You are on page 1of 213

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

http://www.iatp.md/cnc ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 2
2005

1
Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
Chişinău 2005
Februarie 2005 ≡ February 2005

MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of
Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

2005
Nr 2

Chişinău
National Book Chamber of Republic of Moldova
2005

2
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

2005
Nr 2

Chişinău
Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
2005
3
Februarie 2005 ≡ February 2005

Alcătuitori : Claudia BÂGU


Valentina CHITOROAGĂ
Ludmila CORGHENCI
Renata COZONAC
Efimia MACRINICI
Nina MICHERIN
Olesea NICOARA

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

Procesare text : Olesea NICOARA

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958: Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. : Claudia Bâgu,…; red.
resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii din Rep.
Moldova, 2005 (Reglet-Max SRL). – ISSN 1857-0550
Nr 2, 2005. – 2005. – 206 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine
100 ex.

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2005

4
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2005
FEBRUARIE NR 2 FEBRUARY
(132-335)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
132. Бурлаку, М. И.
Основы информатики : Лаб. практикум для студентов 1-го курса экон.
спец. / М. И. Бурлаку, Е. С. Георгиева, В. В. Бордеяну; Молд. Экон. Акад. – Ch.
: ASEM, 2004 (F.E.-P. "Grafema Libris"). – 72 p. : fig., tab.; 20 cm.
ISBN 9975-9778-4-7 (Grafema Libris SRL)
100 ex. – [05-306]
004(076.5)
133. Применение компьютеров : Основы Auto CAD : Учеб. пособие /
Техн. ун-т Молдовы. Фак. Градостроительства и Архитектуры. Каф. Железных,
автомоб. дорог и мостов; сост. : Т. А. Шаргородская. – К. : ТУМ, 2005. – 44, [3]
p. : fig., tab.; 21 cm.
100 ex. – [05-254]
004.92(076.5)
134. Ханбекова, Н. С.
Теоретические основы технологии хранилищ данных : Учеб. пособие
/ Н. С. Ханбекова, А. В. Руснак; Молд. Гос. ун-т. Центр информ. технол. Фак.
математики и информатики. Кафедра технол. программир. – К. : Изд.-полигр.
центр Молд. гос. ун-та, 2004. – 47 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 44 (15 tit.)
50 ex. – [05-174]
- - 1. Baze de date – Informatică (rus.). 2. Tehnologii informaţionale –
Baze de date (rus.).
004.6(075.8)

5
Februarie 2005 ≡ February 2005

135. Prelucrarea Semnalelor în Sistemul Informaţional : Material didactic,


probleme rezolvate, ghid PCDSP / Univ. Teh. a Moldovei. Fac. Calculatoare,
Informatică şi Microelectronică. Catedra Tehnologii Informaţionale; elab. : Liliana
Cucu, Vladimir Cucu; red. resp. : Victor Beşliu. – Ch. : UTM, 2005. – 119, [1] p. :
fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 120 (9 tit.)
100 ex. – [05-248]
- - 1. Calculatoare de prelucrare digitală a semnalelor (DSP).
004.383.3(075)
006 Standardizare şi standarde
136. Dicţionar de mărimi fizice şi unităţi de măsură : român-rus-francez-
englez / Centrul Naţ. de Terminologie; alcăt. : Teodora Gorceac. – Ch. : S. n., 2004
(Tipogr. "Imprimant"). – 72 p.; 21 cm. – (Mici dicţ. terminologice)
Ind. rus., fr., engl. p. 59-70
ISBN 9975-9729-3-4
500 ex. – [05-318]
- - 1. Unităţi de măsură – Mărimi fizice – Dicţionare terminologice. 2.
Mărimi fizice – Unităţi de măsură – Dicţionare terminologice. 3. Dicţionare
terminologice – Unităţi de măsură – Mărimi fizice.
006.91+53.08(038) = 00
137. Măsurări electronice : Noţiuni metrologice : Ciclu de prelegeri / Univ.
Teh. a Moldovei. Fac. Radioelectronică şi Telecomunicaţii. Catedra
Telecomunicaţii; alcăt., red. resp. : Grigore Burlacu. – Ch. : UTM, 2005. – 103, [1] p.
: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 88 (7 tit.)
100 ex. – [05-247]
- - 1. Măsurări electronice.
006.91:537(075)
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
138. Alecu Russo : [scriitor, filozof : 185 ani de la naştere] : Biobibliogr. /
Univ. de Stat "Alecu Russo", Bălţi. Bibl. Şt.; alcăt. : Elena Scurtu. – Ed. a 2-a,
adăug. – Bălţi. : S. n., 2004. – 67 p. : il. color.; 21 cm.
ISBN 9975-931-37-5
[05-262]
- - 1. Literatură română – Indici bibliografici.
6
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

016:[821.135.1+929 Russo]
139. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova
: Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar
/ Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. : Efimia Macrinici,…; red. resp. şi
coord. : Valentina Chitoroagă. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova, 2004
(Tipogr. "Reglet-Max" SRL). – 20 cm. – Contin. ed. "Cronica presei". – ISSN 0201-
6761
Nr 8, 2004. – 2004. – 185 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine : 100
ex. – [05-196]
015(478)
140. Biotehnologii vegetale : Index bibliogr. / Univ. Agrară de Stat din
Moldova. Bibl. Rep. Şt. Agricolă; alcăt. : Ludmila Babâră, Galina Comarov; resp. ed.
: Ludmila Costin. – Ch. : CEP UASM, 2005. – 132 p.
ISBN 9975-9855-4-8
100 ex. – [05-261]
- - 1. Biotehnologii vegetale – Indici bibliografici.
016:631.147
141. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Limbi şi Literaturi
Străine : [Univ. de Stat "A. Russo"] (1954-2004) : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat
"A. Russo" din Bălţi. Bibl. Şt.; alcăt. : Maria Fotescu, ...; red., pref. : Elena
Harconiţă. – Bălţi : Bibl. Şt. Univ., 2004. – 322 p. : il. color.; 21 cm.
Texte : lb. rom., engl., rusă
ISBN 9975-931-45-6
[05-263]
- - 1. Lingvistică – Indici bibliografici. 2. Literatură – Indici bibliografici.
013:8+378.4(478)
142. Elena Belinschi : [lingvist, profesor univ.] : Biobibliogr. / Univ. de Stat
"A. Russo" din Bălţi. Bibl. Şt.; alcăt. : Maria Fotescu; trad. în lb. engl. : Mihaela
Ţaulean; trad. în lb. fr. : Ludmila Cabac; ed. îngrijită : Elena Harconiţă. – Bălţi :
Univ. Şt. Univ., 2004. – 242 p. : il., fotogr.; 21 cm. – (Personalităţi univ. bălţene)
Texte : lb. rom., engl., fr.
ISBN 9975-931-57-X
[05-264]
- - 1. Limba română – Indici bibliografici.
016:[ 811.135.1+378.4(478)+929 Belinschi] = 135.1 = 111 = 133.1

7
Februarie 2005 ≡ February 2005

143. Gheorghe Popa : [lingvist, profesor univ.] : Biobibliogr. / Univ. de Stat


"A. Russo" din Bălţi. Bibl. Şt.; alcăt. : Anişoara Nagherneac; trad. în lb. engl. :
Aliona Puşcari; trad. în lb. fr. : Angela Coşţciug; trad. în lb. germ. : Alina Cabac; ed.
îngrijită : Elena Harconiţă. – Bălţi : S. n., 2004. – 155 p. : il., il. color.; 21 cm. –
(Personalităţi univ. bălţene)
Texte : lb. rom., engl., fr., germ.
ISBN 9975-931-59-6
[05-265]
- - 1. Limba română – Indici bibliografici.
016:[ 80+378.4(478)+929 Popa] = 00
144. Scriitorii Moldovei în lectura copiilor şi adolescenţilor : Dicţ.
biobibliogr. / Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă"; alcăt. : Maria Harea, Elena
Cugut; ed. îngrijită de Claudia Balaban. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. : Prut
Internaţional, 2004 (Tipogr. "Baştina-Radog" SRL). – 440, [4] p. : il.; 22 cm.
Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă" – 60 de ani. – Apare cu sprijinul
financ. al Min. Culturii al Rep. Moldova, Ed. "Prut Internaţional", Baştina-Radog
SRL
ISBN 9975-69-646-5
[05-197]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Indici bibliografici.
016:821.135.1(478).09:929
145. Simion Băncilă : [fizician, profesor univ.] : Biobibliogr. / Univ. de Stat
"A. Russo" din Bălţi. Bibl. Şt.; alcăt. Maria Fotescu; trad. în lb. engl. : Iulia Ignatiuc;
trad. în lb. fr. : Ludmila Cabac; ed. îngrijită : Elena Harconiţă. – Bălţi : Bibl. Şt. Univ.,
2004. – 129 p. : fotogr., fotogr. color.; 21 cm. – (Personalităţi univ. bălţene)
Texte : lb. rom., engl., fr.
ISBN 9975-931-56-1
[05-266]
- - 1. Fizică – Indici bibliografici.
016:[53+378.4(478)+929 Băncilă] = 135.1 = 111 = 133.1
02 BIBLIOTECONOMIE
146. Kulikovski, Lidia
Servicii de bibliotecă pentru persoanele dezavantajate : Istoric. Prezent.
Tendinţe : St. monografic / Lidia Kulikovski; coord. : Natalia Senocosov; Univ. de
Stat din Moldova. Fac. Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunic. Catedra de
8
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării. – Ch. : S. n., 2004 (Tipogr. "Crio" SA). –
180 p. : fig., tab.; 21 cm.
Rez. : lb. engl., rusă. – Bibliogr. p. 126-143 şi în notele de subsol
ISBN 9975-9505-5-8
200 ex. – [05-309]
- - 1. Servicii de bibliotecă. 2. Biblioteci – Servicii.
024.6
147. O fereastră deschisă spre lume : Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion
Creangă" – 60 / Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă"; ed. îngrijită de Claudia
Balaban. – Ch. : Prut Internaţional, 2004 (Tipogr. "Baştina-Radog" SRL). – 58, [2] p.
: il., n. muz.; 28 cm.
Publ. Bib. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă" p. 32-43. – Apare cu sprijinul
financ. al Min. Culturii al Rep. Moldova, Firma "Baştina-Radog" SRL, Ed. "Prut
Internaţional"
[05-198]
- - 1. Biblioteci Naţionale – Biblioteca Naţională pentru Copii "Ion
Creangă" – Moldova.
027.54(478)
148. Rău, Alexe
Magister Dixit : [art., eseuri] / Alexe Rău; Casa Ed. "Petru Movilă". – Ch. :
Museum, 2004 (Tipogr. "Mahmeln"). – 198, [2] p.; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 9975-906-97-4
[05-336]
02:130.2

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPOZIŢII.


MUZEE
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii
149. Proiectul Asistenţa Reformei Penale în Moldova = Project Assistance
to Penal Reform in Moldova : Raport de Activitate, 2003 / Inst. de Reforme Penale
(IRP). – Ch. S. n., 2003 (Combinatul Poligr.). – 71 p. : il.; 30 cm.
Text paral. : lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros
Moldova, Penal Reform Int., UNICEF, ...
9
Februarie 2005 ≡ February 2005

[05-182]
- - 1. Organizaţii neguvernamentale – Institutul de Reforme Penale –
Moldova – Rapoarte.
061.231(478):343(047.1) = 135.1 = 111

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE


150. Conferinţa ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor, ed. 1-a, 26 febr.
2004 / Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Catedra Ştiinţe Filosofice; red.
coord. : Angela Rojnoveanu, Iurie Chiorescu; com. org. : Alexei Colâbneac, ... – Ch.
: Grafema-Libris, 2004. – 106 p.; 21 cm.
Bibliogr. în note la sfârşitul art.
ISBN 9975-9770-1-4
100 ex. – [05-303]
082:378.4(478)
151. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice / Univ.
Agrară de Stat din Moldova; col. red. : Gh. Cimpoeş (red.-şef), ... – Ch. : Centrul
Ed. al UASM, 2004. – 26 cm.
Vol. 12. – 2004. – 179, [3] p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-9855-7-2 : [05-187]
- - 1. Agricultură – Lucrări ştiinţifice.
082+378.663(478) = 135.1 = 111 = 161.1

087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori


152. Rusu, Victor
Ce e bine să cunoşti când eşti pus în libertate? / Victor Rusu, Victor
Zaharia, Vladimir Cojocaru; coord. : Radu Danii, Victor Zaharia; Inst. de Reforme
Penale, UNICEF Moldova. – Ch. : Inst. de Reforme Penale, 2005 (Combinatul
Poligr.). – 20 cm.
Vol. 3 : Asistenţa minorilor în conflict cu legea. – 2005. – 24 p. : il.,
scheme, tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al
UNICEF Moldova. – ISBN 9975-9848-6-X : 300 ex. – [05-179]
- - 1. Drepturile minorilor (din detenţie) în libertate.
087.5: 343.2

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

153. Idem în lb. rusă : Что необходимо знать, когда выходишь на


свободу? – Ch. : Inst. de Reforme Penale, 2005 (Полиграфкомб.). – 20 cm.
Том 3 : Поддержка несовершеннолетних, находящихся в конфликте с
законом. – 24 p. : il., scheme, tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Изд. при
фин. поддержке ЮНИСЕФ Молдова. – ISBN 9975-9848-5-1 : 300 ex. – [05-272]
- - 1. Drepturile minorilor (din detenţie) în libertate (rus.).
087.5: 343.2
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
154. Godin, Cristian
Sfârşitul umanităţii : [eseu filozofic] / Cristian Godin; trad. din lb. fr. :
Cristina Popescu. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2005 (Combinatul Poligr.). – 150 p.; 22
cm. – (Liantul social)
Tit. orig. : La fin de l'humanité. – Bibliogr. în note la sfârşitul cap. – Apare
cu sprijinul Min. Francez de Externe, al Ambasadei Franţei în România, Fundaţiei
Soros Moldova
ISBN 9975-67-428-3
[05-277]
- - 1. Ontologie.
111.1
17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
155. Savater, Fernando
Etica pentru fiul meu Amador / Fernando Savater; trad. din span. de Irina
Dogaru. – Ch. : Arc, 2004 (Combinatul Poligr.). – 143, [5] p.; 20 cm.
Tit. orig. : Ética para Amador
ISBN 9975-61-036-6
[05-274]
- - 1. Morală socială.
172
2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
Eşti cît dăruieşti. – Vezi Nr 235

11
Februarie 2005 ≡ February 2005

156. Stadniţchi, Axentie


Gavriil Bănulescu-Bodoni exarh al Moldovei şi Valahiei (1808-1812),
Mitropolit al Chişinăului (1813-1821) / Axentie Stadniţchi; alcăt. [ind.] : P. Ivanov;
trad. Angela Munteanu. – Ch. : S. n., 2004. – 223, [1] p.; 20 cm. – (Ser. : Bibl. "Pro
Moldova")
Bibliogr. în note la sfârşitul compartimentelor. – Ind. de persoane, localităţi
p. 216-224. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Int. a Unităţii Popoarelor
Ortodoxe
În cop.
[05-292]
- - 1. Biserica ortodoxă – România – Moldova – Istorie. 2. Bănulescu-
Bodoni, Gavriil, 1746-1821, exarh, mitropolit – Istorie – Biografie.
262.12(498+478)(091)+929 Bănulescu-Bodoni
29 RELIGII NE-CREŞTINE
157. Coranul / trad. din arabă : Silvestru Octavian Isopescul; cop. : Vitalie
Coroban. – Ed. a 8-a. – Ch. : Cartier, 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 516, [3]
p.; 20 cm. – (Col. Cartier polivalent)
ISBN 9975-79-304-5 (în cop.)
3 000 ex. – [05-233]
- - 1. Coranul.
297.18
3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei
158. Мошняга, В.
Мы строим Европу. И не только… : [о междунар. миграции молд.
строителей] / В. Мошняга, Г. Руснак; Молд. гос. ун-т, Центр "Captes". – К. :
Изд.-полигр. центр Молд. гос. ун-та, 2005. – 190 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 188-189 şi în notele de subsol
ISBN 9975-70-486-7
200 ex. – [05-178]
- - 1. Migraţie (rus.).
314.7

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

316 Sociologie
159. Novacov, Savelii
Dezvoltarea social-economică a satelor bulgăreşti şi găgăuzeşti din
Basarabia în anii 1857-1918 = Социально-экономическое развитие болгарских и
гагаузких сел южной Бесарабии (1857-1918) : [monogr.] / Savelii Novacov; науч.
ред. : Иван Анцупов, Ион Бодруг; Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Inst. de Cercet.
Interetnice. – Ch. : S. n., 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 578 p. : fig., tab.; 20
cm.
Tit. pe cop., text : lb. rusă. – Bibliogr. în note p. 537-578. – Изд. при
поддержке Исполкома Таракл. райсовета, Болг. общины Респ. Молдова, По-
сольства Респ. Болгария в Респ. Молдова, …
ISBN 9975-78-354-6 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")(în cop.)
1 000 ex. – [05-223]
- - 1. Sate bulgăreşti şi găgăuzeşti – Moldova – Dezvoltare social –
economică, 1857-1918 – Istorie. 2. Dezvoltare social-economică – Sate bulgăreşti
şi găgăuzeşti, 1857-1918 – Moldova – Istorie.
[316+338](478-22):94(478-22)"1857/1918" = 161.1
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
160. Сакович, Василий Андреевич
Антиглобализм : причины, сущность и основные формы : Моногр. / В.
А. Сакович; науч. ред. : Г. Руснак; Молд. Гос. ун-т. – Ch. : CEP USM, 2004. –
303, [1] p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 278-301 şi în notele de subsol
ISBN 9975-70-490-5
500 ex. – [05-164]
- - 1. Procese sociale globale (rus.).
316.42
32 POLITICĂ
161. Rîbca, Eugeniu
Istoria doctrinelor politice şi de drept / Eugeniu Rîbca, Victor Zaharia,
Valentin Mărgineanu; concepţia graf. : Andrei Gamarţ. – Ch. : Museum, 2005
(Combinatul Poligr.). – 223, [1] p.; 24 cm.
Bibliogr. p. 221 (25 tit.), la sfârşitul temelor şi în notele de subsol. – Apare
cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 9975-948-28-6
13
Februarie 2005 ≡ February 2005

1 000 ex. – [05-329]


- - 1. Doctrine politice – Istorie. 2. Doctrine de drept – Istorie.
[32+34](091)
32.001 Politologie
162. Saca, V.
Politologie : (Fac. Relaţii Int., Şt. Politice şi Administrative) : Ghid metodic
la cursul univ. / V. Saca; Univ. de Stat din Moldova. Fac. Relaţii Int., Şt. Politice şi
Administrative. Catedra de Politologie. – Ch. : CEP USM, 2003. – 111, [1] p. : tab.;
21 cm.
Bibliogr. p. 95-112
ISBN 9975-70-332-1
50 ex. – [05-170]
- - 1. Politologie.
32.001(035.5)
323/324 Politică internă
163. Henighan, Stephen
Provincia pierdută : Aventuri într-o familie moldovenească : [aspect soc.-
politic] / Stephen Henighan; trad. : Diana Stanciu. – Ch. : Arc, 2005 (Combinatul
Poligr.). – 154, [2] p.; 25 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 9975-61-376-4
[05-330]
- - 1. Situaţie internă – Moldova.
323(478)
164. Rîbca, Eugeniu
Alegerile parlamentare : Întrebări şi răspunsuri : Ghidul ziaristului /
Eugeniu Rîbca, Vasile Spinei; Centrul "Acces-info". – Ch. : F.E.-P. "Tipogr.
Centrală", 2005. – 211, [1] p.; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 210. – Apare cu sprijinul
financ. al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Int. (USAID), Inst. Rep. Int. (IRI)
ISBN 9975-78-364-3
Gratuit, 1 500 ex. – [05-208]
- - 1. Alegeri parlamentare.
324+342.8(036)

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

165. Idem în lb. rusă : Парламентские выборы. Вопросы и ответы :


Справ. журналиста. – К. : Изд.-полигр. фирма "Tipogr. Centrală", 2005. – 232 p.;
21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f de tit. – Изд. при фин. поддержке Агентства
Соединенных Штатов по междунар. развитию (USAID), Междунар. респ. ин-та
(IRI)
Gratuit, 600 ex. – [05-209]
- - 1. Alegeri parlamentare (rus.).
324+342.8(036)
329 Partide şi mişcări politice
329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
166. Partidul Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova = Крестьянская
Демократическая Христианская Партия Молдовы : Bazele Programului
electoral. – [Ch. : S. n., 2005]. – 16; 16 p. : il. color.; 20 cm.
Text paral. : lb. rom., rusă. – Pag. paral. – Carte "valet" ("перевертыш")
[05-267]
- - 1. Partide democratice – Moldova.
329.14(478) = 135.1 = 161.1
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
167. Microeconomie : Îndrumar metodic / Univ. Teh. a Moldovei. Fac.
Radioelectronică şi Telecomunicaţii. Catedra Sisteme Optoelectronice; alcăt. : Lilia
Sava; red. resp. : Pavel Nistiriuc. – Ch. : UTM, 2005. – 20 cm.
Partea 1-a. – 2005. – 59, [1] p. : fig., tab. – Bibliogr. p. 59 (18 tit.). – 100
ex. – [05-249]
330.10.154(076.5)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


Henry, Nicolas. Administraţie publică şi afaceri publice. – Vezi Nr 185

168. Vinurile Moldovei, 2005-2006 = Вина Молдовы, 2005-2006 :


Информ. справ. / Vanic Com SRL; изд. : Василий Кириченко, ... – Ch. : S. n.,
[2005] (Combinatul Poligr.). – 63, [8] p. : il. color.; 29 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Lista alf. a companiilor, de ramură p. 3-10
15
Februarie 2005 ≡ February 2005

[05-191]
- - 1. Companii de vinificaţie – Moldova – Cărţi de adrese. 2. Vinificaţie –
Moldova – Companii – Cărţi de adrese.
334.73:663.2(478)(058)
336 Finanţe
169. Balanţa de plăţi a Moldovei / Banca Naţ. a Moldovei. – [Ch.] : Centrul
Ed.-poligr. al USM, [2004]. – 29 cm.
2003. – 2004. – 119, [1] p. : diagr. color., tab. – 150 ex. – [05-168]
- - 1. Bănci – Banca Naţională a Moldovei – Balanţe de plăţi.
336.711(478):657.37

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri.
170. Politica agrară în viziunea fermierilor / col. de aut. : A. Muravschi, A.
Bucatcă, I. Cernioglo, ...; Progr. de Asistenţă pentru Fermierii Privaţi, East-West
Management Inst. – Ch. : PAFT, 2005 (Tipogr. "Infohandi"). – 132 p. : fig., tab.; 30
cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Agenţiei
Statelor Unite pentru Dezvoltarea Int. (USAID)
ISBN 9975-9763-5-2
200 ex. – [05-201]
- - 1. Politică agrară.
338.43.02:332.2.021

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


Novacov, Savelii. Dezvoltarea social-economică a satelor bulgăreşti şi
găgăuzeşti din Basarabia în anii 1857-1918. – Vezi Nr 159

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
171. Capcelea, Valeriu
Etica juridică : [man.] / Valeriu Capcelea. – Ch. : S. n., 2004 (Tipogr.
"Sirius"). – 240 p.; 24 cm.

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr. p. 233-238 şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al


Asoc. Avocaţilor Americani, Iniţiativa Juridică pentru Europa Centrală şi Eurasia
(ABA-CEELI)
ISBN 9975-9791-9-X (Tipogr. "Sirius")
1 000 ex. – [05-228]
- - 1. Etica juridică.
34:174(075.8)
Rîbca, Eugeniu. Istoria doctrinelor politice şi de drept. – Vezi Nr 161

172. Şterbeţ, Valeria


Reforma judiciară şi de drept în Republica Moldova : Realizări, probleme,
perspective / Valeria Şterbeţ. – Ch. : S. n., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 31
p.; 24 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Rez. : lb. engl., rusă. – Bibliogr. p. 308-309 (6 tit.)
şi în notele de subsol
ISBN 9975-78-370-8 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")
1 000 ex. – [05-212]
- - 1 Reforme judiciare – Moldova. 2. Dreptul în Moldova – Reforme.
34.04(478)
341 Drept internaţional
173. Drepturile omului : Compendiu de acte legislative. – Ch. : Epigraf,
2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 560 p.; 24 cm. – (Drepturile Omului sunt
drepturile tale : Cunoaşte-le şi luptă pentru ele!)
Apare cu sprijinul PNUD
ISBN 9975-924-49-2
[05-230]
- - 1. Drepturile omului – Acte legislative.
341.231.1+342.7(094)
174. Merlus, Julie
Acţiune locală. Schimbare globală : Studiu despre drepturile umane ale
femeilor / Julie Mertus, Nancy Flowers, Mallika Dutt; cuv. înainte de Charlotte
Bunch; trad. din lb. engl. : Sonia-Carmen Munteanu. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2005
(Combinatul Poligr.). – 299, [1] p.; 26 cm.
Bibliogr. p. 282-296. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros
Moldova
ISBN 9975-67-468-2
17
Februarie 2005 ≡ February 2005

[05-290]
- - 1. Drepturile omului – Femei. 2. Femei – Drepturile omului.
341.231.14-055.2
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
175. Guceac, Ion
Drept electoral / Ion Guceac; Univ. de Stat din Moldova. Acad. de Drept
din Moldova. – Ch. : S. n., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 266 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros
Moldova
ISBN 9975-78-363-5 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")
1 000 ex. – [05-218]
- - 1. Drept electoral.
342.8
Rîbca, Eugeniu. Alegerile parlamentare. – Vezi Nr 175-76

176. Strutzescu, Paul


Ghid practic pentru observatorii naţionali la alegeri / Paul Strutzescu,
Andrei Brighdin; Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova. – Ch. : Liga
Apărării Drepturilor Omului din Moldova (LADOM), 2005 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 96 p. : fig.; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei
Eurasia, Ambasadei SUA la Chişinău, Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Int.
(USAID), ...
ISBN 9975-9683-4-1
5 000 ex. – [05-222]
- - 1. Alegeri – Operaţiuni electorale – Ghiduri.
342.84(036)
177. Zubco, Valeriu
Contenciosul administrativ : [monogr.] / Valeriu Zubco, Anastasia Pascari,
Gheorghe Creţu. – Ch. : Cartier, 2004 (F. E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 231 p.; 24 cm.
– (Col. "Cartier juridic")
Bibliogr. p. 220-222 şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al
Fundaţiei Soros Moldova, Progr. Naţ. Unite pentru Dezvoltare, Proiectului "Centrul
de Studii şi Politici Juridice"
ISBN 9975-79-305-3 (în cop.)
1 000 ex. – [05-216]
18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Contenciosul administrativ.
342.9
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
178. Avram, Mihail
Cercetarea infracţiunilor contra persoanei : (Ghidul ofiţerului de urmărire
penală) / Mihail Avram, Tudor Popovici, Vasile Cobâşneanu; coord. : Valeriu Zubco;
Agenţia pentru Susţinerea Învăţ. Juridic şi a Organelor de Drept "Ex Lege". – Ch. :
Arc, 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 358 p.; 24 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu
sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova, Inst. pentru Politici Legislative şi
Constituţionale (COLPI), Budapesta
ISBN 9975-61-364-0 (în cop.)
[05-231]
- - 1. Infracţiuni contra persoanei – Cercetări penale. 2. Cercetări penale.
343.6:343.123.1
179. Miculeţ, Larisa
Reglementarea juridică a răspunderii pentru infracţiunile economice şi
corupţie în SUA şi Republica Moldova : studiu comparat / Larisa Miculeţ. – Ch. : S.
n., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 292, [2] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 287-293 (91 tit.) şi la sfârşitul paragrafelor. – Apare cu sprijinul
financ. al Guvernului SUA
ISBN 9975-78-365-1 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")(în cop.)
1 000 ex. – [05-232]
- - 1. Infracţiuni economice – SUA – Moldova. 2. Corupţie – SUA –
Moldova.
343.37+343.352(73+478)
180. Rotaru, Vasile
Acordul de recunoaştere a vinovăţiei : (Studiu) / Vasile Rotaru; Univ. de
Stat din Moldova. Fac. de Drept. Catedra Drept Procesual Penal şi Criminalistică. –
Ch. : CEP USM, 2004. – 192, [1] p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 170-184 (206 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-70-492-1
50 ex. – [05-167]
- - 1. Drept penal – Recunoaşterea vinovăţiei.
343.12

19
Februarie 2005 ≡ February 2005

347 Drept civil


347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
181. Codul Deontologic al Mediatorului în Republica Moldova (CDMRM) /
Maria Postoico, Igor Serbinov, Gheorghe Amihalachioaie, Veaceslav Mârza; coord.
: Sorin Hanganu, Diana Popa; Inst. de Reforme Penale. – Ch. : S. n., 2004
(Combinatul Poligr.). – 16 p.; 15 cm. – (Medierea în cauzele penale)
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei
Soros Moldova
ISBN 9975-9848-1-9 (Inst. de Reforme Penale)
500 ex. – [05-322]
- - 1. Codul deontologic al mediatorului – Moldova.
347.965.42(478):17
182. Curriculum : Cursul "Medierea" / Xenofon Ulianovschi, Maria
Streche, Vasile Rotaru, Svetlana Rîjicova; coord. : Sorin Hunganu, Diana Popa;
Inst. de Reforme Penale. – Ch. : S. n., 2004 (Combinatul Poligr.). – 16 p.; 15 cm. –
(Medierea în cauzele penale)
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei
Soros Moldova, ICCO, CORDAID
ISBN 9975-9848-2-7 (Inst. de Reforme Penale)
500 ex. – [05-323]
- - 1. Mediere – Cazuri penale. 2. Infractori – Mediere.
347.965.42:343
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător
183. Cadrul naţional pentru securitatea biologică : Convenţia privind
Diversitatea Biologică. Protocolul de la Cartagena privind Biosecuritatea / Min.
Ecologiei şi Resurselor Naturale, Progr. Naţiunilor Unite pentru Mediu, Fondul
Global pentru Mediu. – Ch. : S. n., 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 47 p., [1] p.
fig. color.; 29 cm.
Elab. în cadrul Proiectului UNEP/GEF nr. GF/2716-02-4520 "Dezvoltarea
Cadrului Naţional Securitate Biologică în Rep. Moldova". – Bibliogr. p. 44 (13 tit.)
ISBN 9975-78-358-9
1 000 ex. – [05-219]
- - 1. Securitate biologică – Moldova – Documente legislative. 2. Dreptul
ocrotirii mediului înconjurător – Moldova.

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

349.6(478)(094)
184. Idem în lb. engl. : National biosafety framework : Convention on
Biological Diversity. The Cartagena protocol on Biosfety. – Ch. : S. n., 2004 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 56 p. : tab., [1] p. : fig. color.; 29 cm.
Produced within the UNEP/GEF Project GF/2716-02-4520 "Development
of the National Biosafety Framework for the Republic of Moldova". – Bibliogr. p. 48
(11 tit.)
ISBN 9975-78-359-7
1 000 ex. – [05-220]
- - 1. Securitate biologică – Moldova – Documente legislative (engl.). 2.
Dreptul ocrotirii mediului înconjurător – Moldova – Documente legislative (engl.).
349.6(478)(094)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
185. Henry, Nicolas
Administraţie publică şi afaceri publice / Nicolas Henry; trad. din engl. de
Camelia Boca. – Ch. : Cartier, 2005 (Combinatul Poligr.). – 1153, [3] p. : fig., tab.;
20 cm. – (Col. "Cartier polivalent")
Tit. orig. : Public administration & public affairs. – Bibliogr. în note la
sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova, Next Page
Foundation, Inst. Societăţii Deschise, Budapesta
ISBN 9975-79-294-4 (în cop.)
1 000 ex. – [05-331]
- - 1. Administraţie publică. 2. Afaceri publice.
351+334.724
186. Luarea deciziilor privind construcţiile şi activităţile antreprenoriale
locale. Solicitarea şi asigurarea accesului la informaţia de mediu : Ghidul
funcţionarului public / Min. Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Rep.
Moldova, Coop. Daneză de Mediu în Europa de Est. – Ch. : Grafema Libris, 2003. –
26, [1]; 16, [1] p. : scheme, tab.; 20 cm.
Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – Apare cu suportul financ. al
Fondului Ecologic Naţ.
ISBN 9975-9737-9-5
1 000 ex. – [05-302]
352:502/504(036)

21
Februarie 2005 ≡ February 2005

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
187. "Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia
muzicală", simpoz.. şt.. int. (2004; Bălţi). Standarde, conţinuturi şi tehnologii
moderne în educaţia muzicală : Materialele simpoz. şt. int., 26 mai 2004, Bălţi /
coord. şt. : Ion Gagim. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2004 (Tipogr. Univ. de Stat "A.
Russo" din Bălţi). – 71, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.
Antetit. : Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Fac. Muzică şi Pedagogie
muzicală. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. p. 71 (6 tit.) şi la sfârşitul art. – În red.
aut.
ISBN 9975-931-44-8
75 ex. – [05-142]
- - 1. Educaţie muzicală.
37.036(082) = 135.1 = 111 = 161.1
371 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
188. Cabac, Valeriu
Concepţia evaluării rezultatelor şcolare în învăţământul preuniversitar :
Proiect / Valeriu Cabac; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Lab. univ. "Evaluare
educaţională". – Ch. : Presa univ. bălţeană, 2004. – 128 p. : scheme, tab.; 21cm. –
(Bibl. evaluatorului; 1)
Aut. este indicat pe cop.
[05-145]
- - 1. Evaluare în învăţământul preuniversitar – Concepţii.
371.26.001.1
189. Evaluarea în cheia dezvoltării gândirii critice : Învăţ. univ. şi preuniv. /
Olga Cosovan, Tatiana Cartaleanu, Lia Sclifos, ... – Ch. : Centrul Educaţional "Pro
Didactica", 2005 (Combinatul Poligr.). – 72 p. : tab.; 26 cm. – (Col. "Bibl. Pro
Didactica". Ser. : Gândire critică)
Bibliogr. p. 72 (9 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros
Moldova, Asoc. Int. de Lectură (Int. Reading Assoc.)
ISBN 9975-9850-4-1
1 000 ex. – [05-289]
- - 1. Evaluarea în învăţământ.
371.26(072)
22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

372.3/.4 Activităţi preşcolare. Primele lecţii de citire


190. ABC-ul minunilor : Căsuţa cu litere şi cifre. – Ch. : Epigraf, 2005
(Combinatul Poligr.). – 48 p. : il. color.; 12 x 14 cm.
ISBN 9975-924-23-9
[05-332]
372.41
372.8 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
191. Leon-Stoica, Nina
Tehnici de lucru la arta plastică : ghid pentru învăţători / Nina Leon-Stoica,
Lucia Drăgănel, Maria Braghiş. – Ch. : Continental-Grup, 2004. – 28 p. : fig. color.;
24 cm.
Bibliogr. p. 28
ISBN 9975-9795-0-5
1 000 ex. – [05-260]
- - 1. Arta plastică – Metodica predării.
372.874.046.12
192. Mamot, Eugen
Educarea auzului muzical prin intermediul sistemului relativ de solmizare /
Eugen Mamot. – Ch. : S. n., 2003 (Tipogr. F.E.-P. "Baştina-Radog"). – 112 p. : n.
muz.; 20 cm.
Bibliogr. p. 109
ISBN 9975-9768-1-6 (Baştina-Radog)
1 000 ex. – [05-133]
- - 1. Educaţie muzicală – Metodica predării.
372.878.046.14

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


193. Bogaşevschi, Eugenia
Agenda educatorului / Eugenia Bogaşevschi, Iulia Boţan, Valentina
Botnariuc. – Ed. alternativă actualizată. – Ch. : F. E.-P. "Tipogr. Centrală", 2004. –
[160] p. : tab.; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Direcţiei
Educaţie Tineret, Sport sect. Rîşcani, Asoc. Obşteşti "Lăstăraş"
ISBN 9975-78-338-4
1 000 ex. – [05-307]
23
Februarie 2005 ≡ February 2005

373.21

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,


colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
194. Negru, Constantin A.
Şcoala Pedagogică din Cahul : pagini de istorie / Constantin A. Negru. –
Ch. : Labirint, 2003 (Tipogr. S.A. "Raza de Sud" or. Cahul). – 187 p. : il., tab.; 20
cm.
Bibliogr. p. 186 (13 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Univ. de Stat din
Cahul, Consiliului Jud. Cahul, Primăriei mun. Cahul, ...
ISBN 9975-943-12-8
500 ex. – [05-312]
- - 1. Şcoli pedagogice – Cahul – Moldova – Istorie.
377.8(478-21)(091)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Limbi li Literaturi Străine. –
Vezi Nr 141

Universitatea Agrară de Stat din Moldova. – Vezi Nr 151

195. Руснак, Г. Е.
Вклад Московского государственного университета имени М. В. Ло-
моносова в подготовку специалистов для Республики Молдова / Г. Е. Руснак,
В. Н. Козма; Молд гос. ун-т. – К. : Изд.-полигр. центр Молд. гос. ун-та, 2005. –
262, [2] p. : il.; 24 cm.
Bibliogr. p. 255-256 şi în note p. 248-254
ISBN 9975-70-498-0
200 ex. – [05-175]
- - 1. Cadre didactice – Moldova – Biografii (rus.). 2. Universităţi –
Moscova (rus.).
378.12(478)(092):378.4(470-25)
379.8 Timp liber
196. Discover Moldova : travel guide / Nat. Association of Travel
Agencies. – [Ch. : S. n., 2005] (Combinatul Poligr.). – [34] p. : il. color.; 21 cm.
24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

F. f. de tit.
[05-152]
- - 1. Turism – Moldova – Ghiduri (engl.). 2. Moldova – Turism (engl.).
379.85(478)(036)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


398 Folclor
197. Colac, Tudor
La izvorul dorului : folclor din Oniţcani / Tudor Colac; cop., des. : Igor
Condrea. – Ch. : Grafema Libris, 2004. – 200 p. : il., fotogr.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Ind. de informatori şi creaţii p. 177-178
ISBN 9975-9778-7-1
500 ex. – [05-298]
- - 1. Folclor – Moldova.
398(478-22)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
198. Bumbu, Ion
Dezvoltarea durabilă : Curs de prelegeri / Ion Bumbu; red. resp. : Iacob
Bumbu; Univ. Teh. a Moldovei. Fac. Urbanism şi Arhitectură. Catedra Ecotehnie,
Management Ecologic şi Ingineria Apelor UNESCO/Cousteau. – Ch. : UTM, 2005.
– 74, [2] p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 74 (18 tit.)
500 ex. – [05-246]
- - 1. Mediul înconjurător – Dezvoltare durabilă.
504(075)
504(478) Ecologia în Republica Moldova
199. Mariţ, Anastasia

25
Februarie 2005 ≡ February 2005

Zona lacului de acumulare Dubăsari / Anastasia Mariţ, Tatiana


Şarapanovskaia; fotogr. : Veronica Mariţ. – Ch. : Continental Grup, 2004. – 46, [1]
p., [8] p. fig. color.; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Text paral. : lb. rom., engl. – Apare cu
sprijinul financ. al Centrului Regional de Mediu din Moldova, Comisiei Uniunii
Europene
ISBN 9975-903-48-7
1 000 ex. – [05-258]
- - 1. Rezervaţii naturale – Dubăsari – Moldova.
502.4(478-21) = 135.1 = 111
200. Starea mediului în Republica Moldova în anul 2003 : (Raport naţ.) /
Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale al Rep. Moldova, Inst. Naţ. de Ecologie. – Ch.
: S. n., 2004. – 129 p. : fig., tab. 29 cm.
Bibliogr. p. 125 (10 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Fondului Ecologic
Naţ. din Rep. Moldova
ISBN 9975-9642-1-4
300 ex. – [05-278]
- - 1. Mediul înconjurător – Moldova – Rapoarte.
502/504(478-21)(047)
201. Idem în lb. engl. : Republic of Moldova. State of the Environment :
Report 2003. – Ch. : S. n., 2004. – 72 p. : fig., tab.; 29 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Nat. Ecological Fond din Rep. Moldova
ISBN 9975-9642-1-4
300 ex. – [05-279]
- - 1. Mediul înconjurător – Moldova – Rapoarte (engl.).
502/504(478)(047)

51 MATEMATICĂ
512 Algebră
202. Suceveanu, Vasile
Algebra polinoamelor / Vasile Suceveanu. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr.
"Prag-3"). – 208 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 207 (18 tit.)
ISBN 9975-77-055-X
[05-324]
26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Algebra polinoamelor. 2. Polinoame.


512.62(072)
517 Analiză
203. Rusu, Gheorghe
Culegere de probleme de analiză funcţională / Gheorghe Rusu, Arcadie
Semenţul; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Matematică şi Inf. Catedra Analiza
Matematică şi Ecuaţii Diferenţiale. – Ch. : CEP USM, 2004. – 21 cm.
[Partea] 1-a. – 2004. – 281 p. – Bibliogr. p. 281 (10 tit.). – ISBN 9975-70-
453-0 : 50 ex. – [05-169]
- - 1. Analiză funcţională.
517.98(076.5)
519.6 Matematică calculatorie. Analiză numerică
204. Corlat, Sergiu
Calcul numeric : Curs de lecţii la Informatică : cl. a 12-a / Sergiu Corlat,
Lilia Ivanov. – Ch. : CCRE "Presa", 2004 (Tipogr. "Sirius"). – 96 p. : fig., tab.; 24
cm.
Bibliogr. p. 111(8 tit.). – În red. aut.
ISBN 9975-9695-4-2
[05-227]
- - 1. Matematică calculatorie – Calcul numeric. 2. Calcul numeric –
Informatică.
519.6:004(075.3)
52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
528 Geodezie. Cartografie
205. Turculeţ, Mihail
Curs introductiv în topografie : man. : [pentru uzul studenţilor] / Mihail
Turculeţ, Vasile Grama; red. resp. : Vasile Grama; Univ. Agrară din Moldova, Univ.
Teh. a Moldovei. Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii. Catedra Geodezie,
Cadastru şi Geotehnică. – Ch. : UTM, 2005. – 251 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 250-251 (17 tit.)
ISBN 9975-9771-6-2
150 ex. – [05-242]
- - 1. Topografie. 2. Cartografie.
528.4+528.9(075.8)

27
Februarie 2005 ≡ February 2005

53 FIZICĂ
Dicţionar de mărimi fizice şi unităţi de măsură. – Vezi Nr 136

539 Structura fizică a materiei


206. Пацюк, В. И.
Волновые явления в неоднородных средах : Моногр. / В. И. Пацюк, В.
К. Римский; Молд. гос. ун-т, Ин-т энергетики АН Молдовы. – Ch. : CEP USM,
2005. – 20 cm.
Т. 1 : Теория распространения упругих и неупругих волн. – 2005. –
253, [2] p. : fig. – Bibliogr. p. 245-253 (109 tit.). – ISBN 9975-70-500-6 : 80 ex. –
[05-176]
- - 1. Fizică – Deformare plastică (rus.). 2. Deformare plastică – Fizică
(rus.).
539.374/.376:534.1
207. Т. 2 : Нестационарное деформирование многосвязных тел. –
2005. – 238 p. : fig. – Bibliogr. p. 229-237 (109 tit.). – ISBN 9975-70-501-4 : 80 ex.
– [05-177]
- - 1. Fizică – Deformare plastică (rus.). 2. Deformare plastică – Fizică
(rus.).
539.374/.376:534.1
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
546 Chimie anorganică
208. Metalele şi sănătatea = Metals and health = Металлы и здоровье /
Soc. Ecotoxicologilor din Rep. Moldova "Ecotox"; aut. : Elena Zubcov. – Ch. : ÎI
Sorocovici-Iulian, 2003. – 30, [2] p. : tab.; 20 cm.
Text paral. : lb. rom., engl., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al REC
Moldova
ISBN 9975-9727-5-6
1 000 ex. – [05-259]
- - 1. Metalele şi sănătatea. 2. Sănătatea publică – Acţiunea metalelor.
[546.3+614.2]:504 = 135.1 = 111 = 161.1
547 Chimie organică
209. Coloranţi organici în produse alimentare, cosmetice şi farmaceutice :
(Prelegeri) / Nicanor Barbă, Corneliu N. Tărăbăşanu-Mihăilă, Alexandru Zadorojnâi,
28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Sergiu Chercheja; Univ. de Stat din Moldova. Fac de Chimie şi Tehnologie Chimică.
Catedra Chimie Analitică şi Organică. – Ch. : CEP USM, 2004. – 152 p. : tab.; 21
cm.
Bibliogr. p. 152 (8 tit.)
ISBN 9975-70-475-1
50 ex. – [05-172]
- - 1. Coloranţi organici – Produse alimentare – Cosmetică –
Farmaceutică.
547.97+667.27/.28(075.8)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie
Biotehnologii moderne în fitotehnie şi biosecuritate. – Vezi Nr 225

210. Duca, Maria


Organismele modificate genetic : Prezent şi viitor / Maria Duca, Alexandru
Teleuţă, Angela Port; Centrul pentru Securitatea Biologică ONG "Ecospectru",
Asoc. Femeilor de Şt. din Moldova. – [Ch. : Continental Grup, 2004]. – 32 p. : il.
color., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 31-32 (20 tit.). – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al
Centrului Regional de Mediu.Moldova
ISBN 9975-9795-5-6
[05-257]
- - 1. Genetică. 2. Culturi agricole – Genetică.
575:633/635
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
Metalele şi sănătatea. – Vezi Nr 208

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
211. Балбах, Алфонс

29
Februarie 2005 ≡ February 2005

Овощи и зелень в Природной Медицине / Алфонс Балбах, Даниель


Боарим; пер. на рус. яз. : Светлана Солон. – 1-е изд. на рус. яз. – Ch. : S. n.,
2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 203 p. : il.; 22 cm.
ISBN 9975-78-347-3
2 000 ex. – [05-204]
- - 1. Medicină populară – Substanţe vegetale. 2. Substanţe vegetale –
Medicină populară.
615.322:615.89
Яворский, К. Спелеотерапия заболеваний органов дыхания в усло-
виях соляного искусственного микроклимата. – Vezi Nr 212

616 Patologie. Medicină clinică


616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
212. Яворский, К.
Спелеотерапия заболеваний органов дыхания в условиях соляного
искусственного микроклимата / К. Яворский; обл. : Владимир Узенко. – Ch. :
Cartea Moldovei, 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 98 p. : il. color., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 97-98 (21 tit.)
ISBN 9975-60-160-X
5 000 ex. – [05-328]
- - 1. Boli – Trahee – Bronhii – Tratamente naturale (rus.). 2. Tratamente
naturale – Trahee – Bronhii (rus.).
616.23/.248+615.83
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
213. Dumbarava, Vlada-Tatiana
Bolile ficatului în scheme şi tabele / Vlada-Tatiana Dumbrava, Ina
Romanciuc, Iulia Lupaşco; Comisia şt.-metodică de profil Boli Interne, Soc.
"Hepateg". – Ch. : Medicina, 2005 (Tipogr. "Glia"). – 21 cm.
Vol. 1 : Anatomia, fiziologia ficatului. Hepatitele cronice. Cirozele hepatice.
– 2005. – 329, [2] p. : scheme, tab., [6] p. : il. color. – Bibliogr. p. 315-329 (211 tit.)
ISBN 9975-918-43-3
300 ex. – [05-314]
- - 1. Bolile ficatului. 2. Ficat – Boli.
616.36(036)
214. Dumbrava, Vlada-Tatiana
30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Dispepsia funcţională : Îndrumar didactic pentru studenţi şi rezidenţi /


Vlada-Tatiana Dumbrava, Ina Romanciuc, Angela Peltec; Univ. de Stat de Medicină
şi Farmacie "N. Testemiţanu", Soc. "Hepateg". – Ch. : Medicina, 2005 (Tipogr.
"Glia"). – 127 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 117-127 (135 tit.)
ISBN 9975-918-40-9
300 ex. – [05-315]
- - 1. Boli gastrice – Dispepsie. 2. Dispepsie funcţională – Boli.
616.33-002(075)
215. Ficatul şi medicamentele : Îndrumar metodic / Vlada-Tatiana
Dumbrava, Iuliana Lupaşco, Minodora Mazur, Adela Ţurcanu; Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu", Soc. "Hepateg". – Ch. : Medicina, 2005
(Tipogr. "Glia"). – 91 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 84-91 (89 tit.)
ISBN 9975-918-41-7
300 ex. – [05-316]
- - 1. Boli ale ficatului – Acţiunea medaciamentelor. 2. Ficat – Boli –
Acţiunea medicamentelor. 3. Medicamente – Acţiune – Ficat.
616.36:615.244
216. Hepatologie bazată pe dovezi : Ghid practic naţ. pentru medici de
familie, internişti şi gastroenterologi / colectiv de aut. : Vlada-Tatiana Dumbrava,
Svetlana Ţurcan, Iulia Lupaşco, ...; sub red. : Vlada-Tatiana Dumbrava; Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu", Asoc. Medicilor Gastroenterologi şi
Hepatologi "Hepateg". – Ch. : Medicina, 2005 (Tipogr. "Glia"). – 334 p. : fig., tab.;
28 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul financ. al Biroului de
Coordonare al Org. Mondiale a Sănătăţii din RM
ISBN 9975-918-42-5
300 ex. – [05-337]
- - 1. Hepatologie. 2. Boli hepatice.
616.36-002
616.8 Neuropatologie. Neurologie
217. Бакман, Роберт
Уход за человеком, перенесшим инсульт : Вы должны это знать /
Роберт Бакман, Дженни Сатклифф; предисл. : Джона Клиза; пер. с англ. :

31
Februarie 2005 ≡ February 2005

Дмитрий Напалков; ред. рус. версии : Лариса Носаченко; консультант : В.


