You are on page 1of 414

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 12
2015

CNCM
Chişinău 2016
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis. Bibliographic materials. Reviews.


Electronic resources. Fine arts publications. Music publica-
tions.
Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 12
2015

NBCM
Chişinău 2016

2
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze. Materiale bibliografice. Recenzii.


Resurse electronice. Publicaţii artă. Publicaţii note.
Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 11
2015

CNCM
Chişinău 2016

3
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Ludmila Corghenci
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă - Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Materiale bibliografice. Recenzii. Resurse electroni-
ce. Publicaţii artă. Publicaţii note. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 :
Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina
Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi
pref. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a
Cărţii, 2016 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit.
paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 12, 2015. – 2016. – 414 p. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-217-1
(Print). – ISBN 978-9975-49-218-8 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2016

4
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ................................................................................................................... 15


0 GENERALITĂŢI..................................................................................................................... 15
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................................................. 15
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ........................................................................... 15
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................................... 15
005 Conducere şi organizare. Management .............................................................. 15
01 Bibliografie. Cataloage............................................................................................... 16
02 Biblioteconomie ......................................................................................................... 17
030 Lucrări de referinţă generale ............................................................................... 18
08 Poligrafii. Lucrări colective ......................................................................................... 18
09 Manuscrise. Bibliofilie ................................................................................................ 19
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ....................................................................................................... 19
159.9 Psihologie ......................................................................................................... 19
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................................................. 19
21/29 Sisteme religioase. Religii. Credinţă ..................................................................... 19
25 Religii ale antichităţii. Religii necreştine..................................................................... 19
27 Creştinism. Religie creştină ....................................................................................... 20
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................................................. 21
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ...................................................... 21
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................. 21
32 Politică ....................................................................................................................... 22
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................................... 23
34 Drept. Jurisprudenţă .................................................................................................. 26
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................ 30
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ........................................................................... 31
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ................................................................ 32
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ....................................................................................... 36
51 Matematică ................................................................................................................ 37
53 Fizică ......................................................................................................................... 37
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie............................................................................ 38
5
57 Ştiinţe biologice.......................................................................................................... 38
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................................................. 38
61 Medicină .................................................................................................................... 38
62 Inginerie. Tehnică în general ..................................................................................... 40
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice ................................................................................................................. 40
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie. tehnologii şi
procedee în construcţii ........................................................................................... 42
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT .............................................. 43
73/76 Arte plastice. Arte decorative................................................................................ 43
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................................................. 43
78 Muzică ....................................................................................................................... 43
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport........................................................................ 44
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................................................................... 45
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......................... 45
82 Literatură .................................................................................................................... 46
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................... 56
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ................................. 56
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................................................................. 57
93/94 Istorie .................................................................................................................... 57
94 Istorie generală. Istorie universală............................................................................. 57
Autoreferate .................................................................................................................... 59
Pentru titlul de doctor habilitat .................................................................................... 59
Pentru titlul doctor ...................................................................................................... 59
HĂRŢI. CZU 912 ................................................................................................................... 61
Index de nume............................................................................................................ 63
Index de titluri ............................................................................................................. 67
Index de subiecte ....................................................................................................... 68
Index geografic ........................................................................................................... 70
Index de editori ........................................................................................................... 70
ISBN eronat ................................................................................................................ 71

6
INDICE "MATERIALE BIBLIOGRAFICE" ............................................................................. 72
0 GENERALITĂŢI..................................................................................................................... 72
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................................................. 72
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ........................................................................... 72
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................................... 72
005 Conducere şi organizare. Management .............................................................. 73
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................. 73
01 Bibliografie. Cataloage............................................................................................... 73
02 Biblioteconomie ......................................................................................................... 75
050 Publicaţii periodice şi seriale ............................................................................... 75
070 Ziaristică. Presă................................................................................................... 75
08 Poligrafii. Lucrări colective ......................................................................................... 76
09 Manuscrise. Bibliofilie ................................................................................................ 78
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ....................................................................................................... 78
1/14 Filozofie .................................................................................................................. 78
159.9 Psihologie ......................................................................................................... 78
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică .................................................................. 79
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................................................. 79
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................................................. 80
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ...................................................... 80
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................. 80
32 Politică ....................................................................................................................... 82
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................................... 84
34 Drept. Jurisprudenţă .................................................................................................. 91
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................ 99
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ......................................................................... 101
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .............................................................. 101
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .......................................... 112
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ..................................................................................... 112
51 Matematică .............................................................................................................. 113
53 Fizică ....................................................................................................................... 113

7
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie.......................................................................... 114
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ................................................................... 114
57 Ştiinţe biologice........................................................................................................ 115
58 Botanică ................................................................................................................... 115
59 Zoologie ................................................................................................................... 116
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ............................................................................... 116
61 Medicină .................................................................................................................. 116
62 Inginerie. Tehnică în general ................................................................................... 125
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice ............................................................................................................... 127
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ................................... 131
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie. tehnologii şi
procedee în construcţii ......................................................................................... 131
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .......................................................................... 131
73/76 Arte plastice. Arte decorative.............................................................................. 131
73 Arte plastice ............................................................................................................. 131
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ............................................................... 132
78 Muzică ..................................................................................................................... 132
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport...................................................................... 133
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................................................................. 135
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ....................... 135
82 Literatură .................................................................................................................. 138
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................................................ 142
93/94 Istorie .................................................................................................................. 149
Index de nume .............................................................................................................. 154
Index de titluri ............................................................................................................... 166
CRONICA RECENZIILOR .................................................................................................... 172
0 GENERALITĂŢI ............................................................................................................. 172
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ............................................................... 172
01 Bibliografie. Cataloage............................................................................................. 172
02 Biblioteconomie ....................................................................................................... 173

8
070 Ziaristică. Presă................................................................................................. 173
09 Manuscrise. Bibliofilie .............................................................................................. 173
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ..................................................................................................... 173
1/14 Filozofie ................................................................................................................ 173
2 RELIGIE. TEOLOGIE ........................................................................................................... 174
27 Creştinism. Religie creştină ..................................................................................... 174
3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................................................... 174
31 Statistică. Demografie. Sociologie ........................................................................... 174
32 Politică ..................................................................................................................... 175
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................................. 176
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................................ 176
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .............................................................. 178
35 Administraţie publică. Artă militară .......................................................................... 179
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .......................................... 179
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ..................................................................................... 180
58 Botanică ................................................................................................................... 180
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ............................................................................... 180
61 Medicină .................................................................................................................. 180
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice ............................................................................................................... 181
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ........................................ 182
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ............................................ 182
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje.
Parcuri. grădini ..................................................................................................... 182
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ....................................................... 182
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport...................................................................... 182
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................................................................. 183
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ....................... 183
82 Literatură .................................................................................................................. 184
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................................................ 198
93/94 Istorie .................................................................................................................. 199

9
94 Istorie generală. Istorie universală........................................................................... 199
Index de nume.......................................................................................................... 204
CRONICA PUBLICAŢIILOR NOTE ...................................................................................... 210
1 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DIN FOLCLORUL MUZICAL ............................................................. 210
2 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DE MUZICĂ VOCALĂ ..................................................................... 210
3 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DE MUZICĂ INSTRUMENTALĂ ........................................................ 213
7 PUBLICAŢII METODICE CU NOTE LA DISCIPLINELE MUZICAL-ISTORICE ŞI TEORETICE. SOLFEGII ŞI
DICTĂRI. LUCRĂRI MUZICALE ÎN PUBLICAŢII DE MUZICOLOGIE ŞI METODICE MUZICALE ............ 215

8 NOTE MUZICALE PUBLICATE ÎN SERIALE ............................................................................... 218


Index de nume .............................................................................................................. 220
CRONICA PUBLICAŢIILOR DE ARTĂ ................................................................................ 222
1 PLACARDE. CZU 084.5 ....................................................................................................... 222
1.2. Placarde (postere) instructiv-metodice şi educaţionale. CZU 084.5:371 .............. 222
5 CĂRŢI POŞTALE ILUSTRATE. CZU 084.1:656.835.121.3 ..................................................... 223
7 CALENDARE (DE TOATE TIPURILE). CZU 084.1:050.9 .......................................................... 225
11 MATERIAL ILUSTRATIV PUBLICAT ÎN REVISTE ŞI EDIŢII PERIODICE. CZU 084.1:050................... 226
Index de nume.......................................................................................................... 242
CRONICA RESURSELOR ELECTRONICE ......................................................................... 244
0 GENERALITĂŢI................................................................................................................... 244
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ............................................................... 244
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................................. 244
01 Bibliografie. cataloage ............................................................................................. 244
050 Publicaţii periodice şi seriale ............................................................................. 258
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ..................................................................................................... 260
3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................................................... 260
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................................. 261
35 Administraţie publică. Artă militară .......................................................................... 264
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .............................................................. 264
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ..................................................................................... 265
57 Ştiinţe biologice........................................................................................................ 266
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ............................................................................... 266

10
61 Medicină .................................................................................................................. 266
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice ............................................................................................................... 277
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicașii .................................. 277
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ................................... 278
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ............................................ 279
72 Arhitectură ............................................................................................................... 279
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................................................................. 280
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ....................... 280
82 Literatură .................................................................................................................. 280
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................................................ 282
93/94 ISTORIE ..................................................................................................................... 283
94 Istorie generală. Istorie universală........................................................................... 283
RESURSE AUDIOVIZUALE ....................................................................................................... 284
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport...................................................................... 284
Index de nume.......................................................................................................... 288
Index de titluri ........................................................................................................... 292
CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ ............................................................................ 294
0 GENERALITĂŢI................................................................................................................... 294
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ............................................................... 294
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ......................................................................... 294
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................................. 294
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ............................................................................... 294
02 Biblioteconomie ....................................................................................................... 295
06 Organizaţii ( în general) ........................................................................................... 295
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) ...................................................................... 295
069 Muzee ................................................................................................................ 295
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ..................................................................................................... 296
1/14 Filozofie ................................................................................................................ 296
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ................................................................ 296
2 RELIGIE. TEOLOGIE ........................................................................................................... 296

11
21/29 Sisteme religioase. Religii. Credinţă ................................................................... 296
26 Iudaism .................................................................................................................... 296
27 Creştinism. Religie creştină ..................................................................................... 297
3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................................................... 297
31 Statistică. Demografie. Sociologie ........................................................................... 297
32 Politică ..................................................................................................................... 298
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................................. 301
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................................ 311
35 Administraţie publică. Artă militară .......................................................................... 317
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ......................................................................... 318
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .............................................................. 319
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .......................................... 328
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ..................................................................................... 328
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ................................................................... 329
57 Ştiinţe biologice........................................................................................................ 330
59 Zoologie ................................................................................................................... 330
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ............................................................................... 330
61 Medicină .................................................................................................................. 330
62 Inginerie. Tehnică în general ................................................................................... 337
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice ............................................................................................................... 337
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ........................................ 339
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ..................................................... 341
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ................................... 341
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ............................................ 341
72 Arhitectură ............................................................................................................... 341
73/76 Arte plastice. Arte decorative.............................................................................. 342
73 Arte plastice ............................................................................................................. 342
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ............................................................... 342
78 Muzică ..................................................................................................................... 342
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport...................................................................... 343

12
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................................................................. 344
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ....................... 344
82 Literatură .................................................................................................................. 345
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................................................ 348
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ............................... 350
93/94 Istorie .................................................................................................................. 350
94 Istorie generală. Istorie universală........................................................................... 350
Index de nume.......................................................................................................... 352
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate ..................................................................................................................... 359
CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ............................................................................. 360
0 GENERALITĂŢI................................................................................................................... 360
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ............................................................... 360
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ......................................................................... 360
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................................. 360
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ............................................................................... 360
02 Biblioteconomie ....................................................................................................... 361
070 Ziaristică. Presă................................................................................................. 361
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ..................................................................................................... 362
1/14 Filozofie ................................................................................................................ 362
159.9 Psihologie ....................................................................................................... 362
2 RELIGIE. TEOLOGIE ........................................................................................................... 362
27 Creştinism. Religie creştină ..................................................................................... 362
3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................................................... 363
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale .................................................... 363
31 Statistică. Demografie. Sociologie ........................................................................... 363
32 Politică ..................................................................................................................... 363
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................................. 372
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................................ 378
35 Administraţie publică. Artă militară .......................................................................... 380
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ......................................................................... 381

13
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .............................................................. 382
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .......................................... 387
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ..................................................................................... 387
51 Matematică .............................................................................................................. 387
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ............................................................................... 387
61 Medicină .................................................................................................................. 387
62 Inginerie. Tehnică în general ................................................................................... 388
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice ............................................................................................................... 389
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ........................................ 390
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ..................................................... 392
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ............................................ 392
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje.
Parcuri. grădini ..................................................................................................... 392
72 Arhitectură ............................................................................................................... 392
73/76 Arte plastice. Arte decorative.............................................................................. 392
73 Arte plastice ............................................................................................................. 392
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ............................................................... 393
78 Muzică ..................................................................................................................... 393
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport...................................................................... 394
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................................................................. 396
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ....................... 396
82 Literatură .................................................................................................................. 397
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................................................ 404
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ............................... 404
93/94 Istorie .................................................................................................................. 405
94 Istorie generală. Istorie universală........................................................................... 405
Index de nume.......................................................................................................... 407
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate................................................................ 413

14
Cronica cărţii Nr 12-2015 ≡ Book annals Nr 12-2015

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
DECEMBRIE NR 12 DECEMBER
(2555-2765)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
2555. Popovici, Gheorghe.
Dicţionar inovaţional al Republicii Moldova / Gheorghe Popovici, Anatolie Bucatînschi,
Alexandru Spînu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Parcul Ştiinţifico-Tehnologic "Academica". –
Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Cetatea de Sus"]. – 113 p.
Bibliogr.: p. 112-113 (16 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-3090-1-1.
[2015-2575].
- - 1. Inovaţie – Dicţionare.
001.894(478)(038)
2556. Popovici, Gheorghe.
Piaţa inovaţiilor: cum de atins succesul : (Ghidul inovatorului) / Gheorghe Popovici,
Anatolie Bucatînschi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Parcul Ştiinţifico-Tehnologic "Academica"
(cu Incubatorul de Inovare "Inovatorul"). – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Ceatea de Sus"). –
171, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 170-172 (30 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-3090-2-8.
[2015-2582].
- - 1. Inovaţii – Implementare.
001.894
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
2557. Сарьян, В. К.
Управление ИТ-сервисами и контентом : Учебное пособие / В. К. Сарьян, Е. В.
Саломатина ; Приднестров. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Экон. фак, Каф. бизнес-
информатики и информац. технологий. – Тирасполь : [Приднестровский государствен-
ный университет им. Т. Г. Шевченко], 2015. – 91 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 89-91 (19 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-3081-3-7.
[2015-2578].
- - 1. Tehnologii informaţionale.
004(075.8)
005 Conducere şi organizare. Management
2558. Managementul resurselor umane : Ghidul autorităţilor publice locale / Anasta-
sia Blajin, Mihaela Roşcov, Vitalie Popa [et al.] ; Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare

15
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(PNUD), Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN
Women). – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 172 p. : fig., tab. color ; 21 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Referinţe bibliogr.: p. 170-171 (23 tit.) şi în subsol. –
Apare cu sprijinul financiar al Guvernelor Danemarcei şi Suediei. – 1200 ex.
ISBN 978-9975-87-024-5.
[2015-2617].
- - 1. Managementul resurselor umane.
005.95:35.08
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
2559. Două fenomene ale culturii naționale : Maestrul Vladimir Curbet și Ansamblul
″Joc″ : Bibliografie / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Filiala de Arte ″T. Arghezi″ ; alcăt.: Ange-
la Olărescu, Natalia Ciorbă ; coord.: Lidia Kulikovski ; red. bibliogr.: Taisia Foiu ; ed. îngrijită:
Mariana Harjevschi. – Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 243 p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-120-97-5.
[2015-2643].
- - 1. Ansamblul Naţional Academic de Stat de Dansuri Populare "Joc" – Republica
Moldova – Indici bibliografici. 2. Curbet, Vladimir, 1930 - …, coregraf, maestru de balet –
Biobibliografie.
016:[793.31()478)+929 Curbet]
2560. Ion Anton : [scriitor] : Biobibliografie / Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Crangă" ;
alcăt.: Tamara Maleru ; ed. îngrijită de Claudia Balaban. – Chişinău : Tipografia Centrală,
2015. – 333 p. ; 22 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-53-568-7.
[2015-2516].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Indici bibliografici. 2. Anton, Ion, 1950
- …, scriitor – Biobibliografie.
016:[821.135.1(478).09+929 Anton]
2561. Publicaţiile colaboratorilor Institutului de Cercetări pentru Culturile de
Câmp (ICCC) "Selecţia" : (1964-2014) : Bibliografie / Inst. de Cercetări pentru Culturile de
Câmp (ICCC) "Selecţia", Bălţi, Bibl. Rep. Şt. Agricolă a UASM ; alcăt.: Iulia Tătărescu, Liuba
Şarpe, Cristina Scotigor ; resp. de ed.: Valeriu Vozian, Ludmila Costin. – Chişinău : [UASM],
2015 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 258 p. ; 21 cm.
[2015-2608].
- - 1. Culturi de câmp – Indici bibliografici.
016:[633+001.32(478)]
2562. Serghei Pojar: cronicarul vieţii muzicale a Moldovei = Сергей Пожар:
летописец музыкальной жизни Молдовы : Personografie / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu",
Filiala ″Mihail Lomonosov″ ; alcăt.: Margarita Șcelcicova, Larisa Balaban ; contribuții: Inesa
Strelina [et al.] ; red. șt.: Elena Mironenco ; red. bibliogr.: Taisia Foiu ; ed. îngrijită de Mariana
Harjevschi. – Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 260 p. : fot. ; 21 cm.
Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., rusă. – 100 ex.
ISBN 978-9975-120-96-8.
[2015-2642].

16
Cronica cărţii Nr 12-2015 ≡ Book annals Nr 12-2015

- - 1. Muzicologie – Indici bibliografici. 2. Pojar, Serghei, 1961-2010, muzicolog – Bio-


bibliografie.
016:[78.072(478)+929 Pojar]=135.1=161.1
2563. Şpac, Ion.
Academicianul Constantin Popovici : Savant, scriitor, publicist = Академик Константин
Попович : Ученый, писатель, публицист : Cercetări biobibliografice şi informative / Ion Şpac
; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural, Bibl. Şt. Centrală "A. Lupan". – Ed.
a 2-a rev. şi compl. – Chişinău : Elan INC, 2015 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 308, [32] p. : fot.,
fot. color ; 21 cm. – (Scrieri alese ; Vol. 15, ISBN 978-9975-66-069-3).
Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Изд.
при фин. поддержке М-ва иностранных дел Украины и Укр. посольства в Респ. Молдова
[и др.]. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-66-500-1 (în cop. tare).
[2015-2698].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Indici bibliografici. 2. Popovici, Con-
stantin, 1924-2010, scriitor, academician – Biobibliografie.
016:[821.135.1(478).09+929 Popovici]=135.1=161.1
2564. Tatiana Callo : Pedagogia ca destin : Biobibliografie / Univ. Ped. de Stat "Ion
Creangă" din Chişinău, Bibl. Șt. ; alcăt.: Aliona Paniș (coord. resp.), Adrian Ghicov ; red.
bibliogr.: Svetlana Burlacu, Zinovia Russu. – Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Print-Caro"]. –
128 p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-56-278-2.
[2015-2590].
- - 1. Pedagogie – Indici bibliografici. 2. Callo, Tatiana, 1955 - …, doctor habilitat în pe-
dagogie – Biobibliografie.
016:[37.091+929 Callo]
2565. Un astru pe firmamentul umorului și satirei românești: Ion Diordiev : Biobi-
bliografie / Bibl. Municipală ″B. P. Hasdeu″, Filiala ″Târgoviște″ ; alcăt.: Violeta Moraru ; red.
bibliogr.: Irina Tutun ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi. – Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr.
"Foxtrot"]. – 64 p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-120-89-0.
[2015-2640].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Indici bibliografici. 2. Diordiev, Ion,
1935 - …, scriitor, umorist – Biobibliografie.
016:[821.135.1(478).09+929 Diordiev]

02 BIBLIOTECONOMIE
2566. Шпитальник, Сара.
Четыре жизни: Воспоминания / Сара Шпитальник. С книгой по жизни: Сара Шпи-
тальник : Биобиблиография / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Bibl. Evreiască – Centru
Comunitar ″I. Mangher″ ; biobibliogr.: Angela Borş ; coord.: Аna Baţmanova ; contribuții: Olga

17
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Sivac, Nona Şoroc ; red. bibliogr.: Taisia Foiu ; ed. îngrijită: Mariana Harjevschi. – Chișinău :
S. n., 2015 (Tipogr. "Foxtrot"). – 205 p. ; fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-120-95-1.
[2015-2641].
- - 1. Şpitalnic, Sara, 1928-2013, bibliotecară.
02:[016+929 Шпитальник]
030 Lucrări de referinţă generale
2567. Curiozităţi de ieri şi de azi: între legendă şi realitate : pentru cititorii cu vârsta
între 9 şi 99 de ani / alcăt., coord.: Ala Bujor. – Ed. a 3-a, rev. şi compl. – [Chişinău] : Epigraf,
2015 [(F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 336 p. : fig., fot. color ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 335 (18 tit.). – 1500 ex.
ISBN 978-9975-125-72-7 (în cop. tare).
[2015-2509].
- - 1. Enciclopedii.
030
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
2568. "Mediul şi dezvoltarea durabilă", conferinţă ştiinţifică (2 ; 2015 ; Chişinău).
Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională "Mediul şi dezvoltarea durabilă",
(22-24 mai 2014), Ed. a 2-a / com. şt.: Calmuţchi Laurenţiu [et al.] ; com. org.: Elena Sochircă
[et al.]. – Chişinău : [US Tiraspol], 2015. – 325 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat Tiraspol, Fac. Geografie. – Texte : lb. rom. engl., rusă. – Bibliogr.
la sfârşitul art. şi în subsol. – 80 ex.
ISBN 978-9975-76-157-4.
[2015-2502].
082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
2569. Caută şi ascultă : Animalele : Carte sonoră : [3+] : 60 de imagini sonore. –
[Chişinău] : Arc, 2015 (Imprimat în China). – [11] p. : imagini color ; 22 cm. – (Seria "Touch-
it", ISBN 978-9975-61-869-4).
[Tit. orig.: Search and Listen : Animals]. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-61-870-0 (în cop. tare).
[2015-2667].
- - 1. Cărţi sonore.
087.5
2570. Caută şi ascultă : Lumea mea : Carte sonoră : [3+] : 60 de imagini sonore. –
[Chişinău] : Arc, 2015 (Imprimat în China). – [11] p. : imagini color ; 22 cm. – (Seria "Touch-
it", ISBN 978-9975-61-869-4).
[Tit. orig.: Search and Listen : My world]. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-61-873-1 (în cop. tare).
[2015-2668].
- - 1. Cărţi sonore.
087.5

18
Cronica cărţii Nr 12-2015 ≡ Book annals Nr 12-2015

2571. Marea carte de întrebări şi răspunsuri / ideazione e impaginazione: Donatella


Bergamino ; testi (a cura di) : Laura Aceti, Marco Scuderi ; trad. din it.: Gabriela Dima ; il.:
Dmitry Bogdanov [et al.]. – [Chişinău] : Arc, 2015 [Imprimat în China]. – 255, [1] p. : il., fot.
color ; 29 cm. – (Enciclopediile ARC, ISBN 978-9975-61-876-2).
Tit. orig.: Grande libro delle Domande e Risposte. – [4000] ex.
ISBN 978-9975-61-877-9 (în cop. tare şi supracop.).
[2015-2669].
- - 1. Enciclopedii pentru copii.
087.5:030
2572. Stepanov, Alexandru.
Catedrala mitropolitană "Naşterea Domnului" din Chişinău : Biserici construite din hâr-
tie : decupează, pliază, asamblează / Alexandru Stepanov, Veaceslav Ciorbă. – Chişinău :
Angelus, 2015 [Tipografia "Reclama"]. – [16] p. : fig. color ; 30 cm.
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-3077-0-3 (Tipografia "Reclama").
[2015-2638].
087.5
09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
2573. Bujor, Leonid.
Autografe sub coperta vieții mele / Leonid Bujor. – Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Fox-
trot"]. – 164 p. : fig., fot. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – 150 ex.
ISBN 978-9975-120-93-7.
[2015-2644].
- - 1. Cărţi cu dedicaţie autografă.
099.3:323(478)(092)
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
2574. Budan, Vera.
Calea feminității : Pașii spre o nouă TU / Vera Budan. – [Chișinău : S. n., 2015 (Tipogr.
"Elan Poligraf")]. – 151 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-66-484-4.
[2015-2683].
- - 1. Psihologia femeii.
159.923.2-055.2
2 RELIGIE. TEOLOGIE
21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDINŢĂ
25 RELIGII ALE ANTICHITĂŢII. RELIGII NECREŞTINE
Шепард, Генри. Древнейшая эпоха дионисовой религии. – Vezi Nr 2737.

19
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


2575. Istoria Bisericii Ortodoxe din satul Nemțeni : [raionul Hânceşti] / alcăt.:
Timofei Butnaru. – Nemțeni : S. n., 2015 (Tipografia-Sirius). – 72 p. : fot., fot. color, tab. ; 24
cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al dl. Vladimir Baldovici. –
1000 ex.
ISBN 978-9975-57-179-1.
[2015-2660].
- - 1. Biserica Ortodoxă din satul Nemţeni – Raionul Hânceşti – Republica Moldova –
Istorie.
271-22(478-22)(091)
2576. Naşterea Domnului Isus : Caiet al participantului taberei El-Şadai / Asoc. Ob-
ştească El-Şadai. – [Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 56 p. : fig. ; 20
cm.
[2015-2529].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
2577. Toia, Zosima.
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil din Durleşti la 150 de ani, 1865-2015 / Prot. Mitr.
Zosima Toia. – Chişinău : Proart, 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 56 p. : fot. color ; 22
x 22 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Întreprinderii "TiTiTi şi C" SRL.
În cop. tare.
[2015-2530].
- - 1. Biserica "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" din Durleşti – Municipiul Chişinău –
Republica Moldova – Istorie.
271.22(478)(091)
2578. Мы изменимся! : [миссионерские истории] / Biserica (Uniunea de conferinţe)
a Adventiştilor de Ziua a Şaptea din Rep. Moldova ; гл. ред.: Л. Качмар ; пер.: С. Потапов. –
Кишинэу : Biserica (Uniunea de conferinţe) a Adventiştilor de Ziua a Şaptea din Republica
Moldova, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 447, [1] p. ; 21 cm. – (Утренние чтения для
всей семьи).
1600 ex.
ISBN 978-9975-53-579-3.
[2015-2518].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
2579. Таскер, Дэвид.
Восстание и искупление : [библейские уроки] / Дэвид Таскер ; Biserica (Uniunea de
conferinţe) a Adventiştilor de Ziua a Şaptea din Rep. Moldova. – Кишинэу : Biserica (Uniunea
de conferinţe) a Adventiştilor de Ziua a Şaptea din Republica Moldova, 2016 (F.E.-P. "Tipo-
grafia Centrală"). – 127, [1] p. ; 20 cm. – (Пособие по изучению Библии в Субботней
школе: январь, февраль, март 2016 года, ISBN 978-9975-53-428-4).

20
Cronica cărţii Nr 12-2015 ≡ Book annals Nr 12-2015

1800 ex.
ISBN 978-9975-53-574-8.
[2015-2528].
- - 1. Lectura Bibliei.
27-282.5
2580. Таскер, Дэвид.
Восстание и искупление : [библейские уроки] / Дэвид Таскер ; гл. ред.: Лариса
Качмар ; пер. Анны Савченко, Марины Становкиной ; Biserica (Uniunea de conferinţe) a
Adventiştilor de Ziua a Şaptea din Rep. Moldova. – Кишинэу : Biserica (Uniunea de conferin-
ţe) a Adventiştilor de Ziua a Şaptea din Republica Moldova, 2016 (F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă"). – 255 p. ; 20 cm. – (Пособие по изучению Библии в Субботней школе : с коммента-
риями для учителей: (январь, февраль, март 2016 года, ISBN 978-9975-53-426-0).
700 ex.
ISBN 978-9975-53-573-1.
[2015-2527].
- - 1. Lectura Bibliei.
27-282.5
3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
305 Studii de gen
2581. Bărbaţii şi egalitatea de gen în Republica Moldova : În baza metodologiei
IMAGES / Diana Cheianu-Andrei, Iurie Perevoznic, Angelina Zaporojan-Pirgari [et al.] ;
coord.: Diana Cheianu-Andrei ; Centrul de Drept al Femeilor, Centrul de Investigaţii şi
Consultanţă "SocioPolis". – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 126 p. : tab.
color ; 30 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – F. f. de tit. – 200 ex.
ISBN 978-9975-87-025-2.
[2015-2632].
- - 1. Egalitate de gen – Bărbaţi – Republica Moldova. 2. Bărbaţi – Egalitate de gen.
305(478)
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
316.6 Psihologie socială
2582. Психосоциология взаимоотношения ребенок – специалист в
социальной сфере : Учебное пособие : подготовка специалистов в области социаль-
ных услуг для детей группы риска и детей, разлученных с родителями / коллектив авт.:
Виорика Думбрэвяну, Корнелиу Цэруш, Кристина Трибой [и др.] ; коорд.: Диана Кеяну-
Андрей, Инга Руссу ; пер.: Светлана Толстая ; М-во Труда, Социальной Защиты и Се-
мьи ; Центр исследований и консультирования "Социополис", Каритас Чешская Рес-
публика. – Кишинэу : Б. и., 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 294 p. : fig., tab. color ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 292-294 (62 tit.). – Изд. при фин. поддержке Чешским агентством по
развитию. – 170 ex.
ISBN 978-9975-87-039-9.

21
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-2623].
- - 1. Psihologie socială. 2. Asistenţă socială – Copii.
316.6:364.6(075)
32 POLITICĂ
323 Politică internă
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
2583. Biroul Relații Interetnice : 25 de ani, 1990-2015 : [din Republica Moldova] /
Lilia Bolocan, Ludmila Burlaca, Cristina Răileanu [et al.] ; Biroul Relaţii Interetnice. – Chișinău
: S. n., 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 148 p. : il., fot. color ; 24 cm.
Texte : lb. rom., engl. – 40 ex.
ISBN 978-9975-87-044-3.
[2015-2634].
- - 1. Biroul Relaţii Interetnice din Republica Moldova – Istorie.
323.15(478)(091):354=135.1=111
2584. Ciurea, Corneliu.
Moldovenii/Românii din Transnistria și confruntările identitare moldo-transnistrene /
Corneliu Ciurea, Vladimir Iastrebciak, Elena Bobkova. – [Chișinău : S. n., 2015 Tipogr. "MS
Logo")]. – 27 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Biblioteca IDIS "Viitorul", ISBN 978-9975-4216-4-5).
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Afacerilor Externe –
Dep. Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4275-4-8.
[2015-2504].
- - 1. Comunităţi moldoveneşti / româneşti din Transnistria.
323.15(478-29)
2585. Бобкова, Е. М.
Приднестровье как цивилизационно-политический феномен : Монография =
Pridniestrovye as Civilization and Political Phenomenon : Monograph / Е. М. Бобкова, С. В.
Олейников ; Приднестров. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Тирасполь : Приднестровский
государственный университет им. Т. Г. Шевченко, 2015. – 235 p. : tab. ; 20 cm.
Tit. paral.: lb. rusă, engl. – Texte : lb. rusă, engl. – Bibliogr.: p. 219-233 (156 tit.) şi în
subsol. – 150 ex.
ISBN 978-9975-3081-2-0.
[2015-2577].
- - 1. Transnistria – Republica Moldova – Aspecte social-politice.
323.17(478-29)=161.1=111

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


2586. Daniliuc, Aliona.
Diplomaţie : [pentru uzul studenţilor] / Aliona Daniliuc ; Soc. Intern. de Management. –
Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 112 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 107-108 şi la începutul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-280-5.
[2015-2594].
- - 1. Diplomaţie.

22
Cronica cărţii Nr 12-2015 ≡ Book annals Nr 12-2015

327+341.7(075.8)
2587. "Impactul politicii externe asupra interesului naţional", conferinţă ştiinţifi-
co-practică internaţională (2015 ; Chişinău). Impactul politicii externe asupra interesului
naţional = The Impact of Foreign Policy on the National Interest : Materialele Conferinţei
ştiinţifico-practice internaţionale, 15 mai 2015 / col. red.: Valentina Beniuc (preşedinte), Lud-
mila Roşca. – Chişinău : IRIM, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 576 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Tit., sumar paral.: lb. rom., engl. – Texte :
lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4023-9-2.
[2015-2600].
- - 1. Relaţii internaţionale. 2. Politică externă.
327(082)=135.1=111=161.1
327(478) Politică externă a Republicii Moldova
2588. Grosu, Ruslana.
Evoluţia relaţiilor Republicii Moldova cu unele state din arealul geopolitic musulman :
Monografie / Ruslana Grosu. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia "Reclama"). – 255 p. ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 221-255 (405 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-58-076-2.
[2015-2548].
- - 1. Republica Moldova – State musulmane – Relaţii internaţionale.
327(478+5/6)
Integrarea Republicii Moldova și Ucrainei în UE. – Vezi Nr 2598.

2589. Цугуй, Эдуард.


Европейский Союз – Республика Молдова: политическая ассоциация и экономи-
ческая интеграция : Руководство-информация / Эдуард Цугуй ; Ин-т развития и соци-
альных инициатив "Вииторул". – [Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. –
31 p. : fig., fot., tab. ; 24 cm. – (Biblioteca IDIS "Viitorul").
Bibliogr.: p. 27-28.
[2015-2533].
- - 1. Asociere politică – Uniunea Europeană – Republica Moldova. 2. Integrare eco-
nomică – Uniunea Europeană – Republica Moldova.
327(478)+[327+339.923]:061.1EU

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


336 Finanţe
2590. Mărgineanu, Aureliu.
Finanțe publice : Manual / Aureliu Mărgineanu, Dina Mărgineanu, Victoria Ganea ;
Univ. de Studii Politice și Econ. Europene ″Constantin Stere″. – Chișinău : INCE, 2015. – 139
p. : tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 137-139 (47 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4422-5-1.
[2015-2507].

23
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Finanţe publice.
336.13(075.8)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
338.48 Turism. Economia turismului
2591. ″Перспективы развития туристического потенциала Приднестровья″,
научно-практическая конференция (2015 ; Тирасполь). Перспективы развития тури-
стического потенциала Приднестровья : Сборник материалов научно-практической
конференции с международным участием, 8 июля 2015 г. / отв. ред.: В. Г. Фоменко. –
Тирасполь : Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, 2015. –
131 p. : fig., fot. ; 20 cm.
Antetit.: Приднестров. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Естественно-географический
фак., Каф. экон. географии и региональной экономики [и др.]. – Texte : lb. rom., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3081-4-4.
[2015-2579].
- - 1. Turism – Transnistria – Republica Moldova.
338.48:378.4(478-29)(082)=135.1=161.1
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
2592. Introduction to International Marketing: Questions & Answers / Y. Kozak, A.
Gribincea, S. Smyczek [et al.] ; ed. by : Y. Kozak, A. Gribincea ; Moldova State Univ. – Chişi-
nău : Print-Caro, 2015. – 276 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 274-276 (61 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-264-5.
[2015-2593].
- - 1. Marketing internaţional.
339.138
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
2593. Tornea, Ion.
Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre RM şi UE la un an de la semna-
re / Ion Tornea ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul". – [Chişinău : S.
n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 43 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Biblioteca IDIS "Viito-
rul").
Bibliogr.: p. 42-43 (28 tit.).
[2015-2534].
- - 1. Zone de liber schimb – Republica Moldova – Uniunea Europeană.
339.56(478)+339.923:061.1EU
2594. Конст, Уве.
Экспортируй успешно в Европейский Союз : Практическое руководство для ма-
лых и средних предприятий Республики Молдова / Уве Конст ; Ин-т развития и
социальных инициатив "Вииторул". – [Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă")]. – 44 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Biblioteca IDIS "Viitorul").

24
Cronica cărţii Nr 12-2015 ≡ Book annals Nr 12-2015

Bibliogr.: p. 39-41.
[2015-2536].
- - 1. Export – Uniunea Europeană.
339.564+339.923:061.1EU
2595. Торня, Ион.
Соглашение о создании Зоны Углублённой и Всесторонней Свободной Торговли
между РМ и ЕС : Руководство-информация для сельскохозпроизводителей / Ион Торня
; Ин-т развития и социальных инициатив "Вииторул". – [Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală")]. – 32 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Biblioteca IDIS "Viitorul").
Bibliogr.: p. 32 (19 tit.).
[2015-2535].
- - 1. Zone de liber schimb – Republica Moldova – Uniunea Europeană.
339.56(478)+339.923:061.1EU
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
2596. ″Dezvoltarea durabilă a economiei și societății în era cunoașterii și a glo-
balizării″, conferință științifică internațională (2015 ; Chișinău). Conferința științifică inter-
națională "Dezvoltarea durabilă a economiei și societății în era cunoașterii și a globalizării",
27-28 martie 2015 / col. red.: Al. Gribincea [et al.]. – Chișinău : ULIM, 2015 [Tipogr. "Print-
Caro"]. – 88 p. : des., tab. ; 20 cm.
Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. Științe Econ., Centrul de Cercet. Strate-
gice în Econ. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
100 ex.
ISBN 978-9975-124-76-8.
[2015-2597].
- - 1. Economie globală. 2. Globalizare.
339.9:316.42(082)=135.1=111=161.1
Tornea, Ion. Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre RM şi UE la un an
de la semnare. – Vezi Nr

2597. World Economy and International Economic Relations : [pentru uzul studen-
ţilor] / Y. Kozak, A. Gribincea, T. Sporek [et al.] ; ed. by Y. Kozak, A. Gribincea ; Inst. de Rela-
ţii Intern. din Moldova. – Chişinău : IRIM, 2016 (Tipogr. "Print-Caro"). – 223 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 221-223 (39 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3092-0-2.
[2015-2601].
- - 1. Relaţii economice internaţionale. 2. Economie mondială.
339.9(075)
Конст, Уве. Экспортируй успешно в Европейский Союз. – Vezi Nr 2594.

Торня, Ион. Соглашение о создании Зоны Углублённой и Всесторонней Свобод-


ной Торговли между РМ и ЕС. – Vezi Nr 2595.

25
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
2598. ″Integrarea Republicii Moldova și Ucrainei în UE: aspectul juridic″, confe-
rință internațională științifico-practică (2015 ; Chișinău). Integrarea Republicii Moldova și
Ucrainei în UE : Aspectul juridic : Conferința internațională științifico-practică, 6-7 noiem.
2015, Chișinău / com. org.: V. Bujor (președinte) [et al.]. – Chișinău : S. n., 2015 (Tipogr.
"Cetatea de Sus"). – 311 p. ; 21 cm.
Antetit.: Inst. de Cercet. Juridice și Politice al Acad. de Științe a Moldovei, Inst. de Știin-
țe Penale și Criminologie Aplicată, Univ. Slavonă. – Texte : lb. rom., engl., rusă, alte lb.
străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 500 ex.
ISBN 978-9975-3090-3-5.
[2015-2566].
- - 1. Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană – Aspecte juridice. 2.
Integrarea Ucrainei în Uniunea Europerană – Aspecte juridice.
34+327(478+477):061.1EU(082)=00
341 Drept internaţional
2599. Ceban, Cristina.
Protecția internațională a drepturilor omului : Note de curs / Ceban Cristina ; Univ. de
Studii Europene din Moldova, Acad. de Științe a Moldovei. – Chișinău : [USEM], 2015. – 175,
[1] p. ; 21 cm.
Referințe bibliogr.: p. 173-176 (41 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3105-7-4.
[2015-2570].
- - 1. Drepturile omului.
341.231.14(075.8)
2600. Chimerciuc, Nicolae.
Drept internaţional umanitar : (definiție, scop, principii, procedee de menținere a păcii) :
[pentru uzul studenţilor] / Nicolae Chimerciuc ; red. șt.: Mihail Bîrgău ; Inst. de Învățămînt
Superior Privat Univ. ″Perspectiva-INT″. – Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Valinex"]. – 96 p. :
fot., fot. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 91-93 (35 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-68-285-5.
[2015-2657].
- - 1. Drept internaţional umanitar.
341.3(075.8)
2601. Culegere de documente şi instrumente ale Comisiei Europene pentru Efi-
cienţa Justiţiei (CEPEJ) privind managementul timpului, eficienţa şi calitatea justiţiei /
European Commission for the Efficiency of Justice, Council of Europe. – Chişinău : Consiliul
Europei, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 193 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 95-105. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul doc. şi în subsol. – Apare cu spriji-
nul financiar al Proiectului "Consolidarea eficienţei justiţiei şi acordarea sprijinului profesiei de
avocat în Rep. Moldova", finanţat prin Cadrul Programatic de Cooperare al Uniunii Europene
şi a Consiliului Europei. – 300 ex.
ISBN 978-9975-53-565-6.
[2015-2512].
- - 1. Comisia Europeană pentru Eficienţa Justiţiei – Documente.

26
Cronica cărţii Nr 12-2015 ≡ Book annals Nr 12-2015

341.12:347.9 (094)
Daniliuc, Aliona. Diplomaţie. – Vezi Nr 2586.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


2602. Codul contravențional al Republicii Moldova : Ediţia 2015 / ed. îngrijită de
Vlad Roşca. – [Chișinău] : Cartier, 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 383, [1] p. ; 11 x 16 cm. –
(Cartier juridic / coord. de Oleg Efrim, ISBN 978-9975-79-951-5).
800 ex.
ISBN 978-9975-86-017-8.
67,00 lei. – [2015-2554].
- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova.
342.92(478)(094.4)
2603. Republica Moldova. Constituția (1994). Constituţia Republicii Moldova. – [Chi-
șinău] : Cartier, 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 87, [1] p. ; 11 x 16 cm. – (Cartier juridic / coord.
de Oleg Efrim, ISBN 978-9975-79-951-5).
1000 ex.
ISBN 978-9975-86-014-7.
19,00 lei. – [2015-2553].
- - 1. Constituţia Republicii Moldova.
342.4(478)
2604. Republic of Moldova. Constitutional Court. Report on Constitutional Jurisdic-
tion in 2014 / Constitutional Court of the Rep. of Moldova ; resp. for publ.: Rodica Secrieru ;
main coord.: Lilia Rusu. – Chişinău : [Arc], 2015 (Combinatul Poligrafic). – 159 p. : diagr., tab.
color ; 21 x 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al United Nationas Development Progr. within the
"Strengthening Rule of Law and Human Rights Protection in Moldova". – Referinţe bibliogr. în
subsol. – 75 ex.
ISBN 978-9975-61-923-3.
[2015-2543].
- - 1. Curtea Constituţională a Republicii Moldova – Rapoarte.
342.565.2(478)(047)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
2605. Ciumac, Anatolie.
Examinarea documentelor : Note de curs / Anatolie Ciumac ; Dep. Poliţiei de Frontieră,
Colegiul Naţ. al Poliţiei de Frontieră, Catedra "Discipline de Specialitate". – Chişinău : S. n.,
2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 80 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 80 (13 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al
Dep. de Stat al Statelor Unite ale Americii. – 200 ex.
ISBN 978-9975-53-576-2.
[2015-2520].
- - 1. Examinarea documentelor – Poliţie de frontieră.
343.982.4:351.746.1(075.8)
2606. Codul de procedură penală al Republicii Moldova : Ediţia 2015 / ed. îngrijită
de Igor Dolea. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier, 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 516 p. – (Carti-
er juridic / coord. de Oleg Efrim, ISBN 978-9975-79-951-5).

27
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

800 ex.
ISBN 978-9975-86-021-5.
92,00 lei. – [2015-2559].
- - 1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova.
343.13(478)(094.4)
2607. Codul penal al Republicii Moldova : Ediţia 2015 / ed. îngrijită de Adriana
Eşanu. – Ed. a 5-a, rev. – [Chișinău] : Cartier, 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 306, [1] p. ; 11 x
16 cm. – (Cartier juridic / coord. de Oleg Efrim, ISBN 978-9975-79-951-5).
800 ex.
ISBN 978-9975-86-015-4.
57,00 lei. – [2015-2556].
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.
343(478)(094.4)
2608. Copilul meu va depune mărturii : Informaţii şi sfaturi pentru părinţi, tutori şi alte
persoane care însoţesc copiii ce depun mărturii / CNAPC. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr.
"Bons Offices")]. – 14 p. ; 21 x 21 cm.
F. f. de tit.
[2015-2633].
- - 1. Apărarea minorilor. 2. Mărturii – Minori.
343.121.5+343.145.5
2609. Dolea, Igor.
Expertiza psihologică judiciară a victimelor torturii în Republica Moldova : Studiu / Igor
Dolea, Silvia Gherasim, Victor Zaharia ; coord.: Ceslav Panico ; Inst. de Reforme Penale
(IRP). – Chișinău : Cartea Juridică, 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 90, [2] p.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene şi co-
finanţat Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova. – [250] ex.
ISBN 978-9975-3003-8-4.
[2015-2628].
- - 1. Expertiză psihologică judiciară. 2. Victime ale torturii. 3. Tortură.
343.225.5:340.6
2610. Instrumente de monitorizare internă și externă a calității asistenței juridice
calificate garantate de stat / Consiliul Naț. pentru Asistența Juridică Garantată de Stat ;
resp. de ed.: Lilian Darii. – Chișinău : [Masterprint], 2015. – 64 p. : tab. ; 21 cm.
[250] ex.
ISBN 978-9975-4477-8-2.
[2015-2569].
- - 1. Asistenţă juridică.
343.163:343.121.5
2611. Vizdoga, Tatiana.
Discursul acuzatorului = A Prosecutor Speech : monografie / Tatiana Vizdoga, Sanda
Țoncu ; Univ. de Studii Europene din Moldova. – Chișinău : USEM, 2015 (Tipogr. "Adrilang").
– 47 ; 47 p. ; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Bibliogr.: p. 46-47
(46 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3105-8-1.

28
Cronica cărţii Nr 12-2015 ≡ Book annals Nr 12-2015

[2015-2681].
- - 1. Acuzare. 2. Discursul acuzatorului.
343.139.2=135.1=111
347 Drept civil
2612. Codul civil al Republicii Moldova : Ediţia 2015 / ed. îngrijită de Oleg Efrim. –
Ed. a 3-a, rev. – [Chișinău] : Cartier, 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 698, [1] p. ; 11 x 16 cm. –
(Colecţia "Cartier juridic" / coord. de Oleg Efrim, ISBN 978-9975-79-951-5).
800 ex.
ISBN 978-9975-86-018-5.
99,00 lei. – [2015-2555].
- - 1. Codul civil al Republicii Moldova.
347(478)(094.4)
347.1 Generalităţi
2613. Pogoneţ, Galina.
Note de curs la disciplina Drept civil : (partea generală) / Galina Pogoneţ, Tatiana Dabi-
ja, Larisa Iaţco ; Inst. de Relații Intern. din Moldova, Fac. Drept, Catedra Drept Public și Pri-
vat. – Chișinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 202 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-279-9.
[2015-2588].
- - 1. Drept civil.
347.1(075.8)
347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii
2614. Chirtoacă, Leonid.
Drept civil. Teoria generală a obligațiilor : [pentru uzul studenţilor] / Leonid Chirtoacă ;
Inst. de Cercet. Juridice și Politice al Acad. de Științe a Moldovei. – Chișinău : S. n., 2015
[Tipogr. "Print-Caro"]. – 263 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 261-263 (34 tit.) şi în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-3043-1-3.
[2015-2599].
- - 1. Drept civil. 2. Obligaţii – Drept civil.
347.4(075.8)
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
2615. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova : Ediţia 2015 / ed. îngrijită de
Oleg Efrim. – Ed. a 3-a. – [Chişinău] : Cartier, 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 287, [1] p. ; 11 x
16 cm. – (Cartier juridic / coord. de Oleg Efrim, ISBN 978-9975-79-951-5).
800 ex.
ISBN 978-9975-86-020-8.
53,00 lei. – [2015-2558].
- - 1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.
347.91/.95(478)(094.4)

29
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
2616. Codul muncii al Republicii Moldova : Ediţia 2015 / ed. îngrijită de Dorin
Josanu. – Ed. a 2-a, rev. – [Chișinău] : Cartier, 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 287 p. ; 11 x 16
cm. – (Cartier juridic / coord. de Oleg Efrim, ISBN 978-9975-79-951-5).
800 ex.
ISBN 978-9975-86-016-1.
53,00 lei. – [2015-2557].
- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova.
349.2(478)(094.4)
349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător
2617. Cocîrţă, Petru.
Legislaţia ecologică a Republicii Moldova : Catalog şi ghid ştiinţifico-practic al docu-
mentelor / Petru Cocîrţă ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie, Asoc.
Obştească Pronatura. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei). –
138, [1] p. : tab. ; 22 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-62-393-3.
[2015-2540].
- - 1. Legislaţie ecologică – Republica Moldova.
349.6(478)(083)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
2618. Cooperare intercomunitară : Ghidul autorităţilor publice locale / John Jackson,
Massimo Balducci, Robert Hertzog [et al.] ; Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare(PNUD),
Entităţatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women). –
Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 296 p. : fig., tab. color ; 21 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Referinţe bibliogr.: p. 296 (11 tit.) şi în subsol. – Apare
cu sprijinul financiar al Guvernelor Suediei şi Danemarcei. – 1200 ex.
ISBN 978-9975-87-022-1.
[2015-2618].
- - 1. Cooperare intercomunitară.
351.712:334.7
2619. Ghidul alesului local / Acad. de Administrare Publică ; elab./rev.: Tudor Deliu
[et al.] ; coord. ed.: Aurelia Ţepordei, Zinaida Adam. – Ed. rev. şi compl. – Chişinău : AAP,
2015 (Tipar "Fiscservinform"). – 287 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 284-287 (79 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul finan-
ciar al Guvernului Suediei şi Danemarcei. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-3019-5-4.
[2015-2522].
- - 1. Administraţie locală.
352(036)
2620. Idem în lb. rusă: Справочник местного выборного лица. – Кишинэу : [AAP],
2015 (Tipar "Fiscservinform"). – 326 p. : scheme, tab. ; 21 cm.

30
Cronica cărţii Nr 12-2015 ≡ Book annals Nr 12-2015

Bibliogr.: p. 322-326 (79 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul finan-
ciar al Guvernului Suediei şi Danemarcei. – 500 ex.
ISBN 978-9975-3019-0-9.
[2015-2523].
- - 1. Administraţie locală.
352(036)
2621. O antologie a bunelor practici ale autorităţilor publice locale din Republica
Moldova / IDIS "Viitorul" ; coord. ed.: Ana-Maria Veveriţa ; consultanţi: Ana-Maria Veveriţa [et
al.]. – [Chişinău] : S. n., 2015 [(F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 104 p. : fot., tab. ; 24 cm. –
(Biblioteca IDIS "Viitorul").
Apare cu sprijinul financiar al Consiliului Europei.
[2015-2532].
- - 1. Autorităţi publice locale – Republica Moldova – Practici.
352(478)
2622. Teacă, Ilie.
Managementul proprietăţii publice : Ghidul autorităţilor publice locale / Ilie Teacă, An-
drei Rusu, Veaceslav Bulat ; Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entitatea
Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women). – Chişinău : S.
n., 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 220 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr.: p. 203-213 (145 tit.). – Apare cu sprijinul finan-
ciar al Guvernelor Danemarcei şi Suediei. – 1200 ex.
ISBN 978-9975-87-023-8.
[2015-2619].
- - 1. Managementul proprietăţii publice.
351.711
2623. Делиу, Тудор.
Система органов публичного управления в АТО Гагаузия : Справочник / Делиу
Тудор ; коорд.: Аурелия Цепордей, Зинаида Адам ; Акад. Публ. Управления. – Ed. rev. şi
ad. – Кишинэу : [AAP], 2015 (Tipar "Fiscservinform"). – 169 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 58 (13 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-3019-1-6.
[2015-2513].
- - 1. Administraţie publică regională – Găgăuzia – Republica Moldova.
353(478-29)
36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
2624. История Общества глухих Республики Молдова / авт. кол.: Эмилия
Бурменко, Виктор Паленный, Михаил Урсул [и др.] ; редкол.: Наталья Бабич [и др.] ;
фот.: Виктор Паленный, Виктор Карепов ; Asoc. Surzilor din Rep. Moldova (ASRM). –
Кишинэу : Б. и., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 270 p. : fot., [17] p. ; 25 cm.
Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 286. – 250 ex.
ISBN 978-9975-53-570-0 (în cop. tare).
[2015-2514].
- - 1. Asociaţia Surzilor din Republica Moldova – Istorie.

31
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[364.262+376.353]:061.232(478)(091]
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2625. Adolescența – vârsta afirmării de sine : Ghid pentru părinți / Dir. Municipală
pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Asoc. "Copii în dificultate" ; text : Aurelia Pospai [et al.] ;
coord. de proiect : Ala Dubineanschi. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 42 p.
; 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al UNICEF Moldova. – 15000 ex.
ISBN 978-9975-80-981-8.
[2015-2613].
- - 1. Educaţia părinţilor.
37.018.262
2626. Ghidul copilului din casa comunitară / Min. Protecţiei Sociale şi Familiei al
Rep. Moldova, Protecting Children. Providing Solutions LUMOS. – Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Bons Offices"). – 20 p.
Apare cu sprijinul financiar al Providing Solutions LUMOS. – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-914-6.
[2015-2615].
- - 1. Educaţie în case comunitare.
37.018.3:364.2
2627. Gremalschi, Anatol.
Formarea competenţelor-cheie în învăţământul general: provocări şi constrângeri :
Studiu de politici educaţionale / Anatol Gremalschi ; Inst. de Politici Publice. – Chişinău : S.
n., 2015 (Tipogr. "Lexon-Prim"). – 88 p. : fig. color, tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 86-88 (42 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei pentru o Societate
Deschisă prin intermediul Fundaţiei Soros-Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-9609-8-4.
[2015-2549].
- - 1. Politici educaţionale.
37.01
2628. Țugui, Eduard.
Studierea limbii române în școlile din UTA Găgăuzia: relația stat-națiune și politici edu-
caționale în Republica Moldova / Eduard Țugui. – [Chișinău : S. n., 2015 (Tipogr. "MS Lo-
go")]. – 35 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Biblioteca IDIS "Viitorul", ISBN 978-9975-4216-4-5).
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Afacerilor Externe –
Dep. Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4275-6-2.
[2015-2505].
- - 1. Politici educaţionale – Republica Moldova. 2. Limba română în şcolile din UTA
Găgăuzia.
37.014.5(478):811.135.1
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
2629. Adolescența – vârsta afirmării de sine : Ghid pentru pedagogi / Dir. Municipa-
lă pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Asoc. "Copii în dificultate" ; text: Aurelia Pospai [et

32
Cronica cărţii Nr 12-2015 ≡ Book annals Nr 12-2015

al.] ; coord. de proiect: Ala Dubineanschi. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). –
38 p. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al UNICEF Moldova. – 15000 ex.
ISBN 978-9975-80-982-5.
[2015-2614].
- - 1. Adolescenţi – Obiective educaţionale.
37.015
2630. Ambrosi, Nicolai.
Epistemologia şi metodologia cercetării în educaţia fizică : Monografie / Nicolai
Ambrosi, Anatolie Budevici-Puiu ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Rep. Moldova.
– Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Valinex"). – 302 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 261-268 (103 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-277-0 (în cop. tare).
[2015-2658].
- - 1. Educaţie fizică – Metodologia cercetării.
[37.015+001.891]:796/799(075)
2631. Oboroceanu, Veronica.
Tehnologii educaţionale : Ghid metodologic / Oboroceanu Veronica ; Univ. Ped. de
Stat "I. Creangă" din Chişinău, Catedra Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr.
UPS "Ion Creangă"). – 270 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-244-0.
[2015-2537].
- - 1. Tehnologii educaţionale.
37.015
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
2632. Berbeca, Veaceslav.
Impactul predării limbii române în şcolile ruse, ucrainene, bulgare din raioanele Tara-
clia, Ocnița şi municipiul Bălţi / Veaceslav Berbeca. – [Chișinău : S. n., 2015 (Tipogr. "MS
Logo")]. – 28 p. : diagr., fig., tab. ; 24 cm. – (Biblioteca IDIS "Viitorul", ISBN 978-9975-4216-4-
5).
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Afacerilor Externe –
Dep. Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4275-5-5.
[2015-2503].
- - 1. Limba română pentru alolingvi – Metodica predării.
37.016.046:811.135.1′243
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
2633. Cutezătorul : Almanahul cercetărilor şcolare în anul de studii … : ed. a 10-a /
Liceul Teoretic "Ion Creangă" mun. Chişinău, Rep. Moldova ; aut. de proiect: V. Guzgan ;
coord.: C. Solomon. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Valinex") – . – 29 cm. – ISBN 978-
9975-68-251-0.
… 2014-2015. – 2015. – 665 p. : diagr., fig., fot. color. – Texte : lb. rom., engl., fr. –
Apare cu sprijinul financiar al Asoc. Părinţilor "Liceum", Liceul Teoretic "Ion Creangă" mun.
Chişinău. – 5 ex. – ISBN 978-9975-68-279-4. – [2015-2653].
33
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Învăţământ preuniversitar. 2. Liceul Teoretic "Ion Creangă" din Chişinău.


37.091(478-25)(082)=135.1=111=133.1
2634. Implementarea standardelor de calitate a instituţiilor de învăţământ preu-
niversitar din Republica Moldova : Ghid metodologic / Ion Achiri, Viorica Andriţchi, Aglaida
Bolboceanu [et al.] ; coord. șt.: Lilia Pogolşa [et al.] ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei,. – Chișinău
: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 60 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 59-60 (40 tit.). – 1300 ex.
ISBN 978-9975-3038-9-7 (Învăţătorul Modern).
[2015-2625].
- - 1. Învăţământ preuniversitar – Organizare.
37.091
2635. ″Problemele acmeologice în domeniul Culturii fizice″, conferință științifică
internațională (2015 ; Chișinău). Problemele acmeologice în domeniul Culturii fizice : Mate-
riale conferinței internaționale, 4 dec. 2015 / col. red.: Aftimiciuc Olga [et al.]. – Chișinău : S.
n., [2015] [Tipogr. "Valinex"]. – 119 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat de Educaţie Fizica şi Sport, Centrul
de Cercet. Șt. USEFS. – Texte : lb. rom., rusa. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfarsitul art. –
300 ex.
ISBN 978-9975-68-284-8.
[2015-2656].
- -1. Educaţie fizică.
37.091:796/799(082)=135.1=161.1
2636. Reflecţii despre activitatea Consiliului Metodic al Liceului Teoretic "Ion
Creangă" mun. Chişinău în anul de studii … : ed. a 10-a / aut. de proiect: Valentin Guzgan
; coord.: Corneliu Solomon ; au colab.: Maria Tifin [et al.]. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr.
"Valinex") – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-68-247-3.
… 2014-2015. – 2015. – 80 p. : fot. color, tab. – Apare cu sprijinul financiar al Asoc.
Părinţilor "Liceum", Liceului Teoretic "Ion Creangă" mun. Chişinău. – 5 ex. – ISBN 978-9975-
68-280-0. – [2015-2654].
- - 1. Liceul Teoretic "Ion Creangă" din Chişinău – Organizarea educaţiei şi a învăţă-
mântului.
37.091(082)
2637. Spre lumina din noi : Album aniversar, 1990-2015 : [25 de ani ai Liceului Teo-
retic "M. Eliade"] / Instituţia Publică Liceul Teoretic ″M. Eliade″, mun. Chișinău ; coord.: Grigo-
re Vasilache [et al.]. – Chișinău : Instituţia Publică Liceul Teoretic "M. Eliade", 2015 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 152 p. : imagini, fot. color ; 21 x 30 cm.
800 ex.
ISBN 978-9975-87-035-1.
[2015-2624].
- - 1. Liceul Teoretic "M. Eliade" din Chişinău – Istorie.
37.091(478-25)(091)
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
2638. Craciun, Evghenia.
Abecedar și numărătoare : caiet de scriere în poezii / Evghenia Craciun. – [Ed. a 3-a].
– Ialoveni : A.V.i.T. Publ : Bejuc-Iuvo, 2015 (Tipogr. "Ericon"). – [44] p. : des. ; 24 cm.

34
Cronica cărţii Nr 12-2015 ≡ Book annals Nr 12-2015

F. f. de tit. – 2500 ex.


ISBN 978-9975-3055-8-7 (A.V.i.T. Publ). – ISBN 978-9975-3057-6-1 (Bejuc-Iuvo).
[2015-2609].
373.3.016
2639. Murguleţ, Daniela.
Clothes : Pupil’s Set / Murguleţ Daniela ; FELT School. – Bălți : Centrul pentru Educa-
ţie Continuă, 2015. – 27 f. : il. color ; 8 x 11 cm. – (Flashcards for Primary Learners, ISBN
978-9975-916-40-0).
Apare într-o mapă comună. – Index : p. 27. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei
"Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein". – 100 ex.
ISBN 978-9975-916-95-0.
Gratuit. – [2015-2610].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3:811.111
2640. Murguleţ, Daniela.
Clothes : Teacher’s Set / Murguleţ Daniela ; FELT School. – Bălți : Centrul pentru Edu-
caţie Continuă, 2015. – 54 f. : il. color ; 14 x 21 cm. – (Flashcards for Primary Learners, ISBN
978-9975-916-40-0).
Apare într-o mapă comună. – Index : p. 54. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei
"Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein". – 100 ex.
ISBN 978-9975-916-96-7.
Gratuit. – [2015-2611].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3:811.111
2641. Stamati, Maria.
Arta plastică în grădiniţa de copii : Desenul : (Suport de curs) / Stamati Maria,
Stamati Elena ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău : [Pulsul Pieţei], 2015. – 175 p. :
fig., fig. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 164-165 (41 tit.).
ISBN 978-9975-3040-6-1.
[2015-2635].
- - 1. Educaţie plastică – Preşcolari.
373.2:73/76(075.8)
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
2642. INOVEST: уроки трехлетнего сотрудничества : (2012-2015) : [в области пе-
дагогических инноваций в инклюзивном образовании] / Tempus, Inovest. – [Кишинэу] :
Institutul de Formare Continuă, [2015]. – [74] p. : fot. color ; 30 cm.
Texte : lb. rom., engl., rusă. – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-4489-9-4.
[2015-2675].
- - 1. Educaţie incluzivă – Tehnologii inovative.
376:001.895=135.1=111=161.1
2643. "Восточное партнерство в сфере педагогических инноваций в инклю-
зивном образовании", научно-практическая конференция (2015 ; Кишинев). Вос-
точное партнерство в сфере педагогических инноваций в инклюзивном образовании :

35
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Материалы Международной научно-практической конференции в рамках Международ-


ного проекта TEMPUS "INOVEST", г. Кишинев, 6-10 июля 2015 г. / [под общей ред. С.
Кайсынa]. – [Кишинэу] : Institutul de Formare Continuă, [2015]. – 487 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Texte : lb. rusă., ucr. – Cuprins paral.: lb. engl., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.
la sfârşitul art. – 500 ex.
ISBN 978-9975-134-00-2.
[2015-2676].
- - 1. Educaţie incluzivă.
376:001.895(082)=161.1=161.2
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
2644. Timuş, Maria.
Aspecte comunicative a activităţii profesionale a specialistului de cultură fizică şi sport /
Maria Timuş, Danail Sergiu ; Univ. de Stat de Educaţiei Fizică şi Sport, Catedra Teoria şi
Metodica Culturii Fizice. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Valinex"]. – 268 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 261-267 (204 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-278-7.
[2015-2598].
- - 1. Învăţământ superior sportiv.
378:796/799
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
2645. Evaluarea poluanților atmosferici / Ciudin Rodica, Petrescu Valentin, Cioca
Lucian-Ionel [et al.]. – Chișinău : Pontos, 2015 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 148 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 108-131. – [10] ex.
ISBN 978-9975-51-691-4.
[2015-2580].
- - 1. Poluarea atmosferei.
504.3.054
2646. Inspectoratul Ecologic de Stat. Anuarul IES – 2014 "Protecţia mediului în Re-
publica Moldova" / Min. Mediului, Inspectoratul Ecologic de Stat ; resp. de ed.: Vadim
Stîngaci ; red. şt.: Dumitru Osipov. – Chişinău : Pontos, 2015 (Tipogr. "Europres"). – 336 p. :
fig., fot., tab. ; 30 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-51-681-5 (în cop. tare).
[2015-2560].
- - 1. Protecţia mediului în Republica Moldova.
502/504:574(478)(058)
2647. Познание мира : Учебник для 2-го класса / Зинаида Галбен-Панчук, Свет-
лана Галбен, Стелла Дьякону [и др.] ; comisia de evaluare: Lilia Spătari [et al.] ; trad. din
rom.: Ludmila Perciuleac ; М-во Просвещения Респ. Молдова. – [Кишинэу] : Prut Internaţi-
onal (pe cop. Ed. "Prut"), 2015 (Combinatul Poligrafic). – 94, [2] p. : fig., fot. color ; 26 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Educaţiei al Rep. Moldova.

36
Cronica cărţii Nr 12-2015 ≡ Book annals Nr 12-2015

ISBN 978-9975-54-220-3.
[2015-2539].
- - 1. Ştiinţe ale naturii.
502(075.2)
51 MATEMATICĂ
2648. Ursu, Ludmila.
Matematică : Teste de evaluare sumativă : Clasa a 3-a / Ludmila Ursu. – Ed. a 4-a,
rev. şi compl. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. ed. "Prut"), 2015 (Combinatul Poligra-
fic). – 64 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Evaluare, ISBN 978-9975-54-237-1).
ISBN 978-9975-54-236-4.
[2015-2538].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
519.6 Matematică calculatorie. Analiză numerică
2649. Capcelea, Titu.
Calcul numeric cu aplicații în MATLAB : [pentru uzul studenţilor] / Titu Capcelea, Maria
Capcelea ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematică și Informatică, Dep. de Matematici
Aplicate. – Chișinău : CEP USM, 2015 – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-71-706-9.
Partea 1-a. – 2015. – 389 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 385-389 (78 tit.). – 50 ex. – ISBN
978-9975-71-707-6. – [2015-2661].
- - 1. Matematică calculatorie.
519.6:004.42(075.8)
519.7 Cibernetică matematică
2650. Андронатий, Н. Р.
Применение гибридных вычислительных систем и вычислительного эксперимен-
та при методах математического моделирования (МММ) различных процессов : [моно-
графия] / Андронатий Н. Р. ; Акад. Наук Молдовы, Ин-т энергетики. – Кишинэу : Б. и.,
2015 (Типография Академии наук Молдовы). – 173 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 173 (13 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-62-394-0.
[2015-2541].
- - 1. Modelare matematică.
519.711:004
53 FIZICĂ
2651. Caiet pentru lucrări de laborator la fizică : clasa a 9-a / elab de Sergiu Cârlig
[et al.]. – [Chişinău] : ProEdit, 2015. – 16 p. : fig., tab. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9733-6-6.
[2015-2652].
53(076.5)
2652. Memorator de fizică / elab. de Sergiu Cârlig. – Chişinău : ProEdit, 2015. – 64 p.
: fig., tab. ; 10 x 15 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 61. – F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9733-7-3.
37
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-2645].
- - 1. Fizică.
53(075.3)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
2653. Godoroja, Rita.
Compendiu la chimie / Rita Godoroja, Tatiana Litvinova. – Ed. a 2-a, rev. și ad. – [Chi-
şinău] : Arc, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 131, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 132 (16 tit.). – [1500] ex.
ISBN 978-9975-61-947-9.
[2015-2627].
- - 1. Chimie.
54(075)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
579 Microbiologie
2654. Burduniuc, Olga.
Microbiologie fundamentală : [pentru uzul studenţilor] / Burduniuc Olga, Balan Greta. –
Chișinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 202 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 202 (4 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-270-6.
[2015-2587].
- - 1. Microbiologie.
579.2(075.8)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
2655. Practical papers of medical biophysics / Dumitru Croitoru, Victor Vovc, Nata-
lia Gubceac [et al.] ; colab.: Efim Aramă [et al.] ; transl. by Viorica Tonu, Natalia Gubceac. –
Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 158, [2] p. : fig., fig. color, tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 161 (11 tit.). – [500] ex.
ISBN 978-9975-87-015-3.
[2015-2630].
- - 1. Biofizică medicală.
61:577.3(076.5)
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
2656. Igiena în rebusuri : [pentru uzul studenţilor] / Cătălina Croitoru, Elena Ciobanu,
Lilia Groza [et al.] ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra
de Igienă Generală. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 150 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 149 (11 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-273-7 (în cop. tare).
[2015-2592].
- - 1. Igienă – Teste.
613/614(079)

38
Cronica cărţii Nr 12-2015 ≡ Book annals Nr 12-2015

613.1 Factori climaterici


2657. Impactul temperaturilor extreme ambientale asupra sănătăţii : [monografie] /
Croitoru Cătălina, Overcenco Ala, Pantea Valeriu [et al.] ; Centrul Naţ. de Sănătate Publică al
Min. Sănătăţii al Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 173 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 129-144 (208 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-274-4 (în cop. tare).
[2015-2586].
- - 1. Factori climaterici – Sănătatea populaţiei. 2. Sănătatea populaţiei – Factori clima-
terici.
[613.1+612.014.43]:551.583.16
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
2658. Moraru, Anton.
Istoria serviciului medical din Chișinău / Anton Moraru, Mihai Moldovanu. – [Chișinău :
S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 186 p. : fot., fot. color ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Farmaciei "Felicia", Far-
maciei "Elody+", Farmaciei "Orient" [et al.]. – 100 ex.
ISBN 978-9975-53-571-7 (în cop. tare).
[2015-2517].
- - 1. Instituţii medicale din Chişinău.
614.2(478-25)(091)
2659. Siguranța injecțiilor : Ghid practic / Stela Gheorghiţa, Constantin Rîmiş, Ecate-
rina Busuioc [et al.] ; Centrul Naț. de Sănătate Publ., Univ. de Stat de Medicină și Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". – Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Imprint Plus"]. – 42, [2] p. : fig., tab.
color ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 33-35 (38 tit.). – Apare cu sprijinul finan-
ciar al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. – 2600 ex.
ISBN 978-9975-4385-8-2.
[2015-2659].
- - 1. Supraveghere sanitară – Injecţii.
614.3/.4:615.473.2
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
2660. Medicaţia afecţiunilor specifice şi nespecifice : [pentru uzul studenţilor] / V.
Gonciar, C. Scutari, E. Bodrug [et al.] ; sub. red.: Veaceslav Gonciar, Corina Scutari ; IP Univ.
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 222 p. : tab., [8] p. fig. color ; 25 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – 200 ex.
ISBN 978-9975-53-516-8 (în cop. tare).
[2015-2519].
- - 1. Farmacie clinică. 2. Medicaţia afecţiunilor.
615.2:616.1/.9(075.8)

39
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616 Patologie. Medicină clinică


616.1/.9 Patologie specială
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
2661. Zănoagă, Oleg.
Conduita în intervenţiile chirurgicale orale la pacienţii aflaţi pe fondal de tratament
antitrombotic : Îndrumare metodică / Oleg Zănoagă ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farma-
cie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2015 [Tipografia AŞM]. – 48 p. : fig. color, tab. ;
20 cm.
Bibliogr.: p. 45-48 (57 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-62-391-9.
[2015-2583].
- - 1. Extracţii dentare – Tratament antitrombotic.
616.314-089.87-005.6:615.2(076.5)
2662. Idem în lb. engl.: Management of oral surgeries in patients on antithrombotic
therapy : Methodical guidelines. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipografia AŞM]. – 48 p. : fig. color,
tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 43-48 (57 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-62-392-6.
[2015-2584].
- - 1. Extracţii dentare – Tratament antitrombotic.
616.314-089.87-005.6:615.2(076.5)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
2663. Rojanschi, Vladimir.
Operatorii regionali pentru serviciile de apă și canalizare : Prezent și viitor = Регио-
нальные операторы услуг водоснабжения и канализации : Настоящее и будущее =
Regional Operators for Water and Wastewater Services : Present and Future : (Manual de
formare pentru formatori) / Vladimir Rojanschi, Mihaela Vasilescu, Adriana Pienaru ; coord.:
Florin Iliescu. – [Chișinău] : Cartier, 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 190 p. : fig., tab. color ;
30 cm. – (Colecţia "Cartier Varia″, ISBN 978-9975-79-889-1).
Aut. nu sunt indicaţi pe cop. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Apare cu sprijinul
financiar al UNECE și Agenției Elvețiene de Dezvoltare și Cooperare. – 65 ex.
ISBN 978-9975-86-042-0.
[2015-2622].
- - 1. Apă şi canalizare – Servicii.
628.1/.2:351.77(075)=135.1=111=161.1
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE
VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
631.5 Lucrări agricole
2664. Starodub, Victor.

40
Cronica cărţii Nr 12-2015 ≡ Book annals Nr 12-2015

Fitotehnie : [pentru uzul studenţilor] / Victor Starodub ; ref. şt.: Boincean Boris,
Derendovskaia Antonina ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr.
"Print-Caro"]. – 570 p. : fig., tab. ; 31 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 568-569 (60 tit.). – 80 ex.
ISBN 978-9975-56-267-6 (în cop. tare).
[2015-2604].
- - 1. Fitotehnie.
631.52/.53+633/635(075.8)
631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole
2665. Irigarea culturilor agricole de valoare înaltă : Ghid practic / ACED Proiectul
Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor ; alcăt.: Aureliu Overcenco ; coord.:
Oxana Borza. – Chişinău : ACED, 2015 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 66 p. : fig., tab. color ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 65-66 (36 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al poporului american prin in-
termediul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID) și a Corporaţiei Provocări-
le Mileniului (MCC). – 1500 ex.
ISBN 978-9975-120-92-0.
[2015-2636].
- - 1. Irigarea culturilor agricole.
631.67:634/635
633/635 Horticultură
Starodub, Victor. Fitotehnie. – Vezi Nr 2664.
638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode
2666. Eremia, Nicolae.
Tehnologia obținerii și utilizării propolisului : Recomandări / Nicolae Eremia, Tatiana
Mardari ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Print-Caro"]. –
34 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 33-34 (34 tit.).
ISBN 978-9975-56-262-1.
[2015-2603].
- - 1. Propolis – Tehnologii.
638.135:577.1(083.131)
2667. Еремия, Николай.
Технология получения и использование прополиса : Рекомендации / Еремия Ни-
колай, Мардарь Татьяна, Еремия Нина ; Гос. Аграр. Ун-т Молдовы. – Кишинев : Б. и.,
2015 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 30-31 (34 tit.).
ISBN 978-9975-56-263-8.
[2015-2602].
- - 1. Propolis – Tehnologii.
638.135:577.1(083.131)
657 Contabilitate
2668. Frecăuțeanu, Alexandru.

41
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Contabilitate financiară avansată în sectorul agroalimentar : [pentru uzul studenţilor] /


Alexandru Frecăuțeanu, Angela Chișlaru ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chișinău : S. n.,
2015 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 439, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 434-436 (55 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-277-5.
[2015-2596].
- - 1. Contabilitate financiară – Agricultură.
657.41/.45:631.16(075.8)
2669. Frecăuțeanu, Alexandru.
Contabilitate pentru profesioniști : [pentru uzul studenţilor] : [în vol.] / Alexandru
Frecăuțeanu. – Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Print-Caro"] – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-56-
275-1.
Vol. 1. – 2015. – 734 p. : tab. – Bibliogr.: p. 728-731 (79 tit.) şi în subsol. – 100 ex. –
ISBN 978-9975-56-276-8. – [2015-2595].
- - 1. Contabilitate.
657(075.8)
2670. Nani, Mihail.
Contabilitatea instituţiilor publice : Note de curs / Mihail Nani. – Chişinău : CEP USM,
2015. – 204 p. : scheme, tab. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 290 ex.
ISBN 978-9975-71-730-4.
[2015-2664].
- - 1. Contabilitatea instituţiilor publice.
657.15:351/354(075.8)
2671. Nani, Mihail.
Culegeri de exerciţii şi teste la disciplina Contabilitatea instituţiilor publice / Mihail Nani.
– Chişinău : CEP USM, 2015. – 174 p. : fig., tab. ; 30 cm.
15 ex.
ISBN 978-9975-71-733-5.
[2015-2666].
- - 1. Contabilitatea instituţiilor publice – Teste.
657.15(079)
69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI
PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

691 Materiale de construcţii. Părţi ale construcţiilor


2672. Шамис, Е. Е.
Научно-инженерные физические методы конструирования и изготовления фор-
мовочных смесей: Акформикс – Технологии : Монография / Е. Е. Шамис, В. Д. Иванов,
М. И. Присяжнюк ; col. red.: E. Lvovschi (red. șef.) [et al.] ; Техн. ун-т Респ. Молдова, ICȘC
″Incercom″ Î.S. – [Кишинэу : Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "Incercom", 2015]
– 171 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Tit. pe cop., text paral.: lb. rusă, engl. – Bibliogr.: p. 81-87, 164-170 (81 tit.).
ISBN 978-9975-3004-0-7.
[2015-2506].

42
Cronica cărţii Nr 12-2015 ≡ Book annals Nr 12-2015

- - 1. Tehnologii de construcţie – Materiale de legătură.


691.5+693.5/.6
693 Lucrări de zidărie şi meserii înrudite
Шамис, Е. Е. Научно-инженерные физические методы констрирования и изго-
товления формовочных смесей: Акформикс – Технологии. – Vezi Nr 2672.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
2673. Vasile Movileanu : pictură. grafică. ilustraţie / resp. ed.: Cristina Movileanu ;
trad.: Ana Gheorghiţă, Cristina Movileanu ; fot.: Iurie Foca, Cristina Movileanu. – Chişinău : S.
n., 2015 (Combinatul Poligrafic). – 63 p. : reprod., fot. color ; 28 cm.
Text paral.: lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul financiar al Primăriei Chişinău, Uniunii
Artiştilor Plastici din Rep. Moldova, SA "Metalferos" [et al.]. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-129-22-0.
[2015-2544].
- - 1. Pictură. 2.Grafică. 3. Movileanu, Vasile, 1955-2011, pictor.
74/76.071.1(084)=135.1=111
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
2674. Тихман, Яков.
Дневник наблюдателя : Графика, 1995-2015 / Яков Тихман ; сост.: Ирина Грабо-
ван ; Арт-центр AoRTa. – [Кишинэу] : Б. и., 2015 (Тип. "Metrompaş"). – 279 p. : des. ; 15 x
20 cm. – (Серия "Человек рисующий″, ISBN 978-9975-3107-0-3).
Изд. при фин. поддержке ÎM "EFES Vitanta Moldov Brewery" SA. – 300 ex.
ISBN 978-9975-3026-9-2.
[2015-2508].
- - 1. Grafică.
76.071.1
78 MUZICĂ
2675. Anton, Pavel.
Când soarele răsare : Culegere de romanţe pentru copii / Pavel Anton ; notograf.:
Veaceslav Iordăchescu. – Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Tipocart Print"]. – 44 p. : des., n.
muz. ; 20 cm.
200 ex.
ISMN 979-0-3480-0242-2.
ISBN 978-9975-133-13-5.
[2015-2573].
- - 1. Cântece pentru copii.
784.6
Furdui, Galina. Calea spre Zidire. – Vezi Nr 2693.

2676. Ghilaş, Victor.


Dimitrie Cantemir – muzicianul în contextul culturii universale / Victor Ghilaş ;
notografie muz.: Cristian Șarban ; trad. textelor în lb. rom.: Dinu Ghilaş (lb. engl.) [et al.] ;

43
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniul Cultural, Centrul Studiul Artelor. – Chișinău :
[Grafema Libris], 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 496 p. : facs., fig., n. muz., tab. ; 24
cm.
Cuprins, rez. paral.: lb. engl., rusă. – Lista surselor de provenienţă a compoziţiilor muz.
ale lui Dimitrie Cantemir şi legenda abrevierilor : p. 367. – Bibliogr.: p. 344-360 şi în subsol. –
Ind. de nume, termeni : p. 465-484. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Mol-
dova. – 700 ex.
ISMN 979-0-3480-0243-9.
ISBN 978-9975-52-200-7.
[2015-2524].
- - 1. Cantemir, Dimitrie, 1673-1723, domn al Moldovei, muzicolog, compozitor.
78.071.1(478)
2677. Movila-Ghimpu, Valentina.
Educaţia muzicală : Caietul elevului : clasa 1 / Valentina Movila-Ghimpu. – Ed. a 3-a,
rev. și compl. – [Chişinău] : Epigraf, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 32 p. : fig. ; 16 x
24 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-125-69-7.
[2015-2647].
78(075.2)
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
2678. Coroliov, Elfrida.
Baletul moldovenesc : Actori, roluri, spectacole / Elfrida Coroliov, Nicolae Aga ; Acad.
de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" (Inst.). – Ed. encicl. – Chişinău : Bibli-
oteca Ştiinţifică Centrală "A. Lupan" (Institut), 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 303, [1]
p. : fot., fot. color ; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul fișierelor biogr. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep.
Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-3089-1-5 (în cop. tare).
[2015-2525].
- - 1. Interpreţi de balet – Biografii.
792.8.071.2(478)(092)
2679. Un sfert de secol cu Teatrul Național ″Satiricus I. L. Caragiale″, 1990-2015 /
Teatrul Naţional ″Satiricus Ion Luca Caragiale″ ; concept, ed. coord.: Victoria Cazacu ; ed.
îngrijită de Ion Diviza. – Chișinău : Teatru Naţional "Satiricus I. L. Caragiale", 2015 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 349, [3] p. : fot., fot. color ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Teatrului Național ″Satiricus Ion Luca Caragiale″ şi al
Primăriei mun. Chişinău. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-87-036-8.
[2015-2621].
- - 1. Teatrul Naţional "Satiricus Ion Luca Caragiale" din Chişinău – Istorie.
792.05(478-25)(091)
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
2680. Filipenco, Efim.

44
Cronica cărţii Nr 12-2015 ≡ Book annals Nr 12-2015

Gimnastica : Recomandări metodice pentru studenţii USEFS privind studiul cursului


practico-metodic programat la însuşirea tehnicii exerciţiilor acrobatice / E. Filipenco, C. Moga,
A. Boiachin ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra de gimnastică. – Chişinău : S.
n., 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 137 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 136-137 (25 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-272-0.
[2015-2585].
- - 1. Gimnastică – Însuşirea tehnicii.
796.4.012(076.5)
2681. Reaboi, Natalia.
Ghid metodologic de formare a competențelor artistice la etapa incipientă de pregătire
în gimnastica ritmică / Reaboi Natalia ; coord. șt.: Teodor Grimalschi ; Univ. de Stat de Edu-
cație Fizică și Sport a Rep. Moldova, Catedra de gimnastică. – Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr.
"Foxtrot"]. – 67 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 66-67 (31 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-120-91-3.
[2015-2637].
- - 1. Gimnastică ritmică.
796.412.011
2682. Деркаченко, Иван Васильевич.
Технология индивидуальной физической подготовки кикбоксеров-универсалов :
Монография / Деркаченко Иван Васильевич, Горащенко Александр Юрьевич. – Киши-
нев : Б. и., 2015 (Tipogr. "Valinex"). – 182 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 164-182 (203 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-68-283-1.
[2015-2655].
- - 1. Kick-box – Instruire.
796.835.015
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
2683. Limbaje Specializate : [tehnice] : Anuar ştiinţific / Univ. Tehn. a Moldovei, Ca-
tedra Lb. Moderne. – Chişinău : UTM, 2015 – . – 20 cm. – ISSN 1857-1379. – ISBN 978-
9975-45-008-9.
Nr 8. – 2015. – 62, [1] p. – Tit. pe cop.: Grupul Observare. Limbaje Specializate. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 25 ex. – ISBN 978-9975-45-399-8. – [2015-2576].
- - 1. Limbaje tehnice.
81'276.6:62(082)
811 Limbi individuale
811.12 Limbi italice
2684. Ciobanu, Anatolie.
Dicţionar latin-român de maxime şi expresii comentate / Anatolie Ciobanu, Claudia
Cemârtan ; cop.: Vladimir Zmeev, Vlad Panfilov. – [Chișinău : Litera AVN, 2015 (Tipografia
"Reclama")]. – 254, [2] p. ; 21 cm. – (Dicţionarele Litera).
Bibliogr.: p. 8 şi în text. – [1000] ex.
45
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-74-762-2.
[2015-2552].
- - 1. Limba latină. 2. Maxime comentate.
811.124+821.124′374.2-84=135.1
811.131.1 Limba italiană
2685. Melniciuc, Radu.
Morfologia limbii italiene I : Modulul "Fonetica şi gramatica limbii italiene" : Suport de
curs / Radu Melniciuc ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Dep. Lingvistică
Romanică şi Comunicare Interculturală. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 109 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 109 (15 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-725-0.
[2015-2662].
- - 1. Limba italiană – Morfologie.
811.131.1'34'36(075.8)
811.135.1 Limba română
2686. Grîu, Natalia.
Limba şi literatura română : Caiet de teste preparatorii pentru examenul de absolvire a
gimnaziului : Clasa a 9-a / Natalia Grîu, Viorica Oleinic. – [Chișinău] : Arc, 2015 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 91 p. : tab. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-61-938-7.
[2015-2620].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)
2687. Popa, Veronica.
Limba şi literatura română : Teste pentru evaluarea sumativă : Clasa a 5-a / Veronica
Popa. – [Chișinău] : Arc, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 58 p. ; 24 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-61-934-9.
[2015-2629].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.124 Literatură în limba latină
Ciobanu, Anatolie. Dicţionar latin-român de maxime şi expresii comentate. – Vezi Nr
2684.
821.135.1 Literatură română
2688. Militaru, Vasile.
Cântare vinului : [versuri] / Vasile Militaru. – [Chişinău : Lumina Cuvântului, 2015 (F.E.-
P. "Tipografia Centrală")]. – 60 p. : fot. color ; 22 cm.

46
Cronica cărţii Nr 12-2015 ≡ Book annals Nr 12-2015

1000 ex.
ISBN 978-9975-4472-4-9.
[2015-2521].
- - 1. Poezie.
821.135.1-1 Militaru
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
2689. Ciobanu, Anatol.
Stropul ispitelor : [poezii satirice] / Anatol Ciobanu. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipografia
Reclama]. – 87, [1] p.
100 ex.
ISBN 978-9975-58-075-5.
[2015-2547].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-17 Ciobanu
2690. Cipileaga, Vitali.
De vorbă cu Emma : [eseuri] / Vitali Cipileaga ; design cop.: Ina Moroşanu. – Ed. a 2-a.
– [Chişinău] : Bestseller, [2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 183, [6] p.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-3093-4-9.
[2015-2616].
- - 1. Eseuri.
821.135.1(478)-4 Cipileaga
2691. Colesnic, Ion.
Cartea citită de vînt : Versuri / Ion Colesnic. – Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Univer-
sul"]. – 192 p. ; 11 x 16 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-47-108-4.
[2015-2646].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Colesnic
2692. Druţă, Ion.
Plecarea lui Tolstoi : (Întoarcerea ţărânei în pământ) : Baladă epică / Ion Druţă ; cop.:
Vitalie Coroban. – Ed. a 4-a. – [Chişinău] : Cartier, 2016 (Tipogr. "Bons Offices"). – 161, [18]
p. : il., fot. ; 20 cm. – (Cartier Popular / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-
4) (Seria de aut, ISBN 978-9975-86-039-0).
500 ex.
ISBN 978-9975-86-038-3.
108,00 lei. – [2015-2626].
- - 1. Balade.
821.135.1(478)-3 Druţă
2693. Furdui, Galina.
Calea spre Zidire : [versuri melodice] / Galina Furdui (versuri), Teodor Zgureanu (muz.)
; notografiere: Olga Peicev ; pref.: Emilia Moraru ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chișinău :
Pontos, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 28 p. : il., fot., n. muz. ; 29 cm.
50 ex.

47
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISMN 979-0-3480-0246-0.
ISBN 978-9975-51-693-8.
[2015-2501].
- - 1. Versuri melodice.
821.135.1(478)-92 Furdui +784.7
2694. Pitlik-Zacon, Alexandra.
Eu baștina o port în geamantan : Versuri / Alexandra Pitlik-Zacon ; fot.: Anton Zacon. –
Chișinău : Pontos, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 100, [4] p. : fot. color ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-694-5.
[2015-2648].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Pitlik-Zacon
2695. Postolache, Gheorghe.
Bancuri : La propriu... și la figurat / Gheorghe Postolache ; caricaturi: Iurie Rumeanţev.
– Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Tipocart Print"]. – 48 p. : des. ; 10 x 17 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-133-14-2.
[2015-2574].
- - 1. Bancuri.
821.135.1(478)-36 Postolache
2696. Roşioru, Nicolae.
Min(ci)uni de interes public : (parodii şi epigrame) / Nicolae Roşioru. – [Chişinău] : S.
n., 2015 (Tipogr. "CRIO"). – 106, [1] p. ; 11 x 15 cm.
700 ex.
ISBN 978-9975-4242-9-5.
[2015-2568].
- - 1. Parodii. 2. Epigrame.
821.135.1(478)-7 Roşioru
2697. Şerban, Grigore.
Amprente : [versuri] / Grigore Şerban. – Chişinău : [Tipocart Print], 2015. – 167, [1] p. ;
21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-133-08-1.
[2015-2567].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Şerban
2698. Uncu, Radu.
Cântecul lupului : [versuri] / Radu Uncu. – Chișinău : S. n., 2015 [F.E.-P. "Tipografia
Centrală"]. – 28 p. : des. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-53-581-6.
[2015-2545].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Uncu

48
Cronica cărţii Nr 12-2015 ≡ Book annals Nr 12-2015

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


2699. Раду, Елена.
Мысли тишины : Избранное : (стихи, проза) / Елена Раду. – [Кишинэу : Litera AVN,
2015 (Tipografia "Reclama")]. – 94, [1] p. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – [340] ex.
ISBN 978-9975-74-761-5.
[2015-2551].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-8 Раду
821.161.2(478) Literatură ucraineană din Republica Moldova
Popovici, Constantin. Scrieri alese. – Vezi Nr 2718-31.

82/821-93 Literatură artistică pentru copii


821-93 Literatură pentru copii
2700. Albă-ca-Zăpada : 3 melodii : [poveste : carte sonoră : 3+] / trad. din engl.: Lucia
Ţurcanu. – [Chişinău] : Arc, 2015 (Imprimat în China). – [14] p. : il. color ; 18 x 21 cm. – (Prin-
ţese minunate, ISBN 978-9975-61-907-3).
Tit. orig.: Snow White. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-61-905-9 (cartonată).
[2015-2672].
- - 1. Poveşti. 2. Cărţi sonore.
821-93
2701. Cenuşăreasa : 3 melodii : [poveste : carte sonoră : 3+] / trad. din engl.: Lucia
Ţurcanu. – [Chişinău] : Arc, 2015 (Imprimat în China). – [14] p. : il. color ; 18 x 21 cm. – (Prin-
ţese minunate, ISBN 978-9975-61-907-3).
Tit. orig.: Cinderella. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-61-906-6 (cartonată).
[2015-2673].
- - 1. Poveşti. 2. Cărţi sonore.
821-93
2702. Colorăm animale: domestice, salbatice / pict.: Alexandr Pleşco. – Chişinău :
A.V.i.T. Publ : Bejuc-Iuvo, 2015 (Tipogr. "Ericon"). – [24] p. : des., des., autocolante color ; 24
cm. – (Seria "Colorăm", ISBN 978-9975-3067-3-7).
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-3083-4-2 (A.V.i.T. Publ). – ISBN 978-9975-4328-3-2 (Bejuc-Iovu).
[2015-2650].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
2703. Colorăm prinţese / pict.: Alexandr Pleşco. – Chişinău : A.V.i.T. Publ : Bejuc-
Iuvo, 2015 (Tipogr. "Ericon"). – [24] p. : des., autocolante color ; 24 cm. – (Seria "Colorăm",
ISBN 978-9975-3067-3-7).
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-3083-5-9 (A.V.i.T. Publ). – ISBN 978-9975-4328-4-9 (Bejuc-Iovu).
[2015-2651].

