You are on page 1of 269

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

http://www.iatp.md/cnc ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 6
2005

1
Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
Chişinău 2005
Iunie 2005 ≡ June 2005

MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM


NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of
Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles.
References. Reviews. Music Notes. Fine arts publications

Published from 1958


Issued once a month

2005
Nr 6

Chişinău
National Book Chamber of Republic of Moldova
2005

2
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI


CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare.
Referinţe. Recenzii. Note muzicale. Publicaţii artă plastică

Se editează din anul 1958


Apare lunar

2005
Nr 6

Chişinău
Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
2005

3
Iunie 2005 ≡ June 2005

Alcătuitori : Claudia BÂGU


Valentina CHITOROAGĂ
Ludmila CORGHENCI
Renata COZONAC
Efimia MACRINICI
Nina MICHERIN
Olesea NICOARA

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

Procesare text : Olesea NICOARA

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Ref. Rec. N. muz. Publ. artă
plastică : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep.
Moldova; alcăt. : Claudia Bâgu,…; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă. –
Ch. : Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova, 2005 (Reglet-Max SRL). –
Contin. ed. "Cronica presei". – ISSN 1857-0550
Nr 6, 2005. – 2005. – 268 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine
50 ex.

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2005

4
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2005
IUNIE NR 6 IUNIE
(940-1104)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
006 Standardizare şi standarde
940. Standardizarea şi certificarea produselor agricole în Republica
Moldova / Alexandru Muravschi, Rodica Perciun; East-West Management Inst.
Progr. de Asistenţă pentru Fermierii Privaţi. – Ch. : PFAP, 2005 (Tipogr. "Grafema
Libris"). – 68 p. : scheme, tab.; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 67. – Apare cu sprijinul
financ. al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltarea Int. (USAID), East-West
Management Inst. (EWMI) în colab. cu Fundaţia Soros Moldova (SFM)
ISBN 9975-9763-6-0
300 ex. – [05-976]
- - 1. Produse agricole – Standardizare – Certificate.
006.82.063:631/638(478)
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
941. Alexandru Gromov : Biobibliogr. / Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu". Bibl.
Publică Ovidius; alcăt. : Margareta Cebotari, Liuba Ciobanu; ed. îngrijită de Lidia
Kulikovski. – Ch. : Museum, 2005 (Tipogr. "Bons Offices"). – 120 p. : il.; 20 cm.
ISBN 9975-948-30-8
300 ex. – [05-1017]
- - 1. Literatura română din Moldova – Indici bibliografici.
016:[821.135.1(478).09+929 Gromov]
942. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of
Moldova : Cărţi. Autoref. Teze. Art. din rev. şi ziare. Ref. Rec. N. muz. : Se ed. din
anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. : Claudia
Bâgu,…; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii
5
Iunie 2005 ≡ June 2005

din Rep. Moldova, 2005 (Tipogr. "Reglet-Max" SRL). – Contin. ed. "Cronica presei".
– ISSN 0201-6761
Nr 12, 2004. – 2005. – 353 p. – Text : lb. rom., rusă, alte lb. străine
50 ex. – [05-1032]
015(478)
943. Ion Ciocanu : Biobibliogr. / Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu". Centrul de
Inf. şi Docum. "Chişinău"; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski; concepţie graf. : Andrei
Gamarţ. – Ch. : Museum, 2005 (Tipogr. "Bons Offices"). – 251 p. : il.; 20 cm.
ISBN 9975-948-29-4
300 ex. – [05-1014]
- - 1. Literatura română din Moldova – Indici bibliografice.
016:[821.135.1(478).09+929 Ciocanu]
944. Întreprinderea de Stat "Poşta Moldovei". Catalogul ziarelor şi
revistelor = Каталог газет и журналов / Într. de Stat "Poşta Moldovei". – Ch. : S.
n., 2003. – 29 cm.
Semestrul 2, 2005. – 2005. – 88 p. – Text paral. : lb. rom., rusă. – F. f. de
tit. – [05-1030]
- - 1. Publicaţii periodice – Cataloage de abonare.
017:050
945. Leo Butnaru : Biobibliogr. / Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu". Bibl. Publică
Transilvania; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski; concepţie graf. : Andrei Gamarţ. – Ed.
a 2-a, revăz. şi compl. – Ch. : Museum, 2005 (Tipogr. "Bons Offices"). – 147, [1] p. :
il.; 20 cm.
ISBN 9975-948-31-6
300 ex. – [05-1012]
- - 1. Literatura română din Moldova – Indici bibliografice.
016:[821.135.1(478).09+929 Butnaru]
946. Mihail Rotaru la 70 de ani : Crâmpeie din viaţă şi activitate / alcăt.
: Anton Moraru, Gheorghe Cernea; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Fac. "Econ.
gen. şi Drept". Catedra "Drept". – Ch. : ASEM, 2004. – 161 p. : il., 20 cm.
ISBN 9975-75-269-1
24,00 lei, 100 ex. – [05-1045]
016:[94+378.12(092)]
947. Movileanu, Valeriu

6
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Profesorul universitar Valeriu Movileanu la 70 de ani : Profesionalism,


vocaţie, devotament : Biobibliogr. / Valeriu Movileanu. – Ch. : Ruxanda, 2005 (pe
cop. : 2000). – 140 p. : des., il.; 20 cm.
Cu autograf. aut. – Ed. pregătită, red. şi realizată de savant pe cont propriu
[05-1009]
016:[57+929]
948. Serafim Saka : Biobibliogr. / Bibl. Mun. "B. P. Haşdeu". Centrul de
Inf. şi Docum. "Chişinău"; alcăt. : Claudia Tricolici, Olga Detişin; ed. îngrijită de Lidia
Kulikovski; concepţie graf. : Andrei Gamarţ. – Ch. : Museum, 2005 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 84 p. : il.; 20 cm.
ISBN 9975-948-34-0
300 ex. – [05-1015]
- - 1. Literatura română din Moldova – Indici bibliografici.
016:[821.135.1(478).09+929 Saka]
070 Ziaristică. Presă
949. Presa în oglinda presei : (antologie) / Fac. de Jurnalism şi Şt. ale
Comunic. Inst. Mass Media din Moldova; Victor Moraru (coord.); red. şt. : Ala
Mândâcanu. – Ch. : FPS "Multicolor"; CCRE "Presa", 2005. – 116 p. – 20 cm. –
(Ser. : "Starea mass media" / coord. : Victor Moraru)
Apare cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 9975-9883-0-X
50 ex. – [05-1034]
- - 1. Presă. 2. Mass-media.
070:659. 3(082)
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
950. "Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts
and Sciences (30; 2005; Chişinău). The 30th Annual Congress of the American
Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) : The Academy of Economic Stud-
ies of Moldova, July 5-10, 2005 : Proceedings / scient. ed. : Grigore Belostecinic,
Dumitru Todoroi. – Ch. : ASEM, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 953 p. : fig.,
tab.; 29 cm.
Antetit. : Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Text : lb. rom., engl., fr. –
Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 9975-75-313-2 (în cop.)
150 ex. – [05-1130]
7
Iunie 2005 ≡ June 2005

082=135.1=111.1=133.1
951. Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic : (anii
2003-2004) / MOLDCOOP. Univ. Cooperatist-Comerc. din Moldova; red. resp. : S.
Petrovici, V. Botnarciuc, ... – Ch. : CEP USM, 2004. – 20 cm.
Partea a 2-a. – 2004. – 441, [1] p. : fig., tab. – Texte şi în lb. rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-70-482-4 : 80 ex. – [05-992]
082:378.633(478)
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
952. Rugăciuni pentru copii : cu poveţe şi explicaţii : tip. cu
binecuvântarea Prea Sfinţitului Dorimedont, Episcop de Edineţ şi Briceni. – Ch. : S.
n., 2005 (Tipogr. "Elena V. I."). – 47 p. : il. color.; 22 cm. – (Col. "Ortodoxia pentru
copii")
ISBN 9975-9863-8-2
10000 ex. – [05-1124]
- - 1. Rugăciuni pentru copii.
087.5:243
953. Ursache, Silvia
Aventurile lui Iulian. Mâţovelia : [povestire] / Silvia Ursache; pict. : Radu şi
Violeta Diordiev. – Ch. : Iulian, 2005. – 70, [2] p. : des. color.; 27 cm.
ISBN 9975-922-88-0
[05-1112]
087.5
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
954. Шаповалов, Б. А.
Бизнес-этикет : Практ. пособие / Б. А. Шаповалов, Т. М. Шаповалова.
– К. : Elan-Poligraf, 2005. – 144 p.; 21 cm. – (Сер. "Бизнес-тренинг")
Bibliogr. p. 140-141 (42 tit.)
ISBN 9975-9817-6-3
500 ex. – [05-1102]
- - 1. Etica în afaceri (rus.).
174. 4

8
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
955. Analecta catholica / Episcopia Romano-Catolică de Chişinău; col.
red. : E. S. Anton Coşa (red.-şef),... – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 295,
[2] p. : il.; 24 cm.
Texte : lb. rom., lat., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu
ajutorul Conf. Episcopilor Catolici din Statele Unite ale Americii
ISBN 9975-937-32-2
700 ex. – [05-1070]
282(082)=135.1=161.1
956. Iştoc, Aurel
Ziua pe care a făcut-o domnul : Sabatul ebraic şi duminica creştină / Aurel
Iştoc. – Iaşi : Sapientia, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 196 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 195-196 (27 tit.)
ISBN 973-8474-57-4 (Sapientia)
[05-1139]
- - 1. Duminica – Ziua Domnului. 2. Sabat – Ziua Domnului.
263
957. Антисектанский сборник : tip. cu binecuvântarea Înalt
Preasfinţitului Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove / пер. с рум. :
Татьяна Авдеева; общ. ред. : Виталия Шинкаря. – К. : F.E.-P. "Tipogr. Centrală",
2005. – 127 p.; 20 cm.
ISBN 9975-78-394-5
10000 ex. – [05-1116]
28
958. О православной вере : (краткий катехизис) / elab. : иеромонах
Рафаил Нойка, прот. Виталий Шинкарь; пер. с рум. : Татьяна Авдеева. – К. :
F.E.-P. "Tipogr. Centrală", 2005. – 78, [1] p.; 20 cm.
F. f. de tit.
ISBN 9975-78-395-3
10000 ex. – [05-1113]
23/28

9
Iunie 2005 ≡ June 2005

3 ŞTIINŢE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
959. Ce cunosc oamenii în etate din Moldova despre drepturile lor =
What older people from Moldova know about their Rights = Что говорят пожилые
люди Молдовы о своих правах : [st. sociologic] / Respiraţia a doua. – Ch. :
Pontos, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 44 p. : diagr.; 24 cm.
Text paral. : lb. rom., engl., rusă
ISBN 9975-926-72-X
1000 ex. – [05-1073]
- - 1. Oameni în etate – Moldova – Studiu sociologic.
303.4:342.7-053.9(478)
960. Viaţa cu speranţă = Жизнь с надеждой : (Unul din modelele de
îngrijire paliativă a persoanelor HIV infectate / bolnave de SIDA) : Experienţă
practică : [cercet. sociologică]. – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 32 p. :
diagr., il.; 24 cm.
Tit. pe cop., text paral. lb. : rom., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al
Fondului Global şi al Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 9975-926-71-1
1000 ex. – [05-1063]
303.4:616.98-082
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei
961. Musteaţă, Sergiu
Populaţia spaţiului Pruto-Nistrean în secolele VIII-IX : [monogr.] / Sergiu
Musteaţă; trad. în lb. engl. : Iulian Robu; Asoc. Naţ. a Tinerilor Istorici din Moldova –
ANTIM. Soc. de studii sud-est europene din Moldova. – Ch. : Pontos, 2005 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 404 p. : fig., fotogr.; 25 cm.
Text paral. : lb. rom., engl. – Bibliogr. p. 224-283. – Ind. geogr. p. 285-299
ISBN 9975-926-43-6 (în cop.)
500 ex. – [05-1122]
- - 1. Populaţia spaţiului Pruto-Nistrean – sec. VIII-IX.
314:94(478)+94(498)"7/8"=135. 1
316 Sociologie
316.6 Psihologie socială

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

962. Cioaric, Vasile


Imagologia. Gestionarea crizelor de imagine : Note de curs / Vasile
Cioaric. – Ch. : Tehnica-Info, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 118 p. : tab.; 20
cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor
ISBN 9975-63-249-1
500 ex. – [05-1128]
- - 1. Imagologie. 2. Gestionarea crizelor de imagine.
316.6:351/354.08(075.8)
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale
963. Rosenberg, Marshall B.
Comunicarea nonviolentă : Limbajul vieţii / Marshall B. Rosenberg; trad.
din engl. : Elena Dolghi; red. şt., coord. : Otilia Stamatin. – Ch. : Epigraf SRL, 2005
(F.E. -P. "Tipogr. Centrală"). – 221 p.; 24 cm.
Tit. orig. : Nonviolent communication : a Language of Life. – Bibliogr. p.
217-218 (58 tit.)
ISBN 9975-924-52-2
1000 ex. – [05-1120]
- - 1. Sociologia comunicării.
316.77
32 POLITICĂ
329 Partide şi mişcări politice
964. Прорыв : [culeg. de materiale] / Партия Коммунистов Респ.
Молдова. – К. : Метромпаш, 2003. – 592 p.; 212 cm.
ISBN 9975-9613-9-8 (în cop.)
4000 ex. – [05-1028]
- - 1. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova – Materiale.
329.15(478):323/324(478)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
965. Caraganciu, A.
Bazele activităţii investiţionale / A. Caraganciu, O. Domenti, S. Ciobu;
Acad. de Studii Econ. Catedra "Bănci şi Burse de Valori". – Ch. : ASEM, 2004. –
321 p. : fig., tab.; 20 cm.

11
Iunie 2005 ≡ June 2005

Bibliogr. p. 319-321 (33 tit.) şi la sfârşitul cap.


ISBN 9975-75-264-0
38,00 lei, 200 ex. – [05-1043]
- - 1. Activitate investiţională.
330.322.(075.8)
966. Балынский, Андрей
Микроэкономика : проблемы переход. периода : [pentru uzul
studenţilor] / Андрей Балынский. – Бельцы : Small Euro Business, 2005. – 208 p.
: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 196-197 (23 tit.)
ISBN 9975-931-76-6 (Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi)
500 ex. – [05-988]
- - 1. Microeconomie (rus.).
330.101.542(075.8)
967. Мамалига, В.
Синергетическая концепция развития динамических систем / В. Ма-
малига, Н. Федотова, Е. Маркова; М-во экон. Респ. Молдова, Нац. ин-т экон. и
информ. – К. : НИЭИ, 2004. – 44, [2] p. : des., tab.; 21 cm. – (Обзор. информ. /
НИЭИ).
Bibliogr. p. 44-45 (32 tit.)
137 ex. – [05-1103]
330(048.4)
968. Шишкан, Надежда
Современные социально-экономические мегатенденции : [Моногр.] /
Надежда Шишкан; Молд. Экон. Акад. Каф. политэкономии и Экон. доктрин. –
Ch. : ASEM, 2005. – 295 p. : diagr., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 288-295 (125 tit.)
ISBN 9975-75-282-9 (în cop.)
30,00 lei, 100 ex. – [05-1047]
- - 1. Tendinţe economice curente.
330.88
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
969. Resursele umane în agricultura Republicii Moldova / Alexandru
Muravschi, Anatol Bucatcă, Ion Cernioglo, Elena Chirilco; East-West Management

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Inst. Progr. de Asistenţă a Fermierilor Privaţi. – Ch. : PFAP, 2005 (Tipogr. "Grafema
Libris"). – 80 p. : fig., tab.; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu
sprijinul financ. al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltarea Int. (USAID), East-
West Management Inst. (EWMI) în colab. cu Fundaţia Soros Moldova (SFM)
ISBN 9975-9763-7-3
300 ex. – [05-977]
- -1. Resurse umane – Agricultură – Moldova.
331.101.262:63(478)
332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe
970. Guţu, Vladimir Gh.
Probleme politico-juridice şi social-economice ale creării cadastrului
bunurilor imobile : Monogr. / Vladimir Gh. Guţu, Dumitru Guţu, Olga Guţu. – Ch. :
CEP USM, 2005. – 168, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 160-162 (29 tit.)
ISBN 9975-70-534-0
110 ex. – [05-998]
- - 1. Cadastrul bunurilor imobile.
332.2
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
971. Родионова, Н.
Малый бизнес в Республике Молдова : реальность и проблемы / Н.
Родионова, Е. Акулай; М-во экон. Респ. Молдова, Нац. ин-т экон. и информ. –
К. : НИЭИ, 2004. – 28, [2] p. : tab.; 21 cm. – (Обзор. информ. / НИЭИ).
Bibliogr. p. 28-29 (19 tit.)
171 ex. – [05-1104]
334.772.012.64(478)(048.4)
336 Finanţe
972. Banca Naţională a Moldovei : Raport anual. – [Ch. : S. n., 2005]. –
30 cm.
…2004. – [2005]. – 103, [1] p. : diagr., graf., scheme, tab. color. – 200 ex. –
[05-1035]
- - 1. Bănci – Banca Naţională a Moldovei – Raporturi.
336.711(478)(047.1)
973. Mamaliga, V.
13
Iunie 2005 ≡ June 2005

Tendinţele industrializării mondiale şi problema reproducerii fondurilor fixe


/ V. Mamaliga, N. Fedotov, E. Marcov. – Ch. : INEI, 2005. – 44, [2] p. : fig., tab.; 20
cm. – (Inf. de sinteză / Inst. Naţ. de Econ. şi Inf.)
Ref. : lb. rusă. – F. f. de tit. – Bibliogr. p. 44-45 (30 tit.)
101 ex. – [05-1099]
- - 1. Fonduri fixe – Industrializarea mondială.
336.662(478)(048.8)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
974. Influenţa politicii fiscale asupra dezvoltării economiei naţionale /
L. Savenco, E. Batârmurzaev, L. Savelieva, T. Hulapova. – Ch. : INEI, 2005. – 48,
[4] p. : fig., tab; 20 cm. – (Inf. de sinteză / Inst. Naţ. de Econ. şi Inf.)
Ref. : lb. rusă. – Bibliogr. p. 51 (17 tit.). – F. f. de tit.
200 ex. – [05-1106]
338.23:336.22(478)(048.8)
975. Grecu, M.
Unele aspecte privind edificarea societăţii informaţionale în RM / M. Grecu,
C. Jigău, R. Taragan. – Ch. : INEI, 2004. – 58, [1] p. : diagr., tab.; 20 cm. – (Inf. de
sinteză / Inst. Naţ. de Econ. şi Inf.)
Ref. : lb. rusă. – Bibliogr. p. 58 (19 tit.). – F. f. de tit.
207 ex. – [05-1107]
338.46+316.774(478)(048.8)
976. Таран, Ирина
Финансовая политика и экономическая безопасность страны : Учеб.
пособие / Ирина Таран; Молд. гос ун-т. Фак. экон. наук. Каф. "Финансы". – К. :
CEP USM, 2005. – 127, [1] p. : diagr., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 118-127(160 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-70-522-7
70 ex. – [05-1001]
- - 1. Politică financiară. 2. Politică economică.
338.23:336.1(075.8)
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
977. Recesiunea, Recuperarea şi Sărăcia în Moldova : Raport nr.
28024-MD, noiemb. 2004 : Doc. al Băncii Mondiale / Regiunea Europa şi Asia

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Centrală. Unitatea de sector pentru dezvoltare umană. – [Ch. : S. n., 2005]. – XVIII,
50 p. : fig., tab.; 28 cm.
Bibliogr. p. 50 şi în notele de subsol
[05-990]
- - 1. Stare economică – Moldova. 2. Sărăcie – Moldova.
338(478)+364.22
978. Suportul financiar acordat sectorului agrar în Republica Moldova /
Alexandru Muravschi, Stela Corobceanu, Gheorghe Muntean; East-West
Management Inst. Programul de Asistenţă pentru Fermierii Privaţi. – Ch. : PFAP,
2005 (Tipogr. "Grafema Libris"). – 112 p. : fig. color., tab.; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 111 (16 tit.). – Apare cu
sprijinul financ. al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltarea Int. (USAID), East-
West Management Inst. (EWMI) în colab. cu Fundaţia Soros Moldova (SFM)
ISBN 9975-9763-6-0
300 ex. – [05-978]
- - 1. Suport financiar sectorului agrar. 2. Sector agrar – Suport financiar.
338.434:349.422.231(478)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
979. Ghidul consumatorului de produse alimentare / Dep. Standardizare
şi Metrologie al Rep. Moldova. Oficiul relaţii cu consumatorii. – Ch. : S. n., 2005
(Combinatul Poligr.). – 36 p. : il.; 20 cm.
Bibliogr. p. 33-36 (9 tit.). – Apare cu sprijinul financ. parţial al Biroului de
Cooperare Teh. al Germaniei pe lângă Min. Federal a Cooperării Econ. şi
dezvoltării al Germaniei
Gratuit. – [05-1038]
339.166.82
980. Ghidul consumatorului pentru produse ne-alimentare / Dep.
Standardizare şi Metrologie al Rep. Moldova. Oficiul relaţii cu consumatorii. – Ch. :
S. n., 2005 (Combinatul Poligr.). – 36 p. : il., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 33-36 (9 tit.). – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. parţial al
Biroului de Cooperare Teh. al Germaniei pe lângă Min. Federal a Cooperării Econ.
şi dezvoltării al Germaniei
Gratuit. – [05-1037]
15
Iunie 2005 ≡ June 2005

339.166.84
339.7 Finanţe internaţionale
981. 10 lucruri pe care nu le ştiaţi despre Banca Mondială în Moldova. –
[Ch. : S. n., 2005]. – [22] p. : il. color.; 15 x 15 cm.
F. f. de tit.
[05-989]
339.732(035.5)
982. Бодюл, Алёна
Международные валютно-финансовые отношения и рынок ценных
бумаг : Метод.-практ. пособие : [pentru uzul studenţilor] / Алёна Бодюл, Алек-
сандр Бодюл. – К. : МЭА, 2005. – 149 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor
ISBN 9975-9870-0-9
16,30 lei, 150 ex. – [05-1046]
- - 1. Relaţii valutar-creditoare internaţionale. 2. Piaţa valorilor mobiliare
(rus.).
339.7(076.5)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
983. Mocreac, Tatiana
Deontologie juridică / Tatiana Mocreac. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr.
"Reclama"). – 225, [2] p.; 24 cm.
Bibliogr. p. 219-225 (126 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-940-83-8
200 ex. – [05-1050]
- - 1. Deontologie juridică.
34:174(075.8)
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
341 Drept internaţional
984. Demerji, Ilie
ONU şi instituţiile sale specializate / Ilie Demerji, Liliana Demerji; Acad. de
Studii Econ. din Moldova. – Ch. : ASEM, 2004. – 73, [1] p. : scheme, tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 73-74 (19 tit.)
ISBN 9975-75-256-X
9,25 lei, 100 ex. – [05-1042]

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Organizaţia Naţiunilor Unite.


341.123
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
985. Creangă, Ion
Curs de drept administrativ : pentru studenţii fac. de drept / Ion Creangă;
Inst. de Studii Aplicative Integrate din Moldova. – Ch. : Epigraf, 2005 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 22 cm.
Vol. 2 : Administraţia publică locală. – 2005. – 345, [6] p. – Bibliogr. p.
343-346 (69 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul Fundaţiei Soros
Moldova. – ISBN 9975-903-67-3. – [05-1132]
- - 1. Drept administrativ. 2. Administraţie publică locală – Aspect juridic.
342.9(075.8)
986. Pîrţac, Olivia
Apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale a persoanei în
Republica Moldova : [monogr.] / Olivia Pîrţac. – Ch. : Centrul Independent de
Jurnalism, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 148 p.; 29 cm.
Bibliogr. p. 115-120 (94 tit.), 147-148, în note p. 111-114 (51 tit.) şi în
notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Progr. Mass-Media al Inst. pentru o
Soc. Deschisă (OSI Network Media Progr.) şi al Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 9975-78-406-2
1200 ex. – [05-1131]
- - 1. Apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei persoanei – Moldova.
342.72/.73+343.63
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
987. Codul penal : comentat şi adnotat / Alexei Barbăneagră, Viorel
Berliba, Constantin Gurschi, ...; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2005 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 655 p.; 25 cm. – (Col. Cartier juridic / coord. col. : Viorel
Frunză)
Apare cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova şi al Progr. Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare, proiectul "Centrul de Studii şi Politici Juridice"
ISBN 9975-79-338-X (în cop.)
1000 ex. – [05-1121]
- - 1. Cod penal.
343.2(094.4)(0.072)

17
Iunie 2005 ≡ June 2005

988. Drept penal : Partea specială : [pentru uzul studenţilor] / Sergiu


Brînză, Xenofon Ulianovschi, Vitalie Stati,... – Ch. : Cartier, 2005 (Combinatul
Poligr.). – 24 cm. – (Col. : "Cartier juridic")
Vol. 2. – 2005. – 787, [17] p. – Bibliogr. p. 783-787 (120 tit.) şi în notele de
subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova ş i al Progr.
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. – ISBN 9975-79-324-X (în cop.) : 1 000 ex. –
[05-979]
- - 1. Drept penal.
343(075.8)
989. Ghid privind expertiza judiciară în cauzele privind minorii / Inst. de
Reforme Penale; col. aut. : Igor Dolea, .... – Ch. : IRP, 2005 (Combinatul Poligr.). –
132 p.; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al UNICEF în cadrul proiectului "Reforma
sistemului de justiţie juvenilă în Moldova"
Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 9975-9848-8-6 (în cop.)
1300 ex. – [05-1145]
- - 1. Minori – Expertiză medico-legală. 2. Expertiză judiciară – Minori.
343.148:340.66-053.5
347 Drept civil
347.1 Generalităţi
990. Gîsca, Veronica
Drept civil. Drepturile reale : (curs de lecţii) / Veronica Gîsca. – Ch. : S. n.,
2005 (Tipogr. "Elena-V. I."). – 182, [1] p. : graf., tab.; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor
ISBN 9975-9863-7-4
500 ex. – [05-995]
- - 1. Drept civil. 2. Drepturi reale.
347.1/.22(075.8)
347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
991. Cojocari, Eugenia
Drept civil. Dezmembrămintele dreptului de proprietate : [pentru uzul
studenţilor] / elab. : Cojocari Eugenia, Dandara Liliana; Univ. Cooperatist-Comerc.
din Moldova MoldCOOP. Catedra Drept. – Ch. : UCCM, 2005 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 143 p.; 20 cm.

