You are on page 1of 277

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISSN 1857-0550
http://www.iatp.md/cnc

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 3
2005

Camera1Naţională a Cărţii din Republica Moldova


Chişinău 2005
Martie 2005 ≡ March 2005

MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of
Moldova

Books. Abstracts. Thesis. Review.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

2005
Nr 3

Chişinău
National Book Chamber of Republic of Moldova
2005

2
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze. Recenzii.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

2005
Nr 3

Chişinău
Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
2005
3
Martie 2005 ≡ March 2005

Alcătuitori : Claudia BÂGU


Valentina CHITOROAGĂ
Ludmila CORGHENCI
Renata COZONAC
Efimia MACRINICI
Nina MICHERIN
Olesea NICOARA

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

Procesare text : Olesea NICOARA

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Rec. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958:
Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. : Claudia Bâgu,…;
red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii din
Rep. Moldova, 2005 (Reglet-Max SRL). – ISSN 1857-0550
Nr 3, 2005. – 2005. – 276 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine
50 ex.

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2005

4
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2005
MARTIE NR 3 MARCH
(336-531)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
336. Bilanţul activităţii ştiinţifice a Universităţii de Stat din Moldova
pentru anul 2004 / Univ. de Stat din Moldova. Dep. Cercet. Şt. şi Studii Postuniv.;
coord. : P. Chetruş, L. Gorceag; executanţi : R. Creţu, ... – Ch. : CEP USM, 2005. –
227, [1] p. : tab.; 21 cm.
Lista publ. de bază ale corpului didactico-şt. pentru anul 2004 p. 217-226
SBN 9975-70-520-0
70 ex. – [05-451]
- - 1. Universităţi – Chişinău – Activitate ştiinţifică.
001+378.4(478-25)
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
337. Bragaru, T.
Dezvoltarea sistemelor informatice : (suport de curs) / Tudor Bragaru,
Emilia Bulat, Ion Crăciun; red. şt. : Gheorghe Căpăţână; Univ. de Stat din Moldova.
Fac. de Matematică şi Informatică. Catedra Informatică Aplicată. – Ch. : CEP USM,
2005. – 427, [1] p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap.
ISBN 9975-70-467-0
150 ex. – [05-448]
- - 1. Sisteme informatice – Tipuri.
004.031(075.8)
338. Ungureanu, Viorel
Proiectare asistată în spaţiul 2D : [pentru uzul studenţilor] / Viorel
Ungureanu, Adrian Judele. – Ch. : Tehnica-Info, 2003 (Tipogr. AS Gevi-V Iaşi). –
259 p. : fig.; 24 cm.
5
Martie 2005 ≡ March 2005

Bibliogr. p. 259 (15 tit.)


ISBN 9975-63-195-9
100 ex. – [05-399]
- - 1. Proiectare asistată.
004:62-11(075.8)
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
Bulat, Ludmila. Izvoare de lumină. – Vezi Nr 445

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
339. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of
Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Referinţe. Recenzii. : Se
ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. :
Efimia Macrinici,…; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă. – Ch. : Camera Naţ.
a Cărţii din Rep. Moldova, 2004 (Rotaprint). – 20 cm. – Contin. ed. "Cronica presei".
– ISSN 0201-6761
Nr 9, 2004. – 2004. – 229 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 100
ex. – [05-340]
015(478)
340. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of
Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. : Se ed. din anul 1958 :
Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. : Efimia Macrinici,…;
red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii din Rep.
Moldova, 2004 (Rotaprint). – 20 cm. – Contin. ed. "Cronica presei". – ISSN 0201-
6761
Nr 10, 2004. – 2004. – 211 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine. –
100 ex. – [05-341]
015(478)
341. Nr 11, 2005. – 2004. – 199 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
– 100 ex. – [05-396]
015(478)
342. Ştefan cel Mare şi Sfânt (1457-1504) : în col. Bibl. Publice "A.
Donici" Orhei şi ale Bibl. Jud. "G. T. Kirileanu" Neamţ : Biobibliogr. / Bibl. Publică
"Alexandru Donici", Orhei, Bibl. Jud. "G. T. Kirileanu", Neamţ; colab. : Costachi
Agache; coord. : Elena Crudu, Mihaela Mereuţă. – Orhei : S. n., 2004 (Tipogr.
Orhei). – 165, [1] p.; 20 cm.
6
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 9975-9520-2-X
300 ex. – [05-464]
- - 1. Istorie – Indici bibliografici.
016:[94(478)+94(498)+929 Ştefan cel Mare şi Sfânt]
070 Ziaristică. Presă
343. Щебнева, Людмила
Ирена – означает Мир / Людмила Щебнева. – Ch. : Pontos, 2004
(Tipogr. "Dinamo"). – 43 p.; 20 cm.
Texte : lb. rusă, engl., pol. – F. f. de tit.
ISBN 9975-927-83-1
100 ex. – [05-377]
- - 1. Ziaristică – Polonia.
070(438)=161.1=111=162.1
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
344. Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. Analele
ATIC – 2004 / Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii; red. resp. :
Dumitru Solomon. – Ch. : Evrica, 2004 (Tipogr. AŞM). – 20 cm.
Vol. 1 (6). – 2004. – 215, [1] p. : des., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-942-76-8 (în cop.) : 250 ex. – [05-362]
082:378.66(478)(082)=135.1=111=161.1
345. Vol. 2 (7). – 2004. – 263, [1] p. : des., tab. – Texte : lb. rom., germ.,
engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 9975-942-83-0
(în cop.) : 250 ex. – [05-363]
082:378.66(478)(082)=135.1=161.1
346. Filiala din Moldova a Institutului Modern de Umanistică. Analele
Filialei din Moldova a Institutului Modern de Umanistică = Труды Молдавского
Филиала Современного Гуманитарного Института / Молд. филиал современ.
гуманитар. ин-та; редкол. : Шмугуров Валентин Анатольевич (гл. ред.), ... – Ch.
: Business Elita, 2004. – 25 cm.
2004. – 2004. – 199, [2] p. : des., tab. – Text : lb. engl., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – F. f. de tit. – ISBN 9975-98123-0-2 : 300 ex. – [05-495]
082:378.4(478)
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
347. Cemortan, Stela
7
Martie 2005 ≡ March 2005

Dicţionarul celor mici / Stela Cemortan; pict. : Nina Tescaru, Elvira Voloşin.
– Ch. : Universitas, 2004 (Tipogr. "CRIO" SA). – 64 p. : il. color.; 29 cm.
Text paral. : lb. rom., engl., fr., rusă
ISBN 9975-913-22-9
1 000 ex. – [05-478]
087.5:373(038)=00
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a
securităţii umane. – Vezi Nr 350

348. Величко, Ф. К.
Потенциалы личности. Общественные дома – четвертый, пятый и
шестой – этапы интеграции личности в общество : [учеб. пособие] / Ф. Велич-
ко. – К. : ЦАИ, 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 109, [3] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 107 (7 tit.)
ISBN 9975-9789-3-2
[05-386]
- - 1. Astrologie (rus.). 2. Psihologia personalităţii (rus.).
133.522.6+159.923(075.8)
159.9 Psihologie
349. Breabin, Silvia
Patopsihologia : suport de curs / Silvia Breabin; Univ. de Stat Tiraspol.
Catedra Pedagogie şi Psihologie Gen. Lab. de Psihologie. – Ch. : S. n., 2005
(Tipogr. "Elan Poligraf"). – 109, [3] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – Ind. de aut. p. 103
ISBN 9975-9859-0-4
300 ex. – [05-352]
- - 1. Patopsihologie. 2. Psihologie patologică.
159.9:616.89(075.8)
Величко, Ф. К. Потенциалы личности. Общественные дома – четвер-
тый, пятый и шестой – этапы интеграции личности в общество. – Vezi Nr 348

8
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


350. "Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de
asigurare a securităţii umane", conf. şt. int. (10; 2005; Chişinău). Bioetica,
filosofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane :
Materialele Conf. a 10-a Şt. Int., 16-17 martie 2005 / red. resp. : Teodor Ţîrdea. –
Ch. : Centul Ed.-poligr. "Medicină", 2005. – 364 p. : fig. tab.; 20 cm.
Antetit. : Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din
Rep. Moldova. Catedra Filosofie şi Bioetică. Catedra Econ., Management şi
Psihopedagogie, Asoc. de Bioetică din Rep. Moldova, Asoc. Filosofilor din Rep.
Moldova. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 9975-918-37-9
150 ex. – [05-350]
- - 1. Bioetică. 2. Filosofie. 3. Economie. 4. Medicină.
17+1/14+33+61(082)=00
2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
351. Psaltirea proorocului şi împăratului David. – Ch. : BOM, 2005
(Combinatul Poligr.). – 375, [1] p. : il.; 27 cm.
ISBN 9975-901-57-3 (Combinatul Poligr.) (în cop.)
[05-408]
- - 1. Psaltiri.
264
3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică
352. Lîsîi, Ion
Grupările statistice în analiza eficienţei economice a producerii agricole şi
problemele lor metodologice / Ion Lîsîi; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. :
[TipCim SA], 2005. – 201 p. : tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 197-201(54 tit.)
ISBN 9975-64-038-9 (TipCim SA)
120 ex. – [05-444]

9
Martie 2005 ≡ March 2005

- - 1. Grupări statistice – Producţie agricolă. 2. Producţie agricolă –


Grupări statistice.
311.12:338.43
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
Dezvoltare şi participare comunitară în Republica Moldova. – Vezi Nr 356

353. Dezvoltarea comunitară : istorii de succes : [culeg. de materiale ale


seminarelor regionale, 2002-2004] / Fondul de Investiţii Sociale din Moldova,
Centrul Naţ. de Asistenţă şi Inf. a Org. Neguvernamentale Contact; coord. ed. :
Vitalie Postu, Victor Koroli; consultanţi : Ludmila Malcoci, Tatiana Socolov. – Ch. :
[Ocazie SRL], 2005 (Combinatul Poligr.). – 352 p. : diagr., fig., tab.; 24 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. –
Apare cu sprijinul financ. al Fondului de Investiţii Sociale din Moldova, al Centrului
Naţ. de Asistenţă şi Inf. a Org. Neguvernamentale Contact
ISBN 9975-9546-2-6
3 000 ex. – [05-360]
- - 1. Dezvoltare comunitară.
316.3:061.2(082)
316.6 Psihologie socială
354. Guzun, Mihail
Toleranţa politică şi etnică din perspectiva mediatică / Mihail Guzun; red.
şt. : Victor Moraru; Fac. de Jurnalism şi Şt. ale Comunicării, Inst. Mass-Media din
Moldova. – Ch. : CCRE "Presa", 2005. – 56 p.; 20 cm. – (Ser. "Starea Mass-
Media")
Bibliogr. p. 54-55 (21 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei "Soros
Moldova"
ISBN 9975-70-514-6
50 ex. – [05-390]
- - 1. Atitudini sociale – Toleranţă – Mass-Media. 2. Toleranţă – Mass-
Media.
316.647.5:659.3
355. Teste pentru autoevaluarea curentă a cunoştinţelor la disciplina
"Psihologia şi sociologia conducerii" : Pentru spec. 1802 "Management" / Univ.

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Agrară de Stat din Moldova. Catedra "Management"; elab. : Veronica Prisăcaru, P.


Tomiţa. – Ch. : S. n., 2005. – 42 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 41 (19 tit.). – F. f. de tit.
[05-429]
- - 1. Psihologie socială – Teste.
316.6(079)
32 POLITICĂ
32.001 Politologie
323/324 Politică internă
356. Dezvoltare şi participare comunitară în Republica Moldova : Studiu
/ Vadim Pistrinciuc, Constantin Marin. – Ch. : Gunivas, 2005 (Tipogr. "Prag-3"). –
66 p. : il., fig.; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 65 (27 tit.) şi în notele de
subsol
ISBN 9975-908-51-9
500 ex. – [05-504]
- - 1. Dezvoltare comunitară – Moldova.
323+316.42(478)
323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova
357. Borşevici, Ion
Apa neîncepută a dorului de libertate : [art., discursuri, dialoguri ale
pedagogului şi politicianului] / Ion Borşevici; Univ. Liberă Int. din Moldova. – Ch. :
Litera, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 327, [5] p.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-74-884-8 (Litera)
[05-524]
- - 1. Demnitate naţională – Moldova.
323/324+378(478)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
358. Congresul persoanelor originare din RM (1; 2004; Chişinău).
Congresul I al persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste
hotare = Первый Конгресс выходцев из Республики Молдова, проживающих за
рубежом : Raporturi, comiunic., alte doc., Chişinău, 7-9 oct., 2004 / Dep. Relaţii
Interetnice; resp. ed. : Olga Goncearova. – Ch. : S. n., 2005. – 112 p. : tab.; 21 cm.

11
Martie 2005 ≡ March 2005

Texte : lb. rom., rusă


ISBN 9975-9505-6-6
300 ex. – [05-380]
- - 1. Cetăţeni din Moldova în ţări străine.
327.58(478)(082)=135.1=161.1
359. "Беларусь-Молдова : взгляд молодежи в третье
тысячелетие", междунар. науч.-практ. конф. (2004; Кишинэу). Беларусь-
Молдова : взгляд молодежи в третье тысячелетие : Материалы междунар.
научно-практ. конф., 28-29 апр. 2004 г. / редкол. : В. А. Бенюк, ... – Ch. : Vector
V-N, 2004 (Tipogr. "Reclama"). – 213, [3] p. : diagr., scheme; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 9975-9782-9-0
[05-523]
- - 1. Relaţii internaţionale – Belarusi – Moldova (rus.).
327(476+478)(082)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a
securităţii umane. – Vezi Nr 350

330 Economie în general. Economie politică


360. Teste intermediare la disciplina "Modelarea matematică a
proceselor economice în agricultură" pentru studenţii facultăţii de economie,
specialităţile : 1801 – Econ. gen.; 1802 – Management; 1804 – Contabilitate şi audit
/ Univ. Agrară de Stat din Moldova. Catedra : "Cibernetică economică"; elab. : D.
Haruţa. – Ch. : S. n., 2004. – 22 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21 (5 tit.). – F. f. de tit.
[05-417]
- - 1. Modelare matematică – Teste.
330.4(079)
332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe
361. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice /
Univ. Agrară de Stat din Moldova; red.-şef : Gh. Cimpoieş. – Ch. : Centrul Ed. al
UASM, 2005. – 26 cm.

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Vol. 13 : Cadastru, organizarea teritoriului, ingineria mediului. – 2005. –


197, [4] p. : fig., scheme, tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – ISBN 9975-9855-8-0 : 150 ex. – [05-462]
- - 1. Economia fondului funciar – Lucrări ştiinţifice. 2. Universitatea Agrară
de Stat din Moldova.
332.3+378.663(478)(082)=135.1=111=161.1
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
362. Analiza comparativă a mediului de afaceri al ÎMM în Moldova :
Raport final / Emerging Markets Group, SME Development Project Moldova,
Uniunea Europeană. – [Ch. : S. n.], 2004. – 159 p. : fig., tab.; 20 cm. – (Dezvoltarea
întreprinderilor mici şi mijlocii din Moldova : Mini proiect; 003)
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Uniunii
Europene
[05-508]
- - 1. Afaceri – Întreprinderi mici şi mijlocii – Moldova – Rapoarte.
334.71.012.63/.64(478)(047)
336 Finanţe
363. Muntean, Iurie
Ghid practic privind art. 49 al Codului Fiscal al Republicii Moldova =
Практический гид к статье 49 Налогового Кодекса Республики Молдова / Iurie
Muntean, Igor Doicov, Elena Muntean; Min. Economiei al Rep. Moldova. Dir.
principală dezvoltarea business-ului mic şi mijlociu. – Ch. : S. n., 2004. – 35; 36, [1]
p.; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – Pag. paral. –
Carte "valet" ("перевертыш"). – Apare cu sprijinul financ. al Uniunii Europene
[05-511]
336.22(478)(036)=135.1=161.1
364. Sistemul de gestionare a datoriei de stat / elab. : T. Petrova. – Ch. :
INEI, 2004. – 17, [2] p. : fig., tab.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. Naţ. de Econ. şi Inf.)
Bibliogr. p. 19 (13 tit.). – Descr. după p. 1. – F. f. de tit. şi cop.
182 ex. – [05-372]
Система управления государственным долгом
336.276

13
Martie 2005 ≡ March 2005

365. Государственные финансы : (учеб.) / Л. Никитина, В.


Бучацкая, Н. Кику, Л. Бэчой; Молд. Экон. Акад. – К. : Б. и., 2004 (Тип. Молд.
Экон. Акад.). – 476 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 475-476
ISBN 9975-75-235-7(Тип. Молд. Экон. Акад.)
200 ex. – [05-393]
- - 1. Finanţe publice (rus.).
336.1/.2:351.72(075.8)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri.
366. Previziune social-economică : studii de caz : [pentru uzul
studenţilor] / Cornelia Pârlog, Dumitrache Caracota, Valentina Tolpinschi, Ion
Pârţachi; Acad. de Studii Econ. din Bucureşti, Acad. de Studii Econ. din Moldova. –
Ch. : ASEM, 2004. – 71, [1] p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 69 (16 tit.)
ISBN 9975-75-270-5
200 ex. – [05-392]
- - 1. Previziune social-economică.
338.27(078.7)
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
367. Dezvoltarea economică a Republicii Moldova în perioada 2000-
2003 / elab. : L. Savenco, E. Batîrmurzaev. – Ch. : INEI, 2004. – 18, [1] p. : fig.,
tab.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. Naţ. de Econ. şi Inf.)
Descr. după p. 1. – F. f. de tit. şi cop.
157 ex. – [05-411]
338.242(478)
368. Radionova, N.
Dezvoltarea pieţei de lapte şi produselor lactate în RM / N. Radionova. – Ch.
: INEI, 2004. – 30 p. : diagr., tab.; 20 cm. – (Inf. de sinteză / Inst. Naţ. de Econ. şi
Inf.)
Ref. : lb. rusă. – Bibliogr. p. 28 (17 tit.). – F. f. de tit.
161 ex. – [05-410]
- - 1. Economia produselor lactate – Moldova.
338.439.5:637.1(478)(048.8)

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

369. Studiu de fezabilitate pentru identificarea grupurilor ramurale în


economia Moldovei : Raport privind clusterele din sectorul de cultivare şi prelucrare
a fructelor şi legumelor : Raport privind clusterele din sectorul construcţiilor /
Emerging Markets Group, SME Development Project Moldova, Uniunea
Europeană. – [Ch. : S. n.], 2004. – 80 p. : fig., tab.; 20 cm. – (Dezvoltarea
întreprinderilor mici şi mijlocii din Moldova : Mini proiect; 001)
Apare cu sprijinul financ. al Uniunii Europene
[05-507]
- - 1. Economia producţiei şi aprovizionării – Sectorul agrar – Sectorul
construcţiilor – Moldova – Rapoarte.
338.4(478)(047)
370. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice /
Univ. Agrară de Stat din Moldova; red.-şef : Gh. Cimpoieş. – Ch. : Centrul Ed. al
UASM, 2005. – 26 cm.
Vol. 13 : Economie. – 2005. – 176 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-9855-9-9 : 52 ex. – [05-458]
- - 1. Economie agrară – Lucrări ştiinţifice.
338.4+378.663(478)(082)=135.1=111=161.1
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
371. Impactul zonelor economice libere asupra creşterii întreprinderilor
mici şi mijlocii : Raport final / Emerging Markets Group, SME Development Project
Moldova, Uniunea Europeană. – [Ch. : S. n.], 2004. – 96 p. : fig., tab.; 20 cm. –
(Dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii din Moldova : Mini proiect; 008)
Bibliogr. p. 94-96. – Apare cu sprijinul financ. al Uniunii Europene
[05-509]
- - 1. Zone economice libere – Moldova – Rapoarte.
339.1:334.71.012.63/.64(478)(047)
339.7 Finanţe internaţionale
372. Impactul ISD în Moldova şi revizuirea oportunităţilor de prestare a
serviciilor de către IMM în cazurile de ISD : Raport final / Emerging Markets Group,
SME Development Project Moldova, Uniunea Europeană. – [Ch. : S. n.], 2004. – 48
p. : fig., tab.; 20 cm. – (Dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii din Moldova : Mini
proiect; 007)
Bibliogr. p. 48 (11 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Uniunii Europene
15
Martie 2005 ≡ March 2005

[05-510]
- - 1. Investiţii străine în Moldova – Rapoarte.
339.727.22:334.71.012.63/.64
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
373. Ротару, Михаил
Всеобщая история права и государства : Учеб.-метод. пособие / Ми-
хаил Ротару; Акад. Экон. Знаний. Фак. "Всеобщая экономика и право". Каф.
Публ. Права. – Ch. : ASEM, 2005 (Tipogr "Dinamo"). – 330, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. şa sfârşitul temelor
ISBN 9975-75-278-0
500 ex. – [05-403]
- - 1. Dreptul şi statul – Istorie (rus.). 2. Istoria universală a dreptului şi
statului (rus.).
340(100)(091)(075.8)
341 Drept internaţional
374. Кырнац, Теодор
Юридическая защита прав человека / Теодор Кырнац; Гос. ун-т Мол-
довы, Акад. права. Каф. Конституц. и Адм. права. – Ch. : Reclama, 2005. – 271
p.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-937-38-1
200 ex. – [05-538]
- - 1. Drepturile omului (rus.).
341.231.14
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
375. Analiza problemelor societăţii prin dezbateri. Traficul cu oameni :
[în Moldova] / Liga Naţ. de Dezbateri Preuniv. – Ch. : [Reclama], 2004. – 176 p. : il.;
20 cm.
ISBN 9975-937-17-9
[05-520]
- - 1. Infracţiuni – Traficul cu oameni – Moldova – Dezbateri. 2. Traficul cu
oameni – Moldova – Dezbateri.
343.54(478)

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

347 Drept civil


347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
376. Cojocari, E.
Drept civil. Drepturi reale : Note de curs / Eugenia Cojocari, Marcel
Cuşmir, Carolina Ciobanu, Vitalie Cojocari; Inst. Nistrean de Economie şi Drept. –
Ch. : S. n., 2003 (Tipogr. Business Elita). – 166 p. : scheme; 20 cm.
Bibliogr. p. 161-166 şi în notele de subsol
ISBN 9975-9631-6-1
500 ex. – [05-493]
- - 1. Drept civil. 2. Drepturi reale.
347.2(075.8)
347.7 Drept comercial
377. Каленик, А. В.
Коммерческое право : [pentru uzul studenţilor] / А. В. Каленик; Славян.
ун-т. – Ch. : Business Elita, 2004. – 268 p.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-9812-3-2
800 ex. – [05-494]
- - 1. Drept comercial.
347.7(075.8)
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
378. Codul de executare al Republicii Moldova. – Ch. : AD LITTERAM
SRL, 2005 (Combinatul Poligr.). – 364 p.; 20 cm.
ISBN 9975-9872-0-6 (în cop.)
3 000 ex. – [05-407]
- - 1. Codul de executare al Republicii Moldova.
347.952:343.8(478)(094.4)
379. Raport privind modul de organizare şi funcţionare a instanţelor
judecătoreşti din Republica Moldova în anul ... / Consiliul Sup. al Magistraturii. –
Ch. : S. n., 2005. – 21 cm.
... 2004. – 2004. – 42 p. : tab. – F. f. de tit. – [05-404]
- - 1. Instanţe judecătoreşti din Republica Moldova – Rapoarte.
347.97/.99(478)(047)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.4 Drept funciar. Drept agrar
17
Martie 2005 ≡ March 2005

380. Башинский, Виктор


Основы градостроительства и обустройства в Молдове : [практ. по-
собие инвестора, строителя, собственника] / Виктор Башинский. – Ch. : Causa
Mundi, 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 176 p. : scheme, tab.; 22 cm. – (Азбука
Закона)
Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. p. 176
ISBN 9975-9762-6-3 (în cop.)
3 000 ex. – [05-383]
- - 1. Dreptul privind construcţiile – Moldova (rus.).
349.44:711.4(478)(075)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
381. Departamentul Relaţii Interetnice = Департамент межэтнических
отношений = Department of Interethnic Relations / alcăt. : V. Stepanov, ...; trad. :
D. Goncearova, ... – Ch. : S. n., 2005 (F.E.-P. "Baştina-Radog" SRL). – 13, [2] p. :
il. color.; 29 cm.
Tit., text paral. : lb. rom., engl., rusă. – F. f. de tit.
[05-384]
- - 1. Departamente – Departamentul Relaţii Interetnice – Moldova.
353.2:323.1(478)=135.1=111=161.1
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
382. Cuţeviţchii, Alexandr
Instrucţia tragerii : (material didactic) / Alexandr Cuţeviţchii, Feodor Fomin,
Eduard Briceac. – Ch. : S. n., 2004 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 226, [2] p. : fig., tab.;
24 cm.
Bibliogr. p. 225 (26 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-930-88-3
500 ex. – [05-349]
- - 1. Instrucţia tragerii din arme. 2. Arme – Instrucţia tragerii.
355.232:351.753(075.8)
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
383. Cara, Angela

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Educaţia Moral-Spirituală : Man. pentru cl. a 4-a / Angela Cara, Tatiana


Neculcea. – Ch. : Univers Pedagogic, 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 64 p. : il.
color.; 23 cm.
ISBN 9975-9831-3-8
10 000 ex. – [05-485]
- - 1. Educaţie moral-spirituală.
37.017.93(075.2)
384. Cara, Angela
Proiectul instituţional de dezvoltare a unităţii şcolare / Angela Cara, Elvira
Grâu. – Ch. : Gunivas, 2005 (Tipogr. "Prag-3"). – 35 p. : diagr., fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 35 (9 tit.)
ISBN 9975-908-49-7
500 ex. – [05-503]
- - 1. Reforme şcolare.
37.014.3
385. Ciobanu-Ţurcanu, Viorica
Educaţia cetăţenească / Viorica Ciobanu-Ţurcanu; cop. : Ia. Oliinâk; Univ.
de Stat "Alecu Russo". Fac. Drept. – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr. "Dinamo"). – 152
p. : scheme, tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 150-152 (59 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-926-58-4
300 ex. – [05-490]
- - 1. Educaţie cetăţenească.
37.0
386. SPARE – Program şcolar privind utilizarea resurselor şi energiei :
Man. didactic pentru şc. medie / adapt. : Natalia Halaim; trad. din rusă : Aliona
Galaicu. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 78, [2] p. des. color., tab.; 29
cm.
Tit. pe cop. : Conservarea energiei. – Apare cu sprijinul financ. al Soc.
Norvegiene de Ocrotire a Naturii
ISBN 9975-9804-7-3
1 000 ex. – [05-354]
- - 1. Conservarea energiei. 2. Resurse de energie – Conservare.
37.0:502/504(075)
Лицейский научно-методический вестник. – Vezi Nr 393

19
Martie 2005 ≡ March 2005

371 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


387. Organizarea şi dirijarea procesului educaţional în învăţământul
preşcolar, primar, gimnazial şi liceal : Anul de studii 2004-2005 : Sugestii şi
recomandări metodologice şi manageriale / Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. :
Univers Pedagogic, 2004 (Tipogr. or. Orhei). – 155 p. : tab.; 21 cm.
Text paral. : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul temelor
ISBN 9975-9831-0-3
4 000 ex. – [05-489]
- - 1. Procesul educaţional în învăţământul preuniversitar.
371.2(072)
372.3/.4 Activităţi preşcolare. Primele lecţii de citire
388. Cemortan, Stela
Abecedarul preşcolarului : Ghid pentru educatori şi părinţi / Stela
Cemortan. – Ch. : STELPART, 2005 (Tipogr. or. Orhei). – 104 p. : fig., tab.; 21 cm.
– (Formarea premiselor citirii şi scrierii; 1)
Bibliogr. p. 103 (16 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-9854-1-6
500 ex. – [05-473]
372.416.2
389. Cemortan, Stela
Cine le vede ... : Ghid metodic pentru educatori şi părinţi / Stela
Cemortan. – Ch. : STELPART, 2005 (Tipogr. or. Orhei). – 164 p. : fig., tab.; 21 cm.
– (Formarea premiselor citirii şi scrierii; 2)
Bibliogr. p. 163 (14 tit.)
ISBN 9975-9854-2-4
500 ex. – [05-474]
372.45
390. Cemortan, Stela
Creşte-n casă scump odor : Copilul în împărăţia lit. : (pentru vârsta de 5-6
ani) / Stela Cemortan; prez. graf. : E. Voloşin, N. Tescaru. – Ch. : Lyceum, 2004
(Tipogr. "PoliColor"). – 32 p. : il. color.; 27 cm. – (Bibl. copilului 5-6 ani; 3)
ISBN 9975-9827-2-5
5 000 ex. – [05-468]
372.3

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

391. Cemortan, Stela


Creşte-n casă scump odor : Copilul în împărăţia lit. : (pentru vârsta de 6-7
ani) / Stela Cemortan; prez. graf. : E. Voloşin, N. Tescaru. – Ch. : Lyceum, 2004
(Tipogr. "PoliColor"). – 32 p. : il. color.; 27 cm. – (Bibl. copilului 6-7 ani; 4)
ISBN 9975-9827-2-7
5 000 ex. – [05-469]
372.3
392. Cemortan, Stela
Pregătirea pentru scriere : Ghid metodic pentru educatori şi părinţi / Stela
Cemortan. – Ch. : STELPART, 2005 (Tipogr. or. Orhei). – 68 p. : fig., tab.; 21 cm. –
(Formarea premiselor citirii şi scrierii; 3)
Bibliogr. p. 67 (25 tit.)
ISBN 9975-9854-0-8
500 ex. – [05-475]
372.45
372.8 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
393. Лицейский научно-методический вестник / Рус. теорет. лицей
им. Петра Великого, Теорет. лицей им. А. С. Пушкина; ред. совет : Б. А. Шапо-
валов, … – К. : Elan Poligraf, 2005. – 20 cm.
Nr 7. – 2005. – 160 p. : il., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 9975-9804-6-5 : 100 ex. – [05-355]
372.8+37.0(082)
394. Хоменко, Т. В.
Методика преподавания биологии : Практикум для студентов биоло-
го-почв. фак. / Т. В. Хоменко; Молд. гос. ун-т. Биолого-почв. фак. Каф. биоло-
гии растений. – К. : CEP USM, 2004. – 80 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 77-79 (53 tit.)
ISBN 9975-70-487-5
50 ex. – [05-446]
- - 1. Biologie – Metodica predării (rus.).
372.857.046.16
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
395. Agenda activităţii educatorului / Min. Educaţiei al Rep. Moldova;
coord. : Stela Cemortan, Eugenia Marin. – Ch. : Univers Pedagogic, 2004 (Tipogr.
or. Orhei). – 128 p. : tab.; 29 cm.
21
Martie 2005 ≡ March 2005

Bibliogr. p. 128 (7 tit.)


ISBN 9975-9846-1-4
3 000 ex. – [05-483]
373. 2
396. Cemortan, Stela
Citirica : Carte de citire / Stela Cemortan; pict. : Nina Tescari, Elvira
Voloşin. – Ch. : Universitas, 2004 (Tipogr. "Reclama"). – 62 p. : il. color.; 29 cm. –
(Să pregătim copiii pentru şcoală 5-8 ani; 2)
ISBN 9975-913-24-5
1 000 ex. – [05-480]
373. 2
397. Cemortan, Stela
Matinee literare : Ghid pentru educatorii din inst. preşc. şi învăţătorii cl.
primare / Stela Cemortan. – Ch. : STELPART, 2005 (Tipogr. or. Orhei). – 220 p. :
il.; 21 cm.
ISBN 9975-9854-3-2
1 000 ex. – [05-477]
- - 1. Învăţământul primar – Matinee literare. 2. Matinee literare pentru
clasele primare.
373. 3
398. Cemortan, Stela
Socotica : Matematica celor mici / Stela Cemortan; pict. : Nina Tescaru,
Elvira Voloşin. – Ch. : Universitas, 2004 (Tipogr. "Reclama"). – 42 p. : il., il. color.;
29 cm. – (Să pregătim copiii pentru şcoală 5-8 ani; 3)
ISBN 9975-913-25-3
1 000 ex. – [05-481]
373. 2
399. Cemortan, Stela
Steluţa-Deceluţa : Abecedarul ştiinţelor / Stela Cemortan; pict. : Nina
Tescaru, Elvira Voloşin. – Ch. : Universitas, 2004 (Tipogr. "Reclama"). – 62 p. : il.
color.; 29 cm. – (Să pregătim copiii pentru şcoală 5-8 ani; 1)
ISBN 9975-913-23-7
1 000 ex. – [05-479]
373. 2
400. Coroi, Eugen
22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Educaţie muzicală : Crestomaţie pentru învăţ. preşcolar / Eugen Coroi,


Silvia Bejenaru; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Univers Pedagogic, 2004
(Tipogr. or. Orhei). – 220 p. : n. muz.; 29 cm.
ISBN 9975-9852-1-1
4 000 ex. – [05-484]
- - 1. Educaţie muzicală.
373.21:78(072)
401. Evaluarea la debutul şcolar : (Abordări inovaţionale) / Inst. de Şt.
ale Educaţiei; coord. : Stela Cemortan. – Ch. : Inst. de Şt. ale Educaţiei, 2003. –
130 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 128-129 (39 tit.)
ISBN 9975-9685-4-6
500 ex. – [05-476]
- - 1. Evaluarea în învăţământul preşcolar.
373.2:371.26(082)
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
402. Пануш, В. Г.
Влияние игровой деятельности на психомоторные способности детей
с последствием церебрального паралича посредством шахмат / В. Г. Пануш;
облож. : Я. Олийнык; Ин-т наук воспитания Молдовы, Рос. Гос. Ун-т Физ. куль-
туры спорта и туризма. – Ch. : Pontos, 2004 (Tipogr. "Dinamo"). – 176 p. : diagr.,
tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 163-176 (208 tit.)
ISBN 9975-927-51-3
100 ex. – [05-379]
- - 1. Educaţia copiilor cu deficienţe mintale.
376.42-053.2:794.1
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
Bilanţul activităţii ştiinţifice a Universităţii de Stat din Moldova pentru anul
2004. – Vezi Nr 336

Borşevici, Ion. Apa neîncepută a dorului de libertate. – Vezi Nr 357

403. Formarea spaţiului european de învăţământ superior : Procesul


Bologna : (Sorbonne – Bologna – Salamanca – Praga – Berlin – Bergen) / Univ.

23
Martie 2005 ≡ March 2005

Agrară de Stat din Moldova; alcăt. : Vasile Vrancean, Eugen Zacon. – Ch. : [TipCim
SA], 2005. – 75 p. : tab.; 20 cm.
ISBN 9975-64-037-0
100 ex. – [05-443]
- - 1. Organizarea învăţământului superior – Europa. 2. Procesul Bologna.
378.1(4)
404. Platon, Carolina
Evaluarea în învăţământul universitar / Carolina Platon; red. şt. : Vladimir
Guţu; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2005. – 274 p. : fig.,
tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 217-236 (290 tit.)
ISBN 9975-9855-0-5
100 ex. – [05-455]
- - 1. Evaluarea cadrului didactic.
378.12:371.26
Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice : Vol. 13 :
Agronomie. – Vezi Nr 424

Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice : Vol. 13 :


Cadastru, organizarea teritoriului, ingineria mediului. – Vezi Nr 361

Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice : Vol. 13 :


Economie. – Vezi Nr 370

Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice : Vol. 13 :


Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor. – Vezi Nr 423

Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice : Vol. 13 :


Inginerie agrară. – Vezi Nr 425

Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice : Vol. 13 :


Zootehnie şi biotehnologii animaliere – Vezi Nr 433

Universitatea de Stat din Moldova. Facultatea de Matematică şi


Informatică. Anale ştiinţifice. Facultatea de Matematică şi Informatică.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Universitatea de Stat din Moldova = Scientific annals. Faculty of Mathematics and


Informatics. Moldova State University. – Vezi Nr 408

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE
405. Ursu, Mihai
Franz Ostermann (1844-1905) : Premier intendant et préparateur du
Musée du Zemstvo de Bessarabie : 160-ième anniversaire de la naissance
d'Ostermann / Mihai Rusu; trad. [în lb. fr.] : Eleonora Mihăilă; trad. [în lb. engl.] :
Andrei Feodorov; red. şt. : Varvara Buzilă; Musée Nat. d 'Ethnographie et d 'Histoire
Naturelle. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 80 p. : fig.; 24 cm. –
(Personnalités notoires)
Text paral. : lb. fr., engl. – Bibliogr. în note p. 29-31
ISBN 9975-937-29-2
[05-539]
[50:069]+929 Ostermann =133.1=111
51 MATEMATICĂ
406. Matematică : man. pentru cl. a 2-a : (şc. auxiliară) / Mihai Ciubară,
Galina Apostol-Ciubară, Tudor Ciubară; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. :
Univers Pedagogic, 2004 (Tipogr. "CRIO" SA). – 196 p. : il. color.; 25 cm.
ISBN 9975-9831-5-4
600 ex. – [05-486]
51:376(075.2)
407. Raischi, Tudoriţa
Matematică : Teste pentru cl. a 4-a / Tudoriţa Raischi, Valentina Gaiciuc,
Ion Spinei; Dir. Evaluare şi Examinare. – Ch. : Univers Pedagogic, 2005 (Tipogr.
Orhei). – 42 p. : fig., tab.; 26 cm.
ISBN 9975-9860-3-X
5 000 ex. – [05-467]
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
408. Universitatea de Stat din Moldova. Facultatea de Matematică şi
Informatică. Anale ştiinţifice. Facultatea de Matematică şi Informatică.
Universitatea de Stat din Moldova = Scientific annals. Faculty of Mathematics and
25
Martie 2005 ≡ March 2005

Informatics. Moldova State University / Univ. de Stat din Moldova. Fac. de


Matematică şi Informatică; ed. în chief : Gheorghe Ciocanu. – Ch. : CEP USM,
2002. – 26 cm.
Vol. 4. – 2002. – 115 p. – Text : lb. rom., engl. – ISBN 9975-917-27-5 : 50
ex. – [05-472]
- - 1. Matematică. 2. Informatică.
51+519.72+378.4(478)(060.55)(082)
517 Analiză
409. Oproescu, Gh.
Metode numerice şi aplicaţii : [pentru uzul studenţilor] / Gh. Oproescu, Gh.
Cauteş; ref. şt. : Nicolae Enescu, ... – Ch. : Tehnica-Info, 2005. – 283 p. : fig., tab.;
24 cm.
Bibliogr. p. 279-283 (62 tit.)
ISBN 9975-63-254-8
100 ex. – [05-402]
- - 1. Matematică – Metode numerice. 2. Metode numerice – Matematică.
517.9(075.8)
519.6 Matematică calculatorie. Analiză numerică
410. Computer Science Journal of Moldova / Acad. of Sciences of
Moldova. Inst. of Mathematics and Computer Science; ed.-in-chief : C. Gaindric;
advisory board : N. Adronaty,…. – Ch. : Inst. of Mathematics and Computer Sci-
ence, 2004 (Tipogr. AŞM). – 22 cm.
Vol. 12, Nr 3 (36). – 2004. – 496 p. : fig., tab. – Text : lb. engl. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – [05-368]
- - 1. Matematică calculatorie (engl.).
519.6:004(082)
519.7 Cibernetică matematică
Universitatea de Stat din Moldova. Facultatea de Matematică şi
Informatică. Anale ştiinţifice. Facultatea de Matematică şi Informatică.
Universitatea de Stat din Moldova = Scientific annals. Faculty of Mathematics and
Informatics. Moldova State University. – Vezi Nr 408

53 FIZICĂ
411. Ţurcanu, Gheorghe

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Teste la fizică : pentru cl. a 11-a profil umanist şi profil real / Gheorghe
Ţurcanu, Victor Păgînu, Leonid Caireac. – Ch. : Univers Pedagogic, 2005 (Tipogr.
Orhei). – 72 p. : fig., tab.; 26 cm.
ISBN 9975-9860-2-1
3 000 ex. – [05-466]
- - 1. Fizică – Teste.
53(079)
531 Mecanică teoretică. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide
412. Vieru, Dumitru
Mecanica. Cinematica = Mechanics. Kinematics : [pentru uzul studenţilor]
/ Dumitru Vieru, Dimitrie Popescu; ref. şt. : Alfred Braier, Corina Fetecău. – Ch. :
Tehnica-Info, 2004. – 211, [4] p. : fig.; 24 cm.
Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Bibliogr. p. 210-211 (20 tit.)
ISBN 9975-63-127-4
70 ex. – [05-401]
- - 1. Mecanică. 2. Cinematică.
531/534(075.8)=135.1=111
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
413. Miron, N. D.
Chimie generală : Tehnici de lab. / N. D. Miron, L. Istrati; ref. şt. : Mircea
Nicolae Palamaru, Alexandra Raluca Iordan. – Ch. : Tehnica-Info, [2002] (Tipogr.
A.S. Gevi-V Iaşi). – 218 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 217-218 (19 tit.)
ISBN 9975-63-147-9
100 ex. – [05-398]
- - 1. Chimie.
54(076.5)
546 Chimie anorganică
414. Chimia metalelor : (Prelegeri) / Aurelian Gulea, Ioan Berdan,
Ghenadie Noviţchi, Alexandru Cecal; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Chimie şi
Tehnologie Chimică. Catedra Chimie Anorganică şi Fizică. – Ch. : CEP USM, 2004.
– 443, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 438 (17 tit.)
ISBN 9975-70-476-X
200 ex. – [05-449]
27
Martie 2005 ≡ March 2005

- - 1. Chimia metalelor.
546.3(075.8)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
415. Olimpiada Republicană la Biologie (2004; Chişinău). Materialele
Olimpiadei Republicane la Biologie, ed. a 40-a (Chişinău, 12-15 mart. 2004) / col.
red. : Mihai Leşanu (red. resp.), .... – Ch. : CEP USM, 2005. – 109, [2] p. : fig., tab.;
20 cm.
Antetit. : Univ. de Stat din Moldova
ISBN 9975-70-517-0
200 ex. – [05-452]
- - 1. Biologie – Concursuri.
57(079.1)
575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie
416. "Probleme actuale ale geneticii, biotehnologiei şi ameliorării",
conf. naţ. (2005; Chişinău). Probleme actuale ale geneticii, biotehnologiei şi
ameliorării : Materialele Conf. Naţ. (jubiliară) cu participare Int., 17-18 febr. 2005 /
com. red. : Anatol Jacota,... – Ch. : [TipCim SA], 2005. – 424 p. : fig., tab.; 26 cm.
Antetit. : Acad. de Şt. a Moldovei. Secţ. de Şt. Biologice, Chimice şi
Ecologice. Inst. de Genetică. – Rez. : lb. engl. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art.
ISBN 9975-64-034-6
500 ex. – [05-445]
- - 1. Genetică. 2. Biotehnologie.
575+577.2(082)=135.1=111=161.1

577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică


Probleme actuale ale geneticii, biotehnologiei şi ameliorării. – Vezi Nr 416

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a
securităţii umane. – Vezi Nr 350
28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


417. Moroşan, Raisa
Protecţia civilă în Republica Moldova : situaţii excepţionale posibile şi
recomandări de comportare adecvată : (material didactic pentru studenţi) / Raisa
Moroşan, Ion Moroşan; Inst. Naţ. de Educaţie Fizică şi Sport din Rep. Moldova. –
Ch. : Valinex, 2005. – 25 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 22 (5 tit.)
ISBN 9975-9842-7-4
100 ex. – [05-338]
- - 1. Protecţie civilă – Moldova.
614.8(478)(075.8)
418. Regulamentul de serviciu al pompierilor şi salvatorilor = Устав
службы пожарных и спасателей : (Aprobat prin ordinul Dir. gen. al DSE RM din
01 dec. 2004 nr. 277) / Dep. Situaţii Excepţionale al Rep. Moldova. – Ch. : S. n.,
2005 (Tipogr. "Crio"). – 121 p. : tab.; 21 cm.
Text paral. : lb. rom., rusă
[05-553]
614.8(060.13)=135.1=161.1
419. Regulamentul privind acţiunile pompierilor şi salvatorilor la
lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale = Устав действий пожарных и
спасателей по ликвидации чрезвычайных ситуаций / Dep. Situaţii Excepţionale
al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2004 (Tipogr. "Crio"). – 21 cm. – Tit., text paral. : lb.
rom., rusă.
Partea 1-a : Stingerea incendiilor = Тушение пожаров. – 2004. – 187 p. :
tab. – [05-552]
- - 1. Protecţie contra incendiilor – Regulamente.
614.84(060.13)=135.1=161.1
420. Regulamentul serviciului de protecţie împotriva gazelor şi fumului
al pompierilor şi salvatorilor = Наставление по газодымозащитной службе
пожарных и спасателей : (Aprobat prin ordinul Dir. gen. al DSE RM din 30 dec.
2004, nr. 300) / Dep. Situaţii Excepţionale al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2005
(Tipogr. "Crio"). – 179 p. : tab.; 21 cm.
Tit., text paral. : lb. rom., rusă
[05-554]
29
Martie 2005 ≡ March 2005

- - 1. Protecţie împotriva gazelor şi fumului – Regulamente.


614.84/.89(060.13)=135.1=161.1
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
421. Energia din biomasă : starea şi perspective de utilizare / elab. : I.
Hăbăşescu, ... – Ch. : INEI, 2004. – 7, [3] p. : tab.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. Naţ.
de Econ. şi Inf.)
Bibliogr. p. 9 (6 tit.). – Descr. după p. 1. – F. f. de tit. şi cop.
187 ex. – [05-371]
620.95
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.9 Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese
422. Non-traditional manufacturing processes : [pentru uzul studenţilor]
/ Laurenţiu Slătineanu, Gheorghe Nagîţ, Oana Dodun, ...; ref. şt. : Octavian
Pruteanu, Traian Grămescu. – Ch. : Tehnica-Info, 2004. – 300, [1] p. : fig.; 24 cm.
În lb. engl. – Bibliogr. p. 285-296 (389 tit.)
ISBN 9975-63-164-9
[05-405]
- - 1. Prelucrare prin eroziune (engl.).
621.9.048(075.8)=111
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

423. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice /


Univ. Agrară de Stat din Moldova; red.-şef : Gh. Cimpoieş. – Ch. : Centrul ed. al
UASM, 2005. – 26 cm.
Vol. 13 : Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor. – 2005. –
247, [5] p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN
9975-64-027-3 : 150 ex. – [05-463]
- - 1. Lucrări ştiinţifice. 2. Universitatea Agrară de Stat din Moldova.
63+378.663(478)(082)=135.1=111=161.1

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

630 Silvicultură
Calupa, Dumitru. Manual pentru managementul Proiectului "Conservarea
solurilor în Moldova". Unitatea pentru implementarea proiectului "Conservarea
solurilor în Moldova" şi Grantului "Dezvoltarea pădurilor comunale". – Vezi Nr 426

Manual operaţional pentru implementarea programului de granturi mici.


Unitatea pentru implementarea proiectului "Conservarea solurilor în Moldova" şi
grantului "Dezvoltarea pădurilor comunale". – Vezi Nr 427

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
424. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice /
Univ. Agrară de Stat din Moldova; red.-şef : Gh. Cimpoieş. – Ch. : [TipCim SA],
2005. – 26 cm.
Vol. 13 : Agronomie. – 2005. – 278 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-64-026-5 : 150 ex. – [05-460]
- - 1. Agronomie – Lucrări ştiinţifice.
631+378.663(478)(082)=135.1=111=161.1
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
425. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice /
Univ. Agrară de Stat din Moldova; red.-şef : Gh. Cimpoieş. – Ch. : [TipCim SA],
2005. – 26 cm.
Vol. 13 : Inginerie agrară. – 2005. – 188 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-64-024-9 : 150 ex. – [05-459]
- - 1. Inginerie agrară – Lucrări ştiinţifice.
631.171+378.663(478)(082)=135.1=111=161.1
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
426. Calupa, Dumitru
Manual pentru managementul Proiectului "Conservarea solurilor în
Moldova". Unitatea pentru implementarea proiectului "Conservarea solurilor în
Moldova" şi Grantului "Dezvoltarea pădurilor comunale" / Dumitru Galupa, Ion
Talmaci, Liliana Şpitoc; Agenţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva", Fondul
Prototip de Carbon, Banca Mondială, Inst. de Cercet. şi Alimentări Silvice. – Ch. :
[TipCim SA], 2004. – 206 p. : fig., tab.; 26 cm.

31
Martie 2005 ≡ March 2005

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Text paral. : lb. rom., rusă. – Bibliogr. p.
75-76, 181-182 (29 tit.). – Apare cu sprijinul financ. a Grantului TF 052422
"Dezvoltarea pădurilor comunale", oferit de Guvernul Japoniei
ISBN 9975-64-035-4
150 ex. – [05-440]
- - 1. Conservarea solurilor în Moldova. 2. Dezvoltarea pădurilor în
Moldova.
631.4+630(478)(075)=135.1=161.1
427. Manual operaţional pentru implementarea programului de granturi
mici. Unitatea pentru implementarea proiectului "Conservarea solurilor în Moldova"
şi grantului "Dezvoltarea pădurilor comunale" / Dumitru Galupa, Ion Talmaci, Liliana
Şpitoc, ...; Agenţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva", Fondul Prototip de
Carbon, Banca Mondială, Inst. de Cercet. şi Alimentări Silvice. – Ch. : [TipCim SA],
2004. – 190 p. : scheme, tab.; 26 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Text paral. : lb. rom., rusă. – Apare cu
sprijinul financ. a Grantului TF 052422 "Dezvoltarea pădurilor comunale", oferit de
Guvernul Japoniei
ISBN 9975-64-036-2
380 ex. – [05-441]
- - 1. Conservarea solurilor în Moldova. 2. Dezvoltarea pădurilor în
Moldova.
631.4+630(478)(075)=135.1=161.1
428. Pedologie cu bazele geologiei : teste pentru studenţii spec. : 2801
– Agronomie, 2803 – Horticultură / Univ. Agrară de Stat din Moldova. Catedra de
Pedologie şi Agrochimie; aut. : V. Ungureanu, B. Vişnevschi, E. Mocanu, ... – Ch. :
S. n., 2004. – 46 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 44 (9 tit.). – F. f. de tit.
[05-419]
- - 1. Pedologie – Teste.
631.4(079)
429. Idem în lb. rusă : Почвоведение с основами геологии : Тесты для
студентов спец. : 2801 – Агрономия; 2803 – Плодоовощеводство и виногра-
дарство. – К. : Б. и., 2004. – 50 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 48 (6 tit.). – F. f. de tit.
[05-433]
- - 1. Pedologie – Teste.
32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

631.4(079)
631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole
430. Gavriliţă, Andrei
Irigarea tehnică şi tehnologii moderne / Andrei Gavriliţă, Liliana
Dăscălescu, Sergiu Dăscălescu. – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 62, [2]
p. : fig., tab., [8] p. : fig. color.; 20 cm.
ISBN 9975-926-50-9
3 000 ex. – [05-525]
- - 1. Irigare tehnică – Tehnologii moderne.
631.67:631.347
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
431. Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor
agricole pentru luna ... anul ... şi recomandări de combatere a lor şi a buruienilor =
Прогноз распространения главнейших вредителей и болезней
сельскохозяйственных культур в марте 2005 года и рекомендации по борьбе с
ними и с сорняками / Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare al Rep. Moldova.
Inspectoratul de Stat Rep. pentru Protecţia Plantelor. – Ch. : S. n., 2004 (Tipogr.
"Reclama"). – 20 cm.
...martie 2005. – 2005. – 38 p. : tab., [6] p. : il. color., tab. – Tit., text paral. :
lb. rom., rusă. – [05-541]
- - 1. Boli – Plante agricole. 2. Plante agricole – Boli – Combatere.
632.914(478)(083.13)=135.1=161.1
633 Cultura plantelor de câmp
633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări
industriale
432. Cultura isopului (Hyssopus officinalis L.) / Grigore Musteaţă, Ion
Brânzilă, Natalia Baranova, Zinaida Vornicu; Inst. de Cercet. Şt. pentru Porumb şi
Sorg. Filiala pentru Plante Aromatice şi Medicinale. – Ch. : [TipCim SA], 2005. – 40
p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 34-35 (34 tit.)
ISBN 9975-64-040-0
200 ex. – [05-442]
- - 1. Plante medicinale – Isopul. 2. Isopul – Cultivare.
633.88

33
Martie 2005 ≡ March 2005

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor a peştelui. Înmulţirea


animalelor domestice
433. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice /
Univ. Agrară de Stat din Moldova; red.-şef : Gh. Cimpoieş. – Ch. : [TipCim SA],
2005. – 26 cm.
Vol. 13 : Zootehnie şi biotehnologii animaliere. – 2005. – 344 p. : fig., tab.
– Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-64-025-7 : 150
ex. – [05-461]
- - 1. Zootehnie şi biotehnologii animaliere – Lucrări ştiinţifice.
636+378.663(478)(082)=135.1=111=161.1
434. Zootehnie : [man. pentru uzul studenţilor] / coord. : Valentina A.
Guzun, ... – Ch. : Tehnica-Info, 2004 (Combinatul Poligr.). – 520 p. : fig., tab.; 21
cm.
Bibliogr. p. 519-520 (40 tit.)
ISBN 9975-63-247-5 (în cop.)
70 ex. – [05-397]
- - 1. Zootehnie.
636(075.8)
435. Оптическая технология увеличения питательности кормов :
[моногр.] / Валентин Коварский, Виктор Коварский, Борис Филипп, …; Акад.
Наук Молдовы. Ин-т физиологии и санокреатологии АНМ. Ин-т прикл. физики
АНМ. Центр оптоэлектроники АНМ. – К. : Б. и., 2005 ("Elan Poligraf"). – 58 p. :
fig., tab.; 24 cm.
Rez. : lb. engl. – Bibliogr. p. 50-51
ISBN 9975-9830-7-3
500 ex. – [05-353]
- - 1. Hrană – Valoare nutritivă – Păsări domestice (rus.).
636.085/.086:636.5
436. Основы животноводства : Тесты для определения уровня зна-
ний студентов по спец. 1801 - Аграрная экономика / Гос. Аграр. Ун-т Респ.
Молдовы. Каф. Почвоведения и Агрохимии; разраб. : В. Чеботарь, С. Кили-
мар. – К. : Б. и., 2004. – 38 p.; 21 cm.
F. f. de tit.
[05-436]
- - 1. Zootehnie – Teste (rus.).
636(079)
34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

636.2 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi


437. Tehnologia creşterii bovinelor : Teste pentru aprecierea
cunoştinţelor studenţilor spec. – 2802 Biotehnologii agricole, spec. – Biotehnologii
în zootehnie / Univ. Agrară de Stat din Moldova. Catedra "Zootehnie specială";
elab. : V. Lupan. – Ch. : S. n., 2004. – 49 p.; 21 cm.
F. f. de tit.
[05-418]
- - 1. Bovine – Creştere – Teste.
636.2(079)
438. Idem în lb. rusă : Скотоводство : Тесты для оценки знаний сту-
дентов спец. – 2808. С.-х. биотехнологии, специализация – Биотехнологии в
зоотехнии. – К. : Б. и., 2004. – 48 p.; 21 cm.
F. f. de tit.
[05-432]
- - 1. Zootehnie – Bovine – Teste (rus.).
636.2(079)
636.5/.6 Păsări
439. Производство высококачественных продуктов птицеводства в
Республике Молдова / сост. : Б. Е. Сокольников. – К. : НИЭИ, 2004. – 20, [2] p. :
tab.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. Naţ. de Econ. şi Inf.)
Descr. după p. 1. – F. f. de tit. şi cop.
160 ex. – [05-376]
636.5+637.4(478)
637.4 Ouă. Produse din ouă
Производство высококачественных продуктов птицеводства в Рес-
публике Молдова. – Vezi Nr 439

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode


440. Tehnologia producţiei apicole : Teste pentru aprecierea
cunoştinţelor studenţilor spec. – 2805 "Zootehnie" / Univ. Agrară de Stat din
Moldova. Catedra "Zootehnie specială"; elab. : N. Eremia. – Ch. : S. n., 2004. – 40
p.; 21 cm.
F. f. de tit.
[05-420]
- - 1. Apicultură – Teste.
35
Martie 2005 ≡ March 2005

638.1(079)
441. Idem în lb. rusă : Пчеловодство и опыление сельскохозяйствен-
ных культур : Тесты для оценки знаний студентов : Спец. : 2805 – "Зоотехния".
– К. : Б. и., 2004. – 41 p.; 21 cm.
F. f. de tit.
[05-431]
- - 1. Apicultură – Teste (rus.).
638.1(079)
639.2/.6 Pescuit. Piscicultură

442. Породообразовательный процесс в карповодстве / сост. : В.


И. Доманчук, Г. Х. Куркубет. – К. : НИЭИ, 2004. – 18 p.; 20 cm. – (Inf.-expres /
Inst. Naţ. de Econ. şi Inf.)
Descr. după p. 1. – F. f. de tit. şi cop.
175 ex. – [05-374]
639.34
65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
65.0 Teoria şi practica organizării. Management
443. Teste pentru autoevaluare a cunoştinţelor la disciplina
"Managementul general" : Pentru spec. 1802 "Management" / Univ. Agrară de Stat
din Moldova. Fac. de Econ. Catedra "Management"; elab. : Aurelia Litvin, ... – Ch. :
S. n., 2005. – 62 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 62 (8 tit.). – F. f. de tit.
[05-430]
- - 1. Management – Teste.
65.0(079)
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
444. Agenda telefonică a serviciului de telecomunicaţii din s. Talmaza /
Min. Transporturilor şi Comunicaţiilor al Rep. Moldova; ed. îngrijită de Nicolae
Grosu şi Olga Grosu. – Talmaza : S. n., 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 59 p. : tab.; 20
cm.
ISBN 9975-937-24-1(Tipogr. "Reclama")
1 000 ex. – [05-516]
654.15(478-22)(058.7)

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


445. Bulat, Ludmila
Izvoare de lumină : [oameni ai cărţii] / Ludmila Bulat; cop. : Ia Oliinîk; graf.
: A. Manole. – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 93, [3] p. : fotogr.; 21 cm.
ISBN 9975-927-92-0 (Pontos)
300 ex. – [05-521]
655+008
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor
446. Ciobanu, Constantin
Marcofilie Moldova : Catalog (1925-2003) / Constantin Ciobanu, Maria
Godorozea; Asoc. Filateliştilor, Maximaliştilor şi Cartofiliştilor din Rep. Moldova. –
Ch. : S. n., 2003. – 70 p. : il.; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Muzeului Naţ. de Etnografie şi Ist. Naturală
[05-543]
- - 1. Marcofilie – Moldova – Cataloage.
656.835.91(478)(085)
657 Contabilitate
447. Bajerean, Eudochia
Bazele contabilităţii : Probleme şi teste / Eudochia Bajerean, Ecaterina
Cechina, Rodica Cuşmăunsă; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra
"Contabilitate şi audit". – Ch. : ASEM, 2005. – 267, [1] p. : tab.; 20 cm.
ISBN 9975-75-274-8
300 ex. – [05-395]
- - 1. Contabilitate – Teste.
657.1(079)
448. Нистряну, А. В.
Бухгалтерский учёт на автотранспорте : [pentru uzul studenţilor] / А. В.
Нистряну; Акад. Транспорта, информатики и коммуникаций. – К. : Еврика, 2004
(Tipogr. AŞM). – 246, [2] p. : graf., scheme, tab.; 20 cm. – (Сер. финансы и
бухучет)
Bibliogr. p. 241-243 (38 tit.)
ISBN 9975-942-69-5
500 ex. – [05-365]
- - 1. Evidenţă contabilă – Transport auto.
37
Martie 2005 ≡ March 2005

657:656.13(075.8)
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
449. Gamov, Igor
Managementul personalului : [pentru uzul studenţilor] / Igor Gamov,
Alexandru Gamanjii, Sergiu Garştea; Acad. de Transporturi, Informatică şi
Comunicaţii. – Ch. : Evrica, 2005 (Tipogr. AŞM). – 263, [1] p. : fig., tab.; 20 cm. –
(Ser. Management şi Marketing)
Bibliogr. p. 258-261 (68 tit.)
ISBN 9975-942-82-2
500 ex. – [05-364]
- - 1. Managementul personalului.
658.3:331.104(075.8)
450. Indicaţii metodice pentru lecţiile practice la cursul "Baza material-
tehnică a întreprinderilor comerciale" / Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova.
Catedra Marketing, Comerţ şi REI; aut. : Feodosie Pituşcan; red. resp. : Vasile
Botnarciuc. – Ch. : CEP USM, 2005. – 47, [1] p. : tab.; 21 cm.
ISBN 9975-70-497-2
400 ex. – [05-457]
658.822(076.5)
451. Puiu, Tatiana
Managementul aprovizionării : [pentru uzul studenţilor] / Tatiana Puiu. –
Ch. : Tehnica-Info, 2004 (Tipogr. "Priftis Serv" SRL). – 236 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 235-236 (14 tit.)
ISBN 9975-63-118-5
200 ex. – [05-400]
- - 1. Managementul aprovizionării – Întreprinderi.
658.7(075.8)
452. Губер, Ю. Е.
Организационный менеджмент : [pentru uzul studenţilor] / Ю. Е. Губер;
под. ред. : Д. И. Соломон; Акад. транспорта, информатики и коммуникации. –
К. : Еврика, 2004 (Tipogr. Acad. de Şt. a RM). – 223, [1] p. : fig., tab.; 20 cm. –
(Сер. Менеджмент и маркетинг)
Bibliogr. p. 221 (25 tit.)
ISBN 9975-942-70-9
500 ex. – [05-361]

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Management – Organizare (rus.).


658.012.4(075.8)
453. Сырбу, И. М.
Производственный менеджмент предприятия : (курс лекций) / И. М.
Сырбу; Молд. Экон. Акад. – Ch. : Изд. МЭА, 2004. – 228 р. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor
ISBN 9975-75-258-6
200 ex. – [05-394]
- - 1. Management – Întreprinderi (rus.).
658.012.4:334.7(075.8)
659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul
454. Socolov, Tatiana
Mass media şi fenomenul dezvoltării comunitare / Tatiana Socolov; red.
şt. : Victor Moraru; Fac. de Jurnalism şi Şt. ale Comunicării, Inst. Mass Media din
Moldova. – Ch. : CCRE "Presa", 2005. – 108 p. : fig.; 20 cm. – (Ser. "Starea mass
media")
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei
"Soros Moldova"
ISBN 9975-70-515-4
50 ex. – [05-391]
- - 1. Comunicare în masă.
659.3:070
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
455. Optimizarea procedeelor tehnologice de producere a vinurilor
spumante naturale muscat şi influenţa substanţelor adjuvante asupra structurii
sedimentelor / elab. : N. Taran, ... – Ch. : INEI, 2004. – 20 p. : fig., tab.; 20 cm. –
(Inf.-expres / Inst. Naţ. de Econ. şi Inf.)
Bibliogr. p. 19-20 (13 tit.). – Descr. după p. 1. – F. f. de tit. şi cop.
153 ex. – [05-373]
663.252
663.9 Ciocolată. Cacao. Cafea. Ceai. Tutun

39
Martie 2005 ≡ March 2005

456. Перспективы производства экологически чистых сухих чайных


напитков на основе местных источников сырья / сост. : С. Н. Стасюк, …. – К. :
НИЭИ, 2004. – 18, [1] p.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. Naţ. de Econ. şi Inf.)
Bibliogr. p. 19 (8 tit.). – Descr. după p. 1. – F. f. de tit. şi cop.
146 ex. – [05-375]
663.953+663.969
664 Producerea şi conservarea alimentelor solide
457. Bibire, Luminiţa
Tehnici clasice şi moderne de proiectare şi laborator : Industria alimentară
: [pentru uzul studenţilor] / Luminiţa Bibire, Codrin Rudolf Cobrea; ref. şt. : Valentin
Nedeff, Lucian Gavrilă. – Ch. : Tehnica-Info, 2004 (Tipogr. "Docuprint"). – 232, [4]
p. : fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 232 (9 tit.). – Apare cu sprijinul C.N.C.S.I.S.
ISBN 9975-63-243-2
100 ex. – [05-412]
- - 1. Industria alimentară – Tehnici de proiectare. 2. Tehnici de proiectare
– Industria alimentară.
664(075.8)

665 Uleiuri. Grăsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Răşini


458. Болога, М. К.
Рафинация подсолнечного масла в электрическом поле = Rafinarea
uleiului de floarea soarelui în câmp electric = Refining in the electric field : [моногр.]
/ М. К. Болога, И. И. Берилл; red. şt. : Ion Cojuhari, Tudor Grosu. – Ch. : Î.E.-P.
"Ştiinţa", 2004 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 214 p. : fig., tab.; 21 cm.
Text : lb. rusă. – Bibliogr. p. 208-214 (116 tit.)
ISBN 9975-67-464-X
300 ex. – [05-351]
- - 1. Ulei de floarea soarelui – Rafinare (rus.). 2. Rafinarea uleiului de
floarea soarelui (rus.).
665.347.8

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE.


TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

459. Строительство & Оборудование : Производители, оптовые ба-


зы, строительные компании Молдовы : Информ. справ. – Ch. : ÎI "Victoria-
Gomon", 2005 (Tipogr. "Tipopres" SRL). – 29 cm.
2005. – 2005. – 200, [14] p. : il. color. – Text : lb. rom., rusă. – F. f. de tit. –
ISBN 9975-9867-0-6 : 2 500 ex. – [05-344]
- - 1. Materiale de construcţie – Îndrumare (rus.).
69(478)(036)
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
73 ARTE PLASTICE
460. Malcoci, Vitalie
Istoria artelor plastice : Progr. analitică / Vitalie Malcoci; Acad. de Muzică,
Teatru şi Arte Plastice. – Ch. : Epigraf, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 60 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 44-60
ISBN 9975-924-61-1
[05-528]
73(091)(073.8)
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
461. Leonardo Guţu : Pictură / trad. în engl. : Cristina Coţofană; imagini
: Iurie Foca. – Ch. : Epigraf, 2005 (Combinatul Poligr.). – 47, [1] p. : reprod. color.;
28 cm.
Text paral. : lb. rom., engl. – Lista il. p. 47. – Apare cu sprijinul financ. al
Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 9975-924-51-4
[05-506]
- - 1. Pictură – Moldova. 2. Guţu, Leonardo, 1959-..., plastician – Creaţie.
75.071.1(478)(084.11)
78 MUZICĂ
462. Album de piese pentru instrumente aerofone / Zlata Tkaci, Elena
Fiştic, Snejana Pâslari, ...; notografiere : Gabriel Andronic; cop. : Ia. Oliinîk. – Ch. :
Cartea Moldovei, 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 120 p. : n. muz.; 29 cm.
ISBN 9975-60-176-6
41
Martie 2005 ≡ March 2005

1 000 ex. – [05-356]


- - 1. Muzică pentru insrtumente aerofone.
788
463. Borş, Alexandru
Educaţie muzicală : Man. pentru cl. a 8-a / Alexandru Borş, Eugen Coroi.
– Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2005 (Combinatul Poligr.). – 87 p. : il., n. muz.; 24 cm.
ISBN 9975-67-486-0 (Î.E.-P. "Ştiinţa")
[05-500]
- - 1. Educaţie muzicală.
78(075.3)
464. Cocearova, Galina
Lumea armoniei în termeni şi noţiuni muzicale : [dicţ. terminologic] /
Galina Cocearova, Angela Rojnoveanu; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice.
Catedra Teoria Muzicii şi Compoziţie. – Ch. : Grafema Libris, 2004. – 40 p.; 21 cm.
Bibliogr. în note p. 5-6 (9 tit.). – Ind. de materii p. 32-39
ISBN 9975-9797-3-4 (Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice)
100 ex. – [05-545]
- - 1. Armonie – Muzică – Dicţionar terminologic. 2. Dicţionare
terminologice – Armonie muzică.
781.4(038)
465. Croitoru, Sergiu
Educaţie muzicală : Man. pentru cl. a 7-a / Sergiu Croitoru, Ion Gagim. –
Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2005 (Combinatul Poligr.). – 135, [1] p. : il., n. muz.; 24 cm.
ISBN 9975-67-485-2
[05-501]
- - 1. Educaţie muzicală.
78(075.3)
Istrati, Toma. România – inima mea. – Vezi Nr 483

466. Melnic, Victoria


Ferenc Liszt – un deschizător de drumuri pe tărâmul armoniei
contemporane / Victoria Melnic; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Catedra
Teoria Muzicii şi Compoziţie. – Ch. : S. n., 2004 (Rotaprint). – 18 p. – 29, [1] p. : n.
muz.; 21 cm.
Bibliogr. p. 29 (31 tit.). – F. f. de tit.
ISBN 9975-9797-2-6 (Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice)
42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

50 ex. – [05-544]
781.4.071.1(092)(076.5)
467. Melnic, Victoria
Fugile lui Antonin Reicha / Victoria Melnic; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte
Plastice. Catedra Teoria Muzicii şi Compoziţie. – Ch. : S. n., 2004 (Rotaprint). – 22,
[1] p. : n. muz.; 21 cm.
Bibliogr. p. 22 (16 tit.) şi în notele de subsol. – F. f. de tit.
ISBN 9975-9797-1-8 (Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice)
50 ex. – [05-546]
781.4.071.1(092)(076.5)
468. Pancovschi, Ludmila
Analiza interpretativă a ciclului vocal "Dichterliebe" de Robert Schumann :
Lucr. şt.-metodică / Ludmila Pancovschi; red. resp. : Victoria Melnic; Acad. de
Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Catedra ansamblu cameral şi măiestrie de concert.
– Ch. : S. n., 2004 (Tipogr. "Primex-Com"). – 29 p. : n. muz.; 21 cm.
Bibliogr. p. 29 (6 tit.)
ISBN 9975-9797-0-X (Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice)
30 ex. – [05-547]
- - 1. Muzică vocală.
784.087.6(075)
469. Tkaci, Zlata
Soare de toamnă : Culeg. de romanţe pe versurile poeţilor Moldovei /
Zlata Tkaci; notografiere : Gabriel Andronic; prez. graf. : I. Oliinîk. – Ch. : Cartea
Moldovei, 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 116, [4] p. : n. muz.; 29 cm.
ISBN 9975-60-177-4
1000 ex. – [05-357]
- - 1. Romanţe.
784.3
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
470. Limba engleză : (pentru studenţii an. 2) : Texte alb. pentru studenţii
an. 2 ai fac. de cadastru şi drept pentru spec. "Dreptul patrimonial" / Univ. Agrară
43
Martie 2005 ≡ March 2005

de Stat din Moldova. Catedra lb. moderne; pregătit : Elena Hodenco, ... – Ch. : S.
n., 2004. – 81 p.; 21 cm.
F. f. de tit.
[05-423]
811.111(076.5)
811.124 Limba latină
471. Cemârtan, Claudia
Curs practic la gramatica limbii latine : [pentru uzul studenţilor] / Claudia
Cemârtan; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Litere. Catedra Filologie Clasică. –
Ch. : CEP USM, 2005. – 233 p. : tab.; 21 cm.
ISBN 9975-70-456-5
50 ex. – [05-447]
- - 1. Limba latină – Gramatică.
811.124'36(075.8)
472. Cemârtan, Claudia
Limba latină : Man. pentru cl. a 12-a / Claudia Cemârtan, Anatol Ciobanu;
comisia de evaluare : P. Derescu, ...; Min. Educaţiei al Rep Moldova. – Ch. :
Lumina, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 248 p. : il., tab.; 20 cm.
ISBN 9975-65-208-5
[05-537]
811.124(075.3)
811.133.1 Limba franceză
473. Dragan, Elena
Istoria Limbii Franceze = Histoire de la Langue Française : (curs teoretic) /
Elena Dragan; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Fac. Lb. şi Lit. Străine.
Catedra Filologia Fr. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2004 (Tipogr. Univ. de Stat "A.
Russo" din Bălţi). – 184 p. : tab.; 21 cm.
Tit. pe cop. : lb. rom. – Text : lb. fr. – Bibliogr. p. 177-179
ISBN 9975-931-50-2
100 ex. – [05-388]
- - 1. Limba franceză – Istorie.
811.133.1(091)(075.8)
811.135.1 Limba română
474. Gogin, George

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Limba română spontană : (studiu şi texte) / George Gogin. – Ch. : [Inst. de


Lingvistică al AŞM], 2004 (Centrul Ed.-poligr. al UPS "Ion Creangă"). – 192 p. : tab.;
21 cm.
ISBN 9975-9731-1-6 (Inst. de Lingvistică al AŞM)
50 ex. – [05-367]
- - 1. Limba română – Fonetică.
811.135.1'34(078.7)
475. Gogin, George
Ortoepia : [monogr.] / George Gogin. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2001
(Rotaprint). – 258, [30] p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 256-259
ISBN 5-376-01196-8
100 ex. – [05-370]
- - 1. Limba română – Fonetică.
811.135.1'34(072)
476. Gogin, George
Problema "devocalizării" hiatului în limba româna (st. de fonetică
experimentală) / George Gogin. – Ch. : S. n., 2003 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). –
289 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 181-192
50 ex. – [05-369]
- - 1. Limba română – Fonetică.
811.135.1'342.4
477. Jitaru, Valentin
Dicţionar de greşeli uzuale / Valentin Jitaru; Univ. de Stat "Alecu Russo"
din Bălţi. Fac. Lb. şi Lit. Străine. Catedra Filologie Fr. – Bălţi : Presa univ. bălţeană,
2004 (Tipogr. Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi). – 251 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 249-251 (50 tit.)
ISBN 9975-931-40-5
125 ex. – [05-387]
- - 1. Limba română – Ortografie – Pronunţie. 2. Dicţionare – Ortografie –
Pronunţie – Limba română.
811.135.1'374.2'35

45
Martie 2005 ≡ March 2005

82 LITERATURĂ
821 Literatura limbilor individuale
821(100) Literatură universală
478. Pavlicencu, Sergiu
Caiet de studiu la Istoria literaturii universale / Sergiu Pavlicencu. – Ch. :
Litera, 2004 (Tipogr. "Reclama"). – 20 cm.
[Partea] a 2-a : Epoca Renaşterii. – 2004. – 159, [1] p. – Bibliogr. la
sfârşitul temelor. – ISBN 9975-74-882-1. – [05-540]
- - 1. Literatură universală – Istorie şi critică. 2. Istoria literaturii universale.

82(100-87).09"04"(075.8)
479. Şoricelul de aur : Poveşti / pict. : Eduard Maidenberg; cop. :
Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Ruxanda, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 7 p. : il.; 21 cm.
ISBN 9975-72-139-7
2 000 ex. – [05-529]
- - 1. Poveşti.
821(100-87)-34-93
821.133.1 Literatură franceză
480. Perro, Bryan
Amos Daragon, cheia cetăţii Braha : [roman] / Bryan Perro; trad. din fr. :
Doina Ioanid; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2005 (Combinatul Poligr.). –
256 p.; 20 cm. – (Col. Verde / coord. : Victoria Dumitraşcu)
Tit. orig. : Amos Daragon, la clé de Braha
ISBN 9975-79-314-2
1 500 ex. – [05-359]
821.133.1(71)-31 Perro
821.135.1 Literatură română
481. Dulce, graiul românesc : [cugetări] / concepţie şi realizare : Marcela
Mardare; cop. : Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos : Ruxanda, 2004 (Tipogr.
"Reclama"). – 69, [3] p.; 7 x 10 cm.
ISBN 9975-927-84-X
[05-519]
821.135.1-84
482. Eminescu, Mihai
46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Proză literară / Mihai Eminescu; cop. : Iaroslav Oliinîk. – Ch. : Cartea


Moldovei, 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 246, [2] p.; 20 cm.
ISBN 9975-60-159-6
2 000 ex. – [05-385]
821.135.1-3 Eminescu
483. Istrati, Toma
România – inima mea : Cântece pe versurile poetului Toma Istrati / Toma
Istrati; [alcăt., red. resp.] : Petru Popa; cop. : Toma Istrati, Diana Ciobanu. – Ch. :
Lyceum, 2004 (Tipogr. or. Orhei). – 303 p. : n. muz.; 29 cm.
ISBN 9975-9827-1-9
4 000 ex. – [05-487]
821.135.1-192 Istrati + 783.8
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
484. Bajan, Vasile
Promisiuni revizuite : [poezii] / Vasile Bajan; pref. : Tudor Palladi; cop. :
Iaroslav Oliinîk. – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr. "Dinamo"). – 152 p.
ISBN 9975-926-51-7
250 ex. – [05-491]
821.135.1(478)-1 Bajan
485. Bobeică, Constantin
Între stele şi ţărâne : Schiţe. Eseuri. Publicistică. Memorialistică /
Constantin Bobeică; pref. : Vlad Pohilă. – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr. "Reclama"). –
461, [7] p. : fotogr.; 22 cm.
ISBN 9975-927-90-4
300 ex. – [05-522]
821.135.1(478)-92 Bobeică
486. Botezatu, Grigore
Poveşti populare din Basarabia / [culese şi prelucr.] : Grigore Botezatu; il.
: Titi Popovici; cop. : Sergiu Stanciu. – Ch. . Prut Internaţional, 2005 (Combinatul
Poligr.). – 386, [6] p. : il.; 21 cm. – (Bibl. pentru toţi copiii)
ISBN 9975-69-732-1 (în cop.)
[05-505]
821.135.1(478)-34-93 Botezatu
487. Bulat, Eugenia

47
Martie 2005 ≡ March 2005

Erupţia rostirii, sau Generaţia Clipei Siderale : Ideea naţ. Poezia / Eugenia
Bulat. – Ch. : Prag-3, 2005. – 192, [8] p. : fotogr.; 21 cm.
ISBN 9975-77-057-6
3 000 ex. – [05-381]
821.135.1(478)-1 Bulat
488. Caras-Cumpenici, Maria
Cuvântul din capul mesei : [versuri] / Maria Caras-Cumpenici; graf., cop. :
Lina Sălcuţanu-Găină. – Ch. : Bons Offices, 2004. – 80 p. : il.; 15 cm. – (Col.
"Cărţile familiei"; 1)
ISBN 9975-928-54-4
500 ex. – [05-497]
821.135.1(478)-1 Caras-Cumpenici
489. Ciocanu, Ion
Temelia nemuririi noastre : Eseuri despre starea şi problemele de
neamânat ale lb. rom. în Rep. Moldova / Ion Ciocanu. – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr.
"Reclama"). – 230, [2] p.; 20 cm.
ISBN 9975-926-41-X
[05-527]
821.135.1(478)-4 Ciocanu
490. Cuzuioc, Ion
Duş rece : Epigrame / Ion Cuzuioc; [pref.] : V. Rusnac; concepţie şi
îngrijire : Manole Neagu, Marcela Mardare; graf. : M. Chiţcatîi, E. Pelin; cop. :
Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Pontos, 2004 (Tipogr. "Reclama"). – 94, [2] p. : il.; 14 cm. –
(Col. "Pegasus")
ISBN 9975-926-33-9
500 ex. – [05-535]
821.135.1(478)-193.2 Cuzuioc
491. Cuzuioc, Ion
Valsul anotimpurilor : Poezii / Ion Cuzuioc; [pref.] : Agnesa Roşca;
concepţie şi îngrijire : Manole Neagu, Marcela Mardare; cop. : Iaroslav Oliinâk. –
Ch. : Pontos, 2004 (Tipogr. "Reclama"). – 92, [4] p.; 14 cm. – (Col. "Pegasus")
ISBN 9975-926-34-7
500 ex. – [05-534]
821.135.1(478)-1 Cuzuioc
492. Damian, Liviu
48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Culegere de versuri / Liviu Damian; ed. îngrijită de Ianoş Ţurcanu; cop. :


Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier : Dep. Cultură al Primăriei mun. Chişinău, 2005
(Combinatul Poligr.). – 19, [1] p. : il.; 22 cm. – (Moment poetic; 30)
ISBN 9975-79-316-9 (Cartier)
1 000 ex. – [05-499]
821.135.1(478)-1 Damian
493. Druţă, Boris
Madona din Ineasca : [poezii, povestiri, publicistică] / Boris Druţă. – Ch. :
Pontos, 2004 (Tipogr. "Reclama"). – 195 p., [48] p. : il., fotogr.; 20 cm.
ISBN 9975-927-95-5
500 ex. – [05-517]
821.135.1(478)-9 Druţă
494. Iachim, Ion
Decameron Basarabean, sau Dumnezeu i-a dat omului puşcă : [roman] /
Ion Iachim; [pref.] : Teodor Codreanu; cop. : Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Pontos, 2005
(Tipogr. "Reclama"). – 367, [2] p.; 20 cm.
ISBN 9975-926-44-4
2 000 ex. – [05-526]
821.135.1(478)-31 Iachim
495. Fonari, Victoria
Sarea pasiunii : Poezii / Victoria Fonari; [pref.] : M. Cimpoi; concepţie şi
îngrijire : Manole Neagu, Marcela Mardare; cop. : Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Pontos,
2005 (Tipogr. "Reclama"). – 91, [5] p. : il.; 14 cm. – (Col. "Pegasus")
ISBN 9975-926-37-1
500 ex. – [05-536]
821.135.1(478)-1 Fonari
496. Franţuz, Dumitru
Prin mine, raza : Versuri / Dumitru Franţuz; cop. : Ia. Oliinâk. – Ch. :
Pontos, 2005 (Tipogr. "Dinamo"). – 27, [1] p. : il.; 20 cm.
ISBN 9975-926-60-0
200 ex. – [05-492]
821.135.1(478)-1 Franţuz
497. Furdui, Galina
Albzburător : [versuri] / Galina Furdui; [pref.] : Tudor Palladi; concepţie şi
îngrijire : Manole Neagu, Marcela Mardare; il. : I. Braşoveanu; cop. : Iaroslav
49
Martie 2005 ≡ March 2005

Oliinâk. – Ch. : Pontos, 2004 (Tipogr. "Reclama"). – 93, [3] p. : il.; 14 cm. – (Col.
"Pegasus")
ISBN 9975-926-39-8
500 ex. – [05-533]
821.135.1(478)-1 Furdui
498. Ganja, Victor
Ultimul romantic : [versuri] / Victor Ganja; cop. : Alex Ussow. – Ch. :
Litera, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 102, [2] p.; 20 cm.
ISBN 9975-74-890-2
[05-515]
821.135.1(478)-1 Ganja
499. Macarevici, Victor
Pe urmele unui ... surâs : [epigrame] / Victor Macarevici. – Ed. rev. – Ch. :
Lyceum, 2004 (Tipogr. or. Orhei). – 59 p.; 21 cm.
ISBN 9975-9831-6-2
1 000 ex. – [05-488]
- - 1. Epigrame.
821.135.1(478)-7 Macarevici
500. Manole, Ana
Cu alte cuvinte ... 77 x 7 : Poeme din Cerul Memoriei / text, cop., il. : Ana
Manole. – Ch. : Reclama, 2004. – 90, [2] p. : il.; 15 cm.
ISBN 9975-937-18-7 (în supracop.)
1 000 ex. – [05-514]
821.135.1(478)-84 Manole
501. Mardare, Marcela
Unul din noi : [versuri] / Marcela Mardare; [pref.] : Tudor Palladi; concepţie
şi îngrijire : Manole Neagu, Marcela Mardare; cop. : Violeta Diordiev. – Ch. :
Pontos, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 93, [3] p.; 14 cm. – (Col. "Pegasus")
În red. aut.
ISBN 9975-926-17-7
500 ex. – [05-513]
821.135.1(478)-1 Mardare
502. Neagu, Manole
Învaţă din toate : aforisme, meditaţii, sentinţe / Manole Neagu; pref. : T.
Palladi; concepţie şi îngrijire : Manole Neagu, Marcela Mardare; cop. : Iaroslav
50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Oliinâk. – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 95, [1] p.; 14 cm. – (Col.
"Pegasus")
În red. aut.
ISBN 9975-926-38-X
500 ex. – [05-532]
821.135.1(478)-84 Neagu
503. Păsat, Dumitru
Nopţile oarbe : Poezii. Eseuri / Dumitru Păsat; [pref.] : T. Palladi;
concepţie şi îngrijire : Manole Neagu, Marcela Mardare; des. graf. : V. Fonari; cop. :
Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 94, [2] p. : des.; 14 cm.
– (Col. "Pegasus")
ISBN9975-926-36-3
500 ex. – [05-531]
821.135.1(478)-1 Păsat
504. Popa, Nicolae
Cubul de zahăr : Roman / Nicolae Popa; cop. : Vitalie Coroban. – Ed. rev.
şi cristalizată. – Ch. : Cartier, 2005 (Combinatul Poligr.). – 439, [1] p.; 20 cm. – (Col.
"Rotonda" : Roman / coord. de Em. Galaicu-Păun)
ISBN 9975-79-317-7
1 000 ex. – [05-502]
821.135.1(478)-31 Popa
505. Popovici, Teodor
500 Bancuri cu şi despre pescari şi vânători / Teodor Popovici. – Ch. :
Elan Poligraf, 2005. – 136 p.; 15 cm.
ISBN 9975-9750-2-X
2 000 ex. – [05-348]
- - 1. Bancuri.
821.135.1(478)-36 Popovici
506. Rogac, Raisa
Neamul Colibaba : Dialoguri de familie / Raisa Rogac. – Ch. : Pontos,
2004 (Tipogr. "Reclama"). – 83 p. : il., [28] p. : fotogr.; 20 cm.
ISBN 9975-926-30-4
[05-518]
821.135.1(478)-83 Rogac
507. Roşca, Iuliana-Laurenţia
51
Martie 2005 ≡ March 2005

Mărul de aur : Legende şi... nu numai : pentru copii de toate vârstele /


text, des. : Iuliana-Laurenţia Roşca; concepţie, cugetări, ref. : Ana Manole; cop. :
Nicolae Sârbu. – Ch. : Reclama, 2005. – 19, [1] p. : des.; 22 cm. – (Col.
"Rămurele")
ISBN 9975-937-28-4
1 000 ex. – [05-530]
- - 1. Legende.
821.135.1(478)-343-93 Roşca
508. Silvestru, Aurelian
Templul bunătăţii : Legende şi parabole / Aurelian Silvestru; il. : Violeta
Dabija, Stela Damaschin-Popa. – Ch. : Prut Internaţional, 2005 (Tipogr. "Baştina-
Radog" SRL). – 30, [2] p. : il. color.; 26 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Min. Culturii al Rep. Moldova, Primăriei Mun.
Chişinău, Tutun-CTC SA, ...
ISBN 9975-69-747-X
[05-542]
821.135.1(478)-343 Silvestru
509. Şerban, Grigore
Al treilea pol : [versuri] / Grigore Şerban. – Ch. : Continental Grup, 2004. –
47, [1] p.; 17 cm.
ISBN 9975-9843-3-9
1 000 ex. – [05-496]
821.135.1(478)-1 Şerban
510. Vârţanu, Mihail
Îngerul casei : Poezii pentru copii / Mihail Vârţanu; il. cop. : Vlad Tudose-
Ungureanu. – Ch. : Cartea Moldovei, 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 116, [4] p. :
il.; 20 cm.
ISBN 9975-60-179-0
1 500 ex. – [05-382]
821.135.1(478)-1-93 Vârţanu
821.135.1(478).09 Critică şi istorie literară
511. Ababii, Petru
Fenomenul post-modernismului în poezie şi arta pură : Algoritme noi ale
integralei filosofice eminesciene / Petru Ababii. – Ch. : Centrul Ed.-poligr. al USM,
2005. – 92 p.; 20 cm.

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 9975-70-507-3
50 ex. – [05-454]
- - 1. Literatura română din Republica Moldova – Istorie şi critică.
821.135.1(478).09
821.161.1 Literatură rusă
512. Erşov, P. P.
Căluţul năzdrăvan : Poveste / P. P. Erşov; trad. din lb. rusă : V. Rusu; pict.
: S. Puică. – Ch. : Causa Mundi, 2005 (Tipogr. "Universul"). – 87, [1] p. : il., [4] p. il.
color.; 24 cm. – (Pasărea măiastră)
ISBN 9975-9762-7-1
[05-512]
821.161.1-34-93 Erşov
513. Esenin, Serghei
Opera poetică : [în 2 vol.] / Esenin; trad. din rusă de George Lesnea; cop. :
Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – Ch. : Cartier, 2005 (Combinatul Poligr.). – 17 cm. –
(Col. "Poesis" / coord. : Em. Galaicu-Păun). – Apare într-o învelitoare comună
[Vol.] 1. – 2005. – 142, [1] p. – ISBN 9975-79-312-6 (în cop.) : 1500 ex. –
[05-342]
821.161.1-1 Esenin
514. [Vol.] 2. – 2005. – 159 p. – ISBN 9975-79-313-4 (în cop.) : 1500 ex.
– [05-343]
821.161.1-1 Esenin
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
515. Livovsky, Valeriu
Syllabus : [versuri] / Valeriu Livovsky; graf. : Roman Romanciuc. – Ch. :
Pontos, 2003 (Tipogr. "Dinamo-poligraf"). – 110 p. : il., tab.; 20 cm.
ISBN 9975-902-95-2
500 ex. – [05-378]
821.161.1(478)-1 Livovsky
516. Шишкан, Александр
Семь городов Сиболы : Рассказы, миниатюры, эссе / Александр
Шишкан. – К. : Инесса, 2005 (Тип. АН РМ). – 270, [2] p. : il.; 20 cm.
Изд. при фин. поддержке Конгр. рус. общин Респ. Молдова,
Примэрии г. Кишинева, Кишин. общины россиян, …
ISBN 9975-9837-5-8
53
Martie 2005 ≡ March 2005

400 ex. – [05-366]


821.161.1(478)-34 Шишкан
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
517. Ţau, Elena
Genul epic. Naratorul şi naraţiunea : (Material didactic) / Elena Ţau; Univ.
de Stat din Moldova. Fac. de Litere. Catedra Lit. Rom. şi Teorie Literară. – Ch. :
CEP USM, 2005. – 81, [2] p.; 21 cm.
Bibliogr. în note p. 75-80 (110 tit.)
ISBN 9975-70-505-7
50 ex. – [05-450]
- - 1. Genul epic – Teorie literară. 2. Naraţiune – Teorie literară. 3. Teorie
literară – Genul epic – Naraţiune.
82.0(075.8)
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
518. Geografia Republicii Moldova : Proiectare tematică de lungă durată
: cl. a 8-a – 9-a / N. Odoleanu, T. Sinescu, N. Mihalache, ... – Ch. : Univers
Pedagogic, 2005 (Tipogr. or. Orhei). – 47 p. : tab.; 21 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr. p. 46 (5 tit.)
ISBN 9975-9831-7-0
1 000 ex. – [05-482]
91(478)(073)
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teoretică
519. Atlas geografic şcolar : [Moldova] / A. Bejan, Gh. Bejenaru, A. Bilîc,
...; red. resp. : Valentina Sofroni, Olga Cazanţeva. – Ch. : Iulian, 2004 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 107, [2] p. : il., h. color.; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – F. f. de tit.
ISBN 9975-922-64-3
5 000 ex. – [05-358]
- - 1. Geografia Moldovei – Atlase.
911.2/.3(478)(084.4)

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace ne-literare, fără ajutorul textului. Imagini. Scheme.
Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri (ca reprezentare a cunoştinţelor geografice)
520. Chişinău = Кишинэу : карта Кишинева, карта Молдовы, улицы
Кишинева. – [К. : Б. и., 2004]. – 1 f. împăturită în 12 p. : h., il. color.; 24 x 11 cm.
Text paral. : lb. rom., engl., rusă
[05-551]
912(478-25)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Ştefan cel Mare şi Sfânt (1457-1504). – Vezi Nr 342

Ursu, Mihai. Franz Ostermann (1844-1905). – Vezi Nr 405

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
521. Istoria : Curriculum şcolar : cl. a 5-a – 9-a : (experimental) / C.
Popovici, S. Nazaria, E. Certan, ... – Ch. : Univers Pedagogic, 2004 (Tipogr. Orhei).
– 23, [1] p.; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit.
ISBN 9975-9852-2-X
2 500 ex. – [05-470]
94(073)
522. Istoria : Curriculum de liceu : cl. a 10-a – 12-a / C. Popovici, S.
Nazaria, E. Certan, ... – Ch. : Univers Pedagogic, 2004 (Tipogr. Orhei). – 23, [1] p.;
21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit.
ISBN 9975-9152-3-8
1 500 ex. – [05-471]
94(073)
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
523. Lupanciuc, Iacob
Comuna Mingir : [raionul Hânceşti] : File de istorie / Iacob Lupanciuc;
consultanţi şt. : Anatol Petrencu, Iurie Colesnic. – Ch. : Universul, 2004. – 424, [1]
p. : il., tab., [16] p. il. color.; 21 cm.
55
Martie 2005 ≡ March 2005

Bibliogr. în notele de subsol


ISBN 9975-994-75-2 (în cop.)
1 000 ex. – [05-406]
- - 1. Sate – Mingir – Raionul Hânceşti – Moldova – Istorie.
94(478-22)
524. Trofăilă, Vasile
Pituşca : [raionul Călăraşi] : File de istorie / Vasile Trofăilă; red. şt. : Vlad
Ciubucciu. – Ch. : VAST-M, 2005 (Tipogr. "Sirius"). – 127, [1] p. : il., il. color., tab.;
20 cm.
Rez. : lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-9682-3-6
1000 ex. – [05-498]
- - 1. Sate – Pituşca – Raionul Călăraşi –Moldova – Istorie.
94(478-22)
94(498) Istoria României
Ştefan cel Mare şi Sfânt (1457-1504). – Vezi Nr 342

94(=411.16)(478) Istoria evreilor


525. Холокост в Молдове : [моногр.] / Сергей Назария, Димитрий
Дану, Александр Морару, Юрий Загорча; Гос. ин-т междунар. отношений
Молдовы, Ассоц. евреев Молдовы – бывших узников фашистских гетто и
концлагерей, Слав. ун-т Респ. Молдова. – Ch. : CEP USM, 2005. – 222 p.; 21
cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-70-513-8
50 ex. – [05-453]
- - 1. Istoria evreilor din Moldova (rus.).
94(=411.16)(478)
Autoreferate
Pentru titlul doctor habilitat
526. Cuşnir, Valeriu
Incriminarea corupţiei în legislaţia penală a Republicii Moldova : Spec. :
12.00.08 – drept penal : Autoref. al tezei de doctor habilitat în drept / Valeriu Cuşnir;
Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 58 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 52-55 (24 tit.)
56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[05-555]
343.352(478)(043.2)
Pentru titlul doctor
527. Faur, Mihaela-Liana
Formarea ritmului de activitate motrică la studenţii facultăţilor de educaţie
fizică şi sport în cadrul conţinutului adaptat al disciplinei "Educaţia ritmico-muzicală"
: Spec. 13.00.04 – Teoria şi metodica educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi
culturii fizice de recuperare : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Mihaela-
Liana Faur; Inst. Naţ. de Educaţiei Fizică şi Sport al Rep. Moldova. – Ch. : S. n.,
2005. – 32 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 28-30 (16 tit.)
[05-346]
796.012(043.2)
528. Ilie, Vali
Formarea stilului profesional al viitorului pedagog din perspectiva noilor
educaţii : 13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Vali
Ilie; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 22 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 17-18 (14 tit.)
[05-345]
371.13(043.2)
529. Oancea, V.
Optimizarea randamentului tehnico-tactic prin dezvoltarea calităţilor
motrice combinate specifice jocului de fotbal la eşalonul 17-18 ani : Spec. 13.00.04
– Teoria şi metodica educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de
recuperare : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / V. Oancea; Inst. Naţ. de
Educaţiei Fizică şi Sport al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 29 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 24-26 (23 tit.)
[05-347]
796.332.015.1(043.2)
530. Sanislav, Mihai
Modelul managementului contemporan în gestiunea organizaţiilor sportive
: (Studiu de caz – judeţul Sibiu, România) : Spec. : 08.00.05 – Econ. şi
management (în activitatea socială - sport) : Autoref. al tezei de doctor în econ. /
Mihai Sanislav; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 25 p.; 21
cm.
57
Martie 2005 ≡ March 2005

Bibliogr. p. 23 (7 tit.)
[05-409]
658.012.4:796(498)(043.2)
531. Şikimaka, Olga
Particularităţile creării nivelelor micro- şi mezoscopice de deformare
plastică a cristalelor sub acţiunea sarcinii concentrate : 01.04.07 – fizică stării
condensate : Autoref. al tezei de doctor în şt. fizico-matematice / Olga Şikimaka;
Inst. de Fizică Aplicată. – Ch. : S. n., 2005. – 16 p. : fig., fig. color.; 21 cm.
Bibliogr. 14 (16 tit.)
[05-339]
538.9(043.2)

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA CĂRŢII" NR 3-2005


Calupa, Dumitru 426-27
Cara, Angela 383-84
A Caracota, Dumitrache 366
Caras-Cumpenici, Maria 488
Ababii, Petru 511 Cauteş, Gh. 409
Adronaty, N. 2(advisory board) 410 Cazanţeva, Olga (red.) 519
Agache, Costachi (alcăt., elab.) 342 Căpăţână, Gheorghe (red.) 337
Andronic, Gabriel (notografiere) 462, 469 Cecal, Alexandru 414
Apostol-Ciubară, Galina 406 Cechina, Ecaterina 447
B Cemârtan, Claudia 471-72
Cemortan, Stela 347, 388-92, 396-99;
Bajan, Vasile 484 (coord.) 395, 401
Bajerean, Eudochia 447 Certan, E. 521-22
Baranova, Natalia 432 Chetruş, P. (coord.) 336
Batîrmurzaev, E.(elab.) 367 Chiţcatîi, M. (pict.) 490
Bejan, A.. 519 Chitoroagă, Valentina (red.) 339-41
Bejenaru, Gh. 519 Cimpoi, M. (pref.) 495
Bejenaru, Silvia 400 Cimpoieş, Gh.(red.) 361, 370, 423-25,
Berdan, Ioan 414 433
Bibire, Luminiţa 457 Ciobanu, Anatol 472
Bilîc, A. 519 Ciobanu, Carolina 376
Bobeică, Constantin 485 Ciobanu, Constantin 446
Borş, Alexandru 463 Ciobanu, Diana (pict.) 483
Borşevici, Ion 357 Ciobanu-Ţurcanu, Viorica 385
Botezatu, Grigore 486 Ciocanu, Gheorghe (ed. in chief) 408
Botnarciuc, Vasile (red.) 450 Ciocanu, Ion 489
Bragaru, T. 337 Ciubară, Mihai 406
Braier, Alfred (expert) 412 Ciubară, Tudor 406
Braşoveanu, I. (pict.) 497 Ciubucciu, Vlad (red.) 524
Brânzilă, Ion 432 Cobrea, Codrin Rudolf 457
Breabin, Silvia 349 Cocearova, Galina 464
Briceac, Eduard 382 Codreanu, Teodor (pref.) 494
Bulat, Emilia 337 Cojocari, E. 376
Bulat, Eugenia 487 Cojocari, Vitalie 376
Bulat, Ludmila 445 Cojuhari, Ion (red.) 458
Buzilă, Varvara (red.) 405 Colesnic, Iurie (consultant şt.) 523
C Coroban, Vitalie (pict.) 480, 492, 504,
513-14
Caireac, Leonid 411 Coroi, Eugen 400, 463
59
Martie 2005 ≡ March 2005

Coţofană, Cristina (trad.) 461 Franţuz, Dumitru 496


Crăciun, Ion 337 Furdui, Galina 497
Creţu, R. (executant) 336
G
Croitoru, Sergiu 465
Crudu, Elena (coord.) 342 Gagim, Ion 465
Cuşmăunsă, Rodica 447 Gainciuc, Valentina 407
Cuşmir, Marcel 376 Gaindric, C. (ed. in chief) 410
Cuşnir, Valeriu 526 Galaicu, Aliona (trad.) 386
Cuţeviţchii, Alexandr 382 Gamanjii, Alexandru 449
Cuzuioc, Ion 490-91 Gamov, Igor 449
Ganja, Victor 498
D
Garştea, Sergiu 449
Dabija, Violeta (pict.) 508 Gavrilă, Lucian (expert) 457
Damaschin-Popa, Stela (pict.) 508 Gavriliţă, Andrei 430
Damian, Liviu 492 Godorozea, Maria 446
Dăscălescu, Liliana 430 Gogin, George 474-76
Dăscălescu, Sergiu 430 Goncearova, D. (trad.) 381
Derescu, P. (expert) 472 Goncearova, Olga (îngrijirea ed.) 358
Diordiev, Violeta (pict.) 501 Gorceag, L. (coord.) 336
Dodun, Oana 422 Grămescu, Traian (expert) 422
Doicov, Igor 363 Grâu, Elvira 384
Dragan, Elena 473 Grosu, Nicolae 444
Druţă, Boris 493 Grosu, Olga 444
Dumitraşcu, Victoria 480 Grosu, Tudor (red.) 458
Gulea, Aurelian 414
E
Guţu, Leonardo 461
Eminescu, Mihai 482 Guţu, Vladimir (red.) 404
Enescu, Nicolae (expert) 409 Guzun, Mihail 354
Eremia, N. (elab.) 440-41 Guzun, Valentina A. (coord.) 434
Erşov, P. P. 512
H
Esenin, Serghei 513-14
Halaim, Natalia (alcăt.) 386
F
Haruţa, D. (elab.) 360
Faur, Mihaela-Liana 527 Hăbăşescu, I. (elab.) 421
Feodorov, Andrei (trad.) 405 Hodenco, Elena (elab.) 470
Fetecău, Corina (expert) 412
I
Fiştic, Elena 462
Foca, Iurie (pict.) 461 Iachim, Ion 494
Fomin, Feodor 382 Ilie, Vali 528
Fonari, V. (pict.) 502 Ioanid, Doina (trad.) 480
Fonari, Victoria 495 Iordan, Alexandra Raluca (expert) 413
60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Istrati, L. 413 Moroşan, Raisa 417


Istrati, Toma 483 Muntean, Elena 353
Muntean, Iurie 363
J
Musteaţă, Grigore 432
Jacota, Anatol (red.) 416
N
Jitaru, Valentin 477
Judele, Adrian 338 Nagîţ, Gheorghe 422
Nazaria, S. 521-22
K
Neagu, Manole (concepţie şi îngrijire)
Koroli, Victor (coord.) 353 490-91, 495, 497, 501-03
Neculcea, Tatiana 383
L Nedeff, Valentin (expert) 457
Leşanu, Mihai (red.) 415 Noviţchi, Ghenadie 414
Lesnea, George (trad.) 513-14
O
Lîsîi, Ion 352
Litvin, Aurelia (elab.) 443 Oancea, V. 529
Livovsky, Valeriu 515 Odoleanu, N. 518
Lupan, V. (elab.) 437-38 Oliinâk, Iaroslav (pict.) 385, 445, 462,
Lupanciuc, Iacob 523 469, 482, 484, 490-91, 494-97, 502-
03
M Oproescu, Gh. 409
Macarevici, Victor 499 P
Macrinici, Efimia (alcăt.) 339-41
Maidenberg, Eduard (pict.) 479 Palamaru, Mircea Nicolae (expert) 413
Malcoci, Ludmila (consultant) 353 Palladi, Tudor (pref.) 484, 497, 501-03
Malcoci, Vitalie 460 Pancovschi, Ludmila 468
Manole, A. (pict.) 445 Păgînu, Victor 411
Manole, Ana 500; (concepţie, pict.) 507 Păsat, Dumitru 503
Mardare, Marcela (concepţie şi realizare) Pârlog, Cornelia 366
481, 490-91, 495, 497, 501-03 Pârţachi, Ion 366
Marin, Constantin 356 Pâslari, Snejana 462
Marin, Eugenia (395) Pavlicencu, Sergiu 478
Melnic, Victoria 466-67; (red.) 468 Pelin, E. (pict.) 490
Mereuţă, Mihaela (coord.) 342 Perro, Bryan 480
Mihalache, N. 518 Petrencu, Anatol (consultant şt.) 523
Mihăilă, Eleonora (trad.) 405 Petrova, T. (elab.) 364
Miron, N. D. 413 Pistrinciuc, Vadim 356
Mocanu, E. 428-29 Pituşcan, Feodosie 450
Moraru, Victor (red.) 354, 454 Platon, Carolina 404
Moroşan, Ion 417 Pohilă, Vlad (pref.) 485
Popa, Nicolae 504
61
Martie 2005 ≡ March 2005

Popa, Petru (alcăt., red.) 483 Şpitoc, Liliana 426-27


Popescu, Dimitrie 412 Ştefan cel Mare şi Sfânt (342)
Popovici, C. 521-22
T
Popovici, Teodor 505
Popovici, Titi (pict.) 486 Talmaci, Ion 426-27
Postu, Vitalie (coord.) 353 Taran, N. 390-91; (elab.) 455
Prisăcaru, Veronica (elab) 355 Tescaru, Nina (pict.) 347, 396, 398-99
Pruteanu, Octavian (expert) 422 Tkaci, Zlata 462, 469
Puică, S. (pict.) 512 Tolpinschi, Valentina 366
Puiu, Tatiana 451 Tomiţa, P. (elab.) 355
Trofăilă, Vasile 524
R
Tudose-Ungureanu, Vlad (pict.) 510
Radionova, N. 368
Ţ
Raischi, Tudoriţa 407
Rogac, Raisa 506 Ţau, Elena 4517
Rojnoveanu, Angela 464 Ţîrdea, Teodor (red.) 350
Romanciuc, Roman (pict.) 515 Ţurcanu, Gheorghe 411
Romanciuc, Ruxanda (pict.) 479, 481 Ţurcanu, Ianoş (ed. îngrijită) 492
Roşca, Agnesa (pref.) 491
Roşca, Iuliana-Laurenţia 507 U
Rusnac, V. (pref.) 490 Ungureanu, Viorel 338, 428-29
Rusu, V. (trad.) 512 Ursu, Mihai 405
Ussow, Alex (pict.) 498
S
Sanislav, Mihai 530 V
Savenco, L.(elab.) 367 Vârţanu, Mihail 510
Sălcuţanu-Găină, Lina (pict.) 488 Vieru, Dumitru 412
Sârbu, Nicolae (pict.) 507 Vişnevschi, B. 428-29
Silvestru, Aurelian 508 Voloşin, E. 390-91
Sinescu, T. 518 Voloşin, Elvira (pict.) 347, 396, 398-99
Slătineanu, Laurenţiu 422 Vornicu, Zinaida 432
Socolov, Tatiana 454; (consultant) 353 Vrancean, Vasile (alcăt.) 403
Sofroni, Valentina (red.) 519
Solomon, Dumitru (red.) 344-45 Z
Spinei, Ion 407 Zacon, Eugen (alcăt.) 403
Stanciu, Sergiu (pict.) 486
Stepanov, V. (alcăt.) 381 Б

Ş Башинский, Виктор 380


Бенюк, В. А. (ред.) 359
Şerban, Grigore 509 Берилл, И. И. 458
Şikimaka, Olga 531
62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Болога, М. К. 458 Р
Бучацкая, В. 365
Ротару, Михаил 373
Бэчой, Л. 365
С
В
Сокольников, Б. Е. (сост.) 439
Величко, Ф. К. 348
Соломон, Д. И. (ред.) 452
Г Стасюк, С. Н. (сост.) 456
Сырбу, И. М. 453
Губер, Ю. Е. 452
Ф
Д
Филипп, Борис 435
Дану, Димитрий 525
Доманчук, В. И. (сост.) 442 Х
З Хоменко, Т. В. 394
Загорча, Юрий 525 Ч
К Чеботарь, В. (сост.) 436
Каленик, А. В. 377 Ш
Кику, Н. 365
Шаповалов, Б. А. (ред.) 393
Килимар, С. (сост.) 436
Шишкан, Александр 516
Коварский, Валентин 435
Шмугуров, Валентин Анатольевич
Коварский, Виктор 435
(ред.) 346
Куркубет, Г. Х. (сост.) 442
Кырнац, Теодор 374 Щ
М Щебнева, Людмила 343
Морару, Александр 525
Н
Назария, Сергей 525
Никитина, Л. 365
Нистряну, А. В. 448
О
Олийнык, Я. (худож.) 402
П
Пануш, В. Г. 402

63
Martie 2005 ≡ March 2005

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 3-2005

Academia de Transporturi, Informatică şi Cultura isopului (Hyssopus officinalis L.)


Comunicaţii 344-45 432
Agenda activităţii educatorului 395 Departamentul Relaţii Interetnice 381
Agenda telefonică a serviciului de Department of Interethnic Relations 381
telecomunicaţii din s. Talmaza 444 Dezvoltare şi participare comunitară în
Agronomie 424 Republica Moldova 356
Album de piese pentru instrumente Dezvoltarea comunitară : istorii de
aerofone 462 succes 353
Anale ştiinţifice. Facultatea de Dezvoltarea economică a Republicii
Matematică şi Informatică. Moldova în perioada 2000-2003 367
Universitatea de Stat din Moldova 408 Dulce, graiul românesc 481
Analele ATIC – 2004 344-45 Economie 370
Analele Filialei din Moldova a Institutului Energia din biomasă 421
Modern de Umanistică 346 Evaluarea la debutul şcolar 401
Analiza comparativă a mediului de Filiala din Moldova a Institutului Modern
afaceri al ÎMM în Moldova 362 de Umanistică 346
Analiza problemelor societăţii prin Formarea spaţiului european de
dezbateri. Traficul cu oameni 375 învăţământ superior 403
Atlas geografic şcolar 519 Geografia Republicii Moldova 518
Bibliografia Naţională a Moldovei 339-41 Horticultură, viticultură, silvicultură şi
Bilanţul activităţii ştiinţifice a Universităţii protecţia plantelor 423
de Stat din Moldova pentru anul 2004 Impactul ISD în Moldova şi revizuirea
336 oportunităţilor de prestare a serviciilor
Bioetica, filosofia, economia şi medicina de către IMM în cazurile de ISD 372
în strategia de asigurare a securităţii Impactul zonelor economice libere
umane 350 asupra creşterii întreprinderilor mici şi
Cadastru, organizarea teritoriului, mijlocii 371
ingineria mediului 361 Indicaţii metodice pentru lecţiile practice
Chimia metalelor 414 la cursul "Baza material-tehnică a
Chişinău 520 întreprinderilor comerciale" 450
Codul de executare al Republicii Inginerie agrară 425
Moldova 378 Istoria 521-22
Computer Science Journal of Moldova Leonardo Guţu 461
410 Limba engleză 470
Congresul I al persoanelor originare din Manual operaţional pentru
Republica Moldova, domiciliate peste implementarea programului de
hotare 358 granturi mici. Unitatea pentru
implementarea proiectului
64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

"Conservarea solurilor în Moldova" şi Regulamentul serviciului de protecţie


grantului "Dezvoltarea pădurilor împotriva gazelor şi fumului al
comunale" 427 pompierilor şi salvatorilor 420
Matematică 406 Scientific annals. Faculty of Mathematics
Materialele Olimpiadei Republicane la and Informatics. Moldova State
Biologie 415 University 408
National Bibliography of Moldova 339-41 Sistemul de gestionare a datoriei de stat
Non-traditional manufacturing processes 364
422 SPARE – Program şcolar privind
Optimizarea procedeelor tehnologice de utilizarea resurselor şi energiei 386
producere a vinurilor spumante Studiu de fezabilitate pentru identificarea
naturale muscat şi influenţa grupurilor ramurale în economia
substanţelor adjuvante asupra Moldovei 369
structurii sedimentelor 455 Şoricelul de aur 479
Organizarea şi dirijarea procesului Ştefan cel Mare şi Sfânt (1457-1504)
educaţional în învăţământul preşcolar, 342
primar, gimnazial şi liceal 387 Tehnologia creşterii bovinelor 437
Pedologie cu bazele geologiei : teste Tehnologia producţiei apicole 440
pentru studenţii spec. : 2801 – Teste intermediare la disciplina
Agronomie, 2803 – Horticultură 428 "Modelarea matematică a proceselor
Previziune social-economică 366 economice în agricultură" pentru
Probleme actuale ale geneticii, studenţii facultăţii de economie,
biotehnologiei şi ameliorării 416 specialităţile : 1801 – Econ. gen.;
Pronosticul răspândirii dăunătorilor 1802 – Management; 1804 –
principali şi a bolilor plantelor agricole Contabilitate şi audit 360
pentru luna martie anul 2005 şi Teste pentru autoevaluare a
recomandări de combatere a lor şi a cunoştinţelor la disciplina
buruienilor 431 "Managementul general" 443
Psaltirea proorocului şi împăratului David Teste pentru autoevaluarea curentă a
351 cunoştinţelor la disciplina "Psihologia
Raport privind modul de organizare şi şi sociologia conducerii" : Pentru spec.
funcţionare a instanţelor judecătoreşti 1802 "Management" 355
din Republica Moldova în anul 2004 Universitatea Agrară de Stat din
379 Moldova. Lucrări ştiinţifice 361, 370,
Regulamentul de serviciu al pompierilor 423-25, 433
şi salvatorilor 418 Universitatea de Stat din Moldova.
Regulamentul privind acţiunile Facultatea de Matematică şi
pompierilor şi salvatorilor la lichidarea Informatică. 408
consecinţelor situaţiilor excepţionale Zootehnie 434
419 Zootehnie şi biotehnologii animaliere 433

65
Martie 2005 ≡ March 2005

Беларусь-Молдова : взгляд молодежи Почвоведение с основами геологии


в третье тысячелетие : Материалы 429
междунар. научно-практ. конф., 28- Прогноз распространения главнейших
29 апр. 2004 г. 359 вредителей и болезней сельскохо-
Государственные финансы 365 зяйственных культур в марте 2005
Департамент межэтнических отноше- года и рекомендации по борьбе с
ний 381 ними и с сорняками 431
Кишинэу 520 Производство высококачественных
Лицейский научно-методический вест- продуктов птицеводства в Респуб-
ник 393 лике Молдова 439
Наставление по газодымозащитной Пчеловодство и опыление сельскохо-
службе пожарных и спасателей 420 зяйственных культур 441
Оптическая технология увеличения Скотоводство 438
питательности кормов 435 Строительство & Оборудование 459
Основы животноводства 436 Труды Молдавского Филиала Совре-
Первый Конгресс выходцев из Рес- менного Гуманитарного Института
публики Молдова, проживающих за 346
рубежом 358 Устав действий пожарных и спасате-
Перспективы производства экологи- лей по ликвидации чрезвычайных
чески чистых сухих чайных напит- ситуаций 419
ков на основе местных источников Устав службы пожарных и спасателей
сырья 456 418
Породообразовательный процесс в Холокост в Молдове 525
карповодстве 442

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDICE "MATERIALE INDEX "THE BIBLIOGRAPHICAL


BIBLIOGRAFICE ALE REPUBLICII MATERIALS OF REPUBLIC OF
MOLDOVA" MOLDOVA"

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

NR 1
IANUARIE-MARTIE 2005 JANUARY-MARCH
(1-316)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1. Lista publicaţiilor de bază ale corpului didactico-ştiinţifică [a Univ. de
Stat din Moldova] pentru anul 2004 // Bilanţul activităţii ştiinţifice a Universităţii de
Stat din Moldova pentru anul 2004. – Ch., 2005. – P. 217-226. – [05-451]
Include monogr., man., materiale metodice, art., 204 tit. în lb. rom., rusă,
publ. în a. 2003-2004

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


___________________
2. Bragaru, T. Dezvoltarea sistemelor informatice / Tudor Bragaru, Emilia
Bulat, Ion Crăciun; red. şt. : Gheorghe Căpăţână. – Ch., 2005. – 428 p. (Bibliogr. la
sfârşitul cap.). – [05-448]

3. Ungureanu, Viorel. Proiectare asistată în spaţiul 2D / Viorel


Ungureanu, Adrian Judele. – Ch., 2003. – P. 259. (15 tit. în lb. rom., engl.). – [05-
399]

4. Моложен, В. Использование "психологий" информационного обще-


ства – основа для создания и функционирования структур опережающего раз-
вития / В. Моложен // Contribuţii în formarea structurilor inovaţionale de dezvoltare
devansată. – Ch., 2004. – P. 264. (10 tit.). – [04-1888]
67
Martie 2005 ≡ March 2005

5. Фотенко, В. К вопросу об определении государственных


информационных ресурсов / В. Фотенко, В. Шкилев // Contribuţii în formarea
structurilor inovaţionale de dezvoltare devansată. – Ch., 2004. – P. 378. (16 tit.). –
[04-1888]

6. Ханбекова, Н. С. Теоретические основы технологии хранилищ


данных / Н. С. Ханбекова, А. В. Руснак. – К., 2004. – P. 44. (15 tit. în lb. engl.,
rusă). – [05-174]

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


___________________
7. Zelenschi, Angela. Cultura organizaţională ca element al culturii
societăţii / Angela Zelenschi // Revistă de Filosofie şi Drept. – 2003. – Nr 1/3. – P.
47-48. (11 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă).

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
___________________

8. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar /
Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. : Efimia Macrinici,…; red. resp. şi
coord. : Valentina Chitoroagă. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova, 2004
(Tipogr. "Reglet-Max" SRL). – 20 cm. – Contin. ed. "Cronica presei". – ISSN 0201-
6761
Sistematizat, include inf. despre publ. ed. în Moldova, conţine "Cronica
cărţii", "Cronica art. de rev.", "Cronica art. de gaz.". – An. : Ind. de nume, de tit. –
Lista rev. şi gaz. ale căror art. au fost fişate.
Nr 8, 2004. – 2004. – 185 p. (755 tit.) – Text. : lb. rom., rusă, alte lb.
străine : 100 ex. – [05-196]

9. Nr 10, 2004. – 2004. – 211 p. (1012 tit.). – Text. : lb. rom., rusă, alte lb.
străine. – 100 ex. – [05-341]

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

10. Nr 11, 2005. – 2005. – 199 p. (1009 tit.). – Text. : lb. rom., rusă, alte
lb. străine. – 100 ex. – [05-396]

11. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova


: Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Referinţe. Recenzii. : Se ed. din
anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. : Efimia
Macrinici,…; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă. – Ch. : Camera Naţ. a
Cărţii din Rep. Moldova, 2004 (Rotaprint). – 20 cm. – Contin. ed. "Cronica presei". –
ISSN 0201-6761
Sistematizat, include inf. despre publ. ed. în Moldova, conţine "Cronica
cărţii", "Cronica art. de rev.", "Cronica art. de gaz.", Indice "Materiale bibliografice
ale Rep. Moldova", "Cronica recenziilor", "Cronica publ. de artă plastică", "Cronica
publ. de note muzicale". – An. : Ind. de nume, de tit. – Lista rev. şi gaz. ale căror
art. au fost fişate.
Nr 9, 2004. – 2004. – 229 p. (1277 tit.). – Text. : lb. rom., rusă, alte lb.
străine. – 100 ex. – [05-340]

02 BIBLIOTECONOMIE
12. Publicaţiile Bibliotecii Naţionale pentru Copii "Ion Creangă" // O
fereastră deschisă spre lume. – Ch., 2004. – P. 32-43. – [05-198]
Include cărţi, art. din culeg., rev. şi ziare, 317 tit. în lb. rom., rusă, publ. în
a. 1962-2004. – Publ. despre bibl., 190 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a. 1962-2004
___________________

13. Kulikovski, Lidia. Servicii de bibliotecă pentru persoanele


dezavantajate : Istoric. Prezent. Tendinţe / Lidia Kulikovski; coord. : Natalia
Senocosov. – Ch., 2004. – P. 126-143. (267 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-309]

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE


___________________
14. Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. Analele
ATIC – 2004 / red. resp. : Dumitru Solomon. – Ch., 2004. – 20 cm.
Vol. 1 (6). – 2004. – 216 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-362]

69
Martie 2005 ≡ March 2005

15. Vol. 2 (7). – 2004. – 264 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-363]

16. Filiala din Moldova a Institutului Modern de Umanistică. Analele


Filialei din Moldova a Institutului Modern de Umanistică = Труды Молдавского
филиала Современного Гуманитарного Института / редкол. : Шмугуров
Валентин Анатольевич (гл. ред.), ... – Ch., 2004. – 201 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [05-495]

17. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice : Vol.


12 / col. red. : Gh. Cimpoeş (red.-şef), ... – Ch., 2004. – 182 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [05-187]

18. Славянский университет Республики Молдова. Вестник Славян-


ского университета : Вып. 11 / ред. кол. : Л. Г. Чумак (гл. ред.), ...; пер. на англ.
яз. : Т. Г. Бамбуляк. – К., 2004. – 208 p. (Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor). –
[05-108]

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
___________________

19. Bobână, Gheorghe. Precizări conceptuale şi metodologice asupra


premiselor umanismului românesc / Gheorghe Bobână // Revistă de Filosofie şi
Drept. – 2003. – Nr 1/3. – P. 7. (13 tit. în lb. rom., fr., ucr.).

20. Rău, Alexe. Magister Dixit / Alexe Rău. – Ch., 2004. – 200 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-336]

159.9 Psihologie
___________________
21. Breabin, Silvia. Patopsihologia / Silvia Breabin. – Ch., 2005. – 112 p.
(Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [05-352]

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

22. Istrati, S. Reflexia – instrument în cercetarea obiectelor cu intelect /


S. Istrati // Contribuţii în formarea structurilor inovaţionale de dezvoltare devansată.
– Ch., 2004. – P. 396-397. (11 tit.). – [04-1888]

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


___________________
23. Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a
securităţii umane : Materialele Conf. a 10-a Şt. Int., 16-17 martie 2005 / red. resp. :
Teodor Ţîrdea. – Ch., 2005. – 364 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-350]

2 RELIGIE. TEOLOGIE
___________________
24. Secrieru, Vasile. Mitropolitul Gurie Grosu al Basarabiei – autor,
traducător şi publicist / Vasile Secrieru // Luminătorul. – 2005. – Nr 1. – P. 37. (15
tit.).

25. Vicol, Petru. Buletinul Eparhiei Chişinăului / Petru Vicol // Pergament.


– Ch., 2004. – P. 198-201. (75 tit. în lb. rusă).

23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


___________________

26. Roşca, Eduard. Militarul şi poliţistul creştin / Eduard Roşca. – Ch.,


2005. – P. 119-120. (31 tit. în lb. fr., engl.). – [05-94]

27. Ириней (Тафуня)(игумен). Жизнь, деятельность и исповедниче-


ство митрополита Арсения (Стадницкого), сына молдавского народа / игумен
Ириней (Тафуня). – Кицкань, 2005. – P 137-145. (110 tit. în lb. rom., rusă). – [05-
43]

71
Martie 2005 ≡ March 2005

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
___________________
28. Bujor, Nicolae. Necesitatea promovării virtuţiilor şi faptele bune în
cadrul concepţiei de educaţie moral-spirituală "arta de a deveni om" / Nicolae Bujor
// Demnitatea – valoarea supremă a omului şi naţiunii. – Ch., 2004. – P. 206-207.
(11 tit. în lb. rom. şi rusă). – [04-1534]

29. Dezvoltarea comunitară / coord. ed. : Vitalie Postu, Victor Koroli. –


Ch., 2005. – 352 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-360]

30. Educaţie pentru toleranţă / Viorica Goraş-Postică, Tatiana


Cartaleanu, Olga Cosovan, ... – Ch., 2005. – P. 92. (16 tit. în lb. rom., rusă). – [05-
32]

31. Guzun, Mihail. Toleranţa politică şi etnică din perspectiva mediatică /


Mihail Guzun; red. şt. : Victor Moraru. – Ch., 2005. – P. 54-55. (21 tit. în lb. rom.,
engl.). – [05-390]

32. Lîsîi, Ion. Grupările statistice în analiza eficienţei economice a


producerii agricole şi problemele lor metodologice / Ion Lîsîi. – Ch., 2005. – P. 197-
201. (54 tit. în lb. rom., rusă). – [05-444]

33. Şarpe, Vasile. Structura şi motivaţiile fenomenului suicidal la copii şi


adolescenţi / Vasile Şarpe, Gheorghe Baciu, Constantin Eţco // Sănătatea publică,
economie şi management în medicină. – 2004. – Nr 3. – P. 13. (16 tit. în lb. rom.,
engl., germ., rusă).

34. Мошняга, В. Мы строим Европу. И не только… / В. Мошняга, Г.


Руснак. – К., 2005. – P. 188-189. (31 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-178]

35. Сакович, Василий Андреевич. Антиглобализм / В. А. Сакович. –


К., 2004. – P. 278-301. (357 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [05-164]

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

36. Сакович, Василий. Антиглобализм : причины, сущность и


основные формы : Спец. 23.00.04 – Теория и ист. междунар. отношений и
глобального развития : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра хабилитат
полит. наук / Василий Сакович. – К., 2005. – P. 39-42. (35 tit. de lucr. ale aut. în
lb. rom., rusă, ucr.). – [05-200]

32 POLITICĂ
___________________
37. Anghel, Elvira. Reflectarea tranziţiei în comportamentul politic al
maselor : (Cazul Rep. Moldova) : Spec. : 23.00.01 – Teoria, metodologia, şi ist.
politologiei; instituţii şi procese politice : Autoref. al tezei de doctor în şt. politice /
Elvira Anghel. – Ch., 2005. – P. 17. (10 tit. de lucr. ale aut.). – [05-199]

38. Bulova, Margarita. Spaţiul şi timpul electoral în condiţiile Republicii


Moldova : analiza şi modelarea parametrilor dinamici : Spec. : 23.00.01 – Teoria,
metodologia şi ist. politologiei; instituţii şi procese politice : Autoref. al tezei de
doctor în şt. politice / Margarita Bulova. – Ch., 2005. – P. 17. (12 tit. de lucr. ale aut.
în lb. rom., rusă). – [05-160]

39. Ciocan, Iurie. Partidele politice – principalii actori în procesul de


guvernare democratică / Iurie Ciocan // Revistă de Filosofie şi Drept. – 2003. – Nr
1/3. – P. 136. (17 tit.).

40. Dezvoltare şi participare comunitară în Republica Moldova / Vadim


Pistrinciuc, Constantin Marin. – Ch., 2005. – P. 65. (27 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[05-504]

41. Lescu, Mihai. Planul de Acţiuni UE-Moldova şi mass-media / Mihai


Lescu // Moldova şi Lumea. – 2005. – Nr 2. – P. 19-20. (25 tit.).

42. Rîbca, Eugeniu. Alegerile parlamentare / Eugeniu Rîbca, Vasile


Spinei. – Ch., 2005. – P. 210. (13 tit.). – [05-208]

73
Martie 2005 ≡ March 2005

43. Rîbca, Eugeniu. Istoria doctrinelor politice şi de drept / Eugeniu


Rîbca, Victor Zaharia, Valentin Mărgineanu. – Ch., 2005. – P. 221. (25 tit. în lb.
rom., rusă), la sfârşitul temelor. – [05-329]

44. Saca, V. Politologie / V. Saca. – Ch., 2003. – P. 95-112. (388 tit. în lb.
rom., rusă). – [05-170]

45. Sacovici, Vasilii. Antiglobalism : cauze, esenţa şi forme de bază :


Spec. 23.00.04 – Teoria şi ist. relaţiilor int. şi dezvoltării globale : Autoref. al tezei de
doctor habilitat în şt. politice / Vasilii Sacovici. – Ch., 2005. – P. 34-37. (35 tit. de
lucr. ale aut. în lb. bielorusă, rusă). – [05-269]

46. Беларусь-Молдова : взгляд молодежи в третье тысячелетие :


Материалы междунар. научно-практ. конф., 28-29 апр., 2004 г. / ред. кол. : В.
А. Бенюк, ... – К., 2004. – 216 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-523]

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


___________________

47. Babii, Leonid. Micro-, macroeconomie : Partea 1-a / Leonid Babii,


Ala Trusevici. – Ch., 2004. – P. 188-189. (46 tit.). – [05-44]

48. Impactul ISD în Moldova şi revizuirea oportunităţilor de prestare a


serviciilor de către IMM în cazurile de ISD. – Ch., 2004. – P. 48. (11 tit. în lb. rom.,
engl.). – [05-510]

49. Microeconomie : Partea 1-a / alcăt. : Lilia Sava; red. resp. : Pavel
Nistiriuc. – Ch. : UTM, 2005. – P. 59. (18 tit. în lb. rom., fr.). – [05-249]

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


___________________
50. Impactul zonelor economice libere asupra creşterii întreprinderilor
mici şi mijlocii. – Ch., 2004. – P. 94-96. (60 tit.) – [05-509]

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

51. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice : Vol.


13 : Cadastru, organizarea teritoriului, ingineria mediului / red.-şef : Gh. Cimpoieş. –
Ch., 2005. – 201 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-462]

336 Finanţe
___________________
52. Bilaş, Ludmila. Aspecte de comportament ale managementului
riscurilor bancare / Ludmila Bilaş, Eugenia Jeleznova, Nina Jeleznova //
Economica. – 2004. – Nr 4. – P. 38. (12 tit. în lb. engl., rusă).

