You are on page 1of 2

SOPOT Materiały

Drogi kolejowe 2013


tekst: JOANNA MITIS, sekretarz organizacyjny konferencji, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
RP Oddział w Krakowie, zdjęcia: STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW i TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP ODDZIAŁ
w KRAKOWIE, NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

23–25 października 2013 r. w ośrodku rehabilitacyjno-wypoczynkowym Panorama w Krynicy Zdroju odbyła się
17. edycja ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Drogi kolejowe 2013.
Organizatorem konferencji była Politech- Paszkiewicz, prezes zarządu PKP Polskie nika Gdańska), dr hab. inż. Kazimierz
nika Krakowska wraz ze Stowarzyszeniem Linie Kolejowe SA. Kłosek, prof. PŚl (Politechnika Śląska),
Inżynierów i Techników Komunikacji RP Komitet Naukowy konferencji praco- dr hab. inż. Marek Krużyński, prof. PWr
Oddział w  Krakowie oraz Małopolską wał w składzie: prof. dr hab. inż. Wło- (Politechnika Wrocławska), dr hab. inż.
Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa dzimierz Czyczuła (Politechnika Krakow- Elżbieta Pilecka, prof. PK (Politechnika
w Krakowie. ska) – przewodniczący, prof. dr hab. inż. Krakowska), dr hab. inż. Łucjan Siew-
Patronat honorowy nad konferencją Henryk Bałuch (Instytut Kolejnictwa), dr czyński, prof. PP (Politechnika Poznań-
objęli: dr Andrzej Massel, podsekretarz hab. inż. Maria Bałuch (Instytut Kolej- ska), prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik
stanu w  Ministerstwie Transportu, Bu- nictwa, Politechnika Radomska), prof. (Politechnika Warszawska).
downictwa i Gospodarki Morskiej; Marek dr hab. inż. Roman Bogacz (Politechnika Komitet Organizacyjny konferencji:
Sowa, marszałek województwa małopol- Krakowska), prof. dr hab. inż. Bożysław dr hab. inż. Elżbieta Pilecka, prof. PK –
skiego; prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, Bogdaniuk (Politechnika Gdańska), prof. przewodnicząca, Joanna Mitis – sekretarz
rektor Politechniki Krakowskiej; Remigiusz dr hab. inż. Władysław Koc (Politech- organizacyjny (SITK o. Kraków), Maciej
Jamka (Politechnika Krakowska), Sergiusz
Lisowski (Politechnika Krakowska), Janina
Mrowińska (SITK o. Kraków), Aleksandra
Pawlak-Burakowska (Politechnika Kra-
kowska), Jerzy Stawowiak (Politechnika
Krakowska).
Patroni medialni: „Nowoczesne Bu-
downictwo Inżynieryjne”, „Infrastruktura
Transportu”, „Transport Miejski i Regio-
nalny”.
W konferencji wzięło udział około 150
osób reprezentujących spółki Grupy PKP
SA, Instytutu Kolejnictwa, uczelnie, firmy
projektowe, produkcyjne, geodezyjne
oraz wykonawcze z całej Polski.
Kolejno od lewej Elżbieta Pilecka - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji, Józefa Majer- Swoją obecnością rangę konferencji
czak - Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Henryk Bałuch - Instytut Kolejnictwa podkreślili: Stanisław Kogut, senator RP;