49
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
2704. Craciun, Evghenia.
Colorăm cifre, litere : +45 poezii : +40 autocolante / E. Craciun, V. Guzun. – Ialoveni :
A.V.i.T. Publ : Bejuc-Iuvo, 2015 (Tipogr. "Ericon"). – [22] p. : des., autocolante color ; 24 cm.
– (Seria "Colorăm", ISBN 978-9975-3067-3-7).
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-3067-4-4 (A.V.i.T. Publ). – ISBN 978-9975-4320-6-1 (Bejuc-Iuvo).
[2015-2605].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
2705. Colorăm fructe, pomuşoare, legume : +25 autocolante. – Ialoveni : A.V.i.T.
Publ : Bejuc-Iuvo, 2015 (Tipogr. "Ericon"). – [20] p. : des., 1 f. autocolante color ; 24 cm. –
(Seria "Colorăm", ISBN 978-9975-3067-3-7).
F. f. de tit. – 2000 ex
ISBN 978-9975-3067-2-0 (A.V.i.T. Publ). – ISBN 978-9975-4320-4-7 (Bejuc-Iuvo).
[2015-2607].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93:634/635
2706. Guzun, Victor.
Colorăm transport : + 16 autocolante şi poezii / Victor Guzun ; pict.: Alexandr Pleşco. –
Chişinău : Bejuc-Iovu, 2015 (Tipogr. "Ericon"). – [24] p. : des., autocolante color ; 24 cm. –
(Seria "Colorăm", ISBN 978-9975-3067-3-7).
F. f. de tit. – [2000] ex
ISBN 978-9975-4320-5-4.
[2015-2606].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93:656
2707. Pinocchio : Sunetele din poveste : [carte sonoră] / trad. de Lucia Ţurcanu ; il.:
Gian Luca Oliveri. – [Chişinău] : Arc, 2015 (Imprimat în China). – [10] p. : il. color ; 23 x 26
cm. – (Ascultă şi recunoaşte sunetele!, ISBN 978-9975-61-886-1).
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-61-888-5 (cartonată).
[2015-2671].
- - 1. Poveşti. 2. Cărţi sonore.
821-93
2708. Scufiţa Roşie : Sunetele din poveste : [carte sonoră] / trad. de Lucia Ţurcanu ;
il.: Gian Luca Oliveri. – [Chişinău] : Arc, 2015 [Imprimat în China]. – [12] p. : il. color ; 23 x 26
cm. – (Ascultă şi recunoaşte sunetele!, ISBN 978-9975-61-886-1).
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-61-887-8 (cartonată).
[2015-2670].
- - 1. Poveşti. 2. Cărţi sonore.
821-93

50
Cronica cărţii Nr 12-2015 ≡ Book annals Nr 12-2015

821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova


2709. Caras-Cumpenici, Maria.
Frământări de limbă : În imagini / Maria Caras-Cumpenici ; cop.: Ruxanda Romanciuc.
– Chișinău : Pontos, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 39 p. : des., fot. color ; 30 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-51-698-3.
[2015-2581].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Caras-Cumpenici
2710. Cenușă, Zina.
Să mă vadă mama! : [povestiri pentru copii] / Zina Cenușă ; des. de Otilia Tarlapan. –
Chișinău : Cadran (Policadran), 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 71, [1] p. : des. color ;
20 cm.
ISBN 978-9975-4218-4-3.
[2015-2511].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Cenuşă
2711. Plămădeală, Viorica.
O vacanță minunată : Lecturi pentru copii / Viorica Plămădeală. – [Chișinău : Iulian,
2015 (Tipogr. "Cetatea de Sus")]. – 20 p. : des. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-3090-4-2.
[2015-2563].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Plămădeală
2712. Popa, Stela.
Îngerii mării : Poveşti pentru Dănuţ / Stela Popa ; il. de Stela Damaschin-Popa. – [Chi-
șinău] : Cartier, 2016 (Combinatul Poligrafic). – 31, [1] p. : il. color ; 17 x 21 cm. – (Cartier
codobelc / coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).
1000 ex.
ISBN 978-9975-86-041-3 (în cop. tare).
[2015-2542].
- - 1. Poveşti.
821.135.1(478)-93 Popa
2713. Suceveanu, Arcadie.
Ciupercuţa-balerină : Florilegiu de cântece pentru copii / Arcadie Suceveanu ; muz.:
Ada Zaporojanu ; pref.: Ghenadie Ciobanu, Andrei Tamazlâcaru ; pict.: Petru Gheţoi. – Chişi-
nău : Pontos, 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 27, [1] p. : des., n. muz. ; 24 cm.
1500 ex.
ISMN 979-0-3480-0238-5.
ISBN 978-9975-51-685-3.
[2015-2562].
- - 1. Versuri melodice. 2. Cântece pentru copii.
821.135.1(478)-93 Suceveanu

51
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.41 Literatură în limbi afro-asiatice (hamito-semitice)


2714. Ali Baba şi cei patruzeci de hoţi. Aladin şi lampa fermecată : [poveşti popu-
lare arabe] / trad.: Alexandra Fenoghen ; pict.: Sofia Uss-Pietrzak. – [Chişinău] : Arc, 2015
(Imprimat în Ungaria). – 62 p. : il. color ; 29 cm. – (1001 nopţi, ISBN 978-9975-61-929-5).
2000 ex.
ISBN 978-9975-61-928-8 (în cop. tare).
[2015-2674].
- - 1. Poveşti.
821.411.23-93
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.135.1.0 Literatură română
2715. Apetri, Dumitru.
Cronici literare și culturale : Cărți, personalități, evenimente / Dumitru Apetri ; prez.
graf.: Vladimir Kravcenko. – Chișinău : CEP USM, 2015. – 215 p. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii
Scriitorilor din Moldova. – 150 ex.
ISBN 978-9975-71-731-1.
[2015-2665].
- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare. 2. Literatură română din Republica
Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1.09+821.135.1(478).09
Grîu, Natalia. Limba şi literatura română. – Vezi Nr 2686.

2716. Mihail Sadoveanu, "fiul ţărăncii" din Verşeni : [viaţa şi activitatea scriitorului] /
Gheorghe Pârlea (aut. proiectului), Vasile Şoimaru (coord., imagini), Vlad Pohilă [et al.]. –
Chişinău : Cartier, 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 164 p. : fot., fot. color ; 13 x 20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol şi în text. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-86-029-1.
[2015-2561].
- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare. 2. Sadoveanu, Mihail, 1880-1961, scrii-
tor, politician.
821.135.1.09(092)
2717. "Personalităţi notorii ale filosofiei româneşti: Lucian Blaga, Nae Ionescu,
Dumitru D. Roşca (evocări aniversare)", conferinţă ştiinţifică cu participare internaţio-
nală (2015 ; Chişinău). Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională "Perso-
nalităţi notorii ale filosofiei româneşti: Lucian Blaga, Nae Ionescu, Dumitru D. Roşca (evocări
aniversare)", 26-27 iun. 2015 / coord.: Svetlana Coandă, Vasile Şapoc. – Chişinău : CEP
USM, 2015. – 171 p. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filozofie, Dep. Filozofie şi Antro-
pologie [et al.]. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-728-1.
[2015-2663].
- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare. 2. Filosofia culturii.
821.135.1.09:130.2(082)

52
Cronica cărţii Nr 12-2015 ≡ Book annals Nr 12-2015

Popa, Veronica. Limba şi literatura română. – Vezi Nr 2687.

2718. Popovici, Constantin.


Scrieri alese : [în 15 vol.] / Constantin Popovici ; Comunitatea ucrainenilor "Petru Movi-
lă" din municipiul Chişinău. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Elan INC, 2015 [Tipogr. "Elan Poligraf"]
– . – 21 cm. – ISBN 978-9975-66-069-3.
Vol. 1 : Eminescu. Viaţa şi opera. – 2015. – 616, [1] f. port., [24] p. fot. – Referinţe
bibliogr. în subsol. – Ind. de nume, alf. de opere eminesciene : p. 598-614. – Изд. при фин.
поддержке М-ва иностранных дел Украины и Укр. посольства в Респ. Молдова [и др.]. –
1000 ex. – ISBN 978-9975-66-486-8 (în cop. tare). – [2015-2684].
- - 1. Eminescu, Mihai, 1850-1889, poet român. 2. Literatură română – Critică şi inter-
pretare.
821.135.1.09
2719. [Vol.] 2 : Михаил Эминеску. Жизнь и творчество. – 2015. – 416 p., [1] f. port. –
Include şi: Фундаментальный труд о М. Эминеску / Константин Шишкану. – Referinţe
bibliogr. în subsol. – Изд. при фин. поддержке М-ва иностранных дел Украины и Укр.
посольства в Респ. Молдова [и др.]. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-66-487-5 (în cop. tare). –
[2015-2685].
- - 1. Eminescu, Mihai, 1850-1889, poet român. 2. Literatură română – Critică şi inter-
pretare.
821.135.1.09=161.1
2720. [Vol. 3] : Ion Creangă şi basmul est-slav : (Studiu de literatură comparată). –
2015. – 376 p., [1] f. port. – Texte : lb. rom., ucr., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind.
de nume : p. 194-198. – Изд. при фин. поддержке М-ва иностранных дел Украины и Укр.
посольства в Респ. Молдова [и др.]. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-66-488-2 (în cop. tare). –
[2015-2686].
- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare.
821.135.1.09=135.1=161.1=161.2
2721. [Vol.] 4 : Український театр на кишинівській сцені. – 2015. – 437 p. : fot. –
Texte : lb. ucr., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. de nume, tit. : p. 206-218, 421-435.
– Изд. при фин. поддержке М-ва иностранных дел Украины и Укр. посольства в Респ.
Молдова [и др.]. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-66-489-9 (în cop. tare). – [2015-2687].
- - 1. Critică de teatru.
792.072.3(477)=161.1=161.2
2722. [Vol.] 5 : Нариси українського фольклору та художньої літератури Молдови.
– 2015. – 592 p. : fot. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Изд. при фин. поддержке М-ва ино-
странных дел Украины и Укр. посольства в Респ. Молдова [и др.]. – 1000 ex. – ISBN 978-
9975-66-490-5 (în cop. tare). – [2015-2688].
- - 1. Folclor ucrainean. 2. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi inter-
pretare.
398(=161.2)+821.135.1(478).09
2723. [Vol.] 6 : Русская литература в Молдове. – 2015. – 320 p. – Include şi : Науч-
ная школа академика Поповича / Р. Клейман. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Изд. при
фин. поддержке М-ва иностранных дел Украины и Укр. посольства в Респ. Молдова [и
др.]. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-66-491-2 (în cop. tare). – [2015-2689].

53
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Literatură rusă – Critică şi interpretare.


821.161.1.09
2724. [Vol.] 7 : Relaţii literare moldo-ruso-ucrainene. – 2015. – 375 p. – Texte : lb.
rom., ucr., rusă. – Include şi : Константин Попович – компаративист / Савва Пынзару. –
Referinţe bibliogr. în subsol. – Изд. при фин. поддержке М-ва иностранных дел Украины и
Укр. посольства в Респ. Молдова [и др.]. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-66-492-9 (în cop.
tare). – [2015-2690].
- - 1. Relaţii literare moldo-ruso-ucrainene.
821.135.1(478).09+821.161.1.09+821.161.2.09=00
2725. [Vol.] 8 : Бентежний світанок : Роман. – 2015. – 583 p., [1] f. port., [6] p. : il. –
Изд. при фин. поддержке М-ва иностранных дел Украины и Укр. посольства в Респ.
Молдова [и др.]. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-66-493-6 (în cop. tare). – [2015-2691].
- - 1. Romane.
821.161.2(478) Popovici 2+821.161.2(478)-31 Popovici
2726. [Vol.] 9 : Скривджені долі : Роман. – 2015. – 507, [6] p. : il., [1] f. port. – Изд.
при фин. поддержке М-ва иностранных дел Украины и Укр. посольства в Респ. Молдова
[и др.]. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-66-494-3 (în cop. tare). – [2015-2692].
- - 1. Romane.
821.161.2(478) Popovici 2+821.161.2(478)-31=161.2 Popovici
2727. [Vol.] 10 : На крутих перегонах : Роман. – 2015. – 679 p. – Изд. при фин.
поддержке М-ва иностранных дел Украины и Укр. посольства в Респ. Молдова [и др.]. –
1000 ex. – ISBN 978-9975-66-495-0 (în cop. tare). – [2015-2693].
- - 1. Romane.
821.161.2(478)Popovici+821.161.2(478)-31 Popovici
2728. [Vol.] 11 : Тревожный рассвет : Роман / пер. с укр. яз. : Юрий Греков. – 2015.
– 732, [1] p. : il., [1] f. port. – Изд. при фин. поддержке М-ва иностранных дел Украины и
Укр. посольства в Респ. Молдова [и др.]. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-66-496-7 (în cop.
tare). – [2015-2694].
- - 1. Romane.
821.161.2(478) Popovici 2+821.161.2(478)-31 Popovici
2729. [Vol.] 12 : Трудные судьбы : Роман / пер. с укр. на рус. яз. : Юрий Греков. –
2015. – 540, [2] p. : il., [1] f. port. – Изд. при фин. поддержке М-ва иностранных дел Ук-
раины и Укр. посольства в Респ. Молдова [и др.]. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-66-497-4. –
[2015-2695].
- - 1. Romane.
821.161.2(478) Popovici 2+821.161.2(478)-31 Popovici
2730. [Vol.] 13 : На крутых перегонах : Роман / пер. на рус. яз. : Дмитрий
Ольченко. – 2015. – 604 p., [1] f. port. color. – Изд. при фин. поддержке М-ва иностран-
ных дел Украины и Укр. посольства в Респ. Молдова [и др.]. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-
66-498-1 (în cop. tare). – [2015-2696].
- - 1. Romane.
821.161.2(478) Popovici 2+821.161.2(478)-31 Popovici
2731. [Vol.] 14 : Жизнь отдана народу : Очерк о жизненном и творческом пути Ар-
тема Марковича Лазарева. – 2015. – 495, [38] p. : fot., fot. color, tab., [1] f. port. – Text
parţial : lb. rom. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Изд. при фин. поддержке М-ва иностран-

54
Cronica cărţii Nr 12-2015 ≡ Book annals Nr 12-2015

ных дел Украины и Укр. посольства в Респ. Молдова [и др.]. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-
66-499-8 (în cop. tare). – [2015-2697].
- - 1. Scrieri istorice.
821.161.2(478) Popovici 2+821.161.2(478)-94 Popovici

821.135.1(477.85).0 Literatură română din Bucovina de Nord


Bileţchi, Nicolae. Pagini alese. – Vezi Nr 2732.
821.135.1(478).0 Literatura română din Republica Moldova
Apetri, Dumitru. Cronici literare şi culturale. – Vezi Nr 2715.

2732. Bileţchi, Nicolae.


Pagini alese : Omagiu : 80 : [ani de la naştere] / Nicolae Bileţchi ; Acad. de Științe a
Moldovei, Inst. de Filologie. – Chișinău : S. n., 2016 [Tipogr. "Contrast-Design"]. – 492 p. ; 21
cm. – (Personalităţi marcante).
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în text. – 35 ex.
ISBN 978-9975-4249-9-8 (în cop. tare).
[2015-2565].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare. 2. Literatură
română din Bucovina de Nord – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09+821.135.1(477.85).09
2733. Burlacu, Alexandru.
Poeții și trandafirul : (Eseu despre generaţia "ochiului al treilea") / Alexandru Burlacu. –
Chișinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 202 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-66-502-5.
[2015-2700].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09
2734. Galina Furdui și Aripa Vederii : În viziunea contemporanilor / cop.: Ruxanda
Romanciuc. – Chișinău : Pontos, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 536 p. : fig., fot. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-51-695-2 (în cop. tare).
[2015-2649].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare. 2. Furdui, Gali-
na, 1946 - …, poetă.
821.135.1(478).09
Popovici, Constantin. Scrieri alese. – Vezi Nr 2722.

2735. Popovici, Constantin.


Ступени творчества : [статьи, исследования, фрагменты из переписки, отзывы
местных и зарубежных критиков] / Константин Попович ; Укр. громада iм. Петра Могили
мiста Кишинева. – [Ed. a 2-a]. – Кишинэу : Elan INC, 2015 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 296,
[64] p. : fot., fot. color ; 21 cm.

55
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Texte : lb. rom., rusă, ucr. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Изд. при фин. поддержке
М-ва иностранных дел Украины и Укр. посольства в Респ. Молдова [и др.]. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-66-501-8 (în cop. tare).
[2015-2699].
- - 1. Popovici, Constantin, 1924-2010, savant, scriitor, publicist.
821.135.1(478).09(092)
821.161.1.09 Literatură rusă
Popovici, Constantin. Scrieri alese. – Vezi Nr 2724.

821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova


2736. Прокоп, Светлана.
Литературные портреты: Олеся Рудягина, Александр Милях, Юрий Харламов /
Светлана Прокоп ; науч. ред.: Зайковская Т. В. ; обл.: М. Прокоп ; Акад. наук Молдовы,
Ин-т культурного наследия. – Кишинэу : Б. и., 2015 (Tipogr. "Lexon-Prim") – . – 24 cm. –
ISBN 978-9975-9609-9-1.
Книга 1-я. – 2015. – 225, [2] p. – Adnot. paral.: engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul cap.
şi în subsol. – 50 ex. – ISBN 978-9975-3102-0-8. – [2015-2550].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.161.1(478).09
821.161.2.0 Literatură ucraineană
Popovici, Constantin. Scrieri alese. – Vezi Nr 2724.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
2737. Шепард, Генри.
Древнейшая эпоха дионисовой религии / Генри Шепард ; OIUM Societatea pentru
Istoria și Dezvoltarea Culturii Nistrului de Jos. – Филадельфия : Б. и. ; [Кишинэу] : Lyceum,
2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 88 p. : fig., fig. color ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-3064-9-2.
[2015-2612].
- - 1. Culturi preistorice. 2. Cultul lui Dionis.
903'1+255
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teoretică
2738. Topor, Radu.
Rezumate la Geografie : pentru clasele 10-12 : pregătire pentru examenul de Bacalau-
reat / Radu Topor. – Ed. a 6-a. – [Chișinău] : TEO-Educaţional, 2015 [Tipogr. "Bons Offices"].
– 144 p. ; 10 x 13 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-116-37-4.
[2015-2631].

56
Cronica cărţii Nr 12-2015 ≡ Book annals Nr 12-2015

- - 1. Geografie.
911(075.3)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Boldur, Alexandru V. Ştefan cel Mare, Voievod al Moldovei (1457-1504). – Vezi Nr
2740.
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
Долгий, Адриан. История румын и всеобщая история в схемах и таблицах. –
Vezi Nr 2745.
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
2739. Boldur, Alexandru V.
Istoria Basarabiei : Contribuţii la studiul istoriei românilor : [în vol.] / Alexandru V. Bol-
dur. – [Chişinău] : Timpul, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 24 cm. – (Colecţia "Ale-
xandru Boldur" / coord. de Silviu Tănase). – ISBN 978-9975-9598-6-5.
Vol. 1 : Epocile vechi : (Până la sec. XVII). – 2015. – 285 p. : fig., fot., tab., [1] f. împă-
turită în 2 părţi. – Bibliogr.: p. 256-280 (739 tit.). – 2500 ex. – ISBN 978-9975-9598-7-2. –
[2015-2510].
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)
2740. Boldur, Alexandru V.
Ştefan cel Mare, Voievod al Moldovei (1457-1504) : Studiu de istorie socială şi politică /
Alexandru V. Boldur. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Timpul, 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. –
286 p. : fig., fot. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 260-280 (814 tit.). – 3200 ex.
ISBN 978-9975-9598-5-8 (eronat).
[2015-2531].
- - 1. Republica Moldova – Istorie. 2. Ştefan cel Mare, 1433-1504, Domn al Moldovei.
94(478)+929 Ştefan cel Mare
2741. Colesnic, Iurie.
Biserica Basarabeană. Chipuri de neuitat… / Iurie Colesnic ; pref. : Octavian Moşin ;
cop.: Brânduşa Colesnic. – Chişinău : Cultura, 2015 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 295 p. : fig., fot. ; 25
cm.
Bibliogr.: p. 294 (29 tit.) şi în text. – 100 ex.
ISBN 978-9975-120-90-6 (Tipogr. "Foxtrot") (în cop. tare).
[2015-2639].
- - 1. Personalităţi basarabene – Istorie.
94(478):271.22(478)(092)
2742. Trofăilă, Vasile.
Comuna Şolcani : [raionul Soroca] : File de istorie / Vasile Trofăilă. – Chişinău : Vast-
M, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 240 p. : fot., fot. color, tab. ; 21 cm.

57
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex.


ISBN 978-9975-9746-9-1 (în cop. tare).
[2015-2526].
- - 1. Şolcani – Sate – Raionul Soroca – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
2743. Ţopa, Tudor.
Carahasani : împovărat de ani : [din istoria satului, raionul Ştefan Vodă] / Tudor Ţopa,
Alexandru Ganenco ; fot.: Mihai Potârniche [et al.]. – Chişinău : Fundaţia "Draghiştea", 2015
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 316 p. : fot., fot. color ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-53-575-5 (în cop. tare).
[2015-2515].
- - 1. Carahasani – Sate – Raionul Ştefan Vodă – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
2744. Куру, Федор Савельевич.
Село Гайдар – веков связующая нить : (очерки истории 1787-2015 гг.) / Ф. С. Куру
; ред.-коорд.: П. Чеботарь. – Кишинев : Б. и., 2015 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 744 p. : fot.,
fot. color, tab. ; 25 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-66-482-0 (în cop. tare).
[2015-2682].
- - 1. Gaidar – Sate – Raionul Ceadâr-Lunga – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
94(=135.1) Istoria românilor
2745. Долгий, Адриан.
История румын и всеобщая история в схемах и таблицах / Адриан Долгий, Алина
Феля, Наталия Панчева. – Кишинэу : Б. и., 2015 [Tipogr. "Tipocart Print"] – . – 20 cm. –
(Дидактический материал для гимназий и лицеев, ISBN 978-9975-133-11-1). – ISBN 978-
9975-4291-3-9.
[Ч.] 3 : Новое время. – 2015. – 84 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 83 (12 tit.). – 100 ex. –
ISBN 978-9975-133-12-8. – [2015-2572].
- - 1. Istoria românilor. 2. Istoria universală.
94(=135.1)+94(100)(075)
94(=162.1) Istoria polonezilor
2746. Polonezii în Moldova : Istorie și contemporaneitate : Culegere de studii și do-
cumente = Polacy w Moldawii : Historia i wspólczesność : Zbiór artykułów i dokumentów =
Poles in Moldova : History and Modernity : The collection of articles and documents / col.
red.: Helena Krasowska [et al.] ; coord. șt.: Lilia Zabolotnaia, Ilona Czamanskaia ; red., trad.
în lb. polonă: Anna Stankiewicz, Kamila Kwiatkowska ; Acad. de Științe a Moldovei, Muzeul
Naț. de Istorie a Moldovei, Inst. de Istorie [et al.]. – Chișinău : Cartdidact ; Poznań ; Warsza-
wa : S. n., 2015 (Tipografia "Reclama"). – 367 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Tit. paral.: lb. rom., engl., pol. – Texte : lb. rom., engl., pol., rusă. – Referinţe bibliogr. în
subsol. – Apare cu suportul financiar al Ambasadei Republicii Polonia în Republica Moldova.
– 300 ex.
ISBN 978-9975-3033-5-4 (în cop. tare).

58
Cronica cărţii Nr 12-2015 ≡ Book annals Nr 12-2015

[2015-2546].
- - 1. Polonezii în Republica Moldova – Istorie.
94(=162.1)(478)(093)=00
AUTOREFERATE
Pentru titlul de doctor habilitat
2747. Gumenâi, Ion.
Minorităţile confesionale din Basarabia : (1812 – anii' 70 ai secolului al XX-lea) : 611.02
Istoria românilor (pe perioade) : Autoref. al tz. de doct. habilitat în istorie / Gumenâi Ion ; Univ.
de Stat din Moldova. – Chişinău, 2015. – 40 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 33-37 (94 tit.).
[2015-192 Teze].
272/279(478)+94(478)"18"(043.2)
Pentru titlul doctor
2748. Chirinciuc, Iurie.
Specificul managementului alianţei corporative : (în cazul producătorilor de mobilă din
Republica Moldova) : Specialitatea 521.03. Economie şi management în domeniul industriei
mobilei : Autoref. tz. de doct. în econ. / Chirinciuc Iurie ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. –
Chişinău, 2016. – 32 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 29 (9 tit.).
[2015-201 Teze].
334.73:684.41(478)(043.2)
2749. Codreanu, Igor.
Managementul sistemului naţional de transplant : 331.03 – Medicină socială şi mana-
gement : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Codreanu Igor ; Inst. Publ. Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2015. – 30 p. : fig. color, tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (42 tit.).
[2015-194 Teze].
614.2:616-089.843(043.2)
2750. Covalov, Alexandr.
Studiu comparativ privind obiceiurile, tradiţiile şi sărbătorile calendaristice ale bulgarilor
din Republica Moldova : Specialitatea: 612.01 – Etnologie : Autoref. tz. de doct. în istorie /
Covaliov Alexandr ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – Chişinău,
2016. – 28 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-24 (50 tit., inclusiv 22 tit. de lucrări ale aut. în lb. bulg., rom., rusă).
[2016-205 Teze].
398.3(=163.2)(478)(043.2)
2751. Ctitor, Natalia.
Esenţa dreptului de proprietate privată şi reglementarea acestuia în Republica Moldova
: Specialitatea: 553.01 – Drept privat (Drept civil) : Autoref. tz. de doct. în drept / Ctitor Natalia
; Inst. de Cercetări Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău, 2015. – 32
p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-30 (30 tit.).
[2015-195 Teze].
59
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

347.2(478)(043.2)
2752. Dmitroglo, Liliana.
Proprietăţile optice şi fotoelectrice ale structurilor nanolamelare din calcogenuri de Cd
şi Ga : Specialitatea 134.01 – Fizica şi tehnologia materialelor : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe
fizice / Dmitroglo Liliana ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2016. – 31 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (39 tit.).
[2015-203].
539.216:[535.3+621.315.59](043.2)
2753. Gherasim, Elena.
Ranidele verzi (Amphibia, ranidae) din Republica Moldova: biologia, ecologia şi
helmintofauna : 165.05. Parazitologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe biologice / Gherasim
Elena ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Zoologie. – Chişinău, 2016. – 39 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 31-36 (51 tit.).
[2015-202 Teze].
576.895.1:597.6(478)(043.2)
2754. Pisarenco, Constantin.
Valorificarea criminalistică a microobiectelor în activitatea de cercetare a infracţiunilor :
Specialitatea ştiinţifică: 554.04 – criminalistica, expertiza judiciară, investigaţii operative :
Autoref. tz. de doct. în drept / Pisarenco Constantin; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chi-
şinău, 2015. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (24 tit.).
[2015-193 Teze].
343.98(043.2)
2755. Prisac, Alexandru.
Stingerea obligaţiei prin compensare: abordări normative, teoretice şi practice : Specia-
litatea 553.01 – Drept civil : Autoref. tz. de doct. În drept / Prisac Alexandru ; Acad. de Ştiinţe
a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice. – Chişinău, 2015. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (28 tit.).
[2015-197 Teze].
347.43(043.2)
2756. Reaboi, Natalia.
Formarea competenţelor artistice în gimnastica ritmică la etapa incipientă de pregătire
sportivă : Specialitatea 533.04 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie : Autoref. tz.
de doct. în ştiinţe pedagogice / Reaboi Natalia ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a
Rep. Moldova. – Chişinău, 2016. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (39 tit.).
[2015-199 Teze].
37.015:796.412(043.2)
2757. Timuş, Maria.
Formarea limbajului scris la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport : Specialita-
tea 533.04 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie : Autoref. al tz. de doct. în ştiinţe
pedagogice / Timuş Maria ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. – Chi-
şinău, 2016. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.

60
Cronica cărţii Nr 12-2015 ≡ Book annals Nr 12-2015

Bibliogr.: p. 26-27 (43 tit.).


[2015-198 Teze].
81′27:796/799(043.2)
2758. Tomaş, Galina.
Influenţa efortului fizic şi a alimentaţiei asupra sănătăţii femeilor de vârstă reproductivă
: 331.03 – Medicină socială şi management : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Tomaş
Galina ; IP Univ. de Stat de Medicină şu Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2016. –
33 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-29 (25 tit.).
[2015-200 Teze].
[613.2+613.71]:613.99(043.2)
2759. Tulbure, Vasile.
Tratamentul chirurgical al luxaţiilor extremităţii acromiale a claviculei : 321.18 – Orto-
pedie şi traumatologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Tulbure Vasile ; Univ. de Stat
de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2016. – 33 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-29 (39 tit.).
[2015-206 Teze].
616.717.2-001.6-089(043.2)
2760. Долгов, Вячеслав.
Лингвокультурный концепт Юродивый в русской языковой картине мира : 624.04 –
Лексикология и лексикография; терминология и специальные языки; переводоведение
(русский язык) : Автореф. дис. на соиск. ученой степ. д-ра филолог. наук / Долгов Вяче-
слав ; Бельц. гос. ун-т им. Алеку Руссо. – Бельцы, 2015. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (41 tit.).
[2015-196 Teze].
811.161.1'1(043.2)
2761. Иовва, Ольга Андреевна.
Воспитание функционального отношения к своему здоровью у детей старшего
дошкольного возраста : Специальность: 531.01 – Общая теория образования : Авто-
реф. дис. на соиск. ученой степ. д-ра пед. наук / Иовва Ольга Андреевна ; Ин-т пед.
наук. – Кишинэу, 2016. – 29 p. : fig. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (43 tit.).
[2015-204 Teze].
37.015:373.2(043.2)
HĂRŢI. CZU 912
2762. Harta oraşului Orhei / Inst. de Geodezie, Prospecţiuni Tehn. şi Cadastru
"Ingeocad". – Scara 1 : 10 000. – Chişinău : Ingeocad, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 1 h.
color. ; 91 x 71 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-3076-0-4.
[2015-4 Hărţi].
912.43(478-21)

61
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2763. Harta politică a lumii. 1 : 25 000 000 / Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru,
Inst. de Geodezie Prospecţiuni Tehnice şi Cadastru ÎS "Ingeocad". – Chişinău : Ingeocad
2015 (Combinatul Poligrafic). – 1 h. color ; 95 x 140 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4039-8-6.
[2015-1 Hărţi].
912(100):32
2764. Harta politico-administrativă a Republicii Moldova : Scara 1: 275 000 / Inst.
de Geodezie, Prospecţiuni Tehn. şi Cadastru "Ingeocad". – Chişinău : Ingeocad, 2015 (Com-
binatul Poligrafic). – 1 h. color. ; 124 x 100 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4039-9-3.
[2015-3 Hărţi].
912.43(478)
2765. Hello Chişinău : City Center Map. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 1 f. împăturită în 12 p. : hartă, fot. ; 41 x 62 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-80-974-0.
[2015-2 Hărţi].
338.48(478)(084.3)

62
Cronica cărţii Nr 12-2015 ≡ Book annals Nr 12-2015

Index de nume

A C
Aceti, Laura 2571 Callo, Tatiana (2564)
Achiri, Ion 2634 Calmuţchi, Laurenţiu 2568
Adam, Zinaida 2619 Capcelea, Maria 2649
Aftimiciuc, Olga 2635 Capcelea, Titu 2649
Aga, Nicolae 2678 Caras-Cumpenici, Maria 2709
Ambrosi, Nicolai 2630 Cazacu, Victoria 2679
Andriţchi, Viorica 2634 Cârlig, Sergiu 2651-52
Anton, Ion (2560) Ceban, Cristina 2599
Anton, Pavel 2675 Cemârtan, Claudia 2684
Apetri, Dumitru 2715 Cenușă, Zina 2710
Aramă, Efim 2655 Cheianu-Andrei, Diana 2581
Chimerciuc, Nicolae 2600
B Chirinciuc, Iurie 2748
Balaban, Claudia 2560 Chirtoacă, Leonid 2614
Balaban, Larisa 2562 Chișlaru, Angela 2668
Balan, Greta 2654 Ciobanu, Anatol 2689
Balducci, Massimo 2618 Ciobanu, Anatolie 2684
Baţmanova, Аna 2566 Ciobanu, Elena 2656
Beniuc, Valentina 2587 Ciobanu, Ghenadie 2713
Berbeca, Veaceslav 2632 Ciorbă, Natalia 2559
Bergamino, Donatella 2571 Ciorbă, Veaceslav 2572
Bileţchi, Nicolae 2732 Cipileaga, Vitali 2690
Bîrgău, Mihail 2600 Ciudin, Rodica 2645
Blaga, Lucian 2717 Ciumac, Anatolie 2605
Blajin, Anastasia 2558 Ciurea, Corneliu 2584
Bobkova, Elena 2584 Coandă, Svetlana 2717
Bodrug, E. 2660 Cocîrţă, Petru 2617
Bogdanov, Dmitry 2571 Codreanu, Igor 2749
Boiachin, A. 2680 Colesnic, Brânduşa 2741
Boincean, Boris 2664 Colesnic, Ion 2691
Bolboceanu, Aglaida 2634 Colesnic, Iurie 2741
Boldur, Alexandru V. 2739-40 Coroban, Vitalie 2692
Bolocan, Lilia 2583 Coroliov, Elfrida 2678
Borş, Angela 2566 Costin, Ludmila 2561
Borza, Oxana 2665 Covalov, Alexandr 2750
Bucatînschi, Anatolie 2555-56 Craciun, Evghenia 2638, 2704
Budan, Vera 2574 Croitoru, Cătălina 2656-57
Budevici-Puiu, Anatolie 2630 Croitoru, Dumitru 2655
Bujor, Ala 2567 Ctitor, Natalia 2751
Bujor, Leonid 2573 Czamanskaia, Ilona 2746
Bujor, V. 2598 D
Bulat, Veaceslav 2622
Burduniuc, Olga 2654 Dabija, Tatiana 2613
Burlaca, Ludmila 2583 Damaschin-Popa, Stela 2712
Burlacu, Alexandru 2733 Danail, Sergiu 2644
Burlacu, Svetlana 2564 Daniliuc, Aliona 2586
Busuioc, Ecaterina 2659 Darii, Lilian 2610
Butnaru, Timofei 2575 Deliu, Tudor 2619

63
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Derendovskaia, Antonina 2664 H


Dima, Gabriela 2571
Diordiev, Ion (2565) Harjevschi, Mariana 2559, 2562, 2565-66
Diviza, Ion 2679 Hertzog, Robert 2618
Dmitroglo, Liliana 2752 I
Dolea, Igor 2609
Druţă, Ion 2692 Iastrebciak, Vladimir 2584
Dubineanschi, Ala 2625, 2629 Iaţco, Larisa 2613
Iliescu, Florin 2663
E Ionescu, Nae 2717
Efrim, Oleg 2602-03, 2606-07, 2612, 2615-16 Iordăchescu, Veaceslav 2675
Eremia, Nicolae 2666 J
Erizanu, Gheorghe 2692
Eşanu, Adriana 2607 Jackson, John 2618
Josanu, Dorin 2616
F
K
Fenoghen, Alexandra 2714
Filipenco, Efim 2680 Kozak, Y. 2592, 2597
Foca, Iurie 2673 Krasowska, Helena 2746
Foiu, Taisia 2559, 2562, 2566 Kravcenko, Vladimir 2715
Frecăuțeanu, Alexandru 2668-69 Kulikovski, Lidia 2559
Furdui, Galina 2693, (2734) Kwiatkowska, Kamila 2746
G L
Ganea, Victoria 2590 Litvinova, Tatiana 2653
Ganenco, Alexandru 2743 Lucian-Ionel, Cioca 2645
Gheorghiţa, Stela 2659 Lvovschi, E. 2672
Gheorghiţă, Ana 2673
Gherasim, Elena 2753 M
Gherasim, Silvia 2609 Maleru, Tamara 2560
Gheţoi, Petru 2713 Mardari, Tatiana 2666
Ghicov, Adrian 2564 Mărgineanu, Aureliu 2590
Ghilaş, Dinu 2676 Mărgineanu, Dina 2590
Ghilaş, Victor 2676 Melniciuc, Radu 2685
Godoroja, Rita 2653 Mihail Sadoveanu (2716)
Gonciar, V. → v. Gonciar, Veaceslav Militaru, Vasile 2688
Gonciar, Veaceslav 2660 Mironenco, Elena 2562
Gremalschi, Anatol 2627 Moga, C. 2680
Gribincea, A. 2592, 2596-97 Moldovanu, Mihai 2658
Grimalschi, Teodor 2681 Moraru, Anton 2658
Grîu, Natalia 2686 Moraru, Emilia 2693
Grosu, Ruslana 2588 Moraru, Violeta 2565
Groza, Lilia 2656 Moroşanu, Ina 2690
Gubceac, Natalia 2655 Moşin, Octavian 2741
Gumenâi, Ion 2747 Movila-Ghimpu, Valentina 2677
Guzgan, V. → v. Guzgan, Valentin Movileanu, Cristina 2673
Guzgan, Valentin 2633, 2636 Movileanu, Vasile (2673)
Guzun, V. → v. Guzun, Victor Murguleţ, Daniela 2639-40
Guzun, Victor 2704, 2706
N
Nani, Mihail 2670-71

64
Cronica cărţii Nr 12-2015 ≡ Book annals Nr 12-2015

O Rusu, Lilia 2604


Oboroceanu, Veronica 2631 S
Olărescu, Angela 2559
Oleinic, Viorica 2686 Sainciuc, Lică 2712
Oliveri, Gian Luca 2707-08 Scotigor, Cristina 2561
Osipov, Dumitru 2646 Scuderi, Marco 2571
Overcenco, Ala 2657 Scutari, C. → v. Scutari, Corina
Overcenco, Aureliu 2665 Scutari, Corina 2660
Secrieru, Rodica 2604
P Sivac, Olga 2566
Smyczek, S. 2592
Panfilov, Vlad 2684 Sochircă, Elena 2568
Panico, Ceslav 2609 Solomon, C. → v. Solomon, Corneliu
Paniș, Aliona 2564 Solomon, Corneliu 2633, 2636
Pantea, Valeriu 2657 Spătari, Lilia 2647
Pârlea, Gheorghe 2716 Spînu, Alexandru 2555
Peicev, Olga 2693 Sporek, T. 2597
Perciuleac, Ludmila 2647 Stamati, Elena 2641
Perevoznic, Iurie 2581 Stamati, Maria 2641
Petrescu, Valentin 2645 Stankiewicz, Anna 2746
Pienaru, Adriana 2663 Starodub, Victor 2664
Pisarenco, Constantin 2754 Stepanov, Alexandru 2572
Pitlik-Zacon, Alexandra 2694 Stîngaci, Vadim 2646
Plamădeală, Viorica 2711 Strelina, Inesa 2562
Pleşco, Alexandr 2702-03, 2706 Suceveanu, Arcadie 2713
Pogolşa, Lilia 2634
Pogoneţ, Galina 2613 Ş
Pohilă, Vlad 2716
Pojar, Serghei (2562) Şapoc, Vasile 2717
Popa, Stela 2712 Șarban, Cristian 2676
Popa, Veronica 2687 Şarpe, Liuba 2561
Popa, Vitalie 2558 Șcelcicova, Margarita 2562
Popovici, Constantin (2563), 2718-31, 2735 Şerban, Grigore 2697
Popovici, Gheorghe 2555-56 Şoimaru, Vasile 2716
Pospai, Aurelia 2625, 2629 Şoroc, Nona 2566
Postolache, Gheorghe 2695 Şpac, Ion 2563
Potârniche, Mihai 2743 T
Prisac, Alexandru 2755
Tamazlâcaru, Andrei 2713
R Tarlapan, Otilia 2710
Răileanu, Cristina 2583 Tănase, Silviu 2739
Reaboi, Natalia 2681, 2756 Tătărescu, Iulia 2561
Rîmiş, Constantin 2659 Teacă, Ilie 2622
Rojanschi, Vladimir 2663 Tifin, Maria 2636
Romanciuc, Ruxanda 2693, 2709, 2734 Timuş, Maria 2644, 2757
Roşca, Dumitru D. 2717 Toia, Zosima 2577
Roşca, Ludmila 2587 Tomaş, Galina 2758
Roşcov, Mihaela 2558 Tonu, Viorica 2655
Roşioru, Nicolae 2696 Topor, Radu 2738
Rumeanţev, Iurie 2695 Tornea, Ion 2593
Russu, Zinovia 2564 Trofăilă, Vasile 2742
Rusu, Andrei 2622 Tulbure, Vasile 2759

65
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Tutun, Irina 2565 Деркаченко, Иван Васильевич 2682


Долгий, Адриан 2745
Ţ Долгов, Вячеслав 2760
Ţepordei, Aurelia 2619 Думбрэвяну, Виорика 2582
Țoncu, Sanda 2611 Дьякону, Стелла 2647
Ţopa, Tudor 2743 Е
Țugui, Eduard 2628
Ţurcanu, Lucia 2700-01, 2707-08 Еремия, Николай 2667
Еремия, Нина 2667
U
З
Uncu, Radu 2698
Ursu, Ludmila 2648 Зайковская, Т. В. 2736
Uss-Pietrzak, Sofia 2714
И
V
Иванов, В. Д. 2672
Vasilache, Grigore 2637 Иовва, Ольга Андреевна 2761
Vasilescu, Mihaela 2663
Veveriţa, Ana-Maria 2621 К
Vizdoga, Tatiana 2611 Кайсын, С. 2643
Vovc, Victor 2655 Карепов, Виктор 2624
Vozian, Valeriu 2561 Качмар, Л. → см. Качмар, Лариса
Z Качмар, Лариса 2578, 2580
Кеяну-Андрей, Диана 2582
Zabolotnaia, Lilia 2746 Клейман, Р. 2723
Zacon, Anton 2694 Конст, Уве 2594
Zaharia, Victor 2609 Куру, Ф. С. → см. Куру, Федор Савельевич
Zaporojan-Pirgari, Angelina 2581 Куру, Федор Савельевич 2744
Zaporojanu, Ada 2713
Zănoagă, Oleg 2661-62 М
Zgureanu, Teodor 2693 Мардарь, Татьяна 2667
Zmeev, Vladimir 2684 Милях, Александр 2736
А О
Адам, Зинаида 2620, 2623 Олейников, С. В. 2585
Андронатий, Н. Р. 2650 Ольченко, Дмитрий 2730
Б П
Бабич, Наталья 2624 Паленный, Виктор 2624
Бобкова, Е. М. 2585 Панчева, Наталия 2745
Бурменко, Эмилия 2624 Пожар, Сергей (2562)
Г Попович, Константин 2563
Потапов, С. 2578
Галбен, Светлана 2647 Присяжнюк, М. И. 2672
Галбен-Панчук, Зинаида 2647 Прокоп, М. 2736
Горащенко, Александр Юрьевич 2682 Прокоп, Светлана 2736
Грабован, Ирина 2674 Пынзару, Савва 2724
Греков, Юрий 2728-29
Р
Д
Раду, Елена 2699
Делиу, Тудор 2620, 2623 Рудягина, Олеся 2736

66
Cronica cărţii Nr 12-2015 ≡ Book annals Nr 12-2015

Руссу, Инга 2582 Х


С Харламов, Юрий 2736
Савченко, Анна 2580 Ц
Саломатина, Е. В. 2557
Сарьян, В. К. 2557 Цепордей, Аурелия 2620, 2623
Становкина, Марина 2580 Цугуй, Эдуард 2589
Цэруш, Корнелиу 2582
Т
Ч
Таскер, Дэвид 2579-80
Тихман, Яков 2674 Чеботарь, П. 2744
Толстая, Светлана 2582 Ш
Торня, Ион 2595
Трибой, Кристина 2582 Шамис, Е. Е. 2672
Шепард, Генри 2737
Урсул, Михаил 2624 Шишкану, Константин 2719
Шпитальник, Сара 2566
Ф
Э
Феля, Алина 2745
Фоменко, В. Г. 2591 Эминеску, М. (2719)

Index de titluri
Adolescenţa – vârsta afirmării de sine 2625, Cooperare intercomunitară 2618
2629 Copilul meu va depune mărturii 2608
Albă-ca Zăpada 2700 Culegere de documente şi instrumente ale
Ali Baba şi cei patruzeci de hoţi. Aladin şi Comisiei Europene pentru Eficienţa Justiţiei
lampa fermecată 2714 (CEPEJ) privind managementul timpului,
Anuarul IES – 2014 "Protecţia mediului în eficienţa şi calitatea justiţiei 2601
Republica Moldova" 2646 Curiozităţi de ieri şi de azi: între legendă şi
Bărbaţii şi egalitatea de gen în Republica realitate 2567
Moldova 2581 Cutezătorul 2633
Biroul Relaţii Interetnice 2583 Două fenomene ale culturii naţionale 2559
Caiet pentru lucrări de laborator la fizică 2651 Evaluarea poluanţilor atmosferici 2645
Caută şi ascultă 2569-70 Galina Furdui şi Aripa Vederii 2734
Cenuşăreasa 2701 Ghidul alesului local 2619
Codul civil al Republicii Moldova 2612 Ghidul copilului din casa comunitară 2626
Codul contravenţional al Republicii Moldova Harta oraşului Orhei 2762
2602 Harta politică a lumii 2763
Codul de procedură civilă al Republicii Moldo- Harta politico-administrativă a Republicii
va 2615 Moldova 2764
Codul de procedură penală al Republicii Hello Chişinău 2765
Moldova 2606 Igiena în rebusuri 2656
Codul muncii al Republicii Moldova 2616 Impactul politicii externe asupra interesului
Codul penal al Republicii Moldova 2607 naţional 2587
Colorăm animale: domestice, sălbatice 2702 Impactul temperaturilor extreme ambientale
Colorăm fructe, pomuşoare, legume 2705 asupra sănătăţii 2657
Colorăm prinţese 2703 Implementarea standardelor de calitate a
Conferinţa ştiinţifică internaţională "Dezvolta- instituţiilor de învăţământ preuniversitar din
rea durabilă a economiei şi societăţii în era Republica Moldova 2634
cunoaşterii şi a globalizării" 2596

67
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INOVEST: уроки трехлетнего Reflecţii despre activitatea Consiliului Metodic


сотрудничества 2462 al Liceului Teoretic "Ion Creangă" mun.
Instrumente monitorizare internă şi externă a Chişinău 2636
calităţii asistenţei juridice calificate garanta- Republic of Moldova. Constitutional Court.
te de stat 2610 Report on Constitutional Jurisdiction in
Integrarea Republicii Moldova şi Ucrainei în 2014
UE 2598 Republica Moldova. Constituţia (1994). Con-
Introduction to International Marketing: stituţia Republicii Moldova 2603
Questions & Answers 2592 Scufiţa Roşie 2708
Ion Anton 2560 Serghei Pojar: cronicarul vieţii muzicale a
Irigarea culturilor agricole de valoare înaltă Moldovei 2562
2665 Siguranţa injecţiilor 2659
Istoria Bisericii Ortodoxe din satul Nemţeni Spre lumina din noi 2637
2575 Tatiana Callo 2564
Limbaje Specializate 2683 The Impact of Foreign Policy on the National
Managementul resurselor umane 2558 Interest 2587
Marea carte de întrebări şi răspunsuri 2571 Un astru pe firmamentul umorului şi satirei
Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare româneşti: Ion Diordiev 2565
internaţională "Mediul şi dezvoltarea durabi- Un sfert de secol cu Teatrul Naţional
lă" 2568 "Satiricus I. L. Caragiale", 1990-2015 2679
Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare Vasile Movileanu : pictură. grafică. ilustraţie
internaţională "Personalităţi notorii ale filosofi- 2673
ei româneşti: Lucian Blaga, Nae Ionescu, World Economy and International Economic
Dumitru D. Roşca (evocări aniversare)" 2717 Relations 2597
Medicaţia afecţiunilor specifice şi nespecifice Восточное партнерство в сфере педагоги-
2660 ческих инноваций в инклюзивном обра-
Memorator de fizică 2652 зовании 2643
Mihail Sadoveanu, "fiul ţărăncii" din Verşeni История Общества глухих Республики
2716 Молдова 2624
Naşterea Domnului Isus 2576 Мы изменимся! 2578
O antologie a bunelor practici ale autorităţilor Перспективы развития туристического
publice locale din Republica Moldova 2621 потенциала Приднестровья 2591
Pinocchio 2707 Познание мира 2647
Polonezii în Moldova 2746 Психосоциология взаимоотношения
Practical papers of medical biophysics 2655 ребенок – специалист в социальной
Probleme acmeologice în domeniul Culturii сфере 2582
fizice 2635 Сергей Пожар: летописец музыкальной
Publicaţiilor colaboratorilor Institutului de жизни Молдовы 2562
Cercetări pentru Culturile de Câmp Справочник местного выборного лица 2620
(ICCCC) "Selecţia" 2561

Index de subiecte
Acuzare 2611 Apă şi canalizare, servicii 2663
Administraţie locală 2619-20 Apărarea minorilor 2608
Administraţie publică regională,Găgăuzia, Asistenţă, juridică 2610
Republica Moldova 2623 - socială, copii 2582
Adolescenţi, obiective educaţionale 2629 Asociaţia Surzilor din Republica Moldova,
Ansamblul Naţional Academic de Stat de istorie 2624
Dansuri Populare "Joc", Republica Moldo- Asociere politică, Uniunea Europeană – Re-
va, indici bibliografici 2559 publica Moldova 2589

68
Cronica cărţii Nr 12-2015 ≡ Book annals Nr 12-2015

Autorităţi publice locale, Republica Moldova, Egalitate de gen, Republica Moldova 2581
practici 2621 Enciclopedii 2567, 2571
Balade 2692 Epigrame 2696
Bancuri 2695 Eseuri 2690
Biofizică medicală 2655 Examinarea documentelor, poliţie de frontieră
Biroul Relaţii Interetnice din Republica Moldo- 2605
va, istorie 2583 Expertiză psihologică judiciară 2609
Biserica "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" Export, Uniunea Europeană 2594
din Durleşti, municipiul Chişinău, Republica Extracţii dentare, tratament 2661-62
Moldova, istorie 2577 Factori climaterici, sănătatea populaţiei 2657
Biserica Ortodoxă din satul Nemţeni, raionul Farmacie clinică 2660
Hânceşti, Republica Moldova, istorie 2575 Filosofia culturii 2717
Cărţi, cu dedicaţie autografă 2573 Finanţe publice 2590
- de colorat 2702-06 Fitotehnie 2664
- sonore 2569-701, 2707-08 Fizică 2652
Cântece pentru copii 2675, 2713 Folclor ucrainean 2722
Chimie 2653 Geografie 2738
Coduri, civil al Republicii Moldova 2612 Gimnastică, însuşirea tehnicii 2680
- contravenţional al Republicii Moldova 2602 Gimnastică ritmică 2681
- de procedură civilă a Republicii Moldova Globalizare 2596
2615 Grafică 2673-74
- de procedură penală al Republicii Moldova Igienă 2656
2606 Inovaţie 2555-56
- muncii al Republicii Moldova 2616 Instituţii medicale din Chişinău 2658
- penal al Republicii Moldova 2607 Integrare economică, Uniunea Europeană –
Comisia Europeană pentru Eficienţa Justiţiei, Republica Moldova 2589
documente 2601 Integrarea Republicii Moldova în Uniunea
Comunităţi moldoveneşti / româneşti din Europeană, aspecte juridice 2598
Transnistria 2584 Interpreţi de balet, biografii 2678
Constituţia Republicii Moldova 2603 Irigarea culturilor agricole 2665
Contabilitate 2669 Istorie, românilor 2745
- financiară, agricultură 2668 - universală 2745
- instituţiilor publice 2670-71 Învăţământ, preuniversitar 2633-34
Cooperare intercomunitară 2618 - primar 2639-40
Critică de teatru 2721 - superior sportiv 2644
Cultul lui Dionis 2737 Kick-box, instruire 2682
Culturi de câmp, indici bibliografici 2561 Lectura Bibliei 2579-80
Culturi preistorice 2737 Legislaţie ecologică, Republica Moldova 2617
Curtea Constituţională a Republicii Moldova, Liceul Teoretic "Ion Creangă" din Chişinău,
rapoarte 2604 organizarea educaţiei şi a învăţământului
Diplomaţie 2586 2636
Discursul acuzatorului 2611 Liceul Teoretic "Ion Creangă" din Chişinău
Drept, civil 2613-14 2633
- internaţional umanitar 2600 Liceul Teoretic "M. Eliade" din Chişinău,
Drepturile omului 2599 istorie 2637
Economie, globală 2596 Limbi, italiană, morfologie 2685
- mondială 2597 - latină 2684
Educaţie, părinţilor 2625 - română 2628, 2632, 2686-87
- fizică 2630, 2635 Limbaje tehnice 2683
- incluzivă 2642-43 Literatură, religioasă 2576, 2578
- în case comunitare 2626 - română 2686-87, 2715-20, 2720
- plastică 2641

69
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- română din Bucovina de Nord, critică şi Polonezii în Republica Moldova, istorie 2746
interpretare 2732 Poluarea atmosferei 2645
- română din Republica Moldova, critică şi Poveşti 2700-01, 2707-08, 2712, 2714
interpretare 2715, 2722, 2732-34 Propolis, tehnologii 2666-67
- - indici bibliografici 2560, 2563, 2565 Protecţia mediului în Republica Moldova 2646
- rusă, critică şi interpretare 2723 Psihologia femeii 2574
- rusă din Republica Moldova, critică şi inter- Psihologie socială 2582
pretare 2736 Relaţii, economice internaţionale 2597
Management, proprietăţii publice 2622 - internaţionale 2587
- resurselor umane 2558 - literare moldo-ruso-ucrainene 2724
Marketing internaţional 2592 Romane 2725-30
Matematică, teste 2648 Sănătatea populaţiei, factori climaterici 2657
- calculatorie 2649 Scrieri istorice 2731
Maxime comentate 2684 Supraveghere sanitară, injecţii 2659
Mărturii, minori 2608 Ştiinţe ale naturii 2647
Medicaţia afecţiunilor 2660 Teatru Naţional "Satiricus Ion Luca Caragiale"
Microbiologie 2654 din Chişinău, istorie 2679
Modelare matematică 2650 Tehnologii de construcţie, materiale de legătu-
Muzicologie, indici bibliografici 2562 ră 2672
Obligaţii, drept civil 2614 Tehnologii, educaţionale 2631
Parodii 2696 - informaţionale 2557
Pedagogie, indici bibliografici 2564 Tortură 2609
Personalităţi basarabene, istorie 2741 Turism,Transnistria – Republica Moldova
Pictură 2673 2591
Poezie 2688-89, 2691, 2694, 2697-99 Versuri melodice 2693, 2713
Poezii pentru copii 2709 Victime ale torturii 2609
Politică externă 2587 Zone de liber schimb, Republica Moldova–
Politici educaţionale 2627-28 Uniunea Europeană 2593, 2595

Index geografic
Carahasani, sate, raionul Ştefan Vodă, Republica Moldova, istorie 2743
Gaidar, sate, raionul Ceadâr-Lunga, Republica Moldova, istorie 2744
Republica Moldova, istorie 2739-40
Republica Moldova – State musulmane, relaţii internaţionale 2588
Şolcani, sate, raionul Soroca, Republica Moldova, istorie 2742

Index de editori
A.V.i.T. Publ 2638, 2702-05 Biserica (Uniunea de conferinţe) a Adventişti-
AAP 2619-20, 2623 lor de Ziua a Şaptea din Republica Moldova
ACED 2665 2578-80
Angelus 2572 Cadran (Policadran) 2710
Arc 2569-71, 2604, 2653, 2686-87, 2700-01, Cartdidact 2746
2707-08, 2714 Cartea Juridică 2609
Bejuc-Iuvo 2638, 2702-06 Cartier 2602-03, 2606-07, 2612, 2615-16,
Bestseller 2690 2663, 2692, 2712, 2716
Biblioteca Ştiinţifică Centrală "A. Lupan" Centrul pentru Educaţie Continuă 2639-40
(Institut) 2678 CEP USM 2649, 2670-71, 2685, 2715, 2717
Consiliul Europei 2601
Cultura 2741

70
Cronica cărţii Nr 12-2015 ≡ Book annals Nr 12-2015

Elan INC 2563, 2718-31, 2735 Proart 2577


Epigraf 2567, 2677 ProEdit 2651-52
Fundaţia "Draghiştea" 2743 Prut Internaţional 2647-48
Grafema Libris 2676 Pulsul Pieţei 2641
INCE 2590 Teatru Naţional "Satiricus I. L. Caragiale"
Ingeocad 2762-64 2679
Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii TEO-Educaţional 2738
"Incercom" 2672 Timpul 2739-40
Institutul de Formare Continuă 2642-43 Tipocart Print 2697
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 2634 Tipografia Centrală 2560
Instituţia Publică Liceul Teoretic "M. Eliade" UASM 2561
2637 ULIM 2596
IRIM 2587, 2597 US Tiraspol 2568
Iulian 2711 USEM 2599, 2611
Litera AVN 2684, 2699 UTM 2683
Lumina Cuvântului 2688 Vast-M 2742
Lyceum 2737 Приднестровский государственный
Masterprint 2610 университет им. Т. Г. Шевченко 2557,
Pontos 2645-46, 2693-94, 2709, 2713, 2734 2585, 2591
Print-Caro 2592

ISBN eronat
ISBN 978-9975-9598-5-8 (eronat) 2740

71
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDICE INDEX "THE BIBLIOGRAPHIC


"MATERIALE BIBLIOGRAFICE" MATERIALS"
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

2015
ANUAL ANNUAL
(1-775)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de co-
munitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul… / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; resp.
de ed.: Tatiana Celpan. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut),
2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 22 cm. – ISBN 978-9975-4429-0-9.
… 2014. – 2015. – 827, [4] p. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3044-4-3. – [2015-739].
Include 10395 tit. monogr., man., dicţ., materiale didactice, art. în culeg., ed. periodice,
comunicări, brevete de invenţie în lb. rom., engl., alte lb. străine.
___________________

2. Duca, Gheorghe. Managementul academic / Gheorghe Duca, Ion Petrescu ; con-


siliul șt.: Ion Ababii [et al.] ; bibliogr.: Lidia Zasavițchi, Janna Nikolaeva. – Chișinău, 2015. –
679 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-2223].

3. Indicatori cercetare-dezvoltare, 2020 : Studiu privind asigurarea suportului me-


todologic pentru monitorizarea indicatorilor Strategiei de Cercetare-Dezvoltare a Republicii
Moldova până în anul 2020 / Iu. Badîr, V. Botnaru, L. Bujor [et al.]. – Chişinău, 2014. – P. 68-
71. (51 tit. în lb. rom., rusă). – [2015-1698].

4. "Ştiinţa în nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective", con-


ferinţă naţională (2015 ; Chişinău). Conferinţa naţională cu participare internaţională "Ştiinţa
în nordul Republicii Moldova. realizări, probleme, perspective", 25-26 sept. 2015, Bălţi / col.
red.: Capcelea Valeriu [et al.]. – Bălţi, 2015. – 268 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-2442].

5. Şuşu-Ţurcan, Aurelia. Managementul activităţii inovaţionale / Aurelia Şuşu-


Ţurcan ; red. şt.: Stratan Alexandru. – Chişinău, 2014. – P. 282-293. (133 tit. în lb. rom.,
engl., fr., rusă). – [2015-25].

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


6. ″Inovații prin intermediul TIC în învățămîntul universitar și preuniversitar din
Republica Moldova″, conferință științifico-practică (2014 ; Cahul). Conferința Științifico-
Practică ″Inovații prin intermediul TIC în învățămîntul universitar și preuniversitar din Republi-

72
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

ca Moldova″, 19 dec. 2014 / com. șt.: Andrei Popa [et al.]. – Cahul, 2015. – 262 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2015-2236].

7. Workshop on Foundations of Informatics : Proceedings FOI-2015, August 24-


29, 2015, Chişinău / editors: S. Cojocaru, C. Gaindric. – Chişinău, 2015. – 453 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2015-2259].

005 Conducere şi organizare. Management


8. Bîrcă, Alic. Redimensionarea managementului resurselor umane în contextul in-
tegrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană / Alic Bîrcă. – Chișinău, 2015. – P. 285-
308. (379 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2015-2430].

9. Graur, Elena. Management / Elena Graur, Tatiana Baran. – Chişinău, 2014. – P.


502-511. (233 tit. în lb. rom., rusă). – [2015-375].

10. Дарманчев, К. П. Основы менеджмента / К. П. Дарманчев. – Тараклия, 2015.


– 190 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-634].

11. Лидерство и командная работа = Leadership and Start-up team Management


/ Т. Сергеева, Д. Фестеу, Г. Роунтри [и др.]. – Комрат, 2015. – P. 13-14. (60 tit.). – [2015-
2437].

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


12. Aniversări culturale, 2016 / alcăt.: Maria Harea [et al.] ; resp. de ed.: Claudia Ba-
laban ; bibliogr.: Elena Cugut. – Chişinău, 2015. – 120 p. (Bibliogr. la sfârşitul fișierelor bio-
grafice). – [2015-2284].

13. "Patrimoniul cultural naţional şi universal: dialog istoric : In honorem Valeria


Cozma", conferinţă ştiinţifică (2014 ; Chişinău). Patrimoniul cultural naţional şi universal:
dialog istoric : In honorem Valeria Cozma : Materialele Conferinţei ştiinţifice, 13-14 noiem.
2014 / col. red.: Valentina Ursu [et al.]. – Chişinău, 2014. – 278 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2015-382].
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
14. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Au-
toreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare : Se editează din anul 1958 : Apare lunar / Came-
ra Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac,
Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp., coord.: Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. –
Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2014 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21 cm. – ISSN 1857-
0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 7, 2014. – 2014. – 180 p. (1079 tit.) – [2015-626].

15. Nr 8, 2014. – 2014. – 158 p. (952 tit.). – [2015-627].

16. Nr 9, 2014. – 2014. – 185 p. (1052 tit.). – [2015-628].

73
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

17. Nr 10, 2014. – 2014. – 207 p. (1174 tit.). – [2015-629].

18. Nr 11, 2014. – 2015. – 194 p. (1133 tit.). – [2015-1978].


Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de identificare
(descriptori). Conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de revistă", "Cronica art. de gazetă". – An.:
Ind. de nume, tit., subiecte, editori, ISBN eronate. – Lista rev. şi gaz. ale căror art. au fost
fişate.

19. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Au-


toreferate. Teze. Materiale bibliografice. Recenzii. Publicaţii de note. Publicaţii de artă. Re-
surse electronice. Articole din reviste şi ziare : Se editează din anul 1958 : Apare lunar / Ca-
mera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac,
Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp., coord.: Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. –
Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2015 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21 cm. – ISSN 1857-
0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 12, 2014. – 2015. – 363 p. (1669 tit.). – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom.,
rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-189-1 (Print). – ISBN 978-9975-49-190-7
(PDF). – [2015-1979].
Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de identificare
(descriptori). Conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de revistă", "Cronica art. de gazetă", "Ma-
teriale bibliografice", "Cronica recenziilor", "Cronica publicaţiilor de note". – An.: Ind. de nume,
tit., subiecte, editori, ISBN eronate. – Lista rev. şi gaz. ale căror art. au fost fişate.

20. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Au-


toreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare : Se editează din anul 1958 : Apare lunar / Came-
ra Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac,
Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata
Cozonac. – Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2015 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21 cm. –
ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 1, 2015. – 2015. – 184 p. (1023 tit.). – [2015-1980].

21. Nr 2, 2015. – 2015. – 172 p. (1023 tit.). – [2015-1981].

22. Nr 3, 2015. – 2015. – 172 p. (1076 tit.). – [2015-1982].


Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de identificare
(descriptori). Conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de revistă", "Cronica art. de gazetă". – An.:
Ind. de nume, tit., subiecte, editori, ISBN eronate. – Lista rev. şi gaz. ale căror art. au fost
fişate.

23. Шпитальник, Сара. Четыре жизни: Воспоминания / Сара Шпитальник. С кни-


гой по жизни: Сара Шпитальник : Биобиблиография / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Bibl.
Evreiască – Centru Comunitar ″I. Mangher″ ; coord.: Аna Baţmanova ; contribuții: Olga Sivac,
Nona Şoroc ; biobib.: Angela Borş ; red. bibliogr.: Taisia Foiu ; ed. îngrijită: Mariana
Harjevschi. – Chișinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Foxtrot"). – 205 p. ; fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-120-95-1.

74
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

[2015-2641].
Aprecieri. – Dedicaţii. – Lucrări (art. în culeg., periodice) ale S. Şpitalnic, 140 tit., publ.
în a. a. 1963-2011. – Art. despre dânsa, 30 tit. – An.: Ind. de nume.

02 BIBLIOTECONOMIE
24. Alexe Rău – născut în Zodia Cărţii : Periplu biobibliografic / Bibl. Naț. a Rep.
Moldova ; alcăt.: Parascovia Calev, Maria Sargun ; dir. gen.: Elena Pintilei ; concepție, ed.
îngrijită, red. bibliogr.: Aliona Tostogan. – Chișinău : Biblioteca Naţională a Republicii Moldo-
va, 2015 (Tipogr. "Primex-Com"). – 201 p.
10 ex.
ISBN 978-9975-9696-2-8.
[2015-1997].
Aprecieri. – Fişier biogr. – Opera (monogr., vol. de poezii, studii, art. în periodice, inter-
viuri) bibliologului A. Rău, 829 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 1977-2014. – Referinţe şi
aprecieri privind activitatea profesională, 130 tit. – An.: Ind. de nume, tit.
___________________

25. Райлян, Елена. Инновационная маркетинговая стратегия в деятельности на-


учной библиотеки / Елена Райлян, Оксана Савчук. – Кишинэу, 2015. – P. 192-199. (82 tit.
în lb. rom., rusă). – [2015-1063].

050 Publicaţii periodice şi seriale


26. Şpac, Ion.
Revista "Basarabia economică" (1919-1940) : cercetare bibliografică / Ion Şpac, Silvia
Ghinculov (coord.) ; Bibl. Şt. a Acad. de Studii Econ. din Moldova, Bibl. Şt. Centrală "Andrei
Lupan" a Acad. de Ştiinţe din Moldova. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia Departamentului
Editorial-Poligrafic al ASEM). – 191 p. : fot. ; 20 cm.
În red. aut. – 60 ex.
ISBN 978-9975-75-734-8.
[2015-1368].
Include 1152 art. din domeniul economiei, publ. în a. a. 1919-1940. – An.: Ind. de nu-
me, tematic.
070 Ziaristică. Presă
27. Timpul l-a scos în cale : Constantin Tănase : [ziarist, analist politic] : Biobibliogra-
fie / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Filiala "Transilvania", Dep. "Memoria Chişinăului" ;
alcăt.: Ludmila Capiţa ; coord.: Lidia Kulikovski ; contribuţii: Parascovia Onciu [et al.] ; red.
bibliogr.: Claudia Tricolici ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi. – Chişinău : S. n., 2015
[Tipogr. "Foxtrot"]. – 330 p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-120-77-7.
[2015-1479].
Studii introd. – Aprecieri. – Tabel cronologic. – Opera (cărţi, art. în periodice, interviuri)
ziaristului C. Tănase, 2794 tit., publ. în a. a. 1981-2013. – Viaţa şi activitatea despre dânsul,
59 tit. – An.: Ind. de nume, art., ed. periodice.

75
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

___________________

28. Stepanov, Georgeta. Jurnalismul social: aspecte definitorii / Georgeta Stepanov.


– Chişinău, 2015. – P. 219-238. (348 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-2387].

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE


29. Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. Analele ATIC – 2009-
2011 : Vol. 2 (15) / red. resp.: Dumitru Solomon. – Chişinău, 2015. – 303 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2015-895].

30. Conferinţa jubiliară tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi stu-


denţilor consacrată celei de-a 50-a aniversări a U.T.M., 20-21 octombrie, 2014 : Vol. 2. –
Chişinău, 2015. – 583 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-1264].

31. "Evoluţia mentalităţii tineretului în contextul integrării Moldovei în UE", con-


ferinţă ştiinţifică internaţională (2015 ; Chişinău). Conferinţă ştiinţifică internaţională :
"Evoluţia mentalităţii tineretului în contextul integrării Moldovei în UE" : Consacrată aniversării
de 85 de ani de la înfiinţarea UST şi a învăţământului superior din Moldova, 16-17 martie
2015, Chişinău / col. red.: Ştefan Levinţa [et al.]. – Chişinău, 2015. – 278 p. (Bibliogr. la sfâr-
şitul art.). – [2015-1196].

32. "Interuniversitaria", colocviu ştiinţific studenţesc (10 ; 2014 ; Bălţi).


Interuniversitaria : Materialele colocviului ştiinţific studenţesc, Ed. a 10-a, 16 mai 2014 / col.
red.: Valentina Priţcan [et al.]. – Bălţi, 2015. – 244 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-1860].

33. "Mediul şi dezvoltarea durabilă", conferinţă ştiinţifică (2 ; 2015 ; Chişinău).


Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională "Mediul şi dezvoltarea durabilă",
(22-24 mai 2014), Ed. a 2-a / com. şt.: Calmuţchi Laurenţiu [et al.]. – Chişinău, 2015. – 325 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-2502].

34. Perspectiva academică : Vol. 5 / red. şt.: Aliona Meriacre ; coord.: Arina Kraijdan,
Anton Moraru. – Chişinău, 2014. – 352 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-2302].

35. "Probleme actuale ale contemporaneității: cercetare ştiinţifică şi căi de dez-


voltare", conferinţă ştiinţifică (2015 ; Chişinău). Probleme actuale ale contemporaneității:
cercetare ştiinţifică şi căi de dezvoltare = Актуальные проблемы современности: научный
поиск и пути решения : Сборник материалов научной конференции студентов, аспиран-
тов, мастерантов, молодых учёных и преподавателей по итогам научно-
исследовательской работы за 2013-2014 год : Вып. 13 / ред.-изд. совет: Млечко Т. П. [и
др.] ; науч. ред.: Катан П. И. – Кишинэу, 2015. – 231 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-
1758].

36. "Probleme actuale ale ştiinţelor socioumanistice", conferinţă ştiinţifică a


studenţilor şi masteranzilor (2015 ; Chişinău). Probleme actuale ale ştiinţelor
socioumanistice : 75 de ani de la fondare : Materialele Conferinţei ştiinţifice a studenţilor şi

76
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

masteranzilor / coord. şt.: Racu Igor ; col. red.: Perjan Carolina [et al.]. – Chişinău, 2015. –
132 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-1984].

37. Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice : Vol. 14, Partea 1, 2-a / coord. şt.:
Racu Igor ; col. red.: Radu Toma [et al.]. – Chişinău, 2015. – (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2015-1184 ; 2015-1185].

38. "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului",


conferinţă ştiinţifică anuală (17 ; 2015 ; Chişinău). Probleme ale ştiinţelor socioumanistice
şi modernizării învăţământului : 75 de ani de la fondare : Materialele conferinţei ştiinţifice
anuale a profesorilor şi cercetătorilor UPS "Ion Creangă" : Vol. 2, 3 / coord. şt.: Racu Igor ;
col. red.: Perjan Carolina [et al.]. – Chişinău, 2015. – 322 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2015-1983 ; 2015-1985].

39. ″Procese integraționiste regionale'', conferință științifică studențească (2014


; Chișinău). Procese integraționiste regionale = Regional integration processes : Materialele
Conferinţei ştiinţifice studenţeşti, consacrate aniversării a 11-a de la fondarea IRIM, 28 martie
2014 / col. red.: Valentin Beniuc (președinte) [et al.]. – Chișinău, 2015. – 222 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2015-2295].

40. Scientific symposium of young researchers (13 ; 2015 ; Chişinău). Scientific


symposium of young researchers, Ed. a 13-a (April 23-24, 2015) : Collection of articles : Vol.
1 / ed. board: Vadim Cojocaru (preşedinte) [et al.]. – Chişinău, 2015. – 312 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2015-2277].

41. Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti, 13-14 mai 2015 : Ştiin-
ţe ale naturii şi exacte / resp. de ed.: Tatiana Bulimaga. – Chişinău, 2015. – 127 p. (Bibliogr.
la sfârşitul art.) – [2015-967].

42. Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători (13 ; 2015 ; Chişinău). Simpozio-


nul ştiinţific al tinerilor cercetători, Ed. a 13-a (24-25 apr. 2015) : Vol. 2 / col. red.: Vadim
Cojocaru (preşedinte) [et al.]. – Chişinău, 2015. – 270 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-
2282].

43. "Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific", conferinţă ştiinţi-


fică interuniversitară (2015 ; Chişinău). Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-
ştiinţific : Conferinţă ştiinţifică interuniversitară : Materialele comunicărilor ştiinţifice, 3 apr.
2015 / col. red., com. org.: Braga Mihai [et al.]. – Chişinău, 2015. – 163 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2015-1269].

44. "Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetă-
tori", conferinţă ştiinţifică internaţională (2015 ; Chişinău). Conferinţa Ştiinţifică Internaţi-
onală a Doctoranzilor "Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cer-
cetători", 10 mar. 2015 : Teze / comitetul şt.: Duca Maria [et al.]. – Chişinău, 2015. – 181 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-484].

77
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

45. "Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică", colloquia professorum (5 ; 2014


; Bălţi). Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, Ed. a 5-a : Materialele Colloquia
Professorum din 10 oct. 2014 / col. red.: Valentina Priţcan [et al.]. – Bălţi, 2015. – 352 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-1965].

46. "Михайло-Архангельские чтения", международная научно-практическая


конференция (9 ; 2014 ; Рыбница). Михайло-Архангельские чтения : Материалы 9
международной научно-практической конференции, 18 нояб. 2014 г. / гл. ред.: Л. К.
Скодорова. – Рыбница, 2015. – 576 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-207].

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
47. Galaicu, Violina. Codicele muzicale provenind de la Mănăstirea Putna [România]:
localizare, autori, aspecte genuistice şi stilistice, particularităţi semiografice / Violina Galaicu //
Magazin bibliologic. – 2015. – Nr 1/4. – P. 93-94. (56 tit. în lb. rom., fr.).

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
48. Bibliografia doctorului habilitat în ştiinţe filosofice Dumitru Căldare // Virtutea
– temelia existenţei umane / Dumitru Căldare. – Chişinău, 2015. – P. 201-221. – [2015-1902].
Include 177 tit. monogr., materiale didactice, art. în culeg., periodice, trad. în lb. rom.,
rusă, publ. în a. 1977-2015.
159.9 Psihologie
49. Bolea, Zinaida. Bazele consilierii psihologice / Zinaida Bolea. – Chişinău, 2015. –
168 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-1205].

50. Moga, Ecaterina. Particularităţile interacţiunii autoapreciere – nivel de expectanţe


la tineri : 511.01 – Psihologie generală : Autoref. tz. de doct. în psihologie / Moga Ecaterina. –
Chişinău, 2015. – P. 24-26. (59 tit., inclusiv 13 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). –
[2015-167 Teze].

51. Olărescu, Valentina. Perspective psihosociale ale abuzului şi neglijării copilului /


Valentina Olărescu, Armand Veleanovici ; coord.: Aglaida Bolboceanu. – Chişinău, 2015. – P.
64-67. (63 tit. în lb. rom., engl.). – [2015-2063].

52. Şova, Tatiana. Managementul stresului profesional al cadrelor didactice / Tatiana


Şova ; coord. şt.: Maia Cojocaru-Borozan. – Chişinău, 2014. – P. 257-277. (289 tit. în lb.
rom., engl., rusă). – [2015-856].

53. Şova, Tatiana. Toleranţa la stres / Tatiana Şova, Lilia Balţat ; coord. şt.: Maia Co-
jocaru-Borozan. – Chişinău, 2014. – P. 87-95. (97 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-322].

54. Ştefaneţ, Diana. Cum să reducem stresul zilnic şi stresul de examinare / Diana
Ştefaneţ ; coord.: Palade Gabriel [et al.]. – Chişinău, 2015. – P. 152-157. (77 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2015-1164].

78
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

55. Толстая, Светлана. Основы психологического консультирования: теория и


практика / С. В. Толстая. – Кишинэу, 2015. – P. 230-232. (75 tit. în lb. engl., rusă). – [2015-
955].
17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
56. Capcelea, Valeriu. Introducere în etica ecologică / Valeriu Capcelea, Arcadie
Capcelea ; ref. şt.: Vasile Buzdugan, Teodor Ţîrdea. – Chişinău, 2015. – P. 316-326. (201 tit.
în lb. rom., engl.). – [2015-1160].

57. Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicinei = The


survival strategy in terms of bioethics, philosophy and medicine : Culegere de articole ştiinţifi-
ce cu participare internaţională : Vol. 21 / red. resp.: Teodor N. Ţîrdea. – Chişinău, 2015. –
225 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-2296].

58. Țîrdea, Teodor N. Bioetică: repere teoretico-metodologice / Teodor N. Țîrdea ;


red. resp.: Vitalie Ojovanu. – Chișinău, 2015. – 138 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2015-
2092].
2 RELIGIE. TEOLOGIE
59. Codreanu, Theodor. Călătoria liturgică a lui Theodor Damian (II) : [teolog, poet,
crit. literar român] / Theodor Codreanu // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 45-46. (56 tit.
în lb. rom., engl., fr.).

60. Codreanu, Theodor. Călătoria liturgică a lui Theodor Damian (III) : [teolog, poet,
crit. literar român] / Theodor Codreanu // Limba Română. – 2015. – Nr 5/6. – P. 167. (81 tit. în
lb. rom.).

61. Dragnev, Emil. Registrele profeţilor şi apostolilor din tamburul turlei Bisericii Sf.
Gheorghe din Suceava şi contextul artei post-bizantine / Emil Dragnev // Tyragetia. – 2015. –
Vol. 9, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 73-76. (92 tit. în lb. rom., engl., fr., grec., rusă.).

62. Duminica, Ivan. Viața bisericească a bulgarilor din Basarabia în prima jumătate a
sec. al XIX-lea / Ivan Duminica // Conferință științifică cu participare internațională : Educație
și viață spirituală în Basarabia: Tradiții și perspective, 1-3 oct. 2015, Chișinău. – Chişinău,
2015. – P. 113-117. (90 tit. în lb. rom., bulg., rusă).

63. Eremia, Ion. Educația ateistă la Universitatea de Stat din Moldova – o experiență
nereușită a autorităților sovietice / Ion Eremia // Conferință științifică cu participare internațio-
nală : Educație și viață spirituală în Basarabia: Tradiții și perspective, 1-3 oct. 2015, Chișinău.
– Chişinău, 2015. – P. 292-298. (101 tit. în lb. rom., rusă).

64. Goreanu, Veniamin. Chip și asemănare a omului cu Dumnezeu / Arhimandritul


Veniamin Goreanu // Luminătorul. – 2015. – Nr 1. – P. 49-52. (65 tit.).

65. Goreanu, Veniamin. Crearea omului printr-un act creator special : [studiu teologic]
/ Arhimandritul Veniamin Goreanu // Luminătorul. – 2014. – Nr 6. – P. 41-45. (54 tit.).

79
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

66. Gumenâi, Ion. Minorităţile confesionale din Basarabia (1812 – anii' 70 ai secolului
al XX-lea) : 611.02 Istoria românilor (pe perioade) : Autoref. al tz. de doct. habilitat în istorie /
Gumenâi Ion. – Chişinău, 2015. – P. 33-37. (94 tit., inclusiv 24 tit. de lucrări ale aut. în lb.
rom., engl., rusă). – [2015-192 Teze].

67. Kopuşçu, Viktor. Çakirlär : Ay-Boba Mihail Çakir : Vol. 1 / Viktor Kopuşçu ; bilim
konsultantı: Sergi Kopuşçu. – Komrat, 2015. – P. 144-154. (157 tit. în lb. rom., bulgară,
găgăuză, rusă). – [2015-735].

68. Manolache, Stelian. Mic dicţionar de termeni şi nume gnostice / Stelian Manola-
che. – Chişinău, 2015. – P. 220-232. (203 tit. în lb. rom., fr.). – [2015-2407].

69. Moșin, Octavian. Unele aspecte privitoare la zidirea și sfințirea Bisericii "Întâmpi-
narea Domnului" din Chișinău / Octavian Moșin, Teodor Candu // Conferință științifică cu
participare internațională : Educație și viață spirituală în Basarabia: Tradiții și perspective, 1-3
oct. 2015, Chișinău. – Chişinău, 2015. – P. 20-21. (54 tit. în lb. rom., rusă).

70. ″Principii pentru o viață împlinită în afaceri și societate″, conferință interna-


țională științifico-practică (2014 ; Chișinău). Principii pentru o viață împlinită în afaceri și
societate = Принципы полноценной жизни в бизнесе и обществе : conferință Internaționa-
lă ştiințifico-practică (22 noiembrie 2014) : Culegeri de teze / col. red.: Igor Prisac (red.
coord.). – Chișinău, 2015. – 72 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-1755].

71. Solcanu, Ion I. O filă din istoria învăţământului teologic românesc. Seminarul Or-
todox din Ismail (1857-1877) / Ion I. Solcanu // Destin românesc. – 2014. – Nr 3/4. – P. 35-40.
(254 tit.).
3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
72. Cojocaru-Borozan, Maia. Cultura de gen în educaţie / Cojocaru-Borozan Maia,
Ţurcan (Balţat) Lilia, Arbuz Irina. – Chişinău, 2014. – P. 171-179. (111 tit. în lb. rom., engl.,
rusă). – [2015-863].
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
73. Dimensiuni psihologice ale calităţii vieţii în mediul educaţional din perspec-
tivă regională durabilă / Carolina Platon, Ana Sîrbu, Angela Potâng [et al.]. – Chişinău,
2015. – 228 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-1204].

74. "Dimensiuni psihosociale şi legale ale devianţei comportamentale", conferin-


ţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională (2014 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică
naţională cu participare internaţională "Dimensiuni psihosociale şi legale ale devianţei com-
portamentale" / com. şt.: Racu Igor [et al.] ; coord.: Vîrlan Maria ; col. red.: Şleahtiţchi Mihai
[et al.]. – Chişinău, 2014. – 246 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-861].

80
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

75. Evoluţia demografică a Republicii Moldova / Constantin Matei, Valeriu Sainsus,


Mihai Hachi [et al.] ; coord.: Constantin Matei, Mihai Hachi. – Chişinău, 2014. – 210 p.
(Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-6].

76. Furtună, Dorian. Homo Aggressivus : De ce nu se opresc războaiele şi violenţa /


Dorian Furtună. – Chişinău, 2015. – P. 586-660. (1366 tit. în lb. engl., rusă). – [2015-1544].

77. Informarea vs manipularea electoratului / col. red.: Andrei Dumbrăveanu


(coord.) [et al.]. – Chișinău, 2015. – 216 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-2115].

78. Ionescu, Ion I. Educaţie pentru dezvoltarea durabilă / Ion I. Ionescu // Limba Ro-
mână. – 2015. – Nr 3/4. – P. 335-338. (63 tit. în lb. rom., engl., fr.).

79. ″Non-verbal communication as a means of achieving social and human


rights″, regional conference (10 ; Chisinau ; 2015). 10th Eastern and Central European
Regional Conference on Alternative and Augmentative Communication ″Non-verbal commu-
nication as a means of achieving social and human rights″, 12-14 oct. 2015, Chisinau / sci.
com.: Victor Siniov [et al.]. – Chișinău, 2015. – 191 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-
2185].

80. Psychology of Economic Self-Determination of Persona and Community :


Proceedings of the III International scientific and practical seminar, Aprilie 24th, 2015 / ed. by :
Irina Bondarevskaya, Irina Caunenco. – Chişinău, 2015. – 74 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2015-1046].

81. Sociologie / coord.: Anastasia Oceretnîi. – Chişinău, 2015. – 197 p. (Bibliogr. în


text). – [2015-1635].

82. Șleahtițchi, Mihai. Despre autoritarism, autosuficienţă, avariţie, aventurism şi avi-


ditate. Cinci intervenţii sintetice în psihosociologia comportamentului inadecvat / Mihai
Şleahtiţchi // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2015. – Nr 4. – P. 89, 91,
95-97. (57 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă).

83. Vicol, Liliana. Psihologia comunicării în afaceri / Liliana Vicol, Maria Mancaş. –
Chişinău, 2015. – 269 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2015-1066].

84. Психосоциология взаимоотношения ребенок – специалист в социаль-


ной сфере : Учебное пособие : подготовка специалистов в области социальных услуг
для детей группы риска и детей, разлученных с родителями / коллектив авт.: Виорика
Думбрэвяну, Корнелиу Цэруш, Кристина Трибой [и др.] ; коорд.: Диана Кеяну-Андрей,
Инга Руссу ; пер.: Светлана Толстая. – Кишинэу, 2015. – P. 292-294. (62 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2015-2623].

81
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

32 POLITICĂ
85. Acorduri de asociere ale Republicii Moldova: compatibilităţi şi diferenţe / coord.
al ed.: Victor Juc. – Chişinău, 2015. – 98 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-303].

86. Cojocaru, Corina. Les régimes parlementaires et le mécanisme constitutionnel en


Europe Centrale et Orientale / Corina Cojocaru ; consultant sci.: Jean-Claude Colliard [et al.].
– Chișinău, 2015. – P. 269-276. (309 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-1828].

87. Criminalitatea politică: Reflecții istorico-juridice, manifestări şi consecințe : Ediţia


2013 şi ediţia 2015 = Criminal Politics: Legal-historical reflections, manifestations and
consequences : Edition 2013 and Edition 2015 : (Materialele conferinţei ştiinţifico-practice
internaţionale, 28 februarie 2013) / col. red.: Simion Carp [et al.]. – Chişinău, 2015. – 403 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-1088].

88. Daniliuc, Aliona. Diplomaţie / Aliona Daniliuc. – Chișinău, 2015. – P. 107-108. şi


la începutul cap. – [2015-2594].

89. Diacon, Maria. Prevederi de politică externă în documentele programatice şi acti-


vitatea partidelor politice din Republica Moldova : Specialitatea 561.01 – Teoria, metodologia
şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe politice / Dia-
con Maria. – Chişinău, 2015. – P. 27-29. (67 tit. inclusiv 11 tit. de lucrări ale aut.). – [2015-185
Teze].

90. Dialoguri de pace în Moldova: integrare socială, politici şi strategii de aco-


modare din perspectiva academică = Moldovan peace dialogues: societal integration,
accommodative policies and strategies, from an academic perspective = Мирные диалоги в
Молдове: социальная интеграция, аккомодативные политики и стратегии с академиче-
ской точки зрения / coord.: Valentina Teosa, Cristina Morari ; col. red.: Teosa Valentina [et
al.]. – Chişinău, 2015. – 245 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-2118].

91. Enachi, Andrei. Diaspora's role in integration paths: the cases of Armenia and
Moldova / Andrei Enachi, Tigran Yepremyan // Moldoscopie. – 2015. – Nr 3. – P. 93-97. (52
tit. în lb. rom., arm., engl., rusă.).

92. Extremismul şi separatismul – provocări la adresa securităţii regionale şi na-


ţionale / coord. al ed.: Victor Juc. – Chişinău, 2015. – 83 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). –
[2015-302].

93. Grosu, Ruslana. Evoluţia relaţiilor Republicii Moldova cu unele state din arealul
geopolitic musulman / Ruslana Grosu. – Chişinău, 2015. – P. 221-255. (405 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2015-2548].

94. "Impactul politicii externe asupra interesului naţional", conferinţă ştiinţifico-


practică internaţională (2015 ; Chişinău). Impactul politicii externe asupra interesului naţio-

82
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

nal = The Impact of Foreign Policy on the National Interest : Materialele Conferinţei ştiinţifico-
practice internaţionale, 15 mai 2015 / col. red.: Valentina Beniuc (preşedinte), Ludmila Roşca.
– Chişinău, 2015. – 576 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-2600].

95. Jarcuțchi, Ion. Pacea de la București : (din istoria diplomatică a încheierii tratatu-
lui de pace ruso-turc de la 16 (28) mai 1812) / Ion Jarcuțchi, Vlad Mischevca ; ref. șt.: Demir
Dragnev, Valentin Constantinov. – Chișinău, 2015. – P. 383-397. (244 tit. în lb. rom., rusă). –
[2015-1898].

96. Johson, Carter. Partition and Post-War Violence: Case Study of Moldova and
Pridnestrovie / Carter Johson // Plural. – 2013. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 186-189. (62 tit. în lb.
rom., engl.).

97. Juc, Victor. Activități nemilitare ale Organizației Tratatului Atlanti cului de Nord /
Victor Juc, Mîtcu Silvia. – Chişinău, 2015. – P. 148-160. (194 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[2015-1415].

98. Panţa, Rodica. Diplomaţia publică a Republicii Moldova în contextul integrării eu-
ropene : 562.01 – Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei : Autoref. tz.
de doct. în ştiinţe politice / Panţa Rodica. – Chişinău, 2015. – P. 21-24. (51 tit., inclusiv 23 tit.
de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-131 Teze].

99. ″Perspectivele și problemele integrării în spațiul european al cercetării și


educației″, conferință științifică internațională (2015 ; Cahul). Conferința științifică inter-
națională ″Perspectivele și problemele integrării în spațiul european al cercetării și educației″,
5 iun. 2015 : Vol. 1, 2 / com. șt.: Ioan-Aurel Pop [et al.]. – Cahul, 2015. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – [2015-2237 ; 2015-2238].

100. "Romii/ţiganii din Republica Moldova: comunitate etnosocială, multicul-


turală, istorico-tradiţională (1414-2014)", conferinţă ştiinţifică romologică republicană
(2014 ; Chişinău). Romii/ţiganii din Republica Moldova : Comunitate etnosocială, multicul-
turală, istorico-tradiţională (1414-2014): Materialele Conferinţei Ştiinţifice Romologice Re-
publicane, 8 apr. 2014, Chişinău / alcăt., red. şt.: Ion Duminica. – Chişinău, 2014. – 435 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-378].

101. Sclifos, Eugen-Tudor. Congresul de pace de la Paris din 1856. Raporturile


franco-ruse şi problema românească / Eugen-Tudor Sclifos // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 2
: Istorie. Muzeologie. – P. 164-166. (63 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă).

102. Sclifos, Eugen-Tudor. Diplomaţia franco-anglo-rusă în perioada 1856-1857 şi


problema sudului Basarabiei / Eugen-Tudor Sclifos // Destin românesc. – 2015. – Nr 1. – P.
34-36. (67 ti. în lb. rom., engl., fr., rusă).

103. "Stability, Growth and Prosperity – In the European Space", conference


with international participation (2015 ; Chişinău). Stability, Growth and Prosperity – In the
European Space : Materials of conference with international participation, Held on March 26-

83
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

27, 2015, in Chisinau Moldova / ed. board.: Sedleţchi Iurie [et al.]. – Chişinău, 2015. – 264 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-790].

104. Sterpu, Vladimir. Conceptualizarea securităţii din perspectiva relaţiilor internaţi-


onale = Conceptualization of security in the light of international relations / Vladimir Sterpu //
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 2. – P. 192-194. (63 tit. în lb.
engl.).

105. "Ştiinţa politică şi societatea în schimbare", conferinţă ştiinţifică internaţi-


onală (2015 ; Chişinău). Ştiinţa politică şi societatea în schimbare : Materialele Conferinţei
ştiinţifice internaţionale dedicate celei de-a 20-a aniversări a Facultăţii Relaţii Internaţionale,
Ştiinţe Politice şi Administrative, 13 noiemb. 2015, Chişinău / col. red.: Svetlana Cebotari [et
al.]. – Chişinău, 2015. – 666 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-2389].

