile Croitoru // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 5. – P. 22-23 : fot. – Tit., text paral. :
lb. rom., engl.

1740. Leigh Brush, Jennifer. Jennifer Leigh Brush: Diplomaţie la răscrucea civilizaţiilor =
Дипломатия на перекрестке цивилизаций = Diplomacy at the crossroads of civilizations : [inter-
viu cu Şefa Misiunii OSCE în Moldova] / consemnare de rep. rev. // Altitude. – 2013. – Nr 5/6. – P.
52-58 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl., rusă.

1741. Mariţ, Eugeniu. Eugeniu Mariţ: "Sânt aici ca să promovez pacea…" = I Am Here To
Promote Peace… : [interviu cu maiorul mold., observator militar în Cote d′Ivoire, Africa de Vest,
2010-2011] / text de Inga Radvan ; trad. în lb. engl. de Maria Aramă // Oastea Moldovei. – 2013. –
Nr 5. – P. 14-17 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl.

1742. Martea, Tudor. Sudanul de Sud – între ieri şi azi = South Sudan – between Yesterday
and Today : [2012-2013 : relatările maiorului mold., misiunea de menţinere a Păcii ONU] / Tudor
Martea // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 5. – P. 36-39 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl.

1743. Radvan, Inga. Confruntarea cu aerodromurile sud-sudaneze : [Sudanul de Sud, 2012:


participarea locotenent-colonelului mold., Victor Ciobanu, misiunea de menţinere a Păcii ONU] /
Inga Radvan // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 4. – P. 18-19 : fot.

1744. Radvan, Inga. Militarii moldoveni – sub steagul ONU = Moldova Servicemembers –
Under UN Flag : [misiunea de menţinere a Păcii ONU, 2003-2013 : editorial] / Inga Radvan // Oas-
tea Moldovei. – 2013. – Nr 5. – P. 2-3 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl.

1745. Ţăranu, Andrei. Nouă zile blocaţi într-un apartament… = Nine Days Blocked In an
Apartment… : [relatările maiorului despre operaţiile de menţinerea păcii ONU şi evenimentele din
Cote d′Ivoire, Africa de Vest, 2011-2012] / Andrei Ţăranu // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 5. – P.
18-21 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl.

1746. Ţinevschi, Ion. 365 de zile în Sudan = 365 Days in Sudan : [misiunea de observator
militar ONU în Africa, 2010-2011] / Ion Ţinevschi // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 5. – P. 33-35 :
fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl.

61
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2013 ≡ Magazine article annals Nr 5-2013

1747. Vosimeric, Dmitrii. Testul pacificatorilor de pe Nistru : [despre exerciţiu practic comun
a Forţelor Mixte de Menţinere a Păcii (FMMP) la postul mixt Gura Bîcului-Bîcioc] / Dmitrii Vosimeric
// Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 4. – P. 6 : fot.

1748. Zara, Vitalie. Prizonier la rebeli = Rebels` Prisoner : [amintirile colonelului V. Zara
despre misiunea ONU, Coasta de Fildeş, Cote d′Ivoire, Africa de Vest, 2004] / Vitalie Zara // Oas-
tea Moldovei. – 2013. – Nr 5. – P. 10-13 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl.
1749. Zavtur, Anatolii. Jurnalul pacificatorului moldovean în Greenville = The Moldovan
Peacekeeper`s Diary in Greenville : [misiunea de menţinere a Păcii ONU, Liberia, Africa, 2010-
2011] / Anatolii Zavtur // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 5. – P. 24-26 : fot. – Tit., text paral. : lb.
rom., engl.

1750. Мухаметшин, Фарит. Фарит Мухаметшин : "Россия – стратегический партнер


Молдовы" : [интервью с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в
Молдове] / записал кор. журн. // Profit. – 2013. – Nr 4. – P. 44-49 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1751)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


1751. Harrington-Buhay, Nicola. Republica Moldova – partener de încredere al ONU = Re-
public of Moldova – UN Dependable Partner / Nicola Harrington-Buhay // Oastea Moldovei. – 2013.
– Nr 5. – P. 27-28 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl.
(Vezi de asemenea Nr 1748, 1750)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


(Vezi Nr 1784)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
(Vezi Nr 1948)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


(Vezi Nr 1761)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


1752. Ciuhrii, Ceslav. Ceslav Ciuhrii: De vorbă… cu sine şi cu mine : [dialog cu omul de
afaceri, administratorul companiei "Newtone Laboratories" din Bucureşti, "Cactus" şi "Mi Piace" cu
sediul în Chişinău şi afaceri imobiliare] / text : Doina Popa ; fot. : Vadim Jantîc // VIP magazin. –
2013. – Nr 5. – P. 74-79 : fot.

1753. Garmandir, Mihail. Procedura de insolvabilitate a întreprinderilor / Mihail Garmandir ,


Irina Cebaniuc // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 3. – P. 78-86.

1754. Guţu, Stela. Normele de bază şi principiile de desfăşurare a activităţii de întreprinzător


în baza patentei de întreprinzător = Основные нормы и принципы осуществления
предпринимательской деятельности на основе предпринимательского патента / Stela Guţu,
Liudmila Gropa ; trad. de Svetlana Bujor // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 3. – P. 19-25. – Tit., text
paral. : lb. rom., rusă.

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 1945, 1970)

336 Finanţe
1755. Belous, Victoria. T.V.A. la transferarea dreptului de autor ; T.V.A. aferentă bunurilor
depistate lipsă / Victoria Belous // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 3. – P. 50-54 : fot.

1756. Bodiu, Victor. BEM a depăşit normativul CNT : [interviu cu V. Bodiu, preşedintele
Consiliului Băncii de Economii] / consemnare de Alexandru Tanas // Profit. – 2013. – Nr 4. – P. 78-
83 : fot., tab. – Idem în lb. rusă : P. 26-31. – (Despre bănci, în detalii).

1757. Caţel, Maia. Unele aspecte ale evidenţei mijloacelor fixe în scopuri fiscale / Maia Caţel
// Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 3. – P. 31-33 : fot. – Text paral. : lb. rom., rusă.

1758. Cicanci, Galina. Corporaţia de Finanţare Rurală – decizii prudente în 2013 : [interviu
cu G. Cicanci, vicepreşedintele corporaţiei] / consemnare de Mariana Tabuncic // Profit. – 2013. –
Nr 5. – P. 72-76: fot., tab.

1759. Cu privire la impozitarea veniturilor executorilor judecătoreşti = О налогообложении


доходов судебных исполнителей : [Scrisoarea I.F.P.S Nr 26-08/1-12-79/850/66 din 07.02.2013]
// Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 3. – P. 15-16. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă.

1760. Golban, Olga. Privind aplicarea T.V.A. la operaţiuni de majorare a capitalului statutar ;
T.V.A. şi locul livrării serviciului / Olga Golban // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 3. – P. 40-49 : fot. –
Text paral. : lb. rom., rusă.

1761. Guţu, Stela. Cu privire la evidenţa şi impozitarea bunurilor imobiliare / Stela Guţu //
Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 3. – P. 60-69 : fot. – Text paral. : lb. rom., rusă.

1762. Guţu, Stela. Particularităţile aplicării impozitului pe bunurile imobiliare în anul 2013 =
Особенности применения налога на недвижимое имущество в 2013 году / Stela Guţu, Liudmila
Gropa ; trad. de Svetlana Bujor // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 3. – P. 17-18. – Tit., text paral. : lb.
rom., rusă.

1763. Guţu, Stela. Unele explicaţii privind aplicarea taxelor locale / Stela Guţu, Liudmila
Gropa // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 3. – P. 25-30. – Text paral. : lb. rom., rusă.

1764. Tverdohleb, Maia. Aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al


persoanei fizice cu venituri/averi mari / Maia Tverdohleb // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 3. – P. 93-
98 : fot., tab.

1765. Ţurcanu, Viorel. Factorii care influenţează conţinutul situaţiilor financiare / Viorel Ţur-
canu // Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene : progrese şi aşteptări :
Conf. şt. intern., 5 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 17-17 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 19.

1766. Vragaleva, Veronica. Remodelarea proceselor de lucru – o prioritate în optimizarea


administrării fiscale / Veronica Vragaleva , Anastasia Movilă // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 3. – P.
98-102 : fot., fig. – Bibliogr. : p. 102.

63
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2013 ≡ Magazine article annals Nr 5-2013

1767. Агаркова, Лилиана. Место поставки услуг : [о принципе взимания НДС с места
производства на место назначения] / Лилиана Агаркова // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 3. – P.
87-91.

1768. Басова, Ирина. Рентабельный актив МФО : [микрофинансовые организации] /


Ирина Басова // Profit. – 2013. – Nr 5. – P. 21-24 : fig., tab.

1769. Кацел, Майя. Особенности применения налога на доходы юридических и физи-


ческих лиц / Майя Кацел // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 3. – P. 34-38. – Text paral. : lb. rom.,
rusă.

1770. Лупашко, Олег. Методология мер обеспечения и принудительного исполнения,


применяемых налоговыми органами / Олег Лупашко // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 3. – P. 72-
77 : fot. – Продолж. Нач. : Nr 1.

1771. Мыцу, Вадим. Некоторые аспекты представления исправленного налогового


отчета / Vadim Mîţu // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 3. – P. 70-71 : fot.

1772. Пожога, Алла. Некоторые особенности представления декларации по подоход-


ному налогу реорганизованным предприятием / Алла Пожога // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr
3. – P. 39 : fot.

1773. Сведения о деятельности банков. Условия размещения депозитов в Коммерче-


ских Банках // Profit. – 2013. – Nr 4. – P. 7-9 : tab.

1774. Твердохлеб, Майя. Косвенный метод оценки : [дохода : беседа с гл. упр.
налогообложения физических лиц Главной гос. налог. инспекции (ГГНИ) М. Твердохлеб] /
записала Инна Кывыржик // Profit. – 2013. – Nr 4. – P. 40-43 : fot. – (Казна & Налоги).

1775. Чиреш, Елена. Возмещение НДС : судебная практика / Елена Чиреш // Contabili-
tate şi audit. – 2013. – Nr 5. – P. 58-59 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1753, 1776, 1946)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
(Vezi Nr 1953)
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
1776. Analiza activităţii unor companii din domeniul construcţiilor civile şi industriale :
[în a. 2012] / elab. : Direcţia Gestionarea Datelor, Secţia analiză şi rapoarte, Î. S. "Fiscservinform" //
Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 3. – P. 103-105 : fig., diagr., tab.

1777. Tornea, Ion. Trebuie schimbat nu doar căruţaşul, dar şi căruţa : [necesitatea creşterii
investiţiilor şi inovaţiilor în economie : interviu cu I. Tornea, expert economic IDIS "Viitorul"] / con-
semnare de Mariana Tabuncic // Profit. – 2013. – Nr 4. – P. 74-77 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1914, 1943)

338.48 Turism. Economia turismului

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi Nr 2027)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
(Vezi Nr 1796, 1956, 1959)
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
1778. Ţurcanu, Radu. Analiza "facilităţilor" vamale recente / Radu Ţurcanu // Contabilitate şi
audit. – 2013. – Nr 5. – P. 60-71.

1779. Сырбу, Эдуард. О деятельности Консультационного комитета при Таможенной


службе / Эдуард Сырбу // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 5. – P. 71-72 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1945)

339.7 Finanţe internaţionale


1780. Griffith, Douglas. Moldova: Helping to Discover : [interview of D. Griffith, Chief of Par-
ty –USAID CEED and CEED II Project, Moldova Chemonics Intern.] / by Valentina Piontkovkaya //
Profit. – 2013. – Nr 5. – P. 100-103 : fot., tab. – (Business & Assistance).

1781. Джуччи, Рикардо. Кризис в зоне евро : [интервью с экспертом German Economic
Team Moldova (GET) Р. Джуччи] / записала Светлана Курмей // Profit. – 2013. – Nr 5. – P. 28-
31 : fig.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


(Vezi Nr 1914)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
1782. Cuciurcă, Angela. Reglementarea juridică a acordării asistenţei juridice internaţionale
în materie penală şi soluţii de implementare / Angela Cuciurcă, Rodica Cuciurcă // Legea şi viaţa. –
2013. – Nr 5. – P. 14-18. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 18.

1783. Lupan, Vlad. Responsabilitatea de a proteja = Responsibility to Protect : [politica de


menţinere a păcii ONU : art. ambasadorului, reprezentant al Rep. Moldova la ONU] / Vlad Lupan //
Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 5. – P. 4-5 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl.
(Vezi de asemenea Nr 1736-50, 1808)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


1784. Arseni, Alexandru. Statutul juridic al deputatului – condiţie imanentă pentru exercita-
rea mandatului parlamentar / Alexandru Arseni // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 5. – P.
8-14 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 14.

1785. Costachi, Gheorghe. Inviolabilitatea persoanei – drept fundamental pasibil de re-


strângere / Gheorghe Costachi, Ulian Chetruş // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 5. – P.
21-26. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. în note, p. 26.

65
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2013 ≡ Magazine article annals Nr 5-2013

1786. Costachi, Gheorghe. Responsabilitatea ministerială – instituţie indispensabilă Repu-


blicii Moldova ca stat de drept / Gheorghe Costachi, Irina Iacub // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 5. –
P. 4-10. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 10.

1787. Muruianu, Ion. Subiecţii răspunderii constituţionale. Consideraţii generale / Ion


Muruianu // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 5. – P. 23-27. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p.
27.

1788. Костаки, Г. Прямая (непосредственная) демократия на местном уровне : формы


и законодательное обеспечение / Г. Костаки, А. Нягу // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 5. – P. 4-8.
– Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 8.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


1789. Bejan, Octavian. Prognoza criminologică privind evoluţia criminalităţii contra proprietă-
ţii în Republica Moldova / Octavian Bejan // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 5. – P. 11-13. – Rez. în lb.
rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 13.
1790. Brînza, Sergiu. Despre oportunitatea modificării art. 320 "Neexecutarea hotărârii in-
stanţei de judecată" din Codul Penal : Partea I / Sergiu Brînza, Vitalie Stati // Revista Naţională de
Drept. – 2013. – Nr 5. – P. 2-7 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 7. – Va
urma.

1791. Bulai, Iurie. Participarea specialistului în cadrul prezentării spre recunoaştere / Iurie
Bulai // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 5. – P. 53-56. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
56.

1792. Copeţchi, Stanislav. Unele reflecţii asupra practicii judiciare în cauzele penale privind
aplicarea pedepsei în cazul concursului de infracţiuni / Stanislav Copeţchi // Revista Naţională de
Drept. – 2013. – Nr 5. – P. 49-53. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 53.

1793. Popov, Ruslan. Analiza particularităţilor unor categorii de persoane publice în sensul
alin. (2) art. 123 CP RM : Partea II / Ruslan Popov // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 5. –
P. 54-58. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 58. – Art. 1 : Nr 4.

1794. Ариков, Георгий. Структура частной жизни как объект уголовно-правовой


охраны : сравнительный анализ американской и европейской моделей / Георгий Ариков //
Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 5. – P. 34-42. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. :
p. 41-42.
(Vezi de asemenea Nr 1782)

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


(Vezi Nr 1775)
347 Drept civil
347.1 Generalităţi
1795. Bejenaru, Eugen. Postulate privind simulaţia în Codul Civil al RM. Exerciţii de herme-
neutică juridică, sau reabilitarea simulaţiei relative prin interpunere de persoane / Eugen Bejenaru
// Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 5. – P. 63-68. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 67-68.

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 1785, 1794)

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general


(Vezi Nr 1753, 1762, 1789, 1798, 1802, 1804)
347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii
1796. Mihalache, Iurie. Discuţii privind crearea parteneriatului public-privat sub formă de so-
cietate comercială / Iurie Mihalache // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 5. – P. 15-20 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 19-20.
(Vezi de asemenea Nr 1767, 1795)

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


1797. Gîscă, Veronica. Reglementarea juridică a instituţiei reprezentării succesorale. Studiu
comparativ : [a gradului de rudenie] / Veronica Gîscă // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 5. – P. 19-22. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 22.

1798. Pisarenco, Olga. Categoriile de bunuri care pot constitui obiect al regimului matrimo-
nial contractual / Olga Pisarenco // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 5. – P. 27-33. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 33.

347.7 Drept comercial


(Vezi Nr 1755, 1770)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


1799. Ursachi, Ana. 10 lucruri despre Ana Ursache : [avocată] / consemnare de Mariana
Tabuncic // Profit. – 2013. – Nr 4. – P. 96-98 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1759)

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
1800. Macovei, Tatiana. Condiţiile de fond şi formă privind aplicarea perioadei de probă în
contractul individual de muncă / Tatiana Macovei // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 5. – P.
43-48. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 48.

1801. Чиреш, Елена. О праве единственного учредителя предприятия на труд и


социальное страхование / Елена Чиреш // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 5. – P. 45-50 : fot.,
tab.
(Vezi de asemenea Nr 1955)

349.4 Drept funciar. Drept agrar


1802. Gladchi, Mircea. Aspecte privind superficia pe cote-părţi / Mircea Gladchi // Revista
Naţională de Drept. – 2013. – Nr 5. – P. 59-62. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note,
p. 62.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
67
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2013 ≡ Magazine article annals Nr 5-2013

1803. Petrea, Aurelia. Mesaj pentru colegii vânători : [portretul inspectorului superior Artur
Luca, Agenţia Ecologică Chişinău, IES] / Aurelia Petrea // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013.
– Nr 5. – P. 11 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 5. – P. 11 : fot.

1804. Бойко, Н. Роль полиции в обеспечении права собственности в контексте нового


закона "О деятельности полиции и статусе полицейского" / Н. Бойко // Закон и жизнь. – 2013.
– Nr 5. – P. 9-12. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 12.
(Vezi de asemenea Nr 1766, 1786, 1788, 1793, 1808, 1811)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


1805. Branişte, Ion. Ion Branişte: "Rolul rachetiştilor rămâne important" : [interviu cu coman-
dantul Regimentului de Rachete Antiaeriene (RRA)] / interviu realizat de Natalia Andronachi //
Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 4. – P. 4-5 : fot.

1806. Ciobanu, Mihai. Mihai Ciobanu: "Cînd plecam eu la cazarmă…" : [interviu cu interpre-
tul de muzică populară despre armată, dragoste şi cântec ostăşesc] / interlocutor : Dmitrii
Vosimeric // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 4. – P. 22-23 : fot.
1807. Gamurari, Boris. Boris Gamurari: "Într-un militar adevărat trebuie să bată inima popo-
rului" : [interviu cu ex-ministru al Apărării (1999-2001)] / interlocutor : Ion Vulpe // Oastea Moldovei.
– 2013. – Nr 4. – P. 12-13 : fot.

1808. Marinuţa, Vitalie. Statul şi armata – furnizori de securitizes globală = State and Army
– Global Security Providers : [obiective ale Armatei Naţ. a Rep. Moldova] / Vitalie Marinuţa // Oas-
tea Moldovei. – 2013. – Nr 5. – P. 40-42 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl.

1809. Vosimeric, Dmitrii. Militarii în "focul" de la Cernobîl : [pe marginea discuţiilor cu colo-
nelul în rezervă Andrei Vicolaş, vicepreşedintele Asoc. "Cernobîl" din Rep. Moldova] / text de
Dmitrii Vosimeric // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 4. – P. 14-15 : fot. – (27 de ani de la catastrofa
nucleară de la Centrala Atomoelectrică (CAE).

1810. Vosimeric, Dmitrii. Reforma rezerviştilor militari : [reorganizarea catedrelor militare


ale instituţiilor de învăţământ superior în Centre de Pregătire a Rezerviştilor Armatei Naţ.] / Dmitrii
Vosimeric // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 4. – P. 10-11 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1736-50)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1811. Ţurcan, Serghei. Servicii sociale şi psihologice acordate deţinuţilor în penitenciar /
Serghei Ţurcan, Cristina Ţurcan // Psihologie. – 2013. – Nr 2. – P. 52-58 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : p. 58.
(Vezi de asemenea Nr 1809)

368 Asigurări
1812. Bodea, Vitalie. Moldasig în pragul reorganizării : [interviu cu V. Bodea, dir. general al
companiei] / consemnare de rep. rev. // Profit. – 2013. – Nr 5. – P. 80-82 : fot. – Idem în lb. rusă :
P. 36-39.

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1813. Sorocean, Clara. Aspecte noi privind stabilirea indemnizaţiilor pentru creşterea copilu-
lui pînă la vîrsta de 3 ani ; Raportarea electronică la CNAS / Clara Sorocean // Contabilitate şi
audit. – 2013. – Nr 5. – P. 37-40 : fot., tab., fig. – (Asigurări sociale şi medicale).
(Vezi de asemenea Nr 1801, 1954)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1814. Trofaila, Lidia. Impulsivitatea – barieră în calea reuşitei în activitatea de învăţare la
preadolescenţi / Lidia Trofaila // Psihologie. – 2013. – Nr 2. – P. 21-28 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : p. 28.

1815. Синицару, Лариса. Детско-родительские отношения и неблагополучное положе-


ние подростка в семье / Лариса Синицару // Psihologie. – 2013. – Nr 2. – P. 59-67 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 67.
(Vezi de asemenea Nr 1728-29, 1819, 1836)

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii


(Vezi Nr 2025)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


1816. Cotlău, Maria. Apprentissage du savoir – argumenter dans un cours de FOS : [langue
étrangère au lycée] / Maria Cotlău // Probleme de lingvistică generală şi romanică : Actele colocviu-
lui şt. intern., 14 dec. 2012. – Ch., 2013. – Vol. 3. – P. 217-222 : tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. : p. 222.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


1817. Ghicov, Adrian. Reconfigurarea metodologică a educaţiei textuale : [din perspectiva
ştiinţelor pedagogice] / Adrian Ghicov // Probleme de lingvistică generală şi romanică : Actele
colocviului şt. intern., 14 dec. 2012. – Ch., 2013. – Vol. 3. – P. 85-89. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : p.
89.

1818. Gorpin, Nadejda. Eficienţa practicii pedagogice în modelarea specialistului de educa-


ţie coregrafică / Nadejda Gorpin // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 4. – P. 9 : fot.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


1819. Cucer, Angela. Asistenţa psihologică a copiilor cu dizabilităţi din sistemul educaţional /
Angela Cucer // Psihologie. – 2013. – Nr 2. – P. 39-42. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 42.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


(Vezi Nr 1730, 1923, 1948, 1971, 1974)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
(Vezi Nr 1820)

69
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2013 ≡ Magazine article annals Nr 5-2013

398 Folclor
1820. Băieşu, Nicolae. Pomenirea deosebită a răposaţilor : [Paştele Blajinilor] / Nicolae Bă-
ieşu // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 5. – P. 6 : fot.

1821. Băieşu, Nicolae. Sfintele Paşti : (stratul precreştin) / Nicolae Băieşu // Realităţi Cultu-
rale. – 2013. – Nr 5. – P. 3-5 : fot. – Bibliogr. : p. 5.

1822. Popa, Pavel. Umorul – înţelegere şi toleranţă : [1 apr. – Ziua umorului] / Pavel Popa //
Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 4. – P. 10-12 : il. – Bibliogr. : p. 12.

398(=135.1) Folclor românesc


1823. Banari, Lia. Argument în necesitatea cercetării şi valorificării folclorului / Lia Banari //
Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 5. – P. 25 : fot.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1824. Bahnaru, Aurelia. Modelul unei politici economico-ecologice durabile pentru Republi-
ca Moldova / Aurelia Bahnaru // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 1. – P. 17-26 : tab. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : p. 26.

1825. Şalaru, Gheorghe. Destin din hărnicie plăsmuit : interviu întreţinut cu dl Gh. Şalaru,
ministrul Mediului / pentru confirmare : Ion Mahu // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 1. – Supl. : Autori-
tatea Centrală de Mediu – 45 ani : P. 1-4 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1803)

59 ZOOLOGIE
1826. Alaci, Alexandru. Dropiile (Otis tarda) şi spârcacii (Otis tetrax orientalis) / Alexandru
Alaci // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 5. – P. 3 : fot. ; Охотник и Рыболов
Молдовы. – 2013. – Nr 5. – P. 3 : fot. – (Rarităţi faunistice).

1827. Străvoiu, Nicolae. Profilaxia maladiilor / Nicolae Străvoiu // Vânătorul şi Pescarul Mol-
dovei. – 2013. – Nr 5. – P. 6 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 5. – P. 6 : fot. –
(Bolile vânatului).

1828. Vasilaşcu-Sochircă, Natalia. Au sosit prepeliţele? : [Coturnix coturnix] / Natalia


Vasilaşcu-Sochircă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 5. – P. 2 : fot. ; Охотник и
Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 5. – P. 2 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1912, 1930)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1829. Lvovsky, Eugen. Death-rate in Europe / Eugen Lvovsky, Nicolae Lvovsky // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 2. – P. 36-50 : tab. – Rez. în lb. rom.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 50.
(Vezi de asemenea Nr 1907)

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
(Vezi Nr 1885)
613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul
1830. Leşco, Galina. Probleme actuale ale sănătăţii sexual-reproductive ale adolescenţilor
în Republica Moldova / Galina Leşco // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 2/3. – P. 102-107 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 107.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


1831. Ciubotaru, Victoria. Serviciile de sănătate prietenoase tinerilor în Republica Moldova
prin prisma standardelor de calitate / Victoria Ciubotaru, Mihail Strătilă // Buletin de perinatologie. –
2013. – Nr 2/3. – P. 98-101 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 101.

1832. Cojocaru, Ala. Ameliorarea calităţii asistenţei medicale primare copiilor prin optimiza-
rea cadrului normativ în domeniului ocrotirii sănătăţii în Republica Moldova / Ala Cojocaru // Buletin
de perinatologie. – 2013. – Nr 2/3. – P. 91-97 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 97.

1833. Date comparative privind evaluarea capacităţilor de comunicare a medicilor de


familie şi a persoanelor din lotul-martor / Victoria Bucov, Nicolae Furtună, Elena Bucov [et al.] //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 2. – P. 17-20 : fig, tab. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 20.

1834. Furtună, Nicolae. Evaluarea nivelului de imunizare împotriva unor maladii-ţintă din
programele naţionale de imunizare la copii cu vârsta de 15-26 de luni / Nicolae Furtună // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 2. – P. 60-64 : fot. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : p. 64.

1835. Pîsla, M. Aspecte privind managementul riscurilor şi dezastrelor : [management în să-


nătate] / M. Pîsla // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 2. – P. 4-
9 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 9.

1836. Tcaci, Eudochia. Rolul educaţiei pentru sănătate în profilaxia maladiilor netransmisibi-
le / Eudochia Tcaci // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 2. – P.
26-29. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 28-29.

1837. Vîrlan, Serghei. Sursele naturale de radiaţii ionizante şi expunerea populaţiei Republi-
cii Moldova riscului asociat iradierii / Serghei Vîrlan // Sănătate publică, economie şi management
în medicină. – 2013. – Nr 2. – P. 30-35 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 35.
(Vezi de asemenea Nr 1809, 1829-30, 1871, 1908)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie

71
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2013 ≡ Magazine article annals Nr 5-2013

615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
(Vezi Nr 1836, 1903, 1920)

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale


(Vezi Nr 1888)

616 Patologie. Medicină clinică


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
1838. Actualităţi morfologice în structura punţilor miocardice complete / Taşnic Mihail,
Catereniuc Ilia, Guzun Gheorghe [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-
cale. – 2013. – Nr 1. – P. 150-156 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 156.

1839. Carauş, Alexandru. Perspective noi în tratamentul hipertensiunii arteriale rezistente /


Carauş Alexandru, Popescu Liuba, Calenici Oleg // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 1. – P. 72-77. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 76-77.

1840. Cuzor, Tatiana. Sindrom aortic acut : aspecte noi a unei probleme vechi / Cuzor Tati-
ana // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 1. – P. 90-96 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 95-96.

1841. Duca, Gheorghe. Academicianul Mihail Popovici – la popasul a 70 de ani de la naşte-


re : [directorul Inst. de Cardiologie din Chişinău] / Gheorghe Duca // Buletinul Academiei de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 1. – P. 7-9 : fot.

1842. Factorii de risc şi particularităţile clinice ale malformaţiilor cardiace congenitale la copi-
ii cu sindromul Down / Nelea Mătrăgună, Svetlana Cojocari, Olga Erohina [et al.] // Buletin de
perinatologie. – 2013. – Nr 2/3. – P. 122-127 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
127.

1843. Filimon, Silvia. Insuficienţa cardiacă diastolică : particularităţi de diagnostic şi trata-


ment / Filimon Silvia // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 1.
– P. 108-113 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 112-113.

