You are on page 1of 196

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

http://www.iatp.md/cnc ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 5
2005

1
Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
Chişinău 2005
Mai 2005 ≡ May 2005

MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of
Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

2005
Nr 5

Chişinău
National Book Chamber of Republic of Moldova
2005

2
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

2005
Nr 5

Chişinău
Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
2005

3
Mai 2005 ≡ May 2005

Alcătuitori : Claudia BÂGU


Valentina CHITOROAGĂ
Ludmila CORGHENCI
Renata COZONAC
Efimia MACRINICI
Nina MICHERIN
Olesea NICOARA

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

Procesare text : Olesea NICOARA

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. : Claudia Bâgu,…; red.
resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii din Rep.
Moldova, 2005 (Reglet-Max). – ISSN 1857-0550
Nr 5, 2005. – 2005. – 195 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine
50 ex.

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2005
4
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2005
MAI NR 5 MAY
(727-939)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
727. Bolun, Ion
Bazele informaticii aplicate / Ion Bolun, Ion Covalenco. – Ed. a 3-a, rev. şi
compl. – Iaşi : Bonitas; [Ch. : S. n., 2005] (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 727, [1] p. :
fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 727 (26 tit.)
ISBN 973-86758-6-3 (Bonitas, Iaşi)
[05-894]
- - 1. Informatică aplicată.
004(075.8)
728. Ghidul utilizatorului de Internet / aut. : Radu Marin. – Ch. : SC "T-
PAR" SRL, 2005 (Tipogr. "Baştina-Radog"). – 62, [2] p.; 14 cm.
F. f. de tit.
10 000 ex. – [05-958]
004.738.5
729. Ungureanu, Viorel
Proiectare asistată în spaţiul 3D cu mechanical desktop : [pentru uzul
studenţilor] / Viorel Ungureanu, Adrian Judele. – Ch. : Tehnica-Info, 2004 (Tipogr.
A.S. Gevi-F Iaşi). – 243 p. : fig.; 24 cm.
Bibliogr. p. 243 (16 tit.)
ISBN 9975-63-195-9
100 ex. – [05-973]
- - 1. Proiectare cu mechanical desktop. 2. Spaţiul 3D.
004:62-11(075.8)
5
Mai 2005 ≡ May 2005

006 Standardizare şi standarde


730. Catalogul documentelor normative, 2004 : Situaţia la data de 01
ian. 2004 : [în 3 vol.] / Dep. Standardizare şi Metrologie al Rep. Moldova, Inst. Naţ.
de Standardizare şi Metrologie; col. red. : Sergiu Baban (preş.), .... – Ed. oficială. –
Ch. : S. n., [2004]. – 29 cm.
Vol. 1. – 2004. – 103, [3] p. : tab. – Text paral. : lb. rom., rusă. – În cop. –
[05-837]
006.35(478)
731. Vol. 2 : Standarde interstatale (01.020-33.200). – 2004. – 379, [1] p.
– Text paral. : lb. rom., rusă. – În cop. – [05-838]
006.35(47+57)(035.5)
732. Vol. 3 : Standarde interstatale (35.200-97.220). – 2004. – 773, [1] p.
– Text paral. : lb. rom., rusă. – În cop. – [05-839]
006.35[47+57]
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
733. "Cartier", ed. (Chişinău). Editura "Cartier" : Catalog, 1995-2005. –
Ch. : S. n., 2004 (Combinatul Poligr.). – 59, [2] p. : il.; 21 x 24 cm.
F. f. de tit.
[05-840]
- - 1. Cataloage de edituri – Chişinău – Editura "Cartier".
017.42(478-25)
734. Людмила Александровна Покровская : Биобиблиогр. : К 80
– летию со дня рождения / Комрат. гос. ун-т; сост. и отв. ред. : Иванна Банко-
ва. – Комрат : Гос. ун-т, 2005. – 59 p. : il.; 21 cm. – (Материалы к биобиблиогр.
учён. Рос. АН)
ISBN 9975-9838-6-3
100 ex. – [05-957]
016:[80+929]
02 BIBLIOTECONOMIE
735. Symposia professorum : Materialele sesiunii şt. din 8-9 oct. 2004 /
Univ. Liberă Int. din Moldova; dir. publ. : Andrei Galben; coord. şt. : Victor Moraru;
red. resp. : Ludmila Corghenci; col. de red. : Ana Guţu, ... – Ch. : ULIM, 2005. – 21
cm.
6
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Seria : Biblioteconomie. Informare. Documentare. – 2005. – 95, [1] p. –


Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-934-50-1 : 50 ex. – [05-908]
- - 1. Biblioteconomie.
[02+378.8](478)(063)
06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPOZIŢII.
MUZEE
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii
736. Lepădatu, Adrian Gabriel
Mişcarea legionară : între mit şi realitate / Adrian Gabriel Lepădatu. – Ch.
: Cartier, 2005 (Combinatul Poligr.). – 383 p.; 20 cm. – (Col. : Cartier istoric)
Bibliogr. p. 379-382 şi în notele de subsol
ISBN 9975-79-335-5 (în cop.)
1 000 ex. – [05-932]
- - 1. Mişcarea legionară – România – Istorie. 2. Garda de Fier –
Organizaţie fascistă, 1927-1941.
061.233(091)+94(498)
737. Misiunea Socială "Diaconia", 2005 : Fericiţi milostivi, că aceia se
vor milui. – [Ch. : S. n., 2005]. – 18, [1] p. : il., il. color.; 29 cm.
Text paral. : lb. rom., engl. – F. f. de tit.
[05-954]
061.235
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
738. Povestioare biblice pentru copii / Liga Biblică. – [Ch. : S. n., 2005]
(Tipogr. "Elan Poligraf"). – 67, [1] p. : il. color.; 21 cm.
[05-974]
087.5:22
739. Povestiri pentru Tine. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Balacron"). – 60,
[4] p. : il.; 21 cm.
ISBN 9975-9829-6-4
1 000 ex. – [05-913]
087.5:244

7
Mai 2005 ≡ May 2005

740. Să creştem fără tutun : Concursul republican "Tinerii împotriva


fumatului" : Ed. a 5-a / colab. : Sergiu Corneţchi, ...; col. red. : Galina Furdui, ... –
Ch. : F.E.-P. "Tipogr. Centrală", 2004. – 24, [1] p. : il. color.; 30 cm.
F. f. de tit.
ISBN 9975-78-310-4
500 ex. – [05-880]
087.5:06.063:613.84(082)
741. Ursache, Silvia
Ghici cine-i? : [Elefantul, Ariciul, Veveriţa] : Carte de colorat / Silvia
Ursache; des. : Radu Diordiev. – [Ch.] : Iulian, [2005] (Tipogr. Ed. "Universul"). – 18
p. : il., il. color.; 22 cm. – (Doiniţa Pictoriţa : O nouă ser. pentru preşc. şi cl. primare)
F. f. de tit.
[05-876]
087.5
742. Ursache, Silvia
Ghici cine-i? : [Girafa, Maimuţa, Câinele Dingo] : Carte de colorat / Silvia
Ursache; des. : Radu Diordiev. – [Ch.] : Iulian, [2005] (Tipogr. Ed. "Universul"). – 18
p. : il., il. color.; 22 cm. – (Doiniţa Pictoriţa : O nouă ser. pentru preşc. şi cl. primare)
F. f. de tit.
[05-875]
087.5
743. Ursache, Silvia
Iepuraşi cuconaşi : [poezii pentru copii] / aut. şi concepţia ser. : Silvia
Ursache; pict. : Marina Andruhin. – [Ch.] : Iulian, 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). –
[11] p. : il. color.; 26 cm. – (Animale drăgălaşe isteţe şi poznaşe)
Aut. este indicat pe vs. cop. – F. f. de tit.
ISBN 9975-922-88-0
[05-975]
087.5
744. Лупу, Михай
Что полезно знать в случае, если ты в конфликте с законом ? / Михай
Лупу, Светлана Рыжикова; Inst. de Reforme Penale, UNICEF Moldova. – Ch. :
Inst. de Reforme Penale, 2004 (Tipogr. "Helmax"). – 20 cm.
Том 1 : Поддержка несовершеннолетних, находящихся в конфликте с
законом. – 2004. – 20 p. : il., scheme. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Изд. при
фин. поддержке ЮНИСЕФ Молдова. – ISBN 9975-9848-3-5 : 5000 ex. – [05-797]
8
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

087.5: 343.2
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
745. Roşca, Sergiu
Studii, cugetări, viziuni / Sergiu Roşca; Univ. Pedagogică de Stat "Ion
Creangă". – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 236 p.; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
50 ex. – [05-888]
- - 1. Filosofie.
1/14
746. Ţîrdea, Teodor N.
Cultura şi filosofia patristică / Teodor N. Ţîrdea, Vitalie I. Ojovanu; Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Catedra Filosofie şi Biotică. –
Ch. : C.E.-P. "Medicina", 2005. – 77, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 76-78 (34 tit.)
ISBN 9975-918-18-2
200 ex. – [05-771]
- - 1. Cultura patristică. 2. Filosofia patristică.
130.2(075.8)
747. Сюи, Минтан
Просветленное сознание : по материалам школы Чжун Юань Цигун,
проведенного мастером Сюи Минтаном в г. Кишинэу, Республики Молдова с
15 по 20 февр. 2005 г. / Минтан Сюи; излож. : Сильвия Урсаке. – Ch. : Iulian,
2005 (Tipogr. "Universul"). – 151, [1] p. : il.; 20 cm.
ISBN 9975-922-88-0
[05-869]
133
2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
748. Bişoc, Alois
Criza şi identitatea familiei în magisteriul Papei Paul al VI-lea / Alois Bişoc.
– Iaşi : Sapientia; [Ch. : S. n.], 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 216 p.; 20 cm.

9
Mai 2005 ≡ May 2005

Tit. orig. : Crişi e identità della famiglia nel magistero di Paolo VI. –
Bibliogr. p. 201-216 şi în notele de subsol
ISBN 973-8474-59-0 (Sapientia, Iaşi)
[05-893]
- - 1. Paul VI, papă, 1897-1978.
282+929 Paul VI
749. Trofăilă, Vasile
Mănăstirea de maici "Adormirea Maicii Domnului" din Calaraşovca =
Каларашовский женский Свято-Успенский монастырь : [r-nul Ocniţa] / Vasile
Trofăilă. – Ch. : VAST-M SRL, 2005 (Tipogr. "Sirius"). – 47, [2] p. : fotogr. color.; 24
cm.
Text paral. : lb. rom., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-9682-5-2
1 000 ex. – [05-887]
- - 1. Mănăstirea de maici "Adormirea Maicii Domnului" din Calaraşovca –
Ocniţa.
271:726.71(091)=135.1=161.1
3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei
750. "Problemele demografice ale populaţiei în contextul integrării
europene", simpoz. int. (2005; Chişinău). Simpozionul Internaţional "Problemele
demografice ale populaţiei în contextul integrării europene" (14-15 apr. 2005) / com.
de program : Vadim Cojocaru,... – Ch. : ASEM, 2005. – 322 p. : fig., tab.; 21 cm.
Antetit. : Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra "Geografie şi Econ.
Mediului", Fondul Naţ. Unite pentru Populaţie (UNFPA), Centrul de Cercetări
Medicale şi Socio-Demografice ale familiei al AŞM, Soc. Geografică a Rep.
Moldova. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol
ISBN 9975-75-290-X
100 ex. – [05-767]
- - 1. Demografie.
314.17:316.346(082)=135.1=161.1
Sănătatea reproducerii. – Vezi Nr 801

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
751. "Comunităţile rurale şi renaşterea satului", conf. naţ. (2005;
Chişinău). Comunităţile rurale şi renaşterea satului : Teze şi comunic., 28 febr.
2005, Chişinău / com. org. : Gheorghe Duca, (preş.),.. – Ch. : Tipogr. AŞM, 2005. –
244 p. : tab.; 20 cm.
Antetit. : Acad. de Şt. a Rep. Moldova. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr.
la sfârşitul art. – În red. aut.
ISBN 975-62-135-X
500 ex. – [05-899]
- - 1. Comunităţi rurale – Moldova – Starea socială.
316.42(478)(082)=135.1=161.1
752. Provocând diversitatea : Educaţie interculturală şi rezolvare de
conflict : Ghidul Formatorului / echipa de implementare a proiectului : Ivanka
Graffius, ...; realizare : Iosif Moldovanu. – [Ch. : S. n., 2005] (Tipogr. "Trigraf-
Tipar"). – 156 p. : il.; 29 cm.
Bibliogr. p. 156 (18 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Guv. Federal al
Germaniei pentru Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est
[05-881]
- - 1. Educaţie interculturală. 2. Conflicte sociale.
316.47/.48+316.7
753. Spinei, Angela E.
Comunicare şi comportament : [a viitorilor medici : pentru uzul studenţilor] /
Angela E. Spinei; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". –
Ch. : C.E.-P. "Medicina", 2005. – 214, [2] p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 211-215, la sfârşitul cap. şi în notele de subsol
ISBN 9975-918-23-9
400 ex. – [05-768]
- - 1. Cultura comunicării – Medici. 2. Comportament – Medici. 3. Medici –
Etica morală.
316.47/.7:614.253(075.8)
316.6 Psihologie socială
754. Rusnac, Svetlana

11
Mai 2005 ≡ May 2005

Consilierea psihologică în grup : Forme şi metode : [monogr.] / Svetlana


Rusnac; red. şt. : Mihai Şleahtiţchi; Univ. Liberă Int. din Moldova. – Ch. : ULIM,
2005. – 126, [1] p. : il., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 124-125 şi în notele de subsol
ISBN 9975-934-52-8
250 ex. – [05-905]
- - 1. Consiliere psihologică. 2. Grup-training – psihosociologie.
316.6
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale
Provocând diversitatea. – Vezi Nr 752

32 POLITICĂ
323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova
755. Democraţia la feminin : Istoria verbală / coord. de proiect : Irina
Nechit. – Ch. : Î. E.-P. "Ştiinţa", 2005 (Combinatul Poligr.). – 281 p. : il.; 24 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 9975-67-487-9
[05-829]
- - 1. Femeia şi societatea.
323(478)+396(082)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
756. Colesnic, Iurie
Profetul nemuririi noastre – Constantin Stere / Iurie Colesnic; concepţie
graf. : Andrei Gamarţ. – Ch. : Ulysse, 2005 (Tipogr. Bons Offices). – 107, [1] p. : il.;
20 cm. – (Col. Pantheon)
Bibliogr. p. 107 şi în text
ISBN 9975-9785-3-3
500 ex. – [05-828]
- - 1. Constantin Stere, 1865-1936.
327+94(478+498)(092)
757. Corj, Mihai Ion
Diplomaţia lui Otto von Bismarck în unificarea Germaniei & Dreptul
tratatelor / Mihai Ion Corj; sub red. şt. Gheorghe Costachi; Inst. de Filosofie,
Sociologie şi Drept al Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. Nistrean de Econ. şi Drept
(mun. Bălţi). – Ch. : F.E.-P. "Tipogr. Centrală", 2005. – 367, [1] p.; 20 cm.
12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Texte : lb. rom., engl., germ. – Bibliogr. p. 138-142 (91 tit.) la sfârşitul art.
şi în notele de subsol
ISBN 9975-78-386-4 (în cop.)
500 ex. – [05-865]
- - 1. Oameni politici şi de Stat a Germaniei. 2. Bismarck Otto, von – 1815-
1898. 3. Diplomaţie. 4. Germania – Relaţii internaţionale – Istorie.
327(430) (092):341.7
758. Ilie, Tudorel
Winston Churchill. Momente care au schimbat lumea : [cel mai celebru om
politic al sec. XX, prim ministru britanic] / Tudorel Ilie; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. :
Cartier, 2005 (Combinatul Poligr.). – 191, [1] p.; 20 cm. – (Col. : Cartier istoric)
Bibliogr. p. 181-185 (113 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-79-328-2 (în cop.)
1 000 ex. – [05-816]
- - 1. Churchill, Winston, 1874-1965. 2. Oameni politici de stat.
327(410):94(100)"1939/1945"+929
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
759. Symposia professorum : Materialele sesiunii şt. din 8-9 oct. 2004 /
Univ. Liberă Int. din Moldova; dir. publ. : Andrei Galben; coord. şt. : Victor Moraru;
red. resp. : Alexandru Gribincea. – Ch. : ULIM, 2005. – 21 cm.
Seria : Economie. – 2005. – 197, [1] p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl.,
fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-943-53-6 : 70 ex. – [05-904]
- - 1. Economie.
[33+378.4](478)(082)=00
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
760. Piaţa muncii în Republica Moldova : Anuar economic şi social,
2003 / colectiv de aut. : Elena Gorelova, ...; conducător şt. : Savvas Robolis, Vasilis
Tacudis; coord. : Petru Chiriac; Inst. Muncii al CSRM; Org. de Plasare în Câmpul
Muncii din Grecia; Inst. Muncii din Grecia. – Ch. : Inst. Muncii, 2004 (Tipogr. "CRIO"
SA). – 375 p. : diagr.; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Text paral. : lb. rom., rusă. – Bibliogr. p.
179-182 (108 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Org. de
Plasare în Câmpul Muncii din Grecia (OAED)
ISBN 9975-9594-7-4
250 ex. – [05-808]
13
Mai 2005 ≡ May 2005

- - 1. Piaţa muncii, 2003 – Moldova.


331.5(478)(058)=135.1=161.1
336 Finanţe
761. Caraganciu, A.
Managementul portofoliului de investiţii : [pentru uzul studenţilor] / A.
Caraganciu, O. Domenti, I. Luchian; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra
"Bănci şi burse de valori". – Ch. : ASEM, 2005. – 240, [1] p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap.
ISBN 9975-75-279-9
200 ex. – [05-762]
- - 1. Investiţii.
336.761:330.322(075.8)
762. Oportunităţi de finanţare a antreprenoriatului în Republica Moldova
: Ghid informativ / Min. Econ. al Rep. Moldova. Direcţia principală Dezvoltarea
Businessului Mic şi Mijlociu. – Ch. : Gunivas, 2005 (Tipogr. "Prag-3"). – 95, [2] p. :
tab.; 20 cm.
Apare cu sprijinul de USAID Proiectul BIZPRO Moldova
ISBN 9975-908-53-5
4 000 ex. – [05-924]
- - 1. Antreprenoriat – Moldova – Finanţare.
336.71:334.012.3(478)
763. Иовв, Татьяна
Основы функционирования рынков капитала : Курс лекций по дисцип-
лине / Татьяна Иовв; Экон. Акад. Молдовы. Каф. "Банки и Фондовые Биржи". –
К. : МЭА, 2004. – 416 p. : scheme, tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap.
ISBN 9975-75-262-4
200 ex. – [05-775]
- - 1. Piaţa de capital.
336.76(075.8)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
764. Ghidul Naţional de Servicii Publice = Национальный Справочник
Общественных Услуг / col. red. : Vadim Vasiliev, ... – Ch. : S. n., 2005. – 21; 19 p.
: tab.; 20 cm.

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Text paral. : lb. rom., rusă. – Pag. paral. – Carte "valet" ("перевертыш"). –
Apare cu sprijinul al Asoc. Avocaţilor Americani în Moldova (ABA/CEELI)
[05-790]
338.465.4
765. Programe analitice : Spec. "Turism" – cod 2902 : Specializarea
"Turism şi servicii hoteliere" – cod 2902.01 : Supliment la diplomă / Univ. "Univers -
Moldova"; coord. : Iu. Crotenco. – Ch. : S. n., 2005. – 97 p.; 21 cm.
Text : lb. rom., rusă. – F. f. de tit.
ISBN 9975-9749-5-3
[05-831]
338.48:379.85(073.8)
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
766. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi
Informatică. Raport privind activitatea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în
Telecomunicaţii şi Informatică şi a evoluţiilor pieţei serviciilor de telecomunicaţii şi
informatică în anul 2004 = Report Reagarding Activity of National Regulatory
Agency for Telecomunicatons and Informatics and Development of
Telecomunications and Informatics Market in 2004 / Agenţia Naţ. pentru
Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică; elab. : Stanislav Gordea, ... – Ch. :
Pontos, 2005 (Combinatul Poligr.). – 32; 32 p. : fig., tab.; 29 cm.
Text paral. : lb. rom., engl. – Pag. paral. – Carte "valet" ("перевертыш")
ISBN 9975-926-76-2
1 000 ex. – [05-803]
338.47(478)(047.1)
767. Programul Naţional "Satul moldovenesc" (2005-2015) / Guvernul
Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Ed. Universul"). – 151 p. : tab.; 29 cm.
[05-959]
- - 1. Programul Naţional "Satul moldovenesc".
338(478-22):351
768. Idem în lb. rusă : Национальная программа "Satul moldovenesc"
(2005-2015 гг.). – К. : Б. и., 2005 (Tipogr. "Ed. Universul"). – 171 p. : tab.; 29 cm.
[05-960]
- - 1. Programul Naţional "Satul moldovenesc" (rus.).
338(478-22):351

15
Mai 2005 ≡ May 2005

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
769. Ganciucov, V.
Evoluţia comerţului exterior şi evaluarea economiei subterane utilizând
balanţele interramurale / V. Ganciucov, T. Gutium, O. Leca. – Ch. : INEI, 2004. –
34, [2] p. : fig., tab.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. Naţ. de Econ. şi Inf.)
Ref. : lb. rusă. – Bibliogr. p. 35 (8 tit.). – F. f. de tit.
207 ex. – [05-786]
339.5(478)(048.4)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
770. Grama, Dumitru C.
Aspecte ale evoluţiei statului şi dreptului în Roma Antică : (prelegeri la ist.
universală a statului şi dreptului) / Dumitru C. Grama; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst.
de Filosofie, Sociologie şi Drept, Univ. de Studii Moderne Aplicative FORM. – Ch. :
Pontos, 2005 (Tipogr. "Dinamo"). – 88 p. : h., scheme; 21 cm.
Bibliogr. p. 85-86 (19 tit.)
ISBN 9975-926-77-0
300 ex. – [05-885]
- - 1. Statul şi dreptul în Roma Antică.
340.12(37)(075.8)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
771. Furdui, Sergiu
Dreptul contravenţional : [pentru uzul studenţilor] / Sergiu Furdui. – Ch. :
Cartier, 2005 (Tipogr. "Balacron"). – 247 p., [8] p. il. color.; 24 cm. – (Col. Cartier
juridic)
Bibliogr. p. 229-238 şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al
Fundaţiei Soros Moldova şi al Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, proiectul
"Centrul de Studii şi Politici Juridice"
ISBN 9975-79-310-X (în cop.)
1 000 ex. – [05-909]
- - 1. Drept contravenţional.
342.9(075.8)
772. Sisteme administrative în context european : [pentru uzul
studenţilor] / Gheorghe T. Zaharia, Odette Ionela Budeanu-Zaharia, Raluca Florina
16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Paraschiv, Tudor I. Budeanu. – Ch. : Tehnica-Info, 2005 (Tipogr. Iaşi). – 399 p.; 24
cm.
Bibliogr. p. 369-373 şi în notele de subsol
ISBN 9975-63-252-1
[05-963]
- - 1. Drept administrativ european.
342.9(4)(075.8)
773. Situation of children in places of detention : Monitoring report :
developed by the project "Legal and psychosocial assistance for juveniles in the
justice system" / Inst. de Reforme Penale; [aut.] : Igor Dolea, Adrian Vulpescu,
Vladimir Grosu, ...; coord. : Radu Danii, Victor Zaharia. – Ch. : S. n., 2005
(Combinatul Poligr.). – 60 p. : diagr., tab.; 29 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Reprezentanţei
UNICEF Moldova
ISBN 9975-9848-0-0
300 ex. – [05-793]
- - 1. Drepturile minorilor în locurile de detenţie. 2. Minori – Loc de
detenţie.
[342.7-053.6+343.811]:343.137.5
774. Денчук, Евгения
Конституционный строй Республики Молдова и Украины : (сравни-
тельно-правовой анализ ) / Евгения Денчук; под науч. ред. : Георгия Костаки;
Акад. Наук Молдовы. Ин-т философии, социологии и права, Одес. ин-т пред-
принимательства и права. – К. : Б. и., 2005 (И.-П.Ф. "Централ. Тип."). – 302 p.;
21 cm.
Bibliogr. p. 257-278 (237 tit.)
ISBN 9975-78-397-X (în cop.)
300 ex. – [05-846]
- - 1. Constituţie – Moldova. 2. Constituţie – Ucraine.
342.4(478+477)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
775. Drept penal. Partea gen. : [pentru uzul studenţilor] / Stela Botnaru,
Alina Şavga, Vladimir Grosu, Mariana Grama. – Ch. : Cartier, 2005 (Combinatul
Poligr.). – 24 cm. – (Col. "Cartier juridic")
Vol. 1. – 2005. – 610, [13] p. – Bibliogr. p. 593-610 (365 tit.) şi în notele de
subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova, al Progr. Naţiunilor
17
Mai 2005 ≡ May 2005

Unite pentru Dezvoltare, proiectul "Centrul de Studii şi Politici Juridice". – ISBN


9975-79-318-5 (în cop.) : 1 000 ex. – [05-830]
- - 1. Drept penal.
343.2(075.8)
776. Drept penal : Partea specială : [pentru uzul studenţilor] / Sergiu
Brînză, Xenofon Ulianovschi, Vitalie Stati,... – Ed a 2-a. – Ch. : Cartier, 2005
(Combinatul Poligr.). – 24 cm. – (Col. : "Cartier juridic")
Vol. 2. – 2005. – 787, [17] p. – Bibliogr. p. 783-787 (120 tit.) şi în notele de
subsol. – ISBN 9975-79-325-8 (în cop.) : 2 000 ex. – [05-814]
- - 1. Drept penal.
343(075.8)
777. Lucruri mici pentru un viitor mare... = Small things for a great
future... / Inst. de Reforme Penale. – [Ch. : S. n., 2005] (Combinatul Poligr.). – 36,
[1] p. : il. color.; 29 cm.
Text paral. : lb. rom., engl. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul al Fundaţiei
Soros Moldova, Penal Reforme Int., ICCO
[05-823]
343.137.5
778. Lupu, Mihai
Ghid pentru specialiştii din domeniul justiţiei juvenile / Mihai Lupu,
Svetlana Rîjicova; coord. : Radu Danii, Sorin Hanganu; Inst. de Reforme Penale,
UNICEF Moldova. – Ch. : Inst. de Reforme Penale, 2004 (Tipogr. "Helmax"). – 20
cm.
Vol. 2 : Asistenţa minorilor în conflict cu legea. – 2004. – 24 p. – Aut. sunt
indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Fondului Naţiunilor Unite pentru
Copii (UNICEF) – Moldova : 10 000 ex. – [05-916]
343.137.5(036)
Situation of children in places of detention. – Vezi Nr 773

779. Бужор, В. Г.
Комментарий к Уголовному Кодексу Республики Молдова : Общ.
часть / В. Г. Бужор, В. И. Гуцуляк. – К. : F.E.-P. "Tipogr. Centrală", 2005. – 471,
[1] p.; 20 cm.
ISBN 9975-78-391-0 (în cop.)
1 000 ex. – [05-859]
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova – Comentarii (rus.).
18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

343.2/.7(478)(0.072)
780. Осояну,Тудор
Уголовно-процессуальное право Республики Молдова : Часть осо-
бенная : (учеб. пособие) / Тудор Осояну, Дмитрий Милушев; под ред. : Е. Г.
Мартынчика. – К. : Acomed-Plus SRL, 2005. – 213, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 210-213 (57 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-9893-0-6
100 ex. – [05-956]
- - 1. Drept penal. 2. Procedură penală.
343.13(478)(075.8)
347 Drept civil
347.1 Generalităţi
781. Baieş, Sergiu
Drept civil : Drepturile reale principale : [pentru uzul studenţilor] / Sergiu
Baieş, Nicolae Roşca; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Drept. Catedra Drept
Civil. – Ch. : F.E.-P. "Tipogr. Centrală", 2005. – 301 p.; 24 cm.
Bibliogr. p. 291-296 (82 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9976-78-398-8
2 000 ex. – [05-862]
- - 1. Drept civil – Drepturi legale.
347.12(075.8)
782. Baieş, Sergiu
Drept civil : Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică : [pentru
uzul studenţilor] / Sergiu Baieş, Nicolae Roşca; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de
Drept. Catedra Drept Civil. – Ed. a 2-a. – Ch. : S. n., 2005 (E.F.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 400 p.; 24 cm.
Bibliogr. p. 395 (21 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-78-389-9
[05-849]
- - 1. Drept civil.
347.1(075.8)

19
Mai 2005 ≡ May 2005

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
783. Битва за Молдову : (Воспоминания видных сов.
военачальников) / сост. : В. Толоченко; худож. : С. Солонарь. – К. : Universul,
2005. – 148, [4] p. : il.; 24 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-944-78-7 (în cop.)
3 000 ex. – [05-856]
- - 1. Război Mondial. 2. Mărturii – Moldova. 2. Moldova – 1944.
355.4+94(478)
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
784. Deprinderi de viaţă : Curriculum pentru disciplina şcolară : vârsta
5-7 ani şi cl. 1-12 / Min. Educaţiei al Rep. Moldova; aut. : Valentina Priţcanu,
Valentina Miron, Ludmila Mazîlu; coord. Nadejda Velişco, ... – Ch. : Cartier, 2005
(Tipogr. "Balacron"). – 58 p. : tab.; 25 cm. – (Col. "Cartier educaţional")
Aut. sunt. indicaţi pe vs. f. de tit.
ISBN 9975-79-322-3
3 000 ex. – [05-918]
- - 1. Deprinderi de viaţă.
37.03(073)
371 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
785. Абитуриент, 2005 : Справ. для поступающих в вузы, колледжи,
пту, лицеи, на курсы / сост. вып. : М. Ионко. – К. : Б. и., 2005 (Тип. изд. "Уни-
версул"). – 71, [1] p. inclusiv cop. : il., tab.; 29 cm. – (An. la ziarul "Кишиневские
новости")
Text : lb. rom., rusă. – F. f. de tit.
15 000 ex. – [05-792]
371.27(036)
372 Conţinutul activităţii şcolare şi programă şcolară în învăţământul preşcolar şi elementar.
Obiecte la orice nivel şi din orice gen fr şcoală
786. Deprinderi de viaţă : Ghid metodologic / Min. Educaţiei al Rep.
Moldova, UNICEF; aut. : Maria Vrânceanu, Iosif Moldovanu, Valentina Priţcanu;

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

coord. : Nadejda Velişco, ... – Ch. : Cartier, 2005 (Tipogr. "Balacron"). – 104 p. :
tab.; 25 cm. – (Col. "Cartier educaţional")
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 101-103 (53 tit.)
ISBN 9975-79-321-5
4 300 ex. – [05-919]
- - 1. Deprinderi de viaţă.
372:37.03
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
787. Radu, Daria
Romaniţa cerului : Serbări pentru pici / Daria Radu, Nina Straliuc. – Ch. :
Grafema Libris, 2005. – 155 p. : n. muz.; 20 cm.
ISBN 9975-9864-6-3
300 ex. – [05-925]
- - 1. Serbări pentru preşcolari. 2. Jocuri didactice.
373.21
788. Socoliuc, Nina
Fundamente pentru o ştiinţă a educaţiei copiilor de vârstă preşcolară /
Nina Socoliuc, Victoria Cojocaru; Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Consiliul Suprem
pentru Şt. şi Dezvoltare Tehnologică. Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Ch. :
Cartea Moldovei, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 406, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap.
ISBN 9975-60-185-5
1 000 ex. – [05-848]
- - 1. Educaţie.
373.21
377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,
colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
789. Colegiul Politehnic : mun. Chişinău : promoţia anului 2005 /
manager : Aliona Jigan, Tatiana Savostin; fotogr. : Alexandru Savostin, Aurel
Galeţki. – Ch. : S. n., 2005 (Combinatul Poligr.). – [32] p. : fotogr. color.; 30 cm.
F. f. de tit.
[05-938]
377.36(478-25)(092)
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
790. Ciobanu, Andrei
21
Mai 2005 ≡ May 2005

Practica de instruire la inginerie : Ind. metodice / Andrei Ciobanu, Vitalie


Cazac; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Ch. : Evrica, 2005
(Tipogr. AŞM). – 15, [1] p. : fig., tab.; 29 cm. – (Ser. Inginerie, Transport şi
Logistică)
Bibliogr. p. 10 (15 tit.)
ISBN 9975-942-85-7
500 ex. – [05-897]
378.14:62(076.5)
791. Construcţie şi dezvoltare curriculară / Vlad Pâslaru, Ludmila
Papuc, Ion Negură,...; Centrul de Resurse Curriculare "Moldova", Univ. Pedagogică
de Stat "Ion Creangă". – Ch. : F. E.-P. "Tipogr. Centrală", 2005. – 20 cm.
Partea 1 : Cadrul teoretic. – 2005. – 174 p. : fig., tab. – Bibliogr. la sfârşitul
cap. – ISBN 9975-78-384-8 : 500 ex. – [05-863]
- - 1. Curriculum. 2. Formarea cadrelor universitare.
378.014.5
792. Partea 2 : Ghid metodologic. – 2005. – 170 p. : fig., tab. – Bibliogr.
la sfârşitul cap. – ISBN 9975-78-385-6 : 500 ex. – [05-864]
- - 1. Curriculum. 2. Formarea cadrelor universitare.
378.014.5
Symposia professorum : Seria Biblioteconomie. Informare. Documentare.
– Vezi Nr 735

Symposia professorum : Seria Economie. – Vezi Nr 759

Symposia professorum : Seria Medicina. – Vezi Nr 800

793. Казак, В. В.
Инжинерная учебная практика : Метод. указания / В. В. Казак, А. С.
Чобану; Акад. транспорта, информатики и коммуникаций. – К. : Evrica, 2005
(Tipogr. AŞM). – 19, [1] p. : fig., tab.; 29 cm. – (Сер. Инженерия, транспорт и
логистика)
Bibliogr. p. 11 (15 tit.)
ISBN 9975-942-86-5
500 ex. – [05-898]
378.14:62(076.5)

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor


Democraţia la femenin. – Vezi Nr 755

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
794. Capcelea, Arcadie
Evaluarea de mediu / Arcadie Capcelea, Mircea Cojocaru; red. şt. : Ion
Toderaş. – Ch. : Î. E.-P. "Ştiinţa", 2005 (Combinatul Poligr.). – 295, [1] p. : fig., tab.;
24 cm.
Bibliogr. p. 294 şi la sfârşitul cap.
ISBN 9975-67-479-8 (în cop.)
1 000 ex. – [05-941]
- - 1. Evaluare de mediu.
502/504:574(478)
795. Environmental economics / Gheorghe Duca, Alexandru Teleuţă,
Constantin Mihailescu, Aliona Stratan; Min. of Ecology and Natural Resources, The
World Bank, NGO "Ecospectru". – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2005. – 138 p. : fig.,
tab.; 27 cm.
Bibliogr. p. 136-138 (58 tit.)
ISBN 9975-64-039-7
200 ex. – [05-822]
504.062:330.15
796. "Продвижение Стратегии Более Чистого Производства в
Молдове", конф. (2004; Кишинэу). Конференция БЧП "Продвижение Страте-
гии Более Чистого Производства в Молдове", 09 июня 2004, Кишинэу, Молдо-
ва : Материалы конф. / подгот. : Марек Василевски, .... – К. : Continental Grup
SRL, 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 108 p. : il.; 30 cm.
Antetit. : Проект Tacis, Более Чистое Производство в выбранных
странах ННГ : Молдова, Грузия и Казахстан. – Apare cu sprijinul financ. al
European Commission in colab. cu Proiectul Tacis
ISBN 9975-9795-3-X
1 000 ex. – [05-866]
- - 1. Ecologie (rus.).
504.06:658.567(083.94)
23
Mai 2005 ≡ May 2005

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


797. Orlov, Simion
Evaluarea geoecologică şi ameliorarea terenurilor riscante : Ciclu de
prelegeri / Simion Orlov; red. resp. : Victor Toporeţ; Univ. Teh. a Moldovei. Fac.
Cadastru, Geodezie şi Construcţii. Catedra Geodezie, Cadastru şi Geotehnică. –
Ch. : UTM, 2005. – 93 p. : fig., tab.; 27 cm.
Bibliogr. p. 87 (16 tit.)
100 ex. – [05-947]
55:574(075.8)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
576 Biologie celulară şi subcelulară. Citologie
798. Şaptefraţi, Lilian
Curs de citologie / Lilian Şaptefraţi, Veaceslav Fulga; sub red. Nicolae
Eşanu; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : C.E.-
P. "Medicina", 2005. – 91 p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 91 (12 tit.)
ISBN 9975-907-72-5
200 ex. – [05-774]
- - 1. Citologie.
576.3+611.018.1(075.8)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
611 Anatomie. Anatomie comparată
Şaptefraţi, Lilian. Curs de citologie. – Vezi Nr 799

799. Symposia professorum : [Materialele sesiunii şt. din 11 oct. 2003] /


Univ. Liberă Int. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2004. – 21 cm.
Seria : Medicina. – 2004. – 132, [1] p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl.,
fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 75 ex. – [05-907]
- - 1. Medicină.
[61+378.4](478)(082)=00

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


800. Sănătatea reproducerii : Ghid practic pentru medici şi asistente de
familie / Grigore Bivol, Olga Cerneţchi, Boris Gâlcă, ... – Ch. : Arc, 2005 (Tipogr.
"Balacron"). – 211, [1] p. : fig., tab., [8] p. : fig. color.; 24 cm.
Bibliogr. p. 211-212 (36 tit.). – Apare cu sprijinul UNFPA – Fondul
Naţiunilor Unite pentru Populaţie
ISBN 9975-61-385-3
[05-910]
- - 1. Reproducere. 2. Sănătatea reproducerii.
613.88+314.186(075)
616 Patologie. Medicină clinică
801. Clinical examination and a case history taking : Pocket guide / F.
Ambros, S. Matcovschi, Natalia Caproş, Tatiana Dumitraş; Nicolae Testemitanu
State Univ. of Medicine and Pharmacy. Dep. of Internal Medicine Nr 5. – Ch. : C.E.-
P. "Medicina", 2005. – 72, [1] p. : tab.; 11 x 14 cm.
Bibliogr. p. 72
[05-783]
616-07
802. Culegere de teste în pediatrie / Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu"; red. şt. : Marc Rudi, V. Ţurea. – Ch. : C. E.-P.
"Medicina", 2005. – 532, [4] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 532-533 (21 tit.)
ISBN 9975-918-20-4 (în cop.)
100 ex. – [05-772]
- - 1. Pediatrie – Teste.
616-053.2(079.1)
803. Ghid de lucrări practice la medicină internă-semiologie / Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"; elab. : F. Ambros, ...;
actualizată de V. Istrati, ....; sub red. : V. Istrati; trad. în lb. rom. de Raisa Vertilă, ...
– Ed. a 3-a revăz. şi compl. – Ch. : C.E.-P. "Medicina", 2005. – 104 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 104 (18 tit.)
ISBN 9975-918-16-6
350 ex. – [05-769]
616-07(076.5)

25
Mai 2005 ≡ May 2005

804. Medicină socială şi management : (Compendiu pentru studenţi) /


D. Tintiuc, M. Raevschi, L. Spinei, ...; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". Catedra Sănătate Publică şi Management. – Ch. : C.E.-P.
"Medicina", 2005. – 328 p. : scheme, tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 324-326
ISBN 9975-918-21-2 (în cop.)
200 ex. – [05-770]
- - 1. Medicină socială – Management.
616-058(075.8)
805. Idem în lb. rusă : Социальная медицина и менеджмент : (Метод.
разработки для студентов). – К. : Изд.-Полигр. Центр "Medicina", 2005. – 342 p.
: scheme, tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 338-340
ISBN 9972-918-22-0 (în cop.)
150 ex. – [05-773]
- - 1. Medicină socială – Management (rus.).
616-058(075.8)
806. Prisacari, Ion
Abordarea sistemică în studierea traumatismului de transport rutier în
Republica Moldova : 70 ani [de la naşterea profesorului univ. Ion Prisacari] / Ion
Prisacari; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. :
Centrul Ed.-poligr. "Medicina", 2005. – 53 p. : fig., tab.; 21 cm. – (Savanţi-medici
iluştri)
Tit. pe cop. : Ion Prisacaru. – Texte : lb. rom., rusă. – Lista lucr. publ. de
profesorul univ. Ion Prisacari p. 38-53
[05-784]
- - 1. Traumatologie. 2. Traumatisme.
[616-001+929 Prisacari](01)
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
807. Izvoreanu, A.
Hipertensiunea arterială : (Recomandări practice) / A. Izvoreanu, A.
Neagră; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Catedra
Medicină internă. Fac. Rezidenţiat. – Ch. : C.E.-P. "Medicina", 2005. – 46 p. : fig.,
tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 44-45 (11 tit.). – F. f. de tit.
[05-779]
26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616.12-008.331.1(043.2)
616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele
808. Бециу, М. И.
Дерматовенерология в тестах / М. И. Бециу, Г. В. Мушет, Н. М. Федо-
рова; Гос. ун-т медицины и фармации им. Николая Тестемицану. Каф. Дерма-
товенерологии. – К. : Изд.-полигр. центр "Medicina", 2005. – 193, [1] p.; 21 cm.
ISBN 9975-918-26-3
150 ex. – [05-782]
- - 1. Dermatovenerologie – Teste (rus.).
616.5+616.97(079)
616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular
809. Groppa, Stanislav
Distrofiile musculare progresive : [monogr.] / Stanislav Groppa, Eremei
Zota, Victoria Sacară. – Ch. : S. n., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 107, [5] p. :
fig., fig. color., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 95-98 (57 tit.)
ISBN 9975-78-361-9 (în cop.)
150 ex. – [05-851]
- - 1. Sistemul muscular – Distrofii. 2. Distrofii – Sistemul muscular.
616.74-007.23
810. Pascari, V.
Corijarea diformităţilor axiale de gambă în artroza deformantă de genunchi
: Recomandare metodică / V. Pascari; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". – Ch. : C.E.-P. "Medicina", 2005. – 35 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 34 (9 tit.)
[05-777]
616.72-002:616.728.3
616.8 Neuropatologie. Neurologie
811. Cobâleanschi, Oleg
Recuperarea în epilepsie / Oleg Cobâleanschi; Consiliul Suprem pentru Şt.
şi Dezvoltare Tehnologică. – Ch. : Paragon, 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
155, [1] p. : diagr., tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap.
ISBN 9975-78-285-X (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")
[05-813]
27
Mai 2005 ≡ May 2005

- - 1. Epilepsie – Recuperare.
616.853-08-039.76
812. Nacu, A.
Urgenţe în psihiatrie : Recomandări metodice / A. Nacu, Gh. Cărăuşu;
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Catedra Psihiatrie,
Narcologie şi Psihologie medicală. – Ch. : C.E.-P. "Medicina", 2005. – 32 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 30-31 (14 tit.)
[05-776]
616.89-083.98(076.5)
616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase
813. Infecţii vaginale şi boli sexual transmisibile la femei în contact
sexual cu femei / [alcăt.] : Lada Pascari, Boris Balaneţki; trad., red. în rom. : Leah
Ariel. – [Ch. : S. n., 2005] (Combinatul Poligr.). – 31, [1] p. : il. color.; 11 x 15 cm.
Bibliogr. p. 31 (4 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al "Corpului Păcii" în
Moldova
[05-788]
616.97-022.7
814. Idem în lb. rusă : Венерические болезни и вагинальные инфек-
ции у женщин, вступающих в сексуальные контакты с женщинами. – [К. : Б. и.,
2005]. – 31, [1] p. : il. color.; 11 x 15 cm.
Bibliogr. p. 31 (4 tit.). – Изд. при фин. поддержке Корпуса Мира в РМ
[05-789]
616.97-022.7
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
815. Mudreac, Victor
Utilaj tehnologic industrial : Elemente de proiectare / Victor Mudreac,
Grigore Ganea, Gheorghe Gorea; red. resp. : Victor Mudreac, Igor Rotaru; Univ.
Teh. a Moldovei. Fac. de Inginerie şi Management în Mecanică. Catedra Utilaj
Tehnologic Industrial. – Ch. : UTM, 2005. – 131, [1] p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 106 (7 tit.)
ISBN 9975-9875-1-6
200 ex. – [05-929]
- - 1. Utilaj tehnologic industrial.
621(075.8)
28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

816. Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare : Lucr. publ. au fost


comunicate la Conf. Şt. Int. TMCR 2005, Chişinău, 19-22 mai 2005 : [în 5 vol.] / ed.
: Sergiu Mazuru, Gavril Muscă; com. şt. int. : Ion Bostan, ... – Ch. : UTM, 2005. – 21
cm. – Antetit. : Univ. Teh. a Moldovei, Univ. Teh. "Gh. Asachi" Iaşi, ..., Primăria
mun. Chişinău, ... – ISBN 9975-9875-3-2
Vol. 1. – 2005. – 530, [2] p. : fig., tab. – Texte lb. rom., engl., fr., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-9875-4-0. – [05-965]
- - 1. Construcţie de maşini.
621(082)=00
817. Vol. 2. – 2005. – 495, [2] p. : fig., tab. – Texte lb. rom., engl., fr.,
rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-9875-5-9. – [05-966]
- - 1. Construcţie de maşini.
621(082)=00
818. Vol. 3. – 2005. – 514, [2] p. : fig., tab. – Texte lb. rom., engl., fr.,
rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-9875-6-7. – [05-967]
- - 1. Construcţie de maşini.
621(082)=00
819. Vol. 4. – 2005. – 552, [2] p. : fig., tab. – Texte lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-9875-7-5. – [05-968]
- - 1. Construcţie de maşini.
621(082)=135.1=111=161.1
820. Vol. 5. – 2005. – 519, [1] p. : fig., tab. – Texte lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-9875-8-3. – [05-969]
- - 1. Construcţie de maşini.
621(082)=135.1=111=161.1
621.3 Electrotehnică
821. Blajă, Valeriu
Electronica : Dispozitive şi circuite electronice : Ciclu de prelegeri / Valeriu
Blajă; ref. şt. : Andrei Chiciuc; Univ. Teh. a Moldovei. Fac. Energetică. Catedra
Electromecanică. – Ch. : UTM, 2005. – 196, [4] p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 195-196 (25 tit.)
ISBN 9975-9875-9-1
200 ex. – [05-928]
- - 1. Electronică. 2. Dispozitive şi circuite electronice.
621.382.049.7(075.8)
29
Mai 2005 ≡ May 2005