106. "Teoria şi practica integrării europene", conferinţă ştiinţifică studenţească


(2015 ; Chişinău). Teoria şi practica integrării europene : Conferinţă ştiinţifică studenţească
dedicată Zilei Europei : Materialele comunicărilor ştiinţifice, 8 mai 2015 / col. red.: Braga
Mihail, Maftei Vitalie [et al.]. – Chişinău, 2015. – 127 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-
1270].

107. Алиев, Намик. Политико-правовые последствия пятидневной войны : [в


Грузии, август 2008 года] / Намик Алиев. – Кишинэу, 2015. – P. 190-214. (316 tit. în lb.
engl., rusă). – [2015-511 ; 2015-512].

108. Бобкова, Е. М. Приднестровье как цивилизационно-политический феномен


: Монография = Pridniestrovye as Civilization and Political Phenomenon / Е. М. Бобкова, С.
В. Олейников. – Тирасполь, 2015. – P. 219-233. (156 tit. în lb. rom., engl.). – [2015-2577].

109. Варданян, Эрнест. Геополитический интерес и национальный интерес: со-


отношение концептуальных подходов в российской и западной научной литературе /
Эрнест Варданян // Moldoscopie. – 2015. – Nr 3. – P. 186-190. (70 tit. în lb. engl., span.,
rusă).

110. ″Территориальная целостность государств и соблюдение прав чело-


века″, международная научно-практическая конференция (2014 ; Кишинэу). Терри-
ториальная целостность государств и соблюдение прав человека : Международная
научно-практическая конференция, (17 сент. 2014 г. Кишинэу, Респ. Молдова) / науч.
ред.: Намик Г. Алиев. – Кишинэу, 2015. – 190 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-2250].

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


111. Andrei Blanovschi : [economist] : 85 de ani de la naştere : Biobibliografie /
Acad. de Administrare Publică ; alcăt.: Lilia Canţîr. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr.
"Garomont Studio"]. – 132 p. : fot., tab. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., engl., fr. – 50 ex.
ISBN 978-9975-115-76-6.

84
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

[2015-1873].
Tabel cronologic. – Aprecieri. – Publ. (monogr., materiale didactice, art. în culeg., peri-
odice) ale economistului A. Blanovschi, 198 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 1963-2015. –
An.. Ind. de nume, tit.
___________________
112. Academia de Studii Economice a Moldovei. Analele Academiei de Studii
Economice a Moldovei : Ed. a 13-a : Nr 1, 2015 / col. red.: Grigore Belostecinic (preşedinte)
[et al.]. – Chişinău, 2015. – 184 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-2281].

113. Cazacu, Vitalie. Teorie economică / Vitalie Cazacu, Tatiana Chirilă. – Chişinău,
2015. – P. 235-237. (74 tit. în lb. rom., engl.) şi la sfârşitul temelor. – [2015-1168].

114. "Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii", conferinţă ştiinţifi-


că internaţională (2014 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională "Competitivitatea şi
inovarea în economia cunoaşterii": Culegere de articole ştiinţifice (26-27 sept., 2014) : Vol. 1,
2, 3 / comitetul red.: Belostecinic Grigore [et al.]. – Chişinău, 2014. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
[2015-527 ; 2015-528 ; 2015-529].

115. "Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii", conferinţă ştiinţifi-


că internaţională (2015 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională "Competitivitatea şi
inovarea în economia cunoaşterii" : Culegere de articole selective, 25-26 sept., 2015 : Vol. 1,
2, 3, 4, Partea 1-a – a 2-a / com. red.: Belostecinic Grigore [et al.]. – Chişinău, 2015. –
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-2425 ; 2015-2426 ; 2015-2427 ; 2015-2428 ; 2015-2429].

116. Culegere de lucrări ştiinţifice : Seminarul Ştiinţific organizat la Facultatea Şti-


inţe Economice "Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecţii şi sugestii" :
Vol. 1 / red. resp.: Galina Ulian. – Chişinău, 2015. – 173 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-
616].

117. "Performanţe într-o economie competitivă", conferinţă internaţională (2 ;


2015 ; Chişinău). Conferinţa internaţională "Performanţe într-o economie competitivă" =
Conférence internationale "Etre performant dans une economie competitive", Ediţia a 2-a, 25-
26 aprilie 2014 : Vol. 1. – Chişinău, 2014. – 252 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-874].

118. "Strategii şi politici de management în economia contemporană", conferin-


ţă naţională cu participare internaţională (4 ; 2015 ; Chişinău). Conferinţa naţională cu
participare internaţională "Strategii şi politici de management în economia contemporană",
ed. a 4-a, 27-28 mar. 2015 / coord.: Ţurcanu Gheorghe [et al.]. – Chişinău, 2015. – 164 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-1350].

119. Наука-2014 : Научно-исследовательская деятельность студентов – вклад в


науку будущего : Сборник научных трудов магистров и студентов / отв. ред.: Згурян М.
А. – Тирасполь, 2014. – 389 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-325].

120. Наука-2014 : Приоритетные направления развития / отв. ред.: Згурян Ми-


хаил Антонович. – Тирасполь, 2014. – 348 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-326].

85
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

121. "Социальные проекты новой эпохи: инновации через интеграцию",


международная научно-практическая конференция (2014 ; Тирасполь). Социаль-
ные проекты новой эпохи: инновации через интеграцию : Сборник научных трудов уче-
ных, преподавателей, аспирантов, представителей органов исполнительной власти и
бизнеса 3 Международной научно-практической конференции г. Тирасполь, 2-3 апр.
2014 г. / сост.: Корниевская Е. В. ; редкол.: Соколов В. М. [и др.]. – Тирасполь, 2014. –
414 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-405].

330 Economie în general. Economie politică


122. Hămuraru, Maria. Teorie economică. Macroeconomie / Maria Hămuraru, Victo-
ria Ţăruş. – ed. a 4-a, rev. şi compl. – Chişinău, 2015. – 288 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor).
– [2015-99].

123. Levandovski, Vladislav. Aspecte informaţionale de dirijare a proceselor anticri-


ză : 523.01. Cibernetică şi Informatică Economică : Autoref. tz. de doct. în econ. /
Levandovski Vladislav. – Chişinău, 2015. – P. 21-24. (54 tit., inclusiv 35 tit. de lucrări ale aut.
în lb. rom., engl., rusă). – [2015-166 Teze].

124. Şişcan, Nadejda. Probleme contemporane ale ştiinţei economice la nivel global
şi naţional / Nadejda Şişcan, Elena Cara. – Chişinău, 2014. – P. 214-221. (104 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2015-1].

125. Устиян, Иван. Л. Н. Толстой: социально-экономический институционализм


в романе "Анна Каренина" : Пушкин и Толстой: созвучие и параллели творчества : Том
1 / Иван Устиян. – Кишинёв, 2015. – P. 393-396 (86 tit.). – [2015-2188].

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


126. Branașco, Natalia. Migrația internațională a forței de muncă: tendințe și efecte
social-economice / Branașco Natalia. – Chișinău, 2015. – P. 217-237. (231 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2015-1949].

127. Proca, Ludmila. Reglementări privind garanţiile sociale acordate cetăţenilor cu


statut oficial de şomer / Ludmila Proca // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 11. – P.
41-42. (78 tit.).

128. Roşca, Petru. Migraţia internaţională a forţei de muncă / Roşca Petru, Stana
George ; coord.: Roşca Petru. – Chişinău, 2015. – P. 308-328. (236 tit. în lb. rom., engl.,
rusă). – [2015-577].

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


129. Эффективность землепользования: теория, методика, практика / Д. М.
Пармакли, Л. П. Тодорич, Т. Д. Дудугло [и др.] ; под. ред.: Д. М. Пармакли. – Комрат,
2015. – P. 257-260. (72 tit. în lb. rom., rusă). – [2015-1842].

86
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


130. "Diversitatea umană prin şanse egale în contextul racordării la valorile eu-
ropene", conferinţă ştiinţifico-practică (2014 ; Chişinău). Materialele Conferinţei ştiinţifico-
practice "Diversitatea umană prin şanse egale în contextul racordării la valorile europene", 20
noiem. 2014 / coord.: Palade Gabriel [et al.]. – Chişinău, 2015. – 183 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2015-249].

131. Dodu-Gugea, Larisa. Societăţile transnaţionale ca creator economic / Larisa


Dodu-Gugea, Alexandru Gribincea ; red. şt.: Nicolae Ţâu. – Chişinău, 2015. – 78 p. (Bibliogr.
la sfârşitul paragrafelor). – [2015-921].

132. Jalencu, Marian. Management inovaţional şi transfer tehnologic / Marian


Jalencu, Viorica Rugină-Matran, Mihaela Balmuş-Andone. – Chişinău, 2015. – P. 195-198.
(63 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-472].

133. Акулай, Елена. Совершенствование политики поддержки малых и средних


предприятий в Республике Молдова / Елена Акулай ; науч. ред.: Стратан Александру. –
Кишинэу, 2015. – P. 139-152. (236 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-1455].

134. Пармакли, Д. М. Экономика малых и средних предприятий / Д. М. Пармак-


ли, А. З. Онофрей. – Chişinău, 2015. – 241 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-1639].

135. Пармакли, Д. М. Экономика, организация и планирование на предприятии /


Д. М. Пармакли, К. П. Дарманчев. – Тараклия, 2014. – 240 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). –
[2015-419].
336 Finanţe
136. Beloborov, Angela. Manual de curs: [Certificatul European Bancar] / Angela
Beloborov, Victoria Cociug, Larisa Mistrean. – Chişinău, 2015. – P. 463-470. (133 tit. în lb.
rom., engl., rusă). – [2015-898].

137. Guștiuc, Andrei. Sectorul bancar al Republicii Moldova – principala amenințare


în adresa procesului de implementare a Acordului de Asociere RM-UE / Andrei Guștiuc,
Ludmila Guștiuc, Cristina Tîșcul // Administrarea Publică. – 2015. – Nr 3. – P. 48-52. (72 tit. în
lb. rom., engl., it.).

138. "Inovaţii, performanţă şi competitivitate în sectorul financiar", conferinţă


ştiinţifică internaţională (2015 ; Chişinău). Inovaţii, performanţă şi competitivitate în secto-
rul financiar = Innovation, performance and competitiveness in the financial sector" : Conferin-
ţa ştiinţifică internaţională, Oct. 30-31, 2015, Chisinau / com. de progr.: Ulian Galina [et al.]. –
Chişinău, 2015. – 314 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-2117].

139. Kuciuk, Valeriu. Cauza de incertitudine juridică a dreptului la primirea dividen-


delor / Valeriu Kuciuk // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 4. – P. 31-32.
(52 tit.).

87
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

140. Manole, Tatiana. Managementul finanţelor publice locale / Manole Tatiana,


Stratan Alexandru ; red. şt.: Manole Tatiana. – Chişinău, 2014. – P. 150-156. (63 tit.). –
[2015-363].

141. Manole, Tatiana. Metodologia eficientizării managementului finanţelor publice /


Manole Tatiana, Ungur Cristina ; red. şt.: Perciun Rodica. – Chişinău, 2014. – P. 185-192. (95
tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-366].

142. Miron, Oxana. Finanțarea sistemului de ocrotire a sănătății prin asigurări medi-
cale obligatorii și facultative în Republica Moldova / Oxana Miron. – Cahul, 2015. – P. 178-
191. (155 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-2482].

143. Roller, Ala. Ghid la disciplina universitară "Marketing bancar" / Ala Roller,
Aliona Zubic. – Chişinău, 2015. – 117 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2015-2278].

144. Sanduţa, Victoria. Servicii bancare cu un potenţial impact grav pentru consu-
matori. Aspecte comparate / Victoria Sanduţa // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 11.
– P. 78-79. (67 tit. în lb. rom., germ.).

145. Şuşu-Ţurcan, Aurelia. Finanţarea ştiinţei în Republica Moldova: evaluări şi


analize / Şuşu-Ţurcan Aurelia, Oprea Olga ; red. şt.: Cobzari Ludmila. – Chişinău, 2014. – P.
169-181. (114 tit. în lb. rom., rusă). – [2015-23].

146. Щербатюк, В. В. Основы финансово-хозяйственного контроля / В. В. Щер-


батюк, В. И. Евдокимович. – Кишинев, 2015. – P. 151-156. (140 tit.). – [2015-1986].

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri.
147. Bazele managementului inovării / Ana Avornic, Alexandru Gribincea, Victoria
Ganea [et al.]. – Chişinău, 2014. – 231 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-365].

148. Bejenaru, Olga. Dezvoltarea potențialului de export al Republicii Moldova / Be-


jenaru Olga, Gribincea Alexandru. – Chișinău, 2015. – P. 225-231. (174 tit. în lb. rom., engl.,
fr., rusă). – [2015-1576].

149. Colesnicova, Tatiana. Tendinţe în dezvoltarea turismului viti-vinicol în Republi-


ca Moldova / Tatiana Colesnicova, Tatiana Iaţişin ; red. şt.: Rodica Perciun. – Chişinău, 2014.
– P. 148-162. (128 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-611].

150. "Creşterea economică în condiţiile globalizării", conferinţă internaţională


ştiinţifico-practică (9 ; 2014 ; Chişinău). Creşterea economică în condiţiile globalizării =
Economic growth in conditions of globalization, Ed. a 9-a, 16-17 oct., 2014 : Vol. 1, 2 / com.
şt.: Stratan Alexandru (preşedinte) [et al.]. – Chişinău, 2014. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
[2015-833 ; 2015-834].

88
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

151. "Creşterea economică în condiţiile globalizării ", conferinţă internaţională


ştiinţifico-practică (10 ; 2015 ; Chişinău). Creşterea economică în condiţiile globalizării =
Economic growth in conditions of globalization, Ed. a 10-a, 15-16 oct., 2015 : Vol. 1, 2 / com.
şt.: Stratan Alexandru (preşedinte) [et al.]. – Chişinău, 2015. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
[2015-2239 ; 2015-2240].

152. Gribincea, Alexandru. Teoria şi practica excursionistă / Alexandru Gribincea. –


Chişinău, 2015. – 151 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2015-1633].

153. Idem în lb. engl.: Excursion activity – theory and practice / Alexandru Gribincea,
Corina Gribincea, Svetlana Corcodel. – Chişinău, 2015. – 136 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). –
[2015-1632].

154. Litvin, Aurelia. Mecanismul managementului promovării exportului de produse


agroalimentare al Republicii Moldova / Aurelia Litvin. – Chişinău, 2015. – P. 231-237. (182 tit.
în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2015-1573].

155. Platon, Nicolae. Ghidul traseelor turistice ale Republicii Moldova / Nicolae Pla-
ton ; au contribuit: Victor Ciobanu [et al.] ; consultanţi: Vasile Grişca [et al.]. – Chişinău, 2015.
– P. 425-427. (52 tit.). – [2015-704].

156. Prices and tariffs / Ana Gumovschi (coord.), Daniela Popa, Olga Conencov [et
al.]. – Chişinău, 2014. – P. 164-167. (54 tit. în lb. rom., rusă) şi la sfârşitul cap. – [2015-362].

157. "Priorități strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii


Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial", conferinţă ştiinţifică inter-
naţională (10 ; 2015 ; Chişinău). Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a econo-
miei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed. a 10-a a Confe-
rinţe Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 oct. 2015 / col. red.: Galina Ulian [et al.]. – Chişinău,
2015. – 577 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-2114].

158. Stabilitatea financiară a economiei în tranziţie / Rodica Perciun, Radu Cuhal,


Dorina Clichici [et al.] ; red. şt.: Gheorghe Iliadi. – Chişinău, 2015. – P. 372-379. (123 tit. în lb.
rom., engl., rusă). – [2015-1349].

159. ″Strategii și vectori de creștere economică din perspectiva dezvoltării du-


rabile în contextul globalizării și integrării″, conferință științifico-practică cu participare
internațională (6 ; 2015 ; Chișinău). Strategii și vectori de creștere economică din perspec-
tiva dezvoltării durabile în contextul globalizării și integrării : Materialele Conferinței științifico-
practice cu participare internațională, ed. a 6-a / col. red.: Pavel Tostogan [et al.] ; coord.:
Gabriel Palade. – Chișinău, 2015. – 166 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-2258].

160. "Turismul şi dezvoltarea societăţii", conferinţa ştiinţifică naţională (2015 ;


Chişinău). Turismul şi dezvoltarea societăţii : Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare

89
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

internaţională, 25-26 sept. 2015 / com. şt.: Sedleţchi Iurii (preşedinte) [et al.]. – Chişinău,
2015. – 268 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-1987].

161. "Перспективы развития туристического потенциала Приднестровья″,


научно-практическая конференция (2015 ; Тирасполь). Перспективы развития тури-
стического потенциала Приднестровья : Сборник материалов научно-практической
конференции с международным участием, 8 июля 2015 г. / отв. ред.: В. Г. Фоменко. –
Тирасполь, 2015. – 131 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-2579].

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
162. Filip, Angela. Marketingul bancar: practici mondiale şi direcţii de implementare în Repu-
blica Moldova / Filip Angela. – Chişinău, 2015. – P. 113-121. (194 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-
1363].

163. Introduction to International Marketing: Questions & Answers / Y. Kozak, A.


Gribincea, S. Smyczek [et al.] ; ed. by : Y. Kozak, A. Gribincea. – Chişinău, 2015. – P. 274-
276. (61 tit.). – [2015-2593].

164. "Marketing, comerţ, merceologie: evoluţii şi tendinţe în condiţiile globaliză-


rii economice", conferinţă naţională cu participare internaţională (1 ; 2014 ; Chişinău).
Conferinţa naţională cu participare internaţională "Marketing, comerţ, merceologie: evoluţii şi
tendinţe în condiţiile globalizării economice", Ediţia 1, 27-28 noiemb. 2014, ASEM / coord.:
Oxana Savciuc, Mihail Cernavca. – Chişinău, 2015. – 367 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2015-1366].
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
165. Bulat, Veronica. Estimarea comerţului internaţional cu produse stomatologice /
Bulat Veronica, Gribincea Alexandru. – Chişinău, 2014. – P. 192-203. (144 tit. în lb. rom.,
engl.). – [2015-248].

166. Emilciuc, Andrei. Consideraţii privind rolul elementului evreiesc în comerţul ex-
tern al Basarabiei (1812-1853) / Andrei Emilciuc // Revista de Etnologie şi Culturologie. –
2014. – Vol. 15/16. – P. 53-54. (64 tit. în lb. rom, rusă.).

167. Erhan, Ianuş. Statutul juridic al organelor vamale în Republica Moldova / Ianuş
Erhan – Chişinău, 2015. – P. 205-217. (252 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-579].

168. Gribincea, Alexandru. Economia mondială şi securitatea economică / Alexan-


dru Gribincea, Ludmila Golovataia, Ghenadie Brovca. – Chişinău, 2014. – P. 277-281. (73 tit.
în lb. rom., engl., ucr., rusă) şi la sfârşitul cap. – [2015-158].

339.7 Finanţe internaţionale


169. Guştiuc, Andrei. Regimul juridic de reglementare şi supraveghere a operaţiuni-
lor de creditare în Germania şi Italia / Andrei Guştiuc, Cristina Tîşcu // Administrarea Publică.
– 2015. – Nr 1. – P. 45-48. (51 tit. în lb. rom., engl., fr., it.).

90
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

170. Ţurcanu, Adrian. Fluxurile valutar-financiare internaţionale şi impactul lor asu-


pra economiei Republicii Moldova / Adrian Ţurcanu, Petru Roşca. – Chişinău, 2015. – P. 188-
214. (233 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-582].

171. Андреева, Т. Г. Международные расчеты и финансирование / Андреева Т.


Г. – Кишинев, 2015. – P. 142-144. (64 tit. în lb. engl., rusă). – [2015-1554].

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mon-


dială
172. Creţoiu, Raluca. Impactul globalizării asupra sustenabilităţii întreprinderilor mici
şi mijlocii / Creţoiu Raluca, Ţâu Nicolae. – Chișinău, 2015. – P. 119-127. (152 tit. în lb. rom.,
engl.). – [2015-1575].

173. Crudu, Rodica. Integrare economică şi economia Uniunii Europene / Rodica


Crudu. – Chişinău, 2015. – P. 384-393. (186 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-1863].

174. ″Dezvoltarea durabilă a economiei și societății în era cunoașterii și a glo-


balizării″, conferință științifică internațională (2015 ; Chișinău). Conferința științifică inter-
națională "Dezvoltarea durabilă a economiei și societății în era cunoașterii și a globalizării",
27-28 martie 2015 / col. red.: Al. Gribincea [et al.]. – Chișinău, 2015. – 88 p. (Bibliogr. la sfâr-
şitul art.). – [2015-2597].

175. Savu, Cosmina Silviana. Impactul proceselor de integrare europeană și globa-


lizare asupra turismului / Savu Cosmina Silviana, Ţâu Nicolae. – Chișinău, 2015. – P. 136-
142. (195 tit. în lb. rom., engl.). – [2015-1574].

176. Глобальные трансформации международной экономической системы


/ А. А. Старостина, В. А. Кравченко, Е. Л. Канищенко [и др.]. – Тирасполь, 2015. – 347 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-749].

177. Левитская, А. П. Основы внешнеэкономической деятельности фирмы / Ле-


витская А. П. – Комрат, 2013. – P. 31-34. (63 tit.). – [2015-144].

178. Левитская, А. П. Основы внешнеэкономической деятельности фирмы / Ле-


витская А. П. – Комрат, 2013. – P. 118-120. (59 tit.). – [2015-143].

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
179. Airapetean, Artur. Le Jugement en Tant que le Plus Important Acte de la
Justice / Artur Airapetean. – Kishinev, 2015. – P. 31-34. (56 tit.). – [2015-828].

180. Alegerile şi dreptul electoral în Republica Moldova = Выборы и избира-


тельное право в Республике Молдова : [materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-

91
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

practice, 18 noiembrie 2014, Chişinău]. – Chişinău, 2014. – 74 ; 74 p. (Bibliogr. la sfârşitul


art.). – [2015-559].

181. Aramă, Elena. Istoria dreptului românesc / Elena Aramă, Valentina Coptileţ. –
Chişinău, 2015. – 310 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-1756].

182. Arseni, Alexandru. Drept parlamentar / Alexandru Arseni. – Chişinău, 2015. –


P. 311-323. (246 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2015-212].

183. Arseni, Alexandru. Legitimitatea puterii de stat – principiu edificator al statului


de drept şi democratic contemporan / Alexandru Arseni. – Chişinău, 2015. – P. 312-335. (397
tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2015-211].

184. Aşevschi, Valentin. Tratat de Dreptul mediului / Valentin Aşevschi ; ref. şt.: Au-
relia Crivoi [et al.] ; red. şt.: Gheorghe Avornic. – Chişinău, 2015. – P. 294-316. (331 tit. în lb.
rom., rusă). – [2015-1749].

185. Bănărescu, Iulia. Succesiunea testamentară în legislaţia Republicii Moldova /


Iulia Bănărescu. – Chişinău, 2015. – P. 248-269. (283 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2015-715].

186. Beniuc, Liliana. Dreptul relaţiilor internaţionale al Uniunii Europene prin prisma
prevederilor tratatului de la Lisabona / Liliana Beniuc. – Chişinău, 2015. – P. 123-128. (102 tit.
în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2015-935].

187. Boian, Cristina. Indicații geografice și denumiri de origine : Aspectul juridic /


Cristina Boian ; red. şt.: Constantin Manolache. – Chişinău, 2015. – P. 80-83. (68 tit. în lb.
rom., engl., fr.). – [2015-1642].

188. Boişteanu, Eduard. Fundamente teoretico-practice privind instituţia juridică a


parteneriatului social în sfera muncii : Specialitatea 553.05 – dreptul muncii şi protecţiei socia-
le : Autoref. tz. de doct. habilitat în drept / Boişteanu Eduard. – Chişinău, 2015. – P. 40-43.
(89 tit. în lb. rom., rusă). – [2015-33 Teze].

189. Bologan, Dumitriţa. Dreptul concurenţei / Bologan Dumitriţa. – Chişinău, 2014.


– P. 164-168. (54 tit. în lb. rom., engl.). – [2015-30].

190. Botnarenco, Mihaela. Hărţuirea sexuală – formă de discriminare? / Mihaela


Botnarenco // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 1. – P. 36-38. (55 tit. în lb. rom., engl.,
fr., alte lb. străine).

191. Brînza, Sergiu. Tratat de drept penal. Partea specială : Vol. 1, 2 / Sergiu Brînza,
Vitalie Stati. – Chişinău, 2015. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – [2015-741 ; 2015-742].

192. Bujor, Valeriu. Teoria generală a dreptului / Valeriu Bujor, Larisa Buga. –
Chişinău, 2015. – 107 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2015-1846].

92
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

193. Catan, Carolina. Insolvabilitatea în dreptul fiscal : Aspecte normative. Concepte


metodologice şi de procedură. Diagnosticul financiar şi regimul fiscal al debitorului insolvabil /
Carolina Catan. – Chişinău, 2015. – P. 160-173. (322 tit. în lb. rom., rusă). – [2015-2409].

194. Cârnaţ, Teodor. Statutul juridic al persoanelor intern strămutate / Cârnaţ Teo-
dor, Cârnaţ Marina. – Chişinău, 2015. – P. 245-280. (351 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-
173].

195. Cebotari, Valentina. Dreptul familiei / Valentina Cebotari. – Chişinău, 2014. –


343 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-218].

196. Chibac, Natalia. Dreptul turismului / Natalia Chibac. – Chişinău, 2015. – P. 111-
122. (186 tit. în lb. rom., rusă). – [2015-291].

197. Ciobanu, Rodica. Logica juridică / Rodica Ciobanu. – Chişinău, 2015. – 277 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-468].

198. Climova, Alla. Particularităţile procedurii de examinare a litigiilor cadastrale /


Climova Alla, Pisarenco Olga. – Chişinău, 2015. – 113 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). –
[2015-807].

199. Cojocaru, Vladlen. Compatibilitatea dreptului naţional cu dreptul convenţiei eu-


ropene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale / Vladlen Cojocaru,
Elena Aramă ; ref. şt.: Teodor Cîrnaţ, Diana Scobioală. – Chişinău, 2015. – P. 172-181. (107
tit. în lb. rom., engl., fr.). – [2015-1064].

200. Comşa, Ana-Maria. Operaţiunile pacificatoare ca factor de reglementare a con-


flictelor etnopolitice din perspectiva dreptului internaţional public : Specialitatea 552.08 –
Drept internaţional şi european public : Autoref. tz. de doct. în drept / Comşa Ana-Maria. –
Chişinău, 2015. – P. 28-31. (54 tit., inclusiv 15 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl.). –
[2015-32 Teze].

201. "Consolidarea statului de drept în Republica Moldova în contextul evoluţiei


sistemului internaţional şi proceselor integraţioniste", conferinţă ştiinţifică internaţio-
nală anuală (8 ; 2014 ; Chişinău). Consolidarea statului de drept în Republica Moldova în
contextul evoluţiei sistemului internaţional şi proceselor integraţioniste = Strengthening the
rule of law in the Republic of Moldova in the context of the evolution of the international sys-
tem and integration processes = Укрепление верховенства права в Республике Молдова
в контексте эволюции международной системы и интеграционных процессов : Materiale-
le Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători, Ed. a 8-a, 3 iun. 2014,
Chişinău : Vol. 2 : Secţia Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale / red. şef.: Alexandru
Buruian. – Chişinău, 2014. – 293 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-713].

202. Copețchi, Stanislav. Calificarea infracțiunilor / Stanislav Copețchi, Igor Hadîrcă.


– Chişinău, 2015. – P. 339-349. (199 tit. în lb. rom., rusă). – [2015-2193].

93
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

203. Corcea, Nicolae. Violenţa în familie / Nicolae Corcea. – Chişinău, 2015. – P.


315-352. (432 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-2112].

204. Costachi, Gheorghe. Finanţarea separatismului – factor de periclitare a securi-


tăţii naţionale a Republicii Moldova : [pe marginea mesei rotunde "Separatismului – pericol
pentru societatea contemporană", 23 apr. 2015] / Gheorghe Costachi, Valeriu Kuciuk // Legea
şi viaţa. – 2015. – Nr 7. – P. 11-14. (52 tit. în lb. rom., fr., rusă).

205. Dabija, Tatiana. Controlul constituţionalităţii legilor / Tatiana Dabija ; sub red.
şt.: Alexandru Arseni. – Chişinău, 2015. – P. 264-289. (556 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). –
[2015-1555].

206. Dandara, Liliana. Dreptul familiei / Liliana Dandara, Lilia Cecan. – Chişinău,
2015. – P. 132-135. (62 tit. în lb. rom., rusă) şi în text. – [2015-2469].

207. Dezvoltarea Constituţională a Republicii Moldova / col. red.: Eşanu Andrei


[et al.]. – Chişinău, 2015. – 123 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-1976].

208. Dreptul contractelor / elab.: Alla Climova. – Chişinău, 2015. – 156 p. (Bibliogr.
la sfârşitul art.) – [2015-1014].

209. Evoluţia sistemului internaţional şi procesele de integrare europeană / Ale-


xandru Burian, Natalia Beregoi, Cristina Burian [et al.] ; red. coord.: Alexandru Burian. – Chi-
şinău, 2014. – 266 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-712].

210. Executarea prevederilor Convenţiei de la Aarhus în Moldova / Iordanca-


Rodica Iordanov (coord.), Pavel Zamfir, Natalia Zamfir [et al.] ; coord.: Iordanca-Rodica
Iordanov. – Chişinău, 2015. – P. 122-123. (56 tit. în lb. rom., rusă). – [2015-1045].

211. Florea, Evgheni. Criminal personology = Криминальная персонология / Ev-


gheni Florea. – Chişinău, 2015. – P. 239-257. (340 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-1636].

212. Gârla, Lilia. Psychological portrait of the white-collar offender: decision-making


and rational choice / Lilia Gârla, Iacob Rub // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 9. – P.
32-33. (52 de tit. în lb. rom., engl.).

213. Gîrla, Lilia. Malpraxis medical: implicaţii de drept penal / Gîrla Lilia. – Chişinău,
2015. – P. 208-227. (219 tit. în lb. rom., engl., rusă), la sfârşitul modulelor. – [2015-469].

214. Gîrla, Lilia. White-collar crime: definitional issues and classification / Lilia Gîrla,
Jacob Rub // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 8. – P. 25-26. (53 tit. în lb. engl.).

215. Grişciuc-Bucica, Svetlana. Reglementarea juridică a securităţii informaţionale


şi perspectiva perfecţionării acesteia : Specialitatea: 552.05 – Drept informaţional : Autoref.
tz. de doct. în drept / Grişciuc-Bucica Svetlana. – Chişinău, 2014. – P. 21-24. (52 tit. inclusiv
15 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-1 Teze].

94
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

216. ″Integrarea Republicii Moldova și Ucrainei în UE: aspectul juridic″, confe-


rință internațională științifico-practică (2015 ; Chișinău). Integrarea Republicii Moldova și
Ucrainei în UE : Aspectul juridic : Conferința internațională științifico-practică, 6-7 noiem.
2015, Chișinău / com. org.: V. Bujor (președinte) [et al.]. – Chișinău, 2015. – 311 p. (Bibliogr.
la sfârşitul art.). – [2015-2566].

217. "Interacţiunea dreptului naţional şi internaţional în realizarea protecţiei


drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului", masă rotundă cu participare inter-
naţională" (2015 ; Chişinău). Interacţiunea dreptului naţional şi internaţional în realizarea
protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului : Materiale ale mesei rotunde cu
participare internaţională consacrată zilei internaţionale a drepturilor omului, 10 decembrie
2014 / com. org.: Andrei Groza [et al.]. – Chişinău, 2015. – 389 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2015-1813].

218. În arestul poliției : O descriere empirică a drepturilor suspecților din patru juris-
dicții / Jodie Blackstock, Ed Cape, Jacqueline Hodgson [et al.] ; trad. din lb. engl. de Dana
Manole. – Chişinău, 2015. – 565 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-2139].

219. "Jurisdicţia teritorială a statelor: obligaţii pozitive şi responsabilitate", con-


ferinţă ştiinţifică (2015 ; Chişinău). Jurisdicţia teritorială a statelor: obligaţii pozitive şi res-
ponsabilitate : Conferinţă ştiinţifică pentru studenţii ciclului 1, 2 şi doctoranzi, 8 apr. 2014 /
resp. ed.: Violeta Cojocaru, Diana Sârcu. – Chişinău, 2015. – 122 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.).
– [2015-471].

220. Lupaşcu, Zinaida. History of the Romanian State and Law : (Study Guide,
Textbook) : Full Time Education : Cicle I : Bachelor / Zinaida Lupaşcu. – Chişinău, 2015. –
243 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-1208].

221. Manea, Vladislav. Ghid metodic la disciplina: Drept execuțional penal : (Ciclul 1:
Licență) / Vladislav Manea. – Chișinău, 2015. – P. 203-187. (187 tit. în lb. rom., rusă) şi la
sfârşitul temelor. – [2015-1895].

222. Mariţ, Alexandru. Aspecte teoretico-normative şi practice privind formarea mo-


tivului şi scopului în cadrul etapelor activităţii infracţionale / Mariţ Alexandru, Mureşan Marius
Ioan ; rec. şt.: Cuşnir Valeriu [et al.]. – Chişinău, 2015. – P. 228-242. (303 tit. în lb. rom., fr.,
it., rusă). – [2015-21].

223. Mariţ, Alexandru. Calificarea infracţiunii : (Aspecte teoretico-normative şi prac-


tice ale încadrării juridico-penale ale infracţiunii) / Alexandru Mariț ; red. şef: Iurie Sedleţchi. –
Chişinău, 2015. – P. 410-416. (213 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2015-908].

224. ″Medierea în România și în Republica Moldova : medierea între provocări și so-


luții″, conferință internațională (1 ; 2015 ; Constanța). Conferința internațională ″Medierea în
România și în Republica Moldova : Medierea între provocări și soluții″, Ed. a 1-a, 11-12 dec.

95
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2015 / com. șt.: Adrian Stoica-Constantin [et al.]. – Chişinău, 2015. – 149 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2015-2424].

225. Mihalache, Iurie. Dreptul afacerilor / Iurie Mihalache. – Chişinău, 2015. – P.


369-377. (117 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2015-171].

226. Pantea, Oleg. Teoria generală a statului şi dreptului / Oleg Pantea, Olga
Cobîlaş. – Chişinău, 2015. – P. 55-58. (88 tit. în lb. rom., rusă). – [2015-371].

227. Pavliuc, Ghenadie. Obiectul juridic generic şi obiectul juridic special al infracţiu-
nilor prevăzute la art. 349 din Codul penal. Partea 2 / Ghenadie Pavliuc // Revista Naţională
de Drept. – 2015. – Nr 11. – P. 61. (55 tit. în lb. rom., rusă).

228. Pavliuc, Ghenadie. Răspunderea penală pentru ameninţarea sau violenţa să-
vârșită asupra unei persoane cu funcţie de răspundere sau unei persoane care îşi îndeplineş-
te datoria obştească / Ghenadie Pavliuc. – Chişinău, 2015. – P. 242-276. (420 tit. în lb. rom.,
engl., ucr., rusă). – [2015-2393].

229. Phidas, Vlassios I. Drept canonic: o perspectivă ortodoxă / Vlassios I. Phidas ;


editare, trad., note şi comentarii de Claudia Elena Dinu şi Adrian Lucian Dinu. – Chişinău,
2014. – P. 210-216. (140 tit. în lb. rom., engl., germ., alte lb. străine). – [2015-354].

230. Pînzaru, Tudor. Asigurarea juridică a implicării cetăţeanului în procesul decizio-


nal al autorităţilor de guvernare şi reprezentative : Specialitatea: 552.01 – Drept constituţional
: Autoref. tz. de doct. în drept / Pînzaru Tudor. – Chişinău, 2015. – P. 22-25. (54 tit., inclusiv
23 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., rusă). – [2015-24 Teze].

231. Platon, Lilian. Dreptul telecomunicaţiilor / Lilian Platon, Grigore Varaniţa. – Chi-
şinău, 2015. – P. 157-164. (168 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă) şi la sfârşitul temelor. – [2015-
1129].

232. Plop, Aliona. Răspunderea penală pentru provocarea ilegală a avortului / Aliona
Plop. – Chişinău, 2015. – P. 250-273. (246 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-620].

233. Poalelungi, Mihai. Convenția Europeană a Drepturilor Omului : Obligații poziti-


ve și negative / Mihai Poalelungi. – Chişinău, 2015. – P. 287-318. (457 tit.). – [2015-2183].

234. Proca, Ludmila. Dreptul la indemnizaţii al persoanelor asigurate şi neasigurate


în perioada de maternitate, creştere şi îngrijire a copilului / Ludmila Proca // Revista Naţională
de Drept. – 2015. – Nr 7. – P. 46-47. (61 tit.).

235. Railean, Petru. Mecanismul jurisdicţional de asigurare a legalităţii în statul de


drept / Petru Railean ; red. şt.: Gheorghe Costachi. – Chişinău, 2015. – P. 555-607. (448 tit.
în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2015-1735].

96
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

236. "Reglementări legale şi aspecte practice ale activităţii de protecţie, pază şi


securitate", conferinţă ştiinţifică interuniversitară studenţească (2015 ; Chişinău). Re-
glementări legale şi aspecte practice ale activităţii de protecţie, pază şi securitate : Materialele
conferinţei ştiinţifice interuniversitare studenţeşti, 27 martie 2015, Chişinău / col. red.: Bîrgău
Mihai (red.-şef) [et al]. – Chişinău, 2015. – 100 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-1841].

237. Roşca, Ludmila. Metodologia dreptului internaţional, dreptului european /


Ludmila Roşca. – Chişinău, 2015. – P. 15-18. (56 tit.). – [2015-1572].

238. Rusanovschi, Sergiu. Evaluarea cadrului normativ al practicilor privind implica-


rea copiilor în procesul penal în Republica Moldova / Sergiu Rusanovschi. – Chişinău, 2015.
– P. 58-59. (53 tit.). – [2015-446].

239. Idem în lb. engl.: Assessment of regulatory framework and practice in criminal
proceedings involving children in the Republic of Moldova. – Chişinău, 2015. – P. 58-59. (53
tit.). – [2015-445].

240. Rusu, Victor. Statutul şi profesionalizarea activităţii deputatului în contextul par-


lamentarismului contemporan : Specialitatea: 552.01 – Drept constituţional : Autoref. al tz. de
doct. în drept / Rusu Victor. – Chişinău, 2015. – P. 24-27. (73 tit., inclusiv 5 tit. de lucrări ale
aut. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2015-94 Teze].

241. Rusu, Vitalie. Ghidul avocatului care acordă asistență juridică garantată de stat
copiilor victime și martori în procesul penal / Vitalie Rusu, Arina Țurcan ; resp. de ed.: Lilian
Darii. – Chișinău, 2015. – 112 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-2148].

242. Selevestru, Irina. Latura subiectivă a infracţiunilor prevăzute la art. 191 "delapi-
darea averii străine" din Codul penal / Irina Selevestru // Revista Naţională de Drept. – 2015.
– Nr 12. – P. 59-67. – Rez. în lb. rom., engl. – P. 64-67. (67 tit. în lb. rom., rusă, ucr.).

243. Selevestru, Irina. Răspunderea penală pentru delapidarea averii străine / Irina
Selevestru. – Chișinău, 2015. – P. 266-302. (491 tit. în lb. rom., ucr., rusă). – [2015-1901].

244. Stati, Vitalie. Observaţii critice referitoare la modificările şi completările operate


la 22.12.2014 în Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie "Cu privire la practica judiciară
în procesele penale despre sustragerea bunurilor", nr. 23 din 28.06.2004 / Vitalie Stati //
Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 2. – P. 16-18. (95 tit. în lb. rom., engl., rusă).

245. Stati, Vitalie. Reglementarea răspunderii pentru infracțiunile prevăzute la art.


330² "îmbogățirea ilicită" din Codul penal: controverse, soluții, perspective / Vitalie Stati //
Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 9. – P. 11-12. (61 tit. în lb. rom., arabă, engl., rusă,
span., ucr.).

246. Stati, Vitalie. Unele precizări cu privire la înţelesul noţiunii "persoană publică" :
(alin. (2) art. 123 din Codul penal) / Vitalie Stati, Ruslan Popov // Revista Naţională de Drept.
– 2015. – Nr 4. – P. 20-22. (65 tit. în lb. rom., rusă, ucr.).

97
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

247. Tomuleţ, Călin. Funcţia publică / Călin Tomuleţ. – Chişinău, 2015. – P. 248-
256. (96 tit.) şi la sfârşitul temelor. – [2015-1545].

248. Ţarălungă, Victoria. Drept internaţional public / Victoria Ţarălungă. – Bălţi,


2014. – 296 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-270].

249. Ulianovschi, Xenofon. Manual de drept penal militar / Xenofon Ulianovschi. –


Chișinău, 2015. – P. 429-446. (272 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2015-2100].

250. "Un deceniu de realizări şi experienţă a parteneriatului şi cooperării Repu-


blicii Moldova cu Comunităţile Europene şi Statele lor membre", conferinţă naţională
(2015 ; Chişinău). Materialele Conferinţei Naţionale cu Participare Internaţională "Un deceniu
de realizări şi experienţă a parteneriatului şi cooperării Republicii Moldova cu Comunităţile
Europene şi Statele lor membre" / com. şt.: Iurie Sedleţchi (preşedinte) [et al.]. – Chişinău,
2014. – 173 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-607].

251. Universitatea Tehnică a Republicii Moldova. Analele ştiinţifice ale Catedrei


Drept Patrimonial : Nr 4 / coord.: Alla Climova ; col. red.: Viorica Ursu [et al.]. – Chişinău,
2015. – 214 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-538].

252. Vrabie, Andrei. Aspecte juridico-teoretice ale dialogului dintre Uniunea


Europeană şi statele terţe privind liberalizarea regimului de vize / Andrei Vrabie. – Chişinău,
2015. – P. 79-88. (100 tit. în lb. rom., engl.). – [2015-933].

253. Zabolotnaia, Lilia. Dreptul la proprietate și la moștenire al femeilor din Moldova


și țările vecine (secolele XIV-XVII) / Lilia Zabolotnaia ; coord. șt.: Ilona Czamańska ; coord. al
ed.: Victor Ţvircun. – Chișinău, 2015. – P. 316-351. (761 tit. în lb. rom., engl., fr., alte lb. străi-
ne). – [2015-2440].

254. Боршевский, Андрей. Борьба с торговлей людьми / Боршевский А. П. –


Комрат, 2014. – P. 69-78. (101 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-1517].

255. Грищук-Бучка, Светлана. Правовое регулирование информационной


безопасности и перспектива его совершенствования : Специальность 552.05 – Инфор-
мационное право : Автореф. дис. на соиск. ученой степ. д-ра права / Грищук-Бучка
Светлана. – Кишинэу, 2015. – P. 23-26. (52 tit., inclusiv 15 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2015-2 Teze].

256. Исполнение положений Орхусской Конвенции в Республике Молдова /


Йорданка-Родика Йорданов, Павел Замфир, Наталья Замфир [и др.] ; коорд.: Йордан-
ка-Родика Йорданов ; пер.: Юлия Тимотина. – Кишинёв, 2015. – P. 122-123. (55 tit. în lb.
rom., engl., rusă). – [2015-2375].

257. Камал Намик Оглу Макили-Алиев. Влияние международного права прав


человека на конституционное право в Азербайджанской Республике, Респ. Молдова и

98
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

Грузии : 552 – Публичное право (552.01 – Конституционное право) : Автореф. дис. на


соиск. ученой степ. д-ра хабилитат права / Камал Намик Оглу Макили-Алиев. – Киши-
нэу, 2015. – P. 53-57. (70 tit., inclusiv 58 tit. de lucrări ale aut. în lb. engl., rusă). – [2015-41
Teze].

258. Лупашку, Зинаида. История румынского права / Лупашку Зинаида. – Ки-


шинёв, 2014. – P. 236-240. (103 tit. în lb. rom., rusă) şi la sfârşitul cap. – [2015-515].

259. "Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к за-


конодательству Европейского Союза", международная научно-практическая кон-
ференция (2015 ; Кишинэу). Особенности адаптации законодательства Молдовы и
Украины к законодательству Европейского Союза : Международная научно-
практическая конференция, 27-28 мартa 2015 г. : Ч. 2 / орг. ком.: Бужор В. (председа-
тель) [и др.]. – Кишинев, 2015. – 198 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-1041].

260. "Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евро-


интеграционных процессов", международная научно-практическая конференция
(2014 ; Кишинэу). Международная научно-практическая конференция "Правовые ре-
формы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов", 7-8
нояб. 2014 г. : Ч. 1, 2 / орг. ком.: Бужор В. [и др.]. – Кишинев, 2014 – Bibliogr. la sfârşitul
art. – [2015-63 ; 2015-90].

261. "Роль и место Гагаузской автономии в современной Молдове : Про-


шлое. Настоящее. Будущее : 20 лет АТО Гагаузия", международная научно-
практическая конференция (2015 ; Комрат). Сборник докладов Международной науч-
но-практической конференции "Роль и место Гагаузской автономии в современной
Молдове : Прошлое. Настоящее. Будущее : 20 лет АТО Гагаузия" / гл. ред.: П. М. Па-
шалы. – Комрат, 2015. – 219 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-458].

262. Султ, Георгий. Подготовка к освобождению и ресоциализация осужденных


к лишению свободы / Султ Георгий. – Кишинэу, 2015. – P. 199-212. (174 tit. în lb. rom.,
engl., germ., rusă). – [2015-216].

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


263. Gheorghiţa, Tamara. Modernizarea managementului funcţiei publice şi a func-
ţionarului public în Republica Moldova / Tamara Gheorghiţa. – Chişinău, 2015. – P. 150-162.
(209 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-569].

351/354 Administraţie publică


264. ″Administrația publică din Republica Moldova în contextul proceselor in-
tegraționiste din Europa și prevederilor acordului de asociere cu Uniunea Europeană″,
conferință științifică (2015 ; Chișinău). Administrația publică din Republica Moldova în
contextul proceselor integraționiste din Europa și prevederilor acordului de asociere cu Uniu-
nea Europeană : Materiale ale conferinţei ştiinţifice a cadrelor didactice din 01 iunie 2015 /

99
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

col. red.: Igor Bucătaru [et al.]. – Chișinău, 2015. – 172 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-
1897].

265. ″Consolidarea administrației publice locale: Instrumente și mecanisme″,


conferință internațională științifico-practică (2015 ; Chișinău). Conferința internațională
științifico-practică ″Consolidarea administrației publice locale: Instrumente și mecanisme″, 3-4
dec. 2015 / col. red.: Groza Andrei [et al.]. – Chișinău, 2015. – 268 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2015-2480].

266. "Contribuţia tinerilor cercetători la dezvoltarea administraţiei publice",


conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2015 ; Chişinău). Contribuţia tinerilor cerce-
tători la dezvoltarea administraţiei publice : Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţi-
onale, 27 febr. 2015 / col. red.: Sîmboteanu Aurel [et al.]. – Chişinău, 2015. – 313 p. (Bibliogr.
la sfârşitul art.). – [2015-572].

267. Ghidul alesului local / coord. ed.: Aurelia Ţepordei, Zinaida Adam. – Chişinău,
2015. – P. 284-287. (79 tit.). – [2015-2522].

268. Idem în lb. rusă: Справочник местного выборного лица / разраб.: Тудор Де-
лиу [и др.] ; коорд.: Аурелия Цепордей, Зинаида Адам. – Кишинэу, 2015. – P. 322-326
(79 tit.). – [2015-2523].

269. Identificarea mijloacelor de transport după codul VIN / elab.: Octavian


Troşcenco. – Chişinău, 2015. – P. 126-128. (453 tit.). – [2015-1011].

270. Juc, Victor. Securitatea Națională și Politica Externă ale Republicii Moldova în
contextul transformărilor structurale de sistem postrăzboi rece / Victor Juc. – Chișinău, 2015.
– P. 185-197. (164 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-2215].

271. "Managementul public şi guvernanţa în Uniunea Europeană", conferinţă


ştiinţifico-practică internaţională (2015 ; Chişinău). Managementul public şi guvernanţa în
Uniunea Europeană = Public Management and Governance in the European Union : Materia-
lele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 12 mai 2015 / col. red.: Valentin Beniuc
(preşedinte) [et al.]. – Chişinău, 2015. – 175 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-1552].

272. Moraru, Victor. Securitatea naţională ca problemă politologică = National


security as a issue for political sciences / Victor Moraru, Sergiu Moraru // Revista de Filosofie,
Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 2. – P. 176-177. (55 tit. în lb. rom., engl., rusă).

273. Proca, Ludmila. Concepte privind serviciile sociale. Rolul autorităţilor adminis-
traţiei publice şi altor actori sociali în organizarea şi dezvoltarea serviciilor sociale pentru
persoane în situaţii de dificultate / Ludmila Proca // Administrarea Publică. – 2015. – Nr 4. –
P. 63-65. (76 tit. în lb. rom., engl.).

274. Teacă, Ilie. Managementul proprietății publice / Ilie Teacă, Andrei Rusu,
Veaceslav Bulat. – Chişinău, 2015. – P. 203-213. (145 tit. în lb. rom., rusă). – [2015-2619].

100
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

275. "Teoria şi practica administrării publice", conferinţă ştiinţifico-practică cu


participare internaţională (2015 ; Chişinău). Teoria şi practica administrării publice : Mate-
riale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015 / com. org.:
Andrei Groza [et al.]. – Chişinău, 2015. – 480 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-1027].

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


276. Negru, Valentina. Vestimentaţia militară / Valentina Negru ; consultant şt.: Con-
stantin Manolache. – Chişinău, 2014. – P. 71-74. (69 tit. în lb. rom., ucr., rusă). – [2015-678].

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
277. Proca, Ludmila. Ce sunt prestaţiile sociale / Ludmila Proca // Revista Naţională
de Drept. – 2015. – Nr 3. – P. 36-37. (93 tit.).

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


278. Conferinţe, simpozioane ştiinţifice organizate de Universitatea Tehnică a
Moldovei : (1964-2014) : Indice bibliografic / Univ. Tehn. a Moldovei, Bibl. Tehnico-Şt. ;
alcăt.: Elena Ţurcan ; red. resp.: Lilia Popov. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău : S. n.,
2014. – 47 p. ; 21 cm.
[2015-755].
Include 317 tit. art. în culeg. în lb. rom., engl., fr., rusă. – An.: Ind. de nume.

279. Mihail Terentii : Viaţa şi opera : Biobibliografie : (in memoriam) : Se consacră


aniversării a 80-a de la naşterea savantului : [în domeniul pedagogiei] / alcăt.: Liuba Terentii.
– Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia Departamentului Editorial-Poligrafic al ASEM). – 31 p. :
fot. color ; 21 cm.
20 ex.
ISBN 978-9975-75-743-0.
[2015-1869].
Note biografice. – Publ. (cărţi, art. în culeg., periodice) pedagogului Mihail Terentii, 138
tit. în lb. rom., rusă, publ. în a. 1967-2015.

280. Publicaţiile cadrelor didactice şi ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Me-


dicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova : Indice bibliografic :
(1945-2015) : [în vol.] / Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu" din Rep. Moldova, Bibl. Şt. Medicală ; alcăt.: Tatiana Kalguşkina [et al.] ; con-
sultant şt.: Ion Marin ; resp. de ed.: Liubovi Karnaeva. – Chişinău : Medicina, 2015 (Tipografia
Academiei de Ştiinţe a Moldovei) – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-4333-5-8.
Vol. 2 : (1971-1991), Partea 1-a : (1971-1980). – 2015. – 667 p. – 100 ex. – ISBN 978-
9975-118-82-8 (în cop. tare). – [2015-598].
Cronologic. – Include 5141 tit. monogr., materiale didactice, art. în culeg., ed. periodice
în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 1971-1980. – Lista surselor utilizate, 92 tit. – An.: Ind. de nume,
subiecte.

101
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

281. Tatiana Callo : Pedagogia ca destin : Biobibliografie / Univ. Ped. de Stat "Ion
Creangă" din Chişinău, Bibl. Șt. ; alcăt.: Aliona Paniș (coord. resp.), Adrian Ghicov ; red.
bibliogr.: Svetlana Burlacu, Zinovia Russu. – Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Print-Caro"]. –
128 p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-56-278-2.
[2015-2590].
Aprecieri. – Curriculum vitae. – Dedicaţii. – Lucrări (monogr., materiale didactice, art. în
culeg., periodice, interviuri) ale pedagogului T. Callo, 138 tit. în lm. rom., rusă, publ. în a. a.
1981-2015.
___________________

282. Afanas, Aliona. Managementul activităţii educative la clasa de elevi: aspecte


teoretice şi metodologice / Aliona Afanas ; coord. şt.: Maria Hadîrcă. – Chişinău, 2015. – P.
78-80. (61 tit. în lb. rom., engl.). – [2015-2060].

283. Ambrosi, Nicolai. Epistemologia şi metodologia cercetării în educaţia fizică /


Nicolai Ambrosi, Anatolie Budevici-Puiu. – Chişinău, 2015. – P. 261-268. (103 tit. în lb. rom.,
engl., fr.). – [2015-2658].

284. Antoci, Diana. Educaţia prin valori şi pentru valori / Diana Antoci ; red. şt.:
Botnari Valentina. – Chişinău, 2014. – P. 148-152. (66 tit. în lb. rom., rusă) şi la sfârşitul para-
grafelor. – [2015-254].

285. Antoci, Diana. Paradigmele patopsihologiei / Diana Antoci ; red. şt.: Botnari Va-
lentina. – Chişinău, 2015. – 174 p. (Bibliogr. la sfârşitul paragr.). – [2015-1060].

286. Baranetz, Efrat. Promovarea interacţiunii sociale în clasă prin utilizarea efectivă
a instrumentelor tehnologice de informare şi comunicare : 531.01 – Teoria generală a educa-
ţiei : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe pedagogice / Baranetz Efrat. – Chişinău, 2015. – P. 32-36.
(81 tit., inclusiv 12 tit. de lucrări ale aut. în lb. engl.). – [2015-165 Teze].

287. Bezede, Rima. Repere psihopedagogice ale leadershipului educaţional : 531.01


– Teoria generală a educaţiei : Autoref. tz. de doct. în ped. / Rima Bezede. – Chişinău, 2015.
– P. 26-28. (59 tit., inclusiv 13 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-133 Te-
ze].

288. Bucos, Tatiana. Educaţia – factor determinant în valorificarea potenţialului eco-


nomic naţional / Tatiana Bucos. – Chişinău, 2014. – P. 112-121. (216 tit. în lb. rom., engl.,
rusă). – [2015-5].

289. Bucun, Nicolae. Sindromul de hiperactivitate cu deficit de atenţie la şcolarul mic


/ Nicolae Bucun, Aurelia Glavan. – Chișinău, 2015. – P. 90-100. (240 tit. în lb. rom., engl.,
rusă). – [2015-2071].

102
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

290. Bulat, Galina. Suportul educaţional "Asistenţa copiilor cu cerinţe educaţionale


speciale" / Galina Bulat, Nadia Rusu ; coord.: Domnica Gînu. – Chişinău, 2015. – P. 108-109.
(63 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-1622].

291. Calmuţchi, Lidia. Competenţa ecologică în formarea iniţială a profesorului de


chimie / Lidia Calmuţchi. – Chişinău, 2014. – P. 153-155. (59 tit. în lb. rom., rusă). – [2015-
256].

292. Calugher, Viorica. Învăţământul superior de cultură fizică din Republica Moldo-
va: între tradiţie şi reformă / Calugher Viorica ; red. şt.: Goncearuc Svetlana. – Chişinău,
2015. – P. 174-197. (281 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-396].

293. Căruntu, Nina. Valoarea educaţională a etnografiei comunicării : (la nivel uni-
versitar) / Nina Căruntu. – Chişinău, 2015. – P. 155-168. (163 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). –
[2015-526].

294. Cebanu, Lilia. Educaţia pentru sănătate în instituţia preşcolară / Lilia Cebanu,
Angela Cazacu-Stratu. – Chişinău, 2015. – P. 114-117. (53 tit. în lb. rom., rusă). – [2015-818].

295. Ciobanu, Lora. Metodica predării obiectului Ştiinţe în clasele primare / Lora
Ciobanu. – Bălţi, 2014. – P. 224-227. (53 tit. în bl. rom., engl., rusă). – [2015-2350].

296. Cojocaru-Borozan, Maia. Integrare socioprofesională prin discurs didactico-


ştiinţific : [monografie] / Maia Cojocaru-Borozan, Ecaterina Ţarnă, Larisa Sadovei. – Chişinău
: S. n., 2014 [Tipogr. UPS "I. Creangă"]. – P. 230-236. (102 tit. în lb. rom., rusă). – [2015-
864].

297. Cojocaru-Borozan, Maia. Dimensiunea anatomo-fiziologică a culturii emoţiona-


le / Maia Cojocaru-Borozan, Nadejda Stratan. – Chişinău, 2014. – P. 118-132. (138 tit. în lb.
rom., engl., rusă). – [2015-977].

298. Cojocaru-Borozan, Maia. Pedagogia culturii emoţionale / Cojocaru-Borozan


Maia, Zagaievschi Corina, Stratan Nadejda. – Chişinău, 2014. – P. 187-200. (201 tit. în lb.
rom., engl., rusă). – [2015-978].

299. Cojocaru-Borozan, Maia. Valorile culturii emoţionale reflectate în înţelepciunea


popoarelor lumii / Maia Cojocaru-Borozan, Nadejda Mocanu, Balţat Lilia. – Chişinău, 2014. –
P. 225-235. (148 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-976].

300. Cuznețov, Larisa. Ghid metodologic pentru realizarea stagiului de practică pro-
fesională : Masteratul Consilierea și educația familiei / Larisa Cuznețov, Carolina Calaraș. –
Chișinău, 2015. – P. 129-135. (91 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2015-1945].

301. Cuznețov, Larisa. Parteneriatul educativ familie – cultură postfigurativă. Repere


teoretice și aplicative : Monografie / Cuznețov Larisa, Simcenco Irina. – Chișinău, 2015. – P.
134-140. (108 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2015-1946].

103
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

302. Danail, Serghei. Bazele teoretico-metodologice ale activităţii de cercetare ştiinţi-


fică în educaţia fizică şi sport / Danail Serghei, Arsene Igor. – Chişinău, 2015. – P. 74-78. (84
tit. în lb. rom., engl., germ.). – [2015-137].

303. Dialoguri chişinăuiene : Forumul de idei pedagogice : Ediţia a 6-a / col. red.: T.
Nagnibeda-Tverdohleb [et al.]. – Chişinău, 2015. – 205 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-
1585].

304. Drept şi activitate vamală. – Chişinău, 2014. – 248 p. (Bibliogr. la sfârşitul


curriculumurilor). – [2015-969].

305. Duhlicher, Olga. Educaţia interculturală. Implicaţii în formarea formatorilor /


Duhlicher Olga ; red. şt.: Dandara Otilia. – Chişinău, 2015. – P. 177-191. (174 tit. în lb. rom.,
engl., fr., rusă). – [2015-519].

306. Educaţia morală a elevilor / coord.: Şofron Larisa. – Chişinău, 2014. – 282 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-602].

307. "Experienţa internaţională şi naţională a activităţii extracurriculare cu stu-


denţii instituţiilor superioare de învăţământ", conferinţă ştiinţifico-practică internaţio-
nală (2014 ; Chişinău). Experienţa internaţională şi naţională a activităţii extracurriculare cu
studenţii instituţiilor superioare de învăţământ : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice
internaţionale = Международный и национальный опыт внеаудиторной работы со сту-
дентами высшей школы : Материалы международной научно-практической конферен-
ции, 18 dec. 2014 / науч. ред.: В. Б. Репида. – Chişinău, 2014. – 226 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2015-507].

308. "Facultatea de Pedagogie: tradiţie şi modernitate. Dialogul generaţiilor",


conferinţă ştiinţifico-practică naţională (2014 ; Chişinău). Facultatea de Pedagogie: tradi-
ţie şi modernitate. Dialogul generaţiilor : Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice naţionale cu
participare internaţională, 31 oct. 2014, Chişinău : Vol. 1-2 / coord.: Larisa Sadovei, Ludmila
Ursu. – Chişinău, 2014. – Bibliogr. la sfârşitul art. – [2015-323; 2015-324].

309. "Fenomenul sărăciei în condiţiile societăţii în tranziţie", conference


international (2015 ; Chişinău). Conference Book of the International Conference "Fenome-
nul sărăciei în condiţiile societăţii în tranziţie" = "Нарратив бедности в условиях системной
трансформации общества" = "Pictures of poverty in societies under transformation", Octo-
ber, 23-25, 2014, Chişinău / sci. ed.: Liya Kalinnikova Magnusson, Silvia Belibova. – Chişi-
nău, 2015. – 318 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-2096].

310. Fetescu, Sava. Managementul instruirii specialiştilor în domeniul educaţiei fizice


prin formare alternative de învăţământ la distanţă/învăţământ cu frecvenţă redusă : Speciali-
tatea: 533.04 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe
pedagogice / Fetescu Sava. – Chişinău, 2015. – P. 25-27. (70 tit., inclusiv 11 tit. de lucrări ale
aut. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2015-181 Teze].

104
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

311. Formarea competenţei de educaţie ecologică în cadrul pregătirii iniţiale a


cadrelor didactice pentru învăţământul primar şi preşcolar / Ludmila Ursu (coord.), Lilia-
na Saranciuc-Gordea, Tatiana Rusuleac [et al.]. – Chişinău, 2014. – P. 208-216. (120 tit. în
lb. rom., fr., rusă). – [2015-865].

312. "Formarea şi consolidarea spaţiului educaţional unic din perspectiva inte-


grării europene", conferință internațională (6 ; Chișinău ; 2014). Conferinţa internaţională
"Formarea şi consolidarea spaţiului educaţional unic din perspectiva integrării europene", [Ed.
a 6-a, 13-15 oct. 2014, Chișinău] / col. red.: Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb [et al.]. – Chişi-
nău, 2015. – 284 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-1948].

313. Formarea universitară în medii digitale: cercetări teoretico-experimentale :


Omagiu doctorului habilitat în pedagogie, profesorului universitar Ilie Lupu / red. şt.: Valeriu
Cabac. – Bălţi, 2015. – 278 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-1313].

314. "Fundamente psihopedagogice ale prevenirii şi combaterii violenţei în sis-


temul educaţional", conferinţă ştiinţifică naţională (2014 ; Chişinău). Fundamente
psihopedagogice ale prevenirii şi combaterii violenţei în sistemul educaţional : Materialele
Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională din 10 octombrie 2014 / coord.:
Otilia Stamatin ; col. red.: Igor Racu [et al.]. – Chişinău, 2014. – 367 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2015-110].

315. Fundamentele ştiinţelor educaţiei / Maia Cojocaru-Borozan, Larisa Sadovei,


Ludmila Papuc [et al.]. – Chişinău, 2014. – P. 429-445. (258 tit.) şi la sfârşitul modulelor. –
[2015-857].

316. Goraş-Postică, Viorica. Psihopedagogia comunicării / Viorica Goraş-Postică,


Mariana Botezatu. – Chişinău, 2015. – P. 143-146. (90 tit.) şi la sfârşitul temelor. – [2015-
466].

317. Grimalschi, Teodor. Gimnastica artistică / Teodor Grimalschi. – Chişinău,


2015. – P. 117-121. (60 tit. în lb. rom., rusă). – [2015-499].

318. Inovaţii pedagogice în educaţia incluzivă în şcoală / elab. de: Tatiana Tintiuc
[et al.] ; red. şt.: Simion Caisîn [et al.]. – Chişinău, 2015. – P. 190. (140 tit.). – [2015-1175].

319. Integralizarea naţional-europeană a valorilor educaţiei umaniste / Tamara


Cazacu, Adrian Ghicov, Nelu Vicol [et al.] ; coord.: Tamara Cazacu. – Chişinău, 2015. – P.
77-80. (82 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2015-2070].

320. ″Integrarea socio-economică și profesională a tinerilor – finalitate a de-


mersului educațional actual″, conferința științifico-practică cu participare internaționa-
lă (3 ; 2015 ; Chișinău). Integrarea socio-economică și profesională a tinerilor – finalitate a
demersului educațional actual, (ediția a 3-a) : Conferință ştiințifico-practică cu participare

105
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

internațională / com. org.: Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb [et al.]. – Chișinău, 2015. – 328 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-1625].

321. "Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea lim-


bilor străine", seminar metodologic (4 ; 2015 ; Chişinău). Materialele Seminarului meto-
dologic "Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine",
23 ian. 2014, (Ed. a 4-a) / dir. publ.: Ludmila Hometkovski ; red.-şef: Inga Stoianova. – Chişi-
nău, 2014. – 290 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-1664].

322. Introducere în psihologia unicității umane / elab. de: Carolina Perjan [et al.] ;
red. şt.: Simion Caisîn [et al.]. – Chişinău, 2015. – P. 132. (76 tit.). – [2015-1176].

323. Integrarea persoanelor cu dizabilităţi: Percepţii şi bariere / coord. şt.: Aurelia


Racu ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău, 2014. – 103 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2015-353].

324. "Învăţământul universitar şi piaţa muncii: conexiuni şi perspective", confe-


rinţă ştiinţifică internaţională (2014 ; Chişinău). Învăţământul universitar şi piaţa muncii:
conexiuni şi perspective : Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, 21 noiem. 2014 /
coord.: Vladimir Guţu, Maia Şevciuc ; col. red.: Nadejda Velişco [et al.]. – Chişinău, 2015. –
543 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-1886].

325. Ixari, Aliona. Tehnici de predare-învăţare-evaluare a lexicului de specialitate în


limba engleză pentru scopuri specifice / Aliona Ixari. – Chişinău, 2015. – P. 159-167. (127 tit.
în lb. rom., engl., rusă). – [2015-1048].

326. "Învăţământul de performanţă la disciplinele din ariile curriculare : Ştiinţe


exacte şi ştiinţe ale naturii. Obiective. Strategii. Perspective", conferinţă ştiinţifică in-
ternaţională (2015 ; Chişinău). Învăţământul de performanţă la disciplinele din ariile curricu-
lare : Ştiinţe exacte şi ştiinţe ale naturii. Obiective. Strategii. Perspective : Materialele Confe-
rinţei Ştiinţifice Internaţionale, 25-28 septembrie 2014, Chişinău : Vol. 1, 2 / com. şt.: Mitrofan
Cioban (preşedinte) [et al.]. – Chişinău, 2015. – Bibliogr. la sfârşitul art. – [2015-849 ; 2015-
850].

327. Management şi consiliere în educaţie preşcolară : Culegere de rezumate ale


tezelor de master : Vol. 2 / coord. de ed.: Gînju Stela [et al.]. – Chişinău, 2015. – 152 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-1057].

328. Management şi consiliere în educaţie preşcolară. – Chişinău, 2014. – 124 p.


(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-315].

329. Materiale metodico-didactice pentru programul de studii de masterat / Ana


Borş, Felicia Chifa, Igor Coban [et al.] ; coord.: Elena Belei. – Chişinău, 2015. – 249 p.
(Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2015-961].

106
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

330. Metodologia de optimizare a curriculumului şcolar / Ion Botgros, Ludmila


Franţuzan, Sergiu Baciu [et al.] ; coord. șt.: Ion Botgros. – Chișinău, 2015. – 332 p. (Bibliogr.
la sfârşitul cap.). – [2015-2073].

331. Mindrigan, Vasile. Formarea profesională a studenţilor din învăţământul univer-


sitar de educație fizică şi sport la specializarea "Manager în turism" / Mindrigan Vasile ; red.
şt.: Spătaru Tatiana, Miron Viorel ; conducător şt.: Rîşneac Boris. – Chişinău, 2015. – P. 117-
130. (231 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2015-2256].

332. Mîsliţchi, Valentina. Adaptarea şcolară / Valentina Mîsliţchi ; red. şt.: Botnari
Valentina. – Chişinău, 2014. – P. 163-169. (109 tit. în lb. rom., fr., rusă) şi la sfârşitul сap. –
[2015-255].

333. Mîsliţchi, Valentina. Parteneriatul educaţional familie-grădiniţă-şcoală / Valenti-


na Mîsliţchi ; red. şt.: Botnari Valentina. – Chişinău, 2015. – P. 154-158. (64 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2015-1058].

334. Ne rugăm pentru Alecsandri : Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri"[din Chişinău]


: 25 de ani : [de la fondare] / Daniela Vacarciuc, Strătilă Silvia, Friptu Marta [et al.]. – Chiși-
nău, 2015. – 192 p. (Bibliogr. în text). – [2015-1925].

335. Nor, Dragu. Valorile performanţei în pedagogia universitară / Dragu Nor. – Chi-
şinău, 2015. – P. 169-187. (348 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2015-2394].

336. Pascari, Valentina. Proiectarea procesului educaţional în instituţia preşcolară /


Valentina Pascari. – Chişinău, 2015. – P. 169-172. (66 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2015-2196].

337. Pascaru-Goncear, Valeria. Fundamente teoretice şi metodologice ale formării


competenţei de consiliere psihopedagogică la studenţi : Specialitatea : 533.01 - Pedagogie
universitară : Autoref. tz. de doct. în pedagogie / Valeria Pascaru-Goncear. – Chişinău, 2015.
– P. 28-30. (52 tit., inclusiv 19 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-108 Te-
ze].

338. "Păstrarea integrităţii familiei – politică prioritară pentru protecţia copilu-


lui", conferinţă internaţională ştiinţifico-practică (2015 ; Chişinău). Păstrarea integrităţii
familiei – politică prioritară pentru protecţia copilului : Materialele conferinţei internaţionale
ştiinţifico-practice, 15 mai 2014, ULIM, Chişinău / col. red.: Victoria Gonţa [et al.]. – Chişinău,
2015. – 150 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-241].

339. Pedagogi români notorii : (din Basarabia interbelică şi postbelică) : In memori-


am Profesorului universitar Gheorghe Gonţa, doctor habilitat, ex-şef catedra Istoria Români-
lor, UPS "Ion Creangă" : Vol. 2 / coord.: Virgil Mândâcanu, Valeriu Volcov ; red. resp.: Ludmi-
la Armaşu, Marcela Vâlcu. – Chişinău, 2015. – 358 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-
1473].

107
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

340. "Perspective şi tendinţe actuale de dezvoltare a învăţămîntului preşcolar şi


primar", conferinţă ştiinţifică internaţională (2013 ; Bălţi). Perspective şi tendinţe actuale
de dezvoltare a învăţămîntului preşcolar şi primar = Perspectives and Current Trends in the
Development of the Preschool and Primary Education Republic of Moldova : Materialele
conferinţei ştiinţifice internaţionale, 30-31 oct. 2013 / com. org.: Ciobanu Lora (preşedinte) [et
al.]. – Bălţi, 2014. – 357 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-259].

341. "Picture of Poverty in Societies Under Transformation", conference inter-


national (2015 ; Chişinău). Programme of the International Conference: "Picture of Poverty
in Societies Under Transformation" = "Наратив бедности в условиях системной транс-
формации общества", October, 23-25, 2014 / sci. ed.: Liya Kalinnikova Magnusson, Corne-
lia Bodorin ; com. şt.: Racu Igor [et al.] ; resp. ed.: Natalia Ciubotaru. – Chişinău, 2015. – 322
p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-1814].

342. Plan managerial : anul şcolar 2015-2016 : [Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi"
din Chişinău] / coord. şt.: Boris Volosatîi. – Chişinău, 2015. – 332 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.).
– [2015-1990]

343. Platon, Carolina. Repere psihopedagogice ale evaluării în învăţămînt / Carolina


Platon. – Chişinău, 2015. – P. 180-189. (143 tit. în lb. engl., fr.). – [2015-1207].

344. Pro Asachi : Anuar didactic : [al Liceului Teoretic "Gheorghe Asachi" din Chişi-
nău] / coord. şt.: Boris Volosatîi, Angela Cutasevici. – Chişinău, 2015. – 118 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art. şi în subsol). – [2015-899].

345. "Probleme actuale privind perfecţionarea sistemului de învăţămînt în do-


meniul culturii fizice", conferinţă ştiinţifică internaţională (2014 ; Chişinău). Probleme
actuale privind perfecţionarea sistemului de învăţămînt în domeniul culturii fizice : Materialele
conferinţei ştiinţifice internaţionale : consacrate Zilei Mondiale a Calităţii, 14-15 noiem. 2014 /
col. red.: Povestca Lazari [et al.]. – Chişinău, 2014. – 630 p. (Bibliogr. la sfarşitul art.). –
[2015-2017].

346. "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului",


conferinţă ştiinţifică anuală (17 ; 2015 ; Chişinău). Probleme ale ştiinţelor socioumanistice
şi modernizării învăţământului : 75 de ani de la fondare : Materialele conferinţei ştiinţifice
anuale a profesorilor şi cercetătorilor UPS "Ion Creangă" : Vol. 1 / coord. şt.: Racu Igor ; col.
red.: Perjan Carolina [et al.]. – Chişinău, 2015. – 392 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-
1294].

347. ″Problemele acmeologice în domeniul Culturii fizice″, conferință științifică


internațională (2015 ; Chișinău). Problemele acmeologice în domeniul Culturii fizice : Mate-
rialele conferinței internaționale, 4 dec. 2015 / col. red.: Aftimiciuc Olga [et al.]. – Chișinău,
2015. – 119 p. (Bibliogr. la sfârșitul art.). – [2015-2656].

348. "Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region",
international conference (2015 ; Chisinau). Professional Education and Economic Needs

108
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

of the Black Sea Region : International Conference, 24 April 2015, Chisinau, Rep. of Moldova
/ sci. board: Victor Tvircun [et al.]. – Chisinau, 2015. – 200 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2015-1866].

349. Program de master "Drept public". – Chişinău, 2015. – 220 p. (Bibliogr. la


sfârşitul curriculumurilor). – [2015-973].

350. Program de masterat "Dreptul în afaceri" / colectiv de aut.: Avornic Gheor-


ghe, Cojocaru Eugenia, Humă Ioan [et al.] ; red. resp.: Mihalache Iurie. – Chişinău, 2014. –
312 p. (Bibliogr. la sfârşitul curriculumurilor). – [2015-951].

351. Program de master "Dreptul muncii". – Chişinău, 2015. – 186 p. (Bibliogr. la


sfârşitul curriculumurilor). – [2015-970].

352. Program de master "Proces penal şi criminalistică". – Chişinău, 2015. – 193


p. (Bibliogr. la sfârşitul curriculumurilor). – [2015-972].

353. Proiectarea didactică. Biologie şi chimie / Nedbaliuc R., Coropceanu E.,


Godoroja R. [et al.]. – Chişinău, 2015. – P. 262-264. (72 tit. în lb. rom., rusă). – [2015-604].

354. Raileanu-Ciobanu, Olga. Pedagogia competenţelor / Raileanu-Ciobanu Olga ;


coord.: Cuzneţov Larisa. – Chişinău, 2014. – P. 108-113. (59 tit.). – [2015-1361].

355. Rezistenţa la educaţie / Zorilo Larisa (coord.), Ciobanu Lora, Foca Eugenia [et
al.]. – Bălţi, 2015. – P. 181-188. (102 tit.). – [2015-1216].

356. "Rezistenţa la educaţie: soluţii şi perspective", conferinţă ştiinţifico-


practică internaţională (2014 ; Bălţi). Rezistenţa la educaţie: soluţii şi perspective : Materia-
lele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale organizată în cadrul proiectului instituţional
"Cercetarea fenomenului rezistenţei educaţiei sub aspect socio-psiho-pedagogic în şcoala
primară rurală", cifrul 11.817.08.70A, 30 oct. 2014, Bălţi / com. org.: Zorilo Larisa (preşedinte)
[et al.]. – Bălţi, 2014. – 381 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-261].

357. Rusu, Elena. Formarea inteligenţei emoţionale a studenţilor pedagogi / Elena


Rusu ; red. şt.: Nicolae Silistraru. – Chişinău, 2015. – P. 147-159. (212 tit. în lb. rom., engl.,
rusă). – [2015-140].

358. Sistemul inovativ al universităţii: intraprenoriatul mediului universitar (pe


exemplul Universităţii de Stat din Moldova) / Mariana Jelencu, Angela Niculiţă, Florentin Pa-
ladi (coord.) [et al.]. – Chişinău, 2015. – P. 192-195. (77 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-
2395].

359. Stanciuc, Zinaida. Comunicarea pedagogică și stilurile cognitive în învățare /


Zinaida Stanciuc ; coord. șt.: Carolina Platon. – Chișinău, 2015. – P. 113-121. (189 tit. în lb.
rom., engl., fr., alte lb. străine). – [2015-2298].

109
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

360. Studierea copilului prin metoda observării şi documentării : Suport de curs :


Pedagogie în Învăţământul Primar / alcăt.: Liliana Saranciuc-Gordea, Ludmila Ursu. – Chiși-
nău, 2015. – 134 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-2224].

361. Surugiu, Dorina. Nuevas tendencias en la metodología de E/LE : Apoyo para el


curso de Didáctica de la lengua española / Dorina Surugiu. – Chişinău, 2015. – 138 p.
(Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-2097].

362. "Şcoala modernă: provocări şi oportunităţi", conferinţă ştiinţifică internaţi-


onală (2015 ; Chişinău). Şcoala modernă: provocări şi oportunităţi : Materialele Conferinţei
Ştiinţifice Internaţionale, 5-7 noiemb. 2015 / col. red.: Aglaida Bolboceanu [et al.] ; coord. şt.:
Lilia Pogolşa, Nicolae Bucun. – Chişinău, 2015. – 707 p. (Bibliogr. la sfârșitul art.). – [2015-
2316].

363. Timuş, Maria. Aspecte comunicative a activităţii profesionale a specialistului de


cultură fizică şi sport / Maria Timuş, Danail Sergiu. – Chişinău, 2015. – P. 261-267. (204 tit. în
lb. rom., engl., rusă). – [2015-2598].

364. Timuş, Maria. Comunicarea didactică a profesorului de educaţie fizică / Timuş


Maria, Branişte Gheorghe, Amelicichin Ecaterina. – Chişinău, 2014. – P. 192-199. (218 tit. tit.
în lb. rom., engl., rusă). – [2015-564].

365. Ţâgulea, Ion. Culoare / Ion Ţâgulea. – Chişinău, 2015. – P. 147-148. (61 tit. în
lb. rom., rusă). – [2015-1197].

366. Ţurcan (Balţat), Lilia. Formarea cadrelor didactice prin valorile toleranţei / Lilia
Ţurcan (Balţat). – Chişinău, 2015. – P. 226-248. (246 tit. în lb. rom., rusă). – [2015-2312].

367. Staricov, Estela. Condiţii psihopedagogice de formare a motivaţiei învăţării la


studenţii din învăţământul universitar : Specialitatea 533.01 – Pedagogie universitară :
Autoref. tz. de doct. în ştiinţe ped. / Staricov Estela. – Chişinău, 2015. – P. 25-27. (53 tit.,
inclusiv 10 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-152 Teze].

368. Ștefârța, Adelina. Fundamentele și istoria pedagogiei : Suport de curs / Adelina


Ștefârța. – Chișinău, 2015. – 135 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-1977].

369. Ungureanu, Constantin. Sistemul de învățământ din Bucovina în perioada stă-


pânirii austriece (1774-1918) / Constantin Ungureanu ; a contribuit: Eugen Patraş. – 2015. –
P. 422-442. (520 tit. în lb. rom., germ., ucr.). – [2015-2207].

370. "Valorile moral-spirituale ale educaţiei", simpozion pedagogic internaţional


(2015 ; Chişinău). Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In memoriam Mihail Terentii : Mate-
rialele simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău / coord. şt.: Lilia
Pogolşa [et al.] ; col. red.: Viorica Andriţchi [et al.]. – Chişinău, 2015. – 338 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2015-896].

110
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

371. Vinnicenco, Elena. Introducere în pedagogie / Elena Vinnicenco, Dumitru


Patraşcu. – Chişinău, 2015. – 92 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-1815].

372. Yelkuvan, Fahri. Particularităţile studierii istoriei popoarelor turcice în şcolile din
Turcia şi Kârgâzstan : Specialitatea 531.03 – Ped. istorică : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe ped.
/ Yelkuvan Fahri. – Chişinău, 2015. – P. 20-22. (50 tit., inclusiv 11 tit. de lucrări ale aut. în lb.
kârgâză, turcă, rusă). – [2015-61 Teze].

373. "Восточное партнерство в сфере педагогических инноваций в инклю-


зивном образовании", научно-практическая конференция (2015 ; Кишинэу). Вос-
точное партнерство в сфере педагогических инноваций в инклюзивном образовании :
Материалы Международной научно-практической конференции в рамках Международ-
ного проекта TEMPUS "INOVEST", г. Кишинев, 6-10 июля 2015 г. / [под общей ред.
С. Кайсынa]. – Кишинэу, [2015]. – 487 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-2676].

374. "Гуманизация современной системы образования", национальная на-


учно-практическая конференция (2014 ; Комрат). Гуманизация современной системы
образования : Национальная научно-практическая конференция / редкол.: Арикова З.
Н. [и др.]. – Комрат, 2014. – 215 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-1296].

375. Курачицки, А. Лекции по педагогике : Ч. 2 / А. Курачицки. – Кишинев, 2015.


– 76 p. (Bibliogr. la sfârşitul lecţiilor). – [2015-1347].

376. Курачицки, Анжела. Менеджмент начального образования / Анжела Кура-


чицки. – Кишинэу, 2014. – 107 p. (Bibliogr. la începutul temelor). – [2015-560].

377. Курачицки, Анжела. Теоретико-практические основы образовательного


менеджмента / Анжела Курачицки. – Кишинэу, 2014. – 107 p. (Bibliogr. la începutul teme-
lor). – [2015-561].

378. Лицейский научно-методический вестник : Nr 17 : Реализация основных


этапов урока через развитие специфических компетенций на уроке / сост.: Абрамова О.
В. [и др.] ; ред. совет: Абрамова О. В. [и др.]. – Кишинэу, 2014. – 160 p. (Bibliogr. la sfârşi-
tul art.). – [2015-244].

379. Терентий, Михаил Афанасиевич. Фундаментализация, интеграция и


стандартизация системы обучения и воспитания / Михаил Афанасиевич Терентий ;
коорд.: Филонов Г. Н., Нелу Викол. – Кишинев, 2015. – P. 317-336. (274 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2015-532].

380. Цвик, Ирина. Теория и практика обучения межкультурной коммуникации в


процессе изучения предметов филологического цикла / Ирина Цвик, Александра Бар-
банягрэ. – Кишинэу, 2014. – P. 173-181, 228. (125 tit. în lb. engl., rusă). – [2015-571].

111
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

381. Цвик, Ирина. Формирование межкультурной компетенции филологов в


процессе изучения/преподавания всемирной литературы в вузе / Ирина Цвик. – Киши-
нёв, 2014. – P. 212-219. (94 tit. în lb. rom., rusă). – [2015-397].

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


382. Covalov, Alexandr. Studiu comparativ privind obiceiurile, tradiţiile şi sărbătorile
calendaristice ale bulgarilor din Republica Moldova : Specialitatea: 612.01 – Etnologie :
Autoref. tz. de doct. în istorie / Covaliov Alexandr. – Chişinău, 2016. – P. 21-24. (50 tit., inclu-
siv 22 tit. de lucrări ale aut. în lb. bulg., rom., rusă). – [2016-205 Teze].

383. Doina : Identitate, destin, valorificare : Festivalul Doinei, ed. a 3-a, 2014 / Con-
stantin Rusnac, Diana Bunea, Tudor Colac [et al.] ; dir. de proiect: Alexandru Dorogan ; con-
cepţie, coord., coaut., glosar, bibliogr. selectivă, resp. ed.: Victor Ghilaş ; transcriere muz. şi
notografie: Gheorghe Nicolaescu ; fot.: Iulian Fanaru, Victor Bădulescu. – Chişinău, 2015. –
P. 106-110. (80 tit. în lb. rom., rusă). – [2015-839].

384. "Folclor şi postfolclor în contemporaneitate", conferinţă internaţională


(2014 ; Chişinău). Folclor şi postfolclor în contemporaneitate : Materialele Conferinţei Inter-
naţionale, 11-12 decembrie 2014, Chişinău / col. red.: Victoria Melnic [et al.]. – Chişinău,
2015. – 275 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-1315].

385. ″Noi orientări în dezvoltarea muzeografiei, etnografiei și istoriei naturale în


Basarabia interbelică″, conferință științifică (2015 ; Chișinău). Noi orientări în dezvoltarea
muzeografiei, etnografiei și istoriei naturale în Basarabia interbelică : Materialele Conferinței
Științifice din 25 mart. 2015 / com. org.: M. Ursu [et al.] ; coord.: Ana Moraru. – Chișinău,
2015. – 153 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-2243].

386. Triboi, Vasile. Totul despre superstiţiile sportive / Vasile Triboi, Ursache Simo-
na. – Chişinău, 2015. – P. 198-208. (180 tit.). – [2015-2026].

387. Квилинкова, Елизавета. Курбан у гагаузов : (Архаическая современность)


/ Елизавета Квилинкова ; науч. консультант: Христов П. – Кишинев, 2015. – P. 445-472.
(442 tit. în lb. engl., găgăuză, ucr., rusă). – [2015-2184].

388. Лукьянец, Ольга. Путешествие в этнологию : Ч. 2 / О. Лукьянец. –


Кишинёв, 2015. – 180 p. (Bibliogr. în text şi la sfârşitul art.). – [2015-495].

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


389. ″Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani″, conferință
șiințifică națională cu participare internaţională (2015 ; Chișinău). Învățămîntul superior
din Republica Moldova la 85 de ani : Materialele conferinței științifice naționale cu participare
internațională, 24-25 sept. 2015, Chișinău : Vol. 1, 2, 3 / com. șt.: Moșanu-Șupac Lora (pre-
ședinte) [et al.]. – Chișinău, 2015. – [2015-1820 ; 2015-1821 ; 2015-1822].

112
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător


390. Cantaragiu, Iuliana. Asigurarea unui mediu durabil : Aportul societăţii civile şi al
sectorului privat la atingerea ţintelor naţionale ale ODM 7 în Republica Moldova / Iuliana
Cantaragiu. – Chişinău, 2012. – P. 51-52. (71 tit.). – [2015-333].

391. Chirică, Lazăr. Managementul mediului / Lazăr Chirică, Maria Nedealcov, Tati-
ana Dudnicenco ; red. şt.: Grigore Stasiev. – Chişinău, 2014. – P. 335-339. (99 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2015-10].

392. Evaluarea poluanților atmosferici / Ciudin Rodica, Petrescu Valentin, Cioca


Lucian-Ionel [et al.]. – Chișinău, 2015. – P. 108-131. (58 tit. în lb. engl.). – [2015-2580].

393. Raboşapca, Irina. Managementul riscului de mediu / Irina Raboşapca ; red. şt.:
Angela Timus. – Chişinău, 2014. – P. 184-194. (148 tit. în lb. rom., engl., fr., alte lb. străine). –
[2015-368].

394. Todos, Petru. Evaluarea impactului de mediu / Petru Todos. – Chişinău : S. n.,
2015. – 174 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-776].

51 MATEMATICĂ
395. Capcelea, Titu. Calcul numeric cu aplicații în MATLAB : Partea 1-a / Titu
Capcelea, Maria Capcelea. – Chișinău, 2015. – P. 385-389. (78 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[2015-2661].

396. Cataranciuc, Sergiu. Complexul generalizat de relaţii multi-are şi aspectele


aplicative ale acestuia : 112.03 – Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale : Autoref.
tz. de doct. habilitat în ştiinţe matematice / Cataranciuc Sergiu. – Chişinău, 2015. – P. 38-44.
(122 tit., inclusiv 58 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-78 Teze].

397. Cataranciuc, Sergiu. Topologia algebrică a relaţiilor multi-are / Sergiu


Cataranciuc ; red. şt.: Petru Soltan. – Chişinău, 2015. – P. 213-227. (239 tit. în lb. rom., engl.,
fr., rusă). – [2015-217].

398. "Mathematics & Information Technologies: Research and Education" (MI-


TRE-2015), international conference (2015 ; Chişinău). International Conference "Mathe-
matics & Information Technologies: Research and Education" (MITRE-2015) : Satellite confe-
rence of the Eighth Congress of Romanian Mathematicians / sci. com.: Gheorghe Ciocanu
(co-chair) [et al.] ; ed. by: Guţu V. – Chişinău, 2015. – 131 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2015-1638].
53 FIZICĂ
399. Academician Mircea Bologa : [fizician] : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" (Inst.) ; concepţia lucrării: Mircea Bologa ; red. şt.:
Constantin Manolache ; resp. de ed.: Aurelia Hanganu ; coord.: Ion Xenofontov ; bibliogr.:

113
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Janna Nikolaeva. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut), 2015
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 407 p. : fot. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3073-2-1 (în cop. tare).
[2015-1414].
Curriculum vitae. – Aprecieri. – Publ. (monogr., brevete de invenţie, art. în culeg., peri-
odice, comunicări), 1670 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 1959-2014. – Personalia, 56 tit.
___________________
400. Gubceac, Gennadii. Tranziţii de fază printr-o stare intermediară metastabilă :
131.03 – Fizică statistică şi cinetică : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe fizice / Gubceac
Ghennadii. – Chişinău, 2015. – P. 22-26. (53 tit., inclusiv 23 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom.,
engl.). – [2015-129 Teze].

401. Moraru, Gheorghe. Discontinuous solutions in the statics of deformable bodies


/ Gheorghe Moraru. – Chişinău, 2015. – P. 374-395. (248 tit.). – [2015-1653].

402. Nika, Denis L. Phonon engineering in graphene and semiconductor


nanostructures / Denis L. Nika. – Chişinău, 2015. – 183 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-
1211].

403. Ţurcan, Marina. Aspectul cooperativ cuantic între fotoni la emisiile raman şi
hyper-raman : 131.03 – Fizică statistică şi cinetică : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe fizice / Ţur-
can Marina. – Chişinău, 2015. – P. 17-21. (61 tit., inclusiv 33 tit. de lucrări ale aut. în lb. lb.
engl.,germ., rusă). – [2015-190 Teze].

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


404. Curjos, Vasile. Pe verticală / Vasile Curjos. – Cahul, 2015. – P. 328-331. (134
tit. în lb. rom., rusă). – [2015-570].

405. Povar, Igor. Termodinamica echilibrelor chimice complexe în sisteme eterogene


multicomponente / Igor Povar, Oxana Spînu. – Chişinău, 2014. – P. 406-452. (495 tit. în lb.
rom., engl.). – [2015-125].

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


406. Daradur, Mihail. New Drought Products: Transforming Drought Information to
Facilitate Decision Making / Mihail Daradur, Lazar Chirica, Valeriu Cazac [et al.]. – Chişinău,
2015. – P. 77-80. (56 tit.). – [2015-1525].

407. Sîrbu, Rodica. Influenţa condiţiilor agrometeorologice în formarea productivităţii


viţei de vie pe teritoriul Republicii Moldova : 153.03 – Meteorologie, climatologie, agrometeo-
rologie : Autoref. tezei de doct. în ştiinţe geoeconomice / Sîrbu Rodica. – Chişinău, 2015. – P.
22-26 (61 tit., inclusiv 13 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-7 Teze].

114
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
408. Andronache, L. Protocoale standardizate de cercetare a metabolismului
glutationic / L. Andronache. – Chişinău, 2014. – P. 36-40. (53 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[2015-146].

409. Fulga, A. Ursolic acid: do we need other derivates? / A. Fulga // Curierul medi-
cal. – 2015. – Vol. 58, Nr 6. – P. 47-48. (75 tit. în lb. engl.).