1844. Grivenco, Aliona. Remodelarea postinfarctică a ventriculului stâng : aspecte patofizio-


logice şi diagnostice / Grivenco Aliona // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medica-
le. – 2013. – Nr 1. – P. 126-131 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 130-131.

1845. Grosu, Aurel. Cardiomiopatia aritmogenă de ventricul drept, evaluare diagnostică şi


tratament / Grosu Aurel, Răducan Aurica, David Lilia // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 1. – P. 68-72 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 72.

1846. Grosu, Aurel. Infarctul miocardic : cum s-a ajuns la o nouă definiţie? / Grosu Aurel //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 1. – P. 84-89. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 89.

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1847. Grosul, Iea. Efectele statinelor asupra incidenţei evenimentelor cardiovasculare la pa-
cienţii supuşi intervenţiilor coronariene percutante / Grosul Iea, Grosu Alexandru // Buletinul Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 1. – P. 63-67 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. : p. 67.

1848. Hipertensiunea arterială esenţială la copii : noi tendinţe şi provocări / Nelea Mă-
trăgună, Svetlana Cojocari, Lilia Bichir-Thoreac [et al.] // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 2/3.
– P. 114-122 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 121-122.

1849. Hipertensiunea sistolică izolată la vârstnici / Marina Angela, Carauş Alexandru,


Rudi Victor [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 1. –
P. 104-108. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 107-108.

1850. Influenţa tratamentului cu statine asupra markerilor disfuncţiei endoteliale şi in-


flamatorii în tromboza venoasă profundă idiopatică / Grosu Alexandru, Ivanov Victoria, Grosul
Iea [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 1. – P. 55-62
: diagr. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 62.

1851. Palii, Ina. Concepte contemporane fiziopatologice şi terapeutice ale insuficienţei cardi-
ace la copii / Ina Palii, Eleonora Vataman, P. Stratulat // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 2/3.
– P. 43-49 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 48-49.

1852. Panfile, Elena. Impactul inflamaţiei în dezvoltarea restenozei intrastent / Panfile Elena
// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 1. – P. 118-123. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 122-123.

1853. Pîrţu, Lucia. Managementul terapeutic al hipertensiunii arteriale esenţiale la copii / Lu-
cia Pîrţu, Ina Palii, Marcu Rudi // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 2/3. – P. 50-53 : fig. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 53.

1854. Problèmes pratiques du traitement de l'insuffisance cardiaque chez les sujets


âgés / Calenici Oleg, Caraus Alexandru, Calenici Eugenia [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 1. – P. 77-84. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 83-84.

1855. Răducan, Aurica. Valoarea predictivă a anamnesticului în diagnosticarea sincopei


neurocardiogene / Aurica Răducan // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2013. – Nr 1. – P. 44-50 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 50.

1856. Reactivitatea vasculară periferică în disfuncţia endotelială : rolul Ang 1-7 şi re-
ceptorilor MAS / Ciobanu Lucia, Cobeţ Valeriu, Todiraş Mihai [et al.] // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 1. – P. 10-14 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Bibliogr. : p. 14.

1857. Rezultatele preliminare privind identificarea virusului leucemiei umane cu celule


T – HTLV ½ la donatorii de sânge / Igor Spânu, Vladimir Guriev, Constantin Spânu [et al.] //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 2. – P. 51-53 : tab. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 53.

73
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2013 ≡ Magazine article annals Nr 5-2013

1858. Romanciuc, Lilia. Variabilitatea ritmului cardiac – factor de prognostic în dezvoltarea


maladiilor cardiovasculare la copii / Lilia Romanciuc, Ninel Revenco // Buletin de perinatologie. –
2013. – Nr 2/3. – P. 111-114 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 114.

1859. Rudi, M. Aspecte clinico-paraclinice şi terapeutice ale tahiaritmiilor la copii / M. Rudi,


Ina Palii, Lucia Pîrţu // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 2/3. – P. 107-110. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 110.

1860. Schiţco, Olga. Semnificaţia clinică a criteriilor electrocardiografice de hipertrofie ven-


triculară stânga la copii cu hipertensiune arterială esenţială / Olga Schiţco, Adela Stamati, Olga
Nicolova // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 2/3. – P. 169-171 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 171.

1861. Should we increase betablocker after cardiac resynchronization therapy : the


results of the caribe-hf study (cardiac resynchronization in combination with betablocker
treatment in advanced chronic heart failure) / Grosu Aurelia, Michele Senni, Attilio Iacovoni [et
al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 1. – P. 24-32 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 31-32.
(Vezi de asemenea Nr 1867, 1896)

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


1862. Aramă, Marina. Astmul bronşic drept o maladie ecologic determinată / Marina Aramă
// Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 2/3. – P. 172-178 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 178.
1863. Conduita terapeutică a febrei la copii cu infecţii respiratorii acute / Ala Holban,
Lilia Romanciuc, Georgeta Simion [et al.] // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 2/3. – P. 157-159
: fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 159.

1864. Danilov, L. Problema amigdalitei cronice în otorinolaringologie şi pediatrie : (sinteză


de literatură) / L. Danilov // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 2/3. – P. 143-148. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 147-148.

1865. Diacova, Svetlana. Optimizarea timpanostomiei la copii / Svetlana Diacova // Buletin


de perinatologie. – 2013. – Nr 2/3. – P. 136-138 . – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
138.

1866. Diacova, Svetlana. Screeningul otitei medii la copii cu patologie somatică / Svetlana
Diacova // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 2/3. – P. 139-142 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 142.

1867. Disfuncţia diastologică al ventriculului drept la pacienţii cu boală pulmonară ob-


structivă cronică / Calenici Oleg, Carauş Alexandru, Calenici Eugenia [et al.] // Buletinul Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 1. – P. 33-38 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. : p. 37-38.

1868. Eficacitatea tratamentului otitei medii exsudative la copii / Ion Ababii, Svetlana
Diacova, Anghelina Chiaburu [et al.] // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 2/3. – P. 22-24 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 24.

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1869. Neamţu, Liuba. Nivelul interleukinelor la afecţiunile bronhoobstructive acute de etiolo-


gie micoplasmică / Liuba Neamţu // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 2/3. – P. 189-192 : fig. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 192.

1870. Particularităţile evoluţiei clinice a astmului bronşic la copii în diferite scheme de


terapie de control / Ecaterina Stasii, Olesea Nicu, Tatiana Gorelco [et al.] // Buletin de
perinatologie. – 2013. – Nr 2/3. – P. 133-136 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
136.

1871. Posibilităţile moderne şi particularităţile de organizare a depistării şi diagnosti-


cării tuberculozei organelor respiratorii în R. Moldova şi peste hotare : (rev. lit.) / V.
Bolotnicova, C. Iavorschi, O. Emelianov [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2013. – Nr 2. – P. 10-16. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 14-16.

1872. Revenco, N. Pneumonia comunitară în asociere cu infecţia herpetică la copii / N.


Revenco, A. Donos, S. Ştiuca // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 2/3. – P. 38-42 : fig. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 42.

1873. Rolul focarului infecţios local şi particularităţile imunologice în amigdalita croni-


că la copii / Ababii Ion, Danilov Lucian, Vinogradova Tatiana [et al.] // Buletin de perinatologie. –
2013. – Nr 2/3. – P. 25-29 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 29.

1874. Selevestru, Rodica. Fenotipul sindromului bronhoobstructiv la copii / Rodica


Selevestru, Svetlana Şciuca // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 2/3. – P. 183-188 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 188.

1875. Tratamentul adjuvant al pneumoniilor comunitare : revista literaturii / Matcovschi


Sergiu, Dumitraş Tatiana, Balan Irina [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2013. – Nr 1. – P. 145-149. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 148-149.

1876. Ţurcanu, Tamara. Parametrii imunologici la copii cu infecţie respiratorie acută coaso-
ciate cu infecţia herpetică / Tamara Ţurcanu // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 2/3. – P. 165-
169 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 168-169.

1877. Маркеры генетического риска развития бронхиальной астмы у детей


Республики Молдова / Кырстя О. Н., Василос Л. В., Кожокару А. Н. [и др.] // Buletin de
perinatologie. – 2013. – Nr 2/3. – P. 160-165 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 164-165.

1878. Щука, Светлана. Антибиотикорезистентность синегнойной инфекции при


легочном поражении у детей с муковисцидозом / Светлана Щука, Ольга Димитрова // Buletin
de perinatologie. – 2013. – Nr 2/3. – P. 178-182 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 182.
(Vezi de asemenea Nr 1879)

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


1879. Adam, Ianoş. Particularităţile simptomatologice respiratorii şi variabilitatea manifestări-
lor extradigestive la copii cu boala de reflux gastroesofagian asociată astmului bronşic / Ianoş

75
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2013 ≡ Magazine article annals Nr 5-2013

Adam // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 2/3. – P. 197-201 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 201.

1880. Ciobanu, Lucia. Fenomenul coronarian Gregg în disfuncţia endotelială diabetogenă :


mecanisme compensatorii de reglare / Ciobanu Lucia, Cobeţ Valeriu, Todiraş Mihai // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 1. – P. 15-19 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 19.

1881.Cojocari, Svetlana. Sindromul metabolic la copii / Cojocari Svetlana // Buletinul Aca-


demiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 1. – P. 131-135 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 134-135.

1882. David, Lilia. Cardiomiopatia diabetică : aspecte patogenice şi morfologice / David Lilia
// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 1. – P. 96-103. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 103.

1883. Disfuncţia erectilă – o condiţie cardiovasculară? / Negru-Cemortan Rodica, Carauş


Alexandru, Marina Angela [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2013. – Nr 1. – P. 113-117. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 117.

1884. Impact of diabetes on presentation and outcomes in patients with acute


coronary syndromes / David Lilia, Grosu Aurel, Ţurcanu Veronica [et al.] // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 1. – P. 19-23 : tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 23.

1885. Oare fumatul este asociat cu severitatea fibrozei hepatice în boala ficatului gras
nonalcoolic? / Peltec Angela, Ivanov Victoria, Pereteatco Alexandr [et al.] // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 1. – P. 50-54 : tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr. : p. 50.

1886. Peltec, Angela. Hemoglobin level as a cardiovascular risk factor in nafld / Peltec An-
gela // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 1. – P. 123-126. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 125-126.

1887. Sajen, Octavian. Particularităţile epidemiologice ale hepatitei virale C în grupele cu


risc sporit de infectare. Măsuri de supraveghere şi răspuns / Octavian Sajen, Constantin Spînu //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 2. – P. 54-59. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : p. 59.

1888. Спасибухов, Алексей. Особенности нарушения психической сферы у больных


язвенной болезнью ЖКТ и медико-психологическая коррекция в условиях санаторно-
курортного лечения / Алексей Спасибухов // Psihologie. – 2013. – Nr 2. – P. 78-86 : tab. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 86.

1889. Стасий, Екатерина. Показатели чувствительности и специфичности


диагностических методов при пищевой аллергии у детей / Екатерина Стасий // Buletin de
perinatologie. – 2013. – Nr 2/3. – P. 128-132 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 132.

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1890. Черемпей, Л. Особенности лечения острого панкреатита у детей / Черемпей Л.,


Грицко Л., Черемпей Э. // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 2/3. – P. 330-331.
(Vezi de asemenea Nr 1880-84, 1886)

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocrine


1891. Belic, Olga. Aspecte structurale şi topografice ale arterei lienale / Belic Olga // Buleti-
nul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 1. – P. 140-145 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 145.

616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele


1892. Tcaci, Irina. Îmbătrânirea pielii : profilaxia şi tratamentul / Tcaci Irina // Buletinul Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 1. – P. 183-190. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. : p. 188-190.

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


1893. Factorii de risc, particularităţile clinico-evolutive şi diagnostice în infecţii de tract
urinar la sugari / N. Revenco, S. Beniş, A. Ciuntu [et al.] // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr
2/3. – P. 33-38 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 38.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


1894. Reajeva, Ala. Argumentarea tratamentului antihomotoxic în boala inflamatorie pelvină
acută / Ala Reajeva // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 2. – P.
68-73. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 73.

1895. Revenco, N. Durerea articulară la copii / N. Revenco, T. Buşu // Buletin de


perinatologie. – 2013. – Nr 2/3. – P. 30-32. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 32.
(Vezi de asemenea Nr 1902)

616.8 Neuropatologie. Neurologie


1896. Bichir-Thoreac, Lilia. Unele aspecte ale stresului oxidativ în hipertensiunea arterială
la copii / Bichir-Thoreac Lilia // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013.
– Nr 1. – P. 135-139 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 138-139.

1897. Calcîi, Cornelia. Aspecte epidemiologice ale epilepsiilor copiilor de vârstă mică în Re-
publica Moldova / Cornelia Calcîi // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 2/3. – P. 204-207: fig. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 207.

1898. Diaconu, Nadejda. Rolul vârstei înaintate în dezvoltarea accidentului vascular cere-
bral ischemic la persoanele cu fibrilaţie atrială / Diaconu Nadejda // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 1. – P. 38-44 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. : p. 44.

1899. Hadjiu, Svetlana. Evaluarea neurodevelopmentală în dinamica creşterii copilului sus-


pectat pentru probleme neurologice / Svetlana Hadjiu // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 2/3.
– P. 152-156 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 156.
(Vezi de asemenea Nr 1888)

77
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2013 ≡ Magazine article annals Nr 5-2013

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


1900. Diversitatea agenţilor cauzali ai bolilor infecţioase identificată în populaţia căpu-
şelor colectate în Republica Moldova / Valeriu Chicu, Stela Gheorghiţa, Ala Gori [et al.] // Sănă-
tate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 2. – P. 60-64. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : p. 64.
(Vezi de asemenea Nr 1872, 1876)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
1901. Gudumac, Eva. Patologia chirurgicală a mediastinului la copii / Eva Gudumac; Irina
Livşiţ // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 2/3. – P. 16-21 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 21.

1902. Şavga, N. Operaţii de reconstrucţie în diformităţile scoliotice la copii / N. Şavga (jr.), N.


Şavga // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 2/3. – P. 148-151 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 151.

618 Ginecologie. Obstetrică


1903. Managementul în terapia cu Surfactant. Survanta versus Curosurf / Petru
Stratulat, Larisa Crivceanschi, Victoria Sîsoev [et al.] // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 2/3. –
P. 62-70 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 69-70.

1904. Prepeliţă, Diana. Impactul factorilor de risc incriminaţi în dezvoltarea cancerului glan-
dei mamare în Republica Moldova / Prepeliţă Diana // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 1. – P. 190-192 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p.
192.

1905. Stratulat, Petru. Impactul tehnologiilor bazate pe dovezi ştiinţifice în supravieţuirea


copiilor cu greutate mică, foarte mică şi extrem de mică la naştere / Petru Stratulat, Larisa
Crivceanscaia, Mariana Marian // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 2/3. – P. 80-90 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 88-90.

1906. The Stages of the Folliw-UP System Development of the High Risk Premature
Babies, the Results of Neurodevelopment of Premature Babies Depending of Their Birt
Weight / Petru Stratulat, Ala Curteanu, Ludmila Pînzari [et al.] // Buletin de perinatologie. – 2013. –
Nr 2/3. – P. 53-61 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 61.

1907. Стратулат, П. М. Раняя неонатальная смертность – факторы риска и причины,


данные конфиденциальной анкеты / П. М. Стратулат, Т. Н. Карауш, А. М. Куртяну // Buletin de
perinatologie. – 2013. – Nr 2/3. – P. 71-79 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 79.

1908. Стратулат, П. М. Результаты внедрения национальных программ по улучшению


перинатального ухода в Республике Молдова / П. М. Стратулат, А. М. Куртяну, Т. Н. Карауш
// Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 2/3. – P. 7-15 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 15.

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
1909. Comendant, Ion. Studiu de caz "Impactul promovării surselor eoliene asupra dezvoltă-
rii sistemului energetic în Republica Moldova" / Ion Comendant // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 1. –
P. 37-45 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 43.

623 Tehnică militară


1910. Şmatoc, Ion. Componentele armei de vânătoare / Ion Şmatoc // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2013. – Nr 5. – P. 12 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 5. – P. 12 :
fot.

624 Construcţii civile în general


(Vezi Nr 1961)
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICO-
LE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
1911. Cuza, Petru. Dinamica de creştere a puieţilor de gorun (Quercus petraea Liebl.) sub
masiv de pădure în funcţie de desimea plantării / Petru Cuza // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 1. –
P. 6-11 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 11.

1912. Grosu, Constantin. Întreprinderea de Stat "Silva - Centru" Ungheni : 45 de ani de la


fondare / Constantin Grosu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 5. – P. 18 : fot. ;
Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 5. – P. 18 : fot. – (Gospodării silvice).

1913. Postolache, Gheorghe. Aria protejată "Dolna" : [Întreprinderea Silvică Nisporeni] /


Gheorghe Postolache // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 1. – P. 27-32 : fig., fot., tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : p. 32.

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
1914. Leah, Tamara. Partajarea colectivă a competenţelor de la cercetători la fermieri pentru
o exploatare durabilă a resurselor de sol şi protecţia mediului : [pe marginea obiectivelor generale
şi modului de implementare ale Progr. Operaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre
2007-2013 (Black Sea JOP) ] / Tamara Leah, Igor Povar // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 4/5.
– P. 10-13 : fot. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliograf. : p. 13.

1915. Ursu, A. Problema solurilor desfundate / A. Ursu, A. Overcenco, I. Marcov // Agricultu-


ra Moldovei. – 2013. – Nr 4/5. – P. 15-16 : tab. – Referinţe bibliograf. : p. 16.

79
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2013 ≡ Magazine article annals Nr 5-2013

1916. Ursu, Andrei. Starea actuală a solurilor aluviale în luncile râurilor din sud-vestul Câm-
piei de Sud a Moldovei / Andrei Ursu, Aureliu Overcenco, Ion Marcov // Mediul Ambiant. – 2013. –
Nr 1. – P. 1-5 : fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 5.
(Vezi de asemenea Nr 1917)

631.5 Lucrări agricole


(Vezi Nr 1928)

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente pen-
tru plante
1917. Andrieş, Serafim. Managementul nutrienţilor în exploataţiile agricole / Serafim Andrieş
// Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 4/5. – P. 14-15 : fot.

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
(Vezi Nr 1921)

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne

1918. Буюкли, П. И. Почему пшеница прорастает на корню / П. И. Буюкли, Е. К.


Веверицэ, Г. А. Лупашку [и др.] // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 4/5. – P. 28-29. – Bibliogr. :
p. 29.

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări indus-
triale
1919. Ciocârlan, Nina. Leonotis nepetifolia (L.) R. BR. – o nouă specie de interes terapeutic
pentru Republica Moldova / Nina Ciocârlan // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 1. – P. 33-36 : fot. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 36.

1920. Ciocârlan, Nina. Leurda – un excelent detoxifiant de primăvară / Nina Ciocârlan //


Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 1. – P. 46-47 : fot.

1921. Mustaţă, Grigore. Controlul buruienilor şi combaterea focarelor de torţel (Cuscuta SP


L.) în semănăturile de fenicul prin erbicidare / Grigore Mustaţă // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 1. –
P. 12-16 : fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 16.

634 Horticultură în general


634.8 Viticultură
1922. Bratco, Dumitru. Unelte şi dispozitive, tehnici şi practici vitivinicole la traco-geto-daci /
Dumitru Bratco, Vasile Haheu // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 4/5. – P. 33-36 : fig., fot. –
Bibliogr. : p. 36.

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1923. Profesorul Ştefan Topală – creatorul genomului nou şi a hibrizilor dastanţi fertili
de viţă de vie / Boris Gaina, Victor Donea, Constantin Dadu [et al.] // Agricultura Moldovei. – 2013.
– Nr 4/5. – P. 38-39 : fot.

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
1924. Moroşanu, Andrei. Plăcerea din gustul aşteptării : [despre Iurie Bivol, preşedintele
gospodăriei legumicole a cooperativei de producţie "Fructa-grocom" din raionul Ialoveni] / Andrei
Moroşanu // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 4/5. – P. 17-18 : fot.

1925. Гороховский, В. Ф. Гибриды огурца селекции Приднестровского НИИ сельского


хозяйства / В. Ф. Гороховский // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 4/5. – P. 24-26.

1926. Никулаеш, М. Д. К созданию гибридов томата разных сроков созревания для


пленочных теплиц / М. Д. Никулаеш, М. Д. Питюл, Р. К. Речец // Agricultura Moldovei. – 2013. –
Nr 4/5. – P. 19-22 : tab. – Rez. în lb. rusă, engl. – Bibliogr. : p. 22.

1927. Питюл, М. Д. Гибриды томата детерминантного типа для цельноплодного


консервирования / М. Д. Питюл, М. Д. Никулаеш, А. Е. Цэпордей // Agricultura Moldovei. –
2013. – Nr 4/5. – P. 23-24 : tab. – Rez. în lb. rusă, engl. – Bibliogr. : p. 24.

1928. Ротарь, В. Ф. Сортовой конвейер овощного гороха / В. Ф. Ротарь // Agricultura


Moldovei. – 2013. – Nr 4/5. – P. 26-27 : tab. – Bibliogr. : p. 27.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
636.2 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi
1929. Coşman, S. Utilizarea tipului de taurine Bălţat cu Negru Moldovenesc / S. Coşman //
Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 4/5. – P. 29-31 : fig., fot.

636.7 Câini
1930. Alaci, Alexandru. Standardul bracului german cu păr sârmos : [rasa de câini
Deutscher stichclhaariger vorstchhund] / Alexandru Alaci // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013.
– Nr 5. – P. 16 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 5. – P. 16 : fot. – (Chinologie).

1931. Elenciuc, Igor. Fox terrierul, partener unic şi universal la vânătoare : [rasă de câini] /
Igor Elenciuc // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 5. – P. 15 : fot. ; Охотник и Рыболов
Молдовы. – 2013. – Nr 5. – P. 15 : fot. – (Chinologie).

639.1 Vânătoare
1932. Bagrii, Boris. Şi la Ocniţa gândurile bune se împlinesc : [interviu cu B. Bagrii,
preşedintele biroului subdiviziunii teritoriale Ocniţa a SVPM] / consemnare : Ionel Căpiţă //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 5. – P. 7 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. –
2013. – Nr 5. – P. 7 : fot.

81
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2013 ≡ Magazine article annals Nr 5-2013

1933. Bătrânu, Ion. Vânătoarea – ca o dublă viaţă : [pe marginea discuţiilor cu vânătorul
Alexei Druţă din satul Ţibirica, raionul Călăraşi] / Ion Bătrânu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –
2013. – Nr 5. – P. 9 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 5. – P. 9 : fot. – (Din tată în
fiu).

1934. Chiriţă, Gheorghe. Evaluarea de primăvară a efectivelor de vânat / Gheorghe Chiriţă


// Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 5. – P. 1 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. –
2013. – Nr 5. – P. 1 : fot.

1935. Hodoneanţu, Dan Lambert. Vânătoarea durabilă, cum e înţeleasă? : [aspecte


cinegetice] / Dan Lambert Hodoneanţu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 5. – P. 8 :
fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 5. – P. 8 : fot.

1936. Morari, Leonid. Noi protejăm fauna! : [despre membrii subdiviziunii teritoriale Anenii
Noi a SVRM] / Leonid Morari // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 5. – P. 10 : fot. ;
Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 5. – P. 10 : fot.

1937. Nesterov, Vadim. Asigurarea vânatului cu furaje / Vadim Nesterov // Vânătorul şi


Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 5. – P. 4 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 5. –
P. 4 : fot.

1938. Olaru, Igor. "Trăiesc între păduri şi ape…" : [interviu cu I. Olaru, managerul subdivizi-
unii teritoriale Floreşti a SVRM] / consemnare de Ion Străbunu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –
2013. – Nr 5. – P. 24 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 5. – P. 24 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1803, 1825-28, 1910, 1912, 1930-31)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


1939. Bulat, Dumitru. Migraţiile reproductive la peşti / Dumitru Bulat // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2013. – Nr 5. – P. 22 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 5. – P. 22 :
fot.

1940. Domanciuc, V. Crapul, specie tradiţională a pisciculturii noastre / V. Domanciuc, G.


Curcubet // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 5. – P. 21 : fot. ; Охотник и Рыболов
Молдовы. – 2013. – Nr 5. – P. 21 : fot. – Va urma.

1941. Lozie, Ştefan. Crapul "răpitor"? : [specie de peşte din familia Cyprinus carpio] / Ştefan
Lozie // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 5. – P. 22-23 ; Охотник и Рыболов
Молдовы. – 2013. – Nr 5. – P. 22-23.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
1942. Donica, Serghei. Meniul de primăvară-vară : Explozie de arome, gust şi culoare =
Весенне-летнее меню : Bзрыв вкуса, запаха и цвета = Spring and summer menu : An explosion
of flavours, taste and colours / Serghei Donica // Altitude. – 2013. – Nr 5/6. – P. 70-72 : fot. – Tit.,
text paral. : lb. rom., engl., rusă. – (Gourmet).

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1943. Гриник, Татьяна. О формировании цен на социально значимые товары в обще-


ственном питании / Татьяна Гриник // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 5. – P. 50-57 : fot., tab.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


1944. Climoc, Ludmila. Realizările mele sunt realizările companiei Orange : [interviu cu L.
Climoc, managerul Orange Moldova] / interlocutor : Margareta Mocreac // Profit. – 2013. – Nr 4. –
P. 86-90 : fot. – Idem în lb. engl. : P. 104-109.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
1945. Щербинский, Игорь. Сжатие рынка : [интервью с вице-президентом холдинга
DAAC-Hermes И. Щербинским] / записал Александр Танас // Profit. – 2013. – Nr 4. – P. 78-83 :
fig., fot. – (Автомобильный бизнес).

656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară


1946. Гортоломей, Д. В. Финансы промышленного производства на железнодорожном
транспорте : [Молдовы] / Д. В. Гортоломей // Подготовка и переподготовка кадров – основа
обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте : Материалы Междунар. науч.-
практ. конф., 28-30 нояб. 2012. – Кишинев, 2013. – Р. 99-112 : tab. – Bibliogr. : p. 112.

1947. Петров, О. И. Совершенствование системы питания проходных светофоров ав-


тоблокировки / О. И. Петров // Подготовка и переподготовка кадров – основа обеспечения
безопасности на железнодорожном транспорте : Материалы Междунар. науч.-практ. конф.,
28-30 нояб. 2012. – Кишинев, 2013. – Р. 77-82 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 82.

1948. Соломон, Д. И. Подготовка специалистов в области железнодорожного транс-


порта в АТИК : [Акад. транспорта, информатики и коммуникаций] / Д. И. Соломон // Подготов-
ка и переподготовка кадров – основа обеспечения безопасности на железнодорожном
транспорте : Материалы Междунар. науч.-практ. конф., 28-30 нояб. 2012. – Кишинев, 2013. –
Р. 7-13 : tab.

1949. Соломон, Д. И. Проблемы развития железнодорожного транспорта Республики


Молдова / Д. И. Соломон // Подготовка и переподготовка кадров – основа обеспечения безо-
пасности на железнодорожном транспорте : Материалы Междунар. науч.-практ. конф., 28-30
нояб. 2012. – Кишинев, 2013. – Р. 28-49 : fig., tab.

657 Contabilitate
1950. Bucur, Vasile. Cu privire la identificarea şi testarea activelor la depreciere / Vasile Bu-
cur // Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene : progrese şi aşteptări :
Conf. şt. intern., 5 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 81-86 : tab. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr.
: p. 85-86.

1951. Nederiţa, Alexandru. Aspecte generale privind tranziţia la noile standarde naţionale
de contabilitate / Alexandru Nederiţa // Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice
europene : progrese şi aşteptări : Conf. şt. intern., 5 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 13-16 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 16.

83
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2013 ≡ Magazine article annals Nr 5-2013

1952. Nederiţa, Alexandru. Noile Standarde Naţionale de Contabilitate : caracteristica gene-


rală şi termenele de implementare a acestora / Alexandru Nederiţa // Contabilitate şi audit. – 2013.
– Nr 5. – P. 5-9 : fot., tab.

1953. Tuhari, Tudor. Contabilitatea şi controlul intern / Tudor Tuhari // Contabilitatea şi audi-
tul în contextul integrării economice europene : progrese şi aşteptări : Conf. şt. intern., 5 apr. 2013.
– Chişinău, 2013. – P. 144-147 : fig., tab. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. : p. 147.

1954. Голочалова, Ирина. Некоторые вопросы бухгалтерского учета и отчетности в


условиях пенсионных планов / Irina Golocialova, Viorel Ţurcanu // Contabilitatea şi auditul în
contextul integrării economice europene : progrese şi aşteptări : Conf. şt. intern., 5 apr. 2013. –
Chişinău, 2013. – P. 152-160 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 160.

1955. Об оформлении отпуска и расчете отпускного пособия : [в помощь бухгалте-


ру] // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 5. – P. 10-14 : tab.