822. Diode semiconductoare : Ciclu de prelegeri la disciplina


Radioelectronica I / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Telecomunicaţii. Catedra
Sisteme Optoelectronice; alcăt. : Oleg Drahnea,...; red. resp. : Valerian Dorogan. –
Ch. : UTM, 2005. – 34, [2] p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 34 (14 tit.)
100 ex. – [05-945]
621.315.59(075.8)
823. Hazi, Aneta
Tehnologii moderne de producere a energiei electrice şi termice : [pentru
uzul studenţilor] / Aneta Hazi; ref. şt. : Eugen Voinea. – Ch. : Tehnica-Info, 2005
(Tipogr. PIM Iaşi). – 208 p. : fig., tab.; 25 cm.
Bibliogr. p. 204-208 (73 tit.)
ISBN 9975-63-265-3
300 ex. – [05-964]
- - 1. Energie electrică – Tehnologii moderne de producere. 2. Energie
termică – Tehnologii moderne de producere.
621.311(075.8)
824. Radioelectronica : Tranzistorul bipolar : Ciclu de prelegeri / Univ.
Teh. a Moldovei. Catedra telecomunicaţii. Catedra Sisteme Optoelectronice; alcăt. :
Oleg Drahnea,...; red. resp. : Valerian Dorogan. – Ch. : UTM, 2005. – 73, [3] p. :
fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 73 (14 tit.)
100 ex. – [05-942]
621.39(075.8)
825. Tehnica microundelor : Îndrumar de lab. / Univ. Teh. a Moldovei.
Catedra Telecomunicaţii. Catedra Sisteme Optoelectronice; alcăt. : Nicolae
Railean, ...; red. resp. : Pavel Nistriuc. – Ch. : UTM, 2005. – 46, [2] p. : fig., tab.; 20
cm.
Bibliogr. p. 44 (8 tit.)
100 ex. – [05-943]
621.372.8(076.5)
621.3.0 Studii generale ale electrotehnicii
826. Semnale şi circuite : Culeg. de probleme privind efectuarea
lucrărilor practice / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Telecomunicaţii. Catedra
Sisteme Optoelectronice; alcăt. : Lilian Curevici, ...; red. resp. : Nicolae Bejan. – Ch.
: UTM, 2005. – 21 cm.
30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Partea a 8-a. – 2005. – 41, [1] p. : fig. – Bibliogr. p. 40-41 (13 tit.) : 100 ex.
– [05-948]
621.3.049(076.5)
827. Partea a 9-a. – 2005. – 46, [2] p. : fig. – Bibliogr. p. 46 (13 tit.) : 100
ex. – [05-949]
621.3.049(076.5)
621.5 Energie pneumatică. Maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de
căldură
828. Automatizări ale utilajului frigorific : Ciclu de prelegeri / Univ. Teh.
a Moldovei. Fac. Inginerie şi management în Mecanică. catedra Utilaj Teh.
Industrial; elab. : Valentin Pisarenco; red. resp. : Vasile Cartofeanu. – Ch. : UTM,
2005. – 86, [1] p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 79 (6 tit.)
100 ex. – [05-944]
621.56/.59(075.8)
621.8 Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice
829. Ghenadi, Adrian
Baze teoretice ale proiectării mecanismelor cu came şi cu roţi dinţate :
[pentru uzul studenţilor] / Adrian Ghenadi; ref. şt. : Gheorghe Pintilie, Gheorghe
Stan. – Ch. : Tehnica-Info, 2004 (Tipogr. Docuprint). – 415 p. : fig.; 24 cm.
Bibliogr. p. 411-415 (40 tit.)
ISBN 9975-63-245-9
100 ex. – [05-970]
- - 1. Mecanisme cu came şi roţi dinţate – Proiectare.
621.83-233.3/.52(075.8)
830. Ghenadi, Adrian
Mecanisme plane : Sinteză, cinematică, cinetostatică, dinamică : [pentru
uzul studenţilor] / Adrian Ghenadi, Vasile Crihan; ref. şt. : Gheorghe Pintilie,
Gheorghe Stan. – Ch. : Tehnica-Info, 2004 (Tipogr. Docuprint). – 353 p. : fig., tab.;
24 cm.
Bibliogr. p. 349-353 (35 tit.)
ISBN 9975-63-244-0
100 ex. – [05-972]
- - 1. Mecanisme plante.
621.833(075.8)
31
Mai 2005 ≡ May 2005

625 Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri


831. Drumuri auto : Îndrumar metodic pentru lucr. practice / Univ. Teh. a
Moldovei. Fac. urbanism şi Arhitectură. Catedra Căi Ferate, Drumuri şi Poduri; elab.
: Ghenadie Pogorleţchi; red. resp. : Andrei Ababii. – Ch. : UTM, 2005. – 53, [2] p. :
fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 52 (17 tit.)
150 ex. – [05-946]
625.7/.8(076.5)
832. Руководство по дефектоскопии рельсов мобильными
средствами контроля : Учеб. пособие / М. П. Брандис, С. И. Заика, В. А.
Лончак, Д. М. Марандич. – К. : Б. и., 2005 (Tipogr. "Balacron"). – 207 p. : fig.; 20
cm.
Bibliogr. p. 206-207 (16 tit.)
ISBN 9975-9829-5-6
500 ex. – [05-914]
- - 1. Deformarea căii. 2. Deplasarea şinelor de cale ferată (rus.).
625.1.033.37(075.8)
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
833. Apă curată – om sănătos : Ghid de menţinere şi exploatare a
fântânilor / Direction du développement et de la coopération, Biroul de cooperare al
Elveţiei pentru Rep. Moldova, Ambasada Elveţiei. – [Ch. : S. n., 2005]. – 16 p. : fig.,
tab.; 10 x 13 cm.
[05-785]
628.112
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
834. Galupa, Dumitru
Studiul pentru Republica Moldova "Asigurarea durabilităţii pădurilor şi
mijloacelor de trai prin perfecţionarea guvernării şi controlului asupra tăierii ilicite " /
Dumitru Galupa, Ion Talmaci, Liliana Şpitoc; Agenţia de Stat pentru Silvicultură
"Moldsilva". – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2005. – 116 p. : fig., tab.; 26 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Text paral. : lb. rom., engl. – Bibliogr. p.
40-41, 99-100 (30 tit.)
ISBN 9975-64-043-5
32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

50 ex. – [05-933]
- - 1. Păduri – Protecţie.
630=135.1=111
634 Horticultură în general
835. Barbaroş, Mihail
Sporirea productivităţii căpşunului, zmeurului şi coacăzului negru în
Republica Moldova : (lucr. de sinteză) / Mihail Barbaroş; Univ. Agrară de Stat din
Moldova. – Ch. : Centrul ed.-poligr. al UASM, 2005. – 191 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 178-190 (138 tit.)
ISBN 9975-64-041-9
100 ex. – [05-821]
- - 1. Căpşună. 2. Coacăză. 3. Zmeură.
634.75+634.711+634.723
836. Gajim, Constantin
Tainele nucului / Constantin Gajim. – Ch. : CCRE "Presa", 2005 (Tipogr.
"Sirius"). – 127 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 126 (21 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al SC "CMC - Lux" SRL
ISBN 9975-9695-8-5
1 000 ex. – [05-886]
- - 1. Cultura nucului.
634.51
65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
837. Teoria transmisiunii informaţiei : Ghid / Univ. Teh. a Moldovei. Fac.
Radioelectronică şi Telecomunicaţii. Catedra Telecomunicaţii. Catedra Sisteme
Optoelectronice; alcăt. : Igor Chiţul, ...; red. resp. : Igor Chiţul. – Ch. : UTM, 2005. –
21 cm.
Partea a 6-a. – 2005. – 69, [1] p. : fig. – Bibliogr. p. 68 (6 tit.) : 100 ex. –
[05-950]
654.9(076.5)
838. Partea a 7-a. – 2005. – 35, [1] p. : fig. – Bibliogr. p. 34 (6 tit.) : 100 ex.
– [05-951]
654.9(076.5)

33
Mai 2005 ≡ May 2005

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


839. Mahu, Raisa
Hronicul Tipografiilor şi Editurilor din Moldova (1643-2003) / Raisa Mahu,
Laurenţiu Melnic; dir. gen. : Alexe Rău; Bibl. Naţ. a Rep. Moldova. – Ch. : BNRM,
2005. – 380 p.; 22 cm.
Bibliogr. p. 371-378. – Index p. 288-370.
ISBN 9975-9991-7-4
150 ex. – [05-787]
- - 1. Tipografii – Moldova. 2. Edituri – Moldova.
655.15(478)(038)"1643/2003"
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
840. Managementul transportului urban de călători : Ciclu de prelegeri /
alcăt. : Tudor Alcaz, Vasile Rusu; red. resp. : Ion Sîrbu; Univ. Teh. a Moldovei. Fac.
Inginerie şi Management în Mecanică. Catedra Inginerie şi Management în
Transport. – Ch. : UTM, 2005. – 21 cm.
Partea 1. – 2005. – 254 p. : fig., tab. – Bibliogr. p. 177-179 (27 tit.). – ISBN
9975-9861-4-5 : 100 ex. – [05-930]
- - 1. Transport urban de călători – Management.
656.025.2:658.012.4(075.8)
841. Partea 2. – 2005. – 148 p. – Bibliogr. p. 105-107 (27 tit.). – ISBN
9975-9861-5-3 : 100 ex. – [05-931]
- - 1. Transport urban de călători – Management.
656.025.2:658.012.4(075.8)
842. Zgardan, V. A.
Analiza securităţii traficului pe drumurile Republicii Moldova / V. A.
Zgardan, B. P. Cutco, A. B. Cutco; Min. Transporturilor şi Comunicaţiilor al Rep.
Moldova, ÎS "Administraţia de Stat a Drumurilor". – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 89, [2] p. : des. color., tab.; 20 cm.
Tit. pe cop., text : paral. lb. rom., rusă. – Bibliogr. p. 45, 90 (7 tit.)
În cop.
[05-879]
- - 1. Securitatea traficului pe drumuri.
656.11.625.096
657 Contabilitate
843. Grigoroi, Lilia

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Contabilitate financiară : studiu de caz pentru efectuarea lucrărilor de


laborator / Lilia Grigoroi, Ruslan Harea; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra
"'Contabilitate". – Ch. : ASEM, 2005. – 36, [4] p. : tab.; 21 cm.
ISBN 9975-75-273-X
300 ex. – [05-760]
657.15(087.7)
844. Malai, Andrei
Evidenţa contabilă în întreprinderile agricole ale Republicii Moldova :
[pentru uzul studenţilor] / Andrei Malai, Alexandru Frecăuţeanu, Igor Balan. – Ch. :
Centrul ed.-poligr. al UASM, 2005. – 271, [1] p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 263 (8 tit.)
ISBN 9975-64-042-7
100 ex. – [05-820]
- - 1. Contabilitate – Întreprinderi agricole – Moldova.
657.2:631.1(478)(075.8)
845. "Problemele contabilităţii şi auditului în condiţiile globalizării",
conf. int. (2005; Chişinău). Problemele contabilităţii şi auditului în condiţiile
globalizării, (15-16 apr. 2005), Chişinău / col. red. : Viorel Ţurcanu (preş.),... – Ch. :
ASEM, 2005. – 177 p. : fig., tab.; 29 cm.
Antetit. : Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă.
– Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol
ISBN 9975-75-289-6
120 ex. – [05-794]
- - 1. Contabilitate. 2. Audit.
657.1(082)=00
846. Фрекэуцану, А. И.
Бухгалтерский учет на предприятиях по переработке
cельскохозяйственного сырья / А. И. Фрекэуцану, А. А. Малай, И. М. Балан. –
Ch. : Centrul Centrul Ed. al UASM, 2005. – 228 p. : scheme, tab.; 26 cm.
Bibliogr. p. 222-225 (61 tit.)
ISBN 9975-64-044-3
100 ex. – [05-934]
- - 1. Evidenţă contabilă – Întreprinderi agricole (rus.).
657.1:338.43(075.8)

35
Mai 2005 ≡ May 2005

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


847. Puiu, Tatiana
Managementul producţiei industriale : [pentru uzul studenţilor] / Tatiana
Puiu; ref. şt. : Ioan Abrudan, Dumitru Bontaş. – Ed. a 2-a rev. şi compl. – Ch. :
Tehnica-Info, 2005 (Tipogr. Priftis Serv SRL Dărmăneşti, Bacău). – 282 p. : fig.; 21
cm.
Bibliogr. p. 279-282 (43 tit.)
ISBN 9975-63-253-X
200 ex. – [05-962]
- - 1. Managementul producţiei industriale.
658.012.4(075.8)
848. Кобзарь, Л.
Финансовый менеджмент фирмы : (Учеб. пособ.) / Л. Кобзарь, К. Тю-
риков; под ред. : Л. Кобзарь, К. Тюрикова; Молд. Экон. Акад. – Ch. : ASEM,
2005. – 515, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 514-515 (28 tit.)
ISBN 9975-75-275-6
100 ex. – [05-765]
- - 1. Managementul financiar al firmei.
658.14/.15(075.8)
849. Тюриков, Константин
Финансовый менеджмент риска : Моногр. / Константин Тюриков;
Молд. Экон. Акад. – К. : ASEM, 2005. – 302 p. : des., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 279-287 (122 tit.)
ISBN 9975-75-272-1
50 ex. – [05-766]
- - 1. Managementul riscului financiar. 2. Risc financiar.
658.14:330.131.7
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
850. Bibire, Luminiţa
Operaţii şi aparate : Industria alimentară : [pentru uzul studenţilor] /
Luminiţa Bibire; ref. şt. : Valentin Nedeff, Lucian Gavrilă. – Ch. : Tehnica-Info, 2004
(Tipogr. Docuprint). – 338, [2] p. : fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 339-340 (19 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al CNCSIS

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 9975-63-246-7
100 ex. – [05-971]
- - 1. Industrie alimentară.
663/664(075.8)
851. Utilaj tehnologic în industria alimentară : Îndrumar de lab. / Univ.
Teh. a Moldovei. Fac. Inginerie şi Management în Mecanică. Catedra Utilaj Teh.
Industrial; elab. : Grigore Ganea, ...: red. resp. : Vasile Cartofeanu – Ch. : UTM,
2005. – 103, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul lucr. de lab.
100 ex. – [05-940]
663/664(076.5)
687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală
852. Саламатова, С. М.
Куррикулум Технического вуза : Технологическая подготовка студен-
тов 1-4 курсов (спец. 2301 "Моделирование и технология швейных изделий") /
С. М. Саламатова, О. Г. Кондратенко; под общ. ред. С. М. Саламатовой; Техн.
ун-т Молдовы. Каф. технологии швейных и трикотаж. изделий. – К. : Press
Design, 2005. – 60 p. : des., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 57-58 (43 tit.)
ISBN 9975-9875-2-4
[05-824]
687.016:378.147(073.8)
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
72 ARHITECTURĂ
853. Griţcu, Ion
Mănăstirea Ţâpova : [r-nul Rezina] / Ion Griţcu, Ludmila Iftodi. – Ch. : S.
n., 2005 (Tipogr. "Prag-3"). – 40 p. : il.; 20 cm.
Rez. : lb. engl. – Bibliogr. p. 40
ISBN 9975-77-060-6
50 ex. – [05-927]
- - 1. Mănăstirea Ţâpova – r-nul Rezina.
726.71(478-22):271(478-22)(091)

37
Mai 2005 ≡ May 2005

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
854. Vlasiu, Ioana
Miliţa Petraşcu : [sculptor : minimonogr.] / Ioana Vlasiu; trad. în engl. : P.
Crăciun, Iulian Robu; red. pentru trad. : Varvara Colibaba; imagini : Andrei Iliescu;
cop. : Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2005 (Combinatul Poligr.). – 94, [2] p. : il.,
reprod. color; 30 cm. – (Maeştri basarabeni din sec. XX)
Textul il. : lb. rom., engl. – Bibliogr. în text. – Lista il. p. 66. – Apare cu
sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 9975-61-377-2
[05-836]
- - 1. Petraşcu, Miliţa, 1888-1976 – Sculptor.
730.071.1(092)
78 MUZICĂ
855. Mamot, Eugen
Abecedar muzical "sol-mi" / Eugen Mamot, Andrei Mamot. – Ch. : S. n.,
2005 (Tipogr. "Primex-Com" SRL). – 126 p. : n. muz.; 29 cm.
Apare cu sprijinul financ. al dlui Petru Carastan
ISBN 9975-9505-7-4
50 ex. – [05-764]
781.21(075.2)
856. Mamot, Eugen
Abecedar muzical "sol-mi" : Caiet de scriere pentru elevi începători /
Eugen Mamot, Andrei Mamot. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Primex-Com" SRL). –
53, [1] p. : n. muz.; 29 cm.
Apare cu sprijinul financ. al dlui Petru Carastan
ISBN 9975-9505-8-2
50 ex. – [05-763]
781.21(075.2)
857. Mamot, Eugen A.
Alunelul : album de piese folclorice pentru instrumente aerofone şi pian
destinat elevilor începători / Eugen A. Mamot, Eugen E. Mamot. – Ch. : S. n., 2005
(Tipogr. "Primex-Com"). – 198 p. : n. muz.; 29 cm.
ISBN 9975-9515-7-0
50 ex. – [05-922]
38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

788:398.8
858. Rotaru, Vladimir
Creaţii pentru pian / Vladimir Rotaru; notografiere : Gabriel Andronic; prez.
graf. : Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). –
115, [1] p. : n. muz.; 29 cm.
ISBN 9975-60-187-1
1 000 ex. – [05-854]
- - 1. Muzică pentru pian.
786.2
859. Sărbătoarea corului, 2005 : Ed. a 2-a. / Direcţia gen. educaţie,
ştiinţă, tineret şi sport a mun. Chişinău. – [Ch. : S. n., 2005] (Tipogr. "Sirius"). – [14]
p. : il. color.; 29 cm.
F. f. de tit.
[05-890]
78.087.68(075)
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică
860. Dănilă, Aurelian
Opera din Chişinău : Privire retrospectivă / Aurelian Dănilă; Acad. de Şt. a
Rep. Moldova. Inst. Studiul Artelor. – Ch. : Prut Internaţional, 2005 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 282, [2] p. : fotogr.; 24 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. p. 281-282. – Apare cu sprijinul Firmei
"Vaveli"
ISBN 9975-69-744-5
[05-874]
- - 1. Opera din Chişinău. – 1918-1990.
792.54(478-25)(091)
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.133.1 Limba franceză
861. Roşca, Petru

39
Mai 2005 ≡ May 2005

Essais sur l' ancien français : Ētude phonétique / Petru Roşca; Univ. Libre
Int. de Moldova. – Ch. : ULIM, 2004. – 107, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 107(19 tit.)
ISBN 9975-934-46-3
50 ex. – [05-906]
- - 1. Limba franceză – Fonetică.
811.133.1'342(075.8)
811.135.1 Limba română
862. Braghiş, Maria
Teste de evaluare : iniţială, formativă, sumativă : lb. rom. : cl. a 3-a / Maria
Braghiş. – Ch. : Epigraf SRL, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 57, [1] p.; 24 cm.
– (Calea spre performanţă)
ISBN 9975-924-17-4
[05-870]
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(079)
863. Braghiş, Maria
Teste de evaluare : iniţială, formativă, sumativă : lb. rom. : cl. a 4-a / Maria
Braghiş. – Ch. : Epigraf SRL, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 51, [1] p.; 24 cm.
– (Calea spre performanţă)
ISBN 9975-924-41-7
[05-871]
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(079)
864. Comşulea, Elena
Dicţionar de expresii şi locuţiuni / Elena Comşulea, Valentina Şerban,
Sabina Teiuş; revizia şt. : Vasile Breban, Sextil Puşcariu. – Ch. : Î. E.-P. "Ştiinţa",
2005 (Combinatul Poligr.). – 347, [1] p.; 21 cm. – (Col. "Dicţ. şcolare")
Indice de cuv. p. 306-347
ISBN 9975-67-406-2 (în cop.)
[05-952]
- - 1. Limba română – Dicţionare de expresii. 2. Dicţionare de expresii –
Limba română.
811.135.1'374.2'373.7
865. Dicţionar român-rus sinonimizat / Anton Borş, Tatiana Celac,
Larisa Lupuşor, ...; red. coord. : Anton Borş; Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Inst. de
40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lingvistică. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa" : Prut Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). –


1198 p.; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul Fundaţiei
"Volkswagen-Stiftung" (Hanovra, Germania)
ISBN 9975-67-491-7 (Î.E.-P. "Ştiinţa"). – ISBN 9975-69-715-1 (Prut
Internaţional) (în cop.)
[05-791]
- - 1. Limba română – Dicţionare. 2. Dicţionar român-rus.
811.135.1'374.2'373.421=161.1
866. Limba şi literatura română : Să elucidăm tainele testelor pentru cl.
a 5-a – a 8-a / Nadejda Climaşevschi, Galina Negară, Diana Senic, Raisa Uşurelu;
Liceul Acad. român-englez "M. Eliade". – Ch. : Gunivas, 2005 (Tipogr. "Prag-3"). –
77, [1] p. : tab.; 24 cm.
ISBN 9975-908-50-0
500 ex. – [05-926]
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatura română – Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)
867. Panovf, Irina
Dicţionar român-englez / Irina Panovf. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera
Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). – 403, [1] p.; 20 cm. – (Dicţ. practice)
ISBN 9975-74-886-4 (Litera). – ISBN 973-675-264-X (Litera Internaţional)
[05-756]
- - 1. Limba română – Dicţionare. 2. Dicţionar român-englez.
811.135.1'374.822=111
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
868. Carroll, Lewis
Alice în Lumea oglinzii : [poveste : trad. din lb. engl.] / Lewis Carroll; trad.
şi pref. : Eugen B. Marian; il. John Tenniel; cop. : Sergiu Stanciu. – Ch. : Prut
Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). – 139, [3] p. : il.; 20 cm. – (Bibl. pentru toţi
copiii)
Numele adevărat al aut. : Charles Lutwidge Dodgson. – Tit. orig. : Through
the Looking Glass
41
Mai 2005 ≡ May 2005

ISBN 9975-69-752-6 (în cop.)


[05-883]
821.111-34-93 Carroll
821.112.2 Literatură germană
869. Фишер, Эрика
Эме и Ягуар = Aimée & Jaguar : История любви, Берлин, 1943 г. :
[докум. повесть ] / Эрика Фишер; пер. с нем. : Вита Барштейн, Марина
Гершенович. – Ch. : "Depozit en gros", 2005 (Combinatul Poligr.). – 298, [45] p. :
fotogr.; 19 cm.
ISBN 9975-9880-0-8
5 000 ex. – [05-815]
- - 1. Povestiri de război.
821.112.2-3 Фишер
821.135.1 Literatură română
870. Arghezi, Tudor
Buna-vestire : [versuri] / Tudor Arghezi; selecţ. : Constantin Dragomir. –
Ch. : Prut Internaţional, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 182, [2] p.; 17 cm. –
(Laurii poeziei)
500 ex. apărute în ed. bibliofilă
ISBN 9975-69-218-4 (în cop.)
[05-892]
821.135.1-1 Arghezi
871. Creangă, Ion
Capra cu trei iezi : [poveste] / Ion Creangă; pict. : Podborscaia Alexandra,
Podborschaia Valeria. – [Ch.] : Ghianăia, [2005] (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – [14]
p. : il. color.; 26 cm.
F. f. de tit.
[05-882]
- - 1. Poveşti.
821.135.1-34-93 Creangă
872. Eminescu, Mihai
Luceafărul : Antume / Mihai Eminescu; concepţia graf. a col. şi cop. :
Vladimir Zmeev; il. : Isai Cârmu. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera Internaţional, 2005
(Combinatul Poligr.). – 327, [5] p. : il., [1] f. portr.; 19 cm. – (Bibl. şcolarului : ser.
nouă / col. iniţiată şi coord. de Anatol Vidraşcu şi Dan Vidraşcu; 200)
Ref. ist.-lit. p. 259-326
42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 9975-74-829-5 (Litera). – ISBN 973-675-222-4 (Litera Internaţional)


[05-798]
821.135.1-1 Eminescu
873. Sadoveanu, Mihail
Baltagul : [roman] / Mihail Sadoveanu; pref. : Profira Sadoveanu; il. de
Alexei Colâbneac; cop. : Sergiu Stanciu. – Ch. : Prut Internaţional, 2005
(Combinatul Poligr.). – 150, [2] p. : il.; 20 cm. – (Bibl. pentru toţi copiii)
ISBN 9975-69-756-9 (în cop.)
[05-935]
821.135.1-31-93 Sadoveanu
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
874. Andriuţă, Constantin
Pastile antimaladii infecţioase, tropicale şi parazitare : Versuri / Constantin
Andriuţă; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. :
C.E.-P. "Medicina", 2005. – 32 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 30-31 (14 tit.)
ISBN 9975-918-28-X
250 ex. – [05-778]
- - 1. Medicină.
821.135.1(478)-1:61 Andriuţă
875. Bajan, Vasile
Lupta împotriva mea : Versuri / Vasile Bajan; cop. : Ia. Oliinâk. – Ch. :
Pontos, 2005 (Tipogr. "Dinamo"). – 93, [3] p.; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al dlui Vladimir Cociorva
ISBN 9975-926-69-X
250 ex. – [05-884]
821.135.1(478)-1 Bajan
876. Botezatu, Petru
Bolnav de cuvinte : [versuri] / Petru Botezatu; pref. : Galina Furdui, Victor
Axenti; des. : Maria Botnari. – [Ch.] : Pontos, 2005 (Tipogr. "Raza de Sud" or.
Cahul). – 121, [3] p.; 20 cm.
Apare cu sprijinul dlor Ion Ceka, Nicolae Dandiş, Iurie Crăciuneac
ISBN 9975-926-49-5
300 ex. – [05-920]
821.135.1(478)-1 Botezatu

43
Mai 2005 ≡ May 2005

877. Cucu, Ivan


Aripile destinului = Душа моя : versuri / Ivan Cucu; il. : Elena Caracinţev;
cop. : Simion Zamşa. – Ch. : Universul, 2005. – 167 p. : il., il. color.; 17 cm.
Text paral. : lb. rom., rusă.
ISBN 9975-944-81-7
1 500 ex. – [05-852]
821.135.1(478)-1 Cucu
878. Druţă, Ion
Povara bunătăţii noastre : roman / Ion Druţă; il. : Nicolai Ogurţov; cop. :
Ilie Grecu. – Ed. rev. şi compl. – Ch. : Universul, 2005. – 518, [2] p. : il., [1] f. portr.;
24 cm.
ISBN 9975-944-84-1 (în cop.)
5 000 ex. – [05-961]
821.135.1(478)-31 Druţă
879. Enachii, Stella
Alone with destiny : [povestire] / Stella Enachii; pict. : Natalia Badan
Dogaru; cop. : Oleg Vizir. – Ch. : Litera, 2005 (Combinatul Poligr.). – 108 p. : il.; 17
cm.
ISBN 9975-71-910-0
[05-833]
821.135.1(478)-342 Enachii
880. Feeria iernii : Poezii pentru copii / selecţ. antologică : Marcela
Mardare; cop. : Ia. Oliinâk – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 85, [3] p. : il.;
17 cm.
ISBN 9975-926-32-0
3 000 ex. – [05-853]
821.135.1(478)-1-93
881. Guşilă, Iacob
Drumuri spre victorie : [povestiri docum.] / Iacob Guşilă; prez. graf. :
Simion Solonari. – Ch. : Universul, 2005. – 152, [4] p. :
ISBN 9975-944-80-9
5 000 ex. – [05-857]
821.135.1(478)-94 Guşilă
882. Mardare, Marcela

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Te caut, Doamne : [versuri, melodii] / versuri, introd. : Marcela Mardare;


muz. : Ludmila Gherlac; cop. : Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Ruxanda, 2005
(Tipogr. "Dinamo"). – 37, [3] p. : n. muz.; 19 cm.
ISBN 9975-72-138-9
300 ex. – [05-889]
- - 1. Cântece de rugăciune.
821.135.1(478)-192
883. Poveţele Zânei = Уроки феи = Fairz's advices : o poveste
frumoasă creată şi ilustrată de copii / Tatiana Potacevskaia, Xenia Ciugai, Paul
Vrabie, ...; alcăt. : Natalia Sosnovskaia; pict. : Paul Vrabie. – Ch. : Prut
Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). – 25, [3] p. : il. color.; 26 cm.
Text paral. : lb. rom., engl., rusă
ISBN 9975-69-757-7
[05-841]
821.135.1(478)-34-93(082)
884. Privighetoarea cântă plumb = Соловей поёт свинцом : [culeg. de
versuri] / pref. : Nicolae Savostin, Anatol Ciocanu; prez. graf. : Iaroslav Oliinîk. –
Ch. : Cartea Moldovei, 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 101, [3] p. : il.; 24 cm.
Text : lb. rom., rusă
ISBN 9975-60-186-3
1 500 ex. – [05-855]
821.135.1(478)-1+821.161.1(478)-1(082)
885. Roibu, Nicolae
Lumini şi umbre-n ceas de taină : (dialoguri, medalioane, eseuri) / Nicolae
Roibu. – Ch. : Compania JSA Group, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 411, [1] p.
: fotogr.; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al dlui Anatol Josan
ISBN 9975-9567-5-0
1 000 ex. – [05-878]
- - 1. Inteligenţia în Moldova.
821.135.1(478)-9
886. Spinei, Vasile
Păsări şi stânci = Birds and cliffs : [poeme] / Vasile Spinei; trad. în engl. :
Mihaela Ion Codrescu; graf. : Vasile Botnaru. – Ch. : F.E.-P. "Tipogr. Centrală",
2005. – 264 p. : des.; 16 cm. – (Col. "Haiku")

45
Mai 2005 ≡ May 2005

Apare cu sprijinul F.E.-P. "Tipogr. Centrală"


ISBN 9975-78-392-9
500 ex. – [05-843]
821.135.1(478)-1=111 Spinei
887. Suceveanu, Arcadie
Cheiţe pentru vise : [versuri] / Arcadie Suceveanu; il. : Mihai Grecu; cop. :
Sergiu Stanciu. – Ch. : Prut Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). – 249, [3] p. :
il. color.; 24 cm. – (Bucuria copiilor)
ISBN 9975-69-754-2 (în cop.)
[05-936]
821.135.1(478)-1-93 Suceveanu
888. Şerban, Grigore
Ecouri în inimă : [versuri] / Grigore Şerban. – Ch. : Continental Grup SRL,
2005. – 104 p.; 17 cm.
ISBN 9975-9843-3-9
1 000 ex. – [05-872]
821.135.1(478)-1 Şerban
889. Ţepordei, Vasile
Scrieri alese / Vasile Ţepordei; pref., [p. 3-23] cronologie : Gh. Cunescu,
S. C. Roşca. – Ch. : Flux, 2005(Tipogr. "Prag-3"). – 431, [1] p. : il.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-77-061-4
100 ex. – [05-923]
- - 1. Ţepordei Vasile, 1908-1983.
[821.135.1(478)-9+244]:94(478+498) Ţepordei
890. Vieru, Grigore
Ghicitoare fără sfârşit : [versuri] / Grigore Vieru; il. : Roman Cuţiuba; cop. :
Sergiu Stanciu. – Ch. : Prut Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). – 226, [2] p. :
il. color.; 24 cm. – (Bucuria copiilor)
ISBN 9975-69-719-4 (în cop.)
[05-835]
821.135.1(478)-1-93 Vieru
821.135.1(71) Literatură română din Canada
891. Şipa, Moise

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Povestiri versificate / Moise Şipa. – Ch. : Balacron, 2005. – 120, [14] p. : il.;
24 cm.
ISBN 9975-9829-7-2
1 000 ex. – [05-912]
821.135.1(71)-141 Şipa
821.161.1 Literatură rusă
892. Troubetzkoy, Wladimir
Sankt-Petersburg, un mit literar / Wladimir Troubetzkoy; trad. din lb. fr. :
Adrian Ciubotaru. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2005 (Combinatul Poligr.). – 150, [2] p.;
22 cm. – (Bibl. de Nord)
Tit. orig. : Saint-Pétersbourg, mythe littéraire. – Bibliogr. p. 136-151. (200
tit.)
ISBN 9975-67-476-3
[05-817]
821.161.1.09 +821.133.1.09
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
893. Бабили, Майкл
Дневник КГБиста : роман в 3-х ч. / Майкл Бабили. – [Ch. : S. n., 2005]
(CRIC "Informcom"). – 21 cm.
Ч. 1, 2. – 2005. – 463 p. – Numele adevărat al aut. : M. N. Niceainicu. –
ISBN 9975-9544-5-6 (Selecţia, Asoc. ştiinţifică de producţie în cadrul Inst. de
cercetare pentru culturile de câmp ÎS). – [05-937]
- - 1. Romane poliţiste.
821.161.1(478)-312.4
894. Киселёва, Новелла
Знаки огня : (Избранное) / Новелла Киселёва; худож. оформ. : М. Ор-
лова. – К. : Инесс, 2005 (Тип. АН РМ). – 127, [1] p. : il.; 17 cm.
Изд. при фин. поддержке Конгр. рус. общин Респ. Молдова, Примэрии
г. Кишинева, Кишин. общины россиян, …
ISBN 9975-933-11-4
300 ex. – [05-901]
821.161.1(478)-1 Кисилёва
895. Костишар, Валентина
Звонят колокола : Кн. стихов / Валентина Костишар; худож. : В. По-
гольша. – К. : Inessa, 2005. – 126 p.; 17 cm.
47
Mai 2005 ≡ May 2005

Изд. по инициативе и фин. поддержке Конгр. рус. общин Респ. Мол-


дова, Примэрии г. Кишинева, Кишин. общины рос., …
ISBN 9975-9837-6-6
1 000 ex. – [05-842]
821.161.1(478)-1 Костишар
896. Наниев, Александр
Осенние сны : Баллады / Александр Наниев; текст, [предисл.] : А.
Милях; облож. : Я. Олийнык. – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr. "Dinamo"). – 69, [3] p.;
21 cm.
Apare cu sprijinul dlui V. N. Mişin, deputat în Parlamentul RM
ISBN 9975-926-75-4
100 ex. – [05-955]
821.161.1(478)-144 Наниев
897. Толоченко, Василий
Нас было тридцать : [докум. очерки] / Василий Толоченко. – К. :
Universul, 2005. – 157, [3] p. : il.; 24 cm.
ISBN 9975-944-79-5
3 000 ex. – [05-858]
821.161.1(478)-94 Толоченко
821.161.3(478) Literatură bielorusă din Republica Moldova
898. Шляпо, Н. И.
Пути – дороги : [стихи] / Н. И. Шляпо; худож. : Игнатенко В. М. – К. :
Изд.-полигр. предпр. "Парагон", 2005. – 221, [1] p. : il.; 21 cm.
Text : lb. bielorusă, rusă
ISBN 9975-916-42-2
[05-819]
821.161.3(478)-1 Шляпо
821.0 Teoria, studiul şi tehnica literară
899. Curuci, Leonid
Mărturii autobiografice inspirate la vârsta împlinirilor / Leonid Curuci. – Ch.
: Î.E.-P. "Paragon", 2005. – 130, [2] p. : il.; 21 cm.
Text : lb. rom., rusă. – Bibliogr. p. 19-44 şi la sfârşitul unor art.
ISBN 9975-916-41-4
100 ex. – [05-818]
Автобиографическая исповедь, навеянная раздумьями о многолетней
жизни в науке
48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.09(092)(01)=135.1=161.1
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
910 Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii geografice. Călătorii
900. Florea, Serafim
Potenţialul turistic al Republicii Moldova : (patrimoniul de monumente
naturale şi antropice) / Serafim Florea; Univ. Liberă Int. din Moldova. – Ch. :
Labirint, 2005 (Î.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 292, [1] p., [48] p. : h. color., il., fig.; 24
cm.
Bibliogr. în note p. 278-291. – Apare cu sprijinul financ. al Fondului
Ecologic Naţ. şi Firmei "Vladalina"
ISBN 9975-943-38-1 (în cop.)
1 000 ex. – [05-861]
- - 1. Monumente naturale şi antropice – Moldova.
[910.4:338.48](478)
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teoretică
901. Chebici, Larisa
Geografia generală : Cl. a 5-a : Caietul elevului / Larisa Chebici; red. :
Anatol Moraru. – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr. "Balacron"). – 88 p. : fig., tab.; 24 cm.
ISBN 9975-926-66-5
5 000 ex. – [05-911]
- - 1. Geografie generală.
911(075.3)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Bişoc, Alois. Criza şi identitatea familie în magisteriul Papei Paul al VI-
lea. – Vezi Nr 748

Domnii Ţării Moldovei. – Vezi Nr 910

Prisacari, Ion. Abordarea sistemică în studierea traumatismului de


transport rutier în Republica Moldova. – Vezi Nr 807

902. Греков, Юрий

49
Mai 2005 ≡ May 2005

Короны, короны, короны / Юрий Греков. – Ch. : Prut Internaţional, 2005


(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 20 cm. – (Сер. "Энциклопедия Юрия Грекова от А
до Я")
[Vol.] 6. – 2005. – 367, [2] p. : il. – ISBN 9975-69-749-6. – [05-873]
- - 1. Coroane regale – Timbre – Enciclopedii. 2. Monarhi – Timbre –
Enciclopedii.
929.731:656.835.91(031)(092)
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
903. Symposia professorum : Materialele sesiunii şt. din 10-11 oct. 2003
/ Univ. Liberă Int. din Moldova; dir. publ. : Andrei Galben; coord. şt. : Gheorghe
Postică; red. resp. : Viorica Nicolenco. – Ch. : ULIM, 2004. – 21 cm.
Seria : Istorie. – 2004. – 132, [2] p. : tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr.
la sfârşitul art. – 58 ex. – [05-903]
- - 1. Istorie.
[94:378.4](478)(082)=135.1=161.1
904. Symposia studentium : [Materialele sesiunii şt. din 23-24 apr. 2004]
/ Univ. Liberă Int. din Moldova; dir. publ. : Andrei Galben; coord. şt. : Victor Moraru;
red. resp. : Igor Cereteu. – Ch. : ULIM, 2004. – 21 cm.
Seria : Istorie. – 2004. – 181, [1] p. – Texte : lb. rom., fr., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. şi în notele de subsol
ISBN 9975-934-51-X
65 ex. – [05-902]
[94:378.4](478)(082)=135.1=133.1=161.1
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(477.85) Istoria Bucovinei de Nord
905. Moraru, Pavel
Bucovina sub regimul Antonescu (1941-1944) / Pavel Moraru. – Ch. : Prut
Internaţional, 2004 (Tipogr. "Balacron"). – 20 cm. – (Clio / coord. : Ion Negrei). –
ISBN 9975-69-722-4
[Vol.] 1 : Administraţie. Economie. Societate. – 2004. – 287, [1] p. –
Bibliogr. în note la sfârşitul cap. – ISBN 9975-69-723-2(1). – [05-917]
- - 1. Bucovina – Istorie – 1941-1944. 2. Istorie – 1941-1944.
94(477.85)+94(498)

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

94(478) Istoria Republicii Moldova


906. Barbăneagră, Vasile
Păuleşti : [raionul Călăraşi] la 455 de ani : [monogr.] / Vasile Barbăneagră,
Ion Leaşco; cop. : Ia. Oliinâk. – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 179, [1]
p. : scheme, tab., [20] p. : il., il. color.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-926-78-9
200 ex. – [05-827]
- - 1. Sate – Raionul Călăraşi – Moldova – Istorie.
94(478-22)
907. Cartea Memoriei : [persoane din Moldova căzute în războiul din
1939-1945] / col. red. : V. Pleşca (preş.), .... – Ch. : Centrul Ed. al Min. Apărării al
Rep. Moldova, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 cm.
Vol. 6 : [raioanele Anenii Noi, Basarabeasca, Cahul, Căuşeni, Ştefan
Vodă, Taraclia, Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia]. – 2005. – 367 p. – ISBN
9975-9726-5-9 (în cop.) : 3 000 ex. – [05-844]
- - 1. Moldova – Istorie. 2. Oameni căzuţi în al doilea război mondial,
1939-1945 – Moldova – Liste.
94(478):94(100)"1939/1945"(083.81)
908. Vol. 7 : [mun. Chişinău, raioanele Ceiuleni, Dubăsari, Ialoveni,
Străşeni]. – 2005. – 3757 p. – ISBN 9975-9726-6-7 (în cop.) : 3 000 ex. – [05-845]
- - 1. Moldova – Istorie. 2. Oameni căzuţi în al doilea război mondial,
1939-1945 – Moldova – Liste.
94(478):94(100)"1939/1945"(083.81)
Colesnic, Iurie. Profetul nemuririi noastre – Constantin Stere. – Vezi Nr
756

909. Domnii Ţării Moldovei : St. / Demir Dragnev (coord.), Eduard


Baidauş, Ghenadie Bodeanu, …; Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. de Ist. – Ch. :
Civitas, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 320 p. : il.; 29 cm. – (Galeria
voievozilor)
Bibliogr. în note. – Apare cu sprijinul Consiliului Suprem pentru Şt. şi
Dezvoltare Tehnologică al AŞM şi al Fundaţiei Soros din Rep. Moldova
ISBN 9975-912-42-7
1 500 ex. – [05-867]
- - 1. Domnii Ţării Moldovei.
51
Mai 2005 ≡ May 2005

[94(478+498)+929](082)
910. Furtună, Alexandru T.
File din istoria satelor – Verejeni, Lencăuţi, Mereşeuca : [r-nul Ocniţa] /
Alexandru T. Furtună, Alexandru Gh. Groppa; aut. ideii şi coord. : Alexandru T.
Groapă. – Ch. : Tipogr. AŞM, 2005. – 396 p. : h., fig., tab.; 29 cm.
Bibliogr. în note la sfârşitul cap.
ISBN 9975-62-132-5
200 ex. – [05-900]
- - 1. Sate – Moldova – Istorie. 2. s. Verejeni, r-nul ocniţa. 3. s. Lencăuţi, r-
nul Ocniţa. 4. s. Mereşeuca, r-nul Ocniţa.
94(478-22)
911. Stici, Ion
Ochiul Alb : Cartea satului : [r-nul Drochia] / Ion Stici; prez. graf. :
Veaceslav Popovschi; fotogr. : Andrei Mardare. – Ch. : S. n., 2005 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 615 p. : il., tab., [32] p. fotogr. color.; 22 cm.
ISBN 9975-778-373-2 (în cop.)
1 000 ex. – [05-847]
- - 1. Sate – Ochiul Alb – r-nul Drochia – Istorie. 2. Ochiul Alb – Istorie.
94(478-22)
912. Ştefan cel Mare – personalitate marcantă în istoria Europei (500 de
ani de la trecerea în eternitate) : Referate şi comunic. [ale Conf. şt. int., Chişinău,
22-23 iunie 2004] / Inst. de Ist. al Acad. de Şt. a Moldovei; coord. : Demir Dragnev,
Ion Chirtoagă. – Ch. : Civitas, 2005 (Tipogr. "Bons Offices"). – 172 p. : fig.; 29 cm.
Bibliogr. în note la sfârşitul art.
ISBN 9975-912-40-0
100 ex. – [05-868]
- - 1. Ştefan cel Mare şi Sfânt – Domnitorul Ţării Moldovei, 1457-1502.
94(478)+94(498)(092)(082)
Битва за Молдову. – Vezi Nr 784

913. Гамурарь, Борис


О прошлом и настоящем : (Заметки про запас экс-главы Таможен. де-
партамента, зам. генер. дир. Компании "Лукойл-Молдова") / Борис Гамурарь. –
К. : F.E.-P. "Tipogr. Centrală", 2005. – 263, [1] p., [8] p. : il., il. color.; 20 cm.
ISBN 9975-78-387-6 (în cop.)
200 ex. – [05-860]
52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

94(478)(092)
94(498) Istoria României
Lepădatu, Adrian Gabriel. Mişcarea legionară : între mit şi realitate. –
Vezi Nr 736

Colesnic, Iurie. Profetul nemuririi noastre – Constantin Stere. – Vezi Nr


756

Moraru, Pavel. Bucovina sub regimul Antonescu (1941-1944). – Vezi Nr


906

Ştefan cel Mare – personalitate marcantă în istoria Europei (500 de ani


de la trecerea în eternitate). – Vezi Nr 913

Autoreferate
Pentru titlul doctor habilitat
914. Cuzneţov, Larisa
Fundamente teoretice şi metodologice ale educaţiei pentru familie : Spec.
13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. al tezei de doctor habilitat în pedagogie /
Larisa Cuzneţov; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 47, [1] p. : fig.; 21
cm.
Bibliogr. p. 43-45 (38 tit.)
[05-807]
37.018(043.2)
Pentru titlul doctor
915. Antohi, Andrei
"Aspecte comparative de vârsta, tehnică şi conduită postoperatorie în
miringoplastie" : (studiu clinico-experimental) : 14.00.04 – Otorinolaringologie :
Autoref. al tezei de doctor în medicină / Andrei Antohi; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2005. – 21 p. : fig., color., tab.; 21
cm.
Bibliogr. p. 17-18 (13 tit.)
[05-757]
616.285-002.2-089.844-089.168.1-053-092.4(043.2)
916. Bucataru, Igor
53
Mai 2005 ≡ May 2005