410. Gherasim, Elena. Ranidele verzi (Amphibia, ranidae) din Republica Moldova:
biologia, ecologia şi helmintofauna : 165.05. Parazitologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe
biologice / Gherasim Elena. – Chişinău, 2016. – P. 31-36. (51 tit., inclusiv 21 tit. de lucrări ale
aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-202 Teze].

411. Human health. Role of genetic and epigenetic factors / Teodor Furdui, Va-
lentina Ciochina, Aliona Glijin [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2015. – Nr 2. – P. 35-37. (65 tit. în lb. engl., rusă).

412. Protocoale standardizate de cercetare ale metabolismului glucidic în ţesu-


tul osos / Olga Tagadiuc, Veronica Sardari, Lilia Andronache [et al.]. – Chişinău, 2014. – P.
44-48. (55 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-145].

413. Raportul V naţional al Republicii Moldova cu privire la diversitatea biologi-


că : Convenţia privind Diversitatea Biologică / Alexandru Teleuţă, Michael R. Appleton, Bog-
dan Popa [et al.] ; au contribuit: Lazăr Chirică [et al.]. – Chişinău, 2015. – P. 68-72. (89 tit.). –
[2015-1247].

414. Дедю, Ион И. Очерки генезиса и эволюции (смены) экологических


парадигм / Ион И. Дедю // Noosfera. – 2015. – Nr 13. – P. 19-22. (101 tit. în lb. rom., engl.,
fr., germ., rusă).

415. Чтения памяти кандидата биологических наук, доцента Л. Л. Попа /


оргком.: Фоменко В. Г. [и др.]. – Тирасполь, 2015. – 179 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2015-1297].
58 BOTANICĂ
416. ″Conservation of Plant Diversity″, scientific symposium (2015 ; Chișinău).
International Scientific Symposium ″Conservation of Plant Diversity″ : Dedicated to the 65th
anniversary of the Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova, 28-30
sept. 2015 / progr. com.: Gheorghe Duca [et al.]. – Chișinău, 2015. – 127 p. (Bibliogr. la sfâr-
şitul art.). – [2015-1859].

417. Jardan, Natalia. Flora rezervaţiei "Codrii" : (plante vasculare) : 164.01 – Botani-
că : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe biologice / Jardan Natalia. – Chişinău, 2015. – P. 26-28. (66
tit., inclusiv 13 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-26 Teze].

115
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

418. Manic, Ștefan. Macromicetele din ecosistemele Republicii Moldova : (taxono-


mie, bioecologie, corologie) : 164.01 - Botanica : Autoref. tz. de doct. habilitat în șt. biologice /
Ștefan Manic. – Chişinău, 2015. – P. 37-41. (97 tit., inclusiv 19 tit. de lucrări ale aut. în lb.
rom., engl., rusă). – [2015-110 Teze].

419. Palancean, Alexei. Dendroflora cultivată din Republica Moldova : 164.01 – Bo-
tanica : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe biologice / Palancean Alexei. – Chişinău, 2015.
– P. 37-43. (95 tit., inclusiv 64 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2015-172
Teze].

420. Roşca, Ion A. Creşterea plantelor lemnoase în cultură containerizată / Ion A.


Roşca ; red. şt.: Alexandru Ciubotaru. – Chişinău, 2014. – P. 102-106. (84 tit. în lb. rom.,
engl., ucr., rusă). – [2015-234].

421. Şalaru, Victor. Structura taxonomică şi ecologică a comunităţilor de alge edafi-


ce păstrate în condiţii de anhidrobioză / Şalaru Victor, Melnic Victor. – Chişinău, 2014. – P.
114-127. (194 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-14].

422. Şestacova, Tatiana. Mecanismele genetico-moleculare ale rezistenţei plantelor


la stresul biotic / Şestacova Tatiana, Tabără Olesea // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 3. – P. 23-27. (68 tit. în lb. rom., engl.).

423. Ștefîrță, Anastasia. Răspunsul specific și nespecific al plantelor la acțiunea


stresului hidric și termic: relațiile interactive dintre status-ul apei și protecția antioxidantă /
Ștefîrță Anastasia, Leahu Ig., Toma S. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2015. – Nr 1. – P. 40-46. (122 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă).

59 ZOOLOGIE
424. Enciu, Valeriu. Aparatul nervos şi microcirculaţia sanguină a formaţiunilor fi-
broase ale autopodiilor la bovine în normă şi patologie / Valeriu Enciu ; sub red.: Vasile
Coţofan, Mihail Ştefaneţ. – Chişinău, 2014. – P. 189-217. (572 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[2015-157].

425. Plop, Larisa. Biologia, ecologia şi comportamentul speciei Triturus Vulgaris în


Codrii centrali / Larisa Plop, Ion Toderaş, Tudor Cozari ; red. şt.: Ion Toderaş. – Chişinău,
2015. – P. 103-115. (246 tit. în lb. rom., engl., fr., alte lb. străine). – [2015-701].

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
426. Belic, O. Morphology of the spleen and its ligamentous apparatus / O. Belic //
Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 5. – P. 46-47. (60 tit. în lb. rom., engl.).

427. Semne, sindroame şi personalităţi notorii în oncologie, hematologie şi me-


dicina universală : (definiţii şi tălmăciri în limba română) / Corcimaru Ion, Mereuţă Ion,

116
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

Bacalîm Lilia [et al.] ; sub red.: Nicolae Ghidirim. – Chișinău, 2015. – P. 214-223. (184 tit. în
lb. rom., engl., fr., rusă). – [2015-1960].

611 Anatomie. Anatomie comparată


428. Anatomia omului / colectiv de aut.: Ilia Catereniuc, Teodor Lupaşcu, Dumitru
Batîr [et al.] ; au colab.: Mihail Ştefaneţ [et al.] ; sub red.: Ilia Catereniuc, Teodor Lupaşcu. –
Chişinău, 2015. – P. 397-399. (66 tit.). – [2015-1487].

429. Sistemele cardiovascular, limfatic, nervos periferic şi organele senzoriale :


(culegere de cursuri) / Ilia Catereniuc, Teodor Lupaşcu, Dumitru Batîr [et al.] ; au colab.:
Mihail Ștefaneț [et al.] ; sub red.: Ilia Catereniuc, Teodor Lupaşcu. – Chişinău, 2015. – P. 421-
425. (111 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-2326].

430. Sistemul nervos central. Splanhnologie : Vol. 2 / Ilia Catereniuc, Teodor Lu-
paşcu, Dumitru Batâr [et al.] ; au colab.: Mihail Ştefăneţ [et al.] ; sub red.: Ilia Catereniuc,
Teodor Lupaşcu. – Chişinău, 2015. – P. 338-339. (56 tit. în lb. rom., rusă). – [2015-822].

431. Suman, Serghei. Paternul morfofuncţional şi semnificațiile clinice ale complexu-


lui coledocopancreaticoduodenal : 311.01 – Anatomia omului : Autoref. tz. de doct. habilitat în
ştiinţe medicale / Suman Serghei. – Chişinău, 2015. – P. 35-42. (92 tit., inclusiv 68 tit. de
lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-81 Teze].

612 Fiziologie. Fiziologie comparată


432. Grosu, Victoria. Impactul disfuncţiilor cronice ale miocardului asupra stării fizio-
logice integrale a cordului şi metabolismului organismului : 165.01 – Fiziologia omului şi ani-
malelor : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe biologice / Grosu Victoria. – Chişinău, 2015. –
P. 47-52. (71 tit., inclusiv 44 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-48 Teze].

433. Hadjiu, Svetlana. Dezvoltarea neuropsihică şi evaluarea neurologică a sugaru-


lui şi copilului de vârstă mică / Svetlana Hadjiu. – Chişinău, 2014. – P. 550-585. (902 tit. în lb.
rom., engl., fr.). – [2015-432].

434. "Probleme actuale ale morfologiei", conferință ştiințifică internațională


(2015 ; Chişinău). Probleme actuale ale morfologiei = Actual Issues of Morphology =
Актуальные вопросы морфологии : Materialele Conferinței Ştiințifice Internaționale : dedi-
cată celor 70 de ani de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", 15-16 oct. 2015, Chișinău / sub red.: Ilia Catereniuc, Boris Topor. – Chișinău,
2015. – 427 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-2030].

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


435. Impactul temperaturilor extreme ambientale asupra sănătăţii : [monografie] /
Croitoru Cătălina, Overcenco Ala, Pantea Valeriu [et al.]. – Chişinău, 2015. – P. 129-144.
(208 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-2586].

117
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

436. Lupu, L. Sănătatea mintală a studenţilor medicinişti = Medical students mental


health / L. Lupu // Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 1. – P. 51-52. (57 tit. în lb. rom.,
engl., rusă).

437. "Promovarea modului sănătos de viaţă – o sursă vitală în schimbarea sis-


temului de sănătate", conferinţă naţională cu participare internaţională (6 ; 2014 ; Chi-
şinău). Promovarea modului sănătos de viaţă – o sursă vitală în schimbarea sistemului de
sănătate : Materialele Conferinţei a 6-a Naţionale cu participare internaţională a elevilor din
colegiile de medicină, 18 noiem. 2014 / red. coord.: Mariana Negrean. – Chişinău, 2014. –
170 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-114].

438. Răspunsul la violenţa partenerului intim şi violenţa sexuală împotriva fe-


meilor. – Chişinău, 2015. – P. 47-53. (139 tit. în lb. engl.). – [2015-2162].

439. Sănătatea şi starea de bine : principii care-ţi pot schimba viaţa / resp. ed.: Ghe-
orghe Zămosteanu ; colab. şi consultanţi: Albert Reece [et al.] ; sub red. lui Mark A. Finley, Peter
N. Landless. – Chişinău, 2014. – 128 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-710].

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


440. Publicaţii didactice editate sub egida ŞMSP // Şcoala de Management în Să-
nătate Publică. – Chişinău, 2015. – P. 62-64. – [2015-1051].
Include 24 tit. monogr., studii, publ. în a. 2003-2011.
_________________

441. Cebanu, Serghei. Starea de sănătate a sportivilor – problemă actuală de sănă-


tate publică / Serghei Cebanu // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2015. – Nr 3. – P. 37-38. (52 tit. în lb. rom., engl., rusă).

442. Contraindicaţii la vaccinare şi reacţii postvaccinale / colectiv de aut.: Victoria


Bucov, Anatolie Melnic, Laura Ţurcan [et al.]. – Chişinău, 2014. – P. 120-127. (84 tit. în lb.
engl.). – [2015-16].

443. Damaşcan, Ghenadie. Metodologii de contractare a serviciilor medicale în ca-


drul asigurărilor obligatorii de sănătate : 331.03 Medicină socială şi management : Autoref. tz.
de doct. habilitat în ştiinţe medicale / Damaşcan Ghenadie. – Chişinău, 2015. – P. 41-46. (66
tit., inclusiv 43 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-121 Teze].

444. "Din experienţa bunelor practici", conferinţa naţională cu participare inter-


naţională (6 ; 2014 ; Chişinău). Conferinţa a 6-a naţională cu participare internaţională a
cadrelor didactice din Colegiile de medicină "Din experienţa bunelor practici", noiem. 2014 /
coord. şi red. şt.: Ludmila Botnarciuc. – Chişinău, 2014. – 321 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2015-115].

445. Damaşcan, Ghenadie. Dezvoltarea strategiei de procurare a serviciilor medica-


le în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală / Ghenadie Damaşcan, Constantin
Eţco. – Chişinău, 2015. – P. 271-297. (312 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-813].

118
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


446. Cotelea, Tamara. Posibilități de identificare a compuşilor ce se izolează din ma-
terialul biologic cu solvenţi polari : Aplicații practice pentru studenţii anului 4 / Tamara Cote-
lea, Lidia Simonov. – Chișinău, 2015. – 91 p. (Bibliogr. la sfârşitul lucrărilor de lab.). – [2015-
2093].

447. Guţan, Virgiliu. Rolul capnografiei în monitoringul pacienţilor supuşi ventilaţiei


artificiale pulmonare / Virgiliu Guţan, Doriana Cojocaru. – Chişinău, 2014. – P. 62-65. (51 tit.
în lb. engl., rusă). – [2015-352].

448. Medicaţia afecţiunilor specifice şi nespecifice / V. Gonciar, C. Scutari, E


Bodrug [et al.] ; sub. red.: Veaceslav Gonciar, Corina Scutari. – Chişinău, 2015. – 222 p.
(Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-2519].

449. "Tendinţe contemporane pentru menţinerea unui regim de viaţă sănătos",


conferinţă ştiinţifică naţională (2014 ; Chişinău). Materialele Conferinţei Ştiinţifice Naţiona-
le în cadrul proiectului instituţional "Tendinţe contemporane pentru menţinerea unui regim de
viaţă sănătos, prin profilaxia şi recuperarea deficientelor aparatului locomotor la populaţia de
vîrstă şcolară prin metode fizice", 14 noiem. 2014 / col. red.: Racu Sergiu (red. resp.) [et al.].
– Chişinău, 2014. – 118 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-314].

616 Patologie. Medicină clinică


450. Ababii, Ion. Patologie hipofaringiană / Ababii Ion, Osman Victor, Cabac Vasile.
– Chișinău, 2015. – P. 133-156. (275 tit. în lb. engl.). – [2015-1959].

451. Actualități în problema osificării heterotopice neurogene : (Revista literatu-


rii) / Tatiana Musteață, Oleg Pascal, Olga Golubev [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 43-45. (72 tit. în lb. engl.).

452. Apendicita acută / E. Maloman, N. Gladun, C. Lepadatu [et al.]. – Chişinău,


2015. – P. 36-39. (51 tit. în lb. engl., rusă). – [2015-155].

453. Arion, Marian. Diagnosticul imagistic al anevrismului aortal şi sindromului aortal


acut / Marian Arion, Tatiana Pleşcan // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 490-491. (62 tit. în lb. engl.).

454. Arion, M. Diagnosticul şi managementul anevrismului arterial intracerebral =


Diagnosis and management of intracranial arterial aneurysm / M. Arion // Curierul medical. –
2015. – Vol. 58, Nr 1. – P. 38-40. (92 tit în lb. rom., engl., rusă).

455. Berzan, Diana. Complicaţiile postoperatorii precoce ale cancerului colorectal


operat în regim de urgenţă / Berzan Diana ; coord.: Serghei Ignatenco. – Chişinău, 2015. – P.
73-81. (73 tit. în lb. rom., engl.). – [2015-892].

119
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

456. Babuci, S. Consideraţiuni istorice şi aspecte contemporane în tratamentul chis-


tului hidatic pulmonar / S. Babuci, N. Dogotari // Buletin de Perinatologie. – 2015. – Nr 3. – P.
73-74. (60 tit. în lb. engl., rusă)

457. Beschieru, Eugeniu. Traumatismele ficatului: etiopatogenie, diagnostic, trata-


ment : Recomandări metodice / Eugeniu Beschieru, Radu Gurghiş. – Chişinău, 2015. – P. 25-
30. (63 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-1153].

458. Beţişor, Alexandru. Şold dureros la tânărul adult : (Revista literaturii) / Alexan-
dru Beţişor // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 4. – P.
94-96. (68 tit. în lb. engl.).

459. Butorov, Serghei. Bolile aparatului respirator : Elaborare metodică : (etiologia,


patogenia, clinica, tratament) / Buturov Serghei, Cornelia Talmaci, Gonciar Veaceslav. –
Chişinău, 2015. – P. 147-149. (54 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-2365].

460. Cernat, Mircea. Tumorile gastrointestinale stromale ale duodentului : (Revista li-
teraturii) / Mircea Cernat // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2015. – Nr 3. – P. 438-441. (88 tit. în lb. engl.).

461. Cernat, M. Tumorile gastrointestinale stromale gastrice : (Revista literaturii) / M.


Cernat // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P.
336-340. (121 tit. în lb. engl.).

462. Ciobanu, Gheorghe. Resuscitarea cardiorespiratorie şi cerebrală : Vol. 2 /


Gheorghe Ciobanu. – Chişinău, 2014. – 1024 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-238].

463. Ciobanu, Lucia. Patogenia şi predictorii restenozei coronariene intra-stent :


321.03 – Cardiologie : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe medicale / Ciobanu Lucia. –
Chişinău, 2015. – P. 43-51. (117 tit., inclusiv 23 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă).
– [2015-10 Teze].

464. Conduita integrată a maladiilor alergice la copii / Ala Cojocaru, Liubov


Vasilos, Marina Aramă [et al.] ; sub red.: Ala Cojocaru. – Chişinău, 2014. – 251 p. (Bibliogr. la
sfârşitul cap.). – [2015-400].

465. Curca, Cristina. Fenomenul fotofobiei la pacienții cu migrenă și în patologiile of-


talmologice : (Revista literaturii) / Cristina Curca // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 73-75. (73 tit. în lb. engl.).

466. Darii, Eugeniu. Implicaţiile diagnosticului şi tratamentului asupra calităţii vieţii


pacienţilor cirotici chirurgical trataţi pentru hipertensiunea portală / Eugeniu Darii // Arta Medi-
ca. – 2015. – Nr 1. – P. 25-27. (77 tit. în lb. rom., argent., fr., engl., rusă).

467. Donos, Ala. Pneumonia comunitară la copii / Ala Donos. – Chişinău, 2015. – P.
103-107. (71 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-1328].

120
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

468. Donos, Ala. Pneumonia comunitară și afecțiunile respiratorii recurente la copii /


Ala Donos. – Chișinău, 2015. – P. 254-283. (298 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-1643].

469. Drăghici, Isabela. Apendicectomia laparoscopică în chirurgia pediatrică şi ge-


nerală / Isabela Drăghici ; [coaut.]: Liviu Drăghici ; engl. transl.: Mihaela Rata. – Chişinău,
2014. – 99 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-551].

470. Drăghici, Isabela. Colecistectomia laparoscopică la copil şi adult / Isabela Dră-


ghici ; [coaut.]: Liviu Drăghici ; engl. transl.: Mihaela Rata. – Chişinău, 2014. – P. 84-91. (102
tit. în lb. engl.). – [2015-548].

471. Drăghici, Isabela. Tehnici de bază în abordul laparoscopic al patologiei pedia-


trice urogenitale / Isabela Drăghici, [coaut.]: Liviu Drăghici ; engl. transl.: Anca Roxana Ungu-
reanu. – Chişinău, 2014. – 88 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-539].

472. Dumitraş, Tatiana. Tusea cronică / Tatiana Dumitraş, Sergiu Matcovschi, Tati-
ana Cotov. – Chişinău, 2015. – P. 51-55. (71 tit. în lb. engl.). – [2015-928].

473. Factorii care influenţează managementul pneumoniilor comunitare / Victo-


ria Brocovschi, Victor Botnaru, Doina Rusu [et al.] // Sănătate publică, economie şi manage-
ment în medicină. – 2015. – Nr 2. – P. 89-91. (51 tit. în lb. rom., engl., rusă.).

474. Fala, Valeriu. Tratamentul complex la pacienţii cu parodontită cronică şi edenta-


ţii : 323.01 – Stomatologie : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe medicale / Fala Valeriu. –
Chişinău, 2015. – P. 35-40. (109 tit., inclusiv 53 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă).
– [2015-153 Teze].

475. Fluoroza dentară / Pavel Gnatiuc, Corneliu Năstase, Alexei Terehov [et al.]. –
Chişinău, 2015. – P. 74-80. (97 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-292].

476. Idem în lb. engl.: Dental fluorosis. – Chişinău, 2015. – P. 74-80. (97 tit. în lb.
rom., engl., rusă). – [2015-293].

477. Gavriliuc, S. Contribuţia polimorfismelor genetice în condiţionarea factorilor an-


tropometrici şi lipidici de risc cardiovascular = The contribution of genetic polymorphism in the
conditioning of the anthropometric and lipid factors of cardiovascular risk / S. Gavriliuc //
Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 1. – P. 74-75. (79 tit. în lb. rom., engl.).

478. Ghidirim, Gheorghe. Fistula chisto-biliară în boala hidatică a ficatului / Gheor-


ghe Ghidirim, Igor Mişin, Elena Pleşco // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2015. – Nr 4. – P. 19-21. (70 tit. în lb. engl.).

479. Grigore, Raluca. Limfoproliferarile cervicale maligne de cauză hematologică –


intersecţii şi limite / Raluca Grigore, Şerban Vifor Gabriel Bertesteanu, Cristian Radu Popes-
cu. – Chişinău, 2015. – P. 174-186. (187 tit. în lb. engl.). – [2015-1661].

121
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

480. Hotineanu, Adrian. Patologia chirurgicală a ficatului / Adrian Hotineanu. – Chi-


şinău, 2015. – P. 82-88. (92 tit. în lb. rom., engl.). – [2015-882].

481. Hotineanu, Vladimir. Norme metodologice privind analiza şi evaluarea calităţii


vieţii pacienţilor hepatici chirurgical asistaţi / Vladimir Hotineanu, Vladimir Cazacov, Eugeniu
Darii. – Chişinău, 2015. – P. 37-41. (70 tit. in lb. rom., engl., rusă). – [2015-1228].

482. Levca, Ciprian. Reabilitarea chirurgicală a pacienţilor oncoproctologici cu stome


intestinale temporare : (Revista literaturii) / Ciprian Levca // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 3. – P. 344-347. (52 tit. în lb. rom., engl., rusă).

483. Lupaşco, Iulianna. Hepatitele cronice şi alte forme ale bolilor cronice difuze ale
ficatului : (screening-ul profilactic, frecvenţa, factorii de risc, diagnosticul clinico-paraclinic şi
statutul hormonal, tratamentul) / Iulianna Lupaşco. – Chişinău, 2014. – 328 p. (Bibliogr. la
sfârşitul cap.). – [2015-1319].

484. Manifestări cutaneo-mucoase în boala cronică de rinichi / Cristian Radu Je-


can, Ruxandra Diana Sinescu, Laura Răducu [et al.] ; coaut.: Ionel Alexandru Checheriţă [et
al.] ; sub coord.: Cristian Radu Jecan [et al.]. – Chişinău, 2015. – 200 p. (Bibliogr. la sfârşitul
cap.). – [2015-2210].

485. Mecanismele comune ale migrenei cu fenomenele ischemice în accidentul


cerebral ischemic și sindromul coronarian acut : (Revista literaturii) / Ina Moldovanu,
Violeta Maticiuc, Andrei Uncuța [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 67-69. (53 tit. în lb. engl.).

486. Monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale în practica neurologică: Re-


pere bibliografice / Oxana Grosu, Ion Moldovanu, Stela Odobescu [et al.] // Buletinul Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 79-81. (59 tit. în lb. engl.).

487. Neamţu, Mihai-Leonida. Insuficienţa respiratorie acută / Mihai-Leonida Neam-


ţu, Luminiţa Dobrotă, Mihai-Bogdan Neamţu. – Chişinău, 2015. – 205 p. (Bibliogr. la sfârşitul
cap.). – [2015-128].

488. Plescan, T. Clinical application of perfusion computed tomography in the early


diagnosis of acute ischemic stroke and hemorrhagic transformation prediction / T. Plescan, E.
Costru-Tasnic, M. Gavriliuc // Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 5. – P. 31-32 (54 tit. în
lb. engl.).

489. Prisăcaru, Viorel. Epidemiologie specială / Prisăcaru Viorel. – Chișinău, 2015.


– 411 p. (Bibliogr. la sfârşitul paragrafelor). – [2015-2033].

490. Rotaru, Dorina. Infecţia nosocomială bacteriană la copii prematuri / Dorina Ro-
taru // Buletin de Perinatologie. – 2015. – Nr 1. – P. 30-33. (81 tit. în lb. engl.).

122
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

491. Rusu, Tatiana. Vertebroplastia percutană în tumorile primare și secundare a co-


loanei vertebrale : Revista literaturii / Tatiana Rusu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 242-245. (93 tit. în lb. engl., rusă).

492. Smeşnoi, Valentina. Caracterul devierilor imune la pacienţii cu toxocaroză aso-


ciată cu afectarea aparatului respirator : 324.03 – diagnostic de laborator : Autoref. tz. de
doct. în ştiinţe medicale / Smeşnoi Valentina. – Chişinău, 2015. – P. 20-23. (55 tit., inclusiv 19
tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-65 Teze].
616.24-002.8+616-056.3:616.98(043.2)
493. Stratulat, S. Unele aspecte epidemiologice ale diabetului zaharat la nivel inter-
naţional şi naţional = Some epidemiological aspects of diabetes at international and national
levels / S. Stratulat, L. Spinei // Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 2. – P. 49-50. (71 tit. în
lb. rom., engl.).

494. Tcaciuc, E. Modificările hemodinamice în ciroza hepatică = Hemodynamic


changes in liver cirrhosis / E. Tcaciuc // Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 1. – P. 58-59.
(73 tit. în lb. rom., engl., rusă).

495. Tcaciuc, E. Sindromul hepatorenal = Hepatorenal syndrome / E. Tcaciuc // Cu-


rierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 2. – P. 70-71. (76 tit. în lb. engl., span.).

496. Tcaciuc, E. Treatment of portal hypertension in light of the Baveno VI Consen-


sus Conference / E. Tcaciuc // Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 6. – P. 42-43. (58 tit. în
lb. engl.).

497. Tuberculoza la adult : Protocol clinic naţional : PCN-123 / Liliana Domente, So-
fia Alexandru, Constantin Iavorschi [et al.]. – Chişinău, 2015. – P. 135-138. (73 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2015-1279].

498. Tuberculoza la copil : Protocol clinic naţional : PCN-55 / Liliana Domente, Sofia
Alexandru, Constantin Iavorschi [et al.]. – Chişinău, 2015. – P. 147-150. (77 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2015-1278].

499. Vlasov, Lilia. Innovative approaches in pathophysiology and management of


hepatorenal syndrome / Lilia Vlasov. – Chişinău, 2015. – P. 69-75. (88 tit.). – [2015-1075].

500. Zănoagă, Oleg. Conduita în intervenţiile chirurgicale orale la pacienţii aflaţi pe


fondal de tratament antitrombotic / Oleg Zănoagă. – Chişinău, 2015. – P. 45-48. (57 tit. în lb.
rom., engl.). – [2015-2583].

501. Idem în lb. engl.: Management of oral surgeries in patients on antithrombotic


therapy. – Chişinău, 2015. – P. 43-48. (57 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-2584].

502. Березовская, Е. С. Современное состояние изученности показателей пси-


хического здоровья у пациентов с хроническими вирусными гепатитами / Березовская

123
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Е. С. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 3. – P. 35-38.


(54 tit. în lb. rom., engl., rusă).

503. Бутовская, Кристина. Генетические предикторы нарушений сердечного


ритма и проводимости : (обзор лит.) / Кристина Бутовская // Buletinul Academiei de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 28-29. (57 tit. în lb. engl., rusă).

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


504. Drăghici, Isabela. Complicaţii în chirurgia laparoscopică pediatrică şi generală /
Isabela Drăghici ; [coaut.]: Liviu Drăghici ; engl. transl.: Adrian George Constantin. – Chişi-
nău, 2014. – 72 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-549].

505. Drăghici, Isabela. Erori şi factori de risc în chirurgia miniinvazivă pediatrică şi a


adultului / Isabela Drăghici, Ruxandra Diana Sinescu, [coaut.]: Liviu Drăghici ; engl. transl.:
Adrian George Constantin. – Chişinău, 2014. – 77 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-550].

506. Drăghici, Isabela. Factori de risc în chirurgia laparoscopică generală şi pediatri-


că / Isabela Drăghici, Liviu Drăghici ; engl. transl.: Sanda Cruceanu. – Chişinău, 2014. – 118
p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-541].

507. Drăghici, Isabela. Indicaţii şi complicaţii în chirurgia laparoscopică pediatrică /


Isabela Drăghici ; [coaut.]: Liviu Drăghici ; engl. transl.: Mihaela Rata. – Chişinău, 2014. – 94
p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-543].

508. Drăghici, Isabela. Principii fundamentale în chirurgia laparoscopică pediatrică /


Isabela Drăghici, [coaut.]: Liviu Drăghici ; engl. transl.: Mihaela Rata. – Chişinău, 2014. – 87
p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2015-542].

509. Drăghici, Isabela. Strategii de dezvoltare în chirurgia laparoscopică pediatrică


şi a adultului / Isabela Drăghici ; [coaut.]: Liviu Drăghici ; engl. transl.: Adrian George Con-
stantin. – Chişinău, 2014. – 118 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-547].

510. Drăghici, Liviu. Analiza complicaţiilor în chirurgia laparoscopică pediatrică şi


generală / Liviu Drăghici, Isabela Drăghici ; engl. transl.: Sanda Cruceanu. – Chişinău, 2014.
– 111 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-540].

511. Sava, Anca. Ghid de patologie oftalmologică : Afecţiunile pleoapelor şi conjunc-


tivei / Anca Sava, Claudia Florida Costea, Florenţa Gabriela Dumitrescu. – Chișinău, 2015. –
427 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-2329].

618 Ginecologie. Obstetrică


512. "Asociaţia Moaşelor din Republica Moldova", conferinţă naţională (2015 ;
Chişinău). Asociaţia Moaşelor din Republica Moldova : Materialele conferinţei naţionale a
moaşelor din Republica Moldova, 5 mai 2015 / resp. de ed.: Oxana Zavtoni. – Chişinău,
2015. – 40 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-919].

124
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

513. Avort fără riscuri: recomandări pentru sistemele de sănătate în probleme de


strategie şi practică. – Chişinău, 2015. – 125 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-783].

514. Clinica şi terapia intensivă a sindromului HELLP şi a complicaţiilor lui / Co-


jocaru Victor, Cerneţchi Olga, Coşpormac Viorica [et al.]. – Chişinău, 2015. – P. 79-97. (178
tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-1367].

515. Moşin, Veceslav. Dereglările ciclului menstrual / Veceslav Moşin. – Chişinău,


2015. – P. 304-307. (70 tit. în lb. engl., rusă). – [2015-2305].

516. Sindromul HELLP / Victor Cojocaru, Olga Cerneţchi, Viorica Coşpormac [et al.].
– Chişinău, 2014. – P. 189-204. (185 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-609].

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


___________________

517. Conferinţa jubiliară tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi


studenţilor consacrată celei de-a 50-a aniversări a U.T.M., 20-21 octombrie : Vol. 1. –
Chişinău, 2015. – 532 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-1263].

518. Доклады итоговой научной конференции профессорско-


преподавательского состава инженерно-технического института : за 2014 г., г.
Тирасполь, 16-24 января 2015 г. – Тирасполь, 2015. – 156 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2015-1881].

620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.


Economie energetică
519. "Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie", conferinţă tehnico-ştiinţifică cu
participare internaţională (3 ; 2015 ; Chişinău). Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie :
Conferinţă tehnico-ştiinţifică cu participare intern., Ed. a 3-a, 12-13 noiemb. 2015, Chişinău,
Rep. Moldova / com. şt.: Constantin Ţuleanu [et al.]. – Chişinău, 2015. – 257 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2015-2113].

520. Возобновляемые источники энергии – шанс для развития сельских


территорий Молдовы / Януш Голашевски, Катаржина Грецка, Рафал Краковски [и др.]
; пер.: Наталия Козак. – Кишинэу, 2015. – 128 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-2199].

521. Киндыбалюк, Оляна. Энергетическая безопасность в контексте совре-


менных геополитических трансформаций / Оляна Киндыбалюк. – Кишинев, 2015. – P.
277-318. (444 tit. în lb. rom., engl., rusă, alte lb. străine). – [2015-621].

125
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


522. Bibliografia academicianului Ion Tighineanu : [domeniul nanotehnologiilor,
tehnologiilor semiconductoare] // Academician Ion Tighineanu : Biobibliografie / bibliogr.:
Janna Nikolaeva. – Chişinău, 2015. – P. 84-260. – [2015-728].
Include 998 tit. monogr., man., comunicări, brevete de invenţie, art. în culeg., ed. peri-
odice în lb. rom., engl., rusă, publ. în a. a. 1979-2014. – Personalia, 68 tit.
___________________

523. Erhan, Fiodor. Algoritmi şi modele de calcul al indicatorilor de fiabilitate a sis-


temelor de alimentare cu energie electrică / Erhan Fiodor, Popescu Victor. – Chişinău, 2014.
– P. 281-284. (73 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-165].

524. Herghea, Daniel. Tensiuni remanente la rectificare şi lepuire / Herghea Daniel,


Paraschiv Dragoş ; ref. şt.: Ioan Filipescu [et al.]. – Chişinău, 2014. – P. 316-327. (235 tit. în
lb. rom., engl., fr.). – [2015-127].

525. Ionescu (Burlibaşa), Carmen Cezarina. Strunjirea cu viteze mari a oţelurilor de


rulmenţi / Ionescu (Burlibaşa) Carmen Cezarina, Paraschiv Dragoş, Popa Sorin ; ref. şt.: Doru
Bardac [et al.]. – Chişinău, 2015. – P. 192-196. (315 tit. în lb. rom., engl.). – [2015-948].

526. Metalizări în jet de plasmă cu aliaje pe bază de nichel / Lungu Sergiu, Filipov
Teodor, Paraschiv Dragoş [et al.] ; ref. şt.: Doru Bardac [et al.]. – Chişinău, 2015. – P. 221-
226. (121 tit. în lb. rom., engl.). – [2015-946].

527. Păcurar, Razvan. Fabricaţia pieselor metalice prin topire selectivă cu laser, cu
aplicabilitate în domeniul industrial / Razvan Păcurar ; ref. şt.: Petru Berce. – Chișinău, 2015.
– P. 241-250. (75 tit. în lb. rom., engl.). – [2015-2325].

528. Straturi subţiri tribologice depuse prin metoda PVD / Rotariu Constantin, Pa-
raschiv Dragoş, Popa Sorin [et al.] ; ref. şt.: Ioan Bolunduţ [et al.]. – Chişinău, 2015. – P. 197-
219. (295 tit. în lb. rom., engl.). – [2015-947].

623 Tehnică militară


529. Perju, Veaceslav. The Sistems for Explozives, Drugs and Contraband Detection
/ Veaceslav Perju, Igor Sofronescu, Lilian Gram. – Chişinău, 2015. – P. 58-61. (52 tit.). –
[2015-677].
625 Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri
530. Cadocinicov, Anatolie. Tehnologia lucrărilor de reconstrucţie a drumurilor /
Anatolie Cadocinicov, Sergiu Bejan ; red. resp.: Anatolie Cadocinicov. – Chişinău, 2015. – P.
114-117. (52 tit. în lb. rom., rusă). – [2015-87].

126
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


531. Studiu de evaluare a Sistemelor Naturale de Tratare pentru Managementul
Apelor Uzate din Comunităţile Rurale. – Chişinău, 2015. – 82 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.).
– [2015-307].
629 Tehnica mijloacelor de transport
532. "Sisteme de transport şi logistică", conferinţă internaţională (2015 ; Chişi-
nău). Sisteme de transport şi logistică : Materialele Conferinţei Internaţionale, 27-30 oct.
2015, Chişinău / red. resp.: Dumitru Solomon. – Chişinău, 2015. –383 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2015-2120].

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
533. Managementul durabil al terenurilor / Gheorghe Cainarean, Anatolie Fala,
Gheorghe Jigău [et al.]. – Chişinău, 2015. – P. 191-192. (90 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[2015-1402].
631 Agricultură în general
534. Curcubăt, Stela. Evoluţia interpretării cartografice a învelişului de sol şi utilizării
practice a hărţilor pedologice : 166.02 – Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a
resurselor naturale : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe geonomice / Curcubăt Stela. – Chişinău,
2015. – P. 22-26. (61 tit., inclusiv 21 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-57
Teze].

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
535. Controlul genetic al caracterelor de rezistenţă şi productivitate la grâul
comun / Galina Lupaşcu (coord.), Elena Saşco, Svetlana Gavzer [et al.]. – Chişinău, 2015. –
173 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-126].

536. "Защита растений – результаты и перспективы", международный


симпозиум (2015 ; Кишинэу). Материалы докладов Международного симпозиума "За-
щита растений – результаты и перспективы", 27-28 окт. 2015 / редкол.: М. Батко [и др.].
– Кишинёв, 2015. – 403 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-2297].

633/635 Horticultură
537. Publicaţiile colaboratorilor Institutului de Cercetări pentru Culturile de
Câmp (ICCC) "Selecţia" : (1964-2014) : Bibliografie / Inst. de Cercetări pentru Culturile de
Câmp (ICCC) "Selecţia", Bălţi, Bibl. Rep. Şt. Agricolă a UASM ; alcăt.: Iulia Tătărescu, Liuba
Şarpe, Cristina Scotigor ; resp. de ed.: Valeriu Vozian, Ludmila Costin. – Chişinău : [UASM],
2015 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 258 p. ; 21 cm. – [2015-2608].
Include 2313 tit. monogr., art. în culeg., periodice în lb. rom., rusă, alte lb. străine. –
An.: Ind. de nume, subiecte.

127
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

___________________
538. Bucarciuc, Victor. Soiuri de măr de perspectivă / Victor Bucarciuc. – Chișinău,
2015. – P. 129-133. (90 tit. în lb. rom., engl., gem., fr., rusă). – [2015-1929].

539. Gaina, Boris. Pagini din istoria şi actualitatea viticulturii / Boris Gaina, Eugeniu
Alexandrov. – Chişinău, 2015. – P. 256-259. (100 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-1321].

540. Negru, Petru. Fiabilitatea ecosistemului viticol în condiţii ecologice la regim de


gradient / Petru Negru. – Chişinău, 2015. – P. 474-496. (324 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[2015-356].

541. Nicolaescu, Gheorghe. Tehnologia de producere a strugurilor de masă / Ghe-


orghe Nicolaescu, Fiodor Cazac, Andrei Cumpanici. – Chişinău, 2015. – P. 227-233. (215 tit.
în lb. rom., engl., rusă). – [2015-2161].

542. "Rezultatele cercetărilor la cultura plantelor de câmp în Republica Moldo-


va", conferinţă ştiinţifico-practică (2015 ; Chişinău). Materialele conferinţei ştiinţifico-
practice "Rezultatele cercetărilor la cultura plantelor de câmp în Republica Moldova", Bălţi, 19
iun. 2015 / red. resp.: Vozian Valeriu. – Chişinău, 2015. – 395 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2015-1403].

543. История научных исследований по виноградарству и виноделию в


Молдове / Даду К. Я., Бондаренко С. Г., Солдатенко Е. В. [и др.]. – Кишинев, 2015. – P.
397-404. (128 tit.). – [2015-2317].

544. Попа, Сергей. Производство сливы / Сергей Попа, Александра Брагиш,


Андрей Кумпанич ; коорд.: Сильвия Руссу. – Кишинэу, 2015. – P. 178-181. (104 tit. în lb.
rom., engl., rusă). – [2015-1772].

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea


animalelor domestice
545. Caisîn, Larisa. Eficienţa aditivilor furajeri enzimatici, probiotici şi adsorbanţi în
alimentaţia porcinelor de prăsilă : 421.02 – alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor :
Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe agricole / Caisîn Larisa. – Chişinău, 2015. – P. 41-47.
(114 tit., inclusiv 74 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-187 Teze].

546. Donica, Veronica. Efectul apifitostimulinului asupra unor indici fiziologici, bio-
chimici şi productivi la caprele periparturiente şi progenitura lor : 165.01 – Fiziologia omului şi
animalelor : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe biologice / Donica Veronica. – Chişinău, 2015. – P.
20-23. (64 tit., inclusiv 12 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., ucr., rusă). – [2015-138
Teze].

128
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode


547. Zagareanu, Andrei. Tehnologia creşterii mătcilor de albine în baza utilizării adi-
tivilor nutriţionali : 421.03. Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere :
Autoref. tz. de doct. în ştiinţe agricole / Zagareanu Andrei. – Chişinău, 2015. – P. 20-23. (51
tit., inclusiv 22 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-162 Teze].

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


548. Utilaj în industria poligrafică : Utilaj tipografic Pre-Press / elab.: Lucia
Adascaliţa, Viorica Cazac ; red. resp.: Viorica Cazac. – Chişinău, 2015. – 112 p. (Bibliogr. la
sfârşitul modulelor). – 2015-392].

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


549. "Transporturi: Inginerie, economie şi management", conferinţă naţională
ştiinţifico-practică (2015 ; Chişinău). "Transporturi: Inginerie, economie şi management" :
Conferinţa naţională ştiinţifico-practică, 22-23 mai, Chişinău / com. org.: Valentin Amariei [et
al.]. – Chişinău, 2015. – 215 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-1018].

657 Contabilitate
550. Profesorul universitar Alexandru Nederiţa la a 60-a aniversare : [din dome-
niul contabilităţii] : Biobibliografie / Acad. de Studii Econ. a Moldovei ; au contribuit: Angela
Popovici, Ludmila Grabarovschi ; resp. ed.: Inga Cotoros. – Chişinău : ASEM, 2015. – 172 p.
: fot. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-75-736-2.
[2015-1365].
Curriculum vitae. – Omagii. – Aprecieri – Publ. (monogr., man., materiale didactice,
comunicări, art. în periodice), 303 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 1976-2015.

551. Publicaţiile profesorului universitar, doctor habilitat, Vasile Bucur // Vasile


Bucur : Eminent om de ştiinţă, animator neobosit al cercetării : [în domeniul contabilităţii]. –
Chişinău, 2015. – P. 165-187. – [2015-897].
Include 166 tit. monogr., materiale didactice, art. în culeg., ed. periodice în lb. rom., ru-
să, publ. în a. a. 1993-2014.

552. Publicaţiile ştiinţifice şi didactice ale profesorului universitar, doctor


habilitat Viorel Ţurcanu // Viorel Ţurcanu. – Chişinău, 2015. – P. 165-179. – [2015-1341].
Include 186 tit. monogr., materiale didactice, art. în culeg., periodice în lb. rom., rusă,
publ. în a. a. 1974-2015.
__________________
553. "Abordări teoretice și practice ale contabilității moderne", colocviu ştiinţi-
fic (2015 ; Chişinău). Abordări teoretice și practice ale contabilității moderne = Theoretical
and Practical Approaches of Modern Accounting : Culegere de comunicări în cadrul colocviu-

129
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

lui ştiinţific, 10 iulie 2015 / com. şt.: Lilia Grigoroi [et al.]. – Chişinău, 2015. – 370 p. (Bibliogr.
la sfârşitul art.). – [2015-1170].

554. "Contabilitatea, auditul și analiza economică între conformitate, schimbare


și performanță″, conferință științifică internațională (2015 ; Chișinău). Conferinţa ştiinţifi-
că internaţională ″Contabilitatea, auditul și analiza economică între conformitate, schimbare și
performanță″, (02 apr. 2015) / com. șt.: Lilia Grigoroi (președinte) [et al.]. – Chişinău, 2015. –
297 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-2283].

555. "Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele profesionale: soluţii


şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile", conferinţă ştiinţifică inter-
naţională (2014 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională "Cooperarea dintre mediul
universitar şi organismele profesionale : Soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profe-
siei contabile", 4 mai 2014 / col. red.: Lilia Grigoroi [et al.]. – Chişinău, 2014. – 297 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-4].

556. Frecăuţeanu, Alexandru. Contabilitatea activelor biologice imobilizate / Ale-


xandru Frecăuţeanu. – Chişinău, 2015. – P. 242-245. (69 tit. în lb. rom., rusă). – [2015-580].

557. Frecăuțeanu, Alexandru. Contabilitate financiară avansată în sectorul agroali-


mentar / Alexandru Frecăuțeanu, Angela Chișlaru. – Chișinău, 2015. – P. 434-436. (55 tit. în
lb. rom., rusă). – [2015-2596].

558. Frecăuțeanu, Alexandru. Contabilitate pentru profesioniști : Vol. 1 / Alexandru


Frecăuțeanu. – Chișinău, 2015. – P. 728-731. (79 tit. în lb. rom., rusă). – [2015-2595].

559. Nani, Mihail. Contabilitatea instituţiilor publice / Mihail Nani. – Chişinău, 2015. –
204 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2015-2664].

560. Nani, Mihail. Contabilitatea în instituţiile publice / Mihail Nani. – Chişinău, 2015.
– 202 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2015-1641].

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


561. Mironov, Svetlana. Managementul producției / Svetlana Mironov. – Chișinău,
2015. – 287 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-2105].

562. Stratan, Alexandru. Dezvoltarea potenţialului economic al întreprinderii în con-


textul tendinţelor europene / Stratan Alexandru, Ileana Anastase ; red. şt.: Stratan Alexandru.
– Chişinău, 2014. – P. 167-178. (187 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-367].

563. Ţîrlea, Mariana Rodica. Gestiunea financiară a întreprinderii : Partea 1-a / Ma-
riana Rodica Ţîrlea ; red. şt.: Rodica Perciun. – Chişinău, 2015. – P. 182-184. (58 tit.). –
[2015-2289].

564. Экономика предприятия / Кара М. Ф., Кураксинова С. С., Акулова О. А. [и


др.]. – Комрат, 2015. – 220 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-1262].

130
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


565. Ciudin, Rodica. Transformări nanostructurale privind îmbunătăţirea calităţii pro-
duselor din materiale polimerice şi compozite / Rodica Ciudin. – Chişinău, 2015. – P. 199-
210. (91 tit. În lb. rom., engl.). – [2015-1474].

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI


PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

566. Cismaru, Ivan. Construcţii-pardoseli din lemn / Ivan Cismaru. – Chişinău, 2015.
– P. 300-302. (63 tit. în lb. rom., fr.). – [2015-1993].

567. Шамис, Е. Е. Научно-инженерные физические методы конструирования и


изготовления формовочных смесей: Акформикс – Технологии / Е. Е. Шамис, В. Д. Ива-
нов, М. И. Присяжнюк ; col. red.: E. Lvovschi (red. șef.) [et al.]. – Кишинёв, 2015. – P. 81-
87, 164-170. (81 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-2506].

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


568. Condraticova, Liliana. Valoarea mărcilor, poansoanelor și siglelor în evaluarea
obiectelor din metale nobile / Liliana Condraticova // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. – Vol.
23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 92-93. (76 tit. în lb. rom., cehă, germ., ucr.).

569. Icoane mariale din patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (se-
colele XVII-XX) / red. şt.: Emil Dragnev. – Chişinău, 2014. – P. 197-199. (179 tit. în lb. rom.,
engl., ucr., rusă). – [2015-670].

570. Răileanu, Veronica. Proiectarea ergonomică a mobilei (bucătăria) : (pentru stu-


denţii anului 2, Design Interior) / Răileanu Veronica, Ceban Elena. – Chişinău, 2015. – P. 52-
53. (53 tit. în lb. rom., engl.). – [2015-868].

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
571. Eleonora Romanescu : Biobibliografie / Bibl. Naț. a Rep. Moldova, Proiectul
Editorial ″Moldavica″ ; alcăt.: Svetlana Miron ; dir. de proiect: Elena Turuta. – Chișinău : Bibli-
oteca Naţională a Republicii Moldova, 2015. – 127 p. : fot. ; 21 cm. – (Seria ″Plasticienii Mol-
dovei″, ISBN 978-9975-4493-6-6).
50 ex.
ISBN 978-9975-4493-7-3.
[2015-1994].
Tabel cronologic. – Opera (pict., reprod., expoz., interviuri, art. în periodice) pictoriţei E.
Romanescu, 231 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 1950-2013. – Despre viaţa şi activitatea
artistei plastice, 106 tit. – An.: Ind. alf. de nume, tit.
___________________

131
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

572. Conspecte numismatice (V) / resp. de ed.: Sergiu Matveev. – Chişinău, 2015.
– 56 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-2390].

573. Moneda în Republica Moldova / Silviu Andrieş-Tabac, Ana Boldureanu, Lilia


Dergaciova [et al.] ; coord.: Ana Boldureanu, Eugen Nicolae ; red. şt.: Eugen Nicolae. – Chi-
şinău, 2015. – P. 480-502. (502 tit. în lb. rom., engl., fr., alte lb. străine). – [2015-2222].

574. Шер, Я. А. Пещерное и современное искусство / Я. А. Шер // Stratum plus. –


2015. – Nr 1 : Время первых художников. – P. 58-61. (71 tit. în lb. engl., fr., rusă.).

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


575. Olaru, Ioana-Iulia. The evolution of ancient painting inside the Roman Empire /
Ioana-Iulia Olaru // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură.
– P. 32-34. (94 tit. în lb. rom., engl.).

576. Podlesnaia, Natalia. Pictura monumentală din Basarabia şi RSS moldoveneas-


că : 651.01 – Teoria şi istoria artelor plastice : Autoref. tz. de doct. în studiu artelor şi culturo-
logie / Natalia Podlesnaia. – Chişinău, 2015. – P. 26-28. (69 tit., inclusiv 19 tit. de lucrări ale
aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-107 Teze].

577. Rocaciuc, Victoria. Grafica de carte în creația plasticianului Gheorghe Vrabie /


Victoria Rocaciuc // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură.
– P. 146-147. (68 tit. în lb. rom., rusă).
78 MUZICĂ
578. Lista surselor de provenienţă a compoziţiilor muzicale ale lui Dimitrie Can-
temir şi legenda abrevierilor // Dimitrie Cantemir – muzicianul în contextul culturii universale
/ Victor Ghilaş. – Chişinău, 2015. – P. 367. – [2015-2524].
Include 8 tit. doc. în lb. rom., engl., turcă, publ. în a. a. 1975-2001.

579. Serghei Pojar: cronicarul vieţii muzicale a Moldovei = Сергей Пожар:


летописец музыкальной жизни Молдовы : Personografie / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu",
Filiala ″Mihail Lomonosov″ ; alcăt.: Margarita Șcelcicova, Larisa Balaban ; contribuții: Inesa
Strelina [et al.] ; red. șt.: Elena Mironenco ; red. bibliogr.: Taisia Foiu ; ed. îngrijită de Mariana
Harjevschi. – Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 260 p. : fot. ; 21 cm.
Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., rusă. – 100 ex.
ISBN 978-9975-120-96-8.
[2015-2642].
Tabel cronologic. – Aprecieri. – Dedicaţii. – Lucrări (cărţi, st. Introd., art. în culeg.,
periodice, interviuri, creaţii de compozitor) ale muzicologului S. Pojar, 1246 tit. în lb. rom.,
rusă, publ. în a. a. 1997-2009. – Repere despre viaţa şi activitatea lui Serghei Pojar, 142 tit. –
An.: Ind. de nume, subiecte, geogr., ed. periodice, pseudonime, bibliogr. bibliografiilor.
___________________
580. Berezovicova, Tatiana. Suita instrumentală în creaţia componistică din Repu-
blica Moldova : (Secolul XX) / Tatiana Berezovicova ; red. şt.: Victoria Melnic ; notografiere :

132
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

Tatiana Berezovicova ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău, 2015. – P. 104-115. (185 tit.
în lb. rom., rusă). – [2015-1008].

581. Chiseliţă, Vasile. Genurile muzicii populare instrumentale de dans din Moldova
/ Basarabia şi Nordul Bucovinei. Inovaţie şi dialog european în epoca modernă / Vasile Chise-
liţă // Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2014. – Vol. 15/16. – P. 184-186. (112 tit. în lb.
rom., engl., fr., rusă).

582. Ghilaş, Victor. Dimitrie Cantemir – muzicianul în contextul culturii universale /


Victor Ghilaş ; notografie muz.: Cristian Șarban ; trad. textelor în lb. rom.: Dinu Ghilaş (lb.
engl.) [et al.]. – Chișinău, 2015. – P. 344-360. (224 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2015-
2524].

583. "Patrimoniul muzical din Republica Moldova (Folclor şi creaţie componis-


tică) în contemporaneitate”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2015 ; Chişinău). Pa-
trimoniul muzical din Republica Moldova (Folclor şi creaţie componistică) în contemporaneita-
te = Музыкальное наследие Республики Молдова и современность (Фольклор и компо-
зиторское творчество) = The musical heritage of the Republic of Moldova (Folklore and
Composers' works) and Contemporaneity : Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 23 iunie 2015,
Chişinău / col. red.: Melnic Victoria (red. şt.) [et al.]. – Chişinău, 2015. – 70 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2015-1400].

584. Варданян, Алена. Методика анализа фортепианных концертов сонатно-


циклического типа в творчестве композиторов Республики Молдова / Алена Варданян ;
науч. ред.: Галина Кочарова. – Кишинев, 2015. – P. 38-42. (77 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[2015-1950].

585. Варданян, Алена. Новаторские черты в композиционно-драматургической


структуре концерта для фортепиано с оркестром Б. Дубоссарского / Алена Варданян ;
науч. ред.: Галина Кочарова. – Кишинев, 2015. – P. 40-44. (71 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[2015-1951].
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
586. Bibliografia lucrărilor actriţei Ninela Caranfil // Ninela Caranfil. Artista
dorurilor noastre. – Chişinău, 2014. – P. 45-81. – [2015-250].
Include 173 tit. de carte, resurse electronice, publ. în culeg., periodige, interviuri,
comunicări în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 1989-2014. – Lit. despre dânsa, 166 tit.

587. Două fenomene ale culturii naționale : Maestrul Vladimir Curbet și Ansamblul
″Joc″ : Bibliografie / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Filiala de Arte ″T. Arghezi″ ; alcăt.: Ange-
la Olărescu, Natalia Ciorbă ; coord.: Lidia Kulikovski ; red. bibliogr.: Taisia Foiu ; ed. îngrijită:
Mariana Harjevschi. – Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 243 p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-120-97-5.
[2015-2643].

133
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Studii introd. – Aprecieri. – Dedicaţii. – Tabel cronologic. – Publicaţii (cărţi, culeg., art.
în periodice, interviuri) de Vladimir Curbet în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 1967-2015. – Despre
Ansamblul "Joc", 676 tit. – An.: Ind. de nume, tit., subiecte, geogr., limbi, ed. periodice.

588. Tudor Casapu, eternul campion : [la haltere] / Acad. de Şt. a Moldovei, Bibl.
Şt. Centrală "A. Lupan" (Inst.), Centrul de Cercetări Enciclopedice [et al.] ; red. şt.: Constantin
Manolache ; coord.: Elena Baban. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan"
(Institut) al AŞM : Federaţia de Haltere din Republica Moldova, 2015 (Tipogr. "Bons Offices").
– 287 p. : fig., fot. color ; 22 cm. – (Legendele sportului moldovenesc, ISBN 978-9975-3044-
2-9).
Rez. paral.: lb. engl., fr., rusă. – Bibliogr. selectivă despre Tudor Casapu : p. 220-227
(120 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – [300] ex.
ISBN 978-9975-3044-3-6 (în cop. tare).
[2015-675].
__________________

589. Ambrosi, Nicolai. Sport : mică enciclopedie / Nicolai Ambrosi, Pavel Brădescu ;
red. şt.: Constantin Manolache. – Chişinău, 2015. – P. 359-363. (102 tit. în lb. rom., engl.,
rusă). – [2015-438].

590. Arsene, Igor. Bazele teoretico-metodologice ale activităţii de cercetare ştiinţifică


în educaţia fizică şi sport : Caiet de seminare / Arsene Igor. – Chişinău, 2015. – P. 33-36. (88
tit. în lb. rom., engl., germ., fr., rusă). – [2015-2021].

591. "Copii sănătoşi – societate sănătoasă", forum internaţional (3 ; 2015 ; Chi-


şinău). Copii sănătoşi – societate sănătoasă : Culegere de lucrări teoretice şi metodico-
practice ale Forumului Internaţional al Profesorilor de Educaţie Fizică, Ediţia a 3-a, 01-05 iulie
2015. – Chişinău, 2015. – 120 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-1581].

592. Coroliov, Elfrida. Baletul moldovenesc : Actori, roluri, spectacole / Elfrida


Coroliov, Nicolae Aga. – Chişinău, 2015. – 304 p. (Bibliogr. la sfârşitul fişierelor biogr.). –
[2015-2525].

593. Liricul Basarabean : cale a deveniri prezente! / aut. textului : Valeria Şeican. –
Chişinău, 2013. – P. 397-405. (164 tit. în lb. rom., rusă). – [2015-1314].

594. Lupuleac, Victoria. Influenţa mijloacelor specifice educaţiei fizice asupra corec-
tării disgrafiei la elevii claselor primare / Lupuleac Victoria, Goncearuc Svetlana, Demcenco
Petru ; red. şt.: Dorgan Viorel. – Chişinău, 2015. – P. 148-165. (220 tit. în lb. rom., engl., fr.,
rusă). – [2015-2257].

595. Management biomotric educaţional : ghid metodico-didactic pentru profesori


şi studenţi la disciplina "Educaţie fizică" / Pavlov Victoria, Pavlov Leonid, Vanicikin Vladimir
[et al.] ; red. şt.: Silistraru Nicolae. – Chişinău, 2015. – P. 57-59. (77 tit. in lb. rom., rusă). –
[2015-1235].

134
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

596. Mruţ, I. D. Metoda modificată de determinare a indicilor randamentului de mun-


că fizică PWC150(V) и PWC170(V) înotătorilor cu aplicarea eforturilor specifice / Mruţ I. D.,
Lupaşco V. I. – Chişinău, 2015. – P. 200-202. (50 tit. în lb. rom., engl.). – [2015-2300].

597. Pelin, Pavel. Lupta cu urâtul : Viaţa artiştilor basarabeni : [de teatru] / Pavel Pe-
lin. – Chişinău, 2015. – P. 387-397. (178 tit. în lb. rom., rusă) şi în text. – [2015-1746].

598. Tăbîrţa, Vasile. Rugby : pregătire de forţă-viteză / Tăbîrţa Vasile. – Chişinău,


2015. – P. 118-128. (192 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-1399].

599. Визитей, Николай. Идея олимпизма и спорт / Визитей Николай, Манолаки


Вячеслав. – Кишинэу, 2015. – P. 253-264. (153 tit. în lb. engl., rusă). – [2015-395].

600. Деркаченко, Иван Васильевич. Технология индивидуальной физической


подготовки кикбоксеров-универсалов / Деркаченко Иван Васильевич, Горащенко Алек-
сандр Юрьевич. – Кишинев, 2015. – P. 164-182. (203 tit. în lb. rom., engl., germ., alte lb.
străine). – [2015-2655].

601. Крайждан, О. М. Воспитание координационных способностей в


художественной гимнастике / Крайждан О. М., Афтимичук О. Е. – Кишинев, 2015. – P.
127-150. (260 tit. în lb. rom., rusă). – [2015-1398].

602. Мокроусов-Кучук, Елена. Современный спортивный отбор детей для на-


стольного тенниса как эффективный фактор обучения на этапе начальной подготовки /
Елена Мокроусов-Кучук ; науч. консультант: Манолаки В. Г. – Кишинэу, 2015. – P. 147-
161. (175 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-2018].

603. Полевая-Секэряну, А. Г. Интенсификация учебно-тренировочного процес-


са дзюдоистов средствами ритмического воспитания и музыки / Анжела Полевая-
Секэряну, Ольга Афтимичук. – Кишинэу, 2015. – P. 114-133. (251 tit. în lb. rom., engl.,
germ., rusă). – [2015-2253].

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
604. Istratii, Teodora.
Creativitate şi putere de schimbare : Studiu biobibliografic : în onoarea doctorului
habilitat Margarita Daver / Teodora Istratii, Victoria Moşneaga ; red. șt.-bibliogr.: Ludmila
Corghenci ; ed. îngrijită de: Irina Cerneauscaite ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. In-
form. Biblioteconomic, Inst. de Cercet. Filologice și Interculturale. – Chişinău : ULIM, 2015. –
105 p. : fot. ; 20 cm. – (Colecţia "Universitaria", ISBN 978-9975-101-89-9 ; Fascicula a 53-a).
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Texte : lb. rom., rusă. – 50 ex.
ISBN 978-9975-124-70-6.
[2015-2027].

135
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Studii de aut. – Aprecieri. – Curriculum vitae. – Lucrări (monogr., art. în culeg., periodi-
ce, comunicări) semnate de Margarita Daver, 86 tit. în lb. rom., engl., span., rusă, publ. în a.
a. 1992-2015. – Referinţe despre dânsa, 6 tit. – An.: Ind. de nume, tit., geogr.

605. Valentina Butnaru : Nici iluzii, nici deziluzii : Biobibliografie / Bibl. Municipală "B.
P. Hasdeu", Filiala ″Ovidius″ ; alcăt.: Natalia Ghimpu, Liuba Ciobanu ; contribuții: Victoria
Cebanu, Viorica Moraru ; red. bibliogr.: Taisia Foiu ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi. –
Chișinău : Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu", Filiala "Ovidius", 2015 [Tipogr. "Foxtrot"]. –
115 p. : fot. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-120-86-9.
[2015-1651].
Omagii. – Curriculum vitae. – Publicaţii (art. în periodice, interviuri), 219 tit. în lb rom.,
rusă, publ. în a. a. 1988-2014. – Referinţe la activitatea V. Butnaru, 35 tit. – An.: Ind. de
nume, tit.

606. Ювілейний бібліографічний покажчик : До 20-рiччя кафедри української


філології / Приднiстр. Державний Ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Iн-т мови та літератури, Каф.
укр. філології; уклад.: Дружинець М. Л. (від повід. ред.), Прісовська Г. Є. (заст. від повід.
ред.) ; авт. вступ. ст.: Дружинець М. Л., Осадчук В. О. – Бендеры : Полiграфист, 2015. –
76 p. : fot., fot. color ; 20 cm.
40 ex.
ISBN 978-9975-3074-6-8.
[2015-1972].
Include 13 fişiere biografice însoţite de bibliografia lucrărilor lor.
__________________
607. Codreanu, Lina. Textele de escortă pentru "Istoria ieroglifică" [de Dimitrie Can-
temir] şi "Ţiganiada" [de Ion Budai-Deleanu] (II) / Lina Codreanu // Limba Română. – 2015. –
Nr 5/6. – P. 202. (56 tit. în lb. rom.).

608. "Epoca marilor deschideri: Rolul limbilor şi al literaturilor în societatea plu-


ralistă", colocviu cu participare internaţională (2015 ; Chişinău). Colocviu cu participare
internaţională "Epoca marilor deschideri: Rolul limbilor şi al literaturilor în societatea pluralis-
tă" : prilejuit de jubileul de 50 de ani ai Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de
Stat din Moldova, 27-28 martie 2014, Chişinău / com. şt.: Jean-Michel Adam [et al.]. – Chişi-
nău, 2015. – 462 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-1214].

609. Limbaje Specializate : Nr 7. – Chişinău, 2014. – 87 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.).


– [2015-391].

610. Limbaje Specializate : [tehnice] : Anuar ştiinţific : Nr 8. – Chişinău, 2015. – 63


p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-2576].

611. Oglindă, Emilia. Lingvistică generală şi romanică / Emilia Oglindă. – Chişinău,


2015. – P. 165-171. (111 tit. în lb. rom., rusă). – [2015-1210].

136
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

612. Oglindă, Emilia. Lingvistică contrastiv-tipologică / Emilia Oglindă, Aliona Sobol.


– Chişinău, 2015. – 159 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2015-1212].

613. "Probleme Actuale ale Lingvisticii şi Glotodidacticii", conferinţă ştiinţifică


(2014 ; Chişinău). Probleme Actuale ale Lingvisticii şi Glotodidacticii : Conferinţa Ştiinţifică cu
Participare Internaţională, (27 noiem. 2014) : Rezumatele comunicărilor / comitetul şt.: Maria
Cotlău [et al.]. – Chişinău, 2014. – 386 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-320].

614. "Probleme actuale de lingvistică", simpozion ştiinţific (2015 ; Chişinău).


Probleme actuale de lingvistică : Materialele simpozionului ştiinţific cu participare internaţio-
nală : In memoriam acad. Nicolae Corlăteanu : 100 de ani de la naştere, 15-16 mai 2015,
Chişinău / com. şt.: Anatol Ciobanu [et al.]. – Chişinău, 2015. – 379 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2015-974].

615. ″Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice″, conferință științifică


(1 ; 2014 ; Bălți). Conferința științifică "Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice",
(Ediția 1-a), 6 dec. 2014 / resp. de ed.: Lina Cabac. – Bălți : S. n., 2015 [Tipografia din Bălţi].
– 272 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-2352].

616. Міжкультурна комунікація: проблеми та перспективи : Вип. 2 / редкол.:


М. Л. Дружинець (відповідальний ред.) [и др.]. – Тирасполь, 2015. – 320 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2015-2473].

811 Limbi individuale


617. Olga Chiriac : [prof. de lb. fr.] : Biobibliografie / Bibl. Publ. Raională "Mihail Sa-
doveanu" ; alcăt.: Valentina Corjiţa ; ed. îngrijită de Nadejda Pădure. – Străşeni : S. n., 2015
(Tipogr. "Grafema Libris"). – 44 p. ; 20 cm.
60 ex.
ISBN 978-9975-52-180-2.
[2015-1316].
Include 106 tit. cărţi, materiale didactice, art. în periodice, interviuri ale prof. O. Chiriac,
publ. în a. a. 1988-2013. – An.: Ind. de nume.
___________________
618. Butuc, Marin. Particularităţi ale evoluţiei lexicului militar românesc din epoca
medievală / Marin Butuc ; coord. şt.: Anatol Ciobanu. – Chişinău, 2014. – P. 220-230. (194 tit.
în lb. rom., fr., rusă). – [2015-287].

619. Chirdeachin, Alexei. Fonetica limbii engleze (Africatele) / Alexei Chirdeachin ;


dir. publ.: Elena Prus. – Chişinău, 2014. – P. 41-44. (58 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-
311].

620. Creanga, Oxana. Centrul deictic în textul narativ englez / Oxana Creanga ; red.
șt.: Cornelia Cincilei. – Chișinău, 2015. – P. 147-162. (240 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). –
[2015-1892].

137
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

621. Culegere de teste-model la limba străină de afaceri : pentru admiterea la


masterat şi doctorat : (engleza, franceza, germana) / colectiv de aut.: Grozav Parascovia,
Demcenco Corina, Moldovanu Gheorghe [et al.] ; coord.: Moldovanu Gheorghe. – Chişinău,
2014. – 75 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-3].

622. Negrescu-Babuș, Inna. Limba română în condițiile diglosiei / Inna Negrescu-


Babuș. – Chișinău, 2015. – P. 172-192. (286 tit. în lb. rom., germ., engl., rusă). – [2015-1963].

623. Postolachi, Veronica. Capcanele gramaticii / Veronica Postolachi ; imagine,


cop.: Călin Postolachi. – Chişinău, 2015. – P. 171. (Bibliogr. în text). – [2015-148].

624. Roga, Victoria. Einführung in die deutsche Stilistik / Victoria Roga, Tatiana
Babin-Rusu. – Chişinău, 2015. – 131 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2015-467].

625. Roșca, Angela. Identidad e interculturalidad en el discurso de viaje : Apuntes


para el curso universitario / Angela Roșca. – Chișinău, 2015. – 67 p. (Bibliogr. la sfârşitul
temelor). – [2015-2392].

626. Sandu, Tatiana. Natura fonetică şi statutul fonematic al diftongilor centrali în


limba engleză : (Studiu experimental) : 621.03 - Fonetică şi fonologie ; dialectologie ; istoria
limbii ; sociolingvistică ; etnolingvistică (limba engleză) : Autoref. tz. de doct. în filologie /
Tatiana Sandu. – Chişinău, 2015. – P. 21-25. (66 tit., inclusiv 19 tit. de lucrări ale aut. în lb.
rom., engl., ucr., rusă). – [2015-106 Teze].

627. Spînu, Stela. Dialectologia / Stela Spînu ; red. șt.: Zagaevschi Vladimir. – Chiși-
nău, 2015. – P. 160-168. (75 tit. în lb. rom., rusă) şi la sfârşitul cap. – [2015-1691].

628. Stanţieru, Svetlana. Caiet de exerciţii la limba română contemporană (Lexico-


logia) / Svetlana Stanţieru, Aurelia Bîrsanu. – Bălţi, 2014. – P. 150-154. (128 tit.). – [2015-
162].

629. Кожухарь, Екатерина. Локальные особенности названий пищи и питания в


украинском говоре с. Булаешты Оргеевского района Республики Молдова / Екатерина
Кожухарь // Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2014. – Vol. 15/16. – P. 57-58. (79 tit în
lb. rom., rusă, ucr.).
82 LITERATURĂ
630. Alexandru-Horaţiu Frişcu : [poet satiric] : Biobibliografie / Bibl. Municipală "B.
P. Hasdeu", Filiala "Alba Iulia" ; alcăt.: Viorica Ţurcan, Elena Caldare ; red. bibliogr.: Irina
Tutun ; ed. îngrijită: Mariana Harjevschi. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Foxtrot"). – 94 p. :
fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-120-64-7.
[2015-1125].
Studii introd. – Tabel cronologic. – Opera (cărţi, lucrări în culeg., periodice) poetului Al.
Frişcu, 326 tit., publ. în a. a. 1995-2014. – Despre creaţia dânsului, 38 tit. – An.: Ind. de nu-
me, tit., publ. periodice.

138
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

631. Andrei Vartic – cuceritor al Kogaiononului : Biobibliografie / Bibl. Naţ. a Rep.


Moldova ; alcăt.: Raisa Melnic [et al.] ; dir. gen.: Elena Pintilei. – Chişinău : Biblioteca Naţio-
nală a Republicii Moldova, 2015 (Tipogr. "Primex Com"). – 207 p. : fig., tab. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4493-5-9.
[2015-2494].
Tabel cronologic. – Aprecieri. – Interviuri. – Opera (cărţi, art., studii în culeg., seriale,
interviuri) scriitorului A. Vartic, 350 tit., publ. în a. a. 1972-2014. – Despre creaţia dânsului,
159 tit. – An.: Ind. de nume.

632. Bibliografia poetului Eugen Cioclea // Eugen Cioclea în dioptria criticii şi studi-
ilor literare. – Chişinău, 2015. – P. 184-212. – [2015-1477].
Include 210 tit. cărţi, versuri, art. în culeg., periodice, publ. în a. a. 1988-2014. – Cărţi
cu adnot., 8 tit.

633. Bibliografie selectivă a dramaturgului Dumitru Matcovschi // Teatrul lui Du-


mitru Matcovschi. – Chişinău, 2015. – P. 80-100. – [2015-435].
Include 51 tit. cărţi, art. în culeg., periodice, interviuri în lb. rom., rusă, publ. în a. a.
1974-2009. – Despre dramaturgia lui D. Matcovschi, 82 tit.

634. Ion Anton : [scriitor] : Biobibliografie / Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă" ;
alcăt.: Tamara Maleru ; ed. îngrijită de Claudia Balaban. – Chişinău : Tipografia Centrală,
2015. – 333 p. ; 22 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-53-568-7.
[2015-2516].
Aprecieri. – Tabel cronologic . – Opera (cărţi (cu desfăşurarea cuprinsului), lucrări în
culeg., periodice, interviuri, trad.) scriitorului I. Anton, 1693 tit. în lb. rom., engl., alte lb. străi-
ne, publ. în a. a. 1977-2015. – Referinţe critice, 320 tit. – An.: Ind. de nume, tit., al lb. de
editare, periodicelor bibliografiate.

635. Şpac, Ion.


Academicianul Constantin Popovici : Savant, scriitor, publicist = Академик Константин
Попович : Ученый, писатель, публицист : Cercetări biobibliogr. şi informative / Ion Şpac ;
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural, Bibl. Şt. Centrală "A. Lupan". – Ed. a
2-a rev. şi compl. – Chişinău : Elan INC, 2015 [Tipogr. "Elan Poligraf" SRL]. – 308, [32] p. :
fot., fot. color ; 21 cm. – (Scrieri alese ; Vol. 15, ISBN 978-9975-66-069-3).
Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Изд.
при фин. поддержке М-ва иностранных дел Украины и Укр. посольства в Респ. Молдова
[и др.]. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-66-500-1 (în cop. tare).
[2015-2698].
Fişier biografic. – Aprecieri. – Opera (cărţi, studii, art. în culeg., periodice, encicl.) scrii-
torului C. Popovici, 536 tit. în lb. rom., rusă, ucr., publ. în a. a. 1958-2009. – Publ. despre

139
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

viaţa şi activitatea dânsului, 251 tit. – Din corespondenţa savantului şi scriitorului C. Popovici,
382 tit. – An.: Ind. de tit., nume, periodice, publ. după limbi.

636. Un astru pe firmamentul umorului și satirei românești: Ion Diordiev : Biobi-


bliografie / Bibl. Municipală ″B. P. Hasdeu″, Filiala ″Târgoviște″ ; alcăt.: Violeta Moraru ; red.
bibliogr.: Irina Tutun ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi. – Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr.
"Foxtrot"]. – 64 p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-120-89-0.
[2015-2640].
Studii introd. – Dedicaţii. – Opera (cărţi, lucrări în culeg., periodice) scriitorului I.
Diordiev, 309 tit., publ. în a. a. 1976-2013. – Referinţe critico-literare, 64 tit. – An.: Ind. de
nume, tit.

637. Vasile Badiu: Școala unei "surprinzătoare forţe spirituale" : [scriitor] : Biobi-
bliografie / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Filiala "Liviu Rebreanu" ; alcăt.: Lina Iftodi ; red.
bibliogr.: Claudia Tricolici ; contribuţii: Alexandra Badiu, Ana Creţu ; ed. îngrijită de Mariana
Harjevschi. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Foxtrot"). – 93 p. : fot. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-120-72-2.
[2015-1131].
Curriculum vitae. – St. introd. – Opera (cărţi, lucrări în culeg., periodice, trad.) scriitoru-
lui V. Badiu, 544 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 1965-1992. – Viaţa şi activitatea scriitorului,
30 tit. – An.: Ind. de nume, seriale.
___________________
638. Cimpoi, Mihai. Publicistica: între doctrinarism și proza de idei (II) : 150 de ani
de la nașterea lui Constantin Stere / Mihai Cimpoi // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 3. – P. 42-
45. (67 tit.).

639. Construcţii identitare : Reverberaţii ale modelului cultural francez în context


european şi universal : Vol. 1, 2, 3 / coord.: Oana-Maria Petrovici, Gina Nimigean. – Bălţi,
2014. – Bibliogr. la sfârşitul art. – [2015-1310 ; 2015-1311 ; 2015-1312].

640. Donici, Leon. Scrieri : Ediţie în 2 volume : Vol. 2 : Proză din periodice. Eseuri.
Evocări. Publicistică. Corespondenţă / Leon Donici ; text îngrijit, pref., tabel cronologic, note şi
comentarii, bibliogr. critică selectivă de Ana-Maria Brezuleanu ; cop.: Vitalie Ichim. – Chişi-
nău, 2015. – P. 426-431. (100 tit. în lb. rom., fr.). – [2015-1549].

641. Dumitrescu, Florin. Tradiții la superofertă : Între socoteala din agenție și cea de
la raft / Florin Dumitrescu. – Chișinău, 2015. – P. 188-191. (69 tit. în lb. rom., engl., fr.). –
[2015-2401].

642. Jereghi, Alexei. Educaţia şi morala / Alexei Jereghi. – Chişinău, 2015. – P. 135-
144. (212 tit.). – [2015-1329].

140
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

643. Leahu, Nicolae. Poezia generației '80 / Leahu Nicolae ; postf. de Eugen Lungu.
– Chișinău, 2015. – P. 324-334. (228 tit.). – [2015-1595].

644. Lemster, Moisei. Eliezer Șteinbarg : Fabulist şi cuget rafinat al spiritualităţii


evreieşti / Moisei Lemster ; trad. din idiș de aut. ; îngrijire: Boris Druță ; graf.: Veronica Druță.
– Chișinău, 2015. – P. 171-177. (90 tit. în lb. rom., rusă). – [2015-1370].

645. Pleşca, Nae-Simion. "Fierbe lumea din adâncuri"… : (Eminescu: unitatea ope-
rei, publicistica în raport cu poezia, imaginea lirică a Europei) / Nae-Simion Pleşca. – Chişi-
nău, 2015. – P. 177-179. (51 tit.). – [2015-693].

646. Șimanschi, Ludmila. Opera literară în postmodernitate : (Cu referință la Levan-


tul de Mircea Cărtărescu) / Ludmila Șimanschi. – Chișinău, 2015. – P. 174-183. (201 tit. în lb.
rom., engl., fr.). – [2015-1955].

647. Şleahtiţchi, Maria. Romanul generaţiei' 80 / Maria Şleahtiţchi. – Chişinău, 2014.


– P. 231-241. (166 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2015-434].

648. Ţurcanu, Lucia. Manierismul românesc / Lucia Ţurcanu. – Chişinău, 2015. – P.


218-225. (131 tit.). – [2015-1239].

649. Vrabie, Diana. Kafka, sau Alegoria omului modern / Diana Vrabie, Maria
Abramciuc ; ref. şt.: Constantin Pricop. – Chişinău, 2015. – P. 183-187. (62 tit. în lb. rom.,
rusă) şi în subsol. – [2015-956].

650. Збірник наукових статей : До 200-ліття від дня народження Т. Г. Шевченка


/ науковий комітет: Попа Георгій Дмитрович [и др.] ; редкол.: Пріцкан Валентина [и др.].
– Бельцi, 2014. – 152 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-230].

651. "М. Ю. Лермонтов в контексте русской и мировой культуры", научно-


практическая конференция (2014 ; Кишинэу). М. Ю. Лермонтов в контексте русской и
мировой культуры : (к 200-летию со дня рождения) : Материалы научно-практической
конференции, Кишинёв / редкол.: В. Н. Носов [и др.]. – Кишинёв, 2014. – 93 p. (Bibliogr.
la sfârşitul art.). – [2015-952].

652. Прокоп, Светлана. Ковчег обетованный. Русская поэзия Молдовы начала


XXI века / Светлана Прокоп. – Кишинев, 2014. – P. 227-240. (275 tit.). – [2015-232].

653. Прокоп, Светлана. Литературные портреты: Олеся Рудягина, Александр


Милях, Юрий Харламов : Книга 1-я / Светлана Прокоп ; науч. ред.: Зайковская Т. В. ;
обл.: М. Прокоп. – Кишинэу, 2015. – 227 p. – [2015-2550].

654. Репида, В. Б. История государственности в русской литературе : Кн. 1-я :


″Понятна мне времён превратность″, XI-XVIII вв. / Репида В. Б., Сайко О. А. – Кишинэу :
Б. и., 2015. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – [2015-2254].

141
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

655. Сузанская, Т. Н. Классика и современность: уроки русской литературы / Т.


Н. Сузанская. – Кишинев, 2015. – P. 380-387. (127 tit.). – [2015-1094].

656. Шишкан, Константин. Восхождение к истории и хождения в современ-


ность : Русская проза Молдовы начала XXI века / Константин Шишкан. – Кишинев, 2014.
– P. 271-277. (119 tit.). – [2015-231].

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
657. Arheologia şi politicile de protejare a patrimoniului cultural în România /
coord.: Sergiu Musteaţă. – Chişinău, 2014. – 224 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-120].

658. Bejenaru, Luminița. Considerații privind importanța porcului domestic (Sus


domesticus) în economia alimentară a Moldovei medievale / Luminița Bejenaru, Ludmila
Bacumenco-Pîrnău, Simina Stanc // Revista Arheologică. – 2014. – Vol. 10, Nr 1/2. – P. 281-
283. (53 tit. în lb. rom., engl., fr.).

659. "Fortified sites from the 1st millennium BC in Central and South-Eastern
Europe", colloquim (Chişinău ; 2014). Fortified sites from the 1st millennium BC : In Central
and South-Eastern Europe : Materials of the Moldovan-Romanian-German Colloquium, Sa-
harna, July 24th-26th, 2014 / ed. board: Aurel Zanoci [et al.]. – Chişinău, 2015. – 120 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-1244].

660. Haheu, Vasile. Despre moarte și "moartea simbolică" la tracii septentrionali /


Vasile Haheu, Victoria Surdu, Dumitru Bratco // Revista Arheologică. – 2014. – Vol. 10, Nr
1/2. – P. 234-236. (53 tit în lb. rom., fr., germ., rusă).

661. Haheu, Vasile. Lumea egeeană și impactul cultural al acesteia asupra evoluției
tracilor septentrionali / Vasile Haheu // Revista Arheologică. – 2014. – Vol. 10, Nr 1/2. – P.
112-115. (62 tit. în lb. rom., fr., rusă).

662. Iarmulschi, Vasile. Ceramica lucrată cu mâna din așezarea Lucășeuca II (seco-
lele II-I a. Chr.) / Vasile Iarmulschi, Octavian Munteanu // Revista Arheologică. – 2014. – Vol.
10, Nr 1/2. – P. 126-128. (54 tit. în lb. rom., germ., pol., rusă).

663. Sava, Eugen. Aşezări din perioada târzie a epocii bronzului în spaţiul Pruto-
Nistrean (Noua-Sabatinovka) / Eugen Sava. – Chişinău, 2014. – P. 531-571. (732 tit. în lb.
rom., engl., germ., rusă, ucr.). – [2015-1083].

664. Sîrbu, Mariana. Viaţa spirituală a comunităţilor Noua-Sabatinovka-Coslogeni


prin prisma elementelor non-funerare descoperite în aşezări / Mariana Sîrbu // Tyragetia. –
2015. – Vol. 9, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 116-120. (113 tit. în lb. rom., engl., fr.,
germ., rusă, ucr.).

142
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

665. Tentiuc, Ion. A cremation burial of a horseman near the village of Mana : (the
Orhei district) / Ion Tentiuc, Valeriu Bubulici, Angela Simalcsik // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9,
Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 240-245. (144 tit. în lb. rom., engl., fr., germ., pol., rusă).

666. Topal, Denis. The use of bronze in making the Early Scythian akinakai / Denis
Topal // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 44-48. (137 tit. în lb.
rom., engl., germ., rusă, ucr.).

667. Trepanația – ritual simbolic/magico-religios sau procedeu terapeutic? Ne-


cropola medievală de la Lozova (r-ul Strășeni, Republica Moldova), secolele XIV-XV /
Angela Simalcsik, Alexandra Comșa, Vasilica-Monica Groza [et al.] // Revista Arheologică. –
2014. – Vol. 10, Nr 1/2. – P. 260-264. (119 tit. în lb. rom., bulg., engl., fr., germ., magh., rusă).

668. Zanoci, Aurel. Typology and evolution of gates and access into early hallstat-
tian fortresses in Tisa-Dniester space / Aurel Zanoci // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 1 :
Arheologie. Istorie Antică. – P. 21-25. (107 tit. în lb. rom., engl., fr., germ., slovacă, rusă, ucr.).

669. Азбелев, П. П. Пазырыкское наследство и юэчжийская проблема / П. П.


Азбелев // Stratum plus. – 2015. – Nr 4 : Время перемен: "На рубеже эр". – P. 50-55. (97
tit. în lb. engl., germ., rusă).

670. Андрощук, Ф. А. Русь и византийские контакты Скандинавии в XI-XIV вв. /


Ф. А. Андрощук // Stratum plus. – 2014. – Nr 5 : Люди и вещи древней Руси. – P. 209-212.
(80 tit. în lb. daneză, engl., fr., germ., rusă, sued., turcă, ucr.).

671. Бер-Глинка, А. И. Домашние змеи как элемент традиционной культуры на-


родов Европы / А. И. Бер-Глинка // Stratum plus. – 2015. – Nr 2 : Доисторическая Европа:
интерпретация культур. – P. 74-84. (287 în lb. rom., bosniacă, engl., fr., germ., it., lituania-
nă, rusă, sârbă).

672. Березкин, Ю. Е. Циркумтихоокеанское искусство в палеолите / Ю. Е. Бе-


резкин // Stratum plus. – 2015. – Nr 1 : Время первых художников. – P. 97-102. (145 tit. în
lb. engl., fr., germ., rusă, span.).

673. Биоархеологический анализ антропологического материала из пеще-


ры Вертеба / Дж. Карстен, М. П. Сохацкий, С. Хайнс [et al.] // Stratum plus. – 2015. – Nr 2
: Доисторическая Европа: интерпретация культур. – P. 140-144. (70 tit. în lb. engl., rusă,
ucr.).

674. Бурков, С. Б. Амулеты и талисманы из "египетского фаянса" с территории


Дагестана / С. Б. Бурков // Stratum plus. – 2015. – Nr 3 : Ориентальный стиль: от Ассирии
до Этрурии. – P. 329-334. (92 tit. în lb. fr., magh., rusă).

675. Вдовченков, Е. В. Социальные трансформации в сарматской обществе в 1


в. н.э. / Е. В. Вдовченков // Stratum plus. – 2015. – Nr 4 : Время перемен: "На рубеже эр".
– P. 96-100. (63 tit. în lb. engl., rusă).

143
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

676. Вертиенко, А. В. Саркофаг из Чана и его изобразительная программа / А.


В. Вертиенко // Stratum plus. – 2015. – Nr 3 : Ориентальный стиль: от Ассирии до
Этрурии. – P. 258-261. (55 tit. în lb. engl., germ., rusă, ucr.).

677. Возный, И. П. Ударное вооружение Северной Буковины XII – первой поло-


вины XIII вв. / И. П. Возный // Stratum plus. – 2014. – Nr 6 : Время войны. Победители и
побежденные. – P. 62-64. (56 tit. în lb. rom., rusă, ucr.).

678. Гаврилов, К. Н. "Жилища" аносовско-мезинского типа: происхождение и


интерпретация / К. Н. Гаврилов // Stratum plus. – 2015. – Nr 1 : Время первых
художников. – P. 200-203. (51 tit. în lb. engl., fr., rusă, ucr.).

679. Гаскевич, Д. Л. Погребения буго-днестровской неолитической культуры:


критический анализ источников / Д. Л. Гаскевич // Stratum plus. – 2015. – Nr 2 : Доисто-
рическая Европа: интерпретация культур. – P. 200-206. (101 tit. în lb. rom., engl., germ.,
rusă, ucr.).

680. Генуэзская Газария и Золотая Орда = The Genoese Gazaria and the
Goden Horde / под ред. С. Г. Бочарова и А. Г. Ситдикова ; науч. рецензенты: И. Л. Кыз-
ласов [и др.]. – Кишинев, 2015. – 694 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-1090].
902/904(4)(082)
681. Горелик, А. Ф. По запутанному следу: к возникновению одной неолитиче-
ской стоянки-мастерской в Подонцовье : [Украина] / А. Ф. Горелик, С. М. Дегерменджи //
Stratum plus. – 2015. – Nr 2 : Доисторическая Европа: интерпретация культур. – P. 268-
274. (141 tit. în lb. engl., fr., germ., rusă, ucr.).

682. Дан, Р. Между озером Урмия и Каспийским морем: восточная экспансия


Урарту / Р. Дан // Stratum plus. – 2015. – Nr 3 : Ориентальный стиль: от Ассирии до
Этрурии. – P. 42-43. (62 tit. în lb. engl., it., germ.).

683. Дергачев, Валентин А. Памятники культуры Криш Молдовы : (с каталогом)


= Monuments of Criş Сulture in Moldova : (with catalogue) / Валентин А. Дергачев, Ольга В.
Ларина. – Кишинэу, 2015. – P. 345-348. (82 tit. în lb. rom., engl., germ., rusă). – [2015-730].

684. Елинкова, Д. К изучению культуры с керамикой пражского типа на терри-


тории Моравии: формирование и особенности / Д. Елинкова // Stratum plus. – 2015. – Nr
5 : Славяне на Дунае. Обретение родины. – P. 145-150. (127 tit. în lb. rom., cehă, fr.,
germ., rusă, ucr.)

685. Иванова, С. В. "Протобуджакский горизонт" Северо-Западного Причерно-


морья / С. И. Иванова // Stratum plus. – 2015. – Nr 2 : Доисторическая Европа:
интерпретация культур. – P. 290-294. (84 tit. în lb. rom., germ., rusă, ucr.).

144
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

686. Казанский, М. М. Вооружение и конское снаряжение славян V – VII вв. / М.


М. Казанский // Stratum plus. – 2015. – Nr 5 : Славяне на Дунае. Обретение родины. – P.
82-95. (266 tit. în lb. rom., belorusă, cehă, engl., fr., germ., pol., rusă, sârbă, ucr.).

687. Казанский, М. М. Удила эпохи переселения народов из погребения в До-


ложском погосте / М. М. Казанский // Stratum plus. – 2014. – Nr 5 : Люди и вещи древней
Руси. – P. 124-127. (58 tit. în lb. belorusă, engl., estonă, finl., fr., germ., ital., let., lit., magh.,
pol., rusă, sued.).

688. Каинов, С. Ю. Боевые полумаски Восточной Европы в свете последних на-


ходок и новых исследований / С. Ю. Каинов, Ю. А. Кулешов // Stratum plus. – 2014. – Nr
6 : Время войны. Победители и побежденные. – P. 95-98. (51 tit. în lb. engl., magh., rusă,
ucr.).

689. Кирилко, В. П. Крепостные сооружения средневековой Алушты / В. П. Ки-


рилко // Stratum plus. – 2014. – Nr 6 : Время войны. Победители и побежденные. – P.
231-234. (56 tit. în lb. engl., fr., pol., rusă).

690. Козлов, В. И. Население степного междуречья Дуная и Днестра конца VIII


– начала XI веков: балкано-дунайская культура = Population of the Danube-Dniester
Steppes in Late 8th – Early 11th Centuries: Balkan-Danube Culture / В. И. Козлов ; отв. ред.:
Н. Д. Руссев. – Кишинев, 2015. – 321 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2015-2045].

691. Комар, А. В. Место гибели князя Святослава: поиски, легенды, гипотезы,


мистификации / А. В. Комар // Stratum plus. – 2014. – Nr 5 : Люди и вещи древней Руси. –
P. 252-256. (100 tit. în lb. engl., fr., germ., rusă, ucr.).

692. Костромичёв, Д. А. Ажурные пряжки с пельтовидной рамкой: вопросы ти-


пологии, хронологии и происхождения / Д. А. Костромичёв // Stratum plus. – 2015. – Nr 4
: Время перемен: "На рубеже эр". – P. 348-456. (190 tit. în lb. rom., engl., fr., germ., rusă,
sârbă, span.).

693. Красноперов, А. А. Дата и связи погребения 727 Тарасовского могильника


в Прикамье / А. А. Красноперов // Stratum plus. – 2015. – Nr 4 : Время перемен: "На
рубеже эр". – P. 229-234. (98 tit. în lb. engl., germ., rusă).

694. Кройтор, Роман. Биомеханические и эко-морфологические особенности


черепа неандертальского человека / Роман Кройтор // Revista Arheologică. – 2014. – Vol.
10, Nr 1/2. – P. 294-296. (51 tit. în lb. engl., rusă).

695. Ла Фарина, Р. Старые открытия и новые датировки позднего Арин-берда


(Армения) / Р. Ла Фарина // Stratum plus. – 2015. – Nr 3 : Ориентальный стиль: от
Ассирии до Этрурии. – P. 53-56. (54 tit. în lb. engl., it., germ., rusă.).

145
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

696. Лесман, Ю. М. Скандинавский компонент древнерусской культуры / Ю. М.


Лесман // Stratum plus. – 2014. – Nr 5 : Люди и вещи древней Руси. – P. 81-87. (255 tit. în
lb. belorusă, engl., estonă, fr., germ., let., norv., pol., rusă, slovacă, sued., turcă, ucr.).

697. Лифантий, О. В. Орнитоморфные изображения на золотых аппликативных


украшениях одежды скифов / О. В. Лифантий // Stratum plus. – 2015. – Nr 3 :
Ориентальный стиль: от Ассирии до Этрурии. – P. 178-182. (74 tit. în lb. engl., germ.,
rusă, ucr.).

698. Лысенко, С. Д. К вопросу о культурной принадлежности Гордеевского мо-


гильника / С. Д. Лысенко // Stratum plus. – 2015. – Nr 2 : Доисторическая Европа:
интерпретация культур. – P. 225-230. (99 tit. în lb. germ., rusă, ucr.).

