You are on page 1of 175

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

http://www.iatp.md/cnc ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 1
2005

1
Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
Chişinău 2005
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of
Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

2005
Nr 1

Chişinău
National Book Chamber of Republic of Moldova
2005

2
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

2005
Nr 1

Chişinău
Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
2005
3
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

Alcătuitori : Claudia BÂGU


Valentina CHITOROAGĂ
Ludmila CORGHENCI
Renata COZONAC
Efimia MACRINICI
Nina MICHERIN
Olesea NICOARA

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

Procesare text : Olesea NICOARA

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958: Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. : Claudia Bâgu,…; red.
resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii din Rep.
Moldova, 2005 (Reglet-Max SRL). – ISSN 1857-0550
Nr 1, 2005. – 2005. – 173 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine
100 ex.

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2005

4
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

PREFAŢĂ

"Bibliografia Naţională a Moldovei", fiind parte integrantă a sistemului bibliografic


naţional, are drept scop informarea operativă a cercetătorilor, specialiştilor practici, studenţilor şi
altor persoane interesate asupra producţiei editoriale curente din ţară. Este un instrument
indispensabil activităţii bibliotecilor de informare şi documentare.

"Bibliografia Naţională a Moldovei" are periodicitate lunară şi cuprinde următoarele


compartimente :
1. "Cronica cărţii";
2. "Cronica publicaţiilor de note";
3. "Cronica publicaţiilor de artă plastică";
4. "Cronica articolelor de revistă";
5. "Cronica articolelor de gazetă";
6. "Cronica recenziilor";
7. Indice "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova".

Notiţele bibliografice conţin numărul de ordine, descrierea bibliografică, adnotarea


(când titlul nu dezvăluie conţinutul publicaţiilor descrise), , numărul de inventar înregistrat în
Registru-inventar de Stat a Camerei Naţionale a Cărţii, indexul CZU. Descrierea bibliografică
este realizată în baza normelor ISBD şi efectuată în limba originalului documentului descris.
Întreg materialul este grupat conform Clasificării Zecimale Universale, în interiorul
compartimentelor adoptând ordinea alfabetică a titlurilor sau numelor de familie a autorilor.
Înscriind informaţii privind diferite genuri de publicaţii "Bibliografia Naţională a Moldovei" are o
structură complexă. Compartimentele "Bibliografiei Naţionale a Moldovei" se deosebesc atât
după caracterul materialului selectat, cât şi după metoda alcătuirii lor.

În "Cronica cărţii" sunt descrise cărţile şi broşurile publicate în Moldova, precum şi


culegerile periodice şi cele în serii (de tipul "Anale ştiinţifice" ş. a.), care au o denumire proprie,
albume cu lucrări de artă plastică, publicaţii de note muzicale, însoţite de texte explicative,
literatura social-politică, ştiinţifică, literatura de popularizare a ştiinţei, manuale şi materiale
didactice, enciclopedii, dicţionare, literatura artistică, diferite ghiduri, bibliografii fundamentale.
Albumele cu lucrări de artă plastică şi lucrările de cercetări în domeniul muzicii sunt oglindite şi în
cronicile respective - în "Cronica publicaţiilor de artă plastică" şi în "Cronica publicaţiilor de note".

"Cronica cărţii" nu include literatură îngust departamentală, ce ţine de reglementarea


ordinii interne a unei organizaţii; retipăriri ale materialelor instructive; foi de informaţie tehnică,
publicaţii tehnice de producţie, ce se referă la unele procese tehnologice; instrucţiunii ce prevăd
folosirea unor articole industriale; publicaţii mărunte de reclamă şi informaţie; unele publicaţii de
literatură tehnică specială - standarde, prescripţii tehnice, liste de preţuri cu amănuntul şi cu
ridicata la unele articole, proiecte-tip de construcţie.
Ediţiile cu un volum mai mic de 4 pagini în "Cronica cărţii" nu sunt oglindite.
Autoreferatele disertaţiilor sunt incluse la sfârşitul "Cronicii cărţii".
5
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

La descrierea culegerilor de opere artistice se dezvăluie conţinutul, se indică autorii şi


traducătorii lor.
"Cronica cărţii" este însoţită de indecşii auxiliari : de nume, de titluri.

"Cronica publicaţiilor de note", care apare de două ori pe an în Nr 6 şi 12, include


publicaţii ale operelor din folclorul muzical, publicaţii ale operelor de muzică vocală,
instrumentală, culegeri mixte de opere de muzică vocală şi instrumentală, publicaţii de opere
vocale simfonice şi muzica de scenă, opere complete, publicaţii metodice cu note la disciplinele
muzical-istorice şi teoretice, solfegii şi dictări, lucrări muzicale în publicaţii de muzicologie şi
metodice muzicale, note muzicale din cărţi, reviste, culegeri şi publicaţii periodice apărute în
Republica Moldova.
Cronica este însoţită de un index auxiliar de nume.

În "Cronica publicaţiilor de artă plastică", apare de 2 ori pe an (Nr 6, Nr 12), sunt


descrise placardele, materialele didactice intuitive, portretele, reproducţiile, albumele, ilustratele
prezentate artistic. În cronică nu sunt oglindite : cărţile ilustrate în care predomină textul;
cataloage de proiecte a diferitor construcţii, desene tehnice; prospecte de reclamă editate fără
plată de organizaţiile cu drept editorial; buclete şi foi volante cu caractere de reclamă; semne de
carte; gazete de perete; cărţi poştale cu timbru şi loc pentru adresă; albume de modă; formulare
pentru diplome de onoare.
Ca regulă, ediţiile se descriu la titlu, numele pictorului se indică în menţiunea de
responsabilitate. Reproducţiile, gravurile şi culegerile unui pictor se descriu la numele lui.
În descriere este indicată metoda de imprimare.
Publicaţiile de artă plastică se sistematizează după schema de clasificare a graficii
imprimate, elaborată de Camera Naţională a Cărţii.

"Cronica articolelor de revistă" (lunară) include selectiv articole, materiale


documentare, opere artistice, publicate în paginile revistelor, culegerilor, publicaţiilor periodice
continue. Deşi se ţine cont de toată literatura artistică, lucrările publicate în revistele ştiinţifice în
cronică nu sunt oglindite.
La sfârşitul fiecărui număr al "Cronicii articolelor de revistă” se anexează lista
revistelor a căror articole au fost fişate pentru numărul dat, index de nume.

"Cronica articolelor de gazetă" (lunară) include selectiv articole, materiale


documentare, opere literare, materiale publicistice şi de critică literară, publicate în limbile
română şi rusă în paginile gazetelor republicane.
Materialele oficiale şi articolele, publicate în ziarele ce apar paralel în limbile română şi
rusă ("Capitala", "Comunistul", "Curierul de seară", "Dreptul", "Vocea poporului") se descriu în
limba română, iar sursele în limba rusă se adaugă la descrierea în limba română. Operele
artistice sunt descrise separat.
Cu scopul de a evidenţia materialele consacrate evenimentelor importante din viaţa
politică, economică şi culturală a republicii, evenimentelor de pe arena internaţională,

6
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

aniversărilor unor oameni de vază, unor organizaţii ş. a. în cadrul subdiviziunilor pe ramuri sunt
introduse rubrici temporare.
La sfârşitul fiecărui număr al "Cronicii articolelor de gazetă" se anexează lista
gazetelor a căror articole au fost fişate, indexul auxiliar de nume.

În "Cronica recenziilor" (apare trimestrial, în Nr 3, 6, 9, 12) sunt oglindite recenziile


publicate în ziare şi reviste. Descrierea bibliografică e alcătuită din două părţi – în prima parte se
descrie lucrarea recenzată, în a doua parte – informaţii referitoare la recenzie. Dacă una şi
aceeaşi lucrare are mai multe recenzii, ele se descriu în ordine alfabetică după numele de familie
al recenzenţilor, iar dacă acestea lipsesc - după titlurile recenziilor.
În fiecare număr al "Cronicii recenziilor" este inclus indexul de nume al autorilor,
redactorilor, traducătorilor, recenzenţilor.

Indicele "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" apare o dată în trimestru


(în Nr 3, 6, 9, 12) şi include date despre materialele bibliografice apărute în republică. El
cuprinde bibliografii şi liste bibliografice editate separat; ediţii bibliografice periodice; liste şi
treceri în revistă bibliografice publicate în cărţi şi reviste; treceri în revistă istoriografice.
Indicele nu include : liste de literatură citată din cărţi şi articole; liste de literatură ce nu
se referă la tema lucrării descrise; liste de literatură cu mai puţin de 10 titluri; liste în programe şi
lucrări metodice, în materiale didactice şi în manuale pentru şcoala de cultură generală, în notele
de subsol a cărţilor.
În subdiviziuni pe primul loc se află lucrările bibliografice şi listele de literatură
publicate în cărţi, reviste consacrate personalităţilor şi operelor lor, apoi – despărţite prin semnul
(------), urmează listele de literatură indicată la sfârşitul cărţilor şi articolelor.
Cronica este însoţită de un index de nume şi unul de titluri.

La sfârşitul fiecărui număr al "Bibliografie naţionale a Moldovei" se dă cuprinsul în


limba română. Cuprinsul e alcătuit conform compartimentelor de bază a schemei de clasificare
folosită în bibliografie.

Opiniile şi sugestiile sunt binevenite pe adresa :

CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA


bl. Ştefan cel Mare 180, MD-2004, Chişinău, Moldova
Tel. : 29 57 46, 29 59 16 Fax : 29 57 46
email: cnc@cncm.dnt.md cncm@moldova.cc
http://www.iatp.md/cnc

7
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

PREFACE

"National Bibliography of Moldova" – the index of current national bibliography


serves to libraries, information services, and press workers, researchers, teachers, stu-
dents, specialists and other readers. "National Bibliography of Moldova" included: “Book
annals”, “Musical notes annals”, “Fine arts publication annals”, “Magazine review annals”,
“Newspaper review annals” and index “The Bibliographical materials of Republic of
Moldova”.

Publications included in "National Bibliography of Moldova", are described accord-


ing to the rules of the International Standard Bibliographic Description (ISBD). The heading
of the bibliographic record is presented in it's original form and original script in cases, when
the software allows to do this. Materials are classified according to the Universal Decimal
Classification (UDC). Annals, as their titles indicate, differ in the material contained and in
some methods of their compiling.

Book Annals (is issued monthly) cover books and booklets, continued and peri-
odical collections, musical publications with explanatory text and fine and imitative arts al-
bums issued in Moldova.
Book Annals do not present narrow departmental material, reprints of instructions,
technical information leaflets, technical publications on separate technological processes of
production, informative advertising publications, various exhibition catalogues, poster-like
exhibition prospecting publications, programs, some publications of special technical char-
acter: standards specifications, technical conditions, retail and wholesale price-lists, typical
construction projects. In Book Annals, author's abstracts of dissertations are registered.
They are included without selection and bear continuous Book Annals numeration.

Musical Notes Annals (issued twice on year) cover both notes issued in sepa-
rate publications and notes printed in books and periodicals. Musical notes with commentar-
ies and other texts are presented both in Musical Notes Annals and in Book Annals.

Fine Arts Publication Annals (is issued twice on year) cover posters, portraits,
reproductions and albums, postcards, postcard sets, picture books and periodicals. Adver-
tising posters of narrow departmental character and regulation of various festivals, anniver-
saries and other events are not registered in the Annals.
Prints and collections of works of one artist are described by artist's name. Other
are related to their title.

Magazine Article Annals (is issued monthly) cover articles, documentary materi-
als and literary works published in magazines and periodical and continued collections.

8
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Each number of Magazine Article Annals is supplied with a list of publications


(magazines, periodical and continued collections) and index.

Newspaper Article Annals (is issued monthly) cover articles, documentary mate-
rials and literary works published in newspaper.
Each number is supplied with a list of newspaper and index.

Review Annals (issued quarterly) cover reviews on books and periodicals pub-
lished in republican press. It consists from two parts: in first part is described the work, the
second part has information about reviews. If the same work has many reviews, they are
alphabetically organized. Review Annals is issued quarterly.

Index "The bibliographic materials of Republic of Moldova" is issued quar-


terly, i. e. in No 3, 6, 9 and 12. Index cover the bibliographic et lists bibliographic publica-
tions and books et serials.

Each number contests the summary of publications. The principal compartments


organize the summary.
The National Book Chamber asks readers to send their comments and further
suggestions to the address:

NATIONAL BOOK CHAMBER OF REPUBLIC OF MOLDOVA

bl. Ştefan cel Mare 180, MD-2004, Chişinău, Moldova


Tel. : 29 57 46, 29 59 16 Fax: 29 57 46

email: cnc@cncm.dnt.md cncm@moldova.cc


http://www.iatp.md/cnc

9
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2005
IANUARIE NR 1 JANUARY
(1-131)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
1. Евреи в мировой культуре и истории : Памятные даты … / Мун. б-
ка им. Б.-П. Хашдэу. Еврей. б-ка им. И. Мангера; сост. : С. Шпитальник. – К. :
Б. и., 2005. – 30 см.
2005 – 2005 – 45 p. – F. f. de tit. – [05-124]
- - 1. Evrei – Date memorabile (rus.).
008(=411.16)+94(=411.16)
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
2. Întreprinderea de Stat "Poşta Moldovei". Catalogul ziarelor şi revistelor
/ Într. de Stat "Poşta Moldovei". – Ch. : S. n., 2001-2003. – 29 cm.
Semestrul 1, 2001. – 2001. – 92 p. – Text : lb. rom., rusă. – F. f. de tit. –
[05-100]
- - 1. Publicaţii periodice – Cataloage de abonare.
017:050
3. 2002. – 2002. – 92 p. – Text : lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – [05-97]
- - 1. Publicaţii periodice – Cataloage de abonare.
017:050
4. Semestrul 2, 2002 : Ediţii periodice CSI. – 2002. – 98 p. – Text : lb.
rom., rusă. – F. f. de tit. – Anexă la Catalogul ÎS "Poşta Moldovei". – [05-101]
- - 1. Publicaţii periodice – Cataloage de abonare.
017:050
5. Semestrul 1, 2003. – 2003. – 96 p. – Text : lb. rom., rusă. – F. f. de tit. –
[05-98]
10
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

- - 1. Publicaţii periodice – Cataloage de abonare.


017:050
6. Semestrul 2, 2003. – 2003. – 96 p. – Text : lb. rom., rusă. – F. f. de tit. –
[05-99]
- - 1. Publicaţii periodice – Cataloage de abonare.
017:050
7. Mitru Ghiţiu la 60 de ani : [istorician, savant] : Biobibliogr. / Univ. Liberă
Int. din Moldova. Dep. Inf.-Biblioteconomic; echipa de lucru : Ludmila Corghenci, ...;
red. bibliogr. : Valentina Chitoroagă; ed. îngrijită de Zinaida Sochircă. – Ch. : ULIM,
2005. – 32 p.; 20 cm. – (Col. "Universitaria"; Fasc. a 18-a)
ISBN 9975-934-54-4
50 ex. – [05-123]
016:[94(=135.1)+929 Mitru]
050 Publicaţii periodice şi seriale
8. Pagini de Aur Moldova = Золотые страницы Молдовы / ICS "Pagini
de Aur Moldova" SA. – [Ch. : S. n., 2004] (Metrompaş). – 27 cm.
2004. – [2004]. – 208 p. : il., h. color. – Text : lb. rom., rusă. – Ind. alf. al
firmelor şi org., p. 185-207. – F. f. de tit. – [05-129]
- - 1. Cărţi de adrese – Producători de mărfuri şi servicii – Moldova. 2.
Producători de mărfuri şi servicii – Moldova – Cărţi de adrese.
050.8(478)(085.2)
9. Varo. Moldova : Producători de mărfuri şi servicii : cat. include inf. până
la 1 noiemb. 2004 / administratorul bazei de inf. : Cernoculskaia L. Iu.; marketing,
colectarea inf. şi publ. : Burleai O. A., ... – Ch. : Varo-Inform SRL, 2005 (Combinatul
Poligr.). – 26 cm.
2005. – 2005. – 708, [9] p. : il. color., [4] f. separatoare. – Text : lb. rom.,
engl., rusă. – Ind. alf. al produselor şi serviciilor, într. p. 57-202
ISBN 9975-9856-0-2 (în cop.)
400 ex. – [05-120]
- - 1. Cărţi de adrese – Producători de mărfuri şi servicii – Moldova. 2.
Producători de mărfuri şi servicii – Moldova – Cărţi de adrese.
050.8(478)(085.2)

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPOZIŢII.


MUZEE
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii
10. Centrul Naţional de Studii şi Informare pentru Problemele Femeii =
National Women's Studies and Information Center, 1998-2003 : [raport] / echipa
CNSIPF : Galina Precup (dir.), … - [Ch. : S. n., 2005]. – 26 p. : il.; 30 cm.
Text paral. : lb. rom., engl. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al
Fundaţiei Soros Moldova, PNUD Moldova, UNFPA "Umbrella - 2001", …
[05-128]
- - 1. Organizaţii non-guvernamentale – Moldova – Rapoarte.
061.2(478)(047)
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
11. Славянский университет Республики Молдова. Вестник Славян-
ского университета / Славян. ун-т Респ. Молдова; редкол. : Л. Г. Чумак (гл.
ред.), ...; пер. на англ. яз. : Т. Г. Бамбуляк. – К. : Славян. ун-т, 2004 ("Valinex"
S.A.). – 20 cm.
Вып. 11. – 2004. – 208 p. : scheme, tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor şi în notele de subsol. – ISBN 9975-9842-2-3
("Valinex" S.A.) : 100 ex. – [05-108]
082+378.4(478)
2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
12. Ciolac, Vladimir
Liturghia / muz. : Vladimir Ciolac; notografiere : Igor Polişciuc. – Ch. :
Pontos, 2004 (Tipogr. "Reclama"). – 50, [2] p. : n. muz.; 29 cm.
ISBN 9975-926-23-1
300 ex. – [05-68]
- - 1. Liturghie – Cântări.
264-68
13. Roşca, Eduard
Militarul şi poliţistul creştin : [povestire religioasă] / Eduard Roşca. – Ch. :
S. n., 2005 (Tipogr. "Prag-3"). – 118, [10] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 119-120
13
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

ISBN 9975-77-056-8
2 000 ex. – [05-94]
244
14. Ириней (Тафуня)(игумен)
Жизнь, деятельность и исповедничество митрополита Арсения
(Стадницкого), сына молдавского народа / игумен Ириней (Тафуня). –
[Кицкань] : Изд-во Ново-Нямец. монастыря "Преп. Пассий Величковский",
2005. – 146, [1] p. : il.; 21 cm.
Bibliogr. p. 137-145
ISBN 9975-9509-4-9
150 ex. – [05-43]
- - 1. Biserica Ortodoxă – Istorie (rus.). 2. Arsenie (Stadniţchi), mitropolit,
1862-1936 – Biografie (rus.).
281.9+929 Arsenie
3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
15. Femeia în ştiinţă : Raport cu privire la rezultatele studiului sociologic /
Centrul Naţ. de Studii şi Inf. pentru Problemele Femeii. – Ch. : S. n., 2000 (SA
"Business Elita"). – 30, [1] p. : dig., tab.; 21 cm.
50 ex. – [05-126]
- - 1. Sondaje – Femei – Ştiinţă. 2. Femeia în ştiinţă – Sondaje.
303.425:001-055.2
16. Raport = Report : [al Centrului de Analiză şi Investigaţii Sociologice,
Politologice şi Psihologice "CIVIS"] / org. : Agenţia pentru Susţinerea Învăţ. Juridic
şi a Organelor de Drept "EX LEGE"; analiza şi prelucr. rezultatelor : Centrul de
Analiză şi Investigaţii Soc., Politologice şi Psihologice "CIVIS". – Ch. : S. n., 2004
(Tipogr. "Bons Offices"). – 24; 24 p. : fig., tab.; 29 cm.
Text paral. : lb. rom., engl. – Pag. paral. – F. f. de tit. – Carte "valet"
("перевертыш"). – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei EURASIA, Agenţiei
Statelor Unite pentru Dezvoltare Int.
[05-8]
303.4:351/354

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

17. Sondaj sociologic "Aprecierea atitudinii femeilor faţă de propria lor


sănătate" / Mihai Palanciuc, Olga Gagauz, Corina Moraru, ...; red. şt. : Olga
Gagauz; consultant Dumitru Tintiuc; Centrul Naţ. de Studii şi Inf. pentru Problemele
Femeii. – Ch. : S. n., 2000 (SA "Business Elita"). – 24, [2] p. : dig., tab.; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu
sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova
50 ex. – [05-126]
- - 1. Sondaje – Sănătatea femeii. 2. Sănătatea femeii – Sondaje.
303.425:613.99
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
316.6 Psihologie socială
18. Educaţie pentru toleranţă : Auxiliar didactic în ajutorul dirigintelui /
Viorica Goraş-Postică, Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan, ... – Ch. : Centrul
Educaţional Pro Didactica, 2005 (Combinatul Poligr.). – 92 p. : fig., tab.; 26 cm. –
(Col. "Bibl. Pro Didactica". Ser. : Aici şi acum)
Bibliogr. p. 92 (16 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros
Moldova
ISBN 9975-9850-3-3
1 000 ex. – [05-32]
- - 1. Educaţie pentru toleranţă.
316.647.5:37.03(072)
19. Prin mobilizare comunitară spre incluziune socială : [în 5 părţi] /
Centrul de Sănătate mentală "Somato". – Bălţi : CSM Somato, 2005 (Combinatul
Poligr.). – 29 cm. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Eurasia
[Partea 1-a] : Despre OO "Somato". – 2005. – 8 p. : il. – F. f. de tit. – [05-
54]
316.6
20. [Partea a 2-a] : Ce este advocacy? – 2005. – 8 p. : il. – F. f. de tit. –
[05-55]
316.6
21. [Partea a 3-a] : De ce să implicăm beneficiarii? – 2005. – 8 p. : il. –
[05-56]
316.6

15
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

22. [Partea a 4-a] : Sănătate Mentală. – 2005. – 8 p. : il. – [05-57]


316.6
23. [Partea a 5-a] : Convenţia Europeană a Drepturilor Omului; O caut pe
mama... – 2005. – 8 p. : il. – [05-58]
316.6
32 POLITICĂ
323/324 Politică internă
323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova
Nouzille, Jean. Moldova. – Vezi Nr 114

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
24. Стратиевский, К. В.
Царанов Степан Васильевич [гос.-полит. деятель] : Страницы жизни /
К. В. Стратиевский; общ. ред. : В. И. Царанов. – К. : Б. и., 2004 ("Elan Poligraf"
SRL). – 88 p. : il.; 15 x 11 cm.
ISBN 9975-9830-6-5 ("Elan Poligraf" SRL)
[05-106]
- - 1. Ţaranov, S. V., 1905-1989 – Biografie (rus.).
329.15:94(478)(092)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
25. Babii, Leonid
Micro-, macroeconomie : Teorii şi aplicaţii : [pentru uzul studenţilor] /
Leonid Babii, Ala Trusevici. – Ch. : Baştina-Radog, 2004. – 20 cm.
Partea 1-a. – 2004. – 191 p. : fig., tab. – Bibliogr. p. 188-189 (46 tit.). –
ISBN 9975-9544-4-8 : 150 ex. – [05-44]
330.101.54(075)
26. Economie aplicată : Program opţional : man. pentru liceeni / Junior
Achievement Moldova. – Ch. : [Ruxanda, 2005] (Tipogr. "Reclama"). – 175, [1] p. :
fig., graf., tab.; 29 cm.
ISBN 9975-72-118-4
[05-77]

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Economie aplicată.
330(075.3)
336 Finanţe
27. Munteanu, Artur
Planificarea financiară : [man.] / Artur Munteanu, Sergiu Iurcu, Andrei
Călin / Alianţa Microfinanţare Moldova. – Ch. : Bons Offices, 2004. – 56 p. : fig.,
tab.; 24 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare
Informaţională (USAID), Fundaţiei EURASIA
ISBN 9975-928-61-7
300 ex. – [05-4]
- - 1. Planificare financiară – Asociaţii de economii şi împrumut.
336.72
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri.
28. Dezvoltarea agriculturii la etapa postprivatizaţională : Culeg. de lucr.
şt.-practice : Ed. a. 2004 / Inst. de Econ. şi Perfecţionare în Domeniul Agro-
alimentar; col. red. : V. Prisăcaru, ... – Ch. : IEMI-agro, 2004 (Tipogr. "Elena V.I."). –
137 p. : fig., tab.; 20 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 9975-9750-8-0
100 ex. – [05-51]
- - 1. Agricultură – Economie. 2. Economie agrară.
338.43(478)(082)=135.1=161.1
29. Glăvan, Vasile
Managementul turismului rural în Republica Moldova : probleme, realităţi
şi perspective : [monogr.] / Vasile Glăvan, Nicolae Platon, Valeriu Rusu; Acad. de
Studii Econ. din Moldova, Asoc. Naţ. a Agenţiilor de Turism din Moldova, Agenţia
pentru Dezvoltare Regională "Habitat". – Ch. : S. n., 2004 (Tipogr. "Bons Offices").
– 143, [1] p. : fig., il. color.; 20 cm.
Bibliogr. p. 143-144 (24 tit.)
ISBN 9975-75-267-5
1 000 ex. – [05-9]
- - 1. Turism rural – Moldova – Management .
338.48:658.012.4(478)

17
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

30. Guvernul Republicii Moldova. Bilanţul activităţii Guvernului


Republicii Moldova întru realizarea Programului de activitate "Renaşterea
Economiei – Renaşterea Ţării" în anii ... / Guvernul Rep. Moldova. – Ch. : S. n.,
2005 (Tipogr. "Universul"). – 20 cm.
... 2001 – 2004. – 2005. – 189, [3] p. : tab. – Tit. pe cop., text paral. : lb.
rom., rusă. – [05-73]
- - 1. Economie – Bilanţul activităţii Guvernului Republicii Moldova, 2001-
2004.
338.2:351(478)=135.1=161.1
31. Piaţa europeană de energie electrică / alcăt. : N. Timofte. – Ch. :
INEI, 2004. – 11 p.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. Naţ. de Econ. şi Inf.)
Bibliogr. p. 11 (4 tit.). – Descr. după p. 1. – F. f. de tit. şi cop.
127 ex. – [05-1]
Европейский энергетический рынок
338.45:621.31(4)
32. Tarife de costuri în agricultură / Tudor Bajura, Mihai Batco, Ion
Boaghii, ...; col. red. : N. Dumbrăveanu (red. şef), ...; Inst. de Econ. şi Perfecţionare
în Domeniul Agro-alimentar – Ch. : IEMI-agro, 2004 (Tipogr. "Elena V.I." SRL). –
259 p. : tab.; 20 cm.
ISBN 9975-9750-7-0
100 ex. – [05-50]
- - 1. Costuri economice – Agricultură. 2. Agricultură – Tarife de costuri.
338.585:631
33. Tendinţele comerţului cu principalele componente de producere în
agricultura Moldovei / Alexandr Muravschi, Stela Corobceanu, Rodica Perciun,
Vitalie Robu; East-West Management Inst., Private Farmers Assistance Progr. –
Ch. : PFAP, 2004 (Tipogr. "Infohandi"). – 138 p. : diagr., graf. color., tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 113-114 (24 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al East-West
Management Inst. (EWMI), Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 9975-9763-3-6
400 ex. – [05-91]
- - 1. Economie agrară – Moldova.
338.43:339.3(478)

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
34. Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de
femei / sub îngrijirea Centrului Naţ. de Studii şi Inf. pentru Problemele Femeii; trad.
din engl. – Ch. : S. n., 1999 (SA "Business Elita"). – 21 p.; 29 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Asoc. Avocaţilor Americani
1 000 ex. – [05-125]
- - 1. Drepturile femeii – Convenţia ONU, 1981.
341.231.14-055.2
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
35. Respectarea drepturilor minorilor în locurile de detenţie : Rap. de
monitorizare : realizat în cadrul proiectului "Acordarea asistenţei juridice şi psiho-
sociale copiilor aflaţi în sistemul de justiţie penală" / Inst. de Reforme Penale; [aut.]
: Igor Dolea, Adrian Vulpescu, Vladimir Grosu, ...; coord. : Radu Danii, Victor
Zaharia. – Ch. : S. n., 2005 (Combinatul Poligr.). – 60 p. : diagr. color., tab.; 29 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Reprezentanţei
UNICEF Moldova
ISBN 9975-9848-0-0
1 000 ex. – [05-40]
- - 1. Drepturile minorilor în locurile de detenţie.
342.7-053.6:343.811
36. Кырнац, Теодор
Конституционное право : [pentru uzul studenţilor] / Теодор Кырнац; Гос.
ун-т Молдовы, Акад. права. Каф. конституц. права и адм. права. – Ch. :
Cartdidact, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 271, [1] p.; 24 cm.
Bibliogr. p. 269-272 (65 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-937-25-X
[05-74]
- - 1. Drept constituţional (rus.).
342.4(075.8)
37. Свобода : искатели и иски / Совет Европы. – [Ch.] : Совет Евро-
пы, 2000. – 33 p. : il.; 28 x 28 cm.
F. f. de tit.
[05-102]
- - 1. Drepturile omului (rus.). 2. Libertate – Drepturile omului (rus.).
19
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

342.72/.73
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
38. Rusu, Vitalie
Procedura penală în cauzele cu minori : [monogr.] / Vitalie Rusu; Univ. de
Stat "A. Russo" din Bălţi. – Ch. : Pontos, 2004 (Tipogr. "Reclama"). – 304 p. :
diagr.; 20 cm.
Bibliogr. p. 285-300 (54 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-926-29-0
500 ex. – [05-59]
- - 1. Procedură penală juvenilă.
343.137.5
36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
39. Reintegrarea oamenilor în etate în societatea din Moldova : Man.
practic. – Ch. : Pontos, 2004 (Tipogr. "Reclama"). – 51, [1] p. : il. tab.; 24 cm.
Apare cu sprijinul financ. al The European Union, Development Coop.
Ireland
ISBN 9975-926-24-X
350 ex. – [05-63]
- - 1. Activităţi sociale – Oameni în etate – Moldova.
364.465-053.9(478)
40. Idem în lb. engl. : Reintegration of older people into Moldovan society
: Good practice man. – Ch. : Pontos, 2004 (Tipogr. "Reclama"). – 49, [3] p. : il., tab.;
24 cm.
Apare cu sprijinul financ. al The European Union, Development Coop.
Ireland
ISBN 9975-926-26-6
50 ex. – [05-62]
- - 1. Activităţi sociale – Oameni în etate – Moldova (engl.).
364.465-053.9(478)
41. Idem în lb. rusă : Реинтеграция людей преклонного возраста в
общество Молдовы : Практ. учеб. – Ch. : Pontos, 2004 (Tipogr. "Reclama"). – 54,
[1] p. : il., tab.; 24 cm.
Apare cu sprijinul financ. al The European Union, Development Coop.
Ireland
20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 9975-926-25-8
350 ex. – [05-64]
- - 1. Activităţi sociale – Oameni în etate – Moldova (rus.).
364.465-053.9(478)
42. Vocea părinţilor / Asoc. pentru Persoane cu Disabilităţi de Intelect
HUMANITAS din Moldova; Every Child; col. red. : S. Racu, ...; coord., red.-şt. :
Aurelia Racu. – Ch. : Ruxanda, 2004 (Tipogr. "Reclama"). – 22 cm.
[Partea] a 9-a : Alternative pentru copii cu disabilităţi. – 2004. – 83 p. : il. –
Texte : lb. rom., rusă. – ISBN 9975-72-137-0 : 1 000 ex. – [05-61]
- - 1. Copii cu disabilităţi. 2. Deficienţe de sănătate – Copii.
364.26/.27-053.2+37.018.1(082)= 135.1=161.1
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
43. Boşcanean, Oleg
Standarde pentru profesori de educaţie civică / Oleg Boşcanean; Soc.
Independentă pentru Educaţie şi Drepturile Omului. – Ch. : SIEDO, 2003. – 32 p.;
20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei
Cordaid (Olanda)
[05-95]
- - 1. Educaţie civică.
37.035
44. Chicu, Aurelia
Dicţionar explicativ la educaţia plastică / Aurelia Chicu. – Ch. : Cartdidact,
2004 (Tipogr. "Reclama"). – 40 p. : fig. color.; 24 cm.
Bibliogr. p. 40 (29 tit.)
ISBN 9975-940-75-7
[05-18]
- - 1. Educaţie plastică – Dicţionare explicative. 2. Arte plastice –
Dicţionare explicative. 3. Dicţionare explicative – Arte plastice.
[37.036+73](038)
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
Vocea părinţilor. – Vezi Nr 42

Славянский университет Республики Молдова. – Vezi Nr 11


21
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

379.8 Timp liber


45. Welcome to Moldova / "Nigond-Service" Tourism and Transport
Agency; text : Zorina Ciubuc; trad. în lb. rusă : Nadejda Rusnac; trad. în lb. engl. :
SRL "Katifia-lux". – Ch. : S. n., [2005] (Tipogr. "Bons Offices"). – 14 p. : il.; 30 cm.
Text paral. : lb. rom., engl., rusă. – F. f. de tit.
1 000 ex. – [05-79]
- - 1. Turismul în Moldova.
379.851(478)=135.1=111=161.1

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


46. "Thracians and circumpontic world", int. congr. (9; 2004;
Chişinău). Thracians and circumpontic world : Proceedings of the Ninth Int. Congr.
of Thracology, Chişinău – Vadul lui Vodă, 6-11 sept. 2004 / ed. board : Ion Niculiţă,
... – Ch. : Cartdidact, 2004 (Tipogr. "Reclama"). – 24 cm.
Antetit. : Int. Council of Indo-european and thracians studies, Free Int.
Univ. of Moldova, State Univ. of Moldova, ...
[Vol.] 1. – 2004. – 335 p. : des., fig., h., tab. – Texte : lb. rom., fr., alte lb.
străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-940-79-X. – [05-65]
- - 1. Daci – Etnologie – Istorie (rus.). 2. Traci – Etnologie – Istorie (rus.).
[39+94](398)(082)=00
47. [Vol.] 2. – 2004. – 465 p. : des., fig., h., tab. – Texte : lb. rom., germ.,
alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-940-78-1. – [05-66]
- - 1. Daci – Etnologie – Istorie (rus.). 2. Traci – Etnologie – Istorie (rus.).
[39+94](398)(082)=00
48. [Vol.] 3. – 2004. – 258 p. : fig. – Texte : lb. rom., germ., alte lb. străine.
– Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-940-76-5. – [05-67]
- - 1. Daci – Etnologie – Istorie (rus.). Traci – Etnologie – Istorie (rus.).
[39+94](398)(082)=00
391/395 Etnografie
49. Никогло, Д. Е.
Система питания гагаузов в XIX - начале ХХ вв / Д. Е. Никогло; науч.
ред. : М. В. Маруневич; науч. консультант : И. Г. Бодруг; Ин-т Межэтн. Исслед.

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

АН РМ, Фонд поддержки науки и культуры гагаузов "Кайнак". – Ch. : [Inst. de


Cercetări Interetnice], 2004 (Tipogr. " Elena V.I."). – 211 p. : fig., scheme; 20 cm.
Bibliogr. p. 176-189 şi în notele de subsol. – Изд. при фин. поддержке
Фонда "Кайнак", ресторана "Gök Oguz"
ISBN 9975-9775-2-9
150 ex. – [05-17]
- - 1. Obiceiuri, sec. XIX-XX – Mâncăruri – Găgăuzi (rus.).
392.81(=512.165)
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
51 MATEMATICĂ
50. Singer, Mihaela.
Taina numerelor : Exerciţii de fixare la matematică pentru cl. 1 / Mihaela
Singer. – Ch. : Prut Internaţional, 2001 (Tipogr. "Balacron"). – 144 p. : il.; 26 cm.
ISBN 9975-69-201-X
[05-23]
51(076.5)
53 FIZICĂ
51. Fizica : Culeg. de probleme : cl. a 8-9-a / Mihai Marinciuc, Vladimir
Gheţu, Mircea Miglei, Miron Potlog. – Ch. : Î. E.-P. "Ştiinţa", 2004 (Tipogr.
"Balacron"). – 112 p. : fig.; 24 cm.
ISBN 9975-67-431-3
5 000 ex. – [05-19]
53(076.5)
52. Fizică : Profil umanist : Man. pentru cl. a 11-a / Ion Botgros, Viorel
Bocancea, Vladimir Donici, ...; comisia de experţi : Ion Balmuş, ...; Min. Educaţiei al
Rep. Moldova. – Ch. : Cartier, 2004 (Tipogr. "Balacron"). – 127, [1] p. : fig., tab.; 24
cm. – (Col. "Cartier educaţional")
ISBN 9975-79-278-2
4 362 ex. – [05-16]
- - 1. Fizică.
53(075.3)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
53. Blanaru, Natalia

23
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

Chimie : Îndrumar metodic la lucr. de lab. / Natalia Blanaru; Acad. de


Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Ch. : Evrica, 2004 (Tipogr. AŞM). – 32 p.
: tab.; 20 cm. – (Ser. : Inginerie, Transport şi Logistică)
Bibliogr. p. 30 (5 tit.)
ISBN 9975-942-72-5
500 ex. – [05-87]
54(076.5)
54. "COFrRoCA-2004", colloque franco-roumain de chimie applique
(3; 2004; Bacău, România). Actes du troisième colloque franco-roumain de chimie
appliquée COFrRoCA-2004, Slanic Moldova, Bacău, Roumanie, 22-26 sept. 2004 /
com. scient. : Ecaterina Andronescu, ...; éd. : Lucian Gavrila, ... – Ch. : Tehnica-
Info; Bacău : Alma Mater, 2004 (Tipogr. PIM Iaşi). – 683 p. : fig., tab.; 30 cm.
Antetit. : Univ. de Bacău. Fac. d'Ingénierie, Collectif CISAMP du Centre de
Recherche "Chimie et Génie des Produits Naturels et de Synthèse et de la
Protection de l'Environnement". – Bibliogr. la sfârşitul art. – Ind. de aut. p. 679-683.
– Apare cu sprijinul financ. al Univ. de Bucarest, Univ. "Politehnica" Bucarest,
Chambre de Commerce,...
ISBN 9975-63-183-5 (Tehnica-Info). – ISBN 973-8392-36-5 (Alma Mater)
275 ex. – [05-42]
- - 1. Chimie (fr.). 2. Tehnologie chimică (fr.).
54:66.0(082)=133.1
55. Химия : Вопросы. Упражнения. Задачи : для 7-9 кл. / Светлана
Кудрицкая, Надежда Велишко, Татьяна Литвинова, Елена Осадчая. – Ch. : Arc,
2004 (Tipogr. "Balacron"). – 187, [4] p. : fig., tab.; 24 cm.
ISBN 9975-61-303-9
[05-12]
54(075.3)
547 Chimie organică
56. Dragalina, Galina
Chimie organică : Man. pentru cl. a 11-a (profil real) şi pentru cl. a 11-12-a
(profil umanistic) / Galina Dragalina; comisia de evaluare : Mihai Popov, ...; Min.
Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2003 (Tipogr. "Balacron"). – 191,
[2] p. : il., tab.; 24 cm.
ISBN 9975-67-350-3
5 000 ex. – [05-13]
- - 1. Chimie organică.
24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

547(075.3)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
57. Rudic, Valeriu
Biologie : Procese şi sisteme vitale : Man. pentru cl. a 11-a : profil umanist
/ Valeriu Rudic, Lilia Dencicov, Dumitru Batâr, Valentina Sandu; Min. Educaţiei al
Rep. Moldova. – Ch. : Cartdidact, 2004 (Tipogr. "Reclama"). – 141, [3] p. : fig., tab.;
26 cm.
ISBN 9975-940-65-X
[05-30]
- - 1. Biologie.
57(075.3)
58. Калак-Ермураке, Еуджения
Биология : Учеб. дл 8-го Кл. / Еуджения Калак-Ермураке, Лидия Ден-
чиков, Стела Гынжу; trad. : Liliana Cepoi; comisia de experţi : Vasile Şalaru, ... –
Ch. : Cartier, 2004 (Tipogr. "Balacron"). – 196 p. : fig., color., tab.; 24 cm. – (Col.
"Cartier educaţional")
Elab. conform Proiectului de Reformă a Învăţ. General Obligatoriu în Rep.
Moldova, cofinanţat de Banca Mondială
ISBN 9975-79-251-0
2 000 ex. – [05-14]
57(075.3)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
616 Patologie. Medicină clinică
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
59. Noţiuni generale despre tuberculoză : Întrebări-cheie cu privire la
Programul DOTS : Curs de instruire pentru lucr. asistenţei medicale primare /
Agenţia Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Int., Alianţa Americană Int.
pentru Sănătate, "Fortificarea Controlului Tuberculozei în Moldova" AIHA Moldova.
– Ch. : Museum, 2004 (Tipogr. "Bons-Offices"). – 71 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 65 (7 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Guvernului SUA prin
intermediu Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Int. (USAID)
ISBN 9975-948-26-X
500 ex. – [05-3]
25
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

- - 1. Boli – Tuberculoză. 2. Tuberculoză – Patologie.


