You are on page 1of 154

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 8
2015

CNCM
Chişinău 2015

1
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.
Magazine and newspaper articles

Published from 1958
Issued once a month

Nr 8
2015

NBCM
Chişinău 2015

2
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.
Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958
Apare lunar

Nr 8
2015

CNCM
Chişinău 2015

3
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Ludmila Corghenci
Ecaterina Radvan
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă - Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :
Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina
Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2015
(Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 8, 2015. – 2015. – 154 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-207-2 (Print). – ISBN 978-9975-49-208-9 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii
din Republica Moldova, 2015

4
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ......................................................................................................................................... 9

0 GENERALITĂŢI ......................................................................................................................................... 9
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ...................................................................................... 9
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ............................................................................................... 9
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor........................................................ 9
005 Conducere şi organizare. Management ................................................................................ 10
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................................................................. 10
08 Poligrafii. Lucrări colective............................................................................................................ 11
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori .............................................................................................. 11
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ......................................................................................................................... 11
16 Logică. Teoria cunoaşterii. Metodologie ...................................................................................... 11
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................................................ 12
21/29 Sisteme religioase. Religii. Credinţă ....................................................................................... 12
27 Creştinism. Religie creştină .......................................................................................................... 12
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................... 12
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ........................................................................ 12
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................... 13
32 Politică .......................................................................................................................................... 13
33 Economie. Ştiinţe economice ....................................................................................................... 14
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................................................................... 17
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................... 20
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................... 21
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII......................................................................................................... 25
51 Matematică ................................................................................................................................... 26
53 Fizică ............................................................................................................................................ 27
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .................................................................................................. 28
61 Medicină ....................................................................................................................................... 28
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice... 30
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ............................................................. 31
73/76 Arte plastice. Arte decorative .................................................................................................. 31
73 Arte plastice .................................................................................................................................. 31
78 Muzică .......................................................................................................................................... 31
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .......................................................................................... 33
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................... 33
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ........................................... 33
82 Literatură....................................................................................................................................... 39
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ............................................................................................................ 48
93/94 Istorie ....................................................................................................................................... 49
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................... 49
Autoreferate .................................................................................................................................. 52
Index de nume .............................................................................................................................. 55
Index de titluri ............................................................................................................................... 60

5
Index de subiecte ......................................................................................................................... 61
Index geografic ............................................................................................................................. 62
Index de editori ............................................................................................................................. 62

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .................................................................................................. 64

0 GENERALITĂŢI ....................................................................................................................................... 64
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................................................... 64
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor...................................................... 64
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................................... 64
02 Biblioteconomie ............................................................................................................................ 64
06 Organizaţii ( în general) ................................................................................................................ 64
069 Muzee .................................................................................................................................... 64
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ......................................................................................................................... 65
1/14 Filozofie ..................................................................................................................................... 65
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ..................................................................................... 66
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................................................ 66
27 Creştinism. Religie creştină .......................................................................................................... 66
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................... 67
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ........................................................................ 67
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................... 67
32 Politică .......................................................................................................................................... 67
33 Economie. Ştiinţe economice ....................................................................................................... 69
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................................................................... 73
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................... 78
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .............................................................................................. 79
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................... 79
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII......................................................................................................... 81
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .............................................................................................. 82
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice........................................................................................ 82
57 Ştiinţe biologice ............................................................................................................................ 83
58 Botanică ........................................................................................................................................ 84
59 Zoologie ........................................................................................................................................ 85
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .................................................................................................. 85
61 Medicină ....................................................................................................................................... 85
62 Inginerie. Tehnică în general ........................................................................................................ 99
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice... 99
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................................................... 103
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite........................................................................ 103
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie. tehnologii şi procedee în
construcţii ............................................................................................................................... 103
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................................... 103
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri.
grădini .................................................................................................................................... 103
72 Arhitectură .................................................................................................................................. 104
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................................................................ 104

6
73 Arte plastice ................................................................................................................................ 104
78 Muzică ........................................................................................................................................ 104
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................................................................ 104
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................. 104
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......................................... 104
82 Literatură..................................................................................................................................... 105
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................................... 109
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ................................................. 111
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................. 112
Index de nume ............................................................................................................................ 113
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate....... 120

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ................................................................................................. 121

0 GENERALITĂŢI ..................................................................................................................................... 121
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................................................. 121
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor.................................................... 121
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................................. 121
02 Biblioteconomie .......................................................................................................................... 121
070 Ziaristică. Presă ................................................................................................................... 121
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ....................................................................................................................... 121
1/14 Filozofie ................................................................................................................................... 121
2 RELIGIE. TEOLOGIE .............................................................................................................................. 122
27 Creştinism. Religie creştină ........................................................................................................ 122
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................. 122
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................. 122
32 Politică ........................................................................................................................................ 123
33 Economie. Ştiinţe economice ..................................................................................................... 129
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................................................... 133
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................. 134
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................................................................ 134
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................. 135
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............................................................ 138
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII....................................................................................................... 138
51 Matematică ................................................................................................................................. 138
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................................................................ 138
61 Medicină ..................................................................................................................................... 138
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................................................... 139
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice. 139
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................................................... 139
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ..................................................... 140
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................................... 140
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri.
grădini .................................................................................................................................... 140
72 Arhitectură .................................................................................................................................. 140
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................................................................ 140

7
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................................................. 140
78 Muzică ........................................................................................................................................ 141
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................................................................ 141
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................. 142
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......................................... 142
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................................... 148
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................................................................................. 148
93/94 Istorie ..................................................................................................................................... 149
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................. 149
Index de nume ............................................................................................................................ 150
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate.................................................................................. 154

8
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
AUGUST NR 8 AUGUST
(1576-1781)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1576. Cadrul metodologic pentru evaluarea proiectelor şi programelor de cerce-
tare-dezvoltare în Republica Moldova : propunere preliminară / Inst. de Dezvoltare a Socie-
tăţii Informaţionale, Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; colectiv de cercetare: Ig. Cojocaru, Gh.
Cuciureanu, N. Ţurcan [et al.]. – Chişinău : Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale,
2014. – 56 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 53-54 (40 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3020-1-2.
[2015-1699].
- - 1. Cercetare ştiinţifică – Metodologii – Republica Moldova.
001.891(478)
1577. Indicatori cercetare-dezvoltare, 2020 : Studiu privind asigurarea suportului
metodologic pentru monitorizarea indicatorilor Strategiei de Cercetare-Dezvoltare a Republicii
Moldova până în anul 2020 / Iu. Badîr, V. Botnaru, L. Bujor [et al.] ; Inst. de Dezvoltare a
Societăţii Informaţionale, Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : Institutul de Dezvoltare a
Societăţii Informaţionale, 2014. – 71 p. : diagr., tab. color ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 68-71 (51 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3020-0-5.
[2015-1698].
- - 1. Cercetare ştiinţifică – Monitorizarea indicatorilor – Republica Moldova. 2. Strate-
gia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova.
001.891(478)
1578. Proiecte de transfer tehnologic : implementate în anul 2014 : cu finanţare par-
ţială din alocaţii de la bugetul de stat : [Republica Moldova] / Agenţia pentru Inovare şi Trans-
fer Tehnologic ; [elab. : Sergiu Calos] [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons
Offices")]. – 34 p. : fot., tab. ; 30 cm.
F. f. de tit.
[2015-1616].
- - 1. Inovaţii – Republica Moldova.
001.895(478)
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1579. Bragaru, Tudor.

9
Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

Reţele de calculatoare : Suport de curs / Tudor Bragaru ; Univ. de Stat din Moldova,
Fac. de Matematică şi Informatică, Dep. Informatică. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 439, [1]
p. : fig., tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-668-0.
[2015-1634].
- - 1. Reţele de calculatoare.
004.7(075.8)
1580. Гремальски, Анатол.
Информатика : Учебник для 12 класса / Анатол Гремальски, Сержиу Корлат,
Андрей Брайков ; comisia de evaluare: Gheorghe Chistrugă [et al.] ; trad. din lb. rom.: Irina
Ciobanu ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – [Кишинев] : Ştiinţa, 2015 (Tipogr.
"Balacron"). – 144 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului special pentru manuale. – 3200 ex.
ISBN 978-9975-67-999-2.
[2015-1674].
- - 1. Informatică.
004(075.3)
005 Conducere şi organizare. Management
005.9 Domenii de conducere
005.91 Organizarea şi practica muncii de birou
1581. Crăciun, Grigore.
Tehnica turismului montan : (Documentaţia de secretariat) / Grigore Crăciun, Iurie
Berlinschii, Marina Şendrea ; Federaţia Turismului Sportiv din Rep. Moldova, Federaţia Spor-
tului Şcolar din Rep. Moldova, Univ. Cooperatist Comercială din Moldova [et al.]. – Chişinău :
S. n., 2015 (Tipogr. "Reclama"). – 37 p. : tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 37 (5 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-58-058-8.
[2015-1582].
- - 1. Turism sportiv – Întocmirea documentelor.
005.91:796.5(076.5)
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1582. Valentina Butnaru : Nici iluzii, nici deziluzii : Biobibliografie / Bibl. Municipală "B.
P. Hasdeu", Filiala ″Ovidius″ ; alcăt.: Natalia Ghimpu, Liuba Ciobanu ; contribuții: Victoria
Cebanu, Viorica Moraru ; red. bibliogr.: Taisia Foiu ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi. –
Chișinău : Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu", Filiala "Ovidius", 2015 [Tipogr. "Foxtrot"]. –
115 p. : fot. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-120-86-9.
[2015-1651].
- - 1. Lingvistică – Indici bibliografici. 2. Butnaru, Valentina, 1958 - ..., lingvist –
Biobibliografie.
016:[80/81+929 Butnaru]

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
1583. Paradigmele ştiinţei : Lucrări studenţeşti / Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei ;
resp. de ed.: Galina Păduraru, Aliona Mitric. – Chişinău : Universitatea Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, 2015 (Tipogr. "ArtPoligraf"). – 56 p. ; 21 cm.
30 ex.
ISBN 978-9975-3036-6-8 (Artpoligraf).
[2015-1687].
082:378.4(478-25)
1584. "Probleme actuale ale contemporaneității: cercetare ştiinţifică şi căi de
dezvoltare", conferinţă ştiinţifică (2015 ; Chişinău). Probleme actuale ale contemporanei-
tății: cercetare ştiinţifică şi căi de dezvoltare = Актуальные проблемы современности: на-
учный поиск и пути решения : Сборник материалов научной конференции студентов,
аспирантов, мастерантов, молодых учёных и преподавателей по итогам научно-
исследовательской работы за 2013-2014 год / ред.-изд. совет: Млечко Т. П. [и др.] ;
науч. ред.: Катан П. И. – Кишинэу : Славянский университет, 2015 (Tipografia Asociaţiei
lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt slavone din Republica Moldova) – . – 20 cm. – ISBN 978-
9975-9915-7-5.
Вып. 13. – 2015. – 231 p. : diagr., fig. color, tab. – Antetit.: Univ. Slavonă din Moldova.
– Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex. – ISBN
978-9975-117-26-5. – [2015-1758].
082:378.4(478.25)=111=161.1
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
1585. Munteanu, Dorina.
Busy Bees 1 : English for Children / Dorina Munteanu ; sci. ed.: Tamara Gogu. – [Ed. a
2-a]. – [Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 96 p. : des. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 96. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-517-5.
[2015-1740].
- - 1. Limba engleză pentru copii.
087.5:811.111
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1586. ″Filosofia și perspectiva umană″, conferință științifică (2014 ; Chișinău). Fi-
losofia și perspectiva umană : materialele Conferinței Științifice consacrată Zilei Mondiale a
Filosofiei, 20 noiem. 2014, Chișinău / col. red.: Maria Duca (red. coord.). – Chișinău : UnAŞM,
2015 (Tipogr. "ArtPoligraf"). – 192 p. : fig. ; 21 cm.
Antetit.: Acad. de Științe a Moldovei, Univ. Acad. de Științe a Moldovei, Inst. de Istorie.
– Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 30 ex.
ISBN 978-9975-3036-7-5 (Artpoligraf).
[2015-1688].
- - 1. Filosofie.
1(082)=135.1=161.1
16 LOGICĂ. TEORIA CUNOAŞTERII. METODOLOGIE
1587. Antoci, Arina.

11
Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

Gnoseologie : Note de curs / Antoci Arina ; Univ. Acad. de Științe a Moldovei, Fac.
Științe Socioumanistice, Catedra Filosofie, Istorie și Metodologia Cercet. – Chișinău :
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 168 p. : fig. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 167-168 (24 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-933-64-3 (Biotehdesign).
[2015-1695].
- - 1. Gnoseologie.
165(075.8)
2 RELIGIE. TEOLOGIE
21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDINŢĂ
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1588. Analecta catholica : [în vol.] / Episcopia Romano-Catolică de Chişinău ; col.
red.: E. S. Anton Coşa (red.-şef) [et al.] ; trad. în lb. fr.: Natalia Tihon ; trad. în lb. engl.: Roxa-
na Verba. – Chişinău : S. n., 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 24 cm. – ISBN 978-
9975-937-13-9.
[Vol.] 9-10, 2013-2014. – 2015. – 619, [1] p. : fig., fot., tab. – Texte : lb. rom., rusă. –
Rez.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex. – ISBN 978-9975-53-
527-4. – [2015-1743].
- - 1. Biserica Romano-Catolică.
272(082)=135.1=161.1
1589. ″Principii pentru o viață împlinită în afaceri și societate″, conferință inter-
națională științifico-practică (2014 ; Chișinău). Principii pentru o viață împlinită în afaceri și
societate = Принципы полноценной жизни в бизнесе и обществе : conferință Internaționa-
lă ştiințifico-practică (22 noiembrie 2014) : Culegeri de teze / col. red.: Igor Prisac (red.
coord.). – [Chișinău] : Universitatea ″Divitia Gratiae″, 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. –
71, [1] p. ; 22 cm.
Antetit.: Univ. ″Divitia Gratiae″, Fac. de Management și Lb. Străine. – Tit., text paral.:
lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4386-1-2.
[2015-1755].
- - 1. Educaţie creştină.
27-47:378.627(478-25)(082)=135.1=161.1
3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
305 Studii de gen
1590. Egalitatea de gen și dezvoltarea durabilă : Studiul Global 2014 privind Rolul
Femeilor în Dezvoltare / Org. Națiunilor Unite, Un Women. – [Chișinău : S. n., 2015 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală")]. – 129 p. : fot. color ; 28 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 118-129 şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-53-528-1.
[2015-1753].
- - 1. Egalitate de gen. 2. Dezvoltare durabilă.

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

305-055.2+316.42
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
1591. Sociologie : Ghid de studii / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Sociologie şi
Asistenţă Socială ; coord.: Anastasia Oceretnîi. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 197 p. : tab. ;
30 cm.
Bibliogr. în text. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-672-7.
[2015-1635].
316(073.8)
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
Egalitatea de gen şi dezvoltarea durabilă. – Vezi Nr 1590.

32 POLITICĂ
323 Politică internă
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
1592. Цвятков, Николай Васильевич.
Голос Гагаузии : Гагаузская автономия глазами её жителей / Цвятков Н. В. –
Кишинёв : Intellect Group, 2015 (Tipogr. "Aberton Prim"). – 103 p. : fot. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 85-87. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-3071-0-9.
[2015-1621].
- - 1. Găgăuzia – Republica Moldova – Aspecte social-politice.
323.17(478-29)
324 Alegeri
1593. Ghidul cetăţeanului : [informaţii privind alegerile] / Proiectul "Alege conştient! –
2015", Friedrich-Ebert-Stiftung, Asoc. Cetăţenilor cu Iniţiativă ; resp. de ed.: V. Cioaric. –
Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Foxtrot"). – 64 p. : il. ; 11 x 15 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-120-69-2.
[2015-1646].
- -1. Alegeri.
[324+342.8](478)
1594. Idem în lb. rusă : Памятка гражданина. – Кишинэу : Б. и., 2015 (Tipogr. "Fox-
trot"). – 64 p. : il. ; 11 x 15 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-120-70-8.
[2015-1647].
- - 1. Alegeri.
[324+342.8](478)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
1595. Beniuc, Valentin.

13
Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

Uniunea Europeană – Uniunea Euroasiatică : studiu comparat / Valentin Beniuc, Lud-
mila Roşca, Nicolai Afanas ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Chişinău : S. n., 2015
(Tipogr. "Print Caro"). – 155 p. : tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 70 ex.
ISBN 978-9975-56-243-0.
[2015-1571].
- - 1. Uniunea Europeană – Integrarea statelor. 2. Uniunea Euroasiatică – Integrarea
statelor.
[327+061.1EU]:339.9
1596. "Relaţiile bilaterale în contextul diferenţelor de opţiuni integraţioniste",
conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională (2014 ; Chişinău). Relaţiile
bilaterale în contextul diferenţelor de opţiuni integraţioniste = Bilateral relations in the context
of diverging integrationist options : Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice cu participare
internaţională, 24 octombrie 2014 / col. red.: Valentin Beniuc (preşedinte) [et al.]. – Chişinău :
S. n., 2015 (Tipogr. "Print Caro"). – 217 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb.
rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
[2015-1570].
- - 1. Relaţii internaţionale.
327(082)=135.1=161.1
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
1597. Băncilă, Natalia.
Evaluarea şi diagnosticul întreprinderii : Sinteze, teste, probleme : Suport de curs / Na-
talia Băncilă, Ruslan Mihalachi ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Catedra Finan-
ţe şi Bănci. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 108 p. : tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 106-108 (37 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-648-2.
[2015-1631].
- - 1. Întreprinderi – Evaluare.
334.7(075.8)
Creţoiu, Raluca. Impactul globalizării asupra sustenabilităţii întreprinderilor mici şi mij-
locii. – Vezi Nr 1612.

1598. Пармакли, Д. М.
Экономика малых и средних предприятий : Учебно-методическое пособие / Д. М.
Пармакли, А. З. Онофрей ; Молд. гос. ун-т., Комрат. гос. ун-т. – Chişinău : CEP USM,
2015. – 241 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-679-6.
[2015-1639].
- - 1. Întreprinderi mici şi mijlocii.
334.71(075.8)

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

336 Finanţe
1599. Codul fiscal al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi
completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 01.09.2015. – [Chişinău :
Farmec-Lux, 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 221 p. : tab. ; 21 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-3050-4-4.
[2015-1656].
- - 1. Codul fiscal al Republicii Moldova.
336.22(478)(094.4)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
1600. Bejenaru, Olga.
Dezvoltarea potențialului de export al Republicii Moldova / Bejenaru Olga, Gribincea
Alexandru ; Inst. de Relații Intern. din Moldova. – Chișinău : IRIM, 2015 [Tipogr. "Print-Caro"].
– 240 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 225-231 (174 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4023-7-8.
[2015-1576].
- - 1. Export – Republica Moldova.
338.439.5:339.564
1601. Litvin, Aurelia.
Mecanismul managementului promovării exportului de produse agroalimentare al Re-
publicii Moldova / Aurelia Litvin ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2015
[Tipogr. "Print-Caro"]. – 256 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 231-237 (182 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-258-4.
[2015-1573].
- - 1. Exportul de alimente al Republicii Moldova.
338.439.5(478):339.564
1602. Studiul de evaluare privind Economia Verde: Republica Moldova / Progr.
Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) ; elab.: Andrea Bassi [et al.]. – [Chişinău : S. n.,] 2015
[Tipogr. "Bons Offices"]. – 53 p. : fig., tab. color ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 52. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.
ISBN 978-92-807-3476-8 (UNEP).
[2015-1618].
- - 1. Economia verde a Republicii Moldova.
338.4+504.06(478)
338.48 Turism. Economia turismului
1603. Gribincea, Alexandru.
Teoria şi practica excursionistă : Note de curs / Alexandru Gribincea ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Catedra Econ., Marketing şi Turism. – Chişinău : CEP USM,
2015. – 151 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 140-141 (34 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-665-9.
[2015-1633].

15
Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

- - 1. Turism.
338.48(075.8)
1604. Idem în lb. engl. : Excursion activity – theory and practice : Course Notes. – Chi-
şinău : CEP USM, 2015. – 135, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 124-126 (43 tit.) şi la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-664-2.
[2015-1632].
- - 1. Turism.
338.48(075.8)
1605. [Platon, Nicolae].
Republic of Moldova : Travel Guide / [Nicolae Platon ; Agenţia Turismului a Rep. Mol-
dova]. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 38, [1] p. : fot. color ; 21 cm.
Aut. este indicat după datele editorului. – F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-66-456-1.
[2015-1682].
- - 1. Turism – Republica Moldova.
338.48(478)(036)
1606. Idem în lb. fr. : République de Moldavie : Guide Touristique. – [Chişinău : S. n.,
2015 (Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 38, [1] p. : fot. color ; 21 cm.
Aut. este indicat după datele editorului. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-66-457-8.
[2015-1679].
- - 1. Turism – Republica Moldova.
338.48(478)(036)
1607. Idem în lb. germ. : Republik Moldau : Reiseleiter. – [Chişinău : S. n., 2015
(Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 38, [1] p. : fot. color ; 21 cm.
Aut. este indicat după datele editorului. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-66-455-4.
[2015-1680].
- - 1. Turism – Republica Moldova.
338.48(478)(036)
1608. [Platon, Nicolae].
Republic of Moldova : Travel Guide / [Nicolae Platon ; Agenţia Turismului a Rep. Mol-
dova]. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 38, [1] p. : fot. color ; 30 cm.
Aut. este indicat după datele editorului. – F. f. de tit. – 10000 ex.
ISBN 978-9975-66-460-8.
[2015-1684].
- - 1. Turism – Republica Moldova.
338.48(478)(036)
1609. Idem în lb. fr. : République de Moldavie : Guide Touristique. – [Chişinău : S. n.,
2015 (Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 38, [1] p. : fot. color ; 30 cm.
Aut. este indicat după datele editorului. – F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-66-461-5.
[2015-1685].
- - 1. Turism – Republica Moldova.

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

338.48(478)(036)
1610. Idem în lb. germ. : Republik Moldau : Reiseleiter. – [Chişinău : S. n., 2015
(Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 38, [1] p. : fot. color ; 30 cm.
Aut. este indicat după datele ed. – F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-66-459-2.
[2015-1683].
- - 1. Turism – Republica Moldova.
338.48(478)(036)
1611. Idem în lb. it. : Repubblica di Moldova : Guida Turistica. – [Chişinău : S. n., 2015
(Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 38, [1] p. : fot. color ; 30 cm.
Aut. este indicat după datele editorului. – F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-66-462-2.
[2015-1686].
- - 1. Turism – Republica Moldova.
338.48(478)(036)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
1612. Creţoiu, Raluca.
Impactul globalizării asupra sustenabilităţii întreprinderilor mici şi mijlocii : [monografie]
/ Creţoiu Raluca, Ţâu Nicolae ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chișinău : ULIM, 2015
(Tipogr. "Print-Caro"). – 137 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 119-127 (152 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-124-67-6.
[2015-1575].
- - 1. Globalizare – Creşterea întreprinderilor. 2. Întreprinderi mici şi mijlocii – Impactul
globarizării.
339.9+334.71
1613. Savu, Cosmina Silviana.
Impactul proceselor de integrare europeană și globalizare asupra turismului : [mono-
grafie] / Savu Cosmina Silviana, Ţâu Nicolae ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chișinău :
ULIM, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 181 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 136-142 (195 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-124-66-9.
[2015-1574].
- - 1. Integrare europeană – Turism. 2. Turism – Globalizare – Integrare europeană.
339.9+338.48
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
1614. Aramă, Elena.
Istoria dreptului românesc / Elena Aramă, Valentina Coptileţ ; Univ. de Stat din Moldo-
va, Univ. de Studii Politice şi Econ. Europene "Constantin Stere", Fac. de Drept. – Ed. rev. şi
ad. – Chişinău : Cartea Juridică : CEP USM : USPEE, 2015 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
310 p. : fig. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 298 (26 tit.) şi la sfârşitul cap. – [300] ex.

17
Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

ISBN 978-9975-53-129-0 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") (eronat).
[2015-1756].
- - 1. Drept românesc. 2. Istoria dreptului românesc.
340(498)(091)
341 Drept internaţional
1615. Roşca, Ludmila.
Metodologia dreptului internaţional, dreptului european : [suport de curs] / Ludmila
Roşca ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). –
149 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 15-18 (56 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-247-8.
[2015-1572].
- - 1. Drept internaţional.
341:340.12(075.8)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1616. Codul contravenţional al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele
modificări şi completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 01.09.2015.
– [Chişinău : Farmec-Lux, 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 172 p. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-3008-4-1 (eronat).
[2015-1700].
- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova.
342.92(478)(094.4)
1617. Railean, Petru.
Mecanismul jurisdicţional de asigurare a legalităţii în statul de drept : monografie / Pe-
tru Railean ; red. şt.: Gheorghe Costachi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercet. Juridi-
ce şi Politice, Univ. de Studii Europene din Moldova. – Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipo-
grafia Centrală"). – 607 p. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 555-607 (448 tit.) şi în subsol. – 400 ex.
ISBN 978-9975-53-509-0 (în cop. tare).
[2015-1735].
- - 1. Puterea statului. 2. Stat de drept.
342.5:340.12
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
1618. Codul de procedură penală al Republicii Moldova : În conformitate cu ultime-
le modificări şi completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la
01.09.2015. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 239 p. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-3008-3-4 (eronat).
[2015-1701].
- - 1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova.
343.13(478)(094.4)
1619. Codul penal al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi
completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 01.09.2015. – [Chişinău :
Farmec-Lux, 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 168 p. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-3008-6-5 (eronat).

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-1704].
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.
343(478)(094.4)
1620. Florea, Evgheni.
Criminal personology = Криминальная персонология : Учебное пособие / Evgheni
Florea ; European Univ. of Rep. of Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 261 p. ; 20 cm.
Tit. pe cop., text : lb. rusă. – Bibliogr.: p. 239-257 (340 tit.). – Referinţe bibliogr. în sub-
sol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-674-1.
[2015-1636].
- - 1. Criminologie.
343.9(075.8)
1621. Stăvilă, Mihai.
Diferenţierea şi individualizarea pedepsei penale : efectele circumstanţelor atenuante
şi/sau agravante : Monografie / Mihai Stăvilă ; red. şt.: Viorel V. Berliba ; Univ. Liberă Intern.
din Moldova, Inst. de Cercet. Juridice şi Politice al AŞM, Inst. de Cercet. şi Expertize Ştiinţifi-
ce în Drept. – Chişinău : Lexon-Prim, 2015 [Tipografia Reclama]. – 231, [1] p. : fig., tab. ; 22
cm.
Referinţe bibliogr.: p. 222-232 (136 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3079-7-0 (în cop. tare).
[2015-1583].
- - 1. Pedeapsă penală.
343.8
347 Drept civil
347.7 Drept comercial
1622. Boian, Cristina.
Indicații geografice și denumiri de origine : Aspectul juridic / Cristina Boian ; red. şt.:
Constantin Manolache ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" (Inst.).
– Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut), 2015 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 83 p. : fig. ; 21 cm.
Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr.: p. 80-83 (68 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-3044-8-1.
[2015-1642].
- - 1. Indicaţii geografice – Protecţie juridică. 2. Denumiri de origine – Protecţie juridică.
347.774
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
1623. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele
modificări şi completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 01.09.2015.
– [Chişinău : Farmec-Lux, 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 143 p. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-3008-2-7 (eronat).
[2015-1702].
- - 1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.
347.91/.95(478)(094.4)

19
Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
1624. Codul muncii al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi
completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 01.09.2015. – [Chişinău :
Farmec-Lux, 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 118 p. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-3050-0-6 (eronat).
[2015-1703].
- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova.
349.2(478)(094.4)
349.4 Drept funciar. Drept agrar
1625. Chibac, Gheorghe.
Dreptul locativ : Note de curs / Gheorghe Chibac, Natalia Chibac. – Chişinău : S. n.,
2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 110 p. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-518-2.
[2015-1745].
- - 1. Drept locativ.
349.44(075.8)
349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător
1626. Aşevschi, Valentin.
Tratat de Dreptul mediului / Valentin Aşevschi ; ref. şt.: Aurelia Crivoi [et al.] ; red. şt.:
Gheorghe Avornic ; Univ. de Studii Politice şi Econ. Europene "Constantin Stere". – Chişinău
: USPEE "C. Stere", 2015 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 359 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 294-316 (331 tit.) şi în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-53-524-3 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") (în cop. tare).
[2015-1749].
- - 1. Dreptul mediului.
349.6
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
1627. Ghid practic privind măsurile de combatere a şederii ilegale a străinilor în
Republica Moldova / Centrul Intern. pentru Dezvoltarea Politicilor Migraţionale, Viena –
Austria şi Biroul Migraţiei şi Azil al Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. – Chişinău : S. n.,
2015 [(Tipogr. "Bons Offices")]. – 58 p. : il. color ; 10 x 15 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.
[2015-1613].
- - 1. Controlul străinilor – Republica Moldova.
351.756(478):347.176.2
1628. Panco, Victor.
Întreprinderea Municipală Servicii Comunale Glodeni / Victor Panco. – Glodeni : S. n.,
2015 [Tipografia din Bălţi]. – 96 p. : fot., tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe p. a 4-a cop. – Text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-132-34-3.

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-1568].
- - 1. Întreprinderea Municipală "Servicii Comunale Glodeni" – Istorie.
351.77(478-21)(091)=135.1=161.1
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
Военный сектор. – Vezi Nr 1733.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1629. ″Integrarea socio-economică și profesională a tinerilor – finalitate a de-
mersului educațional actual″, conferința științifico-practică cu participare internaționa-
lă (3 ; 2015 ; Chișinău). Integrarea socio-economică și profesională a tinerilor – finalitate a
demersului educațional actual, (ediția a 3-a) : Conferință ştiințifico-practică cu participare
internațională / com. org.: Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb [et al.]. – Chișinău : S. n., 2015
(Tipografia Sirius). – 325, [3] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Antetit.: Direcţia Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Mun. Chișinău, Cen-
trul Mun. de Informare și Orientare Profesională al DGETS. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.:
lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 450 ex.
ISBN 978-9975-57-189-0.
[2015-1625].
- - 1. Orientare profesională a tinerilor.
37.0:331.548(082)=135.1=161.1
1630. Как воспитывать ребенка, думая о нём : Руководство для хороших роди-
телей / Центр Информирования и Документирования по Правам Ребенка в Молдове ;
сост.: Виорика Адэскэлицэ [и др.]. – Кишинэу : CIDDC Центр Информирования и Доку-
ментирования по Правам Ребенка в Молдове, 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 20, [1] p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 21. – F. f. de tit. – Изд. при фин. поддержке
Представительства UNICEF в Молдове.
[2015-1615].
- - 1. Educaţie în familie.
37.018.1
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1631. "Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea lim-
bilor străine", seminar metodologic (4 ; 2015 ; Chişinău). Materialele Seminarului meto-
dologic "Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine",
23 ian. 2014, (Ed. a 4-a) / dir. publ.: Ludmila Hometkovski ; red.-şef: Inga Stoianova. – Chişi-
nău : ULIM, 2014. – 290 p. : fig., tab. ; 20 cm. – (Acta didactica, ISBN 978-9975-124-51-5).
Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. de Litere, Inst. de Cercet. Filologice şi
Interculturale [et al.]. – Texte: lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50
ex.
ISBN 978-9975-124-52-2.
[2015-1664].
- - 1. Limbi străine – Metodica predării.
37.016.046:811'243(082)=00

21
Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

1632. Proiecte didactice : Matematică : clasa 1 : Ghid pentru învăţători şi părinţi : [în
vol.] / Eugenia Sarabaş, Maria Braghiş, Nicoleta Sarabaş [et al.]. – Chișinău : Interprint, 2015
[F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 29 cm. – (Proiecte la Matematică) (Literatura pentru pe-
dagogi). – ISBN 978-9975-9978-6-7.
Partea 1-a. – 2015. – 199, [1] p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 199 (38 tit.). – [1000] ex. –
ISBN 978-9975-9978-7-4. – [2015-1738].
- - 1. Matematică – Metodica predării.
37.016.046:51
1633. Proiecte didactice : Matematică : clasa a 2-a : Ghid pentru învăţători şi părinţi :
[în vol.] / Eugenia Sarabaş, Maria Braghiş, Nicoleta Sarabaş [et al.]. – Chișinău : Interprint,
2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 29 cm. – (Proiecte la Matematică) (Literatura pentru
pedagogi). – ISBN 978-9975-9978-9-8.
Partea 1-a. – 2015. – 175, [1] p. : fig., tab. ; 29 cm. – Bibliogr.: p. 175 (26 tit.). – [1000]
ex. – ISBN 978-9975-4032-2-1. – [2015-1739].
- - 1. Matematică – Metodica predării.
37.016.046:51
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
1634. Concursul municipal ″Pedagogul Anului – 2015″ : Ed. a 11-a / Direcţia Gene-
rală Educaţie, Tineret şi Sport ; coord. principali: Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb [et al.]. –
Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia Sirius). – 64 p. : fot. color, tab. ; 30 cm.
Text parţial : lb. rusă. – 400 ex.
ISBN 978-9975-57-187-6.
[2015-1623].
- - 1. Pedagogi.
37.091(478-25)(092)
1635. Dialoguri chişinăuiene : Forumul de idei pedagogice : Ediţia a 6-a / Consiliul
Mun. Chişinău, Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport ; col. red.: T. Nagnibeda-Tverdohleb [et
al.]. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Totex-Lux"). – 205 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 357 ex.
ISBN 978-9975-3060-1-0.
[2015-1585].
- - 1. Învăţământ preuniversitar – Management – Evaluare.
37.091(082)=135.1= 111=161.1
1636. Din experienţa de activitate : (IPLT "Principesa Natalia Dadiani" şi LT "Nicolae
Gogol") / Direcţia generală educație, tineret și sport ; res. de ed.: Valentina Cujba. – Chișinău
: S. n., 2015 (Tipografia Sirius). – 118 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – 450 ex.
ISBN 978-9975-57-190-6.
[2015-1626].
- - 1. Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani" din Chişinău – Experienţe. 2. Liceul
Teoretic "Nicolae Gogol" din Chişinău – Experienţe.
37.091(478-25)=135.1=161.1
1637. Diriginte, drag părinte... / Consiliul mun. Chişinău, Direcţia Generală Educaţie,
Tineret şi Sport ; res. de ed.: Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb [et al.] ; grupul de experți: Lud-

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

mila Mazîlu [et al.]. – (Ed. a 3-a). – Chișinău : S. n., 2015 (Tipografia-Sirius). – 208 p. : fig.,
tab. ; 30 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – 450 ex.
ISBN 978-9975-57-191-3.
[2015-1627].
- - 1. Dirigenţie – Activităţi instructiv-educative.
37.091=135.1=161.1
1638. Şova, Tatiana.
Eliminarea factorilor de stres în mediul educaţional : Sugestii metodologice studenților
stagiari / Tatiana Şova ; coord.: Maia Cojocaru-Borozan ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă"
din Chişinău. – Ed. a 2-a, rev. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipografia din Bălţi]. – 93 p. : tab. ; 21
cm.
Referinţe bibliogr.: p. 69-73 (58 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-132-33-6.
[2015-1567].
- - 1. Stresul profesional al cadrelor didactice.
37.091:159.942
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
1639. Babov, Viorica.
Cunoașterea mediului : Cartea educatorului din grupa mare pregătitoare : 5-7 ani / Vio-
rica Babov. – [Chişinău : Zuev Invest, 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 248 p. ; 21 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-73-168-3.
[2015-1658].
- - 1. Învăţământ preşcolar – Cunoaşterea mediului.
373.2.016:502
1640. Carabet, Natalia.
Grădinițele de copii : Istorie, evoluție, modernitate / Carabet Natalia ; Univ. Ped. de
Stat "Ion Creangă", Fac. Ped., Catedra Ped. Preșcolară. – Chișinău : UPS "Ion Creangă",
2015 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 138 p. : fig., fot., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 137-138 (26 tit.). – 60 ex.
ISBN 978-9975-933-66-7 (Biotehdesign).
[2015-1697].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.24
1641. Kuleva-Karayani, Vera.
Cöşmecik üüretmäk kiyadı : 1-ci klasa deyni / Vera Kuleva-Karayani ; Gagauziya M. V.
Maruneviç Adina, Bilim-Aaraştirma Merkezi, Gagauziya Genel Üüretmäk Müdürlüü. – Komrat
: [Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Găgăuziei "M. V. Marunevici"], 2015. – 88 p. : il. color ; 25
cm.
Bibliogr.: p. 88 (8 tit.). – Sponsori : Petri Çebotar, Mariya Kopuşçu. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-3075-0-5.
[2015-1630].
- - 1. Abecedare.
373.3.016:811.512.165

23
Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

1642. Murguleţ, Daniela.
Present Continuous : Pupil’s Set / Daniela Murguleţ ; FELT School. – [Bălți : Centrul
pentru Educaţie Continuă], 2015. – 34 f. : il. color ; 8 x 11 cm. – (Flashcards for Primary
Learners, ISBN 978-9975-916-40-0).
Apare într-o mapă comună. – Index : f. 33-34. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei
"Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein". – 100 ex.
ISBN 978-9975-916-88-2.
[2015-1760].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3
1643. Бабова, Виорика.
Ознакомление с природой и окружающим миром : Конспекты занятий в старшей и
подготовительной группах / Виoрика Бабова. – [Кишинэу : Zuev Invest, 2015 (Tipogr.
"Bons Offices")]. – 218 p. ; 21 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-4409-3-6.
[2015-1659].
- - 1. Învăţământ preşcolar – Cunoaşterea mediului.
373.2.016:502
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
1644. Bulat, Galina.
Suportul educaţional "Asistenţa copiilor cu cerinţe educaţionale speciale" / Galina Bu-
lat, Nadia Rusu ; coord.: Domnica Gînu ; Lumos Foundation Moldova, Min. Educaţiei al Rep.
Moldova. – [Chişinău] : Lumos Foundation, 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 215 p. : fig., tab. ;
30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 108-109 (63 tit.) şi în subsol. – Apare cu
sprijinul financiar al Lumos Foundation. – 1850 ex.
ISBN 978-9975-80-916-0 (Bons Offices).
[2015-1622].
- - 1. Educaţie incluzivă.
376:37.091
377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
1645. Gremalschi, Anatol.
Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului modular în învăţămîntul profe-
sional tehnic secundar : Meseria: 742235 – ″Operator pentru suportul tehnic al calculatoare-
lor″ : Componenta de instruire profesională / Anatol Gremalschi, Valentin Bîrsan, Irina Cioba-
nu ; dir. de proiect.: Rima Bezede ; coord.: Octombrina Moraru, Ana Chiriţa ; Centrul Educaţi-
onal "Pro Didactica″, Asoc. Naţ. a Companiilor din Domeniul TIC. – Chişinău : Centrul Educa-
ţional "Pro Didactica", 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 164 p. : fig., tab. color ; 24 cm. – (Co-
lecţia ″Biblioteca Pro Didactica″, ISBN 978-9975-3013-2-9) (Seria: ″Aici şi Acum″, ISBN 978-
9975-3013-3-6).
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul modulelor. – Apare cu
sprijinul financiar al Cooperării Austriece pentru Dezvoltare/Austrian Development Cooperati-
on/ADC. – 100 ex.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-4485-1-2.
[2015-1608].
- - 1. Învăţământ profesional/tehnic – Tehnologii informaţionale.
377:004
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
1646. Restructurarea, raţionalizarea şi modernizarea sectorului învăţământului
superior în Republica Moldova / Tempus, Proiectul EUniAM ; editori : Romeo V. Țurcan,
Larisa Bugaian ; expert extern: John Reilly. – [Chișinău : Cuvîntul-ABC, 2015 (Tipogr.
"Cavaioli")]. – 120 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. – 150 ex.
ISBN 978-9975-4003-8-1.
[2015-1619].
- - 1. Învăţământ – Republica Moldova – Modernizare.
378(478)
1647. Idem în lb. engl. : Restructuring, Rationalizing and Modernizing Higher Educa-
tion Sector in the Republic of Moldova / translators : Tatiana Lucinschi, Stela Guvir. –
[Chișinău : Cuvîntul-ABC, 2015 (Tipogr. "Cavaioli")]. – 120 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4003-9-8.
[2015-1620].
- - 1. Învăţământ – Republica Moldova – Modernizare.
378(478)
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
Studiul de evaluare privind Economia Verde: Republica Moldova. – Vezi Nr 1602.

1648. Științe : Manual pentru clasa a 5-a / Zinaida Galben-Panciuc, Ion Botgros, Sve-
tlana Galben [et al.] ; comisia de evaluare: Eugenia Moraru-Bohanțov [et al.] ; Min. Educației
al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015 (Combinatul
Poligrafic). – 95, [1] p. : fot., il. color ; 26 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Special pentru Manuale.
ISBN 978-9975-54-217-3.
[2015-1719].
- - 1. Ştiinţe ale naturii.
502/504(075.3)
1649. Științe : Manual pentru clasa a 2-a / Zinaida Galben-Panciuc, Svetlana Galben,
Stela Diaconu [et al.] ; comisia de evaluare: Lilia Spătari [et al.] ; Min. Educației al Rep. Mol-
dova. – [Chișinău] : Prut Internațional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015 (Combinatul Poligrafic). –
94, [2] p. : il., tab. color ; 26 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Educaţiei al Rep. Moldova.
ISBN 978-9975-54-213-5.
[2015-1718].
- - 1. Ştiinţe ale naturii.
502/504(075.2)

25
Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

51 MATEMATICĂ
1650. "Mathematics & Information Technologies: Research and Education" (MI-
TRE-2015), international conference (2015 ; Chişinău). International Conference "Mathe-
matics & Information Technologies: Research and Education" (MITRE-2015) : Satellite confe-
rence of the Eighth Congress of Romanian Mathematicians : Abstracts / sci. com.: Gheorghe
Ciocanu (co-chair) [et al.] ; ed. by: Guţu V. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 131 p. ; 20 cm.
Antetit.: Moldova State Univ., Mathematical Society of the Rep. of Moldova. – Texte :
lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex.
ISBN 978-9975-71-678-9.
[2015-1638].
[51+004]:37.0(082)=135.1=111
1651. Ursu, Ludmila.
Matematică : Manual pentru clasa a 2-a / Ludmila Ursu, Ilie Lupu, Iulia Iasinschi ; co-
misia de evaluare: Maria Margine [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut
Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015 [Combinatul Poligrafic]. – 136 p. : il. color ; 26 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Educaţiei al Rep. Moldova.
ISBN 978-9975-54-207-4.
[2015-1722].
- - 1. Matematică.
51(075.2)
1652. Idem în lb. rusă : Maтематика : Учебник : 2 класс / trad. din rom.: Ludmila Ur-
su, Tatiana Rusu. – [Кишинэу] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015 [Combinatul
Poligrafic]. – 134, [2] p. : il. color ; 26 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Educaţiei al Rep. Moldova.
ISBN 978-9975-54-216-6.
[2015-1721].
- - 1. Matematică.
51(075.2)
1653. Попа, Елена.
Тесты по математике : 1 класс : (вводные, текущие, итоговые) и упражнения для
индивидуальной работы / Елена Попа, Мария Брагиш, Тамара Демченко ; [пер.:
Светлана Драгалин]. – [Ed. a 2-a]. – Кишинэу : Interprint, 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă"]. – 55, [1] p. : il. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-9978-5-0.
[2015-1736].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
511 Teoria numerelor
1654. Lupu, Ilie.
Metodologia studierii numerelor complexe / Ilie Lupu. – [Chişinău] : Prut Internaţional
(pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 82, [1] p. : fig. ; 22 cm.
ISBN 978-9975-54-205-0.
[2015-1729].
- - 1. Numere complexe (matematică).