1956. Осеньев, Михаил. Бухгалтерские ступени вверх : [о гл. бухгалтере магазина


UNIC Константине Корнегруца] / Михаил Осеньев // Profit. – 2013. – Nr 4. – P. 56-57 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1757, 1771, 1813)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
1957. Druţă, Mihai. Izvoarele vinului moldovenesc = Истоки молдавского вина = The
Beginnings of Moldovan Wine / Mihai Druţă // Altitude. – 2013. – Nr 5/6. – P. 74-75 : fot. – Tit., text
paral. : lb. rom., engl., rusă.

687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală


687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică
1958. Цуркан, Ольга. Ольга Цуркан: косметология без предрассудков : [интервью с ди-
ректором и гл. специалистом "Лаборатории красоты"] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle.
– 2013. – Nr 5. – P. 12-15 : fot.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE.


TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
691 Materiale de construcţii. Părţi ale construcţiilor
1959. Крамаренко, Владимир. "Масон" в ожидании бума : [беседа с зам. пред. Совета
комбината строительных материалов АО "Масон" В. Крамаренко] / записал Александр Танас
// Profit. – 2013. – Nr 5. – P. 42-45 : fig., fot., tab.

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM.
PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
1960. Bacalov, Sergiu. Patrimoniul cultural al ţării : 18 apr. – Ziua Intern. a monumentelor şi
locurilor istorice / Sergiu Bacalov // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 4. – P. 20-21 : fot.

72 ARHITECTURĂ
1961. Plămădeală, Vasile. Vasile Plămădeală: Moldoveanul care rescrie istoria Veronei =
Молдаванин, переписавший историю Вероны = The Moldovan who is rewriting the history of
Verona : [interviu cu restauratorul de clădiri vechi, originar din Hânceşti, Rep. Moldova] / consem-
nare de rep. rev. // Altitude. – 2013. – Nr 5/6. – P. 42-44 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl.,
rusă. – (Ai noştri la Verona).

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


1962. Munteanu, Ana. Ana Munteanu: Fata care pictează mesaje în nisip = Девушка,
которая рисует на песке = The girl who paints messages in the sand : [interviu cu pictoriţa, parti-
cipantă la concursul "Românii au talent", finala, mai 2013] / consemnare de rep. rev. // Altitude. –
2013. – Nr 5/6. – P. 66-68 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl., rusă.

78 MUZICĂ
1963. Botgros, Nicolae. Nicolae Botgros: Triumful unui lăutar = Триумф Музыканта = The
triumph of a musician : [interviu] / consemnare de Iulia Badea Guéritée // Altitude. – 2013. – Nr 5/6.
– P. 18-26 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl., rusă. – (Talent).

1964. Butucel, Zinona. Imagini despre dirijorul Vasile Panainte şi "Tinerii Rapsozi" : [orches-
tra de muzică populară] / Zinona Butucel // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 4. – P. 22 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1806)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
1965. Colesnic, Iurie. Lewis Milestone. Primul şi unicul Oscar pentru comedie s-a născut la
Chişinău = Первый и единственный Оскар за комедию родился в Кишиневе = The first and
only Oscar – winner comedy director hails from Chişinău : [file din viaţa regizorului] / Iurie Colesnic
// Altitude. – 2013. – Nr 5/6. – P. 76-79 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl., rusă.

1966. Festivalul Internaţional de Film Documentar "Cronograf" : [Ed. a XI-a, Chişinău,


30. 05. – 03.06. 2013] // Altitude. – 2013. – Nr 5/6. – P. 12-13 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl.,
rusă.

792 Teatru. Artă scenică

85
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2013 ≡ Magazine article annals Nr 5-2013

1967. Хармелин, Юрий. Юрий Хармелин: Театр – вне времени : [интервью с основате-
лем, худож. руководитем и гл. режиссером театра "С улицы Роз", г. Кишинев] / записала
Екатерина Быдзина // Aquarelle. – 2013. – Nr 5. – P. 20-22 : fot.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


1968. Andronachi, Natalia. Taekwon-do : sportul virtuţii adevărate / Natalia Andronachi //
Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 4. – P. 16-17 : fot.

1969. Maistru, Vitalie. London Sports Arena : [Finala Ligii Campionilor la fotbal şi tenis,
24.06-07.07. 2013] / Vitalie Maistru // Altitude. – 2013. – Nr 5/6. – P. 14-16 : fot. – Text paral. : lb.
rom., engl., rusă.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1970. Drăguţanu, Otilia. Otilia Drăguţanu – femeia cu zâmbetul mereu pe buze : [interviu cu
dir. Casei de Traduceri Berlizzo Group din Chişinău] / consemnare de Mariana Tabuncic // Profit. –
2013. – Nr 5. – P. 88-93 : fot. – (77 de întrebări în 20 de minute).

1971. Dumbrăveanu, Ion. Particularităţi ale motivării sintemului în concepţia profesorului


Grigore Cincilei / Ion Dumbrăveanu // Probleme de lingvistică generală şi romanică : Actele coloc-
viului şt. intern., 14 dec. 2012. – Ch., 2013. – Vol. 3. – P. 13-17 : fot. – Rez. în lb. fr. – Referinţe
bibliogr. : p. 17.

1972. Guţu, Ana. Plurilinguisme et politiques linguistiques : problèmes et solutions / Ana Gu-
ţu // Probleme de lingvistică generală şi romanică : Actele colocviului şt. intern., 14 dec. 2012. –
Ch., 2013. – Vol. 3. – P. 162-167. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : p. 167.

1973. Guţu, Ion. La dimension axiologique du niveau metatextuel : approche hermeneutique


complexe / Ion Guţu // Probleme de lingvistică generală şi romanică : Actele colocviului şt. intern.,
14 dec. 2012. – Ch., 2013. – Vol. 3. – P. 73-78 : tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 77-
78.

1974. Lenţa, Anatol. Limbajul non verbal al profesorului Grigore Cincilei : [savant, doctor
habilitat, prof. univ., fondatorul Catedrei Filologie Franceză a USM] / Anatol Lenţa // Probleme de
lingvistică generală şi romanică : Actele colocviului şt. intern., 14 dec. 2012. – Ch., 2013. – Vol. 3. –
P. 18-24 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 24.

1975. Radu, Zinaida. Inovaţiile lexicale – mijloc de exprimare a transformărilor socio-politice


/ Zinaida Radu, Ana Mihalachi // Probleme de lingvistică generală şi romanică : Actele colocviului
şt. intern., 14 dec. 2012. – Ch., 2013. – Vol. 3. – P. 118-121. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. :
p. 120-121.

1976. Radu, Zinaida. Investigaţiile savantului Grigore Cincilei – model de cercetare ştiinţifică
/ Zinaida Radu // Probleme de lingvistică generală şi romanică : Actele colocviului şt. intern., 14
dec. 2012. – Ch., 2013. – Vol. 3. – P. 25-27. – Referinţe bibliogr. : p. 27.
(Vezi de asemenea Nr 1816-17, 1977, 2027)

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

811 Limbi individuale


811.111 Limba engleză
1977. Melenciuc, Dumitru. Evoluţia aspectului în limba engleză : (comparativ cu alte limbi
europene înrudite) / Dumitru Melenciuc // Probleme de lingvistică generală şi romanică : Actele
colocviului şt. intern., 14 dec. 2012. – Ch., 2013. – Vol. 3. – P. 127-132. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. :
p. 132.

811.133.1 Limba franceză


(Vezi Nr 1816, 1972-73)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
1978. Hemingway, Ernest. Bătrânul şi marea : [roman : fragm.] / Ernest Hemingway ; trad.
din lb. engl. şi note de Radu Pavel Gheo ; il. : Adrian Moraru // Noi. – 2013. – Nr 5. – Supl. : P. 25-
32 : il. – Contin. Începutul : Nr 2.

821.135.1 Literatură română


1979. Brătescu-Voineşti, Ioan Alexandru. Privighetoarea : [povestire] / Ioan Alexandru Bră-
tescu-Voineşti // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 5. – P. 20 : fot.

1980. Coşbuc, George. La Paşti : [versuri] / George Coşbuc // Vânătorul şi Pescarul Moldo-
vei. – 2013. – Nr 5. – P. 17.

1981. Pancu-Iaşi, Octav. S-a pierdut ceva… : [povestire] / Octav Pancu-Iaşi ; il. : Sergiu
Puică // Noi. - 2013. – Nr 5. – P. 23 : il.

1982. Брэтеску-Войнешть, Иоанн Александру. Соловей : [рассказ] / Иоанн


Александру Брэтеску-Войнешть ; пер. : Валериу Бусуйок // Охотник и Рыболов Молдовы. –
2013. – Nr 5. – P. 20 : fot.

1983. Стэнеску, Никита. Поэма червей : [пер. с рум. яз.] / Никита Стэнеску // Наше по-
коление. – 2013. – Nr 4. – P. a 4-a a cop.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


1984. Irineu (Pânzaru), schimonah. Stă cerul uimit ; Vino, Ştefane… ; "Printre case, printre
oameni – spre chilie…" ; "Şi vine seara…" ; "Numai aici, în mănăstirea milei…" ; Rănile ; Să mă
lumine, să mă ascundă ? ; Locul rugăciunii ; "Să vină, să vină un înger, ca iar…" ; O lacrimă şi o
stea : [versuri] / schimonah Irineu (Pânzaru) ; il. : Violeta Zabulică // Noi. – 2013. – Nr 5. – P. 8-9 :
il.

87
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2013 ≡ Magazine article annals Nr 5-2013

1985. Rusnac, Vladimir. Locul cu noroc : [eseu] / Vladimir Rusnac // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2013. – Nr 5. – P. 23 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 5. – P. 23 :
fot.

1986. Sofronovici, Ştefan. Pasărea cu-aripa frântă ; Lumânarea vieţii : [versuri] / Ştefan
Sofronovici // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 4. – P. 29 : fot.

1987. Zadnipru, Petru. Destin : [versuri] / Petru Zadnipru // Noi. – 2013. – Nr 5. – P. 22 : il.

821.161.1 Literatură rusă


1988. Аляева, Галина. Самосуд : рассказ / Галина Аляева // Наше поколение. – 2013. –
Nr 5. – P. 18-21 : fot.

1989. Афоничев, Виктор. Четыре незатейливых истории : [повесть] / Виктор Афоничев


// Наше поколение. – 2013. – Nr 5. – P. 60-64 : fot.

1990. Бескровный, Олег. Отзвенело ; Шансон ; Вечный зов ; Возвращение лета : [сти-
хи] / Олег Бескровный // Наше поколение. – 2013. – Nr 5. – P. 88-89 : fot.

1991. Бывшев, Александр. Табак ; "Я вижу тот бой – был он словно вчера…" ; 1941
год ; Ветеран ; Пуля ; "Любимая, прощаюсь я с тобой…" ; "Вёрст не одну прошёл с боями
тыщу…" ; Забытым русским героям ; В день памяти и скорби ; Русский солдат : [стихи] /
Александр Бывшев // Наше поколение. – 2013. – Nr 5. – P. 92-93 : fot.

1992. Еленин, Николай. Первая охота : [рассказ] / Николай Еленин // Наше поколение.
– 2013. – Nr 4. – P. 48-50 : fot.

1993. Ермолаев, Григорий. Грех : [рассказ] / Григорий Ермолаев // Наше поколение. –


2013. – Nr 5. – P. 65-66 : fot.

1994. Зеленкина, Галина. Хрустальное озеро : [рассказ] / Галина Зеленкина // Наше


поколение. – 2013. – Nr 4. – P. 74-78 : fot.

1995. Касаткин, Алексей. Переправа ; Слабинка ; Из Сталинграда ; Испытание ; Искра


: [стихи] / Алексей Касаткин // Наше поколение. – 2013. – Nr 4. – P. 58-59 : fot.

1996. Катюшин, Кирилл. Рубиновые глаза души ; Одиночество ; К. А. Р.андаши ; Не


вырваться : [стихи] / Кирилл Катюшин // Наше поколение. – 2013. – Nr 5. – P. 96 : fot.

1997. Кузмина, М. Пасха : [стихи] / М. Кузмина // Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013.


– Nr 5. – P. 17.

1998. Нестругин, Александр. Наши речки… ; "Ты снилась мне, Река…" ; "Быть просто-
ром – нет, не получилось…" ; "Я живу на отшибе…" ; "Где лодке забытой курят…" ; "Дожди
проходят садом как свои…" ; "Когда уходят хутора…" ; "Городок стоит на холме… " ; Подо-
рожная : [стихи] / Александр Нестругин // Наше поколение. – 2013. – Nr 4. – P. 60-61 : fot.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1999. Неуличный, Александр. "Бледных рук твоих линии…" ; "Кровоточит тихо риф-
ма…" ; "Точёный мозг из кляксы картонной…" ; "По карнизам стучала ночь…" : [стихи] / Алек-
сандр Неуличный // Наше поколение. – 2013. – Nr 5. – P. 97 : fot.

2000. Редько, Александр. "Поручик, а не сержант" : [очерк] / Александр Редько // Наше


поколение. – 2013. – Nr 5. – P. 67-71 : fot.

2001. Рождественский, Роберт. Маленький человек : [стихи] / Роберт Рождественский


// Наше поколение. – 2013. – Nr 5. – P. a 4-a a cop.

2002. Сифоров, Валерий. Снегопад ; Письмо ; Слово ; Одуванчики ; Идальго ; Серо-


глазый король ; Смешной человек : [стихи] / Валерий Сифоров // Наше поколение. – 2013. –
Nr 4. – P. 65 : fot.

2003. Скрундзь, Татьяна. Рыбы ; "Всем головам голова…" ; Аz Ведаiu Бога ; Любо
жить! ; "Я одиночеством упьюсь как вдохновеньем…" ; Расстрел ; Твои женщины : [стихи] /
Татьяна Скрундзь // Наше поколение. – 2013. – Nr 4. – P. 66-67 : fot.

2004. Сосницкая, Маргарита. Отель будущего ; Жалобы Смерти ; Зеркалотерапия :


[отр. из кн. притч "Полет совы"] / Маргарита Сосницкая // Наше поколение. – 2013. – Nr 4. – P.
51-57 : fot.

2005. Ступина, Алла. Свет в окне : [стихи] / Алла Ступина // Наше поколение. – 2013. –
Nr 5. – P. 23 : fot.

2006. Юдин, Борис. Катастрофа ; Гроза ; "Эта рота наступала по болоту…" : [рассказы]
/ Борис Юдин // Наше поколение. – 2013. – Nr 4. – P. 14-22 : fot.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


2007. Абрамян, Роза. Был тихий зимний вечер : [повесть] / Роза Абрамян // Наше по-
коление. – 2013. – Nr 5. – P. 98-99 : fot.

2008. Бану, Иван. Валькирьи ; Ода лени ; "Мне надоела городская суета…" ; Дуб ; Ге-
нии-Евгении ; Трус ; Вокзал ; "Опять среди зимы тепло…" : [стихи] / Иван Бану // Наше поко-
ление. – 2013. – Nr 4. – P. 72-73 : fot.

2009. Варданян, Ирис. Кабесео ; Танго ; Душа к душе… ; Мы – танец : [стихи] / Ирис
Варданян // Наше поколение. – 2013. – Nr 4. – P. 64 : fot.

2010. Врадий, Андрей. Друг Серёжка ; У погоста ; Нецелован ; Малые потери ; Память
: [стихи] / Андрей Врадий // Наше поколение. – 2013. – Nr 5. – P. 94-95 : fot.

2011. Галимон, Ирина. Встреча с ветром ; Игра… Камни… Люди… Игра… ; Чертик и
свинка ; Монолог кота ; Хрустальная страна ; Таське ; Черепашки ; Паровозик с солнышком ;
Дом : [рассказы] / Ирина Галимон // Наше поколение. – 2013. – Nr 4. – P. 95-101 : fot.

2012. Гармс, Наталья. Сколько нужно мужчин, чтобы… : [повесть] / Наталья Гармс //
Наше поколение. – 2013. – Nr 4. – P. 23-47 : fot. ; Nr 5. – P. 22-39 : fot. – Окончание. Нач. : Nr
2.
89
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2013 ≡ Magazine article annals Nr 5-2013

2013. Дуб, Иван. Как Петря уткой торговал, или Ода столичному туалету : [поэма] /
Иван Дуб // Наше поколение. – 2013. – Nr 4. – P. 79-94 : fot.

2014. Дубосарская, Таисия. Люська : [рассказ] / Таисия Дубосарская // Наше поколе-


ние. – 2013. – Nr 4. – P. 70-71 : fot.

2015. Жакотэ, Антоанета. Герцогиня : [повесть] / Антоанета Жакота // Наше поколение.


– 2013. – Nr 4. – P. 68-69 : fot.

2016. Зубов, Сергей. Плевун - профессионал ; "Как тяжелы грехи мои, я знаю сам …" ;
"Я в паспорт не заглядывал давно…" ; В одном лесу всем весело жилось ; "К соседу в гости
"белочка" зашла …" ; Подруге дней моих… ; "Всю жизнь куда-то я бежал…" : [стихи] / Сергей
Зубов // Наше поколение. – 2013. – Nr 5. – P. 86-87 : fot.

2017. Каюров, Георгий. П. П. Ш. : рассказ / Георгий Каюров // Наше поколение. – 2013.


– Nr 5. – P. 57-59 : fot.

2018. Каюров, Георгий. Переселенцы : рассказ / Георгий Каюров // Наше поколение. –


2013. – Nr 4. – P. 9-13 : fot.

2019. Короваев, Валентин. Память ; Журавель ; Победа ; Паралимпийцы ; Баллада о


вине : [стихи] / Валентин Короваев // Наше поколение. – 2013. – Nr 5. – P. 100-101 : fot.

2020. Куделин, Борис. Попутный ветер до стен Нотр Дам де Пари : [дневник] / Борис
Куделин // Наше поколение. – 2013. – Nr 4. – P. 102-104 : fot. – Продолж. следует. Начало : Nr
10, 2012.

2021. Ратмиров, Сергей. Поэтам ; "В куполах разлетелась душа…" ; "Звучит мелодия
дудуки…" ; "Мгновенье в пригоршню собрав…" ; "Никогда, никогда не забуду…" ; "Звёзды.
Тихое мерцанье…" ; "Во дни бессмысленных метаний…" ; "Высокое звучанье Слова…" :
[стихи] / Сергей Ратмиров // Наше поколение. – 2013. – Nr 5. – P. 90-91 : fot.

2022. Стойлова, Лариса. Последний праздник : рассказ / Лариса Стойлова // Наше по-
коление. – 2013. – Nr 5. – P. 14-17 : fot.

2023. Цуркан, Олег. Форум : рассказ / Олег Цуркан // Наше поколение. – 2013. – Nr 5. –
P. 72-85 : fot.

2024. Шатров, Владимир. Личное дело сержанта Бессарабова : [рассказ] / Владимир


Шатров // Наше поколение. – 2013. – Nr 5. – P. 46-56 : fot. – Окончание. Нач. : Nr 2.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.135.1.0 Literatură română
(Vezi Nr 1727)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2025. Busuioc, Silviu. Andrei Lupan – frate al pământului : [pe marginea Concursului intern.
de poezie şi desen cu acelaşi generic, Ed. a 2-a, or. Şoldăneşti] / Silviu Busuioc // Realităţi Cultura-
le. – 2013. – Nr 5. – P. 21-22 : fot.

2026. Domenco, Ion. Nina Josu: "Am venit acasa şi aici mă simt cel mai bine" : [comuna Ţi-
ganca, raionul Cantemir : pe marginea sărbătorii dedicate aniversării a 60 ani a poetei] / Ion
Domenco // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 4. – P. 25-26 : fot.

2027. Jantâc, Nicolae. "Limba noastră constituie apogeul creaţiei mateevicene" : [125 de ani
de la naşterea lui Alexei Mateevici : dialog cu lingvistul N. Jantâc, Inst. de Filologie al AŞM] / con-
semnare de Dumitru Păsat // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 4. – P. 13 : fot.

2028. Rusu, Varvara. "Pe aripile fanteziei în Ţara Copilăriei" : (omagiu lui Spiridon Vangheli)
/ Varvara Rusu // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 5. – P. 15 : fot.

821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova


2029. Овчеренко, Вячеслав. Зеркало рыночной революции : (Субъективное мнение об
объективном явлении писателя Георгия Каюрова) / Вячеслав Овчеренко // Наше поколение.
– 2013. – Nr 4. – P. 6-8 : fot.

821.512.165(478).0 Literatura în limba găgăuză din Republica Moldova


2030. Топал, Иван. Одержимый : Заметки о Д. Карачобане / Иван Топал // Наше поко-
ление. – 2013. – Nr 4. – P. 3-5.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
2031. Бурдо, Н. Б. К. В. Зиньковский – исследователь Триполиады / Н. Б. Бурдо //
Stratum plus. – 2013. – Nr 2 : Обитаемое пространство в европейской преистории. – P. 15-23.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 21-23.

2032. Демченко, Т. И. Сосуд в виде птицы с территории Пруто-Днестровского


междуречья / Т. И. Демченко // Stratum plus. – 2013. – Nr 2 : Обитаемое пространство в
европейской преистории. – P. 141-163 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 159-
163.

2033. Зиньковский, К. В. Жилища племен трипольской культуры : [моногр.] / К. В.


Зиньковский ; коммент. : Н. Б. Бурдо // Stratum plus. – 2013. – Nr 2 : Обитаемое пространство
в европейской преистории. – P. 27-100 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 97-100.

2034. Иванова, С. В. Культурно-исторические контакты населения Северо-Западного


Причерноморья в раннем бронзовом веке : Запад-Восток / С. В. Иванова // Stratum plus. –
2013. – Nr 2 : Обитаемое пространство в европейской преистории. – P. 199-257 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 251-257.

2035. Киосак, Д. В. Предварительные итоги археологических разведок памятников ка-


менного века на Раздельнянской равнине и проблема "степного неолита" Северо-Западного
Причерноморья / Д. В. Киосак // Stratum plus. – 2013. – Nr 2 : Обитаемое пространство в

91
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2013 ≡ Magazine article annals Nr 5-2013

европейской преистории. – P. 283-296 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 294-
296.

2036. Кореневский, С. Н. Культ жилища и очага у племен майкопско-


новосвободненской общности : (к проблеме символики обитаемого пространства) / С. Н.
Кореневский // Stratum plus. – 2013. – Nr 2 : Обитаемое пространство в европейской
преистории. – P. 105-139 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 138-139.

2037. Курганы эпохи бронзы могильника у с. Глиное на левобережье Нижнего


Днестра : [Слободзейского района, Респ. Молдова] / С. Н. Разумов, С. Д. Лысенко, В. С.
Синика [и др.] // Stratum plus. – 2013. – Nr 2 : Обитаемое пространство в европейской
преистории. – P. 297-340 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 337-340.

2038. Романчук, А. А. Кавкасионский антропологический тип в свете гипотезы


"восточной популяции" : вопрос о древности / А. А. Романчук // Stratum plus. – 2013. – Nr 2 :
Обитаемое пространство в европейской преистории. – P. 259-282. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr. : p. 278-282.

2039. Церна, С. В. Опыт анализа распределения глиняной антропоморфной пластики в


погребениях нео-энеолитического могильника Дуранкулак : (Северо-Восточная Болгария) /
С. В. Церна // Stratum plus. – 2013. – Nr 2 : Обитаемое пространство в европейской
преистории. – P. 167-198 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 191-198 şi în
subsol.
(Vezi de asemenea Nr 1922)

908 Monografii ale localităţilor


2040. Verona la pas = Walking through Verona = По Вероне пешком : [călătorie prin oraşul
italian] / text de rep. rev. // Altitude. – 2013. – Nr 5/6. – P. 32-41 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom.,
engl., rusă.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Duca, Gheorghe. Academicianul Mihail Popovici – la popasul a 70 de ani de la naştere. –
Vezi Nr 1841.

Jantâc, Nicolae. "Limba noastră constituie apogeul creaţiei mateevicene" : [125 de ani de la
naşterea lui Alexei Mateevici]. – Vezi Nr 2027.

Profesorul Ştefan Topală – creatorul genomului nou şi a hibrizilor dastanţi fertili de viţă de
vie. – Vezi Nr 1923.

Бурдо, Н. Б. К. В. Зиньковский – исследователь Триполиады. – Vezi Nr 2031.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(478) Istoria Republicii Moldova

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2041. Cetatea Tighina = Бендерская крепость = Tighina Fortress : [file din istoria Moldovei
medievale] / text de rep. rev. // Altitude. – 2013. – Nr 5/6. – P. 28-30 : fot. – Tit., text paral. : lb.
rom., engl., rusă.

