You are on page 1of 207

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

http://www.iatp.md/cnc ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 4
2005

1
Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
Chişinău 2005
Aprilie 2005 ≡ April 2005

MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of
Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

2005
Nr 4

Chişinău
National Book Chamber of Republic of Moldova
2005

2
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

2005
Nr 4

Chişinău
Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
2005

3
Aprilie 2005 ≡ April 2005

Alcătuitori : Claudia BÂGU


Valentina CHITOROAGĂ
Ludmila CORGHENCI
Renata COZONAC
Efimia MACRINICI
Nina MICHERIN
Olesea NICOARA

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

Procesare text : Olesea NICOARA

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. : Claudia Bâgu,…; red.
resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii din Rep.
Moldova, 2005 (Reglet-Max SRL). – ISSN 1857-0550
Nr 4, 2005. – 2005. – 206 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine
100 ex.

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2005

4
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2005
APRILIE NR 4 APRIL
(532-727)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
532. "Informatique et ingénierie actuelle", conf. şt. (5; 2005; Chişinău).
Informatique et ingénierie actuelle : Thèses de la conf., 5-ième ed., 23 mars 2005,
Chişinău / coord. scientifique : Victor Sontea. – Ch. : UTM, 2005. – 102 p. : fig.,
tab.; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 9975-9875-0-8
60 ex. – [05-665]
- - 1. Informatică – Inginerie (fr.).
004:62(082)=133.1
533. Utilizarea calculatoarelor în energetică : Culeg. de probleme şi
exerciţii la lucr. de lab. / Univ. Teh. a Moldovei. Fac. de Energetică. Catedra de
Electroenergetică; elab. : Ion Proţuc, ...; red. resp. : Ion Stratan. – Ch. : UTM, 2005.
– 82, [1] p. : tab.; 21 cm.
100 ex. – [05-660]
004:537(076.5)
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
534. Cercetări în domeniul ştiinţelor astronomice şi fizice la Universitatea
de Stat din Moldova = Researches in the field of astronomy and physics at the
State University of Moldova (1946-2000) : Contribuţii bibliogr. / Univ. de Stat din
Moldova; red. resp. : Gheorghe Rusnac; red. bibliogr. : Svetlana Ermilov. – Ch. :
CEP USM, 2001. – 460, [2] p.; 24 cm.
Text : lb. rom., engl., alte lb. străine
ISBN 9975-70-128-0
5
Aprilie 2005 ≡ April 2005

50 ex. – [05-630]
- - 1. Astronomie – Indici bibliografici. 2. Fizică – Indici bibliografici.
016:[52+53:378.4(478)]
030 Lucrări de referinţă generale
535. Dicţionar Enciclopedic Junior : nume comune 20 026 de art., nume
proprii 15 320 / Doina Cobeţ, Eugenia Dima, Gabriela E. Dina, ...; rev. şi coord. :
Doina Cobeţ, ... – Ch. : Cartier, 2005 (Combinatul Poligr.). – 1728, [2] p.; 25 cm. –
(Col. "Cartier Dicţ.")
ISBN 9975-79-254-5 (în cop.)
2 000 ex. – [05-689]
- - 1. Dicţionare enciclopedice. 2. Enciclopedii.
030
06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPOZIŢII.
MUZEE
069 Muzee
536. Studii de muzeologie şi muzeografie : Omagiu lui Nicolae Răileanu la
60 de ani / Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei; red. şt. : Nicolae Chetraru. – Ch. :
Tyragetia, 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – (Bibl. "Tyragetia"; 10)
Vol. 1. – 2004. – 526, [2] p. : fig., fotogr. – Texte : lb. rom., rusă. – [Publ.
semnate de muzeograful N. Răileanu şi lit. despre dânsul, p. 22-26]. – Publ.
muzeului p. 282-295. – Bibliogr. în text şi la sfârşitul art. – ISBN 9975-9840-0-2. –
[05-674]
- - 1. Muzeografie – Moldova.
069.01:94(478)(082)=135.1=161.1
070 Ziaristică. Presă
537. Cibotaru, Viorel
Jurnalistul între datorie şi conflict / Viorel Cibotaru, Ana Pasat; col. red. :
Victor Moraru (preş.), ...; Fac. de Jurnalism şi Şt. ale Comunicării, Inst. Mass Media
din Moldova. – Ch. : CCRE "Presa", 2005. – 98 p.; 20 cm. – (Ser. "Starea Mass
Media")
Bibliogr. p. 97-98 (30 tit.). – Apare cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 9975-9695-7-7
50 ex. – [05-705]
- - 1. Jurnalism – Conflicte sociale.
6
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

070:659.3:316.48
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
538. Ursache, Silvia
Animale domestice / Silvia Ursache, Petru Rusu; pict. : Leonard
Cuşnirescu. – Ch. : Iulian, 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 19 cm. – (Tata, mama,
lumea-ntreagă la portiţa mea cea dragă)
[Partea] 1-a. – 2005. – [8] p. : il. color. – F. f. de tit. – ISBN 9975-922-88-0
: [05-721]
087.5:636
539. [Partea] a 2-a. – 2005. – [8] p. : il. color. – F. f. de tit. – ISBN 9975-
922-88-0 : [05-722]
087.5
540. Ursache, Silvia
Animale sălbatice / Silvia Ursache, Petru Rusu. – [Ch.] : Universul, [2005].
– 16 p. : il. color.; 13 cm. – (Tata, mama, lumea-ntreagă la portiţa mea cea dragă)
F. f. de tit.
[05-678]
087.5:59
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
541. Dicţionar de Filosofie şi Bioetică / Teodor N. Ţârdea, Petru V.
Berlinschi, Didina U. Nistreanu, ...; red. şt. : Teodor N. Ţârdea; Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : C.E.-P. "Medicina", 2004. –
439, [3] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 4
ISBN 9975-907-33-4 (în cop.)
500 ex. – [05-585]
- - 1. Filosofie – Dicţionare. 2. Bioetică – Dicţionare. 3. Dicţionare –
Filosofie – Bioetică.
1(038)

7
Aprilie 2005 ≡ April 2005

542. Lumini pentru Templu : Sacrul în operele semnate de Galina şi


Ludmila Furdui / Soc. Şt. "Omul şi Universul"; il. : Ludmila Furdui. – Ch. : Cartea
Moldovei, 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 471, [1] p. : il.; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-60-172-3 (în cop.)
2 000 ex. – [05-587]
- - 1. Sacrul în opera literară. 2. Literatura română din Republica
Moldova – Critică şi interpretare.
130.3+821.135.1(478).09(082)
543. Ţăranu, Andrei
Comunitarismul – doctrină contemporană : O filozofie a binelui comun /
Andrei Ţăranu. – Ch. : Arc, 2005 (F. E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 157, [1] p.; 24 cm.
Bibliogr. p. 154-157 (106 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-61-365-9 (Arc)
[05-586]
- - 1. Comunitarismul – Aspecte filosofice.
141.1
544. Эрлих, С. Е.
Россия колдунов : (Сакрал. природа интеллигенции); Поклонение
Волхвам : (Опыт динам. структурализма); История Мифа ("Декабрист. леген-
да" Герцена). Станет ли история "учительницей жизни"? : ("Технологии вла-
сти" – проект оживления истории) / С. Е. Эрлих; науч. ред. : М. Е. Ткачук; ху-
дож. оформ. : Р. И. Брынковяну; Высш. антропол. шк. – К. : Высш. антропол.
шк.; СПб. : Б. и., 2003 (Тип. "Бизнес Элита"). – 496, [1] p. : il., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 461-497
ISBN 9975-9693-4-8 (în cop.)
500 ex. – [05-590]
- - 1. Filosofia spiritului (rus.).
13/14:94(470)
17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
545. Ţârdea, Teodor N.
Bioetică : origini, dileme, tendinţe : Suport de curs / Teodor N. Ţârdea;
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Centrul Naţ. de
Bioetică din Rep. Moldova, Asoc. de Bioetică din Rep. Moldova. Catedra Filosofie şi
Bioetică. – Ch. : C.E.-P. "Medicina", 2005. – 233, [1] p.; 21 cm.

8
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr. p. 6-8 (36 tit.) şi la sfârşitul cap.


ISBN 9975-918-44-1
250 ex. – [05-666]
- - 1. Bioetică.
17:61(075.8)
2 RELIGIE. TEOLOGIE
22 BIBLIA
546. Galiţ, Alexei
Ermineutica biblică : Man. pentru Inst. Teologice / Alexei Galiţ, Valeriu
Ciubotaru; Acad. de Teologie Ortodoxă din Chişinău. – Ch. : Bons Offices, 2005. –
75, [1] p.; 20 cm. – (Bibl. teologului)
Bibliogr. p. 75
ISBN 9975-928-59-5
500 ex. – [05-631]
- - 1. Ermineutica biblică. 2. Biblia – Ermineutică.
22.06(075.8)
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
547. Despre posturi : Îndrumar pentru creştini / alcăt., red. : Pr. Eugeniu
Nazarciuc. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2005. – 23, [1] p.; 8 x 13 cm. – (Luminătorul)
Bibliogr. p. 24
[05-643]
- - 1. Post – Preceptele bisericii.
241.72
548. Finley, Mark
Profeţiile se împlinesc : Coment. asupra evenimentelor curente din lume /
Mark Finley; trad. din engl. : L. Koşmari; red. resp. : Gh. Zamostean. – S. l. : S. n.,
2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 224 p.; 21 cm.
ISBN 5-86847-554-2
6000 ex. – [05-627]
- - 1. Dumnezeu – Profeţii.
231.75
549. Idem în lb. rusă : Пророчества исполняются : Коммент. к текущим
событиям в мире : [trad. din lb. engl.] / отв. ред. : В. А. Кацал. – S. l. : S. n., 2005
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 287, [1] p.; 21 cm.
9
Aprilie 2005 ≡ April 2005

ISBN 5-86847-554-2
5 000 ex. – [05-628]
- - 1. Dumnezeu – Profeţii (rus.).
231.75
550. Rugăciuni : Canoane. Acatiste. Psaltire. – [Ch. : ÎI "Angela Levinţa",
2005] (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 640, [4] p.; 18 cm.
ISBN 9975-9862-0-X (în cop.)
[05-625]
- - 1. Rugăciuni.
243
551. Tenace, Michelina
Creştinismul bizantin : Istorie, teologie, tradiţii monastice / Michelina
Tenace; trad. din it. : Al. Cistelecan. – Ch. : Cartier, 2005 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 287, [1] p.; 21 cm. – (Cartier clasic)
Tit. orig. : Il cristianesimo bizantino. – Bibliogr. p. 274-278 şi în notele de
subsol. – Apare cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 9975-79-311-8 (în cop.)
1 000 ex. – [05-563]
- - 1. Creştinismul bizantin – Istorie. 2. Biserica ortodoxă – Creştinismul
bizantin – Istorie.
281.9(091)
552. Ругэчунь : Акатисте. Каноане. Псалтире. – К. : [ÎI "Angela
Levinţa"], 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 775 p.; 18 cm.
ISBN 9975-9862-0-X (în cop.)
[05-626]
- - 1. Rugăciuni.
243
3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
553. Пистринчук, Вадим

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Развитие сообществ и участие на местном уровне в Республике


Молдова : Исслед. / Вадим Пистринчук, Константин Марин; пер. : Валентин
Рябцов. – Ch. : Gunivas, 2005 (Tipogr. "Prag-3). – 72 p. : des.; 25 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 70 (19 tit.) şi în notele de
subsol. – Изд. при фин. поддержке Глобал. фонда Правительства
Великобритании по предотвращению конфликтов
ISBN 9975-908-52-7
500 ex. – [05-668]
- - 1. Societatea ca sistem social – Moldova (rus.).
316.3(478)
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale
554. Dandiş, Nicolae
Participarea cetăţenească : mecanism de asigurare a transparenţei şi
diminuare a corupţiei în administraţia publică locală / Nicolae Dandiş; red. şt. :
Sergiu Cornea. – Ch. : Bons Offices, 2005. – 168 p.; 20 cm.
Rez. : lb. engl. – Bibliogr. p. 132-136 şi în notele de subsol. – Apare cu
sprijinul financ. al Fundaţiei Eurasia
ISBN 9975-928-62-X
300 ex. – [05-632]
- - 1. Comunicare socială – Corupţia în administraţia publică locală.
[316.77:352:061.2](478)
32 POLITICĂ
555. Studii Europene în Republica Moldova : Col. de programe analitice /
Inst. de Studii Politice şi Relaţii Int.; coord. : Grigore Vasilescu. – Ch. : S. n., 2005
(Tipogr. "Elena V.I."). – 270 p.; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Apare cu sprijinul financ. al Ambasadei
Britanice la Chişinău
ISBN 9975-9805-3-8
300 ex. – [05-667]
[32+341]:378.1(073.8)
322 Relaţii dintre biserică şi stat
556. Affaire Église Métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova =
Mitropolia Basarabiei şi alţii c. Moldovei : (Requête n˚ 45701/99) : Arrêt Strasbourg,
13 déc. 2001 / Conseil de l'Europe, Cour Européenne des droits de l'homme. – Ed.
bilingvă. – Ch. : S. n., 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 128 p. : il.; 21 cm.
11
Aprilie 2005 ≡ April 2005

Tit. pe cop., text paral. : lb. rom., fr. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare
cu sprijinul financ. al Fundaţiei Robert Schuman (Paris)
ISBN 9975-77-048-7 (Tipogr. "Prag-3")
[05-671]
- - 1. Biserica şi statul. 2. Mitropolia Basarabiei.
322(478):341.215.1=133.1=135.1
323/324 Politică internă
323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova
557. Grecu, Vlad
O viziune din focarul conflictului de la Dubăsari / Vlad Grecu. – Ch. : Prut
Internaţional, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 179, [1] p. : il., [16] p. il. color.; 20
cm. – (Istoria trăită...)
Texte : lb. rom., rusă
ISBN 9975-69-741-0
[05-562]
- - 1. Conflictul politic de la Dubăsari, 1992 – Moldova.
323/324(478-22)
558. Бутенко, Галина
Через разнообразие – к единству : [традиции национал. меньшинств
р-на Дрокия] / Галина Бутенко; Centrul Independent de Jurnalism, Glia Drochiana.
– Дрокия : Б. и., 2005. – 34, [1] p. : il.; 20 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. – F. f. de tit.
[05-700]
323.1:398.1(478-21)
559. Еремей, Григоре
Невидимое лицо власти : [откровения политика и посла : пер. с рум.] /
Григоре Еремей. – Ch. : Litera, 2005 (Combinatul Poligr.). – 755, [4] p. : il., fotogr.;
22 cm.
Tit. orig. : Faţa nevăzută a puterii. – Bibliogr. p. 756-757
ISBN 9975-74-901-1 (în cop. şi supracop.)
[05-670]
- - 1. Oameni de stat şi politici ai Moldovei. 2. Moldova – Istorie politică
(rus.).
323/324(478)(091)(092)

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


560. Prevenirea şi combaterea corupţiei : doc. int. / Transparency Int.
Moldova; UNDP Moldova. – Ch. : Transparency Int. Moldova, 2005 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 320 p.; 20 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-9869-1-9
1 500 ex. – [05-634]
- - 1. Corupţie – Prevenire – Combatere – Documente internaţionale.
328.185:341.24(094.1)=135.1=161.1
561. Strategia naţională de prevenire şi combatere a corupţiei =
Национальная стратегия по предупреждению коррупции и борьбе с ней :
Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei naţ. de prevenire şi combatere a
corupţiei pe anul 2005 / Transparency Int. Moldova. – Ch. : Transparency Int.
Moldova, 2005 (Tipogr. "Bons Offices"). – 28; 32 p. : tab.; 20 cm.
Text paral. : lb. rom., rusă. – Pag. paral. – Carte valet ("перевертыш")
ISBN 9975-9869-0-0
1 000 ex. – [05-635]
- - 1. Corupţie – Prevenire – Combatere – Strategii.
328.185.001.12(478):343.352=135.1=161.1
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
562. Сардак, В. В.
Анализ и прогноз предпринимательских рисков в переходный период
: [моногр.] / В. В.Сарда; науч. ред. : Л. М. Данильченко. – Тирасполь : Б. и.,
2005 (Тип. "Литера"). – 120 p. : des., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 106-107 (30 tit.)
ISBN 9975-9967-4-4
500 ex. – [05-709]
- - 1. Risc – Antreprenoriat (rus.). 2. Antreprenoriat – Riscuri (rus.).
330.131.7+658.012.4
563. Сардак , В. В.
Предпринимательские риски в переходный период / В. В. Сардак;
науч. ред. : Л. М. Данильченко. – Тирасполь : Б. и., 2005 (Тип. "Литера"). – 102
p. : des., tab., 20 cm.
Bibliogr. p. 99-101 (42 tit.)
13
Aprilie 2005 ≡ April 2005

ISBN 9975-9967-5-2
500 ex. – [05-710]
- - 1. Risc – Antreprenoriat (rus.). 2. Antreprenoriat – Riscuri (rus.).
330.131.7+658.012.4
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
564. Nivelul actual de venituri ale populaţiei în sfera muncii salariate /
alcăt. : E. Colâbneac. – Ch. : INEI, 2004. – 20, [2] p. : tab.; 20 cm. – (Inf.-expres /
Inst. Naţ. de Econ. şi Inf.)
Descr. după p. 1. – F. f. de tit. şi cop.
197 ex. – [05-644]
Современный уровень доходов населения в сфере наемного труда
331.2
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
565. Ghid în afaceri : Cele mai frecvente întrebări parvenite la "Liniile
fierbinţi" / BIZPRO/Moldova. – Ch. : Bons Offices, 2004. – 148 p.; 16 cm.
ISBN 9975-928-47-1
3 000 ex. – [05-637]
334.713.012(036)
Şarcov, Petru. Impozitarea şi facilităţile fiscale. – Vezi Nr 566

336 Finanţe
566. Şarcov, Petru
Impozitarea şi facilităţile fiscale : pentru micul business din Rep. Moldova :
Ghid pentru întreprinzători / Petru Şarcov, Ghenadie Ipati. – Ch. : S. n., 2003
(Tipogr. "Bons Offices"). – 136 p. : tab.; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 133. – Apare cu sprijinul
financ. al Proiectului BIZPRO Moldova
ISBN 9975 -928-37-4
[05-640]
- - 1. Impozitare. 2. Micul business – Moldova.
336.22+334.7(478)(036)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
567. Moutinho, Luiz

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Analiza cantitativă în managementul marketingului : [pentru uzul


studenţilor] / Luiz Moutinho, Mark Goode, Fiona Davies; trad. : Bogdan Uilecan. –
Ch. : Tehnica-Info, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 338 p. : fig., tab.; 22 cm.
Tit. orig. : Quantitative analysis in marketing management. – Bibliogr. la
sfârşitul temelor. – Ind. p. 328-338. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros
Moldova
ISBN 9975-63-251-3
500 ex. – [05-558]
- - 1. Marketing.
339.138(075.8)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
568. Teoria generală a statului şi dreptului : (în întrebări şi răspunsuri) /
Iurie Frunză, Ion Dulschi, Marcel Cuşmir, ...; Univ. Slavonă, Inst. Nistrean de Econ.
şi Drept, Acad. de Poliţie "Ştefan ce Mare", Univ. Liberă Int. din Moldova. – Ch. :
Inst. Nistrean de Economie şi Drept, 2003 (Tipogr. Business Elita). – 180 p.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-9631-7-X
500 ex. – [05-591]
- - 1. Statul şi dreptul – Teorie. 2. Teoria statului şi dreptului.
340.12(075.8)
341 Drept internaţional
Studii Europene în Republica Moldova. – Vezi Nr 555

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


569. Corcenco, Aliona
Răspunderea minorilor pentru săvârşirea contravenţiilor administrative :
[monogr.] / Aliona Corcenco; sub. red. şt. : Gheorghe Costache; Inst. de Filosofie,
Sociologie şi Drept. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. or. Rezina). – 142, [2] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 128-136 (122 tit.)
ISBN 9975-9721-9-5 (Inst. de Filosofie, Sociologie şi Drept)
100 ex. – [05-588]
- - 1. Drept administrativ – Răspunderea minorilor. 2. Răspunderea
minorilor – Contravenţii administrative. 3. Contravenţii administrative – Minori.
342.9-053.5
15
Aprilie 2005 ≡ April 2005

570. Republica Moldova. Guvernul. Programul de activitate a Guvernului


pe anii 2005-2009 : "Modernizarea ţării – bunăstarea poporului" / Guvernul Rep.
Moldova. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 111, [1] p.; 20 cm.
Tit. pe cop., text paral. : lb. rom., rusă
[05-720]
- - 1. Guvernul Republicii Moldova – Programul de activitate, 2005-2009.
2. Programul de activitate a Guvernului Republicii Moldova, 2005-2009.
342.51(478):316.422=135.1=161.1
571. "Молдова в аспекте построения демократического государ-
ства : проблемы теории и практики", науч.-практ. конф. (2005; Кишинэу).
Молдова в аспекте построения демократического государства : проблемы
теории и практики : Материалы межвуз. науч.-практ. конф., 2004 Кишинэу /
редкол. : Д. В. Милушев,…. – Ch. : Valinex, 2005. – 103 p.
Antetit. : Славян. ун-т Респ. Молдова. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr.
la sfârşitul art.
ISBN 9975-9842-9-0
100 ex. – [05-708]
342.2(478)(082)=135.1=161.1
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
572. Bodrug, N.
Bancnote circulante în Republica Moldova : Aspectul criminalistic al
elementelor de protecţie / N. Bodrug, M. Bîrgău, A. Rotari; Dir. Tehnico-
criminalistică, Acad." Ştefan cel Mare". – Ch. : S. n., 2003 (Tipogr. "Panda-Lux"). –
77 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 75 (6 tit.)
ISBN 9975-9681-3-9 (Min. Afacerilor Interne)
500 ex. – [05-592]
- - 1. Infracţiuni – Falsificarea bancnotelor – Moldova. 2. Falsificarea
bancnotelor – Moldova – Infracţiuni.
343.51(478)
573. Dumitrescu, Doru
Traficul de droguri : reglementări int. şi naţ. / Doru Dumitrescu, Valeriu
Bujor. – Ch. : ÎI "Angela Levinţa", 2004 (Tipogr. Orhei). – 99 p.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-9835-7-X
300 ex. – [05-737]
16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Traficul de droguri – Reglementări.


343.57
574. Gheorghiţă, Mihail
Tactica reţinerii bănuitului, învinuitului : Material şt.-didactic / Mihail
Gheorghiţă; Univ. Liberă Int. din Moldova. – Ch. : ÎI "Angela Levinţa", 2004 (Tipogr.
"Elena – V. I."). – 113 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 113 (11 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-9835-9-6
300 ex. – [05-601]
- - 1. Tactica reţinerii – Dreptul penal.
343.985(075)
Ghid de expertize juridice. – Vezi Nr 584

575. Ghidul consilierului de probaţiune / Xenofon Ulianovschi, Ion


Golubţov, Igor Dolea, Victor Zaharia, Vladimir Cojocaru; Inst. de Reforme Penale
(IRP). – Ch. : S. n., 2004 (Tipogr. "Europres"). – 172 p. : fig., tab.; 22 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 171 (25 tit.). – Apare cu
sprijinul financ. al Ambasadei Marii Britanii în Rep. Moldova
ISBN 9975-9524-6-1 (Tipogr. "Europres")
1 130 ex. – [05-593]
- - 1. Drept penal – Probaţiune. 2. Probaţiunea în dreptul penal.
343.1(036)
576. Laşcu, Mihai
Tâlhăria în sistemul infracţiunilor contra proprietăţii : Material şt.-didactic /
Mihai Laşcu; Univ. de Criminologie. – Ch. : Univ. de Criminologie, 2003 (Tipogr.
"Elena – V.I."). – 123, [1] p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-9738-6-8
300 ex. – [05-595]
- - 1. Infracţiuni – Tâlhărie. 2. Tâlhărie – Infracţiuni.
343.712
577. Osoianu, Tudor
Procedură penală : Partea gen. : Curs univ. / Tudor Osoianu, Victor
Orândaş; red. şt. : Mihai Gheorghiţă; Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al Rep.
Moldova. – Ch. : ÎI "Angela Levinţa", 2004 (Tipogr. Orhei). – 255, [1] p.; 21 cm.

17
Aprilie 2005 ≡ April 2005

Bibliogr. p. 243-252 şi în notele de subsol


ISBN 9975-9835-5-3
500 ex. – [05-603]
- - 1. Procedură penală.
343.13(075.8)
578. Pop, Octavian
Executarea pedepsei privative de libertate / Octavian Pop; Acad. de Drept
din Moldova. – Ch. : ÎI "Angela Levinţa", 2004 (Tipogr. Orhei). – 145, [2] p. : fig.; 21
cm.
Bibliogr. p. 144-146 (43 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-9835-6-1
300 ex. – [05-596]
- - 1. Drept penal – Executarea pedepsei. 2. Pedeapsă – Executare –
Drept penal.
343.847
346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei
579. Руководство по государственным закупкам / Нац. агентство по
гос. закупкам. – К. : Б. и., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 208 p. : tab.; 30 cm.
– (Спец. вып. бюл. по гос. закупкам № 50)
[05-618]
- - 1. Achiziţii publice – Documente (rus.).
346.6
347 Drept civil
347.1 Generalităţi
580. Băieş, Sergiu
Drept civil : Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică : [man.] /
Sergiu Băieş, Nicolae Roşca. – Ch. : Cartier, 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24
cm. – (Cartier juridic)
Vol. 1. – 2004. – 400 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. –
Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova şi al Progr. Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare, Proiectul "Centrul de Studii şi Politici Juridice". – ISBN 9975-79-
306-1 (în cop.) : 1 000 ex. – [05-580]
- - 1. Drept civil.
347.1(075.8)
347.5 Drepturi şi obligaţii în afara contractelor

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

581. Pârău, Ion


Răspunderea juridică / Ion Pârău; Univ. de Studii Moderne Aplicative
FORM. – Ch. : Primex-Com, 2004. – 62 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 59-61 (65 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-9515-6-2
300 ex. – [05-600]
- - 1. Răspundere juridică.
347.51(075)
347.7 Drept comercial
582. Dicţionar de proprietate industrială / alcăt. : Veaceslav Crecetov. –
Ch. : AGEPI, 2005. – 360 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 356-357 (17 tit.)
ISBN 9975-911-48-X
200 ex. – [05-683]
- - 1. Proprietate industrială – Dicţionare. 2. Dicţionare de proprietate
industrială.
347.77(038)
583. Protecţia mărcilor şi designului industrial / Agenţia de Stat pentru
Protecţia Proprietăţii Industriale; consiliul ed. : Nicolae Taran, .... – Ed. tematică. –
Ch. : AGEPI, 2004. – 131, [1] p. : fig., tab.; 21 cm. – (Bibl. de proprietate
intelectuală)
Bibliogr. p. 131 (9 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-911-36-6
[05-685]
- - 1. Protecţia mărcilor – Design industrial.
347.772:7.05:62
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
584. Ghid de expertize juridice / M. Gheorghiţă, Z. Brega, L. Vozniuc;
coord. : Mihail Gheorghiţă; Inst. Rep. de Expertiză Judiciară şi Criminalistică. – Ch.
: ÎI "Angela Levinţa", 2005 ( Tipogr. "Elena V.I."). – 103 p. : tab.; 21 cm.
ISBN 9975-9877-0-2
500 ex. – [05-606]
- - 1. Expertize juridice.
347.948+343.98

19
Aprilie 2005 ≡ April 2005

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
585. Republica Moldova. Guvernul. Strategia naţională privind protecţia
copilului şi familiei / Guvernul Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2004 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 50 p.; 22 cm.
Text paral. : lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al Reprezentanţei
UNICEF în Rep. Moldova
ISBN 9975-78-371-6 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")
1 500 ex. – [05-577]
- - 1. Protecţia copilului şi a familiei – Moldova – Strategii. 2. Strategia
privind protecţia copilului şi a familiei – Moldova.
364.07.001.12(478)=135.1=161.1

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
586. Educaţia Moral-Spirituală : (cl. 1-4-a, primul an de studii) : Ghid
metodologic / colectiv de aut. : Nicolae Bujor, Rodica Calistru, Ion Mahu, ...;
consultant : Arhimandrit Ermoghen Adam; Centrul Şt.-Metodic de Educaţie Moral-
Spirituală "Arta de a Deveni Om" al Dep. Educaţie, Şt., Tineret şi Sport din mun.
Chişinău. – Ch. : S. n., 2003. – 81 p. : tab.; 29 cm.
[05-623]
- - 1. Educaţie moral-spirituală.
37.017.93
587. Educaţia Moral-Spirituală : pentru al 2-lea an de studii în cl. a 2-5-a :
Ghid metodologic / colectiv de aut. : Nicolae Bujor, Rodica Calistru, Ion Mahu, ...;
consultant : Arhimandrit Ermoghen Adam; Centrul Şt.-Metodic de educaţie Moral-
Spirituală "Arta de a Deveni Om" al Dep. Educaţie, Şt., Tineret şi Sport din mun.
Chişinău. – Ch. : S. n., 2003. – 82, [2] p. : tab.; 29 cm.
[05-624]
- - 1. Educaţie moral-spirituală.
37.017.93
588. Silistraru, Nicolae
Etnopedagogie / Nicolae Silistraru; Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Şt.
ale Educaţiei. – Ch. : CEP USM, 2003. – 267, [1] p. : tab.; 21 cm.
20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr. p. 259-268 (165 tit.)


ISBN 9975-70-222-8
50 ex. – [05-566]
- - 1. Etnopedagogie.
37.0:39
371 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
589. Chirilenco, Svetlana
Ghid pentru perfecţionarea modalităţilor de evaluare iniţială a copiilor : (util
educatorilor, învăţătorilor şi părinţilor) / Svetlana Chirilenco, Angela Cutasevici. –
Ch. : Epigraf, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 127, [1] p. : il.; 20 cm. – (De la
grădiniţă – la şcoala primară)
Bibliogr. p. 127 (14 tit.)
ISBN 9975-903-72-X
[05-620]
- - 1. Învăţământ preşcolar – Evaluare. 2. Evaluarea preşcolarilor.
371.26:372.41/.47(036)
372.8 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
590. Atelierul de lectură în demersul educaţional : Strategii de dezvoltare
a gândirii critice / alcăt. : Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan; coord. : Nicolae Creţu.
– Ch. : Centrul Educaţional Pro Didactica, 2004 (Tipogr. "Balacron"). – 67, [1] p.; 26
cm. – (Col. "Bibl. Pro Didactica" : Ser. "Gândire critică")
Apare cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 9975-9850-1-7
1000 ex. – [05-734]
- - 1. Literatură – Metodica predării.
372.882.1.046.14
591. Caproş, Iulia
Avante! – Liceu : 73 de activităţi practice pentru îmbunătăţirea abilităţilor
de comunicare ale elevilor alolingvi / Iulia Caproş, Liliana Nicolaescu-Onofrei;
coord. : Violeta Dumitraşcu. – Ch. : Centrul Educaţional Pro Didactica, 2004
(Balacron). – 82 p.; 26 cm. – (Col. "Bibl. "Pro Didactica" : Ser. "Aici şi Acum")
Apare cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 9975-9850-0-9
1000 ex. – [05-735]
- - 1. Limba română pentru alolingvi – Metodica predării.

21
Aprilie 2005 ≡ April 2005

372.881.113.51'243.046.14(=161.1)
592. Урсу, Людмила
Математика : 3 кл. : Пособие для учителей и родителей / Людмила
Урсу; trad. din lb. rom. : Marina Bajenov, Tatiana Rusu. – Ch. : Prut Internaţional,
2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 119, [1] p. : il.; 22 cm.
ISBN 9975-69-742-9
[05-616]
- - 1. Matematică – Metodica predării (rus.).
372.851.046.12
379.8 Timp liber
593. Bulat, Nicolae
Pe un picior de plai : Tătărăuca Veche, Rudi, Soroca / Nicolae Bulat,
Valentina Bulat; ONG "Maetonium" Promovarea Turismului Rural. – Ch. : Bons
Offices, 2004. – 70, [2] p. : fotogr. color.; 20 cm.
Bibliogr. p. 71 (11 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros
Moldova
ISBN 9975-928-57-9
1 000 ex. – [05-636]
- - 1. Turism – Moldova.
379.85(478-22)
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR
398 Folclor
594. Poveşti cu tâlc / ed. îngrijită de Larisa Gulea; il. : Cristian Zavadschi;
cop. : Dorin Diaconu. – Ch. : AGEPI, 2004. – 106 p. : il. color.; 25 cm.
ISBN 9975-911-42-0
500 ex. – [05-684]
- - 1. Poveşti.
398.21
595. Кортенски шеги от Бесарабия / събрал и преразказал : Димитър
Гургуров. – [Ch. : S. n., 2005] (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 19 cm.
Ч. 1. – 2005. – 151, [1] p. : il. – ISBN 9975-78-377-5 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală") (în cop.) : 1 000 ex. – [05-594]
- - 1. Folclor bulgar.
398(=163.2(478))

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
596. Planul local de acţiuni de mediu : Comuna Bulboaca / Petru Cocîrţă,
Nicolae Bodrug, Angela Alexei,…; Inst. Naţ. de Ecologie, Asoc. Obştească
Pronatura, Consiliul raional Anenii Noi, Primăria Bulboaca. – Ch. : Continental
Grup, 2005. – 79, [1] p. : fig., tab.; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 73-74 (19 tit.). – Apare cu
sprijinul financ. al Centrului Regional de Mediu din Moldova
ISBN 9975-9843-5-5
1 000 ex. – [05-746]
502/504(478-22)
597. Rusu, Valeriu
Apa curată – izvorul vieţii şi sănătăţii / Valeriu Rusu, Alexandru Budaca;
Agenţia pentru Dezvoltare Regională "Habitat". – Ch. : S. n., 2003 (SA "Tipogr.
Rezina"). – 40 p. : il., tab.; 19 cm.
Bibliogr. p. 39 (5 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Dir. Elveţiene pentru
Dezvoltare şi Cooperare DDC
ISBN 9975- 9652-1-0 (SA "Tipogr. Rezina")
1 000 ex. – [05-699]
- - 1. Apa şi sănătatea.
504.75+614.777
51 MATEMATICĂ
598. Matematică : Culeg. de exerciţii şi probleme : cl. a 5-a / Mihaela
Singer, Ion Ghica, Gheorghe Drugan, Victor Raischi. – Ch. : Prut Internaţional :
Sigma, 2001 (F.E-P. "Tipogr. Centrală"). – 237, [1] p. : fig., tab.; 24 cm.
ISBN 9975-69-188-9
[05-622]
- - 1. Matematică.
51(075.3)
519.2 Probabilitate. Statistică matematică
599. Poştaru, A.
Teoria probabilităţilor şi statistica matematică : (Lucr. de lab.) / A.
Poştaru, O. Benderschi; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Matematică şi
23
Aprilie 2005 ≡ April 2005

Informatică. Catedra Informatică şi Optimizare Discretă. – Ch. : CEP USM, 2005. –


69 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 68 (11 tit.)
ISBN 9975-70-469-7
50 ex. – [05-567]
519. 2(076. 5)
52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
528 Geodezie. Cartografie
600. Calculul şi compensarea reţelelor de trilateraţie : Îndrumar metodic la
topografie / Univ. Teh. a Moldovei. Univ. Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi; Adrian Popia,
Rodica Popia, Vasile Grama. – Ch. : UTM, 2005. – 114, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 112 (5 tit.)
ISBN 9975-9861-3-7
150 ex. – [05-664]
528.4(076.5)
601. Topografie : Îndrumări metodice şi exerciţii de control / Univ. Teh. a
Moldovei. Fac. Urbanism şi Arhitectură. Catedra Căi Ferate, Drumuri şi Poduri;
alcăt. : Anatolie Cadocinicov; red. resp. : Anatolie Cadocinicov. – Ch. : UTM, 2005.
– 53, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.
100 ex. – [05-658]
528.4(076.5)
53 FIZICĂ
539 Structura fizică a materiei
602. Evtodiev, Igor
Atomul de hidrogen şi atomii metalelor alcaline : Practicum la Fizica
atomului / Igor Evtodiev, Elmira Cuculescu, Mihai Caraman; Univ. de Stat din
Moldova. Fac. de Fizică. – Ch. : CEP USM, 2005. – 112, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr p. 111 (7 tit.)
ISBN 9975-70-511-1
60 ex. – [05-569]
539.1(076.5)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
603. Guţanu, Vasile

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Chimie : man. pentru cl. a 8-a / Vasile Guţanu, Eugenia Melentiev, Maria
Roman. – Ch. : Cadran, 2004 (Tipogr. "Bons Offices"). – 176 p. : fig., tab.; 24 cm.
ISBN 9975-9825-0-3
[05-638]
- - 1. Chimie.
54(075.3)
604. Бланару, Н. Н.
Химия : Метод. указания по лаб. работам для студентов 1 курса / Н.
Н. Бланару; Акад. транспорта, информатики и коммуникаций. – Ch. : Evrica,
2004 (Tipogr. AŞM). – 35 p.; 20 cm. – (Сер. "Инженерия, транспорт и логистика")
Bibliogr. p. 33 (5 tit.)
ISBN 9975-942-73-3
500 ex. – [05-738]
54(076..5)
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.2/.3 Geodinamică
Rusu, Vasile. Caracteristici fizico-chimice şi procese în sistemele apă-
materii în suspensie-sedimentele Nistrului şi Prutului. – Vezi Nr 711

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
611 Anatomie. Anatomie comparată
605. Baliţchi, T.
Compendiu pentru lucrări practice la "Anatomie şi fiziologie" / T. Baliţchi,
A. Coşneanu, B. Golovin; red. coord. : T. Baliţchi; Colegiul Naţ. de Medicină şi
Farmacie din Chişinău. – Ch. : ÎI "Angela Levinţa", 2004 (Tipogr. Orhei). – 77, [1] p.
: tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 75 (12 tit.)
ISBN 9975-9835-3-7
500 ex. – [05-597]
611+612(076.5)

25
Aprilie 2005 ≡ April 2005

612 Fiziologie. Fiziologie comparată


Baliţchi, T. Compendiu pentru lucrări practice la "Anatomie şi fiziologie". –
Vezi Nr 605

606. Congresul fiziologilor din Moldova cu participare internaţională


(6; 2004; Chişinău). Materialele congresului VI al fiziologilor din Moldova cu
participare internaţională = Материалы VI съезда физиологов Молдовы с
международным участием / com. org. : T. Furdui, ... – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr.
AŞM). – 163 p. : tab.; 22 cm.
Antetit. : Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. de Fiziologie şi Sanocreatologie,
Soc. Fiziologilor din Moldova. – Texte : lb. rom., rusă
ISBN 9975-62-130-9
200 ex. – [05-744]
- - 1. Fiziologie.
612(082)=135.1=161.1
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
607. Alimentaţia raţională şi dietetică a copiilor / A. Vasilachi, I. Mihu, E.
Gudumac, ...; red. şt. : Ana Vasilachi; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". – Ch. : Centrul Ed.-poligr. "Medicina", 2004 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 405, [1] p. : tab.; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 399-400
ISBN 9975-918-30-1 (în cop.)
200 ex. – [05-556]
- - 1. Alimentaţie raţională şi dietetică – Copii.
613.22:615.874.2
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
Rusu, Valeriu. Apă curată – izvorul vieţii şi sănătăţii. – Vezi Nr 597

616 Patologie. Medicină clinică


608. Lungu, Svetlana
Geriatrie : Curs de lecţii / Svetlana Lungu; Colegiul Naţ. de Medicină şi
Farmacie din Chişinău. – Ch. : ÎI "Angela Levinţa", 2004 (Tipogr. Orhei). – 126 p. :
fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 126 (21 tit.)
ISBN 9975-9835-2-9

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

500 ex. – [05-602]


- - 1. Geriatrie.
616-053.9(075)
609. Tehnici de îngrijire în pediatrie : Compendiu / E. Cucieru, T. Ţurcan,
R. Cuşnir, L. Badicico; red. coord. : Elena Cucieru; Colegiul Naţ. de Medicină şi
Farmacie din Chişinău. – Ch. : ÎI "Angela Levinţa", 2004 (Tipogr. Orhei). – 81 p. :
fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 77-78 (22 tit.)
ISBN 9975-9835-1-0
500 ex. – [05-604]
- - 1. Pediatrie – Tehnici de îngrijire.
616-053.2-082(075)

616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare


610. Botnaru, Victor
Semiologia radiologică a toracelui / Victor Botnaru. – Ch. : F. E.-P. "Tipogr.
Centrală", 2005. – 399 p. : fig., [8] p. : il. color.; 23 cm.
Bibliogr. p. 384 (23 tit.)
ISBN 9975-78-380-5 (în cop.)
1 000 ex. – [05-698]
- - 1. Boli ale toracelui – Diagnostic. 2. Semiologia radiologică a toracelui.
3. Torace.
616.1/.3-073.7
616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocrine
611. Endocrinologia clinică : Curs de prelegeri / colectiv de aut. : L. Zota,
L. Alexeev, Gh. Cardja, …; red. şt. : Z. Anestiadi; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie" Nicolae Testemiţanu". Catedra de Endocrinologie. – Ch. : Centrul Ed.-
poligr. "Medicina", 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 344 p. : tab.; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 338-341(50 tit.)
ISBN 9975-918-29-8 (în cop.)
300 ex. – [05-559]
- - 1. Endocrinologie clinică. 2. Boli – Glande endocrine.
616.43(075.8)
616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele

27
Aprilie 2005 ≡ April 2005

Barba, Doina. Urticaria cronică recidivantă şi starea funcţională a ficatului.


– Vezi Nr 713

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


612. Cepoi, Vasile
Diagnosticul şi tratamentul ionoplasmic al bolilor reumatice : [pentru uzul
studenţilor] / Vasile Cepoi. – Ch. : Pontos, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 287,
[1] p. : diagr., fig., tab., [4] p. il. color.; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap.
ISBN 9975-926-42-8 (în cop.)
500 ex. – [05-561]
- - 1. Boli – Reumatism articular – Tratament ionoplasmic. 2. Reumatism
articular – Tratament ionoplasmic.
616.72-002.77:615.849.1(075)
613. "Traumatismele şi patologiile degenerativ-distrofice ale
articulaţiei genunchiului", conf. naţ. a ortopezilor-traumatologi din Rep.
Moldova (8; 2005; Orhei). Traumatismele şi patologiile degenerativ-distrofice ale
articulaţiei genunchiului : Materialele Conf. Naţ. a 8-a a ortopezilor-traumatologi din
Rep. Moldova, Orhei, 15 apr. 2005 / sub red. : F. Gornea. – Ch. : S. n., 2005
(Tipogr. "Bons Offices"). – 127, [4] p. : il. color., tab.; 20 cm.
Antetit. : Min. Sănătăţii a Rep. Moldova, Asoc. ortopezilor-traumatologi din
Rep. Moldova.
ISBN 9975-9512-6-0
400 ex. – [05-633]
- - 1. Boli ale articulaţiilor – Genunchi.
616.728.3-001(082)
616.8 Neuropatologie. Neurologie
614. Conferinţa a VI-a naţională de epileptologie. Conferinţa a II-a
naţională de boli vasculare cerebrale : consacrate aniversării a 60 de ani de învăţ.
medical superior în Rep. Moldova, 11-13 mai 2005, Chişinău : sinteze şi rez. / red.
resp. : Stanislav Groppa, ... – Ch. : Tipogr. AŞM, 2005. – 175, [1] p. : tab.; 22 cm.
Rez. : lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 9975-62-131-7
200 ex. – [05-747]
- - 1. Neurologie.
616.8(082)
28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

615. Iustin, M.
Probleme de situaţie şi teste la disciplina "Neurologie" / M. Iustin, V. Iustin;
Colegiul Naţ. de Medicină şi Farmacie din Chişinău. – Ch. : ÎI "Angela Levinţa",
2004 (Tipogr. Orhei). – 39, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 25 (10 tit.)
ISBN 9975-9788-9-4
500 ex. – [05-598]
- - 1. Neurologie – Teste.
616.8(079)
616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase
616. Ghid de diagnostic şi tratament al infecţiilor cu transmitere sexuală :
Elab. în baza ghidului european de management al infecţiilor cu transmitere
sexuală / Asoc. Medicilor "Dermato-cosmed" din Rep. Moldova. – Ch. : Pontos,
2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 137, [3] p. : fig., tab.; 29 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova (OSI), Uniunii Int. de
Combatere a Infecţiilor Transmise Sexual (IUSTI), Bir. European al Org. Mondiale a
Sănătăţii (WHO-Europe), ...
ISBN 9975-926-57-6 (în cop.)
850 ex. – [05-575]
- - 1. Infecţii cu transmitere sexuală – Diagnostic – Tratament. 2. Boli –
Infecţii cu transmitere sexuală.
616.98-07-08(036)
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617. Bedicov, Elena
Compendiul deprinderilor practice la Chirurgie / Elena Bedicov, Sergiu
Ignatenco; red. coord. : Elena Bedicov; Colegiul Naţ. de Medicină şi Farmacie din
Chişinău. – Ch. : ÎI "Angela Levinţa", 2004 (Tipogr. Orhei). – 51 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 48 (8 tit.)
ISBN 9975-9835-0-2
500 ex. – [05-605]
617(076.5)
618. Golovin, B.
Chirurgie generală : Ghid pentru lecţii practice / B. Golovin, E. Bedicov, E.
Creţu; red. şt. : Andrei Botnaru; Colegiul Naţ. de Medicină şi Farmacie. – Ch. : ÎI
"Angela Levinţa", 2004 (Tipogr. Orhei). – 175 p. : fig., tab.; 21 cm.

29
Aprilie 2005 ≡ April 2005

ISBN 9975-9835-8-8
500 ex. – [05-599]
- - 1. Chirurgie generală.
617-089(075)
618 Ginecologie. Obstetrică
619. Manual de indicatori naţionali în asistenţa perinatală / colectiv de aut.
: Petru Stratulat, M. Ciocanu, M. Strătilă, ...; IMPS Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul
Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, Centrul Şt.-practic Sănătate Publică şi
Management Sanitar, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu". –
Ch. : Civitas, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 240 p. : fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 238-240 (54 tit.)
ISBN 9975-912-41-9
200 ex. – [05-573]
- - 1. Asistenţă perinatală.
618.2-082:314.3(075)
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.3 Electrotehnică
621.3.0 Studii generale ale electrotehnicii
620. Rusanovschi, Vitalie
Acţiunea radiaţiei ionizante asupra structurilor MOS : [monogr.] / Vitalie
Rusanovschi; red. şt. : Artur Buzdugan. – Ch. : AGEPI, 2004. – 179 p. : fig., tab.; 21
cm.
Bibliogr. p. 142-165 (243 tit.)
ISBN 9975-911-35-5
100 ex. – [05-682]
- - 1. Radiaţii ionizate – Metal-oxid-semiconductor (MOS).
621.3.038
621. Semnale şi circuite : Culeg. de probleme privind efectuarea lucrărilor
practice / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Telecomunicaţii. Catedra Sisteme
Optoelectronice; alcăt. : Lilian Curevici, ...; red. resp. : Nicolae Bejan. – Ch. : UTM,
2005. – 21 cm.
Partea 1-a. – 2005. – 42, [1] p. : fig., tab. – Bibliogr. p. 41 (13 tit.) : 100 ex.
– [05-651]
621.3.049(076.5)
30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

622. Partea a 2-a. – 2005. – 43, [1] p. : fig., tab. – Bibliogr. p. 43 (13 tit.) :
100 ex. – [05-652]
621.3.049(076.5)
623. Partea a 3-a. – 2005. – 44, [2] p. : fig. – Bibliogr. p. 44 (13 tit.) : 100
ex. – [05-653]
621.3.049(076.5)
624. Partea a 4-a. – 2005. – 42, [1] p. : fig. – Bibliogr. p. 41-42 (13 tit.) :
100 ex. – [05-654]
621.3.049(076.5)
625. Partea a 5-a. – 2005. – 38, [1] p. : fig. – Bibliogr. p. 37-38 (13 tit.) :
100 ex. – [05-655]
621.3.049(076.5)
626. Partea a 6-a. – 2005. – 43, [1] p. : fig. – Bibliogr. p. 42-43 (13 tit.) :
100 ex. – [05-656]
621.3.049(076.5)
627. Partea a 7-a. – 2005. – 43, [1] p. : fig., tab. – Bibliogr. p. 42 (13 tit.) :
100 ex. – [05-657]
621.3.049(076.5)
628. Быкова, Е. В.
Методы расчета и анализ показателей энергетической безопасности :
[моногр.] / Е. В. Быкова; под. ред. : В. М. Постолатия; АН Респ. Молдова. Ин-т
Энергетики. – К. : Б. и., 2005 (Tipogr. AŞM). – (Сер. "Энерг. безопасность Респ.
Молдова")
Кн. 2-я. – 2005. – 156 p. : fig., scheme, tab.; 29 cm. – Rez. : lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. p. 125-128 (93 tit.). – ISBN 9975-62-129-5 (Tipogr. AŞM) (în
cop.) : 250 ex. – [05-741]
- - 1. Energetică – Securitate (rus.). 2. Securitate energetică (rus.).
621.311
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
634 Horticultură în general
629. Borozan, Emilian
31
Aprilie 2005 ≡ April 2005

Altoirea nucului / Emilian Borozan, Ion Ţurcanu, Ion Comanici. – Ch. :


F.E.-P. "Tipogr. Centrală", 2005. – 47, [1] p. : fig., [8] p. fig. color.; 20 cm.
Bibliogr. p. 48 (8 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Fondului de încurajare
a dezvoltării culturii nucului în Rep. Moldova
ISBN 9975-78-378-3
500 ex. – [05-571]
- - 1. Altoirea nucului. 2. Nucul – Altoire.
634.5:631.541
630. Cultura cireşului / Ilie Donică, Ecaterina Ceban, Mihail Rapcea,
Andrei Donică; Inst. de Cercet. pentru Pomicultură. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr.
AŞM). – 119 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 114-119 (82 tit.)
ISBN 9975-62-126-0
300 ex. – [05-742]
- - 1. Cultura cireşului.
634.23
634.8 Viticultură
631. Ghidul viti-vinicol al fermierului / colectiv de aut. : P. Apruda, M.
Cuharschi, V. Ciobanu, ...; coord. lucr. : N. Taran; Agenţia de Stat pentru Protecţia
Proprietăţii Ind. a Rep. Moldova (AGEPI), Inst. Naţ. al Viei şi Vinului. – Ch. : AGEPI,
2003. – 220 p. : fig.; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 212-214 (79 tit.)
ISBN 9975-911-31-5
500 ex. – [05-681]
- - 1. Viticultură. 2. Vinificaţie.
634.8+663.2(036)
632. Мокряк, Г. П.
Новые сорта винограда в Республике Молдова / Г. П. Мокряк; Науч.-
произв. акционер. о-во "SPM GROUP". – К. : Б. и., 2005 (Тип. АН РМ). – 19, [1]
p. : tab.; 20 cm.
ISBN 9975-62-128-7
230 ex. – [05-748]
- - 1. Viţă de vie – Specii (rus.).
634.8(478)
633. Павалюк, П. П.

