You are on page 1of 154

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA

NNAAŢŢIIOONNAALLĂĂ

AA

MMOOLLDDOOVVEEII

Nr 8

2015

CNCM

Chişinău 2015

1

MINISTRY OF CULTURE NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of Moldova

Books. Abstracts. Thesis. Magazine and newspaper articles

Published from 1958 Issued once a month

Nr 8

2015

NBCM

Chişinău 2015

2

MINISTERUL CULTURII CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a Mold o vei

Cărţi. Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958 Apare lunar

Nr 8

2015

CNCM

Chişinău 2015

3

Autori-alcătuitori :

Valentina Chitoroagă

Renata Cozonac

Olesea Zabiaco

Efimia Macrinici

Claudia Bâgu

Ludmila Corghenci

Ecaterina Radvan

Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă - Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :

Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2015 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. Nr 8, 2015. – 2015. – 154 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-207-2 (Print). – ISBN 978-9975-49-208-9 (PDF).

015(478)

Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă Renata Cozonac Olesea Zabiaco Efimia Macrinici Claudia Bâgu Ludmila Corghenci Ecaterina Radvan

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova, 2015

4

CUPRINS

CRONICA CĂRŢII

.........................................................................................................................................

9

0

GENERALITĂŢI

.........................................................................................................................................

9

 • 00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii

......................................................................................

9

 • 001 Ştiinţă şi cunoaştere în general

...............................................................................................

9

 • 004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

........................................................

9

 • 005 Conducere şi organizare. Management

................................................................................

10

01

Bibliografie. Cataloage

.................................................................................................................

10

 • 08 Poligrafii. Lucrări colective

............................................................................................................

11

087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori

..............................................................................................

11

 • 1 .........................................................................................................................

FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

11

 • 16 Logică. Teoria cunoaşterii. Metodologie

......................................................................................

11

 • 2 ................................................................................................................................

RELIGIE. TEOLOGIE

12

21/29 Sisteme religioase. Religii. Credinţă

.......................................................................................

12

 • 27 Creştinism. Religie creştină

..........................................................................................................

12

ŞTIINŢE SOCIALE

 • 3 ....................................................................................................................................

12

 • 30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale

........................................................................

12

 • 31 Statistică. Demografie. Sociologie

...............................................................................................

13

 • 32 Politică ..........................................................................................................................................

13

 • 33 Economie. Ştiinţe economice

.......................................................................................................

14

34

Drept. Jurisprudenţă

.....................................................................................................................

17

 • 35 Administraţie publică. Artă militară

...............................................................................................

20

 • 37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp

liber...................................................................................

21

 • 5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE

NATURII.........................................................................................................

25

51

Matematică

...................................................................................................................................

26

53

Fizică

............................................................................................................................................

27

 • 6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

..................................................................................................

28

61

Medicină

.......................................................................................................................................

28

63

Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii

sălbatice...

30

 • 7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT

.............................................................

31

73/76 Arte plastice. Arte decorative

..................................................................................................

31

 • 73 Arte plastice

..................................................................................................................................

31

 • 78 Muzică ..........................................................................................................................................

31

 • 79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport

..........................................................................................

33

 • 8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

....................................................................................................

33

80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie

...........................................

33

82

Literatură

.......................................................................................................................................

39

 • 9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

............................................................................................................

48

93/94 Istorie

.......................................................................................................................................

49

 • 94 Istorie generală. Istorie universală

...............................................................................................

49

Autoreferate Index de nume Index de titluri

..................................................................................................................................

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

52

55

60

5

Index de subiecte Index geografic Index de editori

.........................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

61

62

62

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ

..................................................................................................

64

0

GENERALITĂŢI

.......................................................................................................................................

64

 • 00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii

....................................................................................

64

 • 004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

......................................................

64

 • 008 Civilizaţie. Cultură. Progres

...................................................................................................

64

02

Biblioteconomie

............................................................................................................................

64

06

Organizaţii ( în general)

................................................................................................................

64

069

Muzee

....................................................................................................................................

64

 • 1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

.........................................................................................................................

65

1/14 Filozofie

.....................................................................................................................................

65

 • 17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică

.....................................................................................

66

 • 2 ................................................................................................................................

RELIGIE. TEOLOGIE

66

 • 27 Creştinism. Religie creştină

..........................................................................................................

66

ŞTIINŢE SOCIALE

 • 3 ....................................................................................................................................

67

 • 30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale

........................................................................

67

 • 31 Statistică. Demografie. Sociologie

...............................................................................................

67

32

Politică

..........................................................................................................................................

67

 • 33 Economie. Ştiinţe economice

.......................................................................................................

69

34

Drept. Jurisprudenţă

.....................................................................................................................

73

 • 35 Administraţie publică. Artă militară

...............................................................................................

78

 • 36 Asistenţă socială. Asigurări sociale

..............................................................................................

 • 37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp

liber...................................................................................

79

79

 • 5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE

NATURII.........................................................................................................

81

 • 54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie

..............................................................................................

82

 • 55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice

........................................................................................

82

57

Ştiinţe biologice

............................................................................................................................

83

58

Botanică

........................................................................................................................................

84

59

Zoologie

........................................................................................................................................

85

 • 6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

..................................................................................................

85

61

Medicină

.......................................................................................................................................

85

 • 62 Inginerie. Tehnică în general

........................................................................................................

99

 • 63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii

sălbatice... 99

 • 64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei

...........................................................

103

 • 66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite

........................................................................

103

 • 69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie. tehnologii şi procedee în construcţii

...............................................................................................................................

103

 • 7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT

...........................................................

103

 • 71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. grădini

....................................................................................................................................

103

72

Arhitectură

..................................................................................................................................

104

73/76 Arte plastice. Arte decorative

................................................................................................

104

6

73

Arte plastice

104

78

Muzică

104

79

Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport

104

 • 8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

104

80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie

104

82

Literatură

105

 • 9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

109

91

Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii

111

94

Istorie generală. Istorie universală

112

Index de nume

113

120

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ

121

 • 0 GENERALITĂŢI

121

00

Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii

121

004

Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

121

008

Civilizaţie. Cultură. Progres

121

02

Biblioteconomie

121

070

Ziaristică. Presă

121

 • 1 .......................................................................................................................

FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

121

1/14 Filozofie

121

 • 2 ..............................................................................................................................

RELIGIE. TEOLOGIE

122

27

Creştinism. Religie creştină

122

ŞTIINŢE SOCIALE

 • 3 ..................................................................................................................................

122

31

Statistică. Demografie. Sociologie

122

32

Politică

123

33

Economie. Ştiinţe economice

129

34

Drept. Jurisprudenţă

...................................................................................................................

133

35

Administraţie publică. Artă militară

.............................................................................................

134

36

Asistenţă socială. Asigurări sociale

134

37

Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp

135

39

Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor

138

 • 5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE

138

51

Matematică

138

 • 6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

138

61

Medicină

138

62

Inginerie. Tehnică în general

139

63

Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice. 139

64

Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei

139

67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale

140

 • 7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT

140

71

Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. grădini

140

72

Arhitectură

140

73/76 Arte plastice. Arte decorative

140

7

75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură

..................................................................................

140

 • 78 Muzică

141

 • 79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport

141

 • 8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

142

80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie

142

 • 9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

148

929 Ştiinţe biografice şi înrudite

148

93/94 Istorie

.....................................................................................................................................

149

 • 94 Istorie generală. Istorie universală

149

Index de nume

150

154

8

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII

BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

 

2015

AUGUST

NR 8

AUGUST

(1576-1781)

0 GENERALITĂŢI

00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII

001 Ştiinţă şi cunoaştere în general

 • 1576. Cadrul metodologic pentru evaluarea proiectelor şi programelor de cerce-

tare-dezvoltare în Republica Moldova : propunere preliminară / Inst. de Dezvoltare a Socie- tăţii Informaţionale, Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; colectiv de cercetare: Ig. Cojocaru, Gh.

Cuciureanu, N. Ţurcan [et al.]. – Chişinău : Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, 2014. – 56 p. : tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 53-54 (40 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-3020-1-2.

[2015-1699].

 • - - 1. Cercetare ştiinţifică – Metodologii – Republica Moldova.

001.891(478)

 • 1577. Indicatori cercetare-dezvoltare, 2020 : Studiu privind asigurarea suportului

metodologic pentru monitorizarea indicatorilor Strategiei de Cercetare-Dezvoltare a Republicii

Moldova până în anul 2020 / Iu. Badîr, V. Botnaru, L. Bujor [et al.] ; Inst. de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, 2014. – 71 p. : diagr., tab. color ; 21 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 68-71 (51 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-3020-0-5.

[2015-1698].

 • - - 1. Cercetare ştiinţifică – Monitorizarea indicatorilor – Republica Moldova. 2. Strate- gia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova.

001.891(478)

 • 1578. Proiecte de transfer tehnologic : implementate în anul 2014 : cu finanţare par-

ţială din alocaţii de la bugetul de stat : [Republica Moldova] / Agenţia pentru Inovare şi Trans-

fer Tehnologic ; [elab. : Sergiu Calos] [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 34 p. : fot., tab. ; 30 cm. F. f. de tit.

[2015-1616].

 • - - 1. Inovaţii – Republica Moldova.

001.895(478)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

 • 1579. Bragaru, Tudor.

9

Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

Reţele de calculatoare : Suport de curs / Tudor Bragaru ; Univ. de Stat din Moldova,

Fac. de Matematică şi Informatică, Dep. Informatică. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 439, [1]

 • p. : fig., tab. ; 20 cm. Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex. ISBN 978-9975-71-668-0.

[2015-1634].

 • - - 1. Reţele de calculatoare.

  • 1580. Гремальски, Анатол.

004.7(075.8)

Информатика : Учебник для 12 класса / Анатол Гремальски, Сержиу Корлат,

Андрей Брайков ; comisia de evaluare: Gheorghe Chistrugă [et al.] ; trad. din lb. rom.: Irina Ciobanu ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – [Кишинев] : Ştiinţa, 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 144 p. : fig., tab. ; 24 cm. Apare cu sprijinul financiar al Fondului special pentru manuale. – 3200 ex. ISBN 978-9975-67-999-2.

[2015-1674].

 • - - 1. Informatică.

004(075.3)

005 Conducere şi organizare. Management

005.9 Domenii de conducere 005.91 Organizarea şi practica muncii de birou

 • 1581. Crăciun, Grigore.

Tehnica turismului montan : (Documentaţia de secretariat) / Grigore Crăciun, Iurie Berlinschii, Marina Şendrea ; Federaţia Turismului Sportiv din Rep. Moldova, Federaţia Spor- tului Şcolar din Rep. Moldova, Univ. Cooperatist Comercială din Moldova [et al.]. – Chişinău :

 • S. n., 2015 (Tipogr. "Reclama"). – 37 p. : tab. ; 29 cm. Bibliogr.: p. 37 (5 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-58-058-8.

[2015-1582].

 • - - 1. Turism sportiv – Întocmirea documentelor.

01 BIBLIOGRAFIE . CATALOAGE

005.91:796.5(076.5)

 • 1582. Valentina Butnaru : Nici iluzii, nici deziluzii : Biobibliografie / Bibl. Municipală "B.

 • P. Hasdeu", Filiala ″Ovidius″ ; alcăt.: Natalia Ghimpu, Liuba Ciobanu ; contribuții: Victoria

Cebanu, Viorica Moraru ; red. bibliogr.: Taisia Foiu ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi. – Chișinău : Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu", Filiala "Ovidius", 2015 [Tipogr. "Foxtrot"]. –

115 p. : fot. ; 20 cm. 100 ex. ISBN 978-9975-120-86-9.

[2015-1651].

-

-

1.

Lingvistică

Biobibliografie.

– Indici

bibliografici.

2. Butnaru, Valentina, 1958

-

...

,

lingvist –

016:[80/81+929 Butnaru]

10

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE

 • 1583. Paradigmele ştiinţei : Lucrări studenţeşti / Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei ;

resp. de ed.: Galina Păduraru, Aliona Mitric. – Chişinău : Universitatea Academiei de Ştiinţe a

Moldovei, 2015 (Tipogr. "ArtPoligraf"). – 56 p. ; 21 cm. 30 ex. ISBN 978-9975-3036-6-8 (Artpoligraf).

[2015-1687].

082:378.4(478-25)

 • 1584. "Probleme actuale ale contemporaneității: cercetare ştiinţifică şi căi de

dezvoltare", conferinţă ştiinţifică (2015 ; Chişinău). Probleme actuale ale contemporanei- tății: cercetare ştiinţifică şi căi de dezvoltare = Актуальные проблемы современности: н а- учный поиск и пути решения : Сборник материалов научной конференции студентов, аспирантов, мастерантов, молодых учёных и преподавателей по итогам научно- исследовательской работы за 2013-2014 год / ред.-изд. совет: Млечко Т. П. [и др.] ; науч. ред.: Катан П. И. – Кишинэу : Славянский университет, 2015 (Tipografia Asociaţiei lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt slavone din Republica Moldova) – . – 20 cm. – ISBN 978-

9975-9915-7-5.

Вып. 13. – 2015. – 231 p. : diagr., fig. color, tab. – Antetit.: Univ. Slavonă din Moldova. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex. – ISBN 978-9975-117-26-5. – [2015-1758].

082:378.4(478.25)=111=161.1

087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori

 • 1585. Munteanu, Dorina.

Busy Bees 1 : English for Children / Dorina Munteanu ; sci. ed.: Tamara Gogu. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 96 p. : des. ; 30 cm. Bibliogr.: p. 96. – 500 ex.

ISBN 978-9975-53-517-5.

[2015-1740].

 • - - 1. Limba engleză pentru copii.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

087.5:811.111

 • 1586. ″Filosofia și perspectiva umană″, conferință științifică (2014 ; Chișin ău). Fi-

losofia și perspectiva umană : materialele Conferinței Științifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 20 noiem. 2014, Chișinău / col. red.: Maria Duca (red. coord.). – Chișinău : UnAŞM,

2015 (Tipogr. "ArtPoligraf"). – 192 p. : fig. ; 21 cm. Antetit.: Acad. de Științe a Moldovei, Univ. Acad. de Științe a Moldovei, Inst. de Istorie. – Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 30 ex. ISBN 978-9975-3036-7-5 (Artpoligraf).

[2015-1688].

 • - - 1. Filosofie.

1(082)=135.1=161.1

16 LOGICĂ. TEORIA CUNOAŞTERII. METODOLOGIE

 • 1587. Antoci, Arina.

11

Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

Gnoseologie : Note de curs / Antoci Arina ; Univ. Acad. de Științe a Moldovei, Fac. Științe Socioumanistice, Catedra Filosofie, Istorie și Metodologia Cercet. – Chișinău :

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 168 p. : fig. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 167-168 (24 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-933-64-3 (Biotehdesign).

[2015-1695].

 • - - 1. Gnoseologie.

