You are on page 1of 144

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 7
2013

CNCM
Chiinău 2013
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 7
2013

NBCM
Chişinău 2013
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 7
2013

CNCM
Chişinău 2013
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Nina Micherin
Ludmila Corghenci
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă – Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Resurse electronice : Se ed. din
anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Va-
lentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp.,
coord. şi pref. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Came-
ra Naţ. a Cărţii, 2013 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-
3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 7, 2013. – 2013. – 144 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-143-3 (Print). – ISBN 978-9975-49-144-0 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2013
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ................................................................................................................... 10

0 GENERALITĂŢI ................................................................................................................... 10
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .............................................................. 10
01 Bibliografie. Cataloage............................................................................................ 10
06 Organizaţii (în general) ........................................................................................... 10
08 Poligrafii. Lucrări colective ...................................................................................... 10
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ..................................................................................................... 11
16 Logică. Teoria cunoaşterii. Metodologie ................................................................. 11
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................................................ 11
27 Creştinism. Religie creştină .................................................................................... 11
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................................................ 13
31 Statistică. Demografie. Sociologie .......................................................................... 13
32 Politică .................................................................................................................... 13
33 Economie. Ştiinţe economice ................................................................................. 14
34 Drept. Jurisprudenţă ............................................................................................... 17
35 Administraţie publică. Artă militară ......................................................................... 20
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ........................................................................ 22
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................................................. 22
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ......................................... 26
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ...................................................................................... 27
51 Matematică ............................................................................................................. 28
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ......................................................................... 29
57 Ştiinţe biologice....................................................................................................... 30
59 Zoologie .................................................................................................................. 30
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ................................................................................ 31
61 Medicină ................................................................................................................. 31
62 Inginerie. Tehnică în general .................................................................................. 35
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice ................................................................................................................. 36
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ....................................... 38
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite .................................................... 38
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................................................... 39
7.0 Artă în general ....................................................................................................... 39
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .............................................................. 39
78 Muzică..................................................................................................................... 40
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ..................................................................... 40
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................................................................. 41
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ...................... 41
82 Literatură ................................................................................................................. 44
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ......................................................................................... 53
93/94 Istorie ................................................................................................................. 53
94 Istorie generală. Istorie universală .......................................................................... 53
Index de nume ....................................................................................................... 59
Index de titluri ......................................................................................................... 63
Index de subiecte ................................................................................................... 64
Index geografic ...................................................................................................... 67
Index de editori ...................................................................................................... 67
Index ISBN eronate................................................................................................ 67

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .............................................................................. 68

0 GENERALITĂŢI .............................................................................................................. 68
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .............................................................. 68
005 Conducere şi organizare. Management.......................................................... 70
007 Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării şi comunicării în general
(cibernetică)..................................................................................................... 70
02 Biblioteconomie ...................................................................................................... 70
070 Ziaristică. Presă .............................................................................................. 70
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ..................................................................................................... 70
1/14 Filozofie ............................................................................................................... 70
159.9 Psihologie .................................................................................................... 70
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................................................ 71
29 Curente contemporane religioase .......................................................................... 71
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................................................ 71
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ................................................... 71
31 Statistică. Demografie. Sociologie .......................................................................... 71
32 Politică .................................................................................................................... 72
33 Economie. Ştiinţe economice ................................................................................. 72
34 Drept. Jurisprudenţă ............................................................................................... 75
35 Administraţie publică. Artă militară ......................................................................... 79
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ........................................................................ 80
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................................................. 80
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ...................................................................................... 81
53 Fizică....................................................................................................................... 81
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice .................................................................. 82
57 Ştiinţe biologice....................................................................................................... 82
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ................................................................................ 82
60 Biotehnologie .......................................................................................................... 82
61 Medicină ................................................................................................................. 82
62 Inginerie. Tehnică în general .................................................................................. 88
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice ................................................................................................................. 91
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ....................................... 94
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite .................................................... 95
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale .................................. 96
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie. tehnologii şi
procedee în construcţii ........................................................................................... 96
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ............................................ 96
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .............................................................. 96
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ...................................................... 97
78 Muzică..................................................................................................................... 97
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ..................................................................... 97
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................................................................. 99
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ...................... 99
82 Literatură ................................................................................................................. 99
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ....................................................................................... 100
93/94 Istorie ............................................................................................................... 104
94 Istorie generală. Istorie universală ........................................................................ 104
Index de nume ..................................................................................................... 105
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate .............................................................................................................. 111

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ............................................................................. 112

0 GENERALITĂŢI ................................................................................................................. 112


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ............................................................ 112
008 Civilizaţie. Cultură. Progres .......................................................................... 112
02 Biblioteconomie .................................................................................................... 112
070 Ziaristică. Presă .................................................................................................. 112
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................................................................................... 112
1/14 Filozofie ............................................................................................................. 112
2 RELIGIE. TEOLOGIE .......................................................................................................... 112
21/29 Sisteme religioase. Religii. Credinţă ................................................................ 113
27 Creştinism. Religie creştină .................................................................................. 113
3 ŞTIINŢE SOCIALE .............................................................................................................. 113
31 Statistică. Demografie. Sociologie ........................................................................ 113
32 Politică .................................................................................................................. 113
33 Economie. Ştiinţe economice ............................................................................... 119
34 Drept. Jurisprudenţă ............................................................................................. 123
35 Administraţie publică. Artă militară ....................................................................... 124
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ...................................................................... 125
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ........................................................... 125
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ.............................................................................. 127
61 Medicină ............................................................................................................... 127
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice ............................................................................................................... 128
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite .................................................. 128
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT .......................................... 129
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ............................................................ 129
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie .................................................... 129
78 Muzică................................................................................................................... 129
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ................................................................... 130
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................................................... 131
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie .................... 131
82 Literatură ............................................................................................................... 131
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ....................................................................................... 137
93/94 Istorie ............................................................................................................... 137
94 Istorie generală. Istorie universală ........................................................................ 137
Index de nume ..................................................................................................... 139
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate ........................................................... 144
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
IULIE NR 7 JULY
(1160-1381)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1160. Moşneaga, V.
Republica Moldova în contextul migraţiilor : Lista bibliogr. (1990-2012) / V. Moşneaga, Gh.
Rusnac, V. Ţurcan ; Univ. de Stat din Moldova, Univ. de Studii Politice şi Econ. Europene
"Constantin Stere". – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 215 p. ; 21 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-53-203-7.
[2013-1309].
016:314.74(478)
06 ORGANIZAŢII (ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
1161. Elaborarea şi implementarea politicilor şi procedurilor interne: Ghid pentru or-
ganizaţiile societăţii civile din Moldova / aut.: Tatiana Ţarelungă, Elena Levinţa-Perciun, Anne Galli
[et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 124 p. : fig., tab. color ; 30 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 150 ex.
ISBN 978-9975-66-339-7.
[2013-1265].
- - 1. Organizaţiile societăţii civile – Implementarea politicilor.
061.2(478)
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
1162. International Conference of Young Researchers (10 ; 2012 ; Chişinău). Internati-
onal Conference of Young Researchers, 10 ed., nov. 23, 2012, Chişinău, Moldova : Sci. abstracts.
– Chişinău : S. n., 2012 (Tipografia din Orhei). – 171 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Moldovan Assoc. of Young Researchers "PRO-Science", Min. of Youth and Sport of
Rep. of Moldova, Free Intern. Univ. of Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – Ind. de aut.: 169-171. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4434-4-9.
[2013-1269].
- - 1. Cercetări ştiinţifice.
082:001.31

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori


1163. Automobile : [carte de colorat] / il.: Radu Diordiev. – [Chişinău : Balacron, 2013]. –
16 p. : il., il. color ; 15 x 20 cm.
F. f. de tit. – [1500] ex.
ISBN 978-9975-100-84-7.
[2013-1285].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
1164. Capcelea, Valeriu.
Filozofie : Man. pentru instituţiile superioare de învăţământ / Valeriu Capcelea ; ref. şt.: Vasi-
le Ţapoc, Vitalie Ojovanu. – Ed. a 5-a, rev. şi substanţial ad. – [Chişinău] : Arc, [2013] (Combinatul
Poligrafic). – 491, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Alma mater").
Referinţe bibliogr.: p. 482-491 (208 tit.) şi în subsol. – [750] ex.
ISBN 978-9975-61-741-3.
[2013-1299].
- - 1. Filozofie – Manuale.
1/14(075.8)
159.9 Psihologie
1165. Perciun, Natalia.
Diminuarea agresivităţii la preadolescenţi : Ghid pentru psihologi, cadre didactice, părinţi /
Natalia Perciun. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 143, [1] p. : fig., fot., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 142-143 (29 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4475-4-6.
[2013-1314].
- - 1. Agresivitate la preadolescenţi – Psihologie.
159.922.7:37.015.3
16 LOGICĂ. TEORIA CUNOAŞTERII. METODOLOGIE
1166. Deleu, Victor.
Suport pentru intelect / Victor Deleu. – [Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă")]. – 36 p. : des., tab. ; 30 cm. – (Biblioteca Ştiinţelor Complementare).
200 ex.
ISBN 978-9975-53-226-6.
[2013-1242].
- - 1. Cunoaştere.
165
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1167. Ciobanu, Constantin Gheorghe.

11
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

Prin ani cu demnitate : Teologul Petru Buburuz la un popas aniversar / Constantin Gheor-
ghe Ciobanu, Maria Godorozea. – Chişinău : Cu drag, 2012 [Tipogr. "Reclama"]. – 292 p. : fot. ; 24
cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4475-2-2.
[2013-1312].
- - 1. Buburuz, Petru, 1937- ..., protoiereu.
27-9:[94(478)+929]
1168. Găină, Ioan.
Părintele Ioan Zlotea – călugăr îmbunătăţit / Ioan Găină ; Casa-muzeu Alexie Mateevici,
Zaim, Casa-muzeu Părintele Ioan Zlotea, Sălcuţa. – Ed. compl. – Chişinău : Bons Offices, 2013. –
232 p. : il., fot. ; 21 cm. – (Colecţia "Mărturii").
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 94 (11 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-716-6.
[2013-1203].
- - 1. Părintele Ioan Zlotea de la Sălcuţa – Raionul Căuşeni.
27-788-428
1169. Istoria, minunile şi Acatistul Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Hârbo-
văţ: Taina aducerii Icoanei Maicii Domnului în oraşul Ungheni / ed. îngrijită de Pr. Petru Ciobanu. –
[Chişinău] : Cu drag ; [Ungheni] : Episcopia de Ungheni şi Nisporeni, 2013 [Tipogr. "Bons Offices"].
– 51, [1] p. ; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-4468-6-0.
[2013-1351].
- - 1. Acatistul Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Hârbovăţ.
27-535.8
1170. Kirill, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii.
Libertatea şi responsabilitatea: în căutarea armoniei : Drepturile omului şi demnitatea
personală / Kirill, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii ; trad. din ruseşte: Valentin Jitaru. – Ed.
specială. – Chişinău : S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 111, [1] p. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul PS Marchel, Episcop de Bălţi şi Făleşti, al Mănăstirii Sf. M. Mc. Teodor
Tiron din Chişinău, precum şi al Inst. de Modernizare a Moldovei. – 50 000 ex.
ISBN 978-9975-53-021-7.
[2013-1305].
- - 1. Tratarea creştină a drepturilor şi libertăţilor omului.
27
1171. Mergând spre înviere: Gânduri şi trăiri creştine / coord.: Octavian Moşin, Alexandra
Gherasim. – Chişinău : Cu drag, 2013 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 51 p. : tab., [9] p. : fot. color ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 49 (9 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4468-4-6.
[2013-1350].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29(082)
1172. White, Ellen G.

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Marea luptă dintre Hristos şi îngerii Săi şi Satana şi îngerii lui / Ellen G. White ; trad.: Mari-
an-Titu Gogoi ; resp. ed.: Gheorghe Zamostean. – Ed. a 2-a. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 273 p. ; 11 x 15 cm.
Tit. orig.: The Great Controversy between Christ and His Angels and Satan and His Angels
(1858). – 2500 ex.
ISBN 978-9975-53-230-3.
[2013-1310].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
Кокырлэ, Павел. Мартин Лютер – выдаюзийся реформатор XVI века. – Vezi Nr 1354.

1173. Куломзина, Софья Сергеевна.


Жизнь Божией Матери / С. С. Куломзина. – Кишинев : Виноградная лоза, 2013 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 31, [2] p.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-4441-5-6.
[2013-1231].
27-29
3 ŞTIINŢE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
1174. Sinţov, Ruslan.
Tuberculoza în Moldova: cunoştinţe, atitudini şi practici ale populaţiei generale… =
Tuberculosis in Moldova: Knowledge, Attitude and Practice in General Population = Туберкулёз в
Молдове: знания, отношение и практика поведения населения : Scurt raport al sondajului
sociologic / Ruslan Sinţov, Stela Bivol. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. "Elan Poligraf"] – . – 24 cm.
– ISBN 978-9975-66-338-0.
… 2012. – 2013. – 76 p. : des., tab. color. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 500 ex. –
ISBN 978-9975-66-339-7. – [2013-1264].
- - 1. Tuberculoză.
303.5:616.24-002.5(478)=135.1=111=161.1
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
Agenda de dezvoltare post-2015. – Vezi Nr 1183.
32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
1175. Stat social şi democraţie socială : [trad.în lb. rom.] / Alexander Petring, Jochen
Dahm, Tobias Gombert [et al.] ; Friedrich-Ebert-Stiftung Moldova. – [Chişinău : Cartier, 2013
(Tipogr. "Bons Offices")]. – 160, [1] p. : fig. color ; 22 cm. – (Manual de democraţie socială ; 3).
Bibliogr.: p. 150-154. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Cu semn de carte. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-79-835-8.
[2013-1355].

13
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

- - 1. Democraţie socială.
321.7
323 Politică internă
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
1176. Snegur, Mircea.
Labirintul destinului : Memorii : [în vol.] / Mircea Snegur ; dir.-ed., red. şef: Dumitru Ţâra ; dir.
imagine: Mihai Potârniche. – Chişinău : [Fundaţia "Draghiştea"], 2013 (Combinatul Poligrafic) – . –
22 cm. – ISBN 978-9975-9868-9-2.
Vol. 4 : Republica Moldova şi lumea : (perioada de până la 1 ian. 1997). – 2013. – 764 p. :
fot., [1] f. port. – Bibliogr.: p. 761 (3 tit.). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4210-8-9 (în cop. tare şi
supracop.). – [2013-1209].
- - 1. Politică şi guvernare – Memorii.
323/324(478)(092)
1177. Ţăranu, Anatol.
Conflictul Transnistrean : Culeg. de doc. şi materiale (1989-2012) : [în vol.] / Anatol Ţăranu,
Mihai Gribincea ; Inst. de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Inst. de Analiză şi Consultanţă Politică
POLITIOCN. – Chişinău : Lexon-Prim, 2013 (Tipografia "Reclama") – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-
4436-0-9.
Vol. 2 (1994-2002). – 2013. – 637, [1] p. : tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 500 ex. –
ISBN 978-9975-4436-7-8 (în cop. tare). – [2013-1165].
- - 1. Conflictul Transnistrean. 2. Istoria Republicii Moldova.
323(478)"1994/2002"(093)+94(478)=135.1=111=161.1
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
1178. Ştefârţă, Sorina.
Ghid european / Sorina Ştefârţă ; au contribuit: Victoria Bucătaru, Victor Chirilă ; Asoc. pen-
tru Politică Externă (APE), Friedrich-Ebert-Stiftung. – Chişinău : Cartier, 2013. – 170 p. : fot. color ;
20 cm. – (Colecţia "Cartier Juridic"/ coord. de Oleg Efrim).
Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-826-6.
[2013-1205].
- - 1. Consiliul Europei. 2. Uniunea Europeană.
327(4)+341.1/.2
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
Evaluarea curentă, sumativă la matematica economică. – Vezi Nr 1244.

1179. Устиян, Иван.


Эминеску: политэкономия свободы : Революционный романтизм и экономический ре-
формизм. Культурный институционализм / И. Устиян ; обл.: Ярослав Олийнык. – Кишинев : Б.
и., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 214 p., [28] p. fot. ; 20 cm. – (Серия: Писатели-
экономисты мира).
Bibliogr.: p. 210-213 (60 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-223-5.

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2013-1281].
- - 1. Doctrine economice. 2. Teorie economică în opera lui Mihai Eminescu.
330.8:821.135.1.09(075)
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
331.105.44 Sindicate
1180. Drumea, Iulia.
Rolul patronatelor în Republica Moldova / Iulia Drumea, Eduard Boişteanu ; coord.: Iulia
Drumea ; Confederaţia Naţ. a Patronatului din Rep. Moldova, Bibl. Patronatului, Biroul Org. Intern.
a Muncii pentru Activităţi cu Org. Patronale (ILO/ACT/EMP). – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr.
"Sofart Studio"). – 33, [3] p. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 33 (18 tit.) şi în subsol. – Apare cu
sprijinul financiar al Guvernului Norvegiei. – 750 ex.
ISBN 978-9975-4479-0-4.
[2013-1207].
- - 1. Rolul patronatelor în Republica Moldova.
331.105.44(478)
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
1181. Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii
… = Small and Medium Enterprise Sector Development Strategy for 2012-2020 : Hotărîrea Guver-
nului Rep. Moldova / Guvernul Rep. Moldova, Min. Econ. al Rep. Moldova, Direcţia Politici de
Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Profesii Liberale. – Chişinău : S. n., 2012 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-53-136-8.
…2012-2020. – 2012. – 56 ; 56 p. : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – F. f. de tit. –
Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 250 ex. – ISBN 978-9975-53-137-5. – [2013-1277].
- - 1. Întreprinderi mici şi mijlocii – Strategie de dezvoltare. 2. Business-ul mic – Strategie de
dezvoltare.
334.72(083.9)=135.1=111
1182. Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii
… = Стратегия развития сектора малых и средних предприятий на 2012-2020 годы : Hotărâ-
rea Guvernului Rep. Moldova / Guvernul Rep. Moldova, Min. Econ. al Rep. Moldova, Direcţia Poli-
tici de Dezvoltare. – Chişinău : S. n., 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 21 cm. – ISBN 978-
9975-53-133-7.
… 2012-2020. – 2012. – 56 ; 56 p. : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. –
Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Apare cu sprijinul financiar al Guvernului Rep. Cehe. – 250 ex.
– ISBN 978-9975-53-134-4. – [2013-1276].
- - 1. Întreprinderi mici şi mijlocii – Strategie de dezvoltare. 2. Business-ul mic – Strategie de
dezvoltare.
334.72(083.9)=135.1=161.1
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-
nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri
1183. Agenda de dezvoltare post-2015: Raportul final privind consultările din Repu-
blica Moldova / United Nations Moldova, AO "Centrul Analitic Independent Expert-Grup" ; trad. şi
red.: Igor Guzun. – [Chişinău] : ONU Moldova, 2013 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 116 p. : fig.
color, fot., tab. ; 30 cm.

15
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

[2013-1330].
- - 1. Dezvoltare economică – Republica Moldova.
[338.1+316.42](478)
1184. "Probleme şi perspective ale dezvoltării economiei în secolul XXI", conf. intern.
şt.-practică (2012 ; Chişinău). Probleme şi perspective ale dezvoltării economiei în secolul XXI =
Проблемы и перспективы развития экономики в XXI веке : Conf. intern. şt.-practică, 22-23
noiem. 2012 / науч. ред.: П. И. Катан ; ред.-изд. совет: Бабенко О. А. [и др.]. – Chişinău : Uni-
versitatea Slavonă, 2013 (Tipografia Asociaţiei instituţiilor de învățământ slavone din Republica
Moldova). – 265 p. : diagr., fig., graf. color, fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Univ. Slavonă. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte, adnot.: lb. rom., rusă, engl. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-117-08-1.
[2013-1225].
- - 1. Dezvoltare economică.
338.1(082)=135.1=111=161.1
1185. Ulian, Galina.
Preţuri şi tarife : Note de curs / Galina Ulian, Maria Cojocaru, Lucia Castraveţ ; Univ. de Stat
din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Catedra Finanţe şi Bănci. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 334 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârșitul cap. – Referinţe bibliogr.: p. 331-334 (53 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-339-9.
[2013-1176].
- - 1. Preţuri. 2. Tarife.
338.5:336.22(075.8)
338.48 Turism. Economia turismului
1186. Blumer, Andrei.
Managementul vizitatorilor şi dezvoltarea turismului în interiorul şi în jurul ariilor protejate din
Republica Moldova / Andrei Blumer ; UNDP-GEF/MSP Rep. Moldova, Fortificarea capacităţilor
instituţionale şi a reprezentativităţii sistemului de arii protejate din Rep. Moldova, Min. Mediului. –
Chişinău : UNDP Moldova, 2013 (Tipogr. "Nova Imprim"). – 56 p. : fot., tab. color ; 30 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. – Referinţe bibliogr.: p. 56. – 250 ex.
ISBN 978-9975-4396-1-9.
[2013-1319].
- - 1. Arii protejate – Republica Moldova. 2. Dezvoltarea turismului – Republica Moldova.
338.48:502.3/.4(478)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie
mondială
1187. "Probleme economice ale dezvoltării europene", conf. şt. intern. (2012 ; Chişi-
nău). "Probleme economice ale dezvoltării europene" : Conf. şt. intern., 27-28 mar. 2012 / col. red.:
Al. Gribincea (red.-şef) [et al.]. – Chişinău : ULIM, 2012 [Tipogr. "Print Caro"]. – 192 p. : fig., tab. ;
21 cm.

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Inst. de Investigaţii Strategice
în Econ., Catedra Econ. şi REI. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – Ind. de nume : p. 5. – 100 ex.
ISBN 978-9975-124-28-7.
[2013-1223].
- - 1. Economie mondială.
339.9(082)
1188. "Probleme economice ale dezvoltării europene", conf. şt. intern. (2013 ; Chişi-
nău). Probleme economice ale dezvoltării europene : Conf. şt. intern., [Ed. a 2-a], 27-28 mar. 2013
/ col. red.: Al. Gribincea (red. resp.) [et al.]. – Chişinău : ULIM, 2013 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 170 p.
: fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ.– Texte : lb. rom., engl., rusă. –
Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Ind. de nume : p. 4. – 50 ex.
ISBN 978-9975-124-33-1.
[2013-1219].
- - 1. Economie mondială.
339.9(082)=135.1=111=161.1
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
1189. Andrei Smochină: In honorem : Studii de drept naţ. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Inst. de Istorie, Stat şi Drept ; coord. : Silvia Goriuc, Mihai Taşcă. – Chişinău : Institutul de Istorie,
Stat şi Drept al AŞM, 2013 (CEP USM). – 392 p. : fot. ; 25 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Lucrări semnate de A. Smochină : p. 362-383
(306 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 120 ex.
ISBN 978-9975-4078-9-2.
[2013-1169].
- - 1. Smochină, Andrei, 1946-…, jurist.
34+929(082)
341 Drept internaţional
1190. Buza, Nicolae.
Tratamente inumane: Aspecte teoretice şi practice : Monografie / Nicolae Buza ; Univ. de
Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie. – Chişinău : CEP USM,
2013. – 269, [1] p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 249-270 (193 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-71-384-9.
[2013-1170].
- - 1. Tratamente inumane – Aspecte penale. 2. Infracţiuni de război. 3. Victime ale conflicte-
lor armate.
341.3/.4
Ştefărţă, Sorina. Ghid european. – Vezi Nr 1178.
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1191. Acţiuni "pas cu pas" ale primarului la întocmirea, administrarea, transmiterea
şi actualizarea listelor electorale / Comisia Electorală Centrală a Rep. Moldova. – Chişinău : S.
n., 2010 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 46 p. : tab. ; 20 cm.

17
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financiar al Consiliului Europei. –
1100 ex.
ISBN 978-9975-78-923-3.
[2013-1243].
342.843=135.1=161.1
Arsenie, Alexandru. Reglementarea administrativ-juridică a sistemului naţional de paşa-
poarte în Republica Moldova. – Vezi Nr 1201.

1192. Roche, Ralph.


Manual privind facilitatea exercitării libertăţii la întrunire / Ralph Roche. – Chişinău : S. n.,
2011 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 142 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 142 (13 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Progr. Comun
al Consiliului Europei şi Uniunii Europene "Susţinerea Democraţiei în Moldova". – 700 ex.
ISBN 978-9975-53-050-7.
[2013-1307].
- - 1. Libertate de întrunire.
342.729
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
1193. Curriculum şi materiale de suport pentru instruirea continuă a consilierilor de
probaţiune / Victor Zaharia, Igor Dolea, Vladimir Popa [et al.] ; Inst. de Reforme Penale (IRP). –
Chişinău : Cartea Juridică, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 174 p. : fig., tab. color ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar
al Open Society Inst., Budapesta. – 200 ex.
ISBN 978-9975-80-714-2.
[2013-1204].
- - 1. Probaţiune.
343.14(073.8)
1194. Dolea, Igor.
Dejudiciarizarea cauzelor penale cu implicarea copiilor in conflict cu legea / Igor Dolea, Vic-
tor Zaharia ; coord.: Sorin Hanganu, Cristina Puţuntica ; Inst. de Reforme Penale (IRP), UNICEF în
Moldova. – Chişinău : Cartea Juridică, 2012 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 69 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – [200] ex.
ISBN 978-9975-80-720-3.
[2013-1346].
- - 1. Justiţie juvenilă.
343.224.1
347 Drept civil
347.7 Drept comercial
1195. AGEPI: 20 ani = AGEPI: 20 years / Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a
Rep. Moldova ; alcăt.: Lilia Bolocan [et al.] ; trad.: Nina Calpacci. – [Chişinău] : AGEPI, [2013]. –
143 p. : fot. color ; 31 cm.
Tit. pe cop.: Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova : 20 ani. –
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 200 ex.
ISBN 978-9975-911-84-9 (în cop. tare).
[2013-1185].

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova – Istorie.


347.77(478-25)(091)
1196. Dreptul afacerilor : Suport de curs la specialitatea "Dreptul afacerilor", pentru stu-
denţii Fac. Ştiinţe Economice / Alexandru Cuzneţov, Vlad Vlaicu, Iurie Mihalache [et al.] ; consul-
tant şt.: Nicolae Roşca ; resp. de ed.: Alexandru Cuzneţov ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de
Drept, Catedra Dreptul Antreprenoriatului. – Ed. a 2-a rev. şi compl. – Chişinău : CEP USM, 2013.
– 399 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 391-399 (148 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100+150 ex.
ISBN 978-9975-71-387-0.
[2013-1174].
- - 1. Dreptul afacerilor.
347.7(075.8)
1197. Dreptul de autor şi drepturi conexe : Manual / Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală a Rep. Moldova. – Ch. : Cartier, 2012 (Tipogr. "Bons Offices"). – 254 p. ; 24 cm. –
(Colecţia "Cartier juridic" / coord. de Oleg Efrimov).
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-801-3.
[2013-1198].
- - 1. Dreptul de autor şi drepturi conexe.
347.77(075)
1198. Roşca, Nicolae.
Dreptul afacerilor : (Scheme) : [pentru uzul studenţilor] / Nicolae Roşca, Sergiu Băieşu, Vic-
toria Hîncu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Dreptul Antreprenoriatului. – Chişi-
nău : CEP USM, 2013. – 165 p. : scheme ; 29 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-71-385-6.
[2013-1171].
- - 1. Dreptul afacerilor.
347.7(075.8)
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
1199. Bâcu, Adelina.
Drept procesual civil. Partea generală : Curs univ. / Bâcu Adelina ; red.: Galaţchi Valentina ;
Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Catedra Drept privat. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. "Print-
Caro"]. – 344 p. : tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 338-344 şi în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-56-094-8.
[2013-1221].
- - 1. Drept procesual civil. Partea generală.
347.91/.95(075.8)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
1200. Josanu, Dorin.
Soluţionarea litigiilor şi conflictelor de muncă / Dorin Josanu, Iulia Drumea ; coord.: Iulia
Drumea ; Confederaţia Naţ. a Patronatului din Rep. Moldova, Bibl. Patronatului, Biroul Org. Intern.

19
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

a Muncii pentru Activităţi cu Org. Patronale (ILO/ACT/EMP). – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr.
"Sofart Studio"). – 43 p. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 43 (13 tit.). – Apare cu sprijinul fi-
nanciar al Guvernului Norvegiei. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4479-1-1.
[2013-1208].
- - 1. Litigii şi conflicte de muncă.
349.2
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
1201. Arsenie, Alexandru.
Reglementarea administrativ-juridică a sistemului naţional de paşapoarte în Republica Mol-
dova / Alexandru Arsenie, Leontie Suholitco. – Chişinău : [Litera AVN], 2013 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 172 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 153-155 (41 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – [400] ex.
ISBN 978-9975-74-368-6.
[2013-1284].
- - 1. Sistemul naţional de paşapoarte în Republica Moldova – Reglementarea juridică.
351.755.61+342.924(478)
1202. Cooperând împreună spre o comunitate mai sigură : [poliţia comunitară şi conlu-
crarea cu societatea civilă] / Iurie Odagiu, Ştefan Belecciu, Vitalie Ionaşcu [et al.] ; Acad. MAI "Şte-
fan cel Mare". – Chişinău : S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 45, [1] p. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Progr. Comun al Consiliului
Europei şi Uniunii Europene "Susţinerea Democraţiei în Moldova". – 700 ex.
ISBN 978-9975-53-058-3.
[2013-1308].
- - 1. Poliţia comunitară – Conlucrarea cu societatea civilă.
351.746
1203. Darii, Iurii.
Caiet de pregătire profesională / Iurii Darii ; Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Comisa-
riatul de poliţie al raionului (sector). – [Chişinău : S. n., 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 200
p. : fig. ; 30 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-148-1 (în cop. tare).
[2013-1244].
- - 1. Pregătire militară.
351.74
1204. "Dimensiuni reformatoare ale administraţiei publice centrale de specialitate din
Republica Moldova", conf. şt. (2013 ; Chişinău). Dimensiuni reformatoare ale administraţiei
publice centrale de specialitate din Republica Moldova : Materiale Conf. şt. a cadrelor didactice de
la Catedra Ştiinţe Administrative din 15 mai 2013 / col. red.: Aurel Sîmboteanu [et al.]. – Chişinău :
CEP USM, 2013. – 195 p. 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative, Ca-
tedra Ştiinţe Administrative. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 40 ex.
ISBN 978-9975-71-392-4.

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2013-1177].
- - 1. Administraţia publică centrală – Republica Moldova.
354(478)(082)
1205. Ghid de comunicare pentru Autorităţile Publice Locale din Moldova / Agenţia
Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), Congresul Autorităţilor Locale din Moldova
(CALM). – [Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 58 p. : fot., tab. color ; 15 x 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 58. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul Agenţiei Statelor Unite pentru
Dezvoltare Intern. (USAID). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-80-715-9.
[2013-1202].
- - 1. Autorităţi Publice Locale – Comunicare.
352:316.77(036)
1206. Intervenţia eficientă a poliţiei la cazurile de violenţă în familie în Moldova : Su-
port de curs / coord. de A. Zaporojan-Pîrgari [et al.] ; Centrul de Drept al Femeilor. – Chişinău :
Bons Offices, 2013. – 104 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Biroului de Afaceri Intern. în
Domeniul Combaterii Drogurilor şi Aplicării Legii cu suportul Ambasadei SUA în Rep. Moldova, a
Fondului pentru Populaţie şi Fundaţiei OAK. – 600 ex.
ISBN 978-9975-80-693-0.
[2013-1201].
- - 1. Poliţie. 2. Violenţa în familie.
351.74:343.55(478)(075.8)
1207. Zbor de vultur... : Amintiri…, amintiri…, amintiri… : In memoriam: La împlinirea a 40
de ani de la naşterea lui Valentin Chiaburu (1973-2011) / coord.: Victor Catan, Lealea Chiaburu. –
[Chişinău : Nova Imprim, 2013]. – 161, [1] p. : fot., [1] f. port. color, [86] p. fot., fot. color ; 24 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4396-0-2 (în cop. tare).
[2013-1318].
- - 1. Chiaburu, Valentin, 1973-2011, locotenent-colonel de poliţie.
[351.746+614.2](092)(082)
1208. Справочник местного выборного лица / Акад. публ. упр. при президенте
Респ. Молдова ; разраб., подгот.: Тудор Делиу [и др.] ; коорд. изд.: Василе Марина [и др.]. –
Кишинёв : Б. и., 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 312 p. : scheme, tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 309-312 (77 tit.) şi în subsol. – Изд. при фин. поддержке
Правительства Швеции. – 4000 ex.
ISBN 978-9975-4323-4-4.
[2013-1311].
- - 1. Alesul local – Ghiduri.
352(075)
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
1209. Tradiţii militare : (trecut, prezent şi viitor) : [studiu] / Simion Carp, Ghenadie Chiriţa,
Terentie Carp [et al.] ; trad.: Victoria Jitari [et al.] ; fot.: Victor Moţpan [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI, Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei. – Chişinău : S. n.,
2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 507 p. : fig., fig., fot. color ; 25 cm. – (Biblioteca "Tyragetia" ; XXII /
coord. seriei: Eugen Sava, Aurel Zanoci).

21
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Cuvânt înainte, rez. paral.: lb. rom., engl., fr., alte
lb. străine. – Bibliogr.: p. 502-507. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. de fot.: p. 302-304. – 2000
ex.
ISBN 978-9975-80-703-6 (în cop. tare).
[2013-1195].
- - 1. Artă militară – Istorie. 2. Militari – Istorie. 3. Istoria Republicii Moldova.
355.48=00+94(478)
Военный сектор. – Vezi Nr 1326.
36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1210. Managementul de Caz al persoanei care trăieşte cu HIV = Кейс менеджмент
людей, живущих с ВИЧ : Instrucţiune de lucru pentru specialiştii din cadrul sistemului social şi
medical / Min. Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Rep. Moldova, Min. Sănătăţii al Rep. Moldo-
va ; elab. de: Diana Doroş, Svetlana Popovici. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). –
36 ; 36 p. : scheme, tab. ; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 1050 ex.
ISBN 978-9975-66-335-9.
[2013-1261].
- - 1. Persoane cu HIV.
364.2+616.98:578.828HIV(083.13)=135.1=161.1
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1211. Dandara, Otilia.
Ghidarea şi proiectarea carierei în contextul educaţiei permanente / Otilia Dandara ; Univ.
de Stat din Moldova, Fac. Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişi-
nău : CEP USM, 2012. – 229 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 212-228 (298 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-327-6.
[2013-1166].
- - 1. Educaţie permanentă.
37.0
1212. Iniţiative de consolidare a parteneriatelor comunitare / coord.: Viorica Goraş-
Postică ; Centrul Educaţional "Pro Didactic". – Chişinău : Centrul Educaţional "Pro Didactica", 2013
(Tipogr. "Bons Offices"). – 76 p. : fot. ; 24 cm. – (Colecţia Biblioteca Pro Didactica : Seria: Aici şi
Acum).
Text parţial : lb. rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4125-7-5.
[2013-1199].
- - 1. Educaţie – Parteneriate comunitare: şcoală-familie.
37.018
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1213. Dolghi, Adrian.

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Istoria românilor şi universală : sugestii metodologice : cl. a 9-a / Adrian Dolghi, Ala
Revenco-Bîrlădeanu, Viorica Negrei ; coord.: Alina Felea. – Chişinău : Cuvîntul-ABC, 2013 [F.E.-P.
"Tipografia Centrală"]. – 139 p. : fig., tab. ; 21 cm. – (Seria "Istoria pe înţelesul elevilor").
Bibliogr.: p. 136-138 (49 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-4377-8-3.
[2013-1283].
- - 1. Istoria românilor – Metodica predării. 2. Istoria universală – Metodica predării.
37.016.046:[94(=135.1)+94(100)]
1214. Iordăchescu, Iulia.
Româna – distractiv : Auxiliar didactic pentru învăţători şi profesori : (cl. 1-7) / Iulia Iordă-
chescu, Maria Balan. – [Chişinău] : Arc, 2013 (Tipogr. "Balacron"). – 182 p. : fig. ; 24 cm. – (Didac-
tica).
[2000] ex.
ISBN 978-9975-61-737-6.
[2013-1288].
- - 1. Limba Română – Metodica predării.
37.016.046:[811.135.1+821.135.1(478).09]
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
1215. Pogolşa, Lilia.
Teoria şi praxiologia managementului curriculumului / Pogolşa Lilia ; coord. şt.: Vladimir Gu-
ţu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – [Chişinău] : Lyceum, 2013 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 368 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Ştiinţe ale Educaţiei" / coord. de Lilia
Pogolşa).
Bibliogr.: p. 359-368 (299 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4394-7-3.
[2013-1235].
- - 1. Managementul curriculumului.
37.091
1216. Pogolşa, Lilia.
Teoria şi praxiologia managementului curriculumului / Pogolşa Lilia ; coord. şt.: Vladimir Gu-
ţu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – [Chişinău] : Lyceum, 2013 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 368 p. : fig., tab. ; 25 cm. – (Colecţia "Ştiinţe ale Educaţiei" / coord. de Lilia
Pogolşa).
Bibliogr.: p. 359-368 (299 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4394-7-3 (în cop. tare) (eronat).
[2013-1236].
- - 1. Managementul curriculumului.
37.091
1217. Repida, Tatiana.
Educaţia nonformală: abordare teoretică şi metodologică : Note de curs / Tatiana Repida ;
Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra Ştiinţe ale Educaţiei.
– Chişinău : CEP USM, 2013. – 179 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 161-164 (64 tit.) şi la sfârşitul subiectelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-388-7.
[2013-1178].
- - 1. Educaţie nonformală.

23
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

37.091(075.8)
1218. Стандарты эффективности обучения : [нормы и требования качествен. обра-
зования] / М-во просвещения Респ. Молдова. – Кишинэу : Lyceum, 2012 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 320 p. : tab. ; 24 cm.
Texte : lb. rom., bulgară, găgăuză [alte lb. străine]. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 1000
ex.
ISBN 978-9975-4394-6-6.
[2013-1275].
- - 1. Norme şi cerinţe de calitate în educaţie.
37.091
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
1219. Animale de pădure : Placardă. Loto. Desene de colorat : Complet de materiele di-
dactice / [pict.: Igor Prihodchin]. – Chişinău : Biblion ; Pereslavl-Zalesskii (Rusia) : Integral, 2013
(Tipărit "Combinatul Poligraf de tipărire a literaturii pentru copii", or. Tver, Rusia). – [12] p. : des.,
des. color ; 34 cm. – (Billion).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-112-95-6.
[2013-1190].
373.2:59
1220. Cum aplicăm teoria în practică : Ghid pentru promovarea principiilor unei pedagogii
de calitate / Dawn Tankersley (aut. coord.), Sanja Brajkovic, Sanja Handzar [et al.] ; coord. proiec-
tului: Cornelia Cincilei ; Progr. Educaţional Pas cu Pas. – [Chişinău : Epigraf, 2013 (F.E.-P. "Tipo-
grafia Centrală")]. – 216 p. : fot. color ; 30 cm. – (Definiţia ISSA a pedagogiei de calitate).
Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-125-14-7.
[2013-1237].
- - 1. Pedagogie de calitate.
373.2
1221. Idem în lb. rusă : Практика внедрения принципов качественной педагогики ISSA.
– [Кишинев : Epigraf, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 224 p. : fot. color ; 30 cm. –
(Определение качественной педагогики ISSA).
Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 500 ex.
ISBN 978-9975-125-12-3.
[2013-1238].
- - 1. Pedagogie de calitate.
373.2/.3
1222. Hasan, M.
Aventurile lui Nelu în stradă : album de colorat şi de cunoaştere a elementelor de bază ale
comportamentului în condiţii de siguranţă pe drum / aut.-coord.: M. Hasan ; consultant: I. Bricicaru ;
il.: C. Rabei. – Chişinău : H & M Design, 2013 (Tipografia "Sirius"). – [36] p. : il., il. color ; 21 x 30
cm.
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-57-091-6.
[2013-1253].
373.2/.3+821-93

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1223. Murguleţ, Daniela.


Buying Clothes! : Pocket Flashcards for English Language Games / Daniela Murguleţ. –
[Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Primex-Com")]. – [68 fişe] : il. color ; 9 x 11 cm.
Text pe o singură parte a f., într-o învelitoare comună. – [100] ex.
ISBN 978-9975-4471-5-7.
[2013-1301].
- - 1. Limba engleză.
373.3:811.111
1224. Murguleţ, Daniela.
Let’s Go Racing! : Pocket Flashcards for English Language Games! / Daniela Murguleţ. –
[Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Primex-Com")]. – [30 fişe] : il. color ; 9 x 11 cm.
Text pe o singură parte a f., într-o învelitoare comună. – [100] ex.
ISBN 978-9975-4471-2-6.
[2013-1300].
- - 1. Limba engleză.
373.3:811.111
1225. Murguleţ, Daniela.
Yummy Yummy Food : Pocket Flashcards for English Language Games / Daniela Murguleţ.
– [Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Primex-Com")]. – [68 fişe] : il., il. color ; 9 x 11 cm.
Text pe o singură parte a f., într-o învelitoare comună. – [100] ex.
ISBN 978-9975-4471-6-4.
[2013-1302].
- - 1. Limba engleză.
373.3:811.111
1226. 1001 idei pentru o educaţie timpurie de calitate : Ghid pentru educatori / Maria
Vrânceanu (coord. şt.), Daniela Terzi-Barbaroşie, Tatiana Turchină [et al.] ; coord.: Liliana Nicola-
escu-Onofrei, Viorica Goraş-Postică ; Centrul Educaţional "Pro Didactica", Centrul Naţ. de Educaţie
Timpurie şi Informare a Familiei. – Ed. a 2-a. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia "Sirius"). – 216 p.
: il., tab. ; 26 cm. – (Ajută-l să crească mare).
Referinţe bibliogr.: p. 214-216 (94 tit.) şi în subsol. – 10000 ex.
ISBN 978-9975-57-077-0.
[2013-1252].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2
1227. Organizarea procesului educaţional în învăţământul preşcolar, primar, gimna-
zial şi liceal : Anul de studii … : Sugestii şi recomandări metodologice şi manageriale / Min. Edu-
caţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : Elan Inc, 2010 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 20 cm.
... 2010-2011. – 2010. – 402 p. : tab. – Texte : lb. rom., găgăuză, rusă, ucr. – Referinţe
bibliogr. la sfârșitul compartimentelor. – 2000 ex. – ISBN 978-9975-78-907-3 (eronat). – [2013-
1339].
- - 1. Învăţământ general.
373=00
1228. Vrânceanu, Maria.
Incluziunea socio-educaţională a copiilor cu dizabilităţi în instituţia preşcolară : Ghid pentru
cadrele didactice şi manageriale din sistemul de educaţie timpurie şi pentru specialişti din serviciile
specializate de recuperare/reabilitare a copiilor cu dizabilităţi / Maria Vrânceanu, Viorica Pelivan ;

25
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

coord.: Alexandra Grajdian. – Ed. a 2-a, reed. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia "Sirius"). – 300 p.
: fig., tab. ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 296-300 (108 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – [10000] ex.
ISBN 978-9975-57-083-1.
[2013-1254].
- - 1. Incluziune socio-educaţională. 2. Copii cu dizabilităţi – Incluziune.
373.25:376.2
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
1229. Cadrul Naţional al Calificărilor: Învăţământ superior : Ciclul 1, Studii superioare de
licenţă. Ciclul 2, Studii superioare de masterat. Doctorat / Min. Educaţiei al Rep. Moldova, Univ.
Tehn. din Moldova ; coord. principal.: Loretta Hadrabura. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. "Bons
Offices"]. – 578 p. : tab. ; 24 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-80-719-7.
[2013-1345].
- - 1. Învăţământ superior tehnic.
378.662(478-25)
1230. Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere".
Analele ştiinţifice : Zilele Univ. 22-23 iun., Ed. 1-a / Univ. de Studii Politice şi Econ. Europene
"Constantin Stere" ; col. red.: Gheorghe Avornic (red.-şef) [et al.]. – Chişinău : Universitatea de
Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere", 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
29 cm. – ISSN 1857-4858. – ISBN 978-9975-4449-0-3.
Vol. 1. – 2013. – 136 p. : fig. – Texte : lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex. – ISBN 978-9975-4449-1-0. – [2013-1239].
378.4(478-25)(082)=135.1=111
1231. Universitatea "Divitias Gratia" : [succesoarea Colegiului Teologic Pedagogic] :
Admiterea 2013/2014 / Univ. "Divitias Gratia". – [Chişinău : S. n., 2013]. – 33, [2] p. : fot. color ; 15
x 21 cm.
F. f. de tit.
[2013-1340].
378.62
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
398 Folclor
Baboglu, Nikolay. Gagauz folcloru. – Vezi Nr 1331.