Instituţionalizarea partidelor politice din Republica Moldova : studiu


interdisciplinar : Spec. 23.00.01 – Teoria, metodologia şi ist. politologiei; inst. şi
procese politice : Autoref. al tezei de doctor în şt. politice / Igor Bucataru; Univ. de
Stat din Moldova. Fac. Relaţii Int., Şt. Politice şi Administrative. – Ch. : S. n., 2005.
– 19 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 17 (9 tit.)
[05-799]
329(478)(043.2)
917. Codreanu, Igor
Modificările reţelei hidrografice ale bazinului Răut în secolul XX : 11.00.11
– Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale : Autoref. al
tezei de doctor în şt. geografice / Igor Codreanu; Acad. de Şt. a Rep. Moldova, Inst.
de Geografie. – Ch. : S. n., 2005. – 26 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 26 (13 tit.)
[05-805]
[551.4.03:528.067.4]:556.51(478:282.247.314.6)(043.2)
918. Corcenco, Aliona
Răspunderea minorilor pentru săvârşirea contravenţiilor administrative :
Spec. : 12.00.02 – Drept public (constituţional), organizarea şi funcţionarea inst. de
drept : Autoref. al tezei de doctor în drept / Aliona Corcenco; Acad. de Şt a.
Moldovei. Inst. de Filosofie, Sociologie şi Drept. – Ch. : S. n., 2005. – 22 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 19 (12 tit.)
[05-809]
342.9-053.5(043.2)
919. Cosneanu, Gheorghe
Evoluţia justiţiei militare în România : Spec. 12.00.01 – Teoria gen. a
dreptului; Ist. statului şi dreptului; Ist. doctrinelor politice şi de drept : Autoref. tezei
de doctor în şt. juridice / Gheorghe Cosneanu; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S.
n., 2005. – 23 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 19-20 (13 tit.)
[05-877]
344.3(498)(043.2)
920. Denciuc, Eugenia
Orânduirea constituţională a Republicii Moldova şi a Ucrainei (analiza
juridică comparativă) : Spec. : 12.00.02 – Drept public (constituţional) : Autoref. al

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

tezei de doctor în drept / Eugenia Denciuc; Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. de


Filosofie, Sociologie şi Drept. – Ch. : S. n., 2005. – 22 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 12 (10 tit.)
[05-810]
342.4(478+477)(043.2)
921. Idem în lb. rusă : Конституционный строй Республики Молдова и
Украины (сравнительно-правовой анализ) : Спец. : 12.00.02 – Публичное пра-
во (конституционное право) : Автореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. юри-
дических наук. – К. : Б. и., 2005. – 24 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 13-14 (10 tit.)
[05-811]
342.4(478+477)(043.2)
922. Grati, Veaceslav
Aspecte administrativ-juridice ale aplicării şi folosirii armei de foc de către
funcţionarii de poliţie : Spec. 12.00.02 – Drept public (poliţienesc); organizarea şi
funcţionarea inst. de drept : Autoref. al tezei de doctor în drept / Veaceslav Grati;
Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. de Filosofie, Sociologie şi Drept. – Ch. : S. n., 2005. –
22 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 19-20 (19 tit.)
[05-780]
351.753.3(043.2)
923. Hărşan, Monica
Mitul lui Orfeu în dramaturgia contemporană : 10.01.06 – Lit. universală şi
comparată : Autoref. al tezei de doctor în filologie / Monica Hărşan; Univ. de Stat
din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 26 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 24 (8 tit.)
50 ex. – [05-915]
82.09(100)(043.2)
924. Hotineanu, Adrian Vladimir
Diagnosticul şi tratamentul megacoledocului secundar : 14.00.27 –
chirurgie : Autoref. tezei de doctor în medicină / Adrian Vladimir Hotineanu; Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2005. – 24 p. :
fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21 (13 tit.)
[05-796]
616.316-089+616.368-089(043.2)
55
Mai 2005 ≡ May 2005

925. Jipa, Lavina-Nicoleta


Proiectarea curriculum-ului de consiliere şcolară : 13.00.01 – Pedagogie
gen. : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Lavina-Nicoleta Jipa; Inst. de Şt. ale
Educaţiei. – Ch. : S. n., 2005. – 28, [1] p. : graf., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 25-26 (14 tit.)
[05-826]
37.03:78.126(043.2)
926. Lozovanu, Carolina
Restructurarea industriei lactatelor prin integrarea producerii, prelucrării şi
comercializării producţiei : Spec. 08.00.05 – Economie şi management (în industria
lactatelor) : Autoref. al tezei de doctor în econ. / Carolina Lozovanu; Univ. Teh. a
Moldovei. – Ch. : S. n., 2005. – 27, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 24 (10 tit.)
[05-921]
338.439:637.1(478)(043.2)
927. Lucian, Palii
Aspecte de diagnostic şi tratament al neoplaziei epiteliale a colonului şi
rectului : 14.00.27 – chirurgie : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Palii Lucian;
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2005. –
26 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21-22 (13 tit.)
[05-804]
616.345+616.35-036.22(043.2)
928. Magdei, Corina
Diagnosticul şi tratamentul patologiei oculare la copiii cu diabet zaharat :
14.00.08 – Oftalmologie : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Corina Magda;
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2005. –
20 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 19-20
[05-825]
617.7-02:616.379-008.64-053.2.6-07-089(043.2)
929. Morega, Romulus
Metodica investigării accidentelor de muncă şi avariilor în domeniul minier
: Spec. : 12.00.08 – Drept penal (cu specificarea : drept procesual penal;
criminalistica) : Autoref. al tezei de doctor în drept / Romulus Morega; Univ. Liberă
Int. din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 33 p.; 21 cm.
56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr. p. 31 (7 tit.)
[05-834]
343.98:614.8:622(498+478)(043.2)
930. Niguleanu, Adriana
Examinarea clinico-biochimică a gradului de intoxicaţie la bolnavii cu
tuberculoză şi bronhopneumopatii nespecifice : 14.00.26 – ftiziopneumologie :
Autoref. al tezei de doctor în medicină / Adriana Niguleanu; Instituţia Medico-
Sanitară Publică, Inst. de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc". – Ch. : S. n., 2005.
– 17 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 13-14 (11 tit.)
[05-896]
616-002.5-071:612.017.1:577.1/07(043.2)
931. Ochişor, Viorica
Aspecte clinico-hemodinamice şi biochimice la pacienţii cu hipertensiune
arterială şi obezitate şi influenţa β-adrenoblocantului selectiv Nebivolol : 14.00.06 –
Cardiologie : Autoref. al tezei de doctorat în şt. medicale / Viorica Ochişor; Inst. de
Cardiologie. – Ch. : S. n., 2005. – 22 p. : scheme; 21 cm.
Bibliogr. p. 18-19 (8 tit.)
[05-758]
[616.12-008.331.1+616-056.2]-07+615.22(043.2)
932. Profire, Liliana
Corelaţiile declinului hormonal şi dereglărilor psihovegetative în
menopauză : 14.00.01 – Obstetrică şi Ginecologie : Autoref. al tezei de doctor în şt.
medicale / Liliana Profire; Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei
şi Copilului. – Ch. : S. n., 2005. – 26 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20 (10 tit.)
[05-801]
618.176-02:616.89-092
933. Rusnac, Liliana
Studii privind perfecţionarea procesului de autorizare a medicamentelor :
15.00.01 – Farmacie : Autoref. al tezei de doctor în farmacie / Liliana Rusnac; Univ.
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2005. – 21,
[1] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20 (12 tit.)
[05-895]
615.2+614.35(043.2)
57
Mai 2005 ≡ May 2005

934. Taşcă, Mihail


Izvoarele dreptului privat în Basarabia : Spec. 12.00.01 – Teoria gen. a
dreptului; Ist. statului şi dreptului; Ist. doctrinelor politice şi de drept : Autoref. tezei
de doctor în şt. juridice / Mihail Taşcă; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n.,
2005. – 23 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20 (10 tit.)
[05-850]
340(478)(043.2)
935. Tăbîrţă, Emma
Perfecţionarea creditării inovaţiilor la nivel transnaţional : Spec. 08.00.14
"Economie mondială; relaţii economice internaţionale" : Autoref. al tezei de doctor
în şt. econ. / Emma Tăbîrţă; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2005.
– 21, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 19 (5 tit.) şi în notele de subsol
[05-795]
336.77(478):339.727.22(043.2)
936. Toma, Toader
Aspecte constituţionale ale realizării ordinii juridice în statul de drept :
Spec. : 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţii
de drept : Autoref. al tezei de doctor în drept / Toader Toma; Acad. de Şt. a
Moldovei. Inst. de Filosofie, Sociologie şi Drept. – Ch. : S. n., 2005. – 31, [1] p.; 21
cm.
Bibliogr. p. 26 (13 tit.)
[05-806]
342.4(478)(043.2)
937. Tutunaru, Mircea
Probleme teoretice şi practice în edificarea statului de drept : 12.00.02 –
Drept public (constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal,
informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Autoref. al
tezei de doctor în drept / Mircea Tutunaru; Univ. Liberă Int. din Moldova. – Ch. : S.
n., 2005. – 21 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 18-19 (9 tit.)
[05-800]
342.22(043.2)
938. Udrescu, Gheorghe

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Instituţii şi mecanisme politico-juridice privind garantarea supremaţiei


Constituţiei : 12.00.02- Drept public (constituţional, administrativ, poliţienesc, militar,
financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de
drept : Autoref. al tezei de doctor în drept / Gheorghe Udrescu; Univ. Liberă Int. din
Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 20 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 16 (11 tit.)
[05-802]
342.4(043.2)
939. Ungureanu, Violeta
Verbele tranzitive în limba română : Spec. 10.02.01 – Lb. rom. : Autoref. al
tezei de doctor în filologie / Violeta Ungureanu; Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Inst.
de Lingvistică. – Ch. : S. n., 2005. – 23, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. 20 (9 tit.)
[05-812]
811.135.1'367.625(478)(043.2)

59
Mai 2005 ≡ May 2005

INDEX DE NUME LA "CRONICA CĂRŢII" NR 5-2005

Braghiş, Maria 862-63


A
Breban, Vasile (expert) 864
Ababii, Andrei (red.) 831 Brînză, Sergiu 776
Abrudan, Ioan (expert) 847 Bucataru, Igor 916
Alcaz, Tudor (alcăt.) 840-41 Budeanu, Tudor I. 772
Ambros, F. 802; (elab.) 803 Budeanu-Zaharia, Odette Ionela 772
Andriuţă, Constantin 874
C
Andronic, Gabriel (notografiere) 858
Andruhin, Marina (pict.) 743 Capcelea, Arcadie 794
Antohi, Andrei 915 Caproş, Natalia 801
Arghezi, Tudor 870 Caracinţev, Elena (pict.) 877
Ariel, Leah (trad., red.) 813-14 Caraganciu, A. 761
Axenti, Victor (pref.) 876 Carroll, Lewis 868
Cartofeanu, Vasile (red.) 828, 851
B
Cazac, Vitalie 790
Baban, Sergiu (red.) 730-32 Cărăuşu, Gh. 812
Bacinschi, Mihai (pict.) 854 Cârmu, Isai (pict.) 872
Badan Dogaru, Natalia (pict.) 879 Celac, Tatiana 865
Baidauş, Eduard 909 Cereteu, Igor (red.) 904
Baieş, Sergiu 781-82 Cerneţchi, Olga 800
Bajan, Vasile 875 Chebici, Larisa 901
Balan, Igor 844 Chiciuc, Andrei (expert) 821
Balaneţki, Boris 813-14 Chiriac, Petru (coord.) 760
Barbăneagră, Vasile 906 Chirtoagă, Ion (coord.) 912
Barbaroş, Mihail 835 Chiţul, Igor (alcăt., red.) 837-38
Bejan, Nicolae (red.) 826-27 Ciobanu, Andrei 790
Bibire, Luminiţa 850 Ciocanu, Anatol (pref.) 883
Bişoc, Alois 748 Ciubotaru, Adrian (trad.) 892
Bivol, Grigore 800 Ciugai, Xenia 883
Blajă, Valeriu 821 Climaşevschi, Nadejda 866
Bodeanu, Ghenadie 909 Cobâleanschi, Oleg 811
Bolun, Ion 727 Codreanu, Igor 917
Bontaş, Dumitru (expert) 847 Codrescu, Mihaela Ion (trad.) 886
Borş, Anton 865 Cojocaru, Mircea 794
Bostan, Ion (organizator) 816-20 Cojocaru, Vadim (organizator) 750
Botezatu, Petru 876 Cojocaru, Victoria 788
Botnari, Maria (pict.) 876 Colâbneac, Alexei (pict.) 873
Botnaru, Stela 775 Colesnic, Iurie 756
Botnaru, Vasile (pict.) 886 Colibaba, Varvara (red.) 854
60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Comşulea, Elena 864 Enachii, Stella 879


Corcenco, Aliona 918 Eşanu, Nicolae (red.) 798
Corghenci, Ludmila (red.) 735
F
Corj, Mihai Ion 757
Corneţchi, Sergiu (alcăt.) 740 Florea, Serafim 900
Coroban, Vitalie (pict.) 758 Frecăuţeanu, Alexandru 844
Cosneanu, Gheorghe 919 Fulga, Veaceslav 798
Costachi, Gheorghe (red.) 757 Furdui, Galina (red.) 740; (pref.) 876
Covalenco, Ion 727 Furdui, Sergiu 771
Crăciun, P. (trad.) 854 Furtună, Alexandru T. 910
Creangă, Ion 871
Crotenco, Iu. (coord.) 765 G
Crihan, Vasile 830 Gajim, Constantin 836
Cucu, Ivan 877 Galben, Andrei 735, 759, 903-04
Cunescu, Gh. (pref.) 889 Galeţki, Aurel (fotogr.) 789
Curevici, Lilian (alcăt.) 826-27 Galupa, Dumitru 834
Curuci, Leonid 899 Gamarţ, Andrei (pict.) 756
Cutco, A. B. 842 Ganciucov, V. 769
Cutco, B. P. 842 Ganea, Grigore 815; (elab.) 851
Cuţiuba, Roman (pict.) 890 Gavrilă, Lucian (expert) 850
Cuzneţov, Larisa 914 Gâlcă, Boris 800
Ghenadi, Adrian 829-30
D
Gherlac, Ludmila (alcăt.) 882
Danii, Radu (coord.) 773, 778 Gordea, Stanislav (elab.) 766
Dănilă, Aurelian 860 Gorea, Gheorghe 815
Denciuc, Eugenia 920-21 Gorelova, Elena 760
Diordiev, Radu (pict.) 741-42 Graffius, Ivanka (alcăt.) 752
Dodgson, Lutwidge Charles → Vezi Grama, Dumitru C. 770
Carrol, Lewis Grama, Mariana 775
Dolea, Igor 773 Grati, Veaceslav 922
Domenti, O. 761 Grecu, Ilie (pict.) 878
Dorogan, Valerian (red.) 822, 824 Grecu, Mihai (pict.) 887
Dragnev, Demir (coord.) 909, 912 Gribincea, Alexandru (red.) 759
Dragomir, Constantin (alcăt.) 870 Grigoroi, Lilia 843
Drahnea, Oleg (alcăt.) 822, 824 Griţcu, Ion 853
Druţă, Ion 878 Groapă, Alexandru T. (coord.) 910
Duca, Gheorghe (organizator) 751; 798 Groppa, Alexandru Gh. 910
Dumitraş, Tatiana 801 Groppa, Stanislav 809
Grosu, Vladimir 773, 775
E
Guşilă, Iacob 881
Eminescu, Mihai 872 Gutium, T. 769
61
Mai 2005 ≡ May 2005

Guţu, Ana (red.) 735 Matcovschi, S. 801


Mazîlu, Ludmila 784
H
Mazuru, Sergiu (ed.) 816-20
Hanganu, Sorin (coord.) 778 Melnic, Laurenţiu 839
Harea, Ruslan 843 Mihailescu, Constantin 795
Hazi, Aneta 823 Miron, Valentina 784
Hărşan, Monica 923 Moldovanu, Iosif (alcăt.) 752; 786
Hotineanu, Adrian Vladimir 923 Moraru, Anatol (red.) 901
Moraru, Pavel 905
I Moraru, Victor (coord.) 735, 759, 904
Iftodi, Ludmila 853 Morega, Romulus 929
Ilie, Tudorel 758 Mudreac, Victor 815
Iliescu, Andrei (pict.) 854 Muscă, Gavril (ed.) 816-20
Istrati, V. (red.) 803 N
Izvoreanu, A. 807
Nacu, A. 812
J Neagră, A. 807
Jigan, Aliona (manager) 789 Nechit, Irina (coord.) 755
Jipa, Lavina-Nicoleta 925 Nedeff, Valentin (expert) 850
Judele, Adrian 729 Negară, Galina (expert) 850; 866
Negură, Ion 791-92
L Niceainicu, M. N. → Vezi Бабили,
Leaşco, Ion 906 Майкл
Leca, O. 769 Nicolenco, Viorica (red.) 903
Lepădatu, Adrian Gabriel 736 Niguleanu, Adriana 930
Lozovanu, Carolina 926 Nistriuc, Pavel (red.) 825
Luchian, I. 761 O
Lucian, Palii 927
Lupu, Mihai 778 Ochişor, Viorica 930
Lupuşor, Larisa 865 Ogurţov, Nicolai (pict.) 878
Ojovanu, Vitalie I. 746
M Oliinîk, Iaroslav (pict.) 858, 875, 880,
Magdei, Corina 928 884, 906
Mahu, Raisa 839 Orlov, Simion 797
Malai, Andrei 844 P
Mamot, Andrei 855-57
Mamot, Eugen 855-57 Panovf, Irina 867
Mardare, Andrei (fotogr.) 911 Papuc, Ludmila 791-92
Mardare, Marcela (alcăt.) 880; 882 Paraschiv, Raluca Florina 772
Marian, Eugen B. (trad., pref.) 868 Pascari, Lada 813-14
Marin, Radu 728 Pascari, V. 810
62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Pâslaru, Vlad 791-92 Savostin, Alexandru (fotogr.) 789


Pintilie, Gheorghe (expert) 829-30 Savostin, Nicolae (pref.) 884
Pisarenco, Valentin (elab.) 828 Savostin, Tatiana (manager) 789
Pleşca, V. (red.) 907-08 Senic, Diana 866
Pogorleţchi, Ghenadie (elab.) 831 Sîrbu, Ion (red.) 840-41
Podborscaia, Alexandra (pict.) 871 Socoliuc, Nina 788
Podborschaia, Valeria (pict.) 871 Solonari, Simion (pict.) 881
Popovschi, Veaceslav (pict.) 911 Sosnovskaia, Natalia (alcăt.) 883
Postică, Gheorghe (coord.) 903 Spinei, Angela E. 753
Potacevskaia, Tatiana 883 Spinei, L. 805-05
Prisacari, Ion 806 Spinei, Vasile 886
Priţcanu, Valentina 784, 786 Stan, Gheorghe (expert) 829-30
Profire, Liliana 932 Stanciu, Sergiu (pict.) 868, 873, 887, 890
Puiu, Tatiana 847 Stati, Vitalie 776
Puşcariu, Sextil (expert) 864 Stere, Constantin (756)
Stici, Ion 911
R
Straliuc, Nina 787
Radu, Daria 787 Stratan, Aliona 795
Raevschi, M. 804-05 Suceveanu, Arcadie 887
Railean, Nicolae (alcăt.) 825
Ş
Rău, Alexe 839
Rîjicova, Svetlana 778 Şaptefraţi, Lilian 798
Robolis, Savvas (consultant) 760 Şavga, Alina 775
Robu, Iulian (trad.) 854 Şerban, Grigore 888
Roibu, Nicolae 885 Şerban, Valentina 864
Romanciuc, Ruxanda (pict.) 882 Şipa, Moise 891
Roşca, Nicolae 781-82 Şleahtiţchi, Mihai (red.) 754
Roşca, Petru 861 Şpitoc, Liliana 834
Roşca, S. C. (pref.) 889 Ştefan cel Mare (912)
Roşca, Sergiu 745
T
Rotaru, Igor (red.) 815
Rotaru, Vladimir 858 Tacudis, Vasilis (consultant) 760
Rudi, Marc (red.) 802 Talmaci, Ion 834
Rusnac, Liliana 933 Taşcă, Mihail 934
Rusnac, Svetlana 754 Tăbîrţă, Emma 935
Rusu, Vasile (alcăt.) 840-41 Teiuş, Sabina 864
Teleuţă, Alexandru 796
S
Tenniel, John (pict.) 868
Sacară, Victoria 809 Tintiuc, D. 804-05
Sadoveanu, Mihail 873 Toderaş, Ion (red.) 795
Sadoveanu, Profira (pref.) 873 Toma, Toader 936
63
Mai 2005 ≡ May 2005

Toporeţ, Victor (red.) 797 Б


Trofăilă, Vasile 749
Бабили, Майкл 893
Troubetzkoy, Wladimir 892
Балан, И. М. 846
Tutunaru, Mircea 937
Банкова, Иванна (сост., ред.) 734
Ţ Барштейн, Вита (пер.) 869
Бециу, М. И. 808
Ţepordei, Vasile 889
Брандис, М. П. 832
Ţîrdea, Teodor N. 746
Бужор, В. Г. 779
Ţurcanu, Viorel (red.) 845
Ţurea, V. (red.) 802 В
U Василевски, Марек (сост.) 796
Udrescu, Gheorghe 938 Г
Ulianovschi, Xenofon 776
Гамурарь, Борис 913
Ungureanu, Violeta 939
Гершенович, Марина (пер.) 869
Ungureanu, Viorel 729
Греков, Юрий 902
Ursache, Silvia 741-43
Гуцуляк, В. И. 779
Uşurelu, Raisa 866
Д
V
Денчук, Евгения 774
Vasiliev, Vadim 764
Velişco, Nadejda (coord.) 784 786 З
Vertilă, Raisa (trad.) 803
Vidraşcu, Anatol (col. ser.) 872 Заика, С. И. 832
Vidraşcu, Dan (col. ser.) 872 И
Vieru, Grigore 890
Vizir, Oleg (pict.) 879 Игнатенко, В. М. (худож.) 898
Vlasiu, Ioana 854 Иовв, Татьяна 763
Vlazîlu, Ludmila 784 Ионко, М. (сост.) 785
Voinea, Eugen (expert) 823 К
Vrabie, Paul 883
Vrânceanu, Maria 786 Казак, В. В. 793
Vulpescu, Adrian 773 Киселёва, Новелла 894
Кобзарь, Л. 848
Z Кондратенко, О. Г. 852
Zaharia, Gheorghe T. 772 Костаки, Георгий (ред.) 774
Zaharia, Victor (coord.) 773 Костишар, Валентина 895
Zamşa, Simion (pict.) 877 Л
Zgardan, V. A. 842
Zmeev, Vladimir (pict.) 872 Лончак, В. А. 832
Zota, Eremei 809 Лупу, Михай 744

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

М С
Малай, А. А. 846 Саламатова, С. М. 852
Марандич, Д. М. 832 Солонарь, С. (худож.) 783
Мартынчик, Е. Г. (ред.) 780 Сюи, Минтан 747
Милушев, Дмитрий 780
Т
Милях, А. 896
Мушет, Г. В. 808 Толоченко, Василий (сост.) 783; 897
Тюриков, Константин 848-49
Н
У
Наниев, Александр 896
Урсаке, Сильвия (излож.) 747
О
Ф
Олийнык, Я. (худож.) 896
Орлова, М. (худож.) 894 Федорова, Н. М. 808
Осояну, Тудор 780 Фишер, Эрика 869
Фрекэуцану, А. И. 846
П
Ч
Погольша, В. (худож.) 895
Покровская, Людмила Александровна Чобану, А. С. 793
(734)
Ш
Р
Шляпо, Н. И. 898
Рыжикова, Свтелана 744

65
Mai 2005 ≡ May 2005

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 5-2005

Agenţia Naţională pentru reglementare Misiunea Socială "Diaconia", 2005 737


în Telecomunicaţii şi Informatică 766 Oportunităţi de finanţare a
Apă curată – om sănătos 833 antreprenoriatului în Republica
Automatizări ale utilajului frigorific 828 Moldova 762
Cartea Memoriei 907-08 Piaţa muncii în Republica Moldova 760
"Cartier", ed. (Chişinău). Editura "Cartier" Povestioare biblice pentru copii 738
732 Povestiri pentru Tine 739
Catalogul documentelor normative, 2004 Poveţele Zânei 883
729-31 Privighetoarea cântă plumb 883
Clinical examination and a case history Problemele contabilităţii şi auditului în
taking 801 condiţiile globalizării 845
Colegiul Politehnic 789 Programe analitice : Spec. "Turism" 765
Comunităţile rurale şi renaşterea satului Programul Naţional "Satul moldovenesc"
751 (2005-2015) 767
Construcţie şi dezvoltare curriculară 791- Provocând diversitatea 752
92 Radioelectronica 824
Culegere de teste în pediatrie 802 Raport privind activitatea Agenţiei
Democraţia la femenin 755 Naţionale pentru Reglementare în
Deprinderi de viaţă 784, 786 Telecomunicaţii şi Informatică şi a
Dicţionar român-rus sinonimizat 865 evoluţiilor pieţei serviciilor de
Domnii Ţării Moldovei 909 telecomunicaţii şi informatică în anul
Drept penal 775-76 2004 766
Drumuri auto 831 Report Reagarding Activity of National
Environmental economics 795 Regulatory Agency for
Fairz's advices 883 Telecomunicatons and Informatics
Feeria iernii : Poezii pentru copii 880 and Development of
Ghid de lucrări practice la medicină Telecomunications and Informatics
internă-semiologie 803 Market in 2004 766
Ghidul Naţional de Servicii Publice 764 Să creştem fără tutun 740
Ghidul utilizatorului de Internet 728 Sănătatea reproducerii 800
Infecţii vaginale şi boli sexual Sărbătoarea corului, 2005 859
transmisibile la femei în contact sexual Semnale şi circuite 826-27
cu femei 813 Seria : Economie 759
Limba şi literatura română 866 Seria : Istorie 903
Lucruri mici pentru un viitor mare... 777 Seria : Medicins 799
Managementul transportului urban de Simpozionul Internaţional "Problemele
călători 840-41 demografice ale populaţiei în contextul
Medicină socială şi management 804 integrării europene" 750

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Sisteme administrative în context Венерические болезни и вагинальные


european 772 инфекции у женщин, вступающих в
Situation of children in places of сексуальные контакты с женщинами
detention 773 814
Small things for a great future... 777 Конференция БЧП "Продвижение
Symposia professorum : Seria : Стратегии Более Чистого Произ-
Biblioteconomie. Informare. водства в Молдове" 796
Documentare 735 Людмила Александровна Покровская
Symposia studentium : Seria : Istorie 905 734
Ştefan cel Mare – personalitate Национальная программа "Satul
marcantă în istoria Europei (500 de moldovenesc" (2005-2015 гг.) 768
ani de la trecerea în eternitate) 912 Национальный Справочник
Tehnica microundelor 825 Общественных Услуг 764
Tehnologii moderne. Calitate. Руководство по дефектоскопии рель-
Restructurare 816-20 сов мобильными средствами кон-
Teoria transmisiunii informaţiei 838 троля 832
Utilaj tehnologic în industria alimentară Соловей поёт свинцом 884
851 Социальная медицина и менеджмент
Абитуриент, 2005 785 805
Битва за Молдову 783 Уроки феи 883

67
Mai 2005 ≡ May 2005

CRONICA ARTICOLELOR DE MAGAZINE


REVISTĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2005
MAI NR 5 MAY
(1257-1594)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
(Vezi Nr 1260, 1334)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


1257. Балмуш, Р. Электронная цифровая подпись / Р. Балмуш //
Закон и жизнь. – 2005. – Nr 5. – P. 47-61. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
61 (10 tit.)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


1258. Sîrbu, Cristina. Witkiewicz şi forma pură a extravaganţei : [despre
Stanislaw Ignacy Witkiewicz – personalitate fenomenală din cultura poloneză şi cea
universală] / Cristina Sîrbu // Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 2. – P. 122-132. –
Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 1349)

070 Ziaristică. Presă


1259. Петренко, В. И. Журналу "Электронная обработка материалов"
(ЭОМ) – 40 лет. Некоторые итоги / В. И. Петренко, А. И. Дикусар // Электрон-
ная обработка материалов. – 2005. – Nr 1. – P. 4-7 : fig.

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
1260. Vlas, S. Determinarea efectelor acţiunii sociale este o prerogativa a
ştiinţei / S. Vlas // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2004. – Vol.
12. – P. 136-142. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
1261. Şimandan, Matei. Funcţionarea puterii politice / Matei Şimandan //
Moldova şi Lumea. – 2005. – Nr 3/4. – P. 10-11 : fotogr. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 11 (5 tit.)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


1262. Golea, Anatol. Summitul marilor speranţe : [ale statelor GUUAM de
la Chişinău, 22.04.05] / Anatol Golea // Profit. – 2005. – Nr 5. – P. 4-5 : fotogr. –
Idem şi în lb. rusă.

1263. Viltsans, Andris. Moldova – Letonia : există interes, iar posibilităţi


se vor găsi : [interviu cu ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Rep. Letonia
în Moldova, cu reşedinţa la Kiev, A. Viltsans] / consemnare de Tatiana Ustinova //
Profit. – 2005. – Nr 5. – P. 33-35. – Idem şi în lb. rusă.

1264. Кулик, Е. Биологическое оружие – угроза человечеству или


средство для самоутверждения субъектов международных отношений /
Е.Кулик // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 5. – P. 39-41. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
18 tit.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


(Vezi Nr 1262-63)

69
Mai 2005 ≡ May 2005

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
1265. Tverdohleb, Evelina. Mecanismul schimbării instituţionale. Cazul
instituţiilor informale / Evelina Tverdohleb // Rev. economică. – 2005. – Nr 3. – P.
63-73. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 25 tit.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


1266. Ciochină-Barbu, Ioan. Şomajul poate fi un fenomen social de
masă : st. de caz / Ioan Ciochină-Barbu // Avocatul poporului. – 2005. – Nr 4. –
P.15-18. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

1267. Morega, Romulus. Stabilirea cauzelor, a factorilor de risc şi a


consecinţelor accidentelor de muncă şi avariilor / Romulus Morega // Legea şi viaţa.
– 2005. – Nr 5. – P. 43. – Bibliogr. : 5 tit.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


(Vezi Nr 1513-14 )

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


(Vezi Nr 1291, 1332-34, 1531)

336 Finanţe
1268. Batişcev, Ruslan. Eficienţa bugetului de stat / Ruslan Batişcev //
Rev. economică. – 2005. – Nr 3. – P.128-132.

1269. Beda, Oxana. Diminuarea presiunii fiscale – metodă eficientă de


atragere şi optimizare a procesului investiţional / Oxana Beda // Agricultura
Moldovei. – 2005. –Nr 5. – P. 11-13.

1270. Ciobu, Stela. The comparative analysis of the SCAs and


Commercial Bank's FPR / Stela Ciobu, Ana Munteanu // Rev. economică. – 2005. –
Nr 3. – P. 97-105. – Bibliogr. : 12 tit.

1271. Luchian, Ivan. Posibilităţile dezvoltării pieţei hârtiilor de valoare de


stat / Ivan Luchian // Rev. economică. – 2005. – Nr 3. – P. 119-123. – Rez. în lb.
engl.
70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1272. Luchian, Ivan. Posibilităţile dezvoltării pieţei obligaţiunilor


corporative : [în Rep. Moldova] / Ivan Luchian // Rev. economică. – 2005. – Nr 3. –
P. 124-127. – Rez. în lb. engl.

1273. Neţoiu, Lavinia Maria. Cardul – instrument de plată modern /


Lavinia Maria Neţoiu // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 5. – P.34-37. – Rez. în lb. engl.

1274. Ţurcanu, P. Optimizarea creditării în Republica Moldova / P.


Ţurcanu, Larisa Romanciuc // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch.,
2004. – Vol. 12. – P. 102-105. – Rez. în lb. engl.

1275. Барбарош, Екатерина. Некоторые особенности подоходного


налога / Екатерина Барбарош, Оксана Беда // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din
Moldova. – Ch., 2004. – Vol. 12. – P. 126-130. – Rez. în lb. rom., engl.

1276. Закон о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс


: [08.04.05 г., Nr 20-ХVI] // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 5. – P. 112-113.

1277. Закон о внесении изменения и дополнения в статью 123 Нало-


гового кодекса : [15.04.05 г., Nr 38-XVI] // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 5. –
P. 114.

1278. Закон о внесении изменения и дополнения в статью 156 Нало-


гового кодекса и в статью 4 Закона о введении в действие раздела VI Налого-
вого кодекса Nr 1056-XIV от 16 июня 2000 года : [15. 04. 05 г., Nr 35-XVI] //
Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 5. – P. 113-114.

1279. О порядке применения сроков исковой давности в отношении


подоходного налога : (Письмо Гл. Гос. налог. инспекции Nr (17-2-09/1-371-
1190) 7 от 12.04.2005 г.) // Contabilitate ţi audit. – 2005. – Nr 4. – P. 108-109.

1280. О применении НДС на некоторые услуги, оказываемые автово-


кзалами : (Письмо Гл. Гос. налог. инспекции Nr (17-13-02/1-1051) 18 от
01.04.2005 г.) // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 4. – P. 107.

71
Mai 2005 ≡ May 2005

1281. О применении требований статьи 104(е) Налогового кодекса :


(Письмо Гл. Гос. налог. инспекции Nr (17-13-02/1-705) 12 от 01.03.2005 г.) //
Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 4. – P. 106.

1282. Об изменениях, внесенных в Налоговый кодекс и в Постанов-


ление Правительства Nr 484 от 4 мая 1998 года : (Письмо Гл. Гос. налог. ин-
спекции Nr (17-2-09/1-364-1164) 6 от 11.04.2005 г.) // Contabilitate şi audit. –
2005. – Nr 4. – P. 107-108.

1283. Республика Молдова. Нац. банк. Адм. совет. О внесении из-


менений и дополнений в Инструкцию об открытии счетов за рубежом : [Поста-
новление, 14.04.05 г., Nr 114] // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 5. – P.107-112.

1284. Республика Молдова. Нац. банк. Адм. совет. О процентных


ставках Национального банка Молдовы : [Постановление, 24.03.05 г., Nr 84] //
Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 4. – P. 71-72.

1285. Республика Молдова. Правительство. Об утверждении до-


полнения к Перечню экономических агентов – предприятии легкой промыш-
ленности и видов услуг, оказываемых или на территории Республики Молдова
заявителям таможенного режима переработки на таможенной территории,
облагаемых НДС по нулевой ставке : [Постановление, 28.04.05 г., Nr 374] //
Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 5. – P.115.

1286. Республика Молдова. Правительство. Об утверждении Пе-


речня экономических агентов-предприятий легкой промышленности и видов
услуг, оказываемых ими на территории Республики Молдова заявителям та-
моженного режима переработки на таможенной территории, облагаемых НДС
по нулевой ставке : [Постановление, 09.03.05 г., Nr 261] // Contabilitate şi audit.
– 2005. – Nr 4. – P. 68-71. – An. : Doc. şi tab.

1287. Республика Молдова. Правительство. Об утверждении По-


ложения об оценке недвижимого имущества в целях налогообложения : [По-
становление, 24.11.04 г., Nr 1303] // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 5. – P. 93-
94.

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1288. Фондос, Игорь. Об особенностях составления и представле-


ния в ГНИ отчётов по налогу на использование природных ресурсов в 2005
году / Игорь Фондос, Валериан Тачан // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 4. – P.
8-13.

1289. Шпак, Галина. Особенности заполнения и представления от-


четов о подоходном налоге, удержанном у источника выплаты / Галина Шпак,
Петру Гричук, Татьяна Попа // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 4. – P. 14-30.
(Vezi de asemenea Nr 1295, 1297, 1330)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
1290. Doga, Valeriu. Aspecte privind agricultura şi alimentaţia pe glob şi
în Republica Moldova / Valeriu Doga, Rodica Burbulea // Rev. economică. – 2005.
– Nr 3. – P. 156-162. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1301)

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


1291. Beţivu, Ala. Metodologia stabilirii preţurilor la serviciile mecanizate
prestate gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) de către staţiunile tehnologice de
mecanizare prin analiza pragului de rentabilitate / Ala Beţivu // Lucr. şt. / Univ.
Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2004. – Vol. 12. – P. 146-148. – Rez. în lb. engl.

1292. Cimpoieş, Dragoş. Profit and profitability of agricultural enterprises


in the context of agricultural transformations of the Republic of Moldova / Dragoş
Cimpoieş // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2004. – Vol. 12. – P.
120-125 : tab. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 6 tit.

1293. Stratan, Alexandru. Moldova's economic transition : constraints in


the efficient functioning mechanism of its agricultural land food markets / Alexandru
Stratan // Rev. economică. – 2005. – Nr 3. – P. 150-155. – Bibliogr. : 5 tit.

1294. Ţurcanu, P. Analiza preţurilor la serviciile mecanizate prestate


agenţilor economici din sectorul agrar / P. Ţurcanu, Ala Beţivu // Lucr. şt. / Univ.
Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2004. – Vol. 12. – P. 108-111. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 1290)
73
Mai 2005 ≡ May 2005

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
1295. Melnic, Viorel. Introducerea standardelor vamale europene în
Republica Moldova. Relaţii şi tendinţe / Viorel Melnic, Eduard Sârbu // Contabilitate
şi audit. – 2005. – Nr 5. – P. 56-61. – Va urma.

339.7 Finanţe internaţionale


1296. Hehnke, Gerd. Vom plan zum märkt – Folgerungen aus dem
Transformation – sprözess in der früheren DDR für Rumänien / Gerd Hehnke //
Rev. economică. – 2005. – Nr 3. – P. 81- 96.

1297. Iovv, Tatiana. Posibilităţile investitorilor naţionali de obţinere a


profiturilor la bursele americane / Tatiana Iovv // Rev. economică. – 2005. – Nr 3. –
P. 114-118. – Rez. în lb. engl.

1298. Secrieru, Angela. Pieţele de capital emergente : premise şi


perspective de dezvoltare / Angela Secrieru // Rev. economică. – 2005. – N 3. – P.
106 -113. – Rez. în lb. engl.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


1299. Chistruga, Boris. Aplicarea modelului "catching-up" de dezvoltare
economică într-o economie deschisă / Boris Chistruga // Rev. economică. – 2005. –
Nr 3. – P. 44-54. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 54 (8 tit.)

1300. Dragoman, Liliana. Uniunea Europeană de astăzi – realitatea de


mâine / Liliana Dragoman, Emma Tăbîrţă, Oxana Domenti // Rev. economică. –
2005. – Nr 3. – P. 133-139 : tab. – Rez. în lb. engl.

1301. Litvin, Aurelia. Integrarea în Uniunea Europeană – una din


oportunităţile exportului producţiei CAI al Republicii Moldova / Aurelia Litvin, P.
Tomiţa // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2004. – Vol. 12. – P.
99-102. – Rez. în lb. engl.

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1302. Mazilu, Mirela. Durabilitatea fenomenului turistic – imperativ al


integrării europene / Mirela Mazilu, Felicia Stăncioiu // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr
5. – P. 31-34. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

1303. Sârbu, Olesea. Extinderea Uniunii Europene şi oportunităţile de


integrare a Republicii Moldova prin cooperarea regională tranfrontalieră / Olesea
Sârbu // Rev. economică. – 2005. – Nr 3. – P. 140 – 149. – Bibliogr. : 7 tit.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
1304. Rîjikova, Svetlana. Impactul expertizei psihologice asupra activităţii
sistemului judiciar / Svetlana Rîjikova // Rev. de şt. penale. – 2005. – P. 144-150. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

341 Drept internaţional


1305. Barbăneagră, Alexei. Jurisdicţia Penală Internaţională. Curtea
Penală Internaţională pentru fosta Iugoslavie (CPIFI). Tribunalul pentru Crimele de
Război din Bosnia – Herţegovina (BH) / Alexei Barbăneagră // Avocatul poporului. –
2005. – Nr 5. – P. 4-7. – Rez. în lb. engl.

1306. Osmochescu, Nicolae. Dreptul internaţional penal – ramură nouă


de drept internaţional public / Nicolae Osmochescu // Avocatul poporului. – 2005. –
Nr 4. – P. 1-4. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 4 (18 tit.).

1307. Vrabie, Corneliu. Statutul personal prin prisma reglementărilor de


drept internaţional privat al Republicii Moldova / Corneliu Vrabie // Legea şi viaţa. –
2005. – Nr 5. – P. 38-42. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 42 (19 tit.).

1308. Белый, И. Понятие международно-правовой идеологии / И. Бе-


лый // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 5. – P. 30-33. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 22
tit.

1309. Бондаренко, М. Объектирование норм и принципов междуна-


родного права в законодательстве стран СНГ / М. Бондаренко // Закон и
жизнь. – 2005. – Nr 5. – P. 42.
(Vezi de asemenea Nr 1264)
75
Mai 2005 ≡ May 2005

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


1310. Ţurcanu, Irina. Baza legislativă a securităţii statului / Irina Ţurcanu
// Moldova şi Lumea. – 2005. – Nr 3/4. – P. 12-13. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 13 (7 tit.)
(Vezi de asemenea Nr 1343)

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
1311. Republica Moldova. Curtea Constituţională. Hotărâre privind
excepţia de ne-constituţionalitate a unor prevederi din Legea Nr 1286-XV din 25
iulie 2002 "Cu privire la statutul refugiaţilor" // Avocatul poporului. – 2005. – Nr 4. –
P. 10 -12.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


1312. Antoniu, George. Partea generală a Codului penal într-o viziune
europeană / George Antoniu // Rev. de şt. penale. – 2005. – P. 35-50. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

1313. Baciu, Gheorghe. Agresivitatea ca element declanşator al


acţiunilor infracţionale / Gheorghe Baciu // Rev. de şt. penale. – 2005. – P. 51-54. –
Rez. în lb. engl.

1314. Gheorghiţă, Mihai. Instruirea automatizată în metodica


criminalistică / Mihai Gheorghiţă // Avocatul poporului. – 2005. – Nr 5. – P. 10-11.

1315. Ciobanu, Igor. Personalitatea infractorului minor / Igor Ciobanu //


Rev. de şt. penale. – 2005. – P. 81-90. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de
subsol.

1316. Cuşnir, Valeriu. Metode tehnico-ştiinţifice moderne de prevenire şi


combatere a faptelor de corupţie / Valeriu Cuşnir // Avocatul poporului. – 2005. – Nr
5. – P. 7-10. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

1317. Dolea, Igor. Un punct de vedere referitor la implicarea societăţii


civile în procesul penal / Igor Dolea // Rev. de şt. penale. – 2005. – P. 71-80. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1318. Lozan, Tatiana. Răspunderea penală a persoanei juridice "pro şi


contra" / Tatiana Lozan // Avocatul poporului. – 2005. – Nr 5. – P. 12-13 : fotogr. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

1319. Macari, I. Răspunderea penală pentru jaf / I. Macari // Legea şi


viaţa. – 2005. – Nr 5. – P. 15-18.

1320. Mariţ, Alexandru. Coexistenţa şi coraportul intenţiei infracţionale


premeditate (Dolul deliberat) cu intenţia provocată, perentină sau spontană /
Alexandru Mariţ // Rev. de şt. penale. – 2005. – P. 110-116. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în notele de subsol.

1321. Pascu, Andrei. Justiţia restaurativă – o promisiune / Andrei Pascu


// Rev. de şt. penale. – 2005. – P. 140-143. – Rez. în lb. engl.

1322. Pop, Octavian. Analfabetismul şi abandonul şcolar, factori


determinanţi în evoluţia activităţii preinfracţionale a minorilor / Octavian Pop //
Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 5. – P. 19-20.

1323. Rotaru, Vasile. Introducerea instituţiei acordului de recunoaştere a


vinovăţiei în legislaţia Republicii Moldova : o schimbare necesară sau urmarea
modei? / Vasile Rotaru // Rev. de şt. penale. – 2005. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
notele de subsol.

1324. Stati, Vitalie. Infracţiunile prevăzute la art. 216 CP al Republicii


Moldova şi art. 313 CP al României : analiză juridică comparativă / Vitalie Stati //
Rev. de şt. penale. – 2005. – P. 132-139. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de
subsol.

1325. Ulianovschi, Gheorghe. Amenda în reglementarea noului Cod


Penal al Republicii Moldova / Gheorghe Ulianovschi // Avocatul poporului. – 2005. –
Nr 5. – P. 1-4. – Rez. în lb. engl.

1326. Ulianovschi, Gheorghe. Echitatea socială şi problemele


sancţionării repetării infracţiunii / Gheorghe Ulianovschi // Rev. de şt. penale. –
2005. – P. 99-103. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

77
Mai 2005 ≡ May 2005

1327. Zaharia, Victor. Probaţiunea – un concept în proces de


implementare / Victor Zaharia // Rev. de şt. penale. – 2005. – P. 155-159. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

1328. Климова, Е. Моделирование в криминалистической методике :


принципы, функции и значение / Е. Климова // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 5. –
P. 34-35. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 35 (7 tit.).

1329. Мартынчик, Е. Г. Адвокатское расследование как институт


уголовно-процессуального права и уголовного судопроизводства / Е. Г. Мар-
тынчик // Rev. de şt. penale. – 2005. – P. 55-62. – Rez. în lb. engl.

1330. Флоря, В. Предупреждение врачебных преступлений / В. Фло-


ря // Закон и жизнь. – Nr. 5. – P. 5-6. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1346)

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


1331. Fetescu, Xenofont. Îmbunătăţirea legislaţiei cu privire la activitatea
de întreprinzător constituie piatra de fundament a relansării economiei / Xenofont
Fetescu // Profit. – 2005. – Nr 5. – P. 22-24. – Idem şi în lb. rusă.