2 RELIGIE. TEOLOGIE

165(075.8)

21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDINŢĂ 27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ

 • 1588. Analecta catholica : [în vol.] / Episcopia Romano-Catolică de Chişinău ; col.

red.: E. S. Anton Coşa (red.-şef) [et al.] ; trad. în lb. fr.: Natalia Tihon ; trad. în lb. engl.: Roxa-

na Verba. – Chişinău : S. n., 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 24 cm. – ISBN 978-

9975-937-13-9.

[Vol.] 9-10, 2013-2014. – 2015. – 619, [1] p. : fig., fot., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex. – ISBN 978-9975-53- 527-4. – [2015-1743].

 • - - 1. Biserica Romano-Catolică.

272(082)=135.1=161.1

 • 1589. ″Principii pentru o viață împlinită în afaceri și societate″, conferință inter-

națională științifico-practică (2014 ; Chișinău). Principii pentru o viață împlinită în afaceri și societate = Принципы полноценной жизни в бизнесе и обществе : conferință Internaționa- lă ştiințifico-practică (22 noiembrie 2014) : Culegeri de teze / col. red.: Igor Prisac (red. coord.). – [Chișinău] : Universitatea ″Divitia Gratiae″, 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 71, [1] p. ; 22 cm. Antetit.: Univ. ″Divitia Gratiae″, Fac. de Management și Lb. Străine. – Tit., text paral.:

lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 200 ex. ISBN 978-9975-4386-1-2.

[2015-1755].

 • - - 1. Educaţie creştină.

27-47:378.627(478-25)(082)=135.1=161.1

3 ŞTIINŢE SOCIALE

30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE

305 Studii de gen

 • 1590. Egalitatea de gen și dezvoltarea durabilă : Studiul Global 2014 privind Rolul

Femeilor în Dezvoltare / Org. Națiunilor Unite, Un Women. – [Chișinău : S. n., 2015 (F.E.-P.

"Tipografia Centrală")]. – 129 p. : fot. color ; 28 cm. Referinţe bibliogr.: p. 118-129 şi în subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-53-528-1.

[2015-1753].

 • - - 1. Egalitate de gen. 2. Dezvoltare durabilă.

12

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

305-055.2+316.42

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE

316 Sociologie

 • 1591. Sociologie : Ghid de studii / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Sociologie şi

Asistenţă Socială ; coord.: Anastasia Oceretnîi. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 197 p. : tab. ; 30 cm.

Bibliogr. în text. – 50 ex. ISBN 978-9975-71-672-7.

[2015-1635].

316(073.8)

316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale

Egalitatea de gen şi dezvoltarea durabilă. – Vezi Nr 1590.

32 POLITICĂ

323 Politică internă 323(478) Politica internă a Republicii Moldova

 • 1592. Цвятков, Николай Васильевич.

Голос Гагаузии : Гагаузская автономия глазами её жителей / Цвятков Н. В. – Кишинёв : Intellect Group, 2015 (Tipogr. "Aberton Prim"). – 103 p. : fot. color, tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 85-87. – 2500 ex. ISBN 978-9975-3071-0-9.

[2015-1621].

 • - - 1. Găgăuzia – Republica Moldova – Aspecte social-politice.

324 Alegeri

323.17(478-29)

 • 1593. Ghidul cetăţeanului : [informaţii privind alegerile] / Proiectul "Alege conştient! –

2015", Friedrich-Ebert-Stiftung, Asoc. Cetăţenilor cu Iniţiativă ; resp. de ed.: V. Cioaric. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Foxtrot"). – 64 p. : il. ; 11 x 15 cm.

 • 2000 ex.

ISBN 978-9975-120-69-2.

[2015-1646].

 • - -1. Alegeri.

[324+342.8](478)

 • 1594. Idem în lb. rusă : Памятка гражданина. – Кишинэу : Б. и., 2015 (Tipogr. "Fox-

trot"). – 64 p. : il. ; 11 x 15 cm.

 • 1000 ex.

ISBN 978-9975-120-70-8.

[2015-1647].

 • - - 1. Alegeri.

[324+342.8](478)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă

 • 1595. Beniuc, Valentin.

13

Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

Uniunea Europeană – Uniunea Euroasiatică : studiu comparat / Valentin Beniuc, Lud-

mila Roşca, Nicolai Afanas ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Print Caro"). – 155 p. : tab. ; 21 cm. Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 70 ex. ISBN 978-9975-56-243-0.

[2015-1571].

 • - - 1. Uniunea Europeană – Integrarea statelor. 2. Uniunea Euroasiatică – Integrarea

statelor.

[327+061.1EU]:339.9

1596. "Relaţiile bilaterale în contextul diferenţelor de opţiuni integraţioniste", conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională (2014 ; Chişinău). Relaţiile bilaterale în contextul diferenţelor de opţiuni integraţioniste = Bilateral relations in the context of diverging integrationist options : Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 24 octombrie 2014 / col. red.: Valentin Beniuc (preşedinte) [et al.]. – Chişinău :

S. n., 2015 (Tipogr. "Print Caro"). – 217 p. : fig., tab. ; 21 cm. Antetit.: Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

[2015-1570].

 • - - 1. Relaţii internaţionale.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE

327(082)=135.1=161.1

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

1597. Băncilă, Natalia. Evaluarea şi diagnosticul întreprinderii : Sinteze, teste, probleme : Suport de curs / Na-

talia Băncilă, Ruslan Mihalachi ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Catedra Finan- ţe şi Bănci. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 108 p. : tab. ; 25 cm. Bibliogr.: p. 106-108 (37 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-71-648-2.

[2015-1631].

 • - - 1. Întreprinderi – Evaluare.

334.7(075.8)

Creţoiu, Raluca. Impactul globalizării asupra sustenabilităţii întreprinderilor mici şi mij- locii. – Vezi Nr 1612.

1598. Пармакли, Д. М. Экономика малых и средних предприятий : Учебно-методическое пособие / Д. М. Пармакли, А. З. Онофрей ; Молд. гос. ун-т., Комрат. гос. ун-т. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 241 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex. ISBN 978-9975-71-679-6.

[2015-1639].

 • - - 1. Întreprinderi mici şi mijlocii.

14

334.71(075.8)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

336 Finanţe

 • 1599. Codul fiscal al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi

completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 01.09.2015. – [Chişinău :

Farmec-Lux, 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 221 p. : tab. ; 21 cm. [500] ex. ISBN 978-9975-3050-4-4.

[2015-1656].

 • - - 1. Codul fiscal al Republicii Moldova.

336.22(478)(094.4)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.

 • 1600. Bejenaru, Olga.

Dezvoltarea potențialului de export al Republicii Moldova / Bejenaru Olga, Gribincea

Alexandru ; Inst. de Relații Intern. din Moldova. – Chișinău : IRIM, 2015 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 240 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 225-231 (174 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-4023-7-8.

[2015-1576].

 • - - 1. Export – Republica Moldova.

  • 1601. Litvin, Aurelia.

338.439.5:339.564

Mecanismul managementului promovării exportului de produse agroalimentare al Re-

publicii Moldova / Aurelia Litvin ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 256 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 231-237 (182 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-56-258-4.

[2015-1573].

 • - - 1. Exportul de alimente al Republicii Moldova.

338.439.5(478):339.564

 • 1602. Studiul de evaluare privind Economia Verde: Republica Moldova / Progr.

Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) ; elab.: Andrea Bassi [et al.]. – [Chişinău : S. n.,] 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 53 p. : fig., tab. color ; 30 cm.

Bibliogr.: p. 52. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. ISBN 978-92-807-3476-8 (UNEP).

[2015-1618].

 • - - 1. Economia verde a Republicii Moldova.

338.4+504.06(478)

338.48 Turism. Economia turismului

 • 1603. Gribincea, Alexandru.

Teoria şi practica excursionistă : Note de curs / Alexandru Gribincea ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Catedra Econ., Marketing şi Turism. – Chişinău : CEP USM,

2015. – 151 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 140-141 (34 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 50 ex. ISBN 978-9975-71-665-9.

[2015-1633].

15

Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

 • - - 1. Turism.

338.48(075.8)

 • 1604. Idem în lb. engl. : Excursion activity – theory and practice : Course Notes. – Chi-

şinău : CEP USM, 2015. – 135, [1] p. : fig. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 124-126 (43 tit.) şi la sfârşitul cap. – 50 ex. ISBN 978-9975-71-664-2.

[2015-1632].

 • - - 1. Turism.

  • 1605. [Platon, Nicolae].

338.48(075.8)

Republic of Moldova : Travel Guide / [Nicolae Platon ; Agenţia Turismului a Rep. Mol- dova]. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 38, [1] p. : fot. color ; 21 cm.

Aut. este indicat după datele editorului. – F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-66-456-1.

[2015-1682].

 • - - 1. Turism – Republica Moldova.

338.48(478)(036)

 • 1606. Idem în lb. fr. : République de Moldavie : Guide Touristique. – [Chişinău : S. n.,

 • 2015 (Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 38, [1] p. : fot. color ; 21 cm.

Aut. este indicat după datele editorului. – F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-66-457-8.

[2015-1679].

 • - - 1. Turism – Republica Moldova.

1607. Idem în

lb.

germ. : Republik

338.48(478)(036)

Moldau : Reiseleiter. – [Chişinău :

S.

n.,

2015

(Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 38, [1] p. : fot. color ; 21 cm.

Aut. este indicat după datele editorului. – F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-66-455-4.

[2015-1680].

 • - - 1. Turism – Republica Moldova.

  • 1608. [Platon, Nicolae].

338.48(478)(036)

Republic of Moldova : Travel Guide / [Nicolae Platon ; Agenţia Turismului a Rep. Mol- dova]. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 38, [1] p. : fot. color ; 30 cm.

Aut. este indicat după datele editorului. – F. f. de tit. – 10000 ex.

ISBN 978-9975-66-460-8.

[2015-1684].

 • - - 1. Turism – Republica Moldova.

338.48(478)(036)

 • 1609. Idem în lb. fr. : République de Moldavie : Guide Touristique. – [Chişinău : S. n.,

 • 2015 (Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 38, [1] p. : fot. color ; 30 cm.

Aut. este indicat după datele editorului. – F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-66-461-5.

[2015-1685].

 • - - 1. Turism – Republica Moldova.

16

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1610. Idem în

lb.

germ. : Republik

338.48(478)(036)

Moldau : Reiseleiter. – [Chişinău :

S.

n.,

2015

(Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 38, [1] p. : fot. color ; 30 cm.

Aut. este indicat după datele ed. – F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-66-459-2.

[2015-1683].

 • - - 1. Turism – Republica Moldova.

338.48(478)(036)

 • 1611. Idem în lb. it. : Repubblica di Moldova : Guida Turistica. – [Chişinău : S. n., 2015

(Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 38, [1] p. : fot. color ; 30 cm.

Aut. este indicat după datele editorului. – F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-66-462-2.

[2015-1686].

 • - - 1. Turism – Republica Moldova.

338.48(478)(036)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială 339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială

 • 1612. Creţoiu, Raluca.

Impactul globalizării asupra sustenabilităţii întreprinderilor mici şi mijlocii : [monografie] / Creţoiu Raluca, Ţâu Nicolae ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chi șinău : ULIM, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 137 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 119-127 (152 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-124-67-6.

[2015-1575].

 • - - 1. Globalizare – Creşterea întreprinderilor. 2. Întreprinderi mici şi mijlocii – Impactul

globarizării.

 • 1613. Savu, Cosmina Silviana.

339.9+334.71

Impactul proceselor de integrare europeană și globalizare asupra turismului : [mono- grafie] / Savu Cosmina Silviana, Ţâu Nicolae ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chișinău :

ULIM, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 181 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 136-142 (195 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-124-66-9.

[2015-1574].

 • - - 1. Integrare europeană – Turism. 2. Turism – Globalizare – Integrare europeană.

339.9+338.48

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ

340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare

 • 1614. Aramă, Elena.

Istoria dreptului românesc / Elena Aramă, Valentina Coptileţ ; Univ. de Stat din Moldo- va, Univ. de Studii Politice şi Econ. Europene "Constantin Stere", Fac. de Drept. – Ed. rev. şi

ad. – Chişinău : Cartea Juridică : CEP USM : USPEE, 2015 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 310 p. : fig. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 298 (26 tit.) şi la sfârşitul cap. – [300] ex.

17

Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

ISBN 978-9975-53-129-0 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") (eronat).

[2015-1756].

 • - - 1. Drept românesc. 2. Istoria dreptului românesc.

341 Drept internaţional

 • 1615. Roşca, Ludmila.

340(498)(091)

Metodologia dreptului internaţional, dreptului european : [suport de curs] / Ludmila Roşca ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). –

149 p. : tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 15-18 (56 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex. ISBN 978-9975-56-247-8.

[2015-1572].

 • - - 1. Drept internaţional.

341:340.12(075.8)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

 • 1616. Codul contravenţional al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele

modificări şi completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 01.09.2015. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 172 p. ; 21 cm. ISBN 978-9975-3008-4-1 (eronat).

[2015-1700].

 • - - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova.

  • 1617. Railean, Petru.

342.92(478)(094.4)

Mecanismul jurisdicţional de asigurare a legalităţii în statul de drept : monografie / Pe- tru Railean ; red. şt.: Gheorghe Costachi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercet. Juridi-

ce şi Politice, Univ. de Studii Europene din Moldova. – Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipo- grafia Centrală"). – 607 p. ; 22 cm. Bibliogr.: p. 555-607 (448 tit.) şi în subsol. – 400 ex. ISBN 978-9975-53-509-0 (în cop. tare).

[2015-1735].

 • - - 1. Puterea statului. 2. Stat de drept.

342.5:340.12

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

 • 1618. Codul de procedură penală al Republicii Moldova : În conformitate cu ultime-

le modificări şi completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 01.09.2015. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 239 p. ; 21 cm. ISBN 978-9975-3008-3-4 (eronat).

[2015-1701].

 • - - 1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova.

343.13(478)(094.4)

 • 1619. Codul penal al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi

completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 01.09.2015. – [Chişinău :

Farmec-Lux, 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 168 p. ; 21 cm. ISBN 978-9975-3008-6-5 (eronat).

18

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2015-1704].

 • - - 1. Codul penal al Republicii Moldova.

  • 1620. Florea, Evgheni.

343(478)(094.4)

Criminal personology = Криминальная персонология : Учебное пособие / Evgheni Florea ; European Univ. of Rep. of Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 261 p. ; 20 cm. Tit. pe cop., text : lb. rusă. – Bibliogr.: p. 239-257 (340 tit.). – Referinţe bibliogr. în sub- sol. – 100 ex. ISBN 978-9975-71-674-1.

[2015-1636].

 • - - 1. Criminologie.

  • 1621. Stăvilă, Mihai.

343.9(075.8)

Diferenţierea şi individualizarea pedepsei penale : efectele circumstanţelor atenuante şi/sau agravante : Monografie / Mihai Stăvilă ; red. şt.: Viorel V. Berliba ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Cercet. Juridice şi Politice al AŞM, Inst. de Cercet. şi Expertize Ştiinţifi- ce în Drept. – Chişinău : Lexon-Prim, 2015 [Tipografia Reclama]. – 231, [1] p. : fig., tab. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 222-232 (136 tit.) şi în subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-3079-7-0 (în cop. tare).