93
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2013 ≡ Magazine article annals Nr 5-2013

Index de nume

A C
Ababii, Ion 1868, 1873 Calcîi, Cornelia 1897
Adam, Ianoş 1879 Calenici, Eugenia 1854, 1867
Alaci, Alexandru 1826, 1930 Calenici, Oleg 1839, 1854, 1867
Andrieş, Serafim 1917 Carauş, Alexandru 1839, 1849, 1854, 1867,
Andronachi, Natalia 1805, 1968 1883
Anţibor, Ludmila 1731 Catereniuc, Ilia 1838
Aramă, Maria 1741 Caţel, Maia 1757
Aramă, Marina 1862 Cauş-Avram, Olga 1728
Arseni, Alexandru 1784 Căpiţă, Ionel 1932
Cebaniuc, Irina 1753
B Cebanu, Alexandru 1736
Bacalov, Sergiu 1960 Chetruş, Ulian 1785
Badea Guéritée, Iulia 1963 Chiaburu, Anghelina 1868
Bagrii, Boris 1932 Chicu, Valeriu 1900
Bahnaru, Aurelia 1824 Chiriţă, Gheorghe 1934
Balan, Irina 1875 Cicanci, Galina 1758
Banari, Lia 1823 Cincilei, Grigore 1971, (1974)
Băieşu, Nicolae 1820-21 Ciobanu, Lucia 1856, 1880
Bătrânu, Ion 1933 Ciobanu, Mihai 1806
Bejan, Octavian 1789 Ciobanu, Victor 1737, (1743)
Bejenaru, Eugen 1795 Ciocârlan, Nina 1919-20
Belic, Olga 1891 Ciubotaru, Oleg 1725
Belous, Victoria 1755 Ciubotaru, Victoria 1831
Beniş, S. 1893 Ciuhrii, Ceslav 1752
Bichir-Thoreac, Lilia 1848, 1896 Ciuntu, A. 1893
Bivol, Iurie (1924) Climoc, Ludmila 1944
Bodea, Vitalie 1812 Cobeţ, Valeriu 1856, 1880
Bodiu, Victor 1756 Cojocari, Svetlana 1842, 1848, 1881
Bogatu, Petru 1734 Cojocaru, Ala 1832
Bolotnicova, V. 1871 Colesnic, Iurie 1965
Botgros, Nicolae 1963 Comendant, Ion 1909
Branişte, Ion 1805 Copeţchi, Stanislav 1792
Bratco, Dumitru 1922 Costachi, Gheorghe 1785-86
Brătescu-Voineşti, Ioan Alexandru 1979 Coşbuc, George 1980
Brînza, Sergiu 1790 Coşman, S. 1929
Bucov, Elena 1833 Cotlău, Maria 1816
Bucov, Victoria 1833 Crivceanschi, Larisa 1903, 1905
Bucur, Vasile 1950 Croitoru, Pavel 1738
Bujor, Svetlana 1754, 1762 Croitoru, Vasile 1739
Bulai, Iurie 1791 Cucer, Angela 1819
Bulat, Dumitru 1939 Cuciurcă, Angela 1782
Busuioc, Silviu 2025 Cuciurcă, Rodica 1782
Buşu, T. 1895 Curcubet, G. 1940
Butucel, Zinona 1964 Curteanu, Ala 1906
Cuza, Petru 1911
Cuzor, Tatiana 1840

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

D Grosul, Iea 1847, 1850


Gudumac, Eva 1901
Dadu, Constantin 1923 Guriev, Vladimir 1857
Danilov, L. 1864 Guţu, Ana 1972
Danilov, Lucian 1873 Guţu, Ion 1973
Danuţa, Liuba 1726 Guţu, Stela 1754, 1761-63
David, Lilia 1845, 1882, 1884 Guzun, Gheorghe 1838
Diaconu, Nadejda 1898
Diacova, Svetlana 1865-66, 1868 H
Domanciuc, V. 1940
Domenco, Ion 2026 Hadjiu, Svetlana 1899
Donea, Victor 1923 Haheu, Vasile 1922
Donica, Serghei 1942 Harrington-Buhay, Nicola 1751
Donos, A. 1872 Hasdeu, B. P. (1727)
Drăguţanu, Otilia 1970 Hemingway, Ernest 1978
Druţă, Alexei 1933 Hodoneanţu, Dan Lambert 1935
Druţă, Mihai 1957 Holban, Ala 1863
Duca, Gheorghe 1841 I
Dumbrăveanu, Ion 1971
Dumitraş, Tatiana 1875 Iacovoni, Attilio 1861
Iacub, Irina 1796
E Iavorschi, C. 1871
Elenciuc, Igor 1931 Irineu (Pânzaru), schimonah 1984
Emelianov, O. 1871 Ivanov, Victoria 1850, 1885
Erohina, Olga 1842 J
F Jantâc, Nicolae 2027
Filimon, Silvia 1843 Jantîc, Vadim 1752
Furtună, Nicolae 1833-34 Josu, Nina (2026)

G L

Gaina, Boris 1923 Leah, Tamara 1914


Gamurari, Boris 1807 Leigh Brush, Jennifer 1740
Garmandir, Mihail 1753 Lenţa, Anatol 1974
Gheo, Radu Pavel 1978 Leşco, Galina 1830
Gheorghiţa, Stela 1900 Livşiţ, Irina 1901
Ghicov, Adrian 1817 Lozie, Ştefan 1941
Gîscă, Veronica 1797 Luca, Artur (1803)
Gladchi, Mircea 1802 Lupan, Andrei 2025
Golban, Olga 1760 Lupan, Vlad 1783
Golocialova, Irina 1954 Lvovsky, Eugen 1829
Gorelco, Tatiana 1870 Lvovsky, Nicolae 1829
Gori, Ala 1900 M
Gorpin, Nadejda 1818
Griffith, Douglas 1780 Macovei, Tatiana 1800
Grivenco, Aliona 1844 Mahu, Ion 1825
Gropa, Liudmila 1754, 1762-63 Maistru, Vitalie 1969
Grosu, Alexandru 1847, 1850 Marcov, I. 1915
Grosu, Aurel 1845-46, 1884 Marcov, Ion 1916
Grosu, Aurelia 1861 Marian, Mariana 1905
Grosu, Constantin 1912 Marina, Angela 1849, 1883

95
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2013 ≡ Magazine article annals Nr 5-2013

Marinuţa, Vitalie 1808 Popenco, Ana 1734


Mariţ, Eugeniu 1741 Popescu, Liuba 1839
Martea, Tudor 1742 Popov, Ruslan 1793
Matcovschi, Sergiu 1875 Popovici, Mihail (1841)
Mateevici, Alexei (2027) Postolache, Gheorghe 1913
Mătrăgună, Nelea 1842, 1848 Povar, Igor 1914
Melenciuc, Dumitru 1977 Prepeliţă, Diana 1904
Mihai, Iulia Mihaela 1732 Puică, Sergiu 1981
Mihalache, Iurie 1796
Mihalachi, Ana 1975 R
Milestone, Lewis (1965) Radu, Zinaida 1975-76
Mocreac, Margareta 1944 Radvan, Inga 1741, 1743-44
Morari, Leonid 1936 Răducan, Aurica 1845, 1855
Moraru, Adrian 1978 Reajeva, Ala 1894
Moroşanu, Andrei 1924 Revenco, N. 1872, 1893, 1895
Movilă, Anastasia 1766 Revenco, Ninel 1858
Munteanu, Ana 1962 Robu, Viorel 1729
Muruianu, Ion 1787 Romanciuc, Lilia 1858, 1863
Mustaţă, Grigore 1921 Rudi, M. 1859
N Rudi, Marcu 1853
Rudi, Victor 1849
Neamţu, Liuba 1869 Rusnac, Vladimir 1985
Nederiţa, Alexandru 1951-52 Rusu, Varvara 2028
Negru-Cemortan, Rodica 1883
Nesterov, Vadim 1937 S
Nicolova, Olga 1860 Sajen, Octavian 1887
Nicu, Olesea 1870 Schiţco, Olga 1860
O Selevestru, Rodica 1874
Senni, Michele 1861
Olaru, Igor 1938 Simion, Georgeta 1863
Overcenco, A. 1915 Sîsoev, Victoria 1903
Overcenco, Aureliu 1916 Sofronovici, Ştefan 1986
Sorocean, Clara 1813
P Spânu, Constantin 1857
Paladi, Oxana 1728 Spânu, Igor 1857
Palii, Ina 1851, 1853, 1859 Spînu, Constantin 1887
Panainte, Vasile (1964) Stamati, Adela 1860
Pancu-Iaşi, Octav 1981 Stasii, Ecaterina 1870
Panfile, Elena 1852 Stati, Vitalie 1790
Păsat, Dumitru 1727, 2027 Stratulat, P. 1851
Peltec, Angela 1885-86 Stratulat, Petru 1903, 1905-06
Pereteatco, Alexandr 1885 Străbunu, Ion 1938
Petrea, Aurelia 1803 Strătilă, Mihail 1831
Piontkovkaya, Valentina 1780 Străvoiu, Nicolae 1827
Pisarenco, Olga 1798 Ş
Pînzari, Ludmila 1906
Pîrţu, Lucia 1853, 1859 Şalaru, Gheorghe 1825
Pîsla, M. 1835 Şavga, N. (jr.) 1902
Plămădeală, Vasile 1961 Şavga, N. 1902
Popa, Doina 1752 Şciuca, Svetlana 1874
Popa, Pavel 1822 Şleahtiţchi, Mihai 1733

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Şmatoc, Ion 1910 Агаркова, Лилиана 1767


Ştiuca, S. 1872 Алиева, Татьяна Асифовна 1730
Аляева, Галина 1988
T Ариков, Георгий 1794
Tabuncic, Mariana 1758, 1777, 1799, 1970 Афоничев, Виктор 1989
Tanas, Alexandru 1756 Б
Taşnic, Mihail 1838
Tcaci, Eudochia 1836 Бану, Иван 2008
Tcaci, Irina 1892 Басова, Ирина 1768
Todiraş, Mihai 1856, 1880 Бескровный, Олег 1990
Topală, Ştefan (1923) Бойко, Н. 1804
Tornea, Ion 1777 Брэтеску-Войнешть, Иоанн Александру
Trofaila, Lidia 1814 1982
Tuhari, Tudor 1953 Бурдо, Н. Б. 2031, 2033
Tverdohleb, Maia 1764 Бусуйок, Валериу 1982
Буюкли, П. И. 1918
Ţ Бывшев, Александр 1991
Ţăranu, Andrei 1745 Быдзина, Екатерина 1967
Ţinevschi, Ion 1746 В
Ţurcan, Cristina 1811
Ţurcan, Serghei 1811 Варданян, Ирис 2009
Ţurcanu Veronica 1884 Василос Л. В. 1877
Ţurcanu, Radu 1778 Веверицэ, Е. К. 1918
Ţurcanu, Tamara 1876 Врадий, Андрей 2010
Ţurcanu, Viorel 1765, 1954
Г
U
Галимон, Ирина 2011
Ursachi, Ana (1799) Гармс, Наталья 2012, 729
Ursu, A. 1915 Голочалова, Ирина 1954
Ursu, Andrei 1916 Голя, Анатолий 1735
Гороховский, В. Ф. 1925
V Гортоломей, Д. В. 1946
Vangheli, Spiridon 2028 Гриник, Татьяна 1943
Vasilaşcu-Sochircă, Natalia 1828 Грицко, Л. 1890
Vataman, Eleonora 1851 Д
Vicolaş, Andrei 1809
Vinogradova, Tatiana 1873 Демченко, Т. И. 2032
Vîrlan, Serghei 1837 Джуччи, Рикардо 1781
Vosimeric, Dmitrii 1747, 1806, 1809-10 Димитрова, Ольга 1878
Vragaleva, Veronica 1766 Дуб, Иван 2013
Vulpe, Ion 1807 Дубосарская, Таисия 2014
Z Е
Zabulică, Violeta 1984 Еленин, Николай 1992
Zadnipru, Petru 1987 Ермолаев, Григорий 1993
Zara, Vitalie 1748
Zavtur, Anatolii 1749 Ж

А Жакотэ, Антоанета 2015

Абрамян, Роза 2007

97
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2013 ≡ Magazine article annals Nr 5-2013

З П
Зеленкина, Галина 1994 Петров, О. И. 1947
Зиньковский, К. В. (2031), 2033 Питюл, М. Д. 1926-27
Зубов, Сергей 2016 Пожога, Алла 1772
И Р
Иванова, С. В. 2034 Разумов, С. Н. 2037
Ратмиров, Сергей 2021
К Редько, Александр 2000
Карауш, Т. Н. 1907-08 Речец, Р. К. 1926
Карачобане, Д. (2030) Рождественский, Роберт 2001
Касаткин, Алексей 1995 Романчук, А. А. 2038
Катюшин, Кирилл 1996 Ротарь, В. Ф. 1928
Кацел, Майя 1769 С
Каюров, Георгий 2017-18, 2029
Киосак, Д. В. 2035 Синика, В. С. 2037
Кожокару А. Н. 1877 Синицару, Лариса 1815
Кореневский, С. Н. 2036 Сифоров, Валерий 2002
Корнегруца, Константин (1956) Скрундзь, Татьяна 2003
Короваев, Валентин 2019 Соломон, Д. И. 1948-49
Костаки, Г. 1788 Сосницкая, Маргарита 2004
Крамаренко, Владимир 1959 Спасибухов, Алексей 1888
Кротевич, Ольга 1958 Стасий, Екатерина 1889
Куделин, Борис 2020 Стойлова, Лариса 2022
Кузмина, М. 1997 Стратулат, П. М. 1907-08
Курмей, Светлана 1781 Ступина, Алла 2005
Куртяну, А. М. 1907-08 Стэнеску, Никита 1983
Кывыржик, Инна 1774 Сырбу, Эдуард 1779
Кырстя О. Н. 1877
Т
Л
Танас, Александр 1945, 1959
Лупашко, Олег 1770 Твердохлеб, Майя 1774
Лупашку, Г. А. 1918 Топал, Иван 2030
Лысенко, С. Д. 2037
Х
М
Хармелин, Юрий 1967
Мухаметшин, Фарит 1750
Мыцу, Вадим 1771 Ц

Н Церна, С. В. 2039
Цуркан, Олег 2023
Нестругин, Александр 1998 Цуркан, Ольга 1958
Неуличный, Александр 1999 Цэпордей, А. Е. 1927
Никулаеш, М. Д. 1926-27
Нягу, А. 1788 Ч

О Черемпей, Л. 1890
Черемпей, Э. 1890
Овчеренко, Вячеслав 2029 Чиреш, Елена 1775, 1801
Осеньев, Михаил 1956

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ш Ю
Шатров, Владимиров 2024 Юдин, Борис 2006
Щ
Щербинский, Игорь 1945
Щука, Светлана 1878

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 5-2013

1. Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 4/5.


2. Altitude. – 2013. – Nr 5/6.
3. Aquarelle. – 2013. – Nr 5.
4. Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 2/3.
5. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 1.
6. Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 5.
7. Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene : progrese şi aşteptări :
conf. şt. intern., 5 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 3. – [2013 – 682].
8. Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 5.
9. Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 1.
10. Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 3.
11. Noi. – 2013. – Nr 5.
12. Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 4, 5.
13. Probleme de lingvistică generală şi romanică : Actele colocviului şt. intern., 14 dec. 2012. –
Chişinău, 2013. – [2013 – 766].
14. Profit. – 2013. – Nr 4, 5.
15. Psihologie. – 2013. – Nr 2.
16. Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 4, 5.
17. Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 5.
18. Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 2.
19. Stratum plus. – 2013. – Nr 2.
20. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 5.
21. VIP magazin. – 2013. – Nr 5.
22. Закон и жизнь. – 2013. – Nr 5.
23. Наше поколение. – 2013. – Nr 4, 5.
24. Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 5.
25. Подготовка и переподготовка кадров – основа обеспечения безопасности на железнодо-
рожном транспорте : Материалы Междунар. науч.-практ. конф., 28-30 нояб. 2012. – Кишинев, 2013.
– [2013 – 753].

99
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2013

CRONICA ARTICOLEL NEWSPAPER ARTICLE


OR DE GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
MAI NR 5 MAY
(1500-1954)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1500. Duca, Gheorghe. "Ştiinţei i se oferă şanse reale de integrare plenară în Spaţiul Euro-
pean" : interviu cu Gh. Duca, preşedinte al Acad. de Ştiinţe a Moldovei // Săptămîna. – 2013. – 17
mai. – P. 6.

1501. Romanciuc, Lidia. Acţiuni de Ziua Europei ale Reţelei Punctelor Naţionale de Contact
în anul 2012 şi perioada de referinţă a anului 2013 : [art. dir. Centrului Proiecte Internaţionale al
Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Lidia Romanciuc // Univers pedagogic pro. – 2013. – 23 mai. – P. 3.

1502. Кирка, Роман. Новая концепция инновационного предпринимательства : [ком-


мент. генер. дир. Агентства по инновациям и трансферу технологий Р. Киркэ] / записал
Игорь Фомин // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 10 мая. – Р. 12.
(Vezi de asemenea Nr 1550)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


1503. Gladei, Roger. Impozitarea sectorului TIC : salvăm sau sacrificăm / Roger Gladei //
Economist. – 2013. – 29 mai. – P. 2.

1504. Glotzbach, Matthew. "Poţi să transformi YouTube în jobul tău permanent" : [interviu
cu M. Glotzbach, dir. YouTube Europa, Orientul Mijlociu şi Africa] / consemnare: Vlad Andriescu //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 24 mai. – P. 16-17.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


1505. Chelaru, Mircea. Dreptul geto-dacic de civilizaţie fondatoare. Cazul Basarabiei trebuie
să devină o problemă de conştiinţă a umanităţii moderne / Mircea Chelaru // Basarabia literară. –
2013. – Mar. (Nr 3). – P. 3, 6.

1506. Ciubotaru, Mihai Dumitru. Divinul trac Orfeu – marele înţelept al umanităţii / Mihai
Dumitru Ciubotaru // Basarabia literară. – 2013. – Febr. (Nr 2). – P. 4.

1507. Moraru, Anton. Cu privire la patrimoniul cultural imaterial naţional românesc din Re-
publica Moldova : [pe marginea lucrărilor "Forumului patrimoniului cultural imaterial – 2013", 17
mai 2013, Chişinău] / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2013. – 23 mai. – P. 3.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

02 BIBLIOTECONOMIE
1508. Ambroci, Tatiana. Cerinţe şi rigori noi în activitatea bibliotecilor : [pe marginea semi-
narului rep. pentru bibliotecarii din inst. de învăţământ profesional secundar şi mediu de specialita-
te, 25 apr. 2013, Chişinău] / Tatiana Ambroci // Univers pedagogic pro. – 2013. – 16 mai. – P. 7.

070 Ziaristică. Presă


1509. Arhip, Vlad. Hristos a Înviat, Eugen! : [in memoriam jurnalistului Eugen Gheorghiţă] /
Vlad Arhip // Literatura şi arta. – 2013. – 9 mai. – P. 7.

1510. Buga, Ion. Ion Stici – cronicarul care a omenit contemporanii săi : [in memoriam publi-
cistului şi ziaristului] / Ion Buga // Literatura şi arta. – 2013. – 9 mai. – P. 7.

1511. Moser, William H. "Publicul trebuie să ştie cine plăteşte pentru punctele de vedere
exprimate" : Discursul Ambasadorului SUA W. H. Moser la recepţia dedicată libertăţii presei (28
mai 2013) // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 31 mai. – P. 7.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
1512. Păsat, Dumitru. Maiorescu – Hasdeu : pe aceeaşi undă filosofică : [175 de ani de la
naşterea lui B. P. Hasdeu : interviu cu D. Păsat, scriitor] / consemnare: Eugenia Ciobanu // Făclia.
– 2013. – 25 mai. – P. 6 ; Literatura şi arta. – 2013. – 30 mai. – P. 8.

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


1513. [Alexandru Rusu] : [70 de ani de la naşterea editorului] // Literatura şi arta. – 2013. –
23 mai. – P. 7. – Cuprins : Semănătorul / Nicolae Dabija ; Prietenul meu Alexandru Rusu / Andrei
Strâmbeanu ; Un om împlinit prin faptele sale / Alexei Marulea ; Cu drag de oameni şi de neam /
Titus Jucov ; Viaţa ca examen de conştiinţă şi credinţă / Chiril Moţpan.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1514. Baştovoi, Savatie. "Moldovenii pun mare preţ pe nemâncarea cărnii, dar trăiesc uşor
cu inima împietrită" : [interviu cu S. Baştovoi, ieromonah] / consemnare: Anastasia Nani // Adevărul
: ediţie de Moldova. – 2013. – 3 mai. – P. 8-11.

1515. Borşevschi, Pavel. "Pomeniţi frumos blajinii. Nu mănâncă morţii sarmale!" : [interviu
cu protoiereul P. Borşevschi, paroh al Bisericii "Sfântul Dumitru" din Chişinău] / consemnare: Victo-
ria Dodon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 10 mai. – P. 7.

1516. Daniel (Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române). Învierea lui Hristos – Slava Sfintei
Cruci : [pastorală la Învierea Domnului] / Daniel, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române // Flux. –
2013. – 3 mai. – P. 8-9.

1517. Duţu, Mircea. "Actul de naştere" al creştinismului : [reluat din "Tribuna învăţământului"]
/ Mircea Duţu // Făclia. – 2013. – 3 mai. – P. 1-2.

101
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2013

1518. Fuştei, Nicolae. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni – primul arhipăstor al Episcopiei


Chişinăului şi Hotinului / Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2013. – 3 mai. – P. 6. – Va urma.

1519. Mihăilă, Vlad. Părintele Vlad Mihăilă : "Învierea Mântuitorului este şi garantul învierii
noastre" : interviu cu părintele V. Mihăilă, consilier al Mitropoliei Basarabiei / consemnare: Lucia
Cujbă // Flux. – 2013. – 3 mai. – P. 7.

1520. Mincan, Mihai. Omul care a dus o lumânare aprinsă prin furtună : [despre duhovnicul
Arsenie Boca] / Mihai Mincan // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 10 mai. – P. 10-15.

1521. Pădureţ, Ludmila. Arhimandritul Serafim Dabija – slujitor în altarul credinţei : [in me-
moriam (1915-1985)] / Ludmila Pădureţ // Literatura şi arta. – 2013. – 9 mai. – P. 6.

1522. Petru (Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor). Învierea lui Hristos – biruinţă
asupra morţii : [pastorală la Învierea Domnului] / Petru, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor
// Flux. – 2013. – 3 mai. – P. 9.

1523. Pruteanu, Petru. Ce este "Paştile blajinilor"? / Petru Pruteanu, ieromonah // Curierul
ortodox. – 2013. – 3 mai. – P. 5.

1524. Stănilă, Moni. Fiinţa eclesială : [despre fiinţa Bisericii lui Hristos] / Moni Stănilă // Tim-
pul. – 2013. – 24 mai. – P. 6.

1525. Stănilă, Moni. Iubim ceea ce cunoaştem : [despre rânduiala liturghiei] / Moni Stănilă //
Timpul. – 2013. – 31 mai. – P. 6.

1526. Stănilă, Moni. Pomenirea Apostolului Toma / Moni Stănilă // Timpul. – 2013. – 10 mai.
– P. 6.

1527. Stănilă, Moni. Răzbunare sau prevestire : [despre puterea şi înţelepciunea de a înde-
plini voia lui Dumnezeu] / Moni Stănilă // Timpul. – 2013. – 17 mai. – P. 6.

1528. Vladimir (Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove). Pastorală la Învierea


Domnului / Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove // Curierul ortodox. – 2013. – 3
mai. – P. 1, 7.

1529. Владимир (Митрополит Кишиневский и Всея Молдовы). Пасхальное посла-


ние Митрополита Владимира / Владимир, Митрополит Кишиневский и Всея Молдовы // Па-
норама. – 2013. – 3 мая. – Р. 2.

27-23 BIBLIA CREŞTINĂ


1530. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Credinţa în cadrul etnocentrismului civic : [sel. din preve-
derile biblice] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Literatura şi arta. – 2013. – 9 mai. – P. 7.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
1531. Conţiu, Mihai. Feţele multiple ale emigraţiei : [aspecte motivaţionale] / Mihai Conţiu //
Moldova suverană. – 2013. – 3, 8, 10, 31 mai. – Contin. Începutul : 26 apr.

1532. Damian, George. Ruşinea de a fi român : [pe marginea rezultatelor recensămintelor


din Ungaria] / George Damian // Timpul. – 2013. – 3 mai. – P. 7.

1533. Мукомель, Владимир. Около трети молдавских мигрантов не вернутся домой из


России : [интервью зав. сектором изучения миграции и интеграц. процессов ин-та социоло-
гии Рос. Акад. наук В. Мукомель агентству "Росбалт"] // Молдавские ведомости. – 2013. – 17
мая. – Р. 1, 3.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
1534. Bădescu, Ilie. Spălarea creierelor se realizează acum prin mijloace "blânde" : [despre
trădarea elitelor şi dictatura "statului magic" : interviu cu I. Bădescu, sociolog român] / consemnare:
Mircea Bărbătei // Flux. – 2013. – 31 mai. – P. 6.

316.6 Psihologie socială


1535. Martea, Galina. Efectele aroganţei în societate (1-2) / Galina Martea // Literatura şi ar-
ta. – 2013. – 9, 16 mai. – P. 2.

316.811 Nupţialitate. Căsătorie


1536. Cozonac, Cornelia. Valorile familiei în strategii guvernamentale şi în realitate / Corne-
lia Cozonac // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 20 mai. – P. 6.

32 POLITICĂ
1537. Dungaciu, Dan. Basarabia e România! : [interviu cu D. Dungaciu, dir. al Inst. de Ştiinţe
Politice şi Relaţii Intern. al Acad. Române] // Basarabia literară. – 2013. – Ian. (Nr 1). – P. 7.

1538. Филатов, Сергей. Война в Сирии : вот – новый поворот : [анализ обозревателя
журнала "Международная жизнь"] / Сергей Филатов // Независимая Молдова. – 2013. – 24
мая. – Р. 8, 17.

321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice


1539. Боршевич, Виктор. Лишние люди, живущие чужой жизнью : кризис мировых уто-
пий / Виктор Боршевич // Независимая Молдова. – 2013. – 29 мая.

1540. Овчинников, В. В. Прощай, национализм! : [о расспаде СССР : ст. зам. пред.


Обществ. палаты Белгорoд. обл., Рос. Федерация] / В. В. Овчинников // Независимая Мол-
дова. – 2013. – 1 мая. – Р. 4.

103
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2013

323 Politică internă

1541. Eminescu, Mihai. Mihai Eminescu către poporul român : [spicuiri din operă] / Mihai
Eminescu // Basarabia literară. – 2013. – Ian. (Nr 1). – P. 1.

1542. Lazurca, Marius. "Simbolismul Crucii de la Nisporeni nu poate fi înlăturat sau tranzac-
ţionat în taină!" : [despre schimbarea onomasticii monumentului identităţii româneşti Crucea Mân-
tuirii Neamului Românesc : interviu cu M. Lazurca, ambasadorul României la Chişinău] / consem-
nare: Valentin Buda // Timpul. – 2013. – 24 mai. – P. 5.

1543. Lutenco, Victor. Victor Lutenco : "Migranţii pot fi ademeniţi acasă prin locuri de muncă
atractive" : [interviu cu şeful Biroului pentru relaţii cu diaspora] / consemnare: Corina Morozan //
Vocea poporului. – 2013. – 11 mai. – P. 3. – Idem în lb. rusă.

1544. Naumescu, Valentin. Basarabia, a 9-a regiune a României : [art. ex-secretarului de


stat la Min. Afacerilor Externe al României (2005-2007)] / Valentin Naumescu // Timpul. – 2013. –
17 mai. – P. 10.

1545. Pohilă, Vlad. În sudul Basarabiei istorice tragedia băştinaşilor continuă. Însă nici lupta
lor pentru dreptate nu încetează / Vlad Pohilă // Univers pedagogic pro. – 2013. – 30 mai. – P. 5.

1546. Дабижа, Николае. День их победа : [о сущности дня 9 мая] / Николае Дабижа //
Панорама. – 2013. – 21 мая. – Р. 5.

1547. Ерну, Василе. Василе Ерну : Складывается устойчивое впечатление, что мы на


всех парах мчимся обратно, в XIX век : [обществ.-полит. аспекты : интервью с рум. филосо-
фом и писателем] / пер. с рус. яз. Верa Балахновa // Независимая Молдова. – 2013. – 28
мая; Коммунист. – 2013. – 24 мая. – Р. 12 ;

1548. Калинин, Александр. Молдаване всех стран объединяются в России : [интервью


с пред. Конгресса молдавских диаспор А. Калининым] / записала Ольга Гросул // Коммер-
сант info. – 2013. – 24 мая. – Р. 8.

1549. Тодуа, Джумбери. Грузия в моем сердце : [26 мая – День независимости Респ.
Грузия : ст. экс-пред. груз. общины "Иверия" в Молдове] / Джумбери Тодуа // Независимая
Молдова. – 2013. – 24 мая. – Р. 5.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


1550. Anestiade, Vasile. "E timpul să schimbăm destinul Basarabiei" : [interviu cu V.
Anestiade, academician] / consemnare: Vitalie Ciobanu // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 2
mai. – P. 8-11.

1551. Basarab, Marin. Limba de stat în întuneric : [context politic] / Marin Basarab // Timpul.
– 2013. – 24 mai. – P. 7.

1552. Basarab, Marin. Transnistria şi impotenţa politicienilor moldoveni : [despre conflictul


transnistrean] / Marin Basarab // Timpul. – 2013. – 3 mai. – P. 7.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1553. Ciobanu, Victor. Despre harbuji, idioţi şi papagali : [despre criza politică] / Victor Cio-
banu // Ziarul naţional. – 2013. – 17 mai. – P. 7.

1554. Ciobanu, Vitalie. Securitatea naţională – o dezbatere imperativă : [aspecte ale crizei
politice] / Vitalie Ciobanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 24 mai. – P. 6.

1555. Damian, George. De când a început "românizarea" Republicii Moldova? / George


Damian // Timpul. – 2013. – 31 mai. – P. 8.

1556. Dodon, Igor. Lupta între Filat şi Plahotniuc a dus la acutizarea crizei politice : [interviu
acordat de către I. Dodon, preşedinte al Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova, postului de Radio
Europa Liberă] // Socialiştii. – 2013. – 3 mai. – P. 5.

1557. Dodon, Igor. Noi trebuie să ducem o politică pro-Moldova : [interviu acordat de către I.
Dodon, preşedinte al Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova, postului de Radio Europa Liberă] //
Socialiştii. – 2013. – 24 mai. – P. 4.

1558. Dulgheru, Valeriu. Basarabia – un tărâm al paradoxurilor : [aspecte soc.-pol.] / Valeriu


Dulgheru // Literatura şi arta. – 2013. – 2 mai. – P. 3.

1559. Filat, Vlad. Spre consolidarea societăţii bazate pe cunoaştere : [fragm. din discursul
ex-prim-ministrului Rep. Moldova la Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 28 mai 2013] / Vlad Filat //
Săptămîna. – 2013. – 31 mai. – P. 4.

1560. Florea, Ioana. Iurie Leancă – un candidat pentru "stabilitate" sau pentru anticipate? :
[context soc.-pol.] / Ioana Florea // Flux. – 2013. – 17 mai. – P. 1-2.

1561. Florea, Ioana. O ţară de interimat, cu un preşedinte de zero procente : [aspecte soc.-
pol.] / Ioana Florea // Flux. – 2013. – 24 mai. – P. 2.

1562. Leahu, Ion. De ce Tiraspolul îşi mută Sovietul Suprem la Bender : [despre conflictul
transnistrean : interviu acordat de către I. Leahu, fost membru al delegaţiei Rep. Moldova în Co-
mis. Unificată de Control, postului de Radio Europa Liberă] / interlocutor: Valentina Ursu // Capita-
la. – 2013. – 22 mai. – P. 5 ; Capitala=Столица. – 2013. – 22 мая. – Р. 5.

1563. Leancă, Iurie. Democraţia nu înseamnă doar alegeri anticipate, înseamnă altceva :
[interviu acordat de către Iu. Leancă, premier interimar, postului de Radio Europa Liberă] //
Săptămîna. – 2013. – 10 mai. – P. 12.

1564. Mischevca, Ion. Divagaţie beletristică : [reflectarea situaţii soc.-pol.] / Ion Mischevca //
Timpul. – 2013. – 10 mai. – P. 10. – Va urma.

1565. Nahoi, Ovidiu. Noroc cu Vladimir Voronin! : [despre criza politică : coment. jurnalistului
român] / Ovidiu Nahoi // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 17 mai. – P. 6.