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

511.4
517 Analiză
1655. Coralt, Andrei.
Curs de teoria măsurii : Note de curs / A. Coralt ; Univ. Acad. de Științe a Moldovei. –
Chișinău : Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 60
p. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 58 (13 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-933-63-6 (Biotehdesign).
[2015-1694].
- - 1. Teoria măsurii (matematică).
517.518.1(075.8)
1656. Rusu, Gheorghe.
Culegere de probleme de analiză funcțională / Gheorghe Rusu, Galina Rusu ; Univ.
Acad. de Științe a Moldovei, Fac. Științe Exacte, Catedra Matematică și Informatică. – Chiși-
nău : Universitatea Academiei de Ştiinţe Moldovei, 2015 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 122 p. ;
30 cm.
Bibliogr.: p. 122 (9 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-933-62-9 (Biotehdesign).
[2015-1693].
- - 1. Analiză funcţională.
517.98(076.5)
519.6 Matematică calculatorie. Analiză numerică
1657. Corlat, Sergiu.
Metodologia rezolvării problemelor de geometrie computaţională / Sergiu Corlat, Anatol
Gremalschi ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău : US Tiraspol, 2015. – 99 p. : fig., tab. ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 98-99 (15 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-147-5.
[2015-1762].
- - 1. Geometrie computaţională.
519.6:514(075)
53 FIZICĂ
1658. Caiet pentru lucrări de laborator la fizică : clasa a 6-a / elab. de Sergiu Cârlig,
Oleg Ciobanu, Ion Cîrlig [et al.]. – [Chişinău] : ProEdit, 2015. – 24 p. : tab. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-9733-0-4.
[2015-1609].
53(076.5)
1659. Caiet pentru lucrări de laborator la fizică : clasa a 7-a / elab. de Sergiu Cârlig,
Oleg Ciobanu, Ion Cîrlig [et al.]. – [Chişinău] : ProEdit, 2015. – 16 p. : tab. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-9733-4-2.
[2015-1610].
53(076.5)

27
Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

1660. Caiet pentru lucrări de laborator la fizică : clasa a 8-a / elab. de Sergiu Cârlig,
Oleg Ciobanu, Ion Cîrlig [et al.]. – [Chişinău] : ProEdit, 2015. – 16 p. : tab. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-9733-5-9.
[2015-1611].
53(076.5)
539 Structura fizică a materiei
1661. Moraru, Gheorghe.
Discontinuous solutions in the statics of deformable bodies / Gheorghe Moraru. –
Chişinău : Tehnica-Info, 2015 (PIM, Iaşi). – 395 p. : fig. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 374-395 (248 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-63-376-5 (în cop. tare).
[2015-1653].
- - 1. Mecanica corpurilor deformabile.
539.3
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
1662. Farmacologie : [pentru uzul studenţilor] / Veaceslav Gonciar, Mihai Nechifor,
Eduard Cheptea [et al.] ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". –
Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei). – 578, [1] p. : fig., tab. ;
25 cm.
Bibliogr.: p. 578-579 (32 tit.). – Sponsori : Clinica stomatologică "Ceradent" SRL, Clini-
ca stomatologică "Fala-Dental" SRL, Policlinica Stomatologică Rep. IMSP [et al.]. – 300 ex.
ISBN 978-9975-62-386-5 (în cop. tare).
[2015-1588].
- - 1. Farmacologie.
615(075.8)
1663. Guţu-Bahov, Cornelia.
Utilizarea inovasodilatatoarelor (levosimendan şi dobutamină) în infarctul miocardic
acut complicat cu insuficienţă cardiacă acută : (Recomandări metodice) / Cornelia Guţu-
Bahov, Victor Cojocaru, Liviu Grib ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Catedra Anesteziologie şi Reanimatologie N 2. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr.
"Totex-Lux"]. – 49 p. : fig., tab. color, fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 46-48 (28 tit.). – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-4458-9-4.
[2015-1584].
- - 1. Medicamente – Boli cardiace.
615.2:616.127-005.8(076.5)
616 Patologie. Medicină clinică
1664. Grigore, Raluca.
Limfoproliferarile cervicale maligne de cauză hematologică – intersecţii şi limite : [stu-
diu] / Raluca Grigore, Şerban Vifor Gabriel Bertesteanu, Cristian Radu Popescu ; Univ. de

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Medicina, 2015. – 186 p. :
fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 174-186 (187 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-82-000-4.
[2015-1661].
- - 1. Limfoame – Diagnostic – Tratament.
616-006.44-07-089:611.91/.93
616.1/.9 Patologie specială
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
1665. Donos, Ala.
Pneumonia comunitară și afecțiunile respiratorii recurente la copii : [monografie] / Ala
Donos ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Centrul Naț. de Sănă-
tate Publică. – Chișinău : Medicina, 2015 (Tipografia Academiei de Științe a Moldovei). – 287
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 254-283 (298 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-62-388-9 (în cop. tare).
[2015-1643].
- - 1. Pneumonie – Copii. 2. Boli – Pneumonie – Copii.
616.23/.24-002-053.2
616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale
Reumatologie şi nefrologie. – Vezi Nr 1666.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular
1666. Reumatologie şi nefrologie : [pentru uzul studenţilor] / colectiv de aut.: Liliana
Groppa, Larisa Rotaru, Svetlana Agachi [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nico-
lae Testemiţanu". – Chişinău : Medicina, 2014 (Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei). –
329, [1] p. : fig., tab. ; 25 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-118-89-7 (în cop. tare).
[2015-1590].
- - 1. Reumatologie. 2. Nefrologie.
616.72-002.77+616.61/.62(075.8)
616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase
1667. Boli infecţioase la copii : (Ghid practic pentru studenţi) / Galina Rusu, Axenia
Galeţchi, Parascovia Popovici [et al.] ; sub red.: Galina Rusu ; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de Boli Infecţioase, Fac. de Educaţie Continuă în
Medicină şi Farmacie. – Chişinău : Medicina, 2015. – 125, [1] p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 123-124. – 150 ex.
ISBN 978-9975-118-92-7.
[2015-1662].
- - 1. Boli infecţioase la copii.
616.9-053.2(076.5)

29
Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE
VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
634 Horticultură în general
634.8 Viticultură
1668. Todiraş, V.
Tehnologii moderne de protecţie a viţei de vie în agricultura convenţională şi ecologică
: [monografie] / Todiraş V., Voineac V., Popa A. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Bons
Offices"]. – 108 p. : fig., fot., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 57-60 (43 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Centrului Ştiinţifico-
Tehnologic din Ucraina. – 530 ex.
ISBN 978-9975-80-959-7 (broşată în spirală).
[2015-1607].
- - 1. Viţă de vie – Protecţie – Tehnologii.
634.8:[632+631.147]
657 Contabilitate
1669. Nani, Mihail.
Contabilitatea în instituţiile publice : [manual] / Mihail Nani. – Ed. a 6-a. – Chişinău :
CEP USM, 2015. – 202 p. : scheme, tab. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 140 ex.
ISBN 978-9975-71-681-9.
[2015-1641].
- - 1. Contabilitate.
657.15(075.8)
1670. Nani, Mihail.
Culegeri de probleme şi teste la disciplina Contabilitatea în instituţiile publice / Mihail
Nani. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 183 p. : fig., tab. ; 30 cm.
160 ex.
ISBN 978-9975-71-680-2.
[2015-1640].
- - 1. Contabilitate – Teste.
657.15(079)
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
1671. Попа, Андрей Михайлович.
Операционный менеджмент производственных предприятий : учебный курс / Ан-
дрей Михайлович Попа ; Гос. ун-т им. Б. П. Хашдеу. – Кахул : [Universitatea de Stat "B. P.
Hasdeu"], 2015 (Tipogr. "Centrografic") – 318 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 316-318 (36 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-914-97-0.
[2015-1667].
Managementul operaţional al întreprinderilor de producere.
- - 1. Întreprinderi – Management operaţional.
658.5(075.8)

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1672. Попа, Андрей Михайлович.
Планирование производственной деятельности предприятия : учебный курс / Ан-
дрей Михайлович Попа ; Гос. ун-т им. Б. П. Хашдеу. – Кахул : [Universitatea de Stat "B. P.
Hasdeu"], 2015 (Tipogr. "Centrografic") – 190 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 188-190 (37 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-914-96-3.
[2015-1666].
Planificarea activităţii de producere a întreprinderii.
- - 1. Întreprinderi – Planificarea activităţii de producere.
658.5(075.8)
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
Poezia la obiect. – Vezi Nr 1730.
73 ARTE PLASTICE
1673. Puică-Vasilache, Eliza.
Caiet de exerciții la Educația plastică / Eliza Puică-Vasilache ; il.: Sergiu Puică. – [Chi-
şinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices")] – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-80-662-6.
[Partea] a 3-a : Limbajul plastic. – 2015. – Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 32 p.
: des. color. – [400] ex. – ISBN 978-9975-80-996-2. – [2015-1605].
73/76(075)
78 MUZICĂ
1674. Melnic, Victoria.
Definiția muzicologiei : Suport de curs / Victoria Melnic ; red. șt.: Irina Ciobanu-
Suhomlin ; Acad. de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Catedra Muzicologie și Compoziție. –
Chișinău : S. n., 2014 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 28 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (43 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-120-83-8.
[2015-1649].
- - 1. Muzicologie.
781.2(075.8)
1675. Melnic, Victoria.
Structura și clasificarea muzicologiei : Suport de curs / Victoria Melnic ; red. șt.: Irina
Ciobanu-Suhomlin ; Acad. de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Catedra Muzicologie și Compo-
ziție. – Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 41 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 38-40 (32 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-120-84-5.
[2015-1650].
- - 1. Muzicologie.
781.03(075.8)
1676. Morari, Marina.
Educaţie muzicală : Manual pentru clasa a 2-a / Marina Morari, Alexandru Borş, Eugen
Coroi ; comisia de evaluare: Valentina Movilă-Ghimpu [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldo-

31
Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

va. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 95, [1] p. : fig., fot., n.
muz. ; 24 cm.
Apare din sursele financiare bugetare. – [32000] ex.
ISBN 978-9975-67-978-7.
[2015-1671].
- - 1. Educaţie muzicală.
78(075.2)
1677. Idem în lb. rusă : Музыкальное воспитание : Учебник для 2 класса / trad. din
lb. rom.: Tatiana Berezovicova. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2015 (Tipogr. "Balacron").
– 95, [1] p. : il. color, n. muz. ; 24 cm.
[7400] ex.
ISBN 978-9975-85-001-8.
[2015-1675].
- - 1. Educaţie muzicală.
78(075.2)
1678. Movilă-Ghimpu, Valentina.
Educaţie muzicală : Caietul elevului : clasa a 4-a / Valentina Movilă-Ghimpu. – Ed. a 3-
a, rev. şi compl. – Chişinău : Epigraf, 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 20, [12] p. : n.
muz., tab. ; 24 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-125-70-3.
[2015-1734].
78(075.2)
1679. Ungureanu, Mihai.
Eu cânt țara mea și neamul : Cântece noi, cântece îndrăgite, istorioare adevărate /
[versuri şi muz.] : Mihai Ungureanu ; versuri de poeţi din Rep. Moldova ; notografie: Dragomir
Șarban ; concepție graf.: Mihai Bacinschi ; il.: Ada Zevin. – [Chișinău] : Arc, 2015 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 251 p. : fot., n. muz. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al primarului de Sângerei, dl Gheorghe Braşovschi, dlui
Gheorghe Meaun, ex-preşedintele raionului Sângerei, SRL Morins-Con [et al.].
ISMN 979-0-3480-0228-6.
ISBN 978-9975-61-917-2.
[2015-1654].
- - 1. Cântece populare. 2. Versuri melodice.
784+821.135.1(478)-192
1680. Гросул-Войцеховская, Н. В.
Жизнь и творчество Татьяны Александровны Войцеховской-Андронаке : [пиани-
стка и музыкальный педагог] : (К столетию со дня рождения) / Н. В. Гросул-
Войцеховская. – Кишинев : Б. и., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 48 p. : fot. ; 17 x 24
cm.
Bibliogr.: p. 24. – 200 ex.
ISBN 978-9975-53-522-9.
[2015-1742].
- - 1. Voiţehovschi, Tatiana, 1915-1976, pianistă.
786.2.071.2

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică
1681. Pelin, Pavel.
Lupta cu urâtul : Viaţa artiştilor basarabeni : [de teatru] / Pavel Pelin. – Chişinău : Tipo-
grafia Centrală, 2015. – 399 p., [1] f. port. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 387-397 şi în text. – 300 ex.
ISBN 978-9975-53-519-9 (în cop. tare).
[2015-1746].
- - 1. Artişti de teatru din Republica Moldova.
792.071.2(478)
1682. Хармелин, Ю. А.
Актерское мастерство : Учебное пособие / Ю. А. Хармелин ; Славян. ун-т. –
Кишинэу : Славянский университет, 2015 – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-117-06-7.
Ч. 1 : Я в предлагаемых обстоятельствах… – 2015. – 65 p. : il. – Bibliogr.: p. 66 (16
tit.). – 100 ex. – ISBN 978-9975-117-07-4. – [2015-1759].
- - 1. Arta actorului.
792.028(075.8)
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
1683. "Copii sănătoşi – societate sănătoasă", forum internaţional (3 ; 2015 ; Chi-
şinău). Copii sănătoşi – societate sănătoasă : Culegere de lucrări teoretice şi metodico-
practice ale Forumului Internaţional al Profesorilor de Educaţie Fizică, Ediţia a 3-a, 01-05 iulie
2015. – Chişinău : S. n., [2015 (Tipogr. "Reclama")]. – 120 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport, mun. Chişinău, Federaţia Sportului Şcolar
din Rep. Moldova, Inst. Publ., Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr. 2. – Texte : lb. rom., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-58-057-1.
[2015-1581].
- - 1. Educaţia fizică şi sănătatea copiilor.
796:37.091(082)=135.1=161.1
1684. Подготовка вратарей / FIFA Education & Technical Development Dep. –
[Chișinău : S. n., 2015 (Tipografia Sirius)]. – 231, [1] p. : fig., fot., tab. color ; 30 cm.
700 ex.
ISBN 978-9975-57-188-3.
[2015-1624].
- - 1. Fotbal – Pregătirea portarilor.
796.332.056.222
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1685. Ciobanu, Rodica.
Aplicații retorice în mediere și negociere : Note de curs / Rodica Ciobanu ; Univ. Acad.
de Științe a Moldovei, Fac. Științe Socioumanistice, Catedra Filosofie, Istorie și Metodologia
Cercetării – Chișinău : Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015 (Tipogr.
"Biotehdesign"). – 150 p. : fig. ; 21 cm.

33
Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-933-65-0 (Biotehdesign).
[2015-1696].
- - 1. Arta comunicării.
808.5:316.77(075.8)
1686. "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european", colocviu
internaţional (9 ; 2015 ; Chişinău). Colocviul cu participare internaţională "Filologia moder-
nă: realizări şi perspective în context european" : In memoriam acad. Nicolae Corlăteanu
(100 de ani de la naştere), (ediţia a 9-a), 14 mai 2015, Chişinău : [rezumate] / com. org.:
Vasile Bahnaru (preşedinte) [et al.] ; com. şt.: Mihai Cimpoi [et al.]. – Chişinău : [Institutul de
Filologie al AŞM], 2015. – 43, [2] p. ; 21 cm.
Antetit.: Inst. de Filologie. – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9608-9-2.
[2015-1593].
80/81(082)
1687. Kopuşçu, M.
G. A. Gaydarcı – Yazıcı, Folklorcu, Lingvist : Moral-ruh terbiyetmäk teması bilimcinin
yaratmalarında : Metodika teklifleri gagauz dilindä hem literaturasında üüredicilerä,
studentlerä hem üürenicilerä deyni / M. Kopuşçu ; cuvapçı red.: P. M. Paşalı ; Centrul de
Cercet. Șt. al Găgăuziei M. V. Marunevici. – Komrat : Centrul de cercetări ştiinţifice al
Gagauziei, 2015 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 210, [2] p. : fig., fot., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 209-210 (26 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-66-465-3 (Elan Poligraf).
[2015-1681].
- - 1. Gaydarci, Gavril, 1937-1988, lingvist. 2. Limba găgăuză.
80/81:811.512.165
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
1688. Duşciac, Margareta.
English for Success : Pupil's book : Form 9 / Margareta Duşciac, Maria Gâscă, Timothy
Schneider ; comisia de evaluare: Ludmila Scrupschi [et al.]. – [Chişinău] : Prut Internaţional
(pe f. de tit. Ed. "Prut") : Ştiinţa, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 167, [1] p. : il. color ; 26 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Special pentru Manuale. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-54-201-2 (Prut Internaţional).
[2015-1714].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.3)
1689. English for Life : Pupil’s book : Form 8 / Galina Burdeniuc, Elisaveta
Onofreiciuc, Larisa Codeacova [et al.] ; comisia de evaluare: Silviana Cupcic [et al.] ; Min.
Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015
(Combinatul Poligrafic). – 160 p. : il., fot. color, tab. ; 26 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Special pentru Manuale.
ISBN 978-9975-54-197-8.
[2015-1716].
- - 1. Limba engleză.

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

811.111(075.3)
1690. English for You : pupil's book : Form 5 / Iulia Igantiuc, Ludmila Foca, Lara Ala-
din [et al.] ; comisia de evaluare: Natalia Stînca [et al.] : Min. Educaţiei al Rep. Moldova. –
[Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 128 p. : il., tab. color ; 26 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Special pentru Manuale.
ISBN 978-9975-54-198-5.
[2015-1713].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.3)
1691. English for You : Workbook : Form 6 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila Foca
[et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed.
"Prut"), 2015 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 72 p. : il. ; 26 cm.
ISBN 978-9975-54-215-9.
[2015-1720].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.3)
1692. English for You and Me : Pupil's book : Form 7 / Afanasie Manic, Tatiana Mus-
teața, Larisa Glavan [et al.] ; comisia de evaluare: Cornelia Gîrlea [et al.] ; Min. Educaţiei al
Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015 (Combinatul
Poligrafic). – 148, [1] p. : il., h., tab. color ; 26 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Special pentru Manuale.
ISBN 978-9975-54-214-2.
[2015-1715].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.3)
1693. Magic English : Progress Test : 2 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila Foca [et
al.]. – [Chișinău] : Arc, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 51, [1] p. : des. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-61-911-0.
[2015-1602].
- - 1. Limba engleză – Teste.
811.111(079)
1694. Magic English : Progress Test : 3 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila Foca [et
al.]. – [Chișinău] : Arc, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 67, [1] p. : des. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-61-912-7.
[2015-1603].
- - 1. Limba engleză – Teste.
811.111(079)
1695. Magic English : Progress Test : 4 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila Foca [et
al.]. – [Chișinău] : Arc, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 65, [1] p. : des., tab. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-61-913-4.
[2015-1599].

35
Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

- - 1. Limba engleză – Teste.
811.111(079)
1696. Magic Enghlish : Workbook : Second form : 2 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Lud-
mila Foca [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de
tit. Ed. "Prut"), 2015 [Imprimat în România]. – 98, [1] p. : il. ; 26 cm.
ISBN 978-9975-54-209-8.
[2015-1710].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.3)
1697. Magic English : Workbook : Third form : 3 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila
Foca [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed.
"Prut"), 2015 [Imprimat în România]. – 107 p. : il. ; 26 cm.
ISBN 978-9975-54-210-4.
[2015-1711].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.3)
1698. Magic English : Workbook : Fourth form : 4 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila
Foca [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed.
"Prut"), 2015 [Imprimat în România b]. – 99 p. : il. ; 26 cm.
ISBN 978-9975-54-211-1.
[2015-1712].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.3)
811.13 Limbi romanice
1699. Guţu, Ana.
Puterile limbii : [aspecte sociolingvistice : studiu] / Ana Guţu ; Univ. Liberă Intern. din
Moldova, Fac. de Litere. – Chişinău : [ULIM], 2015. – 222 p. : diagr., tab. ; 22 cm.
Text parţial : lb. fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – 150 ex.
ISBN 978-9975-124-48-5.
[2015-1663].
- - 1. Sociolingvistică. 2. Politica limbii.
811.13'27:342.725
811.133.1 Limba franceză
1700. Atanasov, Iulia.
Manuel de Français : A 2 : 6e / Iulia Atanasov, Zinaida Ciobanu ; comisia de evaluare:
Silvia Voroniuc [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f.
de tit. Ed. "Prut"), 2015 (Combinatul Poligrafic). – 140 p. : il., tab. color ; 26 cm.
ISBN 978-9975-54-084-1.
[2015-1717].
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(075.3)
1701. Bahneanu, Vitalina.
Le français de spécialité / Vitalina Bahneanu, Ina Zaporojan. – Chişinău : S. n., 2015
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 195, [1] p. : fig., fot., tab. ; 20 cm.

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 195-196 (18 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-533-5.
[2015-1752].
- - 1. Limba franceză pentru jurişti.
811.133.1:34(075.8)
1702. 300 Exercices pour la Révision de la Grammaire Française / Claudia
Prigorschi, Eufrosinia Axenti, Lidia Botnaru [et al.]. – Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipogra-
fia Centrală"). – 134 p. : tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 134 (10 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-53-529-8.
[2015-1754].
- - 1. Limba franceză – Gramatică.
811.133.1'36(076.5)
811.135.1 Limba română
1703. Bărbuță, Ion.
Morfologia limbii române : [pentru uzul studenţilor] / Ion Bărbuță, Elena Constantinovici
; Univ. Acad. de Științe a Moldovei, Fac. Științe Socioumanistice, Catedra Limbi și Literaturi. –
Chișinău : Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015 (Tipogr. "Biotehdesign"). –
235 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 234-235. – 50 ex.
ISBN 978-9975-933-61-2 (Biotehdesign).
[2015-1692].
- - 1. Limba română – Morfologie.
811.135.1'366(075)
1704. Grîu, Natalia.
Limba şi literatura română : Profil real : Caiet de teste preparatorii : pentru examenul
de bacalaureat / Natalia Grîu, Viorica Oleinic. – [Chişinău] : Arc, 2015 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 112 p. ; 24 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-61-918-9.
[2015-1598].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)
1705. Guţu, Vladimir.
Luci, soare, luci… : Manual de limba română pentru clasa a 2-a a şcolii cu predare în
limba rusă / Vladimir Guţu, Tamara Cazacu ; comisia de evaluare: Emma Agachi [et al.] ; il.:
Igor Hmelniţchi, Alexandru Popovici ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ed. a 2-a, rev. şi
compl. – Chişinău : Lumina, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 128 p. : il. color ; 26 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – 7400 ex.
ISBN 978-9975-65-386-2.
[2015-1747].
- - 1. Limba română pentru alolingvi.
811.135.1'243(075.2)
1706. Limba şi literatura română : Manual pentru clasa a 5-a / Alexandru Crişan, So-
fia Dobra, Florentina Sâmihăian [et al.] ; comisia de experţi: Nina Cimpac [et al] ; Min. Educa-

37
Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

ţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a 4-a]. – Chişinău : Ştiinţa ; Bucureşti : Humanitas, 2015 (Tipogr.
"Balacron"). – 247, [1] p. : des. color ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului special pentru manuale. – [31800] ex.
ISBN 978-9975-67-981-7.
[2015-1673].
- - 1. Limba română. 2. Literatură română – Critică şi interpretare.
811.135.1+821.135.1.09(075.3)
1707. Oleinic, Viorica.
Limba şi literatura română : Profil umanist : Caiet de teste preparatorii : pentru exame-
nul de bacalaureat / Viorica Oleinic, Natalia Grîu. – [Chişinău] : Arc, 2015 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 112 p. ; 24 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-61-919-6.
[2015-1600].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)
Popa, Elena. Miracolul textelor literare. – Vezi Nr 1749.

1708. Spînu, Stela.
Dialectologia : Suport de curs / Stela Spînu ; red. șt.: Zagaevschi Vladimir ; Acad. de
Științe a Moldovei, Univ. Acad. de Științe a Moldovei, Catedra Limbi și Literaturi. – Chișinău :
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 180 p. : fig. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 160-168 (75 tit.) şi la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-933-60-5 (Biotehdesign).
[2015-1691].
- - 1. Limba română – Dialectologie. 2. Dialectologie.
811.135.1'28(075.8)
1709. Zglavoci, Valentina.
Limba română : Teste de evaluare : "Cît ştiu?" : Clasa a 2-a / Valentina Zglavoci, Irina
Lungu-Pânzari. – Chişinău : Cadran (Policadran), 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 48 p. : il.,
fot. ; 24 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-4423-9-8.
[2015-1604].
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(079)
811.161.1 Limba rusă
1710. Volcovscaia, Maria.
Русская речь : Manual de limba rusă : [pentru alolingvi] : clasa a 5-a : Anul 1 de studii /
Maria Volcovscaia, Nina Gorbaciova ; comisia de evaluare: Eugenia Burlacu [et al.] ; Min.
Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015
(Tipogr. "Bilnet", Turcia). – 95, [1] p. : il. color ; 26 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Special pentru Manuale.
ISBN 978-9975-54-208-1.

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-1723].
- - 1. Limba rusă pentru alolingvi.
811.161.1′243(075.3)
1711. Демченко, Т.
Тесты по русскому языку и литературе : 2 класс / Т. Демченко, С. Драгалин. –
[Кишинэу] : Epigraf, 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 47, [1] p. : il., tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-125-58-1.
[2015-1733].
- - 1. Limba rusă – Teste. 2. Literatură rusă – Teste.
811.161.1+821.161.1.09(079)
811.512.165 Limba găgăuză
1712. Vasilioglu, Konstantin.
Gök kuşaa : Gagauz dili 2-ci klaslara deyni / Konstantin Vasilioglu, Ana Stoletnäya ;
comisia de evaluare: Maria Jecova [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. –
[Chişinău] : Ştiinţa, 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 183, [1] p. : des. color ; 24 cm.
Apare din sursele financiare bugetare. – [1500] ex.
ISBN 978-9975-67-980-0.
[2015-1672].
- - 1. Limba găgăuză.
811.512.165(075.2)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
1713. Eminescu, Mihai.
Luceafărul = Лучaфэр / Mihai Eminescu ; trad. de Miroslava Metleaeva ; cop.: Adrian
Grosu. – Ed. bilingvă rom.-rusă. – [Chișinău] : Prut Internațional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015
(Combinatul Poligrafic). – 58, [1] p. ; 12 x 18 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă.
ISBN 978-9975-54-221-0.
[2015-1730].
- - 1. Poezie.
821.135.1-1 Eminescu =135.1=161.1
Mischevca, Vlad. Prutul în destinul neamului românesc. – Vezi Nr 1760.

1714. Rebreanu, Liviu.
Pădurea spînzuraților : Roman / Liviu Rebreanu ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 3-a. –
[Chișinău] : Cartier, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 295, [1] p. ; 21 cm. – (Colecţia "Cartier
clasic" / coord. de Dorin Onofrei, ISBN 978-9975-79-899-0).
700 ex.
ISBN 978-9975-79-990-4 (în cop. tare).
[2015-1594].
- - 1. Romane.

39
Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

821.135.1-31 Rebreanu
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
1715. Anton, Ion.
Alina : roman / Ion Anton ; cop.: Vitalie Pogolşa. – Chişinău : Lumina, 2015 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 196 p. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-65-388-6.
[2015-1748].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Anton
1716. Batcu, Ion.
Dincolo de bine şi de rău : [articole publicistice] / Ion Batcu. – Chișinău : S. n., 2015
(Tipogr. "Foxtrot"). – 268 p. ; 20 cm.
250 ex.
ISBN 978-9975-120-76-0.
[2015-1648].
- - 1. Articole publicistice.
821.135.1(478)-92 Batcu
1717. Benea, Marcela.
Traducătorul de suferințe : [versuri] / Marcela Benea ; cop.: Sergiu Stanciu. – [Chişi-
nău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015 (Combinatul Poligrafic). – 108, [3] p. ;
24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova.
ISBN 978-9975-54-193-0 (în cop. tare).
[2015-1724].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Benea
1718. Bivol, Zina.
Fereastra cu lentile : [versuri] / Zina Bivol ; cop.: Vladimir Kravcenko. – [Chişinău] : Prut
Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015 (Combinatul Poligrafic). – 65, [2] p. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova.
ISBN 978-9975-54-195-4.
[2015-1726].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Bivol
1719. Cartea prozei scurte, 2015 : [antologie] / antologatori: Grigore Chiper, Iulian
Ciocan ; cop. şi concepţie graf.: Mihai Bacinschi. – Chişinău : Arc, 2015 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 184 p. : fot. ; 24 cm. – Conţine : Trei miniaturi / Vladimir Beşleagă. O vizită noc-
turnă / Andrei Burac. Spovedania târfei Griţa / Gheorghe Calamanciuc. Amenda / Nicolae
Rusu. Ultimul cititor în limba română ; Fetele de pe Calea Victoriei ; Furnicile / Leo Butnaru.
Va fi, dar o altă sâmbătă… ; Duminica ; Piatra de pe movilă ; Îngeraşul tatei, îngeraş… /
Claudia Partole. Baltagul. Al doilea tăiş / Mircea V. Ciobanu. Tunica portocalie / Lucreţia
Bârlădeanu. Ardere lentă / Mihaela Perciun. O scrisoare supărată / Anatol Moraru. Alexandru
Dohi 13 / Grigore Chiper. Straie portocalii / Nicolae Popa. Cafeneaua de la podul înalt / Nico-
lae Spătaru. Albă ca Zăpada şi cei/cele 7 / Emilian Galaicu-Păun. Engleza pentru cei care

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

pleacă / Vitalie Ciobanu. Cartofi murdari ; Salutări lui Troţki / Dumitru Crudu. Tuşa Frosea ;
Mestecenii / Iulian Ciocan. Aripioare de India / Oleg Carp. Şobolanul / Alexandru Vakulovski.
2049 / Marcel Gherman. Lazaret : (fragment) / Manuela Sprânceană. Ochi în ochi / Maria
Pilchin.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – [500] ex.
ISBN 978-9975-61-910-3.
[2015-1601].
- - 1. Povestiri. 2. Nuvele.
821.135.1(478)-8
1720. Ciobanu, Mircea V.
Tratat cu literatură : eseuri / Mircea V. Ciobanu ; cop.: Sergiu Stanciu. – [Chişinău] :
Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 284, [3] p. ;
21 cm. – (Scriitori contemporani).
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova.
ISBN 978-9975-54-194-7 (în cop. tare).
[2015-1725].
- - 1. Eseuri.
821.135.1(478)-4 Ciobanu+821.09
1721. Ciobanu, Tudor.
Anunţuri cu… şuturi : [epigrame] / Tudor Ciobanu. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr.
"Elan Poligraf"). – 168 p. : des. ; 13 x 19 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-66-464-6 (în cop. tare).
[2015-1678].
- - 1. Epigrame.
821.135.1(478)-7 Ciobanu
1722. Codreanca, Lidia.
Lumea antică : Personalităţi, evenimente, fapte diverse : [eseuri] / Lidia Codreanca ;
cop. şi concepţie graf.: Mihai Bacinschi. – [Chișinău] : Arc, [2015] (Tipogr. "Bons Offices"). –
205 p. : fig., fot. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – [500] ex.
ISBN 978-9975-61-914-1.
[2015-1597].
- - 1. Eseuri.
821.135.1(478)-4 Codreanca
1723. Codreanca, Lidia.
Târziu te-am iubit, Doamne... : [versuri, eseuri] / Lidia Codreanca ; ed. îngrijită de Oc-
tavian Moşin ; cop.: Brânduşa Colesnic. – [Chișinău : Pontos, 2015 (Tipogr. "Print-Caro")]. –
264 p. : fot. ; 21 cm.
400 ex.
ISBN 978-9975-51-663-1.
[2015-1563].
- - 1. Poezie. 2. Eseuri.
821.135.1(478)-8 Codreanca
1724. Diordiev, Ion.

41
Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

501 catrene / Ion Diordiev ; sel. de aut. ; col. red.: Mihai Cimpoi [et al]. ; coord.: Vasile
Căpățână, George Călin ; cop.: Alexandru Manolache ; Asoc. Culturală ″Ideal″, Soc. Culturală
″Apollon″. – Chişinău : Ideal, 2015 (Tipogr. "Iutastan"). – 121, [5] p. ; 21 cm. – (Colecţia
IDEAL ; 122, ISBN 978-9975-4288-0-4).
100 ex.
ISBN 978-9975-3051-2-9.
[2015-1612].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-193 Diordiev
1725. Domenco, Ion.
Alfabetul Demnității : Publicistică : [schiţe, reportaje] / Ion Domenco ; cop., graf.: Vasile
Botnaru. – Chişinău : Fundaţia "Draghiştea", 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 211, [1] p.
: il., fot. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Preşedintelui r-lui Cantemir, Andrei Malaşevschi [et al.]. –
1000 ex.
ISBN 978-9975-53-521-2 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") .
[2015-1744].
- - 1. Schiţe (literatură). 2. Reportaje
821.135.1(478)-92 Domenco
1726. Filip, Iulian.
Portul din poartă : Poezii noi și bagatele grafice Iuliene / Iulian Filip ; prez. graf. de aut.
– [Chișinău : S. n., 2015 (Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei)]. – 84 p. : des. ; 10 x 14
cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-62-387-2.
[2015-1589].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Filip
1727. Gavriliță, Maria.
Cine are Părinți ... : Clinica Mobilă la 15 ani : Popasuri, cronici, note, fotografii, repere /
Maria Gavriliță ; postf.: Emilia Leahu ; concepție graf.: Ana Manole ; il.: Timotei Bătrânu. –
Chișinău : S. n., 2015 (Tipografia Reclama). – 107 p. : fot. color ; 24 cm. – (Biblioteca "Meşte-
rul Manole", ISBN 978-9975-58-024-3).
Text parţial : lb. rusă. – 200 ex.
ISBN 978-9975-58-062-5.
[2015-1617].
- - 1. Selecţiuni.
821.135.1(478)-9 Gavriliţă
1728. Hanganu, Alexandra.
Suferinţa naşte versul : Versuri / Alexandra Hanganu. – Chişinău : Baştina-Radog,
2015. – 100 p. : des. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al "Baştina-Radog" SRL, dir. Alexandru Rusu. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4232-8-1.
[2015-1665].
- - 1. Poezie.

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1(478)-1 Hanganu
1729. Lungu, Eugen.
Portret de grup : După 20 de ani : Antologie / Eugen Lungu ; cop.: Vitalie Coroban. –
[Chişinău] : Cartier, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 206, [1] p. ; 20 cm. – (Cartier popular XX
: Colecţie aniversară / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4 ; 16). – Conţine
: Arc ; (Avan)teză ; Anapoda ; Iaca ; Dincolo ; Da ; Site ; Declin / Eugen Cioclea. Ajun ; Aler-
gare în cerc ; Punctul de vedere al mierlei ; Iarnă circulară ; Laolaltă cu mine ; Labirint ; Credo
; Exod / Valeria Grosu. Noua Danemarcă ; Chiar aşa ; Cavalerul Dada ; Cucul din cusătură ;
Corabia ; Căzut în rimă, la Paris ; Îngerul poeziei ; Încă o şansă ; Moneda de aur / Arcadie
Suceveanu. Siguranţă ; ***Acum sunt o femeie fără vîrstă ; Ţi-am trimis, frate ; Pedeapsă
albastră ; Cupe de Bohemia ; Preaviz ; Absint ; Ţărînă ; ***Mai avem o destinaţie precisă /
Călin Trifan. Harta ; Pînzele albe ale libertăţii ; Pantoful de aur al poeziei ; o, mamă ; Suspans
neprevăzut ; trecerea prin ciur ; noi ; Patria mea ; evadare / Leo Bordeianu. Repetenţă ; Ro-
manţa unor stări incompatibile ; Trei cocoşi număraţi pîn-la ziuă ; Ceai repetat la ora cinci ;
De fapt ; Cîntec fără muzică / Vsevolod Ciornei. am trecut prin oraş ; ochiul spre cer ; ieşire
din mit ; resetare ; ***nu mai ţine minte nimeni cine era poetul… ; girafa în flăcări ; împărăţia
cerurilor ; era iacobină / Mircea V. Ciobanu. Roata ; Monstrul Sacru ; Cîntecel de adormit
Moartea ; Demonul cu chip luminos ; Poeţi în Deltă / Teo Chiriac. O mie de ani cu faţa la
soare ; Copilaşii din cer ; Culoarea cărămizie ; Loc luminos ; Inhalaţii ; Fără sunet ; Cum e să
faci dragoste? ; Carne ; Hainele ; Autor / Nicolae Popa. Autoportret ; Cafeaua din paharul
morţii ; Tîrgul ; Dansul ; Ziua a treisprezecea ; În templul poeziei ; Viaţa din pagini ; Psalm în
ziua de Înviere / Valeriu Matei. Apele Nilului ; Pe marginea unui text borgesian ; tata la patru-
zeci de ani ; asfalt moale ; 20 de mii de leghe sub pămînt ; viaţa de după delete ; ***Baţi cuie
de lemn în garnituri de oţel / Grigore Chiper. Seară. Amur. Singură ; Ca într-o apă pe care aş
putea să o tulbur ; Pădure de conifere la sud,… ; iubeşte-mă şi spune-mi despre asta ; eu te
iubesc pe tine ; de-acum sunt cu tine şi mă tem ; între noi doi / Lorina Bălteanu. Eşti aici? ;
Apa ; Ea ştie ; Caut un scafandru ; Masca ; Dorinţa ; Linie de start ; Coridorul în formă de S /
Irina Nechit. păi doamnelor şi domnilor ; doamne tu carele le ştii pe toate ; dincolo de acele
impozante seniorale caleşti ; oh cîteodată îmi pare bine şi mie că-l revăd ; dom'le ce-am
descoperit ? ; eu trăiesc printre voi fiinţe pneumatice găuri negre nori de pluş ; mă gândeam
la faptul că trăiesc printre rufele astea multicolore / Ghenadie Nicu. Capătul (I) ; Capătul (II) ;
Baladă / Nicolae Leahu. ***A căzut ca un bulgăre zăpada de-apoi… ; ***Ce pasăre te ţipă-n
noapte… ; ***Fetiţa pică-n parc ; ***Cad labe zornăind din cer,… ; Decembrie ; Amintiri de
întoarcere ; ***acest subtil sărut inima… ; Zen adevărat ; ***Moartea pisică… ; ***Dintre
cîini… / Ghenadie Postolache. (poem kaligrafic) ; Apa. 3D ; fratele Emil ; Pietă / Emilian Gala-
icu-Păun
500 ex.
ISBN 978-9975-79-995-9.
99,00 lei. – [2015-1596].
- - 1. Selecţiuni.
821.135.1(478)-8 Lungu
1730. Poezia la obiect : lucrări artistice după opt poeme ale unor poeți tineri contem-
porani / artişti : Ligia Seculici, Ghenadie Popescu ; poeţi : Dumitru Crudu, Mihail Vakulovski,
Alexandru Vakulovski [et al.] ; coord. proiect : Moni Stănilă, Alexandru Vakulovski ; fot.: Gelu
Negură ; Cenaclul Republica, Bibl. Naţ. a Rep. Moldova. – Chișinău : S. n., 2015 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 23 p. : fot. color ; 21 x 22 cm. – Conţine : ***ea stă la geam… / Dumitru

43
Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

Crudu. Paşii taţilor noştri / Mihail Vakulovski. Despre Moni / Alexandru Vakulovski. Insula 10 /
Moni Stănilă. Burta Mea / Hose Pablo. Dimineaţa n-am urcat într-un troleibuz / Alex Cosmes-
cu. Subtitrări / Ion Buzu. puzzle / Victor Ţvetov.
[600] ex.
ISBN 978-9975-87-103-7.
[2015-1657].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-8+73/76
1731. Trifan, Călina.
Memorări necesare: O viaţă în dialog : (Memorialistică şi istorii orale) / Călina Trifan. –
Chişinău : Lumina, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 144 p. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-65-390-9.
[2015-1741].
- - 1. Dialoguri.
821.135.1(478)-83 Trifan
Ungureanu, Mihai. Eu când ţara mea şi neamul. – Vezi Nr 1679.

1732. Verejanu, Renata.
Opere alese : [în 3 vol.] / Renata Verejanu ; col. red.: Mihai Cimpoi [et al.] ; Acad. Eu-
ropeană a Societăţii Civile, PAS – Proiectul "Alternativa Societăţii". – Chişinău : OMCT, 2015
– . – 21 cm. – ISBN 978-9975-4289-1-0.
Vol. 2 : Opera poetică. – 2015. – 440 p. : fig., fot. – 500 ex. – ISBN 978-9975-4289-9-6.
– [2015-1565].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)Verejanu6+821.135.1(478)-1 Verejanu

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
1733. Военный сектор : (альманах) : Сборник статей и литературных произве-
дений на военно-историческую тему : [în vol.] / идея сб.: Сергей Скрипник, Михаил Лу-
пашко. – [Кишинэу : Б. и., 2015] [Tipogr. "Prag-3"] – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-66-346-5.
[Vol.] 11 : Посвящается солдатам, не вернувшимся с войны… Всем погиб-
шим…Никто не забыт… Ничто не забыто!. – 2015. – 104 p. : fot. – Tit. pe cop. paral.: lb.
rom., rusă. – Изд. при фин. поддержке Союза ветеранов Войны в Афганистане Респ.
Молдова. – ISBN 978-9975-77-247-1. – [2015-1579].
- - 1. Scrieri istorice. 2. Fapte ostăşeşti.
821.161.1(478)-94+355.48
1734. Коган, Семён Александрович.
Ирония души : Мини-сёмики / Семён Коган. – Бендеры : Б. и., 2015 (ГУИПП
"Бендерская типография "Полиграфист"). – 224 p. : des. ; 11 x 16 cm.
În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-3074-9-9.
[2015-1709].
- - 1. Epigrame.
821.161.1(478)-7 Коган

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1735. Коган, Семён Александрович.
Не всё так просто : Юмор, ирония, сатира / Семён Коган. – Бендеры :
Полиграфист, 2015. – 619 p. : des. ; 21 cm.
25 ex.
ISBN 978-9975-3074-8-2 (în cop. tare).
[2015-1708].
- - 1. Scrieri satirice.
821.161.1(478)-7 Коган
1736. Плыгань, Леонид.
Повести и воспоминания / Леонид Плыгань ; вступ. ст., под. ред.: В. Д. Панько. –
Бельцы : Б. и., 2015 [Tipografia din Bălţi]. – 123 p. ; 20 cm.
Изд. при фин. поддержке председателя Региональнлгл фил. "Nord" Союза писа-
телей Молдовы им. А. С, Пушкина Виктора Дитриевича Панько. – 100 ex.
ISBN 978-9975-132-37-4.
[2015-1569].
- - 1. Povestiri.
821.161.1(478)-94 Плыгань
1737. Подгородный, Сергей.
Зубная боль : Рассказы / Сергей Подгородный. – Бельцы : Б. и., 2015 (Tipografia
din Bălţi) – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-132-31-2.
[Том 1]. – 2015. – 207 p. – Спонсор : Николай Петрович Боднарь. – 100 ex. – ISBN
978-9975-132-32-9. – [2015-1566].
- - 1. Povestiri.
821.161.1(478)-32 Подгородный
1738. Ренкеч, Мария.
От сердца к сердцу : Стихи / Мария Ренкеч ; обл.: Руксанда Романчук. – Chișinău :
Pontos, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 88 p. : des. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-667-9.
[2015-1587].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Ренкеч
821.512.165(478) Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova
1739. Zanet, Todur.
Rekviem : Benim bir kabaatsız kırılan : Gagauz Halkıma : Poema / Todur Zanet. – Chi-
șinău : Pontos, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 51, [1] p. : fot. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-665-5.
[2015-1586].
- - 1. Poezie.
821.512.165(478)-1 Zanet

45
Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
1740. Drepturile copiilor ilustrate în poveştile popoarelor lumii = Права детей в
сказках народов мира / Soc. Europeană de Pediatrie EPA/UNEPSA, Uniunea Pediatrilor din
Federaţia Rusă, Soc. de Pediatrie din Rep. Moldova ; [selecţie] : Leila Namazova-Baranova
[et al.]. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Nova-Imprim")]. – 113 ; 113 p. : il. color ; 30 cm. –
Conţine : Creaţie populară. Albă-ca-Zăpada ; Lupul şi cei şapte iezi ; Gogoaşa ; Foişorul ;
Căsuţa iepuraşului ; Gâştele-Lebedele ; Maşa şi ursul ; Surioara Alionuşca şi frăţiorul
Ivanuşca. Poveste britanică. Băieţel-Degeţel. Prinţesa şi bobul de mazăre ; Mica sirenă ;
Degeţica ; Crăiasa Zăpezii ; Veşmântul cel nou al regelui ; Răţuşca cea urâtă / Hans Christian
Andersen. Cartea Junglei / Rediard Kipling. Frumoasa adormită ; Cenuşăreasa / Charless
Perrault. Povestea Ţarului Saltan ; Ruslan şi Ludmila / Aleksandr Puşkin. Albă-ca-Zăpada şi
cei şapte pitici ; Muzicanţii din Bremen ; Bătrâna Vijelie ; Hansel şi Gretel / Fraţii Grimm. Micul
Muck ; Piticul "Nas Lung" / Wilhelm Hauff. Doctorul Aumădoare / Kornei Ciukovski. Vrăjitorul
din Oz / Luman Frank Baum. Cele douăsprezece luni / Samuil Marşak. Pinocchio / Carlo
Collodi. Alice în Ţara Minunilor / Lewis Carroll. Aventurile lui Cepelică / Gianni Rodari. Spăr-
gătorul-de-Nuci / Ernst Theodor Amadeus Hoffmann.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Apare cu suportul
financiar al UNICEF Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4345-2-2 (în cop. tare).
[2015-1676].
- - 1. Poveşti.
821-93:342.72/.73-053.2=135.1=161.1
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
1741. Crețu, Ștefan.
Floarea și marea : Poezii / Ștefan Crețu ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chișinău :
Pontos, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 30, [2] p. : des. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-51-664-8.
[2015-1564].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Creţu
1742. Diordiev, Ion.
Colorăm culorile : [carte de colorat] / text: Ion Diordiev ; il.: Radu Diordiev. – [Chişinău :
Balacron, 2015]. – [16] p. : il., il. color ; 15 x 20 cm.
Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-128-43-8.
[2015-1668].
- - 1. Cărţi de colorat.
821.135.1(478)-93 Diordiev
1743. Diordiev, Ion.
Sportul în culori : [carte de colorat] / text: Ion Diordiev ; il.: Radu Diordiev. – [Chişinău :
Balacron, 2015]. – [16] p. : il., il. color ; 15 x 20 cm.
Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-128-44-5.

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-1669].
- - 1. Cărţi de colorat.
821.135.1(478)-93 Diordiev
1744. Rusu, Nicolae.
Meri sălbatici : [povestiri pentru copii] / Nicolae Rusu ; il. de Violeta Diordiev ; cop.:
Vladimir Kravcenko. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015 (Combina-
tul Poligrafic). – 116, [3] p. : il. ; 12 x 19 cm. – (Cartea adolescentului, ISBN 978-9975-54-204-
3).
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova.
ISBN 978-9975-54-203-6.
[2015-1728].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Rusu
821.161.1(478)-93 Literatură rusă din Republica Moldova
1745. Metleaeva, Miroslava.
Când părinţii nu-s acasă : [povestiri pentru copii] / Metleaeva Miroslava ; trad. de Nico-
lae Rusu ; il. de Violeta Diordiev ; cop.: Vladimir Kravcenko. – [Chişinău] : Prut Internaţional
(pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015 (Combinatul Poligrafic). – 74, [2] p. : il. ; 12 x 19 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-54-202-9.
[2015-1727].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.161.1(478)-93 Metleaeva =135.1
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
Ciobanu, Mircea V. Tratat cu literatură. – Vezi Nr 1720.