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr. p. 142-143 (25 tit.) şi în notele de subsol


ISBN 9975-929-27-3
100 ex. – [05-1018]
- - 1. Drept civil. 2. Drept de proprietate.
347.23(075.8)
347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii
992. Drept civil : Contracte speciale / Gheorghe Chibac, Aurel Băieşu,
Alexandru Rotari, Oleg Efrim. – Ed. a 2-a. – Ch. : Cartier, 2005 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 25 cm. – (Col. Cartier juridic / coord. : Viorel Frunză)
Vol. 3. – 2005. – 674, [13] p. – Bibliogr. p. 672-674 (87 tit.) şi în notele de
subsol. – ISBN 9975-79-327-4 : 2000 ex. – [05-1114]
- - 1. Drept civil – Contracte speciale. 2. Contracte speciale – Drept civil.
347.45/.47(075.8)
347.7 Drept comercial
993. Legea Nr 293-XIII/1994 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe = Закон Nr 293-XIII/1994 об авторском праве и смежных правах. – Ch. :
AGEPI, 2005. – 112 p.; 20 cm.
Text paral. : lb. rom., rusă
ISBN 9975-911-50-1
200 ex. – [05-1080]
347.78(478)=135.1=161.1
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
994. Dialectica justiţiei moldoveneşti : Ce a dispărut mai întîi, etica sau
transparenţa? : Raport analitic al Centrului de Analiză şi Prevenire a Corupţiei. –
[Ch. : S. n., 2005]. – 33 p. : fig.; 30 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al
Fundaţiei Soros Moldova
[05-1004]
347.95(478)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
995. Postolache, Marina
Serviciul public : [pentru uzul studenţilor] / Marina Postolache. – Ch. :
Tehnica-Info, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 118 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 114-118 (29 tit.). – Apare cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova

19
Iunie 2005 ≡ June 2005

ISBN 9975-63-271-8
500 ex. – [05-1118]
- - 1. Funcţionarul public.
35.08(075.8)
36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
996. Vocea părinţilor / Asoc. pentru Persoane cu Disabilităţi de Intelect
"Humanitas" din Moldova; coord. şi red. şt. : Aurelia Racu. – Ch. : Ruxanda, 2005
(Tipogr. "Reclama"). – 21 cm.
[P.] a 10-a : Prevenirea excluderii sociale a persoanelor cu disabilităţi. –
2005. – 69, [1] p. : il. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova şi
Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Int. (Sida). – ISBN 9975-72-149-
4 : 1000 ex. – [05-1066]
364.26/.27-053.2+37.018.1(082)
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
997. Comunitatea noastră : Caietul elevului / Junior Achievement
Moldova; coord. : Adela Scutaru, Mariana Sevacov; trad. : Mariana Sevacov. – Ed.
pilot. – Ch. : Ruxanda, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 16 p.; 28 cm. – (ABC econ.)
Apare cu sprijinul financ. al Ambasadei Norvegiei la Bucureşti în cadrul
proiectului "Economic Answers about Success for Youth" (EASY)
ISBN 9975-72-145-1
3000 ex. – [05-1058]
37.03(075)
998. Democraţia pentru toţi : (Educaţie pentru o cultură democratică) /
aut. : David McQuoid-Mason,...; trad. : Vasile Rotaru; SIEDO. – Ch. : Bons Offices,
2005. – 120 p. : il.; 30 cm. – (Street Law)
Trad. şi publ. în cadrul progr. "Cetăţenii de mâine sunt născuţi astăzi",
finanţat de Nat. Endowment for Democracy (SUA)
ISBN 9975-928-68-4
92000 ex. – [05-1025]
- - 1. Educaţie politică.
37.035.4

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

999. 2005 – anul European al cetăţeniei prin educaţie "A învăţa şi a


trăi democraţia", conf. naţ. (2004; Chişinău). 2005 – anul European al cetăţeniei
prin educaţie "A învăţa şi a trăi democraţia" : Materialele conf. naţ. de lansare a
Anului European al Cetăţeniei prin Educaţie, 21 dec. 2004 / Biroul de Informare al
Consiliului Europei în Rep. Moldova. – Ch. : Biroul de Informare al Consiliului
Europei în Rep. Moldova, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 141 p.; 24 cm.
Texte şi în lb. fr. – Bibliogr. p. 141 (14 tit.)
ISBN 9975-78-407-0
1000 ex. – [05-1125]
- - 1. Anul European al Cetăţeniei prin Educaţie – 2005.
37.0+321.7(082)=135.1=133.1
1000. Familia noastră : Caietul elevului / Junior Achievement Moldova;
coord. : Adela Scutaru, Mariana Sevacov; trad. : Mariana Sevacov. – Ed. pilot. –
Ch. : Ruxanda, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 16 p. : des.; 28 cm. – (ABC econ.)
Apare cu sprijinul financ. al Ambasadei Norvegiei la Bucureşti în cadrul
proiectului "Economic Answers about Success for Youth" (EASY)
ISBN 9975-72-146-X
3000 ex. – [05-1057]
37. 03(075.3)
1001. Guţu, Vladimir
Managementul schimbării în cadrul educaţional / Vladimir Guţu, Valentina
Chicu; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Ist. şi Psihologie. Catedra Şt. ale
Educaţiei. – Ch. : CEP USM, 2005. – 144, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 142-143 (56 tit.)
ISBN 9975-70-512-X
50 ex. – [05-999]
- - 1. Reformă şcolară.
37.014.3
1002. Noi înşine : Caietul elevului / Junior Achievement Moldova; coord. :
Adela Scutaru, Mariana Sevacov; trad. : Mariana Sevacov. – Ch. : Ruxanda, 2005
(Tipogr. "Reclama"). – 16 p. : des.; 28 cm. – (ABC econ.)
Apare cu sprijinul financ. al Ambasadei Norvegiei la Bucureşti în cadrul
proiectului "Economic Answers about Success for Youth" (EASY)
ISBN 9975-72-144-3
3000 ex. – [05-1056]
37.03(075.3)

21
Iunie 2005 ≡ June 2005

1003. Oraşul nostru : Caietul elevului / Junior Achievement Moldova;


coord. : Adela Scutaru, Mariana Sevacov; trad. : Mariana Sevacov. – Ed. pilot. –
Ch. : Ruxanda, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 20 p. : des.; 28 cm. – (ABC econ.)
Apare cu sprijinul financ. al Ambasadei Norvegiei la Bucureşti în cadrul
proiectului "Economic Answers about Success for Youth" (EASY)
ISBN 9975-72-143-5
3000 ex. – [05-1055]
37.03(075.3)
1004. Regiunea noastră : Caietul elevului / Junior Achievement Moldova;
coord. : Adela Scutaru, Mariana Sevacov; trad. : Mariana Sevacov. – Ed. pilot. –
Ch. : Ruxanda, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 16 p. : des.; 28 cm. – (ABC econ.)
Apare cu sprijinul financ. al Ambasadei Norvegiei la Bucureşti în cadrul
proiectului "Economic Answers about Success for Youth" (EASY)
ISBN 9975-72-142-7
1500 ex. – [05-1054]
37.03(075.3)
371 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
1005. Carauş, Galina
Liceul Teoretic "Dante Alighieri" : (1990-2005) : Realizări, activităţi,
evenimente, fapte, imagini, informaţii, doc., perspective / Galina Carauş; red.-coord.
: Ana Manole; cop. : Vitalie Leca, Ana Manole. – Ch. : Fundaţia "Logos", 2005
(Tipogr. "Reclama"). – 129, [2] p., [16] p. il., 24 cm.
Text şi în lb. it., fr. – Bibliogr. în text.
ISBN 9975-937-42-X
2000 ex. – [05-1051]
- - 1. Liceul Teoretic "Dante Alighieri".
371(478-25)(091)
372 Conţinutul activităţii şcolare şi programă şcolară în învăţământul preşcolar şi elementar.
Obiecte la orice nivel şi din orice gen fr şcoală
372.3/.4 Activităţi preşcolare. Primele lecţii de citire
1006. Abecedar : [man. de lb. rom. pentru cl. 1] / Maria Buruiană, Silvia
Cotelea, Aurelia Ermicioi, ...; comisia de evaluare : Tatiana Rusu, ...; Min. Educaţiei,
Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa" : Prut Internaţional,
2005 (Combinatul Poligr.). – 142, [2] p. : il. color.; 26 cm.

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 9975-67-499-2 (Î.E.-P. "Ştiinţa"). – ISBN 9975-69-762-3 (Prut


Internaţional)
[05-980]
- - 1. Abecedare.
372.416.2(075.2)
372.8 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1007. ABC-ul economic : Paşi spre succes : Ghidul Profesorului / Junior
Achievement Moldova; coord. : Adela Scutaru, Mariana Sevacov; trad. : Mariana
Sevacov. – Ed. pilot. – Ch. : Ruxanda, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 80 p.; 28 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Ambasadei Norvegiei la Bucureşti în cadrul
proiectului "Economic Answers about Success for Youth" (EASY)
ISBN 9975-72-141-9
1500 ex. – [05-1053]
372.833.046.14
1008. ABC-ul economic : Primii paşi : Ghidul Profesorului / Junior
Achievement Moldova; coord. : Adela Scutaru, Mariana Sevacov; trad. : Mariana
Sevacov. – Ed. pilot. – Ch. : Ruxanda, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 56 p. : des.; 28
cm.
Apare cu sprijinul financ. al Ambasadei Norvegiei la Bucureşti în cadrul
proiectului "Economic Answers about Success for Youth" (EASY)
ISBN 9975-72-140-0
1500 ex. – [05-1052]
372.833.046.14
1009. Democraţia pentru toţi : (Educaţie pentru o cultură democratică) :
ghidul profesorului / aut. : David McQuoid-Mason, Durban Mandla Mchunu, Durban
Karthy Govender, ...; trad. : Tatiana Racu; il. de Andy Mason; SIEDO. – Ch. : Bons
Offices, 2005. – 61 p. : il.; 30 cm. – (Street Law)
Trad. şi publ. în cadrul progr. "Cetăţenii de mâine sunt născuţi astăzi",
finanţat de Nat. Endowment for Democracy (SUA)
ISBN 9975-928-67-6
300 ex. – [05-1026]
- - 1. Educaţie politică.
372.832.046

23
Iunie 2005 ≡ June 2005

1010. Eu şi economia : Caiet de lucru / Junior Achievement Moldova;


coord. : Adela Scutaru. – Ch. : Ruxanda, 2003 (Tipogr. "Reclama"). – 51 p. : des.;
28 cm.
ISBN 9975-72-129-X
[05-1079]
372.833.046+37.03
1011. Grimalschi, Teodor
Tehnologia proiectării obiectivelor pedagogice specifice în contextul
învăţământului curricular : în ajutorul prof. inst. de învăţământ preuniv. şi univ. în
domeniul educaţiei fizice şi sportului / Teodor Gremalschi; Inst. Naţ. de Educaţie
Fizică şi Sport al Rep. Moldova. Catedra de Gimnastică. – Ch. : Reclama, 2005. –
19 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 19 (7 tit.)
ISBN 9975-937-31-4
500 ex. – [05-1062]
372.879.6.046
1012. Şchiopu, Ludmila
Educaţie pentru sănătatea reproducerii : Ghidul profesorului / Ludmila
Şchiopu, Angela Alexeiciuc; cop. şi concepţia graf. : Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc,
2005 (Combinatul Poligr.). – 80 p. : tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 80 (12 tit.)
ISBN 9975-61-378-0
[05-1006]
- - 1. Sănătatea reproducerii – Educaţie.
372.831.418.046.14
374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii
1013. Sugestii pentru activitatea extraşcolară la educaţia civică : Ed.
retrospectivă a lucr. "Tineri în acţiune sau Cum să antrenăm elevii în activităţi de
voluntariat în folosul comunităţii" / Soc. Independentă pentru Educaţie şi Drepturile
Omului (SIEDO); coord. proiect : Vasile Rotaru; aut. : Anatol Beleac, ... – Ch. : S.
n., 2005 (Tipogr. "Bons Offices"). – 44 p. : il., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 44 (13 tit.)
[05-1031]
- - 1. Activitatea extraşcolară.
374

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


1014. Conferinţa studenţească de totalizare a activităţii ştiinţifice anul de
studii 2004/2005 / Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Ist. şi Psihologie; com. de org.
: Ludmila Banaru (preş.), ... – Ch. : CEP USM, 2005. – 27, [1] p.; 20 cm.
F. f. de tit.
[05-1003]
378.14(082)
1015. Paladi, Ecaterina
Efectuarea lucrărilor practice la "Fiziologia patologică" : Îndrumar metodic /
Ecaterina Paladi, Liuba Budeanu; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Biologie şi
Pedologie. Catedra Biologia Umană şi Animală. – Ch. : CEP USM, 2005. – 61, [1]
p. : graf., tab.; 21 cm.
50 ex. – [05-994]
378.147.88:591.1(076.5)
1016. Stagiile de practică la specialităţile Istorie, Psihologie, Ştiinţe ale
educaţiei : Ghid pentru studenţi / Vladimir Guţu, Ion Niculiţă, Ion Moiseev,…; coord.
: Constantin Solomon,…; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Ist. şi Psihologie. –
Ch. : CEP USM, 2005. – 99, [1] p. : tab.; 21 cm.
ISBN 9975-70-528-6
50 ex. – [05-996]
378.147.88
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR
1017. Квилинкова, Е. Н.
Гагаузы Молдовы и Болгарии : (сравнит. исслед. календар. обрядно-
сти, терминов родства и фольклора) : [monogr.] / Е. Н. Квилинкова; ред. : Г. К.
Кожолянко,…; обл. : Я. Олийнык; АН Респ. Молдова. Ин-т Археологии и Этно-
графии. – Ch. : Pontos, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 304, [2] p. : tab.; 21
cm.
Bibliogr. p. 163-178 (362 tit.) şi în note, p. 179-196
ISBN 9975-926-83-5 (în cop.)
500 ex. – [05-1137]
- - 1. Găgăuzi – Moldova – Bulgaria – Etnografie.
39(=512.165)(478+497.2)

25
Iunie 2005 ≡ June 2005

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


51 MATEMATICĂ
1018. Matematică : Teste pentru cl. a 4-a / Valentina Cimpoieş, Maria
Braghiş, Tatiana Neculce, Valeriu Plângău. – Ch. : Lumina, 2005 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 64 p. : il.; 24 cm.
ISBN 9975-65-207-7
[05-1029]
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
512 Algebră
1019. Goian, I.
Grupuri şi inele : Curs de lecţii / I. Goian, P. Sârbu, A. Topală; Univ. de
Stat din Moldova. Fac. Matematică şi Informatică. Catedra Algebră şi Geometrie. –
Ch. : CEP USM, 2005. – 246, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 243-244 (19 tit.)
ISBN 9975-70-499-9
250 ex. – [05-997]
- - 1. Algebră. 2. Grupuri – Algebră. 3. Inele – Algebră.
512.54/.55(075.8)
517 Analiză
1020. Carauş, Grigore
Extinderea noţiunii de integrală : [pentru uzul studenţilor] / Grigore Carauş,
Natalia Anţalovschi; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Catedra Matematică. –
Bălţi : USB, 2005. – 75 p. : fig., 20 cm.
Bibliogr. p. 73 (10 tit.)
ISBN 9975-931-92-8
[05-1039]
517.3(076.5)
1021. Carauş, Grigore
Numere complexe şi funcţii de variabilă complexă : [pentru uzul
studenţilor] / Grigore Carauş, Ina Ciobanu; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi.
Catedra Matematică. – Bălţi : USB, 2005. – 49 p. : des., 20 cm.
Bibliogr. p. 47 (6 tit.)
ISBN 9975-931-93-6

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[05-1040]
517.53(076.5)
1022. Carauş, Grigore
Studiul limitei şi continuităţii funcţiei : [pentru uzul studenţilor] / Grigore
Carauş, Ina Bordeniuc; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Catedra Matematică.
– Bălţi : USB, 2005. – 79 p. : des., 20 cm.
Bibliogr. p. 78 (12 tit.)
ISBN 9975-931-91-X
[05-1041]
517.5(076.5)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
1023. Dencicov, Lidia
Biologia : Examen de absolvire a gimnaziului : Autotraining / Lidia
Dencicov, Liliana Cepoi; coord. : Stela Gânju; consultanţi : Stela Gânju, ...; prez.
graf. : Aurelia Chicu. – Ch. : Cartdidact, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 95 p. : des.,
tab.; 24 cm.
ISBN 9975-940-81-1
[05-1069]
57:371.27(075.3)
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
1024. "Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic", conf. şt. rep. a
tinerilor cercet. (9; 2005; Chişinău). Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic
: Conf. şt. rep. a tinerilor cercet. : Ed. a 9-a : Rez. comunic, Chişinău, 28 apr. 2005 /
com. şt. : Gheorghe Duca, ...; resp. de ed. : Maria Gonţa. – Ch. : CEP USM, 2005.
– 82, [1] p. : tab.; 21 cm.
Antetit. : Univ. de Stat din Moldova. Catedra Chimie Industrială şi
Ecologică. – Texte : lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al REC Moldova,
Comisiei Uniunii Europene
ISBN 9975-70-533-2
100 ex. – [05-1000]
- - 1. Chimie ecologică.
574(082)=135.1=161.1
575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie
1025. Movileanu, Valeriu

27
Iunie 2005 ≡ June 2005

Genetica ecologică : Agenţii poluanţi nocivi sănătăţii omului – mutagenii şi


cancerigenii mediului : Compendiu / Valeriu Movileanu. – Ch. : S. n., 2005 (pe cop.
: 1999) (Tipogr. "Elena-V.I."). – 296 p. : an., fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 276-287 (137 tit.). – Cu autograf. aut.
ISBN 9975-67-3848
300 ex. – [05-1008]
- - 1. Genetică ecologică.
575:574+575.244.4+615.27
577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică
1026. Григорча, П. Д.
Технологическая биохимия : Лаб. работы / П. Д. Григорча, А. Г. Гли-
жин; науч. ред. : М. В. Дука, М. В. Гонца; Молд. гос. ун-т. Биолого-почвен. фак.
Каф. биологии растений. – К. : CEP USM, 2004. – 247, [1] p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 245-247 (55 tit.)
ISBN 9975-70-493-X
50 ex. – [05-993]
- - 1. Tehnologie biochimică. 2. Biochimie.
577.1(076.5)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
1027. Controlul tuberculozei la nivelul asistenţei medicale primare :
Curriculum : Curs de instruire pentru medicii de familie şi asistenţii medicali / col.
aut. : Ludmila Bălteanu, Valentina Vîlc, Rodica Ignat,...; concepţia graf. : Andrei
Gamarţ. – Ed. a 2-a. – Ch. : Museum, 2005 (Tipogr. "Bons Offices"). – 92 p. : tab.;
20 cm.
Bibliogr. p. 84-85 (20 tit.). – Elab. în cadrul Proiectului "Fortificarea
Controlului Tuberculozei în Moldova" finanţat de Guv. Statelor Unite ale Americii
prin Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Int. (USAID)
ISBN 9975-948-32-4
1000 ex. – [05-1027]
- - 1. Tuberculoză – Asistenţă medicală primară.
616.24-002.5-036(073)

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
1028. Protecţia anticorosivă a construcţiilor şi instalaţiilor : CP E.04.03-
2005 / Dep. Construcţiilor şi dezvoltării Teritoriului al Rep. Moldova; elab. : Inst. de
Cercet. Şt. în Construcţii INCERCOM. – Ed. oficială. – Ch. : DCDT, 2005 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 28 p.; 30 cm. – (Cod practic în construcţii) (Protecţia contra
acţiunilor mediului ambiant))
F. f. de tit.
[05-1144]
620.197:691.7(083.7)
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.3 Electrotehnică
1029. Митиш, Ф. Д.
Оптимизация энергетических установок с обратным термодинамиче-
ским циклом : Учеб. пособие / Ф. Д. Митиш; науч. ред. : Р. К. Никульшин; Ком-
рат. гос. ун-т. – Комрат : Б. и., 2005 (Elan-poligraf). – 175 p. : fig.; 29 cm.
Bibliogr. p. 169-175 (120 tit.)
ISBN 9975-9817-9-8
[05-1111]
- - 1. Instalaţii energetice. 2. Ciclu termodinamic.
621.311.4:621.1.016.7(075.8)
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
1030. Calchei, E.
Organismele nocive şi protecţia integrată a tutunului / E. Calchei, A.
Grosu; Inst. Naţ. de Econ. şi Inform. – Ch. : INEI, 2004. – 43, [4] p. : tab.; 20 cm. –
(Inf. de sinteză / Inst. Naţ. de Econ. şi Inf.)
Ref. : lb. rusă. – F. f. de tit. – Bibliogr. p. 46 (12 tit.)
144 ex. – [05-1105]
632.93:633.71(048.8)

29
Iunie 2005 ≡ June 2005

1031. Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor


agricole pentru luna ... anul ... şi recomandări de combatere a lor = Прогноз
распространения главнейших вредителей и болезней сельскохозяйственных
культур в ... года и рекомендации по борьбе с сорняками / Min. Agriculturii şi
ind. alimentare al Rep. Moldova. Inspectoratul de Stat Rep. pentru Protecţia
Plantelor. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Reclama" SA). – 20 cm.
...aprilie 2005. – 2005. – 43, [1] p. : tab., [8] p. : il. color., tab. – Text paral. :
lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – Descr. după cop. – [05-1075]
- - 1. Boli – Plante agricole. 2. Plante agricole – Boli – Combatere.
632.914(478)(083.13)=135.1=161.1
1032. ...mai 2005. – 2005. – 64 p. : tab., [12] p. : il. color., tab. – Text
paral. : lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – Descr. după cop. – [05-1077]
- - 1. Boli – Plante agricole. 2. Plante agricole – Boli – Combatere.
632.914(478)(083.13)=135.1=161.1
1033. ...iunie 2005. – 2005. – 64 p. : tab., [8] p. : il. color., tab. – Text
paral. : lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – Descr. după cop. – [05-1076]
- - 1. Boli – Plante agricole. 2. Plante agricole – Boli – Combatere.
632.914(478)(083.13)=135.1=161.1
1034. Вронских, М. Д.
Технология возделывания полевых культур и развитие вредителей и
болезней / М. Д. Вронских; М-во с.-х. и продовольствия Респ. Молдова. Н.-и.
ин-т полевых культур "Селекция". – Ch. : Pontos, 2005 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 290 p. : fig., tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 286-289 (136 tit.)
ISBN 9975-926-80-0 (în cop.)
500 ex. – [05-1127]
- - 1. Protecţia plantelor de câmp. 2. Plante de câmp – Protecţie.
632.1:633
633/635 Horticultură
1035. Registrul soiurilor de plante al Republicii Moldova pentru anul ... =
Регистр сортов растений Республики Молдова на 2005 год = Register of plant
varieties of Republic of Moldova for year 2005 / Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare.
Comisia de Stat pentru încercarea soiurilor de plante; resp. de ed. : Vasile Pojoga.
– Ed. oficială. – Ch. : S. n., [2005] (Tipogr. "Reclama"). – 21 cm.
... 2005. – 2005. – 99, [1] p. – Tit., cupr., introd. paral. : lb. rom., engl., rusă

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2 000 ex. – [03-101]