53. Buşmachiu, Eugenia. Rolul finanţelor publice locale în realizarea


autonomiei locale / Eugenia Buşmachiu, Vladimir-Codrin Ionescu // Integrarea
europeană şi competitivitatea economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 101. (11 tit. în
lb. rom., engl.).

54. Ciobanu, Natalia. Conceptul de investiţie străină în contextul


economiei Republicii Moldova. Noţiuni şi principii / Natalia Ciobanu, Liliana Rotaru-
Maslo // Economica. – 2004. – Nr 4. – P. 87-88. (12 tit. în lb. rom., engl.).

55. Corj, Mihai. Aspecte teoretico-practice ale impozitului pe bunurile


imobiliare şi impozitului funciar / Mihai Corj // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 1. – P. 25.
(13 tit. în lb. rom., rusă).

56. Cuhal, Radu. Principiile construirii indicatorilor inflaţiei de bază / Radu


Cuhal, Natalia Curmei // Economica. – 2005. – Nr 1. – P. 33. (17 tit.).

57. Dumitraşcu, Olga. Impozitarea şi facilităţile pentru micul business din


Republica Moldova / Olga Dumitraşcu // Dezvoltarea agriculturii la etapa post-
privatizaţională. – Ch., 2004. – P. 100. (11 tit.). – [05-51]

58. Filip, Angela. Geneza marketingului bancar / Angela Filip //


Economica. – 2005. – Nr 1. – P. 24-25. (20 tit. în lb. rom., engl., rusă).

59. Государственные финансы / Л. Никитина, В. Бучацкая, Н. Кику,


Л. Бэчой. – К., 2004. – P. 475-476. (26 tit.). – [05-393]

75
Martie 2005 ≡ March 2005

60. Сырбу, И. М. Производственный менеджмент предприятия / И.


М. Сырбу. – Ch., 2004. – 228 р. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [05-394]

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri.
___________________
61. Dezvoltarea agriculturii la etapa post-privatizaţională / col. de red. : V.
Prisăcaru, ... – Ch., 2004. – 137 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-51]

62. Glăvan, Vasile. Managementul turismului rural în Republica Moldova


/ Vasile Glăvan, Nicolae Platon, Valeriu Rusu. – Ch., 2004. – P. 143-144. (24 tit. în
lb. rom., rusă). – [05-9]

63. Fortuna, Andrei. Situaţia Republicii Moldova în perioada dintre


dezmembrarea URSS şi intrarea în structurile economice ale CSI / Andrei Fortuna
// Rev. de Ist. a Moldovei. – 2004. – Nr 3. – P. 89-90. (25 tit. în lb. rom., engl., rusă).

64. Previziune social-economică / Cornelia Pârlog, Dumitrache Caracota,


Valentina Tolpinschi, Ion Pârţachi. – Ch., 2004. – P. 69. (16 tit. în lb. rom., rusă). –
[05-392]

65. Radionova, N. Dezvoltarea pieţei de lapte şi produselor lactate în RM


/ N. Radionova. – Ch., 2004. – P. 28. (17 tit. în lb. rom., rusă). – [05-410]

66. Smîc, Andrei. Competitivitatea : noţiune, argumentare ştiinţifică,


factori determinanţi, evaluare / Andrei Smîc // Economica. – 2005. – Nr 1. – P. 41.
(13 tit. în lb. rom., engl., rusă).

67. Tendinţele comerţului cu principalele componente de producere în


agricultura Moldovei / Alexandru Muravschi, Stela Corobceanu, Rodica Perciun,
Vitalie Robu. – Ch., 2004. – P. 113-114. (24 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-91]

68. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice : Vol.


13 : Economie / red.-şef : Gh. Cimpoieş. – Ch., 2005. – 176 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [05-458]

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


___________________
69. Voinea, Gheorghe. Impactul comparativ al impozitului oe venitul
global în diverse ţări în perspectiva integrării europene / Gheorghe Voinea, Elena
Rusu // Integrarea europeană şi competitivitatea economică : Vol. 2. – Ch., 2004. –
P. 70. (14 tit. în lb. rom. şi engl.).

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
___________________
70. Boişteanu, Eduard. Unele aspecte ce ţin de examinarea judiciară a
cauzelor civile referitoare la reintegrarea în funcţie a salariatului / Eduard Boişteanu
// Avocatul poporului. – 2004. – Nr. 12. – P. 20. (13 tit.).

71. Brânză, Sergiu. Necesitatea constituţionalizării legislaţiei penale în


planul ocrotirii eficiente a proprietăţii intelectuale / Sergiu Brânză // Dezvoltarea
constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 1093-1094.
(22 tit. în lb. rom., rusă). – [04-1998]

72. Cadrul naţional pentru securitatea biologică. – Ch., 2004. – P. 44. (13
tit.). – [05-219]

73. Capcelea, Valeriu. Etica juridică / Valeriu Capcelea. – Ch., 2004. – P.


233-238. (126 tit. în lb. rom., rusă). – [05-228]

74. Cara, Aliona. Statul de drept / Aliona Cara, Snejana Mîţa //


Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P.
1355. (17 tit. în lb. rom., rusă). – [04-1998]

75. Ciocârlan, Aliona. Reglementarea juridică a relaţiilor privind mărcile


de produce şi de servicii în Republica Moldova : Spec. 12.00.02 : Drept privat (cu
specificarea : civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, int.
privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei soc.) : Autoref. al tezei de doctor în drept /

77
Martie 2005 ≡ March 2005

Aliona Ciocârlan. – Ch., 2005. – P. 23-24. (19 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă).
– [05-53]

76. Ciorobea, Aurel. Crima organizată şi spălarea mondială a banilor /


Aurel Ciorobea // Probleme actuale ale teoriei şi practicii administraţiei publice prin
prisma cercetărilor colaboratorilor Academiei. – Ch., 2004. – P. 417. (10 tit.). – [04-
1476]

77. Cojocari, E. Drept civil. Drepturi reale / Eugenia Cojocari, Marcel


Cuşmir, Carolina Ciobanu, Vitalie Cojocari. – Ch., 2003. – P. 161-166. (79 tit. în lb.
rom., rusă). – [05-493]

78. Cojocaru, Violeta. Constituţia europeană / Violeta Cojocaru //


Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P.
1132. (12 tit în lb. fr.). – [04-1998]

79. Cuşnir, Valeriu. Incriminarea corupţiei în legislaţia penală a


Republicii Moldova : Spec. : 12.00.08 – drept penal : Autoref. al tezei de doctor
habilitat în drept / Valeriu Cuşnir. – Ch., 2005. – P. 52-55. (24 tit. de lucr. ale aut.). –
[05-555]

80. Frunză, Iurie. Constituţionalismul puterii judiciare şi instituţia


avocaturii în Republica Moldova / Iurie Frunză, Ion Guzun // Dezvoltarea
constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 475. (12 tit.
în lb. rom., rusă). – [04-1998]

81. Gamurari, Vitalie. Cu privire la problema constrângerii în dreptul


internaţional contemporan / Vitalie Gamurari // Avocatul Poporului. – 2005. – Nr 1/2.
– P. 7. (16 tit. în lb. rom., rusă).

82. Kosteţki, V. N. Locul şi rolul avocaturii într-un stat de drept / V. N.


Kosteţki, Iurie Frunză // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa
actuală. – Ch., 2004. – P. 148. (10 tit. în lb. rom., rusă). – [04-1998]

83. Marian, Silvia. Particularităţi privind înregistrarea drepturilor reale


imobile / Silvia Marian // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 3. – P. 44. (22 tit. în lb. rom.,
rusă).
78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

84. Mariţ, Alexandru. Gradele intenţiei. Procesele psihice specifice


gradelor intenţiei infracţionale / Alexandru Mariţ // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 3. –
P. 35-36. (39 tit.).

85. Merlus, Julie. Acţiune locală. Schimbare globală / Julie Mertus,


Nancy Flowers, Mallika Dutt; trad. din lb. engl. : Sonia-Carmen Munteanu. – Ch.,
2005. – P. 282-296. (304 tit. în lb. engl.) – [05-290]

86. Miculeţ, Larisa. Reglementarea juridică a răspunderii pentru


infracţiunile economice şi corupţie în SUA şi Republica Moldova / Larisa Miculeţ. –
Ch., 2005. – P. 287-293. (91 tit. în lb. engl.) şi la sfârşitul paragrafelor. – [05-232]

87. Mutu, Maria. Constituţionalitatea unor prevederi ale legislaţiei penale


privind spălarea banilor / Maria Mutu // Dezvoltarea constituţională a Republicii
Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 1116. (10 tit. în lb. rom., rusă).

88. Osoianu, Tudor. Unele aspecte privind geneza şi evoluţia imunităţii


martorului în procesul penal / Tudor Osoianu // Avocatul Poporului. – 2005. – Nr
1/2. – P. 2. (13 tit. în lb. rom., rusă).

89. Popa, Dumitru. Unele aspecte privind răspunderea statelor în dreptul


internaţional : Spec. : 12.00.10 Drept Int. Public : Autoref. al tezei de doctor în drept
/ Dumitru Popa. – Ch., 2005. – P. 26. (10 tit. de lucr. ale aut.). – [05-195]

90. Popovici, Tudor. Sistemul judiciar independent-garant al drepturilor


şi libertăţilor fundamentale ale omului / Tudor Popovici // Dezvoltarea
constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 264-266.
(39 tit.). – [04-1998]

91. Puşcă, Benone. Consideraţii cu privire la regiunirile constituţionale /


Benone Puşcă // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală.
– Ch., 2004. – P. 219. (23 tit.). – [04-1998]

92. Rotaru, Vasile. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei / Vasile Rotaru.


– Ch., 2004. – P. 170-184. (206 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-167]

79
Martie 2005 ≡ March 2005

93. Rusu, Vitalie. Procedura penală în cauzele cu minori / Vitalie Rusu. –


Ch., 2004. – P. 285-300. (54 tit. în lb. rom., rusă). – [05-59]

94. Sîrbu, Ion. Dreptul şi unele realizări ale ştiinţei contemporane / Ion
Sîrbu // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch.,
2004. – P. 1082. (13 tit. în lb. rom., rusă). – [04-1998]

95. Şarpe, Vasile. Caracteristica medico-legală, structura şi


etiopatogenia fenomenului suicidal printre copii şi adolescenţi : 14.00.24 – Medicina
Legală : Autoref. al tezei de doctor în şt. medicale / Vasile Şarpe. – Ch., 2005. – P.
20-21. (17 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl., rusă, ucr.). – [05-150]

96. Ţurcanu, Radu. Dreptul de servitute : 12.00.03 – Drept privat (cu


specificarea : civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional
privat, dreptul muncii, dreptul protecţiei sociale) : Autoref. la teza de doctor în drept
/ Radu Ţurcanu. – Ch., 2005. – P. 22. (12 tit. de lucr. ale aut.). – [05-52]

97. Vreme, Natalia. Caracteristica şi particularităţile negocierilor


diplomatice / Natalia Vreme // Probleme actuale ale teoriei şi practicii administraţiei
publice prin prisma cercetărilor colaboratorilor Academiei. – Ch., 2004. – P. 361-
362. (12 tit. în lb. rom., rusă). – [04-1998]

98. Zubco, Valeriu. Contenciosul administrativ / Valeriu Zubco, Anastasia


Pascari, Gheorghe Creţu. – Ch., 2004. – P. 220-222. (50 tit. în lb. rom., fr., rusă). –
[05-216]

99. Айрапетян, А. Организованная преступность - путь в Молдову /


А. Айрапетян // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 1. – P. 58. (12 tit.).

100. Бахин, В. О современных проблемах соотношения прав лично-


сти и методов борьбы с преступностью / В. Бахин, Л. Мынзату // Закон и
жизнь. – 2004. – Nr 12. – P. 22. (35 tit. în lb. engl., rusă).

101. Кырнац, Теодор. Конституционное право / Теодор Кырнац. – Ch.,


2005. – P. 269-272. (65 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-74]

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

102. Лукашевич, В. Криминалистика в системе наук / В. Лукашевич //


Закон и жизнь. – 2005. – Nr 1. – P. 30. (12 tit.).

103. Ротару, Михаил. Всеобщая история права и государства / Миха-


ил Ротару. – К., 2005. – 331 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [05-403]

104. Флоря, В. Уголовная ответственность за врачебные преступле-


ния / В. Флоря // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 3. – P. 11-12. (20 tit.).

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


___________________
105. Cuţeviţchii, Alexandru. Instrucţia tragerii / Alexandru Cuţeviţchii,
Feodor Fomin, Eduard Briceac. – Ch., 2004. – P. 225. (26 tit. în lb. rom., rusă). –
[05-349]

106. Gheorghiţă, Tamara. Cadrul normativ actual al politicii de personal în


serviciul public / Tatiana Gheorghiţă // Probleme actuale ale teoriei şi practicii
administraţiei publice prin prisma cercetărilor colaboratorilor Academiei. – Ch.,
2004. – P. 110. (11 tit.). – [04-1476]

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


___________________
107. Racu-Roşca, Aurelia. Alternative pentru asistenţa familiilor care au în
grijă copii cu disabilităţi / Aurelia Racu-Roşca // Buletin de perinatologie. – 2004. –
Nr 4. – P. 71. (13 tit. în lb. rom., engl., rusă).

108. Волчинский, В. К. Понятие и виды договора страхования жизни /


В. К. Волчинский, Т. М. Мишина // Dezvoltarea constituţională a Republicii
Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 385. (10 tit.). – [04-1998]

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


109. Elena Belinschi : [lingvist, profesor univ.] : Biobibliogr. / Univ. de Stat
"A. Russo" din Bălţi. Bibl. Şt.; alcăt. : Maria Fotescu; trad. în lb. engl. : Micaela

81
Martie 2005 ≡ March 2005

Ţaulean; trad. în lb. fr. : Ludmila Cabac; ed. îngrijită : Elena Harconiţă. – Bălţi : Bibl.
Şt. Univ., 2004. – 242 p. : il., fotogr.; 21 cm. – (Personalităţi univ. bălţene)
Texte : lb. rom., engl., fr.
ISBN 9975-931-57-X
[05-264]
Omagii – Lucrări şt., didactice ale lingvistului E. Belinschi, 111 tit., în lb.
rom., rusă, publ. în a. 1962-2003. – Personalia, 42 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a.
1965-2004. – Rec., coord. şt., 19 tit. – An. : Ind. de tit., nume.

110. Gheorghe Popa : [lingvist, profesor univ.] : Biobibliogr. / Univ. de Stat


"A. Russo" din Bălţi. Bibl. Şt.; alcăt. : Anişoara Nagherneac; trad. în lb. engl. :
Aliona Puşcari; trad. în lb. fr. : Angela Coşciug; trad. în lb. germ. : Alina Cabac; ed.
îngrijită : Elena Harconiţă. – Bălţi : S. n., 2004. – 155 p. : il., il. color.; 21 cm. –
(Personalităţi univ. bălţene)
Texte : lb. rom., engl., fr., germ.
ISBN 9975-931-59-6
[05-265]
Aprecieri. – Curriculum vitae. – Cărţi, art., publicistică ale lingvistului Gh.
Popa, 130 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a. 1981-2003. – Personalia, 13 tit. în lb.
rom., rusă, publ. în. a 1973-2003. – Red. şt., 9 tit. – An. : Ind. de nume, tit.
___________________
111. Cemortan, Stela. Abecedarul preşcolarului / Stela Cemortan. – Ch.,
2005. – P. 103. (16 tit. în lb. rom., rusă). – [05-473]

112. Cemortan, Stela. Cine le vede ... / Stela Cemortan. – Ch., 2005. – P.
163. (14 tit.). – [05-474]

113. Cemortan, Stela. Pregătirea pentru scriere / Stela Cemortan. – Ch.,


2005. – P. 67. (25 tit. în lb. rom., rusă). – [05-475]

114. Chicu, Aurelia. Dicţionar explicativ la educaţia plastică / Aurelia


Chicu. – Ch., 2004. – P. 40. (29 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [05-18]

115. Ciobanu-Ţurcanu, Viorica. Educaţia cetăţenească / Viorica Ciobanu-


Ţurcanu. – Ch., 2005. – P. 150-152. (59 tit. în lb. rom., rusă). – [05-490]

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

116. Cuzneţov, Larisa. Modelul pedagogic al educaţiei pentru familie /


Larisa Cuzneţov // Intellectus. – 2004. – Nr 4. – P. 63. (12 tit.).

117. Evaluarea la debutul şcolar / coord. : Stela Cemortan. – Ch., 2003. –


P. 128-129. (39 tit.). – [05-476]

118. Ilie, Vali. Formarea stilului profesional al viitorului pedagog din


perspectiva noilor educaţii : 13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. al tezei de doctor
în pedagogie / Vali Ilie. – Ch., 2005. – P. 17-18. (14 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom.,
engl.). – [05-345]

119. Mamot, Eugen. Educarea auzului muzical prin intermediul sistemului


relativ de solmizare / Eugen Mamot. – Ch., 2003. – P. 109. (21 tit. în lb. rom., rusă).
– [05-133]

120. Negru, Constantin A. Şcoala Pedagogică din Cahul / Constantin A.


Negru. – Ch., 2003. – P. 186. (13 tit. în lb. rom., rusă). – [05-312]

121. Organizarea şi dirijarea procesului educaţional în învăţământul


preşcolar, primar, gimnazial şi liceal. – Ch., 2004. – 155 p. (Bibliogr. la sfârşitul
temelor). – [05-489]

122. Platon, Carolina. Evaluarea în învăţământul universitar / Carolina


Platon; red. şt. : Vladimir Guţu. – Ch., 2005. – P. 217-236. (290 tit. în lb. engl., fr.,
rusă). – [05-455]

123. Platon, Carolina. Teoria şi metodologia evaluării în învăţământul


universitar : Spec. 13.00.01 – Pedagogia gen. : Autoref. al tezei de doctor habilitat
în pedagogie / Platon Carolina. – Ch., 2005. – P. 31-33. (40 tit. de lucr. ale aut. în
lb. rom., engl.). – [05-183]

124. Suceveanu, V. Formule utile pentru trigonometrie / V. Suceveanu //


Foaie matematică. – 2004. – Nr 5. – P. 9. (10 tit. în lb. rom., rusă).

125. Лицейский научно-методический вестник : Nr 7 / ред. совет : Б. А.


Шаповалов, … – К., 2005. – 160 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-355]
83
Martie 2005 ≡ March 2005

126. Пануш, В. Г. Влияние игровой деятельности на психомоторные


способности детей с последствием церебрального паралича посредством
шахмат / В. Г. Пануш. – Ch., 2004. – P. 163-176. (208 tit. în lb. engl., rusă). – [05-
379]

127. Руснак, Г. Е. Вклад Московского государственного университета


имени М. В. Ломоносова в подготовку специалистов для Республики Молдова
/ Г. Е. Руснак, В. Н. Козма. – К., 2005. – P. 255-256. (30 tit. în lb. rom., rusă). –
[05-175]

128. Хоменко, Т. В. Методика преподавания биологии / Т. В. Хоменко.


– К., 2004. – P. 77-79. (53 tit.). – [05-446]

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


___________________
129. Thracians and circumpontic world : Proceedings of the Ninth Int.
Congr. of Thracology, Chişinău – Vadul lui Vodă, 6-11 sept. 2004 / ed. board : Ion
Niculiţă, ... – Ch., 2004 . – 24 cm.
Vol. 1. – 2004. – 335 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-65]

130. Vol. 2. – 2004. – 465 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-66]

131. Vol. 3. – 2004. – 258 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-67]

132. Никогло, Д. Е. Система питания гагаузов в XIX- начале ХХ вв / Д.


Е. Никогло; науч. ред. : М. В. Маруневич. – Ch., 2004. – P. 176-189. (226 tit. în
lb. rom., găgăuză, rusă, ucr.). – [05-17]

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE
___________________
133. Bumbu, Ion. Dezvoltarea durabilă / Ion Bumbu; red. resp. : Iacob
Bumbu. – Ch., 2005. – P. 74. (18 tit. în lb. rom., rusă). – [05-246]
84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

134. Marinescu, Constantin Gh. Imperative ecologice contemporane /


Constantin Gh. Marinescu, Zaira Murgu // Dezvoltarea constituţională a Republicii
Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 1285. (28 tit. în lb. rom., engl., fr.). –
[04-1998]

135. Sandu, M. Corelarea dintre conţinutul nitraţilor şi cel al


macrocomponentelor din apele naturale / M. Sandu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei.
Şt. biologice, chimice şi agricole. – 2004. – Nr 4. – P. 124. (13 tit. în lb. rom., engl.,
rusă).

136. Starea mediului în Republica Moldova în anul 2003. – Ch., 2004. – P.


125. (10 tit. în lb. rom., rusă). – [05-278]

51 MATEMATICĂ
___________________
137. Alb, Daciana Alina. Aspecte categoriale ale teoriei grupurilor şi
inelelor topologice : 01.01.06 – logică matematică, algebră şi teoria numerelor :
Autoref. al tezei de doctor în şt. fizico-matematice / Daciana Alina Alb. – Ch., 2005.
– P. 13-20. (68 tit. de lucr. ale aut. în lb. engl., rusă). – [05-11]

138. Albou, A. F. Modeling and optimization of melting and solidification


process / A. F. Albou, V. I. Zubov // Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematica.
– 2004. – Nr 3. – P. 108-109. (13 tit.).

139. Belyavskaya, G. On check character systems over groups / G.


Belyavskaya, A. Diordiev // Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematica. – 2004.
– Nr 3. – P. 23-24. (14 tit.).

140. Bondar, Y. L. Variety of the center and limit cycles of a cubic system,
which is reduced to Lienard from / Y. L. Bondar, A. P. Sadovskii // Bul. Acad. de Şt.
a Rep. Moldova. Matematica. – 2004. – Nr 3. – P. 90. (16 tit.).

85
Martie 2005 ≡ March 2005

141. Cheban, V. About one explicit-difference scheme for solving the plane
problem for two-component medium / V. Cheban, I. Naval // Bul. Acad. de Şt. a
Rep. Moldova. Matematică. – 2004. – Nr 2. – P. 10-11. (14 tit. în lb. engl., rusă).

142. Cheban, D. Asymptotic Stability of autonomous and Non-Autonomous


Discrete Lineate Inclusions / D. Cheban, C. Mamana // Bul. Acad. de Şt. a Rep.
Moldova. Matematica. – 2004. – Nr 3. – P. 50-52. (34 tit.).

143. Computer Science Journal of Moldova : Vol. 12, Nr 3 (36) / ed.-in-


chief : C. Gaindric; advisory board : N. Adronaty,…. – Ch., 2004. – 496 p. (Bibliogr.
la sfârşitul art.). – [05-368]

144. Kashu, A. I. On natural classes of R-modules in the language of ring


R / A. I. Kashu // Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematică. – 2004. – Nr 2. –
P. 101. (11 tit. în lb. engl., germ., rusă).

145. Kolesnik, Alexander D. Cyclic planar random evolution with four


directions / Alexander D. Kolesnik // Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematică.
– 2004. – Nr 2. – P. 12. – P. 32. (16 tit. în lb. engl., ucr., rusă).

146. Lozovanu, Dmitrii. Discrete optimal control problem son networks


and dynamic games with p players / Dmitrii Lozovanu, Stefan Pickl // Bul. Acad. de
Şt. a Rep. Moldova. Matematică. – 2004. – Nr 2. – P. 87-88. (18 tit. în lb. engl., fr.).

147. Lupan, Mircea. Classification of planar quadratic differential systems


with center of symmetry and multiple infinite singular point / Mircea Lupan // Bul.
Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematică. – 2004. – Nr 2. – P. 26. (10 tit. în lb.
engl., rusă).

148. Oproescu, Gh. Metode numerice şi aplicaţii / Gh. Oproescu, Gh.


Cauteş; ref. şt. : Nicolae Enescu, ... – Ch., 2005. – P. 279-283. (62 tit. în lb. rom.,
engl., fr.). – [05-402]

149. Rusu, Gheorghe. Culegere de probleme de analiză funcţională :


Partea 1-a / Gheorghe Rusu, Arcadie Semenţul. – Ch., 2004. – P. 281. (10 tit. în lb.
rom., rusă). – [05-169]

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

150. Suceveanu, Vasile. Algebra polinoamelor / Vasile Suceveanu. – Ch.,


2005. – P. 207. (18 tit. în lb. rom., rusă). – [05-324]

528 Geodezie. Cartografie


___________________
151. Turculeţ, Mihail. Curs introductiv în topografie / Mihail Turculeţ,
Vasile Grama; red. resp. : Vasile Grama. – Ch., 2005. – P. 250-251. (17 tit. în lb.
rom., rusă). – [05-242]

53 FIZICĂ
152. Simion Băncilă : [fizician, profesor univ.] : Biobibliogr. / Univ. de Stat
"A. Russo" din Bălţi. Bibl. Şt.; alcăt. Maria Fotescu; trad. în lb. engl. : Iulia Ignatiuc;
trad. în lb. fr. : Ludmila Cabac; ed. îngrijită : Elena Harconiţă. – Bălţi : Bibl. Şt. Univ.,
2004. – 129 p. : fotogr., fotogr. color.; 21 cm. – (Personalităţi univ. bălţene)
Texte : lb. rom., engl., fr.
ISBN 9975-931-56-1
[05-266]
Omagii. – Aprecieri. – Curriculum vitae. – Art. în rev. şi culeg., materiale
didactice, publicistică ale profesorului univ. S. Băncilă, 113 tit. în lb. rom., rusă,
publ. în a. 1971-2004. – Personalia, 8 tit., publ. în a. 1983-2004. – Coord. şt., 27 tit.
– An. : Ind. de nume, tit.
___________________
153. Leu, Diana. Influenţa diferitor factori externi asupra microdurităţii şi
specificului de deformare plastică ale metalelor şi cristalelor iono-covalente :
01.04.07 – Fizica stării condensate : Autoref. al tezei de doctor în şt. fizico-
matematice / Diana Leu. – Ch., 2005. – P. 17-18. (19 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom.,
engl., rusă). – [05-308]

154. Şikimaka, Olga. Particularităţile creării nivelelor micro- şi


mezoscopice de deformare plastică a cristalelor sub acţiunea sarcinii concentrate :
01.04.07 – fizică stării condensate : Autoref. al tezei de doctor în şt. fizico-
matematice / Olga Şikimaka. – Ch., 2005. – P. 14 (16 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom.,
engl., rusă). – [05-339]

87
Martie 2005 ≡ March 2005

155. Vieru, Dumitru. Mecanica. Cinematica = Mechanics. Kinematics /


Dumitru Vieru, Dimitrie Popescu; ref. şt. : Alfred Braier, Corina Fetecău. – Ch.,
2004. – P. 210-211. (20 tit. în lb. rom., engl.). – [05-401]

156. Пацюк, В. И. Волновые явления в неоднородных средах / В. И.


Пацюк, В. К. Римский. – К., 2005. – 20 cm.
Т. 1 : Теория распространения упругих и неупругих волн. – 2005. –
245-253. (109 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-176]

157. Т. 2 : Нестационарное деформирование многосвязных тел. –


2005. – P. 229-237. (109 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-177]

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


___________________
158. Actes du troisième colloque franco-roumain de chimie appliquée
COFrRoCA-2004, Slanic Moldova, Bacău, Roumanie, 22-26 sept. 2004 / com.
scient. : Ecaterina Andronescu, ...; éd. : Lucian Gavrila, ... – Ch.; Bacău, 2004. –
683 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-42]

159. Chimia metalelor / Aurelian Gulea, Ioan Berdan, Ghenadie Noviţchi,


Alexandru Cecal. – Ch., 2004. – P. 438. (17 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [05-449]

160. Miron, N. D. Chimie generală / N. D. Miron, L. Istrati; ref. şt. : Mircea


Nicolae Palamaru, Alexandra Raluca Iordan. – Ch., 2002. – P. 217-218. (19 tit. în
lb. engl.). – [05-398]

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
___________________
161. Bulimaga, V. Tehnologia de obţinere a ficocianinei din biomasa de
spirulină şi perspectivele de utilizare / V. Bulimaga // Contribuţii în formarea
structurilor inovaţionale de dezvoltare devansată. – Ch., 2004. – P. 425. (12 tit. în
lb. rusă, engl.).

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

162. Duca, Maria. Organismele modificate genetic / Maria Duca,


Alexandru Teleuţă, Angela Port. – Ch., 2004. – P. 31-32. (20 tit. în lb. rom., engl.). –
[05-257]

163. Ghelbet, V. Direcţii noi de obţinere a preparatelor polizaharidice de


origine algală în biotehnologia contemporană / V. Ghelbet, T. Chiriac // Contribuţii în
formarea structurilor inovaţionale de dezvoltare devansată. – Ch., 2004. – P. 420-
421. (10 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [04-1888]

164. Melnic, Valentina. Elaborarea mediilor de cultură pentru diagnosticul


de laborator al infecţiei cu campylobacter : 03.00.07 – microbiologie : Autoref. al
tezei de doctor în medicină / Valentina Melnic. – Ch. : S. n., 2005. – P. 23-24. (21
tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [03-321]

165. Melnic, Valentina. Mediul de cultură cu acid L-glutamic pentru


cultivarea campilolacteriilor termofile / Valentina Melnic // Sănătatea publică,
economie şi management în medicină. – 2004. – Nr 3. – P. 40-41. (13 tit. în lb.
rom., engl., rusă).

166. Probleme actuale ale geneticii, biotehnologiei şi ameliorării :


Materialele Conf. Naţ. (jubiliară) cu participare Int., 17-18 febr. 2005 / com. red. :
Anatol Jacota,... – Ch., 2005. – 424 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-445]

167. Samoil, Vitalie. Modificarea paternului polipeptidic în procesul de


formare şi germinare a seminţelor de măr : 03.00.04 Biochimie : Autoref. al tezei de
doctorat în şt. biologice / Vitalie Samoil. – Ch., 2005. – P. 24. (11 tit. de lucr. ale
aut.). – [05-193]

168. Voloşciuc, L. T. Problemele identificării şi ameliorării baculo-


virusurilor / L. T. Voloşciuc // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. biologice, chimice şi
agricole. – 2004. – Nr 4. – P. 79-80. (34 tit. în lb. rom., engl., rusă).

169. Протекторное действие клеточного экстракта Propionibacterium


freudenreichii s.s. shermanii на выживамость и изменчивость Streptomyces
levoris 22 при y-облучении / Валерий Рудик, Инна Растимешина, Светлана
Бурцева, … // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. biologice, chimice şi agricole. –
2004. – Nr 4. – P. 57-58. (11 tit. în lb. rom., rusă).
89
Martie 2005 ≡ March 2005

59 ZOOLOGIE
___________________

170. Toderaş, Ion. Legităţile acumulării în ontogeneza moluştelor din


apele dulcicole / Ion Toderaş, Nadejda Railean // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt.
biologice, chimice şi agricole. – 2004. – Nr 4. – P. 35. (12 tit. în lb. rom., engl.,
rusă).

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
___________________
171. Belic, Olga. Morfologia sistemului ligamentar al uterului : 14.00.02 –
Anatomia Omului : Autoref. al tezei de doctor în şt. medicale / Olga Belic. – Ch.,
2005. – P. 17-18. (16 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [05-118]

172. Nevoia, Angela. Influenţa stresului nociceptiv asupra conţinutului


aminoacizilor liberi din plasma şi eritrocitele şobolanilor de diferite vârste / Angela
Nevoia // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. biologice, chimice şi agricole. – 2004. –
Nr 4. – P. 8. (15 tit. în lb. rom., engl., rusă).

173. Кухновец, Елена. Трансдисциплинарный аспект биохимии


человеческого организма / Елена Кухновец, Владимир Мокий // Sănătatea
publică, economie şi management în medicină. – 2004. – Nr 3. – P. 53. (13 tit. în lb.
engl., rusă).

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


___________________
174. Boderscova, Larisa. Aspectele medico-sociale ale sarcinii şi
naşterii la adolescente în Republica Moldova : Medicina Socială şi Management –
14.00.33 : Autoref. tezei de doctor în medicină / Larisa Boderscova. – Ch., 2005. –
P. 16. (10 tit. de lucr. ale aut.). – [05-268]

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

175. Dhiya Abdo Nagi Mokbel Al-Sanawi. Informarea populaţiei din


oraşul Taiz despre prezenţa factorilor de risc şi a infarctului miocardic suportat.
Riscul de apariţie a cardiopatiei ischemice în următorii 10 ani / Dhiya Abdo Nagi
Mokbel Al-Sanawi // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2005. – Nr 1. – P. 21. (11 tit.).

176. Maistrenco, Galina. Aspecte medico-sociale ale sănătăţii elevilor :


14.00.33 – medicina socială şi management : Autoref. tezei de doctor în şt.
medicale / Galina Maistrenco. – Ch., 2005. – P. 20-21. (16 tit. de lucr. ale aut.). –
[05-184]

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


___________________
177. Barba, Doina. Polioxidonul în terapia urticariei cornice recidivante
alergice asociată cu hepatită cronică virală C / Doina Barba // Arta Medica. – 2005.
– Nr 1. – P. 55. (12 tit. în lb. rom., engl., rusă).

178. Crudu, Dorin. Elaborarea tehnologiei şi cercetarea formelor


farmaceutice cu produce extractive din alge : 15.00.01- Farmacie : Autoref. al tezei
de doctor în farmacie / Dorin Crudu. – Ch., 2005. – P. 19-20. (12 tit. de lucr. ale
aut.). – [05-132]

179. Neurotransmiţători şi farmacoterapie / C. Ţurcan, Lucia Carp, D.


Merla, ... // Rev. de sănătate mintală. – 2004. – Nr 2. – P. 45. (12 tit. în lb. rom.,
engl.).

616 Patologie. Medicină clinică


___________________
180. Andriuţă, C. Hepatita virală Bacută AgHBs – negativă / C. Andriuţă,
A. Roşca, S. Cojocaru // Curierul medical. – 2005. – Nr 1. – P. 19. (18 tit. în lb.
rom., engl., rusă).

91
Martie 2005 ≡ March 2005

181. Balica, Ion. Răspunsul inflamator systemic în pancreatitele acute


severe / Ion Balica // Arta Medica. – 2005. – Nr 1. – P.18-19. (37 tit. în lb. rom.,
engl., rusă).

182. Barba, Doina. Starea funcţională a ficatului în urticaria cronică


recidivantă alergică asociată cu hepatită cronică / Doina Barba // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2005. – Nr 1. – P. 27. (12 tit. în lb. rom.,
engl., rusă).

183. Bolea, Zinaida. Diferenţe gender în vulnerabilitatea psiho-socială


pentru depresie în adolescenţă / Zinaida Bolea // Rev. de sănătate mintală. – 2004.
– Nr 2. – P. 80-81.(16 tit. în lb. rom., engl.).

184. Bolea, Zinaida. Influenţa stilului de coping asupra diferenţelor gender


în depresie în adolescenţă / Zinaida Biolea // Revista de Sănătate Mintală. – 2004.
– Nr 2. – P. 27. (13 tit.).

185. Cazac, Anatol Vasile. Diagnosticul şi managementul chirurgical al


pancreatitei cronice calculoase : 14.00.27 – chirurgie : Autoref. al tezei de doctor în
medicină / Anatol Vasile Cazac. – Ch., 2005. – P. 23-24. (27 tit. de lucr. ale aut. în
lb. rom., rusă, ucr.). – [05-116]

186. Cobâleanschi, Eugen. Starea microcirculaţiei la bolnavii cu ulcer


duodenal / Eugen Cobâleanschi, Liubov Cobâleanschi // Sănătatea publică,
economie şi management în medicină. – 2004. – Nr 4. – P. 33. (10 tit. în lb. engl.,
germ., rusă).

187. Dumbrava, Vlada-Tatiana. Bolile ficatului în scheme şi tabele : Vol. 1


: Anatomia, fiziologia ficatului. Hepatitele cronice. Cirozele hepatice / Vlada-Tatiana
Dumbrava, Ina Romanciuc, Iulia Lupaşco. – Ch., 2005. – P. 315-329. (211 tit. în lb.
rom., engl., fr., rusă). – [05-314]

188. Dumbrava, Vlada-Tatiana. Dispepsia funcţională / Vlada-Tatiana


Dumbrava, Ina Romanciuc, Angela Peltec. – Ch., 2005. – P. 117-127. (135 tit. în lb.
engl., rusă). – [05-315]

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

189. Efectul etanolului asupra glicemiei în intoxicaţia acută şi cronică / C.


Lionte, L. Şorodoc, Victoriţa Laba, J. Hurjui // Curierul medical. – 2005. – Nr 1. – P.
27. (20 tit. în lb. rom., engl.).

190. Ficatul şi medicamentele / Vlada-Tatiana Dumbrava, Iuliana Lupaşco,


Minodora Mazur, Adela Ţurcanu. – Ch., 2005. – P. 84-91. (89 tit. în lb. engl.). – [05-
316]

191. Galetescu, E. Consideraţii actuale asupra etipatologiei, geneticii şi


factorilor de risc în osteoporoză / E. Galetescu // Curierul medical. – 2005. – Nr 1. –
P. 16. (18 tit. în lb. rom., engl.).

192. Grosu, A. Infarctul miocardic acut / A. Grosu // Curierul medical. –


2005. – Nr 1. – P. 53-54. (15 tit. în lb. rom., engl.).

193. Hepatologie bazată pe dovezi / col. de aut. : Vlada-Tatiana


Dumbrava, Svetlana Ţurcan, Iulia Lupaşco, ...; sub red. : Vlada-Tatiana Dumbrava.
– Ch., 2005. – 334 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [05-337]

194. Hotineanu, Adrian. Megacoledoc secundar / Adrian Hotineanu // Arta


Medica. – 2005. – Nr 1. – P. 48-49. (46 tit. în lb. rom., engl., rusă).

195. Hotineanu, M. Zoloftul în tratamentul tulburărilor depresive / M.


Hotineanu, I. Nastas, N. Ostrovschi // Rev. de sănătate mintală. – 2004. – Nr. 2. –
P. 37-38. (11 tit.).

196. Mardari, Elena. Evaluarea medico-legală a unui eşantion cu tulburări


de personalitate de tip impulsiv-exploziv / Elena Mardari // Rev. de sănătate
mintală. – 2004. – Nr 2. – P. 59. (10 tit. în lb. rom., rusă). -

197. Meningita tuberculoasă la copii şi adolescenţi / V. Bolotnicov, C.


Iavorschi, I. Haidarlî // Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi bolilor
pulmonare nespecifice. – Ch., 2004. – P. 42-43. (14 tit. în lb. rom., rusă).

198. Negruţă, Veronica. Particularităţile clinice ale delincvenţilor cu


tulburări de personalitate / Veronica Negruţa // Rev. de sănătate mintală. – 2004. –
Nr 2. – P. 62. (11 tit. în lb. rom., rusă).
93
Martie 2005 ≡ March 2005

199. Palii, Lucian. Neoplazia epitelială colo-rectală-aspecte contemporane


de etiopatogenie / Lucian Palii // Arta Medica. – 2005. – Nr 1. – P. 52. (26 tit.).

200. Palici, L. Evoluţia şi structura neoplaziei epiteliale a colonului şi


rectului la populaţia din Republica Moldova / L. Palii, V. Hotineanu // Curierul
medical. – 2005. – Nr 1. – P. 30. (15 tit. în lb. rom., engl., rusă).

201. Palihovici, C. Incomplianţa diagnosticală, terapeutică şi recuperatorie


în cadrul tuberculozei pulmonare / C. Palihovici // Actualităţi în diagnosticul şi
tratamentul tuberculozei şi bolilor pulmonare nespecifice. – Ch., 2004. – P. 191-
192. (23 tit. în lb. rom., engl., it., fr., rusă). – [04-1589]

202. Pobedinschi-Mihnevici, Natalia. Managementul diagnostic al


toxoplasmozei cerebrale în cazuri separate şi asociate cu infecţia HIV / Natalia
Pobedinschi-Mihnevici // Sănătatea publică, economie şi management în medicină.
– 2004. – Nr 4. – P. 7. (12 tit. în lb. rom., engl., rusă).

203. Popa, Gheorghe. Ulcerul recidivat postoperator hemoragic : 14.00.27


– chirurgie : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Gheorghe Popa. – Ch., 2005. –
P. 20-21. (10 tit. de lucr. ale aut.). – [05-80]

204. Postolachi, Roman. Particularităţile compresiunilor cerebrale la


pacienţii cu katatraumatisme cranio-cerebrale asociate / Roman Postolachi //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2005. – Nr 1. – P. 34.
(13 tit. în lb. rom., engl., rusă).

205. Railean, Gh. Rolul factorilor de risc în debutul clinic a epilepsiei la


copii / Gh. Railean // Buletin de perinatologie. – 2004. – Nr 4. – P. 47. (11 tit. în lb.
rom., engl.).

206. Rotaru, Natalia. Managementul diagnosticului imagistic al cancerului


mamar / Natalia Rotaru, Andrei Roşca, Vasile Jovmir // Sănătatea publică,
economie şi management în medicină. – 2004. – Nr 3. – P. 18-19. (15 tit. în lb.
rom., engl., fr.).

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

207. Sindromul convulsiv în sevrajul alcoolic / I. Coşciug, Anastasia


Dimitraş, Irina Caraman, Iulia Şapovalova // Rev. de sănătate mintală. – 2004. – Nr
2. – P. 55-56. (15 tit. în lb. rom., rusă).

208. Spânu, Constantin. Infecţia rotavirală la copii – particularităţi clinico-


epidemiologice, diagnostic, tratament, profilaxie : 14.00.10 – Boli infecţioase /
Constantin Spânu, Galina Rusu, Ludmila Bîrcă. – Ch., 2005. – P. 161-184. (320 tit.
în lb. rom., fr., engl., rusă). – [05-217]

209. Şincari, Marcel Mircea. Diagnosticul şi tratamentul traumatismelor


vertebro-medulare toraco-lombare : 14.00.28 – neurochirurgie : Autoref. al tezei de
doctor în medicină / Marcela Mircea Şincari. – Ch., 2005. – P. 19. (14 tit. de lucr.
ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [05-320]

210. Tratamentul antibacterian al pneumoniei la etapa actuală / A.


Moscovciuc, Gh. Ţîmbalari, N. Nalivaico, ... // Actualităţi în diagnosticul şi
tratamentul tuberculozei şi bolilor pulmonare nespecifice. – Ch., 2004. – P. 135-
139. (45 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [04-1589]

211. Ugnenco, Inga. Situaţii clinice suspecte în cazul bolii celiace / Inga
Ugnenco // Sănătatea publică, economie şi management în medicină. – 2004. – Nr
3. – P. 23. (16 tit. în lb. engl., fr., it.).

212. Unele aspecte ale bolii diareice la copii / Valentina Melnic, Eleonora
Antohi, Natalia Cropelniţchi, Tatiana Macaleţ // Buletin de perinatologie. – 2004. –
Nr 4. – P. 51-52. (13 tit. în lb. rom., engl., rusă).

213. Zlepca, V. Aspectele clinico-funcţionale ale tratamentului


bronhopneumopatiei obstructive cronice cu corticosteriozi sistemici / V. Zlepca, S.
Rusu // Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi bolilor pulmonare
nespecifice. – Ch., 2004. – P. 97. (18 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [04-1589]

214. Актуальность создания центра метаболических нарушений и


корректировки первичных аминоацидопатий / А. Буздуган, С. Гараева, В. Гор-
дейчук, …// Contribuţii în formarea structurilor inovaţionale de dezvoltare
devansată. – Ch., 2004. – P. 246. (10 tit. în lb. engl., rusă). – [04-1888]

95
Martie 2005 ≡ March 2005

215. Андреев, В. Н. Профилактика инфаркта миокарда / В. Н. Андреев


// Curierul medical. – 2005. – Nr 1. – P. 57. (10 tit. în lb. engl., rusă).

216. Применение вальпроата натрия (Орфирил Лонг) для лечения


алкогольного абстинентного синдрома / Ю. В. Шаповалова, С. С. Кузнецов, И.
В. Кощуг, М. П. Опря // Rev. de sănătate mintală. – 2004. – Nr 2. – P. 50-51. (10
tit. în lb. rusă, engl., germ.).

217. Яворский, К. Спелеотерапия заболеваний органов дыхания в ус-


ловиях соляного искусственного микроклимата / К. Яворский. – Ch., 2004. – P.
97-98. (21 tit.). – [05-328]

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


___________________
218. Friptu, V. Operaţia cezariană în obstetrica contemporană / V. Friptu,
Natalia Corolcova // Buletin de perinatologie. – 2004. – Nr 4. – P. 6. (31 tit. în lb.
rom., engl., rusă).

219. Gladun, Nicolae. Avantaje şi dezavantaje în plastia esofagului cu


jejun / Nicolae Gladun // Arta Medica. – 2005. – Nr 1. – P. 9-10. (14 tit. în lb. rom.,
engl., rusă).

220. Guţan, Virjiliu. Evaluarea comparativă a gradului de sedare şi


analgezie în deferite tehnici de anestezie în chirurgia ORL / Virjiliu Guţan // Arta
Medica. – 2005. – Nr 1. – P. 24. (11 tit. în lb. rom., engl., rusă).

221. Hemostaza prin celioscopie în hemoragia majoră cauzată de sarcina


ectopică (cat clinic) / Boris Pârgari, Valentin Friptu, Iurie Dondiuc, ... // Arta Medica.
– 2005. – Nr 1. – P. 61. (12 tit.).

222. Jeru, Ion. Unele particularităţi epidemiologice şi economice ale


cataractei senile / Ion Jeru, Eugen Bendelic // Sănătatea publică, economie şi
management în medicină. – 2004. – Nr 4. – P. 17. (15 tit. în lb. engl., rusă).

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

618 Ginecologie. Obstetrică


___________________

223. Camîş, Elena. Particularităţile imunologice ale lichidului peritoneal la


femeile cu infertilitate tubo-peritoneală / Elena Camîş, Natalia Sorici // Buletin de
perinatologie. – 2004. – Nr 4. – P. 32. (15 tit. în lb. engl., rusă).

224. Carauş, Iu. Terapia vulvovaginitelor la gravide / Iu. Carauş // Buletin


de perinatologie. – 2004. – Nr 4. – P. 22. (16 tit. în lb. engl., rusă).

225. David, V. Criterii de diagnostic al patologiei infecţioase realizate


intrauterin şi celei postnatale de tip nosocomial / V. David // Buletin de
perinatologie. – 2004. – Nr 4. – P. 28. (15 tit. în lb. rom., rusă).

226. Ghidul C Naţional de perinatologie / colectiv de aut. : Eugen Gladun,


Petru Stratulat, Valentin Friptu, ...; sub red. : P. Stratulat, ... – Ch., 2003– 328 p.
(Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [05-225]

227. Muntean, Dorina. Aspecte imunologice ale detoxicării electrochimice


locale şi imunomodulării la lăuzele cu risc sporit de endometrită puerperală / Dorina
Muntean // Buletin de perinatologie. – 2004. – Nr 4. – P. 37-38. (16 tit. în lb. rom.,
engl., rusă).

228. Pregătirea psiho-emoţională a gravidei şi a membrilor familiei ei :


pentru cadrele medicale care se ocupă cu instruirea pre- şi postnatală / Petru
Stratulat, Veaceslav Moşin, Ion Bologan, ...; sub red. : P. Stratulat, V. Moşin. – Ch.,
2005. – Bibliogr. p. 73. (13 tit.). – [05-241]

229. Profire, Liliana. Particularităţile manifestărilor clinice imediate ale


sindromul de menopauză / Liliana Profire // Buletin de perinatologie. – 2004. – Nr 4.
– P. 22. (15 tit. în lb. rom., engl., rusă).

230. Rezultatele comparative ale studiilor de evaluare a calităţii


tehnologiilor implementare în maternităţile Republicii în anii 2003 şi 2004 / P.

97
Martie 2005 ≡ March 2005

Stratulat, Viorica Berdaga, Ala Curteanu, Tatiana Carauş // Buletin de perinatologie.


– Nr 4. – P. 15-16. (11 tit. în lb. engl., fr.).

231. Rîvneac, V. Determinarea electrohistochimică a catepsinei D şi


elastazei în uter / V. Rîvneac, V. Gudumac, O. Dulgheru // Curierul medical. – 2005.
– Nr 1. – P. 20. (15 tit. în lb. rom., engl.).

232. Sorici, Natalia. Factorii de risc în apariţia reobturării trompelor uterine


la femeile cu sterilitate tubo-peritonală / Natalia Sorici, V. Moşin // Buletin de
perinatologie. – 2004. – Nr 4. – P. 35. (10 tit. în lb. engl., rusă).

233. Бежан, М. Рекомендации по использованию скрининга


аминокислот для выявления особенностей азотистого обмена у пациентов /
М. Бежан, С. Гараева, Г. Редкозубова // Contribuţii în formarea structurilor
inovaţionale de dezvoltare devansată. – Ch., 2004. – P. 445. (11 tit. în lb. engl.,
rusă). – [04-1888]

619 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară


___________________
234. Москалик, Роман. О прионах и спонгиозных (губкообразных) эн-
цефалопатиях животных и человека / Роман Москалик // Agricultura Moldovei. –
2005. – Nr 3. – P. 29. (17 tit. în lb. engl., rusă).

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
___________________

235. Hazi, Gheorghe. Tehnici de optimizare în energetică / Gheorghe


Hazi; ref. şt. : Gheorghe Cârţină. – Ch., 2004. – P. 249-251. (31 tit. în lb. rom.,
engl., fr.). – [05-33]

236. Mărcuţă, Cornelia. Măsurări electrice şi electronice : Vol. 2 : Metode


de măsurare / Cornelia Mărcuţă, Mihai Creţu. – Ch., 2004. – P. 157-158. (34 tit. în
lb. rom., engl.). – [05-34]

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

237. Non-traditional manufacturing processes / Laurenţiu Slătineanu,


Gheorghe Nagîţ, Oana Dodun, ...; ref. şt. : Octavian Pruteanu, Traian Grămescu. –
Ch., 2004. – P. 285-296. (389 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-405]

238. Puiu, Vasile. Organe de maşini : Vol. 2 / Vasile Puiu; ref. şt. : Valeriu
Dulgheru, Dumitru N. Olaru. – Ch., 2003. – P. 257-262. (67 tit. în lb. rom., engl.). –
[05-36]

239. Teste grilă de rezistenţa materialelor / M. Baba, Fl. Baciu, B.


Bădescu, ...; coord. : G. Jiga, Şt. D. Pastramă. – Ch., 2004. – P. 300. (11 tit. în lb.
rom., fr., rusă). – [05-35]

240. Расчет и подбор оборудования систем вентиляции. – К., 2005. –


P. 55. (13 tit. în lb. rom., rusă). – [05-253]

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631 Agricultură în general
241. Biotehnologii vegetale : Index bibliogr. / Univ. Agrară de Stat din
Moldova. Bibl. Rep. Şt. Agricolă; alcăt. : Ludmila Babâră, Galina Comarov; resp. ed.
: Ludmila Costin. – Ch. : CEP UASM, 2005. – 132 p.
ISBN 9975-9855-4-8
100 ex. – [05-261]
Include publ. (cărţi, art., brevete de invenţii, resurse electronice), 657 tit. în
lb. rom., rusă, alte lb. străine. – An. : Ind. de nume
__________________
242. Biotehnologii moderne în fitotehnie şi biosecuritate / Andrei Palii,
Galina Comarov, Angela Lozan, Vasile Scorpan. – Ch., 2004. – P. 225-230. (80 tit.
în lb. rom., engl., rusă). – [05-221]

243. Calupa, Dumitru. Manual pentru managementul Proiectului


"Conservarea solurilor în Moldova". Unitatea pentru implementarea proiectului
"Conservarea solurilor în Moldova" şi Grantului "Dezvoltarea pădurilor comunale" /
Dumitru Galupa, Ion Talmaci, Liliana Şpitoc. – Ch., 2004. – P. 75-76, 181-182 (29
tit.). – [05-440]
99
Martie 2005 ≡ March 2005

244. Gumaniuc, Alexei. Irigarea şi fertilizarea culturilor agricole în condiţii


de subasigurare cu apă / Alexei Gumaniuc; red. resp. : Anatol Banaru. – Ch., 2004.
– P. 288-320. (460 tit. în lb. rom., fr., engl., alte lb. străine). – [05-186]

245. Programul complex de valorificare a terenurilor degradate şi sporirea


fertilităţii solurilor : P. 1-a : Ameliorarea terenurilor degradate / red. resp. : S.
Andrieş. – Ch., 2004. – P. 169 (19 tit. în lb. rom., rusă). – [05-78]

246. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice / red.-


şef : Gh. Cimpoieş. – Ch., 2005. – 26 cm.
Vol. 13 : Agronomie. – 2005. – 278 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.) – [05-460]

247. Vol. 13 : Inginerie agrară. – 2005. – 188 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –


[05-459]

248. Емнова, Е. Е. Современная экологическая концепция качества


почв как составная часть концепции устойчивого сельского хозяйства / Е. Е.
Емнова // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. biologice, chimice şi agricole. – 2004. –
Nr 4. – P. 69-70. (32 tit. în lb. rom., engl.).

249. Чалык, Сергей Тихонович. Методы гаплоидии в генетике и


селекции кукурузы / Сергей Тихонович Чалык. – Ch., 2003. – P. 158-176. (295
tit. în lb. engl., rusă). – [05-283]

633/635 Horticultură
___________________
250. Afaceri în pomicultură : Partea 1-a / sub red. : Mihai Rapcea. – Ch.,
2004. – P. 101. (24 tit. în lb. rom., rusă). – [05-235]

251. Balan, Valeriu. Stabilirea fertilizării diferenţiate la speciile pomicole /


Valeriu Balan // Dezvoltarea agriculturii la etapa postprivatizaţională. – Ch., 2004. –
P. 18-19. (15 tit. în lb. rom., rusă). – [05-51]

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

252. Calchei, E. Estimarea fitopatologică a soiurilor noi de tutun / E.


Calchei, A. Grosu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. biologice, chimice şi agricole.
– 2004. – Nr 4. – P. 86. (11 tit. în lb. rom., engl., rusă).

253. Caraman, Ion. Cultura căpşunului / Ion Caraman. – Ch., 2005. – P.


166-174. (132 tit. în lb. rom., engl., ucr., rusă). – [05-92]

254. Corobca, V. Afaceri în viticultură / V. Corobca, P. Apruda, Gh.


Nicolaescu. – Ch., 2004. – P. 122. (25 tit. în lb. rom., rusă). – [05-215]

255. Cultura isopului (Hyssopus officinalis L.) / Grigore Musteaţă, Ion


Brânzilă, Natalia Baranova, Zinaida Vornicu. – Ch., 2005. – P. 34-35. (34 tit. în lb.
rom., engl., rusă). – [05-442]

256. Gonceariuc, Maria. Expresia heterozisului la hibrizii triliniari şi dubli


de Salvia sclarea L. / Maria Gonceariuc // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt.
biologice, chimice şi agricole. – 2004. – Nr 4. – P. 102. (10 tit. în lb. rom., engl.,
rusă).

257. Mărîi, Liliana. Variabilitatea caracterelor morfologice ale fructului în


populaţiile descendente de la hibrizii de tomate afectaţi de viroză / Liliana Mărîi,
Vasile Grati, Valeriu Bujoreanu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. biologice,
chimice şi agricole. – 2004. – Nr 4. – P. 108-109. (14 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă).

258. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice : Vol.


13 : Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor / red.-şef : Gh.
Cimpoieş. – Ch., 2005. – 252 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-463]

259. Фотосинтез и донорно-акцепторные отношения у плодовых


растений / Г. В. Шишкану, В. П. Пискорская, А. И. Друцэ, … // Bul. Acad. de Şt. a
Moldovei. Şt. biologice, chimice şi agricole. – 2004. – Nr 4. – P. 12-13. (24 tit. în lb.
rom., engl., rusă).

260. Топалэ, Штефан. О плоидности срока винограда Muscat Cannon


Hall / Штефан Топалэ // Agricultura Moldovei. – 2004. – Nr 12. – P. 26. (11 tit. în
lb. rom., engl., fr., germ., rusă).

101
Martie 2005 ≡ March 2005

636 Creşterea animalelor. Zootehnie


___________________

261. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice : Vol.


13 : Zootehnie şi biotehnologii animaliere / red.-şef : Gh. Cimpoieş. – Ch., 2005. –
344 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-461]

262. Zootehnie / coord. : Valentina A. Guzun, ... – Ch., 2004. – P. 519-


520. (40 tit. în lb. rom., rusă). – [05-397]

263. Оптическая технология увеличения питательности кормов / Ва-


лентин Коварский, Виктор Коварский, Борис Филипп, … – К., 2005. – P. 50-51.
(36 tit.). – [05-353]

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
___________________
264. Губер, Ю. Е. Интермодальные перевозки / Ю. Е. Губер, Ю. Г.
Руснак, В. Е. Топор. – К., 2004. – P. 38. (14 tit. în lb. engl., germ., rusă). – [05-89]

657 Contabilitate
___________________
265. Burada, Corneliu. Normalizarea contabilă internaţională – cerinţă
sau consecinţă a globalizării economiilor naţionale / Corneliu Burada // Integrarea
europeană şi competitivitatea economică : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 15. (13 tit. în lb.
rom., engl.). – [04-1594]

266. Nichita, Mirela. Problematizări privind prezentarea contului de profit


şi pierdere / Mirela Nichita // Integrarea europeană şi competitivitatea economică :
Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 44. (10 tit. în lb. rom., fr.). – [04-1594]

267. Нистряну, А. В. Бухгалтерский учёт на автотранспорте / А. В.


Нистряну. – К., 2004. – P. 241-243. (38 tit. în lb. rom., rusă). – [05-365]
102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

268. Фрекэуцяну, А. И. Затраты и себестоимость в системе управ-


ленческого учета сельскохозяйственных предприятий / А. И. Фрекэуцяну. – К.,
2004. – P. 177-185. (112 tit. în lb. rom., rusă). – [05-284]

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


___________________
269. Gamov, Igor. Managementul personalului / Igor Gamov, Alexandru
Gamanjii, Sergiu Garştea. – Ch., 2005. – P. 258-261. (68 tit. în lb. rom., engl.,
rusă). – [05-364]

270. Puiu, Tatiana. Managementul aprovizionării / Tatiana Puiu. – Ch.,


2004. – P. 235-236. (14 tit. în lb. rom., fr.). – [05-400]

271. Ulinici, Andrian. Metode de ridicare a eficienţei întreprinderii prin


perfecţionarea aprovizionării / Andrian Ulinici // Dimensiunile managementului
aprovizionării în contextul economiei contemporane. – Ch., 2004. – P. 114-115. (12
tit. în lb. rom., rusă). – [04-1614]

272. Губер, Ю. Е. Организационный менеджмент / Ю. Е. Губер; под.


ред. : Д. И. Соломон. – К., 2004. – P. 221. (25 tit.). – [05-361]

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


___________________
273. Stepanov, Georgeta. Reportajul social / Georgeta Stepanov. – Ch.,
2004. – P. 77-78. (28 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-173]

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
___________________
274. Биоэнергетические основы холодильной технологии хранения
фруктов и овощей / Е. Ф. Балан, И. Г. Чумак, В. Г. Картофяну, Э. Ж. Иукуридзе;

103
Martie 2005 ≡ March 2005

под ред. : И. Г. Чумак. – К.; Одесса, 2004. – P. 222-241. (475 tit. în lb. rom., engl.,
germ., rusă). – [05-41]

665 Uleiuri. Grăsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Răşini


___________________
275. Болога, М. К. Рафинация подсолнечного масла в
электрическом поле = Rafinarea uleiului de floarea soarelui în câmp electric =
Refining in the electric field / М. К. Болога, И. И. Берилл; red. şt. : Ion Cojuhari,
Tudor Grosu. – Ch., 2004. – P. 208-214. (116 tit.). – [05-351]

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


___________________
276. Hagoort, Giep. Managementul artelor în stil antreprenorial / Giep
Hagoort; trad. din engl. : Nicoleta Culava. – Ch., 2005. – P. 318-325. (92 tit. în lb.
engl.). – [05-213]

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


___________________
277. Elena Bontea / trad. în engl. : Iulian Robu; red. pentru textele în engl.
: Zinaida Plămădeală. – Ch., 2005. – P. 46. (19 tit. în lb. rom., rusă). – [05-113]

78 MUZICĂ
___________________
278. Matcovschi, Galina. Dirijat coral : Vol. 1 / Galina Matcovschi, Vasile
Luchian, Maria Şarai. – Bălţi, 2004. – P. 141. (21 tit. în lb. rom., rusă). – [05-147]

279. Melnic, Victoria. Ferents Liszt – un deschizător de drumuri pe


tărâmul armoniei contemporane / Victoria Melnic. – Ch., 2004. – P. 29. (31 tit. în lb.
rom., fr.). – [05-544]

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

280. Melnic, Victoria. Fugile lui Antonin Reicha / Victoria Melnic. – Ch.,
2004. – P. 22. (16 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [05-546]

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


___________________
281. Bohanţov, Alexandru. Teatrul TV : probleme de poetică şi
interacţiune estetică : 17.00.01 – Arte audiovizuale (arta teatrală) : Autoref. al tezei
de doctor în st. artelor / Alexandru Bohanţov. – Ch., 2005. – P. 26. (13 tit. de lucr.
ale aut. în lb. rom., rusă). – [05-115]

282. Butnaru, Mihaela. Pregătirea profesională a studenţilor facultăţilor de


educaţie fizică şi sport în baza programării de tip algoritmic a cursului de bază la
disciplina "Atletism" : Spec. 13.00.04 – Teoria şi metodica educaţiei fizice,
antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. al tezei de doctorat
în pedagogie / Mihaela Butnariu. – Ch., 2005. – P. 23-24. (12 tit. de lucr. ale aut.). –
[05-239]

283. Faur, Mihaela-Liana. Formarea ritmului de activitate motrică la


studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport în cadrul conţinutului adaptat al
disciplinei "Educaţia ritmico-muzicală" : Spec. 13.00.04 – Teoria şi metodica
educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. al
tezei de doctor în pedagogie / Mihaela-Liana Faur. – Ch., 2005. – P. 28-30. (16 tit.
de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [05-346]

284. Oancea, V. Optimizarea randamentului tehnico-tactic prin dezvoltarea


calităţilor motrice combinate specifice jocului de fotbal la eşalonul 17-18 ani : Spec.
13.00.04 – Teoria şi metodica educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii
fizice de recuperare : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / V. Oancea. – Ch.,
2005. – P. 24-26. (23 tit. de lucr. ale aut.). – [05-347]

285. Pomohaci Puiu, Marcel. Pregătirea tehnică şi psihomotorică a


studenţilor militari în proba de înot 50 m cu obstacole a pentatlonului militar : Spec.
: 13.00.04 – Teoria li metodica educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii
fizice de recuperare : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Marcel Pomohaci
Puiu. – Ch., 2005. – P. 24-26. (11 tit. de lucr. ale aut.). – [05-240]

105
Martie 2005 ≡ March 2005

286. Купцов, Юрий Анатольевич. Локальная силовая выносливость


и результативность в беге на средние дистанции / Юрий Анатольевич Купцов.
– К., 2004. – P. 130-151. (178 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-107]

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


287. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Limbi şi Literaturi
Străine [Univ. de Stat "Al. Russo"] (1954-2004) : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat
"A. Russo" din Bălţi. Bibl. Şt.; alcăt. : Maria Fotescu, ...; red., pref. : Elena
Harconiţă. – Bălţi : Bibl. Şt. Univ., 2004. – 322 p. : il. color.; 21 cm.
Texte : lb. rom., engl., rusă
ISBN 9975-931-45-6
[05-263]
Include monogr., anale şt., dicţ., art. ale profesorilor fac., 657 tit. în lb.
rom., rusă, alte lb. străine, publ. în a. 1954-2004. – An. : Ind. de nume, tit.