821(100).0 Literatură universală
1746. Ciobanu, Olesea.
Literatura universală și comparată : Suport de curs : [în vol.] / Olesea Ciobanu ; Univ.
Acad. de Științe a Moldovei, Fac. Științe Socioumanistice, Catedra Lb. și Lit. – Chișinău :
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015 (Tipogr. "Biotehdesign") – . – 21 cm. –
ISBN 978-9975-933-57-5.
Partea a 2-a : (Iluminism-Postmodernism). – 2015. – 127 p. – Bibliogr.: p. 127. – 50 ex.
– ISBN 978-9975-933-59-9 (Biotehdesign). – [2015-1690].
- - 1. Literatură universală – Critică şi interpretare.
821(100).09'06(075.8)
1747. Partea 1-a : Antichitate-clasicism. – 2015. – 111 p. – Referinţe bibliogr.: p. 111.
– 50 ex. – ISBN 978-9975-933-58-2. – [2015-1689].
- - 1. Literatură universală – Critică şi interpretare.
821(100).09'01/'02(075.8)
821.135.1.0 Literatură română
Grîu, Natalia. Limba şi literatura română. – Vezi Nr 1704.

1748. Leahu, Nicolae.

47
Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

Poezia generației '80 : Eseu / Leahu Nicolae ; postf. de Eugen Lungu ; cop.: Vitalie Co-
roban. – Ed. a 2-a. – [Chișinău] : Cartier, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 343, [1] p. ; 20 cm.
– (Cartier popular XX : Colecţie aniversară / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-
891-4 ; 17).
Bibliogr.: p. 324-334 şi în subsol. – Ind. de aut.: p. 335-344. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-994-2.
99,00 lei. – [2015-1595].
- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare. 2. Literatură română din Republica
Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1.09+821.135.1(478).09
Limba şi literatura română. – Vezi Nr 1706.

Olenic, Viorica. Limba şi literatura română. – Vezi Nr 1707.

1749. Popa, Elena.
Miracolul textelor literare : Limba română : Disciplină opţională : Clasa 1-a / Elena Po-
pa, Maria Braghiş. – Chişinău : Interprint, 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 63, [1] p. : il.
; 24 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-9978-8-1.
[2015-1737].
821.135.1.09+811.135.1(075.2)
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
Leahu, Nicolae. Poezia generaţiei '80. – Vezi Nr 1748.

821.161.1.09 Literatură rusă
Демченко, Т. Тесты по русскому языку и литературе. – Vezi Nr 1711.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
908 Monografii ale localităţilor
1750. Localitățile Republicii Moldova : Itinerar documentar-publicistic ilustrat : [în
vol.] / Liviu Belâi, Victor Dragoş, Anatol Eremia [et al.] ; alcăt.: Victor Ladaniuc, Tudor Țopa ;
au colab.: Valerian Ciobanu [et al.] ; coord. șt.: Vlad Ciubucciu, Anton Moraru ; red.-șef.: Iurie
Colesnic ; Fundaţia "Draghiştea". – Chișinău : Fundaţia "Draghiştea", 2015 (F.E.-P. "Tipogra-
fia Centrală") – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-9700-3-7.
Vol. 13 : Ș-Tî. – 2015. – 514 p. : fot., [1] p. fot. color. – Bibliogr.: p. 5-6 şi la sfârşitul art.
– 1000 ex. – ISBN 978-9975-3031-6-3 (în cop. tare). – [2015-1750].
- - 1. Localităţile Republicii Moldova.
908(478)
1751. Soroca : Societate. Oameni. Realizări. Oficial. Cultură. Artă : Legenda reînviată
a Cetății Soroca… : [publicaţie anuală] / O.N.G. "Pro-Cultura", Muzeul de Istorie şi Etnografie,
Săptămânalul Independent "Observatorul de Nord", Soroca ; col. red.: Ignat Berbeci [et al.] ;

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

resp. de ed.: Ignat Berbeci. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Nova-Imprim")] – . – 30 cm. –
(Almanah ; Nr 8/2014, ISBN 978-9975-4392-4-4).
… 2014. – 2015. – 208 p. : fig., fot., fot. color, tab. – 200 ex. – ISBN 978-9975-4345-4-
6. – [2015-1677].
- - 1. Soroca – Republica Moldova – Almanahuri.
908(478-21)(059)
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teoretică
1752. Codreanu, Igor.
Geografia mediului : clasa a 12-a / Igor Codreanu, Serafim Roşcovan ; Min. Educaţiei
al Rep. Moldova. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Bons Offices, 2015. – 144, [1] p. : fig., tab. color ;
24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Special pentru Manuale. – 11200 ex.
ISBN 978-9975-80-994-8.
[2015-1606].
- - 1. Geografia mediului.
911.9:502/504(075.3)
1753. Idem în lb. rusă : География окружающей среды : 12 класс / trad. în lb. rusă:
Larisa Șveț. – [Ed. a 2-a]. – Кишинэу : Bons Offices, 2015. – 144, [1] p. : fig., tab. color ; 24
cm.
Apare cu sprijinul financiar al fondului Special pentu Manuale. – 3200 ex.
ISBN 978-9975-80-997-9.
[2015-1655].
- - 1. Geografia mediului.
911.9:502/504(075.3)
1754. Рымбу, Николае.
География : Учебник для 5 класса / Николае Рымбу, Петру Прунич, Зинаида
Каланда ; comisia de evaluare: Sergiu Axânti [et al.] ; trad. de Larisa Şveţ ; М-во
Просвещения Респ. Молдова. – 2-ое изд., перераб. и доп. – Кишинэу : Lumina, 2015
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 128 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
Изд. при фин. поддержке внебюджетного фонда учебников. – 8200 ex.
ISBN 978-9975-65-391-6.
[2015-1751].
- - 1. Geografie.
911(075.3)
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
Dolghi, Adrian. Istoria românilor şi universală. – Vezi Nr 1761-63.

Felea, Alina. Istoria românilor şi universală. – Vezi Nr 1764-65.

История румын и всеобщая история. – Vezi Nr 1766.

49
Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
1755. Ciobanu, Vitalie.
Sângerei : Istorie și actualitate / Vitalie Ciobanu, Sergiu Munteanu ; coord. şt.: Demir
Dragnev ; Secţia Cultură a raionului Sângerei. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 231 p. : fot., fot. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi în casetă tehn. – Rez.: lb. engl. – 800 ex.
ISBN 978-9975-80-969-6 (în cop. tare şi supracop.).
[2015-1660].
- - 1. Sângerei – Raioane – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21)
1756. O istorie a Basarabiei / Anatol Petrencu, Ion Niculiță, Ion Eremia [et al.] ;
coord.: Vasile Șoimaru ; red. șt.: Anatol Petrencu ; Proiectul "Românii din jurul României". –
Chișinău : Serebia, 2015. – 424 p. : imagini color ; 25 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Rez.: lb. rom., engl., germ., rusă. – Bibliogr.: p. 397-
399 şi în subsol. – Indice de nume, geogr.: p. 400-423. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-128-45-2 (în cop. tare).
[2015-1670].
- -1. Republica Moldova – Istorie. 2. Istoria Basarabiei.
94(478)
1757. Ţvircun, Victor.
Viaţa şi destinul lui Dimitrie Cantemir / Victor Ţvircun ; trad. din lb. rusă de Adriana
Uliu. – [Chişinău] : Litera, [2015] [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 254, [2] p., [16] p. fot., fot.
color ; 22 cm.
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note : p. 204-248. – Index de nume : p. 249-255.
ISBN 978-606-33-0033-2 (Litera, Bucureşti) (în cop. tare).
[2015-1761].
- - 1. Cantemir, Dimitrie, 1673-1723, domn al Moldovei.
94(478)(092)
1758. Елагин, Никандр.
У времени на виду : Народная книга памяти села Парканы / Никандр Елагин, Ми-
хаил Кириченко ; общ. ред.: Н. Елагин. – Парканы : Б. и., 2015 (ГУИПП "Бендерская
типография "Полиграфист"). – 199 p. : fot., fot. color ; 30 cm.
În red. aut. – 200 ex.
ISBN 978-9975-3074-7-5 (în cop. tare).
[2015-1707].
- - 1. Participanţi la cel de-al Doilea Război Mondial.
94(478-22)(092)
1759. Царанов, В. И.
Исторический прогресс Молдавской ССР / В. И. Царанов ; Акад. наук Молдовы,
Ин-т истории. – Кишинев : CEP USM, 2015. – 230 p. : tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 150 ex.
ISBN 978-9975-71-676-5.
[2015-1637].
- - 1. Republica Moldova – Istorie.

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

94(478)"1940/1990"
94(498) Istoria României
1760. Mischevca, Vlad.
Prutul în destinul neamului românesc : (O antologie istorico-literară a râului) / Vlad Mi-
schevca. – Chişinău : Civitas, 2015 (Tipogr. "Arva Color"). – 300 p. : fig., fot. color ; 21 cm.
Text parţial : lb. rusă. – Index de nume : p. 290-295. – Bibliogr.: p. 298 (11 tit.). – Refe-
rinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-912-60-0.
[2015-1652].
- - 1. Prut – Râuri – Istorie. 2. Poezie.
94(498+478+477)(282.243.758)+821.135.1-1
94(=135.1) Istoria românilor
1761. Dolghi, Adrian.
Istoria românilor şi universală : Caiet pentru formarea competențelor : clasa a 6-a /
Adrian Dolghi, Alina Felea. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Prag-3"]. – 74, [2] p. : fig., h. ; 21
cm.
ISBN 978-9975-77-243-3.
[2015-1577].
94(=135.1)+94(100)(075.3)
1762. Dolghi, Adrian.
Istoria românilor şi universală : Caiet pentru formarea competențelor : clasa a 8-a /
Adrian Dolghi, Alina Felea, Viorica Negrei. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Prag-3"]. – 69, [3]
p. : fig., h. ; 20 cm.
ISBN 978-9975-77-248-8.
[2015-1580].
94(=135.1)+94(100)(075.3)
1763. Dolghi, Adrian.
Istoria românilor și universală : Material didactic pentru formarea competențelor : clasa
a 9-a : Ghid și teste de pregătire pentru examen / Adrian Dolghi, Alina Felea. – Chișinău : S.
n., 2015 (Tipogr. "Prag-3"). – 88, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-77-249-5.
[2015-1644].
- - 1. Istoria românilor – Teste. 2. Istorie universală – Teste.
94(=135.1)+94(100)(079)
1764. Felea Alina.
Istoria românilor şi universală : Caiet pentru formarea competențelor : clasa a 5-a / Ali-
na Felea, Adrian Dolghi. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Prag-3")]. – 64, [1] p. : fig., h., tab.
; 20 cm.
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-77-251-8.
[2015-1706].
94(=135.1)+94(100)(075.3)
1765. Felea, Alina.

51
Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

Istoria românilor şi universală : Caiet pentru formarea competențelor : clasa a 7-a / Ali-
na Felea, Adrian Dolghi, Ala Revenco. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Prag-3"). – 85, [3] p.
: fig., h. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-77-244-0.
[2015-1578].
94(=135.1)+94(100)(075.3)
1766. История румын и всеобщая история : Атлас : Дидактический материал
для гимназий и лицеев / Адриан Долгий, Алина Феля, Светлана Шерепера [и др.]. –
[Кишинэу : S. n., 2015 (Tipogr. "Prag-3")]. – 69 p. : h. color ; 28 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – Bibliogr.: p. 69 (27 tit.)
ISBN 978-9975-77-250-1.
[2015-1645].
- - 1. Istoria românilor – Atlase. 2. Istorie universală – Atlase.
94(=135.1)+94(100)(084.4)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
1767. Damaşcan, Ghenadie.
Metodologii de contractare a serviciilor medicale în cadrul asigurărilor obligatorii de să-
nătate : 331.03 Medicină socială şi management : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe me-
dicale / Damaşcan Ghenadie. – Chişinău, 2015. – 49 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 41-46 (66 tit.).
[2015-121 Teze].
614.2+368.9.06(043.2)
Pentru titlul doctor
1768. Belibova, Silvia.
Dezvoltarea comunicării la copiii cu deficienţe multiple : 534.01 – Pedagogie specială :
Autoref. tz. de doct. în ştiinţe ped. / Belibova Silvia ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". – 40 p.
: fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 33-37 (41 tit.).
[2015-125 Teze].
376(043.2)
1769. Bezede, Rima.
Repere psihopedagogice ale leadershipului educaţional : 531.01 – Teoria generală a
educaţiei : Autoref. tz. de doct. în ped. / Rima Bezede ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău,
2015. – 32 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-28 (59 tit.).
[2015-133 Teze].
37.091(043.2)
1770. Cebanu, Mariana.
Afectarea sistemului respirator în lupusul eritematos sistemic : 321.04 Reumatologie :
Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Cebanu Mariana ; IMSP Inst. de Cardiologie. – Chi-
şinău, 2015. – 30 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-27 (48 tit.).
[2015-127 Teze].

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616-002.52+616.2(043.2)
1771. Cebotari, Marin.
Modificarea proprietăţilor agrofizice ale cernoziomului tipic în funcţie de asolament şi
fertilizare : 411.01. Agrotehnica : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe agricole / Cebotari Marin ; Inst.
Publ. Inst. de Cercetări pentru Culturile de Cîmp "Selecţia". – Bălţi, 2015. – 29 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (20 tit.).
[2015-123 Teze].
631.452(043.2)
1772. Cujbă, Vadim.
Evoluţia oraşelor mici şi mijlocii din Republica Moldova prin prisma geografiei econo-
mice : 154.01 – Geografie economică şi socială : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe geonomice /
Cujbă Vadim ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău, 2015. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (64 tit.).
[2015-122 Teze].
911.375+[911.3:33](478)(043.2)
1773. Dumanschi, Carolina.
Evaluarea tratamentului cu simvastatină asupra stresului oxidativ la pacienţii supuşi
angioplastiei coronariene : 321.03 – Cardiologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale /
Dumanschi Carolina ; IMSP Inst. de Cardiologie. – Chişinău, 2015. – 29 p. : fig. color, tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (23 tit.).
[2015-132 Teze].
616.132.2-089.844:615.272(043.2)
1774. Grădinaru, Natalia.
Medicina populară din Basarabia la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al
XX-lea. Aspecte istorico-etnografice : Specialitatea 612.01 – Etnologie : Autoref. al tz. de
doct. în istorie / Grădinaru Natalia ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. –
Chişinău, 2015. – 29 p. ; 21cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (47 tit.).
[2015-124 Teze].
615.89(478)(091)(043.2)
1775. Gubceac, Gennadii.
Tranziţii de fază printr-o stare intermediară metastabilă : 131.03 – Fizică statistică şi ci-
netică : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe fizice / Gubceac Ghennadii ; Univ. de Stat din Moldova.
– Chişinău, 2015. – 29 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-26 (53 tit.).
[2015-129 Teze].
532.78+531.19(043.2)
1776. Gutium, Olga.
Studiul influenţei unor factori tehnologici asupra valorii nutritive şi biologice a boabelor
năut : 253.01 – Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală : (Tehnologia produse-
lor alimentaţiei publice) : Autoref. tz. de doct. în tehn. / Gutium Olga ; Univ. Tehn. a Moldovei.
– Chişinău, 2015. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (26 tit.).

53
Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

[2015-128 Teze].
664.788:635.657(043.2)
1777. Moraru, Sergiu.
Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul democratizării societăţii: aspec-
te politico-informaţionale : Specialitatea 561.01. Teoria, metodologia şi istoria politologiei;
instituţii şi procese politice : Autoref. tz. de doct. în politologie / Moraru Sergiu ; Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice. – Chişinău, 2015. – 23 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 18-20 (38 tit.).
[2015-126 Teze].
32:351.746.1(478)(043.2)
1778. Novac, Tatiana.
Optimizarea metodelor de cultivare a mărarului şi pătrunjelului pentru frunze : 411.05 –
Legumicultură : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe agricole / Novac Tatiana ; Inst. de Genetică,
Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM. – Chişinău, 2015. – 27 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (24 tit.).
[2015-120 Teze].
635.78:631.574(043.2)
1779. Panfile, Elena.
Efectele simvastatinei asupra inflamaţiei sistemice şi evenimentelor cardiovasculare
majore inerente angioplastiei coronariene : 321.03 – Cardiologie : Autoref. tz. de doct. în
ştiinţe medicale / Panfile Elena ; IMSP Inst. de Cardiologie. – Chişinău, 2015. – 30 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-27 (29 tit.).
[2015-130 Teze].
616.132.2-007.271-089.844:615..22(043.2)
1780. Panţa, Rodica.
Diplomaţia publică a Republicii Moldova în contextul integrării europene : 562.01 – Te-
oria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe
politice / Panţa Rodica ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2015. – 28 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-24 (51 tit.).
[2015-131 Teze].
327(478)(043.2)
1781. Sarmaniuc, Mariana.
Eficientizarea tehnologiei de creare a liniilor homozigote de porumb (Zea Mays L.) :
162.01. Genetică vegetală : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe biologice / Sarmaniuc Mariana ;
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor. – Chişinău,
2015. – 37 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 29-33 (18 tit.).
[2015-119 Teze].
575:[633.15+635.67](043.2)

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume
Botnaru, Vasile 1577, 1725
A Bragaru, Tudor 1579
Afanas, Nicolai 1595 Braghiş, Maria 1632-33, 1749
Agachi, Emma 1705 Bugaian, Larisa 1646-47
Agachi, Svetlana 1666 Bujor, L. 1577
Aladin, Lara 1690-91, 1693-98 Bulat, Galina 1644
Andersen, Hans Christian 1740 Burac, Andrei 1719
Antoci, Arina 1587 Burdeniuc, Galina 1689
Anton, Ion 1715 Burlacu, Eugenia 1710
Aramă, Elena 1614 Butnaru, Leo 1719
Aşevschi, Valentin 1626 Butnaru, Valentina (1582)
Atanasov, Iulia 1700 Buzu, Ion 1730
Avornic, Gheorghe 1626 C
Axânti, Sergiu 1754
Axenti, Eufrosinia 1702 Calamanciuc, Gheorghe 1719
Calos, Sergiu 1578
B Cantemir, Dimitrie (1757)
Babov, Viorica 1639 Carabet, Natalia 1640
Bacinschi, Mihai 1679, 1719, 1722 Carp, Oleg 1719
Badîr, Iu. 1577 Carroll, Lewis 1740
Bahnaru, Vasile 1686 Cazacu, Tamara 1705
Bahneanu, Vitalina 1701 Călin, George 1724
Bassi, Andrea 1602 Căpățână, Vasile 1724
Batcu, Ion 1716 Cârlig, Sergiu 1658-60
Baum, Luman Frank 1740 Cebanu, Mariana 1770
Bălteanu, Lorina 1729 Cebanu, Victoria 1582
Băncilă, Natalia 1597 Cebotari, Marin 1771
Bărbuță, Ion 1703 Cheptea, Eduard 1662
Bătrânu, Timotei 1727 Chibac, Gheorghe 1625
Bârlădeanu, Lucreţia 1719 Chibac, Natalia 1625
Bejenaru, Olga 1600 Chiper, Grigore 1719, 1729
Belâi, Liviu 1750 Chiriac, Teo 1729
Belibova, Silvia 1768 Chiriţa, Ana 1645
Benea, Marcela 1717 Chistrugă, Gheorghe 1580
Beniuc, Valentin 1595-96 Cimpac, Nina 1706
Berbeci, Ignat 1751 Cimpoi, Mihai 1686, 1724, 1732
Berezovicova, Tatiana 1677 Cioaric, V. 1593
Berliba, Viorel V. 1621 Ciobanu, Irina 1580, 1645
Berlinschii, Iurie 1581 Ciobanu, Liuba 1582
Bertesteanu, Şerban Vifor Gabriel 1664 Ciobanu, Mircea V. 1719-20, 1729
Beşleagă, Vladimir 1719 Ciobanu, Oleg 1658-60
Bezede, Rima 1645, 1769 Ciobanu, Olesea 1746-47
Bivol, Zina 1718 Ciobanu, Rodica 1685
Bîrsan, Valentin 1645 Ciobanu, Tudor 1721
Boian, Cristina 1622 Ciobanu, Valerian 1750
Bordeianu, Leo 1729 Ciobanu, Vitalie 1719, 1755
Borş, Alexandru 1676 Ciobanu, Zinaida 1700
Botgros, Ion 1648 Ciobanu-Suhomlin, Irina 1674-75
Botnaru, Lidia 1702 Ciocan, Iulian 1719
Botnaru, V. → v. Botnaru, Vasile Ciocanu, Gheorghe 1650

55
Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

Cioclea, Eugen 1729 E
Ciornei, Vsevolod 1729
Ciubucciu, Vlad 1750 Eminescu, Mihai 1713
Ciukovski, Kornei 1740 Eremia, Anatol 1750
Cîrlig, Ion 1658-60 Eremia, Ion 1756
Codeacova, Larisa 1689 Erizanu, Gheorghe 1729, 1748
Codreanca, Lidia 1722-23 F
Codreanu, Igor 1752
Cojocaru, Ig. 1576 Felea, Alina 1763-65
Cojocaru, Victor 1663 Filip, Iulian 1726
Cojocaru-Borozan, Maia 1638 Florea, Evgheni 1620
Colesnic, Brânduşa 1723 Foca, Ludmila 1690-91, 1693-98
Colesnic, Iurie 1750 Foiu, Taisia 1582
Collodi, Carlo 1740
Constantinovici, Elena 1703 G
Coptileţ, Valentina 1614 Galaicu-Păun, Emilian 1719, 1729
Coralt, Andrei 1655 Galben, Svetlana 1648-49
Corlat, Sergiu 1657 Galben-Panciuc, Zinaida 1648-49
Coroban, Vitalie 1714, 1729, 1748 Galeţchi, Axenia 1667
Coroi, Eugen 1676 Gavriliță, Maria 1727
Cosmescu, Alex 1730 Gâscă, Maria 1688
Costachi, Gheorghe 1617 Gherman, Marcel 1719
Coşa, Anton E. S. 1588 Ghimpu, Natalia 1582
Crăciun, Grigore 1581 Gînu, Domnica 1644
Creţoiu, Raluca 1612 Gîrlea, Cornelia 1692
Crețu, Ștefan 1741 Glavan, Larisa 1692
Crişan, Alexandru 1706 Gogu, Tamara 1585
Crivoi, Aurelia 1626 Gonciar, Veaceslav 1662
Crudu, Dumitru 1719, 1730 Gorbaciova, Nina 1710
Cuciureanu, Gh. 1576 Grădinaru, Natalia 1774
Cujba, Valentina 1636 Gremalschi, Anatol 1645, 1657
Cujbă, Vadim 1772 Grib, Liviu 1663
Cupcic, Silviana 1689 Gribincea, Alexandru 1600, 1603-04
D Grigore, Raluca 1664
Grimm, Jacob 1740
Damaşcan, Ghenadie 1767 Grimm, Wilhelm 1740
Diaconu, Stela 1649 Grîu, Natalia 1704, 1707
Diordiev, Ion 1724, 1742-43 Groppa, Liliana 1666
Diordiev, Radu 1742-43 Grosu, Adrian 1713
Diordiev, Violeta 1744-45 Grosu, Igor 1753
Dobra, Sofia 1706 Grosu, Valeria 1729
Dolghi, Adrian 1761-65 Gubceac, Gennadii 1775
Domenco, Ion 1725 Gutium, Olga 1776
Donos, Ala 1665 Guţu, Ana 1699
Dragnev, Demir 1755 Guţu, V. 1650
Dragoş, Victor 1750 Guţu, Vladimir 1705
Duca, Maria 1586 Guţu-Bahov, Cornelia 1663
Dumanschi, Carolina 1773 Guvir, Stela 1647
Duşciac, Margareta 1688
H
Hanganu, Alexandra 1728

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Harjevschi, Mariana 1582 Moraru-Bohanțov, Eugenia 1648
Hauff, Wilhelm 1740 Moşin, Octavian 1723
Hmelniţchi, Igor 1705 Movilă-Ghimpu, Valentina 1677-78
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus 1740 Munteanu, Dorina 1585
Hometkovski, Ludmila 1631 Munteanu, Sergiu 1755
Murguleţ, Daniela 1642
I Musteața, Tatiana 1692
Iasinschi, Iulia 1651 N
Ignatiuc, Iulia 1690-91, 1693-98
Nagnibeda-Tverdohleb, T. → v. Nagnibeda-
J Tverdohleb, Tatiana
Jecova, Maria 1712 Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 1629, 1634-
35, 1637
K Namazova-Baranova, Leila 1740
Nani, Mihail 1669-70
Kipling, Rediard 1740 Nechifor, Mihai 1662
Kopuşçu, M. 1687 Nechit, Irina 1729
Kravcenko, Vladimir 1718, 1744-45 Negrei, Viorica 1762
Kuleva-Karayani, Vera 1641 Negură, Gelu 1730
L Nicu, Ghenadie 1729
Niculiță, Ion 1756
Ladaniuc, Victor 1750 Novac, Tatiana 1778
Leahu, Emilia 1727
Leahu, Nicolae 1729, 1748 O
Litvin, Aurelia 1601 Oceretnîi, Anastasia 1591
Lucinschi, Tatiana 1647 Oleinic, Viorica 1704, 1707
Lungu, Eugen 1729 Onofrei, Dorin 1714
Lungu-Pânzari, Irina 1709 Onofreiciuc, Elisaveta 1689
Lupu, Ilie 1651, 1654
P
M
Pablo, Hose 1730
Manic, Afanasie 1692 Paşalı, P. M. 1687
Manolache, Alexandru 1724 Panco, Victor 1628
Manolache, Constantin 1622 Panfile, Elena 1779
Manole, Ana 1727 Panţa, Rodica 1780
Margine, Maria 1651-52 Partole, Claudia 1719
Marşak, Samuil 1740 Păduraru, Galina 1583
Matei, Valeriu 1729 Pelin, Pavel 1681
Mazîlu, Ludmila 1637 Perciun, Mihaela 1719
Melnic, Victoria 1674-75 Perrault, Charless 1740
Metleaeva, Miroslava 1713, 1745 Petrencu, Anatol 1756
Mihalachi, Ruslan 1597 Pilchin, Maria 1719
Mischevca, Vlad 1760 Platon, Nicolae 1605-11
Mitric, Aliona 1583 Pogolşa, Vitalie 1715
Morari, Marina 1676 Popa, A. 1668
Moraru, Anatol 1719 Popa, Elena 1749
Moraru, Anton 1750 Popa, Nicolae 1719, 1729
Moraru, Gheorghe 1661 Popescu, Cristian Radu 1664
Moraru, Octombrina 1645 Popescu, Ghenadie 1730
Moraru, Sergiu 1777 Popovici, Alexandru 1705
Moraru, Viorica 1582 Popovici, Parascovia 1667

57
Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

Postolache, Ghenadie 1729 T
Prigorschi, Claudia 1702
Prisac, Igor 1589 Tihon, Natalia 1588
Puică, Sergiu 1673 Todiraş, V. 1668
Puică-Vasilache, Eliza 1673 Trifan, Călina 1729, 1731
Puşkin, Aleksandr 1740 Ţ
R Ţâu, Nicolae 1612-13
Railean, Petru 1617 Țopa, Tudor 1750
Rebreanu, Liviu 1714 Ţurcan, N. 1576
Reilly, John 1646 Țurcan, Romeo V. 1646-47
Revenco, Ala 1765 Ţvetov, Victor 1730
Rodari, Gianni 1740 Ţvircun, Victor 1757
Romanciuc, Ruxanda 1741 U
Roşca, Ludmila 1595, 1615
Roşcovan, Serafim 1752 Uliu, Adriana 1757
Rotaru, Larisa 1666 Ungureanu, Mihai 1679
Rusu, Galina 1656, 1667 Ursu, Ludmila 1651-52
Rusu, Gheorghe 1656
Rusu, Nadia 1644 V
Rusu, Nicolae 1719, 1744, 1745 Vakulovski, Alexandru 1719, 1730
Rusu, Tatiana 1652 Vakulovski, Mihail 1730
S Vasilioglu, Konstantin 1712
Verba, Roxana 1588
Sarabaş, Eugenia 1632-33 Verejanu, Renata 1732
Sarabaş, Nicoleta 1632-33 Voineac, V. 1668
Sarmaniuc, Mariana 1781 Volcovscaia, Maria 1710
Savu, Cosmina Silviana 1613 Voroniuc, Silvia 1700
Sâmihăian, Florentina 1706
Schneider, Timothy 1688 Z
Scrupschi, Ludmila 1688 Zagaevschi, Vladimir 1708
Seculici, Ligia 1730 Zanet, Todur 1739
Sochircă, Vitalie 1753 Zaporojan, Ina 1701
Spătari, Lilia 1649 Zevin, Ada 1679
Spătaru, Nicolae 1719 Zglavoci, Valentina 1709
Spînu, Stela 1708
Sprânceană, Manuela 1719 А
Stanciu, Sergiu 1717, 1720
Stănilă, Moni 1730 Адэскэлицэ, Виорика 1630
Stăvilă, Mihai 1621 Б
Stînca, Natalia 1690
Stoianova, Inga 1631 Бабова, Виорика 1643
Stoletnäya, Ana 1712 Борш, Александру 1677
Suceveanu, Arcadie 1729 Брагиш, Мария 1653
Брайков, Андрей 1580
Ş
Г
Șarban, Dragomir 1679
Şendrea, Marina 1581 Гремальски, Анатол 1580
Șoimaru, Vasile 1756 Гросул-Войцеховская, Н. В. 1680
Şova, Tatiana 1638
Şveţ, Larisa 1753-54

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Д Попа, Елена 1653
Прунич, Петру 1754
Демченко, Т. → см. Демченко, Тамара
Демченко, Тамара 1653, 1711 Р
Долгий, Адриан 1766
Драгалин, С. → см. Драгалин, Светлана Ренкеч, Мария 1738
Драгалин, Светлана 1653, 1711 Романчук, Руксанда 1738
Рошкован, Серафима 1753
Е Рымбу, Николае 1754
Елагин, Никандр 1758 С
К Скрипник, Сергей 1733
Каланда, Зинаида 1754 У
Катан, П. И. 1584
Кириченко, Михаил 1758 Урсу, Людмила 1652
Кодряну, Игор 1753 Ф
Коган, Семён Александрович 1734-35
Корлат, Сержиу 1580 Феля, Алина 1766
Корой, Еуджен 1677
Х
Л
Хармелин, Ю. А. 1682
Лупашко, Михаил 1733
Лупу, Илие 1652 Ц

М Царанов, В. И. 1759
Цвятков, Николай Васильевич 1592
Млечко, Т. П. 1584
Морарь, Марина 1677 Ч

О Чоарик, В. 1594

Онофрей, А. З. 1598 Ш

П Шерепера, Светлана 1766

Панько, В. Д. 1736 Я
Пармакли, Д. М. 1598 Ясински, Юлия 1652
Плыгань, Леонид 1736
Подгородный, Сергей 1737
Попа, Андрей Михайлович 1671-72

59
Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

Index de titluri
300 Exercices por la Révision de la International Conference "Mathematics &
Grammaire Française 1702 Information Technologies: Research and
Analecta catholica 1588 Education" (MITRE-2015) 1650
Bilateral relations in the context of diverging Limba şi literatura română 1706
integrationist options 1596 Localităţile Republicii Moldova 1750
Boli infecţioase la copii 1667 Magic English 1693-98
Cadrul metodologic pentru evaluarea proiecte- Materialele Seminarului metodologic "Interco-
lor şi programelor de cercetare-dezvoltare nexiunea paradigmelor didactice şi metodo-
în Republica Moldova 1576 logice în predarea limbilor străine" 1631
Caiet pentru lucrări de laborator la fizică 1658- O istorie a Basarabiei 1756
60 Paradigmele ştiinţei 1583
Cartea prozei scurte, 2015 1719 Poezia la obiect 1730
Codul contravențional al Republicii Moldova Principii pentru o viață împlinită în afaceri şi
1616 societate 1589
Codul de procedură civilă al Republicii Moldo- Probleme actuale ale contemporaneității:
va 1623 cercetare ştiinţifică şi căi de dezvoltare
Codul de procedură penală al Republicii 1584
Moldova 1618 Proiecte de transfer tehnologic 1578
Codul fiscal al Republicii Moldova 1599 Proiecte didactice 1632-33
Codul muncii al Republicii Moldova 1624 Relaţiile bilaterale în contextul diferenţelor de
Codul penal al Republicii Moldova 1619 opţiuni integraţioniste 1596
Colocviul cu participare internaţională "Filolo- Restructurarea, raţionalizarea şi modernizarea
gia modernă: realizări şi perspective în con- sectorului învăţământului superior în Repu-
text european" 1686 blica Moldova 1646
Concursul municipal "Pedagogul Anului – Restructuring, Rationalizing and Modernizing
2015" 1634 Hogher Education Sector in the Republic of
Copii sănătoşi – societate sănătoasă 1683 Moldova 1647
Dialoguri chişinăuiene 1635 Reumatologie şi nefrologie 1666
Din experiența de activitate 1636 Sociologie 1591
Diriginte, drag părinte… 1637 Soroca 1751
Drepturile copiilor ilustrate în poveştile popoa- Studiul de evaluare privind Economia Verde:
relor lumii 1740 Republica Moldova 1602
Egalitatea de gen şi dezvoltarea durabilă 1590 Ştiinţe 1648-49
English for Life 1689 Актуальные проблемы современности:
English for You 1690-91 научный поиск и пути решения 1584
English for You and Me 1692 Военный сектор 1733
Farmacologie 1662 История румын и всеобщая история 1766
Filosofia şi perspectiva umană 1586 Как воспитывать ребенка, думая о нём
Ghid practic privind măsurile de combatere a 1630
şederii ilegale a străinilor în Republica Mol- Памятка гражданина 1594
dova 1627 Подготовка вратарей 1684
Ghidul cetăţeanului 1593 Права детей в сказках народов мира 1740
Indicatori cercetare-dezvoltare 1577 Принципы полноценной жизни в бизнесе и
Integrarea socio-economică şi profesională a обществе 1589
tinerilor – finalitate a demersului educaţional
actual 1629

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de subiecte
Abecedare 1641 Farmacologie 1662
Alegeri 1593-94 Filozofie 1586
Analiză funcţională 1656 Fotbal, pregătirea portarilor 1684
Arta, actorului 1682 Geografia mediului 1752-53
- comunicării 1685 Geografie 1754
Articole publicistice 1716 Geometrie computaţională 1657
Artişti de teatru din Republica Moldova 1681 Globalizare, creşterea întreprinderilor 1612
Biserica Romano-Catolică 1588 Gnoseologie 1587
Boli, pneumonie, copii 1665 Indicaţii geografice, protecţie juridică 1622
- infecţioase la copii 1667 Informatică 1580
Cărţi de colorat 1742-43 Inovaţii, Republica Moldova 1578
Cântece populare 1679 Integrare europeană, turism 1613
Cercetare ştiinţifică, metodologii, Republica Istorie, Basarabiei 1756
Moldova 1576 - dreptului românesc 1614
- monitorizarea indicatorilor, Republica Moldo- - românilor 1763, 1766
va 1577 - universală 1763,1766
Coduri, contravenţional al Republicii Moldova Învățământ, preşcolar, cunoaşterea mediului
1616 1643
- de procedură civilă al Republicii Moldova - preuniversitar, management, evaluare 1635
1623 - primar 1642
- de procedură penală al Republicii Moldova - profesional/tehnic, tehnologii informaţionale
1618 1645
- fiscal al Republicii Moldova 1599 - Republica Moldova, modernizare 1646-47
- muncii al Republicii Moldova 1624 Întreprinderea Municipală "Servicii Comunale
- penal al Republicii Moldova 1619 Glodeni”, istorie 1628
Contabilitate 1669-70 Întreprinderi, evaluare 1597
Controlul străinilor, Republica Moldova 1627 - management operaţional 1671
Criminologie 1620 - planificarea activităţii de producere 1672
Denumiri de origine, protecţie juridică 1622 - mici şi mijlocii 1598,1612
Dezvoltare durabilă 1590 Liceul Teoretic "Nicolae Gogol" din Chişinău,
Dialectologie 1708 experienţe 1636
Dialoguri 1731 Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani"
Dirigenţie, activităţi instructiv-educative 1637 din Chişinău, experienţe 1636
Drept, internaţional 1615 Limbi, română, morfologie 1703
- locativ 1625 - engleză 1688-98
- românesc 1614 - - pentru copii 1585
- mediului 1626 - franceză 1700,1702
Economia verde a Republicii Moldova 1602 - - pentru jurişti 1701
Educaţie, fizică şi sănătatea copiilor 1683 - găgăuză 1687, 1712
- creştină 1589 - română 1704,1706, 1707
- incluzivă 1644 - - pentru alolingvi 1705
- în familie 1630 - rusă 1711
- muzicală 1676-77 - - pentru alolingvi 1710
- preşcolară 1640 Limbi străine, metodica predării 1631
Egalitate de gen 1590 Limgoame, diagnostic, tratament 1664
Epigrame 1721, 1734 Lingvistică, indici bibliografici 1582
Eseuri 1720, 1722-23 Literatură, română, critică şi interpretare 1706,
Export, Republica Moldova 1600 1748
- de alimentare a Republicii Moldova 1601 - - teste 1704, 1707, 1709
Fapte ostăşeşti 1733

61
Cronica cărţii Nr 8-2015 ≡ Book annals Nr 8-2015

- română din Republica Moldova, critică şi Puterea statului 1617
interpretare 1748 Relaţii internaţionale 1596
- rusă, teste 1711 Reportaje 1725
- universlă, critică şi interpretare 1746-47 Reţele de calculatoare 1579
Localităţile Republicii Moldova 1750 Reumatologie 1666
Matematică1632-33,1651-53 Romane 1714-15
Mecanica corpurilor deformabile 1661 Schiţe (literatură) 1725
Medicamente, boli cardiace 1663 Scrieri istorice 1733
Muzicologie 1674-75 - satirice 1735
Nefrologie 1666 Selecţiuni 1727, 1729
Numere complexe (matematică) 1654 Sociolingvistică 1699
Nuvele 1719 Stat de drept 1617
Orientare profesională a tinerilor 1629 Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii
Participanţi la cel de-al Doilea Război Mondial Moldova 1577
1758 Stresul profesional al cadrelor didactice 1638
Pedagogi 1634 Ştiinţe ale naturii 1648-49
Pedeapsă penală 162 Teoria măsurii (matematică) 1655
Pneumonie, copii 1665 Turism 1603-04
Poezie 1713, 1717-18, 1723-24, 1726, 1728, - globalizare, integrare europeană 1613
1730, 1732, 1738-39, 1760 - sportiv, întocmirea documentelor 1581
Poezii pentru copii 1741 - Republica Moldova 1605-11
Politica limbii 1699 Uniunea Euroasiatică, integrarea statelor 1595
Povestiri 1719, 1736-37 Versuri melodice 1679
- pentru copii 1744-45 Viţă de vie, protecţie, tehnologii 1668
Poveşti 1740

Index geografic
Găgăuzia, Republica Moldova, aspecte social-politice 1592
Prut, râuri, istorie 1760
Republica Moldova, istorie 1756, 1759
Sângerei, raioane, Republica Moldova, istorie 1755
Soroca, Republica Moldova, almanahuri 1751

Index de editori
Arc 1679, 1693-95, 1704, 1707, 1719, 1722 CIDDC Центр Информирования и Докумен-
Balacron 1742-43 тирования по Правам Ребенка в Молдо-
Baştina-Radog 1728 ве 1630
Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu", Filiala Civitas 1760
"Ovidius" 1582, 1622 Cuvîntul-ABC 1646-47
Bons Offices 1752-53 Epigraf 1678, 1711
Cadran 1709 Farmec-Lux 1599, 1616, 1618-19, 1623-24
Cartea Juridică 1614 Fundaţia "Draghiştea" 1725, 1750
Cartier 1714, 1729, 1748 Ideal 1724
Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Găgăuziei Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţio-
"M. V. Marunevici" 1641, 1687 nale 1576-77
Centrul Educaţional "Pro Didactica" 1645 Institutul de Filologie al AŞM 1686
Centrul pentru Educaţie Continuă 1642 Intellect Group 1592
CEP USM 1579, 1591, 1597-98, 1603-04, Interprint 1632-33, 1653, 1749
1614, 1619, 1650, 1669-70, 1759 IRIM 1600
Lexon-Prim 1621

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Litera 1757 ULIM 1612-13, 1631, 1699
Lumina 1705, 1715, 1731, 1754 UnAŞM 1586
Lumos Foundation 1644 Universitatea "Divitia Gratiae" 1589
Medicina 1664-67 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
OMCT 1732 1583, 1587, 1655-56, 1685, 1703, 1708,
Pontos 1723, 1738-39, 1741 1746-47
ProEdit 1658-60 Universitatea de Stat "B. P. Hasdeu" 1671-72
Prut Internaţional 1648-49, 1651-52, 1654, UPS "Ion Creangă" 1640
1688-92, 1696-98, 1700, 1710, 1713, 1717- US Tiraspol 1657
18, 1720, 1744-45 USPEE 1614, 1626
Serebia 1756 Zuev Invest 1639, 1643
Ştiinţa 1580, 1676-77, 1688, 1706, 1712 Полиграфист 1735
Tehnica-Info 1661 Славянский университет 1584, 1682
Tipografia Centrală 1681

63
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2015 ≡ Magazine article annals Nr 8-2015

CRONICA ARTICOLELOR MAGAZINE ARTICLE
DE REVISTĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
AUGUST NR 8 AUGUST
(2858-3263)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
2858. Кунев, Вячеслав. IT как драйвер страны : [интервью с пред. Ассоц. IT-
компаний Молдовы, рук. IT-компании "Deeplace" Вячеславом Куневым] / записал Алек-
сандр Танас // Profit. – 2015. – Nr 7/8. – P. 82-88 : fot. – (Инновации & Технологии). –
ISSN 1857-0186.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres
2859. Babuc, Monica. Orheiul Vechi – o deschidere culturală din lumea trecutului spre
lumea prezentului și a viitorului = Orheiul Vechi – Cultural gateway from the world of the past
to the world of the present and future / Monica Babuc ; fot. : Mihai Potârniche, Mihai Vengher
// Moldova. – 2015. – Nr 7/8. – P. 12-15 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 0132-
6635.

2860. Buzilă, Varvara. Trăirea pe viu a patrimoniului cultural la Orheiul Vechi = Living
the Cultural Heritage in Orheiul Vechi / Varvara Buzilă ; fot. : Mihai Potârniche, Iurie Foca //
Moldova. – 2015. – Nr 7/8. – P. 57-63 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 0132-
6635.

2861. Peisajul cultural Orheiul Vechi = The Cultural Landscape Orheiul Vechi / cor.
rev. ; fot. : Mihai Potârniche, Petru Cazacu // Moldova. – 2015. – Nr 7/8. – P. 25-31 : fot. –
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 0132-6635.

02 BIBLIOTECONOMIE
2862. Boiar, Marga. Omul potrivit la locul potrivit în Biblioteca "Alba Iulia" : ("Jurnal des-
chis") : [despre Elena Roșca-Caldare, dir. filialei Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu", or. Chișinău]
/ Marga Boiar // Luminătorul. – 2015. – Nr 2. – P. 48-52.

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
069 Muzee
(Vezi Nr 3172)

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
2863. Antoci, Arina. "Revoluţia copernicană" realizată de Kant / Arina Antoci // Filosofia
și perspectiva umană : materialele Conferinței Științifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofi-
ei, 20 noiem. 2014. – Chișinău, 2015. – P. 74-80. – Referinţe bibliogr. : p. 80 (8 tit.).

2864. Bodean, Nicolae. Relaţia cultură, structură socială în formarea identităţii / Nicolae
Bodean // Filosofia și perspectiva umană : materialele Conferinței Științifice consacrată Zilei
Mondiale a Filosofiei, 20 noiem. 2014. – Chișinău, 2015. – P. 96-101. – Referinţe bibliogr. : p.
101 (8 tit.).

2865. Bujor, Veronica. Fundamentele statului în concepţie kantiană / Veronica Bujor,
Rodica Ciobanu // Filosofia și perspectiva umană : materialele Conferinței Științifice consacra-
tă Zilei Mondiale a Filosofiei, 20 noiem. 2014. – Chișinău, 2015. – P. 140-149. – Referinţe
bibliogr. : p. 148-149 (13 tit.).

2866. Ciobanu, Rodica. Omul-cetăţean între public şi privat din perspectivă kantiană /
Rodica Ciobanu // Filosofia și perspectiva umană : materialele Conferinței Științifice consacra-
tă Zilei Mondiale a Filosofiei, 20 noiem. 2014. – Chișinău, 2015. – P. 22-31. – Referinţe
bibliogr. : p. 31 (13 tit.).

2867. Coandă, Svetlana. Mircea Eliade: identificarea prezenţei transcendentului în exis-
tenţa umană / Svetlana Coandă // Filosofia și perspectiva umană : materialele Conferinței
Științifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 20 noiem. 2014. – Chișinău, 2015. – P. 61-
64. – Referinţe bibliogr. : p. 64 (10 tit.).

2868. Cosmescu, Alexandru. Relaţia cu alteritatea în filosofia lui Martin Buber / Alexan-
dru Cosmescu // Filosofia și perspectiva umană : materialele Conferinței Științifice consacrată
Zilei Mondiale a Filosofiei, 20 noiem. 2014. – Chișinău, 2015. – P. 81-87. – Referinţe bibliogr.
: p. 87 (5 tit.).