[2015-1583].

 • - - 1. Pedeapsă penală.

347 Drept civil 347.7 Drept comercial

 • 1622. Boian, Cristina.

343.8

Indicații geografice și denumiri de origine : Aspectul juridic / Cristina Boian ; red. şt.:

Constantin Manolache ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" (Inst.). – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut), 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 83 p. : fig. ; 21 cm. Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr.: p. 80-83 (68 tit.) şi în subsol. – 50 ex. ISBN 978-9975-3044-8-1.

[2015-1642].

 • - - 1. Indicaţii geografice – Protecţie juridică. 2. Denumiri de origine – Protecţie juridică.

347.774

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar

 • 1623. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele

modificări şi completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 01.09.2015. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 143 p. ; 21 cm. ISBN 978-9975-3008-2-7 (eronat).

[2015-1702].

 • - - 1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.

19

347.91/.95(478)(094.4)

Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

349 Ramuri speciale ale dreptului 349.2 Dreptul muncii

 • 1624. Codul muncii al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi

completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 01.09.2015. – [Chişinău :

Farmec-Lux, 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 118 p. ; 21 cm. ISBN 978-9975-3050-0-6 (eronat).

[2015-1703].

 • - - 1. Codul muncii al Republicii Moldova.

349.4 Drept funciar. Drept agrar

 • 1625. Chibac, Gheorghe.

349.2(478)(094.4)

Dreptul locativ : Note de curs / Gheorghe Chibac, Natalia Chibac. – Chişinău : S. n.,

 • 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 110 p. ; 20 cm.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex. ISBN 978-9975-53-518-2.

[2015-1745].

 • - - 1. Drept locativ.

349.44(075.8)

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător

 • 1626. Aşevschi, Valentin.

Tratat de Dreptul mediului / Valentin Aşevschi ; ref. şt.: Aurelia Crivoi [et al.] ; red. şt.:

Gheorghe Avornic ; Univ. de Studii Politice şi Econ. Europene "Constantin Stere". – Chişinău : USPEE "C. Stere", 2015 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 359 p. : fig., tab. ; 25 cm. Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 294-316 (331 tit.) şi în subsol. – 300 ex. ISBN 978-9975-53-524-3 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") (în cop. tare).

[2015-1749].

 • - - 1. Dreptul mediului.

349.6

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ

351/354 Administraţie publică

 • 1627. Ghid practic privind măsurile de combatere a şederii ilegale a străinilor în

Republica Moldova / Centrul Intern. pentru Dezvoltarea Politicilor Migraţionale, Viena –

Austria şi Biroul Migraţiei şi Azil al Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. – Chişinău : S. n.,

 • 2015 [(Tipogr. "Bons Offices")]. – 58 p. : il. color ; 10 x 15 cm. Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

[2015-1613].

 • - - 1. Controlul străinilor – Republica Moldova.

  • 1628. Panco, Victor.

351.756(478):347.176.2

Întreprinderea Municipală Servicii Comunale Glodeni / Victor Panco. – Gl odeni : S. n.,

 • 2015 [Tipografia din Bălţi]. – 96 p. : fot., tab. ; 21 cm. Aut. este indicat pe p. a 4-a cop. – Text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 100 ex. ISBN 978-9975-132-34-3.

20

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2015-1568].

 • - - 1. Întreprinderea Municipală "Servicii Comunale Glodeni" – Istorie.

351.77(478-21)(091)=135.1=161.1

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate

Военный сектор. – Vezi Nr 1733.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER

37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

 • 1629. ″Integrarea socio-economică și profesională a tinerilor – finalitate a de-

mersului educațional actual″, conferința științifico-practică cu participare internaționa-

lă (3 ; 2015 ; Chișinău). Integrarea socio-economică și profesională a tinerilor – finalitate a demersului educațional actual, (ediția a 3-a) : Conferință ştiințifico-practică cu participare internațională / com. org.: Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb [et al.]. – Chișinău : S. n., 2015 (Tipografia Sirius). – 325, [3] p. : fig., tab. ; 24 cm. Antetit.: Direcţia Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Mun. Chișinău, Cen-

trul Mun. de Informare și Orientare Profesională al DGETS. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.:

lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 450 ex. ISBN 978-9975-57-189-0.

[2015-1625].

 • - - 1. Orientare profesională a tinerilor.

37.0:331.548(082)=135.1=161.1

 • 1630. Как воспитывать ребенка, думая о нём : Руководство для хороших роди-

телей / Центр Информирования и Документирования по Правам Ребенка в Молдове ; сост.: Виорика Адэскэлицэ [и др.]. – Кишинэу : CIDDC Центр Информирования и Доку- ментирования по Правам Ребенка в Молдове, 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 20, [1] p. :

fig., tab. ; 21 cm. Referinţe bibliogr.: p. 21. – F. f. de tit. – Изд. при фин. поддержке Представительства UNICEF в Молдове.

[2015-1615].

 • - - 1. Educaţie în familie.

37.018.1

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

 • 1631. "Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea lim-

bilor străine", seminar metodologic (4 ; 2015 ; Chişinău). Materialele Seminarului meto- dologic "Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine", 23 ian. 2014, (Ed. a 4-a) / dir. publ.: Ludmila Hometkovski ; red.-şef: Inga Stoianova. – Chişi- nău : ULIM, 2014. – 290 p. : fig., tab. ; 20 cm. – (Acta didactica, ISBN 978-9975-124-51-5). Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. de Litere, Inst. de Cercet. Filologice şi Interculturale [et al.]. – Texte: lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-124-52-2.

[2015-1664].

 • - - 1. Limbi străine – Metodica predării.

21

37.016.046:811'243(082)=00

Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

 • 1632. Proiecte didactice : Matematică : clasa 1 : Ghid pentru învăţători şi părinţi : [în

vol.] / Eugenia Sarabaş, Maria Braghiş, Nicoleta Sarabaş [et al.]. – Chișinău : Interprint, 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 29 cm. – (Proiecte la Matematică) (Literatura pentru pe- dagogi). – ISBN 978-9975-9978-6-7.

Partea 1-a. – 2015. – 199, [1] p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 199 (38 tit.). – [1000] ex. – ISBN 978-9975-9978-7-4. – [2015-1738].

 • - - 1. Matematică – Metodica predării.

37.016.046:51

 • 1633. Proiecte didactice : Matematică : clasa a 2-a : Ghid pentru învăţători şi părinţi :

[în vol.] / Eugenia Sarabaş, Maria Braghiş, Nicoleta Sarabaş [et al.]. – Chișinău : Interprint,

2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 29 cm. – (Proiecte la Matematică) (Literatura pentru pedagogi). – ISBN 978-9975-9978-9-8. Partea 1-a. – 2015. – 175, [1] p. : fig., tab. ; 29 cm. – Bibliogr.: p. 175 (26 tit.). – [1000] ex. – ISBN 978-9975-4032-2-1. – [2015-1739].

 • - - 1. Matematică – Metodica predării.

37.016.046:51

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară

 • 1634. Concursul municipal ″Pedagogul Anului – 2015″ : Ed. a 11-a / Direcţia Gene-

rală Educaţie, Tineret şi Sport ; coord. principali: Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb [et al.]. –

Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia Sirius). – 64 p. : fot. color, tab. ; 30 cm. Text parţial : lb. rusă. – 400 ex. ISBN 978-9975-57-187-6.

[2015-1623].

 • - - 1. Pedagogi.

37.091(478-25)(092)

 • 1635. Dialoguri chişinăuiene : Forumul de idei pedagogice : Ediţia a 6-a / Consiliul

Mun. Chişinău, Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport ; col. red.: T. Nagnibeda-Tverdohleb [et al.]. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Totex-Lux"). – 205 p. : fig., tab. ; 29 cm. Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 357 ex. ISBN 978-9975-3060-1-0.

[2015-1585].

 • - - 1. Învăţământ preuniversitar – Management – Evaluare.

37.091(082)=135.1= 111=161.1

 • 1636. Din experienţa de activitate : (IPLT "Principesa Natalia Dadiani" şi LT "Nicolae

Gogol") / Direcţia generală educație, tineret și sport ; res. de ed.: Valentina Cujba. – Chișinău : S. n., 2015 (Tipografia Sirius). – 118 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Texte : lb. rom., rusă. – 450 ex. ISBN 978-9975-57-190-6.

[2015-1626].

 • - - 1. Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani" din Chişinău – Experienţe. 2. Liceul

Teoretic "Nicolae Gogol" din Chişinău – Experienţe.

 • 1637. Diriginte, drag părinte

...

37.091(478-25)=135.1=161.1

/ Consiliul mun. Chişinău, Direcţia Generală Educaţie,

Tineret şi Sport ; res. de ed.: Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb [et al.] ; grupul de experți: Lud-

22

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

mila Mazîlu [et al.]. – (Ed. a 3-a). – Chișinău : S. n., 2015 (Tipografia-Sirius). – 208 p. : fig., tab. ; 30 cm. Texte : lb. rom., rusă. – 450 ex. ISBN 978-9975-57-191-3.

[2015-1627].

 • - - 1. Dirigenţie – Activităţi instructiv-educative.

  • 1638. Şova, Tatiana.

37.091=135.1=161.1

Eliminarea factorilor de stres în mediul educaţional : Sugestii metodologice studenților stagiari / Tatiana Şova ; coord.: Maia Cojocaru-Borozan ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Ed. a 2-a, rev. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipografia din Bălţi]. – 93 p. : tab. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 69-73 (58 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-132-33-6.

[2015-1567].

 • - - 1. Stresul profesional al cadrelor didactice.

37.091:159.942

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală

 • 1639. Babov, Viorica.

Cunoașterea mediului : Cartea educatorului din grupa mare pregătitoare : 5-7 ani / Vio-

rica Babov. – [Chişinău : Zuev Invest, 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 248 p. ; 21 cm. [1000] ex. ISBN 978-9975-73-168-3.

[2015-1658].

 • - - 1. Învăţământ preşcolar – Cunoaşterea mediului.

  • 1640. Carabet, Natalia.

373.2.016:502

Grădinițele de copii : Istorie, evoluție, modernitate / Carabet Natalia ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Fac. Ped., Catedra Ped. Preșcolară. – Chișinău : UPS "Ion Creangă",

2015 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 138 p. : fig., fot., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 137-138 (26 tit.). – 60 ex. ISBN 978-9975-933-66-7 (Biotehdesign).

[2015-1697].

 • - - 1. Educaţie preşcolară.

  • 1641. Kuleva-Karayani, Vera.

373.24

Cöşmecik üüretmäk kiyadı : 1-ci klasa deyni / Vera Kuleva-Karayani ; Gagauziya M. V. Maruneviç Adina, Bilim-Aaraştirma Merkezi, Gagauziya Genel Üüretmäk Müdürlüü. – Komrat : [Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Găgăuziei "M. V. Marunevici"], 2015. – 88 p. : il. color ; 25 cm.

Bibliogr.: p. 88 (8 tit.). – Sponsori : Petri Çebotar, Mariya Kopuşçu. – 1500 ex. ISBN 978-9975-3075-0-5.

[2015-1630].

 • - - 1. Abecedare.

23

373.3.016:811.512.165

Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

 • 1642. Murguleţ, Daniela.

Present Continuous : Pupil’s Set / Daniela Murguleţ ; FELT School. – [Bălți : Centrul pentru Educaţie Continuă], 2015. – 34 f. : il. color ; 8 x 11 cm. – (Flashcards for Primary Learners, ISBN 978-9975-916-40-0). Apare într-o mapă comună. – Index : f. 33-34. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei "Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein". – 100 ex. ISBN 978-9975-916-88-2.

[2015-1760].

 • - - 1. Învăţământ primar.

  • 1643. Бабова, Виорика.

373.3

Ознакомление с природой и окружающим миром : Конспекты занятий в старшей и

подготовительной группах / Виoрика Бабова. – [Кишинэу : Zuev Invest, 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 218 p. ; 21 cm. [1000] ex. ISBN 978-9975-4409-3-6.

[2015-1659].

 • - - 1. Învăţământ preşcolar – Cunoaşterea mediului.

373.2.016:502

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special

 • 1644. Bulat, Galina.

Suportul educaţional "Asistenţa copiilor cu cerinţe educaţionale speciale" / Galina Bu- lat, Nadia Rusu ; coord.: Domnica Gînu ; Lumos Foundation Moldova, Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Lumos Foundation, 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 215 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 108-109 (63 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Lumos Foundation. – 1850 ex. ISBN 978-9975-80-916-0 (Bons Offices).

[2015-1622].

 • - - 1. Educaţie incluzivă.

376:37.091

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii

profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii

 • 1645. Gremalschi, Anatol.

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profe- sional tehnic secundar : Meseria: 742235 – ″Operator pentru suportul tehnic al calculatoare- lor″ : Componenta de instruire profesională / Anatol Gremalschi, Valentin Bîrsan, Irina Cioba- nu ; dir. de proiect.: Rima Bezede ; coord.: Octombrina Moraru, Ana Chiriţa ; Centrul Educaţi- onal "Pro Didactica″, Asoc. Naţ. a Companiilor din Domeniul TIC. – Chişinău : Centrul Educa- ţional "Pro Didactica", 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 164 p. : fig., tab. color ; 24 cm. – (Co-

lecţia ″Biblioteca Pro Didactica″, ISBN 978-9975-3013-2-9) (Seria: ″Aici şi Acum″, ISBN 978-

9975-3013-3-6).

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul modulelor. – Apare cu sprijinul financiar al Cooperării Austriece pentru Dezvoltare/Austrian Development Cooperati- on/ADC. – 100 ex.

24

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-4485-1-2.

[2015-1608].

 • - - 1. Învăţământ profesional/tehnic – Tehnologii informaţionale.

377:004

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

 • 1646. Restructurarea, raţionalizarea şi modernizarea sectorului învăţământului

superior în Republica Moldova / Tempus, Proiectul EUniAM ; editori : Romeo V. Țurcan,

Larisa Bugaian ; expert extern: John Reilly. – [Chișinău : Cuvîntul-ABC, 2015 (Tipogr. "Cavaioli")]. – 120 p. : fig., tab. ; 30 cm. Apare cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. – 150 ex. ISBN 978-9975-4003-8-1.

[2015-1619].

 • - - 1. Învăţământ – Republica Moldova – Modernizare.

378(478)

 • 1647. Idem în lb. engl. : Restructuring, Rationalizing and Modernizing Higher Educa-

tion Sector in the Republic of Moldova / translators : Tatiana Lucinschi, Stela Guvir. –

[Chișinău : Cuvîntul-ABC, 2015 (Tipogr. "Cavaioli")]. – 120 p. : fig., tab. ; 30 cm. Apare cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. – 50 ex. ISBN 978-9975-4003-9-8.

[2015-1620].