Баулер. – Ch. : Prut Internaţional, 2004 (Полиграфкомб.). – 79, [1] p. : il.; 21 cm.
Tit. orig. : What you really need to know about caring for someone after a
stroke. – Ind. de termini p. 78-79
ISBN 9975-69-697-X
[05-271]
- - 1. Boli – Congestie cerebrală (rus.). 2. Congestie cerebrală – Patologie
(rus.).
616.83

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


218. Spânu, Constantin
Infecţia rotavirală la copii – particularităţi clinico-epidemiologice,
diagnostic, tratament, profilaxie : 14.00.10 – Boli infecţioase : [monogr.] / Constantin
Spânu, Galina Rusu, Ludmila Bîrcă; Centrul Naţ. Şt.-Practic de Medicină Preventivă
MS RM, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n.,
2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 183, [1] p. : diagr., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 161-184 (320 tit.)
ISBN 9975-78-356-2 (în cop.)
500 ex. – [05-217]
- - 1. Boli infecţioase – Infecţia rotavirală – Copii. 2. Infecţia rotavirală –
Copii.
616.9-053.2-036
618 Ginecologie. Obstetrică
219. Ghidul C Naţional de perinatologie : Protocoale de îngrijire şi
tratament în obstetrică şi neonatologie : pentru medicii obstetricieni-ginecologi şi
neonatologi / colectiv de aut. : Eugen Gladun, Petru Stratulat, Valentin Friptu, ...;
consultanţi externi : Alberta Bacci, ...; sub red. : P. Stratulat, ...; Inst. de Cercet. Şt.
în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, Univ. de Stat de Medicină "N.
Testemiţanu", Asoc. Medicilor Obstetricieni-ginecologi, Asoc. de Medicină
Perinatală. – Ch. : S. n., 2003 (Tipogr. "Sirius"). – 327, [1] p. : fig., tab.; 29 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Apare cu sprijinul financ. al UNICEF
Moldova, Biroului de Coord. al Org. Mondiale a Sănătăţii din Rep. Moldova
ISBN 9975-9603-7-5
1 000 ex. – [05-225]
- - 1. Perinatologie – Îngrijire – Tratament.
32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

618.2/.5-08
220. Pregătirea psiho-emoţională a gravidei şi a membrilor familiei ei :
pentru cadrele medicale care se ocupă cu instruirea pre- şi postnatală : Compendiu
/ colectiv de aut. : Petru Statulat, Veaceslav Moşin, Ion Bologan, ...; sub red. : P.
Startulat, V. Moşin; ICŞDOSMşiC, Dir. Elveţiană pentru Dezvoltare şi Coop. din
Rep. Moldova (DDC). – Ch. : Civitas, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 235, [5] p.
: fig., il., tab.; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 73. – Apare cu sprijinul
financ. al Dir. Elveţiene pentru Dezvoltare şi Coop. din Rep. Moldova (DDC)
ISBN 9975-912-17-6
875 ex. – [05-241]
- - 1. Graviditate – Pregătire psiho-emoţională.
618.2/.6 :159.94(075)
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
221. Denumiri de mărfuri ne-alimentare : dicţ. rus-rom. / Centrul Naţ. de
Terminologie; aut. Maria Mocanu. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Imprimant"). – 64 p.;
21 cm. – (Mici dicţ. terminologice)
Bibliogr. p. 64 (6 tit.)
ISBN 9975-9729-2-6
500 ex. – [05-319]
- - 1. Mărfuri ne-alimentare – Dicţionare terminologice. 2. Dicţionare
terminologice – Mărfuri ne-alimentare.
620.2(038) = 135.1 = 161.1
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.6 Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor
222. Расчет и подбор оборудования систем вентиляции : Метод. указ.
к выполнению курсового проекта по вентиляции / Техн. ун-т Молдовы. Фак.
градостроительства и архитектуры. Каф. теплогазоснабжения и вентиляции. –
К. : ТУМ, 2005. – 55, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 55 (13 tit.)
150 ex. – [05-253]
621.63(076.5)

33
Februarie 2005 ≡ February 2005

625 Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri


625.7/.8 Construcţia căilor rutiere
223. Compoziţii rutiere : Amestecuri rutiere de lianţi organici şi betoane
asfaltice : Îndrumar de lab. / Univ. Teh. a Moldovei. Fac. Urbanism şi Arhitectură.
Catedra Căi Ferate, Drumuri şi Poduri; elab. : Aurelian Rublicean. – Ch. : UTM,
2005. – 105, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 104 (8 tit.)
100 ex. – [05-243]
625.7/.8(076.5)
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
224. Apă potabilă pentru locuitorii de la sate / Org. Teritorială Chişinău a
Mişcării Ecologiste din Moldova, Regional Environmental Centre; aut. şi red. :
Vladimir Garaba; fotogr. : Andrei Garaba. – Ch. : Continental Grup, 2004. – 95 p. :
fig., tab., [8] p. fotogr. color.; 24 cm. – (Col. : "Natura")
Apare cu sprijinul financ. al Comisiei Uniunii Europene
ISBN 9975-9795-8-0
100 ex. – [05-256]
- - 1. Apă potabilă – Moldova.
628.1/.2:614.777(478-22)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.5 Lucrări agricole
225. Biotehnologii moderne în fitotehnie şi biosecuritate / Andrei Palii,
Galina Comarov, Angela Lozan, Vasile Scorpan; Fondul Global de Mediu, Progr.
Naţiunilor Unite pentru Mediu, Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale, Univ. Agrară
de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 229, [3] p. :
tab., fig., [16] fig., color.; 24 cm.
Bibliogr. p. 225-230 (80 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Proiectului
UNEO-GEF nr. GF/2716-02-4520 "Dezvoltarea Cadrului Naţ. de Biosecuritate în
Rep. Moldova"

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 9975-78-351-1 (în cop.)


500 ex. – [05-221]
- - 1. Biotehnologii – Plante agricole.
631.52/.53+575.085
226. Чалык, Сергей Тихонович
Методы гаплоидии в генетике и селекции кукурузы / Сергей
Тихонович Чалык; АН Респ. Молдова. Ин-т генетики. – Ch. : Centrul Ed. al
UASM, 2003. – 179 p. : fig., tab.; 19 cm.
Bibliogr. p. 158-176 (295 tit.)
ISBN 9975-946-58-5
100 ex. – [05-283]
- - 1. Genetică aplicată – Porumb (rus.). 2. Porumb – Genetică – Selecţie
(rus.).
631.523/.527+633.15
631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole
227. Gumaniuc, Alexei
Irigarea şi fertilizarea culturilor agricole în condiţii de subasigurare cu apă :
[monogr.] / Alexei Gumaniuc; red. resp. : Anatol Banaru; Inst. Nistrean de Cercet.
Şt. în Domeniul Agriculturii. – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2004. – 327 p. : fig., tab.;
20 cm.
Bibliogr. p. 288-320 (460 tit.)
ISBN 9975-9855-3-X
500 ex. – [05-186]
- - 1. Lucrări agricole – Irigare – Fertilizare. 2. Irigaţii – Lucrări agricole. 3.
Fertilitatea solului.
631.67+631.5
634 Horticultură în general
228. Afaceri în pomicultură : (mărul, prunul, cireşul şi vişinul) / Agenţia
Naţ. de Consultanţă şi Şcolarizare în Agricultură; sub red. : Mihai Rapcea. – Ch. :
S. n., 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 29 cm.
Partea 1-a. – 2004. – 104 p. : fig., tab., [8] p. fig. color. – Bibliogr. p. 101
(24 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al proiectului RISP, Fondului renovabil ACSA. –
ISBN 9975-78-360-0 : 2 000 ex. – [05-235]
- - 1. Pomicultură – Afaceri.
634.1:334.012.2

35
Februarie 2005 ≡ February 2005

634.8 Viticultură
229. Corobca, V.
Afaceri în viticultură / V. Corobca, P. Apruda, Gh. Nicolaescu; Agenţia
Naţ. de Consultanţă şi Şcolarizare în Agricultură. – Ch. : S. n., 2004 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 128 p. : fig., tab., [8] p. il. color.; 29 cm.
Bibliogr. p. 122 (25 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al proiectului RISP,
Fondului renovabil ACSA
ISBN 9975-78-372-4
2 000 ex. – [05-215]
- - 1. Viticultură – Afaceri.
634.8:334.012.2
635 Plante de gradină. Grădinărit
230. Afaceri în legumicultură / Agenţia Naţ. de Consultanţă şi Şcolarizare
în Agricultură; sub red. : Petru Patron. – Ch. : S. n., 2004 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 29 cm.
Partea 1-a. – 2004. – 138 p. : fig., tab., [14] p. il. color. – ISBN 9975-78-
367-8 : 2 000 ex. – [05-214]
- - 1. Legumicultură – Afaceri.
635:334.012.2
65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
657 Contabilitate
231. Perfecţionarea contabilităţii, fiscalităţi şi auditului în sectorul agro-
alimentar : viziuni, contribuţii şi recomandări : culeg. interuniv. de lucr. şt. / Univ.
Agrară de Stat din Moldova. Fac. de Econ. Catedra Evidenţa Contabilă; sub. red. A.
Frecăuţeanu. – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2004. – 21 cm.
Partea a 4-a. – 2004. – 201 p. : scheme, tab. – Texte : lb. rom., rusă. –
Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 9975-946-83-6 : 20 ex. – [05-285]
- - 1. Contabilitate – Sectorul agro-alimentar – Perfecţionare.
657.1:338.43(082) = 135.1 = 161.1
232. Анализ финансовой отчетности : [учеб.] / Наталья
Цирюльникова, Валентина Палади, Людмила Гаврилюк, …; Молд. экон. акад.
– Ch. : Consultaţii în Domeniul Contabilităţii şi Impozitelor SRL, 2005 (Combinatul
Poligr.). – 376 p. : scheme, tab.; 24 cm. – (Библ. журн. "Бухгалтерские и
налоговые консультации")
ISBN 9975-9565-6-4
36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2 000 ex. – [05-190]


- - 1. Contabilitate (rus.).
657(075.8)
233. Фрекэуцяну, А. И.
Затраты и себестоимость в системе управленческого учета сельско-
хозяйственных предприятий : [моногр.] / А. И. Фрекэуцяну. – К. : Изд. центр
ГАУМ, 2004. – 188 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 177-185 (112 tit.)
ISBN 9975-946-80-1
100 ex. – [05-284]
- - 1. Contabilitatea costurilor – Ferme agricole (rus.).
657.47:631.11
659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul
234. Bunduchi, Ion
Radio local : vade-mecum : pentru studenţii-stagiari / Ion Bunduchi,
Serafim Isac; Inst. Mass Media din Rep. Moldova. Fac. de Jurnalism şi Şt. ale
Comunicării a Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2005 (Î.M. C.E.-P. "Chişinău-
Prim"). – 38, [2] p.; 21 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 9975-9684-6-5 (Î.M. C.E.-P. "Chişinău-Prim")
50 ex. – [05-287]
659.145:654.1(076)
235. Eşti cît dăruieşti : Mănăstirea Căpriana, pilon şi simbol al credinţei
noastre ortodoxe / Compania Publică Naţ. Teleradio Moldova; text : Ilie Teleşcu;
fotogr. : Valeriu Corcimari, Gheorghe Mârzenco. – Ch. : S. n., 2005 (Combinatul
Poligr.). – 24 cm. – (Speranţa. Credinţa. Dragostea)
Vol. 1 : Radiomaraton : Cronica generozităţii creştineşti. – 2005. – 280,
[21] p. fotogr. color. – ISBN 9975-901-56-5 : 1 500 ex. – [05-280]
- - 1. Radiomaraton pentru Mănăstrirea Căpriana – Moldova. 2. Mănăstiri
– Căpriana – Moldova – Acte de binefacere.
659.145+271(478-22)
236. Stepanov, Georgeta
Reportajul social : aspecte definitorii : [pentru uzul studenţilor] / Georgeta
Stepanov; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Jurnalism şi Şt. ale Comunicării.
Catedra Jurnalism. – Ch. : CEP USM, 2004. – 79 p.; 20 cm.
37
Februarie 2005 ≡ February 2005

Bibliogr. p. 77-78 (28 tit.)


ISBN 9975-70-483-2
50 ex. – [05-173]
- - 1. Reportaje sociale.
659:070(075.8)
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
237. Лучшие вина = The best wines of the year, 2005 : [кат.] / авт.
проекта : Валериу Миронеску; фото : Юрий Фока. – [Ch.] : Prut Internaţional,
2005 (Полиграфкомб.). – 128 p. : fotogr.; 29 cm. – (Moldova 100 & 1)
Text paral. : lb. engl., rusă. – F. f. de tit.
[05-154]
- - 1. Vinuri – Moldova – Cataloage (rus.).
663.21(478)
667 Industria coloranţilor şi vopsirii
Coloranţi organici în produse alimentare, cosmetice şi farmaceutice. –
Vezi Nr 209

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE.


TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
691 Materiale de construcţii. Părţi ale construcţiilor
238. Materiale de construcţii : Proprităţile fizice ale materialelor de
construcţii : Îndrumar metodic / Univ. Teh. a Moldovei. Fac. Urbanism şi Arhitectură.
Catedra Tehnologia Materialelor şi Elementelor de Construcţie; aut. : Daniela
Naval, Nicolae Lupuşor; red. resp. : Anatolie Izbînda. – Ch. : UTM, 2005. – 14, [1]
p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 14 (5 tit.)
100 ex. – [05-244]
691(076.5)
239. Materiale de construcţii : Proprietăţile mecanice ale materialelor de
construcţii : Îndrumar metodic / Univ. Teh. a Moldovei. Fac. Urbanism şi Arhitectură.
Catedra Tehnologia Materialelor şi Elementelor de Construcţie; aut. : Daniela
Naval, Nicolae Lupuşor; red. resp. : Anatolie Izbînda. – Ch. : UTM, 2005. – 14, [1]
p. : fig., tab.; 21 cm.
38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr. p. 14 (5 tit.)
100 ex. – [05-245]
691(076.5)
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
240. Arta / Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Inst. Studiul Artelor; col. red. : T.
Stăvilă (red.-şef), ... – Ch. : Epigraf, 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 29 cm.
2004 : Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – 2004. – 207 p.
: il., n. muz. – Bibliogr. în note la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul Consiliului Suprem
pentru Şt. şi Dezvoltare Tehnologică din Rep. Moldova. – ISBN 9975-924-49-2 :
[05-238]
- - 1. Arte plastice. 2. Arhitectură. 3. Muzică. 4. Teatru. 5. Cinema.
7(058)
7.0 ARTĂ ÎN GENERAL
241. Hagoort, Giep
Managementul artelor în stil antreprenorial / Giep Hagoort; trad. din engl. :
Nicoleta Culava. – Ch. : Epigraf, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 332, [2] p. :
fig., tab.; 24 cm.
Tit. orig. : Art management. Entrepreneurial style. – Bibliogr. p. 318-325 şi
în note la sfârşitul cap. – Ind. p. 326-332. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei
Soros Moldova, al Next Page Foundation/Open Society Inst. – Budapest
ISBN 9975-924-60-3
[05-213]
- - 1. Managementul artelor. 2. Antreprenoriatul cultural – Management.
7.0:65.012.4
72 ARHITECTURĂ
242. Tipologia clădirilor : Case de locuit : Indic. metodice / Univ. Teh. a
Moldovei. Fac. Urbanism şi Arhitectură. Catedra Arhitectură; alcăt. : Mihail
Şargorodschi, ...; red. resp. : Vladimir Gaidaş. – Ch. : UTM, 2005. – 21 cm.
Partea 1-a. – 2005. – 28 p. : tab. – Bibliogr. p. 27 (6 tit.). – 100 ex. – [05-
250]
728(076.5)
243. Partea a 2-a. – 2005. – 9, [2] p. : tab. – Bibliogr. p. 27 (8 tit.). – 100 ex.
– [05-251]
728(076.5)
39
Februarie 2005 ≡ February 2005

73 ARTE PLASTICE
244. Vlad Bolboceanu : [artist plastic] : Ceramică : [album] / trad. în engl. :
Iulian Robu; red. pentru textele în engl. : Zinaida Plămădeală; prez. graf. :
Alexandru Macovei; imagini : Iurie Foca; prelucr. imaginilor : Mihai Bacinschi. – Ch.
: Arc, 2005 (Combinatul Poligr.). – 47, [1] p. : fotogr. color.; 28 cm.
Text paral. : lb. rom., engl. – Lista il. p. 47. – Apare cu sprijinul financ. al
Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 9975-61-375-6
[05-291]
- - 1. Arta ceramică – Moldova. 2. Bolboceanu, Vlad, 1956-..., plastician –
Creaţie.
738.071.1(478)
78 MUZICĂ
Aşa-i Românul. – Vezi Nr 270

245. Caiet pentru ţambal = For cimbalom : [culeg. de creaţii muz.] / red. şt.
: Valeriu Luţă; notografie : Nicolae Pojoga. – Ch. : Grafema-Libris, 2004. – 30 cm.
[Nr] 3. – 2004. – 143 p. : n. muz. – Text paral. : lb. rom., engl. – ISBN
9975-9778-9-8 : 100 ex. – [05-305]
789(082)
246. Carp, Nina
Cât de minunate-s toate... : [culeg. de cântece cu note] / Nina Carp; cop. :
Igor Condrea. – Ch. : Grafema-Libris, 2003. – 36 p. : n. muz.; 20 cm.
ISBN 9975-9778-1-2
100 ex. – [05-296]
783
247. Matcovschi, Galina
Dirijat coral : [man. pentru uzul liceenilor, studenţilor] / Galina Matcovschi,
Vasile Luchian, Maria Şarai; Univ. de Stat "Alecu Russo". – Bălţi : Presa univ.
bălţeană, 2004 (Tipogr. Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi). – 29 cm.
Vol. 1. – 2004. – 141, [1] p. : n. muz. – Bibliogr. p. 141 (21 tit.). – Ind. de
lucr. p. 139-140. – ISBN 9975-931-38-3 : 150 ex. – [05-147]
- - 1. Dirijat coral. 2. Coruri – Arta dirijării.
78.087.68(075)

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

248. Vol. 2 (partea 1-a) : Repertoriul de studiu. – 2004. – 144 p. : n. muz. –


ISBN 9975-931-39-1: 150 ex. – [05-148]
- - 1. Dirijat coral. 2. Coruri – Arta dirijării.
78.087.68(075)
249. Vol. 2 (partea a 2-a) : Repertoriul de studiu. – 2004. – 266 p. : n. muz.
– ISBN 9975-931-39-1: 150 ex. – [05-149]
- - 1. Dirijat coral. 2. Coruri – Arta dirijării.
78.087.68(075)
250. Scarlat, Iustina
Artă adresată sufletului : aspecte din activitatea formaţiilor corale de
amatori [din Moldova] / Iustina Scarlat; notografiere : Ruslan Nedorea, Ion Şarban;
Centrul Naţ. de Creaţie Populară. – Ch. : Grafema Libris, 2004. – 256 p. : diagr.,
fotogr., n. muz.; 21 cm.
ISBN 9975-9770-2-2
500 ex. – [05-299]
- - 1. Muzică corală – Moldova. 2. Artă corală – Moldova – Istorie.
783.8(478)(091)
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică
251. Teatrul Dramatic-Muzical "B. P. Hasdeu" din Cahul / Min. Culturii al
Rep. Moldova; realizatorii ed. : Alexandru Manoil, Alexandru Ţurcanu. – Ch. :
Labirint, 2005. – 22 p. : il.; 29 cm.
F. f. de tit.
ISBN 9975-943-35-7
500 ex. – [05-317]
- - 1. Teatrul moldovenesc.
792(478-21)
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
252. Coşciug, Angela
Lingvistica generală : (curs de lecţii) / Angela Coşciug; Univ. de Stat "A.
Russo" din Bălţi. Fac. de Lb. şi Lit. Străine. Catedra de Filologie Franceză. – Bălţi :
Presa univ. bălţeană, 2004(Tipogr. Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi). – 59 p. : tab.;
21 cm.
41
Februarie 2005 ≡ February 2005

Bibliogr. p. 59 (3 tit.), la sfârşitul temelor şi în notele de subsol


ISBN 9975-931-46-4
100 ex. – [05-144]
- - 1. Lingvistică generală.
81'1(075.8)
253. "Language Development and Teaching", int. conf. (2004; Bălţi).
International Conference "Language Development and Teaching", May 14-15,
2004. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2004(Tipogr. Univ. de Stat "A. Russo" din
Bălţi). – 260 p.
Antetit. : Assoc. of Techers of Foreign Languages – APLIS, Bălţi Stat Univ.
"Alecu Russo". Fac. of Foreign Languages and Literatures. – Texte : lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale
Americii în Rep. Moldova, Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Combinatului
Produselor Cerealiere din Bălţi, …
ISBN 9975-931-43-X
100 ex. – [05-143]
- - 1. Lingvistică generală.
80/81:378.4(478)(082) = 00
254. "Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară",
conf. şt. int. (2004; Bălţi). Conferinţa Ştiinţifică Internaţională consacrată
aniversării a 50-a de la fondarea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine "Strategii
actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară", 15-16 oct. 2004, Bălţi / col.
red. : Nicolae Filip (red. şef), ... – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2004(Tipogr. Univ. de
Stat "A. Russo" din Bălţi). – 20 cm. – ISBN 9975-931-60-X
Antetit. : Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi. Fac. de Lb. şi Lit. Străine.
Catedrele "Filologia Franceză, Filologia Germană şi Lb. Franceză". – Apare cu
sprijinul Alianţei Franceze din Rep. Moldova
Vol. I. – 2004. – 190 p. – Texte : lb. rom., fr., germ., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 150 ex. – [05-135]
- - 1. Lingvistică. 2.. Ştiinţă literară.
80/81(082) = 00
255. Vol. 2. – 2004. – 194 p. – Texte : lb. rom., fr., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 150 ex. – [05-136]
- - 1. Lingvistică. 2. Ştiinţă literară.
80/81(082) = 00

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

256. Vol. 3. – 2004. – 192 p. – Texte : lb. rom., fr., germ., rusă. – Bibliogr.
la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 150 ex. – [05-137]
- - 1. Lingvistică. 2. Ştiinţă literară.
80/81(082) = 00
257. Vol. 4. – 2004. – 207 p. – Texte : lb. rom., fr., germ., rusă. – Bibliogr.
la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 150 ex. – [05-138]
- - 1. Lingvistică. 2. Ştiinţă literară.
80/81(082) = 00
811 Limbi individuale
811.133.1 Limba franceză
258. Dragan, Elena
Sintaxa frazei simple. Termenii de propoziţie = Syntaxe de la phrase
simple. Les termes de proposition : Ghid didactico-practic la sintaxa lb. fr. / Elena
Dragan; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Fac. Lb. şi Lit. Străine. Catedra
Filologie Fr. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2004(Tipogr. Univ. de Stat "A. Russo"
din Bălţi). – 106 p. : tab.; 21 cm.
ISBN 9975-931-51-0
100 ex. – [05-140]
- - 1. Limba franceză – Sintaxa.
811.133.1'367(075.8)
259. Manoli, Ion
Stilistica Limbii Franceze = Stylistique Française : probleme de teorie şi
practică : Curs de lecţii : Destinat studenţilor fac. Lb. şi Lit. Străine / Ion Manoli;
Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Catedra Filologie Franceză. – Bălţi : Presa
univ. bălţeană, 2004 (Tipogr. Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi). – 183 p. : scheme,
tab.; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor
ISBN 9975-931-49-9
500 ex. – [05-139]
- - 1. Limba franceză – Stilistică.
811.133.1'38(075.8)
811.135.1 Limba română
260. Isac, Ştefania

43
Februarie 2005 ≡ February 2005

Dezvoltarea competenţelor comunicative vs. anglicismele recente în limba


română : Monogr. / Ştefania Isac; Inst. de Şt. ale Educaţiei. Catedra Educaţie
Lingvistică şi Literară. – Ch. : CEP USM, 2004. – 196, [3] p. : diagr., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 159-169
ISBN 9975-70-488-3
200 ex. – [05-166]
- - 1. Limba română – Neologisme – Limba engleză. 2. Anglicismele în
limba română.
811.135.1'373.43:811.111
811.161.1 Limba rusă
261. Паскарь, Л. М.
Русское слово : Рус. яз. и лит. : 9 кл. : Пособие для учащ. молд. шк. /
Л. М. Паскарь, Т. П. Чеботарь. – Ch. : Grafema Libris, 2003. – 364 p. : il., tab.; 21
cm.
ISBN 9975-9737-5-2
1 000 ex. – [05-301]
- - 1. Limba rusă. 2. Literatură rusă – Critică şi interpretare.
811.161.1+821.161.1.09(075.3)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821(100) Literatură universală
262. Bârlădeanu, Lucreţia
Dialoguri pariziene / realizate de Lucreţia Bârlădeanu; cop. : Mihai
Bacinschi. – Ch. : Arc, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 124, [2] p. : il.; 24 cm.
ISBN 9975-61-371-3
[05-234]
821(100)-83 Bârlădeanu
263. Tezaurul înţelepciunii în cugetările şi aforismele personalităţilor ilustre
/ [aut. de selecţ.] : Boris Melnic, Aurelia Crivoi; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de
Biologie şi Pedologie. Catedra Biologie Umană şi Animală. – Ch. : CEP USM, 2004.
– 131, [1] p.; 21 cm.
Ind. nominali p. 124-131
ISBN 9975-70-489-1

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

50 ex. – [05-171]
- - 1. Cugetări. 2. Aforisme.
821(100)-84
821.111 Literatură engleză
264. Aladin, Lara
English Children's Literature : Curs univ. / Lara Aladin; Univ. de Stat "Alecu
Russo". – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2004 (Tipogr. Univ. de Stat "A. Russo" din
Bălţi). – 166 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 118-120 (43 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-931-42-1
100 ex. – [05-146]
- - 1. Literatură engleză pentru copii – Critică şi interpretare.
821.111.09-93(075.8)
265. Brontë, Charlotte
Jane Eyre : Roman : [trad. din engl.] / Charlotte Brontë; trad. de Paul B.
Marian şi D. Mazilu; cop. şi concepţie graf. a col. : Vladimir Zmeev. – Ch. : Arc,
2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 17 cm. – (Epica Magna)
[Vol. 1]. – 2004. – 317, [1] p. – ISBN 9975-61-372-1 : 2 000 ex. – [05-210]
821.111-31 Brontë
266. [Vol. 2]. – 2004. – 345 p. – ISBN 9975-61-373-X : 2 000 ex. – [05-211]
821.111-31 Brontë
267. Hodgson Burnett, Frances
Micul Lord : [roman : trad. din engl.] / Frances Hodgson Burnett; trad. :
Rodica Buţureanu-Dimitriu; il. : Dragoş Pătraşcu; cop. : Sergiu Stanciu. – Ch. : Prut
Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). – 173, [2] p. : il.; 20 cm. – (Bibl. pentru toţi
copiii)
Tit. orig. : Little Lord Fauntleroy
ISBN 9975-69-721-6 (în cop.)
[05-273]
821.111-31-93 Hodgson Burnett
821.133.1 Literatură franceză
268. Dragan, Elena
Alphonse Daudet. Le petit Chose : (Textes adaptes a l'usage des étudiants
des cours inférieurs) / Elena Dragan; Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi. Catedra

45
Februarie 2005 ≡ February 2005

Filologia Fr. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2004(Tipogr. Univ. de Stat "A. Russo"
din Bălţi). – 78 p.; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit.
ISBN 9975-931-52-9
100 ex. – [05-141]
- - 1. Literatură franceză – Texte.
821.133.1.09(075.8)
269. Maupassant, Guy de
Bel-Ami : [roman] / Maupassant; trad. din fr. de Argentina Cupcea-Josu;
cop. : Vasile Coroban. – Ed. a 2-a. – Ch. : Cartier, 2004 (F.E-P. "Tipogr. Centrală").
– 397, [3] p.; 20 cm. – (Col. "Cartier clasic" / coord. : Liliana Lupaşcu)
ISBN 9975-79-288-X (în cop.)
1 500 ex. – [05-203]
821.133.1-31 Maupassant
821.135.1 Literatură română
270. Aşa-i Românul : Culeg. de cântece româneşti. Versuri. – Ch. : Flux,
2003 (Tipogr. "Prag-3"). – 80 p.; 14 cm.
ISBN 9975-77-031-2
1 000 ex. – [05-326]
- - 1. Cântece româneşti.
821.135.1-192+784.4(082)
271. Bacovia, George
Opera poetică / George Bacovia; ed. alcăt. de Mircea Coloşenco; selecţ.
Pavel Balmuş; cop., cop. ser. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2005 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 352, [16] p.; 17 cm. – (Col. "Poesis" / coord. : Em. Galaicu-
Păun)
ISBN 9975-79-296-0 (în cop.)
1 500 ex. – [05-206]
821.135.1-1 Bacovia
272. Minulescu, Ion
Opera poetică : [versuri : în 2 vol.] / Ion Minulescu; cop. : Vitalie Coroban.
– Ed. a 2-a. – Ch. : Cartier, 2004 (Combinatul Poligr.). – 17 cm. – (Col. "Poesis" /
coord. : Em. Galaicu-Păun).
Vol. 1. – 2005. – 177, [6] p. – Apare într-o învelitoare comună cu încă o
carte. – ISBN 9975-79-298-7 (în cop.) : 2 000 ex. – [05-275]

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1-1 Minulescu
273. Vol. 2. – 2005. – 219, [5] p. – Apare într-o învelitoare comună cu încă
o carte. – ISBN 9975-79-299-5 (în cop.) : 2 000 ex. – [05-276]
821.135.1-1 Minulescu
821.135.1.09 Critică şi istorie literară
274. Ciobanu, Maria
Dicţionar de motive şi simboluri literare : [supl. didactic] / Maria Ciobanu,
Dorina Negriu. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Prag-3"). – 157, [2] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 159 (9 tit.)
ISBN 9975-9608-1-2
[05-325]
- - 1. Simboluri literare – Dicţionare. 2. Dicţionare – Simboluri literare. 3.
Literatură română – Motive şi simboluri – Dicţionare.
821.135.1.09+821.135.1(478).09(075.3)
275. Corbu, Haralambie
Dincolo de mituri şi legende : studii, eseuri, atitudini / Haralambie Corbu;
cop. : Ia. Oliinîk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 475,
[1] p.; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. – Ind. de nume p. 463-473
ISBN 9975-60-174-X
1 000 ex. – [05-205]
- - 1. Literatură română – Istorie şi critică.
821.135.1.09+821.135.1(478).09

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


276. Beşleagă, Vladimir
Zbor frânt; Ignat şi Ana : [romane] / Vladimir Beşleagă; concepţia graf. a
col. şi cop. : Vladimir Zmeev; il. : Alex Ussow. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera
Internaţional, 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 538, [6] p., [1] f. portr.; 19 cm. –
(Bibl. şcolarului : ser. nouă / col. iniţiată şi coord. de Anatol Vidraşcu şi Dan
Vidraşcu; 522)
Ref. ist.-lit. p. 533-539
ISBN 9975-74-839-2 (Litera). – ISBN 973-675-232-1 (Litera Internaţional)
[05-163]
821.135.1(478)-31 Beşleagă
47
Februarie 2005 ≡ February 2005

277. Caloianu, Silvia


Niciodată pe nume : [versuri] / Silvia Caloianu; cop. : Mihai Bacinschi. –
Ch. : Arc, 2005 (Combinatul Poligr.). – 95, [1] p.; 24 cm. – (Prima verba)
Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 9975-61-369-1
[05-189]
821.135.1(478)-1 Caloianu
278. Carp, Nina
Sinceritate : poezii şi cântece cu subiect religios / Nina Carp; cop. şi
machetare : Marin Bulat. – Ch. : Grafema Libris, 2003. – 72, [1] p. : n. muz.; 21 cm.
ISBN 9975-9770-5-7
150 ex. – [05-293]
821.135.1(478)-141 Carp
279. Cărare, Petru
Micul Păcălici : [poezii pentru copii] / Petru Cărare; il. de Lilia Popa. – Ch. :
Prut Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). – [31] p. : il. color.; 26 cm.
ISBN 9975-69-725-9
[05-153]
821.135.1(478)-1-93 Cărare
280. Chiriac, Rodica
Trei luni la Paris : [jurnal] / Rodica Chiriac; cop. : Mihai Bacinschi. – Ch. :
Arc, 2005 (Combinatul Poligr.). – 69, [1] p.; 24 cm. – (Prima verba)
Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 9975-61-370-5
[05-188]
821.135.1(478)-94 Chiriac
281. Ciocanu, Anatol
Toga Iluziei : [versuri] / Anatol Ciocanu; concepţia graf. a col. şi cop. :
Vladimir Zmeev; il. : Alex Ussow. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera Internaţional,
2004 (Tipogr. "Universul"). – 301 p. : fotogr., il., [1] f. portr.; 19 cm. – (Bibl.
şcolarului : ser. nouă / col. iniţiată şi coord. de Anatol Vidraşcu şi Dan Vidraşcu;
515)
Ref. ist.-lit. p. 286-296
ISBN 9975-74-817-1 (Litera). – ISBN 973-675-208-9 (Litera Internaţional)
[05-158]
821.135.1(478)-1 Ciocanu
48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

282. Ciubotaru, Mihail Ion


Viaţa fulgerului : [versuri] / Mihail Ion Ciubotaru; concepţia graf. a col. şi
cop. : Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera Internaţional, 2004 (Tipogr.
Ed. "Universul"). – 323, [8] p., [1] f. portr.; 19 cm. – (Bibl. şcolarului : ser. nouă / col.
iniţiată şi coord. de Anatol Vidraşcu şi Dan Vidraşcu; 514)
Ref. ist.-lit. p. 303-323
ISBN 9975-74-819-8 (Litera). – ISBN 973-675-210-0 (Litera Internaţional)
[05-157]
821.135.1(478)-1 Ciubotaru
283. Codru, Anatol
Piatra de citire : [versuri] / Anatol Codru; tab. cron. : Tudor Palladi; cop., il.
: Alex Ussow. – Ed. a 2-a. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera Internaţional, 2004
(Tipogr. Ed. "Universul"). – 298, [6] p. : il., [1] f. portr.; 19 cm. – (Bibl. şcolarului :
ser. nouă / col. iniţiată şi coord. de Anatol Vidraşcu şi Dan Vidraşcu; concepţia graf.
a col. : Vladimir Zmeev ; 497)
Ref. ist.-lit. p. 274-298
ISBN 9975-74-834-1 (Litera). – ISBN 973-675-228-3 (Litera Internaţional)
[05-162]
821.135.1(478)-1 Codru
284. Damian, Liviu
Saltul din efemer : [versuri] / Liviu Damian; antol., tab. cron. şi ref. ist.-lit. :
Ion Ciocanu, ...; concepţia graf. a col. şi cop. : Vladimir Zmeev; il. : Alex Ussow. –
Ed. a 2-a. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera Internaţional, 2004 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 298, [6] p., [1] f. portr.; 19 cm. – (Bibl. şcolarului : ser. nouă / col.
iniţiată şi coord. de Anatol Vidraşcu şi Dan Vidraşcu; 507)
Ref. ist.-lit. p. 282-293
ISBN 9975-74-824-4 (Litera). – ISBN 973-675-216-X (Litera Internaţional)
[05-155]
821.135.1(478)-1 Damian
285. Donici, Iurie
Inerţia orei : [versuri] / Iurie Donici; prez. graf. M. Brunea. – Ch. : Labirint,
2004. – 157 p. : il.; 17 cm.
ISBN 9975-943-23-3
200 ex. – [05-310]
821.135.1(478)-1 Donici

49
Februarie 2005 ≡ February 2005

286. Esinencu, Nicolae


Scrieri alese / Nicolae Esinencu; prez. graf. : Vladimir Siniţki. – Ch. : Esin
& Co, 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 20 cm.
Vol. 6 : [povestiri]. – 2004. – 478, [2] p. – Apare cu sprijinul dlor Miron
Găgăuz, Feiruz Isaev, Vitalie Bodea, ... – ISBN 9975-9796-0-2 (în cop.) : 700 ex. –
[05-224]
821.135.1(478) Esinencu 3+821.135.1(478)-3 Esinencu
287. Guţuleac, Vasile
Cîmpia Glodenilor : poezii / Vasile Guţuleac. – Bălţi : S. n., 1997 (S.A.
"Tipogr. in Bălţi"). – 126, [2] p. : fotogr.; 19 cm.
Apare cu sprijinul financ. al SA "Glodeni-Zahăr" Rep. Moldova
4 000 ex. – [05-311]
821.135.1(478)-1 Guţuleac
288. În grădina soarelui : Antologie : Din creaţia laureaţilor Concursului
tinerilor poeţi şi prozatori "Florii – 2004", ed. a 13-a / selecţ. : Iuliu Cârchelan; red.-
coord. : Iuliu Cârchelan, Ianoş Ţurcanu. – Ch. : Grafema Libris, 2004. – 58 p. : il.;
20 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al Primăriei mun.
Chişinău
ISBN 9975 -9778-6-3
500 ex. – [05-294]
821.135.1(478)-82
289. Matcovschi, Dumitru
Teatru / Dumitru Matcovschi; cop. : Vladimir Siniţki. – Ch. : Prometeu,
2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 535, [1] p. : il., [1] f. portr.; 21 cm.
ISBN 9975-919-43-X
1 000 ex. – [05-327]
821.135.1(478)-2 Matcovschi
290. Nu e om să nu fi scris o poezie : Culeg. colectivă de versuri ale
studenţilor univ. prilejuită de comemorarea a 500 de ani de trecere în nemurire a
Voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt / Univ. de Stat din Moldova; alcăt., coord.,
selecţ., red. şi perfectarea, cop. : Mihail Dolgan. – Ch. : CEP USM, 2004. – 20 cm.
Vol. 5. – 2004. – 151, [2] p. : il. – ISBN 9975-70-477-8 : 150 ex. – [05-165]
821.135.1(478)-1(082)
291. Obreja, Snejana
50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Sete de dor : Poezii / Snejana Obreja; red.-coord. : Vasile Trofăilă. – Ch. :


VAST-M, 2003 (Tipogr. "Sirius"). – 47, [1] p.; 17 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Conducerii coop. agricole "Ciobalaccia" din
Cahul
ISBN 9975-9554-9-5
[05-226]
821.135.1(478)-1 Obreja
292. Paiu, Mariana
Sunt.... : [versuri] / Mariana Paiu; des. : Victoria Paiu. – Ch. : Continental
Grup, 2003. – 64 p. : des.; 15 cm.
ISBN 9975-9727-7-2
[05-255]
821.135.1(478)-1 Paiu
293. Paliţ-Palade, Iulia
Se lasă răceala, iubite : [versuri] / Iulia Paliţ-Palade; cop., prez. graf. :
Georgeta Vrabie. – Ch. : Grafema-Libris, 2003. – 68 p. : il.; 20 cm.
ISBN 9975-9778-0-4
100 ex. – [05-295]
821.135.1(478)-1 Paliţ-Palade
294. Robot, Alexandru
Îmblânzitorul de cuvinte : [versuri, roman, publicistică] / Alexandru Robot;
concepţia graf. a col. şi cop. : Vladimir Zmeev; il. : Alex Ussow. – Ed. a 2-a. – Ch. :
Litera; Bucureşti : Litera Internaţional, 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 298, [6] p.,
[1] f. portr.; 19 cm. – (Bibl. şcolarului : ser. nouă / col. iniţiată şi coord. de Anatol
Vidraşcu şi Dan Vidraşcu; 511)
Ref. ist.-lit. p. 291-298
ISBN 9975-74-815-5 (Litera). – ISBN 973-675-206-2 (Litera Internaţional)
[05-156]
821.135.1(478)-1+821.135.1(478)-3 Robot
295. Suceveanu, Arcadie
Corabia de la mansardă : [versuri] / Arcadie Suceveanu; concepţia graf. a
col. şi cop. : Vladimir Zmeev; il. : Alex Ussow. – Ed. a 2-a. – Ch. : Litera; Bucureşti :
Litera Internaţional, 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 298, [6] p., [1] f. portr.; 19 cm.
– (Bibl. şcolarului : ser. nouă / col. iniţiată şi coord. de Anatol Vidraşcu şi Dan
Vidraşcu; 516)

51
Februarie 2005 ≡ February 2005

Ref. ist.-lit. p. 271-298


ISBN 9975-74-816-3 (Litera). – ISBN 973-675-207-0 (Litera Internaţional)
[05-161]
821.135.1(478)-1-93 Suceveanu
296. Ţurcanu, Ianoş
Eu+Tu…, sau Încă o dată despre dragoste : [versuri] / Ianoş Ţurcanu. –
Ch. : Grafema Libris, 2003. – 31, [1] p.; 15 cm.
ISBN 9975-9737-4-4
1 000 ex. – [05-297]
821.135.1(478)-1-93 Ţurcanu
297. Vieru, Nicolae
Omul din oglindă; [Inele de iarbă : romane] / Nicolae Vieru; cop. : Marcel
Şendrea. – Ch. : Prut Internaţional, 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 318, [2] p.;
20 cm. – (Scriitori contemporani / coord. de Aurel Scobioală)
ISBN 9975-69-645-7 (în cop.)
[05-237]
821.135.1(478)-31 Vieru
298. Vieru, Nicolae
Târziu şi rece : [nuvele] / Nicolae Vieru; concepţia graf. a col. şi cop. :
Vladimir Zmeev; il. : Alex Ussow. – Ed. a 2-a. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera
Internaţional, 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 300, [4] p. : il., [1] f. portr.; 19 cm. –
(Bibl. şcolarului : ser. nouă / col. iniţiată şi coord. de Anatol Vidraşcu şi Dan
Vidraşcu; 521)
Ref. ist.-lit. p. 296-302
ISBN 9975-74-841-4 (Litera). – ISBN 973-675-234-8 (Litera Internaţional)
[05-159]
821.135.1(478)-32 Vieru
299. Viziru, Andrei
Cei şapte ani de acasă, sau Cele şapte miracole ale copilăriei / Andrei
Viziru; cop. : Nicolae Budesco. – Ch. : S. n., 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
399, [1] p. : il., [32] p. il. color.; 20 cm.
F. f. de tit.
ISBN 9975-78-353-8 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")(în cop.)
1 000 ex. – [05-236]
821.135.1(478)-9 Viziru

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

300. Vrancea, Constantin


Chiar ruşii nu doresc război? : [poezii] / Constantin Vrancă; cop. şi prez.
graf. : Igor Condrea. – Ch. : Grafema Libris, 2003. – 47 p.; 20 cm.
ISBN 9975-9778-2-0
100 ex. – [05-300]
821.135.1(478)-1 Vrancea
821.135.1(478).09 Critică şi istorie literară
301. Cimpoi, Mihai
Grigore Vieru. Poetul arhetipurilor / Mihai Cimpoi; cop. : Sergiu Stanciu. –
Ch. : Prut Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). – 185, [3] p.; 20 cm. – (Recitiri)
Bibliogr. p. 170-186
ISBN 9975-69-731-3 (în cop.)
[05-181]
- - 1. Literatura română din Republica Moldova – Istorie şi critică. 2. Vieru,
Grigore, 1935 - ... – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09
302. Un discipol al lui Orfeu : Omagiu poetului Grigore Vieru la 70 de ani /
ed. îngrijită de Raisa Vieru; cop. : Isac Cârmu. – Ch. : Prut Internaţional, 2005
(Combinatul Poligr.). – 251 p. : il., fotogr.; 20 cm.
ISBN 9975-69-726-7
[05-151]
- - 1. Vieru, Grigore, 1935-.... – Omagii. 2. Literatura română din
Republica Moldova – Istorie şi critică.
821.135.1(478).09
821.161.1 Literatură rusă
303. Пресс, Феликс
Воспоминания и не только / Феликс Пресс. – Ch. : Grafema Libris,
2004. – 280 p. : il.; 21 cm.
ISBN 9975-9770-4-9
[05-304]
821.161.1-3 Пресс
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
304. Грес, Н. И.
Старатели Буджака : Трилогия / Н. И. Грес; худож. : Николай Абрамов.
– К. : Б. и., 2004. – 21 cm.
53
Februarie 2005 ≡ February 2005

Кн. 2-я : Становление. – 2004. – 240 p. – ISBN 9975-9512-3-6 : 230 ex. –


[05-270]
- - 1. Romane istorice.
821.161.1(478)-311.6 Грес
305. Домбровская, Эля
Непредвиденные встречи : Новеллы / Эля Домбровская; худож. :
Ярослав Олийнык. – Ch. : Pontos, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 456 p. : il.;
20 cm.
Numele adevărat al aut. : Эля Николаевна Кулак
ISBN 9975-926-21-5
1 000 ex. – [05-207]
821.161.1(478)-32 Домбровская
306. Наниев, Александр
Маленькие непоседы : стихи для детей / Александр Наниев; худож. :
Я. Олийнык. – Ch. : Pontos, 2004 (Tipogr. "Dinamo"). – 22, [2] p. : il.; 21 cm.
ISBN 9975-926-20-7
100 ex. – [05-286]
821.161.1(478)-1-93 Наниев
307. Шанкар
Тайна женщины : [сб. стихотворений] / Шанкар; худож. : Эдуард
Майденберг . – Ch. : Interlic, 2005. – 124, [1] p. : il.; 20 cm.
Numele adevărat al aut. : Никита Матюпатенко. – Изд. при содействии
Фонда слав. письменности и культуры Респ. Молдова
ISBN 9975-9865-0-1
1 000 ex. – [05-180]
821.161.1(478)-1 Шанкар
821.512.165 (478) Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova
308. Filioglu, Vasi
Ha tutunalim kol-kola! : okulda üürenicilerä deyni peet toplumu / Vasi
Filioglu; resimci : Ivan Karanastas. – Komrat : S. n., 2004 (Tipogr. "Safin-Grup"). –
92 p. : il.; 20 cm.
ISBN 9975-9621-3-0 (Safin-Grup SRL)
1 000 ex. – [05-185]
821.512.165(478)-1-93 Filioglu

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
309. Агульников, Сергей
Исследования курганов на левобережье Днестра : [моногр.] / Сергей
Агульников, Евгений Сава; Ин-т археологии и этнографии АН Молдовы. – Ch. :
CEP USM, 2004. – 243 p. : fig.; 25 cm.
Rez. : lb. rom., engl. – Bibliogr. p. 231-236
ISBN 9975-70-502-2
150 ex. – [05-281]
- - 1. Arheologie – Moldova (rus.).
902/903(478)
908 Monografii ale localităţilor
310. Carrocci, Amedeo
Время без времени = Timpul fără timp = Tempo senza tempo : [album] /
Amedeo Carrocci; poezii şi versiune rom. : Iulian Filip; transl. : Ludmila Kojuşco,
Varvara Buzilă; ed.-in-chief : Rodica Ermelinda-Telembici. – Ch. : Graficart, 2005
(Tipogr. "Socogen", Italia). – [105] p. : fotogr. color.; 31 cm.
Text : lb. rom., it., rusă
ISBN 9975-9808-3-X (în cop.)
[05-134]
- - 1. Moldova – Albume.
908(478)(084.12) = 135.1 = 131.1 = 161.1
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Elena Belinschi. – Vezi Nr 142

Gheorghe Popa. – Vezi Nr 143

Simion Băncilă. – Vezi Nr 145

Stadniţchi, Axentie. Gavriil Bănulescu-Bodoni exarh al Moldovei şi


Valahiei. – Vezi Nr 156

55
Februarie 2005 ≡ February 2005

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(478) Istoria Republicii Moldova
311. Cartea Memoriei : [persoane din Moldova căzute în războiul din 1939-
1945] / col. red. : V. Gaiciuc (preş.), ... – Ch. : Centrul Ed. al Min. Apărării al Rep.
Moldova, 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 25 cm.
Vol. 5 : [raioanele : Cantemir, Cimişlia, Hânceşti, Leova, Nisporeni]. –
2004. – 367 p. – ISBN 9975-9726-4-0 (în cop.) : 3 000 ex. – [05-202]
- - 1. Moldova – Istorie. 2. Oameni căzuţi în al doilea război mondial,
1939-1945 – Moldova – Liste.
94(478):94(100)"1939/1945"(092)(083.81)
312. Glodeni : [Moldova : scurt istoric] / Vasile Guţuleac, Lilia Culibaba,
Dan Zbîrciog; Rural ECOTUR Project. – [Ch.] : Panda SRL, [2005]. – [14] p. : il.
color.; 17 x 24 cm.
Text paral. : lb. rom., engl. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al
EUROPEAN UNION
[05-335]
- - 1. Oraşe – Glodeni – Moldova – Istorie.
94(478-21) = 135.1 = 111
313. Negru, Constantin
Umiliţi, prigoniţi, nimiciţi... : (Victime ale gulagului comunist) / Constantin
Negru. – Ch. : Labirint, 2004. – 52 p. : fotogr., il.; 20 cm.
ISBN 9975-943-25-X
50 ex. – [05-313]
- - 1. Moldova – Istorie.
94(478)
314. Trofăilă, Vasile
Podgorenii : [raionul Cantemir] / Vasile Trofăilă, Ion Domenco; trad. lb.
engl., fr. : Irina Dubovic; lb. germ. : Cornelia Brescanu; lb. rusă : Alexei Cuculschi. –
Ch. : VAST-M, 2003 (Tipogr. "Sirius"). – 80, [1] p. : il. color., tab.; 20 cm.
ISBN 9975-9746-4-3
1 000 ex. – [05-229]
- - 1. Sate – Podgoreni – Raionul Cantemir – Moldova – Istorie.
94(478-22)

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Autoreferate
Pentru titlul doctor habilitat
315. Platon, Carolina
Teoria şi metodologia evaluării în învăţământul universitar : Spec.
13.00.01 – Pedagogia gen. : Autoref. al tezei de doctor habilitat în pedagogie /
Platon Carolina; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 34 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 31-33 (40 tit.)
[05-183]
378.124(043.2)
316. Sacovici, Vasilii
Antiglobalism : cauze, esenţa şi forme de bază : Spec. 23.00.04 – Teoria
şi ist. relaţiilor int. şi dezvoltării globale : Autoref. al tezei de doctor habilitat în şt.
politice / Vasilii Sacovici; Univ. de Stat din Moldova. Catedra Şt. Politice şi
Administrative. – Ch. : S. n., 2005. – 41, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 34-37
[05-269]
316.42(043.2)
317. Idem în lb. rusă : Антиглобализм : причины, сущность и основные
формы : Спец. 23.00.04 – Теория и ист. междунар. отношений и глобал.
развития : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра хабилитат полит. наук /
Василий Сакович; Гос. ун-т Молдовы. Каф. полит. и адм. наук. – К. : Б. и.,
2005. – 45, [2] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 39-42 (35 tit.)
[05-200]
316.42(043.2)

Pentru titlul doctor


318. Anghel, Elvira
Reflectarea tranziţiei în comportamentul politic al maselor : (Cazul Rep.
Moldova) : Spec. : 23.00.01 – Teoria, metodologia, şi ist. politologiei; instituţii şi
procese politice : Autoref. al tezei de doctor în şt. politice / Elvira Anghel; Univ. de
Stat din Moldova. Fac. de Relaţii Int. Şt. Politice şi Administrative. – Ch. : S. n.,
2005. – 19 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 17 (10 tit.)
[05-199]
57
Februarie 2005 ≡ February 2005

323/324(478)(043.2)
319. Boderscova, Larisa
Aspectele medico-sociale ale sarcinii şi naşterii la adolescente în
Republica Moldova : Medicina Socială şi Management – 14.00.33 : Autoref. tezei
de doctor în medicină / Larisa Boderscova; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"N. Testemiţanu" din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 19 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 16 (10 tit.)
[05-268]
614.2+618.2/.4-053.6(478)(043.2)
320. Bulova, Margarita
Spaţiul şi timpul electoral în condiţiile Republicii Moldova : analiza şi
modelarea parametrilor dinamici : Spec. : 23.00.01 – Teoria, metodologia şi ist.
politologiei; instituţii şi procese politice : Autoref. al tezei de doctor în şt. politice /
Margarita Bulova; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Relaţii Int. Şt. Politice şi
Administrative. – Ch. : S. n., 2005. – 19 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 17 (12 tit.)
[05-160]
324(478)(043.2)
321. Butnaru, Mihaela
Pregătirea profesională a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport
în baza programării de tip algoritmic a cursului de bază la disciplina "Atletism" :
Spec. 13.00.04 – Teoria şi metodica educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi
culturii fizice de recuperare : Autoref. al tezei de doctorat în pedagogie / Mihaela
Butnariu; Inst. Naţ. de Educaţie Fizică şi Sport al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2005.
– 26, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23-24 (12 tit.)
[05-239]
796.42.077.4:378.1(043.2)
322. Cirisău, Elena
Dezvoltarea relaţiilor de credit în întreprinderile agricole din Republica
Moldova : Spec. 08.00.05 – Econ. şi management (agricultură) : Autoref. al tezei de
doctor în econ. / Elena Cirisău; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : S. n.,
2005. – 26 p. : fig., tab.; cm.
Bibliogr. p. 23 (8 tit.)
[05-192]
631.16:334.732(478)(043.2)
58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

323. Coşciug, Angela


Particularităţi de realizare a conexiunilor discursive : (în baza substitutelor
nominale din lb. fr.) : Spec. 10.02.05 – Lb. romanice : Autoref. al tezei de doctor în
şt. filologice / Angela Coşciug; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 19,
[1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 17 (10 tit.) şi în notele de subsol
[05-334]
811.133.1'42(043.2)
324. Grigoraş, Stela
Probleme ale protecţiei sociale a copilului şi familiei în dificultate : Spec.
22.00.04 – Structura socială, inst. şi procese soc. : Autoref. tezei de doctor în
sociologie / Stela Grigoraş; Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Inst. de Filosofie,
Sociologie şi Drept. Secţ. de Sociologie. – Ch. : S. n., 2005. – 29 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 25 (9 tit.)
[05-288]
316.334(043.2)
325. Leu, Diana
Influenţa diferitor factori externi asupra microdurităţii şi specificului de
deformare plastică ale metalelor şi cristalelor iono-covalente : 01.04.07 – Fizica
stării condensate : Autoref. al tezei de doctor în şt. fizico-matematice / Diana Leu;
Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Inst. de Fizică Aplicată. – Ch. : S. n., 2005. – 20 p. :
fig., fig. color.; 21 cm.
Bibliogr. p. 17-18
[05-308]
538.9:538.951(043.2)
326. Maistrenco, Galina
Aspecte medico-sociale ale sănătăţii elevilor : 14.00.33 – medicina socială
şi management : Autoref. tezei de doctor în şt. medicale / Galina Maistrenco; Univ.
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova. – Ch. :
S. n., 2005. – 23 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20-21 (16 tit.)
[05-184]
614.2:613.95(043.2)
327. Melnic, Valentina

59
Februarie 2005 ≡ February 2005

Elaborarea mediilor de cultură pentru diagnosticul de laborator al infecţiei


cu campylobacter : 03.00.07 – microbiologie : Autoref. al tezei de doctor în
medicină / Valentina Melnic; Inst. de Microbiologie. – Ch. : S. n., 2005. – 26 p. :
schema; 21 cm.
Bibliogr. p. 23-24
[03-321]
579.835.12+616.98-078(043.2)
328. Morari, Marina
Evaluarea culturii muzicale a elevilor în procesul de realizare a
curriculumului şcolar : Spec. 13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. tezei de doctor în
pedagogie / Marina Morari; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 27, [1]
p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 26-27 (9 tit.)
[05-333]
371.26(043.2)
329. Pomohaci Puiu, Marcel
Pregătirea tehnică şi psihomotorică a studenţilor militari în proba de înot
50 m cu obstacole a pentatlonului militar : Spec. : 13.00.04 – Teoria şi metodica
educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. al
tezei de doctor în pedagogie / Marcel Pomohaci Puiu; Inst. Naţ. de Educaţie Fizică
şi Sport al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 29 p. : graf., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 24-26 (11 tit.)
[05-240]
797.2:378.1(043.2)
330. Popa, Dumitru
Unele aspecte privind răspunderea statelor în dreptul internaţional : Spec.
: 12.00.10 Drept Int. Public : Autoref. al tezei de doctor în drept / Dumitru Popa;
Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 28 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 26 (10 tit.)
[05-195]
341(043.2)
331. Samoil, Vitalie
Modificarea paternului polipeptidic în procesul de formare şi germinare a
seminţelor de măr : 03.00.04 – Biochimie : Autoref. al tezei de doctorat în şt.
biologice / Vitalie Samoil; Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. de Fiziologie a Plantelor. –
Ch. : S. n., 2005. – 26 p. : fig., tab.; 21 cm.
60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr. p. 24 (11 tit.)