1332. Graur, Eleonora. Cadrul legislativ – factor de încurajare a


antreprenorilor la demararea micilor afaceri / Eleonora Graur // Rev. economică. –
2005. – Nr 3. – P. 74-80. – Rez. în lb. engl.

1333. Игнатьев, В. К вопросу о классификации и сочетании методов


правового регулирования малого предпринимательства / В. Игнатьев // Закон
и жизнь. – 2005. – Nr 5. – P. 7-12 : tab. – Bibliogr. în note, p. 11-12 (33 tit.).

347 Drept civil


1334. Badâr, Iurie. Protecţia şi valorificarea proprietăţii intelectuale / Iurie
Badâr // Profit. – 2005. – Nr 5. – P. 36-37. – Idem şi în lb. rusă.

1335. Halabudenco, Oleg. Măsuri privind stimularea leasing-ului :


aspecte de drept civil / Oleg Halabudenco // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 5. – P. 49-
51. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 51 (12 tit.).

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1336. Lichii, Boris I. Buna-credinţă în materia actelor juridice civile / Boris


I. Lichii // Avocatul poporului. – 2005. – Nr 4. – P.18-23. – Bibliogr. în notele de
subsol.

1337. Republica Moldova. Curtea Supremă de Justiţie. Plenul. Cu


privire la practica judecării de către instanţele judecătoreşti a pricinilor civile privind
încuviinţarea examenului psihiatric sau spitalizării persoanei fără liberul ei
consimţământ sau al reprezentantului ei legal : [hotărâre Nr 35 din 22.11.2004] //
Avocatul poporului. – 2005. – Nr 4. – P. 24-26.

1338. Георгицэ, Е. Соглашение о выплате алиментов супругов (быв-


ших супругов) по законодательству Республики Молдова / Е. Георгицэ // Закон
и жизнь. – 2005. – Nr 5. – P. 57-58. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

1339. Халабуденко, О. Некоторые проблемы защиты чести, достоин-


ства и деловой репутации в современном гражданском праве / О. Халабуден-
ко, Е. Манько // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 5. – P. 57-58. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 29-30 (25 tit.)
(Vezi de asemenea Nr 1329)

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
1340. Boişteanu, Eduard. Unele consideraţii privind protecţia datelor
personale ale salariatului prin prisma Codului Muncii al Republicii Moldova / Eduard
Boişteanu // Avocatul poporului. – 2005. – Nr 4. – P. 12-15. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în notele de subsol.

1341. Сосна, Борис. Об административной ответственности бухгал-


тера / Борис Сосна, Снежана Мыца // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 5. – P.
45-55.

(Vezi de asemenea Nr 1266-67)

79
Mai 2005 ≡ May 2005

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
1342. Bantuş, Anatol. Autorităţile publice reprezentative locale – parte
integrantă din regimul democraţiei constituţionale : [a Rep. Moldova] / Anatol
Bantuş // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 5. – P. 11-14. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 14 (15 tit.)

1343. Guţuleac, Victor. Ordinea şi securitatea publică – obiect al


administrării de stat / Victor Guţuleac // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 5. – P. 23-26. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit. – Idem şi în lb. rusă.

1344. Nemerenco, Valeriu. Cu încredere spre ziua de mâine : [despre


funcţionarea administraţiei publice în municipiul Chişinău] / Valeriu Nemerenco //
Moldova şi Lumea. – 2005. – Nr 3/4. – P. 7-8.

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


1345. Pelin, Valeriu. Militarii şi drepturile politice / Valeriu Pelin //
Avocatul poporului. – 2005. – Nr 5. – P. 14-15.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


1346. Dilion, Marcela. Asistenţa socială a minorilor în conflict cu legea :
elemente de investigare şi intervenţie / Marcela Dilion // Rev. de şt. penale. – 2005.
– P. 151-154. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

1347. Mocanu, Natalia. Sistemul de asigurare socială în agricultura


Republicii Moldova / Natalia Mocanu // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova.
– Ch., 2004. – Vol. 12. – P. 134-136. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1348. Antoci, Diana. Interacţiuni dintre componentele structurale ale
aptitudinilor pentru arta plastică şi inteligenţă : [în şc.] / Diana Antoci // Univers
Pedagogic. – 2005. – Nr 1. – P. 23-28 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1349. Budnic, Ana. Comunicare interculturală în educaţie / Ana Budnic //


Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 1. – P. 69-71. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

1350. Callo, Tatiana. Praxiu pedagogic sau câteva reguli pentru a ne


menţine pedagogi în post-modernitate / Tatiana Callo // Didactica Pro... – 2005. –
Nr 2. – P. 13-18. – Bibliogr. : 7 tit.

1351. Cemortan, Stela. Parteneriatul familie-grădiniţă în educaţia literar-


artistică a copiilor / Stela Cemortan // Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 1. – P. 3-7. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

1352. Chicu, Valentina. Abordarea educaţiei ecologice din perspectiva


managementului educaţional / Valentina Chicu // Eco Univers Pedagogic. – 2005. –
Nr 1. – P. 56-60. – Rez. în lb. engl.

1353. Cuzneţov, Larisa. Etica manifestării relaţiilor copii-părinţi în cadrul


familiei în dificultate / Larisa Cuzneţov // Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 1. – P.
46-50 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

1354. Cuzneţov, Larisa. Parteneriatul familie-şcoală şi socializarea


copilului / Larisa Cuzneţov, Carolina Calaraş // Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 1.
– P. 13-16. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

1355. Dulamă, Eliza Maria. Educaţia în mediul rural din perspectiva


dezvoltării durabile / Eliza Maria Dulamă // Eco Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 1.
– P. 33-43. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

1356. Gubin, Svetlana. Aspecte ale educaţiei pentru schimbare şi


dezvoltare / Svetlana Gubin // Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 1. – P. 61-64. –
Bibliogr. : 14 tit.

1357. Lozovanu, Silvia. Învăţământul în Canada / Silvia Lozovanu //


Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 1. – P. 76-77.

1358. Pohilă, Vlad. Civism : Pot fi oare cei tineri şi buni cetăţeni? Reflecţii
despre educaţia civico-patriotică a tineretului – reală şi posibilă, acum, la noi / Vlad
Pohilă // Didactica Pro... – 2005. – Nr 1. – P. 2-7.
81
Mai 2005 ≡ May 2005

1359. Racu, Tatiana. Educarea unui cetăţean activ în contextul societăţii


în tranziţie / Tatiana Racu // Didactica Pro .... – Nr 1. – P. 28-32 : fotogr.

1360. Teutu, Aliona. Pregătirea familiei pentru exercitarea funcţiei


educative / Aliona Teutu // Didactica Pro ... – 2005. – Nr 1. – P. 39-42. – Bibliogr. :
12 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1380)

371 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


1361. Chiţu, Svetlana. Un model de formare şi evaluare a empatiei
cadrelor didactice / Svetlana Chiţu // Didactica Pro ... – 2005. – Nr 1. – P. 54-58. –
Bibliogr. : 9 tit.

1362. Cojocaru, Vasile. Dezvoltarea organizaţională a şcolii / Vasile


Cojocaru // Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 1. – P. 8-12. – Bibliogr. : 7 tit.

1363. Dabija, Ana. Dirigintele – factor esenţial în educaţia vocaţională a


tinerei generaţii / Ana Dabija // Didactica Pro ... – 2005. – Nr 2. – P. 54-56 : fotogr. –
Bibliogr. : 5 tit.

1364. Dulamă, Eliza Maria. Rolurile profesorului în predarea de tip


constructivist / Eliza Maria Dulamă // Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 1. – P. 17-
22. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

1365. Enigmatica Australie – gazdă a Olimpiadei Internaţionale de


Biologie / Olga Şuberneţcaia, Andrei Ţăruş, Cristina Chicu, ... // Eco Univers
Pedagogic. – 2005. – Nr 1. – P. 74-78 : fotogr.

1366. Gâlcă, Boris. Formarea atitudinilor şi deprinderilor indispensabile


unui comportament responsabil : [privitor la progr. FDV "Educaţie pentru formarea
deprinderilor de viaţă"] / Boris Gâlcă, Angela Alexeiciuc // Eco Univers Pedagogic. –
2005. – Nr 1. – P. 15-21.

1367. Godoroja, Rita. Cu privire la conceptul formării capacităţilor


creative la liceeni / Rita Godoroja // Didactica Pro ... – 2005. – Nr 2. – P. 35-40. –
Bibliogr. în note, p. 39-40 (17 tit.)
82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1368. Lozovanu, Silvia. Abordări intra-, inter-, pluri- şi trans-disciplinare /


Silvia Lozovanu // Eco Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 1. – P. 45-50. – Bibliogr. : 5
tit.

1369. Paniş, Aliona. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice /


Aliona Paniş // Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 1. – P. 56-60. – Rez. în lb. engl.

1370. Stan, Emil. Tehnicile modificărilor de comportament şi implicaţiile


lor în managementul clasei / Emil Stan // Didactica Pro ... – 2005. – Nr 1. – P. 49-
54.

1371. Suruceanu, Maria. Discursul metapedagogic în tranzacţia


profesională : [perfecţionarea cadrelor didactice] / Maria Suruceanu // Univers
Pedagogic. – 2005. – Nr 1. – P. 40-42.

1372. Suruceanu, Maria. Rolul limbajului pedagogic în dezvoltarea


profesională a cadrelor didactice / Maria Suruceanu // Didactica Pro... – 2005. – Nr
2. – P. 26-29. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

1373. Volontir, Nina. Utilizarea unor tehnici interactive (moderne) în


cadrul orelor de geografie / Nina Volontir // Eco Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 1.
– P. 51-55. – Rez. în lb. engl.

372.3/.4 Activităţi preşcolare. Primele lecţii de citire


(Vezi Nr 1351)

372.8 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


1374. Ciornîi, Lilia. Itinerar turistic în ţara "Chimia anorganică" : [despre
funcţionarea cercului "Tânărul chimist" în şc. medie din s. Şirăuţi, r-nul Briceni ] /
Lilia Ciornîi // Eco Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 1. – P. 68-71 : tab.

1375. Cojocaru, Ion. File din istoria apariţiei cifrelor : [în ajutorul
liceenilor] / Ion Cojocaru // Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 1. – P. 72-75. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

83
Mai 2005 ≡ May 2005

1376. Druţă, Violeta. Organizarea lucrării practice în clasa a X-a


"Prepararea soluţiilor" / Violeta Druţă, Iurie Druţă // Didactica Pro... – 2005. – Nr 2.
– P. 47-48 : fotogr.

1377. Gherasimov, Lilia. Compunerea problemelor la matematică :


(probleme distractive pentru cl. 2-a) / Lilia Gherasimov // Didactica Pro ... – 2005. –
Nr 2. – P. 49-51.

1378. Godoroja, Rita. Modalităţi de formare a capacităţilor creative la


liceeni în cadrul instruirii problematizate la chimie / Rita Godoroja // Eco Univers
Pedagogic. – 2005. – Nr 1. – P. 26-32. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

1379. Goraş-Postică, Viorica. Abordarea didactică a neologismelor în


cadrul disciplinei opţional "Neologismele şi valorile lor artistice în opera lui G.
Meniuc : [pentru elevii cl. XI-a de liceu] / Viorica Goraş-Postică // Didactica Pro ... –
2005. – Nr 2. – P. 40-44. – Bibliogr. : 10 tit.

1380. Raţeeva, Elena. Literatura bulgară ca modalitate de educaţie


interculturală : (în baza man. pentru şc. cu elevi de naţionalitate bulg.) / Elena
Raţeeva // Didactica Pro ... – 2005. – Nr 2. – P. 30-33 : fotogr. – Bibliogr. : 19 tit.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


1381. Ctitor, Nina. Educaţia vocaţională pentru copiii cu deficienţe de auz
/ Nina Ctitor // Didactica Pro.... – 2005. – Nr 2. – P. 45-46.

1382. Panuş, Victor. Particularităţile dezvoltării vorbirii la copiii cu


paralizie cerebrală / Victor Panuş // Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 1. – P. 65-68.
– Bibliogr. : 8 tit.

1383. Racu, Aurelia. Aspecte ale reformei învăţământului special din


Republica Moldova / Aurelia Racu // Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 1. – P. 33-39.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

1384. Racu, Aurelia. Educaţia pentru cetăţenie în instituţiile de tip


rezidenţial din Moldova / Aurelia Racu // Didactica Pro.... – 2005. – Nr 1. – P. 19-23.
– Bibliogr. : 11 tit.

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,


colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
1385. Spinei, Lidia. Învăţământul secundar profesional din Republica
Moldova – ieri, azi, mâine / Lidia Spinei // Didactica Pro... – 2005. – Nr 2. – P. 6-9. –
Bibliogr. : 8 tit.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


1386. Anatol Ciobanu. La 70 de ani : [ai profesorului univ., doctor habilitat
în filologie] // Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 1/3. – P. 113-114 : fotogr.

1387. Berejan, Silviu. Vasile Pavel. La 70 de ani : [ai profesorului univ.,


doctor habilitat în filologie] / Silviu Berejan // Rev. de lingvistică şi şt. lit. – Nr 1/3. –
P. 115-125 : fotogr. – Bibliogr. : 119 tit.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


398 Folclor
1388. Băieşu, Nicolae. Grigore Botezatu. La 75 de ani : [ai folcloristului
basarabean] / Nicolae Băieşu // Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 1/3. – P.
107-109 : fotogr.

1389. Colac, Tudor. Nicolae Băieşu. La 70 de ani : [ai folcloristului] /


Tudor Colac // Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 1/3. – P. 110-112 : fotogr.

1390. Trofimov, Maria. Folcloristul şi etnograful Petre V. Ştefănucă /


Maria Trofimov // Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 1/3. – P. 36-43. – Bibliogr.
: 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1573)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1391. Buga, Alina. Incursiune în istoria protecţiei mediului / Alina Buga //
Eco Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 1. – P. 8-14. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 19
tit.
85
Mai 2005 ≡ May 2005

1392. Garaba, Vladimir. Poluanţii organici persistenţi. Mediul şi sănătatea


/ Vladimir Garaba, Valentin Pleşca, Andrei Isac // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 1. –
P. 38-41.

1393. Golic, A. Testarea ecologică – o necesitate a zilei / A. Golic, I.


Stoleru // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 1. – P. 36-37.

1394. Holban, Valeriu. Unele probleme în sistemul de protecţie a apelor


naturale de poluare şi căile de soluţionare / Valeriu Holban, Grigore Prisăcaru //
Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 19. – P. 17-18. – Ed. spec.

1395. Верещагина, Б. В. Сохраним и приумножим биологическое и


ландшафтное разнообразие / Б. В. Верещагин, А. А. Пойрас // Agricultura
Moldovei. – 2005. – Nr 5. – P. 27-28 : fotogr.
(Vezi de asemenea Nr 1352, 1493, 1530)

504(478) Ecologia în Republica Moldova


1396. Boian, Ilie. Activitatea Fondului Ecologic Naţional în anul 2004 / Ilie
Boian, Violeta Ivanov // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 1. – P. 30-34 : tab.

1397. Mihailescu, Constantin. Activitatea Ministerului Ecologiei şi


Resurselor Naturale în anul 2004 / Constantin Mihailescu // Mediul Ambiant. –
2005. – Nr 1. – P. 26-29.

1398. Mihailescu, Constantin. Starea actuală, monitoringul şi calitatea


resurselor şi calitatea resurselor acvatice în Republica Moldova / Constantin
Mihailescu, Gavril Gâlcă // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 19. – P. 2-5 : tab. – Ed.
spec.

1399. Nadchernicinâi, M. Activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat în


2004 / M. Nadchernicinâi // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 1. – P. 35.

1400. Negru, Andrei. Problemele conservării biodiversităţii vegetale a


Republicii Moldova / Andrei Negru // Eco Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 1. – P. 4-
7.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1401. Postolache, Gheorghe. Aria protejată "Caracuşeni" : [r-nul Briceni]


/ Gheorghe Postolache, Dragoş Postolache // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 1. – P.
22-25 : fotogr., tab. – Rez. în lb. engl.

1402. Postolache, Gheorghe. Aria protejată "Hârjăuca-Sipoteni" : [r-nul


Călăraşi] / Gheorghe Postolache, Dragoş Postolache // Mediul Ambiant. – 2005. –
Nr 2. – P. 22-26 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

1403. Sergentu, Efim. Aspecte privind conservarea diversităţii speciilor


periclitare de faună, în cadrul Monumentului naturii ecosistemului acvatic "La
Moară" : [din com. Recea, r-nul Râşcani] / Efim Sergentu, Andrei Munteanu //
Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 2. – P. 27-29 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1410, 1489)

53 FIZICĂ
532 Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor
1404. Григорьев, Ф. И. О некоторых особенностях нелинейного ре-
зонансного взаимодействия мод заряженной струи / А. И. Григорьев, С. О.
Ширяева, Е. В. Егорова // Электронная обработка материалов. – 2005. – Nr 1.
– P. 41-49. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 43 tit.

1405. Управление гидродинамическими процессами при моноим-


пульсном электровзрывном преобразовании энергии / В. В. Шамко, А. И. Вов-
ченко, Л. Ф. Каменская, Г. А. Барбашова // Электронная обработка
материалов. – 2005. – Nr 1. – P. 61-67. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

536 Căldură. Termodinamică


1406. Ботошан, Н. И. Интенсификация теплообмена в биологической
среде электроплазмолизом / Н. И. Ботошан, М. К. Болога, С. Е. Берзой // Элек-
тронная обработка материалов. – 2005. – Nr 1. – P. 68-75. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 6 tit.

537 Electricitate. Magnetism


1407. Апфельбаум, М. С. Пространственное распределение элек-
трического поля в термоионизованных струях / М. С. Апфельбаум // Электрон-
ная обработка материалов. – 2005. – Nr 1. – P. 50-53. – Bibliogr. : 7 tit.
87
Mai 2005 ≡ May 2005

1408. Образование плазменных структур в растворе электролита / А.


И. Максимов, А. Ю. Никифоров, И. Н. Сергеева, Ю. В. Титова // Электронная
обработка материалов. – 2005. – Nr 1. – P. 37-41. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
7 tit.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


544 Chimie fizică
(Vezi Nr 1470)

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
(Vezi Nr 1479)

556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie


1409. Boian, Ilie. Resursele acvatice : starea actuală, rezerve şi consum /
Ilie Boian, Grigore Barac // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 1. – P. 6-9 : fotogr. – Ed.
spec.

1410. Sandu, Maria. Apa izvoarelor din Republica Moldova / Maria


Sandu, Ilie Boian // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 1. – P. 10-13 : fig. – Ed. spec. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

1411. Подземные воды – стратегический объект для выживания на-


селения в экстремальных ситуациях. Моделирование устройства колодцев и
каптажей родников / В. Шварц, Е. Арефьева, А. А. Шварц-Газзаева, А. Л. Кес-
саева // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 1. – P. 38-44 : tab. – Ed. spec.

58 BOTANICĂ
1412. Chirtoca, Vasile. Ferigile interfluviului Nistru-Prut / Vasile Chirtoca,
Pavel Pânzaru // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 2. – P. 11-14. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 19 tit

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
(Vezi Nr 1413)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


1413. Friptuleac, Grigore. Problemele de sănătate a populaţiei în relaţie
cu calitatea apei potabile / Grigore Friptuleac // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 19. –
P. 23-25. – Ed. spec.

1414. Ivanova, Olga. Secretele serviciului de urgenţă : [despre Centrul de


Asistenţă Medicală la Domiciliu 1403 din sectorul Ciocana, Chişinău] / Olga Ivanova
// Profit. – 2005. – Nr 5. – P. 62-64 : fotogr. – Idem şi în lb. rusă
(Vezi de asemenea Nr 1366, 1392, 1411, 1418)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
1415. Grosu, A. Cordaflex – retard în tratamentul ambulator al
hipertensiunii arteriale esenţiale : experienţă clinică / A. Grosu, L. Căldare //
Curierul medical. – 2005. – Nr 2 . – P. 7-10. – Rez. în lb. engl. şi rusă. – Bibliogr. :
12 tit.

1416. Gudima, A. Ginomet – un nou remediu în tratamentul colpitelor şi


endocervicozelor nespecifice / A. Gudima // Arta Medica. – 2005. – Nr 2. – P. 51.

1417. Медицинский стробоскопический осветитель на основе супер-


ярких светодиодов / В. П. Усенко, И. П. Кундев, В. П. Калиновский, П. В. Лев-
ченко // Электронная обработка материалов. – 2005. – Nr 1. – P. 76-77. – Rez.
în lb. engl.

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice ne-medicale


1418. Bahnarel, I. Monitoringul dozimetric individual al expuşilor
profesionali la sursele de iradiere externă în Republica Moldova / I. Bahnarel //

89
Mai 2005 ≡ May 2005

Curierul medical. – 2005. – Nr 2. – P. 50-53 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 8 tit.

1419. Improvement in Image Quality. Results of a Pilot Project


Coordinated by the International Atomic Energy Agency in the Republic of Moldova
/ P. A. Kaplanis, M. M. Rehani, A. Chupov,... // Curierul medical. – 2005. – Nr 2. –
P. 54-57 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.

615.9 Toxicologie. Studii generale asupra otrăvurilor (intoxicaţiilor)


1420. Lionte, C. Intoxicaţiile acute cu ciuperci în practica medicală / C.
Lionte, L. Şorodoc, V. Laba // Curierul medical. – 2005. – Nr 2. – P. 13-18 : fig. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 33 tit.

1421. Negură, Cristian. Toxoplasmoza la gravide, nou-născuţi şi copii /


Cristian Negură, Florentina Pricop // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 1. – P. 59-
61. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

616 Patologie. Medicină clinică


1422. Aspecte epidemiologice şi clinico-imunologice ale maladiilor
alergice la copii în funcţie de calitatea aerului atmosferic / Liubov Vasilos, Ala
Cojocaru, Natalia Erencov,... // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 1. – P. 40-43 :
fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

1423. Cibotaru, Mihaela. Efortul comun în combaterea tuberculozei /


Mihaela Cibotaru // Curierul medical. – 2005. – Nr 2. – P. 4-5.

1424. Palii, Lucian. Aspecte genetice ale sindromului Lynch la pacienţii


din Republica Moldova / Lucian Palii, Nicolae Barbacar // Arta Medica. – 2005. – Nr
2. – P. 10-13 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

1425. Postolachi, R. Contribuţii la studiul katatraumatismelor


craniocerebrale asociate / R. Postolachi // Curierul medical. – 2005. – Nr 2. – P. 60-
64. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 15 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1465-70)

616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1426. Sindromul cerebrastenic în hipertensiunea arterială esenţială / E.


Calenici, M. Revenco, I. Ţâbârnă // Curierul medical. – 2005. – Nr 2. – P. 26-29. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 11 tit.

1427. Stratulat, P. Sensibilitatea tulpinilor microbiene din hemocultură la


nou-născuţii spitalizaţi în secţia de reanimare, terapie intensivă / P. Stratulat, Ala
Curteanu, Ludmila Railean // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 1. – P. 11-16 : fig.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


1428. Quo Vadis : tromboembolismul pulmonar? / Paloma Manea,
Codruţa Bădescu, Simona-Daniela Ionescu,... // Arta Medica. – 2005. – Nr 2. – P.
21-24 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

1429. Reactivitatea endotelinică a arterei pulmonare în hipertensiune


arterială pulmonară / Mihail Popovici, Oxana Nalivaico, Mihail Todiraş,... // Arta
Medica. – 2005. – Nr 2. – P. 25-28. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit.

1430. Stratulat, P. Particularităţile imunologice la copii în evoluţia


bronşitei recurente şi pneumoniei trenante / P. Stratulat, E. Camîş, L. Chiosea //
Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 1. – P. 17-19 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1421)

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


1431. Berliba, Elina. Boala hepatică alcoolică / Elina Berliba, Iulia
Lupaşcu, Vlada Dumbrava // Arta Medica. – 2005. – Nr 2. – P. 29-33 : tab. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 22 tit.

1432. Braşoveanu, Vlad. Fistulă hepato-portală : discuţii pe marginea a


două cazuri / Vlad Braşoveanu, Radu Zamfir, Irinel Popescu // Arta Medica. – 2005.
– Nr 2. – P. 55-59. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

1433. Chetruş, V. Dinamica proceselor osteoregenerative în tratamentul


complex al paradontitelor marginale cronice / V. Chetruş // Curierul medical. –
2005. – Nr 2. – P. 30-32 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 13 tit.

91
Mai 2005 ≡ May 2005

1434. Osoianu, Iu. Eficacitatea clinică a imunomodulatorului licopid în


tratamentul ulcerului gastroduodenal / Iu. Osoianu, I. Butorov, V. Maximov //
Curierul medical. – 2005. – Nr 2. – P. 41-45 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 10 tit.

1435. Изменение содержания некоторых компонентов слюны у


больных флюорозом / Л. А. Гаврилюк, Е. А. Степко, В. И. Хоронец,… // Curierul
medical. – 2005. – Nr 2. – P. 10-13. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 21 tit.

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


1436. Locul rezecţiei transuretrale în tratamentul tumorilor vezicale
infiltrative în stadiu avansat / Virgil Oşan, Radu Boja, Ladislav Schwartz, ... // Arta
Medica. – 2005. – Nr 2. – P. 18-20 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.

1437. Mocealov, O. Modalitatea ramificării arterelor renale şi forma


rinichiului / O. Mocealov // Curierul medical. – 2005. – Nr 2. – P. 37-38. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : 6 tit.

1438. Sindromul hemolitic şi urenic / S. Dumitraş, V. Rotaru, T.


Pasicovskaia, ... // Bul de perinatologie. – 2005. – Nr 1. – P. 58-59. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.

1439. Tratamentul prin litotriţie extracorporală a litiazei ureterale / V.


Oşan, C. Simion, I. D. Muntoi, .. // Curierul medical. – 2005. – Nr 2. – P. 38-41 :tab.
– Rez. în lb. rusă. – Bibliogr. : 15 tit.

1440. Zaicova, Natalia. Importanţa scintigrafiei cu DMSA şi fermenturiei


în diagnosticul schimbărilor sclerozante în rinichi la pacienţii cu pielonefrită
recidivantă / Natalia Zaicova // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 1. – P. 51-53 :
tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.

1441. Zaicova, Natalia. Prognozarea "Statutului nefrologic de sănătate"


la copii / Natalia Zaicova // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 1. – P. 53-55 : tab. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1442. Beţişor, A. Program unificat şi algoritmul artroplastiilor de şold în


fractura deplasată de col femural şi consecinţele ei / A. Beţişor // Curierul medical. –
2005. – Nr 2. – P. 22-26 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 18 tit.

1443. Covalciuc, Gr. Aspectele clinico-evoluţie ale artritelor reactive la


copii / Gr. Covalciuc // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 1. – P. 48-50 : tab. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 11 tit.

1444. Stasiuc, Maxim. Miastenia gravis : consideraţii generale asupra


etiopatogenezei, diagnosticului şi tratamentului / Maxim Stasiuc // Arta Medica. –
2005. – Nr 2. – P. 36-41. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 34 tit.

1445. Хаджава, Осман. Эффективность молекулярных маркеров для


определения генетического риска ревматоидного артрита / Осман Хаджава //
Arta Medica. – 2005. – Nr 2. – P. 52-54 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7
tit.
(Vezi de asemenea Nr 1456)

616.8 Neuropatologie. Neurologie


1446. Bâtca, Angela. Şocul hipovolemic : aspecte patogenetice / Angela
Bâtca, V. Lutan // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2004. – Vol.
12. – P. 164-168. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

1447. Railean, Gh. Probleme actuale de diagnostic şi tratament în


neuropediatrie la copii din localităţile rurale / Gh. Railean, Anastasia Railean // Bul.
de perinatologie. – 2005. – Nr 1. – P. 56-57 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă.

1448. Raţiuni terapeutice de utilizare a TACOCOMB® în neurochirurgie /


A. Cristescu, G. Dascălu, M. Sklerniacof, ... // Curierul medical. – 2005. – Nr 2. – P.
34-36. – Rez în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit
(Vezi de asemenea Nr 1426, 1444)

616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze


1449. Berliba, E. Diagnosticul intoxicaţiei alcoolice cronice la pacienţii cu
patologie somatică / E. Berliba // Curierul medical. – 2005. – Nr 2. – P. 19-21 : tab.
– Rez. în lb. engl., rusă – Bibliogr. : 12 tit.

93
Mai 2005 ≡ May 2005

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


1450. Aspecte epidemiologice şi clinice ale hepatitei acute B în ultimul
deceniu / Doina Mihalache, Andrei Vâţă, Carmen Manciuc, Mihnea Hurmuzache //
Arta Medica. – 2005. – Nr 2. – P. 45-47 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

1451. Perfecţionarea metodelor şi mijloacelor de educaţie pentru


sănătate în prevenirea infecţiilor şi invaziilor intestinale / V. Prisacari, E. Malai, M.
Stancu, ... // Curierul medical. – 2005. – Nr 2. – P. 45-50 : fig. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

1452. Rolul infecţiei în geneza morbidităţii şi mortalităţii postoperatorii la


nou-născuţii cu malformaţii congenetale / G. Boian, Iu. Roşcin, E. Camîş, V. Boian
// Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 1. – P. 44-48 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 15 tit.

1453. Stancu, M. Despre unele aspecte epidemiologice ale asociaţiilor


parazitare la copii / M. Stancu // Curierul medical. – 2005. – Nr 2. – P. 57-60 : fig. –
Rez . în lb. engl., rusă.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


1454. Guţu, Eugen. Operaţia de urgenţă amânată cu scop de prevenire a
recidivei hemoragiei ulceroase : indicaţii şi restricţii / Eugen Guţu // Arta Medica. –
2005. – Nr 2. – P. 7-9 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 12 tit.

1455. Maloman, Eugen. Informaţie despre asistenţa chirurgicală


populaţiei din Republica Moldova în anul 2004 / Eugen Maloman // Arta Medica. –
2005. – Nr 2. – P. 3-6 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 1492)

618 Ginecologie. Obstetrică


1456. Baltag, Valentina. Evaluarea percepţiei femeilor privind criteriile de
calitate a îngrijirilor perinatale / Valentina Baltag, Stelian Hodorogea, Rodica
Comendant // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 1. – P. 35-37. – Rez. în lb. engl. şi
rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1457. David, V. Criteriile morfopatologice de diagnostic al leziunilor


placentei în cadrul infecţiei intra uterine / V. David // Bul. de perinatologie. – 2005. –
Nr. 1. – P. 27-31 : fig. – Rez. în lb. engl. şi rusă. – Bibliogr. : 8 tit.

1458. Fătul mic pentru vârsta de gestaţie. Investigare şi conduită: ghid


clinic propus de Royal College of Obstetricians and Gynaecologists din Marea
Britanie // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr. 1. – P. 78-82 : tab. – Bibliogr. : 13 tit.

1459. Implementarea abordărilor noi de analiză a cazurilor de morbiditate


severă şi mortalitate maternă şi perinatală / Alberta Bacci, Valentina Baltag, P.
Stratulat, ... // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr. 1. – P. 66-72 : tab. – Rez. în lb.
engl. şi rusă. – Bibliogr. : 8 tit.

1460. Munteanu, Dorina. Modificările biocenozei căilor de naştere sub


acţiunea detoxicării electrochimice locale şi a imunomodulării la lăuzele de risc
sporit de endometrită puerperală / Dorina Muntean, Ludmila Eţco, Iu. Roşcin // Bul.
de perinatologic. – 2005. – Nr. 1. – P. 24-27 : tab. – Rez. în lb. engl. şi rusă. –
Bibliogr. : 17 tit.

1461. Ovarectomia laparoscopică în cancerul de sân la femei în


premenopauză / Eugen Târcoveanu, Costel Bradea, Constantin Volovăţ, ... // Arta
Medica. – 2005. – Nr. 2. – P. 14-16 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

1462. Paladi, Gh. Retardul de dezvoltare intrauterină (RDIU) al fătului şi


influenţa lui asupra indicilor perinatali / Gh. Paladi, Corina Iliadi // Bul. de
perinatologie. – 2005. – Nr. 1. – P. 61-66. – Rez. în lb. engl. şi rusă. – Bibliogr. : 34
tit.

1463. Rezultatele studiului evoluţiei naşterilor cu decese perinatale din


Republica Moldova / Ludmila Eţco, V. Petrov, Ludmila Rusu, Ala Burlac // Bul. de
perinatologie. – 2005. – Nr. 1. – P. 19-22 : tab. – Rez. în lb. engl. şi rusă. – Bibliogr.
: 11 tit.

1464. Stratulat, P. Evaluarea calităţii îngrijirilor antenatale în instituţiile


asistenţei medicale primare din raioanele Ialoveni şi Criuleni / P. Stratulat, Ala
Curteanu, Tatiana Carauş // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr. 1. – P. 4-11

95
Mai 2005 ≡ May 2005

1465. Structura mortalităţii perinatale şi infantile în Republica Moldova pe


parcursul anilor 2000-2002 / I. Fuior, V. David, Lilia Siniţân,... // Bul. de
perinatologie. – 2005. – Nr. 1. – P. 31-34 : tab. – Rez. în lb. engl. şi rusă. – Bibliogr.
: 10 tit.

1466. Vasilos, Liubov. Patologia congenitală şi ereditară – cauză


frecventă a moralităţii infantile / Liubov Vasilos, Ala Cojocaru, Marina Aramă // Bul.
de perinatologie. – 2005. – Nr. 1. – P. 37-40 : tab. – Rez. în engl. şi rusă. – Bibliogr.
: 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1421)

619 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară


1467. Scutaru, I. Encefalopatia spongiformă bovină (ESB) sau sindromul
vacii nebune / I. Scutaru, T. Spătaru, N. Starciuc // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat
din Moldova. – Ch., 2004. – Vol. 12. – P. 161-164. – Bibliogr. : 6 tit. – Rez. în lb.
engl.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


(Vezi Nr 1259)

620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale


energetice. Economie energetică
1468. Паршутин, В. В. Ингибирующая композиция для противокорро-
зионной защиты внутренних поверхностей паровых котлов во время останова
/ В. В. Паршутин, В. Г. Ребенко, Н. С. Шолтоян // Электронная обработка ма-
териалов. – 2005. – Nr 78-84. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


621.22 Energie hidraulică. Maşini hidraulice
(Vezi Nr 1405)

621.3 Electrotehnică
621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice
1469. Влияние несимметричных режимов на качество электрической
энергии в распределительных сетях / Ф. Ерхан, Е. Ерхан, И. Лупушор, И. Кур-
96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

дов // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2004. – Vol. 12. – P. 90-
97. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1507)

621.35 Tehnică electrochimică


1470. Рассеивающая способность стандартного электролита хроми-
рования при обработке постоянным и импульсным токами / Н. И. Цынцару, И.
В. Яковец, О. Ю. Келоглу,… // Электронная обработка материалов. – 2005. –
Nr 1. – P. 17-22. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

621.36 Termoelectricitate. Încălzire electrică


1471. Юленец, Ю. П. Нагрев строительных материалов электромаг-
нитным лучом / Ю. П. Юленец, А. В. Марков // Электронная обработка мате-
риалов. 2005. – Nr 1. – P. 92-95. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

621.37 Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice


(Vezi Nr 1473)

621.9 Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese


1472. Бурумкулов, Ф. Х. Электроискровые технологии для восста-
новления изношенных деталей тестоделителей / Ф. Х. Бурумкулов, В. И. Ива-
нов, С. В. Вашкеба // Электронная обработка материалов. – 2005. – Nr 1. – P.
32-36. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

1473. Носуленко, В. И. Размерная обработка металлов электриче-


ской дугой (РОД) / В. И. Носуленко // Электронная обработка материалов. –
2005. – Nr 1. – P. 8-17. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 1475)

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


1474. Cojocaru, Valeriu. Starea actuală şi perspectivele de dezvoltare a
serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în Republica Moldova / Valeriu
Cojocaru // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 1. – P. 28-30. – Ed. spec.

97
Mai 2005 ≡ May 2005

1475. Pencov, Mihail. Starea obiectelor acvatice, utilizarea şi evaluarea


apelor reziduale / Mihail Pencov // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 1. – P. 14-16 : tab.
– Ed. spec.

1476. Pleşca, P. Argumentarea aplicării convertizoarelor de frecvenţă a


curentului la agregatele din SP Fergana "AC Chişinău" / P. Pleşca // Lucr. şt. / Univ.
Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2004. – Vol. 12. – P. 174-179. – Rez. în lb. engl.

1477. Pleşca, P. Transformatorul hidraulic pentru pomparea apei în


sectorul complexului Universităţii Agrare / P. Pleşca, O. Frăsineac // Lucr. şt. / Univ.
Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2004. – Vol. 12. – P. 169-174. – Rez în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 1398, 1409)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
1478. Boaghie, Dionisie. Necesitatea efectuării lucrărilor silvotehnice de
îngrijire, conducere şi reconstrucţie ecologică în cadrul pădurilor Republicii Moldova
/ Dionisie Boaghe // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 2. – P. 35-37 : fotogr.

1479. Caisîn, Valeriu. Creşterea arborilor pentru 25 de ani şi clima /


Valeriu Caisîn // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 2. – P. 15-20 : tab. – Rez. în lb. engl.

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
1480. Ungureanu, V. Perspectivele dezvoltării agriculturii organice în
Moldova / V. Ungureanu // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2004.
– Vol. 12. – P. 3-7. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

631.1 Conducerea şi organizarea fermelor


(Vezi Nr 1293-94, 1531)

631.3 Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1481. Lăcustă, I. Prestarea serviciilor mecanizate producătorilor agricoli /


I. Lăcustă, A. Gaina, Silvia Vatamaniuc // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din
Moldova. – Ch., 2004. – Vol. 12. – P. 71-76. – Rez. în lb. engl.

1482. Marian, Gr. Contribuţii privind modificările dimensionale ale


acoperirilor din compozite polimerice în funcţie de capacitatea de absorbţie a
lichidelor : [pentru diferite clase de piese pentru teh. agrară] / Gr. Marin // Lucr. şt. /
Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2004. – Vol. 12. – P. 59-64. – Rez. în lb.
engl.

1483. Şeremeţ, V. Contribuţii privind aplicarea funcţiilor green la calculul


stării de deformaţii şi tensiuni a pieselor recondiţionate cu straturi compensatoare
de uzură / V. Şeremet, Gr. Marian // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. –
Ch., 2004. – Vol. 12. – P. 65-71. – Rez. în lb. engl.

1484. Сербин, В. Теоретическое обоснование тягового сопротивле-


ния колесного лункоделателя / В. Сербин // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din
Moldova. – Ch., 2004. – Vol. 12. – P. 86-90. – Rez. în lb. rom., engl.
(Vezi de asemenea Nr 1291)

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


1485. Bonitarea terenurilor arabile la staţiunea didactică experimentală
"Chetrosu" / V. Ungureanu, Valentina Andriucă B. Vişnevschi, V. Mazăre // Lucr. şt.
/ Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2004. – Vol. 12. – P. 12-18. – Rez. în lb.
engl.

1486. Calitatea fizică, rolul în agricultură durabilă, metode de evaluare a


solurilor / Gheorghe Jigău, Igor Cravciuc, Natalia Chiriac, Nicolae Danilov //
Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 5. – P. 5-8 : tab. – Bibliogr. : 14 tit.

1487. Constantinov, Ion. Influenţa culturilor în fâşii asupra eroziunii


solului / Ion Constantinov, Lilia Boaghe // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 5. – P.
9-11 : tab. – Bibliogr. : 5 tit.

1488. Ursu, A. Căile de reînviere a solului moldovenesc. Particularităţile


solului şi adaptarea la mediu / A. Ursu // Agricultura Moldovei. – 2004. Nr 5. – P. 1-
2
99
Mai 2005 ≡ May 2005

1489. Veliksar, Sofia. Purificarea ecologică a solurilor de surplusul de


cupru după defrişarea plantaţiilor multianuale / Sofia Veliksar, C. Mihailescu, S.
Toma, ... // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 1. – P. 1-5 : tab. – Bibliogr. : 11 tit.

631.5 Lucrări agricole


1490. Babuci, Maxim. Metoda planificării juste a automobilelor şi
combinelor la treieratul cerealelor / Maxim Babuci // Rev. economică. – 2005. – Nr
3. – P. 163-166 : tab.

1491. Казмалы, Н. Зависимость продуктивности озимой пшеницы от


особенностей пахотных земель. / Н. Казмалы // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat
din Moldova. – Ch., 2004. – Vol. 12. – P. 40-45. – Rez. în lb. rom., engl.

631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole


1492. Andriuca, Valentina. Repartizarea umidităţii în sol la irigarea prin
picurare / Valentina Andriuca // // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch.,
2004. – Vol. 12. – P. 29-36 : fig. – Rez. în lb. engl.

1493. Gumaniuc, A. Diminuarea impactului ecologic prin irigarea şi


fertilizarea dirijată a solului / A. Gumaniuc, K. Marinescu, E. Demenco // Mediul
Ambiant. – 2005. – Nr 2. – P. 4-6 : tab. – Rez în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

1494. Gumaniuc, Alexei. Aspectul ecologic al regimurilor irigaţionale de


subasigurare cu apă a culturilor agricole / Alexei Gumaniuc // Mediul Ambiant. –
2005. – Nr 1. – P. 19-21. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente


pentru plante
1495. Andrieş, Serafim. Aplicarea îngrăşămintelor cu fosfor / Serafim
Andrieş // Agricultura Moldovei. – 2004. – Nr 5. – P. 2-4 : tab.

1496. Загорча, К. Влияние различных систем удобрения на урожай и


качество зерно озимой пшеницы на карбонатном черноземе / К. Загорча, Д.
Индоиту, Диана Индоиту // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch.,
2004. – Vol. 12. – P. 25-29. – Rez. în lb. rom., engl.
100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

631.9 Alte întrebări


(Vezi Nr 1489)

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
1497. Starodub, V. Cercetări privind influenţa preparatului Imunocitofit la
producţia grâului comun de toamnă / V Starodub, L. Ciubotaru // Lucr. şt. / Univ.
Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2004. – Vol. 12. – P. 19-21. – Rez. în lb. engl.

1498. Гайбу, З. П. Развитие распространение главнейших вредите-


лей и болезней сельхозкультур в июне / З. П. Гайбу // Agricultura Moldovei. –
2005. – Nr 5. – P. 24-25 : fig.

633 Cultura plantelor de câmp


633.1 Cereale. Recolte de grâne
1499. Buiucli, Petru. Grâul durum de toamnă în Moldova / Petru Buiucli,
Anatol Jacotă, Silvia Rotaru // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 5. – P. 16-17 : tab.

1500. Gheorghiev, N. Optimizarea elementelor tehnologice la cultivarea


orzului de toamnă în baza agriculturii organice / N. Gheorghiev // Lucr. şt. / Univ.
Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2004. – Vol. 12. – P. 8-12. – Rez. în lb. engl.

1501. Nicolaev, Neonila. Variaţia mărimii recoltei grâului de toamnă în


funcţie de condiţiile climatice / Neonila Nicolaev // // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat
din Moldova. – Ch., 2004. – Vol. 12. – P. 22-25. – Rez. în lb. engl.

1502. Rurac, M. Productivitatea porumbului în dependenţă de lucrarea de


bază a solului / M. Rurac // // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch.,
2004. – Vol. 12. – P. 36-40. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 1496-97)

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări
industriale

101
Mai 2005 ≡ May 2005

1503. Brânzilă, Ion. Involtitatea antodiilor la Calendula officinalis L. / Ion


Brânzilă // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 1. – P. 15-18 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 8 tit.

634 Horticultură în general


1504. Adăscăliţei, M. Necesitatea implementării realizărilor progresului
tehnico-ştiinţific în dezvoltarea pomiculturii / M. Adăscăliţei // Agricultura Moldovei. –
2005. – Nr 5. – P. 18

1505. Croitoru, A. Creşterea şi fructificarea pomilor tineri ai soiurilor de


măr în sistemul super intensiv de cultură / A. Croitoru // Lucr. şt. / Univ. Agrară de
Stat din Moldova. – Ch., 2004. – Vol. 12. – P. 46-49. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
8 tit.

1506. Peşteanu, A. Eficienţa economică de producere a merelor în


funcţie de structura plantaţiei / A. Peşteanu // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din
Moldova. – Ch., 2004. – Vol. 12. – P. 54-58. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

1507. Ţurcanu, Ion. Experienţa producerii nucilor în sistem super intensiv


în Italia / Ion Ţurcanu // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 5. – P. 19-21 : fig.

634.8 Viticultură
1508. Efros, Elena. Aprecierea eficienţei organizării muncii în viticultură /
Elena Efros // Rev. economică. – 2005. – Nr 3. – P. 167-172. – Bibliogr. : 7 tit.

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
1509. Andrieş, V. Particularităţi tehnologice la producerea miceliului de
păstrăv pe suport lemnos / V. Andrieş, Vasilisa Crudu // Lucr. şt. / Univ. Agrară de
Stat din Moldova. – Ch., 2004. – Vol. 12. – Rez. în lb. engl.

1510. Gumaniuc, A. Roada şi calitatea tomatului crescut prin răsad la


umectarea ne-satisfăcătoare a solului / A. Gumaniuc, L. Bojacovscaia // Agricultura
Moldovei. – 2005. – Nr 5. – P. 22-24 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor a peştelui. Înmulţirea


animalelor domestice
636.5/.6 Păsări
1511. Сокольников, Б. Е. Страусы : [о спец. фермах Молдовы] / Б. Е.
Сокольников // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 5. – P. 29 : fotogr.

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general
1512. Creţu, V. Economia de energie electrică la consumator (în baza
răcirii laptelui cu frig natural) / V. Creţu // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din
Moldova. – Ch., 2004. – Vol. 12. – P. 97-98.

1513. Требования к методам и средствам тестирования доильного


оборудования / В. Побединский, Н. Дарадуда, Е. Бадинтер, А. Иойшер // Lucr.
şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2004. – Vol. 12. – P. 76-85. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 84-85 (11 tit.).