699. Махортых, С. В. Изображения редуцированной лапы животного и кисти


человеческой руки в искусств степной и лесостепной Скифии / С. В. Махортых, Р. Рол-
ле // Stratum plus. – 2015. – Nr 3 : Ориентальный стиль: от Ассирии до Этрурии. – P. 201-
204. (62 tit. în lb. rom., engl., germ., slovacă, rusă, ucr.).

700. Михайлова, Е. Р. Снаряжение всадника и коня в псковских длинных курга-


нах / Е. Р. Михайлова // Stratum plus. – 2014. – Nr 6 : Время войны. Победители и побе-
жденные. – P. 79-82. (56 tit. în lb. belorusă, engl., fr., germ., rusă, ucr.).

701. Назо, А. Ориентализирующая культура Этрурии : [regiune a Romei antice:


epoca de fier] / А. Назо // Stratum plus. – 2015. – Nr 3 : Ориентальный стиль: от Ассирии
до Этрурии. – P. 29-32. (116 tit. în lb. engl., germ., it., span.).

702. Негин, А. Е. Надписи на римских "парадных" доспехах: коммеморативная


практика или знак принадлежности? / А. Е. Негин // Stratum plus. – 2015. – Nr 4 : Время
перемен: "На рубеже эр". – P. 264-266. (52 tit. în lb. rom., engl, fr., germ., rusă).

703. Новоженов, В. А. Колесный транспорт и евразийские коммуникации ран-


них номадов / В. А. Новоженов // Stratum plus. – 2015. – Nr 3 : Ориентальный стиль: от
Ассирии до Этрурии. – P. 81-88. (125 tit. în lb. engl., germ., rusă.).

704. Панковский, В. Б. Слободзейские псалии / В. Б. Панковский // Stratum plus.


– 2015. – Nr 3 : Ориентальный стиль: от Ассирии до Этрурии. – P. 292-296. (71 tit. în lb.
rom., engl., germ., rusă, ucr.).

705. Папанова, В. А. Пригородные усадьбы ольвийской хоры V – IV вв. до н. э. :


(итоги раскопок 2003 – 2013 гг.) / В. А. Папанова, С. Н. Ляшко // Stratum plus. – 2015. – Nr
3 : Ориентальный стиль: от Ассирии до Этрурии. – P. 244-249. (98 tit. în lb. engl., fr., rusă,
ucr.).

706. Переводчикова, Е. В. Искусство раннесакского времени Южного Урала и


его восточные параллели / Е. В. Переводчикова, А. Д. Таиров // Stratum plus. – 2015. –

146
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

Nr 3 : Ориентальный стиль: от Ассирии до Этрурии. – P. 137-141. (74 tit în lb. germ.,


rusă.).

707. Пилипчук, Я. В. Сколько было кыпчаков? : (К вопросу о достоверности


сведений источников о количестве населения западноевразийских степей) / Я. В. Пи-
липчук // Stratum plus. – 2014. – Nr 5 : Люди и вещи древней Руси. – P. 266-269. (100 tit.
în lb. engl., rusă, ucr.).

708. Питулько, В. В. Обработка бивня мамонта в верхнем палеолите Арктиче-


ской Сибири : (по материалам Янской стоянки) / В. В. Питулько, Е. Ю. Павлова, П. А.
Никольский // Stratum plus. – 2015. – Nr 1 : Время первых художников. – P. 274-283. (155
tit. în lb. engl., fr., germ., ital., rusă.).

709. Плетерский, А. Ранние славяне в Восточных Альпах и на соседних землях


/ А. Плетерский // Stratum plus. – 2015. – Nr 5 : Славяне на Дунае. Обретение родины. –
P. 244-248. (74 tit. în lb. engl., germ., rusă, slovacă).

710. Профантова, Н. Славяне на территории Чехии и их контакты в VI – VII вв. /


Н. Профантова // Stratum plus. – 2015. – Nr 5 : Славяне на Дунае. Обретение родины. –
P. 113-116. (62 tit. în lb. rom., cehă, engl., germ.).

711. Радичевич, Д. К изучению раннеславянских памятников Сербского Поду-


навья : (вопросы хронологии и этнокультурной принадлежности) / Д. Радичевич //
Stratum plus. – 2015. – Nr 5 : Славяне на Дунае. Обретение родины. – P. 304-308. (80 tit.
în lb. rom., engl., fr., germ., rusă, slovacă).

712. Раев, Б. А. Псевдоаттический шлем из хутора Апостолиди: историко-


археологический контекст / Б. А. Раев, А. В Симоненко // Stratum plus. – 2015. – Nr 4 :
Время перемен: "На рубеже эр". – P. 253-256. (70 tit. în lb. rom., engl., fr., germ., rusă).

713. Рудницкий, М. Контакты между западными балтами и славянами в VI-VII


вв.: археологические данные / М. Рудницкий // Stratum plus. – 2014. – Nr 5 : Люди и вещи
древней Руси. – P. 109-117. (139 tit. în lb. fr., germ., ital., let., lit., magh., rusă).

714. Рыбин, Е. П. Леваллуазская конвергентная однонаправленная типичная


технология в Южной Сибири и северной части Центральной Азии: вариабельность,
распространение и хронология / Е. П. Рыбин, В. С. Славинский // Stratum plus. – 2015. –
Nr 1 : Время первых художников. – P. 303-307. (59 tit. în lb.. engl., fr., rusă.).

715. Рябцева, С. С. Некоторые предметы из цветных металлов и ювелирный


инструментарий из раскопок Белгород-Днестровской крепости / С. С. Рябцева, О. К.
Савельев // Stratum plus. – 2014. – Nr 5 : Люди и вещи древней Руси. – P. 171-175. (90 tit.
în lb. rom., bulg., engl., fr., germ., pol., rusă, ucr.).

716. Рябцева, Светлана. Перстни с полусферическими щитками и специфика


престижного ювелирного убора X-XII вв. населения Восточной, Центральной и Юго-

147
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Восточной Европы / Светлана Рябцева // Revista Arheologică. – 2014. – Vol. 10, Nr 1/2. –
P. 161-164. (70 tit. în lb. rom., bulg., cehă, engl., fr., maced., magh., rusă, ucr.).

717. Сериков, Ю. Б. Первобытное искусство Урала : (каменный век) / Ю. Б. Се-


риков // Stratum plus. – 2015. – Nr 1 : Время первых художников. – P. 148-151. (51 tit. în
lb. rusă.).

718. Синика, Виталий. Светильники в погребальном обряде скифов Северного


Причерноморья / Виталий Синика, Николай Тельнов // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 1 :
Arheologie. Istorie Antică. – P. 204-206. (75 tit. în lb. rom., engl., germ., rusă, ucr.).

719. Сорочан, С. Б. Византийские военные силы в Крыму в VI – VII вв. / С. Б.


Сорочан // Stratum plus. – 2014. – Nr 6 : Время войны. Победители и побежденные. – P.
125-131. (147 tit. în lb. engl., fr., germ., rusă, ucr.).

720. Станчу, И. Ранние славяне в румынской части Карпатского бассейна / И.


Станчу // Stratum plus. – 2015. – Nr 5 : Славяне на Дунае. Обретение родины. – P. 206-
216. (196 tit. în lb. rom., engl., fr., germ., greacă, pol., rusă, slovacă, ucr.).

721. Федорук, А. В. Артиллерия в Великой войне 1409-1411 гг. : (по письмен-


ным источникам и археологическим материалам) / А. В. Федорук // Stratum plus. – 2014.
– Nr 6 : Время войны. Победители и побежденные. – P. 145-147. (55 tit. în lb. rom., engl.,
belorusă, germ., pol., rusă).

722. Хельмут-Крамбергер, А. Хронология и распространение золотых нашив-


ных бляшек в раннескифское время (VIII – VII вв. до н. э.) / А. Хельмут-Крамбергер //
Stratum plus. – 2015. – Nr 3 : Ориентальный стиль: от Ассирии до Этрурии. – P. 161-166.
(99 tit. în lb. rom., germ., slovacă., rusă.).

723. Хрисимов, Н. Раннеславянские памятники в северо-восточной части Бал-


канского полуострова / Н. Хрисимов // Stratum plus. – 2015. – Nr 5 : Славяне на Дунае.
Обретение родины. – P. 337-342. (100 tit. în lb. rom., engl., fr., germ., pol., rusă).

724. Чепмэн, Дж. Фрагментация в археологии: собирая по кусочкам / Дж. Чеп-


мэн, Б. Гайдарска // Stratum plus. – 2015. – Nr 2 : Доисторическая Европа:
интерпретация культур. – P. 107-110. (70 tit. în lb. engl., magh., rusă).

725. Чореф, М. М. К вопросу о херсонесско-боспорских контактах: по данным


сфрагистики / М. М. Чореф // Stratum plus. – 2015. – Nr 4 : Время перемен: "На рубеже
эр". – P. 273-276. (76 tit. în lb. engl., fr., germ., it., rusă).

726. Шаров, О. В. К вопросу о датировке tabula ansata с именем Юлия


Каллисфена / О. В Шаров, М. М. Чореф // Stratum plus. – 2015. – Nr 4 : Время перемен:
"На рубеже эр". – P. 371-375. (89 tit. în lb. engl, fr., germ., rusă, span.).

148
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

727. Яблонский, Л. Т. Звериный стиль ранних кочевников Приаралья в контек-


сте их исторического развития / Л. Т. Яблонский // Stratum plus. – 2015. – Nr 3 :
Ориентальный стиль: от Ассирии до Этрурии. – P. 114-119. (93 tit. în lb. engl., rusă.).

728. Янкович, Дж. О славянизации Северной Иллирии и Далмации / Дж. Янко-


вич // Stratum plus. – 2015. – Nr 5 : Славяне на Дунае. Обретение родины. – P. 278-283.
(131 tit. în lb. rom., engl., fr., germ., pol., rusă, sârbă).

908 Monografii ale localităţilor


729. Chirtoagă, Ion. Baia : [localitate din Suceava, România] / Ion Chirtoagă // Des-
tin românesc. – 2014. – Nr 3/4. – P. 117-119. (98 tit. în lb. rom., rusă).

730. Localitățile Republicii Moldova : Itinerar documentar-publicistic ilustrat : Vol.


13 : Ș-Tî / Liviu Belâi, Victor Dragoş, Anatol Eremia [et al.] ; alcăt.: Victor Ladaniuc, Tudor
Țopa ; au colab.: Valerian Ciobani [et al.] ; coord. șt.: Vlad Ciubucciu, Anton Moraru ; red.-
șef.: Iurie Colesnic. – Chișinău, 2015. – 515 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-1750].

911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teoretică
731. Bibliografia lucrărilor savantului Tudor Strişcă // Tudor Strişcă, savant şi mi-
litant naţional : [geograf]. – Chişinău, 2014. – P. 109-111. – [2015-2].
Include 32 tit. (art. în rev., ziare) în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 1976-1996.
___________________

732. Cujbă, Vadim. Evoluţia oraşelor mici şi mijlocii din Republica Moldova prin
prisma geografiei economice : 154.01 – Geografie economică şi socială : Autoref. tz. de doct.
în ştiinţe geonomice / Cujbă Vadim. – Chişinău, 2015. – P. 23-26. (64 tit., inclusiv 16 tit. de
lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-122 Teze].

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


733. Basarabenii în lume : Colecţie de materiale şi documente prezentate la polipti-
cul cultural-istoric şi ştiinţific omonim : Vol. 7 / alcăt. şi îngrijitor: Raisa Melnic. – Chişinău,
2014. – 215 p. (Bibliogr. la sfârşitul fișierelor biografice). – [2015-94].

93/94 ISTORIE
734. Bibliografia selectivă a operei ştiinţifice a academicianului, istoricului Ioan-
Aurel Pop // Tradiţii istorice româneşti şi perspective europene. – Chişinău, 2015. – P. 35-
103. – [2015-2386].
Include 1035 tit. monogr., art. în culeg., periodice în lb. rom., engl., alte lb. străine,
publ. în a. a. 1976-2015.

735. Opera ştiinţifică a doctorului habilitat în istorie Valeriu Pasat // Academician


Valeriu Pasat. – Chişinău, 2015. – P. 156-176. – [2015-2140].
Include 86 tit. monogr., studii, art. în culeg., periodice, interviuri în lb. rom., rusă, publ.
în a. a. 1988-2013. – Personalia, 75 tit.

149
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

___________________
736. Academician Valeriu Pasat : [istoric] : Biobibliografie / bibliogr.: Maria
Poştarencu. – Chişinău, 2015. – 176 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-2140].

737. Boldur, Alexandru V. Istoria Basarabiei : Contribuţii la studiul istoriei românilor :


Vol. 1 : Epocile vechi : (Până la sec. XVII) / Alexandru V. Boldur. – Chişinău, 2015. – P. 256-
280. (739 tit.). – [2015-2510].

738. Boldur, Alexandru V. Ştefan cel Mare, Voievod al Moldovei (1457-1504) / Ale-
xandru V. Boldur. – Chişinău, 2015. – P. 260-280. (814 tit.). – [2015-2104 ; 2015-2531].

739. Carte de citire : la istoria modernă şi contemporană a Moldovei / coord. proiec-


tului : Nazaria Sergiu ; cop., imagini : Iaroslav Oliinîc. – Chişinău, 2015. – P. 167-168. (50 tit.
în lb. rom., rusă). – [2015-1108].

740. Idem în lb. rusă : Книга для чтения : по новой и новейшей истории Молдовы.
– Кишинев, 2015. – P. 167-168. (50 tit. în lb. rom., rusă). – [2015-1107].

741. Caşu, Igor. Duşmanul de clasă : Represiuni politice, violenţă şi rezistenţă în


R(A)SS Moldovenească, 1924-1956 / Igor Caşu ; pref. de Vladimir Tismăneanu. – Chişinău,
2015. – P. 357-379. (276 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2015-651].

742. Chiaburu, Elena. Despre clopotele şi clopotarii din Ţara Moldovei : (până la
1859) / Elena Chiaburu // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 48-50.
(74 tit. în lb. rom.).

743. Chirtoagă, Ion. Populaţia Ţinutului Hotin în sec. XVIII – prima jum. a sec. XIX /
Ion Chirtoagă, Valentina Chirtoagă // Destin românesc. – 2013. – Nr 1/2. – P. 90-91. (63 tit. în
lb. rom., rusă).

744. Colesnic, Iurie. Biserica Basarabeană. Chipuri de neuitat… / Iurie Colesnic ;


pref. : Octavian Moşin. – Chişinău, 2015. – 295 p. (Bibliogr. în text). – [2015-2639].

745. Crăciun, Victor. Eminescu în slujba neamului : [despre viața și activitatea lui
Constantin Brâncoveanu Basarab Vodă, domn al Ţării Româneşti (1688-1714) : discurs în
cadrul celui de-al 3-lea Congr. Intern. de eminescologie 2014, Chișinău] / Victor Crăciun //
Viaţa Basarabiei. – 2014. – Nr 4. – P. 24-25. (54 tit. în lb. rom.).

746. "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte", simpozion
(9 ; 2015 ; Chişinău). Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin
exacte", ed. a 9-a : Se dedică Jubileului de 50 de ani ai Universităţii Tehnice a Moldovei /
com. de program : Bostan Ion [et al.]. – Chişinău, 2014. – 300 p. (Bibliogr. la sfârşitul art. şi în
subsol.). – [2015-815].

747. Danu, Eugenia. Vasile Ţanţu şi mişcarea naţională în rândurile militarilor mol-
doveni de pe frontul român (1917) : (130 de ani de la naştere şi 75 de ani de la moartea lui

150
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

Vasile Ţanţu (1882-1937), neînfricat militant al mişcării de eliberare naţ. din Basarabia) /
Eugenia Danu // Destin românesc. – 2015. – Nr 1. – P. 53-55. (152 tit.).

748. Dialogul civilizațiilor. Interfețe istorice și culturale : Culegere de articole =


Dialogue of civilizations. Historical and cultural interferences : The collection of articles : Ad
Honorem Victor Țvircun / coord. șt.: Lilia Zabolotnaia. – Chișinău, 2015. – 308 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2015-2042].

749. Enciu, Nicolae. Participarea României la Primul Război Mondial ca temă de


cercetare în istoriografia sovietică / Nicolae Enciu // Destin românesc. – 2014. – Nr 3/4. – P.
75-76. (69 tit. în lb. rom., rusă).

750. Eşanu, Valentina. Marii demnitari ai ţării Moldovei în domnia lui Ştefan cel Mare
: (1457-1504) : Specialitatea: 611.02 – Istoria Românilor (pe perioade) : Autoref. tz. de doct.
în ştiinţe istorice / Eşanu Valentina. – Chişinău, 2015. – P. 20-24. (62 tit., inclusiv 9 tit. de
lucrări ale aut. în lb. rom., engl.). – [2015-157 Teze].

751. Identităţile Chişinăului : Materialele conferinţelor internaţionale: Identităţile


Chişinăului, ediţia a 2-a, 1-2 octombrie 2013, Chişinău ; Patrimoniul cultural al Chişinăului vs.
Dezvoltarea Urbanistică, 25 iunie 2014, Chişinău / coord.: Sergiu Musteaţă, Alexandru Cor-
duneanu. – Chişinău, 2015. – 307 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-447].

752. Marşalcovschi, Teo-Teodor. Începuturile româneşti ale oraşului Bălţi : [din


Rep. Moldova] / Teo-Teodor Marşalcovschi // Destin românesc. – 2015. – Nr 1. – P. 112-115.
(86 tit. în lb. rom., rusă).

753. Mischevca, Vlad. Pacea de la Bucureşti din 1812: însumarea unor concluzii /
Vlad Mischevca // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 318-320. (75 tit. în lb. rom., rusă.).

754. O istorie a Basarabiei / Anatol Petrencu, Ion Niculiță, Ion Eremia [et al.] ;
coord.: Vasile Șoimaru ; red. șt.: Anatol Petrencu. – Chișinău, 2015. – P. 397-399. (77 tit.). –
[2015-1670].

755. Parasca, Pavel. Principatele Române în politica Rusiei în sec XVIII / Pavel
Parasca // Destin românesc. – 2013. – Nr 1/2. – P. 57-59. (222 tit. în lb. rom., rusă).

756. Pruteanu, Nadia. Bravicea : Personalităţi şi destine / Nadia Pruteanu, Gheorghe


Pruteanu. – Chişinău, 2014. – 384 p. (Bibliogr. în text). – [2015-107].

757. Rugină, Aurelian. Întemeierea Statului Israel / Aurelian Rugină. – Chişinău,


2015. – P. 83-85. (58 tit. în lb. rom., fr.). – [2015-914].

758. Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti, 13-14 mai 2015 :


Ştiinţe umanistice : Rezumatele comunicărilor / resp. de ed.: Tatiana Bulimaga. – Chişinău,
2015. – 144 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-958].

151
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

759. Slavii în regiunea carpato-dunăreană: influenţe reciproce etnice şi cultura-


le : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale = Славяне в карпато-
дунайском регионе: вопросы взаимовлияния этносов и культур : Материалы междуна-
родной научно-практической конференции / науч. ред.: Дубровский А. Д. – Chişinău,
2014. – 177 p. (Bibliogr. în text şi la sfârşitul art.). – [2015-505].

760. Stati, Vasile. Moldova şi moldovenii. Statornicirea în istorie. Sec. XI-XVII : Do-
vezile istorice ale Moldovei. Documenta Moldaviae Historica / Stati Vasile. – Chişinău, 2015.
– P. 203-205. (59 tit. în lb. rom., rusă). – [2015-1428].

761. Idem în lb. rusă : Молдова и молдаване. Становление в истории. XI-XVII вв.
Documenta Moldaviae Historica : Исторические свидетельства Молдовы / Василий Стати
– Кишинэу, 2015. – P. 210-216. (143 tit. în lb. rom., rusă). – [2015-1429].

762. Ţogoiev, Vladimir. Vasile Oatul: pagini de biografie : [participant activ la edifica-
rea arhivelor de stat (1876-1940) / Vladimir Ţogoiev // Destin românesc. – 2014. – Nr 3/4. –
P. 50-54. (93 tit. în lb. rom.)

763. Țvircun, Victor. Pe urmele trecutului : Culegere de articole = Следами


минувшего / Victor Țvircun. – Chişinău, 2015. – 336 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-
2219].

764. Ungureanu, Constantin. Populaţia din sudul Basarabiei în sec. XIX / Constan-
tin Ungureanu // Destin românesc : ser. nouă. – 2013. – Nr 3/4. – P. 95-96. (72 tit. în lb. rom.,
rusă).

765. Varta, Ion. Prizonierii de război : Istorie în documente : Vol. 1 / Ion Varta, Simion
Carp; trad.: Diana Cebotari ; colab.: Oleg Rusu [et al.]. – Chişinău, 2014. – P. 57-59. (68 tit. în
lb. rom., rusă). – [2015-56].

766. Xenofontov, Ion. Propaganda antireligioasă din RSS Moldovenească în mediul


științific și educațional / Ion Xenofontov // Conferință științifică cu participare internațională :
Educație și viață spirituală în Basarabia: Tradiții și perspective, 1-3 oct. 2015, Chișinău. –
Chişinău, 2015. – P. 269-272. (67 tit. în lb. rom., rusă).

767. Zabolotnaia, Lilia. Enigmele, miturile şi realităţile testamentului Mariei (Lupu)


Radziwill : [fiica fostului domn al Moldovei, Vasile Lupu (1627-1661)] / Lilia Zabolotnaia //
Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 24-26. (51 tit. în lb. rom., lit., pol.,
rusă).

768. Zub, Alexandru. Critică şi (re) construcţie în discursul istoric / Alexandru Zub //
Destin românesc. – 2014. – Nr 3/4. – P. 15-16. (65 tit. în lb. rom., fr., germ.).

769. Ватав, Г. А. Бои в излучине Днестра : (1941-1944 гг.) / Г. А. Ватав ; науч.


ред.: Дубровский А. Д. – Кишинев, 2015. – P. 465-468. (80 tit.). – [2015-1788].

152
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

770. Думиника, Иван. Българските преселници в Бесарабия в края на XVIII-


първата половина на XIX век в историографията / Иван Думиника ; науч. ред.: Калчо К.
Калчев, Николай Червенков. – Кишинэу, 2015. – P. 340-408. (833 tit. în lb. rom., fr., ucr.,
alte lb. străine) şi în subsol. – [2015-2304].

771. История Приднестровья / сост.: В. А. Содоль. – Тирасполь, 2015. – 39 p.


(Bibliogr. la începutul temelor). – [2015-219].

772. Когда инновации становятся традицией / сост.: П. М. Пашалы [и др.]. –


Гагаузия, 2015. – 294 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2015-1957].

773. Любич, Павел. Кагулъ : Книга 2 / Павел Любич. – Кишинев, 2015. – P. 252-
257. (154 tit. în lb. rom., engl.). – [2015-707].

774. Назария, Сергей. Генезис, ход и итоги второй мировой войны: факты и
мифология / Сергей Назария ; науч. консультант: Буриан Александр Дмитриевич ; науч.
ред.: Поливцев Владимир Николаевич. – Кишинёв, 2015. – P. 658-693. (2042 tit. în lb.
rom., engl., rusă). – [2015-740].

775. Содоль, В. А. Монастыри Советской Молдавии: взаимоотношения с госу-


дарством и хозяйственная деятельность : (1944-1962) = Monasteries in Soviet Moldavia:
Their Relations with the State and Economic Activities : (1944-1962) / В. А. Содоль ; отв.
ред.: В. Я. Гросул ; науч. рецензенты: В. П. Степанов, П. М. Шорников. – Тирасполь,
2015. – P. 223-230. (76 tit. în lb. rom., rusă). – [2015-1098].

153
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME
Baranetz, Efrat 286
A Bardac, Doru 525-26
Ababii, Ion 2, 450 Batâr, Dumitru 430
Abramciuc, Maria 649 Batîr, Dumitru 428-29
Adam, Jean-Michel 608 Baţmanova, Ana 23
Adam, Zinaida 267 Bădulescu, Victor 383
Adascaliţa, Lucia 548 Bănărescu, Iulia 185
Afanas, Aliona 282 Bejan, Sergiu 530
Aftimiciuc, Olga 347 Bejenaru, Luminița 658
Aga, Nicolae 592 Bejenaru, Olga 148
Airapetean, Artur 179 Belâi, Liviu 730
Alexandrov, Eugeniu 539 Belei, Elena 329
Alexandru, Sofia 497-98 Belibova, Silvia 309
Amariei, Valentin 549 Belic, O. 426
Ambrosi, Nicolai 283, 589 Beloborov, Angela 136
Amelicichin, Ecaterina 364 Belostecinic, Grigore 112, 114-15
Anastase, Ileana 562 Beniuc, Liliana 186
Andrieş-Tabac, Silviu 573 Beniuc, Valentin 39, 271
Andriţchi, Viorica 370 Beniuc, Valentina 94
Andronache, L. → v. Andronache, Lilia Berce, Petru 527
Andronache, Lilia 408, 412 Beregoi, Natalia 209
Antoci, Diana 284-85 Bertesteanu, Şerban Vifor Gabriel 479
Anton, Ion (634) Berezovicova, Tatiana 580
Appleton, Michael R. 413 Berzan, Diana 455
Aramă, Elena 181, 199 Beschieru, Eugeniu 457
Aramă, Marina 464 Beţişor, Alexandru 458
Arbuz, Irina 72 Bezede, Rima 287
Arion, M. → v. Arion, Marian Bîrcă, Alic 8
Arion, Marian 453-54 Bîrgău, Mihai 236
Armaşu, Ludmila 339 Bîrsanu, Aurelia 628
Arsene, Igor 302, 590 Blackstock, Jodie 218
Arseni, Alexandru 182-83, 205 Blanovschi, Andrei (111)
Aşevschi, Valentin 184 Bodorin, Cornelia 341
Avornic, Gheorghe 147, 184, 350 Bodrug, E. 448
Boian, Cristina 187
B Boişteanu, Eduard 188
Bolboceanu, Aglaida 51, 362
Baban, Elena 588 Boldur, Alexandru V. 737-38
Babin-Rusu, Tatiana 624 Boldureanu, Ana 573
Babuci, S. 456 Bolea, Zinaida 49
Bacalîm, Lilia 427 Bologa, Mircea 399
Baciu, Sergiu 330 Bologan, Dumitriţa 189
Bacumenco-Pîrnău, Ludmila 658 Bolunduţ, Ioan 528
Badiu, Alexandra 637 Bondarevskaya, Irina 80
Badiu, Vasile (637) Borş, Ana 329
Badîr, Iu. 3 Borş, Angela 23
Balaban, Claudia 12, 634 Bostan, Ion 746
Balaban, Larisa 579 Botezatu, Mariana 316
Balmuş-Andone, Mihaela 132 Botgros, Ion 330
Balţat, Lilia 53, 299 Botnarciuc, Ludmila 444
Baran, Tatiana 9

154
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

Botnarenco, Mihaela 190 Calev, Parascovia 24


Botnari, Valentina 284-85, 332-33 Callo, Tatiana (281)
Botnaru, V. 3 Calmuţchi, Laurenţiu 33
Botnaru, Victor 473 Calmuţchi, Lidia 291
Braga, Mihai 43 Calugher, Viorica 292
Braga, Mihail 106 Candu, Teodor 69
Branașco, Natalia 126 Cantaragiu, Iuliana 390
Branişte, Gheorghe 364 Cantemir, Dimitrie 578, 607
Bratco, Dumitru 660 Canţîr, Lilia 111
Brădescu, Pavel 589 Capcelea, Arcadie 56
Brâncoveanu, Constantin 745 Capcelea, Maria 395
Brezuleanu, Ana-Maria 640 Capcelea, Titu 395
Brînza, Sergiu 191 Capcelea, Valeriu 4, 56
Brocovschi, Victoria 473 Cape, Ed 218
Brovca, Genadie 168 Capiţa, Ludmila 27
Bubulici, Valeriu 665 Cara, Elena 124
Bucarciuc, Victor 538 Caranfil, Ninela (586)
Bucătaru, Igor 264 Carp, Simion 87, 765
Bucos, Tatiana 288 Casapu, Tudor (588)
Bucov, Victoria 442 Caşu, Igor 741
Bucun, Nicolae 289, 362 Catan, Carolina 193
Bucur, Vasile 551 Cataranciuc, Sergiu 396-97
Budai-Deleanu, Ion 607 Catereniuc, Ilia 428-30, 434
Budevici-Puiu, Anatolie 283 Caunenco, Irina 80
Buga, Larisa 192 Cazac, Fiodor 541
Bujor, L. 3 Cazac, Valeriu 406
Bujor, V. → v. Bujor, Valeriu Cazac, Viorica 548
Bujor, Valeriu 192, 216 Cazacov, Vladimir 481
Bulat, Galina 290 Cazacu, Tamara 319
Bulat, Veaceslav 274 Cazacu, Vitalie 113
Bulat, Veronica 165 Cazacu-Stratu, Angela 294
Bulimaga, Tatiana 41, 758 Căldare, Dumitru 48
Bunea, Diana 383 Căruntu, Nina 293
Burian, Alexandru 210 Cârnaţ, Marina 194
Burian, Cristina 210 Cârnaţ, Teodor 194
Burlacu, Svetlana 281 Ceban, Elena 570
Buruian, Alexandru 201, 209 Cebanu, Lilia 294
Butnaru, Valentina (605) Cebanu, Serghei 441
Butorov, Serghei 459 Cebanu, Victoria 605
Butuc, Marin 618 Cebotaru, Diana 765
Buzdugan, Vasile 56 Cebotari, Svetlana 105
Cebotari, Valentina 195
C Cecan, Lilia 206
Cabac, Lina 615 Celpan, Tatiana 1
Cabac, Valeriu 313 Cernat, M. → v. Cernat, Mircea
Cabac, Vasile 450 Cernat, Mircea 460-61
Cadocinicov, Anatolie 530 Cernavca, Mihail 164
Cainarean, Gheorghe 533 Cerneauscaite, Irina 604
Caisîn, Larisa 545 Cerneţchi, Olga 514, 516
Caisîn, Simion 318, 322 Checheriţă, Ionel Alexandru 484
Calaraș, Carolina 300 Chiaburu, Elena 742
Caldare, Elena 630 Chibac, Natalia 196

155
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Chifa, Felicia 329 Colac, Tudor 383


Chirdeachin, Alexei 619 Colesnic, Iurie 730, 744
Chiriac, Olga (617) Colesnicova, Tatiana 149
Chirica, Lazar 406 Colliard, Jean-Claude 86
Chirică, Lazăr 391, 406 Comșa, Alexandra 667
Chirilă, Tatiana 113 Comşa, Ana-Maria 200
Chirtoagă, Ion 729, 743 Condraticova, Liliana 568
Chirtoagă, Valentina 14-22, 743 Conencov, Olga 156
Chiseliţă, Vasile 581 Constantin, Adrian George 504-05, 509
Chișlaru, Angela 557 Constantinov, Valentin 95
Chitoroagă, Valentina 14-22 Copețchi, Stanislav 202
Cimpoi, Mihai 638 Coptileţ, Valentina 181
Cincilei, Cornelia 620 Corcea, Nicolae 203
Cioban, Mitrofan 326 Corcimaru, Ion 427
Ciobani, Valerian 730 Corcodel, Svetlana 153
Ciobanu, Anatol 614, 618 Corduneanu, Alexandru 751
Ciobanu, Gheorghe 462 Corghenci, Ludmila 604
Ciobanu, Liuba 605 Corjiţa, Valentina 617
Ciobanu, Lora 295, 340, 355 Corlăteanu, Nicolae 614
Ciobanu, Lucia 463 Coroliov, Elfrida 592
Ciobanu, Rodica 197 Coropceanu, E. 353
Ciobanu, Victor 155 Costachi, Gheorghe 204, 235
Cioca, Lucian-Ionel 392 Costea, Claudia Florida 511
Ciocanu, Gheorghe 398 Costin, Ludmila 537
Ciochina, Valentina 411 Costru-Tasnic, E. 488
Cioclea, Eugen (632) Coşpormac, Viorica 514, 516
Ciorbă, Natalia 587 Cotelea, Tamara 446
Cismaru, Ivan 566 Cotlău, Maria 613
Ciubotaru, Alexandru 420 Cotoros, Inga 550
Ciubotaru, Natalia 341 Cotov, Tatiana 472
Ciubucciu, Vlad 730 Coţofan, Vasile 424
Ciudin, Rodica 392, 565 Covalov, Alexandr 382
Cîrnaţ, Teodor 199 Cozari, Tudor 425
Clichici, Dorina 158 Cozonac, Renata 14-22
Climova, Alla 198, 208, 251 Crăciun, Victor 745
Coban, Igor 329 Creanga, Oxana 620
Cobîlaş, Olga 226 Creţoiu, Raluca 172
Cobzari, Ludmila 145 Creţu, Ana 637
Cociug, Victoria 136 Crivoi, Aurelia 184
Codreanu, Lina 607 Croitoru, Cătălina 435
Codreanu, Theodor 59-60 Cruceanu, Sanda 506, 510
Cojocaru, Ala 464 Crudu, Rodica 173
Cojocaru, Corina 86 Cugut, Elena 12
Cojocaru, Doriana 447 Cuhal, Radu 158
Cojocaru, Eugenia 350 Cujbă, Vadim 732
Cojocaru, S. 7 Cumpanici, Andrei 541
Cojocaru, Vadim 40, 42 Curbet, Vladimie (587)
Cojocaru, Victor 514, 516 Curca, Cristina 465
Cojocaru, Violeta 219 Curcubăt, Stela 534
Cojocaru, Vladlen 199 Curjos, Vasile 404
Cojocaru-Borozan, Maia 52-53, 72, 296-99, Cuşnir, Valeriu 222
315 Cutasevici, Angela 344

156
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

Cuznețov, Larisa 300-01, 354 E


Czamańska, Ilona 253
Efremov, Valeriu 91
D Emilciuc, Andrei 166
Enachi, Andrei 92
Dabija, Tatiana 205 Enciu, Nicolae 749
Damaşcan, Ghenadie 443, 445 Enciu, Valeriu 424
Damian, Theodor (60) Eremia, Anatol 730
Danail, Serghei 302, 363 Eremia, Ion 63, 754
Dandara, Liliana 206 Erhan, Fiodor 523
Dandara, Otilia 305 Erhan, Ianuş 167
Daniliuc, Aliona 88 Eşanu, Andrei 207
Danu, Eugenia 747 Eşanu, Valentina 750
Daradur, Mihail 406 Eţco, Constantin 445
Darii, Eugeniu 466, 481
Darii, Lilian 241 F
Demcenco, Corina 621
Demcenco, Petru 594 Fala, Anatolie 533
Dergaciova, Lilia 573 Fala, Valeriu 474
Diacon, Maria 89 Fanaru, Iulian 383
Dinu, Adrian Lucian 229 Fetescu, Sava 310
Dinu, Claudia Elena 229 Filip, Angela 162
Diordiev, Ion (636) Filipescu, Ioan 524
Dobrotă, Luminiţa 487 Filipov, Teodor 526
Dodu-Gugea, Larisa 131 Finley, Mark A. 439
Dogotari, N. 456 Florea, Evgheni 211
Domente, Liliana 497-98 Foca, Eugenia 355
Donica, Veronica 546 Foiu, Taisia 23, 579, 587, 605
Donici, Leon 640 Franţuzan, Ludmila 330
Donos, Ala 467-68 Frecăuţeanu, Alexandru 556-58
Dorgan, Viorel 595 Friptu, Marta 334
Dorogan, Alexandru 383 Frişcu, Alexandru-Horaţiu (630)
Dragnev, Demir 95 Fulga, A. 409
Dragnev, Emil 61, 569 Furdui, Teodor 411
Dragoş, Paraschiv 524, 528 Furtună, Dorian 76
Dragoş, Victor 730 G
Drăghici, Isabela 469-71, 504-09
Drăghici, Liviu 469-71, 504-10 Gaina, Boris 539
Druță, Boris 644 Gaindric, C. 7
Druță, Veronica 644 Galaicu, Violina 47
Duca, Gheorghe 2, 416 Ganea, Victoria 147
Duca, Maria 44 Gavriliuc, M. 488
Dudnicenco, Tatiana 391 Gavriliuc, S. 477
Duhlicher, Olga 305 Gavzer, Svetlana 535
Dumbrăveanu, Andrei 77 Gârla, Lilia 212
Duminica, Ion 100 Gheorghiţa, Tamara 263
Duminica, Ivan 62 Gherasim, Elena 410
Dumitraş, Tatiana 472 Ghicov, Adrian 319
Dumitrescu, Florenţa Gabriela 511 Ghidirim, Gheorghe 478
Dumitrescu, Florin 641 Ghidirim, Nicolae 427
Ghilaş, Dinu 578, 582
Ghilaş, Victor 383, 582
Ghimpu, Natalia 605

157
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ghinculov, Silvia 26 Hanganu, Aurelia 399


Gînju, Stela 327 Harea, Maria 12
Gînu, Domnica 290 Harjevschi, Mariana 23, 27, 579, 587, 605,
Gîrla, Lilia 213-14 630, 636-37
Gladun, N. 452 Hămuraru, Maria 122
Glavan, Aurelia 289 Herghea, Daniel 524
Glijin, Aliona 411 Hodgson, Jacqueline 218
Gnatiuc, Pavel 475 Hometkovski, Ludmila 321
Godoroja, R. 353 Hotineanu, Adrian 480
Golovataia, Ludmila 168 Hotineanu, Vladimir 481
Golubev, Olga 451 Humă, Ioan 350
Goncearuc, Svetlana 292, 594
Gonciar, V. → v. Gonciar, Veaceslav I
Gonciar, Veaceslav 448, 459 Iarmulschi, Vasile 662
Gonţa, Gheorghe (339) Iaţişin, Tatiana 149
Gonţa, Victoria 338 Iavorschi, Constantin 497-98
Goraş-Postică, Viorica 316 Ichim, Vitalie 640
Goreanu, Venianim, arhimandritul 64-65 Iftodi, Lina 637
Grabarovschi, Ludmila 550 Ignatenco, Serghei 455
Gram, Lilian 529 Iliadi, Gheorghe 158
Graur, Elena 9 Ionescu (Burlibaşa), Carmen Cezarina 525
Gribincea, Al. → v. Gribincea, Alexandru Ionescu, Ion I. 78
Gribincea, Alexandru 131, 147-48, 152-53, Iordanov, Iordanca-Rodica 210
163, 165, 168, 174 Istratii, Teodora 604
Gribincea, Corina 153 Ixari, Aliona 325
Grigore, Raluca 479
Grigoroi, Lilia 553-55 J
Grimalschi, Teodor 317
Grişca, Vasile 155 Jalencu, Marian 132
Grişciuc-Bucica, Svetlana 215 Jarcuțchi, Ion 95
Grosu, Oxana 486 Jardan, Natalia 417
Grosu, Ruslana 93 Jecan, Cristian Radu 484
Grosu, Victoria 432 Jelencu, Mariana 358
Groza, Andrei 217, 265, 275 Jelencu, Marian 133
Groza, Vasilica-Monica 667 Jereghi, Alexei 642
Grozav, Parascovia 621 Jigău, Gheorghe 533
Gubceac, Gennadii 400 Johson, Carte 96
Gumenâi, Ion 66 Juc, Victor 85, 92, 97, 270
Gumovschi, Ana 156 K
Gurghiş, Radu 457
Guştiuc, Andrei 137, 169 Kalguşkina, Tatiana 280
Guștiuc, Ludmila 137 Kalinnikova Magnusson, Liya 309, 341
Guţan, Virgiliu 447 Karnaeva, Liubovi 280
Guţu, V. 398 Kopuşçu, Sergi 67
Guţu, Vladimir 324 Kopuşçu, Viktor 67
Kozak, Y. 163
H Kraijdan, Arina 34
Hachi, Mihai 75 Kuciuk, Valeriu 139, 204
Hadîrcă, Igor 202 Kulikovski, Lidia 27, 587
Hadîrcă, Maria 282 L
Hadjiu, Svetlana 433
Haheu, Vasile 660-61 Ladaniuc, Victor 730

158
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

Landless, Peter N. 439 Mironenco, Elena 579


Leahu, Ig. 423 Mironov, Svetlana 561
Leahu, Nicolae 643 Mischevca, Vlad 95, 753
Lemster, Moisei 644 Mistrean, Larisa 136
Lepadatu, C. 452 Mişin, Igor 478
Levandovski, Vladislav 123 Mîsliţchi, Valentina 332-33
Levca, Ciprian 482 Mîtcu, Silvia 97
Levinţa, Ştefan 31 Mocanu, Nadejda 299
Litvin, Aurelia 154 Moga, Ecaterina 50
Lungu, Eugen 643 Moldovanu, Gheorghe 621
Lungu, Sergiu 526 Moldovanu, Ina 485
Lupaşco, Iulianna 483 Moldovanu, Ion 486
Lupaşco, V. I. 596 Morari, Cristina 90
Lupaşcu, Galina 535 Moraru, Ana 385
Lupaşcu, Teodor 428-30 Moraru, Anton 34, 730
Lupaşcu, Zinaida 220 Moraru, Gheorghe 401
Lupu, L. 436 Moraru, Sergiu 272
Lupu, Vasile 767 Moraru, Victor 272
Lupuleac, Victoria 594 Moraru, Violeta 636
Lvovschi, E. 567 Moraru, Viorica 605
Moșanu-Șupac, Lora 389
M Moșin, Octavian 69, 744
Maftei, Vitalie 106 Moşin, Veceslav 515
Maleru, Tamara 634 Moşneaga, Victoria 604
Maloman, E. 452 Mruţ, I. D. 596
Mancaş, Maria 83 Munteanu, Octavian 662
Manea, Vladisalv 221 Mureşan, Marius Ioan 222
Manic, Ștefan 418 Mustață, Tatiana 451
Manolache, Constantin 187, 276, 399, 588-89 Musteaţă, Sergiu 657, 751
Manolache, Stelian 68 N
Manole, Dana 218
Manole, Tatiana 140-41 Nagnibeda-Tverdohleb, T. → v. Nagnibeda-
Marin, Ion 280 Tverdohleb, Tatiana
Mariţ, Alexandru 222-23 Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 303, 312, 320
Marşalcovschi, Teo-Teodor 752 Nani, Mihail 559-60
Matcovschi, Dumitru (633) Nazaria, Sergiu 739
Matcovschi, Sergiu 472 Năstase, Corneliu 475
Matei, Constantin 75 Neamţu, Mihai-Bogdan 487
Maticiuc, Violeta 485 Neamţu, Mihai-Leonida 487
Matveev, Sergiu 572 Nedbaliuc, R. 353
Mândâcanu, Virgil 339 Nedealcov, Maria 391
Melnic, Anatolie 442 Nederiţa, Alexandru (550)
Melnic, Raisa 631, 733 Negrean, Mariana 437
Melnic, Victor 421 Negrescu-Babuș, Inna 622
Melnic, Victoria 384, 580, 583 Negru, Petru 540
Mereuţă, Ion 427 Negru, Valentina 276
Meriacre, Aliona 34 Nicolae, Eugen 573
Mihalache, Iurie 225, 350 Nicolaescu, Gheorghe 383, 541
Mindrigan, Vasile 331 Niculiţă, Angela 358
Miron, Oxana 142 Niculiță, Ion 754
Miron, Svetlana 571 Nika, Denis L. 402
Miron, Viorel 331 Nikolaeva, Janna 2, 399, 522

159
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Nimigean, Gina 639 Platon, Carolina 73, 343, 359


Nor, Dragu 335 Platon, Lilian 231
Platon, Nicolae 155
O Plescan, T. 488
Oatul, Vasile (762) Pleşca, Nae-Simion 645
Oceretnîi, Anastasia 81 Pleşcan, Tatiana 453
Odobescu, Stela 486 Pleşco, Elena 478
Oglindă, Emilia 611-12 Plop, Aliona 232
Ojovanu, Vitalie 58 Plop, Larisa 425
Olaru, Ioana-Iulia 575 Poalelungi, Mihai 233
Olărescu, Angela 587 Podlesnaia, Natalia 576
Olărescu, Valentina 51 Pogolşa, Lilia 362, 370
Oliinîc, Iaroslav 739 Pojar, Serghei (579)
Onciu, Parascovia 27 Pop, Ioan-Aurel 99, (734)
Oprea, Olga 145 Popa, Andrei 6
Osman, Victor 450 Popa, Bogdan 413
Overcenco, Ala 435 Popa, Daniela 156
Popa, Sorin 525, 528
P Popescu, Cristian Radu 479
Popescu, Victor 523
Palade, Gabriel 54, 130, 159 Popov, Lilia 278
Paladi, Florentin 358 Popov, Ruslan 246
Palancean, Alexei 419 Popovici, Angela 550
Pantea, Oleg 226 Popovici, Constantin (635)
Pantea, Valeriu 435 Postolachi, Călin 623
Panţa, Rodica 98 Postolachi, Veronica 623
Papuc, Ludmila 315 Poştarencu, Maria 736
Parasca, Pavel 755 Potâng, Angela 73
Paraschiv, Dragoş 525-26 Povar, Igor 405
Pasat, Valeriu 735, (736) Povestca, Lazari 345
Pascal, Oleg 451 Pricop, Constantin 649
Pascari, Valentina 336 Prisac, Igor 70
Pascaru-Goncear, Valeria 337 Prisăcaru, Viorel 489
Patraş, Eugen 369 Priţcan, Valentina 32, 45
Patraşcu, Dumitru 371 Proca, Ludmila 127, 234, 273, 277
Pavliuc, Ghenadie 227-28 Prus, Elena 619
Pavlov, Leonid 595 Pruteanu, Gheorghe 756
Pavlov, Victoria 595 Pruteanu, Nadia 756
Păcurar, Razvan 527
Pădure, Nadejda 617 R
Pelin, Pavel 597
Perciun, Rodica 141, 149, 158, 563 Raboşapca, Irina 393
Perjan, Carolina 36, 38, 322, 346 Racu, Aurelia 323
Perju, Veaceslav 529 Racu, Igor 36-38, 74, 314, 341, 346
Petrencu, Anatol 754 Racu, Sergiu 449
Petrescu, Ion 2 Railean, Petru 235
Petrescu, Valentin 392 Raileanu-Ciobanu, Olga 354
Petrovici, Oana-Maria 639 Rata, Mihaela 469-70, 507-08
Phidas, Vlassios I. 229 Răducu, Laura 484
Pintilei, Elena 24, 631 Răileanu, Veronica 570
Pisarenco, Olga 198 Rău, Alexe (24)
Pînzaru, Tudor 230 Reece, Albert 439
Rîşneac, Boris 331

160
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

Rocaciuc, Victoria 577 Simonov, Lidia 446


Roga, Victoria 624 Sinescu, Ruxandra Diana 484, 505
Roller, Ala 143 Siniov, Victor 79
Romanciuc, Ruxanda 323, 580 Sivac, Olga 23
Romanescu, Eleonara (571) Sîmboteanu, Aurel 266
Roșca, Angela 625 Sîrbu, Ana 73
Roşca, Ion A. 420 Sîrbu, Mariana 664
Roşca, Ludmila 94, 237 Sîrbu, Rodica 407
Roşca, Petru 128, 170 Smeşnoi, Valentina 492
Rotariu, Constantin 528 Smyczek, S. 163
Rotaru, Dorina 490 Sobol, Aliona 612
Rub, Iacob 212 Sofronescu, Igor 529
Rub, Jacob 214 Solcanu, Ion I. 71
Rugină, Aurelian 757 Solomon, Dumitru 29, 532
Rugină-Matran, Viorica 132 Soltan, Petru 397
Rusanovschi, Sergiu 238 Spătatu, Tatiana 331
Rusnac, Constantin 383 Spinei, L. 493
Russu, Zinovia 282 Spînu, Oxana 405
Rusu, Andrei 274 Spînu, Stela 627
Rusu, Doina 473 Stamatin, Otilia 314
Rusu, Elena 357 Stana, George 128
Rusu, Nadia 290 Stanc, Simina 658
Rusu, Oleg 765 Stanciuc, Zinaida 359
Rusu, Tatiana 491 Stanţieru, Svetlana 628
Rusu, Victor 240 Staricov, Estela 367
Rusu, Vitalie 241 Stasiev, Grigore 391
Rusuleac, Tatiana 311 Stati, Vitalie 191, 244-46, 760
Stepanov, Georgeta 28
S Stere, Constantin 638
Sadovei, Larisa 296, 308, 315 Sterpu, Vladimir 104
Sainsus, Valeriu 75 Stoianova, Inga 321
Sandu, Tatiana 626 Stoica-Constantin, Adrian 224
Sanduţa, Victoria 144 Stratan, Alexandru 5, 140, 150-51, 562
Saranciuc-Gordea, Liliana 311, 360 Stratan, Nadejda 297-98
Sardari, Veronica 412 Stratulat, S. 493
Sargun, Maria 24 Strătilă, Silvia 334
Saşco, Elena 535 Strelina, Inesa 579
Sava, Anca 511 Strişcă, Tudor (731)
Sava, Eugen 663 Suman, Serghei 431
Savciuc, Oxana 164 Surdu, Victoria 660
Savu, Cosmina Silviana 176, 175 Surugiu, Dorina 361
Sârcu, Diana 219 Ș
Sclifos, Eugen-Tudor 101-02
Scobioală, Diana 199 Şalaru, Victor 421
Scotigor, Cristina 537 Șarban, Cristian 582
Scutari, C. → v. Scutari, Corina Şarpe, Liuba 537
Scutari, Corina 448 Șcelcicova, Margarita 579
Sedleţchi, Iurii 103, 160, 223, 250 Şeican, Valeria 593
Selevestru, Irina 242-43 Şestacova, Tatiana 422
Silistraru, Nicolae 357, 595 Şevciuc, Maia 324
Simalcsik, Angela 665 Șimanschi, Ludmila 646
Simcenco, Irina 301 Şişcan, Nadejda 124

161
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Şleahtiţchi, Maria 647 Ț


Şleahtiţchi, Mihai 74, 82
Şofron, Larisa 306 Ţanţu, Vasile (747)
Șoimaru, Vasile 754 Ţarălungă, Victoria 248
Şoroc, Nona 23 Ţarnă, Ecaterina 296
Şova, Tatiana 52-53 Ţăruş, Victoria 122
Şpac, Ion 26, 635 Ţâgulea, Ion 365
Ştefaneţ, Diana 54 Ţâu, Nicolae 131, 172, 175
Ştefaneţ, Mihail 424, 428-30 Ţepordei, Aurelia 267
Ștefârța, Adelina 368 Ţîrdea, Teodor → v. Țîrdea, Teodor N.
Ștefîrță, Anastasia 423 Țîrdea, Teodor N. 56-58
Şuşu-Ţurcan, Aurelia 5, 145 Ţîrlea, Mariana Rodica 563
Ţogoiev, Vladimir 762
T Țopa, Tudor 730
Ţuleanu, Constantin 519
Tabără, Olesea 422 Ţurcan (Balţat), Lilia 72, 366
Tagadiuc, Olga 412 Țurcan, Arina 241
Talmaci, Cornelia 459 Ţurcan, Elena 278
Tăbîrţa, Vasile 598 Ţurcan, Laura 442
Tănase, Constantin (27) Ţurcan, Marina 403
Tătărescu, Iulia 537 Ţurcan, Viorica 630
Ţâu, Nicolae 132 Ţurcanu, Adrian 170
Tcaciuc, E. 494-96 Ţurcanu, Gheorghe 118
Teacă, Ilie 274 Ţurcanu, Lucia 648
Teleuţă, Alexandru 413 Ţurcanu, Viorel 552
Tentiuc, Ion 665 Ţvircun, Victor 253, 763
Teosa, Valentina 90
Terehov, Alexei 475 U
Terentii, Mihail (279)
Tighineanu, Ion (522) Ulian, Galina 116, 138, 157
Timus, Angela 393 Ulianovschi, Xenofon 249
Timuş, Maria 363-64 Uncuța, Andrei 485
Tintiuc, Tatiana 318 Ungur, Cristina 141
Tismăneanu, Vladimir 741 Ungureanu, Anca Roxana 471
Tîşcu, Cristina 169 Ungureanu, Constantin 369, 764
Tîșcul, Cristina 137 Ursache, Simona 386
Toderaş, Ion 425, 425 Ursu, Ludmila 308, 311, 360
Todos, Petru 394 Ursu, M. 385
Toma, Radu 37 Ursu, Valentina 13
Toma, S. 423 Ursu, Viorica 251
Tomuleţ, Călin 247 V
Topal, Denis 666
Topor, Boris 434 Vacarciuc, Daniela 334
Tostogan, Aliona 24 Vanicikin, Vladimir 595
Tostogan, Pavel 159 Varaniţa, Grigore 231
Triboi, Vasile 386 Varta, Ion 765
Tricolici, Claudia 27, 637 Vartic, Andrei (631)
Troşcenco, Octavian 269 Vasilos, Liubov 464
Turuta, Elena 571 Vâlcu, Marcela 339
Tutun, Irina 630, 636 Veleanovici, Armand 51
Tvircun, Victor 348 Velişco, Nadejda 324
Vicol, Liliana 83
Vicol, Nelu 319

162
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

Vinnicenco, Elena 371 Б


Vîrlan, Maria 74
Vlasov, Lilia 499 Барбанягрэ, Александра 380
Volcov, Valeriu 339 Батко, М. 536
Volosatîi, Boris 342, 344 Бер-Глинка, А. И. 671
Vozian, Valeriu 537, 542 Березкин, Ю. Е. 672
Vrabie, Andrei 252 Березовская, Е. С. 502
Vrabie, Diana 649 Бобкова, Е. М. 108
Vrabie, Gheorghe 577 Бондаренко, С. Г. 543
Боршевский, Андрей 254
X Бочарова, С. Г. 680
Брагиш, Александра 544
Xenofontov, Ion 399, 766 Бужор, В. 259-60
Y Буриан, Александр Дмитриевич 774
Бурков, С. Б. 674
Yelkuvan, Fahri 372 Бутовская, Кристина 503
Yepremyan, Tigran 92
В
Z
Варданян, Алена 584-85
Zabiaco, Olesea 14-22 Варданян, Эрнест 109
Zabolotnaia, Lilia 253, 748 Ватав, Г. А. 769
Zagaievschi, Corina 298 Вдовченков, Е. В. 675
Zagaevschi, Vladimir 627 Вертиенко, А. В. 676
Zagareanu, Andrei 547 Визитей, Николай 599
Zamfir, Natalia 210 Викол, Нелу 379
Zamfir, Pavel 210 Возный, И. П. 677
Zanoci, Aurel 659, 668
Zasavițchi, Lidia 2 Г
Zavtoni, Oxana 512 Гаврилов, К. Н. 678
Zămosteanu, Gheorghe 439 Гайдарска, Б. 724
Zănoagă, Oleg 500-01 Гаскевич, Д. Л. 679
Zobolotnaia, Lilia 767 Голашевски, Януш 520
Zorilo, Larisa 355-56 Горащенко, Александр Юрьевич 600
Zub, Alexandru 768 Горелик, А. Ф. 681
Zubic, Aliona 143 Грецка, Катаржина 520
А Грищук-Бучка, Светлана 255
Гросул, В. Я. 775
Абрамова, О. В. 378
Адам, Зинаида 268 Д
Азбелев, П. П. 669 Даду, К. Я. 543
Акулай, Елена 133 Дан, Р. 682
Акулова, О. А. 564 Дарманчев, К. П. 10, 135
Алиев, Намик → см. Алиев, Намик Г. Дегерменджи, С. М. 681
Алиев, Намик Г. 107, 110 Дедю, Ион И. 414
Андреева, Т. Г. 172 Делиу, Тудор 268
Андрощук, Ф. А. 670 Дергачев, Валентин А. 683
Арикова, З. Н. 374 Деркаченко, Иван Васильевич 600
Афтимичук, О. Е. → см. Афтимчук, Ольга Дружинець, М. Л. 606, 616
Афтимичук, Ольга 601, 603 Дубосарский, Б. 585
Дубровский, А. Д. 759, 769
Дудугло, Т. Д. 129

163
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Думбрэвяну, Виорика 84 Кызласов, И. Л. 680


Думиника, Иван 770
Л
Е
Ла Фарина, Р. 695
Евдокимович, В. И. 146 Ларина, Ольга В. 683
Елинкова, Д. 684 Левитская, А. П. 177-78
Лермонтов, М. Ю. 651
З Лесман, Ю. М. 696
Зайковская, Т. В. 653 Лифантий, О. В. 697
Замфир, Наталья 256 Лукьянец, Ольга 388
Замфир, Павел 256 Лупашку, Зинаида 258
Згурян, М. А. → см. Згурян, Михаил Лысенко, С. Д. 698
Антонович Любич, Павел 773
Згурян, Михаил Антонович 119-20 Ляшко, С. Н. 705

Й М

Иванов, В. Д. 567 Манолаки, В. Г. 602


Иванова, С. В. 685 Манолаки, Вячеслав 599
Йорданов, Йорданка-Родика 256 Махортых, С. В. 699
Милях, Александр 653
К Михайлова, Е. Р. 700
Млечко, Т. П. 35
Казанский, М. М. 686-87 Мокроусов-Кучук, Елена 602
Каинов, С. Ю. 688
Кайсын, С. 373 Н
Калчев, Калчо К. 770
Камал Намик Оглу Макили-Алиев 257 Назари, Сергей 774
Канищенко, Е. Л. 176 Назо, А. 701
Кара, М. Ф. 564 Негин, А. Е. 702
Карстен, Дж. 673 Никольский, П. А. 708
Катан, П. И. 35 Новоженов, В. А. 703
Квилинкова, Елизавета 387 Носов, В. Н. 651
Кеяну-Андрей, Диана 84 О
Киндыбалюк, Оляна 521
Кирилко, В. П. 689 Олейников, С. В. 108
Кожухарь, Екатерина 629 Онофрей, А. З. 134
Козак, Наталия 520 Осадчук, В. О. 606
Козлов, В. И. 690
Комар, А. В. 71691 П
Корниевская, Е. В. 121 Павлова, Е. Ю. 708
Костромичёв, Д. А. 692 Панковский, В. Б. 704
Кочарова, Галина 584-85 Папанова, В. А. 705
Кравченко, В. А. 176 Пармакли, Д. М. 129, 134-35
Крайждан, О. М. 601 Пашалы, П. М. 261, 772
Краковски, Рафал 520 Переводчикова, Е. В. 706
Красноперов, А. А. 693 Пилипчук, Я. В. 707
Кройтор, Роман 694 Питулько, В. В. 708
Кулешов, Ю. А. 688 Плетерский, А. 709
Кумпанич, Андрей 544 Пожар, Сергей (579)
Кураксинова, С. С. 564 Полевая-Секэряну, А. Г. 603
Курачицки, А. → см. Курачицки, Анжела Поливцев, Владимир Николаевич 774
Курачицки, Анжела 376-77

164
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

Попа, Георгій Дмитрович 650 Т


Попа, Л. Л. (415)
Попа, Сергей 544 Таиров, А. Д. 706
Попович, Константин (635) Тельнов, Николай 718
Присяжнюк, М. И. 567 Терентий, Михаил Афанасиевич 379
Прісовська, Г. Є. 606 Тимотина, Юлия 256
Пріцкан, Валентина 650 Тодорич, Л. П. 129
Прокоп, М. 653 Толстая, Светлана 55, 84
Прокоп, Светлана 652-53 Трибой, Кристина 84
Профантова, Н. 710
У
Р
Устиян, Иван 125
Радичевич, Д. 711
Ф
Раев, Б. А. 712
Райлян, Елена 25 Федорук, А. В. 721
Репида, В. Б. 307, 654 Фестеу, Д. 11
Ролле, Р. 699 Филонов, Г. Н. 379
Роунтри, Г. 11 Фоменко, В. Г. 161, 415
Рудницкий, М. 713
Рудягина, Олеся 653 Х
Руссев, Н. Д. 690
Руссу, Инга 84 Хайнс, С. 673
Руссу, Сильвия 544 Харламов, Юрий 653
Рыбин, Е. П. 714 Хельмут-Крамбергер, А. 722
Рябцева, С. С. → см. Рябцева, Светлана Хрисимов, Н. 723
Рябцева, Светлана 715-16 Христов, П. 387

С Ц

Савельев, О. К. 715 Цвик, Ирина 380-81


Савчук, Оксана 25 Цепордей, Аурелия 268
Сайко О. А. 654 Цэруш, Корнелиу 84
Сергеева, Т. 11 Ч
Сериков, Ю. Б. 717
Симоненко, А. В. 712 Чепмэн, Дж. 724
Синика, Виталий 718 Червенков, Николай 770
Ситдикова, А. Г. 680 Чореф, М. М. 725-26
Славинский, В. С. 714
Скодорова, Л. К. 46 Ш
Содоль, В. А. 771, 775
Соколов, В. М. 121 Шамис, Е. Е. 567
Солдатенко, Е. В. 543 Шаров, О. В. 726
Сорочан, С. Б. 719 Шер, Я. А. 574
Сохацкий, М. П. 673 Шишкан, Константин 656
Станчу, И. 720 Шпитальник, Сара 23
Старостина, А. А. 176 Шорников, П. М. 775
Стати, Василий 761 Щ
Степанов, В. П. 775
Стратан, Александру 133 Щербатюк, В. В. 146
Сузанская, Т. Н. 655
Султ, Георгий 262 Я
Яблонский, Л. Т. 727
Янкович, Дж. 728

165
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDEX DE TITLURI
10th Eastern and Central Europea Regional Bibliografia selectivă a oprei ştiinţifice a aca-
Conference on Alternative and demicianului, istoricului Ioan-Aurel Pop 734
Augumentative Communication "Non-verbal Bibliografie selectivă a dramaturgului Dumitru
communication as a means of achieving Matcovschi 633
social and human rights" 79 Carte de cizire 739
Abordări teoretice şi practice ale contabilităţii Clinica şi terapia intensivă a sindromului
moderne 553 HELLP şi a complicaţiilor lui 514
Academician Mircea Bologa 399 Colocviu cu participare internaţională "epoca
Academician Valeriu Pasat 736 marilor deschideri: Rolul limbilor şi al litera-
Acorduri de asociere ale Republicii Moldova turilor în societatea pluralistă" 608
85 Conduita integrată a maladiilor alergice la
Actual Issues of Morphology 434 copii 464
Actualităţi în problema osificării heterotopice Conference Book of the International
neurogene 451 Conference "Fenomenul sărăciei în condiţii-
Administraţia publică din Republica Moldova le societăţii în tranziţie" 309
în contextul proceselor integraţioniste din Conference Book of the International
Europa şi prevederilor acordului de asocie- Conference "Pictures of poverty in societies
re cu Uniunea Europeană 264 under transformation" 309
Alegerile şi dreptul electoral în Republica Conference Book of the International
Moldova 180 Conference "Нарратив бедности в
Alexandru-Horaţiu Frişcu 630 условиях системной трансформации
Alexe Rău – născu în Zodia Cărţii 24 общества" 309
Analele Academiei de Studii Economice a Conférence internationale "Etre performant
Moldovei 112 dans une economie competitive" 117
Analele ATIC – 2009-2011 29 Conferinţa a 6-a naţională cu participare
Analele ştiinţifice ale Catedrei Drept Patrimo- internaţională a cadrelor didactice din Cole-
nial 251 giile de medicină "Din experiența bunelor
Anatomia omului 428 practici" 444
Andrei Blanovschi 111 Conferinţa internaţională "Formarea şi conso-
Andrei Vartic – cuceritor al Kogaionului 631 lidarea spaţiului educaţional unic din per-
Aniversări culturale 12 spectiva integrării europene" 312
Apendicita acută 452 Conferinţa internaţională "Mediere în România
Arheologia şi politicile de protejare a patrimo- şi în Republica Moldova : Medierea între
niului cultural în România 657 provocări şo soluţii" 224
Asociaţia Moaşelor din Republica Moldova Conferinţa internaţională "Performanţe într-o
512 economie competitivă"117
Avort fără riscuri 513 Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică
Basarabenii în lume 733 "Consolidarea administraţiei publice locale:
Bazele managementului inovării 147 Instrumente şi mecanisme" 265
Bibliografia academicianului Ion Tighineanu Conferinţa jubiliară tehnico-ştiinţifică a colabo-
522 ratorilor, doctoranzilor şi studenţilor consa-
Bibliografia doctorului habilitat în ştiinţe filoso- crată celei de-a 50-a aniversări a U.T.M. 30
fice Dumitru Căldare 48 Conferinţa jubiliară tehnico-ştiinţifică a colabo-
Bibliografia lucrărilor actriţei Ninela Caranfil ratorilor, doctoranzilor şi studenţilor consa-
586 crată celei de-a 50-a aniversări a U.T.M.
Bibliografia lucrărilor savantului Tudor Strişcă 517
731 Conferinţa naţională cu participare internaţio-
Bibliografia Naţională a Moldovei 14 nală "Marketing, comerţ, merceologie: evo-
Bibliografia poetului Eugen Cioclea 632 luţii şi tendinţe în condițiile globalizării eco-
nomice" 164

166
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

Conferinţa naţională cu participare internaţio- Criminal Politics: Legal-historical reflections,


nală "Strategii şi politici de management în manifestations and consequences 87
economie contemporană" 118 Criminalitatea politică: Reflecţii istorico-
Conferinţa ştiinţifică "Probleme de filologie: juridice, manifestări şi consecinţe 87
aspecte teoretice şi practice" 615 Culegere de lucrări ştiinţifice 116
Conferinţa ştiinţifică internaţională "Competiti- Culegere de teste-model la limba străină de
vitatea şi inovarea în economia cunoaşterii" afaceri 621
114-15 Dezvoltarea Constituţională a Republicii
Conferinţa ştiinţifică internaţională Moldova 207
"Cooperarea dintre mediul universitar şi Dialogue of civilizations. Historical and cultural
organismele profesionale : Soluţii şi interferences 748
oportunităţi în dezvoltarea durabilă a Dialogul civilizaţiilor. Interfeţe istorice şi cultu-
profesiei contabile" rale 748
Conferinţa ştiinţifică internaţională "Dezvolta- Dialoguri chişinăuiene 303
rea durabilă a economiei şi societăţii în era Dialoguri de pace în Moldova: integrare socia-
cunoaşterii şi a globalizării" 174 lă, politici şi strategii de acomodare din per-
Conferinţa ştiinţifică internaţională "Perspecti- spectiva academică 90
vele şi problemele integrării în spaţiul euro- Dimensiuni psihologice ale calităţii vieţii în
pean al cercetării şi educaţiei" 99 mediul educaţional din perspectivă regiona-
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a lă durabilă 73
Doctoranzilor "Tendinţe contemporane ale Doina 383
dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor Două fenomene ale culturii naţionale 587
cercetători" 44 Drept şi activitate vamală 304
Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare Dreptul contractelor 208
internaţională "Dimensiuni psihosociale şi Economic growth in conditions of globalization
legale ale devianţei comportamentale" 74 150-51
Conferinţa științifică internaţională "Contabili- Educaţia morală a elevilor 306
tatea, auditul şi analiza economic între con- Eleonora Romanescu 571
formitate, schimbare şi performanţă" 554 Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie 519
Conferinţa Ştiinţifico-Practică "Inovaţii prin Evaluarea poluanţilor atmosferici 392
intermediul TIC în învăţământul universitar Evoluţia demografică a Republicii Moldova 75
şi preuniversitar din Republica Moldova" 6 Evoluţia sistemului internaţional şi procesele
Conferinţă ştiinţifică internaţională : "Evoluţia de integrare europeană 209
mentalităţii tineretului în contextul integrării Executarea prevederilor Convenţiei de la
Moldovei în UE" 31 Aarhus în Moldova 210
Conferinţe, simpozioane ştiinţifice organizate Experienţa internaţională şi naţională a activi-
de Universitatea Tehnică a Moldovei 278 tăţii extracurriculare cu studenţii instituţiilor
Consolidarea statului de drept în Republica superioare de învăţământ 307
Moldova în contextul evoluţiei sistemului Extremismul şi separatismul – provocări la
internaţional şi proceselor integraţioniste adresa securităţii regionale şi naţionale 92
201 Factorii care influenţează managementul
Conspecte numismatice (V) 572 pneumoniilor comunitare 473
Construcţii identitare 639 Facultatea de Pedagogie: tradiţie şi moderni-
Contraindicaţii la vaccinare şi reacţii tate. Dialogul generaţiilor 308
postovaccinale 442 Fluoroza dentară 475
Contribuţie tinerilor cercetători la dezvoltarea Folclor şi postfolclor în contemporaneitate 384
administraţiei publice 266 Formarea competenţei de educaţie ecologică
Controlul genetic al caracterelor de rezistenţă în cadrul pregătirii iniţiale a cadrelor didacti-
şi productivitate la grâul comun 535 ce pentru învăţământul primar şi preşcolar
Copii sănătoși – societate sănătoasă 591 311
Creşterea economică în condiţiile globalizării Formarea universitară în medii digitale: cerce-
150-51 tări teoretico-experimentale 313

167
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Fortified sites from the 1st millennium BC 659 Jurisdicţia teritorială a statelor: obligaţii poziti-
Fundamente psihopedagogice ale prevenirii şi ve şi responsabilitate 219
combaterii violenţei în sistemul educaţional Leadership and Start-up eam Management 11
314 Limbaje Specializate 609-10
Fundamentele ştiinţelor educaţiei 315 Liricul Basarabean 593
Ghidul alesului local 267 Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor
Human health. Role of genetic and epigenetic de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţi-
factors 411 fică din Republica Moldova 1
Icoane mariale din patrimoniul Muzeului Lista surselor de proveniență a compoziţiilor
Naţional de Istorie a Moldovei (secolele muzicale ale lui Dimitrie Cantemir şi legen-
XVII-XX) 569 da abrevierilor 578
Identificarea mijloacelor de transport după Localităţile Republicii Moldova 730
codul VIN 269 Management biomotoric educaţional 595
Identităţile Chişinăului 751 Management şi consiliere în educaţie preşco-
Impactul politicii externe asupra interesului lară 327-28
național 94 Managementul durabil al terenurilor 533
Impactul temperaturilor extreme ambientale Managementul public şi guvernanţa în Uniu-
asupra sănătăţii 435 nea Europeană 271
Informarea vs manipularea electoratului 77 Manifestări cutaneo-mucoase în boala cronică
Innovation, performance and competitiveness de rinichi 484
in the financial sector 138 Materiale metodico-didactice pentru programul
Inovații pedagogice în educaţia incluzivă în de studii de masterat 329
şcoală 318 Materialele Conferinţei Naţionale cu Participa-
Inovaţii, performanță şi competitivitate în re Internaţională "Un deceniu de realizări şi
sectorul financiar 138 experiență a parteneriatului şi cooperării
Integralizarea naţional-europeană a valorilor Republicii Moldova cu Comunităţile Euro-
educaţiei umaniste 319 pene şi Statele lor membre" 250
Integrarea persoanelor cu dizabilităţi 323 Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare
Integrarea Republicii Moldova şi Ucrainei în internaţională "Mediul şi dezvoltare durabi-
UE 216 lă" 33
Integrarea socio-economică şi profesională a Materialele Conferinţei Ştiinţifice Naţionale în
tinerilor – finalitate a demersului educaţional cadrul proiectului instituţional "Tendinţe
actual 320 contemporane pentru menţinerea unui re-
Interacţiunea dreptului naţional şi internaţional gim de viaţă sănătos, prin profilaxia şi recu-
în realizarea protecţiei drepturilor şi libertăţi- perarea deficientelor aparatului locomotor la
lor fundamentale ale omului 217 populaţia de vîrstă şcolară prin metode fizi-
International Conference "Mathematics & ce" 449
Information Technologies: Research and Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice
Education" (MITRE-2015) 398 "Diversitatea umană prin şanse egale în
International scientific Symposum contextual racordării la valorile europene"
"Conservation of Plant Diversity" 416 130
Interuniversitaria 32 Materialele conferinţei ştiinţifico-practice
Introducere în psihologia unicităţii umane 322 "Rezultatele cercetărilor la cultura plantelor
Ion Anton 634 de câmp în Republica Moldova" 542
În arestul poliţiei 218 Materialele Seminarului metodologic "Interco-
Învăţământul de performanţă la disciplinele din nexiunea paradigmelor didactice şi metodo-
ariile curriculare 326 logice în predarea limbilor străine" 321
Învăţământul superior din Republica Moldova Mecanismele comune ale migrenei cu feno-
la 85 de ani 389 menele ischemice în accidentul cerebral
Învăţământul universitar şi piața muncii: cone- ischemic şi sindromul coronarian acut 485
xiuni şi perspective 324 Medicaţia afecțiunilor specifice şi nespecifice
448

168
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

Metalizări în jet de plasmă cu aliaje pe bază Probleme actuale privind perfecţionarea


de nichel 526 sistemului de învăţămînt în domeniul culturii
Metodologia de optimizare a curriculumului fizice 345
şcolar 330 Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi
Mihail Terentii 279 modernizării învăţământului 38
Moldovan peace dialogues: societal Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi
integration, accommodative policies and modernizării învăţământului 346
strategies, from an academic perspective Probleme ctuale ale ştiinţelor socioumanistice
90 36
Moneda în Republica Moldova 573 Problemele acmeologice în domeniul Culturii
Monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale fizice 347
în practice neurologică 486 Procese integraţioniste regionale 39
National Bibliography of Moldova 14-22 Profesorul universitar Alexandru Nederiţa la a
Ne rugăm pentru Alecsandri 334 60-a aniversare 550
Noi orientări în dezvoltarea muzeolografiei, Professional Education and Economic Needs
etnografiei şi istoriei naturale în Basarabia of the Black Sea Region 348
interbelică 385 Program de master "Drept public" 349
O istorie a Basarabiei 754 Program de master "Dreptul muncii" 351
Olga Chiriac 617 Program de masterat "Dreptul în afaceri" 350
Opera ştiinţifică a doctorului habilitat în istorie Programm of the International Conference:
Valeriu Pasat 735 "Picture of Poverty in Societies Under
Patrimoniul cultural naţional şi universal 13 Transformation" 341
Patrimoniul muzical din Republica Moldova Programm of the International Conference:
(Folclor şi creaţie componistică) în contem- "Наратив бедности в условиях системной
poraneitate 583 трансформации общества" 341
Păstrarea integrităţii familiei – politică proprie- Proiectarea didactică. Biologie şi chimie 353
tară pentru protecţia copilului 338 Promovarea modului sănătos de viaţă – o
Pedagogi români notorii 339 sursă vitală în schimbarea sistemului de
Perspectiva academică 34 sănătate 437
Perspective şi tendinţe actuale de dzvoltare a Protocoale standardizate de cercetare ale
învăţământului preşcolar şi primar 340 metabolismului glucidic în ţesutul osos 412
Perspectives and Current Trends in the Psychology of Economic Self-Determination of
Development of the Preschool and Primary Persona and Community 80
Education Republic of Moldova 340 Public Management and Governance in the
Plan managerial 342 European Union 271
Prgram de master "Proces penal şi criminalis- Publicaţii didactice editate sun egida ŞMSP
tică" 352 440
Prices and tariffs 156 Publicaţiile cadrelor didactice şi ştiinţifice ale
Principii pentru o viaţă împlinită în afaceri şi Universităţii de Stat de Medicină şi Farma-
societate 70 cie "Nicolae Testemiţanu" din Republica
Priorităţi strategice de modernizare inovațio- Moldova 280
nală a economiei Republicii Moldova şi poli- Publicaţiile colaboratorilor Institutului de Cer-
tici de dezvoltare durabilă şa nivel mondial cetări pentru Culturile de Câmp (ICCC) "Se-
157 lecţia" 537
Probleme actuale ale contemporaneității: Publicaţiile profesorului universitar, doctor
cercetare ştiinţifică şi căi de dezvoltare 35 habilitat, Vasile Bucur 551
Probleme Actuale ale Lingvisticii şi Publicaţiile ştiinţifice şi didactic ale profesoru-
Glotodidacticii 613 lui universitar, doctor habilitat Viorel Ţurca-
Probleme actuale ale morfologiei 434 nu 552
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice 37 Raportul V naţional al Republicii Moldova cu
Probleme actuale de lingvistică 614 privire la diversitatea biologică 413

169
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Răspunsul la violenţa partenerului intim şi Ştiinţa politică şi societatea în schimbare 105


violenţa sexuală împotriva femeilor 438 Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-
Regional integration processes 39 ştiinţific 43
Reglementări legale şi aspecte practice ale Tatiana Callo 281
activităţii de protecţie, pază şi securitate Teoria şi practica administrării publice 275
236 Teoria şi practice integrării europene 106
Rezistenţa la educaţie 355 The Genoese Gazaria and the Goden Horde
Rezistenţa la educaţie: soluţii şi perspective 680
356 The Impact of Foreign Policy on the National
Romii/ţiganii din Republica Moldova 100 Interest 94
Sănătatea şi starea de bine 439 The musical heritage of the Republic of Mol-
Scientific symposium of young researchers 40 dova (Folklore and Composers' works) and
Semne, sindroame şi personalităţi notorii în Contemporaneity 583
oncologie, hematologie şi medicina univer- The survival strategy in terms of bioethics,
sală 427 philosophy and medicine 57
Serghei Pojar 579 Theoretical and Practical Approaches of
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice Modern Accounting 554
studenţeşti 758 Timpul l-a scos în cale 27
Sesiune naţională de comunicării ştiinţifice Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică 45
studenţeşti 41 Transporturi: Inginerie, economie şi
Simpozionul "Cucutenii – 5000 Redivivus: management 549
Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte" 746 Trepanaţia – ritual simbolic/magico-religios
Simpozionul ştinţific al tinerilor cercetători 42 sau procedeu terapeutic? Necropola medi-
Sisteme de transport şi logistică 532 evală de la Lozova (r-ul Străşeni, Republica
Sistemele cardiovascular, limfatic, nervos Moldova), secolele XIV-XV 667
periferic şi organele senzoriale 429 Tuberculoza la adult 497
Sistemul inovativ al universităţii: Tuberculoza la copii 498
intraprenoriatul mediului universitar (pe Tudor Casapu, eternul campion 588
exemplul Universităţi de Stat din Moldova) Turismul şi dezvoltarea societăţii 160
358 Un astru pe firmamentului umorului şi satirei
Sistemul nervos central. Splanhnologie 430 româneşti: Ion Diordiev 636
Slavii în regiunea carpato-dunăreană: influen- Utilaj în industria poligrafică 548
ţe reciproce etnice şi culturale 759 Valentina Butnaru 605
Sociologie 81 Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In
Stabiliity, Growth and Prosperity – In the memoriam Mihail Terentii 370
European Space 103 Vasile Badiu: Şcoala unei "surprinzătoare
Stabilitatea financiară a economiei în tranziţie forţe spirituale" 637
158 Актуальные вопросы морфологии 434
Strategia supravieţuirii din perspectiva Актуальные проблемы современности:
bioeticii, filosofiei şi medicini 57 научный поиск и пути решения 35
Strategii şi vectori de creştere economică din Биоархеологический анализ антропологи-
perspectiva dezvoltării durabile în contextul ческого материала из пещеры Вертеба
globalizării şi integrării 159 673
Straturi subţiri tribologice depuse prin metoda Возобновляемые источники энергии – шанс
PVD 528 для развития сельских территорий Мол-
Strengthening the rule of law in the Republic довы 520
of Moldova in the context of the evolution of Восточное партнерство в сфере педагоги-
the international system and integration ческих инноваций в инклюзивном обра-
processes 201 зовании 373
Studierea copilului prin metoda observării şi Выборы и избирательное право в Респуб-
documentării 360 лике Молдова 180
Şcoala modernă: provocări şi oportunităţi 362 Генуэзская Газария и Золотая Орда 680

170
Materiale bibliografice 2015 ≡ The bibliographic materials 2015

Глобальные трансформации международ- стратегии с академической точки зрения


ной экономической системы 176 90
Гуманизация современной системы обра- Музыкальное наследие Республики Мол-
зования 374 дова и современность (Фольклор и ком-
Доклады итоговой научной конференции позиторское творчество) 583
профессорско-преподавательского со- Наука-2014 119-20
става инженерно-технического института Особенности адаптации законодательства
518 Молдовы и Украины к законодательству
Збірник наукових статей 650 Европейского Союза 259
Исполнение положений Орхусской Конвен- Перспективы развития туристического
ции в республике Молдова 256 потенциала Приднестровья 161
История научных исследований по вино- Принципы полноценной жизни в бизнесе и
градарству и виноделию в Молдове 543 обществе 70
История Приднестровья 771 Психосоциология взаимоотношения ребе-
Книга для чтения 740 нок – специалист в социальной сфере 84
Когда инновации становятся традицией 772 Сборник докладов Международной научно-
Лидерство и командная работа 11 практической конференции"Роль и место
Лицейский научно-методический вестник Гагаузской автономии в современной
378 Молдове : Прошлое. Настоящее. Буду-
М. Ю. Лермонтов в контексте русской и щее : 20 лет АТо Гагаузия" 261
мировой культуры 651 Славяне в карпато-дунайском регионе:
Міжкультурна комунікація: проблеми та вопросы взаимовлияния этносов и куль-
перспективи 616 тур 759
Материалы докладов Международного Социальные проекты новой эпохи: иннова-
симпозиума "Защита растений – резуль- ции через интеграцию 121
таты и перспективы" 536 Справочник местного выборного лица 268
Международная научно-практическая Территориальная целостность государств и
конференция "Правовые реформы в соблюдение прав человека 110
Молдове, Украине и Грузии в контексте Укрепление верховенства права в Респуб-
евроинтеграционных процессов" 260 лике Молдова в контексте эволюции ме-
Международный и национальный опыт ждународной системы и интеграционных
внеаудиторной работы со студентами процессов 201
высшей школы 307 Эффективность землепользования 129
Михайло-Архангельские чтения 46 Ювілейний бібліографічний покажчик 606
Мирные диалоги в Молдове: социальная
интеграция, аккомодативные политики и

171
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA RECENZIILOR REVIEW ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

2015
IANUARIE-DECEMBRIE JANUARY-DECEMBER
(1-256)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1. Duca, Gheorghe. Managementul academic / Gheorghe Duca, Ion Petrescu ; con-
siliul șt.: Ion Ababii [et al.] ; resp. ed.: Constantin Manolache. – Chișinău : Biblioteca Ştiinţifică
Centrală "Andrei Lupan" a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015. – 679 p.
Belostecinic Grigore. Managementul academic în folosul academismului, didacticii și
cercetării științifice // Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 163-166.

005 Conducere şi organizare. Management


2. Bîrcă, Alic. Redimensionarea managementului resurselor umane în contextul in-
tegrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană / Alic Bîrcă. – Chișinău : ASEM, 2015. –
334 p.
Cotelnic Ala // Economica. – 2015. – Nr 4. – P. 124.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


3. Dascălu, Ioana-Rucsandra. Étude sur les passions dans la culture ancienne et
moderne / Ioana-Rucsandra Dascălu. – Craiova : Universitaria, 2014. – 80 p.
Ungureanu Elena // Philologia. – 2015. – Nr 3/4. – P. 126-128.

4. Eco, Umberto. Istoria tărâmurilor şi locurilor legendare / Umberto Eco ; trad. din
lb. ital. de Oana Sălişteanu. – Bucureşti : Rao, 2014. – 478 p.
Năstase Răzvan Mihai. Călătorind prin locuri care nu există // Contrafort. – 2015. – Ian.
– Febr. (Nr 1/2). – P. 23.

5. Чепанайте, Rasa. Культурное наследие в глобальном мире / Rasa Чепанай-


те. – Вильнюс : ЕГУ, 2010. – 298 с.
Felcher Anastasia // Plural. – 2013. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 241-243.

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
6. Academicianul Andrei Eşanu : [istoric] : Biobibliografie / coord.: Constantin Ma-
nolache ; resp. ed.: Aurelia Hanganu. – Chişinău : Institutul de Studii Enciclopedice, 2013. –
168 p.

172
Cronica recenziilor 2015 ≡ Review annals 2015

Balan Carmen Cornelia. O istorie personalizată în istoriografia românească:


Academicianul Andrei Eșanu, Biobibliografie // Revista de Istorie a Moldovei. – 2014. – Nr 2.
– P. 139-146.

7. Cartea Moldovei : (sec. XVII – începutul sec. XX) : Catalog general : Vol. 3 :
Cartea modernă : (Sec. XIX – începutul sec. XX) / alcăt.: Elena Sănduţă [et al.] ; col. red.:
Alexe Rău [et al.]. – Chişinău : S. n., 2012. – 2012. – 531, [1] p. – Texte : lb. rom., rusă.
Eșanu Valentina. Un valoros îndrumar în labirintul cărții moderne // Revista de Istorie a
Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P. 113-117.

8. Vasile Badiu: Școala unei "surprinzătoare forţe spirituale" : [scriitor] : Biobibli-


ografie / alcăt.: Lina Iftodi ; red. bibliogr.: Claudia Tricolici ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi.
– Chişinău : S. n., 2015. – 93 p.
Soroceanu Nina. Un model de om al cărții // Literatura și arta. – 2015. – 24 sept. – P. 2.

02 BIBLIOTECONOMIE
9. Osoianu, Vera. Biblioteca publică între percepția tradițională și utilizatorul modern
/ Vera Osoianu. – Chișinău : BNRM, 2014. – 126 p.
Plăieșu Raisa. O carte de excepție în biblioteconomie // Literatura și arta. – 2015. – 10
sept. – P. 8.
070 Ziaristică. Presă
10. Брия, Владимир. Психология журналистского расследования / Владимир
Брия . – Кишинэу : Tehnica-Info, 2015. – 439 p.
Архитектоника журналистского расследования // Коммерсант info. – 2015. – 24
апр. – Р. 12.

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
11. Scutaru, Timotei. Dar din dar : Colecţie de autografe, publicaţii, imagini fotografi-
ce / Timofei Scutaru. – Chişinău : Labirint, 2013. – 181, [1] p.
Cuhal Tamara. Dar din dar // Literatura şi arta. – 2015. – 8 ian. – P. 6.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
12. Descentralizarea axiologică în societatea bazată pe cunoaştere : (aspecte filo-
sofice) / coord. şt.: Ana Pascaru. – Chişinău : S. n., 2015. – 216 p.
Ojovanu Vitalie, Juc Victor // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. –
Nr 2. – P. 276-277.

13. Filosofia în orizontul vieţii. Profesorul universitar, doctor habilitat în filosofie Va-
sile Ţapoc : la 75 de ani / ed. alcăt. şi îngrijită de Svetlana Coandă. – Chişinău : S. n., 2014. –
244 p.

173
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Țîrdea Teodor N., Rubanovici Ludmila, Rusnac Daniela // Revista de Filosofie, Sociolo-
gie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 1. – P. 234-238.

14. Păsat, Dumitru. Dimitrie Cantemir: Tentații metafizice : (340 de ani de la naştere)
: Eseuri lirosofice / Dumitru Păsat. – Chişinău : Ruxanda, 2013. – 61, [2] p.
Catană Vera // Literatura și arta. – 2015. – 15 oct. – P. 5.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
15. Ernu, Vasile. Sectanții : Mică trilogie a marginalilor / Vasile Ernu. – Iași : Polirom,
2015. – 376 p.
Tabac Alexandru. Cum să-l (mai)citim pe Vasile Ernu? // Contrafort. – 2015. – Iul.-Aug.
(Nr 7/8). – P. 8.

16. Irineu (Pânzaru). Te rog, nu intra în Biserică la fel ca în muzeu : [versuri creştine]
/ Schimonah Irineu (Pânzaru). – [Chişinău] : Cu drag, [2013]. – 473, [7] p.
Cimpoi Mihai. Chemările și vestirile poetului-schimonah Irineu (Pânzaru) // Literatura și
arta. – 2015. – 23 iul. – P. 5.

17. Moşin, Octavian. De la suflet la suflet : Cugetări creştine pentru omul de astăzi /
Preot Octavian Moşin. – Chişinău : CEP USM, 2015.
Dabija Nicolae. Bunătatea va schimba lumea // Literatura şi arta. – 2015. – 7 mai. – P.
2.

18. Pelin, Valentina. Paisianismul în contextul cultural şi spiritual sud-est şi est euro-
pean (sec. XVIII-XIX) : [studiu monografic] / Valentina Pelin ; ed. îngrijită de Andrei Eşanu,
Valentina Eşanu. – Chişinău : Pontos, 2014. – 235 p.
Eşanu Andrei, Eşanu Valentina. O recuperare monografică importantă // Revista de Is-
torie a Moldovei. – 2014. – Nr 3. – P. 149-152.

19. Xenofontov, Ion. Complexul monahal Japca. Istorie și spiritualitate / Ion


Xenofontov ; consultant șt.: Octavian Moșin ; red. șt.: C. Manolache. – Iași : Lumen, 2015. –
487 p.
Radosav Doru. O monografie enciclopedică consacrată mănăstirii rezistenței //
Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 177.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
316 Sociologie
20. Stratificarea socială în condiţiile transformării societăţii din Republica Mol-
dova / Victor Juc, Tatiana Spătaru, Vladimir Blajco [et al.]. – Chişinău : Institutul de Cercetări
Juridice şi Politice al AŞM, 2014. – 271 p.

174
Cronica recenziilor 2015 ≡ Review annals 2015

Spătaru Tatiana // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 2. – P.


273-275.
32 POLITICĂ
21. Kissinger, Henry. World Order / Henry Kissinger. – New York : Penguin Press,
2014. – 420 p.
Platon Alexandru-Florin. O lume în schimbare // Contrafort. – 2014. – Sept.-Oct. (Nr
9/10). – P. 6.
322 Relaţii dintre biserică şi stat
22. Fuştei, Nicolae. Persecutarea organizaţiei religioase "Martorii lui Iehova". Opera-
ţia "Sever" (1951) în RSSM / Nicolae Fuştei. – Chişinău : [Cuvîntul-ABC], 2013. – 260 p.
Tărâţă Marius // Destin românesc : ser. nouă. – 2014. – Nr 3/4. – P. 126-128.

323 Politică internă


23. Budişteanu, Alexandru. Sub patru regimuri pe toate continentele / Alexandru Bu-
dişteanu. – Bucureşti : Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2014. – 604 p.
Dima Nicholas // Literatura şi arta. – 2015. – 4 iun. – P. 4.

24. Luft, Bogumil. Românii în goana după happy-end : [memoriile unui Ambasador] /
Bogumil Luft ; trad. de Ana Maria Luft. – Iași : Polirom, 2015. – 280 p.
Ciobanu Vitalie. Întoarcerea lui Bogumil Luft // Contrafort. – 2015. – Noiem.-Dec. (Nr
11/12). – P. 4.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


25. Raporturile dintre stat şi societatea civilă în Republica Moldova în contextul
realizării reformelor democratice / col. red.: Victor Juc [et al.] ; coord. şt.: Alexandru Roşca.
– Chişinău : Institutul de Cercetări Juridice şi Politice, 2014. – 247 p.
Moșneaga Valeriu // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 2. –
P. 271-272.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


26. Juc, Victor. Activități nemilitare ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord :
[pentru uzul studenţilor] / Victor Juc, Mîtcu Silvia. – Chişinău : Biblioteca Științifică Centrală
"Andrei Lupan" (Institut), 2015. – 160 p.
Saca Victor // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 2. – P.
278-279.

27. Tudoran, Dorin. Eu, fiul lor. Dosar de securitate / Dorin Tudoran. – Iași : Polirom,
2010. – 592 p.
Dinică Florin Daniel. Dorin Tudoran, "El, Tudorache, fiul lor" // Literatura și arta. – 2015.
– 20 aug. – P. 9.

175
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
28. Moldovanu, Dumitru. Economia imaginaţiei creative / Dumitru Moldovanu. – Chi-
şinău : Arc : Ştiinţa, 2014. – 147 p.
Chircă Sergiu Ion. "Economia imaginaţiei creative", sau Naşterea unei noi paradigme
ştiinţifice // Literatura şi arta. – 2015. – 22 ian. – P. 7.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


29. Mîrzac, Mariana. Procesul de finanţare a businessului mic şi mijlociu în Republica
Moldova / Mariana Mîrzac, ; red. şt.: Stratan Alexandru. – Chişinău : INCE, 2014. – 201 p.
Ganea Victoria // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 4. – P. 133.