1566. Negru, Nicolae. Să tragem o linie, dar să nu uităm : [retrospectivă a crizei politice] /
Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 31 mai. – P. 6.

105
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2013

1567. Negru, Teodor. Republica Moldova, încotro? : [aspecte soc.-pol.] / Teodor Negru // Li-
teratura şi arta. – 2013. – 23 mai. – P. 2.

1568. Scrisoare deschisă : [pe marginea creării Centrului de Studiu al Comunismului în Ba-
sarabia şi Bucovina : adresată prim-ministrului ad interim Iurie leancă, ministrului Culturii Boris
Focşa, primarului gen. al mun. Chişinău Dorin Chirtoacă] // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 17 mai. –
P. 15. – Semnat : Mihai Cimpoi, Arcadie Suceveanu, Vasile Bahnaru [et al.].

1569. Ţurcanu, Ion. Bătrâni şi tineri în politica moldovenească : recviem pentru o poveste de
succes / Ion Ţurcanu // Flux. – 2013. – 17 mai. – P. 6-7.

1570. Untilă, Veaceslav. Criza care ne distruge : [despre criza politică] / Veaceslav Untilă //
Timpul. – 2013. – 3 mai. – P. 8.

1571. Untilă, Veaceslav. Recroirea legislaţiei şi interesele de moment : [aspecte soc.-pol. :


art. vicepreşedintelui Partidului Liberal] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2013. – 17 mai. – P. 12.

1572. Андриевский, Виталий. Молдова без центра : [обществ.-полит. аспекты] / Вита-


лий Андриевский // Панорама. – 2013. – 3 мая. – Р. 5.

1573. Безрутченко, Валерий. Публицист, мыслитель, политик : [по поводу презента-


ции кн. "Молдова – часть которая стала целым : о Нац. Идее как объединяющей силе", авт.
Юрие Рошка] / Валерий Безрутченко // Коммерсант info. – 2013. – 8 мая. – Р. 8.

1574. Боршевич, Виктор. Оккупация Молдовы. Кто оккупанты? / Виктор Боршевич //


Панорама. – 2013. – 29 мая. – Р. 5.

1575. Варданян, Эрнест. Молдова – исполняющая обязанности страны : [о полит. кри-


зисе] / Эрнест Варданян // Независимая Молдова. – 2013. – 21 мая.

1576. Косарев, Валерий. Арбуз есть, но кому его есть? : [о полит. кризисе] / Валерий
Косарев // Коммерсант info. – 2013. – 24 мая. – Р. 9.

1577. Косарев, Валерий. Вот опять придет Воронин к власти… или Воспоминания о
будущем : [о полит. кризисе] / Валерий Косарев // Коммерсант info. – 2013. – 8 мая. – Р. 9.

1578. Крылов, Валентин. В. Крылов : "Молдову ждет политический хаос" : [интервью с


одним из основателей Партии социалистов Респ. Молдова] / записал Андрей Маржиняну //
Социалисты. – 2013. – 8 мая. – Р. 3.

1579. Литра, Леонид. Конец "истории успеха" : [о полит. кризисе : ст. эксперта Ин-та
развития и соц. инициатив"Viitorul"] / Леонид Литра // Коммерсант info. – 2013. – 31 мая. – Р.
13.

1580. Старыш, Константин. Почему необходимы досрочные выборы / Константин


Старыш // Независимая Молдова. – 2013. – 21 мая.

1581. Чубашенко, Дмитрий. Молдавский провал европейской бюрократии : [обществ.-


полит. аспекты] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2013. – 15 мая. – Р. 5.

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1582. Чубашенко, Дмитрий. Освобождение Молдовы : [обществ.-полит. аспекты] /


Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2013. – 24 мая. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 1548, 1614, 1680)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


1583. Bogatu, Petru. De ce UE forţează un happy-end la Vilnius? : [vectorul extern al Rep.
Moldova în context intern.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 28 mai. – P. 5.

1584. Conţiu, Mihai. Interesul moldovenilor şi interesul europenilor : [despre investiţia politi-
co-strategică în Rep. Moldova] / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2013. – 15 mai.

1585. Damian, George. Şantaj sau despărţire? Rusia trage linia de demarcare : [despre ac-
ţiunile Moscovei faţă de ţările din fost Uniune Sovietică] / George Damian // Timpul. – 2013. – 17
mai. – P. 10.

1586. Michalski, Artur. "Cetăţenii moldoveni trebuie să simtă că sunt aproape de împlinirea
unui ţel" : interviu cu Ambasadorul Poloniei la Chişinău, Excelenţa Sa, A. Michalski / consemnare:
Ion Macovei // Timpul. – 2013. – 31 mai. – P. 5.

1587. Moraru, Anton. Federaţia Rusă blochează dezvoltarea proeuropeană a Republicii


Moldova : [impactul politici ruseşti] / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2013. – 2 mai. – P. 3.

1588. Moser, William H. William H. Moser : "Statele Unite vor continua să susţină Moldova
în tranziţia sa spre un stat european modern, dezvoltat şi democratic" : [interviu acordat de către
Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Rep. Moldova portalului Moldova Curată] / interviu
realizat de Corina Vlaicu // Săptămîna. – 2013. – 10 mai. – P. 8-9.

1589. Nahoi, Ovidiu. De ce suntem nemulţumiţi de Uniunea Europeană? : [pe marginea re-
zultatelor sondajului, publ. în ziarul britanic "The Gardian"] / Ovidiu Nahoi // Adevărul : ed. de Mol-
dova. – 2013. – 10 mai. – P. 6.

1590. Schuebel, Dirk. "Dacă stabilitatea politică revine, Summit-ul de Vulnius ar putea fi un
succes" : [interviu acordat de către D. Schuebel, Ambasadorul Uniunii Europene la Chişinău, pos-
tului de Radio Europa Liberă] / interlocutor: Valentina Ursu // Obiectiv european. – 2013. – Mai (Nr
10). – P. 11, 13.

1591. Tersman, Ingrid. Conflictele trebuie să devină lecţii de istorie : interviu cu Excelenţa
Sa I. Tersman, Ambasadoare a Suediei în Rep. Moldova / pentru conformitate : Alina Radu // Zia-
rul de gardă. – 2013. – 2 mai. – P. 14-15.

1592. Tulbure, Alexei. Alexei Tulbure : "Europa a pierdut, renunţând la valori în Moldova" :
discursul ex-ambasadorului la Consiliul Europei în cadrul celui de-al 6-lea forum UE – Ucraina :
(Budapesta) // Comunistul. – 2013. – 17 mai. – P. 3.

1593. Ţîrdea, Bogdan. Despre poziţia antieuropeană a unor funcţionari europeni : [despre
reacţia liderilor europeni la evenimentele din rep. Moldova] / Bogdan Ţîrdea // Comunistul. – 2013.
– 24 mai. – P. 11.

107
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2013

1594. Берил, Степан. Потенциал стран постсоветского пространства в развитии евра-


зийской интеграции : [ст. ректора Приднестров. гос. ун-та им. Т. Г. Шевченко] / Степан Берил
// Коммерсант info. – 2013. – 24 мая. – Р. 6.

1595. Богату, Петру. Почему ЕС настаивает на хэппи-енде в Вильнюсе? / Петру Богату


// Панорама. – 2013. – 31 мая. – Р. 5.

1596. Игнатьев, Виталий. Приднестровье как составная часть Евразийского простран-


ства / Виталий Игнатьев // Коммерсант plus. – 2013. – 8 мая. – Р. 6.

1597. Махбубани, Кишор. Шоры на глазах у Америки : [о миров. полит. лидерах : ст.
декана фак. гос. политики им. Ли Куан Ю в Нац. ун-те Сингапуре] / Кишор Махбубани // Эко-
номическое обозрение ″Логос-Пресс″ – 2013. – 31 мая. – Р. 21.

1598. Мухаметшин, Фарит. Россия и Молдова – от общего прошлого к совместному


будущему : [интервью посла России в Молдове Ф. Мухаметшина агентству Новости-
Молдова] // Независимая Молдова. – 2013. – 28 мая ; Экономическое обозрение ″Логос-
Пресс″. – 2013. – 31 мая. – Р. 16 ; Коммерсант info. – 2013. – 31 мая. – Р. 8-9.

1599. Торребланка, Хосе Игнасио. Уровень евроскептицизма : [по результатам опро-


са, провед. в странах Европейского Союза : коммент исп. политолога Х. И. Торребланка] /
записала Светлана Романцова // Молдавские ведомости. – 2013. – 10 мая. – Р. 3.

1600. Цырдя, Богдан. Антиевропейские позиции некоторых европейских чиновников :


[о заявлениях по поводу ситуации в Респ. Молдова] / Богдан Цырдя // Панорама. – 2013. –
22 мая. – Р. 5.

1601. Эванс, Гарет. Ядерная иллюзия : [ст. б. министра иностр. дел Австралии с 1988
по 1996 гг.] / Гарет Эванс // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 3 мая. – Р. 21.
(Vezi de asemenea Nr 1511, 1542)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


1602. Acord politic privind constituirea şi funcţionarea în Republica Moldova a Coaliţi-
ei pro-Europene de Guvernare : [proiect propus de Partidul Liberal Democrat din Moldova] //
Moldova suverană. – 2013. – 22 mai.

1603. De la cooperare la integrare : relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană


/ retrospectivă de Andreea Ştefan // Obiectiv european. – 2013. – Mai (Nr 10). – P. 14-16. – Cu-
prins : 1. Acordul de Parteneriat şi Cooperare. 2. Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. 3.
Politica Europeană de Vecinătate. 4. Parteneriatul Estic. 5. Asocierea Politică şi Integrarea Eco-
nomică cu UE.

1604. Guzun, Victor. Victor Guzun : "Misiunea unei ambasade este de a construi poduri în-
tre ţări" : [interviu cu Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Rep. Moldova în Estonia] /
consemnare: Corina Morozan // Vocea poporului. – 2013. – 31 mai. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1605. Leancă, Iurie. Din toamna 2014, fără vize în UE : [interviu cu Iu. Leancă, prim-ministru
interimar al Rep. Moldova] / consemnare: Sorina Ştefârţă // Ziarul naţional. – 2013. – 3 mai. – P. 6-
7.

1606. Revenco, Eugen. Parcursul european nu este compromis definitiv... : [interviu acordat
de către E. Revenco, coord. de programe la Asoc. pentru Politică Externă, postului de Radio Euro-
pa Liberă] / interlocutori: Alexandru Canţâr, Liliana Barbăroşie // Capitala. – 2013. – 8 mai. – P. 6 ;
Capitala=Столица. – 2013. – 8 мая. – P. 5.

1607. Roşca, Iurie. Stefan Fule, sodomiţii şi despărţirea de iluzii sau Adio integrarea euro-
peană / Iurie Roşca // Flux. – 2013. – 24 mai. – P. 1, 9.

1608. Tănase, Constantin. Moldova între civilizaţia Europei şi stepele Asiei / Constantin Tă-
nase // Timpul. – 2013. – 17 mai. – P. 7.

1609. Ţîrdea, Bogdan. Despre poziţia antieuropeană a unor funcţionari europeni : [privind
derapajele antidemocratice ale puterii de la Chişinău] / Bogdan Ţîrdea // Moldova suverană. –
2013. – 17 mai ; Săptămîna. – 2013. – 17 mai. – P. 7.

1610. Кисларь, Вадим. Какой путь развития выбрать Молдове? : [о векторе внеш. по-
литики] / Вадим Кисларь // Независимая Молдова. – 2013. – 31 мая. – Р. 17.

1611. Лянкэ, Юрие. "Приближение к Европейскому союзу – это не просто вариант, это
необходимость" : [интервью врем. исполн. обязанности премьер-министра Респ. Молдова
Ю. Лянкэ Радиостанции Свободная Европа] / беседовала Валентина Урсу //
Capitala=Столица. – 2013. – 3 мая. – P. 5.

1612. Рошка, Юрий. Прощай, европейская интеграция : Штефан Фюле, содомиты и ут-
раченные иллюзии / Юрий Рошка // Панорама. – 2013. – 28 мая. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 1587)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


1613. Florea, Ioana. Strălucirea şi căderea lui Vladimir Filat : [ex-premierul Rep. Moldova] /
Ioana Florea // Flux. – 2013. – 3 mai. – P. 2-3.

1614. Negru, Nicolae. Despre politica răzbunării : [context al crizei cabinetului de miniştri] /
Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 21 mai. – P. 6.

1615. Negru, Nicolae. Formula optimă de partajare a fotoliilor ministeriale : [despre noua
echipă a guvernului Rep. Moldova] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 28 mai. – P. 6.

1616. Negru, Nicolae. Guvernul Leancă, puţin probabil, dar nu imposibil : [despre desemna-
rea prim-ministrului] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 17 mai. – P. 6.

1617. Socor, Vladimir. "Este posibil ca Leancă să conducă un guvern minoritar" : [aspecte
ale crizei guvernării : interviu cu V. Socor, analist politic al Fundaţiei Jamestown şi Eurasia Daily
Monitor] / interviu realizat de Mariana Raţă // Ziarul naţional. – 2013. – 17 mai. – P. 6.

109
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2013

1618. Нестерова, Оксана. Коалиция проевропейского правления : [о создании парла-


мент. большинства "Коалиция за проевропейское правление"] / Оксана Нестерова // Эконо-
мическое обозрение. – 2013. – 31 мая. – Р. 1-2.

1619. Тодуа, Зураб. Бессарабский сериал : [о создании правящего большинства] / Зу-


раб Тодуа // Независимая Молдова. – 2013. – 24 мая. – Р. 3.

1620. Тодуа, Зураб. Новый альянс, новое правительство. Надолго ли? : [о формирова-
нии и перспективах правительства "Проевропейской коалиции"] / Зураб Тодуа // Независи-
мая Молдова. – 2013. – 31 мая. – Р. 3.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
1621. Негру, Николае. ПКРМ, вторая игра : [о действиях Партии коммунистов Респ.
Молдова в условиях полит. кризиса] / Николае Негру // Панорама. – 2013. – 3 мая. – Р. 5.

1622. Спэтару, Думитру. Что происходит внутри партий? : [о влиянии полит. событий] /
Думитру Спэтару // Панорама. – 2013. – 17 мая. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 1556)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
1623. Sedlacek, Tomas. 1. "Economia a ajuns un obiect fetiş" : [interviu cu T. Sedlacek,
economist ceh] // Săptămîna. – 2013. – 31 mai. – P. 3. – Va urma.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


1624. Vîlcu, Rodica. Şomajul, un flagel care se extinde pe zi ce trece / Rodica Vîlcu // Vocea
poporului. – 2013. – 31 mai. – P. 12. – Idem în lb. rusă.

1625. Головатюк, Владимир. Рынок труда Молдовы : [ст. дир. Ин-та модернизации
Молдовы] / Владимир Головатюк // Панорама. – 2013. – 31 мая. – Р. 6.

1626. Ляхова, Ирина. Казусы трудового рынка : [о трудов. занятости молодежи] / Ири-
на Ляхова, Александра Гончар // Панорама. – 2013. – 29 мая. – Р. 6.

331.105.44 Sindicate
1627. Budza, Oleg. "Sindicatele promovează munca decentă, nu profită de marşul de 1 mai
pentru a face politică" : [interviu cu O. Budza, preşedintele Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din
Moldova] / consemnare: Tatiana Marcu // Vocea poporului. – 2013. – 3 mai. – P. 3. – Idem în lb.
rusă.

1628. Donică, Maria. "Sindicatele trebuie să facă entităţile în care activăm viabile şi competi-
tive" : [despre mişcarea sindicală din cadrul Aparatului Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvol-
tare Tehnologică al Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Maria Donică // Vocea poporului. – 2013. – 17
mai. – P. 15. – Idem în lb. rusă.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1629. Garaz, Nicolae. Nicolae Garaz : "Lucrătorul din cultură munceşte mai mult din entuzi-
asm" : [interviu cu preşedintele Sindicatului Lucrătorilor din Cultură din Rep. Moldova] / consemna-
re: Corina Morozan // Vocea poporului. – 2013. – 24 mai. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

1630. Laşcu, Mihai. "Sindlex" la un an de activitate : Reformele nu pot fi făcute fără finanţare
: [dialog cu M. Laşcu, preşedinte al Federaţiei Sindicatelor din Moldova "Sindlex" în cadrul Confe-
deraţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova] / interlocutor: Ion Guzun // Vocea poporului. – 2013. – 3
mai. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

1631. Rusnac, Nadejda. Nadejda Rusnac : "Şi în Republica Moldova pot fi găsite haine stila-
te şi de calitate" : [interviu cu preşedintele Consiliului Sindicatului Lucrătorilor din Industria Uşoară]
/ consemnare: Rodica Vîlcu // Vocea poporului. – 2013. – 17 mai. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

1632. Будза, Олег. Олег Будза : "В Молдове работают на износ" : [интервью с пред.
Нац. конфедерации профсоюзов Молдовы] / записал Захар Корецкий // Панорама. – 2013. –
3 мая. – Р. 6.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


1633. Chişlea, Ion. De ce nu merge ipoteca în R. Moldova? / Ion Chişlea // Economist. –
2013. – 22 mai. – P. 12.

1634. Puiu, Victoria. Cresc preţurile la terenurile pentru construcţii, dar scad cele la aparta-
mente : [despre piaţa bunurilor imobile] / Victoria Puiu // Timpul. – 2013. – 31 mai. – P. 13.

336 Finanţe
1635. Dobre, Adrian Marius. Criza remodelează sistemul bancar : [art. vicepreşedintelui
Camerei de Comerţ Britanico-Române] / Adrian Marius Dobre // Economist. – 2013. – 15 mai. – P.
10.

1636. Donică, Vasile. Vasile Donică : Apartenenţa BT Leasing la un grup financiar solid re-
prezintă o valoare care începe să conteze pentru clienţii noştri deoarece le facilitează afacerile :
[interviu cu dir. companiei BT Leasing] / interviu realizat de Ion Chişlea // Economist. – 2013. – 29
mai. – P. 7.

1637. Hanganu, Adela. Majoritatea clienţilor companiilor de leasing sunt agenţi economici :
[despre piaţa locală de leasing în 2012] / Adela Hanganu // Vocea poporului. – 2013. – 24 mai. – P.
11. – Idem în lb. rusă.

1638. Кицан, Валериу. Перезагрузка налоговой системы : [ст. экс-министра финансов


Респ. Молдова] / Валериу Кицан // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 17
мая. – Р. 7.

1639. Косовский, Эдуард. На принципах транспарентности : интервью с пред. Придне-


стровского республ. банка Э. Косовским / записал А. Петров // Коммерсант info. – 2013. – 24
мая. – Р. 7.

1640. Мэкару, Павел. Плавающие доходы финансистов : обзор работы финучрежде-


ний за 2012 год / Павел Мэкару // Панорама. – 2013. – 24 мая. – Р. 4.

111
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2013

1641. Нванзе, Канайо. Использование бума денежных переводов : [ст. президента


Междунар. фонда сельскохоз. развития] / Канайо Нванзе // Экономическое обозрение
″Логос-Пресс″. – 2013. – 24 мая. – Р. 20.

1642. Присэкару, Ион. Ион Присэкару : "Налоговое администрирование нуждается в


реформировании" : интервью начальника Главной государственной налоговой инспекции
агентству Инфотаг // Кишиневский обозреватель. – 2013. – 30 мая. – Р. 9.

1643. Присэкару, Ион. Ион Присэкару : "Недопустимо расставлять налоговые ловушки


экономическим агентам" : [интервью руководителя Гл. гос. налогов. инспекции агентству
Инфотаг] / записал Владимир Сидоренко // Панорама. – 2013. – 31 мая. – Р. 18.

1644. Такий, Александр. Самое время задуматься : [о показателях банков. системы


Респ. Молдова за март месяц 2013 г.] / Александр Такий // Экономическое обозрение ″Логос-
Пресс″. – 2013. – 24 мая. – Р. 4.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(100-87) Situaţia economică a ţărilor de peste hotare
1645. Монул, Василе. Эстония победила коррупцию через Интернет : [экон. аспекты :
коммент. пред молд. диаспоры в Эстонии В. Монул] / записал Дмитрий Калак // Экономиче-
ское обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 17 мая. – Р. 8.

1646. Сакс, Джеффри Д. Почему Турция процветает : [об экон. успехах страны : ст.
проф. в Колумб. ун-те] / Джеффри Д. Сакс // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. –
2013. – 31 мая. – Р. 20.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


1647. Apelul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova în legătură cu situaţia
social-economică din ţară // Vocea poporului. – 2013. – 24 mai. – P. 2. – Idem în lb. rusă.

1648. Chişlea, Ion. Dezvoltarea Regională, la etapa elaborării strategiilor şi investiţiilor în


sectorul public : [despre forul investiţional, organizat de Agenţia de Dezvoltare Regională Centru,
mai 2013, Chişinău] / Ion Chişlea // Economist. – 2013. – 29 mai. – P. 6.

1649. Ciuvaga, Natalia. Ce spun despre Moldova opt indicatori economici din ultimii şapte
ani? : [despre indicatorii macroeconomici] / Natalia Ciuvaga // Economist. – 2013. – 1 mai. – P. 7.

1650. Decuseară, Ion. Cum influenţează remitenţele economia R. Moldova? / Ion Decuseară
// Economist. – 2013. – 15 mai. – P. 8-9.

1651. Decuseară, Ion. Ţara consumului şi a exportului forţei de muncă : [context econ.] / Ion
Decuseară // Economist. – 2013. – 22, 29 mai. – P. 8-9.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1652. Loghin, Vlad. Cu mai multă voinţă politică, actuala guvernare ar putea îndrepta eco-
nomia ţării : [pe marginea rezultatelor sondajului Asoc. Naţ. de Marketing] / Vlad Loghin // Moldova
suverană. – 2013. – 10 mai.

1653. Loghin, Vlad. Revenire robustă a economiei : [pe marginea prognozelor cercetătorilor
de la Inst. de Economie, Finanţe şi Statistică al Acad. de Ştiinţe a Moldovei şi al Min. Economiei] /
Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2013. – 8 mai.

1654. Pivovarsky, Alexandr. Alexandr Pivovarsky : Economia moldovenească la un punct


de cotitură : [interviu acordat de către economistul pentru ţările Europei de Est şi Caucaz în cadrul
Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare postului de Radio Europa Liberă] // // Econo-
mist. – 2013. – 15 mai. – P. 4 ; Săptămîna. – 2013. – 17 mai. – P. 13.

1655. Puiu, Victoria. Investiţiile directe străine au scăzut dramatic în ultimii patru ani : [pe
marginea studiilor naţ. şi intern.] / Victoria Puiu // Timpul. – 2013. – 24 mai. – P. 10.

1656. Пойсик, Михаил. Депопуляция с элементами дебилизации : [экон. аспекты] / Ми-


хаил Пойсик // Панорама. – 2013. – 17 мая. – Р. 5 ; Независимая Молдова. – 2013. – 17 мая.
– Р. 4.

1657. Пойсик, Михаил. Оккупация Молдовы. Кто оккупанты? : [экон. аспекты] / Михаил
Пойсик // Независимая Молдова. – 2013. – 29 мая.

1658. Стратан, Александру. Альтернативные прогнозы роста ВВП : от двух до пяти :


[коммент. дир. Нац. ин-та экон. исслед. А. Стратан] / записала Ирина Коваленко // Экономи-
ческое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 3 мая. – Р. 16.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
1659. Ciuvaga, Natalia. Comerţul on-line se extinde şi în Moldova, însă destul de lent / Na-
talia Ciuvaga // Economist. – 2013. – 22 mai. – P. 4.

1660. Niculăiţă, Dumitru. Promoţiile, în strategia de marketing a brandurilor / Dumitru


Niculăiţă // Economist. – 2013. – 1 mai. – P. 14.

339.7 Finanţe internaţionale


1661. Mirzoev, Tokhir. Tokhir Mirzoev : Programul RM cu FMI a avut rezultate bune însă le-
gile adoptate în martie au redus din eficienţa lui : [interviu cu reprezentantul Fondului Monetar
Internaţional în Rep. Moldova] / interviu realizat de Ion Chişlea // Economist. – 2013. – 1 mai. – P.
8-9.

1662. Новый банк развития нового мира : [о создании Нового банка лидерами стран
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка)] / Николас Стерн, Джозеф Стиг-
лиц, Амар Бхаттачария [et al.] // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 10 мая. –
Р. 19.
(Vezi de asemenea Nr 1655)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială

113
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2013

1663. Decuseară, Ion. Cum se reglementează preţurile la energia electrică. În Republica


Moldova şi SUA / Ion Decuseară // Economist. – 2013. – 1 mai. – P. 4-5.

1664. Pericolele care planează asupra economiei globale / material adapt. de Vlad Loghin
// Moldova suverană. – 2013. – 17 mai.

1665. Головатюк, Владимир. Вступление в ЕврАзЭС – спасение для Молдовы : [пер-


спективы вступления в Таможенный Союз и ЕврАзЭС] / Владимир Головатюк // Коммерсант
info. – 2013. – 8 мая. – Р. 11.

1666. Головатюк, Владимир. Евразийская перспектива Молдовы : [ст. дир. Ин-та мо-
дернизации Молдовы] / Владимир Головатюк // Независимая Молдова. – 2013. – 1 мая. – Р.
5, 7 ; Панорама. – 2013. – 17 мая. – Р. 6. – Contin. Începutul : 26 апр.

1667. Грос, Дэниел. Ненужные споры Европы о политике жесткой экономии : [ст. дир.
Центра европ. полит. исслед.] / Дэниел Грос // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. –
2013. – 24 мая. – Р. 21.

1668. Куку, Георге. Равносторонний экономический треугольник : [по итогам Дней де-
лового сотрудничества в трехстороннем формате с участием компаний Белоруссии, Молдо-
вы и Румынии, апр. 2013, Минск : интервью с президентом Торгово-промышленной палаты
Респ. Молдова Г. Куку] / записал Дмитрий Калак // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″.
– 2013. – 3 мая. – Р. 8.

1669. Лавникевич, Денис. В Астане назвали дату "смерти" ЕврАзЭС : [о встрече глав
стран-чл. Евразийского экономического сообщества, 29 мая 2013, Астан, Казахстан] / Денис
Лавникевич // Кишиневские новости. – 2013. – 31 мая. – Р. 4.

1670. Рогофф, Кеннет. Потерянные кейнсианцы Европы : [ст. проф. в Гарвард. ун-те] /
Кеннет Рогофф // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 31 мая. – Р. 20.

1671. Сакс, Джозеф Д. Страдают дети – страдает страна : [по поводу исслед. ООН
"Благополучие детей в богатых странах" : ст. проф. в Колумб. Ун-те] / Джозеф Д. Сакс //
Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 3 мая. – Р. 20.

1672. Сундарам, Джомо Кваме. Ошибки, допускаемые при измерении уровня бедно-
сти : [ст. помощника генер. секретаря ООН по вопр. экон. развития] / Джомо Кваме Сундарам
// Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 24 мая. – Р. 21.

1673. Фишер, Йошка. Разрушение Европы : [об экон. кризисе : ст. б. вице-канцлера
Германии в период с 1998 по 2005 гг.] / Йошка Фишер // Экономическое обозрение ″Логос-
Пресс″. – 2013. – 10 мая. – Р. 19.

1674. Хоффманн, Питер. Водородное решение : [проблемы водород. энергетики и то-


плив. элементов : ст. ред. журнала Hydrogen & Fuel Cell Letter] / Питер Хоффманн // Эконо-
мическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 3 мая. – Р. 21.

1675. Чебан, Вадим. Список доноров Молдовы пополнит фонд E5P : [о перспективах
участия Молдовы в Восточноевроп. партнерстве по вопр. энергоэффективности и экологии :

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

коммент. нач. гл. упр. энергоэффективности и энергет. безопасности М-ва экономики Респ.
Молдова В. Чебан] / записал Дмитрий Калак // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс.″ –
2013. – 10 мая. – Р. 7.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1676. Gribincea, Vladislav. Lucruri clare şi îngrijorătoare... : [interviu acordat de către V.
Gribincea, dir. Centrului de Resurse Juridice din Moldova, postului de Radio Europa Liberă] / inter-
locutori: Alexandru Canţâr, Liliana Barbăroşie // Capitala. – 2013. – 1 mai. – P. 5 ; Capita-
la=Столица. – 2013. – 1 мая. – P. 5.

1677. Respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2012 : [pe marginea
Rap. Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova] // Dreptul. – 2013. – 17 mai. – P. 3.