- - 1. Învăţământ – Republica Moldova – Modernizare.

378(478)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII

502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător

Studiul de evaluare privind Economia Verde: Republica Moldova. – Vezi Nr 1602.

 • 1648. Științe : Manual pentru clasa a 5-a / Zinaida Galben-Panciuc, Ion Botgros , Sve-

tlana Galben [et al.] ; comisia de evaluare: Eugenia Moraru-Bohanțov [et al.] ; Min. Educației al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015 (Combinatul Poligrafic). – 95, [1] p. : fot., il. color ; 26 cm. Apare cu sprijinul financiar al Fondului Special pentru Manuale. ISBN 978-9975-54-217-3.

[2015-1719].

 • - - 1. Ştiinţe ale naturii.

502/504(075.3)

 • 1649. Științe : Manual pentru clasa a 2-a / Zinaida Galben-Panciuc, Svetlana Galben,

Stela Diaconu [et al.] ; comisia de evaluare: Lilia Spătari [et al.] ; Min. Educației al Rep. Mol- dova. – [Chișinău] : Prut Internațional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015 (Combinatul Poligrafic). – 94, [2] p. : il., tab. color ; 26 cm. Apare cu sprijinul financiar al Min. Educaţiei al Rep. Moldova. ISBN 978-9975-54-213-5.

[2015-1718].

 • - - 1. Ştiinţe ale naturii.

25

502/504(075.2)

Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

51 MATEMATICĂ

 • 1650. "Mathematics & Information Technologies: Research and Education" (MI-

TRE-2015), international conference (2015 ; Chişinău). International Conference "Mathe- matics & Information Technologies: Research and Education" (MITRE-2015) : Satellite confe- rence of the Eighth Congress of Romanian Mathematicians : Abstracts / sci. com.: Gheorghe Ciocanu (co-chair) [et al.] ; ed. by: Guţu V. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 131 p. ; 20 cm. Antetit.: Moldova State Univ., Mathematical Society of the Rep. of Moldova. – Texte :

lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex. ISBN 978-9975-71-678-9.

[2015-1638].

 • 1651. Ursu, Ludmila.

[51+004]:37.0(082)=135.1=111

Matematică : Manual pentru clasa a 2-a / Ludmila Ursu, Ilie Lupu, Iulia Iasinschi ; co-

misia de evaluare: Maria Margine [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015 [Combinatul Poligrafic]. – 136 p. : il. color ; 26 cm. Apare cu sprijinul financiar al Min. Educaţiei al Rep. Moldova. ISBN 978-9975-54-207-4.

[2015-1722].

 • - - 1. Matematică.

51(075.2)

 • 1652. Idem în lb. rusă : Maтематика : Учебник : 2 класс / trad. din rom.: Ludmila Ur-

su, Tatiana Rusu. – [Кишинэу] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015 [Combinatul

Poligrafic]. – 134, [2] p. : il. color ; 26 cm. Apare cu sprijinul financiar al Min. Educaţiei al Rep. Moldova. ISBN 978-9975-54-216-6.

[2015-1721].

 • - - 1. Matematică.

  • 1653. Попа, Елена.

51(075.2)

Тесты по математике : 1 класс : (вводные, текущие, итоговые) и упражнения для индивидуальной работы / Елена Попа, Мария Брагиш, Тамара Демченко ; [пер.:

Светлана Драгалин]. – [Ed. a 2-a]. – Кишинэу : Interprint, 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centra-

lă"]. – 55, [1] p. : il. ; 24 cm. 2000 ex. ISBN 978-9975-9978-5-0.

[2015-1736].

 • - - 1. Matematică – Teste.

511 Teoria numerelor

 • 1654. Lupu, Ilie.

51(079)

Metodologia studierii numerelor complexe / Ilie Lupu. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 82, [1] p. : fig. ; 22 cm. ISBN 978-9975-54-205-0.

[2015-1729].

 • - - 1. Numere complexe (matematică).

26

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

 • 1655. Coralt, Andrei.

517 Analiză

511.4

Curs de teoria măsurii : Note de curs / A. Coralt ; Univ. Acad. de Științe a Moldovei. – Chișinău : Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 60 p. ; 30 cm. Bibliogr.: p. 58 (13 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-933-63-6 (Biotehdesign).

[2015-1694].

 • - - 1. Teoria măsurii (matematică).

  • 1656. Rusu, Gheorghe.

517.518.1(075.8)

Culegere de probleme de analiză funcțională / Gheorghe Rusu, Galina Rusu ; Univ. Acad. de Științe a Moldovei, Fac. Științe Exacte, Catedra Matematică și Informatică. – Chiși- nău : Universitatea Academiei de Ştiinţe Moldovei, 2015 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 122 p. ; 30 cm.

Bibliogr.: p. 122 (9 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-933-62-9 (Biotehdesign).

[2015-1693].

 • - - 1. Analiză funcţională.

517.98(076.5)

519.6 Matematică calculatorie. Analiză numerică

 • 1657. Corlat, Sergiu.

Metodologia rezolvării problemelor de geometrie computaţională / Sergiu Corlat, Anatol Gremalschi ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău : US Tiraspol, 2015. – 99 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Bibliogr.: p. 98-99 (15 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-76-147-5.

[2015-1762].

 • - - 1. Geometrie computaţională.

53 FIZICĂ

519.6:514(075)

 • 1658. Caiet pentru lucrări de laborator la fizică : clasa a 6-a / elab. de Sergiu Cârlig,

Oleg Ciobanu, Ion Cîrlig [et al.]. – [Chişinău] : ProEdit, 2015. – 24 p. : tab. ; 24 cm. [1000] ex.

ISBN 978-9975-9733-0-4.

[2015-1609].

53(076.5)

 • 1659. Caiet pentru lucrări de laborator la fizică : clasa a 7-a / elab. de Sergiu Cârlig,

Oleg Ciobanu, Ion Cîrlig [et al.]. – [Chişinău] : ProEdit, 2015. – 16 p. : tab. ; 24 cm. [1000] ex.

ISBN 978-9975-9733-4-2.

[2015-1610].

27

53(076.5)

Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

 • 1660. Caiet pentru lucrări de laborator la fizică : clasa a 8-a / elab. de Sergiu Cârlig,

Oleg Ciobanu, Ion Cîrlig [et al.]. – [Chişinău] : ProEdit, 2015. – 16 p. : tab. ; 24 cm. [1000] ex. ISBN 978-9975-9733-5-9.

[2015-1611].

539 Structura fizică a materiei

 • 1661. Moraru, Gheorghe.

53(076.5)

Discontinuous solutions in the statics of deformable bodies / Gheorghe Moraru. – Chişinău : Tehnica-Info, 2015 (PIM, Iaşi). – 395 p. : fig. ; 25 cm.

Bibliogr.: p. 374-395 (248 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-63-376-5 (în cop. tare).

[2015-1653].

 • - - 1. Mecanica corpurilor deformabile.

539.3

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61 MEDICINĂ

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie

 • 1662. Farmacologie : [pentru uzul studenţilor] / Veaceslav Gonciar, Mihai Nechifor,

Eduard Cheptea [et al.] ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei). – 578, [1] p. : fig., tab. ; 25 cm.

Bibliogr.: p. 578-579 (32 tit.). – Sponsori : Clinica stomatologică "Ceradent" SRL, Clini- ca stomatologică "Fala-Dental" SRL, Policlinica Stomatologică Rep. IMSP [et al.]. – 300 ex. ISBN 978-9975-62-386-5 (în cop. tare).

[2015-1588].

 • - - 1. Farmacologie.

  • 1663. Guţu-Bahov, Cornelia.

615(075.8)

Utilizarea inovasodilatatoarelor (levosimendan şi dobutamină) în infarctul miocardic

acut complicat cu insuficienţă cardiacă acută : (Recomandări metodice) / Cornelia Guţu- Bahov, Victor Cojocaru, Liviu Grib ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Anesteziologie şi Reanimatologie N 2. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Totex-Lux"]. – 49 p. : fig., tab. color, fig. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 46-48 (28 tit.). – F. f. de tit. ISBN 978-9975-4458-9-4.

[2015-1584].

 • - - 1. Medicamente – Boli cardiace.

616 Patologie. Medicină clinică

 • 1664. Grigore, Raluca.

615.2:616.127-005.8(076.5)

Limfoproliferarile cervicale maligne de cauză hematologică – intersecţii şi limite : [stu- diu] / Raluca Grigore, Şerban Vifor Gabriel Bertesteanu, Cristian Radu Popescu ; Univ. de

28

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Medicina, 2015. – 186 p. :

fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 174-186 (187 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-82-000-4.

[2015-1661].

 • - - 1. Limfoame – Diagnostic – Tratament.

616.1/.9 Patologie specială

616-006.44-07-089:611.91/.93

 • 616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie

 • 1665. Donos, Ala.

Pneumonia comunitară și afecțiunile respiratorii recurente la copii : [monografie] / Ala Donos ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Centrul Naț. de Sănă-

tate Publică. – Chișinău : Medicina, 2015 (Tipografia Academiei de Științe a Moldovei). – 287 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 254-283 (298 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-62-388-9 (în cop. tare).

[2015-1643].

 • - - 1. Pneumonie – Copii. 2. Boli – Pneumonie – Copii.

616.23/.24-002-053.2

 • 616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale

Reumatologie şi nefrologie. – Vezi Nr 1666.

 • 616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular

 • 1666. Reumatologie şi nefrologie : [pentru uzul studenţilor] / colectiv de aut.: Liliana

Groppa, Larisa Rotaru, Svetlana Agachi [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nico- lae Testemiţanu". – Chişinău : Medicina, 2014 (Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei). – 329, [1] p. : fig., tab. ; 25 cm. 150 ex. ISBN 978-9975-118-89-7 (în cop. tare).

[2015-1590].

 • - - 1. Reumatologie. 2. Nefrologie.

616.72-002.77+616.61/.62(075.8)

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase

 • 1667. Boli infecţioase la copii : (Ghid practic pentru studenţi) / Galina Rusu, Axenia

Galeţchi, Parascovia Popovici [et al.] ; sub red.: Galina Rusu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de Boli Infecţioase, Fac. de Educaţie Continuă în Medicină şi Farmacie. – Chişinău : Medicina, 2015. – 125, [1] p. : tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 123-124. – 150 ex.

ISBN 978-9975-118-92-7.

[2015-1662].

 • - - 1. Boli infecţioase la copii.

29

616.9-053.2(076.5)

Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură 634 Horticultură în general 634.8 Viticultură

 • 1668. Todiraş, V.

Tehnologii moderne de protecţie a viţei de vie în agricultura co nvenţională şi ecologică : [monografie] / Todiraş V., Voineac V., Popa A. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 108 p. : fig., fot., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 57-60 (43 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Centrului Ştiinţifico- Tehnologic din Ucraina. – 530 ex. ISBN 978-9975-80-959-7 (broşată în spirală).

[2015-1607].

 • - - 1. Viţă de vie – Protecţie – Tehnologii.

  • 1669. Nani, Mihail.

657 Contabilitate

634.8:[632+631.147]

Contabilitatea în instituţiile publice : [manual] / Mihail Nani. – Ed. a 6-a. – Chişinău :

CEP USM, 2015. – 202 p. : scheme, tab. ; 24 cm. Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 140 ex. ISBN 978-9975-71-681-9.

[2015-1641].

 • - - 1. Contabilitate.

  • 1670. Nani, Mihail.

657.15(075.8)

Culegeri de probleme şi teste la disciplina Contabilitatea în instituţiile publice / Mihail Nani. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 183 p. : fig., tab. ; 30 cm.

160 ex. ISBN 978-9975-71-680-2.

[2015-1640].

 • - - 1. Contabilitate – Teste.

657.15(079)

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială

 • 1671. Попа, Андрей Михайлович.

Операционный менеджмент производственных предприятий : учебный курс / Ан- дрей Михайлович Попа ; Гос. ун-т им. Б. П. Хашдеу. – Кахул : [Universitatea de Stat "B. P. Hasdeu"], 2015 (Tipogr. "Centrografic") – 318 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Bibliogr.: p. 316-318 (36 tit.). – 200 ex. ISBN 978-9975-914-97-0.

[2015-1667].

Managementul operaţional al întreprinderilor de producere.

 • - - 1. Întreprinderi – Management operaţional.

30

658.5(075.8)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

 • 1672. Попа, Андрей Михайлович.

Планирование производственной деятельности предприятия : учебный курс / Ан- дрей Михайлович Попа ; Гос. ун-т им. Б. П. Хашдеу. – Кахул : [Universitatea de Stat "B. P. Hasdeu"], 2015 (Tipogr. "Centrografic") – 190 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 188-190 (37 tit.). – 200 ex. ISBN 978-9975-914-96-3.

[2015-1666].

Planificarea activităţii de producere a întreprinderii.

 • - - 1. Întreprinderi – Planificarea activităţii de producere.

658.5(075.8)

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE

Poezia la obiect. – Vezi Nr 1730.

73 ARTE PLASTICE

 • 1673. Puică-Vasilache, Eliza.

Caiet de exerciții la Educația plastică / Eliza Puică-Vasilache ; il.: Sergiu Puică. – [Chi- şinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices")] – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-80-662-6. [Partea] a 3-a : Limbajul plastic. – 2015. – Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 32 p.

: des. color. – [400] ex. – ISBN 978-9975-80-996-2. – [2015-1605].

 • 1674. Melnic, Victoria.

78 MUZICĂ

73/76(075)

Definiția muzicologiei : Suport de curs / Victoria Melnic ; red. șt.: Irina Ciobanu- Suhomlin ; Acad. de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Catedra Muzicologie și Compoziție. – Chișinău : S. n., 2014 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 28 p. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 25-27 (43 tit.) şi în subsol . – 100 ex. ISBN 978-9975-120-83-8.

[2015-1649].

 • - - 1. Muzicologie.

  • 1675. Melnic, Victoria.

781.2(075.8)

Structura și clasificarea muzicologiei : Suport de curs / Victoria Melnic ; red. șt.: Irina

Ciobanu-Suhomlin ; Acad. de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Catedra Muzicologie și Compo- ziție. – Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 41 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 38-40 (32 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-120-84-5.

[2015-1650].

 • - - 1. Muzicologie.

  • 1676. Morari, Marina.

781.03(075.8)

Educaţie muzicală : Manual pentru clasa a 2-a / Marina Morari, Alexandru Borş, Eugen Coroi ; comisia de evaluare: Valentina Movilă-Ghimpu [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldo-

31

Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

va. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 95, [1] p. : fig., fot., n. muz. ; 24 cm. Apare din sursele financiare bugetare. – [32000] ex. ISBN 978-9975-67-978-7.

[2015-1671].

 • - - 1. Educaţie muzicală.

78(075.2)

 • 1677. Idem în lb. rusă : Музыкальное воспитание : Учебник для 2 класса / trad. din

lb. rom.: Tatiana Berezovicova. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 95, [1] p. : il. color, n. muz. ; 24 cm.