1232. Bine aţi venit la Criuleni, mesageri ai folclorului! = Добро пожаловать в


Криулень, мастера фольклора! = Welcome to Criuleni messengers of folk! : Festivalul Intern. de
Folclor "Meşterul Manole", Ed. a 9-a, 27-28 aug. 2011, or. Criuleni / concept şi imagini: Gheorghe
Paţanov. – [Chişinău : S. n., 2013] (Tipogr. "Crio"). – 23 p. : fot. color ; 16 x 22 cm. – Ed. spec. a
ziarului Administraţia Publică (Criuleni).
Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – F. f. de tit. – 500 ex.
[2013-1329].
398(478-21)

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Армянские народные сказки. – Vezi Nr 1349.


5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1233. Aşevschi, Valentin.
Igiena mediului : Manual / Valentin Aşevschi, Aurelia Crivoi ; red. şt.: Leonid Voloşciuc ; ref.
şt.: Constantin Bulimaga [et al.] ; Univ. de Studii Politice şi Econ. Europene "Constantin Stere",
Fac. de Ecologie şi Protecţia Mediului, Catedra Management şi Securitate Ecologică. – Chişinău :
USPEE, 2013. – 231 p. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 219-226 (106 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-4449-2-7.
[2013-1194].
- - 1. Igiena mediului.
502/504(075.8)
1234. Papp, Cristian Remus.
Ghid pentru managementul conservării în ariile protejate din Republica Moldova : Partea 1-a
– a 2-a / Cristian Remus Papp, Erika Stanciu, Michael R. Appleton ; UNDP-GEF/MSP Rep. Moldo-
va, Fortificarea capacităţilor instituţionale şi a reprezentativităţii sistemului de arii protejate din Rep.
Moldova, Min. Mediului. – Chişinău : UNDP Moldova, 2013 (Tipogr. "Nova Imprim"). – 110 p. : fot.,
tab. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – Referinţe bibliogr.: p. 98-101 şi în subsol. – 250 ex.
ISBN 978-9975-4345-9-1.
[2013-1324].
- - 1. Arii protejate – Republica Moldova.
502.72(478)
1235. Stanciu, Erika.
Elaborarea planurilor de management ale ariilor protejate din Republica Moldova : Partea 1-
a – a 2-a / Erika Stanciu, Michael Appleton ; UNDP-GEF/MSP Rep. Moldova, Fortificarea capacită-
ţilor instituţionale şi a reprezentativităţii sistemului de arii protejate din Rep. Moldova, Min. Mediului.
– Chişinău : UNDP Moldova, 2013 (Tipogr. "Nova Imprim"). – 125 p. : fot., graf., tab. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – Referinţe bibliogr.: p. 124-125 şi în subsol. – 250 ex.
ISBN 978-9975-4396-2-6.
[2013-1320].
- - 1. Arii protejate – Republica Moldova.
502.72(478)
1236. Stanciu, Erika.
Ghid pentru managementul operaţional al ariilor protejate din Republica Moldova / Erika
Stanciu ; UNDP-GEF/MSP Rep. Moldova, Fortificarea capacităţilor instituţionale şi a reprezentativi-
tăţii sistemului de arii protejate din Rep. Moldova, Min. Mediului. – Chişinău : UNDP Moldova, 2013
(Tipogr. "Nova Imprim"). – 107 p. : fot., organigr., tab. color ; 30 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 250 ex.
ISBN 978-9975-4396-5-7.
[2013-1323].
- - 1. Arii protejate – Republica Moldova.
502.72(478)
1237. Stanciu, Erika.

27
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

Ghid pentru monitorizarea eficienței managementului şi realizarea sistemului de raportare


pentru ariile protejate din Republica Moldova / Erika Stanciu, Michael Appleton ; UNDP-GEF/MSP
Rep. Moldova, Fortificarea capacităţilor instituţionale şi a reprezentativităţii sistemului de arii prote-
jate din Rep. Moldova, Min. Mediului. – Chişinău : UNDP Moldova, 2013 (Tipogr. "Nova Imprim"). –
72 p. : fig., fot., tab. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – Referinţe bibliogr.: p. 53 şi în subsol. – 250 ex.
ISBN 978-9975-4396-3-3.
[2013-1321].
- - 1. Arii protejate – Republica Moldova.
502.72(478)
1238. Stanciu, Erika.
Recomandări pentru sistemul naţional de categorii de management pentru ariile protejate.
Normele generale pentru fiecare categorie de arii protejate din Republica Moldova / Erika Stanciu,
Costel Bucur ; UNDP-GEF/MSP Rep. Moldova, Fortificarea capacităţilor instituţionale şi a repre-
zentativităţii sistemului de arii protejate din Rep. Moldova, Min. Mediului. – Chişinău : UNDP Mol-
dova, 2013 (Tipogr. "Nova Imprim"). – 50 p. : fot., tab. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 44 şi în subsol. – 150 ex.
ISBN 978-9975-4396-4-0.
[2013-1322].
- - 1. Arii protejate – Republica Moldova.
502.72(478)
51 MATEMATICĂ
1239. Achiri, Ion.
Matematică : Teste : Pregătire pentru Bacalaureat / Ion Achiri, Valentina Ceapa, Olga
Şpuntenco. – Chişinău : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă"). – 134 p. : fig., tab. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-69-306-6.
[2013-1158].
- - 1. Matematică.
51(079)
1240. Iavorschi, Victor.
Matematica : Culegere de exerciţii şi probleme : cl. a 8-a / Victor Iavorschi. – Chişinău : S.
n., 2012 (Tipografia din Orhei). – 201, [5] p. : fig., tab. ; 22 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4338-8-4.
[2013-1153].
- - 1. Matematica.
51(075.3)
1241. Iavorschi, Victor.
Matematica : Culegere de exerciţii şi probleme : cl. 10-a-12-a / Victor Iavorschi. – Chişinău :
S. n., 2012 (Tipografia din Orhei). – 360 p. ; 21 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-4375-8-5.
[2013-1155].
- - 1. Matematica.
51(076.5)

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1242. Iavorschi, Victor.


Matematica : Culegere de exerciţii şi probleme pentru cl. a 9-a / Victor Iavorschi. – Chişinău
: S. n., 2012 (Tipografia din Orhei). – 221, [2] p. ; 22 cm.
[1000] ex .
ISBN 978-9975-4375-6-1.
[2013-1154].
- - 1. Matematica.
51(076.5)
1243. Popa, Elena.
Teste de evaluare : iniţială, formativă, sumativă : Exerciţii aplicative : Matematică : cl. a 3-a /
Elena Popa, Maria Braghiş. – [Ed. a 3-a, rev.]. – Chişinău : Interprint, 2013 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 63, [1] p. : fig. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4391-9-0.
[2013-1234].
51(079)
519.2 Probabilitate. Statistică matematică
1244. Evaluarea curentă, sumativă la matematica economică : (Probleme şi exerciţii
pentru lucrul individual) / Iu. Calin, A. Garştea, R. Grigor [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de
Ştiinţe Econ., Catedra Contabilitate şi Informatică Econ. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 58 p. : tab.
; 24 cm.
Bibliogr.: p. 58 (22 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-382-5.
[2013-1168].
- - 1. Matematica economică.
519.2/.8+330.4(076.5)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
1245. Academicianul Gheorghe Duca – strateg al ştiinţei : [preşedinte al Acad. de Ştiin-
ţe a Moldovei, doctor habilitat în ştiinţe chimice] / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enci-
clopedice ; resp. ed.: Constantin Manolache. – Chişinău : Institutul de Studii Enciclopedice, 2012
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 688 p. : fig., tab. ; 25 cm. – (Colecţia "Academica" / consiliul
coord.: Gheorghe Duca (preşedinte) [et al.] ; 10).
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4307-3-9 (eronat) (în cop. tare)
[2013-1338].
- - 1. Duca, Gheorghe, 1952-..., preşedinte al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, doctor habilitat în
ştiinţe chimice.
54:001(092)
1246. Chimie : man. pentru cl. a 8-a / Galina Dragalina, Nadejda Velişco, Svetlana
Kudriţcaia [et al.] ; comisia de evaluare: Petru Bulmaga [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. –
Ed. a 3-a, rev. – Chişinău : Arc, 2013 (Tipogr. "Balacron"). – 159 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
[40000] ex.
ISBN 978-9975-61-736-9.
[2013-1291].
- - 1. Chimie – Manuale.

29
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

54(075.3)
542 Chimie de preparare şi experimentală
1247. Indicaţii metodice la lucrările practice şi de laborator la cursul "Experimentul
chimic" din cadrul "Didacticii chimiei" : pentru studenţii an. 3, Fac. de Chimie şi Tehnologie
Chimică / Univ. de Stat din Moldova, Catedra de Chimie Anorganică şi Fizică ; elab.: Nadejda
Velişco, Nelea Popa. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 115 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 112 (13 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-380-1.
[2013-1172].
542(076.5)
547 Chimie organică
1248. Погребной, Иван Лукич.
Упражнения и задачи по органическому анализу : Учеб.-метод. пособие для самостоя-
тельной работы студентов, изучающих орг. химию / Иван Лукич Погребной ; Молд. гос. ун-т,
Фак. химии и хим. технологии, Каф. аналит. и орг. химии. – Кишинев : CEP USM, 2013. – 108
p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 102-103 (38 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-390-0.
[2013-1167].
- - 1. Chimie organică.
547(075.8)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
1249. Reţeaua Emerald în Republica Moldova = Emerald Network in Moldova / Consiliul
Europei, Min. Mediului al Rep. Moldova, Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habita-
telor naturale din Europa (Berna, 1979) [et al.] ; pregătit de: Lazăr Chirică [et al.]. – Chişinău :
[Editerra Prim], 2012 [F.E.-P. "Tipogr. Centrală"]. – 30, [2] p. : fot. color ; 16 x 23 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul financiar al Progr. Comun al Consiliului
Europei şi Uniunii Europene : "Suport pentru implementarea Convenţiei privind diversitatea biologi-
că. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4126-7-4.
[2013-1224].
574(478)=135.1=111
59 ZOOLOGIE
1250. Atlasul speciilor de vertebrate: (mamifere, reptile, amfibieni, peşti): incluse în ca-
dastrul regnului animal al Republicii Moldova / Munteanu Andrei, Nistreanu Victoria, Savin Anatolie
[et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Zoologie, Min. Mediului al Rep. Moldova. – Chişinău :
S. n., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 100 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 95-100. – Ind. denum. şt., populare : p. 91-94. – 100 ex.
ISBN 978-9975-66-334-2.
[2013-1260].
- - 1. Vertebrate – Mamifere – Reptile – Amfibieni – Peşti.
597/599(478)(084.4)

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
611 Anatomie. Anatomie comparată
1251. Cheptenari, Svetlana.
Anatomia şi fiziologia omului : Manual / Svetlana Cheptenari. – [Chişinău : Polidanus, 2013
(F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 391 p. : fig. ; 25 cm.
400 ex.
ISBN 978-9975-53-219-8 (în cop. tare).
[2013-1240].
- - 1. Anatomia şi fiziologia omului.
611+612(075)
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
Cheptenari, Svetlana. Anatomia şi fiziologia omului. – Vezi Nr 1251.

1252. Corlăteanu, Alexandr.


Fiziologia sistemului cardiovascular : Compendiu / Alexandr Corlăteanu ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Biologie şi Pedologie, Catedra Biologie Umană şi Animală. – Chişinău : CEP
USM, 2013. – 75 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 69-71 (28 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-391-7.
[2013-1173].
- - 1. Fiziologia sistemului cardiovascular.
612.1(076.5)
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
1253. Standard de asistenţă psihosocială a consumatorilor de droguri / Mihai Oprea,
Mircea Revenco, Tudor Vasiliev [et al.] ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2011
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 32 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 32 (8 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al
Progr. Sănătate Publică al Fundaţiei Soros-Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-036-1.
[2013-1270].
613.83
1254. Standard de reducere a riscurilor la utilizatorii de droguri / Mihai Oprea, Mircea
Revenco, Tudor Vasiliev [et al.] ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2011 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 24 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 24 (12 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al
Progr. Sănătate Publică al Fundaţiei Soros-Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-037-8.
[2013-1271].
613.83

31
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
1255. ACTEMRA: Monoterapia Artritei Reumatoide şi Artrita Juvenilă Idiopatică Sistemică /
Hoffmann-La Roche Ltd. – [Ed. a 2-a. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Sirius")]. – 88 p. : fig., tab.,
fig., tab. color ; 21 cm. + An.: Indicaţii-doze.
Referinţe bibliogr.: p. 54-56 (64 tit.) şi în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-57-061-9.
[2013-1249].
615.2:616.72-002.77
1256. Воронков, Л. Г.
Карведилол: уникальная молекула с уникальными клиническими возможностями / Л. Г.
Воронков. – [Кишинев] ; Рига : Б. и., 2013 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 62 p. : fig., tab. color ; 21
cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – Изд. при фин. поддержке АО "Гриндекс". – [300]
ex.
ISBN 978-9975-80-718-0.
[2013-1358].
- - 1. Carvedilol – Medicamente.
615.22
1257. Соколовска, Е.
Милдронат® при сахарном диабете II типа: данные экспериментальных и клинических
исследований / Е. Соколовска, И. Калвиньш ; Латвийский Ин-т органического синтеза, Меди-
цинский фак. Латвийского Ун-та. – [Кишинэу] ; Рига : Б. и., 2013 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 39 p.
: fig. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 37-39 (41 tit.). – Изд. при фин. поддержке АО "Гриндекс". – [500] ex.
ISBN 978-9975-80-705-0.
[2013-1357].
- - 1. Mildronat – Medicamente.
615.252:616.379-008.64
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
1258. Струтинский, Ф. А.
Структурное управление здоровьем = Dirijarea structurală a sănătăţii = Structural helth
management / Струтинский Ф. А. ; Акад. наук Молдовы. – Кишинев : Б. и., 2013 (Tipogr. AŞM).
– 267, [1] p. ; 22 cm.
Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 267-268 (21 tit.). –
100 ex.
ISBN 978-9975-62-350-6 (în cop. tare).
[2013-1180].
- - 1. Sănătate şi igienă.
615.85/.87:613.2/.8

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616 Patologie. Medicină clinică


616.1/.9 Patologie specială
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
1259. Grosu, Victoria.
Aritmiile cardiace şi insuficienţa cardiacă cronică la copii şi adolescenţi: aspecte de diagnos-
tic şi tratament : [monografie] / Victoria Grosu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Fiziologie şi
Sanocreatologie, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n.,
2013 (Tipogr. AŞM). – 142 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 135-142 (83 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-62-346-9.
[2013-1184].
- - 1. Aritmiile cardiace la copii.
616.12-008-07-08-053.2/.6
1260. Лечение анемии у больных с хроническим заболеванием почек / Hoffmann-
La Roche Ltd. – [Кишинев : Б. и., 2013 (Tipogr. "Sirius")]. – 80 p. : fig., tab. color ; 21 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-57-062-6.
[2013-1250].
616.155.194+616.61-08
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
1261. Curs de iniţiere în tuberculoză: pentru angajaţii organizaţiilor neguvernamentale /
Valentina Vilc, Margareta Cărăruş, Diana Doroş [et al.] ; au contribuit: Liliana Gherman [et al.] ;
Fundaţia Soros-Moldova. – Chişinău : Bons Offices, 2013. – 60 p. : fot., tab. color ; 30 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Global de Combatere SIDA,
Tuberculozei şi Malariei, Runda 9 [et al.]. – 700 ex.
ISBN 978-9975-80-712-8.
[2013-1188].
616.24-002.5:614.4
1262. Idem în lb. rusă : Вводный курс по туберкулёзу: для сотрудников
неправительственных организаций. – Кишинев : [Bons Offices], 2013. – 60 p. : fot., tab. color ;
30 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-80-713-5.
[2013-1189].
616.24-002.5:614.4
Gudumac, Eva. Chistul hidatic pulmonar şi hepatic la copii. – Vezi Nr 1268.

1263. Iaţco, Ala.


Îndrumar în controlul tuberculozei : pentru Programele de Reducere a Riscurilor / Ala Iaţco,
Valentina Vilc ; au contribuit: Liliana Gherman [et al.] ; Fundaţia Soros-Moldova. – Chişinău : S. n.,
2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 28 p. : fig. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Global de Comba-
tere SIDA, Tuberculozei şi Malariei. – 200 ex.
ISBN 978-9975-66-328-1.

33
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

Gratuit. – [2013-1257].
616.24-002.5:614.256
1264. Idem în lb. rusă : Руководство по контролю туберкулёза для Программ снижения
вреда. – Кишинэу : Б. и., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 28 p. : fig. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Изд. при фин. поддержке Глобал. фонда для борьбы
со СПИДом, туберкулёзом и мялярией. – 100 ex.
ISBN 978-9975-66-329-8.
[2013-1258].
616.24-002.5:614.256
1265. Nacu, Anatol.
Factorii psihici ce determină refuzul sau întreruperea tratamentului tuberculozei : Monografie
/ Anatol Nacu ; au contribuit: Andrei Corlăteanu [et al.] ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Medicina, 2012. – 72, [1] p. : diagr. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 71-72 (42 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-113-54-0.
[2013-1229].
- - 1. Tuberculoză – Tratament.
[616.24-002.5+159.922]:616.89
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
1266. Boian, Gavril.
Sindromul de colostază cronică la copil: Probleme de diagnostic şi tratament medico-
chirurgical / Gavril Boian ; Inst. Medico-Sanitară Publ., Inst. de Cercetări Şt. în Domeniul Ocrotirii
Sănătăţii Mamei şi Copilului. – Chişinău : S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 247 p. : fig.,
fig. color, fot. color, tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 203-222 (448 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-53-012-5 (în cop. tare).
[2013-1304].
- - 1. Colostază cronică.
616.34-005-036.1-079.4-089-053.2
Gudumac, Eva. Chistul hidatic pulmonar şi hepatic la copii. – Vezi Nr 1268.
616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale
1267. Balan, Greta.
Development methodology : Detection of Urinary Tract Infections by Rapid Methods / Greta
Balan, Nicolae Puscas, Olga Burduniuc ; State Medical and Pharmaceutical Univ. "Nicolae
Testemiţanu" from the Rep. of Moldova, Microbiology dep. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. "Print-
Caro"]. – 18 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – Bibliogr.: p. 16-18 (56 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-101-3.
[2013-1218].
616.62-022-078
Лечение анемии у больных с хроническим заболеванием почек. – Vezi Nr 1260.
616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase
1268. Gudumac, Eva.

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Chistul hidatic pulmonar şi hepatic la copii / Eva Gudumac, S. Babuci, V. Petrovici ; Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Lab. Infecţii chirurgicale la copii, ÎCS "Centrul
de Diagnostic German". – Chişinău : S. n., 2011 (F. E.-P. "Tipografia Centrală"). – 220 p. : fig., fig.
color, tab., [2] p. il. color ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 198-217 (320 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-78-984-4 (în cop. tare).
[2013-1303].
- - 1. Chist hidatic pulmonar. 2. Chist hidatic hepatic.
616.995.121-006.2+616.24-053.2 + 616.36-053.2
Managementul de Caz al persoanei care trăieşte cu HIV. – Vezi Nr 1210.
618 Ginecologie. Obstetrică
1269. "Asociaţia Moaşelor din Republica Moldova", congr. intern. (1 ; 2013 ; Chişi-
nău). Materialele I-lui congres internaţional al Asociaţiei Moaşelor din Republica Moldova, 8-9 mai
2013 / resp. de ed.: Oxana Zavtoni. – Chişinău : [Asociaţia Moaşelor din Republica Moldova], 2013
[Tipogr. "Print-Caro"]. – 130 p. : fig., fig. color, fot., fot. color, tab. ; 29 cm.
Antetit.: Asoc. Moaşelor din Rep. Moldova. – Texte : lb. rom., fr. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.
la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-092-4.
[2013-1213].
- - 1. Moaşe.
618:614.253.5(478)(082)
1270. А может это рак молочной железы? : Пособие для женщин по вопросам
диагностики рака молочной железы / Hoffmann-La Roche Ltd. – [Chişinău : S. n., 2013] (Tipogr.
"Sirius"). – 55 p. : fig., fot., tab. color ; 21 cm.
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-57-063-3.
[2013-1251].
618.19-006
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie
mecanică
621.3 Electrotehnică
1271. Şişianu, Sergiu T.
Tehnologii cu procesare fototermică rapidă pentru dispozitive microelectronice : Monografie
/ Sergiu T. Şişianu ; ref. şt.: Dumitru Ţiuleanu, Mihai Iovu. – Chişinău : Tehnica-Info, 2013. – 273 p.
: fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 236-273 (395 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-63-348-2 (în cop. tare).
[2013-1360].
- - 1. Dispozitive microelectronice – Procesare fototermică.
621.383

35
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


1272. Emilian, Roman.
Climatizarea aerului : [pentru uzul studenţilor] / Roman Emilian, Vasile Cartofeanu. –
Chişinău : Tehnica-Info, 2013. – 354 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 353-354 (32 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-63-347-5 (în cop. tare).
[2013-1359].
- - 1. Sisteme de condiţionare a aerului.
628.8(075.8)
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICO-
LE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
1273. Alici, Alexandru.
Dicţionar forestier rus-român = Лесохозяйственный словарь : rus-român / Alexandru Alici ;
Agenţia Moldsilva, Inst. de Cercetări şi Amenajări Silvice Rep. Moldova, Silva-Mileniu III. – Chişi-
nău : S. n., 2013 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 345 p. ; 25 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogt.: p. 7 (10 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-56-098-6.
[2013-1214].
- - 1. Silvicultură – Dicţionare. 2. Dicţionar forestier.
630(038)=135.1=161.1
633/635 Horticultură
633.1 Cereale. Recolte de grâne
1274. "Impactul realizărilor ştiinţifice asupra producţiei şi calităţii cerealelor
spicoase", conf. intern. (2013 ; Chişinău). Materialele Conferinţei internaţionale "Impactul reali-
zărilor ştiinţifice asupra producţiei şi calităţii cerealelor spicoase", 21 iun. 2013, Rep. Moldova, Bălţi
/ col. red.: Vozian Valeriu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 257, [2]
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldo-
vei, Inst. Publ. Inst. de Cercet. pentru Culturile de Cîmp "Selecţia". – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.:
lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-53-224-2 (în cop. tare).
[2013-1233].
- - 1. Cereale spicoase.
633.1(082)=135.1=161.1
633.2/.3 Ierburi de fâneaţă şi păşune. Plante furajere. Plante de nutreţ exclusiv ierburile
1275. Culturile de bază folosite pentru producerea furajelor : (Recomandări practice) /
V. Darie, M. Lala, M. Lupaşcu [et al.] ; Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare al Rep. Moldova,
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. AŞM). – 40, [1] p. : tab. ; 20 cm.
120 ex.
ISBN 978-9975-62-347-6.
[2013-1181].
633.3(076.5)

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1276. Culturile furajero-cerealiere în asolamente ecologo-ameliorative : (Recomandări


practice) / M. Lupaşcu, M. Lala, V. Darie [et al.] ; Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare al Rep.
Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. AŞM). – 25, [1] p. : tab. ; 20
cm.
120 ex.
ISBN 978-9975-62-349-0.
[2013-1183].
633.2(076.5)
1277. Raigrasul aristat : (Îndrumări practice privind valorificarea tehnologiei de cultivare) /
V. Darie, M. Lupaşcu, M. Lala [et al.] ; Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare al Rep. Moldova,
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. AŞM). – 21, [1] p. : tab. ; 20 cm.
120 ex.
ISBN 978-9975-62-348-3.
[2013-1182].
633.3:631.5(076.5)
633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu
utilizări industriale
1278. Леонтяк, Г. П.
Занимательная Наука о Лекарственных растениях / Леонтяк Г. П. – Кишинев : Б. и.,
2013 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 324 p. : fig., tab., [2] p. fig. color ; 25 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 321-324 (129 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-097-9.
[2013-1215].
- - 1. Plante medicinale.
633.88:615.89(036)
634 Horticultură în general
1279. Babuc, Vasile.
Producerea materialului săditor de măr : Man. tehnologic / Vasile Babuc, Ananie Peşteanu,
Eugeniu Gudumac ; ACED Proiectul Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor. –
Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 138 p. : fig., fig., fot., tab. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 105-107 (31 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al
poporului american prin intermediul Agenţiei pentru Dezvoltare Intern. a SUA, companiei DAI. –
1000 ex.
ISBN 978-9975-80-708-1.
[2013-1343].
- - 1. Materialul săditor de măr.
634.11:631.5
635 Plante de gradină. Grădinărit
635.9 Plante ornamentale şi decorative. Grădinărit ornamental
1280. Sava, Victor.
Plante decorative erbacee de teren deschis / Victor Sava ; red. şt.: Alexandru Ciubotaru ;
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică (Inst.). – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. "Elan Poli-
graf"]. – 424 p. : fig. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 389-390 (45 tit.). – Ind. de denum. şt. şi populare : p. 391-424. – 100 ex.

37
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

ISBN 978-9975-66-337-3 (în cop. tare).


[2013-1263].
- - 1. Plante decorative erbacee.
635.9(075)
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmul-
ţirea animalelor domestice
636.4 Porci. Porcine
1281. Rotaru, Ilie.
Creşterea şi producţia de carne la suine / Ilie Rotaru ; red.: Maria Rotaru. – Chişinău : S. n.
2013 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 203 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 195-203 (187 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-093-1 (în cop. tare).
[2013-1220].
- - 1. Producţia de carne la suine.
636.4.033
64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
1282. Educaţie tehnologică : man. pentru cl. a 4-a / Elena Grosu, Rodica Croitoru, Ion
Bălteanu [et al.] ; comisia de evaluare: Virginia Vangheli [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. –
[Chişinău] : Epigraf, 2013 (Tipogr. "Balacron"). – 103, [1] p. : fig., scheme color ; 26 cm.
[38000] ex.
ISBN 978-9975-125-16-1.
[2013-1290].
- 1. Educaţie tehnologică – Manuale.
64(075.2)
641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
1283. Bucate moldoveneşti = Молдавская кухня / aut.-alcăt.: S. Donica ; imagini foto: V.
Corcimari [et al.]. – Chişinău : Biblion, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 64, [1] p. : fot. color ;
20 cm. – (Billion).
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-112-96-3 (broşată).
[2013-1282].
- - 1. Bucate moldoveneşti – Reţete.
641.5(478)(083.12)=135.1=161.1
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
662 Explozivi. Combustibili
1284. Lăcustă, Ion.
Materiale de exploatare pentru automobile : Man. pentru inst. de învăţământul superior
aprobat de Senatul Univ. Agrare de Stat din Moldova / Ion Lăcustă, Igor Beşleaga, Vitalie Bîtca ;
ref. şt.: Vasile Crăciun, Tudor Alcaz ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ed. a 2-a, rev. şi ad. –
Chişinău : Centrul Editorial al UASM, 2013. – 327 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 301 (9 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-64-018-3 (eronat).

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2013-1337].
- - 1. Combustibili – Automobile.
662.6/.8:656.13(075.8)
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
7.0 ARTĂ ÎN GENERAL
1285. Florea, Eleonora.
Istoria artelor : (Curs de prelegeri) / Eleonora Florea. – Chişinău : [Copitec-Plus], 2012. –
112 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 112 (36 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4057-2-0.
[2013-1327].
- - 1. Artă – Istorie.
7.0(075.8)
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
1286. Bienala Internaţională de Pictură = International Biennial of Painting : Chişinău –
2011 / aut. concepţie, coord., curator: Tudor Zbârnea ; trad.: Veronica Galcenco, Victoria
Fedorenco ; comitetul de org.: Dumitru Bolboceanu [et al.] ; fot.: Iurie Foca, Mihail Turculeţ ; org.:
Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova, Muzeul Naţ. de Artă al Moldovei, Direcţia Cultură a Primări-
ei Chişinău [et al.]. – Chişinău : S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 151 p. : des. color, fot.
; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-53-035-4.
[2013-1306].
- - 1. Pictură – Expoziţii.
75:069.9=135.1=111
1287. Bienala Internaţională de Pictură = International Painting Biennial : Chişinău-2013 /
aut. concepţie, coord. şi curator: Tudor Zbârnea ; trad.: Veronica Galcenco ; fot.: Iurie Foca ; org.:
Muzeul Naţ. de Artă al Moldovei, Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova, Centrul de Artă "Ampren-
te". – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 199, [1] p. : des. color, fot., fot. color ; 30
cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-80-711-1.
[2013-1186].
- - 1. Pictură – Expoziţii.
75:069.9=135.1=111
1288. Ion Sfeclă : pictură, grafică = painting, graphics / texte: Tudor Stăvilă ; text în engl.:
Ana Coroliuc, Viorica Sfeclă ; fot.: Iurie Foca. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Bons Offices"). – 60
p. : imagini color ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul financiar al Primăriei mun. Chişinău, Jeni
şi Ioan Săvescu, Galaţi, România. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-80-665-7.
[2013-1342].
- - 1. Sfeclă, Ion, 1941-..., artist plastic.
75/76(084.11)=135.1=111

39
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

78 MUZICĂ
1289. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte
plastice / Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice ; col. red.: Victoria Melnic (red. şef) [et al.]. –
Chişinău : Valinex, [2013] - . – 29 cm. – ISSN 1857-2251. – ISBN 978-9975-9925-4-1.
Nr 4 (17) 2012 : Arta muzicală : (în baza materialelor conf. şt. naţ. din cadrul proiectului Re-
gistrul adnotat al creaţiilor muzicale din Rep. Moldova). – 2013. – 270 p. : n. muz., scheme, tab. –
Texte : lb. rom., rusă. – Tit. art. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 200 ex. – ISBN 978-9975-9886-4-3. – [2013-1326].
- - 1. Artă muzicală.
78:378.67(478-25)(082)=135.1=111=161.1
1290. Graneţkaia, Lilia.
Dimensiunea imagistică a creaţiei muzicale în studiul pianistic / Lilia Graneţkaia. – Chişinău
: Lira, 2013. – 167 p. : fig., n. muz., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 138-151 (252 tit.). – 150 ex.
ISMN 979-0-3480-0174-6.
ISBN 978-9975-4473-0-0.
[2013-1179].
- - 1. Creaţia muzicală în studiul pianistic.
786.2.01
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
1291. Exerciţii şi jocuri recomandate pentru şcolile deschise de fotbal distractiv =
Рекомендуемые игры и упражнения для открытых школ развлекательного футбола / Open
Fun Football Schools. – [Ed. rev.]. – [Chişinău : S. n., 2013] (Tipografia "Sirius"). – 32 ; 32 p. : il.
color ; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 500 ex.
ISBN 978-9975-57-097-8.
[2013-1255].
796.332(075)=135.1=161.1
1292. Manual pentru lideri şi antrenori [de fotbal] = Руководство для лидеров и
тренеров [по футболу] / Open Fun Football Schools. – [Ed. a 4-a]. – [Chişinău : S. n., 2013 (Tipo-
grafia "Sirius")]. – 144 ; 144 p. : il., tab.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 300 ex.
ISBN 978-9975-57-096-1.
[2013-1256].
- - 1. Fotbal – Îndrumare.
796.332(075)=135.1=161.1
1293. Vdovicenco, Mihai.
Sensei Vasile Luca: Omul care a schimbat destine : [maestru al sportului la judo şi sambo,
antrenor] / Mihai Vdovicenco ; pref.: Zina Izbaş. – Chişinău : Pontos, 2013 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 192 p. : fot., fot. color, [1] f. port. ; 22 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-398-2 (în cop. tare).
[2013-1232].

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Luca, Vasile, 1936-2012, maestru al sportului.


796.853.23
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
1294. English for a new life / авт.: Бойку Наталья, Корнеску Кристина, Филат Родика
[et al.] ; гл. коорд.: Филат Василий. – Изд., с поправками и доп. – Кишинэу : Б. и., 2013 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală") – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-53-227-3.
Book 1. – 2013. – 175 p. : fig. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-53-228-0. – [2013-1241].
- - 1. Limba engleză.
811.111:27(075)
811.133.1 Limba franceză
1295. Brînză, Eugenia.
Grammaire française: à l'usage de l'enseignement secondaire / Eugenia Brînză. – Chişinău
: S. n., 2013 (Tipografia din Orhei). – 64 p. : tab. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4434-5-6.
[2013-1268].
- - 1. Limba franceză – Gramatica.
811.133.1'36(075.3)
811.135.1 Limba română
1296. Buruiană, Maria.
Limba română : Caietul elevului : Cl. a 3-a / Maria Buruiană, Aurelia Ermicioi, Silvia Cotelea.
– [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, [2013] (Tipogr. "Balacron"). – 95 p. ; 24 cm.
[15000] ex.
ISBN 978-9975-67-897-1.
[2013-1296].
- - 1. Limba română.
811.135.1(075.2)
1297. Buruiană, Maria.
Limba română : Lecturi literare : Cl. a 3-a / Maria Buruiană, Aurelia Ermicioi, Silvia Cotelea.
– [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, [2013] (Tipogr. "Balacron"). – 104 p. : il. ; 23 cm.
[15000] ex.
ISBN 978-9975-67-898-8.
[2013-1297].
- - 1. Limba română. 2. Literatură română – Critică şi interprtare.
811.135.1+821.135.1.09(075.2)
1298. Carauş, Diana.
Ortograme vesele : Caiet pentru cl. 1-2 / Diana Carauş, Nina Ciobanu. – [Chişinău] : Arc,
[2013] (Tipogr. "Balacron"). – 30, [1] p. : il. ; 24 cm.
[1500] ex.

41
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

ISBN 978-9975-61-738-3.
[2013-1298].
- - 1. Limba română.
811.135.1'35(075.2)
1299. Cartaleanu, Tatiana.
Limba şi literatura română : Liceum, cl. a 12-a : Profil real : pregătire pentru examenul de
bacalaureat / Tatiana Cartaleanu, Adrian Ghicov. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia din Orhei). –
64 p. ; 21 cm. – (Invitaţie la succes).
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4434-1-8.
[2013-1152].
- - 1. Limba română. 2. Literatură română – Critică şi interpretare.
811.135.1+821.135.1.09(075.3)
1300. Cartaleanu, Tatiana.
Limba şi literatura română : Liceu, cl. a 12-a : Profil umanist : pregătire pentru examenul de
bacalaureat / Tatiana Cartaleanu, Adrian Ghicov. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia din Orhei). –
64 p. ; 21 cm. – (Invitaţie la succes).
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4434-2-5.
[2013-1151].
- - 1. Limba română. 2. Literatură română – Critică şi interpretare.
811.135.1+821.135.1.09(075.3)
1301. Cartaleanu, Tatiana.
Limba şi literatura română : Man. pentru cl. a 8-a / Tatiana Cartaleanu, Mircea Ciobanu, Ol-
ga Cosovan ; comisia de evaluare: Aurelia Hanganu [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. –
Chişinău : Ştiinţa, 2013 (Tipogr. "Balacron"). – 192 p. : fig., fot., tab. ; 24 cm.
[37300] ex.
ISBN 978-9975-67-885-8.
[2013-1289].
- - 1. Limba română – Manuale. 2. Literatură română – Critică şi interpretare.
811.135.1+821.135.1.09(075.3)
1302. Cimpoieş, Valentina.
Limba Română : lecturi literare : cl. a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. –
[Chişinău] : Bons Offices, 2013. – 126, [2] p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre performanţă).
[3000] ex.
ISBN 978-9975-80-721-0.
[2013-1347].
- - 1. Limba română. 2. Literatură pentru copii.
811.135.1+821-93(075.2)
1303. Cubreacov, Natalia.
Limba română : Caietul elevului : Cl. a 2-a / Natalia Cubreacov, Maria Buruiană, Aurelia
Ermicioi. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2013 (Tipogr. "Balacron"). – 88 p. : il. ; 24 cm.
[15000] ex.
ISBN 978-9975-67-895-7.
[2013-1292].
- - 1. Limba română.

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

811.135.1(075.2)
1304. Cubreacov, Natalia.
Limba română : Lecturi literare : Cl. a 2-a / Natalia Cubreacov, Maria Buruiană, Aurelia
Ermicioi. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2013 (Tipogr. "Balacron"). – 75 p. : il. color ; 24 cm.
[15000] ex.
ISBN 978-9975-67-896-4.
[2013-1293].
- - 1. Limba română. 2. Literatură română – Critică şi interpretare.
811.135.1+821.135.1.09(075.2)
1305. Marin, Mariana.
Limba română : Cl. a 4-a : Caietul elevului / Mariana Marin, Tatiana Niculcea. – Ed. a 2-a,
rev. şi ad. – [Chişinău] : Cartier, [2013] (Combinatul Poligrafic). – 75, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm. –
(Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
[9000] ex.
ISBN 978-9975-79-832-7.
33,00 lei. – [2013-1211].
- - 1. Limba română.
811.135.1(075.2)
1306. Marin, Mariana.
Limba română : Cl. a 4-a : Teste de evaluare / Mariana Marin, Tatiana Niculcea. – Ed. a 2-a,
rev. şi ad. – [Chişinău] : Cartier, [2013] (Combinatul Poligrafic). – 36 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colec-
ţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
[6000] ex.
ISBN 978-9975-79-833-4.
[2013-1212].
- - 1. Limba română.
811.135.1(079)
1307. Marin, Mariana.
Limba română : Man. pentru cl. a 4-a / Mariana Marin, Tatiana Niculcea ; comisia de experţi:
Angela Cara [et at.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ed. a 2-a, rev. şi ad. – [Chişinău] : Cartier,
[2013] (Tipogr. "Bons Offices"). – 141, [1] p. : il., tab. color ; 26 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional"
/ coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
[38500] ex.
ISBN 978-9975-79-825-9.
[2013-1356].
- - 1. Limba română – Manuale.
811.135.1(075.2)
811.161.1 Limba rusă
1308. Рассказова, Татьяна.
Русский язык : 2 кл. : Тетрадь / Татьяна Рассказова. – [Ed. a 2-a]. – [Кишинёв] : Ştiinţa,
[2013] (Tipogr. "Balacron"). – 64 p. : il. ; 24 cm.
[5000] ex.
ISBN 978-9975-67-891-9.
[2013-1294].
- - 1. Limba rusă.