1678. Tersman, Ingrid. Festivalul "Curcubeul peste Nistru" – drepturile omului sunt pentru
toţi : [despre cea de-a 12-a ed. a Festivalului Comunităţii LGBT din Rep. Moldova, 14-19 mai 2013,
Chişinău : art. Ambasadoarei Suediei în Rep. Moldova] / Ingrid Tersman // Ziarul de gardă. – 2013.
– 16 mai. – P. 9.

1679. Untilă, Veaceslav. Curtea Constituţională şi morala justiţiei : [art. vicepreşedintelui


Partidului Liberal] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2013. – 31 mai. – P. 10.

1680. Врабие, Георге. Политические игры в Конституционном суде / Георге Врабие //


Кишиневский обозреватель. – 2013. – 23 мая. – Р. 4.

1681. Поалелунжь, Михай. Михай Поалелунжь : "Нет судебной инстанции – нет про-
блемы" : [интервью с пред. Высшей судебной палаты Респ. Молдова] / записал Алесей Ист-
рати // Панорама. – 2013. – 24 мая. – Р. 21.

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
1682. Tănase, Alexandru. "Curtea a obţinut informaţii oficiale de la organele de urmărire
penală" : [pe marginea deciziei Curţii Constituţionale privind desemnarea candidaturii lui Vlad Filat
ca prim-mniistru al Rep. Moldova : interviu cu A. Tănase, preşedinte al Curţii Constituţionale] //
Timpul. – 2013. – 3 mai. – P. 10-11.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


1683. Caraşciuc, Lilia. Lilia Caraşciuc : "Eficienţa luptei cu corupţia este extrem de joasă" :
[despre ultimul rap. de monitorizare a inst. publ., politizarea prevenirii corupţiei şi aplicarea selecti-
vă a legii : dialog cu dir. Trasparency International Moldova la postul de Radio Europa Liberă] //
Capitala. – 2013. – 3 mai. – P. 5.

1684. Cernei, Olga. Proprietatea ca obiect al ocrotirii penale / Olga Cernei // Dreptul. – 2013.
– 24 mai. – P. 5.

1685. Cozonac, Cornelia. Cum extirpăm tumoarea corupţiei din Sănătate? / Cornelia Cozo-
nac // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 27 mai. – P. 6.

115
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2013

1686. Dabija, Ana. "Mulţi deţinuţi mă cunosc de la începutul vieţii lor infracţionale" : [interviu
cu A. Dabija, dir. interimar al Dep. Inst. penitenciare] / consemnare: Andrei Rizescu // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2013. – 27 mai. – P. 7.

1687. Ostaf, Sergiu. Importante sunt stabilitatea şi autonomia financiară a CNA : [trecerea
Centrului Naţ. Anticorupţie în subordinea Guvernului : interviu acordat de către S. Ostaf, dir. Cen-
trului de Resurse al Org. Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova, postului de
Radio Europa Liberă] / interlocutori: Liliana Barbăroşie, Alexandru Canţâr // Capitala. – 2013. – 15
mai. – P. 5 ; Capitala=Столица. – 2013. – 15 мая. – Р. 5.

1688. Врабие, Андрей. Голоса оценили : [об уголов. санкциях за подкуп электората] /
Андрей Врабие // Панорама. – 2013. – 21 мая. – Р. 6.

347 Drept civil


347.7 Drept comercial
1689. Джаядев, Арджун. Мудрое патентное решение Индии : [по защите выпуска ле-
карств. средств : ст. проф. в Ун-те Массачусетса в Бостоне и проф. в Колумб. Ун-те] / Ард-
жун Джаядев, Джозеф Стиглиц // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 3 мая. –
Р. 20.

1690. Стиглиц, Джозеф Е. Человеческие жизни против прибыли : [о режиме интеллект.


собственности в США : ст. проф. в Колумб. ун-те] / Джозеф Е. Стиглиц // Экономическое
обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 24 мая. – Р. 20.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
1691. Preguza, Ion. Examinarea cazurilor de încălcare a drepturilor de muncă ale salariaţilor
/ Ion Preguza // Vocea poporului. – 2013. – 3 mai. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

1692. Preguza, Ion. Organele de supraveghere şi control asupra respectării legislaţiei muncii
la care pot apela salariaţii : [art. şefului Dep. juridic al Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldo-
va] / Ion Preguza // Vocea poporului. – 2013. – 17 mai. – P. 3. – Idem în lb. rusă.

1693. Retribuirea muncii pentru anumite categorii de salariaţi cărora li se stabileşte


durata redusă a timpului de muncă // Dreptul. – 2013. – 3 mai. – P. 6.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
1694. Guţu, Ion. Nu există autonomie locală fără economie la nivel local : interviu cu prima-
rul comunei Cazangic, raionul Leova, I. Guţu / consemnare: Lucia Cujbă // Flux. – 2013. – 24 mai.
– P. 6.

1695. Moroşanu, Andrei. O femeie singură în noapte : [despre Eleonora Graur, preşedinta
raionului Rezina] / Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. – 2013. – 30 mai. – P. 2.

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1696. Гуцан, Валентин. Валентин Гуцан : "Хочу, чтобы было хорошо во всей республи-
ке, но в Крикова – чуть лучше" : [интервью с примаром города Крикова] // Молдавские ведо-
мости. – 2013. – 31 мая. – Р. 4.

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


1697. Munteanu, Anatol. "Epopeea Libertăţii. Războiul de la Nistru 1990-1992" : [interviu cu
istoricul militar, aut. cărţii cu acelaşi tit. A. Munteanu] / interlocutor: Jipa Rotaru // Basarabia litera-
ră. – 2013. – Apr. (Nr 4). – P. 1, 7. – Va urma.
(Vezi de asemenea Nr 1538)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1698. Dumbrăveanu, Viorica. ONG-urile din Moldova vor presta servicii sociale după o for-
mulă nouă : [interviu acordat de către V. Dumbrăveanu, şefa Dir. Protecţia Familiei şi Drepturilor
Copilului din cadrul Min. Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, postului de Radio Europa Liberă] /
interlocutori: Alina Marin, Valentina Ursu // Capitala. – 2013. – 24 mai. – P. 5 ; Capitala=Столица.
– 2013. – 24 мая. – Р. 5.

1699. Булига, Валентина. Валентина Булига : "Я против однополых браков. Я за тра-
диционные отношения" : [интервью с министром труда, соц. защиты и семьи Респ. Молдова]
/ записал Сергей Бельчев // Молдавские ведомости. – 2013. – 29 мая.

1700. Думбрэвяну, Виорика. Государство будет покупать социальные услуги у НПО :


[интервью с главой упр. защиты семьи и прав ребенка М-ва труда, соц. защиты и семьи В.
Думбрэвяну] / записала Алина Марин // Молдавские ведомости. – 2013. – 28 мая.

368 Asigurări
1701. Omul care a creat un sistem : [Eugeniu Şlopac, manager gen. al Companiei ASITO]
// Timpul. – 2013. – 31 mai. – P. 22-23 ; Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 29 mai. – P. 4-5.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1702. Creangă, Ovidiu. Amintiri de la Liceul "Ion Creangă" din Bălţi / Ovidiu Creangă // Lite-
ratura şi arta. – 2013. – 2 mai. – P. 7.

1703. Druţă, Ion. Fântâna profesorului : scrisoare deschisă tuturor cadrelor didactice din
Moldova / Ion Druţă // Făclia. – 2013. – 15 mai. – P. 4-5.

1704. Ilaşcu, I. Dimensiunea informaţională şi cea instrumentală a complexităţii culturii ma-


nageriale : [în sistemul educaţional] / I. Ilaşcu, Mihai Teşcu // Univers pedagogic pro. – 2013. – 2
mai. – P. 3.

1705. Mândâcanu, Virgil. De ce nu reuşim să evadăm din labirintul ignoranţei în Educaţie? /


Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2013. – 18, 25 mai. – P. 2.

117
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2013

1706. Mândâcanu, Virgil. Să fim creştini adevăraţi! : [aspecte ale educaţiei spirituale : dialog
improvizat cu Sfântul Apostol Pavel] / Virgil Mândâcanu // Univers pedagogic pro. – 2013. – 2 mai.
– P. 7.

1707. Mateevici, Alexei. Testamentul identitar al poetului Alexei Mateevici : (Cinci porunci
(sfaturi) expuse în Cuvântarea rostită la primul Congres al Învăţătorilor Moldoveni din Basarabia,
25 mai 1917) / Alexei Mateevici // Făclia. – 2013. – 18 mai. – P. 4.

1708. Nicolescu, Ioana. Controversa reformei din sistemul de învăţământ britanic : [refroma
din învăţământul preuniversitar] / Ioana Nicolescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 27 mai. –
P. 8.

1709. Niculăiţă, Dumitru. Copilul tău şi publicitatea : [educaţia mass media a copiilor] / Du-
mitru Niculăiţă // Economist. – 2013. – 29 mai. – P. 14.

1710. Sandu, Maia. Un examen corect la BAC va schimba sistemul : interviu cu M. Sandu,
ministră a Educaţiei din Rep. Moldova / pentru conformitate : Alina Radu // Ziarul de gardă. – 2013.
– 30 mai. – P. 10-11.

1711. Silvestru, Aurelian. Educaţia. Încotro? : [despre reformarea sistemului educaţional] /


Aurelian Silvestru // Făclia. – 2013. – 3, 15 mai. – P. 2. – Contin. Începutul : 27 apr.

1712. Vicol, Nelu. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei – institutul pedagogilor din republică :
[contribuţii pentru formarea continuă a pedagogilor] / Nelu Vicol // Univers pedagogic pro. – 2013. –
2 mai. – P. 2.

1713. Vicol, Nelu. Monumentul "Educatorul neamului" : [despre instaurarea monumentului în


onoarea cadrelor didactice] / Nelu Vicol // Literatura şi arta. – 2013. – 16 mai. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 1728)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


(Vezi Nr 1905)

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


1714. Galaju, Ana. Violenţă în familie, dar şi în sălile de clasă : [dialog cu A. Galaju, prof. la
Liceul "Ion Creangă", mun. Chişinău] / interlocutor: Valentin Stoica // Făclia. – 2013. – 25 mai. – P.
3.

1715. Mateciuc, Maria. Priorităţi manageriale : [despre Elena Casapu, manager al Gimna-
ziului Tochile-Răducani, raionul Leova] / Maria Mateciuc // Vocea poporului. – 2013. – 31 mai. – P.
[4]. – Idem în lb. rusă. – (Supl. "Lumina" ; Nr 4).

1716. Sterpu, Nina. "Echipa este nucleul ce ne uneşte eforturile şi ideile creative" : interviu
cu N. Sterpu, şef al Dir. Învăţământ, Tineret şi Sport, raionul Nisporeni / consemnare: R. Vultures-
cu // Făclia. – 2013. – 3 mai. – P. 7.

1717. Нагнибеда-Твердохлеб, Татьяна. Система образования столицы : почти все


деньги идут на зарплату : [интервью с начальником гл. упр. образования, молодежи и спорта

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

мун. Кишинэу Т. Нагнибеда-Твердохлеб] / записала Марина Тимотин // Молдавские ведомо-


сти. – 2013. – 29 мая.

374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii


1718. Gîrlea, Iulia. Centrul de Creaţie "Floarea Soarelui", la 45 de ani : [coment. al dir. Cen-
trului de Creaţie pentru copii "Floarea Soarelui" din mun. Chişinău] / consemnare: Rodica Vîlcu //
Vocea poporului. – 2013. – 17 mai. – P. 12. – Idem în lb. rusă.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
1719. Bendas, Mihai. Meseria bună face cât o avere : [despre Şcoala de Meserii nr. 10 din
oraşul Briceni] / Mihai Bendas // Făclia. – 2013. – 15 mai. – P. 6-7.

1720. Bodean, Ana. Colegiul de Transporturi din Chişinău – între rtadiţie şi modernitate... :
[67 de ani de la constituire] / Ana Bodean, Lilia Guţan // Univers pedagogic pro. – 2013. – 9 mai. –
P. 3.

1721. Cuşnir, Sergiu. Şcoala Profesională Teleneşti : meseria decide soarta economiei :
[dialog cu S. Cuşnir, dir., Elizaveta Demihov, dir. adjunct şi Nina Portărescu, maistru-instructor la
Şcoala Profesională din Teleneşti] / consemnare: Mihai Bendas // Făclia. – 2013. – 3 mai. – P. 4-5.

1722. Formula succesului – de a fi mereu în actualitate : [despre corpul didactic al Şcolii


profesionale din oraşul Hânceşti] / pentru conformitate : A. Raileanu // Univers pedagogic pro. –
2013. – 30 mai. – P. 3.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


1723. Ababii, Ion. Tenacitate, spirit inovator, talent, profesorul Dumtiru Tintiuc, la 70 de ani :
[de la Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimiţanu"] / Ion Ababii // Timpul. – 2013. –
24 mai. – P. 25.

1724. Ciobanu, Anatol. Savant de marcă şi Om d Omenie – Vasile Botnarciuc : [prof. la


Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova] / Anatol Ciobanu // Literatura şi arta. – 2013. – 9 mai. –
P. 2.

1725. Guţu, Ana. Agenţia Universitară a Francofoniei la cea de-a 16-a Adunare Generală :
[7-9 mai 2013, San Paul, Brazilia] / Ana Guţu // Literatura şi arta. – 2013. – 16, 24 mai. – P. 7.

1726. Handrabura, Loretta. Inovaţii la admitere în universităţi : [interviu acordat de către L.


Handrabura, ministru adjunct al Educaţiei din Rep. Moldova, postului de Radio Europa Liberă] /
interlocutori: Alexandru Canţâr, Liliana Barbăroşie // Capitala. – 2013. – 17 mai. – P. 5 ; Capita-
la=Столица. – 2013. – 17 мая. – Р. 5.

1727. Hometkovski, Ludmila. Ludmila Hometkovski : "Câte limbi ştie omul să vorbească, de
atâtea ori e om" : [interviu cu decanul Fac. Litere a Univ. Libere Intern. din Moldova] / consemnare:
Tatiana Corai // Timpul. – 2013. – 10 mai. – P. 27. – (Supl. "Femeia"; Nr 17).

119
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2013

1728. Mândâcanu, Virgil. Paradigma pedagogiei umaniste praxiologice în pregătirea cadre-


lor didactice : [necesitatea reformării educaţiei viitorilor pedagogi] / Virgil Mândâcanu // Univers
pedagogic pro. – 2013. – 23 mai. – P. 5.

1729. Musteaţă, Simion. Vocaţia pentru limba maternă serveşte poporului : [Vasile
Botnarciuc, prof. la Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova] / Simion Musteaţă, Ion Eţcu, Vlad
Pâslaru // Literatura şi arta. – 2013. – 9 mai. – P. 2.

1730. Popa, Iulius. Pavel Topală – decanul real de la Reale : [decan al Fac. de Ştiinţe Reale
a Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi] / Iulius Popa // Literatura şi arta. – 2013. – 16 mai. – P. 7.

1731. Purice, Mihail. Ca pomul doldora de rod : [Vladimir Zagaevschi, conf. univ. la Catedra
de Limbă Română a Univ. de Stat din Moldova] / Mihail Purice // Literatura şi arta. – 2013. – 30
mai. – P. 7.

1732. Гуцу, Ана. Молдову представили на Генассамблее франкофонских университе-


тов : [7-9 мая 2013, Сан-Паулу, Бразилия] / Ана Гуцу // Панорама. – 2013. – 22 мая. – Р. 4.

1733. Млечко, Татьяна. Татьяна Млечко : "В молодости всегда привлекателен талант"
: [интервью с ректором Славянского ун-та] // Молдавские ведомости. – 2013. – 28 мая.

1734. Хандрабура, Лоретта. Мода на вузы : [о ситуации в сфере образования : ком-


мент. зам. министра просвещения Респ. Молдова Л. Хандрабура и вице-пред. Генер. Совета
профсоюза образования и науки Молдовы Анатолия Алексея] / записали : Ирина Ляхова,
Александра Гончар // Панорама. – 2013. – 17 мая. – Р. 18.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
398 Folclor
1735. Filip, Iulian. Distinctă distinsă reprezentanţă : [Victor Gaţac, cercetător-folclorist de
origine basarabeană] / Iulian Filip // Literatura şi arta. – 2013. – 30 mai. – P. 8.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător

1736. Moraru, Delia. Suntem parte componentă a naturii : [22 mai – Ziua Intern. a Biodiver-
sităţii] / Delia Moraru // Natura. – 2013. – Mai (Nr 5). – P. 4.

1737. Şalaru, Gheorghe. Autoritatea Centrală de Mediu – 45 de ani : [art. ministrului Mediu-
lui al Rep. Moldova] / Gheorghe Şalaru // Natura. – 2013. – Mai (Nr 5). – P. 3.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1738. Cuzuioc, Ion. Medic de vocaţie : [omagiu pentru Spiridon Moraru, medic igienist şi
epidemiolog] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. – 23 mai. – P. 2.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


1739. Arafat, Raed. "Salvăm oamenii ilegal în loc să-i las să moară legal" : [interviu cu R.
Arafat, secretar de stat în Min. Sănătăţii din România] / consemnare: Victoria Dodon // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2013. – 28 mai. – P. 7.

1740. Ursu, Valeriu. Servicii medicale de calitate pentru membrii de sindicat : [interviu cu V.
Ursu, dir. al Centrului med. consultativ şi de diagnostic de la Inst. Muncii] / consemnare: Sofia Luca
// Vocea poporului. – 2013. – 3 mai. – P. 10. – Idem în lb. rusă.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale

1741. Gherciu, Ana. Medicamentele pentru răceală – vindecă sau te fac legumă? / Ana
Gherciu // Timpul. – 2013. – 10 mai. – P. 14.

1742. Сафта, Владимир. GMP – гарантированное качество лекарств : [о внедрении


"Правил надлежащей производственной практики (GMP) лекарственных средств для чело-
века" Евросоюза] / Владимир Сафта // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 31
мая. – Р. 18.

616 Patologie. Medicină clinică


616.8 Neuropatologie. Neurologie
1743. Zăgrean, Leon. "În societatea actuală domină creierul subuman" : [interviu cu L. Ză-
grean, neurocercetător din Bucureşti] / consemnare: Andrada Floria // Adevărul : ed. de Moldova. –
2013. – 17 mai. – P. 18-19.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
(Vezi Nr 1663, 1674)

621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători


electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
(Vezi Nr 1674)

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


1744. Slutu-Soroceanu, Nina. Jurnalist şi artist : [Andrei Viziru la Radioul Naţ.] / Nina Slutu-
Soroceanu // Literatura şi arta. – 2013. – 16 mai. – P. 8.

121
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2013

1745. Ştefănescu, Cătălin. "Am coşmaruri şi acum cu felul în care trec clasa la matematică"
: [interviu cu C. Ştefănescu, realizator TV din România] / consemnare: Laurenţiu Ungureanu //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 31 mai. – P. 12-15.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


1746. Erizanu, Gheorghe. Cel mai bun e-book 2012 : interviu cu dir. Ed. "Cartier", Gh.
Erizanu / interviu realizat de Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2013. – 3 mai. – P. 18.

1747. Erizanu, Gheorghe. Editorul este un arhitect de cultură : [interviu cu Gh. Erizanu, dir.
al ed. "Cartier"] / interviu realizat de Vitalie Răileanu // Timpul. – 2013. – 24 mai. – P. 27.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară
1748. Гагауз, Мирон. Куда движется МЖД? : [о проблемах развития Молд. желез. до-
роги] / Мирон Гагауз // Коммунист. – 2013. – 3 мая. – Р. 3 ; Независимая Молдова. – 2013. –
15 мая.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


(Vezi Nr 1709)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
1749. Bobeica, Marcel. Marcel Bobeica : "Treptat se va dezvolta cultura consumului de vi-
nuri de calitate superioară, iar numărul vânzărilor pe piaţa locală va creşte" : interviu cu dir. comer-
cial al companiei "Vinăria din Vale" / consemnare: Lucia Cujbă // Flux. – 2013. – 3 mai. – P. 16.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM.
PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
1750. Боцан, Людмила. Людмила Боцан : "У вас семь могил? Зачем столько?" : [ин-
тервью с исполн. обязанности гендир. муницип. комбината ритуальных услуг, мун. Кишинэу]
/ записала Наталья Стеничева // Молдавские ведомости. – 2013. – 21 мая.

1751. Боцан. Людмила. Людмила Боцан : "Содержание кладбища – это услуга, за ко-
торую нужно платить" : [интервью с исполн. обязанности дир. муницип. предприятия "Комби-
нат ритуальных услуг"] / записала Любовь Чегаровская // Панорама. – 2013. – 24 мая. – Р.
18.

1752. Ханна, Параг. Человеческий город : [проблемы устойчивой урбанизации : ст. дир.
Ин-та гибрид. реальности] / Параг Ханна // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013.
– 31 мая. – Р. 21.

719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1753. Buda, Valentin. Bisericile fortificate săseşti, una dintre minunile Transilvaniei : [parte
din patrimoniul UNESCO] / Valentin Buda // Timpul. – 2013. – 17 mai. – P. 31.

1754. Buda, Valentin. Castelul Bran, istorie şi legendă : [situat lângă Braşov, România] / Va-
lentin Buda // Timpul. – 2013. – 24 mai. – P. 35.

72 ARHITECTURĂ
1755. Şeremet, Mihai. O viaţă etajată : [60 de ani de la naşterea arhitectorului Ion Macarie,
membru al Asoc. Arhitecţilor din Moldova] / Mihai Şeremet // Literatura şi arta. – 2013. – 9 mai. –
P. 8.

1756. Модыркэ, Владимир. Гордость горожан, нелюбовь жильцов,"Ворота города"


выдержат танковую атаку : [интервью с гл. архитектором мун. Кишинэу В. Модыркэ] / запи-
сал Олег Дашевский // Молдавские ведомости. – 2013. – 24 мая. – Р. 4-5.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


1757. Bentall, Katy. Moldova e un loc foarte mic în Est, despre care în vest se ştie puţin : in-
terviu cu K. Bentall, proprietarea salonului de artă Praţovnia din oraşul Varşovia, Polonia / pentru
conformitate : Tudor Ajder // Ziarul de gardă. – 2013. – 23 mai. – P. 18.

1758. Colesnic, Iurie. Tata, mama şi copilul : [despre dinastia de artişti plastici : Eugenia
Gamburd (1913-1935), Moisei Gamburd (1903-1954) şi Miriam Gamburd] / Iurie Colesnic // Timpul.
– 2013. – 31 mai. – P. 26.

1759. Matei, Iurie. "Arta europeană va fi reformată" : (interviu cu pictorul Iu. Matei) / con-
semnare: Mihai Sultana Vicol // Literatura şi arta. – 2013. – 23 mai. – P. 6.

1760. Păsat, Dumitru. Maestrul Leonid Popescu la 60 de ani : [despre creaţia pictorului] /
Dumitru Păsat // Literatura şi arta. – 2013. – 23 mai. – P. 6.

1761. Tamazlâcaru, Elena. Maestrul Peicev în împărăţia culorilor : [despre creaţia pictorului
Dimităr Peicev] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2013. – 9 mai. – P. 8.

1762. Vîlcu, Rodica. Gheorghe Oprea transpune frumosul din suflet pe pânze : [despre
creaţia artistului plastic] / Rodica Vîlcu // Vocea poporului. – 2013. – 24 mai. – P. 9. – Idem în lb.
rusă.

1763. Zbârnea, Tudor. Tudor Zbârnea : avem ambiţia de a aduce Chişinăul în zona artelor
vizuale : [interviu acordat de către dir. Muzeului Naţ, de Artă postului de Radio Europa Liberă] /
interlocutor: Vasile Botnaru // Capitala. – 2013. – 31 mai. – P. 5 ; Capitala=Столица. – 2013. – 31
мая. – Р. 5.

1764. Склярова, Валентина. На фоне девушек в цвету : [о творчестве живописца


Дмитрия Пейчева] / Валентина Склярова // Молдавские ведомости. – 2013. – 28 мая.

123
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2013

78 MUZICĂ
1765. Borş, Ion. Interpretul comparat cu Lev Iaşin şi Adriano Celentano : [Ion Suruceanu, in-
terpret de muzică de estradă] / Ion Borş // Moldova suverană. – 2013. – 29 mai.

1766. Chirilă, Tudor. "Mi-ar plăcea să vin la Chişinău şi ca actor, şi ca regizor" : [interviu cu
T. Chirilă, solist al formaţiei "Vama Veche"] / consemnare: Felicia Nedzelschi // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2013. – 27 mai. – P. 16.

1767. Colesnic, Iurie. Compozitorul de la Vărzăreşti : [Vasile I. Popovici, compozitor de ori-


gine basarabeană (1900-1973)] / Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 2013. – 30 mai. – P. 7.

1768. Cuzuioc, Ion. Ilie Văluţă şi crizantemele sale : [omagiu compozitorului] / Ion Cuzuioc //
Literatura şi arta. – 2013. – 9 mai. – P. 8.

1769. Moon, Aliona. "Vreau să câştig, dar ştiu că e imposibil" : [despre participarea la con-
cursul Eurovision 2013 : interviu cu A. Moon, interpretă] / consemnare: Felicia Nedzelschi // Adevă-
rul : ed. de Moldova. – 2013. – 8 mai. – P. 5.

1770. Paladi, Ion. "Dorul Basarabiei", un vis împlinit pentru Ion Paladi : [interviu cu I. Paladi,
interpret de muzică populară] / interviu realizat de Stela Rusescu // Ziarul naţional. – 2013. – 3 mai.
– P. 20.

1771. Ungureanu, Tudor. Tudor Ungureanu : "M-am săturat să fiu un Don Quijote..." : [inter-
viu cu interpretul de muzică populară] / consemnare: Gheorghe Budeanu // Natura. – 2013. – Mai
(Nr 5). – P. 6.

1772. Vieru, Diana. Diana Vieru : "Talentul nu este niciodată suficient pentru a-ţi clădi o me-
serie, studiile te fac om mare" : [interviu cu interpreta de muzică populară] / interviu de Liliana
Popuşoi // Flux. – 2013. – 17 mai. – P. 16.

1773. Стырча, Мариан. Мариан Стырча : "Современный музыкант может жить вполне
прилично" : [интервью с молд. композитором] / записала Елена Узун // Панорама. – 2013. –
17 мая. – Р. 23.

1774. Узун, Елена. "Евровидение-2013" : между скромностью и спецэффектами : [о ре-


зультатах Междунар. конкурса песни, май 2013, Мальмо, Швеция] / Елена Узун // Панорама.
– 2013. – 21 мая. – Р. 7.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
1775. Andriuţă, Valeriu. "Încă nu m-am gândit să mă retrag la mănăstire" : interviu cu acto-
rul V. Andriuţă / interviu realizat de Dumitru Crudu // Timpul. – 2013. – 31 mai. – P. 27.

1776. Cobîleanski, Igor. Festivalul de la Cannes – o oală de idei care tocmai fierbe : interviu
cu regizorul I. Cobîleanski / pentru conformitate : Olga Bulat // Ziarul de gardă. – 2013. – 23 mai. –
P. 10-11.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1777. Gherciu, Ana. Un film românesc distins cu "Ursul de Aur" : [despre filmul "Poziţia copi-
lului", regizor Călin Peter Netzer] / Ana Gherciu // Timpul. – 2013. – 17 mai. – P. 24.

1778. Turea, Larisa. Despre festival şi ai noştri acolo... : [despre Festivalul Intern. de Film de
la Cannes] / Larisa Turea // Timpul. – 2013. – 24 mai. – P. 15.

1779. Vatamanu, Leontina. "E absolut fantastic că la preselecţia "Cronograf"-ului au partici-


pat 250 de filme din toată lumea" : [interviu cu L. Vatamanu, dir. artistic al Festivalului intern. de
filme doc. "Cronograf", 30 mai - 3 iun. 2013, Chişinău] / a dialogat Irina Nechit // Jurnal de Chişi-
nău. – 2013. – 24 mai. – P. 17.

1780. Vatamanu, Leontina. "Străinii au mai mult curaj să arate prin film problemele noastre"
: [interviu cu L. Vatamanu, dir. artistic al Festivalului Intern. de Film Documentar "Cronograf", 30
mai – 3 iun. 2013, Chişinău] / consemnare: Felicia Nedzelschi // Adevărul : ed. de Moldova. –
2013. – 29 mai. – P. 7.

1781. Vatamanu, Leontina. De la Cannes la Chişinău... în ajun de "Cronograf 2013" : [inter-


viu acordat de către L. Vatamanu, dir. artistic al Festivalului Intern. de film documentar "Cronograf"
(mai-iun. 2013, Chişinău)] / interlocutori: Diana Răileanu, Marin Turea // Capitala. – 2013. – 29
mai. – P. 5 ; Capitala=Столица. – 2013. – 29 мая. – Р. 5.