76 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Styczeń – Luty 2014


Kolej KRYNICA

Adam Wielądek, honorowy przewod- wskaźnika syntetycznej oceny rozjazdów


niczący UIC; Józefa Majerczak, członek kolejowych, Władysław Koc, Piotr Chro-
zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA. stowski: Wykorzystywanie pomierzonych
strzałek poziomych do określania istnieją-
Tematyka konferencji cej osi toru, Władysław Koc, Piotr Chro-
ƒƒ Projektowanie i modernizacja linii ko- stowski, Katarzyna Palikowska: Program
lejowych. komputerowy do odtwarzania kształtu osi
ƒƒ Nawierzchnia kolejowa i  współpraca toru kolejowego, Władysław Koc, Cezary
układu pojazd – tor. Specht, Piotr Chrostowski, Jacek Szmagliń-
ƒƒ Podtorze kolejowe: projektowanie ski: Możliwości satelitarnej oceny położenia
i modernizacja. geometrycznego tramwajowych węzłów
ƒƒ Technologia budowy i  modernizacji rozjazdowych, Janusz Kogut: Propagacja Obrady
dróg kolejowych. w podłożu drgań generowanych przez koleje
ƒƒ Obiekty inżynieryjne. dużych prędkości, Ewelina Kwiatkowska: prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik, prof.
ƒƒ Ochrona środowiska w drogach kole- Wpływ materiałów geosyntetycznych na sta- dr hab. inż. Władysław Koc.
jowych. teczność podtorza kolejowego, Katarzyna
ƒƒ Zagadnienia osuwisk budownictwa ko- Palikowska: Połączenie G3 dwóch kierunków Sponsorzy konferencji
lejowego. prostych z użyciem krzywej NURBS, Elżbieta Głównym sponsorem konferencji była
ƒƒ Kształcenie kadr na potrzeby kolejnic- Pilecka, Mirosława Bazarnik, Aleksandra firma Sika Poland Sp. z o.o.
twa. Pawlak-Burakowska: Wyniki monitorowa- Oficjalni sponsorzy: Przedsiębiorstwo
Na konferencję przygotowano zeszyt nia skuteczności zabezpieczenia osuwiska Usługowo-Techniczne Graw Sp. z  o.o.,
naukowo-techniczny nr 2 (101) o objęto- na przykładzie osuwiska w Sadowiu na linii Menard Polska Sp. z o.o., Keller Polska
ści 367 stron, zawierający 25 artykułów kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków, Elżbieta Sp. z o.o., Geoplan Andrzej Kwiatkowski,
recenzowanych oraz dwa artykuły nie- Pilecka, Marta Zdanowicz-Dejnak: Analiza Track Tec SA.
recenzowane. wpływu warunków geotechnicznych pod- Sponsorzy: Wytwórnia Podkładów
Artykuły drukowane w  zeszycie na- torza na stateczność nasypów kolejowych Strunobetonowych Strunbet Sp. z o.o.,
ukowo-technicznym: w aspekcie kolei dużych prędkości na pod- NeoStrain Sp. z o.o., Voestalpine VAE Pol-
Henryk Bałuch, Maria Bałuch: Metody stawie modelowania numerycznego, Lucjan ska Sp. z o.o., Tines SA, Przedsiębiorstwo
określania niejednorodności nawierzchni Siewczyński, Michał Pawłowski: Układy Realizacyjne Inora Sp. z o.o., Voestalpine
kolejowej i ich zastosowanie, Tadeusz Ba- płyt do próbnych obciążeń podtorza, Juliusz Polska Sp. z o.o., ThyssenKrupp GfT Polska
siewicz, Andrzej Gołaszewski, Jacek Ku- Sołkowski, Dariusz Kudła: Wykonawstwo Sp. z o.o., Geosyntetyki Naue Sp. z o.o.
kulski, Kazimierz Towpik: Ocena narastania stref przejściowych do obiektów mostowych W ramach konferencji firmy zaprezen-
nierówności toru na eksperymentalnym od- i aspekty modelowania numerycznego od- towały swoje osiągnięcia i wyroby w for-
cinku nawierzchni kolejowej z kompozytem działywania pojazd – nawierzchnia – pod- mie prelekcji oraz stoisk wystawowych.
tłuczniowym, Włodzimierz Bednarek: Ana- torze, Grzegorz Stencel: Weryfikacja pod- Oprócz części merytorycznej konferen-
liza wpływu współczynników sprężystego systemu infrastruktura na etapie budowy, cji organizatorzy zadbali również o wy-
podłoża dwuparametrowego na ugięcia Kamila Szwaczkiewicz, Zbigniew Kędra: poczynek uczestników. W  pierwszym
podkładu kolejowego, Dorota Karolina Obliczanie przesunięć osi toru przy moder- dniu zorganizowano uroczystą kolację
Błaszkiewicz, Włodzimierz Czyczuła: nizacji układów geometrycznych, Andrzej w ośrodku Panorama, a drugiego dnia
Ocena wpływu konstrukcji nawierzchni na Uznański: Kolejowa osnowa geodezyjna – koleżeńskie spotkanie przy grillu. Wzięto
parametry jej drgań przy różnych pręd- przepisy oraz praktyka pomiarowa, Bogumił też udział w wycieczce na Górę Parkową
kościach pociągu, Roman Bogacz, Wło- Wrana: Analiza dynamiczna gruntu mode- połączonej ze zwiedzaniem maszynowni.
dzimierz Czyczuła: Wybrane zagadnienia lowanego MES, obciążonego po-
dynamiki kolei dużych prędkości, przegląd ciągiem szybkobieżnym, Edward
badań dotyczących toru, Włodzimierz Len: Emulacja softwerowa dyna-
Czyczuła, Małgorzata Urbanek: Niekon- micznego standardu oceny stanu
wencjonalna konstrukcja nawierzchni drogi jakości torów kolejowych z pomia-
szynowej – LONGASF, Igor Gisterek: Szy- rów parametrów geometrii toru
nowy transport aglomeracyjny jako czynnik wykonanych wózkiem pomia-
przemian urbanizacyjnych, Krzysztof Grad- rowym TQM, Adam Wielądek:
kowski: Możliwości wzmacniania podtorza Uwagi na temat wybranych pro-
w warunkach interoperacyjności kolei, Sła- blemów infrastruktury kolejowej.
womir Grulkowski, Jerzy Zariczny: Kon- Artykuły zostały wygłoszone
cepcja systemu oceny stanu technicznego w  ramach pięciu sesji mery-
przejazdów tramwajowych, Lucjan Janas, torycznych, którym przewod-
Jerzy Jurczuk, Paweł Poneta: Badania labo- niczyli: dr hab. inż. Elżbieta
ratoryjne prototypowych wibroizolacji prze- Pilecka, prof. PK, dr hab. inż.
znaczonych do stosowania w nawierzchniach Łucjan Siewczyński, prof. PP,
szynowych, Zbigniew Kędra: Koncepcja prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch, Komitet Organizacyjny konferencji

Styczeń – Luty 2014 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 77