2869. Eşanu, Anatol. Contextul bioetic al proceselor globalizaţionale / Andrei Eşanu //
Filosofia și perspectiva umană : materialele Conferinței Științifice consacrată Zilei Mondiale a
Filosofiei, 20 noiem. 2014. – Chișinău, 2015. – P. 102-107. – Referinţe bibliogr. : p. 107 (10
tit.).

2870. Ojovanu, Vitalie. Consilierea spirituală a deţinuţilor din perspectivă bioetică / Vita-
lie Ojovanu, Viorel Cojocaru // Filosofia și perspectiva umană : materialele Conferinței Științi-
fice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 20 noiem. 2014. – Chișinău, 2015. – P. 68-73. –
Referinţe bibliogr. : p. 73 (8 tit.).

2871. Pascaru, Ana. O taxonomie a componentelor societăţii bazate pe cunoaştere /
Ana Pascaru // Filosofia și perspectiva umană : materialele Conferinței Științifice consacrată
Zilei Mondiale a Filosofiei, 20 noiem. 2014. – Chișinău, 2015. – P. 15-21. – Referinţe bibliogr.
: p. 20-21 (15 tit.).

65
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2015 ≡ Magazine article annals Nr 8-2015

2872. Perciun, Andrei. Analiza reflexivă a obiectelor întâlnite indirect / Andrei Perciun //
Filosofia și perspectiva umană : materialele Conferinței Științifice consacrată Zilei Mondiale a
Filosofiei, 20 noiem. 2014. – Chișinău, 2015. – P. 88-95. – Referinţe bibliogr. : p. 95 (3 tit.).

2873. Troianovski, Lidia. Estetizarea – trăsătură imanentă a epocii divertismentului / Li-
dia Troianowski // Filosofia și perspectiva umană : materialele Conferinței Științifice consacra-
tă Zilei Mondiale a Filosofiei, 20 noiem. 2014. – Chișinău, 2015. – P. 52-60. – Referinţe
bibliogr. : p. 59-60 (24 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3033, 3238)

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
2874. Ţîrdea, Teodor N. Etica comunităţii planetare: origini, tendinţe, principii / Teodor
N. Ţîrdea // Filosofia și perspectiva umană : materialele Conferinței Științifice consacrată Zilei
Mondiale a Filosofiei, 20 noiem. 2014. – Chișinău, 2015. – P. 44-51. – Referinţe bibliogr. : p.
49-51 (22 tit.).

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
2875. Coja, Ion. Primatul ortodoxiei românești : [aspecte ist.] / Ion Coja // Luminătorul. –
2015. – Nr 2. – P. 41-47.

2876. Daniel (Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române). Dreapta credință (ortodo-
xia) și dreapta făptuire (ortopraxia) în urcușul duhovnicesc al postului Sfintelor Paști : [pasto-
rală] / Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române // Luminătorul. – 2015. – Nr 2. – P.
8-16. – Referinţe bibliogr. în note, p. 15-16 (13 tit.).

2877. Dumitrescu-Bușulenga, Zoe. Roman Braga – un om al lui Dumnezeu : [fragm.
din cartea "Amintiri dintr-o viață de om III. Arhimandritul Roman Braga", Ed. Doxologia, Iași,
2013] / Zoe Dumitrescu-Bușulenga // Luminătorul. – 2015. – Nr 2. – P. 56-59.

2878. Frunze, Oleg. Propășire – de la bunăstare la prosperare : [aspecte biblice] / Oleg
Frunze // Administrarea Publică. – 2015. – Nr 3. – P. 71-73. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 73 (5 tit.). – ISSN 1813-8489.

2879. Mihăilescu, Miron. Rugăciunea lui Iisus în Grădina Ghetsimani / preotul Miron
Mihăilescu // Luminătorul. – 2015. – Nr 2. – P. 19-23.

2880. Petru (Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiuri-
lor). Pastorală la Învierea Domnului / Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabi-
ei şi Exarh al Plaiurilor // Luminătorul. – 2015. – Nr 2. – P. 3-7 : fot.

2881. Popica, Laurențiu. Iisus Hristos, biruitor asupra morții : [studiu teologic] / Lauren-
țiu Popica // // Luminătorul. – 2015. – Nr 2. – P. 27-40. – Referinţe bibliogr. în note, p. 38-40
(30 tit.).

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2882. Zaharou, Zaharia. Viața lui Hristos: suferința, scripturile, iubirea, iertarea, liturghia,
recunoștința : [studiu teologic] / Arhimandrit Zaharia Zaharou // Luminătorul. – 2015. – Nr 2. –
P. 24-26.
3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
305 Studii de gen
2883. Bîzgu, Eugenia. Diferenţele gender privind formularea scopului vieţii la adoles-
cenţi / Eugenia Bîzgu, Viorel Juminski // Integrarea socio-economică și profesională a tinerilor
– finalitate a demersului educațional actual, (ediția a 3-a) : Conferința Științifico-Practică cu
participare internațională. – Chişinău, 2015. – P. 4-10 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. : p. 10 (5 tit.).

2884. Stelea, Diana. Influenţa stereotipurilor de gen în alegerea profesiei / Diana Stelea,
Diana Ştefaneţ // Integrarea socio-economică și profesională a tinerilor – finalitate a demersu-
lui educațional actual, (ediția a 3-a) : Conferința Științifico-Practică cu participare internaționa-
lă. – Chişinău, 2015. – P. 218-228 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 228 (7
tit.).

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
2885. Stribiţcaia, Ecaterina. Ghidarea corectă în carieră – fundament temeinic pentru
viitor / Ecaterina Stribiţcaia // Integrarea socio-economică și profesională a tinerilor – finalitate
a demersului educațional actual, (ediția a 3-a) : Conferința Științifico-Practică cu participare
internațională. – Chişinău, 2015. – P. 11-16 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 16
(6 tit.).

2886. Trelea, Maria. Aspecte psihologice ale consilierii adolescenţilor cu privire la ghida-
rea în carieră / Maria Trelea // Integrarea socio-economică și profesională a tinerilor – finalita-
te a demersului educațional actual, (ediția a 3-a) : Conferința Științifico-Practică cu participare
internațională. – Chişinău, 2015. – P. 211-217. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 216-
217 (5 tit.).

316.6 Psihologie socială
2887. Losîi, Elena. Consilierea adolescenţilor pentru formarea identităţii vocaţionale /
Elena Losîi // Integrarea socio-economică și profesională a tinerilor – finalitate a demersului
educațional actual, (ediția a 3-a) : Conferința Științifico-Practică cu participare internațională.
– Chişinău, 2015. – P. 229-236. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 236 (6 tit.).

32 POLITICĂ
323 Politică internă
(Vezi Nr 2889)

67
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2015 ≡ Magazine article annals Nr 8-2015

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare
2888. Roşca, Ludmila. Republica Belarus – model al tranziţiei eficiente / Ludmila Roşca
// Relaţiile bilaterale în contextual diferenţelor de opţiuni integraţioniste = Bilateral relations in
the context of diverging integrationist options : Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice cu
participare internaţională, 24 octombrie 2014. – Chişinău, 2015. – P. 29-37. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 37 (6 tit.).

323(478) Politica internă a Republicii Moldova
2889. Головатая, Людмила. Роль молдавской диаспоры в условиях
разновекторной интеграции / Людмила Головатая // Relaţiile bilaterale în contextual dife-
renţelor de opţiuni integraţioniste = Bilateral relations in the context of diverging integrationist
options : Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 24 octombrie
2014. – Chişinău, 2015. – P. 187-199 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 199 (16
tit.).

2890. Голя, Анатолий. Диагноз тот же: расколотое общество : [о предстоящих
парламент. выборов : взгляд политолога] / Анатолий Голя // Profit. – 2015. – Nr 7/8. – P.
7-11 : fot. – ISSN 1857-0186.

2891. Голя, Анатолий. Управляемый премьер : [о переговорах между партиями и
выдвижения кандидата на пост премьер-министра Респ. Молдова] / Анатолий Голя //
Profit. – 2015. – Nr 7/8. – P. 3-6 : fot. – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 2918)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
2892. Transformări conceptuale în societatea fără concurenţă şi perspectivele de
integrare din spaţiul european / Alexandru Gribincea, Eduard Frumusachi, Ludmila
Tăbăcaru [et al.] // Relaţiile bilaterale în contextual diferenţelor de opţiuni integraţioniste =
Bilateral relations in the context of diverging integrationist options : Materialele Conferinţei
ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 24 octombrie 2014. – Chişinău, 2015. – P.
154-163 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 163 (6 tit.).

2893. Бенюк, Валентин. "Союзные" и двусторонние отношения: диалектика
сосуществования : (ЕС – ЕАС: сравнительный анализ) / Валентин Бенюк // Relaţiile
bilaterale în contextual diferenţelor de opţiuni integraţioniste = Bilateral relations in the context
of diverging integrationist options : Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice cu participare
internaţională, 24 octombrie 2014. – Chişinău, 2015. – P. 5-11. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 11 (6 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2906, 3003)

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare
2894. Lavric, Aurelian. Utilizarea componentei soft power de către Uniunea Europeană
şi Federaţia Rusă în Republica Moldova / Aurelian Lavric // Relaţiile bilaterale în contextual
diferenţelor de opţiuni integraţioniste = Bilateral relations in the context of diverging

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

integrationist options : Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională,
24 octombrie 2014. – Chişinău, 2015. – P. 80-87. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
87 (5 tit.).

2895. Roşca, Simion. Diplomaţia culturală – prioritate a politicii externe a statelor ex-
sovietice / Simion Roşca // Relaţiile bilaterale în contextual diferenţelor de opţiuni integraţio-
niste = Bilateral relations in the context of diverging integrationist options : Materialele Confe-
rinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 24 octombrie 2014. – Chişinău, 2015. –
P. 50-57. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 56-57 (10 tit.).

2896. Solomon, Constantin. Aspecte ale integrării României în Uniunea Europeană /
Constantin Solomon, Cristinel Ghiorghi-Aurelian // Relaţiile bilaterale în contextual diferenţelor
de opţiuni integraţioniste = Bilateral relations in the context of diverging integrationist options :
Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 24 octombrie 2014. –
Chişinău, 2015. – P. 88-96. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 96 (6 tit.).

2897. Сакович, Василий. Беларусь – Молдова: от истории к современности /
Василий Сакович // Relaţiile bilaterale în contextual diferenţelor de opţiuni integraţioniste =
Bilateral relations in the context of diverging integrationist options : Materialele Conferinţei
ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 24 octombrie 2014. – Chişinău, 2015. – P. 12-
19. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 19 (7 tit.).

327(478) Politică externă a Republicii Moldova
2898. Cernov, Alexei. Relaţiile bilaterale ale Republicii Moldova cu Federaţia Rusă :
(2005-2014) / Cernov Alexei, Constantin Solomon // Relaţiile bilaterale în contextual diferen-
ţelor de opţiuni integraţioniste = Bilateral relations in the context of diverging integrationist
options : Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 24 octombrie
2014. – Chişinău, 2015. – P. 71-79. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 79 (10 tit.).

2899. Степанюк, Виктор. Молдо-белорусские отношения в постсоветское время:
достижения политического класса Молдовы / Виктор Степанюк // Relaţiile bilaterale în
contextual diferenţelor de opţiuni integraţioniste = Bilateral relations in the context of diverging
integrationist options : Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională,
24 octombrie 2014. – Chişinău, 2015. – P. 58-70. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
70 (8 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2897, 2903, 2981)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne
2900. Șaptefrați, Tatiana. Buna guvernare: caracteristici, dimensiuni și metode de eva-
luare / Tatiana Șaptefrați // Administrarea Publică. – 2015. – Nr 3. – P. 21-27 : fig., tab. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 27 (8 tit.). – ISSN 1813-8489.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

69
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2015 ≡ Magazine article annals Nr 8-2015

2901. Moisei, Ludmila. Ce trebuie să ştie părinţii despre orientarea profesională. Prac-
tici bune în consilierea părinţi – copii / Ludmila Moisei // Integrarea socio-economică și profe-
sională a tinerilor – finalitate a demersului educațional actual, (ediția a 3-a) : Conferința Științi-
fico-Practică cu participare internațională. – Chişinău, 2015. – P. 169-179. – Rez. în lb. rom. –
Referinţe bibliogr. : p. 179 (6 tit.).

2902. Pogonet, Galina. Noţiunea şi conţinutul formării profesionale a tinerilor şi salariaţi-
lor / Galina Pogonet // Relaţiile bilaterale în contextual diferenţelor de opţiuni integraţioniste =
Bilateral relations in the context of diverging integrationist options : Materialele Conferinţei
ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 24 octombrie 2014. – Chişinău, 2015. – P.
144-153. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 153 (8 tit.).

2903. Грекова, Наталья. Влияние профессиональной ориентации на интеграцию
Республики Молдова в европейское сообщество / Наталья Грекова, Оксана Кулик //
Integrarea socio-economică și profesională a tinerilor – finalitate a demersului educațional
actual, (ediția a 3-a) : Conferința Științifico-Practică cu participare internațională. – Chişinău,
2015. – P. 32-38 : tab. – Rez. în lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 38 (6 tit.).

2904. Мороз, Светлана. Об оплате нерабочих праздничных дней / Светлана Мороз
// Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 8. – P. 52-53 : fot. – ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 2931)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe
(Vezi Nr 3163)
336 Finanţe
2905. Grebencea, Otilia. Șah, trântă și verticalitate în sistemul bancar : [despre situația
financiară din Rep. Moldova] / Otilia Grebencea // Profit. – 2015. – Nr 7/8. – P. 120-121 : fot.
– ISSN 1857-0186.

2906. Guștiuc, Andrei. Sectorul bancar al Republicii Moldova – principala amenințare în
adresa procesului de implementare a Acordului de Asociere RM-UE / Andrei Guștiuc, Ludmila
Guștiuc, Cristina Tîșcul // Administrarea Publică. – 2015. – Nr 3. – P. 41-52. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 48-52 (72 tit.). – ISSN 1813-8489.

2907. Manole, Tatiana. Impactul noului sistem de elaborare a bugetelor unităților admi-
nistrativ-teritoriale asupra modului de administrare a resurselor bugetare / Tatiana Manole //
Administrarea Publică. – 2015. – Nr 3. – P. 59-66. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
66 (4 tit.). – ISSN 1813-8489.

2908. Prisăcaru, Ion. Dl Ion Prisăcaru, șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, răs-
punde la întrebările cititorilor revistei "Contabilitate și audit" / cor. rev. // Contabilitate şi audit.
– 2015. – Nr 8. – P. 5-7 : fot. – ISSN 1813-4408.

2909. Tekaia, Ridha. "Ambasador" dezamăgit = Disappointed "Ambassador" : [interviu
cu Ridha Tekaia, Președintele "Mobiasbancă Groupe Société Générale"] / consemnare de

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Margareta Mocreac // Profit. – 2015. – Nr 7/8. – P. 112-119 ; 60-67 : fot. – Tit., text paral. : lb.
rom., engl. – (Investitor & Opinie). – ISSN 1857-0186.

2910. Балабан, Сергей. Осторожно с формулировками! : [по материалaм беседы с
главой делегации ЕС в РМ Пиркка Тапиола, об ситуации в банковской системе Респ.
Молдовы] / Сергей Балабан // Profit. – 2015. – Nr 7/8. – P. 38-39 : fot. – (Партнерство &
Выгода). – ISSN 1857-0186.

2911. Балабан, Сергей. Утешительный август : [укрепление нац. валюты] / Сергей
Балабан // Profit. – 2015. – Nr 7/8. – P. 24-27 : fot. – (Настроения & Ожидания). – ISSN
1857-0186.

2912. Васкауцан, Александр. Twinning для НБМ : [Нац. Банк Молдовы : проект Ев-
росоюза в Респ. Молдова] / Александр Васкауцан // Profit. – 2015. – Nr 7/8. – P. 40-41 :
fot. – (Банки & Надзор?). – ISSN 1857-0186.

2913. Васкауцан, Александр. Сделка в обход биржи, или Зачем ЕБРР [Европей-
ский Банк Реконструкции и Развития] покупать акции Victoriabank-a вне регулируемого
молдавским государством фондового рынка? / Александр Васкауцан // Profit. – 2015. –
Nr 7/8. – P. 30-35 : fot. – (Акции & Рынок). – ISSN 1857-0186.

2914. Мороз, Светлана. О налогообложении государственных ценных бумаг /
Светлана Мороз // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 8. – P. 9-10. – ISSN 1813-4408.

2915. Мороз, Светлана. Об определении режима обложения подоходным налогом
субъектов сектора малых и средних предприятий / Светлана Мороз // Contabilitate şi
audit. – 2015. – Nr 8. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1813-4408.

2916. Попа, Илларион. "Борьба" за Victoriabank : [об отложение покупке акций Ев-
ропейского Банка Реконструкции и Развития] / Илларион Попа // Profit. – 2015. – Nr 7/8.
– P. 36-37 : fot. – (Акции & Банки). – ISSN 1857-0186.

2917. Танас, Александр. BEM: национализировать нельзя ликвидировать : [Banca
de Economii din Moldova] / Александр Танас // Profit. – 2015. – Nr 7/8. – P. 42-45 : fot. –
(Банки & Надзор). – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 2918, 2985-86)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
2918. Cireș, Elena. Subvenționarea producătorilor agricoli: litigii și soluționarea acestora
/ Elena Cireș // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 8. – P. 58-61 : fot. – Referinţe bibliogr. în
notele de subsol. – ISSN 1813-4408.

71
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2015 ≡ Magazine article annals Nr 8-2015

2919. Амихалакиоае, Георге. Непомерно раздутый аппарат : [об экон. ситуации в
стране : интервью с президентом Союза адвокатов РМ Георгием Амихалакиоае и д-ром
экон. наук Виктором Фурдуй] / записал Владимир Сидоренко // Profit. – 2015. – Nr 7/8. –
P. 94-97 : fot. – ISSN 1857-0186.

2920. Моисеев, Сергей. Затянутые тарифы : [об повышение тарифов на электро-
энергию и природный газ] / Сергей Моисеев // Profit. – 2015. – Nr 7/8. – P. 72-75 : fot. –
(Тариф & Рынок). – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 2924)

338.48 Turism. Economia turismului
2921. Lazăr, Svetlana. Orheiul Vechi – leagănul turismului rural moldav = Orheiul Vechi
– the foundation of the Moldovan rural tourism / Svetlana Lazăr ; fot. : Mihai Potârniche, An-
drei Mardari // Moldova. – 2015. – Nr 7/8. – P. 85-91 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. –
ISSN 0132-6635.
(Vezi de asemenea Nr 2859, 2861)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
2922. Pascaru, Vlad. Ion Stratulat: "Altă alternativă decât Uniunea Europeană noi nu
avem" : [pe marginea discuției cu I. Stratulat, dir. al ÎM "Piața Centrală" din Chișinău] / Vlad
Pascaru // Moldoveanca. – 2015. – Nr 3. – P. 6-8 : fot. – ISSN 1857-3053.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
2923. Gribincea, Alexandru. Comerțul exterior și aportul misiunilor externe ale Dane-
marcei / Alexandru Gribincea, Ludmila Tăbăcaru, Aliona Daniliuc // Administrarea Publică. –
2015. – Nr 3. – P. 85-93 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 93 (11 tit.). –
ISSN 1813-8489.

339.7 Finanţe internaţionale
2924. Андреева, Татьяна. Некоторые аспекты влияния прямых иностранных
инвестиций на экономический рост Республики Молдова / Татьяна Андреева // Relaţiile
bilaterale în contextual diferenţelor de opţiuni integraţioniste = Bilateral relations in the context
of diverging integrationist options : Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice cu participare
internaţională, 24 octombrie 2014. – Chişinău, 2015. – P. 179-186 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 186 (3 tit.).

2925. Генкель, Ангелина. Зарубежные финансы : [о фин.-экон. проблемах Греции]
/ Ангелина Генкель, Олег Абелев // Profit. – 2015. – Nr 7/8. – P. 98-104 : fot. – (Вектор &
Интеграция). – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 2906, 2913)

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
2926. Кротенко, Юрий. Влияние региональной экономической интеграции на фор-
мирование двусторонних экономических отношений / Юрий Кротенко // Relaţiile bilaterale
în contextual diferenţelor de opţiuni integraţioniste = Bilateral relations in the context of
diverging integrationist options : Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice cu participare inter-
naţională, 24 octombrie 2014. – Chişinău, 2015. – P. 164-178 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 178 (10 tit.).

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
2927. Scobioală, Diana. Diana Scobioală: "Voi pune accentul pe formarea iniţială a vii-
torilor candidaţi la funcţii de judecător şi de procuror" : [interviu cu dir. executiv al Institutului
Naţ. al Justiţiei] / cor. rev. // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2015. – Nr 1. – P. 2-4 :
fot. – ISSN 1857-2405.

2928. Taşcă, Mihai. Alexei Barbăneagră – jurist practician, savant de notorietate şi
demnitar de stat / Mihai Taşcă // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2015. – Nr 1. – P. a
3-a cop. : fot. – ISSN 1857-2405.

2929. Милушев, Дмитрий. Евгений Григорьевич Мартынчик, человек, ученый, пе-
дагог : [д-р юрид. наук (1935-2015)] / Дмитрий Милушев, Николай Белый // Закон и
жизнь. – 2015. – Nr 8. – P. 45-48. – ISSN 1810-3081.

341 Drept internaţional
2930. Balan, Oleg. Obligații extrateritoriale ale statelor-părți la tratatele în domeniul
drepturilor omului / Oleg Balan, Mihai Poalelungi // Administrarea Publică. – 2015. – Nr 3. – P.
75-84. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 83-84 (22 tit.). – ISSN 1813-8489.

2931. Luca, Ana. Reglementări internaționale privind lucrătorii migranți la nivel universal
/ Ana Luca // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 8. – P. 45-50. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 50 (19 tit.). – ISSN 1811-0770.

2932. Mănescu, Costin. Raporturile internaționale privind cooperarea dintre state pentru
prevenirea și combaterea fenomenului de evaziune / Costin Mănescu // Jurnalul Juridic Naţi-
onal: teorie şi practică. – 2015. – Nr 4. – P. 14-17. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 17 (9 tit.). – ISSN 2345-1130.

2933. Poalelungi, Mihai. Excepţii la obligaţia de protecţie în lumina jurisprudenţei Curţii
Europene a Drepturilor Omului / Mihai Poalelungi Revista Institutului Naţional al Justiţiei. –
2015. – Nr 1. – P. 14-20 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.
– ISSN 1857-2405.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
2934. Albu, Viorel. Controlul parlamentar: concept, forme și importanță / Viorel Albu //
Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 8. – P. 15-22. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 21-
22 (46 tit.). – ISSN 1810-309X.

73
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2015 ≡ Magazine article annals Nr 8-2015

2935. Ciocîrlan, Gheorghe. Abordări științifice occidentale privind instituția cetățeniei /
Gheorghe Ciocîrlan // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 8. – P. 37-43. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 43 (31 tit.). – ISSN 1810-309X.

2936. Costachi, Gheorghe. Eficiența și legitimitatea puterii de stat / Gheorghe Costachi,
Andrei Munteanu // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 8. – P. 4-10. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe
bibliogr. : p. 9-10 (35 tit.). – ISSN 1810-309X.

2937. Costachi, Gheorghe. Socializarea juridică – factor de dezvoltare a culturii juridice
și asigurare a securității persoanei în stratul de drept / Gheorghe Costachi // Jurnalul Juridic
Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 4. – P. 4-8 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 7-8 (31 tit.). – ISSN 2345-1130.

2938. Cristal, Igor. Examinarea sau executarea adreselor Curții Constituționale? / Igor
Cristal // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 8. – P. 50-54. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. :
p. 54 (24 tit.). – ISSN 1810-309X.

2939. Cuculescu, Andrei. Suveranitatea – principii fundamental al constituirii organelor
puterii de stat / Andrei Cuculescu // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 4.
– P. 9-13. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 13 (20 tit.). – ISSN 2345-1130.

2940. Muntean, Andrei. Problema imunităților în contextul respectării principiului consti-
tuțional al egalității / Andrei Muntean // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 8. – P. 77-
80. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 80 (37 tit.). – ISSN 1811-0770.

2941. Rusu, Victor. Imunitatea parlamentară ca element indispensabil al mandatului /
Victor Rusu // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2015. – Nr 1. – P. 58-60 : fot. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 60 (11 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-2405.

2942. Tănase, Elena. Accesul liber la justiție – drept fundamental cu valoare de principiu
constituțional / Elena Tănase // Administrarea Publică. – 2015. – Nr 3. – P. 139-145. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 144-145 (29 tit.). – ISSN 1813-8489.

2943. Федоров, Г. Теория разделения властей и практика её применения / Г.
Федоров // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 8. – P. 4-20. – Rez. în lb. engl., rusă. – Art. 1 : Nr 7.
– Referinţe bibliogr. : p. 20 (33 tit.). – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 2919, 2930, 2952, 2965)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
2944. Bostan, Ion. Noțiunea, conținutul și clasificarea sancțiunilor juridice / Ion Bostan //
Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 8. – P. 33-37. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 37
(15 tit.). – ISSN 1810-309X.

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2945. Brînza, Sergiu. Reflecții cu privire la necesitatea definirii legislative a noțiunii de
prostituție / Sergiu Brînza // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 8. – P. 2-9 : fot. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 7-9 (48 tit.). – ISSN 1811-0770.

2946. Bujor, Valeriu. Principiile politicii penale / Valeriu Bujor, Tatiana Ciaglic // Revista
Institutului Naţional al Justiţiei. – 2015. – Nr 1. – P. 55-57 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr.: p. 57 (4 tit.). – ISSN 1857-2405.

2947. Copeţchi, Stanislav. Modalităţile şi principiile calificării infracţiunilor / Stanislav
Copeţchi, Andrei Ojoga // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2015. – Nr 1. – P. 21-27 :
fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2405.

2948. Copețchi, Stanislav. Rolul clasificării semnelor componenței de infracțiune la cali-
ficarea infracțiunilor / Stanislav Copețchi // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 8. – P.
33-39 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 39 (30 tit.). – ISSN 1811-0770.

2949. Corcea, Nicolae. Analiza practicii judiciare în materia infracțiunii de violență în fa-
milie (art. 2011 CP RM) : concluzii și recomandări / Nicolae Corcea // Revista Naţională de
Drept. – 2015. – Nr 8. – P. 61-70. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 70 (10 tit.).
– ISSN 1811-0770.

2950. Frunze, Maria. Profilul mercenarului în acțiuni teroriste: implicații criminologice și
de drept penal substanțial / Maria Frunze // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 8. – P.
71-76. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 76 (20 tit.). – ISSN 1811-0770.

2951. Gîrla, Lilia. White-collar crime: definitional issues and classification / Lilia Gîrla,
Jacob Rub // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 8. – P. 19-26. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 25-26 (53 tit.). – ISSN 1811-0770.

2952. Guţanu, Eugen. Libertatea individuală a persoanei – element al garanţiilor proce-
suale la aplicarea măsurilor preventive / Eugen Guţanu, Liliana Staver // Relaţiile bilaterale în
contextual diferenţelor de opţiuni integraţioniste = Bilateral relations in the context of diverging
integrationist options : Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională,
24 octombrie 2014. – Chişinău, 2015. – P. 134-143. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 143 (20 tit.).

2953. Mănescu, Costin. Răspunderea juridică pentru evaziune fiscală în Republica
Moldova / Costin Mănescu // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 8. – P. 23-32. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 31-32 (42 tit.). – ISSN 1810-309X.

2954. Roșca, Ion. Prezumția de nevinovăție – drept – garanție al fiecărui individ în fața
justiției / Ion Roșca // Administrarea Publică. – 2015. – Nr 3. – P. 53-57. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 57 (15 tit.). – ISSN 1813-8489.

75
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2015 ≡ Magazine article annals Nr 8-2015

2955. Rusu, Vitalie. Delimitarea reținerii sau arestării ilegale de alte infracțiuni conexe /
Vitalie Rusu, Mihail Sorbala // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 8. – P. 40-44 : fot. –
Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 44 (8 tit.). – ISSN 1811-0770.

2956. Rusu, Vitalie. Unele reflecții asupra limitelor cercetării judecătorești în procesul
penal al Republicii Moldova / Vitalie Rusu, Dumitru Gherasim // Revista Naţională de Drept. –
2015. – Nr 8. – P. 27-32 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 32 (11 tit.). –
ISSN 1811-0770.

2957. Rusu, Vitalie. Unele reflecții asupra sistemului și conținutului principiilor activității
speciale de investigații / Vitalie Rusu, Ion Covalciuc // Revista Naţională de Drept. – 2015. –
Nr 8. – P. 51-54 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 54 (14 tit.). – ISSN
1811-0770.

2958. Selevestru, Irina. Fapta prejudiciabilă din cadrul infracţiunilor prevăzute la art. 191
"Delapidarea averii străine" din Codul penal. Partea II / Irina Selevestru // Revista Naţională
de Drept. – 2015. – Nr 8. – P. 55-60. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 60 (32
tit.). – ISSN 1811-0770.

2959. Stăvilă, Mihai. Efectele stărilor modificatoare (de agravare și/sau de atenuare) în
procesul diferențierii și individualizării pedepsei penale / Mihai Stăvilă // Legea şi viaţa. –
2015. – Nr 8. – P. 10-15. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 15 (4 tit.). – ISSN
1810-309X.

2960. Милушев, Д. Некоторые аспекты совершенствования института задержания
в уголовно-процессуальном праве Республики Молдова / Д. Милушев // Jurnalul Juridic
Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 4. – P. 43-47. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 42 (5 tit.). – ISSN 2345-1130.

2961. Стратулат, В. Юридическая ответственность за насилие в семье / В. Страту-
лат // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 8. – P. 33-38. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.
: p. 38 (8 tit.). – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 2870)

344 Drept penal special. Drept penal militar, maritim, acvatic
2962. Ulianovschi, Xenofon. Starea de extremă necesitate și reținerea infractorului: as-
pecte juridico-penale militare / Xenofon Ulianovschi // Revista Naţională de Drept. – 2015. –
Nr 8. – P. 10-14 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 14 (9 tit.). – ISSN 1811-
0770.

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei
2963. Kuciuk, Valeriu. Abuz de drept și raportările societăților pe acțiuni / Valeriu Kuciuk
// Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 8. – P. 55-58. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
58 (8 tit.). – ISSN 1810-309X.

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2964. Moţiu, Florin Aurel. Modernizarea legislaţiei insolvenţei în România / Florin Aurel
Moţiu // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2015. – Nr 1. – P. 28-31 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2405.

347 Drept civil
2965. Cojocaru, Violeta. Dreptul magistraţilor la propria imagine / Violeta Cojocaru //
Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2015. – Nr 1. – P. 38-42 : fot. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2405.

2966. Mihalache, Iurie. Corelația dintre legislația cu privire la transporturi și legislația cu
privire la protecția consumatorilor / Iurie Mihalache, Rodica Berdilo // Revista Naţională de
Drept. – 2015. – Nr 8. – P. 15-18 : fot. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 18 (11
tit.). – ISSN 1811-0770.

2967. Ursu, Viorica. Unele aspecte ale evoluției formelor vinovăției civile / Viorica Ursu //
Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 4. – P. 33-37. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 37 (21 tit.). – ISSN 2345-1130.

2968. Сосна, А. Требования по которым выносится судебный выносится судебный
приказ в гражданском процессе Республики Молдова / А. Сосна, И. Арсени // Закон и
жизнь. – 2015. – Nr 8. – P. 26-32. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 32 (28
tit.). – ISSN 1810-3081.

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
(Vezi Nr 2972)
347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii
2969. Кырлан, М. Виды договоров, непосредственно являющихся инвестиционны-
ми по законодательству России, Китая и Молдовы / М. Кырлан // Закон и жизнь. – 2015.
– Nr 8. – P. 39-44. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 44 (9 tit.). – ISSN 1810-
3081.
347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar
2970. Cebotari, Valentina. Stabilirea domiciliului copilului după divorţul părinţilor / Valen-
tina Cebotari // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2015. – Nr 1. – P. 49-54 : fot. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 54 (8 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-2405.

2971. Pisarenco, Olga. Teze conceptuale asupra conţinutului regimului matrimonial con-
tractual / Olga Pisarenco // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2015. – Nr 1. – P. 32-37 :
fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2405.

347.7 Drept comercial
2972. Kuciuk, Valeriu. Cauza de incertitudine juridică a dreptului la primirea dividende-
lor / Valeriu Kuciuk // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 4. – P. 25-32. –
Rez. în lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 31-32 (52 tit.). – ISSN 2345-1130.

77
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2015 ≡ Magazine article annals Nr 8-2015

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
2973. Cozma, Daniela. Imunitatea judecătorului – garanție a independenței acestuia /
Daniela Cozma // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 8. – P. 49-54. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 53-54 (36 tit.). – ISSN 1810-3081.

2974. Cozma, Daniela. Răspunderea disciplinară a magistratului în România și în Re-
publica Moldova : temeiuri și sancțiuni / Daniela Cozma // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi
practică. – 2015. – Nr 4. – P. 18-24. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 24 (22
tit.). – ISSN 2345-1130.

2975. Reniţă, Gheorghe. Întoarcerea executării silite: aspecte teoretice şi practice /
Gheorghe Reniţă // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2015. – Nr 1. – P. 43-48 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – Va urma. – ISSN 1857-2405.

349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
2976. Romandaș, Nicolae. Reflecții privind modificarea contractului individual de muncă
/ Nicolae Romandaș, Eduard Boișteanu // Administrarea Publică. – 2015. – Nr 3. – P. 29-40.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 40 (8 tit.). – ISSN 1813-8489.

2977. Svetlov, Rita. Patron și angajat, raporturi optime : [proiect de lege pentru modifi-
carea și completarea Codului Muncii] / Rita Svetlov // Profit. – 2015. – Nr 7/8. – P. 129-131 :
fot. – (Lege & Impact). – ISSN 1857-0186.

2978. Сосна, Б. О некоторых проблемах применения законодательства,
регулирующего оплату труда работников предприятий, учреждений, организаций / Б.
Сосна, Л. Шаргу // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 4. – P. 38-42. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 42 (5 tit.). – ISSN 2345-1130.

2979. Сосна, Б. Отдельные нормы Трудового кодекса Республики Молдова требу-
ет корректировки / Б. Сосна, Г. Пырцак // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 8. – P. 21-25. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 25 (5 tit.). – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 2904)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
2980. Barbăroșie, Ecaterina. Eficiența managementului riscului în securitatea informați-
onală a Republicii Moldova / Ecaterina Barbăroșie, Nadejda Nazar // Administrarea Publică. –
2015. – Nr 3. – P. 67-70 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 70 (3 tit.). – ISSN
1813-8489.

2981. Căldare, Gheorghe. Aspecte de asigurare a securității naționale a Republicii Mol-
dova în contextul agravării situației geopolitice din regiune / Gheorghe Căldare // Administra-

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

rea Publică. – 2015. – Nr 3. – P. 99-106. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 106 (13
tit.). – ISSN 1813-8489.

2982. Enicov, Vadim. Reflecții asupra semnificațiilor securității ca fenomen social / Va-
dim Enicov // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 8. – P. 44-49. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 49 (44 tit.). – ISSN 1810-309X.

2983. Gortolomei, Ina. Experiența statelor Uniunii Europene în dezvoltarea manage-
mentului urban / Ina Gortolomei // Administrarea Publică. – 2015. – Nr 3. – P. 115-125 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 125 (4 tit.). – ISSN 1813-8489.

2984. Popovici, Angela. Consolidarea capacității instituționale a administrației publice
locale în condițiile descentralizării administrative / Angela Popovici // Administrarea Publică. –
2015. – Nr 3. – P. 11-20. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 20 (10 tit.). – ISSN 1813-
8489.
36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
2985. Гальченко, Анатолий. Пенсия в своем банке : [о выплате населению пенсии
и социальные пособия с помощью банковской карты] / Анатолий Гальченко // Profit. –
2015. – Nr 7/8. – P. 46-47 : fot. – (Финансы & Услуги). – ISSN 1857-0186.

2986. Светлова, Рита. Pensie "de alternativă" = "Пенсионная" альтернатива : [в бан-
ковском секторе : о выплате населению пенсии и социальные пособии с помощью бан-
ковской карты] / Рита Светлова // Profit. – 2015. – Nr 7/8. – P. 132-134 ; 51-53 : fot. – Tit.,
text paral. : lb. rom., rusă. – ISSN 1857-0186.

2987. Тыршу, Анна. Мечтаете о пенсии? Тогда мы идем к вам! : [о пенсионной ре-
форме в Респ. Молдова] / Анна Тыршу // Profit. – 2015. – Nr 7/8. – P. 48-50 : fot. – (Воз-
раст & Пенсия). – ISSN 1857-0186.

368 Asigurări
2988. Sorocean, Clara. Corelarea datelor din declarațiile persoanelor asigurate cu pres-
tațiile de asigurări sociale stabilite / Clara Sorocean // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 8. –
P. 38-40 : fot. – ISSN 1813-4408.

2989. Станишевский, Александр. Страхование автотранспорта – обязательное и
добровольное / Александр Станишевский // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 8. – P. 62-
73 : fot. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1813-4408.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2990. Cerchin, Valentina. Educaţia integrată şi nevoia elevului de a învăţa să-şi desco-
pere vocaţia / Valentina Cerchin // Integrarea socio-economică și profesională a tinerilor –
finalitate a demersului educațional actual, (ediția a 3-a) : Conferința Științifico-Practică cu

79
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2015 ≡ Magazine article annals Nr 8-2015

participare internațională. – Chişinău, 2015. – P. 47-52. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr.
: p. 52 (6 tit.).

2991. Colesnic, Iurie. O directoare de neuitat a orfelinatului din Chișinău : [Alexandra
Remencu, pedagog (1897-1959)] / Iurie Colesnic // Moldoveanca. – 2015. – Nr 4. – P. 13 :
fot. – (Din galeria femeilor basarabene). – ISSN 1857-3053.

2992. Lungu, Tatiana. Familia – şcoala: parteneri activi în alegerea profesională a ado-
lescentului / Tatiana Lungu // Integrarea socio-economică și profesională a tinerilor – finalitate
a demersului educațional actual, (ediția a 3-a) : Conferința Științifico-Practică cu participare
internațională. – Chişinău, 2015. – P. 154-159. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 159
(3 tit.).

2993. Musteaţă, Mariana. Cunoaşterea temperamentului – indicator fundamental în ori-
entarea vocaţională / Mariana Musteaţă // Integrarea socio-economică și profesională a tineri-
lor – finalitate a demersului educațional actual, (ediția a 3-a) : Conferința Științifico-Practică cu
participare internațională. – Chişinău, 2015. – P. 258-266 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. : p. 266 (8 tit.).

2994. Sava, Lilia. Instruirea şi dezvoltarea elevilor ca permisă a formării competenţei
profesionale / Lilia Sava, Serafima Sorochin // Integrarea socio-economică și profesională a
tinerilor – finalitate a demersului educațional actual, (ediția a 3-a) : Conferința Științifico-
Practică cu participare internațională. – Chişinău, 2015. – P. 282-288. – Rez. în lb. rom. –
Referinţe bibliogr. : p. 288 (4 tit.).

2995. Sorochin, Serafima. Motivaţia elevilor în dezvoltarea creativităţii / Serafima
Sorochin, Lilia Sava // Integrarea socio-economică și profesională a tinerilor – finalitate a
demersului educațional actual, (ediția a 3-a) : Conferința Științifico-Practică cu participare
internațională. – Chişinău, 2015. – P. 242-249. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 249
(3 tit.).

2996. Spînu, Mariana. Impactul anxietăţii asupra orientării profesionale a elevilor / Mari-
ana Spînu // Integrarea socio-economică și profesională a tinerilor – finalitate a demersului
educațional actual, (ediția a 3-a) : Conferința Științifico-Practică cu participare internațională.
– Chişinău, 2015. – P. 53-57 : tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 57 (9 tit.).

2997. Синицару, Лариса. Значимые жизненные ценности современных подростков
/ Лариса Синицару, Диана Штефанец // Integrarea socio-economică și profesională a tineri-
lor – finalitate a demersului educațional actual, (ediția a 3-a) : Conferința Științifico-Practică cu
participare internațională. – Chişinău, 2015. – P. 65-73 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 72-73 (22 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2901)

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
2998. Baciu, Tatiana. Cercetări privind valorile adolescenţilor / Tatiana Baciu // Integra-
rea socio-economică și profesională a tinerilor – finalitate a demersului educațional actual,

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(ediția a 3-a) : Conferința Științifico-Practică cu participare internațională. – Chişinău, 2015. –
P. 91-95 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 95 (4 tit.).

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
2999. Musteață, Sergiu. Școlile și taberele de vară de la Orheiul Vechi – un exemplu de
comunicare și transfer de cunoștințe = Summer Schools and Camps at the Old Orhei –
Example of Communication and Transfer of Knowledge / Sergiu Mustață // Moldova. – 2015.
– Nr 7/8. – P. 81-84 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 0132-6635.

3000. Адэскэлицэ, Виорика. Преодоление профессионального выгорания
учителей / Виорика Адэскэлицэ // Integrarea socio-economică și profesională a tinerilor –
finalitate a demersului educațional actual, (ediția a 3-a) : Conferința Științifico-Practică cu
participare internațională. – Chişinău, 2015. – P. 312-318 : fig. – Rez. în lb. rom., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 317-318 (9 tit.).

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
3001. Ciobanu, Iana. Educarea trăsăturilor de caracter la elevii de vârsta şcolară mică /
Iana Ciobanu // Integrarea socio-economică și profesională a tinerilor – finalitate a demersului
educațional actual, (ediția a 3-a) : Conferința Științifico-Practică cu participare internațională.
– Chişinău, 2015. – P. 106-115 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 115
(10 tit.).

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
3002. Micu, Vasile. Cu demnitate și dragoste pentru pământ și oameni. Membru cores-
pondent Andrei Palii la 75 de ani : [prof. univ. la Universitatea Agrară de Stat din Moldova] /
Micu Vasile, Duca Maria // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. –
Nr 2. – P. 189-190 : fot. – ISSN 1857-064X.

3003. Roşca, Ludmila. Conceptul de integritate universitară: experienţa statelor europe-
ne / Ludmila Roşca // Filosofia și perspectiva umană : materialele Conferinței Științifice con-
sacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 20 noiem. 2014. – Chișinău, 2015. – P. 108-115. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 115 (5 tit.).

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
3004. Ciocoi, Oleg. Încotro mergem? : [despre protecția animalelor sălbatice] / Oleg
Ciocoi // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 8. – P. 4-5 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 8. – P. 4-5 : fot. – ISSN 1857-4513.

3005. Postică, Gheorghe. Ecosistemele, flora și fauna Rezervației Orheiul Vechi = The
Ecosystems, Flora and Fauna of the Reservation Orheiul Vechi / Gheorghe Postică, Lazar
Chirică, Ștefan Lazu ; fot. : Iurie Foca // Moldova. – 2015. – Nr 7/8. – P. 39-41 : fot. – Tit., text
paral.: lb. rom., engl. – ISSN 0132-6635.
(Vezi de asemenea Nr 3151)

81
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2015 ≡ Magazine article annals Nr 8-2015

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
3006. Тимошенкова, А. Н. Равновесие грунтовых и межпластовых подземных вод
с минералами горных пород : (на примере Республики Молдовы) / Тимошенкова А. Н.,
Морару К. Е., Пасечник Е. Ю. // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 92-110 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 108-110 (31 tit.). – ISSN 1857-0046.

544 Chimie fizică
3007. Болотин, О. А. Особенности минералогического состава глинистой состав-
лящей клейких песков месторождения Володяны / Болотин О. А., Самохвалов Н. И.,
Русу М. И. // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei. – 2014. – Nr 2. – P. 47-55 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.
: p. 54-55 (11 tit.). – ISSN 1857-0046.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
550.3 Geofizică
3008. Sandu, I. Parametric test for the impact of May 30, 1990 Vrancea earthquake on
central part of RM : (case study – Chișinău city area) / Sandu I., La Mura C. // Buletinul Insti-
tutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P.
36-40 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 40 (7 tit.). – ISSN 1857-
0046.

3009. The geophysical structure model for Republic of Moldova territory: the
center part, Leova-Chișinău geologic profile / Sandu I., La Mura C., Telesca L. [et al.] //
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2014. –
Nr 2. – P. 29-35 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 34-35 (9 tit.).
– ISSN 1857-0046.

3010. Алексеев, И. В. Программа определения гипоцентра землетрясения HYPOS
/ Алексеев И. В. // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 24-28 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 28 (3 tit.). – ISSN 1857-0046.

3011. Степаненко, Н. Я. Исследование очаговых параметров землетрясений про-
межуточной глубины области Вранча / Степаненко Н. Я., Карданец В. Ю., Симонова Н.
А. // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. –
2014. – Nr 2. – P. 60-72 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 71-72 (20
tit.). – ISSN 1857-0046.

550.4 Geochimie
3012. Geochemistry of Neoproterozoic shales from the Kalius Member: Assessing
the sedimentary provenance and paleo-weathering / Francovschi L., Grădinaru L., Roban
R. D. [et al.] // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Mol-

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

dovei. – 2014. – Nr 2. – P. 14-23 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.
: p. 22-23 (19 tit.). – ISSN 1857-0046.

551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.4 Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei Pământului
3013. Rezervația "Pădurea Domnească" și teritoriul adiacent. Condițiile geologo-
geomorfologice / Mîțul E., Sîrodoev G., Gherasi A. [et al.] // Buletinul Institutului de Geologie
şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 116-119 : fig. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 119 (5 tit.). – ISSN 1857-0046.

3014. Покатилов, В. П. Антропогенные формы рельефа долины р. Днестр и их
влияние на геологическую среду / Покатилов В. П., Кравченко Е. Н., Болотин О. А. //
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2014. –
Nr 2. – P. 56-59. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 59 (6 tit.). – ISSN
1857-0046.