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode


1514. Apicultura ecologică şi producerea apicolă pură / Petru Pavaliuc,
Anatolie Mantoptin, Valentina Cebotari, Ştefan Condratiuc // Mediul Ambiant. –
2005. – Nr 1. – P. 6-9. – Bibliogr. : 9 tit.

1515. Eremia, N. Componenţa aminoacizilor în propolis / N. Eremia,


Tatiana Dabija // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2004. – Vol.
12. – P: 156-160. – Bibliogr. : 14 tit. – Rez. în lb. engl.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


65.0 Teoria şi practica organizării. Management
(Vezi Nr 1265)

103
Mai 2005 ≡ May 2005

657 Contabilitate
1516. Balan, I. Particularităţile calculării costului produselor plantaţiilor
perene / I. Balan // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2004. – Vol.
12. – P. 149-152. – Rez. în lb. engl.

1517. Frecăuţan, A. Contabilitatea materialelor transmise pentru


prelucrarea la terţi / A. Frecăuţan, V. Cojocari // // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din
Moldova. – Ch., 2004. – Vol. 12. – P. 105-108. – Rez. în lb. engl.

1518. Regulamentul privind modul de calculare a cuantumului plăţii


anuale pentru arenda bunurilor agricole : [Aprobat prin Hotărârea Guvernului RM,
06.05.05, Nr 405 ] // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 5. – P. 102-106.

1519. Republica Moldova. Guvernul. Despre aprobarea Regulamentului


privind modul de calculare a cuantumului plăţii anuale pentru arenda bunurilor
agricole : [Hotărârea Nr 405, 06.05.2005] // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 5. –
P. 102.

1520. Ţiriulnicova, Natalia. Unele aspecte ale evidenţei şi calculării uzurii


mijloacelor fixe în scopuri fiscale / Natalia Ţiriulnicova, Galina Şpac // Contabilitate
şi audit. – 2005. – Nr 4. – P. 30-33.

1521. Золотко, Наталья. Программа CIPA в Республике Молдова :


первые успехи наших бухгалтеров / Наталья Золотко // Contabilitate şi audit. –
2005. – Nr 5. – P. 62-66.

1522. Методологические разъяснения о порядке начисления и учета


взносов обязательного государственного социального страхования, уплачен-
ных патентообладателями в 2005 // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 5. – P. 91-
92.

1523. Недерица, Александр. Об особенностях применения методов


ускоренного начисления износа основных средств / Недерица Александр //
Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 5. – P. 8-12.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1524. Обзор законодательных и нормативных документов (март-


апрель 2005 г.) : [бух. учет и налогообложение] / обзор подгот. Геннадий Бе-
жан // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 4. – P. 65-67; Nr 5. – P. 67-68.

1525. Особенности начисления и перечисления взносов на обяза-


тельное государственное социальное страхование в 2005 году // Contabilitate
şi audit. – 2005. – Nr 5. – P. 81-90.

1526. Положение об оценке недвижимого имущества в целях нало-


гообложения : [Утв. Правительством Респ. Молдова, 24. 11. 04 г., Nr 1303] //
Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 5. – P. 94-100.

1527. Рекомендации по организации принятия отчета о начислении,


использовании и перечислении взносов государственного социального стра-
хования (форма 4 БГСС) // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 5. – P. 80-81.

1528. Тостоган, Павел. Что изменилось в учете и налогообложении /


Павел Тостоган // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 4. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 1340)

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


1529. Абделкрим, Тиабат Аднан. Планирование деятельности
фирмы и мониторинг достигнутых результатов / Thiabat Adnan Abdelkrim //
Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 5. – P. 13-15.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


661 Produse chimice propriu zise
1530. Boldescu, Veaceslav. Pătrunderea şi transformările chimice ale
substanţelor antibacteriene în mediul înconjurător / Veaceslav Boldescu, Viorica
Gladchi // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 1. – P. 10-14 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 6 tit.

663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon

105
Mai 2005 ≡ May 2005

1531. Tcaci, Natalia. Analiza costului vânzărilor la producţia de zahăr /


Natalia Tcaci, Ina Negritu, E. Bulgac // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova.
– Ch., 2004. – Vol 12. – P. 112-115. – Rez. în lb. engl.
669 Metalurgie
669.1 Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel
(Vezi Nr 1468)

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


677 Industrie textilă
1532. Влияние ультразвуковой кавитации на свойства крахмальной
шлихты / П. Г. Думитраш, П. А. Савней, М. К. Болога, А. В. Гимза // Электрон-
ная обработка материалов. – 2005. – Nr 1. – P. 85-91. – Rez. în lb. engl.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1533. Eremia, Anatol. Terminologia entopică : aspecte şi procedee
onomasiologice / Anatol Eremia // Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 1/3. – P.
59-66. – Bibliogr. : 7 tit.

1534. Gabinschi, Marcu. Numeralul şi adjectivul – o clasă de cuvinte sau


două? Abordare general lingvistică / Marcu Gabinschi // Rev. de lingvistică şi şt. lit.
– 2004. – Nr 1/3. – P. 44-50. – Bibliogr. : 5 tit.

1535. Hîncu, Iulia. Exprimarea segmentării comunicative a enunţului prin


mijloace fonetice / Iulia Hîncu // Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 4/6. – P.
68-70. – Bibliogr. : 9 tit.

1536. Moldovanu, Gheorghe. Planificarea şi realitatea lingvistică din


Republica Moldova : diglosie şi / sau bilingvism / Gheorghe Moldovanu // Rev. de
lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 1/3. – P. 51-58. – Bibliogr. : 28 tit.

1537. Plămădeală, Ion. Concepţia hermeneutică a textului / Ion


Plămădeală // Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 4/6. – P. 45-55. – Bibliogr. în
note, p. 55 (11 tit.).
106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1538. Raevschi, Nicolae. Alte interpretări etimologice / Nicolae Raevschi


// Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 4/6. – P. 90-100. – Bibliogr. : 32 tit.

1539. Raevschi, Nicolae. Etimologii traco-dace / Nicolae Raevschi // Rev.


de lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 1/3. – P. 89-106. – Bibliogr. : 45 tit.

1540. Răileanu, Viorica. Toponimia Transnistriei : contribuţii istorico-


etnografice şi demografice / Viorica Răileanu // Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 2004. –
Nr 4/6. – P. 101-105. – Bibliogr. : 15 tit.

1541. Stoianov, Inga. Fenomenul acronimiei în terminologia medicală /


Inga Stoianov // Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 4/6. – P. 84-89. – Bibliogr. :
7 tit.

1542. Trinca, Lilia. Frazeologisme arhaice / Lilia Trinca // Rev. de


lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 1/3. – P. 83-88. – Bibliogr. : 15 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1593)

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
1543. Cepraga, Lucia. Terminologia managementului economic şi lexicul
de uz general al limbii române : recategorizări şi mutaţii semantice / Lucia Cepraga
// Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 4/6. – P. 77-83. – Bibliogr. : 12 tit.

1544. Ciumac, Angela. Raportul dintre semantica părţilor de vorbire şi


cea a părţilor de propoziţie / Angela Ciumac // Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 2004. –
Nr 4/6. – P. 71-76. – Bibliogr. : 8 tit.

1545. Constantinovici, Elena. Subcategorizarea verbelor în funcţie de


complementul circumstanţial instrumental / Elena Constantinovici // Rev. de
lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 1/3. – P. 73-74. – Bibliogr. : 5 tit.

1546. Dîrul, Alexandru. Sistemul cazual al limbii române privit din


perspectiva valenţei combinatorice a verbului / Alexandru Dîrul // Rev. de lingvistică
şi şt. lit. – 2004. – Nr 1/3. – P. 67-72. – Bibliogr. : 8 tit.
107
Mai 2005 ≡ May 2005

1547. Ungureanu, Violeta. Actanţii versus determinanţii verbelor


tranzitive / Violeta Ungureanu // Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 1/3. – P.
78-82.

1548. Ungureanu, Violeta. Semantica derivatelor de la verbele tranzitive


/ Violeta Ungureanu // Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 4/6. – P. 56-62. –
Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1542)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
(Vezi Nr 1553)

821.112.2 Literatură germană


1549. Suceveanu, Arcadie. Paul Celan, poetul existenţei "presate" : [poet
german, de origine rom.] / Arcadie Suceveanu // Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 2. –
P. 110-116.

821.133.1 Literatură franceză


1550. Saint-Exupery, Antoine de. Micul prinţ : (fragm.) : [trad. din lb. fr.] /
Antoine de Saint-Exupery // "a" "MIC". – 2005. – Nr 5/6. – Supl.

821.135.1 Literatură română


1551. Arghezi, Tudor. Iscoada; Paza bună; Bănuţul; Darurile; Cântec de
adormit Miţura; Arici, arici, bogorici : [versuri] / Tudor Arghezi // "a" "MIC". – 2005. –
Nr 5/6. – Supl.

1552. Fruntelată, Nicolae Dan. Lume pentru ochii copiilor : [versuri] /


Nicolae Dan Fruntelată // "a" "MIC". – 2005. – Nr 5/6. – Supl.

1553. Labiş, Nicolae. Dacă toate – acestea fi-vor învăţate : [versuri] /


Nicolae Labiş // "a" "MIC". – 2005. – Nr 5/6. – Supl.
108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1554. Mincu, Marin. Satul cu lupi : [versuri] / Marin Mincu // Sud-Est


Cultural. – 2005. – Nr 2. – P. 98-99. – (Bibl. de fildeş).

1555. Sorescu, Marin. Marea, o apă folositoare : [proză] / Marin Sorescu


// "a" "MIC". – 2005. – Nr 5/6. – Supl.

821.135.1.09 Critică şi istorie literară


1556. Apetri, Dumitru. Aprecierea critică a operei eminesciene traduse în
ucraineană / Dumitru Apetri // Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 4/6. – P. 10-
14.

1557. Cistelican, Al. Parada debutanţilor. Contingentul 2003 : [al


scriitorilor rom.] / Al. Cistelian // Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 2. – P. 8-44.

1558. Ionesi, Galina. Condiţia femeii inadaptate în opere lui Mihail


Sadoveanu / Galina Ionesi // Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 1/3. – P. 26-
32. – Bibliogr. : 19 tit.

1559. Mateş, Raluca-Aura. Mitul antropogonic în "Baltagul" de M.


Sadoveanu / Raluca-Aura Mateş // Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 1/3. – P.
22-25. – Bibliogr. : 5 tit.

1560. Mincu, Marin. Generaţia 2000 : [fragm. din pref. la antologia cu a-


celaşi tit., ed. Pontica, 2004] / Marin Mincu // Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 2. – P.
45-48.
(Vezi de asemenea Nr 1575, 1577, 1587, 1589)

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


1561. Aramă, Angela. Sinuciderea ritualică; Apocaliptică; Caravana
îngerilor (1); Caravana îngerilor (3); Astinenţă; Misogi(ci)nism : [versuri] / Angela
Aramă // Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 2. – P. 79-84. – Seria.

1562. Butnaru, Leo. Provincia, sau E(v)ul Me(di)u; În căutarea secolului


pierdut : povestiri / Leo Butnaru // Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 2. – P. 100-109.

109
Mai 2005 ≡ May 2005

1563. Ciocanu, Anatol. "Piţigoiul", "Drum de ţară", Tărăboi în mahala; Hai


la joc! ; Plopuşorul : [versuri] / Anatol Ciocanu; des. de Ana Evtuşenco // Alunelul. –
2005. – Nr 5/6. – P. 6-7.

1564. Gârneţ, Vasile. Cronica unui periplu literal : (jurnal pe două voci) /
Vasile Gârneţ, Vitalie Ciobanu // Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 2. – P. 85-97.

1565. Hadârcă, Ion. Pui de stea : [versuri] / Ion Hadârcă // "a" "MIC. –
2005. – Nr 5/6. – Supl.

1566. Partole, Claudia. Inima; Vagabondul; Magicianul; La zooparc;


Trebuie să fim mai buni...; Cânt încet şi eu... : [versuri] / Claudia Partole; des. de
Ana Evtuşenco // Alunelul. – 2005. – Nr 5/6. – P. 20-21.

1567. Romanciuc, Vasile. Seamăn cu voi : [versuri] / Vasile Romanciuc //


"a"MIC". – 2005. – Nr 5/6. – Supl.

1568. Roşca, Valentin. Cine l-a trezit pe urs : [poveste] / Valentin Roşca;
des. de Mariana Andruhina // Alunelul. – 2005. – Nr 5/6. – P. 18.

1569. Scobioală, Aurel. Scriitorii când erau copii : [fragm.] / Aurel


Scobioală; des. : Isai Cârmu // Alunelul. – 2005. – Nr 5/6. – P. 4-5. – Cuprins :
Uniforma; Bomboanele copilăriei mele; Cum ne-am despărţit de Şoimu.

1570. Spînu, Camelia. Ars poetica; Tu; Bunico; Mă doare; Plouă; Mamă;
"Sânt bolnavă..."; "M-am rătăcit..." : [versuri] / Camelia Spînu, des. : Violeta
Zabulică // Noi. – 2005. – Nr 5. – P. 9.

1571. Ţopa, Efimia. Insula fericiţilor; Pădurea ispitelor; Urbea care mă


înlănţuie; Fata de catifea, Actriţa din pagină; Oceane de lumină; Moartea Cleopatrei
: [versuri] / Efimia Ţopa; il. : Vasile Botnaru // Noi. – 2005. – Nr 5. – P. 8.

1572. Vasilache, Vasile. Arsura : [povestire] / Vasile Vasilache // Noi. –


2005. – P. 21 : fotogr.

1573. Vieru, Grigore. Copilărie : [versuri] / Grigore Vieru // "a"MIC". –


2005. – Nr 5/6. – Supl.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1(478).09 Teorie şi critică literară


1574. Bohanţov, Dorina. Aventura de a fi autor : [evoluţia lit. tinere din
Basarabia] / Dorina Bohanţov // Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 2. – P. 74-75. –
Seria.

1575. Cărăuş, Tamara. Despre piaţa bunurilor simbolice : [dreptul lit.] /


Tamara Cărăuş // Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 2. – P. 60-62.

1576. Chiriac, Vlad. Simpozionul ştiinţific "Ştefan cel Mare şi Sfânt în


literatură şi folclor" : [pe marginea lucr., Ch., 3 iun. 2004] / Vlad Chiriac // Rev. de
lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 4/6. – P. 111-115.

1577. Cimpoi, Mihai. (Re)citirea lui Ştefan cel Mare : [Domnitorul


Moldovei în operele cronicarilor şi scriitorilor contemporani rom.] / Mihai Cimpoi //
Rez. de lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 4/6. – P. 3-9.

1578. Ciobanu, Mircea V. 12577 de semne (cu spaţii albe) despre ai


noştri tineri... : [basarabeni] / Mircea V. Ciobanu // Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 2.
– P. 55-59.

1579. Ciocanu, Ion. Specificul eseisticii lui Ion Vatamanu / Ion Ciocanu //
// Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 4/6. – P. 21-27.

1580. Cirimpei, Victor. Versiunea Alecu Russo a subiectului folcloric


ciobanul nefericit / Victor Cirimpei // Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 1/3. –
P. 10-16. – Bibliogr. : 9 tit.

1581. Corobca, Liliana. "Regulile artei" necruţătoare : [debuturi lit.] /


Liliana Corobca // Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 2. – P. 68-69. – Seria.

1582. Dolgan, Mihail. Opera lui Ion Druţă în viziunea hermeneutică a


filologilor contemporani / Mihail Dolgan // Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr
4/6. – P. 15-20.

1583. Grati, Aliona. Modelul ontologic al Magdei Isanos / Aliona Grati //


Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 4/6. – P. 28-32.
111
Mai 2005 ≡ May 2005

1584. Hristov, Horia. Adevăr sau provocare : [generaţia tinerilor scriitori


din Basarabia] / Horia Hristov // Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 2. – P. 76-78. –
Seria.

1585. Lungu, Eugen. "Prima verba" şi momentul 2000. (Ultima generaţie


: o luare de puls) / Eugen Lungu // Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 2. – P. 49-52. –
Va urma.

1586. Pânzaru, Sava. Poemul "Cântarea României" [de Aleco Russo] în


Basarabia din prima jumătate a secolului XX / Sava Pânzaru // Rev. de lingvistică şi
şt. lit. – 2004. – Nr 1/3. – P. 3-9. – Bibliogr. : 6 tit.

1587. Suceveanu, Arcadie. Cei care vin : [despre tinerii autori


basarabeni şi rom.] / Arcadie Suceveanu // Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 2. – P.
53-54. – Seria.

1588. Tăzlăuanu, Valentina. "Prăpastia" dintre generaţii ca figură de stil /


Valentina Tăzlăuanu // Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 2. – P. 3-6.

1589. Vakulovski, Mihai. Debutanţii dintre milenii : [lit. rom.] / Mihai


Vakulovski // Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 2. – P. 70-73.
(Vezi de asemenea Nr 1378, 1557)

821.0 Teoria, studiul şi tehnica literară


1590. Canţîr, Grigore. Dimensiunile paradigmatice ale avangardismului
(1) : [ca fenomen literar] / Grigore Canţîr // Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr
4/6. – P. 33-44. – Bibliogr. în note, p. 43-44 (15 tit.).

1591. Crudu, Dumitru. Cum este receptat fracturismul : o precizare /


Dumitru Crudu // Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 2. – P. 63-67. – Seria.

1592. Mărăscu, Elena. Universul copilăriei la Charles Dickens, Ion


Creangă şi Mark Twain / Elena Mărăscu // Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr
1/3. – P. 33-35. – Bibliogr. : 17 tit.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


93/94 ISTORIE
94(398.2) Istoria Daciei
1593. Gabinschi, Marcu. Congresul al IX-lea Internaţional de Tracologie :
[sub genericul "Tracii şi lumea circumpontică", Chişinău, 6-11 sept. 2004] / Marcu
Gabinschi // Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 1/3. – P. 132-134.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
1594. Garusova, Olga. Viaţa de la conac în epoca reformelor : [file din ist.
Basarabiei de la sfârşitul sec. al XIX-lea] / Olga Garusova // Profit. – 2005. – Nr 5. –
P. 70-71. – Idem în lb. rusă.

113
Mai 2005 ≡ May 2005

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ" NR 5-2005

Boaghie, Dionisie 1478


A
Bohanţov, Dorina 1574
Adăscăliţei, M. 1504 Boian, G. 1452
Alexeiciuc, Angela 1366 Boian, Ilie 1396, 1409-10
Andrieş, Serafim 1495 Boian, V. 1452
Andrieş, V. 1509 Boişteanu, Eduard 1340
Andriuca, Valentina 1485, 1492 Boja, Radu 1436
Andrunina, Mariana 1568 Bojacovscaia, L. 1510
Antoci, Diana 1348 Boldescu, Veaceslav 1530
Antoniu, George 1312 Botezatu, Grigore 1388
Apetri, Dumitru 1556 Botnaru, Vasile 1571
Aramă, Angela 1561 Bradea, Costel 1461
Aramă, Marina 1466 Brânzilă, Ion 1503
Arghezi, Tudor 1551 Braşoveanu, Vlad 1432
Budnic, Ana 1349
B
Buga, Alina 1391
Babuci, Maxim 1490 Buiucli, Petru 1499
Bacci, Alberta 1459 Bulgac, E. 1531
Baciu, Gheorghe 1313 Burbulea, Rodica 1290
Badâr, Iurie 1334 Burlac, Ala 1463
Bahnarel, I. 1418 Butnaru, Leo 1562
Balan, I. 1516 Butorov, I. 1434
Baltag, Valentina 1456, 1459 C
Bantuş, Anatol 1342
Barac, Grigore 1409 Caisîn, Valeriu 1479
Barbacar, Nicolae 1424 Calaraş, Carolina 1354
Barbăneagră, Alexei 1305 Calenici, E. 1426
Băieşu, Nicolae 1388-89 Callo, Tatiana 1350
Bâtca, Angela 1446 Camîş, E. 1430, 1452
Batişcev, Ruslan 1268 Canţîr, Grigore 1590
Bădescu, Codruţa 1428 Carauş, Tatiana 1464, 1575
Beda, Oxana 1269 Căldare, L. 1415
Berejan, Silviu 1387 Cărăuş, Tamara 1569
Berliba, E. 1449 Cebotari, Valentina 1514
Berliba, Elina 1431 Celan, Paul (1549)
Beţişor, A. 1442 Cemortan, Stela 1351
Beţivu, Ala 1291, 1294 Cepraga, Lucia 1543
Boaghe, Lilia 1487 Chetruş, V. 1433

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Chicu, Cristina 1365 Cristescu, A. 1448


Chicu, Valentina 1352 Croitoru, A. 1505
Chiosea, L. 1430 Crudu, Dumitru 1591
Chiriac, Natalia 1486 Crudu, Vasilisa 1509
Chiriac, Vlad 1576 Ctitor, Nina 1381
Chirtoca, Vasile 1412 Curteanu, Ala 1427, 1464
Chistruga, Boris 1299 Cuşnir, Valeriu 1316
Chiţu, Svetlana 1361 Cuzneţov, Larisa 1353-54
Chupov, A. 1419
D
Cibotaru, Mihaela 1423
Cimpoi, Mihai 1577 Dabija, Ana 1363
Cimpoieş, Dragoş 1292 Dabija, Tatiana 1515
Ciobanu, Anatol 1386 Danilov, Nicolae 1486
Ciobanu, Igor 1315 Dascălu, G. 1448
Ciobanu, Mircea V. 1578 David, V. 1457, 1465
Ciobanu, Vitalie 1564 Demenco, E. 1493
Ciobu, Stela 1270 Dickens, Charles (1592)
Ciocanu, Anatol 1563 Dilion, Marcela 1346
Ciocanu, Ion 1579 Dîrul, Alexandru 1546
Ciochină-Barbu, Ioan 1266 Doga, Valeriu 1290
Ciornîi, Lilia 1374 Dolea, Igor 1317
Cirimpei, Victor 1580 Dolgan, Mihail 1582
Cistelican, Al. 1557 Domenti, Oxana 1300
Ciubotaru, L. 1497 Dragoman, Liliana 1300
Ciumac, Angela 1544 Druţă, Ion (1582)
Cîrmu, Isai 1569 Druţă, Iurie 1376
Cojocari, V. 1517 Druţă, Violeta 1376
Cojocaru, Ala 1422, 1466 Dulamă, Eliza Maria 1355, 1364
Cojocaru, Ion 1375 Dumbrava, Vlada 1431
Cojocaru, Valeriu 1474 Dumitraş, S. 1438
Cojocaru, Vasile 1362
Colac, Tudor 1389 E
Comendant, Rodica 1456 Efros, Elena 1508
Condratiuc, Ştefan 1514 Eremia, Anatol 1533
Constantinov, Ion 1487 Eremia, N. 1515
Constantinovici, Elena 1545 Erencov, Natalia 1422
Corobca, Liliana 1581 Eţco, Ludmila 1460, 1463
Covalciuc, Gr. 1443 Evtuşenco, Ana 1563, 1566
Cravciuc, Igor 1486
Creangă, Ion (1592) F
Creţu, V. 1512 Fetescu, Xenofont 1331
115
Mai 2005 ≡ May 2005

Frăsineac, O. 1477 I
Frecăuţan, A. 1517
Iliadi, Corina 1462
Friptuleac, Grigore 1413
Ionescu, Simona-Daniela 1428
Fruntelată, Nicolae Dan 1552
Ionesi, Galina 1558
Fuior, I. 1465
Iovv, Tatiana 1297
G Isac, Andrei 1392
Isanos, Magda (1583)
Gabinschi, Marcu 1534, 1593
Ivanov, Violeta 1396
Gaina, A. 1481
Ivanova, Olga 1414
Gâlcă, Boris 1366
Gâlcă, Gavril 1398 J
Garaba, Vladimir 1392
Jacotă, Anatol 1499
Gârneţ, Vasile 1564
Jigău, Gheorghe 1486
Garusova, Olga 1594
Gheorghiev, N. 1500 K
Gheorghiţă, Mihai 1314
Kaplanis, P. A. 1419
Gherasimov, Lilia 1377
Gladchi, Viorica 1530 L
Godoroja, Rita 1367, 1378
Golea, Anatol 1262 Laba, V. 1420
Golic, A. 1393 Labiş, Nicolae 1553
Goraş-Postică, Viorica 1379 Lăcustă, I. 1481
Grati, Aliona 1583 Lichii, Boris I. 1336
Graur, Eleonora 1332 Lionte, C. 1420
Grosu, A. 1415 Litvin, Aurelia 1301
Gubin, Svetlana 1356 Lozan, Tatiana 1318
Gudima, A. 1416 Lozovanu, Silvia 1357, 1368
Gumaniuc, A. 1493-94, 1510 Luchian, Ivan 1271-72
Guţu, Eugen 1454 Lungu, Eugen 1584
Guţuleac, Victor 1343 Lupaşcu, Iulia 1431
Lutan, V. 1446
H
M
Hadârcă, Ion 1565
Halabudenco, Oleg 1335 Macari, I. 1319
Hehnke, Gerd 1296 Malai, E. 1451
Hîncu, Iulia 1535 Maloman, Eugen 1455
Hodorogea, Stelian 1456 Manciuc, Carmen 1450
Holban, Valeriu 1394 Manea, Paloma 1428
Hristov, Horia 1584 Mantoptin, Anatolie 1514
Hurmuzache, Mihnea 1450 Marian, Gr. 1482-83
Marinescu, K. 1493
Mariţ, Alexandru 1320
116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Mateş, Raluca-Aura 1559 Partole, Claudia 1566


Maximov, V. 1434 Pascu, Andrei 1321
Mazăre, V. 1485 Pasicovskaia T. 1438
Mazilu, Mirela 1302 Pavaliuc, Petru 1514
Mărăscu, Elena 1592 Pavel, Vasile 1387
Melnic, Viorel 1295 Pelin, Valeriu 1345
Meniuc, G. 1379 Pencov, Mihail 1475
Mihailescu, Constantin 1397-98, 1489 Peşteanu, A. 1506
Mihalache, Doina 1450 Petrov, V. 1463
Mincu, Marin 1554, 1560 Plămădeală, Ion 1537
Mocanu, Natalia 1347 Pleşca, P. 1476-77
Mocealov, O. 1437 Pleşca, Valentin 1392
Moldovanu, Gheorghe 1536 Pohilă, Vlad 1358
Morega, Romulus 1267 Pop, Octavian 1322
Munteanu, Ana 1270 Popescu, Irinel 1432
Munteanu, Andrei 1403 Popovici, Mihail 1429
Munteanu, Dorina 1460 Postolache, Dragoş 1401-02
Muntoi, I. D. 1439 Postolache, Gheorghe 1401-02
Postolachi, R. 1425
N
Pricop, Florentina 1421
Nadchernicinâi, M. 1399 Prisacari, V. 1451
Nalivaico, Oxana 1429 Prisacaru, Grigore 1394
Negritu, Ina 1531
R
Negru, Andrei 1400
Negură, Cristian 1421 Racu, Aurelia 1383-84
Nemerenco, Valeriu 1344 Racu, Tatiana 1359
Neţoiu, Lavinia Maria 1273 Raevschi, Nicolae 1538-39
Nicolaev, Neonila 1501 Railean, Anastasia 1447
Railean, Gh. 1447
O
Railean, Ludmila 1427
Osmochescu, Nicolae 1306 Raţeeva, Elena 1380
Osoianu, Iu. 1434 Răileanu, Viorica 1540
Oşan, V. 1436, 1439 Rehani, M. M. 1419
Revenco, M. 1426
P
Rîjikova, Svetlana 1304
Paladi, Gh. 1462 Romanciuc, Larisa 1274
Palii, Lucian 1424 Romanciuc, Vasile 1567
Paniş, Aliona 1369 Roşca, Valentin 1568
Panuş, Victor 1382 Roşcin, Iu. 1452, 1460
Pânzaru, Pavel 1412 Rotaru, Silvia 1499
Pânzaru, Sava 1586 Rotaru, V. 1438
117
Mai 2005 ≡ May 2005

Rotaru, Vasile 1323 Şorodoc, L. 1420


Rurac, M. 1502 Şpac, Galina 1520
Russo, Aleco 1586 Ştefănucă, Petre V. 1390
Rusu, Ludmila 1463 Şuberneţcaia, Olga 1365
S T
Sadovenu, Mihail 1558-59 Târcoveanu, Eugen 1461
Saint-Exupery, Antoine de 1550 Tăbîrţă, Emma 1300
Sandu, Maria 1410 Tăzlăuanu, Valentina 1588
Sârbu, Eduard 1295 Tcaci, Natalia 1531
Sârbu, Olesea 1303 Teutu, Aliona 1360
Schwartz, Ladislav 1436 Todiraş, Mihail 1429
Scobioală, Aurel 1569 Toma, S. 1489
Scutaru, I. 1467 Tomiţa, P. 1301
Secrieru, Angela 1298 Trinca, Lilia 1542
Sergentu, Efim 1403 Trofimov, Maria 1390
Simion, C. 1439 Tverdohleb, Evelina 1265
Siniţân, Lilia 1465 Twain, Mark (1592)
Sîrbu, Cristina 1258
Ţ
Sklerniacof, M. 1448
Sorescu, Marin 1555 Ţâbârnă, I. 1426
Spătaru, T. 1467 Ţăruş, Andrei 1365
Spinei, Lidia 1385 Ţriulnicova, Natalia 1520
Spînu, Camelia 1570 Ţopa, Efimia 1571
Stan, Emil 1370 Ţurcanu, Ion 1507
Stancu, M. 1451, 1453 Ţurcanu, Irina 1310
Starciuc, N. 1467 Ţurcanu, P. 1274, 1294
Starodub, V. 1497
Stasiuc, Maxim 1444 U
Stati, Vitalie 1324 Ulianovschi, Gheorghe 1325-26
Stăncioiu, Felicia 1302 Ungureanu, V. 1480, 1485, 1547-48
Stoianov, Inga 1541 Ursu, A. 1486
Stoleru, I. 1393 Ustinova, Tatiana 1263
Stratan, Alexandru 1293
Stratulat, P. 1427, 1430, 1459, 1464 V
Suceveanu, Arcadie 1549, 1587 Vakolovskhi, Mihai 1589
Suruceanu, Maria 1371-72 Vasilache, Vasile 1572
Ş Vasilos, Liubov 1422, 1466
Vatamaniuc, Silvia 1481
Şeremeţ, V. 1483 Vâţă, Andrei 1450
Şimandan, Matei 1261 Veliksar, Sofia 1489
118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Vieru, Grigore 1573 Г


Viltsans, Andris 1263
Гаврилюк, Л. А. 1435
Vişnevschi, B. 1485
Гайбу, З. П. 1498
Vlas, S. 1260
Георгицэ, Е. 1338
Volontir, Nina 1373
Гимза, А. В. 1532
Volovăţ, Constantin 1461
Григорьев, Ф. И. 1404
Vrabie, Corneliu 1307
Д
W
Дарадуда, Н. 1513
Witkiewicz, Stanislaw Ignacy 1258
Дикусар, А. И. 1259
Z Думитраш, П. Г. 1532
Zabulică, Violeta 1570 Е
Zaharia, Victor 1327
Егорова, Е. В. 1404
Zaicova, Natalia 1440-41
Ерхан, Е. 1469
Zamfir, Radu 1432
Ерхан, Ф. 1469
А
З
Абделкрим, Тиабам Аднан 1529
Загорча, К.. 1496
Апфельбаум, М. С. 1407
Золотко, Наталия 1521
Арефьева, Е. 1411
И
Б
Иванов, В. И. 1472
Бадинтер, Е. 1513
Игнатьев, В. 1333
Балмуш, Р. 1257
Индоиту, Д. 1496
Барбарош, Екатерина 1275
Иойшер, А. 1513
Барбашова, Г. А. 1405
Беда, Оксана 1275 К
Бежан, Геннадий 1524
Белый, И. 1308 Казмалы, Н. 1491
Берзой, С. Е. 1406 Калиновский, В. П. 1417
Болога М. К. 1406, 1532 Каменская, Л. Ф. 1405
Келоглу, О. Ю. 1470
Бондаренко, М. 1309
Ботошан , Н. И. 1406 Кессаева, А. Л. 1411
Бурумкулов, Ф. Х. 1472 Климова, Е. 1328
Кулик, Е. 1264
В Кундев, И. П. 1417
Курдов, И. 1469
Вашкеба, С. В. 1472
Верещагина, Б. В. 1395 Л
Вовченко, А. И. 1405
Левченко, П. В. 1417
119
Mai 2005 ≡ May 2005

Лупушор, И. 1469 Т
М Тачан, Валериан 1288
Титова, Ю. В. 1408
Максимов, А. И. 1408
Тостоган, Павел 1528
Манько, Е. 1339
Марков, А. В. 1471 У
Мартынчик, Е. Г. 1329
Усенко, В. П. 1417
Мыца, Снежана 1341
Ф
Н
Флоря, В. 1330
Недерица, Александр 1523
Фондос, Игорь 1288
Никифоров, А. Ю. 1408
Носуленко, В. И. 1473 Х
П Хаджава, Осман 1445
Халабуденко, О. 1339
Паршутин, В. В. 1468
Хоронец, В. И. 1435
Петренко, В. И. 1259
Побединский, В. 1515 Ц
Пойрас, А. А. 1395
Попа, Татьяна 1289 Цынцару, Н. И. 1470

Р Ш
Шамко, В. В. 1405
Ребенко, В. Г. 1468
Шварц, В. 1411
С Шварц-Газзаева, А. А. 1411
Ширяева, С. О. 1404
Савней, П. А. 1532
Шолтоян, Н. С. 1468
Сербин, В. 1484
Шпак, Галина 1289
Сергеева, И. Н. 1408
Сокольников, Б. Е. 1511 Ю
Сосна, Борис 1341
Степко, Е. А. 1435 Юленец, Ю. П. 1471
Я
Яковец, И. В. 1470

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 5-2005

1. "a"MIC". – 2005. – Nr 5/6


2. Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 5
3. Alunelul. – 2005. – Nr 5/6
4. Arta Medica. – 2005. – Nr 2
5. Avocatul Poporului. – 2005. – Nr 4, 5
6. Buletin de perinatologie. – 2005. – Nr 1
7. Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 4, 5
8. Curierul medical. – 2005. – Nr 2
9. Didactica Pro.... – 2005. – Nr 1, 2
10. Eco Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 1
11. Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 5
12. Lucrări ştiinţifice / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2004 : Vol. 12. – [05-
187]
13. Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 1, 19. – Ed. spec.
14. Moldova şi Lumea. – 2005. – Nr 3/4
15. Noi. – 2005. – Nr 5
16. Profit. – 2005. – Nr 5 (lb. rom. şi rusă)
17. Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2005. – Nr 1/3, 4/6
18. Revista de ştiinţe penale : Anuar. – 2005
19. Revista economică. – 2005. – Nr 3
20. Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 2
21. Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 1
22. Закон и жизнь. – 2005. – Nr 5
23. Электронная обработка материалов. – 2005. – Nr 1

121
Mai 2005 ≡ May 2005

CRONICA ARTICOLELOR DE NEWSPAPER


GAZETE ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

NR 5
MAI 2005 MAY
(2394-2863)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
2394. Daniliuc, Ion. Savanţii moldoveni ocupă primul loc în Europa după
numărul de medalii obţinute la Saloanele internaţionale : interviu cu I. Daniliuc,
vicedir. gen. al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală / consemnare :
Diana Bărbuţă // Capitala. – 2005. – 21 mai. – P. 6.

2395. Duca, Gheorghe. Integrarea şi accesul cercetării din Moldova la


dialogul european : interviu cu academicianul Gh. Duca, preş Acad. de Şt. din
Moldova / interviu realizat de Dragoş Vicol // Moldova suverană. – 2005. – 5 mai.

2396. Furdui, Teodor. La o apariţie de carte : treptele unui urcuş : [pe


marginea cărţii "Treptele unui urcuş : profil de savant – Gheorghe Duca" de Dumitru
Batîr, Ch., Ştiinţa, 2004] / Teodor Furdui, Ion Toderaş // Lit. şi arta. – 2005. – 19
mai. – P. 7.

2397. Rotaru, Tatiana. Reforma ştiinţei moldoveneşti prin optica unui


american : [pe marginea vizitei la Chişinău a prof. Lawrence Goldberg de la
Fundaţia Naţ. pentru susţinerea Şt. din SUA] / Tatiana Rotaru // Democraţia. –
2005. – 31 mai. – P. 12.
(Vezi de asemenea Nr 2445-46)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


2398. Жемчугова, Инна. Издержки прогресса : [система электрон.
подписи] / Инна Жемчугова // Деловая газета. – 2005. – 4 мая. – Р. 6.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


2399. Bolocan, Vlad. Neoromânism la vest de Prut : [integrarea culturii
basarabene] / Vlad Bolocan // Contrafort. – 2005. – Mart.-Mai (Nr 3-5). – P. 19.

2400. Cheianu, Constantin. Statul moldav, ca propriul gropar :


[sprijinirea dezvoltării culturii] / Constantin Cheianu // Jurnal de Chişinău. – 2005. –
6 mai. – P. 5.

2401. Proca, Pavel. Şapte portrete de Pavel Proca : [oamenii de cultură


în viziunea criticului : Andrei Strâmbeanu, scriitor, Vitalie Rusu, actor şi regizor de
teatru, Titus Bogdan-Jucov, regizor, ...] / Pavel Proca // Glasul naţiunii. – 2005. – 26
mai. – P. 11.

2402. Воронин, Владимир. "Кто сказал, что разные наречья разде-


ляют нас?..." : речь президента Респ. Молдова В. Воронина на открытии Дней
славянской письменности и культуры // Кишин. новости. – 2005. – 27 мая. – Р.
1.

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
2403. Şpac, Ion. Nicolae Sanalati – bibliograf şi manager de elită : (80 de
ani de la naştere) / Ion Şpac // Lit. şi arta. – 2005. – 12 mai. – P. 6.

02 BIBLIOTECONOMIE
2404. Madan, Ion. "Bibliologia este vocaţia mea..." : [interviu cu I. Madan,
prof. univ., bibliolog] / interviu realizat de Valentina Găluşcă // Lit. şi arta. – 2005. –
26 mai. – P. 7.

2405. Moţoc, Radu. La Bălţi, o Bibliotecă Universitară de formaţie


europeană / Radu Moţoc // Ziarul de gardă. – 2005. – 26 mai. – P. 4.

123
Mai 2005 ≡ May 2005

061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii


2406. Cirimpei, Corneliu. Sîntem deschişi pentru toţi : [interviu cu C.
Cirimpei, coord. naţ. al Ligii Naţ. de Dezbateri Preuniv. din Moldova] / pentru
conformitate : Veronica Gorincioi // Democraţia. – 2005. – 24 mai. – P. 15.

2407. Jalbert, Susanne E. O şansă pentru tine : interviu cu Susanne E.


Jalbert, dir. org. Winrock Int. în Moldova / a consemnat Maria Lupaşcu // Ora
satului. – 2005. – Mai (Nr 10). – P. 14.

2408. Margine, Rada. "Zilele Mateevici" la Zaim : [pe marginea ed. a XIII-
a] / Rada Margine, Lina Sălcuţeanu // Lit. şi arta. – 2005. – 12 mai. – P. 4.

2409. Matei, Ştefan. Ştefan Matei – omul carităţii, păcii şi dreptăţii :


[interviu cu Şt. Matei, preş. Fundaţiei de caritate "FII"] // Jurnal de Chişinău. – 2005.
– 17 mai. – P. 4-5.

070 Ziaristică. Presă


2410. Chinurile presei : [activitatea jurnalistică şi accesul la informaţie] //
Jurnal de Chişinău. – 2005. – 6 mai. – P. 15.

2411. Damianova, Dessislava. Dessislava Damianova : "Presa nu poate


fi învinuită pentru votul cetăţenilor" : [interviu cu coord. progr. la "Press Now",
Amsterdam, Olanda] / consemnare : Gheorghe Budeanu // Timpul de dimineaţă. –
2005. – 20 mai. – P. 5.

2412. Presa sub presă : [libertatea presei : material al Centrului de


Investigaţii Jurnalistice] // Vocea poporului. – 2005. – 27 mai. – P. 8; Голос народа.
– 2005. – 27 мая. – Р. 8.

2413. Saharneanu, Valeriu. Mass-media şi noua Putere / Valeriu


Saharneanu // Gazeta românească – 2005. – 2 mai. – P. 2.

2414. Voronin, Vladimir. Una din cele mai importante şi valoroase


cuceriri ale democraţiei : mesajul preş. V. Voronin cu prilejul Zilei Int. a Libertăţii
Presei // Moldova suverană. – 2005. – 4 mai.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
2415. Colesnic, Iurie. Două lumi şi o singură natură : [a individului] / Iurie
Colesnic // Ora satului. – 2005. – Mai (Nr 9). – P. 3.

2416. Ştefănescu, Radu. Astrologul preşedinţilor : [interviu cu R.


Ştefănescu, astrolog] / consemnare : Cristina R. Iordan // Timpul de dimineaţă. –
2005. – 6 mai. – P. 24.
(Vezi de asemenea Nr 2627)

159.9 Psihologie
2417. Ляхова, Татьяна. Одиночество покоряет мир : [интервью с
консультантом психол. центра "Личность" Т. Ляховой] / записала Алена Пырэу
// Мегаполис. – 2005. – 4-9 мая. – Р. 3.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
21 TEOLOGIE NATURALĂ. TEODICEE
2418. Binder, Rodica. Forţa religiei : [pe marginea art. cu acelaşi tit. din
Die Welt] / Rodica Binder // Săptămîna. – 2005. – 27 mai. – P. 3.

23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


2419. Ciobanu, Vitalie. Biserica ortodoxă şi... integrarea europeană /
Vitalie Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 13 mai. – P. 10.

2420. Cojocaru, Natalia. Biserica de pe cimitir : [comunitatea catolică din


Râbniţa] / Natalia Cojocaru // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 20 mai. – P. 8.

2421. Papacioc, Arsenie. Arsenie Papacioc : "Moartea nu-i vine să-i faci
o cafea. Vine să te ia!" : [mesaj al părintelui arhimandrit de la Mănăstirea "Sfânta
Maria" din Techirghiol, România] / a înregistrat Alex Osipov // Curierul ortodox. –
2005. – 23 mai. – P. 3.

125
Mai 2005 ≡ May 2005

2422. Şerban, Alex. Leo. Viaţa, Moartea etc. : [in memoriam Papei Ioan
Paul al II-lea] / Alex. Leo Şerban // Săptămîna. – 2005. – 6 mai. – P. 3.

2423. Teoctist (Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române). Crucea


biruinţei : pastorala Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, la sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos – 2005 // Gazeta
românească. – 2005. – 2 mai. – P. 7.

2424. Teoctist (Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române). Hristos a


înviat! : din Pastorala Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, la sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos; 2005 // Gazeta
românească. – 2005. – 2 mai. – P. 1.

2425. Turcu, Vasile. Când a murit şi când a înviat Iisus? : [art. membrului
Acad. de Şt. din New York, SUA : reluat din "Formula AS"] / Vasile Turcu // Gazeta
românească. – 2005. – 2 mai. – P. 13.

2426. Магировский, Тадеуш. Благотворное соседство : [интервью с


настоятелем католич. костела им. Святого Иосифа, г. Рыбница, Т. Магиров-
ским] / записала Анна Мелека // Независимая Молдова. – 2005. – 27 мая. – Р.
18.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei
2427. Ciobanu, Vitalie. O "numărătoare" suspectă : [pe marginea datelor
recensământului populaţiei Rep. Moldova, oct. 2004] / Vitalie Ciobanu // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 24 mai. – P. 8.

2428. Kelly, John. De ce în ţară a scăzut numărul minorităţilor etnice... :


[pe marginea datelor privind recensământul populaţiei în Rep. Moldova : interviu cu
J. Kelly, şeful Grupului de Experţi ai Consiliului Europei] / interviu realizat de Diana
Lungu // Moldova suverană. – 2005. – 19 mai.

2429. Kelley, John. John Kelley : "Credem că datele despre numărul de


moldoveni şi de români nu sunt adevărate" : [pe marginea datelor recensământului

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

populaţiei din Rep. Moldova, oct. 2004 : interviu cu preş. grupului de experţi al
Consiliului Europei] / consemnare : Ina Prisăcaru // Timpul de dimineaţă. – 2005. –
20 mai. – P. 9.

2430. Negru, Nicolae. Spre Europa Sovietică : [pe marginea datelor


recensământului populaţiei Rep. Moldova, anul 2004] / Nicolae Negru // Jurnal de
Chişinău. – 20005. – 20 mai. – P. 6.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
2431. Scutaru, Timotei. Alolingvii şi mediul etnic autohton : [pe marginea
cărţii "Problema adaptării populaţiei alolingve a Republicii Moldova la mediul etnic
autohton" de Nicolae Cojocaru, Ch., ed. Tehnica-Info, 2004] / Timofei Scutaru // Lit.
şi arta. – 2005. – 19 mai. – P. 7.

32 POLITICĂ
2432. Ciurea, Cornel. Din nou despre tineri în politică / Cornel Ciurea //
Democraţia. – 2005. – 17 mai. – P. 3.

32.001 Politologie
2433. Gheorghiu, Valeriu. Rusia, un sprijin sau un obstacol pe calea
Moldovei spre UE? / Valeriu Gheorghiu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 27 mai. –
P. 7. – (Supl. "Integrarea europeană, pas cu pas"; Nr 5)

2434. Sergentu, Octavian. Relaţia Washington-Bucureşti-Londra şi


reconceptualizarea puterii : [aspecte geopolitice] / Octavian Sergentu // Glasul
naţiunii. – 2005. – 19 mai. – P. 2.

2435. Стати, Антон. "Экспорт демократии" по-американски или


"Большая дубинка" в "бархатной" обертке : [экспорт амер. политики] / Антон
Стати // Коммерсант plus. – 2005. – 20 мая. – Р. 11.