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Пчелиные продукты в поддержании и укреплении здоровья человека


= Bee products in the supporting and strenthening of human health : [моногр.] / П.
П. Павалюк, А. И. Мантоптин, Ш. Г. Кондратюк; Ин-т физиологии и
санокреатологии. – К. : Tipogr. AŞM, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 159 p. :
il.; 21 cm.
Text : lb. rusă. – Rez. : lb. rom., engl. – Bibliogr. p. 146-156 (112 tit.)
ISBN 9975-62-116-3 (Tipogr. AŞM)
[05-619]
- - 1. Produse apicole – Tratamente nemedicale (rus.).
638.1:615.8
65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
634. Справочник по международным автомобильным перевозкам /
Молд. ассоц. междунар. автомоб. транспорта – "AITA", Центр. подгот.
междунар. перевозчиков – "CIPTI; сост. : Д. И. Соломон, С. В. Сажин, И. Я.
Ботнару"; под. ред. : Д. И. Соломон. – К. : Еврика, 2005 (Тип. АН). – 425, [3] p. :
tab.; 22 cm. – (Сер. "Инженерия, Транспорт и Логистика")
ISBN 9975-942-79-2
1000 ex. – [05-740]
- - 1. Transport de persoane şi marfă internaţional – Îndrumare (rus.).
656.025:347.763(100)(036)
635. Справочник по применению конвенции CMR / Акад. Транспорта,
Информатики и Коммуникаций; сост. : Д. И. Соломон. – Ch. : Evrica, 2004
(Tipogr. AŞM). – (Сер. "Инженерия, Транспорт и Логистика"). – 231 р.; 20 cm.
ISBN 9975-942-60-1
500 ex. – [05-739]
- - 1. Transport de mărfuri – Convenţii internaţionale (rus.). 2. Convenţii
internaţionale – Transport de mărfuri (rus.).
656.025.4:339.542.2(036)
657 Contabilitate
636. Bugaian, Larisa
Managementul costurilor şi contabilitatea managerială : [monogr.] / Larisa
Bugaian. – Ch. : Bons Offices, 2003. – 150, [2] p. : fig., tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 148 (11 tit.)
ISBN 9975-928-45-5
33
Aprilie 2005 ≡ April 2005

300 ex. – [05-641]


- - 1. Contabilitatea costurilor.
657.471.1:658.012.4
637. Национальные стандарты бухгалтерского учета Республики
Молдова : В 2-х т. / Бух. и налоговые консультации, Аудит. фирма "Концепт". –
К. : Изд. журн. "Бух. и налоговые консультации", 2005 (Combinatul Poligr.). – 24
cm. – (Б-ка журн. "Бух. и налоговые консультации")
Том 1. – 2005. – 428, [4] p. : tab. – ISBN 9975-9565-7-2 : 2 500 ex. – [05-
749]
- - 1. Contabilitate – Acte normative (rus.).
657(478)(083)
638. Том 2. – 2005. – 446, [2] p. : tab. – ISBN 9975-9565-8-0 : 2 500 ex. –
[05-750]
- - 1. Contabilitate – Acte normative (rus.).
657(478)(083)
639. Справочно-Практический Бухгалтерский Учет = Evidenţa contabilă
de îndreptare şi practică / авт.-сост. : Михаил Иванович Чавдарь, Виктор
Анатольевич Аксюк, Артем Викторович Аксюк; под. общ. ред. : М. И. Чавдарь,
В. А. Аксюк. – Изд. 2-е, доп. и изм. – Ch. : Vivar-Editor, 2005 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 640 p. : tab.; 30 cm.
Text : lb. rusă
ISBN 9975-9858-0-7 (în cop.)
[05-615]
- - 1. Contabilitate (rus.).

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


Сардак, В. В. Анализ и прогноз предпринимательских рисков в пере-
ходный период. – Vezi Nr 562

Сардак, В. В. Предпринимательские риски в переходный период. –


Vezi Nr 563

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


640. Moraru, Victor

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Mass Media din Republica Moldova, 2004 / Victor Moraru, Georgeta


Stepanov; col. red. : Victor Moraru (preş.), ...; Fac. de Jurnalism şi Şt. ale Comunic.,
Inst. Mass Media din Moldova. – Ch. : CCRE "Presa", 2005. – 70 p.; 20 cm. – (Ser.
"Starea mass media" / coord. : Victor Moraru)
Bibliogr. în note, p. 70 (18 tit.)
ISBN 9975-9695-6-9
50 ex. – [05-707]
- - 1. Mass Media, 2004 – Moldova.
659.3:070(478)
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
662 Explozivi. Combustibili
641. Potenţialul utilizării combustibililor de origine vegetală pentru
transportul auto / alcăt. : I. Hăbăşescu, ... – Ch. : INEI, 2004. – 11, [1] p. : fig., tab.;
20 cm. – (Inf.-expres / Inst. Naţ. de Econ. şi Inf.)
Descr. după p. 1. – F. f. de tit. şi cop.
186 ex. – [05-645]
662.7:656.13
663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
Ghidul viti-vinicol al fermierului. – Vezi Nr 631

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE.


TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
691 Materiale de construcţii. Părţi ale construcţiilor
642. Шамис, Е. Е.
Новые эффективные материалы и технологии для строительной
отрасли Молдовы / Е. Е. Шамис, А. А. Избында. – К. : НИЭИ, 2004. – 30, [2] p. :
tab.; 21 cm. – (Обзор. информ. / НИЭИ)
Bibliogr. p. 30-31 (23 tit.) şi în notele de subsol. – F. f. de tit.
105 ex. – [05-646]
- - 1. Materiale de construcţie – Moldova (rus.).
691(478)(048.8)

35
Aprilie 2005 ≡ April 2005

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
643. Simion Zamşa : [plastician : album] / trad. în engl. : Iulian Robu; red.
pentru textele în engl. : Zinaida Plămădeală; imagini : Iurie Foca. – Ch. : Arc, 2004
(Combinatul Poligr.). – 47, [1] p. : reprod. color.; 28 cm.
Text paral. : lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros
Moldova
ISBN 9975-61-384-5
[05-693]
- - 1. Pictură – Moldova. 2. Zamşa, Simion, 1958-..., plastician – Creaţie.
75.071.1(478)(084.11)
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
644. Oglindă, Emilia
Capitole de istorie a lingvisticii : (Material didactic cu texte adnot.) : [pentru
uzul studenţilor] / Emilia Oglinda; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Litere. Catedra
Lb. Rom., Lingvistică Gen. şi Romanică. – Ch. : CEP USM, 2005. – 103, [1] p.; 21
cm.
Bibliogr. p. 102-103 (32 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-70-506-5
50 ex. – [05-570]
- - 1. Lingvistică – Istorie.
81'0(075.8)
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
645. Panovf, Irina
Dicţionar englez-român / Irina Panovf. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera
Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). – 367, [1] p.; 20 cm. – (Dicţ. practice)
ISBN 9975-74-889-9 (Litera). – ISBN 973-675-263-1 (Litera Internaţional)
[05-669]
- - 1. Limba engleză – Dicţionare. 2. Dicţionar englez-român.
811.111'374.822=135.1
811.133.1 Limba franceză

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

646. Exercices de grammaire et de vocabulaire : pour réussir au BAC /


Univ. D'état de Moldova. La chaire de Langue Française; elab. : Eufrosinia Axenti,
...; préf. : Victor Banaru. – Ch. : S. n., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 320 p. :
tab.; 22 cm.
Bibliogr. p. 319 (37 tit.)
ISBN 9975-78-374-0 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")
5 000 ex. – [05-574]
- - 1. Limba franceză – Gramatică.
811.133.1'36(075.3)
647. Saraş, Marcel
Dicţionar francez-român / Marcel Saraş. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera
Internaţional, 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 340, [3] p.; 20 cm. – (Dicţ. practice)
ISBN 9975-74-887-2 (Litera). – ISBN 973-675-268-2 (Litera Internaţional)
[05-673]
- - 1. Limba franceză – Dicţionare. 2. Dicţionar francez-român.
811.133.1'374.822=135.1
811.135.1 Limba română
648. Cazacu, Tamara
Caietul elevului : Auxiliar didactic pe baza curriculum-ului la disciplina
"Limba şi literatura română în şcoala alolingvă" : Cl. a 6-a / Tamara Cazacu, Maria
Crăciun. – Ch. : Cartier, 2004 (Balacron). – 71 p.; 26 cm. – (Col. "Bibl. Pro
Didactica" : Ser. "Zece+")
Apare cu sprijinul financ. al Biroului Înaltului Comisar pentru Minorităţile
Naţ. al Org. pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE)
ISBN 9975-79-271-5
5000 ex. – [05-733]
811.135.1'243(075.3)
649. Ghid de conversaţie român-italian şi italian-român : Pentru turişti şi
oameni de afaceri. – Ch. : Ghianăia, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 128 p.; 17
cm.
ISBN 9975-78-382-1 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")
3 000 ex. – [05-560]
- - 1. Limba română – Ghid de conversaţie. 2. Limba italiană – Ghid de
conversaţie.
811.135.1-25=131.1

37
Aprilie 2005 ≡ April 2005

650. Grosu, Elena


Dicţionar de pleonasme / Elena Grosu. – Ed. a 3-a, rev. şi compl. – Ch. :
Epigraf, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 158, [2] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 155 (18 tit.). – Ind. de pleonasme, de cuv. care au format relaţii
pleonastice p. 139-154
ISBN 9975-903-22-3
[05-614]
- - 1. Limba română – Pleonasme – Dicţionare. 2. Dicţionare de
pleonasme – Limba română.
811.135.1'374.2'373.612.4
651. Guza, Larisa
Limba română : Man. pentru cl. a 11-a a şc. alolingve / Larisa Guza, Mihai
Olenschi; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ed. a 3-a. – Ch. : Cartier, 2004 (Tipogr.
"Balacron"). – 183, [1] p.; 24 cm. – (Col. "Cartier educaţional" / coord. : Valentina
Ciobanu)
ISBN 9975-79-277-4
3300 ex. – [05-732]
- - 1. Limba română pentru alolingvi.
811.135.1'243(075.3)=161.1
652. Hâncu, Dumitru
Dicţionar explicativ şcolar / Dumitru Hâncu. – Ed. rev. şi actualizată. – Ch.
: Î.E.-P "Ştiinţa", 2004 (Combinatul Poligr.). – 461, [2] p.; 20 cm. – (Col. : "Dicţ.
şcolare")
Bibliogr. p. 462-463 (46 tit.)
ISBN 9975-67-381-3 (legat)
[05-650]
- - 1. Limba română – Dicţionare explicative. 2. Dicţionare explicative –
Limba română.
811.135.1'374.3(075.3)
653. Hâncu, Dumitru I.
Dicţionar explicativ şcolar / Dumitru I. Hâncu; rev. şt. : Vasile Bahnaru. –
Ed. rev. şi actualizată. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2004 (Combinatul Poligr.). – 463, [1]
p.; 20 cm. – (Col. "Dicţ. şcolare")
Bibliogr. p. 462-463
ISBN 9975-67-417-8 (în cop.)
[05-688]
38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Limba română. – Dicţionare explicative. 2. Dicţionare explicative –


Limba română.
811.135.1'374.3(075.3)
654. Nicolaescu-Onofrei, Liliana
Avante! : Auxiliar didactic pentru elevi pe baza curriculum-ului la disciplina
"Limba şi literatura română în şcoala alolingvă" : Cl. a 7-a / Liliana Nicolaescu-
Onofrei, Iulia Caproş, Liuba Sanalache. – Ch. : Cartier, 2004 (Balacron). – 71 p. ;
26 cm. – (Col. "Bibl. "Pro Didactica" : Ser. "Zece+")
Apare cu sprijinul financ. al Biroului Înaltului Comisar pentru Minorităţile
Naţ. al Org. pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE)
ISBN 9975-79-270-7
5000 ex. – [05-736]
- - 1. Limba română pentru alolingvi.
811.135.1'243(075.3)
655. Palii, Alexei
Cultura comunicării : ghid / Alexei Palii. – Ed. a 4-a, rev. şi compl. – Ch. :
Epigraf, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 295, [1] p. : fig.; 24 cm.
Bibliogr. p. 293 (30 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-924-50-6 (Epigraf)
[05-578]
- - 1. Cultura comunicării. 2. Limba română – Comunicare.
811.135.1'221(075)
656. Pop, Liana
Româna cu sau fără profesor = Румынский шаг за шагом / Liana Pop. –
Ed. a 5-a, rev. şi adăug. – Ch. : Biblion, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 334 p. :
il.; 22 cm. – (Самоучитель)
ISBN 9975-9844-6-0
2 000 ex. – [05-642]
- - 1. Limba română pentru alolingvi.
811.135.1'243
657. Saraş, Marcel
Dicţionar român-francez / Marcel Saraş. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera
Internaţional, 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 364, [4] p.; 20 cm. – (Dicţ. practice)
ISBN 9975-74-888-0 (Litera). – ISBN 973-675-266-6 (Litera Internaţional)
[05-672]

39
Aprilie 2005 ≡ April 2005

- - 1. Limba română – Dicţionare. 2. Dicţionar român-francez.


811.135.1'374.822=133.1
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
658. Prea târziu. Mariechen : Povestiri pentru copii / Misiunea Fără
Frontiere Moldova. – Ch. : Balacron SRL, 2004. – 36 p.; 20 cm.
ISBN 9975-9596-9-5
1 000 ex. – [05-727]
821-34-93
821.111 Literatură engleză
659. McBirney, Allegra
Salvatorul : O istorie adevărată şi emoţionantă : [povestiri pentru copii :
trad. din engl.] / Allegra McBirney; Misiunea Fără Frontiere Moldova. – Ch. :
Balacron SRL, 2004. – 24 p.; 20 cm.
ISBN 9975-9829-1-3
1 000 ex. – [05-726]
821.111-34-93 McBirney
660. Sproul, R. C.
Regele fără umbră : [povestiri pentru copii : trad. din engl.] / R. C. Sproul. –
Ch. : Balacron SRL, 2004. – 24 p.; 20 cm.
ISBN 9975-9829-0-5
1 000 ex. – [05-731]
821.111-34-93 Sproul
661. White, Pavel
Sub copacul Buyu : Fabulele doctorului din junglă : [povestiri pentru copii :
trad. din engl.] / Pavel White; Misiunea Fără Frontiere Moldova. – Ch. : Balacron
SRL, 2004. – 39, [1] p., 20 cm.
ISBN 9975-9596-7-9
1000 ex. – [05-725]
821.111-34-93 White
821.111(73) Literatură americană în limba engleză
662. Dickens, Charles

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Viaţa lui David Copperfield : roman : [trad. din engl. : în 3 vol.] / Charles
Dickens; trad. şi note : Ioan Comşa; il. : Violeta Diordiev; cop. : Sergiu Stanciu. –
Ch. : Prut Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). – 20 cm. – (Bibl. pentru toţi
copiii). – Tit. orig. : The Personal History of David Copperfield. – ISBN 9975-69-
733-X
[Vol.] 1. – 2005. – 352, [3] p. : il. – ISBN 9975-69-734-8 (în cop.). – [05-
702]
821.111(73)-31-93 Dickens
663. [Vol.] 2. – 2005. – 391, [2] p. : il. – ISBN 9975-69-735-6 (în cop.). –
[05-703]
821.111(73)-31-93 Dickens
664. [Vol.] 3. – 2005. – 381, [2] p. : il. – ISBN 9975-69-736-4 (în cop.). –
[05-704]
821.111(73)-31-93 Dickens
821.112 Literatură germană
665. Heinz-Dönges,Lisa
Ursula şi Liza : [povestire pentru copii : trad. din germ.] / Liza Heinz-
Dönges; Misiunea Fără Frontiere Moldova. – Ch. : Balacron, 2004. – 48 p.; 20 cm.
ISBN 9975-9596-8-7
1000 ex. – [05-728]
821.112.2-34-93
821.135.1 Literatură română
666. Creangă, Ion
Făt-Frumos, fiul iepei : [poveste] / Ion Creangă; pict. : Alexandra
Podborscaia. – Ch. : Ghianăia, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 79, [1] p. : il.
color.; 26 cm.
ISBN 9975-78-366-X (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")(în cop.)
5 000 ex. – [05-572]
821.135.1-34 Creangă
667. Eminescu, Mihai
Opera poetică : [în 4 vol.] / Eminescu; cop., cop. ser. : Vitalie Coroban. – Ed.
a 3-a. – Ch. : Cartier, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 17 cm. – (Col. "Poesis" /
coord. : Em. Galaicu-Păun). – Apare într-o învelitoare comună
[Vol.] 1. – 2005. – 270, [1] p. – ISBN 9975-79-300-2 (în cop.) : 2 500 ex. –
[05-581]
41
Aprilie 2005 ≡ April 2005

821.135.1-1 Eminescu
668. [Vol.] 2. – 2005. – 256 p. – ISBN 9975-79-301-0 (în cop.) : 2 500 ex. –
[05-582]
821.135.1-1 Eminescu
669. [Vol.] 3. – 2005. – 302 p. – ISBN 9975-79-302-9 (în cop.). – 2 500 ex.
– [05-583]
821.135.1-1 Eminescu
670. [Vol.] 4. – 2005. – 320 p. – ISBN 9975-79-303-7 (în cop.). – 2 500 ex.
– [05-584]
821.135.1-1 Eminescu
671. Ilie, Victoria
Fetiţa din parc : [povestiri pentru copii] / Victoria Ilie. – Ch. : Balacron SRL,
2004. – 31 p.; 20 cm.
ISBN 9975-9829-2-1
1 000 ex. – [05-730]
821.135.1-34-93 Ilie
672. Ilie, Victoria
Prietenii bunicii Ioana : [povestiri pentru copii] / Ioana Ilie; Misiunea Fără
Frontiere Moldova. – Ch. : Balacron SRL, 2004. – 36 p.; 20 cm.
ISBN 9975-9596-4-4
1000 ex. – [05-729]
821.135.1-34-93 Ilie
673. Simiraş, Carmen Emanuela
Speranţa unei inimi frânte : [povestire pentru copii] / Carmen Emanuela
Simiraş; Misiunea Fără Frontiere Moldova. – Ch. : Balacron SRL, 2004. – 48 p.; 20
cm.
ISBN 9975-9596-3-6
1000 ex. – [05-724]
821.135.1-34-93 Simiraş
674. Grati, Aliona
Magda Isanos : eseu despre structura imaginarului / Aliona Grati; coord. :
Aurel Scobioală. – Ch. : Prut Internaţional, 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 99,
[1] p.; 20 cm. – (La steaua)
Bibliogr. în note p. 94-99

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 9975-69-728-3
[05-611]
- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare.
821.135.1.09

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


675. Băluţă, Dumitru
La masa lui Brâncuşi : [versuri] / Dumitru Băluţă; cop. : Sergiu Stanciu. –
Ch. : Prut Internaţional, 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 34, [2] p.; 20 cm. – (La
steaua)
ISBN 9975-69-727-5
[05-610]
821.135.1(478)-1 Băluţă
676. Chifiac, Tudor
Casa cu spiriduşi : povestire : [pentru copii] / Tudor Chifiac; prez. graf. :
Tudor Chitoroacă, Ludmila Chirtoacă; des. : Andrei Botezatu. – Ch. : Enigma AB,
2003. – 91 p.; 20 cm.
ISBN 9975-9688-2-1
1000 ex. – [05-723]
821.135.1(478)-34-93 Chifiac
677. Cojocaru, Sanda
Culorile mele : [versuri] / Sanda Cojocaru; cop. : Sergiu Stanciu. – Ch. :
Prut Internaţional, 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 58, [2] p.; 20 cm. – (La
steaua)
ISBN 9975-69-730-5
[05-612]
821.135.1(478)-1 Cojocaru
678. Diviza, Ion
K☺mikaze : Două măşti – aceeaşi faţă : lacrimă şi surâs : [versuri] / Ion
Diviza; cop. : Igor Hmelniţky. – Ch. : Universitas, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală").
– 163 p. : il.; 20 cm. – (Col. "Satiricus"; 4)
ISBN 9975-913-28-8
1 000 ex. – [05-557]
821.135.1(478)-193.2 Diviza
679. Furdui, Galina
43
Aprilie 2005 ≡ April 2005

Nihil sine Deo : [versuri] / Galina Furdui; cuv. înainte : protoiereu


Alexandru Iamandi; postf. : Tudor Palladi; prez. graf. : Iurie Braşoveanu. – Ch. :
Cartea Moldovei, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 428, [4] p. : il.; 22 cm.
ISBN 9975-60-173-1 (în cop.)
[05-617]
821.135.1(478)-1 Furdui
680. Grâu, Gheorghe
Trebuia să mă nasc : [versuri] / Gheorghe Grâu; cop. : Sergiu Stanciu. –
Ch. : Prut Internaţional, 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 54, [2] p.; 20 cm. – (La
steaua)
ISBN 9975-69-729-1
[05-607]
821.135.1(478)-1 Grâu
681. Grosu, Diana
Dimineaţa sufletului = Le matin de mon âme : [versuri] / Diana Grosu; prez.
graf. : Diana Grosu; cop. : Diana Grosu; red. de lb. fr. : Larisa Cebuc. – Ch. :
Business Elita, 2004. – 47 p. : il.; 19 cm.
Text paral. : lb. rom., fr.
ISBN 9975-9812-2-4
500 ex. – [05-589]
821.135.1(478)-1=135.1=133.1 Grosu
682. Nu e om să nu fi scris o poezie : Culeg. colectivă de versuri ale
studenţilor univ. prilejuită de comemorarea a 57 de ani de la fondarea Univ. de Stat
din Moldova / Univ. de Stat din Moldova; alcăt., coord., selecţ., red. şi perfectarea,
notele bibliogr. şi pref. : Mihail Dolgan. – Ch. : CEP USM, 2003. – 20 cm.
Vol. 4. – 2003. – 130, [2] p. : il. – ISBN 9975-70-327-5 : 150 ex. – [05-568]
821.135.1(478)-1(082)
683. Popa, Petre
Rădăcinile aripilor : versuri / Petre Popa; prez. graf. : Vladimir Zmeev; des.
: Victor Zagaievschi. – Ch. : EUS, 1993 (Î.E.-P. "Tipar"). – 69, [3] p. : il.; 15 cm. –
(Şansa)
ISBN 5-88568-056-6
5 000 ex. – [05-701]
821.135.1(478)-1 Popa
684. Postică, Eugenia
44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Înger, îngeraş : Cântece pentru copii / Eugenia Postică; muz. : Ion Melnic;
selecţ. şi îngrijirea textelor, il. : Luminiţa Ermurache. – Ch. : Atelier : Alfa şi Omega,
2005. – 27, [1] p. : il., n. muz.; 20 cm.
ISBN 9975-9574-9-8
[05-661]
821.135.1(478)-192-93 Postică
685. Racoviţă, Gheorghe
Lupii : Satiră şi umor / Gheorghe Racoviţă; pref. : Tudor Palladi; pict. :
Eduard Maidenberg. – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr. "Inversia"). – 63, [1] p.
ISBN 9975-926-65-7
150 ex. – [05-719]
821.135.1(478)-7 Racoviţă
686. Rusu, Mihai
Lacrimi de pământ : Versuri / Mihai Rusu; pref. : A. Suceveanu; cop. : I.
Oliinâk. – Ch. : Pontos, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 174 p. : il.; 20 cm.
ISBN 9975-926-45-2
[05-609]
821.135.1(478)-1 Rusu
687. Spătaru, Nicolae
Cifrele în spectacol : [versuri pentru copii] / Nicolae Spătaru; il. : Sergiu
Puică. – Ch. : Prut Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). – 22 p. : il. color.; 26
cm.
ISBN 9975-69-748-8
[05-648]
821.135.1(478)-1-93 Spătaru
688. Strâmbeanu, Andrei
Oltea / Mama lui Ştefan cel Mare şi Sfânt : Dramă în 2 acte / Andrei
Strâmbeanu; cop. : Ion Chistruga. – Ch. : Baştina-Radog, 2004. – 95 p.; 20 cm.
ISBN 9975-9768-7-5
500 ex. – [05-696]
- - 1. Drame.
821.135.1(478)-2 Strâmbeanu
689. Ţopa, Tudor
Gloria victoriei : [povestiri docum.] / Tudor Ţopa. – Ch. : Universul, 2005. –
191, [1] p. : fig.; 24 cm.
45
Aprilie 2005 ≡ April 2005

ISBN 9975-9746-2-7
1000 ex. – [05-676]
821.135.1(478)-94 Ţopa
690. Idem în lb. rusă : Редуты мужества : (Докум. проза) / Тудор Цопа;
пер. : Алексей Кукульский; худож. : Семен Солонарь. – К. : Universul, 2005. –
230, [2] p. : fig.; 24 cm.
ISBN 9975-944-77-9
5 000 ex. – [05-677]
821.135.1(478)-94 Цопа
691. Zaha, Valentin
Marele nimic : [versuri] / Valentin Zaha; graf. : Anastasia Croitoru; cop. :
Sergiu Corlat. – Ch. : Prut Internaţional, 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 128 p. :
il.; 17 cm.
ISBN 9975-69-703-8
[05-613]
821.135.1(478)-1 Zaha
692. Цуркану, Янош
Следы на песке : [афоризмы] / Янош Цуркану; пер. : Людмила
Кожушко, Даниела Цуркану; рис. : Юлиан Филип. – Ch. : Inessa MK, 2005
(Combinatul Poligr.) . – 64 p. : des.; 15 cm.
ISBN 9975-9837-8-2 (în cop.)
1000 ex. – [05-706]
- - 1. Aforisme (rus.).
821.135.1(478)-84 Цуркану
821.135.1(478).09 Critică şi istorie literară
Lumini pentru Templu. – Vezi Nr 542

821.14 Literatură greacă (elenă)


693. Homer
Odiseea : [poem epic] / Homer; trad. de Eugen Lovinescu; concepţia graf.
a col. şi cop. : Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera, 2005 (Combinatul Poligr.). – 331, [3]
p. : il.; 19 cm. – (Bibl. şcolarului : ser. nouă / col. iniţiată şi coord. de Anatol
Vidraşcu şi Dan Vidraşcu; 301)
Ref. ist.-lit. p. 323-332
ISBN 9975-74-493-1 (Litera)
46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[05-718]
821.14'02-1 Homer
821.161.1 Literatură rusă
694. Пушкин, А. С.
Сказки / А. С. Пушкин; предисл. : Л. Латьева; ил. : А. Щебнев. – Ch. :
Cartea Moldovei, 2005 (Tipogr. "Universul"). – 222, [2] p. : il.; 22 cm.
ISBN 9975-60-184-7
1 500 ex. – [05-679]
- - 1. Poveşti (rus.).
821.161.1-34 Пушкин
695. Финкель, Михаил
Горсть неостывших молитв : [стихи] / Михаил Финкель; оформ. : Ва-
лерий Опря. – К. : Б. и., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 148 p.; 16 cm.
Изд. при фин. поддержке Амер. Еврей. Объедин. Распредел. Ком.
"Джойнт". – În cop.
[05-608]
821.161.1-1 Финкель

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


696. Огушевич, Александр
Ни больше и ни меньше об одной жизни : (кн. прозы) / Александр
Огушевич. – Ch. : CEP USM, 2003. – 218 p. : il.; 28 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-70-312-7
70 ex. – [05-565]
821.161.1(478)-3 Огушевич
697. Пастель, С. И.
Под мирным небом : Избранные стихотворения (1995-2004 гг.) / C. И.
Пастель. Воспоминания / Д. И. Ткаченко. – К. : Б. и., 2005 (Тип. АН РМ). – 91,
[1] p. : il.; 20 cm.
Изд. при фин. поддержке Куку Федора
ISBN 9975-62-127-9
200 ex. – [05-745]
821.161.1(478)-1 Пастель+821.161.1(478)-94 Ткаченко

47
Aprilie 2005 ≡ April 2005

698. Подвиг солдата живет … : Лит. альманах : К 60-летию Победы в


Великой Отечественной войне / сост. : Александр Андрусь. – К. : Инесса, 2005
(Тип. АН РМ). – 170, [2] p. : il.; 17 cm. – (Фронтовая муза)
Изд. при фин. поддержке Конгр. рус. общин Респ. Молдова, Примэрии
г. Кишинева, Кишин. общины россиян, …
ISBN 9975-9837-7-4
500 ex. – [05-743]
821.161.1(478)-1(082)
821.163.2 Literatură bulgară
699. Aşa glumesc la Gabrovo : [anecdote : trad. din bulg.] / trad. :
Gheorghe Marin. – Ed. a 3-a, rev. şi compl. – Ch. : Pontos, 2004 (Tipogr. "Baştina-
Radog"). – 92 p. : il.; 17 cm.
ISBN 9975-926-18-5
1 000 ex. – [05-695]
- - 1. Anecdote.
821.163.2-36
821.512.165 (478) Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova
700. Filioglu, Vasi
Can sızıntısı : peetlär, poemalar / Vasi Filioglu. – Ch. : S. n., 2005 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 191, [1] p. : il.; 20 cm.
ISBN 9975-78-375-9 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală") (în cop. şi supracop.)
1 000 ex. – [05-576]
821.512.165(478)-1 Filioglu
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literară
701. Să ne cunoaştem mai bine = Пізнаймо один одного краще = Узнаем
друг друга лучше = Tanişalim taa yakindan = Да се опознаем по-добре :
Educaţie interculturală pentru înţelegerea alterităţii prin intermediul literaturii etniilor
conlocuitoare în Rep. Moldova (rom., ucr., rusă, găgăuză, bulg.) : Curs opţional
pentru licee, colegii şi univ. / Tatiana Cartaleanu, Petri Cebotar, Olga Cosovan,... –
Ch. : Cartier, 2005 (Combinatul Poligr.). – 302, [1] p. : il. color., tab.; 24 cm. – (Col.
Bibl. Pro Didactica : Ser. Auxilia)
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Text : lb. rom. – Apare cu sprijinul financ.
al Fundaţiei Soros Moldova, Guvernului SUA
ISBN 9975-79-319-3
1500 ex. – [05-692]
48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Literatură română – Istorie şi critică. 2. Literatură ucraineană – Istorie


şi critică. 3. Literatură rusă – Istorie şi critică. 4. Literatură găgăuză – Istorie şi
critică. 5. Literatură bulgară – Istorie şi critică.
821.09(075.3)
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teoretică
702. Râmbu, Nicolae
Geografia fizică a Republicii Moldova : Cl. a 8-a : Caiet pentru elevi /
Nicolae Râmbu, Serafima Roşcovan; h. : N. Râmbu, V. Stela. – Ch. : Cadran, 2004
(Tipogr. "Bons Offices"). – 83, [2] p. : fig., il.; 24 cm.
ISBN 9975-9826-1-1
[05-639]
- - 1. Geografia fizică a Moldovei.
911.2(478)(075.3)
703. Рошкован, Думитру
Практикум по общей географии : [pentru uzul studenţilor] / Думитру
Рошкован, Михай Кошкодан, Юлия Кожокару; Молд. гос. ун-т. Биолого-почвен.
фак. Каф. Почвоведения, геологии и географии. – К. : Изд.-полигр. центр.
Молд. гос. ун-та, 2004. – 287, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor
ISBN 9975-70-371-2
50 ex. – [05-579]
- - 1. Geografie fizică (rus.).
911.2(075.8)
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(478) Istoria Republicii Moldova
704. Tyragetia : Anuar ... / Muzeul Naţ. de Ist. a Moldovei; col. red. :
Nicolae Răileanu, (resp.) ...; trad. în lb. fr. : Natalia Oţel; fotogr. : Vitalie Lupu; il. :
Marina Stepovaia. – Ch. : Tyragetia : Muzeul Naţ. de Ist. a Moldovei, 1998 (Tipogr.
"Elena-VI"). – 26 cm.

49
Aprilie 2005 ≡ April 2005

[Vol.] 6-7. – 1998. – 454 p. : fig. tab. – Rez. : lb. fr. – Bibliogr. în note la
sfârşitul art. – 500 ex. – [05-717]
- - 1. Moldova – Istorie.
94(478)(082)
705. [Vol.] 9. – 2000. – 389, [3] p. : fig., tab. – Rez. : lb. fr. – Bibliogr. în
note la sfârşitul art. – [05-680]
- - 1. Moldova – Istorie.
94(478)(082)
706. [Vol.] 13. – 2004. – 302, [2] p. : fig., tab. – Rez. : lb. engl. – Bibliogr. în
note la sfârşitul art. – ISBN 9975-9667-9-9. – [05-675]
- - 1. Moldova – Istorie.
94(478)(082)
94(=135.1) Istoria românilor
707. Dan, Petre
Hotarele românismului în date / Petre Dan. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera
Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). – 124, [4] p. : il., h.; 20 x 21 cm.
ISBN 9975-74-902-X (Litera). – ISBN 973-675-278-X (Litera Internaţional)
(în cop.)
[05-694]
- - 1. Istoria românilor.
94(=135.1)
Autoreferate
Pentru titlul doctor habilitat
708. Bobână, Gheorghe
Umanismul în gândirea filosofică românească din secolul al XVII-lea –
începutul secolului al XVIII-lea : 09.00.03 – Ist. filosofiei : Autoref. tezei de doctor
habilitat în filosofie / Gheorghe Bobână; Univ. de stat din Moldova. – Ch. : S. n.,
2005. – 34 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 27-31 (57 tit.)
60 ex. – [05-711]
1/14(043.2)
709. Bucur, Vasile
Probleme ale contabilităţii activelor nemateriale şi materiale pe termen
lung : Spec. 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică : Ref. şt. al tezei de
50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

doctor habilitat în econ. în baza lucr. publ. / Vasile Bucur; Acad. de Studii Econ. din
Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 69, [3] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 60-64
[05-753]
657.421.1/.3(043.2)
710. Gladchi, Gheorghe
Victimologire criminologică : probleme teoretice, metodologice şi aplicative
: Spec. : 12.00.08 Drept penal : (cu specificarea: Drept penal; criminologie; drept
procesual-penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria
activităţii investigativ-operative) : Autoref. al tezei de doctor habilitat în drept /
Gheorghe Gladchi; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 46 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 38-43 (61 tit.)
[05-713]
343.9(043.2)
711. Marian, Grigore
Contribuţii teoretico-experimentale la studiul fiabilităţii pieselor şi
îmbinărilor utilajului agricol recondiţionate cu compozite pe bază de polimeri :
05.20.03 Exploatarea şi mijloacele de deservire teh. a teh. agricole şi celei din ind.
prelucrătoare : Autoref. al tezei de doctor habilitat în teh. / Grigore Marian; Univ.
Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 42 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 35-39 (44 tit.)
[05-752]
631.539.3(043.2)
712. Rusu, Vasile
Caracteristici fizico-chimice şi procese în sistemele apă-materii în
suspensie-sedimentele Nistrului şi Prutului : 02.00.04 – chimie fizică; 11.00.11 –
protecţia mediului înconjurător şi folosirea raţională a resurselor naturale : Autoref.
al tezei de doctor habilitat în şt. chimice / Vasile Rusu; Acad. de Şt. a Rep.
Moldova. Inst. de Chimie. – Ch. : S. n., 2005. – 42, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 37-41 (59 tit.)
[05-662]
543.3+551.312(282.247.31)(043.2)
Pentru titlul doctor
713. Ai Diabat Mofleh

51
Aprilie 2005 ≡ April 2005

Modele matematice şi produse program în managementul districtelor :


01.05.04 – modelare matematică, metode matematice, produse program : Autoref.
al tezei de doctor în informatică / Ai Diabat Mofleh; Acad. de Şt. a rep. Moldova.
Inst. de Matematică şi Informatică. – Ch. : S. n., 2005. – 20, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 17-18 (9 tit.)
[05-687]
004:65.012.4(043.2)
714. Barba, Doina
Urticaria cronică recidivantă şi starea funcţională a ficatului : 14.00.05 –
Boli interne : Autoref. al tezei de doctor în şt. medicale / Doina Barba; Univ. de Stat
de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2005. – 22 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 18-20 (21 tit.)
[05-751]
616.36+616.514(043.2)
715. Beţişor, Alexandru
Artroplastia de şold în fractura deplasată de col femural şi consecinţele ei :
14.00.22 – traumatologie şi ortopedie : Autoref. al tezei de doctor în medicină /
Alexandru Beţişor; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". –
Ch. : S. n., 2005. – 24 p. : scheme, tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20-21 (20 tit.)
[05-755]
616.718.42-089.23(043.2)
716. Burbulea, Rodica
Dezvoltarea relaţiilor export-import a produselor agro-alimentare în
Republica Moldova : Spec. : 08.00.14 – Econ. mondială; relaţii econ. int. : Autoref.
al tezei de doctor în econ. / Rodica Burbulea; Univ. Liberă Int. din Moldova. – Ch. :
S. n., 2005. – 24, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 22 (8 tit.)
[05-691]
338.439.5(478):339.56(043.2)
717. Ciornea, Viorel
Emisii bicuantice la interacţiunea mediilor neliniare cu câmpuri
electromagnetice : 01.04.02 – Fizică teoretică şi matematică : Autoref. al tezei de
doctor în baza lucr. publ. în domeniul Opticii Cuantice / Viorel Ciornea; Inst. de
Fizică Aplicată. – Ch. : S. n., 2005. – 20 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 17-18 (15 tit.)
52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[05-712]
535.34:621.373(043.2)
718. Gorincioi, Radu
Democratizarea Republicii Moldova în contextul proceselor de globalizare
: Spec. 23.00.01 – Teoria, metodologia şi ist. politologiei; instituţii şi procese politice
: Autoref. al tezei de doctor în şt. politice / Radu Gorincioi; Univ. de Stat din
Moldova. Fac. de Relaţii Int., Şt. Politice şi Administrative. – Ch. : S. n., 2005. – 19,
[1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 17 (12 tit.)
[05-754]
321.7(478)(043.2)
719. Leonte, Ion
Optimizarea procesului instructiv-educativ al educaţiei fizice militare prin
mijloacele înotului aplicativ : Spec. : 13.00.04 – teoria şi metodica educaţiei fizice,
antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. al tezei de doctorat
în pedagogie / Ion Leonte; Inst. Naţ. de Educaţie Fizică şi Sport al Rep. Moldova. –
Ch. : S. n., 2005. – 30 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 26-27 (9 tit.)
[05-714]
797.21:355(043.2)
720. Leşcu, Anatol
Participarea românilor în cadrul armatei ruse în secolul al XVIII-lea – anii
50 ai secolului al XIX-lea : Spec. 07.00.02 – istoria românilor : Autoref. tezei de
doctor în şt. ist. / Anatol Leşcu; Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Inst. de Istorie. – Ch. :
S. n., 2005. – 55 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 52 (7 tit.) şi în notele de subsol
[05-564]
94(=135.1)"17/18"(043.2)
721. Muhamed Yaser Al Omar Al Osman
Relevanţa indicilor de laborator în estimarea gravităţii stărilor de şoc :
14.00.36 – diagnostic de laborator, imunologie şi alergologie : Autoref. al tezei de
doctor în medicină / Muhamed Yaser Al Omar Al Osman; Univ. de Stat de Medicină
şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2005. – 16 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 14 (12 tit.)
[05-715]
616-001.36-008-07(043.2)
53
Aprilie 2005 ≡ April 2005

722. Nicolaescu, Ana


Eficienţa economică a producerii şi prelucrării legumelor : (în baza datelor
întreprinderilor din Zona de Centru a Rep. Moldova) : 08.00.05 – Econ. şi
management (în agricultură) : Autoref. al tezei de doctor în econ. / Ana Nicolaescu;
Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 25 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21-22 (14 tit.)
[05-697]
631.15:635.1/.8(478)(043.2)
723. Olimpiu, Gherman
Planificarea şi căile de sporire a productivităţii muncii în fitotehnie : Spec.
08.00.05 – Econ. şi management (în agricultură) : Autoref. al tezei de doctor în
econ. / Gherman Olimpiu; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. –
30 p. : des., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 25 (7 tit.)
[05-686]
631.158:633/635(043.2)
724. Posternac, Silvia
Sociologia perceperii valorilor literar-artistice româneşti de către elevii
alolingvi din R. Moldova : 13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. al tezei de doctorat
în pedagogie / Silvia Posternac; Inst. de Şt. ale Educaţiei. – Ch. : S. n., 2005. – 28
p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 25 (9 tit.)
[05-690]
37.036(478)(043.2)
725. Postolati, Natalia
Aspectele clinico-imunologice ale efectului modulator al chimiopreparatelor
asupra activităţii funcţionale a neutrofilelor la bolnavii de tuberculoză pulmonară :
(14.00.36 – diagnosticul de laborator, imunologie şi alergologie) : Autoref. tezei de
doctor în şt. medicale / Natalia Postolati; Inst. Medico-Sanitată Publică, Inst. de
Fiziopneumologie "Chiril Draganiuc". – Ch. : S. n., 2005. – 17 p. : diagr., tab.; 21
cm.
Bibliogr. p. 12-14 (33 tit.)
[05-649]
616-24.002.5:612.017(043.2)
726. Sagoian, Eraneac

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Dezvoltarea culturii comunicative a profesorului în condiţiile şcolii


contemporane : Spec. 13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. al tezei de doctor în
pedagogie / Sagoian Eraneac; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 24
p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 19-22 (18 tit.)
[05-647]
371.13:316.77(043.2)
727. Scurt, Corneliu
Restructurarea eforturilor de antrenament în cadrul ciclului anual de
pregătire a alergătoarelor de semifond junioare pentru obţinerea a formei sportive :
Spec. 13.00.04 – Teoria şi metodica educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi
culturii fizice de recuperare : Autoref. al tezei de doctorat în pedagogie / Corneliu
Scurtu; Inst. Naţ. de Educaţie Fizică şi Sport al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2005. –
30 p. : graf., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 26-27 (11 tit.)
[05-716]
796.722.14(043.2)

55
Aprilie 2005 ≡ April 2005

INDEX DE NUME LA "CRONICA CĂRŢII" NR 4-2005

Bulat, Nicolae 586-87, 593


A
Bulat, Valentina 593
Adam (Arhimandrit Ermoghen) 586-87 Burbulea, Rodica 716
Ai Diabat Mofleh 713 Buzdugan, Artur (red.) 620
Alexeev, L. 611
C
Alexei, Angela 596
Anestiadi, Z. (red.) 611 Cadocinicov, Anatolie (alcăt., red.) 601
Apruda, P. 631 Calistru, Rodica 586-87
Axenti, Eufrosinia (aleb.) 646 Caproş, Iulia 591, 654
Caraman, Mihai 602
B
Cardja, Gh. 611
Badicico, L. 609 Cartaleanu, Tatiana (alcăt.) 590, 701
Bahnaru, Vasile (expert) 653 Cazacu, Tamara 648
Bajenov, Marina (trad.) 592 Ceban, Ecaterina 630
Baliţchi, T. 605 Cebotar, Petri 701
Banaru, Victor (pref.) 646 Cebuc, Larisa (red.) 681
Barba, Doina 714 Cepoi, Vasile 612
Băieş, Sergiu 580 Chetraru, Nicolae (red.) 536
Băluţă, Dumitru 675 Chifiac, Tudor 676
Bedicov, Elena 617-18 Chirilenco, Svetlana 589
Behderschi, O. 599 Chirtoacă, Ludmila (pict.) 676
Bejan, Nicole (red.) 621-27 Chistruga, Ion (pict.) 688
Berlinschi, Petru V. 541 Chitoroacă, Tudor (pict.) 676
Beţişor, Alexandru 715 Cibotaru, Viorel 537
Bîrgău, M. 572 Ciobanu, V. 631; (coord.) 651
Bobână, Gheorghe 708 Ciocanu, M. 619
Bodrug, Nicolae 572, 596 Ciornea, Viorel 717
Borozan, Emilian 629 Cistelecan, Al. (trad.) 551
Botezatu, Andrei (pict.) 676 Ciubotaru, Valeriu 546
Botnaru, Andrei (red.) 618 Cobeţ, Doina 535
Botnaru, Victor 610 Cocîrţă, Petru 596
Braşoveanu, Iurie (pict.) 679 Cojocaru, Sanda 677
Brega, Z. 584 Cojocaru, Vladimir 575
Bucur, Vasile 709 Colîbneac, E. (alcăt.) 564
Budaca, Alexandru 597 Comanici, Ion 629
Bugaian, Larisa 636 Comşa, Ioan (trad.) 662-64
Bujor, Nicolae 586 Corcenco, Aliona 569
Bujor, Valeriu 573 Corlat, Sergiu (pict.) 691

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cornea, Sergiu (red.) 554 Ermilov, Svetlana (red.) 534


Coroban, Vitalie (pict.) 667-70 Ermurache, Luminiţa (alcăt.) 684
Cosovan, Olga (alcăt.) 590; 701 Evtodiev, Igor 602
Costache, Gheorghe (red.) 569
F
Coşneanu, A. 605
Crăciun, Maria 648 Filioglu, Vasi 700
Creangă, Ion 666 Finley, Mark 548
Crecetov, Veaceslav (alcăt.) 582 Foca, Iurie (pict.) 643
Creţu, E. 618 Frunză, Iurie 568
Creţu, Nicolae (coord.) 590 Furdui, Galina 542, 679
Croitoru, Anastasia (pict.) 691 Furdui, Ludmila (pict.) 542
Cucieru, Elena 609 Furdui, T. (organizator) 606
Cuculescu, Elmira 602
Cuharschi, M. 631 G
Curevici, Lilian 621-27 Galaicu-Păun, Em. (coord.) 667-70
Cuşmir, Marcel 568 Galiţ, Alexei 546
Cuşnir, R. 609 Gheorghiţă, M. 574; (red.) 577; 584
Cuşnirescu, Leonard (pict.) 538-39 Ghica, Ion 598
Cutasevici, Angela 589 Gladchi, Gheorghe 710
Golovin, B. 605, 618
D
Golubţov, Ion 575
Dan, Petre 707 Goode, Mark 567
Dandiş, Nicolae 554 Gorincioi, Radu 718
Davies, Fiona 567 Gornea, F. (red.) 613
Diaconu, Dorin (pict.) 594 Grama, Vasile 600
Dickens, Charles 662-64 Grati, Aliona 674
Dima, Eugenia 535 Grâu, Gheorghe 680
Dina, Gabriela E. 535 Grecu, Vlad 557
Diordiev, Violeta (pict.) 662-64 Groppa, Stanislav (red.) 614
Diviza, Ion 678 Grosu, Diana 681
Dolea, Igor 575 Grosu, Elena 650
Dolgan, Mihail 682 Gudumac, E. 607
Donică, Andrei 630 Gulea, Larisa (îngrijirea ed.) 594
Donică, Ilie 630 Guţanu, Vasile 603
Drugan, Gheorghe 598 Guza, Larisa 651
Dulschi, Ion 568
Dumitraşcu, Violeta (coord.) 591 H
Dumitrescu, Doru 573 Hăbăşescu, I. 641
E Hâncu, Dumitru 652-53, 39
Heinz-Dönges, Lisa 665
Eminescu, Mihai 667-70 Hmelniţky, Igor (pict.) 678
57
Aprilie 2005 ≡ April 2005