- - 1. Plante – Moldova. 2. Soiuri de plante – Moldova.
633/635(478)(083.8)
633 Cultura plantelor de câmp
1036. "Probleme actuale ale calităţii grâului de toamnă în Republica
Moldova", conf. int. şt.-practică (2005; Bălţi). Materialele conferinţei
internaţionale ştiinţifico-practice "Probleme actuale ale calităţii grâului de toamnă în
Republica Moldova" : 24-25 iun. 2005, Bălţi / red. resp. : B. Boincean. – Bălţi : ICCC
"Selecţia", 2005 (Tipogr. or. Bălţi). – 103 p. : tab.; 20 cm.
Antetit. : Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare. Inst. de Cercet. pentru
Culturile de Câmp "Selecţia". – Texte : lb. rom., engl., rusă
ISBN 9975-9544-6-4
300 ex. – [05-1149]
- - 1. Grâul de toamnă.
633.11:631.527(478)(082)=135.1=161.1=111
65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
1037. Îndrumarul de recepţie a trimiterilor poştale internaţionale : (Extras
din doc. Uniunii Poştale Universale) / Într. de Stat "Poşta Moldovei". – Ch. : S. n.,
2005 (F.E-P. "Tipogr. Centrală"). – 206, [1] p.; 20 cm.
ISBN 9975-78-404-6
1200 ex. – [05-1126]
- - 1. Trimiteri poştale internaţionale.
656.83(036)
657 Contabilitate
1038. Aplicaţii la contabilitatea financiară / aut. : Liliana Andreev, Vasile
Bucur, Stela Caraman, ...; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra
"Contabilitate şi audit". – Ch. : ASEM, 2004. – 319 p. : tab., 20 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi
ISBN 9975-75-268-3
30,85 lei, 300 ex. – [05-1044]
- - 1. Contabilitate financiară.
657.15(075.8)

31
Iunie 2005 ≡ June 2005

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


1039. Lavric, Aurelian
Mass media şi comunicarea interculturală / Aurelian Lavric, Tatiana
Moraru; red. şt. : Valentina Enachi; col. red. : Victor Moraru (preş.),...; Fac. de
Jurnalism şi Şt. ale Comunic. Dep. de Jurnalism şi Comunic. Publică al ULIM. Inst.
Mass Media din Moldova. – Ch. : FPS "Multicolor" : CCRE "Presa", 2005. – 60 p.;
20 cm. – (Ser. "Starea mass media" / coord. : Victor Moraru).
Bibliogr. p. 57-60 (52 tit.). – Apare cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 9975-9695-9-3
[05-1033]
- - 1. Mass-media.
659.3:070
681 Mecanică de precizie. Mecanică fină
1040. Berezovicova, Tatiana
Organologia : Ghid pentru studenţi de la spec. "Instrumente de estradă şi
jazz" / Tatiana Berezovicova, Pavel Goia; red. şt. : Angela Rojnoveanu; Acad. de
Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Catedra Muzică uşoară şi Jazz. – Ch. : Acad. de
Muzică, Teatru şi Arte Plastice, 2005 (Primex-Com SRL). – 35 p. : il.; 20 cm.
Bibliogr. p. 34-35 (60 tit.)
ISBN 9975-9797-5-5
50 ex. – [05-1100]
681.81:78.022(075. 8)
69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE.
TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

1041. Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcţii : NCM


L.01.01-2005 / Dep. Construcţiilor şi dezvoltării Teritoriului al Rep. Moldova; elab. :
Inst. de Proiectări "Urbanproiect". – Ed. oficială. – Ch. : DCDT, 2005 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 61, [1] p.; 30 cm. – (Normativ în construcţii)
F. f. de tit.
[05-1141]
69(083.7)
69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor
1042. Executarea lucrărilor de izolare, protecţie şi finisare în construcţii :
CP E.04.04-2005 / Dep. Construcţiilor şi dezvoltării Teritoriului al Rep. Moldova;

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

elab. : Inst. de Cercet. Şt. în Construcţii INCERCOM. – Ed. oficială. – Ch. : DCDT,
2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 57 p.; 30 cm. – (Cod practic în construcţii)
(Protecţia contra acţiunilor mediului ambiant))
F. f. de tit.
[05-1143]
69.05(083.7)
691 Materiale de construcţii. Părţi ale construcţiilor
1043. Executarea, controlul calităţii şi recepţia lucrărilor din beton şi
beton armat monolit : NCM F.02.03-2005 / Dep. Construcţiilor şi dezvoltării
Teritoriului al Rep. Moldova; elab. : A. Isac,.... – Ed. oficială. – Ch. : DCDT, 2005
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 70 p.; 30 cm. – (Normativ în construcţii)
F. f. de tit.
300 ex. – [05-1142]
691.32(083.7)
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
7.0 Artă în general
1044. Bulat, Vladimir
Ochiul de veghe : Pliurile artei basarabene actuale / Vladimir Bulat; cop. :
Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 208 p.; 19 cm. – (Col.
Rotonda : Eseu / coord. col. : Em. Galaicu-Păun)
Apare cu suportul Fundaţiei Soros Moldova în cadrul Progr. de Editare de
Carte
ISBN 9975-79-336-3
800 ex. – [05-1067]
7.02
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
1045. Ioan Papazoglu : Pictor român din secolul XX = Romanian artist of
the XXth century / concepţie şi îngrijire : Claudia Partole; trad. : Vera Iuhtimovschi.
– Ch. : Pontos, 2005 (Combinatul Poligr.). – 139 p. : il. color.; 29 cm.
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Apare cu sprijinul financ. a Silviei Papazoglu
şi Irinei Pagula-Papazoglu
ISBN 9975-926-84-3
212,00 lei sau $17, 500 ex. – [05-1005]
- - 1. Papazoglu, Ioan, 1904-1988 – Pictor român.

33
Iunie 2005 ≡ June 2005

75.071.1(498)=135.1=111
78 MUZICĂ
1046. Berezovicova, Tatiana
Canon : 130 exemple pentru solfegiere / Tatiana Berezovicova; red. resp.
: Angela Rojnoveanu; Acad. de Muz., Teatru şi Arte Plastice. Catedra Teoria Muz.
şi Compoziţie. – Ch. : Acad. de Muz., Teatru şi Arte Plastice, 2005 (Primex-Com). –
32 p. : n. muz.; 29 cm.
Bibliogr. p. 32 (22 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-9886-2-8
100 ex. – [05-1110]
- - 1. Solfegiere.
781. 42(075. 8)
1047. Verdi, Giuseppe
Aida : [operă] / Giuseppe Verd; libretul : Antonio Ghislanzoni; text :
Auguste Mariette, Camille du Locle; grupul de creaţie : Nicolae Dohotaru; regie :
Maihai Timogti; Teatrul Naţ. de Operă şi Balet. – Ch. : Graficart, 2005 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – [24] p. : il.; 20 cm.
Text paral. : lb. rom., engl., rusă. – F. f. de tit.
[05-1140]
782
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)
1048. Clasificaţia Sportivă Unică a Republicii Moldova pe anii 2005-2008
/ alcăt. : L. Povestca, A. Popuşoi, V. Manolachi, ...; Min. Educaţiei, Tineretului şi
Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Valinex, 2005. – 124 p. : tab.; 21 cm.
ISBN 9975-9891-1-X
200 ex. – [05-985]
- - 1. Clasificaţia Sportivă Unică a Republicii Moldova.
794/796(478)
1049. Скрипченко, Фёдор
Шахматный почерк Эльмиры : (избранные партии : [чемпионки Евро-
пы по шахматам Э. Скрипченко]) / Фёдор Скрипченко; ред. и худож. оформи-
тель : Наира Агабабян. – К. : Б. и., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 174, [1] p. :
il.; 21 cm.

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 9975-78-400-3 (în cop.)


1000 ex. – [05-1123]
- - 1. Scripcenco Elmira, 1976. 2. Şahmate – Jocuri.
794.12
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
1050. Alexandru, Eftene
Handbal : Mijloace de acţionare / Eftene Alexandru, Alexandru Acsinte. –
Ch. : Valinex, 2005. – 140 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 139-140 (24 tit.)
ISBN 9975-9891-0-1
100 ex. – [05-986]
- - 1. Handbal.
796.322
1051. Baştiurea, Eugen
Handbal : metode şi mijloace pentru dezvoltarea diferenţiată a
capacităţilor coordonative / Eugen Baştiurea. – Ch. : Valinex, 2005. – 165 p. : fig.,
tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 136-160
ISBN9975-9842-8-2
50 ex. – [05-984]
- - 1. Handbal.
796.322
1052. Вахнован, П. С.
Научно-методические аспекты спортивных классификаций : общие
основы; специфика в разных видах спорта; особенности в видах с делением
на весовые категории / П. С. Вахнован, В. П. Дороган, Г. И. Ильин; Деп. моло-
дежи и спорта Респ. Молдова. Науч.-исслед. лаб. Нац. ин-т физ. воспитания и
спорта РМ. Каф. : спортивных единоборств легкой атлетики. – К. : Valinex,
2005. – 300 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 290-300 (193 tit.)
ISBN 9975-9842-5-8
50 ex. – [05-987]
- - 1. Sport (rus.).
796.01:612(075.8)

35
Iunie 2005 ≡ June 2005

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.133.1 Limba franceză
1053. Botnaru, Raisa
Dictionnaire explicatif de paronymes français-roumain / Raisa Botnaru,
Irina Botnaru. – Ch. : S. n., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 120 p.; 17 cm.
Bibliogr. p. 120 (13 tit.)
ISBN 9975-78-390-2
1000 ex. – [05-1115
- - 1. Limba franceză – Dicţionar explicativ. 2. Dicţionare explicative –
Limba franceză.
811.133.1'374.3=135.1
1054. Manuel de Français : 3-e cl. / Eugenia Onufrei, Zinaida Vîrlan, Ala
Bujor, Maria Scobioală; coord. : Eugenia Brânză; comisia de evaluare : Elena
Drăgan, ...; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Arc,
2005 (Combinatul Poligr.). – 111 p. : il. color.; 26 cm.
ISBN 9975-61-388-8
[05-1147]
811.133.1(075.2)
1055. Manuel de Français : 4-e cl. / Ala Bujor, Maria Scobioală, Zinaida
Vîrlan, Eugenia Onufrei; coord. : Eugenia Brânză; comisia de evaluare : Elena
Drăgan, ...; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Arc,
2005 (Combinatul Poligr.). – 111 p. : il. color.; 26 cm.
ISBN 9975-61-387-X
[05-1148]
811.133.1(075. 2)
811.135.1 Limba română
1056. Ghid de conversaţie român-italian şi italian-român cu Dicţionar
român-italian şi italian-român : 20000 cuvinte : Pentru turişti şi oameni de afaceri. –
Ch. : Gianăia, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 400 p.; 17 cm.
ISBN 9975-78-383-X
3000 ex. – [05-1129]

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Ghiduri de conversaţie. 2. Limba română – Ghid de conversaţie. 3.


Limba italiană – Ghid de conversaţie.
811.135.1-25'374.822=131.1+811.131.1-25'374.822
1057. "Orientarea comunicativă în studierea limbii române de către
alolingvi", conf. şt. rep. (2004; Chişinău). Orientarea comunicativă în studierea
limbii române de către alolingvi : Materialele conf. şt. rep., 20 mai 2004, Chişinău :
Ed. a 3-a / coord. şi red. şt. : Tatiana Callo, ..... – Ch. : Valinex, 2005. – 79 p. : fig.;
21 cm.
Antetit. : Univ. Slavonă Rep. Moldova. – Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 9975-9842-6-6
50 ex. – [05-983]
- - 1. Limba română – Studierea de către alolingvi.
811.135.1'243(082)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
1058. White, Ellen G.
Patimile lui Hristos : [El a făcut aceasta pentru tine : trad. din engl.] / Ellen
G. White. – Ch. : S. n., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 158, [2] p.; 20 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat
ISBN 9975-78-319-8
2 000 ex. – [05-1134]
- - 1. Romane religioase.
821.111(73)-312.2
1059. Idem în lb. rusă : Страсти Христовы : [он сделал это ради тебя :
пер. с англ.]. – Ch. : S. n., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 159, [1] р.; 20 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat
ISBN 9975-78-319-8
2 000 ex. – [05-1135]
- - 1. Romane religiose (rus.).
821.111(73)-312.2
821.131.1 Literatură italiană
1060. Giovagnoli, Raffaello

37
Iunie 2005 ≡ June 2005

Spartacus : [roman : trad. din it.] / Raffaello Giovagnoli; trad. de Ioan


Comşa, Magda Roşu; il. : Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera
Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). – 786, [6] p. : il., [1] f. portr.; 19 cm. – (Bibl.
şcolarului : ser. nouă / col. iniţiată şi coord. de Anatol Vidraşcu şi Dan Vidraşcu;
380)
ISBN 9975-74-906-2 (Litera). – ISBN 973-675-284-4 (Litera Internaţional)
[05-981]
- - 1. Romane istorice.
821.131.1-31 Giovagnoli
821.133.1 Literatură franceză
1061. Saint-Exupéry, Antoine de
Micul prinţ : [trad. din lb. fr. : roman] / Antoine de Saint-Exupéry; în rom. de
Igor Creţu; cu des. aut. – Ch. : Iulian, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 63, [1] p. :
des.; 20 cm.
[05-1136]
821.133.1-31 Saint-Exupéry
821.135.1 Literatură română
1062. Agachi, Alexei
Te duci, tinereţe, te duci... : Album de romanţe / muz., text : Alexei Agachi;
notograf. : Andrei Tamazlâcaru; il. : Ana Manole; . – Ch. : Fundaţia "Draghiştea",
2005. – 111 p. : m. muz., [16] p. il. color.; 19 cm.
ISBN 9975-9868-0-3
1000 ex. – [05-1074]
- - 1. Romanţe.
[821.135.1+821.135.1(478)]-192 Agachi
1063. Creangă, Ion
Amintiri din copilărie; Poveşti; Povestiri / Ion Creangă; concepţie graf. a
col. şi cop. : Vladimir Zmeev. – Ed. a 5-a. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera
Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). – 335, [1] p., [1] f. portr.; 19 cm. – (Bibl.
şcolarului : ser. nouă / col. iniţiată şi coord. de Anatol Vidraşcu şi Dan Vidraşcu;
238)
Ref. ist.-lit. p. 325-334
ISBN 9975-74-525-3 (Litera). – ISBN 973-7916-31-X (Litera Internaţional)
[04-968]
- - 1. Poveşti.

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1-34-93 Creangă
1064. Pecican, Ovidiu
Sânge şi trandafiri : Cultura ero(t)ică în epoca ştefaniană : Eseu ist. /
Ovidiu Pecican; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2005 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 208 p. – (Col. Cartier istoric / coord. col. : Inga Druţă)
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-79-337-1 (în cop.)
1000 ex. – [05-1119]
821.135.1-94 Pecican
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
1065. Adam, Petru
La noi acasă : [Cântece şi versuri] / Petru Adam; fotogr. cop. : Petru
Cazacu. – Ch. : Dragodor, 2005 (Tipogr. "Bons Offices"). – 214 p. : n. muz.; 20 cm.
ISBN 9975-9662-7-6
1000 ex. – [05-1023]
- - 1. Cântece cu versuri.
821.135.1(478)-192 Adam
1066. Bechet, Pavel (05.07.1957-08.07.2002)
O lacrimă în calea uitării : [Cântece, interviuri, amintiri] / Pavel Bechet;
resp. ed. : Anatol Caciuc. – Dragodor, 2005 (Tipogr. "Bons Offices"). – 75, [1] p. : il.
color.; n. muz.; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Dep. Cultură, primăria mun. Chişinău
ISBN 9975-9662-6-8
410 ex. – [05-1022]
- - 1. Bechet, Pavel, 1957-2002.
821.135.1(478) Bechet + 78(092)
1067. Bujor, Liuba-Drăgostiţa
Ţărmul de vis : Poeme / Liuba-Drăgostiţa Bujor; des. aut.; cop. : Ia.
Oliinâk. – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 139, [4] p. : des.; 20 cm.
ISBN 9975-926-74-6
500 ex. – [05-1065]
821.135.1(478)-1 Bujor
1068. Calamanciuc, Gheorghe

39
Iunie 2005 ≡ June 2005

Ultimul urmaş al lui Ştefan-Vodă : [dramă în 2 acte] / Gheorghe


Calamanciuc; cop. : Nicolae Gherman. – Ch. : F.E.-P. "Tipogr. Centrală", 2005. –
206 p.; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al dlui Petru Frunză, director gen. al SA
"Moldagrotehnica"
ISBN 9975-78-402-X
1000 ex. – [05-1117]
821.135.1(478)-2 Calamanciuc
1069. Cartea cu păsări / versuri de Arcadie Suceveanu; des. de Stela
Damaschin-Popa. – Ch. : Prut Internaţional, 2004. – [12] p. : des. color.; 15 cm. –
(Vreau să ştiu : 3-6 ani)
Carte prez. poligr. în carton. – Broşată
ISBN 9975-69-527-X
[05-1090]
821.135.1(478)-93
1070. Cine şi ce mănâncă / versuri de Vasile Romanciuc; des. de Violeta
Dabija; Red. pentru copii "Prichindel". – Ch. : Prut Internaţional, 2003. – [12] p. :
des. color.; 15 cm. – (Vreau să ştiu : 3-6 ani)
Carte prez. poligr. în carton. – Broşată
ISBN 9975-69-427-6
[05-1091]
821.135.1(478)-93
1071. Colesnic, Iurie
Mi-i dor să vă spun : [dialoguri, meditaţii, eseuri] / Iurie Colesnic; concepţie
graf. : Andrei Gamarţ. – Ed. a 3-a, compl. – Ch. : Museum, 2005 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 230, [2] p.; 20 cm.
ISBN 9975-948-33-2
1000 ex. – [05-1016]
821.135.1(478)-32 Colesnic
1072. Corobceanu, Svetlana
Revers : [Versuri ] / Svetlana Corobceanu; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. :
Cartier, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 60,[3 p. – (Linia întâi)(Col. : Rotonda : Poezie /
coord. col. : Em. Galaicu-Păun). – 19 cm.
ISBN 9975-79-332-0
1000 ex. – [05-1060]
821.135.1(478)-1 Corobceanu
40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1073. Druţă, Ion


La poarta vorbelor frumoase / Ion Druţă; il., cop. : Eudochia Zavtur; red.
artistic : Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2005 (Combinatul Poligr.). – 46,
[2] p. : il. color.; 26 cm.
ISBN 9975-60-190-1
3000 ex. – [05-1007]
821.135.1(478)-32-93 Druţă
1074. Fructele care îmi plac / versuri de Vasile Romanciuc; des. de
Violeta Dabija; Red. pentru copii "Prichindel". – Ch. : Prut Internaţional, 2003. – [12]
p. : des. color.; 15 cm. – (Vreau să ştiu : 3-6 ani)
Carte prez. poligr. în carton. – Broşată
ISBN 9975-69-393-8
[05-1092]
821.135.1(478)-93
1075. Hristov, Horia
Câinele care păzeşte somnul : [Versuri] / Horia Hristov; cop. : Vitalie
Coroban. – Ch. : Cartier, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 96 p.; 19 cm. – (Linia întâi)
(Col. Rotonda : Poezie / coord. col. : Em. Galaicu-Păun)
ISBN 9975-79-333-9
1000 ex. – [05-1059]
821.135.1(478)-1 Hristov
1076. În grădina de legume / versuri de Vasile Romanciuc; des. de
Violeta Dabija; Red. pentru copii "Prichindel". – Ch. : Prut Internaţional, 2002. – [12]
p. : des. color.; 15 cm. – (Vreau să ştiu : 3-6 ani)
Carte prez. poligr. în carton. – Broşată
ISBN 9975-69-379-2
[05-1093]
821.135.1(478)-93
1077. Încetul cu încetul, învăţ alfabetul / versuri de Vasile Romanciuc;
des. de Violeta Dabija. – Ch. : Prut Internaţional, 2002 (Tipogr. or. Scaliţa,
Slovacia). – [12] p. : des. color.; 15 cm. – (Vreau să ştiu : 3-6 ani)
Carte prez. poligr. în carton. – Broşată
ISBN 9975-69-379-2
[05-1094]
821.135.1(478)-93

41
Iunie 2005 ≡ June 2005

1078. La zoo / versuri de Arcadie Suceveanu; des. de Stela Damaschin-


Popa. – Ch. : Prut Internaţional, 2004(Tipogr. or. Scaliţa, Slovacia). – [12] p. : des.
color.; 15 cm. – (Vreau să ştiu : 3-6 ani)
Carte prez. poligr. în carton. – Broşată
ISBN 9975-69-535-3
[05-1095]
821.135.1(478)-93
1079. Lunile şi anotimpurile / versuri de Arcadie Suceveanu; des. de
Stela Damaschin-Popa. – Ch. : Prut Internaţional, 2004 (Tipogr. or. Scaliţa,
Slovacia). – [12] p. : des. color.; 15 cm. – (Vreau să ştiu : 3-6 ani)
Carte prez. poligr. în carton. – Broşată
ISBN 9975-69-536-1
[05-1096]
821.135.1(478)-93
1080. Macari, Lia
Rugina din pomi ne desparte : [versuri] / Lia Macari; concepţie graf. :
Andrei Gamarţ. – Ch. : Ulysse, 2005 (Tipogr. "Bons Offices"). – 42, [2] p. : il.; 20
cm.
ISBN 9975-9785-5-X
500 ex. – [05-1013]
821.135.1(478)-1 Macari
1081. Manea-Cernei, Eugenia
Cad ploile-amintirii... : Poeme / Eugenia Manea-Cernei; concepţie graf., il.,
ref. : Ana Manole; cop. : Nicolae Sârbu. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Bons Offices").
– 78, [1] p. : il.; 20 cm. – (Col. "Poesis" / iniţiată şi îngrijită de Ana Manole)
ISBN 9975-937-30-6
1000 ex. – [05-1011]
821.135.1(478)-1 Manea-Cernei
1082. Perciun, Mihaela
Printre vagoane : [roman] / Mihaela Perciun. – Ch. : Cartier, 2005 (Tipogr.
"Reclama"). – 212 p.; 19 cm. – (Linia întâi) (Col. Rotonda : Roman / coord. col. :
Em. Galaicu-Păun).
ISBN 9975-79-331-2
1000 ex. – [05-1061]
821.135.1(478)-3 Perciun

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1083. Poezii despre... cifre / versuri de Vasile Romanciuc; des. de Violeta


Dabija. – Ch. : Prut Internaţional, 2004(Tipogr. or. Scaliţa, Slovacia). – [12] p. : des.
color.; 15 cm. – (Vreau să ştiu : 3-6 ani)
Carte prez. poligr. în carton. – Broşată
ISBN 9975-69-575-2
[05-1097]
821.135.1(478)-93
1084. Portnoi, Anatol
Mărturia unui Dor : Lirică de dragoste / Anatol Portnoi; pref. [p. 3-18] :
Tudor Palladi; graf. : Iulia Puică. – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 99, [3]
p. : des.; 17 cm.
ISBN 9975-926-62-2
2000 ex. – [05-1064]
821.135.1(478)-1 Portnoi
1085. Profesia mea / versuri de Vasile Romanciuc; des. de Violeta
Dabija; Red. pentru copii "Prichindel". – Ch. : Prut Internaţional, 2003. – [12] p. :
des. color.; 15 cm. – (Vreau să ştiu : 3-6 ani)
Carte prez. poligr. în carton. – Broşată
ISBN 9975-69-411-X
[05-1098]
821.135.1(478)-93
1086. Rusnac, Vladimir
Scrieri alese : [Poezii] / Vladimir Rusnac; pref. : Tudor Palladi; prez. graf. :
Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 319 p., [1] f.
portr.; 20 cm.
ISBN 9975-60-178-2
1000 ex. – [05-1072]
821.135.1(478) Rusnac 3+821.135.1(478)-1 Rusnac
1087. Tu eşti taina : Versuri de dragoste / concepţie, selecţ. şi îngrijire :
Marcela Mardare; des. : Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr.
"Reclama"). – 127 p. : des.; 19 cm. – Cuprins : ... Şi mi-e dat pe-acest pământ;
Dacă pleci; Cât de mult îmi lipseşti! ; Pe buze cu-al meu nume; Iubire care-ai fost
cândva; Deprindere; Vrăjitoarea / Olga Căpăţină. Pe unde eşti? ; Când tu nu ieşti
aice...; Ieri; Azi; Remediu inutil; O clipă-mi cer de linişte; Culpabilă / Lidia
Codrianca. Te-am plăsmuit din triste gânduri; Misiune; Păcat primordial;