616.24-002.5-036(075)
616.8 Neuropatologie. Neurologie
60. Buckman, Robert
Ce trebuie neapărat să ştii despre îngrijirea unei persoane după o
congestie cerebrală / Robert Buckman; în colab. cu Jenny Sutcliffe; pref. de John
Cleese; trad. : Andrei Albu; consultant : J. V. Bowler. – Ch. : Prut Internaţional,
2004 (Combinatul Poligr.). – 79, [1] p. : fig.; 21 cm.
Tit. orig. : What you really need to know about caring for someone after a
stroke. – Ind. de termini p. 78-79
ISBN 9975-69-693-7
[05-45]
- - 1. Boli – Congestie cerebrală. 2. Congestie cerebrală – Patologie.
616.83
618 Ginecologie. Obstetrică
61. Buckman, Robert
Ce trebuie neapărat să ştii despre cancerul mamar / Robert Buckman,
Tereza Whittaker; pref. de John Cleese; trad. : Andrei Albu; consultant : Clare
Vernon. – Ch. : Prut Internaţional, 2004 (Combinatul Poligr.). – 79, [1] p. : fig.; 21
cm.
Tit. orig. : What you really need to know about breast cancer. – Ind. de
termini p. 78-79
ISBN 9975-69-692-9
[05-46]
- - 1. Boli – Cancer mamar. 2. Cancer mamar – Patologie.
618.19-006
62. Idem în lb. rusă : Рак молочной железы : Вы должны это знать /
пер. с англ. Ирина Колесник. – Ch. : Prut Internaţional, 2004 (Полиграфкомб.). –
79, [1] p. : fig.; 21 cm.
Tit. orig. : What you really need to know about breast cancer. – Ind. de
termini p. 78-79
ISBN 9975-69-696-1
[05-47]
- - 1. Boli – Cancer mamar (rus.). 2. Cancer mamar – Patologie (rus.).
618.19-006

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
63. Teste grilă de rezistenţa materialelor : [pentru uzul studenţilor] / M.
Baba, Fl. Baciu, B. Bădescu, ...; coord. : G. Jiga, Şt. D. Pastramă. – Ch. : Tehnica-
Info, 2004 (Tipogr. Univ. din Bacău). – 299, [3] p. : fig., tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 300 (11 tit.)
ISBN 9975-63-241-8
F. preţ, F. tir. – [05-35]
- - 1. Rezistenţa materialelor – Teste.
620.17(079)
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.3 Electrotehnică
64. Hazi, Gheorghe
Tehnici de optimizare în energetică : Teorie, progr., aplicaţii : [pentru uzul
studenţilor] / Gheorghe Hazi; ref. şt. : Gheorghe Cârţină. – Ch. : Tehnica-Info, 2004
(Tipogr. PIM Copou Iaşi). – 251 p. : fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 249-251 (31 tit.)
ISBN 9975-63-242-4
300 ex. – [05-33]
- - 1. Energetică – Tehnici de optimizare.
621.311(075.8)
65. Mărcuţă, Cornelia
Măsurări electrice şi electronice : Teorie şi probleme : [pentru uzul
studenţilor] / Cornelia Mărcuţă, Mihai Creţu. – Ch. : Tehnica-Info, 2004 (Tipogr.
Iaşi). – 24 cm.
[Vol.] 2 : Metode de măsurare. – 2004. – 158 p. : fig., tab. – Bibliogr. p.
157-158 (34 tit.). – Ind. CZU trecut eronat pe carte. – ISBN 9975-63-137-1 : 115 ex.
– [05-34]
- - 1. Măsurări electrice. 2. Măsurări electronice.
621.317.3(075)
621.8 Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice
621.81/.85 Organe de maşini
27
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

66. Puiu, Vasile


Organe de maşini : [pentru uzul studenţilor] / Vasile Puiu; ref. şt. : Valeriu
Dulgheru, Dumitru N. Olaru. – Ch. : Tehnica-Info, 2003. – 24 cm.
Vol. 2. – 2003. – 262 p. : fig., tab. – Bibliogr. p. 257-262 (67 tit.). – ISBN
9975-63-200-9 : 300 ex. – [05-36]
- - 1. Organe de maşini.
621.81/85(075.8)
625 Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri
625.7/.8 Construcţia căilor rutiere
67. Pogorleţchi, Ghenadie
Drumuri auto : Îndrumar metodic la lucr. de lab. / Ghenadie Pogorleţchi;
Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Ch. : Evrica, 2004 (Tipogr.
A.Ş.M.). – 44 p. : fig., tab.; 20 cm. – (Ser. : Inginerie, Transport şi Logistică)
Bibliogr. p. 33 (6 tit.)
ISBN 9975-942-75-X
500 ex. – [05-90]
625.7 (076.5)
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
68. Programul complex de valorificare a terenurilor degradate şi sporirea
fertilităţii solurilor / Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru, Inst. de Cercet.
pentru Pedologie şi Agrochimie "Nicolae Dimo", Inst. de Proiectări pentru Org.
Teritoriului; red. resp. : S. Andrieş; cop. : Ia. Oliinîk. – Ch. : Pontos, 2004 (Tipogr.
"Reclama"). – 22 cm.
Partea 1-a : Ameliorarea terenurilor degradate. – 2004. – 193, [18] p. :
tab. – Bibliogr. p. 169 (19 tit.). – ISBN 9975-927-96-3 : 1 500 ex. – [05-78]
- - 1. Soluri degradate – Ameliorare.
631.458/.459+631.6

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
69. Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor
agricole pentru anul ... / Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare al Rep. Moldova,
Inspectoratul de Stat Rep. pentru protecţia Plantelor. – Ch. : S. n., 2004 (Tipogr.
"Reclama"). – 20 cm.
2005. – 2004. – 73 p. : tab. – [05-75]
- - 1. Dăunători – Plante agricole - Combatere. 2. Plante agricole –
Dăunători – Boli – Combatere. 3. Boli – Plante agricole – Combatere.
632.914(478)(083.13)
70. Idem în lb. rusă : Прогноз распространения главнейших
вредителей и болезней сельскохозяйственных культур на … год. – К. : Б. и.,
2004 (Tipogr. "Reclama"). – 20 cm.
2005. – 2004. – 71, [1] p. : tab. – [05-76]
- - 1. Dăunători – Plante agricole – Combatere (rus.). 2. Plante agricole –
Dăunători – Boli – Combatere (rus.). 3. Boli – Plante agricole – Combatere (rus.).
632.914(478)(083.13)

634 Horticultură în general


71. Caraman, Ion
Cultura căpşunului : [monogr.] / Ion Caraman; Inst. de Cercet. pentru
Pomicultură. – Ch. : Tipogr. AŞM, 2005. – 174 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 166-174 (132 tit.)
ISBN 9975-62-124-4
300 ex. – [05-92]
- - 1. Cultura căpşunului. 2. Căpşune – Producere – Recoltare.
634.75:631.5
65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
72. Губер, Ю. Е.
Интермодальные перевозки : Метод. указ. / Ю. Е. Губер, Ю. Г. Руснак,
В. Е. Топор; Акад. Транспорта, Информатики и Коммуникации. – К. : Evrica,
2004 (Tipogr. A.Ş.M.). – 40 p. : fig., tab.; 20 cm. – (Сер. : Инженерия, транспорт и
логистика)
29
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

Bibliogr. p. 38 (14 tit.)


ISBN 9975-942-52-0
500 ex. – [05-89]
656.01(076.5)
73. Мельник, И. К.
Очерки по истории мореплавания. Земля погибших кораблей / И. К.
Мельник; Высш. антропол. шк., Кишинев, Междунар. межакад. союз, Москва,
Центр соц. технологий человека, Центр исслед. ист. мореплавания, Одесса. –
К. : Высш. антропол. шк.; Москва : Б. и.; Одесса : Печат. Дом : Фенiкс, 2004. –
277, [3] p. : des.; 25 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 966-8164-25-3 (Одесса : Печат. Дом). – ISBN 966-8289-61-7
(Одесса : Фенiкс)
1 000 ex. – [05-105]
- - 1. Navigaţie – Antichitate – Istorie (rus.).
656.61(091)"652"
74. Справочник по конвенции TIR / Акад. Транспорта, Информатики
и Коммуникации; под ред. : Д. И. Соломон. – К. : Еврика, 2005 (Tipogr. A.Ş.M.).
– 351 p. : fig.; 20 cm. – (Сер. : Инженерия, транспорт и логистика)
ISBN 9975-942-77-6
3 000 ex. – [05-93]
- - 1. Transport de mărfuri – Convenţii (rus.).
656.025:347.463(036)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor
75. Биоэнергетические основы холодильной технологии хранения
фруктов и овощей : учеб. пособие / Е. Ф. Балан, И. Г. Чумак, В. Г. Картофяну,
Э. Ж. Иукуридзе; под ред. : И. Г. Чумак. – К. : Техника-Инфо; Одесса :
Рефпринтинфо, 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 244 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 222-241 (475 tit.)
ISBN 9975-63-238-6 (Tehnica-Info). – ISBN 966-8713-00-1
(Рефпринтинфо)

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

500 ex. – [05-41]


- - 1. Conservarea fructelor, legumelor – Refrigerare (rus.).
664.8.037:621.56/57(075.8)

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
76. Elena Bontea : [plastician : album] / trad. în engl. : Iulian Robu; red.
pentru textele în engl. : Zinaida Plămădeală; imagini : Iurie Foca; prez. graf. : Mihai
Bacinschi. – Ch. : Arc, 2005 (Combinatul Poligr.). – 45, [3] p. : reprod. color.; 28 cm.
Text paral. : lb. rom., engl. – Bibliogr. p. 46. – Lista il. p. 47. – Apare cu
sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova, SA MoldovaAgroindbank
ISBN 9975-61-368-3
[05-113]
- - 1. Pictură – Moldova. 2. Bontea, Elena, 1933-..., plastician – Creaţie.
75.071.1(478)(084.11)
77. Stăvilă, Tudor
August Baillayre : [pictor : minimonogr.] / Tudor Stăvilă; trad. în lb. engl. :
Iulian Robu; red. pentru textele în engl. : Varvara Colibaba; imagini : Iurie Foca,
Andrei Iliescu; cop. : Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2004 (Combinatul Poligr.). – 94,
[1] p. : il., reprod. color.; 30 cm. – (Maeştri basarabeni din sec. XX)
Textul imaginilor paral. : lb. rom., engl. – Rez. : lb. engl. – Lista reprod. p.
92-93. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 9975-61-361-6
[05-31]
- - 1. Pictură. 2. Baillayre, August, 1879-1961, pictor – Creaţie – Biografie.
75.071.1(092)
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
78. Купцов, Юрий Анатольевич
Локальная силовая выносливость и результативность в беге на сред-
ние дистанции : [моногр.] / Юрий Анатольевич Купцов; Нац. ин-т физ. воспита-
ния и спорта. – К. : Valinex, 2004. – 153 p. : des., scheme, tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 130-151 (178 tit.)

31
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

ISBN 9975-9842-4-X
50 ex. – [05-107]
- - 1. Alergări pe distanţă mijlocie (rus.).
796.422.14

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
79. Eremia, Anatol
Dicţionar de nume geografice / Anatol Eremia; red. şt. : Albina
Dumbrăveanu. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera Internaţional, 2005 (Combinatul
Poligr.). – 492, [2] p. : hărţi; 19 cm. – (Bibl. şcolarului : ser. nouă; 383) (Dicţ. şi
encicl.)
Bibliogr. p. 6
ISBN 9975-74-875-9 (Litera). – 973-675-260-7 (Litera Internaţional)
[05-112]
- - 1. Nume geografice – Dicţionare. 2. Geografie – Dicţionare. 3.
Dicţionare de nume geografice.
81'374.2'373.21
80. Metaliteratură : Analele fac. de filologie / Univ. Pedagogică de Stat
"Ion Creangă". Fac. Filologie. Secţia Lit. Română şi Comparată; red.-şef :
Alexandru Burlacu. – Ch. : S. n., 2004. – 21 cm.
Vol. 9. – 2004. – 187 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-921-52-3 :
100 ex. – [05-130]
- - 1. Metaliteratură.
[80/81+821.0]:378.4(478)(082)
81. Vol. 10. – 2004. – 172 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-921-
60-4 : 100 ex. – [05-131]
- - 1. Metaliteratură.
[80/81+821.0]:378.4(478)(082)
811 Limbi individuale
811.133.1 Limba franceză
82. Furmuzachi, Victoria

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Grammaire francaise dans les schémas et les tableaux = Gramatica limbii


franceze în tabele şi scheme = Грамматика французского языка в таблицах и
схемах / Victoria Furmuzachi, Aurelia Furmuzachi; cop. : Ruxanda Romanciuc. –
Ch. : Pontos, 2004 (Tipogr. "Balacron"). – 95 p. : scheme, tab.; 20 cm.
Tit. pe cop. : lb. fr. – Text : lb. fr., rom., rusă
ISBN 9975-926-27-4
1 000 ex. – [05-15]
- - 1. Limba franceză – Gramatică.
811.133.1'36=135.1=161.1
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
83. Case, Hadley J.
Recviem pentru voce şi pian : [roman : trad. din engl. : un film de Tomaso
Sherman] / J. Hadley Case; trad. : Dan Dumitrescu; concepţia graf. a col. şi cop. :
Vladimir Zmeev. – Ch. : S. n.; Bucureşti : Litera Internaţional, 2004 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 271, [5] p.; 18 cm. – (Ecranizări de succes / col. iniţiată şi coord. :
Dan Vidraşcu; 15)
Tit. orig. : What's better than money
ISBN 973-675-115-5 (Litera Internaţional)
[05-2]
- - 1. Romane ecranizate.
821.111-31 Case:791.43
84. Keel, John A.
Profeţiile omului – molie : [roman : trad. din engl. : un film de Mark
Pellington] / John A. Keel; trad. : Violeta Dincă; concepţia graf. a col. şi cop. :
Vladimir Zmeev. – Ch. : S. n.; Bucureşti : Litera Internaţional, 2004 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 318, [6] p.; 18 cm. – (Ecranizări de succes / col. iniţiată şi coord. :
Dan Vidraşcu; 13)
Tit. orig. : The mothman prophecies
ISBN 973-675-112-0 (Litera Internaţional)
[05-25]
- - 1. Romane ecranizate.
821.111-31 Keel:791.43
85. Wells, Herbert George
33
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

Omul invizibil : [roman : trad. din engl.] / Herbert George Wells; trad. : A.
Ralian, C. Clarus; il. : Sergiu Stanciu; cop. : Sergiu Stanciu. – Ch. : Prut
Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). – 202, [1] p. : il.; 20 cm. – (Bibl. pentru toţi
copiii)
Tit. orig. : The Invisible Man
ISBN 9975-69-716-X (în cop.)
[05-49]
821.111-31 Wells
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
86. Groom, Winston
Forrest Gump : [roman : trad. din engl.] : un film de Robert Zemeckis /
Winston Groom; trad. : Cristian Buchiu; concepţia graf. a col. şi cop. : Vladimir
Zmeev. – Ch. : S. n.; Bucureşti : Litera Internaţional, 2004 (Tipogr. Ed. "Universul").
– 270, [2] p.; 18 cm. – (Ecranizări de succes / col. iniţiată şi coord. : Dan Vidraşcu;
8)
ISBN 973-675-108-2 (Litera Internaţional)
[05-26]
- - 1. Romane ecranizate.
821.111(73)-31Groom : 791.43
87. Night Shyamalan, M.
Al şaselea simţ : [trad. din engl.] / M. Night Shyamalan; trad. : Veronica
Burlacu; concepţia graf. a col. şi cop. : Vladimir Zmeev. – Ch. : S. n.; Bucureşti :
Litera Internaţional, 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 126, [3] p.; 18 cm. –
(Ecranizări de succes / col. iniţiată şi coord. : Dan Vidraşcu; 17)
Numele adevărat al aut. : Manoj Nelliuattu Shyamalan. – Tit. orig. : The
sixth sense
ISBN 973-675-238-0 (Litera Internaţional)
[05-7]
- - 1. Romane ecranizate.
821.111(73)-31 Night Shyamalan : 791.43
821.112.2 Literatură germană
88. Hoffmann, E. T. A.
Spărgătorul de Nuci şi Regele şoarecilor : Basm / E. T. A. Hoffmann; trad.
din germ. de B. Deleanu. – Ch. : Causa Mundi, 2005 (Tipogr. "Universul"). – 79, [1]
p. : il.; 24 cm. – (Pasărea măiastră)

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Tit. orig. : Nussknacker und Mausekönig


ISBN 9975-9762-5-5
1 200 ex. – [05-70]
- - 1. Basme.
821.112.2-343-93 Hoffmann
89. May, Karl
Comoara din lacul de argint : [povestiri : trad. din germ.] / Karl May; trad.
de Mariana Şora; il. : Ludmila Sireac; cop. : Sergiu Stanciu. – Ch. : Prut
Internaţional, 2004 (Combinatul Poligr.). – 492, [4] p. : il.; 20 cm. – (Bibl. pentru toţi
copiii)
Numele adevărat al aut. : Karl Nohenthal. – Tit. orig. : Der Schatz im Sil-
bersee
ISBN 9975-69-710-0 (în cop.)
[05-121]
821.112.2-34-93 May

821.133.1 Literatură franceză


90. Boileau-Narcejac
Vertigo : [roman : trad. din fr.] : un film de Alfred Hitchcock : / Boileau-
Narcejac; trad. : Dan Dumitrescu; concepţia graf. a col. şi cop. : Vladimir Zmeev. –
Ch. : S. n.; Bucureşti : Litera Internaţional, 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 177, [3]
p.; 18 cm. – (Ecranizări de succes / col. iniţiată şi coord. : Dan Vidraşcu; 16)
Tit. orig. : Sueurs froides
ISBN 973-675-117-1 (Litera Internaţional)
[05-6]
- - 1. Romane ecranizate.
821.133.1-312.4 Boileau-Narcejac:791.43
91. Gouraud, Julie
Memoriile unui caniche : [povestire pentru copii : trad. din fr.] / Julie
Gouroud; trad. : Ana Andreescu. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera Internaţional, 2004
(Tipogr. "Universul"). – 223 p. : il.; 26 cm.
ISBN 9975-74-876-7 (Litera). – ISBN 973-675-262-3 (Litera Internaţional)
[05-69]
821.133.1-34-93 Gouraud
92. Laboulaye, Edouard
35
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

Basme : [trad. din fr.] / Edouard Laboulaye; trad. : Viorica Huber; il. :
Sergiu Pascaru; cop. : Sergiu Stanciu. – Ch. : Prut Internaţional, 2004 (Combinatul
Poligr.). – 184, [4] p. : il.; 20 cm. – (Bibl. pentru toţi copiii)
Tit. orig. : Perlino
ISBN 9975-69-709-7 (în cop.)
[05-48]
- - 1. Basme.
821.133.1-343-93 Laboulaye
821.135.1 Literatură română
821.135.1.09 Critică şi istorie literară
93. Curuci, Leonid
Speciile literare cultivate de V. Alecsandri : (Clasificări şi analize) :
[monogr.] / Leonid Curuci. – Ch. : Paragon, 2004. – 235, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-916-38-4
100 ex. – [05-39]
- - 1. Literatură română – Istorie şi critică. 2. Alecsandri, Vasile, 1818-1890
– Critică şi interpretare.
821.135.1.09

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


94. Colesnic, Iurie
Mi-i dor să vă spun / Iurie Colesnic; concepţie graf. : Andrei Gamarţ. – Ed.
a 2-a, compl. – Ch. : Museum, 2004 (Tipogr. "Bons Offices"). – 104 p.; 20 cm.
ISBN 9975-906-95-8
1 000 ex. – [05-5]
821.135.1(478)-3 Colesnic
95. Dron, Nicolae
Albe imnuri : [versuri] / Nicolae Dron; cop. : Ana şi Maria Petrov. – Ch. :
Balacron, 2005. – 103 p.; 20 cm.
ISBN 9975-9829-4-8
1 000 ex. – [05-20]
821.135.1(478)-141 Dron
96. Istru, Bogdan

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Mii de glasuri : [versuri] / Bogdan Istru; cop. : Natalia Tighinean. – Ch. :


Lumina, 2004 (Tipogr. "Reclama"). – 199, [1] p.; 20 cm.
ISBN 9975-65-206-9
2 000 ex. – [05-60]
821.135.1(478)-1Istru
97. Lungu-Ploaie, Raisa
Marchiz : [povestiri pentru copii] / Raisa Lungu-Ploaie. – Ed. a 2-a, revăz.
– Ch. : Causa Mundi, 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 15, [4] p. : il., il. color.; 24
cm. – (Pasărea măiastră)
ISBN 9975-9762-4-7
[05-72]
821.135.1(478)-34-93 Lungu-Ploaie
98. Vieru, Grigore
Culegere de versuri / Grigore Vieru; ed. îngrijită de Ianoş Ţurcanu; des. :
Iulian Filip; cop. : Victoria Dumitraşcu. – Ch. : Cartier : Dep. Cultură al Primăriei
mun. Chişinău, 2005 (Combinatul Poligr.). – 19, [1] p.; 21 cm. – (Moment poetic;
29)
ISBN 9975-79-309-6 (Cartier)
1 000 ex. – [05-111]
821.135.1(478)-1 Vieru
821.161.1 Literatură rusă
99. Căsuţa iepuraşului : poveste populară rusă : [trad. în lb. rom.] / trad.
[din lb. rusă] : Vsevolod Cernei; pict. : I. N. Prihodkin. – Ch. : Biblion SRL; Pereslavli
(Rusia) : Integral SRL, 2004 (Combinatul Poligr., or. Tveri, Rusia). – [15] p. : il.
color.; 19 cm.
ISBN 9975-9844-0-1 (Biblion SRL)
5 000 ex. – [05-84]
- - 1. Poveşti.
821.161.1-34-93
100. Cei trei purceluşi : poveste : [trad. în lb. rom.] / trad. [din lb. rusă] :
Vsevolod Cernei; pict. : I. N. Prihodkin. – Ch. : Biblion SRL; Pereslavli (Rusia) :
Integral SRL, 2004 (Combinatul Poligr., or. Tveri, Rusia). – [15] p. : il. color.; 19 cm.
ISBN 9975-9844-2-8 (Biblion SRL)
5 000 ex. – [05-82]
- - 1. Poveşti.
37
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

821.161.1-34-93
101. Foişorul : poveste populară rusă : [trad. în lb. rom.] / trad. [din lb.
rusă] : Vsevolod Cernei; pict. : I. N. Prihodkin. – Ch. : Biblion SRL; Pereslavli
(Rusia) : Integral SRL, 2004 (Combinatul Poligr., or. Tveri, Rusia). – [15] p. : il.
color.; 19 cm.
ISBN 9975-9844-5-2 (Biblion SRL)
5 000 ex. – [05-86]
- - 1. Poveşti.
821.161.1-34-93
102. Gogoaşa : poveste populară rusă : [trad. în lb. rom.] / trad. [din lb.
rusă] : Vsevolod Cernei; pict. : I. N. Prihodkin. – Ch. : Biblion SRL; Pereslavli
(Rusia) : Integral SRL, 2004 (Combinatul Poligr. or. Tveri, Rusia). – [15] p. : il.
color.; 19 cm.
ISBN 9975-9844-3-6 (Biblion SRL)
5 000 ex. – [05-83]
- - 1. Poveşti.
821.161.1-34-93
103. Lupul şi cei şapte iezi : poveste populară rusă : [trad. în lb. rom.] /
trad. [din lb. rusă] : Vsevolod Cernei; pict. : I. N. Prihodkin. – Ch. : Biblion SRL;
Pereslavli (Rusia) : Integral SRL, 2004 (Combinatul Poligr., or. Tveri, Rusia). – [15]
p. : il. color.; 19 cm.
ISBN 9975-9844-1-X (Biblion SRL)
5 000 ex. – [05-81]
- - 1. Poveşti.
821.161.1-34-93
104. Maşa şi ursul : poveste populară rusă : [trad. în lb. rom.] / trad. [din lb.
rusă] : Vsevolod Cernei; pict. : I. N. Prihodkin. – Ch. : Biblion SRL; Pereslavli
(Rusia) : Integral SRL, 2004 (Combinatul Poligr., or. Tveri, Rusia). – [15] p. : il.
color.; 19 cm.
ISBN 9975-9844-4-4 (Biblion SRL)
5 000 ex. – [05-85]
- - 1. Poveşti.
821.161.1-34-93
105. Poveşti populare ruseşti / selecţ. şi trad. : Grigore Botezatu;
concepţia graf. a col. şi cop. : Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera
38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Internaţional, 2004 (Combinatul Poligr.). – 349, [3] p.; 19 cm. – (Bibl. şcolarului :
ser. nouă; 389)
ISBN 9975-74-880-5 (Litera). – ISBN 973-675-262-3 (Litera Internaţional)
[05-110]
- - 1. Poveşti populare ruseşti.
821.161.1-34-93
106. Puşkin, A. S.
Povestea pescarului şi a peştişorului de aur : [trad. din rus.] / A. S. Puşkin;
trad. de Liviu Deleanu; pict. : S. Nevski. – Ch. : Causa Mundi, 2005 (Tipogr.
"Universul"). – [14] p. : il. color.; 24 cm. – (Pasărea măiastră)
ISBN 9975-9762-3-9
[05-71]
- - 1. Poveşti.
821.161.1-34-93 Puşkin

821.161.3(478) Literatură bielorusă din Republica Moldova


107. Сугак, Вера
Тернистый путь : стихи / Вера Сугак; худож. : Олеся Сугак; Фонд слав.
письменности и культуры в Молдове, Белор. Община в РМ. – К. : И.-П.П. "Па-
рагон", 2004. – 63 p. : il.; 20 cm.
ISBN 9975-916-39-2
100 ex. – [05-38]
821.161.3(478)-1 Сугак

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


Metaliteratură. – Vezi Nr 80-81

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică).
Geografie teoretică
108. Ciubară, Sezont
Geografia umană şi economică a lumii : Man. pentru cl. a 11-a : Profil real.
Profil umanist / Sezont Ciubară, Zinaida Calanda, Maria Primenciuc; comisia de

39
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

evaluare : Valeriu Botnaru, ...; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Lumina,
2005 (Combinatul Poligr.). – 267, [1] p. : h., fig. color., tab.; 26 cm.
Bibliogr. p. 267 (27 tit.)
ISBN 9975-65-209-3
7 500 ex. – [05-37]
- - 1. Geografie economică.
911.3:33(100)(075.3)
109. Eremia, Anatol
Nomenclatorul localităţilor din Republica Moldova : Org. administrativ-
teritorială. Ortografierea numelor de localităţi. Coduri poştale : [ghid] / Anatol
Eremia, Viorica Răileanu. – Ch. : Cartier, 2005 (Tipogr. "Balacron"). – 237, [2] p. :
h., tab.; 16 cm. – (Col. : Cartier juridic).
ISBN 9975-79-289-8
800 ex. – [05-22]
- - 1. Localităţi – Moldova.
911.37(478)(036)
110. Geografia economică şi socială mondială : [man.] / Acad. de Studii
Econ. din Moldova. Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii; coord. :
Constantin Matei. – Ch. : Evrica, 2004 (Tipogr. AŞM). – 20 cm. – (Ser. : Teorie
Econ., Matematică, Informatică)
Vol. 2 : Geografia ramurilor economice mondiale. – 2004. – 488 p. : fig.,
tab. – Ind. CZU trecut eronat pe carte. – Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în notele de
subsol. – ISBN 9975-942-48-2 : 500 ex. – [05-88]
- - 1. Geografia ramurilor economice mondiale.
911.3:339.9
913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne
111. Statele lumii : [dicţ. geografic] / Anatol Eremia, Tatiana Constantinov,
Stanislav Vieru; coord. şt. : Anatol Eremia. – Ed. a 2-a, rev. şi actualizată. – Ch. :
Cartier, 2004 (Combinatul Poligr.). – 495, [3] p. : hărţi; 16 cm. – (Cartier dicţ.)
Elab. în cadrul Inst. de Geografie şi Inst. de Lingvistică
ISBN 9975-79-196-4 (în cop.)
3 000 ex. – [05-117]
- - 1. Statele lumii - Dicţionare. 2. Dicţionare – Statele lumii.
913(100)(038)

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Ириней (Тафуня). Жизнь, деятельность и исповедничество митропо-
лита Арсения (Стадницкого), сына молдавского народа. – Vezi Nr 14

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
112. Popovici, Corneliu
Istorie : Man. experimental pentru cl. a 5-a / Corneliu Popovici, Angela
Popovici; comisia de evaluare : Valentina Cincilei, ...; Min. Educaţiei al Rep.
Moldova. – Ch. : Lumina, 2005 (Combinatul Poligr.). – 208 p. : il. color., hărţi; 26
cm.
ISBN 9975-65-210-7
45 000 ex. – [05-109]
- - 1. Istorie universală, perioada antică.
94(100)"0/05"(075.3)
113. Греков, Юрий
Как это было… / Юрий Греков. – Ch. : Prut Internaţional, 2004 (Tipogr.
"Balacron"). – 20 cm. – (Сер. "Энцикл. Юрия Грекова от А до Я")
[Vol.] 5. – 2004. – 200 p. : il. – Ind. CZU trecut eronat pe carte. – ISBN
9975-69-659-7. – [05-24]
94(100):656.835.91(092)
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
114. Nouzille, Jean
Moldova : Istoria tragică a unei regiuni Europene / Jean Nouzille; trad. :
Constanţa Ghibu; Com. European de Ist. şi Strategie Balcanice. – Ch. : Prut
Internaţional, 2005 (Tipogr. "Balacron"). – 371 p. : h.; 20 cm. – (Clio)
Tit. orig. : Histoire tragique d'une region européenne. – Bibliogr. p. 323-
350 şi în note la sfârşitul cap. – Ind. de nume p. 351-364. – Apare cu sprijinul
Financ. al Fundaţiei Culturale "Onisifor şi Octavian Ghibu"
ISBN 9975-69-720-8
[05-28]
- - 1. Moldova – Politică şi guvernare – Istorie.
41
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

94(478)+323/324(478)
115. O pagină din istoria Basarabiei. Sfatul Ţării (1917-1918) / ed. îngrijită,
st. introductiv şi selecţ. imaginilor de Ion Negrei, Dinu Poştarencu. – Ch. : Prut
Internaţional, 2004 (Tipogr. "Balacron"). – 288 p. : il., h.; 20 cm. – (Clio)
Bibliogr. în note p. 268-286
ISBN 9975-69-717-8
[05-27]
- - 1. Moldova, 1917-1918 – Istorie. 2. Sfatul Ţării – Basarabia, 1917-1918
– Istorie.
94(478):328(478)"1917/1918"
116. Ştefan, Tudor
Răzvrătiţi contra regimului [totalitar] / Tudor Ştefan. – Ch. : Prut
Internaţional, 2004 (Tipogr. "Balacron"). – 125, [2] p.; 20 cm. – (Istoria trăită...)
ISBN 9975-69-714-3
[05-29]
- - 1. Regimul totalitar din Moldova – Istorie.
94(478)
94(=135.1) Istoria românilor
117. File din Istoria Românilor : Cl. a 4-a : Caietul elevului / Pavel
Cerbuşca, Gheorghe Gonţa, Valentina Haheu, Nina Petrovschi. – Ch. : Î. E .-P.
"Ştiinţa", 2003 (Tipogr. "Balacron"). – 72 p. : fig.; 24 cm.
ISBN 9975-67-386-4
[05-21]
94(=135.1)(075.2)

94(=411.16) Istoria evreilor


Евреи в мировой культуре и истории. – Vezi Nr 1

Autoreferate
Pentru titlul doctor
118. Alb, Daciana Alina
Aspecte categoriale ale teoriei grupurilor şi inelelor topologice : 01.01.06 –
logică matematică, algebră şi teoria numerelor : Autoref. al tezei de doctor în şt.
42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

fizico-matematice / Daciana Alina Alb; Inst. de Matematică şi Informatică. – Ch. : S.


n., 2005. – 24 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 13-20
[05-11]
512.556(043.2)
119. Balan, Igor
Contabilitatea consumurilor şi calcularea costului produselor plantaţiilor
pomicole : Spec. : 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză econ. : Autoref. al tezei
de doctor în şt. econ. / Igor Balan; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n.,
2005. – 26 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23 (9 tit.) şi în notele de subsol
[05-103]
657.47:634.1(043.2)
120. Belic, Olga
Morfologia sistemului ligamentar al uterului : 14.00.02 – Anatomia Omului
: Autoref. al tezei de doctor în şt. medicale / Olga Belic; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2005. – 19, [1] p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 17-18 (16 tit.)
[05-118]
612.815+611.66(043.2)
121. Beţivu, Ala
Planificarea şi argumentarea preţurilor pentru prestarea serviciilor
mecanizate în agricultură : Spec. 08.00.05 – Econ. şi management (în agricultură) :
Autoref. al tezei de doctor în econ. / Ala Beţivu; Univ. Agrară de Stat din Moldova. –
Ch. : S. n., 2005. – 29 p. : des., scheme, tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 24 (6 tit.)
[05-104]
631.153:631.171(043.2)
122. Bohanţov, Alexandru
Teatrul TV : probleme de poetică şi interacţiune estetică : 17.00.01 – Arte
audiovizuale (arta teatrală) : Autoref. al tezei de doctor în st. artelor / Alexandru
Bohanţov; Inst. Studiul Artelor. – Ch. : S. n., 2005. – 29 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 26 (13 tit.) şi în notele de subsol
[05-115]
792.097(043.2)

43
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

123. Cazac, Anatol Vasile


Diagnosticul şi managementul chirurgical al pancreatitei cronice
calculoase : 14.00.27 – chirurgie : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Anatol
Vasile Cazac; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. :
S. n., 2005. – 28 p. : fig., fotogr., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23-24 (27 tit.)
[05-116]
616.37-002.2-089(043.2)
124. Ciocârlan, Aliona
Reglementarea juridică a relaţiilor privind mărcile de produse şi de servicii
în Republica Moldova : Spec. 12.00.02 : Drept privat (cu specificarea : civil, familial,
procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, int. privat, dreptul muncii;
dreptul protecţiei soc.) : Autoref. al tezei de doctor în drept / Aliona Ciocârlan; Univ.
de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 26 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23-24
[05-53]
347.772(478)(043.2)
125. Ciumac, Ghenadie
Managementul activităţii de desfacere a produselor finite în cadrul
întreprinderilor producătoare de mobilă din Republica Moldova : Spec. 08.00.05 –
Econ. şi management (în industria mobilei) : Autoref. al tezei de doctor în econ. /
Ghenadie Ciumac; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 23, [1]
p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 22 (7 tit.)
[05-119]
658.012:334.7(478)(043.2)
126. Crudu, Dorin
Elaborarea tehnologiei şi cercetarea formelor farmaceutice cu produse
extractive din alge : 15.00.01- Farmacie : Autoref. al tezei de doctor în farmacie /
Dorin Crudu; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. :
S. n., 2005. – 22 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. 19-20 (12 tit.)
[05-132]
615.014.2:582.26(043.2)
127. Făuraş, Călin

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Problemele manageriale ale organizării şi gestiunii instruirii virtuale : Spec.