43
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

811.161.1(075.2)
811.163.2 Limba bulgară
1309. Демирева, Кирилка.
Български език за 4 клас / Кирилка Демирева, Надежда Кара, Надежда Вълчева ; co-
misia de experţi: Ekaterina Petrova [et al.] ; М-во на просветата на Реп. Молдова. – Изд. 4-о,
прераб. – [Кишинев] : Cartier, [2013] (Tipogr. "Bons Offices"). – 294, [2] p. : il., tab. color ; 24 cm.
– (Colecţia "Cartier educaţional" / Liliana Nicolaescu-Onofrei).
[920] ex.
ISBN 978-9975-79-827-3.
[2013-1197].
- - 1. Limba bulgară.
811.163.2(075.2)
1310. Рацеева, Елена.
Български език и литература за 8 клас / Елена Рацеева, Надежда Кара, Кирилка
Демирева ; comisia de experţi: Nadejda Dimitrova [et al.] ; М-во на просветата на Реп. Молдова.
– Изд. 3-о, прераб. – [Кишинев] : Cartier, [2013] (Tipogr. "Bons Offices"). – 319, [1] p. : fig., tab. ;
24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
[920] ex.
ISBN 978-9975-79-824-2.
[2013-1196].
- - 1. Limba bulgară. 2. Literatură bulgară – Critică şi interpretare.
811.163.2+821.163.2.09(075.3)
811.512.165 Limba găgăuză
1311. Gagauzça sinonimnär sözlüü : 2 720 sinonim sırası / Gaguz Yeri Genel Üüretmäk
Müdürlüü M. Maruneviçin Adina Bilim Aaraştirmalari hem Metodika Işleri Merkezi ; hazırlayannar:
Todur Marinoglu [et al.]. – Kormat : Safin-Grup, 2010. – 312 p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 311-312 (15 tit.).
[2013-1334].
- - 1. Limba găgăuză – Sinonime.
811.512.165
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
1312. Aforisme pentru voie bună / compilație şi trad. de Ion Goian. – Chişinău : [Teo-
Educaţional], 2013 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 104 p. ; 10 x 13 cm.
Bibliogr.: p. 104 (5 tit.). – [500] ex.
ISBN 978-9975-80-722-7.
[2013-1348].
- - 1. Literatură artistică – Aforisme.
821-84
821.112.2(494) Literatură germană din Elveţia
1313. Kracht, Christian.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1979 : Roman / Christian Kracht ; trad. din germ. de Andrei Anastasescu ; cop.: Vitalie Co-
roban. – [Chişinău] : Cartier, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 135, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Biblio-
teca deschisă" / coord. de Vasile Ernu).
Apare cu sprijinul financiar al TRADUKI. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-823-5.
[2013-1354].
- - 1. Literatură germană – Romane.
821.112.2(494)-31 Kracht
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
1314. Bâlici, Gheorghe.
O mie şi una de epigrame / Gheorghe Bâlici ; pref.: George Petrone ; cop.: Igor Condrea. –
Chişinău : Gunivas, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 305, [1] p. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Primăriei mun. Chişinău, dlui primar gen. Dorin Chirtoacă, dnei
Lidia Culev, Agenţiei mun. de ipotecă "AMIC", dlui dir. Petru Pripa [et al.]. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4260-8-4.
[2013-1230].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Epigrame.
821.135.1(478)-193.2 Bâlici
1315. Bulat, Valeriu.
Pătăranii de pe valea Sadovei / Valeriu Bulat ; prez. graf., cop.: Radu Diordiev. – Chişinău :
S. n., 2012 (Tipogr. "Policolor"). – 160 p. : il. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4362-0-5.
[2013-1245].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-36 Bulat
1316. Dănilă, Nina.
La poarta amintirilor : (versuri sociale şi lirice) / Nina Dănilă ; cop., design: Renata Raţă. –
Chişinău : S. n., 2013 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 67, [1] p., [12] p. fot. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-53-198-6.
[2013-1280].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Dănilă
1317. Doctoreanu, Isidor.
Ci ne izbăveşte de cel hiclean : (Omagiu creştinului-patriot Dan Diaconescu) / Isidor
Doctoreanu ; Alianţa pentru (Re) Unirea Românească. – Chişinău : Tipografia Centrală, 2012. –
119, [2] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Demnitate şi Dreptate" ; (1), ISBN 978-9975-53-145-0).
[200] ex.
ISBN 978-9975-53-146-7.
[2013-1278].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-9 [Doctoreanu]
1318. Filip, Iulian.

45
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

Amestec de timpuri : [versuri] / Iulian Filip. – [Chişinău : Prut Internaţional (pe cop. Ed.
"Prut"), 2013] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 182, [2] p. ; 18 cm. – (Laurii poeziei).
ISBN 978-9975-54-078-0 (în cop. tare).
[2013-1157].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Filip
1319. Hanganu, Alexandra.
Aripi frânte : [povestiri] / Alexandra Hanganu ; pict. cop.: A. D'Angelo. – Chişinău : Cu drag,
2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 55, [1] p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 56 (11 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4468-3-9.
[2013-1200].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Povestiri.
821.135.1(478)-94 Hanganu
1320. Matcovschi, Dumitru.
Eterna Carte : Versuri / Dumitru Matcovschi ; cop.: Isaie Cârmu. – Chişinău : Cartea Moldo-
vei : Editax, 2013. – 95, [1] p. ; 20 cm. – (Patrimoniu).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-60-253-2.
[2013-1162].
- - 1. Literstură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Matcovschi
1321. Negară, Ecaterina.
KartEa Є : Poeme din 2004 / Ecaterina Negară. – Orhei : S. n., 2012 (Tipogr. din Orhei). –
31, [1] p. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4375-7-8.
[2013-1267].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.
821.135.1(478)-1 Negară
1322. Puţuntean, Nina.
Eternă căutare de sine : (Culegere de poezii şi eseuri) / Nina Puţuntean. – Chişinău : S. n.,
2013 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 96 p. ; 20 cm.
Texte : lb. rom., fr. – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-091-7.
[2013-1222].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-1=135.1=133.1 Puţuntean
1323. Zbârciog, Vlad.
Ţara Sfântă – Logos de nemurire : [note de călătorie] / Vlad Zbârciog. – Chişinău : Pontos,
2013 (Tipografia "Reclama"). – 120 p. : fot. color ; 22 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-335-7.
[2013-1315].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-94 Zbârciog

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


1324. Альманах Литературной гостиной : Студенческое изд. / Славян. ун-т РМ ; отв.
ред.: Визитей Е. Б. – Кишинев : Славянский университет Молдовы, 2013 (Tipogr. "Valinex"). –
20 cm. – ISBN 978-9975-4315-5-2.
Вып. 3. – 2013. – 195 p. : fig., fot., tab. – 50 ex. – ISBN 978-9975-117-11-1. – [2013-1161].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Almanahuri.
821.161.1(478)-82:378.4(478-25)
1325. Валентир, Кирилл.
Стихи песенные : (сборник) / Кирилл Валентир. – Кишинэу : [Iulian], 2013 [Tipogr. "Ceta-
tea de Sus"]. – 124 p. ; 20 cm.
250 ex.
ISBN 978-9975-4392-2-0.
[2013-1248].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova.
821.161.1(478)-1 Валентир
1326. Военный сектор: (Cб. науч.-популярных ст. и лит. произведений на военно-ист.
тематику) / идея сб.: Сергей Скрипник, Михаил Лупашко. – Кишинев : Б. и., 2013 (Tipogr. "Elan
Poligraf") – . – 21 cm.
[Nr] 5. – 2013. – 92 p. : fot. – Tit. pe cop. paral.: lb. rom., rusă. – Изд. при фин. поддержке
Неправительств. орг. "Steaua tineretului", Союза ветеранов Войны в Афганистане Респ. Мол-
дова. – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-341-0.
[2013-1266].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova.
821.161.1(478)-82+355.48
1327. Карпов, Cергей.
Небесное тело : Кн. стихов / Cергей Карпов. – Кишинёв : Cu drag, 2013 [Tipogr. "Bons
Offices"]. – 97, [3] p. : des., des. color, [1] f. portr ; 19 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4468-1-5.
[2013-1349].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie.
821.161.1(478)-1 Карпов
1328. Лупашко, Михаил.
Путешествие мудрейшего Челеби / Михаил Лупашко. – Кишинев : Б. и., 2013 [Tipogr.
"Elan Poligraf"]. – 32 p. : il. ; 29 cm.
Include şi : Сейхатнаме Эвлия Челеби и его "Книга путешествия" / Василий
Михайловский. – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-336-6.
[2013-1262].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova.
821.161.1(478)-9 Лупашко
821.222.1 Literatură persană
1329. Nizami, Ganjavi.

47
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

Aforisme = Aforizmlər = Афоризмы = Aphorisms / Nizami ; trad. în lb. rom.: Ion Hadârcă ;
trad. în lb. rusă: Nikolai Hatunţev ; trad. în lb. engl.: Intizar Alieva ; Congresul Azerilor din Rep.
Moldova. – Chişinău : Prut Internaţional, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 157, [3] p. ; 8 x 11
cm.
Tit., text paral.: lb. rom., azeră, engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu spriji-
nul financiar al Congr. Azerilor din Rep. Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-69-262-5 (în cop. tare).
[2013-1156].
- - 1. Literatură persană – Aforisme.
821.222.1-84 Nizami=00
821.512.165(478) Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova
1330. Baboglu, N.
Legendanın izi / N. Baboglu. – [Komrat : S. n., 2011]. – 94 p. ; 24 cm.
[2013-1333].
- - 1. Literatură găgăuză din Republica Moldova – Legende.
821.512.165(478)-3 Baboglu
1331. Baboglu, Nikolay.
Gagauz folcloru / Nikolay Baboglu ; M. Marunevi. – [Komrat : S. n., 2011]. – 208 p. ; 24 cm.
[2013-1331].
- - 1. Literatură găgăuză din Republica Moldova.
821.512.165(478)+398(=512.165)
1332. Gaydarcı, Gavril.
Ana tarafım : Pietlär / Gavril Gaydarcı. – 2 basım. – Komrat : S. n., 2011. – 79 p. ; 24 cm.
[2013-1332].
- - 1. Literatură găgăuză din Republica Moldova.
821.512.165(478)-1 Gaydarci
1333. Mina, Kösä.
Dattim ömürdän : (peetlär) / Mina Kösä ; M. Maruneviç Adına Bilim Aaraştırmaları Merkezi
Genel Üütetmäk Müdürlüü. – [Komrat : S. n., 2010]. – 128 p. ; 24 cm.
[2013-1335].
- - 1. Literatură găgăuză din Republica Moldova – Poezie.
821.512.165(478) Mina
1334. Mina, Kösä.
Gülümsemää – diil günaa : [povestiri] / Mina Kösä ; M. Maruneviç Adına Bilim Aaraştırmaları
Merkezi Genel Üütetmäk Müdürlüü. – [Komrat] ; Ankara : S. n., 2012. – 128 p. ; 24 cm.
[2013-1336].
- - 1. Literatură găgăuză din Republica Moldova – Povestiri.
821.512.165(478) Mina
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
Cimpoieş, Valentina. Limba Română. – Vezi Nr 1302.

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1335. Eleganţă : [carte de colorat] / [pict.: V. Jigarev]. – Chişinău : Biblion ; Pereslavl-


Zalesskii (Rusia) : Integral, 2013 (Tipărit "Combinatul Poligrafic de tipărire a literaturii pentru copii",
or. Tver, Rusia). – [20] p. : des. ; 29 cm. – (Colorăm-citim).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-112-91-8.
[2013-1191].
- - 1. Literatură pentru copii – Cărţi de colorat.
821-93
Hasan, M. Aventurile lui Nelu în stradă. – Veti Nr 1222.

1336. Prinţesa : [carte de colorat] / [pict.: V. Jigarev]. – Chişinău : Biblion ; Pereslavl-


Zalesskii (Rusia) : Integral, 2013 (Tipărit "Combinatul Poligr. a lit. pentru copii", or. Tver, Rusia). –
[20] p. : des. ; 29 cm. – (Colorăm-citim).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-112-92-5.
[2013-1192].
- - 1. Literatură pentru copii – Cărţi de colorat.
821-93
1337. Prinţese din poveşti : [carte de colorat] / [pict.: V. Jigarev]. – Chişinău : Biblion ;
Pereslavl-Zalesskii (Rusia), 2013 (Tipărit "Combinatul Poligrafic de tipărire a literaturii pentru copii",
or. Tver, Rusia). – [20] p. : des. ; 29 cm. – (Colorăm-citim).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-112-93-2.
[2013-1193].
- - 1. Literatură pentru copii – Cărţi de colorat.
821-93
821.135.1-93 Literatură română
1338. Petrescu, Cezar.
Fram Ursul Polar : [roman] / Cezar Petrescu ; cop.: Simion Coadă. – [Chişinău] : Policadran,
[2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 180 p. ; 22 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-80-717-3.
[2013-1344].
- - 1. Literatură română pentru copii – Romane.
821.135.1-93 Petrescu
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
1339. Badrajan, Vlad.
Plaiul dorului : [versuri] / Vlad Badrajan. – Chişinău : Iulian, 2013 (Tipogr. "Cetatea de Sus").
– 88 p. ; 20 cm. – (Debut).
100 ex.
ISBN 978-9975-4392-0-6.
[2013-1247].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-93 Badrajan
1340. Calamanciuc, Gheorghe.

49
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

Vise cu Dumnezeu / Gheorghe Calamanciuc ; il. de Olga Cazacu. – Chişinău : Prut Interna-
ţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 18, [2] p. : il. color ; 28 cm.
ISBN 978-9975-69-097-3.
[2013-1159].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Calamanciuc
1341. Cuprinde copilul, nu-l bate! = Hug your child, don't beat him! = Обними ребёнка, а
не бей! : [culeg. de versuri, povestiri, desene, meditaţii ale elevilor, laureaţi ai concursului cu
acelaşi tit.] / The World Bank, Youth Voices ; coord.: Olga Sainciuc. – Chilinău : Banca Mondială :
Urma Ta, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 32 p. : fot. color ; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Apare cu sprijinul Reprezentanţei Băncii Mondiale în
Modlova, Grupului de Iniţiativă "Glasul Tinerilor".
[2013-1328].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Creaţia copiilor.
821.135.1(478)-93
1342. Diordiev, Ion.
La bunelul în livadă : [versuri pentru copii] / Ion Diordiev ; il.: Radu Diordiev. – [Chişinău :
Balacron, 2013]. – [16] p. : il., il. color ; 15 x 20 cm.
Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – [1500] ex.
ISBN 978-9975-100-85-4.
[2013-1286].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Diordiev
1343. Dumitraș, Nina.
Zâmbeşte, copile, zâmbeşte! : [versuri pentru copii] / Nina Dumitraș ; des.: Daniela Dumitraş
; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 16 p. : des., fot.
color ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al dnei Zinaida Greceanîi, parlamentară, şi a Fundaţiei de bine-
facere Soluţia. – 300 ex.
ISBN 978-9975-51-446-0.
[2013-1316].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Dumitraş
1344. Osoianu-Niconov, Maria.
Fiica olarului : Poveşti pentru copii : Carte de colorat / Maria Osoianu-Niconov ; cop.:
Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 15, [1] p. : il. ; 20 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-51-319-7.
[2013-1164].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poveşti.
821.135.1(478)-93 Osoianu-Niconov
1345. Osoianu-Niconov, Maria.
Taina şarpelui : Poveşti pentru copii : Carte de colorat / Maria Osoianu-Niconov ; des., cop.:
Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 11, [1] p. : il. ; 20 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-51-312-8.

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2013-1163].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poveşti.
821.135.1(478)-93 Osoianu-Niconov
1346. Rotaru, Claudia.
Emma şi Nicole : [povestiri pentru copii] / Claudia Rotaru ; il., cop.: Ana Evtuşenco. –
Chişinău : Pontos, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 20 p. : il. color ; 22 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-445-3.
[2013-1317].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Povestiri.
821.135.1(478)-93 Rotaru
1347. Slutu-Soroceanu, Nina.
Primii paşi : [poezie-numărătoare pentru micuţi] / Nina Slutu-Soroceanu ; il.: Tatiana
Varvariuc. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău : S. n., 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – [8] p. : il. color ;
12 x 16 cm.
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-53-170-2.
[2013-1279].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Slutu-Soroceanu
1348. Tarlapan, Efim.
Aerul de-acasă : poezii şi ghicitori pentru copii / Efim Tarlapan ; il. de Catrin Bespaliuc. –
Chişinău : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 23, [1] p. :
il. color ; 28 cm.
ISBN 978-9975-54-080-3.
[2013-1160].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Tarlapan
821.19-93 Literatură armeană
1349. Армянские народные сказки / сост., комментарии, пояснит. словрь: Лианна
Матевосян ; авт. предисл.: Нелли Хачатурян ; худож.: Е. Лешку. – Кишинэу : Arc, 2012 (Tipogr.
"Serebia"). – 158, [2] p., [18] p. il. color ; 25 cm. – (Сказки народов СНГ).
Изд. при поддержке Межгос. фонда гуманит. сотрудничества государств-участников
СНГ. – 200 ex.
ISBN 978-9975-61-666-9 (în cop. tare).
[2013-1287].
- - 1. Literatură armeană pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti populare armene.
821.19-93+398.2(=19)
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.135.1.0 Literatură română
Buruiană, Maria. Limba română. – Vezi Nr 1296.

Cartaleanu, Tatiana. Limba şi literatura română. – Vezi Nr 1299.

51
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

Cubreacov, Natalia. Limba română. – Vezi Nr 1303.

1350. Grosu, Lidia.


Aspecte ale poeticii dorului : [în vol.] / Lidia Grosu ; pref.: Ion Berghia. – Chişinău : Lexon-
Prim, 2013 (Tipogr. "Reclama") – . – 20 cm.
Vol. 1. – 2013. – 284 p. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 300 ex. – ISBN 978-9975-
4475-3-9. – [2013-1313].
- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare. 2. Literatură română din Republica Moldova
– Critică şi interpretare.
821.135.1.09+821.135.1(478).09
1351. Marin, Mariana.
Limba română : Cl. a 4-a : Carte de lectură / Mariana Marin, Tatiana Niculcea. – Ed. a 3-a,
rev. şi ad. – [Chişinău] : Cartier, [2013] (Combinatul Poligrafic). – 128 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Co-
lecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
[8000] ex.
ISBN 978-9975-79-831-0.
39, 00 lei. – [2013-1210].
- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare. 2. Limba română.
821.135.1.09+811.135.1(075.2)
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
Grosu, Lidia. Aspecte ale poeticii dorului. – Vezi Nr 1350.

1352. Marşalcovschi, Teo-Teodor.


Manuscrise de Dimitrie Balica comisul / Teo-Teodor Marşalcovschi, Maria Abramciuc, Elena
Harconiţa ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălți, Bibl. Şt. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipo-
grafia Centrală"). – 315 p. : il. ; 25 cm.
Text facs. transpus în rom. – Adnot. paral.: lb. rom., engl. – Sponsor : Consulatul General al
României din Bălţi, Aurel Zara (Moldova Agroindbank), Vladimir Tonciuc (S.A. "Barza-Albă") [et al.].
– [100] ex.
ISBN 978-9975-50-102-6 (în cop. tare).
[2013-1273].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09+94(478)
821.161.1.0 Literatură rusă
1353. Рассказова, Татьяна.
Росинка : Хрестоматия по литературному чтению : 3 кл. / Татьяна Рассказова. – [Ed. a
2-a]. – [Кишинёв] : Ştiinţa, [2013] (Tipogr. "Balacron"). – 143, [1] p. : il. ; 24 cm.
[5000] ex.
ISBN 978-9975-67-890-2.
[2013-1295].
- - 1. Literatură rusă – Critică şi interpretare.
821.161.1.09(075.2)

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.163.2.0 Literatură bulgară


Рацеева, Елена. Български език и литература за 8 клас. – Vezi Nr 1310.
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
908 Monografii ale localităţilor
Brihuneţ, Manole. Mileştii Mici. – Vezi Nr 1355.
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Andrei Smochină: In honorem. – Vezi Nr 1189.
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istoria universală
Cojocari, Elena. Rezumate la Istoria Românilor şi Universală. – Vezi Nr 1362.
Dolghi, Adrian. Istoria românilor şi universală. – Vezi Nr 1363.
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(430) Istoria Germaniei
1354. Кокырлэ, Павел.
Мартин Лютер – выдающийся реформатор XVI века / Павел Кокырлэ, Алексей Пыреу.
– Кишинев : CEP USM, 2013. – 203, [4] p. : fig., [1] f. portr. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 197-201 (85 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-378-8.
[2013-1175].
Martin Luther – marele reformator al secolului al XVI-lea.
- - 1. Luther Martin, 1843-1546, reformator protestant. 2. Biserica Evanghelică-Luterană. 3.
Luteranism.
94(430)"15"(092)+274.5
94(470) Istoria Rusiei
Сафонов, Андрей. 28 июня 1940 года: Победа без войны. – Vezi Nr 1360.
94(478) Istoria Republicii Moldova
1355. Brihuneţ, Manole.
Mileştii Mici: istorie, cultură şi destine : [monogr.] / Manole Brihuneţ ; consultant şt.: Mariana
Şlapac ; red. şt.: Liliana Condraticova ; Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală din Chişinău,
Inst. de Studii Enciclopedice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Consiliul raional Ialoveni. – Chişinău :
S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 574, [1] p. : fig., fot., fot. color, tab. ; 25 cm.
Text. doc.: lb. slavonă, rusă. – Postf. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p.
471-479 (253 tit.). – Glosar : p. 480-486. – 640 ex.
ISBN 978-9975-53-225-9 (în cop. tare).
[2013-1274].
- - 1. Mileştii Mici – Sate – Raionul Ialoveni – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)(093)+908(478-22)

53
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

1356. Dergaci, Nicolae.


Hlina : În căutarea timpului trecut / Nicolae Dergaci. – Chişinău : Policolor, 2012. – 216 p. :
fot., tab. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 207-215. – Apare cu sprijinul financiar al dlor Victor Ungureanu, con-
ducătorul SRL "Hlineanul", Ion Melnic, patronul firmei "Cargo Trafic" SRL, Anatol Frunză, patronul
firmei "Aznurf" [et al.]. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4362-1-2.
[2013-1246].
- - 1. Hlina – Sate – Raionul Briceni – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
Marşalcovschi, Teo-Teodor. Manuscrise de Dimitrie Balica comisul. – Vezi Nr 1352.

1357. Moşin, Octavian.


Istorie şi credinţă în preocupările academicianului Andrei Eşanu: Popas aniversar – 65 de
ani de viaţă / Preot Octavian Moşin. – Chişinău : Cu Drag, 2013 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 16, [8]
p. : fot., fot. color ; 20 cm.
Istorie şi istoriografie bisericească în lucrările acad. A. Eşanu : p. 11-16 (68 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-4468-7-7.
[2013-1352].
- - 1. Eşanu, Andrei, 1948-…, istorician.
[94(478)+016]:929
1358. Opalco, Lilia.
Văratic: la 400 de ani / Lilia Opalco [aut., red., imagini]. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 187, [1] p. : fot., fot. color ; 31 cm.
Apare cu sprijinul financiar al agenţilor economici din localitate. – În cop. tare.
[2013-1187].
- - 1. Văratic – Sate – Raionul Râșcani – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21)
Tradiţii militare. – Vezi Nr 1209.

Ţăranu, Anatol. Conflictul Transnistrean. – Vezi Nr 1177.

1359. Курдогло, Константин.


Голод в Гагаузии (1946-1947 гг.) / Константин Курдогло ; ред.: А. А. Чеботарь. – Комрат
: Кишинёв : Б. и., 2010 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 586 p. : fot., tab. ; 25 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 585. – Изд. при фин. поддержке исполкома
Гагаузии, Башкана Гагаузии М. М. Формузалу. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-914-1 (în cop. tare).
[2013-1226].
94(478-29)"1946/1947"
1360. Сафонов, Андрей.
28 июня 1940 года: Победа без войны / Андрей Сафонов. – Бендеры : Б. и., 2013 (ГУ-
ИПП "Бендер. тип. "Полиграфист"). – 87 p. : fig., fot., [2] p. fot., fot. color ; 10 x 15 cm.
În red. aut. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4433-8-8.
[2013-1325].
- - 1. Istoria Republicii Moldova.

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

94(478)+94(470)"1940"
94(498) Istoria României
1361. Cazacu, Matei.
Ioan Basarab, un domn român la începuturile Ţării Româneşti / Matei Cazacu, Dan Ioan Mu-
reşan. – Chişinău : Cartier, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 242 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier
istoric" / coord. de Virgil Pâslariuc).
Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-807-5.
[2013-1353].
- - 1. Ioan Basarab, fondatorul Ţării Româneşti. 2. Întemeierea Ţării Româneşti.
94(498)(092)
94(=135.1) Istoria românilor
1362. Cojocari, Elena.
Rezumate la Istoria Românilor şi Universală : eseuri, cauze-efect, personalităţi istorice /
Elena Cojocari. – Chişinău : TEO-Educaţional, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 160 p. ; 10 x 13 cm.
– (BAC 2013).
Tit. pe cop.: Rezumate la istorie : pregătire pentru BAC. – 750 ex.
ISBN 978-9975-116-04-6.
[2013-1206].
- - 1. Istoria românilor. 2. Istorie universală.
94(=135.1)+94(100)(092)(075.3)
1363. Dolghi, Adrian.
Istoria românilor şi universală : Epoca contemporană : cl. a 9-a / Adrian Dolghi, Alina Felea.
– Chişinău : Cuvîntul-ABC, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 159 p. : fot., tab. ; 24 cm. –
(Seria "Istoria pe înţelesul elevilor").
1000 ex.
ISBN 978-9975-4377-7-6.
[2013-1272].
- - 1. Istoria românilor. 2. Istoria universală.
94(=135.1)+94(100)"1918/2012"(075.3)
94(=161.1) Istoria ruşilor
1364. История, культура и традиции русского народа : Дидакт. материал для 5 кл.
/ Диордиева Елена, Николаева Наталья, Пурич Людмила [и др.] ; науч. руководитель :
Валерий Клименко. – Кишинев : Design Optim, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 167, [1] p.
: fig., fot., h. color ; 26 cm.
Изд. при фин. поддержке Конг. рус. общин Респ. Молдова и Фонда поддержки и защи-
ты прав соотечественников, проживающих за рубежом. – 6000 ex.
ISBN 978-9975-53-213-6.
[2013-1228].
94(=161.1)(075.3)
1365. История, культура и традиции русского народа : Дидакт. материал для 6 кл.
/ Диордиева Елена, Николаева Наталья, Пурич Людмила [и др.] ; науч. руководитель:
Валерий Клименко. – Кишинев : Design Optim, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 207, [1] p.
: fig., fot., h. color ; 25 cm.

55
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

Изд. при фин. поддержке Конгр. рус. общин Респ. Молдова и Фонда поддержки и за-
щиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. – 6000 ex.
ISBN 978-9975-53-214-3.
[2013-1227].
94(=161.1)(075.3)
94(=411.16) Istoria evreilor
1366. Институт Иудаики. Сборник научных трудов Института Иудаики / Judaica Inst. ;
редкол.: Аникин В. [и др.]. – Кишинев : Инcтитут Иудаики, 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf") – . – 21
cm. – ISBN 978-9975-66-228-4.
Вып. 3 / ред. вып.: Брик Е. – 2013. – 120 p. – Texte : lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în
subsol. – În red. aut. – 1500 ex. – ISBN 978-9975-66-331-1. – [2013-1259].
- - 1. Istoria evreilor.
94(=411.16)(082)=111=161.1
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
1367. Alhazov, Artiom.
Small Abstract Computers = (Maşini Abstracte Mici) : Specialitatea : 01.05.01 : Bazele teo-
retice ale informaticii; Programarea calculatoarelor : Autoref. tz. de doct. habilitat în informatică /
Alhazov Artiom ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Matematică şi Informatică. – Chişinău :
Valinex, 2013. – 43 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Text : lb. rom. – Bibliogr.: p. 36-39 (65 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol.
[2013-59 Teze].
004.382.4+519.712.5(043.2)
1368. Alhazov, Artiom.
Small Abstract Computers = (Maşini Abstracte Mici) : Specialitatea : 01.05.01 : Computer
Science Fundamentals; Computer Programming : Synopsis of Habilitation Thesis in Computer
Science / Alhazov Artiom ; Acad. of Sciences of Moldova, Inst. of Mahematics and Computer
Science. – Chişinău : Valinex, 2013. – 43 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Text : lb. engl. – Bibliogr.: p. 36-39 (65 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol.
[2013-58 Teze].
004.382.4+519.712.5(043.2)
1369. Macovei, Mihai Alexandru.
Efecte de inseparabilitate şi inteferenţă cuantică în sisteme cu multe particule : Specialitatea
: 01.04.02 – Fizica teoretică şi matematică : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe fizico-
matematice / Macovei Mihai Alexandru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Fizică Aplicată. –
Chişinău : CEP USM, 2013. – 45 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 39-42 (73 tit.).
[2013-65 Teze].
530.145:621.373.8(043.2)
Pentru titlul doctor
1370. Bîclea, Diana.
Criterii neotheriene şi regularizarea unor operatori integrali singulari : 01.01.01 – Analiză
matematică : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe fizico-matematice / Bîclea Diana ; Univ. de Stat din
Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 28 p. ; 21 cm.

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 22-24 (31 tit.).


[2013-62 Teze].
517.968(043.2)
1371. Brus, Valeriu.
Eutanasia – infracţiune contra vieţii sau fapt comizeartiv : Specialitatea : 12.00.08 – Drept
penal (drept penal) : Autoref. tz. de doct. în drept / Brus Valeriu ; Inst. de Istorie, Stat şi Drept al
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei).
– 24 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21 (8 tit.).
[2013-67 Teze].
343.611(043.2)
1372. Cojuhari, Irina.
Algoritmi de acordare a regulatoarelor în sisteme de reglare în cascadă cu obiecte cu inerţie
: Specialitatea 01.05.04 – Modelare matematică, metode matematice, produse program : Autoref.
tz. de doct. în informatică / Cojuhari Irina ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău : UTM, 2013. – 29 p.
: fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-26 (46 tit.).
[2013-61 Teze].
681.5 (043.2)
1373. Corcea, Galina.
Stările sincopale la pacienţii cu migrenă : (studiu clinic şi neurofiziologic) : 14.00.13 – Neuro-
logie : Autoref. tz. de doct. în medicină / Corcea Galina ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Print-Caro, 2013. – 28 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-24 (44 tit.).
[2013-66 Teze].
616.857-009.832(043.2)
1374. Covalschi, Alexandru.
Identităţile şi cvasiidentităţile A-buclei nilpotente : 111.03 – Logică matematică, algebră şi
teoria numerelor : Autoreferatul tz. de doct. în ştiinţe fizico-matematice / Covalschi Alexandru ; Inst.
de Matematică şi Informatică al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia
Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă"). – 25 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 17-22 (95 tit.).
[2013-60 Teze].
512.13/.5(043.2)
1375. David, Aliona.
Calitatea vieţii pacienţilor la diverse etape de evoluţie a bronhopneumopatiei cronice ob-
structive : 14.00.05 – Boli interne (pulmonologie) : Autoref. tz. de doct. în medicină / David Aliona ;
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Medicina, 2013. – 30 p.
: fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-27 (33 tit.).
[2013-68 Teze].
616.233-002-008.41(043.2)
1376. Ignatiuc, Diana.
Competitivitatea economiei naţionale în contextul asigurării securităţii economice : Speciali-
tatea 08.00.01 – Econ. politica; doctrine econ. : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe econ. / Ignatiuc Diana

57
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia Departamentului Editorial-
Poligrafic al ASEM). – 32 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 29 (9 tit.).
[2013-70 Teze].
338(478):339.137.2(043.2)
1377. Marchitan, Natalia.
Separarea acidului tartric din produsele secundare vinicole cu utilizarea anioniţilor impreg-
naţi : 05.17.10 – Tehnologia produselor speciale : Autoref. tz. de doct. în chimie / Marchitan Natalia
; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (47 tit.).
[2013-63 Teze].
[661.746.3+663.2]:66.081.312.3(043.2)
1378. Mihălache, Lilia.
Abordări metodice privind aplicarea complexă a tehnologiilor computaţionale în procesul de
predare-învăţare a compartimentului "modelare şi metode de calcul" în cursul liceal de informatică :
13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (informatica) : Autoref. tz. de doct. în ped. / Mihălache
Lilia ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia Universităţii de Stat din Tiras-
pol). – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (39 tit.).
[2013-64 Teze].
37.016.046:004(043.2)
1379. Orlov, Victor.
Noi aplicaţii ale algebrelor lie la sisteme diferenţiale polinomiale : 111.2 (01.01.02) – ecuaţii
diferenţiale : Autoref. al tz. de doct. în ştiinţe fizico-matematice / Orlov Victor ; Univ. de Stat din
Moldova. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia UPS "Ion Creangă"). – 31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-28 (53 tit.).
[2013-57 Teze].
517.925(043.2)
1380. Repeşco, Vadim.
Sisteme cubice de ecuaţii diferenţiale cu drepte invariante : 111.02 (01.01.02) – ecuaţii dife-
renţiale : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe fizico-matematice / Repeşco Vadim ; Univ. de Stat din Mol-
dova. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia UPS "Ion Creangă"). – 26 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (13 tit.).
[2013-56 Teze].
517.925(043.2)
1381. Tuchila, Viorel.
Tratamentul diferenţiat al incontinenţei urinare de efort la femei : 14.00.40 – Urologie :
Autoref. tz. de doct. în medicină / Tuchila Viorel ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Medicina, 2013. – 25 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 18-20 (29 tit.).
[2013-69 Teze].
616.62-008.222-07-055.2 (043.2)

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume
Bulmaga, Petru 1246
A Burduniuc, Olga 1267
Abramciuc, Maria 1352 Buruiană, Maria 1296-97, 1303-04
Achiri, Ion 1239 Buza, Nicolae 1190
Alcaz, Tudor 1284 C
Alhazov, Artiom 1367-68
Alici, Alexandru 1273 Calamanciuc, Gheorghe 1340
Alieva, Intizar 1329 Calin, Iu. 1244
Anastasescu, Andrei 1313 Calpacci, Nina 1195
Appleton, Michael R. 1234-35, 1237 Capcelea, Valeriu 1164
Arsenie, Alexandru 1201 Cara, Angela 1307
Aşevschi, Valentin 1233 Carauş, Diana 1298
Avornic, Gheorghe 1230 Carp, Simion 1209
Carp, Terentie 1209
B Cartaleanu, Tatiana 1299-1300
Baboglu, N. 1330-31 Cartofeanu, Vasile 1272
Babuc, Vasile 1279 Castraveţ, Lucia 1185
Babuci, S. 1268 Catan, Victor 1207
Badrajan, Vlad 1339 Cazacu, Matei 1361
Balan, Greta 1267 Cazacu, Olga 1340
Balan, Maria 1214 Cârmu, Isaie 1320
Bâlici, Gheorghe 1314 Cărăruş, Margareta 1261-62
Băieşu, Sergiu 1198 Ceapa, Valentina 1239
Bălteanu, Ion 1262 Cheptenari, Svetlana 1251
Bâcu, Adelina 1199 Chiaburu, Lealea 1207
Belecciu, Ştefan 1202 Chiaburu, Valentin (1207)
Berghia, Ion 1350 Chirică, Lazăr 1249
Bespaliuc, Catrin 1348 Chirilă, Victor 1178
Beşleaga, Igor 1284 Chiriţa, Ghenadie 1209
Bivol, Stela 1174 Cimpoieş, Valentina 1302
Bîclea, Diana 1370 Cincilei, Cornelia 1220-21
Bîtca, Vitalie 1284 Ciobanu, Constantin Gheorghe 1167
Blumer, Andrei 1186 Ciobanu, Mircea 1301
Boian, Gavril 1266 Ciobanu, Nina 1298
Boişteanu, Eduard 1180 Ciobanu, Petru 1169
Bolboceanu, Dumitru 1286 Ciubotaru, Alexandru 1280
Bolocan, Lilia 1195 Coadă, Simion 1338
Braghiş, Maria 1243 Cojocari, Elena 1362
Brajkovic, Sanja 1220-21 Cojocaru, Maria 1185
Bricicaru, I. 1222 Cojuhari, Irina 1372
Brihuneţ, Manole 1355 Condraticova, Liliana 1355
Brînză, Eugenia 1295 Condrea, Igor 1314
Brus, Valeriu 1371 Corcea, Galina 1373
Bucătaru, Victoria 1178 Corcimari, V. 1283
Bucur, Costel 1238 Corlăteanu, Alexandr 1253
Bulat, Valeriu 1315 Corlăteanu, Andrei 1265
Bulimaga, Constantin 1233 Coroban, Vitalie 1313

59
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

Coroliuc, Ana 1288 Foca, Iurie 1286-88


Cosovan, Olga 1301
Cotelea, Silvia 1296-97 G
Covalschi, Alexandru 1374 Galaţchi, Valentina 1199
Crăciun, Vasile 1284 Galcenco, Veronica 1286-87
Crivoi, Aurelia 1233 Galli, Anne 1161
Croitoru, Rodica 1282 Garştea, A. 1244
Cubreacov, Natalia 1303-04 Gaydarcı, Gavril 1332
Cuzneţov, Alexandru 1196 Găină, Ioan 1168
D Gherasim, Alexandra 1171
Gherman, Liliana 1261-64
Dahm, Jochen 1175 Ghicov, Adrian 1299-1300
Dandara, Otilia 1211 Godorozea, Maria 1167
D'Angelo, A. 1319 Gogoi, Marian-Titu 1172
Darie, V. 1275-77 Goian, Ion 1312
Darii, Iurii 1203 Gombert, Tobias 1175
David, Aliona 1375 Goraş-Postică, Viorica 1213, 1226
Dănilă, Nina 1316 Goriuc, Silvia 1189
Deleu, Victor 1166 Grajdian, Alexandra 1228
Dergaci, Nicolae 1356 Graneţkaia, Lilia 1290
Diaconescu, Dan (1317) Gribincea, Al. 1187-88
Dimitrova, Nadejda 1310 Gribincea, Mihai 1177
Diordiev, Ion 1342 Grigor, R. 1244
Diordiev, Radu 1163, 1315, 1342 Grosu, Elena 1282
Doctoreanu, Isidor 1317 Grosu, Lidia 1350
Dolea, Igor 1193-94 Grosu, Victoria 1259
Dolghi, Adrian 1213, 1363 Gudumac, Eugeniu 1279
Donica, S. 1283 Gudumac, Eva 1268
Doroş, Diana 1210, 1261-62 Guţu, Vladimir 1215-16
Dragalina, Galina 1246 Guzun, Igor 1183
Drumea, Iulia 1180, 1200
Duca, Gheorghe (1245) H
Dumitraș, Nina 1343 Hadârcă, Ion 1329
Dumitraş, Daniela 1343 Hadrabura, Loretta 1229
E Handzar, Sanja 1220-21
Hanganu, Alexandra 1319
Efrimov, Oleg 1197 Hanganu, Aurelia 1301
Emilian, Roman 1272 Hanganu, Sorin 1194
Ermicioi, Aurelia 1296-97, 1303-04 Harconiţa, Elena 1352
Ernu, Vasile 1313 Hasan, M. 1222
Eşanu, Andrei (1357) Hatunţev, Nikolai 1329
Evtuşenco, Ana 1346 Hîncu, Victoria 1198
F I
Fedorenco, Victoria 1286 Iaţco, Ala 1263-64
Felea, Alina 1213, 1363 Iavorschi, Victor 1240-42
Filip, Iulian 1318 Ignatiuc, Diana 1376
Florea, Eleonora 1285 Ionaşcu, Vitalie 1202

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Iordăchescu, Iulia 1214 Nistreanu, Victoria 1250


Iovu, Mihai 1271 Nizami, Ganjavi 1329
Izbaş, Zina 1293
O
J
Odagiu, Iurie 1202
Jigarev, V. 1335-37 Ojovanu, Vitalie 1164
Jitari, Victoria 1209 Opalco, Lilia 1358
Jitaru, Valentin 1170 Oprea, Mihai 1253-54
Josanu, Dorin 1200 Orlov, Victor 1379
Osoianu-Niconov, Maria 1344-45
K
P
Kirill, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii
1170 Papp, Cristian Remus 1234
Kracht, Christian 1313 Paţanov, Gheorghe 1232
Kudriţcaia, Svetlana 1246 Pâslariuc, Virgil 1361
Pelivan, Viorica 1228
L Perciun, Natalia 1165
Lala, M. 1275-77 Peşteanu, Ananie 1279
Lăcustă, Ion 1284 Petrescu, Cezar 1338
Levinţa-Perciun, Elena 1161 Petring, Alexander 1175
Lupaşcu, M. 1275-77 Petrone, George 1314
Petrova, Ekaterina 1309
M Petrovici, V. 1268
Pogolşa, Lilia 1215-16
Macovei, Mihai Alexandru 1369
Popa, Elena 1243
Manolache, Constantin 1245
Popa, Nelea 1247
Marchitan, Natalia 1377
Popa, Vladimir 1193
Marin, Mariana 1305-07, 1351
Popovici, Svetlana 1210
Marinoglu, Todur 1311
Potârniche, Mihai 1176
Marşalcovschi, Teo-Teodor 1352
Prihodchin, Igor 1219
Matcovschi, Dumitru 1318
Puscas, Nicolae 1267
Melnic, Victoria 1289
Puţuntean, Nina 1322
Mihalache, Iurie 1196
Puţuntica, Cristina 1194
Mihălache, Lilia 1378
Mina, Kösä 1333-34 R
Moşin, Octavian 1171, 1357
Moşneaga, V. 1160 Rabei, C. 1222
Moţpan, Victor 1209 Raţă, Renata 1316
Munteanu, Andrei 1250 Repeşco, Vadim 1380
Mureşan, Dan Ioan 1361 Repida, Tatiana 1217
Murguleţ, Daniela 1223-24 Revenco, Mircea 1253-54
Revenco-Bîrlădeanu, Ala 1213
N Roche, Ralph 1192
Romanciuc, Ruxanda 1343-45
Nacu, Anatol 1265
Roşca, Nicolae 1196, 1198
Negară, Ecaterina 1321
Rotaru, Claudia 1346
Negrei, Viorica 1213
Rotaru, Ilie 1281
Nicolaescu-Onofrei, Liliana 1226, 1305-07,
Rotaru, Maria 1281
1351
Rusnac, Gh. 1160
Niculcea, Tatiana 1305-07, 1351

61
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

S Vdovicenco, Mihai 1293


Velişco, Nadejda 1246-47
Sainciuc, Olga 1341 Vilc, Valentina 1261-64
Sava, Eugen 1209 Vlaicu, Vlad 1196
Sava, Victor 1280 Voloşciuc, Leonid 1233
Savin, Anatolie 1250 Vozian, Valeriu 1274
Sfeclă, Ion (1288) Vrânceanu, Maria 1226, 1228
Sfeclă, Viorica 1288
Sinţov, Ruslan 1174 W
Sîmboteanu, Aurel 1204
Slutu-Soroceanu, Nina 1347 White, Ellen G. 1172
Smochină, Andrei (1189) Z
Snegur, Mircea 1176
Stanciu, Erika 1234-38 Zaharia, Victor 1193-94
Stăvilă, Tudor 1288 Zamostean, Gheorghe 1172
Suholitco, Leontie 1201 Zanoci, Aurel 1209
Zaporojan-Pîrgari, A. 1206
Ş Zavtoni, Oxana 1269
Şişianu, Sergiu T. 1271 Zbârciog, Vlad 1323
Şlapac, Mariana 1355 Zbârnea, Tudor 1286-87
Şpuntenco, Olga 1239 А
Ştefârţă, Sorina 1178
Аникин, В. 1366
T
Б
Tankersley, Dawn 1220-21
Tarlapan, Efim 1348 Бабенко, О. А. 1184
Taşcă, Mihai 1189 Бойку, Наталья 1294
Terzi-Barbaroşie, Daniela 1226
В
Timuţa, Aliona 1302
Tuchila, Viorel 1381 Валентир, Кирилл 1325
Turchină, Tatiana 1226 Визитей, Е. Б. 1324
Turculeţ, Mihail 1286 Воронков, Л. Г. 1256
Вълчева, Надежда 1309
Ţ
Д
Ţapoc, Vasile 1164
Ţarelungă, Tatiana 1161 Делиу, Тудор 1208
Ţăranu, Anatol 1177 Демирева, Кирилка 1309-10
Ţâra, Dumitru 1176 Диордиева, Елена 1364-65
Ţiuleanu, Dumitru 1271
Ţurcan, V. 1160 К