43
Iunie 2005 ≡ June 2005

Pădurarule, mă rog ţie; Sunt gata să ard din nou pe rug; Pasăre rănită; Partenerul
meu de vals / Elisabeta Lidia Hilib. Aceste două răni deschise către ceruri; Să ştii
să ierţi; Mi-e dor de-o seră cu romanţe; Cântă-o strună de se frânge; Nu, nu te
trece-n scrum...; Rotim, şi nu cădere-i, ci-nălţare; Se zbate printre frunze timpul
meu / Galina Furdui. Sunt doar o pasăre; Bate şi...; Fulgii iubirii; Mergeam
împreună; Categorică; Reciprocitate; Mi-ai dăruit un trandafir aseară / Zinaida
Izbaş. Când pierzi iubirea, nu mai are rost; Erezie; Probabil; În vara ceea mierlele
cântau...; Zâna licuricilor; Puştoaica mea cu păr oxigenat! ; Iubire la seral / Steliana
Grama. O dragoste de-un tâlc neînţeles; Vreau să te uit...; În nor; Lac în cer;
Pedeapsa; Memorie; Iluminare / Leonida Lari. Te chem, continuu, în neştire;
Suntem o apă şi-un pământ; Tu eşti taina; Cămaşa ta rază de soare; Peste noapte
flori au nins; Imn inimii; Anii, păsări migratoare / Marcela Mardare. Şi plouă mult, şi
plouă îndelung; Nu-mi ajungi; Ce cuminte m-ai privit...; Singură-s; Legănel; În
primăvară; Sensibilitate / Galina Matcovschi. Nu vreau să ştiu ce mi-i predestinat! ;
Acolo unde toate se topesc; Desprimăvărare; Noi am ieşit din iarnă; Văzut-am...;
Luna rezervelor de lacrimi; Soţia lui Lot / Miroslava Metleaeva. Mai sunt îndrăgostiţi
pe lume; Te va dure ştiu, ştiu; Am visat iubirea cândva! ; Intră-n casă, Primăvara !;
Eu...; Sufletul meu; Nu-mi zi nimic, iubite / Claudia Partole. Îţi mulţumesc că mă
iubeşti; Bine ai venit, iubire; Rătăciţi sub lună plină; Prima întîlnire...; Nu mă lăsa,
iubite...; Arde-ncet o lumânare...; Dacă-aş fi ştiut / Elena Răileanu. Trandafirul
chinezesc; Cuvintele nu spun prea mult; Străbat diagonala Saharei; O ploaie de
iubire; P. S. la un Poem – SMS; Ninge-plânge peste Ţară...; Tu eşti cel Zeu-Poem!!!
/ Elena Camazlâcaru. Ei umblau printre stele; Cântec iubirii; Mi-ai poruncit să te uit;
Balaurul nopţii; Ard, iubite; La revedere, taină; Beau otrava iubirii / Lidia Ungureanu.
Dragă-mi este dimineaţa; Dragi îmi sunt măicuţele; Te aştept să revii; Mărturisire;
Păcatul; Armonie; Trandafirul / Ada Zaporojanu. – ISBN 9975-926-31-2 : 1500 ex. –
[05-1048]
821.135.1(478)-1(082)
1088. Ţurcanu, Andrei
Destin întors : (4 mai 2004 – 3 ian. 2005) / Andrei Ţurcanu; cop. : Vitalie
Coroban. – Ch. : Cartier, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 83, [4] p.; 19 cm. – (Col.
"Rotonda" : Poezie / coord. : Em. Galaicu-Păun). – 20 cm.
ISBN 9975-79-315-0
1000 ex. – [05-1049]
821.135.1(478)-1 Ţurcanu
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1089. Ильичев, Лев


Эхо жизни : [Стихи] / Лев Ильичев; предисл. : А. Милях. – Ch. : Pontos,
2005 (Tipogr. "Reclama"). – 136, [3] p.; 16 cm.
ISBN 9975-926-64-9
500 ex. – [05-1068]
821.161.1(478)-1 Ильичев
1090. Шафир, Галина
Зов жизни : [versuri] / Галина Шафир. – Ch. : Grafic-Design, 2005. – 40
p., 20 cm.
ISBN 9975-9758-9-5
80 ex. – [05-1081]
821.161.1(478)-1 Шафир
1091. Шафир, Галина
Светлый путь… : Стихи / Галина Шафир. – Ch. : Grafic-Design, 2005. –
48 p.; 20 cm.
ISBN 9975-9897-0-5
80 ex. – [05-1082]
821.161.1(478)-1 Шафир
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace ne-literare, fără ajutorul textului. Imagini. Scheme.
Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri (ca reprezentare a cunoştinţelor geografice)
1092. Harta politică a lumii / pregăt. pentru tipar. Ed. "Iulian" : red.
cartograf : Maria Mucilo; red. denum. geogr. : Anatol Eremia. – Scara 1 : 70000000.
– Ch. : Iulian, [2005]. – 1 f. împăturită în 4 părţi
Hotare de state, cu evidenţierea denum. ţărilor, capitalelor şi oraşelor mari.
Împărţirea politică – suprafeţele nuanţate.
[05-982]
912.43(100)(084.3-14)
1093. Harta politică a lumii / pregăt. pentru tipar. Ed. "Iulian" ; consultant :
Valeriu Botnaru; red. cartograf : Maria Mucilo; red. denum. geograf. : Anatol
Eremia. – Scara 1 : 55 000 000. – Ch. : Iulian, [2005]. – [05-991]
Hotare de state, cu evidenţierea denum. ţărilor, capitalelor şi oraşelor mari.
Împărţirea politică – suprafeţele nuanţate.
912.43(100)(084.3-14)

45
Iunie 2005 ≡ June 2005

1094. Harta politică a lumii : [situaţia la 1 ian. 2002] / pregăt. pentru tipar.
Ed. "Iulian"; red. consultant : Valeriu Botnaru,...; red. cartograf : Maria Mucilo; red.
denum. geogr. : Anatol Eremia. – Scara 1: 20 000 000. – Ch. : Iulian, [2002] (Ed.
"Universul"). – 1 h. formată din 4 părţi. – [05-1010]
Hotare de state, cu evidenţierea denum. ţărilor, capitalelor şi oraşelor mari.
Împărţirea politică – suprafeţele nuanţate.
912.43(100)(084.3-14)
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(=411.16) Istoria evreilor
1095. Rubin, Udler
The cursed years : Reminiscences of a Holocaust Survivor / Udler Rubin;
transl. [from rus.] : Gerald McCausland. – Ch. : S. n.; Pittsburgh, 2005 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 320 p. : il.; 25 cm.
Tit. orig. : Годы бедствий. – Bibliogr. p. 311-314, şi în notele de subsol
ISBN 9975-78-401-1 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală") (în cop.)
[05-1133]
- - 1. Holocaustul evreiesc. 2. Evrei – Istorie – 1941-1944.
94(=411.16)"1941/1945
94(478) Istoria Republicii Moldova
1096. Brus, Nicolae
Oamenii sfinţesc locul : File din ist. satului Băcioi / Nicolae Brus, cop. :
Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 149 p. : il., [8] p. il.
color.; 20 cm.
An. : Agenda telefonică a s. Băcioi. – Bibliogr. p. 53-57
ISBN 9975-926-56-8
1000 ex. – [05-1071]
- - 1. Sate – Băcioi – Moldova – Istorie. 2. Băcioi, s. – Moldova.
94(478-22)
1097. Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti internaţionale :
dedicată "Anului Ştefan cel Mare şi Sfânt", 2-4 iul. 2004 / Univ. de Stat din Moldova.
Fac. de Ist. şi Psihologie; com. org. : Natalia Timohina (preş.), .... – Ch. : CEP USM,
2005. – 104, [1] p.; 21 cm.

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr. în note la sfârşitul art.


50 ex. – [05-1002]
[94(478)+94(498)(082)]:378.14
1098. Poştarencu, Dinu
Varniţa : Itinerar istoric / Dinu Poştarencu; red. : Maria Bălan; concepţie şi
prez. graf. : Igor Condrea. – Ch. : Grafema-Libris, 2005. – 384 p. : il., tab., [8] p. il.
color.; 21 cm.
Bibliogr. p. 381-384 (73 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul
financ. al primăriei s. Varniţa
ISBN 9975-9887-1-7 (în cop.)
500 ex. – [05-1146]
- - 1. Sate – Varniţa – Moldova. 2. Varniţa – Sate – Moldova.
94(478-22)
1099. Stafi, Ion
Spovedaniile Basarabiei / Ion Stafi. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 260 p. : il., tab.; 20 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. p. 259 (25 tit.)
ISBN 9975-928-69-2
300 ex. – [05-1024]
- - 1. Basarabia – Istorie.
94(478)
1100. Ursachi, Mihail
Soartă de arcaşi : [amintiri despre calvarul din lagărele staliniste] / M.
Ursachi. – Ch. : Prut Internaţional, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 114, [1] p. :
il.; 20 cm. – (Istoria trăită... / coord. col. : Ion Negrei)
Apare cu sprijinul dlui Vasile Petrea
ISBN 9975-69-753-4
[05-1138]
- - 1. Represii în aa. 40-50 în Moldova.
94(478)
Autoreferate
Pentru titlul doctor habilitat
1101. Guţu, Eugen Vasile
Prognozarea şi prevenirea recidivei hemoragiei ulceroase
gastroduodenale : 14.00.27 – chirurgie : Autoref. al tezei de doctor habilitat în
47
Iunie 2005 ≡ June 2005

medicină / Eugen Vasile Guţu; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae


Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2005. – 38 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 31-34 (71 tit.)
[05-1101]
[616.33-002.44+616.342-002.44]-005.1-089(043.2)
Pentru titlul doctor
1102. Adnan Abdelkrim Hasan Thiabat
Metodele economice de dirijare a sectorului privat : (în baza materialelor
Rep. Moldova şi Regatului Iordanian) : Spec. 08.00.05 – Econ. şi management în
ramura şi domeniul de activitate : Autoref. al tezei de doctor în şt. econ. / Adnan
Abdelkrim Hasan Thiabat; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. –
23 p. : tab.; 20 cm.
F. f. de tit. – Bibliogr. p. 18 (11 tit.)
[05-1089]
332.012.32(478+569.5)(043.2)
1103. Dmitriev, Serghei
Senzorii de Co pe baza peliculelor semiconductoare subţiri din SnO2 :
01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductoarelor : Autoref. al tezei de doctor în şt.
teh. / Serghei Dmitriev; Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Inst. de fizică aplicată. – Ch. :
S. n., 2005. – 22 p. : fig., tab., 20 cm.
F. f. de tit. – Bibliogr. p. 18-20 (35 tit.)
[05-1088]
621.388(043.2)
1104. Lupan, Oleg
Tehnologia obţinerii oxizilor ZnO, Cu2O9, SiO2 cu încălzirea fotonică pentru
dispozitivele cu semiconductori : 05.27.01 – Electronica corpului solid,
microelectronica, nano-electronica : Autoref. şt. al tezei de doctorat în şt. teh. / Oleg
Lupan; Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Inst. de Fizică Aplicată. – Ch. : S. n., 2005. –
22 p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 19-20 (26 tit.)
60 ex. – [05-1150]
621.382:621.315.592(043.2)

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA CĂRŢII" NR 6-2005

Budeanu, Liuba 1015


A
Bujor, Ala 1054-55
Acsinte, Alexandru 1050 Bujor, Liuba-Drăgostiţa 1067
Adam, Petru 1065 Bulat, Vladimir 1044
Adnan Abdelkrim Hasan Thiabat 1102 Buruiană, Maria 1006
Agachi, Alexei 1062 Butnaru, Leo 945
Alexandru, Eftene 1050
C
Alexeiciuc, Angela 1012
Andreev, Liliana 1038 Caciuc, Anatol (îngrijirea ed.) 1066
Anţalovschi, Natalia 1020 Calamanciuc, Gheorghe 1068
Calchei, E. 1030
B
Callo, Tatiana (coord., red.) 1057
Bacinschi, Mihai (pict.) 1012 Camazlâcaru, Elena 1087
Banaru, Ludmila (org.) 1014 Caraganciu, A. 965
Barbăneagră, Alexei 987 Caraman, Stela 1038
Baştiurea, Eugen 1050 Carauş, Galina 1005
Batârmurzaev, E. 974 Carauş, Grigore 1020-22
Băieşu, Aurel 992 Cazacu, Petru (fotogr.) 1065
Bălan, Maria (red.) 1098 Căpăţină, Olga 1087
Bălteanu, Ludmila 1027 Cebotari, Margareta (alcăt.) 941
Bâgu, Claudia (alcăt.) 942 Cepoi, Liliana 1023
Bechet, Pavel 1066 Cernea, Gheorghe (alcăt.) 946
Beleac, Anatol 1013 Cernioglo, Ion 969
Belostecinic, Grigore (scient. ed.) 950 Chibac, Gheorghe 992
Berezovicova, Tatiana 1040, 1046 Chicu, Aurelia (pict.) 1023
Berliba, Viorel 987 Chicu, Valentina 1001
Boincean, B. (red.) 1036 Chirilco, Elena 969
Bordeniuc, Ina 1022 Chitoroagă, Valentina (red., coord.) 942
Botnarciuc, V. (red.) 951 Cimpoieş, Valentina 1018
Botnaru, Irina 1053 Cioaric, Vasile 962
Botnaru, Raisa 1053 Ciobanu, Ina 1021
Botnaru, Valeriu (red.) 1094 Ciobanu, Liuba (alcăt.) 941
Braghiş, Maria 1018 Ciobu, S. 965
Brânză, Eugenia (coord.) 1054-55 Ciocanu, Ion 943
Brînză, Sergiu 988 Codrianca, Lidia 1087
Brus, Nicolae 1096 Cojocari, Eugenia (elab.) 991
Bucatcă, Anatol 969 Colesnic, Iurie 1071
Bucur, Vasile 1038 Comşa, Ioan (trad.) 1060

49
Iunie 2005 ≡ June 2005

Condrea, Igor (pict.) 1098 F


Coroban, Vitalie (pict.) 987, 1044, 1064,
Fedotov, N. 973
1072, 1075, 1088
Frunză, Viorel (coord. col.) 987, 992
Corobceanu, Stela 978
Furdui, Galina 1087
Corobceanu, Svetlana 1072
Coşa, Anton (red.) 955 G
Cotelea, Silvia 1006
Creangă, Ion 985, 1063 Galaicu-Păun, Em. (coord.) 1044, 1082,
1088
Creţu, Igor (trad.) 1061
Gamarţ, Andrei (pict.) 943, 945, 948,
D 1027, 1071, 1080
Gânju, Stela (coord.) 1023
Dabija, Violeta (pict.) 1070, 1074, 1076-
Gherman, Nicolae (pict.) 1068
77, 1083, 1085
Ghislanzoni, Antonio (libretul) 1047
Damaschin-Popa, Stela (pict.) 1069,
Giovagnoli, Raffaello 1060
1078-79
Gîsca, Veronica 990
Dandara, Liliana (alcăt.) 991
Goia, Pavel 1040
Demerji, Ilie 984
Goian, I. 1019
Demerji, Liliana 984
Gonţa, Maria (îngrijirea ed.) 1024
Dencicov, Lidia 1023
Grama, Steliana 1087
Detişin, Olga (alcăt.) 948
Grecu, M. 975
Diordiev, Radu (pict.) 953
Grimalschi, Teodor 1011
Diordiev, Violeta (pict.) 953
Gromov, Alexandru 941
Dmitriev, Serghei 1103
Grosu, A. 1030
Dohotaru, Nicolae (grupul de creaţie)
Gurschi, Constantin 987
1047
Guţu, Dumitru 970
Dolea, Igor 989
Guţu, Eugen Vasile 1101
Dolghi, Elena (trad.) 963
Guţu, Olga 970
Domenti, O. 965
Guţu, Vladimir Gh. 970, 1001, 1016
Drăgan, Elena (comisia de evaluare)
1054-55 H
Druţă, Inga 36
Druţă, Ion 1073 Hilib, Elisabeta Lidia 1087
Duca, Gheorghe (org.) 1024 Hristov, Horia 1075
Durban Karthy Govender 1009 Hulapova, T. 974
Durban Mandla Mchunu 1009 I
E Ignat, Rodica 1027
Efrim, Oleg 992 Isac, A. (elab.) 1043
Enachi, Valentina (red.) 1039 Iştoc, Aurel 956
Iuhtimovschi, Vera (trad.) 1045
Eremia, Anatol (red.) 1092-94
Ermicioi, Aurelia 1006 Izbaş, Zinaida 1087

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

J N
Jigău, C. 975 Neculce, Tatiana 1018
Negrei, Ion (coord. col.) 1100
K
Niculiţă, Ion 1016
Kulikovski, Lidia (îngrijirea ed.) 941, 943,
O
945, 948
Oliinâk, Iaroslav (pict.) 1067, 1073,
L
1086, 1096
Lari, Leonida 1087 Onufrei, Eugenia 1054-55
Lavric, Aurelian 1039
P
Leca, Vitalie (pict.) 1005
Locle, Camille du (text) 1047 Paladi, Ecaterina 1015
Lupan, Oleg 1104 Palladi, Tudor (pref.) 1084, 1086
Papazoglu, Ioan 1045
M
Partole, Claudia (alcăt., elab.) 1045;
Macari, Lia 1080 1087
Mamaliga, V. 973 Pecican, Ovidiu 1064
Manea-Cernei, Eugenia 1081 Perciun, Mihaela 1082
Manolachi, V. (alcăt.) 1048 Perciun, Rodica 940
Manole, Ana (red.) 1005; (pict., îngrijirea Petrovici, S. (red.) 951
ed.) 1062, 1081 Pîrţac, Olivia 986
Marcov, E. 973 Plângău, Valeriu 1018
Mardare, Marcela (alcăt., elab.) 1087 Pojoga, Vasile (îngrijirea ed.) 1035
Mariette, Auguste (text) 1047 Popuşoi, A. (alcăt.) 1048
Mason, Andy (pict.) 1009 Portnoi, Anatol 1084
Matcovschi, Galina 1087 Postolache, Marina 995
Mândâcanu, Ala (red.) 949 Poştarencu, Dinu 1098
McCausland, Gerald (transl.) 1095 Povestca, L. (alcăt.) 1048
McQuoid-Mason, David 998, 1009 Puică, Iulia (pict.) 1084
Metleaeva, Miroslava 1087
R
Mocreac, Tatiana 983
Moiseev, Ion 1016 Racu, Aurelia (coord., red.) 996
Moraru, Anton (alcăt.) 946 Racu, Tatiana (trad.) 1009
Moraru, Tatiana 1039 Răileanu, Elena 1087
Moraru, Victor (coord.) 949; (red.) 1039 Robu, Iulian (trad.) 961
Movileanu, Valeriu 947, 1025 Rojnoveanu, Angela (red.) 1040, 1046
Mucilor, Maria (red.) 1092-94 Romanciuc, Ruxanda (pict.) 1087
Muntean, Gheorghe 978 Romanciuc, Vasile 1070, 1074, 1076-77,
Muravschi, Alexandru 940, 969, 978 1083, 1085
Musteaţă, Sergiu 961 Rosenberg, Marshall B. 963

51
Iunie 2005 ≡ June 2005

Roşu, Magda (trad.) 1060 U


Rotari, Alexandru 992
Ulianovschi, Xenofon 988
Rotaru, Mihail 946
Ungureanu, Lidia 1087
Rotaru, Vasile (trad.) 998; (coord.) 1013
Ursache, Silvia 953
Rubin, Udler 1095
Ursachi, Mihail 1100
Rusnac, Vladimir 1086
Rusu, Tatiana (comisia de evaluare) V
1006
Verdi, Giuseppe 1047
S Vidraşcu, Anatol (col. ser.) 1060, 1063
Vidraşcu, Dan (col. ser.) 1060, 1063
Saint-Exupéry, Antoine de 1060
Vîlc, Valentina 1027
Saka, Serafim 948
Vîrlan, Zinaida 1054-55
Savelieva, L. 974
Savenco, L. 974 W
Sârbu, Nicolae (pict.) 1081
Sârbu, P. 1019 White, Ellen G. 1058-59
Scobioală, Maria 1054-55 Z
Scutaru, Adela (coord.) 997, 1000, 1002-
04, 1007-08, 1010 Zaporojanu, Ada 1087
Sevacov, Mariana (coord., trad.) 997, Zavtur, Eudochia (pict.) 1073
1000, 1002-04, 1007-08 Zmeev, Vladimir (pict.) 1060, 1063
Solomon, Constantin (coord.) 1016 А
Stafi, Ion 1099
Stamatin, Otilia (red., coord.) 963 Авдеева, Татьяна (пер.) 957-58
Stati, Vitalie 988 Агабабян, Наира (ред., худож.) 1049
Suceveanu, Arcadie 1069, 1078-79 Акулай, Е. 971

Ş Б

Şchiopu, Ludmila 1012 Балынский, Андрей 966


Бодюл, Александр 982
T Бодюл, Алёна 982
Tamazlâcaru, Andrei (notograf.) 1062 В
Ţurcanu, Andrei 1088
Taragan, R. 975 Вахнован, П. С. 1052
Timogti, Maihai (regie) 1047 Вронских, М. Д. 1034
Timohina, Natalia (org.) 1097 Г
Todoroi, Dumitru (scient. ed.) 950
Topală, A. 1019 Глижин, А. Г. 1026
Tricolici, Claudia (alcăt.) 948 Гонца, М. В. (ред.) 1026
Григорча, П. Д. 1026

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Д О
Дороган, В. П. 1052 Олийнык, Я. (худож.) 1017
Дука, М. В. (ред.) 1026
Р
И
Родионова, Н. 971
Ильин, Г. И. 1052
С
Ильичев, Лев 1089
Скрипченко, Фёдор 1049
К
Скрипченко, Э. (1049)
Квилинкова, Е. Н. 1017
Т
Кожолянко, Г. К. (ред.) 1017
Таран, Ирина 976
М
Ф
Мамалига, В. 967
Маркова, Е. 967 Федотова, Н. 967
Милях, А. (предисл.) 1089
Митиш, Ф. Д. 1029 Ш

Н Шаповалов, Б. А. 954
Шаповалова, Т. М. 954
Никульшин, Р. К. (ред.) 1029 Шафир, Галина 1090-91
Нойка, Рафаил (иеромонах) (elab.) Шинкарь, Виталий (ред.) 957; (elab.)
958 958
Шишкан, Надежда 968

53
Iunie 2005 ≡ June 2005

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 6-2005

ABC-ul economic 1007-08 Ghid de conversaţie român-italian şi


Abecedar 1006 italian-român cu Dicţionar român-
Alexandru Gromov 941 italian şi italian-român 1056
Analecta catholica 955 Ghid privind expertiza judiciară în
Aplicaţii la contabilitatea financiară 1038 cauzele privind minorii 989
Banca Naţională a Moldovei 972 Ghidul consumatorului de produse
Bibliografia Naţională a Moldovei 942 alimentare 979
Cartea cu păsări 1069 Ghidul consumatorului pentru produse
Ce cunosc oamenii în etate din Moldova ne-alimentare 980
despre drepturile lor 959 Harta politică a lumii 1092-94
Chimia ecologică şi estimarea riscului Influenţa politicii fiscale asupra
chimic 1024 dezvoltării economiei naţionale 974
Cine şi ce mănâncă 1070 Ioan Papazoglu 1045
Clasificaţia Sportivă Unică a Republicii Ion Ciocanu 943
Moldova pe anii 2005-2008 1048 În grădina de legume 1076
Codul penal 987 Încetul cu încetul, învăţ alfabetul 1077
Comunitatea noastră 997 Îndrumarul de recepţie a trimiterilor
Conferinţa studenţească de totalizare a poştale internaţionale 1037
activităţii ştiinţifice anul de studii Întreprinderea de Stat "Poşta Moldovei"
2004/2005 1014 944
Controlul tuberculozei la nivelul La zoo 1078
asistenţei medicale primare 1027 Legea Nr 293-XIII/1994 privind dreptul
Democraţia pentru toţi de autor şi drepturile conexe 993
Democraţia pentru toţi 998, 1009 Leo Butnaru 945
Dialectica justiţiei moldoveneşti 994 Lunile şi anotimpurile 1079
2005 – anul European al cetăţeniei prin Manuel de Français 1054-55
educaţie "A învăţa şi a trăi Matematică 1018
democraţia" 999 Materialele conferinţei internaţionale
Drept civil 992 ştiinţifico-practice "Probleme actuale
Drept penal 988 ale calităţii grâului de toamnă în
Eu şi economia 1010 Republica Moldova" 1036
Executarea lucrărilor de izolare, protecţie Materialele conferinţei ştiinţifice
şi finisare în construcţii 1042 studenţeşti internaţionale 1097
Executarea, controlul calităţii şi recepţia Mihail Rotaru 946
lucrărilor din beton şi beton armat National Bibliography of Moldova 942
monolit 1043 Noi înşine 1002
Familia noastră 1000 Oraşul nostru 1003
Fructele care îmi plac 1074
54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Orientarea comunicativă în studierea Suportul financiar acordat sectorului


limbii române de către alolingvi 1057 agrar în Republica Moldova 978
Poezii despre... cifre 1083 The 30th Annual Congress of the Ameri-
Presa în oglinda presei 949 can Romanian Academy of Arts and
Profesia mea 1085 Sciences (ARA) 950
Pronosticul răspândirii dăunătorilor Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului
principali şi a bolilor plantelor agricole profesoral-didactic 951
pentru luna ... anul ... şi recomandări Tu eşti taina 1087
de combatere a lor 1031-33 Viaţa cu speranţă 960
Protecţia anticorosivă a construcţiilor şi Vocea părinţilor 996
instalaţiilor 1028 What older people from Moldova know
Recesiunea, Recuperarea şi Sărăcia în about their Rights 959
Moldova 977 10 lucruri pe care nu le ştiaţi despre
Register of plant varieties of Republic of Banca Mondială în Moldova 981
Moldova for year 2005 1035 Антисектанский сборник 957
Registrul soiurilor de plante al Republicii Жизнь с надеждой 960
Moldova pentru anul ... 1035 Закон Nr 293-XIII/1994 об авторском
Regiunea noastră 1004 праве и смежных правах 993
Reguli de determinare a valorii О православной вере 958
obiectivelor de construcţii 1041 Прогноз распространения главнейших
Resursele umane în agricultura вредителей и болезней
Republicii Moldova 969 сельскохозяйственных культур в ...
Rugăciuni pentru copii 952 года и рекомендации по борьбе с
Serafim Saka 948 сорняками 1031-33
Stagiile de practică la specialităţile Прорыв 964
Istorie, Psihologie, Ştiinţe ale educaţiei Регистр сортов растений Республики
1016 Молдова на 2005 год 1035
Standardizarea şi certificarea produselor Что говорят пожилые люди Молдовы
agricole în Republica Moldova 940 о своих правах 959
Sugestii pentru activitatea extraşcolară la
educaţia civică 1013

55
Iunie 2005 ≡ June 2005

INDICE "MATERIALE INDEX "THE BIBLIOGRAPHICAL


BIBLIOGRAFICE ALE REPUBLICII MATERIALS OF REPUBLIC OF
MOLDOVA" MOLDOVA"

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

NR 2
APRILIE-IUNIE 2005 APRIL-JUNE
(317-703)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
___________________
317. Bolun, Ion. Bazele informaticii aplicate / Ion Bolun, Ion Covalenco. –
Ch., 2005. – P. 727. (26 tit. în lb. rom., engl.). – [05-894]

318. Informatique et ingénierie actuelle : Thèses de la conf. – 5-ième ed.,


23 mars 2005, Chişinău / coord. scientifique : Victor Sontea. – Ch., 2005. – 102 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-665]

319. Ungureanu, Viorel. Proiectare asistată în spaţiul 3D cu mechanical


desktop / Viorel Ungureanu, Adrian Judele. – Ch., 2004. – P. 243. (16 tit. în lb.
rom., engl., fr.). – [05-973]

320. Vacarov, Nadejda. Factori decisivi în crearea şi gestionarea


sistemelor informaţionale / Nadejda Vacarov // Administrarea Publică. – 2004. – Nr
4. – P. 132. (11 tit. în lb. rom., rusă).