[7400] ex. ISBN 978-9975-85-001-8.

[2015-1675].

 • - - 1. Educaţie muzicală.

  • 1678. Movilă-Ghimpu, Valentina.

78(075.2)

Educaţie muzicală : Caietul elevului : clasa a 4-a / Valentina Movilă-Ghimpu. – Ed. a 3- a, rev. şi compl. – Chişinău : Epigraf, 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 20, [12] p. : n.

muz., tab. ; 24 cm. [2000] ex. ISBN 978-9975-125-70-3.

[2015-1734].

 • 1679. Ungureanu, Mihai.

78(075.2)

Eu cânt țara mea și neamul : Cântece noi, cântece îndrăgite, istorioare adevărate / [versuri şi muz.] : Mihai Ungureanu ; versuri de poeţi din Rep. Moldova ; notografie: Dragomir Șarban ; concepție graf.: Mihai Bacinschi ; il.: Ada Zevin. – [Chișinău] : Arc, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 251 p. : fot., n. muz. ; 24 cm. Apare cu sprijinul financiar al primarului de Sângerei, dl Gheorghe Braşovschi, dlui

Gheorghe Meaun, ex-preşedintele raionului Sângerei, SRL Morins-Con [et al.]. ISMN 979-0-3480-0228-6. ISBN 978-9975-61-917-2.

[2015-1654].

 • - - 1. Cântece populare. 2. Versuri melodice.

  • 1680. Гросул-Войцеховская, Н. В.

784+821.135.1(478)-192

Жизнь и творчество Татьяны Александровны Войцеховской-Андронаке : [пиани- стка и музыкальный педагог] : (К столетию со дня рождения) / Н. В. Гросул- Войцеховская. – Кишинев : Б. и., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 48 p. : fot. ; 17 x 24 cm.

Bibliogr.: p. 24. – 200 ex. ISBN 978-9975-53-522-9.

[2015-1742].

 • - - 1. Voiţehovschi, Tatiana, 1915-1976, pianistă.

32

786.2.071.2

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT

792 Teatru. Artă scenică

 • 1681. Pelin, Pavel.

Lupta cu urâtul : Viaţa artiştilor basarabeni : [de teatru] / Pavel Pelin. – Chişinău : Tipo-

grafia Centrală, 2015. – 399 p., [1] f. port. ; 25 cm. Bibliogr.: p. 387-397 şi în text. – 300 ex. ISBN 978-9975-53-519-9 (în cop. tare).

[2015-1746].

 • - - 1. Artişti de teatru din Republica Moldova.

  • 1682. Хармелин, Ю. А.

792.071.2(478)

Актерское мастерство : Учебное пособие / Ю. А. Хармелин ; Славян. ун-т. – Кишинэу : Славянский университет, 2015 – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-117-06-7. Ч. 1 : Я в предлагаемых обстоятельствах… – 2015. – 65 p. : il. – Bibliogr.: p. 66 (16 tit.). – 100 ex. – ISBN 978-9975-117-07-4. – [2015-1759].

 • - - 1. Arta actorului.

792.028(075.8)

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

 • 1683. "Copii sănătoşi – societate sănătoasă", forum internaţional (3 ; 2015 ; Chi-

şinău). Copii sănătoşi – societate sănătoasă : Culegere de lucrări teoretice şi metodico- practice ale Forumului Internaţional al Profesorilor de Educaţie Fizică, Ediţia a 3-a, 01-05 iulie 2015. – Chişinău : S. n., [2015 (Tipogr. "Reclama")]. – 120 p. : fig., tab. ; 29 cm.

Antetit.: Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport, mun. Chişinău, Federaţia Sportului Şcolar din Rep. Moldova, Inst. Publ., Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr. 2. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. ISBN 978-9975-58-057-1.

[2015-1581].

 • - - 1. Educaţia fizică şi sănătatea copiilor.

796:37.091(082)=135.1=161.1

 • 1684. Подготовка вратарей / FIFA Education & Technical Development Dep. –

[Chișinău : S. n., 2015 (Tipografia Sirius)]. – 231, [1] p. : fig., fot., tab. color ; 30 cm. 700 ex. ISBN 978-9975-57-188-3.

[2015-1624].

 • - - 1. Fotbal – Pregătirea portarilor.

796.332.056.222

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

80/81 P ROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE

 • 1685. Ciobanu, Rodica.

Aplicații retorice în mediere și negociere : Note de curs / Rodica Ciobanu ; Univ. Acad. de Științe a Moldovei, Fac. Științe Socioumanistice, Catedra Filosofie, Istorie și Metodologia Cercetării – Chișinău : Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015 (Tipogr.

"Biotehdesign"). – 150 p. : fig. ; 21 cm.

33

Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex. ISBN 978-9975-933-65-0 (Biotehdesign).

[2015-1696].

 • - - 1. Arta comunicării.

808.5:316.77(075.8)

 • 1686. "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european", colocviu

internaţional (9 ; 2015 ; Chişinău). Colocviul cu participare internaţională "Filologia moder- nă: realizări şi perspective în context european" : In memoriam acad. Nicolae Corlăteanu (100 de ani de la naştere), (ediţia a 9-a), 14 mai 2015, Chişinău : [rezumate] / com. org.:

Vasile Bahnaru (preşedinte) [et al.] ; com. şt.: Mihai Cimpoi [et al.]. – Chişinău : [Institutul de

Filologie al AŞM], 2015. – 43, [2] p. ; 21 cm. Antetit.: Inst. de Filologie. – F. f. de tit. – 100 ex. ISBN 978-9975-9608-9-2.

[2015-1593].

 • 1687. Kopuşçu, M.

80/81(082)

G. A. Gaydarcı – Yazıcı, Folklorcu, Lingvist : Moral-ruh terbiyetmäk teması bilimcinin yaratmalarında : Metodika teklifleri gagauz dilindä hem literaturasında üüredicilerä, studentlerä hem üürenicilerä deyni / M. Kopuşçu ; cuvapçı red.: P. M. Paşalı ; Centrul de

Cercet. Șt. al Găgăuziei M. V. Marunevici. – Komrat : Centrul de cercetări ştiinţifice al Gagauziei, 2015 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 210, [2] p. : fig., fot., tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 209-210 (26 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-66-465-3 (Elan Poligraf).

[2015-1681].

 • - - 1. Gaydarci, Gavril, 1937-1988, lingvist. 2. Limba găgăuză.

  • 1688. Duşciac, Margareta.

811 Limbi individuale 811.111 Limba engleză

80/81:811.512.165

English for Success : Pupil's book : Form 9 / Margareta Duşciac, Maria Gâscă, Timothy Schneider ; comisia de evaluare: Ludmila Scrupschi [et al.]. – [Chişinău] : Prut Internaţional

(pe f. de tit. Ed. "Prut") : Ştiinţa, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 167, [1] p. : il. color ; 26 cm. Apare cu sprijinul financiar al Fondului Special pentru Manuale. – [1000] ex. ISBN 978-9975-54-201-2 (Prut Internaţional).

[2015-1714].

 • - - 1. Limba engleză.

1689. English

for

Life

:

Pupil’s

book

:

Form

8

/

811.111(075.3)

Galina Burdeniuc, Elisaveta

Onofreiciuc, Larisa Codeacova [et al.] ; comisia de evaluare: Silviana Cupcic [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015 (Combinatul Poligrafic). – 160 p. : il., fot. color, tab. ; 26 cm. Apare cu sprijinul financiar al Fondului Special pentru Manuale. ISBN 978-9975-54-197-8.

[2015-1716].

 • - - 1. Limba engleză.

34

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

811.111(075.3)

 • 1690. English for You : pupil's book : Form 5 / Iulia Igantiuc, Ludmila Foca, Lara Ala-

din [et al.] ; comisia de evaluare: Natalia Stînca [et al.] : Min. Educaţiei al Rep. Moldova. –

[Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 128 p. : il., tab. color ; 26 cm. Apare cu sprijinul financiar al Fondului Special pentru Manuale. ISBN 978-9975-54-198-5.

[2015-1713].

 • - - 1. Limba engleză.

811.111(075.3)

 • 1691. English for You : Workbook : Form 6 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila Foca

[et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 72 p. : il. ; 26 cm. ISBN 978-9975-54-215-9.

[2015-1720].

 • - - 1. Limba engleză.

811.111(075.3)

 • 1692. English for You and Me : Pupil's book : Form 7 / Afanasie Manic, Tatiana Mus-

teața, Larisa Glavan [et al.] ; comisia de evaluare: Cornelia Gîrlea [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015 (Combinatul

Poligrafic). – 148, [1] p. : il., h., tab. color ; 26 cm. Apare cu sprijinul financiar al Fondului Special pentru Manuale. ISBN 978-9975-54-214-2.

[2015-1715].

 • - - 1. Limba engleză.

811.111(075.3)

 • 1693. Magic English : Progress Test : 2 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila Foca [et

al.]. – [Chișinău] : Arc, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 51, [1] p. : des. ; 24 cm.

 • 3000 ex.

ISBN 978-9975-61-911-0.

[2015-1602].

 • - - 1. Limba engleză – Teste.

811.111(079)

 • 1694. Magic English : Progress Test : 3 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila Foca [et

al.]. – [Chișinău] : Arc, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 67, [1] p. : des. ; 24 cm.

 • 3000 ex.

ISBN 978-9975-61-912-7.

[2015-1603].

 • - - 1. Limba engleză – Teste.

811.111(079)

 • 1695. Magic English : Progress Test : 4 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila Foca [et

al.]. – [Chișinău] : Arc, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 65, [1] p. : des., tab. ; 24 cm.

 • 3000 ex.

ISBN 978-9975-61-913-4.

[2015-1599].

35

Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

 • - - 1. Limba engleză – Teste.

811.111(079)

 • 1696. Magic Enghlish : Workbook : Second form : 2 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin , Lud-

mila Foca [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de

tit. Ed. "Prut"), 2015 [Imprimat în România]. – 98, [1] p. : il. ; 26 cm. ISBN 978-9975-54-209-8.

[2015-1710].

 • - - 1. Limba engleză.

811.111(075.3)

 • 1697. Magic English : Workbook : Third form : 3 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila

Foca [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed.

"Prut"), 2015 [Imprimat în România]. – 107 p. : il. ; 26 cm. ISBN 978-9975-54-210-4.

[2015-1711].

 • - - 1. Limba engleză.

811.111(075.3)

 • 1698. Magic English : Workbook : Fourth form : 4 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila

Foca [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed.

"Prut"), 2015 [Imprimat în România b]. – 99 p. : il. ; 26 cm. ISBN 978-9975-54-211-1.

[2015-1712].

 • - - 1. Limba engleză.

811.13 Limbi romanice

 • 1699. Guţu, Ana.

811.111(075.3)

Puterile limbii : [aspecte sociolingvistice : studiu] / Ana Guţu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. de Litere. – Chişinău : [ULIM], 2015. – 222 p. : diagr., tab. ; 22 cm.

Text parţial : lb. fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – 150 ex. ISBN 978-9975-124-48-5.

[2015-1663].

 • - - 1. Sociolingvistică. 2. Politica limbii.

811.133.1 Limba franceză

 • 1700. Atanasov, Iulia.

811.13'27:342.725

Manuel de Français : A 2 : 6 e / Iulia Atanasov, Zinaida Ciobanu ; comisia de evaluare:

Silvia Voroniuc [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015 (Combinatul Poligrafic). – 140 p. : il., tab. color ; 26 cm. ISBN 978-9975-54-084-1.

[2015-1717].

 • - - 1. Limba franceză.

  • 1701. Bahneanu, Vitalina.

811.133.1(075.3)

Le français de spécialité / Vitalina Bahneanu, Ina Zaporojan. – Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 195, [1] p. : fig., fot., tab. ; 20 cm.

36

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 195-196 (18 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-53-533-5.

[2015-1752].

 • - - 1. Limba franceză pentru jurişti.

811.133.1:34(075.8)

 • 1702. 300 Exercices pour la Révision de la Grammaire Française / Claudia

Prigorschi, Eufrosinia Axenti, Lidia Botnaru [et al.]. – Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipogra-

fia Centrală"). – 134 p. : tab. ; 30 cm. Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 134 (10 tit.). – 2000 ex. ISBN 978-9975-53-529-8.

[2015-1754].

 • - - 1. Limba franceză – Gramatică.

811.135.1 Limba română

 • 1703. Bărbuță, Ion.

811.133.1'36(076.5)

Morfologia limbii române : [pentru uzul studenţilor] / Ion Bărbuță, Elena Constantinovici ; Univ. Acad. de Științe a Moldovei, Fac. Științe Socioumanistice, Catedra Limbi și Literaturi. –

Chișinău : Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 235 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 234-235. – 50 ex. ISBN 978-9975-933-61-2 (Biotehdesign).

[2015-1692].

 • - - 1. Limba română – Morfologie.

  • 1704. Grîu, Natalia.

811.135.1'366(075)

Limba şi literatura română : Profil real : Caiet de teste preparatorii : pentru examenul

de bacalaureat / Natalia Grîu, Viorica Oleinic. – [Chişinău] : Arc, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 112 p. ; 24 cm. [3000] ex. ISBN 978-9975-61-918-9.

[2015-1598].

 • - - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.

  • 1705. Guţu, Vladimir.

811.135.1+821.135.1.09(079)

Luci, soare, luci… : Manual de limba română pentru clasa a 2-a a şcolii cu predare în limba rusă / Vladimir Guţu, Tamara Cazacu ; comisia de evaluare: Emma Agachi [et al.] ; il.:

Igor Hmelniţchi, Alexandru Popovici ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ed. a 2-a, rev. şi

compl. – Chişinău : Lumina, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 128 p. : il. color ; 26 cm. Apare cu sprijinul financiar al Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – 7400 ex. ISBN 978-9975-65-386-2.

[2015-1747].

 • - - 1. Limba română pentru alolingvi.

811.135.1'243(075.2)

 • 1706. Limba şi literatura română : Manual pentru clasa a 5-a / Alexandru Crişan, So-

fia Dobra, Florentina Sâmihăian [et al.] ; comisia de experţi: Nina Cimpac [et al] ; Min. Educa-

37

Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

ţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a 4-a]. – Chişinău : Ştiinţa ; Bucureşti : Humanitas, 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 247, [1] p. : des. color ; 24 cm. Apare cu sprijinul financiar al Fondului special pentru manuale. – [31800] ex. ISBN 978-9975-67-981-7.

[2015-1673].

 • - - 1. Limba română. 2. Literatură română – Critică şi interpretare.

  • 1707. Oleinic, Viorica.

811.135.1+821.135.1.09(075.3)

Limba şi literatura română : Profil umanist : Caiet de teste preparatorii : pentru exame- nul de bacalaureat / Viorica Oleinic, Natalia Grîu. – [Chişinău] : Arc, 2015 (Tipogr. "Bons

Offices"). – 112 p. ; 24 cm. [3000] ex. ISBN 978-9975-61-919-6.

[2015-1600].

 • - - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.