U Калвиньш, И. 1257
Кара, Надежда 1309-10
Ulian, Galina 1185 Карпов, Cергей 1327
Катан, П. И. 1184
V
Клименко, Валерий 1364-65
Vangheli, Virginia 1282 Кокырлэ, Павел 1354
Varvariuc, Tatiana 1347 Корнеску, Кристина 1294
Vasiliev, Tudor 1253-54 Куломзина, Софья Сергеевна 1173

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Курдогло, Константин 1359 Рацеева, Елена 1310


Л С
Леонтяк, Г. П. 1278 Сафонов, Андрей 1360
Лешку, Е. 1349 Скрипник, Сергей 1326
Лупашко, Михаил 1326, 1328 Соколовска, Е. 1257
Струтинский, Ф. А. 1258
М
У
Марина, Василе 1208
Матевосян, Лианна 1349 Устиян, Иван 1179
Н Ф
Николаева, Наталья 1364-65 Филат, Василий 1294
Филат, Родика 1294
O
Х
Олийнык, Ярослав 1179
Хачатурян, Нелли 1349
П
Ч
Погребной, Иван Лукич 1248
Пурич, Людмила 1364-65 Чеботарь, А. А. 1359
Пыреу, Алексей 1354
Р
Рассказова, Татьяна 1308, 1353
Index de titluri
1001 idei pentru o educaţie timpurie de calita- Chimie 1246
te 1226 Cooperând împreună spre o comunitate mai
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice sigură 1202
1289 Culturile de bază folosite pentru producerea
Academicianul Gheorghe Duca – strateg al furajelor 1275
ştiinţei 1245 Culturile furajero-cerealiere în asolamente
ACTEMRA 1255 ecologo-amelioarative 1276
Acţiuni "pas cu pas" ale primarului la întocmi- Cum aplicăm teoria în practică 1220
rea, administrarea, transmiterea şi actuali- Cuprinde copilul, nu-l bate! 1341
zarea listelor electorale 1191 Curriculum şi materiale de suport pentru
Aforisme pentru voie bună 1312 instruirea continuă a consilierilor de proba-
Agenda de dezvoltare post-2015 1183 ţiune 1193
AGEPI 1195 Curs de iniţiere în tuberculoză 1261
Anale ştiinţifice 1230 Dimensiuni reformatoare ale administraţiei
Andrei Smochină 1189 publice centrale de specialitate din Republi-
Animale de pădure 1219 ca Moldova 1204
Atlasul speciilor de vertebrate 1250 Dreptul afacerilor 1196
Automobile 1163 Dreptul de autor şi drepturi conexe 1197
Bienala Internaţională de Pictură 1286-87 Educaţie tehnologică 1282
Bine aţi venit la Criuleni, mesageri ai folcloru- Elaborarea şi implementarea politicilor şi
lui! 1232 procedurilor interne 1161
Bucate moldoveneşti 1283 Eleganţă 1335
Cadrul Naţional al Calificărilor 1229 Emerald Network in Moldova 1249

63
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

English for a new life 1294 Small and Medium Enterprise Sector
Evaluarea curentă, sumativă la matematica Development Strategy 1181
economică 1244 Standard de asistenţă psihosocială a consu-
Exerciţii şi jocuri recomandate pentru şcolile matorilor de droguri 1253
deschise de fotbal distractiv 1291 Standard de reducere a riscurilor la utilizatorii
Gagauzça sinonimnär sözlüü 1311 de droguri 1254
Ghid de comunicare pentru Autorităţile Publice Stat social şi democraţie socială 1175
Locale din Moldova 1205 Strategie de dezvoltare a sectorului întreprin-
Hug your child, don't beat him! 1341 derilor mici şi mijlocii 1181-82
Indicaţii metodice la lucrările practice şi de Tradiţii militare 1209
laborator la cursul "Experimentul chimic" din Universitatea "Divitias Gratia" 1231
cadrul "Didacticii chimiei" 1247 Welcome to Criuleni messengers of folk! 1232
Iniţiative de consolidare a parteneriatelor Zbor de vultur 1207
comunitare 1212 А может это рак молочной железы? 1270
International Biennial of Painting 1286-87 Альманах Литературной гостиной 1324
International Conference of Young Армянские народные сказки 1349
Researchers 1162 Вводный курс по туберкулёзу 1262
Intervenţia eficientă a poliţiei la cazurile de Военный сектор 1326
violenţă în familie în Moldova 1206 Добро пожаловать в Криулень, мастера
Ion Sfeclă 1288 фольклора! 1232
Istoria, minunile şi Acatistul Icoanei Maicii История, культура и традиции русского
Domnului de la Mănăstirea Hârbovăţ 1169 народа 1364-65
Managementul de Caz al persoanei care Кейс менеджмент людей, живущих с ВИЧ
trăieşte cu HIV 1210 1210
Manual pentru lideri şi antrenori de fotbal 1292 Лечение анемии у больных с хроническим
Materialele Conferinţei internaţionale "Impac- заболеванием почек 1260
tul realizărilor ştiinţifice asupra producţiei şi Молдавская кухня 1283
calităţii cerealelor spicoase" 1274 Обними ребёнка, но не бей! 1341
Materialele I-lui congres internaţional al Aso- Практика внедрения принципов качествен-
ciaţiei Moaşelor din Republica Moldova, 8-9 ной педагогики ISSA 1221
mai 2013 1269 Проблемы и перспективы развития эконо-
Mergând spre înviere 1171 мики в XXI веке 1184
Organizarea procesului educaţional în învă- Рекомендуемые игры и упражнения для
țământul preşcolar, primar, gimnazial şi li- открытых школ развлекательного футбо-
ceal 1227 ла 1291
Prinţesa 1336 Руководство для лидеров и тренеров по
Prinţese din poveşti 1337 футболу 1292
Probleme economice ale dezvoltării europene Сборник научных трудов Института Иудаи-
1187-88 ки 1366
Probleme şi perspective ale dezvoltării eco- Справочник местного выборного лица 1208
nomiei în secolul XXI 1184 Стандарты эффективности обучения 1218
Raigrasul aristat 1277 Стратегия развития сектора малых и сред-
Reţeaua Emerald în Republica Moldova 1249 них предприятий 1182

Index de subiecte
Acatistul Icoanei Maicii Domnului de la Mă- Anatomia şi fiziologia omului 1251
năstirea Hârbovăţ 1169 Arii protejate, Republica Moldova 1186, 1234-
Administraţia publică centrală, Republica 38
Moldova 1204 Aritmiile cardiace la copii 1259
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectua- Artă, istorie 1285
lă a Republicii Moldova, istorie 1195 - militară, istorie 1209

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- muzicală 1289 - superior tehnic 1229


Autorităţi publice locale 1205,1208 Justiţie juvenilă 1194
Biserica Evanghelică-Luterană 1354 Libertate de întrunire 1192
Bucate moldoveneşti, reţete 1283 Litigii şi conflicte de muncă 1200
Business-ul mic, strategii de dezvoltare 1181- Limbi, bulgară 1309-10
82 - engleză 1223-25, 1294
Carvedilol, medicamente 1256 - franceză 1295
Cărţi de colorat 1163 - găgăuză 1311
Cercetări ştiinţifice 1162 - română 1296-1307 1301-1308, 1351
Cereale spicoase 1274 - - română, metodica predării 1214
Chimie 1246 - rusă 1308
- organică 1248 Literatură, azeră, 1329
Chisturi, hidatic hepatic 1268 - bulgară, critică şi interpretare 1310
- - pulmonar 1268 - găgăuză din Republica Moldova 1330-34
Colostază cronică 1266 - germană 1313
Combustibili, automobile 1284 - religioasă 1171-72
Conflictul Transnistrean 1177 - română, critică şi interpretare 1297, 1299-
Consiliul Europei 1178 1302, 1304, 1350-52
Copii cu dizabilităţi 1228 - pentru copii 1335-37
Cunoaştere 1166 - română din Republica Moldova 1314-1328
Democraţie socială 1175 - - critică şi interpretare 1350, 1352
Dezvoltare economică 1183 - - pentru copii 1339-49
Dezvoltarea turismului, Republica Moldova - rusă, critică şi interpretare 1353
1186 Luteranism 1354
Dispozitive microelectronice, procesare Managementul curriculumului 1216
fototermică 1271 Matematică 1239-42
Doctrine economice 1179 - economică 1244
Drept, procesual civil 1199 Materialul săditor de măr 1279
- afaceri 1196, 1198 Mildronat, medicamente 1257
- de autor şi drepturi conexe 1197 Militari, istorie 1209
Economie mondială 1187-88 Moaşe 1269
Educaţie, parteneriate comunitare 1212 Muzică pentru pian 1300
- norme şi cerinţe de calitate 1218 Organizaţii civile 1161
- nonformală 1217 Patronate, Republica Moldova 1180
- permanentă 1211 Pedagogie 1220-21
- preşcolară 1226 Persoane cu HIV 1210
- tehnologică 1282 Pictură, expoziţii 1286-87
Filozofie 1164 Plante decorative erbacee 1280
Fiziologia sistemului cardiovascular 1252 Plante medicinale 1278
Fotbal 1292 Politică şi guvernare, memorii 1176
Igiena mediului 1233 Poliţie 1202, 1206
Incluziune socio-educaţională 1228 Pregătire militară 1203
Infracţiuni de război 1190 Preţuri 1185
Istorie, evrei 1366 Probaţiune 1193
- Republica Moldova 1177, 1209, 1360 Producţia de carne la suine 1281
- românilor 1213 Psihologia adolescentului 1165
- - metodica predării 1362-63 Sănătate şi igienă 1258
- universală 1213 Silvicultură, dicţionare 1273
- - metodica predării 1362-63 Sisteme de condiţionare a aerului 1272
Întreprinderi mici şi mijlocii, strategii de dezvol- Sistemul naţional de paşapoarte în Republica
tare 1181-82 Moldova 1201
Învăţământ, general 1227 Tarife 1185

65
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

Teoria economică în opera lui Mihai Eminescu - tratament 1265


1179 Uniunea Europeană 1178
Tratamente inumane, aspecte penale 1190 Vertebrate 1250
Tratarea creştină a drepturilor şi libertăţilor Victime ale conflictelor armate 1190
omului 1170 Violenţa în familie 1206
Tuberculoză 1174

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index geografic
Hlina, raionul Briceni istorie 1355
istorie 1356 Văratic, raionul Râșcani
Mileştii Mici, raionul Ialoveni istorie 1358

Index de editori
AGEPI 1195 Lira 1290
Arc 1164, 1214, 1246, 1298, 1349 Litera AVN 1201
Asociaţia Moaşelor din Republica Moldova 1269 Lyceum 1215-16, 1218
Balacron 1163, 1342 Medicina 1265, 1375, 1381
Banca Mondială 1341 Nova Imprim 1207
Biblion 1219, 1283, 1335-37 ONU Moldova 1183
Bons Offices 1168, 1206, 1261-62, 1302 Policadran 1338
Cartea Juridică 1193-94 Policolor 1356
Cartea Moldovei 1320 Polidanus 1251
Cartier 1175, 1178, 1197, 1305-07, 1309-10, 1313, Pontos 1293, 1323, 1343, 1344-46
1351, 1361 Print-Caro 1373
Centrul Editorial al UASM 1284 Prut Internaţional 1239, 1318, 1329,
Centrul Educaţional "Pro Didactica" 1212 1340, 1348
CEP USM 1185, 1190, 1196, 1198, 1204, 1211, Safin-Grup 1311
1217, 1244, 1247-48, 1252, 1354, 1369-70, Ştiinţa 1296-97, 1301, 1303-04, 1308,
1377 1353
Copitec-Plus 1285 Tehnica-Info 1271-72
Cu drag 1167, 1169, 1171, 1319, 1327, 1357 Teo-Educaţional 1312, 1362
Cuvîntul-ABC 1213, 1363 Tipografia Centrală 1317
Design Optim 1364-65 ULIM 1187-88
Editerra Prim 1249 UNDP Moldova 1186, 1234-38
Elan Inc 1227 Universitatea Slavonă 1184, 1324
Epigraf 1220-21, 1282 Universitatea de Studii Politice şi Econo-
Episcopia de Ungheni şi Nisporeni 1169 mice Europene "Constantin Stere"
Fundaţia "Draghiştea" 1176 1230
Gunivas 1314 Urma Ta 1341
H & M design 1222 USPEE 1233
Insitutul de Istorie 1189 UTM 1372
Institutul de Studii Enciclopedice 1245 Valinex 1289, 1367-68
Interprint 1243 Виноградная лоза 1173
Iulian 1325, 1339 Институт Иудаикии 1366
Lexon-Prim 1177, 1350

Index ISBN eronate


ISBN 978-9975-4394-7-3 1216
ISBN 978-9975-4307-3-9 1245
ISBN 978-9975-64-018-3 1284

67
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2013 ≡ Magazine article annals Nr 7-2013

CRONICA ARTICOLELOR MAGAZUINE ARTICLE


DE REVISTĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
IULIE NR 7 JULY
(2352-2662)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

2352. Andronie-Radulescu, Dana. Romanian Approach in Cyber Security / Andronie-


Radulescu Dana // Proceedings of ITSEC-2012 International Conference on Information Technolo-
gies and Security 2012, 15-16 Oct. 2012. – Chişinău, 2013. – P. 176-180.

2353. Bădărău, E. The Security in Internet : the Juridical Aspects Regarding the
Informational Low = Securitatea în Reţeaua Internet. Aspecte juridice privind dreptul Informaţional /
Bădărău E., Iaţco L. // Proceedings of ITSEC-2012 International Conference on Information Tec-
hnologies and Security 2012, 15-16 Oct. 2012. – Chişinău, 2013. – P. 71-76 : tab. – Tit. paral. : lb.
engl., rom. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 76.

2354. Bogatencov, Peter. Implementation of PKI IDP Management Systems for Access to
Resources of European R&E E-Infrastuctures / Bogatencov Peter, Pestilence Valentin //
Proceedings of ITSEC-2012 International Conference on Information Technologies and Security
2012, 15-16 Oct. 2012. – Chişinău, 2013. – P. 227-237 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 237.

2355. Borta, Grigori. Vulnerability Life Cycle Analysis / Borta Grigori // Proceedings of
ITSEC-2012 International Conference on Information Technologies and Security 2012, 15-16 Oct.
2012. – Chişinău, 2013. – P. 310-316 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 316.

2356. Bredinschi, Anatolie. Digital Document Protection System / Bredinschi Anatolie,


Cebotari Ana // Proceedings of ITSEC-2012 International Conference on Information Technologies
and Security 2012, 15-16 Oct. 2012. – Chişinău, 2013. – P. 114-116. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 116.

2357. Bucliş, Mihail. Cyber Defense as a Concept / Bucliş Mihail, Buruc Alexandru, Donos
Alexandru // Proceedings of ITSEC-2012 International Conference on Information Technologies
and Security 2012, 15-16 Oct. 2012. – Chişinău, 2013. – P. 159-167 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 167.

2358. Bulat, Mihai. About Applying Derivatives of Boolean Functions in Encryption


Systems / Bulat Mihai // Proceedings of ITSEC-2012 International Conference on Information Tec-

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

hnologies and Security 2012, 15-16 Oct. 2012. – Chişinău, 2013. – P. 247-254 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 254.

2359. Ciobanu, Iacob. Determination of Some Terms of Zhegalkin Polynomial / Ciobanu


Iacob // Proceedings of ITSEC-2012 International Conference on Information Technologies and
Security 2012, 15-16 Oct. 2012. – Chişinău, 2013. – P. 255-261 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 261.

2360. Donos, Alexandru. Trans Border Space Trust on the Base of the Internet = О
Трансграничном Пространстве Доверия на Основе Сети Интернет / Donos Alexandru //
Proceedings of ITSEC-2012 International Conference on Information Technologies and Security
2012, 15-16 Oct. 2012. – Chişinău, 2013. – P. 145-158. – Tit. paral. : lb. engl., rusă.

2361. Encryption Systems with Wandering Keys / Bulat Mihai, Zgureanu Aureliu, Cioba-
nu Iacob [et al.] / Proceedings of ITSEC-2012 International Conference on Information Technologi-
es and Security 2012, 15-16 Oct. 2012. – Chişinău, 2013. – P. 238-246 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 246.

2362. Eşanu, Vitalie. Vitalie Eşanu: Virtual şi real : [interviu cu programatorul, antreprenor
IT din Moldova] / text de Viorica Mija // Punkt. – 2013. – Nr 53. – P. 34-42 : fot.

2363. Pavlova, Lilia. Interaction Between Information Security Management and System of
Internal Control / Pavlova Lilia // Proceedings of ITSEC-2012 International Conference on Informa-
tion Technologies and Security 2012, 15-16 Oct. 2012. – Chişinău, 2013. – P. 293-302. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 302.

2364. Pogribnoi, Vadim. Autentifacation in Information Sphere = Autentificarea în Sfera In-


formaţională / Pogribnoi Vadim // Proceedings of ITSEC-2012 International Conference on Informa-
tion Technologies and Security 2012, 15-16 Oct. 2012. – Chişinău, 2013. – P. 77-86. – Tit. paral. :
lb. engl., rom. – Rez. în lb. rom.

2365. Rusnac, Andrei. General Tendencies in PKI Development in Europe = Основные


Тенденции Развития РКI в Европе / Rusnac Andrei // Proceedings of ITSEC-2012 International
Conference on Information Technologies and Security 2012, 15-16 Oct. 2012. – Chişinău, 2013. –
P. 220-226. – Tit. paral. : lb. engl., rusă. – Rez. în lb. rusă. – Bibliogr. : p. 226.

2366. Rusnac, Andrei. The Specifics of the Information Security = Specificul Securităţii In-
formaţionale / Rusnac Andrei // Proceedings of ITSEC-2012 International Conference on Informati-
on Technologies and Security 2012, 15-16 Oct. 2012. – Chişinău, 2013. – P. 32-37 : fig., tab. – Tit.
paral. : lb. engl., rom. – Rez. în lb. rom.

2367. Todoroi, Dumitru. Era informaticii. Sisteme informatice în societatea bazată pe cu-
noştinţe şi Societatea Conştiinţei = Informaties ERA. Information Systems in Knowledge and
Conscience Based Societies / Dumitru Todoroi // Economica. – 2013. – Nr 2. – P. 119-130 : tab. –
Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 130.
(Vezi de asemenea Nr 2424, 2428, 2461, 2466)

69
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2013 ≡ Magazine article annals Nr 7-2013

005 Conducere şi organizare. Management


2368. Diacon, Nadejda. Rolul personalului în procesul implementării inovaţiilor de mana-
gement = The Role of Staff in the Process of Organization and Management Innovation
Implementation / Nadejda Diacon // Economica. – 2013. – Nr 2. – P. 41-45 : fig. – Tit., text paral. :
lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 45.

007 Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării şi comunicării în general


(cibernetică)
(Vezi Nr 2352, 2357, 2428)

02 BIBLIOTECONOMIE
2369. Grenina, Aiga. Electronic books: content provision and adoption possibilities among
users in Latvia / Aiga Grenina // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 48, Nr 2. – P. 32-47 : tab. – Rez. în lb.
engl.

2370. Iftodi, Lina. Instruirea profesională a bibliotecarilor ca factor de dezvoltare a abilităţi-


lor creative / Lina Iftodi // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 48, Nr 2. – P. 52-57. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 56-57.

2371. Osoianu, Vera. Bibliotecile Republicii Moldova: dinamica activităţii în anii 2008-2012
/ Vera Osoianu // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 48, Nr 2. – P. 20-31. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 31.

2372. Răileanu, Vitalie. Biblioteca "Onisifor Ghibu" [filiala din Chişinău] : un loc sfinţit de
Dumnezeul culturii / Vitalie Răileanu, Margareta Cebotari // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 48, Nr 2. –
P. 84-88 : fot.

2373. Матвеева, Ирина. Будущее муниципальных библиотек: футурологические


заметки / Ирина Матвеева // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 48, Nr 2. – P. 48-51. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 51.

070 Ziaristică. Presă


2374. Andronachi, Natalia. Jurnaliştii "ţintesc" performanţa militară: Cupa Presei 2013 şi-a
desemnat învingătorii : [din instituţiile mediatice, Baza de instruire militară Bulboaca : reportaj] /
Natalia Andronachi // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 6. – P. 10-13 : fot.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
(Vezi Nr 2467)
159.9 Psihologie
2375. Stomff, Mihaela. Psihocomportamentul empatic al studenţilor psihologi : [studiu] /
Mihaela Stomff, Petru Jelescu // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2013. – Nr 2.
– P. 1-11 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 10-11.

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2376. Бычева, Е. В. Концепция тренинга активизации и развития профессионального


практического мышления студентов психологов в тренинге / Е. В. Бычева, П. С. Желеску //
Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2013. – Nr 2. – P. 94-103. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 102-103.

2377. Каунова, Наталья. Изучение этнических стереотипов у старших подростков


ромов на современном этапе / Наталья Каунова // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă
socială. – 2013. – Nr 2. – P. 54-60 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 60.

2378. Куртева, Оксана. Ментальные карты как способ организации мышления сту-
дентов в технологии развития критического мышления через чтение и письмо / Оксана Кур-
тева // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2013. – Nr 2. – P. 12-16 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 16.

2379. Хорозова, Лариса. Этнические стереотипы болгарской молодёжи в трансфор-


мирующемся обществе / Лариса Хорозова // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială.
– 2013. – Nr 2. – P. 61-67 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 67.
(Vezi de asemenea Nr 2380, 2382, 2463)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
29 CURENTE CONTEMPORANE RELIGIOASE
(Vezi Nr 2467)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
304 Probleme sociale. Mod de viaţă
(Vezi Nr 2386)
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Sociologie
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
(Vezi Nr 2386)
316.6 Psihologie socială
2380. Şleahtiţchi, Mihai. Instrumentele de analiză structurală a spaţiului reprezentaţional:
evocarea liberă, harta asociativă şi reţeaua de asociaţii : [studiu a reprezentării sociale] / Mihai
Şleahtiţchi // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2013. – Nr 2. – P. 44-53 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 52-53 şi în subsol.

2381. Кауненко, Ирина. Психологические особенности этнической идентичности тру-


довых мигрантов болгар / Ирина Каунова // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. –
2013. – Nr 2. – P. 68-79 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 79.

71
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2013 ≡ Magazine article annals Nr 7-2013

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale


2382. Ianioglo, Maria. Stabilirea premiselor competenţei de comunicare asertivă la studen-
ţii din mediul academic multietnic / Ianioglo Maria // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă
socială. – 2013. – Nr 2. – P. 17-27 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 27.

32 POLITICĂ
323 Politică internă
(Vezi Nr 2415)
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
2383. Ciobanu, Vitalie. Suveranitatea – condiţia firească a statului : 23 iun. – Proclamarea
Suveranităţii Rep. Moldova / Vitalie Ciobanu // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 6. – P. 20-21 : fot.

2384. Hadârcă, Sorin. Pe bune : [eseu despre reformele reale şi viitorul politic al Rep.
Moldova] / Sorin Hadârcă // Punkt. – 2013. – Nr 53. – P. 132-133.

2385. Иванова, Нина. Изучение символов страны и ее образа в Республике Молдова


/ Нина Иванова // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2013. – Nr 2. – P. 80-88. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 88.
(Vezi de asemenea Nr 2377, 2379, 2398, 2457)

324 Alegeri
(Vezi Nr 2412)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


(Vezi Nr 2432)
327(478) Politică externă a Republicii Moldova
2386. Ursachi, Eugeniu. Republica Moldova pe calea integrării în Uniunea Europeană =
Republic of Moldova on the Path to European Union Integration / Eugeniu Ursachi // Economica. –
2013. – Nr 2. – P. 99-106 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 106.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


(Vezi Nr 2411-13)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
2387. Gorobievschi, Svetlana. Interdependenţele libertăţii economice, nivelul de trai şi ca-
litatea vieţii = Interdependence of Economic Freedom, Living Standards and Quality of Life / Sve-
tlana Gorobievschi // Economica. – 2013. – Nr 2. – P. 30-40 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom.,
engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 40.

2388. Jora, Octavian-Dragomir. Luciditatea epistemică în economie, leacul originar contra


turbulenţelor = Epistemic Clear Mind in Economics, the Primary Cure Against Turbulences : ( expe-

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

rienţa şcolii austriece) / Octavian-Dragomir Jora // Economica. – 2013. – Nr 2. – P. 107-118 : fig. –


Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 118.

2389. Ustian, Ivan. Ideile economice-politice în romanul lui L. N. Tolstoi "Anna Karenina" =
Economic and Political Ideas in L. N. Tolstoi′ s Novel "Anna Karenina" / Ivan Ustian // Economica. –
2013. – Nr 2. – P. 72-80. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 80.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


2390. Bîrcă, Alic. Aplicarea leasingului în activitatea de recrutare a personalului =
Personnel Leasing in Recruitment Activities : [ managementul resurselor umane] / Alic Bîrcă //
Economica. – 2013. – Nr 2. – P. 7-15 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 15.
(Vezi de asemenea Nr 2381, 2435, 2577)

331.105.44 Sindicate
(Vezi Nr 2448)
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
(Vezi Nr 2362)
336 Finanţe
2391. Chiţan, Valeriu. Restartarea reformei fiscale – imperativ pentru sustenabilitatea fi-
nanţelor / Valeriu Chiţan // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 7. – P. 71-75 : fot., tab.

2392. Cucirevii, Vladimir. Evoluţia impactului politicii monetare şi valutare asupra creşterii
economice în perioada 2006-2011 = Currency and Monetary Policy Evolution Impact on the Eco-
nomic Growth During 2006-2011 / Vladimir Cucirevii // Economica. – 2013. – Nr 2. – P. 81-93 : tab.
– Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 93.

2393. Niculae, Mirela. Posibilităţile de gestionare a riscurilor bancare = Bank Risk Mana-
gement Possibilities / Mirela Niculae // Economica. – 2013. – Nr 2. – P. 94-98. – Tit., text paral. : lb.
rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 98.

2394. Prisacaru, Ion. Tratamentul fiscal şi contabil al tranzacţiilor aferente contractului de


comision / Ion Prisacaru, Marcela Dima // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 7. – P. 5-10 : fot., tab.

2395. Гриник, Татьяна. О налогообложения адвокатских кабинетов / Татьяна Гриник


// Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 7. – P. 51-58 : fot. – Referinţe bibliogr. în subsol.

2396. Гриник, Татьяна. О праве на зачет НДС по налоговой накладной,


зарегистрированной в ГЭРНН с опозданием / Татьяна Гриник // Contabilitate şi audit. – 2013. –
Nr 7. – P. 44-47 : fot.

2397. Гриник, Татьяна. О применении НДС к пакетам туристических услуг / Татьяна


Гриник // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 7. – P. 75-77 : fot., tab.
(Vezi de asemenea Nr 2355, 2402, 2404, 2576)

73
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2013 ≡ Magazine article annals Nr 7-2013

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
2398. Bumacov, Vasile. Vasile Bumacov: Gâştele au salvat Roma, vinul va salva Moldova
: [interviu cu ministrul Agriculturii şi Industriei alimentare] / text de Viorica Mija ; imagini de Nata
Morari // Punkt. – 2013. – Nr 53. – P. 100-104 : fot.

2399. Coşer, Cornel. Definirea conceptuală în abordarea naţională şi internaţională a ma-


nagementului competitivităţii = Conceptual definition of Competitiveness Management in National
and International Approach : [produselor agroalimentare din Moldova] / Cornel Coşer // Economica.
– 2013. – Nr 2. – P. 24-29 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 29.

2400. Daniliuc, Aliona. Eficientizarea funcţionării domeniului productiv din Moldova =


Increasing Operation Efficiency of Moldovan Productive Sector / Aliona Daniliuc, Silvestru Maximi-
lian // Economica. – 2013. – Nr 2. – P. 65-71 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 71.

338.48 Turism. Economia turismului


(Vezi Nr 2397)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
2401. Petrovici, Sergiu. Alegerea strategiei de marketing în domeniul comerţului şi alimen-
taţiei publice ca o condiţie a perfecţionării cadrului normativ = The Choice of Marketing Strategy in
the Field of Trade and Catering as a Condition for the Improvement of the Regulatory Framework /
Sergiu Petrovici, Doina Tăzlăvan // Economica. – 2013. – Nr 2. – P. 46-54. – Tit., text paral. : lb.
rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 54.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


2402. Facilităţi fiscale şi vamale / material pregătit de Tatiana Cuneţchi, Ludmila Roşeţ,
Liliana Taraburca [et al.] // Vama. – 2013. – Nr 1. – P. 2-20 : tab.

2403. Raportul de progres pentru anul 2012 / Serviciul Vamal al Republicii Moldova //
Vama. – 2013. – Nr 1. – P. 72-78 : fig., tab.
(Vezi de asemenea Nr 2360)

339.7 Finanţe internaţionale


2404. Чиреш, Елена. Правовое регулирование налогообложения внешнеэкономиче-
ской деятельности / Елена Чиреш // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 7. – P. 11-15 : fot., tab.
(Vezi de asemenea Nr 2388, 2392)

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

399.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


2405. Gribincea, Lilia. Controlul concentrărilor economice între întreprinderi în Uniunea
Europeană / Lilia Gribincea // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 7. – P. 27-31. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 31.
(Vezi de asemenea Nr 2388, 2404)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
2406. Moraru, Elena. Temeiul şi condiţiile răspunderii juridice a statului în dreptul intern /
Elena Moraru // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 6. – P. 48-51. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 51.

2407. Poalelungi, Oleg. Privire generală asupra cadrului legislativ în domeniul puterii juri-
dice a actului normativ-juridic / Oleg Poalelungi // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 7. – P.
38-40 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 40.

2408. Костаки, Г. Правотворчество и нормотворчество : сущность и соотношение по-


нятий / Г. Костаки, Е. Бутучя // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 7. – P. 6-10. – Rez. în lb. engl., rusă.
– Bibliogr. : p. 10.

2409. Федоров, Г. Действие нормативно-правовых актов во времени / Г. Федоров //


Закон и жизнь. – 2013. – Nr 7. – P. 11-16. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 16.

341 Drept internaţional


2410. Mătăşel, Alina. Consideraţii privind intervenţiile de natură economică în contextul
principiului neamestecului în treburile interne ale altor state / Alina Mătăşel // Revista Naţională de
Drept. – 2013. – Nr 6. – P. 52-55. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 55.
(Vezi de asemenea Nr 2353, 2423, 2431, 2437, 2456)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


2411. Arseni, Alexandru. Configuraţia politică a parlamentului ca organ reprezentativ al
poporului / Alexandru Arseni // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 6. – P. 9-16 : fot. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 16.

2412. Arseni, Alexandru. Structura politico-juridică a parlamentului şi rolul ei în organiza-


rea activităţii organelor etative / Alexandru Arseni // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 7. –
P. 8-12 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 12. – Va urma.

2413. Butucea, Eugen. Şeful statului şi guvernul ca subiecţi ai procesului legislativ / Eugen
Butucea // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 7. – P. 29-32. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p.
32.

2414. Cuzneţov, Alexandru. Actele aplicării dreptului prin prisma statului de drept / Ale-
xandru Cuzneţov // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 7. – P. 19-22 : fot. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 22.

75
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2013 ≡ Magazine article annals Nr 7-2013

2415. Grecu, Alexandru. Puterea legislativă a Ucrainei şi situaţia actuală după alegerile în
Rada Supremă din 2012 / Alexandru Grecu // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 6. – P. 62-
64 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 64.

2416. Olteanu, Constantin. Dreptul la un proces echitabil – garant al libertăţii individuale şi


siguranţei persoanei / Constantin Olteanu // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 6. – P. 36-40.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 40.

2417. Poalelungi, Oleg. Statutul autorităţii publice ca factor ce condiţionează puterea juri-
dică a actului normativ-juridic / Oleg Poalelungi // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 6. – P.
23-27 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 27.

2418. Заяц, Н. Современное состояние народовластия как форма организационных


отношений между властью и обществом / Н. Заяц // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 7. – P. 31-35.
– Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 34-35.

2419. Костаки, Георге. Активность граждан как прямое отражение правовой культуры
общества / Георге Костаки, Рахим Султанов // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 7. – P. 9-12. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 12.
(Vezi de asemenea Nr 2383, 2406-07, 2451)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


2420. Brînză, Sergiu. Articolul 2011 "Violenţa în familie" din Codul penal suferă de grave
carenţe tehnico-legislative : Partea 1 / Sergiu Brînză, Vitalie Stati // Revista Naţională de Drept. –
2013. – Nr 7. – P. 3-7 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 7. – Va urma.

2421. Brînză, Sergiu. Despre oportunitatea modificării art. 320 "Neexecutarea hotărârii in-
stanţei de judecată" din Codul penal / Sergiu Brînză, Vitalie Stati // Revista Naţională de Drept. –
2013. – Nr 6. – P. 2-8 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 8.

2422. Catan, Mihail. Malware. Combatering and Prevention = Malware. Prevenirea şi


Combaterea / Catan Mihail // Proceedings of ITSEC-2012 International Conference on Information
Technologies and Security 2012, 15-16 Oct. 2012. – Chişinău, 2013. – P. 87-97. – Tit. paral. : lb.
engl., rom. – Rez. în lb. rom.

2423. Cojanu, Gianina. Vinovăţia – semn al laturii subiective a actelor de diversiune / Gia-
nina Cojanu // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 7. – P. 46-50 : fot. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 50.

2424. Donos, Alexandru. Some Aspects of the Children's Security in the Internet / Donos
Alexandru // Proceedings of ITSEC-2012 International Conference on Information Technologies
and Security 2012, 15-16 Oct. 2012. – Chişinău, 2013. – P. 202-219.

2425. Oncioiu, Corina. Noţiunea de proces penal / Corina Oncioiu // Legea şi viaţa. –
2013. – Nr 7. – P. 42-47. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 47.

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2426. Popov, Ruslan. Persoana cu funcţie de demnitate publică în calitate de subiect spe-
cial al infracţiunilor prevăzute în cap. XV din partea specială a Codului penal : Partea 1 / Ruslan
Popov // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 7. – P. 64-68. – Rez. în lb. rom., engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 68. – Va urma.

2427. Popov, Ruslan. Unele controverse legate de statutul persoanei publice privată ca
subiect special al infracţiunilor prevăzute în cap. XV din partea specială a Codului penal / Ruslan
Popov // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 6. – P. 65-68. – Rez. în lb. rom., engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 68.

2428. Purici, Dumitru. Evolution of Cyber Crime = Evoluţia Criminalităţii Cibernetice / Pu-
rici Dumitru // Proceedings of ITSEC-2012 International Conference on Information Technologies
and Security 2012, 15-16 Oct. 2012. – Chişinău, 2013. – P. 17-31 : fig., tab. – Tit. paral. : lb. engl.,
rom. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : p. 30-31.

2429. Timofei, Corina. Circumstanţele agravante ale infracţiunilor prevăzute la art. 326 CP
RM / Corina Timofei // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 6. – P. 56-61. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 61.

2430. Timofei, Corina. Obiectul material sau imaterial şi victima în cazul infracţiunilor pre-
văzute la art. 326 CP RM / Corina Timofei // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 7. – P. 61-63.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 63. – Va urma.

2431. Бортник, Валентин. К вопросу чести и достоинства человека, как объекта пре-
ступления по уголовному законодательству зарубежных стран / Валентин Бортник // Legea şi
viaţa. – 2013. – Nr 7. – P. 24-28. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 28.

2432. Гайворонский, А. Предмет преступного воздействия при совершении диверсии


/ А. Гайворонский // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 7. – P. 54-58. – Rez. în lb. engl., rusă. – Вibliogr.
: p. 58.

2433. Орлеан, А. Теоретические основы расширения понятия предмета преступления


в уголовном праве Украины / А. Орлеан // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 7. – P. 21-25. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 25.

2434. Флоря, В. Пьянство и алкоголизм – одна из причин преступности / В. Флоря //


Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 6. – P. 17-22 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 22.

2435. Худякова, Н. Квалифицирующие признаки служебной халатности по уголовно-


му законодательству Украины / Н. Худякова // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 7. – P. 50-55. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 55.

344 Drept penal special. Drept penal militar, maritim, acvatic


2436. Воевода, А. Следственные ситуации начального этапа расследования престу-
плений о нарушении правил вождения или эксплуатации военных машин / А. Воевода //
Закон и жизнь. – 2013. – Nr 7. – P. 55-58. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 58.

77
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2013 ≡ Magazine article annals Nr 7-2013

347 Drept civil


347.1 Generalităţi
2437. Ариков, Георгий. Влияние европейского права на становление и развитие
законодательства Республики Молдова в области обеспечения неприкосновенности частной
жизни / Георгий Ариков // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 6. – P. 28-35. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 34-35.

2438. Сосна, А. Совершенствование правового регулирования основных ценностей


общества и их развития в гражданском образовании / А. Сосна, О. Чеботарь // Закон и жизнь.
– 2013. – Nr 7. – P. 17-20. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 20.

2439. Шимон, С. Сущность корпоративных прав : несколько ремарок к научной дис-


куссии / С. Шимон // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 7. – P. 35-39. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : p. 39.

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general


2440. Sochirca, Stela. Contractul administrării fiduciare în legislaţia Republicii Moldova.
Aspect istoric / Stela Sochirca // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 7. – P. 48-53. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 53.
(Vezi de asemenea Nr 2430, 2443)

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


2441. Mihalache, Iurie. Cu privire la natura juridică a contractului de parteneriat public-
privat / Iurie Mihalache // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 7. – P. 13-18 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 17-18.

2442. Tălămbuţă, Angela. Specificul rezoluţiunii sau rezilierii contractului de înstrăinare a


bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă / Angela Tălămbuţă // Revista Naţională de Drept. – 2013.
– Nr 6. – P. 41-47. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 47.
(Vezi de asemenea Nr 2394, 2440)

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


2443. Pisarenco, Olga. Dovada apartenenţei bunurilor soţilor : Partea 1. / Olga Pisarenco
// Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 7. – P. 32-37 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 37.

2444. Чернега, В. К вопросу об определении содержания принципов разумности и


справедливости в семейном праве Украины / В. Чернега // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 7. – P.
59-62. – Rez. în lb. engl., rusă. – Вibliogr. : p. 62.
(Vezi de asemenea Nr 2420)

347.7 Drept comercial


2445. Матвеев, П. Историческая ретроспектива возникновения понятия "инновацион-
ности" в хозяйственно-правовой доктрине : (теоретико-правовой аспект) / П. Матвеев // Закон
и жизнь. – 2013. – Nr 7. – P. 26-30. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 30.
(Vezi de asemenea Nr 2353, 2401, 2410)

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


2446. Roşca, Vlad. Vlad Roşca: Pe timp de criză, avocaţii înfloresc : [interviu cu avocatul] /
text de Viorica Mija ; imagini de Eduard Bâzgu // Punkt. – 2013. – Nr 53. – P. 14-19 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2395)

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
2447. Macovei, Tatiana. Particularităţile raporturilor juridice de muncă ale minorilor / Tatia-
na Macovei // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 7. – P. 51-56. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 56.

2448. Мамедова, Роза. Проблемы законодательного определения обязанностей


профсоюзов как субъектов трудового права / Роза Мамедова // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 7.
– P. 38-41. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 41.
(Vezi de asemenea Nr 2472)

349.3 Drept social


2449. Чиреш, Елена. Есть ли у единственного учредителя право на социальную за-
щиту? / Елена Чиреш, Александр Станишевский // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 7. – P. 38-
44 : fot.

2450. Чутчева, Ольга. Адресность в системе принципов права социального обеспе-


чения / Ольга Чутчева // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 7. – P. 18-23. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : p. 23.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
2451. Boaghi, Denis. Unităţile administrativ-teritoriale cu statut special din Republica Mol-
dova. Consideraţii generale / Denis Boaghi // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 7. – P. 33-37. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 37.

2452. Pascaru, Vlad. O stare de suflet, primarul : [despre viaţa şi activitatea Zinaidei
Ermurachi, primar de Malcoci, raionul Ialoveni] // Moldoveanca. – 2013. – Nr 7. – P. 8-9 : fot.

2453. Primarii Moldovei : [Claudia Ivanov din satul Iargara, raionul Leova ; Feodora
Eşanu, comuna Izvoare, raionul Sângerei : din cartea în curs de apariţie] // Moldoveanca. – 2013. –
Nr 7. – P. 16-17 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2354, 2365-66, 2426-27, 2434, 2533,)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


2454. Andronachi, Natalia. Contribuţia armatei la un mediu sănătos : 5 iun. – Ziua Mon-
dială a Mediului / Natalia Andronachi // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 6. – P. 16-17 : fot.

79
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2013 ≡ Magazine article annals Nr 7-2013

2455. Bîrcă, Vadim. Două steluţe şi o singură cale… : [dialog cu V. Bîrcă, plutonier de
companie, absolvent al Acad. Militare "Alexandru cel Bun"din Chişinău] / consemnare de Natalia
Andronachi // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 6. – P. 14-15 : fot.

2456. Interoperabili în misiuni speciale : [pe marginea exerciţiului de antrenament pentru


forţele militare speciale "Joint Combined Exercise Trening 2013", Bălţi] // Oastea Moldovei. – 2013.
– Nr 6. – P. 6-7 : fot.

2457. Marinuţă, Vitalie. Armata Moldovei – garanţia securităţii statului : [interviu cu V.


Marinuţă, ministrul Apărării Rep. Moldova] / consemnare de rep. Agenţiei "INFOTAG" // Oastea
Moldovei. – 2013. – Nr 6. – P. 2-3 : fot.

2458. Vosimeric, Dmitrii. 21 de ani în avanpostul medicinii militare : [Spitalul Clinic Militar
Central (SCMC) din Chişinău] / Dmitrii Vosimeric // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 6. – P. 8-9 : fot.