80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE


___________________
288. Eremia, Anatol. Dicţionar de nume geografice / Anatol Eremia; red.
şt. : Albina Dumbrăveanu. – Ch.; Bucureşti, 2005. – P. 6. (23 tit. în lb. rom., fr.,
rusă). – [05-112]

289. International Conference "Language Development and Teaching",


May 14-15, 2004. – Bălţi, 2004. – 260 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-143]

290. Metaliteratură : Analele fac. de filologie / red.-şef : Alexandru


Burlacu. – Ch., 2004. – 21 cm.
Vol. 9. – 2004. – 187 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-130]

291. Vol. 10. – 2004. – 172 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-131]

292. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională consacrată aniversării a 50-a de


la fondarea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine "Strategii actuale în lingvistică,

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

glotodidactică şi ştiinţa literară", 15-16 oct. 2004, Bălţi / col. red. : Nicolae Filip (red.
şef), ... – Bălţi, 2004. – 20 cm.
Vol. 1. – 2004. – 190 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-135]

293. Vol. 2. – 2004. – 194 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-136]

294. Vol. 3. – 2004. – 192 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-137]

295. Vol. 4. – 2004. – 207 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-138]

811 Limbi individuale


___________________
296. Coşciug, Angela. Particularităţi de realizare a conexiunilor discursive
: (în baza substitutelor nominale din lb. fr.) : Spec. 10.02.05 – Lb. romanice :
Autoref. al tezei de doctor în şt. filologice / Angela Coşciug. – Ch., 2005. – P. 17.
(10 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., fr.). – [05-334]

297. Drăgan, Elena. Istoria Limbii Franceze = Histoire de la Langue


Française / Elena Drăgan. – Bălţi, 2004. – P. 177-179. (54 tit. în lb. rom., fr., rusă).
– [05-388]

298. Gogin, George. Ortoepia / George Gogin. – Ch., 2001 (Rotaprint). –


P. 256-259. (40 tit. în lb. rom., rusă). – [05-370]

299. Gogin, George. Problema "devocalizării" hiatului în limba româna /


George Gogin. – Ch., 2003. – P. 181-192. (283 tit. în lb. rom., rusă). – [05-369]

300. Isac, Ştefania. Dezvoltarea competenţelor comunicative vs.


anglicismele recente în limba română / Ştefania Isac. – Ch., 2004. – P. 159-169.
(243 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-166]

301. Jitaru, Valentin. Dicţionar de greşeli uzuale / Valentin Jitaru. – Bălţi,


2004. – P. 249-251. (50 tit. în lb. rom., fr.). – [05-387]

302. Manoli, Ion. Stilistica Limbii Franceze = Stylistique Française / Ion


Manoli. – Bălţi, 2004. – 183 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [05-139]
107
Martie 2005 ≡ March 2005

82 LITERATURĂ
303. Alecu Russo : [scriitor, filozof : 185 ani de la naştere] : Biobibliogr. /
Univ. de Stat "Alecu Russo", Bălţi, Bibl. Şt.; alcăt. : Elena Scurtu. – Ed. a 2-a,
adăug. – Bălţi. : S. n., 2004. – 67 p. : il. color.; 21 cm.
ISBN 9975-931-37-5
[05-262]
Aprecieri – Biogr. – Opera scriitorului A. Russo, 52 tit., publ. în a. 1902-
2002. – Despre viaţă şi opera lui A. Russo, 303 tit., în lb. rom., rusă, publ. în a.
1902-2003. – An. : Ind. de nume

304. Bibliografia lucrărilor poetului Grigore Vieru şi a lucrărilor despre


dânsul // Cimpoi, Mihai. Grigore Vieru. – Ch., 2005. – [05-181]
Include cărţi, man., antologii, art., ref., trad., interviuri, 413 tit. în lb. rom.,
rusă, alte lb. străine, publ. în a. 1957-2004.

305. Scriitorii Moldovei în lectura copiilor şi adolescenţilor : Dicţ.


biobibliogr. / Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă"; alcăt. : Maria Harea, Elena
Cugut; ed. îngrijită de Claudia Balaban. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. : Prut
Internaţional, 2004 (Tipogr. "Baştina-Radog" SRL). – 440, [4] p. : il.; 22 cm.
Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă" – 60 de ani. – Apare cu sprijinul
financ. al Min. Culturii al Rep. Moldova, Prut Internaţional, Baştina-Radog SRL
ISBN 9975-69-646-5
[05-197]
Include 121 fişiere biogr. ale scriitorilor moldoveni însoţite de bibliogr. lucr.
şi lit. despre dânşii
___________________
306. Aladin, Lara. English Children's Literature / Lara Aladin. – Bălţi, 2004.
– P. 118-120. (43 tit. în lb. engl., rusă). – [05-146]

307. Cimpoi, Mihai. Grigore Vieru. Poetul arhetipurilor / Mihai Cimpoi. –


Ch., 2005. – P. 170-186. (306 tit. în lb. rom., rusă, alte lb. străine). – [05-181]

308. Corbu, Haralambie. Dincolo de mituri şi legende / Haralambie Corbu.


– Ch., 2004. – 476 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [05-205]
108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

309. Pavlicencu, Sergiu. Caiet de studiu la Istoria literaturii universale :


Partea a 2-a : Epoca Renaşterii / Sergiu Pavlicencu. – Ch., 2004. – 160 p. (Bibliogr.
la sfârşitul temelor). – [05-540]

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
___________________
310. Агульников, Сергей. Исследования курганов на левобережье
Днестра / Сергей Агульников, Евгений Сава. – Ch., 2004. – P. 231-236. (119 tit.
în lb. rom., germ., rusă). – [05-281]

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


___________________
311. Ciubară, Sezont. Geografia umană şi economică a lumii : Man.
pentru cl. a 11-a : Profil real. Profil umanist / Sezont Ciubară, Zinaida Calanda,
Maria Primenciuc. – Ch., 2005. – P. 267. (27 tit. în lb. rom., rusă). – [05-37]

312. Geografia economică şi socială mondială : Vol. 2 : Geografia


ramurilor economice mondiale / coord. : Constantin Matei. – Ch., 2004. – 488 p.
(Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [05-88]

313. Ursu, A. Solul predominant [din Moldova : aspect fizico-geografic] / A.


Ursu, I. Marcov, Vera Crupenicov // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. biologice,
chimice şi agricole. – 2004. – Nr 4. – P. 113-114. (33 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă).

93/94 ISTORIE
314. Mitru Ghiţiu la 60 de ani : [istorician, savant] : Biobibliogr. / Univ.
Liberă Int. din Moldova. Dep. Inf.-Biblioteconomic; echipa de lucru : Ludmila
Corghenci, ...; red. bibliogr. : Valentina Chitoroagă; ed. îngrijită de Zinaida Sochircă.
– Ch. : ULIM, 2005. – 32 p.; 20 cm. – (Col. "Universitaria"; Fasc. a 18-a)
ISBN 9975-934-54-4
50 ex. – [05-123]
109
Martie 2005 ≡ March 2005

Omagii. – Curriculum vitae. – Lucr. (monogr., art. în culeg. şi rev., lucr.


didactice, rec.) ale istoricului M. Ghiţu, 65 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a. 1970-
2004. – Cărţi din col. personală a lui M. Ghiţu, 23 tit. – An. : Ind. de nume, de tit.

315. Ştefan cel Mare şi Sfânt (1457-1504) : în col. Bibl. Publice "A.
Donici" Orhei şi ale Bibl. Jud. "G. T. Kirileanu" Neamţ : Biobibliogr. / Bibl. Publică
"Alexandru Donici", Orhei, Bibl. Jud. "G. T. Kirileanu", Neamţ; colab. : Costachi
Agache; coord. : Elena Crudu, Mihaela Mereuţă. – Orhei : S. n., 2004 (Tipogr.
Orhei). – 165, [1] p.; 20 cm.
ISBN 9975-9520-2-X
300 ex. – [05-464]
Include viaţa şi faptele lui Ştefan cel Mare, în ordine cron. – Publ.
(monogr., doc., cronici, art., ref. bibliogr.) despre domnitorul Ţării Moldovei Ştefan
cel Mare, 1345 tit., publ. în a. 1853-2004. – An. : Ind. alf. de nume, al periodicelor.
___________________

316. Nouzille, Jean. Moldova : Istoria tragică a unei regiuni Europene /


Jean Nouzille; trad. : Constanţa Ghibu. – Ch., 2005. – P. 323-350. (566 tit. în lb.
rom., engl., fr., germ.). – [05-28]

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "MATERIALE BIBLIOGRAFICE ALE REPUBLICII MOLDOVA"


NR 1-2005

A Bobână, Gheorghe 19
Boderscova, Larisa 174
Adronaty, N. (advisory board) 143
Bohanţov, Alexandru 281
Agache, Costachi (alcăt.) 315
Boişteanu, Eduard 70
Aladin, Lara 306
Bolea, Zinaida 183-84
Alb, Daciana Alina 137
Bologan, Ion 228
Albou, A. F. 138
Bolotnicov, V. 197
Andrieş, S. (red.) 245
Bondar, Y. L.. 140
Andriuţă, C. 180
Bontea, Elena 277
Andronescu, Ecaterina (alcăt.) 158
Bragaru, T. 2
Anghel, Elvira 37
Braier, Alfred (ref.) 155
Antohi, Eleonora 212
Brânză, Sergiu 71
Apruda, P. 254
Brânzilă, Ion 255
B Breabin, Silvia 21
Briceac, Eduard 105
Baba, M. 239 Bujor, Nicolae 28
Babâră, Ludmila (alcăt.) 241 Bujoreanu, Valeriu 257
Babii, Leonid 47 Bulat, Emilia 2
Baciu, Fl. 239 Bulimaga, V. 161
Baciu, Gheorghe 33 Bulova, Margarita 38
Balaban, Claudia (ed. îngrijită) 305 Bumbu, Iacob (red.) 133
Balan, Valeriu 251 Bumbu, Ion 133
Balica, Ion 181 Burada, Corneliu 265
Banaru, Anatol (red.) 244 Burlacu, Alexandru (red.) 290-91
Baranova, Natalia 255 Buşmachiu, Eugenia 53
Barba, Doina 177, 182 Butnaru, Mihaela 282
Bădescu, B. 239
Băncilă, Simion (152) C
Belic, Olga 171
Cabac, Alina (trad.) 110
Belinschi, Elena (109)
Cabac, Ludmila (trad.) 109, 152
Belyavskaya, G. 139
Calanda, Zinaida 311
Bendelic, Eugen 222
Calchei, E. 252
Berdaga, Viorica 230
Calupa, Dumitru 243
Berdan, Ioan 159
Camîş, Elena 223
Bilaş, Ludmila 52
Capcelea, Valeriu 73
Bîrcă, Ludmila 208
Cara, Aliona 74
111
Martie 2005 ≡ March 2005

Caracota, Dumitrache 64 Corobceanu, Stela 67


Caraman, Ion 253 Corolcova, Natalia 218
Caraman, Irina 207 Cosovan, Olga 30
Carauş, Iu. 224 Costin, Ludmila (resp.) 241
Carauş, Tatiana 230 Coşciug, Angela (trad.) 110; 296
Carp, Lucia 179 Coşciug, I. 207
Cartaleanu, Tatiana 30 Crăciun, Ion 2
Cauteş, Gh. 148 Creţu, Gheorghe 98
Cazac, Anatol Vasile 185 Creţu, Mihai 236
Căpăţână, Gheorghe (red.) 2 Cropelniţchi, Natalia 212
Cârţină, Gheorghe (ref.) 235 Crudu, Dorin 178
Cecal, Alexandru 159 Crudu, Elena (coord.) 315
Cemortan, Stela 111-13; (coord.) 117 Crupenicov, Vera 313
Cheban, D. 142 Cugut, Elena (alcăt.) 305
Cheban, V. 141 Cuhal, Radu 56
Chicu, Aurelia 114 Culava, Nicoleta (trad.) 276
Chiriac, T. 163 Curmei, Natalia 56
Chitoroagă, Valentina (red., coord.) 8-11, Curteanu, Ala 230
314 Cuşmir, Marcel 77
Cimpoi, Mihai 304, 307 Cuşnir, Valeriu 79
Cimpoieş, Gh. (red.) 17, 51, 68, 246-47, Cuţeviţchii, Alexandru 105
258, 261 Cuzneţov, Larisa 116
Ciobanu, Carolina 77
D
Ciobanu, Natalia 54
Ciobanu-Ţurcanu, Viorica 115 David, V. 225
Ciocan, Iurie 39 Dhiya Abdo Nagi Mokbel Al-Sanawi 175
Ciocârlan, Aliona 75 Dimitraş, Anastasia 207
Ciorobea, Aurel 76 Diordiev, A. 139
Ciubară, Sezont 311 Dodun, Oana 237
Cobâleanschi, Eugen 186 Dondiuc, Iurie 221
Cobâleanschi, Liubov 186 Drăgan, Elena 297
Cojocari, E. 77 Duca, Maria 162
Cojocari, Vitalie 77 Dulgheru, O. 231
Cojocaru, S. 180 Dulgheru, Valeriu (ref.) 238
Cojocaru, Violeta 78 Dumbrava, Vlada-Tatiana 187-88, 190,
Cojuhari, Ion (red.) 275 193
Comarov, Galina (alcăt.) 241; 242 Dumbrăveanu, Albina (red.) 288
Corbu, Haralambie 308 Dumitraşcu, Olga 57
Corghenci, Ludmila (alcăt.) 314 Dutt, Mallika 85
Corj, Mihai 55
Corobca, V. 254
112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

E Grosu, Gurie (mitropolit) (24)


Grosu, Tudor 275
Enescu, Nicolae (ref.) 148
Gudumac, V. 231
Eremia, Anatol 288
Gulea, Aurelian 159
Eţco, Constantin 33
Gumaniuc, Alexei 244
F Guţan, Virjiliu 220
Guţu, Vladimir (red.) 122
Faur, Mihaela-Liana 283 Guzun, Ion 80
Fetecău, Corina (ref.) 155 Guzun, Mihail 31
Filip, Angela 58 Guzun, Valentina A.(coord.) 262
Filip, Nicolae (red.) 292-95
Flowers, Nancy 85 H
Fomin, Feodor 105
Hagoort, Giep 276
Fortuna, Andrei 63
Haidarlî, I. 197
Fotescu, Maria (alcăt.) 109, 152, 287
Harconiţă, Elena (ed. îngrijită) 109-10,
Friptu, Valentin 218, 221, 226
152; (red., pref.) 287
Frunză, Iurie 80, 82
Harea, Maria (alcăt.) 305
G Hazi, Gheorghe 235
Hotineanu, Adrian 194
Gaindric, C. (ed.) 143 Hotineanu, M. 195
Galetescu, E. 191 Hotineanu, V. 200
Gamanjii, Alexandru 269 Hurjui, J. 189
Gamov, Igor 269
Gamurari, Vitalie 81 I
Garştea, Sergiu 269
Iavorschi, C. 197
Gavrila, Lucian (ed.) 158
Ignatiuc, Iulia (trad.) 152
Ghelbet, V. 163
Ilie, Vali 118
Gheorghe Popa 16
Ionescu, Vladimir-Codrin 53
Gheorghiţă, Tamara 106
Iordan, Alexandra Raluca 160
Ghibu, Constanţa (trad.) 316
Isac, Ştefania 300
Ghiţiu, Mitru (314)
Istrati, L. 160
Gladun, Eugen 226
Istrati, S. 22
Gladun, Nicolae 219
Glăvan, Vasile 62 J
Gogin, George 298-99
Jacota, Anatol (red.) 166
Gonceariuc, Maria 256
Jeleznova, Eugenia 52
Goraş-Postică, Viorica 30
Jeleznova, Nina 52
Grama, Vasile 151
Jeru, Ion 222
Grati, Vasile 257
Jiga, G. (coord.) 239
Grămescu, Traian (ref.) 237
Jitaru, Valentin 301
Grosu, A. 192, 252
Jovmir, Vasile 206
113
Martie 2005 ≡ March 2005

Judele, Adrian 3 Mărgineanu, Valentin 43


Mărîi, Liliana 257
K
Melnic, Valentina 164-65, 212
Kashu, A. I. 144 Melnic, Victoria 279-80
Kolesnik, Alexander D. 145 Mereuţă, Mihaela (coord.) 315
Koroli, Victor (coord.) 29 Merla, D. 179
Kosteţki, V. N. 82 Merlus, Julie 85
Kulikovski, Lidia 13 Miculeţ, Larisa 86
Miron, N. D. 160
L Mîţa, Snejana 74
Laba, Victoriţa 189 Moraru, Victor (red.) 31
Lescu, Mihai 41 Moscovciuc, A. 210
Leu, Diana 153 Moşin, V. 232
Lionte, C. 189 Moşin, Veaceslav 228
Liszt, ferets (2799 Muntean, Dorina 227
Lîsîi, Ion 32 Munteanu, Sonia-Carmen (trad.) 85
Lozan, Angela 242 Muravschi, Alexandru 67
Lozovanu, Dmitrii 146 Murgu, Zaira 134
Luchian, Vasile 278 Musteaţă, Grigore 255
Lupan, Mircea 147 Mutu, Maria 87
Lupaşco, Iulia 187, 193
N
Lupaşco, Iuliana 190
Nagherneac, Anişoara (alcăt.) 110
M Nagîţ, Gheorghe 237
Macaleţ, Tatiana 212 Nalivaico, N. 210
Macrinici, Efimia (alcăt.) 8-11 Nastas, I. 195
Maistrenco, Galina 176 Naval, I. 141
Mamana, C. 142 Negru, Constantin A. 120
Mamot, Eugen 119 Negruţă, Veronica 198
Manoli, Ion 302 Nevoia, Angela 172
Marcov, I. 313 Nichita, Mirela 266
Mardari, Elena 196 Nicolaescu, Gh. 254
Marian, Silvia 83 Niculiţă, Ion (ed. board) 129-31
Marin, Constantin 40 Nistiriuc, Pavel (red.) 49
Marinescu, Constantin Gh. 134 Nouzille, Jean 316
Mariţ, Alexandru 84 Noviţchi, Ghenadie 159
Matcovschi, Galina 278
O
Matei, Constantin (coord.) 312
Mazur, Minodora 190 Oancea, V. 284
Mărcuţă, Cornelia 236 Olaru, Dumitru N. (ref.) 238

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Oproescu, Gh. 148 R


Osoianu, Tudor 88
Racu-Roşca, Aurelia 107
Ostrovschi, N. 195
Radionova, N. 65
P Railean, Gh. 205
Railean, Nadejda 170
Palamaru, Mircea Nicolae 160
Rapcea, Mihai (red.) 250
Palici, L. 200
Rău, Alexe 20
Palihovici, C. 201
Reicha, Antonin (280)
Palii, Andrei 242
Rîbca, Eugeniu 42-43
Palii, Lucian 199
Rîvneac, V. 231
Pascari, Anastasia 98
Robu, Iulian (trad.) 277
Pastramă, Şt. D. (coord.) 239
Robu, Vitalie 67
Pavlicencu, Sergiu 309
Romanciuc, Ina 187-88
Pârgari, Boris 221
Roşca, A. 180
Pârlog, Cornelia 64
Roşca, Andrei 206
Pârţachi, Ion 64
Roşca, Eduard 26
Peltec, Angela 188
Rotaru, Natalia 206
Perciun, Rodica 67
Rotaru, Vasile 92
Pickl, Stefan 146
Rotaru-Maslo, Liliana 54
Pistrinciuc, Vadim 40
Russo, Alecu (303)
Platon, Carolina 122-23
Rusu, Elena 69
Platon, Nicolae 62
Rusu, Galina 208
Plămădeală, Zinaida (red.) 277
Rusu, Gheorghe 149
Pobedinschi-Mihnevici, Natalia 202
Rusu, S. 213
Pomohaci Puiu, Marcel 285
Rusu, Valeriu 62
Popa, Dumitru 89
Rusu, Vitalie 93
Popa, Gheorghe (110), 203
Popescu, Dimitrie 155 S
Popovici, Tudor 90
Saca, V. 44
Port, Angela 162
Sacovici, Vasilii 45
Postolachi, Roman 204
Sadovskii, A. P. 140
Postu, Vitalie (coord.) 29
Samoil, Vitalie 167
Primenciuc, Maria 311
Sandu, M. 135
Prisăcaru, V. (red.) 61
Sava, Lilia (alcăt.) 49
Profire, Liliana 229
Sîrbu, Ion 94
Pruteanu, Octavian (ref.) 237
Scorpan, Vasile 242
Puiu, Tatiana 270
Scurtu, Elena (alcăt.) 303
Puiu, Vasile 238
Secrieru, Vasile 24
Puşcari, Aliona (trad.) 110
Semenţul, Arcadie 149
Puşcă, Benone 91
Senocosov, Natalia (coord.) 13
115
Martie 2005 ≡ March 2005

Slătineanu, Laurenţiu 237 U


Smîc, Andrei 66
Ugnenco, Inga 211
Sochircă, Zinaida (ed. îngrijită) 314
Ulinici, Andrian 271
Solomon, Dumitru (red.) 14-15
Ungureanu, Viorel 3
Sorici, Natalia 223, 232
Ursu, A. 313
Spânu, Constantin 208
Spinei, Vasile 42 V
Stepanov, Georgeta 273
Stratulat, P. 230 Vicol, Petru 25
Stratulat, Petru 226, 228 Vieru, Dumitru 155
Suceveanu, V. 124 Vieru, Grigore (304, 308)
Suceveanu, Vasile 150 Voinea, Gheorghe 69
Voloşciuc, L. T. 168
Ş Vornicu, Zinaida 255
Vreme, Natalia 97
Şapovalova, Iulia 207
Şarai, Maria 278 Z
Şarpe, Vasile 33, 95
Şikimaka, Olga 154 Zaharia, Victor43
Şincari, Marcel Mircea 209 Zelenschi, Angela 7
Şorodoc, L. 189 Zlepca, V. 213
Şpitoc, Liliana 243 Zubco, Valeriu 98
Ştefan cel Mare şi Sfânt (315) Zubov, V. I. 138

T А

Talmaci, Ion 243 Агульников, Сергей 310


Teleuţă, Alexandru 162 Айрапетян, А. 99
Toderaş, Ion 170 Андреев, В. Н. 215
Tolpinschi, Valentina 64 Арсений (Стадницкий) (27)
Trusevici, Ala 47 Б
Turculeţ, Mihail 151
Балан, Е. Ф. 274
Ţ Бамбуляк, Т. Г. (пер.) 18
Ţaulean, Micaela (trad.) 109 Бахин, В. 100
Ţîmbalari, Gh. 210 Бежан, М. 233
Ţîrdea, Teodor (red.) 23 Бенюк, В. А. (ред.) 46
Ţurcan, C. 179 Берилл, И. И.275
Ţurcan, Svetlana 193 Болога, М. К. 275
Ţurcanu, Adela 190 Буздуган, А. 214
Ţurcanu, Radu 96 Бурцева, Светлана 169
Бучацкая, В. 59
Бэчой, Л. 59
116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

В Мынзату, Л. 100
Волчинский, В. К. 108 Н
Г Никитина, Л. 59
Никогло, Д. Е. 132
Гараева, С. 214, 233
Нистряну, А. В. 267
Гордейчук, В. 214
Губер, Ю. Е. 272, 264 О
Д Опря, М. П. 216
Друцэ, А. И. 259 П
Е Пануш, В. Г. 126
Пацюк, В. И. 156-57
Емнова, Е. Е. 248
Пискорская, В. П. 259
И
Р
Ириней (Тафуня)(игумен) 27
Растимешина, Инна 169
Иукуридзе, Э. Ж. 274
Редкозубова, Г. 233
К Римский, В. К. 156-57
Ротару, Михаил 103
Картофяну, В. Г. 274 Рудик, Валерий 169
Кику, Н. 59 Руснак, А. В. 6
Коварский, Валентин 263 Руснак, Г. 34
Коварский, Виктор 263 Руснак, Ю. Г. 264
Козма, В. Н. 127 Руснак, Г. Е. 127
Кощуг, И. В. 216
Кузнецов, С. С. 216 С
Купцов, Юрий Анатольевич 286
Сава, Евгений 310
Кухновец, Елена 173
Сакович, Василий Андреевич 35-36
Кырнац, Теодор 101
Соломон, Д. И. (ред.) 272
Л Сырбу, И. М. 60
Лукашевич, В. 102 Т
М Топалэ, Штефан 260
Топор, В. Е. 264
Маруневич, М. В. (ред.) 132
Мишина, Т. М. 108 Ф
Мокий, Владимир 173
Филипп, Борис 263
Моложен, В. 4
Флоря, В. 104
Москалик, Роман 234
Фотенко, В. 5
Мошняга, В. 34
117
Martie 2005 ≡ March 2005

Фрекэуцяну, А. И. 268 Ш
Х Шаповалов, Б. А. (ред.) 125
Шаповалова, Ю. В. 216
Ханбекова, Н. С. 6
Шишкану, Г. В. 259
Хоменко, Т. В. 128
Шкилев, В. 5
Ч Шмугуров, Валентин Анатольевич
(ред.) 16
Чалык, Сергей Тихонович 249
Чумак, И. Г. 274 Я
Чумак, Л. Г. (ред.) 18
Яворский, К. 217

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de titluri la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova"


Nr 1-2005

Alecu Russo 303 Lista publicaţiilor de bază ale corpului


Bibliografia lucrărilor poetului Grigore didactico-ştiinţifică [a Univ. de Stat din
Vieru şi a lucrărilor despre dânsul 304 Moldova] pentru anul 2004 1
Bibliografia Naţională a Moldovei 8-11 Mitru Ghiţiu la 60 de ani 314
Biotehnologii vegetale 241 National Bibliography of Moldova 8-11
Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Publicaţiile Bibliotecii Naţionale pentru
Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine Copii "Ion Creangă" 12
[Univ. de Stat "Al. Russo"] (1954- Scriitorii Moldovei în lectura copiilor şi
2004) 287 adolescenţilor 305
Elena Belinschi 109 Simion Băncilă 152
Gheorghe Popa 110 Ştefan cel Mare şi Sfânt (1457-1504)
316

119
Martie 2005 ≡ March 2005

CRONICA RECENZIILOR REVIEW ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

NR 1
IANUARIE-MARTIE 2005 JANUARY-MARCH
(1-39)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
1. Calendar Naţional ... / Bibl. Naţ.; aut. : Vera Ghedrovici, Maria
Şveţ, Valeria Matvei, ...; col. red. : Petru Soltan (preş.),...; dir. gen. : Alexe Rău. –
Ch. : Bibl. Naţ., 2004. – 29 cm.
2005. – 2004. – 408 p. : il. – Bibliogr. în text. – ISBN 9975-9994-3-3 : F.
preţ, 300 ex. – [04-1967]
Păsat, Dumitru. O carte de zile mari // Lit. şi arta. – 2005. – 17 mart. – P. 8.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
2. Rău, Alexe. Magister Dixit. – Ch. : Museum, 2004. – 200 p.
Colesnic, Iurie. O carte ca o fereastră – spre trecut şi spre viitor // Ora
satului. – 2005. – Mart. (Nr 6). – P. 15.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
3. Cohn, Haim. Arestarea, procesul si moartea lui Iisus. – Bucureşti :
Tesu, 2004. – 272 p.
Solomovici, Teşu. Ce s-a întâmplat în acea noapte de Paşte? // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 29 mart. – P. 8-9.

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
4. Bejan-Volc, Iulia. Relaţiile gender rural : un imperativ al timpului. –
Ch. : Centrul Ed.-poligr. al USM, 2004. – 220 p. : graf., tab.
Timuş, Andrei. Genderologia – o nouă direcţie a studierii sociologice a
genurilor (femei şi bărbaţi) // Economie şi sociologie. – Nr 1. – P. 137-139.

32 POLITICĂ
323/324 Politică internă
5. Borşevici, Ion. Apa neîncepută a dorului de libertate. – Ch. :
Litera, 2005. – 332 p.
Ciocanu, Ion. Unul dintre făuritorii victoriei noastre // Limba Română. –
2005. – Nr 1/3. – P. 229-232.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
633 Cultura plantelor de câmp
633.2/.3 Ierburi de fâneaţă şi păşune. Plante furajere. Plante de nutreţ exclusiv ierburile
6. Lupaşcu, Mihail. Lucerna : importanţa ecologică şi furajeră. – Ch. :
Î.E.-P. "Ştiinţa", 2003. – 304 p. : fig., tab.
Andrieş, Serafim. O operă fundamentală // Agricultura Moldovei. – 2004. –
Nr 8. – P. 22-24 : il.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


65.0 Teoria şi practica organizării. Management
7. Sârbu, Ion. Managementul întreprinderii / Ion Sârbu, Nicolae
Georgescu. – Sibiu : Alma-Mater,
Movileanu, Pavel // Economica. – 2004. – Nr 3. – P. 134-135.

121
Martie 2005 ≡ March 2005

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
8. Vrabie, Gheorghe. Aurel David : timpul, artistul şi opera. – Ch. :
Cartea Moldovei, 2004. – 147 p.
Colesnic, Iurie. A da Cezarului... // Ora satului. – 2005. – Ian.(Nr 2). – P.
15.
Popa, Iulius. Pastişa, benefică lui Eminescu, "...căci paharul este băut" //
Lit. şi arta. – 2005. – 13 ian. – P. 5.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.13 Limbi romanice
9. Probleme de lingvistică generală şi romanică : Vol. 1-2. – Ch. : USM,
2003.
Vol. 1. – 2003. – 300 p.

10. Vol. 2. – 2003. – 186 p.


Cenuşă, Alexei. "Să-i luminăm pe toţi cu lumina dreaptă" // Lit. şi arta. –
2005. – 20 ian. – P. 8.

811.135.1 Limba română


11. Colţun, Gheorghe. Frazeologia limbii române. – Ch. : Arc, [2004]. –
207 p.
Molea, Viorica. Contribuţie la "dezlegarea enigmelor" frazeologiei // Făclia.
– 2005. – 1 ian. – P. 5.

12. Gogin, Gorge. Limba română spontană. – Ch. : [Inst. de Lingvistică al


AŞM], 2004. – 192 p.
Cenuşă, Alexei. O nouă monografie // Lit. şi arta. – 2005. – 10 mart. – P. 8.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
13. Adameşteanu, Gabriela. Dimineaţă pierdută : [roman]. – Iaşi :
Polirom, 2003.
Chiper, Grigore. După douăzeci de ani şi o întreagă epocă // Sud-Est
Cultural. – 2004. – Nr 3. – P. 75-78.

14. Adameşteanu, Gabriela. Întâlnirea : [roman]. – Iaşi : Polirom, 2003.


Chiper, Grigore. După douăzeci de ani şi o întreagă epocă // Sud-Est
Cultural. – 2004. – Nr 3. – P. 75-78.

15. Codru, Anatol. Piatra înşine. – Ploieşti, 2004


Chiriac, Vlad // Lit. şi arta. – 2005. – 20 ian. – P. 7.

16. Lazu, Ion. Veneticii. – Bucureşti : Vinea, 2002. – 530 p.


Iepure, Diana. Invazia veneticilor // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 11 febr.
– P. 13.

17. Muşina, Alexandru. Poeme alese. 1975-2000. – Braşov : Aula, 2003.


Chiper, Grigore. Liberi şi singuri în Hinterland // Contrafort. – 2005. – Ian.-
Febr. (Nr 1/2). – P. 6.

18. Stoiciu, Liviu Ioan. La plecare. – Bucureşti : Vinea, 2003.


Dinescu, Viorel. "Per me si va tra la perduta gente" // Lit. şi arta. – 2005. –
10 mart. – P. 5.

19. Ţăranu, Ion, Numai tinereţii i se iartă totul. – Iaşi : Junimea, 2002.
Vicol, Dragoş. Ion Ţăranu dincolo de apă şi foc // Lit. şi arta. – 2005. – 27
ian. – P. 5.

20. Vuia, Ovidiu. Mihai Eminescu (1889-1989). – Târgovişte : Coresi, ...


Dinescu, Viorel. Sub zodia lui Eminescu // Lit. şi arta. – 2005. – 13 ian. –
P. 4.

123
Martie 2005 ≡ March 2005

821.135.1.09 Teorie şi critică literară


21. Corbu, Haralambie. Dincolo de mituri şi legende. – Ch. : Cartea
Moldovei, 2004. – 476 p.
Haralambie Corbu între mithos, ethos şi etnos // Moldova suverană. –
2005. – 18 mart.

22. Mihăileiscu, Dan C. Literatura româna în postceauşism : 1.


Memoralistica sau trecutul cu reumanizare. – Iaşi : Polirom, 2004. – 494 p.
Tăzlăuanu, Valentina. Re-umanizarea prin trecut // Sud-Est Cultural. –
2004. – Nr 3. – P. 70-74.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


23. Calamanciuc, Gheorghe. Poemele repausului. – Ch. : Sivis, 2001. –
100 p.
Curtescu, Margareta. Poemele unui Adam îmbătrânit // Lit. şi arta. – 2005.
– 3 febr. – P. 5.

24. Ciobanu-Gruzinschi, Veronica. Zbuciumul inimii mele. – Ch. :


Cartdidact, 2004.
Prisăcaru, V. Zbuciumul unei femei îndrăgostite (şi) de poezie // Lit. şi arta.
– 2005. – 24 mart. – P. 4.

25. Colesnic, Iurie. Mi-i dor să vă spun. – Ch. : Museum, 2005. – 232 p.
Brăviceanu, George // Natura. – 2005. – Ian. (Nr 1). – P. 14.

26. Galaicu-Păun, Emilian. Vin Time : [versuri]. – Ch. : Litera


Internaţional, 2004. – 290 p.
Ciobanu, Mircea V. Poetul-cel-cu-cartea-în-mână-născut // Sud-Est
Cultural. – 2004. – Nr 3. – P. 63-69.

27. Mărăcineanu-Călin, Maricica. Coroană în făclie. – Ch., 2004


Nastasiu, Vasile. Miraculosul şopot se aude... // Florile dalbe. – 2005. – 17
mart. – P. 8.

28. Pleşu, Andrei. despre îngeri. – Ch. : Humanitas, 2003. – 283 p.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cărăuş, Tamara. O carte cu un dublu performance // Sud-Est Cultural. –


2004. – Nr 3. – P. 59-62.

29. Poezia acasă : poeţi contemporani din Basarabia / antologie de Iulian


Filip şi Mihai Stan. – Târgovişte : Bibliotheca, 2003.
Pohilă, Vlad. Poeţi basarabeni acasă la ... Târgovişte // Lit. şi arta. – 2005.
– 27 ian. – P. 4.

30. Rusu, Nicolae. Oraţie de ursitoare : [povestiri]. – Ch. : Prut


Internaţional : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2004. – 271 p.
Bantoş, Ana. Aurel Scobioală : Scriitorii când erau copii // Limba Română.
– 2005. – Nr 1/3. – P. 233-234.

31. Scobioală, Aurel. Scriitorii când erau copii : [povestiri]. – Ch. : Prut
Internaţional, 2004. – 103 p.
Ciubotaru, Mihail Ion. Lecţia cercului // Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr 4. –
P. 152-156 : fotogr.

821.135.1(478).0 Teorie şi critică literară


32. Codreanu, Theodor. Duminica mare a lui Grigore Vieru : [monogr.]. –
Ch. : Litera(Bibl. şcolarului); Bucureşti : Litera Internaţional, 2004. – 411 p. : fotogr.
Bantoş, Ana. Sine ira et studio // Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P.
81/83.

33. Ciocan, Iulian. Incursiuni în proza basarabeană. – Ch. : Arc, 2004. –


103 p.
Ciobanu, Vitalie. Gherila criticii tinere // Contrafort. – 2005. – Ian.-Febr. (Nr
1/2). – P. 5.

34. Cimpoi, Mihai. Spre un nou Eminescu. – Ch. : S. n., 1993. – 287 p.
Ababii, Petru S. Algoritm la integrala filosofică eminesciană // Lit. şi arta. –
2005. – 13 ian. – P. 4.

125
Martie 2005 ≡ March 2005

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
35. Moore, R. I. Prima revoluţie europeană (cca 967-1215). – Iaşi :
Polirom, 2004
Platon, Alexandru-Florin. "Revoluţia" medievală // Contrafort. – 2005. –
Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 7.

94(478) Istoria Republicii Moldova


36. Nouzille, Jean. La Moldavie. Histoire tragique d'une région
européenne. – Paris : Bieler, 2004
Moraru, Anton. Istoria tragică a unei regiuni europene // Lit. şi arta. – 2005.
– 20 ian. – P. 3.
Stati, Vasile. Panromânism în traducere franceză // Accente libere. – 2005.
– 24 febr. – P. 4.

37. Nouzille, Jean. Moldova : Istoria tragică a unei regiuni Europene /


Jean Nouzille; trad. : Constanţa Ghibu. – Ch. : Prut Internaţional, 2005. – 371 p.
Retegan, Mihai. O privire obiectivă // Lumea. – 2005. – 18 febr. – P. 5.

38. O pagină din istoria Basarabiei. Sfatul Ţării (1917-1918) / ed. îngrijită,
st. introductiv şi selecţ. imaginilor de Ion Negrei, Dinu Poştarencu. – Ch. : Prut
Internaţional, 2004. – 288 p.
Mahu, Rodica // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 25 mart. – P. 14.

39. Stăvilă, Veaceslav. Mereni. – Ch. : Atelier, 2004. – 356 p.


Leu, Ion. Monografia unui sat răzeşesc // Lit. şi arta. – 2005. – 3 febr. – P.
6.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA RECENZIILOR"


NR 1-2005

A
F
Ababii, Petru S. 34
Filip, Iulian 29
Adameşteanu, Gabriela 13-14
Andrieş, Serafim 6 G
B Galaicu-Păun, Emilian 26
Georgescu, Nicolae 7
Bantoş, Ana 30, 32
Ghedrovici, Vera 1
Bejan-Volc, Iulia 4
Ghibu, Constanţa (trad.) 37
Borşevici, Ion 5
Gogin, George 12
Brăviceanu, george 25
I
C
Iepure, Diana 16
Calamanciuc, Gheorghe 23
Cărăuş, Tamara 28 L
Cenuşă, Alexei 9-10, 12
Chiper, Grigore 13-14, 17 Lazu, Ion 16
Chiriac, Vlad 15 Leu, Ion 39
Cimpoi, Mihai 34 Lupaşcu, Mihail 6
Ciobanu, Mircea V. 26 M
Ciobanu, Vitalie 33
Ciobanu-Gruzinschi, Veronica 24 Mahu, Rodica 38
Ciocan, Iulian 33 Măhăileiscu, dan C. 22
Ciocanu, Ion 5 Mărăcineanu-Călin, Maricica 27
Ciubotaru, Mihail Ion 31 Molea, Viorica 11
Codreanu, Theodor 32 Moore, R. I. 35
Codru, Anatol 15 Moraru, Anton 36
Cohn, Haim 3 Movileanu, Pavel 7
Colesnic, Iurie 2, 8, 25 Muşina, Alexandru 17
Colţun, Gheorghe 11 N
Corbu, Haralambie 21
Cutescu, Margareta 23 Nastasiu, Vasile 27
Negrei, Constantin (ed. îngrijită, pict.) 38
D Nouzille, Jean 36-37
David, Aurel (8)
Dinescu, Viorel 18, 20
127
Martie 2005 ≡ March 2005

P Stati, Vasile 36
Stăvilă, Veaceslav 39
Păsat, Dumitru 1
Stoicu, Liviu Ioan 18
Platon, Alexandru-Florin 35
Pleşu, Andrei 28 Ş
Pohilă, Vlad 29
Şveţ, Maria 1
Popa, Iuluius 8
Poştarencu, Dinu (ed. îngrijită, pict.) 38 T
Prisăcaru, V. 24
Tăzlăuanu, Valentina 22
R Timuş, Andrei 4
Rău, Alexe (dir.) 1; 2 Ţ
Retegan, Mihai 37
Rusu, Nicolae 30 Ţăranu, Ion 19

S V

Sârbu, Ion 7 Vicol, Dragoş 19


Scobioală, Aurel 31 Vieru, Grigore (32)
Vrabie, Gheorghe 8
Solomovici, Teşu 3
Soltan, Petru (red.) 1 Vuia, Ovidiu 20
Stan, Mihai 29

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA MAGAZINE
ARTICOLELOR DE REVISTĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

NR 3
MARTIE 2005 MARCH
(523-885)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
523. Jitnic, Victoria. Administrarea resurselor informaţionale : timpul nu
ne aşteptă! / Victoria Jitnic // Profit. – 2005. – Nr 1/2. – P. 58-59. – Idem şi în lb.
rusă.

524. Onuţă, Svetlana. Aplicarea Internetului în întreprinderile moderne /


Svetlana Onuţă // Probleme actuale ale teoriei şi practicii administraţiei publice prin
prisma cercetărilor colaboratorilor Academiei. – Ch., 2004. – P. 227-228.

525. Руденко, Е. Подъязык информационных технологий как объект


лингвистического исследования / Е. Руденко // Вестник Славянского Универ-
ситета : Вып. 11. – Ch., 2004. – P. 124-137. – Bibliogr. : 13 tit.
(Vezi de asemenea Nr 707)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


(Vezi Nr 882)

070 Ziaristică. Presă


(Vezi Nr 536)

129
Martie 2005 ≡ March 2005

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
526. Чумак, Л. Новое время Дмитрия Кантемира : [актуальность фи-
лос. наследия] / Л. Чумак // Вестник Славянского Университета : Вып. 11. –
Ch., 2004. – P. 33-40. – Bibliogr. : 15 tit.

159.9 Psihologie
527. Cerniţanu, Mariana. Cercetarea motivaţiei intriseci şi celei
extrinseci de învăţare a studenţilor-medici / Mariana Cerniţanu // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2005. – Nr 1. – P. 45-49 : tab, fig. – Rez.
în lb. engl.

528. Frunze, Rodica. Real şi iluzoriu / Rodica Frunze // Rev. de


sănătate mintală. – 2004. – Nr 2. – P. 104-107. – Bibliogr. : 5 tit.

529. Nacu, Lilia. Sindromul arderii profesionale : [psihologia


personalităţii] / Lilia Nacu // Rev. de sănătate mintală. – 2004. – Nr 2. – P. 82-84. –
Bibliogr. : 8 tit.

530. Фрунзе, Родика. Сон и сновидение / Родика Фрунзе // Rev. de


sănătate mintală. – 2004. – Nr 2. – P. 108-114.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
(Vezi Nr 775)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei
(Vezi Nr 760)
316 Sociologie
316.6 Psihologie socială
531. Кауненко, И. Становление этнической идентичности в подрост-
ково-юношеском возрасте и проблема толерантности / И. Кауненко // Вестник
130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Славянского Университета : Вып. 11. – Ch., 2004. – P. 152-157. – Bibliogr. : 13


tit.
32 POLITICĂ
32.001 Politologie
(Vezi Nr 768)

323/324 Politică internă


(Vezi Nr 613, 634)

323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova


532. Grădinaru, Nicolae Grigore. Răspunderea politică a guvernului şi
a membrilor săi / Nicolae Grigore Grădinaru // Dezvoltarea constituţională a
Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 427-430. – Bibliogr. în notele
de subsol.

533. Stratulat, Boris. O lecţie de valoare în promovarea principiilor


democratice : Electorala - 2005 / Boris Stratulat // Moldova şi Lumea. – 2005. – Nr
2. – P. 3-4.

534. Блажко, В. Роль молодежи в формирование гражданского


общества : (полит. аспект) / В. Блажко // Dezvoltarea constituţională a Republicii
Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 400-403.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


535. Bânzaru, Valeriu. Relaţiile moldo-japoneze la etapa contemporană
/ Valeriu Bânzaru // Probleme actuale ale teoriei şi practicii administraţiei publice
prin prisma cercetărilor colaboratorilor Academiei. – Ch., 2004. – P. 178-181. –
Bibliogr. : 5 tit.

536. Lescu, Mihai. Planul de Acţiuni UE-Moldova şi mass-media / Mihai


Lescu // Moldova şi Lumea. – 2005. – Nr 2. – P. 18-20. – Bibliogr. : 25 tit.

537. Аллахвердиев, Мухариб. Республика Молдова-Республика


Азербайджан : приоритеты сотрудничества / Мухариб Аллахвердиев //
Moldova şi Lumea. – 2005. – Nr 2. – P. 15-17.
131
Martie 2005 ≡ March 2005

(Vezi de asemenea Nr 585, 604, 769-72)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


538. Burian, Alexandru. Principiile politicii externe ale Republicii
Moldova / Alexandru Burian, Viorica Talpa // Probleme actuale ale teoriei şi practicii
administraţiei publice prin prisma cercetărilor colaboratorilor Academiei. – Ch.,
2004. – P. 249-251.

539. Vătavu, Ana. Politici şi acţiuni privind aderarea Republicii Moldova


la Uniunea Europeană / Ana Vătavu // Probleme actuale ale teoriei şi practicii
administraţiei publice prin prisma cercetărilor colaboratorilor Academiei. – Ch.,
2004. – P. 389-393.
(Vezi de asemenea Nr 535)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
540. Analiza comparativă a caracteristicilor profesiografice, a structurii
procesului de muncă la Centrul de calcul şi la serviciul de informaţie 1188 /
Gheorghe Ostrofeţ, Henrieta Rudi, Aliona Tihon, Cătălina Croitoru // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2005. – Nr 1. – P. 40-44 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

541. Buzu, Eugenia. Impactul tranziţiei la economia de piaţă asupra


potenţialului uman / Eugenia Buzu // Dezvoltarea agriculturii la etapa
postprivatizaţională. – Ch., 2004. – P. 81-85.
(Vezi de asemenea Nr 748)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


542. Andrieş, S. Starea fondului funciar, măsurile de protecţie şi
utilizarea raţională / S. Andrieş, F. Ceban // Dezvoltarea constituţională a Republicii
Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 562-570. – Bibliogr. : 6 tit.

543. Bâzgu, Ion. Rolul arendei în consolidarea terenurilor agricole / Ion


Bâzgu, Natalia Deliu // Dezvoltarea agriculturii la etapa postprivatizaţională. – Ch.,
2004. – P. 26-29. – Bibliogr. : 5 tit.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


544. Bârcă, Alic. De ce oamenii agreează mai puţin organizaţiile mici şi
mijlocii / Alic Bârcă // Economica. – 2005. – Nr 1. – P. 34-36.

545. Borodin, Vasile. Evoluţia businessului mic – lumină verde pentru


dezvoltarea economiei naţionale / Vasile Borodin // Dezvoltarea agriculturii la etapa
postprivatizaţională. – Ch., 2004. – P. 77-80.

546. Roşcovan, Eugen. Un model reuşit de creare a permiselor pentru


dezvoltarea micului business / Eugen Roşcovan // Economica. – 2005. – Nr 1. – P.
52-56.

547. Vinogradova, Natalia. Caracteristica businessului mic al Republicii


Moldova / Natalia Vinogradova // Economica. – 2005. – Nr 1. – P. 56-60 : tab. –
Bibliogr. : 6 tit.

548. Одажиу, И. Малое предпринимательство как основа устойчиво-


го развития в Республике Молдова / И. Одажиу // Вестник Славянского Уни-
верситета : Вып. 11. – Ch., 2004. – P. 83-92. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 553, 709, 757)

336 Finanţe
549. Balaban, Sergiu. Stabiliţi-le băncilor Centrul : [despre
implementarea clearingului intrarepublican] / Sergiu Balaban // Profit. – 2005. – Nr
1/2. – P. 10-11. – Idem şi în lb. rusă.

550. Corj, Mihai. Taxele locale : un nou titlu în Codul fiscal : [al Rep.
Moldova] / Mihai Corj // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 2. – P. 21-25. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. în note.

551. Cuhal, Radu. Principiile construirii indicatorilor inflaţiei de bază :


[politica monetară] / Radu Cuhal, Natalia Curmei // Economica. – 2005. – Nr 1. – P.
29-33. – Bibliogr. : 17 tit.

133
Martie 2005 ≡ March 2005

552. Devderea, Silvia. Particularităţile realizării Programului de micro-


finanţare în Republica Moldova / Silvia Devderea, Larisa Bantoş // Dezvoltarea
agriculturii la etapa postprivatizaţională. – Ch., 2004. – P. 93-96.

553. Dumitraşcu, Olga. Impozitarea şi facilităţile pentru micul business


din Republica Moldova / Olga Dumitraşcu // Dezvoltarea agriculturii la etapa
postprivatizaţională. – Ch., 2004. – P. 96-100. – Bibliogr. : 11 tit.

554. Filip, Angela. Geneza marketingului bancar / Angela Filip //


Economica. – 2005. – Nr 1. – P. 20-25. – Bibliogr. : 20 tit.

555. Furtună, Grigore. Leul, cursul şi accentele : [evoluţia cursului


valutar în Moldova] / Grigore Furtună // Profit. – 2005. – Nr 1/2. – P. 18-24. – Idem
şi în lb. rusă.

556. Gribincea, Lilia. Clauze de contracarare a riscurilor valutare / Lilia


Gribincea // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr. 3. – P. 6-10. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 10(13 tit.)

557. Luchian, Ivan. Cu privire la unele particularităţi ale procesului


inovaţional pe piaţa obligaţiunilor / Ivan Luchian // Economica. – 2005. – Nr 1. – P.
15-17. – Bibliogr. : 7 tit.

558. Moldovan-Bătrânac, Viorela. Tendinţe şi megatendinţe în cadrul


mediului de marketing bancar / Viorela Moldovan-Bătrânac, Angela Filip //
Economica. – 2005. – Nr 1. – P. 6-10. : tab. – Bibliogr. : 7 tit.

559. Musteaţă, Radu. Sistemul bancar în Anul internaţional al micro-


creditului : [interviu cu R. Musteaţă, dir. Dep. reglementare şi supraveghere
bancară al BNM] / interlocutor Maria Tifan // Profit. – 2005. – Nr 1/2. – P. 56-57. –
Idem în lb. rusă.

560. Poloz, Andrei. Finanţele corporative în societăţile pe acţiuni din


Republica Moldova / Andrei Poloz // Economica. – 2005. – Nr 1. – P. 25-29 : tab.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

561. Sturzu, Ion. Unele particularităţi privind aplicarea TVA începând cu


1 ianuarie 2004 / Ion Sturzu, Diana Sidorenco // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr
2. – P. 56-59.

562. Аблина, Людмила. Об особенностях заполнения Декларации


физического лица о подоходном налоге за 2004 год / Людмила Аблина //
Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 2. – P. 16-24 : tab.

563. Бажура, Фёдор. Финансово-кредитное и инвестиционное


обеспечение как основа развития частного бизнеса / Федор Бажура, Thiabat
Adnan Abdelkrim // Dezvoltarea agriculturii la etapa postprivatizaţională. – Ch.,
2004. – P. 34-38 : tab. – Bibliogr. : 7 tit.

564. Гречаный, Зинаида. Порядок поступления и учета бюджетных


доходов через казначейскую систему Министерства финансов в 2005 году /
Зинаида Гречаный // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 2. – P. 75-83.

565. Захарченко, Ирина. Исчисление подоходного из заработной


платы, взносов обязательного государственного социального и медицинского
страхования в 2005 году / Ирина Захарченко // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr
2. – P. 59-64 : tab.

566. Кайряк, И. Инвестиционный климат в Республике Молдова / И.


Кайряк // Вестник Славянского Университета : Вып. 11. – Ch., 2004. – P. 190-
193.

567. Кауш-Цапу, Лилия. Особенности заполнения хозяйствующими


субъектами Декларации о подоходном налоге за 2004 год / Лилия Кауш-Цапу,
Светлана Яровая-Чебан // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 2. – P. 24-26 : tab.

568. Устовский, М. Оффшор как средство легального планирования


налогообложения / М. Устовский // Вестник Славянского Университета : Вып.
11. – Ch., 2004. – P. 194-198 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 582, 855)

135
Martie 2005 ≡ March 2005

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
569. Gumaniuc, Alexei. Eficienţa economică în agricultură irigată
contemporană / Alexei Gumaniuc // Economica. – 2005. – Nr 1. – P. 60-63 : tab. –
Bibliogr. : 9 tit.

570. Smîc, Andrei. Competitivitatea : noţiune, argumentare ştiinţifică,


factori determinanţi, evaluare / Andrei Smîc // Economica. – 2005. – Nr 1. – P. 36-
41. – Bibliogr. : 13 tit.
(Vezi de asemenea Nr 572)

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


571. Capaţina, Grigori. Piaţa – instrument viabil de avansare
economică a complexului agro-industrial al Republicii Moldova / Grigori Capaţina //
Economica. – 2005. – Nr 1. – P. 17-20.

572. Pâslaru, Pavel. Impactul reformelor asupra dezvoltării sectorului


agro-alimentar al Republicii Moldova şi România / Pavel Pâslaru, Igor Bâzgu,
Cristina Ciungu // Dezvoltarea agriculturii la etapa postprivatizaţională. – Ch., 2004.
– P. 60-62 : tab.

573. Prisăcaru, Veronica. Particularităţile elaborării şi realizării


strategiei pentru creşterea economică şi reducerea sărăciei în Republica Moldova /
Veronica Prisăcaru // Dezvoltarea agriculturii la etapa postprivatizaţională. – Ch.,
2004. – P. 62-64.

574. Volniţchi, Igor. Vă reuşi economia Moldovei să facă "un salt în


viitor"? : prognoze / Igor Volniţchi // Profit. – 2005. – Nr 1/2. – P. 42-44. – Idem şi în
lb. rusă.

575. Zbârciog, Valeriu. Vectorul democraţiei în economia de tranziţie :


[în Rep. Moldova] / Valeriu Zbârciog // Probleme actuale ale teoriei şi practicii
administraţiei publice prin prisma cercetărilor colaboratorilor Academiei. – Ch.,
2004. – P. 140-145. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 548, 685, 771-72)

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
576. Chistruga, Boris. Orientarea ţărilor din Europa Centrală şi de Est
spre post-industrializare / Boris Chistruga // Economica. – 2005. – Nr 1. – P. 86-90 :
scheme. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

577. Chistruga, Boris. Societatea informaţională şi economia de piaţa


organizată / Boris Chistruga // Dezvoltarea agriculturii la etapa postprivatizaţională.
– Ch., 2004. – P. 38-41. – Bibliogr. : 5 tit.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


578. Babii, L. Eficienţa aplicării în vinificaţie a formelor şi metodelor de
plată în cadrul operaţiunilor de export-import / L. Babii // Economica. – 2005. – Nr 1.
– P. 90-92. – Rez. în lb. fr.

579. Diaconescu, Şerban. Contractul-cadru de distribuţie. Noţiune şi


delimitări / Şerban Diaconescu // Rev. de Drept Privat. – 2003. – Nr 4. – P. 25-41. –
Bibliogr. în notele de subsol.

580. Tiuricov, Constantin. Instabilitatea macroeconomică şi


rentabilitatea tranzacţiilor de export : dependenţa şi metodologia optimizării /
Constantin Tiuricov, Iulia Sovorov, Ahmat Omar // Economica. – 2005. – Nr 1. – P.
82-85 : fig., tab.
(Vezi de asemenea Nr 587)

339.7 Finanţe internaţionale


581. Badan, Nicolae. Investiţiile străine directe ca promotor al integrării
economice / Nicolae Badan, Pavel Pâslaru // Dezvoltarea agriculturii la etapa
postprivatizaţională. – Ch., 2004. – P. 20-21 : tab.

582. Criclivaia, Diana. Dubla impunere prin prisma convenţiilor fiscale


internaţionale / Diana Criclivaia // Economica. – 2005. – Nr 1. – P. 93-95 : tab. –
Rez. în lb. engl.

137
Martie 2005 ≡ March 2005

583. Hâncu, Rodica. Bugetul european şi politicile fiscale în perspectiva


integrării europene / Rodica Hâncu, Gheorghe Gogîrnoiu // Economica. – 2005. –
Nr 1. – P. 10-15.
(Vezi de asemenea Nr 552)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


584. Bajura, Tudor. Globalizarea activităţii economice şi diferenţierea
veniturilor pe cap de locuitor în lume / Tudor Bajura, Anton Şofineţ // Dezvoltarea
agriculturii la etapa postprivatizaţională. – Ch., 2004. – P. 5-9.

585. Burian, Tatiana. Rolul proceselor de globalizare în modelarea


sistemului internaţional la finele secolului XX / Tatiana Burian // Probleme actuale
teoriei şi practicii administraţiei publice prin prisma cercetărilor colaboratorilor
Academiei. – Ch., 2004. – P. 394-398. – Bibliogr. : 7 tit.

586. Mămăligă, Ilie. Cooperarea economică internaţională în cadrul


organizaţiilor universale şi efectele ei asupra relaţiilor Republicii Moldova cu
Uniunea Europeană / Ilie Mămăligă, Alexandru Burian, Alexei Potângă // Legea şi
viaţa. – 2005. – Nr 2. – P. 6-12. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 12 (16 tit.).

587. Timofeenco, Tatiana. Integrarea economică a Republicii Moldova


în spaţiul economic comun. Rolul statului în promovarea exportului / Tatiana
Timofeenco // Probleme actuale ale teoriei şi practicii administraţiei publice prin
prisma cercetărilor colaboratorilor Academiei. – Ch., 2004. – P. 363-369.
(Vezi de asemenea Nr 536, 539)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
588. Angelescu, Constantin C. Cei dintâi doctori în drept de la Paris /
Constantin C. Angelescu // Rev. de Drept Privat. – 2003. – Nr 4. – P. 105-120. –
Bibliogr. în notele de subsol.

589. Guţuleac, Victor. Aport la ştiinţele juridice / Victor Guţuleac //


Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 3. – P. 15.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

590. Puşcă, Benone. Consideraţii cu privire la regimurile constituţionale


/ Benone Puşcă // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa
actuală. – Ch., 2004. – P. 208-219. – Bibliogr. : 23 tit.

591. Sârbu, Ion. Dreptul şi unele realizări ale ştiinţei contemporane / Ion
Sârbu // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch.,
2004. – P. 1074-1082. – Bibliogr. : 13 tit.
(Vezi de asemenea Nr 706)

341 Drept internaţional


592. Arhiliuc, Victoria. Aspecte privind diplomaţia preventivă în cadrul
Uniunii Europene şi Consiliului Europei / Victoria Arhiliuc // Probleme actuale ale
teoriei şi practicii administraţiei publice prin prisma cercetărilor colaboratorilor
Academiei. – Ch., 2004. – P. 241-244.

593. Burian, Alexandru. Unele consideraţii cu privire la noţiunea de azil


în dreptul internaţional public / Alexandru Burian, Cucoş Diana, Gaby Pintilei //
Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P.
245-249.

594. Cenuşă, Anatol. Unele aspecte privind răspunderea juridică


internaţională / Anatol Cenuşă, Nelea Stah // Dezvoltarea constituţională. – Ch.,
2004. – P. 678-682. – Bibliogr. în notele de subsol.

595. Chirtoacă, Natalia. Fundamentarea teoretică şi juridică a


imunităţilor şi privilegiilor diplomatice / Natalia Chirtoacă // Dezvoltarea
constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 571-573. –
Bibliogr. în notele de subsol.

596. Chirtoacă, Natalia. Organizaţia internaţională guvernamentală ca


subiect de drept internaţional public / Natalia Chirtoacă, Leonid Chirtoacă //
Probleme actuale ale teoriei şi practicii administraţiei publice prin prisma
cercetărilor colaboratorilor Academiei. – Ch., 2004. – P. 235-240.

597. Chirtoacă, Natalia. Statutul individului în dreptul internaţional public


/ Natalia Chirtoacă // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr. 3. – P. 40-42. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr în note, p. 42 (8 tit.)
139
Martie 2005 ≡ March 2005

598. Cojocaru, Violeta. Constituţia Europeană : realitate şi perspectivă /


Violeta Cojocaru // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa
actuală. – Ch., 2004. – P. 1128-1132. – Bibliogr. : 12 tit.

599. Cornelia, Dumitra. Instanţe şi reglementări internaţionale privind


infracţiunea de genocid / Dumitra Cornelia, Oleg Bălan // Probleme actuale ale
teoriei şi practicii administraţiei publice prin prisma cercetărilor colaboratorilor
Academiei. – Ch., 2004. – P. 399-403.

600. Cucoş, Diana. Mijloacele protecţiei diplomatice a naţionalilor în


dreptul internaţional / Diana Cucoş / Probleme actuale ale teoriei şi practicii
administraţiei publice prin prisma cercetărilor colaboratorilor Academiei. – Ch.,
2004. – P. 373-377. – Bibliogr. : 6 tit.

601. Dumbrăveanu, Alexandru. Unele consideraţii privind populaţia în


dreptul internaţional public / Alexandru Dumbrăveanu, Nicoleta Gaby Pintilei //
Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P.
355-357. – Bibliogr. : 5 tit.

602. Fornea, Tamara. Aspectele juridice ale politicii sociale reflectate în


Constituţia UE / Tamara Fornea // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova
la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 280-283. – Bibliogr. : 6 tit.

603. Gogu, Dan George. Nerecurgerea la forţă şi la ameninţarea cu


forţa – principiu fundamental al dreptului internaţional public / Dan George Gogu,
Oleg Bălan // Probleme actuale ale teoriei şi practicii administraţiei publice prin
prisma cercetărilor colaboratorilor Academiei. – Ch., 2004. – P. 404-409.

604. Goncearenco, Sergiu. Unele aspecte privind reglementarea


paşnică a diferendelor internaţionale / Sergiu Goncearenco // Probleme actuale ale
teoriei şi practicii administraţiei publice prin prisma cercetărilor colaboratorilor
Academiei. – Ch., 2004. – P. 378-380. – Bibliogr. : 7 tit.

605. Martâniuc, Cristina. Naţiunile care luptă pentru eliberare-subiecte


de drept internaţional public contemporan / Cristina Martâniuc, // Rev. Naţ. de

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Drept. – 2005. – Nr. 3. – P. 37-39. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 39 (39
tit.)

606. Mihailuţă-Ciugureanu, Carolina. Reglementarea internaţională a


dreptului copilului la muncă / Carolina Mihailuţă-Ciugureanu // Rev. Naţ. de Drept. –
2005. – Nr. 3. – P. 48-54. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 53-54 (16 tit.)

607. Osmochescu, Nicolae. Neutralitatea permanentă – instituţie de


drept constituţional şi de drept internaţional public : (st. comparat) / Nicolae
Osmochescu // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 2. – P. 2-7. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 7 (16 tit.)

608. Popa, Dumitru. Unele consideraţii privind aspectele generale ale


răspunderii internaţionale / Dumitru Popa, Nelea Stah // Dezvoltarea constituţională
a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 671-673.

609. Sârcu, Diana. Noua Curte Europeană a Drepturilor Omului – o


nouă jurisprudenţă? / Diana Sârcu // Dezvoltarea constituţională a Republicii
Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 350-351.

610. Smochina, Carolina. Baza juridică de funcţionare a Parlamentului


European conform Tratatului instituind o Constituţie pentru Europa / Carolina
Smochina // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr. 3. – P. 23-27. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 27 (15 tit.)

611. Stah, Nelea. Aspecte privind personalitatea juridică a organizaţiilor


internaţionale / Nelea Stah // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 3. – P. 30-32. – Rez.
in lb. engl.

612. Stah, Nelea. Rolul organizaţiilor internaţionale regionale în procesul


de formare a normelor de drept internaţional / Nelea Stah // Probleme actuale ale
teoriei şi practicii administraţiei publice prin prisma cercetărilor colaboratorilor
Academiei. – Ch., 2004. – P. 352-356. – Bibliogr. : 9 tit.

613. Tănase, Mihai. Actele teroriste şi efectele lor asupra dreptului


internaţional contemporan / Mihai Tănase // Probleme actuale ale teoriei şi practicii

141
Martie 2005 ≡ March 2005

administraţiei publice prin prisma cercetărilor colaboratorilor Academiei. – Ch.,


2004. – P. 381-383.

614. Vreme, Natalia. Caracteristica şi particularităţile negocierilor


diplomatice / Natalia Vreme // Probleme actuale ale teoriei şi practicii administraţiei
publice prin prisma cercetărilor colaboratorilor Academiei. – Ch., 2004. – P. 357-
362. – Bibliogr. : 12 tit.

615. Буриан, Александр. Дипломатическая защита и


международно-правовая ответственность / Александр Буриан, Диана Кукош //
Probleme actuale ale teoriei şi practicii administraţiei publice prin prisma
cercetărilor colaboratorilor Academiei. – Ch., 2004. – P. 229-234. – Bibliogr. : 8 tit.

616. Захария, С. Характеристика создания и принципы деятельно-


сти международного уголовного суда / С. Захария, А. Боршевский // Закон и
жизнь. – Nr 3. – P. 13-15. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 539, 624, 720)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


617. Agachi, Ştefan. Consiliul superior al magistraturii-garant al
independenţei justiţiei ne-politizate, subordonate numai Constituţiei / Ştefan Agachi
// Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. –
P. 823-827. – Bibliogr. : 8 tit.

618. Amihalachioaie, Gheorghe. Reforma judiciară şi de drept : Viziune


asupra raportului ABA/CEELI; Parlamentul nu consultă avocaţii / Gheorghe
Amihalachioaie // Avocatul poporului. – 2004. – Nr. 12. – P. 7-8.