Homer 693 O
I Oglindă, Emilia 644
Olenschi, Mihai 651
Iamandii, Alexandru protoiereu (pref.)
Oliinîk, I. (pict.) 686
679
Olimpiu, Gherman 723
Ignatenco, Sergiu 617
Orîndaş, Victor 577
Ilie, Victoria 671-72
Osoianu, Tudor 577
Ipati, Ghenadie 566
Oţel, Natalia (trad.) 704-06
Iustin, M. 615
Iustin, V. 615 P
K Palii, Alexei 655
Palladi, Tudor (postf.) 679; (pref.) 685
Koşmari, L. (trad.) 548
Panovf, Irina 645
L Pasat, Ana 537
Pârău, Ion 581
Laşcu, Mihai 576 Plămădeală, Zinaida (red.) 643
Leonte, Ion 719 Podborscaia, Alexandra (pict.) 666
Leşcu, Anatol 720 Pop, Liana 656
Lovinescu, Eugen (trad.) 693 Pop, Octavian 578
Lungu, Svetlana 608 Popa, Petre 683
Lupu, Vitalie (fotogr.)704-06 Popia, Adrian 600
M Popia, Rodica 600
Poştaru, A. 599
Mahu, Ion 586-87 Posternac, Silvia 724
Maidenberg, Eduard (pict.) 685 Postică, Eugenia 684
Marian, Grigore 711 Postolati, Natalia 725
Marin, Gheorghe (trad.) 699 Proţuc, Ion (elab.) 533
McBirney, Allegra 659 Puică, Sergiu (pict.) 687
Melentiev, Eugenia 603
Melnic, Ion 684 R
Mihu, I. 607 Racoviţă,Gheorghe 685
Moraru, Victor (red.) 537; 640 Raischi, Victor 598
Moutinho, Luiz 567 Rapcea, Mihail 630
Muhamed Yaser Al Omar Al Osman 721 Răileanu, Nicolae (536); (red.) 704-06
N Râmbu, Nicolae 702
Robu, Iulian (trad.) 643
Nazarciuc, Eugeniu (alcăt., red.) 547 Roman, Maria 603
Nicolaescu, Ana 722 Roşca, Nicolae 580
Nicolaescu-Onofrei, Liliana 591, 654 Roşcovan, Serafima 702
Nistreanu, Didina U. 541 Rotari, A. 572
58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Rusanovschi, Vitalie 620 Ţârdea, Teodor N. 541, 545


Rusnac, Gheorghe (red.) 534 Ţopa, Tudor 689
Rusu, Mihai 686 Ţurcan, T. 609
Rusu, Petru 538-40 Ţurcanu, Ion 629
Rusu, Tatiana (trad.) 592
U
Rusu, Valeriu 597
Rusu, Vasile 712 Uilecan, Bogdan (trad.) 567
Ulianovschi, Xenofon 575
S
Ursache, Silvia 538-40
Sagoian, Eraneac 726
V
Sanalache, Liuba 654
Saraş, Marcel 647, 657 Vasilachi, Ana 607
Scobioală, Aurel (coord.) 674 Vasilescu, Grigore (coord.) 555
Scurt, Corneliu 727 Vidraşcu, Anatol (col. ser.) 693
Silistraru, Nicolae 588 Vidraşcu, Dan (col. ser.) 693
Simiraş, Carmen Emanuela 673 Vozniuc, L. 584
Singer, Mihaela 598
Sontea, Victor (coord.) 532 W
Spătaru, Nicolae 687 White, Pavel 661
Sproul, R. C. 660
Stanciu, Sergiu (pict.) 662-64, 675, 677, Z
680 Zagaievschi, Victor (pict.) 683
Stela, V. 702 Zaha, Valentin 691
Stepanov, Georgeta 640 Zaharia, Victor 575
Stepovaia, Marina (pict.) 704-06 Zamostean, Gh. (red.) 548
Stratan, Ion (red.) 533 Zamşa, Simion (643)
Strătilă, M. 619 Zavadschi, Cristian (pict.) 594
Stratulat, Petru 619 Zmeev, Vladimir (pict.) 683, 693
Strâmbeanu, Andrei 688 Zota, L. 611
Suceveanu, A. (pref.) 686
А
Ş
Аксюк, Артем Викторович 639
Şarcov, Petru 566 Аксюк, Виктор Анатольевич 639
T Андрусь, Александр (сост.) 698

Taran, Nicolae (expert) 583; (coord.) 631 Б


Tenace, Michelina 551 Бланару, Н. Н. 604
Ţ Ботнару, И. Я. (сост.) 634
Брынковяну, Р. И. (худож.) 544
Ţăranu, Andrei 543 Бутенко, Галина 558

59
Aprilie 2005 ≡ April 2005

Быкова, Е. В. 628 Пушкин, А. С. 694


В Р
Гургуров, Димитър 595 Рошкован, Думитру 703
Рябцов, Валентин (пер.) 553
Д
С
Данильченко, Л. М. (ред.) 562-63
Сажин, С. В. (сост.) 634
Е
Сардак, В. В. 562-63
Еремей, Григоре 559 Соломон, Д.s И. (сост.) 63435
Солонарь, Семен (худож.) 690
И
Т
Избында, А. А. 642
Ткаченко, Д. И. 697
К Ткачук, М. Е. (ред.) 544
Кацал, В. А. (ред.) 549
У
Кожокару, Юлия 703
Кожушко, Людмила (пер.) 692 Урсу, Людмила 592
Кондратюк, Ш. Г. 633
Ф
Кошкодан, Михай 703
Кукульский, Алексей (пер.) 690 Филип, Юлиан (жудож.) 692
Финкель, Михаил 695
Л
Финли, Марк 10
Латьева, Л. (предисл.) 694
Ц
М
Цопа, Тудор 690
Мантоптин, А. И. 633 Цуркану, Даниела (пер.) 692
Марин, Константин 553 Цуркану, Янош 692
Милушев, Д. В. (ред.) 571
Ч
Мокряк, Г. П. 632
Чавдарь, Михаил Иванович 639
О
Ш
Огушевич, Александр 696
Опря, Валерий (худож.) 695 Шамис, Е. Е. 642
П Щ
Павалюк, П. П. 633 Щебнев, А. (худож.) 694
Пастель, С. И. 697
Э
Пистринчук, Вадим 553
Постолатий, В. М. (ред.) 628 Эрлих, С. Е. 544

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 4-2005

Affaire Église Métropolitaine de Ghidul consilierului de probaţiune 575


Bessarabie et autres c. Moldova 556 Ghidul viti-vinicol al fermierului 631
Alimentaţia raţională şi dietetică a Informatique et ingénierie actuelle 532
copiilor 607 Lumini pentru Templu 542
Alimentaţia raţională şi dietetică a Manual de indicatori naţionali în
copiilor 607 asistenţa perinatală 619
Aşa glumesc la Gabrovo 699 Matematică 598
Atelierul de lectură în demersul Materialele congresului VI al fiziologilor
educaţional : Strategii de dezvoltare a din Moldova cu participare
gândirii critice 590 internaţională 606
Calculul şi compensarea reţelelor de Mitropolia Basarabiei şi alţii c. Moldovei
trilateraţie 600 556
Cercetări în domeniul ştiinţelor Nivelul actual de venituri ale populaţiei în
astronomice şi fizice la Universitatea sfera muncii salariate 564
de Stat din Moldova (1946-2000) 534 Nu e om să nu fi scris o poezie 682
Conferinţa a VI-a naţională de Planul local de acţiuni de mediu 596
epileptologie. Conferinţa a II-a Potenţialul utilizării combustibililor de
naţională de boli vasculare cerebrale origine vegetală pentru transportul
614 auto 641
Congresul fiziologilor din Moldova cu Poveşti cu tâlc 594
participare internaţională 606 Prea târziu. Mariechen 658
Cultura cireşului 630 Prevenirea şi combaterea corupţiei 560
Despre posturi 547 protecţia mărcilor şi designului industrial
Dicţionar de Filosofie şi Bioetică 541 583
Dicţionar de proprietate industrială 582 Republica Moldova. Guvernul.
Dicţionar Enciclopedic Junior 535 Programul de activitate a Guvernului
Educaţia Moral-Spirituală 586-87 pe anii 2005-2009 : "Modernizarea
Endocrinologia clinică 611 ţării – bunăstarea poporului" 570
Evidenţa contabilă de îndreptare şi Republica Moldova. Guvernul. Strategia
practică 639 naţională privind protecţia copilului în
Exercices de grammaire et de familie 585
vocabulaire 646 Researches in the field of astronomy and
Ghid de conversaţie român-italian şi physics at the State University of
italian-român 649 Moldova (1946-2000) 534
Ghid de diagnostic şi tratament al Rugăciuni : Canoane. Acatiste. Psaltire
infecţiilor cu transmitere sexuală 616 550
Ghid de expertize juridice 584 Să ne cunoaştem mai bine 701
Ghid în afaceri 565 Semnale şi circuite 621-27
61
Aprilie 2005 ≡ April 2005

Simion Zamşa 643 Молдова в аспекте построения демо-


Strategia naţională de prevenire şi кратического государства : пробле-
combatere a corupţiei 561 мы теории и практики 571
Studii de muzeologie şi muzeografie : Национальная стратегия по
Omagiu lui Nicolae Răileanu la 60 de предупреждению коррупции и
ani 536 борьбе с ней 561
Studii Europene în Republica Moldova Национальные стандарты
555 бухгалтерского учета Республики
Tanişalim taa yakindan 701 Молдова 637
Tehnici de îngrijire în pediatrie 609 Пізнаймо один одного краще 701
Teoria generală a statului şi dreptului Подвиг солдата живет 698
568 Ругэчунь 552
Topografie 601 Руководство по государственным за-
Traumatismele şi patologiile degenerativ- купкам 579
distrofice ale articulaţiei genunchiului Справочник по международным
613 автомобильным перевозкам 634
Tyragetia 704-06 Справочник по применению конвенции
Utilizarea calculatoarelor în energetică CMR 635
533 Справочно-Практический
Да се опознаем по-добре 701 Бухгалтерский Учет 639
Кортенски шеги от бесарабия 595 Узнаем друг друга лучше 701
Материалы VI съезда физиологов
Молдовы с международным
участием 606

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE MAGAZINE


REVISTĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2005
APRILIE NR 4 APRIL
(886-1256)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
886. Camenev, Zinaida. Calculatorul în însuşirea limbilor străine / Zinaida
Camenev, Natalia Hanbecov, Vera Iuhtimovschi // Strategii actuale în lingvistică,
glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 3. – Bălţi, 2004. – P. 30-31.

887. Molojen, Vladimir. Direcţiile principale ale dezvoltării digitale a


Republicii Moldova / Vladimir Molojen // Administrarea Publică. – 2004. – Nr 4. – P.
108-126 : fig., fotogr. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

888. Vacarov, Nadejda. Factori decisivi în crearea şi gestionarea


sistemelor informaţionale / Nadejda Vacarov // Administrarea Publică. – 2004. – Nr
4. – P. 127-132. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

889. Vărzari, Elena. The importance of computer assisted English


language teaching / Elena Vărzari // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi
ştiinţa literară : Vol. 3. – Bălţi, 2004. – P. 36-41. – Rez. în lb. rom.
(Vezi de asemenea Nr 943)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


890. Musteaţă, S. Convenţia Culturală Europeană la 50 de ani şi starea
patrimoniului cultural în Republica Moldova / S. Musteaţă // Thracians and circum-
pontic world : Vol. 1. – Ch., 2004. – P. 323-334.

63
Aprilie 2005 ≡ April 2005

891. Şcerbacov, Tatiana. Landeskundliches wissen im darf-underricht /


Tatiana Şcerbacov // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară :
Vol. 3. – Bălţi, 2004. – P. 134-140. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 904)

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
(Vezi Nr 905)
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
892. Berdiaev, Nikolai. Libertate, fiinţă şi spirit – esenţă şi existenţă. Actul
creator / Nikolai Berdiaev; trad. de Ilie Gyrscik // Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. –
P. 137-141.

893. Butnaru, Leo. Două teme nietzscheene de la jumătate – (de) – om –


la supraom : [eseu despre filozoful german Friedrich Nietzsche] / Leo Butnaru //
Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 1. – P. 78-92.

894. Buzoianu, Cristina. Semapragmatica discursului filosofic / Cristina


Buzoianu // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 4. –
Bălţi, 2004. – P. 158-161. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 7 tit.

895. Cheorean, Viorica. Eminescu şi cosmogonia / Viorica Cheorean //


Fizica şi tehnologiile moderne. – 2003. – Nr 4. – P. 36-40.

896. Pop, Octavian. Concepţii asupra vieţii şi omului în viziunea marilor


gânditori ai lumii / Octavian Pop // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 4. – P. 18-23. – Rez.
în lb. engl.

897. Sabău, Mircea. Ştefan Lupaşcu – filozof şi interpret al ştiinţei şi artei


moderne : [originar din România] / Sabău Mircea // Fizica şi tehnologiile moderne. –
2003. – Nr 4. – P. 59-62.

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

159.9 Psihologie
898. Pulbere, Veaceslav. Integrarea funcţională a emisferelor creierului şi
activitatea de învăţare / Veaceslav Pulbere // Didactica Pro... – 2004. – Nr 5/6. – P.
52-53. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 987, 1037)

16 LOGICĂ. TEORIA CUNOAŞTERII. METODOLOGIE


(Vezi Nr 898)
2 RELIGIE. TEOLOGIE
899. Colesnic, Iurie. Despre râurile mici şi râurile mari, sau Despre
preoţii participanţi la marea Unire din 1918 / Iurie Colesnic // Luminătorul. – 2005. –
Nr 2. – P. 31-38.

900. Crăciun, Victor. P. F. Teoctist, Patriarhul românilor de pretutindeni /


Victor Crăciun // Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr 4. – P. 10-23.

901. Daniel (Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei). Un păstor misionar şi


luptător, prieten al României : [vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România] / Înalt
prea Sfinţitul Daniel, Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei // Luminătorul. – 2005. – Nr
2. – P. 60-63.

902. Petru (arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi


Exarh al Plaiurilor). Pastorală la Învierea Domnului 2005 / Petru, Arhiepiscop al
Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor // Luminătorul. – 2005. – Nr
2. – P. 3-6 : fotogr.

903. Secrieru, Vasile. Aspecte privind integrarea Bisericii din Basarabia în


Biserica Ortodoxă Română după Unirea din 1918 / Vasile Secrieru // Luminătorul. –
2005. – Nr 2. – P. 25-30. – Bibliogr. în note, p. 30 (11 tit.).

904. Varzari, Elena. Religion un American culture / Elena Varzari //


Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 4. – Bălţi, 2004.
– P. 36-41. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 7 tit.

65
Aprilie 2005 ≡ April 2005

905. Varzan, Sabin. Prea Fericitul Părinte Teoctist patriarhul Bisericii


Ortodoxe Române : biobibliografie / Sabin Varzan // Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr
4. – P. 7-9.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei
906. Casiadi, Oleg. Migraţia forţei de muncă – fenomen internaţional /
Oleg Casiadi // Administrarea Publică. – 2005. – Nr 1. – P. 69-78. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 15 tit.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
907. Timuş, Andrei. Factorii social-economici ai sporirii eficienţei
agriculturii şi asigurării securităţii alimentare a ţării : [cercet. sociologice] / Andrei
Timuş // Economie şi sociologie. – 2005. – Nr 1. – P. 103-110.
(Vezi de asemenea Nr 925)

32 POLITICĂ
323/324 Politică internă
323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova
908. Godea, Mihai. "Nu cred că vom avea alegeri anticipate" : [interviu cu
M. Godea, şeful secretariatului Coaliţiei pentru alegeri libere şi corecte "Coaliţia –
2005"] / interlocutor Igor Volniţchi // Profit. – 2005. – Nr 3. – P. 6-7. – Idem şi în lb.
rusă.
(Vezi de asemenea Nr 925, 944-45, 947)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


(Vezi Nr 909)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

909. Pavlov, Ludmila. Un pas important spre aderarea la Uniunea


Europeană : [a Rep. Moldova] / Ludmila Pavlov // Administrarea Publică. – 2005. –
Nr 1. – P. 28-32. – Rez. în lb. engl.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
910. Untilă, Veaceslav. "În politica moldovenească, e necesar un schimb
de generaţii" : [interviu cu vicepreş. fracţiunii parlamentare a Alianţei "Moldova
Noastră", V. Untilă] / interlocutor Igor Volniţchi // Profit. – 2005. – Nr 4. – P. 6-7. –
Idem şi în lb. rusă.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
911. Blanovschi, Andrei. Economia socială de piaţă : evoluţie, realizări,
perspective / Andrei Blanovschi // Administrarea Publică. – 2005. – Nr 1. – P. 52-
59. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

912. Виноградова, Наталья. Эволюция понятий "предприниматель" и


"предпринимательство" и их значение в современном обществе / Наталья
Виноградова // Economie şi sociologie. – 2005. – Nr 1. – P. 68-76 : tab. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


913. Chistruga, Boris. Valorificarea potenţialului uman în economia de
piaţă organizată a ţărilor Europei Centrale şi de Est / Boris Chistruga // Economie şi
sociologie. – 2005. – Nr 1. – P. 90-95. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

914. Cojocaru, Svetlana. Resursele umane – factor important al creşterii


eficienţei administrative / Svetlana Cojocaru // Administrarea Publică. – 2004. – Nr
4. – P. 36-43. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

915. Trofimov, Victoria. valorificarea factorului uman în Republica


Moldova : între cifre şi realitate / Victoria Trofimov, Claudia Tcaciuc // Economie şi
sociologie. – 2005. – Nr 1. – P. 40-46. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Ne 908, 1019)
67
Aprilie 2005 ≡ April 2005

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


916. Хрищев, Евгений. Результаты научных исследований – важный
фактор развития малого бизнеса / Евгений Хрищев // Economie şi sociologie. –
2005. – Nr 1. – P. 3-9. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 912)

336 Finanţe
917. Balaban, Sergiu. Calul urmează să bată tura, sau Marele joc din
terenul bancar / Sergiu Balaban // Profit. – 2005. – Nr 4. – P. 34-35 : fotogr. – Idem
şi în lb. rusă.

918. Guţu, Olga. Nivelul de informare şi conştientizare de implementare a


noului sistem de impozitare a bunurilor imobile / Olga Guţu // Economie şi
sociologie. – 2005. – Nr 1. – P. 128-136 : tab. – Rez. în lb. engl.

919. Marianciuc, Aurelia. Direcţii de eficienţă şi de perspectivă pentru


dezvoltarea sistemului bursier al Republicii Moldova / Aurelia Marianciuc // Rev.
economică. – 2005. – Nr 1. – P. 88-92. – Rez. în lb. engl.

920. Pop, Mihai. Tot mai mulţi şi tot mai buni : [discuţie cu M. Pop, şeful
Inspectoratului Fiscal principal de Stat] / consemnare de Maria Trifan // Profit. –
2005. – Nr 3. – P. 36-37 : fotogr. – Idem şi în lb. rusă.

921. Stariţîna, L. Estimarea rolului politicii monetar-creditare în activitatea


activităţii investiţionale / L. Stariţîna, T. Sula // Economie şi sociologie. – 2005. – Nr
1. – P. 95-102 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

922. Veveriţă, Petru. Meseria de a face lobby : [interviu cu P. Veveriţa,


Preş. Asoc. Băncilor din Moldova (ABM)] / a dialogat Sergiu Balaban // Profit. –
2005. – Nr 4. – P. 28-29. – Idem şi în lb. rusă.

923. Врабие, Наталия. Момент слияния в банках еще не пройден :


[интервью с пред. ВС Молдова Agroindbank'a Н. Врабие] / consemnare
Alexandru Tanas // Profit. – 2005. – Nr 3. – P. 33-41.

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

924. Стурзу, Ион. О некоторых особенностях применения НДС начи-


ная с 1 января 2005 года / Ион Стурзу, Диана Сидоренко // Contabilitate şi audit.
– 2005. – Nr 3. – P. 26-29.
(Vezi de asemenea Nr 1045)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri.
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
925. Afanasiev, Veaceslav. Un document de planificare strategică de
importanţă majoră : [Progr. Naţ. "Satul Moldovenesc" (2005-2015)] // Administrarea
Publică. – 2005. – Nr 1. – P. 34-42. – Rez. în lb. engl.

926. Тимуш, Андрей. Совершенствовать механизм управления АПК :


[в Молдове] / Андрей Тимуш // Administrarea Publică. – 2005. – Nr 1. – P. 17-26.
– Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 907, 925)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
927. Гербаносвкая, Людмила. Конкурентоспособность стран с
переходной экономикой / Людмила Гербановская // Economie şi sociologie. –
2005. – Nr 1. – P. 53-58. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


928. Gribincea, Alexandru. Estimarea rentabilităţii exportului / Alexandru
Gribincea, Ahmad Alsid Omar // Economie şi sociologie. – 2005. – Nr 1. – P. 22-32
: tab. – Rez. în lb. engl.

929. Şalapa, Vasile. Relaţiile comerciale bilaterale dintre România şi


Republica Moldova / Vasile Şalapa // Economie şi sociologie. – 2005. – Nr 1. – P.
86-90 : tab. – Rez. în lb. engl.

930. Vîlcu, Nicolae. Particularităţile metodologiei determinării valorii în


vamă a mărfurilor / Vîlcu Nicolae // Rev. economică. – 2005. – Nr 1. – P. 130-135. –
Rez. în lb. engl.

69
Aprilie 2005 ≡ April 2005

339.7 Finanţe internaţionale


931. Cojuhari, Andrei. Descentralizarea financiară în contextul globalizării
/ Andrei Cojuhari, Tatiana Manole // Administrarea Publică. – 2004. – Nr 4. – P. 70-
76. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


(Vezi Nr 971-72)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
932. Gluhaia, Diana. Unele consideraţii privind corelaţia dintre drept şi
morală / Diana Gluhaia // Rev. Naţională de Drept. – 2005. – Nr 4. – P. 45-49. –
Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 49 (18 tit.).

933. Tărîţă, Orest. Protocolul european : norme, dimensiuni, ascensiuni /


Orest Tărîţă // Administrarea Publică. – 2004. – Nr 4. – P. 100-106. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 14 tit.

934. Коновалов, Е. Комплексная экспертиза : сущность и проблемы (в


порядке обсуждения) / Е. Коновалов // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 4. – P. 25-32.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 896, 967)

341 Drept internaţional


935. Mămăligă, Ilie. Opozabilitatea normelor jus cogens în dreptul
internaţional contemporan / Ilie Mămăligă // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 4. – P. 4-
13. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 30 tit.

936. Osmochescu, Nicolae. Interpretarea Statutului Curţii Penale


Internaţionale de către Curtea Constituţională, o etapă în procesul de ratificare a
acestuia / Nicolae Osmochescu // Justiţia Constituţională în Republica Moldova. –
2005. – Nr 2. – P. 31-38. – Bibliogr. în note, p. 38 (20 tit.).

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

937. Vida, Ioan. Forţa juridică a interpretării Constituţiei : [justiţie int.] / Ioan
Vida // Justiţia Constituţională în Republica Moldova. – 2005. – Nr 2. – P. 24-30. –
Bibliogr. în note, p. 30 (22 tit.). – Idem şi în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 890)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


938. Casiadi, Oleg. Separaţia puterilor în regimurile politice contemporane
: Studiu comparativ. Regimul prezidenţial / Oleg Casiadi // Administrarea Publică. –
2004. – Nr 4. – P. 89-99. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 25 tit.

939. Dastic, Angela. Consideraţiuni privind apariţia şi evoluţia


contenciosului administrativ în Republica Moldova / Angela Dastic // Administrarea
Publică. – 2004. – Nr 4. – P. 141-145. – Rez. în lb. engl.

940. Jitari, Victoria. The constitution – a living document / Victoria Jitari //


Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 3. – Bălţi, 2004.
– P. 95-100. – Rez. în lb. rom.

941. Puşcaş, Victor. Apărarea demnităţii umane în practica Curţii


Constituţionale / Victor Puşcaş // Administrarea Publică. – 2005. – Nr 1. – P. 44-50.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

942. Vidaicu, Mihaela. Dreptul la moarte / Mihaela Vidaicu // Rev.


Naţională de Drept. – 2005. – Nr 4. – P. 50-53. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note,
p. 53 (13 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 976)

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
943. Cebotaru, Eugenia. Libertatea accesului la informaţie şi starea
confidenţialităţii în Republica Moldova : [aspect juridic] / Eugenia Cebotaru //
Administrarea Publică. – 2005. – Nr 1. – P. 123-129. – Rez. în lb. engl.

944. Republica Moldova. Curtea Constituţională. Cu privire la


confirmarea rezultatelor alegerii Preşedintelui Republicii Moldova : Nr 8 din
06.04.2005 : [hotărâre] // Justiţia Constituţională în Republica Moldova. – 2005. –
Nr 2. – P. 22-23. – Idem şi în lb. rusă.
71
Aprilie 2005 ≡ April 2005

945. Republica Moldova. Curtea Constituţională. Cu privire la validarea


mandatelor deputaţilor aleşi în cadrul scrutinului parlamentar din 6 martie 2005 : Nr
6 din 17.03.2005 : [hotărâre] // Justiţia Constituţională în Republica Moldova. –
2005. – Nr 2. – P. 18-21. – Idem şi în lb. rusă.

946. Кисеев, Н. Конституционная юрисдикция в Республике Молдова :


размышления и практические рекомендации / Н. Кисеев // Закон и жизнь. –
2005. – Nr 4. – P. 48-54.

947. Млечко, Татьяна. Сохранение языкового многообразия как на-


правление государственной деятельности в Республике Молдова / Татьяна
Млечко // Administrarea Publică. – 2004. – Nr 4. – P. 51-58. – Rez. în lb. engl.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


948. Brînză, Sergiu. Circumstanţele care ajută la stabilirea obiectului
juridic generic al infracţiunilor contra patrimoniului / Sergiu Brînză // Rev. Naţională
de Drept. – 2005. – Nr 4. – P. 2-6. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 6 (6 tit.).

949. Gîrlă, Lilia. Noţiunea de nou-născut în cauzele de pruncucidere :


dificultăţi şi soluţii / Lilia Gîrlă // Rev. Naţională de Drept. – 2005. – Nr 4. – P. 27-30.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 30 (6 tit.).

950. Milicenco, Stela. Problema traficului de organe în Republica Moldova


: realităţi şi modalităţi de intervenţie / Stela Milicenco, Inga Sinchevici // Economie şi
sociologie. – 2005. – Nr 1. – P. 121-128. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

951. Moraru, Victor. Aplicarea confiscării speciale în cazurile de corupţie /


Victor Moraru // Rev. Naţională de Drept. – 2005. – Nr 4. – P. 14-16. – Rez. în lb.
engl.

952. Nădrag, Dumitru. Modalităţi de reintegrare prin muncă a persoanelor


private de libertate / Dumitru Nădrag // Administrarea Publică. – 2004. – Nr 4. – P.
45-49. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

953. Rotaru, Anatol. Fizica şi criminalistica / Anatol Rotaru // Fizica şi


tehnologiile moderne. – 2003. – Nr 4. – P. 49-53.
72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

954. Rusnac, Alexei. Corupţia – pericol pentru securitatea Republicii


Moldova şi a altor state – membre ale C.S.I. / Alexei Rusnac, Sergiu Nazaria //
Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 4. – P. 39-41. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit.

955. Stati, Vitalie. Răspunderea penală pentru încălcarea egalităţii în


drepturi a cetăţenilor (art. 176 CP RM) / Vitalie Stati // Rev. Naţională de Drept. –
2005. – Nr 4. – P. 17-19. – Rez. în lb. engl.

956. Карпов, Н. Правовые и криминалистические аспекты преступной


деятельности при пользовании ресурсами сотовой связи / Н. Карпов // Закон и
жизнь. – 2005. – Nr 4. – P. 38-41. – Rez. în lb. engl.

957. Флоря, В. Обоснованный риск в уголовном праве / В. Флоря //


Закон и жизнь. – 2005. – Nr 4. – P. 4-6. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 936)

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


958. Republica Moldova. Curtea Supremă de Justiţie. Plenul. Cu privire
la aplicarea de către instanţele economice a prevederilor legale ce ţin de dizolvarea
agenţiilor economici Nr 38 din 22.11.2004 : [hotărâre] // Avocatul Poporului. – 2005.
– Nr 3. – P. 10-14.

347 Drept civil


959. Bloşenco, Andrei. Testamentul olograf / Andrei Bloşenco // Rev.
Naţională de Drept. – 2005. – Nr 4. – P. 10-13. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note,
p. 12 (7 tit.).

960. Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina. Reglementarea juridică a vârstei


matrimoniale / Carolina Ciugureanu-Mihailuţă // Rev. Naţională de Drept. – 2005. –
Nr 4. – P. ?. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 58-59 (32 tit.).

961. Gajim, Ştefan. Proprietatea intelectuală în dezvoltarea social-


economică / Ştefan Gajim // Administrarea Publică. – 2005. – Nr 4. – P. 77-87 : tab.
– Rez. în lb. engl.

73
Aprilie 2005 ≡ April 2005

962. Malai, Cristina. Indicatorii reformei profesiei juridice în Moldova :


analiză, recomandări şi concluzii / Cristina Malai // Avocatul Poporului. – 2005. – Nr
3. – P. 24-27. – Rez. în lb. engl.

963. Martin, Cristina. Privire generală asupra obiectului contractului de


leasing : realităţi şi perspective / Cristina Martin // Rev. Naţională de Drept. – 2005.
– Nr 4. – P. 31-37. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 37 (32 tit.).

964. Neaga, Elena. Reprezentarea şi transmisia succesorală : delimitări şi


tangenţe : (coment. la noul Cod civil al Rep. Moldova) / Elena Neaga // Rev.
Naţională de Drept. – 2005. – Nr 4. – P. 20-22. – Rez. în lb. engl.

965. Republica Moldova. Curtea Supremă de Justiţie. Plenul. Cu privire


la practica judiciară referitoare la litigiile apărute în legătură cu importul şi
înmatricularea mijloacelor de transport auto pe teritoriul Republicii Moldova Nr 36
din 22.11.2004 : [hotărâre] // Avocatul Poporului. – 2005. – Nr 3. – P. 7-9.

966. Şterbeţ, Valeria. Modul şi ordinea de confirmare a calităţii şi


împuternicirilor avocatului în procesele judiciare / Valeria Şterbeţ // Avocatul
Poporului. – 2005. – Nr 3. – P. 9.

967. Taşcă, Mihai. Aspecte din dreptul comercial al Basarabiei / Mihai


Taşcă // Rev. Naţională de Drept. – 2005. – Nr 4. – P. 60-68. – Bibliogr. în note, p.
66-68 (47 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 918, 958)

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
968. Сосна, Б. Особенности применения норм, регулирующих инди-
видуальный трудовой договор / Б. Сосна // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 4. – P.
19-20. – Rez. în lb. engl.

349.3 Drept social


969. Proca, Ludmila. Forme de ajutor social în cadrul sistemului de
asistenţă socială : (reglementare juridică) / Ludmila Proca // Rev. Naţională de

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Drept. – 2005. – Nr 4. – P. 38-44. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 43-44 (32
tit.). – Va urma.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
970. Boştină, Pantelimon. Cauzele şi mecanismul producerii accidentelor
de circulaţie / Pantelimon Boştină // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 4. – P. 24-31.

971. Coşcodan, Elena. Centrul de Integrare Europeană – o nouă


subdiviziune a Academiei de Administrare Publică : [din Moldova] / Elena Coşcodan
// Administrarea Publică. – 2005. – Nr 1. – P. 115-122. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
: 7 tit.

972. Iovv, Vasile. Locul şi rolul organelor administraţiei publice centrale şi


locale în dezvoltarea social-economică a ţării prin prisma integrării europene /
Vasile Iovv // Administrarea Publică. – 2004. – Nr 4. – P. 8-21.

973. Melnic, Eduard. Conceptul teoretic şi metodologia elaborării deciziei


manageriale în administraţia publică / Eduard Melnic, Ion Sîrbu // Administrarea
Publică. – 2004. – Nr 4. – P. 22-28. – Rez. în lb. engl.

974. Mironic, Ala. Implicări majore pentru viitor : [despre Proiectul USAID
Reforma Autorităţilor Publice Locale] / Ala Mironic // Administrarea Publică. – 2005.
– Nr 1. – P. 8-16. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

975. Munteanu, Valeriu. Pregătirea pentru exercitarea profesiei de poliţist


/ Valeriu Munteanu // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 4. – P. 32-36. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 9 tit.

976. Savca, Tatiana. Unele aspecte ale procesului de coordonare a


politicilor publice la nivel central / Tatiana Savca // Administrarea Publică. – 2004. –
Nr 4. – P. 134-140 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

977. Şaptefraţi, Tatiana. Teoria organizării sistemului de relaţii în


administraţia publică / Tatiana Şaptefraţi // Administrarea Publică. – 2004. – Nr 4. –
P. 29-35. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
75
Aprilie 2005 ≡ April 2005

978. Ţepordei, Aurelia. Perfecţionarea funcţionarilor publici : st. comparat


/ Aurelia Ţepordei // Administrarea Publică. – 2005. – Nr 1. – P. 130-136. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

979. Жейвотс, Модрис. Зачем полицейскому оружие? / Модрис Жей-


вотс // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 4. – P. 43-47 : tab. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 914, 931, 952, 965)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


980. Iasinschi, Tudor. Asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie
în agricultură / Tudor Iasinschi // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 4. – P. 12-14.

981. Кобитева, Галина. О новом порядке обеспечения пособиями по


временной нетрудоспособности / Галина Кобитева, Николай Цыбуляк //
Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 3. – P. 33-39.
(Vezi de asemenea Nr 969)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
982. Babii, Vladimir. Viziuni inovatoare asupra creaţiei muzical-artistice a
elevilor / Vladimir Babii // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia
muzicală. – Bălţi, 2004. – P. 39-44.– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

983. Beniuc, Valentin. "Conştientizăm oportunitatea integrării în spaţiul


educaţional european..." : interviu cu dl V. Beniuc, Ministrul Educaţiei / pentru
confirmare : Nadia Cristea // Didactica Pro.... – 2004. – Nr 5/6. – P. 3-6.

984. Bularga, Tatiana. Tehnologii de stimulare a interesului pentru


domeniul muzical-artistic la preadolescenţi / Tatiana Bularga // Standarde,
conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală. – Bălţi, 2004. – P. 44-49. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

985. Cerbuşcă, Pavel. Organizarea medierii şcolare pentru educaţia


toleranţei / Pavel Cerbuşcă // Didactica Pro.... – 2004. – Nr 5/6. – P. 75-78. –
Bibliogr. : 12 tit.

986. Gagim, Ion. Repere muzicologice ale educaţiei muzicale în şcoala


contemporană / Ion Gagim // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în
educaţia muzicală. – Bălţi, 2004. – P. 11-13. – Rez. în lb. engl.

987. Graneţchi, Lilia. Analiza psihologică a lucrării muzicale ca demers


didactic / Lilia Graneţchi // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia
muzicală. – Bălţi, 2004. – P. 49-51. – Rez. în lb. engl.

988. Morari, Marina. Cultura muzicală ca finalitate a educaţiei muzicale /


Marina Morari // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală.
– Bălţi, 2004. – P. 65-68. – Bibliogr. : 6 tit. – Rez. în lb. engl.

989. Pâslaru, Vlad. Politici educaţionale şi reforma învăţământului în


Republica Moldova / Vlad Pâslaru // Didactica Pro.... – 2004. – Nr 5/6. – P. 16-25. –
Bibliogr. . 28 tit.

990. Popov, Antonina. Emotivitatea interpretativă – componentă


reprezentativă a culturii vocale a elevilor / Antonina Popov // Standarde, conţinuturi
şi tehnologii moderne în educaţia muzicală. – Bălţi, 2004. – P. 54-56. – Bibliogr. : 6
tit. – Rez. în lb. engl.

991. Sasu, Victor. Valenţe pragmatico – afective ale muzicii ca disciplină


de studiu / Victor Sasu, Lilia Arcea // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în
educaţia muzicală. – Bălţi, 2004. – P. 52-54. – Rez. în lb. engl.

992. Ştefîrţa, Adelina. Compozitori americani din a II-a jumătate a sec. XX


: implicaţii în curriculum-ul educaţie muzicală / Adelina Ştefîrţa, Ana Glebov //
Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală. – Bălţi, 2004. –
P. 28-39. – Rez. în lb. engl.

993. Tetelea, Margareta. Activitatea catedrei instrumente muzicale şi


metodică : analiza aspectului formativ al procesului de instruire / Margareta Tetelea

77
Aprilie 2005 ≡ April 2005

// Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală. – Bălţi, 2004. –


P. 13-17. – Rez. în lb. engl.

994. Ţurcanu, Viorica. Consideraţii referitor la educaţia muzicală în familie


: interacţiunea etnicului şi interetnicului / Viorica Ţurcanu // Standarde, conţinuturi şi
tehnologii moderne în educaţia muzicală. – Bălţi, 2004. – P. 69-70. – Rez. în lb.
engl.

995. Volosatâi, Boris. Autonomia şcolară – condiţie indispensabilă în


redemensionarea învăţământului / Boris Volosatâi // Didactica Pro.... – 2004. – Nr
5/6. – P. 28-32.

996. Грубуляк, Ольга. Музыкальность как интеграционное понятие


музыкальных способностей / Ольга Грубуляк // Standarde, conţinuturi şi
tehnologii moderne în educaţia muzicală. – Bălţi, 2004. – P. 57-60. – Rez. în lb.
engl.
(Vezi de asemenea Nr 898)

371 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


997. Hadârcă, Maria. Evaluarea rezultatelor şcolare : o altă perspectivă de
abordare / Maria Hadârcă // Didactica Pro.... – 2004. – Nr 2004. – Nr 5/6. – P. 47-
51. – Bibliogr. : 12 tit.

998. Tofan, Valentina. Democraţia în învăţământ : esenţe şi modele de


implementare / Valentina Tofan // Didactica Pro.... – 2004. – Nr 5/6. – P. 59-68. –
Bibliogr. : 26 tit.

999. Барбус, Л. Ф. Концепция лицея "Светоч" : [из г. Кишинэу] / Л. Ф.


Барбус // Педагогический вестник. – 2004. – Nr 17/18. – P. 3-8.

1000. Кудрицкая, Светлана. Международная Менделеевская олим-


пиада по химии / Светлана Кудрицкая // Педагогический вестник. – 2004. – Nr
17/18. – P. 104-124.

372.8 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1001. Babără, Nicanor. Unele particularităţi de predare a pronunţiei (în


baza materialului limbii engleze şi franceze) / Nicanor Babără, Alexei Chirdeachin //
Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 2. – Bălţi, 2004.
– P. 179-182. – Rez. în lb. fr.

1002. Catană, Pavel. Probleme de fizică propuse pentru concursul


rezolvitorilor / Pavel Catană, Sergiu Cârlig, Mircea Colpagiu // Fizica şi tehnologiile
moderne. – 2003. – Nr 4. – P. 10-12.

1003. Ciolacu, Lidia. Les méthodes de l’enseignement du français / Lidia


Ciolacu // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 3. –
Bălţi, 2004. – P. 102-109.

1004. Golubiţchi, Silvia. Cercetarea unui model de educaţie drept


exemplu servindu-ne romanul "Fraţii Jderi" de Mihail Sadoveanu / Silvia Golubiţchi
// Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 3. – Bălţi,
2004. – P. 100-102.

1005. Gorbani, Stella. Integrating the four language skills in tefl : how to
do it? / Stella Gorbani // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa
literară : Vol. 3. – Bălţi, 2004. – P. 59-63. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 7 tit.

1006. Gorea, Tatiana. Din experienţa predării limbii spaniole la ore


opţionale / Tatiana Gorea // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa
literară : Vol. 3. – Bălţi, 2004. – P. 109-112. – Rez. în lb. rusă.

1007. Iachim, Maria. Predarea gramaticii studenţilor anilor I şi II / Maria


Iachim, Ivan Smirnov // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa
literară : Vol. 3. – Bălţi, 2004. – P. 80-85.

1008. Rotari, Victoria. A new methode of understanding English


grammar / Victoria Rotari // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa
literară : Vol. 3. – Bălţi, 2004. – P. 64-68. – Rez. în lb. rom.

79
Aprilie 2005 ≡ April 2005

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


1009. Taulean, Micaela. Education for peace and tolerance inefl primary
classroom / Micaela Taulean // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi
ştiinţa literară : Vol. 3. – Bălţi, 2004. – P. 23-30.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


1010. Manoli, Ion. Cinzeci de trepte ale urcuşului şi prosperării facultăţii
limbii şi literaturii străine : (oct. 1954 – oct. 2004) : [a Univ. de Stat "A. Russo" din
Bălţi] / Ion Manoli // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară :
Vol. 2. – Bălţi, 2004. – P. 5-13.

1011. Murahovschi, Andrei. Universitatea ca spaţiu de formare a


intelectualului / Andrei Murahovschi // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică
şi ştiinţa literară : Vol. 3. – Bălţi, 2004. – P. 46-48.

1012. Popov, Anton. Unele aspecte conceptuale de perfecţionare a


conţinutului învăţământului muzical universitar în domeniul pregătirii profesorului de
muzică / Anton Popov // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia
muzicală. – Bălţi, 2004. – P. 23-27.

1013. Rusnac, Gheorghe. Reformarea învăţământului universitar,


dimensiune a integrării europene / Gheorghe Rusnac // Didactica Pro.... – 2004. –
Nr 5/6. – P. 44-46.

1014. Ţurcanu, Viorica. Quelques aspects de l’enseignement des


sciences socio-humaines a l’époque du post totalitarisme à l’université et le rôle
des qualités managérielles dans l’efficacité de l’activité du professeur / Viorica
Ţurcanu // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 3. –
Bălţi, 2004. – P. 78-80. – Rez. în lb. rom.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


1015. Hanganu, L. Imaginea zeiţei-mame şi unele supravieţuiri tracice în
etnologia românească şi cea bulgărească / L. Hanganu // Thracians and
circumpontic world : Vol. 3. – Ch., 2004. – P. 214-236. – Bibliogr. : 48 tit.

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1016. Şofransky, Z. Utilizarea surselor materiale în arta cromatică traco-


dacică / Z. Şofransky // Thracians and circumpontic world : Vol. 3. – Ch., 2004. – P.
206-213. – Bibliogr. : 14 tit.

1017. Tentiuc, I. Tradiţii traco-geto-dacice în ritul şi ritualul funerar


medieval timpuriu de la est de Carpaţi / I. Tentiuc // Thracians and circumpontic
world : Vol. 3. – Ch., 2004. – P. 120-124. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 38 tit.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


53 FIZICĂ
(Vezi Nr 953)

532 Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor


1018. Григорьев, А. И. О нелинейных осцилляциях заряжённой кап-
ли в аэродинамическом потоке / А. И. Григорьев, В. А. Коромыслов, С. О. Ши-
ряева, М. В. Волкова // Электронная обработка материалов. – 2004. – Nr 6. –
P. 25-31. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.1 Structura generală a Pământului
1019. Ciobotaru, Valerian. Geologia fundamentală şi evoluţia Pământului
/ Valerian Ciobotaru // Fizica şi tehnologiile moderne. – 2003. – Nr 4. – P. 41-48. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
1020. Rojco, Anatolie. Determinarea necesarului minimal de energie
pentru om / Anatolie Rojco, Zoia Stremenovscaia // Economie şi sociologie. – 2005.
– Nr 1. – P. 9-22. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 950, 1027)
81
Aprilie 2005 ≡ April 2005

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.3 Electrotehnică
1021. Болога, М. К. Электризация частиц аэрозоля при коронном
разряде / М. К. Болога, И. А. Кожухарь, Ф. П. Гроссу // Электронная обработка
материалов. – 2004. – Nr 6. – P. 36-38. – Rez. în lb. engl.

1022. Магнитные свойства амфорных микропроводов / С. А. Бара-


нов, М. Баскес, К. Л. Гарсия, В. П. Усенко // Электронная обработка
материалов. – 2004. – Nr 6. – P. 81-87. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 25 tit.

621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători


electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
1023. Ищенко, Ж. Н. Гидродинамические давления в ближней зоне
подводного электрического взрыва проводников / Ж. Н. Ищенко //
Электронная обработка материалов. – 2004. – Nr 6. – P. 38-43. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 14 tit.

621.35 Tehnică electrochimică


1024. Максимов, А. И. Влияние тлеющего разряда на кислотность
растворов электролитов / А. И. Максимов, А. В. Хлюстова, С. В. Трошенкова //
Электронная обработка материалов. – 2004. – Nr 6. – P. 31-35 : tab., scheme. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

1025. Модифицирование полипропилена путем постплазменной


прививки порфиринов / В. А. Титов, Т. Г. Шикова, Т. А. Агеева, … //
Электронная обработка материалов. – 2004. – Nr 6. – P. 53-60. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 18 tit.

621.37 Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice


1026. Выбор параметров генератора импульсов для электрогидрав-
лической технологии создания электронабивных свай / В. И. Курец, Э. Н. Та-
ракановский, Г. П. Филатов, А. Ю. Юшков // Электронная обработка
материалов. – 2004. – Nr 6. – P. 70-74. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.
82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1027. Корлэтяну, А. Н. Аппарат для электролитического разрушения


структур головного мозга экспериментальных животных / А. Н. Корлэтяну, А.
В. Тросиненко, Е. А. Дудник // Электронная обработка материалов. – 2004. –
Nr 6. – P. 65-69 : des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 29 tit.

621.38 Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de


particule. Tuburi cu raze X
1028. Оптимизация электронной обработки изделий инфракрасной
техники / В. А. Ващенко, О. В. Кириченко, Д. И. Котельников, … // Электронная
обработка материалов. – 2004. – Nr 6. – P. 44-48. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
17 tit.

621.7 Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate


1029. Севидова, Е. К. Формирование защитных интерференционных
пленок на титановых сплавах в растворах солей ортофосфорной кислоты / Е.
К. Севидова, И. И. Степанова, И. Д. Рой, О. Ю. Машкина // Электронная
обработка материалов. – 2004. – Nr 6. – P. 19-24 : scheme, tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 10 tit.

621.9 Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese


1030. Мулин, Ю. И. Формирование износостойких покрытий со
специальной микрогеометрией при электроискровым легировании / Ю. И. Му-
лин, А. Д. Верхотуров, В. Д. Власенко // Электронная обработка материалов. –
2004. – Nr 6. – P. 11-18 : scheme. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
(Vezi Nr 980)

631.1 Conducerea şi organizarea fermelor


(Vezi Nr 926)
83
Aprilie 2005 ≡ April 2005

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


1031. Spivacenco, Anatol. Complexul agroindustrial al Republicii
Moldova şi utilizarea durabilă a resurselor de sol / Anatol Spivacenco // Agricultura
Moldovei. – 2005. – Nr 4. – P. 2-5.

1032. Stavilă, V. Pământul cere ajutor / V. Stavilă // Agricultura Moldovei.


– 2005. – Nr 4. – P. 11.

631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole


1033. Gumaniuc, Alexei. Eficienţa regimurilor de irigare / Alexei
Gumaniuc // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 4. – P. 15-17. – Rez. în lb. engl.

1034. Орошение в новых экономических условиях / И. М. Гуманюк, В.


И. Коровай, А. В. Гуманюк, … // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 4. – P. 17-19.
– Rez. în lb. engl.

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
1035. Гайбу, Земфира. Распространение и развитие главнейших
вредителей и болезней сельхозкультур в мае / Земфира Гайбу // Agricultura
Moldovei. – 2005. – Nr 4. – P. 26-27.