2459. Vosimeric, Dmitrii. Ţinta practică o bate pe cea din "gramatică". La Bulboaca novicii
au trăit emoţia "Foc!"-ului : [despre instruirea soldaţilor Batalionului 21 din cadrul Brigăzii 2 Infante-
rie Motorizată "Ştefan cel Mare"] / Dmitrii Vosimeric // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 6. – P. 4-5 :
fot.
(Vezi de asemenea Nr 2374)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
2460. Sîrbu, Maria. Istoricul apariţiei şi dezvoltării reprezentărilor sociale / Maria Sîrbu //
Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2013. – Nr 2. – P. 89-93. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 93.
(Vezi de asemenea Nr 2497, 2501)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2461. Capatana, Gheorghe. Some Educational Problems in Informational Security /
Capatana Gheorghe, Cerbu Olga // Proceedings of ITSEC-2012 International Conference on In-
formation Technologies and Security 2012, 15-16 Oct. 2012. – Chişinău, 2013. – P. 344-352 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 351-352.

2462. Olaru, Efim. Problemele educaţiei şi instruiri în domeniul securităţii şi ecologiei / Efim
Olaru // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conf. tehn.-şt. cu participare intern., 23-24 mai
2013. – Chişinău, 2013. – P. 68-73. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : p. 73.

2463. Racu, Igor. Violenţa şcolară – studiu comparativ / Racu Igor, Casian Anna // Psiho-
logie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2013. – Nr 2. – P. 104-117 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 117.

2464. Vosimeric, Dmitrii. Pas cu pas. Mai aproape de armată! : [pe marginea Proiectului
de informare şi educare militaro-patriotică în instituţiile de învăţămînt din Moldova] / Dmitrii
Vosimeric // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 6. – P. 24 : fot.

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 2375)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


2465. Levitscaia, Ala. Clusterul inovativ-educaţional ca o varietate a reţetelor de dezvolta-
re inovativă regională = Innovation and Education Cluster as a Variety of Regional Networks of
Innovation Development : [pe baza instituţiilor de învăţământ superior] / Ala Levitscaia // Economi-
ca. – 2013. – Nr 2. – P. 16-23 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 23.

2466. Zgureanu, Aureliu. Preparing of the Specialist in Information Security of University


and Master Degere Levels at Free International University of Moldova / Zgureanu Aureliu, Mititelu
Vitalie // Proceedings of ITSEC-2012 International Conference on Information Technologies and
Security 2012, 15-16 Oct. 2012. – Chişinău, 2013. – P. 360-365 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 365.
(Vezi de asemenea Nr 2375-76, 2378, 2382, 2400, 2455, 2642, 2660)

39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor

391/395 Etnografie
(Vezi Nr 2377, 2379)
398 Folclor

2467. Erizanu, Paula. Femeia de pe Ţapul Ispăşitor. Ce am învăţat din execuţia a 60 000
de oameni nevinovaţi şi care nu aveau nimic în comun : [eseu despre superstiţii, vrăjitorii şi metafi-
zica cunoaşterii de sine şi a comunităţii] / Paula Erizanu // Punkt. – 2013. – Nr 53. – P. 136-140 : il.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
2468. Impactul fumului şi gazelor de ardere rezultate din incendii asupra mediului în-
conjurător / Oleg Susan, Constantin Ţuleanu, Valeriu Panaitescu [et al.] // Energie, eficienţă,
ecologie şi educaţie : Conf. tehn.-şt. cu participare intern., 23-24 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P.
34-43 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 43.

519.6 Matematică calculatorie. Analiză numerică


(Vezi Nr 2355-56, 2358-59, 2361, 2363)

53 FIZICĂ
532 Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor
2469. Григорьев, А. И. Электрическое поле в окрестности заряженной струи.
Нелинейный расчёт / А. И. Григорьев, Н. А. Петрушов, С. О. Ширяева // Электронная
обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 3. – P. 19-24 : fig. – Ref. în lb. engl., rusă. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 23-24.

536 Căldură. Termodinamică

81
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2013 ≡ Magazine article annals Nr 7-2013

(Vezi Nr 2564)
537 Electricitate. Magnetism
(Vezi Nr 2469)

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
2470. Ţuleanu, Constantin. Analiza evoluţiei regimului climatic în Republica Moldova /
Ţuleanu Constantin, Ungureanu Igor, Bînzari Andrei // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie :
Conf. tehn.-şt. cu participare intern., 23-24 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 103-108 : fig. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : p. 108.
(Vezi de asemenea Nr 2547)

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
572 Antropologie
2471. Popovici, Sergiu. Antropologul basarabean Alexandru N. Donici : [savant, doctor în
antropologie, membru al Asoc. Elveţiene de Antropologie (1886-1936)] / Sergiu Popovici // Revista
Arheologică. – 2012. – Vol. 8, Nr 1/2. – P. 359-362 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 262.

574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie


(Vezi Nr 2454)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
60 BIOTEHNOLOGIE
(Vezi Nr 2531)
61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
(Vezi Nr 2495)
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.2 Dietetică
(Vezi Nr 2492, 2496)
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
2472. Galbur, O. Juridical regulations of trening the human resources in the health care
system / O. Galbur // Curierul medical. – 2013. – Vol. 56, Nr 4. – P. 55-62. – Text art. în lb. rom. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 61-62.
(Vezi de asemenea Nr 2458, 2468, 2473)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Pre-
parate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
2473. Bernaz, E. P. The consumption and the stocks dynamics of antibiotics for systemic
use in hospitals / E. P. Bernaz // Curierul medical. – 2013. – Vol. 56, Nr 4. – P. 49-55 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 55.
(Vezi de asemenea Nr 2511, 2523)

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale


2474. Mazniuc, V. Hirudoterapy – the way to ecological medicine / V. Mazniuc, A. Bulgac,
R. Turchin // Curierul medical. – 2013. – Vol. 56, Nr 4. – P. 65-69. – Text art. în lb. rusă. – Rez. în
lb. engl., rom. – Referinţe bibliogr. : p. 68-69.

616 Patologie. Medicină clinică


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
2475. Slivinskaya-Kurchak, K. B. The level of zinc, vitamins A and E in the blood of
neonates, who need a mechanical ventilation of lungs / K. B. Slivinskaya-Kurchak, Yu. S.
Korzhinskiy, G. O. Litvin // Curierul medical. – 2013. – Vol. 56, Nr 4. – P. 7-10 : tab. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 10.
(Vezi de asemenea Nr 2499)

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


(Vezi Nr 2484-85)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
2476. Abdomen mărit în volum de geneză neclară : (prezentare de caz) / Elena Chirvas,
Gheorghe Harea, Liudmila Tofan-Scutaru [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2013. – Nr 5. – P. 99-103. – Rez. în lb. engl., rusă.

2477. Arteni, Ion. Aspecte clinico-paraclinice ale sindromului hepatorenal în ciroza hepati-
că avansată / Ion Arteni, Ion Ţîbîrnă, Ghenadie Bezu // Sănătate publică, economie şi management
în medicină. – 2013. – Nr 5. – P. 84-86 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 86.

2478. Berliba, Elena. Modificări imunologice în hepatita cronică alcoolică / Elena Berliba //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 5. – P. 86-90 : tab. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 89-90.

2479. Bouveret′ s syndrome / R. Scerbina, Gh. Ghidirim, I. Vlad [et al.] // Curierul medical.
– 2013. – Vol. 56, Nr 4. – P. 75-78 : fig. – Text art. în lb. rom. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 78.

2480. Bugai, Rodica. Impactul unor factori de fisc genetici în pancreatita cronică / Rodica
Bugai // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 5. – P. 17-20 : fig. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 19-20.

83
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2013 ≡ Magazine article annals Nr 7-2013

2481. Cazacov, Vladimir. Rezultate şi discuţii privind evaluarea mijloacelor de diagnostic şi


predicţie a stării de sănătate a pacientului cirotic splenectomizat / Vladimir Cazacov // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 5. – P. 94-98 : tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : p. 98.

2482. Chihai, V. The impact of electromagnetic millimeter waves on some clinical and
biochemical parameters in patients with diabetic neuropathy / V. Chihai // Curierul medical. – 2013.
– Vol. 56, Nr 4. – P. 44-48 : fig., tab. – Text art. în lb. rom. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 48.

2483. Contribuţii ale ecografiei Doppler-Duplex color în diagnosticul bolii hepatice


cronice şi hipertensiunii portale / Carolina Ţâmbală, Vasile Ţurcanu, Vlada-Tatiana Dumbravă
[et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 5. – P. 160-165 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 164-165.

2484. Eficacitatea tratamentului antiviral în hepatita cronică virală C / Victor Pântea,


Gheorghe Plăcintă, Lilia Cojuhari [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină.
– 2013. – Nr 5. – P. 137-139 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 138-139.

2485. Evaluarea tratamentului antiviral la pacienţii cu ciroze hepatice de etiologie vi-


rală C şi D / V.-T. Dumbrava, I. Lupaşco, N. Taran [et al.] // Sănătate publică, economie şi mana-
gement în medicină. – 2013. – Nr 5. – P. 118-122 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 121-
122.

2486. Hepatita cronică virală B la adult : Protocol clinic naţional / elab.: Vlada-Tatiana
Dumbrava, Liudmila Tofan-Scutaru, Tiberiu Holban [et al.] // Sănătate publică, economie şi mana-
gement în medicină. – 2013. – Nr 6. – P. 6-60 : tab. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : p. 60.

2487. Hotineanu, Vladimir. Rezultatul tratamentului medico-chirurgical al bolii Crohn cu


localizare abdominală şi perinatală / Vladimir Hotineanu, Tudor Timiş, Vadim Ţurcan // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 5. – P. 27-32 : tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : p. 31-32.

2488. Lupaşco, Liliana. Hepatita cronică virală B şi statutul tirodian / Liliana Lupaşco //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 5. – P. 132-136 : fig. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 136.

2489. Managementul pacienţilor cu transplant hepatic : indicaţii şi contraindicaţii


pentru transplantul hepatic / Vlada-Tatiana Dumbrava, Vladimir Hotineanu, Adrian Hotineanu [et
al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 5. – P. 113-117 : tab. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 117.

2490. Manifestările clinico-paraclinice şi factorii precipitanţi ai insuficienţei hepatice


cronice din ciroza hepatică / Liudmila Tofan-Scutaru, Irina Cervinski, Vlada-Tatiana Dumbrava
[et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 5. – P. 165-173 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 173.

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2491. Mihu, Ion. Afectarea extraintestinală în maladiile inflamatorii intestinale la copii / Ion
Mihu, Olga Tighineanu, Olesea Nalbuş // Sănătate publică, economie şi management în medicină.
– 2013. – Nr 5. – P. 40-43 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 42-43.

2492. Mihu, Ion. Opţiuni dietetice în menţinerea regimului fără gluten la copii cu boală celi-
acă / Ion Mihu, Diana Clichici // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. –
Nr 5. – P. 36-40. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 40.

2493. Modificările antitrombinei III şi proteinei C la pacienţii cu ciroză hepatică / Lucia


Cobîltean, Vlada-Tatiana Dumbrava, Nicolae Proca [et al.] // Sănătate publică, economie şi mana-
gement în medicină. – 2013. – Nr 5. – P. 103-106 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 105-
106.

2494. Morbidity of gastrointestinal pathologies in children of the Republic of Moldova / I.


Mihu, P. Crudu, O. Tighineanu [et al.] // Curierul medical. – 2013. – Vol. 56, Nr 4. – P. 17-22 : fig.,
tab. – Text art. în lb. rom. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 22.

2495. Particularităţi clinico-evolutive în hepatita autoimună / Elina Berliba, Vlada-


Tatiana Dumbrava, Liudmila Tofan-Scutaru [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2013. – Nr 5. – P. 90-94 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 94.

2496. Particularităţile clinico-paraclinice ale gastroduodenopatiilor la pacienţii cu


bronhopneumopatie cronică obstructivă / Ion Ţîbîrnă, Maria Feghiu, Valentina Buturov [et al.] //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 5. – P. 66-68 : tab. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 68.

2497. Patologia hepatică şi cea gastrointestinală – probleme medico-sociale actuale


în Republica Moldova / Vlada-Tatiana Dumbrava, Nicolae Proca, Iuliana Lupaşco [et al.] // Sănă-
tate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 5. – P. 7-12 : tab. – Rez. în lb.
engl., rusă.

2498. Pavliuc, Galina. Tactica de tratament al angiomatozei hepatice / Galina Pavliuc,


Sergiu Pisarenco, Maria Danu // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013.
– Nr 5. – P. 139-141. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 141.

2499. Peltec, Angela. Gama-glutamiltransferaza ca factor de risc cardiovascular : mit sau


realitate? / Angela Peltec // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr
5. – P. 146-148. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 148.

2500. Proca, Nicolae. Colestaza interhepatică în sarcină / Nicolae Proca // Sănătate publi-
că, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 5. – P. 149-152. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : p. 152.

2501. Romanciuc, Ina. Calitatea vieţii pacienţilor cu hepatită cronică virală B / Ina Roman-
ciuc // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 5. – P. 156-160 : fig. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 159-160.
2502. Scurtu, Alina. Polimorfismul clinic al bolii de reflux gastroesofagian / Alina Scurtu //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 5. – P. 55-58 : fig. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 58.

85
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2013 ≡ Magazine article annals Nr 7-2013

2503. Sindromul de insuficienţă intestinală. Aspecte etiopatogenetice : (studiu de sin-


teză) / Viorel Moraru, Sergiu Samohvalov, Petru Bujor [et al.] // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2013. – Nr 5. – P. 43-46. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 46.

2504. Sludge-ul biliar la bolnavii cu hepatită cronică virală B, C / Adela Ţurcanu, Nata-
lia Stavila, Cristina Oleinic [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2013. – Nr 5. – P. 173-177 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 176-177.

2505. Smântână, Alexandru. Alexandru Smântână jr & Alexandru Smântână sr. Centrul
stomatologic Vivodent : [interviu cu dir.] / consemnare de rep. rev. // Punkt. – 2013. – Nr 53. – P.
70-73 : fot. – (Copy / Paste. Moştenitorii).

2506. Stavila, Natalia. Hemoragia gastrică în boala Rendu-Osler / Natalia Stavila, Cristina
Oleinic, Adela Ţurcanu // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 5.
– P. 58-62 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 62.

2507. Ştirbu, Tatiana. Aspecte clinice ale toxacarozei în asociere cu ciroza hepatică virală
C : (caz clinic) / Tatiana Ştirbu, Gheorghe Plăcintă // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2013. – Nr 5. – P. 153-156. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 155-156.

2508. Tighineanu, Olga. Particularităţile clinico-evolutive, endoscopice şi morfologice ale


maladiilor inflamatorii intestinale la copii / Olga Tighineanu, Ion Mihu, Victor Raşcov // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 5. – P. 62-66 : tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : p. 65-66.

2509. Tulburările distrofice hepatice la gravide, generatoare de insuficienţă hepatică


acută / Victor Cojocaru, Olga Cerneţchi, Doriana Cojocaru [et al.] // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2013. – Nr 5. – P. 106-113. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p.
112-113.

2510. Ţurcan, Svetlana. Scheme-standard şi metode noi în tratamentul colitei ulceroase /


Svetlana Ţurcan // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 5. – P.
69-77 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 76-77.
(Vezi de asemenea Nr 2511, 2517-18, 2520)

616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele


2511. Eficacitatea terapiei topice cu emolientul "Secalia Ultra" în dermatita atopică /
Vera Onu, Anatolie Gribinciuc, Marina Casapciuc [et al.] // Sănătate publică, economie şi manage-
ment în medicină. – 2013. – Nr 5. – P. 47-50. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 50.

2512. Nedelciuc, B. Acne vulgaris: retrospectives and perspectives / B. Nedelciuc, M.


Betsiu, A. Guţu // Curierul medical. – 2013. – Vol. 56, Nr 4. – P. 62-65. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 64-65.

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2513. The statistical evaluation of concomittant pathologic processes in prostatic


adenoma / Ie. Zota, V. Bobu, V. Petrovici [et al.] // Curierul medical. – 2013. – Vol. 56, Nr 4. – P.
10-16 : fig. – Text art. în lb. rom. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 16.
(Vezi de asemenea Nr 2477)

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


2514. Lisnic, A. Modern approaches in the treatment of hand and finger osteoarthrosis / A.
Lisnic // Curierul medical. – 2013. – Vol. 56, Nr 4. – P. 69-74. – Text art. în lb. rom. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 73-74.

2515. Seredinskaya, N. N. Analgesic activity of Amlodipine under the condition of adjuvant


arthritis / N. N. Seredinskaya, A. V. Pavlyuk, L. M. Kirichok // Curierul medical. – 2013. – Vol. 56, Nr
4. – P. 28-31 : tab. – Text art. în lb. rusă. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 31.
(Vezi de asemenea Nr 2519)

616.8 Neuropatologie. Neurologie


2516. Lîsîi, Dan. Dan & Leonid Lîsîi : [interviu cu directorul adjunct şi medic neurochirurg al
Spitalului Feroviar Central din Chişinău] / consemnare de rep. rev. // Punkt. – 2013. – Nr 53. – P.
78-81 : fot. – (Copy / Paste. Moştenitorii).
(Vezi de asemenea Nr 2482)

616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze


(Vezi Nr 2478)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
2517. Hotineanu, Vladimir. Pancreatita cronică şi complicaţiile ei : tratament chirurgical
contemporan / Vladimir Hotineanu, Adrian Hotineanu, Anatol Cazac // Sănătate publică, economie
şi management în medicină. – 2013. – Nr 5. – P. 23-27 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : p. 27.

2518. Opţiuni chirurgicale clasice şi laparoscopice în tratamentul splenopatiei portale


/ Vladimir Hotineanu, Vladimir Cazacov, Adrian Hotineanu [et al.] // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2013. – Nr 5. – P. 122-126 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p.
126.

2519. Pedachenko, Yu. Reoperations for lumbar spinal stenosis in patients of different age
groups / Yu. Pedachenko, E. P. Krasilenko, A. P. Bodiu // Curierul medical. – 2013. – Vol. 56, Nr 4.
– P. 23-28 : fig., tab. – Text art. în lb. rusă. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 27-28.

2520. Transplant hepatic efectuat în premieră în Republica Moldova / Vladimir


Hotineanu, Adrian Hotineanu, Grigore Ivancov [et al.] // Sănătate publică, economie şi manage-
ment în medicină. – 2013. – Nr 5. – P. 126-132 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p.
132.
(Vezi de asemenea Nr 2479, 2487, 2489)

87
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2013 ≡ Magazine article annals Nr 7-2013

618 Ginecologie. Obstetrică


2521. Arnaut, N. Factors that influence the placental ageing and the appearance of patho-
logical inclusions in placenta / N. Arnaut, N. Corolcova, E. Mecineanu // Curierul medical. – 2013. –
Vol. 56, Nr 4. – P. 31-35 : tab. – Text art. în lb. rom. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 35.

2522. Predictive role of cytokines level in the amniotic fluid and maternal blood in the
possible development of gestational hypertension / A. Dobrovolskaia-Catrinici, V. Gudumac, V.
Moşin [et al.] // Curierul medical. – 2013. – Vol. 56, Nr 4. – P. 3-7 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 6-7.

2523. Ushanly, A. Evaluation of the impact of risk factors and gestational age on the peri-
natal / A. Ushanly, N. Corolcova, V. Raietscaia // Curierul medical. – 2013. – Vol. 56, Nr 4. – P. 35-
43 : fig., tab. – Text art. în lb. rusă. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 43.
(Vezi de asemenea Nr 2475, 2500, 2509)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energe-
tice. Economie energetică
2524. Batrînac, Vasile. Problemele valorificării surselor regenerabile de energie în Repu-
blica Moldova / Batrînac Vasile, Nicolaev Elena // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conf.
tehn.-şt. cu participare intern., 23-24 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 168-171. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : p. 171.

2525. Braga, Dumitru. Problemele valorificării energiei paielor în Republica Moldova / Bra-
ga Dumitru, Guţu Aurel, Drucioc Stela // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conf. tehn.-şt. cu
participare intern., 23-24 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 302-305 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : p. 305.

2526. Godoroja, Alexei. Energia solară, o sursă inepuizabilă pentru vaste domenii de acti-
vitate / Godoroja Alexei, Nicolaev Elena // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conf. tehn.-şt.
cu participare intern., 23-24 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 147-152 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : p. 152.

2527. Muşet, Irina. Direcţii de utilizare a energiei solare. Perspective de utilizare pentru
Republica Moldova / Muşet Irina, Nicolaev Elena // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conf.
tehn.-şt. cu participare intern., 23-24 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 178-181. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : p. 181.
(Vezi de asemenea Nr 2540-41)
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecani-

621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsură-
tori electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2528. Димитраки, Н. С. Воспроизводство литого микропровода и резистивных


элементов из него с электрическими параметрами заданного значения / Н. С. Димитраки //
Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 3. – P. 98-101 : fig., tab. – Ref. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 101.
(Vezi de asemenea Nr 2527, 2540)

621.35 Tehnică electrochimică


2529. Гологан, В. Ф. К вопросу о влиянии параметров индуктивно-емкостного
устройства на процесс насаждения гальванических покрытий / В. Ф. Гологан, Ж. И. Бобано-
ва, С. Х. Ивашку // Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 3. – P. 9-13 : fig.–
Ref. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 12-13.

621.5 Energie pneumatică. Maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de
căldură
621.51/.54 Aplicaţii tehnice ale energiei pneumatice
2530. Guţul, Vera. Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de ventilare şi climatiza-
re / Guţul Vera, Beţ Dionisie // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conf. tehn.-şt. cu participa-
re intern., 23-24 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 52-61 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 61.

621.7 Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate


2531. Электроразрядная технология и оборудование для получения новых
углеродных наноматериалов / Н. И. Кускова, К. В. Дубовенко, С. В. Петриченко [и др.] //
Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 3. – P. 35-42 : fig., tab. – Ref. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 41-42.
(Vezi de asemenea Nr 2528)

621.9 Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese


2532. Electrospark alloying for deposition on aluminum surface of Al-Sn coatings
and their wear resistance under dry friction / V. I. Agafii, V. I. Petrenko, V. M. Fomichev [et al.] //
Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 3. – P. 1-8 : fig., tab. – Ref. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 7-8.

623 Tehnică militară


2533. Lisnic, Ion. Armele de foc necesită evidenţă strictă / Ion Lisnic // Vânătorul şi Pesca-
rul Moldovei. – 2013. – Nr 7. – P. 12 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 7. – P. 12
: fot.

2534. Puşti cu ţevi lise alăturate sau juxtapuse : [caracteristica de bază] // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 7. – P. 13 : fot., tab. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr
7. – P. 13 : fot., tab.

2535. Rojic, Vladimir. Sfaturi utile pentru cei care îşi procură arma / Vladimir Rojic // Vână-
torul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 7. – P. 11 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. –
Nr 7. – P. 11 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2436)

89
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2013 ≡ Magazine article annals Nr 7-2013

624 Construcţii civile în general


624.1 Infrastructură. Lucrări terasiere. Fundaţii. Tonele
2536. Codescu, Silviu. Considerente privind nivelul acceptabil de risc la incendiu al tunelu-
rilor / Codesc Silviu, Panaitescu Valeriu // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conf. tehn.-şt.
cu participare intern., 23-24 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 90-94 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : p. 94.
(Vezi de asemenea Nr 2585-86)

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


2537. Cernei, Mihai. Măsuri de eficienţă la staţiile de pompare : [sistemul de alimentare
centralizată cu energie termică a mun. Chişinău] / Mihai Cernei, Vasile Leu // Energie, eficienţă,
ecologie şi educaţie : Conf. tehn.-şt. cu participare intern., 23-24 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P.
86-89 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 89.

2538. Ciobanu, Natalia. Situaţia privind alimentarea cu apă şi canalizarea localităţilor din
Republica Moldova / Ciobanu Natalia // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conf. tehn.-şt. cu
participare intern., 23-24 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 285-292 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : p. 292.

2539. Cotorobai, Victoria. Sistemele de canalizare gravitaţionale a apelor din clădiri-


posibile surse de alterare a calităţii aerului din clădirile deservite / Victoria Cotorobai, Theodor
Mateescu, Ana-Mirela Slavu // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conf. tehn.-şt. cu participa-
re intern., 23-24 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 271-284 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. : p. 284 şi în subsol.

2540. Palaş, Serghei. Analiza metodelor de tarifare a energiei termice şi electrice la CET /
Serghei Palaş, Natalia Begleţ // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conf. tehn.-şt. cu partici-
pare intern., 23-24 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 172-177 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : p. 177.

2541. Retezan, Adrian. Aspecte şi comentarii privind conceptul "Clădire cu consum de


energie aproape zero" / Adrian Retezan, Ioan Silviu Doboşi, Cristian Păcurar // Energie, eficienţă,
ecologie şi educaţie : Conf. tehn.-şt. cu participare intern., 23-24 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P.
24-29 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 29.

2542. Tokar, Adriana. Studiu comparativ privind reducerea emisiilor poluante, prin utiliza-
rea sistemelor solare pentru prepararea apei calde / Adriana Tokar, Arina Negoiţescu, Dănuţ Tokar
// Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conf. tehn.-şt. cu participare intern., 23-24 mai 2013. –
Chişinău, 2013. – P. 62-67 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 67.

2543. Vîrlan, Ludmila. Managementul deşeurilor solide în Republica Moldova. Tendinţele


de generare a lor / Vîrlan Ludmila // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conf. tehn.-şt. cu
participare intern., 23-24 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 134-140 : fig. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. :
p. 140.

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2544. Коломиец, Т. Модернизация и улучшение работы существующих сооружений


биологической очистки сточных вод / Коломиец Т., Димогло Т. // Energie, eficienţă, ecologie şi
educaţie : Conf. tehn.-şt. cu participare intern., 23-24 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 109-115. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 115.
(Vezi de asemenea Nr 2526-27, 2530, 2536)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICO-


LE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
2545. Buburuz, Dionisie. Bazele ecologice ale managementului silvocinegetic : [din Rep.
Moldova] / Dionisie Buburuz // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 7. – P. 8 : fot. ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 7. – P. 8 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2565-67)

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.5 Lucrări agricole
2546. Arhitectonica învelişului vegetal – baza reglementării productivităţii plantelor =
Архитектоника растительного покрова – основа регулирования продуктивности растений / A.
Jacotă, S. Bondarenco, C. Dadu [et al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 2. – P.
16-17 ; 35-36 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – Va urma.
(Vezi de asemenea Nr 2649)

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente


pentru plante
(Vezi Nr 2553-54)

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
2547. Grindina – factor distructiv al agriculturii moldave = Град – деструктивный
фактор молдавского сельского хозяйства / Gheorghe Nicolaescu, Ananie Peşteanu, Ana Nico-
laescu [et al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 2. – P. 15 ; 34 : fig., tab. – Tit.,
text paral. : lb. rom., rusă. – Contin. Începutul : Nr 6, 2012.
(Vezi de asemenea Nr 2552, 2560)

633/635 Horticultură
634 Horticultură în general
2548. Donica, Andrei. Procedee noi de tăiere a pomilor de vişin, cireş şi cais în plantaţiile
pe rod = Новые способы обрезки деревьев вишни, черешни и абрикоса на плодоносящих
плантациях / Andrei Donica // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 2. – P. 9-10 ; 30 :
fig., fot. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – Va urma.

634.8 Viticultură

91
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2013 ≡ Magazine article annals Nr 7-2013

2549. Bratco, Dumitru. Apariţia şi evoluţia viţei-de-vie în spaţiul dintre Nistru şi Prut / Du-
mitru Bratco, Vasile Haheu // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 2. – P. 14 : fig. –
Contin. Începutul : Nr 6, 2012.

2550. Cebotari, Valeriu. Necesitatea de a trece la o nouă etapă de producere a materialu-


lui săditor = Требуется переход на новый этап производства посадочного материала : [despre
pepinieritul viticol] / Valeriu Cebotari // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 2. – P. 2-4
; 24-25 : fot., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă.

2551. Corobca, Vladimir. Se cer modificări esenţiale şi elaborări noi = Требуются


значительные изменения и новые разработки : [privind modernizarea pepinieritului viticol] /
Vladimir Corobca // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 2. – P. 5-6 ; 26-27 : fot. – Tit.,
text paral. : lb. rom., rusă.

2552. Grighel, Gh. Conţinutul metalelor grele în sol, struguri şi vin / Gh. Grighel, C. Dadu,
V. Chiriliuc // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 2. – P. 20 : fot. – Va urma.

2553. Grighel, Gh. Îmbunătăţirea nutriţiei cu scopul sporirii rezistenţei şi menţinerii unei
fructificări stabile a plantaţiilor viticole / Gh. Grighel, C. Dadu // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia.
– 2013. – Nr 2. – P. 19 : tab. – Va urma.

2554. Grighel, Gh. Încorporarea în sol a îngrăşămintelor înainte de desfundarea mecaniza-


tă a terenurilor : [plantarea viilor] / Gh. Grighel, C. Dadu // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. –
2013. – Nr 2. – P. 13 : tab. – Contin. Începutul : Nr 5, 2012.

2555. Haheu, Vasile. Originea şi evoluţia viţei de vie în spaţiul dintre Nistru şi Prut / Vasile
Haheu, Dumitru Bratco // Revista Arheologică. – 2012. – Vol. 8, Nr 1/2. – P. 284-290 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 289-290.

2556. Nicolaescu, Gheorghe. Recolta şi calitatea strugurilor de soiul Italia în funcţie de vi-
goarea de creştere a butucilor / Gheorghe Nicolaescu, Nicolae Perstniov, Mariana Godoroja //
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 2. – P. 18 : tab. – Referinţe bibliogr. : p. 18. –
Sfârşit. Începutul : Nr 4, 2012.

2557. Soiuri de struguri autohtone de selecţie nouă pentru fabricarea divinului / Con-
stantin Olaru, Valentina Alexandrovici, Alexandra Chiriac [et al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinifi-
caţia. – 2013. – Nr 2. – P. 21 : fot., tab. – Va urma.

2558. Ungureanu, S. Fără material săditor de valoare biologică ridicată nu vom putea pro-
gresa = Без посадочного материала с высоким биологическим потенциалом не сможем
продвигаться вперед / S. Ungureanu, V. Cebanu // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. –
Nr 2. – P. 6-8 ; 27-29 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă.

2559. Ранка, Aурора. Применяемые в Румынии принципы и методологии


экологического виноградарства / Аурора Ранка // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. –
Nr 2. – P. 39 : tab. – Sfârşit. Începutul : Nr 6, 2012.

635 Plante de gradină. Grădinărit

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat


2560. Testarea ebricidului Mastac, SL la varza din răsad = Испытание гербицида
Mastac, SL на рассадной капусте / V. Chisnicean, H. Jeleascov, I. Vasilachi [et al.] // Pomicultura,
Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 2. – P. 11-12 ; 31-32 : fot., tab. – Tit., text paral. : lb. rom.,
rusă.

2561. Основные элементы технологии выращивания лука из семян / Х. Желя-


сков, В. Кисничан, Л. Желяскова [et al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 2. –
P. 32-33 : fot.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea


animalelor domestice
636.7 Câini
2562. Alaci, Alexandru. Standardul Munsterlanderilor : [rase ale câinilor de aret] / Alexan-
dru Alici // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 7. – P. 14 : fot. ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2013. – Nr 7. – P. 14 : fot. – (Chinologie).

636.7./.9 Alte animale crescute de om


2563. Georgescu, Mitică. Despre scăderea efectivelor de iepuri : [din experienţa europea-
nă] / Mitică Georgescu, George C. Georgescu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 7. –
P. 2,17 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 7. – P. 2,17 : fot.

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode


2564. Коломиец, Т. Особенности тепло- и воздухообмена зимовки пчёл в условиях
Республики Молдова / Коломиец Т., Коломиец В. // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie :
Conf. tehn.-şt. cu participare intern., 23-24 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 30-33. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : p. 33.

639.1 Vânătoare
2565. Chiriţă, Gheorghe. Corelaţia vânat-hrană, sau Echilibrul agrosilvic şi cinegetic /
Gheorghe Chiriţă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 7. – P. 10 : fot. ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 7. – P. 10 : fot.

2566. Munteanu, Andrei. Specificul activităţii managerial-cinegetice : [organizarea protec-


ţiei, reproducerii şi folosirea raţională a vânatului în Moldova] / Andrei Munteanu // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 7. – P. a 2-a a cop. – 1 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. –
Nr 7. – P. a 2-a a cop. – 1.

2567. Onofrei, Marin. Fauna de vânat la Căuşeni : [Ocolul Silvic din Întreprinderea de Stat
pentru Silvicultură "Tighina" a Agenţiei "Moldsilva"] / Marin Onofrei // Vânătorul şi Pescarul Moldo-
vei. – 2013. – Nr 7. – P. 7 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 7. – P. 7 : fot.

2568. Şelaru, Neculai. Crescătorii de vânat : (sportivitate, etică şi durabilitate) / Neculai Şe-
laru // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 7. – P. 5-6 : fot. ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2013. – Nr 7. – P. 5-6 : fot.

93
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2013 ≡ Magazine article annals Nr 7-2013

(Vezi de asemenea Nr 2535, 2563, 2620)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


2569. Bulat, Dumitru. Simţul olfactiv şi gustativ al peştilor / Dumitru Bulat // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 7. – P. 22 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 7. –
P. 22 : fot. – (Ihtiofauna).

2570. Fedotov, Ilie. Campionatul undiţilor : [pe marginea Campionatului naţ. de pescuit la
undiţă cu plută, satul Grebleşti, raionul Străşeni, 21. 07.2013] / Ilie Fedotov // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2013. – Nr 7. – P. 23 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 7. – P. 23 :
fot.
(Vezi de asemenea Nr 2648)

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


640 Tipuri de conducere şi administrare casnică
2571. Gorohov, Evghenii. Cum s-a răfuit Karl Schmidt cu Beer Mania : [ despre litigiul din-
tre administraţia restaurantelor din Chişinău "Beer Mania" cu "Karl Schmidt" : interviu cu restaura-
torul E. Gorohov] / consemnare de rep. rev. // Punkt. – 2013. – Nr 53. – P. 112-116 : fot.

641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese


2572. Petraşcu, Adrian. Adrian & Nicolae Petraşcu. Casa Nunţii "Noroc" : [din Chişinău :
interviu cu dir. restaurantului] / consemnare de rep. rev. // Punkt. – 2013. – Nr 53. – P. 66-69 : fot. –
(Copy / Paste. Moştenitorii).

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


2573. Iorgulescu-Bandrabur, Roxana. Roxana Iorgulescu-Bandrabur: "De românismul şi
de România de dincolo de Prut nu m-am îndoit niciodată" : (interviu cu red. Radio România Intern. /
RRI) / consemnare: Tamara Gorincioi // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 48, Nr 2. – P. 151-157 : fot. –
(Maluri de Prut).

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.7 Transport aerian
2574. Dimitrova, Tatiana. Tatiana Dimitrova: Ridică-mă la cer, sau 316 zile deasupra pă-
mântului : [dialog cu stewardesa Companiei Air Moldova] / text de Lenuţa Braşoveanu ; imagini de
Eduard Bâzgu // Punkt. – 2013. – Nr 53. – P. 170-173 : fot.

657 Contabilitate
2575. Nederiţa, Alexandru. Contabilitatea produselor secundare şi a pierderilor de produ-
se / Alexandru Nederiţa, Valentina Panuş // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 7. – P. 64-70 : fot.,
tab.

2576. Закерничная, Анна. Учет и налогообложения в ломбарда : нарушения, про-


блемы и пробелы в законодательстве / Анна Закерничная // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr
7. – P. 59-63 : fot., tab.

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2577. Парницкая, Марина. Профессиональная сертификация бухгалтера – ключ к ус-


пешному бизнесу / Марина Парницкая // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 7. – P. 78-81.
(Vezi de asemenea Nr 2394, 2404)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
2578. Perspectivele dezvoltării instalaţiilor de producere şi utilizare a bricheţilor în
Republica Moldova / Tanurcova Ilona, Caldaraş Igor, Negară Iulia [et al.] // Energie, eficienţă,
ecologie şi educaţie : Conf. tehn.-şt. cu participare intern., 23-24 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P.
260-270 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 270.

663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
2579. Frolov, Cristina. Cristina Frolov : [interviu cu administratorul Proiectului Mimi al fa-
bricii de vinuri din Bulboaca] / consemnare de rep. rev. // Punkt. – 2013. – Nr 53. – P. 86-89 : fot. –
(Copy / Paste. Moştenitorii).

2580. Procedee de stabilizare optimă a vinurilor = Оптимальные способы


стабилизации вин / Ion Prida, Antonina Ialovaia, Alla Krajevskaia [et al.] // Pomicultura, Viticultura
şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 2. – P. 23 ; 37 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – Bibliogr. : p. 37. –
Contin. Începutul : Nr 5, 2012.

2581. Стурза, Р. Исследование состава органических кислот молдавских вин методом


ВЭЖХ / Р. Стурза, О. Лазакович // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 3. – P. 38-
39 : fig. – Bibliogr. : p. 39. – Sfârşit. Începutul : Nr 6, 2012.
(Vezi de asemenea Nr 2398, 2557)

663.4 Bere. Industria berii


(Vezi Nr 2571)

665 Uleiuri. Grăsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Răşini


665.1/.3 Fabricarea uleiurilor, grăsimilor, cerurilor şi produselor derivate
2582. Берил, И. И. Трансляционная симметрия примесных атомов слабопроводящих
органических жидкостей / И. И. Берил, М. К. Болога // Электронная обработка материалов. –
2013. – Vol. 49, Nr 3. – P. 95-97: fig., tab. – Ref. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 97.

669 Metalurgie
2583. Palaş, Serghei. Utilizarea analizei exergoeconomice la eficientizarea funcţionării
cuptoarelor pentru tratarea termică a metalului / Serghei Palaş, Natalia Begleţ // Energie, eficienţă,
ecologie şi educaţie : Conf. tehn.-şt. cu participare intern., 23-24 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P.
80-85. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 85.

95
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2013 ≡ Magazine article annals Nr 7-2013

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea gene-
rală
687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică
2584. Micuşa, Dumitru. Dumitru & Victor Micuşa : [interviu cu stilistul, specialist în machiaj
şi frizer, proprietarul unui salon de frumuseţe din Chişinău] / consemnare de rep. rev. // Punkt. –
2013. – Nr 53. – P. 62-65 : fot. – (Copy / Paste. Moştenitorii).

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEH-


NOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
691 Materiale de construcţii. Părţi ale construcţiilor
2585. Crudu, Radu. Utilizarea blocurilor din argilă expandată 3E / Crudu Radu, Bînzari An-
drei // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conf. tehn.-şt. cu participare intern., 23-24 mai
2013. – Chişinău, 2013. – P. 245-248 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 248.

2586. Путивец, Сергей. Применение ячеистых бетонных блоков в жилищном и


гражданском строительстве Молдовы / Сергей Путивец, Олег Киларь, Андрей Путивец //
Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conf. tehn.-şt. cu participare intern., 23-24 mai 2013. –
Chişinău, 2013. – P. 95-102 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 102.

693 Lucrări de zidărie şi meserii înrudite


(Vezi Nr 2586)

696/697 Echipament, servicii şi instalaţii în construcţii şi clădiri


(sanitare, de gaze, de abur, electrice)
(Vezi Nr 2530)

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
2587. Sârbu, Cristi. Cristi & Andrei Sârbu : [interviu cu pictorul C. Sârbu, fiul renumitului
pictor A. Sârbu] / consemnare de rep. rev. // Punkt. – 2013. – Nr 53. – P. 62-65 : fot. – (Copy /
Paste. Moştenitorii).

2588. Fikl, Gheorghe. Gheorghe Fikl : [interviu cu pictorul şi jazzistul român] / text de Moni
Stănilă // Punkt. – 2013. – Nr 53. – P. 150-156 : fot.

2589. Ungureanu, Larisa. Scenografii de teatru la titularizare : [pe marginea expoziţiei de


artă contemporană Titularizarea, Centrul "Constantin Brâncuşi", Chişinău, 7-24 febr. 2013] / Larisa
Ungureanu // Teatru. – 2013. – Nr 11. – P. 48-49.

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


2590. Hobin, Johathan. Partea întunecată a copilăriei : [interviu cu J. Hobin, fotograf ca-
nadian] / text de Natasha Garanovici // Punkt. – 2013. – Nr 53. – P. 118-131 : fot.

78 MUZICĂ
2591. Dânga, Igor. Cuibul deasupra zborului de cuci : [interviu cu muzicianul I. Dânga, fon-
datorul formaţiei Cuibul ] / text de Alexandru Vakulovski // Punkt. – 2013. – Nr 53. – P. 106-110 :
fot.

2592. Ţărnă, Nicu. Dialog cu Nicu Ţărnă, actor, interpret de muzică rock, membrul Forma-
ţiei "Gândul Mâţei" / consemnare de Dina Ghimpu // Teatru. – 2013. – Nr 11. – P. 68-69 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2588)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
2593. Medeiros, Maria De. … Dintr-o pasăre amară pasul tău de domnişoară : Maria de
Medeiros : [interviu cu artista portugheză de cinema, cântăreaţă, Artistă UNESCO pentru Pace] /
consemnare : Larisa Turea // Punkt. – 2013. – Nr 53. – P. 20-28 : fot.

792 Teatru. Artă scenică


2594. Bejenaru, Olga. Clasa profesorului Titus Jucov la "CLASS FEST 2013" : [pe margi-
nea Festivalul Intern. al Şc. de Teatru şi Film, Chişinău, ed. a 3-a] / Olga Bejenaru // Teatru. –
2013. – Nr 11. – P. 70-71 : fot.

2595. Bejenaru, Olga. Paleta multicoloră a unui festival : [pe marginea Festivalului Intern.
"Sub căciula lui Guguţă", ed. a 6-a, Chişinău, 24-30 apr. 2013] / Olga Bejenaru // Teatru. – 2013. –
Nr 11. – P. 108-109.

2596. Botnaru, Virgil. Crochiu dramatic : [pe marginea spectacolului "Ştefan Vodă din le-
gendă" în regia lui Ion Marcoci, montat la Teatrul Naţ. "V. Alecsandri" din Bălţi] / Virgil Botnaru //
Teatru. – 2013. – Nr 11. – P. 85 : fot.

2597. Botnaru, Virgil. Înţelepciunea şi iubirea ei e jocul… : [Maria Macoveţchi, actriţa Tea-
trului Naţ. "V. Alecsandri" din Bălţi] / Virgil Botnaru // Teatru. – 2013. – Nr 11. – P. 86 : fot.

2598. Decuseară, Diana. Diana Decuseară: "Simt că mă vindec şi încep să trăiesc în lu-
mea teatrului…" : [interviu cu actriţa Teatrului Naţ. "Mihai Emineacu" din Chişinău] / consemnare
de Eleonora Stăncuţă // Teatru. – 2013. – Nr 11. – P. 55-57 : fot.