[05-193]
577.112:581.14.036:634.11(043.2)
332. Şarpe, Vasile
Caracteristica medico-legală, structura şi etiopatogenia fenomenului
suicidal printre copii şi adolescenţi : 14.00.24 – Medicina Legală : Autoref. al tezei
de doctor în şt. medicale / Vasile Şarpe; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2005. – 24 p. : fig. color., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20-21 (17 tit.)
[05-150]
340.62-053.2(043.2)
333. Şincari, Marcel Mircea
Diagnosticul şi tratamentul traumatismelor vertebro-medulare toraco-
lombare : 14.00.28 – neurochirurgie : Autoref. al tezei de doctor în medicină /
Marcela Mircea Şincari; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2005. – 24 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 19 (14 tit.)
[05-320]
616.711-001-07-089(043.2)
334. Ţurcanu, Dumitru
Interesele politice şi mass media (Cazul Republicii Moldova) : Spec.
23.00.01 – Teoria, metodologia şi ist. politologiei; inst. şi procese politice : Autoref.
al tezei de doctor în şt. politice / Dumitru Ţurcanu; Univ. de Stat din Moldova. Fac.
Relaţii Int., Şt. Politice şi Administrative. – Ch. : S. n., 2005. – 19 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 16 (7 tit.)
[05-282]
32.019.51(478)(043.2)
335. Vornicov, Mihail
Oficiul consular – mijloc de realizare şi asigurare a drepturilor cetăţenilor
în străinătate : Spec. : 12.00.10 – drept int. public : Autoref. al tezei de doctor în
drept / Mihail Vornicov; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 21 p.; 21
cm.
Bibliogr. p. 18 (8 tit.)
[05-194]
341.8(043.2)

61
Februarie 2005 ≡ February 2005

INDEX DE NUME LA "CRONICA CĂRŢII" NR 2-2005

Budesco, Nicolae (pict.) 299


A
Bulat, Marin (pict.) 278
Aladin, Lara 264 Bulova, Margarita 320
Amihalachioaie, Gheorghe 181 Bumbu, Iacob (red.) 198
Anghel, Elvira 318 Bumbu, Ion 198
Apruda, P. 229 Bunch, Charlotte (pref.) 174
Avram, Mihail 178 Bunduchi, Ion 234
Burlacu, Grigore (alcăt., red.) 137
B Butnaru, Mihaela 321
Babâră, Ludmila (alcăt.) 140 Buţureanu-Dimitriu, Rodica 267
Bacci, Alberta (consultant) 219 Buzilă, Varvara (transl.) 310
Bacinschi, Mihai (fotogr.) 244, 262; C
(pict.) 277, 280
Bacovia, George 271 Cabac, Alina (trad.) 143
Balaban, Claudia (îngrijirea ed.) 144, Cabac, Ludmila (trad.) 142, 145
147 Cabac, Valeriu 188
Balmuş, Pavel (alcăt.) 271 Caloianu, Silvia 277
Banaru, Anatol (red.) 227 Capcelea, Valeriu 171
Barbă, Nicanor 209 Carp, Nina 246, 278
Bârlădeanu, Lucreţia 262 Carrocci, Amedeo 310
Băncilă, Simion (145) Cartaleanu, Tatiana 189
Belinschi, Elena (142) Cărare, Petru 279
Beşleagă, Vladimir 276 Cârmu, Isac (pict.) 302
Beşliu, Victor (red.) 135 Cârchelan, Iuliu (alcăt.) 288
Bîrcă, Ludmila 218 Cernioglo, I. 170
Boca, Camelia (trad.) 185 Chercheja, Sergiu 209
Boderscova, Larisa 319 Chiorescu, Iurie (red.) 150
Bogaşevschi, Eugenia 193 Chiriac, Rodica 280
Bolboceanu, Vlad (244) Chitoroagă, Valentina (red., coord.) 139
Bologan, Ion 220 Cimpoeş, Gh. (red.) 151
Botnariuc, Valentina 193 Cimpoi, Mihai 301
Boţan, Iulia 193 Ciobanu, Maria 274
Braghiş, Maria 191 Ciocanu, Anatol 281
Brescanu, Cornelia (trad.) 314 Ciocanu, Ion (alcăt.) 284
Brighdin, Andrei 176 Cirisău, Elena 322
Brontë, Charlotte 265 Ciubotaru, Mihail Ion 282
Brunea, M. (pict.) 285 Cobâşneanu, Vasile 178
Bucatcă, A. 170 Codru, Anatol 283
62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cojocaru, Vladimir 152-53 E


Colac, Tudor 197
Ermelinda-Telembici, Rodica (ed.-in-
Colîbneac, Alexei (organizator) 150
chief) 310
Coloşenco, Mircea (alcăt.) 271
Esinencu, Nicolae 286
Comarov, Galina (alcăt.) 140; 225
Condrea, Igor (pict.) 197, 246, 300 F
Corbu, Haralambie 275
Corcimari, Valeriu (fotogr.) 235 Filioglu, Vasi 308
Corlat, Sergiu 204 Filip, Iulian 310
Coroban, Vasile (pict.) 269 Filip, Nicolae (red.) 254-57
Coroban, Vitalie (pict.) 157, 271-73 Flowers, Nancy 174
Corobca, V. 229 Foca, Iurie (fotogr.) 244
Cosovan, Olga 189 Fotescu, Maria (alcăt.) 141-42, 145
Costin, Ludmila (îngrijirea ed.) 140 Frecăuţeanu, A. (red.) 231
Coşciug, Angela (trad.) 143; 252, 323 Friptu, Valentin 219
Creţu, Gheorghe 177 G
Crivoi, Aurelia (alcăt.) 263
Cucu, Liliana (elab.) 135 Gagim, Ion (coord.) 187
Cucu, Vladimir (elab.) 135 Gaiciuc, V. (red.) 311
Cuculschi, Alexei (trad.) 314 Gaidaş, Vladimir (red.) 242-43
Cugut, Elena (alcăt.) 144 Galaicu-Păun, Em. (coord.) 271-73
Culava, Nicoleta (trad.) 241 Gamarţ, Andrei (pict.) 161
Culibaba, Lilia 312 Garaba, Andrei (red., fotogr.) 224
Cupcea-Josu, Argentina (trad.) 269 Garaba, Vladimir 40
Gladun, Eugen 219
D Godin, Cristian 154
Damian, Liviu 284 Gorceac, Teodora (alcăt.) 136
Danii, Radu (coord.) 152-53 Grama, Vasile 205
Dogaru, Irina (trad.) 155 Grigoraş, Stela 324
Dolgan, Mihail (alcăt.) 290 Guceac, Ion 175
Domenco, Ion 314 Gumaniuc, Alexei 227
Donici, Iurie 285 Guţuleac, Vasile 287, 312
Dragan, Elena 258, 268 H
Drăgănel, Lucia 191
Dubovic, Irina (trad.) 314 Hagoort, Giep 241
Duca, Maria 210 Hanganu, Sorin (coord.) 181-82
Dumbrava, Vlada-Tatiana 213-16 Harconiţă, Elena (red., pref.) 141;
Dutt, Mallika 174 (îngrijirea ed.) 142-43, 145
Harea, Maria (alcăt.) 144
Henighan, Stephen 163
Henry, Nicolas 185
63
Februarie 2005 ≡ February 2005

Hodgson Burnett, Frances 267 Mărgineanu, Valentin 161


Mârza, Veaceslav 181
I
Mârzenco, Gheorghe (fotogr.) 235
Ignatiuc, Iulia (trad.) 145 Melnic, Boris (alcăt.) 263
Isac, Serafim 234 Melnic, Valentina 327
Isac, Ştefania 260 Merlus, Julie 174
Isopescul, Silvestru Octavian (trad.) 157 Miculeţ, Larisa 179
Ivanov, Lilia 204 Minulescu, Ion 272-73
Ivanov, P. (alcăt.) 156 Mocanu, Maria 221
Izbînda, Anatolie (red.) 238-39 Morari, Marina 328
Moşin, Veaceslav 220
K Munteanu, Angela (trad.) 156
Karanastas, Ivan (resimci) 308 Munteanu, Sonia-Carmen (trad.) 174
Kojuşco, Ludmila (transl.) 310 Muravschi, A. 170
Kulikovski, Lidia 146
N
L Nagherneac, Anişoara (alcăt.) 143
Leon-Stoica, Nina 191 Naval, Daniela 238-39
Leu, Diana 325 Nedorea, Ruslan (notografie) 250
Lozan, Angela 225 Negriu, Dorina 274
Luchian, Vasile 247-49 Negru, Constantin A. 194, 313
Lupaşco, Iulia 213, 215-16 Nicolaescu, Gh. 229
Lupaşcu, Liliana (coord.) 269 Nistiriuc, Pavel (red.) 167
Lupuşor, Nicolae 238-39 Novacov, Savelii 159
Luţă, Valeriu (red.) 245
O
M Obreja, Snejana 291
Macovei, Alexandru (pict.) 244 Oliinîk, Ia. (pict.) 275
Macrinici, Efimia (alcăt.) 139
P
Maistrenco, Galina 326
Mamot, Eugen 192 Paiu, Mariana 292
Manoil, Alexandru (alcăt.) 251 Paiu, Victoria (pict.) 292
Manoli, Ion 259 Palii, Andrei 225
Marian, Paul B. (trad.) 265 Paliţ-Palade, Iulia 293
Mariţ, Anastasia 199 Palladi, Tudor (alcăt.) 283
Mariţ, Veronica (fotogr.) 199 Pascari, Anastasia 177
Matcovschi, Dumitru 289 Patron, Petru (red.) 230
Matcovschi, Galina 247-49 Pătraşcu, Dragoş (pict.) 267
Maupassant, Guy de 269 Peltec, Angela 214
Mazilu, D. (trad.) 265 Platon, Carolina 315
Mazur, Minodora 215 Plămădeală, Zinaida (red.) 244
64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Pojoga, Nicolae (notografie) 245 Serbinov, Igor 181


Pomohaci Puiu, Marcel 329 Siniţki, Vladimir (pict.) 286, 289
Popa, Diana (coord.) 181-82 Spânu, Constantin 218
Popa, Dumitru 330 Spinei, Vasile 164-65
Popa, Gheorghe (143) Stadniţchi, Axentie 156
Popa, Lilia (pict.) 279 Stanciu, Diana (trad.) 163
Popescu, Cristina (trad.) 154 Stanciu, Sergiu (pict.) 267, 301
Popovici, Tudor 178 Statulat, Petru 220
Port, Angela 210 Stăvilă, T. (red.) 240
Postoico, Maria 181 Stepanov, Georgeta 236
Puşcari, Aliona (trad.) 143 Stratulat, Petru 219-20
Streche, Maria 182
R
Strutzescu, Paul 176
Rapcea, Mihai (red.) 228 Suceveanu, Arcadie 295
Rău, Alexe 148 Suceveanu, Vasile 202
Rîbca, Eugeniu 161, 164-65
Ş
Rîjicova, Svetlana 182
Robot, Alexandru 294 Şarai, Maria 247-49
Robu, Iulian (trad.) 244 Şarapanovskaia, Tatiana 199
Rojnoveanu, Angela (red.) 150 Şarban, Ion (notografie) 250
Romanciuc, Ina 213-14 Şargorodschi, Mihail (alcăt.) 242-43
Rotaru, Vasile 180, 182 Şarpe, Vasile 332
Rublicean, Aurelian (elab.) 223 Şendrea, Marcel (pict.) 297
Russo, Alecu (138) Şincari, Marcel Mircea 333
Rusu, Galina 218 Şterbeţ, Valeria 172
Rusu, Gheorghe 203
T
Rusu, Victor 152-53
Tărăbăşanu-Mihăilă, Corneliu N. 209
S
Teleşcu, Ilie 235
Saca, V. 162 Teleuţă, Alexandru 210
Sacovici, Vasilii 316 Trofăilă, Vasile (red.) 291; 314
Samoil, Vitalie 331 Turculeţ, Mihail 205
Sava, Lilia (alcăt.) 167
Ţ
Savater, Fernando 155
Scarlat, Iustina 250 Ţaulean, Micaela (trad.) 142
Sclifos, Lia 189 Ţurcan, Svetlana 216
Scobioală, Aurel (coord.) 297 Ţurcanu, Adela 215
Scorpan, Vasile 225 Ţurcanu, Alexandru (alcăt.) 251
Scurtu, Elena (alcăt.) 138 Ţurcanu, Dumitru 334
Semenţul, Arcadie 203 Ţurcanu, Ianoş (red.) 288, 296
Senocosov, Natalia (coord.) 146
65
Februarie 2005 ≡ February 2005

U Г
Ulianovschi, Xenofon 182 Гаврилюк, Людмила 232
Ussow, Alex (pict.) 276, 281, 283-84, Георгиева, Е. С. 132
294-95, 298 Грес, Н. И. 304
V Д
Vidraşcu, Anatol (col. ser.) 276, 281-84, Домбровская, Эля 305
294-95, 298
К
Vidraşcu, Dan (col. ser.) 276, 281-84,
294-95, 298 Кириченко, Василий (изд.) 168
Vieru, Grigore (302) Клиза, Джона (предисл.) 217
Vieru, Nicolae 297-98 Козма, В. Н. 195
Vieru, Raisa (îngrijirea ed.) 302 Кулак, Эля Николаевна → Vezi
Viziru, Andrei 299 Домбровская, Эля
Vornicov, Mihail 335
Vrabie, Georgeta (pict.) 293 М
Vrancea, Constantin 300 Майденберг, Эдуард (худож.) 307
Матюпатенко, Никита → Vezi Шанкар
Z
Миронеску, Валериу 237
Zadorojnâi, Alexandru 209 Мошняга, В. 158
Zaharia, Victor 152-53, 161
Zbîrciog, Dan 312 Н
Zmeev, Vladimir (pict.) 265, 276, 281-84, Наниев, Александр 306
294-95, 298 Напалков, Дмитрий (пер.) 217
Zubco, Valeriu 177-78 Николаевна Кулак, Эля 60
Zubcov, Elena 208 Носаченко, Лариса (ред.) 217
А О
Абрамов, Николай (худож.) 304 Олийнык, Ярослав (худож.) 305-06
Агульников, Сергей 309
Анцупов, Иван (ред.) 159 П

Б Палади, Валентина 232


Паскарь, Л. М. 261
Бакман, Роберт 217 Пацюк, В. И. 206-07
Балбах, Алфонс 211 Пресс, Феликс 303
Баулер, В. (консультант) 217
Боарим, Даниель 211 Р
Бодруг, Ион (ред.) 159 Римский, В. К. 206-07
Бордеяну, В. В. 132 Руснак, А. В. 134
Бурлаку, М. И. 132 Руснак, Г. 158; (ред.) 160; 195
66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

С Ц
Сава, Евгений 309 Цирюльникова, Наталья 232
Сакович, Василий Андреевич 160, 317
Ч
Сатклифф, Дженни 217
Солон, Светлана (пер.) 211 Чалык, Сергей Тихонович 226
Чеботарь, Т. П. 261
У
Ш
Узенко, Владимир (худож.) 212
Шанкар 307
Ф
Шаргородская, Т. А. (сост.) 133
Фока, Юрий (фото) 237
Я
Фрекэуцяну, А. И. 233
Яворский, К. 212
Х
Ханбекова, Н. С. 134

67
Februarie 2005 ≡ February 2005

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 1-2005

ABC-ul minunilor : Căsuţa cu litere şi Dicţionar de mărimi fizice şi unităţi de


cifre 190 măsură : român-rus-francez-englez
Afaceri în legumicultură 230 136
Afaceri în pomicultură 228 Discover Moldova : travel guide 196
Alecu Russo 138 Drepturile omului 173
Apă potabilă pentru locuitorii de la sate Elena Belinschi 142
224 Eşti cît dăruieşti : Mănăstirea Căpriana,
Arta 240 pilon şi simbol al credinţei noastre
Balanţa de plăţi a Moldovei 169 ortodoxe 235
Bibliografia Naţională a Moldovei 139 Evaluarea în cheia dezvoltării gândirii
Biotehnologii moderne în fitotehnie şi critice 189
biosecuritate 225 Ficatul şi medicamentele 215
Biotehnologii vegetale 140 For cimbalom 245
Cadrul naţional pentru securitatea Gheorghe Popa 143
biologică 183 Ghidul C Naţional de perinatologie 219
Caiet pentru ţambal 245 Glodeni 312
Cartea Memoriei : [persoane din Hepatologie bazată pe dovezi 216
Moldova căzute în războiul din 1939- În grădina soarelui : Antologie 288
1945] 311 Language Development and Teaching,
Codul Deontologic al Mediatorului în int. conf. (2004; Bălţi) 253
Republica Moldova (CDMRM) 181 Luarea deciziilor privind construcţiile şi
Coloranţi organici în produse alimentare, activităţile antreprenoriale locale.
cosmetice şi farmaceutice 209 Solicitarea şi asigurarea accesului la
Compoziţii rutiere : Amestecuri rutiere de informaţia de mediu 186
lianţi organici şi betoane asfaltice 223 Măsurări electronice 137
Conferinţa ştiinţifică a studenţilor şi Materiale de construcţii 238-39
masteranzilor, ed. 1-a, 26 febr. 2004 Metalele şi sănătatea 208
150 Metals and health 208
Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Microeconomie 167
Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine : National Bibliography of Moldova 139
[Univ. de Stat "A. Russo"] (1954-2004) National biosafety framework 184
141 Nu e om să nu fi scris o poezie : Culeg
Coranul 157 colectivă de versuri ale studenţilor
Curriculum : Cursul "Medierea" 182 univ. prilejuită de comemorarea a 500
Denumiri de mărfuri ne-alimentare : dicţ. ani de trecere în nemurire a
rus-rom 221 Voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt
290
O fereastră deschisă spre lume 147
68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Partidul Ţărănesc Creştin Democrat din Strategii actuale în lingvistică,


Moldova 166 glotodidactică şi ştiinţa literară, conf.
Perfecţionarea contabilităţii, fiscalităţi şi şt. int. (2004; Bălţi) 254-57
auditului în sectorul agro-alimentar Teatrul Dramatic-Muzical "B. P. Hasdeu"
231 din Cahul 251
Politica agrară în viziunea fermierilor 170 Tezaurul înţelepciunii în cugetările şi
Pregătirea psiho-emoţională a gravidei şi aforismele personalităţilor ilustre 263
a membrilor familiei ei 220 The best wines of the year, 2005 237
Prelucrarea Semnalelor în Sistemul Tipologia clădirilor 242-43
Informaţional 135 Un discipol al lui Orfeu : Omagiu poetului
Proiectul Asistenţa Reformei Penale în Grigore Vieru la 70 de ani 302
Moldova 149 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Project Assistance to Penal Reform in 151
Moldova 149 Vinurile Moldovei, 2005-2006 168
Republic of Moldova. State of the Vlad Bolboceanu 244
Environment : Report 2003 201 Анализ финансовой отчетности 232
Scriitorii Moldovei în lectura copiilor şi Вина Молдовы, 2005-2006 168
adolescenţilor 144 Крестьянская Демократическая Хри-
Simion Băncilă 145 стианская Партия Молдовы 166
Standarde, conţinutul şi tehnologii Лучшие вина 237
moderne în educaţia muzicală, Металлы и здоровье 208
simpoz. şt. int. (2004; Bălţi) 187 Применение компьютеров 133
Starea mediului în Republica Moldova în Расчет и подбор оборудования систем
anul 2003 : (Raport naţ.) 200 вентиляции 222

69
Februarie 2005 ≡ February 2005

CRONICA ARTICOLELOR DE MAGAZINE


REVISTĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2005
FEBRUARIE NR 2 FEBRUARY
(258-522)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
258. Badâr, I. Evaluarea proprietăţii intelectuale – un imperativ al timpului :
[despre activitatea de cercetare, inovare şi implementare în cadrul AGEPI] / I.
Badâr // Contribuţii în formarea structurilor inovaţionale de dezvoltare devansată. –
Ch., 2004. – P. 103-111.

259. Buzdugan, Artur. Structurile inovaţionale pe mapamond şi


perspectiva dezvoltării lor în Republica Moldova / Artur Buzdugan // Intellectus. –
2004. – Nr 4. – P. 55-58. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

260. Duca, Gheorghe. Perspectivele ştiinţei şi inovării în Republica


Moldova / Gheorghe Duca // Intellectus. – 2004. – Nr 4. – P. 9-13 : fotogr. – Rez. în
lb. engl.

261. Integrarea sferei de cercetare-dezvoltare în economia ţării prin


centrul de inovare şi transfer tehnologic / E. Badinter, A. Buzdugan, Ş. Cartofeanu,
Ch. Gheorghe // Contribuţii în formarea structurilor inovaţionale de dezvoltare
devansată. – Ch., 2004. – P. 206-217.

262. Rotaru, Anatol. Cooperarea internaţională – factor esenţial în ştiinţa


modernă / Anatol Rotaru, Gheorghe Cuciureanu // Intellectus. – 2004. – Nr 4. – P.
14-21 : fotogr. – Rez. în lb. engl.

70
Februarie 2005 ≡ February 2005

263. Андриеш, А. Роль науки и инноваций в формировании и


развитии социополиса / А. Андриеш // Contribuţii în formarea structurilor
inovaţionale de dezvoltare devansată. – Ch., 2004. – P. 13-21.

264. Бивол, В. Наука и бизнес сегодня, проблемы и перспективы / В.


Бивол // Contribuţii în formarea structurilor inovaţionale de dezvoltare devansată. –
Ch., 2004. – P. 53-66.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


265. Cristescu, Marian. Reliability specific aspects for accountaney
software systems / Marian Cristescu // Integrarea europeană şi competitivitatea
economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 266-271 : tab. – Rez. în lb. engl.

266. Silvestru, Cătălin. System engineering / Cătălin Silvestru //


Integrarea europeană şi competitivitatea economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 323-
330 : scheme. – Rez. în lb. engl.

267. Георгица, Р. О внедрении в Республике Молдова системы


"Электронное правительство" / Р. Георгица // Contribuţii în formarea structurilor
inovaţionale de dezvoltare devansată. – Ch., 2004. – P. 346-361.

268. Модели электронного правительства и центральный


правительственный Интернет-портал / В. Моложен, С. Сытник, В. Фотенко, Р.
Георгица // Contribuţii în formarea structurilor inovaţionale de dezvoltare
devansată. – Ch., 2004. – P. 283-327.

269. Моложен, В. Использование "технологий" информационного


общества – основа для создания и функционирования структур
опережающего развития / В. Моложен // Contribuţii în formarea structurilor
inovaţionale de dezvoltare devansată. – Ch., 2004. – P. 247-264. – Bibliogr. : 10 tit.

270. Моложен, В. Общие сведения об электронном правительстве / В.


Моложен, В. Фотенко, Р. Георгица // Contribuţii în formarea structurilor
inovaţionale de dezvoltare devansată. – Ch., 2004. – P. 328-340.

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

271. Фотенко, В. К вопросу об определении государственных


информационных ресурсов / В. Фотенко, В. Шкилев // Contribuţii în formarea
structurilor inovaţionale de dezvoltare devansată. – Ch., 2004. – P. 362-378. –
Bibliogr. : 16 tit.

272. Фотенко, В. О создании национальной информационно-


справочной системы на базе общедоступных информационных центров / В.
Фотенко // Contribuţii în formarea structurilor inovaţionale de dezvoltare devansată.
– Ch., 2004. – P. 341-345.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


273. Ţapoc, Vasile. Nevoia de cultură şi umanismul, sau Dimitrie Cantemir
şi noi / Vasile Ţapoc, Dimitrie Căldare // Pergament. – Ch., 2004. – P. 101-111. –
Bibliogr. în notele de subsol.

02 BIBLIOTECONOMIE
274. Corghenci, Ludmila. Cultura managerială – element indispensabil
bibliotecarului universitar / Ludmila Corghenci // Magazin bibliologic. – 2004. – Nr
3/4. – P. 33-35. – Bibliogr. : 5 tit.

275. Crijanovschi, Emilia. Fondurile bibliotecare – istoria localităţilor /


Emilia Crijanovschi // Pergament. – Ch., 2004. – P. 219-222.

276. Drăgănel, Angela. Congresul V al bibliotecarilor : [din Rep. Moldova]


/ Angela Drăgănel // Magazin bibliologic. – 2004. – Nr 3/4. – P. 10-12.

277. Rău, Alexe. Vechea/noua bibliotecă în condiţiile vechii/noii globalizări


/ Alexe Rău // Magazin bibliologic. – 2004. – Nr 3/4. – P. 88-92.

278. Zbârnea, Svetlana. Bibliotecarul universitar şi valorile general-umane


/ Svetlana Zbârnea // Magazin bibliologic. – 2004. – Nr 3/4. – P. 26-29. – Bibliogr. :
6 tit.

73
Februarie 2005 ≡ February 2005

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
279. Bobână, Gheorghe. Scrierile filosofice ale lui Dimitrie Cantemir /
Gheorghe Bobână // Pergament. – Ch., 2004. – P. 90-100. – Bibliogr. în notele de
subsol.

280. Căldare, Dumitru. Homo Summae Dignis (Dignissimus) : [aspect


filozofic] / Dumitru Căldare // Demnitatea – valoare supremă a omului şi naţiunii. –
Ch., 2004. – P. 61-70.

159.9 Psihologie
281. Eţco, Constantin. Psihologia demnităţii umane / Constantin Eţco //
Demnitatea – valoare supremă a omului şi naţiunii. – Ch., 2004. – P. 167-171. –
Bibliogr. : 8 tit.

282. Istrati, S. Reflexia – instrument în cercetarea obiectelor cu intelect


/ S. Istrati // Contribuţii în formarea structurilor inovaţionale de dezvoltare
devansată. – Ch., 2004. – P. 393-397. – Bibliogr. : 11 tit.

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


283. Eţco, Ludmila. Demnitatea umană : [relaţiile între individ şi stat] /
Ludmila Eţco, Ştefan Caţcan // Demnitatea – valoare supremă a omului şi naţiunii. –
Ch., 2004. – P. 126-129.

284. Melnic, Boris. Oameni, fiţi cu omenie / Boris Melnic // Demnitatea


– valoare supremă a omului şi naţiunii. – Ch., 2004. – P. 57-61.

285. Melnic, Boris. Să oprim procesul de degradare a demnităţii noastre /


Boris Melnic // Demnitatea – valoare supremă a omului şi naţiunii. – Ch., 2004. – P.
54-56.

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

286. Mereuţă, Ion. Bazele demnităţii umane / Ion Mereuţă // Demnitatea


– valoarea supremă a omului şi naţiunii. – Ch., 2004. – P. 14-53. – Bibliogr. : 5 tit.

287. Mereuţă, Ion. Demnitatea – valoare supremă a omului şi naţiunii /


Ion Mereuţă // Demnitatea – valoare supremă a omului şi naţiunii. – Ch., 2004. – P.
12-14.

288. Ţapoc, Vasile. Demnitatea şi grija de propria identitate – principii


ale conservării energiei spirituale individuale şi naţionale / Vasile Ţapoc, Teodor
Ţârdea // Demnitatea – valoare supremă a omului şi naţiunii. – Ch., 2004. – P. 95-
104.
(Vezi de asemenea Nr 414)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
289. Bordeianu, Leo. Mănăstirea Japca – un simbol al trăiniciei credinţei
strămoşeşti / Leo Bordeianu // Moldova. – 2005. – Nr 1/2. – P. 46.

290. Dobzeu, Mina. Universul religios al lui Eminescu / Mina Dobzeu //


Luminătorul. – 2005. – Nr 1. – P. 24-27.

291. Eftodi, Mihai. Unele meditaţii asupra rugăciunii "Tatăl nostru" / Mihai
Eftodi // Demnitatea – valoare supremă a omului şi naţiunii. – Ch., 2004. – P. 207-
210.

292. Mitroi, Ştefan. Biblia şi Drepturile Omului / Ştefan Mitroi // Demnitatea


– valoare supremă a omului şi naţiunii. – Ch., 2004. – P. 210-211.

293. Nazarciuc, Adriana. Biserica şi mass-media / Adriana Nazarciuc //


Luminătorul. – 2005. – Nr 1. – P. 42-51.

294. Rotaru, Parascovia. Cântările Vecerniei. Legătura dintre Vechiul şi


Noul Testament / Parascovia Rotaru // Luminătorul. – 2005. – Nr 1. – P. 38-41.

295. Rugăciune la început de an nou // Luminătorul. – 2005. – Nr 1. – P.


3.

75
Februarie 2005 ≡ February 2005

296. Secrieru, Vasile. Mitropolitul Gurie Grosu al Basarabiei – autor,


traducător şi publicist / Vasile Secrieru // Luminătorul. – 2005. – Nr 1. – P. 33-37 :
fotogr. – Bibliogr. : 15 tit.

297. Vicol, Petru. Buletinul Eparhiei Chişinăului / Petru Vicol // Pergament.


– Ch., 2004. – P. 195-201. – Bibliogr. : 75 tit.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
304 Probleme sociale. Mod de viaţă
298. Milicenco, Stela. Conceptul de calitate a vieţii în promovarea
principiilor demnităţii umane / Stela Milicenco // Demnitatea – valoare supremă a
omului şi naţiunii. – Ch., 2004. – P. 161-167.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


311 Statistică
299. Cara, Elena. Cadrul conceptual al ocupării informale în analiza
statistică contemporană / Elena Cara, Natalia Kleinknecht // Integrarea europeană
şi competitivitatea economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 273-277 : tab. – Rez. în lb.
engl.

300. Pârţachi, Ion. Statistica Republicii Moldova şi procesul integrării


europene / Ion Pârţachi // Integrarea europeană şi competitivitatea economică : Vol.
2. – Ch., 2004. – P. 233-238. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 5 tit.

301. Ştefănescu, Daniela-Elena. Sistemul statistic naţional : filozofia


europeană privind cazul României şi Republicii Moldova / Daniela-Elena
Ştefănescu, Ion Pârţachi, Ilie Dumitrescu // Integrarea europeană şi competitivitatea
economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 224-227. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

314 Demografie. Studiul populaţiei


302. Gagauz, Olga. Problemele persoanelor vârstnice în societatea
tranzitivă : [aspect demografic] / Olga Gagauz // Economie şi sociologie. – 2004. –
Nr 3. – P. 138-146. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
303. Casian, Ion. Noi şi identitatea noastră / Ion Casian // Demnitatea –
valoare supremă a omului şi naţiunii. – Ch., 2004. – P. 104-115.

316.6 Psihologie socială


304. Cărăuş, Vădim. Demnitatea persoanei în societatea democratică /
Vădim Cărăuş // Demnitatea – valoare supremă a omului şi naţiunii. – Ch., 2004. –
P. 174-177.

305. Mereuţă, Ion. Demnitatea umană şi naţională – valori supreme de


identitate şi dăinuire / Ion Mereuţă, Valeriu Bulgari, Anatol Creţu // Demnitatea –
valoare supremă a omului şi naţiunii. – Ch., 2004. – P. 77-95.

306. Saulea, Aurel. Demnitatea persoanelor vârstnice / Aurel Saulea,


Liuba Munteanu, Victor Bujor // Demnitatea – valoare supremă a omului şi naţiunii.
– Ch., 2004. – P. 270-279. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 283)

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale


307. Bujor, Nicolae. Necesitatea promovării virtuţilor şi faptele bune în
cadrul concepţiei de educaţie moral-spirituală "arta de a deveni om" / Nicolae Bujor
// Demnitatea – valoare supremă a omului şi naţiunii. – Ch., 2004. – P. 201-207. –
Bibliogr. : 11 tit.

308. Roşca, Rodica. Biunivocitatea relaţiei atitudine – comportament în


contextul comunicării sociale / Rodica Roşca // Demnitatea – valoare supremă a
omului şi naţiunii. – Ch., 2004. – P. 211-220. – Bibliogr. : 9 tit.

77
Februarie 2005 ≡ February 2005

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
309. Hârbu, Eduard. Prognoza resurselor de muncă ale Republicii
Moldova până în anul 2010 / Eduard Hârbu // Integrarea europeană şi
competitivitatea economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 341-345. – Rez. în lb. engl.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


310. Chistruga, B. Avantajul competitiv al unei economii de piaţă
organizată / B. Chistruga // Contribuţii în formarea structurilor inovaţionale de
dezvoltare devansată. – Ch., 2004. – P. 112-128. – Bibliogr. : 9 tit.

311. Бадинтер, Е. Научно-инновационные бизнес-инкубаторы : [о


поддержке малого бизнеса в Респ. Молдова] / Е. Бадинтер // Contribuţii în
formarea structurilor inovaţionale de dezvoltare devansată. – Ch., 2004. – P. 218-
240.
(Vezi de asemenea Nr 264, 313)

336 Finanţe
312. Agafiţa, Vladimir. Mutaţii structurale în activitatea investiţională din
Republica Moldova / Vladimir Agafiţa // Integrarea europeană şi competitivitatea
economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 106-110 : tab. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 9 tit.

313. Băncilă, Natalia. Problemele finanţării businessului mic şi mijlociu


prin prisma mecanismelor de creditare / Natalia Băncilă, Daniela Dascaliuc //
Integrarea europeană şi competitivitatea economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 85-
87. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

314. Boariu, Angela. Adaptarea sistemului bancar românesc la cerinţele


integrării europene / Angela Boariu // Integrarea europeană şi competitivitatea
economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 127-130 : tab. – Rez. în lb. engl.

315. Buşmachiu, Eugenia. Rolul finanţelor publice locale în realizarea


autonomiei locale : [privitor la proiectele de buget pe 2005] / Eugenia Buşmachiu,

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Vladimir-Codrin Ionescu // Integrarea europeană şi competitivitatea economică :


Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 98-101. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

316. Caragacian, Veaceslav. Impozitarea bunurilor imobile şi evaluarea


lor în acest scop / Veaceslav Caragacian, Vladimir Guţu, Olga Guţu // Economie şi
sociologie. – 2004. – Nr 3. – P. 106-112 : tab. – Rez. în lb. engl.
317. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul I. Dispoziţii generale; Titlul
II. Impozitul pe venit : [cu modif. şi compl. până la 01.02.05] // Contabilitate şi audit.
– 2005. – Nr 1. – P. 7-32. – Idem şi în lb. rusă.

318. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul III. Taxa de valoarea


adăugată : [cu modif. şi compl. până la 01.02.05] // Contabilitate şi audit. – 2005. –
Nr 1. – P. 36-46. – An. : Utilajul, tehnica şi agregatele complementare pentru
acestea care se scutesc de taxa pe valoarea adăugată. – Idem şi în lb. rusă.

319. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul IV. Accizele : [cu modif. şi
compl. până la 01.02.05] // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 1. – P. 48-53. – An. :
Mărfurile şi licenţa supuse accizelor. – Idem şi în lb. rusă.

320. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul V. Administrarea fiscală :


[26.07.2001, nr. 407-XV] // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 1. – P. 55-90. – Idem
şi în lb. rusă.

321. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul VI. Impozitul pe bunurile


imobiliare : [cu modif. şi compl. până la 01.02.05] // Contabilitate şi audit. – 2005. –
Nr 1. – P. 92-95. – Idem şi în lb. rusă.

322. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul VII. Taxele locale : [cu
modif. şi compl. până la 01.02.05] // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 1. – P. 98-
101. – An. : Taxele locale, termenele lor de plată şi de prezentare a dărilor de
seamă fiscale. – Idem şi în lb. rusă.

323. Corj, Mihai. Aspecte teoretico-practice ale impozitului pe bunurile


imobiliare şi impozitului funciar / Mihai Corj // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 1. – P.
19-25. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

79
Februarie 2005 ≡ February 2005

324. Cuhal, Veronica. Posibilităţi de racordare a sistemului bancar al


Republicii Moldova la standardele europene / Veronica Cuhal, Radu Cuhal //
Integrarea europeană şi competitivitatea economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 161-
165. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

325. Explicaţii privind modificările şi completările operate în Codul fiscal


publicat în prezentul număr al revistei // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 1. – P.
103-104. – Idem şi în lb. rusă.

326. Fuior, Elena. Unele consideraţii privind mecanismul estimării


potenţialului fiscal / Elena Fuior // Integrarea europeană şi competitivitatea
economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 78-82. – Rez. în lb. engl.

327. Lege pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal :


[24.04.1997, Nr 1164-XIII] // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 1. – P. 32-36. – An.
: Lista activităţilor de realizare de programe; Lista ocupaţiilor specifice de realizare
de programe. – Idem şi în lb. rusă.

328. Lege pentru punerea în aplicare a Titlului III a Codului fiscal :


[17.12.1997, Nr 1417-XIII] // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 1. – P. 46-47. –
Idem şi în lb. rusă.

329. Lege pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal :


[26.07.2001, Nr 408-XV] // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 1. – P. 91-92. – Idem
şi în lb. rusă.

330. Lege pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal :


[16.06.2000, Nr 1056-XIV] // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 1. – P. 95-96. – An.
: Obiectele impunerii şi cotele maxime ale impozitului funciar; Subiecţii impunerii,
obiectele impunerii, baza impozabilă (costul) şi cotele maxime ale impozitului pe
bunurile imobiliare. – Idem şi în lb. rusă.

331. Lege pentru punerea în aplicare a Titlului VII al Codului fiscal :


[01.04.2004, Nr 94-XV] // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 1. – P. 102. – Idem şi
în lb. rusă.

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

332. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 :


[18.11.2004, Nr 383-XV] // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 1. – P. 236-251. – An.
şi doc. – Idem şi în lb. rusă.

333. Legea bugetului de stat pe anul 2005 : [11.11.2004, Nr 373-XV] //


Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 1. – P. 219-235. – An. : Taxa pentru apă; Taxa
pentru folosirea resurselor minerale; Taxa pentru lemnul eliberat pe picior (venit
silvic), ... – Idem şi în lb. rusă.

334. Maxim, Ion. Abordări privind determinarea necesarului de finanţare a


agenţilor economici / Ion Maxim // Integrarea europeană şi competitivitatea
economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 88-91. – Rez. în lb. engl.

335. Naval, Elvira. Exponential inflationary economic growth / Elvira Naval


// Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematica. – 2004. – Nr 3. – P. 3-9. – Rez. în
lb. engl.

336. Pisaniuc, Maia. Problemele sistemului bancar autohton şi


perspectiva integrării în UE / Maia Pisaniuc // Integrarea europeană şi
competitivitatea economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 135-137. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 6 tit.

337. Rotaru, Mihai. Ratingul hârtiilor de valoare – un element component


important pentru formarea climatului investiţional al Moldovei / Mihai Rotaru,
Nicolae Cozin // Integrarea europeană şi competitivitatea economică : Vol. 2. – Ch.,
2004. – P. 121-123.

338. Ştefârţă, Natalia. Importanţa informaţiei pe piaţa valutară / Natalia


Ştefârţă // Economie şi sociologie. – 2004. – Nr 3. – P. 123-128. – Rez. în lb. engl.

339. Драгомир, Наталья. Об учете финансовых результатов прошлых


лет коммерческих банков, выявленных в отчетном году / Наталья Драгомир //
Integrarea europeană şi competitivitatea economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 137-
139. – Rez. în lb. engl.

81
Februarie 2005 ≡ February 2005

340. Кику, Надежда. Экономические и социальные последствия


двойного налогообложения / Надежда Кику // Integrarea europeană şi
competitivitatea economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 91-93. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 5 tit.

341. Киося, Т. П. Случайные движения цен акций и концепция


эффективного рынка ценных бумаг / Т. П. Киося // Integrarea europeană şi
competitivitatea economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 93-96. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 336, 351)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri.
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
342. Belostecinic, Grigore. Moldova între Est şi Vest : [despre strategia
privitor la dezvoltarea economiei naţ.] / Grigore Belostecinic // Demnitatea –
valoarea supremă a omului şi naţiunii. – Ch., 2004. – P. 145-149.

343. Новик, Сергей. О государственном регулировании некоторых


специфических видов экономической деятельности : [на базе инфраструктуры
нац. экономики Молдовы] / Сергей Новик, Александр Степин, Надежда Лукь-
янченко // Economie şi sociologie. – 2004. – Nr 3. – P. 11-32.

344. Тодорогло, Дмитрий. Конкретные шаги к высокоэффективному


сельскому хозяйству : [ст. министра сел. хоз-ва и пищ. пром-сти Респ. Молдо-
ва] / Дмитрий Тодорогло // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 2. – P. 1-2 : fotogr.
(Vezi de asemenea Nr 258, 261, 349)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
345. Botezatu, Mihai. Plasamentele de capital şi eficienţa acestora în
economia de piaţă / Mihai Botezatu // Integrarea europeană şi competitivitatea
economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 118-121.

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

346. Chistruga, Boris. Unele aspecte metodologice prind constituirea


economiei de piaţă organizată / Boris Chistruga // Economie şi sociologie. – 2004. –
Nr 3. – P. 3-11. – Bibliogr. : 6 tit.

339.3 Comerţ interior


347. Melnic, Georgeta. Unele aspecte privind contabilitatea mărfurilor în
unităţile de comerţ cu amănuntul / Georgeta Melnic, Oleg Melnic // Integrarea
europeană şi competitivitatea economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 33-35 : tab. –
Rez. în lb. fr.

339.7 Finanţe internaţionale


348. Cobzari, Ludmila. Aspectele sistemului financiar al Republicii
Moldova în condiţiile integrării europene / Ludmila Cobzari // Integrarea europeană
şi competitivitatea economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 64-66. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 8 tit.

349. Filip, Nelly. Investiţiile străine şi competitivitatea economiei naţionale


/ Nelly Filip // Integrarea europeană şi competitivitatea economică : Vol. 2. – Ch.,
2004. – P. 153-155. – Rez. în lb. engl.

350. Gorobievschi, Svetlana. Activitatea investiţională a corporaţiilor


transnaţionale în contextul integrării / Svetlana Gorobievschi, Florin Iordache //
Integrarea europeană şi competitivitatea economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 148-
152. – Rez. în lb. fr.

351. Lopotenco, Violeta. Impactul evoluţiei monedei euro asupra


economiei Republicii Moldova / Violeta Lopotenco // Integrarea europeană şi
competitivitatea economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 123-126. – Rez. în lb. engl.

352. Tiron, Rodica. Efectele fiscale în condiţiile integrării europene /


Rodica Tiron // Integrarea europeană şi competitivitatea economică : Vol. 2. – Ch.,
2004. – P. 110-113. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

353. Voinea, Gheorghe. Impactul comparativ al impozitului pe venitul


global în diverse ţări în perspectiva integrării europene / Gheorghe Voinea, Elena

83
Februarie 2005 ≡ February 2005

Rusu // Integrarea europeană şi competitivitatea economică : Vol. 2. – Ch., 2004. –


P. 66-70 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.
(Vezi de asemenea Nr 324, 336, 476)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


354. Anghel, Gabriela. Existenţa unei economii funcţionale de piaţă-
criteriu economic de aderare la Uniunea Europeană / Gabriela Anghel // Legea şi
viaţa. – 2005. – Nr 1. – P. 39-42 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

355. Gribincea, Alexandru. Globalizarea : duşman sau aliat : [a


economiei mondiale] / Alexandru Gribincea, Florin Iordache, Marian Florescu //
Economie şi sociologie. – 2004. – Nr 3. – P. 56-65. – Rez. în lb. engl.

356. Grigorencu, Ala. Specificul şi particularităţile globalizării economiei


mondiale / Ala Grigorencu // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 1. – P. 36-40. – Rez.
în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 299, 413, 469)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
357. Barbăneagră, Alexei. Două probleme biotico-juridice – eutanasia şi
clonarea sub prisma demnităţii, libertăţii şi a dreptului / Alexei Barbăneagră //
Demnitatea – valoare supremă a omului şi naţiunii. – Ch., 2004. – P. 193-200.

358. Calenic, A. Codul lui Napoleon : 200 de ani în serviciul omenirii / A.


Calenic, I. Dulschi // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 1. – P. 34-38. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 38 (16 tit.).

341 Drept internaţional


359. Chirtoacă, Natalia. Unele aspecte privind fundamentarea teoretică şi
juridică a imunităţilor şi privilegiilor diplomatice / Natalia Chirtoacă // Legea şi viaţa.
– 2005. – Nr 1. – P. 12-13. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 13 (6 tit.).

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

360. Gamurari, Vitalie. Cu privire la problema constrângerii în dreptul


internaţional contemporan / Vitalie Gamurari // Avocatul Poporului. – 2005. – Nr 1/2.
– P. 5-7 : fotogr. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.

361. Slonovschi, Vitalie. Concurenţă şi complementaritate în contextul


cooperării Consiliului Europei cu alte organizaţii internaţionale / Vitalie Slonovschi //
Rev. Naţ. de Drept. – 2004. – Nr 12. – P. 55-60. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 60 (19 tit.).