619. Arseni, Alexandru. Dreptul la libertatea individuală şi siguranţa


persoanei: reglementare juridică, teorie şi asigurare / Alexandru Arseni, Constantin
Olteanu // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr. 3. – P. 60-68. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 67-68 (42 tit.)

620. Bantuş, Anatolie. Demnitatea omului în contextul prevederilor


constituţionale / Anatolie Bantuş, Adelina Bâcu // Dezvoltarea constituţională a
Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 154-158. – Bibliogr. în notele
de subsol.
142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

621. Bantuş, Anatolie. Unele caracteristici esenţiale şi principii ale


democraţiei constituţionale / Anatolie Bantuş // Dezvoltarea constituţională a
Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 962-965. – Bibliogr. în notele
de subsol.

622. Cara, Aliona. Statul de drept / Aliona Cara, Snejana Mâţa //


Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P.
1348-1355. – Bibliogr. : 17 tit.

623. Cârnaţ, Teodor. Statul de drept: principii şi trăsături definitorii /


Teodor Cârnaţ // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală.
– Ch., 2004. – P. 1419-1428. – Bibliogr. în notele de subsol.

624. Ciocan, Iurie. Modernizarea sistemului electoral al Republicii


Moldova în vederea integrării europene / Iurie Ciocan // Probleme actuale ale teoriei
şi practicii administraţiei publice prin prisma cercetărilor colaboratorilor Academiei.
– Ch., 2004. – P. 370-372.

625. Ciochină, Ion. Controlul constituţionalităţii actelor normative / Ion


Ciochină, Boris Sosna // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa
actuală. – Ch., 2004. – P. 951-954.

626. Ciolac, Ala. Promovarea şi protecţia drepturilor omului în Republica


Moldova / Ala Ciolac // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa
actuală. – Ch., 2004. – P. 1229-1231.

627. Corcenco, Aliona. Statul de drept şi ocrotirea minorilor / Aliona


Corcenco // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 3. – P. 37-39. – Rez. în lb. engl.

628. Cuşmir, Ludmila. Influenţa dezvoltării constituţionale asupra


protecţiei drepturilor mamei şi a copilului în Republica Moldova / Ludmila Cuşmir //
Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 2. – P. 49-51. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

629. Cuşmir, Ludmila. Principiile constituţionale fundamentale,


reflectarea şi aplicarea lor în practica protecţiei dreptului mamei şi a copilului /

143
Martie 2005 ≡ March 2005

Ludmila Cuşmir // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa


actuală. – Ch., 2004. – P. 1236-1241.

630. Furdui, Sergiu. Cu privire la proiectul Codului contravenţional al


Republicii Moldova / Sergiu Furdui // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 3. – P. 5-9. –
Bibliogr. : 7 tit.

631. Guceac, Ion. Argumente în sprijinul constituţionalismului incipient /


Ion Guceac // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. –
Ch., 2004. – P. 828-835. – Bibliogr. în notele de subsol.

632. Juc, Victor. Rolul controlului administrativ în realizarea ordinii


juridice în statutul de drept / Victor Juc, Toader Toma // Dezvoltarea constituţională
a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 324-332. – Bibliogr. în
notele de subsol.

633. Muntean, Iulian. Unele probleme ale legislaţiei în domeniul


organizării referendumului în Republica Moldova / Iulian Muntean // Dezvoltarea
constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 815-818. –
Bibliogr. : 8 tit.

634. Munteanu, Parascovia. Reglementarea constituţională a


drepturilor minorităţilor naţionale / Parascovia Munteanu // Dezvoltarea
constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 173-176.

635. Orlov, Maria. Prevederile constituţionale ale unor drepturi – garanţii


/ Maria Orlov // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. –
Ch., 2004. – P. 126-130.

636. Papuc, Gh. Controlul constituţionalităţii legilor-garanţie a


supremaţiei Constituţiei / Gh. Papuc // Dezvoltarea constituţională a Republicii
Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 48-50. – Bibliogr. în notele de subsol.

637. Popovici, Tudor. Sistemul judiciar independent-garant al


drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului / Tudor Popovici // Dezvoltarea
constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 255-266. –
Bibliogr. : 39 tit.
144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

638. Potângă, Alexei. Instituţii naţionale de protecţie a Drepturilor


Omului în edificarea statului de drept / Alexei Potângă // Dezvoltarea constituţională
a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 168-172. – Bibliogr. în
notele de subsol.

639. Stati, Vitalie. Infracţiuni contra drepturilor politice, de muncă şi altor


drepturi constituţionale ale cetăţenilor : (noţiune, caracterizare generală şi tipuri) /
Vitalie Stati // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr. 3. – P. 11-13. – Rez. în lb. engl.

640. Toma, Toader. Instituţia prezidenţială ca instrument în realizarea


ordinii juridice în România / Toader Toma // Dezvoltarea constituţională a Republicii
Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 732-741. – Bibliogr. în notele de subsol.

641. Tostogan, Victor. Frontierele Republicii Moldova şi managementul


acestora / Victor Tostogan // Probleme actuale ale teoriei şi practicii administraţiei
publice prin prisma cercetărilor colaboratorilor Academiei. – Ch., 2004. – P. 384-
388.

642. Визитей, Н. Н. Конституционный патриотизм как важнейший


момент утверждения принципа конституционализма в государственно-
политической и духовной жизни Молдовы / Н. Н. Визитей // Dezvoltarea
constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 241-245. –
Bibliogr. în notele de subsol.

643. Денчук, Евгения. Конституционно-правовые аспекты


становления социального государства Украины и Республики Молдова /
Евгения Денчук // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa
actuală. – Ch., 2004. – P. 135-138.

644. Злобин, Сергей. Правовая активность граждан в правовом


демократичном государстве / Сергей Злобин // Dezvoltare constituţională a
Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 307-313. – Bibliogr. în notele
de subsol.

145
Martie 2005 ≡ March 2005

645. Иванов, В. М. Развитие Конституции - процесс объективный /


В. М. Иванов, Т. И. Костаки // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la
etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 300-306. – Bibliogr. : 9 tit.

646. Кайряк, Иван. Новая Конституция единой Молдовы / Иван


Кайряк // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch.,
2004. – P. 771-778.

647. Костаки, Георге. Конституционный долг государства - защита


основных прав и свобод гражданина / Георге Костаки // Dezvoltarea
constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 62-65.

648. Мыца, С. О некоторых проблемах, возникающих при примене-


нии норм административного процессуального права / С. Мыца // Закон и
жизнь. – 2005. – Nr 3. – P. 47-50. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

649. Рышковой, В. Содержание и виды норм конституционного


права РМ / В. Рышковой // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la
etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 543-546.

650. Скрипник, В. Проблемы свободы и ответственности граждани-


на в осуществлении его права на управление / В. Скрипник // Dezvoltarea
constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 491-493.
(Vezi de asemenea Nr 533, 607, 734, 739)

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
Curtea Constituţională a Republicii Moldova la 10 ani
651. Balmuş, V. Reglementarea securităţii constituţionale la etapa
contemporană de dezvoltare constituţională a Republicii Moldova / V. Balmuş, Gh.
Costachi // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch.,
2004. – P. 362-369. – Bibliogr. în notele de subsol.

652. Bantuş, Anatolie. Perspectivele afirmări drepturilor omului în


Republica Moldova după Declararea independenţei / Anatolie Bantuş, Chiril Moţpan
// Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. –
P. 1041-1046.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

653. Călcâi, Gheorghe. Munca şi satisfacţia în contextul Constituţiei


Republicii Moldova / Gheorghe Călcâi // Dezvoltarea constituţională a Republicii
Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 297-299.

654. Cecan, Victor. Activitatea Curţii Constituţionale are rezonanţă şi


peste hotarele ţării / Victor Cecan // Justiţia Constituţională = Конституционное
правосудие. – 2005. – Nr 1. – P. 9.

655. Ciobu, E. Unele particularităţi ale consolidării statului Republicii


Moldova / E. Ciobu // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa
actuală. – Ch., 2004. – P. 177-179.

656. Corj, Mihai. Aspecte ale dezvoltării constituţionale în Republica


Moldova / Mihai Corj // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa
actuală. – Ch., 2004. – P. 386-391. – Ch., 2004. – P. 386-391. – Bibliogr. : 8 tit.

657. Corj, Mihai. Între adevăr şi realitate : [sistemul şi funcţia organelor


de guvernământ în Rep. Moldova] / Mihai Corj // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 3. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

658. Costachi, Gheorghe. Aspecte ale edificării statului de drept în


Republica Moldova / Gheorghe Costachi // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 2. – P. 4-7.
– Rez. în lb. engl.

659. Cuşmir, Vitalie. Curtea Constituţională - garant al respectării


drepturilor şi libertăţilor omului / Vitalie Cuşmir, Nelea Stah // Dezvoltarea
constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 819-822. –
Bibliogr. : 8 tit.

660. Guceac, Ion. Etapa contemporană a constituţionalismului în


Republica Moldova şi unele tendinţe în procesul de evoluţie a acestui proces / Ion
Guceac, Veaceslav Scripnic // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la
etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 983-985. – Bibliogr. în notele de subsol.

661. Lucinschi, Petru. O santinelă la hotarele constituţionalităţii / Petru


Lucinschi // Justiţia Constituţională = Конституционное правосудие. – 2005. – Nr
1. – P. 5-6. – Idem şi în lb. rusă.
147
Martie 2005 ≡ March 2005

662. Morei, Ion. Activitatea Curţii Constituţionale, dovadă a fortificării


proceselor democratice din ţara / Ion Morei // Justiţia Constituţională =
Конституционное правосудие. – 2005. – Nr 1. – P. 8.

663. Puşcaş, Victor. Curtea Constituţională a Republicii Moldova la 10


ani / Victor Puşcaş // Justiţia Constituţională = Конституционное правосудие. –
2005. – Nr 1. – P. 3-4. – Idem şi în lb. rusă.

664. Roşca, Alexandru S. Statul social în Republica Moldova: între


prevederile constituţionale şi provocările practice / Alexandru S. Roşca //
Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P.
537-542.

665. Rusu, Victor. Secretariatul Curţii Constituţionale – o echipă de


profesionişti / Victor Rusu // Justiţia Constituţională = Конституционное
правосудие. – 2005. – Nr 1. – P. 21-22.

666. Snegur, Mircea. Promotor consecvent al dispoziţiilor constituţionale


/ Mircea Snegur // Justiţia Constituţională = Конституционное правосудие. – 2005.
– Nr. 1. – P. 6-7. – Idem şi în lb. rusă.

667. Ţurcan, Serghei. Respectarea principiului separaţiei şi colaborării


ramurilor puterii de stat în procesul realizării funcţiei legislative în Republica
Moldova / Serghei Ţurcan, Iurie Frunză // Dezvoltarea constituţională a Republicii
Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 688-699. – Bibliogr. în notele de subsol.

668. Voronin, Vladimir. Curtea Constituţională contribuie la crearea şi la


afirmarea cadrului legislativ democratic / Vladimir Voronin // Justiţia Constituţională
= Конституционное правосудие. – 2005. – Nr 1. – P. 4. – Idem şi în lb. rusă.

669. Агаки, Штефан. Верховенство Конституции или главенство


властей / Штефан Агаки // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la
etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 547-556.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

670. Андрущак, В. "Защитники" Конституции / В. Андрущак //


Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P.
66-75.

671. Аникин, Владимир. Роль Конституции Республики Молдова в


становлении гражданского общества / Владимир Аникин // Dezvoltarea
constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 290-296.

672. Бабенко, Олег. Федерализация Республики Молдова как


условие объединения страны / Олег Бабенко // Dezvoltarea constituţională a
Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 92-96. – Bibliogr. : 7 tit.

673. Гуцуляк, Виктор. К вопросу о формировании органа


законодательной власти в Республике Молдова / Виктор Гуцуляк // Dezvoltarea
constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 117-125. –
Bibliogr. în notele de subsol.

674. Захария, С. К. Конституционное развитие Республики Молдова


на современном этапе / С. К. Захария, А. П. Баурчулу // Dezvoltarea
constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 704-709. –
Bibliogr. în notele de subsol.

675. Злобин, Сергей. Конституционное развитие Республики


Молдова и вопросы правовой культуры граждан / Сергей Злобин, Георге
Костаки // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch.,
2004. – P. 514-522. – Bibliogr. în notele de subsol.

676. Злобин, Сергей. Некоторые аспекты правового нигилизма на


современном этапе развития Республики Молдова / Сергей Злобин, Владимир
Иванов // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch.,
2004. – P. 149-153.

677. Иванов, В. М. Функции и механизм действия Конституции


Республики Молдова / В. М. Иванов, М. И. Корж // Dezvoltarea constituţională a
Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 452-456.

149
Martie 2005 ≡ March 2005

678. Кисеев, Н. Конституционная юрисдикция в Республике Молдо-


ва: размышления и практические рекомендации / Н. Кисеев // Justiţia
Constituţională = Конституционное правосудие. – 2005. – Nr 1. – P. 44-54.

679. Мишин, Вадим. Конституционное развитие Республики Молдо-


ва на современном этапе / Вадим Мишин // Dezvoltarea Constituţională a
Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 21-29.

680. Мыца, Снежана. Влияние Конституционного суда РМ на


совершенствование закона "Об административном суде" / Снежана Мыца,
Ион Арон // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. –
Ch., 2004. – P. 614-618.

681. Пушкаш, Виктор. Конституционное правосудие в становлении


Республики Молдова как правового государства / Виктор Пушкаш //
Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P.
87-91.

682. Силицкая, Наталья. Есть надежда, что Конституционный суд


станет настоящим гарантом демократии / Надежда Силицкая // Justiţia
Constituţională = Конституционное правосудие. – 2005. – Nr 1. – P. 55-60.

683. Солопова, Иржина Витальевна. Об опыте Молдовы относи-


тельно построения государственной власти / Иржина Витальевна Солопова //
Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P.
605-607.

684. Фрунзе, Ю. И. Обеспечение некоторых решений суда через


укрепление гарантий конституционного законодательства / Ю. И. Фрунзе, Н. Ф.
Бойко // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch.,
2004. – P. 574-578. – Bibliogr. : 6 tit.

685. Харитонов, Е. О. Конституция и управление экономикой / Е. О.


Харитонов, Е. И. Харитонова // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova
la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 619-626. – Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 733, 740, 745)
150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


686. Berliba, Viorel. Controverse referitoare la interpretarea şi
incriminarea infracţiunii unice prelungite / Viorel Berliba, Radion Cojocaru //
Avocatul poporului. – 2004. – Nr 12. – P. 13-16. – Bibliogr. în notele de subsol (36
tit.)

687. Brânză, Sergiu. Controverse legate de calitatea posesiei de a fi


obiectul apărării penale / Sergiu Brânză // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr. 3. – P.
2-5. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 5 (18 tit.)

688. Brânză, Sergiu. Necesitatea constituţionalizării legislaţiei penale în


planul ocrotirii eficiente a proprietăţii intelectuale / Sergiu Brânză // Dezvoltarea
constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 1086-1094.
– Bibliogr. : 22 tit.

689. Călin, Ana. Concepţia savantului român Vintilă Dongoroz cu privire


la participaţia penală / Ana Călin, Constantin Tănase // Dezvoltarea constituţională
a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 893-916.

690. Ciobanu-Ţurcanu, Viorica. Toleranţa în munca educativă în


penitenciar / Viorica Ciobanu-Ţurcanu // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 3. – P. 50-58.

691. Ciorobea, Aurel. Crima organizată şi spălarea mondială a banilor /


Aurel Ciorobea // Probleme actuale ale teoriei şi practicii administraţiei publice prin
prisma cercetărilor colaboratorilor Academiei. – Ch., 2004. – P. 410-417. – Bibliogr.
: 10 tit.

692. Costachi, Gheorghe. Probleme ale edificării statului de drept şi


combaterii crimei organizate în Republica Moldova / Gheorghe Costachi // Legea şi
viaţa. – 2005. – Nr 3. – P. 4.

693. Cuciurcă, Angela. Respectarea principiului constituţional


prezumţia nevinovăţiei la deliberarea sentinţei de achitare / Angela Cuciurcă //
Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P.
392-395.

151
Martie 2005 ≡ March 2005

694. Cuşnir, Valeriu. Persoanele pasibile de răspundere penală pentru


luare de mită în sectorul privat / Valeriu Cuşnir // Avocatul poporului. – 2004. – Nr.
12. – P. 9-12.

695. Gârla, Lilia. Conceptul, definiţia şi particularităţile pruncuciderii /


Lilia Gârla // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr. 3. – P. 55-59. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 59 (18 tit.)

696. Gârla, Lilia. Evoluţia reglementării răspunderii penale pentru


infracţiunea de pruncucidere / Lilia Gârla // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 2. – P.
29-36. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 36 (26 tit.)

697. Mariţ, Alexandru. Gradele intenţiei. Procesele psihice specifice


gradelor intenţiei infracţionale / Alexandru Mariţ // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 3. –
P. 28-36. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 39 tit.

698. Mariţ, Alexandru. Modalităţi şi forme ale intenţiei utilizate în


doctrină şi în practica judiciară. Procesele psihice specifice acestora / Alexandru
Mariţ // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 2. – P. 52-56. – Bibliogr. în note, p. 56-57.

699. Mutu, Maria. Constituţionalitatea unor prevederi ale legislaţiei


penale privind spălarea banilor / Maria Mutu // Dezvoltarea constituţională a
Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 1109-1116. – Bibliogr. : 10
tit.

700. Plopa, Viorel. Medierea în cadrul procesului penal / Viorel Plopa //


Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr. 3. – P. 28-29. – Rez. în lb. engl.

701. Timotin, Lidia. Constituţionalitatea Codului penal / Lidia Timotin //


Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P.
764-766. – Bibliogr. în notele de subsol.

702. Ursu, Veaceslav. Reglementarea constituţională şi natura juridică a


extrădării şi expulzării / Veaceslav Ursu // Dezvoltarea constituţională a Republicii
Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 443-451.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

703. Văduva, Nicolae. Particularităţile cercetării locului faptei în cazul


infracţiunilor de foc / Nicolae Văduvă // Dezvoltarea constituţională a Republicii
Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 742-745.

704. Vidaicu, Mihaela. Obiectul juridic al infracţiunii de trafic de influenţă


/ Mihaela Vidaicu // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 3. – P. 37-39. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 36(18 tit.)

705. Кушнир, В. М. Коррупция: угроза конституционности


государства / В. М. Кушнир // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la
etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 419-422.

706. Мартынчик, Е. Участники стороны обвинения в молдавском и


российском уголовном судопроизводстве : (сравнительно-правовой анализ) /
Е. Мартынчик // Закон и жизнью – 2005. – Nr 2. – P. 4-7. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 8 tit.

707. Ротару, О. Нарушение авторского права на компьютерную про-


грамму : Уголовно-правовой аспект / О. Ротару // Закон и жизнь. – Nr 3. – P. 51-
53. – Bibliogr. : 5 tit.

708. Флоря, В. Уголовная ответственность за врачебные преступ-


ления : (некоторые итоги исследования) / В. Флоря // Legea şi viaţa. – 2005. –
Nr 3. – P. 7-12. – Bibliogr. : 20 tit.
(Vezi de asemenea Nr 630)

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


709. Игнатьев, В. О новых инструментах в системе правового регу-
лирования малого предпринимательства / В. Игнатьев // Закон и жизнь. –
2005. – Nr 2. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 17 (23 tit.)
(Vezi de asemenea Nr 556)

347 Drept civil


710. Chelaru, Oleg. Unele aspecte ale Contractului de comodat conform
Codului civil al Republicii Moldova / Oleg Chelaru // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. –
Nr. 3. – P. 14-22. – Rez. în engl. – Bibliogr. în note, p. 22 (41 tit.)

153
Martie 2005 ≡ March 2005

711. Frunză, Iurie. Constituţionalismul puterii judiciare şi instituţia


avocaturii în Republica Moldova / Iurie Frunză, Ion Guzun // Dezvoltarea
constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 469-475. –
Bibliogr. : 12 tit.

712. Golub, Sergiu. Aspecte controversale în reglementarea


contractului de societate civilă în noul Cod civil al Republicii Moldova / Sergiu Golub
// Rev. de Drept Privat. – 2003. – Nr 4. – P. 42-53. – Bibliogr. în notele de subsol.

713. Gribincea, Lilia. Noţiunea, caracterele juridice şi clasificarea


contractelor comerciale internaţionale / Lilia Gribincea // Rev. Naţ. de Drept. – 2005.
– Nr 2. – P. 12-17. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 17 (15 tit.)

714. Kosteţki, V. N. Locul şi rolul avocaturii într-un stat de drept / V. N.


Kosteţki, Iurie Frunză // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa
actuală. – Ch., 2004. – P. 139-148. – Bibliogr. : 10 tit.

715. Marian, Silvia. Particularităţi privind înregistrarea drepturilor reale


imobiliare / Silvia Marian // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 3. – P. 39-44. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 22 tit.

716. Potângă, A. Protecţia drepturilor mamei şi copilului - imperativ al


statului de drept în edificare / A. Potângă, L. Cuşmir // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr
3. – P. 20-23. – Bibliogr. : 7 tit.

717. Roşioru, Felicia. Natura juridică a datoriilor de valoare / Felicia


Roşioru // Rev. de Drept Privat. – 2003. – Nr 4. – P. 5-24. – Contin. Începutul : Nr.
3/2003. – Bibliogr. în notele de subsol.

718. Vâzdoagă, Tatiana. Controlul financiar exercitat de Curtea de


conturi a Moldovei / Tatiana Vâzdoagă, Ciprian Valah // Dezvoltarea constituţională
a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 1260-1266.

719. Алексеева, В. Основные формы договорной ответственности и


их особенности в договоре доверительного управления / В. Алексеева, Т. Жу-

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

бя // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004.


– P. 1402-1411.

720. Игнатьев, В. Ограниченные вещные права в гражданском за-


конодательстве: сравнительно-правовой анализ / В. Игнатьев // Вестник Сла-
вянского Университета: Вып. 11. – Ch., 2004. – P. 116-123. – Bibliogr. : 13 tit.

721. Кисеев, Николай Михайлович. Конституционный статус судей


/ Николай Михайлович Кисеев // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova
la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 798-807.
(Vezi de asemenea Nr 628, 707, 726)

348 Drept ecleziastic. Drept canonic. Drept religios


722. Harosa, Liviu-Marius. Fundamentul persoanelor juridice în dreptul
canonic / Liviu-Marius Harosa // Rev. de Drept Privat. – 2003. – Nr 4. – P. 54-82. –
Bibliogr. în notele de subsol.

723. Брага, Лилия. Укрепление свободы вероисповедания как


актуальная проблема конституционного развития в Республики Молдова в
переходный период / Лилия Брага // Dezvoltarea constituţională a Republicii
Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 273-279. – Bibliogr. : 7 tit.

724. Сучевяну, Наталия. Ислам и международное право в


контексте процессов глобализации / Наталия Сучевяну // Probleme actuale ale
teoriei şi practicii administraţiei publice prin prisma cercetărilor colaboratorilor
Academiei. – Ch., 2004. – P. 245-248.

725. Тэбэкару, Думитру. Правовой статус религиозных меньшинств


в рамках конституционного поля в Республике Молдова / Думитру Тэбэкару,
Лилия Брага // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. –
Ch., 2004. – P. 530-536.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii

155
Martie 2005 ≡ March 2005

726. Boişteanu, Eduard. Unele aspecte ce ţin de examinarea judiciară


a cauzelor civile referitoare la reintegrarea în funcţie a salariatului / Eduard
Boişteanu // Avocatul poporului. – 2004. – Nr. 12. – P. 16-20. – Bibliogr. : 13 tit.

727. Lupu, Nelea. Legislaţia muncii şi protecţiei sociale la etapa actuală


/ Nelea Lupu // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. –
Ch., 2004. – P. 683-687. – Bibliogr. în notele de subsol.

728. Lupu, Nelea. Realizarea dreptului constituţional la protecţia muncii /


Nelea Lupu // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. –
Ch., 2004. – P. 1137-1140. – Bibliogr. în notele de subsol.

729. Lupu, Nelea. Studiu comparat în domeniul protecţiei muncii în


unele state contemporane / Nelea Lupu // Dezvoltarea constituţională a Republicii
Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 725-431. – Bibliogr. în notele de subsol.

730. Păscăluţă, Felicia. Reglementări privind încheierea contractului


individual de muncă prin cumul / Felicia Păscăluţă // Dezvoltarea constituţională a
Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 1256-1259. – Bibliogr. în
notele de subsol.

731. Romandaş, Nicolai. Reglementări privind suspendarea contractului


individual de muncă / Nicolai Romandaş // Dezvoltarea constituţională a Republicii
Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 1249-1255.

732. Sadovei, Nicolae. Unele aspecte ale naturii juridice a subordonării


salariatului angajatorului prin prisma noului Cod a muncii al Republicii Moldova /
Nicolae Sadovei // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa
actuală. – Ch., 2004. – P. 1377-1381. – Bibliogr. în notele de subsol.

733. Сосна, Б. И. Конституция Республики Молдова, ее развитие и


влияние на источники трудового права / Б. И. Сосна, Б. В. Слипенский //
Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P.
358-361.
(Vezi de asemenea Nr 606)

349.3 Drept social

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

734. Munteanu, Parascovia. Protecţia juridică a persoanelor cu


disabilităţi / Parascovia Munteanu // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 3. – P. 27-28. –
Rez. în lb. engl.

735. Proca, Ludmila. Conceptul de ajutor social în dreptul protecţiei


sociale / Ludmila Proca // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa
actuală. – Ch., 2004. – P. 1366-1372. – Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 727, 729)

349.4 Drept funciar. Drept agrar


(Vezi Nr 542)

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


736. Negru, Cristina. Ajustarea legislaţiei naţionale la standardele
europene privind protecţia mediului înconjurător / Cristina Negru // Probleme
actuale ale teoriei şi practicii administraţiei publice prin prisma cercetărilor
colaboratorilor Academiei. – Ch., 2004. – P. 309-311.

737. Spătaru, Tatiana. Racordarea legislaţiei ecologice la principiile


dezvoltării durabilă / Tatiana Spătaru // Dezvoltarea constituţională a Republicii
Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 131-134. – Bibliogr. : 6 tit.

738. Замфир, Павел. Свободный доступ к информации о состоянии


природный среды – конституционное право каждого гражданина Республики
Молдова / Павел Замфир, Наталья Замфир // Dezvoltarea constituţională a
Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 697-701. – Bibliogr. în notele
de subsol.

739. Урсу, Виктор. Конституционные основы правового


регулирования экологических отношений в Республике Молдовы / Виктор Урсу
// Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. –
P. 888-892.
(Vezi de asemenea Nr 749)

157
Martie 2005 ≡ March 2005

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
740. Balmuş, V. Izvoarele dreptului poliţienesc al R. M. / V. Balmuş //
Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P.
107-112. – Bibliogr. în notele de subsol.

741. Bantuş, Anatolie. Dezvoltarea regimului reprezentativ local:


aspecte teoretice şi practice / Anatolie Bantuş // Dezvoltarea constituţională a
Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 1162-1175. – Bibliogr. în
notele de subsol.

742. Bantuş, Anatolie. Principiile constituţionale ale administraţiei


publice locale în Republica Moldova / Anatolie Bantuş // Dezvoltarea constituţională
a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 862-865. – Bibliogr. în
notele de subsol.

743. Bantuş, Larisa. Importanţa funcţiei secretarului Consiliului local în


sistemul organelor de administraţie publică locală / Larisa Bantuş // Legea şi viaţa.
– 2005. – Nr 2. – P. 29-32. – Rez. în lb. engl.

744. Bantuş, Larisa. Proceduri şi standarde democratice în


administraţia intereselor publice locale / Larisa Bantuş // Dezvoltarea constituţională
a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 411-414. – Bibliogr. în
notele de subsol.

745. Belecciu, Ştefan. Serviciile publice de interes local în prevederile


Constituţiei Republicii Moldova şi a altor acte normative / Ştefan Belecciu //
Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P.
333-336. – Bibliogr. în notele de subsol.

746. Cebotaru, Eugenia. Rolul informatizării organelor administraţiei


publice : [ în Rep. Moldova] / Eugenia Cebotaru // Probleme actuale ale teoriei şi
practicii administraţiei publice prin prisma cercetărilor colaboratorilor Academiei. –
Ch., 2004. – P. 160-167. – Bibliogr. : 7 tit.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

747. Cobăneanu, Sergiu. Controlul activităţii autorităţilor publice locale


în Republica Moldova / Sergiu Cobăneanu, Diana Cobăneanu // Dezvoltarea
constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 462-468. –
Bibliogr. în notele de subsol.

748. Cojocaru, Svetlana. Necesitatea elaborării unei strategii a


managementului resurselor umane în administraţia publică / Svetlana Cojocaru //
Probleme actuale ale teoriei şi practicii administraţiei publice prin prisma
cercetărilor colaboratorilor Academiei. – Ch., 2004. – P. 173-177. – Bibliogr. : 8 tit.

749. Cogâlniceanu, Natalia. Rolul organelor administraţiei publice în


asigurarea managementului protecţiei mediului înconjurător în Republica Moldova /
Natalia Cogâlniceanu // Probleme actuale ale teoriei şi practicii administraţiei
publice prin prisma cercetărilor colaboratorilor Academiei. – Ch., 2004. – P. 197-
202.

750. Gheorghiţă, Tamara. Cadrul normativ actual al politicii de personal


în serviciul public / Tatiana Gheorghiţă // Probleme actuale ale teoriei şi practicii
administraţiei publice prin prisma cercetărilor colaboratorilor Academiei. – Ch.,
2004. – P. 104-110. – Bibliogr. : 11 tit.

751. Grati, Veaceslav. Aplicarea de către funcţionarii de poliţie a armei


de foc în condiţiile apărării cetăţenilor contra unor agresiuni violente / Veaceslav
Grati // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 2. – P. 33-35. – Bibliogr. în note, p. 35 (15 tit.)

752. Levinte, Ana. Parteneriatul dintre autorităţile publice şi organizaţiile


ne-guvernamentale / Ana Levinte // Probleme actuale ale teoriei şi practicii
administraţiei publice prin prisma cercetărilor colaboratorilor Academiei. – Ch.,
2004. – P. 214-318. – Bibliogr. : 5 tit.

753. Muntean, Valeriu. Raporturile de serviciu ale poliţiştilor / Valeriu


Muntean // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 2. – P: 36-39. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
în note, p. 39 (21 tit.)

754. Muntean, Valeriu. Structura statutului juridic al poliţistului / Valeriu


Muntean // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch.,
2004. – P. 370-374. – Bibliogr. în notele de subsol.
159
Martie 2005 ≡ March 2005

755. Sirotenco, Irina. Paşapoartele fac frisoane / Irina Sirotenco //


Profit. – 2005. – Nr 1/2. – P. 25.

756. Tatarov, Sergiu. Conceptul şi noţiunea de administraţie publică


locală / Sergiu Tatarov // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa
actuală. – Ch., 2004. – P. 1337-1347. – Bibliogr. în notele de subsol.

757. Vitiuc, Larisa. Rolul administraţiei publice locale în promovarea


micului business / Larisa Vitiuc // Probleme actuale ale teoriei şi practicii
administraţiei publice prin prisma cercetărilor colaboratorilor Academiei. – Ch.,
2004. – P. 203-207. – Bibliogr. : 5 tit.

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


(Vezi Nr 641)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


758. Damaşcan, Ghenadie. Mecanisme de plată pentru asistenţa
medicală spitalicească / Ghenadie Damaşcan // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2005. – Nr 1. – P. 12-15. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
5 tit.

759. Proca, Ludmila. Trăsăturile şi principiile conceptului asistenţei


sociale ca politică socială a Statului : [în Rep. Moldova] / Ludmila Proca // Revistă
Naţională de Drept. – 2005. – Nr 2. – P. 41-48. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note,
p. 47-48 (28 tit.)

760. Racu-Roşca, Aurelia. Alternative pentru asistenţa familiilor care au


în grijă copii cu disabilităţi / Aurelia Racu-Roşca // Buletin de perinatologie. – 2004.
– Nr 4. – P. 67-71. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 13 tit.

761. Волчинский, В. К. Понятие и виды договора страхования


жизни / В. К. Волчинский, Т. М. Мишина // Dezvoltarea constituţională a Republicii
Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 375-385. – Bibliogr. : 10 tit.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

762. Мишина, Татьяна. Порядок заключения договора личного


добровольного страхования / Татьяна Мишина // Dezvoltarea constituţională a
Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 97-102. – Bibliogr. : 7 tit.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
763. Granaci, L. Arii de formare a competenţelor didactice / L. Granaci //
Вестник Славянского Университета : Вып. 11. – Ch., 2004. – P. 169-172.

764. Oriol, Irina. Piaţa serviciilor educaţionale şi premisele


învăţământului privat în condiţiile economiei de piaţă / Irina Oriol // Probleme
actuale ale teoriei şi practicii administraţiei publice prin prisma cercetărilor
colaboratorilor Academiei. – Ch., 2004. – P. 182-191.

371 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


765. Basoc, N. Aptitudinile pedagogice - elemente definitorii în formarea
atitudinii studenţilor faţă de disciplina predată / N. Basoc // Вестник Славянского
Университета : Вып. 11. – Ch., 2004. – P. 178-181. – Bibliogr. : 5 tit.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


(Vezi Nr 810)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


766. Cuşnir, T. Promovarea practicii în instituţiile universitare în stil
European / T. Cuşmir // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa
actuală. – Ch., 2004. – P. 113-116.

767. Rusnac, Gheorghe. Studentul de mâine va putea învăţa


concomitent în câteva centre universitare : [dialog cu G. Rusnac, rectorul Univ. de
Stat din Moldova] / interlocutor Ion Stici // Moldova şi Lumea. – 2005. – Nr 2. – P. 6-
8.
(Vezi de asemenea Nr 527)

161
Martie 2005 ≡ March 2005

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
768. Marinescu, Constantin Gh. Consideraţiuni privind relaţia dintre
ecologie şi politologie / Constantin Gh. Marinescu, Vlad Calin Corini // Dezvoltarea
constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 1311-1328.

769. Marinescu, Constantin Gh. Imperative ecologice contemporane /


Constantin Gh. Marinescu, Zaira Murgu // Dezvoltarea constituţională a Republicii
Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 1277-1285. – Bibliogr. : 28 tit.
(Vezi de asemenea Nr 770)

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


550 Ştiinţe auxiliare ale geologiei
550.3 Geofizică
770. Fetescu, Andrei. Ştiinţa de a supravieţui în interpretarea
academicianului Anatol Drumea : [seismolog] / Andrei Fetescu // Moldova şi Lumea.
– 2005. – Nr 2. – P. 9-11.
(Vezi de asemenea Nr 591)

553 Geologie economică. Zăcăminte minerale


771. "Azpetrol" va construi o rafinărie de petrol la sudul Moldovei /
reporterul rev. // Energia. – 2005. – Nr 1. – P. 17-18. – Idem şi în lb. rusă.

772. Gavruk, Olga. Belarus pe piaţa de produse petroliere din Moldova /


Olga Gavruk // Energia. – 2005. – Nr 1. – P. 19-20. – Idem şi în lb. rusă.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
(Vezi Nr 848, 850)

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


773. Dhiya Abdo Nagi Mokbel Al-Sanawi. Informarea populaţiei din
oraşul Taiz despre prezenţa factorilor de risc şi a infarctului miocardic suportat.
Riscul de apariţie a cardiopatiei ischemice în următorii 10 ani / Dhiya Abdo Nagi
Mokbel Al-Sanawi // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2005. – Nr 1. – P. 18-21 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 758)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


774. Neurotransmiţători şi farmacoterapie / C. Ţurcan, Lucia Carp, D.
Merla, ... // Rev. de sănătate mintală. – 2004. – Nr 2. – P. 42-45. – Bibliogr. : 12 tit.

615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.


Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
775. Barba, Doina. Polioxidonul în terapia urticariei cornice recidivante
alergice asociată cu hepatită cronică virală C: eficienţă clinică şi paraclinică / Doina
Barba // Arta Medica. – 2005. – Nr 1. – P. 53-55 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 12 tit.

776. Conţu, Oleg. Fragmin (Dalteparina sodică) şi tratamentul


anticoagulant în practica medicală / Oleg Conţu // Arta Medica. – 2005. – Nr 1. – P.
11-12 : tab. – Bibliogr. : 7 tit.

777. Eficacitatea clinică a Lansoprazolului în dispepsiile funcţionale / V.


A. Dumbravă, R. Tănase, S. Ţurcan, … // Arta Medica. – 2005. – Nr 1. – P. 33-34:
tab. – Bibliogr. : 5 tit.

778. Revenco, Valeriu. Rezultatele tratamentului cu Nebivolol al


pacienţilor hipertensivi şi obezi / Valeriu Revenco, Liviu Grib, Viorica Ochişor //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2005. – Nr 1. – P. 28-
30: fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

779. Şciuca, S. Medicaţia mucolitică cu Halixol în tratamentul afecţiunilor


inflamatorii bronhopulmonare la copil / S. Şciuca // Arta Medica. – 2005. – Nr 1. – P.
13-14.

163
Martie 2005 ≡ March 2005

780. Трапезников, М. С. Клинические наблюдения о влияние Рис-


полепта на детей страдающих детским аутизмом, шизофренией / М. С. Тра-
пезников, С. Г. Флоря // Rev. de sănătate mintală. – 2004. – Nr 2. – P. 115-117.

615.9 Toxicologie. Studii generale asupra otrăvurilor (intoxicaţiilor)


781. Leonte, Afanasie. Aspecte medico-sociale ale botulismului /
Afanasie Leonte // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2005.
– Nr 1. – P. 16-17: fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

616 Patologie. Medicină clinică


782. Badan, Andrei. Nutriţia bolnavelor de cancer mamar, supuse
tratamentului antineoplazic şi actului chirurgical anestezic / Andrei Badan //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2005. – Nr 1. – P. 35-39
: tab. – Rez. în lb. engl.

783. Balica, Ion. Răspunsul inflamator systemic în pancreatitele acute


severe / Ion Balica // Arta Medica. – 2005. – Nr 1. – P.15-19 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 37 tit.

784. Barba, Doina. Starea funcţională a ficatului în urticaria cronică


recidivantă alergică asociată cu hepatită cronică / Doina Barba // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2005. – Nr 1. – P. 22-27 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 12 tit.

785. Boian, V. Caracteristica modificărilor biocenozei colonice în


maladia hirschisprung la nou-născuţi / V. Boian, Iu Roscin, G. Boian // Buletin de
perinatologie. – 2004. – Nr 4. – P. 59-61. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.

786. Bolea, Zinaida. Diferenţe gender în vulnerabilitatea psiho-socială


pentru depresie în adolescenţă / Zinaida Bolea // Rev. de sănătate mintală. – 2004.
– Nr 2. – P. 76-81. : tab. – Bibliogr. : 16 tit.

787. Bolea, Zinaida. Influenţa stilului de coping asupra diferenţilor


gender în depresie în adolescenţă / Zinaida Bolea // Rev. de sănătate mintală. –
2004. – Nr 2. – P. 22-27 . : tab .– Bibliogr. : 13 tit.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

788. Chihai, Jana. Natura opunerii în psihoterapie / Jana Chihai // Rev.


de sănătate mintală. – 2004. – Nr 2. – P. 118-120. – Bibliogr. : 7 tit.

789. Covalciuc, Gr. Artrita reactivă la copii / Gr. Covalciuc // Buletin de


perinatologie. – 2004. – Nr 4. – P. 65-66. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.

790. Criptorhidismul la copii. Diagnosticul şi tactica de tratament / A.


Curajos, B. Curajos, V. Drezo, ... // Buletin de perinatologie. – 2004. – Nr 4. – P. 57-
59. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.

791. Cucu, M. Primele rezultate a activităţii IMSP spitalul clinic de


psihiatrie în noile condiţii (AOAM) / M. Cucu, N. Cebotari // Rev. de sănătate
mintală. – 2004. – Nr 2. – P. 63-65.

792. Filat, Nadejda. O caracteristică patopsihologică a nevrozelor la


copii / Nadejda Filat // Rev. de sănătate mintală. – 2004. – Nr 2. – P. 72-75.

793. Hotineanu, Adrian. Megacoledoc secundar: probleme de


diagnostic şi de tratament / Adrian Hotineanu // Arta Medica. – 2005. – Nr 1. – P.
43-49: fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 46 tit.

794. Hotineanu, M. Tratamentul agitaţiei psihomotorii cu Rispolept


soluţie / M. Hotineanu, I. Nastas // Rev. de sănătate mintală. – 2004. – Nr 2. – P.
28-31. : tab.

795. Hotineanu, M. Zoloftul în tratamentul tulburărilor depresive / M.


Hotineanu, I. Nastas, N. Ostrovschi // Rev. de sănătate mintală. – 2004. – Nr. 2. –
P. 35-38 : fig. – Bibliogr. : 11 tit.

796. Mardari, Elena. Evaluarea medico-legală a unui eşantion cu


tulburări de personalitate de tip impulsiv-exploziv / Elena Mardari // Rev. de
sănătate mintală. – 2004. – Nr 2. – P. 57-59 : tab. – Bibliogr. : 10 tit.

797. Nastas, I. Aspecte evoluţie şi de pronostic ale sindromului


dismorfofobic / I. Nastas, V. Bîlici, S. Ocatova // Rev. de sănătate mintală. – 2004. –
Nr 2. – P. 39-41. – Bibliogr. : 8 tit.

165
Martie 2005 ≡ March 2005

798. Negruţă, Veronica. Particularităţile clinice ale delincvenţilor cu


tulburări de personalitate / Veronica Negruţa // Rev. de sănătate mintală. – 2004. –
Nr 2. – P. 60-62. – Bibliogr. : 11 tit.

799. Oprea, N. Psihoigiena şi psihoprofilaxia bolilor mintale / N. Oprea,


M. Hotineanu, V. Oprea // Rev. de sănătate mintală. – 2004. – Nr 2. – P. 5-11. –
Bibliogr. : 6 tit.

800. Palii, Lucian. Neoplazia epitelială colo-rectală – aspecte


contemporane de etiopatogenie / Lucian Palii // Arta Medica. – 2005. – Nr 1. – P.
50-52. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 26 tit.

801. Postolachi, Roman. Particularităţile compresiunilor cerebrale la


pacienţii cu katatraumatisme cranio-cerebrale asociate / Roman Postolachi //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2005. – Nr 1. – P. 31-
34: tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

802. Railean, Gh. Rolul factorilor de risc în debutul clinic a epilepsiei la


copii / Gh. Railean // Buletin de perinatologie. – 2004. – Nr 4. – P. 45-47 : fig. –
Rez. în lb. engl., rusă.

803. Rotaru, A. Caracteristica clinico-epidemiologică a epilepsiei la copii


de vârstă mică din Republica Moldova / A. Rotaru, Irina Soroceanu // Buletin de
perinatologie. – 2004. – Nr 4. – P. 48-50. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.

804. Sindromul convulsiv în sevrajul alcoolic / I. Coşciug, Anastasia


Dimitraş, Irina Caraman, Iulia Şapovalova // Rev. de sănătate mintală. – 2004. – Nr
2. – P. 52-56. – Bibliogr. : 15 tit.

805. Unele aspecte ale bolii diareice la copii / Valentina Melnic, Eleonora
Antohi, Natalia Cropelniţchi, Tatiana Macaleţ // Buletin de perinatologie. – 2004. –
Nr 4. – P. 50-52. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 13 tit.

806. Unele aspecte ale schizofreniei paranoide / A. G. Nacu, E.


Chistruga, A. A. Nacu, ... // Rev. de sănătate mintală. – 2004. – Nr 2. – P. 32-34. –
Bibliogr. : 9 tit.

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

807. Valoarea senzitivă a investigaţiilor imagistice în diagnosticul şi


prognozarea evoluţiei clinice a maladiei hidatice pulmonare la copil / Eva Gudumac,
V. Babuci, I. Dionidis, ... // Buletin de perinatologie. – 2004. – Nr 4. – P. 52-56. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.

808. Кожукарь, В. А. Клинико-ЭЭГ корреляции терапевтических ре-


миссий при эпилепсии / В. А. Кожукарь, З. И. Манвелов // Rev. de sănătate
mintală. – 2004. – Nr 2. – P. 46-48.

809. Применение вальпроата натрия (Орфирил-Лонг) для лечения


алкогольного абстинентного синдрома / Ю. В. Шаповалова, С. С. Кузнецов, И.
В. Кощуг, М. П. Опря // Rev. de sănătate mintală. – 2004. – Nr 2. – P. 49-51. –
Bibliogr. : 10 tit.

810. Туревская, Р. Уровневый анализ нарушений процесса смысло-


вой переработки информации у больных шизофренией / Р. Туревская, Е. Жи-
гэу // Вестник Славянского Университета : Вып. 11. – Ch., 2004. – P. 159-168 :
tab. – Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 828)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


811. Antohi, Andrei. Stimularea regenerării transplantului autofascial în
miringoplastie: (studiu clinico-experimental) / Andrei Antohi // Arta Medica. – 2005.
– Nr 1. – P. 56-59 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.

812. Friptu, V. Operaţia cezariană în obstetrica contemporană / V.


Friptu, Natalia Corolcova // Buletin de perinatologie. – 2004. – Nr 4. – P. 3-7. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 31 tit.

813. Gladun, Nicolae. Avantaje şi dezavantaje în plastia esofagului cu


jejun / Nicolae Gladun // Arta Medica. – 2005. – Nr 1. – P. 6-10 : fig., tab. – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr. : 14 tit.

814. Guţan, Virgiliu. Evaluarea comparativă a gradului de sedare şi


analgezie în deferite tehnici de anestezie în chirurgia ORL / Virgiliu Guţan // Arta
Medica. – 2005. – Nr 1. – P. 20-24 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.

167
Martie 2005 ≡ March 2005

815. Hemostaza prin celioscopie în hemoragia majoră cauzată de


sarcina ectopică (caz clinic) / Boris Pârgari, Valentin Friptu, Iurie Dondiuc, ... // Arta
Medica. – 2005. – Nr 1. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 12 tit.

816. Railean, Silvia. Conceptul modem al formulei de abord chirurgical


şi eficienţa lor pentru diferite traumatisme oro-maxilo-faciale la copii / Silvia Railean
// Buletin de perinatologie. – 2004. – Nr 4. – P. 62-64. – Rez. în lb. rusă, engl. –
Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 782)

618 Ginecologie. Obstetrică


817. Camîş, Elena. Particularităţile imunologice ale lichidului peritoneal
la femeile cu infertilitate tubo-peritoneală / Elena Camîş, Natalia Sorici // Buletin de
perinatologie. – 2004. – Nr 4. – P. 28-32. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 15 tit.

818. Carauş, Iu. Terapia vulvovaginitelor la gravide / Iu. Carauş //


Buletin de perinatologie. – 2004 .- Nr 4. – P. 22-25. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 16 tit.

819. David, V. Criterii de diagnostic al patologiei infecţioase realizate


intrauterin şi celei postnatale de tip nosocomial / V. David // Buletin de
perinatologie. – 2004. – Nr 4. – P. 25-28. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 15 tit.

820. Determinarea factorilor de risc în morbiditatea neonatală precoce /


P. Stratulat, Ala Curteanu, Tatiana Carauş, ... // Buletin de perinatologie. – 2004. –
Nr 4. – P. 38-42. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 6 tit.

821. Managementul pielonefritelor la gravide / Zinaida Sârbu, Olga


Corneţchi, Larisa Catrinici, Alexandra Mîrzac // Buletin de perinatologie. – 2004. –
Nr 4. – P. 16-18. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 6 tit.

822. Muntean, Dorina. Aspecte imunologice ale detoxicării


electrochimice locale şi imunomodulării la lăuzele cu risc sporit de endometrită
puerperală / Dorina Muntean // Buletin de perinatologie. – 2004. – Nr 4. – P. 36-38.
– Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 16 tit.

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

823. Profire, Liliana. Particularităţile manifestărilor clinice imediate ale


sindromul de menopauză / Liliana Profire // Buletin de perinatologie. – 2004. – Nr 4.
– P. 20-22. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 15 tit.

824. Rezultatele comparative ale studiilor de evaluare a calităţii


tehnologiilor implementate în maternităţile Republicii în anii 2003 şi 2004 / P.
Stratulat, Viorica Berdaga, Ala Curteanu, Tatiana Carauş // Buletin de perinatologie.
– Nr 4. – P. 7-16. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 11 tit.

825. Rusu, V. Cu privire la factorii de risc în naşterile premature.


Investigaţie morfopatologică / V. Rusu // Buletin de perinatologie. – 2004. – Nr 4. –
P. 18-20. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.

826. Sorici, Natalia. Factorii de risc în apariţia reobturării trompelor


uterine la femeile cu sterilitate tubo-peritoneală / Natalia Sorici, V. Moşin // Buletin
de perinatologie. – 2004. – Nr 4. – P. 32-35. – Rez. în lb. rusă., engl. – Bibliogr. : 10
tit.

827. Stratulat, P. Influenţa dereglării hemodinamicii intrauterine asupra


fluxului sanguin cerebral şi renal la nou-născuţii mamelor cu gestoză în perioada
neonatală precoce / P. Stratulat, Stela Comarnitschi // Buletin de perinatologie. –
2004. – Nr 4. – P. 42-45. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 812)

619 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară


828. Москалик, Роман. О прионах и спонгиозных (губкообразных)
энцефалопатиях животных и человека / Роман Москалик // Agricultura
Moldovei. – 2005. – Nr 3. – P. 27-29. – Bibliogr. : 17 tit.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
829. Pasat, Anatol. Pururea nu mai vedem libertatea? : [liberalizarea
eşalonată a pieţei electroenergetice din Rep. Moldova] / Anatol Pasat // Profit. –
2005. – Nr 1/2. – P. 60-61.

169
Martie 2005 ≡ March 2005

830. Preaşcă, Ion. O nouă etapă în activitatea Grupului Union Fenosa în


Moldova / Ion Preaşcă // Energia. – 2005. – Nr 1. – P. 11. – Idem şi în lb. rusă.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
831. Bajura, Tudor. Agricultura autohtonă în comparaţie cu cea
mondială / Tudor Bajura // Dezvoltarea agriculturii la etapa postprivatizaţională. –
Ch., 2004. – P. 22-26 : scheme, tab.

832. Mocreac, Mihai. Tehnologii avansate ale agriculturii moderne //


Mihai Mocreac, Alexandru Istrati // Dezvoltarea agriculturii la etapa
postprivatizaţională. – Ch., 2004. – P. 103-106.
(Vezi de asemenea Nr 543)

631.3 Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole


833. Marian, Grigore. Asigurarea nivelului de fiabilitate al pieselor de
maşini recondiţionate cu compozite polimerice / Grigore Marian // Agricultura
Moldovei. – 2005. – Nr 3. – P. 18-21. : fig., tab. – Bibliogr. : 9 tit.

834. Продан, Михаил. Для весенне-полевых работ нужны гусенич-


ные тракторы / Михаил Продан // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 3. – P. 22. –
Bibliogr. : 7 tit.

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


835. Кухарук, Екатерина. Завершен проект по восстановлению
почв: [на примере с. Копанка р-на Кэушень] / Екатерина Кухарук // Agricultura
Moldovei. – 2005. – Nr 3. – P. 8-9.

631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole


(Vezi Nr 566)

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

631.8 Îngrăşăminte Chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente


pentru plante
836. Боубэтрын, И. Н. Значение комплексных фосфорсодержащих
удобрений для Молдовы / И. Н. Боубэтрын // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr
3. – P. 6-8. : tab.

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
837. Calchei, Elena. Păduchele verde-insecta-vector a viruşilor la tutun /
Elena Calchei, Anton Grosu // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 3. – P. 23-25 : tab.
– Bibliogr. : 5 tit.

633/635 Horticultură
634 Horticultură în general
838. Balan, Igor. Clasificarea consumurilor de producţie în pomicultură /
Igor Balan, Alexandru Frecăuţeanu // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 3. – P. 4-6
: tab.

839. Balan, Igor. Cu privire la repartizarea consumurilor comune


aferente culturilor intercalate şi perfecţionarea metodei pronosticării curente a
îngrăşămintelor în pomicultură / Igor Balan // Economica. – 2005. – Nr 1. – P. 79-
81.

840. Balan, Valeriu. Stabilirea fertilizării diferenţiate la speciile pomicole


/ Valeriu Balan // Dezvoltarea agriculturii la etapa postprivatizaţională . – Ch., 2004.
– P. 10-19. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit. : tab.

841. Barbaroş, M. Posibilitatea culturii coacăzului negru cu recoltarea


mecanizată a fructelor / M. Barbaroş, V. Balan // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr
3. – P. 14-16 : tab.

842. Jamba, A. Productivitatea pomilor, calitatea şi schimbarea calităţii


merelor de soiul Florina în timpul păstrării comerciale / A. Jamba // Dezvoltarea
agriculturii la etapa postprivatizaţională. – Ch., 2004. – P. 51-54 : tab.

171
Martie 2005 ≡ March 2005

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
843. Catană, Iurie. Cultivarea cepei prin răsad / Iurie Catană //
Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 3. – P. 12-13.

844. Gumaniuc, Alexei. Energetica legumiculturii / Alexei Gumaniuc //


Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 3. – P. 10-11 : tab. – Bibliogr. : 6 tit.

845. Отрасль свекловодства в Молдове можно возродить / Б. П.


Боинчан, В. Ф. Кривчатский, М. И. Ботезату, … // Agricultura Moldovei. – 2005. –
Nr 3. – P. 1-4 : tab.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor a peştelui. Înmulţirea


animalelor domestice
636.5/.6 Păsări
846. Bucataru, Nicolae. Eficienţa economică în exploatarea unor crosuri
de găini / Nicolae Bucataru, Gh. Bîrladea // Dezvoltarea agriculturii la etapa
postprivatizaţională. – Ch., 2004. – P. 30-33 : tab.

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general
847. Lozovanu, Carolina. Rolul şi locul organizaţiilor non-afaceri în
activitatea industriei de prelucrare a laptelui a Republicii Moldova / Carolina
Lozavanu // Economica. – 2005. – Nr 1. – P. 69-71.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


65.0 Teoria şi practica organizării. Management
848. Eţco, Constantin. Managementul din instituţiile medicale şi căile de
eficientizare a lui / Constantin Eţco, Nina Globa // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2005. – Nr 1. – P. 4-9. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9
tit.

172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

849. Mancaş, Maria. O etapă de formare a viitorului manager în


comunicarea administrativă / Maria Mancaş // Economica. – 2005. – Nr 1. – P. 48-
51.

850. Reabova, Elizaveta. Health efficiency management and cost-


effectiveness analysis: some approaches to measuring / Elizaveta Reabova,
Constantin Eţco // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2005.
– Nr 1. – P. 10-11 : fig.

657 Contabilitate
851. Grigoroi, Lilia. Contabilitatea subvenţiilor de stat / Lilia Grigoroi,
Svetlana Mihaila // Economica. – 2005. – Nr 1. – P. 72-75.

852. Nederiţa, Alexandru. Modificările raportului financiar pe anul 2004


/ Alexandru Nederiţa, Iurie Mocanu // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 2. – P. 49-
55 : tab.

853. Захарченко, Ирина. Практические аспекты применения Ката-


лога основных средств и нематериальных активов в целях налогообложения /
Ирина Захарченко // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 2. – P. 9-16 : tab.

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


854. Chicu, Cristina. Manifestarea managementului financiar în
condiţiile de criză : [în activitatea întreprinderilor] / Cristina Chicu // Dezvoltarea
agriculturii la etapa postprivatizaţională . – Ch., 2004. – P. 89-93.

855. Парфентьева, А. Бюджетирование – важное направление по-


вышения эффективности плановой и управленческой деятельности предпри-
ятия / А. Парфентьева // Вестник Славянского Университета : Вып. 11. – Ch.,
2004. – P. 75-82 : scheme.– Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 524, 771, 849)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.5 Alcool alimentar. Băuturi spirtoase
173
Martie 2005 ≡ March 2005

856. Vladâcec, Ana. Componenţa consumurilor la producerea spirtului


şi căile de reducere a acestora / Ana Vladâcec // Economica. – 2005. – Nr 1. – P.
75-79 : fig. – Bibliogr. : 5 tit.

664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor


857. Современные аспекты переработки огурцов / Л. Линда, Г. Те-
рентьева, С. Стасюк, … // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 3. – P. 25-26.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
858. Lewis, Clive Staple. Leul, vrăjitoarea şi garderoba: (fragm.) / Clive
Staple Lewis // "a" MIC. – 2005. – Nr 3. – Supl.

821.111(73) Literatură americană, în limba engleză


859. Sandburg, Carl. Rondelul lunii: [versuri] / Carl Sandburg // Noi. –
2005. – Nr 3. – P. 8.

821.112.2(436) Literatură austriacă


860. Rilke, Rainer Maria. Cântec de dragoste: [versuri] / Rainer Maria
Rilke // Noi. – 2005. – Nr 3. – P. 8.

821.131.1 Literatură italiană


861. Accroca, Elio Filippo. "Eu am surprins sau poate-am presimţit..." :
[versuri] / Elio Filippo Accroca // Noi. – 2005. – Nr 3. – P. 8.

862. Aguilano, Serafino. Sonet despre natura iubirii: [versuri] / Serafino


Aguilano // Noi. – 2005 . – Nr 3. – P. 9

821.133.1 Literatură franceză


863. Eluard, Paul. În doi: [versuri] / Paul Eluard // Noi. – 2005. – Nr 3. –
P. 8
174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.134.2 Literatură spaniolă


864. Hernandes, Miguel. "Fără de tine ochii mi-s găvane..." : [versuri] /
Miguel Hernandes // Noi. – 2005. – Nr 3. – P. 9

821.134.2(7/8) Literatură hispano-americană


821.134.2(82) Literatură argentiniană
865. Storni, Alfonsina. Eu sînt acea floare : [versuri] / Alfonsina Storni //
Noi. – 2005. – Nr 3. – P. 8.

821.134.2(861) Literatură columbiană


866. Greyph, Leon de. "E-o umbră dragostea, şi piere..." : [versuri] /
Leon de Greyph // Noi. – 2005. – Nr 3. – P. 9.

821.135.1 Literatură română


867. Labiş, Nicolae. Primele iubiri: [versuri] / Nicolae Labiş // Noi. –
2005. – Nr 3. – P. 8.

868. Manolescu, Nicolae. Cititul şi scrisul: [proză] / Nicolae Manolescu


// Noi. – 2005. – Nr 3. – P. 13-16. – Contin. Începutul : Nr 1, 2004.

869. Pann, Anton. Nu e greu a înţelege Scriptura şi Sfânta Lege: [frag.


din povestire] / Anton Pann; repovestire cu prescurtări de Ştefan Tudor // Alunelul. –
2005. – Nr 3. – P. 6.

870. Preda, Marin. Niculaie Moromete: (fragm.) / Marin Preda // "a"


MIC". – 2005. – Nr 3. – Supl.

871. Sylva, Carmen. Mama mea: [versuri] / Carmen Sylva // "a" MIC". –
2005. – Nr 3. – Supl.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


872. Ciocanu, Aurel. Pui de munte; Ceartă; Sămânţa; Albina;
Grădinăria pisicii; Dor de rude: [versuri] / Aurel Ciocanu // "a" MIC". – 2005. – Nr 3.
– Supl.
175
Martie 2005 ≡ March 2005

873. Creţeanu, George. De ziua ta, mamică: [versuri] / George


Creţeanu // Alunelul. – 2005. – Nr 3. – P. 2.

874. Damian, Liviu. Pădurea; Mama; Oamenii noştri; A creşte pîine:


[proză] / Liviu Damian; des. de Alexei Colâbneac // Alunelul. – 2005. – Nr 3. – P.
17-18.

875. Loteanu, Emil. Mamei; Îţi revăd: [versuri] / Emil Loteanu // "a" MIC".
– 2005. – Nr 3. – Supl.

876. Matcovschi, Dumitru. Mama : [versuri] / Dumitru Matcovschi // "a"


MIC". – 2005. – Nr 3. – Supl.

877. Romanciuc, Vasile. Portret pentru mama: [versuri] / Vasile


Romanciuc // "a" MIC". – 2005. – Nr 3. – Supl.

878. Scobioală, Aurel. "Scriitorii când erau copii": [povestiri] / Aurel


Scobioală; des. de Rodica Plămădeală // Alunelul. – 2005. – Nr 3. – P. 1-2. –
Cuprins: De poet nu are voie să se atingă nimeni; Iepuraşul.

879. Vieru, Grigore. De-ai fi...: [versuri] / Grigore Vieru // "a" MIC". –
2005. – Nr 3. – Supl.

821.16 Literatură în limbi slave


821.161.1 Literatură rusă
880. Puşkin, A. S. Scrisoare arsă: [versuri] / A. S. Puşkin // Noi. – 2005.
– Nr 3. – P. 9.

176
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
881. Garusova, Olga. Drag mi-e conacul din vârf de deal... ": [istoria
moşiilor de dvoreni din Basarabia în primele decenii ale sec. XIX] / Olga Garusova
// Profit. – 2005. – Nr 1/2. – P. 74-75. – Idem şi în lb. rusă.

882. Grama, Dumitru C. Pagini din istoria evoluţiei autonomiei naţional-


culturale în Moldova / Dumitru C. Grama // Dezvoltarea constituţională a Republicii
Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 159-162.

883. Guceac, Ion. Influenţa elementului popular asupra organizării de


Stat a Basarabiei după anexarea la Imperiul Rus / Ion Guceac // Dezvoltarea
constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 927-931.

884. Slutu-Grama, Claudia. Din istoria dezvoltării izvoarelor dreptului


constituţional în Ţara Moldovei: (sec. XVIII – începutul sec. XIX) / Claudia Slutu-
Grama, Dumitru C. Grama // Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la
etapa actuală. – Ch., 2004. – P. 404-410. – Bibliogr. în notele de subsol.