2599. Grecu, Alexandru. În serviciul artei, cu suflet şi talent… : [dialog cu A. Grecu, preşe-
dintele UNITEM : [fondator, dir. artistic al Teatrului Satiricus "I. L. Caragiale" din Chişinău] / con-
semnare de Chiril Moţpan // Teatru. – 2013. – Nr 11. – P. 2-11 : fot.

2600. Grigoriu, Vitalia. Vitalia Grigoriu: A fi aceeaşi, a fi ca niciodată : [interviu cu actriţa


Teatrului Rep. Luceafărul din Chişinău] / a intervievat: Liliana Popuşoi // Teatru. – 2013. – Nr 11. –
P. 61-64 : fot.

97
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2013 ≡ Magazine article annals Nr 7-2013

2601. Koroliova, Elfrida. Lumini şi umbre ale teatrului moldovenesc : [Gala Premiilor
UNITEM 2013] / Elfrida Koroliova // Teatru. – 2013. – Nr 11. – P. 99-100.

2602. Lazarenco, Galina. Galina Lazarenco, artista Teatrului de Revistă "Ginta Latină" :
[interviu] / consemnare de Dina Ghimpu // Teatru. – 2013. – Nr 11. – P. 65-67 : fot.

2603. Lungu, Gabriela. "Guguţă" – prezent(ţă) în universul copilăriei : [dialog cu G. Lungu,


dir. Teatrului Municipal de Păpuşi "Guguţă"] / consemnare de Aurica Plăcintă // Teatru. – 2013. –
Nr 11. – P. 74-76 : fot.

2604. Madan, Maria. Maria Madan: O actriţă cu vocaţie scenică : [dialog cu actriţa de la
Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret "S uliţî roz" din Chişinău] / consemnare de Larisa Ungu-
reanu // Teatru. – 2013. – Nr 11. – P. 87.

2605. Manoil, A. O aură de inocenţă şi candoare : [Diana Mititelu, actriţă laTeatrulRep.


Muzical-Dramatic "B. P. Hasdeu" din Cahul] / A. Manoil // Teatru. – 2013. – Nr 11. – P. 80-81 : fot.

2606. Mereuţă-Grigoriev, Vera. ClassFest-2013, sau Dragoste şi pasiune pentru teatru :


[pe marginea Festivalului Intern. al Şc. de Teatru şi Film, Chişinău, ed. a 3-a] / Vera Mereuţă-
Grigoriev // Teatru. – 2013. – Nr 11. – P. 30-32 : fot.

2607. Mereuţă-Grigoriev, Vera. Nu striga la mine – un spectacol nonverbal inedit : [realizat


de studenţii Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chişinău, lectori superiori : Nicolai
Kazmin, Ianoş Petraşcu] / Vera Mereuţă-Grigoriev // Teatru. – 2013. – Nr 11. – P. 50-52.

2608. Munteanu, Mihai. Mihai Munteanu: "Fără cultură nu există prosperitate" : [interviu cu
tenorul de la Teatrul Naţ. de Operă şi Balet "Maria Bieşu" din Chişinău, Artist al Poporului] / a
intervievat: Alexei Matusevici // Teatru. – 2013. – Nr 11. – P. 7-11 : fot.

2609. Porubin, Andrei. Andrei Porubin: "Suntem ţesuţi din contradicţii, intrigi, angoase, din
lucruri care ne displac şi de care ne debarasăm cu greu" : [pe marginea spectacolului "Panică la
Grand Hotel" de Ray Cooney, în regia lui Sandu Vasilache, premiera Teatrului Naţ. "M. Eminescu"
: interviu] / consemnare de Liliana Popuşoi // Teatru. – 2013. – Nr 11. – P. 101-104 : fot.

2610. Proca, Pavel. Meteorul teatrului "Satiricus I. L. Caragiale" : [actorul Mihai Curagău] /
Pavel Proca // Teatru. – 2013. – Nr 11. – P. 58-60 : fot.

2611. Stavrat, Constantin. Profil : [interviu cu C. Stavrat, actor la Teatrul Naţ. "V. Alec-
sandri" din Bălţi] / consemnare de Sergiu Cerpacov // Teatru. – 2013. – Nr 11. – P. 82-84 : fot.

2612. Zubcu-Codreanu, Doriana. Doriana & Vasile Zubcu-Codreanu : [interviu cu actrisa


de la Teatrul Naţ. "M. Eminescu" din Chişinău] / consemnare de rep. rev. // Punkt. – 2013. – Nr 53.
– P. 82-85 : fot. – (Copy / Paste. Moştenitorii).

2613. Дикусар, Татьяна. Татьяна Дикусар: Я люблю театр и предана ему : [интервью
с актрисой Гос. театра драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой, г. Тирасполь] / записала Свет-
лана Пироженко // Teatru. – 2013. – Nr 11. – P. 72-73 : fot.

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2614. Драгош, Владимир. Юбилей знаменитого баритона Молдовы : [интервью с


худож. руководителем Театра Оперы и Балета г. Кишинева, нар. артистом В. Драгош] / запи-
сала Елена Узун // Teatru. – 2013. – Nr 11. – P. 88-89 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2589, 2592)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
2615. Долгов, Вячеслав. Ассоциативно-перцептивный аспект лингвокультурного ти-
пажа юродивый / Вячеслав Долгов // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2013.
– Nr 2. – P. 28-35. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 35.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
2616. Hemingway, Ernest. Bătrânul şi marea : [roman : fragm.] / Ernest Hemingway ; trad.
din lb. engl. şi note de Radu Pavel Gheo ; il. : Adrian Moraru // Noi. – 2013. – Nr 7. – Supl. : P. 41-
47 : il. – Contin. Începutul : Nr 2, 2013.

821.135.1 Literatură română


2617. Ghinescu, Adrian. Vânători şi superstiţii : [povestire] / Adrian Ghinescu // Vânătorul
şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 7. – P. 20 : il.

2618. Stănilă, Moni. Baobabul iubiţilor noştri strămoşi : [eseu] / Moni Stănilă // Punkt. –
2013. – Nr 53. – P. 142.

2619. Stănilă, Moni. Dala George Zuckerberg : [basm] / text de Moni Stănilă // Punkt. –
2013. – Nr 53. – P. 134-135 : il.

2620. Гинеску, Адриан. Охотники и суеверия : [рассказ : пер. с рум. яз.] / Адриан Ги-
неску // Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 7. – P. 20 : il.
(Vezi de asemenea Nr 2618)

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2621. Chelban-Căinăreanu, Ion. Plâng plopii ; "Am văzut un lan de spice…" ; Echivoc ; M-
oi duce… ; Clepsidra spartă ; "Tăcerea ta, femeie, mă incintă…" : [versuri] / Ion Chelban-
Căinăreanu // Moldoveanca. – 2013. – Nr 7. – P. 23 : fot.

2622. Crudu, Dumitru. În trei : [fragm. din romanul "Un american la Chişinău"] / Dumitru
Crudu // Punkt. – 2013. – Nr 53. – P. 144-148 : il.

2623. Dabija, Nicolae. Şi cărţile au suflet… : [versuri] / Nicolae Dabija // Biblio Polis. –
2013. – Vol. 48, Nr 2. – P. 270.

99
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2013 ≡ Magazine article annals Nr 7-2013

2624. Dabija, Nicolae. Testament ; Ca şi acum ; Memoriu ; Psalm ; Şi cărţile au suflet ; Nu


te grăbi copilo…; Arhanghel îmbătrânit ; Privighitori împăiate : [versuri] / Nicolae Dabija ; il. : Violeta
Zabulică // Noi. – 2013. – Nr 7. – P. 8-9 : fot.

2625. Jucov, Titus. Meditaţii cu mizanscene : [jurnal] / Titus Jucov // Teatru. – 2013. – Nr
11. – P. 12-18 : fot.

2626. Lungu, Valentina. Aşteptarea lui Ilieş : [povestire] / Valentina Lungu ; il. : Alexei
Colâbneac, Sergiu Puică // Noi. – 2013. – Nr 7. – P. 23.

2627. Ţurcanu, Ianoş. Şoricelul educat : [versuri] / Ianoş Ţurcanu ; il. : Alexei Colâbneac,
Sergiu Puică // Noi. – 2013. – Nr 7. – P. 22.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


(Vezi Nr 2615)
821.135.1.0 Literatură română
2628. Урсу, Дмитрий. Эминеску в Одессе. Год 1885 / Дмитрий Урсу // Biblio Polis. –
2013. – Vol. 48, Nr 2. – P. 104-122 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 120-122.
(Vezi de asemenea Nr 2661)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


2629. Beşleagă, Vladimir. "…Imaginaţia lui Dumitru Crudu…" : [note despre creaţia scriito-
rului] / Vladimir Beşleagă // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 48, Nr 2. – P. 170-175.

2630. Proca, Ion. Revenirea la ţărani : [in memoriam poetului Dumitru Matcovschi (1939-
2013)] / Ion Proca // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 48, Nr 2. – P. 255-258 : fot.

2631. Vasilache, Vasile. Vasile & Victor, Valeriu şi Lidia Vasilache : [interviu cu scriitorul] /
consemnare de rep. rev. // Punkt. – 2013. – Nr 53. – P. 90-98 : fot. – (Copy / Paste. Moştenitorii).
(Vezi de asemenea Nr 2594)

821.161.1.0 Literatură rusă


(Vezi Nr 2383, 2615)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
2632. Andrieş-Tabac, Silviu. Un vârf de steag descoperit în Codrii Tigheciului : [la nord de
satul Haragâş, raionul Cantemir] / Silviu Andrieş-Tabac, Iurie Caminschi // Revista Arheologică. –
2012. – Vol. 8, Nr 1/2. – P. 257-259 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 259.

2633. Bodean, Sergiu. Plastica antropomorfă din aşezărea Cucuteni-Tripolie Ciulucani I :


(raionul Teleneşti, Rep. Moldova) / Sergiu Bodean // Revista Arheologică. – 2012. – Vol. 8, Nr 1/2.
– P. 105-112 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 112.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2634. Bodean, Sergiu. Socola – o staţiune pluristratificată a culturii Cucuteni-Tripolie din


bazinul Nistrului / Sergiu Bodean, Ion Ursu // Revista Arheologică. – 2012. – Vol. 8, Nr 1/2. – P.
113-117 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 117.

2635. Cercetările arheologice din situl medieval de la Lozova- La hotar cu Vornicenii.


Rezultate preliminare / Vlad Vornic, Ion Ursu, Ludmila Bacumenco-Pîrnău [et al.] // Revista Arheo-
logică. – 2012. – Vol. 8, Nr 1/2. – P. 222-256 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p.
256.

2636. Croitor, Roman. Archeozoological remains from the getic fortified monument Stolni-
ceni : (Hînceşti, Moldova) / Roman Croitor, Theodor Arnaut, Ion Ceban // Revista Arheologică. –
2012. – Vol. 8, Nr 1/2. – P. 305-315 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 315.

2637. Dergaciova, Lilia. Monede medievale moldoveneşti din colecţii particulare din Re-
publica Moldova (6) / Lilia Dergaciova // Revista Arheologică. – 2012. – Vol. 8, Nr 1/2. – P. 260-265
: fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 265. – Art. 1 : Vol. 8, Nr 1/2, 2012.

2638. Haheu, Vasile. Despre un tip de descoperiri din perioada Hallstattiană târzie : dispo-
zitivele eliceforme tripaletate de bronz / Vasile Haheu // Revista Arheologică. – 2012. – Vol. 8, Nr
1/2. – P. 275-283 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 283.

2639. Hânceanu, George Dan. Cercetări de suprafaţă pe teritoriul judeţului Neamţ : [Ro-
mânia] / George Dan Hânceanu // Revista Arheologică. – 2012. – Vol. 8, Nr 1/2. – P. 201-221 : fig.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 221.

2640. Iarmulschi, Vasile. Contribuţii la poziţia cronologică a necropolei de tip Poieneşti-


Lucaşeuca de la Dolinjani : [a doua jumătate a sec. II – ultimul sfert al sec. I a. Chr.] / Vasile
Iarmulschi // Revista Arheologică. – 2012. – Vol. 8, Nr 1/2. – P. 84-92 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr. : p. 91-92 şi în subsol.

2641. Leviţchi, Oleg. Consideraţii privind stadiul actual şi priorităţile cercetării culturii
Halistattului canelat de tip Chişinău-Corlăteni din spaţiu carpato-nistrean : (sec. XII-X î. e. n.) / Oleg
Leviţchi, Livia Sîrbu // Revista Arheologică. – 2012. – Vol. 8, Nr 1/2. – P. 58-68 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 66-68.

2642. Matveev, Sergiu. In memoriam Tudor Arnăut : [arheolog, om de ştiinţă, profesor


(1958-2012)] / Sergiu Matveev // Revista Arheologică. – 2012. – Vol. 8, Nr 1/2. – P. 353-355 : fot. –
Referinţe bibliogr. : p. 354-355.

2643. Popovici, Sergiu. O nouă necropolă plană a culturii mnogovalikovaja : [de lângă
comuna Talmaza, raionul Ştefan Vodă] / Sergiu Popovici // Revista Arheologică. – 2012. – Vol. 8,
Nr 1/2. – P. 118-120 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 120.

2644. Reabţeva, Svetlana. Coroniţele din plăcuţe imprimate din regiunea carpato-
dunăreană în contextul antichităţilor din Europa de Est şi Sud-Est / Svetlana Reabţeva // Revista
Arheologică. – 2012. – Vol. 8, Nr 1/2. – P. 93-104 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p.
103-104.

101
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2013 ≡ Magazine article annals Nr 7-2013

2645. Simalcsik, Angela. Analiza antropologică a seriei scheletice descoperite în necropo-


la medievală de la Lozova, secolele XIV-XV : [raionul Străşeni, Rep. Moldova] / Angela Simalcsik //
Revista Arheologică. – 2012. – Vol. 8, Nr 1/2. – P. 316-343 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. : p. 341-343 şi în subsol.

2646. Uşurelu, Eugen. Apariţia şi evoluţia aşa-numitelor "sape" în epoca bronzului din Eu-
ropa de Est / Eugen Uşurelu // Revista Arheologică. – 2012. – Vol. 8, Nr 1/2. – P. 50-57 : fig. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 56-57 şi în subsol.

2647. Андрух, Светлана. Курган у г. Токмак : (исслед. 2011 г., Запорожская обл.,
Украина) / Светлана Андрух, Геннадий Тощев // Revista Arheologică. – 2012. – Vol. 8, Nr 1/2. –
P. 121-136 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 136.

2648. Горбаненко, Сергей. Рыболовный промысел населения юхновской культуры /


Сергей Горбаненко, Дмитрий Каравайко // Revista Arheologică. – 2012. – Vol. 8, Nr 1/2. – P. 37-
49 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 49 şi în subsol.

2649. Ларина, Ольга. Жатвенные орудия Ближнего Востока как начальный этап
становления древнейшего земледелия / Ольга Ларина // Revista Arheologică. – 2012. – Vol. 8,
Nr 1/2. – P. 5-15 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 15.

2650. Воронцов, Даниил. Андрушевский курган : [Житомирская обл., Украина] /


Даниил Воронцов, Сергей Скорый // Revista Arheologică. – 2012. – Vol. 8, Nr 1/2. – P. 137-153 :
fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 153.

2651. Дергачев, Валентин. Клад поздней бронзы из села Баху в Республике


Молдова / Валентин Дергачев // Revista Arheologică. – 2012. – Vol. 8, Nr 1/2. – P. 154-160 : fig.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 160.

2652. Дергачев, Валентин. Новые комплексы и единичные находки металлических


предметов поздней бронзы – раннего Гальштатта на территории Республики Молдова /
Валентин Дергачев // Revista Arheologică. – 2012. – Vol. 8, Nr 1/2. – P. 161-181 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 179-181.

2653. Каврук, Валерий. Олово и соль в Карпатском бассейне в бронзовом веке /


Валерий Каврук // Revista Arheologică. – 2012. – Vol. 8, Nr 1/2. – P. 16-36 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. : p. 34-36 şi în subsol.

2654. Кройтор, Роман. Археозоологический комплекс из трипольского памятника


Тринка-Ла Шанц : [Респ. Молдова, район Единец] / Роман Кройтор, Олег Левицкий, Геннадий
Сырбу // Revista Arheologică. – 2012. – Vol. 8, Nr 1/2. – P. 291-304 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. : p. 303-304.

2655. Курчатов, Сергей. Сарматы на городище Рудь – Ла Шанцурь : [I-й в. н.э.] /


Сергей Курчатов // Revista Arheologică. – 2012. – Vol. 8, Nr 1/2. – P. 193-200 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 199-200.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2656. Рогудеев, Василий. Бычья упряжь и проблема происхождения колесничества в


южнорусских степях / Василий Рогудеев // Revista Arheologică. – 2012. – Vol. 8, Nr 1/2. – P.
206-274 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 273-274.

2657. Субботин, Леонид. Клад Белозерской культуры из окрестностей с. Каменка в


Дунай-Днестровском междуречье / Леонид Субботин, Сергей Агульников // Revista Arheologi-
că. – 2012. – Vol. 8, Nr 1/2. – P. 182-189 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 188-
189.

2658. Тельнов, Николай. Фракийские влияния на материальную культуру и


погребальный обряд скифов III-II вв. до н.э. на левобережье Нижнего Днестра / Николай
Тельнов, Виталий Синика // Revista Arheologică. – 2012. – Vol. 8, Nr 1/2. – P. 69-83 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 81-83.

2659. Тельнов, Н. П. К 85-летию Георгия Феоктистовича Чеботаренко : [in honorem


археологу, науч. сотруднику АН Молдовы] / Н. П. Тельнов // Revista Arheologică. – 2012. – Vol.
8, Nr 1/2. – P. 351-352 : fot.

2660. Тельнов, Н. П. Памяти Татьяны Александровны Щербаковой : [археолог, науч.


сотрудник, преподаватель Пед. Гос. Ун-та им. Т. Г. Шевченко (1946-2012)] / Н. П. Тельнов //
Revista Arheologică. – 2012. – Vol. 8, Nr 1/2. – P. 356-358 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2471)

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Matveev, Sergiu. In memoriam Tudor Arnăut : [arheolog, om de ştiinţă, profesor (1958-
2012)]. – Vezi Nr 2642.

Moraitakis, Euripide. Amintirile unui grec originar din Chişinău : [despre rezistenţa antico-
munistă din Basarabia]. – Vezi Nr 2662.

Popovici, Sergiu. Antropologul basarabean Alexandru N. Donici : [savant, doctor în antropo-


logie, membru al Asoc. Elveţiene de Antropologie (1886-1936)]. – Vezi Nr 2471.

Proca, Ion. Revenirea la ţărani : [in memoriam poetului Dumitru Matcovschi (1939-2013)]. –
Vezi Nr 2630.

Тельнов, Н. П. К 85-летию Георгия Феоктистовича Чеботаренко. – Vezi Nr 2659.

Тельнов, Н. П. Памяти Татьяны Александровны. – Vezi Nr 2660.

Урсу, Дмитрий. Эминеску в Одессе. Год 1885. – Vezi Nr 2628.

929.5 Genealogie
2661. Onea, Octavian. Crâmpeie despre descendenţa nobilă a marelui Bogdan Petriceicu
Hasdeu / Octavian Onea // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 48, Nr 2. – P. 125-134 : fot.

929.8 Drapele şi pavilioane. Steaguri. Stindarde

103
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2013 ≡ Magazine article annals Nr 7-2013

(Vezi Nr 2385, 2632)


93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(478) Istoria Republicii Moldova
2662. Moraitakis, Euripide. Amintirile unui grec originar din Chişinău : [despre rezistenţa
anticomunistă din Basarabia] / Euripide Moraitakis ; cuv. înainte de Vlad Pohilă // Biblio Polis. –
2013. – Vol. 48, Nr 2. – P. 135-148 : fot.

94(498) Istoria României


(Vezi Nr 2662)

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume

Bulgac, A. 2474
A Bumacov, Vasile 2398
Agafii, V. I. 2532 Buruc, Alexandru 2357
Alaci, Alexandru 2562 Butucea, Eugen 2413
Alexandrovici, Valentina 2557 Buturov, Valentina 2496
Andrieş-Tabac, Silviu 2632 C
Andronachi, Natalia 2374, 2454, 2455
Andronie-Radulescu, Dana 2352 Caldaraş, Igor 2578
Arnaut, N. 2521 Caminschi, Iurie 2632
Arnaut, Theodor 2636 Capatana, Gheorghe 2461
Arnăut, Tudor (2642) Casapciuc, Marina 2511
Arseni, Alexandru 2411-12 Casian, Anna 2463
Arteni, Ion 2477 Catan, Mihail 2422
Cazac, Anatol 2517
B Cazacov, Vladimir 2481, 2518
Bacumenco-Pîrnău, Ludmila 2635 Ceban, Ion 2636
Batrînac, Vasile 2524 Cebanu, V. 2558
Bădărău, E. 2353 Cebotari, Ana 2356
Bâzgu, Eduard 2446, 2574 Cebotari, Margareta 2372
Begleţ, Natalia 2540, 2583 Cebotari, Valeriu 2550
Bejenaru, Olga 2594-95 Cerbu, Olga 2461
Berliba, Elena 2478, 2495 Cernei, Mihai 2537
Bernaz, E. P. 2473 Cerneţchi, Olga 2509
Beşleagă, Vladimir 2629 Cerpacov, Sergiu 2611
Betsiu, M. 2512 Cervinski, Irina 2490
Beţ, Dionisie 2530 Chelban-Căinăreanu, Ion 2621
Bezu, Ghenadie 2477 Chihai, V. 2482
Bînzari, Andrei 2470, 2585 Chiriac, Alexandra 2557
Bîrcă, Alic 2390 Chiriliuc, V. 2552
Bîrcă, Vadim 2455 Chiriţă, Gheorghe 2565
Boaghi, Denis. 716 Chirvas, Elena 2476
Bobu, V. 2513 Chisnicean, V. 2560
Bodean, Sergiu 2633-34 Chiţan, Valeriu 2391
Bodiu, A. P. 2519 Ciobanu, Iacob 2359, 2361
Bogatencov, Peter 2354 Ciobanu, Natalia 2538
Bondarenco, S. 2546 Ciobanu, Vitalie 2383
Borta, Grigori 2355 Clichici, Diana 2492
Botnaru, Virgil 2596-97 Cobîltean, Lucia 2493
Braga, Dumitru 2525 Codescu, Silviu 2536
Braşoveanu, Lenuţa 2574 Cojanu, Gianina 2423
Bratco, Dumitru 2549, 2555 Cojocaru, Doriana 2509
Bredinschi, Anatolie 2356 Cojocaru, Victor 2509
Brînză, Sergiu 2420-21 Cojuhari, Lilia 2484
Buburuz, Dionisie 2545 Colâbneac, Alexei 2626-27
Bucliş, Mihail 2357 Cooney, Ray 2609
Bugai, Rodica 2480 Corobca, Vladimir 2551
Bujor, Petru 2503 Corolcova, N. 2521, 2523
Bulat, Dumitru 2569 Coşer, Cornel 2399
Bulat, Mihai 2358, 2361 Cotorobai, Victoria 2539

105
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2013 ≡ Magazine article annals Nr 7-2013

Croitor, Roman 2636 Godoroja, Alexei 2526


Crudu, Dumitru 2622, (2629) Godoroja, Mariana 2556
Crudu, P. 2494 Gorincioi, Tamara 2573
Crudu, Radu 2585 Gorobievschi, Svetlana 2387
Cucirevii, Vladimir 2392 Gorohov, Evghenii 2571
Cuneţchi, Tatiana 2402 Grecu, Alexandru 2415, 2599
Curagău, Mihai (2610) Grenina, Aiga 2369
Cuzneţov, Alexandru 2414 Gribincea, Lilia 2405
Gribinciuc, Anatolie 2511
D Grighel, Gh. 2552-54
Dabija, Nicolae 2623-24 Grigoriu, Vitalia 2600
Dadu, C. 2546, 2552-54 Gudumac, V. 2522
Daniliuc, Aliona 2400 Guţu, A. 2512
Danu, Maria 2498 Guţu, Aurel 2525
Dânga, Igor 2591 Guţul, Vera 2530
Decuseară, Diana 2598 H
Dergaciova, Lilia 2637
Diacon, Nadejda 2368 Hadârcă, Sorin 2384
Dima, Marcela 2394 Haheu, Vasile 2549, 2555, 2638
Dimitrova, Tatiana 2574 Harea, Gheorghe 2476
Doboşi, Ioan Silviu 2541 Hasdeu, Bogdan Petriceicu (2661)
Dobrovolskaia-Catrinici, A. 2522 Hânceanu, George Dan 2639
Donica, Andrei 2548 Hemingway, Ernest 2616
Donici, Alexandru N. (2471) Hobin, Johathan 2590
Donos, Alexandru 2357, 2360, 2424 Holban, Tiberiu 2486
Drucioc, Stela 2525 Hotineanu, Adrian 2489, 2517-18, 2520
Dumbrava, Vlada-Tatiana 2483, 2485-86, Hotineanu, Vladimir 2487, 2489, 2517-18,
2489-90, 2493, 2495, 2497 2530
E I
Erizanu, Paula 2467 Ialovaia, Antonina 2580
Ermurachi, Zinaida (2452) Ianioglo, Maria 2382
Eşanu, Feodora (2453) Iarmulschi, Vasile 2640
Eşanu, Vitalie 2362 Iaţco L. 2353
Iftodi, Lina 2370
F Iorgulescu-Bandrabur, Roxana 2573
Fedotov, Ilie 2570 Ivancov, Grigore 2520
Feghiu, Maria 2496 Ivanov, Claudia (2453)
Fikl, Gheorghe 2588 J
Fomichev, V. M. 2532
Frolov, Cristina 2579 Jacotă, A. 2546
Jeleascov, H. 2560
G Jelescu, Petru 2375
Galbur, O. 2472 Jora, Octavian-Dragomir 2388
Garanovici, Natasha 2590 Jucov, Titus 2594, 2625
Georgescu, George C. 2563 K
Georgescu, Mitică 2563
Gheo, Radu Pavel 2616 Kazmin, Nicolai 2607
Ghidirim, Gh. 2479 Kirichok, L. M. 2515
Ghimpu, Dina 2592, 2602 Koroliova, Elfrida 2601
Ghinescu, Adrian 2617 Korzhinskiy, Yu. S. 2475

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Krajevskaia, Alla 2580 Munteanu, Andrei 2566


Krasilenko, E. P. 2519 Munteanu, Mihai 2608
Muşet, Irina 2527
L
N
Lazarenco, Galina 2602
Leu, Vasile 2537 Nalbuş, Olesea 2491
Levitscaia, Ala 2465 Nedelciuc, B. 2512
Leviţchi, Oleg 2641 Nederiţa, Alexandru 2575
Lisnic, A. 2514 Negară, Iulia 2578
Lisnic, Ion 2533 Negoiţescu, Arina 2542
Litvin, G. O. 2475 Nicolaescu, Ana 2547
Lîsîi, Dan 2516 Nicolaescu, Gheorghe 2547, 2556
Lîsîi, Leonid 2516 Nicolaev, Elena 2524, 2526-27
Lungu, Gabriela 2603 Niculae, Mirela 2393
Lungu, Valentina 2626
Lupaşco, I. 2485 O
Lupaşco, Iuliana 2497 Olaru, Constantin 2557
Lupaşco, Liliana 2488 Olaru, Efim 2462
M Oleinic, Cristina 2504, 2506
Olteanu, Constantin 2416
Macovei, Tatiana 2447 Oncioiu, Corina 2425
Macoveţchi, Maria (2597) Onea, Octavian 2661
Madan, Maria 2604 Onofrei, Marin 2567
Manoil, A. 2605 Onu, Vera 2511
Marcoci, Ion 2596 Osoianu, Vera 2371
Marinuţă, Vitalie 2457
Matcovschi, Dumitru (2630) P
Mateescu, Theodor 2539 Palaş, Serghei 2540, 2583
Matusevici, Alexei 2608 Panaitescu, Valeriu 2468, 2536
Matveev, Sergiu 2642 Panuş, Valentina 2575
Maximilian, Silvestru 2400 Pascaru, Vlad 2452
Mazniuc, V. 2474 Pavliuc, Galina 2498
Mătăşel, Alina 2410 Pavlova, Lilia 2363
Mecineanu, E. 2521 Pavlyuk, A. V. 2515
Medeiros, Maria De 2593 Păcurar, Cristian 2541
Mereuţă-Grigoriev, Vera 2606-07 Pântea, Victor 2484
Micuşa, Dumitru 2584 Pedachenko, Yu. 2519
Micuşa, Victor 2584 Peltec, Angela 2499
Mihalache, Iurie 2441 Perstniov, Nicolae 2556
Mihu, I. 2494 Pestilence, Valentin 2354
Mihu, Ion 2491-92, 2508 Peşteanu, Ananie 2547
Mija, Viorica 2362, 2398, 2446 Petraşcu, Adrian 2572
Mititelu, Diana (2605) Petraşcu, Ianoş 2607
Mititelu, Vitalie 2466 Petraşcu, Nicolae 2572
Moraitakis, Euripide 2662 Petrenko, V. I. 2532
Morari, Nata 2398 Petrovici, Sergiu 2401
Moraru, Adrian 2616 Petrovici, V. 2513
Moraru, Elena 2406 Pisarenco, Olga 2443
Moraru, Viorel 2503 Pisarenco, Sergiu 2498
Moşin, V. 2522 Plăcintă, Aurica 2603
Moţpan, Chiril 2599 Plăcintă, Gheorghe 2484, 2507

107
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2013 ≡ Magazine article annals Nr 7-2013

Poalelungi, Oleg 2407, 2417 Ş


Pogribnoi, Vadim 2364
Pohilă, Vlad 2662 Şelaru, Neculai 2568
Popov, Ruslan 2426-27 Şleahtiţchi, Mihai 2380
Popovici, Sergiu 2471, 2643 Ştirbu, Tatiana 2507
Popuşoi, Liliana 2600, 2609 T
Porubin, Andrei 2609
Prida, Ion 2580 Tanurcova, Ilona 2578
Prisacaru, Ion 2394 Taraburca, Liliana 2402
Proca, Ion 2630 Taran, N. 2485
Proca, Nicolae 2493, 2497, 2500 Tălămbuţă, Angela 2442
Proca, Pavel 2610 Tăzlăvan, Doina 2401
Puică, Sergiu 2626-27 Tighineanu, O. 2494
Purici, Dumitru 2428 Tighineanu, Olga 2491, 2508
Timiş, Tudor 2487
R Timofei, Corina 2429-30
Racu, Igor 2463 Todoroi, Dumitru 2367
Raietscaia, V. 2523 Tofan-Scutaru, Liudmila 2476, 2486, 2490,
Raşcov, Victor 2508 2495
Răileanu, Vitalie 2372 Tokar, Adriana 2542
Reabţeva, Svetlana 2644 Tokar, Dănuţ 2542
Retezan, Adrian 2541 Tolstoi, L. N. 2389
Rojic, Vladimir 2535 Turchin, R. 2474
Romanciuc, Ina 2501 Turea, Larisa 2593
Roşca, Vlad 2446 Ţ
Roşeţ, Ludmila 2402
Rusnac, Andrei 2365-66 Ţărnă, Nicu 2592
Ţâmbală, Carolina 2483
S Ţîbîrnă, Ion 2477, 2496
Samohvalov, Sergiu 2503 Ţuleanu, Constantin 2468, 2470
Sârbu, Andrei 2587 Ţurcan, Svetlana 2510
Sârbu, Cristi 2587 Ţurcan, Vadim 2487
Scerbina, R. 2479 Ţurcanu, Adela 2504, 2506
Scurtu, Alina 2502 Ţurcanu, Ianoş 2627
Seredinskaya, N. N. 2515 Ţurcanu, Vasile 2483
Simalcsik, Angela 2645 U
Sîrbu, Livia 2641
Sîrbu, Maria 2460 Ungureanu, Igor 2470
Slavu, Ana-Mirela 2539 Ungureanu, Larisa 2589, 2604
Slivinskaya-Kurchak, K. B. 2475 Ungureanu, S. 2558
Smântână, Alexandru 2505 Ursachi, Eugeniu 2386
Smântână, Alexandru jr 2505 Ursu, Ion 2634-35
Smântână, Alexandru sr 2505 Ushanly, A. 2523
Sochirca, Stela 2440 Ustian, Ivan 2389
Stati, Vitalie 2420-21 Uşurelu, Eugen 2646
Stavila, Natalia 2504, 2506
Stavrat, Constantin 2611 V
Stăncuţă, Eleonora 2598 Vakulovski, Alexandru 2591
Stănilă, Moni 2588, 2618-19 Vasilache, Lidia 2631
Stomff, Mihaela 2375 Vasilache, Sandu 2609
Susan, Oleg 2468 Vasilache, Valeriu 2631

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Vasilache, Vasile 2631 Ж


Vasilache, Victor 2631
Vasilachi, I. 2560 Желясков, Х. 2561
Vîrlan, Ludmila 2543 Желяскова, Л. 2561
Vlad, I. 2479 Желеску, П. С. 2376
Vornic, Vlad 2635 З
Vosimeric, Dmitrii 2458-59, 2464
Закерничная, Анна 2576
Z Заяц, Н. 2418
Zabulică, Violeta 2624 И
Zgureanu, Aureliu 2361, 2466
Zota, Ie. 2513 Иванова, Нина 2385
Zubcu-Codreanu, Doriana 2612 Ивашку, С. Х. 2529
Zubcu-Codreanu, Vasile 2612
К
А
Каврук, Валерий 2653
Агульников, Сергей 2657 Каравайко, Дмитрий 2648
Андрух, Светлана 2647 Кауненко, Ирина 2381
Ариков, Георгий 2437 Каунова, Наталья 2377
Киларь, Олег 2586
Б Кисничан, В. 2561
Берил, И. И. 2582 Коломиец, В. 2564
Бобанова, Ж. И. 2529 Коломиец, Т. 2544, 2564
Болога, М. К. 2582 Костаки, Г. 2408
Бортник, Валентин 2431 Костаки, Георге 2419
Бутучя, Е. 2408 Кройтор, Роман 2654
Бычева, Е. В. 2376 Куртева, Оксана 2378
Курчатов, Сергей 2655
В Кускова, Н. И. 2531
Воевода, А. 2436 Л
Воронцов, Даниил 2650
Лазакович, О. 2581
Г Ларина, Ольга 2649
Левицкий, Олег 2654
Гайворонский, А. 2432
Гинеску, Адриан 2620 М
Гологан, В. Ф. 2529
Горбаненко, Сергей 2648 Мамедова, Роза 2448
Григорьев, А. И. 2469 Матвеев, П. 2445
Гриник, Татьяна 2395-97 Матвеева, Ирина 2373

Д О

Дергачев, Валентин 2651-52 Орлеан, А. 2433


Дикусар, Татьяна 2613 П
Димитраки, Н. С. 2528
Димогло, Т. 2544 Парницкая, Марина 2577
Долгов, Вячеслав 2615 Петриченко, С. В. 2531
Драгош, Владимир 2614 Петрушов, Н. А. 2469
Дубовенко, К. В. 2531 Пироженко, Светлана 2613
Путивец, Андрей 2586
Путивец, Сергей 2586

109
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2013 ≡ Magazine article annals Nr 7-2013

Р
Ранка, Aурора 2559
Рогудеев, Василий 2656
С
Синика, Виталий 2658
Скорый, Сергей 2650
Сосна, А. 2438
Станишевский, Александр 2449
Стурза, Р. 2581
Субботин, Леонид 2657
Султанов, Рахим 2419
Сырбу, Геннадий 2654
Т
Тельнов, Н. П. 2659-60
Тельнов, Николай 2658
Тощев, Геннадий 2647
У
Узун, Елена 2614
Урсу, Дмитрий 2628
Ф
Федоров, Г. 2409
Флоря, В. 2434
Х
Хорозова, Лариса 2379
Худякова, Н. 2435
Ч
Чеботаренко, Георгий Феоктистович (2659)
Чеботарь, О. 2438
Чернега, В. 2444
Чиреш, Елена 2404, 2449
Чутчева, Ольга 2450
Ш
Шимон, С. 2439
Ширяева, С. О. 2469
Щ
Щербакова, Татьяна Александровна (2660)
Э
Эминеску, М. (2628)

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate

1. Biblio Polis. – 2013. – Vol. 48, Nr 2.


2. Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 7.
3. Curierul medical. – 2013. – Vol. 56, Nr 4.
4. Economica. – 2013. – Nr 2.
5. Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conf. tehn.-şt. cu participare intern., 23-24 mai 2013. –
Chişinău, 2013. – [2013-875].
6. Justiţia Constituţională. – 2013. – Nr 2.
7. Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 7.
8. Moldoveanca. – 2013. – Nr 7.
9. Noi. – 2013. – Nr 7.
10. Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 6.
11. Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 2.
12. Proceedings of ITSEC-2012 International Conference on Information Technologies and Security
2012, 15-16 Oct. 2012. – Chişinău, 2013. – [2013-934].
13. Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2013. – Nr 2.
14. Punkt. – 2013. – Nr 53.
15. Revista Arheologică. – 2012. – Nr 1/2.
16. Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 6, 7.
17. Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 5, 6.
18. Teatru. – 2013. – Nr 11.
19. Vama. – 2013. – Nr 1.
20. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 7.
21. Закон и жизнь. – 2013. – Nr 7.
22. Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 7.
23. Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 3.

111
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2013

CRONICA ARTICOLELOR NEWSPAPER ARTICLE


DE GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
IULIE NR 7 JULY
(2329-2621)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
2329. Cuzuioc, Ion. Un distins om de cultură – Eugenia Ursu : [secretar gen. al Federaţiei
din Rep. Moldova a Asoc., Centrelor şi Cluburilor UNESCO] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. –
2013. – 18 iul. – P. 8.

2330. Dabija, Nicolae. Cetatea cu ziduri din cărţi : [note biogr. a mitropolitului Gavriil Bă-
nulescu-Bodoni (1746-1821)] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2013. – 4 iul. – P. 1.

2331. Zamfiroiu, Lilian. Relaţiile noului şef al ICR cu Securitatea : [interviu cu L. Zamfiro-
iu, preşedintele Inst. Cultural Român] / consemnare: Mihai Voinea // Adevărul : ed. de Moldova. –
2013. – 17 iul. – P. 8-9.

02 BIBLIOTECONOMIE
2332. Ciobanu, Mircea V. Clubul de lectură : [de la liceul "Spiru Haret" din Chişinău] / Mir-
cea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 12 iul. – P. 14.

070 ZIARISTICĂ. PRESĂ


(Vezi Nr 2620)
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
2333. Păsat, Dumitru. Mihai Eminescu: consubstanţialitatea dintre gândirea divină şi cea
umană / Dumitru Păsat // Literatura şi arta. – 2013. – 18 iul. – P. 8.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
2334. Nedelcea, Tudor. Pentru unitatea lumii creştine / Tudor Nedelcea // Literatura şi ar-
ta. – 2013. – 18 iul. – P. 2.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDINŢĂ


2335. Mateciuc, Bogdan. Trăsături principale ale sectelor religioase / Bogdan Mateciuc //
Curierul ortodox. – 2013. – 18 iul. – P. 1, 5. – Va urma.

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


2336. Eţco, Diana. Mitropolitul Basarabiei – Gavriil Bănulescu-Bodoni : [200 de ani de la
întemeierea Mitropoliei Chişinăului şi Hotinului] / Diana Eţco // Literatura şi arta. – 2013. – 25 iul. –
P. 7.

2337. Fuştei, Nicolae. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni – primul arhipăstor al Episco-


piei Chişinăului şi Hotinului / Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2013. – 18 iul. – P. 6. – Contin.
Începutul : 3 mai.

2338. Moraru, Anton. 200 de ani de la începutul tragediei Bisericii Basarabiei : [despre
anexarea Bisericii Basarabiei la Biserica Rusă] / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2013. – 11 iul.
– P. 3.

2339. Negrei, Ion. "Mitropolia Moldovei este o consecinţă a ocupaţiei politice" : [200 de ani
de la formarea Mitropoliei Chişinăului şi Hotinului: interviu cu vicepreşedintele Asoc. Istoricilor din
Rep. Moldova, istoricul I. Negrei] // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 23 iul. – P. 21.

2340. Stănilă, Moni. Să nu oprim cuvântul : [despre credinţa creştină] / Moni Stănilă //
Timpul. – 2013. – 12 iul. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 2330)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei
2341. McFarlane, Ian. "Calitatea" populaţiei este mai importantă decât numărul ei" : inter-
viu cu I. McFarlane, Dir. de Ţară al UNFPA, Fondul ONU pentru Populaţie în Rep. Moldova // Ziarul
de gardă. – 2013. – 11 iul. – P. 18.

32 POLITICĂ
2342. Negru, Nicolae. "Românizarea" RM cu voie de la Moscova? : [aspecte geopolitice] /
Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 12 iul. – P. 8.

2343. Pleşu, Andrei. Două chipuri ale memoriei : [despre crimele comunismului: art. pu-
blicistului român] / Andrei Pleşu // Săptămîna. – 2013. – 26 iul. – P. 3.

2344. Ţâcu, Octavian. Politici imperial/statale şi construcţii identitare (3,4) Modelul britanic
/ Octavian Ţâcu // Timpul. – 2013. – 5, 19 iul. – P. 7. – Art. 1 : 21 iun.

2345. Ţâcu, Octavian. Politici imperial/statale şi construcţii identitare (5). Perioada Războ-
iului Rece / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2013. – 26 iul. – P. 7. – Art. 1 : 21 iun.

113
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2013

2346. Нантой, Оазу. Скулеж "еврошавки", или Пару слов про "дедушку по вызову" :
[ст. молд. политика] / Оазу Нантой // Панорама. – 2013. – 12 июля. – Р. 5.

322 Relaţii dintre biserică şi stat


(Vezi Nr 2343)

323 Politică internă


2347. Ciobanu, Mircea V. Intelectuali de dreapta şi intelectuali de stânga / Mircea V. Cio-
banu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 5 iul. – P. 9.

2348. Paleologu, Alexandru. De la Churchill încoace, nu s-au mai ţinut discursuri deştep-
te : [interviu acordat în 2004 de A. Paleologu, scriitor şi filosof român] / interviu realizat de Ciprian
Chirvasiu // Moldova suverană. – 2013. – 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23 iul.