811.135.1+821.135.1.09(079)

Popa, Elena. Miracolul textelor literare. – Vezi Nr 1749.

 • 1708. Spînu, Stela.

Dialectologia : Suport de curs / Stela Spînu ; red. șt.: Zagaevschi Vladimir ; Acad. de Științe a Moldovei, Univ. Acad. de Științe a Moldovei, Catedra Limbi și Literaturi. – Chișinău :

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 180 p. : fig. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 160-168 (75 tit.) şi la sfârşitul cap. – 50 ex. ISBN 978-9975-933-60-5 (Biotehdesign).

[2015-1691].

 • - - 1. Limba română – Dialectologie. 2. Dialectologie.

  • 1709. Zglavoci, Valentina.

811.135.1'28(075.8)

Limba română : Teste de evaluare : "Cît ştiu?" : Clasa a 2-a / Valentina Zglavoci, Irina Lungu-Pânzari. – Chişinău : Cadran (Policadran), 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 48 p. : il., fot. ; 24 cm.

[2000] ex. ISBN 978-9975-4423-9-8.

[2015-1604].

 • - - 1. Limba română – Teste.

811.161.1 Limba rusă

 • 1710. Volcovscaia, Maria.

811.135.1(079)

Русская речь : Manual de limba rusă : [pentru alolingvi] : clasa a 5-a : Anul 1 de studii /

Maria Volcovscaia, Nina Gorbaciova ; comisia de evaluare: Eugenia Burlacu [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015 (Tipogr. "Bilnet", Turcia). – 95, [1] p. : il. color ; 26 cm. Apare cu sprijinul financiar al Fondului Special pentru Manuale. ISBN 978-9975-54-208-1.

38

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2015-1723].

 • - - 1. Limba rusă pentru alolingvi.

  • 1711. Демченко, Т.

811.161.1′243(075.3)

Тесты по русскому языку и литературе : 2 класс / Т. Демченко, С. Драгалин. – [Кишинэу] : Epigraf, 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 47, [1] p. : il., tab. ; 24 cm. Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – 1000 ex. ISBN 978-9975-125-58-1.

[2015-1733].

 • - - 1. Limba rusă – Teste. 2. Literatură rusă – Teste.

811.512.165 Limba găgăuză

 • 1712. Vasilioglu, Konstantin.

811.161.1+821.161.1.09(079)

Gök kuşaa : Gagauz dili 2-ci klaslara deyni / Konstantin Vasilioglu, Ana Stoletnäya ; comisia de evaluare: Maria Jecova [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 183, [1] p. : des. color ; 24 cm. Apare din sursele financiare bugetare. – [1500] ex.

ISBN 978-9975-67-980-0.

[2015-1672].

 • - - 1. Limba găgăuză.

82 LITERATURĂ

82/821 Literatură artistică 821 Literatura limbilor individuale 821.135.1 Literatură română

 • 1713. Eminescu, Mihai.

811.512.165(075.2)

Luceafărul = Лучaфэр / Mihai Eminescu ; trad. de Miroslava Metleaeva ; cop.: Adrian Grosu. – Ed. bilingvă rom.-rusă. – [Chișinău] : Prut Internațional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015 (Combinatul Poligrafic). – 58, [1] p. ; 12 x 18 cm. Tit., text paral.: lb. rom., rusă. ISBN 978-9975-54-221-0.

[2015-1730].

 • - - 1. Poezie.

821.135.1-1 Eminescu =135.1=161.1

Mischevca, Vlad. Prutul în destinul neamului românesc. – Vezi Nr 1760.

 • 1714. Rebreanu, Liviu.

Pădurea spînzuraților : Roman / Liviu Rebreanu ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 3-a. – [Chișinău] : Cartier, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 295, [1] p. ; 21 cm. – (Colecţia "Cartier

clasic" / coord. de Dorin Onofrei, ISBN 978-9975-79-899-0). 700 ex. ISBN 978-9975-79-990-4 (în cop. tare).

[2015-1594].

 • - - 1. Romane.

39

Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

821.135.1-31 Rebreanu

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

 • 1715. Anton, Ion.

Alina : roman / Ion Anton ; cop.: Vitalie Pogolşa. – Chişinău : Lumina, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 196 p. ; 20 cm. Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 300 ex. ISBN 978-9975-65-388-6.

[2015-1748].

 • - - 1. Romane.

  • 1716. Batcu, Ion.

821.135.1(478)-31 Anton

Dincolo de bine şi de rău : [articole publicistice] / Ion Batcu. – Chișinău : S. n., 2015

(Tipogr. "Foxtrot"). – 268 p. ; 20 cm. 250 ex. ISBN 978-9975-120-76-0.

[2015-1648].

 • - - 1. Articole publicistice.

  • 1717. Benea, Marcela.

821.135.1(478)-92 Batcu

Traducătorul de suferințe : [versuri] / Marcela Benea ; cop.: Sergiu Stanciu. – [Chişi- nău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015 (Combinatul Poligrafic). – 108, [3] p. ; 24 cm. Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova.

ISBN 978-9975-54-193-0 (în cop. tare).

[2015-1724].

 • - - 1. Poezie.

  • 1718. Bivol, Zina.

821.135.1(478)-1 Benea

Fereastra cu lentile : [versuri] / Zina Bivol ; cop.: Vladimir Kravcenko. – [Chişinău] : Prut

Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015 (Combinatul Poligrafic). – 65, [2] p. ; 20 cm. Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. ISBN 978-9975-54-195-4.

[2015-1726].

 • - - 1. Poezie.

821.135.1(478)-1 Bivol

 • 1719. Cartea prozei scurte, 2015 : [antologie] / antologatori: Grigore Chiper, Iulian

Ciocan ; cop. şi concepţie graf.: Mihai Bacinschi. – Chişinău : Arc, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 184 p. : fot. ; 24 cm. – Conţine : Trei miniaturi / Vladimir Beşleagă. O vizită noc- turnă / Andrei Burac. Spovedania târfei Griţa / Gheorghe Calamanciuc. Amenda / Nicolae Rusu. Ultimul cititor în limba română ; Fetele de pe Calea Victoriei ; Furnicile / Leo Butnaru. Va fi, dar o altă sâmbătă… ; Duminica ; Piatra de pe movilă ; Îngeraşul tatei, îngeraş… / Claudia Partole. Baltagul. Al doilea tăiş / Mircea V. Ciobanu. Tunica portocalie / Lucreţia Bârlădeanu. Ardere lentă / Mihaela Perciun. O scrisoare supărată / Anatol Moraru. Alexandru Dohi 13 / Grigore Chiper. Straie portocalii / Nicolae Popa. Cafeneaua de la podul înalt / Nico- lae Spătaru. Albă ca Zăpada şi cei/cele 7 / Emilian Galaicu-Păun. Engleza pentru cei care

40

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

pleacă / Vitalie Ciobanu. Cartofi murdari ; Salutări lui Troţki / Dumitru Crudu. Tuşa Frosea ; Mestecenii / Iulian Ciocan. Aripioare de India / Oleg Carp. Şobolanul / Alexandru Vakulovski. 2049 / Marcel Gherman. Lazaret : (fragment) / Manuela Sprânceană. Ochi în ochi / Maria Pilchin. Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – [500] ex. ISBN 978-9975-61-910-3.

[2015-1601].

 • - - 1. Povestiri. 2. Nuvele.

  • 1720. Ciobanu, Mircea V.

821.135.1(478)-8

Tratat cu literatură : eseuri / Mircea V. Ciobanu ; cop.: Sergiu Stanciu. – [Chişinău] :

Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 284, [3] p. ; 21 cm. – (Scriitori contemporani). Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. ISBN 978-9975-54-194-7 (în cop. tare).

[2015-1725].

 • - - 1. Eseuri.

  • 1721. Ciobanu, Tudor.

821.135.1(478)-4 Ciobanu+821.09

Anunţuri cu… şuturi : [epigrame] / Tudor Ciobanu. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 168 p. : des. ; 13 x 19 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-66-464-6 (în cop. tare).

[2015-1678].

 • - - 1. Epigrame.

  • 1722. Codreanca, Lidia.

821.135.1(478)-7 Ciobanu

Lumea antică : Personalităţi, evenimente, fapte diverse : [eseuri] / Lidia Codreanca ; cop. şi concepţie graf.: Mihai Bacinschi. – [Chișinău] : Arc, [2015] (Tipogr. "Bons Offices"). –

205 p. : fig., fot. ; 20 cm. Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – [500] ex. ISBN 978-9975-61-914-1.

[2015-1597].

 • - - 1. Eseuri.

  • 1723. Codreanca, Lidia.

821.135.1(478)-4 Codreanca

Târziu te-am iubit, Doamne

: [versuri, eseuri] / Lidia Codreanca ; ed. îngrijită de Oc-

... tavian Moşin ; cop.: Brânduşa Colesnic. – [Chișinău : Pontos, 2015 (Tipogr. "Print-Caro")]. –

264 p. : fot. ; 21 cm. 400 ex. ISBN 978-9975-51-663-1.

[2015-1563].

 • - - 1. Poezie. 2. Eseuri.

  • 1724. Diordiev, Ion.

821.135.1(478)-8 Codreanca

41

Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

501 catrene / Ion Diordiev ; sel. de aut. ; col. red.: Mihai Cimpoi [et al]. ; coord.: Vasile Căpățână, George Călin ; cop.: Alexandru Manolache ; Asoc. Culturală ″Ideal″, Soc. Culturală ″Apollon″. – Chişinău : Ideal, 2015 (Tipogr. "Iutastan"). – 121, [5] p. ; 21 cm. – (Colecţia IDEAL ; 122, ISBN 978-9975-4288-0-4). 100 ex. ISBN 978-9975-3051-2-9.

[2015-1612].

-

- 1. Poezie.

 

821.135.1(478)-193 Diordiev

 

1725.

Domenco, Ion.

Alfabetul Demnității : Publicistică : [schiţe, reportaje] / Ion Domenco ; cop., graf.: Vasile Botnaru. – Chişinău : Fundaţia "Draghiştea", 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 211, [1] p. : il., fot. ; 20 cm. Apare cu sprijinul financiar al Preşedintelui r-lui Cantemir, Andrei Malaşevschi [et al.]. – 1000 ex. ISBN 978-9975-53-521-2 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") .

 

[2015-1744].

-

- 1. Schiţe (literatură). 2. Reportaje

 

821.135.1(478)-92 Domenco

 

1726.

Filip, Iulian.

Portul din poartă : Poezii noi și bagatele grafice Iuliene / Iulian Filip ; prez. graf. de aut. – [Chișinău : S. n., 2015 (Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei)]. – 84 p. : des. ; 10 x 14 cm.

 

1000 ex. ISBN 978-9975-62-387-2.

[2015-1589].

-

- 1. Poezie.

 

821.135.1(478)-1 Filip

 

1727.

Gavriliță, Maria.

Cine are Părinți

: Clinica Mobilă la 15 ani : Popasuri, cronici, note, fotografii, repere /

rul Manole", ISBN 978-9975-58-024-3). Text parţial : lb. rusă. – 200 ex. ISBN 978-9975-58-062-5.

 

[2015-1617].

-

- 1. Selecţiuni.

 

821.135.1(478)-9 Gavriliţă

 

1728.

Hanganu, Alexandra.

Suferinţa naşte versul : Versuri / Alexandra Hanganu. – Chişinău : Baştina-Radog, 2015. – 100 p. : des. ; 20 cm.

 

Apare cu sprijinul financiar al "Baştina-Radog" SRL, dir. Alexandru Rusu. – 200 ex. ISBN 978-9975-4232-8-1.

[2015-1665].

-

- 1. Poezie.

42

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

 • 1729. Lungu, Eugen.

821.135.1(478)-1 Hanganu

Portret de grup : După 20 de ani : Antologie / Eugen Lungu ; cop.: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 206, [1] p. ; 20 cm. – (Cartier popular XX : Colecţie aniversară / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4 ; 16). – Conţine : Arc ; (Avan)teză ; Anapoda ; Iaca ; Dincolo ; Da ; Site ; Declin / Eugen Cioclea. Ajun ; Aler- gare în cerc ; Punctul de vedere al mierlei ; Iarnă circulară ; Laolaltă cu mine ; Labirint ; Credo ; Exod / Valeria Grosu. Noua Danemarcă ; Chiar aşa ; Cavalerul Dada ; Cucul din cusătură ; Corabia ; Căzut în rimă, la Paris ; Îngerul poeziei ; Încă o şansă ; Moneda de aur / Arcadie Suceveanu. Siguranţă ; ***Acum sunt o femeie fără vîrstă ; Ţi-am trimis, frate ; Pedeapsă

albastră ; Cupe de Bohemia ; Preaviz ; Absint ; Ţărînă ; ***Mai avem o destinaţie precisă / Călin Trifan. Harta ; Pînzele albe ale libertăţii ; Pantoful de aur al poeziei ; o, mamă ; Suspans neprevăzut ; trecerea prin ciur ; noi ; Patria mea ; evadare / Leo Bordeianu. Repetenţă ; Ro- manţa unor stări incompatibile ; Trei cocoşi număraţi pîn-la ziuă ; Ceai repetat la ora cinci ; De fapt ; Cîntec fără muzică / Vsevolod Ciornei. am trecut prin oraş ; ochiul spre cer ; ieşire din mit ; resetare ; ***nu mai ţine minte nimeni cine era poetul… ; girafa în flăcări ; împărăţia cerurilor ; era iacobină / Mircea V. Ciobanu. Roata ; Monstrul Sacru ; Cîntecel de adormit Moartea ; Demonul cu chip luminos ; Poeţi în Deltă / Teo Chiriac. O mie de ani cu faţa la soare ; Copilaşii din cer ; Culoarea cărămizie ; Loc luminos ; Inhalaţii ; Fără sunet ; Cum e să faci dragoste? ; Carne ; Hainele ; Autor / Nicolae Popa. Autoportret ; Cafeaua din paharul morţii ; Tîrgul ; Dansul ; Ziua a treisprezecea ; În templul poeziei ; Viaţa din pagini ; Psalm în ziua de Înviere / Valeriu Matei. Apele Nilului ; Pe marginea unui text borgesian ; tata la patru- zeci de ani ; asfalt moale ; 20 de mii de leghe sub pămînt ; viaţa de după delete ; ***Baţi cuie de lemn în garnituri de oţel / Grigore Chiper. Seară. Amur. Singură ; Ca într-o apă pe care aş putea să o tulbur ; Pădure de conifere la sud,… ; iubeşte-mă şi spune-mi despre asta ; eu te iubesc pe tine ; de-acum sunt cu tine şi mă tem ; între noi doi / Lorina Bălteanu. Eşti aici? ; Apa ; Ea ştie ; Caut un scafandru ; Masca ; Dorinţa ; Linie de start ; Coridorul în formă de S / Irina Nechit. păi doamnelor şi domnilor ; doamne tu carele le ştii pe toate ; dincolo de acele impozante seniorale caleşti ; oh cîteodată îmi pare bine şi mie că-l revăd ; dom'le ce-am descoperit ? ; eu trăiesc printre voi fiinţe pneumatice găuri negre nori de pluş ; mă gândeam la faptul că trăiesc printre rufele astea multicolore / Ghenadie Nicu. Capătul (I) ; Capătul (II) ; Baladă / Nicolae Leahu. ***A căzut ca un bulgăre zăpada de-apoi… ; ***Ce pasăre te ţipă-n noapte… ; ***Fetiţa pică-n parc ; ***Cad labe zornăind din cer,… ; Decembrie ; Amintiri de întoarcere ; ***acest subtil sărut inima… ; Zen adevărat ; ***Moartea pisică… ; ***Dintre cîini… / Ghenadie Postolache. (poem kaligrafic) ; Apa. 3D ; fratele Emil ; Pietă / Emilian Gala- icu-Păun 500 ex. ISBN 978-9975-79-995-9. 99,00 lei. – [2015-1596].