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
321. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova
: Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Ref. Rec. N. muz. : Se ed. din anul

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. : Claudia Bâgu,
…; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii din Rep.
Moldova, 2005 (Tipogr. "Reglet-Max" SRL). – Contin. ed. "Cronica presei". – ISSN
0201-6761
Sistematizat, include inf. despre publ. ed. în Moldova, conţine "Cronica
cărţii", "Cronica art. de rev.", "Cronica art. de gaz.", Indice "Materiale bibliografice
ale Rep. Moldova", "Cronica recenziilor", "Cronica publ. de artă plastică", "Cronica
publ. de note muzicale". – An. : Ind. de nume, de tit. – Lista rev. şi gaz. ale căror
art. au fost fişate.
Nr 12, 2004. – 2005. – 353 p. (1640 tit.) – Text. : lb. rom., rusă, alte lb.
străine : 50 ex. – [05-1032]

322. Movileanu, Valeriu


Profesorul universitar Valeriu Movileanu la 70 de ani : Profesionalism,
vocaţie, devotament : Biobibliogr. / Valeriu Movileanu. – Ch. : Ruxanda, 2005 (pe
cop. : 2000). – 140 p. : des., il.; 20 cm.
Cu autograf. aut. – Ed. pregătită, red. şi realizată de savant pe cont propriu
[05-1009]
Dedicaţii – Lucrări (cărţi, art. din culeg., ziare, brevete de invenţii, lucrări
trad. şi red., 136 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a. 1956-2000). – Lit. despre dânsul, 9
tit. – An. : Ind. de nume, tit., de limbă, de materii.

02 BIBLIOTECONOMIE
___________________

323. Symposia professorum : Materialele sesiunii şt. din 8-9 oct. 2004 :
Seria : Biblioteconomie. Informare. Documentare / dir. publ. : Andrei Galben; coord.
şt. : Victor Moraru; red. resp. : Ludmila Corghenci. – Ch., 2005. – 96 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [05-908]

57
Iunie 2005 ≡ June 2005

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPOZIŢII.


MUZEE
___________________
324. Lepădatu, Adrian Gabriel. Mişcarea legionară / Adrian Gabriel
Lepădatu. – Ch., 2005. – P. 379-382. (64 tit.). – [05-932]

070 Ziaristică. Presă


___________________
325. Cibotaru, Viorel. Jurnalistul între datorie şi conflict / Viorel Cibotaru,
Ana Pasat; col. red. : Victor Moraru (preş.), ... – Ch., 2005. – P. 97-98. (30 tit.). –
[05-705]

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE


___________________
326. The 30th Annual Congress of the American Romanian Academy of
Arts and Sciences (ARA) : The Academy of Economic Studies of Moldova, July 5-
10, 2005 / scient. ed. : Grigore Belostecinic, Dumitru Todoroi. – Ch., 2005. – 953 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1130]

327. Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic (anii 2003-


2004) : Partea a 2-a / red. resp. : S. Petrovici, ... – Ch., 2004. – 442 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [05-992]

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
___________________

328. Bobână, Gheorghe. Umanismul în gândirea filosofică românească


din secolul al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea : 09.00.03 – Ist. filosofiei :

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Autoref. tezei de doctor habilitat în filosofie / Gheorghe Bobână. – Ch., 2005. – P.


27-31. (57 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [05-711]

329. Dicţionar de Filosofie şi Bioetică / Teodor N. Ţârdea, Petru V.


Berlinschi, Didina U. Nistreanu, ...; red. şt. : Teodor N. Ţârdea. – Ch., 2004. – P. 4.
(20 tit. în lb. rom., rusă). – [05-585]

330. Ţăranu, Andrei. Comunitarismul – doctrină contemporană : O


filozofie a binelui comun / Andrei Ţăranu. – Ch., 2005. – P. 154-157. (106 tit. în lb.
rom., engl., fr.). – [05-586]

331. Ţârdea, Teodor N. Cultura şi filosofia patristică / Teodor N. Ţârdea,


Vitalie I. Ojovanu. – Ch., 2005. – P. 76-78. (34 tit. în lb. rom., rusă). – [05-771]

332. Эрлих, С. Е. Россия колдунов / С. Е. Эрлих; науч. ред. : М. Е.


Ткачук. – К.; СПб., 2003. – P. 461-497. (502 tit. în lb. engl., fr., rusă). – [05-590]

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


___________________
333. Ţârdea, Teodor N. Bioetică / Teodor N. Ţârdea. – Ch., 2005. – P. 6-
8. (36 tit. în lb. rom., rusă) şi la sfârşitul cap. – [05-666]

334. Шаповалов, Б. А. Бизнес-этикет / Б. А. Шаповалов, Т. М.


Шаповалова. – К., 2005. – 144 p.; 21 cm. – P. 140-141. (42 tit. în lb. rom., engl.). –
[05-1102]

2 RELIGIE. TEOLOGIE
___________________
335. Bişoc, Alois. Criza şi identitatea familiei în magisteriul Papei Paul al
VI-lea / Alois Bişoc. – Iaşi; Ch., 2005. – P. 201-216. (236 tit.). – [05-893]

336. Galiţ, Alexei. Ermineutica biblică / Alexei Galiţ, Valeriu Ciubotaru. –


Ch., 2005. – P. 75. (18 tit. în lb. rom., engl.). – [05-631]

59
Iunie 2005 ≡ June 2005

337. Iştoc, Aurel. Ziua pe care a făcut-o domnul : Sabatul ebraic şi


duminica creştină / Aurel Iştoc. – Iaşi, 2005. – P. 195-196. (27 tit. în lb. rom., lat.). –
[05-1139]

338. Mihailiuc, Valentina. Sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie / Valentina


Mihailiuc // Bul şt. : ser. nouă. – 2004. – Nr 1. – P. 167. (10 tit. în lb. rom., rusă).

339. Tenace, Michelina. Creştinismul bizantin / Michelina Tenace; trad.


din it. : Al. Cistelecan. – Ch., 2005. – P. 274-278. (89 tit. în lb. engl., it.). – [05-563]

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
___________________
340. Casiadi, Oleg. Migraţia forţei de muncă – fenomen internaţional /
Oleg Casiadi // Administrarea Publică. – 2005. – Nr 1. – P. 77-78. (15 tit. în lb. rom.,
engl., rusă).

341. Cioaric, Vasile. Imagologia. Gestionarea crizelor de imagine / Vasile


Cioaric. – Ch., 2005. – 118 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [05-1128]

342. Comunităţile rurale şi renaşterea satului / com. org. : Gheorghe Duca


(preş.), ... – Ch., 2005. – 244 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-899]

343. Dandiş, Nicolae. Participarea cetăţenească : mecanism de asigurare


a transparenţei şi diminuare a corupţiei în administraţia publică locală / Nicolae
Dandiş; red. şt. : Sergiu Cornea. – Ch., 2005. – P. 132-136. (75 tit. în lb. rom.,
engl.). – [05-632]

344. Musteaţă, Sergiu. Populaţia spaţiului Pruto-Nistrean în secolele VIII-


IX / Sergiu Musteaţă; trad. în lb. engl. : Iulian Robu. – Ch., 2005. – P. 224-283. (330
tit. în lb. rom., engl., alte lb. străine). – [05-1122]

345. Provocând diversitatea / echipa de implementare a proiectului :


Ivanka Graffius, ...; realizare : Iosif Moldovanu. – Ch., 2005. – P. 156. (18 tit.). –
[05-881]

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

346. Rosenberg, Marshall B. Comunicarea nonviolentă / Marshall B.


Rosenberg; trad. din engl. : Elena Dolghi; red. şt., coord. : Otilia Stamatin. – Ch.,
2005. – P. 217-218. (58 tit. în lb. engl.). – [05-1120]

347. Rusnac, Svetlana. Consilierea psihologică în grup / Svetlana


Rusnac; red. şt. : Mihai Şleahtiţchi. – Ch., 2005. – P. 124-125. (40 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [05-905]

348. Simpozionul Internaţional "Problemele demografice ale populaţiei în


contextul integrării europene" (14-15 apr. 2005) / com. de progr. : Vadim
Cojocaru,... – Ch., 2005. – 322 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-767]

349. Spinei, Angela E. Comunicare şi comportament / Angela E. Spinei. –


Ch., 2005. – P. 211-215. (78 tit. în lb. rom., engl., rusă) şi la sfârşitul cap. – [05-768]

350. Ursachi, Eugen. Minimul de existenţă – standard social şi instrument


al politicilor sociale / Eugen Ursachi // Economie şi sociologie. – 2005. – Nr 2. – P.
24-25. (16 tit. în lb. rom., rusă).

351. Бурдельный, Е. Некоторые аспекты европейской трудовой ми-


грации с Востока на Запад в свете политики ЕС "Расширенная Европа – со-
седство" / Е. Бурдельный // Беларусь-Молдова : взгляд молодежи в третье
тысячелетие. – Ch., 2005. – P. 91. (22 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-523]

352. Пистринчук, Вадим. Развитие сообществ и участие на местном


уровне в Республике Молдова / Вадим Пистринчук, Константин Марин; пер. :
Валентин Рябцов. – Ch., 2005. – P. 70. (19 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-668]

32 POLITICĂ
___________________
353. Colesnic, Iurie. Profetul nemuririi noastre – Constantin Stere / Iurie
Colesnic. – Ch., 2005. – P. 107. (31 tit. în lb. rom.) şi în text. – [05-828]

354. Corj, Mihai Ion. Diplomaţia lui Otto von Bismarck în unificarea
Germaniei & Dreptul tratatelor / Mihai Ion Corj; sub red. şt. : Gheorghe Costachi. –

61
Iunie 2005 ≡ June 2005

Ch., 2005. – P. 138-142. (91 tit. în lb. rom., engl., germ., rusă) şi la sfârşitul art. –
[05-865]

355. Gorincioi, Radu. Democratizarea Republicii Moldova în contextul


proceselor de globalizare : Spec. 23.00.01 – Teoria, metodologia şi ist. politologiei;
instituţii şi procese politice : Autoref. al tezei de doctor în şt. politice / Radu
Gorincioi. – Ch., 2005. – P. 17. (12 tit. de lucr. ale aut.). – [05-754]

356. Ilie, Tudorel. Winston Churchill. Momente care au schimbat lumea /


Tudorel Ilie. – Ch., 2005. – P. 181-185. (113 tit. în lb. rom., engl.). – [05-816]

357. Studii Europene în Republica Moldova / coord. : Grigore Vasilescu. –


Ch., 2005. – 270 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [05-667]

358. Еремей, Григоре. Невидимое лицо власти / Григоре Еремей. –


Ch., 2005. – P. 756-757. (55 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [05-670]

359. Кулик, Е. Биологическое оружие – угроза человечеству или сред-


ство для самоутверждения субъектов международных отношений / Е. Кулик //
Закон и жизнь. – 2005. – Nr 5. – P. 41. (18 tit. în lb. engl., germ., rusă).

360. Масюков, М. "Новое соседство" и контуры культурной диплома-


тии во внешней политике Республики Беларусь / М. Масюков // Беларусь –
Молдова : взгляд молодежи в третье тысячелетие. – Ch., 2005. – P. 17. (11 tit.
în lb. bielorusă, rusă). – [05-523]

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


___________________

361. Blanovschi, Andrei. Economia socială de piaţă / Andrei Blanovschi //


Administrarea Publică. – 2005. – Nr 1. – P. 52. (10 tit.).

362. Caraganciu, A. Bazele activităţii investiţionale / A. Caraganciu, O.


Domenti, S. Ciobu. – Ch., 2004. – P. 319-321. (33 tit. în lb. rom., rusă) şi la sfârşitul
cap. – [05-1043]

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

363. Symposia professorum : Materialele sesiunii şt. din 8-9 oct. 2004 :
Seria : Economie / dir. publ. : Andrei Galben; coord. şt. : Victor Moraru; red resp. :
Alexandru Gribincea. – Ch., 2005. – 198 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-904]

364. Tverdohleb, Evelina. Mecanismul schimbării instituţionale. Cazul


instituţiilor informale / Evelina Tverdohleb // Rev. economică. – 2005. – Nr 3. – P.
72-73. (25 tit. în lb, rom., engl., fr., rusă).

365. Балынский, Андрей. Микроэкономика / Андрей Балынский. –


Бельцы, 2005. – P. 196-197. (23 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-988]

366. Виноградова, Наталья. Эволюция понятий "предприниматель" и


"предпринимательство" и их значение в современном обществе / Наталья
Виноградова // Economie şi sociologie. – 2005. – Nr 1. – P. 76. (11 tit. în lb. engl.,
rusă).

367. Мамалига, В. Синергетическая концепция развития динамиче-


ских систем / В. Мамалига, Н. Федотова, Е. Маркова. – К., 2004. – P. 44-45. (32
tit. în lb. engl., rusă). – [05-1103]

368. Сардак, В. В. Анализ и прогноз предпринимательских рисков в


переходный период / В. В. Сардак; науч. ред. : Л. М. Данильченко. – Тирас-
поль, 2005. – P. 106-107. (30 tit.). – [05-709]

369. Сардак, В. В. Предпринимательские риски в переходный период


/ В. В. Сардак; науч. ред. : Л. М. Данильченко. – Тирасполь, 2005. – P. 99-101.
(42 tit.). – [05-710]

370. Шишкан, Надежда. Современные социально-экономические ме-


гатенденции / Надежда Шишкан. – Ch., 2005. – P. 288-295. (125 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [05-1047]

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


___________________

63
Iunie 2005 ≡ June 2005

371. Cojocaru, Svetlana. Resursele umane – factor important al creşterii


eficienţei administrative / Svetlana Cojocaru // Administrarea Publică. – 2004. – Nr
4. – P. 43. (14 tit. în lb. rom., engl.).

372. Piaţa muncii în Republica Moldova : Anuar econ. şi soc., 2003 / Elena
Gorelova, ...; conducător şt. : Savvas Robolis, Vasilis Tacudis; coord. : Petru
Chiriac. – Ch., 2004. – P. 179-182. (108 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-808]

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


___________________
373. Adnan Abdelkrim Hasan Thiabat. Metodele economice de dirijare a
sectorului privat : (în baza materialelor Rep. Moldova şi Regatului Iordanian) : Spec.
08.00.05 – Econ. şi management în ramura şi domeniul de activitate : Autoref. al
tezei de doctor în şt. econ. / Adnan Abdelkrim Hasan Thiabat. – Ch., 2005. – P. 18.
(11 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [05-1089]

374. Guţu, Vladimir Gh. Probleme politico-juridice şi social-economice ale


creării cadastrului bunurilor imobile / Vladimir Gh. Guţu, Dumitru Guţu, Olga Guţu. –
Ch., 2005. – P. 160-162. (29 tit. în lb. rom., rusă). – [05-998]
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
___________________
375. Родионова, Н. Малый бизнес в Республике Молдова / Н.
Родионова, Е. Акулай. – К., 2004. – P. 28-29. (19 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[05-1104]

336 Finanţe
___________________
376. Caraganciu, A. Managementul portofoliului de investiţii / A.
Caraganciu, O. Domenti, I. Luchian. – Ch., 2005. – 241 p. (Bibliogr. la sfârşitul
cap.). – [05-762]

377. Ciobu, Stela. The comparative analysis of the SCAs and Commercial
Bank's FPR / Stela Ciobu, Ana Munteanu // Rev. economică. – 2005. – Nr 3. – P.
105. (12 tit.).

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

378. Mamaliga, V. Tendinţele industrializării mondiale şi problema


reproducerii fondurilor fixe / V. Mamaliga, N. Fedotova, E. Marcova. – Ch., 2005. –
P. 44-45. (30 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-1099]

379. Şarcov, Petru. Impozitarea şi facilităţile fiscale / Petru Şarcov,


Ghenadie Ipati. – Ch., 2003. – P. 133. (22 tit. în lb. engl., fr.). – [05-640]

380. Иовв, Татьяна. Основы функционирования рынков капитала /


Татьяна Иовв. – К., 2004. – 416 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [05-775]

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri.
___________________
381. Influenţa politicii fiscale asupra dezvoltării economiei naţionale / L.
Savenco, E. Batârmurzaev, L. Savelieva, T. Hulapova. – Ch., 2005. – P. 51. (17
tit.). – [05-1106]

382. Grecu, M. Unele aspecte privind edificarea societăţii informaţionale în


RM / M. Grecu, C. Jigău, R. Taragan. – Ch., 2004. – P. 58. (19 tit.). – [05-1107]

383. Lozovanu, Carolina. Restructurarea industriei lactatelor prin


integrarea producerii, prelucrării şi comercializării producţiei : Spec. 08.00.05 –
Economie şi management (în industria lactatelor) : Autoref. al tezei de doctor în
econ. / Carolina Lozovanu. – Ch., 2005. – P. 24. (10 tit. în lb. rom., engl.). – [05-
921]

384. Recesiunea, Recuperarea şi Sărăcia în Moldova / Regiunea Europa


şi Asia Centrală. Unitatea de sector pentru dezvoltare umană. – Ch., 2005. – P. 50.
(16 tit.). – [05-990]

385. Suportul financiar acordat sectorului agrar în Republica Moldova /


Alexandru Muravschi, Stela Corobceanu, Gheorghe Muntean. – Ch., 2005. – P.
111. (16 tit. în lb. rom., engl.). – [05-978]

65
Iunie 2005 ≡ June 2005

386. Таран, Ирина. Финансовая политика и экономическая безопас-


ность страны / Ирина Таран. – К., 2005. – P. 118-127. (160 tit. în lb. rom., engl.,
rusă). – [05-1001]

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


___________________
387. Moutinho, Luiz. Analiza cantitativă în managementul marketingului /
Luiz Moutinho, Mark Goode, Fiona Davies; trad. : Bogdan Uilecan. – Ch., 2005. –
338 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [05-558]

388. Бодюл, Алёна. Международные валютно-финансовые отноше-


ния и рынок ценных бумаг / Алёна Бодюл, Александр Бодюл. – К., 2005. – 149
p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [05-1046]

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
___________________
389. Baieş, Sergiu. Drept civil / Sergiu Baieş, Nicolae Roşca. – Ch., 2005.
– P. 291-296. (82 tit. în lb. rom., rusă). – [05-862]

390. Baieş, Sergiu. Drept civil / Sergiu Baieş, Nicolae Roşca. – Ch., 2005.
– P. 395. (21 tit. în rom., rusă). – [05-849]

391. Băieş, Sergiu. Drept civil : Partea generală. Persoana fizică.


Persoana juridică : Vol. 1 / Sergiu Băieş, Nicolae Roşca. – Ch., 2004. – 400 p.
(Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [05-580]

392. Cojocari, Eugenia. Drept civil. Dezmembrămintele dreptului de


proprietate / elab. : Cojocari Eugenia, Dandara Liliana. – Ch., 2005. – P. 142-143.
(25 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1018]

393. Corcenco, Aliona. Răspunderea minorilor pentru săvârşirea


contravenţiilor administrative / Aliona Corcenco; sub. red. şt. : Gheorghe Costache.
– Ch., 2005. – P. 128-136. (122 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [05-588]

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

394. Corcenco, Aliona. Răspunderea minorilor pentru săvârşirea


contravenţiilor administrative : Spec. : 12.00.02 – Drept public (constituţional),
organizarea şi funcţionarea inst. de drept : Autoref. al tezei de doctor în drept /
Aliona Corcenco. – Ch., 2005. – P. 19. (12 tit. de lucr. ale aut.). – [05-809]

395. Cosneanu, Gheorghe. Evoluţia justiţiei militare în România : Spec.


12.00.01 – Teoria gen. a dreptului; Ist. statului şi dreptului; Ist. doctrinelor politice şi
de drept : Autoref. tezei de doctor în şt. juridice / Gheorghe Cosneanu. – Ch., 2005.
– P. 19-20. (13 tit. de lucr. ale aut.). – [05-877]

396. Creangă, Ion. Curs de drept administrativ : Vol. 2 : Administraţia


publică locală / Ion Creangă. – Ch., 2005. – P. 343-346. (69 tit. în lb. rom., fr., rusă).
– [05-1132]

397. Cuşnir, Valeriu. Metode tehnico-ştiinţifice moderne de prevenire şi


combatere a faptelor de corupţie / Valeriu Cuşnir // Avocatul poporului. – 2005. – Nr
5. – P. 9-10. (14 tit. în lb. rom., engl.).

398. Demerji, Ilie. ONU şi instituţiile sale specializate / Ilie Demerji, Liliana
Demerji. – Ch., 2004. – P. 73-74. (19 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-1042]

399. Denciuc, Eugenia. Orânduirea constituţională a Republicii Moldova şi


a Ucrainei (analiza juridică comparativă) : Spec. : 12.00.02 – Drept public
(constituţional) : Autoref. al tezei de doctor în drept / Eugenia Denciuc. – Ch., 2005.
– P. 12. (10 tit. de lucr. ale aut.). – [05-810]

400. Dicţionar de proprietate industrială / alcăt. : Veaceslav Crecetov. –


Ch., 2005. – P. 356-357. (17 tit. în lb. rom., germ.). – [05-683]

401. Drept civil : Vol. 3 : Contracte speciale / Gheorghe Chibac, Aurel


Băieşu, Alexandru Rotari, Oleg Efrim. – Ch., 2005. – P. 672-674. (87 tit. în lb. rom.,
rusă). – [05-1114]

402. Drept penal : Vol. 2 / Sergiu Brînză, Xenofon Ulianovschi, Vitalie


Stati,... – Ch., 2005. – P. 783-787. (120 tit.). – [05-979]

67
Iunie 2005 ≡ June 2005

403. Drept penal : Vol. 1 / Stela Botnaru, Alina Şavga, Vladimir Grosu,
Mariana Grama. – Ch., 2005. – P. 593-610. (365 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-
830]

404. Furdui, Sergiu. Dreptul contravenţional / Sergiu Furdui. – Ch., 2005.


– P. 229-238. (190 tit. în lb. rom., rusă). – [05-909]

405. Gheorghiţă, Mihail. Tactica reţinerii bănuitului, învinuitului / Mihail


Gheorghiţă. – Ch., 2004. – P. 113. (11 tit. în lb. rom., rusă). – [05-601]

406. Ghid privind expertiza judiciară în cauzele privind minorii / Igor Dolea,
.... – Ch., 2005. –132 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1145]

407. Ghidul consilierului de probaţiune / Xenofon Ulianovschi, Ion


Golubţov, Igor Dolea, ... – Ch., 2004. – P. 171. (25 tit. în lb. rom., rusă). – [05-593]

408. Gîsca, Veronica. Drept civil. Drepturile reale / Veronica Gîsca. – Ch.,
2005 (Tipogr. "Elena-V. I."). – 183 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [05-995]

409. Gladchi, Gheorghe. Victimologire criminologică : probleme teoretice,


metodologice şi aplicative : Spec. : 12.00.08 Drept penal : (cu specificarea: Drept
penal; criminologie; drept procesual-penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept
execuţional; teoria activităţii investigativ-operative) : Autoref. al tezei de doctor
habilitat în drept / Gheorghe Gladchi. – Ch., 2005. – P. 38-43. (61 tit. de lucr. ale
aut. în lb. rom., rusă). – [05-713]

410. Grama, Dumitru C. Aspecte ale evoluţiei statului şi dreptului în Roma


Antică / Dumitru C. Grama. – Ch., 2005. – P. 85-86. (19 tit. în lb. rom., rusă).– [05-
885]

411. Mămăligă, Ilie. Opozabilitatea normelor jus cogens în dreptul


internaţional contemporan / Ilie Mămăligă // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 4. – P. 12-
13. (30 tit. în lb. rom., rusă).