30. Сырбу, Ион. Администрирование предпринимательства в условиях рыноч-


ных отношений : (обзор) / Ион Сырбу. – Кишинев : МЭА, 2013. – 335 p.
Aculai Elena, Doga Valeriu // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 3. – P. 209.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
31. Левитская, А. П. Проблемы и тенденции инновационного развития РМ:
Региональный аспект / Левитская А. П. – Комрат : A&V Poligraf, 2014. – 262 p.
Ulian Galina // Economica. – 2014. – Nr 3. – P. 89-91. – Text paral. : rom., engl.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
32. Costachi, Gheorghe. Cultura şi educaţia juridică – condiţii necesare pentru edifi-
carea statului de drept / Gheorghe Costachi. – Chişinău : S. n., 2014. – 668, [3] p.
Smochină Andrei // Legea și viața. – Nr 7. – P. 54.
Флоря Василий // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 1. – P. 34-36
; Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 1. – P. 62-64.

33. Railean, Petru. Mecanismul jurisdicţional de asigurare a legalităţii în statul de


drept / Petru Railean ; red. şt.: Gheorghe Costachi. – Chişinău : S. n., 2015. – 607 p.
Costachi Gheorghe // Legea și viața. – 2015. – Nr 10. – P. 55-58.
Cușnir Valeriu. O lucrare științifică inedită pentru doctrina juridică din Republica Moldo-
va // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 5. – P. 89-90.

341 Drept internaţional


34. Cloşcă, Ionel. Dicţionar enciclopedic de drept internaţional umanitar : de la origini
până în prezent / Ionel Cloşcă, Dumitru Codiţă. – Ploieşti : Karta Graphic, 2014. – Vol. 1. –
926 p.
Covrig Andrei. O promisiune, o lucrare de referinţă şi o întâmplare cu tâlc // Literatura şi
arta. – 2015. – 23 apr. – P. 2.

176
Cronica recenziilor 2015 ≡ Review annals 2015

35. Sârcu-Scobioală, Diana. Actul jurisdicţional internaţional / Diana Sârcu-


Scobioală. – Chişinău : Elan Poligraf, 2013. – 329 p.
Balan Oleg // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. –
2014. – Nr 2. – P. 136-142.

36. Sârcu-Scobioală, Diana. Jurisdicţia internaţională penală / Diana Sârcu-


Scobioală, Irina Lupuşor, Eugenia Goncearova. – Chişinău : CEP USM, 2008. – 287 p.
Burian Alexandru // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţio-
nale. – 2014. – Nr 1. – P. 214-218.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


37. Arseni, Alexandru. Legitimitatea puterii de stat – principiu edificator al statului de
drept şi democratic contemporan : Argumentare ştiinţifică şi confirmare practică / Alexandru
Arseni. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 419 p.
Smochină Andrei // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 12. – P. 55-56.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


38. Bejan, Octavian. Activitatea criminologică practică în organele anticrimă din Ca-
nada / Octavian Bejan. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 160 p.
Bujor Valeriu // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 1. – P. 21-23.

39. Maimescu, Sava. Contrabanda comisă în circumstanțe agravante pe teritoriul va-


mal al Republicii Moldova / Sava Maimescu. – Chișinău : LP ESTETINI, 2015. – 210 p.
Guceac Ion // Revista Națională de Drept. – 2015. – Nr 10. – P. 88.
40. Maimescu, Sava. Contrabanda – infracțiune ce subminează economia statului /
Sava Maimescu. – Chişinău : LP ESTETINI, 2015. – 1250 p.
Guceac Ion // Revista Națională de Drept. – 2015. – Nr 12. – P. 80.

41. Maimescu, Sava. Modalitățile contrabandei comise pe teritoriul vamal al Republicii


Moldova / Sava Maimescu. – Chișinău : LP ESTETINI, 2015. – 222 p.
Brînza Sergiu // Revista Națională de Drept. – 2015. – Nr 11. – P. 88.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
42. Boişteanu, Eduard. Dreptul muncii / Eduard Boişteanu, Nicolai Romandaş. – Chi-
şinău : S. n., 2015. – 736 p.
Pînzari Veaceslav // Revista Națională de Drept. – 2015. – Nr 2. – P. 60.

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


43. Aşevschi, Valentin. Tratat de Dreptul mediului / Valentin Aşevschi ; ref. şt.: Aure-
lia Crivoi [et al.] ; red. şt.: Gheorghe Avornic. – Chişinău : USPEE "C. Stere", 2015. – 359 p.
Avornic Gheorghe, Crivoi Aurelia, Bulimaga Constantin [et al.]. On the manual "Treaty of
Environmental Law" // Noosfera. – 2015. – Nr 14. – P. 113-117 ; Nr 15. – 127-131.

177
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
44. Martea, Galina. Sistemul de învăţământ – promotor al identităţii naţionale / Galina
Martea. – Chişinău : Pontos, 2015. – 203 p.
Bucun Nicolae. Creaţie autentică în ştiinţa pedagogiei // Literatura şi arta. – 2015. – 14
mai. – P. 6 ; 20 aug. – P. 11.
Globa Elizaveta. Pedagogul cu o personalitate autentică și integră // Univers pedagogic
pro. – 2015. – 17 sept. – P. 4.
Mândâcanu Virgil. Arta filosofică a educaţiei // Literatura şi arta. – 2015. – 16 apr. – P. 3.

45. Mihail Terentii – amprenta umanistă vizionară / trad. din lb. rusă : Elena Cecan.
– Chişinău : S. n., 2014. – 310 p.
Macari Tamara. Primul doctor habilitat în pedagogie din R. Moldova // Făclia. – 2015. –
13 mar. – P. 4.

46. Solcanu, Ion I. Școala românească în județele Cahul, Bolgrad și Ismail pe durata
reîntrupării la Principatele Române (1857-1978) / Ion I. Solcanu. – București : Enciclopedica,
2013. – 468 p.
Moraru Anton. Școala românească din sudul Basarabiei / Anton Moraru, Anatol
Petrencu, Anatol Munteanu // Literatura și arta. – 2015. – 15 oct. – P. 3.

47. Şcoala modernă: provocări şi oportunităţi : Materialele Conferinţei Ştiinţifice


Internaţionale, 5-7 noiemb. 2015 / col. red.: Aglaida Bolboceanu [et al.] ; coord. şt.: Lilia
Pogolşa, Nicolae Bucun. – [Chişinău] : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015. – 707 p.
Vicol Nelu. O apariție valoroasă // Univers pedagogic pro. – 2015. – 5 noiem. – P. 8.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


48. Solcanu, Ion I. Şcoala românească în judeţele Cahul, Bolgrad şi Ismail pe durata
reîntrupării la Principatele Române, 1857-1878 / Ion I. Solcanu. – Bucureşti : Ed. Enciclopedi-
că, 2013. – 463 p.
Ungureanu Constantin // Destin românesc : ser. nouă. – 2014. – Nr 3/4. – P. 120-125.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


49. Abecedar / Maria Buruiană, Silvia Cotelea, Aurelia Ermicioi [et al.] ; comisia de
evaluare: Maria Harea [et al.]. – Ed. a [10-a], rev. – [Chişinău] : Ştiinţa : Prut Internaţional
2015. – 143, [1] p.
Pogor Lidia. Opinii referitoare la Abecedar // Făclia. – 2015. – 6 noiem. – P. 4.

50. Buruiană, Maria. Exerciţii suplimentare la Abecedar / Maria Buruiană, Silvia Cote-
lea, Aurelia Ermicioi. – Chișinău : Prut Internaţional, 2012. – 135, [1] p.
Melniciuc Ion. De ce derutăm copiii? // Făclia. – 2015. – 27 febr. – P. 14.

178
Cronica recenziilor 2015 ≡ Review annals 2015

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
51. Popa, Iulius. Colegiul Pedagogic "Ion Creangă" din Bălţi : [aspecte istorice] / Iulius
Popa. – Chişinău : S. n., 2015. – 184 p.
Cuculescu Ana. Gânduri despre o carte // Literatura și arta. – 2015. – 5 noiem. – P. 4.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


52. Baciu, Sergiu. Paradigma managementului calităţii în instituţiile de învăţământ
superior / Sergiu Baciu. – Chişinău : ASEM, 2014. – 437 p.
Șișcan Zorina // Economica. – 2014. – Nr 3. – P. 87-88. – Text paral. : rom., engl.

53. Cadrul de referinţă al curriculumului universitar / Nina Bîrnaz, Otilia Dandara,


Viorica Goraș-Postică [et al.] ; coord.: Vladimir Guțu. – Chișinău : CEP USM, 2015. – 127 p.
Guțu Vladimir // Didactica Pro… – 2015. – Nr 5/6. – P. 65-66.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
54. Guțuleac, Victor. Drept polițienesc / Victor Guțuleac. – Chișinău : AȘM, 2014. –
325 p.
Stamatin Ștefan // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 1. – P. 31-33.

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


55. Manolache, Constantin. Organismul militar al Republicii Moldova : Construcţia
militară şi securitatea statului / Constantin Manolache. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Cen-
trală "Andrei Lupan" (Institut), 2015. – 386 p.
Juc Victor, Varzari Pantelimon // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. –
2015. – Nr 1. – P. 239.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


398 Folclor
56. Butnaru, Tatiana. Tipologia baladei populare / Tatiana Butnaru. – Chişinău : [Uni-
versitatea de Stat din Tiraspol], 2013. – 83 p.
Vârlan Aliona. Aspecte ale topologiei baladei populare. – Philologia. – 2015. – Nr 3/4. –
P. 129-133.

57. Cirimpei, Victor. Comicul: folcloric literar, politic-naţional / Victor Cirimpei. – Chi-
şinău : Profesional Service, 2013. – 286, [2] p
Datcu Iordan. Doi basarabeni: Nicolae Băieşu şi Victor Cirimpei // Philologia. – 2015. –
Nr 1/2. – P. 119-121.

58. Colac, Tudor. Dicţionar de ghicitori / Tudor Colac. – Chişinău : Litera, 2014. – 335
p.

179
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Apetri Dumitru. Carte de înţelepciune ornamentată poetic // Literatura şi arta. – 2015. –


2 apr. – P. 4.
Apetri Dumitru. "Dicţionar de ghicitori" pentru elevii deştepţi // Univers pedagogic pro. –
2015. – 9 iul. – P. 7.

59. Lungu-Schindler, Adela. Perspective narative în basmul cult românesc / Adela


Lungu-Schindler. – Reşiţa : Tim, 2014.
Postolachi Veronica. Pelerinaj în lumea basmului // Viața Basarabiei. – 2015. – Nr 4. –
P. 84-86.

60. Nicolae Băieşu – o viaţă închinată valorificării folclorului / col. red.: Mihai
Cimpoi [et al.]. – Chişinău : Institutul de Filologie al AŞM, 2014. – 410, [26] p
Datcu Iordan. Doi basarabeni: Nicolae Băieşu şi Victor Cirimpei // Philologia. – 2015. –
Nr 1/2. – P. 119-121.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


58 BOTANICĂ
61. Alexandrov, Eugeniu. Dicționar botanic român-latin-englez-francez-rus / Eugeniu
Alexandrov. – Chișinău : S. n., 2014. – 416, [4] p.
Gaina Boris // Mediul Ambiant. – 2014. – Nr 3. – P. a 3-a a cop.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
62. Baciu, Gheorghe. File din trecutul medicinei Basarabene / Gheorghe Baciu. –
Chișinău : S. n., 2015. – 159 p.
Ciobanu Raisa. Consacrați plenar pe firmamentul sănătății // Literatura și arta. – 2015. –
17 sept. – P. 5.

63. Damaşcan, Ghenadie. Dezvoltarea strategiei de procurare a serviciilor medicale


în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală / Ghenadie Damaşcan, Constantin Eţco.
– Chişinău : S. n., 2015. – 328 p.
Ciocanu Mihai // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr
1. – P. 73-74.

64. Eţco, Constantin. Particularităţile organizării asistenţei medicale primare în condi-


ţiile asigurărilor medicale obligatorii în municipiul Chişinău / Constantin Eţco, Galina Buta. –
Chişinău : S. n., 2014. – 281 p.
Ciocanu Mihai // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr
1. – P. 72-73.
Savin Victor // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 1.
– P. 72.

180
Cronica recenziilor 2015 ≡ Review annals 2015

616 Patologie. Medicină clinică


616.1/.9 Patologie specială
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
65. Donos, Ala. Pneumonia comunitară și afecțiunile respiratorii recurente la copii /
Ala Donos. – Chișinău : Medicina, 2015. – 287 p.
Revenco Ninel // Curier medical. – 2015. – Nr 5. – P. 57-58.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


66. Lupaşco, Iulianna. Hepatitele cronice şi alte forme ale bolilor cronice difuze ale fi-
catului : (screening-ul profilactic, frecvenţa, factorii de risc, diagnosticul clinico-paraclinic şi
statutul hormonal, tratamentul) / Iulianna Lupaşco. – Chişinău : S. n., 2014. – 328 p.
Anestiadi Zinaida // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. –
Nr 4. – P. 147-148.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE


ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
634 Horticultură în general
634.8 Viticultură
67. Gaina, Boris. Pagini din istoria şi actualitatea viticulturii / Boris Gaina, Eugeniu
Alexandrov. – Chişinău : Lexon-Plus, 2015. – 259 p.
Cotea Valeriu D. O sinteză pertinentă și argumentată despre vița de vie / Akademos. –
2015. – Nr 3. – P. 178.
Gaina Boris, Alexandrov Eugeniu // Agricultura Moldovei. – 2015. – Nr 7/8. – P. 39.

633/635 Horticultură
633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări indus-
triale
68. Manea-Cernei, Eugenia. Miracolul terapeutic al plantelor condimentare / Eugenia
Manea-Cernei, Nina Ciocârlan ; red. şt.: Vasile Florea. – Chişinău : S. n., 2013. – 236 p.
Kulikovski Lidia. Știință, mirodenii, plante medicinale, condimente și gastronomie… //
Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr 1. – P. 222-224.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
636.3 Rumegătoare mici. Oi. Capre
69. Buzu, Ion. Tip de ovine Karakul moldovenesc corpolent: teoria şi practica creării şi
perfecţionării / Ion Buzu. – Chișinău : S. n., 2012. – 513 p.
Radionov Vladimir // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. –
Nr 1. – P. 176-179.

181
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
70. Tipa, Violeta. Cultura audiovizuală: provocări şi tendinţe = Современный экран:
тенденции и вызовы времени / aut. şi coord.: Violeta Tipa, Victor Ghilaş ; trad. din lb. rom.
în lb. rusă: Tatiana Zaicovschi ; trad. în lb. engl.: Olga Ciobanu. – Chișinău : Institutul Patri-
moniului Cultural al AŞM, 2011. – 167, [1] ; 271, [1] p.
Ungureanu Larisa. Provocările culturii audiovizuale // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr
1. – P. 244-246.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71. Morel, Maia. ABeCedar = ABeCedaire : Cum să înțelegem arta de azi / Maia Mo-
rel ; trad. : Pierre Morel. – Québec : Peisaj, 2013. – 101 p.
Zaharia Dumitru N. Înțelegem arta de azi? // Arta. Seria Arte vizuale. – 2014. – Vol. 23,
Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 192-193.

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.


PARCURI. GRĂDINI
72. Tarhon, Petru Gh. Parcurile vechi boiereşti din Republica Moldova : Istoria fondă-
rii, starea actuală, structura compoziţională, diversitatea dendroflorei şi particularităţile ecolo-
go-biologice ale plantelor / Petru Gh. Tarhon ; ref. şt.: Gh. Postolache [et al.]. – Chişinău :
Pontos, 2013. – 640, [7] p.
Manea-Cernei Eugenia. O carte de zile mari sau Strigăt durut // Biblio Polis. – 2014. –
Vol. 52, Nr 2. – P. 243-245 ; Literatura şi arta. – 2015. – 8 ian. – P. 6.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


73. Antologia fotografiei basarabene = Anthology of the bessarabian photography /
ed. îngr. de Mihai Potârniche. – Chişinău : Princeps, 2014. – 319 p.
Cucereavii Mihai. Antologia fotografiei basarabene – Anthology of the bessarabian
photography // Literatura şi arta. – 2015. – 8 ian. – P. 6.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
74. Plămădeală, Ana-Maria. Arta cinematografică din Republica Moldova / Ana-Maria
Plămădeală, Dumitru Olărescu, Violeta Tipa ; imagini foto : Pavel Bălan [et al.]. – [Chişinău] :
Grafema Libris, 2014. – 639 p.
Lupaşcu-Bohanţov Alexandru. Un volum de referinţă // Literatura şi arta. – 2015. – 15
ian. – P. 7.

75. Rîpeanu, Bujor T. Cinematografiştii 2345 / Bujor T. Rîpeanu. – Bucureşti :


Meronia, 2013. – 632 p.

182
Cronica recenziilor 2015 ≡ Review annals 2015

Ungureanu Larisa. Cineaştii români de pe ambele maluri ale Prutului // Literatura şi arta.
– 2015. – 25 iun. – P. 8.

76. Tipa, Violeta. Isprăvile lui Guguţă în viziune cinematografică / Violeta Tipa. – Chi-
şinău : Epigraf, 2014. – 104 p.
Ghilaș Ana // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 2 : Muzică. Teatru. Ci-
nema. – P. 168-169.
792 Teatru. Artă scenică
77. Hogea, Toma. Despre arta păpușarilor români. Dialoguri cu maeștrii scenei / To-
ma Hogea. – Iași : Sedacom Libris, 2013.
Tipa Violeta. Păpușarii români: istorie, artă și destine // Arta. Seria Arte audiovizuale. –
2014. – Vol. 23, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. – P. 164-167.

78. Ninela Caranfil. Artista dorurilor noastre / alcăt.: Ludmila Capiţa ; coord.: Lidia
Kulikovski ; red. bibliogr.: Taisia Foiu ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi. – Chişinău : S. n.,
2014. – 207 p.
Tamazlâcaru Elena // Literatura și arta. – 2015. – 1 oct. – P. 6.

79. Noi practici în artele spectacolului în Europa de Est = New Performing Arts
Practices in Eastern Europe / Teatrul Naţ. "Radu Stanca", Sibiu ; ed. de Iulia Popovici ; coord.
de Ioana Mălău ; trad.: Bogdan Budeş [et al.]. – [Chişinău] : Cartier, 2014. – 435, [1] p.
Khalil-Butucioc Dorina // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 2 : Muzică.
Teatru. Cinema. – P. 170-172.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


80. Vdovicenco, Mihai. Sensei Vasile Luca: Omul care a schimbat destine / Mihai
Vdovicenco. – Chişinău : Pontos, 2013. – 192 p.
Cotoman Tamara. Sensei sau viața unui antrenor // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 52, Nr 2.
– P. 245-248.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811.135.1 Limba română
81. Cartaleanu, Tatiana. Limba şi literatura română : Manual pentru clasa a 11-a / Ta-
tiana Cartaleanu, Tamara Cristei, Olga Cosovan [et al.]. – Chişinău : Cartdidact, 2009. – 264
p.
Cotruţă Rodica. Două criterii definitorii pentru un manual reuşit de limba şi literatura ro-
mână // Univers pedagogic pro. – 2015. – 14 mai. – P. 5.

82. Membru corespondent Anatol Ciobanu / red. şt.: Aurelia Hanganu ; bibliogr.:
Silvia Globan. – Chişinău : Institutul de Studii Enciclopedice, 2014. – 267 p.
Morăraş Mihai. Un curajos oştean al românismului // Literatura şi arta. – 2015. – 16 apr.
– P. 5.

183
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.111 Literatură engleză
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
83. Flori alese din poezía americană : [antologie] / sel. și trad. de Nicolae Dabija. –
Chișinău : Editura pentru Literatură şi Artă, 2015. – 100 p.
Moraru Irina // Literatura și arta. – 2015. – 24 dec. – P. 4.

821.112.2 Literatură germană


84. Enzensberger, Hans Magnus. Cei care aduc groaza : Eseu despre perdantul ra-
dical / Hans Magnus Enzensberger ; trad. din lb. germ. de Dan Flonta ; pref. de Gabriel H.
Decuble. – București : ART, 2007.
Gârneț Vasile. Hans Magnus Enzensberger despre "Cei care aduc groaza" // Contrafort.
– 2015. – Noiem.-Dec. (Nr 11/12). – P. 24.

85. Schlink, Bernhard. Femeia de pe scări : [roman] / Bernhard Schlink. – Iași : Poli-
rom, 2015. – 240 p.
Tabac Alexandru. Tabloul lui Schlink // Contrafort. – 2015. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 9.

821.112.5 Literatură olandeză (niderlandă, flamandă)


86. Lumina ultimei zile : Poezie flamandă contemporană / ed. îngr. de Jan H.
Mysjkin. – București : Max Blecher, 2014. – 204 p.
Chiper Grigore. Poezia flamandă în limba română // Contrafort. – 2015. – Iul.-Aug. (Nr
7/8). – P. 5.
821.131.1 Literatură italiană
87. Eco, Umberto. Numărul zero : [roman] / Umberto Eco ; trad. din it. și note de Ște-
fania Mincu. – Iași : Polirom, 2015. – 232 p.
Năstase Răzvan Mihai. Un "Pendul" în miniatură? // Contrafort. – 2015. – Iul.-Aug. (Nr
7/8). – P. 24.
821.134.2 Literatură spaniolă
88. Padron, Justo Jorge. Ars poetica = Arta Poeziei / Justo Jorge Padron ; trad. în lb.
rom. de Nicolae Dabija ; trad. în lb. engl. de Louis Bourne ; trad. în lb. rusă de Tamara
Şmundeac. – Chişinău : Ed. pentru Literatură şi Artă, 2015. – 144 p.
Bourne Louis. O carte monumentală // Literatura şi arta. – 2015. – 9 iul. – P. 4.

89. Perez-Reverte, Arturo. Tangoul Vechii Gărzi : [roman] / Arturo Perez-Reverte ;


trad. şi note de Dan Munteanu-Colan. – Iaşi : Polirom, 2014. – 448 p.
Năstase Răzvan Mihai. În paşi de tango printre escroci şi spioni // Contrafort. – 2014. –
Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 23.

90. Santos, Care. Aerul pe care îl respiri : [roman] / Care Santos ; trad. din span. de
Cornelia Rădulescu. – București : Humanitas Fiction, 2014. – 456 p.

184
Cronica recenziilor 2015 ≡ Review annals 2015

Năstase Răzvan Mihai. Aer catalan de secol XIX // Contrafort. – 2015. – Noiem.-Dec.
(Nr 11/12). – P. 23.

821.135.1 Literatură română


91. Alui Gheorghe, Adrian. Laika : [roman] / Adrian Alui Gheorghe. – București : Car-
tea Românească, 2014. – 304 p.
Tabac Alexandru. Vă mai amintiți de Laika? // Contrafort. – 2015. – Noiem.-Dec. (Nr
11/12). – P. 9.

92. Andronesco, Nicholas. Eternitatea : poezii / Nicholas Andronesco. – Stamford,


Connecticut (USA) : Lumina, 2011. – 224 p.
Palladi Tudor. Fenomenalitatea andronesciană // Literatura şi arta. – 2015. – 7 mai. – P.
4.

93. Boiangiu, Raisa. Călătoria înspre origini : [roman autobiogr.] / Raisa Boiangiu. –
Deva : Danimar, 2007. – 124 p.
Ciobanu Vitalie. Drama unei pierderi, drama unei regăsiri // Contrafort. – 2015. – Ian.-
Febr. (Nr 1/2). – P. 23.

94. Chifu, Gabriel. Ploaia trivalentă : [poezii] / Gabriel Chifu. – Timișoara : Brumar,
2015. – 174 p.
Chiper Grigore. Scene în reluare // Contrafort. – 2015. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 5.

95. Codreanu, Lina. Proprietarii de amintiri : [nuvele] / Lina Codreanu. – Râmnicu Să-
rat : Rafet, 2015.
Petruș Andrei. Lina Codreanu – Proza înveșmântată în odăjdii de taină // Literatura și
arta. – 2015. – 10 dec. – P. 4.

96. Cristi, Adi. Poeme de nisip / Adi Cristi. – Iași : 24:ORE, 2013. – 101 p.
Fonari Victoria. Poezia lui Adi Cristi // Contrafort. – 2015. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 23.

97. Deaconescu, Ion. Povestea continuă : [roman] / Ion Deaconescu. – Chişinău :


Editură pentru Literatură şi Artă, 2015. – 118 p.
Staver Irina. Povestea care continuă chiar şi după ce sfârşeşte // Literatura şi arta. –
2015. – 4 iun. – P. 5.

98. Eminescu, Mihai. Opere. Poezii / coord.: Eugen Simion. – Bucureşti, 2013. –
1500 p.
Nedelcea Tudor. O nouă ediţie Eminescu // Literatura şi arta. – 2015. – 15 ian. – P. 5.

99. Gabor, Maria. Învierea femeii lui Lot : [versuri] / Maria Gabor. – Chişinău : Cu
drag, 2014. – 119, [1] p.
Sofroni Ana. Îndemn la ascultare // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 52, Nr 2. – P. 236-238.

185
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

100. Lungu, Dan. Fetiţa care se juca de-a Dumnezeu : [roman] / Dan Lungu. – Iaşi :
Polirom, 2014. – 360 p.
Tabac Alexandru. Scriitorul care se juca de-a Dumnezeu // Contrafort. – 2015. – Ian. –
Febr. (Nr 1/2). – P. 9.

101. Mama : [antologie de poezie] / alcăt.: Gheorghe Puiu Răducan. – Craiova : MJM,
2014. – 624 p.
Cuzuioc Ion. Mama – icoana sufletului nostru // Literatura şi arta. – 2015. – 15 ian. – P.
8.

102. Mirajul mamei : [poezii] / Asociaţia Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Ar-
tistice. – Ed. a 3-a. – Galaţi : Info RapArt, 2015. – 2014 p.
Ciocanu Ion. Mama ca sentiment permanent // Florile dalbe. – 2015. – 30 apr. – P. 7.

103. Moruzi, Dumitru C. Scrieri : în 2 volume / Dumitru C. Moruzi ; st. introd., text îngri-
jit, note, glosar şi bibliogr. de Vasile Ciocanu şi Andrei Hropotinschi. – [Chişinău] : Ştiinţa,
2014.
Durnea Victor. O ediţie Dumitru C. Moruzi, apărută la Chişinău / Literatura şi arta. –
2015. – 26 febr. – P. 8.

104. Păun, Gheorghe. Ceasornicar de curcubeie : [poezii] / Gheorghe Păun. – Bucu-


rești : Detectiv Literar, 2014.
Codreanu Lina. Călătoria întoarsă, sau "Fuga spre albastru" // Literatura și arta. – 2015.
– 20 aug. – P. 5.

105. Ralian, Antoaneta. Amintirile unei nonagenare. Călătoriile mele, scriitorii mei / An-
toaneta Ralian. – Bucureşti : Humanitas, 2014. – 190 p.
Tabac Alexandru. Traducătorul şi scriitorul // Contrafort. – 2014. – Sept.-Oct. (Nr 9/10).
– P. 10.

106. Theodoru, Radu. Calea robilor : [roman] / Radu Theodoru. – București : Paco,
2013. – 476 p.
Rusu Nicolae. Nebănuitele căi // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 52, Nr 2. – P. 226-230.

107. Toma, Ileana. Ultimul Constantin. Romanul Brîncovenilor / Ileana Toma. – Bucu-
reşti : Cuvîntul Vieţii, 2014. – 420 p.
Raţă Valeriu. Faţa luminoasă a Sfinţilor Martiri Brîncoveni dintr-un roman contemporan
// Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54, Nr 4. – P. 235-239.

108. Ungurenaşu, Tatiana. Cărarea spre lumină : [versuri] / Tatiana Ungurenaşu ; aut.
proiectului, coord. şi imagini Vasile Şoimaru. – Chişinău : S. n., 2013. – 80 p.
Pârlea Gheorghe. O poetă scoasă din umbra anonimatului // Biblio Polis. – 2014. – Vol.
53, Nr 3. – P. 191-195.

186
Cronica recenziilor 2015 ≡ Review annals 2015

821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord


109. Lutic, Mircea. Ofrandă întemeietoare : [poezii] / Mircea Lutic. – Cernăuţi : Misto,
2014. – 224 p.
Morăraş Mihai. Înnobilat de zarea poeziei // Literatura şi arta. – 2015. – 30 apr. – P. 7.

110. Tărâțeanu, Vasile. Și de-o fi să mor : [poezii] / Vasile Tărâțeanu. – Râmnicu-Sărat


: Rafet, 2014.
Codreanu Lina // Literatura și arta. – 2015. – 24 sept. – P. 4.

111. Tărâţeanu, Vasile. Viaţa, ca un solo de vioară : [dialog cu poetul] : Mihai Morăraş /
Vasile Tărâţeanu. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 167, [1] p.
Apetri Dumitru. O carte-dialog consistentă și impresionantă // Literatura și arta. – 2015.
– 20 aug. – P. 6.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


112. Anton, Ion. Viaţa ca amintire : [roman] / Ion Anton. – Ed. a 2-a rev. şi adăug. –
Bucureşti : eLiteratura, 2014. – 244 p.
Blănaru Gheorghe. Un roman zguduitor: "Viaţa ca amintire" // Viața Basarabiei. – 2014.
– Nr 3. – P. 146-149.
Postolachi Veronica. Forța tămăduitoare a amintirii // Viața Basarabiei. – 2015. – Nr 1. –
P. 104-109.

113. Bajureanu, Ion. Rodul harului : Poeme creştine şi patriotice / Ion Bajureanu. –
Chişinău : Pontos, 2014. – 135 p.
Ciocanu Ion. Poezia ca rugăciune // Florile dalbe. – 2015. – 7 mai. – P. 7.

114. Bălţescu, Nicolae. Luciferice flori, sau Edenul pierdut : [versuri] / Nicolae
Bălţescu. – Chişinău : Prometeu, 2013. – 144 p.
Bondarenco Ana. Reflecții asupra poeziei reflective a lui Nicolae Bălțescu // Biblio Polis.
– 2014. – Vol. 52, Nr 2. – P. 239-243.

115. Belicov, Serafim. Alte elegii contra frigului : [pamflete] / Serafim Belicov. – Chişi-
nău : S. n., 2015. – 208 p.
Cimpoi Mihai. Creionările "elegice" ale lui Serafim Belicov // Literatura și arta. – 2015. –
3 dec. – P. 6.
Ciocanu Ion. Permanența inspirației // Literatura și arta. – 2015. – 3 dec. – P. 6.
Dabija Nicolae. Despre elegiile în proză ale unui pot // Literatura și arta. – 2015. – 3 dec.
– P. 6.

116. Beşleagă, Vladimir. Voci, sau Dublul suicid din Zona Lacurilor : [roman] / Vladimir
Beşleagă. – Chişinău : Arc, 2014. – 196 p.
Ciobanu Mircea V. Despre "Vocile" scriitorului // Contrafort. – 2014. – Sept.-Oct. (Nr
9/10). – P. 4.

187
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

117. Bivol, Zina. Fereastra cu lentile : [versuri] / Zina Bivol. – [Chişinău] : Prut Internaţi-
onal (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015. – 65, [2] p.
Moroșanu Andrei. Confesiunea iubirii plurivalente // Literatura și arta. – 2015. – 3 sept. –
P. 8.

118. Blănaru, Gheorghe. Alte catrene eterogene / Gheorghe Blănaru. – Iași :


Vasiliana-98, 2015. – 294 p.
Anton Ion. Înțelepciunea cuprinsă în patru rânduri // Florile dalbe. – 2015. – 10 sept. –
P. 8 ; Viața Basarabiei. – 2015. – Nr 3. – P. 128-129.

119. Botnaru, Virgil. Return to innocence : [poeme] / Virgil Botnaru. – București : Casa
de Pariuri Literare, 2015. – 56 p.
Chiper Grigore. Inocența ca amintire // Contrafort. – 2015. – Noiem.-Dec. (Nr 11/12). –
P. 5.

120. Buzdugan, Ion. Scrieri : Ediţie în 2 volume / Ion Buzdugan ; text sel. şi îngrijit, re-
pere cronologice, note şi comentarii de Mihai şi Teodor Papuc ; st. introd. de Eugen Lungu. –
[Chişinău] : Ştiinţa, 2014. – 1105 p.
Datcu Iordan. Restituirea operei lui Ion Buzdugan // Philologia. – 2015. – Nr 3/4. – P.
123-125. – Rez. în lb. engl.
Grigurcu Gheorghe. O conștiință a Basarabiei // Oameni, Locuri, Destine. – 2014. – Nr
7/8. – P. 196.

121. Cartea prozei scurte, 2015 : [antologie] / antologatori: Grigore Chiper, Iulian Cio-
can. – Chişinău : Arc, 2015. – 184 p.
Ciobanu Mircea V. Încă o dată despre starea prozei // Contrafort. – 2015. – Sept.-Oct.
(Nr 9/10). – P. 10.

122. Chiper, Grigore. Nisipul de sub picioare : [povestiri] / Grigore Chiper. – Bucureşti :
Tracus Arte, 2014. – 199 p.
Ciobanu Mircea V. Grigore Chiper şi cartea lui de nisip // Contrafort. – 2015. – Ian.-
Febr. (Nr 1/2). – P. 10.

123. Ciocan, Iulian. Iar dimineața vor veni rușii : [roman] / Iulian Ciocan. – Iași : Poli-
rom, 2015. – 256 p.
Ciobanu Vitalie. Puterea terifiantă a ficțiunii // Contrafort. – 2015. – Sept.-Oct. (Nr 9/10).
– P. 4.

124. Cotoviţchi, Ion. Rouă nouă : Poezii pentru copii – Toate cu-ntâmplări hazlii / Ion
Cotoviţchi. – Chişinău : Iulian, 2013. – 64 p.
Ciocanu Ion. Bunicul şi nepoţeii săi // Florile dalbe. – 2015. – 26 febr. – P. 7.

125. Crudu, Dumitru. O bătrână de unsprezece ani : Teatru pentru copii / Dumitru
Crudu. – Chişinău : Prut Internaţional, 2015. – 23 p.
Stănilă Moni. Cartea anului // Timpul. – 2015. – 15 mai. – P. 14.

188
Cronica recenziilor 2015 ≡ Review annals 2015

126. Curicheru, Mihail. Petale de mac : [nuvele, publicistică, critică literară] / Mihail
Curicheru. – Chişinău : S. n., 2014. – 175 p.
Ciocanu Ion. Întoarcerea lui Mihail Curicheru // Literatura şi arta. – 2015. – 19 mar. – P.
8.
Ciocanu Ion. Prozator şi publicist care nu trebuie uitat // Florile dalbe. – 2015. – 23 apr.
– P. 2-3.

127. Dabija, Nicolae. Nu vă îndrăgostiţi primăvara : (nuvele) / Nicolae Dabija. – Chişi-


nău : Ed. pentru Literatură şi Artă, 2013. – 210 p.
Budişteanu Alexandru. Din nou despre o carte minunată, care nu îmbătrâneşte // Litera-
tura şi arta. – 2015. – 8 ian. – P. 7.

128. Dabija, Nicolae. Privighetori împăiate : [versuri] / Nicolae Dabija. – Alba Iulia :
Gens Latina, 2011. – 122 p.
Copcea Florian. Un poet cathartic și oracular // Literatura și arta. – 2015. – 8 oct. – P. 5.

129. Dabija, Nicolae. Psalmi de dragoste : [poeme] / Nicolae Dabija. – București : De-
tectiv literar, 2013. – 128 p.
Pop Ioan Es. O Mioriță contemporană // Literatura și arta. – 2015. – 24 dec. – P. 7.

130. Diordiev, Ion. Paradoxul celor două cuvinte : [versuri] / Ion Diordiev. – Chișinău :
Balacron, 2014.
Ciocanu Ion. Necruțător, bisturiul satiricului… // Literatura și arta. – 2015. – 19 noiem. –
P. 7.

131. Doloton, Mihai. Nopţi albe : Versuri / Mihai Doloton. – Chişinău : Pontos, 2014. –
237, [14] p.
Grosu Lidia. Nopțile albe ale poetului Mihai Doloton – între macabru și edenic // Biblio
Polis. – 2014. – Vol. 53, Nr 3. – P. 188-191.

132. Dumbrăveanu, Luminiţa. În Grădina Te iubesc : [poezii] / Luminiţa Dumbrăveanu.


– Chişinău : Prut Internaţional, 2014. – 136 p.
Boiar Marga. O carte – film: Luminiţa Dumbrăveanu "În Grădina Te Iubesc!" // Literatura
şi arta. – 2015. – 1 ian. – P. 5.
Nicu Ghenadie. Orgoliul singularităţii // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54, Nr 4. – P. 239-
241.

133. Filip, Iulian. De ce mă doare inima : [poezii] / Iulian Filip. – Iași : Tipo Moldova,
2012. – 438 p.
Răileanu Vitalie. Poeticul făurar – un alt nume al scriitorului Iulian Filip // Biblio Polis. –
2014. – Vol. 51, Nr 1. – P. 268-269.

134. Florea-Dascăl, Valeria. Nu te-am uitat : Nuvele / Valeria Florea-Dascăl. – Chişi-


nău : Pontos, 2014. – 302 p.
Ciocanu Ion. Alte schiţe ale Valeriei Dascăl // Literatura şi arta. – 2015. – 30 apr. – P. 4.

189
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

135. Galaicu-Păun, Emilian. Arme grăitoare : Antologie de versuri / Emilian Galaicu-


Păun. – Ed. ne varietur. – [Chişinău] : Cartier, 2015. – 199, [1] p.
Ciobanu Mircea V. Em. G.-P. ne varietur. Lecturi periferice // Contrafort. – 2015. –
Noiem.-Dec. (Nr 11/12). – P. 10.
Corcinschi Nina. Emilian Galaicu-Păun. Zonele erogene ale scriiturii // Contrafort. –
2015. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 9.

136. Grama, Steliana. Opere. Rondeluri de dragoste / Steliana Grama. – Iași : Tipo
Moldova, 2013. – 436 p.
Rață Valeriu. Discursul liric în rondelurile de dragoste ale Stelianei Grama // Biblio Polis.
– 2014. – Vol. 51, Nr 1. – P. 237-240.

137. Grosu, Lidia. Lumina golului = La lumiere de l’accomplissement et de l’impasse :


[versuri] / Lidia Grosu. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 96 p.
Răileanu Vitalie. Lumina din interiorul poeziei Lidiei Grosu // Literatura şi arta. – 2015. –
9 apr. – P. 6 ; 17 dec. – P. 4.

138. Hlib, Lidia. Legendele Zânei Flora / Lidia Hlib. – [Chişinău] : Silvius Libris, 2015. –
31, [1] p.
Ciocanu Ion. În lumea feerică a basmului // Florile dalbe. – 2015. – 24 sept. – P. 7.

139. Hlib, Lidia. Poveştile căsuţei cu surprize / Lidia Hlib. – [Chişinău] : Silvius Libris,
2015. – 31, [1] p.
Ciocanu Ion. De ce nu zboară omul? // Florile dalbe. – 2015. – 22 oct. – P. 7.

140. Iachim, Ion. Păstorind cu Ahile : [roman] / Ion Iachim. – Bacău : Vicovia, 2014. –
212 p.
Rusu Nicolae. Dăscălind cu Ion Iachim // Literatura şi arta. – 2015. – 2 iul. – P. 4.

141. Iacob, Petru. Cuvinte pe cântar : Poezii / Petru Iacob. Reflecţii în oglinzi : Grafică /
Aurel Guţu. – Chişinău : Pontos, 2012. – 160 p.
Hlib Elisabeta Lidia. Că nu e om să nu fi scris o poezie… // Biblio Polis. – 2014. – Vol.
53, Nr 3. – P. 195-196.

142. Iacob, Petru. Deşteptătorul : Poezii cu miez de ghici pentru mari şi pentru mici /
Petru Iacob. – Chişinău : S. n., 2014. – 44 p.
Hlib Elisabeta Lidia. Că nu e om să nu fi scris o poezie… // Biblio Polis. – 2014. – Vol.
53, Nr 3. – P. 195-196.

143. Iacob, Petru. Tu, Zeiţă rămâi : [poezii] / Petru Iacob. – Chişinău : S. n., 2014. – 48
p.
Hlib Elisabeta Lidia. Că nu e om să nu fi scris o poezie… // Biblio Polis. – 2014. – Vol.
53, Nr 3. – P. 195-196.

144. Iacob, Petru. Zile şi Nopţi : [versuri] / Petru Iacob. – Chişinău : Pontos, 2012. –
239 p.

190
Cronica recenziilor 2015 ≡ Review annals 2015

Hlib Elisabeta Lidia. Că nu e om să nu fi scris o poezie… // Biblio Polis. – 2014. – Vol.


53, Nr 3. – P. 195-196.

145. Iaşcenco-Zabelinschi, Renata. Stropi de polen : [miniaturi] / Renata Iaşcenco-


Zabelinschi. – Rezina : S. n., 2015. – 64 p.
Cuzuioc Ion. Puritatea stropilor de polen // Literatura şi arta. – 2015. – 23 apr. – P. 8.

146. Izbaş, Zina. Dans cu trandafiri : [versuri] / Zina Izbaş. – Chişinău : Pontos, 2014. –
72 p.
Grosu Lidia. Invitaţie la "Dans cu trandafiri" // Literatura şi arta. – 2015. – 30 apr. – P. 4.

147. Ladaniuc, Victor. Camera nr. 33 : Roman / Victor Ladaniuc. – Chişinău : Fundaţia
"Draghiştea", 2015. – 455 p.
Palladi Tudor. Naraţiunea între ironie şi armonie sau decagonul critic al unei scrieri au-
tobiografice impresionate // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 2. – P. 114-125.

148. Lari, Leonida. Insula de repaus : [nuvele fantastice] / Leonida Lari. – Chişinău : Li-
teratura artistică, 1988. – 96 p.
Ciocanu Ion. Proza fantastică a Leonidei Lari // Florile dalbe. – 2015. – 19 mar. – P. 2-3.

149. Lari, Leonida. Se duce vara vieții… : [poezii] / Leonida Lari. – Bacău : Vicovia,
2013. – 302 p.
Tamazlâcaru Elena. Leonida Lari: "Frații mei de sânge, plânșii mei de stea…" // Literatu-
ra și arta. – 2015. – 27 aug. – P. 7.

150. Leahu, Nicolae. Autorul, personajul şi eroinele : [poeme] / Nicolae Leahu. – [Chi-
şinău] : Arc, 2013. – 140, [2] p.
Chiper Grigore. Să scrii lăsând pagina albă // Contrafort. – 2014. – Sept.-Oct. (Nr 9/10).
– P. 5.

151. Lungu, Eugen. Panta lui Sisif : Eseuri / Eugen Lungu. – [Chişinău] : Cartier,
[2014]. – 213 p.
Mihail Viorel. Pe "Panta" lui Sisif // Săptămîna. – 2015. – 23 oct. – P. 8.

152. Palii, Alexei. În căutare de sine : [povestiri] / Alexei Palii. – Chişinău : Epigraf,
2014. – 155, [4] p.
Apetri Dumitru. În căutare de sine // Literatura şi arta. – 2015. – 4 iun. – P. 8.

153. Pilchin, Maria. Poeme cu Ivan Gogh / Maria Pilchin. – Pitești : Paralela 45, 2015.
– 80 p.
Chiper Grigore. Jocuri pe ruinele realității // Contrafort. – 2015. – Noiem.-Dec. (Nr
11/12). – P. 5.

154. Poiată, Mihai Ștefan. Bereta albă din autobuzul expres : [proză] / Mihai Ștefan
Poiată. – Iași : Tipo Moldova, 2013. – 358 p.

191
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Răileanu Vitalie. Proza ce te îmbie la lectură // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr 1. – P.
274-276.

155. Postolache, Ghenadie. Elegia unui picaj : roman / Ghenadie Postolache. – Chişi-
nău : S. n., 2014. – 160 p.
Rusu Nicolae. Picajul înălțării // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr 1. – P. 240-244.

156. Răileanu, Mariana. Singur în întuneric : [roman] / Mariana Răileanu. – Chișinău :


Ed. pentru Literatură și Artă, 2015. – 184 p.
Grecu Doina. "Orice om ajuns la vârsta a treia…" // Literatura și arta. – 2015. – 24 dec.
– P. 4.
Moroșanu Andrei. Copiii furați de himere // Literatura și arta. – 2015. – 19 noiem. – P. 4.

157. Răileanu, Vitalie. Imun la naupatie… : [poezii] / Vitalie Răileanu. – Iași : Tipo Mol-
dova, 2014. – 92 p.
Chiper Grigore. Ieșirea la mare // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr 1. – P. 265-266.

158. Roşca, Valentin. Amiaza lucrurilor : [versuri] / Valentin Roşca. – Chişinău : Arc,
2015. – 62 p.
Ciocanu Ion. Un poet mereu viabil // Florile dalbe. – 2015. – 21 mai. – P. 2.

159. Rusu, Nicolae. Al şaptelea simţ : Roman / Nicolae Rusu. – Chişinău : Prut Inter-
naţional, 2013. – 220 p.
Pârlea Gheorghe. Un balans între ficțiune și realitate (sau) Al șaptelea simț, romanul
unui povestitor al timpului său // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr 1. – P. 259-265.

160. Scripa, Tatiana. Pentru tine, Copilaş, Ziceri despre-un Motănaş : Poezii despre
Motănelul Dorodont şi peripeţiile sale : 4+ / Tatiana Scripa. – Chişinău : S. n., 2015. – 47, [1]
p.
Ciocanu Ion. Îndărătul jocului amuzant de cuvinte și culori // Florile dalbe. – 2015. – 17
dec. – P. 15.

161. Scripa, Tatiana. Povestiri rimate despre Dorodont în fapte : 6+ / Scripa Tatiana. –
Chişinău : S. n., 2015. – 46, [2] p.
Ciocanu Ion. Îndărătul jocului amuzant de cuvinte și culori // Florile dalbe. – 2015. – 17
dec. – P. 15.

162. Silvestru, Aurelian. Fărâme de suflet : [eseuri] / Aurelian Silvestru. – Chişinău :


Tocono, 2012. – 406 p.
Nenescu Nina. Fărâme de suflet, sau Actul suferinţei // Univers pedagogic pro. – 2015.
– 18 iun. – P. 5.

163. Silvestru, Aurelian. Şi tu eşti singur : roman / Aurelian Silvestru. – Chişinău : Prut
Internaţional, 2014. – 282, [1] p.
Dabija Nicolae. Un autor găsit de cărţile sale // Literatura şi arta. – 2015. – 8 ian. – P. 1.
Neculae Ionel. Înfruntând singurătate // Literatura și arta. – 2015. – 8 oct. – P. 5.

192
Cronica recenziilor 2015 ≡ Review annals 2015

164. Slutu-Soroceanu, Nina. Cu rădăcinile în vânt : Povestiri şi nuvele / Nina Slutu-


Soroceanu. – Chișinău : Lumina, 2012. – 115, [1] p.
Palladi Tudor. Ministerul cunoașterii, sau Înfruntarea spațiotimpului epic // Biblio Polis. –
2014. – Vol. 52, Nr 2. – P. 231-235.

165. Snegur, Crina. Captivă a zborului : [versuri] / Crina Snegur. – Chişinău : S. n.,
2015. – 112 p.
Moroșanu Andrei. Presimțirea captivă de himere // Literatura și arta. – 2015. – 29 oct. –
P. 6.

166. Soroca – ţinut la margine de ţară : (515 ani de la atestarea documentară) : Anto-
logie de texte, poezii, esee, amintiri, note de călătorie / alcăt.: Gaja Viorica. – Chişinău, S. n.,
2014. – 328 p.
Soroceanu Nina. În oglinda timpului // Literatura şi arta. – 2015. – 12 mar. – P. 8.

167. Soroceanu, Nina. Am venit la voi, copii... : Poezii pentru copiii de toate vârstele /
Nina Soroceanu. – Chişinău : S. n, 2014. – 83, [1] p.
Ciocanu Ion. O carte-album // Florile dalbe. – 2015. – 29 ian. – P. 7.

168. Strâmbeanu, Andrei. Poezii cu gust de pelin / Andrei Strâmbeanu. – Iași :


TipoMoldova, 2015. – 397 p.
Cimpoi Mihai. Există momentul Strâmbeanu în literatură // Literatura și arta. – 2015. –
12 noiem. – P. 4.

169. Şchendrea, Alexandru. Satul de graniţă : [roman] / Alexandru Şchendrea. – Chi-


şinău : Continental Grup, 2014. – 240 p
Ciocanu Ion. Sângerândă, istoria noastră... // Florile dalbe. – 2015. – 26 mar. – P. 7.
Ciocanu Ion. Vocație de romancier // Literatura și arta. – 2015. – 15 oct. – P. 5.

170. Șleahtițchi, Maria. Acum : [poezii] / Maria Șleahtițchi. – Iași : Tipo Moldova, 2013.
– 162 p.
Răileanu Vitalie. Repercutarea reflexivă a poemelor… acum // Biblio Polis. – 2014. –
Vol. 51, Nr 1. – P. 272-274.

171. Tarlapan, Efim. De la Nistru pân’la... Nisa, tot românul râsu-mi-s-a! / Efim Tarla-
pan. – Cluj-Napoca : Casa de Editură Dokia, 2014. – 588 p.
Morăraş Mihai. Poetul ce respiră aerul de acasă // Literatura şi arta. – 2015. – 18 iun. –
P. 4.

172. Tarlapan, Efim. În imperiul unei... fraze : O antologie cronologică a aforismului


românesc / Efim Tarlapan. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015. –
363, [1] p.
Ciocanu Ion. Panoramă a aforismului românesc // Literatura și arta. – 2015. – 17 sept. –
P. 6.

193
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

173. Tăzlăuanu, Valentina. Ceea ce rămâne : [eseuri] / Valentina Tăzlăuanu. – Chişi-


nău : Arc, 2015. – 102 [1] p.
Ciobanu Mircea V. Ce rămâne? // Contrafort. – 2015. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 4.

174. Ţapeş, Vitalie. Vremea trece... Vremea vine... : [publicistică şi eseuri] / Vitalie
Ţapeş. – Iaşi : Tipo Moldova, 2014. – 204 p.
Răileanu Vitalie. Monologul timpului trăit de Vitalie Ţapeş // Literatura şi arta. – 2015. –
2 apr. – P. 4.

175. Țurcanu, Ianoș. Casă pentru femeia iubită : [poezii] / Ianoș Țurcanu. – Iași : Tipo
Moldova, 2012. – 202 p.
Răileanu Vitalie. Poetul dorului – pentru femeia iubită // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51,
Nr 1. – P. 269-272.

176. Ţvetov, Victor. În lipsa unor lucruri importante : [poezii] / Victor Ţvetov. – Bucu-
reşti : Casa de Ed. Max Blecher, 2015. – 66 p.
Stănilă Moni. În lipsa unor lucruri importante // Timpul. – 2015. – 24 apr. – P. 14.

177. Ursache, Silvia. Istorioare hazlii : [povestiri scurte] / Silvia Ursache. – [Chişinău] :
Silvius Libris, 2015. – 31, [1] p.
Ciocanu Ion. Albinuţa, Albinel şi ... noi // Florile dalbe. – 2015. – 28 mai. – P. 7.

178. Ursache, Silvia. Legendele vietăţilor / Silvia Ursache. – [Chişinău] : Silvius Libris,
2015. – 31, [1] p.
Ciocanu Ion. Alte legende ale Silviei Ursache // Florile dalbe. – 2015. – 26 noiem. – P.
7.

179. Vatamanu, Ion. Contur de meditaţie / Ion Vatamanu. – Chişinău : Arc, [2015]. –
62, [1] p.
Ciocanu Ion. Adieri de Ion Vatamanu // Florile dalbe. – 2015. – 18 iun. – P. 15.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


180. Вассерман, Александр. Мой любимый король Карол II : [роман] / Вассерман
Александр. – Кишинев : Moldpresa, 2011. – 264 p.
Шишкан Константин. Елена и король // Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2014.
– Vol. 15/16. – P. 96-97.

821.162.3 Literatură cehă


181. Coama leului pe pernă : antologie de proză cehă contemporană / sel. şi trad. de
Helliana Ianculescu, Lidia Našincová. – [Chişinău] : Arc, 2013. – 238 p.
Fonari Victoria. Leul boem și arcul editorial // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr 1. – P.
246-250.

182. Hulova, Petra. Munții roșii : [roman] / Petra Hulova ; trad. din lb. cehă de Helliana
Ianculescu. – București : Curtea Veche Publishing, 2014. – 288 p.

194
Cronica recenziilor 2015 ≡ Review annals 2015

Năstase Răzvan Mihai. Petra Hulova, sau Realism magic în Mongolia // Contrafort. –
2015. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 24.

821.163(497.16) Literatură muntenegreană


183. Perović, Sreten. Steaua salcâmului : [poezii] / Sreten Perovic ; pref. şi trad. de Ni-
colae Dabija. – Chişinău : Ed. pentru Literatură şi Artă, 2014. – 106 p.
Morăraş Mihai. Un poet cu izvoarele în cer // Literatura şi arta. – 2015. – 5 mar. – P. 4.
Răileanu Vitalie. Libertatea stelelor în poemele lui Sreten Perovic // Literatura şi arta. –
2015. – 26 mar. – P. 8.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


184. Fonari, Victoria. Hermeneutica literară : (Material didactic) / Victoria Fonari. –
Chișinău : CEP USM, 2007. – 114 p.
Vorotneac Elena. Hermeneutica literară, o amplă viziune asupra textului // Biblio Polis. –
2014. – Vol. 53, Nr 3. – P. 197-198.

821.111.0 Literatură engleză


185. Cotescu, Diana. Shakespeare în viziunea lui Eminescu = Shakespeare in Emi-
nescu’s Vision / Diana Cotescu, Tudor Nedelcea. – Craiova : Aius, 2012. – 99 p.
Codreanu Lina. Shakespeare şi Eminescu // Literatura şi arta. – 2015. – 29 ian. – P. 4.

821.134.2.0 Literatură spaniolă


186. Padron, Justo Jorge. Ars poetica : Al arte del poema = Arta poetică = The art of
the poem = Искусство поэзии / Justo Jorge Padron ; trad. în lb. rom.: Nicolae Dabija ; trad.
în lb. engl.: Louis Bourne ; trad. în lb. rusă : Tamara Şmundeac. – Chişinău : Ed. pentru Lite-
ratură şi Artă, 2015. – 144 p.
Cimpoi Mihai. Arta poeziei ca artă de a trăi // Literatura şi arta. – 2015. – 21 mai. – P. 5.

821.135.1.0 Literatură română


187. Blandiana, Ana. Fals tratat de manipulare : [jurnal memorialistic] / Ana Blandiana.
– Bucureşti : Humanitas, 2013. – 484 p.
Ciobanu Vitalie. Ana Blandiana – în căutarea propriului adevăr // Contrafort. – 2015. –
Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 4.

188. Cimpoi, Mihai. Elena Văcărescu: poeta "neliniștii divine" / Mihai Cimpoi. – Târgo-
viște : Bibliotheca, 2015.
Tamazlâcaru Elena // Literatura și arta. – 2015. – 15 oct. – P. 4.
Nedelcea Tudor // Literatura și arta. – 2015. – 17 dec. – P. 3.

189. Cimpoi, Mihai. Modelul de existenţă Eugen Simion / Mihai Cimpoi. – Bucureşti :
Semne, 2014. – 347 p.
Coroiu Constantin. Un model nu doar de existenţă // Literatura şi arta. – 2015. – 16 apr.
– P. 6.

195
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

190. Holban, Ioan. Literatura română de azi : Poezia. Proza / Ioan Holban. – Iași :
TipoMoldova, 2015.
Dabija Nicolae. O carte grea // Literatura și arta. – 2015. – 17 dec. – P. 6.

191. Danilov, Nichita. Celălalt Nichita : [eseu : pe marginea creaţiei poetului Nichita
Stănescu] / Nichita Danilov. – Bucureşti : Tracus Arte, 2013. – 139 p.
Chiper Grigore. Nichita despre Nichita // Contrafort. – 2015. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 5.

192. Georgescu, Nicolae. Boala şi moartea lui Eminescu : Documente, mărturii, ipote-
ze / Nicolae Georgescu. – Bucureşti : Babel, 2014. – 716 p.
Negru Nina. În eminescologie totul trebuie recitit // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 16 ian.
– P. 8.

193. Lazurca, Marius. Zeul absent : Literatură şi iniţiere la Mircea Eliade / Marius
Lazurca. – Chişinău : Cartier, 2015. – 180 p.
Cosmescu Alex. "Zeul absent" : teorie, literatură, autobiografie la Mircea Eliade // Con-
trafort. – 2015. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 11.

194. Marcu, Emilian. Vitrina cărţilor : (un deceniu de singurătate... în bibliotecă) / Emi-
lian Marcu. – Iaşi : PIM, 2013. – 644 p.
Bahnaru Vasile. Vitrina... unui deceniu de singurătate // Literatura şi arta. – 2015. – 30
apr. – P. 4.

195. Moldoveanu, Gheorghe C. Dicţionarul limbajului poetic al lui Octavian Goga /


Gheorghe C. Moldoveanu. – Bucureşti : Ed. Academiei Române, 2013. – 854 p.
Răileanu Vitalie. Dicţionar inedit // Literatura şi arta. – 2015. – 4 iun. – P. 4.

196. Păsat, Dumitru. Eminescu și cugetul german : Eseuri lirosofice / Dumitru Păsat. –
Chişinău : Pontos, 2013. – 62, [1] p.
Catană Vera. Spiritul în esență // Literatura și arta. – 2015. – 5 noiem. – P. 4.

197. Simion, Eugen. Emil Cioran, o mitologie a nedesăvârşirilor / Eugen Simion. – Bu-
cureşti : Tracus Arte, 2014. – 512 p.
Cimpoi Mihai. Cioran: o mitologie a nedesăvârşirilor // Literatura şi arta. – 2015. – 7 mai.
– P. 6.

198. Slutu-Grama, Claudia. Un nume la templul adevărului : Scriitorul Sergiu Victor


Cujbă (1875-1937) : Studiu monografic / Claudia Slutu-Grama. – Ed. a 2-a. – Iași :
TipoMoldova, 2013. – 200 p.
Palladi Tudor. Partea de măreție cujbiană dinspre necesitate și întreg // Viața Basarabi-
ei. – 2015. – Nr 3. – P. 119-127.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


199. Barbu, Ecaterina. Jumătate de veac cu Anatol Codru : Povestea dragostei noas-
tre / Ecaterina Barbu. – Chişinău : Pontos, 2015. – 324, [4] p.
Ciobanu Raisa. Două inimi gemene // Literatura şi arta. – 2015. – 27 aug. – P. 11.

196
Cronica recenziilor 2015 ≡ Review annals 2015

Olărescu Dumitru. O poveste de dragoste cu filme și poeme // Literatura şi arta. – 2015.


– 27 aug. – P. 11.

200. Ciocanu, Ion. Rămurea de iasomie : Memorii şi meditaţii despre jurnalista şi tra-
ducătoarea Raisa Ciocanu şi despre familia ei / Ion Ciocanu. – Chişinău : Pontos, 2013. –
370, [1] p.
Palladi Tudor. Realitatea unui "roman" între dramă și elegie… // Biblio Polis. – 2014. –
Vol. 51, Nr 1. – P. 225-236.

201. Ciuntu, Ioan. Dor de firul de iarbă : [poetul Grigore Vieru] / Ioan Ciuntu. – [Chişi-
nău : S. n.], 2014. – 159, [1] p.
Ciocanu Ion. Poetul din amintiri // Florile dalbe. – 2015. – 4 iun. – P. 2-3.

202. Cuţitaru, Natalia. Alchimia verbului: Introducere în universul poeziei lui Liviu Da-
mian : Studiu monografic / Natalia Cuţitaru. – [Chişinău] : Gunivas, 2013. – 176 p.
Apetri Dumitru. O exegeză literară binevenită // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr 1. – P.
257-258.

203. David, Eugenia. Viaţa ca o iluzie : Creionări, dialoguri, traduceri / Eugenia David.
– Ed. a 2-a, rev. – Chişinău : Lumina, 2013. – 220 p.
Şmundeac Tamara. "A rămas falnic şi frumos..." // Săptămîna. – 2015. – 27 febr. – P. 8.

204. Omul duminicii : Cuvinte înlăturate, cuvinte de neuitare pentru poetul Grigore Vie-
ru / ed. îngr. de Raisa Vieru. – Chişinău : Prut Internaţional, 2014. – 538 p.
Ciocanu Ion. Poetul ca melc şi leopard // Florile dalbe. – 2015. – 5 mar. – P. 3.

205. Petru Cărare – scriitor nonconformist : (exegeze literare) / concepţie, elab., an-
tologare de Vitalie Răileanu ; coord.: Lidia Kulikovski. – Chişinău : S. n., 2013. – 238 p.
Răileanu Vitalie. Cărările care ne duc spre cărţile adevărului // Literatura şi arta. – 2015.
– 12 febr. – P. 3.
206. Pilchin, Maria. Praguri critice / Maria Pilchin. – Iași : Tipo Moldova, 2013. – 318 p.
Răileanu Vitalie. Acribia "pragurilor critice" în extensor // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51,
Nr 1. – P. 276-277.

207. Melnic Ştefan. Satana pe pământ : [mărturii, interviuri] / Ştefan Melnic. – Chișinău
: Lumina, 2012. – 239, [1] p.
Rusu Tudor. Protagoniştii-martiri ai lui Ştefan Melnic // Făclia. – 2015. – 13 febr. – P. 3.

208. Mititelu, Oxana. Singuri în faţa lui Moloh : Totalitarismul comunist în literatură :
Studiu monografic / Oxana Mititelu. – [Chişinău] : Gunivas, [2013]. – 200 p.
Apetri Dumitru. Studiu monografic de o stringenta actualitate // Biblio Polis. – 2014. –
Vol. 51, Nr 1. – P. 250-251.

209. Moraru, Anatol. Dumitru Matcovschi: opera lirică, epică şi dramatică / Anatol Mo-
raru. – Chişinău : Arc, 2014. – 63 p.
Ciocanu Ion. Pentru elevi, studenţi, profesori // Florile dalbe. – 2015. – 11 iun. – P. 3.
197
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

210. Simion, Eugen. Viaţa ca un roman: Constantin Stere scriitorul : Eseuri / Eugen
Simion, Mihai Cimpoi ; tab. cronologic de Victor Durnea. – [Chişinău] : Gunivas, 2015. – 146
p.
Cogut Sergiu. Un omagiu exegetic romancierului și publicistului Constantin Stere //
Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 170-174.

821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova


211. Прокоп, Светлана. Особенности русской составляющей литературного про-
цесса Молдовы второй половины XX в. / Светлана Прокоп. – Кишинев : Б. и., 2014. –
205, [1] p.
Никогло Диана // Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2014. – Vol. 15/16. – P. 133-
134.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
212. De vorbă cu Radu Florescu. Amintiri și evocări / coord.: Ioan Opriș. – Târgoviș-
te : Cetatea de Scaun, 2013. – 181 p.
Ursu Naniu Rodica // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P.
327-328.

213. Enea, Sergiu Constantin. Elemente de arheologie funerară în spațiul carpato-


danubian. Neolitic și eneolitic / Sergiu Constantin Enea. – Cluj-Napoca : Argonaut, 2011. –
197 p.
Sîrbu Ghenadie // Revista Arheologică. – 2014. – Vol. 10, Nr 1/2. – P. 297-300.

214. Tentiuc, Ion. Contribuţii la istoria şi arheologia spaţiului Pruto-Nistrean : Siturile de


la Durleşti şi Moleşti / Ion Tentiuc. – Chişinău : Muzeul Naţ. de Arheologie şi Istorie a Moldo-
vei, 2012. – 288 p.
Mustață Sergiu // Plural. – 2013. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 234-236.

215. The Late Bronze Age Settlement of Nyíregyhάza-Oros "Úr Csere" / Liviu Mar-
ta, Daniel V. Sana, Ioan Bejinariu [et al.]. – Satu Mare : Editura Muzeului Sărmărean, 2010. –
272 p.
Sîrbu Livia // Revista Arheologică. – 2014. – Vol. 10, Nr 1/2. – P. 301-305.

216. Губогло, М. Н. Антропология повседневности / М. Н. Губогло. – Москва :


Языки славянской культуры, 2013. – 752 с.
Степанов Вячеслав. Путь исследователя в лабиринтах повседневности // Revista
de Etnologie şi Culturologie. – 2014. – Vol. 15/16. – P. 135-137.

908 Monografii ale localităţilor


217. Pârlea, Gheorghe. Miroslăveşti : prin ochiul timpului nostru : Album monografic cu
tematică cultural-spirituală, prilejuit de împlinirea a 585 de ani de la prima atestare documen-

198
Cronica recenziilor 2015 ≡ Review annals 2015

tară a satului Miroslăveşti şi 150 de ani de la înfiinţarea comunei cu acelaşi nume / Gheorghe
Pârlea. – Chişinău : Serebia, 2014. – 352 p.
Şoimaru (-Năvrăpescu) Vasile. Miroslăveşti – sat unic, cu trei monografii // Biblio Polis.
– 2014. – Vol. 54, Nr 4. – P. 241-243.

218. Şoimaru, Vasile. Românii din jurul României : Monografie etnofotografică / Vasile
Şoimaru. – Chişinău : Serebia ; Oneşti : Magic Print, 2014. – 375 p.
Moldovan Dumitru. Un tratat ştiinţific în imagini, bazat pe creativitate şi inovaţie // Litera-
tura şi arta. – 2015. – 5 mar. – P. 3.
Munteanu Marin // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 53, Nr 3. – P. 181-184.
Rață Valeriu. Românimea văzută prin obiectivul lui Vasile Șoimaru // Biblio Polis. –
2014. – Vol. 52, Nr 2. – P. 220-225.

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
219. Duby, Georges. Mes ego-histoires / ed. etablie par Patrick Boucheron et Jacques
Dalarun ; pref. de Pierre Nora ; postface de Patrick Boucheron. – Paris : Gallimard, 2015.
Platon Alexandru-Florin. Ego-istorii (1) // Contrafort. – 2015. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 6,
8.

220. Gruzinski, Serge. L’Histoire, pour quoi faire? / Serge Gruzinski. – Paris : Fayard,
2015. – 300 p.
Platon Alexandru-Florin. La ce mai e bună, astăzi, istoria? Un răspuns din perspectiva
multiculturalismului // Contrafort. – 2015. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 6.

221. Veyne, Paul. Et dans l’eternite je ne m’ennuierai pas : Souvenirs / Paul Veyne. –
Paris : Albin Michel, 2014. – 264 p.
Platon Alexandru-Florin. Ego-istorii (2) // Contrafort. – 2015. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P.
6. – Art. 1 : Iul.-Aug. (Nr 7/8).

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(100) Istorie universală
222. Cotul Donului 1942: eroism, jertfă, trădare / alcăt.: Vasile Şoimaru, Iosif Nicules-
cu, Gheorghe Pârlea [et al.]. – Chişinău : Balacron, 2013. – 200 p.
Theodor Dorian. După 73 de ani… Onor celor 150 de mii de eroi români de la Cotul Do-
nului // Literatura și arta. – 2015. – 12 noiem. – P. 7.
Theodoru Radu. Un gest pentru istorie // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr 1. – P. 266.

223. Guzun, Vadim. Hnat Porohivski: asul ucrainean al Serviciului Special de Informații
/ Vadim Guzun. – Cluj-Napoca : Argonaut, 2013. – 458 p.
Moraru Pavel // Revista de Istorie a Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 147-148.
224. Guzun, Vadim. Marea foamete sovietică, 1926-1936 / Vadim Guzun. – Baia Mare
: Editura Universității de Nord, 2011. – 380 p.

199
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Crudu Lilia // Revista de Istorie a Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P. 118-122.

225. Guzun, Vadim. Rusia înfometată: acţiunea umanitară europeană în documente


din arhivele româneşti, 1919-1923 (1) / Vadim Guzun. – Târgu Lăpuş : Galaxia Gutenberg,
2012. – 663 p.
Enciu Nicolae // Destin românesc : ser. nouă. – 2013. – Nr 3/4. – P. 103-106.

226. Negru, Elena. "Cursul deosebit" al României şi supărarea Moscovei : Disputa


sovieto-română şi campaniile propagandistice antiromâneşti din RSSM (1965-1989) : Studiu
şi doc. / Elena Negru, Gheorghe Negru. – Chişinău : [CEP USM], 2012. – 616 p.
Agrigoroaiei Ion // Destin românesc : ser. nouă. – 2014. – Nr 1/2. – P. 120-126.

227. Primul război mondial. Perspectivă istorică și istoriografică / World War I. A


Historical and Historiographical Perspective / coord.: Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru,
Oana Mihaela Tămaș. – Cluj-Napoca : Academia Română/Centrul de Studii Transilvane ;
Presa Universitară Clujeană, 2015. – 588 p.
Corlăteanu-Granciuc Silvia. Un secol de la prima conflagrație mondială // Akademos. –
2015. – Nr 3. – P. 167-169.
Enciu Nicolae // Cohorta. – 2015. – Nr 2. – P. 199-201.

228. Statnic, Eugen. Părinţii războaielor : 1914-1918 şi 1939-1945 / Eugen Statnic. –


Bacău : Vicovia, 2014. – 311 p.
Iachim Ion. Eugen Statnic – un autor infatigabil // Univers pedagogic pro. – 2015. – 15
ian. – P. 4.

229. Velikanova, Olga. Popular Perceptions of Soviet Politics in the 1920s: Disenc-
hantment of the Dreamers / Olga Velikanova. – Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2013. –
272 p.
Voronovici Alexandr // Plural. – 2013. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 237-240.

230. Ахмедов, Сабухи. Азербайджанцы на фронтах Первой мировой войны: Та-


тарский конный полк / Сабухи Ахмедов. – Баку : Ziya, 2014. – 246 с.
Bacalov Sergiu. Basarabenii în cadrul Regimentului ecvestru tătăresc al "Diviziei Sălba-
tice" (1914-1917) // Cohorta. – 2014. – Nr 1/2. – P. 173-176.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


231. Ingerflom, Claudio. Le Tzar c’est moi. L’Imposture permanente, d’Ivan le Terrible
a Vladimir Poutine / Claudio Ingerflom. – Paris : P.U.F., 2015.
Platon Alexandru-Florin. Impostura politică și avatarurile sale în Rusia // Contrafort. –
2015. – Noiem.-Dec. (Nr 11/12). – P. 6.

94(478) Istoria Republicii Moldova


232. Baciu, Gheorghe. Istorii de suferinţe şi victimizări omeneşti / Gheorghe Baciu. –
Chişinău : S. n., 2015. – 296 p.
Petrencu Anatol. Nimbul rostogolit în carte // Literatura şi arta. – 2015. – 16 apr. – P. 2.

200
Cronica recenziilor 2015 ≡ Review annals 2015

233. Boldur, Alexandru V. Ştefan cel Mare, Voievod al Moldovei (1457-1504) : Studiu
de istorie socială şi politică / Alexandru V. Boldur. – Chişinău : Timpul, 2015. – 287 p.
Papuc Teodor. Io cum la mia corte // Timpul. – 2015. – 30 oct. – P. 25.

234. Budișteanu, Alexandru. Sub patru regimuri pe toate continentele / Alexandru Bu-
dișteanu. – București : Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2014. – 614 p.
Popa Iulius. Alexandru Budișteanu, călător prin timp // Literatura şi arta. – 2015. – 4 iun.
– P. 4.

235. Cocarcea, Vasile. Stejăreni din Codrii Moldovei / Vasile Cocarcea. – Chişinău :
Cartea Moldovei, 2014. – 147 p.
Ciocanu Ion. Poezia şi versificarea istoriei // Literatura şi arta. – 2015. – 5 mar. – P. 4.

236. Constantin, Ion. Ioan Pelivan – istoric al mişcării naţionale din Basarabia / Ion
Constantin, Ion Negrei, Gheorghe Negru. – Bucureşti : Ed. Biblioteca Bucureştilor, 2011. –
402 p.
Danu Eugenia // Destin românesc : ser. nouă. – 2013. – Nr 1/2. – P. 123-128.

237. Constantin, Ion. Pantelimon Halippa : Apostol al Basarabiei : Studii. Documente.


Materiale / Ion Constantin, Ion Negrei. – Chişinău : [Notograf Prim], 2013. – 735 p.
Agrigoroaiei Ion // Oameni, Locuri, Destine. – 2014. – Nr 7/8. – P. 197-198.

238. Constantinov, Valentin. Ţara Moldovei în cadrul relaţiilor internaţionale (1611-


1634) / Valentin Constantinov. – Iaşi : Casa Editorială Demiurg, 2014. – 303 p.
Cernenchi Eugeniu // Revista de Istorie a Moldovei. – 2014. – Nr 4. – P. 78-79.

239. Eşanu, Andrei. Univers cultural în Moldova (sec. XV-XIX) = Cultural universe in
Moldova (XV-XIX) : studii / Andrei Eşanu. – Chişinău : Lexon-Prim, 2013. – 327, [1] p.
Balan Carmen Cornelia // Destin românesc : ser. nouă. – 2015. – Nr 1. – P. 120-125.
Constantinov Valentin // Revista de Istorie a Moldovei. – 2014. – Nr 3. – P. 147-148.

240. Grosu, Andrei. Lipoveanul : Un fenomen basarabean în Duma de Stat a Imperiu-


lui Rus / Andrei Grosu ; trad. din lb. rusă : Claudia Vârlan. – Chişinău : Ştiinţa, 2013. – 215,
[1] p.
Ciocanu Ion // Destin românesc : ser. nouă. – 2015. – Nr 1. – P. 126-129.

241. Gumenâi, Ion. Comunităţile romano-catolice, protestante şi lipoveneşti din Basa-


rabia în secolul al XIX-lea / Ion Gumenâi ; red. şt.: Ion Eremia. – Chişinău : Institutul de
Studii Enciclopedice, 2013. – 283 p.
Pâslariuc Virgil // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 404-405.

242. Guzun, Vadim. Chestiunea refugiaţilor de peste Nistru: documente diplomatice şi


ale serviciilor române de informaţii, 1919-1936 / Vadim Guzun. – Cluj Napoca : Argonaut,
2012. – 1000 p.
Enciu Nicolae // Destin românesc : ser. nouă. – 2013. – Nr 3/4. – P. 103-106.

201
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

243. Memei, Alexei. Teroarea comunistă în R.A.S.S.M. (1924-1940) şi R.S.S.M. (1944-


1947) : Mărturii documentare / Alexei Memei. – Chişinău : Serebia, 2012. – 784 p.
Ursache Petru // Destin românesc : ser. nouă. – 2013. – Nr 3/4. – P. 107-117.

244. "Operaţiunea română" din RASS Moldovenească în Marea Teroare stalinistă,


1937-1938 / îngrijită de Mihai Taşcă ; coord.: Vasile Şoimaru ; trad.: Vlad Pohilă, Mihai Taşcă
; transliterare nume germ.: Niess Wolfram. – Chişinău : Serebia : Cartea Juridică, 2014. – 943
p.
Rusu Nicolae. "Operațiunea română" – metodă de lichidare a poporului român o lucrare
de excepție apărută la Chișinău // Viaţa Basarabiei. – 2014. – Nr 4. – P. 108-113.

245. Poştarencu, Dinu. Destinul românilor basarabeni sub dominaţia ţaristă / Dinu
Poştarencu. – Chişinău. : CEP USM, 2012. – 546 p.
Danilov Maria // Destin românesc : ser. nouă. – 2013. – Nr 3/4. – P. 97-102.

246. Pruteanu, Nadia. Bravicea : Personalităţi şi destine : [din istoria satului, raionul
Călăraşi] / Nadia Pruteanu, Gheorghe Pruteanu. – Chişinău : Labirint, 2014. – 384 p.
Ciocanu Ion. Cu toată stima și dragostea // Literatura și arta. – 2015. – 23 iul. – P. 6.

247. Romii/Ţiganii din Republica Moldova: comunitate etnosocială, multiculturală,


istorico-tradiţională (1414-2014) : [materialele conf. şt. republicană, 8 apr. 2014, Chişinău].
– Chişinău : Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, 2014. – 435 p.
Duminica Ivan. Romii/Ţiganii din Republica Moldova: comunitate etnosocială, multicultu-
rală, istorico-tradiţională (1414-2014) // Flux. – 2015. – 3 apr. – P. 6.

248. Tomuleţ, Valentin. Basarabia în epoca modernă (1812-1918) : (Instituţii, regula-


mente, termeni) / Valentin Tomuleţ. – Ed. a 2-a, rev. şi ad. – Chişinău : Lexon-Prim, 2014. –
671, [1] p.
Tabuncic Sergiu. O contribuţie istoriografică de seamă despre Basarabia în epoca mo-
dernă // Revista de Istorie a Moldovei. – 2014. – Nr 4. – P. 75-77.

249. Ţopa, Tudor. Răciula din zona balneară "Codru" / Tudor Ţopa. – Chişinău : Fun-
daţia "Draghiştea", 2014. – 268 p.
Belâi Liviu. Pe urmele lui Mihail Sadoveanu: Răciula din zona balneară "Codru" // Gaze-
ta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 13 mar. ; Literatura şi arta. – 2015. – 19 mar. – P. 2.

94(498) Istoria României


250. Bota, Cristian Florin. Comuna Galda de Jos : Secvențiar istoric și imagistic / Cris-
tian Florin Bota, Gabriela Mircea. – Alba Iulia : Altip, 2015.
Ciobanu Valerian. Secvențiar istoric și imagistic inedit // Literatura și arta. – 2015. – 19
noiem. – P. 8.

202
Cronica recenziilor 2015 ≡ Review annals 2015

251. Buga, Vasile. O vară fierbinte în relaţiile româno-sovietice. Convorbirile de la


Moscova din iulie 1964 / Vasile Buga. – Bucureşti : Institutul Naţional pentru Studiul Totalita-
rismului, 2012. – 236 p.
Negru Elena // Destin românesc : ser. nouă. – 2013. – Nr 3/4. – P. 118-125.

252. Ciuceanu, Radu. Prea mult întuneric, Doamne! / Radu Ciuceanu. – Bucureşti : In-
stitutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2012. – 229 p.
Negru Nina // Destin românesc : ser. nouă. – 2014. – Nr 1/2. – P. 116-119.

253. Man, Nistor. Sfinţii pe care i-am întâlnit. O convorbire cu Traian Călin Uba / Nistor
Man. – Bucureşti : Fundaţia Academică Civică, 2012. – 213 p.
Negru Elena // Destin românesc : ser. nouă. – 2013. – Nr 1/2. – P. 129-134.

254. Pop, Ioan-Aurel. Istoria, adevărul și miturile / Ioan-Aurel Pop. – Ed. a 2-a, rev. –
București : Ed. Enciclopedică, 2014. – 401 p.
Burlacu Valentin. O carte despre altă carte // Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 175-176.

255. Ţurlea, Petre. Români şi Unguri. 1940-2011 / Petre Ţurlea. – Ploieşti :


Karta+Graphic, 2011. – 842 p.
Gulica Ilie // Destin românesc : ser. nouă. – 2013. – Nr 1/2. – P. 119-122.

94(=135.1) Istoria românilor


256. Românii în Gulag : Memorii, mărturii, documente / ed.: Anatol Petrencu, Ludmila
D. Cojocaru, Lidia Pădureac. – Chişinău : Balacron, 2014. – 352 p.
Vleju Maria. Expansionism şi deportări criminale / Maria Vleju, Teo-Teodor
Marşalcovschi // Literatura şi arta. – 2015. – 26 febr. – P. 3.

203
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume
Bourne, Louis 88, 186
A Brînza, Sergiu 41
Ababii, Ion 1 Bucun, Nicolae 44, 47
Aculai, Elena 30 Budeş, Bogdan 79
Agrigoroaiei, Ion 226, 237 Budişteanu, Alexandru 23, 127, 234
Alexandrov, Eugeniu 61, 67 Buga, Vasile 251
Alui Gheorghe, Adrian 91 Bujor, Valeriu 38
Andronesco, Nicholas 92 Bulimaga, Constantin 43
Anestiadi, Zinaida 66 Burian, Alexandru 36
Anton, Ion 112, 118 Burlacu, Valentin 254
Apetri, Dumitru 58, 111, 152, 202, 208 Buruiană, Maria 49
Arseni, Alexandru 37 Buruiană, Maria 50
Aşevschi, Valentin 43 Buta, Galina 64
Avornic, Gheorghe 43 Butnaru, Tatiana 56
Buzdugan, Ion 120
B Buzu, Ion 69
Bacalov, Sergiu 230 C
Baciu, Gheorghe 62, 232
Baciu, Sergiu 52 Cantemir, Dimitrie 14
Badiu, Vasile (8) Capiţa, Ludmila 78
Bahnaru, Vasile 194 Caranfil, Ninela (78)
Bajureanu, Ion 113 Cartaleanu, Tatiana 81
Balan, Carmen Cornelia 6, 239 Catană, Vera 14, 196
Balan, Oleg 35 Cărare, Petru 205
Barbu, Ecaterina 199 Cecan, Elena 45
Băieșu, Nicolae (60) Cernenchi, Eugeniu 238
Bălan, Pavel 74 Chifu, Gabriel 94
Bălţescu, Nicolae 114 Chiper, Grigore 86, 94, 119, 121-22, 150, 153,
Bejan, Octavian 38 157, 191
Bejinariu, Ioan 215 Chircă, Sergiu Ion 28
Belâi, Liviu 249 Cimpoi, Mihai 16, 60, 115, 168, 186, 188-89,
Belicov, Serafim 115 197, 210
Belostecinic, Grigore 1 Ciobanu, Anatol (82)
Beşleagă, Vladimir 116 Ciobanu, Mircea V. 116, 121-22, 135, 173
Bivol, Zina 117 Ciobanu, Olga 70
Bîrcă, Alic 2 Ciobanu, Raisa 62, 199
Bîrnaz, Nina 53 Ciobanu, Valerian 250
Blajco, Vladimir 20 Ciobanu, Vitalie 24, 93, 123, 187
Blandiana, Ana 187 Ciocan, Iulian 121, 123
Blănaru, Gheorghe 112, 118 Ciocanu, Ion 102, 113, 115, 124, 126, 130,
Boiangiu, Raisa 93 134, 138-39, 148, 158, 160-61, 167, 169,
Boiar, Marga 132 172, 177-79, 200-01, 204, 209, 235, 240,
Boişteanu, Eduard 42 246
Bolboceanu, Aglaida 47 Ciocanu, Mihai 63-64
Boldur, Alexandru V. 233 Ciocanu, Raisa (200)
Bolovan, Ioan 227 Ciocanu, Vasile 103
Bondarenco, Ana 114 Ciocârlan, Nina 68
Bota, Cristian Florin 250 Cirimpei, Victor 57
Botnaru, Virgil 119 Ciuceanu, Radu 252
Boucheron, Patrick 219 Ciuntu, Ioan 201

204
Cronica recenziilor 2015 ≡ Review annals 2015

Cloșcă, Ionel 34 Datcu, Iordan 57, 60, 120


Coandă, Svetlana 13 David, Eugenia 203
Cocarcea, Vasile 235 Deaconescu, Ion 97
Codiță, Dumitru 34 Decuble, Gabriel H. 84
Codreanu, Lina 95, 104, 110, 185 Dima, Nicholas 23
Codru, Anatol 199 Dinică, Florin Daniel 27
Cogut, Sergiu 210 Diordiev, Ion 130
Cojocaru, Gheorghe 227 Doga, Valeriu 30
Cojocaru, Ludmila D. 256 Doloton, Mihai 131
Colac, Tudor 58 Donos, Ala 65
Constantin, Ion 236-37 Duby, Georges 219
Constantinov, Valentin 238-39 Duca, Gheorghe 1
Copcea, Florian 128 Dumbrăveanu, Luminiţa 132
Corcinschi, Nina 135 Duminica, Ivan 247
Corlăteanu-Granciuc, Silvia 227 Durnea, Victor 103, 210
Coroiu, Constantin 189
Cosmescu, Alex 193 E
Cosovan, Olga 81 Eco, Umberto 4, 87
Costachi, Gheorghe 32-33 Eliade, Mircea 193
Cotea, Valeriu D. 67 Eminescu, Mihai 98, 192, 196
Cotelea, Silvia 49, 50 Enciu, Nicolae 225, 227, 242
Cotelnic, Ala 2 Enea, Sergiu Constantin 213
Cotescu, Diana 185 Enzensberger, Hans Magnus 84
Cotoman, Tamara 80 Eremia, Ion 241
Cotoviţchi, Ion 124 Ermicioi, Aurelia 49-50
Cotruță, Rodica 81 Ernu, Vasile 15
Covrig, Andrei 34 Eşanu, Andrei (6), 18, 239
Cristei, Tamara 81 Eșanu, Valentina 7, 18
Cristi, Adi 96 Ețco, Constantin 63-64
Crivoi, Aurelia 43
Crudu, Dumitru 125 F
Crudu, Lilia 224
Cucereavii, Mihai 73 Felcher, Anastasia 5
Cuculescu, Ana 51 Filip, Iulian 133
Cuhal, Tamara 11 Flonta, Dan 84
Cujbă, Sergiu Victor (198) Florea, Vasile 68
Curicheru, Mihail 126 Florea-Dascăl, Valeria 134
Cușnir, Valeriu 33 Florescu, Radu 212
Cuţitaru, Natalia 202 Foiu, Taisia 78
Cuzuioc, Ion 101, 145 Fonari, Victoria 96, 184
Fuștei, Nicolae 22
D
G
Dabija, Nicolae 17, 83, 88, 115, 127-29, 163,
183, 186, 190 Gabor, Maria 99
Dalarun, Jacques 219 Gaina, Boris 61, 67
Damașcan, Ghenadie 63 Gaja, Viorica 166
Damian, Liviu 202 Galaicu-Păun, Emilian 135
Dandara, Otilia 53 Ganea, Victoria 29
Danilov, Maria 245 Gârneț, Vasile 84
Danilov, Nichita 191 Georgescu, Nicolae 192
Danu, Eugenia 236 Ghilaș, Ana 76
Dascălu, Ioana-Rucsandra 3 Ghilaş, Victor 70

205
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Globa, Elizaveta 44 L
Globan, Silvia 82
Goga, Octavian 195 Ladaniuc, Victor 147
Goncearova, Eugenia 36 Lari, Leonida 148-49
Goraș-Postică, Viorica 53 Lazurca, Marius 193
Grama, Steliana 136 Leahu, Nicolae 150
Grecu, Doina 156 Luca, Vasile (80)
Grigurcu, Gheorghe 120 Luft, Ana Maria 24
Grosu, Andrei 240 Luft, Bogumil 24
Grosu, Lidia 131, 137, 146 Lungu, Dan 100
Gruzinski, Serge 220 Lungu, Eugen 120, 151
Guceac, Ion 39-40 Lungu-Schindler, Adela 59
Gulica, Ilie 255 Lupaşco, Iulianna 66
Gumenâi, Ion 241 Lupaşcu-Bohanţov, Alexandru 74
Guțu, Aurel 141 Lupuşor, Irina 36
Guțu, Vladimir 53 Lutic, Mircea 109
Guțuleac, Victor 54 M
Guzun, Vadim 223-25, 242
Macari, Tamara 45
H Maimescu, Sava 39-41
Halippa, Pantelimon 237 Man, Nistor 253
Hanganu, Aurelia 6, 82 Manea-Cernei, Eugenia 68, 72
Harea, Maria 49 Manolache, C. 19
Harjevschi, Mariana 8, 78 Manolache, Constantin 1, 6, 55
Hlib, Elisabeta Lidia 141-44 Marcu, Emilian 194
Hlib, Lidia 138-39 Marşalcovschi, Teo-Teodor 256
Hogea, Toma 77 Marta, Liviu 215
Holban, Ioan 190 Martea, Galina 44
Hropotinschi, Andrei 103 Matcovschi, Dumitru 209
Hulova, Petra 182 Mălău, Ioana 79
Mândâcanu, Virgil 44
I Melnic, Ştefan 207
Melniciuc, Ion 50
Iachim, Ion 140, 228 Memei, Alexei 243
Iacob, Petru 141-44 Mihail, Viorel 151
Ianculescu, Helliana 181-82 Mincu, Ștefania 87
Iaşcenco-Zabelinschi, Renata 145 Mircea, Gabriela 250
Iftodi, Lina 8 Mititelu, Oxana 208
Ingerflom, Claudio 231 Mîrzac, Mariana 29
Irineu (Pânzaru) 16 Mîtcu, Silvia 26
Izbaș, Zina 146 Moldovan, Dumitru 28, 218
J Moldoveanu, Gheorghe C. 195
Moraru, Anatol 209
Juc, Victor 12, 20, 25-26, 55 Moraru, Anton 46
Moraru, Irina 83
K Moraru, Pavel 223
Khalil-Butucioc, Dorina 79 Morăraş, Mihai 82, 109, 165, 171, 183
Kissinger, Henry 21 Morel, Maia 71
Kulikovski, Lidia 68, 78, 205 Morel, Pierre 71
Moroșanu, Andrei 117, 156, 165
Moruzi, Dumitru C. 103
Moșin, Octavian 17, 19

206
Cronica recenziilor 2015 ≡ Review annals 2015

Moșneaga, Valeriu 25 Pogolşa, Lilia 47


Munteanu, Anatol 46 Pogor, Lidia 49
Munteanu, Marin 218 Pohilă, Vlad 244
Munteanu-Colan, Dan 89 Poiată, Mihai Ștefan 154
Mustață, Sergiu 214 Pop, Ioan Es. 129
Mysjkin, Jan H. 86 Pop, Ioan-Aurel 254
Popa, Iulius 51, 234
N Popovici, Iulia 79
Našincová, Lidia 181 Porohivski, Hnat (223)
Năstase, Răzvan Mihai 4, 87, 89-90, 182 Postolache, Gh. 72
Neculae, Ionel 163 Postolache, Ghenadie 155
Nedelcea, Tudor 98, 185, 188 Postolachi, Veronica 59, 112
Negrei, Ion 236-37 Poştarencu, Dinu 245
Negru, Elena 226, 251, 253 Potârniche, Mihai 73
Negru, Gheorghe 226, 236 Pruteanu, Gheorghe 246
Negru, Nina 192, 252 Pruteanu, Nadia 246
Nenescu, Nina 162 Puiu Răducan, Gheorghe 101
Nicu, Ghenadie 132 R
Niculescu, Iosif 222
Radionov, Vladimir 69
O Radosav, Doru 19
Ojovanu, Vitalie 12 Railean, Petru 33
Olărescu, Dumitru 74, 199 Ralian, Antoaneta 105
Opriș, Ioan 212 Rață, Valeriu 107, 136, 218
Osoianu, Vera 9 Răducan, Gheorghe Puiu 101
Rădulescu, Cornelia 90
P Răileanu, Mariana 156
Răileanu, Vitalie 133, 137, 154, 157, 170,
Padron, Justo Jorge 88, 186 174-75, 183, 195, 205-06
Palii, Alexei 152 Rău, Alexe 7
Palladi, Tudor 92, 147, 164, 198, 200 Revenco, Ninel 65
Papuc, Mihai 120 Rîpeanu, Bujor T. 75
Papuc, Teodor 120, 233 Romandaş, Nicolai 42
Pascaru, Ana 12 Roșca, Valentin 158
Pădureac, Lidia 256 Rubanovici, Ludmila 13
Păsat, Dumitru 14, 196 Rusnac, Daniela 13
Păun, Gheorghe 104 Rusu, Tudor 207
Pârlea, Gheorghe 108, 159, 217, 222 Rusu, Nicolae 106, 140, 155, 159, 244
Pâslariuc, Virgil 241
Pelin, Valentina 18 S
Pelivan, Ioan (236)
Perez-Reverte, Arturo 89 Saca, Victor 26
Perović, Sreten 183 Sadoveanu, Mihail 249
Petrencu, Anatol 46, 232, 256 Sana, Daniel V. 215
Petrescu, Ion 1 Santos, Care 90
Petruș, Andrei 95 Savin, Victor 64
Pierre, Nora 219 Sălişteanu, Oana 4
Pilchin, Maria 153, 206 Sănduţă, Elena 7
Pînzari, Veaceslav 42 Sârcu-Scobioală, Diana 35-36
Platon, Alexandru-Florin 21, 219-21, 231 Schlink, Bernhard 85
Plăieșu, Raisa 9 Scripa, Tatiana 160-61
Plămădeală, Ana-Maria 74 Scutaru, Timotei 11

207
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Silvestru, Aurelian 162-63 Ț


Simion, Eugen 197, 210
Sîrbu, Ghenadie 213 Țapeș, Vitalie 174
Sîrbu, Livia 215 Țapoc, Vasile (13)
Slutu-Grama, Claudia 198 Țîrdea, Teodor N. 13
Slutu-Soroceanu, Nina 164 Ţopa, Tudor 249
Smochină, Andrei 32, 37 Țurcanu, Ianoș 175
Snegur, Crina 165 Țurlea, Petre 255
Sofroni, Ana 99 Țvetov, Victor 176
Solcanu, Ion I. 46, 48 U
Soroceanu, Nina 166-67
Spătaru, Tatiana 20 Uba, Traian Călin 253
Stamatin, Ștefan 54 Ulian, Galina 31
Statnic, Eugen 228 Ungureanu, Constantin 48
Staver, Irina 97 Ungureanu, Elena 3
Stănescu, Nichita 191 Ungureanu, Larisa 70, 75
Stănilă, Moni 125, 176 Ungurenaşu, Tatiana 108
Stere, Constantin 210 Ursache, Petru 243
Stratan, Alexandru 29 Ursache, Silvia 177-78
Strâmbeanu, Andrei 168 Ursu Naniu, Rodica 212
Ș V
Şchendrea, Alexandru 169 Varzari, Pantelimon 55
Șișcan, Zorina 52 Vatamanu, Ion 179
Șleahtițchi, Maria 170 Vârlan, Aliona 56
Şmundeac, Tamara 88, 186, 203 Vârlan, Claudia 240
Şoimaru (-Năvrăpescu), Vasile 217 Vdovicenco, Mihai 80
Şoimaru, Vasile 108, 218, 222, 244 Velikanova, Olga 229
Ştefan cel Mare, Voievod al Moldovei (1457- Veyne, Paul 221
1504) 233 Vicol, Nelu 47
Vieru, Grigore (201), 204
T Vieru, Raisa 204
Tabac, Alexandru 15, 85, 91, 100, 105 Vleju, Maria 256
Tabuncic, Sergiu 248 Voronovici, Alexandr 229
Tamazlâcaru, Elena 78, 149, 188 Vorotneac, Elena 184
Tarhon, Petru Gh. 72 W
Tarlapan, Efim 171-72
Taşcă, Mihai 244 Wolfram, Niess 244
Tămaș, Oana Mihaela 227
Tărâță, Marius 22 X
Tărâţeanu, Vasile 110-11 Xenofontov, Ion 19
Tăzlăuanu, Valentina 173
Tentiuc, Ion 214 Z
Terentii, Mihail (45)
Theodor, Dorian 222 Zaharia, Dumitru N. 71
Theodoru, Radu 106, 222 Zaicovschi, Tatiana 70
Tipa, Violeta 70, 74, 76-77 А
Toma, Ileana 107
Tomuleţ, Valentin 248 Ахмедов, Сабухи 230
Tricolici, Claudia 8
Tudoran, Dorin 27

208
Cronica recenziilor 2015 ≡ Review annals 2015

Б П
Брия, Владимир 10 Прокоп, Светлана 211
В С
Вассерман, Александр 180 Степанов, Вячеслав 216
Сырбу, Ион 30
Г
Ф
Губогло, М. Н. 216
Флоря, Василий 32
Л
Ч
Левитская, А. П. 31
Чепанайте, Rasa 5
Н
Ш
Никогло, Диана 211
Шишкан, Константин 180

209
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA PUBLICAŢIILOR NOTE MUSIC PUBLICATIONS ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
ANUAL ANNUAL
(1-55)

1 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DIN FOLCLORUL MUZICAL


1. Calina, Ludmila.
Colindă-ne, Doamne! / [selecţie] : Ludmila Calina ; transcrierea melodiilor: Anatol Cojo-
caru ; ed. îngrijită de Tudor Colac. – Chişinău : Grafema Libris, 2014. – 192 p. : fot., n. muz. ;
20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISMN 979-0-3480-0216-3.
ISBN 978-9975-52-177-2.
[2015-58].