08.00.05 – Econ. şi management (în învăţ.) : Autoref. al tezei de doctor în econ. /
Călin Făuraş; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 26, [1] p. :
fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23-24 (9 tit.)
[05-114]
658.012.4(043.2)
128. Golocialova, Irina
Calcularea costului producţiei în industria de confecţii : Spec. : 08.00.12 –
Contabilitate; audit; analiză econ. : Autoref. al tezei de doctor în şt. econ. / Irina
Golocialova; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 29, [1] p. :
fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 26-27 (7 tit.)
[05-122]
657.47:687.1/.4(043.2)
129. Morozan, Alina
Minorităţile naţionale în Republica Moldova : starea şi problemele de
integrare (analiză politologică) : Spec. : 23.00.01 – Teoria, metodologia şi ist.
politologiei; inst. şi procese politice : Autoref. al tezei de doctor în şt. politice / Alina
Morozan; Univ. de Stat din Moldova. Fac. Relaţii Int. Ştiinţe Politice şi
Administrative. – Ch. : S. n., 2005. – 20 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 17 (7 tit.)
[05-10]
323.15(478)(043.2)
130. Popa, Gheorghe
Ulcerul recidivat postoperator hemoragic : 14.00.27 – chirurgie : Autoref.
al tezei de doctor în medicină / Gheorghe Popa; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2005. – 24 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20-21 (10 tit.)
[05-80]
616.33-002-005.1-089(043.2)
131. Ţurcanu, Radu
Dreptul de servitute : 12.00.03 – Drept privat (cu specificarea : civil,
familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional privat, dreptul muncii,

45
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

dreptul protecţiei sociale) : Autoref. la teza de doctor în drept / Radu Ţurcanu; Univ.
de Stat din Moldova. Fac. de Drept. – Ch. : S. n., 2005. – 26 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 22 (12 tit.) şi în notele de subsol
[05-52]
347.26(043.2)

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA CRONICA CĂRŢII NR 1-2005

A C
Alb, Daciana Alina 118 Calanda, Zinaida 108
Albu, Andrei (trad.) 60-61 Caraman, Ion 71
Andreescu, Ana (trad.) 91 Cartaleanu, Tatiana 18
Andrieş, S. (red.) 68 Case, Hadley J. 83
Andronescu, Ecaterina (organizator) 54 Cazac, Anatol Vasile 123
Călin, Andrei 27
B
Cârţină, Gheorghe (expert) 64
Baba, M. 63 Cepoi, Liliana (trad.) 58
Babii, Leonid 25 Cerbuşca, Pavel 117
Bacinschi, Mihai (pict.) 76-77 Cernei, Vsevolod (trad.) 99-104
Baciu, Fl. 63 Cernoculskaia, L. Iu. (alcăt.) 9
Bajura, Tudor 32 Chicu, Aurelia 44
Balan, Igor 119 Chitoroagă, Valentina (red.) 7
Balmuş, Ion (expert) 52 Cincilei, Valentina (expert) 112
Batâr, Dumitru 57 Ciocârlan, Aliona 124
Batco, Mihai 32 Ciolac, Vladimir 12
Bădescu, B. 63 Ciubară, Sezont 108
Belic, Olga 120 Ciubuc, Zorina 45
Beţivu, Ala 121 Ciumac, Ghenadie 125
Blanaru, Natalia 53 Clarus, C. (trad.) 85
Boaghii, Ion 32 Cleese, John (pref.) 60-61
Bocancea, Viorel 52 Colesnic, Iurie 94
Bohanţov, Alexandru 122 Colibaba, Varvara (red.) 77
Boileau-Narcejac 90 Constantinov, Tatiana 111
Bontea, Elena (76) Corghenci, Ludmila (alcăt.) 7
Boşcanean, Oleg 43 Corobceanu, Stela 33
Botezatu, Grigore (alcăt., trad.) 105 Cosovan, Olga 18
Botgros, Ion 52 Creţu, Mihai 65
Botnaru, Valeriu (expert) 108 Crudu, Dorin 126
Bowler, J. V. (consultant) 60 Curuci, Leonid 93
Buchiu, Cristian (trad.) 86
D
Buckman, Robert 60-62
Burlacu, Alexandru (red.) 80-81 Danii, Radu (coord.) 35
Burlacu, Veronica (trad.) 87 Deleanu, B. (trad.) 88
Burleai, O. A. (alcăt.) 9 Deleanu, Liviu (trad.) 106
Dencicov, Lilia 57
47
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

Dincă, Violeta (trad.) 84 Huber, Viorica (trad.) 92


Dolea, Igor 35
I
Donici, Vladimir 52
Dragalina, Galina 56 Iliescu, Andrei (fotogr.) 77
Dron, Nicolae 95 Istru, Bogdan 96
Dulgheru, Valeriu (expert) 66 Iurcu, Sergiu 27
Dumbrăveanu, Albina (red.) 79
Dumbrăveanu, N. (red.) 32 J
Dumitraşcu, Victoria (pict.) 98 Jiga, G. (coord.) 63
Dumitrescu, Dan (trad.) 83, 90
K
E
Keel, John A. 84
Eremia, Anatol 79, 109, 111
L
F
Laboulaye, Edouard 92
Făuraş, Călin 127 Lungu-Ploaie, Raisa 97
Filip, Iulian (pict.) 98
Foca, Iurie (fotogr.) 76-77 M
Furmuzachi, Aurelia 82 Manoj Nelliuattu Shyamalan → Vezi
Furmuzachi, Victoria 82 Night Shyamalan, M.
G Marinciuc, Mihai 51
Matei, Constantin 110
Gagauz, Olga 17 May, Karl 89
Gamarţ, Andrei (pict.) 94 Mărcuţă, Cornelia 65
Gavrila, Lucian (îngrijirea ed.) 54 Miglei, Mircea 51
Gheţu, Vladimir 51 Moraru, Corina 17
Ghibu, Constanţa (trad.) 114 Morozan, Alina 129
Ghiţiu, Mitru (7) Munteanu, Artur 27
Glăvan, Vasile 29 Muravschi, Alexandr 33
Golocialova, Irina 128
Gonţa, Gheorghe 117 N
Goraş-Postică, Viorica 18 Negrei, Ion (îngrijirea ed., pref., fotogr.)
Gouraud, Julie 91 115
Groom, Winston 86 Nevski, S. (pict.) 106
Grosu, Vladimir 35 Niculiţă, Ion (ed. board) 46-48
H Night Shyamalan, M. 87
Nohenthal, Karl → Vezi May, Karl
Haheu, Valentina 117 Nouzille, Jean 114
Hazi, Gheorghe 64
Hitchcock, Alfred 90
Hoffmann, E. T. A. 88
48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

O Rudic, Valeriu 57
Rusnac, Nadejda (trad.) 45
Olaru, Dumitru N. (expert) 66
Rusu, Valeriu 29
Oliinîk, Ia. (pict.) 68
Rusu, Vitalie 38
P
S
Palanciuc, Mihai 17
Sandu, Valentina 57
Pascaru, Sergiu (pict.) 92
Sherman, Tomaso 33
Pastramă, Şt. D. (coord.) 63
Singer, Mihaela 50
Pellington, Mark 34
Sireac, Ludmila (pict.) 89
Perciun, Rodica 33
Sochircă, Zinaida (îngrijirea ed.) 7
Petrov, Ana (pict.) 95
Sorocovici, Vladimir 24
Petrov, Maria (pict.) 95
Stanciu, Sergiu (pict.) 85, 89, 92
Petrovschi, Nina 117
Stăvilă, Tudor 77
Platon, Nicolae 29
Sutcliffe, Jenny (alcăt.) 60
Plămădeală, Zinaida (red.) 76
Pogorleţchi, Ghenadie 67 Ş
Polişciuc, Igor (notografiere) 12
Şalaru, Vasile (expert) 58
Popa, Gheorghe 130
Şora, Mariana (trad.) 89
Popov, Mihai (expert) 56
Ştefan, Tudor 116
Popovici, Angela 112
Popovici, Corneliu 112 T
Poştarencu, Dinu (îngrijirea ed., pref.,
fotogr.) 115 Tighinean, Natalia (pict.) 96
Potlog, Miron 51 Timofte, N. (alcăt.) 31
Tintiuc, Dumitru (consultant) 17
Precup, Galina 10
Prihodkin, I. N. (pict.) 99-104 Trusevici, Ala 25
Primenciuc, Maria 108 Ţ
Prisăcaru, V. (red.) 28
Puiu, Vasile 66 Ţurcanu, Ianoş (îngrijirea ed.) 98
Puşkin, A. S. 106 Ţurcanu, Radu 131

R V

Racu, Aurelia (coord., red.) 42 Vernon, Clare (consultant) 61


Racu, S. (red.) 42 Vidraşcu, Dan (col. ser.) 83-84, 86-87, 90
Ralian, A. (trad.) 85 Vieru, Grigore 98
Răileanu, Viorica 109 Vieru, Stanislav 111
Robu, Iulian (trad.) 76-77 Vulpescu, Adrian 35
Robu, Vitalie 33 W
Romanciuc, Ruxanda (pict.) 82
Roşca, Eduard 13 Wells, Herbert George 85

49
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

Whittaker, Tereza 61-62 Л


Z Литвинова, Татьяна 55
Zaharia, Victor (coord.) 35 М
Zemeckis, Robert 86
Маруневич, М. В. (ред.) 49
Zmeev, Vladimir (pict.) 83-84, 86-87, 90,
Мельник, И. К. 73
105
Н
Б Никогло, Д. Е. 49
Балан, Е. Ф. 75 О
Бамбуляк, Т. Г. (пер.) 11
Бодруг, И. Г. (консультант) 49 Осадчая, Елена 55

В Р

Велишко, Надежда 55 Руснак, Ю. Г. 72


С
Г
Греков, Юрий 113 Соломон, Д. И. (ред.) 74
Губер, Ю. Е. 72 Стратиевский, К. В. 24
Сугак, Вера 107
Гынжу, Стела 58
Сугак, Олеся (худож.) 107
Д
Т
Денчиков, Лидия 58
Топор, В. Е. 72
И
Ц
Ириней (Тафуня)(игумен) 14
Царанов, В. И. (ред.) 24
Иукуридзе, Э. Ж. 75
К Ч

Калак-Ермураке, Еуджения 58 Чумак, И. Г. 75


Картофяну, В. Г. 75 Чумак, Л. Г. (ред.) 11
Колесник, Ирина (пер.) 62 Ш
Кудрицкая, Светлана 55
Купцов, Юрий Анатольевич 78 Шпитальник, С. (сост.) 1
Кырнац, Теодор 36

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 1-2005

Bilanţul activităţii Guvernului Republicii Pagini de Aur Moldova 8


Moldova întru realizarea Programului Piaţa europeană de energie electrică 31
de activitate "Renaşterea Economiei Poveşti populare ruseşti 105
– Renaşterea Ţării" în anii 2001-2004 Prin mobilizare comunitară spre
30 incluziune socială 19-23
Catalogul ziarilor şi revistelor 2-6 Pronosticul răspândirii dăunătorilor
Căsuţa iepuraşului 99 principali şi a bolilor plantelor agricole
Cei trei purceluşi 100 pentru anul 2005 69
Centrul Naţional de Studii şi Informare Programul complex de valorificare a
pentru Problemele Femeii 10 terenurilor degradate şi sporirea
"COFrRoCA-2004", colloque franco- fertilităţii solurilor 68
roumain de chimie applique 54 Raport [al Centrului de Analiză şi
Convenţia asupra eliminării tuturor Investigaţii Sociologice, Politologice
formelor de discriminare faţă de şi Psihologice "CIVIS"] 16
femei 34 Reintegrarea oamenilor în etate în
Dezvoltarea agriculturii la etapa societatea din Moldova 39
postprivatizaţională 28 Reintegration of older people into
Economie aplicată 26 Moldovan society 40
Educaţie pentru toleranţă 18 Report [al Centrului de Analiză şi
Femeia în ştiinţă 15 Investigaţii Sociologice, Politologice
File din Istoria Românilor 117 şi Psihologice "CIVIS"] 16
Fizica 51 Respectarea drepturilor minorilor în
Fizică 52 locurile de detenţie 35
Foişorul 101 Sondaj sociologic "Aprecierea atitudinii
Geografia economică şi socială femeilor faţă de propria lor sănătate"
mondială 110 17
Gogoaşa 102 Statele lumii 111
Întreprinderea de Stat "Poşta Moldovei Tarife de costuri în agricultură 32
2-6 Tendinţele comerţului cu principalele
Lupul şi cei şapte iezi 103 componente de producere în
Maşa şi ursul 104 agricultura Moldovei 33
Metaliteratură 80-81 Teste grilă de rezistenţa materialelor 63
Mitru Ghiţiu 7 Thracians and circumpontic world 46-48
National Women's Studies and Varo. Moldova 9
Information Center 10 Vocea părinţilor 42
Noţiuni generale despre tuberculoză 59 Welcome to Moldova 45
O pagină din istoria Basarabiei. Sfatul
Ţării (1917-1918) 115
51
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

Биоэнергетические основы Реинтеграция людей преклонного


холодильной технологии хранения возраста в общество Молдовы 41
фруктов и овощей 75 Свобода : искатели и иски 37
Евреи в мировой культуре и истории 1 Славянский университет Республики
Золотые страницы Молдовы 8 Молдова. Вестник Славянского
Прогноз распространения главнейших университета 11
вредителей и болезней Справочник по конвенции TIR 74
сельскохозяйственных культур на Химия 55
2005 год 70

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE MAGAZINE


REVISTĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2005
IANUARIE NR 1 JANUARY
(1-257)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1. Cojocaru, Igor. Potenţialul juvenil al ştiinţei moldave / Igor Cojocaru //
Conceptul de contribuţie civică în contextul pregătirii universitare. – Ch., 2003. – P.
48-51. – Rez. în lb. engl.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


2. Spînu, E. The Schauder basis in symmetrically normed ideals of opera-
tors / E. Spînu // Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematică. – 2004. – Nr 2. –
P. 106-107. – Rez. în lb. engl.

3. Кабаченко, Павел. Интернет как фактор социализации / Павел


Кабаченко // Conceptul de contribuţie civică în contextul pregătirii universitare. –
Ch., 2003. – P. 34-38. – Rez. în lb. rom., engl.
(Vezi de asemenea Nr 32, 153)

006 Standardizare şi standarde


(Vezi Nr 194)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


4. Zelenschi, Angela. Cultura organizaţională ca element al culturii
societăţii / Angela Zelenschi // Rev. de Filosofie şi Drept. – 2003. – Nr 1/3. – P. 43-
48. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.
53
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

(Vezi de asemenea Nr 5, 6)

070 Ziaristică. Presă


5. Juc, Victor. Ziarul "Raza" : absenţă neîntemeiată din orizontul culturii
naţionale / Victor Juc, Lidia Troianowski // Rev. de Filosofie şi Drept. – 2003. – Nr
1/3. – P. 29-36. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 29-36 (17 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 12)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
6. Bobână, Gheorghe. Precizări conceptuale şi metodologice asupra
premiselor umanismului românesc / Gheorghe Bobână // Rev. de Filosofie şi Drept.
– 2003. – Nr 1/3. – P. 3-7. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

7. Gagim, Ion. Filozofia sunetului şi a tăcerii în contextul filozofiei muzicii /


Ion Gagim // Rev. de Filosofie şi Drept. – 2003. – Nr 1/3. – P. 115-119. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 119 (20 tit.)

8. Ţurcanu, Ion. Câteva observaţii asupra gândirii istorice a lui Emil


Cioran [filosoful] / Ion Ţurcanu // Rev. de Filosofie şi Drept. – 2003. – Nr 1/3. – P.
23-28. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 27-28 (20 tit.)

9. Vacarciuc, Eugen. Gândirea mitică şi magică – manifestări ale


mentalităţii contemporane / Eugen Vacarciuc // Rev. de Filosofie şi Drept. – 2003. –
Nr 1/3. – P. 120-124. – Bibliogr. : 7 tit.

159.9 Psihologie
(Vezi Nr 127)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
10. Jitari, Andrei. Mişcările religioase neoprotestante şi orientale din
Republica Moldova în perioada anilor 1991-2000 / Andrei Jitari // Rev. de Istorie a
Moldovei. – 2004. – Nr 3. – P. 91-110. – Bibliogr. în note, p. 107-110 (67 tit.).

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

11. Petru (arhiepiscop al Chişinăului, mitropolit al Basarabiei şi


exarh al Plaiurilor). Pastorală la Naşterea Domnului / Petru, arhiepiscop al
Chişinăului, mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor // Luminătorul. – 2004. – Nr
6. – P. 3-6 : fotogr.

12. Secrieru, Vasile. Aspecte privind bisericească din Basarabia : (1918-


1940) / Vasile Secrieru // Luminătorul. – 2004. – Nr 6. – P. 33-39. – Bibliogr. în
note, p. 39 (17 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 5, 9)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
(Vezi Nr 3)

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314 Demografie. Studiul populaţiei
13. Poştarencu, Dinu. Componenţa etnică şi nivelul de instruire al
populaţiei urbane din Basarabia / Dinu Poştarencu // Rev. de Istorie a Moldovei. –
2004. – Nr 3. – P. 44-58 : tab. – Bibliogr. în note, p. 56-58 (76 tit.).

14. Şarpe, Vasile. Structura şi motivaţiile fenomenului suicidal la copii şi


adolescenţi / Vasile Şarpe, Gheorghe Baciu, Constantin Eţco // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2004. – Nr 3. – P. 8-13 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 16 tit.
(Vezi de asemenea Nr 91)

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
15. Grigoraş, Stela. Opiniile copiilor municipiului Chişinău referitor la
mediul lor de îngrijire : [aspect sociologic] / Stela Grigoraş // Rev. de Filosofie şi
Drept. – 2003. – Nr 1/3. – P. 145-153 : tab. – Rez. în lb. engl.

16. Saca, Victor. Politica socială şi problema socializării : cazul moldav /


Victor Saca // Conceptul de contribuţie civică în contextul pregătirii universitare. –
Ch., 2003. – P. 153-160. – Rez. în lb. engl.
55
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

(Vezi de asemenea Nr 33)

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale


17. Roşca, Alla. Impactul comunicării asupra procesului de socializare în
perioada de tranziţie / Alla Roşca // Conceptul de contribuţie civică în contextul
pregătirii universitare. – Ch., 2003. – P. 139-143.

18. Sandu, Ion. Orientările culturale în procesul socializării politice / Ion


Sandu // Conceptul de contribuţie civică în contextul pregătirii universitare. – Ch.,
2003. – P. 160-162. – Rez. în lb. engl.

32 POLITICĂ
322 Relaţii dintre biserică şi stat
(Vezi Nr 10)

323/324 Politică internă


19. Bicherschi, Tatiana. Unele aspecte privind cooperarea internaţională
în combaterea terorismului / Tatiana Bicherschi // Rev. Naţ. de Drept. – 2004. – Nr
11. – P. 48-51. – Rez. în lb. engl.

20. Grama, Dumitru. Noi considerente juridice referitoare la definirea


categoriilor etnice "minoritate naţionale" şi "grup naţional" / Dumitru Grama // Rev.
de Filosofie şi Drept. – 2003. – Nr 1/3. – P. 68-84 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
în note, p. 82-84 (73 tit.).

323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova


21. Bulova, Margarita. Aspecte cantitative ale spaţiului şi timpului
electoral în Republica Moldova / Margarita Bulova, Victor Saca // Moldova şi
Lumea. – 2005. – Nr 1. – P. 17-19. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 19 (12
tit.).

22. Railean, Petru. "Scenariile Ucrainei şi Georgiei sînt excluse pentru


Moldova" : [interviu cu P. Railean, preş. Comisiei Electorale Centrale din Rep.
Moldova] / interlocutor : Igor Volniţchi // Profit. – 2004. – Nr 12. – P. 6-7 : fotogr. –
Idem şi în lb. rusă.

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

23. Stratulat, Boris. Pentru desfăşurarea unor alegeri corecte : [în Rep.
Moldova] / Boris Stratulat // Moldova şi Lumea. – 2005. – Nr 1. – P. 5-6.

24. Voronin, Vladimir. Vine Anul Bunelor Speranţe : interviu cu V.


Voronin, Preş. Rep. Moldova / consemnare de Boris Marian // Moldova. – 2004. –
Nr 11/12. – P. 8-11 : fotogr. – Text şi lb. engl., rusă.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


25. Burian, Alexandru. Unele aspecte privind politica externă în
contextul evoluţiei sistemului internaţional / Alexandru Burian // Legea şi viaţa. –
2004. – Nr 12. – P. 4-6. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 6 (9 tit.). – Idem şi în
lb. rusă.

26. Saca, Victor. Democratizarea şi globalizarea : semnificaţii şi


interdependente / Victor Saca, Radu Gorincioi // Rev. de Filosofie şi Drept. – 2003.
– Nr 1/3. – P. 15-22. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 20-22 (31 tit.).

27. Сакович, Василий. Антиглобалистическое движение : основные


движущие силы / Василий Сакович // Rev. de Filosofie şi Drept. – 2003. – Nr 1/3.
– P. 8-14. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 22)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


28. Nazaria, Sergiu. Foreign policy interests of the Republic of Moldova /
Sergiu Nazaria // Rev. de Filosofie şi Drept. – 2003. – Nr 1/3. – P. 64-67. – Rez. în
lb. rom. – Bibliogr. în note, p. 67 (5 tit.).

29. Ţurcan, Vladimir. Partenerul strategic al Moldovei : cifre şi opinii :


[interviu cu V. Ţurcan, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Rep. Moldova în
Federaţia Rusă] / consemnare de Svetlana Odinokin // Profit. – 2004. – Nr 12. – P.
10-12 : fotogr. – Idem şi în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 46, 69)

57
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

329 Partide şi mişcări politice


30. Bucătaru, Igor. Tineretul studios şi partidele politice : aspecte ale
socializării politice / Igor Bucătaru // Conceptul de contribuţie civică în contextul
pregătirii universitare. – Ch., 2003. – P. 22-25. – Rez. în lb. engl.

31. Ciocan, Iurie. Partidele politice – principalii actori în procesul de


guvernare democratică / Iurie Ciocan // Rev. de Filosofie şi Drept. – 2003. – Nr 1/3.
– P. 131-136. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
32. Naval, Elvira. Financial programming model and sustainable devel-
opment / Elvira Naval // Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematică. – 2004. –
Nr 2. – P. 102-105. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 2)

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


33. Jurcu, Sergiu. Calitatea şi caracteristicile forţei de muncă a
tineretului prezentat pe piaţa muncii a Republicii Moldova : experienţa cercetării
sociologice / Sergiu Jurcu // Conceptul de contribuţie civică în contextul pregătirii
universitare. – Ch., 2003. – P. 88-92. – Rez. în lb. engl.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


34. Boguş, Elena. Rolul întreprinderilor mixte în dezvoltarea Republicii
Moldova / Elena Boguş // Economica. – 2004. – Nr 4. – P. 89-93 : fig., tab. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

35. Sârbu, Ion. Managementul asigurării competitivităţii afacerilor din


întreprinderile mici şi mijlocii în contextul integrării europene / Ion Sârbu, Alexandru
Radu // Dimensiunile managementului aprovizionării în contextul economiei
contemporane : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 8-12.

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

336 Finanţe
36. Bajura, Tudor. Direcţii strategice de subvenţionare a sectorului privat
din cadrul complexului agro-alimentar / Tudor Bajura, Adnan Abdelkrim //
Economica. – 2004. – Nr 4. – P. 53-54. – Rez. în lb. engl.

37. Bilaş, Ludmila. Aspecte de comportament ale managementului


riscurilor bancare / Ludmila Bilaş, Eugenia Jeleznova, Nina Jeleznova //
Economica. – 2004. – Nr 4. – P. 33-38 : fig. – Bibliogr. : 12 tit.

38. Ciobanu, Natalia. Conceptul de investiţie străină în contextul


economiei Republicii Moldova. Noţiuni şi principii / Natalia Ciobanu, Liliana Rotaru-
Maslo // Economica. – 2004. – Nr 4. – P. 84-88. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12
tit.

39. Fotescu, Stanislav. Bancasigurarea – direcţii şi oportunităţi de


perfecţionare şi modernizare a sistemului de distribuţie a produselor de asigurare /
Stanislav Fotescu // Economica. – 2004. – Nr 4. – P. 55-58. – Rez. în lb. engl.

40. Privind impozitul pe venit : (Scris. Inspectoratului Fiscal Principal de


Stat Nr 17-2/1-06/2-955-3978 din 18.10.2004) // Contabilitate şi audit. – 2004. – Nr
12. – P. 91.

41. Закон о внесении изменения в статью 10 Закона о предпринима-


тельстве и предприятиях Nr 845-XII от 3 января 1992 года : [18.11.04, Nr 379-
XV] // Contabilitate şi audit. – 2004. – Nr 12. – P. 91.

42. Закон о внесении изменения и дополнения в статью 4 Закона о


введении в действие раздела III Налогового кодекса Nr 1417-XIII от 17 декабря
1997 года : [5.11.04, Nr 364-XV] // Contabilitate şi audit. – 2004. – Nr 12. – P. 89.

43. Республика Молдова. Нац. банк. Адм. совет. Об утверждении


Регламента по открытию, изменению и закрытию счетов в лицензированных
банках Республики Молдова : [Постановление, 25.11.04 г., Nr 297] //
Contabilitate şi audit. – 2004. – Nr 12. – P. 74.

44. Тостоган, Павел. Что изменилось в учете и налогообложении /


Павел Тостоган // Contabilitate şi audit. – 2004. – Nr 12. – P. 8.
59
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

(Vezi de asemenea Nr 45, 51, 96, 193)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri.
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
45. Cuhal, Radu. Evaluarea posibilităţii implementării ţintirii directe a
inflaţiei în Republica Moldova / Radu Cuhal, Natalia Curmei // Economica. – 2004. –
Nr 4. – P. 64-67. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

46. Fortuna, Andrei. Situaţia Republicii Moldova în perioada dintre


dezmembarea URSS şi intrarea în structurile economice ale CSI : (27 aug. 1991 –
15 apr. 1994) / Andrei Fortuna // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2004. – Nr 3. – P. 80-
90. – Bibliogr. : 25 tit.

47. Stratan, A. Mecanismul de susţinere şi finanţare a agriculturii în


Republica Moldova / A. Stratan // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. biologice,
chimice şi agricole. – 2004. – Nr 4. – P. 125-127. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 34, 55, 200)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
48. Balan, Aliona. Evaluarea performanţelor sistemului vamal naţional în
etapa de tranziţie / Aliona Balan, Vitalie Balan // Economica. – 2004. – Nr 4. – P.
59-63. – Rez. în lb. engl.

49. Beanu, Cristina. Strategia şi managementul strategic al sistemului


vamal / Cristina Beanu // Dimensiunile managementului aprovizionării în contextul
economiei contemporane : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 135-141.

50. Burbulea, Rodica. Impactul aderării Republicii Moldova la


Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) / Rodica Burbulea // Agricultura
Moldovei. – 2004. – Nr 12. – P. 15-16 : tab. – Bibliogr. : 5 tit.

339.7 Finanţe internaţionale

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

51. Pisaniuc, Maia. Criza sistemului bancar internaţional, necesitatea


reglării internaţionale / Maia Pisaniuc // Economica. – 2004. – Nr 4. – P. 13-15. –
Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 38)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


52. Antonov, Inga. Evoluţia economică a fostelor ţări socialiste.
Perspectivele creşterii economice rapide în aceste ţări / Inga Antonov // Economica.
– 2004. – Nr 4 – P. 75-79 : tab. – Rez. în lb. engl.

53. Burian, Tatiana. Unele aspecte privind rolul proceselor de globalizare


în modelarea sistemului internaţional la finele secolului XX / Tatiana Burian // Rev.
Naţ. de Drept. – 2004. – Nr 11. – P. 44-47. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
47 (8 tit.).

54. Chistruga, Boris. Unele aspecte ale modelului integrării post-


industriale a ţărilor central şi est-europene / Boris Chistruga // Economica. – 2004. –
Nr 4. – P. 9-12. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

55. Moldovan, Dumitru. Când aderarea la Uniunea Europeană va deveni


prioritatea absolută a Republicii Moldova? / Dumitru Moldovan // Economica. –
2004. – Nr 4. – P. 6-9. – Rez. în lb. engl.

56. Slonovschi, Dumitru. Importanţa reţelelor industriale în procesul de


internaţionalizare / Dumitru Slonovschi // Economica. – 2004. – Nr 4. – P. 22-25. –
Rez. în lb. engl.

57. Sudacevschi, Gabriela. Republica Moldova la joncţiunea a trei


macroregiuni : Europa Centrală şi de Est, Uniunea Europeană şi Comunitatea
Statelor Independente / Gabriela Sudacevschi // Economica. – 2004. – Nr 4. – P.
16-21. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 35, 46)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
(Vezi Nr 14)
61
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

341 Drept internaţional


58. Albul, Elena. Respectarea Drepturilor Omului – problemă internă sau
internaţională ? / Elena Albul // Economica. – 2004. – Nr 4. – P. 80-84. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 5 tit.

59. Buşmachiu, Alexandru. Sistemul instituţional al organizaţiilor


internaţionale : [aspect juridic] / Alexandru Buşmachiu // Rev. Naţ. de Drept. – 2004.
– Nr 11. – P. 52-54. – Rez. în lb. engl.

60. Cârnaţ, Teodor. Principiile de bază ale Uniunii Europene ce ţin de


protecţia drepturilor omului / Teodor Cârnaţ // Rev. Naţ. de Drept. – 2004. – Nr 9. –
P. 23-25. – Rez. în lb. engl.

61. Cerbari, Iurie. Unele aspecte privind efectele rezervelor şi ale


obiecţiunilor la tratatele internaţionale / Iurie Cerbari // Rev. Naţ. de Drept. – 2004. –
Nr 11. – P. 55-57. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 57 (6 tit.).

62. Goncerenco, Sergiu. Unele aspecte privind reglementarea paşnică a


diferendelor internaţionale / Sergiu Goncerenco // Rev. Naţ. de Drept. – 2004. – Nr
11. – P. 58-59. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 59 (7 tit.).

63. Juc, Victor. Problema dreptului internaţional al refugiaţilor / Victor


Juc, Valentin Tudorica // Rev. de Filosofie şi Drept. – 2003. – Nr 1/3. – P. 88-98. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 97-98 (21 tit.).

64. Juc, Victor. Rolul tratatului ca instrument juridic în realizarea


cooperării internaţionale / Victor Juc, Dumitru Popa // Rev. de Filosofie şi Drept. –
2003. – Nr 1/3. – P. 99-103. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 103 (20 tit.).

65. Martîniuc, Cristina. Noţiunea şi categoriile de subiecte ale dreptului


internaţional public contemporan / Cristina Martîniuc // Rev. Naţ. de Drept. – 2004.
– Nr 11. – P. 38-43. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 42-43 (38 tit.).

66. Mămăligă, Ilie. Evoluţia cutumei în dreptul internaţional / Ilie


Mămăligă // Legea şi viaţa. – 2004. – Nr 12. – P. 12-19. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 19 (26 tit.).
62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

67. Mihoci, Vasile. Evoluţia conceptelor şi reglementărilor privind


protecţia juridică a Drepturilor Omului şi a dreptului la apărare / Vasile Mihoci //
Rev. Naţ. de Drept. – 2004. – Nr 11. – P. 32-37. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 37 (15 tit.).

68. Mihoci, Vasile. Protecţia internaţională a Drepturilor Omului / Vasile


Mihoci // Rev. Naţ. de Drept. – 2004. – Nr 10. – P. 19-30. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 30 (26 tit.).

69. Slonovschi, Vitalie. Procedura de monitorizare a Consiliului Europei


: provocare sau avansare pentru Republica Moldova ? / Vitalie Slonovschi // Rev.
Naţ. de Drept. – 2004. – Nr 11. – P. 60-64. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
64 (9 tit.).

70. Дорул, О. Международно-правовые аспекты разрешения


территориальных споров / О. Дорул // Закон и жизнь. – 2004. – Nr 12. – P. 50-
53. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 20, 101)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


71. Bantuş, Anatolie. Simbioza dintre noţiunile "putere de stat", "putere
politică" şi "suveranitate" / Anatolie Bantuş // Rev. de Filosofie şi Drept. – 2003. – Nr
1/3. – P. 85-87. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 87 (11 tit.).

72. Bantuş, Larisa. Statutul deputatului în parlament privit ca o funcţie


publică / Larisa Bantuş, Anatolie Bantuş // Rev. de Filosofie şi Drept. – 2003. – Nr
1/3. – P. 128-130. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 130 (7 tit.).

73. Guceac, Ion. Constituţionalismul contemporan şi problema revizuirii


Constituţiei / Ion Guceac // Rev. Naţ. de Drept. – 2004. – Nr 9. – P. 2-10. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 9-10 (27 tit.).

74. Карпов, Н. К вопросу об обеспечении права на личную свободу /


Н. Карпов // Закон и жизнь. – 2004. – Nr 12. – P. 26-29. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 31, 107, 110)

63
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
75. Postoico, Maria. Atenţie deosebită reformei judiciare şi de drept : [în
Republica Moldova] / Maria Postoico // Justiţia Constituţională în Republica
Moldova. – 2004. – Nr 3. – P. 15-19. – Text şi în lb. rusă.

76. Puşcaş, Victor. Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova. Un


deceniu al Constituţiei / Victor Puşcaş // Justiţia Constituţională în Republica
Moldova. – 2004. – Nr 2. – P. 4-6. – Text şi în lb. rusă.

77. Ţurcan, Liliana. Locul şi rolul Preşedintelui Republicii Moldova în


asigurarea securităţii statului / Liliana Ţurcan // Rev. Naţ. de Drept. – 2004. – Nr 10.
– P. 40-44.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


78. Barcar, Cătălina. Delimitarea afectului fiziologic de afectul patologic
şi rolul acesteia la calificarea infracţiunii de omor / Cătălina Barcar // Rev. Naţ. de
Drept. – 2004. – Nr 10. – P. 35-39. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 39 (14
tit.).

79. Brînză, Sergiu. Pot oare bunurile fără stăpân şi bunurile nefolositoare
să formeze obiectul material al infracţiunilor contra patrimoniului ? / Sergiu Brînză //
Rev. Naţ. de Drept. – 2004. – Nr 11. – P. 2-5. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note,
p. 5 (5 tit.).

80. Brînză, Sergiu. Regimul de circulaţie a bunurilor în contextul studiului


obiectului material al infracţiunilor contra patrimoniului / Sergiu Brînză // Rev. Naţ.
de Drept. – 2004. – Nr 10. – P. 2-7. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 7 (14
tit.).

81. Cazacu, Iulian. Cauzele şi condiţiile infracţiunii concrete în


criminologie / Iulian Cazacu // Rev. Naţ. de Drept. – 2004. – Nr 9. – P. 47-52. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 52 (15 tit.).

82. Cuciurcă, Angela. Pronunţarea sentinţei – moment decisiv din care


sentinţa obţine puterea unui act procesual / Angela Cuciurcă // Legea şi viaţa. –
2004. – Nr 12. – P. 39-41. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.
64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

83. Dilion, Marcela. Administrarea justiţiei în comunitate : între pedeapsă


şi reabilitare / Marcela Dilion // Conceptul de contribuţie civică în contextul pregătirii
universitare. – Ch., 2003. – P. 59-64. – Rez. în lb. engl.

84. Eşanu, Adriana. Sustrageri săvârşite în timpul unei calamităţi /


Adriana Eşanu // Rev. Naţ. de Drept. – 2004. – Nr 10. – P. 53-56. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. în note, p. 56 (8 tit.).

85. Florea, V. O contribuţie considerabilă la ştiinţa juridică, teoria şi


practica prevenirii infracţiunilor / V. Florea // Legea şi viaţa. – 2004. – Nr 12. – P.
20-21. – Idem şi în lb. rusă.

86. Magherescu, Delia. Aspecte ale practicii judiciare a Republicii


Moldova în materia modificării învinuirii / Delia Magherescu // Rev. Naţ. de Drept. –
2004. – Nr 9. – P. 35-37. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 37 (9 tit.).

87. Magherescu, Delia. Puterea de lucru judecat a hotărârilor


judecătoreşti în cazul modificării învinuirii în prima instanţă / Delia Magherescu //
Rev. Naţ. de Drept. – 2004. – Nr 10. – P. 31-34. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 34 (6 tit.).

88. Mariţ, Alexandru. Delimitarea infracţiunii de vătămare corporală de


tentativă de omor. Posibilitatea existenţei tentativei la infracţiunile complexe cu
praeterintenţie sau cu două forme de vinovăţie / Alexandru Mariţ // Legea şi viaţa. –
2004. – Nr 12. – P. 49-55. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 52-55 (70 tit.).

89. Mereuţă, Ion. Responsabilitatea penală în activitatea medicală / Ion


Mereuţă, Ştefan Gaţcan, L. Roşculeţ // Sănătate publică, economie şi management
în medicină. – 2004. – Nr 3. – P. 29-37. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

90. Mihoci, Vasile. Realizarea dreptului la apărare în cadrul sistemului


principiilor fundamentale ale procesului penal românesc / Vasile Mihoci // Rev. Naţ.
de Drept. – 2004. – Nr 9. – P. 26-34. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 34 (16
tit.).

65
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

91. Moşneaga, Valeriu. Republica Moldova : trafic de "carne vie" şi


măsurile de contracarare / Valeriu Moşneaga // Conceptul de contribuţie civică în
contextul pregătirii universitare. – Ch., 2003. – P. 103-110. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 8 tit.

92. Mutu, Maria. Aspecte criminologice ale spălării banilor / Maria Mutu //
Rev. Naţ. de Drept. – 2004. – Nr 9. – P. 59-64. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note,
p. 64 (12 tit.).

93. Pop, Octavian. Constituţionalitatea prevederilor Codului penal privind


infracţiunile de cerşetorie (art. 326), vagabondaj (art. 327) şi prostituţie (art. 328) /
Octavian Pop // Legea şi viaţa. – 2004. – Nr 12. – P. 22-23. – Bibliogr. : 5 tit.

94. Бахин, В. О современных проблемах соотношения прав лично-


сти и методов борьбы с преступностью / В. Бахин, Л. Мынзату // Закон и
жизнь. – 2004. – Nr 12. – P. 18-22. – Bibliogr. : 35 tit.

95. Межулис, Д. Проблемы совершенствования уголовно правовой


защиты имущества в Латвии / Д. Межулис // Закон и жизнь. – 2004. – Nr 12. –
P. 29-31. – Rez. în lb. germ.
(Vezi de asemenea Nr 67)

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


96. Sîrghi, Olesea. Blocarea conturilor bancare de către organele fiscale
: [consultaţie juridică] / Olesea Sîrghi, Natalia Trofăilă // Contabilitate şi audit. –
2004. – Nr 12. – P. 60-62.

347 Drept civil


97. Gribincea, Lilia. Negocierea contractelor comerciale internaţionale /
Lilia Gribincea // Rev. Naţ. de Drept. – 2004. – Nr 11. – P. 6-13. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 12-13 (34 tit.).

98. Gribincea, Lilia. Vânzarea-cumpărarea prin licitaţie / Lilia Gribincea //


Rev. Naţ. de Drept. – 2004. – Nr 10. – P. 14-18. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 18 (5 tit.).

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

99. Lupaşcu, Virginia. Aspectul juridic al privatizării fondului de locuinţe


în Republica Moldova / Virginia Lupaşcu // Revistă de Filosofie şi Drept. – 2003. –
Nr 1/3. – P. 104-110. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 110 (6 tit.).

100. Tabuncic, Tatiana. Aspecte generale privind reglementarea gajului


legal / Tatiana Tabuncic // Rev. Naţ. de Drept. – 2004. – Nr 10. – P. 45-52. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 52 (11 tit.).

101. Timciuc, Dorin. Aspecte privind cooperarea internaţională bilaterală


în domeniul aviaţiei civile / Dorin Timciuc // Rev. Naţ. de Drept. – 2004. – Nr 11. –
P. 65-66. – Rez. în note, p. 67 (5 tit.).

102. Ţurcanu, Radu. Distincţia dintre servituţile stabilite prin fapta omului
şi îngrădirile dreptului de proprietate / Radu Ţurcanu // Rev. Naţ. de Drept. – 2004.
– Nr 9. – P. 42-46. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 46 (9 tit.).

103. Георгицэ, Е. Общая совместная собственность супругов как


законный режим имущества супругов по семейному законодательству Рес-
публики Молдова / Е. Георгицэ // Закон и жизнь. – 2004. – Nr 12. – P. 45-49. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 49 (11 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 38, 75, 80)

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
104. Romandaş, Nicolae. Reglementări privind repararea prejudiciului
moral : [în cazul încălcării drepturilor la muncă] / Nicolae Romandaş // Rev. Naţ. de
Drept. – 2004. – Nr 10. – P. 8-9. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 13 (6 tit.).

349.3 Drept social


(Vezi Nr 112)

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


105. Negru, Cristina. Regimul internaţional şi aspectul legislativ al
Republicii Moldova privitor la gestionarea deşeurilor / Cristina Negru // Legea şi
viaţa. – 2004. – Nr 12. – P. 42-43. – Bibliogr. : 8 tit.

67
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

106. Zamfir, Natalia. Mecanismul de implementare în legislaţia naţională a


normelor Convenţiilor internaţionale privitoare la mediu / Natalia Zamfir // Rev. Naţ.
de Drept. – 2004. – Nr 9. – P. 38-41. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 41 (7
tit.).

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
107. Balmuş, Victor. Dreptul de poliţie al statului / Victor Balmuş // Legea
şi viaţa. – 2004. – Nr 12. – P. 7-11. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 10-11
(36 tit.).

108. Bantuş, Larisa. Consiliul local – veriga de bază a administraţiei


publice locale / Larisa Bantuş // Revistă de Filosofie şi Drept. – 2003. – Nr 1/3. – P.
125-127. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 127 (7 tit.).

109. Grozav, Svetlana. Realizarea intereselor generale ale cetăţenilor în


condiţiile perfecţionării administraţiei publice în Republica Moldova la etapa actuală
/ Svetlana Grozav // Revistă de Filosofie şi Drept. – 2003. – Nr 1/3. – P. 111-114. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 114 (7 tit.).

110. Muntean, Valeriu. Exigenţele ocupării funcţiei poliţieneşti / Valeriu


Muntean // Legea şi viaţa. – 2004. – Nr 12. – P. 44-46. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
în note, p. 46 (17 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 72)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


111. Eşanu, Mircea. Rolul asistenţei sociale în procesul de reintegrare a
minorilor delicvenţi / Mircea Eşanu, Marcela Dilion // Conceptul de contribuţie civică
în contextul pregătirii universitare. – Ch., 2003. – P. 233-235.

112. Romandaş, Nicolae. Reglementări privind servicii de asistenţă


socială destinate persoanelor defavorizate din Republica Moldova / Nicolae
Romandaş, Ludmila Proca // Rev. Naţ. de Drept. – 2004. – Nr 11. – P. 14-25. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 24-25 (37 tit.).

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

113. Тарбалы, Джульетта. Управление страховыми организациями


при нормальном развитии и критическом положении / Джульетта Тарбалы //
Dimensiunile managementului aprovizionării în contextul economiei contemporane :
Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 101-106. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 39, 180)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
114. Guţu, Vasile. Abilităţile argumentative în negocieri – element esenţial
al educaţiei civice / Vasile Guţu // Conceptul de contribuţie civică în contextul
pregătirii universitare. – Ch., 2003. – P. 76-79. – Rez. în lb. engl.

115. Postolachi, Marina. Interferenţe curriculare privind educaţia civică /


Marina Postolachi // Conceptul de contribuţie civică în contextul pregătirii
universitare. – Ch., 2003. – P. 133-135.
(Vezi de asemenea Nr 15)

372.8 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


116. Cozma, Valeria. Monarhia şi parlamentarismul în Rusia (1906-1914) :
[în ajutorul liceenilor] / Valeria Cozma // Cugetul. – 2004. – Nr 3. – P. 36-41.

117. Gremalschi, A. Metodica rezolvării problemelor propuse la Olimpiada


Republicană la Informatică 2004 : (Cl. 7-9) / A. Gremalschi, I. Mocanu, D. Codreanu
// Foaie matematică. – 2004. – Nr 5. – P. 72-78.