885. Ţurcan, Liliana. Organele securităţii de Stat ale RSSM în anii


1940-1941 / Liliana Ţurcan // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 2. – P. 49-53. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. în note p. 52-53 (21 tit.)
(Vezi de asemenea Nr 526)

94(498) Istoria României


(Vezi Nr 526)

177
Martie 2005 ≡ March 2005

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ" NR 3-2005

Bîlici, V. 797
A
Bîrladea, Gh. 846
Abotelkrim, Thiabat Adnan 563 Bîzgu, Igor 572
Accroca, Elio Filippo 861 Bîzgu, Ion 543
Agachi, Ştefan 617 Boian, G. 785
Aguiliano, Serafino 862 Boian, V. 785
Amihalachioaie, Gheorghe 613 Boişteanu, Eduard 726
Andrieş, S. 542 Bolea, Zinaida 786-87
Angelescu, Constantin C. 588 Borodin, Vasile 545
Antohi, Andrei 811 Brânză, Sergiu 687-88
Antohi, Eleonora 805 Bucataru, Nicolae 846
Arhiliuc, Victoria 952 Burian, Alexandru 538, 586, 593
Arseni, Alexandru 619 Burian, Tatiana 585
Buzu, Eugenia 541
B
C
Babii, L. 578
Babuci, V. 807 Calchei, Elena 837
Badan, Andrei 782 Camîş, Elena 817
Badan, Nicolae 581 Capaţina, Grigori 571
Bajura, Tudor 584, 831 Cara, Aliona 622
Balaban, Sergiu 549 Caraman, Irina 804
Balan, Igor 838-39 Carauş, Iu. 818
Balan, Oleg 599, 603 Carauş, Tatiana 820, 824
Balan, V. 841 Cârnaţ, Teodor 623
Balan, Valeriu 840 Carp, Lucia 774
Balica, Ion 783 Catană, Iurie 843
Balmuş, V. 651 Catrinici, Larisa 821
Bantuş, Anatolie 620-21, 652, 741-42 Călcâi, Gheorghe 653
Bantuş, Larisa 552, 743 Călin, Ana 689
Barba, Doina 775, 784 Ceban, F. 542
Barbaroş, M. 841 Cebotari, N. 791
Basoc, N. 765 Cebotaru, Eugenia 746
Bâcu, Adelina 620 Cecan, Victor 654
Bânzaru, Valeriu 535 Cenuşă, Anatol 594
Bârcă, Alic 544 Cerniţanu, Mariana 527
Belecciu, Ştefan 745 Chelaru, Oleg 704
Berdaga, Viorica 824 Chicu, Cristina 854
Berliba Viorel 686 Chihai, Jana 788
178
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Chirtoacă, Leonid 596 Curteanu,Ala 820, 824


Chirtoacă, Natalia 595-97 Cuşmir, L. 716
Chistruga, Boris 576-77 Cuşmir, Ludmila 628-29
Chistruga, E. 806 Cuşmir, Vitalie 659
Ciobanu-Ţurcanu, Viorica 690 Cuşnir, T. 766
Ciobu, E. 655 Cuşnir, Valeriu 694
Ciocan, Iurie 624
D
Ciocanu, Aurel 872
Ciochină, Ion 625 Damaşcan, Ghenadie 758
Ciolac, Ala 626 Damian, Liviu 874
Ciorobea, Aurel 691 David, V. 819
Ciungu, Cristina 572 Deliu, Natalia 543
Cobăneanu, Diana 747 Devderea, Silvia 552
Cobăneanu, Sergiu 747 Dhiya Abdo Nagi Mokbel Al-Sanawi 773
Cogâlniceanu, Natalia 749 Diaconescu, Şerban 579
Cojocaru, Radion 686 Dimitraş, Anastasia 804
Cojocaru, Svetlana 748 Dionidis, I. 804
Cojocaru, Violeta 598 Dondiuc,Iurie 815
Colâbneac, Alexei 874 Dongoroz, Vintilă 689
Comarnitschi, Stela 827 Drezo, V. 790
Conţu, Oleg 776 Drumea, Anatol 770
Corcenco, Aliona 627 Dumbravă, V. A. 777
Corini, Vlad Călin 768 Dumbrăveanu, Alexandru 601
Corj, Mihai 550, 656-57 Dumitra, Cornelia 599
Corneţchi, Olga 821 Dumitraşcu, Olga 553
Corolcova, Natalia 812
Costachi, Gh. 651 E
Costachi, Gheorghe 658, 692 Eluard, Paul 863
Coşciug, I. 804 Eţco, Constantin 848, 850
Covalciuc, Gr. 789
Creţeanu, George 873 F
Criclivaia, Diana 582 Fetescu, Andrei 770
Croitoru, Cătălina 540 Filat, Nadejda 792
Cropelniţchi, Natalia 805 Filip, Angela 554, 558
Cuciurcă, Angela 693 Fornea, Tamara 602
Cucoş, Diana 593, 600 Frecăuţeanu, Alexandru 838
Cucu, M. 791 Friptu, V. 812
Cuhal, Radu 551 Friptu, Valentin 815
Curajos, A. 790 Frunză, Iurie 667, 711, 714
Curajos, B. 790 Frunze, Rodica 528
Curmei, Natalia 551 Furdui, Sergiu 630
179
Martie 2005 ≡ March 2005

Furtună, Grigore 555 Jitnic, Victoria 523


Juc, Victor 632
G
K
Gârla, Lilia 695-96
Garusova, Olga 881 Kosteţkii, V. N. 714
Gavruk, Olga 772
L
Gheorghiţă, Tamara 750
Gladun, Nicolae 813 Labiş, Nicolae 867
Globa, Nina 848 Leonte, Afanasie 781
Gogîrnoiu, Gheorghe 583 Lescu, Mihai 536
Gogu, Dan George 603 Levinte, Ana 752
Golub, Sergiu 712 Lewis, Clive Staple 858
Goncearenco, Sergiu 604 Loteanu, Emil 875
Grama, Dumitru C. 882, 884 Lozovanu, Carolina 847
Granaci, L. 763 Luchian, Ivan 557
Grati, Veaceslav 751 Lucinschi, Petru 661
Grădinaru, Nicolae Grigore 532 Lupu, Nelea 727-29
Greyph, Leon de. 866
Grib, Liviu 778 M
Gribincea, Lilia 713 Macaleţ, Tatiana 805
Grigoroi, Lilia 851 Mancaş, Maria 849
Grosu, Anton 837 Manolescu, Nicolae 868
Guceac, Ion 631, 660, 883 Mardari, Elena 796
Gudumac, Eva 807 Marian, Grigore 833
Gumaniuc, Alexei 569, 844 Marian, Silvia 715
Guţan, Virjiliu 814 Marinescu, Constantin Gh. 768-69
Guţuleac, Victor 589 Mariţ, Alexandru 697-98
Guzun, Ion 711 Martâniuc, Cristina 605
Matcovschi, Dumitru 876
H
Mămăligă, Ilie 586
Hâncu, Rodica 583 Melnic, Valentina 805
Harosa, Liviu-Marius 722 Merla, D. 774
Hernandes, Miguel 864 Mihaila, Svetlana 851
Hotineanu, Adrian 793 Mihailuţă-Ciugureanu, Carolina 606
Hotineanu, M. 794-95 Mîrzac, Alexandra 821
Mîţa, Snejana 622
I
Mocanu, Iurie 852
Istati, Alexandru 832 Mocreac, Mihai 832
Moldovan-Bătrânac, Viorela 558
J
Morei, Ion 662
Jamba, A. 842 Moşin, V. 826
180
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Moţpon, Chiril 652 Pîslaru, Pavel 572, 581


Muntean, Dorina 822 Plămadeală, Rodica 878
Muntean, Iulian 633 Plopa, Viorel 700
Muntean, Valeriu 753-54 Poloz, Andrei 560
Munteanu, Parascovia 634, 734 Popa, Dumitru 608
Murgu, Zaira 769 Popovici, Tudor 637
Musteaţă, Radu 559 Postolachi, Roman 801
Mutu, Maria 699 Potânga A. 716
Potângă, Alexei 586, 638
N
Preaşcă, Ion 830
Nacu, A. A. 806 Preda, Marin 870
Nacu, A. G. 806 Prisăcaru, Veronica 573
Nacu, Lilia 529 Proca, Ludmila 735, 759
Nastas, I. 794-95, 797 Profire, Liliana 823
Nederiţa, Alexandru 852 Puşcaş, Victor 663
Negru, Cristina 736 Puşcă, Benone 590
Negruţă, Veronica 798 Puşkin, A. S. 880
O R
Ocatova, S. 797 Racu-Roşca, Aurelia 760
Ochişor, Viorica 778 Railean, Gh. 802
Olteanu, Constantin 619 Railean, Silvia 816
Omar, Ahmat 580 Reabova, Elizaveta 850
Onuţă, Svetlana 524 Revanco, Valeriu 778
Oprea, N. 799 Rilke, Rainer Maria 860
Oprea, V. 799 Romanciuc, Vasile 877
Oriol, Irina 764 Romandaş, Nicolai 731
Orlov, Maria 635 Roscin, Iu. 785
Osmochescu, Nicolae 607 Roşca, Alexandru S. 664
Ostrofeţ, Gheorghe 540 Roşcovan, Eugen 546
Ostrovschi, N. 795 Roşioru, Felicia 717
Rotaru, A. 803
P Rudi, Henrieta 540
Palii, Lucian 800 Rusnac, Gheorghe 767
Pann, Anton 869 Rusu, V. 825
Papuc, Gh. 636 Rusu, Victor 665
Pârgari, Boris 815
S
Pasat, Anatol 829
Păscăluţă, Felicia 730 Sadovei, Nicolae 732
Pintilei, Gaby 593 Sandburg, Carl 854
Pintilei, Nicoleta-Gaby 601 Sârbu, Zinaida 821
181
Martie 2005 ≡ March 2005

Sârcu, Diana 609 Tostogan, Victor 641


Sărbu, Ion 591 Tudor, Ştefan 869
Scobioală, Aurel 878
Ţ
Scripnic, Veaceslav 660
Sidorenco, Diana 561 Ţurcan, C. 774
Sirotenco, Irina 755 Ţurcan, Liliana 885
Slutu-Grama, Claudia 884 Ţurcan, S. 777
Smîc, Andrei 570 Ţurcan, Serghei 667
Smochina, Carolina 610
Snegur, Mircea 666 U
Sorici, Natalia 817, 826 Ursu, Veaceslav 702
Soroceanu, Irina 803
Sosna, Boris 625 V
Sovorov, Iulia 580 Valah, Ciprian 718
Spătaru, Tatiana 737 Vâzdoagă Tatiana 718
Stah, Nelea 594, 608, 611-12, 659 Văduva, Nicolae 703
Stati, Vitalie 639 Vătavu, Ana 539
Stici, Ion 767 Vidaicu, Mihaela 704
Storni, Alfonisina 865 Vieru, Grigore 879
Stratulat, Boris 533 Vinogradova, Natalia 547
Stratulat, P. 820, 824, 827 Vitiuc, Larisa 757
Sturzu, Ion 561 Vladâcec, Ana 856
Sylva,Carmen 871 Volniţchi, Igor 574
Ş Voronin, Vladimir 668
Vreme, Natalia 614
Şapovalova, Iulia 804
Şciuca, S. 779 Z
Şofineţ, Anton 584 Zbârciog, Valeriu 575
T А
Talpa, Viorica 538 Аблина, Людмила 562
Tarasov, Sergiu 756 Агаки, Штефан 1669
Tănase, Constantin 689 Алексеева, В. 719
Tănase, Mihai 613 Аллахвердиев, Мухариб 537
Tănase, R. 777 Андрущак, В. 670
Tifan, Maria 559 Аникин, Владимир 671
Tifofeenco, Tatiana 587 Арон, Ион 680
Tihon, Aliona 540
Timotin, Lidia 702 Б
Tiuricov, Constantin 580 Бабенко, Олег 672
Toma, Toader 632, 640
182
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Бажура, Федор 563 К


Баурчулу, А. П. 674
Кайряк, И. 566
Блажко, В. 534
Кайряк, Иван 646
Боинчан, Б. П. 845
Кантемир, Дмитрий 526
Бойко, Н. Ф. 684
Кауненко, И. 531
Боршевский, А. 616
Кауш-Цапу, Лилия 567
Ботезату, М. И. 845
Кисеев, Н. 678
Боубэтрын, И. Н. 836
Кисеев, Николай Михайлович 721
Брага, Лилия 723, 725
Кожукарь, В. А. 808
Буриан, Александр 615
Корж, М. И. 677
В Костаки, Георге 647б 675
Костаки, Т. И. 645
Визитей, Н. Н. 642
Кощуг, И. В. 809
Волчинский, В. К. 761
Кривчатский, В. Ф. 845
Г Кузнецов, С. С. 809
Кукош, Диана 615
Гречаный, Зинаида 564 Кухарук, Екатерина 4835
Гуцуляк, Виктор 673 Кушнир, В. М. 705
Д Л
Денчук, Евгения 643 Линда, Л. 857
Ж М
Жигэу, Е. 810 Манвелов, З. И. 808
Жубя, Т. 719 Мартынчик, Е. 706
З Мишин, Вадим 679
Мишина, Т. М. 761
Замфир, Наталья 738 Мишина, Татьяна 762
Замфир, Павел 738 Москалик, Роман 828
Захария, С. 616 Мыца, С. 648
Захария, С. К. 674 Мыца, Снежана 680
Захарченко, Ирина 565, 853
Злобин, Сергей 644, 675-76 О
И Одажиу, И. 548
Опря, М. П. 809
Иванов, В. М. 645, 677
Иванов, Владимир 676 П
Игнатьев, В. 709, 720 Парфентьева, А. 855
Продан, Михаил 834
Пушкаш, Виктор 681
183
Martie 2005 ≡ March 2005

Р Устовский, М. 568
Ротару, О. 707 Ф
Руденко, Е. 525
Флоря, В. 708
Рышковой В. 649
Флоря, С. Г. 780
С Фрунзе, Родика 530
Фрунзе, Ю. И. 684
Силицкая, Наталья 682
Скрипник, В. 650 Х
Слипенский, Б. В. 733
Харитонов, Е. О. 685
Солопова, Иржина Витальевна 683
Харитонова, Е. И. 685
Сосна, Б. И. 733
Стасюк, С. 857 Ч
Сучевяну, Наталия 724
Чумак, Л. 526
Т
Ш
Тереньева, Г. 857
Трапезников, М. С. 780 Шаповалова, Ю. В. 3809
Туревская, Р. 810 Я
Тэбэкару, Думитру 725
Яровая-Чебан, Светлана 567
У
Урсу, Виктор 739

184
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 3-2005

1. "a "MIC". – 2005. – Nr 3


2. Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 3
3. Alunelul. – 2005. – Nr 3
4. Arta Medica. – 2005. – Nr 1
5. Avocatul poporului. – 2004. – Nr 12
6. Buletin de perinatologie. – 2004. – Nr 4
7. Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 2
8. Dezvoltarea agriculturii la etapa post-privatizaţională. – Ch., 2004. – [05-51]
9. Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. – Ch., 2004. –
[04-1998]
10. Economica. – 2005. – Nr 1
11. Energia. – 2005. – Nr 1 (lb. rom., rusă)
12. Justiţia Constituţională în Republica Moldova. – 2005. – Nr 1
13. Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 2, 3
14. Moldova şi Lumea. – 2005. – Nr 2
15. Noi. – 2005. – Nr 3
16. probleme actuale ale teoriei şi practicii administraţiei publice prin prisma
cercetărilor colaboratorilor Academiei. – Ch., 2004. – [04-1476]
17. Profit. – 2005. – Nr 1/2 (lb. rom., rusă)
18. Revista de Drept Privat. – 2003. – Nr 4
19. Revista de sănătate mintală. – 2004. – Nr 2
20. Revista Naţională de Drept. – 2005. – Nr 2, 3
21. Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2005. – Nr 1
22. Вестник Славянского Университета : Вып. 11. – Ch., 2004
23. Закон и жизнь. – 2005. – Nr 1

185
Martie 2005 ≡ March 2005

CRONICA NEWSPAPER
ARTICOLELOR DE GAZETĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

NR 3
MARTIE 2005 MARCH
(1181-1798)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1181. Duca, Gheorghe. Savanţii şi integrarea europeană : dialog cu
academicianul Gh. Duca, preş. Acad. de Şt. a Moldovei / consemnare : Ion Stici //
Moldova suverană. – 2005. – 30 mart.

1182. Данилюк, Ион. Экономический рост через внедрение молдав-


ских изобретателей : [интервью с зам. дир. Гос. агентства по охране интелект.
собственности И. Данилюк] / записала Алена Мотрой // Независимая Молдова.
– 2005. – 17 марта.

1183. Дука, Георге. Ученые в Плане действий "ЕС – Молдова" : [ст.


президента Акад. наук Респ. Молдова] / Георге Дука // Независимая Молдова.
– 2005. – 23 марта.

1184. Дука, Георгий. Европейский вектор молдавской науки : [интер-


вью президента Акад. наук Молдовы Г. Дука] / записал Эдуард Шалимов //
Кишин. новости. – 2005. – 4 марта. – Р. 5.

1185. Коваленко, Ирина. Наука и жизнь : [финанс. обеспечение на-


уч. деятельности] / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2005. – 18 марта. –
Р. 6.

186
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


1186. Ciochină, Simion. De unde şi până unde a mers Microsoft? /
Simion Ciochină // Gazeta studenţească. – 2005. – 29 mart. – P. 4.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


1187. Cheianu, Constantin. Moldova cea cu mult spirit şi puţină
conştiinţă! : [arta şi soc.] / Constantin Cheianu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 4
mart. – P. 17.

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1188. Păsat, Dumitru. O carte de zile mari : [pe marginea ed. 2005 a
"Calendarului Naţional", elaborat de Bibl. Naţ.] / Dumitru Păsat // Lit. şi arta. – 2005.
– 17 mart. – P. 8.

1189. Şpac, Ion. Ion Şpac în ambianţa impetuoasă a cărţii : [interviu cu


bibliograful] / consemnare : Vlad Chiriac // Săptămîna. – 2005. – 25 mart. – P. 12-
13.
02 BIBLIOTECONOMIE
1190. Colesnic, Victoria. O carte pentru şcoala sătească : [campania
colectării de cărţi pentru bibl. săteşti : interviu cu V. Colesnic, reporter EURO TV
Chişinău] / consemnare : Daniela Galai // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 18 mart. –
P. 15.

1191. Popa, Iulius. Directoarea Elena Harconiţă şi secretul de pe


reversul paginii : [dir. Bibl. Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi] / Iulius Popa // Lit. şi
arta. – 2005. – 17 mart. – P. 7.

1192. Slutu-Grama, Claudia. Viaţă trăită sub zodia cărţii : [Ion Şpac,
bibliograf principal, ex director la Bibl. Acad. de Şt. din Moldova] / Claudia Slutu-
Grama // Lit. şi arta. – 2005. – 17 mart. – P. 8.

187
Martie 2005 ≡ March 2005

061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii


1193. Gherman, Viorica. Viorica Gherman : Toţi au dreptul la viaţă.
Fiecare decide cum o trăieşte : [interviu cu coord. Asoc. "Tineri pentru dreptul la
viaţă"] / consemnare : Mariana Zberea // Capitala. – 2005. – 30 mart. – P. 5.

1194. Jacquot, Olivier. Olivier Jacquot : "Francofonia în R. Moldova se


manifestă foarte profund" : [interviu cu dir. Alianţei Franceze din Moldova] /
consemnare : Silvia Bogdănaş // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 25 mart. – P. 14.

1195. Porcesco, Cristina. Fenomenul cinematografiei francofone :


[Festivalul filmului francofon în cadrul Zilelor Francofoniei din Moldova, 19-31 mart.
2005] / Cristina Porcesco // Moldova suverană. – 2005. – 30 mart.

1196. Uniunea Europeană se va dezintegra : [previziuni strategice ale


org. americane "Stratfor" // Gazeta românească. – 2005. – 14 mart. – P. 19.

1197. Мерян, Людмила. Дающие надежду : [интервью с пред.


обществ. благотвор. ассоц. "Unanimitate – Единодушие" Л. Мерян] / интервью
подготовил Евг. Мариан // Деловая газета. – 2005. – 10 марта. – Р. 9.

1198. Осередчук, Евгений. Украинская палитра Молдовы :


поддержка укр. худож. Молдовы : [интервью с пред. благотворит. фонда
"Renaştere – Вiдрождения" Е. Осередчуком] / записала Лариса Михайло //
Capitala = Столица. – 2005. – 16 марта. – P. 5.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
1199. Căldare, Dumitru. "Bioetica. Filosofia. Economia şi Medicina – în
strategia de asigurare a securităţii umane" : pe marginea materialelor conf. şt. int.,
ed. a X-a / Dumitru Căldare, Vitalie Ojovanu // Lit. şi arta. – 2005. – 17 mart. – P. 2.

1200. Fonari, Eugenia. Prin prisma filosofică a antichităţii / Eugenia


Fonari // Făclia. – 2005. – 12 mart. – P. 8.

188
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1201. Păsat, Dumitru. Condiţia umană în viziunea lui Anton Dumitriu :


[100 de ani de la naşterea filosofului şi logicianului român] / Dumitru Păsat // Lit. şi
arta. – 2005. – 31 mart. – P. 6.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1202. Fuştei, Nicolae. Istoria Simbolurilor de credinţă : lecţii de
catehizare / Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2005. – 18 mart. – P. 7.

1203. Grebincea, Mihail (protoiereu). "În ţara aceasta se vinde chiar şi


altarul" : [interviu cu protoiereul M. Grebincea, parohul Bisericii "Adormirea Maicii
Domnului" din comuna Antoneşti, raionul Cantemir] / consemnare : Natalia
Cojocaru // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 2 mart. – P. 2; 4 mart. – P. 8.

1204. Moraru, Alexandru. Biserica catolică din RSSM (I-II) / Alexandru


Moraru // Glasul naţiunii. – 2005. – 17, 24 mart. – P. 7.

1205. Nistea, Iulian. Postul Mare / preot Iulian Nistea // Opinia. – 2005.
– 15 mart. – P. 4.

1206. Solomovici, Teşu. Ce s-a întâmplat în acea noapte de Paşte? :


[pe marginea cărţii prof. Haim Cohn "Arestarea, procesul şi moartea lui Iisus" :
republ. din "Ziua"] / Teşu Solomovici // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 29 mart. – P.
8-9.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei
1207. Exodul moldovenilor / p. realizată de Angelina Olaru // Democraţia.
– 2005. – 22 mart. – P. 6.

1208. Palade, Gheorghe. Îmbătrânirea – un fenomen îngrijorător : [art.


dir. Centrului de cercetări medicale şi socio-demografice ale familiei din cadrul
AŞM] / Gheorghe Palade // Moldova suverană. – 2005. – 2 mart.
189
Martie 2005 ≡ March 2005

1209. Poalelungi, Olga. Moldovenii angajaţi ilegal peste hotare vor primi
o pensie mizeră : [interviu cu O. Poalelungi, dir. Dep. Migraţiune] / interviu realizat
de Natalia Costaş // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 25 mart. – P. 5.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
1210. Hammond, Lisa. Bunăstare prin activism social : [interviu cu L.
Hammond, dir. Progr. IREX/CPP] // Alternative rurale. – 2005. – Mart. – P. 1, 3.

1211. Hammond, Lisa. Promovare prin bunăstare : dialog cu L.


Hammond, dir. Progr. IREX/CPP Moldova / consemnare : Octavian Poştaşul //
Glasul naţiunii. – 2005. – 24 mart. – P. 2.

1212. Pistrinciuc, Vadim. Consolidarea grupurilor de iniţiativă locală :


[dezvoltare comunitară] / Vadim Pistrinciuc // Alternative rurale. – 2005. – Mart. – P.
4.

1213. Postu, Vitalie. Participarea comunitară – un pas important spre


dezvoltarea societăţii / Vitalie Postu // Alternative rurale. – 2005. – Mart. – P. 5.

1214. Strelciuc, Silvia. Schimb de experienţă cu comunităţile din Polonia


: [pe marginea vizitei de studiu] / Silvia Strelciuc // Alternative rurale. – 2005. – Mart.
– P. 8.

32 POLITICĂ
1215. Ciurea, Cornel. Dincolo de bine şi de rău – incursiuni asupra
moralităţii în politică / Cornel Ciurea // Democraţia. – 2005. – 22 mart. – P. 4.

1216. Hurezeanu, Emil. Politică şi populism / Emil Hurezeanu //


Săptămîna. – 2005. – 25 mart. – P. 14.

1217. Дарендорф, Ральф. Политика ценностей / Ральф Дарендорф


// Экон. обозрение. – 2005. – 18 марта. – Р. 21.

190
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1218. Кара-Мурза, Сергей. Новый советский проект : [выдвинут авт.,


приемлемый в новых условиях для России] / Сергей Кара-Мурза // Коммер-
сант plus. – 2005. – 4 марта. – Р. 15.

1219. Косарев, Валерий. Между NATO и proNATO : геополит. авто-


катастрофа Молдовы / Валерий Косарев // Коммерсант plus. – 2005. – 18 мар-
та. – Р. 3.
(Vezi de asemenea Nr 1196)

32.001 Politologie
1220. Alexe, Vladimir. "Revoluţiile portocalii", "Falun Gong" şi lovitura de
stat "post-modernă" : [strategia "conflictelor non-violente" : reluat din "Ziua"] /
Vladimir Alexe // Gazeta românească. – 2005. – 7 mart. – P. 19.

1221. Etkind, Alexander. "Marele joc" mortal al lui Putin : [art. Prof. de şt.
politice şi sociologie la Univ. Europeană din Sankt-Petersburg] / Alexander Etkind //
Jurnal de Chişinău. – 2005. – 25 mart. – P. 7.

1222. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Statul capturat : [noţiuni din


politologie] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Lit. şi arta. – 2005. – 24 mart. – P. 2.

1223. "Revoluţiile portocalii" : [George Soros, lider politic şi financiar] //


Gazeta românească. – 2005. – 21 mart. – P. 19-20.

1224. Белковский, Станислав. Похороны содружества : [крах СНГ :


ст. главы Ин-та нац. стратегии России] / Станислав Белковский // Capitala =
Столица. – 2005. – 16 марта. – P. 4.

323/324 Politică internă


1225. Ciurea, Cornel. Lecţii kirghize : ["revoluţia" din Kirghistan] / Cornel
Ciurea // Democraţia. – 2005. – 29 mart. – P. 3.

1226. Damian, George. Revoluţia kirghiză inflamează CSI : [reluat din


"Ziua"] / George Damian // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 29 mart. – P. 11.

191
Martie 2005 ≡ March 2005

1227. Анисимов, Василий. Робинзоны хаоса и рыцари порядка :


[обществ.-полит. аспекты] / Василий Анисимов // Коммерсант plus. – 2005. – 4
марта. – Р. 14.

1228. Мамаев, Шамсудин. Первый шаг к статусу ведущей регио-


нальной державы : [обществ.-полит. ситуация на Украине] / Шамсудин Мамаев
// Молд. ведомости. – 2005. – 25 марта. – Р. 5.

323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova


1229. A fost război... : [13 ani de la declanşarea războiului de pe Nistru :
"masă rotundă"] / "masă rotundă" realizată de Ion Proca şi Aureliu Benu // Glasul
naţiunii. – 2005. – 3 mart. – P.1-2.

1230. Berindei, Mihnea. Cui convine provocarea unei crize politice? :


[alegeri anticipate : art. vicepreş. Fundaţiei "Est-Liberte"] / Mihnea Berindei //
Democraţia. – 2005. – 22 mart. – P. 3.

1231. Blocul "Moldova Democrată". Declaraţie a Blocului Moldova


Democrată : [privind alegerea Preş. Rep. Moldova, 12 mart. 2005] // Opinia. – 2005.
– 15 mart. – P. 2.

1232. Bogatu, Petru. Vitrina politică : [aspecte soc.-pol.] / Petru Bogatu //


Flux : cotid. naţ. – 2005. – 28 mart.

1233. Boţan, Igor. Igor Boţan : "Negocierile din culise cu anumiţi deputaţi
luaţi aparte ar însemna o catastrofă pentru Republica Moldova" : [interviu cu
comentatorul politic] / interlocutor : Nicolae Popa // Opinia. – 2005. – 22-27 mart. –
P. 1, 3.

1234. Butnaru, Val. Peisaj înainte de luptă : [aspecte post-electorale] /


Val Butnaru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 11 mart. – P. 4-5.

1235. Cernei, Valeriu. De ce pensiile sînt aşa de mici? : [aspecte soc.-


pol.] / Valeriu Cernei, Victor Coţofană, Simion Damaschin // Săptămîna. – 2005. – 3
mart. – P. 11.

192
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1236. Cheianu, Constantin. Gâlceava mea cu mine : [aspecte soc.-pol.]


/ Constantin Cheianu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 29 mart. – P. 5.

1237. Chirtoacă, Nicolae. Decorul politic din Moldova seamănă cu un


"Jurassic Park" : interviu cu analistul politic N. Chirtoacă / pentru conformitate :
Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2005. – 31 mart. – P. 7.

1238. Ciobanu, Vitalie. Un repertoriu de necunoscute : [aspecte post-


electorale] / Vitalie Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 25 mart. – P. 14.

1239. Ciurea, Cornel. Umorul ca armă împotriva nefericiţilor : [aspecte


soc.-pol.] / Cornel Ciurea // Democraţia. – 2005. – 15 mart. – P. 3.

1240. Corai, Tatiana. A fi sau a nu fi : [reflecţii post-electorale] / Tatiana


Corai // Democraţia. – 2005. – 15 mart. – P. 4.

1241. Corai, Tatiana. Demonstraţie de forţe ? : [aspecte soc.-pol.] /


Tatiana Corai // Democraţia. – 2005. – 29 mart. – P. 4.

1242. Costaş, Ion. Preşedinţii "au uitat" prizonierii : [aspecte soc.-pol. :


interviu cu generalul I. Costaş, ex-ministru de Interne şi al Apărării Rep. Moldova] //
Ziarul de gardă. – 2005. – 17 mart. – P. 7.

1243. Dabija, Nicolae. Libertatea ca povară : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae


Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 10 mart. – P. 1.

1244. Dabija, Nicolae. Orbecăirea spre nicăieri! : [aspecte soc.-pol.] /


Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 24 mart. – P. 1.

1245. Diacov, Dumitru. Dumitru Diacov : "Dacă Urecheanu îşi va înainta


candidatura, voi vota pentru el" : [interviu cu liderul Partidului Democrat din
Moldova : reluat din "Точка зрения", ORT Moldova, 26 mart. 2005] // Opinia. –
2005. – 29 mart. – P. 1, 3.

1246. Doctoreanu, Isidor. Savantul Tudor Tabunşcic s-a retras la cele


veşnice : [in memoriam preş. Asoc. "Transnistria"] / Isidor Doctoreanu //
Democraţia. – 2005. – 15 mart. – P. 7.
193
Martie 2005 ≡ March 2005

1247. Doctoreanu, Isidor. Tudor Tabunşcic : [in memoriam preş. Asoc.


"Transnistria"] / Isidor Doctoreanu // Lit. şi arta. – 2005. – 10 mart. – P. 2.

1248. Dungaciu, Dan. Transnistria – miza post-electorală a R. Moldova /


Dan Dungaciu // Gazeta românească. – 2005. – 28 mart. – P. 19.

1249. Filip, Iulian. Demnitatea relaţiei clasei politice cu intelectualitatea /


Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2005. – 17 mart. – P. 3.

1250. Gamurari, Anton. Generalul vrea pace : [13 ani de la declanşarea


războiului pe Nistru : interviu cu generalul A. Gamurari] / interviu realizat de Vadim
Brânzaniuc // Capitala. – 2005. – 2 mart. – P. 1.

1251. Ieşeanu, Iulia. În pofida unei problematice conlucrări cu CEC,


autorităţile locale din municipiul Chişinău au reuşit pregătirea bună a scrutinului :
[eforturile puterii locale pentru desfăşurarea alegerilor din 6 mart. 2005 : interviu cu
Iu. Ieşeanu, şefa Dir. Administraţie Publică Locală a Primăriei Chişinău] / a
intervievat Daniel Lachi // Capitala. – 2005. – 5 mart. – P. 1.

1252. Josanu, Efim. Eşecurile sincerităţii noastre : [ecouri ale revoltei


jurnaliştilor din Dealul Schinoasei] / Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2005. – 24 mart. –
P. 3.

1253. Josu, Nina. Dionis Lica : "Iubesc poporul din care fac parte" : [pe
marginea lansării cărţii "Urme pe pânza vremii" lui D. Lica, originar din Basarabia] /
Nina Josu // Lit. şi arta. – 2005. – 10 mart. – P. 3.

1254. King, Fredo Arias. Fredo Arias King : Revoluţia Oranj va ajunge în
Moldova : [aspecte electorale : interviu cu analistul politic int.] / interviu realizat de
Olga Buciuceanu // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 4 mart. – P. 2.

1255. Leşco, Alexandru. Cheile de la temniţele transnistrene se află la


Moscova : [interviu cu A. Leşco, fost deţinut politic al regimului criminal de la
Tiraspol] / interviu realizat de Olga Buciuceanu // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 1 mart.

194
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1256. Lungu, Diana. Noi premise pentru dialog : [problema


transnistreană] / Diana Lungu // Moldova suverană. – 2005. – 16 mart.

1257. Mihăieş, Roman. Reflecţii postelectorale / Roman Mihăieş //


Glasul naţiunii. – 2005. – 24 mart. – P. 2; Ziarul de gardă. – 2005. – 24 mart. – P. 2.

1258. Movilă, Boris. Intelectul şi dictatura : [aspecte soc.-pol.] / Boris


Movilă // Lit. şi arta. – 2005. – 24 mart. – P. 2.

1259. Muşuc, Eduard. "Ne pregătim pentru viitoarele alegeri" : [interviu


cu E. Muşuc, membru al Biroului Central al Partidului Social-Democrat din Moldova]
/ consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 18 mart. – P. 11.

1260. Negru, Nicolae. Alegeri după alegeri : [aspecte post-electorale] /


Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 11 mart. – P. 6.

1261. Negru, Nicolae. Ce ne învaţă Socor ? : [aspecte soc.-pol.] /


Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 22 mart. – P. 6.

1262. Negru, Nicolae. "Geopolitica" bate democraţia? : [aspecte soc.-


pol.] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 29 mart. – P. 6.

1263. Pavlicenco, Vitalia. Bătălia politică pentru democraţie abia începe


: [aspecte soc.-pol.] / Vitalia Pavlicenco // Glasul naţiunii. – 2005. – 10 mart. – P. 2.

1264. Saharneanu, Valeriu. Schimbare "made în Moldova" : [aspecte


soc.-pol.] / Valeriu Saharneanu // Gazeta românească. – 2005. – 28 mart. – P. 2.

1265. Saharneanu, Valeriu. Schimbarea se amână la mintea de pe urmă


: [aspecte soc.-pol.] / Valeriu Saharneanu // Gazeta românească. – 2005. – 14
mart. – P. 2.

1266. Socor, Vladimir. Ar fi fatal pentru Moldova ca viitorul Parlament să


semene cu cel din perioada 1998-2000 : interviu acordat de către analistul politic
occidental V. Socor agenţiei BASA-press şi preluat de agenţia Moldpres // Moldova
suverană. – 2005. – 2 mart.

195
Martie 2005 ≡ March 2005

1267. Socor, Vladimir. Ar fi firesc ca deputaţii din BMD să pună anumite


întrebări liderilor blocului : coment. analistului occidental / Vladimir Socor // Moldova
suverană. – 2005. – 24 mart.

1268. Socor, Vladimir. Deputaţii patrioţi îl vor susţine pe preşedintele


Voronin : [declaraţia analistului occidental] / Vladimir Socor // Moldova suverană. –
2005. – 22 mart. – P. 1.

1269. Socor, Vladimir. S-ar pierde mult timp preţios : [alegeri anticipate :
art. analistului politic] / Vladimir Socor // Democraţia. – 2005. – 22 mart. – P. 3.

1270. Socor, Vladimir. Troica BMD nu posedă concepţia interesului de


stat : [pe marginea interviului analistului american V. Socor, oferit postului "Radio –
Moldova"] // Moldova suverană. – 2005. – 1 mart.

1271. Sofroni, Ana. Ispitele timpului de azi : [moldovenii şi sărăcia] / Ana


Sofroni // Lit. şi arta. – 2005. – 10 mart. – P. 2.

1272. Sofronie, Ion. Opoziţia şi noul şef de stat : [aspecte soc.-pol.] / Ion
Sofronie // Lit. şi arta. – 2005. – 17 mart. – P. 1.

1273. Şarban, Vladimir. Sunt convins că reţinerea mea este o comandă


politică... : [interviu cu V. Şarban, ex-secretar al Consiliului Municipal Chişinău] /
interviu realizat de Vadim Brânzaniuc // Capitala. – 2005. – 5 mart. – P. 4.

1274. Tănase, Constantin. Alegerile s-au dus. Alegerile vin : [reflecţii


post-electorale] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 11 mart. – P.
3.

1275. Tănase, Constantin. Cimitirul cu iluzii : [aspecte soc.-pol.] /


Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 25 mart. – P. 5.

1276. Tănase, Constantin. Poemul ticăloşeniei noastre : [aspecte post-


electorale] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 18 mart. – P. 9.

1277. Urâtu, Ştefan. Concurenţii electorali despre conflictul transnistrean


/ Ştefan Urâtu // Glasul naţiunii. – 2005. – 3 mart. – (Supl. "Obiectiv", Nr 11).
196
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1278. Urecheanu, Serafim. Comuniştii au pierdut! : [declaraţia liderului


Blocului "Moldova Democrată", 1 mart. 2005] / Serafim Urecheanu // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 4 mart. – P. 10.

1279. Urecheanu, Serafim. Serafim Urecheanu : "Când intri la


guvernare, trebuie să te gândeşti şi la cum o să ieşi..." : [interviu cu liderul Blocului
"Moldova Democrată"] / consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. –
2005. – 25 mart. – P. 10.

1280. Urecheanu, Serafim. Serafim Urecheanu : "Când intri la


guvernare, trebuie să te gândeşti şi la cum o să ieşi..." : [aspecte post-electorale :
interviu cu liderul BMD] / consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. –
2005. – 23 mart.; Коммерсант plus. – 2005. – 25 марта. – Р. 5.

1281. Vartic, Andrei. Andrei Vartic : "Nu putem merge pe altă cale decât
pe cea democratică" : [intelectualul şi politica : interviu cu omul de cultură] /
consemnare : Alina Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 4 mart. – P. 18.

1282. Vieru, Grigore. Închideţi Nistrul : [scrisoare către Andrei Ivanţoc,


deţinut politic al regimului din Transnistria, 1 mart. 2005] / Grigore Vieru // Glasul
naţiunii. – 2005. – 17 mart. – P. 3; Ziarul de gardă. – 2005. – 3 mart. – P. 1.

1283. Volentir, Andrei. Quo vadis, Voronin? : [aspecte soc.-pol.] / Andrei


Volentir // Democraţia. – 2005. – 29 mart. – P. 4.

1284. Voronin, Vladimir. Regimul separatist de la Tiraspol şi opoziţia


totalitară s-au unit : declaraţia preş. Rep. Moldova V. Voronin // Tineretul Moldovei.
– 2005. – 3 mart. – P. 3.

1285. Воронин, Владимир. "Я устал очень работать президентом" :


[интервью Президента Респ. Молдова В. Воронина газете "Коммерсант", Мо-
сква] / записал В. Панюшкин // Независимая Молдова. – 2005. – 2 марта. -- Р.
3.

197
Martie 2005 ≡ March 2005

1286. Воронин, Владимир. Говорит Кишинев, Москва слушает : [из


интервью президента Респ. Молдова В. Воронина радиостанции "Эхо
Москвы"] // Кишин. новости. – 2005. – 4 марта. – Р. 2.

1287. Воронин, Владимир. Организованная международная пре-


ступность дерзко вмешалась в предвыборную ситуацию в Молдове : заявле-
ние президента Респ. Молдова В. Воронина // Деловая газета. – 2005. – 2
марта. – Р. 1.

1288. Воронин, Владимир. Сплотимся во имя будущего страны :


заявление Президента Респ. Молдова В. Воронина // Независимая Молдова. –
2005. – 1 марта. – Р. 1.

1289. Гудым, Анатолий. Анатолий Гудым : "Страну нельзя вернуть


в прошлое" : интервью дир. Центра стратег. исслед. и реформ // Кишин. обо-
зреватель. – 2005. – 3 марта. – Р. 6.

1290. Зайченко, Сергей. Новая страница в переговорах или Потре-


панная старая? : [приднестров. урегулирование] / Сергей Зайченко // Коммер-
сант plus. – 2005. – 25 марта. – Р. 7.

1291. Мишин, Вадим. В "слабое звено" с оппозицией играть не бу-


дем : [интервью с зам. пред. Парламента Респ. Молдова В. Мишиным] / ин-
тервьюировал Эдуард Шалимов // Кишин. новости. – 2005. – 18 марта. – Р. 2.

1292. Никулин, Семен. Коллизии миротворчества : [приднестров.


урегулирование] / Семен Никулин // Независимая Молдова. – 2005. – 25 мар-
та. – Р. 4.

1293. Разумов, Кирилл. Шаткая стабильность на Днестре, или Один


из последних рубежей перед распадом ОБСЕ : [приднестров. пробл.] / Кирилл
Разумов // Кишин. обозреватель. – 2005. – 17 марта. – Р. 2.

1294. Сима, Георгий. Георгий Сима : "Единожды предавшему веры


нет, или Почему мы не приветствуем прозападный курс" : [ст. лидера движе-
ния "Patria-Родина] // Коммерсант plus. – 2005. – 25 марта. – Р. 4.

198
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1295. Сокор, Владимир. "БДМ не имеет концепции государственно-


го интереса" : [по поводу интервью амер. политолога В. Сокор "Радио-
Молдове"] // Независимая Молдова. – 2005. – 2 марта. – Р. 2.

1296. Сокор, Владимир. Возможны роковые последствия : [интер-


вью запад. аналитика В. Сокора агентству "БАСА-пресс"] // Независимая Мол-
дова. – 2005. – 3 марта. – Р. 2.

1297. Тигинян, Г. Большому кораблю – большое плавание : [об-


ществ.-полит. аспекты] / Г. Тигинян // Capitala = Столица. – 2005. – 23 марта. –
P. 6.

1298. Чубашенко, Дмитрий. Забег на длинную дистанцию : [пере-


группировка полит. сил в Молдове] / Дмитрий Чубашенко // Молд. ведомости.
– 2005. – 23 марта.

Alegeri parlamentare – 6 martie 2005


1299. Bălan, Eugen. "Comuniştii au vrut să ne atragă de partea lor" :
[aspecte electorale : interviu cu E. Bălan, preş. Uniunii Naţ. a Studenţilor şi Tinerilor
din Moldova] / interviu de Valeriu Isac // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 4 mart. – P.
6.

1300. Bogatu, Petru. De ce PCRM nu are cum învinge regulamentar? :


[aspecte electorale] / Petru Bogatu // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 1 mart.

1301. Cheianu, Constantin. Gânduri răzleţe de după 6 martie : [reflecţii


post-electorale] / Constantin Cheianu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 15 mart. – P.
5.

1302. Chifu, Iulian. Adevărul din spatele cifrelor : [creştin-democraţii în


alegerile din 6 mart. 2005] / Iulian Chifu // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 15 mart.; Flux :
ed. de vineri. – 2005. – 18 mart. – P. 6.

1303. Chirtoacă, Dorin. Nu lăsaţi pe altcineva să vă decidă soarta :


[aspecte electorale : interviu cu D. Chirtoacă, coord. al proiectului "Monitorizarea
procesului electoral"] / pentru conformitate : Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2005.
– 2 mart. – P. 1.
199
Martie 2005 ≡ March 2005

1304. Chirtoacă, Dorin. Prima scrisoare către noii parlamentari :


[rezultatele monitorizării campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din a.
2005] / Dorin Chirtoacă // Opinia. – 2005. – 29 mart. – P. 3.

1305. Ciobanu, Raisa. Învinşi fără învingători : [aspecte post-electorale] /


Raisa Ciobanu // Lit. şi arta. – 2005. – 10 mart. – P. 1.

1306. Ciurea, Cornel. Despre revoluţii electorale : [art. vicepreş. PSL] /


Cornel Ciurea // Democraţia. – 2005. – 1 mart. – P. 4.

1307. Dabija, Nicolae. Duminica orbilor : [aspecte electorale] / Nicolae


Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 3 mart. – P. 1.

1308. Dulgheru, Valeriu. Alegerile au trecut. Cu ce ne-am ales? :


[reflecţii] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2005. – 10 mart. – P. 2.

1309. Gorincioi, Radu. Paradoxul alegerilor din Moldova / Radu


Gorincioi // Democraţia. – 2005. – 15 mart. – P. 4.

1310. Grek, Ivan. Ivan Grek : "Nu face să încercaţi din nou răbdarea
poporului Moldovei" : [rezultatele alegerilor din 6 mart. 2005] // Comunistul. – 2005.
– 11 mart. – P. 4; Коммунист. – 2005. – 11 марта. – Р. 5.

1311. Grigorievs, Alex. Alegeri anticipate : pro şi contra : [opinii ale


analiştilor politici] / Alex Grigorievs, Nicolae Chirtoacă // Democraţia. – 2005. – 15
mart. – P. 3.

1312. Lisnic, Eleonora. Votul nostru : [rezultatele scrutinului parlamentar


din 6 mart. 2005] / Eleonora Lisnic // Gazeta românească. – 2005. – 14 mart. – P.
3.

1313. Lista deputaţilor în Parlamentul Republicii Moldova // Comunistul. –


2005. – 25 mart. – P. 3-4; Коммунист. – 2005. – 25 марта. – Р. 3-4.

200
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1314. Negru, Nicolae. Alianţa PCRM – PPCD? : [reflecţii pe marginea


rezultatelor alegerilor din 6 mart. 2005] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. –
2005. – 15 mart. – P. 6.

1315. Negru, Nicolae. "Asediul" democratic : [aspecte electorale] /


Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 1 mart. – P. 6.

1316. Oboroceanu, Ion. Contează votul fiecăruia : [art. preş. Consiliului


electoral de circumscripţie nr. 10, Căuşeni] / Ion Oboroceanu // Dreptul. – 2005. – 3
mart. – P. 2; Право. – 2005. – 3 марта. – Р. 2.

1317. Observatorii independenţi vor număra voturile în paralel cu


autorităţile electorale : [monitorizarea alegerilor din 6 mart. 2005 de către Coaliţia
Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte "Coaliţia-2005"] / consemnare : Diana
Bărbuţă // Capitala. – 2005. – 5 mart. – P. 3.

1318. Pârvulescu, Cristian. Paradoxuri moldave : [pe marginea


alegerilor parlamentare din 6 mart. 2005 : reluat din "Cotidianul"] / Cristian
Pârvulescu // Gazeta românească. – 2005. – 14 mart. – P. 12.

1319. Rezultatele finale ale alegerilor Parlamentului Republicii Moldova


din 6 martie 2005 // Moldova suverană. – 2005. – 16 mart.

1320. Rusnac, Iov. Vom fi alţii după 6 martie 2005? : [impact electoral] /
Iov Rusnac // Lit. şi arta. – 2005. – 3 mart. – P. 6.

1321. Rusu, Grigore. Consiliul electoral Chişinău va face tot posibilul ca


alegătorii să se simtă mâine comod şi să-şi realizeze dreptul electoral : [interviu cu
Gr. Rusu, preş. Consiliului electoral al Circumscripţiei municipale nr. 1 Chişinău] / a
intervievat Daniel Lachi // Capitala. – 2005. – 5 mart. – P. 3.

1322. Saharneanu, Valeriu. Alegeri imposibile : [reflecţii pe marginea


alegerilor din 6 mart. 2005] / Valeriu Saharneanu // Gazeta românească. – 2005. –
7 mart. – P. 2.

1323. Strutzescu, Paul. Frauda cea mare s-a produs pe parcursul


campaniei electorale : [aspecte electorale : interviu cu P. Strutzescu, preş. Ligii
201
Martie 2005 ≡ March 2005

pentru Apărarea Drepturilor Omului din Rep. Moldova] / interviu de Liliana Popuşoi
// Flux : cotid. naţ. – 2005. – 16 mart.

1324. Şuberneţchii, Constantin. Electorala – 2005 : formaţiuni, lideri :


caracteristici şi perspective / Constantin Şuberneţchii // Tineretul Moldovei. – 2005.
– 3 mart. – P. 1, 5.

1325. Tănase, Constantin. Nebunul, piatra şi cei zece înţelepţi : [aspecte


electorale] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 4 mart. – P. 6.

1326. Vizant, Valentin. Votarea nu e o obligaţie, ci o datorie civică a


fiecăruia : interviu cu V. Vizant, secretarul Comisiei Electorale Centrale / pentru
conformitate : Andrei Fetescu // Tineretul Moldovei. – 2005. – 3 mart. – P. 2.

1327. Volentir, Andrei. Frauda preelectorală : [alegerile din 6 mart. 2005]


/ Andrei Volentir // Democraţia. – 2005. – 15 mart. – P. 5.

1328. Астахова, Ирина. Искушение властью : [по результатам выбо-


ров, 6 марта 2005 г.] / Ирина Астахова // Кишин. обозреватель. – 2005. – 10
марта. – Р. 1.

1329. Гербовец, Ион. Фальсификация результатов выборов исклю-


чена : [интервью зам. пред. р. Орхей, окр. избират. совета Nr 25, И. Гербовец]
/ записал Александр Бушинский // Независимая Молдова. – 2005. – 4 марта. –
Р.5.

1330. Ижицкий, Леонид. Ярлыки и логика поведения политических


партий : [парламент. выборы в Молдове, 6 марта 2005 г.] / Леонид Ижицкий //
Независимая Молдова. – 2005. – 3 марта. – Р. 3, 5.

1331. Итоговые результаты выборов в Парламент Республики


Молдова, состоявшихся 06 марта 2005 года // Независимая Молдова. – 2005.
– 15 марта. – Р. 3; Кишин. новости. – 2005. – 18 марта. – Р. 3

1332. Крашенников, Александр. Как всегда : [избират. кампания


2005 г. в Приднестровье] / Александр Крашенников // Деловая газета. – 2005.
– 10 марта. – Р. 6.
202
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1333. На финишной прямой : выборы – 2005 : [предвыбор. комент.


агентства Инфотаг] // Независимая Молдова. – 2005. – 4 марта. – Р. 4-5.

1334. Оборочану, Ион. Если человек пришел на выборы, он уже


сделал правильный выбор : [интервью с пред. окруж. избират. совета Nr 10
Кэушень, И. Оборочану] / вела беседу Людмила Власова // Независимая Мол-
дова. – 2005. – 3 марта. – Р. 7.

1335. Плугару, Анатолий. Анатолий Плугару : "Палка о трех концах"


: [ситуация после выборов 6 марта 2005 г.] // Коммерсант plus. – 2005. – 18
марта. – Р. 13.

1336. Плугару, Анатолий. Бои без правил : [по поводу результатов


выборов 6 марта 2005 г.] / Анатолий Плугару // Коммерсант plus. – 2005. – 11
марта. – Р. 16.

1337. Попеску, Владимир. Выборы в Молдове прошли "стандартно"


: [анализ итогов] / Владимир Попеску // Кишин. обозреватель. – 2005. – 10
марта. – Р. 2.

1338. Семенова (Юдович), Юлия. Кишинев без революций : [выбо-


ры 6 марта 2005 г.] / Юлия Семенова (Юдович) // Независимая Молдова. –
2005. – 11 марта. – Р. 4-5.

1339. Сокор, Владимир. Владимир Сокор : Депутаты – патриоты


поддержат президента Воронина : [ст. запад. аналитика] // Независимая Мол-
дова. – 2005. – 22 марта.

1340. Сокор, Владимир. "Европейский курс нужно закрепить и га-


рантировать" : [по поводу результатов парламент. выборов в Молдове : ст.
запад. аналитика] / Владимир Сокор // Независимая Молдова. – 2005. – 24
марта.

1341. Список депутатов парламента Республики Молдова // Незави-


симая Молдова. – 2005. – 24 марта; Веч. Кишинев. – 2005. – 23 марта.+328

203
Martie 2005 ≡ March 2005

1342. Токарский, Александр. Три карты президентских выборов /


Александр Токарский // Кишин. новости. – 2005. – 25 марта. – Р. 2.

1343. Тхоров, Александр. Кто у нас тут "самое слабое звено"? :


[перспектива на фоне ретроспективы : по поводу результатов выборов 6 мар-
та 2005 г.] / Александр Тхоров // Коммерсант plus. – 2005. – 11 марта. – Р. 3.

327 Relaţii internaţionale. Politică externă


1344. Băsescu, Traian. Traian Băsescu : Marea Neagră – un parteneriat
care să sprijine democraţia în Ucraina, Georgia şi Moldova : [interviu cu preş.
României : reluat cu presc. din "Ziua"] // Gazeta românească. – 2005. – 21 mart. –
P. 2.

1345. Boel, Erik. Erik Boel : dacă doriţi în Europa, trebuie să faceţi ceva
concret : [interviu cu preş. Mişcării Europene din Danemarca] / consemnare :
Veronica Gorincioi // Democraţia. – 2005. – 29 mart. – P. 2.

1346. Bogatu, Petru. Ucraina – Rusia, joc pe contră / Petru Bogatu //


Flux : cotid. naţ. – 2005. – 23 mart.

1347. Ce ţine Europa la un loc ?(1-3) : [uniunea politică europeană] / K.


Biedenkopf, B. Geremek, K. Michalski, M. Rocard // Săptămîna. – 2005. – 11, 18,
25 mart. – P. 3. – Va urma.

1348. Chifu, Iulian. După Beslan şi revoluţia portocalie, "Creater Black


Sea Region" în contextul actualelor schimbări strategice / Iulian Chifu // Flux : ed.
de vineri. – 2005. – 11 mart. – P. 6.

1349. Elipsa strategică : [importanţa strategică a Mării Negre : reluat din


"Ziua"] // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 18 mart. – P. 8.

1350. Havel, Vaclav. VII. Multitudinea de culori a lumii contemporane /


Vaclav Havel // Săptămîna. – 2005. – 3 mart. – P. 3. – Art. 1 : 21 ian.

1351. Istodor, Adriana. Plus şi minus în turneele lui Băsescu :


["maratonul" diplomatic al preş. României Traian Băsescu] / Adriana Istodor //
Jurnal de Chişinău. – 2005. – 29 mart. – P. 10.
204
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1352. Jackson, Bruce Pitcairn. Strategia Statelor Unite pentru zona


Mării Negre : [elab. de către preş. Proiectului pentru Democraţii în Tranziţie : reluat
din "Ziua"] / Bruce Pitcairn Jackson // Gazeta românească. – 2005. – 14 mart. – P.
5.

1353. Kopîşev, Evgheni. Serviciul prost al Dumei de Stat : [relaţii moldo-


ruse : art. prim-locţiitorului Preş. Consiliului UPC-PCUS] / Evgheni Kopîşev //
Comunistul. – 2005. – 1 mart. – P. 5; Коммунист. – 2005. – 1 марта. – Р. 9.

1354. Manole, Corneliu. Noua Europă îşi arată colţii : carnet european /
Corneliu Manole // Democraţia. – 2005. – 22 mart. – P. 9.

1355. Manole, Corneliu. Pregătind ultimul val de extindere : [a Uniunii


Europene] / Corneliu Manole // Democraţia. – 2005. – 15 mart. – P. 5.

1356. România – partener special al Statelor Unite ale Americii : [pe


marginea conf. de presă a preşedinţilor României şi SUA, Traian Băsescu şi
George W. Bush, 9 mart. 2005] // Gazeta românească. – 2005. – 14 mart. – P. 1-2.

1357. Roncea, Victor. Rolul României în Europa ante-UE : [reluat din


"Ziua"] / Victor Roncea // Gazeta românească. – 2005. – 7 mart. – P. 12.

1358. Rupel, Dimitrij. Dimitrij Rupel : "OSCE pledează pentru o soluţie


eficientă a conflictului transnistrean" : [pe marginea declaraţiilor preş. în exerciţiu al
OSCE] // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 18 mart. – P. 10.

1359. Saakaşvili, Mihail. Mihail Saakaşvili : "Creştin-democraţii


moldoveni reprezintă nişte parteneri importanţi pentru noi" : (secvenţe de la conf.
de presă de la Tbilisi, la care au participat preş. Georgiei şi liderul PPCD Iurie
Roşca) // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 18 mart. – P. 1.

1360. Socor, Vlad. Vizitele preşedintelui Voronin la Kiev şi a


preşedintelui Saakaşvili la Chişinău sunt cât se poate de fireşti pentru trei state cu
interese comune : interviu solicitat analistului politic occidental V. Socor de către
agenţia BASA-press // Accente libere. – 2005. – 3 mart. – P. 2.

205
Martie 2005 ≡ March 2005

1361. Trei doamne care au cucerit Moldova / consemnare : Viorel Mihail


// Săptămîna. – 2005. – 11 mart. – P. 6-7. – Cuprins : Mesajul de rămas-bun pentru
Moldova : [al Ambasadorului SUA în Rep. Moldova Pamela Hyde Smith, rostit la
Univ. de Stat din Moldova, 19 sept. 2003]; "Aşteptăm un semnal de la Guvern care
ar arăta clar dorinţa acestuia de a merge spre economia de piaţă" : din declaraţia
dnei Marta de Castello Branco, negociatorul principal al FMI în relaţia cu Rep.
Moldova; Atragerea investiţiilor străine : [discurs rostit de către Ambasadorul SUA
în Rep. Moldova Heather M. Hodges la Acad. de Studii Economice, 4 oct. 2004];
"Alegeri libere şi corecte : întreaga lume urmăreşte" : [discurs rostit de către
Ambasadorul SUA în Rep. Moldova Heather M. Hodges la Acad. de Studii
Economice, 23 oct. 2004].

1362. Vieru, Boris. Au decis Bush şi Putin la Bratislava "împărţirea"


fostei RSS Moldoveneşti? / Boris Vieru // Gazeta românească. – 2005. – 7 mart. –
P. 2.

1363. Vieru, Boris. Închiderea "elipsei strategice" a Mării Negre / Boris


Vieru // Gazeta românească. – 2005. – 28 mart. – P. 2.

1364. Vieru, Boris. Strategia Mării Negre şi viziunea noii Românii / Boris
Vieru // Gazeta românească. – 2005. – 14 mart. – P. 2.

1365. Воронин, Владимир. Владимир Воронин : "Мы могли бы раз-


решить эту проблему вдвоем с президентом Путиным" : молдо-рос. отноше-
ния : интервью президента Респ. Молдова радио "Эхо Москвы", 26 февр. 2005
г. / интервьюировал А. Венедиктов // Коммунист. – 2005. – 1 марта. – Р. 4-7.

1366. Выборы в Молдове лишили Россию еще одного союзника : по


страницам зарубеж. прессы // Кишин. новости. – 2005. – 11 марта. – Р. 2.

1367. Еков, Евгений. Чтобы вечной оставалась признательность :


[интервью с Чрезв. и Полномоч. Послом Болгарии в Респ. Молдова Е. Ековым]
// Независимая Молдова. – 2005. – 3 марта. – Р. 6.

1368. Исаев, Александр. Несанкционированная Молдова : [молдо-


рос. oтношения] / Александр Исаев // Веч. Кишинев. – 2005. – 19 марта. – Р. 1-
2.
206
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1369. Мариан, Борис. Удар ниже пояса, или Русская политическая


рулетка : [молдо-рос. отношения : зам. публициста] / Борис Мариан // Незави-
симая Молдова. – 2005. – 3 марта. – Р. 3.

1370. Рябов, Николай. "Молдавия не вправе претендовать на льго-


ты для членов СНГ" : [интервью с послом России в Респ. Молдова Н.
Рябовым] / записала Наталья Приходко // Коммерсант plus. – 2005. – 4 марта.
– Р. 8.

1371. Семенова (Юдович), Юлия. Молдавский гамбит : [молдо-рос.


oтношения] / Юлия Семенова (Юдович) // Независимая Молдова. – 2005. – 18
марта. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 1379)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


1372. Barbăroşie, Arcadie. Cursul european este adevărata vocaţie a
Moldovei : [interviu cu A. Barbăroşie, dir. Inst. de Politici Publice] / interviu realizat
de Diana Lungu // Moldova suverană. – 2005. – 31 mart.

1373. Buşcăneanu, Sergiu. Criteriile de la Copenhaga şi R. Moldova :


[integrarea în Uniunea Europeană] / Sergiu Buşcăneanu // Timpul de dimineaţă. –
2005. – 25 mart. – P. 16. – (Supl. "Integrarea europeană, pas cu pas"; mart.).

1374. Dascăl, Petru. Aparenţe şi mituri în plină noapte comunistă :


[reflecţii ale diplomatului în rang de ambasador] / Petru Dascăl // Lit. şi arta. – 2005.
– 3 mart. – P. 7.

1375. Declaraţie cu privire la parteneriatul politic pentru realizarea


obiectivelor integrării europene : (adopt. În unanimitate de Parlamentul Rep.
Moldova de legislatura a XVI-a în şedinţa sa inaugurală din 24 mart. 2005) //
Moldova suverană. – 2005. – 29 mart.

1376. Gorincioi, Radu. Planul de acţiuni Moldova – UE : realităţi şi iluzii /


Radu Gorincioi // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 11 mart. – (Supl. "Integrarea
europeană pas cu pas"; febr.).

207
Martie 2005 ≡ March 2005

1377. Lungu, Diana. Oportunităţile europene ale societăţii moldoveneşti :


planul de acţiuni UE – Rep. Moldova / Diana Lungu // Moldova suverană. – 2005. –
2 mart.

1378. Tarlev, Vasile. Integrarea în structurile europene este un vector


prioritar : [discursul prim-ministrului Rep. Moldova V. Tarlev la Summit-ul Europei
de Sud-Est, Skopje, Macedonia] // Moldova suverană. – 2005. – 11 mart.

1379. Воронин, Владимир. Молдова и Россия всегда были партне-


рами : [интервью Президента Респ. Молдова В. Воронина радиостанции "Эхо
Москвы"] // Независимая Молдова. – 2005. – 1 марта. – Р. 3; 2, 3 марта. – Р. 2.

1380. Декларация о политическом партнерстве во имя достижения


целей европейской интеграции : принята единогласно парламентом Респ.
Молдова XVI-го созыва на заседании 24 марта 2005 г. // Независимая Молдо-
ва. – 2005. – 29 марта.

1381. Европейская интеграция – абсолютный приоритет внешней


политики Молдовы : [по поводу участия президента Респ. Молдова В. Ворони-
на в годов. коллегии М-ва иностр. дел] / Молдпрес по материалам пресс-
службы президента // Независимая Молдова. – 2005. – 4 марта. – Р. 2.

1382. Золотко, Марианна. Новое соседство : Молдова – Европей-


ский Союз / Марианна Золотко // Кишин. обозреватель. – 2005. – 3 марта. – Р.
2.

1383. Калак, Дмитрий. Молдова – Евросоюз : диалог не на равных /


Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2005. – 11 марта. – Р. 8.

1384. Молдова добилась особых отношений с Евросоюзом : [по по-


воду пресс-конф. по итогам визита молд. делегации в Брюссель, февр. 2005] //
Деловая газета. – 2005. – 2 марта. – Р. 3.

1385. Сима, Георгий. Георгий Сима : "Курс на запад приведет к ис-


чезновению нашего государства" : [внешнеполит. вектор Респ. Молдова] //
Коммерсант plus. – 2005. – 11 марта. – Р. 4.

208
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1386. Тарлев, Василе. Юго-восточный регион Европы – внешнепо-


литический приоритет Молдовы : выступление премьер-министра В. Тарлева
на саммите стран Юго-Восточной Европы, 10-11 марта 2005 года, Скопье,
Македония // Независимая Молдова. – 2005. – 11 марта. – Р. 3.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


1387. Lupu, Marian. Un preşedinte pentru toţi parlamentarii : alocuţiunea
preş. Parlamentului Rep. Moldova, M. Lupu, în cadrul primei şedinţe plenare a
Parlamentului de legislatura a XVI-a // Moldova suverană. – 2005. – 29 mart.

1388. Socor, Vladimir. Cum ar trebui să fie viitorul Parlament : [pe


marginea interviului analistului politic V. Socor agenţiei MOLDPRES] // Moldova
suverană. – 2005. – 3 mart.

1389. Лупу, Мариан. На принципах сотрудничества и ответственно-


сти : выступление пред. Парламента Респ. Молдова М. Лупу на перв. пленар.
заседании парламента XVI созыва, Кишинэу, 24 марта 2005 года // Независи-
мая Молдова. – 2005. – 29 марта.

1390. Мариан Лупу, председатель Парламента Республики Молдова


: [биогр. данные[ // Независимая Молдова. – 2005. – 25 марта. – Р. 3.
(vezi de asemenea Nr 1266, 1341)

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
1391. Voronin, Vladimir. "Socoteala s-o cerem, întâi de toate, de la noi
înşine" : [din rap. preş. PCRM V. Voronin la Plenara a 3-a a CC al PCRM : var.
presc.] // Comunistul. – 2005. – 25 mart. – P. 5; Коммунист. – 2005. – 25 марта. –
Р. 5.

1392. Дораш, Виктор. Платформы, политика и игра : к вопросу о


месте социал-демократии в Молдове / Виктор Дораш // Кишин. обозреватель.
– 2005. – 31 марта. – Р. 2.

209
Martie 2005 ≡ March 2005

1393. Киртоакэ, Николае. Переходящее знамя социал-демократии :


[интервью с политологом Н. Киртоакэ] / записал Кирилл Разумов // Кишин.
обозреватель. – 2005. – 31 марта. – Р. 2.
(Vezi de asemenea Nr 1259, 1300)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
1394. Брюн, Эрик. Эрик Брюн : "Необходим баланс между индиви-
дуальным прагматизмом и индивидуальной ответственностью" : [интервью со
ст. советником ПРООН в Молдове и Белоруссии] / записала Ольга Швейкина //
Кишин. обозреватель. – 2005. – 17 марта. – Р. 3.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


1395. Bercu, Vlad. Republica Moldova : ţara cu cea mai ieftină forţă de
muncă din Europa : [pe marginea rap. Federaţiei Angajatorilor Europeni] / Vlad
Bercu // Opinia. – 2005. – 15 mart. – P. 5.

1396. Muravschii, S. Înşelarea şi jefuirea bătrânilor : [metodici de calcul


a pensiei] / S. Muravschii // Săptămîna. – 2005. – 11 mart. – P. 8-9; 18 mart. – P.
12

1397. Муравский, С. Обман и ограбление стариков : [экон. аспекты] /


С. Муравский // Молд. ведомости. – 2005. – 2 марта. – Р. 7.

331.105.44 Sindicate
1398. Ivanov, Dumitru. Ne mândrim că avem un sindicat influent :
[interviu cu D. Ivanov, preş. Sindicatului Educaţiei şi Şt.] / consemnare : Gheorghe
Copoţ // Vocea poporului. – 2005. – 25 mart. – P. 4; Голос народа. – 2005. – 25
марта. – Р. 4.