- - 1. Selecţiuni.

821.135.1(478)-8 Lungu

 • 1730. Poezia la obiect : lucrări artistice după opt poeme ale unor poeți tineri contem-

porani / artişti : Ligia Seculici, Ghenadie Popescu ; poeţi : Dumitru Crudu, Mihail Vakulovski, Alexandru Vakulovski [et al.] ; coord. proiect : Moni Stănilă, Alexandru Vakulovski ; fot.: Gelu Negură ; Cenaclul Republica, Bibl. Naţ. a Rep. Moldova. – Chișinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 23 p. : fot. color ; 21 x 22 cm. – Conţine : ***ea stă la geam… / Dumitru

43

Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

Crudu. Paşii taţilor noştri / Mihail Vakulovski. Despre Moni / Alexandru Vakulovski. Insula 10 / Moni Stănilă. Burta Mea / Hose Pablo. Dimineaţa n-am urcat într-un troleibuz / Alex Cosmes- cu. Subtitrări / Ion Buzu. puzzle / Victor Ţvetov. [600] ex. ISBN 978-9975-87-103-7.

[2015-1657].

 • - - 1. Poezie.

  • 1731. Trifan, Călina.

821.135.1(478)-8+73/76

Memorări necesare: O viaţă în dialog : (Memorialistică şi istorii orale) / Călina Trifan. –

Chişinău : Lumina, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 144 p. ; 20 cm. Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 300 ex. ISBN 978-9975-65-390-9.

[2015-1741].

 • - - 1. Dialoguri.

821.135.1(478)-83 Trifan

Ungureanu, Mihai. Eu când ţara mea şi neamul. – Vezi Nr 1679.

 • 1732. Verejanu, Renata.

Opere alese : [în 3 vol.] / Renata Verejanu ; col. red.: Mihai Cimpoi [et al.] ; Acad. Eu- ropeană a Societăţii Civile, PAS – Proiectul "Alternativa Societăţii". – Chişinău : OMCT, 2015 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-4289-1-0. Vol. 2 : Opera poetică. – 2015. – 440 p. : fig., fot. – 500 ex. – ISBN 978-9975-4289-9-6. – [2015-1565].

 • - - 1. Poezie.

821.135.1(478)Verejanu6+821.135.1(478)-1 Verejanu

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova

 • 1733. Военный сектор : (альманах) : Сборник статей и литературных произве-

дений на военно-историческую тему : [în vol.] / идея сб.: Сергей Скрипник, Михаил Лу- пашко. – [Кишинэу : Б. и., 2015] [Tipogr. "Prag-3"] – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-66-346-5. [Vol.] 11 : Посвящается солдатам, не вернувшимся с войны… Всем погиб- шим…Никто не забыт… Ничто не забыто!. – 2015. – 104 p. : fot. – Tit. pe cop. paral.: lb. rom., rusă. – Изд. при фин. поддержке Союза ветеранов Войны в Афганистане Респ. Молдова. – ISBN 978-9975-77-247-1. – [2015-1579].

 • - - 1. Scrieri istorice. 2. Fapte ostăşeşti.

  • 1734. Коган, Семён Александрович.

Ирония души : Мини-сёмики / Семён Коган.

821.161.1(478)-94+355.48

Бендеры :

Б.

и., 2015 (ГУИПП

"Бендерская типография "Полиграфист"). – 224 p. : des. ; 11 x 16 cm. În red. aut. – 50 ex. ISBN 978-9975-3074-9-9.

[2015-1709].

 • - - 1. Epigrame.

44

821.161.1(478)-7 Коган

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

 • 1735. Коган, Семён Александрович.

Не всё так просто : Юмор, ирония, сатира / Семён Коган. – Бендеры :

Полиграфист, 2015. – 619 p. : des. ; 21 cm. 25 ex. ISBN 978-9975-3074-8-2 (în cop. tare).

[2015-1708].

 • - - 1. Scrieri satirice.

  • 1736. Плыгань, Леонид.

821.161.1(478)-7 Коган

Повести и воспоминания / Леонид Плыгань ; вступ. ст., под. ред.: В. Д. Панько. –

Бельцы : Б. и., 2015 [Tipografia din Bălţi]. – 123 p. ; 20 cm. Изд. при фин. поддержке председателя Региональнлгл фил. "Nord" Союза писа- телей Молдовы им. А. С, Пушкина Виктора Дитриевича Панько. – 100 ex. ISBN 978-9975-132-37-4.

[2015-1569].

 • - - 1. Povestiri.

  • 1737. Подгородный, Сергей.

821.161.1(478)-94 Плыгань

Зубная боль : Рассказы / Сергей Подгородный. – Бельцы : Б. и., 2015 (Tipografia

din Bălţi) – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-132-31-2. [Том 1]. – 2015. – 207 p. – Спонсор : Николай Петрович Боднарь. – 100 ex. – ISBN 978-9975-132-32-9. – [2015-1566].

 • - - 1. Povestiri.

  • 1738. Ренкеч, Мария.

821.161.1(478)-32 Подгородный

От сердца к сердцу : Стихи / Мария Ренкеч ; обл.: Руксанда Романчук. – Chișinău :

Pontos, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 88 p. : des. ; 21 cm.

 • 100 ex.

ISBN 978-9975-51-667-9.

[2015-1587].

 • - - 1. Poezie.

821.161.1(478)-1 Ренкеч

821.512.165(478) Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova

 • 1739. Zanet, Todur.

Rekviem : Benim bir kabaatsız kırılan : Gagauz Halkıma : Poema / Todur Zanet. – Chi- șinău : Pontos, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 51, [1] p. : fot. ; 21 cm.

 • 500 ex.

ISBN 978-9975-51-665-5.

[2015-1586].

 • - - 1. Poezie.

45

821.512.165(478)-1 Zanet

Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

82/821-93 Literatură artistică pentru copii 821-93 Literatură pentru copii

 

1740.

Drepturile copiilor ilustrate în poveştile popoarelor lumii = Права детей в

сказках народов мира / Soc. Europeană de Pediatrie EPA/UNEPSA, Uniunea Pediatrilor din Federaţia Rusă, Soc. de Pediatrie din Rep. Moldova ; [selecţie] : Leila Namazova-Baranova [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Nova-Imprim")]. – 113 ; 113 p. : il. color ; 30 cm. – Conţine : Creaţie populară. Albă-ca-Zăpada ; Lupul şi cei şapte iezi ; Gogoaşa ; Foişorul ;

Căsuţa iepuraşului ; Gâştele-Lebedele ; Maşa şi ursul ; Surioara Alionuşca şi frăţiorul Ivanuşca. Poveste britanică. Băieţel-Degeţel. Prinţesa şi bobul de mazăre ; Mica sirenă ; Degeţica ; Crăiasa Zăpezii ; Veşmântul cel nou al regelui ; Răţuşca cea urâtă / Hans Christian Andersen. Cartea Junglei / Rediard Kipling. Frumoasa adormită ; Cenuşăreasa / Charless

Perrault. Povestea Ţarului Saltan ; Ruslan şi Ludmila / Aleksandr Puşkin. Albă-ca-Zăpada şi cei şapte pitici ; Muzicanţii din Bremen ; Bătrâna Vijelie ; Hansel şi Gretel / Fraţii Grimm. Micul Muck ; Piticul "Nas Lung" / Wilhelm Hauff. Doctorul Aumădoare / Kornei Ciukovski. Vrăjitorul din Oz / Luman Frank Baum. Cele douăsprezece luni / Samuil Marşak. Pinocchio / Carlo Collodi. Alice în Ţara Minunilor / Lewis Carroll. Aventurile lui Cepelică / Gianni Rodari. Spăr- gătorul -de-Nuci / Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Apare cu suportul financiar al UNICEF Moldova. – 500 ex. ISBN 978-9975-4345-2-2 (în cop. tare).

 

[2015-1676].

-

- 1. Poveşti.

 

821-93:342.72/.73-053.2=135.1=161.1

 

821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova

1741.

Crețu, Ștefan.

Floarea și

marea : Poezii

/ Ștefan Crețu ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chișinău :

Pontos, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 30, [2] p. : des. ; 20 cm. 50 ex. ISBN 978-9975-51-664-8.

 

[2015-1564].

-

- 1. Poezii pentru copii.

 

821.135.1(478)-93 Creţu

 

1742.

Diordiev, Ion.

Colorăm culorile : [carte de colorat] / text: Ion Diordiev ; il.: Radu Diordiev. – [Chişinău :

Balacron, 2015]. – [16] p. : il., il. color ; 15 x 20 cm.

 

Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – 1500 ex. ISBN 978-9975-128-43-8.

[2015-1668].

-

- 1. Cărţi de colorat.

 

821.135.1(478)-93 Diordiev

 

1743.

Diordiev, Ion.

Sportul în culori : [carte de colorat] / text: Ion Diordiev ; il.: Radu Diordiev. – [Chişinău :

Balacron, 2015]. – [16] p. : il., il. color ; 15 x 20 cm. Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – 1500 ex. ISBN 978-9975-128-44-5.

46

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2015-1669].

 • - - 1. Cărţi de colorat.

  • 1744. Rusu, Nicolae.

821.135.1(478)-93 Diordiev

Meri sălbatici : [povestiri pentru copii] / Nicolae Rusu ; il. de Violeta Diordiev ; cop.:

Vladimir Kravcenko. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015 (Combina- tul Poligrafic). – 116, [3] p. : il. ; 12 x 19 cm. – (Cartea adolescentului, ISBN 978-9975-54-204-

3).

Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. ISBN 978-9975-54-203-6.

[2015-1728].

 • - - 1. Povestiri pentru copii.

821.135.1(478)-93 Rusu

821.161.1(478)-93 Literatură rusă din Republica Moldova

 • 1745. Metleaeva, Miroslava.

Când părinţii nu-s acasă : [povestiri pentru copii] / Metleaeva Miroslava ; trad. de Nico- lae Rusu ; il. de Violeta Diordiev ; cop.: Vladimir Kravcenko. – [Chişinău] : Prut Internaţional

(pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015 (Combinatul Poligrafic). – 74, [2] p. : il. ; 12 x 19 cm. Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – [1000] ex. ISBN 978-9975-54-202-9.

[2015-1727].

 • - - 1. Povestiri pentru copii.

821.161.1(478)-93 Metleaeva =135.1

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii

Ciobanu, Mircea V. Tratat cu literatură. – Vezi Nr 1720.

821(100).0 Literatură universală

 • 1746. Ciobanu, Olesea.

Literatura universală și comparată : Suport de curs : [în vol.] / Olesea Ciobanu ; Univ. Acad. de Științe a Moldovei, Fac. Științe Socioumanistice, Catedra Lb. și Lit. – Chișinău :

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015 (Tipogr. "Biotehdesign") – . – 21 cm. –

ISBN 978-9975-933-57-5. Partea a 2-a : (Iluminism-Postmodernism). – 2015. – 127 p. – Bibliogr.: p. 127. – 50 ex. – ISBN 978-9975-933-59-9 (Biotehdesign). – [2015-1690].

 • - - 1. Literatură universală – Critică şi interpretare.

821(100).09'06(075.8)

 • 1747. Partea 1-a : Antichitate-clasicism. – 2015. – 111 p. – Referinţe bibliogr.: p. 111.

– 50 ex. – ISBN 978-9975-933-58-2. – [2015-1689].

 • - - 1. Literatură universală – Critică şi interpretare.

821.135.1.0 Literatură română

821(100).09'01/'02(075.8)

Grîu, Natalia. Limba şi literatura română. – Vezi Nr 1704.

 • 1748. Leahu, Nicolae.

47

Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

Poezia generației '80 : Eseu / Leahu Nicolae ; postf. de Eugen Lungu ; cop.: Vitalie Co-

roban. – Ed. a 2-a. – [Chișinău] : Cartier, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 343, [1] p. ; 20 cm. – (Cartier popular XX : Colecţie aniversară / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79- 891-4 ; 17). Bibliogr.: p. 324-334 şi în subsol. – Ind. de aut.: p. 335-344. – 500 ex. ISBN 978-9975-79-994-2. 99,00 lei. – [2015-1595].

- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare. 2. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.

Limba şi literatura română. – Vezi Nr 1706.

821.135.1.09+821.135.1(478).09

Olenic, Viorica. Limba şi literatura română. – Vezi Nr 1707.

 • 1749. Popa, Elena.

Miracolul textelor literare : Limba română : Disciplină opţională : Clasa 1-a / Elena Po- pa, Maria Braghiş. – Chişinău : Interprint, 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 63, [1] p. : il.

; 24 cm. [2000] ex. ISBN 978-9975-9978-8-1.

[2015-1737].

821.135.1.09+811.135.1(075.2)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova

Leahu, Nicolae. Poezia generaţiei '80. – Vezi Nr 1748.

821.161.1.09 Literatură rusă

Демченко, Т. Тесты по русскому языку и литературе. – Vezi Nr 1711.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE 908 Monografii ale localităţilor

 • 1750. Localitățile Republicii Moldova : Itinerar documentar-publicistic ilustrat : [în

vol.] / Liviu Belâi, Victor Dragoş, Anatol Eremia [et al.] ; alcăt.: Victor Ladaniuc, Tudor Țopa ; au colab.: Valerian Ciobanu [et al.] ; coord. șt.: Vlad Ciubucciu, Anton Moraru ; red.-șef.: Iurie Colesnic ; Fundaţia "Draghiştea". – Chișinău : Fundaţia "Draghiştea", 2015 (F.E.-P. "Tipogra-

fia Centrală") – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-9700-3-7. Vol. 13 : Ș-Tî. – 2015. – 514 p. : fot., [1] p. fot. color. – Bibliogr.: p. 5-6 şi la sfârşitul art. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-3031-6-3 (în cop. tare). – [2015-1750].

- - 1. Localităţile Republicii Moldova.