127
Mai 2005 ≡ May 2005

323/324 Politică internă


2436. Antonescu, Alexandru. China : [hegemonul noului mileniu : reluat
din "Lumea", apr. 2005] / Alexandru Antonescu // Gazeta românească. – 2005. – 16
mai. – P. 19.

2437. Dungaciu, Dan. Ucraina – mon amour? : [aspecte soc.-pol.] / Dan


Dungaciu // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 24 mai; Flux : ed. de vineri. – 2005. – 27
mai. – P. 3.

2438. Goma, Paul. Precizări de la Paris : [aspecte soc.-pol.] / Paul Goma


// Gazeta românească. – 2005. – 16 mai. – P. 11.

2439. Petrenco, Grigore. Grigore Petrenco : "Aici democraţia numără


secole la rând..." : [campania electorală în Regatul Unit al Marii Britanii : interviu cu
deputatul în Parlamentul Rep. Moldova] / consemnare : Natalia Podoba //
Comunistul. – 2005. – 20 mai. – P. 7; Коммунист. – 2005. – 20 мая. – Р. 10-11.

2440. Ziua Internaţională a copilului / consemnare : Tamara Lupuşor //


Vocea poporului. – 2005. – 27 mai. – P. 4; Голос народа. – 2005. – 27 мая. – Р. 4.
– Cuprins : Drepturi inerente, prin prisma legislaţiei / Iurie Perevoznic; Orfani de
părinţi, dar nu şi de receptivitate socială / Svetlana Chifa.

2441. Чернов, Михаил. Добро пожаловать в ад! : [миф и действи-


тельность "освобожденного" Косово : интервью эксперта инф. агентства "Рос
Бизнес Консалтинг" М. Чернова "Русскому журналу"] // Коммерсант plus. –
2005. – 20 мая. – Р. 15.

2442. Эленбоген, Владимир. Породила ли "оранжевая революция"


популизм? : [обществ. полит. ситуация на Украине] / Владимир Эленбоген //
Молд. ведомости. – 2005. – 27 мая. – Р. 4.

323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova


2443. Bogatu, Petru. Va fi o luptă strânsă pentru primărie : [aspecte
preelectorale] / Petru Bogatu // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 26 mai.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2444. Cheianu, Constantin. Alegeri locale anticipate : vreau spectacol! :


[alegerile municipale din 10 iul. 2005] / Constantin Cheianu // Jurnal de Chişinău. –
2005. – 17 mai. – P. 7.

2445. Cheianu, Constantin. Despre foloasele laudei : [aspecte soc.-pol.]


/ Constantin Cheianu // Jurnal de Chişinău. – 20005. – 20 mai. – P. 9.

2446. Chifu, Iulian. Trilogia drumului spre o democraţie consolidată :


reforme, securitate şi construirea bunăstării : [viitorul Rep. Moldova : art.
secretarului şt. al Dep. Relaţii Int. şi Integrare Europeană al Şc. Naţ. de Studii
Politice şi Administrative, Bucureşti] / Iulian Chifu // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 13
mai. – P. 2.

2447. Ciobanu, Vitalie. Natura umană la început de mandat : [aspecte


soc.-pol.] / Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2005. – Mart.-Mai (Nr 3/5). – P. 3.

2448. Ciurea, Cornel. Elitismul liberal în confruntare cu semiintelectualii :


[aspecte soc.-pol.] / Cornel Ciurea // Democraţia. – 2005. – 24 mai. – P. 3.

2449. Dabija, Nicolae. Adevărul ca sinonim al libertăţii : [aspecte soc.-


pol.] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 12 mai. – P. 1-2.

2450. Dabija, Nicolae. Republica Moldova – stat nuclear : [aspecte soc.-


pol.] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 26 mai. – P. 1.

2451. David, Eugenia. Dreptul la o bătrâneţe decentă : [aspecte soc.-


pol.] / Eugenia David // Săptămâna. – 2005. – 20 mai. – P. 10.

2452. Enache, George. Între palmele jandarmului român şi mutilarea


ostaşului sovietic : [aspecte soc.-pol.] / George Enache // Lit. şi arta. – 2005. – 5
mai. – P. 2.

2453. Grebenşcikov, Victor. Victor Grebenşcikov : Toleranţa tradiţională


a moldovenilor faţă de alte etnii este o valoare care încă urmează a fi studiată şi
promovată la nivel european : [interviu cu consilierul municipal din fracţiunea
PPCD] / interviu realizat de Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 28 mai. – P. 6;
Capitala = Столица. – 2005. – 28 мая. – P. 2-3.

129
Mai 2005 ≡ May 2005

2454. ISNM a lansat un plan de democratizare şi reintegrare a RM :


[planul Inst. Strategiei Naţ. din Moldova, lansat la 16 mai 2005] // Jurnal de
Chişinău. – 20005. – 20 mai. – P. 15.

2455. Iuraşcu, Mihai. Din post – comunism direct în UE? : [aspecte soc.-
pol.] / Mihai Iuraşcu // Jurnal de Chişinău. – 20005. – 20 mai. – P. 16.

2456. Josanu, Efim. Derută : [aspecte soc.-pol.] / Efim Josanu // Lit. şi


arta. – 2005. – 12 mai. – P. 3.

2457. Mihail, Viorel. 2. Cine se teme de federalizare? / Viorel Mihail //


Săptămîna. – 2005. – 6 mai. – P. 14; 19-20. – Art. 1 : 29 apr.

2458. Mihail, Viorel. Rapsodia moldavă : falimentul politicii româneşti în


Basarabia / Viorel Mihail // Săptămîna. – 2005. – 27 mai. – P. 1, 8-9.

2459. Negru, Nicolae. Bătălia finală de după final : [electorala pentru


postul de primar al mun. Chişinău] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. –
31 mai. – P. 6.

2460. Negru, Nicolae. Unirea nasurilor : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae


Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 17 mai. – P. 6.

2461. Poiată, Petru. Când luăm Basarabia în arendă de la ruşi? :


[aspecte soc.-pol.] / Petru Poiată // Glasul naţiunii. – 2005. – 26 mai. – P. 4.

2462. Saharneanu, Valeriu. În căutarea celui mai iubit dintre chişinăueni


: [aspecte preelectorale : alegerea primarului gen. de Chişinău] / Valeriu
Saharneanu // Gazeta românească. – 2005. – 23 mai. – P. 2.

2463. Sheets, Nicole. O pasăre migratoare în îmbrăţişările Moldovei :


[art. publ. de fosta voluntară a Corpului Păcii în "Herald Dispatch", SUA] / Nicole
Sheets // Ziarul de gardă. – 2005. – 19 mai. – P. 6.

2464. Susarenco, Gheorghe. Gheorghe Susarenco : În momentul în


care va fi validat mandatul, primarul general nu mai aparţine unui partid, el este, în
primul rând, în slujba cetăţenilor : [interviu cu candidatul la postul de primar gen. al

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

mun. Chişinău] / consemnare : Liliana Popuşoi // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 20


mai. – P. 6.

2465. Vasilache, Vasile. Identitatea şi cimitirele : (cuvântare ţinută la un


colocviu fără rost) / Vasile Vasilache // Ziarul de gardă. – 2005. – 26 mai. – P. 5.

2466. Voronin, Vladimir. Veşnică amintire celor care şi-au dat viaţa
pentru noi : alocuţiunea preş. Rep. Moldova, V. Voronin, în cadrul mitingului
consacrat împlinirii a 60 de ani de la Victoria în Marele Război pentru Apărarea
Patriei : (Chişinău, 9 mai 2005) // Moldova suverană. – 2005. – 11 mai.

2467. Амамбаева, Евгения. Выборы генерального примара Кишине-


ва состоятся 10 июля / Евгения Амамбаева // Экон. обозрение. – 2005. – 6
мая. – Р. 1, 17.

2468. Брагиш, Дмитрий. Дмитрий Брагиш : "Сегодня мы пожинаем


плоды" : интервью депутата парламента, фракция Альянс "Наша Молдова" //
Кишин. обозреватель. – 2005. – 12 мая. – Р. 2.

2469. Бургуджи, Иван. Последний отряд Византии : [интервью лиде-


ра гагауз. сопротивления И. Бургуджи "Русскому журналу"] // Коммерсант plus.
– 2005. – 20 мая. – Р. 14.

2470. Воронин, Владимир. Низкий поклон отдавшим за нас свои


жизни : [выступление Президента Респ. Молдова В. Воронина на митинге в
честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне, Кишинэу, 9 мая 2005
года] // Независимая Молдова. – 2005. – 11 мая.

2471. Гуцу, Лидия. Лидия Гуцу : "Безответственная политика правя-


щей партии рождает безответственные действия в приднестровском урегули-
ровании" : [по поводу интервью депутата Парламента Респ. Молдова агентст-
ву "НИКА-прес"] // Коммерсант plus. – 2005. – 20 мая. – Р. 3.

2472. Елков, Олег. По границе с мониторингом : [приднестров.


пробл. в междунар. контексте] / Олег Елков // Коммерсант plus. – 2005. – 20
мая. – Р. 8.

131
Mai 2005 ≡ May 2005

2473. Западинский, Роберт. Здоровый сон "активной" оппозиции :


[обществ.-полит. ситуация] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2005. –
27 мая. – Р. 3.

2474. Райлян, Петру. Как по нотам, то есть по закону : [интервью с


пред. Центр. избират. комис. Респ. Молдова П. Райлян] / записала Наталья
Силицкая // Независимая Молдова. – 2005. – 27 мая. – Р. 6-7.

2475. Урекяну, Серафим. Серафим Урекян : "Я никогда не подводил


своих избирателей" : [обществ.-полит. ситуация : интервью с депутатом Пар-
ламента, бывш. генер. примаром мун. Кишинэу] // Коммерсант plus. – 2005. – 6
мая. – Р. 5.

2476. Фаличев, Олег. Зона непримиримости : [приднестров. пробл.] /


Олег Фаличев // Коммерсант plus. – 2005. – 13 мая. – Р. 13.

2477. Формузал, Михаил. Регионы и Центр : [некоторые итоги вы-


боров в Парламент Респ. Молдова, март 2005 г.] / Михаил Формузал // Кишин.
обозреватель. – 2005. – 5 мая. – Р. 2.
(Vezi de asemenea Nr 2413, 2590, 2592)

327 Relaţii internaţionale. Politică externă


2478. Asarov, Boris. Iniţiativa lui Traian Băsescu în lumina
particularităţilor reglementării transnistrene (1-2) : [iniţiativa românească] / Boris
Asarov // Glasul naţiunii. – 2005. – 19, 26 mai. – P. 6.

2479. Asarov, Boris. "Tezele din aprilie" ale lui Victor Iuşcenko (II) / Boris
Asarov // Glasul naţiunii. – 2005. – 12 mai. – P. 4. – Art. 1 : 28 apr.

2480. Asociaţia pentru Politică Externă. Declaraţia Asociaţiei pentru


Politica Externă cu privire la "Planul de reglementare a problemei transnistrene"
propus de Ucraina la 16 mai 2005 // Democraţia. – 2005. – 31 mai. – P. 3.

2481. Băsescu, Traian. Traian Băsescu : Aşteptăm ca Rusia să accepte


faptul că România are interese importante în legătură cu Marea Neagră şi cu
Moldova : [interviu acordat de preş. României publ. italiene "La Stampa", 15 mai
2005] // Gazeta românească. – 2005. – 23 mai. – P. 5.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2482. Băsescu, Traian. Traian Băsescu : "Luăm foarte în serios rolul


nostru de a securiza o mare parte a frontierei de răsărit a Uniunii" : (discursul
susţinut de preş. României după ceremonia de semnare a Tratatului) // Gazeta
românească. – 2005. – 2 mai. – P. 1, 5.

2483. Bogatu, Petru. Ucraina în locul Rusiei : [implicaţii int. pentru


soluţionarea problemei transnistrene] / Petru Bogatu // Flux : ed. de vineri. – 2005.
– 20 mai. – P. 3.

2484. Căpăţână, Octavian. Traianonul şi inconsistenţa anti-


revizionismului românesc : neştiinţa – factor peren al politicii int. : reluat din revista
"Lumea", mart. 2005] / Octavian Căpăţână // Gazeta românească. – 2005. – 2 mai.
– P. 16.

2485. Căpitanu, Dan. Fenomenul Băsescu pentru R. Moldova : [preş.


României Traian Băsescu în context int.] / Dan Căpitanu // Glasul naţiunii. – 2005. –
26 mai. – P. 2.

2486. Declaraţia comună a preşedintelui Republicii Moldova, Vladimir


Voronin, şi a preşedintelui Republicii Croaţia, Stjepan Mesic : [în rezultatul vizitei
oficiale la Chişinău, 30-31 mai 2005] // Moldova suverană. – 2005. – 31 mai.

2487. Declaraţia comună a ţărilor GUAM în legătură cu ieşirea


Uzbekistanului din componenţa Uniunii : [din 24 mai 2005] // Moldova suverană. –
2005. – 25 mai.

2488. Dughin, Aleksandr. Geopolitica uniunilor anti-ruse : [pe marginea


summit-ului GUUAM, 22 apr. 2005, Chişinău : reluat din "Ros. gazeta", 24 apr.
2005] / Aleksandr Dughin // Gazeta românească. – 2005. – 2 mai. – P. 12.

2489. Gorincioi, Radu. Despre Planul ucrainean de reglementare a


diferendului transnistrean : [lansat la 16-17 mai 2005, la Viniţa] / Radu Gorincioi //
Democraţia. – 2005. – 24 mai. – P. 3.

2490. Interesul Rusiei în planul lui Iuşcenko : [conflictul transnistrean] //


Ziarul de gardă. – 2005. – 26 mai. – P. 5. – Cuprins : План урегулирования

133
Mai 2005 ≡ May 2005

приднестровской проблемы : (при участии посредников от Рос. Федерации,


Уkраины, ОБСЕ; в присутствии представителей ЕС и США); Un plan abuziv şi
contrar standardelor internaţionale / Vitalia Pavlicenco.

2491. Kosaciov, Constantin. Acţiunile Rusiei sunt, uneori, prea directe


şi greoaie : interviu cu C. Kosaciov, preş. delegaţiei Federaţiei Ruse la Adunarea
Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) / interviu realizat de Natalia Costaş //
Flux : ed. de vineri. – 2005. – 6 mai. – P. 6.

2492. Krauss, Meloyn. Franţa îi spune NU lui Chirac, nu Europei : [pe


marginea referendumului fr. privind Constituţia Europei ] / Meloyn Krauss //
Săptămâna. – 2005. – 20 mai. – P. 3.

2493. Manole, Corneliu. Olanda eurosceptică, următoarea în cursa


ratificărilor / Corneliu Manole // Democraţia. – 2005. – 31 mai. – P. 9.

2494. Minikes, Stephan M. Contăm pe democratizarea Rusiei : [interviu


în exclusivitate cu ambasadorul SUA la OSCE S.M. Minikes : după "Ziua", 20 mai
2005] / a consemnat Victor Roncea // Moldova suverană. – 2005. – 24 mai.

2495. Postică, Iulian. Georgia vs Rusia / Iulian Postică // Democraţia. –


2005. – 17 mai. – P. 8.

2496. Radu, Alina. Relaţiile moldo-române în prizonieratul comuniştilor /


Alina Radu // Ziarul de gardă. – 2005. – 26 mai. – P. 1-2.

2497. Saharneanu, Valeriu. Despre Ialta-2 şi Republica Moldova


sovietică : [iniţiative int.] / Valeriu Saharneanu // Gazeta românească. – 2005. – 16
mai. – P. 2.

2498. Santer, Jacques. Ne-am îndeplinit obiectivul : avem cea mai lungă
pace din istoria noastră : [aspecte int.] / Jacques Santer // Săptămîna. – 2005. – 13
mai. – P. 3.

2499. Summit-ul Consiliului Europei vine să creeze o Europă fără linii de


demarcare : [16-17 mai 2005, Varşovia : material al Biroului de Inf. al Consiliului
Europei] // Moldova suverană. – 2005. – 13 mai.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2500. Vieru, Boris. Cursul Planului ucrainean : presupune o Transnistrie


exclusiv ucraineană / Boris Vieru // Gazeta românească. – 2005. – 30 mai. – P. 2.

2501. Vieru, Boris. Istoria strâmbă şi revenirea Basarabiei în Europa /


Boris Vieru // Gazeta românească. – 2005. – 2 mai. – P. 2.

2502. Vieru, Boris. "Matuşka-Rusia" – mai bine moartă decât fără


imperiu / Boris Vieru // Gazeta românească. – 2005. – 23 mai. – P. 2.

2503. Volentir, Andrei. Planul Iuşcenko – o nouă cursă întinsă Republicii


Moldova : [conflictul transnistrean în context int.] / Andrei Volentir // Democraţia. –
2005. – 31 mai. – P. 4.

2504. Vor reuşi Statele Unite să facă ceva valid din GUUAM? / coment.
de Piotr Gonciarov // Gazeta românească. – 2005. – 2 mai. – P. 19.

2505. Zatulin, Konstantin. Konstantin Zatulin : Priorităţile Rusiei –


apărarea Transnistriei şi federalizarea Ucrainei : [interviu cu dir. Inst. ţărilor CSI,
deputat în Duma de Stat a Rusiei] // Gazeta românească. – 2005. – 30 mai. – P.
19.

2506. Ами, Наоми Бен. "Интерес к вашей стране возрос" : интервью


с Чрезв. и Полномоч. Послом Государства Израиль в Украине и Молдове Н. Б.
Ами / беседу вела Юлия Семенова (Юдович) // Независимая Молдова. – 2005.
– 12 мая.

2507. Зайченко, Сергей. Мина замедленного действия : [по поводу


Саммита ГУУАМ, Кишинэу, 22 апр. 2005 г.] / Сергей Зайченко // Коммерсант
plus. – 2005. – 20 мая. – Р. 4.

2508. Западинский, Роберт. Кишинев, Варшава, далее и везде… : к


итогам третьего саммита Совета Европы / Роберт Западинский // Коммерсант
plus. – 2005. – 20 мая. – Р. 3.

2509. Калак, Дмитрий. Чем обернется для Молдовы вступление Ру-


мынии в ЕС / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2005. – 13 мая. – Р. 8.

135
Mai 2005 ≡ May 2005

2510. Косачев, Константин. В ожидании оранжевой революции в


Брюсселе : [по поводу встречи министров иностр. дел стран НАТО, Вильнюс :
ст. пред. Комитета по междунар. делам Гос. думы Рос. Федерации] / Констан-
тин Косачев // Молд. ведомости. – 2005. – 4 мая. – Р. 4.

2511. Краусс, Мелвин. Франция говорит "нет" Шираку, а не Европе :


[по поводу референдума о принятии Европ. Конституции во Франции, 29 мая
2005 г. : ст. ст. науч. сотрудника Ин-та Гувера при Стэнфорд. ун-те] / Мелвин
Краусс // Экон. обозрение. – 2005. – 6 мая. – Р. 21.

2512. Лупу, Мариан. Выступление председателя Парламента Рес-


публики Молдова Мариана Лупу на втором заседании стран – участниц ПА
ГУАМ : [Ялта, Украина, май, 2005] // Независимая Молдова. – 2005. – 31 мая.

2513. Марчук, Алексей. Варшавский саммит Совета Европы : [16-17


мая 2005 г., Польша] / Алексей Марчук // Экон. обозрение. – 2005. – 20 мая. –
Р. 17.

2514. Петренко, Роман. Общность евроинтеграционных устремле-


ний, различия в подходах к достижению целей : [ст. эксперта междунар. Цен-
тра перспектив. исслед., г. Киев, Украина] / Роман Петренко // Экон. обозре-
ние. – 2005. – 13 мая. – Р. 16.

2515. План урегулирования приднестровской проблемы, предложен-


ный Украиной // Независимая Молдова. – 2005. – 20 мая. – Р. 2.

2516. Разумов, Кирилл. Молдавский план под оранжевым брэндом


"Ющенко" : [пробл. приднестров. урегулирования] / Кирилл Разумов // Кишин.
обозреватель. – 2005. – 26 мая. – Р. 2.

2517. Российский план объединения Молдовы и Приднестровья :


[меморандум об основ. принципах гос. устройства объедин. гос-ва] // Коммер-
сант plus. – 2005. – 27 мая. – Р. 12-13.

2518. Рябов, Николай. Наша общая победа и ее уроки : [ст. Чрезв. и


Полномоч. посла Рос. Федерации в Респ. Молдова] / Николай Рябов // Молд.
ведомости. – 2005. – 11 мая.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2519. Рябов, Николай. Николай Рябов : "Мы говорим открыто о рос-


сийских интересах…" : [интервью с Чрезв. и Полномоч. Послом Рос. Федера-
ции а Респ. Молдова] / записала Лариса Веверица // Коммерсант plus. – 2005.
– 13 мая. – Р. 6.

2520. Совместная декларация Президента Республики Молдова


Владимира Воронина и Президента Республики Хорватия Степана Месича :
[30-31 мая 2005 года, Кишинэу] // Независимая Молдова. – 2005. – 31 мая.

2521. Трухачев, Вадим. Объединение Европы, или "Натиск на Вос-


ток"? / Вадим Трухачев // Коммерсант plus. – 2005. – 6 мая. – Р. 16.

2522. Украинский план объединения Молдовы и Приднестровья //


Коммерсант plus. – 2005. – 27 мая. – Р. 13.
(Vezi de asemenea Nr 2472)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


2523. Bogatu, Petru. Avem noi divergenţe cu Rusia? / Petru Bogatu //
Flux : cotid. naţ. – 2005. – 16 mai.

2524. Chirtoacă, Nicolae. Republica Moldova şi-a definit vectorii politicii


externe : [interviu cu N. Chirtoacă, dir. Inst. European pentru Studii Politice din
Moldova] / interviu realizat de Eduard Balan // Moldova suverană. – 2005. – 18, 19
mai.

2525. Ciurea, Cornel. În căutarea unei autentice gânduri politice / Cornel


Ciurea // Democraţia. – 2005. – 31 mai. – P. 2.

2526. Kleininger, Thomas. "Când va intra Moldova în Uniunea


Europeană" : [interviu cu T. Kleininger, coord. de program al Fundaţiei "Friedrich
Naumann" pentru România şi Wolfgang Sachsenroder, preş. Fundaţiei "Friedrich
Naumann" pentru România, Moldova, Bulgaria şi Macedonia] / consemnare :
Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 27 mai. – P. 3. – (Supl.
"Integrarea europeană, pas cu pas"; Nr 5).

2527. Muşuc, Eduard. Eduard Muşuc : "Avem tot sprijinul din partea
Statelor Unite" : [integrarea europeană a Rep. Moldova : interviu cu membrul

137
Mai 2005 ≡ May 2005

Biroului Central al PSDM] / consemnare : Natalia Cojocaru // Timpul de dimineaţă.


– 2005. – 27 mai. – P. 7.

2528. Neguţă, Andrei. UNESCO şi Moldova : [art. delegatului permanent


al Rep. Moldova pe lângă UNESCO] / Andrei Neguţă // Moldova suverană. – 2005.
– 17 mai.

2529. Stratan, Andrei. Promovarea valorilor europene – imperativ al


integrării în UE : [art. ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene] / Andrei
Stratan // Moldova suverană. – 2005. – 12 mai.

2530. Voronin, Vladimir. Vom consolida în mod statornic principiile şi


valorile noastre general-europene comune : [alocuţiunea preş. Rep. Moldova V.
Voronin la prima sesiune Unitatea Europeană – Valorile Europene din cadrul celui
de-al III-lea summit al Consiliului Europei, Varşovia, 16 mai 2005] // Moldova
suverană. – 2005. – 17 mai.

2531. Воронин, Владимир. Владимир Воронин : "Мы намерены спо-


собствовать реализации всех задач ПСЮВЕ" : [выступление Президента
Респ. Молдова на саммите глав государств и правительств стран – участниц
Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе, Бухарест, 11 мая 2005 г.]
// Независимая Молдова. – 2005. – 12 мая.

2532. Воронин, Владимир. Жизнеспособное решение приднестров-


ского вопроса должно опираться на утверждение принципов верховенства
права и демократии на всей территории Молдовы : выступление Президента
Респ. Молдова В. Воронина на второй сессии "Вызовы европейскому общест-
ву" в рамках III саммита Совета Европы // Независимая Молдова. – 2005. – 18
мая.

2533. Сима, Георгий. Георгий Сима : "Кишиневский гарантин" : [ре-


альность европ. интеграции Молдовы] // Коммерсант plus. – 2005. – 13 мая. –
Р. 4.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2534. A fost creat Forul Democrat al Românilor din Moldova : [mişcare


civică, neguvernamentală] // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 6 mai. – P. 10-11; Lit.
şi arta", 2005. – 5 mai. – P. 1; Gazeta românească. – 2005. – 16 mai. – P. 4.

2535. Forul Democrat al Românilor din Moldova. Declaraţie [de


constituire a FDR din Rep. Moldova, [17 apr. 2005]; Apel // Lit. şi arta. – 2005. – 5
mai. – P. 1.

2536. Negru, Nicolae. Spălarea comuniştilor : (diferenţele esenţiale între


PPCD şi PCRM) / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 6 mai. – P. 6.

2537. Partidul Liberal. Partidul Reformei s-a transformat în Partidul


Liberal : [materialele Congresului II, 24 apr. 2005, Chişinău] // Timpul de dimineaţă.
– 2005. – 6 mai. – P. 12-13. – Cuprins : Obiectivele Partidului Liberal; Funcţionarea
limbilor pe teritoriul R. Moldova : (rezoluţia Congresului II al Partidului Liberal);
Reglementarea problemei transnistrene : (rezoluţia Congresului II al Partidului
Liberal); Situaţia social-economică din R. Moldova : (rezoluţia Congresului II al
Partidului Liberal); Situaţia politică din R. Moldova : (rezoluţia Congresului II al
Partidului Liberal).

2538. Косарев, Валерий. Операция под евронаркозом : [реализация


Прогр. Партии Коммунистов Молдовы] / Валерий Косарев // Коммерсант plus.
– 2005. – 27 мая. – Р. 6.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe
2539. Creţu, Dumitru. Acţiune avantajoasă şi pentru primării, şi pentru
săteni : [interviu cu D. Creţu, şeful oficiului Cadastral Teritorial Centru] /
consemnare : Vasile Odoleanu // Moldova suverană. – 2005. – 19 mai.

2540. Сергеев, Филипп. Рынок земель сельскохозяйственного на-


значения, или К вопросу о возможности покупки этих земель предприятиями с
иностранными инвестициями / Филипп Сергеев // Деловая газета. – 2005. – 18
мая. – Р. 4-5.

139
Mai 2005 ≡ May 2005

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


2541. Murahovschi, Arcadie. Succesul este cel mai bun îndemn :
[crearea şi dezvoltarea afacerilor în sfera agricolă] / Arcadie Murahovschi // Ora
satului. – 2005. – Mai (Nr 10). – P. 7.

336 Finanţe
2542. Balanţa de plăţi a Moldovei pentru anul 2004 : [var. preliminară :
material prez. de Banca Naţ. a Moldovei] // Экон. обозрение. – 2005. – 6 мая. – Р.
34-37.

2543. Hurmuzachi, Iurie. Credite şi garanţii pentru activităţi de marketing


agricol : [interviu cu Iu. Hurmuzachi, dir. Progr. "Alianţa pentru Susţinerea Pieţei
Agricole" al Federaţiei Naţ. "AGROinform] / pentru conformitate : Vasile Martin //
Moldova suverană. – 2005. – 4 mai.

2544. Евстратьев, Сергей. Банковские тайны : [из деятельности


банков Молдовы] / Сергей Евстратьев // Независимая Молдова. – 2005. – 5
мая. – Р. 4.

2545. Осояну, Андрей. Импортеры инфляции, или Как наши соседи


влияют на рост цен в Молдове / Андрей Осояну // Кишин. обозреватель. –
2005. – 19 мая. – Р. 1-3.

2546. Такий, Александр. Курс лея стабилен – не расслабляйтесь /


Александр Такий // Экон. обозрение. – 2005. – 6 мая. – Р. 4.

2547. Такий, Александр. Страна научилась жить по средствам : о


внеш. долгах Респ. Молдова / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2005. –
27 мая. – Р. 4.

2548. Такий, Александр. Что такое "денежная масса" / Александр


Такий // Экон. обозрение. – 2005. – 20 мая. – Р. 4.

2549. Швейкина, Ольга. "Европейские" налоги для Молдовы / Ольга


Швейкина // Кишин. обозреватель. – 2005. – 19 мая. – Р. 4.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2550. Шикирлийская, Марина. Переход количества в качество :


пробл. налог. администрирования / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение.
– 2005. – 27 мая. – Р. 7.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri.
2551. Плачков, Иван. Иван Плачков : "Главная задача Минтопэнерго
– стабильное обеспечение потребителей энергоносителями и
электроэнергией" : [интервью с министром энергетики Украины] / записала
Алла Еременко // Коммерсант plus. – 2005. – 20 мая. – Р. 9. – (Прил.
"Энергетика"; Nr 19).

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


2552. Adăscăliţei, Mihai. Pomicultura, o prioritate în realizarea
programului naţional "Satul moldovenesc" / Mihai Adăscăliţei // Ora satului. – 2005.
– Mai (Nr 10). – P. 3.

2553. Gherciu, Viorel. "Am reuşit să creăm peste 800 întreprinderi noi" :
[interviu cu V. Gherciu, manager local al proiectului "Suport pentru proiectul
Investiţii şi Servicii Rurale"] / a intervievat Vasile Martin // Moldova suverană. –
2005. – 25 mai.

2554. Gotişan, Iurie. Economia moldoveană pe făgaşul european / Iurie


Gotişan // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 27 mai. – P. 6. – (Supl. "Integrarea
europeană, pas cu pas"; Nr 5).

2555. Hurmuzachi, Iurie. "Constatăm un progres enorm în domeniul


investiţiilor în agricultură" : [interviu cu Iu. Hurmuzachi, dir. Progr. "Alianţa pentru
Susţinerea Pieţei Agricole"] // Ora satului. – 2005. – Mai (Nr 9). – P. 7.

2556. Iasinschi, Tudor. Asigurarea subvenţională a riscurilor de


producţie în agricultură / Tudor Iasinschi // Moldova suverană. – 2005. – 5 mai.

2557. Platon, Nicolae. Industria turismului autohton necesită personal


calificat : [interviu cu N. Platon, preş. Asoc. Naţ. a Agenţiilor de Turism din Moldova]
/ p. realizată de Sanda Neniţă // Dezvoltarea. – 2005. – 13 mai. – P. 4.

141
Mai 2005 ≡ May 2005

2558. Sprânceană, Vitalie. O barcă spartă care se duce la fund :


agricultura de dincolo de Nistru / Vitalie Sprânceană // Timpul de dimineaţă. – 2005.
– 6 mai. – P. 16.

2559. Коваленко, Ирина. Виражи молдавского ускорения : [макро-


экон. аспекты] / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2005. – 6 мая. – Р. 6.

2560. Краткая характеристика социально-экономического развития


Республики Молдова в январе-марте 2005 года : [без учета Приднестровья :
материал Нац. бюро статистики] // Экон. обозрение. – 2005. – 6 мая. – Р. 18.

2561. Лазэр, Валерий. Валерий Лазэр : "Давайте правильно ставить


акценты" : [интервью министра экономики и торговли Респ. Молдова] / запи-
сала Ирина Астахова // Кишин. обозреватель. – 2005. – 19 мая. – Р. 1-2.

2562. Мацуй, Вадим. Финансовые рынки как компонент модерниза-


ции экономики / Вадим Мацуй // Кишин. обозреватель. – 2005. – 12 мая. – Р. 4.

2563. Моисеев, Сергей. Первый год в условиях полной либерализа-


ции рынка : [рынок услуг электросвязи и информатики] / Сергей Моисеев //
Экон. обозрение. – 2005. – 6 мая. – Р. 16.
(Vezi de asemenea Nr 2581)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
2564. Bodiştean, Valentin. Piaţa produselor petroliere între realitate şi
ficţiune : (interviu cu V. Bodiştean, preş. Uniunii "Import-competrol", dir. gen. al
firmei "Valexchimp") / pentru conformitate : Leonid Smolniţchi // Lit. şi arta. – 2005.
– 26 mai. – P. 3.

2565. Humă, Ion. Destin din hărnicie plăsmuit : (cuvânt despre Valentina
Nintuş, şefa secţiei "Gestionarea Inf. vamale" din cadrul Serviciului vamal) / Ion
Humă // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 17 mai. – P. 3.

2566. Slipenchi, Vitalie. "Rezultatele noastre de astăzi se datorează


sprijinului total din partea conducerii ţării" : interviu cu V. Slipenchi, şeful dir.
economico-financiare a Serviciului Vamal al Rep. Moldova / pentru conformitate :

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Vlad Pascaru // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 31 mai. – P. 1,


4.

2567. Vîlcu, Nicolae. Nicolae Vîlcu : "Vom face faţă sarcinilor trasate de
Guvern" : [interviu cu dir. gen. al Serviciului Vamal al Rep. Moldova] // Curierul
vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 17 mai. – P. 3.

2568. Калак, Дмитрий. Застой в производстве – проблемы в экспор-


те / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2005. – 6 мая. – Р. 8.

2569. Михайлов, Георгий. "Задержание монет – чисто политическая


акция" : [о задержании груза монет Таможенным департаментом Молдовы :
интервью с адвокатом Приднестров. респ. банка Г. Михайловым] / записал
Петру Караман // Молд. ведомости. – 2005. – 25 мая.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


2570. Шиллер, Роберт. Живите долго и счастливо : [аспекты миров.
экономики : ст. проф. экономики Йельского ун-та] / Роберт Шиллер // Экон.
обозрение. – 2005. – 6 мая. – Р. 21.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
2571. Sheets, Nicole. Am prins rădăcini în Moldova... : [interviu cu N.
Sheets, fostă voluntară a Corpului Păcii] / interviu de Alina Radu // Ziarul de gardă.
– 2005. – 19 mai. – P. 6.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


2572. Madan, Ion. Un promotor al legalităţii constituţionale – Pavel
Barbalat : [in memoriam ex-preş. Curţii Constituţionale din Rep. Moldova] / Ion
Madan // Lit. şi arta. – 2005. – 26 mai. – P. 7.

2573. Olaru, Angelina. "Secretul de serviciu" şi dreptul la informare :


[despre proiectul de Lege cu privire la secretul de stat şi secretul de serviciu] /
Angelina Olaru // Democraţia. – 2005. – 17 mai. – P. 7.

143
Mai 2005 ≡ May 2005

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


(Vezi Nr 2569)

347 Drept civil


347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
2574. Catlabuga, Ghenadie. Arbitrajul – o soluţie efectivă pentru litigiile
din mediul rural : [art. consultantului juridic superior, proiectul SRISP] / Ghenadie
Catlabuga // Ora satului. – 2005. – Mai (Nr 9). – P. 5.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
2575. Preguza, Ion. Noul Cod al muncii : drepturi şi obligaţiuni (XXVIII) /
Ion Preguza // Vocea poporului. – 2005. – 6 mai. – P. 6; Голос народа. – 2005. – 6
мая. – Р. 6. – Art. 1 : 20 noiemb. 2003

2576. Стэвилэ, Дмитрий. Инспекция труда будет штрафовать :


[интервью с генер. гос. инспектором труда Д. Стэвилэ] / записал Алексей
Школьников // Кишин. обозреватель. – 2005. – 5 мая. – Р. 3.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
2577. Braşovschi, Gheorghe. "Eu sînt un adept al formelor şi metodelor
civilizate de conlucrare" : interviu realizat cu Gh. Braşovschi, primar al or. Sângerei
/ consemnare : Tudor Chifiac // Comunistul. – 2005. – 13 mai. – P. 6; Коммунист.
– 2005. – 13 мая. – Р. 6.

2578. Caramuşca, Vladimir. Viaţa trebuie să continue şi de partea


cealaltă a carosabilului : [art. şefului adjunct al Poliţiei Rutiere din mun. Chişinău] /
Vladimir Caramuşcă // Săptămîna. – 2005. – 27 mai. – P. 10.

2579. Cebotaru, Sergiu. Sergiu Cebotaru : "Oraşul vilelor ne sustrage de


la problemele satului" : [interviu cu primarul de Tohatin, mun. Chişinău] / p. realizată
de Andrei Loghin // Gazeta oraşului. – 2005. – 5 mai. – P. 2.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2580. Cocu, Dumitru. Comuna Sadîc – o perlă a Moldovei cu


personalităţi strălucitoare : [interviu cu D. Cocu, primar al comunei Sadîc, raionul
Cantemir] / consemnare : Iulia Bolea // Săptămâna. – 2005. – 20 mai. – P. 11.

2581. Consiliul Economic supune unei critici dure activitatea Consiliului


Municipal / consemnare : Viorica Chirilov // Capitala. – 2005. – 14 mai. – P. 3. –
Cuprins : Consiliul Municipal a acaparat întreaga lume / Fiodor Ghelici;
Tergiversarea majorării taxei de călătorie a adus Parcul Urban de Autobuze în
pragul falimentului / Vitalii Klopotovski; Atâta timp cât Parlamentul nu aprobă legea
cu privire la statutul municipiului Chişinău, atâta timp aici vor domni dezordinea şi
haosul / Fiodor Ghelici.

2582. Iurco, Ghenadie. Ghenadie Iurco : Oricât de plină ar fi "haznaua"


primăriei, banii nu ne vor ajunge : [interviu cu primarul de Sângera, mun. Chişinău] /
p. realizată de Andrei Loghin // Gazeta oraşului. – 2005. – 19 mai. – P. 11.

2583. Onofreiciuc, Iurie. Iurie Onofreiciuc : "Noi merităm statut de oraş


balnear" : [interviu cu primarul de Vadul lui Vodă, mun. Chişinău] / p. realizată de
Andrei Loghin // Gazeta oraşului. – 2005. – 12 mai. – P. 2.

2584. Papuc, Gheorghe. Război deschis traficanţilor de persoane :


[interviu cu Gh. Papuc, ministrul Afacerilor interne al Rep. Moldova] / pentru
conformitate : Andrei Slutu // Moldova suverană. – 2005. – 20 mai.

2585. Parasca, Vasile. Vasile Parasca : Cele mai sensibile probleme ale
populaţiei se concentrează în comisia pe care o conduc : dialog cu preş. Comisiei
Educaţie, Protecţie Socială şi Sănătate Publică din cadrul Consiliului Municipal
Chişinău / interviu realizat de Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 28 mai. – P.
5.

2586. Patraş, Valentina. Valentina Patraş : "Experienţa pedagogică îmi


facilitează munca de primar" : [interviu cu primarul de Grătieşti, mun. Chişinău] / p.
realizată de Andrei Loghin // Gazeta oraşului. – 2005. – 26 mai. – P. 11.

2587. Pavlov, Valerii. Chişinăul trăieşte în tiparele vechi ale celui mai
rău socialism : interviu cu V. Pavlov, consilier municipal, membru al Partidului

145
Mai 2005 ≡ May 2005

Comuniştilor din Moldova / pentru consemnare : Diana Bărbuţă // Capitala. – 2005.


– 28 mai. – P. 4.

2588. Крапивка, Игорь. Игорь Крапивка : "Иногда палку лучше слег-


ка перегнуть, чем недогнуть" : [интервью с зам. пред. комис. по бюджету, фи-
нансам и упр. муницип. собственности Муницип. Совета Кишинэу] / записала
Ирина Астахова // Кишин. обозреватель. – 2005. – 26 мая. – Р. 3.

2589. Моисеев, Сергей. Электронный заграничный паспорт / Сергей


Моисеев // Экон. обозрение. – 2005. – 27 мая. – Р. 18.

2590. Сима, Георгий. Во-первых, во-вторых и в третьих : эскиз к бу-


дущему молд. столицы : [программа кандидата на должность генер. примара
мун. Кишинэу Г. Сима] // Коммерсант plus. – 2005. – 27 мая. – Р.4-5.

2591. Сима, Георгий. Георгий Сима : "Кишиневом не надо править,


Кишиневом надо управлять" : [интервью с кандидатом на должность генер.
примара мун. Кишинэу от Союза труда "Patria – Родина"] // Коммерсант plus. –
2005. – 20 мая. – Р. 5.

2592. Сима, Георгий. Георгий Сима : "Необходимо передать городу


все системы жизнеобеспечения" : [интервью с кандидатом на должность ге-
нер. примара мун. Кишинэу] // Коммерсант plus. – 2005. – 27 мая. – Р. 4.

2593. Устименко, С. О. Суперуслуг по суперценам не бывает : ин-


тервью с генер. дир. Агентства безопасности "Юстар" С. О. Устименко / бесе-
довала Татьяна Борисова // Экон. обозрение. – 2005. – 27 мая. – Р. 27.

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


2594. Плешка, Валериу. Валериу Плешка : "Военному человеку
нужно создать такие условия, чтобы он всегда мог сказать – эта служба стоит
того, чтобы посвятить ей жизнь" : [интервью с министром обороны Респ. Мол-
дова] // Экон. обозрение. – 2005. – 6 мая. – Р. 15.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


2595. Ковальский, Александр. Призванье слабых защищать : [ин-
тервью c президентом Центра по защите прав пациентов и инвалидов А. Ко-
вальским] / беседу вела Нелли Сливенко // Кишин. новости. – 2005. – 20 мая. –
Р. 3.

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


2596. Adăscăliţei, Mihai. Pe când un sistem de protecţie a drepturilor
consumatorului? / Mihai Adăscăliţei // Ora satului. – 2005. – Mai (Nr 9). – P. 4.

368 Asigurări
2597. Tafuni, Nicolae. E timpul ca pacienţii să-şi cunoască drepturile şi,
mai ales, să ştie să şi le apere : [interviu cu N. Tafuni, dir. Agenţiei Teritoriale
Chişinău a Companiei Naţ. de Asigurări în Medicină] / consemnare : Nadina
Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 7 mai. – P. 7; Capitala = Столица. – 2005. – 7
мая. – Р. 7.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2598. Bodean, Ion. Proiectarea de lungă durată la "Educaţie pentru
sănătate" / Ion Bodean // Făclia. – 2005. – 21 mai. – P. 5.

2599. De ce ne-ar trebui o Academie de Ştiinţe Pedagogice ? / întrebare


adresată de Virgil Mândâcanu; răspuns de Iosif Izbeştschi şi Tatiana Callo // Făclia.
– 2005. – 14 mai. – P. 1, 7; 28 mai. – P. 1, 5.

2600. Pâslaru, Vlad. Un promotor al ştiinţelor educaţiei : [Mihail Terinte,


cercetător şt. principal la Inst. de Şt. ale Educaţiei] / Vlad Pâslaru // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 6 mai. – P. 19.

2601. Vîrtosu, Larisa. Educaţia pentru toţi în Moldova : realităţi şi


perspective : [interviu cu L. Vîrtosu, coord. Progr. "Educaţie pentru toţi", ONU
Moldova] / dialog de Raia Rogac // Făclia. – 2005. – 14 mai. – P. 6.

147
Mai 2005 ≡ May 2005

(Vezi de asemenea Nr 2787)

371 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


2602. Bolboceanu, Ludmila. Vrem să transformăm atestarea
profesorilor într-un proces de etalare a reuşitelor : [interviu cu L. Bolboceanu, şefa
Secţiei atestarea şi perfecţionarea personalului didactic din cadrul Min. Educaţiei,
Tineretului şi Sportului] / a consemnat : Olga Buciuceanu // Flux : ed. de vineri. –
2005. – 13 mai. – P. 4.

2603. Cebotari, Boris. Paşi insistenţi spre standardul european : interviu


cu B. Cebotari, şeful Dir. Gen. Învăţ., Tineret şi Sport, Făleşti / dialog de Raia
Rogac // Făclia. – 2005. – 28 mai. – P. 1, 7.

2604. Ciubotaru, Anatolie. Relaţii părinţi – copii. Echilibrul moral al


familiei : oră de dirigenţie în cl. a VII-a / Anatolie Ciubotaru // Făclia. – 2005. – 14
mai. – P. 3.

2605. Gorincioi, Maria. Rolul dirigintelui în crearea modelelor de


comportare tolerantă / Maria Gorincioi // Făclia. – 2005. – 28 mai. – P. 4.

2606. Halus, Eugenia. Eugenia Halus : "Aici, noi suntem reprezentanţii


unui stat "străin şi duşmănos" : [interviu cu dir. Liceului "Evrica" din or. Râbniţa] /
moderator : Gheorghe Budeanu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 13 mai. – P. 16-
17.

2607. Iachim, Ion. "Concursul de limba şi literatura română îmi întăreşte


credinţa în izbânda dreptăţii noastre" : [pe marginea olimpiadelor la lb. şi lit. rom.] /
Ion Iachim // Lit. şi arta. – 2005. – 12 mai. – P. 3.

2608. Iaţco, Diana. Şcoala Spirituală din Edineţ : [învăţământul teologic


la sfârşitul sec. al XIX-lea] / Diana Iaţco // Curierul ortodox. – 2005. – 23 mai. – P. 6.

2609. Nicul, Elena. Ora de clasă : "Pâinea, bogăţie fără de preţ" / Elena
Nicul // Făclia. – 2005. – 7 mai. – P. 3.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2610. Rusu, Tudor. Directorul Pituşcan de la Pituşca : [Constantin


Pituşcanu, dir. Gimnaziului nr. 64 din Chişinău] / Tudor Rusu // Făclia. – 2005. – 21
mai. – P. 1.

2611. Stoica, Valentina. Ordine, solicitudine şi spirit gospodăresc :


[situaţia şc. din raionul Cantemir] / Valentina Stoica // Făclia. – 2005. – 28 mai. – P.
3.

2612. Şestac, Grigore. Munca asiduă pe teren cu cadrele didactice – o


chezăşie a succesului : interviu cu Gr. Şestac, şeful Dir. Învăţ., Tineret şi Sport,
Anenii Noi / dialog de Raia Rogac // Făclia. – 2005. – 7 mai. – P. 1, 7.