118. Popov, I. Unele proprietăţi ale sferelor exînscrise ale tetraedrului : [în
ajutorul liceenilor] / I. Popov, R. Bairac // Foaie matematică. – 2004. – Nr 5. – P. 14-
20.

119. Posternac, Silvia. Socialul educativ în contextul studierii limbii şi


literaturii române de către elevii de alte etnii / Silvia Posternac // Rev. de Filosofie şi
Drept. – 2003. – Nr 1/3. – P. 137-144 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

120. Raischi, V. Învăţarea cu ajutorul calculatorului (4) / V. Raischi // Foaie


matematică. – 2004. – Nr 5. – P. 21-32.

69
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

121. Solovei, Rodica. Sugestii de evaluare criterială la istorie / Rodica


Eşanu // Cugetul. – 2004. – Nr 3. – P. 51-60. – Bibliogr. : 5 tit.

122. Suceveanu, V. Formule utile pentru trigonometrie / V. Suceveanu //


Foaie matematică. – 2004. – Nr 5. – P. 2-9. – Bibliogr. : 10 tit.

123. Vizitiu, V. Despre baricentre şi aplicaţii ale lor : [în cadrul lecţiilor de
geometrie] / V. Vizitiu, C. Cracilov // Foaie matematică. – 2004. – Nr 5. – P. 9-14. –
Contin. Începutul : Nr 4.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


124. Corcodel, Diana. Unele probleme ale preşcolarilor din Republica
Moldova : [şcolarizarea copiilor] / Diana Corcodel // Rev. de Filosofie şi Drept. –
2003. – Nr 1/3. – P. 154-156 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


125. Antonov, Viorica. Rolul educaţiei civice în edificarea unei societăţi
democratice : [formarea personalităţii la nivel universitar] / Viorica Antonov //
Conceptul de contribuţie civică în contextul pregătirii universitare. – Ch., 2003. – P.
15-17. – Rez. în lb. engl.

126. Cojocaru, Vadim. Posibilităţi de integrare a învăţământului universitar


din Republica Moldova în spaţiul educaţional european / Vadim Cojocaru, Oxana
Savciuc // Economica. – 2004. – Nr 4. – P. 26-33 : tab. – Rez. în lb. engl.

127. Lungu, Maria. Formarea comunităţii de studenţi : determinări


conceptuale şi metodologie / Maria Lungu // Conceptul de contribuţie civică în
contextul pregătirii universitare. – Ch., 2003. – P. 92-99. – Rez. în lb. engl.

128. Бурдельный, Евгений. Система высшего образования и


эффективное кадровое обеспечение современной дипломатической службы /
Евгений Бурдельный // Conceptul de contribuţie civică în contextul pregătirii
universitare. – Ch., 2003. – P. 25-30. – Bibliogr. : 6 tit.

129. Теоса, Валентина. Университетское образование в контексте


практических социальных политик : гражданское измерение / Валентина
Теоса, Владимир Руснак // Conceptul de contribuţie civică în contextul pregătirii
70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

universitare. – Ch., 2003. – P. 201-215. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în notele
de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 30)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
130. Sandu, M. Corelarea dintre conţinutul nitraţilor şi cel al
macrocomponentelor din apele naturale / M. Sandu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei.
Şt. biologice, chimice şi agricole. – 2004. – Nr 4. – P. 120-124 : fig. – Bibliogr. : 13
tit.

131. Ţugui, T. Municipal solid waste composition study / T. Ţugui, Gh.


Duca, M. Ţaranu, ... // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. biologice, chimice şi
agricole. – 2004. – Nr 4. – P. 114-119 : tab. – Bibliogr. : 7 tit.

132. Добрынина, Татьяна. Трансграничный Днестр в ожидании пе-


ремен : [экол. аспект] / Татьяна Добрынина // Moldova şi Lumea. – 2005. – Nr 1.
– P. 13-14.
(Vezi de asemenea Nr 192)

504(478) Ecologia în Republica Moldova


133. Gladchi, Viorica. Rolul ONG-lui "Terra Nostra" în antrenarea
populaţiei Republicii Moldova în ameliorarea calităţii apelor freatice / Viorica
Gladchi, Nelly Goreaceva, Elena Bunduchi // Conceptul de contribuţie civică în
contextul pregătirii universitare. – Ch., 2003. – P. 74-76. – Rez. în lb. engl.

51 MATEMATICĂ
134. Cheban, V. About one explicit-difference scheme for solving the plane
problem for two-component medium / V. Cheban, I. Naval // Bul. Acad. de Şt. a
Rep. Moldova. Matematică. – 2004. – Nr 2. – P. 3-11. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
14 tit.

71
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

135. Chichurin, A. V. Kojalovich Method and Studying Abel's Equation


with the one known solution / A. V. Chichurin // Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova.
Matematică. – 2004. – Nr 2. – P. 62-66. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

136. Horbachuk, O. On I-radicals / O. Horbachuk, Vu. Maturin // Bul.


Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematică. – 2004. – Nr 2. – P. 89-94. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 8 tit.

137. Kashu, A. I. On natural classes of R-modules in the language of ring


R / A. I. Kashu // Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematică. – 2004. – Nr 2. –
P. 95-101 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

138. Kolesnik, Alexander D. Cyclic planar random evolution with four


directions / Alexander D. Kolesnik // Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematică.
– 2004. – Nr 2. – P. 12. – P. 27-32. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.

139. Lozovanu, Dmitrii. Discrete optimal control problem son networks


and dynamic games with p players / Dmitrii Lozovanu, Stefan Pickl // Bul. Acad. de
Şt. a Rep. Moldova. Matematică. – 2004. – Nr 2. – P. 67-88 : fig. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 18 tit.

140. Lupan, Mircea. Classification of planar quadratic differential systems


with center of symmetry and multiple infinite singular point / Mircea Lupan // Bul.
Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematică. – 2004. – Nr 2. – P. 12-26 : tab. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

141. Sandu, N. I. The commutative Moufang loops with minimum condi-


tions for subloops. II / N. I. Sandu // Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematică.
– 2004. – Nr 2. – P. 33-48. – Rez. în lb. engl.

142. Shcherbacov, Victor. On orders of elements in quasigroups / Victor


Shcherbacov // Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematică. – 2004. – Nr 2. – P.
49-61 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2, 32)

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
143. Melnic, Valentina. Mediul de cultură cu acid L-glutamic pentru
cultivarea campilolacteriilor termofile / Valentina Melnic // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2004. – Nr 3. – P. 38-41 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 13 tit.

144. Voloşciuc, L. T. Problemele identificării şi ameliorării


baculovirusurilor / L. T. Voloşciuc // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. biologice,
chimice şi agricole. – 2004. – Nr 4. – P. 71-80 : fig. – Bibliogr. : 34 tit.

145. Протекторное действие клеточного экстракта Propionibacterium


freudenreichii s.s. shermanii на выживамость и изменчивость Streptomyces
levoris 22 при y-облучении / Валерий Рудик, Инна Растимешина, Светлана
Бурцева, … // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. biologice, chimice şi agricole. –
2004. – Nr 4. – P. 52-58 : tab. – Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 151, 198, 208)

58 BOTANICĂ
146. Savin, Anatol. Distribuţia speciilor genului Apodemus (Rodentia,
Muridae) în cenozele Republicii Moldova / Anatol Savin // Bul. Acad. de Şt. a
Moldovei. Şt. biologice, chimice şi agricole. – 2004. – Nr 4. – P. 46-51 : tab. –
Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 207)

59 ZOOLOGIE
147. Railean, Nadejda. Aspecte ecofiziologice ale stimării rolului funcţional
al peştilor în reciclarea unor elemente biogene (compuşii azotului) / Nadejda
Railean // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. biologice, chimice şi agricole. – 2004. –
Nr 4. – P. 35-40 : tab. – Bibliogr. : 9 tit.

148. Toderaş, Ion. Legităţile acumulării în ontogeneza moluştelor din


apele dulcicole / Ion Toderaş, Nadejda Railean // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt.
biologice, chimice şi agricole. – 2004. – Nr 4. – P. 25-35 : fig., tab. – Bibliogr. : 12
tit.

73
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

149. Фулга, Н. И. Сравнительная морфо-функциональная


характеристика нейросекреторных клеток преоптического ядра у самок белого
толстолобика Hypophthalmichthys molitrix (VAL) в период полового созревания
в разных водоемах Молдовы / Н. И. Фулга, И. К. Тодераш, М. М. Викол // Bul.
Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. biologice, chimice şi agricole. – 2004. – Nr 4. – P. 40-
46 : fig., tab. – Bibliogr. : 7 tit.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
150. Nevoia, Angela. Influenţa stresului nociceptiv asupra conţinutului
aminoacizilor liberi din plasma şi eritrocitele şobolanilor de diferite vârste / Angela
Nevoia // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. biologice, chimice şi agricole. – 2004. –
Nr 4. – P. 3-8 : tab. – Bibliogr. : 15 tit.

151. Кухновец, Елена. Трансдисциплинарный аспект биохимии


человеческого организма / Елена Кухновец, Владимир Мокий // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2004. – Nr 3. – P. 45-53 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


152. Contribuţii la edificarea conceptului de sănătate publică / Ion
Bahnarel, Nicolae Opopol, Constantin Eţco, Valeriu Pantea // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2004. – Nr 4. – P. 8-9. – Rez. în lb. engl.

153. Gherman, Vladimir. Importanţa tehnologiilor informaţionale medicale


/ Vladimir Gherman // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2004. – Nr 3. – P. 26-28. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

154. Idricean, Veronica. Importanţa marketingului în perioada de trecere a


sistemului ocrotirii sănătăţii la economia de piaţă / Veronica Idricean, Constantin
Eţco // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2004. – Nr 4. –
P. 21-23. – Rez. în lb. engl.

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

155. Mereuţă, Ion. Mecanismele evaluării economice a sistemului de


sănătate / Ion Mereuţă, Svetlana Lupu // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2004. – Nr 4. – P. 18-20. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
7 tit.

156. Mokiy, Vladimir. Aspectul transdisciplinar al întocmirii prognozelor :


(pronosticarea sănătăţii omului) / Vladimir Mokiy, Elena Kuhnoveţ, Olga Şegai //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2004. – Nr 4. – P. 10-15
: fig. – Rez. în lb. engl.

157. Рябова, Елизавета. Системно-теоретические аспекты оценки


качества и эффективности медицинской помощи / Елизавета Рябова,
Константин Ецко // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2004. – Nr 4. – P. 24-27 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 14, 89)

616 Patologie. Medicină clinică


158. Analiza recidivelor tuberculoase în anii 1993-2003 / E. Velixar, N.
Elaşcu, N. Guţuleac, S. Guţuleac // Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul
tuberculozei şi bolilor pulmonare nespecifice. – Ch., 2004. – P. 80-85 : tab.

159. Aprecierea expertizei vitalităţii bolnavilor de tuberculoză a aparatului


respirator – starea actuală a problemei / E. Cuniţchi, C. Iavorschi, D. Sain, ... //
Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi bolilor pulmonare
nespecifice. – Ch., 2004. – P. 26-30.

160. Balica, I. Distrucţii pulmonare acute : etiopatogenie, diagnostic, tactici


de management, complicaţii / I. Balica // Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul
tuberculozei şi bolilor pulmonare nespecifice. – Ch., 2004. – P. 98-104.

161. Balica, I. Managementul pneumoniei bacteriene acute


extraspitaliceşti în cadrul serviciului de chirurgie toracică / I. Balica // Actualităţi în
diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi bolilor pulmonare nespecifice. – Ch.,
2004. – P. 144-150. – Bibliogr. : 6 tit.

162. Caracteristica clinico-radiologică a recidivelor de tuberculoză


pulmonară / D. Sain, Gh. Ţîmbalari, I. Haidarlî, ... // Actualităţi în diagnosticul şi
75
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

tratamentul tuberculozei şi bolilor pulmonare nespecifice. – Ch., 2004. – P. 73-75 :


tab.

163. Caracteristica tuberculozei (cazuri noi) aparatului respirator şi


eficacitatea tratamentului de spital / L. Jurja, Gh. Ţâmbalari, G. Crivenco, ... //
Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi bolilor pulmonare
nespecifice. – Ch., 2004. – P. 174-179. – Rez. în lb. rusă.

164. Caracteristica tuberculozei la copil în cadrul strategiei DOTS / N.


Pisarenco, M. Cetulean, I. Miciurin, V. Cebotari // Actualităţi în diagnosticul şi
tratamentul tuberculozei şi bolilor pulmonare nespecifice. – Ch., 2004. – P. 22-26. –
Rez. în lb. rusă.

165. Cobâleanschi, Eugen. Starea microcirculaţiei la bolnavii cu ulcer


duodenal / Eugen Cobâleanschi, Liubov Cobâleanschi // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2004. – Nr 4. – P. 31-33 : fig., tab. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

166. Cu privire la tuberculoza pulmonară la persoanele infectate cu virusul


HIV / D. Sain, N. Pisarenco, Gh. Ţîmbalari, Iu. Climaşevschi // Actualităţi în
diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi bolilor pulmonare nespecifice. – Ch.,
2004. – P. 115-118. – Rez. în lb. rusă.

167. Determinantele radiologiei la bolnavii de tuberculoză, sosiţi din


instituţiile penitenciare / V. Degteariov, Z. Luchian, F. Lupacescu, ... // Actualităţi în
diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi bolilor pulmonare nespecifice. – Ch.,
2004. – P. 90-91.

168. Enterosorbantul autohton fibrosil – efectele curative în tuberculoză /


V. Djugostran, M. Filippov, O. Calenda, ... // Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul
tuberculozei şi bolilor pulmonare nespecifice. – Ch., 2004. – P. 192-194.

169. Groza, Gh. Tratamentul abcesului pulmonar pe fondal de sechele de


tuberculoză / Gh. Groza // Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi
bolilor pulmonare nespecifice. – Ch., 2004. – P. 139-144.

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

170. Guzun, Rita. Concepţii noi în tratamentul bronhoneumopatiilor


obstructive cronice / Rita Guzun, Ion Butorov // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2004. – Nr 4. – P. 28-30 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 5 tit.

171. Implementarea Programului Naţional de control al tuberculozei în


cadrul institutului de ftiziopneumologie / N. Nalivaico, Gh. Ţîmbalari, C. Bradiştean,
... // Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi bolilor pulmonare
nespecifice. – Ch., 2004. – P. 120-124.

172. Incidenţa tuberculozei la copil : structura şi evoluţia / C. Iavorschi, V.


Bolotnicov, V. Ambroci, ... // Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi
bolilor pulmonare nespecifice. – Ch., 2004. – P. 17-22. – Rez. în lb. rusă.

173. Martîniuc, C. Nomenclatura şi clasificarea diagnostică a


hipertensiunii pulmonare / C. Martîniuc // Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul
tuberculozei şi bolilor pulmonare nespecifice. – Ch., 2004. – P. 76-79. – Rez. în lb.
rusă.

174. Meningita tuberculoasă la copii şi adolescenţi / V. Bolotnicov, C.


Iavorschi, I. Haidarlî // Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi bolilor
pulmonare nespecifice. – Ch., 2004. – P. 30-43. – Bibliogr. : 14 tit.

175. Palihovici, C. Incomplianţa diagnosticală, terapeutică şi recuperatorie


în cadrul tuberculozei pulmonare / C. Polihovici // Actualităţi în diagnosticul şi
tratamentul tuberculozei şi bolilor pulmonare nespecifice. – Ch., 2004. – P. 186-
192. – Bibliogr. : 23 tit.

176. Palihovici, Constantin. Corelaţii patopsihosomatice la tuberculoza


pulmonară / Constantin Palihovici // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2004. – Nr 3. – P. 24-25. – Rez. în lb. engl.

177. Pobedinschi-Mihnevici, Natalia. Managementul diagnostic al


toxoplasmozei cerebrale în cazuri separate şi asociate cu infecţia HIV / Natalia
Pobedinschi-Mihnevici // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2004. – Nr 4. – P. 4-7 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

77
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

178. Realizarea Programului Naţional de control al tuberculozei în


perioada 2001-2003 / Gh. Ţîmbalari, V. Burinschi, D. Sain, ... // Actualităţi în
diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi bolilor pulmonare nespecifice. – Ch.,
2004. – P. 9-16.

179. Rotaru, Natalia. Managementul diagnosticului imagistic al cancerului


mamar / Natalia Rotaru, Andrei Roşca, Vasile Jovmir // Sănătate publică, economie
şi management în medicină. – 2004. – Nr 3. – P. 14-19 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 15 tit.

180. Roşca, Andrei. Activitatea serviciului de radiodiagnostic din raionul


Hânceşti în condiţiile asigurărilor medicale obligatorii / Andrei Roşca, Eugenia
Rabovilă // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2004. – Nr 3.
– P. 4-7 : tab. – Rez. în lb. engl.

181. Simionică, I. Fibrobronhoscopia în diagnosticul leziunilor


endobronşice şi impactul lor asupra evoluţiei tratamentului tuberculozei pulmonare /
I. Simionică // Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi bolilor
pulmonare nespecifice. – Ch., 2004. – P. 107-110. – Rez. în lb. rusă.

182. Tendinţele ftizioepidemice în asociaţia curativ teritorială sectorul


Botanica mun. Chişinău în perioada anilor 1999-2003 / A. Zbanţ, Vl. Stoian, T.
Bilevici, ... // Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi bolilor
pulmonare nespecifice. – Ch., 2004. – P. 44-46.

183. Toracocinteza şi rolul ei în diagnosticul sindromului lichidian pleural /


Gh. Rotari, V. Zlepca, I. Vangheli, ... // Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul
tuberculozei şi bolilor pulmonare nespecifice. – Ch., 2004. – P. 104-106.

184. Tratamentul antibacterian al pneumoniei la etapa actuală / A.


Moscovciuc, Gh. Ţîmbalari, N. Nalivaico, ... // Actualităţi în diagnosticul şi
tratamentul tuberculozei şi bolilor pulmonare nespecifice. – Ch., 2004. – P. 129-
139. – Bibliogr. : 45 tit.

185. Tudor, E. Tuberculoza laringelui / E. Tudor // Actualităţi în


diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi bolilor pulmonare nespecifice. – Ch.,
2004. – P. 66-69. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.
78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

186. Ugnenco, Inga. Situaţii clinice suspecte în cazul bolii celiace / Inga
Ugnenco // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2004. – Nr
3. – P. 20-23 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.

187. Zlepca, V. Aspectele clinico-funcţionale ale tratamentului


bronhopneumopatiei obstructive cronice cu corticosteriozi sistemici / V. Zlepca, S.
Rusu // Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi bolilor pulmonare
nespecifice. – Ch., 2004. – P. 92-97 : tab. – Bibliogr. : 18 tit.

188. Zlepca, V. Avantajele metodelor limfologiei clinice în restabilirea


homeostaziei / V. Zlepca // Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi
bolilor pulmonare nespecifice. – Ch., 2004. – P. 69-73.
(Vezi de asemenea Nr 143, 189)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.3 Ortopedie
189. Groza, Gh. Tratamentul chirurgical al bolii bronşiectatice post-
tuberculoase / Gh. Groza // Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi
bolilor pulmonare nespecifice. – Ch., 2004. – P. 150-156 : tab.

617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi


190. Jeru, Ion. Unele particularităţi epidemiologice şi economice ale
cataractei senile / Ion Jeru, Eugen Bendelic // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2004. – Nr 4. – P. 16-17 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 15 tit.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
191. Codreanu, Constantin. Estimarea cheltuielilor specifice pentru
diferite surse de iluminat artificial la considerarea caracteristicilor statice ale lor /
Constantin Codreanu, Dorin Vaculovschi // Dimensiunile managementului
aprovizionării în contextul economiei contemporane : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 48-
57. – Bibliogr. : 5 tit.

79
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

192. Hăbăşescu, Ion. Biomasa – sursă importantă de energie renovabilă /


Ion Hăbăşescu, Valerian Cerempei, Vasile Deleu // Agricultura Moldovei. – 2004. –
Nr 12. – P. 17-19 : fotogr.

193. Radulov, Ruslan. Particularităţile metodice şi financiare de renovare


a obiectelor de energie electrică / Ruslan Radulov // Economica. – 2004. – Nr 4. –
P. 67-71. – Rez. în lb. engl.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


(Vezi Nr 130)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
194. Capaţina, Grigori. Problemele racordării standardelor agricole
moldoveneşti la cele ale Uniunii Europene / Grigori Capaţina // Economica. – 2004.
– Nr 4. – P. 39-41. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 47)

631.1 Conducerea şi organizarea fermelor


195. Bondari, Aurelia. "Agricultura Moldovei poate deveni în zece ani una
prosperă" : [interviu cu A. Bondari, dir. executiv al Federaţiei naţ. AGROinform] /
interlocutor : Igor Volniţchi // Profit. – 2004. – Nr 12. – P. 50-51 : fotogr. – Idem şi în
lb. rusă.

196. Litvin, Aurelia. Direcţiile de optimizare a deciziilor manageriale ce


vizează aprovizionarea tehnico-materială a unităţilor agricole / Aurelia Litvin,
Veronica Prisăcaru // Dimensiunile managementului aprovizionării în contextul
economiei contemporane : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 38-42 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 221)

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

197. Andrieş, S. Fertilizarea solului în regim controlat / S. Andrieş //


Agricultura Moldovei. – 2004. – Nr 12. – P. 5-6.

198. Frunze, Nina. Azotul microbian – rezervă importantă a solului / Nina


Frunze // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. biologice, chimice şi agricole. – 2004. –
Nr 4. – P. 58-62 : fig. – Bibliogr. : 7 tit.

199. Емнова, Е. Е. Современная экологическая концепция качества


почв как составная часть концепции устойчивого сельского хозяйства / Е. Е.
Емнова // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. biologice, chimice şi agricole. – 2004. –
Nr 4. – P. 63-70 : tab. – Bibliogr. : 32 tit.
(Vezi de asemenea Nr 201, 255)

631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole


200. Modalităţi de reanimare a sistemelor de irigare : [ed.] / Concernul
"Apele Moldovei" // Agricultura Moldovei. – 2004. – Nr 12. – P. 10-13.

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente


pentru plante
201. Загорча, К. Л. Миграция нитратов при различных системах
удобрения / К. Л. Загорча, Г. С. Припа, И. И. Стефрнов // Agricultura Moldovei. –
2004. – Nr 12. – P. 8-10 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.

202. Сеньковская, Ирина. Дефекационный осадок сахарных заводов


– биоудобрение и мелиорант для почв с дефицитом кальция / Ирина Сеньков-
ская // Agricultura Moldovei. – 2004. – Nr 12. – P. 7-8 : tab. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 210)

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
(Vezi Nr 144)

633 Cultura plantelor de câmp


633.1 Cereale. Recolte de grâne
203. Jacotă, A. Rezistenţa soiurilor de triticale la iernare, arşiţă şi secetă /
A. Jacotă, P. Buiucli // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. biologice, chimice şi
agricole. – 2004. – Nr 4. – P. 90-97 : tab.
81
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

633.4 Culturi de rădăcinoase


204. К вопросу о развитии свекловодства в Узбекистане / К. Б.
Холмухамедов, М. А. Болтаев, Х. Ч. Бурчев, В. И. Зуев // Agricultura Moldovei. –
2004. – Nr 12. – P. 20-22. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări
industriale
205. Calchei, E. Estimarea fitopatologică a soiurilor noi de tutun / E.
Calchei, A. Grosu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. biologice, chimice şi agricole.
– 2004. – Nr 4. – P. 81-86 : tab. – Bibliogr. : 11 tit.

206. Gonceariuc, Maria. Expresia heterozisului la hibrizii triliniari şi dubli


de Salvia sclarea L. / Maria Gonceariuc // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt.
biologice, chimice şi agricole. – 2004. – Nr 4. – P. 97-102 : tab. – Bibliogr. : 10 tit.

207. Петкович, И. П. Устойчивость некоторых генотипов


подсолнечника к заразихе и особенности ее наследования / И. П. Петкович, Е.
Ф. Лунгу, М. И. Бучучану // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. biologice, chimice şi
agricole. – 2004. – Nr 4. – P. 87-90 : tab. – Bibliogr. : 7 tit.

634 Horticultură în general


208. Bujoreanu, N. Modificarea complexului polizaharide-lignină din
membrana celulară a fructelor de măr în perioada postrecoltară în funcţie de
conţinutul de Ca şi microelementele B, Zn şi Mn / N. Bujoreanu // Bul. Acad. de Şt.
a Moldovei. Şt. biologice, chimice şi agricole. – 2004. – Nr 4. – P. 19-24 : fig., tab.

209. Фотосинтез и донорно-акцепторные отношения у плодовых


растений / Г. В. Шишкану, В. П. Пискорская, А. И. Друцэ, … // Bul. Acad. de Şt. a
Moldovei. Şt. biologice, chimice şi agricole. – 2004. – Nr 4. – P. 9-13. – Bibliogr. :
24 tit.

634.8 Viticultură
210. Efectele fiziologice la plantele viţei de vie condiţionate de acţiunea
preparatului Moldstim / A. Chirilov, S. Toma, P. Chintea, ... // Bul. Acad. de Şt. a

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Moldovei. Şt. biologice, chimice şi agricole. – 2004. – Nr 4. – P. 14-18 : fig., tab. –


Bibliogr. : 7 tit.

211. Топалэ, Штефан. О плоидности срока винограда Muscat Cannon


Hall / Штефан Топалэ // Agricultura Moldovei. – 2004. – Nr 12. – P. 23-26 : il. –
Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 236)

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
212. Crâşmaru, Valentin. Perspectiva producerii culturilor leguminoase
pentru boabe / Valentin Crâşmaru, Alexei Arseni // Agricultura Moldovei. – 2004. –
Nr 12. – P. 19-20.

213. Mărîi, Liliana. Variabilitatea caracterelor morfologice ale fructului în


populaţiile descendente de la hibrizii de tomate afectaţi de viroză / Liliana Mărîi,
Vasile Grati, Valeriu Bujoreanu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. biologice,
chimice şi agricole. – 2004. – Nr 4. – P. 103-109 : tab. – Bibliogr. : 14 tit.

636 Creşterea animalelor. Zootehnie


636.5/.6 Păsări
214. Сокольников, Б. Е. Эффективность разведения кур нового крос-
са яичного направления / Б. Е. Сокольников // Agricultura Moldovei. – 2004. – Nr
12. – P. 27 : tab.

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general
215. Lozovanu, Carolina. Strategii de restructurare prin integrare la
nivelul colectării, fabricării şi distribuţiei produselor finite : [despre infrastructura
producerii produselor lactate în Rep. Moldova] / Carolina Lozovanu // Economica. –
2004. – Nr 4. – P. 94-100. – Rez. în lb. engl.

216. Timco-Lozovanu, Carolina. Industria laptelui – privire de ansamblu :


[în Rep. Moldova] / Carolina Timco-Lozovanu // Dimensiunile managementului
aprovizionării în contextul economiei contemporane : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 75-
80.
83
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


(Vezi Nr 147, 149)

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


65.0 Teoria şi practica organizării. Management
217. Demerji, Ilie. Un conducător eficace – necesitate primordială pentru
un management performant / Ilie Demerji // Economica. – 2004. – Nr 4. – P. 41-43.
– Rez. în lb. fr.

218. Găluşcă, Tamara. Impactul culturii organizaţionale asupra


managementului cunoştinţelor / Tamara Găluşcă // Economica. – 2004. – Nr 4. – P.
50-52. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

219. Zelenţeva, Irina. Teoriile liderismului în managementul strategic al


personalului / Irina Zelenţeva // Economica. – 2004. – Nr 4. – P. 43-46 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 49)

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


220. Puzur, Lilian. Tipurile de transport şi specificul acestora în
aprovizionare / Lilian Puzur // Dimensiunile managementului aprovizionării în
contextul economiei contemporane : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 154-158.

656.7 Transport aerian


(Vezi Nr 101)

657 Contabilitate
221. Balan, Igor. Calcularea şi perfecţionarea costului produselor
pomicole / Igor Balan // Agricultura Moldovei. – 2004. – Nr 12. – P. 13-15 : tab.

222. Balan, Igor. Particularităţile calculării costului fructelor / Igor Balan //


Economica. – 2004. – Nr 4. – P. 111-112. – Rez. în lb. engl.

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

223. Bucur, Vasile. Aspecte problematice aferente criteriilor de


recunoaştere a activelor nemateriale / Vasile Bucur // Economica. – 2004. – Nr 4. –
P. 104-110 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

224. Frecăuţeanu, Alexandru. Cu privire la precizarea noţiunilor de


consumuri / Alexandru Frecăuţeanu, Vladimir Iacuşenco, Andrei Malai //
Economica. – 2004. – Nr 4. – P. 101-104. – Rez. în lb. engl.

225. Harea, Ruslan. Contabilitatea operaţiilor la aprovizionarea cu mărfuri


/ Ruslan Harea // Dimensiunile managementului aprovizionării în contextul
economiei contemporane : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 19-27 : fig.

226. Movileanu, Pavel. Eficienţa economică a contabilităţii stocurilor de


mărfuri şi materiale : [în planul de afaceri al întreprinderii SA "Viorica-Cosmetic"] /
Pavel Movileanu, Ştefan Oancea // Dimensiunile managementului aprovizionării în
contextul economiei contemporane : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 13-19 : fig.

227. Oancea, Ştefan. Principiile de bază, particularităţile şi obiectivele


contabilităţii stocurilor de mărfuri şi materiale / Ştefan Oancea, Pavel Movileanu //
Dimensiunile managementului aprovizionării în contextul economiei contemporane :
Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 115-121.

228. Trohin, Rodica. Organizaţiile necomerciale : unele particularităţi ce


determină ţinerea contabilităţii / Rodica Trohin // Economica. – 2004. – Nr 4. – P.
113-117 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

229. Недерица, Александр. Инвентаризация дебиторской задолжен-


ности и обязательств : бухгалтерские и налоговые аспекты / Александр Неде-
рица // Contabilitate şi audit. – 2004. – Nr 12. – P. 9-12 : tab.

230. Недерица, Александр. Расходы по замене автомобильных шин


и аккумуляторных батарей : особенности учета и порядок вычета в целях на-
логообложения / Александр Недерица // Contabilitate şi audit. – 2004. – Nr 12. –
P. 22-28 : tab.

85
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

231. Обзор законодательных и нормативных документов (ноябрь –


декабрь 2004 г.) : [бух. учёт и налогообложение] / обзор подгот. Геннадий Бе-
жан // Contabilitate şi audit. – 2004. – Nr 12. – P. 68-69.

232. Тостоган, Павел. Отражение в бухгалтерском учете хозяйствен-


ных операций простого товарищества на примере переработки сахарной
свеклы / Павел Тостоган, Раиса Бежан, Василий Бендерский // Contabilitate şi
audit. – 2004. – Nr 12. – P. 29-33 : tab.

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


233. Rusu, D. Comunicarea în întreprindere – o responsabilitate
managerială / D. Rusu // Economica. – 2004. – Nr 4. – P. 46-50. – Rez. în lb. fr. –
Bibliogr. : 5 tit.

234. Ulinici, Andrian. Metode de ridicare a eficienţei întreprinderii prin


perfecţionarea aprovizionării / Andrian Ulinici // Dimensiunile managementului
aprovizionării în contextul economiei contemporane. – Ch., 2004. – P. 106-115. –
Bibliogr. : 12 tit.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
235. Analiza desfacerilor de mărfuri în cadrul SA CBT "Cricova-vin" /
Alexandru Alexeev, Veaceslav Jechiu // Dimensiunile managementului
aprovizionării în contextul economiei contemporane : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 142-
154.

236. Mironescu, Valeriu. Viticultura : realizări şi perspective : [interviu cu


V. Mironescu, dir. gen. al Dep. "Moldova - vin"] / interlocutor : Veniamin Balan //
Agricultura Moldovei. – 2004. – Nr 12. – P. 1-3.

664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon


(Vezi Nr 202)

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
237. Şaptefraţi, Silvia. Conotaţii esenţiale în comprehensiunea valenţelor
artei / Silvia Şaptefraţi // Revistă de Filosofie şi Drept. – 2003. – Nr 1/3. – P. 49-53.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 53 (15 tit.).

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


238. Ghimpu-Vahnovan, Cristina. Umbra rănită a lui [Grigore] Grigoriu /
Cristina Ghimpu-Vahnovan // Capitala-magazin. – 2004. – Nr 32 (dec.). – P. 9-11 :
fotogr.

239. Mîţu, Maria. Unele valori şi simboluri în filmul documentar / Maria


Mîţu // Revistă de Filosofie şi Drept. – 2003. – Nr 1/3. – P. 54-63. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. în note, p. 62-63 (23 tit.).

78 MUZICĂ
(Vezi Nr 7)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
240. London, Jack. Colţ Alb : (fragm.) / Jack London // "a"MIC". – 2005. –
Nr 1. – Supl.

821.135.1 Literatură română


241. Antonesei, Liviu. Romance : [versuri] / Liviu Antonesei // Semn. –
2004. – Nr 3/4. – P. 48-49. – Cuprins : Ruleta rusească; O călărire în zori;
Nostalghia; Odinioară şi acum; Romance.

87
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

242. Manolescu, Nicolae. Cititul şi scrisul : [proză] / Nicolae Manolescu //


Noi. – 2005. – Nr 1. – P. 13-16 : fotogr. – Va urma.

243. Naum, Gellu. Apolodor, un pinguin călător : [versuri] / Gellu Naum //


"a "MIC". – 2005. – Nr 1. – Supl.

244. Petrescu, Camil. Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război :


(fragm.) / Camil Petrescu // "a "MIC". – 2005. – Nr 1. – Supl.

245. Sorescu, Marin. De-a Icar : [versuri] / Marin Sorescu // Foaie


matematică. – 2004. – Nr 5. – P. 1.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


246. Esinencu, Nicolae. Plopii; Fotbalistul; Nelinişte; Maşina lui Ochimaş;
Trotineta : [povestioara] // Nicolae Esinencu; des. de Aurel Guţu // Alunelul. – 2005.
– Nr 1. – P. 23 : fotogr.

247. Iachim, Ion. Lapte pentru fiul bufniţei : [povestire] / Ion Iachim; des.
de Isai Cârmu // Alunelul. – 2005. – Nr 1. – P. 13.

248. Isanos, Magda. După ce ... : [versuri] / Magda Isanos // Moldova. –


2004. – Nr 11/12. – P. 16.

249. Moraru, Anatol. A treia odisee : [proză] / Anatol Moraru // Semn. –


2004. – Nr 3/4. – P. 24-29 : fotogr.

250. Partole, Claudia. Hoinăriţa : [povestire] / Claudia Partole // "a "MIC".


– 2005. – Nr 1. – Supl.

251. Scobioală, Aurel. Carul cu mere : [povestire] / Aurel Scobioală; des.


de Aurel Guţu // Alunelul. – 2005. – Nr 1. – P. 2-3.

252. Vieru, Grigore. Izvorul : [versuri] / Grigore Vieru // Alunelul. – 2005. –


Nr 1. – P. 7-10. – Cuprins : Oul; Telefonul păsăruicii; Cucul; Frumoasă-i limba
noastră! ; Albina; Albinuţa; Ghiocelul; Cucul şi cocoşul; Mulţumim pentru pace;
Puiul; Furnica; Rândunica; Curcubeul; Primăvara; Vaca; Purcelul; Ursuleţul; Câte
litere ştii tu?
88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

253. Vieru, Grigore. Un cer de ani : [versuri] / Grigore Vieru // Noi. – 2005.
– Nr 1. – P. 8 : fotogr.

821.161.1 Literatură rusă


254. Ursul şi ţânţarul : (poveste siberiană) / trad. de Adriana Lăzărescu;
des. de Anatolie Smâşleaev // Alunelul. – 2005. – Nr 1. – P. 6.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
913(478) Geografia Republicii Moldova
255. Ursu, A. Solul predominant [din Moldova : aspect fizico-geografic] / A.
Ursu, I. Marcov, Vera Crupenicov // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. biologice,
chimice şi agricole. – 2004. – Nr 4. – P. 109-114 : tab. – Bibliogr. : 33 tit.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


(Vezi Nr 256-57)

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
(Vezi Nr 25, 128)

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
256. Cazacu, Nicolae. Theodor Holban – un nume de referinţă în
istoriografia românească / Nicolae Cazacu // Cugetul. – 2004. – Nr 3. – P. 28-35. –
Bibliogr. în note, p. 32 (32 tit.).