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări
industriale
1036. Brânzilă, Ion. Majorarea producţiei de inflorescenţe la gălbenele /
Ion Brânzilă // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 4. – P. 19-21. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 13 tit.

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general
1037. Minifabrică de producere a brânzeturilor / Gh. Coev, E. Bureţ, N.
Mişanciuc, S. Şveţ // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 4. – P. 22-24 : tab. –
Bibliogr. : 7 tit.
84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii


65.0 Teoria şi practica organizării. Management
1038. Блажко, В. Роль менеджмента в формировании социально-
психологического климата фирмы / В. Блажко, И. Радилова // Economie şi
sociologie. – 2005. – Nr 1. – P. 110-120 : tab. – Rez. în lb. engl.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


1039. Мюллер, Франк. ALCATEL расширяет свое присутствие в
Молдове : интервью с ген. дир. компании ALCATEL (Украина) Ф. Мюллером /
записала Татьяна Устинова // Profit. – 2005. – Nr 4. – Supl.
(Vezi de asemenea Nr 956)

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.7 Transport aerian
1040. Mrug, Vitalie. 100 de zile în funcţia de conducător al ASAC :
[dialog cu V. Mrug, dir. gen. al Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile din Rep.
Moldova (ASAC)] / pentru confirmare Sergiu Balaban // Profit. – 2005. – Nr 4. – P.
18-19. – Idem şi în lb. rusă.

656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor


1041. Странички летописи, 2001-2004 : Кат. почт. марок Респ. Мол-
дова // Кодры. Молдова Литературная. – 2005. – Nr 1/2. – P. 183-199.

657 Contabilitate
1042. Şpac, Galina. Particularităţile completării şi prezentării dărilor de
seamă privind impozitul pe venit reţinut la sursa de plată / Galina Şpac, Petru
Griciuc, Tatiana Popa // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 3. – P. 8-23 : tab.

1043. Недерица, Александр. О новом порядке учета автомобильных


шин и аккумуляторных батарей / Александр Недерица // Contabilitate şi audit. –
2005. – Nr 3. – P. 23-25.

85
Aprilie 2005 ≡ April 2005

1044. Обзор законодательных документов (февраль-март 2005 г.) :


[бух. учет и налогообложение] / обзор подгот. Геннадий Бежан // Contabilitate şi
audit. – 2005. – Nr 3. – P. 64-65.

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


1045. Beşliu, Iurie. Analiza metodelor de previziune a stării financiare în
mecanismul managerial al întreprinderii / Iurie Beşliu // Economie şi sociologie. –
2005. – Nr 1. – P. 59-67. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

1046. Chirtoca, Vasile. Cine va scoate pălăria în faţa managerilor


fondurilor de investiţii : [discuţie cu V. Chirtoca, preş. consiliului de adm. al org. de
administrare a investiţiilor "DAAC-PROM"] / a dialogat Alexandru Tanas // Profit. –
2005. – Nr 4. – P. 20-25. – Idem şi în lb. rusă.

1047. Smâc, Andrei. Competitivitatea întreprinderilor ca factor al sporirii


competitivităţii economiei naţionale / Andrei Smâc, Oleg Brânză // Economie şi
sociologie. – 2005. – Nr 1. – P. 77-86. – Rez. în lb. engl.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
1048. Babii, Leonid. Determinarea dinamicii interdependenţelor
consumului produsului vinicol calitativ şi a preţului / Leonid Babii // Economie şi
sociologie. – 2005. – Nr 1. – P. 46-52 : fig. – Rez. în lb. engl.

666 Industria sticlei. Ceramică. Ciment şi beton


1049. Şaragov, Vasilii. Tratamentul termomagnetic al sticlei / Vasilii
Şaragov // Fizica şi tehnologiile moderne. – 2003. – Nr 4. – P. 26-28. – Rez. în lb.
rom. – Bibliogr. : 6 tit.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
73 ARTE PLASTICE
1050. Vlasiu, Ioana. Cultul prieteniei şi arta portretului : [fragm. din st.
introd. la albumul Miliţa Petraşcu sculptor rom.] / Ioana Vlasiu // Sud-Est Cultural. –
2004. – Nr 1. – P. 113-118 : fotogr.

78 MUZICĂ
1051. Cojocaru, Galina. Orientări în realizarea tehno-artistică a partiturii
corale moderne / Galina Cojocaru // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în
educaţia muzicală. – Bălţi, 2004. – P. 17-23. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 992)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Artă scenică
1052. Fedorenco, Victoria. Jucăm Cehov, jucăm cu Cehov : [noi
dimensiuni ale Teatrului "A. Cehov" din Chişinău] / Victoria Fedorenco // Sud-Est
Cultural. – 2004. – Nr 1. – P. 102-112.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1053. Bondarenco, Ana. Les catégories de l’intensité et de la quantité et
leur rôle dans la transformation du stéréotype en événementiel / Ana Bondarenco //
Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 1. – Bălţi, 2004.
– P. 20-28. – Bibliogr. : 6 tit.

1054. Coroban, Inga. Re-identificarea referinţei în progresia discursivă /


Inga Coroban // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol.
1. – Bălţi, 2004. – P. 176-179. – Rez. în lb. fr.

87
Aprilie 2005 ≡ April 2005

1055. Corolenco, Silvia. Intertextualitatea din perspectivă pragmatică /


Silvia Corolenco // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară :
Vol. 4. – Bălţi, 2004. – P. 162-166. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 5 tit.

1056. Dragan, Elena. Traduction et lexicographie. Technologie moderne /


Elena Dragan, Alina Bulhac // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa
literară : Vol. 4. – Bălţi, 2004. – P. 106-110. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 5 tit.

1057. Dragan, Elena. Valoarea relaţional-pragmatică a unităţilor verbale


în textul dialogat / Elena Dragan // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi
ştiinţa literară : Vol. 4. – Bălţi, 2004. – P. 135-139. – Rez. în lb. fr.

1058. Enicov, Cristina. Consideraţiuni despre caracteristicele textului


publicitar / Cristina Enicov // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa
literară : Vol. 1. – Bălţi, 2004. – P. 159-162. – Rez. în lb. fr.

1059. Ignatiuc, Iulia. Imperative sentences and illocutionaty acts / Iulia


Ignatiuc, Viorica Cebotaroş // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa
literară : Vol. 4. – Bălţi, 2004. – P. 144-149. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 7 tit.

1060. Meriacre, Aliona. Desemnarea relaţiilor în funcţie de calităţile lor


particulare – un procedeu de nominare interlingvală / Aliona Meriacre // Strategii
actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 1. – Bălţi, 2004. – P. 180-
187. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 18 tit.

1061. Moldovanu, Gheorghe. Tipologia politicilor lingvistice / Gheorghe


Moldovanu // Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 116-125. – Bibliogr. : 11 tit.

1062. Moraraş, Natalia. Competence and performance language / Natlia


Moraraş // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 3. –
Bălţi, 2004. – P. 73-76. – Rez. în lb. fr.

1063. Nicoară, Lucia. Câteva observaţii privind problema referinţei /


referentului la nivel de motivare semantică / Lucia NIcoară // Strategii actuale în
lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 1. – Bălţi, 2004. – P. 168-172. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1064. Păcuraru, Veronica. Discursul lexicografic ca mijloc de


dezambiguizare a semnului lingvistic / Veronica Păcuraru // Strategii actuale în
lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 1. – Bălţi, 2004. – P. 67-74. – Rez.
în lb. fr. – Bibliogr. : 7 tit.

1065. Popa, Daniela. Linguistic stages of child language acquisition /


Daniela Popa // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol.
3. – Bălţi, 2004. – P. 48-52. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 5 tit.

1066. Prisăcaru, Vitalie. Les "faux amis" et le problème de leur


traduction / Vitalie Prisăcaru // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa
literară : Vol. 4. – Bălţi, 2004. – P. 130-134. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 10 tit.

1067. Puiu, Dina. Useful strategies in reading for foreign language


acquisition / Puiu Dina // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa
literară : Vol. 3. – Bălţi, 2004. – P. 52-56. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 7 tit.

1068. Răciulă, Lilia. Stilistica lingvistică şi stilistica literară – faţete ale


unei stilistici integrale / Lilia Răciulă // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică
şi ştiinţa literară : Vol. 2. – Bălţi, 2004. – P. 88-96. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 15 tit.

1069. Rumleanschi, Mihai. Câteva reflecţii asupra fenomenului de


argumentare în interacţiunile verbale / Mihai Rumleanschi // Strategii actuale în
lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 2. – Bălţi, 2004. – P. 16-22. – Rez.
în lb. fr. – Bibliogr. : 17 tit.

1070. Sainenco, Ala. Perspectiva temporală a textului / Ala Sainenco //


Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 2. – Bălţi, 2004.
– P. 69-72. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 5 tit.

1071. Stanţieru, Svetlana. Considerente privind raportul dintre neologism


şi cuvântul internaţional / Svetlana Stanţieru // Strategii actuale în lingvistică,
glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 1. – Bălţi, 2004. – P. 88-91. – Rez. în lb. fr. –
Bibliogr. : 7 tit.

1072. Stratilă, Cristina. Pour une didactique de la traduction (principales


compétences développées dans le processus traducteur) / Cristina Stratilă //
89
Aprilie 2005 ≡ April 2005

Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 4. – Bălţi, 2004.


– P. 118-123. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 6 tit.

1073. Timofei, Nicoleta. La terminologie juridique / Nicoleta Timofei //


Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 1. – Bălţi, 2004.
– P. 122-127. – Rez. în lb. rom.

1074. Ursu, Mariana. Seriile sinonimice în traducere / Mariana Ursu //


Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 4. – Bălţi, 2004.
– P. 115-118. – Bibliogr. în notele de subsol.

1075. Zderciuc, Ludmila. Rolul limbilor de circulaţie internaţională în


procesul integrării europene / Ludmila Zderciuc // Administrarea Publică. – 2005. –
Nr 1. – P. 105-108. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

1076. Бортэ, Лариса. Роль контактирования наук в определении


языковых категорий и формировании терминологического аппарата / Larisa
Bortă // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 1. –
Bălţi, 2004. – P. 37-40. – Rez. în lb. engl.

1077. Габинский, М. Балканизмы и предполагаемые фрако-дакизмы


: (отношение одного к другому) / М. Габинский // Thracians and circumpontic
world : Vol. 1. – Ch., 2004. – P. 130-143. – Bibliogr. : 20 tit.

1078. Сирота, Елена. Виды информации и функционально-


смысловые типы речи / Elena Sirota // Strategii actuale în lingvistică,
glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 4. – Bălţi, 2004. – P. 139-144. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 886, 1104)

811 Limbi individuale


811.111 Limba engleză
1079. Ignatiuc, Iulia. Teaching the passive / Iulia Ignatiuc // Strategii
actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 3. – Bălţi, 2004. – P. 5-8.
– Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 8 tit.

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1080. Tomailî, Liuba. Application of critical discourse analysis to English


teaching / Liuba Tomamailî, Lucia Lăzărescu // Strategii actuale în lingvistică,
glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 3. – Bălţi, 2004. – P. 31-36. – Rez. în lb. rom. –
Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 889, 1065, 1067, 1093)

811.112.2 Limba germană


1081. Radeţchi, Nadejda. Funcţia intensificatoare a numeralelor în limba
germană şi română / Nadejda Radeţchi // Strategii actuale în lingvistică,
glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 2. – Bălţi, 2004. – P. 175-178. – Bibliogr. : 9 tit.

1082. Помелников, Анна. Структурно-семантические модели


оформления прямой речи : [на материале совр. нем. яз.] / Ana Pomelnicov //
Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 2. – Bălţi, 2004.
– P. 152-156. – Bibliogr. : 11 tit.

811.131.1 Limba italiană


(Vezi Nr 1098)

811.133.1 Limba franceză


1083. Bejenaru, Liliana. Analiza semantico-pragmatică a apelativelor
sintagmatice : [în lb. fr.] / Liliana Bejenaru // Strategii actuale în lingvistică,
glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 4. – Bălţi, 2004. – P. 166-173. – Rez. în lb. fr. –
Bibliogr. : 5 tit.

1084. Colodrovschi, Natalia. Le rôle des écrivains dans le processus du


développement de la langue. Les jeux de langage chez Queneau / Natalia
Colodrovschi // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol.
1. – Bălţi, 2004. – P. 131-135. – Bibliogr. în notele de subsol.

1085. Draguşciuc, Tamara. Composition et contamination : prémisses


théoriques et problèmes à résoudre / Tamara Draguşciuc // Strategii actuale în
lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 1. – Bălţi, 2004. – P. 117-122. –
Bibliogr. : 14 tit.

91
Aprilie 2005 ≡ April 2005

1086. Gheorghiţă, Liliana. Contrastivitatea – particularitate esenţială a


comicului : [pe baza lb. fr.] / Liliana Gheorghiţă // Strategii actuale în lingvistică,
glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 2. – Bălţi, 2004. – P. 44-59.

1087. Laie, Veronica. Le statut du nom propre : côtés linguistique et


littéraire / Veronica Laie // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa
literară : Vol. 1. – Bălţi, 2004. – P. 127-131. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 7 tit.

1088. Manoli, Ion. Statutul terminologiei stilistice şi poetice în lexicografia


franceză contemporană / Ion Manoli // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică
şi ştiinţa literară : Vol. 1. – Bălţi, 2004. – P. 60-67. – Bibliogr. : 8 tit.

1089. Popa, Virsavia. La grammaire stylistique de l’adjectif dans le


poème en prose / Virsavia Popa // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi
ştiinţa literară : Vol. 1. – Bălţi, 2004. – P. 172-176. – Rez. în lb. rom.

1090. Smirnov, Ivan. Les possibilités de la structuration de l’adjectif


français / Ivan Smirnov, Maria Malahova // Strategii actuale în lingvistică,
glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 1. – Bălţi, 2004. – P. 93-99. – Rez. în lb. rom. –
Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Ne 1001, 1098)

811.134.2 Limba spaniolă


1091. Coşciug, Angela. Qué es un sustituto? / Angela Coşciug //
Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 2. – Bălţi, 2004.
– P. 22-28. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 12 tit.

811.135.1 Limba română


1092. Cantemir, Grigore. O prepoziţie pentru alta / Grigore Cantemir //
Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 1. – Bălţi, 2004.
– P. 152-158. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 5 tit.

1093. Chirdeachin, Alexei. Cu privire la dezvoltarea istorică a africatelor


în română şi engleză / Alexei Chirdeachin // Strategii actuale în lingvistică,
glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 3. – Bălţi, 2004. – P. 19-22. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 5 tit.

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1094. Codreanu, Aurelia. Consideraţii asupra unor fenomene lexico-


semantice ale limbii române vorbite / Aurelia Codreanu // Strategii actuale în
lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 1. – Bălţi, 2004. – P. 143-148. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

1095. Cornea, Viorica. Intensité linguistique et interférences culturelles :


[exprimarea lingvistică în lb. rom., fr., şi engl.] / Viorica Cornea // Strategii actuale în
lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 2. – Bălţi, 2004. – P. 79-83. – Rez.
în lb. rom.

1096. Eremia, A. Consideraţii privind toponimia românească de origine


traco-dacică / A. Eremia // Thracians and circumpontic world : Vol. 1. – Ch., 2004. –
P. 180-184. – Bibliogr. : 12 tit.

1097. Guţu, Ion. Semnul lingvistic în cadrul corelaţiei centru – periferie /


Ion Guţu // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 1. –
Bălţi, 2004. – P. 149-152. – Rez. în lb. fr.

1098. Jitaru, Valentin. Toponimia română şi franceză; Probleme de


ortografiere şi pronunţie / Valentin Jitaru, Lucian Jitaru // Strategii actuale în
lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 3. – Bălţi, 2004. – P. 8-19. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.

1099. Junghină, Liuba. Unele valenţe stilistice ale categoriei persoanei /


Liuba Junghină // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară :
Vol. 2. – Bălţi, 2004. – P. 99-102. – Rez. în lb. fr.

1100. Novac, Adela. Verbe paranominale derivate parasintetic / Adela


Novac // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 2. –
Bălţi, 2004. – P. 72-76. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 9 tit.

1101. Pleşca, E. Contribution a l'étude du roumain codru / E. Pleşca //


Thracians and circumpontic world : Vol. 3. – Ch., 2004. – P. 185-194. – Bibliogr. :
17 tit.

93
Aprilie 2005 ≡ April 2005

1102. Popa, Gheorghe. Despre necesitatea reconsiderării inventarului


locuţional / Gheorghe Popa // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa
literară : Vol. 1. – Bălţi, 2004. – P. 29-37. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 29 tit.

1103. Tărîţă, Zinaida. Adaptarea în limba română a abrevierilor de


origine străină / Zinaida Tărîţă // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi
ştiinţa literară : Vol. 1. – Bălţi, 2004. – P. 108-113. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 5 tit.

1104. Trincă, Liliana. Stabilitatea şi varietatea frazeologismelor arhaice /


Liliana Trincă // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol.
1. – Bălţi, 2004. – P. 84-88. – Rez. în lb. fr.
(Vezi de asemenea Nr 1071, 1081)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
1105. Curocica, Natalia. The exploration of the unconscious in V. Woolf’s
Works / Natalia Curocica // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa
literară : Vol. 4. – Bălţi, 2004. – P. 44-49. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 13 tit.

821.112.2 Literatură germană


1106. Cabac, Lina. Tendenzen in der fraßen Literatur 70-90 en Jahre /
Lina Cabac // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 4.
– Bălţi, 2004. – P. 56-62. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.

1107. Romanov, Natalia. "Verlorene Generation" – ein begriff oder


zerstörte menschliche leben? / Natalia Romanov // Strategii actuale în lingvistică,
glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 4. – Bălţi, 2004. – P. 73-78. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 6 tit.

821.131.1 Literatură italiană

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1108. Montale, Eugenio. Poezia; Am venit pe lume...; Rimele; Muza


mea; Tu-ul; Celălalt; Pentru un "Omagiu lui Rimbaud"; Cer şi pământ; Siria :
[versuri] / Eugenio Montale // Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 132-135.

821.133.1 Literatură franceză


1109. Boc, Oana. Alcools de G. Apoelinaire : (o abordare din perspectivă
tipologică) / Oana Boc // Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 159-168. – Bibliogr.
: 13 tit.

1110. Lungu, Eugen. Complexul Rimbaud : [eseu despre poetul fr. Jean
Nicolas Arthur Rimbaud] / Eugen Lungu // Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 1. – P. 71-
77.

1111. Popescu, Adrian. Les poètes français contemporains au à la


découverte de l'univers poétique français contemporain / Adrian Popescu //
Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 4. – Bălţi, 2004.
– P. 23-29.

821.133.6 Literatura suedeză


1112. Ценнстрем, Мария. Осколки : [рассказ] / Мария Ценнстрем;
пер. : Ирина Волчанская // Кодры. Молдова Литературная. – Nr 1/2. – P. 131-
145.

821.135.1 Literatură română


1113. Alecsandri, Vasile. Mărgărinta din Muncel : [versuri] / Vasile
Alecsandri // Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 100.

1114. Arghezi, Tudor. Mirele : [versuri] / Tudor Arghezi // Limba Română.


– 2005. – Nr 1/3. – P. 101.

1115. Bacovia, George. Seară tristă : [versuri] / George Bacovia // Limba


Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 101.

1116. Barbu, Ion. Ţi-am împletit... : [versuri] / Ion Barbu // Limba


Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 102.

95
Aprilie 2005 ≡ April 2005

1117. Breban, Nicolae. Rezonanţa valorilor : [fragm. din "Sensul vieţii.


Memorii – 2"] / Nicolae Breban // Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr 4. – P. 24-27.

1118. Coşbuc, George. La Paşti : [versuri] / George Coşbuc // "a"MIC". –


2005. – Nr 4. – Supl.

1119. Creangă, Ion. Caprele Irinucăi : [epizod din "Amintiri din copilărie"] /
Ion Creangă; des. de Alexei Colâbneac // Alunelul. – 2005. – Nr 4. – P. 8-10.

1120. Dinescu, Viorel. Înşelătoare porţi; Bijuterie furată; La mijlocul


drumului; Anabasis; Linia dreaptă : [versuri] / Viorel Dinescu // Viaţa Basarabiei. –
2004. – Nr 4. – P. 28-32.

1121. Doinaş, Ştefan Aug. La naşterea poetului : [versuri] / Ştefan Aug.


Doinas // Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 5.

1122. Eminescu, Mihai. O, mamă... : [versuri] / Mihai Eminescu // Limba


Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 100.

1123. Farago, Elena. În ziua de Paşte : [versuri] / Elena Farago //


"a"MIC". – 2005. – Nr 4. – Supl.

1124. Fundoianu, Beniamin. Odă de aur : [versuri] / Beniamin


Fundoianu // Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 102-103.

1125. Labiş, Nicolae. Dans : [versuri] / Nicolae Labiş // Limba Română. –


2005. – Nr 1/3. – P. 104.

1126. Manolescu, Nicolae. Cititul şi scrisul : [proză] / Nicolae Manolescu;


il. : Alexei Colâbneac // Noi. – 2005. – Nr 4. – P. 13-16 : fotogr. – Contin. Începutul :
Nr 1, 2004.

1127. Naum, Gellu. Homing : [versuri] / Gellu Naum // Limba Română. –


2005. – Nr 1/3. – P. 103.

1128. Pop, Aurelia. Hristos a înviat : [versuri] / Aurelia Pop // "a"MIC". –


2005. – Nr 4. – Supl.
96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1129. Popescu, Cristian. O rugăciune de jucărie : [versuri] / Cristian


Popescu // Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 105.

1130. Sorescu, Marin. Pe un prund : [versuri] / Marin Sorescu // Limba


Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 104.

1131. Stănescu, Nichita. Sete : [versuri] / Nichita Stănescu // Limba


Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 104.

1132. Stănescu, Nichita. Soldatul fără armată; Mucea lui Flaimucea :


[proză poetică pentru copii] / Nichita Stănescu // "a"MIC". – 2005. – Nr 4. – Supl.

1133. Vinea, Ion. Crin de iarnă : [versuri] / Ion Vinea // Limba Română. –
2005. – Nr 1/3. – P. 102.

1134. Vlahuţă, Alexandru. Hristos a înviat : [versuri] / Alexandru Vlahuţă


// "a"MIC". – 2005. – Nr 4. – Supl.

1135. Стэнеску, Никита. Созерцание мира вне его; Все свои; На по-
следнем этаже; Краткая речь; Настало время; Позови меня; Описание; Все-
общая вечеря; Солдат и птица; После возвращения; Генезис; Испытание Ио-
ва; Песнь вдохновения для Бога Андия; Обращение моего демона ко мне; Ру-
жье; Предчувствие; Искусство стиха; Автопортрет с перьями; Осенняя пас-
тель; Откровение : [стихи] / Никита Стэнеску; пер. Антоси Дарки // Кодры.
Молдова Литературная. – 2005. – Nr 1/2. – P. 97-118.

821.135.1.09 Critică şi istorie literară


1136. Balmuş, Pavel. Din relaţiile lui B. P. Haşdeu cu Z. C. Rally-Arbore :
[file biografice] / Pavel Balmuş // Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr 4. – P. 167-176.

1137. Curtescu, Margareta. Femininul evanescent al poeţilor post-


modernişti / Margareta Curtescu // Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 1. – P. 38-44. –
Bibliogr. în notele de subsol.

97
Aprilie 2005 ≡ April 2005

1138. Mattusch, Michèle. Nostalgie, melancolie şi tristeţe la cotitura


timpurilor : (o relectură a poeziei "Melancolie" de Mihai Eminescu) / Michèle
Mattusch // Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 8-10.

1139. Porubin, Lidia. "Lumile posibile" în proza scurtă a lui L. Donici /


Lidia Porubin // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol.
4. – Bălţi, 2004. – P. 14-18. – Rez. în lb. engl.

1140. Sărătilă, Vlad. Poetul, Sisiful şi noi : [repere din opera şi viziunile lui
M. Eminescu] / Vlad Sărătilă // Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 11-13.

1141. Ţurcanu, Lucia. Manierismul : între graţie şi gratuitate : [în lit. rom.
în a doua jum. a sec. al XX-lea] / Lucia Ţurcanu // Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 1.
– P. 28-37.

1142. Ţurcanu, Lucia. Optzeciştii : o nouă aventură manieristă? / Lucia


Ţurcanu // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 3. –
Bălţi, 2004. – P. 160-167. – Bibliogr. : 11 tit.

1143. Vrabie, Diana. Privighetoarea oarbă : [repere din viaţa şi activitatea


lit. a scriitoarei rom. Sorana Gurian] / Diana Vrabie // Limba Română. – 2005. – Nr
1/3. – P. 169-177. – Bibliogr. în note, p. 177 (18 tit.).

1144. Walker, Brenda. Eminescu în mileniul trei / Brenda Walker // Limba


Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 6-7.

1145. Zbârciog, Vlad. "A fost mai mult decât un om, a fost un secol..." :
[despre creaţia lit. a scriitorului rom. Mihail Sadoveanu] / Vlad Zbârciog // Viaţa
Basarabiei. – 2004. – Nr 4. – P. 196-204.
(Vezi de asemenea Nr 1003, 1136)

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


1146. Belicov, Serafim. Ceasul de pe Arcul de Triumf; Antiapocaliptice :
[versuri] / Serafim Belicov // Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr 4. – P. 115-120.

1147. Beşleagă, Vladimir. Casa mea... : [versuri] / Vladimir Beşleagă //


Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 51.
98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1148. Beşleagă, Vladimir. Văru-meu Chirilă : [proză scurtă] / Vladimir


Beşleagă // Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr 4. – P. 33-44.

1149. Blănaru, Gheorghe. Codrul m-a chemat la el; Cuvinte sfinte; Mieii
şi teii; Sădeşte binele; Recunoştinţă; Rândunică de pe plai; Jocul soarelui;
Surcelele : [versuri] / Blănaru Gheorghe // "a"MIC". – 2005. – Nr 4. – Supl.

1150. Busuioc, Aureliu. D-ale vânătorii : poveşti vânătoreşti şi alte


istorioare / Aureliu Busuioc // Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr 4. – P. 64-93. – Sfârşit.
Începutul : Nr 3.

1151. Busuioc, Aureliu. Paltonul de caşmir : [proză] / Aureliu Busuioc //


Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 1. – P. 94-101.

1152. Calamanciuc, Gheorghe. Umbra tatei respirând : nuvelă /


Gheorghe Calamanciuc // Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr 4. – P. 216-230.

1153. Ciocanu, Aurel. Ţineţi minte!; La arat; Şiretul; Iepurile şotios; Ceas
alb; Vă spun eu, deşteptul... : [versuri] / Aurel Ciocanu; des. de Aurel Guţu //
Alunelul. – 2005. – Nr 4. – P. 6 : fotogr.

1154. Corcebaş, Tatiana. Circuit poetic; Relicve pustii; Poem despre


tăcere; Paranoia de toamnă; Oracol; (Ego)Ipsa; "Elogiu" politicii; În sensul toamnei;
Cîntec sferoid : [versuri] / Tatiana Corcebaş; des. de Violeta Zabulică // Noi. – 2005.
– Nr 4. – P. 8-9 : fotogr.

1155. Damian, Liviu. Suflete : [versuri] / Liviu Damian // Moldova. – 2005.


– Nr 3/4. – P. 25.

1156. Damian, Liviu. Triptic; Ce-i poezia? Un altoi...; Inimoasa strigare a


vătăjelului de cuvinte către imaculata doamnă a inimii sale, leat 1682; Iarba de leac
: [versuri] / Liviu Damian // Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 189-191.

1157. Filip, Iulian. Mioriţa : [tragedie naţ.] / Iulian Filip // Viaţa Basarabiei.
– 2004. – Nr 4. – P. 99-114. – Contin. Începutul : Nr 3.

99
Aprilie 2005 ≡ April 2005

1158. Gane, Angela. Miraculoasa respiraţie a clipei; Trădare; "Infamul


gând..."; "Toamna..."; "Am o luntre – e o frunză..."; Călăul propriei iubiri; Duminica
sufletului : [versuri] / Angela Gane // Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr 4. – P. 162-166.

1159. Lari, Leonida. Aerul dur al înălţimii : [versuri] / Leonida Lari //


Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 68.

1160. Mateevici, Alexei. Pocăinţa hoţului : [versuri] / Alexei Mateevici //


Luminătorul. – 2005. – Nr 2. – P. 7.

1161. Mânăscurtă, Ioan. Artefact : [roman : fragm.] / Ioan Mânăscurtă //


"a"MIC". – 2005. – Nr 4. – Supl.

1162. Mânăscurtă, Ioan. Moartea academicianului Haris : [proză] / Ioan


Mânăscurtă // Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 142-158.

1163. Partole, Claudia. Grecia pe care am luat-o cu mine : [file de


călătorie] / Claudia Partole // Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr 4. – P. 124-149. –
Contin. Începutul : Nr 3.

1164. Postolachi, Ghenadie. Vin ars; Byron; Întrevedere; Homo


universales : [versuri] / Ghenadie Postolachi // Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr 4. –
P. 150-151.

1165. Scobioală, Aurel. Şi asta poate fi... : [povestire din cartea "Scriitorii
când erau copii"] / Aurel Scobioală; des. de Alexei Colâbneac // Alunelul. – 2005. –
Nr 4. – P. 3.

1166. Tănase, Constantin. Fost-au acest Grigore Vieru Vodă... : [odă în


metru clasic : imitaţie după Grigore Ureche] / Constantin Tănase // Limba Română.
– 2005. – Nr 1/3. – P. 65.

1167. Trifan, Călina. "Acum sunt o femeie fără vârstă..."; "Cum voi trece
de iarnă..."; "Dacă dansez – ce-mi dai..."; Parabolă; Pe linia întâi; Izolaţii lumii :
[versuri] / Călina Trifan // Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr 4. – P. 61-63.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1168. Vieru, Grigore. Au venit sărbătorile : [versuri] / Grigore Vieru //


"a"MIC". – 2005. – Nr 4. – Supl.

1169. Vieru, Grigore. Frunză verde, dorul creşte; Păsărica râului; În


pădure duce – m-aş : [versuri din antol. "Cât de frumoasă eşti"] / Grigore Vieru //
Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 99.

1170. Vieru, Grigore. Jeu familial; Nuture de ma mère; Les Chemises;


Toi : [versuri] / Grigore Vieru; trad. în lb. fr. Ludmila Ciobotarencu // Limba Română.
– 2005. – Nr 1/3. – P. 46-47.

1171. Vizir, Elena. Cu capu-n nori; Halucinaţie; Tăcerea; Perpetuum;


Melodia care mă unduie : [versuri] / Elena Vizir // Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr 4. –
P. 121-123.

1172. Кэраре, Петру. "Травинка чувств - …" : [стихи : пер. с рум.] /


Петру Кэраре // Кодры. Молдова Литературная. – 2005. – Nr 1/2. – P. 84.

1173. Скобиоалэ, Аурел. Когда писатели были детьми : [гл. из кн.] /


Аурел Скобиоалэ // Кодры. Молдова Литературная. – 2005. – Nr 1/2. – P. 119-
120. – Cuprins : С детства отправившись в даль…; Торбочка марок; То, что не
понял в пять лет…

1174. Чокану, Анатол. Час рожденья : [стихи] / Анатол Чокану //


Кодры. Молдова Литературная. – 2005. – Nr 1/2. – P. 90.

1175. Чокля, Еужен. Измерение : [стихи : пер. с рум.] / Еужен Чокля //


Кодры. Молдова Литературная. – 2005. – Nr 1/2. – P. 80.

821.135.1(478).09 Critică şi istorie literară


1176. Beşleagă, Vladimir. Tensiunea lui Serafim : [Saka] / Vladimir
Beşleagă // Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 1. – P. 53-56.

1177. Canţâru, Grigore. Liviu Damian : tentaţia intertextualităţii / Grigore


Canţâru // Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 185-188.

101
Aprilie 2005 ≡ April 2005

1178. Cenuşă, Felicia. Tehnică narativă şi ontologie în romanul


"Martorul" de V. Gîrneţ / Felicia Cenuşă // Strategii actuale în lingvistică,
glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 4. – Bălţi, 2004. – P. 11-14. – Rez. în lb. engl.

1179. Ciocanu, Ion. Gheorghe Vodă; Pavel Boţu : profiluri literare / Ion
Ciocanu // Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr 4. – P. 45-60 : fotogr. – Bibliogr. : 10 tit.

1180. Dolgan, Mihail. "Numai prin artă omenirea se poate salva de via" :
[interviu cu criticul lit. M. Dolgan] / consemnare de Nina Slutu // Limba Română. –
2005. – Nr 1/3. – P. 178-184.

1181. Gromov, Alexandru. Accept numai dictatura valorii : [dialog cu


scriitorul A. Gromov] / consemnare de Leo Bordeianu // Moldova. – 2005. – Nr 3/4.
– P. 22-24. – Text şi în lb. engl., rusă.

1182. Leahu, Nicolae. Poetica parabolei / Nicolae Leahu // Strategii


actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 4. – Bălţi, 2004. – P. 5-
12. – Rez. în lb. fr.

1183. Leahu, Nicolae. Scriitura din călimară : [a scriitorului Serafim Saka]


/ Nicolae Leahu // Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 1. – P. 57-58.

1184. Păduraru, Daniela. Universul unui "personaj din poezie" : [creionări


din creaţia poetului Nicolae Leahu] / Daniela Păduraru // Strategii actuale în
lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 3. – Bălţi, 2004. – P. 185-190. –
Bibliogr. în notele de subsol.

1185. Saka, Serafim. "Nouă ne-a fost hăzărită doar drama istoriei" :
[interviu cu scriitorul S. Saka] / interviu realizat de Valentina Tăzlăuanu // Sud-Est
Cultural. – 2005. – Nr 1. – P. 45-52.

1186. Săcrieru-Dragomir, Mioara. Traducătorul Hronografului de


Începutul Lumii..., (MS 3517) – vizitator al Constantinopolului : Nicolae Milescu
Spătarul / Mioara Săcrieru-Dragomir // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică
şi ştiinţa literară : Vol. 4. – Bălţi, 2004. – P. 110-114. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 7
tit.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1187. Şleahtiţchi, Maria. Romanul optzecist din Basarabia sub semnul


inovaţiei / Maria Şleahtiţchi // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa
literară : Vol. 3. – Bălţi, 2004. – P. 153-160. – Bibliogr. : 7 tit.

1188. Un secol de literatură din Basarabia : masă rotundă : [dezbateri cu


scriitorii Emilian Galaicu-Păun, Nicolae Popa, Arcadie Suceveanu şi edit. : Mircea
V. Ciobanu, dir. artistic la Ştiinţa, şi Eugen Lungu, red.-şef la Arc] // Sud-Est
Cultural. – 2005. – Nr 1. – P. 5-20 : fotogr.

1189. Vieru, Grigore. Lima în care creezi trebuie să fie atotcuprinzătoare


mişcării sufletului şi cugetului : dialog cu poetul Gr. Vieru / interlocutor Alexandru
Bantoş // Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 17-25.

Aniversarea a 70 de ani de la naşterea poetului Grigore Vieru


1190. Andronic, Ştefan. "Fiecare poezie a lui Grigore Vieru este ca o
rapsodie" : [dialog cu dirijorul Coralei "Vocile Primăverii" Şt. Andronic] / consemnare
Marcela Gafton // Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 74-78.

1191. Bantoş, Ana. Grigore Vieru : între exilul şi libertatea interioară /


Ana Bantoş // Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 26-30.

1192. Blajinu, Dumitru. Unde eşti copilărie... / Dumitru Blajinu // Limba


Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 48-49.

1193. Canţâru, Grigore. Intertextualitatea în poezia lui Grigore Vieru /


Grigore Canţâru // Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 32-36.

1194. Cimpoi, Mihai. Clipe de graţie cu Grigore Vieru / Mihai Cimpoi //


Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 61-62.

1195. Ciocanu, Ion. "Cinstirea limbii" în publicistica lui Grigore Vieru / Ion
Ciocanu // Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 37-43.

1196. Codreanu, Theodor. A tăcea în limba neamului / Theodor


Codreanu // Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 93-95.

103
Aprilie 2005 ≡ April 2005

1197. Codreanu, Theodor. Un arheu al Basarabiei / Theodor Codreanu //


Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 96-97.

1198. Filip, Iulian. Academiile astrale ale poetului şi supravieţuirea


Basarabiei / Iulian Filip // Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 66-67.

1199. Ghilia, Alecu Ion. Întâlniri la miezul nopţii / Alecu Ion Ghilia //
Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 52-58.

1200. Grigurcu, Gheorghe. Poezie de Patrie / Gheorghe Grigurcu //


Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 89-92.

1201. Hadârcă, Ion. Verbul de lumină / Ion Hadârcă // Limba Română. –


2005. – Nr 1/3. – P. 63-64.

1202. Matei, Valeriu. Fericirea şi nefericirea poetului / Valeriu Matei //


Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 69-71.

1203. Melniciuc, Ion. Fascinaţia cuvântului poetic / Ion Melniciuc // Limba


Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 44-45.

1204. Roşca, Timofei. Un poet al nobleţei sufleteşti / Timofei Roşca //


Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 72-73.

1205. Solomon, Antonie. Om de excepţie şi mare poet / Antonie


Solomon // Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 59-60.

1206. Suceveanu, Arcadie. Receptarea lui Grigore Vieru / Arcadie


Suceveanu // Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 1. – P. 21-27.

1207. Ştefănescu, Alex. Grigore Vieru : (la o nouă lectură) / Alex


Ştefănescu // Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 84-88.

1208. Teodorescu, Filip. O conştiinţă lucidă şi ziditoare a neamului :


mesajul d-lui F. Teodorescu, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României
în Rep. Moldova, prilejuit de aniversarea a 70 de ani de la naşterea acad. Grigore
Vieru / Filip Teodorescu // Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 16.
104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.161.1 Literatură rusă


1209. Бражук, В. Обломов – тип, образ, символ / В. Бражук //
Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 4. – Bălţi, 2004.
– P. 90-95. – Rez. în lb. engl.

1210. Грин, Алекс. Коронованный зверь : (фантаст. рассказ) / Алекс


Грин // Кодры. Молдова Литературная. – 2005. – Nr 1/2. – P. 54-79.

1211. Гушилэ, А. Традиции и новаторство в художественном


мировоззрении Б. Л. Пастернака, отразившиеся на стиле и языке романа
"Доктор Живого" / A. Guşilă // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi
ştiinţă literară : Vol. 4. – Bălţi, 2004. – P. 95-98. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

1212. Пох, Лариса. К вопросу о чеховской традиции в творчестве В.


М. Шукшина / Larisa Poh // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa
literară : Vol. 4. – Bălţi, 2004. – P. 82-83. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

1213. Ренин, Анатолий. В конце концов : [стихи] / Анатолий Ренин //


Кодры. Молдова Литературная. – 2005. – Nr 1/2. – P. 89.

1214. Сузански, Татьяна. Эстетический плюрализм в новейшей


русской литературе / Tatiana Suzanschi // Strategii actuale în lingvistică,
glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 4. – Bălţi, 2004. – P. 78-81. – Rez. în lb. engl.

1215. Хлебников, Велимир. Утес из будущего; "Бобэоби пелись гу-


бы…"; Заклятие смехом : [новелла, стихи] / Велимир Хлебников; пер. Лео Бут-
нару // Кодры. Молдова Литературная. – 2005. – Nr 1/2. – P. 127-130.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


1216. Абрамова, Ирина. Петербургу; Пяльцы; Сыну; Бессонница;
"Наша молодость – как дважды два четыре…" : [стихи] / Ирина Абрамова //
Кодры. Молдова Литературная. – 2005. – Nr 1/2. – P. 27-30.

1217. Баранов, Евгений. Стихи о сердце / Евгений Баранов // Кодры.


Молдова Литературная. – 2005. – Nr 1/2. – P. 81.
105
Aprilie 2005 ≡ April 2005

1218. Викторов, Борис. "Моя река без переправы…" : [стихи] / Борис


Викторов // Кодры. Молдова Литературная. – 2005. – Nr 1/2. – P. 82.

1219. Греку, Михаил. Скульптор : [стихи] / Михаил Греку // Кодры.


Молдова Литературная. – 2005. – Nr 1/2. – P. 82.

1220. Гудумак, Юрий. Поправки к орографии Восточно-Европейской


равнины : [стихи] // Кодры. Молдова Литературная. – 2005. – Nr 1/2. – P. 83.

1221. Майров, Валерий. "Мы – рыцари работы…" : [стихи] / Валерий


Майоров // Кодры. Молдова Литературная. – 2005. – Nr 1/2. – P. 85.

1222. Мальчик, Николай. Снегопад : [стихи] / Николай Мальчик //


Кодры. Молдова Литературная. – 2005. – Nr 1/2. – P. 85-86.

1223. Мария, Наталия. Бог воскрес ! : [стихи] / Наталия Мария //


Кодры. Молдова Литературная. – 2005. – Nr 1/2. – P. 87.

1224. Немчинов, Геннадий. Купол Исаакия; Сорок седьмая звезда;


Абдалоним : [рассказы] / Геннадий Немчинов // Кодры. Молдова
Литературная. – 2005. – Nr 1/2. – P. 37-48.

1225. Ольшевский, Рудольф. Кто-нибудь, отзовись : [стихи] / Ру-


дольф Ольшевский // Кодры. Молдова Литературная. – 2005. – Nr 1/2. – P. 88.

1226. Павлов, Юрий. Зимнее утро; "Поздним летом живу в


котельцовом доме…"; "В кофейне, где на "Пепси" спроса нет…"; "Памяти Ю.
Спицина…"; "Трагедии не пишутся пером…"; "Отче наш, прошу : пошли уда-
чу…"; "Внезапно потемнело. Хлынул дождь…"; "Все поцелуи выпиты до
дна…"; "Жизнь кончена… И он ушел туда…"; "Возможно ль, уберечься от тос-
ки…"; "Нарядный праздник елок. За окном…"; "Под золотистый шум лист-
вы…"; Перечитывая старые стихи; Из библейских мотивов; В новогоднюю
ночь; Портрет; Предзимним днём; "За окнами сыро, темно…"; "Летят года, вот
т тебе за тридцать…"; Зимние сумерки; "Вот и день запоздалый явился…"; "И
утро меня моложе…" : [стихи] / Юрий Павлов // Кодры. Молдова
Литературная. – 2005. – Nr 1/2. – P. 4-16.
106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1227. Святченко, Иван. "Как кукла с полувыцветшим лицом…"; "За-


помнить – фиолетовый закат…"; "Пока простуженный закат…" : [стихи] / Иван
Святченко // Кодры. Молдова Литературная. – 2005. – Nr 1/2. – P. 35-36.

1228. Сизова, Ольга. Метаморфоза; Мечта поэта; Боль; Ода мо-


бильному телефону; После дождичка в четверг : [стихи] / Ольга Сизова //
Кодры. Молдова Литературная. – 2005. – Nr 1/2. – P. 31-34.

1229. Смородинов, Михаил. Сонет : [стихи] / Михаил Смородинов //


Кодры. Молдова Литературная. – 2005. – Nr 1/2. – P. 89-90.

1230. Феноген, Александра. Цветок счастья; Алый бант : [рассказы]


/ Александра Феноген // Кодры. Молдова Литературная. – 2005. – Nr 1/2. – P.
17-26.

1231. Филатова, Ирина. "Беда моя, отчаянье, забвенье…";


"Построила дом на песке…"; "Ноябрь…"; Люди – Солнца; "Вдали, на пляже –
люди и собаки…"; "Мне ли не знать цены словам…"; "Прячешь тело в чер-
ное…"; "Одинокостью вольного ветра…" : [стихи] / Ирина Филатова // Кодры.
Молдова Литературная. – 2005. – Nr 1/2. – P. 49-53.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
1232. Alaiba, R. Ceramica Cucuteni de tip C descoperită în staţiunea
trinca – la Şanţ raionul Edineţ, Republica Moldova / R. Alaiba // Thracians and
circumpontic world : Vol. 1. – Ch., 2004. – P. 2839 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 9 tit.

1233. Arnăut, T. Aşezarea hallstattiană de la Saharna "Dealul Mănăstirii"


/ T. Anăut, V. Bercu, S. Matveev // Thracians and circumpontic world : Vol. 1. – Ch.,
2004. – P. 263-284 : fig. – Bibliogr. : 31 tit.

107
Aprilie 2005 ≡ April 2005

1234. Belotcaci, A. Spaţiul sacru şi obiectele cu semnificaţie magică de


la aşezarea getică Hansca "Toloacă" / A. Belotcaci // Thracians and circumpontic
world : Vol. 1. – Ch., 2004. – P. 323-331 : fig. – Bibliogr. : 27 tit.

1235. Furtună, A. Unele consideraţii privind "Ritualul unirii prin moarte" /


A. Furtună // Thracians and circumpontic world : Vol. 3. – Ch., 2004. – P. 201-205.
– Bibliogr. : 21 tit.

1236. Mateevici, N. Difuzarea amforelor thasiene în spaţiul de nord-vest


al Pontului Euxin în sec. IV - mijlocul sec. III a Chr. / N. Mateevici // Thracians and
circumpontic world : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 290-312. – Bibliogr. : 43 tit.

1237. Munteanu, O. Cultura Poienişti-Lucaşeuca : două aspecte în baza


aşezării de la Orheiul Vechi / O. Munteanu // Thracians and circumpontic world :
Vol. 1. – Ch., 2004. – P. 343-365. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 57 tit.

1238. Munteanu, O. Les éléments du système défensif de Cosăuţi / O.


Munteanu // Thracians and circumpontic world : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 82-89 : fig.

1239. Niculiţă, I. Evoluţia decorului ceramic în spaţiul nord-vest Pontic la


finele epocii bronzului – începutul hallstattului timpuriu / I. Niculiţă, A. Nicic //
Thracians and circumpontic world : Vol. 1. – Ch., 2004. – P. 135-195 : fig., hărţi. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 100 tit.

1240. Niculiţă, I. Sistemul defensiv la traco-geţii din regiunea Nistrului


Mijlociu / I. Niculiţă, A. Zanoci // Thracians and circumpontic world : Vol. 2. – Ch.,
2004. – P. 104-129 : fig. – Rez. în lb. germ. – Bibliogr. : 26 tit.

1241. Niculiţă, I. Stepele Bugeacului în mileniile II-I a. Chr. : [aşezările


arheologice] / I. Niculiţă, T. Arnăut, A. Zanoci // Thracians and circumpontic world :
Vol. 1. – Ch., 2004. – P. 285-322. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 62 tit.

1242. Popa, A. Consemnări asupra unor morminte de inhumaţie din


cadrul culturii Lipiţa / A. Popa // Thracians and circumpontic world : Vol. 3. – Ch.,
2004. – P. 71-106 : fig. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 125 tit.

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1243. Potînga, E. Hallstattul timpuriu în spaţiul nord-vest-pontic / E.


Potînga // Thracians and circumpontic world : Vol. 1. – Ch., 2004. – P. 249-262 :
hărţi. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 30 tit.

1244. Zanoci, A. Getic citadel Saharna – "La şanţ" / A. Zanoci, V.


Moldovan // Thracians and circumpontic world : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 130-138 :
fig. – Bibliogr. : 16 tit.

1245. Zanoci, A. Traco-Geţii din bazinul Răutului Inferior. Măşcăuţi


"Dealul cel Mare" / A. Zanoci // Thracians and circumpontic world : Vol. 2. – Ch.,
2004. – P. 45-81 : fig. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 43 tit.

1246. Агульников, С. Формирование обряда Белозерской культуры /


С. Агульников // Thracians and circumpontic world : Vol. 1. – Ch., 2004. – P. 103-
134 : fig. – Bibliogr. : 35 tit.

1247. Кишлярук, В. Природная среда как фактор развития


земледелия и скотоводства в Нижнем Поднестровье во второй половине I
тыс. до н. э. / В. Кишлярук // Thracians and circumpontic world : Vol. 2. – Ch.,
2004. – P. 217-240 : tab. – Bibliogr. : 46 tit.

1248. Ларина, О. В. Палеогеографическая реконструкция среды


обитания на поселении Сакаровка 1 / О. В. Ларина, С. И. Медяник // Thracians
and circumpontic world : Vol. 1. – Ch., 2004. – P. 12-27 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 28 tit.

1249. Левицкий, О. Об аспектах взаимосвязей раннегальштатских


общностей с населением Северного Причерноморья / О. Левицкий // Thracians
and circumpontic world : Vol. 1. – Ch., 2004. – P. 196-248. – Rez. în lb. germ. –
Bibliogr. : 182 tit.