553 Geologie economică. Zăcăminte minerale
553.6 Diverse pământuri şi minerale anorganice folositoare (în special nemetalice)
3015. Перспектива использования кремнистых пород Молдовы / Болотин О.
А., Покатилов В. П., Кравченко Е. Н. [et al.] // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismolo-
gie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 41-46 : fig. – Referinţe bibliogr. :
p. 45-46 (17 tit.). – ISSN 1857-0046.

556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
3016. Bogdevici, O. Aspecte metodologice privind identificarea și delimitarea corpurilor
apelor subterane bazată pe tehnologia GIS / Bogdevici, O., Jalalite G., Jeleapov V. // Buleti-
nul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2014. – Nr 2.
– P. 120-133 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 132-133 (21 tit.). –
ISSN 1857-0046.

3017. Bunduc, T. Evaluarea riscului la inundații cu ajutorul indicilor geomorfologici în
bazinul r. Balca Mică din Dealurile Tigheciului / Bunduc T., Sîrodoev G. // Buletinul Institutului
de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 111-115 :
fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 115 (5 tit.). – ISSN 1857-0046.

3018. Арнаут, Н. А. Влияние искусственных водоемов Молдовы на защищенность
подземных вод от загрязнения / Арнаут Н. А. // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismo-
logie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 73-85 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 85 (6 tit.). – ISSN 1857-0046.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
3019. Cepoi, Liliana. Phylogenetical approach for the search of valuable metabolic
products in cyanobacteria / Liliana Cepoi, Jacob Golan, Andrii P. Gryganskyi // Buletinul Aca-

83
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2015 ≡ Magazine article annals Nr 8-2015

demiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 2. – P. 167-172 : fig., tab. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 171-172 (20 tit.). – ISSN 1857-064X.

3020. Detectarea mutaţiilor în gena EGFR şi translocaţiei EML 4-ALK în adenocar-
cinomul pulmonar, utilizând arhiva morfologică / E. N. Imyanitov, N. V. Mitiuşkina, Vladi-
mir Şutkin [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr
3. – P. 206-213 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 213 (42 tit.). –
ISSN 1857-0011.

3021. Human health. Role of genetic and epigenetic factors / Teodor Furdui, Valenti-
na Ciochina, Aliona Glijin [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –
2015. – Nr 2. – P. 30-37. – Referinţe bibliogr. : p. 35-37 (65 tit.). – ISSN 1857-064X.
(Vezi de asemenea Nr 3165)

575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie
(Vezi Nr 3002)
58 BOTANICĂ
3022. Analiza factorială a specificității ciupercii Alternaria Alternata (Fr.) Keissler /
Galina Lupașcu, Sofia Grigorcea, Nadejda Mihnea [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 2. – P. 107-110 : tab. – Referinţe bibliogr. : p. 110 (9
tit.). – ISSN 1857-064X.

3023. Evaluarea acțiunii derivaților polianionici glicozid-furostanolici asupra divi-
ziunii mitotice și a cromozomilor la specii vegetale : test / Mirela M. Cimpeanu, Cristian
S. Cimpeanu, Csilla Iuliana Băra [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2015. – Nr 2. – P. 76-79 : fig. – Referinţe bibliogr. : p. 79 (5 tit.). – ISSN 1857-064X.

3024. Mereacre, Anca. Contribution to the knowledge of vegetative organs structure of
Paeonia Peregrina Mill. / Anca Mereacre, Irina Boz, Constantin Toma // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 2. – P. 16-19 : fig. – Referinţe bibliogr. : p.
19 (12 tit.). – ISSN 1857-064X.

3025. Micu, Vasile. Ameliorarea plantelor necesită ameliorare / Vasile Micu // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 2. – P. 111-118. – ISSN 1857-
064X.

3026. Morpho-anatomical aspects of two basil cultivars plantlets under experimen-
tal heavy metal contamination / Marian Burducea, Andrei Lobiuc, Elida Rosenhech [et al.] //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 2. – P. 160-166 : fig.,
tab. – Referinţe bibliogr. : p. 166 (17 tit.). – ISSN 1857-064X.

3027. Sidorenko, A. On the effect of adverse factors in the Presowing seed treatment
with a low-frequency magnetic field / A. Sidorenko, I. Groisman, A. Shibaev // Buletinul Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 2. – P. 173-177 : fig. – Referinţe
bibliogr. : p. 177 (9 tit.). – ISSN 1857-064X.

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3028. Чуботару, А. А. О результатах повторного изучения плазмогенеза вокруг
ядер – спремиев у Picea Abies (L.) Karst / Чуботару А. А. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 2. – P. 4-15 : fig. – Referinţe bibliogr. : p. 14-15 (30 tit.).
– ISSN 1857-064X.

59 ZOOLOGIE
3029. Tristan. Prepelița : [specie din ordinul "Galliformes" (Coturnix coturnix)] / Tristan //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 8. – P. 14-15 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник
и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 8. – P. 14-15 : fot. – ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 3004, 3170)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
(Vezi Nr 3066)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
3030. Mereuţă, Ion. Evaluarea psihodiagnostică a medicilor oncologi / Ion Mereuţă, Iuli-
ana Fornea, Veronica Şveţ // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2015. – Nr 3. – P. 214-220 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-0011.

3031. Mereuţă, Ion. Formarea şi educaţia medicală continue a cadrelor specialităţilor
oncologice: corelaţii RM – UE / Ion Mereuţă // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 119-124. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-
0011.

3032. Problema sănătăţii şi sanocreatologia / Furdui Teodor, Ciochină Valentina,
Furdui Vlada [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. –
Nr 3. – P. 56-60. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 59-60 (21 tit.). – ISSN
1857-0011.

3033. Rubanovici, Ludmila. Conştientizarea actului moral în medicină / Ludmila
Rubanovici // Filosofia și perspectiva umană : materialele Conferinței Științifice consacrată
Zilei Mondiale a Filosofiei, 20 noiem. 2014. – Chișinău, 2015. – P. 116-120. – Referinţe
bibliogr. : p. 119-120 (10 tit.).

3034. Şveţ, Veronica. Factorii de risc profesional şi controlul lor în activitatea medicilor
oncologi / Veronica Şveţ // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2015. – Nr 3. – P. 220-225 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 3021)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie

85
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2015 ≡ Magazine article annals Nr 8-2015

615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
(Vezi Nr 3047, 3087)

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
(Vezi Nr 3061)

616 Patologie. Medicină clinică
3035. Calitatea vieţii pacienţilor cu cancer avansat supuşi tratamentului chimiote-
rapic ambulatoriu / Victoria Monul, Iurie Bulat, Natalia Coşciug [et al.] // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 397-402. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 402 (24 tit.). – ISSN 1857-0011.

3036. Cernat, Victor. Aniversarea de 55 de ani ai Institutului Oncologic din Republica
Moldova / Victor Cernat, Gheorghe Ţîbîrnă // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiin-
ţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 17-18 : fot. – ISSN 1857-0011.

3037. Eftodii, Diana. Dermatooncologia – domeniu de actualitate şi perspectivă în Re-
publica Moldova / Diana Eftodii, Ion Mereuţă, Victor Eftodii // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 225-227. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 227 (11 tit.). – ISSN 1857-0011.

3038. Frecvenţa şi manifestările clinice ale sindromului de diferenţiere în tratamen-
tul pacienţilor cu leucemie acută promielocitară în funcţie de vârstă / Valentina Gladîş,
Ion Corcimaru, Maria Robu [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-
cale. – 2015. – Nr 3. – P. 379-383 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 383 (14 tit.). – ISSN 1857-0011.

3039. Ghervas, Vadim. Standardizarea datelor Cancer Registru în contextul monitoriză-
rii eficiente a tumorilor maligne în Republica Moldova / Vadim Gheras // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 124-125 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 125 (3 tit.). – ISSN 1857-0011.

3040. Gudumac, Eva. În căutarea managementului optim al complicaţiilor tumorilor ab-
dominale la copil / Eva Gudumac, Irina Livşit, Jana Bernic // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 65-68. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 68 (4 tit.). – ISSN 1857-0011.

3041. Managementul tratamentului melanomului malign localizat / Valeriu Palade,
Victor Cernat, Iulian Ţurcanu [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-
cale. – 2015. – Nr 3. – P. 77-85 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 84-85 (31 tit.). – ISSN 1857-0011.

3042. Marga, Simion. Corelări ale investigaţiilor Imagistice prin Rezonanţa Magnetică
pre/post chimioradioterapie neoadjuvantă / Simion Marga // Buletinul Academiei de Ştiinţe a

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 128-132 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 132 (9 tit.). – ISSN 1857-0011.

3043. Musteata, Vasile. Improved clinical practice and updated management in chronic
myeloid leukemia / Vasile Musteata // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-
cale. – 2015. – Nr 3. – P. 371-376 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 375-376 (22 tit.). – ISSN 1857-0011.

3044. Particularităţi noi în managementul serviciului oncologic şi modernizarea In-
stitutului Oncologic la 55 de ani de la fondare / Victor Cernat, Gheorghe Ţîbîrnă, Valeriu
Bîlba [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. –
P. 23-37 : fig., tab. – ISSN 1857-0011.

3045. Principiile organizării screening-ului în familie cu risc oncologic sporit / Irina
Tripac, Dumitru Sofroni, Eugen Ancuţa [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 88-92 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 92 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

3046. Stamati, Adela. Genetic issues in pediatric hypertrophic cardiomyophaty / Adela
Stamati // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 2. – P. 47-52
: tab. – Referinţe bibliogr. : p. 51-52 (28 tit.). – ISSN 1857-064X.

3047. Tratamentul complex al cancerului cervical local avansat asociat terapiei
imunomodulatoare cu BioR / Dumitru Sofroni, Lilian Guţu, Sergiu Roşca [et al.] // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 133-138 : tab. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 137-138 (21 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 3048, 3059, 3116)

616.1/.9 Patologie specială
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
3048. Aspectele clinice şi de tratament ale eritremiei: experienţa de 25 de ani a
Centrului Hematologic din Republica Moldova / Larisa Musteaţă, Ion Corcimaru, Maria
Robu [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. –
P. 376-379 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 378-379 (14 tit.). –
ISSN 1857-0011.

3049. Danila, Aliona. Tratamentul recidivelor la pacienţii cu stadiile I şi II ale limfomului
Hodgkin / Aliona Danila // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015.
– Nr 3. – P. 392-396 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 395-396 (26
tit.). – ISSN 1857-0011.

3050. Evoluţia limfomului Hodgkin după sarcină şi naştere / Elena Oleinicova, Ion
Corcimaru, Iraida Iacovleva [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-
cale. – 2015. – Nr 3. – P. 388-392 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 391-392 (8 tit.). – ISSN 1857-0011.

87
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2015 ≡ Magazine article annals Nr 8-2015

3051. Genetic factors that predispose to coronary artery disease / Natalia Caproș,
Nicolae Barbacar, Valeriu Istrati [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2015. – Nr 2. – P. 26-29. – Referinţe bibliogr. : p. 29 (6 tit.). – ISSN 1857-064X.

3052. Manifestările clinice şi tratamentul limfoamelor non-Hodgkin mediastinale la
adulţi / Maria Robu, Ion Corcimaru, Larisa Musteaţă [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 366-371 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 370-371 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

3053. Nicorici, Aliona. Evoluţia schimbărilor imunologice în limfoamele non-Hodgkin şi
influenţa acestora schimbări în tratamentul imunoterapic a acestor bolnavi / Aliona Nicorici //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 228-231 : fig.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 230-231 (15 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 3092, 3097)

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
3054. Cabac, Vasile. Boala de reflux gastroesofagian: factor determinant în patologia la-
ringelui / Vasile Cabac, Lilia Scutelnic // Sănătate publică, economie şi management în medi-
cină. – 2015. – Nr 4. – P. 8-10. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 10 (15 tit.). –
ISSN 1729-8687.

3055. Epidemiologia cancerului pulmonar în Republica Moldova / Valentina Stratan,
Vladimir Şutkin, Sergiu Brenişter [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 50-56 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 56 (3 tit.). – ISSN 1857-0011.

3056. Evoluţia depistării cancerului bronhopulmonar în Republica Moldova / Victor
Eftodii, Cornel Prepeliţa, Vladimir Şutchin [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 202-206 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 206 (5 tit.). – ISSN 1857-0011.

3057. Managementul ştiinţific în tratamentul complex al cancerului regiunii capului
şi gâtului / Gheorghe Ţîbîrnă, Valentina Stratan, Valentina Darii [et al.] // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 43-50 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 50 (9 tit.). – ISSN 1857-0011.

3058. Martalog, Valentina. Managementul diagnosticului şi tratamentul chirurgical al
tumorilor mediastinale cu sindromul respirator / Valentina Martalog // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 352-357 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 357 (8 tit.). – ISSN 1857-0011.

3059. Monul, Victoria. Tratamentul chimioterapic ambulatoriu al pacienţilor cu cancer
bronho-pulmonar non-microcelular avansat / Victoria Monul // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 403-412 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 411-412 (27 tit.). – ISSN 1857-0011.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3060. Particularităţile traheostomiei în tratamentul chirurgical radical al cancerului
laringian / Constantin Clim, Adrian Clipca, Valentina Darii [et al.] // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 273-276 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 276 (5 tit.). – ISSN 1857-0011.

3061. Radioterapie postoperatorie a cancerului laringian. Toxicitatea şi reacţii ad-
verse imediate / Alexandru Marandiuc, Petru Tuzlucov, Larisa Cotoneţ // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 413-419 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 418-419 (16 tit.). – ISSN 1857-0011.

3062. Tuberculoza şi tumorile organelor toracelui: concepţia ftiziopneumologului
şi oncologului : (aspecte interdisciplinare) / Constantin Iavorschi, Nicolai Nalivaico, Victor
Eftodii [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. –
P. 186-189. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 189 (4 tit.). – ISSN 1857-
0011.

3063. Ţîbîrnă, Andrei. Thyroid cancer surgeries in cervical lymph node metastases /
Andrei Ţîbîrnă // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. –
P. 248-253 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 253 (6 tit.). – ISSN
1857-0011.

3064. Vetricean, Sergiu. Maladia urechii operate. 3. Caracteristica, cauzele şi complica-
ţiile / Sergiu Vetricean // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015.
– Nr 3. – P. 260-265. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 264-265 (31 tit.).
– Art. 1 : Nr 2. – ISSN 1857-0011.

3065. Vetricean, Sergiu. Maladia urechii operate. 4. Tratamentul chirurgical / Sergiu
Vetricean // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P.
265-270. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 269-270 (32 tit.). – Art. 1 : Nr
2. – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 3020, 3072)

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
3066. Berliba, Elina. Markerii consumului nociv de alcool în diagnosticul hepatice alcoo-
lice / Elina Berliba // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 4.
– P. 70-73. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 73 (13 tit.). – ISSN 1729-8687.

3067. Bolile cronice difuze ale ficatului – manifestări extrahepatice la nivel hormo-
nal sexual masculin / Iulianna Lupașco, Vlada-Tatiana Dumbrava, Natalia Taran [et al.] //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 4. – P. 27-32. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 30-32 (44 tit.). – ISSN 1729-8687.

3068. Bolile cronice difuze ale ficatului – manifestări extrahepatice la nivel
adenohipofizar, hormonii foliculostimulant și luteinizant / Iulianna Lupașco, Vlada-
Tatiana Dumbrava, Tatiana Ghelimici [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în

89
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2015 ≡ Magazine article annals Nr 8-2015

medicină. – 2015. – Nr 4. – P. 32-36. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 35-36
(30 tit.). – ISSN 1729-8687.

3069. Bugai, Rodica. Relevanța unor factori de risc genetici și a stresului oxidativ la pa-
cienții cu pancreatita cronică latentă în Republica Moldova / Rodica Bugai, Ion Țîbîrnă, Nico-
lae Barbacar // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 4. – P.
125-129 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 129 (7 tit.). – ISSN 1729-8687.

3070. Caz clinic rar întâlnit: angiosarcocom al splinei / Lorena Mednicov, Nicolae
Burian, Mihaela Gherasim [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medica-
le. – 2015. – Nr 3. – P. 426-429. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 428-
429 (25 tit.). – ISSN 1857-0011.

3071. Cernat, Mircea. Tumorile gastrointestinale stromale ale duodentului : (Revista lite-
raturii) / Mircea Cernat // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015.
– Nr 3. – P. 432-441 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 438-441
(88 tit.). – ISSN 1857-0011.

3072. Chirvas, Elena. Modificările statutului imun umoral la pacienții cu astm bronșic în
asociere cu infecția cronică cu virusul hepatic B, varianta serologică HBsAG negativă : (infec-
ția ocultă cu virusul hepatic B) / Elena Chirvas // Sănătate publică, economie şi management
în medicină. – 2015. – Nr 4. – P. 67-69. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 69
(18 tit.). – ISSN 1729-8687.

3073. Colita ulcerativă severă și hepatita cronică virală C / Alina Jucov, Marina Flo-
rea, Silvia Bârcă [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. –
Nr 4. – P. 20-22 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 22 (4 tit.). – ISSN
1729-8687.

3074. Darii, Eugeniu. Evaluarea calității vieții și importanța acesteia la pacienții cirotici
cu indicație chirurgicală / Eugeniu Darii // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2015. – Nr 4. – P. 106-109 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
108-109 (27 tit.). – ISSN 1729-8687.

3075. Darii, Eugeniu. Monitorizarea post-terapeutică a calității vieții pacienților cu ciroză
hepatică, tratați chirurgical / Eugeniu Darii // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2015. – Nr 4. – P. 102-106 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
105-106 (21 tit.). – ISSN 1729-8687.

3076. Doruc, Andrei. Aspecte noi în tratamentul cancerului buzei, pielii local-avansat
(T3N0M0, T4N0M0) / Andrei Doruc // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medica-
le. – 2015. – Nr 3. – P. 253-259 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 259 (3 tit.). – ISSN 1857-0011.

3077. Dumbrava, Vlada-Tatiana. Arterita Takayasu în asociere cu hepatita cronică vira-
lă B : Caz clinic / Vlada-Tatiana Dumbrava, Liliana Groppa, Silvian Vitoroi // Sănătate publică,

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 4. – P. 40-45. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 44-45 (21 tit.). – ISSN 1729-8687.

3078. Ferdohleb, Alexandru. Problematica stricturilor iatrogene ale căii biliare principale
în practica chirurgicală / Alexandru Ferdohleb // Sănătate publică, economie şi management
în medicină. – 2015. – Nr 4. – P. 140-146 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 146 (11 tit.). – ISSN 1729-8687.

3079. Greşeli comise în proxilaxia şi tratamentul incomplet al pancreatitei acute
postoperatorii / Nicolae Ghidirim, Lilian Antoci, Nadejda Corobcean [et al.] // Buletinul Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 144-149 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 149 (16 tit.). – ISSN 1857-0011.

3080. Hemodinamica portală în funcție de severitatea cirozei hepatice / Carolina
Țâmbală, Vasile Țurcanu, Vlada-Tatiana Dumbravă [et al.] // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2015. – Nr 4. – P. 82-85 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 84-85 (15 tit.). – ISSN 1729-8687.

3081. Hepatitele cronice virale mixte / Tatiana Ghelimici, Iulianna Lupașco, Vlada-
Tatiana Dumbrava [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015.
– Nr 4. – P. 36-39 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 39 (15 tit.). – ISSN
1729-8687.

3082. Infiltrația lipidică a pancreasului / Vlada-Tatiana Dumbrava, Iulianna Lupașco,
Liudmila Tofan-Scutaru [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2015. – Nr 4. – P. 119-125 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 123-125 (43
tit.). – ISSN 1729-8687.

3083. Jucov, Alina. Colita ulceroasă și bolile hepatice / Alina Jucov // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 4. – P. 17-20 : tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 19-20 (20 tit.). – ISSN 1729-8687.

3084. Laur, Veaceslav. Particularităţi în cancerul colorectal local extins / Veaceslav Laur
// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 347-351 :
tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 351 (15 tit.). – ISSN 1857-0011.

3085. Levca, Ciprian. Reabilitarea chirurgicală a pacienţilor oncoproctologici cu stome
intestinale temporare : (Revista literaturii) / Ciprian Levca // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 339-347 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 344-347 (52 tit.). – ISSN 1857-0011.

3086. Mustea, Anatol. Ileoplastia de substituţie a vezicii urinare / Anatol Mustea // Bule-
tinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 326-328 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 328 (8 tit.). – ISSN 1857-0011.

91
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2015 ≡ Magazine article annals Nr 8-2015

3087. Patologia tiroidiană indusă de tratamentul cu interferon / Zinaida Alexa, Inga
Cebotari, Zinaida Anestiadi [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină.
– 2015. – Nr 4. – P. 52-55. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 55 (15 tit.). –
ISSN 1729-8687.

3088. Peltec, Angela. Elevated hemoglobin influences the risk of nonalcoholic fatty liver
disease / Angela Peltec // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. –
Nr 4. – P. 58-63. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 62-63 (27 tit.). – ISSN
1729-8687.

3089. Peritonita bacteriană spontană / Vlada-Tatiana Dumbrava, Vladimir Cazacov,
Iulianna Lupașco [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. –
Nr 4. – P. 95-99 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 98-99 (22 tit.). – ISSN
1729-8687.

3090. Popescu, Constantin. Tratamentul cancerului vezicii urinare superficial / Con-
stantin Popescu, Vitalie Ţurcan, Ivan Vladanov // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 336-339 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 339 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

3091. Porcereanu, Natalia. Tratamentul insuficienței pancreatice la pacienții cu diabet
zaharat / Natalia Porcereanu // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2015. – Nr 4. – P. 131-134. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 133-134 (21 tit.).
– ISSN 1729-8687.

3092. Raba, Tatiana. Sindromul tahicardiei posturale ortostatice în hepatita cronică vira-
lă C la adolescent / Tatiana Raba // Sănătate publică, economie şi management în medicină.
– 2015. – Nr 4. – P. 63-66. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 66 (5 tit.). – ISSN
1729-8687.

3093. Rezultatele imediate şi la distanţă în tratamentul chirurgical radical al bolna-
vilor de cancer gastric / Anna Donscaia, Nicolae Ghidirim, Lilian Antoci [et al.] // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 294-298 : tab. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 298 (9 tit.). – ISSN 1857-0011.

3094. Rezultatele tratamentului chirurgical la I etapă al cancerului mucoasei cavită-
ţii bucale / Adrian Clipca, Gheorghe Ţîbîrnă, Valentina Darii [et al.] // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 232-241 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 241 (9 tit.). – ISSN 1857-0011.

3095. Starea reacţiei stromale şi angiogeneza în carcinomul de diferită localizare /
Iraida Iacoviev, Nina Bogdanscaia, Natalia Doicov [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 358-360. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 360 (8 tit.). – ISSN 1857-0011.

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3096. Taras, Ecaterina. Creșterea indicilor epidemiologici ai bolilor inflamatorii intestina-
le în Republica Moldova / Ecaterina Taras, Vitalie Țurcan, Svetlana Țurcan // Sănătate publi-
că, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 4. – P. 22-24 : fig. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 23-24 (6 tit.). – ISSN 1729-8687.

3097. Tcaciuc, Eugen. Tratamentul hipertensiunii portale / Eugen Tcaciuc // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 4. – P. 85-89. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 89 (16 tit.). – ISSN 1729-8687.

3098. Trombocitopenii și trombocitopatii la pacienții cu ciroză hepatică / Lucia
Cobîltean, Vlada-Tatiana Dumbrava, Nicolae Proca [et al.] // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2015. – Nr 4. – P. 90-95 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 94-95 (23 tit.). – ISSN 1729-8687.

3099. Țurcan, Svetlana. Factorii de risc al evoluției frecvent recidivante în colita
ulcerativă / Svetlana Țurcan, Alexei Sofroni, Silvia Bârca // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2015. – Nr 4. – P. 14-17. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 17 (6 tit.). – ISSN 1729-8687.

3100. Țurcan, Vadim. Managementul farmaco-terapeutic al hemoragiilor digestive în
boala Crohn / Vadim Țurcan, Tudor Timiș, Vladimir Hotineanu // Sănătate publică, economie
şi management în medicină. – 2015. – Nr 4. – P. 24-26. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 26 (19 tit.). – ISSN 1729-8687.

3101. Țurcanu, Adela. The "mimic" liver disease in Wilson's disease / Adela Țurcanu //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 4. – P. 74-76 : tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 76 (5 tit.). – ISSN 1729-8687.

3102. Ureche, Viorel. Tehnologii noi în tratamentul chirurgical cu fixarea protezei la ma-
xilarul superior, la pacienţi oncologici, cu defect osos al maxilei / Viorel Ureche // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 277-281 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 281 (9 tit.). – ISSN 1857-0011.

3103. Vengher, Inna. Interacțiuni umoral-metabolice în hepatitele cronice virale / Inna
Vengher // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 4. – P. 45-
51. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 51 (27 tit.). – ISSN 1729-8687.

3104. Богданская, Нина. Метастатическая злокачественная меланома желудка /
Богданская Нина, Дойков Наталья // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 361-363 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 363 (13 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 3117-18, 3130, 3147)

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocrine
3105. Vudu, Lorena. Particularităţile clinice, metabolice şi neuro-psihice la bolnavii cu
hipotiroidie primară / Lorena Vudu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-

93
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2015 ≡ Magazine article annals Nr 8-2015

cale. – 2015. – Nr 3. – P. 158-161. – Referinţe bibliogr. : p. 161 (6 tit.). – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 3145-46)

616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele
3106. Clim, Constantin. Tratamentul modern al cancerului cutanat în stadii precoce /
Constantin Clim, Ina Popa, Natalia Doicov // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 270-273 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 273 (3 tit.). – ISSN 1857-0011.

3107. Eftodii, Diana. Sarcoamele cutanate: tendinţe epidemiologice / Diana Eftodii // Bu-
letinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 126-128. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 3115)

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale
3108. Balagura, Marcel. Aspecte contemporane în diagnosticul cancerului de prostată
(C. P.) / Marcel Balagura // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2015. – Nr 3. – P. 332-335 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 335
(16 tit.). – ISSN 1857-0011.

3109. Dinamica diagnosticului cancerului de prostată în stadii precoce eligibile
pentru prostatectomia radicală retropubiană conform datelor Cancer Registru pentru
anii 2010-2014 / Ghenadie Gorincioi, Vadim Ghervas, Irina Guidea [et al.] // Buletinul Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 323-325 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 325 (5 tit.). – ISSN 1857-0011.

3110. Iurcu, Corneliu. Unele aspecte de diagnostic diferenţiat în cancerul de prostată /
Corneliu Iurcu, Alexandru Piterschi, Ghenadie Gorincioi // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 115-119 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 119 (7 tit.). – ISSN 1857-0011.

3111. Mustea, Anatol. Dinamica incidenţei cancerului sistemului urogenital în Republica
Moldova / Anatol Mustea, Ivan Vladanov // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 85-87 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 87 (7 tit.). – ISSN 1857-0011.

3112. Mustea, Anatol. Aspecte generale de diagnostic şi tratament a angiomiolipomului
renal / Anatol Mustea, Alexandru Piterschi, Corneliu Iurcu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 329-331 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 331 (11 tit.). – ISSN 1857-0011.

3113. Mustea, Anatol. Nefrectomia parţială în tratamentul angiomiolipomului renal vo-
luminos. Prezentare de caz / Anatol Mustea, Alexandru Piterschi, Corneliu Iurcu // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 429-431. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 431 (6 tit.). – ISSN 1857-0011.

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular
3114. Mereuţă, Ion. Recidivele tumorilor ţesuturilor moi după diferite metode de trata-
ment / Mereuţă Ion, Borovic Diana // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-
cale. – 2015. – Nr 3. – P. 291-294 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 294 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

3115. Tehnologii moderne în diagnosticul şi tratamentul tumorilor aparatului loco-
motor şi pielii / Ion Mereuţă, Ion Dascaliuc, Dumitru Butucel [et al.] // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 284-291 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – ISSN 1857-0011.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
3116. Aspecte imunologice în tratamentului chirurgical al cancerului laringian / Va-
lentina Darii, Gheorghe Ţîbîrnă, Valentina Stratan [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 242-248 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 247-248 (8 tit.). – ISSN 1857-0011.

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
3117. Cazacov, Vladimir. Considerente privind complicațiile în chirurgia hipertensiunii
portale / Vladimir Cazacov // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2015. – Nr 4. – P. 99-102 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 102 (16 tit.). –
ISSN 1729-8687.

3118. Evaluarea candidaților pentru transplant hepatic: criterii de selecție și obiec-
tive / Natalia Taran, Adrian Hotineanu, Vladimir Hotineanu [et al.] // Sănătate publică, eco-
nomie şi management în medicină. – 2015. – Nr 4. – P. 109-112. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 112 (8 tit.). – ISSN 1729-8687.

3119. Mereuţă, Ion. Tratamentul chirurgical al defectelor osoase provocate de tumori
benigne şi afecţiuni pseudotumorale : (Aspecte clinico-metodologice) / Ion Mereuţă, Nicolae
Dolganiuc // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P.
281-284. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-0011.

3120. The initiation of an outreach Service for Oromaxillofacial Prosthetics in PMSI
Institute of Oncology, Chisinau, Republic of Moldova 2007 – 2015 / Rodica Mindruta,
Valentina Luca, Ivan Vilcu [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medica-
le. – 2015. – Nr 3. – P. 69-76 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
76 (9 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 3030, 3058, 3060, 3063-65, 3074-75, 3078, 3084-85, 3093-94,
3102, 3143)

618 Ginecologie. Obstetrică
3121. Aprecierea complexă a factorilor ce influenţează asupra metastazării cance-
rului endometrial / Dumitru Sofroni, Eugen Ancuţa, Lilian Guţu [et al.] // Buletinul Academiei

95
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2015 ≡ Magazine article annals Nr 8-2015

de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 138-143 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 143 (8 tit.). – ISSN 1857-0011.

3122. Argumentarea ştiinţifică şi legislativ-normativă a Programului de
endoprotezare a bolnavelor cu cancer al glandelor mamare / Simona Chiaburu, Victor
Cernat, Ion Mereuţă [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2015. – Nr 3. – P. 106-110 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 110 (7
tit.). – ISSN 1857-0011.

3123. Aspecte clinico-morfologice de diagnostic şi tratament ale precursorilor
cancerului vulvar : (leucoplazie, crauroză şi afecte vulvare mixte) / Veronica Ciobanu, Dumi-
tru Sofroni, Alexandra Gudima [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 304-312 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 312 (27 tit.). – ISSN 1857-0011.

3124. Aspectele tratamentului stărilor precanceroase ale endometrului / Tudor Ro-
taru, Olga Eremia, Ludmila Balan [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 313-317 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 317 (11 tit.). – ISSN 1857-0011.

3125. Cancerul mamar bilateral (CMB) – simultan, sincron, metacron şi metastatic
(aspecte teoretico-practice şi metodologice) / Ion Mereuţă, Simona Chiaburu, Veronica
Şveţ [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P.
154-158 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-0011.

3126. Caracteristica dizabilităţii primare a pacientelor cu cancer mamar / Valerian
Cucieru, Valeria Baraliuc, Veaceslav Robu [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 197-200 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 200 (10 tit.). – ISSN 1857-0011.

3127. Casian, Neonila. Analiza situaţiei oncoginecologice în Republica Moldova pe par-
cursul anilor 2010-2014 / Neonila Casian // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 101-106 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 106 (4 tit.). – ISSN 1857-0011.

3128. Chiaburu, Simona. Reabilitarea fizică a bolnavelor cu cancer al glandelor mama-
re după mastectomii / Simona Chiaburu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 170-172 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-
0011.

3129. Chiaburu, Simona. Reabilitarea terapeutică a bolnavelor cu cancer mamar în pe-
rioada postoperatorie / Simona Chiaburu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 162-170 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-
0011.

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3130. Conduita perioperatorie la pacientele cu cancer al glandei mamare şi diabet
zaharat tip II / Larisa Sofroni, Diana Tcaciuc, Andrei Badan [et al.] // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 178-182 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 181-182 (16 tit.). – ISSN 1857-0011.

3131. Evaluările prealabile către ovariectomie ale bolnavelor de cancer al glandei
mamare faza reproductivă în perioada preoperatorie / Nicolae Ghidirim, Larisa Sofroni,
Lilia Becalîm [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. –
Nr 3. – P. 150-153 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 153 (17
tit.). – ISSN 1857-0011.

3132. Evoluţia clinică şi paraclinică a disgerminomului ovarian la vârsta reproduc-
tivă, prezentare : (caz clinic) / Sergiu Roşca, Alexandru Gudima, Iurie Bulat [et al.] // Buleti-
nul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 420-422 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 422 (7 tit.). – ISSN 1857-0011.

3133. Fibromul uterin gigant la femeile de vârstă tânără, prezentare : (caz clinic) /
Tudor Rotaru, Mariana Vîrlan, Alexandru Gudima [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 422-426 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 425-426 (6 tit.). – ISSN 1857-0011.

3134. Hiperplaziile endometrului şi două tipuri patogenice ale cancerului
endometrial şi aspectele tratamentului hormonal local / Roman Balan, Dumitru Sofroni,
Irina Tripac [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr
3. – P. 298-304 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 303-304 (9
tit.). – ISSN 1857-0011.

3135. Managementul cancerului cervical în baza Protocolului Clinic Naţional / Lilian
Guţu, Dumitru Sofroni, Veronica Ciobanu [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 93-100. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 100 (6 tit.). – ISSN 1857-0011.

3136. Managementul depistării precoce a cancerului glandei mamare şi de col ute-
rin în Republica Moldova / Victor Cernat, Anna Donscaia, Valeriu Bîlba [et al.] // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 38-42 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 41-42 (22 tit.). – ISSN 1857-0011.

3137. Particularităţi clinice în diagnosticul tumorilor filoide ale sânului / Oxana
Odobescu, Nicolae Ghidirim, Nina Bogdanscaia [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 321-323 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 323 (5 tit.). – ISSN 1857-0011.

3138. Prenatal diagnosis and medical genetic counseling / Mariana Sprincean, Elena
Halbudenco, Natalia Barbova [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2015. – Nr 2. – P. 38-46 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 45-46 (15 tit.). – ISSN
1857-064X.

97
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2015 ≡ Magazine article annals Nr 8-2015

3139. Prepeliţa, Diana. Analiza la distanţă a diagnosticului în stadiul I şi II al cancerului
glandei mamare în baza datelor Cancer Registru / Diana Prepeliţa, Vadim Ghervas // Buleti-
nul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 113-115 : tab. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 115 (4 tit.). – ISSN 1857-0011.

3140. Prepeliţa, Diana. Diagnosticul precoce al cancerului mamar în asistenţa medicală
ambulatorie : (analiza SWOT) / Diana Prepelița, Janna Punga // Buletinul Academiei de Ştiin-
ţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 111-113 : tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 113 (5 tit.). – ISSN 1857-0011.

3141. Punga, Janna. Unele aspecte epidemiologice ale cancerului mamar la bărbați în
Republica Moldova / Janna Punga // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-
cale. – 2015. – Nr 3. – P. 60-64 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 64 (5 tit.). – ISSN 1857-0011.

3142. Recurenţa cancerului mamar în stadiul II / Vitalie Machidon, Larisa Sofroni, Va-
sile Jovmir [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr
3. – P. 195-197. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 197 (5 tit.). – ISSN
1857-0011.

3143. Rezultatele la distanţă după operaţiile organomenajante în tratamentul can-
cerului glandei mamare în stadiile I-II / Anatol Cucieru, Simona Chiaburu, Valerian Cucieru
[et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 317-
320 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 320 (19 tit.). – ISSN 1857-
0011.

3144. Rolul markerilor tumorali în cancerul glandei mamare / Alexandru Cotruţa, La-
risa Sofroni, Elena Cudina [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medica-
le. – 2015. – Nr 3. – P. 200-202 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
202 (11 tit.). – ISSN 1857-0011.

3145. Sofroni, Larisa. Imunodepresia – potenţial factor de risc în cancerul primar-
multiplu al organelor hormonodependente / Larisa Sofroni, Valentina Stratan, Diana Tcaciuc //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 182-185 :
tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 185 (8 tit.). – ISSN 1857-0011.

3146. Sofroni, Larisa. Statusul hormonal al pacientelor cu tumori maligne primar-
multiple ale organelor hormonal dependente / Larisa Sofroni, Valentina Stratan, Diana Tcaci-
uc // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 173-178
: fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 177-178 (13 tit.). – ISSN
1857-0011.

3147. Tcaciuc, Diana. Corelaţia indicilor imunităţii celulare şi ale genei BRCA1 5382
INSC la pacientele cu cancer mamar şi diabet zaharat tip 2 / Diana Tcaciuc // Buletinul Aca-

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

demiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 189-194 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 194 (20 tit.). – ISSN 1857-0011.

3148. Tofan-Scutaru, Liudmila. Distrofia lipidică acută hepatică de sarcină / Liudmila
Tofan-Scutaru // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 4. –
P. 76-81. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 81 (14 tit.). – ISSN 1729-8687.
(Vezi de asemenea Nr 3050)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
3149. Тофилат, Сержиу. Кражи… из убытков : [интервью с экспертом в области
энергетики Сержиу Тофилатом] / записал Александр Васкауцан // Profit. – 2015. – Nr 7/8.
– P. 76-80 : fot. – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 2920)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE
VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
3150. Domenco, Ion. Decât pădurea verde, nu știm nimic mai sfânt : [despre dinastia
pădurarilor familiei Dobre din satul Pelinei, raionul Cahul] / Ion Domenco // Vânătorul şi Pes-
carul Moldovei. – 2015. – Nr 8. – P. 7 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 8. – P. 7 : fot. – ISSN 1857-4513.

3151. Ganea, Anatolie. Inventorying of cornelian cherry and hazelnut populations in for-
est ecosystems of Moldova in the context of the in situ conservation of crop wild relatives /
Anatolie Ganea // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 2. –
P. 87-91 : tab. – Referinţe bibliogr. : p. 91 (24 tit.). – ISSN 1857-064X.

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
3152. Bumacov, Vasile. 2KR retehnologizează agricultura : [despre program-proiectul
japonez 2KR : interviu cu Vasile Bumacov, fost ministru al agriculturii] / consemnare de Ale-
xandra Marin // Profit. – 2015. – Nr 7/8. – P. 122-128 : fot. – (Sector & Modernizare). – ISSN
1857-0186.

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
3153. Burduja, I. Factori și procese antropice cu impact asupra calității solului / Burduja
I. // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. –
2014. – Nr 2. – P. 86-91. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 91 (3 tit.). –
ISSN 1857-0046.
631.5 Lucrări agricole

99
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2015 ≡ Magazine article annals Nr 8-2015

(Vezi Nr 3162)

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
3154. Andronic, Larisa. Expression of some genes in barley under viral infection / Lari-
sa Andronic, Angela Port, Maria Duca // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2015. – Nr 2. – P. 59-65 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 64-65 (33 tit.). – ISSN
1857-064X.

3155. Recent achievements in microbiological plant protection / Leonid Voloșciuc,
Boris Pânzaru, Natalia Lemanov [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2015. – Nr 2. – P. 178-183 : tab. – Referinţe bibliogr. : p. 183 (9 tit.). – ISSN 1857-
064X.

3156. Муслех, Мохаммед. Стерилизация природных популяции сливовой плодо-
жорки Laspeyresia Funebrana Tr. (Lepidoptera, Totricidae) / Муслех Мохаммед // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 2. – P. 157-159 : tab. – Referinţe
bibliogr. : p. 159 (9 tit.). – ISSN 1857-064X.
(Vezi de asemenea Nr 3022)

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
3157. Andronic, Larisa. Ultrastructural evaluation and histological peculiarities of
androgenetic structures of barley / Larisa Andronic, Ecaterina Macovei, Svetlana Smerea //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 2. – P. 53-58 : fig. –
Referinţe bibliogr. : p. 58 (9 tit.). – ISSN 1857-064X.

3158. Pîrvan, Pintilie. Institute of phytotechny "Porumbeni" achievements and genetic
progress in maize breeding / Pintilie Pîrvan, Vasile Maticiuc, Silvia Mistreț // Buletinul Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 2. – P. 119-124 : tab. – Referinţe
bibliogr. : p. 124 (3 tit.). – ISSN 1857-064X.

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări indus-
triale
3159. Biochemical diversity of the Origanum vulgare ssp. vulgare L. and Origanum
vulgare ssp. hirtum (Link) Ietswaart genotypes from Moldova / Maria Gonceariuc, Zinai-
da Balmuș, Ana Benea [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –
2015. – Nr 2. – P. 92-100 : tab. – Referinţe bibliogr. : p. 99-100 (42 tit.). – ISSN 1857-064X.

3160. Expression of genes involved in sclareol biosynthesis in Salvia Sclarea L. /
Maria Duca, Angela Port, Tatiana Șestacova [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 2. – P. 80-86 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 85-86 (27 tit.).
– ISSN 1857-064X.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

634 Horticultură în general
(Vezi Nr 3156)
634.8 Viticultură
3161. Savin, Gheorghe. Identification of ameliorative potential of grapevine genetic re-
sources / Savin Gheorghe // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015.
– Nr 2. – P. 125-130 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 130 (24 tit.). – ISSN 1857-064X.

635 Plante de gradină. Grădinărit
635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
3162. Botnari, Vasile. Problemele actuale în ameliorarea și organizarea producerii se-
mințelor de legume / Vasile Botnari // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2015. – Nr 2. – P. 70-75 : fig. – Referinţe bibliogr. : p. 75 (9 tit.). – ISSN 1857-064X.

3163. Characteristics of tomato varieties after valuable economic features / Iulia
Siromeatnicov, Eugenia Cotenco, Tatiana Calalb [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 2. – P. 131-137 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 136-
137 (17 tit.). – ISSN 1857-064X.

3164. Cuantificarea unor efecte ale ultravioletelor la Phaseolus Vulgaris L. în vede-
rea identificării de genotipuri cu diferite capacități de utilizare a radiațiilor solare / Csilla
Iuliana Băra, Dorina Iurea, Eugenia Cotenco [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 2. – P. 66-69. – Referinţe bibliogr. : p. 69 (9 tit.). – ISSN 1857-
064X.

3165. The primers from the MUDR transposon – molecular markers of tomatoes
genotypes / Lilia Pașa, Valentin Mitin, Angela Deaghileva [et al.] // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 2. – P. 20-25 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p.
25 (12 tit.). – ISSN 1857-064X.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
3166. Grosu, Igor. Voliere și… : [repartizarea puilor de fazani în fondurile cinegetice din
Rep. Moldova] / Igor Grosu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 8. – P. 8 : fot. –
ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 8. – P. 8 : fot. – ISSN 1857-
4513.

3167. Savin, Anatol. Fazanul pe care ni-l dorim : [despre fazanul de vânătoare
(Phasianus colchicus)] / Anatol Savin // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 8. – P.
5-6 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 8. – P. 5-6 : fot. –
ISSN 1857-4513.

636.2 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi
3168. Kostandoglo, Alexandra. The genetic characteristic of young-heifers of moldovan
black-motley type the posterity of different bulls / Alexandra Kostandoglo, Valentin Focsha //

101
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2015 ≡ Magazine article annals Nr 8-2015

Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 2. – P. 147-152 : fig.,
tab. – Referinţe bibliogr. : p. 152 (18 tit.). – ISSN 1857-064X.

636.3 Rumegătoare mici. Oi. Capre
3169. Tofan, Ivan. Improvement of Tsigaie sheep breed of moldovan type / Ivan Tofan,
Petru Liuțcanov, Olga Mașner // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –
2015. – Nr 2. – P. 153-156 : tab. – Referinţe bibliogr. : p. 156 (8 tit.). – ISSN 1857-064X.
(Vezi de asemenea Nr 3181)

636.7 Câini
3170. Alaci, Alexandru. Aprecierea patrupezilor : [dresarea câinilor de vânătoare] / Ale-
xandru Alaci // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 8. – P. 12 : fot. – ISSN 1857-
4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 8. – P. 12 : fot. – ISSN 1857-4513.

639.1 Vânătoare
3171. Bârcă, Constantin. Sezonul de vânătoare: proiecte, hotărâri : [2015-2016] / Con-
stantin Bârcă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 8. – P. a 1-a a cop.-2 : fot. –
ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 8. – P. a 1-a a cop.-2 : fot. –
ISSN 1857-4513.

3172. Cercel, Alexandru. Muzeul Munților Tatra din Zakopane : [Polonia] / Alexandru
Cercel // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 8. – P. 25 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 8. – P. 25 : fot. – ISSN 1857-4513.

3173. Duduciuc, Stan. Pasiunea cu echilibru : [pe marginea discuției cu Gheorghe
Pleșca, vânător din satul Zubrești, raionul Strășeni] / Stan Duduciuc // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2015. – Nr 8. – P. 10-11 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 8. – P. 10-11 : fot. – ISSN 1857-4513.

3174. Grosu, Igor. …sărbătoare la Strășeni : [pe marginea festivității "Ziua vânătorului"
la Vatra, iun. 2015] / Igor Grosu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 8. – P. 8-9 :
fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 8. – P. 8-9 : fot. – ISSN
1857-4513.