257. Nucă, Sergiu. Petru Rareş : (Anii domniei 1527-1538; 1541-1546) :


[domn al Moldovei, fiu natural al lui Ştefan cel Mare] / Sergiu Nucă // Moldova. –
2004. – Nr 11/12. – P. 17-19 : fotogr. – Text şi în lb. engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 12, 13)

89
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

94(498) Istoria României


(Vezi Nr 256-57)

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ" NR 1-2005


Buiucli, P. 203
A
Bujoreanu, N. 208
Abdelkrim, Adnan 36 Bujoreanu, Valeriu 21
Albul, Elena 58 Bulova, Margarita 213
Alexeev, Alexandru 235 Bunduchi, Elena 133
Ambroci, V. 172 Burbulea, Rodica 50
Andrieş, S. 197 Burian, Alexandru 25
Antonesei, Liviu 241 Burian, Tatiana 53
Antonov, Inga 52 Burinschi, V. 178
Antonov, Viorica 125 Buşmachiu, Alexandru 59
Arseni, Alexei 212 Butorov, Ion 170
B C
Baciu, Gheorghe 14 Calchei, E. 205
Bahnarel, Ion 152 Calenda, O. 168
Bairac, R. 118 Capaţina, Grigori 194
Bajura, Tudor 36 Cazacu, Iulian 81
Balan, Aliona 48 Cazacu, Nicolae 256
Balan, Igor 221-22 Cârnaţ, Teodor 60
Balan, Veniamin 236 Cebotari, V. 164
Balan, Vitalie 48 Cerbari, Iurie 61
Balica, I. 160-61 Cerempei, Valerian 192
Balmuş, Victor 107 Cetulean, M. 164
Bantuş, Anatolie 71-2 Cheban, V. 134
Bantuş, Larisa 72, 108 Chichurin, A. V. 135
Barcar, Cătălina 78 Chintea, P. 210
Beanu, Cristina 49 Chirilov, A. 210
Bendelic, Eugen 190 Chistruga, Boris 54
Bicherschi, Tatiana 19 Ciobanu, Natalia 38
Bilaş, Ludmila 37 Ciocan, Iurie 31
Bilevici, T. 182 Cioran, Emil 8
Bobână, Gheorghe 6 Cîrmu, Isai 247
Boguş, Elena 34 Climaşevschi, Iu. 166
Bolotnicov, V. 172, 174 Cobâleanschi, Eugen 165
Bondari, Aurelia 195 Cobâleanschi, Liubov 165
Bradiştean, C. 171 Codreanu, Constantin 191
Brînză, Sergiu 79-80 Codreanu, D. 117
Bucătaru, Igor 30 Cojocaru, Igor 1
Bucur, Vasile 223 Cojocaru, Vadim 126
91
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

Corcodel, Diana 124 Gonceariuc, Maria 206


Cozma, Valeria 116 Goncerenco, Sergiu 62
Cracilov, C. 123 Goreaceva, Nelly 133
Crâşmaru, Valentin 212 Gorincioi, Radu 26
Crivenco, G. 163 Grama, Dumitru 20
Crupenicov, Vera 255 Grati, Vasile 213
Cuciurcă, Angela 82 Gremalschi, A. 117
Cuhal, Radu 45 Gribincea, Lilia 97-8
Cuniţchi, E. 159 Grigoraş, Stela 15
Curmei, Natalia 45 Grosu, A. 205
Groza, Gh. 169, 189
D
Grozav, Svetlana 109
Degteariov, V. 167 Guceac, Ion 73
Deleu, Vasile 192 Guţu, Aurel 246, 251
Demerji, Ilie 217 Guţu, Vasile 114
Dilion, Marcela 83, 111 Guţuleac, N. 158
Djugostran, V. 168 Guţuleac, S. 158
Duca, Gh. 131 Guzun, Rita 170
E H
Elaşcu, N. 158 Haidarlî, I. 162, 174
Eşanu, Adriana 84 Harea, Ruslan 225
Eşanu, Mircea 111 Hăbăşescu, Ion 192
Esinencu, Nicolae 246 Holban, Theodor 256
Eţco, Constantin 14, 152, 154 Horbachuk, O. 136
F I
Filippov, M. 168 Iachim, Ion 247
Florea, V. 85 Iacuşenco, Vladimir 224
Fortuna, Andrei 46 Iavorschi, C. 159, 172, 174
Fotescu, Stanislav 39 Idricean, Veronica 154
Frecăuţeanu, Alexandru 224 Isanos, Magda 248
Frunze, Nina 198
J
G
Jacotă, A. 203
Gagim, Ion 7 Jechiu, Veaceslav 235
Gaţcan, Ştefan 89 Jeleznova, Eugenia 37
Găluşcă, Tamara 218 Jeleznova, Nina 37
Gherman, Vladimir 153 Jeru, Ion 190
Ghimpu-Vahnovan, Cristina 238 Jitari, Andrei 10
Gladchi, Viorica 133 Jovmir, Vasile 179
92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Juc, Victor 5, 63-4 Mokiy, Vladimir 156


Jurcu, Sergiu 33 Moldovan, Dumitru 55
Jurja, L. 163 Moraru, Anatol 249
Moscovciuc, A. 184
K
Moşneaga, Valeriu 91
Kashu, A. I. 137 Movileanu, Pavel 226-27
Kolesnik, Alexander D. 138 Muntean, Valeriu 110
Kuhnoveţ, Elena 156 Mutu, Maria 92
L N
Lăzărescu, Adriana 254 Nalivaico, N. 171, 184
Litvin, Aurelia 196 Naum, Gellu 243
London, Jack 240 Naval, Elvira 32
Lozovanu, Carolina 215 Naval, I. 134
Lozovanu, Dmitrii 139 Nazaria, Sergiu 28
Luchian, Z. 167 Negru, Cristina 105
Lungu, Maria 127 Nevoia, Angela 150
Lupacescu, F. 167 Nucă, Sergiu 257
Lupan, Mircea 140
O
Lupaşcu, Verginia 99
Lupu, Svetlana 155 Oancea, Ştefan 226-27
Odinokin, Svetlana 29
M
Opopol, Nicolae 152
Magherescu, Delia 86-7
P
Malai, Andrei 224
Manolescu, Nicolae 242 Palihovici, C. 175
Marcov, I. 255 Palihovici, Constantin 176
Marian, Boris 24 Pantea, Valeriu 152
Mariţ, Alexandru 88 Partole, Claudia 250
Martîniuc, C. 173 Petrescu, Camil 244
Martîniuc, Cristina 65 Petru (arhiepiscop al Chişinăului,
Maturin, Vu. 136 mitropolit al Basarabiei şi Exarh al
Mămăligă, Ilie 66 Plaiurilor) 11
Mărîi, Liliana 213 Pickl, Stefan 139
Melnic, Valentina 143 Pisaniuc, Maia 51
Mereuţă, Ion 89, 155 Pisarenco, N. 164, 166
Miciurin, I. 164 Pobedinschi-Mihnevici, Natalia 177
Mihoci, Vasile 67-8, 90 Pop, Octavian 93
Mironescu, Valeriu 236 Popa, Dumitru 64
Mîţu, Maria 239 Popov, I. 118
Mocanu, I. 117 Posternac, Silvia 119
93
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

Postoico, Maria 75 Slonovschi, Dumitru 56


Postolachi, Marina 115 Slonovschi, Vitalie 69
Poştarencu, Dinu 13 Smîşleaev, Anatolie 254
Prisăcaru, Veronica 196 Solovei, Rodica 121
Proca, Ludmila 112 Sorescu, Marin 245
Puşcaş, Victor 76 Spînu, E. 2
Puzur, Lilian 220 Stoian, Vl. 182
Stratan, A. 47
R
Stratulat, Boris 23
Rabovilă, Eugenia 180 Suceveanu, V. 122
Radu, Alexandru 35 Sudacevschi, Gabriela 57
Radulov, Ruslan 193
Ş
Railean, Nadejda 147-48
Railean, Petru 22 Şaptefraţi, Silvia 237
Raischi, V. 120 Şarpe, Vasile 14
Rareş, Petru (anii domniei 1527-1538; Şegai, Olga 156
1541-1546) 257
T
Romandaş, Nicolae 104, 112
Roşca, Alla 17 Tabuncic, Tatiana 100
Roşca, Andrei 179-80 Timciuc, Dorin 101
Roşculeţ, L. 89 Timco-Lozovanu, Carolina 216
Rotari, Gh. 183 Toderaş, Ion 148
Rotaru, Natalia 179 Toma, S. 210
Rotaru-Maslo, Liliana 38 Trofăilă, Natalia 96
Rusu, D. 233 Trohim, Rodica 228
Rusu, S. 187 Troianowski, Lidia 5
Tudor, E. 185
S
Tudorica, Valentin 63
Saca, Victor 16, 21, 26
Ţ
Sain, D. 159, 162, 166, 178
Sandu, Ion 18 Ţaranu, M. 131
Sandu, M. 130 Ţîmbalari, Gh. 162-63, 166, 171, 178,
Sandu, N. I. 141 184
Savciuc, Oxana 126 Ţugui, T. 131
Savin, Anatol 146 Ţurcan, Liliana 77
Sârbu, Ion 35 Ţurcan, Vladimir 29
Scobioală, Aurel 251 Ţurcanu, Ion 8
Secrieru, Vasile 12 Ţurcanu, Radu 102
Shcherbacov, Victor 142
U
Simionică, I. 181
Sîrghi, Olesea 96 Ugnenco, Inga 186
94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ulinici, Andrian 234 Дорул, О. 70


Ursu, A. 255 Друцэ, А. И. 209
V Е
Vacarciuc, Eugen 9 Емнова, Е. Е. 199
Vaculovschi, Dorin 191 Ецко, Константин 157
Vangheli, I. 183
З
Velixar, E. 158
Vieru, Grigore 252-53 Загорча, К. Л. 201
Vizitiu, V. 123 Зуев, В. И. 204
Volniţchi, Igor 22, 195
Voloşciuc, L. T. 144 К
Voronin, Vladimir 24 Кабаченко, Павел 3
Карпов, Н. 74
Z
Кухновец, Елена 151
Zamfir, Natalia 106
Zbanţ, A. 182 Л
Zelenschi, Angela 4 Лунгу, Е. Ф. 207
Zelenţeva, Irina 219
Zlepca, V. 183, 187-88 М

Б Межулис, Д. 95
Мокий, Владимир 151
Бахин, В. 94 Мынзату, Л. 94
Бежан, Геннадий 231
Бежан, Раиса 232 Н
Бендерский, Василий 232 Недерица, Александр 229-30
Болтаев, М. А. 204
Бурдельный, Евгений 128 П
Бурцева, Светлана 145 Петкович, И. П. 207
Бурчев, Х. Ч. 204 Пискорская, В. П. 209
Бучучану, М. И. 207 Припа, Г. С. 201
В Р
Викол, М. М. 149 Растимешина, Инна 145
Г Рудик, Валерий 145
Руснак, Владимир 129
Георгицэ, Е. 103 Рябова, Елизавета 157
Д С
Добрынина, Татьяна 132 Сакович, Василий 27

95
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

Сеньковская, Ирина 202 Ф


Сокольников, Б. Е. 214
Фулга, Н. И. 149
Стефрнов, И. И. 201
Х
Т
Холмухамедов, К. Б. 204
Тарбалы, Джульетта 113
Теоса, Валентина 129 Ш
Тодераш, И. К. 149
Топалэ, Штефан 211 Шишкану, Г. В. 209
Тостоган, Павел 44, 232

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 1-2005

1. "a "MIC". – 2005. – Nr 1 (lb. rom., rusă)


2. Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi bolilor pulmonare
nespecifice. – Ch., 2004. – [04-1589]
3. Agricultura Moldovei. – 2004. – Nr 12
4. Alunelul. – 2005. – Nr 1
5. Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematica. – 2004. – Nr 2
6. Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. biologice, chimice şi agricole. – 2004. – Nr 4
7. Capitala-magazin. – 2004. – Nr 32 (dec.)
8. Conceptul de contribuţie civică în contextul pregătirii universitare. – Ch., 2003. –
[04-1537]
9. Contabilitate şi audit. – 2004. – Nr 12
10. Cugetul. – 2004. – Nr 3
11. Dimensiunile managementului aprovizionării în contextul economiei
contemporane. – Ch., 2004. – [04-1614]
12. Economica. – 2004. – Nr 4
13. Foaie matematică. – 2004. – Nr 5
14. Justiţia Constituţională în Republica Moldova. – 2004. – Nr 2, 3
15. Legea şi viaţa. – 2004. – Nr 12
16. Luminătorul. – 2004. – Nr 6
17. Moldova. – 2004. – Nr 11/12
18. Moldova şi Lumea. – 2005. – Nr 1
19. Noi. – 2005. – Nr 1
20. Profit. – 2004. – Nr 12 (lb. rom., rusă)
21. Revista de Filosofie şi Drept. – 2003. – Nr 1/3
22. Revista de Istorie a Moldovei. – 2004. – Nr 3
23. Revista Naţională de Drept. – 2004. – Nr 9, 10, 11
24. Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2004. – Nr 3, 4
25. Semn. – 2004. – Nr 3/4
26. Закон и жизнь. – 2004. – Nr 12

97
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

CRONICA ARTICOLELOR DE NEWSPAPER


GAZETĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

NR 1
IANUARIE 2005 JANUARY
(1-511)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1. Шимановская, Марина. Информатизация общества – стратегиче-
ская задача Молдовы : [по материалам коллегии Деп. информ. технологий] /
Марина Шимановская // Деловая газета. – 2005. – 26 янв. – Р. 1, 8.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


2. Muscă, Mona. Mona Muscă : "Ministerul Culturii trebuie să-şi reducă
treptat atribuţiile" : [interviu cu ministrul culturii din România : republ. din "Adevărul"]
// Gazeta românească. – 2005. – 11 ian. – P. 12.

3. Кунев, Валентин. Удовлетворяя запросы сонародников : [интервью


с пред. Болгар. общины Молдовы В. Куневым] // Независимая Молдова. –
2005. – 28 янв. – Р. 18.

4. Мадан, Вячеслав. Вячеслав Мадан : "Культура – единственная об-


ласть, где мы конкурентоспособны" : [интервью с министром культуры Респ.
Молдова и дир. Орган. зала Ларисой Зубку] / записала Татьяна Мигулина //
Экон. обозрение. – 2005. – 14 янв. – Р. 30.

02 BIBLIOTECONOMIE
(Vezi Nr 6)

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

050 Publicaţii periodice şi seriale


5. Sava, Panfil. Anul 2004 – Anul "Făcliei" : [50 de ani de la fondarea
ziarului] / Panfil Sava // Făclia. – 2005. – 1 ian. – P. 6.

061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii


6. Balaban, Claudia. Un promotor de forţă : [activitatea Secţiei Naţ. a
Consiliului Int. al Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY) pe lângă UNESCO] / Claudia
Balaban // Accente libere. – 2005. – 13 ian. – P. 5.

7. Barr, Joseph T. Republica Moldova este o Românie fără munţi, dar mai
frumoasă, cu o natură sălbatică şi plină de minuni : interviu cu J. T. Barr, voluntar
de la Corpul Păcii, prof. de lb. engl. la USM / a dialogat Tatiana Solomca // Accente
libere. – 2005. – 27 ian. – P. 2.

8. Жуков, Владимир. Политическая система Молдовы нуждается в


новых лицах и новых идеях : [ст. пред. Ассоц. ветеранов локальных войн и
вооруж. конфликтов Респ. Молдова] / Владимир Жуков // Коммерсант plus. –
2005. – 28 янв. – Р. 12.

070 Ziaristică. Presă


9. Михалаке, Корнелиу. Легко ли быть журналистом? : [интервью с
ред. отдела политики газеты "Молдова суверанэ" К. Михалаке] / записала
Юлия Семенова (Юдович) // Независимая Молдова. – 2005. – 21 янв. – Р. 6.

10. Устюгова, Наталья. Жить, уважая людей : [о журналисте Ра-


фаиле Авакове] // Независимая Молдова. – 2005. – 6 янв. – Р. 8.

1/14 FILOZOFIE
11. Шакун, Любовь. Звезды влияют на все : [интервью с астрологом
Л. Шакун] / записал Алексей Лупан // Веч. Кишинев. – 2005. – 15 янв.

99
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
12. Casian. Doi monahi aflaţi departe de cele lumeşti... : [interviu cu
părintele Casian de la Mănăstirea Neamţ] / consemnare : Ion Cernei // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 21 ian. – P. 25.

13. Ioan. Odiseea lui Daniil Sihastrul, duhovnicul lui Ştefan-Vodă :


[relatare de Ioan, monah la Mănăstirea Putna] / consemnare : Vlad Chiriac // Lit. şi
arta. – 2005. – 6 ian. – P. 4.

14. Învăţătura Bisericii despre criminalitate, pedeapsă şi îndreptare :


gândirea socială a Bisericii // Altarul credinţei. – 2005. – 29 ian. – P. 3.

15. Владимирp (Митрополит Кишиневский и всея Молдовы).


Фундамент жизни и национальной истории : рождественское послание Митро-
полита Кишин. и всея Молдовы Владимира // Независимая Молдова. – 2005. –
6 янв. – Р. 2.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
16. Mihalache, Corneliu. Alegerile parlamentare, între sondaje şi realităţi
/ Corneliu Mihalache // Moldova suverană. – 2005. – 11 ian.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


311 Statistică
17. Коваленко, Ирина. История – это статистика в движении, стати-
стика – история в покое / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2005. – 21
янв. – Р. 6.

18. Республика Молдова. Парламент (2001-2005). Об официальной


статистике : [закон Респ. Молдова Nr 412-XV от 9 дек. 2004 года] // Экон. обо-
зрение. – 2005. – 28 янв. – Р. 34-35.
100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

314 Demografie. Studiul populaţiei


19. Buzdugan, Tatiana. De ce la sat se nasc mai mulţi copii? :
[planificarea familiei : interviu cu T. Buzdugan, formator al Fondului Naţiunilor
pentru Populaţie] / consemnare : Ina Prisăcaru // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 14
ian. – P. 22.

20. Ciobanu, Victor. Jumătate de milion de basarabeni au plecat de


acasă : [pe marginea studiului Inst. Int. de sondaje "GALLUP" : interviu cu V.
Ciobanu, preş. Centrului de Cercetări şi Elaborări Economice] / consemnare : Raisa
Lozinschi // Jurnal de acasă. – 2005. – 21 ian. – P. 2.

21. Gînsari, Leonid. Exodul forţei de muncă – o consecinţă a crizei


economice : interviu cu L. Gînsari, şef al Dir. principale Juridice, Dep. Migraţiune /
consemnare : Galina Munteanu // Dreptul. – 2005. – 6 ian. – P. 6; Право. – 2005. –
6 янв. – Р. 6.

22. Silvestru, Ecaterina. Important este să începi, rezultatele vin cu


timpul : interviu cu E. Silvestru, şefa Dir. principale pentru Refugiaţi pe lîngă Dep.
Migraţiune al Rep. Moldova / consemnare : L. Bobînă // Dreptul. – 2005. – 20 ian. –
P. 4; Право. – 2005. – 20 янв. – Р. 4.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
23. Pleşu, Andrei. Cum arată lumea : [societatea ca sistem social : pe
marginea anuarului Inst. de Studii Avansate din Berlin, vol. 2000/2001] / Andrei
Pleşu // Săptămîna. – 2005. – 7 ian. – P. 3.

32 POLITICĂ
32.001 Politologie
24. Serebrian, Oleg. Europa şi logica geopolitică : [art. preş. Mişcării
Europene din Moldova] / Oleg Serebrian // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 28 ian. –
P. 16. – (Supl. "Integrarea europeană, pas cu pas"; Nr 1)

101
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

25. Коэн, Стивен. Можно ли было реформировать советскую систе-


му? : [ст. амер. политолога] / Стивен Коэн // Коммерсант plus. – 2005. – 21 янв.
– Р. 14.
323/324 Politică internă
26. Băsescu, Traian. Preşedintele Traian Băsescu : "Vreau ca mandatul
meu să însemne o contribuţie suplimentară la consolidarea importanţei României" :
(fragm. din interviul acordat cotid. "Curentul") // Gazeta românească. – 2005. – 24
ian. – P. 5.

27. Băsescu, Traian. "Sunt un adept al unor anticipate imediate, pentru a


scăpa de o soluţie imorală care se numeşte PUR" (Partidul Umanist Român) :
[interviu cu T. Băsescu, preş. României : reluat din "Adevărul"] // Gazeta
românească. – 2005. – 11 ian. – P. 1; 5.

28. Băsescu, Traian. "Sunt un preşedinte care are informaţii..." : [primul


interviu al preş. României T. Băsescu : republ. din "Adevărul"] // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 12 ian. – P. 10.

29. Bogatu, Petru. Marginalii la inaugurarea în funcţie a lui Victor


Iuşcenko : [preş. al Ucrainei] / Petru Bogatu // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 25 ian.

30. Bolea, Iulia. Lecţia Ucraina... : [retrospectiva anului 2004] / Iulia


Bolea // Săptămîna. – 2005. – 7 ian. – P. 15.

31. Chiriac, Petru. Puterea trebuie în mod conştient să-şi pună


activitatea sub controlul societăţii civile : [alocuţiunea preş. CSRM, P. Chiriac, la
Colocviul "Politica Uniunii Europene faţă de Bielarus, Moldova, Rusia şi Ucraina :
rolul societăţii civile organizate" de la Bruxelles, 19 ian. 2005] // Vocea poporului. –
2005. – 28 ian. – P. 3; Голос народа. – 2005. – 28 янв. – Р. 3.

32. Orescu, Şerban. Învăţăminte pentru Moldova din alegerile din


Ucraina şi România : [republ. din "Ziua"] / Şerban Orescu // Gazeta românească. –
2005. – 11 ian. – P. 11.

33. Patapievici, Horia Roman. Horia Roman Patapievici : "Ca români,


asta e crucea noastră : ne stă în faţă o întreagă dezordine de disciplinat" : [aspecte

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

soc.-pol. : interviu cu omul politic : republ. din "Formula AS"] // Gazeta românească.
– 2005. – 31 ian. – P. 8.
34. Pârvulescu, Cristian. Fuziunea PNL şi PD – miză importantă pentru
Traian Băsescu : [interviu cu analistul politic C. Pârvulescu : republ. din "Curentul"]
// Flux : ed. de vineri. – 2005. – 14 ian. – P. 8.

35. Petkov, Petio. Avantajele reale şi imaginare ale Bulgariei / Petio


Petkov // Săptămîna. – 2005. – 14 ian. – P. 3.

36. Popescu Tăriceanu, Călin. Premierul Călin Popescu Tăriceanu : Nici


UDMR, nici guvernul de la Budapesta nu pledează pentru autonomie pe criterii
etnice : (selecţiuni din interviul acordat "Jurnalului Naţional") // Gazeta românească.
– 2005. – 24 ian. – P. 5.

37. Tărâţeanu, Vasile. Iuşcenko şi Bucovina : [aspecte soc.-politice :


interviu cu Vasile Tărâţeanu, preş. al Fundaţiei Culturale Române "Casa Limbii
Române", regiunea Cernăuţi] / consemnare : Alina Anghel // Timpul de dimineaţă. –
2005. – 21 ian. – P. 12-13.

38. Tărâţeanu, Vasile. Poetul Vasile Tărâţeanu : "După ce am văzut cu


cine s-a legat V. Iuşcenko în campania electorală..." : [românii din Bucovina :
interviu] / consemnare : Alina Anghel // Opinia. – 2005. – 25-31 ian. – P. 2.

39. Вартанов, А. Оранжевая чума : укр. зеркало молд. федерализа-


ции / А. Вартанов // Коммерсант plus. – 2005. – 21 янв. – Р. 15.

323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova


40. Aramă, Angela. "Lupta cu comunismul a devenit pentru mine un scop
primordial" : [interviu cu A. Aramă, jurnalistă] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux :
cotid. naţ. – 2005. – 11 ian.

41. Barbăroşie, Arcadie. Cine a câştigat alegerile în Moldova :


[organizarea exit-poll-ului la 6 mart. 2005 : interviu cu A. Barbăroşie, dir. executiv al
Inst. de Politici Publice] / interviu realizat de Raisa Lozinschi // Jurnal de Chişinău. –
2005. – 21 ian. – P. 7.

103
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

42. Bogatu, Petru. Cum ai da, alegerile sunt deja fraudate / Petru Bogatu
// Flux : cotid. naţ. – 2005. – 5 ian.

43. Butnaru, Val. Iresponsabilitate constituţională : [participarea sau


boicotarea viitoarelor alegeri parlamentare din 6 mart. 2005] / Val Butnaru // Jurnal
de Chişinău. – 2005. – 6 ian. – P. 5.

44. Cheianu, Constantin. Partea nevăzută a campaniei electorale /


Constantin Cheianu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 28 ian. – P. 13.

45. Chirtoacă, Nicolae. Preşedintele Voronin vrea să evite situaţia din


Ucraina : [pe marginea interviului N. Chirtoacă, analist politic, acordat postului
municipal de radio "Antena C"] // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 7 ian. – P. 9.

46. Ciobanu, Lilia. Blocul "Moldova Democrată" îi va reda profesorului


demnitatea / Lilia Ciobanu // Lit. şi arta. – 2005. – 20 ian. – P. 2.

47. Colesnic, Tudor. Un memorial al concilierii : [scris. deschisă,


adresată preş. Rep. Moldova Vladimir Voronin] / Tudor Colesnic // Lit. şi arta. –
2005. – 27 ian. – P. 2.

48. Coreţchi, Mihai. "Dacă nu vom face noi politică, o vor face proştii
pentru noi" : [interviu cu M. Coreţchi, purtător de cuvânt al PPCD] / interviu de
Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 27 ian.

49. Dabija, Nicolae. Divide et impera : [aspecte ale identităţii naţ.] /


Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 6 ian. – P. 1.

50. Dabija, Nicolae. Neunirea : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Dabija // Lit.


şi arta. – 2005. – 20 ian. – P. 1.

51. Diacov, Dumitru. "Cinci capici pentru kino" : [interviu cu D. Diacov,


om politic] / interviu realizat de Lira Zinski // Gazeta studenţească. – 2005. – 25 ian.
– P. 4.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

52. Diacov, Dumitru. "2001-2005 : ani ai posibilităţilor ratate" : [aspecte


soc.-pol.] / Dumitru Diacov, Alexandru Muravschi // Opinia. – 2005. – 25-31 ian. –
P. 5.

53. Dulgheru, Valeriu. De ce nu trebuie votaţi comuniştii ? / Valeriu


Dulgheru // Lit. şi arta. – 2005. – 13 ian. – P. 1-2.

54. Dulgheru, Valeriu. Dezmăţul fărădelegii : [aspecte preelectorale] /


Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2005. – 6 ian. – P. 2.

55. Duminică, Ion. Politica de până acum a încăput în buzunarele


guvernanţilor : [interviu cu I. Duminică, şeful secţiei Ist. şi Cultura Romilor din Rep.
Moldova a Inst. de Cercetări Interetnice al Acad. de Şt. a Moldovei] / interviu de
Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 13 ian.

56. Gamarţ, Andrei. Eminescu şi Noi, sau Despre conştiinţă / Andrei


Gamarţ // Ora satului. – 2005. – Ian.(Nr 2). – P. 3.

57. Grec, Ivan. Moldoveni de toate naţionalităţile, uniţi-vă! : [interviu cu I.


Grec, deputat în Parlamentul Rep. Moldova] / consemnare : Maria Buinciuc //
Comunistul. – 2005. – 21 ian. – P. 8; Коммунист. – 2005. – 21 янв. – Р. 8.

58. Ivanov, Dumitru. Dumitru Ivanov : "Palmele învăţătorilor noştri de la


sate sunt la fel de crăpate şi butucănoase ca şi ale ţăranilor" : [aspecte soc.-pol. :
interviu cu preş. Consiliului Republican al Sindicatului Educaţiei şi Şt. / interlocutor :
N. Popa // Opinia. – 2005. – 18 ian. – P. 1-2.

59. Lisnic, Eleonora. Concurenţii electorali şi societatea civilă reclamă


înrăutăţirea climatului electoral / Eleonora Lisnic // Gazeta românească. – 2005. –
31 ian. – P. 3.

60. Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii


Moldova pentru alegerile parlamentare din 6 martie 2005 din partea Blocului
electoral "Moldova Democrată" : înregistrată prin hotărârea Comisiei Electorale
Centrale Nr 612 din 8 ian. 2005 // Moldova democrată. – 2005. – 22 ian. – P. 4-5.

105
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

61. Lupaşcu, N. "Azi, orice om care nu e de partea puterii, devine


vulnerabil..." : [interviu cu N. Lupaşcu, fost angajat al Securităţii] / consemnare :
Alina Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 19 ian. – P. 7.

62. Lupaşcu, Nicolae. "Nici KGB-ul nu folosea asemenea metode..." :


[scrisoarea fostului colaborator al Securităţii statului către preş. Rep. Moldova] /
Nicolae Lupaşcu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 7 ian. – P. 9.

63. Mihalache, Corneliu. Cît de reală este "fraudarea" alegerilor din 6


martie? / Corneliu Mihalache // Moldova suverană. – 2005. – 27 ian.

64. Mihăeş, Roman. Conflictul transnistrean – problema cardinală a R.


Moldova / Roman Mihăeş // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 7 ian. – P. 18-19.

65. Moraru, Haralambie. Corupţie Constituţională : [aspecte


preelectorale] / Haralambie Moraru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 6 ian. – P. 4.

66. Moraru, Haralambie. Dea domnul să votăm cu mintea de pe urmă a


moldoveanului ! : [aspecte preelectorale] / Haralambie Moraru // Jurnal de Chişinău.
– 2005. – 28 ian. – P. 17.

67. Moraru, Haralambie. Mintea de pe urmă a moldoveanului... :


[aspecte soc.-pol.] / Haralambie Moraru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 18 ian. – P.
8.

68. Moraru, Haralambie. Şi corupţie, şi iresponsabilitate constituţională :


[aspecte preelectorale] / Haralambie Moraru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 11 ian.
– P. 11.

69. Morăraş, Mihai. Să nu ucidem speranţa ... prin cuvântul nesăbuit ! :


[aspecte soc.-pol. : scris. deschisă către prozatorul şi eseistul Haralambie Moraru] /
Mihai Morăraş // Lit. şi arta. – 2005. – 13 ian. – P. 2.

70. Nagacevschi, Vitalie. Vreau să mă ocup de promovarea institutului


responsabilităţii personale : [aspecte soc.-pol. : interviu cu V. Nagacevschi, jurist] /
interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 18 ian.

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

71. Negru, Nicolae. Cu comuniştii nu avem viitor : revoluţia mămăligii


este inevitabilă : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. –
18 ian. – P. 6.

72. Negru, Nicolae. Memento 2004 : [evenimente soc.-pol. ale anului] /


Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 6 ian. – P. 6.

73. Negru, Nicolae. Un pas cu stângul : [aspecte preelectorale] / Nicolae


Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 11 ian. – P. 6.

74. Oglindă, Petru. Moldova urmează se devină o ţară viabilă a


oamenilor înstăriţi : [coment. politic] / Petru Oglindă // Tineretul Moldovei. – 2005. –
20 ian. – P. 1, 3.

75. Pavlicenco, Vitalia. Un bilanţ şi o speranţă (I-III) : [aspecte soc.-pol.]


/ Vitalia Pavlicenco // Glasul naţiunii. – 2005. – 13, 20, 27 ian. – P. 2.

76. Petrache, Mihai. Mihai Petrache : Participarea Uniunii Centriste la


Electorala 2005 va constitui surpriza acestui sezon politic : [interviu cu preş. Uniunii
Centriste din Moldova] / a dialogat Aurelia Peru // Centrum Moldova. – 2005. – Ian.
(ed. specială). – Idem şi în lb. rusă.

77. Popa, Nicolae. Manevre cu "planul Belkovski" pe masă? : [aspecte


soc.-pol.] / Nicolae Popa // Opinia. – 2005. – 25-31 ian. – P. 2.

78. Prodan, Hariton. Ciorile oricât s-ar împopoţona cu pene de păuni, nu


vor înceta a fi ciori : [aspecte soc.-pol.] / Hariton Prodan // Lit. şi arta. – 2005. – 20
ian. – P. 8.

79. Rating-ul "Literatura şi arta" – 2004 cel mai... cea mai... cei mai...
cele mai... / consemnare George Bârsanu // Lit. şi arta. – 2005. – 6, 13, 20, 27 ian.
– P. 6. – Cuprins : Anul cocoşului prevesteşte răsăritul Soarelui... : / S. Urecheanu;
E necesar un consens între putere şi societatea civilă / Sergiu Chircă; Anul 2005 -
an al trezirii noastre la muncă / Gheorghe Rusnac; Cele mai actuale, inedite
gânduri / Andrei Strâmbeanu; E rândul nostru să facem Schimbarea / Valeriu
Saharneanu; Deşteptarea, fraţilor! DEŞ-TEP-TA-REA!!! / Mihail Gh. Cibotaru;

107
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

Radiografia problemei / Valeriu Saharneanu... [interviu]; Pas cu pas spre Dialog,


spre Consolidare / George Bărsanu : [meditaţii]

80. Rusnac, Iov. Schimbarea nu trebuie amânată : [alegerile din martie


2005] / Iov Rusnac // Lit. şi arta. – 2005. – 27 ian. – P. 2.

81. Rusu, Valeriu. Scrisoare din Franţa : [scris. deschisă către preş. Rep.
Moldova Vladimir Voronin a prof. Univ. Provence, Franţa ] / Valeriu Rusu // Lit. şi
arta. – 2005. – 6 ian. – P. 8.

82. Saharneanu, Valeriu. Semne distincte ale electoralei 2005 :


minciuna, duplicitatea, subterfugiul / Valeriu Saharneanu // Gazeta românească. –
2005. – 17 ian. – P. 2.

83. Saharneanu, Valeriu. Startul fals al alegerilor 2005 / Valeriu


Saharneanu // Gazeta românească. – 2005. – 11 ian. – P. 2.

84. Socor, Vladimir. În Moldova nu există premise pentru o revoluţie


oranj de tipul celei de la Kiev : [sumar al discuţiei lui V. Socor, analist politic, cu
jurnaliştii] / consemnare : Corneliu Mihalache // Moldova suverană. – 2005. – 26
ian.

85. Sofroni, Ana. Subminare intelectuală în regim de avansare / Ana


Sofroni // Glasul naţiunii. – 2005. – 20 ian. – P. 3.

86. Spătaru, Liviu. Opoziţia unită şi mesajul electoral / Liviu Spătaru //


Timpul de dimineaţă. – 2005. – 7 ian. – P. 10.

87. Susarenco, Gheorghe. "Dacă analizăm listele altor partide, n-aş fi


vrut ca numele meu să fie alături de numele unor persoane care figurează pe ele" :
[aspecte preelectorale : interviu cu Gh. Susarenco, viceprimar de Chişinău, jurist] /
interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 26 ian.

88. Susarenco, Gheorghe. Guvernarea comite crime împotriva justiţiei :


[aspecte soc.-pol. : interviu cu Gh. Susarenco, viceprimar de Chişinău, jurist] /
pentru conformitate : Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2005. – 20 ian. – P. 5.

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

89. Tănase, Constantin. Listele electorale / Constantin Tănase // Timpul


de dimineaţă. – 2005. – 7 ian. – P. 5.

90. Tănase, Constantin. Polarizarea s-a produs : ce urmează? : [aspecte


preelectorale] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 21 ian. – P. 9.

91. Un nou abuz al companiei Teleradio Moldova : [implicaţii electorale :


declaraţie a Partidului Social-Democrat din Moldova] // Săptămîna. – 2005. – 21
ian. – P. 19.

92. Untilă, Veaceslav. Veaceslav Untilă : "Fenomenul Corupţie va exista


atîta timp cît societatea nu va conştientiza faptul că un sistem bazat pe mită şi
bacşişuri duce ţara în prăpastie, pauperizează majoritatea absolută a cetăţenilor şi
periclitează viitorul copiilor noştri" : [art. copreş. Blocului "Moldova Democrată"] //
Săptămîna. – 2005. – 7 ian. – P. 8.

93. Urecheanu, Serafim. De ce vrea Voronin să-i pună cătuşe lui


Urechean? : (spicuiri din dialogul susţinut de liderul BMD cu alegătorii din raionul
Căuşeni) // Moldova democrată. – 2005. – 22 ian. – P. 7.

94. Varta, Ion. Comuniştii au reanimat instinctul primar caracteristic


anului 37 : [interviu cu istoricul Ion Varta, candidat la funcţia de deputat pe listele
PPCD] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 25 ian.

95. Volniţchi, Igor. Repetarea scenariilor din Georgia şi Ucraina devine


tot mai reală în Republica Moldova / Igor Volniţchi // Opinia. – 2005. – 11-17 ian. –
P. 2.

96. Voronin, Vladimir. Să asigurăm Moldovei un loc în familia popoarelor


europene : mesajul de felicitare al preş. Rep. Moldova V. Voronin cu ocazia Anului
Nou – 2005 // Moldova suverană. – 2005. – 4 ian.

97. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin : "Dacă trenul va pleca fără de


noi, el va pleca pentru totdeauna" : [interviu cu preş. Rep. Moldova în cadrul
emisiunii "Tocika zrenia" a postului TV "Pervîi kanal"] // Comunistul. – 2005. – 6 ian.
– P. 1-4; Коммунист. – 2005. – 6 янв. – Р. 1-4.

109
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

98. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin : "Să construim Europa la noi


acasă" : [din declaraţiile preş. Rep. Moldova în emisiunea "Punct de vedere", ORT-
Moldova] // Curierul vamal=Таможенный вестник. – 2005. – 1 ian. – P. 2.

99. Воронин, Владимир. Сохраним и приумножим все хорошее! :


обращение Президента Респ. Молдова В. Воронина по случаю Нового 2005
года // Независимая Молдова. – 2005. – 4 янв.

100. Елков, Олег. О печальной судьбе своей страны и перспективах


Приднестровья / Олег Елков // Коммерсант plus. – 2005. – 21 янв. – Р. 8.

101. Ибарра, Игнасио. Игнасио Ибарра : "Прогноз в отношении Мол-


довы у меня оптимистичный…" : [интервью с б. президентом компании "Union
Fenosa" в Молдове] / записала Евгения Амамбаева // Экон. обозрение. – 2005.
– 28 янв. – Р. 16.

102. Иванов, Виктор. "Коалиция-2005" : предвыборная ситуация


ухудшилась / Виктор Иванов // Молд. ведомости. – 2005. – 28 янв. – Р. 1.

103. Ижицкий, Леонид. Узловязатели : приднестров. конфликт : ру-


мын. шовинизм плюс полит. безответственность / Леонид Изжицкий // Ком-
мерсант plus. – 2005. – 14 янв. – Р. 14; 21 янв. – Р.11.

104. Казанир, Виталий. Виталий Казанир : "Если ты не занимаешься


политикой, она придет к тебе домой и займется тобой" : [интервью с вице-
президентом Лиги адвокатов Молдовы] // Кишин. обозреватель. – 2005. – 20
янв. – Р. 5.

105. Косарев, Валерий. Смертельная демократия : опыт прямой


предвыборной агитации / Валерий Косарев // Коммерсант plus. – 2005. – 21
янв. – Р. 5.

106. Куку, Иван. Иван Куку : "Мы за демократичные и корректные вы-


боры" : [интервью с зам. пред. Центр. избират. комис.] / записал Валерий Ба-
лан // Веч. Кишинев. – 2005. – 22 янв.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

107. Мушук, Эдуард. Эдуард Мушук : "Нужно прекратить антироссий-


скую истерию" : [интервью лидера избират. кампании Социал-демократ. пар-
тии Молдовы газете "Аргументы и факты"] // Коммерсант plus. – 2005. – 21
янв. – Р. 7.

108. Петренко, Игорь. Избирательная кампания началась : [пред-


стоящие выборы 6 марта 2005 г.] / Игорь Петренко // Кишин. обозреватель. –
2005. – 20 янв. – Р. 2.

109. Ройбу, Зиновий. Каким должен быть четвертый президент? :


[Молдовы] / Зиновий Ройбу // Коммерсант plus. – 2005. – 28 янв. – Р. 10-11.

110. Ройбу, Зиновий. Политика и мораль / Зиновия Ройбу // Коммер-


сант plus. – 2005. – 14 янв. – Р. 10-11.

111. Сима, Георге. Нынешние парламентские выборы – это не выбор


между партиями и программами, а выбор пути дальнейшего развития страны :
обращение лидера партии Союз Труда "Patria-Родина" Г. Сима к жителям
респ. // Коммерсант plus. – 2005. – 14 янв. – Р. 4.

112. Совет Европы положительно оценил общую атмосферу терпи-


мости и взаимоуважения в молдавском обществе : второе заключение по
Молдове, принятое 9 дек. 2004 г. / Консультат. комитет по Рамочной конвен-
ции о нац. меньшинствах Совета Европы // Независимая Молдова. – 2005. –
20 янв.

113. Урекяну, Серафим. Почему Воронин хочет надеть на Урекяна


наручники : (отрывки из диалога лидера Избират. Блока Молдова Демократэ
С. Урекяна с избирателями района Кэушень) / записала Наталья Унтилэ // Ки-
шин. обозреватель. – 2005. – 27 янв. – Р. 4.

114. Урекяну, Серафим. Серафим Урекяну : "В Молдове не будет


противостояния Запада и Востока" : [интервью с лидером Блока "Демократи-
ческая Молдова"] / беседовала Наталья Приходко // Коммерсант plus. – 2005.
– 21 янв. – Р. 6.

111
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

115. Урекяну, Серафим. Серафим Урекяну : "Победа Блока "Демо-


кратическая Молдова" дает шанс нашей стране в 2010 году стать членом Ев-
росоюза" : [ст. лидера Блока "Демократ. Молдова"] // Кишин. обозреватель. –
2005. – 20 янв. – Р. 4.

116. Урекяну, Серафим. Серафим Урекяну : "Путь Молдовы : демо-


кратизация, модернизация, европенизация всей жизни страны" : [выборы
2005] // Новое время. – 2005. – 21 янв. – Р. 3.

117. Чиботару, Виорел. Гражданин, а вы за кого голосовали? : ["exit-


poll" : интервью с дир. по прогр. Ин-та обществ. политик В. Чиботару] / записал
Валерий Балан // Веч. Кишинев. – 2005. – 29 янв. – Р. 2.
(Vezi de asemenea Nr 16, 120, 141, 157, 319, 332)

327 Relaţii internaţionale. Politică externă


118. Băsescu, Traian. Traian Băsescu : "Fac eu primul drum la Chişinău!"
: [interviu al preş. României, acordat postului de televiziune "Realitatea TV"] //
Glasul naţiunii. – 2005. – 13 ian. – P. 6; Timpul de dimineaţă. – 2005. – 14 ian. – P.
11; Jurnal de Chişinău. – 2005. – 14 ian. – P. 7; Jurnal de acasă. – 2005. – 21 ian.
– P. 9.

119. Bogatu, Petru. Traian Băsescu la Chişinău : primele concluzii : [pe


marginea vizitei preş. României la Chişinău, ian. 2005] / Petru Bogatu // Flux : cotid.
naţ. – 2005. – 24 ian.

120. Care va fi politica externă a României? : [discursuri ale preş.


României Traian Băsescu şi prim-ministrului Călin Popescu-Tărâceanu cu prilejul
instalării noului ministru al Afacerilor Externe Mihai Răzvan Ungureanu : material
pregătit de Min. Afacerilor Externe al României] // Gazeta românească. – 2005. –
11 ian. – P. 2.

121. Chirieac, Bogdan. România – buricul Mării Negre : [schimbări în


politica externă românească : republ. din "Adevărul"] / Bogdan Chirieac // Gazeta
românească. – 2005. – 17 ian. – P. 11.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

122. Dabija, Nicolae. Valul lui Traian : [pe marginea vizitei preş. României,
Traian Băsescu, la Chişinău, 21 ian. 2005] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. –
27 ian. – P. 1.

123. Dezvăluiri despre revoluţia din decembrie : [extrase din stenograma


întrevederii cu Evgheni Tiajelnikov, ambasadorul URSS la Bucureşti, 27 dec.1989 :
republ. din "Lumea"] // Gazeta românească. – 2005. – 11 ian. – P. 20.