362. Snegureac, Lilia. Drepturile Omului şi demnitatea umană în contextul


integrării europene / Lilia Snegureac // Demnitatea – valoare supremă a omului şi
naţiunii. – Ch., 2004. – P. 70-77.

363. Taraş, Jana. Unele aspecte privind activitatea consulară în România /


Jana Taraş // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 1. – P. 43-44. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. :
9 tit.

364. Urâtu, Ştefan. Comitetul Helsinki şi Drepturile Omului / Ştefan Urâtu


// Demnitatea – valoare supremă a omului şi naţiunii. – Ch., 2004. – P. 189-193.
(Vezi de asemenea Nr 357, 369)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


365. Ciobanu, Anatol. Repere ale demnităţii naţionale : limba şi statul /
Anatol Ciobanu // Demnitatea – valoare supremă a omului şi naţiunii. – Ch., 2004. –
P. 129-145.

366. Cobăneanu, Sergiu. Rolul practicii Curţii Constituţionale. Actualitate


şi tendinţe / Sergiu Cobăneanu, Viorel Rusu // Justiţia Constituţională în Republica
Moldova. – 2004. – Nr 4. – P. 6-8.

367. Hioră, Gheorghe. Demnitatea umană faţă în faţă cu legea /


Gheorghe Hioră // Demnitatea – valoare supremă a omului şi naţiunii. – Ch., 2004.
– P. 115-120.

85
Februarie 2005 ≡ February 2005

368. Lazari, V. Demnitatea ca factor al drepturilor omului / V. Lazari, L.


Lazari // Demnitatea – valoare supremă a omului şi naţiunii. – Ch., 2004. – P. 172-
174.

369. Martîniuc, Cristina. Statul – subiect de drept internaţional public /


Cristina Martîniuc // Rev. Naţ. de Drept. – 2004. – Nr 12. – P. 30-41. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 40-41 (39 tit.).

370. Mihoci, Vasile. Consacrarea constituţională a dreptului la apărarea în


Constituţiile României şi Republicii Moldova / Vasile Mihoci // Rev. Naţ. de Drept. –
2004. – Nr 12. – P. 19-26. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 26 (6 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 357)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


371. Brînză, Sergiu. Oportunitatea recunoaşterii bunurilor imobile ca
obiect material al sustragerii / Sergiu Brînză // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 1. –
P. 11-14. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 14 (18 tit.).

372. Brînză, Sergiu. Structura relaţiilor sociale cu privire la patrimoniu


apărate de legea penală / Sergiu Brînză // Rev. Naţ. de Drept. – 2004. – Nr 12. – P.
5-8. – Bibliogr. în note, p. 8 (8 tit.).

373. Dolea, Igor. Respectarea demnităţii persoanelor deţinute : norme


juridice şi realitate / Igor Dolea // Demnitatea – valoare supremă a omului şi naţiunii.
– Ch., 2004. – P. 290-301.

374. Drăguţ, Elisabeta. Omor calificat. Membru de familie. Incidenţa


circumstanţei agravante generale reglementată de art. 75 alin. 1 lit. B teza a II-a din
Codul penal asupra încadrării judiciare a faptei / Elisabeta Drăguţ // Avocatul
Poporului. – 2005. – Nr 1/2. – P. 27-28 : fotogr. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

375. Macari, I. Răspunderea penală pentru furt / I. Macari // Legea şi viaţa.


– 2005. – Nr 1. – P. 8-11. – Idem şi în lb. rusă.

376. Magherescu, Delia. Rolul şi poziţia procesuală a procurorului în


procesul penal din Republica Moldova / Delia Magherescu // Rev. Naţ. de Drept. –
2004. – Nr 12. – P. 27-29. – Rez. în lb. engl.
86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

377. Maimescu, Sava. Obiectul material al contrabandei ca obiect de


atentare asupra securităţii publice a statului / Sava Maimescu // Rev. Naţ. de Drept.
– 2005. – Nr 1. – P. 21-28. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 28 (24 tit.).

378. Mariţ, Alexandru. Infracţiuni praeterintenţionate : forme şi modalităţi


de manifestare / Alexandru Mariţ // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 1. – P. 49-58. –
Bibliogr. în note, p. 57-58 (70 tit.).

379. Mihoci, Vasile. Obligaţiile organelor judiciare în procesul penal


românesc privind acordarea asistenţei juridice învinuitului sau inculpatului / Vasile
Mihoci // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 1. – P. 29-35. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 35 (7 tit.).

380. Mîrza, Veaceslav. Sugestii privind neconstituţionalitatea unor


prevederi ale Codului de procedură penală ce reglementează durata de aflare a
persoanei sun arest preventiv / Veaceslav Mîrza // Rev. Naţ. de Drept. – 2004. – Nr
12. – P. 42-47. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 46-47 (23 tit.).

381. Osoianu, Tudor. Unele aspecte privind geneza şi evoluţia imunităţii


martorului în procesul penal / Tudor Osoianu // Avocatul Poporului. – 2005. – Nr
1/2. – P. 1-2 : fotogr. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

382. Ţiganaş, Ion. Răspunderea penală în cazul încălcării dreptului de


autor şi drepturilor conexe / Ion Ţiganaş // Intellectus. – 2004. – Nr 4. – P. 26-29. –
Rez. în lb. engl.

383. Vidaicu, Mihaela. Latura obiectivă a infracţiunii de trafic de influenţă /


Mihaela Vidaicu // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 1. – P. 53-63. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. în note, p. 63 (27 tit.).

384. Айрапетян, А. Организованная преступность. Путь в Молдову /


А. Айрапетян // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 1. – P. 55-58. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 12 tit.

385. Ананич, В. Тенденции преступности и их учет в судебной


практике / В. Ананич // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 1. – P. 32-33.
87
Februarie 2005 ≡ February 2005

386. Барбэнягрэ, Алексей. Уголовная ответственность соучастников


при добровольном отказе от совершения преступления / Алексей Барбэнягрэ,
Трофим Карпов // Avocatul Poporului. – 2005. – Nr 1/2. – P. 2-4. – Rez. în lb. engl.

387. Гырла, Л. "Период родов" и "послеродовой период" – как признак


объективной стороны преступления, подлежащий обязательному установле-
нию по делам о детоубийстве / Л. Гырла // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 1. – P.
42-44. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

388. Карпов, Н. Правовые основы предупреждения и преодоления


противодействия расследованию / Н. Карпов, Е. Александренко // Закон и
жизнь. – 2005. – Nr 1. – P. 26-27.

389. Лукашевич, В. Криминалистика в системе наук / В. Лукашевич //


Закон и жизнь. – 2005. – Nr 1. – P. 28-30. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

390. Лукьянчиков, Е. Особенности допроса несовершеннолетнего


свидетеля и потерпевшего / Е. Лукьянчиков // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 1. –
P. 47-50. – Bibliogr. în note, p. 50 (10 tit.).

391. Переверза, Е. Преодоление заведомой лжи допрашиваемого в


ходе некоторых следственных действий в суде : теория и практика / Е. Пере-
верза // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 1. – P. 37-39. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9
tit.

392. Часнок, С. Специфические причины рецидивной преступности /


С. Часнок // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 1. – P. 40-42.
(Vezi de asemenea Nr 357)

347 Drept civil


393. Amihalachioaie, Gheorghe. Avocatura : istorie şi realitate /
Gheorghe Amihalachioaie // Demnitatea – valoare supremă a omului şi naţiunii. –
Ch., 2004. – P. 180-189.

347.7 Drept comercial

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi Nr 320-21, 470)

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător
394. Pelipeţcaia, Carolina. Unele aspecte privind cooperarea
transfrontalieră în domeniul protecţiei mediului înconjurător : [aspect juridic] /
Carolina Pelipeţcaia // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 1. – P. 41-43. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 43 (12 tit.).

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
395. Muntean, Valeriu. Reglementarea juridică a exercitării serviciului
poliţiştilor / Valeriu Muntean // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 1. – P. 45-48. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 48 (14 tit.).

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


396. Lişman, Iurie. Arhiva Ministerului Apărării – paşi spre constituire /
Iurie Lişman // Pergament. – Ch., 2004. – P. 189-194. – Bibliogr. în notele de
subsol.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


397. Bodiul, Aliona. Necesitatea susţinerii de către stat a asigurărilor în
agricultura Republicii Moldova / Aliona Bodiul // Integrarea europeană şi
competitivitatea economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 113-115. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 9 tit.

398. Bodiul, Aliona. Problemele dezvoltării serviciilor de asigurare în


sectorul agrar al Republicii Moldova / Aliona Bodiul // Economie şi sociologie. –
2004. – Nr 3. – P. 99-105. – Bibliogr. : 8 tit.

399. Dilion, Marcela. Asistenţa socială – disciplină fundamentală a vieţii


noastre / Marcela Dilion // Economie şi sociologie. – 2004. – Nr 3. – P. 161-168. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

89
Februarie 2005 ≡ February 2005

400. Fotescu, Stanislav. Impactul bancasigurării asupra sistemului


internaţional de distribuţie a produselor de asigurare / Stanislav Fotescu //
Integrarea europeană şi competitivitatea economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 82-
85. – Rez. în lb. engl.

401. Ungureanu, Teodor. Efectul benefic al mondializării industriei


asigurărilor / Teodor Ungureanu // Integrarea europeană şi competitivitatea
economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 97-98. – Rez. în lb. engl.

402. Варзарь, Андрей. Опыт развитых стран в сфере социального


обеспечения населения / Андрей Варзарь // Economie şi sociologie. – 2004. – Nr
3. – P. 80-88 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 301, 332)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
403. Cuzneţov, Larisa. Modelul pedagogic al educaţiei pentru familie /
Larisa Cuzneţov // Intellectus. – 2004. – Nr 4. – P. 59-63 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 12 tit.

404. Eţco, Ludmila. Demnitatea sau stima de sine la copil / Ludmila Eţco,
Natalia Daniliuc // Demnitatea – valoarea supremă a omului şi naţiunii. – Ch., 2004.
– P. 250-257.
(Vezi de asemenea Nr 520)

371 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


405. Bunu, I. Ghidul practic al candidatului : pregătirea către examenele la
matematică. Admiterea – 2004 : [pentru absolvenţii şc. medii] / I. Bunu, V. Vizitiu //
Foaie matematică. – 2004. – Nr 6. – P. 57-62 : fig.

406. Copăceanu, R. Olimpiada de matematică a liceului Cărpineni – 2004


/ R. Copăceanu // Foaie matematică. – 2004. – Nr 6. – P. 48-56 : fig.

372.8 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

407. Bulgaru, V. Numere complexe în geometria patrulaterului : [pentru cl.


a XI-a de liceu] / V. Bulgaru // Foaie matematică. – 2004. – Nr 6. – P. 2-7.

408. Gremalschi, A. Metodica rezolvării problemelor propuse la Olimpiada


Republicană la Informatică 2004 : (cl. 7-9) / A. Gremalschi, I. Mocanu, D. Codreanu
// Foaie matematică. – 2004. – Nr 6. – P. 72-78 : fig.

409. Negrei, Ion. Vaslui. 10 ianuarie 1475 : (530 de ani de la marea


biruinţă, de la Podul Înalt, a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt) : [în ajutorul liceenilor] / Ion
Negrei // Cugetul. – 2004. – Nr 4. – P. 49-52.

410. Raischi, V. Învăţarea cu ajutorul calculatorului (5) : Patrulatere / V.


Raischi // Foaie matematică. – 2004. – Nr 6. – P. 13-25 : fig.

411. Şimanovici, M. Formarea capacităţilor de a generaliza în cadrul


predării – învăţării matematicii : [cl. a V-a – a IX-a] / M. Şimanovici // Foaie
matematică. – 2004. – Nr 6. – P. 7-9.

412. Ţurcanu, Gh. Rezolvările problemelor pentru profesori şi elevi din


licee / Gh. Ţurcanu // Foaie matematică. – 2004. – Nr 6. – P. 34-35.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


413. Cojocaru, Vadim. Reformarea învăţământului universitar din
Republica Moldova în vederea integrării în Uniunea Europeană / Vadim Cojocaru,
Oxana Savciuc // Economie şi sociologie. – 2004. – Nr 3. – P. 33-44.

414. Crivoi, Aurelia. Demnitatea – modalitate distinctivă de afirmare a


tinerei generaţii : [educaţia civică în cadrul USM] / Aurelia Crivoi // Demnitatea –
valoare supremă a omului şi naţiunii. – Ch., 2004. – P. 242-250.

415. Rusnac, Gheorghe. Aderarea la procesul de la Bologna – un


imperativ strategic : [reforma învăţământului superior din Europa] / Gheorghe
Rusnac, Elena Muraru // Demnitatea – valoare supremă a omului şi naţiunii. – Ch.,
2004. – P. 149-154.

91
Februarie 2005 ≡ February 2005

416. Sclifos, Constantin. Problemele administrării sistemelor


informaţionale în instituţiile superioare / Constantin Sclifos // Integrarea europeană
şi competitivitatea economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 316-319. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 6 tit.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor
417. Dilion, Marcela. Feminismul – mişcare social-politică de promovare a
drepturilor şi demnităţii femeii / Marcela Dilion // Demnitatea – valoarea supremă a
omului şi naţiunii. – Ch., 2004. – P. 258-264. – Bibliogr. : 6 tit.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
418. Mazilu, Mirela. Ecologie aplicată, sau Lupta pentru calitatea vieţii /
Mirela Mazilu, Anica Iancu // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 1. – P. 27-29 : tab. – Rez.
în lb. fr. – Bibliogr. : 7 tit.

51 MATEMATICĂ
419. Albou, A. F. Modeling and optimization of melting and solidification
process / A. F. Albou, V. I. Zubov // Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematica.
– 2004. – Nr 3. – P. 91-109. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

420. Belyavskaya, G. On check character systems over groups / G.


Belyavskaya, A. Diordiev // Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematica. – 2004.
– Nr 3. – P. 17-24. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

421. Bondar, Y. L. Variety of the center and limit cycles of a cubic system,
which is reduced to Lienard form / Y. L. Bondar, A. P. Sadovskii // Bul. Acad. de Şt.
a Rep. Moldova. Matematica. – 2004. – Nr 3. – P. 71-90. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 16 tit.

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

422. Cheban, D. Asymptotic Stability of autonomous and Non-Autonomous


Discrete Linear Inclusions / D. Cheban, C. Mamana // Bul. Acad. de Şt. a Rep.
Moldova. Matematica. – 2004. – Nr 3. – P. 41-52. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 34
tit.

423. Fonoberova, M. The optimal flow in dynamic networks with nonlinear


cost functions on edges / M. Fonoberova, D. Lozovanu // Bul. Acad. de Şt. a Rep.
Moldova. Matematica. – 2004. – Nr 3. – P. 10-16. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5
tit.

424. Gutsul, I. S. Some hyperbolic manifolds / I. S. Gutsul // Bul. Acad. de


Şt. a Rep. Moldova. Matematica. – 2004. – Nr 3. – P. 63-70. – Rez. în lb. engl.

425. Păşcanu, Angela. GL (2, R) – orbits of the polynomial systems of


differential equations / Angela Păşcanu, Alexandru Şubă // Bul. Acad. de Şt. a Rep.
Moldova. Matematica. – 2004. – Nr 3. – P. 25-40. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7
tit.

426. Sterpu, Mihaela. Stability and fold bifurcation in a system of two cou-
pled demand-supply module / Mihaela Sterpu, Carmen Rocşoreanu // Bul. Acad. de
Şt. a Rep. Moldova. Matematica. – 2004. – Nr 3. – P. 53-62. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 11 tit.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
427. Bulimaga, V. Tehnologia de obţinere a ficocianinei din biomasa de
spirulină şi perspectivele de utilizare / V. Bulimaga // Contribuţii în formarea
structurilor inovaţionale de dezvoltare devansată. – Ch., 2004. – P. 422-425. –
Bibliogr. : 12 tit.

428. Ghelbet, V. Direcţii noi de obţinere a preparatelor polizaharidice de


origine algală în biotehnologia contemporană / V. Ghelbet, T. Chiriac // Contribuţii în
formarea structurilor inovaţionale de dezvoltare devansată. – Ch., 2004. – P. 417-
421. – Bibliogr. : 10 tit.

93
Februarie 2005 ≡ February 2005

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
429. Hotineanu, Vadim. Medicina – act de creaţie universală : forţa
motrice – intelectualitatea / Vadim Hotineanu // Demnitatea – valoare supremă a
omului şi naţiunii. – Ch., 2004. – P. 154-161.

430. Ojovanu, Vitalie. Demnitatea – valoare esenţială a medicinii / Vitalie


Ojovanu // Demnitatea – valoare supremă a omului şi naţiunii. – Ch., 2004. – P.
266-270. – Bibliogr. în note, p. (7 tit.).

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


431. Pogoneţ, Vadim. Demnitatea omului bolnav : [morala-medicală] /
Vadim Pogoneţ // Demnitatea – valoare supremă a omului şi naţiunii. – Ch., 2004. –
P. 279-283.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
432. Antohi, A. Rezultatele anatomice şi funcţionale la distanţă după
miringoplastie asistată prin preparatele cu efect regenerator Regesan şi Solcoseril
gel / A. Antohi // Curierul medical. – 2005. – Nr 1. – P. 44-46 : tab. – Rez. în lb.
engl. şi rusă. – Bibliogr. : 6 tit.

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice ne-medicale


433. Bahnarel, I. Expunerea medicală la radiaţii ionizante / I. Bahnarel //
Curierul medical. – 2005. – Nr 1. – P. 38-40 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. şi rusă. –
Bibliogr. : 6 tit.

434. Roşca, Andrei. 60 de ani de la fondarea Centrului de Imagistică


Medicală şi Radioterapie din Republica Moldova / Andrei Roşca // Curierul medical.
– 2005. – Nr 1. – P. 6-7.

615.9 Toxicologie. Studii generale asupra otrăvurilor (intoxicaţiilor)


94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

435. Leonte, A. Unele aspecte ale intoxicaţiilor alimentare cu produse din


ciuperci / A. Leonte // Curierul medical. – 2005. – Nr 1. – P. 42-44 : fig. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

616 Patologie. Medicină clinică


436. Andriuţă, C. Hepatita virală B acută AgHBs – negativă / C. Andriuţă,
A. Roşca, S. Cojocaru // Curierul medical. – 2005. – Nr 1. – P. 17-19. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : 18 tit.

437. Bolea, Zinaida. Influenţa stilului de coping asupra diferenţelor gender


în depresie în adolescenţă / Zinaida Bolea // Rev. de Sănătate Mintală. – 2004. – Nr
2. – P. 22-27 : tab. – Bibliogr. : 13 tit.

438. Ciurea, A. Probleme de patologie a coloanei lombare Stenoza de


canal / A. Ciurea, D. Bălaşa // Curierul medical. – 2005. – Nr 1. – P. 31-33 : fotogr.
– Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

439. Efectul etanolului asupra glicemiei în intoxicaţia acută şi cronică / C.


Lionte, L. Şorodoc, Victoriţa Laba, J. Hurjui // Curierul medical. – 2005. – Nr 1. – P.
21-27 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 20 tit.

440. Galetescu, E. Consideraţii actuale asupra etipatologiei, geneticii şi


factorilor de risc în osteoporoză / E. Galetescu // Curierul medical. – 2005. – Nr 1. –
P. 13-16. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 18 tit.

441. Grosu, A. Infarctul miocardic acut : managementul la etapa medicinii


bazate pe dovezi / A. Grosu // Curierul medical. – 2005. – Nr 1. – P. 52-54. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 15 tit.

442. Oprea, N. Psihoigiena şi psihoprofilaxia bolilor mintale / N. Oprea, M.


Hotineanu, V. Oprea // Rev. de Sănătate Mintală. – 2004. – Nr 2. – P. 5-11. –
Bibliogr. : 6 tit.

443. Palii, L. Evoluţia şi structura neoplaziei epiteliale a colonului şi rectului


la populaţia din Republica Moldova / L. Palii, V. Hotineanu // Curierul medical. –
2005. – Nr 1. – P. 28-30 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 15 tit.

95
Februarie 2005 ≡ February 2005

444. Stancu, M. Studiu privind unele aspecte epidemiologice ale


criptosporidiozei la copiii cu boala diareică acută / M. Stancu // Curierul medical. –
2005. – Nr 1. – P. 10-12 : fig. – Bibliogr. : 9 tit.

445. Unele aspecte ale schizofreniei paranoide / A. G. Nacu, E. Chistruga,


A. A. Nacu, ... // Rev. de Sănătate Mintală. – 2004. – Nr 2. – P. 32-34. – Bibliogr. : 9
tit.

446. Актуальность создания центра метаболических нарушений и


корректировки первичных аминоацидопатий / А. Буздуган, С. Гараева, В. Гор-
дейчук, …// Contribuţii în formarea structurilor inovaţionale de dezvoltare
devansată. – Ch., 2004. – P. 241-246. – Bibliogr. : 10 tit.

447. Андреев, В. Н. Профилактика инфаркта миокарда / В. Н. Андреев


// Curierul medical. – 2005. – Nr 1. – P. 54-57. – Rez. în lb. rom. engl. – Bibliogr. :
10 tit.

448. Унгуряну, В. Функциональное состояние пневмогемоглобинового


барьера при некоторых хронических неспецифических заболеваниях легких /
В. Унгуряну // Curierul medical. – 2005. – Nr 1. – P. 34-37 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 6 tit.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


449. Unele aspecte ale tratamentului chirurgical al chistului hidatic infectat
/ E. Gudumac, V. Babuci, A. Jalbă, V. Petrovici // Curierul medical. – 2005. – Nr 1. –
P. 8-9. – Bibliogr. : 6 tit.

618 Ginecologie. Obstetrică


450. Rîvneac, V. Determinarea electronhistochimică a catepsinei D şi
elastazei în uter / V. Rîvneac, V. Gudumac, O. Dulghieru // Curierul medical. –
2005. – Nr 1. – P. 19-20. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 15 tit.

451. Бежан, М. Рекомендации по использованию скрининга


аминокислот для выявления особенностей азотистого обмена у пациентов :
[при беременности] / М. Бежан, С. Гараева, Г. Редкозубова // Contribuţii în

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

formarea structurilor inovaţionale de dezvoltare devansată. – Ch., 2004. – P. 437-


445. – Bibliogr. : 11 tit.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
452. Постолатий, В. Энергетика Республики Молдова в переходный
период экономических преобразований / В. Постолатий // Contribuţii în formarea
structurilor inovaţionale de dezvoltare devansată. – Ch., 2004. – P. 398-416.

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


621.1 Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare
(maşini) cu abur. Cazane de abur
453. Болога, М. К. Электризация частиц аэрозоля при коронном
разряде / М. К. Болога, И. А. Кожухарь, Ф. П. Гросу // Электронная обработка
материалов. – 2004. – Nr 6. – P. 36-38. – Rez. în lb. engl.

621.3 Electrotehnică
621.35 Tehnică electrochimică
454. Цынцару, Н. И. Влияние поверхностного тепловыделения на
скорость хромирования при импульсном электроосаждении из стандартного
электролита / Н. И. Цынцару, Ж. И. Бобанова, А. И. Дикусар // Электронная
обработка материалов. – 2004. – Nr 6. – P. 4-10. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9
tit.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
455. Galupa, Dumitru. Unele repere strategice în managementul forestier
din Republica Moldova / Dumitru Galupa // Economie şi sociologie. – 2004. – Nr 3.
– P. 89-99. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

631/638 Agricultură
97
Februarie 2005 ≡ February 2005

(Vezi Nr 344, 397-98)

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente


pentru plante
456. Popovici, Gheorghe. Tehnologia şi mijloacele tehnice pentru
administrarea lichidelor în solul plantaţiilor multianuale / Gheorghe Popovici //
Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 1. – P. 21-24. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
457. Danilov, Nicolae. Zece ani de activitate a centrului de stat pentru
testarea produselor de uz fito-sanitar şi a fertilizanţilor : [din Rep. Moldova] / Nicolae
Danilov // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 1. – P. 24-26.

458. Попушой, И. С. Западный кукурузный жук – чрезвычайная угроза


посевам кукурузы / И. С. Попушой // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 2. – P. 21-
22.

633 Cultura plantelor de câmp


633.6 Plante de zahăr şi amidon
459. Димитренко, Е. У сахарной свеклы тоже есть шанс / Е.
Димитренко // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 2. – P. 5.

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări
industriale
460. Pârvan, Pintilie. Floarea-soarelui – o ramură profitabilă / Pintilie
Pârvan, Boris Boincean // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 1. – P. 16-17.

634 Horticultură în general


634.8 Viticultură
461. Братко, Д. Виноградное питомниководство : проблемы и
надежды / Д. Братко, А. Земшман, Н. Леманова // Agricultura Moldovei. – 2005.
– Nr 1. – P. 12-13.
(Vezi de asemenea Nr 456)

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor a peştelui. Înmulţirea


animalelor domestice
636.4 Porci. Porcine
462. Radionov, Vladimir. Sistemul de organizare a creşterii suinelor la
etapa actuală / Vladimir Radionov, Vasile Harea // Agricultura Moldovei. – 2005. –
Nr 2. – P. 17-18 : tab.

636.5/.6 Păsări
463. Димитренко, Е. Возрождение птицеводства продолжается : [в
Респ. Молдова] / Е. Димитренко // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 1. – P. 10-
11 : fotogr.

464. Повышение резистентности бройлеров биопрепаратами,


содержащими иммуноактивные аминокислоты, на основе стрептомицетов / С.
Бурцева, С. Гараева, А. Братухина, … // Contribuţii în formarea structurilor
inovaţionale de dezvoltare devansată. – Ch., 2004. – P. 431-436. – Bibliogr. : 8 tit.

465. Сокольников, Б. Е. Посадка наседок и уход за ними / Б. Е. Со-


кольников // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 2. – P. 19-20 : tab.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


657 Contabilitate
466. Avram, Maria-Carmen. Aspecte privind recunoaşterea instrumentelor
financiare în contextul standardelor internaţionale de contabilitate / Maria-Carmen
Avram // Integrarea europeană şi competitivitatea economică : Vol. 2. – Ch., 2004.
– P. 45-48. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

467. Bajerean, Eudochia. Metodele de calcul al adaosului comercial în


alimentaţia publică / Eudochia Bajerean // Integrarea europeană şi competitivitatea
economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 15-17. – Rez. în lb. engl.

468. Bucur, Vasile. Evaluarea şi asigurarea finanţării cheltuielilor de


înlocuire a mijloacelor fixe / Vasile Bucur // Integrarea europeană şi competitivitatea
economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 18-21. – Rez. în lb. fr.

99
Februarie 2005 ≡ February 2005

469. Burada, Corneliu. Normalizarea contabilă internaţională – cerinţă


sau consecinţă a globalizării economiilor naţionale / Corneliu Burada // Integrarea
europeană şi competitivitatea economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 12-15. – Rez. în
lb. fr. – Bibliogr. : 13 tit.

470. Cauş, Lidia. Problemele contabilităţii ieşirii mijloacelor fixe / Lidia


Cauş // Integrarea europeană şi competitivitatea economică : Vol. 2. – Ch., 2004. –
P. 35-37. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

471. Cechina, Ecaterina. Unele probleme ale contabilităţii operaţiunilor de


leasing / Ecaterina Cechina // Integrarea europeană şi competitivitatea economică :
Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 30-33. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

472. Grabarovschi, Ludmila. Direcţii perfecţionare a contabilităţii


costurilor de producţie / Ludmila Grabarovschi // Integrarea europeană şi
competitivitatea economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 28-30. – Rez. în lb. engl.

473. Harea, Ruslan. Particularităţile contabilităţii în organizaţiile


necomerciale / Ruslan Harea, Anatol Graur // Integrarea europeană şi
competitivitatea economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 38-41 : tab. – Rez. în lb. engl.

474. Ţurcanu, Viorel. Principiile de bază ale contabilităţii şi aplicarea


acestora în bilanţul contabil / Viorel Ţurcanu // Integrarea europeană şi
competitivitatea economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 10-11. – Rez. în lb. fr.

475. Nichita, Mirela. Problematizări privind prezentarea contului de profit


şi pierdere / Mirela Nichita // Integrarea europeană şi competitivitatea economică :
Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 41-44. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

476. Дорошкевич, Н. М. Развитие бухгалтерского учета в условиях


глобализации / Н. М. Дорошкевич // Integrarea europeană şi competitivitatea
economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 24-26. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 347)

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


477. Beşliu, Iurie. Interferenţa aspectelor pe termen lung şi scurt a politicii
întreprinderii în contextul stabilirii strategiei şi tacticii financiare / Iurie Beşliu //
100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Economie şi sociologie. – 2004. – Nr 3. – P. 41-50 : tab. – Rez. în lb. engl. –


Bibliogr. : 7 tit.

478. Slobodeanu, Nelly. Diagnosticul şi evaluarea riscului operaţional :


[analiza econ.-financ. a întreprinderii] / Nelly Slobodeanu // Integrarea europeană şi
competitivitatea economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 54-57 : tab. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 5 tit.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon
479. Ataman, Petru. Industria zahărului. Probleme şi perspective / Petru
Ataman // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 2. – P. 10-11.

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE
480. Olărescu, Dumitru. Coordonatele cinematografice ale unui destin :
[al Domnitorului Moldovei Dimitrie Cantemir] / Dumitru Olărescu // Pergament. –
Ch., 2004. – P. 150-160. – Bibliogr. în notele de subsol.

78 MUZICĂ
481. Dicusar, Nina. George Enescu în slujba muzicii : [despre opera
ilustrului compozitor rom.] / Nina Dicusar // Cugetul. – 2004. – Nr 4. – P. 53-57. –
Bibliogr. : 5 tit.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Artă scenică
482. Baracci, Petru. UNITEM-ul între prezent şi perspectivă : [interviu cu
artistul poporului P. Baracci, preş. Uniunii Teatrale din Moldova] / consemnare de
Constantin Mardare // Masca. – 2004. – P. 71-74 : fotogr.

483. Dănilă, Aurelian. Din istoria operei Chişinăuiene : [fragm. din cartea
în curs de apariţie] / Aurelian Dănilă // Masca. – 2004. – P. 19-23.
101
Februarie 2005 ≡ February 2005

484. Feodorenco, Victoria. "Luceafărul" şi principiile teatralităţii


Vahtangoviene / Victoria Feodorenco // Masca. – 2004. – P. 87-92.

485. Mândru, Gheorghe. Clasic şi modern în Teatrul "B. P. Hasdeu" din


Cahul / Gheorghe Mândru // Masca. – 2004. – P. 36-39 : fotogr.

486. Stojilo, Gheorghe. Teatrul Armatei Naţionale în pas cadenţat /


Gheorghe Stojilo // Masca. – 2004. – P. 58 : fotogr.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


487. Popov, Larisa. "Sînt o pasăre care niciodată n-a ştiut de colivie..." :
[dialog cu campioana olimpică la canotaj acad. L. Popov] / consemnare de Otilia
Brăduţeanu // Moldova. – 2005. – Nr 1/2. – P. 66-67. – Text şi în lb. rusă.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.112.2 Literatură germană
488. Raspe, Erich. Păstorul de albine şi urşii; Prima mea călătorie pe Lună
: [povestioare] / Erich Raspe // "a"MIC". – 2005. – Nr 2. – Supl.

821.135.1 Literatură română


489. Eliade, Mircea. Corigenţa : [fragm. din "Romanul adolescentului
miop"] / Mircea Eliade // "a"MIC". – 2005. – Nr 2. – Supl.

490. Manolescu, Nicolae. Cititul şi scrisul : [proză] / Nicolae Manolescu //


Noi. – 2005. – Nr 2. – P. 13-16 : fotogr. – Contin. Începutul : Nr 1. – 2004.

491. Pann, Anton. Sania : [povestire] / Anton Pann; des. de Isai Cârmu //
Alunelul. – 2005. – Nr 2. – P. 7.

492. Teodoreanu, Ionel. Legenda lebedelor : [fragm. din cartea "Jucării


pentru Lily"] / Ionel Teodoreanu // a"MIC". – 2005. – Nr 2. – Supl.
102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


493. Beşleagă, Vladimir. Hoţii din apartamente... : [proză] / Vladimir
Beşleagă // Sud-Est Cultural. – 2004. – Nr 4. – P. 59-77.

494. Borzin, Aurica. Autoportret; Atâta humă... : [versuri] / Aurica Borzin;


des. de Violeta Zabulică // Noi. – 2005. – Nr 2. – P. 8 : fotogr.

495. Brescanu, Iulian. "Mugetul locomotivei..."; "Lumina palidă..."; "Fu, zi,


atât de trecătoare, ...": [versuri] / Iulian Brescanu; des. de Violeta Zabulică // Noi. –
2005. – Nr 2. – P. 9 : fotogr.

496. Busuioc, Aureliu. D-ale vânătorii : poveşti vânătoreşti şi alte


istorioare / Aureliu Busuioc // Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr 3. – P. 16-43 : fotogr.

497. Butnaru, Leo. Drumul cu hieroglife : jurnal / Leo Butnaru // Sud-Est


Cultural. – 2004. – Nr 4. – P. 98-128. – Contin. Începutul : Nr 3.

498. Cărare, Petru. Iepuraşul curajos; Cine şi ce strigă; Graurul; Fulgul de


nea; Poveste veche; Eu port puşca mea cu mine; Puiul de urs; Vântul pe mare :
[parodii] / Petru Cărare; des. de Rodica Plămădeală // Alunelul. – 2005. – Nr 2. – P.
2-3.

499. Chiriac, Vlad. Un strigăt la primul cântat al cocoşilor : nuvelă / Vlad


Chiriac // Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr 3. – P. 197-204 : fotogr.

500. Filip, Iulian. Mioriţa : [tragedie] / Iulian Filip // Viaţa Basarabiei. –


2004. – Nr 3. – P. 74-86 : fotogr.

501. Gugel, Anatol. De ce se închină cocostârcul în faţa Soarelui :


[povestire] / Anatol Gugel // "a"MIC". – 2005. – Nr 2. – Supl.

502. Nicu, Ghenadie. Despre acel mărunt catastif; Eram acolo foarte mulţi
pe şes; Dimineaţa foarte devreme îmi reprogramez eforturile; În promiscuitatea
unor mari mişcări provizorii; Câteodată simţi foarte bine lichiditatea cuvintelor; Dacă

103
Februarie 2005 ≡ February 2005

e vorba să-ţi descriu în amănunţime condiţia de furnal prăpădit printre gunoaie :


[versuri] / Ghenadie Nicu // Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr 3. – P. 193-196.

503. Rotăraş, Gheorghe. La moartea artistului : [versuri] / Gheorghe


Rotăraş // Masca. – 2004. – P. 64 : fotogr.

504. Rucan, Lora. Tu, înger...; Pe valea plângerii; Întemniţată; Ca-n rit;
Dacă-aş şti de ce mă doare; "Ca mută, oarbă cârtiţă mai stau..."; Nu ştiu : [versuri] /
Lora Rucan // Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr 3. – P. 44-48 : fotogr.

505. Saka, Serafim. Viaţa e un teatru trist : [fragm. din romanul-fapt "Pe
mine mie redă-mă"] / Serafim Saka // Sud-Est Cultural. – 2004. – Nr 4. – P. 46-58.
– Contin. Începutul : Nr 3.

506. Scobioală, Aurel. Cu vaca la şcoală : [fragm. din cartea "Scriitorii


când erau copii"] / Aurel Scobioală; des. de Rodica Plămădeală // Alunelul. – 2005.
– Nr 2. – P. 2-3.

507. Şalari, Ariadna. Unde eşti, copilărie? : [roman] / Ariadna Şalari //


Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr 3. – P. 91-127. – Sfârşit. Începutul : Nr 2.

508. Teleucă, Victor. Improvizaţia nisipului : [gânduri] / Victor Teleucă //


Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr 3. – P. 184-192 : fotogr.

509. Ţopa, Efimia. Despre Ioana şi Ion; Brâul de flori; Toamnă cu iubire;
Se lasă ceaţa; Ritual; Soluţie; Cina reptilelor; Am mai pierdut un prieten; Numai
nişte cuvinte : [versuri] / Efimia Ţopa // Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr 3. – P. 87-90
: fotogr.

510. Ţurcanu, Valeriu. Sonet; Pământ : [versuri] / Valeriu Ţurcanu //


Masca. – 2004. – P. 65.

511. Voinicescu Sotski Dumonceau, Victor. La moartea regizorului


Andrei Băleanu : [versuri] / Victor Voinicescu Sotski Dumonceau // Masca. – 2004.
– P. 64.

821.135.1(478).09 Critică şi istorie literară

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

512. Cimpoi, Mihai. Clipe de graţie cu Grigore Vieru : [la 70 de ani] / Mihai
Cimpoi // Moldova. – 2005. – Nr 1/2. – P. 23-25 : fotogr. – Text şi în lb. engl., rusă.

513. Ciocanu, Ion. Vasile Leviţchi : [poetul, publicistul, traducătorul (1921-


1997)] / Ion Ciocanu // Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr 3. – P. 49-57 : fotogr. –
Bibliogr. : 5 tit.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


514. Grecov, Iurie. Aşa cum a fost : [fragm. din cartea în curs de apariţie] /
Iurie Grecov; trad. de Sergiu Bolduratu // Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr 3. – P. 134-
146 : fotogr.

821.163.2(478) Literatură bulgară din Republica Moldova


515. Burlac-Vâlcanov, Petru. Trec printre legende; Eu nu trăiesc pentru
onor; "Premiul Nobel"; În memoriam; Cărăbuş; Brâncuşi – spre infinit; Balcanii :
[versuri] / Petru Burlac-Vâlcanov; trad. de Anatol Ciocanu // Viaţa Basarabiei. –
2004. – Nr 3. – P. 128-133 : fotogr.

821.581 Literatură chineză


516. Băţul cu cap de taur : [poveste chineză] // Alunelul. – 2005. – Nr 2. –
P. 6.

517. Din poezia chineză contemporană / trad. de Leo Butnaru // Sud-Est


Cultural. – 2004. – Nr 4. – P. 129-134. – Cuprins : Floarea soarelui în răsărit; În
grădina florii de prăsad; Lângă vechiul tun / Tan Zhaochun; Sunetele naturii; Norul;
Începutul cu finalul legându-se / Choi Laisheung; Nenumitul / Yu Dingping; Fetiţa
crescătorului de duzi / Fu Zhixiang; Scoică / Jin Wenluan; Ploaie peste acoperiş /
Wei Xu; Fluviul / Zhao Fujun; Făcând turul unei cariere de piatră roşie / Jing Xinge;
Descătuşarea oarecărei lumini solare / Ren Shaoyun; Copacul ce creşte în auzul
pământului / Zhu Lukun; Lotus uscat / Vi Jun.

105
Februarie 2005 ≡ February 2005

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
(Vezi Nr 396)

930.85 Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor


(Vezi Nr 296)

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
518. Ciubucciu, Vlad. Cartea neamului Cantemir / Vlad Ciubucciu //
Pergament. – Ch., 2004. – P. 121-129. – Bibliogr. în notele de subsol.

519. Gorbatovschi, Maria. Documente Cantemireşti în Arhiva Naţională a


Republicii Moldova / Maria Gorbatovschi // Pergament. – Ch., 2004. – P. 161-178. –
Bibliogr. în notele de subsol.

520. Nemerenco, Valeriu. Istoria localităţii Buiucani – ca mijloc de


educaţie patriotică / Valeriu Nemerenco // Pergament. – Ch., 2004. – P. 37-42.

521. Potlog, Vladimir. Dimitrie Cantemir – istoricul / Vladimir Potlog //


Pergament. – Ch., 2004. – P. 121-122. – Bibliogr. în notele de subsol.

522. Stefanov, Nicolae. Descrierea fondului nr. 88 "Adunarea deputaţilor


nobilimii din gubernia (până la 1873 – regiunea) Basarabia, Chişinău, 1822-1917" /
Nicolae Stefanov // Pergament. – Ch., 2004. – P. 202-210. – Bibliogr. în notele de
subsol.
(Vezi de asemenea Nr 273, 275, 296)

94(498) Istoria României


(Vezi Nr 273, 518-19, 521)

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

107
Februarie 2005 ≡ February 2005

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ NR 2-2005"

Brînză, Sergiu 371-72


A
Bucur, Vasile 468
Agafiţa, Vladimir 312 Bujor, Nicolae 306
Albou, A. F. 419 Bujor, Victor 306
Amihalachioaie, Gheorghe 393 Bulgari, Valeriu 306
Andriuţă, C. 436 Bulgaru, V. 407
Anghel, Gabriela 354 Bulimaga, V. 427
Antohi, A. 432 Bunu, I. 405
Ataman, Petru 479 Burada, Corneliu 469
Avram, Maria-Carmen 466 Burlac-Vâlcanov, Petru 515
Buşmachiu, Eugenia 315
B Busuioc, Aureliu 496
Babuci, V. 449 Butnaru, Leo 497, 517
Badâr, I. 258 Buzdugan, Artur 259, 261
Badinter, E. 261
C
Bahnarel, I. 433
Bajerean, Eudochia 467 Calenic, A. 14
Baracci, Petru 482 Cantemir, Dimitrie (280, 480)
Barbăneagră, Alexei 357 Cara, Elena 299
Bălaşa, D. 438 Caragacian, Veaceslav 316
Băncilă, Natalia 313 Cartofeanu, Ş. 261
Belostecinic, Grigore 342 Casian, Ion 303
Belyavskaya, G. 420 Caţcan, Ştefan 283
Beşleagă, Vladimir 493 Cauş, Lidia 470
Beşliu, Iurie 477 Căldare, Dimitrie 273
Boariu, Angela 314 Căldare, Dumitru 280
Bobână, Gheorghe 280 Cărare, Petru 498
Bodiul, Aliona 397-98 Cărăuş, Vădim 304
Boincean, Boris 460 Cechina, Ecaterina 471
Bolduratu, Sergiu 514 Cheban, D. 422
Bolea, Zinaida 437 Chiriac, T. 428
Bondar, Y. L. 421 Chiriac, Vlad 499
Bordeianu, Leo 289 Chirtoacă, Natalia 359
Borzin, Aurica 494 Chistruga, B. 310
Botezatu, Mihai 345 Chistruga, Boris 346
Brăduţeanu, Otilia 487 Chistruga, E. 445
Brescanu, Iulian 495 Choi Laisheung 517

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cimpoi, Mihai 512 E


Ciobanu, Anatol 365
Eftodi, Mihai 291
Ciocanu, Anatol 515
Eliade, Mircea 489
Ciocanu, Ion 513
Eminescu, Mihai (289)
Ciubucciu, Vlad 518
Enescu, George (481)
Ciurea, A. 438
Eţco, Constantin 282
Cobăneanu, Sergiu 366
Eţco, Ludmila 283, 404
Cobzari, Ludmila 348
Codreanu, D. 408 F
Cojocaru, S. 436
Cojocaru, Vadim 413 Feodorenco, Victoria 484
Copăceanu, R. 406 Filip, Iulian 500
Corghenci, Ludmila 274 Filip, Nelly 349
Corj, Mihai 323 Florescu, Marian 355
Cozin, Nicolae 337 Fonoberova, M. 423
Creţu, Anatol 305 Fotescu, Stanislav 400
Crijanovschi, Emilia 275 Fu Zhixiang 517
Cristescu, Marian 265 Fuior, Elena 326
Crivoi, Aurelia 414 G
Cuciureanu, Gheorghe 262
Cuhal, Radu 324 Gagauz, Olga 302
Cuhal, Veronica 324 Galetescu, E. 440
Cuzneţov, Larisa 403 Galupa, Dumitru 445
Gamurari, Vitalie 360
D Ghelbet, V. 428
Daniliuc, Natalia 404 Gheorghe, Ch. 261
Danilov, Nicolae 457 Gorbatovschi, Maria 518
Dascaliuc, Daniela 313 Gorobievschi, Svetlana 350
Dănilă, Aurelian 483 Grabarovschi, Ludmila 472
Dicusar, Nina 481 Graur, Anatol 473
Dilion, Marcela 399, 417 Grecov, Iurie 514
Diordiev, A. 420 Gremalschi, A. 408
Dobzeu, Mina 290 Gribincea, Alexandru 355
Dolea, Igor 373 Grigorencu, Ala 356
Drăgănel, Angela 276 Grosu, A. 441
Drăguţ, Elisabeta 374 Grosu, Gurie (Mitropolit al Basarabiei)
Duca, Gheorghe 260 [295]
Dulghieru, O. 450 Gudumac, E. 449
Dulschi, I. 358 Gudumac, V. 450
Dumitrescu, Ilie 301 Gugel, Anatol 501
Gutsul, I. S. 424
109
Februarie 2005 ≡ February 2005

Guţu, Olga 316 Manolescu, Nicolae 490


Guţu, Vladimir 316 Mardare, Constantin 482
Mariţ, Alexandru 378
H
Martîniuc, Cristina 369
Harea, Ruslan 473 Maxim, Ion 334
Harea, Vasile 462 Mazilu, Mirela 418
Hârbu, Eduard 309 Melnic, Boris 284-85
Hioră, Gheorghe 367 Melnic, Georgeta 347
Hotineanu, M. 442 Melnic, Oleg 347
Hotineanu, V. 429, 443 Mereuţă, Ion 286-87, 305
Hurjui, J. 439 Mihoci, Vasile 370, 379
Milicenco, Stela 298
I Mîrza, Veaceslav 380
Iancu, Anica 418 Mitroi, Ştefan 292
Ionescu, Vladimir-Codrin 315 Mocanu, I. 408
Iordache, Florin 355 Muntean, Valeriu 395
Istrati, S. 281 Munteanu, Liuba 306
Muraru, Elena 415
J
N
Jalbă, A. 449
Jin Wenluan 517 Nacu, A. A. 445
Jing Xinge 517 Nacu, A. G. 445
Kleinknecht, Natalia 298 Naval, Elvira 335
Nazarciuc, Adriana 293
L Negrei, Ion 409
Laba, Victoriţa 439 Nemerenco, Valeriu 520
Lazari, L. 368 Nichita, Mirela 475
Lazari, V. 368 Nicu, Ghenadie 502
Leonte, A. 435 O
Leviţchi, Vasile (513)
Lionte, C. 439 Ojovanu, Vitalie 430
Lişman, Iurie 396 Olărescu, Dumitru 480
Lopotenco, Violeta 351 Oprea, N. 442
Lozovanu, D. 423 Oprea, V. 442
Osoianu, Tudor 381
M
P
Macari, I. 375
Magherescu, Delia 376 Palii, L. 443
Maimescu, Sava 377 Pann, Anton 491
Mamana, C. 422 Pârţachi, Ion 300-01
Mândru, Gheorghe 485 Pârvan, Pintilie 460
110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Păşcanu, Angela 425 Snegureac, Lilia 362


Pelipeţcaia, Carolina 394 Stancu, M. 444
Petrovici, V. 449 Stefanov, Nicolae 522
Pisaniuc, Maia 336 Sterpu, Mihaela 426
Plămădeală, Rodica 498, 506 Stojilo, Gheorghe 486
Pogoneţ, Vadim 431
Ş
Popov, Larisa 487
Popovici, Gheorghe 456 Şalari, Ariadna 507
Potlog, Vladimir 521 Şimanovici, M. 411
Şorodoc, L. 439
R
Ştefan cel Mare şi Sfînt (Domnitor al
Radionov, Vladimir 462 Moldovei) [409]
Raischi, V. 410 Ştefănescu, Daniela-Elena 301
Raspe, Erich 488 Ştefârţă, Natalia 338
Rău, Alexe 277 Şubă, Alexandru 425
Ren Shaoyun 517
T
Rîvneac, V. 450
Rocşoreanu, Carmen 426 Tan Znaochun 517
Roşca, A. 436 Taraş, Jana 363
Roşca, Andrei 434 Teleucă, Victor 508
Roşca, Rodica 308 Teodoreanu, Ionel 492
Rotăraş, Gheorghe 503 Tiron, Rodica 352
Rotaru, Anatol 262
Rotaru, Mihai 337 Ţ
Rotaru, Parascovia 294 Ţapoc, Vasile 273, 288
Rucan, Lora 504 Ţârdea, Teodor 287
Rusnac, Gheorghe 415 Ţiganaş, Ion 382
Rusu, Elena 353 Ţopa, Efimia 509
Rusu, Viorel 366 Ţurcanu, Gh. 412
Ţurcanu, Valeriu 510
S
Ţurcanu, Viorel 474
Sadovskii, A. P. 421
Saka, Serafim 505 U
Saulea, Aurel 306 Ungureanu, Teodor 401
Savciuc, Oxana 413 Urâtu, Ştefan 364
Sclifos, Constantin 416
Scobioală, Aurel 506 V
Secrieru, Vasile 296 Vi Jun 517
Silvestru, Cătălin 266 Vicol, Petru 297
Slobodeanu, Nelly 478 Vidaicu, Mihaela 383
Slonovschi, Vitalie 361
111
Februarie 2005 ≡ February 2005

Vieru Grigore (512) Г


Vizitiu, V. 405
Гараева, С. 446, 45129
Voinicescu Sotski Dumonceau, Victor
Георгица, Р. 267-68, 270
511
Гордейчук, В. 446
Voinea, Gheorghe 353
Гросу, Ф. П. 453
X Гырла, Л. 387
Xu Wei 517 Д
Y Дикусар, А. И. 454
Димитренко, Е. 459, 463
Yu Dingping 517
Дорошкевич, Н. М. 476
Z Драгомир, Наталья 339
Zabulică, Violeta 495 З
Zbârnea, Svetlana 278
Земшман, А. 461
Zhao, Fujn 517
Zhu Lukun 517 К
Zubov, V. I. 419
Карпов, Н. 388
А Карпов, Трофим 386
Кику, Надежда 340
Айрапетян, А. 384
Киося, Т. П. 341
Александренко, Е. 388
Кожухарь, И. А. 453
Ананич, В. 385
Андреев, В. Н. 447 Л
Андриеш, А. 263
Леманова, Н. 461
Б Лукашевич, В. 389
Лукьянченко, Надежда 343
Бадинтер, Е. 311
Лукьянчиков, Е. 390
Барбэнягрэ, Алексей 386
Бежан, М. 451 М
Бивол, В. 264
Моложен, В. 268-70
Бобанова, Ж. И. 454
Болога, М. К. 453 Н
Братко, Д. 461
Братухина, А. 464 Новик, Сергей 343
Буздуган, А. 446 П
Бурцева, С. 464
Переверза, Е. 391
В Попушой, И. С. 458
Варзарь, Андрей 402 Постолатий, В. 452

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Р Ф
Редкозубова, Г. 451 Фотенко, В. 268, 270-72
С Ц
Сокольников, Б. Е. 465 Цынцару, Н. И. 454
Степин, Александр 343
Ч
Сытник, С. 268
Часнок, С. 392
Т
Ш
Тодорогло, Дмитрий 344
Шкилев, В. 271
У
Унгуряну, В. 448

113
Februarie 2005 ≡ February 2005

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 2-2005

1. "a "MIC". – 2005. – Nr 2


2. Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 1, 2
3. Alunelul. – 2005. – Nr 2
4. Avocatul Poporului. – 2005. – Nr 1/2
5. Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematica. – 2004. – Nr 3
6. Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 1
7. Contribuţii în formarea structurilor inovaţionale de dezvoltare devansată. – Ch.,
2004. – [04-1888]
8. Cugetul. – 2004. – Nr 4
9. Curierul medical. – 2005. – Nr 1
10. Demnitatea – valoare supremă a omului şi naţiunii. – Ch., 2004. – [04-1534]
11. Economie şi sociologie. – 2004. – Nr 3
12. Foaie matematică. – 2004. – Nr 6
13. Integrarea europeană şi competitivitatea economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – [04-
1594]
14. Intellectus. – 2004. – Nr 4
15. Justiţia Constituţională în Republica Moldova. – 2004. – Nr 4
16. Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 1
17. Luminătorul. – 2006. – Nr 1
18. Magazin bibliologic. – 2004. – Nr 3/4
19. Masca. – Ch., 2004. – [04-624]
20. Moldova. – 2005. – Nr 1/2
21. Noi. – 2005. – Nr 2
22. Pergament. – Ch., 2004. – [04-1977]
23. Rev. de Sănătate Mintală. – 2004. – Nr 2
24. Rev. Naţ. de Drept. – 2004. – Nr 12; 2005. – Nr 1
25. Sud-Est Cultural. – 2004. – Nr 4
26. Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr 3
27. Закон и жизнь. – 2005. – Nr 1
28. Электронная обработка материалов. – 2004. – Nr 6

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE NEWSPAPER


GAZETĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

NR 2
FEBRUARIE 2005 FEBRUARY
(512-1180)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
512. Tarlev, Vasile. Ştiinţa va accelera dezvoltarea economică :
discursul premierului V. Tarlev, rostit la sesiunea Asambleii Acad. de Şt. // Moldova
suverană. – 2005. – 2 febr.