1250. Никулицэ, И. Чобручи – многослойное поселение на Днестре /


И. Никулицэ, С. Фидельски // Thracians and circumpontic world : Vol. 2. – Ch.,
2004. – P. 192-216 : fig. – Bibliogr. : 22 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1016)

929 Ştiinţe biografice şi înrudite

109
Aprilie 2005 ≡ April 2005

1251. Греков, Юрий. Короны, короны, короны… : [о монархах : гл. из


будущей кн.] / Юрий Греков // Кодры. Молдова Литературная. – 2005. – Nr 1/2.
– P. 147-182 : fotogr. – (Энцикл. Юрия Греков от А до Я). – Contin. Începutul : Nr
3/4, 2004.

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
930.25 Arhivistică. Arhive
1252. Colesnic, Iurie. Un mare arhivist de viţă moldoveană : (Nicolae N.
Batîş-Kamenski) / Iurie Colesnic // Moldova. – 2005. – Nr 3/4. – P. 18-21. – Text şi
în lb. engl., rusă.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(3) Istoria lumii antice
1253. Falileyev, A. Place-Hames and ethnic groups in North-Western
Dacia : a case for celtic / A. Falileyev // Thracians and circumpontic world : Vol. 3. –
Ch., 2004. – P. 34-38. – Bibliogr. : 15 tit.

1254. Potlog, Vl. Geto-dacii în viziunea lui Dimitrie Cantemir / Vl. Potlog //
Thracians and circumpontic world : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 461-464. – Bibliogr. :
14 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1014-16, 1233-50)

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


94(478) Istoria Republicii Moldova
1255. Furtună, Andrei. Să ne cunoaştem istoria localităţilor din Moldova /
Andrei Furtună // Administrarea Publică. – 2005. – Nr 1. – P. 98-103. – Rez. în lb.
engl.

1256. Nucă, Sergiu. Ioan-Vodă cel Cumplit : (anii domniei : 1572-1574) /


Sergiu Nucă // Moldova. – 2005. – Nr 3/4. – P. 16-17 : fotogr. – Text şi în lb. engl.,
rusă.
(Vezi de asemenea Nr 967, 1136, 1252)

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

94(498) Istoria României


(Vezi Nr 899, 1254-56)

111
Aprilie 2005 ≡ April 2005

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ" NR 4-2005


Boţu, Pavel 1179
A
Brajuc, V. 1209
Afanasiev, Veaceslav 925 Brânză, Oleg 1047
Ahmad Alsid Omar 928 Brânzilă, Ion 1036
Alaiba, R. 1232 Breban, Nicolae 1117
Alecsandri, Vasile 1113 Brînză, Sergiu 948
Andronic, Ştefan 1190 Bularga, Tatiana 984
Arcea, Lilia 991 Bulhac, Alina 1056
Arghezi, Tudor 1114 Bureţ, E. 1037
Arnăut, T.1233, 1241 Busuioc, Aureliu 1150-51
Butnaru, Leo 893
B Buzoianu, Cristina 894
Babără, Nicanor 1001
C
Babii, Leonid 1048
Babii, Vladimir 982 Cabac, Lina 1106
Bacovia, George 1115 Calamanciuc, Gheorghe 1152
Balaban, Sergiu 917, 922, 1040 Camenev, Zinaida 886
Balmuş, Pavel 1136 Canţâru, Grigore 1177, 1193
Bantoş, Alexandru 1189 Cantemir, Dimitrie 1254
Bantoş, Ana 1191 Cantemir, Grigore 1092
Barbu, Ion 1116 Casiadi, Oleg 906, 938
Batîş-Kamenski, Nicolae N. 1252 Catană, Pavel 1002
Bejenaru, Liliana 1083 Cârlig, Sergiu 1002
Belicov, Serafim 1146 Cebotaroş, Viorica 1059
Belotcaci, A. 1234 Cebotaru, Eugenia 943
Beniuc, Valentin 983 Cenuşă, Felicia 1178
Bercu, V. 1233 Cerbuşcă, Pavel 985
Berdiaev, Nikolai 892 Cheorean, Viorica 895
Beşleagă, Vladimir 1147-48, 1176 Chirdeachin, Alexei 1001, 1093
Beşliu, Iurie 1045 Chirtoaca, Vasile 1046
Blajinu, Dumitru 1192 Chistruga, Boris 913
Blănaru, Gheorghe 1149 Cimpoi, Mihai 1194
Blanovschi, Andrei 911 Ciobanu, Mircea V. 1188
Bloşenco, Andrei 959 Ciobotarencu, Ludmila 1170
Boc, Oana 1053 Ciobotaru, Valerian 1019
Bondarenco, Ana 1181 Ciocanu, Aurel 1153
Bordeianu, Leo 970 Ciocanu, Ion 1179, 1195
Bortă, Larisa 1076 Ciolacu, Lidia 1003
Boştină, Pantelimon 970 Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina 960
112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Codreanu, Aurelia 1094 Farago, Elena 1123


Codreanu, Theodor 1196-97 Fedorenco, Victoria 1052
Coev, Gh. 1037 Filip, Iulian 1157, 1198
Cojocaru, Galina 1051 Fundoianu, Beniamin 1124
Cojocaru, Svetlana 914 Furtună, A. 1235
Cojuhari, Andrei 931 Furtună, Andrei 1256
Colesnic, Iurie 899, 1252
G
Colîbneac, Alexei 1119, 1126, 1165
Colodrovschi, Natalia 1084 Gafton, Marcela 1190
Colpagiu, Mircea 1002 Gagim, Ion 986
Corcebaş, Tatiana 1154 Gajim, Ştefan 961
Cornea, Viorica 1095 Galaicu-Păun, Emilian 1188
Coroban, Inga 1054 Gane, Angela 1158
Corolenco, Silvia 1055 Gheorghiţă, Liliana 1086
Coşbuc, George 1118 Ghilia, Alecu Ion 1199
Coşciug, Angela 1091 Gîrlă, Lilia 949
Coşcodan, Elena 971 Gîrneţ, V. 1178
Crăciun, Victor 900 Glebov, Ana 992
Creangă, Ion 1119 Gluhaia, Diana 932
Cristea, Nadia 983 Godea, Mihai 908
Curocica, Natalia 1105 Golubiţchi, Silvia 1004
Curtescu, Margareta 1137 Gorbani, Stella 1005
Gorea, Tatiana 1006
D
Graneţchi, Lilia 987
Damian, Liviu 1155-56, (1177) Gribincea, Alexandru 928
Daniel (Mitropolitul Moldovei şi Griciuc, Petru 1042
Bucovinei) 901 Grigurcu, Gheorghe 1200
Dastic, Angela 939 Gromov, Alexandru 1181
Dinescu, Viorel 1120 Grubleac, Olga 996
Doinaş, Ştefan Aug 1121 Gumaniuc, Alexei 1033
Dolgan, Mihail 1180 Gurian, Sorana 1143
Dragan, Elena 1056-57 Guşilă, A. 1211
Draguşciuc, Tamara 1085 Guţu, Aurel 1153
Guţu, Ion 1097
E
Guţu, Olga 918
Eminescu, Mihai 1122, 1138, 1144 Gyrscik, Ilie 892
Enicov, Cristina 1058
H
Eremia, A. 1096
Hadârcă, Ion 1201
F
Hadârcă, Maria 996
Falileyev, A. 1253 Hanbecov, Natalia 886
113
Aprilie 2005 ≡ April 2005

Hanganu, L. 1015 Mămăligă, Ilie 935


Haşdeu, B. P. 1136 Mânăscurtă, Ioan 1161-62
Melnic, Eduard 973
I
Melniciuc, Ion 1203
Iachim, Maria 1007 Meriacre, Aliona 1060
Iasinschi, Tudor 980 Milescu Spătarul, Nicolae 1186
Ignatiuc, Iulia 1059, 1079 Milicenco, Stela 950
Ioan Paul al II-lea, Papa Ioan-Vodă cel Mironic, Ala 974
Cumplit (anii domniei 1572-1574) Mişanciuc, N. 1037
1256 Moldovan, V. 1244
Iovv, Vasile 972 Moldovanu, Gheorghe 1061
Iuhtimovschi, Vera 886 Molojen, Vladimir 887
Montale, Eugenio 1109
J Moraraş, Natalia 1062
Jitari, Victoria 940 Morari, Marina 988
Jitaru, Lucian 1098 Moraru, Victor 951
Jitaru, Valentin 1098 Mrug, Vitalie 1040
Junghină, Liuba 1099 Munteanu, O. 1237-38
Munteanu, Valeriu 975
L Murahovschi, Andrei 1011
Labiş, Nicolae 1125 Musteaţă, S. 890
Laie, Veronica 1087 N
Lari, Leonida 1159
Lăzărescu, Lucia 1080 Naum, Gellu 1127
Leahu, Nicolae 1182-84 Nazaria, Sergiu 954
Lungu, Eugen 1111, 1188 Nădrag, Dumitru 952
Lupaşcu, Ştefan (897) Neaga, Elena 964
Nicic, A. 1239
M Nicoară, Lucia 1063
Malahova, Maria 1090 Niculiţă, I. 1239-41
Malai, Cristina 962 Nietzsche, Friedrich (893)
Manole, Tatiana 931 Novac, Adela 1100
Manolescu, Nicolae 1126 Nucă, Sergiu 1256
Manoli, Ion 1010, 1088 O
Marianciuc, Aurelia 919
Martin, Cristina 953 Osmochescu, Nicolae 936
Mateevici, Alexei 1160
P
Mateevici, N. 1236
Matei, Valeriu 1202 Partole, Claudia 1163
Mattusch, Michèle 1138 Pavlov, Ludmila 909
Matveev, S. 1233 Păcuraru, Veronica 1064
114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Păduraru, Daniela 1184 Rumleanschi, Mihai 1069


Pâslaru, Vlad 989 Rusnac, Alexei 954
Petraşcu, Miliţa (1050) Rusnac, Gheorghe 1013
Petru (arhiepiscop al Chişinăului,
S
Mitropolit al Basarabei şi Exarh al
Plaiurilor) 902 Sabău, Mircea 897
Pleşca, E. 1101 Sadoveanu, Mihail (1004), 1145
Pomelnicov, Ana 1082 Sainenco, Ala 1070
Pop, Aurelia 1128 Saka, Serafim 1176, 1183, 1185
Pop, Mihai 920 Sasu, Victor 991
Pop, Octavian 896 Savca, Tatiana 976
Popa, A. 1242 Săcrieru-Dragomir, Mioara 1186
Popa, Daniela 1065 Sărătilă, Vlad 1140
Popa, Gheorghe 1102 Scobioală, Aurel 1165
Popa, Nicolae 1188 Secrieru, Vasile 903
Popa, Tatiana 1042 Sinchevici, Inga 950
Popa, Virsavia 1089 Sirota, Elena 1078
Popescu, Adrian 1112 Sîrbu, Ion 973
Popescu, Cristian 1129 Slutu, Nina 1180
Popov, Anton 1012 Smâc, Andrei 1047
Popov, Antonina 990 Smirnov, Ivan 1007, 1090
Porubin, Lidia 1139 Solomon, Antonie 1205
Postolachi, Ghenadie 1164 Sorescu, Marin 1130
Potînga, E. 1243 Spivacenco, Anatol 1031
Potlog, Vl. 1254 Stanţieru, Svetlana 1071
Prisăcaru, Vitalie 1066 Stariţîna, L. 921
Proca, Ludmila 969 Stati, Vitalie 955
Puiu, Dina 1067 Stavilă, V. 1032
Pulbure, Veaceslav 898 Stratilă, Cristina 1072
Puşcaş, Victor 941 Stănescu, Nichita 1131-32
Stremenovscaia, Zoia 1020
R
Suceveanu, Arcadie 1188, 1206
Radeţchi, Nadejda 1081 Sula, T. 921
Rally-Arbore, Z. C. 1136 Suzanschi, Tatiana 1214
Răciulă, Lilia 1068
Ş
Rimbaud, Jean Nicolas Arthur 1111
Rojco, Anatolie 1020 Şalapa, Vasile 929
Romanov, Natalia 1107 Şaptefraţi, Tatiana 977
Roşca, Timofei 1204 Şaragov, Vasilii 1049
Rotari, Victoria 1008 Şcerbacov, Tatiana 891
Rotaru, Anatol 953 Şleahtiţchi, Maria 1187
115
Aprilie 2005 ≡ April 2005

Şofransky, Z. 1016 V
Şpac, Galina 1042
Vacarov, Nadejda 888
Ştefănescu, Alex 1207
Varzan, Sabin 905
Ştefîrţa, Adelina 992
Varzari, Elena 889, 904
Şterbeţ, Valeria 966
Veveriţă, Petru 922
Şveţ, S. 1037
Vida, Ioan 937
T Vidaicu, Mihaela 942
Vieru, Grigore 1166, 1168-70, 1189-
Tanas, Alexandru 923, 1046
1208
Taşcă, Mihai 967
Vîlcu, Nicolae 930
Taulean, Micaela 1009
Vinea, Ion 1133
Tănase, Constantin 1166
Vizir, Elena 1171
Tărîţă, Orest 933
Vlahuţă, Alexandru 1134
Tărîţă, Zinaida 1103
Vlasiu, Ioana 1050
Tăzlăuanu, Valentina 1185
Vodă, Gheorghe 1179
Tcaciuc, Claudia 915
Volniţchi, Igor 908, 910
Tentiuc, I. 1017
Volosatâi, Boris 995
Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Vrabie, Diana 1143
Române 905
Teodorescu, Filip 1208 W
Tetelea, Margareta 993
Walker, Brenda 1144
Timofei, Nicoleta 1073
Timuş, Andrei 907 Z
Tofan, Valentina 998
Tomailî, Liuba 1080 Zabulică, Violeta 1154
Trifan, Călina 1167 Zanoci, A. 1240-41, 1244-45
Trifan, Maria 920 Zbârciog, Vlad 1145
Trincă, Liliana 1104 А
Trofimov, Victoria 915
Абрамова, Ирина 1216
Ţ Агеева, Т. А. 1025
Ţepordei, Aurelia 978 Агульников, С. 1246
Ţurcanu, Lucia 1141-42 Б
Ţurcanu, Viorica 994, 1014
Баранов, Евгений 1217
U Баранов, С. А. 1022
Untilă, Veaceslav 910 Барбус, Л. Ф. 999
Ureche, Grigore (1166) Баскес, М. 1022
Ursu, Mariana 1074 Бежан, Геннадий 1044
Блажко, В. 1038
Болога, М. К. 1021
116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Бортэ, Лариса 1076 К


Бражук, В. 1209
Карпов, Н. 956
Бутнару, Лео 1215
Кириченко, О. В. 1028
В Кисеев, Н. 946
Кишлярук, В. 1247
Ващенко, В. А. 1028
Кобитева, Галина 981
Верхотуров, А. Д. 1030
Кожухарь, И. А. 1021
Викторов, Борис 1218
Коновалов, Е. 934
Виноградова, Наталья 912
Корлэтяну, А. 1027
Власенко, В. Д. 1030
Коровай, В. И. 1034
Волкова, М. В. 1018
Коромыслов, В. А. 1018
Волчанская, Ирина 1108
Котельников, Д. И. 1028
Врабие, Наталия 923
Кудрицкая, Светлана 1000
Г Курец, В. И. 1026
Кэраре, Петру 1172
Габинский, М. 1077
Гайбу, Земфира 1035 Л
Гарсия, К. Л. 1022
Ларина, О. В. 1248
Гербаносвкая, Людмила 927
Левицкий, О. 1249
Греков, Юрий 1251
Греку, Михаил 1219 М
Григорьев, А. И. 1018
Майров, Валерий 1221
Грин, Алекс 1210
Максимов, А. И. 1024
Гроссу, Ф. П. 1021
Мальчик, Николай 1222
Грубляк, Ольга 996
Мария, Наталия 1223
Гудумак, Юрий 1220
Машкина, О. Ю. 1029
Гуманюк, А. В. 1034
Медяник, С. И. 1248
Гуманюк, И. М. 1034
Млечко, Татьяна 947
Гушилэ, А. 1211
Мулин, Ю. И. 1030
Д Мюллер, Франк 1039
Дарка, Антось 1135 Н
Дудник, Е. А. 1027
Недерица, Александр 1043
Ж Немчинов, Геннадий 1224
Никулицэ, И. 1250
Жейвотс, Модрис 979
О
И
Ольшевский, Рудольф 1225
Ищенко, Ж. Н. 1023

117
Aprilie 2005 ≡ April 2005

П У
Павлов, Юрий 1226 Усенко, В. П. 1022
Пастернак, Б. Л. (1211) Устинова, Татьяна 1039
Помелников, Анна 1082
Ф
Пох, Лариса 1212
Феноген, Александра 1230
Р
Фидельски, С. 1250
Радилова, И. 1038 Филатов, Г. П. 1026
Ренин, Анатолий 1213 Филатова, Ирина 1231
Рой, И. Д. 1029 Флоря, В. 957
С Х
Святченко, Иван 1227 Хлебников, Велимир 1215
Севидова, Е. К. 1029 Хлюстова, А. В. 1024
Сидоренко, Диана 924 Хрищев, Евгений 916
Сизова, Ольга 1228
Ц
Сирота, Елена 1078
Скобиоалэ, Аурел 1173 Ценнстрем, Мария 1108
Смородинов, Михаил 1229 Цыбуляк, Николай 981
Сосна, Б. 968
Степанова, И. И. 1029 Ч
Стурзу, Ион 924 Чокану, Анатол 1174
Стэнеску, Никита 1135 Чокля, Еужен 1175
Сузански, Татьяна 1214
Ш
Т
Шикова, Т. Г. 1025
Таракановский, Э. Н. 1026 Ширяева, С. О. 1018
Тимуш, Андрей 926 Шукшин, В. М. 1212
Титов, В. А. 1025
Тросиненко, А. В. 1027 Ю
Трошенкова, С. В. 1024 Юшков, А. Ю. 1026

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 4-2005

1. "a "MIC". – 2005. – Nr 4 (în lb. rom. şi rusă)


2. Administrarea Publică. – 2005. – Nr 4; 2005. – Nr 1
3. Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 4
4. Alunelul. – 2005. – Nr 4
5. Avocatul Poporului. – 2005. – Nr 3
6. Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 3
7. Didactica Pro.... – 2004. – Nr 5/6
8. Economie şi sociologie. – 2005. – Nr 1
9. Fizica şi tehnologiile moderne. – 2005. – Nr 4
10. Justiţia Constituţională în Republica Moldova. – 2005. – Nr 2
11. Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 4
12. Limba Română. – 2005. – Nr 1/3
13. Luminătorul. – 2005. – Nr 2
14. Moldova. – 2005. – Nr 3/4
15. Noi. – 2005. – Nr 4
16. Profit. – 2005. – Nr 3, 4 (în lb. rom. şi rusă)
17. Revista economică. – 2005. – Nr 1
18. Rev. Naţională de Drept. – 2005. – Nr 4
19. Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală. – Bălţi, 2004. –
[05-142]
20. Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 1. – Bălţi,
2004. – [05-135]
21. Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 2. – Bălţi,
2004. – [05-136]
22. Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 3. – Bălţi,
2004. – [05-137]
23. Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 4. – Bălţi,
2004. – [05-138]
24. Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 1
25. Thracians and circumpontic world : Vol. 1. – Ch., 2004. – [05-65]
26. Thracians and circumpontic world : Vol. 2. – Ch., 2004. – [05-66]
27. Thracians and circumpontic world : Vol. 3. – Ch., 2004. – [05-67]
28. Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr 4
29. Закон и жизнь. – 2005. – Nr 4
30. Кодры. Молдова Литературная. – 2005. – Nr 1/2
31. Педагогический вестник. – 2004. – Nr 17/18
32. Электронная обработка материалов. – 2004. – Nr 6
119
Aprilie 2005 ≡ April 2005

CRONICA ARTICOLELOR DE NEWSPAPER


GAZETĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

NR 4
APRILIE 2005 APRIL
(1799-2393)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1799. Кристя, Николай. Мы создаем информационное общество :
[интервью с нач. упр. развития информ. о-ва Департамента информ. техноло-
гий Респ. Молдова Н. Кристя] / записала Ангелина Таран // Независимая
Молдова. – 2005. – 6 апр.

1800. Таран, Ангелина. Льготы хороши, но малодоступны : [по мате-


риалам "кругл. стола" "Налогообложение разработчиков программного обес-
печения. Перспективы его применения"] / Ангелина Таран // Независимая
Молдова. – 2005. – 13 апр.

02 BIBLIOTECONOMIE
1801. Cazacu, Lia. Cititul perie gândirea : [starea bibl. şc. din satele Rep.
Moldova] / Lia Cazacu // Ziarul de gardă. – 2005. – 28 apr. – P. 6.

1802. Ciobanu, Valentina. "Am gustat şi din plăceri, şi din neplăceri" :


[interviu cu V. Ciobanu, bibliotecară la Bibl. Naţ. pentru Copii "I. Creangă"] /
consemnare : Valeria Viţu // Lumea. – 2005. – 1 apr. – P. 2.

1803. Guţu, Alina. Doctorul de cărţi : [Valentina Granaci, dir. Centrului de


Restaurare şi Patologie a Cărţii a Bibl. Naţ. a Rep. Moldova] / Alina Guţu // Jurnal
de Chişinău. – 2005. – 8 apr. – P. 22.

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1804. Roşca, Arina. Noii guvernanţi aşteptaţi în biblioteci : [starea bibl.


publice din Rep. Moldova] / Arina Roşca // Gazeta oraşului. – 2005. – 21 apr. – P.
9.

1805. Спицына, Ирина. Наш первый университет – библиотека : [ин-


тервью с дир. б-ки им. М. Ломоносова, мун. Кишинэу, И. Спицыной] / записала
Лариса Михайло // Capitala=Столица – 2005. – 6 апр. – P. 5.

061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii


1806. Balaban, Claudia. Claudia Balaban : "Vă fac tuturor o invitaţie în
paradis..." : [pe marginea Salonului Int. de Carte pentru Copii, 13-16 apr. 2005,
Chişinău : interviu cu dir. Bibl. Naţ. pentru Copii "I. Creangă"] consemnare : Silvia
Bogdănaş // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 8 apr. – P. 18.

1807. Bendas, Mihai. "Gaudeamus" – o asociaţie dinamică, eficientă,


prioritară : [5 ani de la fondarea Asoc. Studenţilor cu Disabilităţi "Gaudeamus"] /
Mihai Bendas // Capitala. – 2005. – 6 apr. – P. 4.

1808. Амамбаева, Евгения. Интеграция через образование : по по-


воду 5-й ежегод. выставки "Alma Mater. Образование. Карьера. Общество" /
Евгения Амамбаева // Экон. обозрение. – 2005. – 15 апр. – Р. 15.

070 Ziaristică. Presă


1809. Budeanu, Gheorghe. Apusul de soare se amână : [despre ziaristul
Val Butnaru] / Gheorghe Budeanu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 15 apr. – P. 15.

1810. Pohilă, Vlad. Dimensiuni biografice : [Val Butnaru, ziarist, publicist]


/ Vlad Pohilă // Lit. şi arta. – 2005. – 14 apr. – P. 6.+929

1811. Popa, Gheorghe. Despre vocaţia de jurnalist şi nu numai a lui


Iulius Popa / Gheorghe Popa // Lit. şi arta. – 2005. – 28 apr. – P. 3.
(Vezi de asemenea Nr 2202)

121
Aprilie 2005 ≡ April 2005

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
1812. Păsat, Dumitru. Dumitru Păsat : "Scrierile lui Immanuel Kant, toate
împreună, alcătuiesc Biblia filosofilor" : [interviu cu publicistul] / interlocutor : Victor
Lavric // Lit. şi arta. – 2005. – 21 apr. – P. 8.

159.9 Psihologie
1813. Нисенбойм, Ольга. Лидер – дар или умение? : [психология
лидерства] / Ольга Нисенбойм // Кишин. обозреватель. – 2005. – 28 апр. – Р. 6.

1814. Светличная, Светлана. Искусство руководить : [психол. ас-


пекты] / Светлана Светличная // Tetis info. – 2005. – Апр.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1815. Brânzan, Maria. Karol Wojtyla – Papa Ioan Paul al II-lea, pontif,
poet şi scriitor / Maria Brânzan // Lit. şi arta. – 2005. – 7 apr. – P. 8.

1816. Cheianu, Constantin. Ioan Paul al II-lea, superstar : [in


memoriam] / Constantin Cheianu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 8 apr. – P. 15.

1817. Ciobanu, Raisa. Cuvântul lui Dumnezeu : [in memoriam Papei


Ioan Paul al II-lea] / Raisa Ciobanu // Lit. şi arta. – 2005. – 14 apr. – P. 1.

1818. Ciobanu, Vasile. "Nimic nu valorează mai mult decât însăşi viaţa
dăruită de Dumnezeu", sau "Fără credinţă, viaţa noastră ar fi o rotaţie continuă,
lipsită de sens" : interviu cu V. Ciobanu, lector la Acad. Teologică din Chişinău / a
dialogat T. Solomin // Accente libere. – 2005. – 28 apr. – P. 1; 3.

1819. Cuzuioc, Ion. Clipe de neuitat : [in memoriam Papei de la Roma,


Ioan Paul al II-lea] / Ion Cuzuioc // Lit. şi arta. – 2005. – 7 apr. – P. 8.

1820. Ioan Paul al II-lea (papa). Testamentul Sfântului Părinte pentru


Republica Moldova : [încredinţat preş. Rep. Moldova V. Voronin la 28 noiemb.
2003] / Papa Ioan Paul al II-lea // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 8 apr. – P. 17.
122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1821. Îngerul păcii s-a înălţat : [in memoriam Papei de la Roma, Ioan
Paul al II-lea] // Flux. ed. de vineri. – 2005. – 8 apr. – P. 8.

1822. Mihăilă, Vlad (paroh). Omul cu sufletul bun caută să revină spre
bine : [interviu cu V. Mihăilă, paroh la Biserica "Sfânta Teodora de la Sihla" din
Chişinău] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 28 apr.

1823. Moşin, Octavian. Învierea semnifică jertfa şi confirmă chemarea


sufletului nostru spre nemurire : interviu cu Sfinţia Sa O. Moşin, preot la Biserica
"Întâmpinarea Domnului" / consemnare : Viorica Chirilov // Capitala. – 2005. – 30
apr. – P. 3.

1824. Negru, Nicolae. A murit secolul XX : [in memoriam Suveranului


Pontif Ioan Paul al II-lea] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 5 apr. – P.
6.

1825. Papa Ioan Paul al II-lea : o viaţă dedicată credinţei : [in memoriam]
// Timpul de dimineaţă. – 2005. – 8 apr. – P. 16-17.

1826. Petrache-Borşevschi, Nona. Viaţa n-ar avea sens dacă n-ar


exista Dumnezeu : [interviu cu N. Petrache-Borşevschi, dirijor al corului Bisericii Sf.
Nicolae] / pentru conformitate : Veronica Gorincioi // Democraţia. – 2005. – 19 apr.
– P. 15.

1827. Petru (Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi


Exarh al Plaiurilor). Un paşte luminat : pastorală la învierea Domnului, 2005 /
Petru, arhiepiscop al Chişinăului, mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor // Lit.
şi arta. – 2005. – 28 apr. – P. 1.

1828. Potoroacă, Valeriu. Păcate mărturisite şi nemărturisite : interviu cu


părintele V. Potoroacă de la Biserica Sf. Pantelimon din Chişinău // Ziarul de gardă.
– 2005. – 7 apr. – P. 4.

1829. Soltan, Petru. Papa de la Roma Ioan Paul al II-lea e descendent


dintr-o familie de moldoveni / Petru Soltan // Lit. şi arta. – 2005. – 7 apr. – P. 8.

123
Aprilie 2005 ≡ April 2005

1830. Teoctist (Preafericitul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române).


Papa, iubitul nostru frate întru Hristos : [in memoriam Papei Ioan Paul al II-lea :
reluat din "Ziua"] / Teoctist, Preafericit Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române //
Gazeta românească. – 2005. – 11 apr. – P. 2.

1831. Viziru, Maria. Papa Ioan Paul al II-lea a fost un campion al luptei
pentru unitatea credinţei : [in memoriam] / Maria Viziru // Ziarul de gardă. – 2005. –
7 apr. – P. 5.

1832. Vladimir (Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove).


Hristos a înviat! : [pastorală la Învierea Domnului] / Vladimir, Mitropolit al Chişinăului
şi al Întregii Moldove // Moldova suverană. – 2005. – 29 apr.

1833. Гарусова, Ольга. Прогулки по старому Кишиневу : [из ист. Ка-


федр. собора] / Ольга Гарусова, Владимир Тарнакин // Молд. ведомости. –
2005. – 1 апр. – Р. 3.

1834. Романов, Петр. Смерть Папы и перспективы католицизма в


России / Петр Романов // Экон. обозрение. – 2005. – 8 апр. – Р. 20.
(Vezi de asemenea Nr 2213)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei
1835. Costachi, Jana. Migraţia : câştigă unii, pe termen scurt, pierd toţi,
pe termen lung : dialog cu J. Costachi, coord. de proiect, Progr. "Migrant", Org, Int.
a Muncii / consemnare : Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 13 apr. – P. 6.

1836. Matei, Constantin. Constantin Matei : "În Moldova sunt mult mai
mulţi români" : [aspecte demografice : interviu cu şeful Catedrei geografie şi
economia mediului, Acad. de Studii Economice] / consemnare : Raisa Lozinschi //
Jurnal de Chişinău. – 2005. – 22 apr. – P. 5.

1837. Moşin, V. V. Moşin : "Suntem încă foarte departe de tehnologiile


progresive" : [interviu cu dir. Centrului Naţ. şt.-practic al Sănătăţii şi Reproducerii,

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Geneticii Medicale şi Planificării Familiale] / interviu realizat de Ana Moraru //


Accente libere. – 2005. – 21 apr. – P.3.

1838. Preda, Marian. În România vor apărea locuri de muncă pentru


tinerii din Republica Moldova : [aspecte demografice : interviu cu M. Preda,
sociolog, Univ. Bucureşti] / interviu realizat de Natalia Costaş // Flux : cotid. naţ. –
2005. – 28 apr

1839. Răileanu, Natalia. Până în anul 2050 Moldova ar putea pierde


până la 28% din populaţie / Natalia Răileanu // Democraţia. – 2005. – 19 apr. – P.
7.
.
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
1840. Groenen, Riet. Fenomenul gender este mult mai vast decât, pur şi
simplu, drepturile femeilor : interviu cu R. Groenen, expert regional în probleme
gender de la Biroul de Suport Tehnic UNFPA din Bratislava / interviu realizat de
Natalia Costaş // Flux. ed. de vineri. – 2005. – 8 apr. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 1813)

32 POLITICĂ
32.001 Politologie
1841. Vieru, Boris. Demontarea mitului "eliberării" sovietice a Europei /
Boris Vieru // Gazeta românească. – 2005. – 4 apr. – P. 2.

1842. Аверьянов, Виталий. Стратегия "больших скреп" : Евразия


против глобального разрушения : [геополит. аспекты] / Виталий Аверьянов //
Коммерсант plus. – 2005. – 8. – Р. 16; 15 апр. – P. 15.

1843. Альмарк, Пер. Гонка вооружений в Азии : [ст. бывш. зам. пре-
мьер-министра Швеции] / Пер Альмарк // Экон. обозрение. – 2005. – 1 апр. – Р.
21.

125
Aprilie 2005 ≡ April 2005

1844. Захаренко, Альберт. Молдавский феномен : [интервью с дир.


Ин-та маргин. решений А. Захаренко] / беседу вела Юлия Семенова (Юдович)
// Независимая Молдова. – 2005. – 1 апр. – Р. 5.

323/324 Politică internă


1845. Bănică, Mirel. O plimbare prin grădina trădării / Mirel Bănică //
Săptămîna. – 2005. – 8 apr. – P. 7.

1846. Dulgheru, Valeriu. Rusia între democraţie şi autocraţie / Valeriu


Dulgheru // Lit. şi arta. – 2005. – 28 apr. – P. 2.

1847. Косырев, Дмитрий. Уроки Киргизии / Дмитрий Косырев //


Экон. обозрение. – 2005. – 1 апр. – Р. 20.

1848. Путин, В. В. "Россия – это страна, которая выбрала для себя


демократию волей собственного народа…" : из послания Президента России
В. В. Путина Федеральному собранию Рос. Федерации // Коммерсант plus. –
2005. – 29 апр. – Р. 8-9.

1849. Путин, Владимир. Путин выступил с "программой развития


России" : [обращение президента России к обеим палатам парламента
страны] // Молд. ведомости. – 2005. – 27 апр.

1850. Стати, Антон. Поющие в навозе : [обществ.-полит. обстановка]


/ Антон Стати // Коммерсант plus. – 2005. – 15 апр. – Р. 10-11.

1851. Стиглиц, Джозеф Е. Демократия начинается с дома : уровень


демократии в США : ст. проф. экономики Колумб. ун-та / Джозеф Е. Стиглиц //
Экон. обозрение. – 2005. – 15 апр. – Р. 21.

1852. Тренин, Дмитрий. Свобода, а не демократия для России : [ст.


дир. отд. исслед. Моск. центра Фонда Карнеги "За мир во всем мире"] / Дмит-
рий Тренин // Экон. обозрение. – 2005. – 8 апр. – Р. 21.

323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1853. Andronic, Nicolae. Nicolae Andronic : "Voronin îi va scoate la


suprafaţă pe toţi trădătorii din politică" : [interviu cu preş. Partidului Ţărănesc
Creştin-Democrat] / consemnare : Ina Prisăcaru // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 1
apr. – P. 10.

1854. Aramă, Angela. Nu putem da "Jos!" pe cineva "Aşteptându-l pe


Godot" în Piaţa Marii Adunări Naţionale : [interviu cu A. Aramă, jurnalistă, deputat
în Parlamentul Rep. Moldova] / consemnare : Liliana Popuşoi // Flux : ed. de vineri.
– 2005. – 29 apr. – P. 6.

1855. Berindei, Mihnea. Pro şi contra unei coaliţii naţionale : [art.


vicepreş. Fundaţiei Est-Liberte (Franţa)] / Mihnea Berindei // Democraţia. – 2005. –
12 apr. – P. 6.

1856. Bogatu, Petru. Cum a eşuat revoluţia florii-soarelui la Chişinău /


Petru Bogatu // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 22 apr. – P. 3.

1857. Bogatu, Petru. Polii inversaţi ai scenei politice / Petru Bogatu //


Flux : cotid. naţ. – 2005. – 11 apr.

1858. Braghiş, Dumitru. Dumitru Braghiş : "Situaţia din parlament devine


chiar interesantă..." : [interviu cu deputatul în parlament din partea Alianţei
"Moldova Noastră"] / consemnare : Alina Anghel // Timpul de dimineaţă. – 2005. –
29 apr. – P. 5.

1859. Butnaru, Val. Portocala ticăloasă : [aspecte soc.-pol.] / Val Butnaru


// Jurnal de Chişinău. – 2005. – 8 apr. – P. 1, 5; 15.

1860. Cheianu, Constantin. Despre un politician, la rece / Constantin


Cheianu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 26 apr. – P. 5.

1861. Cheianu, Constantin. Istoria RM, ca un lanţ de monstruozităţi :


[aspecte soc.-pol.] / Constantin Cheianu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 15 apr. –
P. 16.

1862. Cheianu, Constantin. Moldova după 4 aprilie : [aspecte post-


electorale] / Constantin Cheianu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 5 apr. – P. 5.
127
Aprilie 2005 ≡ April 2005

1863. Chirtoacă, Dorin. PCRM şi liderul acestuia inapţi să


democratizeze R. Moldova : interviu cu D. Chirtoacă, coord. al Coaliţiei 2005,
expert la Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova / pentru
conformitate : Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2005. – 14 apr. – P. 7.

1864. Cibotaru, Mihail Gh. A mers prin viaţă mereu cu capul sus... :
[Grigore Eremei, om politic şi de stat] / Mihail Gh. Cibotaru // Lit. şi arta. – 2005. –
21 apr. – P. 7.

1865. Ciobanu, Vitalie. Jocul cu cărţile pe masă : [aspecte soc.-pol.] /


Vitalie Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 12 apr. – P. 3.

1866. Ciobanu, Vitalie. "Opoziţia constructivă" sub presiune : [aspecte


soc.-pol.] / Vitalie Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 26 apr. – P. 10.

1867. Ciobanu, Vitalie. Opoziţia după alegeri / Vitalie Ciobanu // Jurnal


de Chişinău. – 2005. – 1 apr. – P. 16.

1868. Ciurea, Cornel. Reflecţii asupra abandonurilor : [aspecte soc.-pol.]


/ Cornel Ciurea // Democraţia. – 2005. – 5 apr. – P. 2.

1869. Corai, Tatiana. Puterea nu crede lacrimilor... : [aspecte soc.-pol.] /


Tatiana Corai // Democraţia. – 2005. – 12 apr. – P. 4.

1870. Cosarciuc, Valeriu. Condiţiile AMN, Socor şi Opoziţia


"constructivă" / Valeriu Cosarciuc, Vitalia Pavlicenco // Jurnal de Chişinău. – 2005.
– 15 apr. – P. 8-9.

1871. Dabija, Nicolae. "Opoziţia" a murit. Trăiască opoziţia! : [aspecte


soc.-pol.] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 7 apr. – P. 1.

1872. Dabija, Nicolae. Săptămâna nebunilor : [aspecte soc.-pol.] /


Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 14 apr. – P. 1.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1873. Diacov, Dumitru. Dumitru Diacov : "Am avut presiuni din toate
părţile..." : [post-electorala – 2005 : interviu cu preş. Partidului Democrat] /
consemnare : Ina Prisăcaru // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 15 apr. – P. 9.

1874. Dulgheru, Valeriu. Avem preşedinte... : [aspecte soc.-pol.] /


Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2005. – 7 apr. – P. 2.

1875. Eremei, Grigore. Om de stat şi diplomat : dialog cu Gr. Eremei,


ambasador, fost demnitar de stat / consemnare : Ion Stici // Moldova suverană. –
2005. – 22 apr.

1876. Formuzal, Mihail. "Vrem capul başcanului!" : [interviu cu M.


Formuzal, primar de Ceadâr-Lunga] / interviu realizat de Dumitru Lazur // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 1 apr. – P. 8.

1877. Fracţiunea Partidului Democrat din Moldova. 16 propuneri ale


PDM, acceptate de Vladimir Voronin : [pentru obţinerea noii investituri] // Opinia. –
2005. – 5-11 apr. – P. 1.

1878. Gorincioi, Radu. Speranţe post-electorale / Radu Gorincioi //


Democraţia. – 2005. – 12 apr. – P. 6.

1879. Gorincioi, Radu. Surprize electorale : [pe marginea alegerilor preş.


Rep. Moldova] / Radu Gorincioi // Democraţia. – 2005. – 5 apr. – P. 3.

1880. Gromov, Alexandru. Dureroasa convertire : [aspecte soc.-pol.] /


Alexandru Gromov // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 22 apr. – P. 6.

1881. Ilaşcu, Ilie. Al cărui popor, oare? : [aspecte soc.-pol din Rep.
Moldova : interviu cu I. Ilaşcu, senator român] / consemnare : Efim Josanu // Lit. şi
arta. – 2005. – 7 apr. – P. 3.

1882. Josanu, Efim. O tempora! : [aspecte soc.-pol.] / Efim Josanu // Lit.


şi arta. – 2005. – 14 apr. – P. 3.

1883. Josanu, Efim. Preludiu : [aspecte soc.-pol.] / Efim Josanu // Lit. şi


arta. – 2005. – 28 apr. – P. 3.
129
Aprilie 2005 ≡ April 2005

1884. Konlan, John. Aveţi nevoie de stabilitate : [interviu cu J. Konlan,


om politic american] / pentru conformitate : Cornel Ciurea // Democraţia. – 2005. –
12 apr. – P. 3; Săptămîna. – 2005. – 22 apr. – P. 14.

1885. Matei, Valeriu. Macabrul tangou al celor doi : [aspecte soc.-pol. :


interviu cu scriitorul V. Matei, vicepreş. al Partidului Social-Liberal] // Ziarul de
gardă. – 2005. – 21 apr. – P. 7.

1886. Mihail, Viorel. 1. Cine se teme de federalizare? : [conflictul


transnistrean] / Viorel Mihail // Săptămîna. – 2005. – 29 apr. – P. 8-9.

1887. Mihail, Viorel. Moldova, ţară exportatoare de banane : [aspecte


soc.-pol.] / Viorel Mihail // Săptămîna. – 2005. – 8 apr. – P. 1, 8.

1888. Mihăeş, Roman. Reflecţii post-electorale / Roman Mihăeş // Glasul


naţiunii. – 2005. – 7 apr. – P. 2. – Contin. Începutul : 24 mart.

1889. Moldova după 4 aprilie //Jurnal de Chişinău. – 2005. – 19 apr. – P.


12. – (Supl. "Obiectiv", Nr 14). – Cuprins : Actorii vechi într-un spectacol nou? /
Oazu Nantoi; Quo vadis? / Dorin Chirtoacă.

1890. Morăraş, Mihai. Barca, cât o vor mai ţine valurile, vânturile? :
[aspecte soc.-pol.] / Mihai Morăraş // Lit. şi arta. – 2005. – 7 apr. – P. 2.

1891. Muşuc, Valeriu. Parlamentarii şi interesul meschin : [interviu cu V.


Muşuc, fost militar, consilier municipal independent] / pentru conformitate : Aneta
Grosu // Ziarul de gardă. – 2005. – 7 apr. – P. 7.

1892. Negru, Nicolae. Mai gândeşte oare "boul" moldovean? : [aspecte


soc.-pol.] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 8 apr. – P. 6.

1893. Negru, Nicolae. Spălarea comuniştilor (1) : [aspecte soc.-pol.] /


Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 29 apr. – P. 6.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1894. Nicolae Costin : [in memoriam] // Lit. şi arta. – 2005. – 7 apr. – P.


6. – Cuprins : În căutarea adevărului / Iuliana Gorea-Costin; Îndrăgostit de neam /
Claudia Partole.

1895. Pavlicenco, Vitalia. Fără prag moral (1) : [aspecte soc.-pol.] /


Vitalia Pavlicenco // Glasul naţiunii. – 2005. – 21 apr. – P. 2.

1896. Pătrăşconiu, Cristian. Virajul spre roşu al lui Iurie Roşca :


[aspecte post-electorale : reluat din "Cotidianul"] / Cristian Pătrăşconiu // Gazeta
românească. – 2005. – 11 apr. – P. 11.

1897. Peru, Aurelia. Tendinţe şi strategii de imagine în Electorala-2005 /


Aurelia Peru // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 8 apr. – P. 12-13.

1898. Poiată, Petru. Balada Miturilor Dezumflate : [aspecte soc.-pol.] /


Petru Poiată // Glasul naţiunii. – 2005. – 14 apr. – P. 1, 4.

1899. Proca, Nicolae. Un profesor de istorie, cavalerul păcii la Rezina :


[conflictul transnistrean : interviu cu N. Proca, ex-preş. al executivului raional
Rezina] / consemnare : Ion Cernei // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 15 apr. – P.
14.

1900. Răileanu, Natalia. Situaţia romilor din Moldova – un cerc vicios /


Natalia Răileanu // Democraţia. – 2005. – 5 apr. – P. 12.

1901. Roşca, Iurie. Ne aflăm într-un moment politic de o importanţă


excepţională : [discursul preş. PPCD, Iu. Roşca, în cadrul şedinţei plenare a
Parlamentului, 4 apr. 2005] // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 5 apr.; Flux : ed. de vineri.
– 2005. – 8 apr. – P. 3.

1902. Saharneanu, Valeriu. Abnegaţie generală "în numele interesului


naţional"? : [aspecte soc.-pol.] / Valeriu Saharneanu // Gazeta românească. –
2005. – 11 apr. – P. 2.

1903. Saharneanu, Valeriu. Două feţe ale "noii" Puteri de la Chişinău /


Valeriu Saharneanu // Gazeta românească. – 2005. – 25 apr. – P. 2.

131
Aprilie 2005 ≡ April 2005

1904. Saharneanu, Valeriu. Mişcarea de eliberare naţională : punct şi de


la capăt / Valeriu Saharneanu // Gazeta românească. – 2005. – 18 apr. – P. 2.

1905. Serebrian, Oleg. A fost un pas corect şi necesar : interviu cu O.


Serebrian, preş. PSL din Moldova : preluat din săpt. "22", Bucureşti] / pentru
conformitate : Rodica Palade // Democraţia. – 2005. – 12 apr. – P. 1-2.

1906. Socor, Vladimir. Din neîncredere şi confruntare are de câştigat


doar o singură parte – Rusia : [cuv. analistului politic, rostit cu prilejul înmânării
trofeului "Inima de Aur", acordat de către Fundaţia pentru Democraţie Creştină, 23
apr. 2005] / Vladimir Socor // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 26 apr.

1907. Socor, Vladimir. Vladimir Socor : "Condiţiile" BMD constituie un


document neserios : [propuneri ale fracţiunii parlamentare a Blocului Moldova
Democrată privind realegerea preş. Rep. Moldova] // Moldova suverană. – 2005. –
6 apr.

1908. Stoinov, M. Examen la maturitatea politică : meditaţii post-


electorale / M. Stoinov // Comunistul. – 2005. – 1 apr. – P. 10; Коммунист. – 2005.
– 1 апр. – Р. 10.

1909. Tănase, Constantin. Renegaţii : [aspecte soc.-pol.] / Constantin


Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 8 apr. – P. 11.

1910. Tătaru, Tudor. Tudor Tătaru : "Nu am avut nici opoziţie, nici lideri"
: [aspecte post-electorale : interviu cu ex-candidatul independent la alegerile
parlamentare] / interviu realizat de Natalia Cojocaru // Timpul de dimineaţă. – 2005.
– 22 apr. – P. 9.

1911. Tudoran, Dorin. O noţiune imaginară : Basarabia, mon amour :


[reluat din "Jurnal naţional"] / Dorin Tudoran // Opinia. – 2005. – 5-11 apr. – P. 6.

1912. Untilă, Veaceslav. Veaceslav Untilă : Până la urmă, tot adevărul şi


democraţia vor învinge : [interviu cu vicepreş. fracţiunii parlamentare al Alianţei
Moldova Noastră] / consemnare : Gheorghe Budeanu // Timpul de dimineaţă. –
2005. – 8 apr. – P. 8.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1913. Volentir, Andrei. Armistiţiul : [aspecte soc.-pol.] / Andrei Volentir //


Democraţia. – 2005. – 12 apr. – P. 5.

1914. Voronin, Vladimir. Guvernul va lucra pentru modernizarea ţării şi


bunăstarea poporului : alocuţiunea dlui V. Voronin, preş. Rep. Moldova, la şedinţa
Guvernului, (Chişinău, 27 apr. 2005) // Moldova suverană. – 2005. – 29 apr.

1915. Андон, Виктор. Кто на лавочке сидел… : размышления после


выборов президента / Виктор Андон // Независимая Молдова. – 2005. – 14
апр.

1916. Воронин, Владимир. Модернизация Молдовы – главная цель


правительства : выступление Президента Респ. Молдова В. Воронина в Пар-
ламенте // Независимая Молдова. – 2005. – 12 апр. – Р. 1-2; Экон. обозрение.
– 2005. – 15 апр. – Р. 16.

1917. Воронин, Владимир. Нам под силу достижение амбициозных


целей : (из выступления Владимира Воронина 4 апр. с. г. в парламенте) //
Кишин. новости. – 2005. – 8 апр. – Р. 2.

1918. Воронин, Владимир. Новые задачи для нового правительства


: выступление Президента Респ. Молдова В. Воронина на заседании кабинета
министров // Независимая Молдова. – 2005. – 29 апр. – Р. 2.

1919. Гудым, Анатолий. "Республика Молдова : современные тен-


денции развития" : [политика : по материалам кн. с одноимен. назв., изд. Рос.
ин-том стратег. исслед.] / Анатолий Гудым // Экон. обозрение. – 2005. – 1 апр.
– Р. 19.

1920. Дораш, Виктор. 4 апреля 2005 года : [обществ.-полит.


аспекты] / Виктор Дораш // Кишин. обозреватель. – 2005. – 14 апр. – Р. 1-2.

1921. Дьяков, Думитру. Думитру Дьяков : "Демпартия должна рас-


полагать достаточной свободой, чтобы продвигать социал-демократические
идеи" : [интервью с пред. Демократ. партии Молдовы] / беседовала Татьяна
Кропанцева // Новое время. – 2005. – 8 апр. – Р. 2.

133
Aprilie 2005 ≡ April 2005

1922. Жосу, Виктор. Выборы -2005 : ощущение дежа вю. Хотя есть
нюансы / Виктор Жосу // Молд. ведомости. – 2005. – 1, 8 апр. – Р. 2.

1923. Западинский, Роберт. Экологическая ниша для президента :


[обществ.-полит. аспекты] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2005. –
1 апр. – Р. 3.