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


2349. Gavrilă, Carmen. Taksim şi iluzia modelelor : [despre situaţia soc.-pol. din Turcia] /
Carmen Gavrilă // Săptămîna. – 2013. – 12 iul. – P. 3.

2350. Ерну, Василий. Лебединая песнь Румынии, или Размышления об исчезнове-


нии румынского государства / Василий Ерну // Коммерсант info. – 2013. – 26 июля. – Р. 14. –
Оконч. Нач. : Nr 9.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


2351. Ciornei, Vsevolod. Castele şi procese : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei //
Săptămîna. – 2013. – 5 iul. – P. 2.

2352. Filat, Vlad. "Trebuie să muncim şi să credem în viitorul nostru european" : [aspecte
soc.-pol.: interviu cu V. Filat, ex. prim-ministru, preşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldo-
va] // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 10 iul. – P. 9.

2353. Negru, Nicolae. Teritorii contra UE, nicio şansă : [despre conflictul transnistrean] /
Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 5 iul. – P. 4.

2354. Pasat, Valeriu. "De 20 de ani problemele istoriei şi limbii sunt masiv exploatate în
scopuri politice..." : interviu cu omul politic V. Pasat / consemnare: Svetlana Sârbu // Literatura şi
arta. – 2013. – 4 iul. – P. 6.

2355. Ţăranu, Anatol. Percepţiile subiective şi puterea de influenţă determină locul în top
: [celor mai influenţi politicieni în luna iun. 2013: interviu acordat de către A. Ţăranu, dir. Inst. de
Analiză şi Consultanţă Politică "Politicon", postului de Radio Europa Liberă] / interlocutori: Liliana
Barbăroşie, Alexandru Canţâr // Capitala. – 2013. – 5 iul. – P. 5 ; Capitala=Столица. – 2013. – 5
июля. – Р. 5.

2356. Ţâcu, Octavian. "Aş vrea să avem o majoritate de curajoşi ca să putem schimba
societatea" : interviu cu fostul ministru al Tineretului şi Sportului O. Ţâcu / interviu de Ilie Gulca //
Jurnal de Chişinău. – 2013. – 2 iul. – P. 21.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2357. Влах, Ирина. Ирина Влах: "Инициатива о выходе Гагаузии из состава Молдо-
вы – это прямое следствие антисоциальной политики властей" : [беседа с депутатом Парла-
мента Респ. Молдова] / беседовал Андрей Васильев // Коммунист. – 2013. – 19 июля. – Р. 4-
5.

2358. Мындрэшеску, Валентин. Силовые сценарии для "молдавской бархатной ре-


волюции" : [ст. полит. обозревателя радио "Голос России"] / Валентин Мындрэшеску // Пано-
рама. – 2013. – 31 июля. – Р. 5.

2359. Спэтару, Думитру. Бархатная революция, или Молдавская осень : [о намере-


нии Партии коммунистов Респ. Молдова по орг. бархат. революции] / Думитру Спэтару //
Панорама. – 2013. – 23 июля. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 2405, 2440-41, 2444-45)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


2360. Baconschi, Teodor. "Nu avem nevoie de declaraţii de iubire, ci de iubire!" : interviu
cu fostul ministru de Externe al României, Teodor Baconschi / interviu realizat de Valentin Buda //
Timpul. – 2013. – 5 iul. – P. 11.

2361. Baconschi, Teodor. "România este culoarul geopolitic natural al Republicii Moldo-
va către Uniunea Europeană" : interviu cu T. Baconschi, ex-ministru de Externe al României /
interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 9 iul. – P. 19.

2362. Baconschi, Teodor. În viaţa mea am schimbat nu trei neveste, ci trei biblioteci : [in-
terviu cu T. Baconschi, ex-ministru de Externe al României] / consemnare: Aurelia Borzin // Ziarul
naţional. – 2013. – 12 iul. – P. 18.

2363. Batson, Philip David. "Acţiunile ministrului Educaţiei sunt demne de laudă" : [inter-
viu cu P. D. Batson, ambasadorul Regatului Unit la Chişinău] / consemnare: Virginia Dumtiraş //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 31 iul. – P. 4-5.

2364. Băsescu, Traian. "Românii de pe stânga Prutului chiar au simţit că-i iubesc!" : [pri-
mul interviu înaintea vizitei de stat în Rep. Moldova al lui T. Băsescu, preşedintele României] /
consemnare: Dan Andronic // Evenimentul zilei. – 2013. – 12 iul. – P. 5.

2365. Bogatu, Petru. Băsescu a obţinut o informaţie ce întrece tot ce a ştiut până acum :
[despre vizita preşedintelui României în Rep. Moldova, 17 iul. 2013] / Petru Bogatu // Jurnal de
Chişinău. – 2013. – 19 iul. – P. 9.

2366. Bogatu, Petru. Cum se va răzbuna Moscova pe noi dacă mergem în UE? / Petru
Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 16 iul. – P. 5.

2367. Bonzel, Matthijs Van. "Ca să atragi investiţii, ai nevoie de management profesio-
nist, nu politic" : [interviu cu M. Van Bonzel, ambasadorul Olandei în România] / consemnare:
Simona Mătieş // Evenimentul zilei. – 2013. – 18 iul. – P. 10.

115
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2013

2368. Cerniţa, Polina. Începutul unei noi etape în relaţiile bilaterale : [ruso-române] / Poli-
na Cerniţa // Flux. – 2013. – 12 iul. – P. 8.

2369. Chirtoacă, Dorin. "Îl invit pe Traian Băsescu să-şi continue cariera politică în Mol-
dova" : [despre vizita preşedintelui României la Chişinău, 17 iul. 2013: interviu cu D. Chirtoacă,
primar gen. al mun. Chişinău] / consemnare: Valentin Buda // Evenimentul zilei. – 2013. – 17 iul. –
P. 5.

2370. Corlăţeanu, Titus. Corlăţeanu, după întâlnirea cu Lavrov: Încercăm să creăm o


deschidere a dialogului politic cu Rusia: [pe marginea interviului, acordat de către T. Corlăţeanu,
ministru de Externe al României, agenţiei Agerpres] / consemnare: Victoria Vioară // Flux. – 2013.
– 12 iul. – P. 8.

2371. Damian, George. Prietenia Moscovei nu e completă fără puţin şantaj : [despre ati-
tudinea faţă de semnarea Acordului de asociere Rep. Moldova – Uniunea Europeană] / George
Damian // Timpul. – 2013. – 26 iul. – P. 8.

2372. Damian, George. Să zicem ca Moscova: lumea începe în anul 2013 : [despre rela-
ţiile ruso-române] / George Damian // Timpul. – 2013. – 12 iul. – P. 8.

2373. Declaraţia comună în sprijinul Declaraţiei Parlamentului Republicii Moldova cu


privire la situaţia actuală în procesul de reglementare a conflictului transnistrean : [lansată
de către congresmenii amer. Joseph Pitts, David Proce, Eliot Engel [et al.], 11 iul. 2013] // Moldova
suverană. – 2013. – 18 iul.

2374. Dumitraş, Virginia. Lecţii de aderare de la Croaţia : [despre integrarea în Uniunea


Europeană] / Virginia Dumitraş // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 22 iul. – P. 4.

2375. Fati, Sabina. De ce se întoarce România spre Est? : [art. jurnalistei din România] /
Sabina Fati // Moldova suverană. – 2013. – 18 iul.

2376. Muntean, Valeriu. Un ghimpe pentru imperialismul velicorus : [despre politica ex-
pansionistă a Rusiei] / Valeriu Muntean // Evenimentul zilei. – 2013. – 24 iul. – P. 9.

2377. Nanea, Vasile. Federaţia Rusă către România: "Adio, dar rămân cu tine!" : [art. di-
plomatului] / Vasile Nanea // Literatura şi arta. – 2013. – 11 iul. – P. 2.

2378. Negru, Nicolae. Privirea "oblică" a lui Băsescu asupra conflictului transnistrean : [pe
marginea opiniilor lui Traian Băsescu, preşedintele României în cadrul vizitei în Rep. Moldova, 17
iul. 2013] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 19 iul. – P. 8.

2379. Ponta, Victor. "România vrea un calendar concret şi accelerat de eliminare a vize-
lor pentru cetăţenii moldoveni" : [interviu cu V. Ponta, prim-ministru al României] / consemnare:
Dan Andronic // Evenimentul zilei. – 2013. – 19 iul. – P. 4-5.

2380. Schuebel, Dirk. Dirk Schuebel: "Punctele de control al imigraţiei au un rol important
în luptă cu terorismul" : [despre securizarea frontierei de Est a Rep. Moldova: interviu cu şeful
Delegaţiei Europene în Rep. Moldova] / consemnare: Ion Macovei // Timpul. – 2013. – 5 iul. – P. 3.

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2381. Schuebel, Dirk. "Cea mai mare problemă a RM rămâne corupţia" : interviu cu şeful
Delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău, D. Schuebel / interviu realizat de Vadim Vasiliu // Jurnal
de Chişinău. – 2013. – 12 iul. – P. 5.

2382. Schuebel, Dirk. "R. Moldova ar fi arătat altfel, dacă nu ar fi fost finanţată de UE" :
[interviu cu D. Schuebel, Ambasadorul Uniunii Europene la Chişinău] / consemnare: Raisa
Lozinschi // Ziarul naţional. – 2013. – 12 iul. – P. 8-9.

2383. Schuebel, Dirk. "V-am ajutat nu doar cu mintea, dar şi cu inima" : [interviu cu D.
Schuebel, şeful Delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău] / consemnare: Alina Ţurcanu // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2013. – 12 iul. – P. 4-5.

2384. Ute Gabanyi, Anneli. "Republica Moldova de astăzi nu mai este vechea Basarabie"
: [interviu acordat de către A. Ute Gabanyi, analistă germană, postului de Radio Europa Liberă] /
interlocutor: Alexandru Eftode // Capitala. – 2013. – 19 iul. – P. 6 ; Capitala= Столица. – 2013. –
19 июля. – Р. 5.

2385. Wilms, Carsten. "Mi-aş dori ca oamenii din Republica Moldova să recapete încre-
derea în viitorul ţării lor" : interviu cu C. Wilms, şeful adjunct al Ambasadei Germane la Chişinău /
interviu realizat de Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 26 iul. – P. 10.

2386. Zdanoka, Tatjana. "Mă îndoiesc că Vilnius va fi summitul Moldovei" : [interviu acor-
dat de către T. Zdanoka, membră a Parlamentului European din partea ecologiştilor şi a Alianţei
Libere a Europenilor, postului de Radio Europa Liberă] / interlocutor: Iolanda Bădiliţă // Capitala. –
2013. – 17 iul. – P. 6 ; Capitala= Столица. – 2013. – 17 июля. – Р. 5.

2387. Богату, Петру. Как отомстит Москва в случае нашего вступления в ЕС? / Петру
Богату // Панорама. – 2013. – 26 июля. – Р. 5.

2388. Варданян, Эрнест. Европа может признать Приднестровье... назло России : [о


приднестров. конфликте] / Эрнест Варданян // Коммерсант info. – 2013. – 12 июля. – Р. 6.

2389. Васильева, Галина. Евроазиатская альтернатива : [по материалам "кругл.


cтолa" "Современные интеграционные процессы: опыт и перспективы", июнь 2013, Кишинэу]
/ Галина Васильева // Панорама. – 2013. – 2 июля. – Р. 1, 3.

2390. Захарова, Мария. Условия для обсуждения политических вопросов пока не


созрели: [о молдо.- рос. отношениях: интервью с зам. дир. деп. информации и печати М-ва
иностр. дел России М. Захаровой] // Коммерсант info. – 2013. – 26 июля. – Р. 6.

2391. Линкявичюс, Линас. Линас Линкявичюс: "Я бы не рисовал будущее в мрачных


томах" : интервью с министром иностр. дел Литовской Республики / записал Валериу Васи-
ликэ // Панорама. – 2013. – 3 июля. – Р. 3.

2392. Ткач, Сергей. Почему ЕС разрушает формат "5+2" и создает "приднестровское


гетто"? : [о приднестров. конфликте: междунар. контекст] / Сергей Ткач // Панорама. – 2013. –
9 июля. – Р. 5.

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare

117
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2013

2393. Podumljak, Munir. "Reformele au avut întotdeauna parte de rezistenţă" : [despre


integrarea europeană a Croaţiei: interviu cu M. Podumljak, dir. executiv al Parteneriatului ONG-
urilor pentru Dezvoltare Socială] / consemnare: Virginia Dumitraş // Adevărul : ed. de Moldova. –
2013. – 22 iul. – P. 5.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


2394. Cernelea, Roman. Evoluţie : [retrospective şi perspective ale evoluţiei politice pri-
vind integrarea europeană] / Roman Cernelea // Săptămîna. – 2013. – 12 iul. – P. 14.

2395. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Sînt sigur că rezultatele Summit-ului de la Vilnius vor reflecta
efortul pe care l-am depus constant din 2009 şi pînă în prezent" : interviu acordat agenţiei
Moldpres de către liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova // Moldova suverană. – 2013. –
17 iul. ; Săptămîna. – 2013. – 19 iul. – P. 12.

2396. Greceanîi, Zinaida. Integrarea Euroasiatică trebuie să fie o idee naţională : alocuţi-
unea deputatului în Parlament în cadrul mesei rotunde intern. "Procesele integraţioniste moderne:
experienţă şi perspective", iul. 2013, Chişinău / Zinaida Greceanîi // Socialiştii. – 2013. – 5 iul. – P.
2.

2397. Leancă, Iurie. "Este important că nu doar ţările din Noua Europă ne susţin pentru
aderare" : [interviu cu Iu. Leancă, prim-ministru al Rep. Moldova] / consemnare: Valentin Buda //
Evenimentul zilei. – 2013. – 19 iul. – P. 3.

2398. Negru, Nicolae. Despre integrarea europeană şi reunificarea cu România / Nicolae


Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 16 iul. – P. 4.

2399. Timofti, Nicolae. "Conectarea Republicii Moldova la valorile europene are loc şi
prin intermediul României" : [interviu cu N. Timofti, preşedintele Rep. Moldova] / consemnare:
Valentin Buda // Evenimentul zilei. – 2013. – 12 iul. – P. 4.

2400. Буриан, Александр. Молдова между Востоком и Западом : [интеграц.


аспекты] / Александр Буриан // Панорама. – 2013. – 10 июля. – Р. 5.

2401. Додон, Игорь. Выгоды и потери от евроинтеграции : [ст. депутата Парламента


Респ. Молдова] / Игорь Додон // Панорама. – 2013. – 3 июля. – Р. 5.

2402. Додон, Игорь. Игорь Додон: "Молдова не получит выгод от евроинтеграции, а


потеряет очень многое" : [интервью с депутатом Парламента Респ. Молдова] / записал Иван
Сергеев // Социалисты. – 2013. – 3 июля. – Р. 2.

2403. Спэтару, Думитру. Европейская Молдова – второй и последний шанс : [об ев-
роп. интеграции Респ. Молдова] / Думитру Спэтару // Панорама. – 2013. – 16 июля. – Р. 5.

2404. Ткач, Сергей. Республика Молдова может не протянуть и 10 лет : [о перспек-


тивах сближения с Европейским Союзом] / Сергей Ткач // Панорама. – 2013. – 30 июля. – Р.
5.

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2405. Чубашенко, Дмитрий. Tabula rasa по-бессарабски, или Попытка апологии ев-
роинтегрции / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2013. – 19 июля. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 2360)

329 Partide şi mişcări politice


2406. Martens, Wilfried. "PLDM este un partid cu adevărat Popular European" : [interviu
cu W. Martens, preşedintele Partidului Popular European] // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. –
10 iul. – P. 8-9.

329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova


2407. Dodon, Igor. Viitorul este al forţelor de stînga progresiste, este al socialiştilor : [in-
terviu acordat de către I. Dodon, liderul Partidului Socialiştilor, portalului Tribuna] / consemnare:
Oxana Mititelu ; fot.: Andrei Boguş // Socialiştii. – 2013. – 26 iul. – P. 1-2 ; Социалисты. – 2013. –
24 июля. – Р. 2.

2408. Negru, Nicolae. De ce s-a rupt PL? : [despre crearea unei noi formaţiuni politice li-
berale] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 30 iul. – P. 4.

2409. Untilă, Veaceslav. Faţa adevărată a pretinşilor liberali reformatori : [despre grupul
Partidului Liberal: art. vicepreşedintelui partidului] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2013. – 26 iul. – P.
10.

2410. Спэтару, Думитру. Загадочная третья сила : [о полит. альтернативах] / Думит-


ру Спэтару // Панорама. – 2013. – 26 июля. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 2359, 2406)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
2411. Martea, Galina. Criza economică, între putere şi mentalitate / Galina Martea // Lite-
ratura şi arta. – 2013. – 18 iul. – P. 3.

2412. Ohrband, Gerhard. Economia discriminării / Gerhard Ohrband // Economist. –


2013. – 10 iul. – P. 10.

2413. Ohrband, Gerhard. Economia esoterică : [despre soluţiile econ. ale mişcării esote-
rice "New Age" (Noua Epocă)] / Gerhard Ohrband // Economist. – 2013. – 31 iul. – P. 10.

331.105.44 Sindicate
2414. Ivanov, Dumitru. Dialogul partenerial: Puncte nevralgice : [dialog cu D. Ivanov, pre-
şedintele Consiliului Gen. al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei] / pentru conformitate : Tamara
Lupuşor // Vocea poporului. – 2013. – 5 iul. – P. 8-9. – (Supl. "Lumina" ; Nr 6). – Idem în lb. rusă.

2415. Turea, Larisa. Larisa Turea: "Mişcarea sindicală este foarte activă în Portugalia" :
[interviu cu soţia ambasadorului Rep. Moldova în Portugalia] / consemnare: Rodica Vîlcu // Vocea
poporului. – 2013. – 12 iul. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

119
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2013

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


2416. Черный, Николай. Николай Черный: "Вся моя жизнь связана с Молдавией, эта
страна – мой стержень" : [беседа с молд. бизнесменом] / беседу вела Ольга Березовская //
Коммерсант info. – 2013. – 12 июля. – Р. 8-9.
(Vezi de asemenea Nr 2462)

336 Finanţe
2417. Decuseară, Ion. Ce se întâmplă cu leul? : [despre piaţa valutară] / Ion Decuseară //
Economist. – 2013. – 31 iul. – P. 8-9.

2418. Lavuşchina, Oxana. Young Bankers Programme Calea spre o activitate bancară
responsabilă : [interviu cu O. Lavuşchina, şef Dep. Resurse Umane din cadrul ProCredit Bank] /
consemnare: Maria Ursu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 12 iul. – P. 7.

2419. Lichii, Iurie. Modul de achitare a TVA pentru producătorii agricoli : [interviu acordat
de către Iu. Lichii, şef adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Agenţiei INFOTAG] //
Economist. – 2013. – 3 iul. – P. 10 ; Săptămîna. – 2013. – 5 iul. – P. 7.

2420. Manea, Sergiu. Transformarea din BCR Chişinău : [coment. de S. Manea, preşedin-
te al Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Române Chişinău S.A.] // Economist. –
2013. – 3 iul. – P. 5.

2421. Oleinic, Alexandru. Constrângerile din partea statului stopează mediul de afaceri :
[pe marginea studiului Băncii Mondiale "Moldova: Priorităţi de politici pentru dezvoltarea sectorului
privat": interviu cu A. Oleinic, ex-deputat în Parlamentul Rep. Moldova] / consemnare: Irina Pâslari
// Timpul. – 2013. – 19 iul. – P. 3.

2422. Şalamac, Mariana. Prin descentralizare fiscală spre renaşterea sectorului rural :
[avantaje şi riscuri] / Mariana Şalamac // Economist. – 2013. – 17 iul. – P. 4.

2423. Головатюк, Владимир. Денежный рынок в первом полугодии 2013 года : [ст.
дир. Ин-та модернизации Молдовы] / Владимир Головатюк // Панорама. – 2013. – 26 июля. –
Р. 6.

2424. Головатюк, Владимир. Платежный баланс в I квартале 2013 года : [ст. дир.
Ин-та модернизации Молдовы] / Владимир Головатюк // Панорама. – 2013. – 19 июля. – Р. 6.

2425. Грос, Даниэль. Зомби-банки ЕС : [о банков. cекторе Европ. союза: ст. дир.
Центра европ. полит. исслед.] / Даниэль Грос // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. –
2013. – 26 июля. – Р. 21.

2426. Пойсик, Михаил. Кульбиты национальной валюты : [о курсах лея к иностр. ва-
лютам] / Михаил Пойсик // Панорама. – 2013. – 31 июля. – Р. 5.

2427. Чеботарь, Сергей. Сергей Чеботарь: "Moldova Agroindbank обладает большим


потенциалом, и мы будем генерировать новые источники роста" : [интервью президента
Moldova Agroindbank] // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 19 июля. – Р. 6.

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2428. Шикирлийская, Марина. Бюджет-2013. Откуда доходы? : [об итогах выполне-


ния нац. бюджета в перв. полугодии 2013 г.] / Марина Шикирлийская // Экономическое обо-
зрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 26 июля. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 2442)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(100-87) Situaţia economică a ţărilor de peste hotare
2429. Anghel, Iulian. Cât ar câştiga România dacă s-ar uni cu Republica Moldova : [as-
pecte econ.: reluat din "Ziarul financiar", 18 iul. 2013] / Iulian Anghel, Andrei Cîrchelan // Timpul. –
2013. – 19 iul. – P. 11.

2430. Decuseară, Ion. Productivitatea muncii în Rusia – între vis şi realitate / Ion
Decuseară // Economist. – 2013. – 10 iul. – P. 8-9.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


2431. Bejan, Octavian. Cum poate să fie organizată mai bine economia Republicii Moldo-
va? / Octavian Bejan // Moldova suverană. – 2013. – 4, 5, 9 iul.

2432. Bumacov, Vasile. "Mai bine intrăm mai devreme în competiţia agricolă europeană,
decât să ajungem distruşi" : interviu cu V. Bumacov, ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare /
consemnare: Cătălin Alistari // Evenimentul zilei. – 2013. – 26 iul. – P. 4.

2433. Bumacov, Vasile. Despre "mafia cărnii", despre "otkat" şi despre contrabandă : in-
terviu cu V. Bumacov, ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare / pentru conformitate: Aneta
Grosu // Ziarul de gardă. – 2013. – 11 iul. – P. 10-11.

2434. Bumacov, Vasile. Vasile Bumacov: Cea mai mare bogăţie a ţării noastre sunt oa-
menii care au minte limpede, dorinţă de a munci şi perseverenţă : [interviu cu ministrul Agriculturii
şi Industriei Alimentare] / a dialogat Ion Chişlea // Economist. – 2013. – 10 iul. – P. 4-5.

2435. Chivriga, Viorel. Viorel Chivriga: "Există oportunităţi diverse pentru a te manifesta,
dar trebuie să înveţi să le valorifici" : [interviu acordat de către analistul econ. postului de Radio
Europa Liberă] // Săptămîna. – 2013. – 5 iul. – P. 13.

2436. Decuseară, Ion. Agriculturile dezvoltate intră în epoca de aur. Noi prindem trendul?
: [despre potenţialul agriculturii moldoveneşti] / Ion Decuseară // Economist. – 2013. – 24 iul. – P.
8-9.

2437. Florea, Ioana. Agricultura moldovenească, între secetă şi inundaţii : [context econ.]
/ Ioana Florea // Flux. – 2013. – 5 iul. – P. 5.

2438. Loghin, Vlad. Economia noastră dă semne de stabilizare : [despre rezultatele pri-
mului trim. al anului 2013] / Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2013. – 31 iul.

121
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2013

2439. Răducan, Marcel. Marcel Răducan: Republica Moldova are nevoie de un plan de
dezvoltare bine pus la punct : interviu acordat pentru Moldpres de către ministrul Dezvoltării Regio-
nale şi Construcţiilor // Economist. – 2013. – 31 iul. – P. 12.

2440. Roşca, Iurie. Iurie Roşca despre "patriotismul economic moldovenesc" : [teze din
răspunsurile la întrebările adresate în cadrul prelegerii, susţinute la Acad. de Ştiinţe, 23 iul. 2013] /
Iurie Roşca // Flux. – 2013. – 26 iul. – P. 3.

2441. Roşca, Iurie. "Republica Moldova : de la independenţa politică spre independenţa


economică" : Prelegere publică, susţinută la Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 23 iul. 2013] / Iurie Roşca
// Flux. – 2013. – 26 iul. – P. 1,4-7.

2442. Savva, Tatiana. Moldova în clasamentul beneficiarilor de granturi : [interviu acordat


de către T. Savva, economistă la Centrul analitic independent "Expert-Grup", programul "Sectorul
public: economie, finanţe, management", postului de Radio Europa Liberă] / interlocutori: Alexan-
dru Canţâr, Liliana Barbăroşie // Capitala. – 2013. – 12 iul. – P. 5 ; Capitala=Столица. – 2013. – 12
июля. – Р. 6.

2443. Годорожа, Думитру. Переосмысление регуляторной реформы – гильотина


отменяется : [о проекте Стратегии реформы регулирования предпринимат. деятельности на
2015-2020 гг.: коммент. зам. министра экономики Респ. Молдова Д. Годорожа] / записала
Ирина Коваленко // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 26 июля. – Р. 16.

2444. Рошка, Юрий. Республика Молдова : от политической независимости – к эко-


номической : (Публ. лекция в Акад. наук Молдовы, 23 июля 2013) / Юрий Рошка // Коммер-
сант info. – 2013. – 26 июля. – Р. 8.

2445. Рошка, Юрий. Третий путь – это экономический национализм : из лекции "Рес-
публика Молдова – от политической независимости – к экономической", представл. 23 июля
2013 г. в Акад. наук Молдовы / Юрий Рошка // Экономическое обозрение ″Логос- Пресс″. –
2013. – 26 июля. – Р. 17.

338.48 Turism. Economia turismului


2446. Şalamac, Mariana. Relansarea turismului autohton întârzie. Cum să-i aruncăm un
colac de salvare? / Mariana Şalamac // Economist. – 2013. – 24 iul. – P. 4.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
2447. Niculăiţă, Dumitru. Piaţa de publicitate din R. Moldova – evoluţie pozitivă în 2012 :
[pe marginea rap. Asoc. Agenţiilor de Publicitate din Rep. Moldova] / Dumitru Niculăiţă // Econo-
mist. – 2013. – 17 iul. – P. 6.

2448. Niculăiţă, Dumitru. Reprezintă franchisingul o cale sigură spre succes? / Dumitru
Niculăiţă // Economist. – 2013. – 24 iul. – P. 14.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2449. Стиглиц, Джозеф Е. Шарада о свободной торговле : [о либерализации миров.


торговли: ст. проф. Колумб. ун-та] / Джозеф Е. Стиглиц // Экономическое обозрение ″Логос-
Пресс″. – 2013. – 26 июля. – Р. 21.

339.7 Finanţe internaţionale


2450. Рогофф, Кеннет. Золотые сны : [о миров. рынке золота: ст. проф. Гарвард. ун-
та] / Кеннет Рогофф // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 26 июля. – Р. 20.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mon-


dială
2451. Constantin, Daniel. "Atât cetăţenii moldoveni, cât şi cei români, trebuie să-şi păs-
treze preferinţele de consum pentru produsele celorlalţi" : [despre relaţiile de schimb şi cooperare
cu Rep. Moldova: interviu cu D. Constantin, ministrul Agriculturii din România] / consemnare: Cătă-
lin Alistari // Evenimentul zilei. – 2013. – 26 iul. – P. 5.

2452. Decuseară, Ion. Despre producţia intelectuală şi locul Rusiei în circuitul economic
mondial / Ion Decuseară // Economist. – 2013. – 3 iul. – P. 8-9.

2453. Decuseară, Ion. Proiectul euroasiatic – garant al perpetuării înapoierii economice :


[despre Uniunea Vamală Euroasiatică] / Ion Decuseară // Economist. – 2013. – 17 iul. – P. 8-9.

2454. Golovatiuc, Vladimir. Viitorul nostru este în Uniunea Euroasiatică : [context econ.:
art. dir. Inst. de Modernizare a Moldovei] / Vladimir Golovatiuc // Socialiştii. – 2013. – 12 iul. – P. 7:
19 iul. – P. 6.

2455. Головатюк, Владимир. Реальные причины евразийской интеграции Молдовы


: [ст. дир. Ин-та модернизации Молдовы] / Владимир Головатюк // Панорама. – 2013. – 2
июля. – Р. 5; Коммерсант info. – 2013. – 26 июля. – Р. 10.

2456. Гречаная, Зинаида. Экономика первична в движении в сторону Таможенного


союза : [о продвижении стратегии евразийск. интеграции Молдовы: интервью с депутатом
парламента Респ. Молдова З. Гречаной] / записал Олег Краснов // Социалисты. – 2013. – 31
июля. – Р. 2.

2457. Замура, Елена. Цена интеграции: готовы ли мы к потере собственного произ-


водства и части территории? : [по материалам междунар. „кругл. cтолa” "Современные инте-
грационные процессы: опыт и перспективы", 28 июня 2013, Кишинэу] / Елена Замура // Мол-
давские ведомости. – 2013. – 2 июля.

2458. Шиллер, Роберт. Вечные пузыри : [на фондовой бирже США : ст. проф. Йел.
ун-та] / Роберт Шиллер // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 26 июля. – Р.
20.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
341 Drept internaţional

123
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2013

2459. Hriptievschi, Nadejda. "Toleranţa se învaţă din copilărie" : [interviu cu N.


Hriptievschi, expert din partea Rep. Moldova în cadrul Comis. Europene contra Rasismului şi Into-
leranţei] / consemnare: Virginia Dumitraş // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 5 iul. – P. 7.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


2460. Manolescu, Andrei. Ce nu poate Obama : [despre Barack Obama, preşedinte al
SUA] / Andrei Manolescu // Săptămîna. – 2013. – 5 iul. – P. 3.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


2461. Udrea, Matei. Istoria corupţiei la români / Matei Udrea // Adevărul : ed. de Moldova.
– 2013. – 5 iul. – P. 10-15.

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


2462. Dimineţ-Bejan, Viorica. Antreprenorii controlaţi de Stat: piedică sau premisă pentru
dezvoltarea afacerii? : [pe marginea legii nr. 131 din 8 iun. 2012 privind controlul de stat asupra
activităţii de întreprinzător] / Viorica Dimineţ-Bejan // Economist. – 2013. – 10 iul. – P. 2.

347 Drept civil


347.7 Drept comercial
2463. Ohrband, Gerhard. Proprietate intelectuală: motorul sau frâna progresului? / Ger-
hard Ohrband // Economist. – 2013. – 24 iul. – P. 10.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


2464. Diacov, Ion. Ion Diacov, la 60 de ani: "Demnitarii îşi amintesc de procurori numai
când aceştia pot să le rezolve problemele" : [interviu cu procurorul mun. Chişinău] / consemnare:
Pavel Păduraru // Timpul. – 2013. – 12 iul. – P. 12-13.

2465. Gribincea, Vladislav. De la o procuratură de tip sovietic la una cu adevărat euro-


peană : [interviu acordat de către V. Gribincea, dir. Centrului de resurse juridice pentru drepturile
omului, şi Ion Oboroceanu, procuror de Căuşeni, postului de Radio Europa Liberă] / interlocutor:
Liliana Barbăroşie // Capitala. – 2013. – 26 iul. – P. 6.

2466. Дьяков, Иван. Иван Дьяков: "Главная проблема прокуратуры – отсутствие


личной ответственности" : [интервью с прокурором мун. Кишинэу] / записал Алексей Юрьев //
Кишиневский обозреватель. – 2013. – 4 июля. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 2485-86)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
2467. Furdui, Viorel. Mai multă autonomie pentru autorităţile locale : [interviu cu V.
Furdui, dir. executiv al Congresului Autorităţilor Locale din Rep. Moldova] / interviu realizat de
Raisa Lozinschi // Ziarul naţional. – 2013. – 5 iul. – P. 6.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2468. Leancă, Iurie. Iurie Leancă: "Descentralizarea înseamnă îmbunătăţirea vieţii oame-
nilor la nivel local" : [despre realizarea Strategiei Naţ. de Descentralizare: interviu acordat de către
prim-ministrul Rep. Moldova Agenţiei Moldpres] // Moldova suverană. – 2013. – 3 iul.

2469. Pleşca, Grigore. Politica rurală actuală "e pestriţă" : interviu cu Gr. Pleşca, primarul
satului Visoca, raionul Soroca / pentru conformitate: Olga Bulat // Ziarul de gardă. – 2013. – 18 iul.
– P. 10-11.

2470. Бурля, Сергей. Реформа полиции: шаг вперед, три назад / Сергей Бурля //
Кишиневский обозреватель. – 2013. – 25 июля. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 2498)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


2471. Ciobanu, Vitalie. Războiul de independenţă : [despre acţiunile militare de la Nistru,
a. 1992] / Vitalie Ciobanu // Timpul. – 2013. – 26 iul. – P. 12-13.

2472. Colesnic, Iurie. Primul general al Republicii Moldoveneşti... : [Constantin Brăescu


(1873-1928)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 19 iul. – P. 19.

2473. Untilă, Veaceslav. Ce se va întâmpla pe 29 iulie? : [21 de ani de la introducerea


aşa-numiţilor pacificatori ruşi în regiunea transnistreană: art. vicepreşedintelui Partidului Liberal] /
Veaceslav Untilă // Timpul. – 2013. – 12 iul. – P. 10.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


368 Asigurări
2474. Борта, Мария. Цифровая подпись – не прихоть, а гарантии : [интервью с пред.
Нац. кассы соц. страхования М. Борта] / беседовала Валентина Федосенко // Экономическое
обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 26 июля. – Р. 7.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2475. Bordei, Sanda. Cum funcţionează cel mai performant sistem de învăţământ din lu-
me : [despre sistemul educativ din Finlanda] / Sanda Bordei // Timpul. – 2013. – 5 iul. – P. 31.

2476. Levinţa, Angela. "Şcoala şi Biserica – parteneriat pentru educaţie" : [despre ed. a
2-a a seminarului metod. cu subiectul "1700 de ani de la proclamarea Edictului de la Milano –
model de toleranţă şi de conlucrare între Stat şi Biserică", 27-28 iun. 2013, Chişinău] / Angela
Levinţa // Făclia. – 2013. – 6 iul. – P. 8.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


2477. Pârnău, Ion. Personajele din opera lui Eminescu – nume de persoane în realitatea
contemporană : [în sprijinul procesului de studiu] / Ion Pârnău // Făclia. – 2013. – 6 iul. – P. 6-7.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară

125
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2013

2478. Cristea, Iurie. BAC 2013, Zodia Cancer : [despre calitatea sistemului educaţional:
art. dir. Liceului Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Iurie Cristea // Făclia. – 2013. – 12 iul. – P. 3.

2479. Lazări, Zina. Mediu prietenos elevului : [despre Liceul Teoretic Petrunea, raionul
Glodeni] / Zina Lazări, Feodora Maican // Vocea poporului. – 2013. – 5 iul. – P. 10. – (Supl. "Lumi-
na" ; Nr 6). – Idem în lb. rusă.

2480. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Oportunităţi de vacanţă pentru copii noştri : [in-


terviu acordat de către T. Nagnibeda-Tverdohleb, şefa Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport a mun.
Chişinău, postului de Radio Europa Liberă] / interlocutori: Liliana Barbăroşie, Marin Turea // Capita-
la. – 2013. – 3 iul. – P. 5 ; Capitala=Столица. – 2013. – 3 июля. – Р. 5.

2481. Strătilă, Silvia. Bac-ul, un fel de Titanic(I), care se îneacă în apa Bâcului; Şcoala
din RM, un fel de Titanic (II), cu direcţia spre Finlanda? : [probleme ale sistemului de învăţământ] /
Silvia Strătilă // Timpul. – 2013. – 5 iul. – P. 24 ; 12 iul. – P. 20.

2482. Strătilă, Silvia. Omul, care face bine, e dăruit de Dumnezeu : [despre Nina
Şaptefraţi, prof. la Liceul "V. Alecsandri", mun. Chişinău] / Silvia Strătilă // Timpul. – 2013. – 26 iul.
– P. 24.
(Vezi de asemenea Nr 2332)

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


2483. Pascari, V. Practici de succes pentru educaţia incluzivă a copiilor de vârstă preşco-
lară : [despre realizarea proiectului "Modernizarea măiestriei educatorului pentru formarea perso-
nalităţii copilului cu cerinţe educative speciale"] / V. Pascari // Univers pedagogic pro. – 2013. – 4
iul. – P. 4.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,


colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
2484. Танасович, Мария. Наши кадры – наша гордость : [интервью с дир. Комрат.
пед. колледжа им. Михаила Чакира М. Танасович, зав. практикой Анной Пономаревой и перв.
зам. пред. Нар. Собрания Гагаузии Демьяном Карасени] / записал Влад Чобану // Făclia. –
2013. – 12 iul. – P. 4-5.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


2485. [Gheorghe Avornic la 50 de ani de la naştere] : [rector al Univ. de Studii Politice şi
Economice Europene "Constantin Stere"] // Literatura şi arta. – 2013. – 4 iul. – P. 7. – Cuprins : De
la profesorul şi omul legii la creştinul Gheorghe Avornic / Octavian Moşin ; Gheorghe Avornic:
ştiinţă şi con-ştiinţă / Nicolae Dabija ; Personalitate marcantă în jurisprudenţa moldavă / Valentin
Aşevschi, Aurelia Crivoi.

2486. Belîi, Liviu. Un jurist curat ca lacrima şi drept ca lumânarea : [omagiu pentru Ghe-
orghe Avornic, rector al Univ. de Studii Politice şi Econ. Europene "Constantin Stere"] / Liviu Belîi //
Săptămîna. – 2013. – 5 iul. – P. 10.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2487. Popa, Victoria. România oferă tot mai multe burse pentru basarabeni : [pe margi-
nea metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul din România pentru
anul şcolar universitar 2013-2014] / Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 5 iul. – P. 8.

2488. Raileanu, Anatol. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova – Şanse eu-


ropene de prosperare la noi acasă : [20 de ani de la fondarea inst.] / Anatol Raileanu // Univers
pedagogic pro. – 2013. – 4 iul. – P. 3.
(Vezi de asemenea Nr 2489)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
(Vezi Nr 2609)
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
2489. Eţco, Ion. Primul doctorand al lui Nicolae Testemiţeanu – Constantin Eţco : [cerce-
tător în domeniul managementului sistemului de sănătate] / Ion Eţco // Literatura şi arta. – 2013. –
25 iul. – P. 3.

2490. Habicht, Jarno. Moldova este o instabilitate stabilă : interviu cu J. Habicht, repre-
zentantul Org. Mondiale a Sănătăţii în Rep. Moldova / pentru conformitate: Alina Radu // Ziarul de
gardă. – 2013. – 4 iul. – P. 10-11.

2491. Matei, Svetlana. "Fiecare om este obligat să-şi facă investigaţiile medicale anuale
cele mai importante" : [interviu cu Sv. Matei, şefa secţiei gastroenterologie a Spitalului "Sfântul
Arhanghel Mihail" din Chişinău] / consemnare: Ion Guzun // Vocea poporului. – 2013. – 12 iul. – P.
10. – Idem în lb. rusă.

616 Patologie. Medicină clinică


2492. Пихут, Петр. Петр Пихут: Не существует понятия "маммолог". Только "онко-
маммолог" : [интервью с вед. науч. сотрудником Ин-та онкологии Респ. Молдова] / записала
Наталья Стеничева // Молдавские ведомости. – 2013. – 5 июля. – Р. 4.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


(Vezi Nr 2491)

616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze


2493. Драгунов, Юрий. Юрий Драгунов: "Думай о хорошем, о плохом не помни!" :
[беседа с вице-президентом Альянса психoтерапевтов Молдовы] / беседовала Людмила
Шимановская // Кишиневский обозреватель. – 2013. – 18 июля. – Р. 13.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
2494. Gudumac, Eva. Eva Gudumac: "Nu există medicament care să nu fie toxic. Toate
medicamentele au efecte nocive" : [interviu cu dir. Centrului de Chirurgie Pediatrică "Natalia Ghe-

127
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2013

orghiu"] / consemnare: Corina Morozan // Vocea poporului. – 2013. – 5 iul. – P. 12. – Idem în lb.
rusă.

2495. Курка, Николай. Николай Курка: "Без нормальных инструментов "сверлим" ру-
ками" : [интервью с хирургом-травматологом кишин. дет. больницы им. В. Игнатенко] / запи-
сала Пелагея Панорман // Панорама. – 2013. – 31 июля. – Р. 3.

2496. Хотиняну, Владимир. Жизнь в другом человеке : [о пересадке печени в Мол-


дове: интервью с пред. комис. по здравоохранению и соц. обеспечению Парламента Респ.
Молдова В. Хотиняну] / записала Наталья Устюгова // Панорама. – 2013. – 12 июля. – Р. 1, 3.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICO-


LE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631 Agricultură în general
(Vezi Nr 2419)

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


2497. Şalamac, Mariana. Operatorii de telefonie mobilă şi portabilitatea numerelor / Mari-
ana Şalamac, Natalia Ciuvaga // Economist. – 2013. – 31 iul. – P. 11.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


2498. Botnari, Vasile. "75% din drumurile Moldovei au nevoie acum de reparaţii importan-
te!" : interviu cu V. Botnari, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor / consemnare:
Cătălin Alistari // Evenimentul zilei. – 2013. – 24 iul. – P. 4.

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


2499. Nisenboim, Igor. Soluţia finală referitoare la marketing / Igor Nisenboim // Econo-
mist. – 2013. – 3 iul. – P. 14.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


(Vezi Nr 2447)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.4 Bere. Industria berii
2500. Йазыджи, Камиль. В самодостаточном бизнесе финансовые показатели не
являются самоцелью : [интервью с генер. дир. компании EFES Vitanta Moldova Brewery К.
Йазыджи] / записала Анна Негру // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 26
июля. – Р. 9.

663.6/.8 Apă pentru băuturi şi alte utilizări industriale. Ape minerale. Ape medicinale. Gheaţă
alimentară

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2501. Niculăiţă, Dumitru. Piaţa băuturilor răcoritoare în 2013 : Cum jucătorii fac faţă
competiţiei? / Dumitru Niculăiţă // Economist. – 2013. – 10 iul. – P. 14.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
2502. Rusu, Antonina. Ia – tradiţională şi modernă : interviu cu A. Rusu, membru al Uniu-
nii Meşterilor Populari din Moldova / pentru conformitate: Elvira Ţâganaş-Pântea // Univers peda-
gogic pro. – 2013. – 11 iul. – P. 3.