3175. Rojic, Vladimir. Suntem pregătiți de vânătoare? : [interviu cu Vladimir Rojic, mais-
tru armurier al Soc. Vânătorilor și Pescarilor Moldovei] / a intervievat Ion Groza // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 8. – P. 13 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 8. – P. 13 : fot. – ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 3029)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură
3176. Bulat, Dumitru. Pietrarul și fusarul : [specii rare de pești din Rep. Moldova] / Du-
mitru Bulat // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 8. – P. 22 : fot. – ISSN 1857-4505
; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 8. – P. 22 : fot. – ISSN 1857-4513.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3177. Rusnac, Vladimir. Masa de sărbătoare a peștilor : [despre hrana și îngrijirea peș-
tilor] / Vladimir Rusnac // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 8. – P. 23 : fot. – ISSN
1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 8. – P. 23 : fot. – ISSN 1857-4513.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
3178. Pascaru, Vlad. Igor Gamrețki: "Soarta țării depinde de fiecare din noi în parte" :
[pe marginea discuției cu dir. Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicație I.
Gamrețki] / Vlad Pascaru // Moldoveanca. – 2015. – Nr 4. – P. 9-11 : fot. – ISSN 1857-3053.

656.7 Transport aerian
3179. Стрэжеску, Марина. Полоса на взлете! : [о модернизации Кишин. Междунар.
Аэропорта] / Марина Стрэжеску // Profit. – 2015. – Nr 7/8. – P. 54-55 : fot. – (Инвестиции &
Концессия). – ISSN 1857-0186.

657 Contabilitate
3180. Nederița, Alexandru. Recomandări practice privind determinarea și aplicarea
pragului de semnificație conform noilor SNC : [Standarde Naț. de Contabilitate] / Alexandru
Nederița // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 8. – P. 11-17 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în
notele de subsol. – ISSN 1813-4408.

3181. Чиреш, Елена. Учет в овцеводстве / Елена Чиреш // Contabilitate şi audit. –
2015. – Nr 8. – P. 44-51 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
662 Explozivi. Combustibili
(Vezi Nr 2920)
669 Metalurgie
3182. Крапивка, Игорь. Герой рубрики: Игорь Крапивка : [интервью с ген. дир. IM
"Orvento Metall Trading Company" SRL] / кор. журн. // Profit. – 2015. – Nr 7/8. – P. 90-93 :
fot. – (77 вопросов за 20 минут). – ISSN 1857-0186.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI
PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

691 Materiale de construcţii. Părţi ale construcţiilor
(Vezi Nr 3182)

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.
PARCURI. GRĂDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general

103
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2015 ≡ Magazine article annals Nr 8-2015

3183. Spațiul sacru la Orheiul Vechi = Orheiul Vechi – A Sacred Place / cor. rev. ; fot. :
Mihai Potârniche, Andrei Mardari // Moldova. – 2015. – Nr 7/8. – P. 48-56 : fot. – Tit., text
paral.: lb. rom., engl. – ISSN 0132-6635.

72 ARHITECTURĂ
3184. Bâzgu, Eugen. Arhitectura vernaculară și casa de piatră de tradiție orheiană =
Vernacular Architecture and the Traditional Stone House from Orhei / Eugen Bâzgu ; fot. :
Mihai Potârniche, Andrei Mardari // Moldova. – 2015. – Nr 7/8. – P. 42-47 : fot. – Tit., text
paral.: lb. rom., engl. – ISSN 0132-6635.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
73 ARTE PLASTICE
3185. Rusu-Haraba, Anastasia. Alături de cei care cândva au fost prieteni buni cu piatra
= Artists Visiting Orheiul Vechi : [pe marginea Simp. Intern. de Pictură "Orheiul Vechi-2014",
3-9 aug.] / Anastasia Rusu-Haraba ; fot. : Iurie Foca // Moldova. – 2015. – Nr 7/8. – P. 72-80 :
fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 0132-6635.

78 MUZICĂ
3186. Calancea, Alex. Alex Calancea: Muzica trebuie să fie un "perpetuum mobile" : [in-
terviu cu basistul din Rep. Moldova] / interviu realizat de Victoria Kirilov // Clipa siderală. –
2015. – Nr 1. – P. 3-4 : fot. – ISSN 1857-3673.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică
3187. Popușoi, Liliana. Opera dintre stânci din Butuceni și viața la limita dintre profan și
sacru = Opera in the Cliffs of Butuceni and Life an the Edge between the Profane and the
Sacred : [despre Teatrul Sătesc din Butuceni, raionul Orhei] / Liliana Popușoi ; fot. : Iurie
Foca, Andrei Mardari, Mihai Vengher // Moldova. – 2015. – Nr 7/8. – P. 64-69 : fot. – Tit., text
paral.: lb. rom., engl. – ISSN 0132-6635.
(Vezi de asemenea Nr 3241)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
3188. Marin, Mariana. Formarea vorbitorului cult de limbă română: realizări, probleme,
perspective : (Reconsiderări, analize și reflecții) / Mariana Marin // Învăţătorul Modern. –
2015. – Nr 4. – P. 6-10 : fot. – Conține : Profilul vorbitorului cult / Tatiana Callo ; Mass-media
este "certată" cu normele limbii literare / Constantin Șchiopu ; Este eficient modelul comuni-
cativ? / Maria Hadîrcă ; Vocabularul – aspect neglijat în învățarea limbii române? / Tamara
Cazacu ; Printre crize… / Natalia Grîu ; Cultura comunicării în toate mediile lingvistice / Viori-

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ca Goraș-Postică ; Fiecare profesor trebuie să fie activ în ideea unui vorbitor cult / Daniela
Vacarciuc ; Pentru un cadru național al limbii române / Pavel Cerbușca. – ISSN 1857-2820.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
3189. Molea, Loredana. Hitlarious : [povestire] / Loredana Molea // Clipa siderală. –
2015. – Nr 1. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-3673.

3190. Panța, Iustin. Copil în piața orașului ; Tatăl către fiul său ; Încerc să scriu o poesie
(II) ; Outsider ; Contururi strîmbe ; Resentiment : [versuri] / Iustin Panța // Noi. – 2015. – Nr 8.
– P. 8-9 : il. – ISSN 1857-0798.

3191. Petrescu, Cezar. Fram, ursul polar : [fragm. din vol. cu acelaşi tit.] / Cezar Petres-
cu ; des. de Adrian Moraru // Noi. – 2015. – Nr 8. – Supl.: P. 57-64 : il. – Art. 1 : Nr 1. – ISSN
1857-0798.

3192. Zincă, Haralamb. Zefirul : [proză] / Haralamb Zincă ; des. de Alexei Colâbneac //
Noi. – 2015. – Nr 8. – P. 12, 24-25 : il. – ISSN 1857-0798.

3193. Влахуцэ, Александру. Справедливость : [стихи : пер. с рум.] / Александру
Влахуцэ ; пер. : А. Ахматовa // Наше поколение. – 2015. – Nr 5. – P. a 4-a a cop. – ISSN
1857-0100.
(Vezi de asemenea Nr 3202)

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
3194. Bârcă, Tache. Era frumos colțatul!... : [povestire] / Tache Bârcă // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 8. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 8. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-4513.

3195. Benea, Marcela. Drum : [versuri] / Marcela Benea // Clipa siderală. – 2015. – Nr 1.
– P. 2 : fot. – ISSN 1857-3673.

3196. Beșleagă, Vladimir. Zbor frânt : [fragm. din romanul cu același tit.] / Vladimir Beș-
leagă // Clipa siderală. – 2015. – Nr 1. – P. 26-27 : fot. – ISSN 1857-3673.

3197. Bivol, Efim. Leneșul : [versuri] / Efim Bivol // "a" MIC". – 2015. – Nr 7/8. – P. 48. –
ISSN 1857-3770.

3198. Bolduma, Ion. Vulpea : [versuri] / Ion Bolduma // "a" MIC". – 2015. – Nr 7/8. – P.
48. – ISSN 1857-3770.

105
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2015 ≡ Magazine article annals Nr 8-2015

3199. Bulat, Eugenia. Non fare la vittima! : [reflecții] / Eugenia Bulat // Clipa siderală. –
2015. – Nr 1. – P. 22-23. – ISSN 1857-3673.

3200. Cârchelan, Iuliu. Covorul Lenuței : [povestire] / Iuliu Cârchelan // Alunelul. – 2015.
– Nr 7/8. – P. 6-7 : il. – ISSN 1857-4173.

3201. Colesnic, Iurie. Lăbuș ; Peștele ; Merele toamna ; Șopârla ; Robotul ; Sticletele ;
Brazii ; Ceasul : [versuri] / Iurie Colesnic ; des. de Nadejda Olaru // Alunelul. – 2015. – Nr 7/8.
– P. 8-9 : fot., il. – ISSN 1857-4173.

3202. Cu pana la pălărie, cu puşca… la poezie : [versuri] // Vânătorul şi Pescarul Mol-
dovei. – 2015. – Nr 8. – P. 19 : fot. – Conţine : Omul / George Caranfil ; Catârul / Ion Grigore ;
Motiv / Ion Bratu ; Capra vecinului / Florin Rotaru ; Animal Planet / Gheorghe Gurău ; Ciudă-
țenii / Corneliu Sofronie. – ISSN 1857-4505.

3203. Damian, Liviu. Grai : [versuri] / Liviu Damian ; des. de Alexei Colâbneac // Alune-
lul. – 2015. – Nr 7/8. – P. 3 : il. – ISSN 1857-4173.

3204. Darie, Pavel. Povestea bobului de grâu / Pavel Darie ; des. de Anatol Smâșleaev
// Alunelul. – 2015. – Nr 7/8. – P. 18-19 : il. – ISSN 1857-4173.

3205. Grigoroiu, Iuliana. (Re)facerea ; Suflet incolor : [versuri] / Iuliana Grigoroiu // Clipa
siderală. – 2015. – Nr 1. – P. 21 : fot. – ISSN 1857-3673.

3206. Guțu, Maria. Orașul roșu ; "Pășesc în fața noastră umbre…" ; "Îmi lipesc trupul fă-
ră suflet…" ; O lămâie : [versuri] / Maria Guțu // Clipa siderală. – 2015. – Nr 1. – P. 16 : fot. –
ISSN 1857-3673.

3207. Luca, Victoria. Învinsă ; Artistic ; Neînsuflețiți : [versuri] / Victoria Luca // Clipa si-
derală. – 2015. – Nr 1. – P. 17 : fot. – ISSN 1857-3673.

3208. Lungu-Ploaie, Raisa. Cuciu : [povestire] / Raisa Lungu-Ploaie ; des. de Natalia
Tighineanu // Alunelul. – 2015. – Nr 7/8. – P. 12-13 : il. – ISSN 1857-4173.

3209. Nagacevschi, Viorica. Întreabă-mă orice ; Luna mierii ; Aveam atâtea potriviri ; Fir
cu fir ; Dumnezeu mi-a dat un sfat: "A iubi nu-i păcat" ; Nu contează ; Mi-aș dori : [versuri] /
Viorica Nagacevschi // Moldoveanca. – 2015. – Nr 3. – P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-3053.

3210. Nastasiu, Ana. Proces de epurare ; Esențe ; Stropi ; Rondelul verbului creator :
[versuri] / Ana Nastasiu // Clipa siderală. – 2015. – Nr 1. – P. 14 : fot. – ISSN 1857-3673.

3211. Postolache, Gheorghe. La cireșe : (Poveste science-fiction) / Gheorghe Postola-
che // "a" MIC". – 2015. – Nr 7/8. – P. 48. – ISSN 1857-3770.

3212. Roman, Mihail. Legendă dacică : [versuri] / Mihail Roman ; des. de Alexei
Colâbneac // Alunelul. – 2015. – Nr 7/8. – P. 2 : il. – ISSN 1857-4173.

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3213. Rusnac, Vladimir. Crapul : [versuri] / Vladimir Rusnac // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2015. – Nr 8. – P. 22. – ISSN 1857-4505.

3214. Rusnac, Vladimir. La iazul cu rațe ; Elevul "bolnav" ; Izvorul ; Îngrijorare ; Papaga-
lul de vânzare ; Replica unui iepuraș ; Glumețul ; Ceasul cu umor ; Mărturisire : [versuri] /
Vladimir Rusnac ; des. de Ana Evtușenco // Alunelul. – 2015. – Nr 7/8. – P. 14-15 : il. – ISSN
1857-4173.

3215. Stamati-Ciurea, Constantin. O vânătoare în Basarabia (VI) : [povestire : fragm.] /
Constantin Stamati-Ciurea // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 8. – P. 20-21 : fot.
– Art. 1 : Nr 3. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 8. – P. 20-21
: fot. – Art. 1 : Nr 3. – ISSN 1857-4513.

3216. Tudor, Ștefan. Tricolorul : [versuri] / Ștefan Tudor ; des. de Alexei Colâbneac //
Alunelul. – 2015. – Nr 7/8. – P. 2 : il. – ISSN 1857-4173.

3217. Ungureanu, Cătălin. O umbră și-un pod : [versuri] / Cătălin Ungureanu // Clipa si-
derală. – 2015. – Nr 1. – P. 21 : fot. – ISSN 1857-3673.

3218. Vâlcu, Stanislav. "Lățarul" ; Pâinică de la iepuraș : [povestiri] / Stanislav Vâlcu //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 8. – P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник
и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 8. – P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-4513.

3219. Vieru, Grigore. Copilărie : [versuri] / Grigore Vieru // Noi. – 2015. – Nr 8. – P. 22 :
il. – ISSN 1857-0798.

821.161.1 Literatură rusă
3220. Гамаюнов, Игорь. Ястребиная кровь Голубевых : [рассказ] / Игорь Гамаюнов
// Наше поколение. – 2015. – Nr 5. – P. 95-96 : fot. – ISSN 1857-0100.

3221. Гришин, Виктор. А мы выжили, Никита! : [рассказ] / Виктор Гришин // Наше
поколение. – 2015. – Nr 5. – P. 91-94 : fot. – ISSN 1857-0100.

3222. Маслобоев, Олег. Дожди над Касабланкой : Роман / Олег Маслобоев // Наше
поколение. – 2015. – Nr 5. – P. 40-62 : fot. – Продолж. следует. – ISSN 1857-0100.

3223. Молодых, Вадим. Пустые головы : Повесть / Вадим Молодых // Наше поко-
ление. – 2015. – Nr 5. – P. 7-26 : fot. – Продолж. Нач. : Nr 4. – ISSN 1857-0100.

3224. Москвичёва, Маргарита. "Неужто боль разлуки исцелит…" ; "Уже не идёт
снег…" ; "Вдали, за густыми снегами…" ; "Померкла страсть в ночном кошмаре снов…" ;
"Не о том сидим, не о том…" ; "Однажды мы не встретились с тобой…" ; "Два мира, два
коня…" ; "Бесполезная тень бесполезно скользит по паркету…" ; "В канун снегопада мы
взглядом коснулись друг друга…" : [стихи] / Маргарита Москвичёва // Наше поколение. –
2015. – Nr 5. – P. 81-82 : fot. – ISSN 1857-0100.

107
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2015 ≡ Magazine article annals Nr 8-2015

3225. Никифоренко, Георгий. Наполеон ; Иван Андреевич – рабочий и солдат :
[рассказы] / Георгий Никифоренко // Наше поколение. – 2015. – Nr 5. – P. 32-35 : fot. –
ISSN 1857-0100.

3226. Петруша, Александр. Зимнее утро ; Мимолетности весны ; Муза : [стихи] /
Александр Петруша // Наше поколение. – 2015. – Nr 5. – P. 87-88 : fot. – ISSN 1857-0100.

3227. Поляков, Андрей. Снег заброшенного сада ; Дальний свет ; Негасимая звез-
да ; "Прижать к лицу осеннюю траву…" ; Про то ; Слово ; Дом ; Мир ; Дорога : [стихи] /
Андрей Поляков // Наше поколение. – 2015. – Nr 5. – P. 83-84 : fot. – ISSN 1857-0100.

3228. Росс, Вадим. Случай в Шерривуд-холле ; Обида ; "Дары волхвов" ; Сапоги
для Поднебесной : [рассказы] / Вадим Росс // Наше поколение. – 2015. – Nr 5. – P. 63-80
: fot. – ISSN 1857-0100.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
3229. Бану, Иван. Память ; Фронтовик ; О войне ; Память войны ; Фронтовой фото-
альбом : [стихи] / Иван Бану // Наше поколение. – 2015. – Nr 5. – P. 89-90 : fot. – ISSN
1857-0100.

3230. Винятинская, Юлия. Старый патефон ; Последний вальс ; В разлуке с дет-
ством ; Сирень ; Обрывок недошедшего письма ; Избушка в три окошка : [стихи] / Юлия
Винятинская // Наше поколение. – 2015. – Nr 5. – P. 85-86 : fot. – ISSN 1857-0100.

3231. Каюров, Георгий. Жёлтый император : [рассказ] / Георгий Каюров // Наше
поколение. – 2015. – Nr 5. – P. 97-103 : fot. – Продолж. Нач. : Nr 1. – ISSN 1857-0100.

3232. Каюров, Георгий. Cмертоносное масло : [рассказ] / Георгий Каюров // Наше
поколение. – 2015. – Nr 5. – P. 27-31 : fot. – ISSN 1857-0100.

3233. Ступина, Алла. Лëгкая рука : [рассказ] / Алла Ступина // Наше поколение. –
2015. – Nr 5. – P. 104 : fot. – ISSN 1857-0100.

3234. Цуркан, Олег. Мемориал : Рассказ / Олег Цуркан // Наше поколение. – 2015.
– Nr 5. – P. 36-39 : fot. – ISSN 1857-0100.

821.351.12 Literatură avară
3235. Гамзатов, Расул. Удачная на днях была охота : [стихи] / Расул Гамзатов //
Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 8. – P. 19 : fot. – ISSN 1857-4513.

821.581 Literatură chineză
3236. Maimuța și Greierașul : [poveste populară chineză] / trad. de Ștefan Tudor ; des.
de Stela Damaschin // Alunelul. – 2015. – Nr 7/8. – P. 10 : il. – ISSN 1857-4173.

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.111.0 Literatură engleză
3237. Nuța, Ana-Mihaela. În lumea lui Tolkien : [John Ronald Reuel : despre viaţa şi ac-
tivitatea scriitorului englez (1892-1973)] / Ana-Mihaela Nuța // Clipa siderală. – 2015. – Nr 1. –
P. 34-35 : fot. – ISSN 1857-3673.

821.135.1.0 Literatură română
3238. Bobînă, Gheorghe. Tipologii ale filosofiei medievale în opera lui Mircea Vulcănes-
cu / Gheorghe Bobînă // Filosofia și perspectiva umană : materialele Conferinței Științifice
consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 20 noiem. 2014. – Chișinău, 2015. – P. 5-14. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 14 (5 tit.).

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
3239. Colesnic, Iurie. Fiica unui erou : [despre poeta Silvia Murafa, fiica lui Simion
Murafa, fruntaș al mișcării naț. din Basarabia] / Iurie Colesnic // Moldoveanca. – 2015. – Nr 3.
– P. 13 : fot. – (Din galeria femeilor basarabene). – ISSN 1857-3053.

3240. Colesnic, Iurie. O floare de stepă : [despre activitatea poetei basarabene Ecateri-
na Cavarnali] / Iurie Colesnic // Moldoveanca. – 2015. – Nr 3. – P. 12 : fot. – (Din galeria
femeilor basarabene). – ISSN 1857-3053.

3241. Colesnic, Iurie. Poetă și artistă : [despre Corina Constantinescu, poetă basara-
beană și actriță la Teatrul Mic din București (1919-2007)] / Iurie Colesnic // Moldoveanca. –
2015. – Nr 4. – P. 12 : fot. – (Din galeria femeilor basarabene). – ISSN 1857-3053.

821.161.1.0 Literatură rusă
3242. Крекер, Ирен. Поэт Юрий Визбор – наша молодость : [рос. поэт, авт.-исполн.
песен (1934-1984)] / Ирен Крекер // Наше поколение. – 2015. – Nr 5. – P. 3-6. – ISSN
1857-0100.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
3243. Postică, Gheorghe. Gheorghe Postică: "Includerea unui obiectiv în Lista UNES-
CO este o accedere a țării în clubul elitar al patrimoniul universal" = "Moldova will enter the
universal elite heritage club after inclusion of a cultural object in the UNESCO List" : [interviu
cu profesorul univ., Viceministru al Culturii din Rep. Moldova] / interviu de Liliana Popușoi ;
fot. : Mihai Potârniche // Moldova. – 2015. – Nr 7/8. – P. 16-24 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom.,
engl. – ISSN 0132-6635.

3244. Postică, Gheorghe. Siturile arheologice de la Orheiul Vechi = The Archaeological
Sites from Orheiul Vechi / Gheorghe Postică ; fot. : Andrei Mardari // Moldova. – 2015. – Nr
7/8. – P. 32-38 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 0132-6635.

109
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2015 ≡ Magazine article annals Nr 8-2015

3245. Азбелев, П. П. Пазырыкское наследство и юэчжийская проблема / П. П.
Азбелев // Stratum plus. – 2015. – Nr 4 : Время перемен: "На рубеже эр". – P. 23-55 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 50-55 (97 tit.). – ISSN 1608-9057.

3246. Вдовченков, Е. В. Социальные трансформации в сарматской обществе в 1
в. н.э. / Е. В. Вдовченков // Stratum plus. – 2015. – Nr 4 : Время перемен: "На рубеже эр".
– P. 85-100 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 96-100 (63 tit.). –
ISSN 1608-9057.

3247. Костромичёв, Д. А. Ажурные пряжки с пельтовидной рамкой: вопросы
типологии, хронологии и происхождения / Д. А. Костромичёв // Stratum plus. – 2015. – Nr
4 : Время перемен: "На рубеже эр". – P. 299-356 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 348-356 (190 tit.). – ISSN 1608-9057.

3248. Красноперов, А. А. Дата и связи погребения 727 Тарасовского могильника в
Прикамье / А. А. Красноперов // Stratum plus. – 2015. – Nr 4 : Время перемен: "На
рубеже эр". – P. 207-234 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 229-
234 (98 tit.). – ISSN 1608-9057.

3249. Кулаков, В. И. Браслеты типа armilla и змееголовые на северо-восточной
границе Барбарикума / В. И. Кулаков // Stratum plus. – 2015. – Nr 4 : Время перемен: "На
рубеже эр". – P. 183-192 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 190-
192 (24 tit.). – ISSN 1608-9057.

3250. Медведев, А. П. О рубеже эллинистической и римской эпох в истории и
культуре Фанагории : (по материалам раскопок Восточного некрополя, 2005-2007 гг.) /
А. П. Медведев // Stratum plus. – 2015. – Nr 4 : Время перемен: "На рубеже эр". – P. 277-
292 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 290-292 (43 tit.). – ISSN
1608-9057.

3251. Мордвинцева, В. И. Социальная структура населения городища у с. Золотая
Балка / В. И. Мордвинцева // Stratum plus. – 2015. – Nr 4 : Время перемен: "На рубеже
эр". – P. 115-142 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 140-142
(46 tit.). – ISSN 1608-9057.

3252. Негин, А. Е. Надписи на римских "парадных" доспехах: коммеморативная
практика или знак принадлежности? / А. Е. Негин // Stratum plus. – 2015. – Nr 4 : Время
перемен: "На рубеже эр". – P. 257-266 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 264-266 (52 tit.). – ISSN 1608-9057.

3253. Неординарный сарматский комплекс из окрестностей Тирасполя на
левобережье Нижнего Днестра / В. С. Синика, С. Н. Разумов, С. Д. Лысенко [et al.] //
Stratum plus. – 2015. – Nr 4 : Время перемен: "На рубеже эр". – P. 101-113 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 112-113 (19 tit.). – ISSN 1608-9057.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3254. Пуздровский, А. Е. Двухкамерный склеп с надгробным рельефом из Усть-
Альминского некрополя в Крыму / А. Е. Пуздровский, А. А. Труфанов // Stratum plus. –
2015. – Nr 4 : Время перемен: "На рубеже эр". – P. 143-173 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 172-173 (34 tit.). – ISSN 1608-9057.

3255. Раев, Б. А. Псевдоаттический шлем из хутора Апостолиди: историко-
археологический контекст / Б. А. Раев, А. В Симоненко // Stratum plus. – 2015. – Nr 4 :
Время перемен: "На рубеже эр". – P. 237-256 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 253-256 (70 tit.). – ISSN 1608-9057.

3256. Скворцов, К. Н. Оголовье коня раннеримского времени из могильника
Шоссейное : (Калининградская область) / К. Н. Скворцов, К. Л. Юганов // Stratum plus. –
2015. – Nr 4 : Время перемен: "На рубеже эр". – P. 193-206 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 204-206 (28 tit.). – ISSN 1608-9057.

3257. Скрипкин, А. С. О политической организации сарматов на рубеже эр / А. С.
Скрипкин // Stratum plus. – 2015. – Nr 4 : Время перемен: "На рубеже эр". – P. 73-83. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 81-83 (45 tit.). – ISSN 1608-9057.

3258. Сутягина, Н. А. Китайские истоки погребального обряда хунну / Н. А.
Сутягина // Stratum plus. – 2015. – Nr 4 : Время перемен: "На рубеже эр". – P. 57-71 : fig.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 68-71 (44 tit.). – ISSN 1608-9057.

3259. Ушаков, С. В. Об амфоре с "виллы Басилида" на хоре Херсонеса / С. В.
Ушаков // Stratum plus. – 2015. – Nr 4 : Время перемен: "На рубеже эр". – P. 293-298 : fig.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 296-298 (46 tit.). – ISSN 1608-9057.

3260. Чореф, М. М. К вопросу о херсонесско-боспорских контактах: по данным
сфрагистики / М. М. Чореф // Stratum plus. – 2015. – Nr 4 : Время перемен: "На рубеже
эр". – P. 267-276 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 273-276 (76
tit.). – ISSN 1608-9057.

3261. Шаров, О. В. К вопросу о датировке tabula ansata с именем Юлия
Каллисфена / О. В Шаров, М. М. Чореф // Stratum plus. – 2015. – Nr 4 : Время перемен:
"На рубеже эр". – P. 357-375 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
371-375 (89 tit.). – ISSN 1608-9057.

3262. Шувалов, П. В. Винды и инды на Балтике / П. В. Шувалов // Stratum plus. –
2015. – Nr 4 : Время перемен: "На рубеже эр". – P. 175-182. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 181-182 (22 tit.). – ISSN 1608-9057.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Colesnic, Iurie. Fiica unui erou. – Vezi Nr 3239.

Colesnic, Iurie. O directoare de neuitat a orfelinatului din Chișinău. – Vezi Nr 2991.

111
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2015 ≡ Magazine article annals Nr 8-2015

Colesnic, Iurie. O floare de stepă. – Vezi Nr 3240.

Colesnic, Iurie. Poetă și artistă. – Vezi Nr 3241.

Dumitrescu-Bușulenga, Zoe. Roman Braga – un om al lui Dumnezeu. – Vezi Nr 2877.

Micu, Vasile. Cu demnitate și dragoste pentru pământ și oameni. Membru corespondent Andrei
Palii la 75 de ani. – Vezi Nr 3002.

Nuța, Ana-Mihaela. În lumea lui Tolkien. – Vezi Nr 3237.

Taşcă, Mihai. Alexei Barbăneagră – jurist practician, savant de notorietate şi demnitar
de stat. – Vezi Nr 2928.

Крекер, Ирен. Поэт Юрий Визбор – наша молодость. – Vezi Nr 3242.

Милушев, Дмитрий. Евгений Григорьевич Мартынчик, человек, ученый, педагог. –
Vezi Nr 2929.
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(398.2) Istoria Daciei
3263. Dulschi, Silvia. Practici diplomatice ale regatului Dacia în contextul relațiilor cu
lumea limitrofă / Silvia Dulschi // Administrarea Publică. – 2015. – Nr 3. – P. 94-98. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 97-98 (23 tit.). – ISSN 1813-8489.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
(Vezi Nr 3239)

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume
Boz, Irina 3024
A Braga, Roman (2877)
Alaci, Alexandru 3170 Bratu, Ion 3202
Albu, Viorel 2934 Brenişter,Sergiu 3055
Alexa, Zinaida 3087 Brînza, Sergiu 2945
Ancuţa, Eugen 3045, 3121 Buber, Martin 2868
Andronic, Larisa 3154, 3157 Bugai, Rodica 3069
Anestiadi, Zinaida 3087 Bujor, Valeriu 2946
Antoci, Arina 2863 Bujor, Veronica 2865
Antoci, Lilian 3079, 3093 Bulat, Dumitru 3176
Bulat, Eugenia 3199
B Bulat, Iurie 3035, 3132
Bumacov, Vasile 3152
Babuc, Monica 2859 Bunduc, T. 3017
Baciu, Tatiana 2998 Burducea, Marian 3026
Badan, Andrei 3130 Burduja, I. 3153
Balagura, Marcel 3108 Burian, Nicolae 3070
Balan, Ludmila 3124 Butucel, Dumitru 3115
Balan, Oleg 2930 Buzilă, Varvara 2860
Balan, Roman 3134
Balmuș, Zinaida 3159 C
Baraliuc, Valeria 3126
Barbacar, Nicolae 3051, 3069 Cabac, Vasile 3054
Barbăneagră, Alexei (2928) Calalb, Tatiana 3163
Barbăroșie, Ecaterina 2980 Calancea, Alex 3186
Barbova, Natalia 3138 Callo, Tatiana 3188
Băra, Csilla Iuliana 3023, 3164 Caproș, Natalia 3051
Bârcă, Constantin 3171 Caranfil, George 3202
Bârcă, Silvia 3073, 3099 Casian, Neonila 3127
Bârcă, Tache 3194 Cavarnali, Ecaterina (3240)
Bâzgu, Eugen 3184 Cazacov, Vladimir 3089, 3117
Becalîm, Lilia 3131 Cazacu, Petru 2861
Benea, Ana 3159 Cazacu, Tamara 3188
Benea, Marcela 3195 Căldare, Gheorghe 2981
Berdilo, Rodica 2966 Cârchelan, Iuliu 3200
Berliba, Elina 3066 Cebotari, Inga 3087
Bernic, Jana 3040 Cebotari, Valentina 2970
Beșleagă, Vladimir 3196 Cepoi, Liliana 3019
Bivol, Efim 3197 Cerbușca, Pavel 3188
Bîlba, Valeriu 3044, 3136 Cercel, Alexandru 3172
Bîzgu, Eugenia 2883 Cerchin, Valentina 2990
Bobînă, Gheorghe 3238 Cernat, Mircea 3044
Bodean, Nicolae 2864 Cernat, Victor 3036, 3041, 3071, 3122, 3136
Bogdanscaia, Nina 3095, 3137 Cernov, Alexei 2898
Bogdevici, O. 3016 Chiaburu, Simona 3122, 3125, 3128-29, 3143
Boiar, Marga 2862 Chirică, Lazar 3005
Boișteanu, Eduard 2976 Chirvas, Elena 3072
Bolduma, Ion 3198 Ciaglic, Tatiana 2946
Borovic, Diana 3114 Cimpeanu, Cristian S. 3023
Bostan, Ion 2944 Cimpeanu, Mirela M. 3023
Botnari, Vasile 3162 Ciobanu, Iana 3001

113
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2015 ≡ Magazine article annals Nr 8-2015

Ciobanu, Rodica 2866 Duca, Maria 3002, 3154, 3160
Ciobanu, Veronica 3123, 3135 Duduciuc, Stan 3173
Ciochina, Valentina 3021 Dulschi, Silvia 3263
Ciochină, Valentina 3032 Dumbrava, Vlada-Tatiana 3067-68, 3077,
Ciocîrlan, Gheorghe 2935 3080-82, 3089, 3098
Ciocoi, Oleg 3004 Dumitrescu-Bușulenga, Zoe 2877
Cireș, Elena 2918
Clim, Constantin 3060, 3106 E
Clipca, Adrian 3060, 3094 Eftodii, Diana 3037, 3107
Coandă, Svetlana 2867 Eftodii, Victor 3037, 3056, 3062
Cobîltean, Lucia 3098 Enicov, Vadim 2982
Coja, Ion 2875 Eremia, Olga 3124
Cojocaru, Violeta 2965 Eşanu, Anatol 2869
Cojocaru, Viorel 2870 Evtușenco, Ana 3214
Colâbneac, Alexei 3192, 3203, 3212, 3216
Colesnic, Iurie 2991, 3201, 3239-41 F
Constantinescu, Corina (3241)
Copeţchi, Stanislav 2947-48 Ferdohleb, Alexandru 3078
Corcea, Nicolae 2949 Florea, Marina 3073
Corcimaru, Ion 3038, 3048, 3050, 3052 Foca, Iurie 2860, 3005, 3185, 3187
Corobcean, Nadejda 3079 Focsha, Valentin 3168
Cosmescu, Alexandru 2868 Fornea, Iuliana 3030
Costachi, Gheorghe 2936-37 Francovschi, L. 3012
Coşciug, Natalia 3035 Frumusachi, Eduard 2892
Cotenco, Eugenia 3163-64 Frunze, Maria 2950
Cotoneţ, Larisa 3061 Frunze, Oleg 2878
Cotruţa, Alexandu 3144 Furdui, Teodor 3021, 3032
Covalciuc, Ion 2957 Furdui, Vlada 3032
Cozma, Daniela 2973-74 G
Cristal, Igor 2938
Cucieru, Anatol 3143 Gamrețki, Igor 3178
Cucieru, Valerian 3126, 3143 Ganea, Anatolie 3151
Cuculescu, Andrei 2939 Ghelimici, Tatiana 3068, 3081
Cudina, Elena 3144 Gherasi, A. 3013
Gherasim, Dumitru 2956
D Gherasim, Mihaela 3070
Damaschin, Stela 3236 Ghervas, Vadim 3039, 3109, 3139
Damian, Liviu 3203 Ghidirim, Nicolae 3079, 3093, 3131, 3137
Daniel (Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ghiorghi-Aurelian, Cristinel 2896
Române) 2876 Gîrla, Lilia 2951
Danila, Aliona 3049 Gladîş, Valentina 3038
Daniliuc, Aliona 2923 Glijin, Aliona 3021
Darie, Pavel 3204 Golan, Jacob 3019
Darii, Eugeniu 3074-75 Gonceariuc, Maria 3159
Darii, Valentina 3057, 3060, 3094, 3116 Goraș-Postică, Viorica 3188
Dascaliuc, Ion 3115 Gorincioi, Ghenadie 3109-10
Deaghileva, Angela 3165 Gortolomei, Ina 2983
Doicov, Natalia 3095, 3106 Grădinaru, L. 3012
Dolganiuc, Nicolae 3119 Grebencea, Otilia 2905
Domenco, Ion 3150 Gribincea, Alexandru 2892, 2923
Donscaia, Anna 3093, 3136 Grigorcea, Sofia 3022
Doruc, Andrei 3076 Grigore, Ion 3202

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Grigoroiu, Iuliana 3205 Lazu, Ștefan 3005
Grîu, Natalia 3188 Lemanov, Natalia 3155
Groisman, I. 3027 Levca, Ciprian 3085
Groppa, Liliana 3077 Liuțcanov, Petru 3169
Grosu, Igor 3166, 3174 Livşit, Irina 3040
Groza, Ion 3175 Lobiuc, Andrei 3026
Gryganskyi, Andrii P. 3019 Losîi, Elena 2887
Gudima, Alexandra 3123 Luca, Ana 2931
Gudima, Alexandru 3132-33 Luca, Valentina 3120
Gudumac, Eva 3040 Luca, Victoria 3207
Guidea, Irina 3109 Lungu, Tatiana 2992
Gurău, Gheorghe 3202 Lungu-Ploaie, Raisa 3208
Guștiuc, Andrei 2906 Lupașco, Iulianna 3067-68, 3081-82, 3089
Guștiuc, Ludmila 2906 Lupașcu, Galina 3022
Guţanu, Eugen 2952
Guţu, Lilian 3047, 3121, 3135 M
Guțu, Maria 3206 Machidon, Vitalie 3142
H Macovei, Ecaterina 3157
Manole, Tatiana 2907
Hadîrcă, Maria 3188 Marandiuc, Alexandru 3061
Halbudenco, Elena 3138 Mardari, Andrei 2921, 3183-84, 3187, 3244
Hotineanu, Adrian 3118 Marga, Simion 3042
Hotineanu, Vladimir 3100, 3118 Marin, Alexandra 3152
Marin, Mariana 3188
I Martalog, Valentina 3058
Iacoviev, Iraida 3095 Mașner, Olga 3169
Iacovleva, Iraida 3050 Maticiuc, Vasile 3158
Iavorschi, Constantin 3062 Mănescu, Costin 2932, 2953
Imyanitov, E. N. 3020 Mednicov, Lorena 3070
Istrati, Valeriu 3051 Mereacre, Anca 3024
Iurcu, Corneliu 3110, 3112-13 Mereuţă, Ion 3030-31, 3037, 3114-15, 3119,
Iurea, Dorina 3164 3122, 3125
Micu, Vasile 3002, 3025
J Mihalache, Iurie 2966
Mihăilescu, Miron 2879
Jalalite, G. 3016 Mihnea, Nadejda 3022
Jeleapov, V. 3016 Mindruta, Rodica 3120
Jovmir, Vasile 3142 Mistreț, Silvia 3158
Jucov, Alina 3073, 3083 Mitin, Valentin 3165
Juminski, Viorel 2883 Mitiuşkina, N. V. 3020
K Mîțul, E. 3013
Mocreac, Margareta 2909
Kirilov, Victoria 3186 Moisei, Ludmila 2901
Kostandoglo, Alexandra 3168 Molea, Loredana 3189
Kuciuk, Valeriu 2963, 2972 Monul, Victoria 3035, 3059
Moraru, Adrian 3191
L Moţiu, Florin Aurel 2964
La Mura, C. 3008-09 Muntean, Andrei 2940
Laur, Veaceslav 3084 Munteanu, Andrei 2936
Lavric, Aurelian 2894 Murafa, Silvia (3239)
Lazăr, Svetlana 2921 Murafa, Simion 3239
Mustaţă, Larisa 3048, 3052

115
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2015 ≡ Magazine article annals Nr 8-2015

Mustea, Anatol 3086, 3111-13 Prepeliţa, Cornel 3056
Musteata, Vasile 3043 Prepeliţa, Diana 3139-40
Musteaţă, Mariana 2993 Prisăcaru, Ion 2908
Musteață, Sergiu 2999 Proca, Nicolae 3098
Punga, Janna 3140-41
N
R
Nagacevschi, Viorica 3209
Nalivaico, Nicolai 3062 Raba, Tatiana 3092
Nastasiu, Ana 3210 Remencu, Alexandra (2991)
Nazar, Nadejda 2980 Reniţă, Gheorghe 2975
Nederița, Alexandru 3180 Reuel, John Ronald (3237)
Nicorici, Aliona 3053 Roban, R. D. 3012
Nuța, Ana-Mihaela 3237 Robu, Maria 3038, 3048, 3052
Robu, Veaceslav 3126
O Rojic, Vladimir 3175
Odobescu, Oxana 3137 Roman, Mihail 3212
Ojoga, Andrei 2947 Romandaș, Nicolae 2976
Ojovanu, Vitalie 2870 Rosenhech, Elida 3026
Olaru, Nadejda 3201 Roșca, Ion 2954
Oleinicova, Elena 3050 Roşca, Ludmila 2888, 3003
Roşca, Sergiu 3047, 3132
P Roşca, Simion 2895
Roșca-Caldare, Elena 2862
Palade, Valeriu 3041 Rotaru, Florin 3202
Palii, Andrei (3002) Rotaru, Tudor 3124, 3133
Panța, Iustin 3190 Rub, Jacob 2951
Pascaru, Ana 2871 Rubanovici, Ludmila 3033
Pascaru, Vlad 2922, 3178 Rusnac, Vladimir 3177, 3213-14
Pașa, Lilia 3165 Rusu, Victor 2941
Pânzaru, Boris 3155 Rusu, Vitalie 2955-57
Peltec, Angela 3088 Rusu-Haraba, Anastasia 3185
Perciun, Andrei 2872
Petrescu, Cezar 3191 S
Petru (Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al
Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor) 2880 Sandu, I. 3008-09
Pisarenco, Olga 2971 Sava, Lilia 2994-95
Piterschi, Alexandru 3110, 3112-13 Savin, Anatol 3167
Pîrvan, Pintilie 3158 Savin, Gheorghe 3161
Pleșca, Gheorghe 3173 Scobioală, Diana 2927
Poalelungi, Mihai 2930, 2933 Scutelnic, Lilia 3054
Pogonet, Galina 2902 Selevestru, Irina 2958
Popa, Ina 3106 Shibaev, A. 3027
Popescu, Constantin 3090 Sidorenko, A. 3027
Popica, Laurențiu 2881 Siromeatnicov, Iulia 3163
Popovici, Angela 2984 Sîrodoev, G. 3013, 3017
Popușoi, Liliana 3187, 3243 Smâșleaev, Anatol 3204
Porcereanu, Natalia 3091 Smerea, Svetlana 3157
Port, Angela 3154, 3160 Sofroni, Alexei 3099
Postică, Gheorghe 3005, 3243-44 Sofroni, Dumitru 3045, 3047, 3121, 3123,
Postolache, Gheorghe 3211 3134-35
Potârniche, Mihai 2859-61, 2921, 3183-84, Sofroni, Larisa 3130-31, 3142, 3144-46
3243 Sofronie, Corneliu 3202

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Solomon, Constantin 2896, 2898 Ţîbîrnă, Gheorghe 3036, 3044, 3057, 3094,
Sorbala, Mihail 2955 3116
Sorocean, Clara 2988 Țîbîrnă, Ion 3069
Sorochin, Serafima 2994-95 Ţîrdea, Teodor N. 2874
Spînu, Mariana 2996 Țurcan, Svetlana 3096, 3099
Sprincean, Mariana 3138 Țurcan, Vadim 3100
Stamati, Adela 3046 Țurcan, Vitalie 3090, 3096
Stamati-Ciurea, Constantin 3215 Țurcanu, Adela 3101
Staver, Liliana 2952 Ţurcanu, Iulian 3041
Stăvilă, Mihai 2959 Țurcanu, Vasile 3080
Stelea, Diana 2884
Stratan, Valentina 3055, 3057, 3116, 3145-46 U
Stribiţcaia, Ecaterina 2885 Ulianovschi, Xenofon 2962
Svetlov, Rita 2977 Ungureanu, Cătălin 3217
Ș Ureche, Viorel 3102
Ursu, Viorica 2967
Șaptefrați, Tatiana 2900
Șchiopu, Constantin 3188 V
Șestacova, Tatiana 3160 Vacarciuc, Daniela 3188
Ştefaneţ, Diana 2884 Vâlcu, Stanislav 3218
Şutchin, Vladimir 3056 Vengher, Inna 3103
Şutkin, Vladimir 3020, 3055 Vengher, Mihai 2859, 3187
Şveţ,Veronica 3030, 3034, 3125 Vetricean, Sergiu 3064-65
T Vieru, Grigore 3219
Vilcu, Ivan 3120
Taran, Natalia 3067, 3118 Vitoroi, Silvian 3077
Taras, Ecaterina 3096 Vîrlan, Mariana 3133
Taşcă, Mihai 2928 Vladanov, Ivan 3090, 3111
Tăbăcaru, Ludmila 2892, 2923 Voloșciuc, Leonid 3155
Tănase, Elena 2942 Vudu, Lorena 3105
Tcaciuc, Diana 3130, 3145-47 Vulcănescu, Mircea 3238
Tcaciuc, Eugen 3097
Tekaia, Ridha 2909 Z
Telesca, L. 3009 Zaharou, Zaharia 2882
Tighineanu, Natalia 3208 Zincă, Haralamb 3192
Timiș, Tudor 3100
Tîșcul, Cristina 2906 А
Tofan, Ivan 3169
Tofan-Scutaru, Liudmila 3082, 3148 Абелев, Олег 2925
Toma, Constantin 3024 Адэскэлицэ, Виорика 3000
Trelea, Maria 2886 Азбелев, П. П. 3245
Tripac, Irina 3045, 3134 Алексеев, И. В. 3010
Tristan 3029 Амихалакиоае, Георге 2919
Troianovski, Lidia 2873 Андреева, Татьяна 2924
Tudor, Ștefan 3216, 3236 Арнаут, Н. А. 3018
Tuzlucov, Petru 3061 Арсени, И. 2968
Ахматовa, А. 3193
Ț
Б
Țâmbală, Carolina 3080
Ţîbîrnă, Andrei 3063 Балабан, Сергей 2910-11
Бану, Иван 3229

117
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2015 ≡ Magazine article annals Nr 8-2015

Белый, Николай 2929 Морару, К. Е. 3006
Бенюк, Валентин 2893 Мордвинцева, В. И. 3251
Богданская, Нина 3104 Мороз, Светлана 2904, 2914-15
Болотин, О. А. 3007, 3014-15 Москвичёва, Маргарита 3224
Муслех, Мохаммед 3156
В
Н
Васкауцан, Александр 2912-13, 3149
Вдовченков, Е. В. 3246 Негин, А. Е. 3252
Визбор, Юрий (3242) Никифоренко, Георгий 3225
Винятинская, Юлия 3230
Влахуцэ, Александру 3193 П

Г Пасечник, Е. Ю. 3006
Петруша, Александр 3226
Гальченко, Анатолий 2985 Пиркка, Тапиола 2910
Гамаюнов, Игорь 3220 Покатилов, В. П. 3014-15
Гамзатов, Расул 3235 Поляков, Андрей 3227
Генкель, Ангелина 2925 Попа, Илларион 2916
Головатая, Людмила 2889 Пуздровский, А. Е. 3254
Голя, Анатолий 2890-91 Пырцак, Г. 2979
Грекова, Наталья 2903
Гришин, Виктор 3221 Р

Д Раев, Б. А. 3255
Разумов, С. Н. 3253
Дойков, Наталья 3104 Росс, Вадим 3228
Русу, М. И. 3007
К
С
Карданец, В. Ю. 3011
Каюров, Георгий 3231-32 Сакович, Василий 2897
Костромичёв, Д. А. 3247 Самохвалов, Н. И. 3007
Кравченко, Е. Н. 3014-15 Светлова, Рита 2986
Крапивка, Игорь 3182 Сидоренко, Владимир 2919
Красноперов, А. А. 3248 Симоненко, А. В 3255
Крекер, Ирен 3242 Симонова, Н. А. 3011
Кротенко, Юрий 2926 Синика, В. С. 3253
Кулаков, В. И. 3249 Синицару, Лариса 2997
Кулик, Оксана 2903 Скворцов, К. Н. 3256
Кунев, Вячеслав 2858 Скрипкин, А. С. 3257
Кырлан, М. 2969 Сосна, А. 2968
Сосна, Б. 2978-79
Л Станишевский, Александр 2989
Лысенко, С. Д. 3253 Степаненко, Н. Я. 3011
Степанюк, Виктор 2899
М Стратулат, В. 2961
Стрэжеску, Марина 3179
Маслобоев, Олег 3222 Ступина, Алла 3233
Мартынчик, Евгений Григорьевич (2929) Сутягина, Н. А. 3258
Медведев, А. П. 3250
Милушев, Д. 2960 Т
Милушев, Дмитрий 2929
Моисеев, Сергей 2920 Танас, Александр 2858, 2917
Молодых, Вадим 3223 Тимошенкова, А. Н. 3006

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Тофилат, Сержиу 3149 Ч
Труфанов, А. А. 3254
Тыршу, Анна 2987 Чиреш, Елена 3181
Чореф, М. М. 3260-61
У Чуботару, А. А. 3028
Ушаков, С. В. 3259 Ш
Ф Шаргу, Л. 2978
Шаров, О. В. 3261
Федоров, Г. 2943 Штефанец, Диана 2997
Фурдуй, Виктор 2919 Шувалов, П. В. 3262
Ц Ю
Цуркан, Олег 3234 Юганов, К. Л. 3256

119
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2015 ≡ Magazine article annals Nr 8-2015

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate

1. "a" MIC". – 2015. – Nr 7/8. – ISSN 1857-3770
2. Administrarea Publică. – 2015. – Nr 3. – ISSN 1813-8489
3. Alunelul. – 2015. – Nr 7/8. – ISSN 1857-4173
4. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – ISSN 1857-
0011
5. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 2. – ISSN 1857-064X
6. Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2014.
– Nr 2. – ISSN 1857-0046
7. Clipa siderală. – 2015. – Nr 1. – ISSN 1857-3673
8. Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 8. – ISSN 1813-4408
9. Filosofia și perspectiva umană : materialele Conferinței Științifice consacrată Zilei Mondiale a
Filosofiei, 20 noiem. 2014. – Chișinău, 2015. – [1688].
10. Integrarea socio-economică și profesională a tinerilor – finalitate a demersului educațional
actual, (ediția a 3-a) : Conferința Științifico-Practică cu participare internațională. – Chişinău,
2015. – [1625].
11. Învăţătorul Modern. – 2015. – Nr 4. – ISSN 1857-2820
12. Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 4. – ISSN 2345-1130
13. Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 8. – ISSN 1810-309X
14. Luminătorul. – 2015. – Nr 2.
15. Moldova. – 2015. – Nr 7/8. – ISSN 0132-6635
16. Moldoveanca. – 2015. – Nr 3, 4. – ISSN 1857-3053
17. Noi. – 2015. – Nr 8. – ISSN 1857-0798
18. Profit. – 2015. – Nr 7/8. – ISSN 1857-0186
19. Relaţiile bilaterale în contextual diferenţelor de opţiuni integraţioniste = Bilateral relations in
the context of diverging integrationist options : Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice cu
participare internaţională, 24 octombrie 2014. – Chişinău, 2015. – [1570].
20. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2015. – Nr 1. – ISSN 1857-2405
21. Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 8. – ISSN 1811-0770
22. Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 4. – ISSN 1729-8687
23. Stratum plus. – 2015. – Nr 4 : Время перемен: "На рубеже эр". – ISSN 1608-9057
24. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 8. – ISSN 1857-4505
25. Закон и жизнь. – 2015. – Nr 8. – ISSN-1810-3081
26. Наше поколение. – 2015. – Nr 5. – ISSN 1857-0100
27. Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 8. – ISSN 1857-4513

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR NEWSPAPER ARTICLE
DE GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
AUGUST NR 8 AUGUST
(3050-3359)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
3050. Colesnic, Victoria. Mrejele rețelelor de socializare : [aspecte ale siguranței on-line
a copiilor] / Victoria Colesnic // Timpul. – 2015. – 7 aug. – P. 15.