124. Dinga, Ene. "Aderarea europeană nu poate fi colorată politic" :


[interviu acordat de către E. Dinga, ministru al Integrării a României, pentru
EurActiv] // Gazeta românească. – 2005. – 17 ian. – P. 10.

125. Dungaciu, Dan. Transnistria ante portas... – nouă strategii pentru


"soluţionarea" conflictului : [aspect int. : republ. din "Lumea"] / Dan Dungaciu //
Gazeta românească. – 2005. – 11 ian. – P. 19.

126. Havel, Vaclav. (I-II) Multitudinea de culori a lumii contemporane /


Vaclav Havel // Săptămîna. – 2005. – 21, 28 ian. – P. 3. – Va urma.

127. Iacob, Dorin. Dorin Iacob : "Să analizăm cu responsabilitate


prezentul şi să ne construim un viitor comun" : [interviu cu secretarul executiv al
Partidului Democrat din România] / consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 28 ian. – P. 10.

128. Landsbergis, Vytaustas. Visurile imperiale ale lui Putin : [art.


membrului Parlamentului European : republ. din "Ziua"] / Vytaustas Landsbergis //
Gazeta românească. – 2005. – 17 ian. – P. 12.

129. Lungu, Diana. Moldova îşi va realiza viitorul european : [pe marginea
vizitei preş. României, Traian Băsescu, în Rep. Moldova, 21 ian. 2005] / Diana
Lungu // Moldova suverană. – 2005. – 25 ian. – P. 1, 5.

130. Pleşu, Andrei. "Privim spre Est nu pentru a întoarce spatele Vestului,
ci tocmai pentru a ne asuma obiectivele sale" : [interviu cu A. Pleşu, consilier
prezidenţial al României pentru politica externă : republ. din "Adevărul"] // Gazeta
românească. – 2005. – 24 ian. – P. 19.

113
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

131. Proca, Ion. Traian Băsescu : "Republica Moldova este una dintre
priorităţile noii administraţii de la Bucureşti" : [pe marginea vizitei preş. României în
Rep. Moldova, 21 ian. 2005] / Ion Proca // Glasul naţiunii. – 2005. – 27 ian. – P. 3.

132. Rusnac, Corneliu. Europa la Chişinău : [secretarul gen. al Consiliului


Europei, Terry Davis, s-a aflat în prima sa vizită în Rep. Moldova] / Corneliu Rusnac
// Lumea. – 2005. – 21 ian. – P. 1, 5.

133. Tudor, Radu. Marea Neagră via Washington : [republ. din Ziua"] /
Radu Tudor // Gazeta românească. – 2005. – 17 ian. – P. 11.

134. Ungureanu, Mihai Răzvan. Mihai Răzvan Ungureanu : "România


este subiectul unui interes politic real din partea Bruxelles-ului şi a Washingtonului"
: [interviu cu ministrul de externe al României : reluat din "Adevărul"] // Gazeta
românească. – 2005. – 11 ian. – P. 5.

135. Vieru, Boris. Prefaceri spectaculoase şi îmbucurătoare în partea de


lume a Moldovei / Boris Vieru // Gazeta românească. – 2005. – 31 ian. – P. 2.

136. Vieru, Boris. Proiectul geostrategic al României la Marea Neagră /


Boris Vieru // Gazeta românească. – 2005. – 17 ian. – P. 2.

137. Сорос, Джордж. Новая доктрина Буша : [анализ инаугурац. речи


президента США Джорджа Буша] / Джордж Сорос // Экон. обозрение. – 2005. –
28 янв. – Р. 21.
(Vezi de asemenea Nr 107)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


138. Cheianu, Constantin. Pragmatism & patriotism : [pe marginea vizitei
preş. României Traian Băsescu la Chişinău, 21 ian. 2005] / Constantin Cheianu //
Jurnal de Chişinău. – 2005. – 25 ian. – P. 11.

139. Neguţa, Andrei. Andrei Neguţa : "În politică dragoste de la prima


vedere nu există" : [interviu cu ambasadorul Rep. Moldova în Franţa] / consemnare
: M. Sandu // Comunistul. – 2005. – 12 ian. – P. 3; Коммунист. – 2005. – 12 янв. –
Р. 3.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

140. Socor, Vladimir. La cumpăna anilor 2004-2005 : [probl.


transnistreană în contextul politicii externe] / Vladimir Socor // Moldova suverană. –
2005. – 18 ian.

141. Voronin, Vladimir. Declaraţia comună a preşedintelui Republicii


Moldova Vladimir Voronin, şi a preşedintelui României, Traian Băsescu : [21 ian.
2005, Chişinău] // Moldova suverană. – 2005. – 25 ian. – P. 1.

142. Voronin, Vladimir. Discursul preşedintelui Republicii Moldova


Vladimir Voronin cu ocazia întîlnirii cu Corpul Diplomatic acreditat în Republica
Moldova : (21 ian. 2005) // Moldova suverană. – 2005. – 25 ian. – P. 1, 5.

143. Воронин, Владимир. Владимир Воронин : "Молдова находится


на этапе конкретных результатов" : выступление Президента Респ. Молдова
на встрече с дипломат. корпусом, аккредит. в Респ. Молдова // Независимая
Молдова. – 2005. – 25 янв. – Р. 2.

144. Северин, Ирина. Молдова в окружении НАТО / Ирина Северин //


Кишин. обозреватель. – 2005. – 20 янв. – Р. 1-2.

145. Секриеру, Николай. От военного нейтралитета к евроатлантиче-


скому приоритету : [Респ. Молдова и НАТО] / Николай Секриеру // Коммерсант
plus. – 2005. – 21 янв. – Р. 3.

146. Солоненко, Иван. Впереди большая и кропотливая работа :


[пробл. Приднестровья : интервью сопред. Объед. контрол. комис. от Респ.
Молдова И. Солоненко] / беседовал Семен Никулин // Независимая Молдова.
– 2005. – 6 янв. – Р. 6.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


147. Cosaşu, Tiberiu. Corupţi pînă în măduva oaselor, comuniştii caută
pete pe soare / Tiberiu Cosaşu // Lit. şi arta. – 2005. – 20 ian. – P. 8.

148. Ostapciuc, Eugenia. Eugenia Ostapciuc : "Sîntem la începutul unei


noi ascensiuni spre renaşterea ţării" : [activitatea Parlamentului : art. preş.

115
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

Parlamentului Rep. Moldova] // Comunistul. – 2005. – 14 ian. – P. 1, 5; Коммунист.


– 2005. – 12 янв. – Р. 1, 5.

149. Roşca Stănescu, Sorin. Un outsider în fruntea topului : Monica


Macovei : [ministrul justiţiei din noul Guvern al României : republ. din "Ziua"] / Sorin
Roşca Stănescu // Gazeta românească. – 2005. – 11 ian. – P. 11.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
150. Blocul "Moldova Democrată". Eurointegrare cu o nouă guvernare! :
platforma electorală a Blocului "Moldova Democrată" // Moldova democrată. –
2005. – 22 ian. – P. 2-3; Timpul de dimineaţă. – 2005. – 21 ian. – P. 4; Săptămîna.
– 2005. – 21 ian. – P. 6-7; Opinia. – 2005. – 25-31 ian. – P. 4; Jurnal de Chişinău. –
2005. – 25 ian. – P. 8.

151. Chifiac, Tudor. De ce origine sînt "patria-rodiniştii", sau Cucul îşi


cîntă numele / Tudor Chifiac // Comunistul. – 2005. – 12 ian. – P. 6; Коммунист. –
2005. – 12 янв. – Р. 6.

152. Cuşnir, Victoria. De partea noastră sunt tinerii, de partea noastră


este adevărul : [interviu cu V. Cuşnir, candidat PPCD în alegerile parlamentare din
2005] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 20 ian.

153. Diacov, Dumitru. Moldova Democrată : calea spre progres : [art.


vicepreş. Blocului Moldova Democrată şi al membrului Consiliului coord. naţ. al
BMD] / Dumitru Diacov, Aleksandr Muravschi // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 14
ian. – P. 12-13; Săptămîna. – 2005. – 14 ian. – P. 11, 13.

154. Ţulea, Oleg. "Organizaţiile de tineret sunt active în privinţa promovării


unor alegeri libere şi a ideii de schimbare" : interviu cu O. Ţulea, preş. org. de
tineret a Partidului Democrat din Moldova // Opinia. – 2005. – 11-17 ian. – P. 3.

155. Uniunea Centristă din Moldova. Tezele programului electoral al


Uniunii Centriste din Moldova pentru alegerile parlamentare din 6 martie 2005 //
Centrum Moldova. – 2005. – Ian. (Ed. specială). – Idem şi în lb. rusă.

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

156. Urecheanu, Serafim. Oamenii trebuie să ştie că noi le aducem


soarele în casă : alocuţiunea preş. BMD la întîlnirea cu candidaţii BMD în
Parlament / Serafim Urecheanu // Săptămîna. – 2005. – 14 ian. – P. 6-7; Moldova
Democrată. – 2005. – 22 ian. – P. 10.

157. Urecheanu, Serafim. Ţara ne aşteaptă! : teze din alocuţiunea preş.


BMD la întâlnirea cu candidaţii BMD în Parlament, 12 ian 2005 / Serafim
Urecheanu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 14 ian. – P. 8; Opinia. – 2005. – 18 ian.
– P. 1-2; Lit. şi arta. – 2005. – 27 ian. – P. 2.

158. Гарев, Валерий. Мы наш, мы новый мир построим? : [интервью с


лидером фракции КПРМ в муницип. Совете Кишинэу В. Гаревым] / записал
Геннадий Зенькович // Capitala=Столица. – 2005. – 19 янв. – Р. 2, 6.

159. Дьяков, Дмитрий. "Moldova Democrată" : путь к прогрессу : [ст.


пред. Демпартии Молдовы и чл. Нац. коорд. совета БМД] / Дмитрий Дьяков,
Александр Муравский // Кишин. новости. – 2005. – 21 янв. – Р. 4; Новое время.
– 2005. – 14 янв. – Р. 3.

160. Партия Коммунистов Молдовы. Платформа партии коммуни-


стов Республики Молдова на парламентских выборах 2005 года // Кишин. но-
вости. – 2005. – 28 янв. – Р. 3.

161. Постолюк, Анатолий. Кадры решают все : [кадровая политика


Партии Коммунистов Респ. Молдова] / Анатолий Постолюк //
Capitala=Столица. – 2005. – 12 янв. – P. 6.

162. Союз Труда "Patria-Родина". Союз Труда "Patria-Родина" :


идейные основы гос.-патриотической программы партии : тезисы к парла-
ментским выборам 6 марта 2005 года // Коммерсант plus. – 2005. – 21 янв. – Р.
4.

163. Степанюк, Виктор. Виктор Степанюк : "Все четыре года мы были


с избирателями" : [интервью с руководителем фракции коммунистов Парла-
мента Респ. Молдова] / записал Александр Токарский // Кишин. новости. –
2005. – 28 янв. – Р. 3.
(Vezi de asemenea Nr 110)
117
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
331.105.44 Sindicate
164. Manea, Leonid. "Dialogul social ne permite să rezolvăm multe
probleme" : [interviu cu L. Manea, preş. Confederaţiei Sindicatelor Libere din Rep.
Moldova] / consemnare : Vasile Odoleanu // Moldova suverană. – 2005. – 28 ian.
(Vezi de asemenea Nr 31)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


165. Mârzenco, Vasile. Vasile Mârzenco : "Timpul trece, iar pământul stă
în pârloagă..." : [interviu cu preş. Federaţiei Naţ. a Fermierilor din Moldova] /
consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 21 ian. – P. 20.

166. Юрова, Яна. Ипотека в России прижилась только в провинции :


[ипотеч. кредитование] / Яна Юрова // Экон. обозрение. – 2005. – 28 янв. – Р.
20.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


167. Marandici, Veaceslav. Omul care munceşte pentru comunitate :
interviu cu V. Marandici, dir. ÎI "Veaceslav Marandici" // Jurnal de Chişinău. – 2005.
– 18 ian. – P. 14.

336 Finanţe
168. Grecianîi, Zinaida. Am intrat în noul an financiar fără datorii :
[rezultatele preliminare ale executării bugetului pe anul 2004 : art. ministrului
finanţelor din Rep. Moldova] / Zinaida Grecianîi // Moldova suverană. – 2005. – 12
ian.

169. Молчанов, Анатолий. Маленькие победы и большие неудачи


денежной политики – 2004 / Анатолий Молчанов // Кишин. обозреватель. –
2005. – 20 янв. – Р. 1, 3.

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

170. Республика Молдова. Парламент (2001-2005). О бюджете госу-


дарственного социального страхования на 2005 год : закон Респ. Молдова nr.
383-XV от 18 нояб. 2004 г. // Экон. обозрение. – 2005. – 14 янв. – Р. 34-38.

171. Смешная, Татьяна. Рост доходов через снижение ставок : [нало-


ги и налогообложение] / Татьяна Смешная // Деловая газета. – 2005. – 19 янв.
– Р. 4.

172. Такий, Александр. Длинные кредиты : сегодня и завтра / Алек-


сандр Такий // Экон. обозрение. – 2005. – 21 янв. – Р. 4.

173. Такий, Александр. Плата за рост : [банков. система] / Александр


Такий // Экон. обозрение. – 2005. – 28 янв. – Р. 4.

174. Шикирлийская, Марина. Предвыборные налоговые ожидания :


[о Налоговом кодексе] / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2005. – 14
янв. – Р. 7.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri.
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
175. Artă şi tradiţie în cultivarea şi prelucrarea strugurilor : [aspecte econ.]
/ p. realizată de Ioana Cojocaru // Dezvoltarea. – 2005. – 21 ian. – P. 5.

176. Carauş, Vasile. Cooperaţia de Consum – adevărat partener în


proiectarea şi realizarea Programului naţional "Satul moldovenesc" : [aspecte econ.
: interviu cu V. Carauş, preş. Biroului Executiv MOLDCOOP] / a dialogat Tatiana
Surugiu // Moldova suverană. – 2005. – 21 ian.

177. Dumbrăveanu, Nicolae. Un sat bazat în exclusivitate pe agricultură


nu are sorţi de izbândă : interviu cu N. Dumbrăveanu, dr. în şt. economice / a
dialogat Ana Moraru // Accente libere. – 2005. – 20 ian. – P. 2.

178. Matcaş, Ilie. Agroturismul – mijloc eficient de dezvoltare a localităţii :


[interviu cu I. Matcaş, primar de Tartaul de Salcie, raionul Cahul] / consemnare :
Vasile Odoleanu // Moldova suverană. – 2005. – 13 ian.
119
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

179. Olaru, Tudor. Putem înregistra o creştere economică, doar investind


în potenţialul intelectual : interviu realizat cu T. Olaru, vice-preş. camerei de Comerţ
şi Ind. a Rep. Moldova / pentru consemnare : Valeria Scurtu // Dezvoltarea. – 2005.
– 6 ian. – P. 2; 14 ian. – (Digest : прил. на рус. яз.; Nr 2).

180. Tarlev, Vasile. Alocuţiunea primului-ministru Vasile Tarlev la Forul


republican pentru lansarea Programului Naţional "Satul Moldovenesc" : [22 ian.
2005, Chişinău] // Moldova suverană. – 2005. – 25 ian. – P. 3-4.

181. Urecheanu, Serafim. Toate cele obţinute se datorează, în primul


rând, muncii chişinăuienilor, care continuă să fie un model demn de urmat în toată
republica : rap. primarului gen. S. Urecheanu privind situaţia soc.-econ. a mun.
Chişinău în anul 2004 // Capitala. – 2005. – 29 ian. – P. 1-8; Capitala=Столица. –
2005. – 29 янв. – P. 1-8.

182. Заявление участников Республиканского форума, посвященного


вопросам претворения в жизнь национальной программы "Satul Moldovenesc" :
[22 янв. 2005, Кишинэу] // Независимая Молдова. – 2005. – 25 янв. – Р. 4.

183. Мелека, Анна. В добрый путь, программа возрождения села! : [по


материалам респ. совещания, посвящ. прогр. "Молдавское село", 22 янв.
2005, Кишинэу] / Анна Мелека // Независимая Молдова. – 2005. – 25 янв. – Р.
1, 3.

184. Рейдман, Олег. Профессиональная критика или Советы "про-


фессиональных посторонних"? : [экон. аспекты] / Олег Рейдман // Деловая
газета. – 2005. – 12, 19, 26 янв. – Р. 6.

185. Смешная, Татьяна. Будущее молдавского села пишется сегодня


: [о реализации Нац. прогр. "Молдавское село"] / Татьяна Смешная // Деловая
газета. – 2005. – 12 янв. – Р. 4.

186. Смешная, Татьяна. Возродили. Задача – динамичное развитие :


[птицеводческая отрасль Респ. Молдова] / Татьяна Смешная // Деловая газе-
та. – 2005. – 19 янв. – Р. 10.

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

187. Смешная, Татьяна. Министерство промышленности : есть ста-


бильный рост : [развитие отрасли в 2001-2005 г.] / Татьяна Смешная // Дело-
вая газета. – 2005. – 26 янв. – Р. 4.

188. Тарлев, Василе. Высшая политическая идея для молдавского


села : выступление премьер-министра В. Тарлева на Респ. форуме, посвящ.
представлению нац. программы "Satul moldovenesc" // Независимая Молдова.
– 2005. – 26 янв.

189. Чобану, Виктор. Виктор Чобану : "Экономическая политика – са-


мое слабое место молдавских правительств" : интервью с дир. Центра экон.
исслед. и разработок // Кишин. обозреватель. – 2005. – 27 янв. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 499)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
190. Pripa, Marcel. ÎM "Piaţa Centrală" – la un pas de Europa : interviu cu
M. Pripa, dir. Într. Municipale "Piaţa Centrală" // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 6 ian.
– P. 14-15.

191. Крижановский, Михаил. Цивилизация приходит на бельцкие


рынки : [интервью с руководителем муницип. предприятия "Объединение рын-
ков", Бэлць, М. Крижановским] / подготовил Павел Антонов // Кишин. новости.
– 2005. – 28 янв. – Р. 9.

339.3 Comerţ interior


192. Итоги года на автомобильном рынке Молдовы // Экон. обозре-
ние. – 2005. – 14 янв. – Р. 20-21.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


193. Goian, Rodica. Primii în lume la exportul de nuci : [Rep. Moldova] /
Rodica Goian // Jurnal de acasă. – 2005. – 21 ian. – P. 11.

194. Karb, Tony. Tony Karb : "Ne vom strădui să îmbunătăţim imaginea
sistemului vamal din Moldova în lume" : [interviu cu consilierul principal în chestiuni

121
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

vamale al Ambasadei SUA în Rep. Moldova] / pentru conformitate : Valentin Portas


// Curierul vamal=Таможенный вестник. – 2005. – 25 ian. – P. 6.

195. Vîlcu, Nicolae. Nicolae Vîlcu : "Asycuda World" : suntem primii în


lume" : [interviu cu dir. gen. al Dep. Vamal al Rep. Moldova] / consemnare : Vlad
Pascaru // Curierul vamal=Таможенный вестник. – 2005. – 1 ian. – P. 2.

196. Вылку, Николай. К таможне претензий нет : [интервью с генер.


дир. Таможен. деп. Респ. Молдова Н. Вылку] / интервью проводил Евгений
Мариан // Деловая газета. – 2005. – 19 янв. – Р. 5.

197. Иовв, Василий. Внешняя торговля : рынки, перспективы : [ин-


тервью с перв. вице-премьером Респ. Молдова В. Иовв] / интервьюировал
Эдуард Шалимов // Кишин. новости. – 2005. – 14 янв. – Р. 2.

198. Калак, Дмитрий. Европейский рынок требует экологической чис-


тоты : [экспорт. потенциал] / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2005. – 21
янв. – Р. 8.

199. Лазэр, Валериу. Репатриация : большой шаг вперед : [о репат-


риации валюты и товаров : интервью с зам. министра экономики Респ. Молдо-
ва В. Лазэр] / записала Ангелина Таран // Независимая Молдова. – 2005. – 27
янв.

200. Республика Молдова. Парламент (2001-2005). О регулировании


репатриации денежных средств, товаров и услуг, полученных в результате
внешнеэкономических сделок : [закон Респ. Молдова Nr 1466-XIII от 29 янв.
1998 года, с учетом изм. и доп. внес. законом Nr 432-XV от 24 дек. 2004 года] //
Экон. обозрение. – 2005. – 28 янв. – Р. 36.

201. Томулец, Валентин. Таможенный тариф от 1822 года : [из кн.


"Торгово-таможенная политика царизма в Бесарабии и ее влияние на станов-
ление коммерческой буржуазии (1812-1868)", Кишинэу, 2002] / Валентин То-
мулец // Curierul vamal=Таможенный вестник. – 2005. – 1 ian. – P. 4. – Про-
долж. Нач. : 18 окт. 2004.

339.7 Finanţe internaţionale

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

202. Табеллини, Гвидо. Будущее на основе евро : [ст. проф. эконо-


мики Ун-та Боккони, Милан] / Гвидо Табеллини // Экон. обозрение. – 2005. – 21
янв. – Р. 29.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


203. Гаврук, Ольга. Крепче экономика – выше уровень жизни : [экон.
сотрудничество между Беларусью и Молдовой в 2004 году : ст. перв. секрета-
ря Посольства Респ. Беларусь в Молдове] / Ольга Гаврук // Независимая
Молдова. – 2005. – 11 янв. – (Прил. "Беларусь в Молдове"; Nr 1).

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
204. Musteaţă, Iacob. Bazele dreptului transporturilor auto internaţionale /
Iacob Musteaţă // Accente libere. – 2005. – 13 ian. – P. 4.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


205. Barbăneagră, Alexei. Să implementăm consecvent standardele
europene : [edificarea statului de drept : art. dir. Centrului de Drept] / Alexei
Barbăneagră // Dreptul. – 2005. – 6 ian. – P. 5; Право. – 2005. – 6 янв. – Р. 5.

206. Cheianu, Constantin. Singurătatea preşedintelui : [Vladimir Voronin]


/ Constantin Cheianu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 14 ian. – P. 15.

207. Ciocan, Iurie. Reglementarea juridică a reflectării campaniei


electorale în organele mass-media / Iurie Ciocan // Dreptul. – 2005. – 20 ian. – P. 3;
Право. – 2005. – 20 янв. – Р. 3.

208. Cobăneanu, Sergiu. Legea, cel mai înalt castel / Sergiu Cobăneanu
// Dreptul. – 2005. – 6 ian. – P. 3; Право. – 2005. – 6 янв. – Р. 3.

209. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la Concepţia reflectării de


către instituţiile Audiovizualului a campaniei electorale pentru alegerea
Parlamentului Republicii Moldova : [hotărîrea nr. 608 din 6 ian. 2005] // Moldova
suverană. – 2005. – 13 ian.

123
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

210. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la constituirea


circumscripţiilor electorale de nivelul doi în unităţile administrativ-teritoriale ale
Republicii Moldova : [hotărîrea nr. 607 din 6 ian. 2005] // Moldova suverană. –
2005. – 13 ian.

211. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la constituirea Oficiului de


Protocol al Observatorilor : [hotărîrea nr. 685 din 21 ian. 2005] // Moldova suverană.
– 2005. – 26 ian.

212. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la demersul Partidului


Comuniştilor din Republica Moldova despre modificarea listei candidaţilor la funcţia
de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, înregistrată prin hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr. 584 din 30 decembrie 2004 : [hotărîrea nr. 615 din 11 ian.
2005] // Moldova suverană. – 2005. – 18 ian.

213. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la înregistrarea Blocului


electoral "Moldova Democrată" şi a semnului electoral : [hotărîrea nr. 586 din 30
dec. 2004] // Moldova suverană. – 2005. – 11 ian.

214. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la înregistrarea Blocului


electoral "Patria-Rodina" şi a simbolului electoral : [hotărîrea nr. 585 din 28 dec.
2004] // Moldova suverană. – 2005. – 11 ian.

215. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la înregistrarea candidaţilor


la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Blocului electoral
"Moldova Democrată" şi confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală
Centrală : [hotărîrea nr. 612 din 8 ian. 2005] // Moldova suverană. – 2005. – 13 ian.

216. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la înregistrarea candidaţilor


la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Blocului Electoral
"Patria-Родина" şi confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală
Centrală : [hotărîrea nr. 644 din 13 ian. 2005] // Moldova suverană. – 2005. – 19
ian.

217. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la înregistrarea candidaţilor


la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului
Comuniştilor din Republica Moldova, a semnului electoral şi confirmarea membrului
124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

reprezentant în Comisia Electorală Centrală : [hotărîrea nr. 584 din 30 dec. 2004] //
Moldova suverană. – 2005. – 11 ian.

218. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la înregistrarea candidaţilor


la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului
Popular Creştin Democrat, a semnului electoral şi confirmarea membrului
reprezentant în Comisia Electorală Centrală : [hotărîrea nr. 594 din 4 ian. 2005] //
Moldova suverană. – 2005. – 11 ian.

219. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la înregistrarea candidaţilor


la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Social
Democrat din Moldova, a semnului electoral şi confirmarea membrului reprezentant
în Comisia Electorală Centrală : [hotărîrea nr. 614 din 11 ian. 2005] // Moldova
suverană. – 2005. – 18 ian.

220. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la înregistrarea dnei Kirilov


Silvia în calitate de candidat independent la funcţia de deputat în Parlamentul
Republicii Moldova : [hotărîrea nr. 669 din 14 ian. 2005] // Moldova suverană. –
2005. – 19 ian.

221. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la Regulamentul Comisiei


Electorale Centrale privind reflectarea în mijloacele de informare în masă a
campaniei electorale pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova : [hotărîrea
nr. 613 din 8 ian. 2005] // Moldova suverană. – 2005. – 13 ian.

222. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la stabilirea cuantumului


creditului : [hotărâre nr. 673 din 14 ian. 2005] // Moldova suverană. – 2005. – 19
ian.

223. Comisia Electorală Centrală. Regulamentul Comisiei Electorale


Centrale privind reflectarea campaniei electorale pentru alegerea Parlamentului în
mijloacele de informare în masă din Republica Moldova : [aprob. prin hotărârea nr.
613 din 8 ian. 2005] // Moldova suverană. – 2005. – 12 ian.

224. Concepţia reflectării campaniei electorale pentru alegerile


parlamentare de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova : [aprob.

125
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

prin hotărârea nr. 608 din 6 ian. 2005 a CEC şi hotărârea nr. 1 din 4 ian. 2005 a
Consiliului Coordonator al Audiovizualului] // Moldova suverană. – 2005. – 12 ian.

225. Costeţchi, Victor. Garanţiile juridice de a alege şi de a fi ales / Victor


Costeţchi // Dreptul. – 2005. – 27 ian. – P. 2.

226. Creangă, Ion. Nimeni nu poate interveni în actul de înfăptuire a


justiţiei : [edificarea statului de drept : art. şefului Dir. Juridice a aparatului
Parlamentului Rep. Moldova] / Ion Creangă // Dreptul. – 2005. – 6 ian. – P. 5;
Право. – 2005. – 6 янв. – Р. 5.

227. Guţu, Vasile. Accesul liber la justiţie : între declaraţii şi realitate (1-3) /
Vasile Guţu // Dreptul. – 2005. – 6, 20, 27 ian. – P. 1; Право. – 2005. – 6, 13, 27
янв. – Р. 1.

228. Mancevschi, Oleg. Înainte căutam dreptate la Moscova, iar acum –


la Strassbourg : paradoxurile justiţiei / Oleg Mancevschi // Dreptul. – 2005. – 20 ian.
– P. 5-6; Право. – 2005. – 20 янв. – Р. 5-6.

229. Puşcaş, Victor. Unele aspecte ale statutului juridic al Unităţii


Teritoriale Autonome Găgăuzia : [art. preş. Curţii Constituţionale din Rep. Moldova]
/ Victor Puşcaş // Dreptul. – 2005. – 20 ian. – P. 3; Право. – 2005. – 20 янв. – Р. 3.

230. Smochină, Andrei. Trei paşi înapoi : [reforma justiţiei : art. dir. Dep.
Drept al Univ. Libere Int. din Moldova] / Andrei Smochină // Dreptul. – 2005. – 27
ian. – P. 4.

231. Vizant, Valentin. CEC funcţionează în baza legislaţiei : [art.


secretarului Comisiei Electorale Centrale] / Valentin Vizant // Moldova suverană. –
2005. – 19 ian.

232. Центральная избирательная комиссия. Концепция освещения


избирательной кампании по выборам Парламента средствами телевидения и
радиовещания Республики Молдова : утв. постановлением ЦИК Nr 608 от 6
янв. 2005 // Независимая Молдова. – 2005. – 19 янв.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

233. Центральная избирательная комиссия. О заявлении Партии


Коммунистов Республики Молдова об изменении списка кандидатов в депута-
ты Парламента Республики Молдова, зарегистрированного постановлением
Центральной избирательной комиссией от 30 декабря 2004 г. Nr 584 : [поста-
новление Nr 615 от 11 янв. 2005] // Независимая Молдова. – 2005. – 19 янв.

234. Центральная избирательная комиссия. О регистрации г-жи Ки-


рилов Сильвии независимым кандидатом в депутаты Парламента Республики
Молдова : [постановление Nr 669 от 14 янв. 2005] // Независимая Молдова. –
2005. – 19 янв.

235. Центральная избирательная комиссия. О регистрации списка


кандидатов в депутаты парламента Республики Молдова от избирательного
блока "Patria–Родина" и утверждении члена-представителя в Центральной
избирательной комиссии : [постановление Nr 644 от 13 янв. 2005] // Независи-
мая Молдова. – 2005. – 19 янв.

236. Центральная избирательная комиссия. О регистрации списка


кандидатов в депутаты Парламента Республики Молдова от Партии Коммуни-
стов Республики Молдова, ее избирательного знака и утверждении члена-
представителя в Центральной избирательной комиссии : [постановление Nr
584 от 30 дек. 2005] // Независимая Молдова. – 2005. – 19 янв.

237. Центральная избирательная комиссия. О регистрации списка


кандидатов в депутаты Парламента Республики Молдова от Социал-
Демократической Партии Молдовы, ее избирательного знака и утверждении
члена-представителя в Центральной избирательной комиссии : [постановле-
ние Nr 614 от 11 янв. 2005] // Независимая Молдова. – 2005. – 19 янв.

238. Центральная избирательная комиссия. О создании Прото-


кольного Офиса наблюдателей : [постановление Nr 685 от 21 янв. 2005] // Не-
зависимая Молдова. – 2005. – 26 янв.

239. Центральная избирательная комиссия. Об образовании изби-


рательных округов второго уровня в административно-территориальных еди-
ницах Республики Молдова : [постановление Nr 607 от 6 янв. 2005] // Незави-
симая Молдова. – 2005. – 19 янв.
127
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

240. Центральная избирательная комиссия. Регламент централь-


ной избирательной комиссии по освещению в средствах массовой информа-
ции Республики Молдова избирательной кампании по выборам Парламента :
утв. постановлением ЦИК Nr 613 от 8 янв. 2005 // Независимая Молдова. –
2005. – 19 янв.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


241. Lupu, Mihai. "Serviciu de urgenţă" pentru minorii în conflict cu legea :
[interviu cu M. Lupu, şeful Biroului Asociat de Avocaţi de pe lângă Inst. de Reforme
Penale] / interviu realizat de Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 12 ian. – P. 5.

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


242. Lozinschi, Raisa. Şi duşi au fost şi s-au tot dus... : (interviu cu R.
Lozinschi, secretar executiv la Comitetul republl. pentru înfieri) / consemnare : Lidia
Bobînă // Dreptul. – 2005. – 27 ian. – P. 5.

347.7 Drept comercial


243. Nogal, Vitalie. Realizarea dreptului acţionarilor la acces de informaţie
privind societăţile pe acţiuni / Vitalie Nogal // Dreptul. – 2005. – 6, 20, 27 ian. – P. 7;
Право. – 2005. – 6, 20, 27 янв. – Р. 7. – Va urma.

244. Республика Молдова. Парламент (2001-2004). О пересмотре и


оптимизации нормативной базы регулирования предпринимательской дея-
тельности : закон Респ. Молдова Nr 424-XV от 16 дек. 2004 г. // Экон. обозре-
ние. – 2005. – 21 янв. – Р. 42.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


245. Берназа, Александр. Следуя букве закона… : [интервью с про-
курором района Кэушень А. Берназа] / вела интервью Людмила Власова //
Независимая Молдова. – 2005. – 28 янв. – Р. 8.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

246. Preguza, Ion. Noul Cod al muncii : drepturi şi obligaţiuni (XXIII-XXIV)


/ Ion Preguza // Vocea poporului. – 2005. – 14, 28 ian. – P. 6; Голос народа. –
2005. – 14, 28 янв. – Р. 6. – Art. 1 : 21 noiemb. 2003.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
247. Bătrînu, Ion. Echipa ministerului contribuie la relansare : [activitatea
Min. Economiei] / Ion Bătrînu // Moldova suverană. – 2005. – 19 ian.

248. Coadă, Tudor. Poliţia substituie justiţia / Tudor Coadă // Dreptul. –


2005. – 27 ian. – P. 6.

249. Fişer, Anatol. Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor e mereu în


mişcare / Anatol Fişer // Moldova suverană. – 2005. – 14 ian.

250. Gârbu, Alexandru. Un sfert de secol la apelul cetăţenilor : [art.


primarului de Codru] / Alexandru Gârbu // Ora satului. – 2005. – Ian. (Nr 1). – P. 6.

251. Guţan, Valentin. Valentin Guţan : Important e să nu pierdem omul :


[interviu cu primarul oraşului Cricova] / interviu realizat de Vasile Grozavu //
Capitala. – 2005. – 6 ian. – P. 3.

252. Krapivka, Jgor. Igor Krapivka : Problema resubordonării Spitalului de


Urgenţă ţine de dreptul patrimonial-economic, şi nu de politică : [interviu cu
vicepreş. Comisiei pentru buget, economie, finanţe şi patrimoniu public local a
Consiliului Municipal Chişinău] / interviu realizat de Nadina Gheorghiţă // Capitala. –
2005. – 19 ian. – P. 6.

253. Lupu, Lidia. Prosperitatea raionului, în mâinile liderului : interviu cu L.


Lupu, preş. Consiliului raional Hânceşti // Moldova suverană. – 2005. – 28 ian.

254. Patraş, Valentina. Valentina Patraş : Obsesia mea este tânăra


generaţie : interviu cu primarul comunei Grătieşti / interviu realizat de Vasile
Grozavu // Capitala. – 2005. – 12 ian. – P. 5.

129
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

255. Smirnov, Eduard. Consiliul Municipal are nevoie de ziarul "Capitala" :


interviu cu E. Smirnov, consilier municipal din partea PCRM / a intervievat Daniel
Lachi // Capitala. – 2005. – 6 ian. – P. 4.

256. Urecheanu, Serafim. Serafim Urecheanu : Bugetul municipiului


Chişinău pentru anul 2005 este neechitabil : [art. primarului gen. al mun. Chişinău]
// Capitala. – 2005. – 19 ian. – P. 4-5; Capitala=Столица. – 2005. – 19 янв. – Р. 3.

257. Кодру, Ион. Полиция работает по обстановке, или Почему нель-


зя "дыхнуть" инспектору в лицо? : [интервью с нач. отдела орг., планирования
и связей с общественностью Упр. дорож. полиции И. Кодру] / записал Алексей
Школьников // Кишин. обозреватель. – 2005. – 20 янв. – Р. 1, 6.

258. Кучер, Артур. Артур Кучер : "Мы в ответе за жизнь и безопас-


ность людей" : [интервью с нач. муницип. дорож. полиции, Кишинэу] / вел ин-
тервью Петру Малеш // Capitala=Столица. – 2005. – 22 янв. – Р. 6.

259. Панчук, Василий. Василий Панчук : "Cвои обязательства перед


людьми мы выполним" : [интервью с примаром мун. Бэлць] / интервью взяла
Майя Ионко // Кишин. новости. – 2005. – 28 янв. – Р. 1, 6.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
260. Barrett, Jon. Moldova trebuie să ofere o şansă europeană pentru
copiii în dificultate : [interviu cu J. Barrett, liderul proiectului "Consolidarea
capacităţii în reforma politicii sociale" din partea Uniunii Europene] / interviu realizat
de către Diana Lungu // Moldova suverană. – 2005. – 28 ian.

368 Asigurări
261. Чертан, Серджиу. Надежное страхование "Sigur-Asigur" : интер-
вью с гл. менеджером страхов. компании "Sigur-Asigur" С. Чертан / записала
Людмила Шимановская; фот. Марины Кузьмич // Деловая газета. – 2005. – 26
янв. – Р. 7.

262. Чертан, Сержиу. Страховая компания "Sigur-Asigur" / Сержиу


Чертан // Экон. обозрение. – 2005. – 14 янв. – Р. 16.
130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 317)

369 Asigurări sociale


263. Ilieş, Constantin. Tăinuind veniturile, patronii subminează bugetul... :
interviu cu C. Ilieş, dir. Casei teritoriale Buiucani de asigurări sociale / a intervievat
Ion Bătrînu // Moldova suverană. – 2005. – 20 ian.

264. Ревенко, Валериан. С этим государством можно иметь дело :


[интервью с министром труда и соц. защиты В. Ревенко] / вопросы задавала
Наталья Дубина; фот. Марины Шимановской // Деловая газета. – 2005. – 19
янв. – Р. 8.
(Vezi de asemenea Nr 165)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
265. Dorimedont (episcop). Educaţia cu credinţă, prin credinţă şi pentru
credinţă : [dialog cu Dorimedont, episcop] / interlocutor : Virgil Mîndîcanu // Făclia. –
2005. – 22, 29 ian. – P. 6.

266. Republica Moldova. Parlamentul. (2001-2005). Lege privind


completarea articolului 53 din Legea Învăţământului nr. 547-XIII din 21 iul. 1995 :
[nr. 418-XV din 16 dec. 2004] // Făclia. – 2005. – 22 ian. – P. 8.

267. Мелека, Ана. Владимир Воронин : "Экономя на просвещении,


Молдова рискует отстать в развитии" : [по материалам спец. заседания со-
зван. гл. государства, Кишинэу, 14 янв. 2005] / Ана Мелека // Независимая
Молдова. – 2005. – 18 янв.

371 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


268. Baban, Valeriu. Mereu în frământul cercetării : [interviu cu V. Baban,
şef al Centrului Metodic al Dir. Învăţământ, raionul Cahul] / consemnare : Valentina
Stoica // Făclia. – 2005. – 1 ian. – P. 7.

269. Burduja, Raisa. Există un conflict real între generaţii ? : [ora de


dirigenţie în cl. a VIII-a] / Raisa Burduja // Făclia. – 2005. – 29 ian. – P. 4.
131
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

270. Dandara, Viorel. Creşterea prestigiului cadrului didactic-factor


esenţial al calităţii : [dialog cu V. Dandara, şeful Dir. gen. Învăţământ, Tineret şi
Sport, Râşcani] / interviu de Raia Rogac // Făclia. – 2005. – 29 ian. – P. 1, 7.

271. Frunză, Eugeniu. Pe unde semiflămânzi, pe unde prost îmbrăcaţi, ei


apar zilnic în faţa noastră : [şc. şi învăţătorii cu ochii elevului] / Eugeniu Frunză //
Făclia. – 2005. – 1 ian. – P. 7.

272. Iachim, Ion. Prinţese şi prinţişori la Cuhneşti : [activitatea Liceului din


satul Cuhneşti, raionul Glodeni] / Ion Iachim // Ora satului. – 2005. – Ian. (Nr 2). –
P. 14.

273. Iovcev, Ion. Luni, începe noul an şcolar! : [interviu cu I. Iovcev, dir.
Liceului "Lucian Blaga" din Tiraspol] / interviu realizat de Raisa Lozinschi // Jurnal
de Chişinău. – 2005. – 14 ian. – P. 4.

274. Manţoc, Iustina. Temă inepuizabilă, ca şi lumea interioară a omului :


[necesitatea psihologului şcolar] / Iustina Manţoc // Făclia. – 2005. – 22 ian. – P. 5.