412. Mocreac, Tatiana. Deontologie juridică / Tatiana Mocreac. – Ch.,


2005. – P. 219-225. (126 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1050]

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

413. Osoianu, Tudor. Procedură penală : Partea gen. / Tudor Osoianu,


Victor Orândaş; red. şt. : Mihai Gheorghiţă. – Ch., 2004. – P. 243-252. (189 tit. în lb.
rom., fr., rusă). – [05-603]

414. Pîrău, Ion. Răspunderea juridică / Ion Pîrău. – Ch., 2004. – P. 59-61.
(65 tit. în lb. rom., rusă). – [05-600]

415. Pîrţac, Olivia. Apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale


a persoanei în Republica Moldova / Olivia Pîrţac. – Ch., 2005. – P. 115-120, 147-
148. (110 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [05-1131]

416. Pop, Octavian. Executarea pedepsei privative de libertate / Octavian


Pop. – Ch., 2004. – P. 144-146. (43 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-596]

417. Rusnac, Alexei. Corupţia – pericol pentru securitatea Republicii


Moldova şi a altor state – membre ale C.S.I. / Alexei Rusnac, Sergiu Nazaria //
Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 4. – P. 41. (17 tit. în lb. rom., rusă).

418. Sisteme administrative în context european / Gheorghe T. Zaharia,


Odette Ionela Budeanu-Zaharia, Raluca Florina Paraschiv, Tudor I. Budeanu. –
Ch., 2005. – P. 369-373. (85 tit.). – [05-963]

419. Taşcă, Mihail. Izvoarele dreptului privat în Basarabia : Spec.


12.00.01 – Teoria gen. a dreptului; Ist. statului şi dreptului; Ist. doctrinelor politice şi
de drept : Autoref. tezei de doctor în şt. juridice / Mihail Taşcă. – Ch., 2005. – P. 20.
(10 tit. de lucr. ale aut.). – [05-850]

420. Tărîţă, Orest. Protocolul european / Orest Tărîţă // Administrarea


Publică. – 2004. – Nr 4. – P. 106. (14 tit. în lb. rom., fr., rusă).

421. Toma, Toader. Aspecte constituţionale ale realizării ordinii juridice în


statul de drept : Spec. : 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi
funcţionarea instituţii de drept : Autoref. al tezei de doctor în drept / Toader Toma. –
Ch., 2005. – P. 26. (13 tit. de lucr. ale aut.). – [05-806]

422. Udrescu, Gheorghe. Instituţii şi mecanisme politico-juridice privind


garantarea supremaţiei Constituţiei : 12.00.02 – Drept public (constituţional,

69
Iunie 2005 ≡ June 2005

administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic);


organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Autoref. al tezei de doctor în drept
/ Gheorghe Udrescu. – Ch., 2005. – P. 16. (11 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă).
– [05-802]

423. Белый, И. Понятие международно-правовой идеологии / И. Бе-


лый // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 5. – P. 33. (22 tit. în lb. engl., fr., rusă).

424. Денчук, Евгения. Конституционный строй Республики Молдова и


Украины / Евгения Денчук; под науч. ред. : Георгий Костаки. – К., 2005. – P.
257-278. (237 tit. în lb. rom., engl., ucr., rusă). – [05-846]

425. Коновалов, Е. Комплексная экспертиза : сущность и проблемы (в


порядке обсуждения) / Е. Коновалов // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 4. – P. 32.
(11 tit.).

426. Молдова в аспекте построения демократического государства :


Материалы межвуз. науч.-практ. конф., 2004 Кишинэу / редкол. : Д. В.
Милушев,…. – Ch., 2005. – 103 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – 100 ex. – [05-708]

427. Осояну,Тудор. Уголовно-процессуальное право Республики


Молдова / Тудор Осояну, Дмитрий Милушев; под ред. : Е. Г. Мартынчика. – К.,
2005. – P. 210-213. (57 tit. în lb. rom., rusă). – [05-956]

428. Русу, В. Исторические аспекты развития правосудия по делам


несовершеннолетних на территории молдавского и румынского государства /
В. Русу // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 6. – P. 24. (14 tit. în lb. rom., rusă).

429. Флоря, Василий. Уголовная ответственность за врачебные


преступления / Василий Флоря // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2005. – Nr 2. – P. 56. (20 tit. în lb. rusă).

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


___________________
430. Grati, Veaceslav. Aspecte administrativ-juridice ale aplicării şi folosirii
armei de foc de către funcţionarii de poliţie : Spec. 12.00.02 – Drept public

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(poliţienesc); organizarea şi funcţionarea inst. de drept : Autoref. al tezei de doctor


în drept / Veaceslav Grati. – Ch., 2005. – P. 19-20. (19 tit. de lucr. ale aut.). – [05-
780]

431. Guţuleac, Victor. Ordinea şi securitatea publică – obiect al


administrării de stat / Victor Guţuleac // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 5. – P. 26. (13
tit. în lb. rom., rusă).

432. Postolache, Marina. Serviciul public / Marina Postolache. – Ch.,


2005. – P. 114-118. (29 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1118]

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


___________________
433. Berejan, Silviu. Vasile Pavel : La 70 de ani / Silviu Berejan // Rev. de
lingvistică şi ştiinţă literară. – Nr 1/3. – P. 120-125. (119 tit. în lb. rom., rusă).

434. Budnic, Ana. Comunicare interculturală în educaţie / Ana Budnic //


Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 1. – P. 71. (10 tit. în lb. rom., engl.).

435. Bulat, Nicolae. Pe un picior de plai : Tătărăuca Veche, Rudi, Soroca /


Nicolae Bulat, Valentina Bulat. – Ch., 2004. – P. 71. (11 tit.). – [05-636]

436. Carauş, Galina. Liceul Teoretic "Dante Alighieri" / Galina Carauş;


red.-coord. : Ana Manole. – Ch., 2005. – 131 p. (Bibliogr. în text). – [05-1051]

437. Ciobanu, Andrei. Practica de instruire la inginerie / Andrei Ciobanu,


Vitalie Cazac. – Ch., 2005. – P. 10. (15 tit. în lb. rom., engl.). – [05-897]

438. Chirilenco, Svetlana. Ghid pentru perfecţionarea modalităţilor de


evaluare iniţială a copiilor / Svetlana Chirilenco, Angela Cutasevici. – Ch., 2005. –
P. 127. (14 tit. în lb. rom., rusă). – [05-620]

439. Cojocaru, Ion. File din istoria apariţiei cifrelor / Ion Cojocaru //
Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 1. – P. 75. (13 tit. în lb. rom., engl., rusă).

71
Iunie 2005 ≡ June 2005

440. Construcţie şi dezvoltare curriculară : Partea 1 : Cadrul teoretic /


Vlad Pâslaru, Ludmila Papuc, Ion Negură,... – Ch., 2005. – 174 p. (Bibliogr. la
sfârşitul cap.). – [05-863]

441. Partea a 2-a : Ghid metodologic. – 2005. – 170 p. (Bibliogr. la sfârşitul


cap.). – [05-864]

442. Cuzneţov, Larisa. Etica manifestării relaţiilor copii-părinţi în cadrul


familiei în dificultate / Larisa Cuzneţov // Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 1. – P.
50. (10 tit.).

443. Cuzneţov, Larisa. Fundamente teoretice şi metodologice ale


educaţiei pentru familie : Spec. 13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. al tezei de
doctor habilitat în pedagogie / Larisa Cuzneţov. – Ch., 2005. – P. 43-45. (38 tit. în
lb. rom., rusă). – [05-807]
444. Deprinderi de viaţă / Maria Vrânceanu, Iosif Moldovanu, Valentina
Priţcanu, ...; coord. Nadejda Velişco, ... – Ch., 2005. – P. 101-103. (53 tit. în lb.
rom., rusă). – [05-919]

445. 2005 – anul European al cetăţeniei prin educaţie "A învăţa şi a trăi
democraţia" : Materialele conf. naţ. de lansare a Anului European al Cetăţeniei prin
Educaţie, 21 dec. 2004 / Biroul de Inf. al Consiliului Europei în Rep. Moldova. – Ch.,
2005. – P. 141. (14 tit. în lb. engl.). – [05-1125]

446. Dulamă, Eliza Maria. Rolurile profesorului în predarea de tip


constructivist / Eliza Maria Dulamă // Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 1. – P. 22.
(11 tit. în lb. rom., engl., fr.).

447. Goraş-Postică, Viorica. Abordarea didactică a neologismelor în


cadrul disciplinei opţional "Neologismele şi valorile lor artistice în opera lui G.
Meniuc / Viorica Goraş-Postică // Didactica Pro ... – 2005. – Nr 2. – P. 44. (10 tit.).

448. Gubin, Svetlana. Aspecte ale educaţiei pentru schimbare şi


dezvoltare / Svetlana Gubin // Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 1. – P. 64. (14 tit.).

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

449. Guţu, Vladimir. Managementul schimbării în cadrul educaţional /


Vladimir Guţu, Valentina Chicu. – Ch., 2005. – P. 142-143. (56 tit. în lb. rom., engl.,
rusă). – [05-999]

450. Jipa, Lavina-Nicoleta. Proiectarea curriculum-ului de consiliere


şcolară : 13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie /
Lavina-Nicoleta Jipa. – Ch., 2005. – P. 25-26. (14 tit. de lucr. ale aut.). – [05-826]

451. Racu, Aurelia. Educaţia pentru cetăţenie în instituţiile de tip


rezidenţial din Moldova / Aurelia Racu // Didactica Pro.... – 2005. – Nr 1. – P. 23.
(11 tit. în lb. rom., rusă).

452. Raţeeva, Elena. Literatura bulgară ca modalitate de educaţie


interculturală / Elena Raţeeva // Didactica Pro ... – 2005. – Nr 2. – P. 33. (19 tit. în
lb. bul., rusă).
453. Sagoian, Eraneac. Dezvoltarea culturii comunicative a profesorului în
condiţiile şcolii contemporane : Spec. 13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. al tezei
de doctor în pedagogie / Sagoian Eraneac. – Ch., 2005. – P. 19-22. (18 tit. de lucr.
ale aut. în lb. rom., engl., rus., ucr.). – [05-647]

454. Silistraru, Nicolae. Etnopedagogie / Nicolae Silistraru. – Ch., 2003. –


P. 259-268. (165 tit. în lb. rom., rusă). – [05-566]

455. Socoliuc, Nina. Fundamente pentru o ştiinţă a educaţiei copiilor de


vârstă preşcolară / Nina Socoliuc, Victoria Cojocaru. – Ch., 2005. – 407 p. (Bibliogr.
la sfârşitul cap.). – [05-848]

456. Sugestii pentru activitatea extraşcolară la educaţia / elab. : Anatol


Beleac, ...; coord. proiect : Vasile Rotaru;– Ch., 2005. – P. 44. (13 tit.). – [05-1031]

457. Şchiopu, Ludmila. Educaţie pentru sănătatea reproducerii / Ludmila


Şchiopu, Angela Alexeiciuc. – Ch., 2005. – P. 80. (12 tit.). – [05-1006]

458. Teutu, Aliona. Pregătirea familiei pentru exercitarea funcţiei


educative / Aliona Teutu // Didactica Pro ... – 2005. – Nr 1. – P. 42. (12 tit.).

73
Iunie 2005 ≡ June 2005

459. Казак, В. В. Инжинерная учебная практика / В. В. Казак, А. С. Чо-


бану. – К., 2005. – P. 11. (15 tit. în lb. rom., rusă). – [05-898]

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


___________________
460. Hanganu, L. Imaginea ziţei-mame şi unele supravieţuiri tracice în
etnologia românească şi cea bulgărească / L. Hanganu // Thracians and
circumpontic world : Vol. 3. – Ch., 2004. – P. 235-236. (48 tit. în lb. rom., bulg.,
rusă). – [05-67]

461. Şofransky, Z. Utilizarea surselor materiale în arta cromatică traco-


dacică / Z. Şofransky // Thracians and circumpontic world : Vol. 3. – Ch., 2004. – P.
213. (14 tit.). – [05-67]

462. Tentiuc, I. Tradiţii traco-geto-dacice în ritul şi ritualul funerar medieval


timpuriu de la est de Carpaţi / I. Tentiuc // Thracians and circumpontic world : Vol.
3. – Ch., 2004. – P. 122-123. (38 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [05-67]

463. Квилинкова, Е. Н. Гагаузы Молдовы и Болгарии / Е. Н.


Квилинкова. – Ch., 2005. – P. 163-178. (362 tit. în lb. rom., bulg., găgăuză, rusă).
– [05-1137]

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE
464. Ion Holban : bibliogr. // Brus Nicolae. Oamenii sfinţesc locul. – Ch. :
Pontos, 2005. – P. 53-57. – [05-1071]
Include lista lucr. dr în şt. fizioco-matem. I. Holban, cărţi, art., 180 tit., publ.
în aa. 1969-2001
___________________
465. Buga, Alina. Incursiune în istoria protecţiei mediului / Alina Buga //
Eco Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 1. – P. 13-14. (19 tit.).

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

466. Capcelea, Arcadie. Evaluarea de mediu / Arcadie Capcelea, Mircea


Cojocaru; red. şt. : Ion Toderaş. – Ch., 2005. – P. 294. (21 tit. în lb. rom., engl.) şi la
sfârşitul cap. – [05-941]

467. Environmental economics / Gheorghe Duca, Alexandru Teleuţă,


Constantin Mihailescu, Aliona Stratan. – Ch., 2005. – P. 136-138. (58 tit. în lb. rom.,
engl.). – [05-822]
468. Planul local de acţiuni de mediu : Comuna Bulboaca / Petru Cocîrţă,
Nicolae Bodrug, Angela Alexei,… – Ch., 2005. – P. 73-74. (19 tit. în lb. rom., rusă).
– [05-746]
51 MATEMATICĂ
___________________
469. Carauş, Grigore. Extinderea noţiunii de integrală / Grigore Carauş,
Natalia Anţalovschi. – Bălţi, 2005. – P. 73. (10 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1039]

470. Carauş, Grigore. Studiul limitei şi continuităţii funcţiei / Grigore


Carauş, Ina Bordeniuc. – Bălţi, 2005. – P. 78. (12 tit. în lb. rom., rusă.). – [05-1041]

471. Goian, I. Grupuri şi inele / I. Goian, P. Sârbu, A. Topală. – Ch., 2005.


– P. 243-244. (19 tit.). – [05-997]

472. Poştaru, A. Teoria probabilităţilor şi statistica matematică / A.


Poştaru, O. Behderschi. – Ch., 2005. – P. 68. (11 tit. în lb. rom., rusă). – [05-567]

52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
473. Cercetări în domeniul ştiinţelor astronomice şi fizice la Universitatea
de Stat din Moldova (1946-2000) = Researches in the field of astronomy and
phisics at the State University of Moldova (1946-2000) : Contribuţii bibliogr. / Univ.
de Stat din Moldova; red. resp. : Gheorghe Rusnac; red. bibliogr. : Svetlana
Ermilov. – Ch. : CEP USM, 2001. – 460, [2] p.; 24 cm.
Text : lb. rom., engl., alte lb. străine
ISBN 9975-70-128-0
50 ex. – [05-630]
Include cărţi, art. din rev. şi culeg., teze, 5658 tit. în lb. rom., rusă, alte
lb. străine, publ. în a. 1946-2000. – An. : Ind. auxiliari.

75
Iunie 2005 ≡ June 2005

53 FIZICĂ
___________________
474. Ciornea, Viorel. Emisii bicuantice la interacţiunea mediilor neliniare
cu câmpuri electromagnetice : 01.04.02 – Fizică teoretică şi matematică : Autoref.
al tezei de doctor în baza lucr. publ. în domeniul Opticii Cuantice / Viorel Ciornea. –
Ch., 2005. – P. 17-18. (15 tit. de lucr. ale aut. în lb. engl.). – [05-712]

475. Григорьев, Ф. И. О некоторых особенностях нелинейного резо-


нансного взаимодействия под заряженной струи / А. И. Григорьев, С. О. Ши-
ряева, Е. В. Егорова // Электронная обработка материалов. – 2005. – Nr 1. – P.
48-49. (43 tit. în lb. engl., rusă).

476. О нелинейных осцилляциях заряжённой капли в аэродинамиче-


ском потоке / А. И. Григорьев, В. А. Коромыслов, С. О. Ширяева, М. В. Волкова
// Электронная обработка материалов. – 2004. – Nr 6. – P. 31. (13 tit.).

477. Управление гидродинамическими процессами при моноимпульс-


ном электровзрывном преобразовании энергии / В. В. Шамко, А. И. Вовченко,
Л. Ф. Каменская, Г. А. Барбашова // Электронная обработка материалов. –
2005. – Nr 1. – P. 67. (11 tit.).

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


___________________
478. Rusu, Vasile. Caracteristici fizico-chimice şi procese în sistemele
apă-materii în suspensie-sedimentele Nistrului şi Prutului : 02.00.04 – chimie fizică;
11.00.11 – protecţia mediului înconjurător şi folosirea raţională a resurselor naturale
: Autoref. al tezei de doctor habilitat în şt. chimice / Vasile Rusu. – Ch., 2005. – P.
37-41. (59 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [05-662]

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


___________________
479. Codreanu, Igor. Modificările reţelei hidrografice ale bazinului Răut în
secolul XX : 11.00.11 – Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

naturale : Autoref. al tezei de doctor în şt. geografice / Igor Codreanu. – Ch., 2005.
– P. 26. (13 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [05-805]

480. Orlov, Simion. Evaluarea geoecologică şi ameliorarea terenurilor


riscante : Ciclu de prelegeri / Simion Orlov; red. resp. : Victor Toporeţ. – Ch., 2005.
– P. 87. (16 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-947]

481. Roşca, Vladimir. Stratigrafia Basarabeanului de pe Platforma


Moldovenească / Vladimir Roşca // Bul. şt. : serie nouă. – 2005. – Nr 1. – P.2587-
259. (47 tit. în lb. rom., fr., alte lb. străine).

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
___________________
482. Movileanu, Valeriu. Genetica ecologică / Valeriu Movileanu. – Ch.,
2005. – P. 276-287. (137 tit. în lb. rom., engl., germ., rusă). – [05-1008]

483. Şaptefraţi, Lilian. Curs de citologie / Lilian Şaptefraţi, Veaceslav


Fulga; sub red. Nicolae Eşanu. – Ch., 2005. – P. 91. (12 tit. în lb. rom., engl., rusă).
– [05-774]

484. Ursu, Lilia. Ditilenhoza plantelor ca efect al migraţiei parazitului


Ditylenchus dipsaci / Lilia Ursu // Bul şt. : ser. nouă. – 2005. – Nr 1. – P. 203. (10 tit.
în lb. engl., rusă).

485. Григорча, П. Д. Технологическая биохимия / П. Д. Григорча, А. Г.


Глижин; науч. ред. : М. В. Дука, М. В. Гонца. – К., 2004. – P. 245-247. (55 tit. în
lb. rom., engl., rusă). – [05-993]

58 BOTANICĂ
___________________
486. Chirtoca, Vasile. Ferigile interfluviului Nistru-Prut / Vasile Chirtoca,
Pavel Pânzaru // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 2. – P. 14. (19 tit. în lb. rom., rusă).

487. Mîrza, Corneliu. Lichenoflora din rezervaţia "Pădurea Domnească" /


Corneliu Mîrza, Petru Obuh // Bul. şt. : ser. nouă. – 2005. – Nr 1. – P. 236. (11 tit.).

77
Iunie 2005 ≡ June 2005

59 ZOOLOGIE
___________________

488. Bizuţchi, Ion. Egretta Albă L. – o specie periclitată / Ion Bizuţchi //


Bul. şt. : ser. nouă. – 2005. – Nr 1. – P. 198. (10 tit. în lb. rom., rusă).

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
___________________
489. Symposia professorum : Seria : Medicina / Univ. Liberă Int. din
Moldova. – Ch., 2004. – 133 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-907]

611 Anatomie. Anatomie comparată


___________________
490. Baliţchi, T. Compendiu pentru lucrări practice la "Anatomie şi
fiziologie" / T. Baliţchi, A. Coşneanu, B. Golovin; red. coord. : T. Baliţchi. – Ch.,
2004. – P. 75. (12 tit. în lb. rom., rusă). – [05-597]

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


___________________
491. Alimentaţia raţională şi dietetică a copiilor / A. Vasilachi, I. Mihu, E.
Gudumac, ...; red. şt. : Ana Vasilachi. – Ch., 2004. – P. 399-400. (31 tit. în lb. rom.,
rusă). – [05-556]

492. Sănătatea reproducerii / Grigore Bivol, Olga Cerneţchi, Boris Gâlcă,


... – Ch., 2005. – P. 211-212. (36 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-910]

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


___________________
493. Grosu, A. Cordaflex – retard în tratamentul ambulator al
hipertensiunii arteriale esenţiale / A. Grosu, L. Căldare // Curierul medical. – 2005. –
Nr 2 . – P. 10. (12 tit. în lb. rom., engl.).

494. Leonte, Afanasie. Unele rezultate ale studiului intoxicaţiilor


alimentare acute / Afanasie Leonte // Sănătate publică, economie şi management
în medicină. – 2005. – Nr 2. – P. 40. (11 tit. în lb. rom., rusă).

495. Lionte, C. Intoxicaţiile acute cu ciuperci în practica medicală / C.


Lionte, L. Şorodoc, V. Laba // Curierul medical. – 2005. – Nr 2. – P. 18. (33 tit. în lb.
rom., engl.).

496. Rusnac, Liliana. Studii privind perfecţionarea procesului de


autorizare a medicamentelor : 15.00.01 – Farmacie : Autoref. al tezei de doctor în
farmacie / Liliana Rusnac. – Ch., 2005. – P. 20. (12 tit. în lb. rom., rusă). – [05-895]

616 Patologie. Medicină clinică


497. Lista lucrărilor publicate de profesorul universitar Ion Prisacari //
Prisacari Ion. Abordarea sistemică în studiuerea traumatismului de transport rutier
în Republica Moldova. – Ch., 2005. – P. 38-53.
Include 127 tit. în lb. rom., rusă. de cărţi, art. publ. în a. 1965-1995
__________________
498. Antohi, Andrei. "Aspecte comparative de vârstă, tehnică şi conduită
postoperatorie în miringoplastie" : (studiu clinico-experimental) : 14.00.04 –
Otorinolaringologie : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Andrei Antohi. – Ch.,
2005. – P. 17-18. (13 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [05-757]

499. Aspecte epidemiologice şi clinice ale hepatitei acute B în ultimul


deceniu / Doina Mihalache, Andrei Vâţă, Carmen Manciuc, Mihnea Hurmuzache //
Arta Medica. – 2005. – Nr 2. – P. 47. (10 tit.).

79
Iunie 2005 ≡ June 2005

500. Barba, Doina. Urticaria cronică recidivantă şi starea funcţională a


ficatului : 14.00.05 – Boli interne : Autoref. al tezei de doctor în şt. medicale / Doina
Barba. – Ch., 2005. – P. 18-20. (21 tit. în lb. rom., rusă). – [05-751]

501. Berliba, Elina. Boala hepatică alcoolică / Elina Berliba, Iulia Lupaşcu,
Vlada Dumbrava // Arta Medica. – 2005. – Nr 2. – P. 32-33. (22 tit. în lb. rom., engl.,
rusă).

502. Berliba, E. Diagnosticul intoxicaţiei alcoolice cronice la pacienţii cu


patologie somatică / E. Berliba // Curierul medical. – 2005. – Nr 2. – P. 21. (12 tit. în
lb. rom., engl., rusă).

503. Berliba, Elina. Unele particularităţi clinico-paraclinice ale hepatitei


cronice induse de alcool / Elina Berliba // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2005. – Nr 2. – P. 49. (10 tit. în lb. rom., engl., rusă).

504. Beţişor, Alexandru. Artroplastia de şold în fractura deplasată de col


femural şi consecinţele ei : 14.00.22 – traumatologie şi ortopedie : Autoref. al tezei
de doctor în medicină / Alexandru Beţişor. – Ch., 2005. – P. 20-21. (20 tit. de lucr.
ale aut. în lb. rom., fr., rusă). – [05-755]

505. Beţişor, A. Program unificat şi algoritmul artroplastiilor de şold în


fractura deplasată de col femural şi consecinţele ei / A. Beţişor // Curierul medical. –
2005. – Nr 2. – P. 25-26. (18 tit. în lb. rom., engl., rusă).

506. Botnaru, Victor. Semiologia radiologică a toracelui / Victor Botnaru. –


Ch., 2005. – P. 384. (23 tit. în lb. rom., engl.). – [05-698]

507. Cepoi, Vasile. Diagnosticul şi tratamentul ionoplasmic al bolilor


reumatice / Vasile Cepoi. – Ch., 2005. – 288 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [05-
561]

508. Chetruş, V. Dinamica proceselor osteoregenerative în tratamentul


complex al paradontitelor marginale cronice / V. Chetruş // Curierul medical. –
2005. – Nr 2. – P. 32. (13 tit. în lb. rom., engl., rusă).