513. Гэинэ, Борис. Академическая ассамблея : о II-й сессии Ас-


самблеи Акад. наук Молдовы : [интервью с гл. учен. секретарем Б. Гэинэ и
президентом Акад. наук Молдовы Георгием Дука] / записала Евгения Амам-
баева // Экон. обозрение. – 2005. – 4 февр. – Р. 16.

514. Кордон, Клод. Упадок науки в Европе : [ст. бывш. президента


Европ. ассоц. развития науки и пересмотра отношений между наукой и об-
вом] / Клод Кордон // Экон. обозрение. – 2005. – 11 февр. – Р. 21.

515. Тарлев, Василе. Василе Тарлев : "Призываю научную общест-


венность всецело включиться в решение проблем национальной экономики" :
выступление премьер-министра Респ. Молдова на II Ассамблеи АН Респ.
Молдова // Независимая Молдова. – 2005. – 1 февр.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


516. Владимирова, Алена. Интернет во благо : [по материалам
междунар. симпозиума "Управление использованием Интернета", Кишинэу] /

115
Februarie 2005 ≡ February 2005

Алена Владимирова; фот. Ульяна Вележенкова // Кишин. новости. – 2005. – 11


февр. – Р. 5.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


517. Filip, Iulian. Magnetismul, frumuseţea şi dramatismul diversităţii :
[cultura şi soc.] / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2005. – 24 febr. – P.6.

518. Muchembled, Robert. Mitul demoniac, un factor de unitate


culturală : [conf. ţinută pe 13 dec. 2004 la Univ. de Stat din Chişinău de prof.
francez la Univ. Paris-XIII] / Robert Muchembled; trad. din fr. de Em. Galaicu-Păun
// Contrafort. – 2005. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 23-24.

519. Muscă, Mona. Cum schimbăm imaginea României în lume :


[prezenţa culturală a României : reluat din "Jurnalul naţ."] / Mona Muscă // Gazeta
românească. – 2005. – 14 febr. – P. 11.

520. Мадан, Вячеслав. Придет ли в культуру весна? : [интервью с


министром культуры Молдовы В. Мадан] / беседовала Нелли Торня // Кишин.
новости. – 2005. – 4 февр. – Р. 4.

02 BIBLIOTECONOMIE
521. Filip, Iulian. Bibliotecarele fericite şi neîmpăcate între cărţi şi
oameni întrebători de carte / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2005. – 17 febr. – P. 3.

522. Gheorghiţă, Nadina. "Ştefan cel Mare" invită la colaborare pe


tărâm cultural : [activitatea Bibl. publice "Ştefan cel Mare", mun. Chişinău] / Nadina
Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 9 febr. – P. 8.

523. Михайло, Лариса. Книга нужна, как хлеб и вода : [деятельность


б-ки "А. Донич", мун. Кишинэу] / Лариса Михайло // Capitala = Столица. – 2005.
– 12 февр. – P. 5.

061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii


524. Ciubotaru, Valentin. "Cel mai bun profesor al fermierului este
fermierul" : [despre activitatea org. neguvernamentale "Bios" : interviu cu V.

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ciubotaru, dir. executiv] / consemnare : Vasile Odoleanu // Moldova suverană. –


2005. – 9 febr. +504(478)

525. Petrova, Marina. Noi valenţe ale expoziţiei "Fabricat în Moldova" :


[interviu cu M. Petrova, şef Dir. târguri şi expoziţii a Camerei de Comerţ şi Ind.] //
Dezvoltarea. – 2005. – 11 febr. – P. 3.

526. Батлер, Вера. Мистер Люцифер : [о междунар. деятельности


Джорджа Сороса : перепеч. из "Nort Star Compass"] / Вера Батлер // Коммер-
сант plus. – 2005. – 4 февр. – Р. 16.
(Vezi de asemenea Nr 612)

070 Ziaristică. Presă


527. Saharneanu, Valeriu. Preşedintele comunist şi Institutul
Democratic al Presei : incompatibilitate perfectă / Valeriu Saharneanu // Gazeta
românească. – 2005. – 7 febr. – P. 2.

528. Реницэ, Валериу. "Молдпрес" – 65 лет в ритме страны : [ин-


тервью с генер. дир. "Молдпрес" В. Реницэ] // Независимая Молдова. – 2005. –
18 февр. – Р. 4.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
529. Букун, Николае. Торгуешь надеждой? Делай это правильно :
[психол. аспекты : интервью с д-ром психол. наук Н. Букун] / записала Наталья
Дубина // Деловая газета. – 2005. – 9 февр. – Р. 9.

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


(Vezi Nr 1055)

117
Februarie 2005 ≡ February 2005

2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
530. Alexei II (Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii). Mesajul
Sinodului Episcopiilor către cinstiţii monahi şi către toată Biserica ortodoxă
credincioasă rusă : sinodul Episcopiilor Bisericii Ortodoxe Ruse 3-8 oct. 2004 /
patriarh Alexei II al Moscovei şi al întregii Rusii // Curierul ortodox. – 2005. – 10
febr. – P. 2.

531. Carrel, Alexis. Studiu despre rugăciune; Canaaneanca : [puterea


de vindecare a rugăciunii : reluat din "Formula AS" şi "Ziua"] / Alexis Carrel //
Gazeta românească. – 2005. – 28 febr. – P. 17.

532. Cimpoi, Mihai. Ziditorul de Dumnezeu pentru românii de


pretutindeni : [Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la 90 de ani de la
naştere] / Mihai Cimpoi // Lit. şi arta. – 2005. – 3 febr. – P. 1.

533. Cojocaru, Viorel. Parohia Ciuciulea, raionul Glodeni şi


personalităţile care au activat în cadrul ei / Viorel Cojocaru // Curierul ortodox. –
2005. – 10 febr. – P. 6. – Va urma.

534. Crăciun, Victor. P.F. Teoctist – Patriarhul românilor : la 90 de ani


de viaţă / Victor Crăciun // Lit. şi arta. – 2005. – 3 febr. – P. 1, 7.

535. Filaret. Părintele Filaret Ciobanu la 70 de ani : [interviu cu părintele


Filaret din Costeşti] / consemnare : Eugen Onicov // Altarul credinţei. – 2005. – 28
febr. – P. 4.

536. Fuştei, Nicolae. Istoria simbolurilor de credinţă : [lecţie de


catehizare] / Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2005. – 10 febr. – P. 7.

537. Garbuz, Vasile (protoiereu-mitrofor). Cu acest mesaj vin din


propria-mi conştiinţă... : [mesajul lui V. Garbuz, protoiereu-mitrofor, paroh la
biserica Sf. Ioan Teologul] // Moldova suverană. – 2005. – 17 febr.; Tineretul
Moldovei. – 2005. – 17 febr. – P. 3.

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

538. Savatie (Baştovoi) (ieromonah). Cu simplitate şi smerenie să


iertăm, să iubim, să răbdăm... : interviu cu ieromonahul Savatie (Baştovoi) /
consemnare : Igor Pânzaru, Nicolae Fuştei, Ludmila Covali // Curierul ortodox. –
2005. – 10 febr. – P. 3, 7.

539. Teoctist (patriarhul Bisericii Ortodoxe Române). "Viaţa mea am


închinat-o Bisericii" : [convorbire cu Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române : reluat din "Adevărul"] / interviu de Lelia Munteanu //
Gazeta românească. – 2005. – 14 febr. – P. 17.

29 RELIGII NE-CREŞTINE
540. Peck, Antony. Interviu cu Secretarul General al Federaţiei baptiste
Europene, Antony Peck // Cuvântul adevărului = Слово истины. – 2005. – Febr.
(Nr 2). – P. 4.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
541. Даний, Тудор. "Мы не меняем правила игры" : [результаты ин-
тернет-опроса : интервью с генер. дир. независ. информ. социол. службы
"Opinia" Т. Даний] / записала Юлия Васильковская // Независимая Молдова. –
2005. – 9 февр.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


311 Statistică
542. Voronin, Vladimir. Domeniul statisticii necesită o restructurare
radicală : [din discursul preş. Rep. Moldova Vladimir Voronin la colegiul Dep.
Statistică şi Sociologie] // Moldova suverană. – 2005. – 15 febr.

543. Воронин, Владимир. Глава государства выступает за корен-


ное преобразование системы статистики : [из выступления Президента Респ.
Молдова В. Воронина на заседании коллегии Департамента Статистики и Со-
циол.] // Независимая Молдова. – 2005. – 15 февр.
119
Februarie 2005 ≡ February 2005

314 Demografie. Studiul populaţiei


544. Gorelova, Elena. Negru şi mai puţin negru : [migraţia forţelor de
muncă] / Elena Gorelova // Vocea poporului. – 2005. – 11 febr. – P. 5; Голос
народа. – 2005. – 11 февр. – Р. 5.

545. Sieben, Peer. Peer Sieben : "Azi, populaţia R. Moldova putea fi de


cinci milioane" : [interviu cu dir. regional al Fondului Naţiunilor Unite pentru
Populaţie] / consemnare : Ina Prisăcaru // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 25 febr. –
P. 24.

546. Боери, Тито. Игра в иммиграцию : [ст. проф. экономики ун-та


Боккони в Милане] / Тито Боери // Экон. обозрение. – 2005. – 11 февр. – Р. 21.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
547. Школьников, Алексей. Революция "сверху" : [развитие ин-
форм. общ-ва] / Алексей Школьников // Кишин. обозреватель. – 2005. – 3
февр. – Р. 3.

32 POLITICĂ
548. Molnar, Gusztav. Restructurări geopolitice : [relaţii Ucraina – Rusia
– SUA : reluat din "Cotidianul"] / Gusztav Molnar // Gazeta românească. – 2005. –
14 febr. – P. 11.

549. Vieru, Boris. Noi proiecte ruseşti de confiscare a libertăţii


popoarelor / Boris Vieru // Gazeta românească. – 2005. – 7 febr. – P. 2.

323/324 Politică internă


550. Boguş, Denis. Revoluţia orange din Ucraina a prefigurat viitorul
unei bune părţi din spaţiul post-sovietic : [interviu cu D. Boguş, dir. gen. al Agenţiei
"Interactiv PR Group", image-maker al lui Victor Iuşcenko, preş. Ucrainei] / interviu
de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 16 febr.

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

551. Butnaru, Leo. Fantomele ţarist-feudale bântuie Rusia : [aspecte


soc.-pol.] / Leo Butnaru // Contrafort. – 2005. – Ian.-Febr. (Nr 1-2). – P. 2.

552. Morăraş, Mihai. "Gloria să vă fie dovada valorii!" : [situaţia


românilor din Bucovina : scris. deschisă, adresată Preş. Ucrainei Victor Iuşcenko] /
Mihai Morăraş // Lit. şi arta. – 2005. – 17 febr. – P. 3.

553. Partole, Claudia. Azi voi scrie cu gândul la Unire pentru domnul
Toma Istrati / Claudia Partole // Unirea. – 2005. – 24 febr. – (Supl. al ziarului "Lit. ş
arta")

554. Евстафьев, Дмитрий. Россия – Украина. Ответ либералам /


Дмитрий Евстафьев // Экон. обозрение. – 2005. – 11 февр. – Р. 20.

555. Каневский, Евгений. Украина получила правительство рефор-


маторов / Евгений Каневский // Молд. ведомости. – 2005. – 9 февр. – Р. 6.

556. Цвик, Маргарита. Образ отсутствующей действительности :


[обществ.-полит. отношения государств СНГ] / Маргарита Цвик // Независимая
Молдова. – 2005. – 10 февр.
(Vezi de asemenea Nr 585)

323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova


557. Alegeri parlamentare 2005 în Republica Moldova : [ancheta
"Contrafort" cu oameni politici şi de cultură : Nicolae Negru, Nicolae Chirtoacă,
Constantin Cheianu, ...] / consemnare : Vasile Gârneţ // Contrafort. – 2005. – Ian.-
Febr. (Nr 1/2). – P. 12-19.

558. Amihalachioaie, Gheorghe. Să începem a guverna ca lumea :


interviu cu Gh. Amihalachioaie, preş. Consiliului Baroului de Avocaţi din Rep.
Moldova / a dialogat Aurelia Peru // Centrum Moldova. – 2005. – Febr. (Ed. spec.).
– Idem şi în lb. rusă.

559. Andronic, Nicolae. Cine va pune un cuvânt pentru sat? : [interviu


cu N. Andronic, liderul Partidului Ţărănesc din Moldova] / consemnare : Petru
Oglindă // Moldova suverană. – 2005. – 16 febr. – P. 3; Săptămîna. – 2005. – 18
febr. – P. 14; Timpul de dimineaţă. – 2005. – 18 febr. – P. 9.
121
Februarie 2005 ≡ February 2005

560. Andronic, Nicolae. Nicolae Andronic : "Noi vrem să rezolvăm


problemele oamenilor" : [aspecte preelectorale : interviu cu liderul Partidului
Ţărănesc Democrat Creştin din Moldova] // Săptămîna. – 2005. – 25 febr. – P. 12-
13.

561. Asarov, Boris. "The Basic Link" – o nouă abordare a soluţionării


conflictului transnistrean : [art. preş. Asoc. Transnistrene "Pro Europa"] / Boris
Asarov // Glasul naţiunii. – 2005. – 10 febr. – P. 1-2.

562. Baucher, Richard. Pentru o campanie electorală şi alegeri libere şi


corecte în Moldova : declaraţia lui R. Baucher, Purtător de Cuvânt al Dep. de Stat al
SUA // Democraţia. – 2005. – 22 febr. – P. 1.

563. Bârlădeanu, Nicolae. Alegătorii au înţeles că unica noastră şansă


este Europa şi au învăţat să discearnă adevărul de minciună : [interviu cu N.
Bârlădeanu, candidat în deputaţi pe lista PPCD pentru alegerile parlamentare din
2005] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 21 febr.

564. Blocul Electoral "Moldova Democrată". Lista candidaţilor la


funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare
din 6 martie 2005 din partea Blocului electoral "Moldova Democrată" : înregistrată şi
modificată prin hotărîrile Comisiei Electorale Centrale nr. 612 din 8 ian. 2005 şi nr.
770 din 4 febr. 2005 // Moldova suverană. – 2005. – 16 febr. – P. 4.

565. Blocul Electoral "Patria-Родина". Lista candidaţilor la funcţia de


deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 6
martie 2005 din partea Blocului electoral "Patria-Родина" format de Partidul
Socialiştilor din RM (PSRM) şi Partidul Socialist din Moldova (PSM) : înregistrată şi
modificată prin hotărârile Comisiei Electorale Centrale nr. 644 din 13 ian. 2005 şi nr.
819 din 10 febr. 2005 // Moldova suverană. – 2005. – 16 febr. – P. 5.

566. Blocul "Moldova Democrată". Consiliul Coordonator. Apel


pentru urgentarea monitorizării internaţionale a alegerilor parlamentare din
Republica Moldova : către Consiliul Europei, OSCE, misiunile diplomatice
acreditate la Chişinău // Săptămîna. – 2005. – 4 febr. – P. 10; Jurnal de Chişinău. –
2005. – 4 febr. – P. 15; Opinia. – 2005. – 8 febr. – P. 4.
122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

567. Bogatu, Petru. Exit-poll-ul, un panaceu? : [opinii despre sondajul


care va fi efectuat la 6 martie] / Petru Bogatu // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 3 febr.

568. Bogatu, Petru. Nelegiuitul război al sondajelor : [aspecte


electorale] / Petru Bogatu // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 24 febr.

569. Bogatu, Petru. Schimbare înşelată : [aspecte electorale] / Petru


Bogatu // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 14 febr.

570. Butnaru, Tudor. Tudor Butnaru : "Diacov nu a colaborat niciodată


cu securitatea" : [aspecte electorale : interviu cu ex-ministrul Securităţii Rep.
Moldova] // Opinia. – 2005. – 22 febr. – P. 1-2.

571. Butnaru, Val. Revoluţia Mărţişorului : [aspecte electorale] / Val


Butnaru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 22 febr. – P. 5.

572. Butnaru, Val. Schimbări de peisaj : [coaliţii electorale] / Val Butnaru


// Jurnal de Chişinău. – 2005. – 1 febr. – P. 5.

573. Butnaru, Val. Şansa fără şansă : [aspecte soc.-pol.] / Val Butnaru //
Jurnal de Chişinău. – 2005. – 11 febr. – P. 8.

574. Candidaţi pentru alegerile parlamentare din 2005 : [din partea


Blocului "Moldova Democrată" : anchetă] / pentru conformitate : Veronica Gorincioi
// Democraţia. – 2005. – 22 febr. – P. 2-3. – Cuprins : Comuniştii ne hrănesc cu
gogoşi şi-şi caută de interesele lor / Alexandru Florenţa; Chiar sub ochii noştri se
produce o fraudare indirectă a alegerilor / Oleg Serebrian; "Blocul "Moldova
Democrată" – o şansă pentru viitorul nostru / Valentina Holban.

575. Cheianu, Constantin. Hunta de catifea : [lecţia guvernării


comuniste] / Constantin Cheianu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 1 febr. – P. 12.

576. Cheianu, Constantin. Încă o dată despre oportunismul


intelectualilor : [aspecte electorale] / Constantin Cheianu // Jurnal de Chişinău. –
2005. – 22 febr. – P. 11.

123
Februarie 2005 ≡ February 2005

577. Chiriac, Adriana. În primul rând, trebuie să lichidăm analfabetismul


: [aspecte electorale : interviu cu A. Chiriac, consilier municipal, candidat în deputaţi
din partea PPCD] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 3 febr.

578. Cimpoi, Mihai. Comedia electorală : [aspecte soc.-pol.] / Mihai


Cimpoi // Gazeta românească. – 2005. – 21 febr. – P. 3.

579. Cimpoi, Mihai. Lumea a strigat : "Jos comuniştii!" : [aspecte


preelectorale : interviu cu academicianul M. Cimpoi] / interviu realizat de Rodica
Mahu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 22 febr. – P. 10.

580. Cimpoi, Mihai. Mihai Cimpoi : "Actuala guvernare desconsideră


cultura şi valorile naţionale" : [interviu cu academicianul, preş. Uniunii Scriitorilor din
Moldova] / consemnare : Mariana Raţă // Opinia. – 2005. – 8-14 febr. – P. 4.

581. Cinci motive pentru care ţăranii din Moldova aleg Partidul Ţărănesc
: [platformă electorală a PŢDM] // Moldova suverană. – 2005. – 18 febr.

582. Ciobanu, Raisa. Circul : [aspecte electorale] / Raisa Ciobanu // Lit.


şi arta. – 2005. – 17 febr. – P. 3.

583. Ciobanu, Raisa. Embleme, embleme, embleme : [aspecte


electorale] / Raisa Ciobanu // Lit. şi arta. – 2005. – 24 febr. – P. 1.

584. Ciobanu, Victor. Victor Ciobanu : "Este campania electorală cea


mai marcată de abuzuri din istoria alegerilor în Moldova" : [interviu cu membrul
Biroului Central al PSDM] / interviu de Ion Sambriş // Jurnal de Chişinău. – 2005. –
4 febr. – P. 12 ; Socius. – 2005. – Febr. (Ed. specială). – P. 2-3.

585. Ciurea, Cornel. Despre necesitatea schimbării politice : [pe


marginea lucrărilor "mesei rotunde" int. "Tinerii în sprijinul schimbărilor :
învăţămintele ultimelor alegeri din România şi Ucraina", Chişinău] / Cornel Ciurea //
Democraţia. – 2005. – 22 febr. – P. 4.

586. Ciurea, Cornel. Prăpăd electoral; Cum se câştigă alegerile / Cornel


Ciurea // Democraţia. – 2005. – 8 febr. – P. 1, 3.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

587. Clapatiuc, Eugenia. Mi-am ascultat inima şi am făcut aşa cum mi-a
dictat conştiinţa : [interviu cu E. Clapatiuc, cel mai tânăr candidat la funcţia de
deputat pe lista PPCD] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 8
febr.

588. Corai, Tatiana. Avem nevoie de împăcare, nu de dezbinări :


[aspecte soc.-pol.] / Tatiana Corai // Democraţia. – 2005. – 15 febr. – P. 4.

589. Corai, Tatiana. Chipuri şi clipuri electorale / Tatiana Corai //


Democraţia. – 2005. – 22 febr. – P. 4.

590. Corduneanu, Alexandru. Cea mai mare fraudă a acestei campanii


este deteriorarea structurii statului de drept : [interviu cu poetul A. Corduneanu,
vicepreş. al Asoc. "Răsăritul României"] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid.
naţ. – 2005. – 24 febr.

591. Dabija, Nicolae. Au fost vreodată democraţii la putere?! : [aspecte


soc.-pol.] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 17 febr. – P. 1.

592. Dabija, Nicolae. Cartea neagră a corupţiei comuniste : [aspecte


soc.-pol.] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 24 febr. – P. 1-2;Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 25 febr. – P. 8; Ziarul de gardă. – 2005. – 24 febr. – P. 6.

593. Dabija, Nicolae. Vânzătorii de iluzii : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae


Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 3 febr. – P. 1.

594. Danii, Tudor. În ţările civilizate, exit-poll-urile sunt realizate de, cel
puţin, 2-3 instituţii sociologice diferite : [interviu cu T. Danii, dir. gen. al Serviciului
Independent de Sociologie şi Inf. "Opinia"] / interviu realizat de Natalia Costaş //
Flux : cotid. naţ. – 2005. – 23 febr.

595. Diacov, Dumitru. Dumitru Diacov : "Şansele Moldovei sunt legate


de o guvernare democrată" : [interviu cu omul politic] / consemnare : Nina Josu //
Lit. şi arta. – 2005. – 24 febr. – P. 7.

125
Februarie 2005 ≡ February 2005

596. Dohot, Daniel. "Tinerii de azi sunt conştienţi şi vor participa activ la
vot" : [interviu cu D. Dohot, preş. Org. de Tineret "Noua Generaţie"] / interviu de
Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 1 febr.

597. Dungaciu, Dan. Dileme electorale şi post-electorale la Chişinău /


Dan Dungaciu // Flux : ed. de vineri – 2005. – 25 febr. – P. 8; Gazeta românească.
– 2005. – 28 febr. – P. 6.

598. Durrieu, Josette. Josette Durrieu : "S-au creat condiţii ca această


campanie electorală să fie una dezechilibrată" : [pe marginea vizitei de
documentare în Rep. Moldova a raportorului Adunării Parlamentare a Consiliului
Europei pentru Rep. Moldova] // Democraţia. – 2005. – 8 febr. – P. 5.

599. Fetescu, Andrei. Crearea condiţiilor pentru participarea la scrutin


nu înseamnă goană după votanţi / Andrei Fetescu // Moldova suverană. – 2005. –
22 febr. – P. 5.

600. Fiodorov, Ion. Râşniţa : [situaţia din Transnistria : aspecte


electorale] / Ion Fiodorov // Lit. şi arta. – 2005. – 24 febr. – P.3.

601. Grebenşcikov, Victor. Guvernele rele sunt alese de persoanele


care nu participă la alegeri : [aspecte electorale : interviu cu V. Grebenşcikov,
candidat pe lista PPCD pentru alegerile parlamentare] / consemnare : Liliana
Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 17 febr.

602. Grec, I. Opoziţiei i se năzare autoritarism. În atac asupra lui a pornit


primitivismul clasic : [art. deputatului în Parlamentul Rep. Moldova] / I. Grec //
Comunistul. – 2005. – 11 febr. – P. 8; Коммунист. – 2005. – 11 февр. – Р. 11.

603. Grosu, Lora. Lora Grosu : "Cu 13 lei pentru 1 ha de pământ,


ţăranul îşi poate procura o coadă de sapă" : [aspecte electorale : interviu cu
candidatul pe lista Blocului "Moldova Democrată"] // Opinia. – 2005. – 8 febr. – P. 1-
2.

604. Guvernul ascunde adevărul despre restanţele salariale : [material


al Dep. analiză economică al Blocului "Moldova Democrată"] // Săptămîna. – 2005.
– 11 febr. – P. 19.
126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

605. Holban, Eugen. Minorităţile din Republica Moldova ca cetăţeni şi


electori : scris. din Paris / Eugen Holban // Lit. şi arta. – 2005. – 3 febr. – P. 2.

606. Ilaşcu, Ilie. Un adevăr din prima sursă : [secvenţe din interviul
fostului deţinut politic în Transnistria I. Ilaşcu, publ. de Centrul de Monitorizare şi
Analiză Strategică la 27 ian. 2004] / interviu realizat de Igor Pînzaru // Glasul
naţiunii. – 2005. – 24 febr. – P. 2. – (Supl. "Combatantul"; Nr 2)

607. Josanu, Efim. Amoralitatea politicii : [aspecte soc.-pol.] / Efim


Josanu // Lit. şi arta. – 2005. – 17 febr. – P. 3.

608. Klipii, Igor. Mesajul comuniştilor dezvăluie o mentalitate retrogradă


: [interviu cu I. Klipii, dir. executiv al Inst. de Studii Europene din Moldova] / pentru
conformitate : Veronica Gorincioi // Democraţia. – 2005. – 15 febr. – P. 3.

609. Lisnic, Eleonora. Doar 3 formaţiuni au şanse clare să treacă


pragul electoral : [materiale ale sondajului sociologic] / Eleonora Lisnic // Gazeta
românească. – 2005. – 21 febr. – P. 3.

610. Lista candidaţilor independenţi la funcţia de deputat în Parlamentul


Republicii Moldova pentru alegerile din 6 martie 2005, înregistraţi de Comisia
Electorală Centrală // Moldova suverană. – 2005. – 25 febr. – P. 5.

611. Manole, Vasile. Singura lumină este Soarele : [aspecte electorale :


interviu cu V. Manole, membru al Biroului permanent al Partidului Social-Liberal] /
pentru conformitate : Veronica Gorincioi // Democraţia. – 2005. – 8 febr. – P. 15.

612. Mereacre, Sorin. "Vrem să exportăm democraţia americană în R.


Moldova" : [participarea la scrutinul electoral din 6 martie : interviu cu S. Mereacre,
reprezentantul Fundaţiei "Eurasia" (USAID) în R. Moldova] / a dialogat Octavian
Sergentu // Glasul naţiunii. – 2005. – 10 febr. – P.1- 2.

613. Mihalache, Corneliu. Microscopul european şi campania electorală


moldovenească / Corneliu Mihalache // Moldova suverană. – 2005. – 8 febr.

127
Februarie 2005 ≡ February 2005

614. Mişcarea social-politică Republicană "Равноправие". Lista


candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile
parlamentare din 6 martie 2005 din partea Mişcării social-politice Republicane
"Равноправие" : înregistrată şi modificată prin hotărârea Comisiei Electorale
Centrale nr. 678 din 18 ian. 2005 // Moldova suverană. – 2005. – 17 febr.

615. Morris, Dick. Dick Morris : Alegerile din Moldova au fost câştigate
de către PPCD, pe străzile Kievului : [interviu cu expertul în domeniul relaţiilor
publice] // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 18 febr. – P. 2.

616. Negru, Nicolae. "Duşul" rusesc : [implicaţia Federaţiei Ruse în


alegerile parlamentare din Rep. Moldova] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. –
2005. – 22 febr. – P. 6.

617. Negru, Nicolae. Fanfara militară în alegeri : [aspecte soc.-pol.] /


Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 4 febr. – P. 6.

618. Nicolenco, Olga. Uniţi-vă cu cei care s-au unit! : [aspecte


electorale : art. preş. Org. regionale Chişinău a Partidului Social-Liberal] / Olga
Nicolenco // Democraţia. – 2005. – 8 febr. – P. 15.

619. Oboroceanu, Ion. Principalul e crearea de condiţii egale :


[activitatea Consiliului electoral de circumscripţie Căuşeni] / Ion Oboroceanu //
Moldova suverană. – 2005. – 11 febr.

620. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova. Lista candidaţilor


la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile
parlamentare din 6 martie 2005 din partea Partidului Comuniştilor Republicii
Moldova : înregistrată şi modificată prin hotărârile Comisiei Electorale Centrale nr.
584 din 30 dec. 2004, nr. 615 din 11 ian. 2005 şi nr. 768 din 4 febr. 2005 // Moldova
suverană. – 2005. – 15 febr.

621. Partidul Dreptăţii Social-Economice din Moldova. Lista


candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile
parlamentare din 6 martie 2005 din partea Partidului Dreptăţii Social-Economice din
Moldova : înregistrată prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 795 din 8
febr. 2005 // Moldova suverană. – 2005. – 23 febr.
128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

622. Partidul Popular Creştin Democrat. Lista candidaţilor la funcţia de


deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 6
martie 2005 din partea Partidului Popular Creştin Democrat : înregistrată şi
modificată prin hotărârile Comisiei Electorale Centrale nr. 594 din 4 ian. 2005 şi nr.
769 din 4 febr. 2005 // Moldova suverană. – 2005. – 16 febr. – P. 4.

623. Partidul Republican din Moldova. Lista candidaţilor la funcţia de


deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 6
martie 2005 din partea Partidului Republican din Moldova : înregistrată prin
hotărârea Comisiei Electorale Centrale Nr. 739 din 8 febr. 2005 // Moldova
suverană. – 2005. – 22 febr. – P. 4.

624. Partidul Social Democrat din Moldova. Lista candidaţilor la


funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare
din 6 martie 2005 din partea Partidului Social Democrat din Moldova : înregistrată şi
modificată prin hotărârile Comisiei Electorale Centrale nr. 614 din 11 ian. 2005 şi nr.
796 din 8 febr. 2005 // Moldova suverană. – 2005. – 16 febr. – P. 5.

625. Partidul Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova. Lista


candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile
parlamentare din 6 martie 2005 din partea Partidului Ţărănesc Creştin Democrat
din Moldova : înregistrată şi modificată prin hotărârile Comisiei Electorale Centrale
Nr 730 din 1 febr. 2005 şi Nr 772 din 4 febr. 2005 // Moldova suverană. – 2005. –
22 febr. – P. 4.

626. Partidul Uniunea Muncii "Patria-Родина". Lista candidaţilor la


funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare
din 6 martie 2005 din partea Partidului Uniunea Muncii "Patria-Родина" :
înregistrată şi modificată prin hotărârile Comisiei Electorale Centrale Nr 717 din 28
ian. 2005 şi Nr 834 din 15 febr. 2005 // Moldova suverană. – 2005. – 22 febr. – P. 4.

627. Pavlicenco, Vitalia. Maşina îi va strivi chiar pe autorii trucajelor :


[corectitudinea alegerilor parlamentare] / Vitalia Pavlicenco // Glasul naţiunii. –
2005. – 10, 17 febr. – P. 2.

129
Februarie 2005 ≡ February 2005

628. Popa, Iulius. Ştefan cel Mare, poftit la "slujba comunistă" : aspecte
soc.-pol.] / Iulius Popa // Lit. şi arta. – 2005. – 24 febr. – P. 3.

629. Roşcovanu, Eugen. Oamenii sînt cei care vor aduce primăvara.
Iată de ce "Primăvara vine!" : [aspecte electorale : interviu cu E. Roşcovanu,
membru al Biroului Central al PSDM] / consemnare : Constantin Olteanu //
Săptămîna. – 2005. – 4 febr. – P. 11, 20; Socius. – 2005. – Febr. (Ed. specială). –
P. 3

630. Saharneanu, Valeriu. A doua şansă a revoluţiei democratice :


[aspecte soc.-pol.] / Valeriu Saharneanu // Gazeta românească. – 2005. – 28 febr.
– P. 2.

631. Saharneanu, Valeriu. Eficienţa votului nostru / Valeriu Saharneanu


// Gazeta românească. – 2005. – 14 febr. – P. 2.

632. Saharneanu, Valeriu. Soluţia comunistă a Electoralei 2005 :


minciună, intimidare, abuz de putere / Valeriu Saharneanu // Gazeta românească. –
2005. – 21 febr. – P. 2.

633. Slivinschi, Victor. Un student independent în Parlament? : [interviu


cu V. Slivinschi, candidat independent la funcţia de deputat în Parlamentul Rep.
Moldova] / interviu realizat de Lira Zinschi // Gazeta studenţească. – 2005. – 15
febr. – P. 4.

634. Sprânceană, Vitalie. "Naţionalismul" la alegerile din 6 martie /


Vitalie Sprânceană // Opinia. – 2005. – 22 febr. – P. 5.

635. Stavinschi, Liuba. La Floreşti, autorităţile locale ne-au întâlnit cu


ostilitate : [aspecte electorale : interviu cu L. Stavinschi, candidat la funcţia de
deputat în Parlamentul Rep. Moldova din partea PPCD] / interviu de Liliana Popuşoi
// Flux : cotid. naţ. – 2005. – 23 febr.

636. Suceveanu, Arcadie. Arcadie Suceveanu : "Ştiu câte ore au rămas


până la căderea comunismului" : [intelectualul şi politica : interviu cu vicepreş.
Uniunii Scriitorilor din Moldova] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 25 febr. – P. 19.
130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

637. Şarban, Vladimir. Interviu din închisoare : [interviu cu V. Şarban,


secretar al Consiliului Municipal Chişinău, deţinut în arest] / interviu realizat de
Raisa Lozinschi // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 8 febr. – P. 1-2.

638. Şerpu, Valentina. Îmi ascult în permanenţă inima : [aspecte


electorale : interviu cu V. Şerpu, candidat PPCD pentru alegerile parlamentare] /
interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 22 febr.

639. Ştirbu, Eugen. "Comuniştii au învăţat de la Stalin că mai important


decât omul care votează este cel care numără voturile" : [interviu cu E. Ştirbu,
secretar gen. al PDM] // Opinia. – 2005. – 1-7 febr. – P. 1-2.

640. Tănase, Constantin. Cum se fraudează alegerile în Moldova /


Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 4 febr. – P. 10.

641. Ţilevici, Boris. Opoziţia are şanse mari în scrutinul actual :


[aspecte electorale : interviu cu B. Ţilevici, membrul delegaţiei Letoniei la APCE] /
interviu realizat de Natalia Costaş // Flux : ed. de vineri – 2005. – 25 febr. – P. 6.

642. Uniunea Centristă din Moldova. Lista candidaţilor la funcţia de


deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 6
martie 2005 din partea Uniunii Centriste din Moldova : înregistrată şi modificată prin
hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 710 din 25 ian. 2005 // Moldova
suverană. – 2005. – 18 febr.

643. Untilă, Veaceslav. Veaceslav Untilă : "Un om politic trebuie să


vadă lucrurile în perspectivă" : [interviu cu vicepreş. Blocului electoral "Moldova
Democrată"] / interviu realizat de Dorian Furtună // Săptămîna. – 2005. – 18 febr. –
P. 8-9.

644. Urecheanu, Serafim. Cum să salvăm Moldova : interviu cu liderul


Blocului "Moldova Democrată" S. Urecheanu / consemnare : Ecaterina Cornilov //
Lit. şi arta. – 2005. – 24 febr. – P. 6.

131
Februarie 2005 ≡ February 2005

645. Urecheanu, Serafim. "De ce fel de stat avem nevoie?" : spicuiri din
interviul liderului Blocului Moldova Democrată S. Urecheanu // Moldova suverană. –
2005. – 25 febr. – P. 3.

646. Urecheanu, Serafim. De ce se teme Voronin? : [spicuiri din


dialogul purtat de liderul Blocului Moldova Democrată, S. Urecheanu, cu alegătorii
din satele Gura Galbenă şi Abaclia, raionul Cimişlia) / consemnare : Mariana Raţă //
Lit. şi arta. – 2005. – 17 febr. – P. 2.

647. Urecheanu, Serafim. Serafim Urecheanu : "Debarcarea


comuniştilor va deschide Moldova către lume" : interviu acordat de liderul politic al
Blocului "Moldova Democrată" şi primarul gen. al mun. Chişinău, pentru "Revista
naţ. de Administraţie Publică", Iaşi // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 25 febr. – P. 14.

648. Urecheanu, Serafim. Serafim Urecheanu : "Noi vom convinge


lumea că Moldova este o ţară harnică, inteligentă şi eficientă" : [interviu cu liderul
Blocului "Moldova Democrată"] // Săptămîna. – 2005. – 25 febr. – P. 6-8.

649. Vaculovschi, Ghenadie. Dacă suntem români, înseamnă că


suntem creştini : [interviu cu Gh. Vaculovschi, candidat pe lista PPCD la funcţia de
deputat în Parlamentul Rep. Moldova] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid.
naţ. – 2005. – 10 febr.

650. Volentir, Andrei. Controversele privind votul transnistrenilor /


Andrei Volentir // Democraţia. – 2005. – 8 febr. – P. 5.

651. Volentir, Andrei. Furtuna geopolitică din minţile înguste : [acvariul


politic basarabean] / Andrei Volentir // Democraţia. – 2005. – 1 febr. – P. 3.

652. Voronin, Vladimir. "Ce final va avea epidemia aceasta de


revoluţii?" : [fragm. dintr-un interviu cu V. Voronin, preş. Rep. Moldova, Radio
Europa Liberă, 8 febr. 2005] / interviu realizat de Eugen Tomiuc // Contrafort. –
2005. – Ian.- Febr. (Nr 1/2). – P. 3.

653. Voronin, Vladimir. Ne interesează doleanţele alegătorilor şi nu


combaterea oponenţilor politici : [electorala – 2005 : declaraţia preş. Partidului

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Comuniştilor din Moldova] / Vladimir Voronin // Moldova suverană. – 2005. – 10


febr.

654. Voronin, Vladimir. Noua generaţie nu trebuie să fie afectată de


probleme lingvistice : [alocuţiunea preş. Rep. Moldova, V. Voronin, la şedinţa
festivă, consacrată jubileului de 10 ani ai comunităţii bulgare, Taraclia] // Moldova
suverană. – 2005. – 1 febr.

655. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin : Am demonstrat că sîntem un


popor! : [interviu cu liderul Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova : republ. din
"Кишин. новости", 18 febr. 2005] / consemnare : Vlad Moraru // Comunistul. –
2005. – 23 febr. – P. 4-5; Коммунист. – 2005. – 23 февр. – Р. 6-7.

656. Андроник, Николае. Граждане Молдовы достойны лучшей


жизни на родине : [интервью с лидером Крестьян. партии Н. Андроник] / запи-
сал Дмитрий Чубашенко // Молд. ведомости. – 2005. – 23 февр. – Р. 1-2.

657. Андроник, Николай. Николай Андроник : "Нужно поставить го-


сударство под контроль народа" : [выступление лидера Крестьян. партии в
дебатах участников парламент. выборов на обществ. pадио] // Молд. ведомо-
сти. – 2005. – 16 февр. – Р. 1, 3.

658. Брутер, Владимир. Владимир Брутер : "Молдавские политики


не отвечают на запрос гражданского общества. Потому что этого запроса нет"
: [интервью с полит. аналитиком] / записала Ирина Астахова // Кишин. обозре-
ватель. – 2005. – 3 февр. – Р. 1-2.

659. Воронин, Владимир. Владимир Воронин : "Мы доказали, что


мы – народ!" : [интервью с президентом Респ. Молдова ] // Кишин. новости. –
2005. – 18 февр. – Р. 2.

660. Дораш, Виктор. Демократия – это выборы или постоянный


диалог / Виктор Дораш // Кишин. обозреватель. – 2005. – 24 февр. – Р. 2.

661. Доронин, Владимир. Последствия авторитарного правления


президента Воронина еще долго будут сказываться на судьбе Молдовы : [ин-

133
Februarie 2005 ≡ February 2005

тервью с депутатом парламента Респ. Молдова от ПКРМ В. Дорониным] / за-


писал Владимир Цеслюк // Коммерсант plus. – 2005. – 25 февр. – Р. 8.

662. Дьяков, Думитру. Думитру Дьяков : "Проще не ссорить людей,


нежели заставить любить друг друга" : [пробл. межэтн. отношений : интервью
с пред. Демократ. партии Молдовы] / беседовала Галина Трощук // Новое
время. – 2005. – 4 февр. – Р. 3.

663. Заявление Правительства Республики Молдова : об эскалации


напряженности в Приднестров. р-не // Независимая Молдова. – 2005. – 2
февр.

664. Иванов, Сергей. Живые и мертвые на службе коммунистиче-


ского агитпропа : странности предвыбор. кампании / Сергей Иванов // Коммер-
сант plus. – 2005. – 4 февр. – Р. 8.

665. Избирательный блок "Демократическая Молдова". Список


кандидатов в депутаты Парламента Республики Молдова на выборах Парла-
мента 6 марта 2005 года от избирательного блока "Демократическая Молдо-
ва" : [зарегистрирован и изменен постановлениями Центр. избират. комиссии
от 8 янв. 2005 г. Nr 612 и от 4 февр. 2005 г. Nr 770] // Независимая Молдова. –
2005. – 17 февр.

666. Избирательный блок "Patria-Родина". Список кандидатов в


депутаты Парламента Республики Молдова на выборах Парламента 6 марта
2005 года от избирательного блока "Patria-Родина", образованного Партией
социалистов РМ (ПСРМ) и Социалистической партии Молдовы (СПМ) : [заре-
гистрирован и изменен постановлениями Центр. избират. комиссии от 13 янв.
2005 г. Nr 644 и от 10 февр. 2005 г. Nr 819] // Независимая Молдова. – 2005. –
18 февр. – Р. 6.

667. Казанир, Виталий. "Даже самых широких границ произвола


уже не существует" : [интервью с кандидатом в депутаты парламента по спи-
скам Социал-демократ. партии Молдовы В. Казаниром] / записал Евгений
Степаненко // Молд. ведомости. – 2005. – 4 февр. – Р. 2; Socius. – 2005. –
Февр.– P. 2. – (Cпец. вып.).

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

668. Крестьянская Демократическая Христианская Партия Мол-


довы. Список кандидатов в депутаты Парламента Республики Молдова на
выборах Парламента 6 марта 2005 года от Крестьянской Демократической
Христианской Партии Молдовы : зарегистрирован и изменен постановления-
ми Центр. избират. комиссии от 1 февр. 2005 г. Nr 730 и от 4 февр. 2005 г. Nr
772 // Независимая Молдова. – 2005. – 22 февр. – Р. 3.

669. Мишин, Вадим. Социолианская защита : [обществ.-полит. ас-


пекты : интервью с вице-спикером парламента Респ. Молдова В. Мишиным] /
записал Евг. Мариан // Деловая газета. – 2005. – 9 февр. – Р. 4.

670. Мушук, Эдуард. Эдуард Мушук : "6 марта – это большой выбор
. Выбор того, по какому пути мы будем развиваться" : [интервью с президен-
том Ин-та нац. стратегии Молдовы, кандидатом в депутаты Парламента Респ.
Молдова от Социал-демократ. партии Молдовы] // Кишин. обозреватель. –
2005. – 17 февр. – Р. 5.

671. Нестерова, Оксана. Если бы выборы состоялись в ближайшее


воскресенье : [по материалам социол. опроса "Барометр обществ. мнения"] /
Оксана Нестерова // Экон. обозрение. – 2005. – 18 февр. – Р. 1-2.

672. Общественно-политическое движение "Равноправие". Спи-


сок кандидатов в депутаты Парламента Республики Молдова на выборах
Парламента 6 марта 2005 года от республиканского общественно-
политического движения "Равноправие" : [зарегистрирован и изменен поста-
новлением Центр. избират. комиссии от 18 янв. 2005 г. Nr 678] // Независимая
Молдова. – 2005. – 18 февр. – Р. 7.

673. Партия Коммунистов Молдовы. Список кандидатов в депута-


ты Парламента Республики Молдова на выборах Парламента 6 марта 2005
года от Партии Коммунистов Республики Молдова : [зарегистрирован и изме-
нен постановлениями Центр. избират. комиссии от 30 дек. 2004 г. Nr 584, от 11
янв. 2005 г. Nr 615 и от 4 февр. 2005 г. Nr 768] // Независимая Молдова. –
2005. – 16 февр. – Р. 3.

674. Партия социально-экономической справедливости Молдо-


вы. Список кандидатов в депутаты Парламента Республики Молдова на вы-
135
Februarie 2005 ≡ February 2005

борах Парламента 6 марта 2005 года от Партии социально-экономической


справедливости Молдовы : зарегистрирован и изменен постановлением
Центр. избират. комиссии от 8 февр. 2005 года, Nr 795 // Независимая Молдо-
ва. – 2005. – 23 февр. – Р. 4.

675. Петраке, Михай. Почему? : [выборы-2005 : ст. пред. Центрист.


Союза Молдовы] / Михай Петраке // Молд. ведомости. – 2005. – 23 февр. – Р.
5.

676. Позиция СДПМ относительно декларации председателя ПКРМ


В. Воронина о ходе избирательной кампании // Молд. ведомости. – 2005. – 18
февр. – Р. 2.

677. Попеску, Владимир. Молдова на распутье : [обществ.-полит.


ситуация] / Владимир Попеску // Кишин. обозреватель. – 2005. – 24 февр. – Р.
2.

678. Попеску, Владимир. У Молдовы есть только одно будущее –


демократическое : [обществ.-полит. аспекты] / Владимир Попеску // Кишин.
обозреватель. – 2005. – 10 февр. – Р. 4.

679. Республиканская партия Молдовы. Список кандидатов в де-


путаты Парламента Республики Молдова на выборах Парламента 6 марта
2005 года от Республиканской партии Молдовы : зарегистрирован постанов-
лением Центр. избират. комиссии от 8 февр. 2005 г., Nr. 793 // Независимая
Молдова. – 2005. – 24 февр. – Р. 3.

680. Ройбу, Зиновий. Западня для легковерных избирателей :


[предвыбор. тактика и стратегия ПКРМ] / Зиновий Ройбу // Коммерсант plus. –
2005. – 11 февр. – Р. 10-11.

681. Рошка, Юрие. Молдова в оранжевом : выборы-2005 : [интер-


вью с пред. Христианско-демократической нар. партии Ю. Рошка] / записала
Юлия Семенова (Юдович) // Независимая Молдова. – 2005. – 8 февр.

682. Социал-демократическая партия Молдовы. Список кандида-


тов в депутаты Парламента Республики Молдова на выборах Парламента 6
136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

марта 2005 года от Социал-демократической партии Молдовы : [зарегистри-


рован и изменен постановлениями Центр. избират. комиссии от 11 янв. 2005 г.
Nr. 614 и от 8 февр. 2005 г. Nr. 796] // Независимая Молдова. – 2005. – 17
февр.

683. Союз труда "Patria-Родина". Список кандидатов в депутаты


Парламента Республики Молдова на выборах Парламента 6 марта 2005 года
от Союза труда "Patria-Родина" : зарегистрирован и изм. постановлениями
Центр. избират. комиссии от 28 янв. 2005 г., Nr 717 и от 15 февр. 2005 года, Nr
834 // Независимая Молдова. – 2005. – 23 февр. – Р. 4.

684. Тхоров, Александр. Мал золотник, но дорог : [обществ.-полит.


ситуация в предвыбор. период] / Алексадр Тхоров // Коммерсант plus. – 2005.
– 11 февр. – Р. 3.

685. Унтилэ, Вячеслав. Вячеслав Унтилэ : "По своей натуре я – бо-


ец и никогда не изменял этой черте характера" : [интервью с вице-пред. Блока
"Демократ. Молдова"] // Кишин. обозреватель. – 2005. – 24 февр. – Р. 6.

686. Урекяну, Серафим. БДМ предлагает альтернативу : процвета-


ние страны в семье европейских государств : [беседа с лидером Блока Демо-
кратическая Молдова С. Урекяну] / беседовала Екатерина Корнилова // Кишин.
обозреватель. – 2005. – 17 февр. – Р. 4.

687. Урекяну, Серафим. Серафим Урекяну : "Блок "Moldova


Democrată" гарантирует достойный уровень жизни и евроинтеграцию к 2010
году : [интервью с лидером Блока "Moldova Democrată"] // Новое время. –
2005. – 4 февр. – Р. 3.