1399. Suboci, Natalia. Noi am dovedit că sindicatul nostru este necesar


oamenilor : [interviu cu N. Suboci, preş. Federaţiei "Moldova-business-sind"] /
consemnare : Gheorghe Copoţ // Vocea poporului. – 2005. – 25 mart. – P. 5; Голос
народа. – 2005. – 25 марта. – Р. 5.

210
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


1400. Grigoraşcenco, Ion. Oamenii se lasă convinşi că răul le face mai
bine decât adevărul : [interviu cu I. Grigoraşcenco, ţăran împroprietărit din satul
Holercani] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 10 mart.

1401. Mârzenco, Vasile. Sectorul agricol are nevoie de un model eficient


de finanţare : interviu cu V. Mârzenco, preş. Federaţiei Naţ. a Fermierilor // Vocea
poporului. – 2005. – 18 mart. – P. 2; Голос народа. – 2005. – 18 марта. – Р. 2.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


1402. Амамбаева, Евгения. "Бизнесмену года" – 10 лет : [по поводу
итогов нац. конкурса 2004 г.] / Евгения Амамбаева // Экон. обозрение. – 2005.
– 4 марта. – Р. 16.

1403. Гудым, Анатолий. Социальная ответственность бизнеса /


Анатолий Гудым // Экон. обозрение. – 2005. – 11 марта. – Р. 19.

1404. Крашенников, Александр. Звезды и тернии малого бизнеса /


Александр Крашенников // Деловая газета. – 2005. – 16 марта. – Р. 6.

1405. Кроитору, Серджиу. SGS Moldova помогает интегрировать


молдавский бизнес в мировую экономику : [интервью с генер. дир. швейцар.
компании SGS Moldova С. Кроитору] / записал Дмитрий Калак // Экон. обозре-
ние. – 2005. – 25 марта. – Р. 17.

336 Finanţe
1406. Mihalache, Vitalie. Am schimbat hârtie pe hârtie şi am ajuns curat
la nebunie... : [bonuri patrimoniale : interviu cu V. Mihalache, şeful Dep. Investigaţii
colective al Comisiei Naţ. a Valorilor Mobiliare] / consemnare : Lidia Bobână //
Dreptul. – 2005. – 3 mart. – P. 5.

1407. Primăria mun. Chişinău. Consiliul. Cu privire la stabilirea


Bugetului municipiului Chişinău şi aprobarea Bugetului municipal Chişinău pe anul
2005 : decizie nr. 19/3 din 11 ian. 2005 // Capitala. – 2005. – 19 mart. – P. 1-16;
Capitala = Столица. – 2005. – 19 марта. – Р. 1-16.

211
Martie 2005 ≡ March 2005

1408. Şpac, Galina. Veniturile pot fi declarate doar până la 31 martie :


[interviu cu G. Şpac, şef Dir. Impozite directe a Inspectoratului fiscal principal de
stat] / interviu de Maria Viziru // Ziarul de gardă. – 2005. – 31 mart. – P. 2.

1409. Головатюк, Владимир. Финансовые итоги года : [2004] / Вла-


димир Головатюк // Экон. обозрение. – 2005. – 4 марта. – Р. 18.

1410. ДеЛонг, Дж. Бредфорд. Фискальная недальновидность в


Америке и за ее пределами : [ст. проф. экономики Калифорн. ун-та в Беркли] /
Дж. Бредфорд ДеЛонг // Экон. обозрение. – 2005. – 11 марта. – Р. 21.

1411. Коваленко, Ирина. Вторая пятилетка Фонда социальных ин-


вестиции / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2005. – 11 марта. – Р. 14.

1412. Нестерова, Оксана. Бухгалтерский баланс предвыборной


кампании / Оксана Нестерова // Экон. обозрение. – 2005. – 4 марта. – Р. 2.

1413. Республика Молдова. Правительство. Стратегия Прави-


тельства и Национального банка Молдовы по развитию Финансового сектора
Республики Молдова в 2005-2010 гг. : прил. Nr. 1 к постановлению Правитель-
ства и Нац. банка Молдовы Nr. 135 от 8 февр. 2005 года // Экон. обозрение. –
2005. – 4 марта. – Р. 34-39.

1414. Ротару, Андрей. НБМ создал условия для удешевления кре-


дитов : [интервью с дир. департамента денеж. политики и исслед. А. Ротару] /
интервью взяла Ангелина Таран // Независимая Молдова. – 2005. – 25 марта.
– Р. 5.

1415. Стиглиц, Джозеф Э. Бездействие демократии во всемирном


банке : [ст. проф. экономики Колумб. ун-та] / Джозеф Э. Стиглиц // Экон. обо-
зрение. – 2005. – 11 марта. – Р. 21.

1416. Такий, Александр. Бюро кредитных историй : [банков. техно-


логии] / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2005. – 25 марта. – Р. 4.

1417. Такий, Александр. Валютный рынок устойчив к выборным ба-


талиям / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2005. – 11 марта. – Р. 4.
212
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1418. Такий, Александр. Новый регламент о банковских карточках /


Александр Такий // Экон. обозрение. – 2005. – 18 марта. – Р. 4.

1419. Шикирлийская, Марина. Налоговое администрирование не-


налоговых платежей / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2005. – 4
марта. – Р. 7.

1420. Юрова, Яна. Российский рекорд по иностранным инвестициям


/ Яна Юрова // Экон. обозрение. – 2005. – 11 марта. – Р. 20.
(Vezi de asemenea Nr 1185, 1562)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
1421. Кисляков, Андрей. Российская экономика XXI века – экономи-
ка науки / Андрей Кисляков // Экон. обозрение. – 2005. – 25 марта. – Р. 21.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


1422. Bătrînu, Ion. Contribuţia ramurii în 2004 se ridică la 2,92 miliarde
lei : [aspecte economice privind activitatea Dep. Comerţului] / Ion Bătrînu //
Moldova suverană. – 2005. – 11 mart.

1423. Ceşuev, Visarion. Sectorul agrar al Moldovei pe cântarul istoriei /


Visarion Ceşuev // Moldova suverană. – 2005. – 11, 16 mart.

1424. Karpov, Ghenadi. Rubiconul moldovenesc : [starea economiei


Rep. Moldova] / Ghenadi Karpov // Comunistul. – 2005. – 1 mart. – P. 4; 3 mart. –
P. 9; Коммунист. – 2005. – 1 марта. – Р. 11. – Contin. Începutul : 4 febr.

1425. Золотко, Марина. На европейский уровень будем поднимать


молдавское законодательство : [внедрение Плана действий Молдова - Евро-
пейский Союз в рамках М-ва экономики : интервью с нач. Гл. Упр. экон. преоб-
разований в процессе европ. интеграции М-ва экономики М. Золотко] / запи-
сала Татьяна Смешная // Деловая газета. – 2005. – 16 марта. – Р. 4.

213
Martie 2005 ≡ March 2005

1426. Пынтя, Петр. Главное – чтобы не мешали работать : [дея-


тельность примэрии с. Пыржота, р-на Рышкань, по реализации нац. прогр.
"Молдавское село"] / Петр Пынтя // Независимая Молдова. – 2005. – 11 мар-
та. – Р. 8.

1427. Смешная, Татьяна. Табачную отрасль все еще нужно спасать


: [экон. аспекты] / Татьяна Смешная // Деловая газета. – 2005. – 23 марта. – Р.
4.

1428. Стабильным курсом развития : [из ежегод. "Соц.-экон. разви-


тие Республики Молдова в 2004 году"] // Независимая Молдова. – 2005. – 2
марта. – Р. 2; 3 марта. – Р. 3, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 30, 31 марта. – Р. 2. –
Продолж. Нач. : 10 февр.

1429. Чешуев, Виссарион. Агросектор Молдовы на весах истории :


[ист. аспекты] / Висарион Чешуев // Кишин. обозреватель. – 2005. – 17 марта.
– Р. 5.

1430. Чиботару, Георгий. Дело трудное, напряженное : [нац. прогр.


"Молдавское село" : изложение пред. района Ниспорень Г. Чиботару] / подго-
товил Ион Мардарь // Независимая Молдова. – 2005. – 18 марта. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 1597)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.3 Comerţ interior
1431. Киловатый, Леонид. Открытие началось с истории : [интер-
вью с предпринимателем, инициатором коммерч. центра "Jumbo" Л. Килова-
тым] / записала Евгения Амамбаева // Экон. обозрение. – 2005. – 18 марта. –
Р. 1, 17.

1432. Филиппов, Юрий. Россия стремится к росту внутренних рын-


ков / Юрий Филиппов // Экон. обозрение. – 2005. – 11 марта. – Р. 20.
(Vezi de asemenea Nr 1422)

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional

214
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1433. Metodologia de prelucrare a declaraţiei vamale în detaliu prin


procedee informatice // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 22 mart.
– P. 10-12.

1434. Trofăilă, Corneliu. Introducerea şi scoaterea bunurilor de pe


teritoriul RM : [art. şefului adjunct al Dir. drept vamal şi relaţii externe a Dep. vamal]
/ Corneliu Trofăilă // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 4, 22 mart.
– P. 4. – Idem şi în lb. rusă. – Contin. Începutul : 22 febr.

1435. Республика Молдова. Парламент. О международном сво-


бодном порте "Джурджулешть" : закон Респ. Молдова Nr 8-XV от 17 февр.
2005 года // Экон. обозрение. – 2005. – 18 марта. – Р. 34-35.

339.7 Finanţe internaţionale


1436. Калак, Дмитрий. Иностранный капитал установил рекорд :
[иностр. инвестиции в экономику Молдовы] / Дмитрий Калак // Экон. обозре-
ние. – 2005. – 25 марта. – Р. 8.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


1437. Золотко, Мариана. Уже через год будут ощутимые результаты
: [экон. интеграция Респ. Молдова : коммент. главы Упр. экон. преобразований
в процессе европ. интеграции М-ва экономики М. Золотко по поводу Плана
действий ЕС – Молдова] / записала Галина Варикаш // Независимая Молдова.
– 2005. – 3 марта. – Р. 5.

1438. Стасюк, Юлиана. Многие требования Европы для нас не новы


: [реализация Плана действий ЕС – Молдова : ст. нач. упр. По внеш. связям и
европ. интеграции М-ва транспорта и связи Респ. Молдова] / Юлиана Стасюк
// Независимая Молдова. – 2005. – 31 марта.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1439. Arsene, Alexandru. Dezacordul societăţii civile : [art. preş. Asoc.
Obşteşti "Drepturile omului şi Libertăţile Politice"] / Alexandru Arsene // Dreptul. –
2005. – 3 mart. – P. 4.

215
Martie 2005 ≡ March 2005

1440. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la eliberarea legitimaţiilor


deputaţilor aleşi în Parlamentul Republicii Moldova la 6 martie 2005 : [hotărâre din
18 mart. 2005] // Moldova suverană. – 2005. – 22 mart. – P. 3.

1441. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la modul de participare a


cetăţenilor Republicii Moldova din localităţile situate în stânga Nistrului, din
municipiul Bender şi din unele localităţi ale raionului Căuşeni la alegerile
Parlamentului Republicii Moldova din 6 martie 2005 : [hotărârea Nr. 854 din 18 febr.
2005] // Moldova suverană. – 2005. – 1 mart.

1442. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la procedura de numărare


a voturilor de către birourile electorale ale secţiilor de votare la alegerile
parlamentare din 6 martie 2005 : [instrucţiune aprob. prin hotărârea CEC Nr. 927
din 25 febr. 2005] // Moldova suverană. – 2005. – 4 mart. – P. 3.

1443. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la publicarea rezultatelor


finale ale alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din 6 martie 2005 : [hotărâre
din 18 mart. 2005] // Moldova suverană. – 2005. – 22 mart. – P. 3.

1444. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la sesizarea


reprezentantului PRCM în Comisia Electorală Centrală Volghin Alexandru :
[hotărârea Nr 931 din 26 febr. 2005] // Moldova suverană. – 2005. – 1 mart.

1445. Comisia Electorală Centrală. Cu privire la unele particularităţi de


efectuare a votării la alegerile parlamentare din 6 martie 2005 : [instrucţiune aprob.
prin hotărârea CEC Nr 723 din 28 ian. 2005] // Moldova suverană. – 2005. – 4 mart.
– P. 3.

1446. Comisia Electorală Centrală. Hotărâre cu privire la raportul


financiar al cheltuielilor efectuate de către concurenţii electorali în campania
electorală pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 6 martie 2005 :
[mart., 2005] // Moldova suverană. – 2005. – 22 mart. – P. 3.

1447. Delianu, David. Este compatibilă independenţa judecătorului cu


răspunderea materială? / David Delianu // Dreptul. – 2005. – 3 mart. – P. 3; Право.
– 2005. – 3 марта. – Р. 3.

216
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1448. Guţu, Vasile. Accesul liber la justiţie : între declaraţii şi realitate (6-
7) / Vasile Guţu // Dreptul. – 2005. – 24, 31 mart. – P.1. – Art. 1 : 6 ian.

1449. Minciună, Anatol. Sub sabia lui Damocles : [reforma judiciară] /


Anatol Minciună // Dreptul. – 2005. – 31 mart. – P. 5.

1450. Osmochescu, Nicolae. Curba reformei : [reforma judiciară şi de


drept] / Nicolae Osmochescu // Dreptul. – 2005. – 17 mart. – P. 5.

1451. Paşcu, Andrei. Experienţa României în domeniul justiţiei


restaurative : [interviu cu A. Paşcu, dir. de progr. la Centrul de instituire de a
medierii din România] / consemnare : Natalia Răileanu // Democraţia. – 2005. – 22
mart. – P. 5.

1452. Pavlicenco, Vitalia. Traian Băsescu – un Preşedinte al tuturor


românilor : [preş. României] / Vitalia Pavlicenco // Glasul naţiunii. – 2005. –17 mart.
– P. 2.

1453. Perevoznic, Iurie. O iniţiativă cu multe aspecte pozitive :


[competenţe ale Curţii Constituţionale] / Iurie Perevoznic // Dreptul. – 2005. – 17
mart. – P. 3; Право. – 2005. – 31 марта. – Р. 5.

1454. Pruteanu, Spiridon. Şi cel rău se cuminţeşte dacă are frică de


lege... : [meditaţii privind reforma judiciară] / Spiridon Pruteanu // Dreptul. – 2005. –
24 mart. – P. 3.

1455. Republica Moldova. Curtea Constituţională. Aviz cu privire la


confirmarea legalităţii alegerii Parlamentului Republicii Moldova : [nr. 1 din 17 mart.
2005] // Moldova suverană. – 2005. – 22 mart. – P. 3.

1456. Republica Moldova. Curtea Constituţională. Cu privire la


validarea mandatelor deputaţilor aleşi în cadrul scrutinului parlamentar din 6 martie
2005 : [hotărâre Nr 6 din 17 mart. 2005] // Moldova suverană. – 2005. – 22 mart. –
P. 3.

217
Martie 2005 ≡ March 2005

1457. Republica Moldova. Preşedintele (Vladimir Voronin, 2005-).


Decret Nr 2273-III din 18 mart. 2005: [privind convocarea primei şedinţe a
Parlamentului ales la 6 mart. 2005] // Moldova suverană. – 2005. – 22 mart. – P. 1.

1458. Urâtu, Ştefan. De ce tremură judecătorul? : [reforma sistemului


judiciar] / Ştefan Urâtu // Dreptul. – 2005. – 17 mart. – P. 1.

1459. Гуцу, Василе. Свободный доступ к правосудию : между заяв-


лениями и реальностью / Василе Гуцу // Право. – 2005. – 31 марта. – Р. 1, 6.

1460. Центральная избирательная комиссия. О некоторых осо-


бенностях проведения голосования на выборах Парламента 6 марта 2005 г. :
[инструкция утв. постановлением Nr 723 от 28 янв. 2005 г.] // Независимая
Молдова. – 2005. – 3 марта. – Р. 4.

1461. Центральная избирательная комиссия. О процедуре под-


счета голосов участковыми избирательными бюро на парламентских выборах
6 марта 2005 года : [инструкция утв. постановлением Nr 927 от 25 февр. 2005
г.] // Независимая Молдова. – 2005. – 3 марта. – Р. 4.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


1462. Dolea, Igor. Reforma justiţiei în perspectiva integrării europene :
[interviu cu I. Dolea, dir. al Inst. de Reforme Penale şi Andrei Paşcu, dir. progr.
"Constituirea Centrului de Mediere" din România] / consemnare : Nadina
Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 23 mart. – P. 5.

347 Drept civil


347.1 Generalităţi
1463. Delianu, David. Legea privind accesul la informaţie – garant sau
obstacol al informării? / David Delianu // Dreptul. – 2005. – 17 mart. – P. 3; Право.
– 2005. – 31 марта. – Р. 5.

1464. Delianu, David. Petiţia – o mică formalitate care poate evita un


mare proces / David Delianu // Dreptul. – 2005. – 24, 31 mart. – P. 6.

347.7 Drept comercial


218
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1465. Andronic, Iurie. O nouă etapă în activitatea organelor vamale : [pe


marginea modificărilor în Codul Vamal] / Iurie Andronic // Curierul vamal =
Таможенный вестник. – 2005. – 4 mart. – P. 6.

348 Drept ecleziastic. Drept canonic. Drept religios


1466. Сырбу, Влад. … О религиях и культах : законодательные
основы / Влад Сырбу // Право. – 2005. – 3 марта. – Р. 6.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
1467. Berlinski, Stefania. Concedierea ca urmare a reducerii numărului
sau a statelor de personal din unitate / Stefania Berlinski // Farmacia pro. – 2005. –
Ian.-Febr. (Nr 1-2). – P. 3.

1468. Preguza, Ion. Noul Cod al muncii : drepturi şi obligaţiuni (XXV) /


Ion Preguza // Vocea poporului. – 2005. – 18 mart. – P. 6; Голос народа. – 2005. –
18 марта. – Р. 6. – Art. 1 : 21 noiemb. 2003.

349.3 Drept social


1469. Modrîngă, Vitalie. Compensaţiile nominative / Vitalie Modrîngă //
Dreptul. – 2005. – 24, 31 mart. – P. 6.

349.4 Drept funciar. Drept agrar


1470. Păduraru, Ion. Ion Păduraru : "Vrem ca ţăranul să iasă din curtea
noastră cu inima împăcată" : [interviu cu preş. Curţii de Arbitraj şi Medierede pe
lângă Uniunea Producătorilor] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă.
– 2005. – 11 mart. – P. 14.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
1471. Braşovschi, Gheorghe. Acţiuni bazate pe posibilităţi reale :
[interviu cu Gh. Braşovschi, primar de Sângerei] / consemnare : Tudor Chifiac //
Moldova suverană. – 2005. – 1 mart.

219
Martie 2005 ≡ March 2005

1472. Costiuc, Nina. Nina Costiuc : "Există primării la sate, în care


trebuie să-ţi cureţi încălţămintea înainte de a intra" : [interviu cu primarul de
Budeşti] / interviu realizat de Sergiu Afanasiu şi Gabriel Călin // Gazeta oraşului. –
2005. – 3 mart.

1473. Goiman, Leonid. Centurl informativ – un serviciu care promovează


transparenţa administrării : interviu cu L. Goiman, secretarul Preturii sectorului
Ciocana, mun. Chişinău / consemnare : Diana Bărbuţă // Capitala. – 2005. – 16
mart. – P. 2.

1474. Grosu, Victor. Problemele pot fi soluţionate doar în comun :


[activităţi comunitare : art. primarului comunei Dobruşa, raionul Şoldăneşti] / Victor
Grosu // Alternative rurale. – 2005. – Mart. – P. 23.

1475. Guţuţui, Veaceslav. Dezbateri publice – instrument de implicare a


populaţiei în gestionarea afacerilor comunitare / Veaceslav Guţuţui // Ora satului. –
2005. – Mart. (Nr 6). – P. 11.

1476. Ivanov, Octavian. Premisele apariţiei efectului sinergic : [interviu


cu O. Ivanov, primar al satului Criva, raionul Briceni] / consemnare : Igor Cătană //
Alternative rurale. – 2005. – Mart. – P. 19.

1477. Munteanu, Galina. ... Despre Agenţia de Stat pentru Protecţia


Moralităţii / Galina Munteanu // Dreptul. – 2005. – 17 mart. – P. 4.

1478. Nedelea, Veaceslav. "Durleştenii, prin tradiţie, ţin mult la moşiile


lor" : [interviu cu V. Nedelea, primar interimar de Durleşti] / pentru conformitate :
Sergiu Handrabura // Gazeta oraşului. – 2005. – 17 mart.

1479. Smîntînă, Vadim. Aş prefera puterea de a decide şi dreptul de a


alege : [interviu cu V. Smîntînă, specialist-coord. în Secţia tineret, cultură şi sport a
Preturii sectorului Botanica, mun. Chişinău] / pentru conformitate : Veronica
Gorincioi // Democraţia. – 2005. – 29 mart. – P. 15.

1480. Statnîi, Petru. În prim-plan rămâne schimbarea mentalităţii


oamenilor : interviu cu P. Statnîi, preş. raionului Sângerei / consemnare : Tudor
Chifiac // Moldova suverană. – 2005. – 24 mart.
220
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1481. Stici, Ion. Omul e suma actelor sale : [despre Gh. Cibotaru, preş.
raionului Nisporeni] / Ion Stici // Moldova suverană. – 2005. – 15 mart.

1482. Tătaru, Veronica. Veronica Tătaru, femeie-poliţist în Republica


Moldova : [interviu cu sportiva şi poliţista] / consemnare : Iulia Bolea // Săptămîna. –
2005. – 18 mart. – P. 14.

1483. Макарова, Наталья. О документировании иностранных граж-


дан и лиц без гражданства / Наталья Макарова // Деловая газета. – 2005. – 30
марта. – Р. 5.

1484. Шимановская, Марина. Национальной паспортной системе 10


лет! / Марина Шимановская, Николай Ганчиковский // Деловая газета. – 2005.
– 10 марта. – Р. 10.

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


1485. Cernei, Ion. Constantin Cantacuzino, cavalerul cerului : [pilot
român de vânătoare din perioada celui de-al doilea război mondial] / Ion Cernei //
Timpul de dimineaţă. – 2005. – 11 mart. – P. 19.

1486. Pleşca, Valeriu. Esenţa reformei militare constă în restructurarea


armatei conform standardelor europene : interviu acordat de ministrul Apărării V.
Pleşca agenţiei Moldpres // Moldova suverană. – 2005. – 25 mart.

1487. Донцул, Владимир. И вмиг исчезли МИГи : [интервью с экс-


нач. Гл. штаба Нац. армии Респ. Молдова В. Донцул] / беседовал Семен Ни-
кулин // Независимая Молдова. – 2005. – 30 марта.

1488. Най, Джозеф С. "Мирный" подъем Китая : [рост воен. мощи


страны : ст. проф. Гарвард. ун-та] / Джозеф С. Най // Экон. обозрение. – 2005.
– 25 марта. – Р. 21.
(Vezi de asemenea Nr 1251, 1426)

221
Martie 2005 ≡ March 2005

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1489. Porubin, Natalia. Sărăcia şi şomajul – cele mai mari probleme ale
tinerilor : [pe marginea studiului realizat de UNICEF – Moldova] / Natalia Porubin //
Moldova suverană. – 2005. – 23 mart.

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


1490. Papuc, Mihai. Modele ale comportamentului consumatorului
european / Mihai Papuc // Accente libere. – 2005. – 10 mart. – P. 3.

1491. Бызгу, Мария. Потребитель находится под защитой закона :


интервью с руководителем Упр. Гос. надзора и защиты потребителей Депар-
тамента стандартизации и метрологии М. Бызгу / записала Галина Мунтяну //
Право. – 2005. – 3 марта. – Р. 7.

1492. Старуш, Денис. Все в одном : [интервью с пред. Центра защи-


ты потребителя Д. Старуш] / записал Алексей Школьников // Кишин. обозрева-
тель. – 2005. – 31 марта. – Р. 5.

368 Asigurări
1493. Ţurcanu, Ghenadie. Programul unic al asigurării obligatorii de
asistenţă medicală : interviu cu Gh. Ţurcanu, şeful Dir. Asistenţă medicală primară
şi urgentă a Min. Sănătăţii / consemnare : Galina Munteanu // Dreptul. – 2005. – 31
mart. – P. 4.

369 Asigurări sociale


1494. Кобитева, Галина. Главные приоритеты на ближайжую пер-
спективу : [интервью с зам. нач. департамента соц. обеспечения М-ва труда и
соц. защиты Г. Кобитевой] // Независимая Молдова. – 2005. – 2 марта. -- Р. 3.

222
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1495. Bobeică, Constantin. Viaţa – ca o părere... : [reflecţii ale
pedagogului-octogenar] / Constantin Bobeică // Făclia. – 2005. – 26 mart. – P. 6.

1496. Cojocaru, Tatiana. Toleranţa – tendinţă snobistă sau necesitate


vitală? / Tatiana Cojocaru // Făclia. – 2005. – 5 mart. – P. 14.

1497. Duca, Svetlana. Serată – joc de roluri : [educaţia ecologică] /


Svetlana Duca // Făclia. – 2005. – 26 mart. – P. 3.

1498. Fonari, Eugenia. Elemente ale culturii ecologice / Eugenia Fonari


// Făclia. – 2005. – 19 mart. – P. 3.

1499. Ghincolov, Serafim. Umilinţa nu rimează cu toleranţa / Serafim


Ghincolov // Făclia. – 2005. – 12 mart. – P. 5.

1500. Iurchin, Emanuela. Spaţiul educaţional moldovenesc va fi


europenizat ? / Emanuela Iurchin // Opinia. – 2005. – 22-27 mart. – P. 6.

1501. Loghin, Petru. În Europa, dar ... prin America (5) : (consideraţiuni
asupra reformei învăţământului) / Petru Loghin // Făclia. – 2005. – 5 mart. – P. 11. –
Art. 1 : 5 febr.

1502. Matcin, Gheorghe. Reforma învăţământului : intenţii, orientări şi


realizări / Gheorghe Matcin // Făclia. – 2005. – 12 mart. – P. 1, 7.

1503. Mândâcanu, Virgil. 1-2. Creşte şcoala adevăraţi patrioţi ai ţării? :


[educaţia patriotismului] / Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2005. – 19, 26 mart. – P. 3.

1504. Rebeja, Svetlana. Prilej de meditaţie pentru cei ce răspund de


educaţia muzicală / Svetlana Rebeja // Făclia. – 2005. – 12 mart. – P. 8.

1505. Rolinsky, Vladimir. Învăţământul în declin : [art. ex-inspectorului


gen. al Inspectoratului şcolar raional Ocniţa] / Vladimir Rolinsky // Făclia. – 2005. –
26 mart. – P. 6. – Va urma.
223
Martie 2005 ≡ March 2005

1506. Roman, Alexandru. Cântarul calităţii sunt valorile ce o pot


confirma : [interviu cu A. Roman, Dir. gen. al Dir. Gen. Educaţie, Şt., Tineret şi
Sport, mun. Chişinău] / dialog de Raia Rogac // Făclia. – 2005. – 5 mart. – P. 1; 15.

371 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


1507. Alerguş, Olga. Liceul moldo-turc – instituţia care promovează
talente : [din Chişinău] / Olga Alerguş // Săptămîna. – 2005. – 18 mart. – P. 10-11.

1508. Alexandruc, Ludmila. "Etica şi eleganţa încep în casa


părintească" : ora de dirigenţie în cl. a XI-a / Ludmila Alexandruc // Făclia. – 2005. –
5 mart. – P. 6.

1509. Boişteanu, Paulina. Cine sînt eu?... : oră de dirigenţie în cl. a VIII-
a / Paulina Boişteanu // Făclia. – 2005. – 5 mart. – P. 12.

1510. Caraman, Gheorghe. Lumea interioară contează cel mai mult (1-
3) : [managerul şcolar] / Gheorghe Caraman // Făclia. – 2005. – 5 mart. – P. 13; 12
mart. – P. 4; 19 mart. – P. 6.

1511. Gangaliuc, Maria. "Sărbătorile de iarnă" : [material pentru ora


educativă] / Maria Gangaliuc // Făclia. – 2005. – 5 mart. – P. 4.

1512. Gheiceanu, Ludmila. "Vreau" şi "Nu se poate" în dragoste : oră


educativă în cl. a X-a / Ludmila Gheiceanu // Făclia. – 2005. – 26 mart. – P. 3.

1513. Guţu, Ana. Prima mea învăţătoare : [Eudochia Bălăescu, fostă


învăţătoare în cl. primare la şc. Nr 2 din oraşul Cahul] / Ana Guţu // Făclia. – 2005.
– 5 mart. – P. 9.

1514. Ilinciuc, Mihai. Neglijenţă faţă de sănătatea elevilor : [interviu cu


M. Ilinciuc, dir. Clubului republican sportiv "Olimpia"] / consemnare : Vasile
Odoleanu // Moldova suverană. – 2005. – 17 mart.

1515. Manolachi, Veaceslav. Ce cale trebuia parcursă de la educaţia


fizică la sportul de masă : [dialog cu V. Manolachi, rector al Inst. Naţ. de Educaţie
Fizică şi Sport] / interlocutor : Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2005. – 5 mart. – P. 14.
224
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1516. Pocitari, Lilia. Ce calităţi trebuie să întrunească un director de


şcoală? / Lilia Pocitari // Făclia. – 2005. – 26 mart. – P. 7.

1517. Romanciuc, Natalia. Tărâmul Toleranţei : ora educativă în cl. a 7-


a / Natalia Romanciuc // Făclia. – 2005. – 5 mart. – P. 5.

1518. Rusu, Maria. Dispută : "Copilul - protejare socială şi juridică" : [ora


dirigintelui în cl. a IX-a] / Maria Rusu // Făclia. – 2005. – 12 mart. – P. 6.

1519. Semionov, Maria. Multe lucruri depind de preşedintele raionului :


[interviu cu M. Semionov, şefa Dir. Gen. Învăţ., Tineret şi Sport, raionul Dubăsari] /
dialog de Raia Rogac // Făclia. – 2005. – 19 mart. – P. 1, 7.

1520. Vicol, Ion. "Fericirile" profesorului Tecuci : [Alexandru Tecuci, fost


profesor la Liceul "Ion Vodă" din Cahul] / Ion Vicol // Lit. şi arta. – 2005. – 17 mart. –
P. 3.

1521. Багрин, Валерий. Жизнь – клавиша черная, клавиша белая :


[интервью с дир. муз. лицея им. С. Рахманинова В. Багрином] / записала Ма-
рина Продиус // Мегаполис. – 2005. – 22 марта. – Р. 14.

1522. Ионко, Майя. Школы – как люди : у каждой своя история и своя
родословная : [лицей им. академика К. Сибирского, мун. Кишинэу] / Майя Ион-
ко // Кишин. новости. – 2005. – 18 марта. – Р. 5.

1523. Тертяк, Евгений. Слово о любимом учителе : [Н. Бирюков, ки-


шин. ср. шк. Nr 3] / Евгений Тертяк // Независимая Молдова. – 2005. – 10 мар-
та.

372.8 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


1524. Albu, Ion. Problematizarea, variante proprii : din portofoliul prof. de
fizică / Ion Albu // Făclia. – 2005. – 19 mart. – P. 2.

1525. Blajin, Dina. Peisajul, iniţiere în lumea artelor / Dina Blajin // Făclia.
– 2005. – 5 mart. – P. 7.

225
Martie 2005 ≡ March 2005

1526. Boroda, Natalia. Motivaţie superioară la lecţiile de istorie / Natalia


Boroda // Făclia. – 2005. – 26 mart. – P. 7.

1527. Boroda, Natalia. Proiect didactic la obiectul "Educaţie Civică" /


Natalia Boroda // Făclia. – 2005. – 5 mart. – P. 3.

1528. Botnari, Tatiana. Numere pitagoriene / Tatiana Botnari // Făclia. –


2005. – 12 mart. – P. 4.

1529. Cernei, Alexei. Fizica : dezvoltarea competenţelor pentru viaţă /


Alexei Cernei // Făclia. – 2005. – 5 mart. – P. 6.

1530. Cucuietu, Iurie. Realizarea exemplificativă didactică a unor


obiecte din ceramică / Iurie Cucuietu // Făclia. – 2005. – 26 mart. – P. 4.

1531. Darii, Simion. Geometrie în manualele noi de matematică (1-2) /


Simion Darii // Făclia. – 2005. –5, 12 mart. – P. 4.

1532. Durughian, Claudia. "Îl port pe Eminescu în suflet" : lecţie-sinteză


– Salon literar / Claudia Durughian // Făclia. – 2005. – 5 mart. – P. 10.

1533. Gamangi, Maria. "Veriga slabă" la lecţia de chimie : din experienţa


Larisei Ilieş, prof. la Gimnaziul Zăicana, Criuleni / Maria Gamangi // Făclia. – 2005.
– 19 mart. – P. 4.

1534. Munteanu, Ion. Calculul integralelor prin metoda schimbului de


variabilă (metoda substituţiei) / Ion Munteanu // Făclia. – 2005. – 26 mart. – P. 4.

1535. Petrencu, Anatol. Cu un nou manual de istorie, copii moldoveni ar


putea fi expuşi unor "transparente" spălări de creier : [pe marginea man. de ist.
contemporană, cl. a 12-a de liceu : interviu cu A. Petrencu, preş. Asoc. istoricilor din
Rep. Moldova] / consemnare : Angelina Olaru // Democraţia. – 2005. – 29 mart. –
P. 6.

1536. Plămădeală, Lora. Viticultura şi industria vinicolă : proiect didactic


la geografie în cl. a 9-a / Lora Plămădeală // Făclia. – 2005. – 26 mart. – P. 5.

226
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1537. Prodan, Ala. Învăţarea istoriei prin jocul de roluri / Ala Prodan //
Făclia. – 2005. – 12 mart. – P. 5.

1538. Popovici, Ana. Şansa metodei interactive : [predarea lb. străine] /


Ana Popovici // Făclia. – 2005. – 12 mart. – P. 5.

1539. Ranga, Erica. Sferele raporturilor relaţionale : [în predarea lb. rom.]
/ Erica Ranga // Făclia. – 2005. – 12 mart. – P. 2.

1540. Rusu, Lilia. Arta plastică în clasele primare / Lilia Rusu // Făclia. –
2005. – 5 mart. – P. 7.

1541. Stoica, Valentina. Remarcabil, saltul calităţii : [predarea lb. rom. în


şc. alolingve] / Valentina Stoica // Făclia. – 2005. – 19 mart. – P. 6.

1542. Strâmbeanu, Tatiana. Masă rotundă : "Poetul e mai mult decât un


poet în spaţiul nostru" : [din experienţa predării cursului opţional "Cultura
comunicării", cl. a 12-a] / Tatiana Strâmbeanu // Făclia. – 2005. – 12 mart. – P. 7.

1543. Vieru, Vasile. Istoria locală – patria mică, sau Obiect de cultură şi
patriotism : [material metodic în sprijinul scrierii ist. ţinutului natal] / Vasile Vieru //
Comunistul. – 2005. – 11 mart. – P. 7; Коммунист. – 2005. – 11 марта. – Р. 11. –
("Cronicarul-letopiseţ"; Nr 10, p. asoc. istoricilor "Meleag natal - Родной край").

1544. Руснак, Мария. Методы овладения языками / Мария Руснак //


Făclia. – 2005. – 5 mart. – P. 15.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


1545. Boguşevschi, Iuliana. Pas cu pas spre revelaţia descătuşării : [Şc.
Primară din orăşelul Ştefan-Vodă] / Iuliana Boguşevschi // Făclia. – 2005. – 5 mart.
– P. 14.

1546. Paiu, Margareta. Corectarea deficienţelor de însuşire şi


operaţionale a citit-scrisului / Margareta Paiu // Făclia. – 2005. – 19 mart. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 1540)

227
Martie 2005 ≡ March 2005

374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii


1547. Bujor, Aurelia. Sărbătorim "Dragobetele" sau "Valentin şi
Valentina" : [în sprijinul activităţii extraşcolară] / Aurelia Bujor // Făclia. – 2005. – 5
mart. – P. 3.

1548. Ciubotaru, Anatolie. "Am învăţat de la concursul "Cangourou"


că... mai avem de învăţat" : sugestii pentru organizarea olimpiadelor / Anatolie
Ciubotaru // Făclia. – 2005. – 5 mart. – P. 13.

1549. Matcovschi, Galina. Eficienţa activităţii extraşcolare / Galina


Matcovschi // Făclia. – 2005. – 19 mart. – P. 3.

1550. Teşcureanu, E. "Patria iubeşti, natura ocroteşti – Om te numeşti" :


[în sprijinul organizării seratei lit.-muz.] / E. Teşcureanu // Făclia. – 2005. – 12 mart.
– P. 3.

1551. Vasilcov, Lidia. Serata ecologică : "Educaţia, comportamentul


uman şi mediul" / Lidia Vasilcov // Făclia. – 2005. – 12 mart. – P. 3.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


1552. Colesnicenco, Pintilie. Pintilie Colesnicenco : Este prematur să
vorbim despre dezinstituţionalizare atunci când familia nu-i poate oferi copilului nici
atât cât îi oferă şcoala-internat : [interviu cu dir. Şc.-internat auxiliare Nr 5] / interviu
realizat de Mariana Balaur // Capitala. – 2005. – 12 mart. – P. 4.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,


colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
1553. Popescu, Leonid. Un peisaj cu Vadul lui Isac : [despre Elena
Poştaru, dir. adjunct la Colegiul Republican de Arte Plastice "A. Plămădeală"] /
Leonid Popescu // Lit. şi arta. – 2005. – 24 mart. – P. 7.

1554. Головин, Борис. "NEXT" нашей страны : [интервью с дир. Нац.


колледжа медицины и фармации Б. Головиным] / записал Виктор Михайлов //
Деловая газета. – 2005. – 2 марта. – Р. 4.

228
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


1555. Doni, Daniela. Generaţia fizicienilor cu cravate indigo : [despre Ion
Tighineanu, prorector pentru şt. la Univ. Tehnică din Moldova] / Daniela Doni //
Moldova suverană. – 2005. – 22 mart. – P. 2.

1556. Melnic, Boris. Esenţa didactico-ştiinţifică a învăţământului


universitar / Boris Melnic // Făclia. – 2005. – 26 mart. – P. 7.

1557. Rotaru, Tatiana. O dragoste mai veche şi mereu nouă – ştiinţa :


[despre Ion Tighineanu, vicerector al Univ. Tehnice din Moldova, la 50 de ani de la
naştere] / Tatiana Rotaru // Lit. şi arta. – 2005. – 24 mart. – P. 7.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor
1558. Cheianu, Constantin. Despre femei, nu doar la 8 martie /
Constantin Cheianu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 18 mart. – P. 16.

1559. Cojocaru, Nina. Între carieră şi familie : interviu cu N. Cojocaru,


dir., filiala Hânceşti, CCI şi Ana Can, dir. SA "Artima", Chişinău / a dialogat Ion
Axenti // Dezvoltarea. – 2005. – 4 mart. – P. 6.

1560. Condiţia socială a femeii din spaţiul rural : [pe marginea lucrărilor
"mesei rotunde" "Evaluarea activităţii Consiliului de femei din cadrul FNSAA
"Agroindsind" şi trasarea sarcinilor de perspectivă"] // Vocea poporului. – 2005. –
25 mart. – P. 2; Голос народа. – 2005. – 25 марта. – Р. 2.

1561. Jeltova, Ina. Ina Jeltova : "Femeia noastră e una care deja vrea,
dar încă nu poate" : [interviu cu ziarista] / consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 4 mart. – P. 25.

1562. Гречанная, Зинаида. Зинаида Гречанная : "За цифрами надо


видеть людей" : [женщина в соврем. общ-ве : интервью с министром финансов
Респ. Молдова] / интервью взяла Ангелина Таран // Независимая Молдова. –
2005. – 4 марта. – Р. 6-7.
(vezi de asemenea Nr 1482)
229
Martie 2005 ≡ March 2005

398 Folclor
1563. Scarlat, Iustina. Să menţinem flăcăruia creaţiei populare : [interviu
cu Iu. Scarlat, dir. al Centrului Naţ. de Creaţie Populară] / consemnare : Mihai
Morăraş // Lit. şi arta. – 2005. – 10 mart. – P. 6.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1564. Сорос, Джордж. Преодолевая проклятие природных ресурсов"
: [ст. пред. Ин-та "Открытое общ-во"] / Джордж Сорос // Экон. обозрение. –
2005. – 18 марта. – Р. 21.

504(478) Ecologia în Republica Moldova


1565. Chirilov, Viorica. Ce bem şi de unde? : [calitatea apei : aspecte
ecologice] / Viorica Chirilov // Capitala. – 2005. – 26 mart. – P. 3.

1566. Mihailescu, Constantin. Pentru sănătatea oamenilor şi viabilitatea


comunităţilor : [art. ministrului Ecologiei şi Resurselor Naturale din Rep. Moldova] /
Constantin Mihailescu // Moldova suverană. – 2005. – 22 mart. – P. 2.

1567. Răileanu, Natalia. Apa noastră cea de toate zilele... : [aspecte


ecologice] / Natalia Răileanu // Democraţia. – 2005. – 22 mart. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 1551)

51 MATEMATICĂ
1568. Damian, Florin. Florin Damian : "Talentele autentice trebuie să se
apere de nonvaloare" : [interviu cu cercetătorul în algebră şi geometrie] /
consemnare : Daniela Galai // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 25 mart. – P. 22.

53 FIZICĂ
(Vezi Nr 1557)

230
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
1569. Cazac, Valeriu. Comparativ cu strămoşii trăim vremi mai calde :
interviu cu V. Cazac, dir. al Serviciului Hidrometeorologic de Stat // Moldova
suverană. – 2005. – 23 mart.

1570. Казак, Валериу. Читаем письмена небесной канцелярии : [ин-


тервью с дир. Гос. гидрометеоролог. службы Респ. Молдова В. Казак] / запи-
сал Сергей Инин // Независимая Молдова. – 2005. – 23 марта.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
1571. Cazacu, Nicolae. Academicianul Nicolae Botnariuc la 90 de ani :
[savant-biolog, prof. univ. la fac. de biologie din Bucureşti originar din Basarabia] /
Nicolae Cazacu // Făclia. – 2005. – 19 mart. – P. 6.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
1572. Catrinici, Larisa. Securitatea sănătăţii – calea spre progres : [pe
marginea compartimentului privind sănătatea publică al Planului de Acţiuni Rep.
Moldova – UE : interviu cu L. Catrinici, viceministru al Sănătăţii] / consemnare :
Aneta Voitun // Moldova suverană. – 2005. – 23 mart.

1573. Suveică, Luminiţa. "Medicului de familie îi stă în puteri să


întrerupă lanţul infecţiei tuberculoase" : [interviu cu L. Suveică, medic de familie la
Centrul Medicilor de Familie "Pro-San"] / consemnare : Nadina Gheorghiţă //
Capitala. – 2005. – 12 mart. – P. 5.

1574. Рутынская, Александра. От музыки к здоровью : интервью с


врачом-иммунологом А. Рутынской / записала Валентина Чернятинская // Ме-
гаполис. – 2005. – 22 марта. – Р. 6.

231
Martie 2005 ≡ March 2005

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


1575. Ciobanu, Ala. Meditaţii cu prilej şi fără... : [sistemul farmaceutic
naţ.] / Ala Ciobanu // Farmacia pro. – 2005. – Ian.-Febr. (Nr 1-2). – P. 1-2.

1576. Mohorea, Ilie. Conducător de excepţie al serviciului farmaceutic


din Moldova : [70 de ani de la naşterea lui Vasile Procopişin] / Ilie Mohorea //
Farmacia pro. – 2005. – Ian.-Febr. (Nr 1-2). – P. 4.

1577. Прокопишин, Василий. Вперед, к стандартам : фармац. от-


расль респ. : интервью с зав. каф. соц. фармации Гос. Мед. и фармац. ун-та
им. Н. Тестемицану В. Прокопишиным / записала Светлана Виноградова //
Tetis info. – 2005. – Март.

1578. Симионов, Владимир. Дарующий исцеление : интервью с ге-


нер. дир. АО "Farmaco" В. Симионовым // Tetis info. – 2005. – Март.

615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.


Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
1579. Cojocaru-Toma, Maria. Elemente ale sistemului de asigurare a
calităţii medicamentelor în Republica Moldova / Maria Cojocaru-Toma, Oleg
Bârdâghin // Farmacia pro. – 2005. – Ian.- Febr. (Nr 1-2). – P. 5.

1580. Safta, Vladimir. Integrare farmaceutică : [pe marginea lucrărilor


reuniunii Comisiei Interstatale pentru standardizarea, autorizarea şi controlul calităţii
medicamentelor, articolelor de uz medical şi tehnicii medicale, 1-2 mart. 2005,
Minsk, Belarusi] / Vladimir Safta // Farmacia pro. – 2005. – Ian.- Febr. (Nr 1-2). – P.
3.

1581. Suveică, Luminiţa. Tratamentul pneumoniilor acute cu


azitromicină / Luminiţa Suveică // Farmacia pro. – 2005. – Ian.-Febr. (Nr 1-2). – P.
10.

616 Patologie. Medicină clinică


1582. Punga, Jana. Fiecare oră, zi, săptămână, lună şi an este o mare
victorie : [interviu cu J. Punga, mamolog] / pentru conformitate : Veronica Gorincioi
// Democraţia. – 2005. – 15 mart. – P. 11.
232
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1583. Саин, Дмитрий. Плохо лечить – хуже, чем не лечить вообще :


[интервью с зав. отделом фтизиатрии НИИ фтизиопневмологии им. К. Драга-
нюка Д. Саин] / записала Татьяна Добрынина // Независимая Молдова. – 2005.
– 22 марта.
(Vezi de asemenea Nr 1573)

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


1584. Cibotaru, Viorica. Medicii sunt nevoiţi să lupte cu morile de vânt :
[interviu cu V. Cibotaru, medic ftiziopneumolog coord. la AMT Botanica, mun.
Chişinău] / interviu realizat de Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 5 mart. – P.
6.

1585. Soltan, Viorel. "Este important să ne schimbăm modul de


abordare a tuberculozei ca fenomen sociomedical, şi nu să ne speriem unii pe alţii
cu fantoma ei" : interviu cu V. Soltan, dir. proiectului "Fortificarea Controlului
Tuberculozei în Moldova", Alianţa Americană Int. pentru Sănătate / interviu realizat
de Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 26 mart. – P. 6.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


1586. Moldovanu, Ion. Durerea de cap e curabilă : [interviu cu I.
Moldovanu, şeful Catedrei de neurologie a Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"N. Testemiţanu"] // Farmacia pro. – 2005. – Ian.-Febr. (Nr 1-2). – P. 8; Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 11 mart. – P. 22

1587. Куку, Мирча. В Костюженах людям помогали и помогают : [ин-


тервью с зам. гл. врача Костюжен. психиатр. больницы М. Куку] / записали :
Светлана Иосип, Ирина Чайковская // Capitala = Столица. – 2005. – 26 марта. –
P. 7.

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


1588. Руссу, Галина. Здоровье в ваших руках : [предупреждение
"вирус. гепатита" : интервью с зав. каф. детских инфекц. болезней при Гос.
Ун-те Медицины и Фармации "Н. Тестемицану" Г. Руссу] / записала Валентина
Чернятинская // Мегаполис. – 2005. – 1 марта. – Р. 6.

233
Martie 2005 ≡ March 2005

618 Ginecologie. Obstetrică


1589. Pleşcanu, Eugenia. Am rămas săraci, dar fideli jurământului lui
Hipocrat : interviu cu E. Pleşcanu, medic obstetrician la spitalul raional Glodeni /
consemnare : Veronica Gorincioi // Democraţia. – 2005. – 29 mart. – P. 11.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.7 Tehnologie mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate
1590. Дрындин, Игорь. "Виброприбор" – вторая жизнь : [интервью с
генер. дир. з-да "Виброприбор" И. Дрындиным] / записал Анатолий Гурницкий;
фот. М. Шимановской // Деловая газета. – 2005. – 16 марта. – Р. 10-11.

623 Tehnică militară


1591. Radiografia Transnistriei : [producerea armamentului militar] //
Gazeta românească. – 2005. – 28 mart. – P. 7.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


1592. Аксенов, Валерий. На побратимов надейся, да сам не плошай
: [интервью с дир. муницип. предприятия "Спецавтохозяйство" В. Аксеновым,
Бэлць] / записал Виктор Старик // Независимая Молдова. – 2005. – 23 марта.

1593. Колыбняк, Федор. Это сладкое слово вода, которой нам так
долго не хватало : [пробл. водоснабжения : ст. зам. генер. дир. Департамента
стр-ва и развития территории Респ. Молдова] / Федор Колыбняк // Кишин. но-
вости. – 2005. – 4 марта. – Р. 4.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
1594. Смешная, Татьяна. Не потерять бы землю… : [сохранение
плодородия почв в Молдове] / Татьяна Смешная // Деловая газета. – 2005. –
10 марта. – Р. 4.

234
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

631.9 Alte întrebări


1595. Odainic, Ion. Vocaţie şi pasiune : [Tudor Lupaşcu, cercetător al
noiilor tehnologii] / Ion Odainic // Lit. şi arta. – 2005. – 17 mart. – P. 2.

634 Horticultură în general


1596. Donică, Ilie. Dragoste de muncă : [interviu cu I. Donică, vicedir.
gen .pe probleme şt. ale Inst. de Cercet. pentru Pomicultură preş. din Rep.
Moldova] / consemnare : Doina Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 31 mart. – P. 7.

634.8 Viticultură
1597. Viţa de vie la ea acasă : studiu privind eficienţa cultivării şi
comercializării strugurilor de masă în Rep. Moldova // Ora satului. – 2005. – Mart.
(Nr 6). – P. 6. +338(478)

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode


1598. Zăgăreanu, Andrei. Am putea exporta mai multă miere, dar... :
[interviu cu A. Zăgăreanu, preş. Asoc. apicultorilor din Moldova] / consemnare :
Vasile Odoleanu // Moldova suverană. – 2005. – 24 mart.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
1599. Josanu, Efim. Prietenii nu se aleg : ei devin... : [despre Alexei
Barat, regizor la Teleradio Moldova] / Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2005. – 17 mart.
– P. 3.

1600. Josanu, Efim. Septuagenarul : [Anton Uncuţă, ziarist TV, la 70 de


ani de la naştere] / Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2005. – 10 mart. – P. 3.

1601. Popenco, Anişoara. Nu voi recunoaşte niciodată că am pierdut :


[interviu cu A. Popenco, prezentatoare MUZ TV Chişinău] / interviu de Liliana
Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 15 mart.

235
Martie 2005 ≡ March 2005

1602. Zavtoni, Eugen. Nu mai vrem nici un pic teleradio bolşevic :


[compania publică "Teleradio-Moldova"] / Eugen Zavtoni // Lit. şi arta. – 2005. – 3
mart. – P. 6.

1603. Касиан, Ион. Ион Касиан : "В области связи в Молдове нет яс-
ной политики" : [интервью с экс-министром связи Респ. Молдова] // Кишин.
обозреватель. – 2005. – 24 марта. – Р. 3.

1604. Урсаки, Георгий. Георгий Урсаки : "Связь : бизнес в частных


руках" : [интервью с генер. дир. АО "Молдтелеком"] // Кишин. обозреватель. –
2005. – 31 марта. – Р. 3.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


1605. Lungu, Eugen. Albumele noastre încearcă să lege firul rupt al
istoriei : interviu cu E. Lungu, red.-şef al ed. "Arc" / pentru conformitate : Veronica
Gorincioi // Democraţia. – 2005. – 15 mart. – P. 15.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară
1606. Iordan, Veaceslav. Restabilirea transonului de cale ferată Revaca
– Căinari rămâne a fi una din sarcinile de bază ale feroviarilor Moldovei în anul
2005 : dialog cu V. Iordan, vicedir. gen. al Într. de Stat "Calea Ferată din Moldova" /
a intervievat Vasile Martin // Moldova suverană. – 2005. – 30 mart.

656.7 Transport aerian


1607. Granero, Fabrizio. "Vrem să transformăm Chişinăul într-un punct
de tranzit din Italia spre CSI" : [interviu cu F. Granero, reprezentant gen. al
companiei "Club Air" în Rep. Moldova] / interviu realizat de Ion Preaşcă // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 4 mart. – P. 11.

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


1608. Бабина, Анна. "Труд – основа успеха в любом деле" : [интер-
вью с генер. дир. молдо-белорус. предприятия Торговый дом "Керамин-
Кишинев" А. Бабиной] / записала Людмила Шимановская; фот. Марины Кузь-
мич // Деловая газета. – 2005. – 2 марта. – Р. 11.

236
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


661 Produse chimice propriu zise
(Vezi Nr 1577)

663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


664.3 Uleiuri şi grăsimi alimentare. Alimente cu proteine
1609. Орловский, Анатолий. Золотистому "Раздолью" – золото :
[интервью с генер. дир. АО "Floarea soarelui" А. Орловским] / беседу вела
Нелли Сливенко // Кишин. новости. – 2005. – 18 марта. – Р. 5.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


671 Obiecte din metale preţioase, nestemate, pietre preţioase
1610. Маргаринт, Марина. Не все то золото, что … продается :
[интервью с дир. Гос. пробир. палаты М. Маргаринт] / записала Ольга Швей-
кина // Кишин. обозреватель. – 2005. – 3 марта. – Р. 1, 3.

1611. Смешная, Татьяна. Грамм к грамму, или Как Молдова создает


свой золотой запас / Татьяна Смешная // Деловая газета. – 2005. – 30 марта. –
Р. 4.

684 Industria mobilei şi industrii înrudite. Fabricarea mobilei. Tapiţerie


1612. Борш, Юрий. Юрий Борш : "Случайность – это логика форту-
ны" : [интервью с предпринимателем, руководителем компании "Creator Iurie
Borş"] / записала Людмила Шимановская // Деловая газета. – 2005. – 16 марта.
– Р. 7.

687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală


687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică
1613. Micuşa, Victor. Hair-stilistul vedetelor : [interviu cu V. Micuşa, hair-
stilist] / interviu realizat de Alina Guţu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 18 mart. – P.
20.

237
Martie 2005 ≡ March 2005

1614. Micuşa, Victor. În acest sezon se poartă simplitatea şi naturaleţea


: [interviu cu V. Micuşa, preş. Uniunii Frizerilor din Rep. Moldova] / interviu de
Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 22 mart.

1615. Mocanu, Dana. Mă priveam în oglindă şi vedeam doar o


scândurică : [interviu cu D. Mocanu, model la Agenţia "Viva Model"] / interviu de
Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 23 mart.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE.


TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor
1616. Chirică, Vasile. Operativ, calitativ, la preţuri rezonabile :
[construcţia de locuinţe : interviu cu V. Chirică, dir. gen. al SRL "Glorinal"] / p.
realizată de Vasile Odoleanu şi Tudor Iovu // Moldova suverană. – 2005. – 4 mart. –
P. 5.

1617. Gamco, Veaceslav. SRL "Alexandra-UM" – 10 ani de activitate


ireproşabilă în domeniul construcţiilor : interviu cu V. Gamco, dir. gen. al SRL
"Alexandra – UM" // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 15 mart. – P. 8-9.

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
1618. Dragnev, Lilia. KSA:K este nucleul noii elite artistice a Moldovei :
[interviu cu L. Dragnev, dir. Centrului de Artă Contemporană KSA:K] / pentru
conformitate : Veronica Gorincioi // Democraţia. – 2005. – 22 mart. – P. 15.

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ.


URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
1619. Constantinescu-Iaşi, P. Istoria păstrată sub cerul liber : [cimitirele
– loc de ist. seculară : reluat din revista "Viaţa Basarabiei", 1932, Nr 11] / P.
Constantinescu-Iaşi // Ora satului. – 2005. – Mart. (Nr 6). – P. 16.

238
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

73 ARTE PLASTICE
1620. Михайло, Лариса. Родина, мать, женщина в творчестве Клав-
дии Кобизевой : [творчество скульптора] / Лариса Михайло // Capitala =
Столица. – 2005. – 23 марта. – P. 5.

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design


1621. Oprea, Ion. Folclorul mă ţine în viaţă : [interviu cu I. Oprea, meşter
popular] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 17 mart.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


1622. Colesnic, Iurie. Enigmele debutului : [artistul plastic Dimitrie
Sevastianov (1908-1956)] / Iurie Colesnic // Ora satului. – 2005. – Mart. (Nr. 5). – P.
16; Timpul de dimineaţă. – 2005. – 11 mart. – P. 12.

1623. Grişin, Evgheni. Profunda temelie a stilului – dreptatea : [100 de


ani de la naşterea Claudiei Cobizeva, artist plastic] / Evgheni Grişin // Comunistul. –
2005. – 18 mart. – P. 16; Коммунист. – 2005. – 18 марта. – Р. 16.

1624. Lozinschi, Raisa. Pictorul-rachetă : [Nicolae Moisei, dir. Şc. de


pictură din oraşul Teleneşti] / Raisa Lozinschi // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 15
mart. – P. 1, 3.

1625. Petric, Mihail. "Nicolae Iorga m-a premiat, am lucrat în via lui
Sadoveanu..." : interviu cu pictorul M. Petric / interviu realizat de Rodica Mahu //
Jurnal de Chişinău. – 2005. – 4 mart. – P. 15.

1626. Михайло, Лариса. Цветы и женщины на полотнах мастера : [о


худож. М. Статный] / Лариса Михайло // Capitala = Столица. – 2005. – 16
марта. – P. 5.

1627. Цыпина, Инна. Души биография в лицах : [интервью с худож.


И. Цыпиной] / записала Нелли Торня // Кишин. новости. – 2005. – 25 марта. –
Р. 7.

239
Martie 2005 ≡ March 2005

1628. Юнко, Александра. Девять жизней Сергея Чоколова : [творче-


ство худож.] / Александра Юнко // Веч. Кишинев. – 2005. – 19 марта. – Р. 3.
(Vezi de asemenea Nr 1198)

78 MUZICĂ
1629. Alifantis, Nicu. Nicu Alifantis : "Oricine ascultă cu atenţie muzica
mea aude vântul de pe Dunăre" : [interviu cu interpretul de muz. folk : reluat din
"Formula AS"] // Democraţia. – 2005. – 22 mart. – P. 12; Gazeta românească. –
2005. – 28 mart. – P. 13.

1630. Barbu, Natalia. Natalia Barbu : Cu dragostea am stat întotdeauna


bine : [interviu cu interpreta de muz. de estradă] / consemnare : Oxana Ghenciu //
Gazeta oraşului. – 2005. – 31 mart. – P. 7.

1631. Cimbir, Gicu. Gheorghe e un om diferit de mine, nu sunt eu acela :


[interviu cu G. Cimbir, interpret de muz. de estradă] / consemnare : Liliana Popuşoi
// Flux : cotid. naţ. – 2005. – 29 mart.

1632. Cimpoi, Mihai. "Cânt pentru Eminescu, nu pentru mine..." : Maria


Bieşu la 45 de ani de prezenţă scenică / Mihai Cimpoi // Gazeta românească. –
2005. – 14 mart. – P. 3.

1633. Ciobanu, Maria. Publicul nu acceptă plecarea Mariei Ciobanu de


pe marea scenă : [interviu cu interpreta de muz. populară] / p. realizată de Angelina
Olaru // Democraţia. – 2005. – 15 mart. – P. 14.

1634. Ciobanu, Nelly. Nelly Ciobanu : Nu sînt genul care să mă bag în


camera de luat vederi : [interviu cu interpreta de muz. de estradă] / consemnare :
Ana Moraru // Gazeta oraşului. – 2005. – 24 mart.

1635. Ciocanu, Anatol. Theodor Căpăţână – un wunderkind al mileniului


trei : [compozitor, de origine basarabean, stabilit la Bucureşti] / Anatol Ciocanu //
Lit. şi arta. – 2005. – 17 mart. – P. 7.

240
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1636. Gheorghe, Tudor. Tudor Gheorghe : "Cu Iisus în celulă" : [interviu


cu interpretul şi actorul român : reluat din "Jurnalul naţ."] // Gazeta românească. –
2005. – 7 mart. – P. 8.

1637. Goia, Dumitru. Dumitru Goia : Rămîn acelaşi dintotdeauna – un


om la datorie : [interviu cu dirijorul] / a dialogat Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2005. –
31 mart. – P. 3.

1638. Grigore, Silvia. Silvia Grigore : "În Moldova avem cîte trei-patru
vedete pe cap de locuitor" : [interviu cu interpreta de estradă] / interviu de Arina
Roşca // Gazeta oraşului. – 2005. – 10 mart.

1639. Indiana. Indiana : "Visul meu cel mare : un show de televiziune" :


[interviu cu interpreta de muz. de estradă] // Gazeta oraşului. – 2005. – 17 mart.

1640. Krysa, Oleh. Oleh Krysa : "Fără vioară, n-aş supravieţui" : [interviu
cu violonistul din SUA, originar din Moldova] / consemnare : Silvia Bogdănaş //
Timpul de dimineaţă. – 2005. – 18 mart. – P. 18.

1641. Sarabaş, Maria. Departe de Ţară, sunt un copil fără mamă :


[interviu cu M. Sarabaş, interpretă de muz. populară] / interviu de Aneta Grosu //
Ziarul de gardă. – 2005. – 24 mart. – P. 7.

1642. Strub, Patrick. Doar muzica clasică îi poate educa omului


adevărata sensibiliate : [interviu cu P. Strub, dirijor, dir. Orchestrei de Cameră
"Arcata Stuttgart" din Germania] / interviu realizat de Veronica Gorincioi //
Democraţia. – 2005. – 1 mart. – P. 15.

1643. Traianus. Spirit ales : [dirijorul Pavel Goia la 65 de ani de la


naştere] / Traianus // Lit. şi arta. – 2005. – 3 mart. – P. 5.

1644. Амарфий, Лилия. Судьба – великий режиссер : [интервью с


певицей оперетты, уроженкой Молдовы, Л. Амарфий] / записала Раиса Каза-
кова // Деловая газета. – 2005. – 10 марта. – Р. 12.

241
Martie 2005 ≡ March 2005

1645. Бивол, Анатол. Лирический дуэт в нелирической жизни : [ин-


тервью с эстрад. исполнителем А. Бивол] / записала Татьяна Степанова //
Молд. ведомости. – 2005. – 18 марта. – Р. 5.

1646. Крыса, Олег. Виртуоз смычка :[интервью со скрипачом из


США, уроженцем Респ. Молдова, О. Крыса] / вел интервью Михаил Дрейзлер
// Независимая Молдова. – 2005. – 4 марта. – Р. 20.

1647. Мигулина, Татьяна. Лилия Амарфий : "Роман" с талантом :


[актриса Моск. Гос. академ. театра оперетты] / Татьяна Мигулина // Экон. обо-
зрение. – 2005. – 4 марта. – Р. 30.
(Vezi de asemenea Nr 1521)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
1648. Colesnic, Iurie. Un basarabean care a cucerit două premii Oscar :
[Lewis Milestone, regizor de cinema] / Iurie Colesnic // Glasul naţiunii. – 2005. – 10
mart. – P. 7.

1649. Андон, Виктор. Вначале были "Молдавские напевы" : к 50-


летию перв. молд. фильма / Виктор Андон // Независимая Молдова. – 2005. –
25 марта. – Р. 20.

1650. Тодорашку, Евгения. В обнимку с надеждой… : [интервью с


актрисой кино Е. Тодорашку] / записала Раиса Казакова // Деловая газета. –
2005. – 16 марта. – Р. 12.
(Vezi de asemenea Nr 1195)

792 Teatru. Artă scenică


1651. Beţa, Gheorghe. "Dragostea pentru teatru este boala pe care o voi
lua cu mine în mormânt" : interviu cu Gh. Beţa, şeful Secţiei montare artistică la
Teatrul Municipal de Păpuşi "Guguţă" / consemnare : Veronica Boldişor // Capitala.
– 2005. – 26 mart. – P. 8.

1652. Caras, Igor. "Ori faci teatru cu dedare deplină, ori nu-l faci" :
interviu cu actorul I. Caras // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 18 mart. – P. 10.
242
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1653. Drucec, Vitalie. "Ceea ce a scris Ionesco acum 55 de ani e valabil


şi azi" : interviu cu regizorul V. Drucec / interviu realizat de Rodica Mahu // Jurnal
de Chişinău. – 2005. – 29 mart. – P. 13.

1654. Durbală, Anatol. Cu fiecare rol, noi nu facem altceva decît să


ardem o bucată din inima noastră : interviu cu A. Durbală, actor la Teatrul "Mihai
Eminescu" / pentru conformitate : Veronica Gorincioi // Democraţia. – 2005. – 29
mart. – P. 5.