1782. Андон, Виктор. Этот счастливый Гажиу : [к 75-летию режиссера и сценариста


Валериу Гажиу] / Виктор Андон // Независимая Молдова. – 2013. – 1 мая. – Р. 17.

792 Teatru. Artă scenică


1783. Cebotari, Anişoara. Anişoara Cebotari : "Ca artistă, mi-am primit botezul în Aula pa-
triarhiei Române..." : [interviu cu interpreta de operă de origine basarabeană, stabilită la Bucureşti]
/ consemnare: Tatiana Corai // Timpul. – 2013. – 3 mai. – P. 27. – (Supl. "Femeia" ; Nr 16).

1784. Cozub, Sandu. "În teatru e loc pentru toţi, dar vino cu produsul, nu cu vorba!" : interviu
cu S. Cozub, dir. artistic al Teatrului Naţ. "Mihai Eminescu" / a dialogat Irina Nechit // Jurnal de
Chişinău. – 2013. – 17 mai. – P. 17.

1785. Cuzuioc, Ion. A visat, s-a realizat şi a rămas fidel Satiricus-ului : [Valeriu Cazacu, ac-
tor de teatru] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. – 30 mai. – P. 6.

1786. Cuzuioc, Ion. La Satiricus şi-a găsit astâmpărul : [omagiu pentru Sergiu Finiti, actor de
teatru şi cinema] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. – 16 mai. – P. 6.

1787. Cuzuioc, Ion. Universul actorului universal : [Mihail Curagău, actor de teatru şi cine-
ma] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. – 2 mai. – P. 6.

1788. Паламарчук, Петр. Великий талант Марии Биешу был способен спасти жизнь :
[памяти примадонны Нац. театра оперы и балета] / Петр Паламарчук // Молдавские ведомо-
сти. – 2013. – 17 мая. – Р. 5.

1789. Тимофти, Михай. Тимофти : "Женщина всегда права" : [об особенностях поста-
новки оперетты"Летучая мышь" : интервью с режиссером Нац. театра оперы и балета им. М.
Биешу М. Тимофти] / записала Татьяна Степанова // Панорама. – 2013. – 21 мая. – Р. 7.

125
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2013

1790. Хармелин, Юрий. "Заурядно-паршивая" жизнь в театре "С улицы Роз" : [интер-
вью с руководителем молодеж. театра, Ю. Хармелиным] / записал Елена Узун // Панорама.
– 2013. – 3 мая. – Р. 23.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


1791. Lucescu, Mircea. "Mă pot retrage oricând!" : [interviu cu M. Lucescu, antrenor al echi-
pei de fotbal Şahtior, Doneţk] / consemnare: Alexandra Draga // Adevărul : ed. de Moldova. –
2013. – 21 mai. – P. 15.

1792. Spiridon, Alexandru. Spiridon : "Sunt gata să vin la echipa naţională" : [interviu cu A.
Spiridon, antrenor secund al echipei de fotbal Şahtior] / interviu realizat de Vitalie Hadei // Ziarul
naţional. – 2013. – 3 mai. – P. 22.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1793. Bochmann, Klaus. Limba moldovenească este un nonsens : interviu cu romanistul
german K. Bochmann / interviu realizat de Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 17 mai. –
P. 5.

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
1794. Bucurescu, Adrian. Dacii şi romanii : [context lingvistic] / Adrian Bucurescu // Basara-
bia literară. – 2013. – Apr. (Nr 4). – P. 6.

1795. Cosniceanu, Maria. Chintea : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu //


Timpul. – 2013. – 3 mai. – P. 24.

1796. Cosniceanu, Maria. Manic : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu // Tim-
pul. – 2013. – 10 mai. – P. 24.

1797. Cosniceanu, Maria. Onică : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu // Tim-
pul. – 2013. – 24 mai. – P. 28.

1798. Cosniceanu, Maria. Poroseci : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu //


Timpul. – 2013. – 17 mai. – P. 24.

1799. Dumistrăcel, Stelian. La un prieten : [omagiu pentru Vladimir Zagaevschi, lingvist, fo-
netist şi dialectolog] / Stelian Dumistrăcel // Literatura şi arta. – 2013. – 30 mai. – P. 7.

1800. Moroşanu-Demianova, Ludmila. Limba română e o sărbătoare plină de culoare : in-


terviu cu L. Moroşanu-Demianova, prof. la Fac. de Lingvistică şi Trad. a Univ. Intern. de Ştiinţe
Umaniste, Odessa, Ucraina / consemnare: Lilia Cazacu // Natura. – 2013. – Mai (Nr 5). – P. 14.

1801. Zagaevschi, Vladimir. Nume transnistriene în forme cronicăreşti şi derivate ale lor cu
sufixe slave / Vladimir Zagaevschi // Literatura şi arta. – 2013. – 30 mai. – P. 7.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 1731)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.112.2 Literatură germană
1802. Grimm, Iacob. Cei trei fraţi : [poveste] / Fraţii Grimm // Tribuna copiilor. – 2013. – 16
mai. – P. 8.

821.131.1 Literatură italiană


1803. Ovidiu. Scrisori din Pont / Ovidiu // Basarabia literară. – 2013. – Apr. (Nr 4). – P. 4.

821.135.1 Literatură română

1804. Alecsandri, Vasile. Hora Unirii : [versuri] / Vasile Alecsandri // Basarabia literară. –
2013. – Mar. (Nr 3). – P. 4.

1805. Balan, Ion. Adevăr ; ...În infinit... ; Staţie : [versuri] / Ion Balan // Basarabia literară. –
2013. – Ian. (Nr 1). – P. 4-5.

1806. Bădescu, Horia. Ronset : [versuri] / Horia Bădescu // Literatura şi arta. – 2013. – 9
mai. – P. 1.

1807. Codreanu, Mihai. Apa : [versuri] / Mihai Codreanu // Florile dalbe. – 2013. – 23 mai. –
P. 1.

1808. Constantin, Dumitru. Întâmpinarea tatălui : [versuri] / Dumitru Constantin // Basarabia


literară. – 2013. – Ian. (Nr 1). – P. 5.

1809. Coşbuc, George. La Paşti : [versuri] / George Coşbuc // Florile dalbe. – 2013. – 2 mai.
– P. 1.

1810. Creangă, Ion. Patria mea : din "Abecedar" / Ion Creangă // Basarabia literară. – 2013.
– Mar. (Nr 3). – P. 5.

1811. Doctoreanu, Isidor. Baladă unui prinţ al limbii : [versuri] / Isidor Doctoreanu // Basara-
bia literară. – 2013. – Ian. (Nr 1). – P. 4.

1812. Dumitrescu, Ştefan. Iisus ; Imn de Patrie : [versuri] / Ştefan Dumitrescu // Basarabia
literară. – 2013. – Ian. (Nr 1). – P. 4.

1813. Eminescu, Mihai. Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie : [versuri] / Mihai Eminescu //
Basarabia literară. – 2013. – Mar. (Nr 3). – P. 4.

1814. Enăchescu, Gheorghe. Răzbunare târzie : (fabulă) / Gheorghe Enăchescu // Florile


dalbe. – 2013. – 30 mai. – P. 8.

127
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2013

1815. Gheorghe, Adrian Alui. Iisus : [versuri] / Adrian Alui Gheorghe // Timpul. – 2013. – 17
mai. – P. 23.

1816. Gruia, Calin. Noi, albinele : [poveste] / Calin Gruia // Tribuna copiilor. – 2013. – 30
mai. – P. 6.

1817. Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Să vorbim româneşte ; Hai să-ntindem hora mare : [ver-
suri] / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Basarabia literară. – 2013. – Mar. (Nr 3). – P. 5.

1818. Legenda albinei / culeasă de G. Coşbuc // Tribuna copiilor. – 2013. – 16 mai. – P. 5.

1819. Marcu, Emilian. Împărătescul drum : [versuri] / Emilian Marcu // Literatura şi arta. –
2013. – 2 mai. – P. 1.

1820. Marcu, Emilian. Unde-oi fi eu oare? : [versuri] / Emilian Marcu // Literatura şi arta. –
2013. – 30 mai. – P. 4.

1821. Miu, Constantin. Rugă pentru Eminescu ; Certitudine : [versuri] / Constantin Miu //
Basarabia literară. – 2013. – Ian. (Nr 1). – P. 4.

1822. Mureşean, Andrei. "Deşteaptă-te, române!" : [versuri] / Andrei Mureşean // Basarabia


literară. – 2013. – Mar. (Nr 3). – P. 1.

1823. Paraschivoiu, Ion. Poetul şi ţara : [versuri] / Ion Paraschivoiu // Literatura şi arta. –
2013. – 30 mai. – P. 1.

1824. Pârlea, Gheorghe. Patria ; Limba română : [versuri] / Gheorghe Părlea // Basarabia li-
terară. – 2013. – Ian. (Nr 1). – P. 5.

1825. Păunescu, Adrian. Rugă pentru părinţi : [versuri] / Adrian Păunescu // Natura. – 2013.
– Mai (Nr 5). – P. 16.

1826. Peneş, Marcela. Poveste cu un pinguin / Marcela Peneş // Tribuna copiilor. – 2013. –
30 mai. – P. 8.

1827. Petrone, George. Unei eleve corigente la română : [epigramă] / George Petrone // Flo-
rile dalbe. – 2013. – 30 mai. – P. 8.

1828. Rădulescu, Mircea Dem. Uniţi-vă, români! : [versuri] / Mircea Dem. Rădulescu // Ba-
sarabia literară. – 2013. – Mar. (Nr 3). – P. 5.

1829. Russo, Alecu. Cântarea României / Alecu Russo // Basarabia literară. – 2013. – Mar.
(Nr 3). – P. 4.

1830. Stănescu, Nichita. Vârsta de aur a dragostei ; Artemis ; Ce bine că eşti ; Eminescu ;
Singurătate ; Eu nu mă spăl de poporul meu ; Necuvintele ; Al pământului ; Lecţia despre cub ; Tot
universul nostru era albastru şi gol : [versuri] / Nichita Stănescu // Basarabia literară. – 2013. – Apr.
(Nr 4). – P. 5.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1831. Zilieru, Horia. Ursul din Skopie ; Antonpannesca ; Mai am un singur dor : [versuri] /
Horia Zilieru // Literatura şi arta. – 2013. – 30 mai. – P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 1541)

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


1832. Vieru, Galina. Pisica neagră ; Mama mi-a brodat iubirea ; Anii ; Stropi de aşteptare ;
Amintire înflorită ; Toamna ; Pomul galben : [versuri] / Galina Vieru // Literatura şi arta. – 2013. –
23 mai. – P. 6.

1833. Anton, Ion. Tragice poluări : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2013. – 30 mai. – P.
5.

1834. Babin, Dumitru. De ziua ta : [versuri] / Dumitru Babin // Univers pedagogic pro. –
2013. – 23 mai. – P. 8.

1835. Bajureanu, Ion. Paştele românilor : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi arta. –
2013. – 2 mai. – P. 8.

1836. Butnaru, Leo. Dacă vom mai avea cultură... : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. –
2013. – 31 mai. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

1837. Butnaru, Leo. Entuziasm general, săli arhipline : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru //
Flux. – 2013. – 17 mai. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

1838. Butnaru, Leo. Ripostă sabotorilor, cozilor de topor : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru //
Flux. – 2013. – 3 mai. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

1839. Butnaru, Leo. Umbre ca martori... : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. – 2013. –
24 mai. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

1840. Căpiţă, Ionel. Lumină lină : [versuri] / Ionel Căpiţă // Literatura şi arta. – 2013. – 9 mai.
– P. 8. – Cuprins : Divinitate ; Primăvară ; La Paştele Blajinilor ; Mărire Ţie ; Drumul neamului ;
Veniţi la mine ; Lumina învierii ; Răstignire.

1841. Căpiţă, Ionel. Suflet... răstignit : [eseu] / Ionel Căpiţă // Natura. – 2013. – Mai (Nr 5). –
P. 13.

1842. Ciubotaru, Mihai D. Izgonirea înţeleptului : [nuvele] / Mihai D. Ciubotaru // Basarabia


literară. – 2013. – Ian. (Nr 1); Febr. (Nr 2). – P. 3.

1843. Ciubotaru, Mihai D. Izgonirea înţeleptului : [nuvele] / Mihai D. Ciubotaru // Basarabia


literară. – 2013. – Apr. (Nr 4). – P. 3. – Contin. Începutul : Ian. (Nr 1).

1844. Ciubotaru-Lupu, Luminiţa. În ospeţie ; Libertate : [versuri] / Luminiţa Ciubotaru-Lupu


// Basarabia literară. – 2013. – Ian. (Nr 1). – P. 5.

1845. Cojocaru, Constantin. Expresia tăcerii ; Tendinţe infernale ; Ce e poezia? ; Pe drumul


uitării... ; Credinţă infernală ; Goană prin tăcere ; Strigăt în deşert ; Enigmă ; Lumea poemului

129
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2013

singuratic ; Tendinţă spre minune ; Absenţe ; Cădere în verb : [versuri] / Constantin Cojocaru //
Univers pedagogic pro. – 2013. – 30 mai. – P. 8.

1846. Cotelea-Chiorsac, Galina. De sfintele Paşti : [versuri] / Galina Cotelea-Chiorsac // Li-


teratura şi arta. – 2013. – 9 mai. – P. 7.

1847. Crudu, Dumitru. Am început să le simt lipsa : [povestire] / Dumitru Crudu // Timpul. –
2013. – 10 mai. – P. 23.

1848. Crudu, Dumitru. Astă-vară la mare : [povestire] / Dumitru Crudu // Timpul. – 2013. –
31 mai. – P. 27.

1849. Crudu, Dumitru. Mişa a fost maior : [povestire] / Dumitru Crudu // Timpul. – 2013. – 24
mai. – P. 27.

1850. Crudu, Dumitru. Trădarea prietenilor şi cumetrilor : [eseu] / Dumitru Crudu // Timpul. –
2013. – 3 mai. – P. 23.

1851. Dabija, Nicolae. Ţara mea de dincolo de Prut : [versuri] / Nicolae Dabija // Basarabia
literară. – 2013. – Mar. (Nr 3). – P. 4.

1852. Enachi, Ecaterina. Fetiţa din cutie : [povestire] / Ecaterina Enachi // Univers pedago-
gic pro. – 2013. – 9 mai. – P. 8.

1853. Filip, Iulian. Om bun făcător de rele ; Lacul din Grădina Giverny era fără peşte ; Extra-
tereştrii din podul casei ; Mă torturează un personaj care se cere în scenă, dar nu am încredere în
teatru : [povestiri] / Iulian Filip // Literatura şi arta. – 2013. – 16 mai. – P. 4.

1854. Goma, Paul. Basarabia e, de fapt, pe cruce : [fragm. din romanul "Basarabia"] / Paul
Goma // Basarabia literară. – 2013. – Febr. (Nr 2). – P. 1, 6.

1855. Graur, Ion. Intrarea în Ierusalim : [versuri] / Ion Graur // Literatura şi arta. – 2013. – 2
mai. – P. 2.

1856. Halippa, Pan. Către ostaşii moldoveni : [versuri] / Pan Halippa // Basarabia literară. –
2013. – Mar. (Nr 3). – P. 4.

1857. Herţa, Maria. Când vă este trist ; Anii ; Măicuţa : [versuri] / Maria Herţa // Basarabia li-
terară. – 2013. – Ian. (Nr 1). – P. 5.

1858. Jereghi, Vitalie. Cunună pentru Basarabia : [versuri] / Vitalie Jereghi // Basarabia lite-
rară. – 2013. – Ian. (Nr 1). – P. 5.

1859. Jitaru, Ana. Aici mai poţi să iubeşti ; Vorbesc în vis ; Nu-s florile de vină ; Mi-a fost dat
: [versuri] / Ana Jitaru // Literatura şi arta. – 2013. – 23 mai. – P. 8.

1860. Josu, Nina. Ieşirea : [eseu] / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2013. – 23 mai. – P. 8.

1861. Josu, Nina. Sfântul : [eseu] / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2013. – 16 mai. – P. 8.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1862. Manole, Ana. Acuarele pe cer : (îngândurări) / Ana Manole // Literatura şi arta. – 2013.
– 2 mai. – P. 4.

1863. Matcovschi, Dumitru. Basarabia ; Datorie : [versuri] / Dumitru Matcovschi // Basara-


bia literară. – 2013. – Apr. (Nr 4). – P. 1.

1864. Nagacevschi, Tadeu. Icoana făcătoare de minuni : povestire documentară / Tadeu


Nagacevschi // Literatura şi arta. – 2013. – 2 mai. – P. 2.

1865. Nicolau, Nicoleta. Moartea în somn ; De-ar fi, iubireo... ; Te aştept, iubire ; Tot eu... ;
Noi ; Viitorul ; Prezentul rămâne încuiat : [versuri] / Nicoleta Nicolau // Literatura şi arta. – 2013. –
16 mai. – P. 5.

1866. Petrea, George. Veveriţa ; Albinuţa şi furnica ; Mieluşelul ; Iepuraşul antrenat ; Lupul
la doctor ; Gălăgiosul ; Motanul cărturar ; Rinocerul : [versuri] / George Petrea // Florile dalbe. –
2013. – 30 mai. – P. 7.

1867. Plugaru, Emilia. E ziua ta, copile! : [versuri] / Emilia Plugaru // Florile dalbe. – 2013. –
30 mai. – P. 1.

1868. Popa, Petru. Prietenul Guguţă ; Unde se ascunde lenea ; Toamnă în oraş ; Rândunica
: [versuri] / Petru Popa // Florile dalbe. – 2013. – 23 mai. – P. 7.

1869. Roşca, Andrei. A doua baştină : [versuri] / Andrei Roşca // Literatura şi arta. – 2013. –
30 mai. – P. 6.

1870. Roşca, Nicolae. Psalm pentru reînviere : [versuri] / Nicolae Roşca // Flux. – 2013. – 3
mai. – P. 7.

1871. Silvestru, Aurelian. "Imprudenţa" de a fi talentat : [eseu] / Aurelian Silvestru // Litera-


tura şi arta. – 2013. – 23 mai. – P. 1.

1872. Silvestru, Aurelian. Efortul de a fi : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. – 2013. – Mai
(Nr 5). – P. 5.

1873. Silvestru, Aurelian. Ignoranţa şi puterea : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura şi ar-
ta. – 2013. – 30 mai. – P. 1.

1874. Silvestru, Aurelian. Ispita : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura şi arta. – 2013. – 9
mai. – P. 5.

1875. Silvestru, Aurelian. Îndemn la Unire : [versuri] / Aurelian Silvestru // Basarabia litera-
ră. – 2013. – Mar. (Nr 3). – P. 5.

1876. Silvestru, Aurelian. Limbajul zeilor : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura şi arta. –
2013. – 2 mai. – P. 1.

131
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2013

1877. Sofronovici, Ştefan. Pasăre cu-aripa frântă ; Lumânarea vieţii ; Femeie iubită : [ver-
suri in memoriam Tatianei Sofronovici] / Ştefan Sofronovici // Literatura şi arta. – 2013. – 9 mai. –
P. 5.

1878. Tamazlâcaru, Elena. Sfântă Lumina Unirii : [versuri] / Elena Tamazlâcaru // Literatura
şi arta. – 2013. – 23 mai. – P. 1.

1879. Tarlapan, Efim. Lumina umbrei mele : 2011 : jurnal / Efim Tarlapan // Literatura şi arta.
– 2013. – 2, 16 mai. – P. 8. – Contin. Începutul : 6 ian. 2011.

1880. Tarlapan, Efim. Unui antiunionist : [versuri] / Efim Tarlapan // Basarabia literară. –
2013. – Mar. (Nr 3). – P. 5.

1881. Tofan-Bâlici, Maria. Tu ai vârsta dimineţii ; Salcâmii iar au dat în floare : [versuri] / Ma-
ria Tofan-Bâlici // Literatura şi arta. – 2013. – 16 mai. – P. 6.

1882. Ţâbârnă, Raisa. Gara mică ; Tu şi Eu ; Teiul din Copou ; Post mortem ; Despre stres ;
Ultima frunză ; Poem în roşu ; Rugă pentru poet : [versuri] / Raisa Ţâbârnă // Literatura şi arta. –
2013. – 2 mai. – P. 5.

1883. Vasilcău, Traian. Autoportret : [versuri] / Traian Vasilcău // Basarabia literară. – 2013.
– Ian. (Nr 1). – P. 4.

1884. Vasilcău, Traian. Paştele : [versuri] / Traian Vasilcău // Literatura şi arta. – 2013. – 9
mai. – P. 7.

1885. Vieru, Grigore. În ziua de Paşti : [versuri] / Grigore Vieru // Literatura şi arta. – 2013. –
16 mai. – P. 1.

1886. Vieru, Grigore. Nu mai e măicuţa ; Făptura mamei : [versuri] / Grigore Vieru // Natura.
– 2013. – Mai (Nr 5). – P. 16.

1887. Vieru, Grigore. Trei culori : [versuri] / Grigore Vieru // Basarabia literară. – 2013. –
Mar. (Nr 3). – P. 4.

1888. Vlas, Vlad. Aşteptând seninul : (fragm. de roman) / Vlad Vlas // Literatura şi arta. –
2013. – 16 mai. – P. 4.

1889. Voinu, Mira. Facultatea de Istorie ; Dacă moare Ra şi nu mai reînvie ; El cu mărţişor ;
Dorinţă ; A scrie, a vorbi iubirea ; Definiţie (1) ; Vânt de iarnă, vânt de toamnă ; Învăţătură : [versuri]
/ Mira Voinu // Literatura şi arta. – 2013. – 30 mai. – P. 4.

1890. Zaharia, Aida. Unire : [versuri] / Aida Zaharia // Basarabia literară. – 2013. – Mar. (Nr
3). – P. 5.

821.14 Literatură greacă (elenă)


1891. Orfeu. Imnuri / Orfeu // Basarabia literară. – 2013. – Febr. (Nr 2). – P. 5. – Cuprins :
Parfumul morţii ; Parfumul lui Uran ; Parfumul Eterului ; Parfumul lui Phanes ; Parfumul aştrilor ;

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Parfumul soarelui ; Parfumul lunii ; Parfumul naturii ; Parfumul lui Zeus Tunătorul ; Parfumul
pămîntului ; Parfumul morţii.

821.162.1 Literatură poloneză


1892. Wawrzkiewicz, Marek. Episod : [versuri] / Marek Wawrzkiewicz ; trad. de Valeriu
Butulescu // Florile dalbe. – 2013. – 16 mai. – P. 1.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


1893. Bucurescu, Adrian. Orfeu şi românii : Întâiului poet al lumii şi al românilor, cinste şi
mărire / Adrian Bucurescu // Basarabia literară. – 2013. – Febr. (Nr 2). – P. 4.

1894. Ciobanu, Mircea V. Literatura posttotalitară / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău.


– 2013. – 31 mai. – P. 14.

821.134.2(85).0 Literatură spaniolă din Peru


1895. Vargas Llosa, Mario. "Sper să restabilesc egalitatea dintre Julia şi Patricia" : [interviu
cu M. Vargas Llosa, scriitor peruan] / consemnare: Ionuţ Stănescu // Adevărul : ed. de Moldova. –
2013. – 24 mai. – P. 10-12.

821.135.1.0 Literatură română

1896. Cimpoi, Mihai. Lumea basarabeană : cap. din vol. "Modelul de existenţă Eugen Simi-
on" / Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2013. – 23 mai. – P. 4. – Cuprins : Constantin Stere ; Paul
Goma ; Grigore Vieru ; Valeriu Matei ; Nicolae Dabija.

1897. Colesnic, Iurie. Gala Galaction şi Basarabia visului... : [despre creaţia scriitorului ro-
mân] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 10 mai. – P. 18.

1898. Colesnic, Iurie. Un scriitor avocat : [Titus T. Stoica, publicist şi editor] / Iurie Colesnic
// Natura. – 2013. – Mai (Nr 5). – P. 9.

1899. Dabija, Nicolae. Un academician, care e el însuşi o academie : [Eugen Simion, critic şi
istoric literar român] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2013. – 23 mai. – P. 1.

1900. Eugen Simion : "Arta de a iubi a creat arta de a scrie" : [80 de ani de la naşterea criti-
cului şi istoricului literar] // Literatura şi arta. – 2013. – 23 mai. – P. 4-5. – Cuprins : Un Mercuţio în
arena literaturii / Valeriu Matei ; Câteva rânduri-gânduri la sărbătorirea unui mare critic român /
Daniel Corbu ; O vocaţie constructivă / Adrian Dinu Rachieru ; Eugen Simion între arta de a iubi,
arta de a scrie şi arta de a fi om / Elena Tamazlâcaru ; ...Sosit la timp la "Alecsandri" / Silvia
Strătilă.

1901. Grosu, Lidia. Solemnitatea şi magia discursului liric în poezia lui Horia Zilieru / Lidia
Grosu // Literatura şi arta. – 2013. – 30 mai. – P. 5.

1902. Mihăilescu, Dan C. "Odată coborât din Muntele Athos, te vei redărui păcatelor" : [in-
terviu cu D. C. Mihăilescu, critic literar] / consemnare: Simona Chiţan // Adevărul : ed. de Moldova.
– 2013. – 17 mai. – P. 10-13.

133
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2013

1903. Nedelcea, Tudor. Eugen Simion – 80 : [critic şi istoric literar român] / Tudor Nedelcea
// Literatura şi arta. – 2013. – 30 mai. – P. 6.

1904. Negru, Nina. Eseul ca omilie : pr. prof. Ion Buga : [pe marginea eseurilor duhovniceşti]
/ Nina Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 3 mai. – P. 19.

1905. Pârnău, Ion. Genul epistolar în literatură : [pe marginea creaţiei lui Ion Ghica] / Ion
Pârnău // Făclia. – 2013. – 18 mai. – P. 5. – Va urma.
(Vezi de asemenea Nr 1931)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova

1906. Chiper, Grigore. "Oricine îşi va găsi poetul preferat în Cartea Poeziei 2013" : interviu
cu Gr. Chiper, poet / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 3 mai. – P. 20.

1907. Ciobanu, Mircea V. Anul literar 2012, nominalizări : [reflecţii] / Mircea V. Ciobanu //
Jurnal de Chişinău. – 2013. – 3 mai. – P. 19.

1908. Ciobanu, Mircea V. Despre premiile USM, orgolii scriitoriceşti, Nobel, Sartre şi altele :
interviu cu M. V. Ciobanu, membru al juriului Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru desemnarea
celor mai bune cărţi ale anului 2012 / consemnare: Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2013. – 17
mai. – P. 18.

1909. Ciobanu, Mircea V. Revistele literare din Basarabia – un zbor frânt? / Mircea V. Cio-
banu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 17 mai. – P. 14.

1910. Colesnic, Iurie. Chişinăul poetei Olga Vrabie : [date biogr. (1902-1928)] / Iurie
Colesnic // Timpul. – 2013. – 3 mai. – P. 18.

1911. Colesnic, Iurie. Destinul unui om : [Alexandru Conunov, scriitor, epigramist (1912-
1992)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 24 mai. – P. 26.

1912. Dabija, Nicolae. Lacrimile lui Vieru : [in memoriam poetului Grigore Vieru] / Nicolae
Dabija // Literatura şi arta. – 2013. – 30 mai. – P. 1.

1913. Dolgan, Mihail. Cu aerul de acasă în Suflet şi-n Cuvinte : [interviu inedit cu criticul şi
istoricul literar M. Dolgan, 24 ian. 2009] / consemnare: Vitalie Răileanu // Literatura şi arta. – 2013.
– 9 mai. – P. 4-5.

1914. Dolgan, Mihail. Un fragment dintr-un interviu inedit cu Mihail Dolgan : [critic şi istoric li-
terar] / interviu realizat de Vitalie Răileanu // Timpul. – 2013. – 10 mai. – P. 23.

1915. Guţu, Valentin. Un suflet de poet : [in memoriam poetului Vasile Toma] / Valentin Gu-
ţu // Literatura şi arta. – 2013. – 9 mai. – P. 7.

1916. Holban, Ion. Pe urmele lui Grigore Vieru : [despre creaţia poetului] / Ion Holban // Fă-
clia. – 2013. – 3 mai. – P. 3. – Contin. Începutul : 6 apr.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1917. Jantâc, Nicolae. "Limba noastră constituie apogeul creaţiei mateeviciene" : [125 de
ani de la naşterea lui Alexie Mateevici : dialog cu N. Jantâc, cercetător la Inst. de Filologie al Acad.
de Ştiinţe a Moldovei] / interlocutor: Dumitru Păsat // Literatura şi arta. – 2013. – 2 mai. – P. 7.