688. Христианско-демократическая партия Республики Молдо-


вы. Список кандидатов в депутаты Парламента Республики Молдова на вы-
борах Парламента 6 марта 2005 года от Христианско-демократической народ-
ной партии Республики Молдова : [зарегистрирован и изменен постановле-
ниями Центр. избират. комиссии от 4 янв. 2005 г. Nr 594 и от 4 февр. 2005 г. Nr
769] // Независимая Молдова. – 2005. – 16 февр. – Р. 3.

137
Februarie 2005 ≡ February 2005

689. Центристский Блок Молдовы. Список кандидатов в депутаты


Парламента Республики Молдова на выборах Парламента 6 марта 2005 года
от Центристского Союза Молдовы : зарегистрирован постановлением Центр.
избират. комиссии от 25 янв. 2005 г. Nr 710 // Независимая Молдова. – 2005. –
22 февр. – Р. 3.
(Vezi de asemenea Nr 739, 741, 824, 850, 982)

327 Relaţii internaţionale. Politică externă


690. A început consolidarea axei Bucureşti-Londra-Washington : [pe
marginea vizitei preş. României Traian Băsescu la Londra, 31 ian. 2005] / p.
realizată de Cristian Olteanu // Glasul naţiunii. – 2005. – 3 febr. – P. 1; 6.

691. Barrett, Jon. Istoria şi oamenii acestei ţări le vor aşeza pe toate la
locurile lor : interviu cu J. Barrett, lider de proiect din partea Uniunii Europene /
interviu realizat de Stan Lipcanu // Săptămîna. – 2005. – 4 febr. – P. 13.

692. Băsescu, Traian. "Nişte alegeri corecte pe 6 martie vor fi pentru noi
momentul de la care putem construi împreună drumul Moldovei către Europa
civilizată" : [interviu cu T. Băsescu, preş. României, Radio Europa Liberă, 19 febr.
2005] / interviu realizat de Eugen Tomiuc // Contrafort. – 2005. – Ian.-Febr. (Nr 1/
2). – P. 4.

693. Băsescu, Traian. Traian Băsescu : "Suntem un popor în două state


independente" : (fragm. din interviul acordat de Preş. României cotid. "Jurnalul
naţ.") // Gazeta românească. – 2005. – 14 febr. – P. 5.

694. Boag, Ian. Cetăţenii Moldovei au dreptul să-şi dorească să devină


europeni : [interviu cu I. Boag, şeful Delegaţiei Comisiei Europene în Rep. Moldova
cu sediul la Kiev] / interviu realizat de Diana Lungu // Moldova suverană. – 2005. –
11 febr.

695. Buttiglione, Rocco. Poliţia gândirii europene : [art. ex-ministrului


italian de Afaceri Europene : reluat din "Ziua"] / Rocco Buttiglione // Gazeta
românească. – 2005. – 28 febr. – P. 11.

696. Declaraţie de presă comună : [privind importanţa parteneriatului


strategic dintre Marea Britanie şi România : declaraţia Prim-ministrului Marii Britanii
138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Tony Blair şi a Preş. României Traian Băsescu] // Gazeta românească. – 2005. – 7


febr. – P. 5.

697. Diaconu, Sandu. Moldova – unul din subiectele discuţiilor


Băsescu-Blair : [pe marginea vizitei preş. României Traian Băsescu la Londra, 31
ian. 2005] / Sandu Diaconu // Lumea. – 2005. – 4 febr. – P. 8.

698. Eyal, Jonathan. NATO distribuie România într-un rol nou, ofensiv :
[interviu cu J. Eyal, analist la Inst. Regal pentru Studii de Securitate şi Apărare din
Londra : reluat din "Cotidianul"] // Gazeta românească. – 2005. – 28 febr. – P. 7.

699. Getto, Michael. IRI : o punte între SUA şi R. Moldova : interviu cu


M. Getto, Dir. de Program al Inst. Republican Int. / a dialogat : Vasile Năstase şi
Octavian Sergentu // Glasul naţiunii. – 2005. – 3 febr. – P. 1, 3.

700. Havel, Vaclav. III-VI. Multitudinea de culori a lumii contemporane /


Vaclav Havel // Săptămîna. – 2005. – 4, 11,18, 24 febr. – P. 3. – Art. 1: 21 ian.

701. Herlea, Alexandru. Integrarea Basarabiei în UE ar aduce "de la


sine" Unirea : [interviu cu A. Herlea, membru al Comitetului Executiv al
Internaţionalei Creştin Democrate : publ. cu presc. din "Ziua"] / consemnare : Victor
Roncea // Gazeta românească. – 2005. – 28 febr. – P. 7.

702. Lungu, Diana. Noua Ucraină ar putea avea o altă atitudine faţă de
regiunea transnistreană / Diana Lungu // Moldova suverană. – 2005. – 3 febr.

703. Manole, Corneliu. Balcanii de Vest visează la Uniunea Europeană


/ Corneliu Manole // Democraţia. – 2005. – 22 febr. – P. 9.

704. Manole, Corneliu. Ducatul care conduce Europa : [preluarea


preşedinţiei Uniunii Europene de către Marele Ducat de Luxemburg] / Corneliu
Manole // Democraţia. – 2005. – 1 febr. – P. 9.

705. Manole, Corneliu. Uniunea Europeană, un jucător global? /


Corneliu Manole // Democraţia. – 2005. – 8 febr. – P. 9.

139
Februarie 2005 ≡ February 2005

706. Oleinik, Boris. Poporul ucrainean a renăscut pe maidan : interviu


cu B. Oleinik, preş. delegaţiei Ucrainei la APCE, deputat în Rada Ucrainei din
partea partidului comunist / interviu realizat de Natalia Costaş // Flux : ed. de vineri.
– 2005. – 4 febr. – P. 6.

707. Osoianu, Ion. Cel mai mult m-a impresionat spiritul de echipă :
[vizita grupului din Rep. Moldova la NATO : interviu cu I. Osoianu, dir. executiv al
Casei Europei] // Democraţia. – 2005. – 1 febr. – P. 7.

708. Retegan, Mihai. România, între URSS şi NATO : [pe marginea


Tratatului rom.-sov. din febr. 1948 : reluat din "Jurnalul naţ."] / Mihai Retegan //
Gazeta românească. – 2005. – 14 febr. – P. 20. – (Arhivele britanice)

709. Severin, Adrian. "R. Moldova ar trebui să vadă în România


avocatul absolut al intereselor ei europene" : interviu cu Adrian Severin, membrul
delegaţiei României la APCE, preş. comisiei pentru relaţii externe a APCE, ex-
ministru de Externe al României / interviu realizat de Natalia Costaş // Flux : ed. de
vineri. – 2005. – 4 febr. – P. 6.

710. Socor, Vladimir. Nu există nici o legătură între hotărârea Dumei


Ruse şi rezoluţia Senatului american privind alegerile din Moldova : interviu acordat
agenţiei BASA-pres de V. Socor, analist politic american // Moldova suverană. –
2005. – 23 febr.; Tineretul Moldovei. – 2005. – 24 febr. – P. 1, 5.

711. Socor, Vladimir. Uniunea Europeană înaintează foarte timid în


Moldova : [art. analistului politic american] / Vladimir Socor // Moldova suverană. –
2005. – 11 febr.

712. Teodorescu, Filip. Filip Teodorescu : Aderarea la UE presupune


trecerea de la simpla opţiune şi retorică la fapte : [interviu cu ambasadorul
extraordinar şi plenipotenţiar al României în Rep. Moldova] / a dialogat Valeria
Scurtu // Dezvoltarea. – 2005. – 25 febr. – P. 2.

713. Teodorescu, Filip. România păşeşte ferm şi rapid spre Europa :


interviu cu Excelenţa sa dl F. Teodorescu, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar
al României în Rep. Moldova / consemnare : Iulia Bolea // Săptămîna. – 2005. – 4
febr. – P. 26.
140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

714. Vieru, Boris. Misterul politicii estice a lui Traian Băsescu :


[România în context int.] / Boris Vieru // Gazeta românească. – 2005. – 21 febr. – P.
2.

715. Бэсеску, Траян. Президент Румынии надеется стать другом


Путина : [отношения Бухареста и Москвы : интервью президента Румынии Т.
Бэсеску газете "Новые известия"] / записала Светлана Гамова // Коммерсант
plus. – 2005. – 18 февр. – Р. 8.

716. Елков, Олег. Для защиты своих соотечественников : [рос.-


молд. отношения] / Олег Елков // Коммерсант plus. – 2005. – 18 февр. – Р. 7.

717. Миникес, Стефан. Организация по безопасности и сотрудни-


честву в Европе важна для Молдовы. И Молдова важна для ОБСЕ : [ст. посла
США в ОБСЕ] / Стефан Миникес // Экон. обозрение. – 2005. – 4 февр. – Р. 21.

718. Опря, Флорин. В поисках черной кошки : [Россия и Приднест-


ровье : полит. коммент.] / Флорин Опря // Независимая Молдова. – 2005. – 11
февр. – Р. 3.

719. План действий ЕС – Молдова : [Брюссель, февр. 2005] // Неза-


висимая Молдова. – 2005. – 25 февр. – Р. 3-7.

720. Симонов, Владимир. Россия – США : поиск правил игры на


постсоветском пространстве / Владимир Симонов // Экон. обозрение. – 2005. –
4 февр. – Р. 20.

721. Сокор, Владимир. Владимир Сокор : Нет никакой связи между


заявлением российской Госдумы и резолюцией Сената США о выборах в
Молдове : интервью амер. политолога агентствам "БАСА-прес" и "МОЛД-
ПРЕС" // Независимая Молдова. – 2005. – 23 февр. – Р. 1-2.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


722. Blocul "Moldova Democrată". Eurointegrare cu o nouă guvernare
: proiectul – 2010 // Moldova suverană. – 2005. – 23 febr.

141
Februarie 2005 ≡ February 2005

723. Lungu, Diana. Moldova a semnat şansa la un viitor european : [pe


marginea Planului de Acţiuni cu Uniunea Europeană] / Diana Lungu // Moldova
suverană. – 2005. – 25 febr. – P. 1, 3.

724. Moldova va prelua Preşedinţia în Organizaţia Cooperării


Economice la Marea Neagră : [în perioada 1 mai – 31 oct. 2005] // Moldova
suverană. – 2005. – 25 febr. – P. 3.

725. Negru, Nicolae. Afacerea "sprijin politic pentru antirusism" : [relaţii


dintre Rep. Moldova şi Rusia] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 15
febr. – P. 6.

726. Negru, Nicolae. O nouă etapă, postceseistă, "postrusă" : [relaţii


moldo-ruse-ucrainene] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 25 febr. – P.
6.

727. Planul de Acţiuni UE – Moldova : recomandat pentru implementare


la Bruxelles, în cadrul celei de-a VII-a reuniuni a Consiliului de cooperare Rep.
Moldova – Uniunea Europeană // Moldova suverană. – 2005. – 25 febr. – P. 2; 4-5.

728. Vieru, Boris. Ce înseamnă Libertatea Basarabiei? / Boris Vieru //


Gazeta românească. – 2005. – 28 febr. – P. 2.

729. Vieru, Boris. Moldova, pe agenda imediată a lui George Bush /


Boris Vieru // Gazeta românească. – 2005. – 14 febr. – P. 2.

730. Бологов, Петр. Кишинев опустил перед СНГ железный занавес


: [акценты внешн. политики Молдовы] / Петр Бологов // Capitala = Столица. –
2005. – 26 февр. – P. 7.

731. Европейская интеграция – приоритет политики и стратегиче-


ская задача ПКРМ // Деловая газета. – 2005. – 9 февр. – Р. 5.

329 Partide şi mişcări politice


732. Herlea, Alexandru. "PPCD se bucură de foarte mare consideraţie
în familia creştin-democrată" : interviu cu A. Herlea, vicepreş. al Internaţionalei
Creştin-Democrate] // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 18 febr. – P. 6.
142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova


733. Muşuc, Eduard. Eduard Muşuc : "Duminică, vom lansa programul
nostru de guvernare" : [interviu cu membrul Biroului Central al Partidului Social-
Democrat din Moldova] / consemnare : Ina Prisăcaru // Timpul de dimineaţă. –
2005. – 4 febr. – P. 9; Socius. – 2005. – Febr. (Ed. specială). – P. 2.

734. Negru, Nicolae. Stânga. Independenţii : [forţele politice din Rep.


Moldova] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 11 febr. – P. 6.

735. Partidul Social Democrat din Moldova. Programul poporului de


edificare a statului de drept Social echitabil Democratic puternic – Republica
Moldova PRO PSDM // Socius. – 2005. – Febr. – P. 4-15 (Ed. specială); Idem în lb.
rusă. – P. 2-15. – (Cпец. вып.).

736. Petrache, Mihai. De ce Uniunea Centristă din Moldova participă


independent la alegerile parlamentare din 6 martie 2005? : [art. preş. UCM] / Mihai
Petrache // Centrum Moldova. – 2005. – Febr. (ed. spec.). – Idem şi în lb. rusă.

737. Petrenco, Grigore. "Nu ne aparţin greşelile PCUS" : [interviu cu Gr.


Petrenco, lider al Uniunii Tineretului comunist din Moldova] / interviu realizat de
Rodica Mahu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 4 febr. – P. 8.

738. Андроник, Николай. Кто замолвит слово за село? : [беседа с


лидером Крестьян. Демократ. Христиан. партии Молдовы Н. Андроник] //
Молд. ведомости. – 2005. – 18 февр. – Р. 3.

739. Общественно-политическое движение "Равноправие".


Предвыборная платформа "Равноправия" // Молд. ведомости. – 2005. – 16
февр. – Р. 5.

740. Разумов, Б. "Равноправие" : сомнения и надежды : [по


результатам 1-го съезда обществ.-полит. движения "Равноправие"] / Б.
Разумов // Коммерсант plus. – 2005. – 4 февр. – Р. 14.

143
Februarie 2005 ≡ February 2005

741. Урекяну, Серафим. Серафим Урекяну : "Блок "Демократиче-


ская Молдова" гарантирует достойный уровень жизни и евроинтеграцию к
2010-му году. С нынешней властью твердо ассоциируется лишь нищета" : [ин-
тервью с лидером Блока "Демократическая Молдова"] / записал Геннадий
Войген // Деловой меридиан. – 2005. – 2 февр. – Р. 2.
(Vezi de asemenea Nr 596, 620-26, 642, 665-66, 668, 672-76, 679-83,
685, 688-89)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
742. Фелпс, Эдмунд С. Экономика, основанная на фактах : [ст.
проф. политэкономии и дир. Центра капитализма и об-ва при Колумб. ун-те :
Project Syndicate, 2005] / Эдмунд С. Фелпс // Экон. обозрение. – 2005. – 25
февр. – Р. 21.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


743. Bodeanu, Maria. De-am avea finanţe, că specialişti în domeniu
avem : [dialog cu M. Bodeanu, dir. Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
Chişinău] / consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 2005. – 11 febr. – P.
5; Голос народа. – 2005. – 11 февр. – Р. 5.

744. Sainciuc, Sergiu. O problemă actuală – salarizarea : interviu cu S.


Sainciuc, prim-viceministru al Muncii şi Protecţiei Sociale / a intervievat Aneta
Voitun // Moldova suverană. – 2005. – 18 febr.

745. Sainciuc, Sergiu. Salariile continuă să se majoreze : interviu cu S.


Sainciuc, prim-viceministru al Muncii şi Protecţiei Sociale / pentru conformitate :
Aneta Voitun // Tineretul Moldovei. – 2005. – 17 febr. – P. 2.

746. Цуркан, Нина. "Удочка" для безработного : [интервью с генер.


дир. Нац. агентства занятости населения Н. Цуркан] / записала Наталья Дуби-
на // Деловая газета. – 2005. – 2 февр. – Р. 5.

331.105.44 Sindicate
747. Ceban, Emil. Alternativele sănătoase nu sunt condamnabile :
[mişcarea sindicală – încotro? : ancheta "VP" cu preş. comitetului sindical al Univ.
144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

de Stat de Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu"] / consemnare : Tamara Lupuşor


// Vocea poporului. – 2005. – 4 febr. – P. 3; Голос народа. – 2005. – 4 февр. – Р.
3.

748. Gînga, Mihail. Responsabilitatea socială a sindicatului : [rap. al


preş. Consiliului teritorial Ciocana, mun. Chişinău, al Federaţiei Sindicatelor
"Moldova-Business-Sind" la conf. de dare de seamă privind activitatea în perioada
anilor 2000-2004] / Mihail Gînga // Vocea poporului. – 2005. – 11 febr. – P. 3;
Голос народа. – 2005. – 11 февр. – Р. 3.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


749. Cazacu, Alexandru. Noapte fără sfârşit : interviu cu A. Cazacu,
fermier din satul Coşerniţa, raionul Criuleni / pentru conformitate : Aneta Grosu //
Ziarul de gardă. – 2005. – 17 febr. – P. 7.

750. Cibotaru, Valentin. Ţăranii duc lipsă de echipament agricol şi de


piaţă de desfacere : [interiu cu V. Cibotaru, preş. ONG "Bios"] / interviu realizat de
Lilia Zaharia // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 18 febr. – P. 7.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


751. Рошковану, Еужен. Еужен Рошковану : "В Молдове нет малого
бизнеса, а есть борьба за выживание" : [интервью с пред. Ассоц. малого биз-
неса] // Кишин. обозреватель. – 2005. – 10 февр. – Р. 5.

336 Finanţe
752. Patraş, Mihai. Republica Moldova are nevoie urgent de o bancă
ipotecară / Mihai Patraş // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 22 febr.

753. Куликова, Нина. Что ждет российскую банковскую систему /


Нина Куликова // Экон. обозрение. – 2005. – 4 февр. – Р. 20.

754. Патраш, Михай. Об ипотечном банке Молдовы / Михай Патраш


// Экон. обозрение. – 2005. – 11 февр. – Р. 18.

145
Februarie 2005 ≡ February 2005

755. Такий, Александр. Девять актуальных вопросов Ассоциации


банков к Национальному банку Молдовы / Александр Такий // Экон. обозре-
ние. – 2005. – 25 февр. – Р. 4.

756. Такий, Александр. Масштабное снижение ставок : [пробл. де-


неж. рынка] / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2005. – 18 февр. – Р. 4.

757. Такий, Александр. Полноценная кредитная карта для физиче-


ских лиц : [новые банков. продукты "Mobiasbanca"] / Александр Такий // Экон.
обозрение. – 2005. – 4 февр. – Р. 4.

758. Шикирлийская, Марина. Качество бюджетного планирования /


Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2005. – 4 февр. – Р. 7.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri.
759. Гайдар, Егор. Остановка экономического роста в России : [ст.
б. дир. Ин-та экономики России] / Егор Гайдар // Экон. обозрение. – 2005. – 4
февр. – Р. 21.

760. Караганов, Сергей. Россия : путь к Россия] / Сергей Караганов


// Экон. обозрение. – 2005. – 25 февр. – Р. 21.

761. Лерман, Цви. Сельское хозяйство : форма и содержание : [ст.


проф. департамента с.-х. экономики и менеджмента Иерусалим. ун-та
Хербью] / Цви Лерман // Экон. обозрение. – 2005. – 11 февр. – Р. 22.

762. Христенко, Виктор. Виктор Христенко : Есть ли в ЕЭП полити-


ка? : [Един. экон. пространство и геополит. пробл. : интервью с министром
пром-сти и энергетики Рос. Федерации : перепеч. из журнала "Евразия"] //
Коммерсант plus. – 2005. – 11 февр. – Р. 2.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


763. Bătrînu, Ion. Cu 8 milioane în plus, PIB [produsul intern brut] ar fi
atins cifra de 32 miliarde lei / Ion Bătrînu // Moldova suverană. – 2005. – 8 febr.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

764. David, Gheorghe. Sistemul energetic din Republica Moldova


rămâne vulnerabil în faţa ruşilor / Gheorghe David // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 8
febr.

765. Karpov, Ghenadi. Rubiconul moldovenesc : [starea economiei


Rep. Moldova] / Gh. Karpov // Comunistul. – 2005. – 4 febr. – P. 8; 9 febr. – P. 3;
16, 23 febr. – P. 6; 18, 25 febr. – P. 7; Коммунист. – 2005. – 4 февр. – Р. 8; 9
февр. – Р. 4; 11, 25 февр. – Р. 7; 16, 18 февр. – Р. 6; 23 февр. – Р. 9.

766. Postică, Iulian. Economia moldovenească şchioapătă din ce în ce


mai tare / Iulian Postică // Democraţia. – 2005. – 15 febr. – P. 11.

767. Voronin, Vladimir. Dezvoltarea economiei este o sarcină de


importanţă strategică : alocuţiunea dlui V. Voronin, preş. Rep. Moldova, la
ceremonia de inaugurare a Expoziţiei "Fabricat în Moldova – 2005" // Moldova
suverană. – 2005. – 17 febr.

768. Департамент статистики и социологии республики Молдо-


ва. Доклад о социально-экономическом развитии Республики Молдова в 2004
году : (печ. с сокр.) // Экон. обозрение. – 2005. – 25 февр. – Р. 34-43.

769. Коваленко, Ирина. Качество экономического роста : [макро-


экон. аспекты] / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2005. – 11 февр. – Р. 7.

770. Кожокару, Иоанна. Национальная программа "Satul


moldovenesc" – новый этап в жизни молдавского села / Иоанна Кожокару //
Dezvoltarea. – 2005. – 4 febr. – (Прил. на рус. яз.)

771. Могоряну, Николае. Тариф на электрическую энергию может


быть снижен : [ст. пред. Ассоц. потребителей энергии Молдовы] / Николае
Могоряну // Экон. обозрение. – 2005. – 4 февр. – Р. 18.

772. Муравский, С. Басни о благополучии, рассказанные на деся-


тилеевой купюре : [экон. аспекты соц. обеспечения пожилых людей] / С. Му-
равский // Кишин. обозреватель. – 2005. – 10 февр. – Р. 4.

147
Februarie 2005 ≡ February 2005

773. Смешная, Татьяна. Услуги "осваивают" ВВП : [макроэкон. ас-


пекты] / Татьяна Смешная // Деловая газета. – 2005. – 16 февр. – Р. 5.

774. Стабильным курсом развития : [из ежегодника "Соц.-экон. раз-


витие Респ. Молдова в 2004 году"] // Независимая Молдова. – 2005. – 10, 15,
17, 22, 23 февр. – Продолж. следует.

775. Тигинян, Георгий. Власть, которую выбирает народ : (соц.-


экон. аспект) / Георгий Тигинян // Capitala = Столица. – 2005. – 9 февр. – P. 7.

776. Тодорогло, Дмитрий. Кризис в сельском хозяйстве отменяется


: [ст. министра сел. хоз-ва и пищ. пром-сти Респ. Молдова] / Дмитрий Тодорог-
ло // Деловая газета. – 2005. – 23 февр. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 751)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
777. Припа, Марчел. Новые горизонты старого рынка : [интервью с
дир. Центр. рынка мун. Кишинэу М. Припа] / записала Анна Семенова // Неза-
висимая Молдова. – 2005. – 24 февр. – Р. 4.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


778. Activitatea de comerţ exterior a RM în anul 2004 : [inf. a Dep.
Vamal] // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 22 febr. – P. 6.

779. Niculai, Nadejda. "Asycuda-World" : doi paşi înainte : interviu cu N.


Niculai, locotenent-colonel al serviciului vamal, şef adjunct al Centrului Inf.
Specializat "Vama" / pentru conformitate : Valentin Portas // Curierul vamal =
Таможенный вестник. – 2005. – 8 febr. – P. 4. – Idem în lb. rusă. – 22 febr. – P. 2.

780. Procop, Eugen. Relaţiile "vamale" moldo-ucrainene – într-o nouă


fază / Eugen Procop // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 8 febr. –
P. 2. – Idem în lb. rusă. – 22 febr. – P. 2.

781. Purice, Dorin. "Moldova ar putea fi o potenţială rută de tranzit


pentru substanţe nucleare" : (interviu cu D. Purice, consilier al dir. gen. al Dep.
148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Vamal) / pentru conformitate : Valentin Portas // Curierul vamal = Таможенный


вестник. – 2005. – 22 febr. – P. 5.

782. Trofăilă, Corneliu. Introducerea şi scoaterea bunurilor de pe


teritoriul RM : [art. şefului adjunct al Dir. drept vamal şi relaţii externe] / Corneliu
Trofăilă // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 22 febr. – P. 3. – Va
urma.

783. Карб, Тони. Тони Карб : "Постараемся улучшить имидж тамо-


женной системы Молдовы в мире" : [интервью с гл. советником Посольства
США в Респ. Молдова по вопросам таможни] / взял интервью Валентин Пор-
тас // Таможенный вестник. – 2005. – 8 febr.

784. Энгелен, Люк. Люк Энгелен : "Молдове нужно создавать бла-


гоприятный имидж" : [интервью с постоян. представителем молд.-бельгий.
торг. палаты в Молдове] / записала Евгения Амамбаева // Экон. обозрение. –
2005. – 18 февр. – Р. 16.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
785. Corolevschi, Ion. Susţin tot ce e spre binele copiilor... : [adopţii int.
: reflecţii ale judecătorului Curţii de Apel] / Ion Corolevschi // Dreptul. – 2005. – 3
febr. – P. 6; Право. – 2005. – 10 февр. – Р. 6.

786. Manole, Corneliu. Drumul dificil al ratificărilor naţionale :


[referendum privind Constituţia Europeană] / Corneliu Manole // Democraţia. –
2005. – 15 febr. – P. 9.

787. Pârlog, Vitalie. V. Pârlog : "Chiar dacă responsabilitatea statului


nostru în cauza Ilaşcu la CEDO a fost angajată, R. Moldova a câştigat" : [interviu cu
reprezentantul Rep. Moldova la CEDO] / interviu realizat de Vitalie Hadei // Accente
libere. – 2005. – 3 febr. – P. 2.

149
Februarie 2005 ≡ February 2005

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


788. Balaban, Valeriu. Să apărăm dreptatea şi adevărul : [mesajul de
salut al Procurorului Gen. al Rep. Moldova cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorilor
organelor procuraturii] / Valeriu Balaban // Dreptul. – 2005. – 3 febr. – P. 3.

789. Bejenaru, Iurie. Vicii sociale în procese judiciare : (interviu cu I.


Bejenaru, preş. Judecătoriei Buiucani din Chişinău) / consemnare : Lidia Bobână //
Dreptul. – 2005. – 10 febr. – P. 5.

790. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la demersul Blocului


Electoral "Moldova Democrată" despre modificarea listei candidaţilor la funcţia de
deputat în Parlamentul Republici Moldova, înregistrată prin hotărârea Comisiei
Electorale Centrale nr. 612 din 8 ianuarie 2005 : [hotărâre Nr 770 din 4 febr. 2005]
// Moldova suverană. – 2005. – 9 febr.

791. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la demersul Partidului


Comuniştilor din Republica Moldova despre modificarea listei candidaţilor la funcţia
de deputat în Parlamentul Republici Moldova, înregistrată şi modificată prin
hotărârile Comisiei Electorale Centrale nr. 584 din 30 decembrie 2004 şi nr. 615 din
11 ianuarie 2005 : [hotărâre Nr 768 din 4 febr. 2005] // Moldova suverană. – 2005. –
9 febr.

792. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la demersul Partidului


Popular Creştin Democrat despre modificarea listei candidaţilor la funcţia de
deputat în Parlamentul Republici Moldova, înregistrată prin hotărârea Comisiei
Electorale Centrale nr. 594 din 4 ianuarie 2005 : [hotărâre Nr 769 din 4 febr. 2005]
// Moldova suverană. – 2005. – 9 febr.

793. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la demersul Partidului


Social Democrat din Moldova despre modificarea listei candidaţilor la funcţia de
deputat în Parlamentul Republicii Moldova, înregistrată prin hotărârea Comisiei
Electorale Centrale nr. 614 din 11 ian. 2005 : [hotărâre Nr 796 din 8 febr. 2005] //
Moldova suverană. – 2005. – 15 febr.

794. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la demersul Partidului


Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova despre modificarea şi completarea listei
150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republici Moldova, înregistrată prin


hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 730 din 1 februarie 2005 : [hotărâre Nr
772 din 4 febr. 2005] // Moldova suverană. – 2005. – 9 febr.

795. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la examinarea demersului


din 31 ianuarie 2005 al Consiliului Coordonator Naţional al Blocului Electoral
"Moldova Democrată" privind condiţiile pentru exprimarea votului de către populaţia
din regiunea transnistreană la alegerile parlamentare din 6 martie 2005 : [hotărâre
Nr 761 din 4 febr. 2005] // Moldova suverană. – 2005. – 8 febr.

796. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la înregistrarea


candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea
Partidului Dreptăţii Social-Economice din Moldova, a semnului electoral şi
confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală : [hotărâre Nr
795 din 8 febr. 2005] // Moldova suverană. – 2005. – 15 febr.

797. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la înregistrarea


candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea
Partidului Republican din Moldova şi a semnului electoral : [hotărâre Nr 793 din 8
febr. 2005] // Moldova suverană. – 2005. – 11 febr.

798. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la înregistrarea


candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea
Partidului Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova, a semnului electoral şi
confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală : [hotărâre Nr
730 din 1 febr. 2005] // Moldova suverană. – 2005. – 8 febr.

799. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la înregistrarea


candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea
Partidului Uniunea Muncii "Patria-Родина" şi a simbolului electoral : [hotărâre Nr
717 din 28 ian. 2005] // Moldova suverană. – 2005. – 22 febr. – P. 5.

800. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la înregistrarea dlui


Arsenii Alexandru în calitate de candidat independent la funcţia de deputat în
Parlamentul Republici Moldova : [hotărâre Nr 763 din 4 febr. 2005] // Moldova
suverană. – 2005. – 9 febr.

151
Februarie 2005 ≡ February 2005

801. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la înregistrarea dlui


Busuioc Alexei în calitate de candidat independent la funcţia de deputat în
Parlamentul Republici Moldova : [hotărâre Nr 764 din 4 febr. 2005] // Moldova
suverană. – 2005. – 9 febr.

802. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la înregistrarea dlui


Ghelici Fiodor în calitate de candidat independent la funcţia de deputat în
Parlamentul Republici Moldova şi a semnului electoral : [hotărâre Nr 766 din 4 febr.
2005] // Moldova suverană. – 2005. – 10 febr.

803. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la înregistrarea dlui


Ivanţoc Andrei în calitate de candidat independent la funcţia de deputat în
Parlamentul Republici Moldova şi a semnului electoral : [hotărâre Nr 762 din 4 febr.
2005] // Moldova suverană. – 2005. – 9 febr.

804. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la înregistrarea dnei


Laguta Maia în calitate de candidat independent la funcţia de deputat în
Parlamentul Republicii Moldova : [hotărâre Nr 728 din 1 febr. 2005] // Moldova
suverană. – 2005. – 8 febr.

805. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la înregistrarea dlui Matei


Ştefan în calitate de candidat independent la funcţia de deputat în Parlamentul
Republicii Moldova şi a semnului electoral : [hotărâre Nr 729 din 1 febr. 2005] //
Moldova suverană. – 2005. – 8 febr.

806. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la înregistrarea dlui


Slivinschi Victor în calitate de candidat independent la funcţia de deputat în
Parlamentul Republici Moldova : [hotărâre Nr 767 din 4 febr. 2005] // Moldova
suverană. – 2005. – 9 febr.

807. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la înregistrarea dlui


Soloviov Anatolii în calitate de candidat independent la funcţia de deputat în
Parlamentul Republicii Moldova : [hotărâre Nr 792 din 8 febr. 2005] // Moldova
suverană. – 2005. – 11 febr.

808. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la înregistrarea dlui Tătaru


Tudor în calitate de candidat independent la funcţia de deputat în Parlamentul
152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Republici Moldova şi confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală


Centrală : [hotărâre Nr 765 din 4 febr. 2005] // Moldova suverană. – 2005. – 9 febr.

809. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la înregistrarea dlui Tiron


Mircea în calitate de candidat independent la funcţia de deputat în Parlamentul
Republicii Moldova : [hotărâre Nr 794 din 8 febr. 2005] // Moldova suverană. –
2005. – 15 febr.

810. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la modificarea şi


completarea Concepţiei reflectării campaniei electorale pentru alegerile
parlamentare de către instituţiile Audiovizualului din Republica Moldova, aprobată
prin hotărârea Nr. 608 din 6 ianuarie 2005 şi a Regulamentului Comisiei Electorale
Centrale pentru alegerea Parlamentului, aprobat prin hotărârea Nr. 613 din 8
ianuarie 2005 : [hotărârea Nr 892 din 23 febr. 2005] // Moldova suverană. – 2005. –
25 febr. – P. 5.

811. Comisia Electorală Centrală. Despre modificarea Instrucţiunii cu


privire la unele particularităţi de efectuare a votării la alegerile parlamentare din 6
martie 2005, aprobată prin hotărârea CEC nr. 723 din 28 ianuarie 2005 : [hotărâre
Nr 791 din 8 febr. 2005] // Moldova suverană. – 2005. – 9 febr.

812. Guţu, Vasile. Accesul liber la justiţie : între declaraţii şi realitate :


(4-5) / Vasile Guţu // Dreptul. – 2005. – 10, 24 febr. – P. 1, 3. – Art. 1: 6 ian.

813. Modrîngă, Vitalie. Mijloace de apărare, garantare şi asigurare a


drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu handicap / Vitalie Modrîngă // Dreptul. –
2005. – 3, 10, 17 febr. – P. 5.

814. Moraru, Maria. Atribuţiile circumscripţiilor electorale şi a birourilor


electorale ale secţiilor de votare în perioada electorală / Maria Moraru // Dreptul. –
2005. – 10 febr. – P. 2.

815. Poalelungi, Mihai. Reglementarea participării cetăţenilor Republicii


Moldova aflaţi în afara hotarelor ţării la alegerile parlamentare din 6 martie anul
2005 / Mihai Poalelungi // Dreptul. – 2005. – 3 febr. – P. 2; Право. – 2005. – 10
февр. – Р. 2.

153
Februarie 2005 ≡ February 2005

816. Snegur, Mircea. Mircea Snegur : "Justiţia trebuie să fie ca o


icoană" : interviu cu primul preş. al Rep. Moldova / consemnare : Ion Sofronie //
Dreptul. – 2005. – 3 febr. – P. 1.

817. Ulianovschi, Gheorghe. O lege sortită să fie dată uitării : [pe


marginea compartimentului "Consolidarea sistemului judiciar" din Strategia de
Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei (2004-2006)] / Gheorghe Ulianovschi //
Dreptul. – 2005. – 3 febr. – P. 3.

818. Voronin, Vladimir. Alocuţiunea preşedintelui Voronin cu prilejul


aniversării a 10-a a Curţii Constituţionale // Moldova suverană. – 2005. – 24 febr.

819. Voronin, Vladimir. Structura sistemului judiciar contribuie la


afirmarea unei justiţii independente şi imparţiale : [alocuţiunea preş. Rep. Moldova,
V. Voronin la Conf. anuală a judecătorilor, 29 ian. 2005, Chişinău] // Moldova
suverană. – 2005. – 1 febr.

820. Воронин, Владимир. Десять лет на страже Конституции : [по


материалам выступления президента Респ. Молдова В. Воронина на заседа-
нии, посвящ. 10-тию Конституц. суда Респ. Молдова] // Независимая Молдова.
– 2005. – 24 февр. – Р. 1-2.

821. Марчук, Алексей. Конституционный суд – первый среди рав-


ных / Алексей Марчук // Экон. обозрение. – 2005. – 18 февр. – Р. 17.

822. Миришеску, Виорел. На грани возможного, или Об актуальных


проблемах цепляющегося за власть третьего президента Молдовы / Виорел
Миришеску // Коммунист plus. – 2005. – 4 февр. – Р. 10-11.

823. Пушкаш, Виктор. Виктор Пушкаш : "КС гарантирует взаимную


ответственность государства и его граждан" : [интервью с пред. Конституц.
суда Респ. Молдова] / интервью подготовил Яков Гуревич // Кишин. новости. –
2005. – 25 февр. – Р. 2.

824. Татар, Геннадий. Геннадий Татар : "Я пошел в политику для


того, чтобы бороться с системой, а не с ее проявлениями" : [интервью с пре-

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

зидентом Лиги адвокатов Молдовы] // Кишин. обозреватель. – 2005. – 3 февр.


– Р. 5.

825. Центральная избирательная комиссия. О заявлении Кресть-


янской Демократической Христианской Партии Молдовы об изменении и до-
полнении списка кандидатов в депутаты Парламента Республики Молдова,
зарегистрированного постановлением Центральной избирательной комиссии
от 1 февраля 2005 г., Nr 730 : [постановление Nr 772 от 4 февр. 2005 г.] // Не-
зависимая Молдова. – 2005. – 11 февр. – Р. 4.

826. Центральная избирательная комиссия. О заявлении Партии


Коммунистов Молдовы об изменении списка кандидатов в депутаты Парла-
мента Республики Молдова, зарегистрированного и измененного постановле-
ниями Центральной избирательной комиссии от 30 декабря 2004 г. и 11 янва-
ря 2005 г., Nr 584, 615 : [постановление Nr 768 от 4 февр. 2005 г.] // Независи-
мая Молдова. – 2005. – 11 февр. – Р. 4.

827. Центральная избирательная комиссия. О заявлении Социал-


Демократической партии Молдовы об изменении списка кандидатов в депута-
ты Парламента Республики Молдова, зарегистрированного постановлением
Центральной избирательной комиссии от 11 января 2005 г., Nr. 614 : [поста-
новление Nr 796 от 8 февр. 2005 г.] // Независимая Молдова. – 2005. – 15
февр.

828. Центральная избирательная комиссия. О заявлении Христи-


анско-демократической народной партии об изменении списка кандидатов в
депутаты Парламента Республики Молдова, зарегистрированного постанов-
лением Центральной избирательной комиссии от 4 января 2005 г., Nr 594 :
[постановление Nr 769 от 4 февр. 2005 г.] // Независимая Молдова. – 2005. –
11 февр. – Р. 4.

829. Центральная избирательная комиссия. О заявлении


"Moldova Democrată" об изменении списка кандидатов в депутаты Парламента
Республики Молдова, зарегистрированного постановлением Центральной
избирательной комиссии от 8 января 2005 г., Nr 612 : [постановление Nr 770 от
4 февр. 2005 г.] // Независимая Молдова. – 2005. – 11 февр. – Р. 4.

155
Februarie 2005 ≡ February 2005

830. Центральная избирательная комиссия. О регистрации кан-


дидатов в депутаты Парламента Республики Молдова от Партии социально-
экономической справедливости Молдовы, ее избирательного знака и утвер-
ждении члена-представителя в Центральной избирательной комиссии : [по-
становление Nr 795 от 8 февр. 2005 г.] // Независимая Молдова. – 2005. – 15
февр.

831. Центральная избирательная комиссия. О регистрации кан-


дидатов в депутаты Парламента Республики Молдова от Республиканской
партии Молдовы и ее избирательного знака : [постановление Nr 793 от 8
февр. 2005 г.] // Независимая Молдова. – 2005. – 15 февр.

832. Центральная избирательная комиссия. О регистрации г-жи


Лагуты Маи независимым кандидатом в депутаты Парламента Республики
Молдова : [постановление Nr 728 от 1 февр. 2005 г.] // Независимая Молдова.
– 2005. – 8 февр.

833. Центральная избирательная комиссия. О регистрации г-на


Арсений Александру независимым кандидатом в депутаты Парламента Рес-
публики Молдова : [постановление Nr 763 от 4 февр. 2005 г.] // Независимая
Молдова. – 2005. – 11 февр. – Р. 4.

834. Центральная избирательная комиссия. О регистрации г-на


Бусуйок Алексея независимым кандидатом в депутаты Парламента Республи-
ки Молдова : [постановление Nr 764 от 4 февр. 2005 г.] // Независимая Молдо-
ва. – 2005. – 11 февр. – Р. 4.

835. Центральная избирательная комиссия. О регистрации г-на


Бушмакиу Александра независимым кандидатом в депутаты Парламента Рес-
публики Молдова : [постановление Nr 716 от 28 янв. 2005 г.] // Независимая
Молдова. – 2005. – 8 февр.

836. Центральная избирательная комиссия. О регистрации г-на


Гелич Федора независимым кандидатом в депутаты Парламента Республики
Молдова и его избирательного знака : [постановление Nr 766 от 4 февр. 2005
г.] // Независимая Молдова. – 2005. – 11 февр. – Р. 4.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

837. Центральная избирательная комиссия. О регистрации г-на


Иванцок Андрея независимым кандидатом в депутаты Парламента Республи-
ки Молдова и его избирательного знака : [постановление Nr 762 от 4 февр.
2005 г.] // Независимая Молдова. – 2005. – 11 февр. – Р. 4.

838. Центральная избирательная комиссия. О регистрации г-на


Матей Штефана независимым кандидатом в депутаты Парламента Республи-
ки Молдова и его избирательного знака : [постановление Nr 729 от 1 февр.
2005 г.] // Независимая Молдова. – 2005. – 8 февр.

839. Центральная избирательная комиссия. О регистрации г-на


Соловьева Анатолия независимым кандидатом в депутаты Парламента Рес-
публики Молдова : [постановление Nr 792 от 8 февр. 2005 г.] // Независимая
Молдова. – 2005. – 15 февр.

840. Центральная избирательная комиссия. О регистрации г-на


Тирон Мирчи независимым кандидатом в депутаты Парламента Республики
Молдова : [постановление Nr 794 от 8 февр. 2005 г.] // Независимая Молдова.
– 2005. – 15 февр.

841. Центральная избирательная комиссия. О регистрации кан-


дидатов в депутаты Парламента Республики Молдова от Крестьянской Демо-
кратической Христианской партии Молдовы, ее избирательного знака и ут-
верждении члена-представителя в Центральной избирательной комиссии :
[постановление Nr 730 от 1 февр. 2005 г.] // Независимая Молдова. – 2005. – 8
февр.

842. Центральная избирательная комиссия. О регистрации кан-


дидатов в депутаты Парламента Республики Молдова от партии Союз труда
"Patria-Родина" и ее избирательного символа : [постановление Nr 717 от 28
янв. 2005 г.] // Независимая Молдова. – 2005. – 8 февр.
(Vezi de asemenea Nr 527)

157
Februarie 2005 ≡ February 2005

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
843. Bivol, Ion. Ion Bivol : "Ar fi păcat să spunem că în suburbiile
Chişinăului nu se poate trăi bine" : [interviu cu primarul de Băcioi] / a dialogat :
Sergiu Handrabura // Gazeta oraşului. – 2005. – 24 febr.

844. Caramusca, Vladimir. Culoare verde pentru întregul parcurs al


vieţii : interviu acordat de V. Caramusca, şef adjunct al Secţiei Poliţiei Rutiere a
Comisariatului Gen. de Poliţie, mun. Chişinău] // Săptămîna. – 2005. – 11 febr. – P.
23.

845. Cibotaru, Mihail Gh. Curajul de a lucra pentru neam : [Serafim


Urecheanu, primar gen. al mun. Chişinău] / Mihail Gh. Cibotaru // Săptămîna. –
2005. – 11 febr. – P. 8-9.

846. Gabura, Ion. Ion Gabura : "În calitate de funcţionar public fac doar
politică socială" : [interviu cu pretorul sectorului Ciocana, mun. Chişinău] // Gazeta
oraşului. – 2005. – 3 febr.

847. Gârbu, Alexandru. Alexandru Gârbu : Avem nevoie şi de


susţinerea statului : [interviu cu primarul oraşului Codru] / consemnare : Vitalie
Răcilă // Capitala. – 2005. – 23 febr. – P. 5.

848. Guriţenco, Vladimir. Vladimir Guriţenco : "Vom ajunge în Europa


doar atunci când vom avea o Europă la noi acasă" : [interviu cu pretorul sectorului
Botanica, mun. Chişinău] / pentru conformitate : Sergiu Handrabura // Gazeta
oraşului. – 2005. – 17 febr.

849. Postu, Vitalie. Schimbarea este în mâinile noastre : [interviu cu V.


Postu, dir. Progr. "Dezvoltare comunitară"] / interviu realizat de Mariana Zberea //
Capitala. – 2005. – 5 febr. – P. 6.

850. Ursu, Victor. 6 martie – timp frumos… Cu vânt prielnic : [despre


Serafim Urecheanu, primar gen. al mun. Chişinău] / Victor Ursu // Lit. şi arta. –
2005. – 24 febr. – P. 3.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

851. Usturoi, Nicolae. De ce să ascultăm vorbe, dacă sînt fapte? :


[despre Gheorghe Gaina, primar de Tabani, raionul Briceni] / Nicolae Usturoi //
Moldova suverană. – 2005. – 1 febr.

852. Папук, Георгий. Георгий Папук : "Органы правопорядка дейст-


вуют эффективнее" : [интервью с министром внутр. дел Респ. Молдова] // Ки-
шин. новости. – 2005. – 25 февр. – Р. 3.

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


853. Ciulcov, Oleg. Oleg Ciulcov : "Omul civil din mine nu ar merge
niciodată în viaţă în Irak" : [interviu cu conducătorul grupului de militari moldoveni în
misiunea din Irak] / interviu realizat de Vitalie Hadei // Accente libere. – 2005. – 24
febr. – P. 2.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
854. Antohi, Zinaida. Educaţia muzicală şi cântul vocal-coral // Zinaida
Antohi // Făclia. – 2005. – 19 febr. – P. 5.

855. Dor, Teo. Bologna : competitivitatea nu va exclude rivalitatea :


[aderarea la procesul de la Bologna] / Teo Dor // Făclia. – 2005. – 26 febr. – P. 3.

856. Dorimedont (episcop). Educaţia cu credinţă, prin credinţă şi pentru


credinţă : [dialog cu Episcopul Dorimedont] / interlocutor : Virgil Mândâcanu //
Făclia. – 2005. – 5, 12, 19 febr. – P. 6. – Contin. Începutul : 22 ian.

857. Garbuz, Gheorghe. Cântecul didactic : [aspecte ale educaţiei


muzicale] / Gheorghe Garbuz // Democraţia. – 2005. – 8 febr. – P. 13.

858. Grosu, Andrei. Avem nevoie nu numai de clase mici, dar şi de şcoli
mai mici : interviu cu A. Grosu, şeful Dir. Educaţie, Tineret şi Sport, sectorul
Râşcani, mun. Chişinău / consemnare : Raia Rogac // Făclia. – 2005. – 19 febr. –
P. 1, 7.

859. Loghin, Petru. În Europa, dar ... prin America : (consideraţii asupra
reformei învăţământului) / Petru Loghin // Făclia. – 2005. – 5,12, 19, 26 febr. – P. 6.
159
Februarie 2005 ≡ February 2005

860. Majorarea burselor – unul din proiectele realizate : [material al Min.


Educaţiei] // Făclia. – 2005. – 5 febr. – P. 1, 4.

861. Pâslaru, Vlad. Teleologia educaţiei estetice în studiile profesorului


Timotei Melnic / Vlad Pâslaru // Lit. şi arta. – 2005. – 17 febr. – P. 8.

862. Porubin, Natalia. Ca să pregătim specialişti buni, avem nevoie de


un învăţământ de performanţă : [pe marginea alocuţiunii preş. Rep. Moldova V.
Voronin la şedinţa Colegiului Min. Educaţiei, 17 febr. 2005] / Natalia Porubin //
Moldova suverană. – 2005. – 18 febr.

863. Бенюк, Валентин. Образование : евростандарт : [интервью с


министром просвещения Респ. Молдова В. Бенюк] / вопросы задавала Ната-
лья Дубина // Деловая газета. – 2005. – 23 февр. – Р. 5.

864. Добрынина, Татьяна. Владимир Воронин : "Автономия учеб-


ных заведений – это прежде всего ответственность" : [по материалам заседа-
ния коллегии М-ва просвещения Респ. Молдова] / Татьяна Добрынина // Неза-
висимая Молдова. – 2005. – 18 февр. – Р. 2.

371 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


865. Anegroaie, Mihai. Banul investit azi în învăţământ va da roade
mâine în economie : interviu cu M. Anegroaie, şeful Dir. Educaţie, Tineret şi Sport,
Glodeni / dialog de Raia Rogac // Făclia. – 2005. – 26 febr. – P. 1; 7.

866. Bagrii, Angela. Comunicarea pedagogică – baza fenomenului


educaţional / Angela Bagrii // Făclia. – 2005. – 19 febr. – P. 3.

867. Blajin, Dina. Artele, primul mare filosof al vieţii : [aspecte


educaţionale] / Dina Blajin // Făclia. – 2005. – 12 febr. – P. 3.

868. Bobeică, Constantin. Pedagogul – om-busolă : (bilet de liberă


intrare în sufletul elevului) / Constantin Bobeică // Făclia. – 2005. – 12 febr. – P. 5.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

869. Bogdan, Tudor. "Am o convingere din copilărie – profesorul e un


om ideal..." : [dialog cu T. Bogdan, şeful Dir. Gen. Învăţământ, Tineret şi Sport,
Orhei] / dialog de Raia Rogac // Făclia. – 2005. – 12 febr. – P. 1, 7.

870. Botnaru, Tatiana. Portofoliul, instrument de evaluare pentru


profesor / Tatiana Botnaru // Făclia. – 2005. – 19 febr. – P. 3.

871. Cabac, Silvia. Generaţii faţă în faţă : în februarie : [scenariul


întîlnirii cu absolvenţii "Ora fără catalog"] / Silvia Cabac // Făclia. – 2005. – 5 febr. –
P. 3.

872. Ciubotaru, Anatol. Evaluarea la bacalaureat : cît de obiectivă


este? / Anatol Ciubotaru // Făclia. – 2005. – 26 febr. – P. 3.

873. Condriuc, Em. Consilii profesorale nestandard : [experienţa şc.


medii "Dm. Cantemir", Căuşeni] / Em. Condriuc // Făclia. – 2005. – 26 febr. – P. 6.

874. Frumosu, Angela. Test de evaluare a creativităţii artistice plastice


a elevilor : "Lumea din interiorul borcanului" / Angela Frumosu // Făclia. – 2005. –
19 febr. – P. 6.
875. Groian, Ludmila. Coordonate ale evaluării ameliorative / Ludmila
Groian // Făclia. – 2005. – 12 febr. – P. 3.

876. Iovcev, Ion. Ion Iovcev : "Cu tancul nu distrugi Limba Română" :
[interviu cu dir. Liceului "Lucian Blaga" din Tiraspol] / consemnare : Natalia
Cojocaru // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 18 febr. – P. 12.