2503. Stamati, Mihai. Mihai Stamati: "Menirea oricărui artist rezidă în inovaţie" : [interviu
cu designerul moldovean] / consemnare: Victoria Colesnic // Timpul. – 2013. – 12 iul. – P. 32.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


2504. Procop, Natalia. Elvira Cemortan-Voloşin, un artist care promovează adevăratele
valori : [despre creaţia artistului plastic] / Natalia Procop, Galina Yegen // Flux. – 2013. – 26 iul. –
P. 8.

2505. Vieru, Doina. "Am ţinut ca genericul expoziţiei mele din Ecuador ("EU") să fie în
limba română" : interviu cu D. Vieru, artist plastic / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chi-
şinău. – 2013. – 23 iul. – P. 19.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


2506. Gherciu, Ana. Primul fotograf din centrul Moldovei s-a născut în surcele : [despre
Gheorghe Tonu, fotograf din satul Bardar] / Ana Gherciu // Timpul. – 2013. – 26 iul. – P. 18.

78 MUZICĂ
2507. Borş, Ion. Toto Cutugno, tânăr la 70 de ani : [compozitor şi interpret ital.] / Ion Borş
// Moldova suverană. – 2013. – 11 iul.

2508. Bunea, Maria. "Concertul "interferenţa artelor" este ceea ce putem face noi pentru a
îmbogăţi viaţa muzicală din Chişinău" : interviu cu M. Bunea, chitaristă / interviu realizat de Irina
Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 30 iul. – P. 19.

2509. Cerga, Tania. Tania Cerga: "Fiica mea mă inspiră să creez" : [interviu cu interpreta
de muzică uşoară] / consemnare: Doina Popov // Evenimentul zilei. – 2013. – 26 iul. – P. 20.

2510. Josan, Cătălin. "Noul meu album e dedicat fanilor!" : interviu cu interpretul C. Josan
/ interviu realizat de Cristina Movilă // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 5 iul. – P. 15.

2511. Rotari, Ghenadie. Acordeonistul crescut la Chişinău : [interviu cu Gh. Rotari, acor-
deonist] / interviu realizat de Cătălin Mihai // Ziarul naţional. – 2013. – 12 iul. – P. 17.

2512. Stratan, Pavel. "Copiii mei sunt cei mai fericiţi din lume" : [interviu cu P. Stratan, in-
terpret de muzică uşoară] / consemnare: Raluca Moisă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 18
iul. – P. 16.
129
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2013

2513. Zgureanu, Teodor. Vivat Academia, Vivat Professores : [Lidia Axionov, prof. univ.,
dirijor, la 90 de ani de la naştere] / Teodor Zgureanu, Emilia Moraru // Literatura şi arta. – 2013. –
11 iul. – P. 6.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
2514. Bulat, Olga. Pavel Balan şi primul film în limba română : [despre creaţia cineastului]
/ Olga Bulat // Ziarul de gardă. – 2013. – 18 iul. – P. 14.

2515. Munteanu, Elena. Regizorul Pavel Bălan, la 75 de ani : [despre creaţia cineastului] /
Elena Munteanu // Timpul. – 2013. – 19 iul. – P. 21.

2516. Popescu, Ghenadie. "Viaţa nomadă, viaţa instabilă mi-a fost mereu legată de sa-
coşe, torbe, pungi, geamantane..." : [interviu acordat de către Gh. Popescu, regizor-documentarist,
postului de Radio Europa Liberă] / interlocutor: Alexandru Eftode // Capitala. – 2013. – 10 iul. – P. 5
; Capitala=Столица. – 2013. – 10 июля. – Р. 5.

792 Teatru. Artă scenică


2517. Cuzuioc, Ion. Melpomena: la teatru şi acasă : [Irina Rusu, actriţă la Teatrul Naţ.
Satiricus "Ion Luca Caragiale"] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. – 25 iul. – P. 6.

2518. Cuzuioc, Ion. Pe scenă şi-n viaţă cu muza : [Valentin Delinschi, actor la Teatrul Naţ.
Satiricus "Ion Luca Carajiale"] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. – 4 iul. – P. 8.

2519. Cuzuioc, Ion. Un promotor al cuvântului artistic : [actorul Sandu Aristin-Cupcea] /


Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. – 11 iul. – P. 8.

2520. Paulencu, Ion. Opera întruneşte toate muzele : [interviu cu I. Paulencu, interpret de
operă: preluat din rev. "Noi", nr. 1, 2013] / interviu de Gheorghe Budeanu // Făclia. – 2013. – 6 iul.
– P. 7.

2521. Zawada, Marcin. "Teatrul din fostele ţări comuniste şi socialiste, în vizorul festivalu-
lui "Demoludy" : interviu cu regizorul M. Zawada, dir. artistic al Festivalului Intern. de Teatru
"Demoludy", Polonia / interviu realizat de Constanţa Popa // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 19 iul. –
P. 11.

2522. Харет, Константин. Чеховский театр накануне юбилейного сезона : [беседа с


генер. дир. Гос. рус. драмат. театра им. А.П. Чехова К. Харет] / беседовала Татьяна Мигули-
на // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 19 июля. – Р. 30.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


2523. Bulgac, Vasile. "Pe tatami" cu Vasile Bulgac : [interviu cu V. Bulgac, campion in-
tern. la jiu-jitsu brazilian] / interviu realizat de Regina Bobova // Moldova suverană. – 2013. – 16 iul.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2524. Hîncu, Dragoş. "Strategiile de business şi principiile de diplomaţie pot aduce per-
formanţă în sport" : interviu cu D. Hîncu, viceministru al Tineretului şi Sportului din Rep. Moldova /
consemnare: Cristian Frisk // Evenimentul zilei. – 2013. – 29 iul. – P. 12.

2525. Ţăruş, Radu. Radu Ţăruş: "Sportul te face mai puternic" : [interviu cu dublul campi-
on al Rep. Moldova la caiac-canoe] / consemnare: Lidia Isac // Moldova suverană. – 2013. – 30 iul.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
2526. Cosniceanu, Maria. Cristea. Cristei : [despre provenienţa numelor] / Maria
Cosniceanu // Timpul. – 2013. – 26 iul. – P. 24.

2527. Cosniceanu, Maria. Stanciu. Cornei : [despre provenienţa numelor] / Maria


Cosniceanu // Timpul. – 2013. – 12 iul. – P. 24.

2528. Pruteanu, George. 1-4. Eminescu, limba română şi detractorii / George Pruteanu //
Săptămîna. – 2013. – 12, iul. – P. 7; 19 iul. – P.8-9.

2529. Zafiu, Rodica. Îmi cer scuze sau îţi cer scuze? : [despre utilizarea corectă: preluat
din "România liberă", 2008, 3 oct.] / Rodica Zafiu // Timpul. – 2013. – 12 iul. – P. 24.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.134.3(81) Literatură braziliană
2530. Coelho, Paulo. Zahir : (fragm.) / Paulo Coelho ; pagină îngr. de Tudoriţa Albu // Na-
tura. – 2013. – Iul. (Nr 7). – P. 13.

821.135.1 Literatură română


2531. Andronesco, Nicholas. Spectrum ; Eternitate ; Vis urât ; Dreptul de a fi ; Linişte ;
Ab aeterno ; Zori ; Dicţionar ; Mărturisire : [versuri] / Nicholas Andronesco // Literatura şi arta. –
2013. – 25 iul. – P. 4.

2532. Arghezi, Tudor. Două stepe : [versuri] / Tudor Arghezi // Săptămîna. – 2013. – 26
iul. – P. 2.

2533. Brad, Ion. Piatră de hotar : [versuri] / Ion Brad // Literatura şi arta. – 2013. – 25 iul. –
P. 1.

2534. Eliade, Mircea. Despre sinceritate şi prietenie : [fragm. din lucrarea "Oceanografie"]
/ Mircea Eliade ; pagină îngr. de Tudoriţa Albu // Natura. – 2013. – Iul. (Nr 7). – P. 13.

131
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2013

2535. Paler, Octavian. Viaţa pe un peron : [fragm.] / Octavian Paler ; pagină îngr. de Tu-
doriţa Albu // Natura. – 2013. – Iul. (Nr 7). – P. 13.

2536. Păunescu, Adrian. De la un cardiac, cordial : [versuri] / Adrian Păunescu // Timpul.


– 2013. – 19 iul. – P. 22.

2537. Păunescu, Adrian. Fratele meu de peste Prut : [versuri] / Adrian Păunescu // Litera-
tura şi arta. – 2013. – 18 iul. – P. 1.

2538. Vlăhuţă, Alexandru. Ţara. Poporul : [fragm. din "România pitorească"] / Alexandru
Vlăhuţă ; pagină îngr. de Tudoriţa Albu // Natura. – 2013. – Iul. (Nr 7). – P. 13.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2539. Aristin-Cupcea, Sandu. Se pleacă soarele... : [versuri] / Sandu Aristin-Cupcea // Li-
teratura şi arta. – 2013. – 4 iul. – P. 5.

2540. Butnaru, Leo. Agenda lui Panait Istrati, adresa lui Tudor Arghezi : (Pagini de jurnal)
/ Leo Butnaru // Flux. – 2013. – 19 iul. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

2541. Butnaru, Leo. Animalica năvală a bâtelor în parlament : (Pagini de jurnal) / Leo
Butnaru // Flux. – 2013. – 26 iul. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

2542. Butnaru, Leo. Gorile bete se încumetă la o lovitură de stat! : (Pagini de jurnal) / Leo
Butnaru // Flux. – 2013. – 12 iul. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

2543. Butnaru, Leo. Umbra ca martor : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. – 2013. –
5 iul. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

2544. Crudu, Dumitru. Teroarea în condiţii de libertate : [povestire] / Dumitru Crudu //


Timpul. – 2013. – 19 iul. – P. 23.

2545. Crudu, Dumtiru. Fiul unui critic literar faimos : [povestire] / Dumitru Crudu // Timpul.
– 2013. – 12 iul. – P. 22.

2546. Crudu, Dumtiru. Oare cerem prea mult? : [eseu] / Dumitru Crudu // Timpul. – 2013.
– 26 iul. – P. 23.

2547. Dabija, Nicolae. Aşchii de cer : [eseu] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2013. –
25 iul. – P. 1.

2548. Dabija, Nicolae. Baladă ; Ţara mea de dincolo de Prut ; Icoană : [versuri] / Nicolae
Dabija // Natura. – 2013. – Iul. (Nr 7). – P. 16.

2549. Dabija, Nicolae. Nădăjduiri : [versuri] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2013. –
11 iul. – P. 1.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2550. Dabija, Nicolae. Poem ; Ciornă ; Răsad ; Priceasnă (1, 2) ; Câmp minat ; Aron-
Vodă... ; Restaurator ; Zori ; Psalm ; Lanul ; Meşteri ; Maraton basarabean ; Salcâmii... ; Poemul... ;
Povestea noastră... ; Mănăstirea ; Facerea (Mihai Grecu) ; O vară ca nealta... ; August ; Mama
Cristina ; Îngerul meu... ; Spital ; Santinela oarbă ; Tânăra centaură ; În seara dinainte de Paşte... ;
Valul lui Traian ; Împrimăvărări ; Crinul ; Toamnă prelungită ; Primăvara apocaliptică ; Iubita s-a
mutat într-o carte... ; Abia... ; Iisus : [versuri] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2013. – 11 iul. –
P. 5.

2551. Dabija, Nicolae. "Sunt rău..." : [versuri] / Nicolae Dabija // Timpul. – 2013. – 19 iul. –
P. 23.

2552. Filip, Iulian. Ploile din avanscenă : [versuri] / Iulian Filip // Literatura şi arta. – 2013.
– 11 iul. – P. 4.

2553. Grosu, Lidia. Rob al limbii române ; Insurecţie ; Unora ; Sentinţă ; Dragilor mei ; De-
atâtea zile... ; Renaştere ; Eminescu ; Lume ; Acest preot, copilul Domnului… : [versuri] / Lidia
Grosu // Literatura şi arta. – 2013. – 4 iul. – P. 5.

2554. Iachim, Ion. La poarta Legii – Boul : fabulă în proză / Ion Iachim // Univers pedago-
gic pro. – 2013. – 11 iul. – P. 8.

2555. Josu, Nina. Trădarea : [eseu] / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2013. – 25 iul. – P.
8.

2556. Josu, Nina. Vara : [eseu] / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2013. – 11 iul. – P. 2.

2557. Matcovschi, Dumitru. Clepsidra ; Bucuraţi-vă : [versuri] / Dumitru Matcovschi //


Timpul. – 2013. – 5 iul. – P. 20.

2558. Matcovschi, Dumitru. Verde ţară : [versuri] / Dumitru Matcovschi // Literatura şi ar-
ta. – 2013. – 4 iul. – P. 1.

2559. Plăieşu, Raisa. Zidul : [versuri] / Raisa Plăieşu // Literatura şi arta. – 2013. – 18 iul.
– P. 5.

2560. Ploaie-Lungu, Raisa. Trecute vremi, trecute vieţi...: [amintiri] / Raisa Ploaie-Lungu
// Săptămîna. – 2013. – 26 iul. – P. 9.

2561. Silvestru, Aurelian. Comoara : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. – 2013. – Iul.
(Nr 7). – P. 5.

2562. Silvestru, Aurelian. Pragul : [eseu] / Aurelian Silvestru // Făclia. – 2013. – 6 iul. – P.
5.

2563. Tarlapan, Efim. Lumina umbrei mele : 2012 : jurnal / Efim Tarlapan // Literatura şi
arta. – 2013. – 4 iul. – P. 8. – Contin. Începutul : 6 ian. 2011.

2564. Todosă, Nicolae. Casa ; Cuibuşorul ; Ochii viţei noastre ; Cireşul din Valea Mocăni-
ţei : [povestiri] / Nicolae Todosă // Literatura şi arta. – 2013. – 25 iul. – P. 4.

133
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2013

2565. Tofan-Bălici, Maria. Fecioraşul mamei ; Copilăria mea : [versuri] / Maria Tofan-
Bâlici // Literatura şi arta. – 2013. – 25 iul. – P. 8.

2566. Ţurcanu, Ianoş. În această zi... : [versuri] / Ianoş Ţurcanu // Literatura şi arta. –
2013. – 18 iul. – P. 5.

2567. Voinicescu Soţchi, Victor. Către ţară : [versuri] / Victor Voinicescu Soţchi // Litera-
tura şi arta. – 2013. – 25 iul. – P. 2.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


2568. Ciobanu, Mircea V. Despre narcisism : [context literar] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal
de Chişinău. – 2013. – 26 iul. – P. 14.

2569. Csejka, Gerhardt. "Autorii basarabeni ating cititorul prin expresivitatea lor naturală"
: interviu cu G. Csejka, traducător şi scriitor, Germania / a dialogat Irina Nechit // Jurnal de Chişi-
nău. – 2013. – 12 iul. – P. 10.

821.135.1.0 Literatură română


2570. Dabija, Nicolae. Dorul care ucide, dorul care învie... : [despre creaţia poetului ro-
mân Nicholas Andronesco, stabilit în SUA] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2013. – 25 iul. –
P. 4.
2571. Negru, Nina. Comportament mimetric şi influenţe literare : [despre creaţia scriitoru-
lui Anton Holban] / Nina Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 5 iul. – P. 9.

2572. Tănase, Stelian. "Am făcut compromisuri pentru a supravieţui" : [interviu cu scriito-
rul S. Tănase] / consemnare: Mihai Mincan // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 19 iul. – P. 12-
15.

70 DE ANI DE LA NAŞTEREA POETULUI ADRIAN PĂUNESCU


2573. Cimpoi, Mihai. Cântecul păunescian – un simbol esenţial: gutuia / Mihai Cimpoi //
Literatura şi arta. – 2013. – 18 iul. – P. 1.

2574. Dabija, Nicolae. Poetul şi Basarabia / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2013. –
18 iul. – P. 1.

2575. Duca, Gheorghe. Dor de Adrian Păunescu/ Gheorghe Duca // Literatura şi arta. –
2013. – 18 iul. – P. 1.

2576. Grozavu, Vasile. A vrut să ne reaplecăm peste hărţi / Vasile Grozavu // Literatura şi
arta. – 2013. – 18 iul. – P. 6.

2577. Poetul care a cerut "o altă ordine de zi" / Timpul. – 2013. – 19 iul. – P. 22. – Cu-
prins : "Cine iese ultimul din ţară, E rugat să stingă şi lumina" / Viorica Bolocan ; Cenaclul lui Adrian
Păunescu – fereastra spre cunoaşterea adevăratelor valori româneşti / Iulia Iordăchescu.
(Vezi de asemenea Nr 2332, 2477, 2528)

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1(477.85).0 Literatură română din Bucovina de Nord


2578. Tărâţeanu, Vasile. "Te simţi străin în propria ta casă" : (Interviu cu academicianul şi
poetul V. Tărâţeanu) / consemnare: Mihai Sultana Vicol // Literatura şi arta. – 2013. – 25 iul. – P. 2.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


2579. Beşleagă, Vladimir. Ca să trăieşti mult, e musai să fi murit de câteva ori : interviu
cu scriitorul V. Beşleagă / consemnare: Aurelia Borzin // Evenimentul zilei. – 2013. – 26 iul. – P. 18.

2580. Buzu, Ion. "Buruienile au crescut mari, poezia mă ajută să respir mai relaxat în ab-
surditate" : interviu cu poetul I. Buzu / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2013.
– 26 iul. – P. 15.

2581. Cimpoi, Mihai. "Vieru nu mi-a fost un prieten, ci prietenul" : interviu cu academicia-
nul M. Cimpoi / interviu realizat de Vitalie Răileanu // Timpul. – 2013. – 19 iul. – P. 23.

2582. Crudu, Dumitru. Dacă nu aş fi pierdut acel roman, poate nu aş fi devenit prozator :
[pe marginea romanului "Un american la Chişinău" : interviu cu scriitorul D. Crudu] / consemnare:
Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2013. – 19 iul. – P. 18.

2583. Dabija, Nicolae. Nicolae Dabija: "Eu mi-am ales locul şi timpul în care trăiesc..." :
[interviu cu scriitorul] / consemnare: Gheorghe Budeanu // Natura. – 2013. – Iul. (Nr 7). – P. 8-9.

2584. David, Eugenia. O lacrimă pentru Mitică : [in memoriam scriitorului Dumitru Mat-
covschi] / Eugenia David // Săptămîna. – 2013. – 5 iul. – P. 9.

2585. Galaicu-Păun, Emilian. Eu sunt veşnicul student de la Litere, iar afară este eternul
Mai’68! : interviu cu scriitorul E. Galaicu-Păun / consemnare: Aurelia Borzin // Ziarul naţional. –
2013. – 5 iul. – P. 18.

2586. [In memoriam poetului Dumitru Matcovschi] // Literatura şi arta. – 2013. – 4 iul. –
P. 4-5. – Cuprins : In memoriam Dumitru Matcovschi / Gheorghe Duca, Ion Tighineanu, Gheorghe
Rusnac [et al.] ; Adio, bădie Dumitru / Ion Hadârcă ; Dumitru Matcovschi – un poet european /
Maria Augustina Hâncu ; Lacrima de la Piţunda sau Omenia durerii / Gheorghe Ciocoi ; Întrebarea
sacramentală: "Unde eşti, bade Mihai?" / Elena Tamazlâcaru ; Adio, Dumitru Matcovschi, lacrima
de dor a Basarabiei / Eugenia Tofan ; Făclia din ochii poetului – curajul vieţii / Raisa Plăieşu.

2587. Pilchin, Maria. "S-au dus doi mari scriitori: Aureliu Busuioc şi Dumitru Matcovschi" :
[interviu cu M. Pilchin, critic literar] / interviu realizat de Vitalie Răileanu // Timpul. – 2013. – 5 iul. –
P. 20.

2588. Ţurcanu, Andrei. Finaluri optimiste sunt doar în poveştile de adormit copiii : [inter-
viu cu A. Ţurcanu, critic literar] / interviu realizat de Vitalie Răileanu // Timpul. – 2013. – 26 iul. – P.
23.

2589. Vasilcău, Traian. Cerul răsplin de păsări al lui Alexandru Negriş : [75 de ani de la
naşterea poetului] / Traian Vasilcău // Literatura şi arta. – 2013. – 25 iul. – P. 6.

135
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2013

65 DE ANI DE NAŞTEREA SCRIITORULUI, NICOLAE DABIJA


2590. Burlui, Vasile. Un exponent de mare prestigiu al literaturii române din Basarabia /
Vasile Burlui, Constantin Marinescu // Literatura şi arta. – 2013. – 11 iul. – P. 6.

2591. Cimpoi, Mihai. "Aşchiile de cer" / Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2013. – 11 iul.
– P. 1.

2592. Ciobanu, Raisa. Fructul cade pe lângă rădăcină, pe lângă tulpină / Raisa Ciobanu //
Literatura şi arta. – 2013. – 11 iul. – P. 4.

2593. Crăciun, Victor. Nicolae Dabija – 65 / Victor Crăciun // Literatura şi arta. – 2013. –
11 iul. – P. 4.

2594. Duca, Gheorghe. Nicolae Dabija, Omul de ştiinţă / Gheorghe Duca // Literatura şi
arta. – 2013. – 11 iul. – P. 1.

2595. Dulgheru, Valeriu. Un om cu spirit ales / Valeriu Dulgheru // Literatura şi arta. –


2013. – 11 iul. – P. 3.

2596. Fluturel, Vasile. O stea din Constelaţia lirei ce tinde să devină Luceafăr / Vasile Flu-
turel // Literatura şi arta. – 2013. – 11 iul. – P. 4.

2597. Lescu, Mihai. Imperativele publicisticii dabijiene / Mihai Lescu // Literatura şi arta. –
2013. – 11 iul. – P. 6.

2598. [Scriitorul Nicolae Dabija la 65 de ani de la naştere] // Literatura şi arta. – 2013. –


18 iul. – P. 4-5. – Cuprins : La ceas aniversar / Elena Tamazlâcaru ; Stimate domnule Nicolae
Dabija / Nicolae Timofti ; Om al cunoaşterii şi culturii / Gheorghe Duca ; Aşchii de cer – născute la
nanoscara cuvintelor / Valeriu Canţer ; Cu dragoste de neam / Corneliu Gurin ; Operă rezistentă în
timp / Ion Ababii ; Nu eşti singur! / Ion Bradu ; Un Om al Culturii / Silvia Ghinculov ; Academicianul
Nicola Dabija, la borna 65 / Teodor David Crişana ; Figură marcantă a contemporaneităţii / Claudia
Şatravca ; Clopotarul Clopotniţei naţionale / Alexei Marulea ; Dragostea de-o viaţă a lui Nicolae
Dabija / Vlad Arhip ; Un poet cu un destin apostolic / Mihai Morăraş ; Preşedintele / Nina Josu ;
Trecut, prezent, viitor / Romeo Şcerbina.

2599. Silvestru, Aurelian. Un tânăr care nu ştie să îmbătrânească... / Aurelian Silvestru //


Literatura şi arta. – 2013. – 11 iul. – P. 1.

2600. Strâmbeanu, Andrei. Un harnic, talentat şi subtil cronicar... / Andrei Strâmbeanu //


Literatura şi arta. – 2013. – 11 iul. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 2609)

821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova


2601. Рудягина, Олеся. Без ненависти к человеку инакомыслящему : [интервью с О.
Рудягиной, пред. Ассоц. рус. писателей Молдовы] / подготовила Майя Ионко // Кишиневские
новости. – 2013. – 26 июля. – Р. 9.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
2602. Постикэ, Георгий. Археологи – в поиске находок : [интервью с зам. министра
Культуры Г. Постикэ и генер. дир. Нац. агентства археологии Владом Ворник] / записала
Ирина Ляхова // Кишиневский обозреватель. – 2013. – 11 июля. – Р. 15.

908 Monografii ale localităţilor


2603. Ogrinji, Mihai. Dâmboviţa (2) : [despre oraşul Bucureşti de pe malurile Dâmboviţei,
România] / Mihai Ogrinji // Natura. – 2013. – Iul. (Nr 7). – P. 14. – Art. 1 : Iun. (Nr 6).

2604. Ţâcu, Octavian. O zi în satul Ciuciuleni : [despre trecutul şi prezentul satului din ra-
ionul Hânceşti] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2013. – 12 iul. – P. 7.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Colesnic, Iurie. Primul general al Republicii Moldoveneşti... : [Constantin Brăescu (1873-
1928)]. – Vezi Nr 2472.
Colesnic, Iurie. O româncă medic şi poetă, comisar în RASSM : [Ecaterina Arbore-Rally
(1873-1937)]. – Vezi Nr 2609.
929.5 Genealogie
2605. Ciubucciu, Vlad. Regele Belgiei are rădăcini moldave / Vlad Ciubucciu // Literatura
şi arta. – 2013. – 25 iul. – P. 1.

2606. Colesnic, Iurie. Bulgaria basarabeană... : [despre neamul de boieri Uvaliev] / Iurie
Colesnic // Timpul. – 2013. – 26 iul. – P. 19.

2607. Colesnic, Iurie. O ramură genealogică de la Veneţia dispărută în Gulag... În Moldo-


va din dreapta Prutului : [din istoria familiei Alecsandri] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 5 iul. –
P. 19.
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(478) Istoria Republicii Moldova
2608. Caşu, Igor. Strivit de tăvălugul roşu la Tiraspol : [despre destinul basarabeanului
Petru Ţetva (1890-1920), victimă a regimului bolşevic instalat în stânga Nistrului după 1918] / Igor
Caşu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 25 iul. – P. 4-5.

2609. Colesnic, Iurie. O româncă medic şi poetă, comisar în RASSM : [Ecaterina Arbore-
Rally (1873-1937)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 12 iul. – P. 19.

2610. Dodon, Victoria. "Lupii roşii mi-au mâncat viaţa" : [despre Margareta Cemârtan-
Spânu, supravieţuitoarea calvarului deportărilor din 6 iul. 1949] / Victoria Dodon // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2013. – 5 iul. – P. 5.

137
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2013

2611. Eremia, Anatol. Mingir (1-3) : [din istoria satului, raionul Hânceşti] / Anatol Eremia,
Lilia Stegărescu // Flux. – 2013. – 5 iul. – P. 12 ; 12, 19 iul. – P. 10.

2612. Gherciu, Ana. "Chişinăul de jos", un centru istoric necunoscut : [despre partea pozi-
ţionată între râul Bâc şi bulevardul Ştefan cel Mare] / Ana Gherciu // Timpul. – 2013. – 12 iul. – P.
18.

2613. Hadârcă, Ion. Vatra ciuciuleană, aşezare de vecii : (pref. la cartea Marianei Pagu
"Ciuciuleni. O istorie a locului şi a oamenilor lui", Ed. Prut Internaţional, 2013) / Ion Hadârcă //
Literatura şi arta. – 2013. – 11 iul. – P. 7.

2614. Moraru, Anton. Eliberarea Basarabiei, Nordului Bucovinei şi Ţinutului Herţa de că-
tre Armata Română (22 iun. – 30 iul. 1941) / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2013. – 4 iul. – P.
3.

2615. Moşin, Octavian. Explorând ştiinţa vieţii : Academicianul Andrei Eşanu la 65 ani de
viaţă / Octavian Moşin // Literatura şi arta. – 2013. – 11 iul. – P. 7.

2616. Petrencu, Anatol. Memoria deportărilor, travaliul durerii neîmpărtăşite : [din 6 iul.
1949] / Anatol Petrencu, Ludmila D. Cojocaru // Literatura şi arta. – 2013. – 4 iul. – P. 2.

2617. Şcemanenco, Victor. 6 iulie 1949: cel mai mare val de deportări din Basarabia /
Victor Şcemanenco // Capitala. – 2013. – 5 iul. – P. 6 ; Capitala=Столица. – 2013. – 5 июля. – Р.
6.

2618. Taşcă, Mihai. 13 ani de gulag pentru un snop de grâu : [despre condamnările basa-
rabenilor în anii 1948, 1951 şi 1952] / Mihai Taşcă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 18 iul. –
P. 4-5.

2619. Taşcă, Mihai. Deportat în Siberia la 14 ani, devine bijutier cu renume : [despre des-
tinul lui Alexei Marco din comuna Sturzeni, judeţul Tighina] / Mihai Taşcă // Adevărul : ed. de Mol-
dova. – 2013. – 4 iul. – P. 4-5.
(Vezi de asemenea Nr 2338)

94(498) Istoria României


2620. Chirvasiu, Ciprian. Răscoalele de la 1907, cronica "ororilor inutile" : [reflectarea
evenimentelor în paginile ziarului "Adevărul": 125 de ani de la fondarea ziarului] / Ciprian Chirvasiu
// Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 9 iul. – P. 8-9.

2621. Moraru, Anton. Terorismul bolşevic împotriva României în 1917-1918 / Anton Mora-
ru // Literatura şi arta. – 2013. – 25 iul. – P. 7.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume

A C
Ababii, Ion 2598 Canţâr, Alexandru 2355, 2442
Albu, Tudoriţa 2530,2534-35, 2538 Canţer, Valeriu 2598
Alistari, Cătălin 2432, 2451, 2498 Caşu, Igor 2608
Andronesco, Nicholas 2531, (2570)` Cemârtan-Spânu, Margareta (2610)
Andronic, Dan 2364, 2379 Cemortan-Voloşin, Elvira (2504)
Anghel, Iulian 2429 Cerga, Tania 2509
Arbore-Rally, Ecaterina 2609 Cernelea, Roman 2394
Arghezi, Tudor 2532 Cerniţa, Polina 2368
Arhip, Vlad 2598 Chirtoacă, Dorin 2369
Aristin-Cupcea, Sandu 2519, 2539 Chirvasiu, Ciprian 2348, 2620
Aşevschi, Valentin 2485 Chişlea, Ion 2434
Avornic, Gheorghe (2485-86) Chivriga, Viorel 2435
Axionov, Lidia (2513) Cimpoi, Mihai 2573, 2581, 2591
Ciobanu, Mircea V. 2332, 2347, 2568
B Ciobanu, Raisa 2592
Baconschi, Teodor 2360-62 Ciobanu, Vitalie 2471
Balan, Pavel (2514-15) Ciocoi, Gheorghe 2586
Barbăroşie, Liliana 2355, 2442, 2480 Ciornei, Vsevolod 2351
Batson, Philip David 2363 Ciubucciu, Vlad 2605
Bădiliţă, Iolanda 2386 Ciuvaga, Natalia 2497
Bănulescu-Bodoni, Gavriil (2330,2336) Cîrchelan, Andrei 2429
Băsescu, Traian 2364-65 Coelho, Paulo 2530
Bejan, Octavian 2431 Cojocaru, Ludmila D. 2616
Belîi, Liviu 2486 Colesnic, Iurie 2472, 2606-07, 2609
Beşleagă, Vladimir 2579 Colesnic, Victoria 2503
Bobova, Regina 2523 Constantin, Daniel 2451
Bogatu, Petru 2365-66 Corlăţeanu, Titus 2370
Boguş, Andrei 2407 Cosniceanu, Maria 2526-27
Bolocan, Viorica 2577 Crăciun, Victor 2593
Bonzel, Matthijs Van 2367 Cristea, Iurie 2478
Bordei, Sanda 2475 Crişana, Teodor David 2598
Borş, Ion 2507 Crivoi, Aurelia 2485
Borzin, Aurelia 2362, 2579, 2582, 2585 Crudu, Dumitru 2544-46, 2582
Botnari, Vasile 2498 Csejka, Gerhardt 2569
Brad, Ion 2533 Cutugno, Toto (2507)
Bradu, Ion 2598 Cuzuioc, Ion 2329, 2517-19
Brăescu, Constantin (2472) D
Buda, Valentin 2360, 2369, 2397,2399
Budeanu, Gheorghe 2520, 2583 Dabija, Nicolae 2330, 2485, 2547-51, 2570,
Bulat, Olga 2469, 2514 2574, 2583, (2590-2600)
Bulgac, Vasile 2523 Damian, George 2371-72
Bumacov, Vasile 2432-34 David, Eugenia 2584
Bunea, Maria 2508 Delinschi, Valentin (2518)
Burlui, Vasile 2590 Decuseară, Ion 2417, 2430,2436, 2452-53
Busuioc, Aureliu 2587 Diacov, Ion 2464
Butnaru, Leo 2540-43 Dimineţ-Bejan, Viorica 2462
Buzu, Ion 2580 Dodon, Igor 2407

139
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2013

Dodon, Victoria 2610 I


Duca, Gheorghe 2575, 2586, 2594, 2598
Dulgheru, Valeriu 2595 Iachim, Ion 2554
Dumitraş, Virginia 2363, 2374, 2393, 2459 Iordăchescu, Iulia 2577
Isac, Lidia 2525
E Ivanov, Dumitru 2414
Eftode, Alexandru 2384, 2516 J
Eliade, Mircea 2534
Eminescu, Mihai 2333, 2477, 2528 Josan, Cătălin 2510
Engel, Eliot 2373 Josu, Nina 2555-56, 2598
Eremia, Anatol 2611 L
Eşanu, Andrei (2615)
Eţco, Constantin (2489) Lavuşchina, Oxana 2418
Eţco, Diana 2336 Lazări, Zina 2479
Eţco, Ion 2489 Leancă, Iurie 2397, 2468
Lescu, Mihai 2597
F Levinţa, Angela 2476
Fati, Sabina 2375 Lichii, Iurie 2419
Filat, Vlad 2352, 2395 Loghin, Vlad 2438
Filip, Iulian2552 Lozinschi, Raisa 2382, 2467
Florea, Ioana 2437 Lupuşor, Tamara 2414
Fluturel, Vasile 2596 M
Frisk, Cristian 2524
Furdui, Viorel 2467 Macovei, Ion 2380
Fuştei, Nicolae 2337 Maican, Feodora 2479
Manea, Sergiu 2420
G Manolescu, Andrei 2460
Galaicu-Păun, Emilian 2585 Marco, Alexei (2619)
Gavrilă, Carmen 2349 Marinescu, Constantin 2590
Gherciu, Ana 2506, 2612 Martea, Galina 2411
Ghinculov, Silvia 2598 Martens, Wilfried 2406
Golovatiuc, Vladimir 2454 Marulea, Alexei 2598
Greceanîi, Zinaida 2396 Matcovschi, Dumitru 2557-58, (2584, 2586-
Gribincea, Vladislav 2465 87)
Grosu, Aneta 2433 Mateciuc, Bogdan 2335
Grosu, Lidia 2553 Matei, Svetlana 2491
Grozavu, Vasile 2576 Mătieş, Simona 2367
Gudumac, Eva 2494 McFarlane, Ian 2341
Gulca, Ilie 2356 Mincan, Mihai 2572
Gurin, Corneliu 2598 Mititelu, Oxana 2407
Guzun, Ion 2491 Mihai, Cătălin 2511
Moisă, Raluca 2512
H Moraru, Anton 2338, 2614, 2621
Moraru, Emilia 2513
Habicht, Jarno 2490 Morăraş, Mihai 2598
Hadârcă, Ion 2586, 2613 Morozan, Corina 2494
Hâncu, Maria Augustina 2586 Moşin, Octavian 2485, 2615
Hîncu, Dragoş 2524 Movilă, Cristina 2510
Holban, Anton (2571) Muntean, Valeriu 2376
Hriptievschi, Nadejda 2459 Munteanu, Elena 2515

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

N Raileanu, Anatol 2488


Răducan, Marcel 2439
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 2480 Răileanu, Vitalie 2581, 2587-88
Nanea, Vasile 2377 Roşca, Iurie 2439-40
Nechit, Irina 2361, 2505, 2508, 2569, 2580 Rotari, Ghenadie 2511
Nedelcea, Tudor 2334 Rusnac, Gheorghe 2586
Negrei, Ion 2339 Rusu, Irina 2517
Negris, Alexandru (2589) Rusu, Antonina 2502
Negru, Nicolae 2378, 2398, 2408,
Negru, Nina 2571 S
Niculăiţă, Dumitru 2447-48, 2501
Nisenboim, Igor 2499 Savva, Tatiana 2442
Sârbu, Svetlana 2354
O Schuebel, Dirk 2380-83
Silvestru, Aurelian 2561-62, 2599
Obama, Barack (2460) Stamati, Mihai 2503
Oboroceanu, Ion 2465 Stănilă, Moni 2340
Ogrinji, Mihai 2603 Stegărescu, Lilia 2611
Ohrband, Gerhard 2412-13, 2463 Strâmbeanu, Andrei 2600
Oleinic, Alexandru 2421 Stratan, Pavel 2512
P Strătilă, Silvia 2481-82

Pagu, Mariana 2613 Ş


Paleologu, Alexandru 2348 Şalamac, Mariana 2422, 2446, 2497
Paler, Octavian 2535 Şaptefraţi, Nina (2482)
Pasat, Valeriu 2354 Şatravca, Claudia 2598
Pascari, V. 2483 Şcemanenco, Victor 2617
Paulencu, Ion 2520 Şcerbina, Romeo 2598
Păduraru, Pavel 2464
Păsat, Dumitru 2333 T
Păunescu, Adrian 2536-37, (2573-77)
Pârnău, Ion 2477 Tamazlâcaru, Elena 2586, 2598
Pâslari, Irina 2421 Tarlapan, Efim 2563
Petrencu, Anatol 2616 Taşcă, Mihai 2618-19
Pilchin, Maria 2587 Tănase, Stelian 2572
Pitts, Joseph 2373 Tărâţeanu, Vasile 2578
Plăieşu, Raisa 2559, 2586 Testemiţeanu, Nicolae 2489
Pleşca, Grigore 2469 Tighineanu, Ion 2586
Pleşu, Andrei 2343 Timofti, Nicolae 2399, 2598
Ploaie-Lungu, Raisa 2560 Todosă, Nicolae 2564
Podumljak, Munir 2393 Tofan, Eugenia 2586
Ponta, Victor 2379 Tofan-Bălici, Maria 2565
Popa, Constanţa 2521 Tonu, Gheorghe (2506)
Popa, Victoria 2385, 2487 Turea, Larisa 2415
Popescu, Ghenadie 2516 Turea, Marin 2480
Popov, Doina 2509 Ţ
Proce, David 2373
Procop, Natalia 2504 Ţăranu, Anatol 2355
Pruteanu, George 2528 Ţăruş, Radu 2525
Ţâcu, Octavian 2344-45, 2356, 2604
R Ţâganaş-Pântea, Elvira 2502
Radu, Alina 2490 Ţetva, Petru 2608
Ţurcanu, Alina 2383

141
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2013

Ţurcanu, Andrei 2588 Г


Ţurcanu, Ianoş 2566
Годорожа, Думитру 2443
U Головатюк, Владимир 2423-24, 2455
Гречаная, Зинаида 2456
Udrea, Matei 2461 Грос, Даниэль 2425
Untilă, Veaceslav 2409, 2473
Ursu, Eugenia (2329) Д
Ursu, Maria 2418
Ute Gabanyi, Anneli 2384 Додон, Игорь 2401-02
Драгунов, Юрий 2493
V Дьяков, Иван 2466
Vasilcău, Traian 2589 Е
Vasiliu, Vadim 2381
Vicol, Mihai Sultana 2578 Ерну, Василий 2350
Vieru, Doina 2505 З
Vioară, Victoria 2370
Vîlcu, Rodica 2415 Замура, Елена 2457
Vlăhuţă, Alexandru 2538 Захарова, Мария 2390
Voinea, Mihai 2331
Voinicescu Soţchi, Victor 2567 И

W Ионко, Майя 2601

Wilms, Carsten 2385 Й


Йазыджи, Камиль 2500
Y
К
Yegen, Galina 2504
Карасени, Демьян 2484
Z Коваленко, Ирина 2443
Краснов, Олег 2456
Zafiu, Rodica 2529 Курка, Николай 2495
Zamfiroiu, Lilian 2331
Zawada, Marcin 2521 Л
Zdanoka, Tatjana 2386
Zgureanu, Teodor 2513 Линкявичюс, Линас 2391
Ляхова, Ирина 2602
Б
М
Березовская, Ольга 2416
Богату, Петру 2387 Мигулина, Татьяна 2522
Борта, Мария 2474 Мындрэшеску, Валентин 2358
Буриан, Александр 2400 Н
Бурля, Сергей 2470
Нантой, Оазу 2346
В Негру, Анна 2500
Варданян, Эрнест 2388 П
Василикэ, Валериу 2391
Васильев, Андрей 2357 Панорман, Пелагея 2495
Васильева, Галина 2389 Пихут, Петр 2492
Влах, Ирина 2357 Пойсик, Михаил 2426
Bорник, Влад 2602 Пономаревa, Аннa 2484
Постикэ, Георгий 2602

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Р Х
Рогофф, Кеннет 2450 Харет, Константин 2522
Рошка, Юрий 2444-45 Хотиняну, Владимир 2496
Рудягина, Олеся 2601
Ч
С
Чеботарь, Сергей 2427
Сергеев, Иван 2402 Черный, Николай 2416
Спэтару, Думитру 2359, 2403 Чобану, Влад 2484
Стеничева, Наталья 2492 Чубашенко, Дмитрий 2405
Стиглиц, Джозеф Е. 2449
Ш
Т
Шикирлийская, Марина 2428
Танасович, Мария 2484 Шиллер, Роберт 2458
Ткач, Сергей 2392, 2404 Шимановская, Людмила 2493
У Ю
Устюгова, Наталья 2496 Юрьев, Алексей 2466
Ф
Федосенко, Валентина 2474

143
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate

1. Adevărul : ediţie de Moldova 16. Timpul


2. Capitala 17. Univers pedagogic pro
3. Comunistul 18. Vocea poporului
4. Curierul ortodox 19. Ziarul de gardă
5. Economist 20. Ziarul naţional
6. Evenimentul zilei 21. Кишиневские новости
7. Făclia 22. Кишиневский обозреватель
8. Florile dalbe 23. Коммерсант info
9. Flux 24. Коммунист
10. Jurnal de Chişinău 25. Молдавские ведомости
11. Literatura şi arta 26. Панорама
12. Moldova suverană 27. Социалисты
13. Natura Nr 7 28. Столица = Capitala
14. Săptămîna 29. Экономическое обозрение
15. Socialiştii

Bibliografia Naţională a Moldovei


Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 8,37
Coli ed. 7,55
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 7

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md


ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md
http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL

str. Astronom N. Donici 14


Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75

Email: princaro@gmail.com

144