1918. Moraru, Anatol. "Pornografii de la Bălţi" : [fragm. de interviu cu A. Moraru, scriitor] / in-
terlocutor: Vitalie Răileanu // Timpul. – 2013. – 17 mai. – P. 23.

1919. Răileanu, Vitalie. Misiunea publică a criticului literar Andrei Ţurcanu / Vitalie Răileanu
// Timpul. – 2013. – 3 mai. – P. 23.

1920. Roşca, Iurie. Dumitru Matcovschi – crainicul reînvierii noastre, sau Amintiri de acum
un sfert de veac / Iurie Roşca // Flux. – 2013. – 31 mai. – P. 7.

1921. Менюк, Николай. Джеордже Менюк : мифы и реалии : [95 лет со дня рождения
молд. писателя] / Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2013. – 17 мая. – Р. 4.

In memoriam lui Mihail Dolgan, critic şi istoric literar (1939-2013)


1922. Academicianul Mihail Dolgan : [critic şi istoric literar (1939-2013) : necrolog] // Litera-
tura şi arta. – 2013. – 9 mai. – P. 4. – Semnat : Nicolae Timofti, Iurie Leancă, Liliana Palihovici [et
al.].

1923. Ciocanu, Gheorghe. Mihail Dolgan – un astru al ştiinţei literare / Gheorghe Ciocanu //
Literatura şi arta. – 2013. – 9 mai. – P. 4.

1924. Dabija, Nicolae. Bibliotecarul lui Dumnezeu / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. –
2013. – 9 mai. – P. 4.

1925. Grosu, Lidia. Profesorul Mihail Dolgan – un mit al metaforei / Lidia Grosu // Literatura
şi arta. – 2013. – 9 mai. – P. 5.

1926. Răileanu, Vitalie. "Viaţa este o luptă" / Vitalie Răileanu // Timpul. – 2013. – 10 mai. –
P. 23.
(Vezi de asemenea Nr 1896)

821.162.1.0 Literatură poloneză


1927. Tokarczuk, Olga. 1-2. "Există cîteva miliarde de centre ale universului" : [interviu cu
O. Tokarczuk, scriitoare poloneză şi psiholog] // Săptămîna. – 2013. – 17, 24 mai. – P. 3.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
1928. Bucurescu, Adrian. Tainele Tărtăriei : [despre cercetările arheol. de la Tărtăria, jude-
ţul Alba] / Adrian Bucurescu // Basarabia literară. – 2013. – Mar. (Nr 3). – P. 6.

1929. Netedu, Luminiţa. Descoperire arheologică de unicat : o aşezare a dacilor liberi cu un


centru de olărie din epoca romană între localităţile Codreni şi Săhăidacul Nou : [din raionul Cimiş-
lia] / Luminiţa Netedu // Literatura şi arta. – 2013. – 23 mai. – P. 1.

135
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2013

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Colesnic, Iurie. Chişinăul poetei Olga Vrabie : [date biogr. (1902-1928)]. – Vezi Nr 1767.

Colesnic, Iurie. Compozitorul de la Vărzăreşti : [Vasile I. Popovici, compozitor de origine


basarabeană (1900-1973)]. – Vezi Nr 1767.

Rogojan, Aurel I. Academicianul Gheorghe Buzatu, o viaţă dăruită istoriei adevărate a ro-
mânilor. – Vezi Nr 1954.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(3) Istoria lumii antice
1930. Caraiman, Mircea. Carpato-dunărenii şi Europa veche / Mircea Caraiman // Basarabia
literară. – 2013. – Febr. (Nr 2). – P. 2, 6.

94(398.2) Istoria Daciei


1931. Bucurescu, Adrian. Dacia Mare şi Mihai Eminescu ; Calendarul dacic, păstrat până
astăzi / Adrian Bucurescu // Basarabia literară. – 2013. – Ian. (Nr 1). – P. 6.

1932. Silvestru, Aurelian. Un strigăt de dincolo de veacuri : [despre cotropirea Daciei de că-
tre romani] / Aurelian Silvestru // Basarabia literară. – 2013. – Ian. (Nr 1) ; Febr. (Nr 2). – P. 2.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


1933. Dodon, Igor. Istoria va şti să-i dea uitării pe cei care acum încearcă să o rescrie :
[despre semnificaţia Zilei Victoriei, 9 mai : art. preşedintelui Partidului socialiştilor din Rep. Moldo-
va] / Igor Dodon // Socialiştii. – 2013. – 8 mai. – P. 6.

1934. Guţu, Ana. Care "victorie", doamnelor şi domnilor? : [despre consemnarea zilei de 9
mai : discurs rostit în cadrul şedinţei Parlamentului Rep. Moldova, 3 mai 2013] / Ana Guţu // Tim-
pul. – 2013. – 10 mai. – P. 16.

1935. Guţu, Ana. Reconcilierea memoriilor : [despre consemnarea zilei de 9 mai : discurs
rostit în cadrul şedinţei Parlamentului Rep. Moldova, 3 mai 2013] / Ana Guţu // Literatura şi arta. –
2013. – 9 mai. – P. 1.

1936. Latîşev, Anatoli. Istoric rus : "Dacă am şti tot adevărul despre Lenin, toate monumen-
tele lui ar fi aruncate la gunoi" : [interviu cu A. Latîşev, cercet. al biografiei lui Lenin] / tradadapt. de
Ana Gherciu // Timpul. – 2013. – 17 mai. – P. 16.

1937. Гельман, Александр. Детство и смерть : [о годах провед. в условиях гетто] /


Александр Гельман // Панорама. – 2013. – 17 мая. – Р. 22.

94(478) Istoria Republicii Moldova


1938. 27 martie 1918 Unirea Basarabiei cu România // Basarabia literară. – 2013. – Mar.
(Nr 3). – P. 1-2.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1939. Caşu, Igor. "Să curgă sânge la Prut!" : [înfometarea populaţiei în anii 1946-1947 ca in-
strument de teroare] / Igor Caşu // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 2 mai. – P. 4-5.

1940. Caşu, Igor. Teroarea comunistă împotriva ţăranilor din Transnistria : [cazul grupului
condus de Pavel Feofan Bodiul din satul Vâhvatinţi, raionul Râbniţa, anii 1921-1930] / Igor Caşu //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 17 mai. – P. 4-5.

1941. Ciubuc, Vasile D. Basarabia şi Transnistria : restanţe ale istoriei : [anii 40 ai sec. XX] /
Vasile D. Ciubuc // Basarabia literară. – 2013. – Febr. (Nr 2) ; Mar. (Nr 3). – P. 7.

1942. Cojocaru, Ludmila. "Cercetarea trebuie făcută pentru memoria nenumăratelor victi-
me" : interviu cu L. Cojocaru, conducător şt. al proiectului "The deportations from the neigbouring
Chernivtsy region (Ukraine) in 1944-1953 and from the Bricheny, Oknitsa and Edints regions (Mol-
dova)", Inst. de Istorie Socială "ProMemoria" / interviu realizat de Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău. –
2013. – 28 mai. – P. 19.

1943. Colesnic, Iurie. Momentul adevărului : [despre distrugerile edificiilor Chişinăului la re-
tragerea Armatei Roşii, 1941] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 17 mai. – P. 18.

1944. Damian, George. Când şi cum s-au hotărât ruşii să anexeze Basarabia : [prin semna-
rea Păcii de la Bucureşti cu Imperiul Otoman, 16 mai 1812] / George Damian // Timpul. – 2013. –
17 mai. – P. 11.

1945. Eremia, Anatol. Cahul (1) : [din istoria oraşului] / Anatol Eremia, Lilia Stegărescu //
Flux. – 2013. – 31 mai. – P. 12.

1946. Eremia, Anatol. Cubolta : [din istoria satului din raionul Sângerei] / Anatol Eremia, Lilia
Stegărescu // Flux. – 2013. – 3 mai. – P. 12.

1947. Eremia, Anatol. Drăgăneşti : [din istoria satului din raionul Sângerei] / Anatol Eremia,
Lilia Stegărescu // Flux. – 2013. – 17 mai. – P. 12.

1948. Taşcă, Mihai. Cum a fost trimis în gulag clerul din mănăstirile Basarabiei (1, 2) : [după
anexarea Basarabiei la Uniunea Sovietică la 28 iun. 1940] / Mihai Taşcă // Adevărul : ed. de Mol-
dova. – 2013. – 9, 23 mai. – P. 4-5.

1949. Ţurcanu, Ion. Istoria istoriilor : fragm. din "Cuvânt înainte" din cartea "Istoria istoriilor
mele" ed. Cartier, 2013 / Ion Ţurcanu // Flux. – 2013. – 31 mai. – P. 9.
(Vezi de asemenea Nr 1698)

94(498) Istoria României


1950. Cueşdean, Lucian Iosif. România este un spaţiu de antropogeneză europeană / Lu-
cian Iosif Cueşdean // Basarabia literară. – 2013. – Apr. (Nr 4). – P. 2, 6.

1951. Funar, George. Geţia, ţară sfântă : [context ist.] / George Funar // Basarabia literară. –
2013. – Mar. (Nr 3). – P. 3.

94(=135.1) Istoria românilor

137
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2013

1952. Chelaru, Mircea. Titanii ţin Cerul Naţiei pe umeri : [in memoriam lui Gheorghe Buzatu,
cercetător al istoriei românilor] / Mircea Chelaru // Literatura şi arta. – 2013. – 30 mai. – P. 3.

1953. Kogălniceanu, Mihail. Discursul deputatului Mihail Kogălniceanu, rostit la Iaşi, în adu-
narea electivă cu prilejul alegerii colonelului Alexandru Cuza Domnitor al Moldovei în data de 5
ianuarie 1859 // Basarabia literară. – 2013. – Mar. (Nr 3). – P. 5.

1954. Rogojan, Aurel I. Academicianul Gheorghe Buzatu, o viaţă dăruită istoriei adevărate a
românilor : [in memoriam istoricului] / Aurel I. Rogojan // Flux. – 2013. – 24 mai. – P. 7.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume

A C
Ababii, Ion 1723 Canţâr, Alexandru 1606, 1676, 1687, 1726
Ajder, Tudor 1757 Caraiman, Mircea 1930
Alecsandri, Vasile 1804 Caraşciuc, Lilia 1683
Ambroci, Tatiana 1508 Casapu, Elena (1715)
Andriescu, Vlad 1504 Caşu, Igor 1939-40
Andriuţă, Valeriu 1775 Cazacu, Lilia 1800
Anestiade, Vasile 1550 Cazacu, Valeriu (1785)
Anton, Ion 1833 Căpiţă, Ionel 1840-41
Arafat, Raed 1739 Cebotari, Anişoara 1783
Arhip, Vlad 1509 Celentano, Adriano 1765
Cernei, Olga 1684
B Chelaru, Mircea 1505, 1952
Babin, Dumitru 1834 Chiper, Grigore 1906
Bahnaru, Vasile 1568 Chirilă, Tudor 1766
Bajureanu, Ion 1835 Chirtoacă, Dorin 1568
Balan, Ion 1805 Chişlea, Ion 1633, 1636, 1648, 1661
Barbăroşie, Liliana 1606, 1676, 1687, 1726 Chiţan, Simona 1902
Basarab, Marin 1551-52 Cimpoi, Mihai 1568, 1896
Baştovoi, Savatie (ieromonah) 1514 Ciobanu, Anatol 1724
Bădescu, Horia 1806 Ciobanu, Eugenia 1512
Bădescu, Ilie 1534 Ciobanu, Mircea V. 1894, 1907-09
Bănulescu-Bodoni, Gavriil (1518) Ciobanu, Victor 1553
Bărbătei, Mircea 1534 Ciobanu, Vitalie 1550, 1554
Bendas, Mihai 1719, 1721 Ciocanu, Gheorghe 1923
Bentall, Katy 1757 Ciubotaru, Mihai D. 1842-43
Bobeica, Marcel 1749 Ciubotaru, Mihai Dumitru 1506
Boca, Arsenie (1520) Ciubotaru-Lupu, Luminiţa 1844
Bochmann, Klaus 1793 Ciubuc, Vasile D. 1941
Bodean, Ana 1720 Ciuvaga, Natalia 1649, 1659
Bodiul, Pavel Feofan 1940 Cobîleanski, Igor 1776
Bogatu, Petru 1583 Codreanu, Mihai 1807
Borş, Ion 1765 Cojocaru, Constantin 1845
Borşevschi, Pavel (protoiereu) 1515 Cojocaru, Ludmila 1942
Borzin, Aurelia 1746, 1908 Colesnic, Iurie 1758, 1767, 1897-98, 1910-11,
Botnariuc, Vasile (1724), (1729) 1943
Botnaru, Vasile 1763 Constantin, Dumitru 1808
Bucurescu, Adrian 1794, 1893, 1928, 1931 Conţiu, Mihai 1531, 1584
Buda, Valentin 1542, 1753-54 Conunov, Alexandru 1911
Budeanu, Gheorghe 1771 Corai, Tatiana 1727, 1783
Budza, Oleg 1627 Corbu, Daniel 1900
Buga, Ion 1510 Cosniceanu, Maria 1795-98
Buga, Ion (protoiereu) (1904) Coşbuc, G. 1818
Bulat, Olga 1776 Coşbuc, George 1809
Butnaru, Leo 1836-39 Cotelea-Chiorsac, Galina 1846
Butulescu, Valeriu 1892 Cozonac, Cornelia 1536, 1685
Buzatu, Gheorghe (1952), (1954) Cozub, Sandu 1784
Creangă, Ion 1810

139
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2013

Creangă, Ovidiu 1702 Fule, Stefan 1607


Crudu, Dumitru 1775, 1847-50 Funar, George 1951
Cueşdean, Lucian Iosif 1950 Fuştei, Nicolae 1518
Cujbă, Lucia 1519, 1694, 1749
Curagău, Mihail (1787) G
Cuşnir, Sergiu 1721 Gala, Galaction (1897)
Cuza, Alexandru 1953 Galaju, Ana 1714
Cuzuioc, Ion 1738, 1768, 1785-87 Gamburd, Eugenia (1758)
D Gamburd, Miriam (1758)
Gamburd, Moisei (1758)
Dabija, Ana 1686 Garaz, Nicolae 1629
Dabija, Nicolae 1513, 1851, 1896, 1899, Gaţac, Victor (1735)
1912, 1924 Gheorghe, Adrian Alui 1815
Dabija, Serafim 1521 Gheorghiţă, Eugen (1509)
Damian, George 1532, 1555, 1585, 1944 Gherciu, Ana 1741, 1777, 1936
Daniel (Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române) Ghica, Ion (1905)
1516 Gîrlea, Iulia 1718
Decuseară, Ion 1650-51, 1663 Gladei, Roger 1503
Demihov, Elizaveta 1721 Glotzbach, Matthew 1504
Dobre, Adrian Marius 1635 Goma, Paul 1854, 1896
Doctoreanu, Isidor 1811 Graur, Eleonora 1695
Dodon, Igor 1556-57, 1933 Graur, Ion 1855
Dodon, Victoria 1515, 1739 Gribincea, Vladislav 1676
Dolgan, Mihail 1913-14, (1922-26) Grimm, Iacob1802
Donică, Maria 1628 Grimm, Wilhelm 1802
Donică, Vasile 1636 Grosu, Lidia 1901, 1925
Draga, Alexandra 1791 Gruia, Calin 1816
Druţă, Ion 1703 Gulca, Ilie 1942
Duca, Gheorghe 1500 Guţan, Lilia 1720
Dulgheru, Valeriu 1558 Guţu, Ana 1725, 1934-35
Dumbrăveanu, Viorica 1698 Guţu, Ion 1694
Dumistrăcel, Stelian 1799 Guţu, Valentin 1915
Dumitrescu, Ştefan 1812 Guzun, Ion 1630
Dungaciu, Dan 1537 Guzun, Victor 1604
Duţu, Mircea 1517
H
E
Hadei, Vitalie 1792
Eminescu, Mihai 1541, 1813, 1931 Halippa, Pan 1856
Enachi, Ecaterina 1852 Handrabura, Loretta 1726
Enăchescu, Gheorghe 1814 Hanganu, Adela 1637
Eremia, Anatol 1945-47 Hasdeu, B. P. (1512)
Erizanu, Gheorghe 1746-47 Hasdeu, Bogdan Petriceicu 1817
Eţcu, Ion 1729 Herţa, Maria 1857
Holban, Ion 1916
F Hometkovski, Ludmila 1727
Filat, Vlad 1559, 1613, 1682 I
Filip, Iulian 1735, 1853
Finiti, Sergiu (1786) Iaşin, Lev 1765
Florea, Ioana 1560-61, 1613 Ilaşcu, I. 1704
Floria, Andrada 1743
Focşa, Boris 1568

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

J Morozan, Corina 1543, 1604, 1629


Moser, William H. 1511, 1588
Jantâc, Nicolae 1917 Moţpan, Chiril 1513
Jereghi, Vitalie 1858 Munteanu, Anatol 1697
Jitaru, Ana 1859 Mureşean, Andrei 1822
Josu, Nina 1860-61 Musteaţă, Simion 1729
Jucov, Titus 1513
N
K
Nagacevschi, Tadeu 1864
Kogălniceanu, Mihail 1953 Nahoi, Ovidiu 1565, 1589
L Nani, Anastasia 1514
Naumescu, Valentin 1544
Laşcu, Mihai 1630 Nechit, Irina 1779, 1784, 1906
Latîşev, Anatoli 1936 Nedelcea, Tudor 1903
Lazurca, Marius 1542 Nedzelschi, Felicia 1766, 1769, 1780
Leahu, Ion 1562 Negru, Nicolae 1566, 1614-16
Leancă, Iurie 1560, 1563, 1568, 1605, 1922 Negru, Nina 1904
Loghin, Vlad 1652-53, 1664 Negru, Teodor 1567
Luca, Sofia 1740 Netedu, Luminiţa 1929
Lucescu, Mircea 1791 Netzer, Călin Peter 1777
Lutenco, Victor 1543 Nicolau, Nicoleta 1865
Nicolescu, Ioana 1708
M Niculăiţă, Dumitru 1660, 1709
Macarie, Ion (1755) O
Macovei, Ion 1586
Mândâcanu, Virgil 1705-06, 1728 Oprea, Gheorghe (1762)
Manole, Ana 1862 Orfeu 1506, 1891, 1893
Marcu, Emilian 1819-20 Ostaf, Sergiu 1687
Marcu, Tatiana 1627 Ovidiu 1803
Marin, Alina 1698
Martea, Galina 1535 P
Marulea, Alexei 1513 Paladi, Ion 1770
Matcovschi, Dumitru 1863, (1920) Palihovici, Liliana 1922
Mateciuc, Maria 1715 Paraschivoiu, Ion 1823
Mateevici, Alexei 1707, (1917) Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 1530
Matei, Iurie 1759 Pădureţ, Ludmila 1521
Matei, Valeriu 1896, 1900 Păsat, Dumitru 1512, 1760, 1917
Michalski, Artur 1586 Păunescu, Adrian 1825
Mihăilă, Vlad 1519 Pârlea, Gheorghe 1824
Mihăilescu, Dan C. 1902 Pârnău, Ion 1905
Mincan, Mihai 1520 Pâslaru, Vlad 1729
Mirzoev, Tokhir 1661 Peicev, Dimităr (1761)
Mischevca, Ion 1564 Peneş, Marcela 1826
Miu, Constantin 1821 Petrea, George 1866
Moon, Aliona 1769 Petrone, George 1827
Moraru, Anatol 1918 Petru (Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al
Moraru, Anton 1507, 1587 Plaiurilor) 1522
Moraru, Delia 1736 Pivovarsky, Alexandr 1654
Moraru, Spiridon (1738) Plugaru, Emilia 1867
Moroşanu, Andrei 1695 Pohilă, Vlad 1545
Moroşanu-Demianova, Ludmila 1800 Popa, Iulius 1730

141
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2013

Popa, Petru 1868 Stoica, Valentin 1714


Popescu, Leonid (1760) Strătilă, Silvia 1900
Popovici, Vasile I. (1767) Strâmbeanu, Andrei 1513
Popuşoi, Liliana 1772 Suceveanu, Arcadie 1568
Portărescu, Nina 1721 Suruceanu, Ion (1765)
Preguza, Ion 1691-92
Pruteanu, Petru (ieromonah) 1523 Ş
Puiu, Victoria 1634, 1655 Şalaru, Gheorghe 1737
Purice, Mihail 1731 Şeremet, Mihai 1755
R Şlopac, Eugeniu (1701)
Ştefan, Andreea 1603
Rachieru, Adrian Dinu 1900 Ştefârţă, Sorina 1605
Radu, Alina 1591, 1710 Ştefănescu, Cătălin 1745
Raileanu, A. 1722
Raţă, Mariana 1617 T
Rădulescu, Mircea Dem 1828 Tamazlâcaru, Elena 1761, 1878, 1900
Răileanu, Diana 1781 Tarlapan, Efim 1879-80
Răileanu, Vitalie 1747, 1913-14, 1918-19, Taşcă, Mihai 1948
1926 Tănase, Alexandru 1682
Revenco, Eugen 1606 Tănase, Constantin 1608
Rizescu, Andrei 1686 Tersman, Ingrid 1591, 1678
Rogojan, Aurel I. 1954 Teşcu, Mihai 1704
Romanciuc, Lidia 1501 Timofti, Nicolae 1922
Roşca, Andrei 1869 Tintiuc, Dumtiru (1723)
Roşca, Iurie 1607, 1920 Tofan-Bâlici, Maria 1881
Roşca, Nicolae 1870 Tokarczuk, Olga 1927
Rotaru, Jipa 1697 Toma, Vasile (1915)
Rusescu, Stela 1770 Topală, Pavel (1730)
Rusnac, Nadejda 1631 Tulbure, Alexei 1592
Russo, Alecu 1829 Turea, Larisa 1778
Rusu, Alexandru (1513) Turea, Marin 1781
S Ţ
Sandu, Maia 1710 Ţâbârnă, Raisa 1882
Schuebel, Dirk 1590 Ţîrdea, Bogdan 1593, 1609
Sedlacek, Tomas 1623 Ţurcanu, Andrei (1919)
Silvestru, Aurelian 1711, 1871-76, 1932 Ţurcanu, Ion 1569, 1949
Simion, Eugen 1896, (1899-90), (1903)
Slutu-Soroceanu, Nina 1744 U
Socor, Vladimir 1617
Sofronovici, Ştefan 1877 Ungureanu, Laurenţiu 1745
Sofronovici, Tatiana 1877 Ungureanu, Tudor 1771
Spiridon, Alexandru 1792 Untilă, Veaceslav 1570-71, 1679
Stănescu, Ionuţ 1895 Ursu, Valentina 1562, 1590, 1698
Stănescu, Nichita 1830 Ursu, Valeriu 1740
Stănilă, Moni 1524-27 V
Stegărescu, Lilia 1945-47
Stere, Constantin 1896 Vargas Llosa, Mario 1895
Sterpu, Nina 1716 Vasilcău, Traian 1883-84
Stici, Ion (1510) Vasiliu, Vadim 1793
Stoica, Titus T. (1898) Vatamanu, Leontina 1779-81

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Văluţă, Ilie (1768) Г


Vicol, Nelu 1712-13
Vicol, Sultana Mihai 1759 Гагауз, Мирон 1748
Vieru, Diana 1772 Гажиу, Валериу (1782)
Vieru, Galina 1832 Гельман, Александр 1937
Vieru, Grigore 1885-87, 1896, (1912), (1916) Головатюк, Владимир 1625, 1665-66
Viziru, Andrei (1744) Гончар, Александра 1626, 1734
Vîlcu, Rodica 1624, 1631, 1718, 1762 Грос, Дэниел 1667
Vladimir (Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Гросул, Ольга 1548
Moldove) 1528 Гуцан, Валентин 1696
Vlaicu, Corina 1588 Гуцу, Ана 1732
Vlas, Vlad 1888 Д
Voinu, Mira 1889
Voronin, Vladimir 1565 Дабижа, Николае 1546
Vrabie, Olga (1910) Дашевский, Олег 1756
Vulturescu, R. 1716 Джаядев, Арджун 1689
Думбрэвяну, Виорика 1700
W
Е
Wawrzkiewicz, Marek 1892
Ерну, Василе 1547
Z
И
Zagaevschi, Vladimir (1731), (1799), 1801
Zaharia, Aida 1890 Игнатьев, Виталий 1596
Zăgrean, Leon 1743 Истрати, Алесей 1681
Zbârnea, Tudor 1763
Zilieru, Horia 1831, 1901 К

А Калак, Дмитрий 1645, 1668, 1675


Калинин, Александр 1548
Андон, Виктор 1782 Кирка, Роман 1502
Андриевский, Виталий 1572 Кисларь, Вадим 1610
Кицан, Валериу 1638
Б Коваленко, Ирина 1658
Балахновa, Верa 1547 Корецкий, Захар 1632
Безрутченко, Валерий 1573 Косарев, Валерий 1576-77
Бельчев, Сергей 1699 Косовский, Эдуард 1639
Берил, Степан 1594 Крылов, Валентин 1578
Биешу, Мария (1788) Куку, Георге 1668
Богату, Петру 1595 Л
Боршевич, Виктор 1539, 1574
Боцан, Людмила 1750-51 Лавникевич, Денис 1669
Будза, Олег 1632 Литра, Леонид 1579
Булига, Валентина 1699 Лянкэ, Юрие 1611
Бхаттачария, Амар 1662 Ляхова, Ирина 1626, 1734
В М
Варданян, Эрнест 1575 Маржиняну, Андрей 1578
Владимир (Митрополит Кишиневский и Марин, Алина 1700
Всея Молдовы) 1529 Махбубани, Кишор 1597
Врабие, Андрей 1688 Менюк, Джеордже (1921)
Врабие, Георге 1680 Менюк, Николай 1921
Млечко, Татьяна 1733

143
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2013

Модыркэ, Владимир 1756 Стырча, Мариан 1773


Монул, Василе 1645 Сундарам, Джомо Кваме 1672
Мукомель, Владимир 1533
Мухаметшин, Фарит 1598 Т
Мэкару, Павел 1640 Такий, Александр 1644
Н Тимотин, Марина 1717
Тимофти, Михай 1789
Нагнибеда-Твердохлеб, Татьяна 1717 Тодуа, Джумбери 1549
Нванзе, Канайо 1641 Тодуа, Зураб 1619-20
Негру, Николае 1621 Торребланка, Хосе Игнасио 1599
Нестерова, Оксана 1618
У
О
Узун, Елена 1773-74, 1790
Овчинников, В. В. 1540 Урсу, Валентина 1611
П Ф
Паламарчук, Петр 1788 Филатов, Сергей 1538
Пейчев, Дмитрий 1764 Фишер, Йошка 1673
Петров, А. 1639 Фомин, Игорь 1502
Поалелунжь, Михай 1681 Фюле, Штефан 1612
Пойсик, Михаил 1656-57
Присэкару, Ион 1642-43 Х

Р Хандрабура, Лоретта 1734


Ханна, Параг 1752
Рогофф, Кеннет 1670 Хармелин, Юрий 1790
Романцова, Светлана 1599 Хоффманн, Питер 1674
Рошка, Юрий 1573, 1612
Ц
С
Цырдя, Богдан 1600
Сакс, Джеффри Д. 1646, 1671
Сафта, Владимир 1742 Ч
Сидоренко, Владимир 1643 Чебан, Вадим 1675
Склярова, Валентина 1764 Чегаровская, Любовь 1751
Спэтару, Думитру 1622 Чубашенко, Дмитрий 1581-82
Старыш, Константин 1580
Стеничева, Наталья 1750 Э
Степанова, Татьяна 1789
Стерн, Николас 1662 Эванс, Гарет 1601
Стиглиц, Джозеф 1662, 1689-90
Стратан, Александру 1658

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 5-2013

1. Adevărul : ediţie de Moldova


2. Basarabia literară Nr 1-4
3. Capitala
4. Comunistul
5. Curierul ortodox
6. Dreptul
7. Economist
8. Făclia
9. Florile dalbe
10. Flux
11. Jurnal de Chişinău
12. Literatura şi arta
13. Moldova suverană
14. Natura Nr 5
15. Obiectiv european
16. Săptămîna
17. Socialiştii
18. Timpul
19. Tribuna Copiilor
20. Univers pedagogic pro
21. Vocea poporului
22. Ziarul de gardă
23. Ziarul naţional
24. Кишиневские новости
25. Кишиневский обозреватель
26. Коммерсант info
27. Коммунист
28. Молдавские ведомости
29. Независимая Молдова
30. Панорама
31. Социалисты
32. Столица=Capitala
33. Экономическое обозрение

145
Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 8,54
Coli ed. 7,60
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 5

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md


ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL

str. Astronom N. Donici 14


Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75

Email: princaro@gmail.com

146