1924. Клименко, В. И. Заявление общественно-политического дви-


жения "Равноправие" : [по поводу итогов парламент. выборов в Молдове] / В.
И. Клименко // Capitala=Столица – 2005. – 2 апр. – P. 2.

1925. Косарев, Валерий. Божья роса : христокоммунисты или хри-


стопродавцы? : [обществ.-полит. ситуация] / Валерий Косарев // Коммерсант
plus. – 2005. – 8 апр. – Р. 5.

1926. Куку, Иван. Когда состоятся выборы мэра Кишинева? : [интер-


вью с зам. пред. избират. комис. И. Куку] / записал Валерий Балан // Веч. Ки-
шинев. – 2005. – 20 апр.

1927. Нантой, Оазу. Приднестровский конфликт – от консенсуса


декларации к консенсусу действий / Оазу Нантой // Экон. обозрение. – 2005. –
15 апр. – Р. 17.

1928. Никулин, Семен. Смена караула : [ситуация в Приднестровье :


полит. комментарий] / Семен Никулин // Независимая Молдова. – 2005. – 1
апр. – Р. 4.

1929. Олару, Борис. Молдова – это рыба, которая портится с голо-


вы : [обществ.-полит. аспекты] / Борис Олару // Коммерсант plus. – 2005. – 15
апр. – Р. 12-13.

1930. Северин, Ирина. Моральный стандарт – категория политиче-


ская / Ирина Северин // Независимая Молдова. – 2005. – 6 апр.

1931. Сима, Георгий. Георгий Сима : "Ночь длинных ножей" для оп-
позиции : [обществ.-полит. ситуация после президент. выборов] // Коммерсант
plus. – 2005. – 1 апр. – Р. 4.
134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1932. Сокор, Владимир. Сокор : "В случае уличных волнений ответ-


ственность будет нести Урекяну" : [по поводу интервью запад. политобозрева-
теля агентству "Молдпрес"] / Владимир Сокор // Веч. Кишинев. – 2005. – 2 апр.
– Р. 1.

1933. Тхоров, Александр. Блеск и нищета молдавской оппозиции /


Александр Тхоров // Коммерсант plus. – 2005. – 29 апр. – Р. 5.

1934. Урекяну, Серафим. Серафим Урекяну : "Будущее нынешних


властей Молдовы представляется печальным и даже трагичным" : [интервью
с лидером избират. блока "Демократическая Молдова"] / беседовал Владимир
Цеслюк // Коммерсант plus. – 2005. – 1 апр. – Р. 5.

1935. Череповский, Леонид. Цыгане умною толпой из Бессарабии


кочуют : [интервью с основателем и пред. Центра культуры и искусства "Амэ-
рома" Л. Череповским] / вел интервью Михаил Дрейзлер // Независимая Мол-
дова. – 2005. – 8 апр. – Р. 7.

1936. Чубашенко, Дмитрий. Кишинев становится смешным : [прид-


нестров. пробл.] / Дмитрий Чубашенко // Молд. ведомости. – 2005. – 27 апр.
(Vezi de asemenea Nr 1984)

327 Relaţii internaţionale. Politică externă


1937. Azarov, Boris. "Tezele din aprilie" ale lui Victor Iuşcenko (1) : [pe
marginea propunerilor preş. Ucrainei întru soluţionarea conflictului transnistrean] /
Boris Azarov // Glasul naţiunii. – 2005. – 28 apr. – P. 7.

1938. Balan, Eduard. GUUAM devine un aliat al Uniunii Europene :


[reuniunea din 22 apr. 2005 la Chişinău] / Eduard Balan // Moldova suverană. –
2005. – 26 apr.

1939. Baublus, Victoras. "Suntem partenerii voştri"... : [conf. de presă a


Ambasadorului Lituaniei V. Baublus, 21 apr. 2005, Chişinău] / a înregistrat :
Octavian Sergentu // Glasul naţiunii. – 2005. – 28 apr. – P. 6.

135
Aprilie 2005 ≡ April 2005

1940. Băsescu, Traian. "Astăzi a investi în România este o bună afacere


şi o operaţiune fără riscuri" : [integrarea euro-atlantică : interviu acordat de preş. T.
Băsescu revistei belgiene Forward] // Gazeta românească. – 2005. – 11 apr. – P.
10.

1941. Băsescu, Traian. Traian Băsescu defineşte liniile Strategiei Mării


Negre : [extrase din discursul preş. României la conf. int. "Black Sea Aria and Euro-
Atlantic Security", apr. 2005, Bucureşti, România] // Gazeta românească. – 2005. –
25 apr. – P. 5.

1942. Belkovski, Stanislav. URSS – viitorul Rusiei : [relaţii în cadrul CSI]


/ Stanislav Belkovski, Roman Karev // Gazeta românească. – 2005. – 25 apr. – P.
19.

1943. Bogatu, Petru. De la Baltica până la Marea Neagră : [pe marginea


lucrărilor Summit-ului GUUAM, apr. 2005, Chişinău] / Petru Bogatu // Flux : cotid.
naţ. – 2005. – 25 apr.

1944. Bogatu, Petru. GUUAM : punct de cotitură : [cu privire la viitorul


summit-ul GUUAM, 22 apr. 2005, Chişinău] / Petru Bogatu // Flux : cotid. naţ. –
2005. –14 apr.

1945. Ce ţine Europa la un loc? : [uniunea politică europeană] / K.


Biedenkopf, B. Geremek, K. Michalski, ... // Săptămîna. – 2005. – 1 apr. – P. 3. –
Art. 1 : 11 mart.

1946. Chifu, Iulian. Calmul din ochiul furtunii : [Marea Neagră în centrul
iniţiativelor de securitate] / Iulian Chifu // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 22 apr. – P.
2.

1947. Chirtoacă, Nicolae. Un stat – tutore : [Rep. Moldova – România] /


Nicolae Chirtoacă // Săptămîna. – 2005. – 8 apr. – P. 3.

1948. Constantin, Ion. Planul ucrainean cu faţa rusească : [pentru


soluţionarea conflictului transnistrean] / Ion Constantin // Timpul de dimineaţă. –
2005. – 29 apr. – P. 12.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1949. Despre iniţiativa regională GUUAM // Moldova suverană. – 2005. –


19, 20 apr.

1950. Gheorghiu, Valeriu. GUUAM : un prolog al integrării euro-


atlantice? : [interviu cu V. Gheorghiu, dir. de progr. la Inst. de Politici Publice,
Gheorghe Cojocaru, dir. publ. "Lumea", Nicolae Chirtoacă, dir. al Centrului
euroatlantic din Moldova] / consemnare : Alina Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. –
2005. – 22 apr. – P. 12.

1951. Gorincioi, Radu. Summit-ul GU(U)AM şi conflictul transnistrean :


[Chişinău, apr. 2005] / Radu Gorincioi // Democraţia. – 2005. – 26 apr. – P. 4.

1952. Hubner, Danuta. Extinderea UE înseamnă solidaritate : [republ.


din "Ziua"] / Danuta Hubner // Gazeta românească. – 2005. – 18 apr. – P. 11.

1953. Lungu, Diana. Cine a plasat accentele la summit-ul GUUAM : [din


22 apr. 2005, Chişinău] / Diana Lungu // Moldova suverană. – 2005. – 27 apr.

1954. Manole, Corneliu. GUUAM şi ultimele zvâcniri ale imperiului /


Corneliu Manole // Democraţia. – 2005. – 19 apr. – P. 8.

1955. Manole, Corneliu. România europeană / Corneliu Manole //


Democraţia. – 2005. – 26 apr. – P. 3.

1956. Negru, Nicolae. Un GUUAM de ziua lui Lenin : [pe marginea


reuniunii din 22 apr. 2005, Chişinău] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005.
– 26 apr. – P. 6.

1957. Noile circumstanţe dau posibilitatea construirii unei relaţii speciale


între România şi Ucraina : [material al Dep. Comunicare Publică al Palatului
Cotroceni, 21 apr. 2005] // Gazeta românească. – 2005. – 25 apr. – P. 5.

1958. Pentru promovarea democraţiei de la Marea Baltică la Marea


Neagră : declaraţia comună a Şefilor de Stat ai Azerbaidjanului, Georgiei, Lituaniei,
Moldovei, României şi Ucrainei : [22 apr. 2005, Chişinău] // Moldova suverană. –
2005. – 28 apr.
137
Aprilie 2005 ≡ April 2005

1959. Proca, Ion. GUUAM – spre calea cea dreaptă : [pe marginea
lucrărilor Summit-ului, apr. 2005, Chişinău] / Ion Proca // Glasul naţiunii. – 2005. –
28 apr. – P. 3.

1960. Rotfeld, Adam Daniel. Uniunea Europeană – o cultură a


compromisului politic : interviu cu A. D. Rotfeld, ministru polonez de Externe /
adapt. de Adrian Moscalenco // Curierul economic. – 2005. – 5 apr. – P. 9.

1961. Solana, Javier. Reformele interne vor consolida parteneriatul


Moldovei cu Uniune Europeană : [interviu cu J. Solana, înaltul reprezentant al
Uniunii Europene] / interviu realizat de Diana Lungu // Moldova suverană. – 2005. –
13 apr.

1962. Stanovaia, Tatiana. Reuniunea GUUAM de la Chişinău : [art.


expertului coord. la dep. analitic al Centrului de tehnologii politice – RIA Novosti] /
Tatiana Stanovaia; trad. şi adapt. de George Rusu // Accente libere. – 2005. – 28
apr. – P. 2.

1963. Stiglitz, Joseph E. Democraţia începe de acasă : [extinderea


democraţiei în politica externă a administraţiei Bush : art. laureatului Premiului
Nobel pentru economie] / Joseph E. Stiglitz // Săptămîna. – 2005. – 29 apr. – P. 3.

1964. Şevţov, Iuri. Statele nerecunoscute şi integrarea europeană / Iuri


Şevţov // Gazeta românească. – 2005. – 25 apr. – P. 19.

1965. Teodorescu, Filip. Aderarea României la NATO – stabilitate şi


securitate pentru Moldova : interviu în exclusivitate cu Excelenţa Sa, Ambasadorul
Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Rep. Moldova, dl F. Teodorescu /
interviu realizat de Mihai Jumugă // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 1 apr. – P. 9.

1966. Teodorescu, Filip. România şi NATO : [art. Ambasadorului


extraordinar şi plenipotenţiar al României în Rep. Moldova] / Filip Teodorescu //
Jurnal de Chişinău. – 2005. – 5 apr. – P. 7.

1967. Vieru, Boris. Fără România, Europa nu prea se poate / Boris Vieru
// Gazeta românească. – 2005. – 18 apr. – P. 2.
138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1968. Vieru, Boris. Marea Neagră : evenimente în desfăşurare / Boris


Vieru // Gazeta românească. – 2005. – 25 apr. – P. 2.

1969. Аверьянов, Виталий. Стратегия "больших скреп" : Евразия


против глобального разрушения / Виталий Аверьянов // Коммерсант plus. –
2005. – 8 апр. – Р. 17; 15 апр. – Р. 15.

1970. Белицер, Наталия. Молдавская дилемма Украины : [молдо-


укр. отношения] / Наталия Белицер, Александр Сушко // Независимая Молдо-
ва. – 2005. – 7 апр.

1971. Белковский, Станислав. СССР – будущее России / Станислав


Белковский, Роман Кареев // Кишин. обозреватель. – 2005. – 22 апр. – Р. 6.

1972. Боцан, Игорь. Саммит ГУУАМ : [22 апр. 2005 г., Кишинэу] /
Игорь Боцан // Кишин. обозреватель. – 2005. – 22 апр. – Р. 2.

1973. Бусек, Эрхард. Нужен серьезный процесс внутри Молдовы и


внутри ЕС : интервью спец. коорд. Пакта стабильности для стран Юго-Восточ.
Европы Э. Бусека / записала Ирина Северин // Независимая Молдова. – 2005.
– 22 апр. – Р. 4.

1974. Во имя демократии, стабильности и развития : [Кишин. саммит


глав государств ГУУАМ, 22 апр. 2005 г.] // Независимая Молдова. – 2005. – 26
апр. – Содерж. : Основное выступление Президента Республики Молдова
Владимира Воронина на саммите глав государств ГУУАМ; Декларация глав
государств ГУУАМ.

1975. ГЛАМУР : Грузия, Литва, Азербайджан, Молдова, Украина, Ру-


мыния : [по поводу саммита ГУУАМ, 22 апр. 2005 г., Кишинэу] // Коммерсант
plus. – 2005. – 29 апр. – Р. 13. – Содерж. : Новый Варшавский (антироссий-
ский) договор / Анатолий Гордиенко; Издержки атлантизма / Александр Дугин.

1976. 22 апреля 2005 года : ГУУАМ преобразован в ГЛАМУР // Ком-


мерсант plus. – 2005. – 29 апр. – Р. 12. – Содерж. : Пять стран, три моря и
аромат углеводородов : [перепеч. из "Le Tempo"] / Маргарета Доно; Игра без
139
Aprilie 2005 ≡ April 2005

России в ее ворота / Виктор Киселев; Экспорт демократии от Балтики по Чер-


номорья / Светлана Гамова.

1977. Егозарьян, Валерий. Россия поменяла свой взгляд на СНГ :


[перепеч. из "Эксперт", Россия] / Валерий Егозарьян, Андрей Громов // Молд.
ведомости. – 2005. – 15, 22 апр. – Р. 5.

1978. Ермолович, Андрей. Беларусь – локомотив международного


Чернобыльского сотрудничества : [интервью с советником Посольства Бела-
руси в Молдове А. Ермоловичем] // Независимая Молдова. – 2005. – 19 апр. –
(Прил. "Беларусь в Молдове", Nr. 4).

1979. Калак, Дмитрий. Амбиции, геополитика и немного экономики :


[по поводу саммита глав государств ГУУАМ, 22 апр. 2005 г., Кишинэу] / Дмит-
рий Калак // Экон. обозрение. – 2005. – 29 апр. – Р. 8.

1980. Кортунов, Сергей. Модернизация России и Европа / Сергей


Кортунов // Экон. обозрение. – 2005. – 8 апр. – Р. 20.

1981. Лукьянов, Федор. Два лица большой Европы : [отношения


России и Евросоюза] / Федор Лукьянов // Коммерсант plus. – 2005. – 1 апр. – Р.
2.

1982. Переговоры подтвердили близость позиций : [совмест. ком-


мюнике по итогам офиц. визита в Респ. Молдова Президента Азербайджан.
Респ. Ильхама Алиева : 21 апр. 2005 г.] // Независимая Молдова. – 2005. – 22
апр. – Р. 3.

1983. Петренко, Роман. Новые перспективы ГУУАМ : [ст. эксперта


междунар. Центра перспектив. исслед., Киев] / Роман Петренко // Экон. обо-
зрение. – 2005. – 22 апр. – Р. 20.

1984. Разумов, Кирилл. Европейский вектор приднестровского уре-


гулирования / Кирилл Разумов // Кишин. обозреватель. – 2005. – 14 апр. – Р. 1-
2.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1985. Сима, Георгий. Георгий Сима : Молдавский гламур, или Что


бывает, когда телега политики катится впереди лошади экономики : [по пово-
ду саммита ГУУАМ, 22 апр. 2005, Кишинэу] // Коммерсант plus. – 2005. – 29
апр. – Р. 4.

1986. Сима, Георгий. Георгий Сима : Новые колонии старого света,


или Блуждающие в рамках загона : [миров. лидеры] // Коммерсант plus. –
2005. – 8 апр. – Р. 4.

1987. Сима, Георгий. Георгий Сима : "Реаниматор ГУАМА : Влади-


мир Воронин хочет стать во главе антирос. пакта?" // Коммерсант plus. – 2005.
– 15 апр. – Р. 4.

1988. Ткачук, Тимур. ГУАМтанамо : [по материалам саммит-а ГУУ-


АМ, 22 апр. 2005 г., Кишинэу] / Тимур Ткачук // Молд. ведомости. – 2005. – 27
апр.

1989. Шмелев, Борис. Содружество независимых государств, быть


или не быть? : ст. дир. Центра полит. ислед. РИА "Новости" [Т] / Борис Шме-
лев // Экон. обозрение. – 2005. – 15 апр. – Р. 20.

1990. Ющенко, Виктор. Так говорил Ющенко : [инициатива урегули-


рования приднестров. конфликта, предлож. на саммит-е ГУУАМ, 22 апр. 2005
г., Кишинэу] // Молд. ведомости. – 2005. – 27 апр.
(Vezi de asemenea Nr 2178)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


1991. Balan, Eduard. Guvernările anterioare au întârziat procesul
apropierii Moldovei de Uniunea Europeană : [pe marginea întrunirii analistului politic
Vladimir Socor cu reprezentanţii mass-media de la Chişinău] / Eduard Balan //
Moldova suverană. – 2005. – 19 apr.

1992. Balan, Eduard. Vasile Tarlev : În faţa Moldovei se deschide doar o


singură cale – cea spre Europa : [pe marginea lucrărilor Conf. int. "Moldova şi
Europa : consolidarea legăturilor", 26-27 apr. 2005, Chişinău] / Eduard Balan //
Moldova suverană. – 2005. – 29 apr.

141
Aprilie 2005 ≡ April 2005

1993. Barbăroşie, Arcadie. Sub semnul integrării în spaţiul european :


interviu cu A. Barbăroşie, dir. Inst. de Politici Publice – Moldova, preş. Senatului
Fundaţiei Soros / consemnare : Octavian Sergentu // Glasul naţiunii. – 2005. – 14
apr. – P. 2; 12.

1994. Declaraţie cu privire la parteneriatul politic pentru realizarea


obiectivelor integrării europene : (adopt. În unanimitate de Parlamentul Rep.
Moldova de legislatura a XVI-a în şedinţa sa inaugurală din 24 mart. 2005) //
Comunistul. – 2005. – 1 apr. – P. 1; Коммунист. – 2005. – 1 апр. – Р. 1.

1995. Gheorghiu, Valeriu. "Soarta este un lanţ de decizii luate corect" :


interviu cu V. Gheorghiu, dir. de progr. Politici de Integrare europeană, IPP Moldova
/ pentru conformitate : Veronica Gorincioi // Democraţia. – 2005. – 5 apr. – P. 15.

1996. Micinsky, Ştefan. Tunelul care ne duce spre Europa : [integrarea


europeană] / Ştefan Micinsky // Democraţia. – 2005. – 12 apr. – P. 4.

1997. Nazaria, Serghei. Moldova şi colaborarea în cadrul GUUAM /


Serghei Nazaria // Comunistul. – 2005. – 29 apr. – P. 8; Коммунист. – 2005. – 29
апр. – Р. 8.

1998. Volentir, Andrei. Transnistria : între interesul naţional şi cel al


vecinilor / Andrei Volentir // Democraţia. – 2005. – 26 apr. – P. 3.

1999. Voronin, Vladimir. Implementând standarde europene, vom obţine


un rezultat pozitiv : [discursul de bază al preş. V. Voronin, la summit-ul şefilor de
stat din cadrul GUUAM, 22 apr. 2005, Chişinău] // Moldova suverană. – 2005. – 26
apr.

2000. Воронин, Владимир. Проевропейская ориентация – цель все-


го молдавского общества : [выступление Президента Респ. Молдова В. Воро-
нина на междунар. конф. "Молдова и Европа : укрепление связей", 26-27 апр.
2005 , Кишинэу] // Независимая Молдова. – 2005. – 28 апр.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2001. Стурза, Ион. Ион Стурза : "За самостоятельную внешнюю по-


литику приходится платить" : [интервью с экс-президентом Респ. Молдова] /
записала Ирина Астахова // Кишин. обозреватель. – 2005. – 28 апр. – Р. 1-2.

2002. Тарлев, Василе. Перед Молдовой открывается лишь один


путь – путь в Европу : выступление премьер-министра В. Тарлева на закрытии
междунар. конф. "Молдова и Европа : укрепление связей" // Независимая
Молдова. – 2005. – 29 апр. – Р. 4.

2003. Тхоров, Александр. Декларация о политическом партнерстве


: будем вместе дружить против Росиии? : [европ. интеграция Респ. Молдова] /
Александр Тхоров // Коммерсант plus. – 2005. – 1 апр. – Р. 11.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


2004. Biografiile membrilor Guvernului Republicii Moldova // Moldova
suverană. – 2005. – 21 apr.

2005. Fişa biografică a prim-ministrului Republicii Moldova, Vasile Tarlev


// Moldova suverană. – 2005. – 20 apr.

2006. Gorincioi, Radu. Între reforme şi pseudoreforme : [Guvern al RM] /


Radu Gorincioi // Democraţia. – 2005. – 19 apr. – P. 4.

2007. Republica Moldova. Preşedintele (2005 - ; Vladimir Voronin).


Decret privind numirea Guvernului : [nr. 11-IV din 19 apr. 2005] // Moldova
suverană. – 2005. – 20 apr.

2008. Vartic, Andrei. Un parlament magnific şi durerea de azi :


[parlamentul ales în primăvara anului 1990] / Andrei Vartic // Timpul de dimineaţă. –
2005. – 15 apr. – P. 17.

2009. Voronin, Vladimir. Alocuţiunea domnului Vladimir Voronin,


preşedintele Republicii Moldova, rostită la şedinţa Parlamentului : [privind reforma
puterii executive, 8 apr. 2005] // Moldova suverană. – 2005. – 12 apr.

2010. Правительство Республики Молдова : [биогр. справки] // Не-


зависимая Молдова. – 2005. – 21 апр.
143
Aprilie 2005 ≡ April 2005

2011. Республика Молдова. Президент (2005 - ; Владимир Воро-


нин. Указ о назначении правительства : [nr. 11-IV от 19 апр. 2005] // Независи-
мая Молдова. – 2005. – 20 апр.; Кишин. новости. – 2005. – 22 апр. – Р. 1.
(Vezi de asemenea Nr 2039, 2047, 2099)

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
2012. Arhire, Anatol. Anatol Arhire : "Roşca va fi pedepsit aspru" :
[interviu cu fostul preş. al Partidului Popular Creştin-Democrat din Ungheni] /
interviu realizat de Dumitru Lazur // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 26 apr. – P. 4; 12.

2013. Chifu, Iulian. PPCD şi cronica unui risc asumat : [acord între
Puterea şi Opoziţia democratică prooccidentală] / Iulian Chifu // Flux : ed. de vineri.
– 2005. – 15 apr. – P. 4.

2014. Ciurea, Cornel. Opţiunea liberală : unde sînt adevăraţii liberali? /


Cornel Ciurea // Democraţia. – 2005. – 19 apr. – P. 3.

2015. Ghimpu, Mihai. Mihai Ghimpu : "Vom promova liberalismul" :


[interviu cu preş. Partidului Reformei] / consemnare : Alina Ţurcanu // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 22 apr. – P. 4.

2016. Мушук, Эдуард. Эдуард Мушук : "Социал-демократия не явля-


ется торговой маркой" : [интервью с представителем Социал-Демокр. партии
Молдовы] // Кишин. обозреватель.—2005. – 7 апр. – Р. 2.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
2017. Sinn, Hans-Werner. Europa munceşte mai mult : [durata
săptămânii de muncă] / Hans-Werner Sinn // Săptămîna. – 2005. – 22 apr. – P. 3.

2018. Зинн, Ханс-Вернер. Европа работает дольше : [продолж. еже-


нед. работы : ст. дир. Ин-та экон. исслед. в Мюнхене] / Ханс-Вернер Зинн //
Экон. обозрение. – 2005. – 1 апр. – Р. 21.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

331.105.44 Sindicate
2019. Bercu, Vlad. Vlad Bercu : "Vrem un sindicat apolitic, ţintă greu de
atins în Moldova" : [pe marginea creării sindicatului ziariştilor : interviu cu jurnalistul]
/ a dialogat T. Solomca // Accente libere. – 2005. – 28 apr. – P. 2.

2020. Chiriac, Petru. Sindicatele pot rezista numai prin coeziune : (din
rap. prezentat de preş. CSRM, P. Chiriac, în şedinţa Consiliului Confederaţiei din
21 apr. 2005) // Vocea poporului. – 2005. – 22 apr. – P. 2; Голос народа. – 2005. –
22 апр. – Р. 2.

2021. Confederaţia Sindicatelor din Republica Moldova. La


globalizarea economiei să răspundem prin globalizarea sindicatelor : apelul
Confederaţiei Sindicatelor din Rep. Moldova, adresat membrilor de sindicat,
salariaţilor din economia naţ., soc. civile din Rep. Moldva cu prilejul Zilei Int. a
solidarităţii celor care muncesc // Vocea poporului. – 2005. – 29 apr. – P. 2; Голос
народа. – 2005. – 29 апр. – Р. 2.

2022. Ivanov, Dumitru. Congresul IV al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei :


etapă de bilanţ şi speranţe : interviu cu D. Ivanov, preş. Consiliului republican al
Sindicatului Educaţiei şi Şt. / consemnare : Raia Rogac // Făclia. – 2005. – 2 apr. –
P. 4-5.

2023. Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova.


Congresul (4; 2005; Chişinău). Congresul IV al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei
din Republica Moldova. Apel către conducerea Republicii Moldova, colectivele
pedagogice, ştiinţifice, studenţeşti, organizaţiile sindicale : [25 mart. 2005] // Făclia.
– 2005. – 2 apr. – P. 4.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


2024. Rusu, Vadim. Dezvoltarea businessului în spaţiul rural / Vadim
Rusu // Ora satului. – 2005. – Apr. (Nr 8). – P. 7.

336 Finanţe
2025. Ilovan, Ion. Evoluţia depozitelor bancare în Republica Moldova /
Ion Ilovan // Curierul economic. – 2005. – 5 apr. – P. 5.

145
Aprilie 2005 ≡ April 2005

2026. Крапивка, Игорь. От деклараций к делу! : [реформирование


бюдж.-налог. политики в Молдове] / Игорь Крапивка // Экон. обозрение. – 2005.
– 8 апр. – Р. 17.

2027. Республика Молдова. Парламент. О едином налоге в сель-


ском хозяйстве : [закон Респ. Молдова Nr. 238- XV от 8 июля 2004 года, с уче-
том изм. и доп., внес. законом Nr. 20-XV от 17 февр. 2005 г.] // Экон. обозре-
ние. – 2005. – 1 апр. – Р. 34.

2028. Такий, Александр. Банковский дифференциал : [деятельность


банков в перв. квартале 2005 г.] / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2005.
– 22 апр. – Р. 4.

2029. Такий, Александр. Денежная статистика для заинтересован-


ных пользователей /Александр Такий // Экон. обозрение. – 2005. – 15 апр. – Р.
4.

2030. Такий, Александр. Повышение ставок по госбумагам : [рынок


гос. цен. бумаг] / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2005. – 1 апр. – Р. 4.

2031. Шикирлийская, Марина. Льготы для "информационного об-


щества" : пробл. налогообложения компаний / Марина Шикирлийская // Экон.
обозрение. – 2005. – 15 апр. – Р. 7.

2032. Шикирлийская, Марина. Таможенные льготы : [налоги на им-


порт] / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2005. – 8 апр. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 1800)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri.
2033. Евстратьев, Сергей. Экономические страсти в главном зале
России : [по поводу участия в ежегод. всерос. форуме "Проблемы долговре-
менного развития экономики России"] / Сергей Евстратьев // Независимая
Молдова. – 2005. – 28 апр.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2034. Польша : год в Евросоюзе : [экон. аспекты : материал Торгово-


экон. отд. Посольства Польши в Кишинэу] // Деловая газета. – 2005. – 20 апр.
– Р. 6.

2035. Томберг, Игорь. Российский парадокс : рост нефтяных цен


приводит к спаду в экономике / Игорь Томберг // Экон. обозрение. – 2005. – 15
апр. – Р. 20.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


2036. Fără reforme agricultura va traversa o lungă criză : coment. al Dep.
Economie şi Business al Agenţiei BASA-press // Ora satului. – 2005. – Apr. (Nr 8).
– P. 4.

2037. Ghereg, Nicolae. Turismul – o şansă pentru viitorul republicii :


interviu cu N. Ghereg, dir. al SRL "Tromare" // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 5 apr.
– P. 10.

2038. Proca, Ion. Satul în oglinzi de polietilenă albă şi roză : [aspecte


soc.-econ. din satul Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni] / Ion Proca // Ora satului. –
2005. – Apr. (Nr 8). – P. 8-9. – Cuprins : Milioane pentru oameni : [interviu cu
Gheorghe Lungu, dir. Palatului de Cultură]; Vor fi şi locuri de muncă : [primarul
Aurel Antoci]; Fetele şi Floriile; Gânduri de la un seminar.

2039. Tarlev, Vasile. Modernizarea ţării – bunăstarea poporului : [progr.


de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009, prez. în şedinţa Parlamentului Rep.
Moldova din 19 apr. 2005 de către primul-ministru desemnat V. Tarlev] // Moldova
suverană. – 2005. – 20 apr.; Comunistul. – 2005. – 22 apr. – P. 2-3.

2040. Коваленко, Ирина. Академический проект программы прави-


тельства : [экон. аспекты] / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2005. – 8
апр. – Р. 6.

2041. Коваленко, Ирина. Вмешательство государства в экономику


будет предельно дозировано / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2005. –
29 апр. – Р. 1, 6.

147
Aprilie 2005 ≡ April 2005

2042. Косов, Александр. "Развитие отечественного свекловодства –


это то, ради чего мы жертвуем частью собственной прибыли" : [интервью с
пред. Союза сахаропроизводителей Молдовы А. Косовым] // Экон. обозрение.
– 2005. – 1 апр. – Р. 17.

2043. Малай, Александр. Приезжайте к нам в Молдову! : стратегия


развития туризма : [интервью с гл. специалистом район. совета Орхей А. Ма-
лай] / записал Александр Бушинский // Независимая Молдова. – 2005. – 14
апр.

2044. Мотрой, Алена. Валериу Булгарь : "В разработке аграрной по-


литики должны участвовать и фермеры" : [по поводу 4-го годов. заседания
Респ. союза ассоц. сельхозпроизводителей "Uniagroprotect", 8 апр. 2005, Ки-
шинэу] / Алена Мотрой // Независимая Молдова. – 2005. – 13 апр.

2045. Покатилов, Сергей. Кто будет отвечать? : [развитие телеком-


муникац. отрасли в Молдове] / Сергей Покатилов // Кишин. обозреватель. –
2005. – 7 апр. – Р. 3.

2046. Сергеев, Филипп. Шаг – остановка, другой – остановка… : [ве-


хи гос. регулирования рыноч. экономики] / Филипп Сергеев // Деловая газета.
– 2005. – 20 апр. – Р. 4-5.

2047. Тарлев, Василе. Модернизация страны – благосостояние на-


рода : [представление В. Тарлевым Прогр. деятельности правительства на
2005-2009 годы в Парламент Респ. Молдова, 19 апр. 2005 г.] // Независимая
Молдова. – 2005. – 20 апр.; Коммунист. – 2005. – 22 апр. – Р. 2-3; Кишин. но-
вости. – 2005. – 22 апр. – Р. 1-2.

2048. Швейкина, Ольга. В борьбе с инфляцией побеждает инфля-


ция / Ольга Швейкина // Кишин. обозреватель. – 2005. – 28 апр. – Р. 4.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
2049. Chivriga, Viorel. Ameliorarea situaţiei din sfera comerţului se
amână / Viorel Chivriga // Ora satului. – 2005. – Apr. (Nr 7). – P. 3.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2050. Savciuc, Oxana. În marketing nu este loc pentru oamenii timizi :


interviu cu O. Savciuc, dr. în economie, catedra Marketing / dialog susţinut de
Tatiana Roşca // Curierul economic. – 2005. – 5 apr. – P. 4. +378

2051. Антонович, Татьяна. Как нам реорганизовать торговлю /


Татьяна Антонович // Экон. обозрение. – 2005. – 1 апр. – Р. 24.

2052. Киструга, Зинаида. Нельзя компрометировать благие


намерения государства : [лицензирование фармацевт. деятельности : интер-
вью с дир. Лицензион. палаты Респ. Молдова З. Киструга и нач. упр. Лицензи-
рования видов деятельности в соц. сфере Валентиной Апостоловой] / записа-
ла Алиса Войнович // Tetis info. – 2005. – Апр. +615

2053. "УНИК" : до 60-летия не доживал ни один магазин / подгот. Ан-


на Семенова // Независимая Молдова. – 2005. – 13 апр.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


2054. Codul privind conduita etică a colaboratorului vamal : [aprob. prin
ordinul nr. 334-c din 18 apr. 2005 al dir. gen. al Serviciului Vamal al Rep. Moldova]
// Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 28 apr. – P. 4-5.

2055. Венцель, Станислав. Порядок перемещения личных вещей


при выезде/въезде в Республику Беларусь на постоянное жительство : [ст.
консула Респ. Беларусь в Респ. Молдова] // Независимая Молдова. – 2005. –
19 апр. – (Прил. "Беларусь в Молдове", Nr. 4).
(Vezi de asemenea Nr 2032)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


2056. Postică, Iulian. GUUAM – posibilităţi economice / Iulian Postică //
Democraţia. – 2005. – 19 apr. – P. 10.

2057. Евстратьев, Сергей. "Джамбо"! Но не "поле – поле" : [по пово-


ду участия в собрании Междунар. Союза Экономистов] / Сергей Евстратьев //
Независимая Молдова. – 2005. – 12 апр. – Р. 4.

149
Aprilie 2005 ≡ April 2005

2058. Сакс, Джеффри Д. Помощь во спасение : [оказание помощи


самым бедным странам : ст. проф. экономики и дир. Ин-та Земли в Колумб.
ун-те] / Джеффри Д. Сакс // Экон. обозрение. – 2005. – 8 апр. – Р. 21.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
2059. Susanu, Alexandru. Ai încredere sau nu, tot acolo te adresezi... :
[interviu cu A. Susanu, vicedir. al Centrului de expertiză medico-legală de pe lângă
Min. Sănătăţii] / consemnare : Lidia Bobână // Dreptul. – 2005. – 21 apr. – P. 4.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


2060. Bodrug-Lungu, Valentina. Drepturi, responsabilităţi şi şanse
egale pentru femei şi bărbaţi : [interviu cu V. Bodrug-Lungu, manager al proiectului
UNIFEM (Fondul ONU pentru Femei) "Promovarea drepturilor şi oportunităţilor
egale în Moldova prin susţinerea legislaţiei în egalitatea gender şi fortificarea
mecanismului de implementare a acestuia"] / p. realizată de Nadina Gheorghiţă //
Capitala. – 2005. – 27 apr. – P. 5.

2061. Braghiş, Dumitru. Referinţe la proiectul de Lege pentru


modificarea Legii cu privire la Guvern : alocuţiunea dlui D. Braghiş, deputat în
Parlamentul Rep. Moldova, rostită la şedinţa din 14 apr. 2005 // Săptămîna. – 2005.
– 15 apr. – P. 8.

2062. Costache, Gheorghe. Statul de drept rămâne un ideal / Gheorghe


Costache // Dreptul. – 2005. – 7 apr. – P. 5.

2063. Devderea, Valeriu. "Specialiştii noştri sînt marginalizaţi,


ameninţaţi, agresaţi, închişi..." : interviu cu V. Devderea, dir. Dep. Executare a
Deciziilor de pe lângă Min. Justiţiei / consemnare : Lidia Bobână // Dreptul. – 2005.
– 7 apr. – P. 5.

2064. Fişa biografică a preşedintelui Republicii Moldova, Vladimir


Voronin // Moldova suverană. – 2005. – 5 apr.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2065. Jeverdan, Pavel. Autoritatea justiţiei se sprijină pe adevăr şi


dreptate : [interviu cu P. Jeverdan, jurist] / consemnare : Ion Stici // Moldova
suverană. – 2005. – 7 apr.

2066. Modrîngă, Vitalie. Curtea Constituţională şi rolul ei în promovarea


drepturilor fundamentale ale omului / Vitalie Modrîngă // Dreptul. – 2005. – 7 apr. –
P. 6.

2067. Nagacevschi, Vitalie. Nu mai putem bate pasul pe loc : [edificare


statului de drept : art. preş. org. neguvernamentale "Juriştii pentru Drepturile
Omului"] / Vitalie Nagacevschi // Dreptul. – 2005. – 21 apr. – P. 5.

2068. Negru, Boris. De ce nu se respectă principiul separării puterilor? :


[aspecte ale edificării statului de drept] / Boris Negru // Dreptul. – 2005. – 28 apr. –
P. 3, 5.

2069. Tănase, Alexandru. Doar persoanele capabile să-şi asume


responsabilitatea actului de justiţie pot fi magistraţi buni : interviu cu A. Tănase,
Managerul Centrului de Studii şi Politici Juridice // Dreptul. – 2005. – 14 apr. – P. 1,
5.

2070. Urâtu, Ştefan. Respectarea drepturilor omului este idealul nostru


sacru : interviu cu Şt. Urâtu, Preş. Comitetului "Helsinki" pentru drepturile omului / a
dialogat : Octavian Sergentu // Glasul naţiunii. – 2005. – 21 apr. – P. 1-2.

2071. Vacarciuc, Maria. Cel cu pagubă e şi cu păcat : [interviu cu M.


Vacarciuc, specialist coord. la Dir. principală Relaţii cu Parlamentul, Curtea
Constituţională şi alte inst. publice din ţară şi de peste hotare din cadrul Dep.
Legislaţie a Min. Justiţiei din Rep. Moldova] / consemnare : Lidia Bobână // Dreptul.
– 2005. – 28 apr. – P. 5.

2072. Voronin, Vladimir. Alocuţiunea candidatului la funcţia de


preşedinte al Republicii Moldova, domnul Vladimir Voronin, în Parlamentul
Republicii Moldova // Moldova suverană. – 2005. – 5 apr.

151
Aprilie 2005 ≡ April 2005

2073. Voronin, Vladimir. Discursul de investitură al domnului Vladimir


Voronin, preşedintele Republicii Moldova : (Chişinău, 7 apr. 2005) // Comunistul. –
2005. – 8 apr. – P. 1-2.

2074. Voronin, Vladimir. Vom face din Moldova o ţară cu adevărat


europeană : discursul de investitură al domnului V. Voronin, preş. Rep. Moldova //
Moldova suverană. – 2005. – 8 apr.

2075. Воронин, Владимир. Выступление кандидата на пост прези-


дента Республики Молдова господина Владимира Воронина в Парламенте
Республики Молдова // Независимая Молдова. – 2005. – 5 апр.

2076. Воронин, Владимир. Инаугурационная речь президента Вла-


димира Воронина : Кишинев, 7 апр. 2005 года // Независимая Молдова. –
2005. – 8 апр. – Р. 3; Кишин. новости. – 2005. – 8 апр. – Р. 1; Экон. обозрение.
– 2005. – 8 апр. – Р. 16; Коммунист. – 2005. – 8 апр. – Р. 1-2.

2077. Делиану, Давид. Петиция – небольшая формальность, помо-


гающая избежать большого процесса / Давид Делиану // Право. – 2005. – 14,
28 апр. – Р. 6.

2078. Денис, Борис. Право : преобразования - в надежных руках :


[по поводу издания кн. "Судебно-правовая реформа в Республике Молдова.
Достижения. Проблемы. Перспективы" Валерии Штербец] / Борис Денис, На-
талья Силицкая // Независимая Молдова. – 2005. – 6 апр.

2079. Дога, Анатолий. Анатолий Дога : "Угрозы никто всерьез не


воспринял" : [эффективность судеб. системы : интервью с пред. Апелляцион.
палаты мун. Кишинэу] / беседовал Яков Гуревич // Кишин. новости. – 2005. – 8
апр. – Р. 3.

2080. Кириллов, Андрей. Главный резон Уго Чавеса : [президент


Венесуэлы] / Андрей Кириллов // Коммерсант plus. – 2005. – 29 апр. – Р. 15.

2081. Минчунэ, Анатол. Под дамокловым мечом : [построение пра-


вов. государства] / Анатол Минчунэ // Право. – 2005. – 28 апр. – Р. 5.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2082. Урыту, Штефан. Почему дрожит судья? : реформирование су-


деб. системы : ст. пред. Хельсинк. комитета по правам человека в Молдове /
Штефан Урыту // Право. – 2005. – 14 апр. – Р. 5.

2083. Штербец, Валерия. Интересы человека – превыше всего :


[беседа с пред. Высш. Судеб. палаты и Высш. Совета магистратуры Молдовы
В. Штербец] / беседовала Наталья Силицкая // Независимая Молдова. – 2005.
– 29 апр. – Р. 6-7.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
2084. Preguza, Ion. Noul Cod al muncii : drepturi şi obligaţiuni (XXVI-
XXVII) / Ion Preguza // Vocea poporului. – 2005. – 8, 22 apr. – P. 6; Голос народа.
– 2005. – 8, 22 апр. – Р. 6. – Art. 1. : 21 noiemb. 2003.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
2085. Alexandru, Ion. O femeie cu har de primar : [Tatiana Ghilan,
primar de Tudora, raionul Ştefan Vodă] / Ion Alexandru // Democraţia. – 2005. – 5
apr. – P. 3.

2086. Busuioc, Alexei. Satul moldovenesc – un mod de viaţă ascetic :


interviu cu A. Busuioc, primar de Capaclia, Cantemir // Ziarul de gardă. – 2005. –
28 apr. – P. 7.

2087. Caba, Pavel. Vom face faţă sarcinilor dacă renunţăm la politică :
[activitatea consiliului municipal : interviu cu P. Caba, consilier municipal, preş.
Fracţiunii "Moldova noastră"] / interviu realizat de Vasile Grozavu // Capitala. –
2005. – 20 apr. – P. 4.

2088. Cucer, Artur. Scopul nostru nu este de a amenda, ci de a proteja


viaţa şi maşina dumneavoastră : interviu cu A. Cucer, şeful SPP al CGP Chişinău /
interviu realizat de Stan Lipcanu // Săptămîna. – 2005. – 8 apr. – P. 9.

153
Aprilie 2005 ≡ April 2005

2089. Dragomir, Ion. Ion Dragomir : "Eficienţa bugetului local depinde de


normele legislative ale statului" : [interviu cu primarul de Stăuceni] / p. realizată de
Andrei Loghin // Gazeta oraşului. – 2005. – 28 apr. – P. 2.

2090. Guţan, Valentin. Politica promovată de consilieri trebuie să aibă un


obiectiv strategic bine definit – omul şi nevoile lui : interviu cu V. Guţan, primarul
oraşului Cricova / interviu realizat de Vasile Grozavu // Capitala. – 2005. – 23 apr. –
P. 3.

2091. Guţan, Valentin. Valentin Guţan : "Dacă vom investi mai mult în
cultură, vom avea mai puţine penitenciare" : [interviu cu primarul de Cricova] /
consemnare : Andrei Loghin // Gazeta oraşului. – 2005. – 7 apr. – P. 2.

2092. Karpov, Ghenadii. Verticala puterii şi cadrele : [aspecte ale


administraţiei publice locale] / Ghenadii Karpov // Comunistul. – 2005. – 22, 29 apr.
– P. 9; Коммунист. – 2005. – 29 апр. – Р. 9.

2093. Mardari, Mihai. Să intrăm în Europa nu cu vorba, ci cu fapta :


[interviu cu M. Mardari, consilier al comunei Truşeni] / interlocutor : Vasile Grozavu
// Capitala. – 2005. – 9 apr. – P. 3.

2094. Patraşco, Valeriu. ... Dacă, aflându-vă în altă ţară, aţi pierdut
actele de identitate... : [interviu cu V. Patraşco, şef Dir. paşapoarte al Dep.
tehnologii informaţionale] / consemnare : Lidia Bobână // Dreptul. – 2005. – 14 apr.
– P. 5.

2095. Policinschi, Grigore. Chiar şi pe vremea conflictului aramt,


plugarii îşi puteau lucra ogorul : interviu cu Gr. Policinschi, preş. raionului Dubăsari /
consemnare : Ion Stici // Moldova suverană. – 2005. – 26 apr.

2096. Secrieru, Mihai. "Sânt mândru să conduc un sat de cireşeri" :


[interviu cu M. Secrieru, primarul comunei Truşeni, mun. Chişinău] / consemnare :
Andrei Loghin // Gazeta oraşului. – 2005. – 14 apr. – P. 2.

2097. Stoica, Valentina. Primăriţa-pedagog pe drumul înţelepciunii şi


devotamentului : [Ana Dobre, primar de Pelinei, raionul Cahul] / Ana Dobre //
Făclia. – 2005. – 9 apr. – P. 7.
154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2098. Tabunşcic, Gheorghe. Greşelile se comit uşor, dar greu se repară


: dialog cu Gh. Tabunşcic, preş. raionului Căuşeni / a dialogat Ion Bătrînu //
Moldova suverană. – 2005. – 6 apr.

2099. Urecheanu, Serafim. Serafim Urecheanu : Aleg Parlamentul


pentru a promova interesele ţării şi ale capitalei : [adresarea primarului gen. al mun.
Chişinău] // Capitala. – 2005. – 20 apr. – P. 3; Capitala = Столица. – 2005. – 20
апр. – P. 1.

2100. Voloh, Ion. Ion Voloh : "Noi reprezentăm faţa republicii" : [interviu
cu primarul satului Palanca, raionul Ştefan Vodă] / consemnare : Grigore Teslaru //
Ora satului. – 2005. – Apr. (Nr 8). – P. 11.

2101. Городенко, Анатолий. Успех определяется стабильной соци-


альной политикой : [интервью с пред. района Глодень А. Городенко] / беседо-
вал Виктор Старик // Независимая Молдова. – 2005. – 6 апр.

2102. Русу, Виктор. Беседа о законах с теми, кто эти законы испол-
няет : (интервью с примаром города Ниспорень В. Руссу) / записала Лидия
Бобынэ // Право. – 2005. – 14 апр. – Р. 4-5.

2103. Урекян, Серафим. Серафим Урекян : "Я выбираю парламент,


чтобы защищать интересы страны и столицы" : [обращение генер. примара
мун. Кишинэу, 18 апр. 2005 г.] // Коммерсант plus. – 2005. – 29 апр. – Р. 3.

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


2104. Alexe, Vladimir. Noul plan al SUA de dominare militară globală :
[reluat din "Ziua", 16 apr. 2005] / Vladimir Alexe // Gazeta românească. – 2005. –
25 apr. – P. 20.

2105. Donţul, Vladimir. Zborul fraudulos al celor 21 de MIG-uri :


[comercializarea avioanelor MIG-29 : interviu cu ex-comandantul Statului major al
Armatei Naţ. a Rep. Moldova V. Donţul] / a intervievat Simion Niculin // Moldova
suverană. – 2005. – 6 apr.

155
Aprilie 2005 ≡ April 2005

2106. Fiodorov, Ion. Omagiu memoriei : [pe marginea lucrării "Sacrificiu


şi trădare : războiul de secesiune din Republica Moldova (1990-1992)" de Anatol
Munteanu, Bucureşti, 2005] / Ion Fiodorov /// Lit. şi arta. – 2005. – 14 apr. – P. 1.

2107. Бергман, Михаил. Михаил Бергман : "Никто не знает, куда де-


лись тактические ракеты с имитаторами ядерного взрыва" : фрагм. неопубл.
воспоминаний соратника генерала А. Лебедя с коммент. авт. / подготовил А.
Нестеренко // Независимая Молдова. – 2005. – 29 апр. – Р. 18-19.
(Vezi de asemenea Nr 2393)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
2108. Grigoraş, Stela. Doar dragostea părinţilor îi poate face pe copii
fericiţi : [interviu cu S. Grigoraş, dir. regional al "Every Child" Moldova] / pentru
conformitate : Veronica Gorincioi // Democraţia. – 2005. – 26 apr. – P. 15.

2109. Grigoraş, Stela. Nu este echitabil ca statul să ofere adăpost şi


hrană unor copii care poartă în buzunare telefoane mobile : [protecţia soc. a
copilului : interviu cu S. Grigoraş, dir. Every Child Moldova / p. realizată de Stan
Lipcanu // Săptămîna. – 2005. – 15 apr. – P. 10.

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


2110. Harnău, Silvia. Nu avem un sistem de protecţie a consumatorului :
[art. dir. Centrului de Semiotică Economică] / Silvia Harnău // Democraţia. – 2005. –
12 apr. – P. 8.

368 Asigurări
2111. Ţurcanu, Ghenadie. Programul unic al asigurărilor obligatorii de
asistenţă medicală s-a extins : interviu cu Gh. Ţurcanu, şeful Dir. asistenţă
medicală primară şi urgenţă a Min. Sănătăţii / interviu realizat de Aneta Voitun //
Moldova suverană. – 2005. – 1 apr.