2613. Viitorul este incert pentru liceul "Evrica" din Râbniţa / p. realizată
de Natalia Raileanu // Democraţia. – 2005. – 17 mai. – P. 6.

2614. Мелека, Анна. Нелегко отстаивать права в одиночку : теорет.


Лицей "Эврика", Рыбница / Анна Мелека // Независимая Молдова. – 2005. – 19
мая. – Р. 4.

372.8 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


2615. Cauia, Simion. Tehnologii la împletitul din paie din 2-5 fire pentru
confecţionarea diferitor obiecte de uz casnic (1-3) / Simion Cauia // Făclia. – 2005.
– 7,14 mai. – P. 4; 21 mai. – P. 7.

2616. Ciobanu, Grigore. Coordonatele geografice şi sistemul de axe


ortogonal de coordonate în matematică : (relaţii interdisciplinare) / Grigore Ciobanu
// Făclia. – 2005. – 7 mai. – P. 4.

2617. Ghilaş, Galina. Jocul intelectual "Deştepţi şi deştepte", organizat în


săptămâna consacrată Matematicii / Galina Ghilaş // Făclia. – 2005. – 14 mai. – P.
3.

2618. Mazilu, Tatiana. Analogia la lecţia de fizică / Tatiana Mazilu //


Făclia. – 2005. – 28 mai. – P. 4.

2619. Rolinsky, Vladimir. Din ce manuale predăm? (2-3) / Vladimir


Rolinsky // Făclia. – 2005. – 7 mai. – P. 3; 14 mai. – P. 4. – Art. 1. : 30 apr.

149
Mai 2005 ≡ May 2005

2620. Voinschi, N. Folosirea plastilinei la crearea imaginilor plastice


bidimensionale şi tridimensionale / N. Voinschi // Făclia. – 2005. – 21 mai. – P. 6.

2621. Voncu, Răzvan. Abecedarul lui Vieru : [pe marginea abecedarului


"Albinuţa" de Grigore Vieru : reluat din "Cronica română", 19 apr. 2005] / Răzvan
Voncu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 13 mai. – P. 18.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


2622. Popa, Tatiana. "Nimeni nu-i poate da copilului cei 7 ani de acasă" :
interviu cu T. Popa, învăţătoare la cl. primare la Liceul teoretic român-englez "Ion
Creangă" / p. realizată de Natalia Răileanu // Democraţia. – 2005. – 31 mai. – P. 6.

2623. Pricochi, Ecaterina. Matineul "Adio, drag Abecedar!" : [scenariu] /


Ecaterina Pricochi // Făclia. – 2005. – 7 mai. – P. 6.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,


colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
2624. Colegiul "Al. Mateevici" – 25 de ani // Făclia. – 2005. – 21 mai. – P.
4-5. – Aut. : Tudor Arnaut, Mariana Marin, Iuliana Boguşevschi, Eudochia Cuţescu.

2625. Conovali, Veronica. Cum trebuie să fie un director de şcoală :


[Mihai Roibu, fost dir. al Colegiului Naţ. de Comerţ din Chişinău] / Veronica
Conovali // Făclia. – 2005. – 21 mai. – P. 7.

2626. Reforma sistemului profesional-tehnic – oportunitate la zi : [pe


marginea lucr. seminarului regional cu tema : "Transformările pieţei muncii şi
reforma educaţiei şi instruirii profesional tehnice", 18-20 mai 2005] / materiale
pregătite de Raia Rogac // Făclia. – 2005. – 28 mai. – P. 5.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


2627. Căldare, Dumitru. Vivat profesore, Nicolae Cojocaru : [prof. univ.,
lider al Asociaţiei Filosofilor din Rep. Moldova] / Dumitru Căldare // Lit. şi arta. –
2005. – 19 mai. – P. 7.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2628. Ciobanu, Raisa. Îngemănată cu Dragostea pentru Om : [Galina


Rusu, conferenţiar univ., şef Catedră Boli Infecţioase la Copii a USMF "N.
Testemiţanu"] / Raisa Ciobanu // Lit. şi arta. – 2005. – 26 mai. – P. 3.

2629. Cujbă, Vasile. Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi


Administrative a fost prima "construcţie instituţională" de profil politologic din
Moldova : [10 ani de la fondarea Fac. Relaţii Int., Şt. Politice şi Administrative a
Univ. de Stat din Moldova : interviu cu V. Cujbă, decan] / pentru conformitate :
Veronica Gorincioi // Democraţia. – 2005. – 31 mai. – P. 15.

2630. Iachim, Ion. Sistemul de credite – un mecanism ce


democratizează învăţământul universitar / Ion Iachim // Ora satului. – 2005. – Mai
(Nr 10). – P. 13.

2631. Muraru, Elena. Integrarea învăţământului naţional în cel european


trebuie să fie o mişcare cu sens dublu : [interviu cu E. Muraru, prorector pentru
asigurarea calităţii învăţământului şi integrare europeană la Univ. de Stat din
Moldova] / dialog susţinut de Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 21 mai. – P.
5.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


2632. Урсу, Михаил. Память не стынет… : [интервью с дир. Нац. му-
зея природы и этнографии М. Урсу] / записала Раиса Казакова // Деловая га-
зета. – 2005. – 25 мая. – Р. 6.

396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor


2633. Borgula, Ludmila. Egalitatea gender împotriva "sindromului
amazoanei" : [pe marginea conf. int. "Femeile parlamentare din statele membre al
CSI în apărarea drepturilor familiei şi copiilor", 16-17 mai 2005, Moscova : interviu
cu L. Borgula, deputat parlamentar] / consemnare : Irina Kostricenko // Comunistul.
– 2005. – 27 mai. – P. 8; Коммунист. – 2005. – 27 мая. – Р. 8.

2634. Paleologu, Alexandru. Alexandru Paleologu : "Iubirea devine


extraordinară prin durată" : [femeia şi iubirea : interviu cu eseistul român] / p.
îngrijită de Ina Prisăcaru // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 27 mai. – P. 19.

151
Mai 2005 ≡ May 2005

2635. Остапчук, Евгения. Женщины в политике : интервью с лиде-


ром парламент. фракции коммунистов Е. Остапчук / записала Юлия Семенова
(Юдович) // Независимая Молдова. – 2005. – 20 мая. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 2407)

398 Folclor
(Vezi Nr 2677)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
2636. Ермакова, И. Доминанта денег, или Ловушка для человечест-
ва : [экол. аспекты] / И. Ермакова // Коммерсант plus. – 2005. – 27 мая. – Р. 15.

504(478) Ecologia în Republica Moldova


2637. Barannik, Andrei. Andrei Barannik : Soluţionarea problemei POP
[Poluanţi Organici Persistenţi] este responsabilitatea Moldovei şi a locuitorilor ei :
[interviu cu consultantul int. privind expertiza ecologică de la Banca Mondială] /
pentru conformitate : Lilia Curchi // Natura. – 2005. – Mai (Nr 5). – P. 4.

2638. Doni, Gheorghe. Cartea infinită a naturii : [aspecte ecologice] /


Gheorghe Doni // Natura. – 2005. – Mai (Nr 5). – P. 9.

2639. Garaba, Vladimir. Vladimir Garaba : "În 183 zile din 365 respirăm
aer toxic" : [interviu cu preş. Org. Teritoriale Chişinău a Mişcării Ecologiste din
Moldova] / p. realizată de Iulia Josu // Glasul naţiunii. – 2005. – 12 mai. – P. 4.

2640. Mihailescu, Constantin. Cotele de emisii ne pot aduce beneficii :


interviu cu C. Mihailescu, ministru al Ecologiei şi Resurselor Naturale / consemnare
: Vasile Odoleanu // Moldova suverană. – 2005. – 5 mai. – Va urma.

2641. Mihailescu, Constantin. Diminuarea emisiilor – prioritate statală :


[avantaje şi perspective ale Protocolului de la Kyoto : interviu cu C. Mihailescu,
ministru al Ecologiei şi Resurselor Naturale] / consemnare : Vasile Odoleanu //
Moldova suverană. – 2005. – 18 mai.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2642. Partole, Claudia. Am găsit izvorul cu apă vie : [aspecte ecologice :


interviu cu C. Partole, poetă] / consemnare : Lilia Curchi // Natura. – 2005. – Mai
(Nr 5). – P. 5.

2643. Silivestru, Petru. A conserva înseamnă a menţine echilibrul


necesar : [interviu cu P. Silivestru, viceministru al Ecologiei şi Resurselor Naturale] /
consemnare : Vasile Odoleanu // Moldova suverană. – 2005. – 20 mai.
(Vezi de asemenea Nr 2747)
53 FIZICĂ
2644. Bologa, Mircea. Dinastia de fizicieni Bologa : [interviu cu M.
Bologa, dir. al Centrului probleme Electrofizice al Inst. de Fizică Aplicată al AŞM] /
pentru conformitate : Ion Stici // Moldova suverană. – 2005. – 27 mai.

2645. Анатольева, Ирина. Снова физики в почете… : [70 лет со дня


рождения академика, ученого физика Мирчи Болога] / Ирина Анатольева //
Независимая Молдова. – 2005. – 31 мая.

2646. Канцер, Валериу. Физики – это научные волшебники : [интер-


вью с академиком-секретарем отд-ния физ, и инж. наук Академии наук Мол-
довы В. Канцер] / записала Ангелина Таран // Независимая Молдова. – 2005. –
27 мая. – Р. 5.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
2647. Scorpan, Vasile. E o primejdie pentru omenire? : [schimbarea
climei : interviu cu V. Scorpan, dr. în biologie] / consemnare : Vasile Odoleanu //
Moldova suverană. – 2005. – 5 mai.

2648. Трещило, Лидия. Вот и лето пришло… : интервью с нач. Упр.


по метеорологии Л. Трещило, нач. Центра метеорологии и климат. прогнозов
Татьяной Бугаевой и нач. Центра агрометеорол. прогнозов Татьяной Мироно-
вой / беседовала Елена Ройтбурд // Кишин. новости. – 2005. – 27 мая. – Р. 4.

153
Mai 2005 ≡ May 2005

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie
2649. Барбакару, Н. Геномная "дактилоскопия" : [интервью с зав.
лаб. молекуляр. орг. генома и экспрессии генов Ин-та генетики Акад. наук
Респ. Молдова Н. Барбакару] / записала Татьяна Добрынина // Деловая газе-
та. – 2005. – 18 мая. – Р. 9.
(Vezi de asemenea Nr 2654-56)

58 BOTANICĂ
2650. Bodrug, Mihai. Mihai Bodrug : "Grădina Botanică m-a crescut ca
om de ştiinţă" : [interviu cu dir. Centrului de cultivare a plantelor medicinale, prof.
univ.] / interlocutor : Ion Proca // Natura. – 2005. – Mai (Nr 5). – P. 12.

59 ZOOLOGIE
2651. David, Anatolie. Un muzeu al vestigiilor faimoase : [colecţii şi
oferte ale Muzeului de Palezoologie al Inst. de Zoologie al Acad. de Şt. a Moldovei]
/ Anatolie David, Viorica Pascaru // Natura. – 2005. – Mai (Nr 5). – P. 14.

2652. Doni, Gheorghe. Omul care şi-n vise vede păsări zburătoare :
[Teodor Glavan, ornitolog] / Gheorghe Doni // Natura. – 2005. – Mai (Nr 5). – P. 5.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
2653. Popovici, Teodor. Râsul şi sănătatea / Teodor Popovici // Lit. şi
arta. – 2005. – 5 mai. – P. 7.

Academicianul fiziolog Teodor Furdui 70 de ani de la naştere


2654. Ciobanu, Anatol. Acad. Teodor Furdui, septuagenarul / Anatol
Ciobanu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 13 mai. – P. 20.

2655. Savant de vocaţie, iubitor de ţară şi de neam : [portret creionat de :


Anatol Ciobanu, prof. univ., Dumitru Batîr, prof. univ., Boris Melnic, academician,...]
/ interlocutor : Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2005. – 6 mai. – P. 6-7.

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2656. Un savant ilustru îşi trăieşte viaţa cu demnitate şi verticalitate / A.


Ciubotaru, T. Constantinov, V. Rudic, ... // Lit. şi arta. – 2005. – 5 mai. – P. 7.

2657. Vicol, Dragoş. A fi bun înaintea lui Dumnezeu... / Dragoş Vicol //


Moldova suverană. – 2005. – 11 mai.

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
2658. Опря, Михай. Метадоновая терапия : не панацея, но шанс! :
[интервью с зам. главврача Респ. наркодиспансера М. Опря] / записала Татья-
на Добрынина // Независимая Молдова. – 2005. – 27 мая. – Р. 22.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


2659. Leşco, Galina. Până la 20 la sută din numărul deceselor au loc
printre tinerele cu vârste de până la 19 ani : [interviu cu G. Leşco, medic
obstetrician-ginecolog la Centrul de Sănătate pentru Tineri "NeoVita"] / interviu
realizat de Lilia Zaharia // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 6 mai. – P. 4.

2660. Ştefaneţ, Svetlana. Promovarea Sănătăţii şi Profilaxia maladiilor –


un proiect pentru fiecare : [interviu cu S. Ştefaneţ, expert local în proiectul
"Promovarea Sănătăţii şi Profilaxia maladiilor"] / interviu realizat de Veronica
Gorincioi // Democraţia. – 2005. – 17 mai. – P. 11.

2661. Халабуденко, Елена. "Дать здорового ребенка каждой семье" :


[интервью с зав. отделением мед. генетики науч.-практ. центра репродуктив.
здоровья, генетики и планирования семьи Е. Халабуденко] / записала Вален-
тина Чернятинская // Мегаполис. – 2005. – 4-9 мая. – Р. 6.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice ne-medicale
2662. Ţurcanu, Anatol. "Bucuria" iarăşi ne bucură : [interviu cu A.
Ţurcanu, medic-şef al staţiunii balneare "Bucuria-sind"] / consemnare : Tamara
Lupuşor // Vocea poporului. – 2005. – 27 mai. – P. 5; Голос народа. – 2005. – 27
мая. – Р. 5.

155
Mai 2005 ≡ May 2005

616 Patologie. Medicină clinică


2663. Cernat, Victor. "Un gram de profilaxie costă cît o tonă de
tratament" : interviu cu V. Cernat, vicedir. al Inst. de Oncologie / consemnare :
Veronica Gorincioi // Democraţia. – 2005. – 31 mai. – P. 11.

2664. Gudumac, Eva. Sănătatea copiilor – un patrimoniu de nepreţuit :


interviu cu academicianul Eva Gudumac, parlamentară, şef catedră Chirurgie la
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu" / a intervievat Aneta Voitun
// Moldova suverană. – 2005. – 26 mai.

616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare


2665. Ostrofeţ, Ghenadie. Ghenadie Ostrofeţ : "La noi, a fi bolnav de
hemofilie şi a rezista este un act de eroism" : [interviu cu preş. Asoc. de Hemofilie
din Rep. Moldova] / consemnare : Daniela Galai // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 6
mai. – P. 15.

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


2666. Ababii, Ion. Un otorinolaringolog cu renume : [Ion Antohi la 50 de
ani de la naştere] / Ion Ababii // Lit. şi arta. – 2005. – 5 mai. – P. 2.

2667. Ciobanu, Raisa. Medicul care tratează cu poezia :


[otorinolaringologul Ion Antohi] / Raisa Ciobanu // Lit. şi arta. – 2005. – 5 mai. – P.
2.

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


(Vezi Nr 2628)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


2668. Gladun, Nicolae. Omul născut sub semnul norocului : [interviu cu
N. Gladun, chirurg] / a consemnat Raisa Ciobanu // Lit. şi arta. – 2005. – 19 mai. –
P. 3.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
2669. Dulgheru, Valeriu. Plin de energie : [Constantin Gluşco, cercetător
în domeniul teoriei mecanismelor] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2005. – 5 mai.
– P. 7.

621.7 Tehnologie mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate


2670. Кастравец, Илья. "Plast Conduct Line" : старт дан! : [производ-
ство газовых труб : интервью с гл. менеджером совместного предприятия
"Plast Conduct Line" И. Кастравец] / записал Дмитрий Сидоров; фот. Андрея
Толстенко // Деловая газета. – 2005. – 4 мая. – Р. 8.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

(Vezi Nr 2543)

631 Agricultură în general


(Vezi Nr 2541)

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


2671. Андриеш, Серафим. Как можно быть бедными на богатой
земле?... : [интервью с дир. Науч.-исслед. ин-та почвоведения и агрохимии им.
Н. Димо С. Андриеш] / интервью взяла Ангелина Таран // Независимая Мол-
дова. – 2005. – 25 мая.

633 Cultura plantelor de câmp


2672. Moraru, Gheorghe. "Sorizul este o cultură cu un mare viitor..." :
[interviu cu Gh. Moraru, şeful Laboratorului de ameliorare a culturilor de sorg, Inst.
de Cercetări Şt. pentru Porumb şi Sorg în Rep. Moldova] / a intervievat : Ilie Bujor //
Ora satului. – 2005. – Mai (Nr 9). – P. 8-9.

634 Horticultură în general


(Vezi Nr 2552)

157
Mai 2005 ≡ May 2005

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
2673. Cheptene, Natalia. A venit timpul să "facem" vedete : [interviu cu
N. Cheptene, prezentatoare PRO TV] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid.
naţ. – 2005. – 31 mai.

2674. Liberis, Cristina. M-aş reîntoarce la război, pentru adevăr :


[interviu cu C. Liberis, coresp. TVR] / interviu de Alina Radu // Ziarul de gardă. –
2005. – 12 mai. – P. 7.

2675. Lungu, Diana. "Moldtelecom" – lider naţional în telecomunicaţii /


Diana Lungu // Moldova suverană. – 2005. – 17 mai.

2676. Murărescu, Mărioara. Mărioara Murărescu : "Tezaur folcloric" a


lansat multe nume mari" : [interviu cu prezentatoarea emisiunii a TVR "Tezaur
folcloric"] / consemnare : Silvia Bogdănaş // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 27 mai.
– P. 14.

2677. Murărescu, Mărioara. Mărioara Murărescu : "Dacă tradiţia este


aruncată peste bord, pierdem nu numai ceva din gena noastră naţională, dar şi
rădăcina" : [promovarea creaţiei folclorice : interviu cu prezentatoarea emisiunii
"Tezaur folcloric" la TVR 1] / p. realizată de Angelina Olaru // Democraţia. – 2005. –
24 mai. – P. 5.

2678. Nichituş, Victor. Victor Nichituş : "Trebuie să deşteptăm în noi


spiritul dialogului" : [interviu cu moderatorul emisiunii "Deşteptarea de dimineaţă" la
"Radio-Nova"] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 20
mai. – P. 25.

2679. Шевченко, Олег. Олег Шевченко : "Чиновники смотрят на нас,


как на героев реалити-шоу – никому не приходит в голову, что рядом с журна-
листами погибают живые люди, которым можно было бы помочь" : [интервью
с гл. ред. прогр. "Пятый угол", телеканал "RIF – TV"] / беседовала Александра
Шейнина // Новое время. – 2005. – 6 мая. – Р. 3.
(Vezi de asemenea Nr 2563)

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


2680. Lupescu, Silviu. Silviu Lupescu : "Succesul e mai curând o
excepţie" : [interviu cu dir. ed. "Polirom", Iaşi, România] / consemnare : Silvia
Bogdănaş // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 20 mai. – P. 18.

2681. Rusu, Alexandru. Om virtuos cu sufletul luminat de Dumnezeu :


[interviu cu A. Rusu, dir. gen. al firmei ed.-poligr. "Baştina-RADOG"] / interviu de
Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2005. – 28 mai. – P. 3.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.7 Transport aerian
2682. Cernei, Ion. Un Sainte-Exupery al neamului românesc, Doru
Davidovici : [pilot-scriitor din România] / Ion Cernei // Timpul de dimineaţă. – 2005.
– 20 mai. – P. 17.

656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor


2683. Сердюк, Мирча. Почтовики – народ добросовестный : [интер-
вью с дир. филиала Бэлць госпредприятия "Poşta Moldovei" М. Сердюком] /
беседовал Виктор Старик // Независимая Молдова. – 2005. – 25 мая.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


2684. Nucă, Sergiu. Conştiinţa vocaţiei : [Dumitru Popovici, dir. S.A.
"Moldreclama"] / Sergiu Nucă // Lit. şi arta. – 2005. – 5 mai. – P. 5.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
(Vezi Nr 2670)

663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
2685. Cozub, Gheorghe. Gheorghe Cozub : "Imperial Vin a cucerit
Rusia" : [interviu cu dir. gen. al Soc. "Imperial Vin"] / pentru conformitate : Eugen
Gheorghiţă // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 17 mai. – P. 8.

159
Mai 2005 ≡ May 2005

2686. Мэчукэ, Михай. "Из пены морской рожденная на восхищение


всем" : интервью с М. Мэчукэ, дир. ГП "Комбинат высококачественных вин
"Милештий Мичь" / вел интервью Павел Бужор // Curierul vamal=Таможенный
вестник. – 2005. – 17 mai. – P. 3.

664.3 Uleiuri şi grăsimi alimentare. Alimente cu proteine


2687. Bubulici, Anatol. "Rezolvăm problemele cu eforturi comune" :
interviu cu A. Bubulici, dir. comercial al Într. "Floarea Soarelui" SA din Bălţi / pentru
conformitate : Eugen Gheorghiţă // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005.
– 17 mai. – P. 7.
666 Industria sticlei. Ceramică. Ciment şi beton
2688. Луценко, Анатолий. Проблемы, отраженные в стекле : [интер-
вью с дир. Кишин. стекол. з-да А. Луценко] / записал Анатолий Гурницкий //
Деловая газета. – 2005. – 18 мая. – Р. 6-7.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


684 Industria mobilei şi industrii înrudite. Fabricarea mobilei. Tapiţerie
2689. Vacar, Ghenadie. "Confirmăm prin fapte concrete dreptul nostru la
existenţă":[producatori de saltele : interviu cu Gh. Vacar, dir. într. mixte moldo-
italiene "MolVengrup" SRL] / pentru conformitate : Pavel Bujor // Curierul vamal =
Таможенный вестник. – 2005. – 17 mai. – P. 9.

687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală


2690. Plopan, Gheorghe. "Pe piaţa externă poţi pătrunde numai cu
producţie de calitate" : interviu cu Gh. Plopan, dir. gen. al S.A. "Dalia", Fabrica de
tricotaje din Chişinău / pentru conformitate : Pavel Bujor // Curierul vamal =
Таможенный вестник. – 2005. – 31 mai. – P. 7.

2691. Курник, Юрий. Спортивный стиль – основа модной одежды? /


Юрий Курник // Молд. ведомости. – 2005. – 6 мая. – Р. 6.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


72 ARHITECTURĂ
2692. Josanu, Efim. Lady Liberty : [din ist. Statuii Libertăţii din New York]
/ Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2005. – 26 mai. – P. 6.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
2693. Praporşcic, Maria. O viaţă de om, în câteva desene : [sculptorul şi
artistul plastic Leonid Nedov] / Maria Praporşcic // Ziarul de gardă. – 2005. – 19
mai. – P. 8.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


2694. Braşoveanu, Iurie. "Mai sus de umbra durerii" : [interviu cu Iu.
Braşoveanu, grafician] / interlocutor : Ludmila Cotoman // Lit. şi arta. – 2005. – 5
mai. – P. 6.

2695. Colesnic, Iurie. Un autor în afara generaţiilor : [artistul plastic


Sergiu Bădrăgan] / Iurie Colesnic // Ora satului. – 2005. – Mai (Nr 9). – P. 16.

2696. Dabija, Doina. Drumul Nataliei Dulgheru : [pictoriţă] / Doina Dabija


// Lit. şi arta. – 2005. – 12 mai. – P. 6.

2697. Grişin, Evghenii. Înzestrat cu inteligenţă şi voinţă : [95 de ani de la


naşterea graficianului de şevalet Victor Ivanov] / Evghenii Grişin // Comunistul. –
2005. – 13 mai. – P. 12; Коммунист. – 2005. – 13 мая. – Р. 12.

2698. Roibu, Nicolae. Isai Cârmu, omul de dimineaţă al Timpului :


[creaţia pictorului] / Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 20 mai. – P. 20.
78 MUZICĂ
2699. Arsene, Doina. "Drag mi-i cântecul de-acasă" : [interviu cu D.
Arsene, cântăreaţă de muz. populară] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid.
naţ. – 2005. – 18 mai.

161
Mai 2005 ≡ May 2005

2700. Axionov, Vladimir. Rapsodul Rapsodiilor Române : [opera


componistică a lui George Enescu] / Vladimir Axionov // Glasul naţiunii. – 2005. –
19 mai. – P. 3.

2701. Botgros, Nicolae. "De 26 de ani aştept ceva nou" : [interviu cu N.


Botgros, dirijor al Orchestrei de muz. populară "Lăutarii"] / interviu realizat de
Rodica Mahu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 13 mai. – P. 15.

2702. George Enescu – compozitor, violonist, pianist şi dirijor : [50 de ani


de la moartea muzicianului român] // Gazeta românească. – 2005. – 23 mai. – P. 8.

2703. Istrate, Luminiţa. Dacă pui suflet în ceea ce faci, succesul îţi este
garantat : [interviu cu L. Istrate, conducător al coralei "Cantilena"] / interviu de
Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 17 mai.

2704. Sălăjanu, Dinu Iancu. "Cu "Lăutarii" cânt cum aş cânta cu cei de
acasă" : [interviu cu D. I. Sălăjanu, interpret de muz. populară din România] /
interviu realizat de Rodica Mahu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 31 mai. – P. 12.

2705. Sinulescu, Benone. Benone Sinulescu : "Sînt un pretenţios cu


mine, mai puţin cu alţii" : [interviu cu interpretul de muz. populară din România] / p.
realizată de Angelina Olaru // Democraţia. – 2005. – 24 mai. – P. 5.

2706. Sitaru, Monica. Un caz fericit în istoria culturii române : [omagiu


compozitorului George Enescu : art. consilierului Ambasadei României în Rep.
Moldova] / Monica Sitaru // Glasul naţiunii. – 2005. – 19 mai. – P. 3.

2707. Stratan, Pavel. Un oaspete drag cu inima cât o chitară : [interviu


cu interpretul de muz. folk P. Stratan] / consemnare : Marcel Toma, Ana Moraru //
Accente libere. – 2005. – 5 mai. – P. 5.

2708. Vartic, Andrei. Purificarea prin doină : [50 de ani de la moartea


compozitorului George Enescu] / Andrei Vartic // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 20
mai. – P. 19.

2709. Voica, Nicoleta. "Folclorul bănăţean e viaţa noastră" : [interviu cu


interpretele din România N. Voica şi Andreea Voica] / interviu realizat de Rodica
Mahu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 24 mai. – P. 12.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2710. Войнован, Жоржетта. Жоржетта Войнован и ее песни : [ин-


тервью с певицей] / записала Татьяна Степанова // Молд. ведомости. – 2005. –
27 мая. – Р. 3.

2711. Столяр, Зиновий. Служитель Мельпомены и Евтерпы : к 75-


летию композитора Владимира Сливинского // Независимая Молдова. – 2005.
– 19 мая. – Р. 5.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
2712. Mărgineanu, Virgiliu. Cea de-a IV-a ediţie a Cronografului va avea
mai puţine filme, dar o agendă supraîncărcată : [interviu cu V. Mărgineanu, dir.
Festivalului de Film Documentar] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : ed. de vineri.
– 2005. – 13 mai. – P. 7.

2713. Mărgineanu, Virgiliu. "Surpriza ediţiei au fost filmuleţele copiilor" :


[interviu cu V. Mărgineanu, dir. Festivalului Int. de Film Documentar "Cronograf"] /
interviu realizat de Rodica Mahu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 27 mai. – P. 17.

2714. Mărgineanu, Virgiliu. "Voi sunteţi de vină!" : [interviu cu V.


Mărgineanu, dir. Festivalului de Film Documentar "Cronograf"] / interviu de Liliana
Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 12 mai.

2715. Mereuţă, Daniela. "Zdob şi Zdub" au primit medalii, dar nu şi banii


promişi : [pe marginea participării formaţiei la Festivalul int. Eurovision, ed. a 50-a,
Kiev, mai 2005] / Daniela Mereuţă // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 27 mai. – P. 5.

2716. Poiată, Petru. Chemarea sângelui, arta şi vocaţia de vecin :


[Festivalul European de Muz. Eurovision, ed. a 50-a, Kiev, mai 2005] / Petru Poiată
// Glasul naţiunii. – 2005. – 26 mai. – P. 1, 8.

2717. Андон, Виктор. Человек с чистой совестью : [100 лет со дня


рождения кинорежиссера и писателя Петра Вершигоры] / Виктор Андон // Не-
зависимая Молдова. – 2005. – 13 мая. – Р. 21.

163
Mai 2005 ≡ May 2005

2718. Жереги, Валериу. Успехов в "сотворении любви" : [интервью с


режиссером кино В. Жереги] / записала Раиса Казакова // Деловая газета. –
2005. – 18 мая. – Р. 8.

792 Teatru. Artă scenică


2719. Battistini, Andrea. "Aici, sunteţi în miezul poveştii lui Kafka" :
interviu cu regizorul italian A. Battistini / interviu realizat de Rodica Mahu // Jurnal
de Chişinău. – 2005. – 17 mai. – P. 12.

2720. Durbală, Anatol. "De parcă aş pregăti nişte studenţi să-mi


cimenteze ograda!" : [interviu cu A. Durbală, actor şi regizor] / consemnare : Liliana
Popuşoi // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 20 mai. – P. 7.

2721. Fenomenul "Luceafărul" readus în dezbateri : [45 de ani de la


fondarea Teatrului "Luceafărul"] / p. realizată de Angelina Olaru // Democraţia. –
2005. – 31 mai. – P. 14.

2722. Proca, Pavel. Bastarzii v(e)acului XXI : [actorul Emil Gaju] / Pavel
Proca // Săptămîna. – 2005. – 6 mai. – P. 24.

2723. Ţurcanu, Valeriu. Valeriu Ţurcanu : "Viaţa mea în scenă continuă,


dragi spectatori..." : [interviu cu actorul Teatrului "Satiricus"] / consemnare : Ion
Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 17 mai.

2724. Иванов, Анатолий. Анатолий Иванов : "Если я окажусь поле-


зен, моя миссия будет успешной" : [интервью с худож. руководителем Воро-
неж. Акад. Театра драмы им. А. В. Кольцова] / записала Ирина Ляхова // Неза-
висимая Молдова. – 2005. – 13 мая. – Р. 18.

2725. Мигулина, Татьяна. "Лучафэрул" : радиация спектакля выше


нормы : 45 лет со дня создания театра "Лучафэрул" / Татьяна Мигулина //
Экон. обозрение. – 2005. – 27 мая. – Р. 30.

2726. Хромова, Лариса. "А счастья размером с вселенную…" : [ин-


тервью с актрисой, руководителем театра-студии в лицее им. Василе Лупу Л.
Хромовой] / записала Раиса Казакова // Деловая газета. – 2005. – 25 мая. – Р.
6.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


2727. Albot, Nata. Moldstar – cuptorul de vedete : [interviu cu N. Albot,
prezentatoare PRO FM şi PRO TV] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ.
– 2005. – 24 mai.

794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)
2728. Bologan, Viorel. Viorel Bologan : "În şahul de performanţă se
impun personalităţile cu o voinţă demiurgică" : [interviu cu şahistul moldovean] /
consemnare : Viorel Ciobanu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 20 mai. – P. 27.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


2729. Bodişteanu, Ruslan. Ruslan Bodişteanu : "Al treilea titllu de
campion al Germaniei îmi dă un plus de încredere în forţele proprii" : [interviu cu
triplul campion al Germaniei la lupte libere] // Sport plus. – 2005. – 11 mai. – P. 5.

2730. Ciobanu, Pavel. Pavel Ciobanu despre fotbalul moldovenesc :


[interviu cu preş. Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal] // Sport plus. – 2005. – 17 mai.
– P. 10; 24 mai. – P. 9.

2731. Катрук, Владимир. ФК "Стяуа" : путь в неизвестность? : [ин-


тервью с президентом кишин. клуба "Стяуа" В. Катрук] / записал Эдуард Чоба-
ну // Молд. ведомости. – 2005. – 13 мая. – Р. 6.

2732. Танурков, Владимир. Владимир Танурков : "Футбол и футзал


люблю одинаково" : интервью с бомбардиром команды "Толигмы" / записал
Сергей Кожухарь // Молд. ведомости. – 2005. – 20 мая. – Р. 6.

2733. Функ, Иосиф. Не говорить, а больше делать : развитие молд.


спорта : [интервью с засл. тренером Молдовы И. Функом] / записал Виорел
Арнаут // Независимая Молдова. – 2005. – 20 мая. – Р. 22-23.
(Vezi de asemenea Nr 2691)

165
Mai 2005 ≡ May 2005

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
2734. Ciubucciu, Vlad. Ci(u)botaru : [etimologia numelui] / Vlad
Ciubucciu // Lit. şi arta. – 2005. – 5 mai. – P. 8. – (Arheologie lingvistică).

2735. Eremia, Anatol. Lăpuşna (5-6) : [onomastică şi ist.] / Anatol


Eremia // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 6, 20 mai. – P. 7. – Art. 1 : 4 mart.

Lingvistul şi academicianul Nicolae Corlăteanu la 90 de ani de la naştere


2736. Berejan, Silviu. Patriarh al filologiei basarabene / Silviu Berejan //
Lit. şi arta. – 2005. – 12 mai. – P. 7.

2737. Ciobanu, Anatol. Academicianul Nicolae Corlăteanu – vir


doctissimus et magister illustrissimus / Anatol Ciobanu // Făclia. – 2005. – 14 mai. –
P. 5.

2738. Colţun, Gheorghe. Contribuţia academicianului Nicolae


Corlăteanu la cercetarea frazeologiei limbii române / Gheorghe Colţun // Lit. şi arta.
– 2005. – 12 mai. – P. 1.

2739. Cosniceanu, Maria. Acad. Nicolae Corlăteanu, îndrumător al


discipolilor / Maria Cosniceanu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 13 mai. – P. 19.

2740. Eremia, Anatol. Nicolae Corlăteanu – savantul care a marcat o


epocă în filologia românească / Anatol Eremia // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 13
mai. – P. 7.

2741. Eremia, Anatol. Popasurile vieţii / Anatol Eremia // Săptămîna. –


2005. – 13 mai. – P. 6-7.

2742. Eremia, Anatol. Recunoştinţa generaţiilor de filologi / Anatol


Eremia, Albina Dumbrăveanu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 13 mai. – P. 17.

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2743. Stici, Ion. O stea de primă mărime pe bolta lingvisticii / Ion Stici //
Moldova suverană. – 2005. – 13 mai.
(Vezi de asemenea Nr 2607)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.112.2(436) Literatură austriacă
2744. Rilke, Rainer Maria. Copilărie : [versuri] / Rainer Maria Rilke; trad.
de Paul Mihnea // Florile dalbe. – 2005. – 26 mai. – P. 1.

821.113.4 Literatură daneză


2745. Ungureanu, Larisa. Cunoscându-l pe Andersen : (fragm. din
cartea în curs de apariţie "Andersen, prietenul nostru") / Larisa Ungureanu //
Contrafort. – 2005. – Mart.-Mai (Nr 3-5). – P. 18-19.

821.135.1 Literatură română


2746. Arghezi, Tudor. Mamă ţară; Zdreanţă; Cântec de adormit Mitzura :
[versuri] / Tudor Arghezi // Florile dalbe. – 2005. – 26 mai. – P. 16.

2747. Arghezi, Tudor. Primăvara cântă... : [eseu] / Tudor Arghezi //


Natura. – 2005. – Mai (Nr 5). – P. 16.

2748. Cotruş, Aron. Primăvara : [versuri] / Aron Cotruş // Florile dalbe. –


2005. – 19 mai. – P. 1.

2749. Gega, Dimitrie. Epitaful; Mărturisiri; Căsnicie "model"; Ca la jocul


de cărţi : [epigrame] / Dimitrie Gega, rubrică îngrij. de Gheorghe Bălici // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 17 mai. – P. 16.

2750. Ivanovici-Terenţiu, Ştefan. Ei...; Unui judecător spiritist; Unui post


răutăcios; Văduvei de vis-a-vis : [epigrame] / Ştefan Ivanovici-Terenţiu; rubrică
îngrijită de Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 13 mai. – P. 24.

167
Mai 2005 ≡ May 2005

2751. Lăzărescu, Florin. Trimisul nostru special : (fragm. de roman) /


Florin Lăzărescu // Contrafort. – 2005. – Mart.-Mai (Nr 3/5). – P. 15.

2752. Leu, Gheorghe. Negativistului; La nudişti; Ipocritul; Promovări :


[epigrame] / Gheorghe Leu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 6 mai. – P. 24.

2753. Nedelcu, Grigore. Vecina; Unui chirurg; Justificare; Omagiul


femeilor : [epigrame] / Grigore Nedelcu; rubrică îngrij. de Gheorghe Bâlici // Jurnal
de Chişinău. – 20005. – 20 mai. – P. 24.

2754. Nicola, Constantin. Lui Mihai Eminescu; Unor chiloţi; Unui


adevărat creştin; Epitaf unor străchini : [epigrame] / Constantin Nicola; rubrică îngrij.
de Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 24 mai. – P. 16.

2755. Rachieru, Adrian Dinu. Legea conservării scaunului : (fragm. de


roman) / Adrian Dinu Rachieru // Florile dalbe. – 2005. – 12 mai. – P. 8.

2756. Stoenescu, Theodor M. Romanţă : [versuri] / Theodor M.


Stoenescu // Ora satului. – 2005. – Mai (Nr 10). – P. 15.

2757. Tironeac, Nelu. Se răreşte mica ţărişoară a Moldovei : nuvelă /


Nelu Tironeac // Lit. şi arta. – 2005. – 12 mai. – P. 5.

2758. Toma, Vasile. Psalm : [versuri] / Vasile Toma // Lit. şi arta. – 2005.
– 12 mai. – P. 8.

2759. Vulpescu, Romulus. În fiecare zi... : [versuri] / Romulus Vulpescu


// Natura. – 2005. – Mai (Nr 5). – P. 1.

821.135.1.09 Critică şi istorie literară


2760. Chiper, Grigore. Romanul unei proiecţii universitare : [pe marginea
cărţii "Bulevardul Eroilor" de Andrei Bodiu, Piteşti, ed. Paralela 45, 2004] / Grigore
Chiper // Contrafort. – 2005. – Mart.-Mai (Nr 3/5). – P. 5.

2761. Codrescu, Andrei. Viitorul o să fie literatură! : [interviu cu A.


Codrescu, scriitor român, stabilit în SUA : reluat din "Ziua"] / consemnare : Iolanda
Malamen // Gazeta românească. – 2005. – 2 mai. – P. 8.

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2762. Colesnic, Iurie. Surprize, surprize, surprize... : [scriitorul George


Doru-Dumitrescu (1901-1985)] / Iurie Colesnic // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 20
mai. – P. 19.

2763. Diaconu, Mircea A. Agora şi cetatea de hîrtie : [pe marginea cărţii


"A cincia roată. Convorbiri" de Robert Şerban, Bucureşti, ed. Humanitas, 2004] /
Mircea A. Diaconu // Contrafort. – 2005. – Mart.-Mai (Nr 3/5). – P. 8.

2764. Dinescu, Viorel. Aripi şi cenuşă : [pe marginea lucrării "Studiu de


bărbat trăgând o sfoară" de Tudor Cristian Roşca, Galaţi, 2002] / Viorel Dinescu //
Lit. şi arta. – 2005. – 12 mai. – P. 5.

2765. Dinescu, Viorel. Putere de convingere : [pe marginea cărţii


"Profesoara şi gardianul" de Constantin Vremuleţ, Galaţi, ed. Porto-Franco, 1998] /
Viorel Dinescu // Lit. şi arta. – 2005. – 26 mai. – P. 5.

2766. Liiceanu, Gabriel. Gabriel Liiceanu : "Lipsa de speranţă e un


păcat" : [interviu cu scriitorul] // Gazeta românească. – 2005. – 30 mai. – P. 13.

821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord


2767. Suceveanu, Arcadie. Lirism şi de-liricizare : [creaţia poetului
bucovinean Simion Gociu] / Arcadie Suceveanu // Contrafort. – 2005. – Mart.-Mai
(Nr 3-5). – P. 7.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2768. Bâlici, Gheorghe. Avem conducători învăţaţi; Lui Iurie Roşca; Unui
prieten; Istoria se repetă : catrene satirice / Gheorghe Bâlici // Lit. şi arta. – 2005. –
5 mai. – P. 4.

2769. Bâlici, Gheorghe. Bărbaţii şi domnişoarele ce coboară din


troleibuz; Unuia; Cuiva; Moartea e fricoasă; Comerţ autohton : satiricale / Gheorghe
Bâlici // Lit. şi arta. – 2005. – 26 mai. – P. 8.

2770. Bâlici, Gheorghe. Viaţa în tranziţie; Trădările electorale ale


opoziţiei; Soţul uneia; Şi comuniştii vor integrare europeană : [epigrame] /
Gheorghe Bâlici // Lit. şi arta. – 2005. – 12 mai. – P. 2.

169
Mai 2005 ≡ May 2005

2771. Belicov, Serafim. Rămâi copilul din balade : [versuri] / Serafim


Belicov // Lit. şi arta. – 2005. – 19 mai. – P. 5.

2772. Butnaru, Leo. Elegiacul Bolero al subconştientului : cosmograme /


Leo Butnaru // Contrafort. – 2005. – Mart.-Mai (Nr 3-5). – P. 10.

2773. Colţun, Gheorghe. Trecerea dascălilor în lumină : [versuri] /


Gheorghe Colţun // Lit. şi arta. – 2005. – 12 mai. – P. 1.

2774. Cuzuioc, Ion. Fidelitate; Ingeniozitate; Verticalitate; Metamorfoza II


a vieţii; Barbă sexy : [epigrame] / Ion Cuzuioc // Lit. şi arta. – 2005. – 26 mai. – P. 8.

2775. Dabija, Nicolae. La război, tata trăsese doar în sus : [povestire


documentară] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 5 mai. – P. 1-2.

2776. Dascăl, Valeria. Legea lacrimii : [jurnal vienez] / Valeria Dascăl //


Lit. şi arta. – 2005. – 5 mai. – P.6.

2777. Dascăl, Valeria. Oală şi teroare : jurnal vienez / Valeria Dascăl //


Lit. şi arta. – 2005. – 12 mai. – P. 6.

2778. David, Eugenia. "Se duc..." : [povestire] / Eugenia David //


Săptămîna. – 2005. – 6 mai. – P. 9.

2779. Diordiev, Ion. Catrene ascuţite / Ion Diordiev // Făclia. – 2005. –


14 mai. – P. 5. – Cuprins : Consecvenţă; Dialog constructiv; Moştenitorul; Unuia;
Constatare; Testamentul unui chefliu.

2780. Diordiev, Ion. Catrene, Satiricale; Inscripţii / Ion Diordiev // Lit. şi


arta. – 2005. – 19 mai. – P. 6. – Cuprins : Matematică; De-ale apei; Sinceritate; La
medic; Concursuri; Motiv; Unuia care uşor iese din încurcătură; Testament; Unor
revizori; Unuia care se mândreşte că are limuzină; În restaurant; Nemulţumirea
bătrânului îndrăgostit; Metamorfoză; Observaţie din viaţă; Condiţie; Ştiinţifică;
Regretul unui poet care scria versuri; ...pe piatra funerară a unui leneş; ...pe piatra
funerară a unui rău- voitor; ...pe piatra funerară a unui democrat; ...pe piatra
funerară a unui parlamentar; ...pe piatra funerară a unui autor de scrisori anonime;
...pe piatra funerară a unui ocupant.

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2781. Diviza, Ion. "Dulce zăbavă, cetitul cărţilor"; Mireasă şi nevastă;


Bilanţul epigramiştilor; Epigramiştii "sub arme"; Poarta sărutului : [catrene satirice] /
Ion Diviza // Lit. şi arta. – 2005. – 26 mai. – P. 8.

2782. Drăgan, Grigore. Adevăr străvechi; O epigramă de ascultare;


Constatare; Îndemn pentru deştepţi; Adevăr amar : [epigrame] / Grigore Drăgan //
Lit. şi arta. – 2005. – 26 mai. – P. 8.

2783. Filip, Iulian. Greşiţii mei şi ispitele : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi
arta. – 2005. – 19 mai. – P. 3.

2784. Filip, Iulian. Lume multă la răscruce : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi
arta. – 2005. – 12 mai. – P. 3.

2785. Filip, Iulian. Ţară fără semănători : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi
arta. – 2005. – 26 mai. – P. 6.

2786. Ghimpu, Simion. Absurdităţi; Furturi; Vreau linişte, vreau dreptate;


Mai întâi iarba; O să mă vedeţi...; Dezgolire; Numai tu, copacule; A iubi o lebădă;
Călăreţul; Zburătorul; Nu invers proporţional; Zbuciumate zile; Smulge-mă, trupule,
din tine; Judecată; Stare de verde; Toate au semnificaţii; Dacă...; Compatibilitate :
[versuri] / Simion Ghimpu // Lit. şi arta. – 2005. – 26 mai. – P. 4.

2787. Iachim, Ion. Învăţătura :[eseu] / Ion Iachim // Ora satului. – 2005. –
Mai (Nr 9). – P. 3.

2788. Lupan, Andrei. Amintirea : [versuri] / Andrei Lupan // Ora satului. –


2005. – Mai (Nr 9). – P. 15.

2789. Matcovschi, Dumitru. Akademia : [versuri] / Dumitru Matcovschi //


Lit. şi arta. – 2005. – 26 mai. – P. 1.

2790. Matcovschi, Dumitru. Unde plec – mă trage înapoi să viu :


[versuri] / Dumitru Matcovschi // Săptămîna. – 2005. – 27 mai. – P. 13. – Cuprins :
Metafora; Croncanii; Strâmt; Între noi.