2. Chiper, Valeriu.
Creații populare din repertoriul ansamblului etno-folcloric ″Moștenitorii″ / Valeriu Chiper,
Ion Popov. – Chișinău : Lumina, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 79, [1] p. : n. muz.,
[28] p. fot., fot. color ; 22 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-65-394-7.
[2015-2451].

3. Volontir, Oleg.
Folclor muzical din Moldova : îndrumar / Oleg Volontir ; transcriere muz.: Ion Olaru,
Gheorghe Nicolaescu. – Chişinău : Lumina, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 90, [1] p. :
fig., n. muz. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 300 ex.
ISMN 979-0-3480-0217-0.
ISBN 978-9975-65-377-0.
[2015-304].

2 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DE MUZICĂ VOCALĂ


4. Anton, Pavel.
Când soarele răsare : Culegere de romanţe pentru copii / Pavel Anton ; notograf.:
Veaceslav Iordăchescu. – Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Tipocart Print"]. – 44 p. : des., n.
muz. ; 20 cm.
200 ex.
ISMN 979-0-3480-0242-2.
ISBN 978-9975-133-13-5.
[2015-2573].

210
Cronica publicaţiilor note 2015 ≡ Music publications annals 2015

5. Ciolac, Vladimir.
Magnificat : Pentru cor mixt, soprano, mezzo-soprano şi orchestră simfonică : (clavir) /
Vladimir Ciolac ; notografie: Vladimir Ciolac ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos,
2015 (CE UASM). – 57, [1] p. : n. muz. ; 29 cm.
50 ex.
ISMN 979-0-3480-0219-4.
[2015-384].

6. Crigănuţă, Ştefan.
Anii vin, anii trec : (Romanţe şi cântece de suflet) / Ştefan Crigănuţă ; [notografie: Dra-
gomir Şarban]. – [Chişinău : Notograf Prim, 2015]. – 36 p. : n. muz. ; 29 cm.
Text parţial : lb. rusă. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Primăriei or. Briceni.
– [100] ex.
ISMN 979-0-3480-0222-4.
ISBN 978-9975-3058-1-5.
[2015-840].

7. Furdui, Galina.
Calea spre Zidire : [versuri melodice] / Galina Furdui (versuri), Teodor Zgureanu (muz.)
; notografiere: Olga Peicev ; pref.: Emilia Moraru ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chișinău :
Pontos, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 28 p. : il., fot., n. muz. ; 29 cm.
50 ex.
ISMN 979-0-3480-0246-0.
ISBN 978-9975-51-693-8.
[2015-2501].

8. Gribincea, Nicolae.
Îngăduie-mi să te cunosc, Iubire : Romanţe / Nicolae Gribincea, Galina Furdui ;
notagrafiere : Andrei Tamazlâcaru, Victor Botnaru. – Chişinău : Cu drag, 2015 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 55, [1] p. : fig., il., n. muz. ; 24 cm.
300 ex.
ISMN 979-0-3480-0201-9 (eronat).
ISBN 978-9975-4388-6-5 (eronat).
[2015-2450].

9. Mamot, Eugen.
Bună dimineaţa, soare : Culegere de creaţii vocal-corale pe versurile lui Grigore Vieru /
Eugen Mamot ; notografie: Gabriel Andronic. – Chişinău : Notograf Prim, 2014. – 128 p. :
des., n. muz. ; 29 cm.
Apare cu sprijinul financiar al dlui Dorin Chirtoacă, Primar General al mun. Chişinău. –
500 ex.
ISMN 979-0-3480-0218-7.
ISBN 978-9975-4270-8-1.
[2015-494].

10. Mîţu, Alexei.

211
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Angela Păduraru, Privighetoarea de la Nemţeni : cronici, schițe, documente, fotografii /


Alexei Mîţu. – Chișinău : Lexon-Prim, 2015 (Tipografia Reclama). – 209 p. : fot., fot. color,
tab. ; 22 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Mol-
dova. – 400 ex.
ISBN 978-9975-9609-5-3 (în cop. tare).
[2015-2306].

11. Nicolai, Irina.


Cîntînd las urme pe pămînt : [versuri melodice] / versuri, muz. şi cop.: Irina Nicolai. –
Chişinău : Pontos, 2015 (Tipografia "Reclama"). – 68, [3] p. : fot., n. muz. ; 19 cm.
300 ex.
ISMN 979-0-3480-0220-0.
ISBN 978-9975-51-630-3.
[2015-503].

12. Suceveanu, Arcadie.


Ciupercuţa-balerină : Florilegiu de cântece pentru copii / Arcadie Suceveanu ; muz.:
Ada Zaporojanu ; pref.: Ghenadie Ciobanu, Andrei Tamazlâcaru ; pict.: Petru Gheţoi. – Chişi-
nău : Pontos, 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 27, [1] p. : des., n. muz. ; 24 cm.
1500 ex.
ISMN 979-0-3480-0238-5.
ISBN 978-9975-51-685-3.
[2015-2562].

13. Tanaşciuc, Profir.


Baştină, plai fermecat : (Şlagăre. Ciclu cu 42 de texte şi compoziţii muzicale) / Profir
Tanaşciuc ; aranjament muz.: Victor Botnaru. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Tipocart
Print"). – 88 p. ; 28 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-3016-8-8.
[2015-1231].

14. Ungureanu, Mihai.


Eu cânt țara mea și neamul : Cântece noi, cântece îndrăgite, istorioare adevărate /
[versuri şi muz.] : Mihai Ungureanu ; versuri de poeţi din Rep. Moldova ; notografie: Dragomir
Șarban ; concepție graf.: Mihai Bacinschi ; il.: Ada Zevin. – [Chișinău] : Arc, 2015 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 251 p. : fot., n. muz. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al primarului de Sângerei, dl Gheorghe Braşovschi, dlui
Gheorghe Meaun, ex-preşedintele raionului Sângerei, SRL Morins-Con [et al.].
ISMN 979-0-3480-0228-6.
ISBN 978-9975-61-917-2.
[2015-1654].

15. Zgureanu, Teodor.

212
Cronica publicaţiilor note 2015 ≡ Music publications annals 2015

Proorocul David : Oratoriu / Teodor Zgureanu ; notograf.: Roman Romanciuc. – Chiși-


nău : Pontos, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 67, [1] p. : n. muz. ; 30 cm.
30 ex.
ISMN 979-0-3480-0231-6.
ISBN 978-9975-51-673-0.
[2015-1855].

3 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DE MUZICĂ INSTRUMENTALĂ


16. Argint, Doina.
Muzica clasică : pentru micii interpreţi : Aranjamente simple pentru vioară şi pian : Cla-
sele 1-2 / Doina Argint ; red.: Olga Vlaicu, Aurelia Bacalov. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr.
"Notograf Prim"). – 39 p. : fot., n. muz. ; 29 cm.
100 ex.
ISMN 979-0-3480-0227-9.
ISBN 978-9975-84-001-9.
[2015-1540].

17. Berezovicova, Tatiana.


Suita instrumentală în creaţia componistică din Republica Moldova : (Secolul XX) / Ta-
tiana Berezovicova ; red. şt.: Victoria Melnic ; notografiere : Tatiana Berezovicova ; cop.:
Ruxanda Romanciuc ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. – Chişinău : Pontos, 2015
(CE UASM). – 170 p. : n. muz., scheme, tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 104-115 (185 tit.) şi în subsol. – 70 ex.
ISMN 979-0-3480-0225-5.
ISBN 978-9975-51-652-5.
[2015-1008].

18. Burlea, Vlad.


Creionări : Preludii pentru pian / muz.: Vlad Burlea ; text şi îngrijire: Inna Hatipova. –
Chişinău : Pontos, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 16 p. : n. muz. ; 30 cm.
30 ex.
ISMN 979-0-3480-0237-8.
ISBN 978-9975-51-682-2.
[2015-2015].

19. Caflers, Elvira.


Le monde de piano : Méthode de piano pour débutants : [în 2 vol.] / Elvira Caflers, Na-
talia Godbillon ; notograf: Elvira Caflers, Natalia Godbillo ; il.: Inna Britcova. – [Chişinău] :
Pontos, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 29 cm. – ISBN 978-9975-51-660-0.
Vol. 1. – 2015. – 82 p. : il., n. muz. – 10 ex. – ISBN 978-9975-51-661-7. – [2015-1527].

20. Vol. 2. – 2015. – 82 p. : il., n. muz. – 10 ex. – ISBN 978-9975-51-662-4. – [2015-


1528].

213
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

21. Caiet pentru ţambal = For Cimbalom / aranjament pentru ţambal, red. şt.,
notografie: Valeriu Luţă ; trad. text: Ioana Galaiuco ; Min. Culturii al Rep. Moldova. – Chişinău
: Grafema Libris, 2015 – . – 29 cm.
[Partea] a 5-a : Ansambluri. – 2015. – 131 p. : n. muz. – Tit., text parţial paral.: lb. rom.,
engl. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 150 ex. – ISMN 979-0-
3480-0236-1. – ISBN 978-9975-52-194-9. – [2015-2179].

22. Gagim, Ion.


Fenomenul muzical Gheorghe Mustea / Ion Gagim. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2015 (Tipogr.
"Balacron"). – 254 p. : n. muz., tab. ; 22 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 253-254 (34 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Min.
Culturii. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-85-002-5 (în cop. tare).
[2015-2002].

23. Ghilaş, Victor.


Dimitrie Cantemir – muzicianul în contextul culturii universale / Victor Ghilaş ;
notografie muz.: Cristian Șarban ; trad. textelor în lb. rom.: Dinu Ghilaş (lb. engl.) [et al.] ;
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniul Cultural, Centrul Studiul Artelor. – Chișinău :
[Grafema Libris], 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 496 p. : facs., fig., n. muz., tab. ; 24
cm.
Cuprins, rez. paral.: lb. engl., rusă. – Lista surselor de provenienţă a compoziţiilor muz.
ale lui Dimitrie Cantemir şi legenda abrevierilor : p. 367. – Bibliogr.: p. 344-360 şi în subsol. –
Ind. de nume, termeni : p. 465-484. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Mol-
dova. – 700 ex.
ISMN 979-0-3480-0243-9.
ISBN 978-9975-52-200-7.
[2015-2524].

24. Iovu, Vasile.


Culegeri de piese pentru nai / Vasile Iovu, Ion Negură ; notografiere: Gabriel Andronic.
– Chişinău : S. n., 2014 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 312 p. : n. muz. ; 29 cm.
300 ex.
ISMN 979-0-3480-0202-6.
ISBN 978-9975-53-447-5.
[2015-288].

25. Şcitova, Ludmila.


Pagini lirice : Album de piese pentru pian destinat copiilor şi adolescenţilor = Лириче-
ские страницы : Альбом фортепианных пьес для детей и юношества / Ludmila Şcitova ;
notograf: Gabriel Andronic ; alcăt. şi ed. îngrijită: Elena Gupalova ; cop.: Gupalova Elena ;
Centrul de Promovare a Culturii "Urania". – Chişinău : Pontos, 2015 (CE UASM). – 28 p. :
fot., n. muz. ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 100 ex.
ISMN 979-0-3480-0224-8.
ISBN 978-9975-51-646-4.

214
Cronica publicaţiilor note 2015 ≡ Music publications annals 2015

[2015-831].

26. Veșnic tânără, vioara... : Album de piese / Comitetul Unit Americano-Evreiesc de


Distribuire din Moldova, Centrul Cultural "KEDEM" ; concepție: Larisa Neaga. – Chișinău :
Pontos, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 39, [1] p. : n. muz. ; 30 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Comitetului Unit Americano-Evreiesc de Distribuire din
Moldova, Centrul Cultural Evreiesc "KEDEM". – 50 ex.
ISMN 979-0-3480-0239-2.
ISBN 978-9975-51-627-3.
[2015-2247].

27. Zgureanu, Teodor.


Simfonia copiilor. Ecouri dacice : Patru tablouri simfonice / Teodor Zgureanu ;
notografiere: Olga Peicev ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2015 (CE
UASM). – 58, [1] p. : n. muz. ; 30 cm.
50 ex.
ISMN 979-0-3480-0201-9.
ISBN 978-9975-51-650-1.
[2015-922].

28. Чолак, Владимир.


Четыре сонета : на стихи Лопе де Вега : (для баса и фортепиано) / Владимир Чо-
лак ; облож.: Романчук Руксанда. – Chișinău : Pontos, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 34, [1]
p. : n. muz. ; 30 cm.
50 ex.
ISMN 979-0-3480-0244-6.
ISBN 978-9975-51-692-1.
[2015-2476].

7 PUBLICAŢII METODICE CU NOTE LA DISCIPLINELE MUZICAL-ISTORICE ŞI


TEORETICE. SOLFEGII ŞI DICTĂRI. LUCRĂRI MUZICALE ÎN PUBLICAŢII DE
MUZICOLOGIE ŞI METODICE MUZICALE
29. Badrajan, Svetlana.
Literatura muzicală : pentru şcolile de muzică şi de artă : anii 1-2 de studii : clasele 4-5
(2-3) / Svetlana Badrajan, Angela Rojnoveanu, Stela Rotaru ; notografie: Cristian Şarban ;
Min. Culturii al Rep. Moldova. – [Chișinău] : Grafema Libris, 2015. – 236 p. : il., n. muz. ; 21
cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 400 ex.
ISMN 979-0-3480-0229-3.
ISBN 978-9975-52-189-5.
[2015-2181].

30. Doina : Identitate, destin, valorificare : Festivalul Doinei, ed. a 3-a, 2014 / Constan-
tin Rusnac, Diana Bunea, Tudor Colac [et al.] ; dir. de proiect: Alexandru Dorogan ; concep-

215
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ţie, coord., coaut., glosar, bibliogr. selectivă, resp. ed.: Victor Ghilaş ; transcriere muz. şi
notografie: Gheorghe Nicolaescu ; fot.: Iulian Fanaru, Victor Bădulescu ; IPNA Compania
"Teleradio-Moldova". – Chişinău : Notograf Prim, 2015. – 127 p. : fot. color, n. muz., tab. ; 21
cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Rez. paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 106-110 (80
tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Sponsori : Sudzucker Moldova SA, Fundaţia
Edelweiss, Azmol Company SRL. – 1000 ex.
ISMN 979-0-3480-0221-7.
ISBN 978-9975-3058-0-8.
[2015-839].

31. Gagim, Ion.


Tehnologii de elaborare a temelor pe acasă la educaţia muzicală : Ghid pentru profe-
sori şi studenţi / Ion Gagim, Marina Cosumov ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac.
Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Arte şi Educaţie Artistică. – Bălţi : S. n.,
2014 (Tipografia Universităţii de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). – 39, [1] p. : n. muz., fig. ; 20
cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Referinţe bibliogr.: p. 40 (26 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-50-137-8.
[2015-229].

32. Mardari, Mircea.


Studiu coregrafic / Mircea Mardari ; îngrijire textului, studiu introd. şi comentarii: Antip
Ţarălungă ; red. şt.: Eugen Gîrneţ, Iurie Gorşcov. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. "Notograf
Prim"]. – 335 p. : fig., fot., n. muz. ; 21 cm.
100 ex.
ISMN 979-0-3480-0223-1.
ISBN 978-9975-3058-6-0.
[2015-842].
793.3(075)
33. Melnic, Tamara.
Principiile instruirii formative în clasa de Pian general : Elaborare ştiinţifico-metodică /
Tamara Melnic ; red. şt.: Victoria Tcacenco ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Cate-
dra Pian General. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Primex Com"]. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-29 (36 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-110-29-7.
[2015-890].

34. Scutelnic, Elena.


Teste de evaluare semestriale şi anuale la disciplina Solfegiu şi Teoria Muzicii : pentru
clasele 1-7 / Elena Scutelnic, Doina Argint. – [Chişinău] : S. n., 2015 [Tipogr. "Notograf
Prim"]. – [33] p. : n. muz. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – 100 ex.
ISMN 979-0-3480-0226-2.
ISBN 978-9975-84-000-2.
[2015-1539].

216
Cronica publicaţiilor note 2015 ≡ Music publications annals 2015

35. Tetelea, Margarita.


Strategii de predare-formare a cunoştinţelor muzicale la elevi : Ghid metodologic pen-
tru profesori şi studenţi / Margarita Tetelea, Viorica Crişciuc ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din
Bălţi, Catedra de arte şi educaţie artistică. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2015 (Tipo-
grafia Universităţii de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). – 39, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 39-36 (23 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-50-142-2.
[2015-1155].

36. Ţurcanu, L.
Abecedarul muzicii şi solfegiu : Manual pentru şcolile de muzică şi de artă : Clasele 1-2
/ L. Ţurcanu, A. Ţurcanu ; notografie: Mihai Păun. – [Chișinău] : Grafema Libris, 2015. – 191
p. : n. muz. ; 28 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 500 ex.
ISMN 979-0-3480-0233-0.
ISBN 978-9975-52-191-8.
[2015-2180].

37. Абрамович, Елена.


Этюды о музыке : [статьи о музыке и музыкантах, об авторе] / Елена Абрамович.
– Кишинев : Б. и., 2014 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 247, [1] p. ; 20 cm.
Text parţial : lb. rom. – 100 ex.
ISBN 978-9975-120-51-7.
[2015-116].

38. Варданян, Алена.


Методика анализа фортепианных концертов сонатно-циклического типа в твор-
честве композиторов Республики Молдова : Проблемы интерпретации : Методическая
разработка / Алена Варданян ; науч. ред.: Галина Кочарова ; Акад. Музыки, Театра и
Изобразит. Искусств. – Кишинев : Б. и., 2015 (Tipogr. "Primex Com"). – 46 p. : n. muz. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 38-42 (77 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-110-40-2.
[2015-1950].

39. Варданян, Алена.


Новаторские черты в композиционно-драматургической структуре концерта для
фортепиано с оркестром Б. Дубоссарского : Методическая разработка / Алена Варда-
нян ; науч. ред.: Галина Кочарова ; Акад. Музыки, Театра и Изобразит. Искусств. – Ки-
шинев : Б. и., 2015 (Tipogr. "Primex Com"). – 45 p. : n. muz. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 40-44 (71 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-110-41-9.
[2015-1951].

217
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

8 NOTE MUZICALE PUBLICATE ÎN SERIALE


40. Anton, Pavel. Covorul ţesut de mama / versuri : Maria P. Osoianu ; muz.: Pavel
Anton // Florile dalbe. – 2015. – 12 mar. – P. 5 : n. muz.

41. Anton, Pavel. Noapte bună, luna mea / versuri de Maria Popescu ; muz. de Pavel
Anton // Florile dalbe. – 2015. – 5 febr. – P. 4 : n. muz.

42. Anton, Pavel. Unu iunie / versuri : Iulia Constantinescu ; muz.: Pavel Anton // Flo-
rile dalbe. – 2015. – 28 mai. – P. 4 : n. muz.

43. Chiseliţă, Vasile. Genurile muzicii populare instrumentale de dans din Moldova /
Basarabia şi Nordul Bucovinei. Inovaţie şi dialog european în epoca modernă / Vasile Chiseli-
ţă // Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2014. – Vol. 15/16. – P. 144-197 : fot., n. muz. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 184-186 (112 tit.). – ISSN 1857-2049.

44. În amintirea lăutarilor : [col. personală, înreg. dec. 2004, or. Chişinău, formaţia
de lăutari de la Edineţ] / transcr. Marin Bunea // Folclor şi postfolclor în contemporaneitate :
Materialele Conferinţei Internaţionale, 11-12 decembrie 2014, Chişinău. – Chişinău, 2015. –
P. 54-56 : n. muz.

45. Radu, Daria. Cade frunza codrilor / versuri : Ion Vieru ; muz.: Daria Radu // Florile
dalbe. – 2015. – 12 noiem. – P. 4 : n. muz.

46. Sub poale de codru verde ; Doina ; Ţiitura ciobanului ; Melodie ciobănească / în-
grijită de Petic Ion, Mirozincenco Constantin // Folclor şi postfolclor în contemporaneitate :
Materialele Conferinţei Internaţionale, 11-12 decembrie 2014, Chişinău. – Chişinău, 2015. –
P. 117-120 : n. muz.

47. Şaptefraţi, Anatol. Andreea / versuri şi muz.: Anatol Şaptefraţi // Făclia. – 2015. –
3 iul. – P. 10 : n. muz.

48. Şaptefraţi, Anatol. Într-un cântec / versuri : Vladimir Rusnac ; muz.: Anatol
Şaptefraţi // Făclia. – 2015. – 12 iun. – P. 4 : n. muz.

49. Şaptefraţi, Anatol. Portativul Curcubeului / versuri : Arcadie Suceveanu ; muz.:


Anatol Şaptefraţi // Făclia. – 2015. – 27 febr. – P. 16 : n. muz.

50. Tamazlâcaru, Andrei. Florile Dalbe ; La poiana codrului ; Ale cui sînt ceste case?
; A cui sînt aceste curţi? : [colinde] / culese şi îngrijite de Andrei Tamazlâcaru // Noi. – 2015. –
Nr 12. – P. 8-9 : n. muz. – ISSN 1857-0798.

51. Tcacenco, Victoria. "Океан Ельзи" versus "Zdob şi Zdub" : repere comparative /
Victoria Tcacenco // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 2 : Muzică. Teatru.
Cinema. – P. 45-51 : n. muz. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. și note, p. 51 (4 tit.).
– ISSN 1857-1050.

218
Cronica publicaţiilor note 2015 ≡ Music publications annals 2015

52. Teşcureanu, Gheorghe. Dumnezeu a spus / versuri : Grigore Vieru ; muz.: Ghe-
orghe Teşcureanu // Florile dalbe. – 2015. – 14 mai. – P. 5 : n. muz.

53. Trei crai de la Răsărit : (colind de stea) // Florile dalbe. – 2015. – 10 dec. – P. 4 :
n. muz.

54. Trudov, O. Vine iarna / versuri : M. Ungureanu ; muz.: O. Trudov // Florile dalbe. –
2015. – 10 dec. – P. 4 : n. muz.

55. Trudov, Olga. Iubeşte-ţi ţara / versuri : Andrei Ciurunga ; muz.: Olga Trudov // Flo-
rile dalbe. – 2015. – 26 mar. – P. 4 : n. muz.

219
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME
Gorşcov, Iurie 32
A Gribincea, Nicolae 8
Andronic, Gabriel 9, 24-25 Gupalova, Elena 25
Anton, Pavel 4, 40-42 H
Argint, Doina 16, 34
Hatipova, Inna 18
B
I
Bacalov, Aurelia 16
Bacinschi, Mihai 14 Iordăchescu, Veaceslav 4
Badrajan, Svetlana 29 Iovu, Vasile 24
Bădulescu, Victor 30
Berezovicova, Tatiana 17 L
Botnaru, Victor 8, 13 Luţă, Valeriu 21
Britcova, Inna 19-20
Bunea, Diana 30 M
Bunea, Marin 44
Burlea, Vlad 18 Mamot, Eugen 9
Mardari, Mircea 32
C Melnic, Tamara 33
Melnic, Victoria 17
Caflers, Elvira 19-20 Mirozincenco, Constantin 46
Calina, Ludmila 1 Mîţu, Alexei 10
Chiper, Valeriu 2 Mustea, Gheorghe (22)
Chiseliţă, Vasile 43 Moraru, Emilia 7
Ciobanu, Ghenadie 12
Ciolac, Vladimir 5 N
Ciurunga, Andrei 55
Cojocaru, Anatol 1 Neaga, Larisa 26
Colac, Tudor 1, 30 Negură, Ion 24
Constantinescu, Iulia 42 Nicolaescu, Gheorghe 3, 30
Cosumov, Marina 31 Nicolai, Irina 11
Crigănuţă, Ştefan 6 O
Crişciuc, Viorica 35
Olaru, Ion 3
D Osoianu, Maria P. 40
Dorogan, Alexandru 30 P
F Păduraru, Angela (10)
Fanaru, Iulian 30 Păun, Mihai 36
Furdui, Galina 7-8 Peicev, Olga 7, 27
Petic, Ion 46
G Popescu, Maria 41
Popov, Ion 2
Gagim, Ion 22, 31
Galaiuco, Ioana 21 R
Gheţoi, Petru 12
Ghilaş, Dinu 23 Radu, Daria 45
Ghilaş, Victor 23, 30 Rojnoveanu, Angela 29
Gîrneţ, Eugen 32 Romanciuc, Roman 15
Godbillon, Natalia 19-20 Romanciuc, Ruxanda 5, 7, 17, 27
Rotaru, Stela 29

220
Cronica publicaţiilor note 2015 ≡ Music publications annals 2015

Rusnac, Constantin 30 Ungureanu, Mihai 14, 54


Rusnac, Vladmir 48
V
S
Vieru, Grigore 9, 52
Scutelnic, Elena 34 Vieru, Ion 45
Suceveanu, Arcadie 12, 49 Vlaicu, Olga 16
Volontir, Oleg 3
Ş
Z
Şaptefraţi, Anatol 47-49
Șarban Cristian 23, 29 Zaporojanu, Ada 12
Şarban, Dragomir 6, 14 Zevin, Ada 14
Şcitova, Ludmila 25 Zgureanu, Teodor 7, 15, 27
T А
Tamazlâcaru, Andrei 8, 12, 50 Абрамович, Елена 37
Tanaşciuc, Profir 13
Tcacenco, Victoria 33, 51 В
Teşcureanu, Gheorghe 52 Варданян, Алена 38-39
Tetelea, Margarita 35
Trudov, O. → v. Trudov Olga К
Trudov, Olga 54-55
Кочарова, Галина 38-39
Ţ
Р
Ţarălungă, Antip 32
Ţurcanu, A. 36 Руксанда, Романчук 28
Ţurcanu, L. 36 Ч
U Чолак, Владимир 28
Ungureanu, M. → v. Ungureanu Mihai

221
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA PUBLICAŢIILOR DE ARTĂ FINEARTS PUBLICATIONS ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

2015
IANUARIE-DECEMBRIE JANUARY-DECEMBER
(1-305)

1 PLACARDE. CZU 084.5


1. Concert folcloric "Cântec şi joc din străbuni" : Chişinău – Grădina publică "Şte-
fan cel Mare şi Sfânt", duminică, 2 august [2015] : prezintă: Alexandru Punga ; dirijor: Ştefan
Cigu / Consiliul judeţean Bistriţa-Năsăud, Primăria oraşului Chişinău. – Chişinău : S. n., 2015.
– Ofset color ; 32 x 45 cm. – [A 2015-45].

2. Dialoguri culturale la Chişinău : Biblionex / Consiliul judeţean Bistriţa-Năsăud,


Primăria oraşului Chişinău, Biblioteca municipală "B. P. Hasdeu" [et al.]. – Chişinău : S. n.,
2015. – Ofset color ; 32 x 45 cm. – [A 2015-46].

3. Festivalul internaţional de film documentar / Centrul Cultural Odeon, Muzeul


Naţional de Istorie a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2015. – Ofset color ; 42 x 49 cm. – [A 2015-
40].

1.2. PLACARDE (POSTERE) INSTRUCTIV-METODICE ŞI EDUCAŢIONALE. CZU 084.5:371


4. Abecedar viu / pict.: Alexandr Pleşco. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Vite-
Jesc"). – Ofset color ; 29 x 42 cm. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-3006-6-7. – [A 2015-37].

5. Abecedar viu / pict.: Alexandr Pleşco. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Vite-
Jesc"). – Ofset color ; 21 x 29 cm. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-3006-7-4. – [A 2015-38].

6. Alfabet ilustrat : placardă. – Chişinău : SA "Cartea", 2015. – Ofset color. ; 68 x 49


cm. – 5000 ex. – ISBN 978-9975-4224-9-9. – [A 2015-36].

7. Animale domestice şi sălbatice. – Chişinău : Bejuc-Iovu : A.V.i.T. Publ, 2014. –


Ofset color ; 61 x 42 cm. – ISBN 978-9975-9689-4-2 (Bejuc-Iovu). – ISBN (978-9975-4019-4-
4) (A.V.i.T. Publ). – [A 2015-18].

8. Festival Internaţional "Carnavalul Copiilor" : 6-7 iunie [2015] : Complexul Etno-


Cultural "Vatra" & Restaurant "La Bădiş". – [Chișinău : S. n., 2015]. – Ofset color ; 60 x 42
cm. – [A 2015-42].

9. Dragă Moş Crăciun. – Chişinău : Promeco Prim, 2015. – Ofset color. ; 21 x 30


cm. – [A 2015-4].

10. Investiţi în pedagogi competenţi / Intern. Step by Step Assoc., Programul Edu-
cațional Pas cu Pas. – Chișinău : Epigraf, 2015. – Ofset color ; 63 x 22 cm. – [A 2015-41].

222
Cronica publicaţiilor artă 2015 ≡ Finearts publications annals 2015

11. Legume şi fructe. – Chişinău : Bejuc-Iovu : A.V.i.T. Publ, 2014. – Ofset color ; 61
x 42 cm. – ISBN 978-9975-9689-3-5 (Bejuc-Iovu). – ISBN 978-9975-4019-3-7 (A.V.i.T. Publ).
– [A 2015-19].

12. Marin, Mariana. Suntem de serviciu : Material didactic / Mariana Marin. – Chişinău
: Cavaioli, 2013. – 1 f. – ISBN 978-9975-59-054-9. – [A 2015-30].

13. Marin, Mariana. Cîntecul gamei : Material didactic / Mariana Marin. – Chişinău :
Cavaioli, 2013. – 1 f. – ISBN 978-9975-59-128-7. – [A 2015-31].

14. Numărătoare. – Chişinău : Bejuc-Iovu : A.V.i.T. Publ, 2014. – Ofset color ; 42 x 61


cm. – ISBN 978-9975-9689-7-3 (Bejuc-Iovu). – ISBN 978-9975-4019-7-5 (A.V.i.T. Publ). – [A
2015-17].

15. Numerele 1-100 / pict.: Alexandr Pleşco. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Vite-
jesc"). – Ofset color ; 21 x 29 cm. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-3006-8-1. – [A 2015-39].

16. Păsările lumii. – Chişinău : Bejuc-Iovu : A.V.i.T. Publ, 2014. – Ofset color ; 61 x
42 cm. – ISBN 978-9975-9689-6-6 (Bejuc-Iovu). – ISBN 978-9975-4019-6-7 (A.V.i.T. Publ). –
[A 2015-16].

17. Азбука. – Chişinău : Bejuc-Iovu : A.V.i.T Publ, 2014. – Ofset color ; 42 x 61 cm. –
ISBN 978-9975-9689-5-9 (Bejuc-Iovu). – ISBN 978-9975-4019-5-1 (A.V.i.T. Publ). – [A 2015-
20].

5 CĂRŢI POŞTALE ILUSTRATE. CZU 084.1:656.835.121.3


18. Cu drag… . – Chişinău : Promeco Prim, 2015. – Ofset color ; 21 x 20 cm. – Cod
FE1. – ISBN 978-9975-3025-7-9. – [A 2015-7].

19. Cu drag… . – Chişinău : Promeco Prim, 2015. – Ofset color ; 20 x 21 cm. – Cod
FE2. – ISBN 978-9975-3025-8-6. – [A 2015-8].

20. Cu drag… . – Chişinău : Promeco Prim, 2015. – Ofset color ; 20 x 21 cm. – Cod
FE33. – ISBN 978-9975-3025-8-6 (eronat). – [A 2015-9].

21. Cu drag… . – Chişinău : Promeco Prim, 2015. – Ofset color ; 21 x 20 cm. – Cod
FE4. – ISBN 978-9975-3042-0-7. – [A 2015-10].

22. Cu drag… . – Chişinău : Promeco Prim, 2015. – Ofset color ; 21 x 20 cm. – Cod
FE5. – ISBN 978-9975-3042-1-4. – [A 2015-11].

23. Cu drag… . – Chişinău : Promeco Prim, 2015. – Ofset color ; 21 x 20 cm. – Cod
FE6. – ISBN 978-9975-3042-2-1. – [A 2015-12].

223
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

24. Cu drag… . – Chişinău : Promeco Prim, 2015. – Ofset color ; 20 x 21 cm. – Cod
FE3. – ISBN 978-9975-3025-9-3. – [A 2015-13].

25. Cu ocazia zilei de naştere!. – Chişinău : Esfiri, 2015. – Ofset color ; 25 x 19 cm. –
BOD № 018. – ISBN 978-9975-4182-0-1. – [A 2015-14].

26. Felicitări!. – Chişinău : Esfiri, 2015. – Ofset color ; 25 x 19 cm. – BOD № 017. –
ISBN 978-9975-4161-9-1. – [A 2015-15].

27. Felicitări!. – Chişinău : Esfiri, 2015. – Ofset color ; 16 x 20 cm. – C № 05. – ISBN
978-9975-4220-7-9. – [A 2015-23].

28. Felicitări!. – Chişinău : Esfiri, 2015. – Ofset color ; 16 x 20 cm. – C № 06. – ISBN
978-9975-4220-8-6. – [A 2015-24].

29. Hristos a înviat! / Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu". – Chișinău : S. n., 2015. –
Ofset color ; 21 x 21 cm. – [A 2015-35].

30. La mulţi ani!. – Chişinău : Esfiri, 2015. – Ofset color ; 28 x 14 cm. – C № 001. –
ISBN 978-9975-4220-6-2. – [A 2015-25].

31. La mulţi ani!. – Chișinău : MAIB, 2015. – Ofset color ; 15 x 16 cm. – [A 2015-43].

32. Moldova Turistică : Set de fotografii / Agenţia Turismului a Rep. Moldova. – Chi-
şinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 30 f. într-o învelitoare comună : Ofset color ; 30
x 42 cm. – Conține : Stefan the Great. Prince of Moldova 1457-1504 ; Chisinau City Gates ;
Soroca Fortress ; Tighina Fortress ; National Gastronomy and Cuisine ; "Milestii Mici" Winery.
Guinness Book of Records ; Cricova underground wine gallery ; Underground wine galleries ;
"Purcari" Winery ; Zabriceni Monastery ; Wooden Church from the Village Museum in
Chisinau ; Tipova Cave Monastery ; Saharna Monastery ; Japca Monastery ; Curchi
Monastery ; Capriana Monastery ; "Assumption of Virgin Mary" Church in Causeni ; National
History Museum of Moldova ; Mimi Castle ; "Old Orhei" Reserve ; Naslavcea Locality. The
northernmost point of Moldova ; Splendid Nature ; Reefs of Prut ; Tatar Baths. "Old Orhei"
Reserve ; Tipova Gorge ; Struve Geodetic Arc. UNESCO monument ; Rural House ;
Handicraftsman ; National Holidays ; "Hora" Dance from Moldova. – ISBN 978-9975-66-463-
9. – [A 2015-47].

33. Nu este aici, ci a înviat… / Complexul Creştin "Hristos pentru Moldova". – Chiși-
nău : S. n., 2015. – Ofset color ; 21 x 21 cm. – [A 2015-34].

34. Salonul Internaţional de Carte : consacrată poetului Alexe Rău, fondatorul Salo-
nului Internaţional de Carte : Ediţia a 24-a : Invitaţie. – Chişinău : [BNRM], 2015. – Ofset color
; 10 x 16 cm. – [A 2015-48].

224
Cronica publicaţiilor artă 2015 ≡ Finearts publications annals 2015

7 CALENDARE (DE TOATE TIPURILE). CZU 084.1:050.9


35. 2013. – [Chişinău : S. n., 2014]. – 7 f. broșate : Ofset color ; 30 x 21 cm. – [A
2015-22].

36. 2014 : Frutti Fresh. – Chişinău : Î.C.S "European Drinks Import Export", 2014. –
Ofset color ; 42 x 59 cm. – [A 2015-21].

37. 2014 : Imona Grup. – Chişinău : Imona Grup, 2014. – Ofset color ; 6 x 9 cm. – [A
2015-2].

38. 2015 : Ai grijă de tine, Omule, şi întăreşte-ţi Sufletulю – [Chişinău : S. n., 2015
(Tipogr. "Reclama")]. – Ofset color ; 40 x 60 cm. – [A 2015-55].

39. 2015 : Aquarelle. – [Chişinău : S. n., 2015]. – 14 f. broșate : Ofset color ; 18 x 18


cm. – [A 2015-3].

40. 2015 : Episod. – Chișinău : S. n., 2015. – Ofset color ; 10 x 7 cm. – [A 2015-44].

41. 2015 : Denta Vita. – Chișinău : S. n., 2015. – Ofset color ; 20 x 30 cm. – [A 2015-
27].

42. 2015 : InfoMarket. – [Chişinău : S. n., 2015]. – 36 f. broșate : Ofset color ; 30 x 21


cm. – [A 2015-54].

43. 2015 : MedExpert. – Chişinău 2015]. – Ofset color ; 7 x 9 cm. – [A 2015-29].

44. 2015 : Rămâneți în istorie împreună cu noi… : Editura Lexon – responsabilitate,


calitate şi operativitate. – Chișinău : Lexon, 2015. – Ofset color ; 7 x 9 cm. – [A 2015-33].

45. 2015 : Teatrul unui Actor "Vasile Tumuruc". – Chișinău : S. n., 2015. – Ofset color ;
9 x 7 cm. – [A 2015-32].

46. 2015 : Totul pentru oficiu şi şcoală. – Chişinău : Birotis, 2015]. – Ofset color. ; 15 f.
broșate. – 11 x 14 cm. – [A 2015-5].

47. 2015 : Totul pentru oficiu şi şcoală. – Chişinău : Birotis, 2015]. – 14 f. broșate : Of-
set color ; 30 x 30 cm. – [A 2015-6].

48. 2015 : UNICA Sport. – [Chişinău : S. n., 2015]. – Ofset color ; 10 x 7 cm. – [A
2015-1].

49. 2015 : Varo Inform : experiență, calitate, succes / Varo Inform. – Ch. : Varo Inform,
2015. – 15 f. broşate : Ofset color ; 21 x 22 cm. – [A 2015-26].

225
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

50. 2015-2016 : Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova : Soluţii competitive pen-


tru performanţă. – Chişinău : CAPMU, [2015]. – 14 f. broşate : Ofset color ; 18 x 15 cm. – [A
2015-53].

51. 2016 / Postal Bible School. – Cahul : CMIAID, 2015. (F.E.-P "Tipogr. Centrală"). –
12 f. : Ofset color ; 14 x 20 cm. – [A 2015-52].

52. 2016 : Calendar Creştin Ortodox. – Chişinău : Tipar & SI, 2015 (Tipogr.
"Balacron"). – Ofset color ; 48 x 67 cm. – ISBN 978-9975-4303-4-0. – [A 2015-49].

53. 2016 : Calendar Creştin Ortodox. – Chişinău : Tipar & SI, 2015 (Tipogr.
"Balacron"). – Ofset color ; 48 x 67 cm. – ISBN 978-9975-4303-5-7. – [A 2015-50].

54. 2016 : Contabilitate şi audit. – [Chişinău : S. n., 2015]. – Ofset color ; 21 x 30 cm. –
[A 2015-51].

55. 2015 : Год синей деревянной козы / Victoria Gomon. – Chișinău : Victoria
Gomon, 2015. – Ofset color ; 14 x 20 cm. – [A 2015-28].

11 MATERIAL ILUSTRATIV PUBLICAT ÎN REVISTE ŞI EDIŢII PERIODICE. CZU


084.1:050
56. Andrei, Mircea. În așteptarea dirigintei : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 9. – P. a 4-a a
cop.

57. Andrei, Mircea. Loc sub umbrelă : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 10. – P. a 2-a a cop.

58. Andrei, Mircea. Ocrotitorul : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 11. – P. a 2-a a cop.

59. Andrei, Mircea. Pregătiri de vernisaj : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 9. – P. a 2-a a cop.

60. Andrei, Mircea. Prutul de Jos : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 11. – P. 13.

61. Andriuţă, Valeriu. Contrast : [fot.] // Moldova. – 2015. – Nr 11/12. – P. 42.

62. Andruhina, Marina. Căţeluşul : [pict.] // Alunelul. – 2015. – Nr 11. – P. 1-a a cop.

63. Andruhina, Marina. Fetiţa cu flori : [pict.] // Alunelul. – 2015. – Nr 3. – P. 1-a a


cop.

64. Andruhina, Marina. Floarea soarelui și grâul : [pict.] // Alunelul. – 2015. – Nr 7/8.
– P. 1-a a cop.

65. Anghel, Gheorghe. Odiseus : [pict.] // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – Supl. :
P. 9. – (Dialogul artelor).

226
Cronica publicaţiilor artă 2015 ≡ Finearts publications annals 2015

66. Balan, Petru. Scenografie (schiţă) la baletul Cenuşăreasa de S. Prokofiev //


Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 25.

67. Balan, Petru. Scenografie (schiţă) la opera Olandezul Zburător de R Wagner //


Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 139.

68. Balan, Petru. Scenografie (schiţă) la spectacolul Desfacerea gunoiului de M. So-


rescu // Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 154.

69. Balan, Petru. Scenografie (schiţă) la spectacolul Despot Vodă de V. Alecsandri //


Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 127.

70. Balan, Petru. Scenografie (schiţă) la spectacolul Doina de I. Druţă // Akademos. –


2015. – Nr 3. – P. 87.

71. Balan, Petru. Scenografie (schiţă) la spectacolul Dragonul de E. Şvaţ //


Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 174.

72. Balan, Petru. Scenografie (schiţă) la spectacolul Hamlet de W. Shakespeare //


Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 158.

73. Balan, Petru. Scenografie (schiţă) la spectacolul Maestru şi Margareta de M. Bul-


gakov // Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 45.

74. Balan, Petru. Scenografie (schiţă) la spectacolul Meşterul Manole // Akademos. –


2015. – Nr 3. – P. 81.

75. Balan, Petru. Scenografie (schiţă) la spectacolul Ovidiu de V. Alecsandri //


Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 98.

76. Balan, Petru. Scenografie (schiţă) la spectacolul Revizor de N. Gogol ; Scenogra-


fie (schiţă) la spectacolul Ifigenia în Aulis de Euripide ; Scenografie (schiţă) la spectacolul
Unde mergem, domnilor? de I. L. Caragiale // Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 160-161.

77. Balan, Petru. Scenografie (schiţă) la spectacolul Romeo şi Julieta de W. Shakes-


peare // Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 157.

78. Balan, Petru. Scenografie (schiţă) la spectacolul Sfânta Sfintelor de I. Druţă //


Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 106.

79. Balan, Petru. Scenografie (schiţă) la spectacolul Soacra cu trei nurori de I. Crean-
gă // Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 149.

80. Balan, Petru. Scenografie (schiţă) la spectacolul Ultima oră de M. Sebastian //


Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 114.

227
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

81. Balan, Petru. Schiţă la baletul Luceafărul de E. Doga // Akademos. – 2015. – Nr 3.


– P. 38.

82. Balan, Petru. Schiţă scenografică pentru Redacţia Muzicală TVM // Akademos. –
2015. – Nr 3. – P. 64.

83. Balan, Petru. Schiţă scenografică pentru spectacolele folclorice de la Palatul Naţi-
onal din Chişinău // Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 74.

84. Barancean, Cristian. Apus de soare : [fot.] // Clipa siderală. – 2015. – Nr 4. – P.


13.

85. Barancean, Cristian. Bătrânul : [fot.] // Clipa siderală. – 2015. – Nr 4. – P. 8.

86. Barancean, Cristian. Caii la păscut : [fot.] // Clipa siderală. – 2015. – Nr 4. – P. 14

87. Barancean, Cristian. Caii pe toloacă : [fot.] // Clipa siderală. – 2015. – Nr 4. – P.


18.

88. Barancean, Cristian. Calul : [fot.] // Clipa siderală. – 2015. – Nr 4. – P. 19.

89. Barancean, Cristian. Ciuperca : [fot.] // Clipa siderală. – 2015. – Nr 4. – P. 15.

90. Barancean, Cristian. Drum de ţară : [fot.] // Clipa siderală. – 2015. – Nr 4. – P. 21.

91. Barancean, Cristian. Fluturii : [fot.] // Clipa siderală. – 2015. – Nr 4. – P. 36.

92. Barancean, Cristian. Fumul : [fot.] // Clipa siderală. – 2015. – Nr 4. – P. 28.

93. Barancean, Cristian. La o margine de sat : [fot.] // Clipa siderală. – 2015. – Nr 4.


– P. 25.

94. Barancean, Cristian. La vânătoare: [fot.] // Clipa siderală. – 2015. – Nr 4. – P. 20.

95. Barancean, Cristian. Lacul cu lebedele : [fot.] // Clipa siderală. – 2015. – Nr 4. –


P. 9.

96. Barancean, Cristian. Melcii : [fot.] // Clipa siderală. – 2015. – Nr 4. – P. 24.

97. Barancean, Cristian. Movile la marginea satului : [fot.] // Clipa siderală. – 2015. –
Nr 4. – P. 27.

98. Barancean, Cristian. O plimbare pe bicicletă : [fot.] // Clipa siderală. – 2015. – Nr


4. – P. 17.

228
Cronica publicaţiilor artă 2015 ≡ Finearts publications annals 2015

99. Barancean, Cristian. Oile pe păşune : [fot.] // Clipa siderală. – 2015. – Nr 4. – P.


30.

100. Barancean, Cristian. Roşu : [fot.] // Clipa siderală. – 2015. – Nr 4. – P. 10.

101. Bălaşă, Sabin. Rădăcina de foc : [pict.] // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. – Vol.
23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 158.

102. Boca, Ilie. Tradiţie : [pict.] // Moldova. – 2015. – Nr 9/10. – P. 49.

103. Bolboceanu, Dumitru. Doina : [pict.] // Moldova. – 2015. – Nr 9/10. – P. 47.

104. Bolocan, Ion. Prinţessa : [fot.] // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 118.

105. Breazu, Florina. Poarta stelelor : [pict.] // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. –
Supl. : P. 5. – (Dialogul artelor).

106. Cabot Perry, Lilia. Alice pe cărare : [pict.] // Noi. – 2015. – Nr 8. – P. a 3-a a
cop.

107. Cataraga, Tudor. Tron medieval : [fot.] // Moldova. – 2015. – Nr 9/10. – P. a 4-a
a cop.

108. Cavtea, Ivan. Ritmurile Câmpurilor : [pict.] // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. –
Vol. 23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 136.

109. Ciubotaru, Florin. Portret : [pict.] // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – Supl. :
P. 11. – (Dialogul artelor).

110. Clark, Joseph. Cicăleala pisicii : [pict.] // Noi. – 2015. – Nr 9. – P. a 3-a a cop.

111. Colâbneac, Alexei. "Zefirul" nu mă aude : [pict.] // Noi. – 2015. – Nr 8. – P. 24.

112. Colâbneac, Alexei. Împăratul cu doi porumbei : [pict.] // Alunelul. – 2015. – Nr


5/6. – P. 1-a a cop.

113. Courtney Curran, Charles. Bujori : [pict.] // Noi. – 2015. – Nr 5. – P. a 3-a a


cop.

114. Cozmolici, Victoria. Terra : [pict.] // Moldova. – 2015. – Nr 9/10. – P. 53.

115. Cristea, Simion. Cina troiţa : [fot.] // Moldova. – 2015. – Nr 9/10. – P. 50.

116. Cuciuc, Sergiu. Primăvara’44 ; Duminică autumnală ; Imn muncii ; Pământ ;


Odă pământului ; Sărbătoare ; Moment de înălţare ; Chemarea pământului şi a cerului : [pict.]
// Moldova. – 2015. – Nr 11/12. – P. 59, 61-67.

229
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

117. Cuciuc, Sergiu. Rudenii întrerupte : [pict.] // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. –
Supl. : P. 1.

118. Cuciuc, Sergiu. Zmeu la Butuceni : [pict.] // Moldova. – 2015. – Nr 7/8. – P. 75.

119. David, Aurel. Arşiţă ; Rodul ; Culesul strugurilor ; Solitarul ; Olga Sava din Bar-
dar cu copiii ; Arborele Eminescu : [pict.] // Moldova. – 2015. – Nr 9/10. – P. 59-65.

120. Dimitrov, Alexandru. În parc : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 5. – P. a 4-a a cop.

121. Dohotaru, Vasile. Alegorie : [pict.] // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 1. – P. 1-a a


cop.

122. Dohotaru, Vasile. Sărbătoare : [pict.] // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 1. – P. a


4-a a cop.

123. Druţă, Veaceslav. Oud : [fot.] // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 62.

124. Druţă, Veaceslav. Scrânciob : [fot.] // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 176

125. Ershuu, Otgonbayar. Zgomot de copite : [pict.] // Limba Română. – 2015. – Nr


3/4. – Supl. : P. 12. – (Dialogul artelor).

126. Evtuşenco, Ana. Primăvara : [pict.] // Alunelul. – 2015. – Nr 4. – P. 1-a a cop.

127. Evtușenco, Ana. Școala fermecată din Codrul Basmelor : [pict.] // Alunelul. –
2015. – Nr 9. – P. 1-a a cop.

128. Fântânariu, Suzana. Stâlp de piatră : [pict.] // Moldova. – 2015. – Nr 7/8. – P.


80.

129. Fisticanu, Veaceslav. Haos – Ordine : [pict.] // Limba Română. – 2015. – Nr


3/4. – P. 1-a a cop.

130. Fiurer, G. Peisaj moldav : [pict.] // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr
1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 164.

131. Foca, Iurie. Orheiul Vechi – deschidere spre o lume nouă : [fot.] // Moldova. –
2015. – Nr 7/8. – P. a 1-a a cop.

132. Foca, Iurie. Orheiul Vechi: satul Butuceni : [fot.] // Moldova. – 2015. – Nr 7/8. –
P. a 2-a a cop.

133. Frankova, Irina. Transformare : [fot.] // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 166.

230
Cronica publicaţiilor artă 2015 ≡ Finearts publications annals 2015

134. Freudson, Ernesta. Arca lui Noe : [pict.] // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. –
Vol. 23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 136.

135. Frunze, Tatiana. La popas : [pict.] // Oameni, Locuri, Destine. – 2014. – Nr 7/8.
– P. 206.

136. Galiene-Laloue, Eugene. Bastilia : [pict.] // Noi. – 2015. – Nr 11. – P. a 3-a a


cop.

137. Goodwin Kilburne, George. Timpul pentru ceai : [pict.] // Noi. – 2015. – Nr 3. –
P. a 3-a a cop.

138. Grecu, Mihail. Luna la Butuceni : [pict.] // Moldova. – 2015. – Nr 7/8. – P. 72.

139. Grigoraşenco, L. Dezarmarea ardelenilor : [pict.] // Arta : Ser. Arte vizuale. –


2014. – Vol. 23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 164.

140. Guțu, Aurel. Îmi făcu semn să mănînc : [pict.] // Noi. – 2015. – Nr 9. – P. 13.

141. Guţu, Aurel. Nu uita să pui sare : [pict.] // Noi. – 2015. – Nr 7. – P. 30.

142. Guţu, Victor. Compoziţie : [pict.] // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr
1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 136.

143. Guzun, Elena. Ai văzut vreodată ploaia? : [pict.] // Clipa siderală. – 2015. – Nr 2.
– P. 40.

144. Guzun, Elena. Amprenta verde : [pict.] // Clipa siderală. – 2015. – Nr 2. – P. 47.

145. Guzun, Elena. Asturias : [pict.] // Clipa siderală. – 2015. – Nr 2. – P. 25.

146. Guzun, Elena. Biserica : [pict.] // Clipa siderală. – 2015. – Nr 2. – P. 11.

147. Guzun, Elena. Căderea Constantinopolului ; Rege şi Sclav : [pict.] // Clipa side-
rală. – 2015. – Nr 2. – P. 16-17.

148. Guzun, Elena. Compoziţie : [pict.] // Clipa siderală. – 2015. – Nr 2. – P. 20.

149. Guzun, Elena. Etno Museum : [pict.] // Clipa siderală. – 2015. – Nr 2. – P. 33.

150. Guzun, Elena. Ipostază : [pict.] // Clipa siderală. – 2015. – Nr 2. – P. 27.

151. Guzun, Elena. Miri în galben : [pict.] // Clipa siderală. – 2015. – Nr 2. – P. 14.

152. Guzun, Elena. Ochii tăi – aceeaşi ; De la pământ la cer : [pict.] // Clipa siderală.
– 2015. – Nr 2. – P. 18-19.

231
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

153. Guzun, Elena. Peisaj montan : [pict.] // Clipa siderală. – 2015. – Nr 2. – P. 12.

154. Guzun, Elena. Spiritual connection : [pict.] // Clipa siderală. – 2015. – Nr 2. – P.


23.

155. Hassam, Frederick Childe. Doamna în roz : [pict.] // Noi. – 2015. – Nr 1. – P. a


3-a a cop.

156. Herţa, Valeriu. A fost : [pict.] // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 20.

157. Herţa, Valeriu. Pegas : [pict.] // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 36.

158. Irisse, Antoine. Croitorul ; Compotieră şi scoică ; Compoziţie cu carte roşie ;


Doamnă în bluză verde ; Portretul soţiei ; Masă albastră ; Olympia II ; Tânăra cu mandolină
II ; Atelierul pictorului I ; Sărbători păgâne II : [pict.] // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. – Vol.
23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 101-102.

159. Isac, Igor. Melancolie ; Muza ; Reverie ; O seară în Copou : [pict.] // Oameni,
Locuri, Destine. – 2014. – Nr 7/8. – P. 221-222.

160. Ivanov, V. Fabrica de ciment din Râbniţa : [pict.] // Arta : Ser. Arte vizuale. –
2014. – Vol. 23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 164

161. Karacenţeva, Elena. Cupă : [pict.] // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – Supl. :
P. 7. – (Dialogul artelor)

162. Karacenţeva, Elena. Plus şi minus : [pict.] // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P.


101.

163. Klementiev, Iuri. Instalaţie ; Soare ; Jocul cu module : [pict.] // Arta : Ser. Arte
vizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 135.

164. Kurtu, Valeriu. Fără cuvinte : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 6. – P. 30.

165. Kutsjuba, Roman. Ghicitoare fără sfârşit : [pict.] // Arta : Ser. Arte vizuale. –
2014. – Vol. 23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 15

166. Kuzmenco, Victor. Conexiune : [pict.] // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 38.

167. Kuzmenco, Victor. Sutură : [fot.] // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 132.

168. Kuzmenco, Victor. Primăvara : [pict.] // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. – Vol.
23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 174.

232
Cronica publicaţiilor artă 2015 ≡ Finearts publications annals 2015

169. Kuzmenco, Victor. Versiune ; Orizontale ; Pictură Ontologică : [pict.] // Arta :


Ser. Arte vizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 135.

170. Leancă, Florentin. Rafinamentul compoziţional : [pict.] // Limba Română. –


2015. – Nr 5/6. – Supl. : P. 1-16. – Conţine : Teatru de vară ; Natura statică cu flori ; Natura
statică cu vase pe covor ; Chişinăul vechi, str. Bucureşti ; Chişinăul vechi, str. Diordiţa ; Lacul
Valea Morilor ; Hipodromul din Chişinău ; Teatrul de operă şi balet "M. Bieşu", Ziua Corului ;
Natură moartă cu sfeşnic ; Urme şi umbre ; Paştele Blajinilor, curtea lui Andrei Munteanu din
Varvareuca, Floreşti ; Motiv popular. – (Dialogul artelor).- Nr 1. – P. 112.

171. Liberman, I. Carusel : [pict.] // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 1 :
Arte plastice. Arhitectură. – P. 174.

172. Lockstaedt, Gabriele. Micul paradis : [pict.] // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4.
– Supl. : P. 3. – (Dialogul artelor).

173. Macneil, Richard. Copiii şi omul de zăpadă : [pict.] // Noi. – 2015. – Nr 12. – P.
a 3-a a cop.

174. Makovski, Vladimir. Fete în lumina soarelui : [pict.] // Noi. – 2015. – Nr 4. – P. a


3-a a cop.

175. Matei, Iurie. Butuceni. Toamna : [pict.] // Moldova. – 2015. – Nr 7/8. – P. 78.

176. Miazek, Eva. Butuceni : [pict.] // Moldova. – 2015. – Nr 7/8. – P. 79.

177. Miniuc, Nicolae. Tăinuită de falduri : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 10. – P. a 4-a a
cop.

178. Moraru, Adrian. – Aş vrea să intru la stăpîn, la dumneata... : [pict.] // Noi. –


2015. – Nr 11. – Supl. : P. 3.

179. Moraru, Adrian. Copiii îl iubeau, fiindcă era hazliu : [pict.] // Noi. – 2015. – Nr 2.
– Supl. : P. 11.

180. Moraru, Adrian. E Rajah. Îl cheamă Rajah! : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 1. – Supl.
: P. 3

181. Moraru, Adrian. Era aurora boreală : [pict.] // Noi. – 2015. – Nr 4. – Supl. : P.
27.

182. Moraru, Adrian. Fram se urcase în barcă... : [pict.] // Noi. – 2015. – Nr 10. –
Supl. : P. 75.

183. Moraru, Adrian. Întoarsese spatele vaporului şi mulţimii... : [pict.] // Noi. – 2015.
– Nr 7. – Supl. : P. 51.

233
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

184. Moraru, Adrian. Îţi mai aduci aminte de mine? : [pict.] // Noi. – 2015. – Nr 3. –
Supl. : P. 19.

185. Moraru, Adrian. Nanuc nu îndrăznea nici acum să fugă din loc… : [pict.] // Noi.
– 2015. – Nr 9. – Supl. : P. 67.

186. Moraru, Adrian. Ridicat în două labe, saluta șăgalnic, cu palma la tîmplă... :
[pict.] // Noi. – 2015. – Nr 8. – Supl. : P. 59.

187. Mudrac, Lidia. Grădina păsărilor măiestre : [pict.] // Arta : Ser. Arte vizuale. –
2014. – Vol. 23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 136.

188. Mützner, Samuel. A crescut floarea-soarelui : [pict.] // Noi. – 2015. – Nr 7. – P.


a 3-a a cop.

189. Naşcu, Vasile. Ceramică cucuteniană cu gutui : [pict.] // Akademos. – 2015. –


Nr 2. – P. 46.

190. Naşcu, Vasile. Floarea soarelui : [pict.] // Akademos. – 2015. – Nr 2. – P. 163.

191. Naşcu, Vasile. Gutui pe fundal albastru : [pict.] // Akademos. – 2015. – Nr 2. –


P. 168.

192. Naşcu, Vasile. Iarna în Geloboc : [pict.] // Akademos. – 2015. – Nr 2. – P. 121.

193. Naşcu, Vasile. Iarnă : [pict.] // Akademos. – 2015. – Nr 2. – P. 30.

194. Naşcu, Vasile. La stână. Ciobenii : [pict.] // Akademos. – 2015. – Nr 2. – P. 130.

195. Naşcu, Vasile. Mihai Eminescu şi Veronica Micle : [pict.] // Akademos. – 2015. –
Nr 2. – P. 65.

196. Naşcu, Vasile. Muzicanţii din satul meu ; Asfinţit de soare : [pict.] // Akademos.
– 2015. – Nr 2. – P. 159.

197. Naşcu, Vasile. Natură statică cu fructe şi flori : [pict.] // Akademos. – 2015. – Nr
2. – P. 174.

198. Naşcu, Vasile. Natură statică de Paşte : [pict.] // Akademos. – 2015. – Nr 2. – P.


40.

199. Naşcu, Vasile. Omar Khayam : [pict.] // Akademos. – 2015. – Nr 2. – P. 72.

200. Naşcu, Vasile. Portetul Aureliei : [pict.] // Akademos. – 2015. – Nr 2. – P. 151.

234
Cronica publicaţiilor artă 2015 ≡ Finearts publications annals 2015

201. Naşcu, Vasile. Portretul academicianului Gheorghe Ghidirim : [pict.] //


Akademos. – 2015. – Nr 2. – P. 140.

202. Naşcu, Vasile. Toamnă : [pict.] // Akademos. – 2015. – Nr 2. – P. 157.

203. Naşcu, Vasile. Tutunăresele : [pict.] // Akademos. – 2015. – Nr 2. – P. 93.

204. Obreja, Gabriel. Ritmuri decorative : [fot.] // Moldova. – 2015. – Nr 9/10. – P.


50.

205. Okuşko, Vladimir. La arat ; Casă ţărănească : [pict.] // Magazin bibliologic. –


2015. – Nr 1/4. – P. 117.

206. Orheiul Vechi – sursă de inspirație pentru maeștrii fotografi : [fot.] // Moldo-
va. – 2015. – Nr 7/8. – P. 92-97. – Conține : Stări de umbre ; Zbuciumul iernii / Mihai Potârni-
che ; Grafica iernii ; Drum spre casă / Valerie Volontir ; Încremeniți în veșnicie ; Început de
Univers / Iurie Foca.

207. Palamarciuc, Vladimir. Compoziţie : [pict.] // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. –
Vol. 23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 136.

208. Pareo, Patrizia Elisa. Magenta : [pict.] // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. –
Supl. : P. 6. – (Dialogul artelor).

209. Perca, Mihai. Cu faţa spre soare : [pict.] // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. –
Supl. : P. 2. – (Dialogul artelor).

210. Platon, Iurie. Motiv preferat : [pict.] // Moldova. – 2015. – Nr 7/8. – P. 78.

211. Poiată, Anatolie. Prizonieri : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 12. – P. a 4-a a cop.

212. Polingher, Z. Ce bine e în răcoarea tomnatică... : [pict.] // Arta : Ser. Arte


vizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 174.

213. Popescu, Ghenadie. Taxatoare : [fot.] // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 165

214. Potârniche, Mihai. Anotimpurile la Orheiul Vechi : [fot.] // Moldova. – 2015. – Nr


7/8. – P. 8-11. – Conţine : Primăvară ; Vara ; Toamna ; Iarna.

215. Potârniche, Mihai. Biserica de pe stâncă : [fot.] // Moldova. – 2015. – Nr 7/8. –


P. a 4-a a cop.

216. Potârniche, Mihai. Orheiul Vechi : [fot.] // Moldova. – 2015. – Nr 7/8. – P. 2-3.

217. Puică, Sergiu. Anul Nou : [pict.] // Alunelul. – 2015. – Nr 12. – P. a 1-a a cop.

235
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

218. Raţă, Victoria. Omul de zăpadă : [pict.] // Alunelul. – 2015. – Nr 2. – P. a 1-a a


cop.

219. Reaboșapca, Pavel. În așteptarea pescarilor : [pict.] // Oameni, Locuri, Destine.


– 2014. – Nr 7/8. – P. 230.

220. Ridgway Knight, Daniel. Apus de soare auriu : [pict.] // Noi. – 2015. – Nr 10. –
P. a 3-a a cop.

221. Roca, Charles. Fată şi băiat la pescuit : [pict.] // Noi. – 2015. – Nr 6. – P. a 3-a a
cop.

222. Rurac, Anatol (Nicolae). Compoziţie : [pict.] // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P.


163.

223. Rurac, Anatol (Nicolae). Obiect : [fot.] // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 41.

224. Rusu-Ciobanu, Valentina. Fată la fereastră : [pict.] // Moldova. – 2015. – Nr


11/12. – P. 9.

225. Rusu-Ciobanu, Valentina. La joc ; Tinereţe ; Ştefan cel Mare după lupta de la
Războieni ; Citate din istoria artei ; Micul dejun ; Emil Loteanu ; Natură statică cu ceainic :
[pict.] // Moldova. – 2015. – Nr 11/12. – P. 32-39.

226. Rusu-Ciobanu, Valentina. La joc : [pict.] // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 4. –


P. a 4-a a cop.

227. Rusu-Ciobanu, Valentina. Portretul actorului Dumitru Fusu : [pict.] // Viaţa


Basarabiei. – 2015. – Nr 4. – P. a 1-a a cop.

228. Savastin, D. Tânăra din Gabrovo : [pict.] // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. –
Vol. 23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 174.

229. Sârbu, Andrei. Gutuie : [pict.] // Viaţa Basarabiei. – 2014. – Nr 4. – P. a 4-a a


cop.

230. Sârbu, Andrei. Piatra istoriei : [pict.] // Moldova. – 2015. – Nr 7/8. – P. 76.

231. Scerbina, Igor. Fără titlu : [pict.] // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr
1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 136.

232. Secrieru, Cezar. Cerbus divinus : [pict.] // Viaţa Basarabiei. – 2014. – Nr 4. – P.


a 1-a a cop.

233. Secrieru, Cezar. Infinit pe albastru : [pict.] // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P.


149.

236
Cronica publicaţiilor artă 2015 ≡ Finearts publications annals 2015

234. Sisley, Alfred. Ninsoare la Veneux Nadon : [pict.] // Noi. – 2015. – Nr 2. – P. a


3-a a cop.

235. Şerbănescu, Adrian. Transfer : [pict.] // Moldova. – 2015. – Nr 9/10. – P. 50.

236. Şibaeva, N. Natura statică cu bijuterii : [pict.] // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. –
Vol. 23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 174.

237. Şibaeva, Nina. Monotonia vibraţiei : [pict.] // Moldova. – 2015. – Nr 9/10. – P.


54.

238. Şneer, Cogan. Balcic. Moscheie ; Portretul unui evreu bătrân : [pict.] // Revista
de Etnologie şi Culturologie. – 2014. – Vol. 15/16. – P. 47

239. Şneer, Cogan. Icoană : [pict.] // Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2014. –


Vol. 15/16. – P. 48.

240. Tolan, Vasile. Fără titlu : [pict.] // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – Supl. : P.
14. – (Dialogul artelor).

241. Tudor, Valerie. Liderul : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 7. – P. a 4-a a cop.

242. Tudor, Valerie. Moment de aşteptare : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 10. – P. 24.

243. Tudor, Valerie. O cană cu apă rece : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 11. – P. 11.

244. Tudor, Valerie. O poză fără mine : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 1. – P. 11.

245. Tudor, Valerie. Urmele iernii : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 3. – P. 13.

246. Ţăruş, Mihai. Conforma II : [fot.] // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 77.

247. Ţâpin, Inessa. Danaia ; Curte din Chişinău. Toamna ; Natura statică cu scoică ;
Chişinăul vechi ; Natura statică pe fundal roşu ; Portretul pictorului Dumitru Peicev ; Natură
statică pe ferăstrău ; Chitarele ; Primăvară în Chişinău : [pict.] // Arta : Ser. Arte vizuale. –
2014. – Vol. 23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 124.

248. Ţurcan, P. Pe lac : [pict.] // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 1 : Arte
plastice. Arhitectură. – P. 164.

249. Us, Vladimir. Turunc noaptea. Obiectul crimei II ; Intervenţie 6. Peisaj : [pict.] //
Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 123.

237
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

250. Uvarova, Alla. Hotarul luminii ; Aripa timpului ; Oraşul zburător ; Corabia visuri-
lor ; Jazz de coral ; Aripile universului ; Amintiri : [pict.] // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. –
Vol. 23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 191.

251. Vasilescu, Corneliu. Pictat curat : [pict.] // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. –
Supl. : P. 13. – (Dialogul artelor).

252. Vânaga, Valeriu. Dialog : [fot.] // Moldova. – 2015. – Nr 9/10. – P. 49.

253. Vieru, Igor. Duminica cuvintelor : [pict.] // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. – Vol.
23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 158.

254. Viscun, Irina. Amintiri, greşeli şi eroziuni : [pict.] // Limba Română. – 2015. – Nr
3/4. – Supl. : P. 15. – (Dialogul artelor).

255. Vition, Elena. Urări pentru doamna învăţătoare : [pict.] // Alunelul. – 2015. – Nr
10. – P. 1-a a cop.

256. Volontir, Valerie. A apărut o întrebare : [fot.] / Noi. – 2015. – Nr 7. – P. a 2-a a


cop.

257. Volontir, Valerie. Alături : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 8. – P. a 2-a a cop.

258. Volontir, Valerie. Căutări insistente : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 3. – P. a 4-a a


cop.

259. Volontir, Valerie. Cireşul copilăriei mele : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 5. – P. 24

260. Volontir, Valerie. De-ale fetelor ; Partea dreaptă : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 5. –
P. 29.

261. Volontir, Valerie. După corovatic : [fot.] / Noi. – 2015. – Nr 6. – P. a 4-a a cop.

262. Volontir, Valerie. Ghiozdan cadou : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 8. – P. a 4-a a cop.

263. Volontir, Valerie. Grigore Vieru cu mama sa : [fot.] // Moldova. – 2015. – Nr


9/10. – P. 41.

264. Volontir, Valerie. În siguranţă : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 3. – P. a 2-a a cop.

265. Volontir, Valerie. Înapoi acasă : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 11. – P. 25.

266. Volontir, Valerie. Înflorire : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 4. – P. 29.

267. Volontir, Valerie. Întîlnire matinală : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 7. – P. 29.

238
Cronica publicaţiilor artă 2015 ≡ Finearts publications annals 2015

268. Volontir, Valerie. Între felinare ; Cununie în mijlocul iernii : [fot.] // Noi. – 2015. –
Nr 1. – P. 29.

269. Volontir, Valerie. Love story : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 11. – P. 29

270. Volontir, Valerie. Mărturisire : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 4. – P. a 2-a a cop

271. Volontir, Valerie. O poză cu învăţătoarea noastră ; Salut, vacanţă : [fot.] // Noi.
– 2015. – Nr 6. – P. 29.

272. Volontir, Valerie. Paragină ; Prima gospodărie : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 12. –
P. 13.

273. Volontir, Valerie. Pistruiatul vesel ; Reglare de interese : [fot.] // Noi. – 2015. –
Nr 8. – P. 29.

274. Volontir, Valerie. Pîinea noastră... ; Discuții de-ale băieții : [fot.] // Noi. – 2015. –
Nr 9. – P. 29.

275. Volontir, Valerie. Ploiţă de mai : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 5. – P. a 2-a a cop.

276. Volontir, Valerie. Pragul casei străbunicilor : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 4. – P. a


4-a a cop.

277. Volontir, Valerie. Punct de reper : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 11. – P. a 4-a a cop.

278. Volontir, Valerie. Rîndul întîi : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 6. – P. a 2-a a cop.

279. Volontir, Valerie. S-aprind luminile : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 1. – P. a 2-a a


cop.

280. Volontir, Valerie. Scriitori pasionaţi de fotografie : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 7. –


P. 12-13. – Conţine : Castelul Peleş / Liviu Deleanu ; Portretul Alicei Liddell / Lewis Carroll ;
Cîndva au bătut clopotele / Mihail Prişvin ; Catedrala Hristos Mîntuitorul / Ilia Ilf ; Vedere
printre pilonii Turnul Eiffel / Emile Zola.

281. Volontir, Valerie. Se stinge iarna ; În oglindă : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 2. – P.


29.

282. Volontir, Valerie. Staţia terminus : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 12. – P. 29.

283. Volontir, Valerie. Şovăire ; Fata cu şip : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 3. – P. 29.

284. Volontir, Valerie. Trecere peste Răut : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 2. – P. a 4-a a
cop.

239
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

285. Volontir, Valerie. Ultimul hotar : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 1. – P. a 4-a a cop.

286. Volontir, Valerie. Vecin nou : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 10. – P. 13.

287. Volontir, Valerie. Veghetori : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr 12. – P. a 2-a a cop.

288. Volontir, Valerie. Verişoarele ; O întîlnire neaşteptată : [fot.] // Noi. – 2015. – Nr


10. – P. 29.

289. Vozbinas, Aleksandras. Înecat : [pict.] // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. –


Supl. : P. 4. – (Dialogul artelor).

290. Vrabie, Gh. Harap Alb ; Voltijă : [pict.] // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. – Vol.
23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 164.

291. Vrabie, Gh. Macarale : [pict.] // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 1 :
Arte plastice. Arhitectură. – P. 174.

292. Vrabie, Gheorghe. Poezii : [pict.] // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr
1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 158.

293. Yoshizumi, Toshio. Zesoh-Samsara : [pict.] // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4.


– Supl. : P. 8. – (Dialogul artelor).

294. Zacon, Sveatoslav. Zi însorită la Butuceni : [pict.] // Moldova. – 2015. – Nr 7/8.


– P. 79.

295. Zaiț, Mihai. Clopotele toamnei ; Moșteniri de veacuri : [pict.] // Oameni, Locuri,
Destine. – 2014. – Nr 7/8. – P. 231.

296. Zamşa, Simion. Amiază la Butuceni : [pict.] // Moldova. – 2015. – Nr 7/8. – P.


77.

297. Zamşa, Simion. Joc caligrafic : [pict.] // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 86.

298. Zărnescu, Gheorghe. Compoziţie : [pict.] // Moldova. – 2015. – Nr 9/10. – P. 46.

299. Zbârnea, Elena. Ferestre : [pict.] // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – Supl. : P.
10. – (Dialogul artelor).

300. Zbârnea, Tudor. Fără titlu : [pict.] // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 112.

301. Zbârnea, Tudor. Între tată şi fii : [pict.] // Moldova. – 2015. – Nr 9/10. – P. 49.

302. Zderciuc, Ion. Fertilitate : [fot.] // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 50.

240
Cronica publicaţiilor artă 2015 ≡ Finearts publications annals 2015

303. Небесный, Олег : [pict.] // Oameni, Locuri, Destine. – 2014. – Nr 7/8. – P. 223-
227.

304. Парнет, И. В. Автопортрет ; Портрет жены ; Натюрморт ; Пейзаж ; Игра


лошадей ; Прогулка : [pict.] // Oameni, Locuri, Destine. – 2014. – Nr 7/8. – P. 228-229.

305. Прогулка : [pict.] // Oameni, Locuri, Destine. – 2014. – Nr 7/8. – P. 228-229.

241
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume

A G
Andrei, Mircea 56-60 Galiene-Laloue, Eugene 136
Andriuţă, Valeriu 61 Goodwin Kilburne, George 137
Andruhina, Marina 62-64 Grecu, Mihail 138
Anghel, Gheorghe 65 Grigoraşenco, L. 139
Guţu, Aurel 140-141
B Guţu, Victor 142
Balan, Petru 66-83 Guzun, Elena 143-154
Barancean, Cristian 84-100 H
Bălaşă, Sabin 101
Boca, Ilie 102 Hassam, Frederick Childe 155
Bolboceanu, Dumitru 103 Herţa, Valeriu 156-157
Bolocan, Ion 104
Breazu, Florina 105 I

C Irisse, Antoine 158


Isac, Igor 159
Cabot Perry, Lilia 106 Ivanov, V. 160
Cataraga, Tudor 107
Cavtea, Ivan 108 K
Cigu, Ştefan 1 Karacenţeva, Elena 161-162
Ciubotaru, Florin 109 Klementiev, Iuri 163
Clark, Joseph 110 Kurtu, Valeriu 164
Colâbneac, Alexei 111-112 Kutsjuba, Roman 165
Courtney Curran, Charles 113 Kuzmenco, Victor 166-169
Cozmolici, Victoria 114
Cristea, Simion 115 L
Cuciuc, Sergiu 116-118
Leancă, Florentin 170
D Liberman, I. 171
Lockstaedt, Gabriele 172
David, Aurel 119
Dimitrov, Alexandru 120 M
Dohotaru, Vasile 121-122
Druţă, Veaceslav 123-124 Macneil, Richard 173
Makovski, Vladimir 174
E Marin, Mariana 12-13
Matei, Iurie 175
Ershuu, Otgonbayar 125 Miazek, Eva 176
Evtușenco, Ana 126-127 Miniuc, Nicolae 177
F Moraru, Adrian 178-186
Mudrac, Lidia 187
Fântânariu, Suzana 128 Mützner, Samuel 188
Fisticanu, Veaceslav 129
Fiurer, G. 130 N
Foca, Iurie 131-132, 206 Naşcu, Vasile 189-203
Frankova, Irina 133
Freudson, Ernesta 134 O
Frunze, Tatiana 135
Obreja, Gabriel 204

242
Cronica publicaţiilor artă 2015 ≡ Finearts publications annals 2015

Okuşko, Vladimir 205 Ţ


P Ţăruş, Mihai 246
Ţâpin, Inessa 247
Palamarciuc, Vladimir 207 Ţurcan, P. 248
Pareo, Patrizia Elisa 208
Perca, Mihai 209 U
Platon, Iurie 210
Pleşco, Alexandr 4-5, 15 Us, Vladimir 249
Poiată, Anatolie 211 Uvarova, Alla 250
Polingher, Z. 212 V
Popescu, Ghenadie 213
Potârniche, Mihai 206, 214-216 Vasilescu, Corneliu 251
Puică, Sergiu 217 Vânaga, Valeriu 252
Punga, Alexandru 1 Vieru, Igor 253
Viscun, Irina 254
R Vition, Elena 255
Raţă, Victoria 218 Volontir, Valerie 206, 256-288
Rău, Alexe (34) Vozbinas, Aleksandras 289
Reaboșapca, Pavel 219 Vrabie, Gh. 19
Ridgway Knight, Daniel 220 Vrabie, Gheorghe 290-292
Roca, Charles 221 Y
Rurac, Anatol (Nicolae) 222-223
Rusu-Ciobanu, Valentina 224-227 Yoshizumi, Toshio 293
S Z
Savastin, D. 228 Zacon, Sveatoslav 294
Sârbu, Andrei 229-230 Zaiț, Mihai 295
Scerbina, Igor 231 Zamşa, Simion 297
Secrieru, Cezar 232-233 Zărnescu, Gheorghe 298
Sisley, Alfred 234 Zbârnea, Elena 299
Zbârnea, Tudor 300-301
Ş Zderciuc, Ion 302
Şerbănescu, Adrian 235 Н
Şibaeva, Nina 236-237
Şneer, Cogan 238-239 Небесный, Олег 303
T П
Tolan, Vasile 240 Парнет, И. В. 304
Tudor, Valerie 241-245

243
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA RESURSELOR ELECTRONIC RESOURCES


ELECTRONICE ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 2006 PUBLISHED FROM 2006

2015
IANUARIE-DECEMBRIE JANUARY-DECEMBER
(1-122)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1. Herţa, Valeriu.
Grafica digitală în baza programului ArchiCAD : (suport de curs) / Valeriu Herţa ; Univ.
Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Fac. Arte Plastice şi Design, Catedra Studiul
Artelor, Grafică şi Metodologia predării. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. UPS "Ion Creangă").
– 95 p.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în container, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, E-Pub. – 50 ex.
ISBN 978-9975-46-234-1.
[RE 2015-89].
004.92:747(075.8)
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
2. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Au-
toreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare. Materiale bibliografice. Recenzii : Se editează
din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. : Valentina
Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina
Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Chișinău : Camera Naţională a Cărţii, 2015. – ISSN
1857-0550 (Print). – ISSN 1857-3266 (CD). – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Texte : lb. rom.,
rusă, alte lb. străine.
Nr 7, 2013. – 2013. – ISBN 978-9975-49-143-3 (Print). – ISBN 978-9975-49-144-0
(PDF).
Nr 8, 2013. – 2013.– ISBN 978-9975-49-145-7 (Print). – ISBN 978-9975-49-146-4
(PDF).
Nr 9, 2013. – 2013.– ISBN 978-9975-49-147-1 (Print). – ISBN 978-9975-49-148-8
(PDF).
Nr 10, 2013. – 2013.– ISBN 978-9975-49-154-9 (Print). – ISBN 978-9975-49-155-6
(PDF).
Nr 11, 2013. – 2013.– ISBN 978-9975-49-156-3 (Print). – ISBN 978-9975-49-157-0
(PDF).
Nr 12, 2013. – 2013.– ISBN 978-9975-49-158-7 (Print). – ISBN 978-9975-49-159-4
(PDF).
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col. ; 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP/Vista, 512 Mb RAM.

244
Cronica resurselor electronice 2015 ≡ Electronic resources annals 2015

Titlu preluat de pe eticheta discului.


[RE 2015-23].
015(478)=00
3. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Au-
toreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare. Materiale bibliografice. Recenzii : Se editează
din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. : Valentina
Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina
Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Chișinău : Camera Naţională a Cărţii, 2015. – ISSN
1857-0550 (Print). – ISSN 1857-3266 (CD). – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Texte : lb. rom.,
rusă, alte lb. străine.
Nr 1, 2014. – 2014. – ISBN 978-9975-49-160-0 (Print). – ISBN 978-9975-49-161-7
(PDF).
Nr 2, 2014. – 2014. – ISBN 978-9975-49-162-4 (Print). – ISBN 978-9975-49-163-1
(PDF).
Nr 3, 2014. – 2014. – ISBN 978-9975-49-164-8 (Print). – ISBN 978-9975-49-165-5
(PDF).
Nr 4, 2014. – 2014. – ISBN 978-9975-49-166-2 (Print). – ISBN 978-9975-49-167-9
(PDF).
Nr 5, 2014. – 2014. – ISBN 978-9975-49-168-6 (Print). – ISBN 978-9975-49-169-3
(PDF).
Nr 6, 2014. – 2014. – ISBN 978-9975-49-170-9 (Print). – ISBN 978-9975-49-171-6
(PDF).
Nr 7, 2014. – 2014. – ISBN 978-9975-49-173-0 (Print). – ISBN 978-9975-49-174-7
(PDF).
Nr 8, 2014. – 2014. – ISBN 978-9975-49-176-1 (Print). – ISBN 978-9975-49-177-8
(PDF).
Nr 9, 2014. – 2014. – ISBN 978-9975-49-178-5 (Print). – ISBN 978-9975-49-179-2
(PDF).
Nr 10, 2014. – 2014. – ISBN 978-9975-49-180-8 (Print). – ISBN 978-9975-49-181-5
(PDF).
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col. ; 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP/Vista, 512 Mb RAM.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
[RE 2015-24].
015(478)=00
4. Biblioteca şi bibliotecarii în presă şi on-line, 2013 : Bibliografie / Bibl. Şt. a
Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi ; alcăt.: Natalia Culicov ; red. resp.: Elena Harconiţa ;
red. bibliogr.: Lina Mihaluţa. – Bălţi : Biblioteca Ştiinţifică, 2014.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în container, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/EXP, 32 Mb hard, HTML Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-50-132-3.
[RE 2015-12].
016:[023+027]
5. Colecţia "Basarabiana electronică" / Camera Naţ. a Cărţii. – Chişinău : CNC,
2015.
245
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Basarabiana-18 – Basarabiana-25. – 2015.