1655. Lungu-Târsin, Gabriela. Meseria de actor te mănâncă, dacă ai


talent şi dacă o adori : interviu cu actriţa G. Lungu-Târsin, asistent regie la Teatrul
Municipal de Păpuşi "Guguţă" / consemnare : Veronica Boldişor // Lit. şi arta. –
2005. – 3 mart. – P. 5.

1656. Pântea, Margareta. Cu nostalgie despre amintirile care dor frumos


: [interviu cu M. Pântea, actriţă de teatru] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid.
naţ. – 2005. – 30 mart.

1657. Proca, Pavel. Continuitatea riscului : [despre Petru Vutcarău, actor


şi regizor de teatru] / Pavel Proca // Lit. şi arta. – 2005. – 31 mart. – P. 6.

1658. Tamara Buciuceanu : "Simt că sunt iubită!" : [creaţia actriţei de


teatru : reluat din "Jurnalul naţ."] // Gazeta românească. – 2005. – 28 mart. – P. 8.

1659. Terzer, Ana. "Scena este punerea sufletului pe o tavă" : [interviu cu


A. Terzer, actriţă la Teatrul "Pygmalion" din Viena] / interviu realizat de Rodica
Mahu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 1 mart. – P. 9.

1660. Tino, Geirun. Geirun Tino : "Nu poţi evita concurenţa dacă vrei să
faci teatru de valoare" : [interviu cu dir. Teatrului "Pygmalion" din Viena] /
consemnare : Irina Nechit // Opinia. – 2005. – 1-7 mart. – P. 6.

1661. Tino, Geirun. "Teatrul nu se poate conserva, el se face acum şi


aici" : interviu cu G. Tino, dir. Teatrului "Pygmalion" din Viena] / interviu realizat de
Rodica Mahu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 11 mart. – P. 10.

243
Martie 2005 ≡ March 2005

1662. Ungureanu, Larisa. Ion Grosu : actorul care nu se teme să fie el


însuşi : [actor la Teatrul Satiricus "I. L. Caragiale"] / Larisa Ungureanu // Lit. şi arta.
– 2005. – 17 mart. – P. 7.

1663. Vartic, Andrei. Râsul – plânsul de pe 27 martie : [destinul teatrului


în Rep. Moldova] / Andrei Vartic // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 25 mart. – P. 19.

1664. Wischin, Ip. "Recurgem la Freud mai des decât credem" : interviu
cu Ip Wischin, actor la "Pygmalion Theater" din Viena / interviu realizat de Rodica
Mahu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 15 mart. – P. 7.

1665. Zurovski, Bianca. "O afacere sentimentală" cu teatralii noştri la


Braşov : [Petru Hadârcă – regizor : interviu cu actriţele Teatrului Dramatic "Sică
Alexăndrescu" din Braşov B. Zurovski şi Viorica Geantă-Chelbea] / consemnare :
Liliana Popuşoi // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 11 mart. – P. 7.

1666. Баракчи, Петр. Чтобы не гасли "звезды"… : [интервью с пред.


Союза театральных деятелей Молдовы П. Баракчи] / записала Раиса Казако-
ва // Деловая газета. – 2005. – 30 марта. – Р. 10.

1667. Жуков, Титус. В дар юбилею – "Планету в росе" : [интервью с


руководителем Респ. Театра кукол "Ликурич" Т. Жуковым] / записала Раиса
Казакова // Деловая газета. – 2005. – 2 марта. – Р. 8.

1668. Жуков, Титус. Титус Жуков : Мы хотим, чтобы театр жил" : [ин-
тервью с генер. дир. Респ. театра кукол "Ликурич"] / записала Лариса Михайло
// Capitala = Столица. – 2005. – 26 марта. – P. 5.

1669. "Меня в Оргееве называли "фыцка", я и осталась такой : [Ли-


лия Амарфий, актриса Москов. театра оперетты] / материалы подготовила
Лариса Михайло // Capitala = Столица. – 2005. – 5 марта. – P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 1764)

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


1670. Гозун, Петру. Петру Гозун : "Наука побеждать доступна и
Молдове" : [интервью с руководителем танцевально-спорт. Клуба "Кодрянка"] /
беседу вел Алексей Попов // Веч. Кишинев. – 2005. – 2 марта.
244
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)
1671. Scripcenco, Elmira. Elmira Scripcenco ar accepta să apere
culorile Moldovei : [interviu cu campioana ed. 2001 a Campionatului de şah
feminin] / consemnare : Vasile Odoleanu // Moldova suverană. – 2005. – 29 mart.

1672. Скрипченко, Федор. Очередной успех Виорела Бологана :


[победа молд. гроссмейстера на междунар. шахмат. турнире в России] / Федор
Скрипченко // Независимая Молдова. – 2005. – 10 марта.

1673. Скрипченко, Федор. Федор Скрипченко : "Чемпионат Европы


– главное событие года" : [по шахматам : 10-25 июня 2005 г., Кишинэу : интер-
вью с дир. оргкомитета чемпионата Европы] / записал Эдуард Чобану //
Молд. ведомости. – 2005. – 25 марта. – Р. 6.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


1674. Berezovschi, Nelly. Nelly Berezovschi : "Nu mi-a fost greu să mă
retrag" : [interviu cu ex-dir. gen. al Dep. Tineret şi Sport] / consemnare : Anastasia
Gâncea // Sport plus. – 2005. – 15 mart. – P. 4.

1675. Dabija, Nicolae. O pictoriţă pentru mâine : [creaţia Aglaiei


Popescu] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 10 mart. – P. 6.

1676. Retrospectiva anului sportiv 2004 (4) // Flux : ed. de vineri. –


2005. – 4 mart. – P. 8. – Art. 1 : 21 ian.

1677. Vicol, Dragoş. Pavel Ciobanu, viscolul şi carnavalul : [preş.


Federaţiei Mold. de Fotbal] / Dragoş Vicol // Moldova suverană. – 2005. – 25 mart.

1678. Банару, Максим. Женский футбол : всерьез и надолго! / Мак-


сим Банару // Молд. ведомости. – 2005. – 11 марта. – Р. 6.

1679. Николаева, Майя. Майя Николаева : Я говорю своим девчон-


кам : "Старайтесь улыбаться в жизни" : [интервью с гл. тренером нац. сборной
по худож. гимнастике] / записала Полина Ушкина // Независимая Молдова. –
2005. – 4 марта. – Р. 22.

245
Martie 2005 ≡ March 2005

1680. Чобану, Павел. "Так незаметно пролетели эти годы" : [интер-


вью с президентом Федерации футбола Молдовы П. Чобану] / записал Вале-
рий Нарожный // Независимая Молдова. – 2005. – 29 марта.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
1681. Cenuşă, Alexei. O nouă monografie : [pe marginea lucrării "Limba
română spontană" de George Gogin, Ch., 2004] / Alexei Cenuşă // Lit. şi arta. –
2005. – 10 mart. – P. 8.

1682. Ciubucciu, Vlad. Moldova : [din istoria toponimului] / Vlad


Ciubucciu // Lit. şi arta. – 2005. – 10 mart. – P. 6. – (Arheologie lingvistică)

1683. Cosniceanu, Maria. Ticulaz : [onomastică naţ.] / Maria Cosniceanu


// Timpul de dimineaţă. – 2005. – 25 mart. – P. 14.

1684. Eremia, Anatol. Lăpuşna (1-2) : onomastică şi ist. / Anatol Eremia


// Flux : ed. de vineri. – 2005. – 4, 18 mart. – P. 7.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.111 Literatură engleză
1685. Криспин, Эдмонд. Смерть и тетушка Фэнси : рассказ / Эдмонд
Криспин // Право. – 2005. – 3 марта. – Р. 8.

821.112.2(436) Literatură austriacă


1686. Brânzan, Maria. Elfriede Jelinek, a zecea femeie din lume laureată
a Premiului Nobel pentru literatură / Maria Brânzan // Lit. şi arta. – 2005. – 17 mart.
– P. 5.

821.135.1 Literatură română


246
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1687. Arghezi, Tudor. Răscruce : [poem] / Tudor Arghezi // Opinia. –


2005. – 1-7 mart. – P. 6.

1688. Demetrescu, Traian. Trec orele... : [versuri] / Traian Demetrescu //


Ora satului. – 2005. – Mart. (Nr. 5). – P. 15.

1689. Eminescu, Mihai. Doina : [versuri] / Mihai Eminescu // Lit. şi arta. –


2005. – 17 mart. – P. 6.

1690. Goma, Paul. Să învăţăm de la evrei...? : [eseu] / Paul Goma //


Gazeta românească. – 2005. – 7 mart. – P. 10-11.

1691. Goma, Paul. Unde ni sunt...? : [eseu] / Paul Goma // Gazeta


românească. – 2005. – 14 mart. – P. 10-11.

1692. Gyr, Radu. Ruga nemernică; identitate : [versuri] / Radu Gyr //


Gazeta românească. – 2005. – 7 mart. – P. 17.

1693. Hagiu, Grigore. Fantomatica adolescenţă : [versuri] / Grigore


Hagiu // Florile dalbe. – 2005. – 31 mart. – P. 1.

1694. Isanos, Magda. Primăvara; Caisul; Dragostea mea; Întâlnire-n


noaptea de primăvară; Floare rară : [versuri] / Magda Isanos // Florile dalbe. –
2005. – 3 mart. – P. 1, 8.

1695. Robu, Al. D. Noi + voi=? : [versuri] / Al. D. Robu // Lit. şi arta. –
2005. – 17 mart. – P. 6.

1696. Stoiciu, Liviu Ioan. Face repetiţie, să vadă pe unde va merge pe


ultimul drum : [poem] / Liviu Ioan Stoiciu // Opinia. – 2005. – 29 mart. – P. 6.

821.135.1.09 Critică şi istorie literară


1697. Busuioc, Ion. Eminescu – permanenţă a spiritualităţii noastre :
[interviu cu I. Busuioc, şeful Dir. Gen. Învăţ., Tineret şi Sport, Ialoveni] / pentru
conformitate : Raia Rogac // Făclia. – 2005. – 12 mart. – P. 1.

247
Martie 2005 ≡ March 2005

1698. Cimpoi, Mihai. Pledoarie pentru integritatea personalităţii lui


Eminescu : [creaţia scriitorului Tudor Nedelcea] / Mihai Cimpoi // Lit. şi arta. – 2005.
– 24 mart. – P. 5.

1699. Dabija, Nicolae. Fiul cărţilor : [Tudor Nedelcea, scriitor şi publicist]


/ Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 24 mart. – P. 5.

1700. Dinescu, Viorel. "Per me si va tra la perduta gente" : [pe marginea


cărţii "La plecare" de Liviu Ioan Stoiciu, Bucureşti, ed. Vinea, 2003] / Viorel Dinescu
// Lit. şi arta. – 2005. – 10 mart. – P. 5.

1701. Iachim, Ion. Theodor Codreanu – 60 : [istoric şi critic literar român]


/ Ion Iachim // Ora satului. – 2005. – Mart. (Nr 6). – P. 14.

1702. Theodor Codreanu – 60 : [critic şi istoric literar] // Lit. şi arta. –


2005. – 31 mart. – P. 4-5. – Cuprins : Academia de la Huşi a lui Theodor Codreanu
/ Nicolae Dabija; Grigore Vieru şi nu numai în viziunea lui Theodor Codreanu /
Gheorghe Ciocoi; Magia şi savoarea subtextului / Nicolae Rusu; "Rolul
intelectualului e să spună adevărul" : dialog : Efim Tarlapan – Theodor Codreanu.

1703. Vieru, Grigore. Un mare ostenitor în cuvânt : [Theodor Codreanu,


critic şi istoric literar] / Grigore Vieru // Lit. şi arta. – 2005. – 31 mart. – P. 1.

821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord


1704. Nedelcea, Tudor. Un scriitor-gazetar, "amăgit în afaceri" :
[scriitorul Vasile Tărâţeanu] / Tudor Nedelcea // Lit. şi arta. – 2005. – 24 mart. – P.
5.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


1705. Agachi, Ştefan. Interviu actual; Ştiutor de limbi străine : [epigrame]
/ Ştefan Agachi // Dreptul. – 2005. – 24 mart. – P. 8.

1706. Anton, Ion. Pastel / Ion Anton // Florile dalbe. – 2005. – 17 mart. –
P. 5.

248
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1707. Bâlici, Gheorghe. Păcăleli în parlament; Înşelătorie nu doar de 1


aprilie; Mioritică; Valori indiscutabile; Mândrie; Lozinca luptei cu corupţia :
[epigrame] / Gheorghe Bâlici // Lit. şi arta. – 2005. – 31 mart. – P. 8.

1708. Bâlici, Gheorghe. Sauna celor de la conducere; Frumos;


Moldovenii; Există : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Lit. şi arta. – 2005. – 3 mart. –
P. 8.

1709. Bârcă, Constantin. O zi de preşedinţie : [povestire] / Constantin


Bârcă // Lit. şi arta. – 2005. – 31 mart. – P. 8.

1710. Beşleagă, Vladimir. Băiatul şi fetiţa la joacă : [povestire] / Vladimir


Beşleagă // Florile dalbe. – 2005. – 24 mart. – P. 8.

1711. Cărare, Petru. Ipoteză : [epigramă] / Petru Cărare // Dreptul. –


2005. – 24 mart. – P.8.

1712. Cărare, Petru. Unui "fost" care nu mai este; Unui pretins
binefăcător; Unui încăpăţînat : [epigrame] / Petru Cărare // Dreptul. – 2005. – 31
mart. – P. 8.

1713. Cemortan, L. Care-i Iuda dintre noi ??!; La noi, la Bălcăuţi :


[versuri] / L. Cemortan // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 22 mart.

1714. Ciobanu, Ion. Ninge-n faur... : [versuri] / Ion Ciobanu // Făclia. –


2005. – 5 mart. – P. 8.

1715. Cojocaru, Sergiu. Moldovenii; Rromii; Ruşii; Ucrainenii; Găgăuzii;


Evreii; Bulgarii; Nemţii; Armenii : [epigrame] / Sergiu Cojocaru // Lit. şi arta. – 2005.
– 31 mart. – P. 8.

1716. Cojocaru, Sergiu. 8 martie; (S)Top modele; Iubiri pierdute; Taina


edenului; Poetul; Barbatus; Doamna "x"; "Poamă dulce" : [epigrame] / Sergiu
Cojocaru // Lit. şi arta. – 2005. – 10 mart. – P. 8.

249
Martie 2005 ≡ March 2005

1717. Cojocaru, Sergiu. R(evoluţie); Diversionistul; Droguri pentru


alegători în anul cocoşului; Bolşevicii în alegeri : [epigrame] / Sergiu Cojocaru // Lit.
şi arta. – 2005. – 3 mart. – P. 8.

1718. Cuzminschi, Pavel. Amintirile unui moşneag basarabean :


[povestire] / Pavel Cuzminschi // Ora satului. – 2005. – Mart. (Nr 6). – P. 15. – Va
urma.

1719. Cuzuioc, Ion. Femeia-n epigramă; Recunoştinţă; Prostituţia se


vrea în parlament ... legalizată; În faţa justiţiei; Femeia : [epigrame] / Ion Cuzuioc //
Lit. şi arta. – 2005. – 31 mart. – P. 8.

1720. Cuzuioc, Ion. Mai sunt şi de aceştia; Candidaţi independenţi; După


alegeri; Răsplată : [epigrame] / Ion Cuzuioc // Lit. şi arta. – 2005. – 3 mart. – P. 8.

1721. Damian, Liviu. Cetatea : [poem] / Liviu Damian // Opinia. – 2005. –


15 mart. – P. 6.

1722. Damian, Liviu. Moment : [versuri] / Liviu Damian // Florile dalbe. –


2005. – 17 mart. – P. 1.

1723. Damian, Liviu. Poeme inedite / Liviu Damian; materiale selectate


şi prez. de Rodica Damian // Lit. şi arta. – 2005. – 10 mart. – P. 4. – Cuprins : "Mă
simt străin..."; "Am uitat să înjurăm..."; Frumoaso; Mâinile de ceară; Dovezi; Anii tăi;
Panoramă; Cântec haiducesc; Cântec de om sărac; Cred în anii mei; 1968-1970;
Dialog cu tăcerea ta; Cutremurat de întrebări; Lăcaşe care-au fost; Tăcerea
verbului a spune; Plutea o voce în câmpie; Supra-faţă.

1724. Dascăl, Valeria. Departe de Ipoteşti : jurnal vienez / Valeria Dascăl


// Lit. şi arta. – 2005. – 24 mart. – P. 7.

1725. Dascăl, Valeria. O voce în mantie : jurnal vienez / Valeria Dascăl //


Lit. şi arta. – 2005. – 10 mart. – P. 6.

1726. Dascăl, Valeria. Ochelari şi lalele : jurnal vienez / Valeria Dascăl //


Lit. şi arta. – 2005. – 3 mart. – P. 5.

250
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1727. Diviza, Ion. Amintirile unui combatant : [epigramă] / Ion Diviza //


Timpul de dimineaţă. – 2005. – 18 mart. – P. 32.

1728. Diviza, Ion. La funeraliile unui longeviv : [epigramă] / Ion Diviza //


Timpul de dimineaţă. – 2005. – 11 mart. – P. 32.

1729. Diviza, Ion. Preelectorală; La steaua... basarabenilor; Deputatul;


Alegători : [epigrame] / Ion Diviza // Lit. şi arta. – 2005. – 3 mart. – P. 8.

1730. Diviza, Ion. Unui tânăr politician; Unui viitor deputat; Cuplu de
activişti; Unui critic de artă; La funeraliile unui longeviv : [epigrame] / Ion Diviza //
Lit. şi arta. – 2005. – 31 mart. – P. 8.

1731. Diviza, Ion. Unui viitor deputat : [epigramă] / Ion Diviza // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 4 mart. – P. 32.

1732. Doni, Gheorghe. Reportaj liric : [versuri] / Gheorghe Doni // Ora


satului. – 2005. – Mart. (Nr 6). – P. 15.

1733. Druţă, Boris. Las'că vă arăt eu vouă premii... : [povestire] / Boris


Druţă // Lit. şi arta. – 2005. – 3 mart. – P. 8.

1734. Filip, Iulian. La geamul ce nu dă la drum : [versuri] / Iulian Filip //


Lit. şi arta. – 2005. – 17 mart. – P. 3.

1735. Filip, Iulian. Lumânările triste : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta. –
2005. – 10 mart. – P. 3.

1736. Filip, Iulian. Necorespondenţe : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta.


– 2005. – 24 mart. – P. 3.

1737. Filip, Iulian. Numărare : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2005.
– 31 mart. – P. 3.

1738. Filip, Iulian. Teatru : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2005. – 3
mart. – P. 6.

251
Martie 2005 ≡ March 2005

1739. Frişcu, Alexandru Horaţiu. Simţul repaosului; De toate pentru


to(n)ţi; Când poeţii nu dorm; Flirt cu muza : [parodii] / Alexandru Horaţiu Frişcu // Lit.
şi arta. – 2005. – 31 mart. – P. 8.

1740. Ghilaş, Victor. Unor deputaţi care se vând; Pe ascuns;


Autopăcăleală; Măi bunele : [epigrame] / Victor Ghilaş // Lit. şi arta. – 2005. – 31
mart. – P. 8.

1741. Ghilaş, Victor. Zilele Odochiei : [versuri] / Victor Ghilaş // Lit. şi


arta. – 2005. – 17 mart. – P. 2.

1742. Madan, Gheorghe V. Un sat de codru – Truşenii : [fragm. din


cartea "Truşenii"] / Gheorghe V. Madan // Ora satului. – 2005. – Mart. (Nr. 5). – P.
15.

1743. Matei Gherman, Corina. Vestitorul primăverii; Drapelul; Vârful; La


bojdeucă; Dimineaţa : [versuri] / Corina Matei Gherman // Florile dalbe. – 2005. –
17 mart. – P. 8.

1744. Mânăscurtă, Ioan. Cum era să mor pe un câmp de luptă :


[povestire] / Ioan Mânăscurtă // Accente libere. – 2005. – 3, 10 mart. – P. 5. –
Contin. Începutul : 10 febr.

1745. Petrea, George. Iepuraşul la şcoală; Văcuţa; Mama; Graiul;


Iepuraşul la doctor; Vai, ce-i greu să fii mămică : [versuri] / George Petrea // Florile
dalbe. – 2005. – 17 mart. – P. 8.

1746. Poiată, Petru. Mamei : [versuri] / Petru Poiată // Glasul naţiunii. –


2005. – 10 mart. – P. 7.

1747. Popovici, Teodor. Zâmbetul – o comoară sufletească : [umorul şi


creaţia literară] / Teodor Popovici // Lit. şi arta. – 2005. – 31 mart. – P. 7.

1748. Postolache, Gheorghe. Lecţie ad-hoc : [povestire] / Gheorghe


Postolache // Florile dalbe. – 2005. – 31 mart. – P. 16.

252
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1749. Puică, Grigore. Preelectorală; Mărturisirea alegătorului; 6 martie :


[epigrame] / Grigore Puică // Lit. şi arta. – 2005. – 3 mart. – P. 8.

1750. Romanciuc, Vasile. A suferi o victorie : [poem] / Vasile Romanciuc


// Opinia. – 2005. – 22-27 mart. – P. 6.

1751. Romanciuc, Vasile. Eterna iubire : [versuri] / Vasile Romanciuc //


Florile dalbe. – 2005. – 24 mart. – P. 1.

1752. Romanciuc, Vasile. Învăţătorii : [versui] / Vasile Romanciuc //


Făclia. – 2005. – 5 mart. – P. 16.

1753. Roşca, Ana. Frâul şi grâul : [versuri] / Agnesa Roşca // Lit. şi arta.
– 2005. – 10 mart. – P. 2.

1754. Rusnac, Vladimir. Obrăznicia ştiucii : [fabulă] / Vladimir Rusnac //


Florile dalbe. – 2005. – 17 mart. – P. 8.

1755. Sobietsky, Ludmila. Floarea soarelui; Recitirea proverbelor; Oraş


medieval / Ludmila Sobietsky // Accente libere. – 2005. – 10 mart. – P. 5. – Versuri
vechi şi veşnice.

1756. Vatamanu, Ion. Se stinge-un foc...; Era târziu...; Când mă pornii în


zbor de astru...; Am scris şi-am şters... / Ion Vatamanu; prez. de N. Roşca //
Accente libere. – 2005. – 3 mart. – P. 5. – Versuri vechi şi veşnice.

1757. Vieru, Grigore. Făptura mamei; În limba ta; Izvoare; Patria;


Autobiografică; Vreau să te văd : [versuri] / Grigore Vieru // Farmacia pro. – 2005. –
Ian.-Febr. (Nr 1-2). – P. 1; 14.

1758. Zavtoni, Eugen. Poliţiei naţionale; Lupta cu corupţia; Termocomul;


Unor politicieni; Mărturisirea unui fustangiu : [epigrame] / Eugen Zavtoni // Lit. şi
arta. – 2005. – 31 mart. – P. 8.

821.135.1(478).09 Critică şi istorie literară

253
Martie 2005 ≡ March 2005

1759. Belâi, Liviu. "Să fie-al naibii cel care nu bea..." (1) : poeţii Grigore
Vieru şi Petru Cărare la 70 de ani / Liviu Belâi // Farmacia pro. – 2005. – Ian.-Febr.
(Nr 1-2). – P. 14-15.

1760. Belâi, Liviu. Fenomenul Ţopa : punţi peste nisipurile timpului :


[activitatea scriitorului şi publicistului Tudor Ţopa] / Liviu Belâi // Făclia. – 2005. – 19
mart. – P. 5.

1761. Cimpoi, Mihai. Valeriu Matei şi relecturile barbiene / Mihai Cimpoi


// Lit. şi arta. – 2005. – 31 mart. – P. 5.

1762. Ciocanu, Anatol. Anatol Ciocanu : "Ţăranul n-a făcut niciodată


politică" : [interviu cu scriitorul] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 2 mart. – P. 8.

1763. Colesnic, Iurie. O carte ca o fereastră – spre trecut şi spre viitor :


[pe marginea cărţii "Magister Dixit" de A. Rău, Ch., Museum, 2004] / Iurie Colesnic
// Ora satului. – 2005. – Mart. (Nr 6). – P. 15.

1764. Crudu, Dumitru. Locuri ocupate pentru totdeauna nu există :


[interviu cu D. Crudu, dramaturg şi jurnalist] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux :
cotidian naţ. – 2005. – 24 mart.

1765. Cuzuioc, Ion. Fortăreaţa literară a lui Alexandru Cosmescu / Ion


Cuzuioc // Lit. şi arta. – 2005. – 17 mart. – P. 8.

1766. Cuzuioc, Ion. Ion Hadârcă – poetul şi omul sentimental / Ion


Cuzuioc // Lit. şi arta. – 2005. – 10 mart. – P. 8.

1767. Dabija, Nicolae. Veşnic recunoscători : [in memoriam poetului


Liviu Damian] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 10 mart. – P. 4.

1768. Hadârcă, Ion. Liviu Damian, sau Poetica structurilor primordiale /


Ion Hadârcă // Lit. şi arta. – 2005. – 17 mart. – P. 5.

254
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1769. Haralambie Corbu între mithos, ethos şi etnos : [pe marginea cărţii
"Dincolo de mituri şi legende" de H. Corbu, Ch., Cartea Moldovei, 2005] // Moldova
suverană. – 2005. – 18 mart.

1770. Matei, Valeriu. "Oraşul din poemele mele nu e doar o simplă urbe"
: [dialog cu poetul V. Matei] / interlocutor : Serafim Belicov // Lit. şi arta. – 2005. –
31 mart. – P. 5.

1771. Nastasiu, Vasile. Miraculosul şopot se aude... : [pe marginea cărţii


"Coroană în făclie" de Maricica Mărăcineanu-Călin, Ch., 2004] / Vasile Nastasiu //
Florile dalbe. – 2005. – 17 mart. – P. 8.

1772. Prisăcaru, V. Zbuciumul unei femei îndrăgostite (şi) de poezie : [pe


marginea cărţii "Zbuciumul inimii mele" de Veronica Ciobanu-Gruzinschi, Ch.,
Cartdidact, 2004] / V. Prisăcaru // Lit. şi arta. – 2005. – 24 mart. – P. 4.

1773. Roibu, Nicolae. Verbul, inima şi tunetul lui Liviu Damian : [in
memoriam poetului] / Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 11 mart. – P.
11.

1774. Saka, Serafim. Serafim Saka : Este trist să lupţi cu cei pe care i-ai
aşteptat să vină : [interviu cu scriitorul] / pentru conformitate : Serafim Saka // Lit. şi
arta. – 2005. – 17 mart. – P. 4.

1775. Serafim Saka – un scriitor de azi / Mihai Cimpoi, Laurenţiu Ulici,


Dan Mănucă,... // Lit. şi arta. – 2005. – 17 mart. – P. 4.

1776. Strâmbeanu, Andrei. Verba volant, cripta manent : [elogiu unui


anonim : Pavel Proca, scriitor, critic teatral] / Andrei Strâmbeanu // Lit. şi arta. –
2005. – 31 mart. – P. 6.

1777. Vieru, Grigore. Grigore Vieru : "Efortul de a reconstrui Albinuţa va


continua" : [interviu cu poetul] / consemnare : Silvia Bogdănaş // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 11 mart. – P. 13.

255
Martie 2005 ≡ March 2005

1778. Vieru, Grigore. Un romantic cu dorul în glas şi în oase : [interviu cu


Gr. Vieru, poet] / consemnare : Ala Stâncaru-Lunca // Lit. şi arta. – 2005. – 24
mart. – P. 4.

821.163.2(478) Literatură bulgară din Republica Moldova


1779. Ciocoi, Gheorghe. Valurile cuvântului – cetate : [poetul Kiril
Kovalgi] / Gheorghe Ciocoi // Lit. şi arta. – 2005. – 17 mart. – P. 5.

1780. Kovalgi, Kiril. "Au a începe anii fără tine..."; "Abandonează-mă...";


"Cât ne trăieşte-amorul..."; La Marea Neagră, la ţărm, la margine...; Verticală :
[versuri] / Kiril Kovalgi; în rom. de Gheorghe Ciocoi // Lit. şi arta. – 2005. – 17 mart.
– P. 5.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
1781. Josanu, Efim. Singurătatea marelui oraş : jurnal american / Efim
Josanu // Lit. şi arta. – 2005. – 3 mart. – P. 4.

1782. Mereuţă, Daniela. Amsterdam, o Veneţie a Nordului / Daniela


Mereuţă // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 11 mart. – (Supl. "Integrarea europeană
pas cu pas"; Febr.).

1783. Vieru-Işaev, Maria. Două lumi... pe care o alegem? (IV-V) :


[impresii pe marginea călătorie în Spania] / Maria Vieru-Işaev // Opinia. – 2005. – 1-
7, 22 mart. – P. 5. – Art. 1 : 8 febr.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Cazacu, Nicolae. Academicianul Nicolae Botnarciuc la 90 de ani. – Vezi
Nr 1571

Corduneanu, Petru. Calvarul academicianului Ion Dicusar. – Vezi Nr


1787

256
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
1784. Alexandr Marinesco, duşmanul lui Hitler : [militar marin,
participant la cel de-al doilea război mondial] / trad., adapt. de Ion Cernei // Timpul
de dimineaţă. – 2005. – 25 mart. – P. 21.

1785. Spionul lui Stalin : [Richard Sorge (1895-1944) : reluat din


"Lumea"] // Gazeta românească. – 2005. – 7 mart. – P. 20.

94(478) Istoria Republicii Moldova


1786. Cirimpei, Victor. Basarabia română (Anti Stati) : [implicaţii istorice
şi filologice ale lui Vasile Stati] / Victor Cirimpei // Lit. şi arta. – 2005. – 10 mart. – P.
7.

1787. Corduneanu, Petru. Calvarul academicianului Ion Dicusar : [din


istoria deportărilor] / Petru Corduneanu // Ora satului. – 2005. – Mart. (Nr. 5). – P.
8-9.

1788. Codreanu, Theodor. De ce România nu-i Germania? : [fragm. din


cartea "Basarabia, sau Drama sfâşierii"] / Theodor Codreanu // Lit. şi arta. – 2005. –
31 mart. – P. 2.

1789. Ermurachi, Lidia. "Fiică a duşmanului poporului" : [amintiri din


Gulag] / Lidia Ermurachi, consemnare : Liliana Popuşoi // Flux : ed. de vineri. –
2005. – 11 mart. – P. 7.

1790. Mahu, Rodica. O pagină din istoria Basarabiei. Sfatul Ţării (1917-
1918) : [pe marginea cărţii "O pagină din istoria Basarabiei. Sfatul Ţării (1917-
1918)" de Ion Negrei şi Dinu Poştarencu, Ch., Prut Int., 2004] / Rodica Mahu //
Jurnal de Chişinău. – 2005. – 25 mart. – P. 14.

1791. Minte, Vasile. În capcană : [impactul Pactului Molotov-Ribbentrop


asupra românilor] / Vasile Minte // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 18 mart. – P. 21;
25 mart. – P. 20. – Va urma.
257
Martie 2005 ≡ March 2005

1792. Pasat, Valeriu. I. "Să fie exilat în Siberia de Vest sub


supravegherea poliţiei..."; II. "Stere nu doar că nu se lasă de vechile sale
convingeri..." : [Constantin Stere, revoluţionar, militant politic (1865-1936)] / Valeriu
Pasat // Săptămîna. – 2005. – 18 mart. - P. 9, 11; 25 mart. – P. 10.

1793. Smochină, Nichita. Un conspect veritabil pentru istoria noastră :


[scrisoare către deputatul în Sfatul Ţării Anton Crihan] / Nichita Smochină;
consemnare : Iurie Colesnic // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 18 mart. – P. 19. –
Va urma.

1794. Высокое призвание ученого : [75 лет со дня рождения ученого


– историка Якова Копанского] // Независимая Молдова. – 2005. – 22 марта.
(Vezi de asemenea Nr 1204, 1429, 1619, 1622, 1648)

94(498) Istoria României


1795. Bădescu, Emanuel. Terorismul în România (8-10) / Emanuel
Bădescu // Gazeta românească. – 2005. – 7, 14, 21 mart. – P. 16. – Contin. Început
: 17 ian.

1796. Prodan, Toni. 185 de ani de la naşterea primului domnitor al


statelor româneşti unite : [Alexandru Ion Cuza] / Toni Prodan // Lit. şi arta. – 2005. –
24 mart. – P. 1-2.
(Vezi de asemenea Nr 1485)

94(=135.1) Istoria românilor


1797. Agrigoroaiei, Ion. Ion Agrigoroaiei : "Să educăm tânăra generaţie
în spiritul preţuirii valorilor călcate în picioare de comunism" : [interviu cu istoricul
român] / consemnare : Nina Josu // Lit. şi arta. – 2005. – 10 mart. – P. 5.

1798. Popovschi, Valeriu. Un factor care a stimulat Unirea din 1918 /


Valeriu Popovschi // Lit. şi arta. – 2005. – 24 mart. – P. 1.

258
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ" NR 3-2005


Biedenkopf, K. 1347
A
Bieşu, Maria 1632
Agachi, Ştefan 1705 Blajin, Dina 1525
Agrigoroaiei, Ion 1797 Bobeică, Constantin 1495
Albu, Ion 1524 Bobînă, Lidia 1406
Alerguş, Olga 1507 Boel, Erik 1345
Alexandruc, Ludmila 1508 Bogatu, Petru 1232, 1300, 1346
Alexe, Vladimir 1220 Bogdănaş, Silvia 1194, 1640, 1777
Alifantis, Nicu 1629 Boguşevschi, Iuliana 1545
Anastasiu, Sergiu 1472 Boişteanu, Paulina 1509
Andronic, Iurie 1465 Boldişor, Veronica 1651, 1655
Anton, Ion 1706 Bolea, Iulia 1482
Arghezi, Tudor 1687 Boroda, Natalia 1526-27
Arsene, Alexandru 1439 Botnari, Tatiana 1528
Axenti, Ion 1559 Botnariuc, Nicolae (1571)
Boţan, Igor 1233
B Brânzan, Maria 1686
Balaur, Mariana 1552 Brânzaniuc, Vadim 1250, 1273
Bâlici, Gheorghe 1707-08 Braşovschi, Gheorghe 1471
Barat, Alexei (1599) Buciuceanu, Olga 1254-55
Barbăroşie, Arcadie 1372 Buciuceanu, Tamara (1658)
Barbu, Natalia 1630 Bujor, Aurelia 1547
Bârcă, Constantin 1709 Bush, George W. 1356, 1362
Bârdâghin, Oleg 1579 Busuioc, Ion 1697
Bădescu, Emanuel 1795 Buşcăneanu, Sergiu 1373
Bălan, Eugen 1299 Butnaru, Val 1234
Bălăescu, Eudochia (1513)
C
Bărbuţă, Diana 1317, 1473
Băsescu, Traian 1344, 1351, 1356, 1452 Cantacuzino, Constantin (1485)
Bătrînu, Ion 1422 Caraman, Gheorghe 1510
Belâi, Liviu 1759-60 Caras, Igor 1652
Belicov, Serafim 1770 Castelo de, Branco Marta 1361
Benu, Aureliu 1229 Catană, Igor 1476
Bercu, Vlad 1395 Catrinici, Larisa 1572
Berezovschi, Nelly 1674 Cazac, Valeriu 1569
Berindei, Mihnea 1230 Cazacu, Nicolae 1571
Berlinski, Stefania 1467 Căldare, Dumitru 1199
Beşleagă, Vladimir 1710 Călin, Gabriel 1472
Beţa, Gheorghe 1651 Căpăţână, Theodor (1635)
259
Martie 2005 ≡ March 2005

Cărare, Petru 1711-12, (1759) Cojocaru, Tatiana 1496


Cemortan, L. 1713 Cojocaru-Toma, Maria 1579
Cenuşă, Alexei 1681 Colesnic, Iurie 1622, 1648, 1763, 1793
Cernei, Alexei 1529 Colesnic, Victoria 1190
Cernei, Ion 1485, 1784 Colesnicenco, Pintilie 1552
Cernei, Valeriu 1235 Constantinescu-Iaşi, P. 1619
Ceşuev, Visarion 1423 Copoţ, Gheorghe 1398-99
Cheianu, Constantin 1187, 1236, 1301, Corai, Tatiana 1240-41
1558 Corbu, Haralambie 1769
Chifiac, Tudor 1471, 1480 Corduneanu, Petru 1787
Chifu, Iulian 1302, 1348 Cosmescu, Alexandru (1765)
Chiriac, Vlad 1189 Cosniceanu, Maria 1683
Chirică, Vasile 1616 Costaş, Ion 1242
Chirtoacă, Dorin 1303-04 Costaş, Natalia 1209
Chirtoacă, Nicolae 1237, 1311 Costiuc, Nina 1472
Chrilov, Viorica 1565 Coţofană, Victor 1235
Cibotaru, Gh. (1481) Crihan, Anton 1793
Cibotaru, Viorica 1584 Crudu, Dumitru 1764
Cimbir, Gicu 1631 Cucuietu, Iurie 1530
Cimpoi, Mihai 1632, 1698, 1761, 1775 Cuza, Alexandru Ion (1796)
Ciobanu, Ala 1575 Cuzminschi, Pavel 1718
Ciobanu, Ion 1714 Cuzuioc, Ion 1719-20, 1765-66
Ciobanu, Maria 1633
D
Ciobanu, Nelly 1634
Ciobanu, Pavel (1677) Dabija, Doina 1596
Ciobanu, Raisa 1305 Dabija, Nicolae 1243-44, 1307, 1675,
Ciobanu, Vitalie 1238 1699, 1702, 1767
Ciobanu-Gruzinschi, Veronica 1772 Damaschin, Simion 1235
Ciocanu, Anatol 1635, 1762 Damian, George 1226
Ciochină, Simion 1186 Damian, Liviu 1721-23, (1767-68),
Ciocoi, Gheorghe 1702, 1779-80 (1773)
Cirimpei, Victor 1786 Darii, Simion 1531
Ciubotaru, Anatolie 1548 Dascăl, Petru 1374
Ciubucciu, Vlad 1682 Dascăl, Valeria 1724-26
Ciurea, Cornel 1215, 1225, 1239, 1306 Delianu David 1447, 1463
Cobizeva, Claudia (1623) Demetrescu, Traian 1688
Codreanu, Theodor (1701-03), 1788 Diacov, Dumitru 1245
Cohn, Haim 1206 Dicusar, Ion 1787
Cojocaru, Natalia 1203 Dinescu, Viorel 1700
Cojocaru, Nina 1559 Diviza, Ion 1727-31
Cojocaru, Sergiu 1715-17 Doctoreanu, Isidor 11246-47
260
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Dolea, Igor 1462 Gheorghiţă, Nadina 1303, 1462, 1573,


Doni, Daniela 1555 1584-85
Doni, Gheorghe 1732 Gherman, Viorica 1193
Donică, Ilie 1596 Ghilaş, Victor 1740-41
Dragnev, Lilia 1618 Ghincolov, Serafim 1499
Drucec, Vitalie 1653 Gogin, George 1681
Druţă, Boris 1733 Goia, Dumitru 1637, (1643)
Duca, Gheorghe 1181 Goiman, Leonid 1473
Duca, Svetlana 1497 Goma, Paul 1690-91
Dulgheru, Valeriu 1308 Gorincioi, Radu 1309, 1376
Dumitriu, Anton (1201) Gorincioi, Veronica 1345, 1479, 1582,
Dungaciu, Dan 1248 1589, 1605, 1618, 1642, 1654
Durbală, Anatol 1654 Granero, Fabrizio 1607
Durughian, Claudia 1532 Grebincea, Mihail (protoiereu) 1203
Grek, Ivan 1310
E
Grigoraşcenco, Ion 1400
Eminescu, Mihai 1689 Grigore, Silvia 1638
Eremia, Anatol 1684 Grigorievs, Alex 1311
Ermurachi, Lidia 1789 Grişin, Evgheni 1623
Etkind, Alexander 6 Grosu, Aneta 1237, 1641
Grosu, Ion 1662
F Grosu, Victor 1474
Fetescu, Andrei 1326 Guţu, Alina 1613
Filip, Iulian 1249, 1734-38 Guţu, Ana 1513
Fonari, Eugenia 1200, 1498 Guţu, Vasile 1448
Frişcu, Alexandru Horaţiu 1739 Guţuţui, Veaceslav 1475
Fuştei, Nicolae 1202 Gyr, Radu 1692
G H
Galai, Daniela 1190, 1568 Hadârcă, Ion (1766), 1768
Gamangi, Maria 1533 Hadârcă, Petru 1665
Gamco, Veaceslav 1617 Hagiu, Grigore 1693
Gamurari, Anton 1250 Hammond, Lisa 1211
Gâncea, Anastasia 1674 Handrabura, Sergiu 1478
Gangaliuc, Maria 1511 Harconită, Elena 1191
Geantă-Chelbea, Viorica 1665 Havel, Vaclav 1350
Geremek, B. 1347 Hodges, Heather M. 1361
Gheiceanu, Ludmila 1512 Hurezeanu, Emil 1216
Ghenciu, Oxana 1630 Hyde, Smith Pamela 1361
Gheorghe, Tudor 1636

261
Martie 2005 ≡ March 2005

I Lungu, Eugen 1605


Lungu-Târsin, Gabriela 1655
Iachim, Ion 1701
Lupaşcu, Tudor (1595)
Ieşeanu, Iulia 1251
Lupu, Marian 1387
Ilie, Larisa 1533
Ilinciuc, Mihai 1514 M
Indiana 1639
Madan, Gheorghe V. 1742
Iordan, Veaceslav 1606
Mahu, Rodica 1653, 1659, 1661, 1664,
Iovu, Tudor 1616
1790
Isac, Valeriu 1299
Mânăscurtă, Ioan 1744
Isanos, Magda 1694
Mândâcanu, Virgil 1503, 1515
Istodor, Adriana 1351
Manolachi, Veaceslav 1515
Iurchin, Emanuela 1500
Manole, Corneliu 1354-55
Ivanov, Dumitru 1398
Marinesco, Alexandr 1784
Ivanov, Octavian 1476
Martin, Vasile 1606
Ivanţoc, Andrei 1282
Mârzenco, Vasile 1401
J Matcin, Gheorghe 1502
Matcovschi, Galina 1549
Jackson, Bruce Pitcairn 1352
Matei Gherman, Corina 1743
Jacquot, Olivier 1194
Matei, Valeriu 1761, 1770
Jelinek, Elfriede 1686
Mănucă, Dan 1775
Jeltova, Ina 1561
Mărăcineanu-Călin, Maricica 1771
Josanu, Efim 1252, 1599, 1600, 1637,
Melnic, Boris 1556
1781
Mereuţă, Daniela 1782
Josu, Nina 1253, 1797
Michalski, K. 1347
K Micuşa, Victor 1613-14
Mihail, Viorel 1361
Karpov, Ghenadi 1424 Mihailescu, Constantin 1566
King, Fredo Arias 1254 Mihalache, Vitalie 1406
Kopîşev, Evgheni 1353 Mihăieş, Roman 1257
Kovalgi, Kiril (1779), 1780 Milestone, Lewis (1648)
Krysa, Oleh 1640 Minciună, Anatol 1449
L Minte, Vasile 1791
Mîndîcanu, Virgil 40, 41
Lachi, Daniel 1251, 1321 Mocanu, Dana 1615
Leşco, Alexandru 1255 Modrîngă, Vitalie 1469
Lica, D. 1253 Mohorea, Ilie 1576
Lisnic, Eleonora 1312 Moisei, Nicolae (1624)
Loghin, Petru 1501 Moldovanu, Ion 1586
Lozinschi, Raisa 1624 Moraru, Alexandru 1204
Lungu, Diana 1256, 1372, 1377 Moraru, Ana 1634
262
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Morăraş, Mihai 1563 Pistrinciuc, Vadim 1212


Movilă, Boris 1258 Plămădeală, Lora 1536
Munteanu, Galina 1477, 1493 Pleşca, Valeriu 1486
Munteanu, Ion 1534 Pleşcanu, Eugenia 1589
Muravschii, S. 1396 Poalelungi, Olga 1209
Muşuc, Eduard 1259 Pocitari, Lilia 1516
Poiată, Petru 1746
N
Popa, Iulius 1191
Nastasiu, Vasile 1771 Popa, Nicolae 1233
Nechit, Irina 1660 Popenco, Anişoara 1601
Nedelcea, Tudor 1478, (1698-99), 1704 Popescu, Aglaia (1675)
Nedelea, Veaceslav 1478 Popescu, Leonid 1553
Negrei, Ion 1790 Popovici, Ana 1538
Negru, Nicolae 1260-62, 1314-15 Popovici, Teodor 1747
Nistea, Iulian 1205 Popovschi, Valeriu 1798
Popuşoi, Liliana 1323, 1400, 1601,
O 1614-15, 1621, 1631, 1656, 1665,
Oboroceanu, Ion 1316 1789
Odainic, Ion 1595 Porcesco, Cristina 1195
Odoleanu, Vasile 1598, 1616, 1671 Porubin, Natalia 1489
Ojovanu, Vitalie 1199 Postolache, Gheorghe 1748
Olaru, Angelina 1207, 1535, 1633 Postu, Vitalie 1213
Oprea, Ion 1621 Poştarencu, Dinu 1790
Osmochescu, Nicolae 1450 Poştaru, Elena 1553
Poştaşul, Octavian 1211
P Preaşcă, Ion 1607
Paiu, Margareta 1546 Preguza, Ion 1468
Palade, Gheorghe 1208 Prisăcaru, V. 1775
Pântea, Margareta 1656 Proca, Ion 1229
Papuc, Mihai 1490 Proca, Pavel 1657, (1776)
Pârvulescu, Cristian 1318 Procopişin, Vasile 1576
Pasat, Valeriu. I. 1792 Prodan, Ala 1537
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 1222 Prodan, Toni 1796
Paşcu, Andrei 1451, 1462 Pruteanu, Spiridon 1454
Pavlicenco, Vitalia 1263, 1452 Puică, Grigore 1749
Păduraru, Ion 1470 Punga, Jana 1582
Păsat, Dumitru 1188, 1201 Putin, Vladimir 1362
Perevoznic, Iurie 1453 R
Petrea, George 1745
Petrencu, Anatol 1535 Ranga, Erica 1539
Petric, Mihail 1625 Răileanu, Natalia 1451, 1567
263
Martie 2005 ≡ March 2005

Rău, Alexei 1763 Solomovici, Teşu 1206


Rebeja, Svetlana 1504 Soltan, Viorel 1585
Robu, Al. D. 1695 Sorge, Richard (1785)
Rocard, M. 1347 Soros, George (1223)
Rogac, Raia 1506, 1519 Stâncaru-Lunca, Ala 1778
Roibu, Nicolae 1470, 1762, 1773 Stati, Vasile 1786
Rolinsky, Vladimir 1504 Statnîi, Petru 1480
Roman, Alexandru 1506 Stere, Constantin 1792
Romanciuc, Natalia 1517 Stici, Ion 1181, 1481
Romanciuc, Vasile 1750-52 Stoica, Valentina 1541
Roncea, Victor 1357 Stoiciu, Liviu Ioan 1696, 1700
Roşca, Ana 1753 Strâmbeanu, Andrei 1776
Roşca, Arina 1638 Strelciuc, Silvia 1214
Roşca, N. 1756 Strîmbeanu, Tatiana 1542
Rotaru, Tatiana 1557 Strub, Patrick 1642
Rupel, Dimitrij 1358 Strutzescu, Paul 1323
Rusnac, Iov 1320 Suboci, Natalia 1399
Rusnac, Vladimir 1754 Suveică, Luminiţa 1573, 1581
Rusu, Grigore 1321
Ş
Rusu, Lilia 1540
Rusu, Maria 1518 Şarban, Vladimir 1273
Rusu, Nicolae 1702 Şpac, Galina 1408
Şpac, Ion 1189, (1192)
S
Ştefârţă, Sorina 1259, 1279-80, 1561
Saakaşvili, Mihail 1359-60 Şuberneţchii, Constantin 1324
Safta, Vladimir 1580
T
Saharneanu, Valeriu 1264-65, 1322
Saka, Serafim 1774-75 Tabunşcic, Tudor (1246-47)
Sarabaş, Maria 1641 Tarlapan, Efim 1702
Scarlat, Iustina 1563 Tarlev, Vasile 1378
Scripcenco, Elmira 1671 Tănase, Constantin 1274-76, 1325
Semionov, Maria 1519 Tărâţeanu, Vasile (1704)
Sevastianov, Dimitrie (1622) Tătaru, Veronica 1482
Slutu-Grama, Claudia 1192 Tecuci, Alexandru (1520)
Smîntînă, Vadim 37 Terzer, Ana 1659
Smochină, Nichita 1479, 1793 Teşcureanu, E. 1550
Sobietsky, Ludmila 1753 Tighineanu, Ion (1555, 1557)
Socor, Vlad 1360 Tino, Geirun 1661-62
Socor, Vladimir 1266-70 Traianus 1643
Sofroni, Ana 1271 Trofăilă, Corneliu 1434
Sofronie, Ion 1272
264
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ţ А
Ţopa, Tudor (1760) Аксенов, Валерий 1592
Ţurcanu, Alina 1281 Амамбаева, Евгения 1402, 1431
Ţurcanu, Ghenadie 1493 Амарфий, Лилия 1644, (1647, 1669)
Андон, Виктор 1649
U
Анисимов, Василий 1227
Ulici, Laurenţiu 1775 Астахова, Ирина 1328
Uncuţă, Anton (1600)
Б
Ungureanu, Larisa 1662
Urecheanu, Serafim 1278-80 Бабина, Анна 1608
Urîtu, Ştefan 1277, 1458 Багрин, Валерий 1521
Банару, Максим 1678
V
Баракчи, Петр 1666
Vartic, Andrei 1281, 1663 Белковский, Станислав 1224
Vasilcov, Lidia 1551 Бивол, Анатол 1645
Vatamanu, Ion 1756 Бирюков, Н. (1523)
Vicol, Dragoş 1677 Борш, Юрий 1612
Vicol, Ion 1520 Брюн, Эрик 1394
Vieru, Boris 1362-64 Бушинский, Александр 1329
Vieru, Grigore 1282, 1702-03, (1759), Бызгу, Мария 1491
1777-78
В
Vieru, Vasile 1543
Vieru-Işaev, Maria 1783 Венедиктов, А. 1365
Vizant, Valentin 1326 Виноградова, Светлана 1577
Viziru, Maria 1408 Власова, Людмила 1334
Voitun, Aneta 1572 Воронин, Владимир 1285-88, 1365,
Volentir, Andrei 1283, 1327 1379
Volghin, Alexandru 1444
Г
Voronin, Vladimir 1284, 1360, 1391,
1457 Ганчиковский, Николай 1484
Vutcarău, Petru (1657) Гербовец, Ион 1329
Гозун, Петру 1670
W
Головатюк, Владимир 1409
Wischin, Ip. 1664 Головин, Борис 1554
Гречанная, Зинаида 1562
Z
Гудым, Анатолий 1289, 1403
Zavtoni, Eugen 1602, 1758 Гурницкий, Анатолий 1590
Zăgăreanu, Andrei 1598 Гуцу, Василе 1459
Zberea, Mariana 1193
Zurovski, Bianca 1665
265
Martie 2005 ≡ March 2005

Д Колыбняк, Федор 1593


Копанского, Якова 1794
Данилюк, Ион 1182
Косарев, Валерий 1219
Дарендорф, Ральф 1217
Крашенников, Александр 1332, 1404
ДеЛонг, Дж. Бредфорд 1410
Криспин, Эдмонд 1685
Добрынина, Татьяна 1583
Кроитору, Серджиу 1405
Донцул, Владимир 1487
Крыса, Олег 1646
Дораш, Виктор 1392
Кузьмич, Марина 1608
Дрейзлер, Михаил 1646
Куку, Мирча 1587
Дрындин, Игорь 1590
Дука, Георгий 1183-84 Л
Е Лупу, Мариан 1389-90
Еков, Евгений 1367 М
Ж Макарова, Наталья 1483
Мамаев, Шамсудин 1228
Жуков, Титус 1667-68
Маргаринт, Марина 1610
З Мардарь, Ион 1430
Мариан, Борис 1369
Зайченко, Сергей 1290 Мариан, Евг. 1197
Золотко, Мариана 1382, 1425 Мерян, Людмила 1197
И Мигулина, Татьяна 1647
Михайло, Лариса 1198, 1620, 1626,
Ижицкий, Леонид 1330 1668-69
Инин, Сергей 1570 Михайлов, Виктор 1554
Ионко, Майя 1522 Мишин, Вадим 1291
Иосип, Светлана 1587 Мотрой, Алена 1182
Исаев, Александр 1368 Мунтяну, Галина 1491
К Муравский, С. 1397
Казак, Валериу 1570 Н
Казакова, Раиса 1644, 1650, 1666-67 Най, Джозеф С. 1488
Калак, Дмитрий 1383, 1405 Нарожный, Валерий 1680
Кара-Мурза, Сергей 1218 Нестерова, Оксана 1412
Касиан, Ион 1603 Николаева, Майя 1679
Киловатый, Леонид, 1431 Никулин, Семен 1292, 1487
Киртоакэ, Николае 1393
Кисляков, Андрей 1421 О
Кобизевa Клавдия (1620) Оборочану, Ион 1334
Кобитева, Галина 1494 Орловский, Анатолий 1609
Коваленко, Ирина 1185, 1411 Осередчук, Евгений 1198
266
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

П Тарлев, Василе 1386


Тертяк, Евгений 1523
Панюшкин, В. 1285
Тигинян, Г. 1297
Плугару, Анатолий 1335-36
Тодорашку, Евгения 1650
Попеску, Владимир 1337
Токарский, Александр 1342
Попов, Алексей 1670
Торня, Нелли 1627
Приходко, Наталья 1370
Тхоров, Александр 1343
Продиус, Марина 1521
Прокопишин, Василий 1577 У
Пынтя, Петр 1426
Урсаки, Георгий 1604
Р Ушкина, Полина 1679
Разумов, Кирилл 1293, 1393 Ф
Ротару, Андрей 1414
Филиппов, Юрий 1432
Руснак, Мария 1544
Руссу, Галина 1588 Ц
Рутынская, Александра 1574
Рябов, Николай 1370 Цыпина, Инна 1627

С Ч

Саин, Дмитрий 1583 Чайковская, Ирина 1587


Семенова (Юдович), Юлия 1338, 1371 Чернятинская, Валентина 1574, 1588
Сима, Георгий 1294, 1385 Чешуев, Виссарион 1429
Симионов, Владимир 1578 Чиботару, Георгий 1430
Скрипченко, Федор 1672-73 Чобану, Павел 1680
Сливенко, Нелли 1609 Чобану, Эдуард 1673
Смешная, Татьяна 1425, 1427, 1594, Чоколов, Сергей (1628)
1611 Чубашенко, Дмитрий 1298
Сокор, Владимир 1295-96, 1339-40 Ш
Сорос, Джордж, 1564
Старик, Виктор 1592 Шалимов, Эдуард 1184, 1291
Старуш, Денис 1492 Швейкина, Ольга 1394, 1610
Стасюк, Юлиана 32 Шикирлийская, Марина 1419
Статный, М. (1626) Шимановская, Людмила 1608, 1612
Степанова, Татьяна 1645 Шимановская, Марина 1484
Стиглиц, Джозеф Э. 1415 Шимановской, М. 1590
Сырбу, Влад 1466 Школьников, Алексей 1492

Т Ю

Такий, Александр 1416-18 Юнко, Александра 1628


Таран, Ангелина 1414, 1562 Юрова, Яна 1420

267
Martie 2005 ≡ March 2005

Lista gazetelor, ale căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă"
Nr 3-2005

1. Accente libere 24. Moldova suverană


2. Alternative rurale 25. Opinia
3. Capitala 26. Ora satului
4. Capitala = Столица 27. Săptămâna
5. Comunistul 28. Socius
6. Curier ortodox 29. Sport plus
7. Curierul vamal 30. Tetis info
8. Cuvântul adevărului = Слово 31. Timpul de dimineaţă
истины 32. Tineretul Moldovei
9. Democraţia 33. Vocea poporului
10. Dezvoltarea 34. Ziarul de gardă
11. Dreptul 35. Вечерний Кишинев
12. Farmacia Pro 36. Голос народа
13. Făclia 37. Деловая газета
14. Florile dalbe 38. Кишиневские новости
15. Flux : cotidian naţional 39. Кишиневский обозреватель
16. Flux : ediţia de vineri 40. Коммерсант plus
17. Gazeta oraşului 41. Коммунист
18. Gazeta românească 42. Мегаполис
19. Gazeta studenţească 43. Молдавские ведомости
20. Glasul naţiunii 44. Независимая Молдова
21. Jurnal de Chişinău 45. Право
22. Literatura şi arta 46. Таможенный вестник
23. Lumea 47. Экономическое обозрение

268
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CUPRINS

CRONICA CĂRŢII................................................................................................5

0 GENERALITĂŢI ...................................................................................................5
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................5
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general.........................................................................5
008 Civilizaţie. Cultură. Progres.............................................................................6
01 Bibliografie. Cataloage..............................................................................6
070 Ziaristică. Presă................................................................................................7
08 Poligrafii. Lucrări colective.......................................................................7
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori......................................................................7
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .....................................................................................8
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ................................................9
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................................9
23/28 Creştinism. Religie creştină ..................................................................9
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................................9
31 Statistică. Demografie. Sociologie .............................................................9
32 Politică .....................................................................................................11
33 Economie. Ştiinţe economice....................................................................12
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................16
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................18
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber.............................................18
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ...............................................................25
50 Generalităţi despre ştiinţele pure.............................................................25
51 Matematică...............................................................................................25
53 Fizică........................................................................................................26
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ........................................................27
57 Ştiinţe biologice........................................................................................28
269
Martie 2005 ≡ March 2005

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .........................................................28


61 Medicină...................................................................................................28
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................30
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice .................................................................................30
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii...................36
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ....................................39
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie.
tehnologii şi procedee în construcţii ........................................................41
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .......................................................41
73 Arte plastice .............................................................................................41
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură..............................................41
78 Muzică......................................................................................................41
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ...........................................................43
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie....43
82 Literatură .................................................................................................46
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .....................................................................54
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ...........54
929 Ştiinţe biografice şi înrudite...........................................................................55
93/94 Istorie ..................................................................................................55
94 Istorie generală. Istorie universală ..........................................................55
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 3-2005 ...............................................59
Index de titluri la "Cronica cărţii" nr 3-2005 ........................................................64

INDICE "MATERIALE BIBLIOGRAFICE ALE REPUBLICII


MOLDOVA"..................................................................................................67

0 GENERALITĂŢI .................................................................................................67
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ...............................................67
270
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

001 Ştiinţă şi cunoaştere în general.......................................................................67


004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ...............................67
008 Civilizaţie. Cultură. Progres...........................................................................68
01 Bibliografie. Cataloage............................................................................68
02 Biblioteconomie........................................................................................69
08 Poligrafii. Lucrări colective.....................................................................69
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ...................................................................................70
1/14 Filozofie ................................................................................................70
159.9 Psihologie ...................................................................................................70
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ..............................................71
2 RELIGIE. TEOLOGIE ..........................................................................................71
23/28 Creştinism. Religie creştină ................................................................71
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..............................................................................................72
31 Statistică. Demografie. Sociologie ...........................................................72
32 Politică .....................................................................................................73
33 Economie. Ştiinţe economice....................................................................74
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................77
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................81
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .........................................................81
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber.............................................81
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor
..................................................................................................................84
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ...............................................................84
50 Generalităţi despre ştiinţele pure.............................................................84
51 Matematică...............................................................................................85
53 FIZICĂ ............................................................................................................87
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ........................................................88
57 Ştiinţe biologice........................................................................................88
271
Martie 2005 ≡ March 2005

59 Zoologie ...................................................................................................90
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .........................................................90
61 Medicină...................................................................................................90
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................98
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice .................................................................................99
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii.................102
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ..................................103
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .....................................................104
73/76 Arte plastice. Arte decorative............................................................104
78 Muzică....................................................................................................104
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ....................................................105
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .........................................................106
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie..106
82 Literatură ...............................................................................................108
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ...................................................................109
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii .........109
93/94 Istorie ................................................................................................109
Index de nume la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 1-
2005........................................................................................................111
Index de titluri la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 1-2005.119

CRONICA RECENZIILOR..............................................................................120

0 GENERALITĂŢI ...............................................................................................120
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .............................................120
008 Civilizaţie. Cultură. Progres.........................................................................120
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .................................................................................120
1/14 Filozofie ..............................................................................................120
272
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2 RELIGIE. TEOLOGIE ........................................................................................120


3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................................121
31 Statistică. Demografie. Sociologie .........................................................121
32 Politică ...................................................................................................121
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .......................................................121
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice ...............................................................................121
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii.................121
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .....................................................122
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură............................................122
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .........................................................122
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie..122
82 Literatură ...............................................................................................123
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ...................................................................126
93/94 Istorie ................................................................................................126
94 Istorie generală. Istorie universală ........................................................126
Index de nume la "Cronica recenziilor" Nr 1-2005 ....................................127

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ ...................................................129

0 GENERALITĂŢI ...............................................................................................129
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .............................................129
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general.....................................................................129
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .............................129
008 Civilizaţie. Cultură. Progres.........................................................................129
070 Ziaristică. Presă............................................................................................129
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .................................................................................130
1/14 Filozofie ..............................................................................................130
159.9 Psihologie .................................................................................................130

273
Martie 2005 ≡ March 2005

2 RELIGIE. TEOLOGIE ........................................................................................130


3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................................130
31 Statistică. Demografie. Sociologie .........................................................130
32 Politică ...................................................................................................131
33 Economie. Ştiinţe economice..................................................................132
34 Drept. Jurisprudenţă ..............................................................................138
35 Administraţie publică. Artă militară ......................................................158
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .......................................................160
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber...........................................161
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII .............................................................162
50 Generalităţi despre ştiinţele pure...........................................................162
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice..................................................162
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .......................................................162
61 Medicină.................................................................................................162
62 Inginerie. Tehnică în general .................................................................169
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice ...............................................................................170
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii.................172
66 Tehnologie Chimică. Industrii Chimice şi înrudite ................................173
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .........................................................174
82 Literatură ...............................................................................................174
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ...................................................................177
93/94 Istorie ................................................................................................177
94 Istorie generală. Istorie universală ........................................................177
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 3-2005 ....................178
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole
sunt fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 3-2005 ............................185

274
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ....................................................186

0 GENERALITĂŢI ...............................................................................................186
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .............................................186
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general.....................................................................186
01 Bibliografie. Cataloage..........................................................................187
02 Biblioteconomie......................................................................................187
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii..................................................188
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .................................................................................188
2 RELIGIE. TEOLOGIE ........................................................................................189
23/28 Creştinism. Religie creştină ..............................................................189
3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................................189
31 Statistică. Demografie. Sociologie .........................................................189
32 Politică ...................................................................................................190
33 Economie. Ştiinţe economice..................................................................210
34 Drept. Jurisprudenţă ..............................................................................215
35 Administraţie publică. Artă militară ......................................................219
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .......................................................222
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber...........................................223
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor
................................................................................................................229
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII .............................................................230
51 Matematică.............................................................................................230
53 Fizică......................................................................................................230
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice..................................................231
57 Ştiinţe biologice......................................................................................231
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .......................................................231
61 Medicină.................................................................................................231

275
Martie 2005 ≡ March 2005

62 Inginerie. Tehnică în general .................................................................234


63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice ...............................................................................234
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii.................235
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ..................................237
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ...............237
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie.
tehnologii şi procedee în construcţii ......................................................238
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .....................................................238
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. grădini ........................................................................238
73 Arte plastice ...........................................................................................239
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură............................................239
78 Muzică....................................................................................................240
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ....................................................242
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .........................................................246
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie..246
82 Literatură ...............................................................................................246
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ...................................................................256
908 Monografii ale localităţilor ..........................................................................256
93/94 Istorie ................................................................................................257
94 Istorie generală. Istorie universală ........................................................257
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 3-2005 ....................259
Lista gazetelor, ale căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr
3-2005.........................................................................................................268

276
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliografia Naţională a Moldovei

Formatul 60 X 80/16
Coli de tipar
Coli ed.
Tirajul 100 ex.
Com. Nr

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 57 46
Email: cncm@moldova.cc cncm@go.ro
http://www.iatp.md/cnc

Reglet Max SRL


şos. Hânceşti 53,
Chişinău, MD 2028, Republica Moldova
tel. /3732/ 73 17 55

277