2112. Ungureanu, Teodor. ... Despre "Donaris. Asigurări de viaţă" :


interviu cu T. Ungureanu, dir. gen. al Companiei "Donaris. Asigurări de viaţă" /

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

consemnare : Galina Munteanu // Dreptul. – 2005. – 14 apr. – P. 6; Право. – 2005.


– 28 апр. – Р. 5.

2113. Цуркану, Генадие. Единая программа обязательного меди-


цинского страхования : интервью с нач. Упр. первич. и неотлож. мед. помощи
Минздрава Г. Цуркану // записала Галина Мунтяну // Право. – 2005. – 14 апр. –
Р. 2.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2114. Cemortan, Stela. Mihail Terinte, pedagogul cercetătorilor pedagogi
/ Stela Cemortan // Făclia. – 2005. – 30 apr. – P. 1, 8.

2115. Chedivarenco, Vasile. Cadrele didactice şi cultura economică :


[dialog cu V. Cherdivarenco, ex-ministru al educaţiei] / interlocutor : Virgil
Mândâcanu // Făclia. – 2005. – 16 apr. – P. 7.

2116. Pohilă, Vlad. Ce educaţie presupune Anul cetăţeniei prin


Educaţie? : [fragm. reluat din revista "Didactica Pro"] / Vlad Pohilă // Făclia. – 2005.
– 16 apr. – P. 8.

2117. Rolinsky, Vladimir. 2-3. Învăţământul în declin : [art. ex-


inspectorului gen. al Inspectoratului şc. raional Ocniţa] / Vladimir Rolinsky // Făclia.
– 2005. – 2 apr. – P. 8; 9 apr. – P. 6. – Art. 1 : 26 mart.
(Vezi de asemenea Nr 1808, 2022)

371 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


2118. Beţivu, Maria. Deschiderea sufletească – prima condiţie a
succesului în orice muncă : interviu cu M. Beţivu, şefa Dir. Gen. Învăţământ, Tineret
şi Sport, Drochia / dialog de Raia Rogac // Făclia. – 2005. – 30 apr. – P. 1, 7.

2119. Braghiş, Ana. "Libertate înseamnă lumină" : oră de dirigenţie în cl.


a VI-a / Ana Braghiş // Făclia. – 2005. – 23 apr. – P. 4.

157
Aprilie 2005 ≡ April 2005

2120. Bratu, Aculina. Arta de a fi fericit : oră de dirigenţie în cl. a VII-a /


Aculina Bratu // Făclia. – 2005. – 9 apr. – P. 3.

2121. Ciubotaru, Anatolie. Dirigintele ca prim exponent al toleranţei /


Anatolie Ciubotaru // Făclia. – 2005. – 9 apr. – P. 1-2.

2122. Cotoros, Afanasie. Controlul şcolar : cum îl putem eficientiza? /


Afanasie Cotoros // Făclia. – 2005. – 2 apr. – P. 6.

2123. Dandara, Gheorghe. Întruchiparea frumosului sînt copiii, deci


copiii ne vor salva : interviu cu Gh. Dandara, şeful Dir. Gen. Învăţămînt, Tineret şi
Sport, Şoldăneşti / dialog de Raia Rogac // Făclia. – 2005. – 9 apr. – P. 1, 7.

2124. Golovei, Lilia. "Poftă bună, copii!" : [ora de dirigenţie] / Lilia


Golovei // Făclia. – 2005. – 9 apr. – P. 3.

2125. Iachim, Ion. "Concursul de limbă şi literatură îmi întăreşte credinţa


în izbânda dreptăţii noastre" : [reflecţii pe marginea Olimpiadei la lb. rom.] / Ion
Iachim // Ora satului. – 2005. – Apr. (Nr 7). – P. 14.

2126. Iachim, Ion. La Catranâc pedagogii sunt veneraţi de săteni :


[activitatea Liceului "Eugen Coşeriu" din Catranâc, raionul Făleşti] / Ion Iachim //
Ora satului. – 2005. – Apr. (Nr 8). – P. 13.

2127. Iachim, Ion. O teză perenă în pedagogie : [Liceul "Gheorghe


Asachi" din Ungheni] / Ion Iachim // Ora satului. – 2005. – Apr. (Nr 8). – P. 14.

2128. Lîsaia, Iulia. "Totul începe din curiozitate, dar sfîrşeşte cu o boală"
: oră de dirigenţie în cl. a IX-a / Iulia Lîsaia // Făclia. – 2005. – 30 apr. – P. 3.

2129. Lungu, Maria. Oră educativă : Ce este viaţa? / Maria Lungu //


Făclia. – 2005. – 16 apr. – P. 3.

2130. Osinschi, Maria. Am devenit şi eu actriţă... fiind profesoară de


fizică : [interviu cu M. Osinschi, dir. Liceului "Elena Alistar", Chişinău] / consemnare
: Raia Rogac // Făclia. – 2005. – 16 apr. – P. 4.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2131. Petrov-Zuber, V. Nota şi impactul ei asupra formării încrederii în


sine / V. Petrov-Zuber // Făclia. – 2005. – 30 apr. – P. 4.

2132. Popov, Elena. Evaluarea : cauză şi efect / Elena Popov // Făclia. –


2005. – 9 apr. – P. 6.

2133. Rusu, Tudor. S-a stins Primul astru al pedagogiei : [in memoriam
pedagogului Boris Dînga] / Tudor Rusu // Făclia. – 2005. – 2 apr. – P. 8.

2134. Scripliuc, Nina. "În şcoală voi rămâne atâta timp cât am ce să-i
ofer – suflet, cuget, experienţă..." : [interviu cu N. Scripliuc, prof. de educaţie
tehnologică la Liceul Teoretic "Al. I. Cuza" din Chişinău] / dialog susţinut de Nadina
Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 6 apr. – P. 5.

2135. Soltanici, Vladimir. Calitatea învăţământului asigură calitatea vieţii


: interviu cu V. Soltanici, şeful Dir. Gen. Învăţământ, Tineret şi Sport Criuleni / dialog
de Raia Rogac // Făclia. – 2005. – 2 apr. – P. 1, 7.

2136. Tverdohleb, Ion. Profesorii sunt determinaţi să aleagă drumul


pribegiei : interviu cu I. Tverdohleb, dir. şc. medii nr. 100 din comuna Băcioi /
consemnare : Vitalie Răcilă // Capitala. – 2005. – 9 apr. – P. 6.

2137. Vîrlan, Ana. Oricât de greu i-ar fi şcolii astăzi, ea trebuie să asigure
educarea unei generaţii sănătoase : [interviu cu A. Vîrlan, şefa Dir. Educaţie,
Tineret şi Sport, sector Centru, mun. Chişinău] // Făclia. – 2005. – 23 apr. – P. 1, 7.

372.8 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


2138. Boroda, Natalia. Tehnici de formulare a întrebărilor : integrarea
procesuală la lecţiile de istorie / Natalia Boroda // Făclia. – 2005. – 16 apr. – P. 8.

2139. Cioroianu, Adrian. Clonele lui Jdanov, la Chişinău : [pe marginea


man. de "Istorie contemporană pentru cl. a XII-a" de Sergiu Nazaria, Alexandru
Roman, Ludmila Barbus, ... ] / Adrian Cioroianu // Săptămîna. – 2005. – 15 apr. – P.
3.

2140. Filipov, Valeriu. Dezvoltarea fizică generală şi specială / Valeriu


Filipov // Făclia. – 2005. – 30 apr. – P. 5.
159
Aprilie 2005 ≡ April 2005

2141. Groian, Ludmila. Coordonate ale evaluării ameliorative : [în


procesul predării ist.] / Ludmila Groian // Făclia. – 2005. – 9 apr. – P. 1, 8.

2142. Lescu, Fatima. Fostering motivation at the lesson / Fatima Lescu //


Făclia. – 2005. – 30 apr. – P. 4.

2143. Lescu, Fatima N. Some Basic Principles of English Teaching /


Fatima N. Lescu // Făclia. – 2005. – 2 apr. – P. 6.

2144. Prodan, Ala. Sugestie pentru Lecţia Păcii / Ala Prodan // Făclia. –
2005. – 23 apr. – P. 4.

2145. Rolinsky, Vladimir. Din ce manuale predăm ? (1) / Vladimir


Rolinsky // Făclia. – 2005. – 30 apr. – P. 4.

2146. Şerban, Grigore. Din nou despre "Plumb" : [arta poetică a lui
George Bacovia în procesul predării] / Grigore Şerban // Făclia. – 2005. – 30 apr. –
P. 5.

2147. Teşcureanu, Eugenia. Rolul jocurilor didactice în predarea


geografiei / Eugenia Teşcureanu // Făclia. – 2005. – 2 apr. – P. 6.

2148. Voinschi, Nina. Arta plastică – parte componentă a culturii


spirituale : [cl. a III-a, tema : "Linia – element al limbajului plastic"] / Nina Voinschi //
Făclia. – 2005. – 30 apr. – P. 3.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


2149. Baranceanu, Nina. Test "Inteligenţă, creativitate, imaginaţie" :
(pentru elevii cl. a III-a – a IV-a) / Nina Baranceanu // Făclia. – 2005. – 2 apr. – P. 3.

2150. Cemortan, Stela. Fundamentul personalităţii se pune până la 7 ani


: [interviu cu S. Cemortan, şefa Laboratorului educaţie Preşc. la Inst. de Şt. ale
Educaţiei] / consemnare : Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2005. – 23 apr. – P. 5.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2151. Chiruţă, Eugenia. "Am o casă printre ramuri" : (activitate literar-


muzicală dedicată creaţiei poetului Grigore Vieru cu elevii cl. a II-a şi a IV-a) /
Eugenia Chiruţă // Făclia. – 2005. – 2 apr. – P. 3.

2152. Corniţel, Aurica. A avea o artă, înseamnă a avea un popor :


[aspecte ale educaţiei artistice în şc. primară] / Aurica Corniţel // Făclia. – 2005. – 9
apr. – P. 5.

2153. Gherasimov, Lilia. Adio, drag abecedar : [scenariu de lecţie la


finele anului] / Lilia Gherasimov // Făclia. – 2005. – 23 apr. – P. 6.

2154. Gurău, Angela. Ore netradiţionale în ciclul primar / Angela Gurău //


Făclia. – 2005. – 23 apr. – P. 4.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,


colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
2155. Bodean, Ion. Evaluarea prin teste la "Educaţie pentru sănătate"
:[în colegiul Politehnic din mun. Chişinău] / Ion Bodean // Făclia. – 2005. – 30 apr. –
P. 6.

2156. Colesnic, Iurie. Un nume drag din analele pedagogiei : [Valeria


Vasilescu, dir. Şc. Normale "Florica Niţa" din Chişinău (1888-1958)] / Iurie Colesnic
// Timpul de dimineaţă. – 2005. – 22 apr. – P. 19.

2157. Veveriţă, Ecaterina. "A fost război, ecoul lui şi acum mai este viu" :
[activitate extracurriculară] / Ecaterina Veveriţă // Făclia. – 2005. – 16 apr. – P. 3.

2158. Пержу, Георгий. Раздумья у порога круглой даты… : [интер-


вью с дир. муз. колледжа им. Штефана Няги Г. Пержу] / записала Раиса Каза-
кова // Деловая газета. – 2005. – 20 апр. – Р. 11.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


2159. Ciobanu, Anatol. Onorabilul profesor universitar Vitalie Marin : (la
75 de ani) / Anatol Ciobanu // Lit. şi arta. – 2005. – 21 apr. – P. 7.

161
Aprilie 2005 ≡ April 2005

2160. Mironic, Ala. Integrare prin performanţă : [interviu cu A. Mironic,


rector al Acad. de Administrare Publică de pe lângă preş. Rep. Moldova] / a
intervievat Ion Stici // Moldova suverană. – 2005. – 27 apr.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


391/395 Etnografie
2161. Boţan, Elena. Oul de Paşte – tradiţie antică şi creştină / Elena
Boţan // Capitala. – 2005. – 30 apr. – P. 2.

391/395(=135.1) Etnografia poporului român


2162. Iarovoi, Valentina. Datinile şi credinţele pascale ne fac unici şi
irepetabili în context global : [interviu cu V. Iarovoi, colaborator şt. la Inst. de
Arheologie şi Etnografie al Acad. de Şt. a Moldovei] / a dialogat Nadina Gheorghiţă
// Capitala. – 2005. – 30 apr. – P. 2.

2163. Tradiţii şi obiceiuri de Paşte / p. realizată de Iuliana Josu // Glasul


naţiunii. – 2005. – 28 apr. – P. 5.

396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor


2164. Lupaşcu, Maria. În secolul XXI femeile din Moldova mai trebuie să
lupte pentru drepturile lor? : [pe marginea lucrărilor conf. naţ. "Dezvoltarea şi
consolidarea mişcării femeilor în Rep. Moldova"] / Maria Lupaşcu // Ora satului. –
2005. – Apr. (Nr 8). – P. 11.

2165. Şişcanu, Elena. Locul femeii nu este în spatele bărbatului, ci


alături de el : [interviu cu E. Şişcanu, decan al Fac. de Ist., Drept şi Administraţie
Publică a Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul] / pentru conformitate : Veronica
Gorincioi // Democraţia. – 2005. – 12 apr. – P. 15.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
2166. Dediu, Ciprian. Parcul Natural "Lunca Joasă a Prutului inferior" :
[art. dir. executiv al Agenţiei regionale de protecţia mediului, Galaţi, România] /
Ciprian Dediu // Natura. – 2005. – Apr. (Nr 4). – P. 5.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2167. Împreună pentru un Prut curat : [declaraţia adopt. la conf. int.


"Abordare unitară, la nivel de Bazin Hidrografic Prut, pentru reducerea nutrienţilor şi
cooperare transfrontieră", 21-22 mart. 2005, Galaţi, România] // Natura. – 2005. –
Apr. (Nr 4). – P. 5.

2168. Râul înfrăţirii noastre : [interviu cu participanţii conf. int. "Abordare


unitară, la nivel de Bazin Hidrografic Prut, pentru reducerea nutrienţilor şi cooperare
transfrontieră", Galaţi, România, 21-22 mart. 2005 : Petruţă Moisei, Alecu Reniţă,
Petre Lificiu, ...] / consemnare : George Brăviceanu // Natura. – 2005. – Apr. (Nr 4).
– P. 4-5.

504(478) Ecologia în Republica Moldova


2169. Boian, Ilie. A planta un puiet încă nu înseamnă că va creşte un
copac : [interviu cu I. Boian, viceministru al Ecologiei şi Resurselor Naturale /
consemnare : Vasile Odoleanu // Moldova suverană. – 2005. – 1 apr.

2170. Hadârcă, Natalia. Suntem ameninţaţi de o catastrofă ecologică /


Natalia Hadârcă // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 8 apr. – P. 14.

2171. Mihailescu, Constantin. Cantităţi mari reduse cu sume mici :


[interviu cu C. Mihailescu, ministru al Ecologiei şi Resurselor Naturale] /
consemnare : Vasile Odoleanu // Moldova suverană. – 2005. – 28 apr. – Va urma.

2172. Mihailescu, Constantin. 1-2. Cât trăim pe-acest pământ... :


hazardurile climatice şi influenţa lor asupra învelişului de sol : art. ministrului
Ecologiei şi Resurselor Naturale] / Constantin Mihailescu // Ora satului. – 2005. –
Apr. (Nr 7-8). – P. 5.

2173. Pleşca, Valentin. Valentin Pleşca : Stocurile de POP vor fi distruse


definitiv : [interviu cu managerul proiectului "Grantul pentru pregătirea Proiectului
privind managementul durabil al stocurilor de poluanţi organici persistenţi"] / pentru
conformitate : Lilia Curchi // Natura. – 2005. – Apr. (Nr 4). – (Ed. spec.
"Alternative").

163
Aprilie 2005 ≡ April 2005

2174. Sergentu, Efim. Monumentele naturii în pericol de degradare : [art.


preş. Asoc. Ecologiste "AGROECO"] / Efim Sergentu // Natura. – 2005. – Apr. (Nr
4). – P. 3.

2175. Stoleru, Ion. De ce plânge Pământul? : [aspecte ecologice] / Ion


Stoleru, Dumitru Aparatu // Ora satului. – 2005. – Apr. (Nr 7). – P. 4.

51 MATEMATICĂ
2176. Melniciuc, Ion. "Veşnic tînăr şi ferice" : [Ion Scutelniciuc,
matematician] / Ion Melniciuc // Lit. şi arta. – 2005. – 21 apr. – P. 6.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
2177. Marin, Ion. Mihail Gh. Stadniţchi : [prof., cercetător în medicină] /
Ion Marin // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 22 apr. – P. 7.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


2178. Ermolovici, Andrei. Ecoul consecinţelor avariei de la Cernobâl :
[interviu cu A. Ermolovici, consilierul Ambasadei Rep. Belarus în Moldova] pentru
conformitate : Aneta Voitun // Moldova suverană. – 2005. – 27 apr.

2179. Gherman, Andrei. În prim plan – sănătatea mamei şi copilului :


interviu cu A. Gherman, ministrul Sănătăţii al Rep. Moldova // Moldova suverană. –
2005. – 7 apr.

2180. Ивась, Михаил. Лечиться в доброй атмосфере : [интервью с


дир. мед. центра "Gynesource" М. Ивасем] // Кишин. новости. – 2005. – 8 апр. –
Р. 5.

2181. Катринич, Лариса. Минздрав делает ставку на ИМИС : [интер-


вью с зам. министра здравоохранения Респ. Молдова Л. Катринич] / записала
Татьяна Добрынина // Независимая Молдова. – 2005. – 13 апр.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


2182. Cojocaru-Toma, Maria. Cu privire la evaluarea situaţiei privind
prescrierea medicamentelor antihipertenzive compensate : [aspecte ale asistenţei
farmaceutice] / Maria Cojocaru-Toma // Farmacia pro. – 2005. – Mart.-Apr. (Nr 3/4).
– P. 3.
(Vezi de asemenea Nr 2187, 2190)

615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.


Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
2183. Ciobanu, Ala. Promovarea medicamentelor : aspecte etice sau
conflicte de interese / Ala Ciobanu // Farmacia pro. – 2005. – Mart.-Apr. (Nr 3/4). –
P. 2.

2184. Гаснаш, Владимир. Все наши препараты – брэнды : [интер-


вью с мед. представителем представительства Sanofi-Aventis на Украине и в
Молдове В. Гаснаш] / записала Светлана Виноградова // Tetis info. – 2005. –
Апр.

2185. Сафта, Владимир. Первый шаг к европейской фармакопее :


[по поводу участия в заседании Межгос. Комис. по стандартизации, регистра-
ции и контролю качества лекарств. средств, Минск, март 2005 г. : интервью с
дир. Нац. ин-та фармации В. Сафта] // Tetis info. – 2005. – Апр.

616 Patologie. Medicină clinică


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
2186. Eliseev, Bina. "În Moldova reumatismele sînt în creştere" : interviu
cu B. Eliseev, medic pediatru cardiolog, expert AT Chişinău a CNAM / p. realizată
de Veronica Gorincioi // Democraţia. – 2005. – 12 apr. – P. 11.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


2187. Тэнасе, Раиса. Проблемы с пищеварением? Найди решение! :
[интервью с зав. отделением гастроэнтерологии Респ. Клинич. Больницы Р.
Тэнасе : перепеч. из газеты "Семейный Доктор"] // Farmacia pro. – 2005. –
Mart.-Apr. (Nr 3/4). – P. 4.

165
Aprilie 2005 ≡ April 2005

616.8 Neuropatologie. Neurologie


2188. Глухов, Г. Д. А ты проверил свои "тормоза"? : [интервью с зав.
неврол. отд-нием Кишин. муниц. клинич. больницы "Святой Архангел Михаил"
Г. Д. Глуховым] / записал Николай Мартыненко // Деловая газета. – 2005. – 6
апр. – Р. 4.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


2189. Maloman, Eugen. Eugen Maloman : "Chirurgii din Moldova au cel
mai mic salariu din lume" : [interviu cu chirurgul principal al Min. Sănătăţii] /
consemnare : Daniela Mereuţă // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 8 apr. – P. 15.

617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi


2190. Слипеньки, Валентина. Как поддержать зрение : [интервью с
гл. внештат. офтальмологом мун. Кишинэу В. Слипеньки] // Farmacia pro. –
2005. – Mart.-Apr. (Nr 3/4). – P. 8.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
2191. Cernei, Oleg. Dacă vrei să trăieşti într-un oraş curat, pune mâna
pe mătură : [aspecte de salubrizare : interviu cu O. Cernei, preş. Consiliului
Municipal al Proprietarilor de Locuinţe Privatizate] / consemnare : Viorica Chirilov //
Capitala. – 2005. – 23 apr. – P. 6.

2192. Коркодел, Виктор. Быть городскому "сердцу" исправным : [ин-


тервью с дир. муницип. предприятия "Режия Апэ-канал – Бэлць" В. Коркодел] /
беседовал Виктор Старик // Независимая Молдова. – 2005. – 21 апр.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2193. Andrieş, Serafim. Ce mai faci, grâule de toamnă? : [pe marginea


investigaţiilor terenurilor agricole] / Serafim Andrieş // Ora satului. – 2005. – Apr. (Nr
8). – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 2172)

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


637.6 Produse animale, altele decât cele pentru alimentaţie
2194. Скобиоалэ, Сильвия. "Качество для нас не мода, а необхо-
димость" : [переработка и реализация океан. рыбы : интервью с С. Скобиоалэ,
генер. дир. компании "Free Fisheries" / взял интервью Павел Бужор // Curierul
vamal=Таможенный вестник. – 2005. – 28 apr. – P. 3. – (Прил. "Таможенный
вестник"; Nr 10).

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
2195. Урсаки, Георгий. "Moldtelecom" : [интервью с генер. дир. ком-
пании "Moldtelecom" Г. Урсаки] / записала Марина Шимановская // Деловая
газета. – 2005. – 20 апр. – Р. 13.
(Vezi de asemenea Nr 2045)

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


2196. Rachieru, Adrian Dinu. Adrian Dinu Rachieru : "Noi avem
obligaţia să construim împreună un spaţiu cultural care să ne aşeze alături" :
[interviu cu dir. ed. "Augusta" de la Timişoara] / consemnare : Nina Josu // Lit. şi
arta. – 2005. – 28 apr. – P. 4.

2197. Rachieru, Adrian Dinu. "Literatura basarabeană trebuie adusă


acasă" : [interviu cu A. D. Rachieru, dir. ed. "Augusta" din Timişoara] / interviu
realizat de Rodica Mahu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 26 apr. – P. 11.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
2198. Флоря, Владимир. IRU – место встречи не Женева, а
Кишинев : [интервью с пред. Молд. Ассоц. междунар. автомоб. Перевозчиков

167
Aprilie 2005 ≡ April 2005

"AITA" В. Флоря] / записала Людмила Шимановская // Деловая газета. – 2005.


– 13 апр. – Р. 5.

656.7 Transport aerian


2199. Colesnic, Iurie. O aviatoare celebră – Nadia Russo : [1901-1988] /
Iurie Colesnic // Natura. – 2005. – Apr. (Nr 4). – P. 14. – (File din enciclopedia naţ.).

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


2200. Pincevschi, Alexandru. Businessul adevărat începe cu puţini bani
şi cu multă muncă : interviu cu A. Pincevschi, preş. consiliului de dir. al holding-ului
"Elita-5" / pentru conformitate : Pavel Bujor // Curierul vamal = Таможенный
вестник. – 2005. – 28 apr. – P. 7.

2201. Устинова, Инна. Фармамаркет : иди и бери / Инна Устинова //


Tetis info. – 2005. – Апр. – Оконч. Нач. : Март.
(Vezi de asemenea Nr 1814)

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


2202. Hodjes, Heather M. Heather M. Hodges : "Vom susţine
consolidarea mass-media imparţiale şi pluraliste" : [art. ambasadoarei SUA în Rep.
Moldova cu prilejul zilei libertăţii presei] // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 29 apr. –
P. 3.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
2203. Arman, Mihai. Mihai Arman : "În afaceri, cel mai de preţ lucru este
punctualitatea" : [importul produselor petroliere : interviu cu dir. companiei
"Armamil-Com SRL"] / consemnare : Eugen Gheorghiţă // Curierul vamal =
Таможенный вестник. – 2005. – 28 apr. – P. 6.

2204. Гусаренко, Валентин. Валентин Гусаренко : "Дороже жизни


ничего нет!" : [фирма "Еlisiо" осуществляет монтаж газопроводов : интервью с
генер. дир. фирмы] / беседовала Наталья Пономарева // Новое время. – 2005.
– 8 апр. – Р. 3.

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


672/673 Obiecte din fier şi oţel
2205. Bogdănaş, Silvia. Meşterii care dau viaţă clopotelor : [activitatea
Centrului naţ. de Clopote "Clopotul ortodoxiei"] / Silvia Bogdănaş // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 29 apr. – P. 20.

678 Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor


plastice
2206. Banari, Larisa. Producţia ÎM "STAG" SA – nr. 1 pe pieţele
europene : interviu cu L. Banari, dir. şi vicepreş. al ÎM "STAG" SA / consemnare :
Cătălina Stoicovici // Moldova suverană. – 2005. – 1 apr.

684 Industria mobilei şi industrii înrudite. Fabricarea mobilei. Tapiţerie


2207. Cernit, Alexei. Mobilă de vis – numai cu materie primă de la SRL
"A.V.N. – Dragoş" : interviu cu A. Cernit, dir. al SRL "A.V.N. – Dragoş" // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 12 apr. – P. 12.

687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală


687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică
2208. Ciubara, Gabriela. Frumuseţea unei femei depinde de starea ei de
spirit : [interviu cu G. Ciubara, make-up artist] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux :
cotid. naţ. – 2005. – 20 apr.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE.


TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor
2209. Cojocaru, Andrei. SRL "Maconst-Prim" – arta calităţii şi a
frumosului : [în domeniul construcţiilor : interviu cu A. Cojocaru, dir. gen. al SRL
"Maconst-Prim"] // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 12 apr. – P. 10-11.

169
Aprilie 2005 ≡ April 2005

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ.
URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
2210. Ghenciu, Oxana. Chişinăul între Est şi Vest : [urbanistică] / Oxana
Ghenciu // Gazeta oraşului. – 2005. – 21 apr. – P. 8.

2211. "Prospera – Habitat" va alege varianta optimală : [proiectul


urbanistic "Prospera "pentru construcţia orăşelului-satelit] / p. realizată de Valentin
Musteaţă, Ion Bătrînu; fotogr. de Tudor Iovu // Moldova suverană. – 2005. – 15 apr.

2212. Иващенко, Геннадий. Европериферийность молдавской сто-


лицы : [предпосылки для развития Кишинэу] / Геннадий Иващенко // Незави-
симая Молдова. – 2005. – 22 апр. – Р. 8.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


2213. Bălan, Pavel. Colecţionarul de mănăstiri : [interviu cu P. Bălan,
aut. albumului "Cetăţile sufletului"] / consemnare : Alina Guţu // Jurnal de Chişinău.
– 2005. – 12 apr. – P. 3.

78 MUZICĂ
2214. Alexa. Am o mulţime de jucării pe care le înghesui ... în patul meu :
[interviu cu Alexa, interpretă de estradă] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux. ed. de
vineri. – 2005. – 8 apr. – P. 12.

2215. Anghel, Luminiţa. Luminiţa Anghel : "Deşi m-am născut toamna,


eu trăiesc după soare" : [interviu cu câştigătoarea concursului naţ. pentru
Eurovision din România : reluat din "Formula AS"] // Democraţia. – 2005. – 26 apr.
– P. 12.

2216. Bănică, Ştefan, jr. Ştefan Bănică jr. ne-a (în)cântat : [interviu cu
interpretul de muzică rock'n roll din România] / consemnare : Daniela Mereuţă //
Timpul de dimineaţă. – 2005. – 29 apr. – P. 29.
170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2217. Ciochină, Angela. Omul trebuie să facă ceva din plăcere şi nu din
ambiţia de a demonstra ceva : [interviu cu A. Ciochină, interpretă de muz. populară]
/ interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 21 apr.

2218. Ghimpu-Munteanu, Veta. Veta Ghimpu-Munteanu : Port în suflet


dor de cântec : [interviu cu interpreta de muz. populară] / consemnare : Dinu Rusu
// Natura. – 2005. – Apr. (Nr 4). – P. 6.

2219. Goia, Pavel. O urmă cu "Ochi frumoşi"... : [100 de ani de la


naşterea compozitorului Şico Aranov] / Pavel Goia // Lit. şi arta. – 2005. – 7 apr. –
P. 1.

2220. Kleitman, Michael. Michael Kleitman, basarabeanul care cântă cu


The Scorpions : [interviu cu tenorul, originar din Basarabia] / consemnare : Liliana
Popuşoi // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 29 apr. – P. 7.

2221. Marulea, Alexei. Nicolae Sulac – Artistul mileniilor : [in memoriam


cântăreţului de muz. populară] / Alexei Marulea // Lit. şi arta. – 2005. – 7 apr. – P. 6.

2222. Nico. Nico : "Acum e timpul meu! La 35 de ani!" : [interviu cu


interpreta de estradă din România : reluat din "Formula As"] // Gazeta românească.
– 2005. – 11 apr. – P. 13.

2223. Roibu, Nicolae. Amicul basarabean al lui Toto Cutugno : [Michael


Kleitman, tenor, originar basarabean] / Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. –
2005. – 27 apr.

2224. Roibu, Nicolae. Doi ani fără Nicolae Sulac : [in memoriam
cântăreţului de muz. populară] / Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 12,
15 apr.

2225. Stratan, Pavel. Pavel Stratan răsplătit cu dublu disc de platină în


România : [interviu cu interpretul de muz. de estradă] / consemnare : Liliana
Popuşoi // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 1 apr. – P. 12.

171
Aprilie 2005 ≡ April 2005

2226. Stârcea, Marian. Publicul e cel care gustă şi, sper, îşi potoleşte
setea : [interviu cu M. Stârcea, compozitor] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux :
cotid. naţ. – 2005. – 7 apr.

2227. Tiganash, Viorel. Viorel Tiganash : "Show-businessul naţional este


un domeniu încă puţin dezvoltat..." : [interviu cu compozitorul] / a dialogat Ana
Moraru // Accente libere. – 2005. – 28 apr. – P. 5.

2228. Ţopa, Gheorghe. Gheorghe Ţopa : "Sunt mulţumit mereu de ceea


ce am, de ceea ce-am făcut şi sufletul îmi este liniştit" : [interviu cu interpretul de
muz. uşoară] / a dialogat Tatiana Solomca // Accente libere. – 2005. – 21 apr. – P.
5.

2229. Zubcu, Larisa. Larisa Zubcu : "Putem face lucruri foarte bune cu
propriile forţe" : [interviu cu dir. Sălii cu Orgă din Chişinău] / consemnare : Natalia
Cojocaru // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 22 apr. – P. 21.

2230. Ward, Crispin. Crispin Ward – un promotor important al muzicii


clasice în Moldova : [interviu cu prim-dirijorul Orchestrei Britanice de Cameră] / p.
realizată de Angelina Olaru // Democraţia. – 2005. – 12 apr. – P. 7.

2231. Абрамович, Елена. А голос так дивно звучит : [о молд. певице


Евдокия Лика] / Елена Абрамович // Capitala=Столица. – 2005. – 7 апр. – P. 5.

2232. Штефанец, Анатол. Трио "Тригон" : "Ответственность у нас в


крови" : [интервью с лидером джаз-группы "Тригон" А. Штефанец] / записала
Елена Узун // Молд. ведомости. – 2005. – 1 апр. – Р. 5.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
2233. Андон, Виктор. За кадром – целая эпоха : [Александр Бурла-
ка, оператор киностудии "Молдова-филм" в 60-70-е годы] / Виктор Андон //
Независимая Молдова. – 2005. – 8 апр. – Р. 20.

172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2234. Гибу, Николай. Перед памятью в вечном долгу : [памяти ак-


трисы кино Клары Лучко : интервью с режиссером Н. Гибу] / записала Раиса
Казакова // Деловая газета. – 2005. – 13 апр. – Р. 6.

2235. Конунов, Борис. Выздоравливай, Николай! : [интервью с


молд. режиссером Б. Конуновым] / записал Виктор Андон // Независимая
Молдова. – 2005. – 22 апр. – Р. 22.

792 Teatru. Artă scenică


2236. Căpiţă, Ionel. Uitarea neuitării : [maestrul de balet Vitalie Poclitaru
la 70 de ani de la naştere] / Ionel Căpiţă // Lit. şi arta. – 2005. – 7 apr. – P. 6.

2237. Cărăuş, Vitalie. Progresăm dacă manifestăm interes pentru arta


adevărată : interviu cu actorul V. Cărăuş / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid.
naţ. – 2005. – 5 apr.

2238. Ciocoi, Gheorghe. A munci cu inima, glasul şi pasul : [50 de ani


de la fondarea formaţiei de dans "Veselia"] / Gheorghe Ciocoi // Lit. şi arta. – 2005.
– 7 apr. – P. 7.

2239. Dănilă, Aurelian. Aurelian Dănilă : "Ambiţiile trădează


provincialismul nostru" : [interviu cu preş. Uniunii Teatrale din Moldova] // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 15 apr. – P. 18.

2240. Fleickman, Neil. Teatrul este o lume aparte şi fiecare spectacol


are lumea lui : [interviu cu N. Fleickman, regizor american] / interviu de Liliana
Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 27 apr.

2241. Popuşoi, Liliana. UNITEM şi-a ales un nou preşedinte, Aurelian


Dănilă / Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 12 apr.

2242. Proca, Pavel. Plecarea venirii în piatră : [actriţa Margareta


Nazarchevici] / Pavel Proca // Săptămîna. – 2005. – 15 apr. – P. 25.

2243. Sochircă, Andrei. La Chişinău avem mai multe emoţii decât în


Italia : [interviu cu actorul A. Sochircă] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : ed. de
vineri. – 2005. – 19 apr.
173
Aprilie 2005 ≡ April 2005

2244. Turea, Larisa. Ilie Todorov, artistul de cursă lungă : [in memoriam
actorului şi regizorului] / Larisa Turea // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 8 apr. – P.
19.

2245. UNITEM a penalizat anul acesta mişcarea teatrală din Basarabia :


[interviu cu Titus Jucov, dir. Teatrului republican pentru Copii "Licurici", Sandu
Grecu, dir. Teatrului Municipal "Satiricus" I. L. Caragiale", Andrei Porubin, ziarist,
actor, ...] / consemnare : Liliana Popuşoi // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 1 apr. – P.
7.

2246. Муратова, Марианна. "История культуры не позабудет и бес-


сарабского актера…" : [театр. процесс в Бессарабии в 1920-30-е гг. : интервью
с М. Муратовой, дочерью бессараб. актрисы Анны Таньской] / записала Ольга
Гарусова // Молд. ведомости. – 2005. – 8 апр. – Р. 5.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


2247. Baraliuc, Oleg. Omul care va crea showbiz-ul în Moldova :
[interviu cu O. Baraliuc, fost dir. artistic al Alei Pugaciova şi al lui Filip Kirkorov] / a
dialogat Gabriel Calin // Gazeta oraşului. – 2005. – 14 apr. – P. 8.

2248. Мигулина, Татьяна. Тринадцатый руководитель ансамбля


"Жок" : [75 лет со дня рождения худож. руководителя Владимира Курбета] /
Татьяна Мигулина // Экон. обозрение. – 2005. – 8 апр. – Р. 30.

794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)
2249. Smochină, Carolina. Carolina Smochină : "În şah, preţuiesc
personalităţile perseverente" : [interviu cu campioana naţ. la şah feminin] /
consemnare : Viorel Ciobanu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 22 apr. – P. 27.

2250. Капсамун, Иван. Заметки о настольном теннисе / Иван Капса-


мун // Молд. ведомости. – 2005. – 22 апр. – Р. 6.

174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


2251. Buhnă, Iacob. Sportul campionilor trebuie să fie o strategie de stat
: interviu cu Ia. Buhnă, preş. Federaţiei de Caiac-Kanoe a Rep. Moldova /
consemnare : Gabriel Călin // Sport plus. – 2005. – 26 apr. – P. 4.

2252. Loghin, Andrei. Tulbea – campion! : [Ghenadie Tulbea, campion


european la lupte libere] / Andrei Loghin // Gazeta oraşului. – 2005. – 21 apr. – P.
11.

2253. Tulbea, Ghenadie. Ghenadie Tulbea : urma să decid – ori iau cel
puţin zece mii de "verzişori", ori lupt pentru medalia de aur, pentru prieteni şi ţară :
[interviu acordat de dublul campion european la lupte libere agenţiei BASA-press] //
Sport plus. – 2005. – 19 apr. – P. 2.

2254. Волку, Олег. А еще – киноактер… : [интервью с президентом


Федерации водн. поло Молдовы О. Волку] / записала Лидия Бенедиковская //
Независимая Молдова. – 2005. – 6 апр.

2255. Остапенко, Роман. Дефицит внимания к спорту : [интервью с


генер. секретарем Ассоц. бейсбола Молдовы Р. Остапенко] / записал Андрей
Сырбу // Молд. ведомости. – 2005. – 15 апр. – Р. 6.

2256. Сырбу, Андрей. Молдавский велоспорт : дорога в неизвест-


ность? / Андрей Сырбу // Молд. ведомости. – 2005. – 8 апр. – Р. 6.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
2257. Ciubucciu, Vlad. Vicol : [originea numelui şi a toponimului] / Vlad
Ciubucciu // Lit. şi arta. – 2005. – 28 apr. – P. 2. – (Arheologie lingvistică).

2258. Cosniceanu, Maria. Florea : [antroponimia numelui] / Maria


Cosniceanu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 22 apr. – P. 19.

175
Aprilie 2005 ≡ April 2005

2259. Cosniceanu, Maria. Potlog : [aspecte ale onomasticii naţ.] / Maria


Cosniceanu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 29 apr. – P. 21.

2260. Eremia, Anatol. Lăpuşna (3-4) : [aspecte de onomastică naţ.] /


Anatol Eremia // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 1,15 apr. – P. 7. – Art. 1 : 4 mart.

2261. Ungureanu, Elena. Un dar moştenit de la părinţi : [pe marginea


cărţii "Nume de familie" de Maria Cosniceanu] / Elena Ungureanu // Lit. şi arta. –
2005. – 21 apr. – P. 8.
(Vezi de asemenea Nr 2159, 2378)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.111 Literatură engleză
821.111(73) Literatură americană în limba engleză
2262. Dickinson, Emily. Puţine are iarba de făcut : [poem : trad. din
engl.] / Emily Dickinson // Opinia. – 2005. – 19 apr. – P. 6.

2263. Крейг, Джонатан. Самый ленивый шериф : [детектив : пер. с


англ.] / Джонатан Крейг // Право. – 2005. – 28 апр. – Р. 8.

2264. Нолан, Уильям. Клиент : детектив : [пер. с англ.] / Уильям


Нолан // Право. – 2005. – 14 апр. – Р. 8.

821.113.4 Literatură daneză


2265. Marmier, X. Două veacuri de Hans Christian Andersen : [200 de
ani de la naşterea scriitorului danez] / X. Marmier; trad. de Daniela Mereuţă //
Timpul de dimineaţă. – 2005. – 15 apr. – P. 25.

821.134.2 Literatură spaniolă


2266. Garcia Lorca, Federico. Confuzie : [versuri : trad. din span.] /
Federico Garcia Lorca // Ora satului. – 2005. – Apr. (Nr 7). – P. 15.

821.135.1 Literatură română

176
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2267. Bacovia, George. De Paşti / George Bacovia // Glasul naţiunii. –


2005. – 28 apr. – P. 11.

2268. Bolohan, Apollo. Proiect de epitaf; Epitaf unei discrete; Unui


scriitor debutant; Epitaf pe mormântul unui snob : [epigrame] / Apollo Bolohan;
rubrică îngrijită de Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 26 apr. – P. 16.

2269. Corbu, George. "Corbigrame II" : [epigrame] / George Corbu // Lit.


şi arta. – 2005. – 28 apr. – P. 8. – Cuprins : Unuia; Nedumerire; Unui oportunist;
Unui ajuns; România şi R. Moldova; Soţiei mele; Unuia; României; Mie însumi.

2270. Găbunea, Henri. Unui mare chirurg; Unei statui; Unui magnat
politic la dezvăluirea bustului său; Epitaful unui om sărac : [epigrame] / Henri
Găbunea // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 15 apr. – P. 24.

2271. Gărduş, Traian. Epitaf unui plagiator; Epigramatică; Definiţie; De 8


martie : [epigrame] / Traian Gărduş // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 19 apr. – P. 16.

2272. Hasdeu, Bogdan Petriceicu. La Iulia; Să vorbim româneşte :


[versuri] / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Florile dalbe. – 2005. – 7 apr. – P. 8.

2273. Ivănescu, Cezar. Doina : [oralităţi : versuri] / Cezar Ivănescu //


Opinia. – 2005. – 5-11 apr. – P. 6.

2274. Larco, Vasile. Demografică; La vârsta a treia; Prutul; Lege


electorală : [epigrame] / Vasile Larco; rubrică îngrijită de Gheorghe Bâlici // Jurnal
de Chişinău. – 2005. – 29 apr. – P. 24.

2275. Măinescu, Tudor. Avertisment; Unei edituri; Unei cochete; Duritate


: [epigrame] / Tudor Măinescu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 5 apr. – P. 16.

2276. Militaru, Vasile. Hristos a Înviat! : [versuri] / Vasile Militaru // Glasul


naţiunii. – 2005. – 28 apr. – P. 11; Natura. – 2005. – Apr. (Nr 4). – P. 1.

2277. Mureşan, Ion. Înviere : [versuri] / Ion Mureşan // Florile dalbe. –


2005. – 21 apr. – P. 1.

177
Aprilie 2005 ≡ April 2005

2278. Porumbescu, C. Tricolorul : [versuri] / C. Porumbescu // Ora


satului. – 2005. – Apr. (Nr 7). – P. 16.

2279. Stănescu, Nichita. Evocare : [versuri] / Nichita Stănescu // Lit. şi


arta. – 2005. – 21 apr. – P. 1.

2280. Ţăranu, Ion. Omul care deţinea toate firele : (fragm. don romanul
"Numai tinereţii i se iartă totul", vol. 3) / Ion Ţăranu // Lit. şi arta. – 2005. – 21 apr. –
P. 4.

2281. Urechia, Vasile Al. Vodă vrea, iar Hâncu ba! : [nuvelă] / Vasile Al.
Urechia // Ora satului. – 2005. – Apr. (Nr 7). – P. 15.

821.135.1.09 Critică şi istorie literară


2282. Dabija, Nicolae. Dor de Nichita : [in memoriam poetului român
Nichita Stănescu] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 21 apr. – P. 1.

2283. Dinescu, Viorel. Străin de orice snobism : [Theodor Codreanu,


critic şi istoric literar] / Viorel Dinescu // Lit. şi arta. – 2005. – 7 apr. – P. 4.

2284. Ioanide, Dumitru. Eminescu şi Creangă : mereu strălucitori,


niciodată stinşi / Dumitru Ioanide // Lit. şi arta. – 2005. – 7 apr. – P. 4.

2285. Păsat, Dumitru. Titu Maiorescu, sau Tradiţia de aur a întregii


culturi româneşti : [interviu cu publicistul D. Păsat] / interlocutor : Doina Dabija // Lit.
şi arta. – 2005. – 14 apr. – P. 3.

2286. Pirogan, Vadim. Poetul suferinţelor noastre – Andrei Ciurunga /


Vadim Pirogan // Flux. ed. de vineri. – 2005. – 8 apr. – P. 7.

821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord


2287. Dinescu, Viorel. Nostalgiile unui pelerin romantic : [pe marginea
vol. "Dinafară" de Vasile Tărâţeanu, Timişoara, ed. Augusta, 2005] / Viorel Dinescu
// Lit. şi arta. – 2005. – 14 apr. – P. 4.

178
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2288. Tărâţeanu, Vasile. Dincolo de intenţii : [versuri] / Vasile Tărâţeanu


// Lit. şi arta. – 2005. – 14 apr. – P. 1.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2289. Adam, Victor. Scade ţara în hotare : [versuri] / Victor Adam // Lit. şi
arta. – 2005. – 28 apr. – P. 1.

2290. Agachi, Ştefan. Amicii; Furt general; De-ale fumatului : [epigrame]


/ Ştefan Agachi // Dreptul. – 2005. – 28 apr. – P. 8.

2291. Agachi, Ştefan. Vameşul nepărtinitor; Vacanţă; Unuia care a


purtat ştampila : [epigrame] / Ştefan Agachi // Dreptul. – 2005. – 7 apr. – P. 8.

2292. Anton, Ion. Citesc : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2005. –
14 apr. – P. 1.

2293. Bâlici, Gheorhge. Actorii Jan Cucuruzac şi Valeriu Cazacu; La


vama Oancea; Lefuri în tranziţie; Basarabeanul prin veacuri; La vârsta a treia;
Bărbaţii galanţi : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Lit. şi arta. – 2005. – 28 apr. – P. 8.

2294. Bâlici, Gheorghe. Ce credeau alegătorii până la alegerea


preşedintelui; Ce cred alegătorii după alegerea lui; Strigătură politică; Unui ziar
guvernamental : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Lit. şi arta. – 2005. – 21 apr. – P. 2.

2295. Belâi, Liviu. Bătrânii de Blajini : [versuri] / Liviu Belâi // Farmacia


pro. – 2005. – Mart.-Apr. (Nr 3/4). – P. 1.

2296. Beşleagă, Vladimir. Mama : [povestire] / Vladimir Beşleagă // Ora


satului. – 2005. – Apr. (Nr 8). – P. 3.

2297. Blanovschi, Axentie. Amintiri cu refracţie : [povestire] / Axentie


Blanovschi // Lit. şi arta. – 2005. – 21 apr. – P. 3.

2298. Blanovschi, Axentie. Venerat de băştinaşi : [povestire] / Axentie


Blanovschi // Lit. şi arta. – 2005. – 28 apr. – P. 7.

179
Aprilie 2005 ≡ April 2005

2299. Burov, Ştefan. Comuniştii; Unui grafoman : [epigrame] / Ştefan


Burov // Lit. şi arta. – 2005. – 28 apr. – P. 8.

2300. Cărare, Petru. Pe drumul venind din trecut; Cameleonul;


Primăvară timpurie; Conflict; Poeţii mor devreme; Declaraţie de dragoste
duşmanului meu; Te duci, tinereţe, te duci; Cântec de dragoste pentru Transnistria;
Cetăţi; Cântec de Moldova; Crez suprem; Adorata; Problema glontelui din spate;
Oaia şi ţăranul; Nomazii; Musafiroiul; Un vecin; Ieşire din situaţie; Către parlamentul
nostru; Un vânzător de ţară; Independenţă a la Basarabia; Veneticii şi noi : [versuri
satirice] / Petru Cărare // Farmacia pro. – 2005. – Mart.-Apr. (Nr 3/4). – P. 15.

2301. Chichere, Ion. În alfabetul uitat : [versuri] / Ion Chichere // Florile


dalbe. – 2005. – 7 apr. – P. 1.

2302. Cibotaru, Arhip. Cocorul ne aduce primăvara : [versuri] / Arhip


Cibotaru // Florile dalbe. – 2005. – 14 apr. – P. 8. – Cuprins : Salcâmii; Ploaie;
Fetele.

2303. Coban, Nicolae. Tablou : [versuri] / Nicolae Coban // Ora satului. –


2005. – Apr. (Nr 8). – P. 15.

2304. Cojocaru, Sergiu. Apropo de glume; Insula proştilor; Apropo...;


Şarabanul bolşevic : [epigrame] / Sergiu Cojocaru // Lit. şi arta. – 2005. – 28 apr. –
P. 8.

2305. Cuzuioc, Ion. Când este înţelegere; Iluzii; Convieţuire; Guvernanţi


în postul mare; Unire; Slăbiciune; Dragoste oarbă : Catrene satirice / Ion Cuzuioc //
Lit. şi arta. – 2005. – 28 apr. – P. 8.

2306. Cuzuioc, Ion. Rătăcind prin băncile din Florenţa... : [eseu] / Ion
Cuzuioc // Lit. şi arta. – 2005. – 14 apr. – P.8.

2307. Dascăl, Valeria. Clipa de vârf : [jurnal vienez] / Valeria Dascăl //


Lit. şi arta. – 2005. – 21 apr. – P. 6.

2308. Dascăl, Valeria. Voluntarii : [jurnal vienez] / Valeria Dascăl // Lit. şi


arta. – 2005. – 7 apr. – P. 2.
180
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2309. Dascăl, Valeria. Urzicare : [jurnal vienez] / Valeria Dascăl // Lit. şi


arta. – 2005. – 28 apr. – P. 7.