877. Ivanu, Anatol. Finanţarea – condiţia succesului : [dialog cu A.


Ivanu, şef Dir. Educaţie, Tineret şi Sport, sectorul Botanica, mun. Chişinău] /
interviu de Raia Rogac // Făclia. – 2005. – 5 febr. – P. 1, 7.

878. Maftei, Alexandra. Aplanarea conflictelor : [dirijarea interacţiunii şi


relaţiilor dintre pedagogi] / Alexandra Maftei, Liuba Melniciuc // Făclia. – 2005. – 5
febr. – P. 1, 5.

879. Munteanu, Natalia. "Meseria de a fi părinte" : ora de dirigenţie în cl.


a IX-a / Natalia Munteanu // Făclia. – 2005. – 26 febr. – P. 8.
161
Februarie 2005 ≡ February 2005

880. Objelean, Liuba. Lecţii în roşu, galben şi albastru, sau De ce nu


cunosc alolingvii limba de stat : [interviu cu L. Objelean, inspector pentru lb. rom. În
şc. alolingve din cadrul Dir. Gen. Educaţie, Şt., Tineret şi Sport, mun. Chişinău] /
interviu realizat de Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 12 febr. – P. 5.

881. Panici, Vasilisa. Avantajele extracurriculare de cercetare cu elevii /


Vasilisa Panici // Făclia. – 2005. – 12 febr. – P. 6.

882. Panici, Vasilisa. "Să înveţe fiecare totul despre poluare" : oră de
dirigenţie în cl. a VIII-a / Vasilisa Panici // Făclia. – 2005. – 5 febr. – P. 3.

883. Pungă, Veronica. Jocul intelectual ca formă de evaluare / Veronica


Pungă // Făclia. – 2005. – 5 febr. – P. 4.

884. Răileanu, Natalia. Liceul românesc din Tiraspol luptă cu duhurile


rele : [activitatea Liceului "Lucian Blaga"] / Natalia Răileanu // Democraţia. – 2005.
– 15 febr. – P. 7.

885. Sârbu, Vera. Cât de prezentă este viaţa în programele şcolare? /


Vera Sârbu // Făclia. – 2005. – 19 febr. – P. 3.

886. Stoica, Valentina. Duhovnicul clasei – dirigintele / Valentina Stoica


// Făclia. – 2005. – 19 febr. – P. 1, 4.

887. Stoica, Valentina. Şi totuşi, viaţa poate avea un rost : [despre Lina
Codreanu, prof. la Gimnaziul "Dm. Cantemir" din Leova] / Valentina Stoica // Făclia.
– 2005. – 19 febr. – P. 4.

888. Untilova, Zinaida. Evaluarea formativă – asigurarea performanţelor


şcolare / Zinaida Untilova // Făclia. – 2005. – 5 febr. – P. 5.

889. Комплексность духовно-нравственного воспитания : [опыт ли-


цея им. А.С.Пушкина мун. Кишинэу] / Л. Шутка, О. Абрамова, Л. Ивасюк, … //
Făclia. – 2005. – 12 febr. – P. 4.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

890. Тома, Тамара. Постоянная забота о своем мастерстве :


[повышение квалификации преподавателей Лицея "Петру Мовилэ", мун.
Кишинэу] / Тамара Тома // Făclia. – 2005. – 19 febr. – P. 5.

372.8 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


891. Albu, Ion. Noutăţi din laboratorul de fizică / Ion Albu // Făclia. –
2005. – 5 febr. – P. 4.

892. Albu, Ion. Schemele de reper – important mijloc de sporire a


eficacităţii lecţiilor de fizică / Ion Albu // Făclia. – 2005. – 26 febr. – P. 5.

893. Antohi, Zinaida. Activităţi vocal-corale în clasele primare : [la orele


de educaţie muzicală] / Zinaida Antohi // Făclia. – 2005. – 12 febr. – P. 7.

894. Antohi, Zinaida. Ora de muzică între dezvoltarea vocii şi


perceperea frumosului... / Zinaida Antohi // Făclia. – 2005. – 26 febr. – P. 4.

895. Blajin, Dina. Arta plastică – rolul investigaţiei directe / Dina Blajin //
Făclia. – 2005. – 26 febr. – P. 4.

896. Cucuietu, Iurie. Atelierul de ceramică : proiectarea activităţii : [la


orele de educaţie tehnologică şi artă plastică] / Iurie Cucuietu // Făclia. – 2005. – 12
febr. – P. 3.

897. Cucuietu, Iurie. Realizarea exemplificativă didactică a unor obiecte


din ceramică / Iurie Cucuietu // Făclia. – 2005. – 19 febr. – P. 6.

898. Cucuietu, Iurie. Tehnici de lucru în modelaj : [pentru disciplina


"Educaţia tehnologică"] / Iurie Cucuietu // Făclia. – 2005. – 26 febr. – P. 4.

899. Frumosu, Angela. Efort pentru creativitate : [educaţia plastică] /


Angela Frumosu // Făclia. – 2005. – 12 febr. – P. 3.

900. Frumosu, Angela. Metode pasive sau active? : [la orele de


educaţie plastică] / Angela Frumosu // Făclia. – 2005. – 26 febr. – P. 5.

163
Februarie 2005 ≡ February 2005

901. Gheorghiţă, Eugen. Cine desconsideră fizica, ignorează întregul


progres / Eugen Gheorghiţă // Făclia. – 2005. – 26 febr. – P.1, 6.

902. Goncharova, Tamara. Travelling to knowledgeland : [la orele de


lb.engl.] / Tamara Goncharova // Făclia. – 2005. – 19 febr. – P. 5.

903. Абрамова, Оксана. Анализ урока английского языка / Оксана


Абрамова, Наталья Капбатут // Făclia. – 2005. – 12 febr. – P. 4.

904. Корсак, В. Дидактические игры на уроках русского языка / В.


Корсак // Făclia. – 2005. – 19 febr. – P. 5.

905. Корсак, В. Развитие познавательного интереса на уроках рус-


ского языка / В. Корсак // Făclia. – 2005. – 12 febr. – P. 4.

906. Тома, Татьяна. Повышение мотивации изучения английского


языка / Татьяна Тома // Făclia. – 2005. – 12 febr. – P. 5.

374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii


907. Rusu, Lilia. Cu gândul la tabăra de vară... : [experienţe ale şc. nr.
61 din Budeşti, mun. Chişinău] / Lilia Rusu // Făclia. – 2005. – 26 febr. – P. 4.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,


colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
908. Învăţământul secundar general necesită o reformă profundă : [cu
privire la şedinţa, convocată de către preş. Rep. Moldova] // Moldova suverană. –
2005. – 8 febr.

909. Probleme ale instruirii profesionale : [starea învăţământului


profesional-secundar la şc. prof. de construcţii Nr 3, Chişinău] / consemnare :
Tamara Lupuşor // Vocea poporului. – 2005. – 18 febr. – p. 4; Голос народа. –
2005. – 18 февр. – Р. 4.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


910. Ababii, Ion. Făclier din cohorta orl-iştilor : [prof. univ. Vladimir
Popa] / Ion Ababii // Lit. şi arta. – 2005. – 17 febr. – P. 8.

911. Beniuc, Valentin. Bursele sînt un element de protecţie socială a


studenţilor : interviu cu V. Beniuc, Ministru al Educaţiei / a dialogat Cristina Pîrgaru
// Tineretul Moldovei. – 2005. – 10 febr. – P. 2; Comunistul. – 2005. – 11 febr. – P.
5.

912. Chistol, Gheorghe. America e frumoasă, dar nu este ţara mea! :


[interviu cu Gh. Chistol, membru al Asoc. Studenţilor Români de la Massachutes
Institute of Technology, SUA] / interviu realizat de Gabriel Gherasim // Accente
libere. – 2005. – 17 febr. – P. 5.

913. Cobâleanschi, Lilia. Flori de toamnă : [in memoriam Leonid


Cobâleanschi, ex rector al Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu"]
/ Lilia Cobâleanschi // Ora satului. – 2005. – Febr. (Nr 3). – P. 3.

914. Darie, Victoria. Seminarul Teologic din Chişinău : [fondat la 31 ian.


1813] / Victoria Darie // Gazeta oraşului. – 2005. – 3 febr.

915. Işaev, Maria. "Vizite luminoase" la surorile Vnorovschi : [in


memoriam profesoarei, omului de cultură Cleopatra Vnorovschi] / Maria Işaev // Lit.
şi arta. – 2005. – 3 febr. – P. 7.

916. Mătcaş, Nicolae. Surâsul druţian al domnului profesor : [Timotei


Melnic, prof. univ.] / Nicolae Mătcaş // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 18 febr. – P.
20.

917. Răileanu, Natalia. La Universitatea din Tiraspol se învaţă ca în


perioada sovietică / Natalia Răileanu // Democraţia. – 2005. – 22 febr. – P. 10.

918. Rîşneac, Boris. Valoarea calitativă se observă în activităţile


practice : [interviu cu B. Rîşneac, prorector al Inst. Naţ. de Educaţie Fizică şi Sport]
/ consemnare : Vasile Odoleanu // Moldova suverană. – 2005. – 11 febr.

165
Februarie 2005 ≡ February 2005

919. Roşca, Ludmila. Şi în secolul XXI filosofii să trăiască în butoi ca


Diogene? : [schimbări în învăţ. univ.] / Ludmila Roşca // Moldova suverană. – 2005.
– 3 febr.
(Vezi de asemenea Nr 1149)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


391/395 Etnografie
391/395(=135.1) Etnografia poporului român
920. Buzilă, Varvara. Despre juguri la trecut şi la viitor : interviu cu V.
Buzilă, dir.- adjunct al Muzeului de Etnografie şi ist. Naturală din Chişinău /
consemnare : Irina Nechit // Opinia. – 2005. – 1-7 febr. – P. 6.

921. Dragobetele : [tradiţii şi obiceiuri de Ziua Îndrăgostiţilor la români,


24 februarie] // Glasul naţiunii. – 2005. – 17 febr. – P. 5.

396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor


922. Chiriac, Adriana. Adriana Chiriac, o mână de om în stare să
răstoarne munţii : [femeia în soc. şi business : interviu cu Dir. Comunicare şi Relaţii
externe, Grupul Union Fenosa în Moldova] / consemnare : Iulia Bolea // Săptămîna.
– 2005. – 11 febr. – P. 11.

923. Precup, Galina. Legile sunt făcute pentru oameni, şi nu oamenii


pentru legi : [interviu cu G. Precup, dir. Centrului Naţ. de Studii şi Inf. pentru
Problemele Femeii] / interviu realizat de Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 9
febr. – P. 5.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
504(478) Ecologia în Republica Moldova
924. Bulat-Saharneanu, Maria. Fericirile lui Radion Cucereanu : [prof.
emerit, ecologist] / Maria Bulat-Saharneanu // Gazeta românească. – 2005. – 21
febr. – P. 7.

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

925. Cocîrţă, Petru. Să implicăm comunitatea în soluţionarea


problemelor de mediu : [interviu cu P. Cocîrţă, şeful laboratorului Monitoring şi
Management ecologic al Inst. Naţ. de Ecologie] / pentru conformitate : Delia Moraru
// Natura. – 2005. – Febr. (Nr 2). – P. 2.

926. Garaba, Vladimir. În Europa, cu aer curat : [aspecte ecologice : art.


vicepreş. Mişcării Ecologiste din Moldova] / Vladimir Garaba // Natura. – 2005. –
Febr. (Nr 2). – P. 3.

927. Odoleanu, Vasile. Ce apă bem? : [aspecte ecologice] / Vasile


Odoleanu // Moldova suverană. – 2005. – 2 febr.

928. Odoleanu, Vasile. Discordanţa legilor – bucuria patronilor :


[utilizarea raţională a resurselor naturale] / Vasile Odoleanu // Moldova suverană. –
2005. – 3 febr.

929. Михайлеску, Константин. Путь к европейскому рынку : экол.


земледелие : [ст. министра экологии и природ. ресурсов Респ. Молдова] / Кон-
стантин Михайлеску // Независимая Молдова. – 2005. – 10 февр.
(Vezi de asemenea Nr 524)

51 MATEMATICĂ
930. Neagu, Iacob. Glorii şi atitudini : [in memoriam matematicianului
Valentin Belousov] / Iacob Neagu, Leonid Ursu // Făclia. – 2005. – 19 febr. – P. 7.

53 FIZICĂ
931. Batîr, Dumitru. Un promotor al generaţiei "ochiului al treilea" :
(academicianul – fizician, Valeriu Canţer la 50 de ani) / Dumitru Batîr // Lit. şi arta. –
2005. – 3 febr. – P. 7.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


550.3 Geofizică
932. Drumea, Anatol. Inspiraţia academicianului Drumea, sau
"Îmblânzirea" cutremurelor : [interviu cu A. Drumea, fondator al Inst. de Geofizică şi
167
Februarie 2005 ≡ February 2005

Geologie al Acad. de Şt. a Moldovei] / pentru conformitate : Andrei Fetescu //


Moldova suverană. – 2005. – 11 febr.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
933. Сырбу, Андрей. Спортивная медицина : нужна ли она Молдо-
ве? / Андрей Сырбу // Молд. ведомости. – 2005. – 25 февр. – Р. 6.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


934. Cărăuş, Alexandru. Aproximativ 25 la sută dintre maturi sunt
hipertonici : [interviu cu A. Cărăuş, şeful Secţiei hipertensiuni arteriale din cadrul
Inst. de Cardiologie] / a consemnat Olga Buciuceanu // Flux : ed. de vineri – 2005. –
25 febr. – P. 4.

935. Gheorghiţă, Nadina. Sistemul municipal al ocrotirii sănătăţii îşi


păstrează poziţia de lider / Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 23 febr. – P. 3.

936. Magdei, Mihai. Mihai Magdei : "Nu pot privi cum se distruge
sistemul sănătăţii..." : [interviu cu ex-ministrul sănătăţii] / consemnare : Oleg Ursu //
Timpul. – 2005. – 11 febr. – P. 21.

937. Voitun, Aneta. Realizările şi perspectivele în sistemul de sănătate :


[pe marginea şedinţei Colegiului Min. Sănătăţii din 22 febr. 2005] / Aneta Voitun //
Moldova suverană. – 2005. – 24 febr.

938. Voloc, Alexandru. Alcoolul : plăcerea care îl transformă pe om în


ruină : [interviu cu A. Voloc, vicedir. al Spitalului Clinic Municipal nr. 1] / dialog
susţinut de Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 19 febr. – P. 6.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice ne-medicale
939. Izverschi, Ludmila. Homeopatia oferă o alternativă... : [interviu cu
L. Izverschi, dr. în medicină, medic internist homeopat] / a intervievat Veronica
Gorincioi // Democraţia. – 2005. – 15 febr. – P. 10.

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616 Patologie. Medicină clinică


940. Главан, Николай. Месяц зимы за 100 тыс. леев : [интервью с
зав. вторым травматол. отд-нием больницы скорой мед. помощи Н. Главан] /
записала Екатерина Сало // Мегаполис. – 2005. – 8 февр. – Р. 3.

941. Горбунова, Галина. Маленькие дети – большие заботы : [ка-


чества врача-педиатра : интервью с д-ром мед. наук Г. Горбуновой] / записала
Валентина Чернятинская // Мегаполис. – 2005. – 8 февр. – Р. 6.

616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare


942. Добрынина, Татьяна. Чтобы инфарктов было меньше… :
[деятельность Науч.-практ. центра сердечно-сосуд. хирургии] / Татьяна Доб-
рынина // Независимая Молдова. – 2005. – 24 февр. – Р. 5.

943. Каленич, Олег. Олег Каленич : "Гипертония – это образ жизни"


: [интервью с зам. дир. Кардиол. ин-та] / записала Наталья Пономарева // Но-
вое время. – 2005. – 11 февр. – Р. 7.

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


944. Четулян, Мария. Болезнь бедного общества : [туберкулез :
интервью с дир. муницип. фтизиопневмол. клинич. больницы М. Четулян] /
записала Валентина Чернятинская // Мегаполис. – 2005. – 15 февр. – P. 6.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


945. Gavriliuc, Mihai. Conceptul "centru în centru" la Centrul de
neurologie şi neurochirurgie : [interviu cu M. Gavriliuc, dir. medical al centrului şt.-
practic de neurologie şi neurochirurgie din Chişinău] / consemnare : Natalia
Cojocaru // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 4 febr. – P. 22.

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


946. Chiriac, Tatiana. Tatiana Chiriac : Riscurile maladiei HIV-SIDA :
[interviu cu medicul epidemiolog] / a dialogat Veronica Gorincioi // Democraţia. –
2005. – 8 febr. – P. 12.

169
Februarie 2005 ≡ February 2005

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi
947. Булич, Светлана. Чтоб гордиться зорким глазом Ovisus : [дея-
тельность мед. центра "Ovisus" : беседа с дет. Офтальмологом С. Булич] /
беседовавла Елена Литовцева // Кишин. новости. – 2005. – 11 февр. – Р. 5.

619 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară


948. Томша, Михаил. Под новую норму и карпа и семгу… : [беседа с
нач. отдела вет. санитарии и здоровья животных Деп. вет. медицины при
Минсельхозе М. Томша] / беседовала Алена Мотрой // Независимая Молдова.
– 2005. – 16 февр. – Р. 4.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
949. Симаченко, Н. Г. На пороге 21 века : [преобразование дея-
тельности НП ЗАО "Электромаш" : ст. пред. Наблюдат. совета НП ЗАО "Элек-
тромаш"] / Н. Г. Симаченко // Коммерсант plus. – 2005. – 18 февр. – Р. 10.

950. Сулейманов, З. АО "Алиментармаш" – 60 лет : [ст. дир. АО


"Алиментармаш"] / З. Сулейманов // Независимая Молдова. – 2005. – 24 февр.
– Р. 4.

621.3 Electrotehnică
951. Чобырка, Григорий. Григорий Чобырка : Мы обязаны сохра-
нить и передать знания : [ст. дир. Ин-та Энергопроект] // Коммерсант plus. –
2005. – 18 февр. – Р. 9. – (Прил. "Энергетика"; Nr 6)

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


952. Comanac, Ion. SRL "Laiola" – servicii calitative la preţuri rezonabile
: [sisteme de încălzire autonomă : interviu cu I. Comanac şi Ghenadie Vizitiu,
fondatori ai SRL "Laiola"] // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 15 febr. – P. 12.

953. Мэрджиняну, Ион. Ион Мэрджиняну : "Нужно решить проблему


"лишней воды" : сейчас мы работаем по четырем разным схемам" : [интервью

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

с и.о. дир. муницип. предприятия "Infocom"] / беседовала Наталья Камбур //


Новое время. – 2005. – 4 февр. – Р. 6.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
954. Proca, Ion. Alexandra îşi caută vindecarea în pământ : [Alexandra
Pântea, dir. gospodăriei agricole din satul Coloniţa] / Ion Proca // Ora satului. –
2005. – Febr. (Nr 3). – P. 9.

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


955. Andrieş, Serafim. Fertilizarea solului în regim controlat : [art. dir.
Inst. de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie "N. Dimo"] / Serafim Andrieş //
Natura. – 2005. – Febr. (Nr 2). – (Supl. "Lăpuşniţa"; Nr 5)

634.8 Viticultură
956. Кисиль, Михаил. Научное обеспечение виноградарства и ви-
ноделия : [интервью с зав. лабораторией экологии и размещения виноградни-
ков М. Кисиль и Константином Даду, генер. дир. Науч.-исслед. ин-та виногра-
дарства и виноделия] / записала Евгения Амамбаева // Экон. обозрение. –
2005. – 25 февр. – Р. 16.

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


637.5 Carne. Produse din carne pentru alimentaţie
957. Бызгу, Ион. Будем есть окорочка и тушки птицы от местного
производителя "Авикола-Молдова" : [интервью с руководителем гос. науч.-
произв. предприятия "Авикола – Молдова" И. Бызгу] / записала Людмила Ши-
мановская // Деловая газета. – 2005. – 9 февр. – Р. 10.

171
Februarie 2005 ≡ February 2005

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
958. Lazăr, Oana. Semnătura mea contează : interviu cu scriitoarea O.
Lazăr, realizatoarea progr. "Românii de lângă noi" la TVR Int. / interviu de Aneta
Grosu // Ziarul de gardă. – 2005. – 17 febr. – P. 8.

959. Атеш, Халим. Халим Атеш : "Moldcell" – признанный лидер по


внедрению новых технологий на рынке мобильной связи Молдовы : [интервью
с генер. менеджером компании "Moldcell"] / записала Татьяна Смешная // Де-
ловая газета. – 2005. – 23 февр. – Р. 3.

960. Коваль, Ирина. Мы хотим вам рассказать… : [интервью с руко-


водителем спецпроектов и корреспондент. сети телеканала NIT И. Коваль] /
записала Нелли Торня // Кишин. новости. – 2005. – 25 февр. – Р. 2.

961. Урсаки, Георгий. "Moldtelecom" всегда на шаг вперед : [интер-


вью с генер. дир. кампании "Moldtelecom" Г. Урсаки] / записала Марина Шима-
новская // Деловая газета. – 2005. – 9 февр. – Р. 8.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


962. Флоря, Владимир. "AITA" : соответствовать евростандартам! :
[интервью с главой Молд. Ассоц. междунар. автомоб. перевозчиков "AITA" В.
Флоря] / записала Людмила Шимановская // Деловая газета. – 2005. – 2 февр.
– Р. 10.

656.1 Transport rutier


963. Буруянэ, Михай. Михай Буруянэ : "Миадора" работает на город
и горожан : [интервью с генер. дир. компании такси "Миадора"] / беседу вел
Петру Малеш // Capitala = Столица. – 2005. – 26 февр. – P. 6.

656.7 Transport aerian


964. Мруг, Виталий. Виталий Мруг : "Мне, как руководителю, важно
учитывать социальный фактор" : [интервью с генер. дир. Гос. администрации
граждан. авиации] / записала Ирина Астахова // Кишин. обозреватель. – 2005.
– 24 февр. – Р. 1, 3.

172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
965. Drăgan, Demian. "Clasic Vin Grup" – tradiţia vinurilor moldoveneşti
: interviu cu D. Drăgan, dir. gen. al companiei "Clasic Vin Grup" // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 1 febr. – P. 8-9.

966. Ştirbeţ. Nicolae. Vinuri pentru suflet numai la "Vitis Hânceşti" :


interviu cu N. Ştirbeţ, dir. al Soc. pe Acţiuni "Vitis Hânceşti" / consemnare : Cătălin
Stoicovici // Moldova suverană. – 2005. – 4 febr.

967. Олару, Константин. СП "Висмос" АО – качество профессиона-


лов : [интервью с генер. дир. Кишин. комбината шампан. и мароч. вин АО
"Висмос" К. Олару] / записала Кристина Мариан // Таможенный вестник. –
2005. – 8 febr.

664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon


968. Косов, Александр. Рост производства, продаж и культуры
земледелия : [интервью с пред. Союза сахаропроизводителей Молдовы А.
Косовым] // Независимая Молдова. – 2005. – 9 февр.

664.6/.7 Tehnologia şi prelucrarea grăunţelor de cereale. Brutării. Pâine. Morărit


969. Vârcolici, Mihai. Altă moară macină făină la Ciocâlteni : [interviu cu
M. Vârcolici, patronul complexului de morărit] / consemnare : Ion Cernei // Timpul
de dimineaţă. – 2005. – 4 febr. – P. 14.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică
970. Botnari, Olga. Secretul tinereţii veşnice : [interviu cu O. Botnari,
cosmeticiană] / consemnare : Marina Pânzaru // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 4
febr. – P. 25 .

173
Februarie 2005 ≡ February 2005

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


73 ARTE PLASTICE
971. Moţoc, Radu. Sculptorul Friederich Storch : [român, 1872-1942] /
Radu Moţoc // Ora satului. – 2005. – Febr. (Nr 3). – P. 16.

972. Sultan, Grigore. Dragostea mea, Sucleea : [interviu cu Gr. Sultan,


sculptor] / consemnare : Natalia Cojocaru // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 25 febr.
– P. 20.

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design


973. Cangea, Natalia. Academicianul păpuşilor : [interviu cu N. Cangea,
membru al Acad. Artelor Tradiţionale din România] / interviu realizat de Dumitriţa
Butnaru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 15 febr. – P. 10.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


974. Dimitrov, Alexandru. Alexandru Dimitrov : "Caricatura este o formă
de acces la informaţie" : [interviu cu graficianul] / consemnare : Silvia Bogdănaş //
Timpul de dimineaţă. – 2005. – 2 febr.

975. Dimitrov, Alex. Alex Dimitrov : Sunt un optimist în perspectivă :


[interviu cu preş. Clubului Caricaturiştilor "Sentus"] / interviu de Aneta Grosu //
Ziarul de gardă. – 2005. – 10 febr. – P. 7.

976. Esinencu, Dan. Simţeam nevoia să mă pot exprima în culoare fără


nici o piedică : [interviu cu pictorul D. Esinencu] / consemnare : Liliana Popuşoi //
Flux : ed. de vineri. – 2005. – 18 febr. – P. 8.

977. Isac, Igor. "Cred în valorile perene româneşti" : interviu cu pictorul I.


Isac / interviu realizat de Rodica Mahu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 1 febr. – P.
10.

978. Tabac, Vlad. Vlad Tabac : "Nu pictez lumina, ci o inventez" :


[interviu cu pictorul] / consemnare : Irina Nechit // Opinia. – 2005. – 22 febr. – P. 6.

174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

979. Zamşa, Simion. Sunt cam politizat, căci nu pot fi indiferent faţă de
ce ni se întâmplă : [interviu cu artistul plastic S. Zamşa] / interviu de Liliana Popuşoi
// Flux : cotid. naţ. – 2005. – 9 febr.

980. Михайло, Лариса. Аполлон бессарабского искусства : [худож-


ник Август Бальер (1879-1961)] / Лариса Михайло // Capitala = Столица. – 2005.
– 16 февр. – P. 6.

78 MUZICĂ
981. Bittman, Dan. Dan Bittman : Eu, sexy? Sunt un bărbat de 42 de ani
care se ocupă cu cântatul... : [interviu cu interpretul de muz. uşoară din România :
reluat din "Jurnalul naţ."] // Gazeta românească. – 2005. – 7 febr. – P. 13.

982. Burlacu, Viorel. Voi vota pentru PPCD, pentru că îl respect mult pe
Iurie Roşca : [interviu cu compozitorul V. Burlacu] / interviu de Liliana Popuşoi //
Flux : cotid. naţ. – 2005. – 2 febr.

983. Cezara. Generaţia noastră trebuie să păşească cu capul sus :


[interviu cu Cezara, interpretă de muz. uşoară] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux :
cotid. naţ. – 2005. – 7 febr.

984. Chisnenco, Angela. Anatol Roşcovanu : ipostazele unui talent


viguros : [25 de ani de creaţie ai compozitorului] / Angela Chisnenco // Capitala. –
2005. – 19 febr. – P. 8; Capitala = Столица. – 2005. – 12 февр. – P. 6.

985. Coteţ, Octavian. Octavian Coteţ : "Adesea mă răzbun pe oameni" :


[interviu cu compozitorul] / interviu realizat de Alina Guţu // Jurnal de Chişinău. –
2005. – 18 febr. – P. 20.

986. Fedorean, Daniel. "Muzica este viaţa mea..." : dialog cu D.


Fedorean, conducător şi dirijor al Orchestrei de Cameră "Amadeus" / a dialogat :
Mihai Bendas // Gazeta oraşului. – 2005. – 17 febr.

987. Iliuţ, Maria. "Mi-am propus să fac o antologie de folclor" : interviu cu


interpreta M. Iliuţ / interviu realizat de Rodica Mahu // Jurnal de Chişinău. – 2005. –
8 febr. – P. 11.

175
Februarie 2005 ≡ February 2005

988. Iuncu, Rodica. Petre Racoviţă : Fluidul eternului îndrăgostit :


[bariton la Opera Naţ. din Chişinău] / Rodica Iuncu // Contrafort. – 2005. – Ian.-
Febr. (Nr 1/2). – P. 22-23.

989. Luchin, Vadim. E foarte important să faci în viaţă ce-ţi place :


[interviu cu V. Luchin, liderul formaţiei rock Lou] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux :
cotid. naţ. – 2005. – 14 febr.

990. Paulencu, Ion. Ion Paulencu : "Am să-l rog pe director să mă


angajeze ca pompier" : [interviu cu cântăreţul de operă] / consemnare : Nicolae
Roibu // Timpul. – 2005. – 11 febr. – P. 15.

991. Porcesco, Cristina. Ion Negură – om bogat prin discipolii săi : [55
de ani de la naşterea flautistului] / Cristina Porcesco // Moldova suverană. – 2005. –
3 febr.

992. Samoilă, Alexandru. Alexandru Samoilă : "dacă nu vor fi luate


decizii radicale referitor la gestionarea Operei Naţionale, am putea să o pierdem" :
[interviu cu dirijorul moldovean, stabilit de 15 ani în Turcia] / interviu realizat de
Angelina Olaru // Democraţia. – 2005. – 1 febr. – P. 11.

993. Ştefăneţ, Anatol. Anatol Ştefăneţ : "Unica politică pe care o facem


este cea a formaţiei Trigon" : [interviu cu liderul jazz folk group "Trigon"] / a dialogat
Arina Roşca // Gazeta oraşului. – 2005. – 24 febr.

994. Tomuleţ, Valentin. Maria Iliuţ : destinul unui artist... / Valentin


Tomuleţ // Lit. şi arta. – 2005. – 24 febr. – P. 1.

995. Ursu, Adrian. Să nu zică lumea că e numai veselie în capul lui


Adrian Ursu : [interviu cu interpretul de muz. uşoară] / consemnare : Liliana Popuşoi
// Flux : ed. de vineri. – 2005. – 11 febr. – P. 9.

996. Галкина, Аксиния. Музыка света : [о еврей. композиторе Арка-


дии Люксембурге] / Аксиния Галкина // Независимая Молдова. – 2005. – 9
февр.

176
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

997. Гарштя, Вероника. Дано ли нам предугадать? : [интервью с ру-


ководителем и дирижером хор. капеллы "Дойна" В. Гарштя] / записала Раиса
Казакова // Деловая газета. – 2005. – 23 февр. – Р. 12.

998. Юнко, Александра. Мой костер в тумане светит : [о музыкове-


де Сергей Пожар] / Александра Юнко // Веч. Кишинев. – 2005. – 9 февр.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
999. Colesnic, Iurie. Un basarabean care a cucerit două premii Oscar :
[Lev Milştein (Lewis Milestone, 1895-1980) / Iurie Colesnic // Timpul de dimineaţă. –
2005. – 18 febr. – P. 19.

1000. Власова, Людмила. "Он был добр, красив, и бицепсы его были
из кремня" : [памяти актера кино Григоре Григориу] / Людмила Власова // Не-
зависимая Молдова. – 2005. – 18 февр. – Р. 19.

792 Teatru. Artă scenică


1001. Bogdănaş, Silvia. "Ion Creangă", un teatru care reînvie tradiţiile /
Silvia Bogdănaş // Timpul. – 2005. – 11 febr. – P. 18.

1002. Caramitru, Ion. Ion Caramitru : "Statutul meu de artist îl datorez


şcolii Teatrului Bulandra" : [interviu cu actorul : reluat din "Cronica Română"] //
Gazeta românească. – 2005. – 28 febr. – P. 8.

1003. Morgenstern, Maia. Maia Morgenstern : "Mi-e teamă să nu sperii


îngerii, cu prea multe orgolii" : [interviu cu actriţa de teatru şi cinema] // Gazeta
românească. – 2005. – 14 febr. – P. 13.

1004. Popescu, Ion. Ne-a părăsit Ion Popescu : [fragm. din interviul cu
actorul] / consemnare : Liliana Popuşoi // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 18 febr. – P.
8.

1005. Rădulescu, Teodor. Teodor Rădulescu : "Am făcut şi sacrificii în


favoarea artei" : [interviu cu actorul şi coregraful] / interviu realizat de Alina Guţu //
Jurnal de Chişinău. – 2005. – 11 febr. – P. 20.
177
Februarie 2005 ≡ February 2005

1006. Roibu, Nicolae. Regele uitat de ai săi : [in memoriam actorului


Eugeniu Ureche] / Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 4 febr. – P. 20.

1007. Sârbu, Antonina. Amintirile, ca o binecuvântare : [in memoriam


regizorului şi actorului Ilie Todorov] / Antonina Sârbu // Democraţia. – 2005. – 22
febr. – P. 13.

1008. Starostin, P. O pierdere grea : [in memoriam actorului Eugen


Ureche] / P. Starostin // Accente libere. – 2005. – 3 febr. – P. 5.

1009. Беляева, Галина. Галина Беляева : "Если бы не было Эмиля


Лотяну, не знаю, каким бы я стала человеком" : [интервью с рос. актрисой] //
Веч. Кишинев. – 2005. – 12 февр. – Р. 4.

1010. Вуткэрэу, Петру. … И звездное небо над головой : [интервью с


молд. режиссером П. Вуткэрэу] / записал Михаил Дрейзлер // Независимая
Молдова. – 2005. – 4 февр. – Р. 21.

1011. Вуткэрэу, Петру. Забавная пьеса – жизнь… : [интервью с ху-


дож. руководителем театра им. Э. Ионеско П. Вуткэрэу] / беседовала Нелли
Торня; фот. Татьяны Добрыниной // Кишин. новости. – 2005. – 18 февр. – Р. 5.

1012. Горшков, Юрий. Цена искусства : [интервью с дир. Нац. хорео-


граф. колледжа Ю. Горшковым] / записали : Алена Пырэу, Наталья Магарь //
Мегаполис. – 2005. – 8 февр. – Р. 10-11.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


1013. Галкина, Аксиния. Альтернатива вальсу, или Фуэте на голове :
[деятельность Федерации соврем. и эстрад. танца] / Аксиния Галкина // Неза-
висимая Молдова. – 2005. – 4 февр. – Р. 20.

1014. Черняк, Григорий. КВН без зрителей немыслим : [интервью с


президентом ассоц. TVC (КВН) Молдовы Гр. Черняк] / записала Алена Пырэу
// Мегаполис. – 2005. – 8 февр. – Р. 14.

178
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)
1015. Scripcenco, Tudor. Tudor Scripcenco : "Campionatul European va
fi evenimentul anului în Moldova" : [găzduirea campionatului European printre femei
la şah, 10-25 iun. 2005, Chişinău : interviu cu secretarul gen. al Federaţiei
Moldoveneşti de Şah] / consemnare : Ion Mititelu // Sport plus. – 2005. – 22 febr. –
P. 6.

1016. Функ, Иосиф. Иосиф Функ : Для меня главным сюрпризом стал
мой возраст : [интервью с тренером, наставником шашистов] / записала Лидия
Бенедиковская // Независимая Молдова. – 2005. – 22 февр. – Р. 6.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


1017. Bivol, Victor. Victor Bivol : "Vreau să am copii în următorii cinci
ani!" : [interviu cu judocanul moldovean] / consemnare : Anastasia Gâncea // Sport
plus. – 2005. – 1 febr. – P. 5.

1018. Ciobanu, Pavel. Pavel Ciobanu : "Mă bucur că reîntoarcerea


gloriilor fotbalului moldovenesc a coincis cu realegerea mea..." : [interviu cu preş.
Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal] // Accente libere. – 2005. – 17 febr. – P. 2.

1019. Ciobanu, Pavel. Pavel Ciobanu : "Nivelul Naţionalei va depinde de


cel al fotbalului pentru copii" : [interviu cu preş. Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal] /
consemnare : Mihai Pădureanu // Moldova suverană. – 2005. – 4 febr.

1020. Teslev, Anatol. Anatol Teslev : "Nu sunt omul care se închină în
faţa lui Ciobanu" : [interviu cu candidatul la funcţia de preş. al Federaţiei
Moldoveneşti de Fotbal] / consemnare : Valeriu Cazacu // Flux : ed. de vineri. –
2005. – 4 febr. – P. 8.

1021. Арлет, Василий. Две страсти Василия Арлета : [интервью с ка-


питаном нац. сборной Молдовы по футболу] / записал Эдуард Чобану // Молд.
ведомости. – 2005. – 11 февр. – Р. 6.

1022. Добровольский, Игорь. Украинец с молдавскими корнями :


интервью с футболистом И. Добровольским / записал Марчел Новицки //
Молд. ведомости. – 2005. – 25 февр. – Р. 6.
179
Februarie 2005 ≡ February 2005

1023. Зинченко, Сергей. Новый век – эра парашютизма : [интервью с


президентом Федерации парашют. спорта Молдовы С. Зинченко] / записала
Лидия Бенедиковская // Независимая Молдова. – 2005. – 4 февр. – Р. 23.

1024. Сырбу, Андрей. Активность трансферного рынка : [успехи


молд. футбола] / Андрей Сырбу // Молд. ведомости. – 2005. – 18 февр. – Р. 6.

1025. Теслев, Анатолий. Топтаться на месте – не лучшее занятие :


[интервью с претендентом на пост руководителя Федерации футбола Молдо-
вы А. Теслевым] / записал Валерий Нарожный // Независимая Молдова. –
2005. – 4 февр. – Р. 22.

1026. Чебан, Павел. Стадион обязательно построим : [интервью с


президентом Федерации футбола Молдовы П. Чебану] / записал Валерий На-
рожный // Независимая Молдова. – 2005. – 4 февр. – Р. 22.

1027. Шишкин, Олег. Зигзаги судьбы Шишкина : [беседа с б. молд.


полузащитником ФК "Конструкторул" О. Шишкиным] / записал Максим Банару
// Молд. ведомости. – 2005. – 18 февр. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 933)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.112.2 Limba germană
1028. Germana în Europa unită : [rolul şi locul lb. germane] / p. realizată
de Veronica Gorincioi // Democraţia. – 2005. – 8 febr. – P. 7.

811.135.1 Limba română


1029. Bochmann, Klaus. Un savant german preocupat de soarta limbii
române : [interviu cu K. Bochmann, cercetător al lb. şi culturii rom. de la Univ. din
Leipzig] / interviu realizat de Angelina Olaru // Democraţia. – 2005. – 22 febr. – P. 6.

180
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1030. Corlăteanu, Nicolae. O carte nouă. Dar şi o nouă carte : [Maria


Cosniceanu, cercetător coord. al Inst. de Lingvistică al Acad. de Şt. din Moldova] /
Nicolae Corlăteanu, Ion Melniciuc // Lit. şi arta. – 2005. – 3 febr. – P. 5.

1031. Cosniceanu, Maria. Numele tău : [interviu cu M. Cosniceanu, dr. în


filologie] // Ziarul de gardă. – 2005. – 3 febr. – P. 8.

1032. Cosniceanu, Maria. Scutaru : [etimologia numelui] / Maria


Cosniceanu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 25 febr. – P. 19.

1033. Eremia, Anatol. Sturzeni : [aspecte toponimice] / Anatol Eremia //


Flux : ed. de vineri. – 2005. – 11 febr. – P. 7.

1034. Pohilă, Vlad. Asiduă ocrotitoare a numelor noastre : [Maria


Cosniceanu dr. în filologie] / Vlad Pohilă // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 4 febr. –
P. 19.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
1035. Codrescu, Andrei. trăim; odată; poem de ziua ta; vizita fiului meu;
bătrânul şarpe chibzuieşte : [versuri ale poetului amer. de origine rom.] / Andrei
Codrescu; în rom. de Carmen Firan // Contrafort. – 2005. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P.
9.

821.112.2 Literatură germană


1036. Kreuz, Angela. Sushi la opt : [povestire] / Angela Kreuz //
Contrafort. – 2005. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 11.

821.135.1 Literatură română


1037. Agârbiceanu, Ion. Mizerie : [povestire] / Ion Agârbiceanu // Ora
satului. – 2005. – Febr. (Nr 3). – P. 15.

1038. Alexandru, Ioan. Drum spre interior : [versuri] / Ioan Alexandru //


Florile dalbe. – 2005. – 10 febr. – P. 5.
181
Februarie 2005 ≡ February 2005

1039. Alexandru, Ioan. Ninsoarea : [versuri] / Ioan Alexandru // Florile


dalbe. – 2005. – 24 febr. – P. 1.

1040. Caraion, Ion. Spaţiu şi calm; Va fi din nou soare; Cimitirul din
stepă; Fetele trec râul; Sancţiunile limbajului şi ale amurgului : [versuri] / Ion
Caraion; prez. de Leo Bordeianu // Florile dalbe. – 2005. – 17 febr. – P. 8.

1041. Coroş, Mircea. Poetul cu suflet Basarab : [versuri] / Mircea Coroş //


Unirea. – 2005. – 24 febr. – (Supl. al ziarului "Lit. şi arta").

1042. Flora, Ion. Stele pe câmp : [poem] / Ion Flora // Opinia. – 2005. –
15 febr. – P. 6.

1043. Istrati, Toma. Hora noastră a Unirii; Interesul ţării sfânt : [versuri] /
Toma Istrati // Lit. şi arta. – 2005. – 24 febr. – P. 5.

1044. Istrati, Toma. Mă-nchin României; Cunună sonoră de lauri îţi pun;
Adnotare; A fi român; Nu-i nimic mai sfânt din toate; Dragi copii, a voastră-i ţara!;
Eu Luceafăr şi tu Lună : [versuri] / Toma Istrati // Lit. şi arta. – 2005. – 10 febr. – P.
8; Unirea. – 2005. – 24 febr. – (Supl. al ziarului "Lit. şi arta").

1045. Mălăncioiu, Ileana. O aură de ger : [versuri] / Ileana Mălăncioiu //


Florile dalbe. – 2005. – 17 febr. – P. 1.

1046. Păşescu, Gheorghe. Toast – Braşovului : [versuri] / Gheorghe


Păşescu // Unirea. – 2005. – 24 febr. – (Supl. al ziarului "Lit. şi arta")

1047. Romanescu, Marcel. Între păsări : [versuri] / Marcel Romanescu //


Ora satului. – 2005. – Febr. (Nr 3). – P. 15.

1048. Stănescu, Nichita. Nod 1 : [versuri] / Nichita Stănescu // Florile


dalbe. – 2005. – 3 febr. – P. 1.

1049. Stănescu, Nichita. Prin tunelul oranj : [poem] / Nichita Stănescu //


Opinia. – 2005. – 1-7 febr. – P. 6.

182
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1050. Topârceanu, George. Primăvara : [poem] / George Topârceanu //


Opinia. – 2005. – 22 febr. – P. 6.

821.135.1.09 Critică şi istorie literară


1051. Andreescu, Gabriel. Goma şi tema antisemitismului : [creaţia
scriitorului Paul Goma : reluat din "Ziua"] / Gabriel Andreescu // Gazeta
românească. – 2005. – 28 febr. – P. 11.

1052. Cărtărescu, Mircea. Mircea Cărtărescu : "Nu sunt un ins


pretenţios, singurul lucru pe care-l cer de la univers, când scriu, e să rămână
dincolo de o uşă bine închisă" : [rez. al interviului scriitorului pentru săpt."Formula
AS"] / rez. de Vasile Gârneţ // Contrafort. – 2005. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 8.

1053. Chiper, Grigore. Liberi şi singuri în Hinterland : [pe marginea cărţii


"Poeme alese. 1975-2000" de Alexandru Muşina, Braşov, ed. Aula, 2003] / Grigore
Chiper // Contrafort. – 2005. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 6.

1054. Cimpoi, Mihai. Timotei Cipariu, precursor al multiculturalismului /


Mihai Cimpoi // Gazeta românească. – 2005. – 28 febr. – P. 3.

1055. Ciobanu, Raisa. Prieten al tuturor generaţiilor : [poetul şi filantropul


Toma Istrati] / Raisa Ciobanu // Unirea. – 2005. – 24 febr. – (Supl. al ziarului "Lit. ş
arta").

1056. Colesnic, Iurie. Toma Istrati – o personalitate care onorează


Basarabia : la jubileul de 80 de ani / Iurie Colesnic // Unirea. – 2005. – 24 febr. –
(Supl. al ziarului "Lit. ş arta").

1057. Diaconu, Mircea A. Heraldica şi umoristul : cuv. despre poezia lui


Şerban Foarţă / Mircea A. Diaconu // Contrafort. – 2005. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P.
8.

1058. Iepure, Diana. Invazia veneticilor : [pe marginea cărţii "Veneticii" de


Ion Lazu, Bucureşti, ed. Vinea, 2002] / Diana Iepure // Jurnal de Chişinău. – 2005. –
11 febr. – P. 13.

183
Februarie 2005 ≡ February 2005

1059. Istrati, Toma. Toma Istrati cu inima şi sufletul ca o pâine caldă :


[interviu cu poetul] / consemnare : Andrei Viziru // Unirea. – 2005. – 24 febr. –
(Supl. al ziarului "Lit. ş arta").

1060. Teodorovici, Lucian Dan. "Încă mai visez să scriu o poveste


grozavă pentru copii" : interviu cu Lucian Dan Teodorovici, realizat de Mariana
Codruţ // Contrafort. – 2005. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 10-11.

1061. Vartic, Andrei. Enigmele adânci ale lui Alexandru Hâjdău / Andrei
Vartic // Timpul. – 2005. – 4, 11 febr. – P. 20; 18 febr. – P. 21.

821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord


1062. Suceveanu, Arcadie. Ilie Motrescu : poezie şi destin : [creaţia
poetului bucovinean] / Arcadie Suceveanu // Contrafort. – 2005. – Ian.-Febr. (Nr
1/2). – P. 20.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


1063. Bivol, Efim. Ca steaua : (parodie) / Efim Bivol // Florile dalbe. –
2005. – 24 febr. – P. 8.

1064. Butnaru, Leo. Coeziuni şi co-evaziuni intime : cosmograme / Leo


Butnaru // Contrafort. – 2005. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 9.

1065. Calamanciuc, Gheorghe. Ultimele poeme de dragoste şi


singurătate / Gheorghe Calamanciuc // Lit. şi arta. – 2005. – 3 febr. – P. 5. –
Cuprins : Purgatorii; Să renaşti, să nu renasc; Mă îngropi – mă dezgropi; Îndemn;
Fără titlu; Căsuţa de vacanţă; Soliloc matinal; Câinii lui Acteon; Făcându-mi
bagajele.

1066. Cărare, Petru. Săgeţi de răboj : [epigrame] / Petru Cărare // Lit. şi


arta. – 2005. – 3 febr. – P. 4. – Cuprins : Unui vântură-posturi; Unui bătrân cu soţie
tânără; Despre un tip suspect; Prietenie între unii; Unui scriitor vânător; Unui
cameleon; Vinul; Romanţă; Ingratul; Unui tip; Una anapoda; Nişte democraţi O soţie
mulţumită; Unui încăpăţânat; Unui veşnic rătăcit; Unui hoţ...de nevoie; Mâncărime;
Spre economia de piaţă; Către oglinda strâmbă; Impas de pensionar; Toate trec;
Rugă de candidat în deputaţi; Capcana; Regret de venetic; Cameleonul; Alde
vântură-lume; Unui venetic; Crezul unora; Martirul; Un decepţionat; Cameleon
184
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

tărcat; "Internaţionalist" agresiv; Către parlamentul nostru; Un vânzător de ţară;


Veneticii şi noi; Vizită de neoimperialist; Ieşire din situaţie; Avion în cer
transnistrean; Nomazii; Ţărişoara noastră; Moara şi făina; Hoardele; Panglicarii.

1067. Cibotaru, Arhip. Toast oriental; Deprindere; Toate morile; La


pensie; În loc de testament; Lotul meu : [versuri] / Arhip Cibotaru // Lit. şi arta. –
2005. – 17 febr. – P. 4.

1068. Ciobanu, Ion. Repaos sfânt : [versuri] / Ion Ciobanu // Făclia. –


2005. – 12 febr. – P. 1.

1069. Diordiev, Ion. Taine; Constatare; În lumea cărţilor : [epigrame] / Ion


Diordiev // Florile dalbe. – 2005. – 24 febr. – P. 8.

1070. Diviza, Ion. Incident în livadă; Hoţi legali; Postul... mare; Neamul
meu; Alexei Mateevici : [epigrame] / Ion Diviza // Dreptul. – 2005. – 10 febr. – P. 8.

1071. Diviza, Ion. Podoabei tineretului comunist, gazetei electorale "Puls"


: [epigramă] / Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 8 febr.

1072. Diviza, Ion. Progres : [epigramă] / Ion Diviza // Timpul de


dimineaţă. – 2005. – 4 febr. – P. 32.

1073. Diviza, Ion. Ultima : [epigramă] / Ion Diviza // Timpul de dimineaţă.


– 2005. – 2 febr.

1074. Diviza, Ion. Unor certăreţi : [epigramă] / Ion Diviza // Timpul. –


2005. – 11 febr. – P. 32.

1075. Diviza, Ion. Unui viitor deputat : [epigramă] / Ion Diviza // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 18 febr. – P. 32.

1076. Doni, Gheorghe. Miraj; Simple tentaţii : [versuri] / Gheorghe Doni //


Natura. – 2005. – Febr. (Nr 2). – P. 3.

1077. Druţă, Boris. Agentură electorală : [povestire] / Boris Druţă // Lit. şi


arta. – 2005. – 3 febr. – P. 4.
185
Februarie 2005 ≡ February 2005

1078. Filip, Iulian. Dansul timizilor : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta. –
2005. – 17 febr. – P. 3.

1079. Filip, Iulian. Marele scaun : [versuri] / Iulian Filip // Capitala. –


2005. – 23 febr. – P. 8.

1080. Filip, Iulian. Teatru : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2005. – 24
febr. – P. 6.

1081. Istrate, Vasile. Şuilă cel fericit : [fabulă] / Vasile Istrate // Curierul
vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 22 febr. – P. 8.

1082. Matcovschi, Dumitru. Dumnezei : [versuri] / Dumitru Matcovschi //


Lit. şi arta. – 2005. – 17 febr. – P. 1, 5. – Cuprins : Apa; Erată; Ai, suflete, suflete,
suflete; Acasă totdeauna; Bun; Ţară de jale; Scrisoare nimănui; Câtă libertate;
Scânteia neagră; Nu mă prefac; Veşnică; Izvod.

1083. Mânăscurtă, Ioan. Cum era să mor pe un câmp de luptă :


[povestire) / Ioan Mânăscurtă // Accente libere. – 2005. – 10 ,17,24 febr. – P. 5.