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

509. Clinical examination and a case history taking / F. Ambros, S.


Matcovschi, Natalia Caproş, Tatiana Dumitraş. – Ch., 2005. – P. 72. (10 tit. în lb.
rom., engl., rusă). – [05-783]

510. Cobâleanschi, Oleg. Recuperarea în epilepsie / Oleg Cobâleanschi.


– Ch., 2004. – 156 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [05-813]

511. Conferinţa a VI-a naţională de epileptologie. Conferinţa a II-a


naţională de boli vasculare cerebrale : consacrate aniversării a 60 de ani de
învăţ. medical super. în Rep. Moldova, 11-13 mai 2005, Chişinău / col. de red. : Ion
Artemi, ... – Ch., 2005. – 176 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-747]

512. Controlul tuberculozei la nivelul asistenţei medicale primare / Ludmila


Bălteanu, Valentina Vîlc, Rodica Ignat,... – Ch., 2005. – P. 84-85. (20 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [05-1027]

513. Covalciuc, Gr. Aspectele clinico-evoluţie ale artritelor reactive la copii


/ Gr. Covalciuc // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 1. – P. 50. (11 tit. în lb. rom.,
engl.).

514. Culegere de teste în pediatrie / red. şt. : Marc Rudi, V. Ţurea. – Ch.,
2005. – P. 532-533. (21 tit. în lb. rom., rusă). – [05-772]

515. Endocrinologia clinică / L. Zota, L. Alexeev, Gh. Cardja, …; red. şt. :


Z. Anestiadi. – Ch., 2004. – P. 338-341. (50 tit. în lb. rom., engl.). – [05-559]

516. Eţco, Constantin. Aspecte în dezvoltarea copiilor de vârstă timpurie


(sub 5 ani) / Constantin Eţco, Alina Ferdohleb // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2005. – Nr 2. – P. 34-35. (13 tit. în lb. rom., engl.).

517. Ghid de lucrări practice la medicină internă-semiologie / Univ. de Stat


de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"; elab. : F. Ambros, ...; actualizată
de V. Istrati, ....; trad. în lb. rom. de Raisa Vertilă, ...; sub red. : V. Istrati. – Ch.,
2005. – P. 104. (18 tit. în lb. rom., rusă). – [05-769]

81
Iunie 2005 ≡ June 2005

518. Ghidirim, Gheorghe. Managementul contemporan al pancreatitei


acute / Gheorghe Ghidirim // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. –
Nr 1. – P. 110-111. (37 tit. în lb. rom., engl.).

519. Groppa, Stanislav. Distrofiile musculare progresive / Stanislav


Groppa, Eremei Zota, Victoria Sacară. – Ch., 2005. – P. 95-98. (57 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [05-851]

520. Guţu, Eugen Vasile. Prognozarea şi prevenirea recidivei hemoragiei


ulceroase gastroduodenale : 14.00.27 – chirurgie : Autoref. al tezei de doctor
habilitat în medicină / Eugen Vasile Guţu. – Ch., 2005. – P. 31-34. (71 tit. de lucr.
ale aut. în lb. rom., engl., ucr., rusă). – [05-1101]

521. Hotineanu, Adrian Vladimir. Diagnosticul şi tratamentul


megacoledocului secundar : 14.00.27 – chirurgie : Autoref. tezei de doctor în
medicină / Adrian Vladimir Hotineanu. – Ch., 2005. – P. 21. (13 tit. de lucr. ale aut.
în lb. rom., engl.). – [05-796]

522. Iustin, M. Probleme de situaţie şi teste la disciplina "Neurologie" / M.


Iustin, V. Iustin. – Ch., 2004. – P. 25. (10 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [05-598]

523. Izvoreanu, A. Hipertensiunea arterială / A. Izvoreanu, A. Neagră. –


Ch., 2005. – P. 44-45. (11 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-779]

524. Locul rezecţiei transuretrale în tratamentul tumorilor vezicale


infiltrative în stadiu avansat / Virgil Oşan, Radu Boja, Ladislav Schwartz, ... // Arta
Medica. – 2005. – Nr 2. – P. 20. (15 tit. în lb. rom., engl.).

525. Lucian, Palii. Aspecte de diagnostic şi tratament al neoplaziei


epiteliale a colonului şi rectului : 14.00.27 – chirurgie : Autoref. al tezei de doctor în
medicină / Palii Lucian. – Ch., 2005. – P. 21-22. (13 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom.,
rusă). – [05-804]

526. Lungu, Svetlana. Geriatrie / Svetlana Lungu. – Ch., 2004. – P. 126.


(21 tit. în lb. rom., engl.). – [05-602]

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

527. Medicină socială şi management / D. Tintiuc, M. Raevschi, L. Spinei,


... – Ch., 2005. – P. 324-326. (37 tit. în lb. rom., rusă). – [05-770]

528. Muhamed Yaser Al Omar Al Osman. Relevanţa indicilor de


laborator în estimarea gravităţii stărilor de şoc : 14.00.36 – diagnostic de lab.,
imunologie şi alergologie : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Muhamed Yaser
Al Omar Al Osman. – Ch., 2005. – P. 14. (12 tit. de lucr. ale aut.). – [05-715]

529. Nacu, A. Urgenţe în psihiatrie / A. Nacu, Gh. Cărăuşu. – Ch., 2005. –


P. 30-31. (14 tit. în lb. rom., engl.). – [05-776]

530. Niguleanu, Adriana. Examinarea clinico-biochimică a gradului de


intoxicaţie la bolnavii cu tuberculoză şi bronhopneumopatii nespecifice : 14.00.26 –
ftiziopneumologie : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Adriana Niguleanu. –
Ch., 2005. – P. 13-14. (11 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [05-896]

531. Osoianu, Iu. Eficacitatea clinică a imunomodulatorului licopid în


tratamentul ulcerului gastroduodenal / Iu. Osoianu, I. Butorov, V. Maximov //
Curierul medical. – 2005. – Nr 2. – P. 45. (10 tit. în lb. rom., rusă).

532. Palii, Lucian. Aspecte genetice ale sindromului Lynch la pacienţii din
Republica Moldova / Lucian Palii, Nicolae Barbacar // Arta Medica. – 2005. – Nr 2.
– P. 12-13. (14 tit. în lb. engl.).

533. Postolachi, R. Contribuţii la studiul katatraumatismelor


craniocerebrale asociate / R. Postolachi // Curierul medical. – 2005. – Nr 2. – P. 63-
64. (15 tit. în lb. rom., engl., rusă).

534. Postolati, Natalia. Aspectele clinico-imunologice ale efectului


modulator al chimiopreparatelor asupra activităţii funcţionale a neutrofilelor la
bolnavii de tuberculoză pulmonară : (14.00.36 – diagnosticul de laborator,
imunologie şi alergologie) : Autoref. tezei de doctor în şt. medicale / Natalia
Postolati. – Ch., 2005. – P. 12-14. (33 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă, ucr.). –
[05-649]

83
Iunie 2005 ≡ June 2005

535. Reactivitatea endotelinică a arterei pulmonare în hipertensiune


arterială pulmonară / Mihail Popovici, Oxana Nalivaico, Mihail Todiraş,... // Arta
Medica. – 2005. – Nr 2. – P. 27-28. (17 tit. în lb. rom., engl., rusă).

536. Rolul infecţiei în geneza morbidităţii şi mortalităţii postoperatorii la


nou-născuţii cu malformaţii congenetale / G. Boian, Iu. Roşcin, E. Camîş, V. Boian
// Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 1. – P. 47-48. (15 tit. în lb. rom., engl.).

537. Sindromul cerebrastenic în hipertensiunea arterială esenţială / E.


Calenici, M. Revenco, I. Ţâbârnă // Curierul medical. – 2005. – Nr 2. – P. 29. (11 tit.
în lb. rom., engl., rusă).

538. Soltan, Viorel. TB and HIV/AIDS control in Moldova / Viorel Soltan,


Valeriu Crudu, Liliana Gherman // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2005. – Nr 2. – P. 30. (10 tit. în lb. rom., engl.).

539. Stasiuc, Maxim. Miastenia gravis : consideraţii generale asupra


etiopatogenezei, diagnosticului şi tratamentului / Maxim Stasiuc // Arta Medica. –
2005. – Nr 2. – P. 40-41. (34 tit. în lb. engl., rusă).

540. Stratulat, P. Particularităţile imunologice la copii în evoluţia bronşitei


recurente şi pneumoniei trenante / P. Stratulat, E. Camîş, L. Chiosea // Bul. de
perinatologie. – 2005. – Nr 1. – P. 19. (10 tit. în lb. rom., engl., rusă).

541. Stratulat, P. Sensibilitatea tulpinilor microbiene din hemocultură la


nou-născuţii spitalizaţi în secţia de reanimare, terapie intensivă / P. Stratulat, Ala
Curteanu, Ludmila Railean // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 1. – P. 16. (12 tit.).

542. Tehnici de îngrijire în pediatrie / E. Cucieru, T. Ţurcan, R. Cuşnir, L.


Badicico; red. coord. : Elena Cucieru. – Ch., 2004. – P. 77-78. (22 tit. în lb. rom.,
rusă). – [05-604]

543. Tratamentul prin litotriţie extracorporală a litiazei ureterale / V. Oşan,


C. Simion, I. D. Muntoi, .. // Curierul medical. – 2005. – Nr 2. – P. 41. (15 tit. în lb.
rom., engl.).

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

544. Изменение содержания некоторых компонентов слюны у


больных флюорозом / Л. А. Гаврилюк, Е. А. Степко, В. И. Хоронец,… // Curierul
medical. – 2005. – Nr 2. – P. 13. (21 tit. în lb. engl., rusă).

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


___________________
545. Guţu, Eugen. Operaţia de urgenţă amânată cu scop de prevenire a
recidivei hemoragiei ulceroase / Eugen Guţu // Arta Medica. – 2005. – Nr 2. – P. 9.
(12 tit. în lb. rom., engl., rusă).

546. Lupan, Ion. Tratamentul chirurgical al deformaţiilor secundare ale


buzei superioare şi nasului la pacienţii cu despicături unilaterale de buză şi palat /
Ion Lupan // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2005. – Nr
2. – P. 45. (10 tit. în lb. rom., engl., rusă).

547. Magdei, Corina. Diagnosticul şi tratamentul patologiei oculare la


copiii cu diabet zaharat : 14.00.08 – Oftalmologie : Autoref. al tezei de doctor în
medicină / Corina Magda. – Ch., 2005. – P. 19-20. (31 în lb. rom., engl., rusă). –
[05-825]

618 Ginecologie. Obstetrică


___________________

548. Fătul mic pentru vârsta de gestaţie. Investigare şi conduită // Bul. de


perinatologie. – 2005. – Nr. 1. – P. 82. (13 tit. în lb. engl.).

549. Manual de indicatori naţionali în asistenţa perinatală / Petru Stratulat,


M. Ciocanu, M. Strătilă, ... – Ch., 2005. – P. 238-240. (54 tit. în lb. rom., engl.). –
[05-573]

550. Munteanu, Dorina. Modificările biocenozei căilor de naştere sub


acţiunea detoxicării electrochimice locale şi a imunomodulării la lăuzele de risc
sporit de endometrită puerperală / Dorina Muntean, Ludmila Eţco, Iu. Roşcin // Bul.
de perinatologie. – 2005. – Nr. 1. – P. 26-27. (17 tit. în lb. rom., engl., rusă).

85
Iunie 2005 ≡ June 2005

551. Paladi, Gh. Retardul de dezvoltare intrauterină (RDIU) al fătului şi


influenţa lui asupra indicilor perinatali / Gh. Paladi, Corina Iliadi // Bul. de
perinatologie. – 2005. – Nr. 1. – P. 65. (34 tit. în lb. engl., fr., rusă).

552. Profire, Liliana. Corelaţiile declinului hormonal şi dereglărilor


psihovegetative în menopauză : 14.00.01 – Obstetrică şi Ginecologie : Autoref. al
tezei de doctor în şt. medicale / Liliana Profire. – Ch., 2005. – P. 20. (10 tit. de lucr.
ale aut.). – [05-801]

553. Rezultatele studiului evoluţiei naşterilor cu decese perinatale din


Republica Moldova / Ludmila Eţco, V. Petrov, Ludmila Rusu, Ala Burlac // Bul. de
perinatologie. – 2005. – Nr. 1. – P. 22. (11 tit. în lb. rom., engl.).

554. Structura mortalităţii perinatale şi infantile în Republica Moldova pe


parcursul anilor 2000-2002 / I. Fuior, V. David, Lilia Siniţân,... // Bul. de
perinatologie. – 2005. – Nr. 1. – P. 34. (10 tit.).

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


___________________
555. Паршутин, В. В. Ингибирующая композиция для противокорро-
зионной защиты внутренних поверхностей паровых котлов во время останова
/ В. В. Паршутин, В. Г. Ребенко, Н. С. Шолтоян // Электронная обработка ма-
териалов. – 2005. – P. 84. (15 tit.).

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


___________________

556. Blajă, Valeriu. Electronica : Dispozitive şi circuite electronice / Valeriu


Blajă; ref. şt. : Andrei Chiciuc. – Ch., 2005. – P. 195-196. (25 tit. în lb. rom., rusă). –
[05-928]

557. Diode semiconductoare / alcăt. : Oleg Drahnea,...; red. resp. :


Valerian Dorogan. – Ch., 2005. – P. 34. (14 tit. în lb. rom., rusă). – [05-945]

558. Dmitriev, Serghei. Senzorii de Co pe baza peliculelor


semiconductoare subţiri din SnO2 : 01.04.10 – Fizica şi ingineria
86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

semiconductoarelor : Autoref. al tezei de doctor în şt. teh. / Serghei Dmitriev. – Ch.,


2005. – P. 18-20. (35 tit. în lb. engl.). – [05-1088]

559. Ghenadi, Adrian. Baze teoretice ale proiectării mecanismelor cu


came şi cu roţi dinţate / Adrian Ghenadi; ref. şt. : Gheorghe Pintilie, Gheorghe Stan.
– Ch., 2004. – P. 411-415. (40 tit.). – [05-970]

560. Ghenadi, Adrian. Mecanisme plane : Sinteză, cinematică,


cinetostatică, dinamică / Adrian Ghenadi, Vasile Crihan; ref. şt. : Gheorghe Pintilie,
Gheorghe Stan. – Ch., 2004. – P. 349-353. (35 tit.). – [05-972]

561. Hazi, Aneta. Tehnologii moderne de producere a energiei electrice şi


termice / Aneta Hazi; ref. şt. : Eugen Voinea. – Ch., 2005. – P. 204-208. (73 tit. în
lb. rom., engl.). – [05-964]

562. Lupan, Oleg. Tehnologia obţinerii oxizilor ZnO, Cu2O9, SiO2 cu


încălzirea fotonică pentru dispozitivele cu semiconductori : 05.27.01 – Electronica
corpului solid, microelectronica, nano-electronica : Autoref. şt. al tezei de doctorat
în şt. teh. / Oleg Lupan. – Ch., 2005. – P. 19-20. (26 tit. de lucr. aut. în lb. rom.,
engl.). – [05-1150]

563. Radioelectronica : Tranzistorul bipolar / alcăt. : Oleg Drahnea,...;


red. resp. : Valerian Dorogan. – Ch., 2005. – P. 73. (14 tit. în lb. rom., rusă). – [05-
942]

564. Rusanovschi, Vitalie. Acţiunea radiaţiei ionizante asupra structurilor


MOS / Vitalie Rusanovschi; red. şt. : Artur Buzdugan. – Ch., 2004. – P. 142-165.
(243 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-682]

565. Semnale şi circuite : Partea 1-a / alcăt. : Lilian Curevici, ...; red. resp. :
Nicolae Bejan. – Ch., 2005. – P. 41. (13 tit. în lb. rom., rusă). – [05-651]

566. Partea a 2-a. – 2005. – P. 43. (13 tit. în lb. rom., rusă). – [05-652]

567. Partea a 3-a. – 2005. – P. 44. (13 tit. în lb. rom., rusă). – [05-653]

568. Partea a 4-a. – 2005. – P. 41-42. (13 tit. în lb. rom., rusă). – [05-654]

87
Iunie 2005 ≡ June 2005

569. Partea a 5-a. – 2005. – P. 37-38. (13 tit. în lb. rom., rusă). – [05-655]

570. Partea a 6-a. – 2005. – P. 42-43. (13 tit. în lb. rom., rusă). – [05-656]

571. Partea a 7-a. – 2005. – P. 42. (13 tit. în lb. rom., rusă). – [05-657]

572. Partea a 8-a. – 2005. – P. 40-41. (13 tit. în lb. rom., rusă). – [05-948]

573. Partea a 9-a. – 2005. – P. 46. (13 tit. în lb. rom., rusă). – [05-949]

574. Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare : Lucr. publ. au fost


comunicate la Conf. Şt. Int. TMCR 2005, Chişinău, 19-22 mai 2005 : [în 5 vol.] /
com. şt. int. : Ion Bostan, ... – Ch., 2005. – ISBN 9975-9875-3-2
Vol. 1. – 2005. – 532 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-965]

575. Vol. 2. – 2005. – 497 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-966]

576. Vol. 3. – 2005. – 516 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-967]

577. Vol. 4. – 2005. – 554 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-968]

578. Vol. 5. – 2005. – 520 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-969]

579. Быкова, Е. В. Методы расчета и анализ показателей энергети-


ческой безопасности : Кн. 2-я / Е. В. Быкова; под. ред. : В. М. Постолати. – К.,
2005. – P. 125-128. (93 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-741]

580. Ищенко, Ж. Н. Гидродинамические давления в ближней зоне


подводного электрического взрыва проводников / Ж. Н. Ищенко //
Электронная обработка материалов. – 2004. – Nr 6. – P. 43. (14 tit.).

581. Корлэтяну, А. Аппарат для электролитического разрушения


структур головного мозга экспериментальных животных / А. Н. Корлэтяну, А.
В. Тросиненко, Е. А. Дудник // Электронная обработка материалов. – 2004. –
Nr 6. – P. 68-69. (29 tit. în lb. engl., rusă).

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

582. Магнитные свойства амфорных микропроводов / С. А. Баранов,


М. Баскес, К. Л. Гарсия, В. П. Усенко // Электронная обработка материалов. –
2004. – Nr 6. – P. 86-87. (25 tit. în lb. engl., rusă).

583. Митиш, Ф. Д. Оптимизация энергетических установок с обратным


термодинамическим циклом / Ф. Д. Митиш; науч. ред. : Р. К. Никульшин. –
Комрат, 2005. – P. 169-175. (120 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-1111]

584. Модифицирование полипропилена путем постплазменной при-


вивки порфиринов / В. А. Титов, Т. Г. Шикова, Т. А. Агеева, … // Электронная
обработка материалов. – 2004. – Nr 6. – P. 53-60. (18 tit.).

585. Оптимизация электронной обработки изделий инфракрасной


техники / В. А. Ващенко, О. В. Кириченко, Д. И. Котельников, … // Электронная
обработка материалов. – 2004. – Nr 6. – P. 48. (17 tit.).

586. Рассеивающая способность стандартного электролита хромиро-


вания при обработке постоянным и импульсным токами / Н. И. Цынцару, И. В.
Яковец, О. Ю. Келоглу,… // Электронная обработка материалов. – 2005. – Nr
1. – P. 21-22. (11 tit. în lb. engl., rusă).

587. Севидова, Е. К. Формирование защитных интерференционных


пленок на титановых сплавах в растворах солей ортофосфорной кислоты / Е.
К. Севидова, И. И. Степанова, И. Д. Рой, О. Ю. Машкина // Электронная
обработка материалов. – 2004. – Nr 6. – P. 24. (10 tit.).

625 Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri


___________________
588. Drumuri auto / elab. : Ghenadie Pogorleţchi; red. resp. : Andrei
Ababii. – Ch., 2005. – P. 52. (17 tit. în lb. rom., rusă). – [05-946]

589. Руководство по дефектоскопии рельсов мобильными


средствами контроля / М. П. Брандис, С. И. Заика, В. А. Лончак, Д. М.
Марандич. – К., 2005. – P. 206-207. (16 tit.). – [05-914]

89
Iunie 2005 ≡ June 2005

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
___________________

590. Galupa, Dumitru. Studiul pentru Republica Moldova "Asigurarea


durabilităţii pădurilor şi mijloacelor de trai prin perfecţionarea guvernării şi
controlului asupra tăierii ilicite " / Dumitru Galupa, Ion Talmaci, Liliana Şpitoc. – Ch.,
2005. – P. 40-41, 99-100. (30 tit. în lb. rom., engl.). – [05-933]

631 Agricultură în general


__________________
591. Calitatea fizică, rolul în agricultură durabilă, metode de evaluare a
solurilor / Gheorghe Jigău, Igor Cravciuc, Natalia Chiriac, Nicolae Danilov //
Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 5. – P. 8. (14 tit. în lb. rom., rusă).

592. Gumaniuc, A. Diminuarea impactului ecologic prin irigarea şi


fertilizarea dirijată a solului / A. Gumaniuc, K. Marinescu, E. Demenco // Mediul
Ambiant. – 2005. – Nr 2. – P. 6. (10 tit. în lb. rom., rusă).

593. Gumaniuc, Alexei. Aspectul ecologic al regimurilor irigaţionale de


subasigurare cu apă a culturilor agricole / Alexei Gumaniuc // Mediul Ambiant. –
2005. – Nr 1. – P. 21. (10 tit.).

594. Marian, Grigore. Contribuţii teoretico-experimentale la studiul


fiabilităţii pieselor şi îmbinărilor utilajului agricol recondiţionate cu compozite pe
bază de polimeri : 05.20.03 Exploatarea şi mijloacele de deservire teh. a teh.
agricole şi celei din ind. prelucrătoare : Autoref. al tezei de doctor habilitat în teh. /
Grigore Marian. – Ch., 2005. – P. 35-39. (44 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl.,
rusă). – [05-752]

595. Nicolaescu, Ana. Eficienţa economică a producerii şi prelucrării


legumelor : (în baza datelor întreprinderilor din Zona de Centru a Rep. Moldova) :
08.00.05 – Econ. şi management (în agricultură) : Autoref. al tezei de doctor în
90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

econ. / Ana Nicolaescu. – Ch., 2005. – P. 21-22. (14 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom.,
engl.). – [05-697]

596. Ungurean, V. Perspectivele dezvoltării agriculturii organice în


Moldova / V. Ungurean // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2004.
– Vol. 12. – P. 7. (11 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-187]

597. Veliksar, Sofia. Purificarea ecologică a solurilor de surplusul de


cupru după defrişarea plantaţiilor multianuale / Sofia Veliksar, C. Mihailescu, S.
Toma, ... // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 1. – P. 5. (11 tit. în lb. rom., engl., rusă).

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
___________________
598. Calchei, E. Organismele nocive şi protecţia integrată a tutunului / E.
Calchei, A. Grosu. – Ch., 2004. – P. 46. (12 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1105]

599. Вронских, М. Д. Технология возделывания полевых культур и


развитие вредителей и болезней / М. Д. Вронских. – Ch., 2005. – P. 286-289.
(136 tit. în lb. engl., rusă). – [05-1127]

633/635 Horticultură
___________________
600. Barbaroş, Mihail. Sporirea productivităţii căpşunului, zmeurului şi
coacăzului negru în Republica Moldova / Mihail Barbaroş. – Ch., 2005. – P. 178-
190. (138 tit. în lb. rom., rusă). – [05-821]

601. Brânzilă, Ion. Majorarea producţiei de inflorescenţe la gălbenele / Ion


Brânzilă // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 4. – P. 21. (13 tit. în lb. rom., engl.,
rusă).