275. Mătrăgună, Eudochia. Este oare nevoie de ora de dirigenţie? /


Eudochia Mătrăgună // Făclia. – 2005. – 1 ian. – P. 3.

276. Moloşnic, Natalia. Familia şi societatea – prin prisma orelor de clasă


/ Natalia Moloşnic // Făclia. – 2005. – 29 ian. – P. 7.

277. Munteanu, C. Administrarea evaluării curente a rezultatelor şcolare la


nivel de unitate şcolară / C. Munteanu // Făclia. – 2005. – 1 ian. – P. 3.

278. Petrov, Parascovia. Orice obiectiv managerial trebuie să aibă o


unitate de măsură : [dialog cu P. Petrov, şefa Dir. gen. Învăţământ, Tineret şi Sport,
Basarabeasca] / interviu de Raia Rogac // Făclia. – 2005. – 22 ian. – P. 1, 7.

279. Rotaru, Svetlana. Învăţarea prin cooperare : avantaje şi perspective :


[în invăţ. preuniv.] / Svetlana Rotaru // Săptămîna. – 2005. – 14 ian. – P. 19.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

280. Savin, Valentina. Politeţea – bunătate, respect, omenie şi toleranţă :


proiect didactic al orei de dirigenţie în cl. a XI-a / Valentina Savin // Făclia. – 2005. –
22 ian. – P. 3.
281. Smîntînă, Aliona. Eu şi colectivul : probleme şi soluţii : [ora de
dirigenţie] / Aliona Smîntînă // Făclia. – 2005. – 29 ian. – P. 4.

282. Stoica, Valentina. Ora opţională : cum o predăm? / Valentina Stoica


// Făclia. – 2005. – 22 ian. – P. 1-2.

283. Гуцу, Владимир. Болонский процесс начинается в лицеях : [ин-


тервью с чл. Ассамблеи Акад. наук Молдовы В. Гуцу, дир. рус. теорет. лицея
им. А. С. Пушкина Лидией Шутка, дир. теорет. лицея им. Д. Кантемира Альби-
ной Камыниной мун. Кишинэу] / записала Евгения Амамбаева // Экон. обозре-
ние. – 2005. – 21 янв. – Р. 17.

284. Шутка, Л. Менеджмент управления развитием педагогического и


ученического коллективов : (из опыта работы администрации теорет. лицея
им. А. С. Пушкина, мун. Кишинэу) / Л. Шутка, О. Абрамова, Л. Ивасюк, … //
Făclia. – 2005. – 29 ian. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 46, 302)

372.3/.4 Activităţi preşcolare. Primele lecţii de citire


285. Popescu, Zinaida. Oportunităţi pentru scrierea liberă – freewriting în
ciclul primar / Zinaida Popescu // Făclia. – 2005. – 22 ian. – P. 5.

372.8 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


286. Bîzgu, Elena. Harta la lecţia de istorie / Elena Bîzgu // Făclia. – 2005.
– 22 ian. – P. 4.

287. Boroda, Natalia. Lucrare Semestrială la Istoria Universală, clasa a X-


a / Natalia Boroda // Făclia. – 2005. – 29 ian. – P. 4.

288. Chiruţa, Parascovia. Matricea de specificaţii – un măsurariu al


obiectivităţii : [utilizarea testelor de evaluare] / Parascovia Chiruţa, Anastasia
Tambur // Făclia. – 2005. – 22 ian. – P. 4.

133
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

289. Goncharova, Tamara. Country Study : the UK and the USA / Tamara
Goncharova // Făclia. – 2005. – 29 ian. – P. 5.

290. Popescu, Zinaida. Dezvoltarea gândirii critice prin intermediul tehnicii


"Găsiţi cuvântul-ţintă" / Zinaida Popescu // Făclia. – 2005. – 29 ian. – P. 6.

291. Porumbrica, Maia. Rebusuri la matematică / Maia Porumbrică //


Făclia. – 2005. – 1 ian. – P. 6.

292. Untilova, Zinaida. Jocul didactic – metodă de evaluare / Zinaida


Untilova // Făclia. – 2005. – 22 ian. – P. 5.

293. Бырлэдяну, Людмила. Нестандартный урок – форма активиза-


ции учащихся / Людмила Бырлэдяну // Făclia. – 2005. – 22 ian. – P. 3.

374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii


294. Stoica, Valentina. "Aici deprindem iubirea pentru întreaga omenire" :
[activitatea Centrului de Creaţie a Copiilor "Universul", comuna Zîrneşti, raionul
Cahul] / Valentina Stoica // Făclia. – 2005. – 1 ian. – P. 1-2.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


295. Batîr, Dumitru. Haralambie Vasiliu – promotor al învăţămîntului
agronomic superior din Moldova : (125 de ani de la naştere) / Dumitru Batîr //
Moldova suverană. – 2005. – 18 ian.

296. Boguş, Boris. Boris Boguş la 50 de ani : [interviu cu prof. univ.] / a


dialogat Liubomir Madan // Sport plus. – 2005. – 11 ian. – P. 2.

297. Grosu, Mihai. Procesul de la Bologna va permite unificarea


sistemului educaţional naţional cu cel european : [interviu cu M. Grosu, prorector al
Univ. Pedagogice de Stat "Ion Creangă"] / consemnare : Diana Bărbuţă // Capitala.
– 2005. – 26 ian. – P. 5.

298. Jitaru, Valentin. Bon anniversaire, monsieur le professeur! : [Ivan


Smirnov, şef Catedră Filologie Franceză a Univ. de Stat "A. Russo", Bălţi] / Valentin
Jitaru // Făclia. – 2005. – 22 ian. – P. 6.
134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

299. Josanu, Efim. Mulţi ani, prietene! : [Boris Boguş, prof. univ., antrenor
emerit] / Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2005. – 6 ian. – P. 3.

300. Manolachi, Veaceslav. Milioanele au fost salvate : [despre


construcţia blocurilor de studii ale Inst. Naţ. de Educaţie Fizică şi Sport : interviu cu
rectorul V. Manolachi] / consemnare : Vasile Odoleanu // Moldova suverană. –
2005. – 18 ian.

301. Reabţov, Gheorghe. 50 de trandafiri pentru Valeriu Dorogan :


[prorector pentru cercetare şt. la Univ. Teh. din Moldova] / Gheorghe Reabţov // Lit.
şi arta. – 2005. – 13 ian. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 308)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


391/395 Etnografie
391/395(=135.1) Etnografia poporului român
302. Buta, Paul. Paul Buta : "Mă bucur enorm că tinerii nu se mai duc la
colindat în blugi şi cu şapcă" : [interviu cu meşterul popular : republ. din "Formula
AS"] / interviu de Cătălin Manole // Gazeta românească. – 2005. – 17 ian. – P. 14.

303. Osadci, Raisa. Câte sărbători avem : [tradiţii şi obiceiuri] / Raisa


Osadci // Accente libere. – 2005. – 27 ian. – P. 5.

304. Osadci, Raisa. Ritmurile timpului : [tradiţii şi obiceiuri ale sărbătorilor


de iarnă] / Raisa Osadci // Accente libere. – 2005. – 3 ian. – P. 5.

396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor


305. Mîndîcanu, Ala. "Nu exclud, în viitor, apariţia unui nou partid de
femei" : [interviu cu A. Mîndîcanu, preş. Consiliului Naţ. al Femeilor] / consemnare :
Octavian Sergentu // Glasul naţiunii. – 2005. – 20 ian. – P. 1-2.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
504(478) Ecologia în Republica Moldova
135
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

306. Căldăruş, Valentina. Lacul Beleu în pericol de dispariţie : [aspecte


ecologice] / Valentina Căldăruş, Pintilie Vladimir, Nicu Vrednic // Ora satului. –
2005. – Ian. (Nr 2). – P. 4.

307. Garaba, Vladimir. Poluanţii organici persistenţi. Mediul şi sănătatea :


(material inf. pentru Ora ecologică) / Vladimir Garaba, Andrei Isac, Valentin Pleşca
// Făclia. – 2005. – 29 ian. – P. 3.

308. Garaba, Vladimir. Starea sănătăţii populaţiei depinde şi de poluarea


mediului : [interviu cu V. Garaba, preş. Org. teritoriale Chişinău a Mişcării
Ecologiste din Moldova] / consemnare : Aneta Voitun // Moldova suverană. – 2005.
– 20 ian.

309. Gorbunenko, Piotr. Epopeea unui parc naţional : [necesitatea creării


Parcului Naţ. "Nistrul de Jos" : interviu cu P. Gorbunenko, preş. Soc. Ecologice
"Biotica"] / pentru conformitate : Delia Moraru // Natura. – 2005. – Ian. (Nr 1). – P. 3.

310. Saulea, Andrei. Păstrez cu sfinţenie şi drag icoana baştinei : [relaţia


dintre om şi natură : interviu cu A. Saulea, dr. hab. în şt. medicale] / consemnare :
Gheorghe Doni // Natura. – 2005. – Ian. (Nr 1). – P. 7.

311. Дигорец, Антон. Вода колодезная, небезопасная… : [экол. ас-


пекты] / Антон Дигорец // Молд. ведомости. – 2005. – 28 янв. – Р. 3.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
312. Scorpan, Vasile. Vasile Scorpan : "S-ar putea să avem zone de
semideşert în sudul republicii" : [interviu cu managerul de proiect PNUD/GEP
"Schimbarea climei"] / consemnare : Natalia Hadârcă // Timpul de dimineaţă. –
2005. – 14 ian. – P. 18.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
313. Bulhac, Ion. Savant şi pedagog de vocaţie : prof. Petru Tarhon la 75
de ani / Ion Bulhac // Lit. şi arta. – 2005. – 13 ian. – P. 7.
136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
314. Abovskaya, Oxana. Responsabilitatea pentru sănătatea populaţiei
revine întregii societăţi : [interviu cu O. Abovskaya, managerul proiectului Uniunii
Europene "Promovarea sănătăţii şi profilaxia maladiilor"] / pentru conformitate :
Ovidiu Cernea // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 28 ian. – P. 5.

315. Ciobanu, Gheorghe. "Astăzi nu există nici o capitală a lumii care să


fie privată de propriile servicii de urgenţă" : [interviu cu Gh. Ciobanu, dir. Spitalului
Clinic Municipal de Urgenţă] / consemnare : Mariana Raţă // Opinia. – 2005. – 25-
31 ian. – P. 1, 5.

316. Cuzuioc, Ion. O pasiune durabilă : [medicul şi poetul Constantin


Andriuţă] / Ion Cuzuioc // Lit. şi arta. – 2005. – 13 ian. – P. 8

317. Tafuni, Nicolae. Nicolae Tafuni : Atâta timp cât în practica


asigurărilor obligatorii de sănătate nu se va implica întreaga societate, succesul se
va lăsa aşteptat : [interviu cu dir. Agenţiei Teritoriale Chişinău a CNAM] / interviu
realizat de Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 22 ian. – P. 4.

318. Ţurcanu, Ghenadie. Medicamente compensate pentru tratamentul


hipertensiunii arteriale şi a insuficienţei cardiovasculare : interviu cu Gh. Ţurcanu,
şeful Dir. asistenţă medicală primară şi urgentă a Min. Sănătăţii / a intervievat
Aneta Voitun // Moldova suverană. – 2005. – 12 ian.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


319. Парий, Борис. Паспорт для лекарства : [интервью с дир. Нац. ин-
та фармакологии Б. Парий] / записала Валентина Чернятинская // Мегаполис.
– 2005. – 25 янв. – Р. 6.

320. Сафта, Владимир. Лекарство от высоких цен : цены на фармац.


рынке : [интервью с зам. дир. Нац. ин-та фармации В. Сафта] / записала Яна
Полонская // Tetis info. – 2005. – Февр.

137
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

321. Чуботару, Ион. Процветание обязывает : [интервью с предста-


вителем компании Berlin-Chemic/Menarini в Молдове И. Чуботару] / записала
Алиса Войнович // Tetis info. – 2005. – Февр.

615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.


Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
322. Буга, Мирча. Новость года : рецепт по страховке : [интервью с
перв. зам. дир. Нац. мед. страхов. компании М. Буга] / записала Светлана Ви-
ноградова // Tetis info. – 2005. – Февр.

616 Patologie. Medicină clinică


616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
323. Tucan, Alexandru. Zâmbet sănătos numai la SRL "Zîmbet-32" :
[centrul stomatologic : interviu cu A. Tucan, dir. SRL "Zîmbet-32"] // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 11 ian. – P. 12.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


324. Гудумак, Ева. "Моя партия – медицина" : зачем ученый приходит
к власти : [интервью с дир. Науч.-практ. нац. центра детской хирургии им. Н.
Георгиу Е. Гудумак] / интервью взяла Майя Ионко // Кишин. новости. – 2005. –
14 янв.– Р. 3.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
325. Ibarra, Ignacio. Ignacio Ibarra părăseşte Moldova : [interviu cu fostul
preş. al Grupului "Union Fenosa" în Moldova] / consemnare : Raisa Lozinschi //
Jurnal de Chişinău. – 2005. – 18 ian. – P. 4.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
326. Stasiev, Grigore. Pământul, un crez de o viaţă : [75 de ani de la
naşterea academicianului, pedologului Andrei Ursu] / Grigore Statsiev // Natura. –
2005. – Ian. (Nr 1). – P. 5.

634.8 Viticultură
(Vezi Nr 170)

635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat


327. Crîşmaru, Valentin. Producerea culturilor leguminoase pentru boabe
în Moldova / Valentin Crîşmaru, Alexei Arseni // Moldova suverană. – 2005. – 13
ian.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
328. Dascăl, Bogdan. Bogdan Dascăl – bărbatul care zîmbeşte de
dimineaţă : [interviu cu prezentatorul emisiunii "Bună Dimineaţa", TVM] //
Săptămîna. – 2005. – 7 ian. – P. 27.

329. Partidul Social-Democrat din Moldova. TVM continuă să servească


partidul de guvernământ : declaraţia PSDM cu privire la campania de dezinformare
a opiniei publice // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 7 ian. – P. 7.

330. Tăbîrţă, Iurie. Libertatea pieţei stimulează transformările ce se


produc pe segmentele ei : interviu acordat de Iu. Tăbîrţă, dir. Agenţiei Naţ. pentru
Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică // Săptămîna. – 2005. – 7 ian. – P.
6, 26.

331. Тэбырцэ, Юрие. Юрие Тэбырцэ : "Либерализация рынка стиму-


лирует происходящие на нем преобразования" : интервью дир. Нац. агентства
139
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

по реглементированию в обл. электросвязи и информатики / беседовал Ана-


тол Барбей // Независимая Молдова. – 2005. – 11 янв.
(Vezi de asemenea Nr 86, 183, 219)

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
332. Rammos, Georgios. Grecia de peste drum : [interviu cu G. Rammos,
reprezentantul companiei de transport "Olimpic Lines"] / interviu realizat de Rodica
Socolov // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 6 ian. – P. 12.

656.7 Transport aerian


333. Мруг, Виталий. "Гражданская авиация – зеркало экономических
преобразований страны" : [интервью с генер. дир. Гос. Администрации граж-
дан. авиации В. Мруг] / записала Людмила Шимановская; фот. Марины Кузь-
мич // Деловая газета. – 2005. – 19 янв. – Р. 7.

656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor


334. Grecov, Iuri. Iuri Grecov : "Am schiţat nişte creionări la portretul
(ne)cunoscutului Eminescu" : [colecţii filatelice : interviu cu scriitorul] / consemnare :
Silvia Bogdănaş // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 14 ian. – P. 20.

335. Pavlov, Vitalie. Scopul nostru – stabilitate şi clienţi mulţumiţi :


interviul dir. gen. al Î. S. "Poşta Moldovei" V. Pavlov / consemnare : Artiom Ignatov
// Moldova suverană. – 2005. – 27 ian.

336. Павлов, Виталие. Наша цель – стабильность и удовлетворен-


ные клиенты : интервью Генер. дир. Гос. предприятия "Poşta Moldovei" В. Пав-
лова / записал Артем Игнатов // Независимая Молдова. – 2005. – 25 янв. – Р.
2-3.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


337. Cojocaru, Natalia. Alegerile cu telecomanda în mână : [cu privire la
timpul de antenă al campaniei electorale la radio şi TV] / Natalia Cojocaru // Timpul
de dimineaţă. – 2005. – 7 ian. – P. 4.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
338. Bejan, Valerian. Vinurile "Noroc" pentru oameni cu noroc : interviu cu
V. Bejan, dir. Soc. pe Acţiuni "Noroc", satul Mândreşti, Teleneşti // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 18 ian. – P. 12-13.

339. Găină, Boris. Complexul vitivinicol al Moldovei : prezent şi


perspective : [art. membrului cor. al Acad. de Şt. din Moldova] / Boris Găină //
Moldova suverană. – 2005. – 11 ian.

340. Olaru, Constantin. ÎM "Vismos" SA – calitatea profesioniştilor :


[interviu cu C. Olaru, dir. gen. al întrepr. mixte Combinatul de Vinuri Spumante şi de
Marcă din Chişinău, "Vismos" SA] / pentru conformitate : Cristina Marian // Curierul
vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 25 ian. – P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 170)

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


685 Curelărie. Încălţăminte. Mănuşi. Articole pentru călătorii, sport, jocuri şi altele
341. Lica, Maria. SA "Romaniţa" – un lider al businessului din Hânceşti :
[despre fabrica de încălţăminte : interviu cu M. Lica, dir. al Soc. de Acţiuni
"Romaniţa"] / consemnare : Cătălin Stoicovici // Moldova suverană. – 2005. – 28
ian.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE.


TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor
342. Cerescu, Leonid. Ca o gură de oxigen, grandiosul proiect : [proiectul
"Prospera" un rol hotărâtor în dezvoltarea industriei de construcţie-montaj : dialog
cu L. Cerescu, dir. gen. al Într. "Monolit" SA] / a dialogat Ion Bătrînu // Moldova
suverană. – 2005. – 6 ian.

141
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ.
URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
343. Золотков, Анатолий. Нужен ли Кишиневу город-спутник? : [ст.
генер. дир. Респ. центра н.-и. и нормирования в стр-ве "Cercon"] / Анатолий
Золотков // Экон. обозрение. – 2005. – 28 янв. – Р. 18.

73 ARTE PLASTICE
344. Canaşin, Iurii. Cu steaua lui în inimă şi cuget : [poetul Mihai
Eminescu în creaţia sculptorului : interviu cu Iu. Canaşin] / dialog de Raisa
Homenco // Capitala. – 2005. – 15 ian. – P. 5; Capitala = Столица. – 2005. – 15
янв. – Р. 5.

345. Colesnic, Iurie. Necunoscutul de lângă noi : [sculptoriţa Claudia


Cobizev (1905-1995)] / Iurie Colesnic // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 7 ian. – P.
17.

346. Moţoc, Radu. Prima statuie a lui Eminescu : [opera sculptorului M.


Georgescu] / Radu Moţoc // Ora satului. – 2005. – Ian. (Nr 1). – P. 15.

347. Verdianu, Dumitru. "Circul mereu între Petersburg, Viena şi


Chişinău" : interviu cu sculptorul D. Verdianu / interviu realizat de Rodica Mahu //
Jurnal de Chişinău. – 2005. – 28 ian. – P. 10.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


348. Ciobanu, Dana. Înfrăţit cu frumosul : [creaţia pictorului Andrei
Mudrea] / Dana Ciobanu // Lit. şi arta. – 2005. – 6 ian. – P. 8.

349. Colesnic, Iurie. A da Cezarului... : [pe marginea cărţii "Aurel David,


timpul, artistul şi opera" de Gheorghe Vrabie, Ch., 2004] / Iurie Colesnic // Ora
satului. – 2005. – Ian.(Nr 2). – P. 15.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

350. Filip, Irina. Irina Filip : "Oamenii dragi pe care i-am pierdut continuă
să trăiască în visele mele" : [interviu cu artistul plastic] / consemnare : Irina Nechit //
Opinia. – 2005. – 11-17 ian. – P. 6.

351. Oserdciuk, Evghenii. Evghenii Oserdciuc : Pâinea mea nu e pe


gustul fiului : [interviu cu pictorul] / dialog susţinut de Raisa Homenko // Capitala. –
2005. – 22 ian. – P. 8; Capitala = Столица. – 2005. – 22 янв. – Р. 5.

352. Platon, Iurie. "Sunt propriu-mi şofer, hamal şi manager" : interviu cu


artistul plastic Iu. Platon / interviu realizat de Rodica Mahu // Jurnal de Chişinău. –
2005. – 6 ian. – P. 11.

353. Popa, Iulius. Pastişa, benefică lui Eminescu, " ...căci paharul este
băut" : (pe marginea monogr.-album "Aurel David : timpul, artistul şi opera" de
Gheorghe Vrabie, Ch., 2004) / Iulius Popa // Lit. şi arta. – 2005. – 13 ian. – P. 5.

354. Popescu, Leonid. Ca o lecţie a vieţii, calea artistului Gheorghe


Munteanu / Leonid Popescu // Lit. şi arta. – 2005. – 6 ian. – P. 7.

355. Popescu, Leonid. Toamna se numără culorile pe paletă : [expoziţia


de artă plastică "Autumnala 2004"] / Leonid Popescu // Lit. şi arta. – 2005. – 20 ian.
– P. 7.

356. Zabulica-Diordiev, Violeta. Violeta Zabulica-Diordiev : "Am luat un


premiu valoros la un Salon de Carte doar cu trei zile înainte de a o naşte pe fetiţa
mea" : [interviu cu pictorul ilustraţiilor de carte] / consemnare : Irina Nechit // Opinia.
– 2005. – 18 ian. – P. 6.
78 MUZICĂ
357. Bertzi, Ducu. Dor de ducă cu Ducu Bertzi : [interviu cu interpretul de
muz. folk] / consemnare : Dinu Rusu // Natura. – 2005. – Ian. (Nr 1). – P. 6.

358. Bertzi, Ducu. "Nu am făcut niciodată rabat de la calitate" : [interviu cu


D. Bertzi, interpret român] / interviu realizat de Rodica Mahu // Jurnal de Chişinău. –
2005. – 11 ian. – P. 2.

143
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

359. Buruiană, Victor. "Orice gen de muzică este politic" : [interviu cu V.


Buruiană, cantautor] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 19
ian.

360. Macovei, Ion. Macovei Ion : Durut mi-e drag Enescu... : [interviu cu
compozitorul] / a intervievat Claudia Partole // Lit. şi arta. – 2005. – 13 ian. – P. 7.

361. Mitriuc, Stela. Stela Mitriuc : Am acumulat atât cât să pot da şi altora
: [interviu cu interpreta] / dialog susţinut de Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2005. –
26 ian. – P. 7.

362. Munteanu, Nătăliţa. Nătăliţa Munteanu, o voce care dă savoare


doinei şi baladei româneşti : [interviu cu interpreta de muz. populară] / consemnare
: Maria Mocanu // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 5 ian.

363. Neniţă, Mihai. "Lucrurile frumoase se fac cu drag şi cu o investiţie


spirituală" : interviu cu violonistul M. Neniţă / interviu realizat de Rodica Mahu //
Jurnal de Chişinău. – 2005. – 25 ian. – P. 10.

364. Stratan, Pavel. "Am venit acasă. În Bucureşti îs în vizită!" : [interviu


cu P. Stratan, interpret din Rep. Moldova] / interviu realizat de Rodica Mahu //
Jurnal de Chişinău. – 2005. – 14 ian. – P. 10; Jurnal de acasă. – 2005. – 21 ian. –
P. 12.

365. Москович, Константин. Самый везучий наист : [интервью с наи-


стом К. Москович] / записала Алена Пырэу // Мегаполис. – 2005. – 25 янв. – Р.
14.
366. Пожар, Сергей. Не только фамилия обязывает : [композитор
Дмитрий Гагауз] / Сергей Пожар // Независимая Молдова. – 2005. – 13 янв.

367. Самоилэ, Александр. Ждем, очень ждем вас, маэстро… : [ин-


тервью с дирижером А. Самоилэ] / записала Раиса Казакова // Деловая газета.
– 2005. – 19 янв. – Р. 12.

368. Сливенко, Нелли. Свет пречистый, меня осветли! : [о солистке


эстрад.-симфон. оркестра М-ва юстиции Елены Tер] / Нелли Сливенко // Ки-
шин. новости. – 2005. – 14 янв. – Р. 6.
144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
369. Jereghi, Valeriu. Valeriu Jereghi : "Actorii moldoveni au un potenţial
cinematografic foarte mare" : [interviu cu regizorul moldovean] / consemnare : Silvia
Bogdănaş // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 28 ian. – P. 14.

370. Olărescu, Dumitru. Sentimentul istoriei şi ecranul (2) : [chipul lui


Ştefan cel Mare în arta cinematografica mold.] / Dumitru Olărescu // Lit. şi arta. –
2005. – 6 ian. – P. 7. – Art.1 : 25 noiemb. 2004.

371. Андон, Виктор. Возвращение "Ляны" : [ист. cоздания


кинокомедии] / Виктор Андон // Независимая Молдова. – 2005. – 29 янв. – Р.
20.

372. Мардарь, Аврам. И "Лучафэрул" увидел свет! : [из ист. создания


фильма о М. Эминеску : интервью с ред. фильма А. Мардарь] / вел интервью
Виктор Андон // Capitala = Столица. – 2005. – 15 янв. – Р. 5.

792 Teatru. Artă scenică


373. Diaconu, Mircea. Mircea Diaconu : "Cred că orice om e marcat
definitiv de copilărie" : [interviu cu actorul teatrului "Notarra" : republ. din "Formula
AS"] // Gazeta românească. – 2005. – 31 ian. – P. 13.

374. Eugeniu Ureche : [actor (1917-2005) : necrolog] // Moldova suverană.


– 2005. – 28 ian. – Semnat : Vladimir Voronin, Eugenia Ostapciuc, Vasile Tarlev, ...
.

375. Hadârcă, Petru. Petru Hadârcă demisionează de la naţional :


[scrisoarea actorului către dir. gen. al Teatrului Naţ. "Mihai Eminescu"] // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 7 ian. – P. 17.

376. Ilie Todorov : [actor şi regizor (1936-2005) : necrolog] // Moldova


suverană. – 2005. – 14 ian. – Semnat : Veaceslav Madan, Petru Baracci, Victoria
Melnic, ...

145
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

377. Jucov, Titus. Planeta de rouă a veşniciei : [interviu cu T. Jucov, dir.


artistic al Teatrului Republican de Păpuşi "Licurici"] / consemnare : Tamara Lupuşor
// Vocea poporului. – 2005. – 21 ian. – P. 6; Голос народа. – 2005. – 21 янв. – Р.
6.

378. Paveliu, Răzvan. "Nu accept să fiu condus de oameni proşti" :


[interviu cu R. Paveliu, actor] / consemnare : Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. –
2005. – 31 ian.

379. Pelin, Pavel. Ilie Todorov : [in memoriam actorului şi regizorului] /


Pavel Pelin // Glasul naţiunii. – 2005. – 20 ian. – P. 7.

380. Pittiş, Florian. "Cuvântul rostit e magie" : interviu cu actorul F. Pittiş /


interviu realizat de Rodica Mahu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 18 ian. – P.2.

381. Prepeliţă, Andrei. Moş Crăciun vine dacă i se plăteşte : [interviu cu


A. Prepeliţă, dir. adjunct al Teatrului de Păpuşi "Licurici"] / a dialogat Ana Moraru //
Accente libere. – 2005. – 13 ian. – P. 5.

382. Roibu, Nicolae. Vitalie Poclitaru, înger şi demon în scenă : [70 de ani
de la naşterea fondatorului baletului în Rep. Moldova] / Nicolae Roibu // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 14 ian. – P. 19.

383. Şvitchi, Ion-Gheorghe. Verticalitate : [omul de teatru Victor Gherlac


la 90 de ani de la naştere] / Ion-Gheorghe Şvitchi // Capitala. – 2005. – 19 ian. – P.
8; Capitala = Столица. – 2005. – 19 янв. – Р. 5.

384. Todorov, Ilie. Un Todorov al demnităţii noastre : [interviu cu regizorul


şi actorul I. Todorov, realizat în iul. 2002] / consemnare : Liliana Popuşoi // Flux :
ed. de vineri. – 2005. – 21 ian. – P. 7.

385. Ureche, Eugeniu. "Dumnezeu mi-a dăruit talente cu duiumul" :


interviu cu actorul E. Ureche / interviu realizat de Rodica Mahu // Săptămîna. –
2005. – 21 ian. – P. 10.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

386. Vartic, Andrei. Introducere la sistemul lui Todorov : [in memoriam


actorului şi regizorului Ilie Todorov] / Andrei Vartic // Jurnal de Chişinău. – 2005. –
28 ian. – P. 10.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


387. Гогу, Валентин. Здесь уживаются политика с искусством : [ин-
тервью с генер. дир. "Молдкончерта" В. Гогу] / записал Михаил Дрейзлер //
Независимая Молдова. – 2005. – 27 янв.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


388. Calendarul sportiv 2005 // Sport plus. – 2005. – 11 ian. – P. 6-7.

389. Caras, Galina. Galina Caras : "Statul trebuie să fie sponsorul nostru!"
: [interviu cu preş. Federaţiei de Gimnastică Sportivă] / consemnare : Anastasia
Gâncea // Sport plus. – 2005. – 18 ian. – P. 4.

390. Ciobanu, Pavel. Pavel Ciobanu : "Pasulko va pleca după meciul cu


Norvegia" : [interviu cu preş. Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal] / consemnare :
Valeriu Cazacu // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 28 ian. – P. 8.

391. Juravschi, Nicolae. Pentru Beijing trebuie învăţate bine lecţiile de la


Atena : [interviu cu N. Juravschi, preş. Comitetului Naţ. Olimpic] / consemnare :
Vasile Odoleanu // Moldova suverană. – 2005. – 11 ian.

392. Teslev, Anatol. Anatol Teslev : "Doresc o schimbare în fotbalul


moldovenesc" : interviu cu candidatul la funcţia de preş. al Federaţiei Moldoveneşti
de Fotbal // Opinia. – 2005. – 25-31 ian. – P. 5.

393. Teslev, Anatol. Anatol Teslev : "Vin cu schimbarea întru binele


fotbalului" : [interviu cu antrenorul emerit] / interviu realizat de Petru Poiată // Glasul
naţiunii. – 2005. – 20 ian. – P. 9.

394. Teslev, Anatol. Fotbalul are nevoie de schimbare : [interviu cu A.


Teslev, pretendent la funcţia de preş. al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal] / a
dialogat Vasile Vătămăniţă // Moldova suverană. – 2005. – 26 ian.

147
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

395. Молдован, Олег. Век хорошего стрелка долог! : [интервью с


молд. стрелком О. Молдован] / записала Лидия Бенедиковская // Независимая
Молдова. – 2005. – 6 янв. – Р. 22.

396. Спиридон, Александр. В Молдове дети играют на асфальте :


[интервью с бывш. наставником сборной Молдовы по футболу А. Спиридон] /
записал Андрей Сырбу // Молд. ведомости. – 2005. – 21 янв. – Р. 6.

397. Теслев, Анатолий. Анатолий Теслев : "Отечественному футболу


не хватает единства" : [интервью с засл. тренером Молдовы ] / записал Эду-
ард Чобану // Молд. ведомости. – 2005. – 28 янв. – Р.6.

398. Теслев, Анатолий. Анатолий Теслев : "Футбол нуждается в пе-


ременах…" : [по материалам пресс-конф. с участием кандидата на пост пре-
зидента Федерации футбола Молдовы] / записал Эдуард Чобану // Молд. ве-
домости. – 2005. – 14 янв. – Р. 8.

399. Теслев, Анатолий. Анатолий Теслев : "Я не мыслю себя без


футбола" : интервью с футболистом, мастером спорта СССР / беседу вел
Петру Малеш // Capitala=Столица. – 2005. – 26 янв. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 294)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
400. Cenuşă, Alexei. "Să-i luminăm pe toţi cu lumina dreaptă" : [pe
marginea culegerii în două vol. "Probleme de lingvistică generală şi romanică",
USM, 2003] / Alexei Cenuşă // Lit. şi arta. – 2005. – 20 ian. – P. 8.

401. Rusu, Tudor. Eugen Coşeriu, geniu al sec. XX, la un pahar de vorbă
: [in memoriam lingvistului] / Tudor Rusu // Făclia. – 2005. – 1 ian. – P. 4.

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
402. Ciocanu, Ion. Alegerea continuă : [pledoarie lb. române] / Ion
Ciocanu // Lit. şi arta. – 2005. – 27 ian. – P. 5.
148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

403. Gromov, Alexandru. Plus o doză de imaginaţie : [utilizarea corectă a


verbului] / Alexandru Gromov // Capitala. – 2005. – 12 ian. – P. 8.

404. Molea, Viorica. Contribuţie la "dezlegarea enigmelor" frazeologiei :


[pe marginea cărţii " Frazeologia limbii române" de Gh. Colţun, Ch., 2004] / Viorica
Molea // Făclia. – 2005. – 1 ian. – P. 5.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
405. Hemingway, Ernest. Bătrânul de lângă pod : [povestire] / Ernest
Hemingway // Ora satului. – 2005. – Ian. (Nr 2). – P. 15.

821.135.1 Literatură română


406. Barbu, Vasile. Ziua naşterii mele : [versuri] / Vasile Barbu // Lit. şi
arta. – 2005. – 27 ian. – P. 1.

407. Bălănescu, Florin. Rugă pentru Basarabia : [versuri] / Florin


Bălănescu // Lit. şi arta. – 2005. – 20 ian. – P. 6.

408. Blaga, Lucian. Aureolă : poem / Lucian Blaga // Opinia. – 2005. – 25-
31 ian. – P. 6.

409. Budai-Deleanu, Ion. Ţiganiada : (fragm.) / Ion Budai-Deleanu //


Florile dalbe. – 2005. – 27 ian. – P. 8.

410. Crăsescu, Victor. Santinela : [povestire] / Victor Crăsescu // Ora


satului. – 2005. – Ian. (Nr 1). – P. 15.

411. Drăghici, Marian. La capătul firului : [poem] / Marian Drăghici //


Opinia. – 2005. – 18 ian. – P. 6.

149
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

412. Eminescu, Mihai. Colinde, colinde! / Mihai Eminescu // Opinia. –


2005. – 11-17 ian. – P. 6.

413. Eminescu, Mihai. Doina : [versuri] / Mihai Eminescu // Natura. –


2005. – Ian. (Nr 1). – P. 8.

414. Eminescu, Mihai. Răsai asupra mea... : [versuri] / Mihai Eminescu //


Florile dalbe. – 2005. – 20 ian. – P. 7.

415. Eminescu, Mihai. Şedea Ştefan cel Mare în falnic tronul său; E un
popor! O limbă! Un singur dumnezeu : [fragm. postume] / Mihai Eminescu // Lit. şi
arta. – 2005. – 13 ian. – P. 1.

416. Eminescu, Mihai. Şi dacă...; Glossă; Odă; La steaua; Se bate miezul


nopţii...; Peste vârfuri : [versuri] / Mihai Eminescu // Florile dalbe. – 2005. – 13 ian. –
P. 8.

417. Ivănescu, Cezar. Doina (dorul de Moldova) : [versuri] / Cezar


Ivănescu // Lit. şi arta. – 2005. – 27 ian. – P. 6.

418. Micle, Veronica. Lacrimi : [versuri] / Veronica Micle // Ora satului. –


2005. – Ian. (Nr 1). – P. 15.

419. Negruzzi, Iacob. Autograf : [versuri] / Iacob Negruzzi // Ora satului. –


2005. – Ian.(Nr 2). – P. 15.

420. Sargeţiu, Octav. Cântec întru slava lui Eminescu : [versuri] / Octav
Sargeţiu // Lit. şi arta. – 2005. – 13 ian. – P. 5.

421. Ţurcanu, Horia. Amintiri despre Crăciun : [povestire : republ. din


"Formula AS"] / Horia Ţurcanu // Gazeta românească. – 2005. – 11 ian. – P. 14.

422. Vlăhuţă, Alexandru. Lui Eminescu : [versuri] / Alexandru Vlăhuţă //


Natura. – 2005. – Ian. (Nr 1). – P.1.

821.135.1.09 Critică şi istorie literară

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

423. Colesnic, Iurie. Un eveniment literar în Bălţiul interbelic : [o întâlnire


lit. cu scriitorul Cincinat Pavelescu (1872-1934)] / Iurie Colesnic // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 14 ian. – P. 21.

424. Moţoc, Radu. A fost un precursor, un pioner... : [Vasile Alexandrescu


Urechea, scriitor, filantrop (1834-1901)] / Radu Moţoc // Ora satului. – 2005. –
Ian.(Nr 2). – P. 16.

425. Vicol, Dragoş. Ion Ţăranu dincolo de apă şi foc : [pe marginea
romanului "Numai tinereţii i se iartă totul" de Ion Ţăranu] / Dragoş Vicol // Lit. şi arta.
– 2005. – 27 ian. – P. 5.

155 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu


426. Ababii, Petru S. Algoritm la integrala filosofică eminesciană : (pe
marginea cărţii lui M. Cimpoi "Spre un nou Eminescu") / Petru S. Ababii // Lit. şi
arta. – 2005. – 13 ian. – P. 4.

427. Cimpoi, Mihai. Eminescu este poetul şi filosoful unităţii naţionale în


toate manifestările acesteia / Mihai Cimpoi // Capitala. – 2005. – 15 ian. – P. 5.

428. Creangă, Mihai. "Purtând pe frunte-mi raza naţiunii mele" / Mihai


Creangă // Natura. – 2005. – Ian. (Nr 1). – P. 8.
429. Dabija, Nicolae. Asasinarea lui Eminescu / Nicolae Dabija // Lit. şi
arta. – 2005. – 13 ian. – P. 1.

430. Dinescu, Viorel. Sub zodia lui Eminescu : [pe marginea cărţii "Mihai
Eminescu (1889-1989)" de Ovidiu Vuia, ed. Coresi] / Viorel Dinescu // Lit. şi arta. –
2005. – 13 ian. – P. 4.

431. Dogra, Rajiv. Un gând-impresie despre Mihai Eminescu / Rajiv Dogra


// Lit. şi arta. – 2005. – 13 ian. – P. 4.

432. Doni, Gheorghe. Eminescu în destinul nostru / Gheorghe Doni //


Natura. – 2005. – Ian. (Nr 1). – P. 8.

433. Filip, Iulian. Drumuri... Îndrumări... Condrumeţi... / Iulian Filip // Lit. şi


arta. – 2005. – 20 ian. – P. 3.
151
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

434. Păsat, Dumitru. Poetul / Dumitru Păsat // Lit. şi arta. – 2005. – 13 ian.
– P. 8.

435. Radec, Leonid. O fire zbuciumată : [poetul Mihai Eminescu] / Leonid


Radec // Comunistul. – 2005. – 14 ian. – P. 11; Коммунист. – 2005. – 14 янв. – Р.
11.

436. Teodorescu, Filip. Omagiu artistic adus poetului nepereche. [spicuiri


din discursul Ambasadorului României F. Teodorescu // Jurnal de Chişinău. – 2005.
– 18 ian. – P. 15.

437. Иващиненко, Евгений. Звездный дождь в день рождения М.


Эминеску / Евгений Иващиненко // Независимая Молдова. – 2005. – 14 янв. –
Р. 18.
(Vezi de asemenea Nr 306, 339)

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


438. Bâlici, Gheorghe. Rugă; Iarna la bloc; Antidogmatică; Cum erau
provocaţi; Drepturi; Socratiană : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Lit. şi arta. – 2005.
– 27 ian. – P. 8.

439. Bivol, Efim. Unui leneş; Unui agramat; Lecţie de literatură :


[epigrame] / Efim Bivol // Florile dalbe. – 2005. – 1 ian. – P. 8.

440. Blănaru, Gheorghe. Recitindu-l pe Nastratin Hogea : [versuri] /


Gheorghe Blănaru // Florile dalbe. – 2005. – 20 ian. – P. 8.

441. Ciocoi, Gheorghe. Apă din fântâna de la poartă : [eseu] / Gheorghe


Ciocoi // Lit. şi arta. – 2005. – 6 ian. – P. 3.