1084. Mânăscurtă, Ioan. Moartea academicianului Haris : [povestire] /


Ioan Mânăscurtă // Accente libere. – 2005. – 3 febr. – P. 5. – Sfârşit. Începutul : 25
noiemb. 2004.

1085. Postolache, Gheorghe. Gheţuşul : [povestire] / Gheorghe


Postolache // Florile dalbe. – 2005. – 24 febr. – P. 8.

1086. Rusnac, Vladimir. Curajul florii : [fabulă] / Vladimir Rusnac // Florile


dalbe. – 2005. – 3 febr. – P. 8.

1087. Rusnac, Vladimir. Nemulţumirea mistreţului : [fabulă] / Vladimir


Rusnac // Florile dalbe. – 2005. – 17 febr. – P. 8.

1088. Starostin, Pavel. Carnaval tineresc : [versuri] / Pavel Starostin //


Accente libere. – 2005. – 10 febr. – P. 5. – Cuprins : Întrebări ce vor răspuns;
Problema piramidei; Democraţie campestră; Crez; Tinereţe.
186
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1089. Ştirbu, Titus. Bucăţica de plăcintă; Mănuşile : [povestiri] / Titus


Ştirbu; des. de I. Canaşin // Florile dalbe. – 2005. – 3 febr. – P. 8.

1090. Traianus. Sinceritatea ca sentinţă (IV) / Traianus // Glasul naţiunii.


– 2005. – 3 febr. – P. 7. – Art. 1 : 13 ian. – Numele adevărat al aut. : Traian
Vasilcău.

1091. Vieru, Grigore. Făptura mamei; La şcoala iepuraşilor; Cântecul


puişorului de melc; Frumoasă-i limba noastră; Puişorii; Toba ariciului : [versuri] /
Grigore Vieru // Lit. şi arta. – 2005. – 10 febr. – P. 1, 3-7.

1092. Vieru, Grigore. Mâinile mamei : [poem] / Grigore Vieru // Opinia. –


2005. – 8 febr. – P. 6.

1093. Vieru, Grigore. Poem; Copiii; Caut umbra; Două mere; Frumoasă-i
limba noastră; Locuiesc : [versuri] / Grigore Vieru // Florile dalbe. – 2005. – 10 febr.
– P. 1.

1094. Vieru, Grigore. Poetul şi natura : [versuri] / Grigore Vieru // Natura.


– 2005. – Febr. (Nr 2). – P. 9. – Cuprins : Pădure, verde pădure; Locuiesc; Mamă,
tu eşti...; Reaprindeţi candela; Tu, iarbă, tot ai mamă?

821.135.1(478).09 Critică şi istorie literară


1095. Borzin, Aurica. Aurica Borzin : "Nici o poezie nu e produsul
hazardului" : [interviu cu poeta] / consemnare : Irina Nechit // Opinia. – 2005. – 8-14
febr. – P. 6.

1096. Ciobanu, Vitalie. Gherila criticii tinere : [pe marginea vol.


"Incursiuni în proza basarabeană" de Iulian Ciocan, Ch., ed. Arc, 2004] / Vitalie
Ciobanu // Contrafort. – 2005. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 5.

1097. Ciocanu, Ion. Un roman amintit : [pe marginea romanului "Umbra


comorilor" de Arhip Cibotaru] / Ion Ciocanu // Lit. şi arta. – 2005. – 17 febr. – P. 4.

1098. Colesnic, Iurie. Un cronicar modern – Paul Vataman : [scriitor,


folclorist născut la Soroca] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2005. – 11 febr. – P. 18.
187
Februarie 2005 ≡ February 2005

1099. Curtescu, Margareta. Poemele unui Adam îmbătrânit : (reflecţii pe


marginea vol. de versuri "Poemele repausului" de Gheorghe Calamanciuc) /
Margareta Curtescu // Lit. şi arta. – 2005. – 3 febr. – P. 5.

1100. Dabija, Nicolae. Un poet care trebuie recitit : [omagiu poetului


Arhip Cibotaru] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 17 febr. – P. 4.

1101. Dolgan, Mihail. Dimensiuni spiritual-estetice ale poeziei lui Arhip


Cibotaru / Mihail Dolgan // Lit. şi arta. – 2005. – 17 febr. – P. 4.

1102. Mardare, Marcela. Prietenii noştri cei reci şi siguri : interviu cu


scriitoarea M. Mardare / a dialogat Aliona Taşcă // Accente libere. – 2005. – 3 febr.
– P. 5.

1103. Scobioală, Aurel. Aurel Scobioală : "Întâmplărilor din copilărie


trebuie să le găseşti poanta..." : [interviu cu scriitorul] / consemnare : Nicolae Roibu
// Timpul de dimineaţă. – 2005. – 23 febr.

1104. Strâmbeanu, Andrei. Cenzura în Republica Moldova este prostia


noastră tradiţională : [interviu cu scriitorul A. Strâmbeanu] / consemnare : Liliana
Popuşoi // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 11 febr. – P. 7.

1105. Vieru, Grigore. Grigore Vieru : "Basarabia nu are altă salvare decât
re-Unirea ei cu Ţara-mamă : [interviu cu poetul] / pentru conformitate : Alecu
Reniţă, Boris Vieru // Gazeta românească. – 2005. – 21 febr. – P. 1, 3.

1106. Vieru, Grigore. Grigore Vieru : Mă tem de războiul naturii : [interviu


cu poetul] / consemnare : Alecu Reniţă, Boris Vieru // Natura. – 2005. – Febr. (Nr
2). – P. 8.

1107. Vieru, Grigore. Grigore Vieru : "Nu există o luptă între generaţii, ci
una între valoare şi nonvaloare" : [interviu cu poetul] / interviu realizat de Angelina
Olaru // Democraţia. – 2005. – 15 febr. – P. 12.

1108. Vieru, Grigore. Riscul din afara aburilor de cafea : [creaţia


scriitorului Arhip Cibotaru] / Grigore Vieru // Lit. şi arta. – 2005. – 24 febr. – P. 3.
188
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

70 de ani de la naşterea scriitorului Petru Cărare


1109. Cărare, Petru. Rămâne doar spiritul... / consemnare : Ion Găină //
Lit. şi arta. – 2005. – 24 febr. – P. 5.

1110. Ciobanu, Ion. Cavaler neînfrânt al umorului / Ion Ciobanu // Făclia.


– 2005. – 19 febr. – P. 8.

1111. Ciocoi, Gheorghe. Săgeţile blânde şi umorul lecuitor / Gheorghe


Ciocoi // Lit. şi arta. – 2005. – 24 febr. – P. 5; Capitala. – 2005. – 12 febr. – P. 8.

1112. Gheorghiţă, Eugen. Mareşalul epigramei basarabene / Eugen


Gheorghiţă // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 8 febr. – P. 8.

1113. Prohin, Victor. Sub semnul vărsătorului de ... umor / Victor Prohin
// Florile dalbe. – 2005. – 17 febr. – P. 8.

1114. Roibu, Nicolae. Omul care trage cu săgeţi în carul cu proşti /


Nicolae Roibu // Timpul. – 2005. – 11 febr. – P. 19.

75 de ani de la naşterea academicianului Haralambie Corbu


1115. Dolgan, Mihail. Metodolog şi interpret al literaturii şi ştiinţei literare :
Haralambie Corbu la 75 de ani / Mihail Dolgan // Făclia. – 2005. – 12 febr. – P. 5.

1116. Mihail, Viorel. Haralambie Corbu la 75 de ani : [critic şi istoric


literar] / Viorel Mihail // Săptămîna. – 2005. – 11 febr. – P. 9.

1117. Vicol, Dragoş. Autoritatea de a judeca literatura / Dragoş Vicol //


Moldova suverană. – 2005. – 15 febr.

1118. Пынзару, Савва. Лицом к духовному наследию / Савва Пынза-


ру // Независимая Молдова. – 2005. – 15 февр.

70 de ani de la naşterea scriitorului Grigore Vieru


1119. Ababii, Petru. Aforismele lui Grigore Vieru / Petru Ababii // Lit. şi
arta. – 2005. – 10 febr. – P. 6.
189
Februarie 2005 ≡ February 2005

1120. Belicov, Serafim. Verbul aproape-lui / Serafim Belicov // Lit. şi arta.


– 2005. – 10 febr. – P. 4.

1121. Buga, Ion. Un adevărat Om / Ion Buga // Lit. şi arta. – 2005. – 10


febr. – P. 7.

1122. Burlacu, Alexandru. Laudatio : (elogiu poetului Grigore Vieru cu ocazia


conferirii titlului de Doctor Honoris Causa) / Alexandru Burlacu // Lit. şi arta. – 2005. – 24
febr. – P. 4.

1123. Cimpoi, Mihai. Clipe de graţie cu Grigore Vieru / Mihai Cimpoi // Gazeta
oraşului. – 2005. – 10 febr.

1124. Cimpoi, Mihai. Grigore Vieru : vârsta împlinirilor / Mihai Cimpoi // Gazeta
românească. – 2005. – 7 febr. – P. 3.

1125. Cimpoi, Mihai. Poetul reabilitărilor / Mihai Cimpoi // Lit. şi arta. – 2005. –
10 febr. – P. 1.

1126. Ciobanu, Raisa. Călăuză, sau Poet al tuturor generaţiilor / Raisa Ciobanu
// Lit. şi arta. – 2005. – 10 febr. – P. 3.

1127. Ciocoi, Gheorghe. Fiindcă poetul iubeşte... / Gheorghe Ciocoi // Lit. şi


arta. – 2005. – 10 febr. – P. 7.

1128. Codreanu, Theodor. Grigore Vieru în oglinda criticii lui Mihai Cimpoi /
Theodor Codreanu // Lit. şi arta. – 2005. – 10 febr. – P. 6.

1129. Colesnic, Iurie. Stâlpul ţării / Iurie Colesnic // Ora satului. – 2005. – Febr.
(Nr 3). – P. 15.

1130. Cuzuioc, Ion. Păstor al poeziei naţionale / Ion Cuzuioc // Lit. şi arta. –
2005. – 10 febr. – P. 4.

1131. Dabija, Nicolae. Grigore Vieru – cel mai mare poet francez / Nicolae
Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 10 febr. – P. 1.

190
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1132. Dobzeu, Doina. Grigore Vieru – 70 / Doina Dobzeu // Lit. şi arta. – 2005. –
24 febr. – P. 4.

1133. Dolgan, Mihail. "Grigore Vieru îmi este drag pentru că îl îndrăgeşte o
lume întreagă" / Mihail Dolgan // Lit. şi arta. – 2005. – 10 febr. – P. 6.

1134. Doni, Gheorghe. Vârsta poetului / Gheorghe Doni // Natura. – 2005. –


Febr. (Nr 2). – P. 8.

1135. Drachenberg, Constantin. Un episod din tinereţea lui Grigore Vieru /


Constantin Drachenberg // Lit. şi arta. – 2005. – 10 febr. – P. 7.

1136. Filip, Iulian. Harurile, prietenii, alergările, supărările şi neiertările poetului


Grigore Vieru / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2005. – 10 febr. – P. 3.

1137. Gheorghiţă, Eugen. Poetul naiv ca un copil şi înţelept ca un bătrân /


Eugen Gheorghiţă // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 22 febr. – P. 8.

1138. Gheorghiţă, Nadina. Grigore Vieru : Mă consider un om fericit pentru că


la 70 de ani sunt plin de speranţe şi de aşteptări frumoase : [omagiu poetului] / Nadina
Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 16 febr. – P. 4.

1139. Josanu, Efim. "Nu-mi atingeţi graiul şi neamul..." / Efim Josanu // Lit. şi
arta. – 2005. – 10 febr. – P. 3.

1140. Josu, Nina. Lumina mântuirii / Nina Josu // Lit. şi arta. – 2005. – 10 febr. –
P. 4.

1141. Marulea, Alexei. Să-l bucurăm pe Grigore Vieru / Alexei Marulea // Lit. şi
arta. – 2005. – 24 febr. – P. 4.

1142. Matei, Valeriu. Modestia de a nu deschide uşile la întâmplare / Valeriu


Matei // Lit. şi arta. – 2005. – 10 febr. – P. 1.

1143. Mărgărit, Iulia. Poetul – cetăţean / Iulia Mărgărit // Lit. şi arta. – 2005. – 10
febr. – P. 4.

1144. Partole, Claudia. Poetul / Claudia Partole // Lit. şi arta. – 2005. – 24 febr.
– P. 4.

191
Februarie 2005 ≡ February 2005

1145. Păunescu, Adrian. Fragil şi invincibil / Adrian Păunescu // Lit. şi arta. –


2005. – 24 febr. – P. 4.

1146. Rachieru, Adrian Dinu. "Biblioteca de rouă" / Adrian Dinu Rachieru


// Lit. şi arta. – 2005. – 10 febr. – P. 4.

1147. Rolinsky, Vladimir. Să vezi mai mult decât poţi vedea cu ochii /
Vladimir Rolinsky // Lit. şi arta. – 2005. – 10 febr. – P. 7.

1148. Rusnac, Iov. Poetul regăsirii noastre / Iov Rusnac // Lit. şi arta. –
2005. – 10 febr. – P. 5.

1149. Saharneanu, Ala. Interesul lui Grigore Vieru pentru muzică / Ala
Saharneanu // Lit. şi arta. – 2005. – 10 febr. – P. 6.

1150. Simion, Eugen. Grigore Vieru şi cele "trei sfinte teme" / Eugen
Simion // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 15 febr. – P. 9; Gazeta românească. –
2005. – 21 febr. – P.11.

1151. Soltan, Petru. Într-o lacrimă de lumină – o eternitate împachetată /


Petru Soltan // Lit. şi arta. – 2005. – 10 febr. – P. 3.

1152. Tănase, Constantin. Grigore Vieru, nefericitul poet fericit /


Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 4 febr. – P. 3.

1153. Tecuci, Alexandru. Făuritor al cuvântului / Alexandru Tecuci // Lit.


şi arta. – 2005. – 10 febr. – P. 5.

1154. Teodorescu, Filip. Înaltă slujire la altarul neamului : mesajul dlui F.


Teodorescu, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Rep.
Moldova, prilejuit de jubileul a 70 de ani de la naşterea academicianului Grigore
Vieru // Glasul naţiunii. – 2005. – 17 febr. – P. 1; Democraţia. – 2005. – 22 febr. –
P. 14.

1155. Tomozei, Gheorghe. Spionul lui Eminescu la Bucureşti / Gheorghe


Tomozei // Natura. – 2005. – Febr. (Nr 2). – P. 16.

192
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1156. Ţăranu, Ion. Legendă vie / Ion Ţăranu // Lit. şi arta. – 2005. – 10
febr. – P. 5.

1157. Думбрэвяну, Виктор. Самоутверждение через поэзию / Виктор


Думбрэвяну // Capitala = Столица. – 2005. – 12 февр. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 636)

821.161.1 Literatură rusă


1158. Казакова, Раиса. "Самостояние поэта – залог величия его" : [о
А. С. Пушкине] / Раиса Казакова // Деловая газета. – 2005. – 16 февр. – Р. 9.

1159. Савостин, Николай. Гора поэзии : 10 февраля – день памяти


А. С. Пушкина / Николай Савостин // Независимая Молдова. – 2005. – 11
февр. – Р. 18.

821.161.1 (478) Literatură rusă din Republica Moldova


1160. Савостин, Николай. Линия красоты : понятие о вкусе : [эсce] /
Николай Савостин // Независимая Молдова. – 2005. – 4 февр. – Р. 18.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
1161. Josanu, Efim. Acasă la Hemingway : [impresii de călătorie în
Florida, SUA] / Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2005. – 3 febr. – P. 6.

1162. Sumcă, Sergiu. Jurnalistul Sergiu Sumcă : turistul necunoscut : [pe


marginea călătoriei în Tunisia : interviu] / consemnare : Olga Untilă // Natura. –
2005. – Febr. (Nr 2). – P. 11.

1163. Vieru-Işaev, Maria. Două lumi... Pe care o alegem ?(I-III) [impresii


pe marginea călătoriei în Spania] / Maria Vieru-Işaev // Opinia. – 2005. – 8,15, 22
febr. – P. 5. – Va urma.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Bulat-Saharneanu, Maria. Fericirile lui Radion Cucereanu. – Vezi Nr 924
193
Februarie 2005 ≡ February 2005

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
1164. Colesnic, Iurie. Un diplomat basarabean de pe altă baricadă :
[Daniil Ridel (1884-1933)] / Iurie Colesnic // Natura. – 2005. – Febr. (Nr 2). – P. 14.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(100) Istorie universală
1165. Platon, Alexandru-Florin. "Revoluţia" medievală : [pe marginea
cărţii "Prima revoluţie europeană (cca 970-1215)" de R. I. Moore; Iaşi, Polirom,
2004] / Alexandru-Florin Platon // Contrafort. – 2005. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 7.

1166. Strom, Kevin Alfred. Tragedia Dresdei : 13 febr. 1945 – o zi


neagră în cel de-al doilea război mondial : [fragm. din introd. la monogr. "Tragedia
Dresdei – un punct de vedere de alternativă asupra istoriei celui de-al doilea război
mondial" a istoricului britanic] / Kevin Alfred Strom // Democraţia. – 2005. – 15 febr.
– P. 15.

94(478) Istoria Republicii Moldova


1167. Bezviconi, Gheorghe. Expoziţiile agricole din Basarabia : [din
cartea "Profiluri de ieri şi de azi", Bucureşti, 1943] / Gheorghe Bezviconi // Ora
satului. – 2005. – Febr. (Nr 3/4). – P. 16.

1168. Doni, Gheorghe. Lăpuşna : legendă şi realitate : [din ist. satului din
r-nul Hânceşti] / Gheorghe Doni // Natura. – 2005. – Febr. (Nr 2). – (Supl.
"Lăpuşniţa"; Nr 5).

1169. Enciu, Nicolae. Pe tancul roşu prin istorie : [aspecte ist. : coment.
pe marginea interviului preş. Rep. Moldova V. Voronin postului de radio "Europa
Liberă"] / Nicolae Enciu // Lumea. – 2005. – 18 febr. – P. 4.

194
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1170. Leu, Ion. Monografia unui sat răzeşesc : [pe marginea lucrării
"Mereni" de Veaceslav Stăvilă, Ch., "Atelier", 2004] / Ion Leu // Lit. şi arta. – 2005.
– 3 febr. – P. 6.

1171. Nouzille, Jean. Carte despre români, scrisă de un francez :


[interviu cu J. Nouzille, istoric francez, aut. cărţii "Moldova. Istoria tragică a unei
regiuni europene"] / a dialogat Tatiana Solomca // Accente libere. – 2005. – 24 febr.
– P. 4.

1172. Nouzille, Jean. "De dragul intrării în UE, minoritarii ar trece peste
naţionalism" : [interviu cu istoricul francez J. Nouzille, aut. al cărţii "Moldova. Istoria
tragică a unei regiuni europene"] / interviu realizat de Rodica Mahu // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 18 febr. – P. 10.

1173. Nouzille, Jean. Jean Nouzille : "Republica Moldova rămâne o zonă


sensibilă şi explozivă a continentului european" : [extras din discursul savantului
francez, rostit la lansarea cărţii sale "Moldova, istoria tragică a unei regiuni
europene" (ed. "Prut Int.", 2005, Ch.), trad. de Constanţa Ghibu] / consemnare :
Irina Nechit // Opinia. – 2005. – 15 febr. – P. 6.

1174. Nouzille, Jean. Speranţa de a ajunge în Rai : [dialog cu istoricul J.


Nouzille, autor al cărţii "Moldova. Istoria tragică a unei regiuni europene"] /
consemnare : Maria Praporşcic // Lumea. – 2005. – 18 febr. – P. 5.

1175. Retegan, Mihai. O privire obiectivă : [pe marginea cărţii "Moldova.


Istoria tragică a unei regiuni europene" de Jean Nouzille : dialog cu prof. M.
Retegan, Univ. din Bucureşti] / consemnare : Maria Praporşcic // Lumea. – 2005. –
18 febr. – P. 5.

1176. Stati, Vasile. Panromânism în traducere franceză : [meditaţii


asupra cărţii "La Moldavie. Histoire tragique d'une région européenne" de Jean
Nouzille] / Vasile Stati // Accente libere. – 2005. – 24 febr. – P. 4.

1177. Vieru, Vasile. Istoria locală – patria mică, sau Obiect de cultură şi
patriotism / Vasile Vieru // Comunistul. – 2005. – 2 febr. – P. 8.

195
Februarie 2005 ≡ February 2005

1178. Гарусова, Ольга. Кафедральный собор – лучшее украшение


Кишинева : [ист. аспекты] / Ольга Гарусова, Владимир Тарнакин // Молд. ве-
домости. – 2005. – 18 февр. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 533, 914)

94(498) Istoria României


1179. Bădescu, Emanuel. Terorismul în România (4-7) : [aspecte
istorice] / Emanuel Bădescu // Gazeta românească. – 2005. – 7, 14, 21, 28 febr. –
P. 16. – Art. 1 : 17 ian.

1180. Retegan, Mihai. Liderii români în vizorul puştilor sovietice? :


[Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Nicolae Ceauşescu : materiale de arhivă : reluat din
"Jurnalul naţ."] / Mihai Retegan // Gazeta românească. – 2005. – 21 febr. – P. 20.
(Vezi de asemenea Nr 971)

196
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ" NR 2-2005

Bivol, Victor 1017


A
Blair, Tony (696)
Ababii, Ion 910 Blajin, Dina 867, 895
Ababii, Petru 1119 Boag, Ian 694
Agârbiceanu, Ion 1037 Bobână, Lidia 789
Albu, Ion 891-92 Bobeică, Constantin 868
Alexandru, Ioan 1038-39 Bochmann, Klaus 1029
Alexei II (Patriarh al Moscovei şi al Bodeanu, Maria 743
întregii Rusii) 530 Bogatu, Petru 567-69
Amihalachioaie, Gheorghe 558 Bogdan, Tudor 869
Andreescu, Gabriel 1051 Bogdănaş, Silvia 974, 1001
Andrieş, Serafim 955 Boguş, Denis 550
Andronic, Nicolae 559-60 Bolea, Iulia 713, 922
Anegroaie, Mihai 865 Bordeianu, Leo 1040
Antohi, Zinaida 854, 893-94 Borzin, Aurica 1095
Arseni, Alexandru 800 Botnari, Olga 970
Asarov, Boris 561 Botnaru, Tatiana 870
Buciuceanu, Olga 934
B Buga, Ion 1121
Bagrii, Angela 866 Bulat-Saharneanu, Maria 924
Balaban, Valeriu 788 Burlacu, Alexandru 1122
Bârlădeanu, Nicolae 563 Burlacu, Viorel 982
Barrett, Jon 691 Bush, George (729)
Batîr, Dumitru 931 Busuioc, Alexei 801
Baucher, Richard 562 Butnaru, Dumitriţa 973
Bădescu, Emanuel 1179 Butnaru, Leo 551, 1064
Băsescu, Traian (690), 692-93, (696-97, Butnaru, Tudor 570
714) Butnaru, Val 571-73
Bătrînu, Ion 763 Buttiglione, Rocco 695
Bejenaru, Iurie 789 Buzilă, Varvara 920
Belicov, Serafim 1120
C
Belousov, Valentin 930
Bendas, Mihai 986 Cabac, Silvia 871
Beniuc, Valentin 911 Calamanciuc, Gheorghe 1065, (1099)
Bezviconi, Gheorghe 1167 Canaşin, I. 1089
Bittman, Dan 981 Cangea, Natalia 973
Bivol, Efim 1063 Canţer, Valeriu (931)
Bivol, Ion 843 Caraion, Ion 1040
197
Februarie 2005 ≡ February 2005

Caramitru, Ion 1002 Cobâleanschi, Lilia 913


Caramusca, Vladimir 844 Cocîrţă, Petru 925
Carrel, Alexis 531 Codreanu, Lina (887)
Cazacu, Alexandru 749 Codreanu, Theodor 1128
Cazacu, Valeriu 1020 Codrescu, Andrei 1035
Cărare, Petru 1066, 1109 Codruţ, Mariana 1060
Cărăuş, Alexandru 934 Cojocaru, Natalia 876, 945, 972
Cărtărescu, Mircea 1052 Cojocaru, Viorel 533
Ceauşescu, Nicolae (1180) Colesnic, Iurie 999, 1056, 1098, 1129,
Ceban, Emil 747 1164
Cernei, Ion 969 Comanac, Ion 952
Cezara 983 Condriuc, Em. 873
Cheianu, Constantin 557, 575-76 Corai, Tatiana 588-89
Chiper, Grigore 1053 Corbu, Haralambie (1115-16)
Chiriac, Adriana 577, 922 Corduneanu, Alexandru 590
Chiriac, Tatiana 946 Corlăteanu, Nicolae 1030
Chirtoacă, Nicolae 557 Cornilov, Ecaterina 644
Chisnenco, Angela 984 Corolevschi, Ion 785
Chistol, Gheorghe 912 Coroş, Mircea 1041
Cibotaru, Arhip 1067, (1097, 1100-01, Cosniceanu, Maria (1030), 1031-32,
1108) (1034)
Cibotaru, Mihail Gh. 845 Costaş, Natalia 594, 641, 706, 709
Cibotaru, Valentin 750 Coteţ, Octavian 985
Cimpoi, Mihai 532, 578-80, 1054, 1123- Covali, Ludmila 538
25, (1128) Crăciun, Victor 534
Ciobanu, Filaret → Vezi Filaret Cucereanu, Radion 924
Ciobanu, Ion 1068, 1110 Cucuietu, Iurie 896-98
Ciobanu, Pavel 1018-19 Curtescu, Margareta 1099
Ciobanu, Raisa 582-83, 1055, 1126 Cuzuioc, Ion 1130
Ciobanu, Victor 584
D
Ciobanu, Vitalie 1096
Ciocan, Iulian (1096) Dabija, Nicolae 591-93, 1100, 1131
Ciocanu, Ion 1097 Danii, Tudor 594
Ciocoi, Gheorghe 1111, 1127 Darie, Victoria 914
Ciocoi, Valeriu 743 David, Gheorghe 764
Ciubotaru, Anatol 872 Diaconu, Mircea A. 1057
Ciubotaru, Valentin 524 Diaconu, Sandu 697
Ciulcov, Oleg 853 Diacov, Dumitru 595
Ciurea, Cornel 585-86 Dimitrov, Alex 975
Clapatiuc, Eugenia 587 Dimitrov, Alexandru 974
Cobâleanschi, Leonid (913) Diordiev, Ion 1069
198
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Diviza, Ion 1070-75 Garbuz, Gheorghe 857


Dobzeu, Doina 1132 Garbuz, Vasile (protoiereu-mitrofor) 537
Dohot, Daniel 596 Gârneţ, Vasile 557, 1052
Dolgan, Mihail 1101, 1115, 1133 Gavriliuc, Mihai 945
Doni, Gheorghe 1076, 1134, 1168 Găină, Ion 1109
Dor, Teo 855 Getto, Michael 699
Dorimedont (episcop) 856 Ghelici, Fiodor 802
Drachenberg, Constantin 1135 Gheorghiţă, Eugen 901, 1112, 1137
Drăgan, Demian 965 Gheorghiţă, Nadina 522, 880, 923, 935,
Drumea, Anatol 932 938, 1138
Druţă, Boris 1077 Gheorghiu-Dej, Gheorghe (1180)
Dungaciu, Dan 597 Gherasim, Gabriel 912
Durrieu, Josette 598 Ghibu, Constanţa (trad.) 1173
Gînga, Mihail 748
E
Goma, Paul (1051)
Enciu, Nicolae 1169 Goncharova, Tamara 902
Eremia, Anatol 1033 Gorelova, Elena 544
Esinencu, Dan 976 Gorincioi, Veronica 574, 611, 939, 946,
Eyal, Jonathan 698 1028
Grebenşcikov, Victor 601
F Grec, I. 602
Fedorean, Daniel 986 Groian, Ludmila 875
Fetescu, Andrei 599, 932 Grosu, Andrei 858
Filaret (părinte) 535 Grosu, Aneta 749, 958, 975
Filip, Iulian 517, 521, 1078-80, 1136 Grosu, Lora 603
Fiodorov, Ion 600 Guriţenco, Vladimir 848
Firan, Carmen 1035 Guţu, Alina 985, 1005
Flora, Ion 1042 Guţu, Vasile 812
Florenţa, Alexandru 574
H
Foarţă, Şerban (1057)
Frumosu, Angela 874, 899-900 Hadei, Vitalie 787, 853
Furtună, Dorian 643 Hâjdău, Alexandru (1061)
Fuştei, Nicolae 536, 538 Handrabura, Sergiu 843, 848
Havel, Vaclav 700
G Herlea, Alexandru 701, 732
Gabura, Ion 846 Holban, Eugen 605
Gaina, Gheorghe 851 Holban, Valentina 574
Galaicu-Păun, Em. (trad.) 518
I
Gâncea, Anastasia 1017
Garaba, Vladimir 926 Iepure, Diana 1058
Gârbu, Alexandru 847 Ilaşcu, Ilie 606
199
Februarie 2005 ≡ February 2005

Iliuţ, Maria 987 Manole, Vasile 611


Iovcev, Ion 876 Mardare, Marcela 1102
Isac, Igor 977 Marulea, Alexei 1141
Istrate, Vasile 1081 Matcovschi, Dumitru 1082
Istrati, Toma (553), 1043-44, (1055), Matei, Ştefan 805
1059 Matei, Valeriu 1142
Işaev, Maria 915 Mălăncioiu, Ileana 1045
Iuncu, Rodica 988 Mărgărit, Iulia 1143
Iuşcenko, Victor 550, 552 Mătcaş, Nicolae 916
Ivanţoc, Andrei 803 Mândâcanu, Virgil 856
Ivanu, Anatol 877 Melnic, Timotei (861, 916)
Izverschi, Ludmila 939 Melniciuc, Ion 1030
Melniciuc, Liuba 878
J
Mereacre, Sorin 612
Josanu, Efim 607, 1139, 1161 Mihail, Viorel 1116
Josu, Nina 595, 1140 Mihalache, Corneliu 613
Milestone, Lewis → Vezi Milştein, Lev
K Milştein, Lev (999)
Karpov, Ghenadi 765 Mititelu, Ion 1015
Klipii, Igor 608 Modrîngă, Vitalie 813
Kreuz, Angela 1036 Molnar, Gusztav 548
Moore, R. I. 1165
L Moraru, Delia 925
Laguta, Maia 804 Moraru, Maria 814
Lazăr, Oana 958 Moraru, Vlad 655
Lazu, Ion 1058 Morăraş, Mihai 552
Leu, Ion 1170 Morgenstern, Maia 1003
Lipcanu, Stan 691 Morris, Dick 615
Lisnic, Eleonora 609 Motrescu, Ilie (1062)
Loghin, Petru 859 Moţoc, Radu 971
Lozinschi, Raisa 637 Muchembled, Robert 518
Luchin, Vadim 989 Munteanu, Lelia 539
Lungu, Diana 694, 702, 723 Munteanu, Natalia 879
Lupuşor, Tamara 747, 909 Muscă, Mona 519
Muşina, Alexandru 1053
M Muşuc, Eduard 733
Maftei, Alexandra 878 N
Magdei, Mihai 936
Mahu, Rodica 579, 737, 977, 987, 1172 Năstase, Vasile 699
Mânăscurtă, Ioan 1083-84 Neagu, Iacob 930
Manole, Corneliu 703-05, 786 Nechit, Irina 920, 978, 1095, 1173
200
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Negru, Nicolae 557, 616-17, 725-26, 734 Popa, Vladimir (910)


Negură, Ion (991) Popescu, Ion 1004
Nicolenco, Olga 618 Popuşoi, Liliana 550, 563, 577, 587, 590,
Niculai, Nadejda 779 596, 601, 635, 638, 649, 976, 979,
Nouzille, Jean 1171-74, (1176) 982-83, 989, 995, 1004, 1104
Porcesco, Cristina 991
O
Portas, Valentin 779, 781
Objelean, Liuba 880 Porubin, Natalia 862
Oboroceanu, Ion 619 Postică, Iulian 766
Odoleanu, Vasile 524, 918, 927-28 Postolache, Gheorghe 1085
Oglindă, Petru 559 Postu, Vitalie 849
Olaru, Angelina 992, 1029, 1107 Praporşcic, Maria 1174-75
Oleinik, Boris 706 Precup, Galina 923
Olteanu, Constantin 629 Prisăcaru, Ina 545, 733
Onicov, Eugen 535 Proca, Ion 954
Osoianu, Ion 707 Procop, Eugen 780
Prohin, Victor 1113
P Pungă, Veronica 883
Panici, Vasilisa 881-82 Purice, Dorin 781
Partole, Caludia 553, 1144
R
Patraş, Mihai 752
Paulencu, Ion 990 Rachieru, Adrian Dinu 1146
Pavlicenco, Vitalia 627 Racoviţă, Petre (988)
Pântea, Alexandra (954) Raţă, Mariana 580, 646
Pânzaru, Igor 538, 606 Răcilă, Vitalie 847
Pânzaru, Marina 970 Rădulescu, Teodor 1005
Pârlog, Vitalie 787 Răileanu, Natalia 884, 917
Pâslaru, Vlad 861 Reniţă, Alecu 1105-06
Pădureanu, Mihai 1019 Retegan, Mihai 708, 1175, 1180
Păşescu, Gheorghe 1046 Ridel, Daniil (1164)
Păunescu, Adrian 1145 Rîşneac, Boris 918
Peck, Antony 540 Rogac, Raia 858, 865, 869, 877
Peru, Aurelia 558 Roibu, Nicolae 636, 990, 1006, 1103,
Petrache, Mihai 736 1114
Petrenco, Grigore 737 Rolinsky, Vladimir 1147
Petrova, Marina 525 Romanescu, Marcel 1047
Pîrgaru, Cristina 911 Roncea, Victor 701
Platon, Alexandru-Florin 1165 Roşca, Arina 993
Poalelungi, Mihai 815 Roşca, Iurie (982)
Pohilă, Vlad 1034 Roşca, Ludmila 919
Popa, Iulius 628 Roşcovanu, Anatol (984)
201
Februarie 2005 ≡ February 2005

Roşcovanu, Eugen 629 Strutzescu, Paul 17


Rusnac, Iov 1148 Suceveanu, Arcadie 636, 1062
Rusnac, Vladimir 1086-87 Sultan, Grigore 972
Rusu, Lilia 907 Sumcă, Sergiu 1162
S Ş
Saharneanu, Ala 1149 Şarban, Vladimir 637
Saharneanu, Valeriu 527, 630-32 Şerpu, Valentina 638
Sainciuc, Sergiu 744-45 Ştefăneţ, Anatol 993
Sambriş, Ion 584 Ştirbeţ, Nicolae 966
Samoilă, Alexandru 992 Ştirbu, Eugen 639
Sârbu, Antonina 1007 Ştirbu, Titus 1089
Sârbu, Vera 885
T
Savatie (Baştovoi) (ieromonah) 538
Scobioală, Aurel 1103 Tabac, Vlad 978
Scripcenco, Tudor 1015 Tarlev, Vasile 512
Scurtu, Valeria 712 Taşcă, Aliona 1102
Serebrian, Oleg 574 Tănase, Constantin 640, 1152
Sergentu, Octavian 612, 699 Tătaru, Tudor 808
Severin, Adrian 709 Tecuci, Alexandru 1153
Sieben, Peer 545 Teoctist (patriarhul Bisericii Ortodoxe
Simion, Eugen 1150 Române) 532, 534, 539
Slivinschi, Victor 633, 806 Teodorescu, Filip 712-13, 1154
Snegur, Mircea 816 Teodorovici, Lucian Dan 1060
Socor, Vladimir 710-11 Teslev, Anatol 1020
Sofronie, Ion 816 Tiron, Mircea 809
Solomca, Tatiana 1171 Todorov, Ilie (1007)
Soloviov, Anatolii 807 Tomiuc, Eugen 652, 692
Soltan, Petru 1151 Tomozei, Gheorghe 1155
Sprânceană, Vitalie 634 Tomuleţ, Valentin 994
Starostin, P. 1008 Topârceanu, George 1050
Starostin, Pavel 1088 Traianus 1090
Stati, Vasile 1176 Trofăilă, Corneliu 782
Stavinschi, Liuba 635
Stănescu, Nichita 1048-49 Ţ
Stăvilă, Veaceslav 1170 Ţăranu, Ion 1156
Stoica, Valentina 886-87 Ţilevici, Boris 641
Stoicovici, Cătălin 966
Storch, friederich (971) U
Strâmbeanu, Andrei 1104 Ulianovschi, Gheorghe 817
Strom, Kevin Alfred 1166 Untilă, Olga 1162
202
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Untilă, Veaceslav 643 А


Untilova, Zinaida 888
Абрамова, О. 889
Ureche, Eugen (1008)
Абрамова, Оксана 903
Ureche, Eugeniu (1006)
Амамбаева, Евгения 513, 784, 956
Urecheanu, Serafim 644-48, (845, 850)
Андроник, Николае 656-57, 738
Ursu, Adrian 995
Арлет, Василий 1021
Ursu, Leonid 930
Арсений, Александру 833
Ursu, Oleg 936
Астахова, Ирина 658, 964
Ursu, Victor 850
Атеш, Халим 959
Usturoi, Nicolae 851
Б
V
Бальер, Август (980)
Vaculovschi, Ghenadie 649
Банару, Максим 1027
Vârcolici, Mihai 969
Батлер, Вера 526
Vartic, Andrei 1061
Беляева, Галина 1009
Vasilcău, Traian → Vezi Traianus
Бенедиковская, Лидия 1016, 1023
Vataman, Paul (1098)
Бенюк, Валентин 863
Vicol, Dragoş 1117
Боери, Тито 546
Vieru, Boris 549, 714, 728-29, 1105-06
Бологов, Петр 730
Vieru, Grigore 1091-94, 1105-08, (1119,
Брутер, Владимир 658
1122-24, 1128, 1131-33, 1135-36,
Букун, Николае 529
1138, 1141, 1149, 1154)
Булич, Светлана 947
Vieru, Vasile 1177
Буруянэ, Михай 963
Vieru-Işaev, Maria 1163
Бусуйок, Алексей 834
Viziru, Andrei 1059
Бушмакиу, Александр 8354
Vizitiu, Ghenadie 952
Бызгу, Ион 957
Vnorovschi, Cleopatra (915)
Бэсеску, Траян 715
Voitun, Aneta 744-45, 937
Volentir, Andrei 650-51 В
Voloc, Alexandru 938
Voronin, V. (862, 1169) Васильковская, Юлия 541
Voronin, Vladimir 542, 652-55, 767, 818- Вележенкова, Ульяна 516
19 Владимирова, Алена 516
Власова, Людмила 1000
Z Войген, Геннадий 741
Воронин, В. (676)
Zaharia, Lilia 750
Воронин, Владимир 543, 659, 820
Zamşa, Simion 979
Вуткэрэу, Петру 1010-11
Zberea, Mariana 849
Zinschi, Lira 633 Г
Гайдар, Егор 759
203
Februarie 2005 ≡ February 2005

Галкина, Аксиния 996, 1013 Камбур, Наталья 953


Гамова, Светлана 715 Каневский, Евгений 555
Гарусова, Ольга 1178 Капбатут, Наталья 903
Гарштя, Вероника 997 Караганов, Сергей 760
Гелич, Федор 836 Карб, Тони 783
Главан, Николай 940 Кисиль, Михаил 956
Горбунова, Галина 941 Кисненко, Анжела 64
Горшков, Юрий 1012 Коваленко, Ирина 769
Григориу, Григоре (1000) Коваль, Ирина 960
Гуревич, Яков 823 Кожокару, Иоанна 770
Гэинэ, Борис 513 Кордон, Клод 514
Корнилова, Екатерина 686
Д
Корсак, В. 904-05
Даду, Константином 956 Косов, Александр 968
Даний, Тудор 541 Куликова, Нина 753
Добровольский, Игорь 1022
Л
Добрынина, Татьяна 864, 942, 1011
Дораш, Виктор 660 Лагута, Майя 832
Доронин, Владимир 661 Лерман, Цви 761
Дрейзлер, Михаил 1010 Литовцева, Елена 947
Дубина, Наталья 529, 746, 863 Лотяну, Эмиль (1009)
Дука, Георгий 513 Люксембург, Аркадий (996)
Думбрэвяну, Виктор 1157
М
Дьяков, Думитру 662
Магарь, Наталья 1012
Е
Мадан, Вячеслав 520
Евстафьев, Дмитрий 554 Малеш, Петру 963
Елков, Олег 716 Мариан, Евг. 669
Мариан, Кристина 967
З
Марчук, Алексей 821
Зинченко, Сергей 1023 Матей, Штефан 838
Миникес, Стефан 717
И Миришеску, Виорел 822
Иванов, Сергей 664 Михайлеску, Константин 929
Иванцок, Андрей 837 Михайло, Лариса 523, 980
Ивасюк, Л. 889 Мишин, Вадим 669
Могоряну, Николае 771
К Мотрой, Алена 948
Казакова, Раиса 997, 1158 Мруг, Виталий 964
Казанир, Виталий 667 Муравский, С. 772
Каленич, Олег 943 Мушук, Эдуард 670
204
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Мэрджиняну, Ион 953 Симонов, Владимир 720


Смешная, Татьяна 773, 959
Н
Сокор, Владимир 721
Нарожный, Валерий 1025-26 Соловьев, Анатолий 839
Нестерова, Оксана 671 Сорос, Джордж (526)
Новицки, Марчел 1022 Степаненко, Евгений 667
Сулейманов, З. 950
О Сырбу, Андрей 933, 1024
Олару, Константин 967
Т
Опря, Флорин 718
Такий, Александр 755-57
П Тарлев, Василе 515
Папук, Георгий 852 Тарнакин, Владимир 1178
Патраш, Михай 754 Татар, Геннадий 824
Петраке, Михай 675 Теслев, Анатолий 1025
Пожар, Сергей (998) Тигинян, Георгий 775
Пономарева, Наталья 943 Тирон, Мирча 840
Попеску, Владимир 677-78 Тодорогло, Дмитрий 776
Портас, Валентин 783 Тома, Тамара 890
Припа, Марчел 777 Тома, Татьяна 906
Прокоп, Еуджен 36 Томша, Михаил 948
Пушкаш, Виктор 823 Торня, Нелли 520, 960, 1011
Пушкин, А. С. (1158-59) Трощук, Галина 662
Пынзару, Савва 1118 Тхоров, Александр 684
Пырэу, Алена 1012, 1014
У
Р Унтилэ, Вячеслав 685
Разумов, Б. 740 Урекяну, Серафим 687, 741
Реницэ, Валериу 528 Урсаки, Георгий 961
Ройбу, Зиновий 680 Ф
Рошка, Юрие 681
Рошковану, Анатолия 64 Фелпс, Эдмунд С. 742
Рошковану, Еужен 751 Флоря, Владимир 962
Функ, Иосиф 1016
С
Х
Савостин, Николай 1159-60
Сало, Екатерина 940 Христенко, Виктор 762
Семенова (Юдович), Юлия 681
Ц
Семенова, Анна 777
Симаченко, Н. Г. 949 Цвик, Маргарита 556

205
Februarie 2005 ≡ February 2005

Цеслюк, Владимир 661 Ш


Цуркан, Нина 746
Шикирлийская, Марина 758
Ч Шимановская, Людмила 957, 962
Шимановская, Марина 961
Чебан, Павел 1026
Шишкин, Олег 1027
Черняк, Григорий 1014
Школьников, Алексей 547
Чернятинская, Валентина 941, 944
Шутка, Л. 889
Четулян, Мария 944
Чобану, Эдуард 1021 Э
Чобырка, Григорий 951
Энгелен, Люк 784
Чубашенко, Дмитрий 656
Ю
Юнко, Александра 998

206
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor, ale căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă"
Nr 2-2005

1. Accente libere 25. Natura


2. Capitala 26. Opinia
3. Capitala = Столица 27. Ora satului
4. Centrum Moldova 28. Săptămâna
5. Comunistul 29. Socius
6. Contrafort (Ian.-Febr.) 30. Sport plus
7. Curier ortodox 31. Timpul de dimineaţă
8. Curierul vamal 32. Tineretul Moldovei
9. Cuvântul adevărului = Слово 33. Vocea poporului
истины 34. Unirea
10. Democraţia 35. Ziarul de gardă
11. Dezvoltarea 36. Вечерний Кишинев
12. Dreptul 37. Голос народа
13. Făclia 38. Деловая газета
14. Florile dalbe 39. Кишиневский обозреватель
15. Flux : cotidian naţional 40. Коммерсант plus
16. Flux : ediţia de vineri 41. Коммунист
17. Gazeta oraşului 42. Мегаполис
18. Gazeta românească 43. Молдавские ведомости
19. Gazeta studenţească 44. Независимая Молдова
20. Glasul naţiunii 45. Новое время
21. Jurnal de Chişinău 46. Право
22. Literatura şi arta 47. Таможенный вестник
23. Lumea 48. Экономическое обозрение
24. Moldova suverană

207
Februarie 2005 ≡ February 2005

CUPRINS

CRONICA CĂRŢII................................................................................................5

0 GENERALITĂŢI ...................................................................................................5
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................5
006 Standardizare şi standarde................................................................................6
01 Bibliografie. Cataloage..............................................................................6
02 Biblioteconomie..........................................................................................8
06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii.
Muzee .........................................................................................................9
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii......................................................9
08 Poligrafii. Lucrări colective.....................................................................10
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori....................................................................10
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ...................................................................................11
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ..............................................11
2 RELIGIE. TEOLOGIE ..........................................................................................11
23/28 Creştinism. Religie creştină ................................................................11
29 Religii ne-creştine ....................................................................................12
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..............................................................................................12
31 Statistică. Demografie. Sociologie ...........................................................12
32 Politică .....................................................................................................13
33 Economie. Ştiinţe economice....................................................................15
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ.....................................................................16
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................21
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber.............................................22
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor
..................................................................................................................25

208
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ...............................................................25


50 Generalităţi despre ştiinţele pure.............................................................25
51 Matematică...............................................................................................26
52 Astronomie. Geodezie...............................................................................27
53 Fizică........................................................................................................28
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ........................................................28
57 Ştiinţe biologice........................................................................................29
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .........................................................29
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................33
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice .................................................................................34
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii...................36
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ....................................38
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie.
tehnologii şi procedee în construcţii ........................................................38
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .......................................................39
7.0 Artă în general ........................................................................................39
72 Arhitectură ...............................................................................................39
73 Arte plastice .............................................................................................40
78 Muzică......................................................................................................40
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ......................................................41
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ...........................................................41
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie....41
82 Literatură .................................................................................................44
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .....................................................................55
929 Ştiinţe biografice şi înrudite...........................................................................55
94 Istorie generală. Istorie universală ..........................................................56

209
Februarie 2005 ≡ February 2005

Index de nume la "Cronica Cărţii" Nr 2-2005 ..............................................62


Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 1-2005 .......................................................68

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .....................................................70

0 GENERALITĂŢI .................................................................................................70
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ...............................................70
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general.......................................................................70
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ...............................72
008 Civilizaţie. Cultură. Progres...........................................................................73
02 Biblioteconomie........................................................................................73
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ...................................................................................74
1/14 Filozofie ................................................................................................74
159.9 Psihologie ...................................................................................................74
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ..............................................74
2 RELIGIE. TEOLOGIE ..........................................................................................75
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..............................................................................................76
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ....................................76
31 Statistică. Demografie. Sociologie ...........................................................76
33 Economie. Ştiinţe economice....................................................................78
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................84
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................89
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .........................................................89
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber.............................................90
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor
..................................................................................................................92
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ...............................................................92
50 Generalităţi despre ştiinţele pure.............................................................92
51 Matematică...............................................................................................92

210
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

57 Ştiinţe biologice........................................................................................93
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .........................................................94
61 Medicină...................................................................................................94
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................97
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice .................................................................................97
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii...................99
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ..................................101
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .....................................................101
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ...................................101
78 Muzică....................................................................................................101
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ....................................................101
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .........................................................102
82 Literatură ...............................................................................................102
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ...................................................................106
93/94 Istorie ................................................................................................106
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei ..................................................106
94 Istorie generală. Istorie universală ........................................................106
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă Nr 2-2005" ....................108
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole
sunt fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 2-2005 ............................114

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ....................................................115

0 GENERALITĂŢI ...............................................................................................115
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .............................................115
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general.....................................................................115
02 Biblioteconomie......................................................................................116
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii..................................................116

211
Februarie 2005 ≡ February 2005

070 Ziaristică. Presă............................................................................................117


1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .................................................................................117
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ............................................117
2 RELIGIE. TEOLOGIE ........................................................................................118
23/28 Creştinism. Religie creştină ..............................................................118
29 Religii ne-creştine ..................................................................................119
3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................................119
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ..................................119
31 Statistică. Demografie. Sociologie .........................................................119
32 Politică ...................................................................................................120
33 Economie. Ştiinţe economice..................................................................144
34 Drept. Jurisprudenţă ..............................................................................149
35 Administraţie publică. Artă militară ......................................................158
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber...........................................159
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor
................................................................................................................166
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII .............................................................166
51 Matematică.............................................................................................167
53 Fizică......................................................................................................167
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice..................................................167
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .......................................................168
61 Medicină.................................................................................................168
62 Inginerie. Tehnică în general .................................................................170
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice ...............................................................................171
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii.................172
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ..................................173

212
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ...............173


7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .....................................................174
73 Arte plastice ...........................................................................................174
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură............................................174
78 Muzică....................................................................................................175
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ....................................................177
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .........................................................180
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie..180
82 Literatură ...............................................................................................181
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ...................................................................193
908 Monografii ale localităţilor ..........................................................................193
929 Ştiinţe biografice şi înrudite.........................................................................193
93/94 Istorie ................................................................................................194
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei ..................................................194
94 Istorie generală. Istorie universală ........................................................194
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 2-2005 ....................197
Lista gazetelor, ale căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr
2-2005.........................................................................................................207

213
Februarie 2005 ≡ February 2005

Bibliografia Naţională a Moldovei

Formatul 60 X 80/16
Coli de tipar
Coli ed.
Tirajul 50 ex.
Com. Nr

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 57 46
Email: cncm@moldova.cc cncm@go.ro
http://www.iatp.md/cnc

Reglet Max SRL


şos. Hânceşti 53,
Chişinău, MD 2028, Republica Moldova
tel. /3732/ 73 17 55

214