3051. În 15 ani de activitate ANRCETI s-a afirmat ca un reglementator matur al pie-
ței de comunicații electronice : [pe marginea discuției cu Grigore Varanița, dir. Agenției
Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației] // Eco-
nomist. – 2015. – 19 aug. – P. 11.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres
3052. Hust, Evelin. "Unde există puțin spațiu pentru discuții si dispute, unde arta nu pro-
voacă este greu să definești o formă a societății" : Interviu cu E. Hust, dir. al Institutului Goet-
he din București / interviu de Vasile Gârneț // Contrafort. – 2015. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P.
10.

3053. Pilchin, Maria. De ce s-a răzgândit Godot? : [viața culturală a mun. Chișinău] /
Maria Pilchin // Contrafort. – 2015. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 9.

02 BIBLIOTECONOMIE
3054. Balaban, Claudia. Concursul literar "La izvoarele înțelepciunii" – tezaur al cunoș-
tințelor : [pe marginea ed. anului 2015, organizat de Bibl. Naț. pentu copii "Ion Creangă"] /
Claudia Balaban // Făclia. – 2015. – 21 aug. – P. 12.

070 Ziaristică. Presă
(Vezi Nr 3113, 3319)
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
3055. Manolescu, Nicolae. Robespierre: intelectualii și femeile : [în Revoluția de la
1789: pe marginea eseului "Les Girondines" ("Girondinele") de Michel Onfray, filosof francez]
/ Nicolae Manolescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 5 aug. – P. 7.

121
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2015

2 RELIGIE. TEOLOGIE
3056. Bjolla, Sergiu. Aspecte ale necredinței / Sergiu Bjolla // Curierul ortodox. – 2015.
– 19 aug. – P. 7.
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
3057. Augustin. Schimbarea la față a Mântuitorului / Episcopul Augustin // Curierul orto-
dox. – 2015. – 19 aug. – P. 4.

3058. Cocosila, Adrian. Postul Adormirii Maicii Domnului / Adrian Cocosila // Curierul
ortodox. – 2015. – 19 aug. – P. 1.

3059. Dabija, Nicolae. Zidind iubire, a urcat în icoană : (Mitropolitul Transilvaniei, Anto-
nie Plămădeală – zece ani de la trecerea la cele veșnice)(1926-2005) / Nicolae Dabija //
Literatura și arta. – 2015. – 20 aug. – P. 7.

3060. Stănilă, Moni. Hrana credinței / Moni Stănilă // Timpul. – 2015. – 7 aug. – P. 14.

3061. Stănilă, Moni. Noi cum facem? : [învățătura creștină și datoriile omului] / Moni
Stănilă // Timpul. – 2015. – 14 aug. – P. 14.

3062. Stănilă, Moni. "Vinde averea ta" : [pe marginea versetului din Sfânta Evanghelie] /
Moni Stănilă // Timpul. – 2015. – 21 aug. – P. 14.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
305 Studii de gen
3063. Gisladottir, Ingibjorg Solrun. "Rolul tradițional al femeilor în Republica Moldova
încă nu s-a schimbat" : [interviu cu I.S. Gisladottir, dir. regional pentru Europa și Asia Centra-
lă al Organizației Națiunilor Unite pentru egalitate de gen și emanciparea femeilor UN
Women] / consemnare: Ion Macovei // Timpul. – 2015. – 21 aug. – P. 7.

3064. Vasiliu, Vadim. Ce cred feministele din Republica Moldova despre penis și vagin :
[egalitatea de gen din Moldova : pe marginea discuției cu Victoria Apostol, inițiatoarea Grupu-
lui de inițiativă feministă] / Vadim Vasiliu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 4 aug. – P. 7
; Idem în lb. rusă. – 2015. – 14 авг. – Р. 10.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
3065. Ciubotaru, Adrian. Epicriza refugiaților : [despre fluxul de imigranți din Africa și
Asia spre Europa de Vest] / Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 14 aug. – P. 6.

3066. Marin, Viorica. Imigranții, cea mai teribilă sperietoare pentru europeni : [pe margi-
nea Eurobarometrului, realizat în 28 de state membre ale Uniunii Europene și în țările candi-
date la aderare] / Viorica Marin // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 4 aug. – P. 8.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

32 POLITICĂ
3067. Naumescu, Valentin. Războiul Nordului? Puterile arctice se pregătesc pentru ma-
rea miză a deceniilor viitoare : [art. prof. de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca,
România] / Valentin Naumescu // Timpul. – 2015. – 21 aug. – P. 11.

3068. Powell, Jonathan. Contemporan cu predecesorii : [fragm. din cartea "Noul Machi-
avelli" de același aut.] / Jonathan Powell // Săptămîna. – 2015. – 7, 14 aug. – P. 8-9. –
Contin. Începutul : 31 iul.
323 Politică internă
3069. Căpiță, Ionel. În hora neamurilor : [limba română - factor de identitate] / Ionel Că-
piță // Literatura și arta. – 2015. – 27 aug. – P. 3.

3070. Manolescu, Nicolae. Cine e Pavlik Morozov : [turnătorii în sistemul comunist] / Ni-
colae Manolescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 10 aug. – P. 15.

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare
3071. Analiza FUMN. Cât ne-ar costa unirea cu Republica Moldova : [analiza Depar-
tamentului geoeconomic al Fundației Universitare a Mării Negre pe baza grilei germ. de eva-
luare a costurilor reunificării] // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 14 aug. – P. 4-5.

3072. Bogatu, Petru. Ei sunt peste tot, lacheii lui Putin : [despre expansionismul rus] /
Petru Bogatu // Ziarul național. – 2015. – 14 aug. – P. 6.

3073. Untilă, Veaceslav. Unirea – o chestiune de suflet / Veaceslav Untilă // Timpul. –
2015. – 21 aug. – P. 10.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova
3074. Ceban, Ion. Teatrul absurdului, sau Bilanțul dezastruos al sesiunii parlamentare :
[intervenție în cadrul ses. parlamentare de primăvară-vară 2015] / Ion Ceban // Socialiștii. –
2015. – Aug. (Nr 11). – P. 3. – Ed. spec. ; Социалисты. – 2015. – (Nr 11). – Р. 3.

3075. Chișlea, Ion. Cât va dura optimismul premierului Streleț? / Ion Chișlea // Econo-
mist. – 2015. – 12 aug. – P. 4.

3076. Ciobanu, Mircea V. Mi(ni)sterul educației : [despre reformele structurale, realizate
de către Maia Sandu, fost ministru al Educației] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chișinău. –
2015. – 14 aug. – P. 6. – (A-politice).

3077. Ciobanu, Mircea V. O lecție franceză. De memorie / Mircea V. Ciobanu // Jurnal
de Chișinău. – 2015. – 21 aug. – P. 6. – (A-politice).

3078. Ciobanu, Raisa. Trăim – murim, sau Faptele nu au nevoie de cuvinte : [aspecte
soc.-pol.] / Raisa Ciobanu // Literatura și arta. – 2015. – 20 aug. – P. 2.

123
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2015

3079. Ciobanu, Victor. Monopoliștii care ne jupoaie : [context soc.-pol.] / Victor Ciobanu
// Ziarul național. – 2015. – 21 aug. – P. 7.

3080. Ciocanu, Ion. Limba română ca factor al dăinuirii : [context soc.-pol.] / Ion Ciocanu
// Literatura și arta. – 2015. – 27 aug. – P. 3.

3081. Ciornei, Vsevolod. Alți termeni, aceeași ecuație : [despre instalarea noului guvern
: context soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2015. – 7 aug. – P. 2.

3082. Ciornei, Vsevolod. Oricine în locul oricui : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei //
Săptămîna. – 2015. – 14 aug. – P. 2.

3083. Ciornei, Vsevolod. Pădurea de după copaci : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Cior-
nei // Săptămîna. – 2015. – 21 aug. – P. 2.

3084. Ciubotaru, Adrian. Text aniversar : [24 de ani de la declararea independenței
Rep. Moldova] / Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 21 aug. – P. 6.

3085. Cojocariu, Tudor. Libertatea, cea mai sigură cale spre Unire / Tudor Cojocariu //
Timpul. – 2015. – 14 aug. – P. 12.

3086. Dulgheru, Valeriu. Societate condamnată? : [aspecte soc.-pol.] / Valeriu Dulgheru
// Literatura și arta. – 2015. – 20 aug. – P. 3.

3087. Femei multe, dar puține în politică : [pe marginea discuției cu Valeriu Streleț,
prim ministru, Valentina Stratan, deputat în Parlament, Igor Boțan, expert [et al.] // Ziarul de
gardă. – 2015. – 20 aug. – P. 14.

3088. Filimon, Alexandru. Cine este Făt Frumos al Moldovei? : [aspecte soc.-pol.] /
Alexandru Filimon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 10 aug. – P. 6.

3089. Filimon, Alexandru. Moldova, copleșită de crizele sale : [pe marginea analizei
efectuate de către Kamil Calus, cercetător în cadrul Centrului pentru Studii Estice din Varșo-
via] / Alexandru Filimon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 21 aug. – P. 12-13.

3090. Gârneț, Vasile. Criza politică din R. Moldova. Ecuația se complică / Vasile Gârneț
// Contrafort. – 2015. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 3.

3091. Laureații Premiului Național, ediția 2015 // Săptămîna. – 2015. – 21 aug. – P.
14.

3092. Lupan, Ilie. Lungul drum spre independență, spinos și dureros / Ilie Lupan // Vo-
cea poporului. – 2015. – 21 aug. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

3093. Martea, Galina. Basarabia – societatea celor oropsiți / Galina Martea // Timpul. –
2015. – 21 aug. – P. 22.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3094. Mândâcanu, Virgil. Ideea națională : [spirit de patriotism] / Virgil Mândâcanu // Li-
teratura și arta. – 2015. – 20 aug. – P. 11.

3095. Mischevca, Ion. Dependența față de statul "independent" : [aspecte soc.-pol.] /
Ion Mischevca // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 25 aug. – P. 6.

3096. Mischevca, Ion. Independența europeană și integrarea moldovenească / Ion
Mischevca // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 24 aug. – P. 6.

3097. Mischevca, Ion. Moldovenismul primitiv din ajunul sărbătorilor naționale / Ion
Mischevca // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 17, 19 aug. – P. 6.

3098. Mischevca, Ion. Vacanțe și restanțe : [aspecte soc.-pol.] / Ion Mischevca // Adevă-
rul : ed. de Moldova. – 2015. – 5 aug. – P. 6.

3099. Moșanu, Alexandru. 27 august 1991. Pașii lui Alexandru Moșanu : [interviu cu
primul președinte al Parlamentului Rep. Moldova] / pentru conformitate: Raisa Lozinschi //
Ziarul național. – 2015. – 21 aug. – P. 5.

3100. Negru, Nicolae. PPEM, șansele de afirmare : [a Partidului Popular European din
Rep. Moldova] / Nicolae Negru // Ziarul național. – 2015. – 7 aug. – P. 6.

3101. Negru, Nicolae. Streleț – întregitorul? : [despre consemnarea a 25 de ani de la
proclamarea UTA Gagauz Yeri] / Nicolae Negru // Ziarul național. – 2015. – 21 aug. – P. 6.

3102. Nicu, Dan. Republica Moldova, în prăpastie / Dan Nicu // Adevărul : ed. de Moldo-
va. – 2015. – 13 aug. – P. 6.

3103. Postică, Alexandru. "Nici un oficial transnistrean nu a fost pedepsit" : [privind si-
tuația soc.-pol. din regiune : interviu cu A. Postică, expert la Asociația "Promo-Lex"] / interviu
de Raisa Lozinschi // Ziarul național. – 2015. – 14 aug. – P. 5.

3104. Reniță, Alecu. Încrederea : [eseu] / Alecu Reniță // Natura. – 2015. – Aug. (Nr 8).
– P. 1.

3105. Snegur, Mircea. "Regret că avem scrisă în Constituție o denumire incorectă a
limbii de stat…" : interviu cu Mircea Snegur, primul președinte al Rep. Moldova / consemnare:
Gheorghe Budeanu // Natura. – 2015. – Aug. (Nr 8). – P. 8-9.

3106. Socor, Vladimir. "S-ar putea ca Guvernul Streleț să fie nevoit să își dea demisia" :
[interviu cu V. Socor, analist politic al Fundației Jamestown și Eurasia Daily Monitor] / interviu
de Mariana Rață // Ziarul național. – 2015. – 7 aug. – P. 9.

125
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2015

3107. Strătilă, Victor. Abaclia 1990 – primul test de rezistență : [despre acțiunile separa-
tiste în localitățile găgăuze și instituirea mișcării voluntarilor din RSS Moldovenească] / Victor
Strătilă // Natura. – 2015. – Aug. (Nr 8). – P. 10.

3108. Streleț, Valeriu. "Trebuie să ne curățăm de mai multe păcate" : [interviu cu V.
Streleț, prim-ministrul Rep. Moldova] / consemnare: Ion Surdu // Adevărul : ed. de Moldova. –
2015. – 3 aug. – P. 4-5 ; Idem în lb. rusă. – 2015. – 7 авг. – Р. 8-9.

3109. Țâcu, Octavian. Comisia Cojocaru: 5 ani după : [despre activitatea Comisiei pen-
tru studierea și aprecierea regimului comunist totalitar din Rep. Moldova, constituită la 14 apr.
2010] / Octavian Țâcu // Timpul. – 2015. – 7 aug. – P. 12-13.

3110. Țâcu, Octavian. Măștile Cenacului : [despre caravana "Aici este Europa Liberă" în
satul Cenac, raionul Cimișlia] / Octavian Țâcu // Timpul. – 2015. – 14 aug. – P. 13.

3111. Vasilică, Valeriu. În Republica Moldova nu au mai rămas rezerve de onoare :
[context soc.-pol.] / Valeriu Vasilică // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 25 aug. – P. 8-9.

3112. Vasiliu, Vadim. În cazul Unirii cu Republica Moldova, România va trebui să nego-
cieze cu Găgăuzia : [pe marginea discuției cu Serghei Uzun, scriitor găgăuz] / Vadim Vasiliu
// Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 17 aug. – P. 5.

3113. Vasiliu, Vadim. Regimul din stânga Nistrului nu poate fi parte a negocierilor : [pe
marginea discuției cu Serghei Ilcenco, jurnalist] / Vadim Vasiliu // Adevărul : ed. de Moldova.
– 2015. – 25 aug. – P. 5.

3114. Додон, Игорь. Игорь Додон: "Запад может убрать Филата руками Плахотню-
ка. А потом и самого Плахотнюка" : [беседа с председателем Партии социалистов Респ.
Молдова] / беседовал: Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2015. – 21 авг. – Р. 4-5.

3115. Додон, Игорь. Назначение нового правительства – последняя отчаянная по-
пытка спасти хронически больного коррупцией, унионизмом и олигархией пациента, это
ужасное создание молдавской демократии – Альянс "За европейскую интеграцию" :
[выступление лидера Партии социалистов Респ. Молдова на закрытии весенне-летней
парламент. сессии] / Игорь Додон // Панорама. – 2015. – 7 авг. – Р. 8
.
3116. Жосу, Виктор. Другая Молдова, или Если бы мы были христианами / Виктор
Жосу // Панорама. – 2015. – 21 авг. – Р. 6-7.

3117. Клименко, Валерий. В Молдове действует лучший правозащитный центр
СНГ : [интервью с председателем Координационного совета организаций российских
соотечественников Молдовы В. Клименко] / вопросы задавал Станислав Коршок // Па-
норама. – 2015. – 21 авг. – Р. 10.

3118. Косарев, Валерий. Большой блеф и мелкий срам : О демократии Запада и
евроцентризме Молдовы / Валерий Косарев // Коммерсант info. – 2015. – 21 авг. – Р. 6.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3119. Рошка, Юрий. Смертельный прыжок из коммунистического рая в европей-
ский эдем / Юрий Рошка // Коммерсант info. – 2015. – 21 авг. – Р. 4. – Продолж. следует.

3120. Смешная, Татьяна. Во имя новой миссии МВФ : [о деятельности правитель-
ства по возобновлению внеш. финансирования страны] / Татьяна Смешная // Экономи-
ческое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 14 авг. – Р. 3.

3121. Чубашенко, Дмитрий. Европа а-ля Kolonitsa style : [обществ.-полит. аспекты]
/ Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2015. – 7 авг. – Р. 7.

3122. Чубашенко, Дмитрий. Осень олигарха : [о соц.-полит. позиции олигарха
Владимира Плахотнюк] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2015. – 14 авг. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 3154, 3283)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
3123. Filimon, Alexandru. Rusia și NATO, cu armele pe masă : [pe marginea studiului
Rețelei Europene de Leadership] / Alexandru Filimon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. –
14 aug. – P. 4-5.

3124. Negru, Nicolae. Thorbjorn Jagland și statul capturat R. Moldova : [pe marginea
art. "Întoarceți Republica Moldova de pe marginea prăpastiei" de Thorbjorn Jagland, secretar
gen. al Consiliului Europei, publ. în cotid. amer. "The New York Times", 10 aug. 2015] / Nico-
lae Negru // Ziarul național. – 2015. – 14 aug. – P. 6.

3125. Peiu, Petrișor. "E de fapt singurul "Plan Marshall" pe care îl poate oferi cineva
Republicii Moldova" : interviu cu P. Peiu, expert economic la Fundația Universitară a Mării
Negre / interviu de Rodica Mahu // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 7 aug. – P. 5.

3126. Ткач, Сергей. Что недосказал генеральный секретарь Совета Европы : [по
материалам ст. генер. секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда в изд. "The New
York Times"] / Сергей Ткач // Панорама. – 2015. – 14 авг. – Р. 6.

3127. Ягланд, Турбьерн. Отведите Молдову от края пропасти : [ст. генер. секрета-
ря Совета Европы, опубл. в амер. изд. "The New York Times"] / Турбьерн Ягланд // Ком-
мерсант info. – 2015. – 21 авг. – Р. 7.

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare
3128. Damian, George. Avertisment: Moldova, pe marginea prăpastiei : [pe marginea
art. lui Thorbjorn Jagland, secretar gen. al Consiliului Europei, publ. În cotid. amer. "The New
York Times" cu tit. "Trageți Moldova de pe buza prăpastiei"] / George Damian // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2015. – 11 aug. – P. 5.

3129. Guțu, Ana. "Subiectul reunificării nu mai este unul clandestin" : [interviu cu A. Gu-
țu, prim-vicerector al Universității Libere Internaționale din Moldova] / interviu de Raisa
Lozinschi // Ziarul național. – 2015. – 7 aug. – P. 8.

127
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2015

327(478) Politică externă a Republicii Moldova
3130. Aduceți Moldova înapoi de pe marginea prăpastiei : [pe marginea art. lui
Thorbjorn Jagland, secretar gen. al Consiliului Europei, publ. în cotid. amer. "The New York
Times"] / trad. și adapt. de Victor Eskenazy // Timpul. – 2015. – 14 aug. – P. 7.

3131. Bogatu, Petru. De ce în Occident se discută despre unirea Republicii Moldova cu
România? / Petru Bogatu // Ziarul național. – 2015. – 21 aug. – P. 6.

3132. Corobceanu, Svetlana. RM – un stat pericol : [pe marginea art. lui Thorbjorn
Jagland, secretar gen. al Consiliului Europei, publ. În cotid. amer. "The New York Times"] /
Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 14 aug. – P. 3.

3133. Dungaciu, Dan. Go for Moldova, proiect pentru salvarea Republicii Moldova : [art.
experților Fundației Universitare a Mării Negre] / Dan Dungaciu, Petrișor Peiu // Economist. –
2015. – 5 aug. – P. 10.

3134. Nicu, Dan. Gafa lui Streleț apropie reunificarea : [pe marginea afirmațiilor lui Vale-
riu Streleț, prim-ministru al Rep. Moldova, privind relațiile cu România] / Dan Nicu // Adevărul
: ed. de Moldova. – 2015. – 6 aug. – P. 6.

3135. Pentru a se dezvolta, Moldova trebuie restituită cetățenilor săi : [pe marginea
art. lui Thorbjorn Jagland, secretar gen. al Consiliului Europei, publ. în cotid. amer. "The New
York Times"] // Economist. – 2015. – 12 aug. – P. 10.

3136. Tersman, Ingrid. "În 5 ani s-au schimbat 6 guverne și 3 președinți. Moldova are
nevoie de stabilitate" : interviu cu Excelența sa I. Tersman, Ambasadoare a Regatului Suediei
la Chișinău / pentru conformitate: Alina Radu // Ziarul de gardă. – 2015. – 13 aug. – P. 10-11.

3137. Тодуа, Зураб. Воинственное невежество : [об отношении представителей
западных дипломат. миссий к созданию Альянса Европейской Интеграции-3] / Зураб
Тодуа // Панорама. – 2015. – 7 авг. – Р. 22.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne
3138. Ciubotaru, Adrian. Guvernul AIE-3: criză de manageri sau manageri de criză? /
Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 7 aug. – P. 7.

3139. Negruța, Veaceslav. Ce trebuie să conțină un potențial "Plan Anticriză" al noului
Guvern? / Veaceslav Negruța, Adrian Lupușor // Economist. – 2015. – 5 aug. – P. 8-9.

3140. Negruță, Veaceslav. Cum ar trebui să arate Planul Anticriză al noului Guvern? /
Veaceslav Negruță, Adrian Lupușor // Moldova suverană. – 2015. – 5, 6, 7 aug.

3141. Додон, Виктория. Бизнес-секреты правительства Стрельца / Виктория До-
дон, Анастасия Нани // Панорама. – 2015. – 14 авг. – Р. 1, 15-17.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3142. Мошняг, Виктор. Резюме премьер-министра Стрельца : [о Валерии Стрелец,
премьер-министр Респ. Молдова] / Виктор Мошняг // Ziarul de gardă. – 2015. – 7 авг. – P.
6. – Рус. версия.
(Vezi de asemenea Nr 3154, 3143)

329 Partide şi mişcări politice
329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
3143. Untilă, Veaceslav. Revenirea liberalilor la guvernare : [despre rolul Partidului Libe-
ral în actul de guvernare] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2015. – 7 aug. – P. 10.
(Vezi de asemenea Nr 3100)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
3144. Bîlbîie, Florin. "Eu aș da premiul Nobel pentru reducerea sărăciei" : [interviu cu F.
Bîlbîie, prof. de macroeconomie la Universitatea Sorbona, originar din România] / consemna-
re: Remus Florescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 4 aug. – P. 12.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
3145. Moldovanu, Ion. Acces la piața muncii pentru mai multe categorii de persoane
dezavantajate : [pe marginea seminarului cu genericul "Modelul întreprinderilor social-
economice din Austria și Rep. Moldova", iul. 2015, Chișinău] / Ion Moldovanu ; fot.: Nicu
Bînzari // Vocea poporului. – 2015. – 14 aug. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

331.105.44 Sindicate
3146. Seredovschi, Nadejda. Nadejda Seredovschi: "Cunosc profesori puternici în ma-
terie, dar care nu ajung la inimile copiilor" : [interviu cu președintele consiliului raional Soroca
al Federației Sindicale a Educației și Științei din Rep. Moldova] / consemnare: Tamara
Lupușor // Făclia. – 2015. – 26 aug. – P. 4. – (Supl. "Lumina" ; Nr 7).

3147. Tipa, Violeta. Responsabilități în baza parității : [despre activitatea com. sindical al
Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei] / Violeta Tipa // Făclia. –
2015. – 26 aug. – P. 3. – (Supl. "Lumina" ; Nr 7).

3148. Țurcanu, Natalia. Federația Sindicatelor "Moldsindcoopcomerț" și-a ales o nouă
conducere : [pe marginea lucrărilor Congresului VI a Federației Sindicatelor
"Moldsindcoopcomerț", 16 iul. 2015, Chișinău] / Natalia Țurcanu // Vocea poporului. – 2015. –
14 aug. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe
3149. Construcția unui imobil: ce trebuie să știți despre etapele și actele necesare :
[analiză efectuată de către firma Siascon Grup SRL] // Economist. – 2015. – 19 aug. – P. 12.

129
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2015

3150. Анализ рынка недвижимости за первое полугодие 2015 : анализ Агентст-
ва недвижимости "Лара" // Панорама. – 2015. – 7 авг. – Р. 15. – Окончание. Начало : 24
июля.

3151. Глазова, Татьяна. Закон об оценочной деятельности устарел и требует из-
менений : [по материалам съезда Общества независимых оценщиков Респ. Молдова,
14 авг. 2015, Кишинэу] / Татьяна Глазова // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2015. – 21 авг. – Р. 10.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
(Vezi Nr 3167)
336 Finanţe
3152. Nica, Virginia. Băncile furate, "cangrena" sectorului bancar : [despre ilegalitățile
de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank] / Virginia Nica // Adevărul : ed. de Mol-
dova. – 2015. – 5 aug. – P. 3.

3153. Nica, Virginia. Republica Moldova, fără șanse de a găsi miliardul furat : [pe mar-
ginea etapei a doua a investigației privind ilegalitățile din băncile aflate sub administrare spe-
cială] / Virginia Nica // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 12 aug. – P. 3.

3154. Streleț, Valeriu. Valeriu Streleț: La BNM se cer schimbări, sistemice și de atitudi-
ne : [interviu oferit postului de radio Europa Liberă de către prim-ministrul Rep. Moldova] //
Economist. – 2015. – 19 aug. – P. 6-7.

3155. Șalamac, Mariana. Criza bancară, generatoare de riscuri pentru economia moldo-
venească / Mariana Șalamac // Economist. – 2015. – 5 aug. – P. 6.

3156. Tekaia, Ridha. Ridha Tekaia, Mobiasbancă, despre situația sectorului bancar : [in-
terviu acordat de către președintele Mobiasbancă Groupe Societe Generale pentru rev. "Pro-
fit"] // Economist. – 2015. – 12 aug. – P. 5.

3157. Коваленко, Ирина. Доходность государственных активов падает, доходы
представителей государства растут / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2015. – 7 авг. – Р. 18.

3158. Ника, Вирджиния. Три решающих года для Республики Молдова : [о докладе
Независимого аналитического центра "Expert-Grup" "Влияние динамики макроэкономи-
ки и банковского сектора на национальный публичный бюджет"] / Вирджиния Ника //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 7 авг. – P. 10.

3159. Такий, Александр. В левом сегменте ставки вырастут, в инвалютном – сни-
зятся : [о системе кредитования] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2015. – 7 авг. – Р. 4.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3160. Такий, Александр. Капитализация или стагнация – вот в чем вопрос : [о си-
туации в банков. системе] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс".
– 2015. – 14 авг. – Р. 4. – Продолж. следует.

3161. Текая, Рида. Банкир, выходящий на авансцену: "Закрытие трех проблемных
банков окажет исключительно положительное воздействие на банковскую систему,
позволяя избежать расходов государства на их реабилитацию. Я уверен, что в Респуб-
лике Молдова еще есть непрозрачные недобросовестные банки" : [ст. президента бан-
ка "Mobiasbancă Groupe Societe Generale"] / Рида Текая // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2015. – 14 авг. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 3233)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
338(100-87) Situaţia economică a ţărilor de peste hotare
(Vezi Nr 3071)
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
3162. Indicatorii confirmă prognozele pesimiste: Economia urmează ferm trendul
descendent : [pe marginea analizei lunare "Realitatea economică", efectuată de Centrul
Analitic Independent "Expert-Grup"] // Economist. – 2015. – 12 aug. – P. 6.

3163. Munteanu, Natalia. Cine dă bani pentru agricultura Moldovei? : [pe marginea dis-
cuției cu Anatolie Palade, dir. Centrului pentru Dezvoltarea și Susținerea Antreprenoriatului
din Moldova] / Natalia Munteanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 10 aug. – P. 5.

3164. Nica, Virginia. Cu sau fără ajutorul FMI, criza nu va pleca din Moldova : [pe mar-
ginea studiului "Criza economică – impact și măsuri de răspuns", realizat de Institutul pentru
Dezvoltare și Inițiative Sociale "Viitorul"] / Virginia Nica // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015.
– 26 aug. – P. 3.
(Vezi de asemenea Nr 3191)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
3165. Șalamac, Mariana. Debandada obținerii autorizațiilor de funcționare, din experien-
ța comercianților / Mariana Șalamac // Economist. – 2015. – 19 aug. – P. 8-9.

3166. Калак, Дмитрий. Свободные зоны в ожидании "горячей осени" : [о деятель-
ности зон свобод. предпринимательства Молдовы в перв. полугодии 2015 г.] / Дмитрий
Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 21 авг. – Р. 8.

3167. Коваленко, Ирина. Новый закон о госзакупках : [по материалам беседы с
дир. Агентства государственных закупок Валериу Секаш] / Ирина Коваленко // Эконо-
мическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 7 авг. – Р. 18.

131
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2015

3168. Морат, Кристиан. Амбиции Кристиана Мората, нового СЕО Linella и
Unimarket: в два раза больше магазинов к концу 2016 года : [интервью с исполн. дир.
компании Dragan Group Retail К. Морат] / интервью взяла Мария Хурдук // Экономиче-
ское обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 7 авг. – Р. 9.

3169. Петрова, Марина. Виртуальная выставка – новое решение для бизнеса : [ин-
тервью с гл. организатором выставок и ярмарок Дирекции международных связей и
Деловых мероприятий Торгово-промышленной палаты Респ. Молдова М. Петровой] //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 21 авг. – Р. 5.

3170. Тофилат, Сергей. Сергей Тофилат: "Необходимо устранить грабительские
посреднические схемы при импорте энергоресурсов" : [интервью эксперта Института
европейских политик и реформ агентству "Инфотаг"] // Панорама. – 2015. – 7 авг. – Р. 9.

339.3 Comerţ interior
3171. Chișlea, Ion. De ce nu are Republica Moldova un comerț civilizat? / Ion Chișlea //
Săptămîna. – 2015. – 7 aug. – P. 10.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
3172. Chivriga, Viorel. Viorel Chivriga: "Sistemul de producție din R. Moldova nu poate
să se dezvolte neconectat la comerțul internațional" : [interviu acordat de către expertul Insti-
tutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale "Viitorul" postului de radio Europa Liberă] //
Săptămîna. – 2015. – 14 aug. – P. 10.

3173. Калак, Дмитрий. "Пилотный проект" в Гагаузии для молдавского экспорта : [о
поставке плодоовощ. продукции в Россию] / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2015. – 14 авг. – Р. 8.

3174. Калак, Дмитрий. Сдерживающие факторы в реформировании ANSA : [о дея-
тельности Национального агентства по безопасности пищевых продуктов и его влиянии
на бизнес] / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 7 авг. –
Р. 8.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
3175. Săndulеscu, Alexandru. "Apreciez că Republica Moldova se află printre țările
fruntașe în ceea ce privește transpunerea legislației comunitare în domeniul energiei" : [inter-
viu cu A. Săndulescu, consilierul prim-ministrului R. Moldova în politici energetice în cadrul
Misiunii Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice] / interviu de Lia Ciutac // Timpul. –
2015. – 7 aug. – P. 8.
(Vezi de asemenea Nr 3172)

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
3176. Baciu, Gheorghe. La plecarea unui patriot : [in memoriam medicului legist Grigore
Mutoi (1938-2015)] / Gheorghe Baciu, Andrei Pădure // Literatura și arta. – 2015. – 20 aug. –
P. 12.
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
3177. Cahn, Claude. Părăsind Moldova : [art. consilierului pentru Drepturile Omului în
cadrul ONU în Moldova] / Claude Cahn // Ziarul de gardă. – 2015. – 20 aug. – P. 10-11.

3178. Declarația de Independență a Republicii Moldova față de URSS, adoptată la
27 august 1991 // Timpul. – 2015. – 21 aug. – P. 2.

3179. "Drepturile persoanelor cu dizabilități mintale sau intelectuale în Republica
Moldova" : [pe marginea raportului de evaluare lansat de Parteneriatul Națiunilor Unite pri-
vind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități] / cor. ziarului // Dreptul. – 2015. – 7 aug. – P. 4.

3180. E bine să ținem minte : [din Declarația de Independență a Republicii Moldova,
adoptată la 27 aug. 1991] // Făclia. – 2015. – 26 aug. – P. 1.

3181. Oprea, Corina. Procedura în contencios administrativ / Corina Oprea // Ziarul de
gardă. – 2015. – 13 aug. – P. 16.

3182. Pușcaș, Victor. Consolidarea statalității: de la Declarația de Suveranitate spre
Declarația de Independență / Victor Pușcaș // Săptămîna. – 2015. – 14 aug. – P. 7 ; 21 aug. –
P. 8-9. – Referințe bibliogr.: 23 tit.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
3183. Chirilescu, Carolina. Este în creștere rata infracțională în rândul minorilor : [pe
marginea datelor statistice oficiale pentru anul 2014] / Carolina Chirilescu // Jurnal de Chiși-
nău. – 2015. – 7 aug. – P. 19.

3184. Додон, Виктория. В Молдове хотят научиться допрашивать детей : [о
соблюдении прав детей в процессе допроса в судеб. инстанции] / Виктория Додон //
Панорама. – 2015. – 7 авг. – Р. 6.

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei
3185. Contestarea și suspendarea actelor emise de CNPF: noi condiții, restricții și
termene : [pe marginea amendamentelor în legislația care reglementează procedurile de
contestare și suspendare a actelor emise de Comisia Națională a Pieței Financiare] // Eco-
nomist. – 2015. – 5 aug. – P. 2.
347 Drept civil
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
3186. Oprea, Corina. Ce este procedura în ordonanță? / Corina Oprea // Ziarul de gar-
dă. – 2015. – 20 aug. – P. 16.

133
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2015

3187. Oprea, Corina. Ce includ cheltuielile de judecată? / Corina Oprea // Ziarul de gar-
dă. – 2015. – 6 aug. – P. 24.

349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
3188. Pașatii, Iulian. Mica (r)evoluție legislativă: circa 40 de amendamente propuse la
Codul muncii : [pe marginea proiectului legii pentru modificarea și completarea Codului mun-
cii] / Iulian Pașatii // Economist. – 2015. – 19 aug. – P. 2.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
3189. Axenti, Ion. Serafim Isac: Grijile satului sunt și grijile mele : [pe marginea discuției
cu primarul satului Ghidighici, mun. Chișinău] / Ion Axenti // Gazeta satelor. Curierul agricol. –
2015. – 26 aug.

3190. Moroșanu, Andrei. Anul fără rouă : [despre Svetlana Rotundu, președintele raio-
nului Șoldănești] / Andrei Moroșanu // Literatura și arta. – 2015. – 20 aug. – P. 8.

3191. Петков, Александр. Новая местная власть рискует стать главной мишенью
недовольного тарифами населения : [о повышении тарифов на электроэнергии и газа] /
Александр Петков // Панорама. – 2015. – 14 авг. – Р. 6.

3192. Чобану, Александру. Александру Чобану: "Мы внедряем евростандарты…" :
[controlul fitosanitar : интервью с дир. Национального агентства по продовольственной
безопасности] / записал Владимир Тхорик // Панорама. – 2015. – 14 авг. – Р. 18-19.
(Vezi de asemenea Nr 3174)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
3193. Loghin, Vlad. Pensionarii noștri sunt cei mai năpăstuiți din lume? : [pe marginea
rap. Organizației Internaționale a Muncii] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2015. – 14 aug.
– P. 14. – Idem în lb. rusă.
368 Asigurări
3194. Chișlea, Ion. În pragul excluderii din sistemul Cartea Verde : [a Rep. Moldova din
sistemul intern. de asigurări auto] / Ion Chișlea // Economist. – 2015. – 19 aug. – P. 4.

3195. Moșneag, Victor. R. Moldova, suspendată sau nu din sistemul Carte Verde? / Vic-
tor Moșneag // Ziarul de gardă. – 2015. – 20 aug. – P. 4-5.

3196. Zenners, Jean. Președintele Consiliului Birourilor Carte Verde: "Situația din Re-
publica Moldova este una complicată" : [interviu cu J. Zenners, președintele Birourilor Carte
Verde] // Săptămîna. – 2015. – 21 aug. – P. 10.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3197. Коваленко, Ирина. Страховой рынок ушел в рецессию : [в перв. полугодии
2015 г.] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 14 авг. –
Р. 12.
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
3198. Clej, Petru. Cum e predată Educația Religioasă în Marea Britanie / Petru Clej //
Curierul ortodox. – 2015. – 19 aug. – P. 3.

3199. Epure, Georgiana. Iar despre educația sexuală! De ce și cum? : Meditație pentru
Ministerul Educației din Rep. Moldova / Georgiana Epure // Moldova suverană. – 2015. – 5
aug.

3200. Fusu, Corina. Dragi elevi, profesori, părinți! : [mesajul ministrului Educației cu pri-
lejul noului an școlar] / Corina Fusu // Univers pedagogic pro. – 2015. – 27 aug. – P. 1.

3201. Martea, Galina. Virgil Mândâcanu – maestru al spiritualității și al valorilor autentice
umane : [cercetător în pedagogie și educație] / Galina Martea // Timpul. – 2015. – 14 aug. –
P. 22.

3202. Mândâcanu, Virgil. Conceptul educației continuă… : [despre Corina Fusu, minis-
tru al Educației] / Virgil Mândâcanu // Literatura și arta. – 2015. – 27 aug. – P. 3.

3203. Mândâcanu, Virgil. Învățător din învățători – ministru : [despre Corina Fusu, mi-
nistru al Educației] / Virgil Mândâcanu // Univers pedagogic pro. – 2015. – 27 aug. – P. 3.

3204. Moraru, Anton. Prima programă la "Istoria românilor" : [întroducerea ca obiect de
studiu, 1990] / Anton Moraru // Literatura și arta. – 2015. – 27 aug. – P. 2.

3205. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Mesajul de felicitare cu ocazia noului an de stu-
dii 2015-2016 : [al dir. gen. al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului Muni-
cipal Chișinău] / Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb // Univers pedagogic pro. – 2015. – 27 aug. –
P. 3.

3206. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Ex-ministrul Maia Sandu – cal troian? / Vitalie
Pastuh-Cubolteanu // Făclia. – 2015. – 21 aug. – P. 1, 3.

3207. Rusu, Tudor. Corina Fusu – al 14-lea ministru : al Educației / Tudor Rusu // Fă-
clia. – 2015. – 21 aug. – P. 1-2.

3208. Rusu, Tudor. Radion Cucereanu la 88 de ani : [omagiu pentru pedagog] // Făclia.
– 2015. – 21 aug. – P. 8.

3209. Sârbu, Maria. Codul Educației și impactul lui asupra școlii : [din alocuțiunea rostită
la Conf. cadrelor didactice din mun. Chișinău, aug. 2015, Chișinău] / Maria Sârbu // Făclia. –
2015. – 21 aug. – P. 11.

135
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2015

3210. Sistemul de învățământ din municipiul Chișinău în anul de studii 2014-2015 :
[rap. Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău] // Univers
pedagogic pro. – 2015. – 20 aug. – P. 1-3.

3211. Котылевская, Татьяна. Бессарабский педагог: Любовь Белюгова (1830-
1871) : к 185-летию со дня рождения / Татьяна Котылевская // Făclia. – 2015. – 21 aug. –
P. 14.
(Vezi de asemenea Nr 3076, 3146)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
3212. Musteață, Sergiu. ANTIM – DGETS Chișinău: colaborare în domeniul predării is-
toriei : [parteneriat al Asociației Naționale a Tinerilor Istorici din Moldova și Direcția Generală
Educație, Tineret și Sport, mun. Chișinău, în organizarea celei de-a 15-a ed. a Conf. Intern.
"Istorie, cultură și civilizație în Europa de Sud-Est"] / Sergiu Musteață // Univers pedagogic
pro. – 2015. – 20 aug. – P. 8.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
3213. "Acces, relevanță, calitate în educație – competențe pentru prezent și viitor" :
[despre conf. anuală a cadrelor didactice din mun. Chișinău, 20 aug. 2015, Chișinău] // Uni-
vers pedagogic pro. – 2015. – 27 aug. – P. 6.

3214. Forul cadrelor didactice din raionul Telenești : [aug. 2015] / pagină realizată de
Anatol Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2015. – 27 aug. – P. 1, 4.

3215. Gălușcă, Ion. Bacalaureat numai cu trei eminenți / Ion Gălușcă // Făclia. – 2015. –
21 aug. – P. 6.

3216. Mihailovici, Stela. Optimizarea școlilor, tărăgănată / Stela Mihailovici // Ziarul na-
țional. – 2015. – 7 aug. – P. 3.

3217. Nica, Virginia. Speranțele profesorilor, șpaga și reformele : [pe marginea lucrărilor
conf. anuale a cadrelor didactice din mun. Chișinău, aug. 2015, Chișinău] / Virginia Nica //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 21 aug. – P. 4-5.

3218. Rusu, Tudor. Chișinău: forul pedagogic principal al anului : [pe marginea lucrărilor
conf. anuale a cadrelor didactice din mun. Chișinău, 20 aug. 2015, Chișinău] / Tudor Rusu //
Făclia. – 2015. – 26 aug. – P. 2.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
3219. Asigurarea unei educații de calitate prin prisma școlii prietenoase copilului :
[pe marginea lucrărilor conferinței pedagogilor din raionul Dondușeni, aug. 2015] / pagină
realizată de Anatol Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2015. – 27 aug. – P. 4.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3220. Bîtcă, Viorica. Gestionarea financiară a școlilor – o provocare cu multe tăișuri /
Viorica Bîtcă // Făclia. – 2015. – 26 aug. – P. 3.