2310. Diviza, Ion. De-ale mariajului; Vânătoare de mistreţi; Coşul de


consum; Lupta cu justiţia : [epigrame] / Ion Diviza // Dreptul. – 2005. – 21 apr. – P.
8.

2311. Diviza, Ion. "Dulce zăbavă, cetitul cărţilor"; Mireasă şi nevastă;


Bilanţul epigramiştilor; Epigramiştii "sub arme"; Bărbatul; Ţara : [epigrame] / Ion
Diviza // Lit. şi arta. – 2005. – 28 apr. – P. 8.

2312. Diviza, Ion. Prinţi şi cerşetori : [epigramă] / Ion Diviza // Timpul de


dimineaţă. – 2005. – 15 apr. – P. 32.

2313. Diviza, Ion. Replică la guvernanţi : [epigramă] / Ion Diviza // Timpul


de dimineaţă. – 2005. – 22 apr. – P. 32.

2314. Diviza, Ion. Super-mini; Unui ministru; Turmentaţi; Unire :


epigrame / Ion Diviza // Dreptul. – 2005. – 14 apr. – P. 8.

2315. Diviza, Ion. I. Versuri lirice; II. Para – epigrame (haihuiuri); III.
Fabule / Ion Diviza // Lit. şi arta. – 2005. – 14 apr. – P. 5.

2316. Druţă, Boris. Dragoste la telefon : [povestire] / Boris Druţă // Lit. şi


arta. – 2005. – 28 apr. – P. 8.

2317. Filip, Iulian. Care e pomul? : [versuri] / Iulian Filip // Capitala. –


2005. – 6 apr. – P. 8; Lit. şi arta. – 2005. – 7 apr. – P.5.

2318. Filip, Iulian. Paralelă cu absenţe inegale : [versuri] / Iulian Filip //


Lit. şi arta. – 2005. – 28 apr. – P. 3.

2319. Filip, Iulian. Postelectorală : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta. –


2005. – 14 apr. – P. 3.

181
Aprilie 2005 ≡ April 2005

2320. Filip, Iulian. Urmele frumoase : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta. –
2005. – 21 apr. – P. 3.

2321. Gromov, Alexandru. Detronarea paricopitatelor : [povestire] /


Alexandru Gromov // Lit. şi arta. – 2005. – 21 apr. – P. 5.

2322. Guşilă, Iacob. Muguri în primăvară : [fragm. din povestire] / Iacob


Guşilă // Florile dalbe. – 2005. – 28 apr. – P. 8.

2323. Iachim, Ion. Învăţătorul : [versuri] / Ion Iachim // Ora satului. –


2005. – Apr. (Nr 7). – P. 13.

2324. Lari, Leonida. Crist : [versuri] / Leonida Lari // Florile dalbe. –


2005. – 14 apr. – P. 5.

2325. Matcovschi, Dumitru. Din ciclul de poezii "Mal şi punte" / Dumitru


Matcovschi // Accente libere. – 2005. – 21 apr. – P. 5. – Cuprins : "Mal şi punte";
Samuraslă; Lume animală.

2326. Matcovschi, Dumitru. Poetul şi slabii; Atâta martie; Necaz şi


muncă; Ca la Paris : [versuri] / Dumitru Matcovschi // Lit. şi arta. – 2005. – 7 apr. –
P. 4.

2327. Mărgărit, Iulia. Mâca : [povestire biogr.] / Iulia Mărgărit // Lit. şi


arta. – 2005. – 21 apr. – P. 8.

2328. Mânăscurtă, Ioan. Problema fericirii : [povestire] / Ioan Mânăscurtă


// Accente libere. – 2005. – 21, 28 apr. – P. 5. – Va urma.

2329. Moraru, Cristina. Departe; Realitate : [versuri] / Cristina Moraru //


Lit. şi arta. – 2005. – 28 apr. – P. 4.

2330. Nastasiu, Vasile. Obsesia unchiului Ionică : (povestire) / Vasile


Nastasiu // Lit. şi arta. – 2005. – 28 apr. – P. 5.

182
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2331. Pascaru, Tamara. Tăcere; Singurătate; Topire; Dorinţă; Stâncii din


Buteşti; Lacrimă; Formă dialectică : [versuri] / Tamara Pascaru // Lit. şi arta. – 2005.
– 14 apr. – P. 4.

2332. Plăcintă, Vasile. La Tiraspol; Ciopârţită de pe hartă; Cântecul


renaşterii; Terapeutică; Ţara-mamă : catrene satirice / Vasile Plăcintă // Lit. şi arta.
– 2005. – 28 apr. – P. 8.

2333. Popovici, Teodor. Sărutul : [schiţă umoristică] / Teodor Popovici //


Lit. şi arta. – 2005. – 28 apr. – P. 6.

2334. Rusnac, Vladimir. Şiretlicul găinii : [fabulă] / Vladimir Rusnac //


Florile dalbe. – 2005. – 21 apr. – P. 8.

2335. Rusu, Nicolae. Scaunul : [povestire] / Nicolae Rusu // Florile dalbe.


– 2005. – 21 apr. – P. 8.

2336. Rusu, Nicolae. Trap – trap – trap... : [parodii din cartea "Hai la
mere !" în curs de apariţie] / Nicolae Rusu // Lit. şi arta. – 2005. – 28 apr. – P. 8.

2337. Silvestru, Aurelian. Vameşii lui Dumnezeu : [din cartea "Templul


bunătăţii"] / Aurelian Silvestru // Natura. – 2005. – Apr. (Nr 4). – P. 16.

2338. Ştirbu, Titus. Catrene vesele şi nu prea dintr-o carte în curs de


apatiţie / Titus Ştirbu // Accente libere. – 2005. – 28 apr. – P. 5. – Cuprins : De
vorbă cu sărăcia; Măi, tu, cela al lui ceapă !; Revolta unui ceaun; Milionul; Preţuri;
Mielul; Limuzinele şefilor; Curcanul; Berbecul; În capul cui ?; Nu-s medicamente;
Un bou.

2339. Tăbârţă, Vasile. Ajutor umanitar : [povestire] / Vasile Tăbârţă // Ora


satului. – 2005. – Apr. (Nr 8). – P. 15.

2340. Voiculescu, Vasile. Înviere : [versuri] / Vasile Voiculescu // Florile


dalbe. – 2005. – 28 apr. – P. 1.

183
Aprilie 2005 ≡ April 2005

2341. Voinicescu-Soţchi, Victor. Nu vezi...; Quo vadis; Numele; Numai;


Ca praful...; Nesomn : [versuri] / Victor Voinicescu-Soţchi // Lit. şi arta. – 2005. – 21
apr. – P. 4.

821.135.1(478).09 Critică şi istorie literară


2342. Belâi, Liviu. "Să fie-al naibii cel care nu bea...!" (2) : [poetul Petru
Cărare la 70 de ani de la naştere] / Liviu Belâi // Farmacia pro. – 2005. – Mart.-Apr.
(Nr 3/4). – P. 14. – Art. 1 : Ian.-Febr. (Nr 1/2).

2343. Belâi, Liviu. Tudor Ţopa : Punţi peste nisipurile timpului, sau
Repere pentru viitor : [pe marginea vol. "Neînfrînţii" de Tudor Ţopa, Chişinău,
Metrompaş, 2004] / Liviu Belâi // Lit. şi arta. – 2005. – 14 apr. – P. 7.

2344. Brăviceanu, George. Profetul nemuririi noastre : [pe marginea


cărţii "Profetul nemuririi noastre : Constantin Stere" de Iurie Colesnic, Ch., ed.
Ulisse, 2005] / George Brăviceanu // Natura. – 2005. – Apr. (Nr 4). – P. 14.

2345. Broască, Ştefan. Eterna provocare a poeziei : [pe marginea vol.


"Eterna Danemarca" de Arcadie Suceveanu] / Ştefan Broască // Lit. şi arta. – 2005.
– 14 apr. – P. 5.

2346. Buga, Ion. Neînfrînţii : [pe marginea vol. "Neînfrânţii" de Tudor


Ţopa, Chişinău, Metrompaş, 2004] / Ion Buga // Lit. şi arta. – 2005. – 14 apr. – P. 7.

2347. Cibotaru, Mihail Gh. Autor al propriului noroc : [Alexandru


Gromov, scriitor, traducător] / Mihail Gh. Cibotaru // Timpul de dimineaţă. – 2005. –
15 apr. – P. 15.

2348. Ciobanu, Raisa. Stomatolog şi umorist : [creaţia umoristului


Teodor Popovici] / Raisa Ciobanu // Lit. şi arta. – 2005. – 28 apr. – P. 6.

2349. Colesnic, Iurie. O basarabeancă debutând la Bucureşti : [pe


marginea cărţii "Liliuţa" de Diana Iepure, Bucureşti, ed. Vinea, 2004] / Iurie Colesnic
// Ora satului. – 2005. – Apr. (Nr 8). – P. 15.

184
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2350. Colesnic, Iurie. O carte ca un conspect sentimental : [pe marginea


cărţii "Rugina din pomi ne desparte" de Lia Macari, Ch., Ed. Ulysse, 2005] / Iurie
Colesnic // Ora satului. – 2005. – Apr. (Nr 7). – P. 15.

2351. Colesnic, Iurie. Un poet care a fost ministru şi un ministru care a


fost soldat... : [Ioan Buzdugan, (1887-1967)] / Iurie Colesnic // Ora satului. – 2005. –
Apr. (Nr 8). – P. 16. +929

2352. Crudu, Dumitru. Dumitru Crudu : "Lucrurile nu s-au schimbat


aproape deloc de la Caragiale încoace" : [interviu cu scriitorul şi dramaturgul] /
moderator : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 1 apr. – P. 16-17.

2353. Dabija, Nicolae. Victor Voinicescu-Soţchi – un basarabean din


Paris : [creaţia literară] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 21 apr. – P. 4.

2354. Dumbrăveanu, Victor. Maestrul dintotdeauna : [80 de ani de la


naşterea lui Alexandru Gromov, scriitor, traducător] / Victor Dumbrăveanu // Lit. şi
arta. – 2005. – 21 apr. – P. 5.

2355. Esinencu, Nicoleta. Europa, o dragoste reciprocă : [interviu cu N.


Esinencu, dramaturg] / interviu realizat de Rodica Mahu // Jurnal de Chişinău. –
2005. – 22 apr. – P. 8.

2356. Galaicu-Păun, Emilian. Un intelectual, dacă are cap, trebuie să


ştie să şi-l pună la contribuţie : [interviu cu Em. Galaicu-Păun, scriitor] / interviu de
Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 6 apr.

2357. Gromov, Alexandru. Civilizaţia umană : atotputernicie şi


şubrezenie : [dialog cu A. Gromov, scriitor şi lingvist] / consemnare : Petru Soltan //
Lit. şi arta. – 2005. – 21 apr. – P. 5.

2358. Gromov, Alexandru. Reaşezare în brazda socotinţei : [interviu cu


A. Gromov, prozator, traducător] / consemnare : Liliana Popuşoi // Flux : ed. de
vineri. – 2005. – 22 apr. – P. 6.

185
Aprilie 2005 ≡ April 2005

2359. Nastasiu, Vasile. De pândă printre oameni : [pe marginea cărţii


"Călătorii în jurul omului" de Alexei Marinat, Ch., ed. "Prut Int.", 2004] / Vasile
Nastasiu // Lit. şi arta. – 2005. – 7 apr. – P. 4.

2360. Palladi, Tudor. Curajul de a fi al poveştii şi al poeziei : [pe


marginea cărţii "Zece poveşti şi doar una cu minciuni" de Titus Ştirbu, Ch.,
"Universul", 2004] / Tudor Palladi // Florile dalbe. – 2005. – 28 apr. – P. 8.

2361. Palladi, Tudor. Rectitudinea dorului, sau A darului de a vedea


nevăzutul : [pe marginea cărţii "Nopţile oarbe" de Dumitru Păsat, Ch., ed. Pontos,
2005] / Tudor Palladi // Lit. şi arta. – 2005. – 28 apr. – P. 4.

2362. Prohin, Andrei. "Mioriţa" lui Grigore Vieru : (lecturi paralele, var.
prec.) / Andrei Prohin // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 1 apr. – P. 19.

2363. Rolinschi, Vladimir. Al cui e "Buteşti. Vino şi vezi"?! : [despre


publicistul Iulius Popa] / Vladimir Rolinschi // Lit. şi arta. – 2005. – 28 apr. – P. 3.

2364. Roşca, Nicolae. Omul care aduce primăvara : [despre poetul Titus
Ştirbu] / Nicolae Roşca // Accente libere. – 2005. – 28 apr. – P. 5.

2365. Roşca, Nicolae. Prietenul meu Matcovschi : [despre poetul


Dumitru Matcovschi] / Nicolae Roşca // Accente libere. – 2005. – 21 apr. – P. 5.

2366. Saka, Serafim. "Cu jurnalele sincere îţi aprinzi paie în cap" :
interviu cu scriitorul S. Saka / interviu realizat de Rodica Mahu // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 1 apr. – P. 10.

2367. Suceveanu, Arcadie. Arcadie Suceveanu : "Avem o literatură


pentru copii competitivă în context european" : [interviu cu scriitorul] // Democraţia.
– 2005. – 5 apr. – P. 7.

2368. Vartic, Andrei. Arhitectura unui val "dramatic" : [creaţia


dramaturgului Val Butnaru] / Andrei Vartic // Lit. şi arta. – 2005. – 14 apr. – P. 6.

186
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2369. Vlas, Vlad. De la autohtonism spre modelul cultural european :


[continuitatea evoluţiei liricii basarabene] / Vlad Vlas // Lit. şi arta. – 2005. – 28 apr.
– P. 5.

2370. Zbârciog, Vlad. Fenomenul Iuda, sau Imperioasa noastră nevoie


de suflet... (1-2) / Vlad Zbârciog // Lit. şi arta. – 2005. – 14 apr. – P. 4; 21 apr. – P.
6.

2371. Думбрэвяну, Виктор. Мастер, остающийся самим собой : 80


лет со дня рождения писателя Александра Громова / Виктор Думбрэвяну //
Capitala=Столица. – 2005. – 20 апр. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 1811)

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


2372. Савостин, Николай. Любимый мой иностранец : рассказ / Ни-
колай Савостин // Независимая Молдова. – 2005. – 15 апр. – Р. 8.

2373. Савостин, Николай. Трава еще растет… : рассказ / Николай


Савостин // Независимая Молдова. – 2005. – 1 апр. – Р. 19.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
2374. Iov, Dimitrie. Soroca – oraşul nostalgiilor : note de călătorie /
Dimitrie Iov // Ora satului. – 2005. – Apr. (Nr 7). – P. 16.

2375. Rotaru, Tatiana. Oraşul celor trei religii : [Ierusalim] / Tatiana


Rotaru // Săptămîna. – 2005. – 29 apr. – P. 13.

2376. Vieru-Işaev, Maria. Două lumi... Pe care o alegem? (VI) : [impresii


pe marginea călătoriei în Spania] / Maria Işaev-Vieru // Opinia. – 2005. – 5-11 apr.
– P. 4. – Art. 1 : 15 febr.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Bibliografiile membrilor Guvernului Republicii Moldova. – Vezi Nr 2004

187
Aprilie 2005 ≡ April 2005

Căpiţă, Ionel. Uitarea neuitării : [maestrul de balet Vitalie Poclitaru]. – Vezi


Nr 2236

Pohilă, Vlad. Dimensiuni biografice : [Val Butnaru, ziarist, publicist]. – Vezi


Nr 1810

Правительство Республики Молдова : [биогр. справки]. – Vezi Nr


2010

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
2377. Bulat-Saharneanu, Maria. Claudia Cobăsnian : "Cea mai
frumoasă perioadă a vieţii mele au fost anii de liceu" : [destine basarabene] / Maria
Bulat-Saharneanu // Gazeta românească. – 2005. – 18 apr. – P. 7.

2378. Ciocanu, Ion. Demnitatea replicii argumentate : [pe marginea


studiului "Basarabia română" a cercetătorului folclorist Victor Cirimpei] / Ion
Ciocanu // Lit. şi arta. – 2005. – 28 apr. – P. 7.

2379. Colesnic, Iurie. Un cavaler al Ordinului Trandafirul Alb :


[colaborarea literar-istorică a lui Gheorghe Bezviconi şi Aurel George Stino, scriitor
şi istoric] / Iurie Colesnic // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 29 apr. – P. 21.

2380. Cucereanu, Radion. Atrocităţile comuniste comise într-o comună


din nordul Moldovei : [comuna Ruseni, raionul Edineţ] / Radion Cucereanu // Flux :
ed. de vineri. – 2005. – 29 apr. – P. 7.

2381. Damian, George. Experimentul moldav : [27 martie 1918 – unirea


Basarabiei cu România] / George Damian // Gazeta românească. – 2005. – 4 apr. –
P. 11.

2382. Druţă, Mihai. Neamul fără trecut nu are viitor : [imperativul


memoriei] / Mihai Druţă // Glasul naţiunii. – 2005. – 14 apr. – P. 8.

188
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2383. Grosu, Vasile. Talmaza : [din ist. satului, raionul Ştefan Vodă] /
Vasile Grosu // Natura. – 2005. – Apr. (Nr 4). – P. 14.

2384. Josu, Nina. Jean Nouzille : "Eu văd lucrurile din exterior – nu
judec, nu condamn" : [pe marginea lansării cărţii "Moldova. Istoria tragică a unei
regiuni europene" de Jean Nouzille] / Nina Josu // Lit. şi arta. – 2005. – 7 apr. – P.
5.

2385. Minte, Vasile. În capcană : [impactul Pactului Molotov-Ribbentrop


asupra românilor] / Vasile Minte // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 1 apr. – P. 24. –
Contin. Începutul : 18 mart.

2386. Moraru, Alexandru. Biserica catolică din RSSM (III) / Alexandru


Moraru // Glasul naţiunii. – 2005. – 7 apr. – P. 3. – Art. 1 : 17 mart.

2387. Moraru, Alexandru. Cartea "Holocaustul în Basarabia" este un


eşec : [pe marginea cărţii "Holocaustul în Basarabia" de Sergiu Nazaria] /
Alexandru Moraru // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 29 apr. – P. 4.

2388. Pasat, Valeriu. III. "Constantin Stere : înalte calităţi intelectuale,


caracter puternic şi curaj...; IV. "Comuna" chişinăuiană a fiului de nobili Constantin
Stere; V. "Stere... să fie încarcerat la închisoarea de la Odesa până la o dispoziţie
specială" : [C. Stere (1865-1936), revoluţionar, militant politic] / Valeriu Pasat //
Săptămîna. – 2005. – 1 apr. – P. 10; 8 apr. – P. 12; 15 apr. – P.13. – Art. 1 : 18
mart.

2389. Stăvilă, Veaceslav. Vreau să paşaportizez Republica Moldova :


[interviu cu V. Stăvilă, dr. în ist.] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. –
2005. –13 apr.

2390. Vasiliev, Boris. Stalin mi-a furat copilăria : [deportări între anii
1941-1946] / Boris Vasiliev // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 22 apr. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 1833, 2374)

189
Aprilie 2005 ≡ April 2005

94(498) Istoria României


2391. Roncea, Victor. Proiectul Unirii şi reformarea României : [anul
1918 – an de referinţă] / Victor Roncea // Gazeta românească. – 2005. – 4 apr. – P.
11.

2392. Schipor, Ilie. Peste o mie de soldaţi români şi-au găsit locul de
veci la Ţiganca : interviu cu I. Schipor, şef Serviciu Comemorare Eroi şi Programe
Educative al Oficiului Naţ. pentru Cultul Eroilor din România / interviu realizat de
Natalia Costaş // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 1 apr. – P. 4.

2393. Стати, Антон. Правда об И. Антонеску : в тупиках истории /


Антон Стати // Коммерсант plus. – 2005. – 8 апр. – Р. 10-11.

190
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ" NR 4-2005


Bercu, Vlad 2019
A
Berindei, Mihnea 1855
Adam, Victor 2289 Beşleagă, Vladimir 2296
Agachi, Ştefan 2290-91 Beţivu, Maria 2118
Alexa 2214 Bezviconi, Gheorghe 2379
Alexandru, Ion 2085 Biedenkopf, K. 1945
Alexe, Vladimir 2104 Blanovschi, Axentie 2297-98
Andrieş, Serafim 2193 Bobînă, Lidia 2059, 2063, 2071, 2094
Andronic, Nicolae 1853 Bodean, Ion 2155
Anghel, Alina 1858 Bodrug-Lungu, Valentina 2060
Anghel, Luminiţa 2215 Bogatu, Petru 1856-57, 1943-44
Antoci, AUrel 2038 Bogdănaş, Silvia 1806, 2205
Anton, Ion 2292 Boian, Ilie 2169
Aparatu, Dumitru 2175 Bolohan, Apollo 2268
Aramă, Angela 1854 Boroda, Natalia 2138
Aranov, Şico 2219 Boţan, Elena 2161
Arhire, Anatol 2012 Braghiş, Ana 2119
Arman, Mihai 2203 Braghiş, Dumitru 1858, 2061
Azarov, Boris 1937 Brânzan, Maria 1815
Bratu, Aculina 2120
B Brăviceanu, George 2344
Bacovia, George 2146, 2267 Broască, Ştefan 2345
Balaban, Claudia 1806 Budeanu, Gheorghe 1802, 1912
Balan, Eduard 1938, 1991-92 Buga, Ion 2346
Banari, Larisa 2206 Buhnă, Iacob 2251
Baraliuc, Oleg 2247 Bujor, Pavel 2200
Baranceanu, Nina 2149 Bulat-Saharneanu, Maria 2377
Barbăroşie, Arcadie 1993 Burov, Ştefan 2299
Barbus, Ludmila 2139 Busuioc, Alexei 2086
Bălan, Pavel 2213 Butnaru, Val (1809-10), 1859
Bănică, Mirel 1845 Buzdugan, Ioan (2351)
Bănică, Ştefan, jr. 2216
C
Băsescu, Traian 1940-41
Bătrînu, Ion 2098, 2211 Caba, Pavel 2087
Bâlici, Gheorghe 2274, 2293-94 Cazacu, Lia 1801
Baublus, Victoras 1939 Călin, Gabriel 2247, 2251
Belâi, Liviu 2295, 2342-43 Căpiţă, Ionel 2236
Belkovski, Stanislav 1942 Cărare, Petru 2300, (2342)
Bendas, Mihai 1807 Cărăuş, Vitalie 2237
191
Aprilie 2005 ≡ April 2005

Cemortan, Stela 2114, 2150 Colesnic, Iurie 2156, 2199, 2343, 2349-
Cernei, Ion 1899 51, 2379
Cernei, Oleg 2191 Constantin, Ion 1948
Cernit, Alexei 2207 Corai, Tatiana 1869
Chedivarenco, Vasile 2115 Corbu, George 2269
Cheianu, Constantin 1815, 1860-62 Corniţel, Aurica 2152
Chichere, Ion 2201 Cosarciuc, Valeriu 1870
Chifu, Iulian 1946, 2013 Cosniceanu, Maria 2258-59, 2261
Chiriac, Petru 2020 Costache, Gheorghe 2062
Chirilov, Viorica 1823, 2191 Costachi, Jana 1835
Chirtoacă, Dorin 1863, 1889 Costaş, Natalia 1838, 1840, 2392
Chirtoacă, Nicolae 1947, 1950 Costin, Nicolae 1894
Chiruţă, Eugenia 2151 Cotoros, Afanasie 2122
Chivriga, Viorel 2049 Creangă, Ion 2284
Cibotaru, Arhip 2302 Crudu, Dumitru 2352
Cibotaru, Mihail Gh. 1864, 2347 Cucer, Artur 2088
Ciobanu, Ala 2183 Cucereanu, Radion 2380
Ciobanu, Anatol 2159 Curchi, Lilia 2173
Ciobanu, Raisa 1817, 2348 Cutugno, Toto 2223
Ciobanu, Valentina 1802 Cuzuioc, Ion 1819, 2305-06
Ciobanu, Vasile 1818
D
Ciobanu, Viorel 2249
Ciobanu, Vitalie 1865-67 Dabija, Doina 2285
Ciocanu, Ion 2378 Dabija, Nicolae 1871-72, 2282, 2353
Ciochină, Angela 2217 Damian, George 2381
Ciocoi, Gheorghe 2238 Dandara, Gheorghe 2123
Cioroianu, Adrian 2139 Dascăl, Valeria 2307-09
Cirimpei, Victor 2378 Dănilă, Aurelian 2239, 2241
Ciubara, Gabriela 2208 Dediu, Ciprian 2166
Ciubotaru, Anatolie 2121 Devderea, Valeriu 2063
Ciubucciu, Vlad 2257 Diacov, Dumitru 1873
Ciurea, Cornel 1868, 1884, 2014 Dickinson, Emily 2262
Ciurunga, Andrei (2286) Dinescu, Viorel 2283, 2287
Coban, Nicolae 2303 Dînga, Boris (2133)
Cobăsnian, Claudia (2377) Diviza, Ion 2310-15
Codreanu, Theodor (2283) Dobre, Ana 2097
Cojocaru, Andrei 2209 Donţul, Vladimir 2105
Cojocaru, Gheorghe 1950 Dragomir, Ion 2089
Cojocaru, Natalia 1910, 2229 Druţă, Boris 2316
Cojocaru, Sergiu 2304 Druţă, Mihai 2382
Cojocaru-Toma, Maria 2182 Dulgheru, Valeriu 1846, 1874
192
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Dumbrăveanu, Victor 2354 Grecu, Sandu 2245


Grigoraş, Stela 2108-09
E
Groenen, Riet 1840
Eliseev, Bina 2186 Groian, Ludmila 2141
Eminescu, Mihai 2284 Gromov, Alexandru 1880, 2321, (2347,
Eremei, Grigore (1864), 1875 2354), 2357-58
Eremia, Anatol 2260 Grosu, Aneta 1863, 1891
Ermolovici, Andrei 2178 Grosu, Vasile 2383
Esinencu, Nicoleta 2355 Grozavu, Vasile 2087, 2090, 2093
Gurău, Angela 2154
F Guşilă, Iacob 2322
Filip, Iulian 2317-20 Guţan, Valentin 2090-91
Filipov, Valeriu 2140 Guţu, Alina 1803, 2213
Fiodorov, Ion 2106
H
Fleickman, Neil 2240
Formuzal, Mihail 1876 Hadârcă, Natalia 2170
Harnău, Silvia 2110
G Hasdeu, Bogdan Petriceicu 2272
Galaicu-Păun, Emilian 2356 Hodjes, Heather M. 2202
Garcia Lorca, Federico 2266 Hubner, Danuta 1952
Găbunea, Henri 2270
I
Gărduş, Traian 2271
Geremek, B. 1945 Iachim, Ion 2125-27, 2323
Ghenciu, Oxana 2210 Iarovoi, Valentina 2162
Gheorghiţă, Eugen 2203 Iepure, Diana 2349
Gheorghiţă, Nadina 1835, 2060, 2134, Ilaşcu, Ilie 1881
2162 Ilovan, Ion 2025
Gheorghiu, Valeriu 1950, 1995 Ioan Paul al II-lea (papa) (1815-17,
Gherasimov, Lilia 2153 1819), 1820, (1824-25)
Ghereg, Nicolae 2037 Ioanide, Dumitru 2284
Gherman, Andrei 2179 Iov, Dimitrie 2374
Ghilan, Tatiana 2085 Iovu, Tudor 2211
Ghimpu, Mihai 2015 Iuşcenko, Victor 1937
Ghimpu-Munteanu, Veta 2218 Ivănescu, Cezar 2273
Goia, Pavel 2219 Ivanov, Dumitru 2022
Golovei, Lilia 2124
J
Gorea-Costin, Iuliana 1894
Gorincioi, Radu 1878-79, 1951, 2006 Jeverdan, Pavel 2065
Gorincioi, Veronica 1826, 1995, 2108, Josanu, Efim 1881-83
2165, 2186 Josu, Nina 2163, 2384
Granaci, Valentina (1803) Jumuga, Mihai 1965
193
Aprilie 2005 ≡ April 2005

K Matei, Valeriu 1885


Măinescu, Tudor 2275
Kant, Immanuel 1812
Mărgărit, Iulia 2327
Karev, Roman 1942
Melniciuc, Ion 2176
Karpov, Ghenadii 2092
Mereuţă, Daniela 2189, 2216, 2265
Kirkorov, Filip 2247
Michalski, K. 1945
Kleitman, Michael 2220, 2223
Micinsky, Ştefan 1996
Konlan, John 1884
Mihail, Viorel 1886-87
L Mihailescu, Constantin 2171-72
Mihăeş, Roman 1888
Larco, Vasile 2274 Mihăilă, Vlad (paroh) 1822
Lari, Leonida 2324 Militaru, Vasile 2276
Lavric, Victor 1812 Minte, Vasile 2385
Lazur, Dumitru 1876, 2012 Mironic, Ala 2160
Lescu, Fatima 2142-43 Modrîngă, Vitalie 2066
Lificiu, Petre 2168 Moisei, Petruţă 2168
Lipcanu, Stan 2088, 2109 Moraru, Alexandru 2386-87
Lîsaia, Iulia 2128 Moraru, Ana 1837, 2227
Loghin, Andrei 2091, 2096, 2252 Moraru, Cristina 2329
Lozinschi, Raisa 1836 Morăraş, Mihai 1890
Lungu, Diana 1953 Moscalenco, Adrian 1960
Lungu, Gheorghe 2038 Moşin, Octavian 1823
Lungu, Maria 2129 Moşin, V. 1837
Lupaşcu, Maria 2164 Munteanu, Anatol 2106
M Munteanu, Galina 2112
Mureşan, Ion 2277
Macari, Lia 2350 Musteaţă, Valentin 2211
Mahu, Rodica 2197, 2355, 2366 Muşuc, Valeriu 1891
Maiorescu, Titu 2285
Maloman, Eugen 2189 N
Mânăscurtă, Ioan 2328 Nagacevschi, Vitalie 2067
Mândâcanu, Virgil 2115, 2150 Nantoi, Oazu 1889
Manole, Corneliu 1954-55 Nastasiu, Vasile 2330, 2359
Mardari, Mihai 2093 Nazarchevici, Margareta 2242
Marin, Ion 2177 Nazaria, Sergiu 1997, 2139, 2387
Marin, Vitalie (2159) Negru, Boris 2068
Marinat, Alexei 2359 Negru, Nicolae 1874, 1892-93, 1953
Marmier, X. 2265 Nico 2222
Marulea, Alexei 2221 Niculin, Simion 2105
Matcovschi, Dumitru 2325-26, (2365) Nouzille, Jean 2384
Matei, Constantin 1836
194
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

O Preda, Marian 1838


Preguza, Ion 2084
Odoleanu, Vasile 2169, 2171
Prisăcaru, Ina 1853, 1873
Olaru, Angelina 2230
Proca, Ion 1959, 2038
Osinschi, Maria 2130
Proca, Nicolae 1899
P Proca, Pavel 2242
Prodan, Ala 2144
Palade, Rodica 1905 Prohin, Andrei 2362
Palladi, Tudor 2360-61 Pugaciova, Alei 2247
Partole, Claudia 1894
Pasat, Valeriu 2388 R
Pascaru, Tamara 2321
Rachieru, Adrian Dinu 2196-97
Patraşco, Valeriu 2094
Răcilă, Vitalie 2136
Pavlicenco, Vitalia 1870, 1895
Răileanu, Natalia 1839, 1900
Păsat, Dumitru 1812, 2285, 2361
Reniţă, Alecu 2168
Pătrăşconiu, Cristian 1895
Rogac, Raia 2118, 2123, 2130, 2135
Peru, Aurelia 1897
Roibu, Nicolae 2223-24
Petrache-Borşevschi, Nona 1826
Rolinschi, Vladimir 2117, 2145
Petrov-Zuber, V. 2131
Rolinsky, Vladimir 2363
Petru (ahiepiscop al Chişinăului,
Roman, Alexandru 2139
Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al
Roncea, Victor 2391
Plaiurilor) 1827
Roşca, Arina 1804
Pincevschi, Alexandru 2200
Roşca, Iurie 1901
Pirogan, Vadim 2286
Roşca, Nicolae 2364-65
Plăcintă, Vasile 2332
Roşca, Tatiana 2050
Pleşca, Valentin 2173
Rotaru, Tatiana 2375
Poclitaru, Vitalie 223670
Rotfeld, Adam Daniel 1960
Pohilă, Vlad 1810, 2116
Rusnac, Vladimir 2334
Poiată, Petru 1898
Russo, Nadia (2199)
Policinschi, Grigore 2095
Rusu, Dinu 2218
Popa, Gheorghe 1811
Rusu, George 1962
Popa, Iulius (1811, 2363)
Rusu, Nicolae 2335-36
Popov, Elena 2132
Rusu, Tudor 2133
Popovici, Teodor 2333, 2348
Rusu, Vadim 2024
Popuşoi, Liliana 1822, 1854, 2208, 2214,
2217, 2220, 2225-26, 2237, 2240-41, S
2243, 2245, 2356, 2358, 2389
Saharneanu, Valeriu 1902-04
Porubin, Andrei 2245
Saka, Serafim 2366
Porumbescu, C. 2278
Savciuc, Oxana 2050
Postică, Iulian 2056
Schipor, Ilie 2392
Potoroacă, Valeriu 1828
Scripliuc, Nina 2134
195
Aprilie 2005 ≡ April 2005

Scutelniciuc, Ion (2176) T


Secrieru, Mihai 2096
Tabunşcic, Gheorghe 2098
Serebrian, Oleg 1905
Tarlev, Vasile 2005, 2039
Sergentu, Efim 2174
Tăbârţă, Vasile 2339
Sergentu, Octavian 1939, 1993, 2070
Tănase, Alexandru 2069
Silvestru, Aurelian 2337
Tănase, Constantin 1909
Sinn, Hans-Werner 2017
Tărâţeanu, Vasile 2287-88
Smochină, Carolina 2249
Tătaru, Tudor 1910
Sochircă, Andrei 2243
Teoctist (Preafericitul Patriarh al Bisericii
Socor, Vladimir 1870, 1906-07
Ortodoxe Române) 1830
Solana, Javier 1961
Teodorescu, Filip 1965-66
Solomca, Tatiana 2019, 2228
Teşcureanu, Eugenia 2147
Solomin, T. 1818
Teslaru, Grigore 2100
Soltan, Petru 1829, 2357
Tiganash, Viorel 2227
Soltanici, Vladimir 2135
Todorov, Ilie (2244)
Stadniţchi, Mihail Gh. (2177)
Tudoran, Dorin 1911
Stanovaia, Tatiana 1962
Tulbea, Ghenadie (2252), 2253
Stănescu, Nichita 2279, (2282)
Turea, Larisa 2244
Stârcea, Marian 2226
Tverdohleb, Ion 2136
Stăvilă, Veaceslav 2389
Stere, Constantin 2344, (2388)
Stici, Ion 1875, 2065, 2095, 2160 Ţ
Stiglitz, Joseph E. 1963
Stino, Aurel George 2379 Ţăranu, Ion 2280
Stoica, Valentina 2097 Ţopa, Gheorghe 2228
Stoicovici, Cătălina 2206 Ţopa, Tudor (2343), 2346
Stoinov, M. 1908 Ţurcanu, Alina 1950, 2015
Stoleru, Ion 2175 Ţurcanu, Ghenadie 2111
Stratan, Pavel 2225 U
Suceveanu, Arcadie 2345, 2367
Sulac, Nicolae (2221), 2224 Ungureanu, Elena 2261
Susanu, Alexandru 2059 Ungureanu, Teodor 2112
Untilă, Veaceslav 1912
Ş Urâtu, Ştefan 2070
Şerban, Grigore 2146 Urecheanu, Serafim 2099
Şevţov, Iuri 1964 Urechia, Vasile Al. 2281
Şişcanu, Elena 2165 V
Ştefârţă, Sorina 2352
Ştirbu, Titus 2338, (2360, 2364) Vacarciuc, Maria 2071
Vartic, Andrei 2008, 2368
Vasilescu, Valeria (2156)
196
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Vasiliev, Boris 2390 Б


Veveriţă, Ecaterina 2157
Балан, Валерий 1926
Vieru, Boris 1841, 1967-68
Белицер, Наталия 1970
Vieru, Grigore (2151), 2362
Белковский, Станислав 1971
Vieru-Işaev, Maria 2376
Бенедиковская, Лидия 2254
Vîrlan, Ana 2137
Бергман, Михаил 2107
Viţu, Valeria 1802
Бобынэ, Лидия 2102
Viziru, Maria 1831
Боцан, Игорь 1972
Vladimir (Mitropolit al Chişinăului şi al
Бужор, Павел 2194
Întregii Moldove) 1832
Булгарь, Валериу 2044
Vlas, Vlad 2369
Бурлак, Александр (2233)
Voiculescu, Vasile 2340
Бусек, Эрхард 1973
Voinicescu-Soţchi, Victor 2341, (2353)
Бушинский, Александр 2043
Voinschi, Nina 2148
Voitun, Aneta 2111, 2178 В
Volentir, Andrei 1913, 1998
Voloh, Ion 2100 Венцель, Станислав 2055
Voronin, Vladimir 1820, 1877, 1914, Виноградова, Светлана 2184
1999, 2009, 2064, 2072-74 Войнович, Алиса 2052
Волку, Олег 2254
W Воронин, Владимир 1916-18, 1974,
2000б 2075-76
Ward, Crispin 2230
Wojtyla, Karol (1815) Г
Z Гамова, Светлана 1976
Гарусова, Ольга 1833, 2246
Zbârciog, Vlad 2370
Гаснаш, Владимир 2184
Zubcu, Larisa 2229
Гибу, Николай 2234
А Глухов, Г. Д. 2188
Гордиенко, Анатолий 1975
Абрамович, Елена 2231
Городенко, Анатолий 2101
Аверьянов, Виталий 1842, 1969
Громов, Александр (2371)
Алиева, Ильхама 1982
Громов, Андрей 1977
Альмарк, Пер 1843
Гудым, Анатолий 1919
Амамбаева, Евгения 1808
Гуревич, Яков 2079
Андон, Виктор 1915, 2233, 2235
Гусаренко, Валентин 2204
Антонович, Татьяна 2051
Апостолов, Валентина 2052 Д
Астахова, Ирина 2001
Делиану, Давид 2077
Денис, Борис 2078
Добрынина, Татьяна 2181
197
Aprilie 2005 ≡ April 2005

Дога, Анатолий 2079 Косырев, Дмитрий 1847


Доно, Маргарета 1976 Крапивка, Игорь 2026
Дораш, Виктор 1920 Крейг, Джонатан 2263
Дрейзлер, Михаил 1935 Кристя, Николай 1799
Дугин, Александр 1975 Кропанцева, Татьяна 1921
Думбрэвяну, Виктор 2371 Куку, Иван 1926
Дьяков, Думитру 1921 Курбет, Владимир (2248)
Е Л
Евстратьев, Сергей 2033, 2057 Лебедь, А. 2107
Егозарьян, Валерий 1977 Лика, Евдокия (2231)
Ермолович, Андрей 1978 Лукьянов, Федор 1981
Лучко, Клара (2234)
Ж
М
Жосу, Виктор 1922
Малай, Александр 2043
З
Мартыненко, Николай 2188
Западинский, Роберт 1923 Мигулина, Татьяна 2248
Захаренко, Альберт 1844 Минчунэ, Анатол 2081
Зинн, Ханс-Вернер 2018 Михайло, Лариса 1805
Мотрой, Алена 2044
И Мунтяну, Галина 2113
Ивась, Михаил 2180 Муратова, Марианна 2246
Иващенко, Геннадий 2212 Мушук, Эдуард 2016
К Н
Казакова, Раиса 2158, 2234 Нантой, Оазу 1927
Калак, Дмитрий 1979 Нестеренко, А. 2107
Капсамун, Иван 2250 Никулин, Семен 1928
Кареев, Роман 1971 Нисенбойм, Ольга 1813
Катринич, Лариса 2181 Нолан, Уильям 2264
Кириллов, Андрей 2080
О
Киселев, Виктор 1976
Киструга, Зинаида 2052 Олару, Борис 1929
Клименко, В. И. 1924 Остапенко, Роман 2255
Коваленко, Ирина 2040-41
П
Конунов, Борис 2235
Коркодел, Виктор 2192 Пержу, Георгий 2158
Кортунов, Сергей 1980 Петренко, Роман 1983
Косарев, Валерий 1925 Покатилов, Сергей 2045
Косов, Александр 2042 Пономарева, Наталья 2204
198
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Путин, В. В. 1848-49 Томберг, Игорь 2035


Тренин, Дмитрий 1852
Р
Тхоров, Александр 1933, 2003
Разумов, Кирилл 1984 Тэнасе, Раиса 2187
Романов, Петр 1834
У
Русу, Виктор 2102
Узун, Елена 2232
С
Урекяну, Серафим 1934, 2103
Савостин, Николай 2372-73 Урсаки, Георгий 2195
Сакс, Джеффри Д. 2058 Урыту, Штефан 2082
Сафта, Владимир 2185 Устинова, Инна 2201
Светличная, Светлана 1814
Ф
Северин, Ирина 1930, 1973
Семенова (Юдович), Юлия 1844 Флоря, Владимир 2198
Семенова, Анна 2053
Ц
Сергеев, Филипп 2046
Силицкая, Наталья 2078, 2083 Цеслюк, Владимир 1934
Сима, Георгий 1931, 1985-87 Цуркану, Генадие 2113
Скобиоалэ, Сильвия 2494
Слипеньки, Валентина 2190 Ч
Сокор, Владимир 1932 Чавес, Уго 2080
Спицына, Ирина 1805 Череповский, Леонид 1935
Старик, Виктор 2101, 2192 Чубашенко, Дмитрий 1936
Стати, Антон 1850, 2393
Стиглиц, Джозеф Е. 1851 Ш
Стурза, Ион 2001 Швейкина, Ольга 2048
Сушко, Александр 1970 Шикирлийская, Марина 2031-32
Сырбу, Андрей 2256 Шимановская, Людмила 2198
Т Шимановская, Марина 2195
Шмелев, Борис 1989
Такий, Александр 2028-30 Штербец, Валерия 2078, 2083
Таньской, Анны 2246 Штефанец, Анатол 2232
Таран, Ангелина 1799-800
Тарлев, Василе 2002, 2047 Ю
Тарнакин, Владимир 1833 Ющенко, Виктор 1990
Ткачук, Тимур 1988

199
Aprilie 2005 ≡ April 2005

Lista gazetelor, ale căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 4-
2005

1. Accente libere 23. Ora satului


2. Capitala 24. Săptămâna
3. Capitala = Столица 25. Sport plus
4. Comunistul 26. Tetis info
5. Curierul economic 27. Timpul de dimineaţă
6. Curierul vamal 28. Vocea poporului
7. Democraţia 29. Ziarul de gardă
8. Dreptul 30. Вечерний Кишинев
9. Făclia 31. Голос народа
10. Farmacia pro 32. Деловая газета
11. Florile dalbe 33. Кишиневские новости
12. Flux : cotidian naţional 34. Кишиневский обозреватель
13. Flux : ediţia de vineri 35. Коммерсант plus
14. Gazeta oraşului 36. Коммунист
15. Gazeta românească 37. Молдавские ведомости
16. Glasul naţiunii 38. Независимая Молдова
17. Jurnal de Chişinău 39. Новое время
18. Literatura şi arta 40. Право
19. Lumea 41. Таможенный вестник
20. Moldova suverană 42. Экономическое обозрение
21. Natura
22. Opinia

200
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CUPRINS

CRONICA CĂRŢII................................................................................................5

0 GENERALITĂŢI ...................................................................................................5
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................5
01 Bibliografie. Cataloage..............................................................................5
030 Lucrări de referinţă generale ............................................................................6
06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii.
Muzee .........................................................................................................6
069 Muzee ..............................................................................................................6
070 Ziaristică. Presă................................................................................................6
08 Poligrafii. Lucrări colective.......................................................................7
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori......................................................................7
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .....................................................................................7
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ................................................8
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................................9
22 Biblia..........................................................................................................9
23/28 Creştinism. Religie creştină ..................................................................9
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..............................................................................................10
31 Statistică. Demografie. Sociologie ...........................................................10
32 Politică .....................................................................................................11
33 Economie. Ştiinţe economice....................................................................13
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ.....................................................................15
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .........................................................20
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber.............................................20
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor
..................................................................................................................22

201
Aprilie 2005 ≡ April 2005

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ...............................................................23


50 Generalităţi despre ştiinţele pure.............................................................23
51 Matematică...............................................................................................23
52 Astronomie. Geodezie...............................................................................24
53 Fizică........................................................................................................24
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ........................................................24
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice....................................................25
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .........................................................25
61 Medicină...................................................................................................25
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................30
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice .................................................................................31
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii...................33
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ....................................35
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie.
tehnologii şi procedee în construcţii ........................................................35
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .......................................................36
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură..............................................36
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ...........................................................36
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie....36
82 Literatură ................................................................................................40
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .....................................................................49
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ...........49
93/94 Istorie ..................................................................................................49
94 Istorie generală. Istorie universală ..........................................................49
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 4-2005 .......................................................61

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .....................................................63

202
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

0 GENERALITĂŢI .................................................................................................63
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ...............................................63
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ...............................63
008 Civilizaţie. Cultură. Progres...........................................................................63
01 Bibliografie. Cataloage............................................................................64
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ...................................................................................64
1/14 Filozofie ................................................................................................64
159.9 Psihologie ...................................................................................................65
16 Logică. Teoria cunoaşterii. Metodologie .................................................65
2 RELIGIE. TEOLOGIE ..........................................................................................65
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..............................................................................................66
31 Statistică. Demografie. Sociologie ...........................................................66
32 Politică .....................................................................................................66
33 Economie. Ştiinţe economice....................................................................67
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................70
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................75
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .........................................................76
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber.............................................76
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor
..................................................................................................................80
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ...............................................................81
53 Fizică........................................................................................................81
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice....................................................81
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .........................................................81
61 Medicină...................................................................................................81
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................82
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice .................................................................................83
203
Aprilie 2005 ≡ April 2005

66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ....................................86


7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .......................................................87
73/76 Arte plastice. Arte decorative..............................................................87
73 Arte plastice .............................................................................................87
78 Muzică......................................................................................................87
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ......................................................87
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ...........................................................87
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie....87
82 Literatură .................................................................................................94
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ...................................................................107
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii.............................................................107
93/94 Istorie ................................................................................................110
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei ..................................................110
94 Istorie generală. Istorie universală ........................................................110
94(3) Istoria lumii antice.....................................................................................110
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 4-2005 ....................112
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole
sunt fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 4-2005 ............................119

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ....................................................120

0 GENERALITĂŢI ...............................................................................................120
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .............................................120
02 Biblioteconomie......................................................................................120
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii..................................................121
070 Ziaristică. Presă............................................................................................121
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .................................................................................122
159.9 Psihologie .................................................................................................122
2 RELIGIE. TEOLOGIE ........................................................................................122

204
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

23/28 Creştinism. Religie creştină ..............................................................122


3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................................124
31 Statistică. Demografie. Sociologie .........................................................124
32 Politică ...................................................................................................125
33 Economie. Ştiinţe economice..................................................................144
34 Drept. Jurisprudenţă ..............................................................................150
35 Administraţie publică. Artă militară ......................................................153
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .......................................................156
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber...........................................157
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor
................................................................................................................162
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII .............................................................162
51 Matematică.............................................................................................164
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .......................................................164
61 Medicină.................................................................................................164
62 Inginerie. Tehnică în general .................................................................166
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice ...............................................................................166
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii.................167
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ..................................168
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ...............169
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie.
tehnologii şi procedee în construcţii ......................................................169
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .....................................................170
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. grădini ........................................................................170
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ...................................170

205
Aprilie 2005 ≡ April 2005

78 Muzică....................................................................................................170
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ....................................................172
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .........................................................175
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie..175
82 Literatură ...............................................................................................176
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ...................................................................187
908 Monografii ale localităţilor ..........................................................................187
929 Ştiinţe biografice şi înrudite.........................................................................187
93/94 Istorie ................................................................................................188
94 Istorie generală. Istorie universală ........................................................188
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 4-2005 ....................191
Lista gazetelor, ale căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr
4-2005.........................................................................................................200

206
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliografia Naţională a Moldovei

Formatul 60 X 80/16
Coli de tipar
Coli ed.
Tirajul 100 ex.
Com. Nr

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 57 46
Email: cncm@moldova.cc cncm@go.ro
http://www.iatp.md/cnc

Reglet Max SRL


şos. Hânceşti 53,
Chişinău, MD 2028, Republica Moldova
tel. /3732/ 73 17 55

207