171
Mai 2005 ≡ May 2005

2791. Mihăilă, Alexandru. Versuri despre Basarabia înstrăinată /


Alexandru Mihăilă // Glasul naţiunii. – 2005. – 26 mai. – P. 12. – Cuprins : Dorinţă;
Mă mândresc că sunt român; De ziua mea.

2792. Popovici, Dumitru. Patria; Fără tine, ţară; Te mai caut; Plugarule;
Primăvara; Ascultă inima cum bate; Atâtea am a-ţi spune...; Pe o rază...; Legile
acestui pământ; Eminescu; Eu departe, tu departe : [versuri] / Dumitru Popovici //
Lit. şi arta. – 2005. – 5 mai. – P. 5.

2793. Proca, Ion. Toloaca : [povestire] / Ion Proca // Ora satului. – 2005.
– Mai (Nr 9). – P. 11.

2794. Puică, Grigore. Gluma : [povestire] / Grigore Puică // Lit. şi arta. –


2005. – 26 mai. – P. 8.

2795. Rucan, Lora. În noaptea care vine... : [versuri] / Lora Rucan //


Florile dalbe. – 2005. – 12 mai. – P. 5.

2796. Rusnac, Vladimir. Tragedia papagalului : [fabulă] / Vladimir


Rusnac // Florile dalbe. – 2005. – 26 mai. – P. 16.

2797. Scobioală, Aurel. Viaţa care nu-i întâmplătoare : preotului


Gheorghe Lupăcescu : [povestire] // Lit. şi arta. – 2005. – 19 mai. – P. 4-5.

2798. Strâmbeanu, Andrei. Stropul de la Dumnezeu : [versuri] / Andrei


Strâmbeanu // Lit. şi arta. – 2005. – 19 mai. – P. 1.

2799. Tăbârţă, Vasile. Ajutor umanitar : [partea a II-a] / Vasile Tăbârţă //


Ora satului. – 2005. – Mai (Nr 9). – P. 15.

2800. Trifan, Călina. Biruinţa; Ceaţa; Zilele; Soarele negru : [versuri] /


Călina Trifan // Contrafort. – 2005. – Mart.-Mai (Nr 3/5). – P. 9.

2801. Vieru, Grigore. Cămăşile : [versuri] / Grigore Vieru // Florile dalbe.


– 2005. – 12 mai. – P. 1.

2802. Vieru, Grigore. Lăutarii : [versuri] / Grigore Vieru // Lit. şi arta. –


2005. – 26 mai. – P. 3.

172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2803. Vieru, Nicolae. Problemă irezolvabilă : [povestire] / Nicolae Vieru //


Ora satului. – 2005. – Mai (Nr 10). – P. 15.

821.135.1(478).09 Critică şi istorie literară


2804. Bivol, Efim. Colegul, amicul şi omul Ion Diordiev : [creaţia poetului]
/ Efim Bivol // Făclia. – 2005. – 14 mai. – P. 5.

2805. Busuioc, Aureliu. Lecţiile lui Coroban : [in memoriam criticului şi


istoricului literar Vasile Coroban] / Aureliu Busuioc // Glasul naţiunii. – 2005. – 26
mai. – P. 12.

2806. Cheianu, Constantin. Constantin Cheianu : "Am considerat


necesar să critic în ideea că, dacă nu există acum forţe capabile să schimbe
lucrurile în bine, măcar să impunem necesitatea şi valoarea criticii" : [interviu cu
scriitorul] / consemnare : Vasile Gârneţ // Contrafort. – 2005. – Mart.-Mai (Nr 3/5). –
P. 16-18.

2807. Ciobanu, Vitalie. Şlefuitorul de lentile : [pe marginea cărţii "Raftul


cu himere" de Eugen Lungu, Ch., ed. Ştiinţa, 2005] / Vitalie Ciobanu // Contrafort. –
2005. – Mart.-Mai (Nr 3/5). – P. 4.

2808. Colesnic, Iurie. Eclipsa continuă : [pe marginea cărţii "Eclipsa" de


Mihail Gh. Cibotaru, Timişoara, ed. Augusta, 2005] / Iurie Colesnic // Ora satului. –
2005. – Mai (Nr 9). – P. 15.

2809. Colesnic, Iurie. O suită de eseuri : [pe marginea cărţii "Între stele
şi ţărâne" de Constantin Bobeică] / Iurie Colesnic // Ora satului. – 2005. – Mai (Nr
10). – P. 15.

2810. Cuzuioc, Ion. Arcadie Suceveanu – moderatorul : [creaţia poetului]


/ Ion Cuzuioc // Lit. şi arta. – 2005. – 5 mai. – P. 8.

2811. Dolgan, Mihail. Critica interpretativ-explicativă a Elizei Botezatu :


[schiţă de portret al criticului literar] / Mihail Dolgan // Lit. şi arta. – 2005. – 26 mai. –
P. 5.

173
Mai 2005 ≡ May 2005

2812. Ghilaş, Ana. Poezia ca afirmare a eului : [creaţia poetei Victoria


Fonari] / Ana Ghilaş // Făclia. – 2005. – 14 mai. – P. 5.

2813. Grati, Aliona. Invitaţie la jocul banchizelor : [pe marginea cărţii "Pe
banchizele din cer" de Călina Trifan, Ch., ed. Cartier, 2004] / Aliona Grati //
Contrafort. – 2005. – Mart.-Mai (Nr 3/5). – P. 11.

2814. Iepure, Diana. Bucureştiul mi-a dat ceea ce nu mi-a putut oferi
Chişinăul : [interviu cu D. Iepure, muzeograf, poet] / pentru conformitate : Veronica
Gorincioi // Democraţia. – 2005. – 17 mai. – P. 15.

2815. Josanu, Efim. Cele 7 minuni ale copilăriei : [pe margine cărţii "Cei
şapte ani de acasă, sau Cele şapte miracole ale copilăriei" de Andrei Viziru] / Efim
Josanu // Lit. şi arta. – 2005. – 5 mai. – P. 4.

2816. Marin, Gheorghe. A. Marinat, unul dintre cei patru : [scriitorul


Alexei Marinat] / Gheorghe Marin // Lit. şi arta. – 2005. – 26 mai. – P. 4.

2817. Marinat, Alexei. "M-a salvat fundamentul moral moştenit de la


părinţi" : [interviu cu A. Marinat, scriitor] / interviu realizat de Rodica Mahu // Jurnal
de Chişinău. – 20005. – 20 mai. – P. 17.

2818. Nagacevschi, Igor. La Întorsura Graiului : îndrăzneală şi poezie :


[pe marginea cărţii "Destin întors" de Andrei Ţurcanu, Ch., Cartier, 2005] / Igor
Nagacevschi // Jurnal de Chişinău. – 20005. – 20 mai. – P. 15.

2819. Nastasiu, Vasile. De la Alexei Mateevici pornire... : [pe marginea


antologiei "Poezie", antologatori Mircea V. Ciobanu, Mihai Papuc, Eugen Lungu, ...,
ed. "Ştiinţa" şi "Arc"] / Vasile Nastasiu // Lit. şi arta. – 2005. – 5 mai. – P. 5.

2820. Palladi, Tudor. Arhitectura austeră a gîndirii, sau Frumuseţea


aforismului-poem... : [pe marginea vol. "Învaţă din toate" de Manole Neagu] / Tudor
Palladi // Lit. şi arta. – 2005. – 19 mai. – P. 5.

2821. Partole, Claudia. Piatra de citire : [creaţia poetului Anatol Codru] /


Claudia Partole // Lit. şi arta. – 2005. – 19 mai. – P. 8.

174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2822. Popescu, Leonid. Fenomenul Esinencu : [creaţia scriitorului


Nicolae Esinencu] / Leonid Popescu // Lit. şi arta. – 2005. – 12 mai. – P. 5.

2823. Proca, Pavel. Dinspre ieri spre azi : [drama "Oltea" de Andrei
Strâmbeanu] / Pavel Proca // Lit. şi arta. – 2005. – 12 mai. – P. 4.

2824. Prohin, Victor. Cel mai laconic dintre scriitori : [poetul Ion Diordiev]
/ Victor Prohin // Florile dalbe. – 2005. – 19 mai. – P. 8.

2825. Vasilache, Vasile. Sfiosul Ion : [poetul Ion Diordiev] / Vasile


Vasilache // Lit. şi arta. – 2005. – 19 mai. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 2408, 2621)

821.161.1 Literatură rusă


2826. Radek, Leonid. Pe marii iubitori de adevăr se sprijină lumea : [100
de ani de la naşterea scriitorului M. A. Şolohov] / Leonid Radek // Comunistul. –
2005. – 20 mai. – P. 11-12; Коммунист. – 2005. – 20 мая. – Р. 15-16.

2827. Даль, Владимир. Цыганка : (фрагм. рассказа) / Владимир


Даль // Кишин. новости. – 2005. – 13 мая. – Р. 7.

2828. Ижболдина, Ирина. Лекарь-лингвист и цыганка : [писатель


Владимир Даль и молд. культура] / Ирина Ижболдина // Кишин. новости. –
2005. – 13 мая. – Р. 7.

821.162.1 Literatură poloneză


2829. Witold Gombrowicz – un model intelectual de actualitate : [discuţii
pe marginea personalităţii şi operei cu : Roland Chojnacki, scriitor polonez, Denisa
Comănescu, Simona Popescu, scriitoare de la Bucureşti, ...] / consemnare : Vitalie
Ciobanu // Contrafort. – 2005. – Mart.-Mai (Nr 3-5). – P. 12-14.

821.512.162 Literatura azerbaidjeană. Azera


821.51 Literatură în limbi ural-altaice
2830. Ganjevi, Nizami. I. Gazeluri; II. Catrene : (portretul artistului);
[cartea mea]; [Cel dedat pocăinţei]; [Tirania]; [Vinul]; [Omenia] : [versuri] / Nizami

175
Mai 2005 ≡ May 2005

Ganjevi; trans-spuneri în rom. de Ion Hadârcă // Lit. şi arta. – 2005. – 12 mai. – P.


4.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
2831. Anghel, Alina. O ţară cu capul plecat : [pe marginea vizitei în
Germania] / Alina Anghel // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 13 mai. – P. 8.

2832. Costaş, Natalia. Varşovia – o capitală refăcută din donaţiile


diasporei : note de călătorie / Natalia Costaş // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 27
mai. – P. 4.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teoretică
2833. Colesnic, Iurie. Un naturalist de talie europeană născut la Corneşti
: [Nicolae Florov, savant geograf (1876-1948)] / Iurie Colesnic // Florile dalbe. –
2005. – 26 mai. – P. 15.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Praporşcic, Maria. O viaţă de om, în câteva desene : [sculptorul şi artistul
plastic Leonid Nedov]. – Vezi Nr 2693

Savantul de vocaţie, iubitor de ţară şi de neam : [academicianul Teodor


Furdui]. – Vezi Nr 2655

Ижболдина, Ирина. Лекарь – лингвист и цыганка : [писатель


Влалимир Даль и молд. культура]. – Vezi Nr 2828

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
(Vezi Nr 2484)

176
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


2834. Ungureanu, Traian. Adevărul despre Ziua Victoriei : [a 60-a
aniversare de la sfârşitul celui de-al doilea război mondial] / Traian Ungureanu //
Contrafort. – 2005. – Mart.-Mai (Nr 3/5). – P. 2.

2835. Войцехович, Владимир. В. В. Войцехович : "Мы немножко по-


спорим с Горбачевым…" : интервью с участником торжеств в Москве по слу-
чаю 60-летия Победы в Великой Отечеств. войне / записал Геннадий Зенко-
вич // Capitala = Столица. – 2005. – 28 мая. – P. 4.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


2836. Ciobanu, Vitalie. Comunist sau european ? : [urmările celui de-al
doilea război mondial] / Vitalie Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 17 mai. – P.
10.

2837. Dabija, Nicolae. Ticuri staliniste : [60 de ani de la încheierea celui


de-al doilea război mondial] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 19 mai. – P. 1.

2838. Eşanu, Andrei. Monografie de mare folos : [pe marginea lucr.


"Polonezii în anii celui de-al doilea război mondial. Istoria politică" de Anatol
Petrencu, Ch., Cartdidact, 2005] / Andrei Eşanu // Lit. şi arta. – 2005. – 12 mai. – P.
2.

2839. Generalul Vlasov : trădător al patriei sau salvator al Moscovei? /


trad., adaptare de Ion Cernei // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 13 mai. – P. 10.

2840. Jianu, Vasile. Istoria Rusiei : (kratkii kurs) / Vasile Jianu // Ora
satului. – 2005. – Mai (Nr 9/10). – P. 16. – Va urma.

2841. Madievski, Samson. Monitorizarea stărilor de spirit în Germania


lui Hitler / Samson Madievski // Săptămîna. – 2005. – 6 mai. – P. 10-11.

2842. Moraru, Dinu. Genocidull de la Katyn : [aspecte istorice : reluat din


"Lumea", apr. 2005] / Dinu Moraru // Gazeta românească. – 2005. – 16 mai. – P.
20.

177
Mai 2005 ≡ May 2005

2843. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Opoziţia din dragoste : [patriotismul


lui Vladimir Raevsky, nobil rus, ofiţer, decembrist (1795-1872)] / Vitalie Pastuh-
Cubolteanu // Lit. şi arta. – 2005. – 26 mai. – P. 6.

2844. Petrencu, Anatol. Adevărul în date despre cel de-al doilea război
mondial / Anatol Petrencu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 6 mai. – P. 8.

2845. Sfârşitul războiului – adevăr şi mistificare : [extrase din discursurile


participanţilor la "masa rotundă" "60 de ani de la sfârşitul celui de-al doilea Război
Mondial în Europa – adevăr şi mistificare", 26 apr. 2005, Chişinău] / p. îngrijită de
Nina Josu; fotogr. : Victor Lavric // Lit. şi arta. – 2005. – 5 mai. – P. 3. – Aut. : Anatol
Petrencu, Ion Ţăranu, Petre Otu, ...

2846. Стати, Антон. Великая победа и политические пигмеи : по-


настоя / Антон Стати // Коммерсант plus. – 2005. – 13 мая. – Р. 10-11.

2847. Фадеев, Андрей. Два черных мифа о священной войне : [ми-


фы о второй миров. войне] / Андрей Фадеев // Коммерсант plus. – 2005. – 20
мая. – Р. 16.
(Vezi de asemenea Nr 2692, 2862)

94(478) Istoria Republicii Moldova


2848. Argetoianu, Constantin. Kominternul şi Basarabia (1); Miza
petrolului românesc (2) : [lumea politică a anului 1940 : reluat după "Jurnalul naţ."] /
Constantin Argetoianu // Gazeta românească. – 2005. – 23 mai. – P. 16.

2849. Bădescu, Emanuel. Adevărul despre Transnistria : [din ist.


relaţiilor diplomatice : reluat din "Lumea", apr. 2005] / Emanuel Bădescu // Gazeta
românească. – 2005. – 30 mai. – P. 20.

2850. Beşleagă, Vladimir. Conştiinţa naţională sub regimul comunist


totalitar : (RSSM; 1956-1963) : [aspecte ist.] / Vladimir Beşleagă // Contrafort. –
2005. – Mart.-Mai (Nr 3/5). – P. 20-22. – Bibliogr. : 8 tit.

2851. Colesnic, Iurie. Moartea şi nemurirea leului bătrân : [140 de ani de


la naşterea lui Constantin Stere, istoric şi scriitor] / Iurie Colesnic // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 27 mai. – P. 15.

178
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2852. Colesnic, Iurie. Un vânător nedevelopat : Ion Negrescu : [fost


primar al Chişinăului, istoric, om politic şi filosof] / Iurie Colesnic // Natura. – 2005.
– Mai (Nr 5). – P. 14.

2853. Enciu, Nicolae. Calvarul – o lucrare cu caracter de unicat în


istoriografia contemporană : [pe marginea lucr. "Calvarul. Documentarul
deportărilor de pe teritoriul R.S.S. Moldoveneşti : 1940-1950" de Valeriu Pasat, Ch.,
2004] / Nicolae Enciu // Săptămîna. – 2005. – 13 mai. – P. 19; 23.

2854. Iachim, Ion. Personalităţi de la Trifeşti : [raionul Rezina] / Ion


Iachim // Ora satului. – 2005. – Mai (Nr 9). – P. 14.

2855. Litinschi, N. I. Vremurile de bejenie : [65 de ani de la ocuparea


Basarabiei de armatele sovietice : 28 iun. 1940 : reluat din "Viaţa Basarabiei", 1940,
Nr 7-8)] / N. I. Litinschi // Ora satului. – 2005. – Mai (Nr 10). – P. 16. – Va urma.

2856. Nagacevschi, Tadeu. Zece ani în Siberii de gheaţă : [deportări în


perioada regimului stalinist-comunist] / Tadeu Nagacevschi // Flux : ed. de vineri. –
2005. – 6 mai. – P. 7.

2857. Palladi, Tudor. Eternitatea baştinei : [pe marginea cărţii "Ochiul


Alb : cartea satului" de Ion Stici] / Tudor Palladi // Lit. şi arta. – 2005. – 26 mai. – P.
3.
(Vezi de asemenea Nr 2383)

94(498) Istoria României


2858. Bădescu, Emanuel. Terorismul în România : [aspecte ist. : reluat
din "Lumea", mart.-apr. 2005] / Emanuel Bădescu // Gazeta românească. – 2005.
– 16 mai. – P. 16. – Art. 1 : 17 ian.

2859. Mihai, Rege al României. Regele ca simbol naţional : [interviu


acordat de fostul suveran al României, Regele Mihai, săpt. rusesc "Mosk. novosti"] /
consemnare : Veaceslav Samoşkin; trad. şi prez. de Vasile Gârneţ // Contrafort. –
2005. – Mart.-Mai (Nr 3/5). – P. 24.

179
Mai 2005 ≡ May 2005

2860. Moraru, Alexandru. A fost Antonescu antisemit? : [59 de ani de la


moartea mareşalului român Ion Antonescu] / Alexandru Moraru // Flux : ed. de
vineri. – 2005. – 27 mai. – P. 5.

2861. Platon, Alexandru-Florin. Imposibila evadare din istorie : [pe


marginea cărţii "Mircea Eliade. Le prisonnier de l'histoire" de Florin Ţurcanu, Paris,
ed. La Découverte, 2003] / Alexandru-Florin Platon // Contrafort. – 2005. – Mart.-
Mai (Nr 3/5). – P. 6.

2862. România a fost ocupată, nu "eliberată" : [reluat din "Ziua", 11 mai


2005] // Gazeta românească. – 2005. – 16 mai. – P. 10. – Cuprins : Pactul Hitler-
Stalin a fost repus în vigoare / Gheorghe Buzatu; O sfidare la adresa poporului
român / Constantin Ticu Dumitrescu.

2863. Roncea, Victor. Arborele morţii şi seminţele lui : [9 mai 1945


pentru România : reluat din "Ziua", 11 mai 1945] / Victor Roncea, Ovidiu Nahoi //
Gazeta românească. – 2005. – 16 mai. – P. 11.

180
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ" NR 5-2005

Bodrug, Mihai 2650


A
Bogatu, Petru 2443, 2483, 2523
Ababii, Ion 2666 Bogdan-Jucov, Titus 2401
Adăscăliţei, Mihai 2552, 2596 Bogdănaş, Silvia 2676, 2680
Albot, Nata 2727 Boguşevschi, Iuliana 2624
Anghel, Alina 2831 Bolboceanu, Ludmila 2602
Antohi, Ion (2666-67) Bolea, Iulia 2580
Antonescu, Alexandru 2436 Bolocan, Vlad 2399
Antonescu, Ion (2860) Bologa, Mircea (2644)
Argetoianu, Constantin 2848 Bologan, Viorel 2728
Arghezi, Tudor 2746-47 Borgula, Ludmila 2633
Arnaut, Tudor 2624 Botezatu, Elizei (2811)
Arsene, Doina 2699 Botgros, Nicolae 2701
Asarov, Boris 2478-79 Braşoveanu, Iurie 2694
Axionov, Vladimir 2700 Braşovschi, Gheorghe 2577
Bubulici, Anatol 2687
B Buciuceanu, Olga 2602
Balan, Eduard 2524 Budeanu, Gheorghe 2411, 2606
Barannik, Andrei 2637 Bujor, Ilie 2672
Barbalat, Pavel (2572) Bujor, Pavel 2689-90
Batîr, Dumitru 2396, 2655 Busuioc, Aureliu 2805
Battistini, Andrea 2719 Butnaru, Leo 2772
Bădescu, Emanuel 2849, 2858 Buzatu, Gheorghe 2862
Bădrăgan, Sergiu (2695)
C
Bărbuţă, Diana 2394, 2587
Băsescu, Traian 2481-82, 2485, 2478 Callo, Tatiana 2599
Bâlici, Gheorghe 2749-50, 2753-54, Caramuşca, Vladimir 2578
2768-70 Catlabuga, Ghenadie 2574
Belicov, Serafim 2771 Cauia, Simion 2615
Berejan, Silviu 2736 Căldare, Dumitru 2627
Beşleagă, Vladimir 2850 Căpăţână, Octavian 2484
Binder, Rodica 2418 Căpitanu, Dan 2485
Bivol, Efim 2804 Cebotari, Boris 2603
Bobeică, Constantin 2809 Cebotaru, Sergiu 2579
Bodean, Ion 2598 Cernat, Victor 2663
Bodiştean, Valentin 2564 Cernei, Ion 2682, 2839
Bodişteanu, Ruslan 2729 Cheianu, Constantin 2400, 2444-45
Bodiu, Andrei 2760 Cheptene, Natalia 2673

181
Mai 2005 ≡ May 2005

Chifa, Svetlana 2440, 2806 D


Chifiac, Tudor 2577
Dabija, Doina 2698
Chifu, Iulian 2446
Dabija, Nicolae 2449, 2450, 2775, 2837
Chiper, Grigore 2760
Damianova, Dessislava 2411
Chirilov, Viorica 2581
Daniliuc, Ion 2394
Chirtoacă, Nicolae 2524
Dascăl, Valeria 2776-77
Chojnacki, Roland 2829
David, Anatolie 2651
Ciobanu, Anatol 2654, 2655, 3737
David, Eugenia 2451, 2778
Ciobanu, Grigore 2616
Davidovici, Doru (2682)
Ciobanu, Mircea V. 2819
Diaconu, Mircea A. 2763
Ciobanu, Pavel 2730
Dinescu, Viorel 2764-65
Ciobanu, Raisa 2628, 2667, 2668
Diordiev, Ion 2779-80, (2804), (2824-25)
Ciobanu, Viorel 2728
Diviza, Ion 2723, 2781
Ciobanu, Vitalie 2419, 2427, 2447, 2807
Dolgan, Mihail 2811
Cirimpei, Corneliu 2406
Doni, Gheorghe 2638, 2652
Ciubotaru, Anatolie 2604, 2656
Doru-Dumitraşcu, Gheorghe 2762
Ciubotaru, Mihail Gh. 2808
Dragoş, Vicol 2395
Ciubucciu, Vlad 2734
Drăgan, Grigore 2782
Ciurea, Cornel 2432, 2448, 2525
Duca, Gheorghe 2395, 2396
Cocu, Dumitru 2580
Dughin, Aleksandr 2488
Codrescu, Andrei 2761
Dulgeru, Natalia (2696)
Codru, Anatol (2821)
Dulgheru, Valeriu 2669
Cojocaru, Natalia 42420, 2527
Dumbrăveanu, Albina 2742
Cojocaru, Nicolae 2431, (2627)
Dumitrecu, Constantin Ticu 2862
Colesnic, Iurie 2415, 2695, 2762
Dungaciu, Dan 2437
Colţun, Gheorghe 2738, 2773
Durbală, Anatol 2720
Comănescu, Denisa 2829
Conovali, Veronica 2625 E
Constantinov, T. 2656
Corlăteanu, Nicolae (2737), (2738), Enache, George 2452
(2736), (2739), (2740), (2742), (2743) Enciu, Nicolae 2853
Coroban, Vasile(2805) Enescu, George 2700, (2702), (2706,
Cosniceanu, Maria 2739 2708)
Costaş, Natalia 2491, 2832 Eremia, Anatol 2735, 3740, 2741-42
Cotoman, Ludmila 2694 Esinencu, Nicolae (2822)
Cotruş, Aron 2748 Eşanu, Andrei 2838
Cozub, Gheorghe 2685 F
Creţu, Dumitru 2539
Cujbă, Vasile 2629 Florov, Nicolae (2833)
Curchi, Lilia 2637, 2642 Filip, Iulian 2783-85
Cuţescu, Eudochia 2624 Fonari, Victoria (2812)
Cuzuioc, Ion 2774, 2810 Furdui, Teodor 2396, (2654-57)

182
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

G I
Gaju, Emil (2722) Iachim, Ion 2607, 2630, 2787, 2854
Galai, Daniela 2665 Iasinschi, Tudor 2556
Ganjevi, Nizami 2830 Iaţco, Diana 2608
Garaba, Vladimir 2639 Iepure, Diana 2814
Gârneţ, Vasile 2806, 2859 Iordan, Cristina R. 2416
Găluşcă, Valentina 2404 Istrate, Luminiţa 2703
Gega, Dimitrie 2749 Iuraşcu, Mihai 2455
Ghelici, Fiodor 2581 Iurco, Ghenadi 2582
Gheorghiţă, Eugen 2685, 2687 Iuşcenko, Victor 2479, 2490
Gheorghiţă, Nadina 2453, 2585, 2597, Ivanovici-Terenţiu, Ştefan 2750
2631 Izbeştschi, Iosif 2599
Gheorghiu, Valeriu 2433 Ivanov, Victor (2697)
Gherciu, Viorel 2553
J
Ghilaş, Ana 2812
Ghilaş, Galina 2617 Jalbert, Susanne 2407
Ghimpu, Simion 2782 Jianu, Vasile 2840
Gladun, Nicolae 2668 Josanu, Efim 2456, 2692, 2815
Glavan, Teodor (2652) Josu, Iulia 2639
Gluşco, Constantin (2669) Josu, Nina 2845
Gociu, Simion 2767
Goldberg, Lawrence 2397 K
Goma, Paul 2438 Kalfa 2719
Gombrowicz, Witold 2829 Kelley, John 2428, 2429
Gonciarov, Piotr 2504 Kelly, John 2428, 2429
Gorincioi, Maria 2605 Kleininger, Thomas 2526
Gorincioi, Radu 2489 Klopotovski, Vitalii 2581
Gorincioi, Veronica 2406, 2629, 2660, Kosaciov, Constantin 2491
2663, 2814 Kostricenko, Irina 2633
Gotişan, Iurie 2554 Krauss, Meloyn 2492
Grati, Aliona 2813
Grebenşcikov, Victor 2453 L
Grişin, Evghenii 2697 Lavric, Victor 2845
Gudumac, Eva 2664 Lăzărescu, Florin 2751
H Leşco, Galina 2659
Leu, Gheorghe 2752
Hadârcă, Ion 2830 Liberis, Cristina 2674
Halus, Eugenia 2606 Liiceanu, Gabriel 2766
Humă, Ion 2565 Litinschi, N. I. 2855
Hurmuzachi, Iurie 2543, 2555 Loghin, Andrei 2579, 2582-83, 2586

183
Mai 2005 ≡ May 2005

Lungu, Diana 2428, 2675 Murărescu, Marioara 2676-77


Lungu, Eugen 2807, 2819 Muşuc, Eduard 2527
Lupan, Andrei 2788
N
Lupaşcu, Maria 2407
Lupescu, Silviu 2680 Nedov, Zinaid (2693)
Lupuşor, Tamara 2440, 2662 Nagacevschi, Igor 2818
Lupăcescu, Gheorghe (2797) Nagacevschi, Tadeu 2856
Nahoi, Ovidiu 2863
M
Nastasiu, Vasile 2819
Madan, Ion 2404, 2572 Neagu, Manole 2820
Madievski, Samson 2841 Nedelcu, Grigore 2753
Mahu, Rodica 2701, 2704, 2709, 2713, Negrescu, Ion (2852)
2719, 2817 Negru, Nicolae 2430, 2459-60, 2536
Malamen, Iolanda 2761 Neguţă, Andrei 2528
Manole, Corneliu 2493 Nichituş, Victor 2678
Margine, Rada 2408 Nicola, Constantin 2754
Marin, Gheorghe 2816 Nicul, Elena 2609
Marin, Mariana 2624 Nintuş, Valentina 2565
Marinat, Alexei (2816), 2817 Nucă, Sergiu 2684
Martin, Vasile 2543, 2553 Neniţă, Sanda 2557
Matcovschi, Dumitru 2789, 2790
O
Matei, Ştefan 2409
Mazilu, Tatiana 2618 Odoleanu, Vasile 2539, 2640-41, 2643,
Mărgineanu, Virgiliu 2712, 2713, 2714 2647
Mândâcanu, Virgil 2599, 2681 Olaru, Angelina 2573, 2677, 2705, 2721
Mesic, Stepan 2486 Onofreiciuc, Iurie 2583
Melnic, Boris 2655 Osipov, Alex 2421
Mereuţă, Daniela 2715 Ostrofeţ, Ghenadie 2665
Mihai, Regele 2859 Otu, Petre 2845
Mihail, Viorel 2457, 2458
Mihailescu, Constantin 2640-41 P
Mihăilă, Alexandru 2791 Paleologu, Alexandru 2634
Mihnea, Paul 2744 Palladi, Tudor 2820, 2857
Minikes, Stephan M. 2494 Papa Ioan Paul al II-lea (2422)
Moraru, Alexandru 2860 Papacioc, Arsenie 2421
Moraru, Ana 2707 Papuc, Gheorghe 2584
Moraru, Dinu 2842 Papuc, Mihai 2819
Moraru, Gheorghe 2672 Parasca, Vasile 2885
Moţoc, Radu 2405 Partole, Claudia 2642, 2821
Murahovschi, Arcadie 2541 Pasat, Valeriu 2853
Muraru, Elena 2631 Pascaru, Viorica 2651

184
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Pascaru, Vlad 2566 Roncea, Victor 2494


Pâslaru, Vlad 2600 Roşca, Tudor Cristian 2764
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 2843 Rotaru, Tatiana 2397, 2655
Patraş, Valentin 2586 Rucan, Lora 2795
Pavlicenco, Vitalia 2490 Rudic, V. 2656
Pavlov, Valerii 2587 Rusnac, Vladimir 2796
Petrenco, Grigore 2439 Rusu, Alexandru 2681
Petrencu, Anatol 2838, 2844-45 Rusu, Galina (2628)
Platon, Alexandru-Florin 2861 Rusu, Tudor 2610
Platon, Nicolae 2557 Rusu, Vitalie 2401
Plopan, Gheorghe 2690 Roibu, Mihai (2625)
Podoba, Natalia 2439 Roibu, Nicolae 2678, 2698
Poiată, Petru 2461, 2716
S
Popa, Tatiana 2622
Popescu, Leonid 2822 Samoşnic, Veaceslav 2859
Popescu, Simona 2829 Saharneanu, Valeriu 2413, 2462, 2497
Popovici, Dumitru (2684), 2792 Sanalati, Nicolae 2403
Popovici, Teodor 2653 Santer, Jacques 2498
Popuşoi, Liliana 2673, 2699, 2703, 2712, Sălăjanu, Dinu Iancu 2704
2714, 2720, 2727 Sălcuţeanu, Lina 2408
Postică, Iulian 2495 Scobioală, Aurel 2797
Praporşcic, Maria 2693 Scorpan, Vasile 2647
Preguza, Ion 2575 Scutaru, Timotei 2431
Pricochi, Ecaterina 2623 Sergentu, Octavian 2434
Prisăcaru, Ina 2429, 2634 Sheets, Nicole 2463, 2571
Proca, Ion 2650, 2793 Silivestru, Petru 2643
Proca, Pavel 2401, 2722, 2823 Sinulescu, Benone 2705
Perevoznic, Iurie 2440 Sitaru, Monica 2706
Prohin, Victor 2824 Slipenchi, Vitalie 2566
Puică, Grigore 2794 Slutu, Andrei 2584
Pituşcanu, Constantin 2610 Smolniţchi, Leonid 2564
Samoşkin, Veaceslav 2859
R
Stere, Constantin (2851)
Raevschy, Vladimir (2843) Sprânceană, Vitalie 2558
Raileanu, Natalia 2613, 2622 Stici, Ion 2644, 2743, 2857
Rachieru, Adrian Dinu 2755 Stoenescu, Theodor M. 2756
Radek, Leonid 2826 Stoica, Valentina 2611
Radu, Alina 2496, 2571, 2614 Strâmbeanu, Andrei 2401, 2798, 2823
Rilke, Rainer Maria 2744 Stratan, Andrei 2529
Rogac, Raia 2601, 2603, 2612, 2626 Stratan, Pavel 2707
Rolinsky, Vladimir 2619 Suceveanu, Arcadie 2767, (2810)

185
Mai 2005 ≡ May 2005

Susarenco, Gheorghe 2464 Vicol, Dragoş 2395, 2657


Vieru, Boris 2500-02
Ş
Vieru, Grigore 2621, 2801-02
Şerban, Alex. Leo 2422 Vieru, Nicolae 2803
Şerban, Robert 2763 Viziru, Andrei 2815
Şestac, Grigore 2612 Vîlcu, Nicolae 2567
Şolohov, M. A. (2826) Vîrtosu, Larisa 2601
Şpac, Ion (2403) Voica, Andreea 2709
Ştefaneţ, Svetlana 2660 Voica, Nicoleta 2709
Ştefârţă, Sorina 2526 Voinschi, N. 2620
Ştefănescu, Radu 2416 Voitun, Aneta 2664
Volentir, Andrei 2503
T Voncu, Răzvan 2621
Tafuni, Nicolae 2597 Voronin, Vladimir 2414, 2466, 2486,
Tăbârţă, Vasile 2799 2530
Teoctist (Patriarhul Bisericii Ortodoxe Vremuleţ, Constantin 2765
Române) 2423-24 Vulpescu, Romulus 2759
Terinte, Mihail (2600)
Z
Ticu Dumitrescu, Constantin 2862
Tironeac, Nelu 2757 Zaharia, Lilia 2659
Toderaş, Ion 2395 Zatulin, Konstantin 2505
Toma, Marcel 2707
А
Toma, Vasile 2758
Trifan, Călina 2800, (2813) Амамбаева, Евгения 2467
Turcu, Vasile 2425 Ами, Наоми Бен 2506
Анатольева, Ирина 2645
Ţ
Андон, Виктор 2717
Ţăranu, Ion 2845 Андриеш, Серафим 2671
Ţurcanu, Anatol 2662 Арнаут, Виорел 2733
Ţurcanu, Andrei 2818 Астахова, Ирина 2561, 2588
Ţurcanu, Florin 2861
Б
Ţurcanu, Valeriu 2723
Барбакару, Н. 2649
U
Болога, Мирча (2645)
Ungureanu, Larisa 2745 Борисова, Татьяна 2593
Ungureanu, Traian 2834 Брагиш, Дмитрий 2468
Бугаева, Татьяна 2648
V Бужор, Павел 2686
Vacar, Ghenadie 2689 Бургуджи, Иван 2468
Vartic, Andrei 2708
Vasilache, Vasile 2465, 2825

186
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

В Кастравец, Илья 2670


Катрук, Владимир 2731
Веверица, Лариса 2519
Коваленко, Ирина 2559
Вершигоры, Петр (2717)
Ковальский, Александр 2595
Войнован, Жоржетта 2710
Кожухарь, Сергей 2732
Войцехович, Владимир 2835
Кольцова, А. В. 45
Воронин, Владимир 2402, 2470, 2520,
Косарев, Валерий 2538
2531-32
Косачев, Константин 2510
Г Крапивка, Игорь 2588
Краусс, Мелвин 2511
Гурницкий, Анатолий 2688 Курник, Юрий 42691
Гуцу, Лидия 2471
Л
Д
Лазэр, Валерий 2561
Даль, Владимир 2827, (2828) Лупу, Мариан 2512
Добрынина, Татьяна 2649, 2658 Луценко, Анатолий 2688
Е Ляхова, Ирина 2724
Ляхова, Татьяна 2417
Евстратьев, Сергей 2544
Елков, Олег 2472 М
Еременко, Алла 2551 Магировский, Тадеуш (настоятель
Ермакова, И. 2636 католического костела им. Святого
Ж Иосифа) 2426
Марчук, Алексей 2513
Жемчугова, Инна 2398 Мацуй, Вадим 2562
Жереги, Валериу 2718 Мекур, Степан 2520
З Мелека, Анна 2614, 2426
Мигулина, Татьяна 2725
Зайченко, Сергей 2507 Миронова, Татьяна 2648
Западинский, Роберт 2473, 2508 Михайлов, Георгий 2569
Зенькович, Геннадий 2835 Моисеев, Сергей 2563, 2589
И Мэчукэ, Михай 2686
Иванов, Анатолий 2724 О
Ижболдина, Ирина 2828 Опря, Михай 2658
К Осояну, Андрей 2545
Остапчук, Евгения 2635
Казакова, Раиса 2632, 2718, 2726
Калак, Дмитрий 2509, 2568 П
Канцер, Валериу 2646 Петренко, Роман 2514
Караман, Петру 2569 Плачков, Иван 2551

187
Mai 2005 ≡ May 2005

Плешка, Валериу 2594 У


Пырэу, Алена 2417
Урекян, Серафим 2475
Р Урсу, Михаил 2632
Устименко, С. О. 2693
Разумов, Кирилл 2516
Райлян, Петру 2474 Ф
Ройтбурд, Елена 2648
Фадеев, Андрей 2847
Рябов, Николай 2518-19
Фаличев, Олег 2476
С Формузал, Михаил 2477
Функ, Иосиф 2733
Семнова (Юдович), Юлия 2506, 2635
Сергеев, Филипп 2540 Х
Сердюк, Мирча 2683
Халабуденко, Елена 2661
Сидоров, Дмитрий 2670
Хромова, Лариса 2726
Силицкая, Наталья 2474
Сима, Георгий 2533, 2590, 2591-92 Ч
Сливенко, Нелли 2595
Сливинский, Владимир (2711) Чернов, Михаил 2441
Старик, Виктор 2683 Чернятинская, Валентина 2661
Стати, Антон 2435, 2846 Чобану, Эдуард 2731
Степанова, Татьяна 2710 Ш
Столяр, Зиновий 2711
Стэвилэ, Дмитрий 2576 Швейкина, Ольга 2549
Шевченко, Олег 2679
Т Шейнина, Александра 2679
Такий, Александр 2546-48 Шикирлийская, Марина 2550
Танурков, Владимир 2732 Шиллер, Роберт 2570
Таран, Ангелина 2046, 2671 Школьников, Алексей 2576
Толстенко, Андрей 2670 Э
Трещило, Лидия 2648
Трухачев, Вадим 2521 Эленбоген, Владимир 2442

188
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor, ale căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 5-
2005

1. Accente libere 25. Natura


2. Capitala 26. Opinia
3. Capitala = Столица 27. Ora satului
4. Centrum Moldova 28. Săptămâna
5. Comunistul 29. Socius
6. Contrafort (Ian.-Febr.) 30. Sport plus
7. Curier ortodox 31. Timpul de dimineaţă
8. Curierul vamal 32. Tineretul Moldovei
9. Cuvântul adevărului = Слово 33. Vocea poporului
истины 34. Unirea
10. Democraţia 35. Ziarul de gardă
11. Dezvoltarea 36. Вечерний Кишинев
12. Dreptul 37. Голос народа
13. Făclia 38. Деловая газета
14. Florile dalbe 39. Кишиневский обозреватель
15. Flux : cotidian naţional 40. Коммерсант plus
16. Flux : ediţia de vineri 41. Коммунист
17. Gazeta oraşului 42. Мегаполис
18. Gazeta românească 43. Молдавские ведомости
19. Gazeta studenţească 44. Независимая Молдова
20. Glasul naţiunii 45. Новое время
21. Jurnal de Chişinău 46. Право
22. Literatura şi arta 47. Таможенный вестник
23. Lumea 48. Экономическое обозрение
24. Moldova suverană

189
Mai 2005 ≡ May 2005

CUPRINS

CRONICA CĂRŢII..................................................................................................................5

0 GENERALITĂŢI ..................................................................................................................5
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ...............................................................5
006 Standardizare şi standarde............................................................................................. 6
01 Bibliografie. Cataloage ............................................................................................6
02 Biblioteconomie.......................................................................................................6
06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee ........7
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii ...................................................................... 7
08 Poligrafii. Lucrări colective ......................................................................................7
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori ....................................................................................... 7
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ....................................................................................................9
2 RELIGIE. TEOLOGIE ...........................................................................................................9
23/28 Creştinism. Religie creştină................................................................................9
3 ŞTIINŢE SOCIALE .............................................................................................................10
31 Statistică. Demografie. Sociologie ........................................................................10
314 Demografie. Studiul populaţiei...................................................................................... 10
32 Politică...................................................................................................................12
33 Economie. Ştiinţe economice................................................................................13
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ..................................................................................16
35 Administraţie publică. Artă militară........................................................................20
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber............................................................20
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ..................................................................................23
50 Generalităţi despre ştiinţele pure ..........................................................................23
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice.................................................................24
57 Ştiinţe biologice .....................................................................................................24
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ............................................................................24
190
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

61 Medicină................................................................................................................24
62 Inginerie. Tehnică în general.................................................................................28
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice................................................................................................................32
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii.................................33
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite...................................................36
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .......................................................................37
72 Arhitectură.............................................................................................................37
73/76 Arte plastice. Arte decorative ...........................................................................38
73 Arte plastice ..........................................................................................................38
78 Muzică...................................................................................................................38
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ...................................................................39
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ..............................................................................39
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie.....................39
82 Literatură..............................................................................................................41
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE......................................................................................49
929 Ştiinţe biografice şi înrudite........................................................................................... 49
93/94 Istorie ...............................................................................................................50
94 Istorie generală. Istorie universală ........................................................................50
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 5-2005 ......................................................................... 66

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ ...........................................................................68

0 GENERALITĂŢI ................................................................................................................68
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .............................................................68
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general .................................................................................... 68
008 Civilizaţie. Cultură. Progres .......................................................................................... 68
070 Ziaristică. Presă ............................................................................................................ 68
3 ŞTIINŢE SOCIALE .............................................................................................................69

191
Mai 2005 ≡ May 2005

31 Statistică. Demografie. Sociologie ........................................................................69


32 Politică...................................................................................................................69
33 Economie. Ştiinţe economice................................................................................70
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ..................................................................................75
35 Administraţie publică. Artă militară........................................................................80
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale.......................................................................80
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber............................................................80
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor .................85
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ..................................................................................85
50 Generalităţi despre ştiinţele pure ..........................................................................85
53 Fizică.....................................................................................................................87
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .......................................................................88
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice.................................................................88
58 Botanică ................................................................................................................88
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ............................................................................89
61 Medicină................................................................................................................89
62 Inginerie. Tehnică în general.................................................................................96
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice................................................................................................................98
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii...............................103
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite.................................................105
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale...............................106
8 LINGVISTICA. FILOLOGIE. LITERATURA ............................................................................106
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie...................106
82 Literatură.............................................................................................................108
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE....................................................................................113
93/94 Istorie .............................................................................................................113
94 Istorie generală. Istorie universală ......................................................................113
192
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 5-2005 ...................................114


Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 5-2005................................................................. 121

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ..........................................................................122

0 GENERALITĂŢI ..............................................................................................................122
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ...........................................................122
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general .................................................................................. 122
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ........................................................................................ 123
01 Bibliografie. Cataloage ........................................................................................123
02 Biblioteconomie...................................................................................................123
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii .................................................................. 124
070 Ziaristică. Presă .......................................................................................................... 124
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................................................................................125
159.9 Psihologie ................................................................................................................ 125
2 RELIGIE. TEOLOGIE .......................................................................................................125
21 Teologie naturală. Teodicee................................................................................125
23/28 Creştinism. Religie creştină............................................................................125
3 ŞTIINŢE SOCIALE ...........................................................................................................126
31 Statistică. Demografie. Sociologie ......................................................................126
32 Politică.................................................................................................................127
33 Economie. Ştiinţe economice..............................................................................139
34 Drept. Jurisprudenţă............................................................................................143
35 Administraţie publică. Artă militară......................................................................144
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale.....................................................................147
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber..........................................................147
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor ...............151
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................................................................152

193
Mai 2005 ≡ May 2005

53 Fizică...................................................................................................................153
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice...............................................................153
57 Ştiinţe biologice ...................................................................................................154
58 Botanică ..............................................................................................................154
59 Zoologie ..............................................................................................................154
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ..........................................................................154
61 Medicină..............................................................................................................154
62 Inginerie. Tehnică în general...............................................................................157
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice..............................................................................................................157
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii...............................158
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite.................................................159
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale...............................160
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .....................................................................161
72 Arhitectură...........................................................................................................161
73/76 Arte plastice. Arte decorative .........................................................................161
73 Arte plastice ........................................................................................................161
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură...........................................................161
78 Muzică.................................................................................................................161
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .................................................................163
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................................................166
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie...................166
82 Literatură.............................................................................................................167
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE....................................................................................176
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii...........................176
93/94 Istorie .............................................................................................................176
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei................................................................... 176
94 Istorie generală. Istorie universală ......................................................................177
194
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 5-2005 ...................................181


Lista gazetelor, ale căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 5-2005
.................................................................................................................................. 189

195
Mai 2005 ≡ May 2005

Bibliografia Naţională a Moldovei

Formatul 60 X 80/16
Coli de tipar
Coli ed.
Tirajul 100 ex.
Com. Nr

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 57 46
Email: cncm@moldova.cc cncm@go.ro
http://www.iatp.md/cnc

Reglet Max SRL


şos. Hânceşti 53,
Chişinău, MD 2028, Republica Moldova
tel. /3732/ 73 17 55

196