3221. Goldenberg, Svetlana. Pledoarie pentru schimbare : [din experiența Instituției
preșcolare nr. 196, mun. Chișinău] / Svetlana Goldenberg, Tatiana Buza // Univers pedagogic
pro. – 2015. – 20 aug. – P. 7.

3222. Guzun, Silvia. Încet, încet, imaginea instituției prinde contur : [Gimnaziul "Nicolae
N. Costin", mun. Chișinău] / Silvia Guzun // Univers pedagogic pro. – 2015. – 20 aug. – P. 6.

3223. Lungu, Valentina. Cum să facem dintr-un elev obișnuit unul excepțional? : [din
experiența Școlii-grădiniță nr. 152 "Pas cu Pas", mun. Chișinău] / Valentina Lungu // Univers
pedagogic pro. – 2015. – 20 aug. – P. 5.

3224. Prisacuța, Maria. Școala privată – parte componentă a sistemului educațional al
RM : [din experiența Liceului Teoretic "Litterarum", mun. Chișinău] / Maria Prisacuța // Uni-
vers pedagogic pro. – 2015. – 20 aug. – P. 5.

3225. Romaniuc, Liliana. Liceul Teoretic "Mihai Viteazul" – o Școală Altfel… : [din mun.
Chișinău : art. dir. Seven Hills International School, România] / Liliana Romaniuc // Univers
pedagogic pro. – 2015. – 27 aug. – P. 5.

3226. Rusu, Tudor. Liceul virtual versus liceul adevărat / Tudor Rusu // Făclia. – 2015. –
21 aug. – P. 4.

3227. Глотова, Светлана. Успешные проекты – будущее в образовании : [о дея-
тельности Теоретического Лицея "М. Греку" в 2014-2015 учеб. году] / Светлана Глотова
// Univers pedagogic pro. – 2015. – 20 aug. – P. 4.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
3228. Gorea, Svetlana. Realizăm programul național cu privire la educația incluzivă :
[din experiența Centrului psiho-socio-pedagogic din cadrul Direcției Generale Educație, Tine-
ret și Sport, mun. Chișinău] / Svetlana Gorea // Univers pedagogic pro. – 2015. – 20 aug. – P.
6.
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
3229. Galben, Dorin. "Aș fi predat în română chiar dacă mi s-ar fi pus pistolul la tâmplă"
: [pe marginea discuției cu Ion Mahu, prof. univ.] / Dorin Galben // Timpul. – 2015. – 21 aug. –
P. 16.

3230. Musteață, Simion. Rectorul nostru de onoare : [75 de ani de la nașterea lui Tudor
Maleca, rectorul de onoare al Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova] / Simion
Musteață, Vasile Botnarciuc, Ion Ețcu // Literatura și arta. – 2015. – 20 aug. – P. 7.

3231. Xenofontov, Ion. "11" considerente pentru Marele profesor Vladimir Potlog :
[omagiu fostului prof. univ. la Universitatea de Stat din Moldova] / Ion Xenofontov // Moldova
suverană. – 2015. – 4 aug.

137
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2015

(Vezi de asemenea Nr 3144)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
391/395 Etnografie
3232. Șărănuță, Silvia. Covorul basarabean / Silvia Șărănuță // Literatura și arta. –
2015. – 20 aug. – P. 6.
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
3233. Reforma fiscală de mediu pe înțelesul tuturor // Natura. – 2015. – Aug. (Nr 8). –
P. 4.
51 MATEMATICĂ
3234. Cojocaru, Svetlana. Vreau ceea ce vor toți: stabilitate economică și socială, secu-
ritate și bună-cuviință : [interviu cu Sv. Cojocaru, dir. al Institutului de Matematică și Informati-
că al Academiei de Științe a Moldovei] / consemnare: Stan Lipcanu // Săptămîna. – 2015. –
14 aug. – P. 4.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
3235. Dediu, Ion. Premiul Național a revenit unui grup de cercetători : [din domeniul
ocrotirii sănătății] / Ion Dediu // Săptămîna. – 2015. – 21 aug. – P. 5, 9.

3236. Habicht, Jarno. "Oamenii din Moldova au senzația că s-au pornit la drum, dar nu
au înaintat prea mult" : interviu cu J. Habicht, reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătă-
ții în Rep. Moldova / pentru conformitate: Alina Radu // Ziarul de gardă. – 2015. – 6 aug. – P.
10-11. – Idem în lb. rusă. – 2015. – 21 авг. – P. 8.

616 Patologie. Medicină clinică
616.8 Neuropatologie. Neurologie
3237. Manea, Diana. Diana Manea: "Doar dacă ai un mentor bun, reușești să îndrăgești
meseria de medic" : [interviu cu șefa Secției Neurologie din cadrul Centrului Național Științifi-
co-Practic de Medicină Urgentă din mun. Chișinău] / consemnare: Ion Macovei // Timpul. –
2015. – 7 aug. – P. 17.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
3238. Gudumac, Eva. Sîmbetele și duminicile sînt zile de muncă pentru un chirurg : [in-
terviu cu E. Gudumac, dir. Centrului Național Științifico-Practic de Chirurgie Pediatrică "Aca-
demicianul Natalia Gheorghiu"] / consemnare: Stan Lipcanu // Săptămîna. – 2015. – 7 aug. –
P. 5.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

618 Ginecologie. Obstetrică
3239. Ciutac, Lia. Ana Mișina, femeia care salvează vieți de trei decenii : [pe marginea
discuției cu Ana Mișina, șefa secției Ginecologie Operatorie la Institutul de cercetări științifice
în domeniul ocrotirii sănătății mamei și copilului] / Lia Ciutac // Timpul. – 2015. – 21 aug. – P.
15.

3240. Crivceanscaia, Larisa. Nimic pe lume nu se compară cu un țipăt sănătos al unui
nou-născut : [interviu cu L. Crivceanscaia, șefa Secției reanimare și terapie intensivă a nou-
născuților de la maternitatea Institutului Mamei și Copilului din mun. Chișinău] / consemnare:
Stan Lipcanu // Săptămîna. – 2015. – 21 aug. – P. 4.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
3241. Rotaru, Tatiana. Frații gemeni Gleb Drăgan și Boris Draganov – destine împlinite
în pofida vitregiilor istoriei : [savanți în domeniul tehnicii] / Tatiana Rotaru // Moldova suvera-
nă. – 2015. – 4 aug.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE
VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
3242. Galben, Dorin. Au arendat păduri, au tăiat copacii și au construit vile de lux :
[despre starea fondului forestier în perioada 2008-2012] / Dorin Galben // Natura. – 2015. –
Aug. (Nr 8). – P. 3.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
3243. Radio Moldova fără Dumitru Rotaru : [in memoriam radiojurnalistului Dumitru
Rotaru (1947-2015)] / Traian Mustață, Constantin Rotaru, Nicolae Buzdugan et al. // Gazeta
satelor. Curierul agricol. – 2015. – 7 aug.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară
3244. Моисеев, Сергей. Железной дороге нужна новая логистика / Сергей Моисеев
// Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 21 авг. – Р. 12.

656.7 Transport aerian
3245. Моисеев, Сергей. Авиакомпании обходят "симферопольскую" зону : [по по-
воду визита в Кишинэу делегации Европейской организации по безопасности воздуш-
ной навигации, июль 2015] / Сергей Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-пресс".
– 2015. – 7 авг. – Р. 14.
657 Contabilitate
3246. Шикирлийская, Татьяна. В Совет по надзору за аудиторской деятельностью
не включили аудиторов : [о составе Совета по надзору за аудиторской деятельностью

139
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2015

при Министерстве Финансов] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2015. – 14 авг. – Р. 6.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
671 Obiecte din metale preţioase, nestemate, pietre preţioase
3247. Colesnic, Victoria. Făuritorii de bijuterii de la Ialoveni : [pe marginea discuției cu
Victor Pavlenco, dir. uzinei companiei Auratus] / Victoria Colesnic // Timpul. – 2015. – 14 aug.
– P. 23.
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.
PARCURI. GRĂDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
3248. Hadei, Daniela. Dacă ar vedea boierul… : [despre complexul de clădiri de pe mo-
șia boierului Meleghi din satul Temeleuți, raionul Florești] / Daniela Hadei // Ziarul național. –
2015. – 14 aug. – P. 16.
72 ARHITECTURĂ
3249. Hadei, Daniela. Sediul AȘM, clădire pentru administrația Căilor Ferate : [despre
clădirea Academiei de Științe a Moldovei de pe bulevardul Ștefan cel Mare din Chișinău : pe
marginea discuției cu Mariana Șlapac, arhitect] / Daniela Hadei // Ziarul național. – 2015. – 7
aug. – P. 16.
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
3250. Beghiu, Tatiana. "Mâinile au devenit o adevărată minifabrică" : [pe marginea dis-
cuției cu Adrian Onuță, olar din satul Mirești, raionul Hâncești] / Tatiana Beghiu // Ziarul de
gardă. – 2015. – 6 aug. – P. 24. – Idem în lb. rusă. – 2015. – 14 авг. – P. 9.

3251. Bortă, Victoria. Designerul celor mai originale bănci din Chișinău : [pe marginea
discuției cu Mihai Stamati, designer] / Victoria Bortă // Ziarul național. – 2015. – 21 aug. – P.
24.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
3252. Bortă, Victoria. Preotul care slujește cu pensula în mână : [pe marginea discuției
cu preotul Boris Jitari, artist plastic] / Victoria Bortă // Ziarul național. – 2015. – 14 aug. – P.
17.

3253. Bulat, Vladimir. Aurel David, mereu în avangardă : [pe marginea creației pictorului
(1935-1984)] / Vladimir Bulat // Contrafort. – 2015. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 20.

3254. Ciobanu, Mircea V. Un muzeu de artă modernă la Chișinău : [pe marginea studii-
lor-albume "Maeștri basarabeni din secolul XX" din colecția ed. “Arc”] / Mircea V. Ciobanu //
Jurnal de Chișinău. – 2015. – 7 aug. – P. 6. – (A-politice).

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3255. Josu, Nina. Vălul sfințeniei : [creația pictoriței Maria Mardare-Fusu] / Nina Josu //
Literatura și arta. – 2015. – 20 aug. – P. 10.

78 MUZICĂ
3256. Gherciu, Ana. Jazz-uială de Ungheni cu Peza Boutnari : [pe marginea discuției cu
toboșarul Petru Butnaru, stabilit în Germania] / Ana Gherciu // Timpul. – 2015. – 14 aug. – P.
31.

3257. Gordienko, Natalia. "Piața muzicală din România este mult mai dezvoltată" : [in-
terviu cu N. Gordienko, interpretă de muzică ușoară] / consemnare: Daniela Hadei // Ziarul
național. – 2015. – 7 aug. – P. 18.

3258. Hadei, Daniela. Haiducii de la Căpriana : [pe marginea discuției cu Tudor Ungu-
reanu, conducătorul Ansamblului "Ștefan Vodă"] / Daniela Hadei // Ziarul național. – 2015. –
21 aug. – P. 18.

3259. Mahu, Vika. Vika Mahu: "Pentru francezi, Moldova înseamnă autenticitate" : [in-
terviu cu fosta solistă a formației Millenium] / consemnare: Victoria Colesnic // Timpul. – 2015.
– 21 aug. – P. 17.

3260. Marian, Andriano. "În Moldova muzica clasică nu mai este tabu" : [interviu cu A.
Marian, fondatorul Chișinău Youth Orchestra] / consemnare: Doina Stimpovschii // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2015. – 7 aug. – P. 4.

3261. Negru, Lena. Drumul lui Anatol Rudei : [pe marginea discuției cu interpretul de
muzică folk] / Lena Negru // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 21 aug. – P. 9.

3262. Negru, Lena. Succesul n-a schimbat-o! : [pe marginea discuției cu Nicoleta Nucă,
interpretă de muzică ușoară] / Lena Negru // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 21 aug. – P. 10.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
3263. Buciucci, Rodion. Escaladare întreruptă : [in memoriam lui Vasile Brescanu
(1940-2010), regizor și actor de cinema] / Rodion Buciucci // Literatura şi arta. – 2015. – 27
aug. – P. 11.

3264. Bugnar, Lia. "Copilăria mea a fost un război permanent" : [interviu cu L. Bugnar,
actriță și scriitoare] / consemnare: Monica Andronescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015.
– 17 aug. – P. 8-11.

3265. Bulat, Olga. "Simțeam că am aripi…" : [pe marginea discuției cu Mihaela Mustea-
ță, gimnastă de circ] / Olga Bulat // Ziarul de gardă. – 2015. – 20 aug. – P. 24.

141
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2015

3266. Epure, Adrian. "Dinică s-a uitat la mine și mi-a zis: Ce cauți, boule, la masa
mea?" : [pe marginea discuției cu Adrian Ștefănescu, cascador din trupa lui Sergiu Nicolaes-
cu, regizor român] / Adrian Epure // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 3 aug. – P. 10-11.

3267. Festivalul de Film Istoric de la Râșnov : [opinii ale cursanților Școlii de vară, 31
iul. – 9 aug. 2015, Râșnov (România) : Olga Mustață, Andreea-Livia Ricu, Vlad Bilețchi [et al.]
// Contrafort. – 2015. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 16-19.

3268. Munteanu, Natalia. "Tată, pe omul acesta nu se poate să-l împuști pentru că el
este foarte talentat" : [despre filmul documentar "Badea Gheorghe și Moldoveneasca", dedi-
cat lui Gheorghe Chilimciuc, aut. melodiei "Moldoveneasca" : pe marginea discuției cu Iurie
Sadovnic, creatorul filmului] / Natalia Munteanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 18
aug. – P. 4.

3269. Гибу, Николай. Николай Гибу: "Хочу в жизни побольше света!" : [интервью с
молд. кинорежиссером] / записал Дмитрий Сидоров // Панорама. – 2015. – 7 авг. – Р. 16.
– Окончание. Начало : 17 июля.

792 Teatru. Artă scenică
3270. Chârchelan, Iuliu. Învață să asculți liniștea : [despre proiectul teatral "Zgomotarul"
de la Teatrul Radiofonic după piesa cu același tit. de dramaturgul și regizorul Ion Sapdaru] /
Iuliu Cârchelan // Literatura și arta. – 2015. – 20 aug. – P. 10.

3271. Узун, Елена. Фестиваль "Мария Биешу" : [о 23-м междунар. фестивале опе-
ры и балета, 4-13 сент. 2015, Кишинэу] / Елена Узун // Панорама. – 2015. – 21 авг. – Р.
22.
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
3272. Панасюк, Виктор. Сэнсэй Виктор Панасюк: "Годзю-ро каратэ-до – путь к гар-
монии в себе и в мире" : [интервью с президентом Молдавской ассоциации Окинавского
годзю-ро каратэ-до] / записал Эдуард Чобану // Панорама. – 2015. – 21 авг. – Р. 20.
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811.135.1 Limba română
3273. Acsan, Alexei. Alexei Acsan: "Cum poate să se simtă bine buna noastră limbă
română dacă unii o învinuiesc deschis că din cauza ei dispare "moldoveneasca" lor?" : inter-
viu cu prof. la Casa Limbii Române "Nichita Stănescu" / interviu de Victoria Popa // Jurnal de
Chișinău. – 2015. – 21 aug. – P. 5.

3274. Bortă, Victoria. "Limba română este lăsată în voia sorții" : [pe marginea dialogului
cu Ion Ciocanu, lingvist] / Victoria Bortă // Ziarul național. – 2015. – 21 aug. – P. 17.

3275. Ciocanu, Ion. Inveteratul învederat : [despre utilizarea corectă a cuv. "înveterat"] /
Ion Ciocanu // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 14 aug.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3276. Cosniceanu, Maria. Josanu. Susanu : [proveniența numelor] / Maria Cosniceanu
// Timpul. – 2015. – 7 aug. – P. 25.

3277. Cosniceanu, Maria. Osoianu : [proveniența numelui] / Maria Cosniceanu // Tim-
pul. – 2015. – 14 aug. – P. 25.

3278. Cosniceanu, Maria. Strâmbeanu : [proveniența numelui] / Maria Cosniceanu //
Timpul. – 2015. – 21 aug. – P. 25.

3279. Eremia, Anatol. Sate cu vechime de veacuri (1) : [despre proveniența denumirilor
satelor din spațiul de la Est de Carpați] / Anatol Eremia // Natura. – 2015. – Aug. (Nr 8). – P.
7.

3280. Hârjău, Ludmila. Pofta… de limba română : [eseu] / Ludmila Hârjău // Natura. –
2015. – Aug. (Nr 8). – P. 5.

3281. Mincu, Eugenia. Inga Druță – un nume notoriu în terminologia românească : [cer-
cetător șt. principal la Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei] / Eugenia
Mincu // Literatura și arta. – 2015. – 27 aug. – P. 4.

3282. Pohilă, Vlad. Să fim mai buni cu limba noastră / Vlad Pohilă // Natura. – 2015. –
Aug. (Nr 8). – P. 9.

3283. Rață, Mariana. 31 august 1989. Pașii lui Vlad Pohilă : [pe marginea discuției cu
Vlad Pohilă, cercetător filolog] / Mariana Rață // Ziarul național. – 2015. – 21 aug. – P. 4.
(Vezi de asemenea 3069, 3080)

821.135.1 Literatură română
3284. Băluță, Dumitru. Piatra verticală : [versuri] / Dumitru Băluță // Literatura și arta. –
2015. – 27 aug. – P. 4.

3285. Codruț, Mariana. Cum curge ploaia : [jurnal] / Mariana Codruț // Contrafort. –
2015. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 9.

3286. Cucu, Viorel. Dimineața : [versuri] / Viorel Cucu // Literatura și arta. – 2015. – 27
aug. – P. 10.

3287. Teișanu, Victor. Roagă-te pentru mine : [versuri] / Victor Teișanu // Literatura și
arta. – 2015. – 20 aug. – P. 1.

3288. Teișanu, Victor. Umbra duioasei iubiri ; Fiindcă te iubeam ; Dacă dispar poeții ;
Revelația zilnică ; Două lebede ; Nunta mea : [versuri] / Victor Teișanu // Literatura și arta. –
2015. – 20 aug. – P. 9.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

143
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2015

3289. Bajureanu, Ion. Limba română… : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura și arta. –
2015. – 27 aug. – P. 3.

3290. Bajureanu, Ion. Mă lasă măcar în pridvor : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura și
arta. – 2015. – 20 aug. – P. 2.

3291. Barbu-Codru, Ecaterina. Scrisorile lor : [versuri] / Ecaterina Barbu-Codru // Litera-
tura şi arta. – 2015. – 27 aug. – P. 11.

3292. Bradu, Ion. Însemnări fugare : [reflecții] / Ion Bradu // Literatura și arta. – 2015. –
27 aug. – P. 9.

3293. Butnaru, Leo. Liviu Damian: poetul dintr-o generație de prunci cărunți (2) / Leo
Butnaru // Contrafort. – 2015. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 11-13. – Art. 1 : mai-iun. (Nr 5/6).

3294. Chiper, Grigore. Laureatul din single room ; Harta în carouri ; Dedicație ; Adio
limbă ; La închiderea ediției ; Plăgi ; Arma sinucigașului ; Ginsberg ; Prietenilor mei : [versuri]
/ Grigore Chiper // Contrafort. – 2015. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 7.

3295. Ciobanu, Ion. Gânsacul și vulpea : [fabulă] / Ion Ciobanu // Literatura şi arta. –
2015. – 27 aug. – P. 12.

3296. Ciobanu, Vitalie. Râșnov, provocările istoriei : [jurnal] / Vitalie Ciobanu // Contra-
fort. – 2015. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 14-15.

3297. Codru, Anatol. Dacă limba noastră-i veche… : [versuri] / Anatol Codru // Literatura
și arta. – 2015. – 27 aug. – P. 1.

3298. Cosmescu, Alex. Cum funcționează azi aforismele: Adam Philips, Monogamy : in-
terpretări / Alex Cosmescu // Contrafort. – 2015. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 13.

3299. Curevici, Lilian. Rugăciunea Basarabiei : [versuri] / Lilian Curevici // Literatura și
arta. – 2015. – 20 aug. – P. 2.

3300. Dabija, Nicolae. Așchii de cer : [eseu] / Nicolae Dabija // Literatura și arta. – 2015.
– 27 aug. – P. 1.

3301. Dabija, Nicolae. Limba română : [eseu] / Nicolae Dabija // Natura. – 2015. – Aug.
(Nr 8). – P. 16.

3302. Fidelschi, Grigore. …Și scârțâie neunsa roată : [eseu] / Grigore Fidelschi // Gaze-
ta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 21, 26 aug.

3303. Fonari, Victoria. Durerea din fiecare zi ; Din pragul lumilor ; Ați plecat la 75 de ani
: [versuri] / Victoria Fonari // Literatura și arta. – 2015. – 20 aug. – P. 12.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3304. Fonari, Victoria. Mamă, te țin de mână : [versuri] / Victoria Fonari // Făclia. –
2015. – 26 aug. – P. 4.

3305. Josu, Nina. Și despre racii… albaștri : [eseu] / Nina Josu // Literatura și arta. –
2015. – 27 aug. – P. 10.

3306. Moroșanu, Andrei. Pisica albastră : [povestire satirică] / Andrei Moroșanu // Lite-
ratura şi arta. – 2015. – 27 aug. – P. 12.

3307. Moroșanu, Andrei. Surpriza : [povestire] / Andrei Moroșanu // Literatura și arta. –
2015. – 20 aug. – P. 2.

3308. Partole, Claudia. Peisaj cu dimineţi şi clipe (4) : [eseu] / Claudia Partole // Natura.
– 2015. – Aug. (Nr 8). – P. 5. – Art. 1 : Mar. (Nr 3).

3309. Plăieșu, Raisa. N-am crezut că mâinile mele știu să plângă… : [versuri] / Raisa
Plăieșu // Literatura și arta. – 2015. – 20 aug. – P. 8.

3310. Răileanu, Mariana. Rebecca : (Fragm. din romanul "Singur în întuneric") / Maria-
na Răileanu // Literatura și arta. – 2015. – 27 aug. – P. 5.

3311. Roșca, Tudor. Cu tine suntem ; Început de toamnă : [versuri] / Tudor Roșca // Ga-
zeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 26 aug.

3312. Rusnac, Vladimir. Sosește ziua cu lumini : [versuri] / Vladimir Rusnac // Făclia. –
2015. – 26 aug. – P. 1.

3313. Silvestru, Aurelian. Făuritorii de școli : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta sate-
lor. Curierul agricol. – 2015. – 26 aug.

3314. Silvestru, Aurelian. Marele incomod : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. – 2015.
– Aug. (Nr 8). – P. 5.

3315. Silvestru, Aurelian. Păcatul (1, 2) : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta satelor.
Curierul agricol. – 2015. – 14, 21 aug.

3316. Silvestru, Aurelian. Poduri de comunicare : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta
satelor. Curierul agricol. – 2015. – 7 aug.

3317. Silvestru, Aurelian. Povestea unei vechi prietenii : [eseu] / Aurelian Silvestru // Li-
teratura și arta. – 2015. – 27 aug. – P. 1.

3318. Silvestru, Aurelian. Vasalii nepăsării : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura și ar-
ta. – 2015. – 20 aug. – P. 1.

145
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2015

3319. Tănase, Constantin. Am fost și sunt ziarist : fragm. din cartea "Groapa cu lei" /
Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 7 aug. – P. 6.

3320. Tănase, Constantin. Moldovenismul cu ușankă rusească și cu papion european :
fragm. din cartea "Groapa cu lei" / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 21 aug. – P. 6.

3321. Tănase, Constantin. Tancurile generalului Prini : [fragm. din cartea "Groapa cu
lei"] / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 14 aug. – P. 6.

3322. Tănase, Constantin. Iaca UE, iaca NU E : fragm. din cartea "Ochiul lui Esop" /
Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 14 aug. – P. 6.

3323. Tănase, Constantin. Mlaștina : fragm. din cartea "Ochiul lui Esop" / Constantin
Tănase // Timpul. – 2015. – 7 aug. – P. 6.

3324. Tănase, Constantin. Râsul de la televiziune : fragm. din cartea "Ochiul lui Esop" /
Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 21 aug. – P. 6.

3325. Vârțanu, Tudor. Prutule, pe malul tău! ; Basarabie, dulce plai! ; Ne-a părăsit poe-
tul… ; Regrete… (dlui Păunescu) ; Adio, grai matern! ; La monumentul lui Ștefan cel Mare ;
Plai mioritic strămoșesc! : [versuri] / Tudor Vârțanu // Literatura și arta. – 2015. – 27 aug. – P.
8.
821.161.1 Literatură rusă
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
3326. Рудягина, Олеся. Два стихотворения / Олеся Рудягина // Коммерсант info. –
2015. – 21 авг. – Р. 12.

3327. Савостин, Николай. Душа и тело ; Судьба и эпоха ; Простая истина ;
…Город Кишинев : [стихи] ; Улица "Тишина" : [эссе] / Николай Савостин // Коммерсант
info. – 2015. – 21 авг. – Р. 12.

3328. Шварц, Валерий. Памяти Николая Савостина : [стихи] / Валерий Шварц //
Коммерсант info. – 2015. – 21 авг. – Р. 12.

821.512.161 Literatură turcă
3329. Behramoglu, Ataol. Istanbul ; Am învățat atâtea ; Ce am pierdut printre tufele de
liliac ; Armonică ; Cântec de toamnă ; Oh, departe ; Un negru foarte ciudat ; Tu ești iubita
mea ; Pablo Neruda ; O, mările! ; Vineri pustie ; Sâmbătă pierdută ; Duminică tristă : [versuri]
/ Ataol Behramoglu // Literatura și arta. – 2015. – 20 aug. – P. 5.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.111.0 Literatură engleză
3330. Gherman, Marcel. Geografia lumilor imaginare în literatura fantazy (2): [pe margi-
nea trilogiei "Stăpânul inelelor" de J.R.R. Tolkien] / Marcel Gherman // Contrafort. – 2015. –
Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 23. – Art. 1 : Mai – Iun. (Nr 5/6).

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1.0 Literatură română
3331. Cimpoi, Mihai. Unitatea culturii universale în reprezentarea lui Eminescu : Puncte
de reper pentru dezbaterile din cadrul Congresului Mondial al Eminescologilor (ed. a 4-a) /
Mihai Cimpoi // Literatura și arta. – 2015. – 27 aug. – P. 6. – Referințe bibliogr.: 9 tit.

3332. Copilu-Copillin, Dumitru. Eminescu și istroromânii. Congenialii Tesla – Eminescu
/ Dumitru Copilu-Copillin // Literatura și arta. – 2015. – 27 aug. – P. 7.

3333. Cristea-Enache, Daniel. Adrian Păunescu, ieri și azi : [despre creația poetului] /
Daniel Cristea-Enache // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 20 aug. – P. 7.

3334. Cuzuioc, Ion. Virtutea unui talent : [poetul Florin Vasile Bratu] / Ion Cuzuioc // Lite-
ratura și arta. – 2015. – 20 aug. – P. 10.

3335. Dabija, Nicolae. O viață în slujba metaforei : [creația poetului Victor Teișanu] / Ni-
colae Dabija // Literatura și arta. – 2015. – 20 aug. – P. 9.

3336. Dabija, Nicolae. Pe urmele Mioriței : [despre Festivalul "Obârșia Mioriței", 15-16
aug. 2015, satul Cașin, județul Vrancea, România] / Nicolae Dabija // Literatura și arta. –
2015. – 20 aug. – P. 1.

3337. Moroșanu, Andrei. Stoicul pretextului abil : [creația poetului Victor Teișanu] / An-
drei Moroșanu // Literatura și arta. – 2015. – 20 aug. – P. 9.

3338. Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2014 // Contrafort. – 2015. –
Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 2-3.

3339. Șerban, Alexandra. Ambasadoarea pleniliterară a României culturale în Franța :
[pe marginea discuției cu Fanny Chartres, trad. din lb. rom. în lb. fr.] / Alexandra Șerban //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 24 aug. – P. 11.

3340. Voncu, Răzvan. Răzvan Voncu: "Oricât ar fi de greu, libertatea e mai bună decât
sclavia" (2) : [interviu cu scriitorul] / consemnare: Maria Pilchin // Contrafort. – 2015. – Iul.-
Aug. (Nr 7/8). – P. 21-22. – Art. 1 : Mai – Iun. (Nr 5/6).
(Vezi de asemenea Nr 3264)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
3341. Codreanu, Theodor. Ion Druță și memoria identitară / Theodor Codreanu // Litera-
tura și arta. – 2015. – 27 aug. – P. 9. – Conține : Războiul cu Ivan Bodiul ; Prozatorul arheilor.
– Bibliogr. : 22 tit.
3342. Colesnic, Iurie. Nimic nu se uită… : [pe marginea creației publicistului Nicolae Li-
tinschi (1892-1950)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 7 aug. – P. 19.

3343. Colesnic, Iurie. Poetul și generația… : [Alexandru Lungu, scriitor basarabean
(1924-2008)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 21 aug. – P. 19.

147
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2015

3344. Dabija, Nicolae. Cu ochii cuvintelor : [despre creația poetică a lui Tudor Vârțanu
(Basarabeanul)] / Nicolae Dabija // Literatura și arta. – 2015. – 27 aug. – P. 8.

3345. Dabija, Nicolae. Portretul unei generații : [despre creația prozatoarei Mariana Răi-
leanu] / Nicolae Dabija // Literatura și arta. – 2015. – 27 aug. – P. 5.

3346. Gavard-Perret, Jean-Paul. Nicolae Dabija, sau Tentația nemuririi : [pref. criticului
fr. la romanul "Devoir a rendre" ("Tema pentru acasă"), apărut la Ed. Societe des Ecrivains,
Paris, 2015] / Jean-Paul Gavard-Perret ; trad. din lb. fr. de Gheorghe Reabțov // Literatura și
arta. – 2015. – 20 aug. – P. 4.

3347. Hadei, Daniela. Casa marelui Vieru : [despre restaurarea casei părintești a poetu-
lui Grigore Vieru din satul Pererâta, raionul Briceni] / Daniela Hadei // Ziarul național. – 2015.
– 21 aug. – P. 9.

3348. Mardare, Marcela. Vrednic și erudit cărturar : [Manole Neagu, scriitor, la 65 de ani
de la naștere] / Marcela Mardare, Dumitru Pasat // Literatura și arta. – 2015. – 20 aug. – P. 8.

3349. "Tema pentru acasă" apărută la Paris : [pe marginea ed. în lb. fr. a romanului
"Tema pentru acasă" de Nicolae Dabija, apărut la Ed. Societe des Ecrivains, Paris, 2015,
trad. de Maria Augustina Hâncu și Constantin Frosin] // Literatura și arta. – 2015. – 20 aug. –
P. 4.
821.512.161 Literatură turcă
3350. Deaconescu, Ion. Constructor de mit, melancolic solar : [poetul turc Atatol
Behramoglu] / Ion Deaconescu // Literatura și arta. – 2015. – 20 aug. – P. 5.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
3351. Macovei, Ion. Secretele sitului arheologic de la Lipoveni : [raionul Cimișlia] / Ion
Macovei // Timpul. – 2015. – 14 aug. – P. 10.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Colesnic, Iurie. Poetul și generația. – Vezi Nr 3343.

Colesnic, Iurie. Un fost primar al Chișinăului a decedat în închisoarea din Chișinău. –
Vezi Nr 3352.

Rotaru, Tatiana. Frații gemeni Gleb Drăgan și Boris Draganov – destine împlinite în po-
fida vitregiilor istoriei. – Vezi Nr 3241.

Xenofontov, Ion. "11" considerente pentru Marele profesor Vladimir Potlog. – Vezi Nr
3231.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
3352. Colesnic, Iurie. Un fost primar al Chișinăului a decedat în închisoarea din Chiși-
nău : [Teodosie Cojocaru, membru al Sfatului Țării și primar în perioada 1919-1920 (1879-
1941)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 14 aug. – P. 19.

3353. Dabija, Nicolae. Vasile Șoimaru, creatorul de istorie și de timp trăit / Nicolae Dabi-
ja // Literatura și arta. – 2015. – 20 aug. – P. 3.

3354. Josanu, Efim. 3-4. Fenomenul Kersnovskaia : [pe marginea vol. de amintiri
"Homo Sovieticus" de Eufrosinia Kersnovskaia] / Efim Josanu // Literatura şi arta. – 2015. –
20, 27 aug. – P. 8. – Contin. Începutul : 18 iun.

94(498) Istoria României
3355. Boia, Lucian. Lucian Boia: "Identitatea ți-o asumi și ți-o afirmi" : compendiu //
Săptămîna. – 2015. – 7 aug. – P. 7.

3356. Damian, George. Antisemitismul Răscoalei de la 1907 a trecut Prutul de la Chiși-
nău / George Damian // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 14 aug. – P. 6.

3357. Ogrinji, Mihai. Palatul Mogoșoaia (2) : [din județul Ilfov, România : aspecte ist.] /
Mihai Ogrinji // Natura. – 2015. – Aug. (Nr 8). – P.15. – Art. 1 : Iul. (Nr 7).

3358. Țâcu, Octavian. Mândria de a fi român : (Reflecții pe marginea unei dispute între
Lucian Boia și Ioan Aurel Pop: istoricieni) / Octavian Țâcu // Timpul. – 2015. – 21 aug. – P.
13.

3359. Zamfirache, Cosmin. Țiganul ajuns voievod al Moldovei : [Ștefan Răzvan, voie-
vod în Moldova în perioada aprilie-decembrie 1595] / Cosmin Zamfirache // Moldova suvera-
nă. – 2015. – 7 aug.

94(=135.1) Istoria românilor
(Vezi Nr 3204)

149
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2015

Index de nume
Chișlea, Ion 3075, 3171, 3194
A Chivriga, Viorel 3172
Acsan, Alexei 3273 Cimpoi, Mihai 3331
Andronescu, Monica 3264 Ciobanu, Ion 3295
Apostol, Victoria 3064 Ciobanu, Mircea V. 3076-77, 3254
Augustin (Episcop) 3057 Ciobanu, Raisa 3078
Axenti, Ion 3189 Ciobanu, Victor 3079
Ciobanu, Vitalie 3296
B Ciocanu, Ion 3080, 3274-75
Ciornei, Vsevolod 3081-83
Baciu, Gheorghe 3176 Ciubotaru, Adrian 3065, 3084, 3138
Bajureanu, Ion 3289-90 Ciutac, Lia 3175, 3239
Balaban, Claudia 3054 Clej, Petru 3198
Barbu-Codru, Ecaterina 3291 Cocosila, Adrian 3058
Băluță, Dumitru 3284 Codreanu, Theodor 3341
Beghiu, Tatiana 3250 Codru, Anatol 3297
Behramoglu, Ataol 3329, 3350 Codruț, Mariana 3285
Bilețchi, Vlad 3267 Cojocariu, Tudor 3085
Bîlbîie, Florin 3144 Cojocaru, Svetlana 3234
Bînzari, Nicu 3145 Cojocaru, Teodosie (3352)
Bîtcă, Viorica 3220 Colesnic, Iurie 3342-43, 3352
Bjolla, Sergiu 3056 Colesnic, Victoria 3050, 3247, 3259
Bogatu, Petru 3072, 3131 Copilu-Copillin, Dumitru 3332
Boia, Lucian 3355, 3358 Corobceanu, Svetlana 3132
Bortă, Victoria 3251-52, 3274 Cosmescu, Alex 3298
Botnarciuc, Vasile 3230 Cosniceanu, Maria 3276-78
Boțan, Igor 3087 Cristea-Enache, Daniel 3333
Bradu, Ion 3292 Crivceanscaia, Larisa 3240
Bratu, Florin Vasile 3334 Cucereanu, Radion (3208)
Brescanu, Vasile (3263) Cucu, Viorel 3286
Buciucci, Rodion 3263 Curevici, Lilian 3299
Budeanu, Gheorghe 3105 Cuzuioc, Ion 3334
Bugnar, Lia 3264
Bulat, Olga 3265 D
Bulat, Vladimir 3253
Butnaru, Leo 3293 Dabija, Nicolae 3059, 3300-01, 3335-36,
Butnaru, Petru 3256 3344-46, 3349, 3353
Buza, Tatiana 3221 Damian, George 3128, 3356
Buzdugan, Nicolae 3243 David, Aurel 3253
Deaconescu, Ion 3350
C Dediu, Ion 3235
Draganov, Boris (3241)
Cahn, Claude 3177 Drăgan, Gleb (3241)
Calus, Kamil 3089 Druță, Inga 3281
Căpiță, Ionel 3069 Druță, Ion 3341
Ceban, Ion 3074 Dulgheru, Valeriu 3086
Chartres, Fanny 3339 Dungaciu, Dan 3133
Chârchelan, Iuliu 3270
Chilimciuc, Gheorghe 3268 E
Chiper, Grigore 3294
Chirilescu, Carolina 3183 Epure, Adrian 3266
Epure, Georgiana 3199

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Eremia, Anatol 3279 Litinschi, Nicolae 3342
Eskenazy, Victor 3130 Loghin, Vlad 3193
Ețcu, Ion 3230 Lozinschi, Raisa 3099,3103, 3129
Lungu, Alexandru 3343
F Lungu, Valentina 3223
Fidelschi, Grigore 3302 Lupan, Ilie 3092
Filimon, Alexandru 3088-89, 3123 Lupușor, Adrian 3139-40
Florescu, Remus 3144 Lupușor, Tamara 3146
Fonari, Victoria 3303-04 M
Frosin, Constantin 3349
Fusu, Corina 3200, (3202-03), 3207 Macovei, Ion 3063, 3237, 3351
Mahu, Ion 3229
G Mahu, Rodica 3125
Galben, Dorin 3229, 3242 Mahu, Vika 3259
Gavard-Perret, Jean-Paul 3346 Maleca, Tudor (3230)
Gălușcă, Ion 3215 Manea, Diana 3237
Gârneț, Vasile 3052, 3090 Manolescu, Nicolae 3055, 3070
Gherciu, Ana 3256 Mardare, Marcela 3348
Gherman, Marcel 3330 Mardare-Fusu, Maria 3255
Gisladottir, Ingibjorg Solrun 3063 Marian, Andriano 3260
Goldenberg, Svetlana 3221 Marin, Viorica 3066
Gordienko, Natalia 3257 Martea, Galina 3093, 3201
Gorea, Svetlana 3228 Mândâcanu, Virgil 3094, 3201-03
Gudumac, Eva 3238 Mihailovici, Stela 3216
Guțu, Ana 3129 Mincu, Eugenia 3281
Guzun, Silvia 3222 Mischevca, Ion 3095-98,
Mișina, Ana 3239
H Moldovanu, Ion 3145
Moraru, Anton 3204
Habicht, Jarno 3236 Moroșanu, Andrei 3190, 3306-07, 3337
Hadei, Daniela 3248-49, 3257-58, 3347 Morozov, Pavlik 3070
Hâncu, Maria Augustina 3349 Moșanu, Alexandru 3099
Hârjău, Ludmila 3280 Moșneag, Victor 3195
Hust, Evelin 3052 Munteanu, Natalia 3163, 3268
I Musteață, Mihaela 3265
Mustață, Olga 3267
Ilcenco, Serghei 3113 Mustață, Traian 3243
Isac, Serafim 3189 Musteață, Sergiu 3212
Musteață, Simion 3230
J Mutoi, Grigore (3176)
Jagland, Thorbjorn 3124, 3128, 3130, 3132, N
3135
Jitari, Boris 3252 Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 3205
Josanu, Efim 3354 Naumescu, Valentin 3067
Josu, Nina 3255, 3305 Neagu, Manole (3348)
Negru, Lena 3261-62
K Negru, Nicolae 3100-01, 3124
Kersnovskaia, Eufrosinia 3354 Negruța, Veaceslav 3139-40
Nica, Virginia 3152-53, 3164, 3217
L Nicolaescu, Sergiu 3266
Nicu, Dan 3102, 3134
Lipcanu, Stan 3234, 3238, 3240

151
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2015

Nucă, Nicoleta 3262 S
O Sadovnic, Iurie 3268
Sandu, Maia 3076, 3206
Ogrinji, Mihai 3357 Sapdaru, Ion 3270
Onfray, Michel 3055 Săndulеscu, Alexandru 3175
Onuță, Adrian 3250 Sârbu, Maria 3209
Oprea, Corina 3181, 3186-87 Seredovschi, Nadejda 3146
P Silvestru, Aurelian 3313-18
Snegur, Mircea 3105
Palade, Anatolie 3163 Socor, Vladimir 3106
Partole, Claudia 3308 Stamati, Mihai 3251
Pasat, Dumitru 3348 Stănilă, Moni 3060-62
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 3206 Stimpovschii, Doina 3260
Pașatii, Iulian 3188 Stratan, Valentina 3087
Pavlenco, Victor 3247 Strătilă, Victor 3107
Pădure, Andrei 3176 Streleț, Valeriu 3087, 3108, 3134, 3154
Păunescu, Adrian 3333 Surdu, Ion 3108
Peiu, Petrișor 3125, 3133
Pilchin, Maria 3053, 3340 Ș
Plăieșu, Raisa 3309 Șalamac, Mariana 3155, 3165
Plămădeală, Antonie (Mitropolitul Șărănuță, Silvia 3232
Transilvaniei) (3059) Șerban, Alexandra 3339
Pohilă, Vlad 3282-83 Șlapac, Mariana 3249
Pop, Ioan Aurel 3358 Șoimaru, Vasile 3353
Popa, Victoria 3273 Ștefănescu, Adrian 3266
Postică, Alexandru 3103
Potlog, Vladimir (3231) T
Powell, Jonathan 3068
Prisacuța, Maria 3224 Tănase, Constantin 3319-24
Pușcaș, Victor 3182 Teișanu, Victor 3287-88, 3335, 3337
Tekaia, Ridha 3156
R Tersman, Ingrid 3136
Tipa, Violeta 3147
Radu, Alina 3136, 3236 Tolkien, J.R.R. 3330
Raileanu, Anatol 3214, 3219
Rață, Mariana 3106, 3283 Ț
Răileanu, Mariana 3310, 3345
Răzvan, Ștefan (voievod în Moldova în Țâcu, Octavian 3109-10, 3358
perioada aprilie-decembrie 1595) 3359 Țurcanu, Natalia 3148
Reabţov, Gheorghe 3346 U
Reniță, Alecu 3104
Ricu, Andreea-Livia 3267 Ungureanu, Tudor 3258
Romaniuc, Liliana 3225 Untilă, Veaceslav 3073, 3143
Roșca, Tudor 3311 Uzun, Serghei 3112
Rotaru, Constantin 3243
Rotaru, Dumitru (3243) V
Rotaru, Tatiana 3241 Varanița, Grigore 3051
Rotundu, Svetlana (3190) Vasilică, Valeriu 3111
Rudei, Anatol 3261 Vasiliu, Vadim 3064, 3112-13
Rusnac, Vladimir 3312 Vârțanu (Basarabeanul), Tudor 3344
Rusu, Tudor 3207-08, 3218, 3226 Vârțanu, Tudor 3325
Vieru, Grigore 3347

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Voncu, Răzvan 3340 П
X Панасюк, Виктор 3272
Петков, Александр 3191
Xenofontov, Ion 3231 Петрова, Марина 3169
Z Плахотнюк, Владимир 3122

Zamfirache, Cosmin 3359 Р
Zenners, Jean 3196 Рошка, Юрий 3119
А Рудягина, Олеся 3326

Белюгова, Любовь (3211) С

Г Савостин, Николай 3327
Секаш, Валериу 3167
Гибу, Николай 3269 Сидоров, Дмитрий 3269
Глазова, Татьяна 3151 Смешная, Татьяна 3120
Глотова, Светлана 3227 Стрелец, Валериу (3142)
Д Т
Додон, Виктория 3141, 3184 Такий, Александр 3159-60
Додон, Игорь 3114-15 Текая, Рида 3161
Ткач, Сергей 3126
Ж Тодуа, Зураб 3137
Жосу, Виктор 3116 Тофилат, Сергей 3170
Тхорик, Владимир 3192
К
У
Калак, Дмитрий 3166, 3173-74
Клименко, Валерий 3117 Узун, Елена 3271
Коваленко, Ирина 3157, 3167, 3197 X
Коршок, Станислав 3117
Косарев, Валерий 3118 Хурдук, Мария 3168
Котылевская, Татьяна 3211
Ч
М
Чобану, Александру 3192
Моисеев, Сергей 3244-45 Чобану, Эдуард 3272
Морат, Кристиан 3168 Чубашенко, Дмитрий 3114, 3121-22
Мошняг, Виктор 3142
Ш
Н
Шварц, Валерий 3328
Нани, Анастасия 3141 Шикирлийская, Татьяна 3246
Ника, Вирджиния 3158
Я
Ягланд, Турбьерн 3127

153
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate

1. Adevărul : ed. de Moldova 12. Natura Nr 8
2. Contrafort (Nr 7/8) 13. Săptămîna
3. Curierul ortodox 14. Socialiștii
4. Dreptul 15. Timpul
5. Economist 16. Univers pedagogic pro
6. Făclia 17. Vocea poporului
7. Florile dalbe 18. Ziarul de gardă
8. Gazeta satelor. Curierul 19. Ziarul naţional
agricol 20. Коммерсант info
9. Jurnal de Chişinău 21. Социалисты
10. Literatura şi arta 22. Экономическое обозрение
11. Moldova suverană

Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 9,07
Coli ed. 8,40
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 8

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. 022 295746, 022 295916
Fax-email: 030555239

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md
ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL
str. Astronom N. Donici 14
Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75

Email: printcaro@gmail.com

154