442. Cojocaru, Sergiu. Jos comuniştii; Printre nobile poveţe; Fifa,


băsmăluţa sau punguţa; Noi : moldoveni, olteni, ardeleni, ...; Roma; Reguli
diplomatice; Sluji la stăpân : [satiricale] / Sergiu Cojocaru // Lit. şi arta. – 2005. – 27
ian. – P. 8.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

443. Dascăl, Valeria. În piele străină : jurnal vienez / Valeria Dascăl // Lit.
şi arta. – 2005. – 6 ian. – P. 8.

444. Dascăl, Valeria. Oamenii-regi : jurnal vienez / Valeria Dascăl // Lit. şi


arta. – 2005. – 13 ian. – P. 8.

445. Dascăl, Valeria. Pasageri pe aceeaşi rută : jurnal vienez / Valeria


Dascăl // Lit. şi arta. – 2005. – 27 ian. – P. 7.

446. Dascăl, Valeria. Replica : jurnal vienez / Valeria Dascăl // Lit. şi arta.
– 2005. – 20 ian. – P. 7.

447. Diordiev, Ion. Epigrame şi alte satiricale / Ion Diordiev // Făclia. –


2005. – 1 ian. – P. 8. – Cuprins : Unui brutal; Unui făţarnic; Unui afemeiat;
Testamentul fumătorului; Dialog; Unui răuvoitor; Sinceritate; Unui rău datornic.

448. Diviza, Ion. Cuplu de activişti : [epigramă] / Ion Diviza // Timpul de


dimineaţă. – 2005. – 14 ian. – P. 32.

449. Diviza, Ion. Paraepigrame / Ion Diviza // Lit. şi arta. – 2005. – 27 ian.
– P. 8.

450. Diviza, Ion. Poarta sărutului : [epigramă] / Ion Diviza // Timpul de


dimineaţă. – 2005. – 28 ian. – P. 32.

451. Diviza, Ion. Unui viitor deputat : [epigramă] / Ion Diviza // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 7 ian. – P. 32.

452. Drăgan, Grigore. Intuitivă; Vin alegerile...; Cu dinaintea înapoi :


[epigrame] / Grigore Drăgan // Lit. şi arta. – 2005. – 27 ian. – P. 8.

453. Esinencu, Nicolae. Înălţarea femeii : [versuri] / Nicolae Esinencu //


Săptămîna. – 2005. – 14 ian. – P. 26.

454. Esinencu, Nicolae. Viţă de vie : poem / Nicolae Esinencu // Lit. şi


arta. – 2005. – 20 ian. – P. 5.

153
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

455. Eţco, Diana. Am încercat să evadez din infinit; Vers de descântec;


Testament : [versuri] / Diana Eţco // Lit. şi arta. – 2005. – 27 ian. – P. 5.

456. Filip, Iulian. Aniversări, înmormântări : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi


arta. – 2005. – 6 ian. – P. 3.

457. Filip, Iulian. Duminicile primăverii anilor 1989, 2000 : [versuri] / Iulian
Filip // Lit. şi arta. – 2005. – 27 ian. – P. 3.

458. Filip, Iulian. Lecţiile nopţii : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2005.
– 13 ian. – P. 3.

459. Filip, Iulian. Mortul din pragul şcolii; Ghemul călăuză; Somnul de
dimineaţă; Violul; Uneori îţi vine să mori, şi nu-i corect; Scrisoare pierdută în
călimara plină cu lacrimi uscate; Şoferul şi Dumnezeu priveau în altă parte :
[povestiri] / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2005. – 27 ian. – P. 4.

460. Grama, Steliana. Dorul săniuţei : [versuri] / Steliana Grama // Florile


dalbe. – 2005. – 27 ian. – P. 4.

461. Grosu, Valeria. Iarnă circulară : [versuri] / Valeria Grosu // Florile


dalbe. – 2005. – 20 ian. – P. 1.

462. Mânăscurtă, Ioan. Moartea academicianului Haris : [povestire] / Ioan


Mânăscurtă // Accente libere. – 2005. – 13, 20 ian. – P. 5. – Contin. Începutul : 25
noiemb. 2004.

463. Marin, Boris. Cântec; Cântec duios : [versuri] / Boris Marin // Lit. şi
arta. – 2005. – 27 ian. – P. 3.

464. Meniuc, George. Peisaj : [versuri] / George Meniuc // Florile dalbe. –


2005. – 27 ian. – P. 1.

465. Morăraş, Mihai. Demnitatea-i întemeiată pe durere : [versuri] / Mihai


Morăraş // Lit. şi arta. – 2005. – 6 ian. – P. 5. – Cuprins : Colo sus, în munţi, la
Bucovina; Ciuleandra; Ploi de Bucovina; Leagăn tu, cel Eminescu...; Datul ţi-i,
precum ţi-i dat...; Nicicând modernizată, Dragostea!; Dumbrava Roşie, Leatul
154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2004...; Străină, cărăruia strămoşească; Paradoxu-n prejma noastră; Suspans;


Atlantida, noi? ; Estivală, clipa de nesomn; Chiar pe Dumnezeu, "modernizându-l"?
; Şi lacrima nu-i scut de apărare!

466. Nastasiu, Vasile. O sorcovă ca la Delavrancea : [povestire] / Vasile


Nastasiu // Florile dalbe. – 2005. – 1 ian. – P. 7.

467. Petrov-Guţu, Ana. Ave, mama! : [eseu] / Ana Petrov-Guţu // Lit. şi


arta. – 2005. – 13 ian. – P. 8.

468. Postolache, Gheorghe. O temă dificilă : [povestire] / Gheorghe


Postolache // Florile dalbe. – 2005. – 1 ian. – P. 8.

469. Proca, Ion. Flăcăul tomnatic din Prăpădita : [povestire] / Ion Proca //
Ora satului. – 2005. – Ian.(Nr 2). – P. 1.

470. Puică, Grigore. Metamorfoză; Noutate; Leii şi dolarii; Ai noştri juni... :


[catrene satirice] / Grigore Puică // Lit. şi arta. – 2005. – 27 ian. – P. 8.

471. Roşca, Agnesa. Către Eminescu : [versuri] / Agnesa Roşca // Lit. şi


arta. – 2005. – 13 ian. – P. 4.

472. Roşca, Agnesa. Cereasca iubire / Agnesa Roşca // Lit. şi arta. –


2005. – 27 ian. – P. 5.

473. Roşca, Valentin. Cântec de iarnă; Putna; Sonatină în do de duh;


Decenţă; Răfuiala; Aventura; La Vadul lui Vodă; Mă las momit...; În ospeţie;
Creaţie; Primăvara; Convieţuire : [versuri] / Valentin Roşca // Lit. şi arta. – 2005. –
13 ian. – P. 5.

474. Roşca, Agnesa. "Din înălţimi stelare..." : [versuri] / Agnesa Roşca //


Lit. şi arta. – 2005. – 6 ian. – P. 8.

475. Sărătilă, Vlad. Iarna iepuraşilor : [versuri] / Vlad Sărătilă // Florile


dalbe. – 2005. – 13 ian. – P. 4.

155
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

476. Teleucă, Victor. Ninge : [versuri] / Victor Teleucă // Florile dalbe. –


2005. – 13 ian. – P. 5.

477. Traianus. Sinceritatea ca sentinţă : (I-III) : [eseu] / Traianus // Glasul


naţiunii. – 2005. – 13, 20, 27 ian. – P. 7. – Va urma. – Numele adevărat al aut. :
Traian Vasilcău

478. Tulnic, Vitalie. Popas de sară : [versuri] / Vitalie Tulnic // Florile


dalbe. – 2005. – 13 ian. – P. 1.

821.135.1(478).09 Critică şi istorie literară


479. Bârlădeanu, Lucreţia. Chipul Moldovei începe să se contureze mai
clar la Paris : [interviu cu L. Bârlădeanu, scriitoare, stabilită la Paris] / consemnare :
Irina Nechit // Opinia. – 2005. – 25-31 ian. – P. 6.

480. Brăviceanu, George. Mi-i dor să vă spun : [pe marginea cărţii "Mi-i
dor să vă spun" de Iurie Colesnic, Ch., "Museum", 2004] / George Brăviceanu //
Natura. – 2005. – Ian. (Nr 1). – P. 14.

481. Chiriac, Vlad. Piatra înşine : [pe marginea vol. de Anatol Codru,
Ploieşti, 2004] / Vlad Chiriac // Lit. şi arta. – 2005. – 20 ian. – P. 7.

482. Druţă, Boris. Ce nu ştim despre cel pe care nu-l cunoaştem... :


[interviu cu B. Druţă, scriitor şi avocat] / consemnare : Lidia Bobînă // Dreptul. –
2005. – 6 ian. – P. 8; Право. – 2005. – 6 янв. – Р. 8.

483. Iachim, Ion. "Mugur, mugurel" : [omagiu scriitorului Nicolai Costenco]


/ Ion Iachim // Ora satului. – 2005. – Ian. (Nr 1). – P. 13.

484. Laureaţii săptămînalului "Literatura şi arta" pentru anul 2004 // Lit. şi


arta. – 2005. – 6 ian. – P. 1.

485. Nastasiu, Vasile. "Spune-mi Gioni !" : e ultima apariţie a scriitorului


total? : [creaţia scriitorului Aureliu Busuioc] / Vasile Nastasiu // Lit. şi arta. – 2005. –
6 ian. – P. 4.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

486. Palladi, Tudor. Scriitorul care n-a cruţat cerneala inspiraţiei : [Ion
Ciocanu, critic şi istoric literar, la 65 de ani de la naştere] / Tudor Palladi // Lit. şi
arta. – 2005. – 20 ian. – P. 4.

487. Pohilă, Vlad. Poeţi basarabeni acasă la ... Tîrgovişte : [pe marginea
cărţii "Poezia acasă : poeţi contemporani din Basarabia", antologie de Iulian Filip şi
Mihai Stan, Tîrgovişte, 2003] / Vlad Pohilă // Lit. şi arta. – 2005. – 27 ian. – P. 4.

488. Popescu, Leonid. Veşnicia s-a născut la Sofia : [poetul Iulian Filip] /
Leonid Popescu // Lit. şi arta. – 2005. – 27 ian. – P. 4.

489. Rusu, Tudor. Bancagiul Constantin Andrei : (Petrea Cruceniuc în


amintirile primului) / Tudor Rusu // Făclia. – 2005. – 1 ian. – P. 8.

65 de ani de la naşterea scriitorului Nicolae Esinencu


490. Esinencu, Nicolae. "Când, dracu, am scris atâta?" : interviu cu
scriitorul N. Esinencu / interviu realizat de Rodica Mahu // Jurnal de Chişinău. –
2005. – 11 ian. – P. 8.

491. Genul literar Nicolae Esinencu // Moldova suverană. – 2005. – 13 ian.

492. Gheorghiţă, Eugen. Genul literar Nicolae Esinencu / Eugen


Gheorghiţă // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 25 ian. – P. 8.

493. Roibu, Nicolae. De la copilul teribil la bătrânul răsfăţat / Nicolae


Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 28 ian. – P. 25.
(Vezi de asemenea Nr 311)

821.161.1 (478) Literatură rusă din Republica Moldova


494. Кимельфельд, Михаил. Башмачки для принцессы : рассказ /
Михаил Кимельфельд // Независимая Молдова. – 2005. – 14 янв. – Р. 19.

495. Мелека, Анна. Тимошка : рассказ / Анна Мелека // Независимая


Молдова. – 2005. – 21 янв. – Р. 20.

157
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
496. Bolea, Iulia. Zaragoza – oraşul milenar ce se deschide lumii cu o
expoziţie internaţională pe apă... : [impresii de călătorie în Spania] / Iulia Bolea //
Săptămîna. – 2005. – 21 ian. – P. 11.

497. Михайло, Лариса. Такую Италию не забудешь! : [размышления


по результатам поездки] / Лариса Михайло // Capitala=Столица. – 2005. – 22
янв. – Р. 5.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Bulhac, Ion. Savant şi pedagog de vocaţie : Petru Tarhon. – Vezi Nr 308

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
498. Colesnic, Iurie. Pantelimon Erhan – liderul primului Guvern al
Basarabiei [1884-1971] / Iurie Colesnic // Natura. – 2005. – Ian. (Nr 1). – P. 14.

499. Colesnic, Iurie. Ultimul enciclopedist basarabean : [Victor Adiasevici


(1898-1966)] / Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 2005. – 27 ian. – P. 8.

500. Colesnic, Iurie. Un nobil fiu al Basarabiei : [Constantin Cazimir,


filantrop basarabean] / Iurie Colesnic // Ora satului. – 2005. – Ian. (Nr 1-2). – P. 16.

501. Grosu, Vasile. Vrăneşti : [din ist. satului în comuna Taxobeni, raionul
Făleşti] / Vasile Grosu // Natura. – 2005. – Ian. (Nr 1). – P. 14.

502. Lupaşcu, Nina. "O familie chinuită, osândită şi distrusă de regimul


comunist..." : [destinul familiilor deportate] / Nina Lupaşcu // Flux : ed. de vineri. –
2005. – 28 ian. – P. 7.
158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

503. Moraru, Anton. Istoria tragică a unei regiuni europene : [pe marginea
cărţii "La Moldavie. Histoire tragique d,une region europeene" de istoricul francez
Jean Nouzille, Paris, ed. Bieler, 2004] / Anton Moraru // Lit. şi arta. – 2005. – 20 ian.
– P. 3.

504. Proca, Ion. Codru de la marginea capitalei : [despre ist. şi actualitatea


orăşelului Codru] / Ion Proca // Ora satului. – 2005. – Ian. (Nr 1). – P. 8-9.

505. Rusu, Nicolae. Alţi 500 de ani : [Elena Voloşanka, fiica lui Ştefan cel
Mare şi Sfânt (1465-1505)] / Nicolae Rusu // Lit. şi arta. – 2005. – 20 ian. – P. 7.

506. Камбур, Наталья. "Урусовский прорыв" Бесарабии : [о Сергее


Урусове, губернаторе Бессарабии в 1903-1904 г.] / Наталья Камбур // Новое
время. – 2005. – 28 янв. – Р. 5.

507. Мыц, Виктор. Штефан Великий и Мангул – борьба за имперское


наследство : [связи господаря Штефана Великого с княжеством Феодоро,
Крым : интервью с дир. Крым. фил. Ин-та археологии Украины В. Мыц] // Не-
зависимая Молдова. – 2005. – 6 янв. – Р. 18.

508. Филатов, Виктор. "Брать из прошлого огонь, а не пепел…" : [ин-


тервью с сотрудником Нац. музея истории Респ. Молдова В. Филатовым] /
записал Николай Костыркин // Независимая Молдова. – 2005. – 19 янв.
(Vezi de asemenea Nr 196, 365)

94(498) Istoria României


509. Bădescu, Emanuel. Terorismul în România (1-3) : [aspecte istorice :
republ. din "Lumea"] / Emanuel Bădescu // Gazeta românească. – 2005. – 17, 24,
31 ian. – P. 16. – Va urma.

94(=135.1) Istoria românilor


510. Agrigoroaiei, Ion. Ion Agrigoroaiei : "În spaţiul românesc există un
singur popor, dar există, deocamdată, două state" : [interviu cu prof. univ., istoricul
român] / consemnare : Nina Josu // Lit. şi arta. – 2005. – 6 ian. – P. 4.

159
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

511. Triumful principiului naţionalităţilor : [Unirea Principatelor din 24 ian.


1859] // Glasul naţiunii. – 2005. – 27 ian. – P. 1, 5.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ" NR 1-2005

Bobînă, Lidia 242, 482


A
Bogatu, Petru 29, 42, 119
Ababii, Petru S, 426 Bogdănaş, Silvia 334, 369
Abovskaya, Oxana 314 Boguş, Boris 296, (299)
Adiasevici, Victor 499 Bolea, Iulia 30, 496
Agrigoroaiei, Ion 510 Boroda, Natalia 287
Alexandrescu Urechea, Vasile 424 Brăviceanu, George 480
Abdriuţă Constantin (316) Budai-Deleanu, Ion 409
Anghel, Alina 37-38 Buinciuc, Maria 57
Aramă, Angela 40 Bulhac, Ion 313,
Arseni, Alexei 327 Burduja, Raisa 269
Buruiană, Victor 359
B
Busuioc, Aureliu 485
Baban, Valeriu 268 Buta, Paul 302
Balaban, Claudia 6 Butnaru, Val 43
Bâlici, Gheorghe 438 Buzdugan, Tatiana 19
Baracci, Petru 376 C
Barbăneagră, Alexei 203
Barbăroşie, Arcadie 41 Canaşin, Iurii 344
Barbu, Vasile 406 Caras, Galin 389
Bârlădeanu, Lucreţia 479 Carauş, Vasile 176
Barr, Joseph T. 7 Casian (părinte) 12
Barrett, Jon 260 Cazacu, Valeriu 390
Bârsanu, George 79 Cazimir, Constantin 500
Batîr, Dumitru 295 Căldăruş, Valentina 306
Bădescu, Emanuel 509 Cenuşă, Alexei 400
Bălănescu, Florin 407 Cerescu, Leonid 342
Bărbuţă, Diana 297 Cernea, Ovidiu 314
Băsescu, Traian 26-28, (34), 118, (120, Cernei, Ion 12
122, 129, 131, 138, 141) Cheianu, Constantin 44, 138, 206
Bătrînu, Ion 247, 263, 342 Chifiac, Tudor 151
Bejan, Valerian 338 Chircă, Sergiu 79
Bertzi, Ducu 357-58 Chiriac, Petru 31
Bivol, Efim 439 Chiriac, Vlad 13, 481
Bîzgu, Elena 286 Chirieac, Bogdan 121
Blaga, Lucian 408 Chirtoacă, Nicolae 45
Blănaru, Gheorghe 440 Chiruţa, Parascovia 288
Bobînă, L. 22 Cibotaru, Mihail Gh. 79
161
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

Cimpoi, M. (426) Davis, Terry 132


Cimpoi, Mihai 427 Diaconu, Mirca 373
Ciobanu, Dana 348 Diacov, Dumitru 51-52, 153
Ciobanu, Gheorghe 315 Dinescu, Viorel 430
Ciobanu, Lilia 46 Dinga, Ene 124
Ciobanu, Pavel 390 Diordiev, Ion 447
Ciobanu, Victor 20 Diviza, Ion 448-51
Ciocan, Iurie 207 Dogra, Rajiv 431
Ciocanu, Ion 402, 486 Doni, Gheorghe 310, 432
Ciocoi, Gheorghe 441 Dorimedont (episcop) 265
Coadă, Tudor 248 Dorogan, Valeriu 40
Cobăneanu, Sergiu 208 Drăgan, Grigore 452
Cobizev, Claudia 345 Drăghici, Marian 411
Codru, Anatol 481 Druţă, Boris 482
Cojocaru, Ioana 175 Dulgheru, Valeriu 53, 54
Cojocaru, Natalia 337 Dumbrăveanu, Nicolae 177
Cojocaru, Sergiu 442 Duminică, Ion 55
Colesnic, Iurie 345, 349, 423, 480, 498- Dungaciu, Dan 125
00
E
Colesnic, Tudor 47
Colţun, Gh. 404 Eminescu, M. (56, 334, 344, 375, 412-
Constantin, Andrei 489 16, 426-35, 471)
Coreţchi, Mihai 48 Erhan, Pantelimon 498
Cosaşu, Tiberiu 147 Esinencu, Nicolae 453-54, 490-92
Costenco, Nicolai 483 Eţco, Diana 455
Costeţchi, Victor 225
F
Coşeriu, Eugen (401)
Crăsescu, Victor 410 Filip, Irina 350
Creangă, Ion 226 Filip, Iulian 433, 456-59,(487-88)
Creangă, Mihai 428 Fişer, Anatol 249
Crîşmaru, Valentin 327 Frunză, Eugeniu 271
Cruceniuc, Petrea (489)
Cuşnir, Victoria 152 G
Cuzuioc, Ion 316 Gamarţ, Andrei 56
D Gâncea, Anastasia 389
Garaba, Vladimir 307-08
Dabija, Nicolae 49-50, 122, 429 Gârbu, Alexandru 250
Dandara, Viorel 270 Găină, Boris 339
Dascăl, Bogdan 328 Georgescu, M. 346
Dascăl, Valeria 443-46 Gheorghiţă, Nadina 241, 252, 317, 361
David, Aurel (349,353) Gheorghiţă, Eugen 492
162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Gherlac, Victor (383) Jitaru, Valenti, 298


Gînsari, Leonid 21 Josanu, Efim 299
Goian, Rodica 193 Josu, Nina 510
Goncharova, Tamara 289 Jucov, Titus 377
Gorbunenko, Piotr 309 Juravschi, Nicolae 391
Grama, Steliana 460
K
Grec, Ivan 57
Grecianîi, Zinaida 168 Karb, Tony 194
Grecov, Iuri 334 Krapivka, Jgor 252
Gromov, Alexandru 403
Grosu Aneta 88 L
Grosu, Mihai 297 Lachi, Daniel 255
Grosu, Valeria 461 Landsbergis, Vytaustas 128
Grosu, Vasile 501 Lica, Maria 341
Grozavu, Vasile 251, 254 Lisnic, Eleonora 59
Guţan, Valentin 251 Lozinschi, Raisa 20, 41, 242, 273, 325
Guţu, Vasile 227 Lungu, Diana 129, 260
H Lupaşcu, N. 61
Lupaşcu, Nicolae 62
Hadârcă, Natalia 312 Lupaşcu, Nina 502
Hadârcă, Petru 375 Lupu, Lidia 253
Havel, Vaclav 126 Lupu, Mihai 241
Hemingway, Ernest 405 Lupuşor, Tamara 377
Homenko, Raisa 344, 351
M
I
Macovei, Ion 360
Iachim, Ion 272, 483 Macovei, Monica (149)
Iacob, Dorin 127 Madan, Liubomir 296
Ibarra, Ignacio 325 Madan, Veaceslav 376
Ignatov, Artiom 335 Mahu, Rodica 347, 352, 358, 363-64,
Ilieş, Constantin 263 380, 385, 490
Ioan 13 Mânăscurtă, Ioan 462
Iovcev, Ion 273 Mancevschi, Oleg 228
Isac,Andrei 307 Mândâcanu, Ala 305
Iuşcenko, V. (38) Mândâcanu, Virgil 265
Iuşcenko, Victor (29, 37) Manea, Leonid 164
Ivanov, Dumitru 58 Manolachi, Veaceslav 300
Ivănescu, Cezar 417 Manole, Cătălin 302
Manţoc, Iustina 274
J
Marandici, Veaceslav 167
Jereghi, Valeriu 369 Marian, Cristina 340
163
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

Marin, Boris 463 O


Mârzenco, Vasile 165
Odoleanu, Vasile 164, 178, 300, 391
Matcaş, Ilie 178
Oglindă, Petru 74
Mătrăgună, Eudochia 275
Olaru, Constantin 340
Melnic, Victoria 376
Olaru, Tudor 179
Meniuc, George 464
Olărescu, Dumitru 370
Micle, Veronica 418
Orescu, Şerban 32
Mihăeş, Roman 64
Osadci, Raisa 303-04
Mihalache, Corneliu 13, 63, 84
Oserdciuk, Evghenii 351
Mitriuc, Stela 361
Ostapciuc, Eugenia 148, 374
Mocanu, Maria 362
Molea, Viorica 404 P
Moloşnic, Natalia 276
Palladi, Tudor 486
Morăraş, Mihai 69, 465
Moraru, Ana 177, 381 Partole, Claudia 360
Moraru, Anton 503 Pârvulescu, Cristian 34
Pascaru, Vlad 195
Moraru, Delia 309
Moraru, Haralambie 65-69 Pasulko, V. 390
Moţoc, Radu 346, 424 Patapievici, Horia Roman 33
Mudrea, Andrei 348 Patraş, Valentina 254
Munteanu, C. 277 Pavelescu, Cincinat (423)
Paveliu, Răzvan 378
Munteanu, Galina 21
Munteanu, Gheorghe (354) Pavlicenco, Vitalia 75
Munteanu, Nătăliţa. 362 Pavlov, Vitalie 335
Muravschi, Alexandru 52, 153 Păsat, Dumitru 434
Muscă, Mona 2 Pelin, Pavel 379
Peru, Aurelia 76
Musteaţă, Iacob 204
Petkov, Petio 35
N Petrache, Mihai 76
Petrov, Parascovia 278
Nagacevschi, Vitalie 70
Petrov-Guţu, Ana 467
Nastasiu, Vasile 466, 485
Pintilie, Vladimir 306
Nastratin Hogea 440
Pittiş, Florian 380
Nechit, Irina 350, 356, 479
Platon, Iurie 352
Negru, Nicolae 71-73
Pleşca, Valentin 307
Negruzzi, Iacob 419
Pleşu, Andrei 23, 130
Neguţa, Andrei 139
Poclitaru, Vitalie (382)
Neniţă, Mihai 363
Pohilă, Vlad 487
Nogal, Vitalie 243
Poiată, Petru 393
Nouzille, Jean 503
Popa, Iulius 353
Popa, N. 58
164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Popa, Nicolae 77 Saulea, Andrei 310


Popescu, Leonid 354-55, 488 Sava, Panfil 5
Popescu, Zinaida 285, 290 Savin, Valentina 280
Popescu-Tărâceanu, Călin 36, (120) Sărătilă, Vlad 475
Popuşoi, Liliana 40, 48, 55, 70, 87, 94, Scorpan, Vasile 312
152, 359, 378, 384 Scurtu, Valeria 179
Portas, Valentin 194 Serebrian, Oleg 24
Porumbrica, Maia 291 Sergentu, Octavian 305
Postolache, Gheorghe 468 Sihastrul, Daniil (13)
Preguza, Ion 246 Silvestru, Ecaterina 22
Prepeliţă, Andrei 381 Smirnov, Eduard 255
Pripa, Marcel 190 Smirnov, Ivan (298)
Prisăcaru, Ina 19 Smîntînă, Aliona 281
Proca, Ion 131, 469, 504 Smochină, Andrei 230
Prodan, Hariton 78 Socolov, Rodica 332
Puică, Grigore 470 Socor, Vladimir 84, 140
Puşcaş, Victor 229 Sofroni, Ana 85
Solomca, Tatiana 7
R
Spătaru, Liviu 86
Radec, Leonid 435 Stan, Mihai 487
Rammos, Georgios 332 Stasiev, Grigore 326
Raţă, Mariana 315 Stoica, Valentina 268, 282, 294
Reabţov, Gheorghe 301 Stoicovici, Cătălin 341
Rogac, Raia 270, 278 Strâmbeanu, Andrei 79
Roibu, Nicolae 165, 382, 493 Stratan, Pavel 364
Roşca Stănescu, Sorin 149 Surugiu, Tatiana 176
Roşca, Agnesa 471, 474 Susarenco, Gheorghe 87-88
Roşca, Valentin 473
Ş
Rotaru, Svetlana 279
Rusnac, Corneliu 132 Ştefan-Vodă (13)
Rusnac, Gheorghe 79 Ştefârţă, Sorina 127
Rusnac, Iov 80 Şvitchi, Ion-Gheorghe 383
Rusu, Dinu 357
T
Rusu, Nicolae 505
Rusu, Tudor 401, 489 Tafuni, Nicolai 317
Rusu, Valeriu 81 Tambur, Anastasia 288
Tarhon, Petru (313)
S
Tarlev, Vasile 180, 374
Saharneanu, Valeriu 79, 82-83 Tăbîrţă, Iurie 330
Sandu, M. 139 Tănase, Constantin 89-90
Sargeţiu, Octav 420 Tărâţeanu, Vasile 37-38
165
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

Teleucă, Victor 476 Voitun, Aneta 308, 318


Teodorescu, Filip 436 Volniţchi, Igor 95
Teslev, Anatol 392-94 Voloşanka, Elena 505
Tiajelnikov, Evgheni 123 Voronin, Vladimir (47, 81), 96-98, 141-
Todorov, Ilie (376, 379), 384, (386) 42, (206), 374
Traian 122 Vrabie, Gheorghe 349, 353
Traianus 477 Vrednic, Nicu 306
Tucan, Alexandru 323 Vuia, Ovidiu 430
Tudor, Radu 133
Z
Tulnic, Vitalie 478
Zabulica-Diordiev, Violeta 356
Ţ
Zinski, Lira 51
Ţăranu, Ion 425
А
Ţulea, Oleg 154
Ţurcanu, Alina 61 Абрамова, О. 284
Ţurcanu, Ghenadie 318 Аваков, Рафаил (10)
Ţurcanu, Horia 421 Амамбаева, Евгения 101, 283
Андон, Виктор 371-72
U
Антонов, Павел 191
Ungureanu, Mihai Răzvan 134
Б
Untilă, Veaceslav 92
Untilova, Zinaida 292 Балан, Валерий 106, 117
Ureche, Eugeniu (374), 385 Барбей, Анатол 331
Urecheanu, S. 79 Бенедиковская, Лидия 395
Urecheanu, Serafim 93, 156-57, 181, Берназа, Александр 245
256 Буга, Мирча 322
Ursu, Andre (326) Буш, Джордж (137)
Бырлэдяну, Людмила 293
V
В
Varta, Ion 94
Vartic, Andrei 386 Вартанов, А. 39
Vasilcău, Traian 477 Виноградова, Светлана 322
Vasiliu, Haralambie (295) Владимиp (Mитрополит Кишиневский
Vătămăniţă, Vasile 394 и всея Молдовы) 15
Verdianu, Dumitru 347 Власова, Людмила 245
Vicol, Dragoş 425 Войнович, Алиса 321
Vieru, Boris 135-36 Воронин, Владимир 99, 143, (267)
Vieru, Grigore 63 Вылку, Николай 196
Vizant, Valentin 231
Vîlcu, Nicolae 195 Г
Vlăhuţă, Alexandru 422 Гаврук, Ольга 203
166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Гагауз, Дмитрий (366) Кирилов, Сильвия 32


Гарев, Валерий 158 Коваленко, Ирина 17
Гогу, Валентин 387 Кодру, Ион 257
Гудумак, Ева 324 Косарев, Валерий 105
Гуцу, Владимир 283 Костыркин, Николай 508
Коэн, Стивен 25
Д
Крижановский, Михаил 191
Дигорец, Антон 311 Кузьмич, Марина 261, 333
Дрейзлер, Михаил 387 Куку, Иван 106
Дубина, Наталья 264 Кунев, Валентин 3
Дьяков, Дмитрий 159 Кучер, A. 258
Е Л
Елков, Олег 100 Лазэр, Валериу 199
Лупан, Алексей 11
Ж
М
Жуков, Владимир 8
Мадан, Вячеслав 4
З Малеш, Петру 258, 399
Зенькович, Геннадий 158 Мардарь, Аврам 372
Золотков, Анатолий 343 Мариан, Евгений 196
Зубку, Лариса (4) Мелека, Ана 267
Мелека, Анна 183, 495
И Мигулина, Татьяна 4
Ибарра, Игнасио 101 Михайло, Лариса 497
Иванов, Виктор 102 Михалаке, Корнелиу 9
Ивасюк, Л. 284 Молдован, Олег 395
Иващиненко, Евгений 437 Молчанов, Анатолий 169
Игнатов, Артем 336 Москович, Константин 365
Ижицкий, Леонид 103 Мруг, Виталий 333
Иовв, Василий 197 Муравский, Александр 159
Ионко, Майя 259, 324 Мушук, Эдуард 107
Мыц, Виктор 507
К
Н
Казакова, Раиса 367
Казанир, Виталий 104 Никулин, Семен 146
Калак, Дмитрий 198 П
Камбур, Наталья 506
Камынина, Альбина 283 Павлов, Виталие 336
Кимельфельд, Михаил 494 Панчук, Василий 259
Парий, Борис 319
167
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

Петренко, Игорь 108 Тэбырцэ, Юрие 331


Пожар, Сергей 366
У
Полонская, Яна 320
Постолюк, Анатолий 161 Унтилэ, Наталья 113
Приходко, Наталья 114 Урекяну, Серафим 113-16
Пырэу, Алена 365 Урусов, Сергей 506
Устюгова, Наталья 10
Р
Ф
Ревенко, Валериан 264
Рейдман, Олег 184 Филатов, Виктор 508
Ройбу, Зиновий 109-10
Ч
С
Чернятинская, Валентина 319
Самоилэ, Александр 367 Чертан, Серджиу 261-62
Сафта, Владимир 320 Чиботару, Виорел 117
Северин, Ирина 144 Чобану, Виктор 189
Секриеру, Николай 145 Чобану, Эдуард 397-98
Семенова (Юдович), Юлия 9 Чуботару, Ион 321
Сима, Георге 111
Скурту, Валерия 25 Ш
Сливенко, Нелли 368 Шакун, Любовь 11
Смешная, Татьяна 171, 185-87 Шалимов, Эдуард 197
Солоненко, Иван 146 Шикирлийская, Марина 174
Сорос, Джордж 137 Шимановская, Людмила 261, 333
Спиридон, Александр 396 Шимановская, Марина 1, 264
Степанюк, Виктор 163 Школьников, Алексей 257
Сырбу, Андрей 396 Штефан Великий 507
Т Шутка, Л. 284
Шутка, Лидия 283
Табеллини, Гвидо 202
Такий, Александр 172-73 Э
Таран, Ангелина 199 Эминеску, М. (372, 437)
Тарлев, Василе 188
Тер, Елена (368) Ю
Теслев, Анатолий 397-99 Юрова, Яна 166
Токарский, Александр 163
Томулец, Валентин 201

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor, ale căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă"
Nr 1-2005

1. Accente libere 24. Opinia


2. Altarul credinţei 25. Ora satului
3. Capitala 26. Săptămîna
4. Capitala = Столица 27. Sport plus
5. Centrum Moldova 28. Tetis-Info
6. Comunist 29. Timpul de dimineaţa
7. Curierul vamal 30. Tineretul Moldovei
8. Democraţia 31. Vocea poporului
9. Dezvoltarea 32. Ziarul da gardă
10. Dreptul 33. Вечерний Кишинев
11. Făclia 34. Голос народа
12. Florile dalbe 35. Деловая газета
13. Flux: cotidian naţional 36. Кишиневские новости
14. Flux: ediţie de vineri 37. Кишиневский обозреватель
15. Gazeta românească 38. Коммерсант plus
16. Glasul naţiunii 39. Коммунист
17. Jurnal de acasă 40. Мегаполис
18. Jurnal de Chişinău 41. Молдавские ведомости
19. Literatura şi arta 42. Независимая Молдова
20. Lumea 43. Новое время
21. Moldova democrată 44. Право
22. Moldova suverană 45. Таможенный вестник
23. Natura 46. Экономическое обозрение

169
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

CUPRINS

P R E F A Ţ Ă.........................................................................................................................5

CRONICA CĂRŢII................................................................................................................10

0 GENERALITĂŢI ................................................................................................................10
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .............................................................10
008 Civilizaţie. Cultură. Progres .......................................................................................... 10
01 Bibliografie. Cataloage ..........................................................................................10
050 Publicaţii periodice şi seriale......................................................................................... 12
06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee ......13
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii .................................................................... 13
08 Poligrafii. Lucrări colective ....................................................................................13
2 RELIGIE. TEOLOGIE .........................................................................................................13
23/28 Creştinism. Religie creştină..............................................................................13
3 ŞTIINŢE SOCIALE .............................................................................................................14
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale..................................................14
31 Statistică. Demografie. Sociologie ........................................................................15
32 Politică...................................................................................................................16
33 Economie. Ştiinţe economice................................................................................16
34 Drept. Jurisprudenţă..............................................................................................19
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale.......................................................................20
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber............................................................21
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor .................22
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ..................................................................................23
51 Matematică............................................................................................................23
53 Fizică.....................................................................................................................23
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .......................................................................23

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

57 Ştiinţe biologice .....................................................................................................25


6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ............................................................................25
61 Medicină................................................................................................................25
62 Inginerie. Tehnică în general.................................................................................27
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice................................................................................................................28
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii.................................29
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite...................................................30
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .......................................................................31
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură.............................................................31
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ...................................................................31
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ..............................................................................32
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie.....................32
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE......................................................................................39
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie
teoretică ...................................................................................................................... 39
913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne ............................. 40
93/94 Istorie ...............................................................................................................41
94 Istorie generală. Istorie universală ........................................................................41
Index de nume la Cronica Cărţii Nr 1-2005................................................................47
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 1-2005 ......................................................................... 51

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ ...........................................................................53

0 GENERALITĂŢI ................................................................................................................53
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .............................................................53
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general .................................................................................... 53
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ............................................. 53
006 Standardizare şi standarde........................................................................................... 53

171
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

008 Civilizaţie. Cultură. Progres .......................................................................................... 53


070 Ziaristică. Presă ............................................................................................................ 54
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ..................................................................................................54
1/14 Filozofie..............................................................................................................54
159.9 Psihologie .................................................................................................................. 54
2 RELIGIE. TEOLOGIE .........................................................................................................54
3 ŞTIINŢE SOCIALE .............................................................................................................55
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale..................................................55
31 Statistică. Demografie. Sociologie ........................................................................55
32 Politică...................................................................................................................56
33 Economie. Ştiinţe economice................................................................................58
34 Drept. Jurisprudenţă..............................................................................................61
35 Administraţie publică. Artă militară........................................................................68
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale.......................................................................68
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber............................................................69
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ..................................................................................71
50 Generalităţi despre ştiinţele pure ..........................................................................71
51 Matematică............................................................................................................71
57 Ştiinţe biologice .....................................................................................................73
58 Botanică ................................................................................................................73
59 Zoologie ................................................................................................................73
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ............................................................................74
61 Medicină................................................................................................................74
62 Inginerie. Tehnică în general.................................................................................79
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice................................................................................................................80
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii.................................84
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite...................................................86
172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .......................................................................87


77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie.....................................................87
78 Muzică...................................................................................................................87
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ..............................................................................87
82 Literatură...............................................................................................................87
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE......................................................................................89
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii.............................89
93/94 Istorie ...............................................................................................................89
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei..................................................................... 89
94 Istorie generală. Istorie universală ........................................................................89
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 1-2005 .....................................91
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 1-2005................................................................... 97

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ............................................................................98

0 GENERALITĂŢI ................................................................................................................98
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .............................................................98
02 Biblioteconomie.....................................................................................................98
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii .................................................................... 99
070 Ziaristică. Presă ............................................................................................................ 99
1/14 Filozofie..............................................................................................................99
2 RELIGIE. TEOLOGIE .......................................................................................................100
23/28 Creştinism. Religie creştină............................................................................100
3 ŞTIINŢE SOCIALE ...........................................................................................................100
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale................................................100
31 Statistică. Demografie. Sociologie ......................................................................100
32 Politică.................................................................................................................101
33 Economie. Ştiinţe economice..............................................................................118

173
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

34 Drept. Jurisprudenţă............................................................................................123
35 Administraţie publică. Artă militară......................................................................129
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale.....................................................................130
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber..........................................................131
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor ...............135
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................................................................135
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice...............................................................136
57 Ştiinţe biologice ...................................................................................................136
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ..........................................................................137
61 Medicină..............................................................................................................137
62 Inginerie. Tehnică în general...............................................................................138
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice..............................................................................................................139
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii...............................139
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite.................................................141
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale...............................141
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi
procedee în construcţii........................................................................................141
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .....................................................................142
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje.
Parcuri. grădini....................................................................................................142
73 Arte plastice ........................................................................................................142
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură...........................................................142
78 Muzică.................................................................................................................143
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .................................................................145
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................................................148
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie...................148

174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

82 Literatură.............................................................................................................149
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE....................................................................................158
908 Monografii ale localităţilor ........................................................................................... 158
93/94 Istorie .............................................................................................................158
94 Istorie generală. Istorie universală ......................................................................158
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 1-2005 ...................................161
Lista gazetelor, ale căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 1-2005
.................................................................................................................................. 169

175
Ianuarie 2005 ≡ January 2005

Bibliografia Naţională a Moldovei

Formatul 60 X 80/16
Coli de tipar
Coli ed.
Tirajul 100 ex.
Com. Nr

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 57 46

Email: cncm@moldova.cc cncm@go.ro


http://www.iatp.md/cnc

Reglet Max SRL


şos. Hânceşti 2
Chişinău, MD 2028, Republica Moldova
tel. /3732/ 72 77 70

176