908(478)

 • 1751. Soroca : Societate. Oameni. Realizări. Oficial. Cultură. Artă : Legenda reînviată

a Cetății Soroca… : [publicaţie anuală] / O.N.G. "Pro-Cultura", Muzeul de Istorie şi Etnografie,

Săptămânalul Independent "Observatorul de Nord", Soroca ; col. red.: Ignat Berbeci [et al.] ;

48

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

resp. de ed.: Ignat Berbeci. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Nova-Imprim")] – . – 30 cm. – (Almanah ; Nr 8/2014, ISBN 978-9975-4392-4-4). … 2014. – 2015. – 208 p. : fig., fot., fot. color, tab. – 200 ex. – ISBN 978-9975-4345-4- 6. – [2015-1677].

 • - - 1. Soroca – Republica Moldova – Almanahuri.

908(478-21)(059)

911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teoretică

 • 1752. Codreanu, Igor.

Geografia mediului : clasa a 12-a / Igor Codreanu, Serafim Roşcovan ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Bons Offices, 2015. – 144, [1] p. : fig., tab. color ;

24 cm. Apare cu sprijinul financiar al Fondului Special pentru Manuale. – 11200 ex. ISBN 978-9975-80-994-8.

[2015-1606].

 • - - 1. Geografia mediului.

911.9:502/504(075.3)

 • 1753. Idem în lb. rusă : География окружающей среды : 12 класс / trad. în lb. rusă:

Larisa Șveț. – [Ed. a 2-a]. – Кишинэу : Bons Offices, 2015. – 144, [1] p. : fig., tab. color ; 24 cm.

Apare cu sprijinul financiar al fondului Special pentu Manuale. – 3200 ex. ISBN 978-9975-80-997-9.

[2015-1655].

 • - - 1. Geografia mediului.

  • 1754. Рымбу, Николае.

911.9:502/504(075.3)

География : Учебник для 5 класса / Николае Рымбу, Петру Прунич, Зинаида

Каланда ; comisia de evaluare:

Sergiu Axânti [et

al.]

;

trad.

de

Larisa Şveţ

;

М-во

Просвещения Респ. Молдова. – 2-ое изд., перераб. и доп. – Кишинэу : Lumina, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 128 p. : fig., tab. color ; 24 cm.

Изд. при фин. поддержке внебюджетного фонда учебников. – 8200 ex. ISBN 978-9975-65-391-6.

[2015-1751].

 • - - 1. Geografie.

93/94 ISTORIE

911(075.3)

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ

94(100) Istorie universală

Dolghi, Adrian. Istoria românilor şi universală. – Vezi Nr 1761-63.

Felea, Alina. Istoria românilor şi universală. – Vezi Nr 1764-65.

История румын и всеобщая история. – Vezi Nr 1766.

49

Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări 94(478) Istoria Republicii Moldova

 • 1755. Ciobanu, Vitalie.

Sângerei : Istorie și actualitate / Vitalie Ciobanu, Sergiu Munteanu ; coord. şt.: Demir

Dragnev ; Secţia Cultură a raionului Sângerei. –

Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons

Offices"). – 231 p. : fot., fot. color ; 30 cm. Aut. sunt indicaţi în casetă tehn. – Rez.: lb. engl. – 800 ex.

ISBN 978-9975-80-969-6 (în cop. tare şi supracop.).

[2015-1660].

 • - - 1. Sângerei – Raioane – Republica Moldova – Istorie.

1756. O istorie

a Basarabiei / Anatol

94(478-21)

Petrencu, Ion Niculiță, Ion Eremia

[et al.]

;

coord.: Vasile Șoimaru ; red. șt.: Anatol Petrencu ; Proiectul "Românii din jurul României". – Chișinău : Serebia, 2015. – 424 p. : imagini color ; 25 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Rez.: lb. rom., engl., germ., rusă. – Bibliogr.: p. 397- 399 şi în subsol. – Indice de nume, geogr.: p. 400-423. – 1000 ex. ISBN 978-9975-128-45-2 (în cop. tare).

[2015-1670].

 • - -1. Republica Moldova – Istorie. 2. Istoria Basarabiei.

  • 1757. Ţvircun, Victor.

94(478)

Viaţa şi destinul lui Dimitrie Cantemir / Victor Ţvircun ; trad. din lb. rusă de Adriana Uliu. – [Chişinău] : Litera, [2015] [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 254, [2] p., [16] p. fot., fot. color ; 22 cm. Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note : p. 204-248. – Index de nume : p. 249-255. ISBN 978-606-33-0033-2 (Litera, Bucureşti) (în cop. tare).

[2015-1761].

 • - - 1. Cantemir, Dimitrie, 1673-1723, domn al Moldovei.

  • 1758. Елагин, Никандр.

94(478)(092)

У времени на виду : Народная книга памяти села Парканы / Никандр Елагин, Ми-

хаил Кириченко ; общ. ред.: Н. Елагин. – Парканы : Б. и., 2015 (ГУИПП "Бендерская типография "Полиграфист"). – 199 p. : fot., fot. color ; 30 cm. În red. aut. – 200 ex. ISBN 978-9975-3074-7-5 (în cop. tare).

[2015-1707].

 • - - 1. Participanţi la cel de-al Doilea Război Mondial.

  • 1759. Царанов, В. И.

94(478-22)(092)

Исторический прогресс Молдавской ССР / В. И. Царанов ; Акад. наук Молдовы, Ин-т истории. – Кишинев : CEP USM, 2015. – 230 p. : tab. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 150 ex. ISBN 978-9975-71-676-5.

[2015-1637].

 • - - 1. Republica Moldova – Istorie.

50

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

94(498) Istoria României

 • 1760. Mischevca, Vlad.

94(478)"1940/1990"

Prutul în destinul neamului românesc : (O antologie istorico-literară a râului) / Vlad Mi- schevca. – Chişinău : Civitas, 2015 (Tipogr. "Arva Color"). – 300 p. : fig., fot. color ; 21 cm. Text parţial : lb. rusă. – Index de nume : p. 290-295. – Bibliogr.: p. 298 (11 tit.). – Refe- rinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex. ISBN 978-9975-912-60-0.

[2015-1652].

- - 1. Prut – Râuri – Istorie. 2. Poezie.

94(498+478+477)(282.243.758)+821.135.1-1

94(=135.1) Istoria românilor

 • 1761. Dolghi, Adrian.

Istoria românilor şi universală : Caiet pentru formarea competențelor : clasa a 6-a / Adrian Dolghi, Alina Felea. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Prag-3"]. – 74, [2] p. : fig., h. ; 21 cm.

ISBN 978-9975-77-243-3.

[2015-1577].

 • 1762. Dolghi, Adrian.

94(=135.1)+94(100)(075.3)

Istoria românilor şi universală : Caiet pentru formarea competențelor : clasa a 8-a / Adrian Dolghi, Alina Felea, Viorica Negrei. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Prag-3"]. – 69, [3] p. : fig., h. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-77-248-8.

[2015-1580].

 • 1763. Dolghi, Adrian.

94(=135.1)+94(100)(075.3)

Istoria românilor și universală : Material didactic pentru formarea competențelor : clasa

a 9-a : Ghid și teste de pregătire pentru examen / Adrian Dolghi, Alina Felea. – Chișinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Prag-3"). – 88, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.

 • F. f. de tit. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-77-249-5.

[2015-1644].

- - 1. Istoria românilor – Teste. 2. Istorie universală – Teste.

 • 1764. Felea Alina.

94(=135.1)+94(100)(079)

Istoria românilor şi universală : Caiet pentru formarea competențelor : clasa a 5-a / Ali-

na Felea, Adrian Dolghi. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Prag-3")]. – 64, [1] p. : fig., h., tab. ; 20 cm.

 • F. f. de tit.

ISBN 978-9975-77-251-8.

[2015-1706].

 • 1765. Felea, Alina.

51

94(=135.1)+94(100)(075.3)

Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

Istoria românilor şi universală : Caiet pentru formarea competențelor : clasa a 7-a / Ali- na Felea, Adrian Dolghi, Ala Revenco. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Prag-3"). – 85, [3] p. : fig., h. ; 21 cm. ISBN 978-9975-77-244-0.

[2015-1578].

94(=135.1)+94(100)(075.3)

 • 1766. История румын и всеобщая история : Атлас : Дидактический материал

для гимназий и лицеев / Адриан Долгий, Алина Феля, Светлана Шерепера [и др.]. – [Кишинэу : S. n., 2015 (Tipogr. "Prag -3")]. – 69 p. : h. color ; 28 cm. Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – Bibliogr.: p. 69 (27 tit.)

ISBN 978-9975-77-250-1.

[2015-1645].

- - 1. Istoria românilor – Atlase. 2. Istorie universală – Atlase.

Autoreferate

Pentru titlul de doctor habilitat

 • 1767. Damaşcan, Ghenadie.

94(=135.1)+94(100)(084.4)

Metodologii de contractare a serviciilor medicale în cadrul asigurărilor obligatorii de să- nătate : 331.03 Medicină socială şi management : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe me- dicale / Damaşcan Ghenadie. – Chişinău, 2015. – 49 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 41-46 (66 tit.). [2015-121 Teze].

 • 1768. Belibova, Silvia.

Pentru titlul doctor

614.2+368.9.06(043.2)

Dezvoltarea comunicării la copiii cu deficienţe multiple : 534.01 – Pedagogie specială :

Autoref. tz. de doct. în ştiinţe ped. / Belibova Silvia ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". – 40 p.

: fig. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 33-37 (41 tit.). [2015-125 Teze].

 • 1769. Bezede, Rima.

376(043.2)

Repere psihopedagogice ale leadershipului educaţional : 531.01 – Teoria generală a educaţiei : Autoref. tz. de doct. în ped. / Rima Bezede ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2015. – 32 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 26-28 (59 tit.). [2015-133 Teze].

 • 1770. Cebanu, Mariana.

37.091(043.2)

Afectarea sistemului respirator în lupusul eritematos sistemic : 321.04 Reumatologie :

Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Cebanu Mariana ; IMSP Inst. de Cardiologie. – Chi-

şinău, 2015. – 30 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 24-27 (48 tit.). [2015-127 Teze].

52

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

 • 1771. Cebotari, Marin.

616-002.52+616.2(043.2)

Modificarea proprietăţilor agrofizice ale cernoziomului tipic în funcţie de asolament şi fertilizare : 411.01. Agrotehnica : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe agricole / Cebotari Marin ; Inst.

Publ. Inst. de Cercetări pentru Culturile de Cîmp "Selecţia". – Bălţi, 2015. – 29 p. : fig., tab. ;

 • 21 cm.

Bibliogr.: p. 24-25 (20 tit.). [2015-123 Teze].

 • 1772. Cujbă, Vadim.

631.452(043.2)

Evoluţia oraşelor mici şi mijlocii din Republica Moldova prin prisma geografiei econo- mice : 154.01 – Geografie economică şi socială : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe geonomice / Cujbă Vadim ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău, 2015. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 23-26 (64 tit.). [2015-122 Teze].

 • 1773. Dumanschi, Carolina.

911.375+[911.3:33](478)(043.2)

Evaluarea tratamentului cu simvastatină asupra stresului oxidativ la pacienţii supuşi angioplastiei coronariene : 321.03 – Cardiologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Dumanschi Carolina ; IMSP Inst. de Cardiologie. – Chişinău, 2015. – 29 p. : fig. color, tab. ;

 • 21 cm.

Bibliogr.: p. 23-25 (23 tit.). [2015-132 Teze].

 • 1774. Grădinaru, Natalia.

616.132.2-089.844:615.272(043.2)

Medicina populară din Basarabia la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea. Aspecte istorico-etnografice : Specialitatea 612.01 – Etnologie : Autoref. al tz. de doct. în istorie / Grădinaru Natalia ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – Chişinău, 2015. – 29 p. ; 21cm. Bibliogr.: p. 24-25 (47 tit.).

[2015-124 Teze].

 • 1775. Gubceac, Gennadii.

615.89(478)(091)(043.2)

Tranziţii de fază printr-o stare intermediară metastabilă : 131.03 – Fizică statistică şi ci- netică : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe fizice / Gubceac Ghennadii ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2015. – 29 p. : fig. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 22-26 (53 tit.).

[2015-129 Teze].

 • 1776. Gutium, Olga.

532.78+531.19(043.2)

Studiul influenţei unor factori tehnologici asupra valorii nutritive şi biologice a boabelor năut : 253.01 – Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală : (Tehnologia produse- lor alimentaţiei publice) : Autoref. tz. de doct. în tehn. / Gutium Olga ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău, 2015. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 25-26 (26 tit.).

53

Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

[2015-128 Teze].

 • 1777. Moraru, Sergiu.

664.788:635.657(043.2)

Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul democratizării societăţii: aspec- te politico-informaţionale : Specialitatea 561.01. Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice : Autoref. tz. de doct. în politologie / Moraru Sergiu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice. – Chişinău, 2015. – 23 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 18-20 (38 tit.). [2015-126 Teze].

 • 1778. Novac, Tatiana.

32:351.746.1(478)(043.2)

Optimizarea metodelor de cultivare a mărarului şi pătrunjelului pentru frunze : 411.05 – Legumicultură : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe agricole / Novac Tatiana ; Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM. – Chişinău, 2015. – 27 p. : fig. color, tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 21-22 (24 tit.). [2015-120 Teze].

 • 1779. Panfile, Elena.

635.78:631.574(043.2)

Efectele simvastatinei asupra inflamaţiei sistemice şi evenimentelor cardiovasculare majore inerente angioplastiei coronariene : 321.03 – Cardiologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Panfile Elena ; IMSP Inst. de Cardiologie. – Chişinău, 2015. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 24-27 (29 tit.). [2015-130 Teze].

 • 1780. Panţa, Rodica.

616.132.2-007.271-089.844:615 22(043.2)

..

Diplomaţia publică a Republicii Moldova în contextul integrării europene : 562.01 – Te- oria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe politice / Panţa Rodica ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2015. – 28 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 21-24 (51 tit.). [2015-131 Teze].

 • 1781. Sarmaniuc, Mariana.

327(478)(043.2)

Eficientizarea tehnologiei de creare a liniilor homozigote de porumb (Zea Mays L.) :

162.01. Genetică vegetală : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe biologice / Sarmaniuc Mariana ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor. – Chişinău,

2015. – 37 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 29-33 (18 tit.). [2015-119 Teze].

575:[633.15+635.67](043.2)

54

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

A

Afanas, Nicolai 1595

Agachi, Emma 1705

Agachi, Svetlana 1666

Aladin, Lara 1690-91, 1693-98

Andersen, Hans Christian 1740

Antoci, Arina 1587

Anton, Ion 1715

Aramă, Elena 1614

Aşevschi, Valentin 1626

Atanasov, Iulia 1700

Avornic, Gheorghe 1626

Axânti, Sergiu 1754

Axenti, Eufrosinia 1702

B

Babov, Viorica 1639

Bacinschi, Mihai 1679, 1719, 1722

Badîr, Iu. 1577

Bahnaru, Vasile 1686

Bahneanu, Vitalina 1701

Bassi, Andrea 1602

Batcu, Ion 1716

Baum, Luman Frank 1740

Bălteanu, Lorina 1729

Băncilă, Natalia 1597

Bărbuță, Ion 1703