1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în container, 12 x 14 cm.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.
Conţine: 1. Отчеты, доклады, смѣты, раскладки Сороксой Уѣздной Земской
Управы и постановленiя XXXII учереднаго уѣзднаге земскаго собранiя : Созыва 1901
года / Сорокское земство. – Ямполь : Тип. Т. И. Балицкаго, 1902. – 265 p. : tab.; 22 cm. –
0,60 r. – [Basarabiana-18]. 2. Труды Бессарабскаго общества естествоиспытателей и
любителей естествознанiя. / Ред. Э. Э. Миллер. – Кишиневъ : Типо-Литогр. Ф. П.
Кашевскаго, 1907. – 24 cm. – Томъ 1 : ч. 2-я : 1905/6 – 1906/7 годы. – 1907. – 175 p. – 1 r. –
[Basarabiana-19]. 3. Calendarul bisericesc / Alcăt. : Constantin N. Tomescu. – Ch. : Librăria
şi Tipogr. Eparhială "Cartea Românească", [1926-1927, 1937]. – 22 cm. – (Lumina lui Hristos
luminează tuturor). - ...1926. – 1926. – 80 p. – 10 lei; ...1927. – 1926. – 82 p. : fig. – 10 lei;
...1928. – [1927]. – 80 p. : fig. – 10 lei; ...1938. – [1937] / alcăt. : Teodor Rudiev. – 48 p. : fig.
– 10 lei. – [Basarabiana-20]. 4. Florov, Nicolae. Unele premise în chestia organizării
învăţământului agricol superior în ţară : (Lecţia de deschidere, făcută cu prilejul începerii
anului şcolar 1936/1937 la Fac. de Ştiinţi Agricole din Chişinău) : (Extras din rev. "Viaţa
Basarabiei", Nr 1-2/1937) / Nicolae Florov. – Ch. : Tipogr. "Tiparul Moldovenesc", 1937. – 24,
[1] p. : fig.; 22 cm. – 0,20 r. – [Basarabiana-21]. 5. Плодоводство и виноградарство :
ежемес. журн. / Ред. : С. Я. Айваз. – Кишиневъ. : Тип. Бессарабского Губернскаго
Правленiя, 1915. – 22 cm. – Nr 1 (Январь). – 1915. – 48 p. : il. – [Basarabiana-22]. 6.
Труды Бессарабскаго общества естествоиспытателей и любителей естествознанiя. – К.
: Типо-Литогр. Ф. П. Кашевскаго, 1906. – 24 cm. – Томъ 1 : ч. 1 : 1904-1906 годы. – 1906.
– 70 p.; Томъ 1 : ч. 3 : 1907-1908 годъ. – 1908. – 432 p. : tab. – 1,50 r. ; Томъ 2 : 1908-1909
годъ / Ред. Э. Э. Миллер. – Вып. 1-й. – К. : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя,
1910. – 67 p. : fig., tab. – [Basarabiana-23]. 7. Бессарабiя : граф., истор., статист., экон.,
этнограф., лит. и справ. сборникъ съ 224 ил., портретами и картой Бессарабской
губернiи : Изд. газ. "Бессарабецъ" / Подъ ред. П. А. Крушевана. – М. : Тип. А. В.
Васильева, 1903. – 480 p. : il., tab.; 24 cm. – 8 r. – [Basarabiana-24]. 8. Siminel, Iulia.
Cântecele moldoveneşti din Basarabia / Iulia Siminel. – Ch. : "MO" şi imprimeriile statului
"Imprimeria Chişinău", 1933. – 30 p. : n. muz.; 22 cm. – 25 lei. – [Basarabiana-25].
ISBN 978-9975-49-182-2.
[RE 2015-18]
017/019
6. Colecţia "Basarabiana electronică" / Camera Naţ. a Cărţii. – Chişinău : CNC,
2015.
Basarabiana-26 – Basarabiana-116. – 2015.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în container, 12 x 14 cm.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.
Conţine: 1. Congresul General Eparhial. Lucrările Congresului General Eparhial : Sesiunea
Aug.-Sept. 1921 / Arhiepiscopia Chişinăului şi Hotinului. – Ch. : Tipogr. Eparhială, 1921. –
331, [4] p. : tab.; 23 cm. – Fotocopie. – 25 lei. – [Basarabiana-26]. 2. Solidaritatea / Organul
Asoc. Învăţ. din Jud. Soroca – Ch. : Tipogr. D. Moldoveanu, 1942. – 24 cm. – Anul XIX : Nr 1
(Mart.). – 1942. – 28 p. – 0,50 r. – [Basarabiana-27]. 3. Александри, Л. Н. Бессарабия и
Бессарабский вопрос. – Москва : Гос. изд-во, 1925. – 104, [1] p.; 24 cm. – Fotocopie. – 49

246
Cronica resurselor electronice 2015 ≡ Electronic resources annals 2015

r. – [Basarabiana-28]. 4. Стороженка, А. Я. Два мѢсяца въ дорогѢ по Бессарабiи,


Молдавiи и Валахiи въ 1829 году / А. Я. Стороженка ; Императорское общ-во Исторiи и
Древностей Россiйскихъ при Московскомъ УниверситетѢ. – М. : Въ Универ. тип.
(Катковъ и Ко), 1872. – 43 p. ; 24 cm. – Fotocopie. – 21,50 r. – [Basarabiana-29]. 5.
Александри, Л. Н. Бессарабия и Бессарабский вопрос. – Москва : Гос. изд-во (Госиздат.
1-я Образцовая тип.), 1924. – 104, [2] p.; 24 cm. – 5000 ex. – Fotocopie. – 67,50 r. –
[Basarabiana-30]. 6. Дембо, В. Восстания Бессарабских крестьян против румынских
помещиков. – Москва : Московский рабочий, 1925. – 39, [2] p.; 24 cm. – Fotocopie. – 10 r.
– [Basarabiana-31]. 7. Десять лет кровавой оккупации / Общ-во Бессарабцев. – [Ch.] :
Изд-во "Пролетарий". – 30, [1] p. ; 24 cm. – Fotocopie. – 20000 ex. – 12,50 r. –
[Basarabiana-32]. 8. Atelierul şi Dipozitul de manuale şi rechizite didactice ale zemstvei jud.
Tighina, din Basarabia 1921. – Ch. : S. n., 1921. – 7 p.; 23 cm. – 5 cop. – [Basarabiana-33].
9. Записки одесскаго общества исторiи и древностей съ X литографированными
листами. – Одесса : Въ городской тип., 1853. – 24 cm. – Том 3. – 66, [1] p. – Fotocopie. –
37 r. – [Basarabiana-34]. 10. Либретто малороссiйскихъ, польскихъ, чешскихъ,
молдаванскихъ, болгарскихъ, сербскихъ и червонорусскихъ пѢсенъ и романсовъ
репертуара малороссiйскаго пѢвца С. Д. Паливода-Карпенко : Въ девяти отдѢленiяхъ.
– Санктпетербургъ. : Б. и., 1858. – 36, [1] p.; 23 cm. – Отдьление 1-е. – 0,30 r. –
[Basarabiana-35]. 11. Raşcu, Gh. Mănăstirile din Judeţul Vâlcea / Gh. Raşcu. – Ch. :
Monitorul oficial şi imprimeriile statului "Imprimeria Chişinău", 1939. – 22, [1] p. : il.; 22 cm. –
0,40 r. – [Basarabiana-36]. 12. Filianovici, Olga. Povestiri / Olga Filianovici. – Ch. : S. n.,
1938. – 31 p. : n. muz.; 23 cm. – 0,30 r. – [Basarabiana-37]. 13. Codreanu, Nicolai (din
Basarabia). Николай Петровичъ Зубку-Кодреану (Биографическiй очеркъ) : Посвящается
Честной бессарабской молодежи / Николай Петровичъ Зубку-Кодреану. – Женева : Тип.
"Работника" и "Громады", 1879. – 16, [2] p.; 24 cm. – Fotocopie. – 12,80 r. – [Basarabiana-
38]. 14. Доклады по агрономическому отдѢленiю XLII-му очередному Сорокскому
УѢздному Земскому Собранiю созыва 1910 года. – Киевь : Тип. "С. В. Кульженко", 1910.
– 16 p.; 22 cm. – 0,15 r. – [Basarabiana-39]. 15. Revista literară-ştiinţifică a Soc. "Mihail
Eminescu" / Red. şi administraţia Liceul "M. Eminescu" – Ch. : Tipogr. "Tiparul Moldovenesc",
1934. – 24 cm. – Anul V : Nr 10. – 01.12.1942. – 32, [1] p. : il. – 7 lei. – [Basarabiana-40]. 16.
Lucrările Primului congres al agronomilor din Judeţul Soroca ţinut în zilele de 11, 12 şi 13
septembrie 1924. – Soroca : Tipogr. "P. Litvac", 1924. – 13 p.; 23 cm. – 0,20 r. –
[Basarabiana-41]. 17. Să luăm sama să nu "Murim de foame ca ţiganul intre pâni". – Iaşi :
Inst. de Arte Grafice "Albina Românească", 1936. – 21 cm. – Partea 1. – 1936. – 28 p. – 0,50
r. – [Basarabiana-42]. 18. Уставъ Сорокскаго Союза виноградниковладѢльцевъ. –
Сороки : Тип. "Ш. Балабана", [1936]. – 12 p.; 22 cm. – 0,50 r. – [Basarabiana-43]. 19.
Calendarul cooperatorului pe anul ... = Календарь кооператора на ... годъ. – Ch. : S. n., Ed.
Centralei Uniunilor Cooperative din Moldova, 1921. – 20 cm. - ...1921. – 1920. – 106, [2] p. :
il., tab. – 10 lei. – [Basarabiana-44]. 20. Darea de seamă către Adunarea Generală din 25
martie 1938 / Banca Populară "Spiru Haret" a Corpului Didactic din jud. Lăpuşna. – Ch. : S.
n., 1938. – 11 p. : tab.; 20 cm. – 0,40 r. – [Basarabiana-45]. 21. Гросул, Я. С. Крестьяне
Бессарабии (1812 – 1875 гг.) : Афтореферат диссертации на соискане учёной степени
доктора исторических наук / Я. С. Гросул. – Кишинев : Тип. Упр. Делами Совета Мин.
МССР, 1955. – 24 cm. – 29 , [1] p. – Fotocopie – 17,50 r. – [Basarabiana-46]. 22.
Scvoznicov, A. Cuvântul iubitor de adevăr : Despre calendar : Stilul vechiu şi stilul îndreptat /
A. Scvoznicov. – Ch. : Tipogr. Eparhială "Cartea Românească", 1926. – 46 p. : il.; 24 cm. –

247
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

0,50 r. – [Basarabiana-47]. 23. Chestionar pentru culegere de folclor / Şcoala Normală de


Învăţători din Chişinău. – Ch. : Tipogr. "Dreptatea", 1937. – 23 p.; 24 cm. – 0,50 r. –
[Basarabiana-48]. 24. Селецкiй, Г. Г. Морскiе Рассказы / Г. Г. Селецкiй. – Аккерманъ :
Типо-Литографiя П. К. Каратодорова, 1912. – 127, [2] p.; 24 cm. – Ч. 2. – 0,80 r. –
[Basarabiana-49]. 25. Zemstva în Basarabia : Regulamente / Ed. zemstvelor judeţene. – Ch. :
Tipogr. "Glasul Ţării", 1920. – 80, [1] p.; 24 cm. – 5 lei. – [Basarabiana-50]. 26. Zotta, Sever.
Paul Gore / Sever Zotta; Comisiunea Monumentelor Istorice. Secţia din Basarabia. – Ch. :
Tipogr. Eparhială "Cartea Românească", 1928. – 27 p.; 24 cm. – 0,50 r. – [Basarabiana-51].
27. Scvoznicov, A. Cuvântul iubitor de adevăr : Despre calendar : Stilul vechiu şi stilul
îndreptat / A. Scvoznicov; Biblioteca misionarului ortodox Nr 6; Cu binecuvântarea I. P. S.
Arhipăstor al Basarabiei. – Ed. 2. – Ch. : Monitorul oficial şi imprimeriile statului "Imprimeria
Chişinău", 1936. – 48 p.; 24 cm. – 1 r. – [Basarabiana-52]. 28. Берг, Л. С. Население
Бессарабии : Этнографический состав и численность : (С 10-верстной этнографической
картой) / Л. С. Берг; Российская Академия Наук; Труды комиссии по изучению
племенного состава населения России. – Петроград : Рос. Гос. Акад. Тип., 1923. – 24
cm. – Partea 6. – 1923. – 57, [1] p. : tab. – 2 r. – [Basarabiana-53]. 29. Pelivan, Ion G. L`état
économique de la Bessarabie / Ion G. Pelivan; Ancien Député du "SfatulŢării" (Conseil du
Pays). Ancien Ministre de la République Moldave (Bessarabie). – Paris. : Imprimerie J.
Charpentier, 1920. – 24 cm. – An. : Carte de Bessarabie. – Partea 4. – 1920. – 35 p. : tab. –
1 r. – [Basarabiana-54]. 30. Набокихъ, А. Н. Каталогъ почвеннаго подъотдѢла / А. Н.
Набокихъ; Бессарабскiй Земскiй Музей. С.-хоз. отдьлъ. – Кишиневъ : Тип.
Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1912. – 28 p.; 24 cm. – 0,40 r. – [Basarabiana-55].
31. Колосов, Ал. Популярные беседы о белом терроре : Под лютым боярином (в
Бессарабии) : Серия II, Nr 5 / Ал. Колосов. – Москва. : Изд-во ЦК МОПР СССП, 1926. –
15 p.; 24 cm. – 2 к. – Помни о Бессарабии. – М. : Гос. изд-во, 1927 (I Образцовая тип.
Госизд). – [14] p. : h. ; 24 cm. – Fotocopie. – 50000 ex. – 13 r. – [Basarabiana-56]. 32.
Congresul General Agricol : Ce se va ţine în zilele de : 8, 9, 10 şi 11 septembrie 1925 în
Chişinău / Expoziţia Generală şi târgul de mostre. – Ch. : Imprimeria Statului, 1925. – 4, [1] p.
: il.; 24 cm. – 0,50 r. – [Basarabiana-57]. 33. Объяснительный каталогъ Зоологическаго
Сельскохозяйственнаго и Кустарнаго Музея Бессарабскаго Губернскаго Земства / Изд.
А. I. Остерманъ; ред. В. А. Безваль. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго
Правленiя, 1912. – 22 cm. – Изданiе 1. – 1912. – IX; 340; 3; 33; II, [15] p. : il. – 0,5 r. –
[Basarabiana-58]. 34. Аронсон, Я. Л. Размышления о жизни человека / Я. Л. Аронсон. –
Ch. : Тип. С. Мунтяна "Новый путь", 1932. – 114, [3] p.; 24 cm. – 1,80 r. – [Basarabiana-59].
35. Hotnog, T. Antologie română cu glosar în limba rusă şi germană / T. Hotnog, I. Negrescu.
– Ch. : Tipogr. "K. Schechter & Fii", 1921. – 144, [1] p.; 24 cm. – 15 lei. – [Basarabiana-60].
36. Юбилейный Сборник Кишинева. – 24 cm. – Кн. 2 : 1812-1912. – P. 107-206, [1]; 25 p. :
des., il. – Fotocopie. – 72 r. – [Basarabiana-61]. 37. Fălă, Profirie. Ştefan Vodă cel Mare şi
Sfânt / Profirie Fălă; Bibl. "Astrei" Basarabene. – Ch. : Tipogr. Eparhială "Cartea
Românească", 1928. – 24 cm. – Nr 14. – 1928. – 40 p. – 10 lei. – [Basarabiana-62]. 37.
Şcoala : Organ al Asociaţiei Corpului Didactic din Basarabia : Apare lunar / Red. şi
Administraţia : Şc. Medie de băieţi Nr 1. – Ch. : Tipogr. Soc. de Editură Naţ. "Luceafărul",
1922. – 21 cm. – Anul 1 : Nr 8 (Apr.). – 1922. – 95, [1] p. – 0,75 r. – [Basarabiana-63]. 38.
Actele desbaterile şi hotărârile adunării eparhiale în sesiunea ordinară din anul 1937 /
România. Episcopia Hotinului Bălţi. – Bălţi : Tipogr. "I. Grigoriev", 1937. – 188 p. : tab.; 24 cm.
– 15 r. – [Basarabiana-64]. 39. Calendarul ortodox. – Ch : Tipogr. Eparhială, 1921. – 62, [2] p.

248
Cronica resurselor electronice 2015 ≡ Electronic resources annals 2015

: il., tab.; 24 cm. – ("Лумина луй Христос луминеазъ тутурор"). – 1 r. – [Basarabiana-65].


40. Lege pentru învăţământul primar al statutului (şc. de copii mici, şc. primare, şc. şi cursuri
de adulţi, şc. şi cl. speciale pentru copii debili şi anormali educabili) şi învăţământul normal-
primar : din 26 iul. 1924 cu modif. până la 5 iul. 1934 : Cu toată jurisprudenţa la zi : după ed.
Min. de Instrucţie / Sub îngrijirea G. Alexianu. – Bucureşti : Ed. Librăriei "Universla" Alcalay &
Co, 1934. – 24 cm. – (Col. legilor României; ...). – Ed. a 2-a. – 1934. – 65, [2] p. : tab. – (...;
Nr 36) ; Ed. a 2-a. – 1934. – 65, [3] p. : tab. – (...; Nr 36a). – 0,15 lei. – [Basarabiana-66]. 41.
Головко, В. Л. Бессарабiя и Россиiя. : Краткая исторiя Бессарабiи, иллюстрированная
портретами : Для Бессарабскаго населенiя и юношесва / Л. В. Головко. – Бъльцы : Тип.
"Я. И. Пинкензона". – 1912. – 33, [1] p. ; 24 cm. – 18,50 r. – [Basarabiana-67]. 42.
Скальковскiй, А. Историческое введенiе въ статистическое описанiе Бессарабской
области / А. Скальковскiй. – 69 p. ; 24 cm. – 29 r. – [Basarabiana-68]. 43. Comunicările
laboratorului de chimie agricola / Buletinul facultăţii de ştiinţe agricole. – Ch : Tipogr. "Tiparul
Moldovenesc", 1940. – 24 cm. – Vol. 3 : Nr 1. – 1940. – 256, [2] p. : diagr., il., tab. – 1,20 r. –
[Basarabiana-69]. 44. Кишиневскiя Епархiальныя вѣдомости : Еженедѣльное изданiе. –
К. : Епархiальная типографiя, 1910. – 22 cm. – Nr 3. – 17.01.1910. – 88, [2] p. : tab. ; Nr 4.
– 24.01.1910. – 130, [2] p. ; Nr 5. – 31.01.1910. – 178, [2] p. ; Nr 6. – 07.02.1910. – 230, [2]
p. ; Nr 7. – 14.02.1910. – 274, [2] p. ; Nr 8. – 21.02.1910. – 302; 83, [3] p. : tab. ; Nr 9. –
28.02.1910. – 362, [2] p. ; Nr 10. – 07.03.1910. – 406, [2] p. ; Nr 11. – 14.03.1910. – 450, [2]
p. ; Nr 12. – 21.03.1910. – 502, [3] p. ; Nr 13. – 28.03.1910. – 22, [2] p. : tab. ; Nr 14. –
04.04.1910. – 594, [2] p. ; Nr 15. – 11.04.1910. – 626, [2] p. ; Nr 16-17. – 18; 25.04.1910. –
696, [2] p. ; Nr 18. – 02.05.1910. – 748, [2] p. ; Nr 19. – 09.05.1910. – 798; 10, [2] p. : tab. ;
Nr 20. – 16.05.1910. – 842, [2] p. ; Nr 21. – 23.05.1910. – 888, [2] p. – 10 r. – [Basarabiana-
70]. 45. Harea, V. Romanii de peste Nistru / V. Harea. – Bucureşti : Ed. "Cartea
Românească" S. A., [1925]. – 32 p.; 24 cm. – (Cunoştinţe folositoare din lumea largă). – Nr
14. – [1925]. – 32 p. : il. – 0,50 r. – [Basarabiana-71]. 46. "Graiuri Moldoveneşti". Poezii
naţionale şi religioase : De preotul Zaharie Rusu. – Ch : "Tehnic", 1937. – 19 cm. – Vol. 1. –
1937. – 23 p. – 32 lei. – [Basarabiana-72]. 47. Столѣтiе присоединенiя Бессарабiи къ
Россiи. 16.05.1812-1912 г. г. (съ 2 портретами) / Составилъ протоiерей Н. В. Лашковъ. –
Кишиневъ : Типографiя Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1912. – 59 p. – 19 cm. –
0,10 r. – [Basarabiana-73]. 48. Инструкцiя настоятелямъ церквей. – Кишиневъ :
Типографiя Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1903. – 17 p. – 19 cm. – 0,10 r. –
[Basarabiana-74]. 49. Spataru, Nicolae Gh. Dar anii trec… : Roman / Nicolae Gh. Spataru. –
Ch. : Tipogr. Eparhială "Cartea Românească", 1931. – 172 p.; 20 cm. – 1 r. – [Basarabiana-
75]. 50. Indemnuri şi norme pentru reprezentanţii tuturor autorităţilor, intelectualii şi
îndrumătorii poporului Basarabean / Pentru – Patrie, - Neam – şi Credinţă strămoşească. –
Ch. : Imprimeria statutului, 1927. – 16 p.; 20 cm. – 0,50 r. – [Basarabiana-76]. 51.
Модзалевскiй, В. Слухи о назначенiи Кантакузина Гетманомъ Малороссiи (1718 г.). –
Киевъ : Тип. Императорскаго ун-т св. Владимiра Акц. О-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго,
1904. – 14 p.; 24 cm. – Cu autogr. – 0,50 r. – [Basarabiana-77]. 52. Манинъ, А. Исторiя
моего музея / А. Манинъ. – Бендеры : Тип. А. Г. Александрова, 1916. – 76 p. : il.; 16 cm. –
Bibliogr. în notele de subsol. – Планъ устройства школьнаго музея бiологическаго
характера / К. Сенть-Илеръ. – Бендеры : Тип. Гиленко и Натензона, 1914. – 24 p; 16 cm.
– 3 r.; Приготовленiе препаратовъ / А. Грекуловъ. – Бендеры : Тип. Гиленко и Натезона,
[1916]. – 68, [7] p. il; 16 cm. – Bibliogr. în notele de subsol. – Ind. de nume ; Какъ готовить
прозрачные препараты : (Упрощенный способъ) / А. Грекуловъ. – Бендеры : Тип.

249
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Гиленко и Натезона, [1916]. – 24 p. : tab. – 16 cm. ; Прозрачные препараты


Шпальтегольца / Д. К. Третьяковъ. – Бендеры : Тип. Гиленко и Натензона, 1914. – 16, [1]
p. : des.; 16 cm. ; Сушка растений въ пескъ / Вл. С. Доктуровскiй; Библiотека Школьнаго
Музея. – Бендеры : Тип. А. Г. Александрова, 1914. – 8, [3] p. : des.; 16 cm. ;
Приготовление птичьихъ скелетовъ / Н. Н. Жуков. – Бендеры : Мастерская Учеб.
Пособ., [1915]. – 24 p. : des.; 16 cm. ; Приготовленiе скелетовъ млекопитающихъ. Кошка.
/ Н. Н Жуковъ; Библiотека Школьнаго Музея. – Бендеры : Тип. Д. А. Натензона, 1915. –
35 p. : des.; 16 cm. ; Приготовленiе скелетовъ земноводныхъ. Лягушка. / Жуковъ Н. Н;
Библiотека Школьнаго Музея. – Бендеры : Тип. Д. А. Натензона, 1915. – 16 p. : des.; 16
cm. ; Приготовленiе скелетовъ пресмыкающихся. Черепаха. / Жуковъ Н. Н; Библiотека
Школьнаго Музея. – Бендеры : Тип. Д. А. Натензона, 1915. – 16 p. : des.; 16 cm. ;
Приготовленiе скелетовъ пресмыкающихся. Ужъ. / Жуковъ Н. Н; Библiотека Школьнаго
Музея. – Бендеры : Тип. Д. А. Натензона, 1915. – 8 p. : des.; 16 cm. – 1,50 r. –
[Basarabiana-78]. 53. Арцозе, Лордъ. Драмотрагикомедiя, 1897-1930 / Лордъ Арцозе. –
Ch. : Тип. И. Волкомича, 1930. – 16 cm. – Кн. 2 : Ч. 1. – 1930. – 226, [2] p. – 1,90 r. –
[Basarabiana-79]. 54. Лашковъ, В. Л. Антологiя румынской поэзии / В. Л. Лашковъ; съ
предисловiемъ профессора С. Н. Чебана. – Ch. : Tipogr. Eparhială "Cartea Românească",
1928. – 180 p.; 17 cm. – 50 lei. – [Basarabiana-80]. 55. Tolstoi, Al. Păcătoasa / Al. Tolstoi;
trad. : Al. Mateevici. – Ch. : Ed. "Cuvânt Moldovenesc", 1937. – 7, [1] p.; 16 cm. – 1 leu. –
[Basarabiana-81]. 56. Заботкинъ, Н. Д. Мирное завоеванiе нѣмцами южной Бессарабiи /
Н. Д. Заботкинъ. – [Aккерманъ : Б. и., 1910]. – 9 p. : tab. ; 24 cm. – Fotocopie. – 11 p. –
[Basarabiana-82]. 57. Mitu, Gh. Dimitriu. Istoria teatrului : Cu o scrisoare de Galla Galaction /
Gh. Dimitriu Mitu. – Ch. : Tipogr. Eparhială "Cartea Românească", 1928. – 111, [2] p.; 20 cm.
– 60 lei. – [Basarabiana-83]. 58. V. e. H. Istorioare pentru săteni / V. e. H. – Soroca : Ed.
Monastirei Dobruşa, 1925 (Tipogr. "S. Grigoriev", Bălţi). – 26 p.; 20 cm. – Duplicat Nr 162. – 5
lei. – [Basarabiana-84] . 59. Cecan, Ieremia (Protoireu). Bogăția Plugarului : Cum să cultivă
pământul, să fi recolta anuala şi singura până la 5000 kl. – 300 puduri din hectar. / Protoireu
Ieremia Cecan. – Ch : Ed. Consiliului Eparhial (Tipogr. "M. Averbuch"), 1929. – 15 cm. – Ed.
1. – 1929. – 16, [2] p. – 0,50 r. – [Basarabiana-85]. 60. Catelly, Emanoil. În slujba neamului :
Pagini închinate lui Ion Pelivan / Emanoil Catelly. – Bălţi : Tipogr. "Pinkenzon", 1936. – 60, [1]
p.; 20 cm. – 15 lei. – [Basarabiana-86]. 61. Sadoveanu, Mihail. Povestiri pentru moldoveni
(Tipăritura directoriatului şcolilor din Basarabia) / Mihail Sadoveanu. – Ch. : Tipogr. "Glasul
Ţării", 1920. – 20 cm. – Nr 5. – 1920. – 95, [1] p. – 15 lei. – [Basarabiana-87]. 62.
Кишиневскiя епархiальныя вѣдомости. – Кишиневъ: Епарх. тип., 1917. – 21 cm. – Годъ
1917 : Nr 9-10. – 5-12.03.1917. – P. 47-57 (Манифестъ Божiей милостью Мы, Николай II);
P. 1-25 (отдѣлъ офицiальный); P. 149-168 (отдѣлъ неофицiальный). – [Basarabiana-88].
63. Геровичъ, Э. М. Какъ уберечь себя отъ заболѣванiй венерическими болѣзнями :
(Совiьты врача) : Популярное изложение / Э. М. Геровичъ. – Кишиневъ : Тип. М. Р.
Авербуха, 1921. – 43 p.; 19 cm. – 25 lei. – [Basarabiana-89]. 64. Добромильскiй, Д. К.
Краткиѧ свѣдѣнiя о Бессарабской губернiи и географическiя замѣтки : содержатель
мужскаго еврейскаго училища / Сост.: Д. К. Добромильскiй. – Елисаветградъ : Лито-Тип.
П. А. Зеленаго, 1891. – 28 p. ; 25 cm. – Fotocopie. – 20 cop. – [Basarabiana-90]. 65.
Treptele "scării" cuviosului Ioan Scărarul / Trad. de I. P. S. S. Mitropolitul Gurie al Basarabiei.
– Ch. : Ed. Secţiei Culturale Eparhiale, 1940. – 17 cm. – Cu autogr. – Nr 19. – 1940. – 58 p. :
il. – 10 lei. – [Basarabiana-91]. 66. Историческiе памятники русскаго перiода исторiи
Новороссiи и Бессарабiи (Прилож. къ Циркуляру № 3 за 1884 годъ по Одесскому учеб.

250
Cronica resurselor electronice 2015 ≡ Electronic resources annals 2015

округу) / Cост.: Николай Лаврентьевичъ Ширяев. – Одесса : Тип. П. А. Зеленаго, 1884. –


45 p. ; 25 cm. – Fotocopie. – 21,50 r. – [Basarabiana-92]. 67. Sfaturi poporului : Cum se
scape de greaua boală molipisitoare cărea îi zice tif : (tifusul ecsantematic, tifus de bătălie,
tifus cu pete) / Trad. de I. P. S. S. Mitropolitul Gurie al Basarabiei. – Ch. : Tipogr. Centralei
Cooperativelor, 1919. – 30 p. – 17 cm. – 16 lei. – [Basarabiana-93]. 68. Tolstoi, Al. Ioan
Damaschin / Al. Tolstoi; trad. de Al. Mateevici. – Ch. : Ed. ziarului "Cuvânt Moldovenesc",
1937. – 31, [1] p.; 16 cm. – 3 lei. – [Basarabiana-94]. 69. Dobroşinschi, Elena. Picături de
rouă : Poezii, 1919-1920 / Elena Dobroşinschi. – Ch. : Ed. Asociaţiei corpului didactic, 1921,
(Tipogr. "Luceafărul"). – 48 p.; 15 cm. – 5 lei. – [Basarabiana-95]. 70. Nadson, S. N. Creştina
/ S. N. Nadson; trad. de Al. Mateevici. – Ch. : Ed. ziarului "Cuvânt Moldovenesc", 1937. – 7,
[1] p.; 16 cm. – 1 leu. – [Basarabiana-96]. 71. Димитрiя Кантемира, бывшаго князя въ
Молдавiи, историческое, географическое и политическое описанiе Молдавии с жизнiю
сочинителя / Cъ нѣмецкаго предложенiя перевелъ Василiй Левшинъ. – Москва :
Университетская Tип., 1789. – 25 cm. – [Partea 1]. – 1789. – I-XLII, 1-120 p. – Fotocopie. –
[Basarabiana-97]. 72. Scrisoare neobişnuită / Trad. din ruseşte după D. Vedenschi de
Nicolae Grigoraş. – Ch. : Ed. Episcopiei Hotinului, 1940, (Tipogr. "Eparhială", Bălţi). – 15 cm.
– Nr 14. – 1940. – 16 p. – 2 lei. – [Basarabiana-98]. 73. Fala, Porfirie. Poveţe din
înţelepciunea poporului român : Folclor Basarabean / Porfirie Fala; Asoc. Culturală "Astra"
Basarabeană. – Ch. : Tipogr. Eparhială "Cartea Românească", 1930. – 20 cm. – Nr 7 : P. 2. –
1930. – 31, [3] p. – 5 lei. – [Basarabiana-99]. 74. Rădăuţeanu, Ion. Profesorul Gârboveanu :
(Cârtiţa) : Trei tablouri, filmate într-o după-amiază în casa profesorului / Ion Rădăuţeanu –
Ch. : Tipogr. "Tiparul Moldovenesc", 1935. – 23 p.; 21 cm. – 3 lei. – [Basarabiana-100]. 75.
Arhivele Basarabiei : Rev. de istorie şi geografie a Moldovei dintre Prut şi Nistru / Apare cu
sprijinul moral şi material al p. s. episcop Visarion al Hotinului; sub conducerea dir. : T. G.
Bulat, C. N. Tomescu. – Ch. : Tipogr. Eparhială "Cartea Românească" (Tipogr. "Tiparul
Moldovenesc", 1933, 1934). – 23 cm. – Bibliogr. în notele de subsol. – Anul V : Nr 1 (Ian.-
Mart.). – 1933. – 78, [2] p. ; Anul V : Nr 2 (Apr.-Iun.). – 1933. – 96 p. ; Anul VI : Nr 3 (Iul.-
Sept.). – 1934. – 322, [1] p. ; Anul V : Nr 4 (Oct.-Dec.). – 1933. – 386, [1] p. – 200 lei. –
[Basarabiana-101]. 76. Димитрiя Кантемира, бывшаго князя въ Молдавiи, историческое,
географическое и политическое описанiе Молдавии с жизнiю сочинителя / Cъ
нѣмецкаго предложенiя пер. Василiй Левшинъ. – Москва : Университетская Tип., 1789.
– 25 cm. – [Partea 2]. – 1789. – Fotocopie. – 121-282 p. – [Basarabiana-102]. 77. Димитрiя
Кантемира, бывшаго князя въ Молдавiи, историческое, географическое и политическое
описанiе Молдавии с жизнiю сочинителя / Cъ нѣмецкаго предложенiя пер. Василiй
Левшинъ. – Москва : Университетская Tип., 1789. – 25 cm. – [Partea 3]. – 1789. –
Fotocopie. – 283-388 p. – [Basarabiana-103]. 78. Деспре холеры / Едицiя Земствей
Губернiале Бесарабене; алкэт. дупэ "Фоая № 12 а Обштiей Пирогов дин Москва" де Д.
Чухуряну. – [Ch. : Cuvânt moldovenesc, [1914]. – 8 p.; 21 cm. – Fotocopie. – 10,40 r. –
[Basarabiana-104]. 79. Suruceanu, Trofim. Picături de lacrimi : Poezii / Trofim Suruceanu. –
Ch. : Tipogr. Eparhială "Cartea Românească", 1932. – 112 p.; 20 cm. – 1 r. – [Basarabiana-
105]. 80. Земледѣлiе, промышленность и торговля Бессарабiи, въ 1826 году / Cоч.
Якова Сабурова. – Москва : Въ Университетской Типографiи, 1830. – 30 р. ; 22 cm. –
Fotocopie. – 9 r. – [Basarabiana-106]. 81. Legea şi statutul pentru organizarea Bisericii
Ortodoxe Române : Sancţionată prin înaltul decret regal Nr 1402 din 4 mai 1925 şi publicat în
Monitorul Oficial Nr 97 din 6 mai 1925 / Bibl. Inst. Biblic al Bisericii Ortodoxe Române. –
Cernica : Tipogr. bisericească din Sfânta Mânăstire Cernica, 1925. – 21 cm. – Nr 10. – 1925.

251
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

– 100, [1] p. – 0,50 r. – [Basarabiana-107]. 82. Chiriac, N. D. Ctitoriile lui Ştefan cel Mare,
domnul Moldovei (1457-1504) / N. D. Chiriac. – Câmpulung-Muscel : Tipogr. şi Legătoria de
Cărţi Gh. N. Vlădescu şi Fiul, 1924. – 84, [2] p.; 21 cm. – Bibliogr. în notele de subsol. – 25
lei. – [Basarabiana-108]. 83. Marian, Liviu. B. P. Hasdeu şi M. Eminescu / Liviu Marian. – Ch.
: Tipogr. Eparhială "Cartea Românească", 1927. – 31 p.; 21 cm. – Bibliogr. în notele de
subsol. – 15 lei. – [Basarabiana-109]. 84. Gheorghian, Pr. P. Într-o Duminică : Povestiri cu
tâlc din viaţa poporului din Basarabia / Pr. P. Gheorghian. – Hotin : Ed. Episcopiei Hotinului,
1935 (Tipogr. S. Grigoriev, Bălţi). – 21 cm. – (Biblioteca Creştinului). – Nr 2. – 1935. – 32 p. –
3 lei. – [Basarabiana-110]. 85. Gheorghian, Pr. P. Comori cereşti şi pământeşti : Povestiri cu
tâlc din viaţa poporului din Basarabia / Pr. P. Gheorghian. – Hotin : Ed. Episcopiei Hotinului,
1935 (Tipogr. S. Grigoriev, Bălţi). – 21 cm. – (Biblioteca Creştinului). – Nr 4. – 1935. – 32 p. –
2 lei. – [Basarabiana-111]. 86. Извлеченiе изъ отчета Кишиневскаго Епархiальнаго
Училищнаго Совъта о состоянiи церковныхъ школъ епархiи за 1898 годъ. – [Ch. : S. n.,
1899]. – 61 p.; 24 cm. – Fotocopie. – 18 r. – [Basarabiana-112]. 87. Дембо, В. Восстания
Бессарабских крестьян против румынских помещиков / В. Дембо, С. Тимов. – Москва:
Московский рабочий, 1925 (10-й Тип. "Заря Коммунизма"). – 39 p.; 24 cm. – Fotocopie. –
20,50 r., 5000 ex. – [Basarabiana-113]. 88. Постановление второго съезда Молдавского
республиканского союза потребительских обществ / Союз потребительских обществ
Молдавской ССР. – К. : Тип. Партиздата, 1954. – 19 p. – Fotocopie – 6 r., 600 ex. –
[Basarabiana-114]. 89. Дьяченко, Никифоръ. Записки Волостнаго Старшины
Бессарабской губернiи / Никифоръ Дьяченко. – Одесса : Тип. М. Соколовской, [1909]. –
24 p.; 24 cm. – Fotocopie. – 15,50 r. – [Basarabiana-115]. 90. Краткое обозрѣнiе
княжествъ: Молдавiи и Валахiи въ политическомъ отношенiи отъ образованiя оныхъ въ
княжества до половины 1831 года. – Москва: Тип. ГПБ, 1862 – 32 р. – Fotocopie. – 19 r. -
[Basarabiana-116].
ISBN 978-9975-49-183-9.
[RE 2015-19].
017/019
7. Colecţia "Basarabiana electronică" / Camera Naţ. a Cărţii. – Chişinău : CNC,
2015.
Basarabiana-117 – Basarabiana-148 – 2015.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în container, 12 x 14 cm.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.
Conţine: 1. Бессарабскiй календарь на 1907 годь / Изданiе ред. "Бессарабск. Губ.
Въдомостей". – Кишиневъ: Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1906 – 50 p.; 22
cm. – Fotocopie. – 22 r. – [Basarabiana-117]. 2. Бергъ, Л. С. Бессарабiя. Страна – люди –
хозяйство : Съ картой и 30 рисунками / Л. С. Бергъ. – Петроградъ : Огни, 1918. – 24 cm.
– [Partea] 1. – 1918. – 147 p. – Fotocopie. – 10 r. – [Basarabiana-118]. 3. Voia, Mihai M.
Judeţul Lăpuşna : (1934-1937) / Mihai M. Voia. – Bucureşti : Cartea Românească, [1937]. –
27 cm. – Vol. 2 : Comunele. – [1937]. – 361 p. : il. – 50 r. – [Basarabiana-119]. 4. Народный
учитель : Двухнедьльный журналъ / Ред. : А. Д. Осмоловскiй. – К : Тип. "Бессарабская
Жизнь", 1916. – 25 cm. – Годъ 1 : Nr 11. – 15.08.1916. – 16, [1] p. : tab. – Годъ 1 : Nr 12. –
31.08.1916. – 20, [2] p. : tab. ; Годъ 1 : Nr 14-15. – 31.10.1906. – 20, [1] p. ; Годъ 1 : Nr 16.
– 15.11.1906. – 16, [2] p. ; Годъ 1 : Nr 17-18. – 15.12.1906. – 20, [2] p. ; Годъ 1 : Nr 19-20. –
31.12.1906. – 24, [2] p. : tab. – 0,15 r. – [Basarabiana-120]. 5. Венелин, Юрій. Влахо-

252
Cronica resurselor electronice 2015 ≡ Electronic resources annals 2015

болгарскiя или Дако-славянскiя граматы собранныя и обясненыя на иждивении


Императорской Россiйской Академiи : Выпись изъ книги / Юрій Венелин. – С.-
Петербургъ : Тип. Императорской Россійской Академіи, 1840 – 36р.; 25 cm. – Fotocopie.
– 18,50 r. – [Basarabiana-121]. 6. Мирное слово : еженедъльное изданіе политическое,
торгово-промышленное, общественное и сельского- хозяйственное. – Кишиневъ: Тип.
М. Р. Авербуха, 1913. – 25 cm. – Nr 1. – 25.12.1913 – 18 p. – Fotocopie. – 10 сop. – [Basa-
rabiana – 122]. 7. Бергъ, Л. С. Бессарабiя. Страна – люди – хозяйство : Съ картой и 30
рисунками / Л. С. Бергъ. – Петроградъ : Огни, 1918 – 24 cm. – [Partea] 2. – 1918. – 148-
242, [5] p. – Fotocopie. – 10 r. – [Basarabiana-123]. 7. Русско-молдавскiй словарь.
Руссескъ ши молдовенескъ кувынтельникъ (талмачъ кувинтелoръ) / Cост. : Михаилъ
Чакиръ. – К. : Епархiальная Типографiя, 1907. – 471, [3] p. – 2,50 r. – [Basarabiana-124].
8. Кодрянъ, Георгiй. Русско-Молдавскiй словарь / Георгiй Кодрянъ. – К. : Паровая Тип. и
Литографiя Ф. П. Кашевскаго, 1904. – 26 cm. – Вып. 1. – 1904. – 201, [2] p. – 1,25 r. –
[Basarabiana-125]. 9. Εѳодiевъ, Н. В. Учебникъ географiи и странъ населенныхъ
румынами / Н. В. Εѳодiевъ. – К. : Тип. М. Э. Бланка, 1919. – 69, [1] p.; 27 cm. – 5 r. –
[Basarabiana-126]. 10. Дембо, В. Бессарабское крестьянство под властью кулаков и
помещиков / В. Дембо – Москва: Тип. Изд-ва. "Дэр Эмес", 1931. – 29 [3] p. ; 19 cm. –
Fotocopie. – 17,50 r. – [Basarabiana-127]. 11. Скворцев, I. Въцътурй катихизичещй
ворбите де Протоieреул I. Скворцев сау тълъмичит де пе лимба Руссаскъ пе чѣ
Молдовенѣскъ де Протоieреул Нiколай Данилевскiй : Соборул Сфинтей Софiей : Киев /
I. Скворцев. – Кишинъу : Тип. Касiй Архiерещй, 1866. – 425 p.; 25 cm. – 50 r. – [Basarabi-
ana-128]. 12. Revista societăţii istorico-arheologice bisericeşti din Chişinău. – Ch. : Tipogr.
Eparhială "Cartea Românească", 1929. – 25 cm. – Vol. 19. – 1929. – 416, [1] p. : il. - 100
lei. – [Basarabiana-129]. 13. Дунайская Болгарiя и балканскiй полуостровъ :
Историческiя, географическiя и зтнографическiя путевыя наблюденiя : 1860-1875 /
Предисл. : Ф. Каницъ. – С. Петербургъ : Тип. Министерсва Путей Сообщенiя (А. Бенке),
1876. – 165 p. ; 19 cm. – Fotocopie. – 42 r. – [Basarabiana- 130]. 14. Красная Бессарабия :
Двухмес. журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ред. : М. Я.
Полянский,…. – М. : Тип. "Транспечати" НКПС - "Пролетарское Слово", 1927. – 27 cm. –
Nr 1 (7) : (Янв.-Февр.). – 1907. – 84 p. : tab. – 0,50 r. – [Basarabiana-131]. 15. Bessarabia :
issued by the Bessarabian press bureau. – Paris : Изд. бессарабского пресс-бюро, 1920. –
25 cm. – Nr 4 : 01.01.1920. – 1920. – 4 p. ; Nr 5 : 06.01.1920. – 1920. – 4 p. ; Nr 6 :
15.01.1920. – 1920. – 4 p. – Bibliogr. în notele de subsol ; Nr 7 : 29.01.1920. – 1920. – 4 p. ;
Nr 8 : 04.02.1920. – 1920. – 4 p. ; Nr 9 : 15.02.1920. – 1920. – 4 p. ; Nr 10 : 05.03.1920. –
1920. – 4 p. ; Nr 11 : 12.03.1920. – 1920. – 4 p. ; Nr 12 : 18.03.1920. – 1920. – 4 p. ; Nr 13 :
25.03.1920. – 1920. – 4 p. – [Basarabiana-132]. 16. Календар молдовенеск пе анул …. –
Бендеры : Тип. "Трудъ", 1915. – 24 cm. – …1915. – 1915. – 16, [2] p. – Fotocopie. – 14 r. –
[Basarabiana-133]. 17. Календар молдовенеск пе анул …. – Кишиневъ : Типографiя и
Литографiя Ф. П. Кашевскаго, 1910. – 24 cm. – …1911 / Aлкэт.: К. В. Попеску. – 1910. –
48, [2] p. – Fotocopie. – 10 cop. – [Basarabiana-134]. 18. Бессарабское Сельское
Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Изд. Агрономической секцiй
Бессарабскаго Общества естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорска-
го Россiйскаго Общества плодоводства; ред. : В. С. Коссовичъ. – К. : Тип.
Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1912-1913. – 24 cm. – Годъ 5, Nr 7 : 01.04.1912. –
193-224 p. : tab. ; Годъ 5, Nr 18 : 15.09.1912. – 545-572 p. : tab. ; Годъ 5, Nr 19 :
01.10.1912. – 573-612 p. : tab. ; Годъ 5, Nr 20 : 15.10.1912. – 613-648 p. : tab. ; Годъ 5, Nr

253
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

23 : 01.12.1912. – 693-716 p. – 5 r. – [Basarabiana-135]. 19. Врачебная хроника


Бессарабской губернiй / Изд. Бессарабскаго Губернскаго Земства, Санитарное Бюро. –
К. : Тип. В. В. Якубовича, 1913. – 22-26 cm. – Годъ 2 : Вып. 1 (Январь-Мартъ). – 1913. – I-
IV, 117 p. : tab. – 5 r. ; Годъ 2 : Вып. 2 (Aпрьль-lюнь). – 1913. – 57 p. : diagr., tab. – 5 r. ;
Годъ 2 : Вып. 3. – 1913. – I-IV, 203 p. : tab. – 20 r. – [Basarabiana-136]. 20. Кесторовскiй,
П. А. Бессарабскiе русины : историко-зтнографическiй очеркъ : Императорскимъ
Русскимъ Географическимъ Обществомъ присуждена серебряная медаль / П. А.
Кесторовскiй. – Варшава : Тип. "Сатурнъ", 1905. – 81 p. : tab.; 24 cm. – Bibliogr. în notele
de subsol. – Fotocopie. – 42 r. – [Basarabiana-137]. 21. Арсенiй, Епископ Псковскiй.
Изслѣдованiя и монографiи по исторiи Молдавской церкви : cъ 8 автотипическими
портретами / Арсенiй, Епископ Псковскiй. – С. Петербургъ : Тип. Ф. Вайсберга и П.
Гершунина, 1904. – IV-XXII p. ; 25 cm. – Bibliogr. în notele de subsol. – Часть I. – Исторiя
Молдавскихъ епархiй и ихъ святители, со времени основанiя господарства и до нашихъ
дней. – 1904. – 132, [3] p. : f. portr. – 3 r. ; Часть II. – Главные моменты и важнѣйшiе
дѣятели Румынской церковной жизни въ XIX вѣкѣ. – 1904. – 135-583, [5] p. : f. portr. – 3
r. – [Basarabiana-138]. 22. Значенiе гор. Рени послѣ возсоединенiя части Бессарабiи къ
Россiи согласно § 45 Берлинскаго мирнаго договора. – Одесса : Тип. Л. Нитче, 1878. –
30 p.; 24 cm. – Fotocopie. – 10 r. – [Basarabiana-139]. 23. Наше объединенiе : еженеъль-
ный, духовно – нравственный, политическiй, экономическiй и литературный журналъ. –
К. : Тип. М. Р. Авербуха, 1911. – 24 cm. – Годъ 2, Nr 23 : 05.06.1911. – 1911. – 40 p. –
0,50 r. – [Basarabiana-140]. 24. Каталогъ книгъ магазина Ивана Димитрiевича
Плѣшанова въ Кишиневъ : Александровская улица, собственный домъ № 74. –
Кишиневъ : Тип. А. П. Котромадова, 1901. – 18 p.; 24 cm. – Fotocopie. – 13,50 r. – [Basa-
rabiana-141]. 25. Десять лет кровавой оккупации / Общество Бессарабцев. – [Харьков] :
Изд-во "Пролетарий", 1928. – 31, [1] p. ; 25 cm. – Fotocopie. – 20000 ex., 18 r.– [Basarabi-
ana-142]. 26. Travaux det la Société des Naturalistes et des Amateurs des sciences
naturelles de Bessarabie = Труды Бессарабскаго общества естествоиспытателей и
любителей естествознанiя : (Avec 4 planches) / Под. ред. Миллера Э. Э. – К. : Тип.
Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1914. – 24 cm. – 1913-1914 : Vol. 5. – 1914. – I-
XX; 180, [8]; 30 p. : il., tab. – 2 r. – [Basarabiana-143] – Duplicat Nr 477. 27. Календар
Молдовенеск пе анул …. / Алкэт. "Кувынтул Молдовенеск". – Кишинэу : Тип. В. В.
Якубович, 1917. – 24 cm. – … 1917. – 1917. – 64, [4] p. – Fotocopie. – 10 cop. – [Basarabi-
ana-144]. 28. Проэктъ сметы денежныхъ повинностей, отнесенныхъ къ разряду
губернскихъ на 1888 годъ. – 126-202 [1] p. ; 23 cm. – Fotocopie. – 32 r. – [Basarabiana-
145]. 29. Luminătorul : Rev. Bisericii Ortodoxe din Basarabia / Red. : Constantin N. Tomescu.
– К. : Tipogr. "Tiparul Moldovenesc", 1920, 1922, 1923, 1924. – 24 cm. – Aнул LIII : Картя VI.
– Iунiе . – 1920. – 52 p. – 0,40 r. ; Anul LV : Nr 22 : Partea oficială. – 15.11.1922. – 12 p. –
0,10 r. ; Anul LVL : Nr 10 : Partea oficială. – 15.05.1923. – 16 p. ; Anul LVI : Nr 25 : Partea
oficială. – 10.11.1923. – 20 p. – 0,20 r. ; Anul LVII : Nr 12 : Partea oficială. – 20.04.1924. – 8
p. – 0,10 r. ; Anul LVII : Nr 30 : Partea oficială. – 20.10.1924. – 8 p. – 0,10 r. ; Anul LXXIII : Nr
1 : Partea oficială. – (Ian.). – 1940. – 12 p. ; Anul LXXIII : Nr 1 : Partea neoficială. – (Ian.). –
1940. – 64, [1] p. – Bibliogr. în notele de subsol. – 3 r. – [Basarabiana-146]. 30. Revista
societăţei istorico-arheologice bisericeşti din Chişinău. – Ch. : Tipogr. Eparhială "Cartea Ro-
mânească", 1924. – 21 cm. – Vol. 15. – 1924. – 108, [3] p. : il. – Bibliogr. în notele de subsol.
– 60 lei. – [Basarabiana-147]. 31. Кишиневскiя епархiальныя вьдомости. – К. : Тип. Э.
Шлiмовича, 1895. – 25 cm. – Годъ 28 : Nr 1-2. – 1-15.01.1895. – 42 p. : tab. – Bibliogr. în

254
Cronica resurselor electronice 2015 ≡ Electronic resources annals 2015

notele de subsol. – 10 r. ; Годъ 28 : Nr 3. – 01.02.1895. – 92 p. – 10 r. ; Годъ 28 : Nr 4. –


(отдьлъ оффицiальный). – 15.02.1895. – 56 p. : tab. – 10 r. ; Годъ 28 : Nr 4. – (отдьлъ
неоффицiальный). – 15.02.1895. – 132 p. – 10 r. ; Годъ 28 : Nr 5. – 01.03.1895. – 176 p. –
10 r. ; Годъ 28 : Nr 6. – 15.03.1895. – 222 p. : tab. – 10 к. ; Годъ 28 : Nr 7. – 01.04.1895. –
274 p. – 10 r. ; Годъ 28 : Nr 8 (отдьлъ оффицiальный). – 15.04.1895. – 100 p. : tab. – 10 r.
; Годъ 28 : Nr 8 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.04.1895. – 312 p. : tab. – 10 r. ; Годъ 28 :
Nr 9 (отдьлъ оффицiальный). – 01.05.1895. – 108 p. : tab. – 10 r. ; Годъ 28 : Nr 9 (отдьлъ
неоффицiальный). – 01.05.1895. – 356 p. – 10 r. ; Годъ 28 : Nr 10 (отдьлъ
оффицiальный). – 15.05.1895. – 128 p. : tab. – 10 r. ; Годъ 28 : Nr 10 (отдьлъ
неоффицiальный). – 15.05.1895. – 392 p. – 10 r. ; Годъ 28 : Nr 11 (отдьлъ
оффицiальный). – 01.06.1895. – 144 p. : tab. – 10 r. ; Годъ 28 : Nr 11 (отдьлъ
неоффицiальный). – 01.06.1895. – 432 p. : tab. – 10 r. ; Годъ 28 : Nr 13 (отдьлъ
оффицiальный). – 01.07.1895. – 190 p. : tab. – 10 r. ; Годъ 28 : Nr 13 (отдьлъ
неоффицiальный). – 01.07.1895. – 502 p. : tab. – 10 r. ; Годъ 28 : Nr 14-15 (отдьлъ
оффицiальный). – 15.08.1895. – 542 p. – 10 r. ; Годъ 28 : Nr 16 (отдьлъ оффицiальный).
– 15.08.1895. – 282 p. : tab. – 10 r. ; Годъ 28 : Nr 16 (отдьлъ неоффицiальный). –
15.08.1895. – 574 p. – 10 r. ; Годъ 28 : Nr 17 (отдьлъ оффицiальный). – 01.09.1895. – 300;
602 p. : tab. – 10 r. ; Годъ 28 : Nr 18 (отдьлъ оффицiальный). – 15.09.1895. – 360 p. : tab.
– 10 r. ; Годъ 28 : Nr 18 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.09.1895. – 636 p. – 10 r. ; Годъ
28 : Nr 19 (отдьлъ оффицiальный). – 01.10.1895. – 398 p. : tab. – 10 r. ; Годъ 28 : Nr 19
(отдьлъ неоффицiальный). – 01.10.1895. – 684 p. – 10 r. ; Годъ 28 : Nr 20 (отдьлъ
оффицiальный). – 15.10.1895. – 684 p. : tab. – 10 r. ; Годъ 28 : Nr 20 (отдьлъ
неоффицiальный). – 15.10.1895. – 728 p. – 10 r. ; Годъ 28 : Nr 21 (отдьлъ
оффицiальный). – 01.11.1895. – 450 p. : tab. – 10 r. ; Годъ 28 : Nr 21 (отдьлъ
неоффицiальный). – 01.11.1895. – 772 p. – 10 r. ; Годъ 28 : Nr 22 (отдьлъ
оффицiальный). – 15.11.1895. – 464 p. : tab. – 10 r. ; Годъ 28 : Nr 22 (отдьлъ
неоффицiальный). – 15.11.1895. – 854 p. – 10 r. ; Годъ 28 : Nr 23 (отдьлъ
оффицiальный). – 01.12.1895. – 908 p. – 10 r. ; Годъ 28 : Nr 24 (отдьлъ оффицiальный).
– 15.12.1895. – 962, [XIII]; 374 p. – 10 r. – [Basarabiana-148]
ISBN 978-9975-49-184-6.
[RE 2015-20].
017/019
8. Colecţia "Basarabiana electronică" / Camera Naţ. a Cărţii. – Chişinău : CNC,
2015.
Basarabiana-149 – Basarabiana-168. – 2015.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în container, 12 x 14 cm.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.
Conţine: 1. Коцовскiй, Д. А. Генезисъ Старости : Сравнительное бiо-химическое
изсльдованiе / Д. А. Коцовскiй. – К. : Тип. Бр. Мунтянъ, 1923. – 38, [1] p. : tab.; 23 cm. –
Bibliogr. : p. 35-38 (174 tit.). – 0,70 r. – [Basarabiana-149]. 2. Buletinul episcopiei Cetăţii-
Albe-Ismailb : Închinat P.S.S. Dionisie Erhan. Episcopul Cetăţii-Albe-Ismail cu prilejul
împlinirei vârstei de 70 ani. – Ismail : Tipogr. Eparhială-Ismail, 1938. – 133, [1], [VIII] p. : il.; 23
cm. – 1 r. – [Basarabiana-150]. 3. Travaux det la Société des Naturalistes et des Amateurs
des sciences naturelles de Bessarabie 1914-1915 = Труды Бессарабскаго общества
естествоиспытателей и любителей естествознанiя 1914-1917 / Под. ред. Стуарта А. Ф.

255
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

– К. : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1917. – 24 cm. + An. : h. (Scară


orizontală 1 : 1680000; Scară verticală 1 : 252000). – Bibliogr. în notele de subsol. – Vol. 6. –
1917. – 150, [1] p. : il., tab. – 2 r. – [Basarabiana-151] – Duplicat Nr 794. – 4. Кельсиев, В. И.
Галичина и Молдавiя, путевыя письма Василiя Кельсiева / В. И. Кельсиев. – С.
Петербургъ : Печатня В. Головина , 1868. – 201 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 141,40 r. –
[Basarabiana-152]. 5. Дембо, В. Хотин (1919 - 1929) к 10- летию восстания против
румынских захватчиков / В. Дембо. – Москва : Центральная Типография НКВМ, Изд- во
ЦК МОПР СССР, 1929. – 31, [2] p.; 24 cm. – Fotocopie. – 10 cop., 12000 ex. –
[Basarabiana-153]. 6. Слова и ръчи Павла, архiепископа Кишиневскаго и Хотинскаго. – К.
: Тип. Архiерейскаго Дома, 1881. – 26 cm. – Томъ 3-й. – 1881. – 536, [4]. – 1,50 r. –
[Basarabiana-154]. 7. Слова и ръчи Павла, архiепископа Кишиневскаго и Хотинскаго. – К.
: Тип. Архiерейскаго Дома, 1879. – 26 cm. – Томъ 2-й. – 1879. – 518, [5]. – 1,50 r. –
[Basarabiana-155]. 8. Галайда, К. Украденная страна (10 лет оккупации Бессарабии) / К.
Галайда. – Москва : Тип. и Словолитня "Красная пресня", Изд- во ЦК МОПР СССР,
1928. – 15 , [1] p.; 24 cm. – Fotocopie. – 5 cop. ; 25000 ex. – [Basarabiana-156]. 9. Отчетъ о
дьятельности Сухумской Садовой и сельскохозяйственной Опытной Станцiи за 1908
годъ : (Съ прил. 11 фот., 2-хъ акварельныхъ рис. и 4 граф.) / Cост. : В. В. Марковичъ; Г.
У. З. и З. Департаментъ Земледьлiя. – Тифлисъ : Тип. Канцелярiи, Намьстника Е. И. В.
на Кавказь, 1914. – 250, [4] p. : diagr., tab.; 24 cm. – [Basarabiana-157]. 10. Начертанiе
правилъ Валахо-Молдавской грамматики / Cост. : Я. Гинкуловымъ. – Санктпетербургъ :
Тип. Императорской Академiи Наукъ, 1840. – 374, [2] p. – Bibliogr. în notele de subsol. –
25 cm. – [Basarabiana-158]. 11. Статистика Россiйской Имперiи : Волости и гмины 1890
года : III. Бессарабская губернiя. – С.-Петербургъ : Изд. Центральнаго Статистическаго
Комитета Министерства Внутреннихъ Дьлъ (Тип. В. Безобразова и Комп.), 1890. – 26
cm. – Вып. 3. – 1890. – 13, [2] p. : tab. – 0,30 r. – [Basarabiana-159]. 12. Скальковскiй, А.
Историческое ввденiе въ статистическое онписанiе Бессарабской области / А.
Скальковскiй. – 1846. – 69 p. ; 24 cm. – Fotocopie. – 29 r. – [Basarabiana-160]. 13. Краткое
Статистическое описанiе заднъстровской области , присоединенной къ Россiи по
мирному трактату , заключенному съ Портою Оттоманскою въ Бухарестъ 1812 года. /
Санкт Петербургъ : Тип. И. Глазунова, 1813. – 30 p. ; 24 cm. – Fotocopie. – 13,50 r. ;
Nicolai Codreanu, din Basarabia. Николай Петровичъ Зубку-Кодреану : (Биографическiй
очеркъ) : Посвящается Честной бессарабской молодежи. – Женева : "Работника" и
"Громады", 1879. – 16 p. ; 24 cm. – Fotocopie. – 13,50 r. ; Русолюбовичъ, А. Казнь
молдавского господаря Ивана Подковы во Львовъ 1578 / А. Русолюбовичъ. – Львовъ :
Тип. Ставропигiйского Института во Львовъ, 1875. – 16 p. ; 24 cm. – Fotocopie. – 13,50 r.
– [Basarabiana-161]. 14. Дзiмiр, В. Пад Уцiскам румынскiх баяр : Г.П.Б. в Лнгр. Б. 1934 г. .
Акт № 122 / В. Дзiмiр, Д. Стэжару. – Менск : Дзяржаунае Ваеннае Выдавецва БССР,
1933. – 55 [3] p. : il.; – 24 cm. Fotocopie. – 25,50 r. – [Basarabiana—162]. 15. Глыбов, В.
Горе Бессарабии : С приложением географической карты и 4 рисунками / В. Глыбов. –
Москва : Изд – во "Красная новь" , 1924. – 47 [4] p. : il., des.; 24 cm. – Fotocopie. – 23 r. –
[Basarabiana-163]. 16. Гарский, Виктор. Трудовая Бессарабия и советская власть : Речи
и беседы агитатора , № 44 / Виктор Гарский. – Москва : Государственное Изд - во, 1921.
– 16 [1] p. ; 24 cm. – Fotocopie. – 13,50 r. – [Basarabiana-164]. 17. Viaţa Basarabiei : Rev.
lunară / Ed. de Asoc. culturală "Cuvânt Moldovenesc"; dir. : Pan Halippa. – Ch. : Tipogr.
Băncii Centrale Cooperative, 1932. – 24 cm. – Anul I : Nr 4 (Apr.). – 1932. – 80 p. – Bibliogr.
în notele de subsol. – 1 r. – [Basarabiana-165]. 18. Stalin, I. Despre neajunsurile muncii de

256
Cronica resurselor electronice 2015 ≡ Electronic resources annals 2015

partid şi despre măsurile necesare pentru lichidarea troţkiştilor şi altor soiuri de făţărnici :
Raport şi cuvânt de încheiere la plenara comitetului central al partidului comunist (bolşevic)
din URSS 3-5 martie 1937 / I. Stalin. – M. : Cooperativa de Ed. a Muncitorilor Străini din
URSS, 1937. – 41, [2] p. : il.; 22 cm. – [Basarabiana-166]. 19. Малинский, В. "Реформа"
аграрэ дин аний 1918 – 1924 ын Басарабия / В. Малинский, ред. Я. С. Гросул. –
Кишинэу : Едитура де Стат а Молдовей , 1949. – 108 p. - Bibliogr. în notele de subsol. – 24
cm. – Fotocopie. – 39 r. - [Basarabiana-167]. 20. Anuarul eparhiei Chişinăului şi Hotinului :
(Basarabia) : Ed. oficială. – Ch. : Tipogr. Eparhială, 1922. – 249, [1] p. : il.; 28 cm. – Index de
nume. – 30 r. – [Basarabiana-168].
ISBN 978-9975-49-185-3.
[RE 2015-21].
017/019
9. Colecţia "Basarabiana electronică" / Camera Naţ. a Cărţii. – Chişinău : CNC,
2015.
Basarabiana-169 – Basarabiana-178. – 2015.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în container, 12 x 14 cm.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.
Conţine: 1. Viaţa Basarabiei : Rev. lunară / Ed. de Asoc. culturală "Cuvânt
Moldovenesc"; dir. : Pan Halippa. – Ch. : Tipogr. Băncii Centrale Cooperative, 1932. – 24 cm.
– Anul I : Nr 3 (Mart.). – 1932. – 72 p : il. – Bibliogr. în notele de subsol. – 15 lei ; Anul I : Nr 5
(Mai). – 1932. – 80 p. : il. – 15 lei ; Anul I : Nr 7 (Iul.). – 1932. – 64 p. : il. – Bibliogr. în notele
de subsol. – 15 lei ; Anul I : Nr 8 (Aug.). – 1932. – 64 p. : il. – 15 lei. – [Basarabiana-169]. 2.
Şcoala Basarabiei : Rev. pentru cultură, învăţ. şi educaţie naţ. : Apare lunar / Liceul Real "Al.
Russo"; dir. : Şt. Ciobanu; red. : I. Zaborovschi. – Ch. : Tipogr. Soc. "Glasul Ţării", 1922-1923.
– Anul 4 : Nr 1-2 (Febr.-mart.). – 1922. – 98 p. : tab. – 14 lei ; Anul 5 : Nr 3 (Mart.). – 1923. –
64 p. – 8 lei. – [Basarabiana-170]. 3. Бочачер, М. Н. Молдавия (Республики и области
СССР). – Москва : Гос. Изд-во, 1926. – 57 [5] p. : il. – Fotocopie. – 36 r. – [Basarabiana-
171]. 4. Viaţa Basarabiei : Rev. lunară / Ed. de Asoc. culturală "Cuvânt Moldovenesc"; dir. :
Pan Halippa. – Ch. : Tipogr. "Tiparul Moldovenesc", 1939. – Anul VIII : Nr 4 (Apr.). – 1939. –
271, [2] p. – Bibliogr. în notele de subsol. – 20 lei. – [Basarabiana-172]. 5. Hasdeu, B. P.
Istoria critica a romanilor : Pamentulu terrei-Romanesci : Intinderea teritorială, nomenclatura,
acţiunea naturei. – Bucuresci : Imprimeria statutului, 1875. – Vol. 1. – 1875. – 311, [3] p. –
Bibliogr. în notele de subsol. – 30 r. – [Basarabiana-173]. 6. Описанiе турецкой войны съ
1806 до 1812 года / Сочиненное Михайловскимъ-Данилевскимъ. – Санктпетербургъ :
Тип. Штаба Отдьльнаго Корпуса Внутренней Стражи, 1843. – An. : h. – Ч. 1. – 1843. –
277, [1] p. – 10 r. – [Basarabiana-174]. 7. Исторiя ново-нямецкаго Свято-Вознесенскаго
Монастыря / Под ред. : Василiя Курдиновскаго. – К. : Епархiальная тип., 1911. – 158, [2]
p. : il. – Bibliogr. în notele de subsol. – 1,50 r. – [Basarabiana-175]. 8. Apicultorul : Rev.
cultivatorilor de albine : Apare lunar / Dir. : I. Popovici-Cerchez, .... – Ch. : Tipogr. Soc.
"Glasul Ţării", 1920, 1921. – Anul II : Nr 1 (Noiem.). – 1920. – 16 p. – 2,50 lei ; Anul II : Nr 1
(Noiem.). – 1920. – 16 p. – 2,50 lei ; Anul II : Nr 2-3 (Dec. 1920 – Ian. 1921). – 1921. – 48 p.
– 2,50 lei ; Anul II : Nr 2-3 (Dec. 1920 – Ian. 1921). – 1921. – 48 p. – 2,50 lei ; Anul II : Nr 4-5
(Feb.-Mart.). – 1921. – 96 p. : tab. – 2,50 lei ; Anul II : Nr 4-5 (Feb.-Mart.). – 1921. – 96 p. :
tab. – 2,50 lei ; Anul II : Nr 6-7 (Apr.-Mai.). – 1921. – 144 p. : fig. – 2,50 lei ; Anul II : Nr 9-10
(Sept.-Oct.). – 1921. – 176 p. – 2,50 lei. – [Basarabiana-176]. 9. Драгановъ, Ц. "Комратъ"

257
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

или "Камратъ"? : Письмо П. Драганова Вице-Предсъдателю И.Р.Г.О. – С. Петербург :


Тип. А. С. Суворина – 3 p. – Fotocopie. – 11.50 r. – Ромынская Бессарабiя передъ и
послъ заключенiя парижскаго трактата 1856 года. (Дословный переводъ съ Ромынской
записки, озаглавленной : "Bessarabia Romana inainte şi în urmâ tractatului de Paris din
1856"). – Одесса : Тип. Л. Нитче, 1871. – 8 p. – Fotocopie. – 11,50 r. – [Basarabiana – 177].
10. Stalin, I. Despre revoluţia din octombrie / I. Stalin; Bibl. Marxistă-Leninistă. – M. :
Cooperativa de Editură a Muncitorilor Străini din URSS, 1936. – 69, [3] p. – 4100 ex. –
[Basarabiana-178].
ISBN 978-9975-49-186-0.
[RE 2015-22].
017/019
10. De la Luca Pacioli la contabilitatea modernă : [bibliografie] / Acad. de Studii
Econ. a Moldovei, Bibl. Șt. ; alcăt.: Silvia Habaşescu [et al.] ; resp. și coord.: Silvia Ghinculov.
– Chișinău : ASEM, 2015. – 100 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în container, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-75-733-1.
[RE 2015-125].
016:[657+378.633(478-25)]
050 Publicaţii periodice şi seriale
11. Varo. Moldova : Producători de mărfuri şi servicii : Professional / furnizare a in-
formaţiei : Rîbac P. A. ; marketing, colectare a informaţiei şi publ.: Varo-Inform SRL ; progra-
mare şi compilare : Borovic V. V. – Chişinău : Varo-Inform, 2015. – ISSN 1857-1255. – ISBN
978-9975-4483-0-7.
… Winter 2015. – 2015.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm.
Mod de acces: URL: http://yellowpages.md/rom/
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP/Vista, 256 Mb RAM.
ISBN 978-9975-4483-6-9.
[RE 2015-1].
050.8(478)(085.2)
12. Aportul societăţii civile şi al sectorului privat la atingerea ţintelor naţionale
ale ODM în Republica Moldova / Inst. de Politici Publice, Center for Economic
Development, Expert-Grup Independent Think-Tank.. – Chișinău : Inst. de Politici Publice,
2012 (Tipogr. "Almor-plus"). – 62 p. : tab. – (Seria Obiectivul, ISBN 978-9975-4415-6-8). – 50
ex. – Apare cu sprijinul financiar al European Union.
ODM 2 : Asigurarea accesului la învăţământul general obligatoriu / Anatol Gremalschi. –
2012. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-4414-1-4.
ODM 3 : Promovarea egalităţii genurilor şi abilitarea femeilor / Daniela Terzi-Barbaroşie.
– 2012. – ISBN 978-9975-4414-2-1.
ODM 4 : Reducerea mortalităţii copiilor / Laurenţia Filipschi. – 2012. – ISBN 978-9975-
4414-3-8.
ODM 5 : Îmbunătăţirea sănătăţii materne / Maria Ţăruş. – 2012. – ISBN 978-9975-4414-
4-5.

258
Cronica resurselor electronice 2015 ≡ Electronic resources annals 2015

1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm.


Titlu preluat de pe eticheta discului.
Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
[RE 2015-6].
061.2+334(478)
13. Aportul societăţii civile şi al sectorului privat la atingerea ţintelor naţionale
ale ODM în Republica Moldova / Inst. de Politici Publice, Center for Economic
Development, Expert-Grup Independent Think-Tank.. – Chișinău : Inst. de Politici Publice,
2012 (Tipogr. "Almor-plus"). – 62 p. : tab. – (Seria : Obiectivul, ISBN 978-9975-4415-6-8). –
50 ex. – Apare cu sprijinul financiar al European Union.
ODM 6 : Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi altor maladii / Tatiana Cernomoriţ. –
2012. – ISBN 978-9975-4414-5-2.
ODM 7 : Asigurarea unui mediu durabil / Iuliana Cantaragiu. – 2012. – ISBN 978-9975-
4414-6-9.
ODM 8 : Crearea unui parteneriat global pentru dezvoltare / Elena Culiuc. –2012. –
ISBN 978-9975-4414-7-6.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
[RE 2015-7].
061.2+334(478)
14. Civil Society and Private Sector Contribution to Achieving the National
Targets of MDG in the Republic of Moldova / Inst. de Politici Publice. – Chășinău : Inst. de
Politici Publice, 2012 (Tipogr. "Almor-plus"). – 50 ex.
MDG 1 : Reducing extreme poverty and hunger / Tatiana Gribincea. – 2012. – ISBN
978-9975-4414-8-3.
MDG 2 : Ensure access to general compulsory education / Anatol Gremalschi. – 2012.
– ISBN 978-9975-4414-9-0.
MDG 3 : Promoting gender equality and empowerment of women / Daniela Terzi-
Barbaroşie. – 2012. – ISBN 978-9975-4415-0-6.
MDG 4 : Reduce child mortality / Laurenţia Filipschi. – 2012. – ISBN 978-9975-4415-1-
3.
MDG 5 : Improve maternal health / Maria Ţăruş. – 2012. – ISBN 978-9975-4415-2-0.
MDG 6 : Combat HIV/AIDS, tuberculosis and other diseases / Tatiana Cernomoriţ. –
2012. – ISBN 978-9975-4415-3-7.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
[RE 2015-9].
061.2+334(478)
15. Civil Society and Private Sector Contribution to Achieving the National
Targets of MDG in the Republic of Moldova / Inst. de Politici Publice. – Chișinău : Inst. de
Politici Publice, 2012 (Tipogr. "Almor-plus"). – 50 ex.
MDG 7 : Ensure a sustainable environment / Iuliana Cantaragiu. – 2012. – 50 ex. –
ISBN 978-9975-4415-4-4.

259
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

MDG 8 : Create a global partnership for development / Elena Culiuc. – 2012. – ISBN
978-9975-4415-5-1.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
[RE 2015-10].
061.2+334(478)
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
16. "Diminuarea comportamentelor agresive la copii: idei – experienţe – bune
practici", conferinţă ştiinţifică internaţională cu participare internaţională (2015 ; Chişi-
nău). "Diminuarea comportamentelor agresive la copii: idei – experienţe – bune practici" =
"Снижение агрессивного поведения у детей: идеи – опыт – достижения" : Materialele
Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională, 16 oct. 2015 / com. şt.: Racu Igor
[et al.]. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 248 p.
Tit. paral. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în container, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, PDF Reader
ISBN 978-9975-46-254-9.
[RE 2015-134].
159.922.5-053.2(082)=135.1=161.1
17. "Practica psihologică modernă", conferinţă practico-ştiinţifică cu participare
internaţională (2015 ; Chişinău). Conferinţa practico-ştiinţifică cu participarea internaţională
"Practica psihologică modernă", 26-28 septembrie 2014 / com. şt.: Perjan Carolina [et al.] ;
com. org.: Kornienko Pavel [et al.]. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia UPS "I. Creangă"). –
135 p.
Antetit.: Fac. PPS UPS "I. Creangă", Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport. –
Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârșitul art.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în container, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, PDF Reader.
ISBN 978-9975-46-231-0.
[RE 2015-78].
159.9:37.015(082)=135.1=161.1
3 ŞTIINŢE SOCIALE
316 Sociologie
18. Anuarul statistic al Republicii Moldova … = Статистический ежегодник
Республики Молдова 2014 = Statistical Yearbook of the Republic of Moldova 2014 / Biroul
Naţ. de Statistică al Rep. Moldova ; col. red.: Lucia Spoială (preşedinte) [et al.]. – Chişinău :
Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
(Statistica Moldovei).
… 2014. – 2014. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în container, 13 x 13 cm.
Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Microsoft Excel, Acrobat Reader 11
[RE 2015-77].

260
Cronica resurselor electronice 2015 ≡ Electronic resources annals 2015

316+338(478)(083.41)=135.1=111=161.1
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
19. Academia de Studii Economice a Moldovei. Analele Academiei de Studii Eco-
nomice a Moldovei : Ed. a 13-a / Acad. de Studii Econ. a Moldovei ; col. red.: Grigore
Belostecinic (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2015 – . – ISBN 978-9975-75-649-5. –
ISSN 1857-1433.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col., 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/EXP, 32 Mb hard, Acrobat Reader.
Nr 1, 2015. – 2015. – 184 p. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
25 ex. – ISBN 978-9975-75-761-4 (PDF).
[RE 2015-126].
33(082):378.633(478-25)=135.1=111=161.1
336 Finanţe
20. Banca Naţională a Moldovei : Raport anual … / Banca Naţ. a Moldovei ; col. red.:
Drăguţan Dorin [et al.] ; trad.: Alina Orlov. – Chişinău : Banca Naţională a Moldovei, 2015. –
ISBN 978-9975-4353-0-7.
… 2014. – 2015. – 141 p. – ISBN 978-9975-3015-8-9.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
[RE 2015-107].
336.711+338(478)(047)
21. Idem în lb. engl. : National Bank of Moldova : Annual report … / transl.: Alina Or-
lov. – Chişinău : Banca Naţională a Moldovei, 2015. – ISBN 978-9975-4353-2-1.
… 2014. – 2015. – 141 p. – ISBN 978-9975-3065-0-8.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
[RE 2015-108].
336.711+338(478)(047)
22. Inflation Report … / Banca Naţ. a Moldovei ; ed. board: Drăguţanu Dorin [et al.] ;
transl.: Alina Orlov. – Chişinău : Banca Naţională a Moldovei, 2014. – ISBN 978-9975-4353-
6-9.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în container, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
… Nr 3, aug. 2014. – 2014. – 58 p. – ISBN 978-9975-4183-8-6. – [RE 2015-3].
… Nr 4, nov. 2014. – 2014. – 58 p. – ISBN 978-9975-3015-0-3. – [RE 2015-4].
336.748.12(478):330.101.541(047)
23. International accounts of the Republic of Moldova : statistical yearbook, … /
Silvia Ghelbur, Natalia Goncearova, Ana Zaharia [et al.] ; ed. board: Marin Moloşag [et al.] ;
trad.: Alina Dohotaru ; Nat. Bank of Moldova. – Chişinău : Banca Naţională a Moldovei, 2015.
– ISBN 978-9975-3015-5-8.
… 2013. – 2015. – 178 p. – 110 ex.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col., 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows98/2000/EXP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
ISBN 978-9975-3015-6-5.
[RE 2015-13].
261
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

336.711(478)+339.727.22(083.41)
24. Raport asupra inflaţiei … / Banca Naţ. a Moldovei ; col. red.: Drăguţanu Dorin [et
al.] ; trad.: Alina Orlov. – Chişinău : Banca Naţională a Moldovei, 2015. – ISBN 978-9975-
4353-4-5.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în container, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
… Nr 1, febr. 2015. – 2015. – 58 p. – ISBN 978-9975-3015-4-1. – [RE 2015-81].
… Nr 2, mai 2015. – 2015. – 58 p. – ISBN 978-9975-3015-7-2. – [RE 2015-109].
… Nr 3, aug. 2015. – 2015. – 58 p. – ISBN 978-9975-3065-1-5. – [RE 2015-114].
… Nr 4, noiemb. 2015. – 2015. – 58 p. – ISBN 978-9975-3065-3-9. – [RE 2015-135].

336.748.12(478):330.101.541 (047)
25. Idem în lb. engl.: Inflation Report … / transl.: Alina Orlov. – Chişinău : Banca Naţi-
onală a Moldovei, 2015. – ISBN 978-9975-4353-6-9.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în container, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader
… Nr 1, febr. 2015. – 2015. – 58 p. – ISBN 978-9975-3015-3-4. – [RE 2015-82].
… Nr 2, may 2015. – 2015. – 58 p. – ISBN 978-9975-3015-9-6. – [RE 2015-110].
… Nr 3, aug. 2015. – 2015.– 58 p. – ISBN 978-9975-3065-2-2. – [RE 2015-115].
… Nr 4, noiemb. 2015. – 2015. – 58 p. – ISBN 978-9975-3065-4-6. – [RE 2015-136].
336.748.12(478):330.101.541(047)
26. Spînu, Ana.
Instituţii financiar-bancare : Suport de curs / Spînu Ana ; Univ. Liberă Intern. din Mol-
dova. – Chişinău : ULIM, 2015. – 92 p.
Bibliogr.: p. 91-92 (22 tit.). – 50 ex.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în container, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, MS Word.
ISBN 978-9975-124-58-4.
[RE 2015-76].
336.7(075.8)
27. Евсюкова, Раиса.
Денежная и кредитная система = Monetary and Credit System / Раиса Евсюкова ;
Междунар независ. ун-т Молдовы. – Кишинэу : ULIM, 2015. – 286 p.
Tit. paral.: lb. rom., rusă.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în container, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, MS Word.
ISBN 978-9975-124-57-7.
[RE 2015-75].
336.74/.77(075.8)=161.1=111
28. Евсюкова, Раиса.
Финансово-банковские учреждения : Учебное пособие / Раиса Евсюкова ; Между-
нар. независ. ун-т Молдовы. – Кишинэу : ULIM, 2015. – 212 p.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în container, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, MS Word.
ISBN 978-9975-124-56-0.
[RE 2015-74].

262
Cronica resurselor electronice 2015 ≡ Electronic resources annals 2015

336.7(075.8)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
29. Gribincea, Tatiana.
Reducerea sărăciei extreme şi a foamei : Aportul societăţii civile şi al sectorului privat
la atingerea ţintelor naţionale ale ODM 1 în Republica Moldova / Tatiana Gribincea ; Inst. de
Politici Publice, Center for Economic Development, Expert-Grup Independent Think-Tank. –
Chișinău : Inst. de Politici Publice, 2012 (Tipogr. "Almor-plus"). – 40 p. : fig., tab. – (Seria :
Obiectivul ; 1, ISBN 978-9975-4415-6-8).
Bibliogr.: p. 39 (18 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al European
Union. – 50 ex.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în container, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, MS Word.
ISBN 978-9975-4414-0-7.
[RE 2015-5].
338.124:[061.2+334](478)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
30. InfoMarket : Buletin informativ / InfoMarket Media ; dir.: Alexandru Burdeinâi. –
Chişinău : InfoMarket Media, 2014.
Noiembrie 2014. – 2014.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în container, 12 x 14 cm.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.
1000 ex.
ISSN 1857-0887.
[RE 2015-8].
339.1=135.1=111=161.1
31. InfoMarket : Buletin informativ / InfoMarket Media ; dir.: Alexandru Burdeinâi. –
Chişinău : InfoMarket Media, 2015.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în container, 12 x 14 cm.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.
1000 ex.
ISSN 1857-0887.
Ianuarie 2015. – 2015. – [RE 2015-11].
Februarie 2015. – 2015. – [RE 2015-17].
Martie 2015. – 2015. – [RE 2015-28].
Aprilie 2015. – 2015. – [RE 2015-83].
Mai 2015. – 2015. – [RE 2015-97].
Iunie 2015. – 2015. – [RE 2015-103].
Iulie 2015. – 2015. – [RE 2015-111].
August 2015. – 2015. – [RE 2015-113].
Septembrie 2015. – 2015. – [RE 2015-122].
Octombrie 2015. – 2015. – [RE 2015-127].
263
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Noiembrie 2015. – 2015. – [RE 2015-129].


Decembrie 2015. – 2015. – [RE 2015-142].
339.1=135.1=111=161.1
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
32. Palancean, Ecaterina.
Protecţia civilă : Organizarea, structura şi misiunile Protecţiei Civile în RM / Palancean
Ecaterina, Boţan Aliona. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. UPS "I. Creangă").
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în container, 13 x 13 cm.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/EXP, 32 Mb hard, HTML Reader.
ISBN 978-9975-46-227-3.
[RE 2015-84].
351.862(478)(075)
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
33. Cutezătorul : Almanahul cercetărilor şcolare în anul de studii … : ediţia a 10-a /
Liceul Teoretic "Ion Creangă" mun. Chişinău, Rep. Moldova ; aut. de proiect : V. Guzgan ;
coord.: C. Solomon. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Valinex") – . – ISBN 978-9975-68-253-
4.
… 2014-2015. – 2015. – 665 p. – Texte : lb. rom., engl., fr. – ISBN 978-9975-68-282-4.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în container, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/EXP, 16 Mb hard.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
[RE 2015-141].
37.091(478-25)(082)=135.1=111=133.1
34. Reflecţii despre activitatea Consiliului Metodic al Liceului Teoretic "Ion
Creangă" mun. Chişinău în anul de studii … : ediţia a 10-a / aut. de proiect: Valentin Guz-
gan ; coord.: Corneliu Solomon ; au colab.: Maria Trifin [et al.]. – Chişinău : S. n., 2015
(Tipogr. "Valinex") – . – ISBN 978-9975-68-249-7.
… 2014-2015. – 2015. – 80 p. – ISBN 978-9975-68-281-7.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în container, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/EXP, 16 Mb hard.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
[RE 2015-140].
37.091(478-25)(082)
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
35. "Picture of Poverty in Societies Under Transformation", conference
international (2015 ; Chişinău). Programm of the International Conference: "Picture of
Poverty in Societies Under Transformation" = "Наратив бедности в условиях системной
трансформации общества", October, 23-25, 2014 / com. şt.: Racu Igor [et al.] ; com. org.:

264
Cronica resurselor electronice 2015 ≡ Electronic resources annals 2015

Kalinnikova Magnusson Liya [et al.] ; resp. de ed.: Natalia Ciubotaru. – Chişinău : S. n., 2015
(Tipogr. "Garomont-Studio"). – 320 p.
Antetit.: "Ion Creangă" State Pedagogical University, R. Moldova, Center for Russian
and Eurasian studies, Uppsala University, Sweden, NGO Children an Youth with Disabilities
Associated "VITA" [et al.]. – Tit., paral.: lb. engl., rusă. – Texte : lb. engl., rom., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 10 ex.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în container, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.
ISBN 978-9975-115-70-4.
[RE 2015-121].
376:364.2(082)=135.1=111=161.1
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
36. Carabet, Natalia.
Ghid pentru practica profesională de master : Specialitatea: Management şi consiliere
în educaţia preşcolară / Natalia Carabet, Gînju Stela ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". –
Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 32 p.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în container, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Adobe Reader.
ISBN 978-9975-46-233-4.
[RE 2015-88].
378:373.2(076.5)
37. Cibric, Iurie.
Practica pedagogică specialitatea "Dans" : (sportiv/modern ; clasic/popular) : Instrucţi-
uni metodice / Iurie Cibric, Talpă Svetlana ; Univ. Ped. de Stat "I. Creangă". – Chişinău : S.
n., 2015 (Tipogr. UPS "Ion Creangă").
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în container, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Adobe Reader.
ISBN 978-9975-46-232-7.
[RE 2015-87].
378:793.3(076.5)
38. Plan de dezvoltare a carierei universitare în domeniul didactic şi de cercetare
/ Societatea Română de Chirurgie Laparoscopică Pediatrică şi alte Tehnici Miniinvazive în
Pediatrie, Fundaţia Română Pentru Medicina Mileniului Trei ; ed.: Isabela Drăghici. – Chişi-
nău : Litera, 2014 (Imprimat în România).
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
ISBN 978-9975-74-606-9.
[RE 2015-45].
378
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
39. Chirică, Lazăr.

265
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Accesul la informațiile de mediu : (Suport didactic) / Lazăr Chirică, Tatiana Dudnicenco


; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Biologie şi Pedologie. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr.
"Iunie Prim"). – 334 p.
150 ex.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în container, 13 x 13 cm.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/EXP, 32 Mb hard.
ISBN 978-9975-4021-0-1.
ISBN 978-9975-124-55-3 (PDF).
[RE 2015-100].
502/504(075.8)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie
40. Романчук, Алексей А.
Восточноевразийская гипотеза дене-кавказской прародины: еще раз к вопросу о
гаплогруппах Y-хромосомы = The East-Eurasian hypothesis of Dene-Caucasian Motherland
: once again about the haplogroups of Y-chromosome / Алексей А. Романчук. – Кишинэу :
Stratum Plus, 2015. – 198 p.
Tit. paral.: lb. rusă, engl. – Bibliogr.: p. 180-198.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în container, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, PDF Reader.
ISBN 978-9975-4482-4-6.
[RE 2015-106].
[575+902]:81'27
577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică
41. Musteaţă, Grigore.
Biochimie : [pentru uzul studenţilor] / Grigore Musteaţă, Dan Zgardan. – Chişinău :
Tehnica-UTM, 2015. – 359 p.
Bibliogr. la sfârşitul art.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în container, 12 x 14 cm.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.
ISBN 978-9975-45-400-1.
[RE 2015-128].
577.1(075.8)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
42. Evaluarea accesului persoanelor care trăiesc cu HIV la serviciile de sănătate
: Raport de studiu = Оценка доступа людей живущих с ВИЧ к услугам здравоохранения :
Отчет исследования / Maria Vremiş, Vasile Cantarji, Stela Bivol [et al.] ; Centrul pentru
Politici şi Analize în Sănătate, Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing "CBS-AXA". –
Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 90 ; 92 p. : fig., tab. color ; 24 cm.

266
Cronica resurselor electronice 2015 ≡ Electronic resources annals 2015

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet. – Referinţe bibliogr. în subsol.
– Apare cu sprijinul financiar al Fondului Global de combatere a SIDA, Tuberculozei şi Mala-
riei. – 750 ex.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în container, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, PDF Reader.
ISBN 978-9975-80-965-8
[RE 2015-138].
614.2/.4:[616.98:578.828 HIV](478)=135.1=161.1
616 Patologie. Medicină clinică
43. Abordul laparoscopic al malformaţiilor ano-rectale / Societatea Română de
Chirurgie Laparascopică Pediatrică şi alte Tehnici Miniinvazive în Pediatrie, Fundaţia
Română Pentru Medicina Mileniului Trei ; ed.: Isabela Drăghici. – Chişinău : Litera, 2014
(Imprimat în România).
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
ISBN 978-9975-74-630-4.
[RE 2015-36].
616.35-007-089.85
44. Abordul laparoscopic al peritonitelor la copil / Societatea Română de Chirurgie
Laparascopică Pediatrică şi alte Tehnici Miniinvazive în Pediatrie, Fundaţia Română Pentru
Medicina Mileniului Trei ; ed.: Isabela Drăghici. – Chişinău : Litera, 2014 (Imprimat în Româ-
nia).
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
ISBN 978-9975-74-621-2.
[RE 2015-33].
616.381-002-053.2-089.85
45. Abordul miniinvaziv al criptorhidismului / Societatea Română de Chirurgie
Laparoscopică Pediatrică şi alte Tehnici Miniinvazive în Pediatrie, Fundaţia Română Pentru
Medicina Mileniului Trei ; ed.: Isabela Drăghici. – Chişinău : Litera, 2014 (Imprimat în Româ-
nia).
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
ISBN 978-9975-74-734-9.
[RE 2015-64].
616.681-006.03
46. "Actualități în pediatrie″, conferință națională cu participare internațională
(2015 ; Chișinău). Conferința Națională cu participare Internațională ″Actualități în pediatrie″ :
consacrată celei de-a 70-a aniversări a Universității de Stat de Medicină și Farmacie ″Nicolae
Testemițanu″, ″MoldMedizin & MoldDent″, 11 sept. 2015. – Chișinău : Societatea de Pediatrie
din Republica Moldova, 2015. – 61 p.

267
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Antetit.: Univ. de Stat de Medicină și Farmacie ″Nicolae Testemițanu″, Soc. de Pedia-


trie din Rep. Moldova. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în container, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, MS Word.
ISBN 978-9975-4464-1-9.
[RE 2015-120].
616-053.2(082)=135.1=161.1
47. Chistectomia ovariană laparoscopică în chirurgia pediatrică / Societatea Ro-
mână de Chirurgie Laparascopică Pediatrică şi alte Tehnici Miniinvazive în Pediatrie, Funda-
ţia Română Pentru Medicina Mileniului Trei ; ed.: Isabela Drăghici. – Chişinău : Litera, 2014
(Imprimat în România).
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
ISBN 978-9975-74-640-3.
[RE 2015-39].
616-089.85:617-053.2
48. Ciubotaru, Anatol
Malformaţii cardiace congenitale cu şuntare intracardiacă : Aspecte chirurgicale : [mo-
nografie] / Anatol Ciubotaru ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". –
Ch. : Imprint Star, 2015.
Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 182-190 (118 tit.).
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în container, 12 x 14 cm.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.
ISBN 978-9975-4137-1-8 (eronat).
[RE 2015-27].
616.12-007-089
49. Congress brought together the European Society of Pediatric Endoscopic
Surgeons and Romanian Society of Pediatric Laparoscopic Surgery / Societatea Româ-
nă de Chirurgie Laparoscopică Pediatrică şi alte Tehnici Miniinvazive în Pediatrie, Fundaţia
Română Pentru Medicina Mileniului Trei ; ed.: Isabela Drăghici. – Chişinău : Litera, 2014
(Imprimat în România).
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
ISBN 978-9975-74-736-3.
[RE 2015-65].
616-089.85-072.1-053.2(082)
50. Consideration over one case with bone cysts / Societatea Română de Chirur-
gie Laparoscopică Pediatrică şi alte Tehnici Miniinvazive în Pediatrie, Fundaţia Română
Pentru Medicina Mileniului Trei ; ed.: Isabela Drăghici, Liviu Muntean. – Chişinău : Litera,
2014 (Imprimat în România).
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm.
Titlu preluat de pe eticheta discului.

268
Cronica resurselor electronice 2015 ≡ Electronic resources annals 2015

Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.


ISBN 978-9975-74-613-7.
[RE 2015-31].
616.71-006.2
51. Curs de patologie urogenitală pentru studenţi / Societatea Română de Chirur-
gie Laparoscopică Pediatrică şi alte Tehnici Miniinvazive în Pediatrie, Fundaţia Română
Pentru Medicina Mileniului Trei ; ed.: Isabela Drăghici. – Chişinău : Litera, 2014 (Imprimat în
România).
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
ISBN 978-9975-74-695-3.
[RE 2015-50].
616.6(075.8)
52. Curs de tehnici laparascopice experimentale în chirurgia ginecologică pedia-
trică / Societatea Română de Chirurgie Laparascopică Pediatrică şi alte Tehnici Miniinvazive
în Pediatrie, Fundaţia Română Pentru Medicina Mileniului Trei ; ed.: Isabela Draghici. – Chi-
şinău : Litera, 2014 (Imprimat în România).
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
ISBN 978-9975-74-629-8.
[RE 2015-35].
616-089.85:618.1-053.2
53. Drăghici, Isabela.
Caiet de trening în chirurgia laparascopică pediatrică / Isabela Drăghici. – Chişinău : Li-
tera, 2014 (Imprimat în România).
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
ISBN 978-9975-74-749-3.
[RE 2015-73].
616-089.85-053.2
54. Drăghici, Isabela.
Handbook de malformaţii congenitale dactilice ale nou-născutului şi copilului / Isabela
Drăghici. – Chişinău : Litera, 2014 (Imprimat în România).
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
ISBN 978-9975-74-746-2.
[RE 2015-70].
616-007.24-053.2
55. Drăghici, Isabela.
Malformaţiile congenitale ale mâinii la copil şi nou-născut / Isabela Drăghici. – Chişinău
: Litera, 2014 (Imprimat în România).

269
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm.


Titlu preluat de pe eticheta discului.
Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
ISBN 978-9975-74-747-9.
[RE 2015-71].
616-007.24-053.2
56. Drăghici, Isabela.
Malformaţii sindromale ale nou-născutului şi copilului / Isabela Drăghici. – Chişinău : Li-
tera, 2014 (Imprimat în România).
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
ISBN 978-9975-74-748-6.
[RE 2015-72].
616-007.24-053.2
57. Haemorrhagic complications in laparoscopic surgery / Societatea Română de
Chirurgie Laparoscopică Pediatrică şi alte Tehnici Miniinvazive în Pediatrie, Fundaţia Româ-
nă Pentru Medicina Mileniului Trei ; ed.: Isabela Drăghici. – Chişinău : Litera, 2014 (Imprimat
în România).
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
ISBN 978-9975-74-705-9.
[RE 2015-52].
616-089.85-005.1
58. Important elements of intraoperative diagnosis of paediatric laparoscopic
exploration / Societatea Română de Chirurgie Laparascopică Pediatrică şi alte Tehnici
Miniinvazive în Pediatrie, Fundaţia Română Pentru Medicina Mileniului Trei ; ed.: Isabela
Drăghici. – Chişinău : Litera, 2014 (Imprimat în România).
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
ISBN 978-9975-74-622-9.
[RE 2015-34].
616.089.85-07-053.2
59. Indicaţiile tehnicii mini-invazive în abordul patologiei pediatrice / Societatea
Română de Chirurgie Laparoscopică Pediatrică şi alte Tehnici Miniinvazive în Pediatrie, Fun-
daţia Română Pentru Medicina Mileniului Trei ; ed.: Isabela Drăghici. – Chişinău : Litera,
2014 (Imprimat în România).
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
ISBN 978-9975-74-729-5.
[RE 2015-61].
616-053.2

270
Cronica resurselor electronice 2015 ≡ Electronic resources annals 2015

60. Incidente şi complicaţii în chirurgia laparascopică pediatrică / Societatea Ro-


m