602. Cultura cireşului / Ilie Donică, Ecaterina Ceban, Mihail Rapcea,


Andrei Donică. – Ch., 2005. – P. 114-119. (82 tit. în lb. rom., it., engl., rusă). – [05-
742]

91
Iunie 2005 ≡ June 2005

603. Gajim, Constantin. Tainele nucului / Constantin Gajim. – Ch., 2005.


– P. 126. (21 tit. în lb. rom., rusă). – [05-886]

604. Ghidul viti-vinicol al fermierului / P. Apruda, M. Cuharschi, V.


Ciobanu, ...; coord. lucr. : N. Taran. – Ch., 2003. – P. 212-214. (79 tit. în lb. rom.,
fr., rusă). – [05-681]

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


___________________

605. Требования к методам и средствам тестирования доильного


оборудования / В. Побединский, Н. Дарадуда, Е. Бадинтер, А. Иойшер // Lucr.
şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2004. – Vol. 12. – P. 84-85. (11 tit. în
lb, engl., rusă). – [05-187]

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode


___________________

606. Eremia, N. Componenţa aminoacizilor în propolis / N. Eremia, Tatiana


Dabija // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2004. – Vol. 12. – P.
160. (14 tit.). – [05-187]

607. Павалюк, П. П. Пчелиные продукты в поддержании и укреплении


здоровья человека = Bee products in the supporting and strenthening of human
health / П. П. Павалюк, А. И. Мантоптин, Ш. Г. Кондратюк. – К., 2005. – P. 146-
156. (112 tit. în lb. rom., rusă). – [05-619]

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării
608. Mahu, Raisa
Hronicul Tipografiilor şi Editurilor din Moldova (1643-2003) / Raisa Mahu,
Laurenţiu Melnic; dir. gen. : Alexe Rău; Bibl. Naţ. a Rep. Moldova. – Ch. : BNRM,
2005. – 380 p.; 22 cm.
ISBN 9975-9991-7-4
150 ex. – [05-787]

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Include 1489 tit. adnot., ordonate în ordine cronol., cuprinzând şi date


despre lucr. scoase. – Lista publ. utilizate, 75 tit. – An. : Index de tit., nume.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


___________________
609. Managementul transportului urban de călători : Partea 1-a / alcăt. :
Tudor Alcaz, Vasile Rusu; red. resp. : Ion Sîrbu. – Ch., 2005. – P. 177-179. (27 tit.
în lb. rom., engl., rusă). – [05-930]

610. Partea a 2-a. – 2005. – P. 105-107. (27 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[05-931]

657 Contabilitate
___________________
611. Bucur, Vasile. Probleme ale contabilităţii activelor nemateriale şi
materiale pe termen lung : Spec. 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică
: Ref. şt. al tezei de doctor habilitat în econ. în baza lucr. publ. / Vasile Bucur. – Ch.,
2005. – P. 60-64. (57 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [05-753]

612. Bugaian, Larisa. Managementul costurilor şi contabilitatea


managerială / Larisa Bugaian. – Ch., 2003. – P. 148. (11 tit. în lb. rom., engl.). –
[05-641]

613. Problemele contabilităţii şi auditului în condiţiile globalizării (15-16


apr. 2005), Chişinău / col. red. : Viorel Ţurcanu (preş.),... – Ch., 2005. – 177 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-794]

614. Фрекэуцану, А. И. Бухгалтерский учет на предприятиях по


переработке cельскохозяйственного сырья / А. И. Фрекэуцану, А. А. Малай, И.
М. Балан. – Ch., 2005. – P. 222-225. (61 tit. în lb. rom., rusă). – [05-934]

93
Iunie 2005 ≡ June 2005

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


___________________
615. Beşliu, Iurie. Analiza metodelor de previziune a stării financiare în
mecanizmul managerial al întreprinderii / Iurie Beşliu // Economie şi sociologie. –
2005. – Nr 1. – P. 67. (10 tit. în lb. rom., engl., rusă).

616. Puiu, Tatiana. Managementul producţiei industriale / Tatiana Puiu;


ref. şt. : Ioan Abrudan, Dumitru Bontaş. – Ch., 2005. – P. 279-282. (43 tit.). – [05-
962]

617. Кобзарь, Л. Финансовый менеджмент фирмы / Л. Кобзарь, К.


Тюриков; под ред. : Л. Кобзарь, К. Тюрикова. – Ch., 2005. – P. 514-515. (28 tit.).
– [05-765]

618. Тюриков, Константин. Финансовый менеджмент риска / Кон-


стантин Тюриков. – К., 2005. – P. 279-287. (122 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-
766]

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


___________________
619. Lavric, Aurelian. Mass media şi comunicarea interculturală / Aurelian
Lavric, Tatiana Moraru; col. red. : Victor Moraru (preş.),... – Ch., 2005. – P. 57-60.
(52 tit. în lb. rom., engl., alte lb. străine). – [05-1033]

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


___________________
620. Pavel, Vlad. Compuşi chimici de sinteză şi naturali cu destinaţie
farmaceutică / Vlad Pavel // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. –
Nr 1. – P. 35-36. (22 tit. în lb. rom., engl., rusă).

663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


___________________

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

621. Bibire, Luminiţa. Operaţii şi aparate / Luminiţa Bibire; ref. şt. :


Valentin Nedeff, Lucian Gavrilă. – Ch., 2004. – P. 339-340. (19 tit.). – [05-971]

622. Utilaj tehnologic în industria alimentară / elab. : Grigore Ganea, ...:


red. resp. : Vasile Cartofeanu – Ch., 2005. – 104 p. (Bibliogr. la sfârşitul lucr. de
lab.). – [05-940]

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


___________________
623. Berezovicova, Tatiana. Organologia / Tatiana Berezovicova, Pavel
Goia; red. şt. : Angela Rojnoveanu. – Ch., 2005. – P. 34-35. (60 tit. în lb. rom.,
germ., rusă). – [05-1100]

624. Саламатова, С. М. Куррикулум Технического вуза / С. М. Сала-


матова, О. Г. Кондратенко; под общ. ред. : С. М. Саламатова. – К., 2005. – P.
57-58. (43 tit. în lb. rom., rusă). – [05-824]

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE.


TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
___________________
625. Шамис, Е. Е. Новые эффективные материалы и технологии для
строительной отрасли Молдовы / Е. Е. Шамис, А. А. Избында. – К., 2004. – P.
30-31. (23 tit. în lb. rom., rusă). – [05-646]

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


72 ARHITECTURĂ
___________________
626. Griţcu, Ion. Mănăstirea Ţâpova / Ion Griţcu, Ludmila Iftodi. – Ch.,
2005. – P. 40. (14 tit.). – [05-927]

95
Iunie 2005 ≡ June 2005

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


___________________
627. Vlasiu, Ioana. Miliţa Petraşcu / Ioana Vlasiu; trad. în engl. : P.
Crăciun, Iulian Robu; red. pentru trad. : Varvara Colibaba. – Ch., 2005. – 96 p.
(Bibliogr. în text.). – [05-836]

78 MUZICĂ
___________________
628. Berezovicova, Tatiana. Canon / Tatiana Berezovicova; red. resp. :
Angela Rojnoveanu. – Ch., 2005. – P. 32. (22 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-
1110]

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


___________________
629. Alexandru, Eftene. Handbal / Eftene Alexandru, Alexandru Acsinte. –
Ch., 2005. – P. 139-140. (24 tit. în lb. rom., engl.). – [05-986]

630. Baştiurea, Eugen. Handbal / Eugen Baştiurea. – Ch., 2005. – P. 136-


160. (338 tit. în lb. rom., germ., fr., rusă). – [05-984]

631. Dănilă, Aurelian. Opera din Chişinău / Aurelian Dănilă. – Ch., 2005.
– P. 281-282. (68 tit. în lb. rom., rusă). – [05-874]

632. Вахнован, П. С. Научно-методические аспекты спортивных клас-


сификаций / П. С. Вахнован, В. П. Дороган, Г. И. Ильин. – К., 2005. – P. 290-
300. (193 tit. în lb. engl., rusă). – [05-987]

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
633. Людмила Александровна Покровская : Биобиблиогр. : К 80-
летию со дня рождения / Комрат. гос. ун-т; сост. и отв. ред. : Иван Банков. –

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Комрат : Гос. ун-т, 2005. – 59 p. : il.; 21 cm. – (Материалы к биобиблиогр. учён.


Рос. АН)
ISBN 9975-9838-6-3
100 ex. – [05-957]
Date biogr. – Lucrări (cărţi, art. din rev., ziare, culegeri) ale tiurcologului,
doctorului hab. în filologie, prof. L. A. Pokrovskaja publ. în aa. 139 tit. în lb. rusă,
găgăuză, publ. în aa. 1953-2003, lucr. şi rec. nepubl., 26 tit., lucr. red., 10 tit. – Lit.
despre dânsa, 20 tit.
___________________
634. Meriacre, Aliona. Desemnarea relaţiilor în funcţie de calităţile lor
particulare – un procedeu de nominare interlingvală / Aliona Meriacre // Strategii
actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 1. – Bălţi, 2004. – P. 185-
187. (18 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [05-135]

635. Moldovanu, Gheorghe. Planificarea şi realitatea lingvistică din


Republica Moldova : diglosie şi / sau bilingvism / Gheorghe Moldovanu // Rev. de
lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 1/3. – P. 57-58. (28 tit. în lb. rom., engl., fr.).

636. Moldovanu, Gheorghe. Tipologia politicilor lingvistice / Gheorghe


Moldovanu // Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 125. (11 tit. în lb. engl., fr.).

637. Oglindă, Emilia. Capitole de istorie a lingvisticii / Emilia Oglinda. –


Ch., 2005. – P. 102-103. (32 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [05-570]

638. Prisăcaru, Vitalie. Les "faux amis" et problème de leur traduction /


Vitalie Prisăcaru // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară :
Vol. 4. – Bălţi, 2004. – P. 133-134. (10 tit.). – [05-138]

639. Raevschi, Nicolae. Alte interpretări etimologice / Nicolae Raevschi //


Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 4/6. – P. 99-100. (32 tit. în lb. rom., germ.,
alte lb. străine).

640. Raevschi, Nicolae. Etimologii traco-dace / Nicolae Raevschi // Rev.


de lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 1/3. – P. 104-106. (45 tit. în lb. rom., germ.,
engl., fr., mag., rusă).

97
Iunie 2005 ≡ June 2005

641. Răciulă, Lilia. Stilistica lingvistică şi stilistica literară – faţete ale unei
stilistici integrale / Lilia Răciula // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi
ştiinţa literară : Vol. 2. – Bălţi, 2004. – P. 88-96. (15 tit.). – [05-136]

642. Răileanu, Viorica. Toponimia Transnistriei / Viorica Răileanu // Rev.


de lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 4/6. – P. 105. (15 tit. în lb. rom., rusă).

643. Trinca, Lilia. Frazeologisme arhaice / Lilia Trinca // Rev. de lingvistică


şi şt. lit. – 2004. – Nr 1/3. – P. 88. (15 tit.).

644. Габинский, М. Балканизмы и предполагаемые фракодакизмы :


(отношение одного к другому) / М. Габинский // Thracians and circumpontic world
: Vol. 1. – Ch., 2004. – P. 142-143. (20 tit. în lb. rom., fr., germ., rusă). – [05-65]

811 Limbi individuale


___________________
645. Botnaru, Raisa. Dictionnaire explicatif de paronymes français-
roumain / Raisa Botnaru, Irina Botnaru. – Ch., 2005. – P. 120. (13 tit. în lb. fr.). –
[05-1115

646. Cepraga, Lucia. Terminologia managementului economic şi lexicul


de uz general al limbii române : recategorizări şi mutaţii semantice / Lucia Cepraga
// Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 4/6. – P. 83. (12 tit. în lb. rom., rusă).

647. Coşciug, Angela. Qué es un sustituto? / Angela Coşciug // Strategii


actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 2. – Bălţi, 2004. – P. 27-
28. (12 tit. în lb. engl., fr., rusă). – [05-136]

648. Draguşciuc, Tamara. Composition et contamination : prémises


théoriques et problèmes à résourdre / Tamara Draguşciuc // Strategii actuale în
lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 1. – Bălţi, 2004. – P. 122. (14 tit. în
lb. fr., rusă). – [05-135]

649. Eremia, A. Consideraţii privind toponimia românească de origine


traco-dacică / A. Eremia // Thracians and circumpontic world : Vol. 1. – Ch., 2004. –
P. 184. (12 tit. în lb. rom., fr., it., rusă). – [05-65]

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

650. Exercices de grammaire et de vocabulaire / elab. : Eufrosinia Axenti,


...; préf. : Victor Banaru. – Ch., 2005. – P. 319. (37 tit.). – [05-574]

651. Grosu, Elena. Dicţionar de pleonasme / Elena Grosu. – Ch., 2005. –


P. 155. (18 tit.). – [05-614]

652. Hâncu, Dumitru. Dicţionar explicativ şcolar / Dumitru Hâncu. – Ch.,


2004. – P. 462-463. (46 tit. în lb. rom., fr.). – [05-650]

653. Hâncu, Dumitru I. Dicţionar explicativ şcolar / Dumitru I. Hâncu; rev.


şt. : Vasile Bahnaru. – Ch., 2004. – P. 462-463. (45 tit. în lb. rom., fr.). – [05-688]

654. Jitaru, Valentin. Toponimia română şi franceză. Probleme de


ortografiere şi pronunţie / Valentin Jitaru, Lucian Jitaru // Strategii actuale în
lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 3. – Bălţi, 2004. – P. 18-19. (16 tit.
în lb. rom., fr.). – [05-137]

655. Orientarea comunicativă în studierea limbii române de către alolingvi


: Materialele conf. şt. rep., 20 mai 2004, Chişinău / coord. şi red. şt. : Tatiana Callo,
..... – Ch., 2005. – 79 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-983]

656. Palii, Alexei. Cultura comunicării / Alexei Palii. – Ch., 2005. – P. 293.
(30 tit. în lb. rom., rusă). – [05-578]

657. Pleşca, E. Contribution a l'étude du roumain codru / E. Pleşca //


Thracians and circumpontic world : Vol. 3. – Ch., 2004. – P. 193-194. (17 tit. în lb.
rom., fr., rusă). – [05-67]

658. Popa, Gheorghe. Despre necesitatea reconsiderării inventarului


locuţional / Gheorghe Popa // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa
literară : Vol. 1. – Bălţi, 2004. – P. 36-37. (29 tit. în lb. rom., fr., germ., rusă). – [05-
135]

659. Roşca, Petru. Essais sur l'ancien français / Petru Roşca. – Ch., 2004.
– P. 107. (19 tit.). – [05-906]

99
Iunie 2005 ≡ June 2005

660. Помелников, Анна. Структурно-семантические модели


оформления прямой речи / Анна Помелников // Strategii actuale în lingvistică,
glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 2. – Bălţi, 2004. – P. 156. (11 tit.). – [05-136]

82 LITERATURĂ
661. Alexandru Gromov : Biobibliogr. / Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu". Bibl.
Publică Ovidius; alcăt. : Margareta Cebotari, Liuba Ciobanu; ed. îngrijită de Lidia
Kulikovski. – Ch. : Museum, 2005 (Tipogr. "Bons Offices"). – 120 p. : il.; 20 cm.
ISBN 9975-948-30-8
300 ex. – [05-1017]
Include lucr. (cărţi, art. din culeg. şi seriale, trad., dialoguri, interviuri,
emisiuni) scriitorului A. Gromov, 831 tit., publ. în a. 1956-2005. – Lit. despre dânsul,
32 tit. – An. : Index de nume, tit., pe subiecte, al periodicelor.

662. Bibliografia [lucrărilor criticului literar Leonid Curuci] // Curuci Leonid.


Mărturii autobiografice. – Ch. : Paragon, 2005. – P. 19-44. – [05-818]
Include cărţi, art. din ziare, rev., culegeri, 203 tit., publ. în aa. 1956-2004.

663. Ion Ciocanu : Biobibliogr. / Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu". Centrul de Inf.
şi Docum. "Chişinău"; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski; concepţie graf. : Andrei
Gamarţ. – Ch. : Museum, 2005 (Tipogr. "Bons Offices"). – 251 p. : il.; 20 cm.
ISBN 9975-948-29-4
300 ex. – [05-1014]
Portret de creaţie. – Lucr. (cărţii, art. din culeg. şi seriale, interviuri,
dialoguri, trad.) ale scriitorului şi criticului literar I. Ciocanu, 2232 tit., publ. în a.
1965-2005. – Lit. despre dânsul, 73 tit. – An. : Index de nume, al. lucr. rec. şi prez.
– Lista publ. bibliografiate.

664. Leo Butnaru : Biobibliogr. / Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu". Bibl. Publică
Transilvania; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski; concepţie graf. : Andrei Gamarţ. – Ed.
a 2-a, revăz. şi compl. – Ch. : Museum, 2005 (Tipogr. "Bons Offices"). – 147, [1] p. :
il.; 20 cm.
ISBN 9975-948-31-6
300 ex. – [05-1012]
Dedicaţii – Lucr. (cărţi, art. publ. în seriale şi culeg., trad.) ale poetului şi
prozatorului L. Butnaru 601 tit., publ. în a. 1998-2004),. – Lit. despre dânsul, 94 tit.
– An. : Index de nume, de tit., al periodicelor.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

665. Serafim Saka : Biobibliogr. / Bibl. Mun. "B. P. Haşdeu". Centrul de


Inf. şi Docum. "Chişinău"; alcăt. : Claudia Tricolici, Olga Detişina; ed. îngrijită de
Lidia Kulikovski; concepţie graf. : Andrei Gamarţ. – Ch. : Museum, 2005 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 84 p. : il.; 20 cm.
ISBN 9975-948-34-0
300 ex. – [05-1015]
Aprecieri – Lucr. (cărţi, art. din culeg. şi seriale, interviuri, cuvântări,
anchete, trad.) ale scriitorului S. Saka, 270 tit., publ. în a. 1968-2005. – Lit. despre
dânsul, 105 tit. – An. : Index de nume, al periodicelor, al surselor electronice.
___________________
666. Andriuţă, Constantin. Pastile antimaladii infecţioase, tropicale şi
parazitare / Constantin Andriuţă. – Ch., 2005. – P. 30-31. (14 tit. în lb. rom., engl.).
– [05-778]

667. Boc, Oana. Alcools de G. Apoelinaire / Oana Boc // Limba Română. –


2005. – Nr 1/3. – P. 168. (13 tit. în lb. rom., fr.).

668. Ciocanu, Ion. Gheorghe Vodă; Pavel Boţu : profiluri literare / Ion
Ciocanu // Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr 4. – P. 50; 59-60. (10 tit.).

669. Curocica, Natalia. The exploration of the unconscious in V. Woolf’s


Works / Natalia Curocica // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa
literară : Vol. 4. – Bălţi, 2004. – P. 49. (13 tit.). – [05-138]

670. Curuci, Leonid. Mărturii autobiografice inspirate la vârsta împlinirilor /


Leonid Curuci. – Ch., 2005. – P. 19-44 () şi la sfârşitul unor art. – [05-818]

671. Ionesi, Galina. Condiţia femeii inadaptate în opere lui Mihail


Sadoveanu / Galina Ionesi // Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 1/3. – P. 32.
(19 tit.).

672. Mărăscu, Elena. Universul copilăriei la Charles Dickens, Ion Creangă


şi Mark Twain / Elena Mărăscu // Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 1/3. – P.
35. (17 tit. în lb. rom., engl.).

101
Iunie 2005 ≡ June 2005

673. Troubetzkoy, Wladimir. Sankt-Petersburg, un mit literar / Wladimir


Troubetzkoy; trad. din lb. fr. : Adrian Ciubotaru. – Ch., 2005. – P. 136-151. (200 tit.
în lb. engl., fr., rusă). – [05-817]

674. Ţurcanu, Lucia. Optzeciştii : o nouă aventură manieristă? / Lucia


Ţurcanu // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Vol. 3. –
Bălţi, 2004. – P. 167. (11 tit. în lb. rom.). – [05-137]

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
___________________
675. Arnăut, T. Aşezarea hallstattiană de la Saharna "Dealul Mănăstirii" /
T. Anăut, V. Bercu, S. Matveev // Thracians and circumpontic world : Vol. 1. – Ch.,
2004. – P. 269-270. (31 tit. în lb. rom., germ., rusă). – [05-65]

676. Belotcaci, A. Spaţiul sacru şi obiectele cu semnificaţie magică de la


aşezarea getică Hansca "Toloacă" / A. Belotcaci // Thracians and circumpontic
world : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 326. (27 tit. în lb. rom., polon.). – [05-66]

677. Furtună, A. Unele consideraţii privind "Ritualul unirii prin moarte" / A.


Furtună // Thracians and circumpontic world : Vol. 3. – Ch., 2004. – P. 205. (21 tit.
în lb. rom., rusă). – [05-67]

678. Mateevici, N. Difuzarea amforelor thasiene în spaţiul de nord-vest al


Pontului Euxin în sec. IV-mijlocul sec. III a Chr. / N. Mateevici // Thracians and cir-
cumpontic world : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 303-312. (43 tit. în lb. rom., rusă). – [05-
66]

679. Munteanu, O. Cultura Poienişti-Lucaşeuca : două aspecte în baza


aşezării de la Orheiul Vechi / O. Munteanu // Thracians and circumpontic world :
Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 362-364. (57 tit. în lb. rom., germ., rusă). – [05-66]

680. Niculiţă, I. Evoluţia decorului ceramic în spaţiul nord-vest Pontic la


finele epocii bronzului – începutul hallstattului timpuriu / I. Niculiţă, A. Nicic //
Thracians and circumpontic world : Vol. 1. – Ch., 2004. – P. 161-167. (100 tit. în lb.
rom., fr., rusă, ucr.). – [05-65]

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

681. Niculiţă, I. Sistemul defensiv la traco-geţii din regiunea Nistrului


Mijlociu / I. Niculiţă, A. Zanoci // Thracians and circumpontic world : Vol. 2. – Ch.,
2004. – P. 112-113. (26 tit. în lb. rom., rusă). – [05-66]

682. Niculiţă, I. Stepele Bugeacului în mileniile II-I a. Chr. / I. Niculiţă, T.


Arnăut, A. Zanoci // Thracians and circumpontic world : Vol. 1. – Ch., 2004. – P.
307-309. (62 tit. în lb. rom., rusă). – [05-65]

683. Popa, A. Consemnări asupra unor morminte de inhumaţie din cadrul


culturii Lipiţa / A. Popa // Thracians and circumpontic world : Vol. 3. – Ch., 2004. –
P. 86-93. (125 tit. în lb. rom., germ., fr., rusă). – [05-67]

684. Potînga, E. Hallstattul timpuriu în spaţiul nord-vest-pontic / E. Potînga


// Thracians and circumpontic world : Vol. 1. – Ch., 2004. – P. 255-256. (30 tit. în lb.
rom., germ., rusă, ucr.). – [05-65]

685. Zanoci, A. Getic citadel Saharna – "La şanţ" / A. Zanoci, V. Moldovan


// Thracians and circumpontic world : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 131-138. (16 tit. în lb.
rom., rusă). – [05-66]

686. Zanoci, A. Traco-Geţii din bazinul Răutului Inferior. Măşcăuţi "Dealul


cel Mare" / A. Zanoci // Thracians and circumpontic world : Vol. 2. – Ch., 2004. – P.
53-55. (43 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [05-66]

687. Агульников, С. Формирование обряда Белозерской культуры / С.


Агульников // Thracians and circumpontic world : Vol. 1. – Ch., 2004. – P. 122-123.
(35 tit. în lb. rom., rusă, ucr.). – [05-65]

688. Кишлярук, В. Природная среда как фактор развития земледелия


и скотоводства в Нижнем Поднестровье во второй половине I тыс. до н. э. / В.
Кишлярук // Thracians and circumpontic world : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 233-235.
(46 tit. în lb. rusă, ucr.). – [05-66]

689. Ларина, О. В. Палеогеографическая реконструкция среды


обитания на поселении сакаровка I / О. В. Ларина, С. И. Медяник // Thracians

103
Iunie 2005 ≡ June 2005

and circumpontic world : Vol. 1. – Ch., 2004. – P. 21-22. (28 tit. în lb. engl., rusă). –
[05-65]

690. Левицкий, О. Об аспектах взаимосвязей раннегальштатских


общностей с населением Северного Причерноморья / О. Левицкий // Thracians
and circumpontic world : Vol. 1. – Ch., 2004. – P. 223-231. (182 tit. în lb. rom.,
germ., fr., rusă, ucr.). – [05-65]

691. Никулицэ, И. Чобручи – многослойное поселение на Днестре / И.


Никулицэ, С. Фидельски // Thracians and circumpontic world : Vol. 2. – Ch., 2004.
– P. 190-216. (22 tit. în lb. rom., rusă, ucr.). – [05-66]

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


___________________
692. Рошкован, Думитру. Практикум по общей географии / Думитру
Рошкован, Михай Кошкодан, Юлия Кожокару. – К., 2004. – 288 p. (Bibliogr. la
sfârşitul temelor). – [05-579]
93/94 ISTORIE
693. Mihail Rotaru la 70 de ani : Crâmpeie din viaţă şi activitate / alcăt. :
Anton Moraru, Gheorghe Cernea; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Fac. "Econ.
gen. şi Drept". Catedra "Drept". – Ch. : ASEM, 2004. – 161 p. : il., 20 cm.
ISBN 9975-75-269-1
24,00 lei, 100 ex. – [05-1045]
Aprecieri. – Lucr. (cărţi, art. din culeg. şi seriale) ale istoricului M. Rotaru,
405 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a. 1964-2004. – Lit. despre dânsul, 8 tit.

694. Publicaţii semnate de muzeograful Nicolae Răileanu şi literatura


despre dânsul // Studii de muzeologie şi muzeografie : Vol. 1. – Ch., 2004. – P. 22-
26. – [05-674]
Cărţi, art. în culeg., rev. şi ziare, 48 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a. 1981-
2004. – Lit. despre dânsul, 11 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a. 1990-2003.
___________________

695. Cemîrtan, Grigore. Vînatul şi creşterea animalelor domestice în


triburile neolitice şi eneolitice de pe teritoriul Republicii Moldova / Grigore Cemîrtan
// Bul şt. : serie nouă. – 2004. – Nr 1. – P. 191. (12 tit. în lb. rom., rusă).
104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

696. Falileyeu, A. Place-Hames and ethnic groups in North-Western Dacia


: a case for celtic / A. Falileyev // Thracians and circumpontic world : Vol. 3. – Ch.,
2004. – P. 34-38. (15 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [05-67]

697. Poştarencu, Dinu. Varniţa / Dinu Poştarencu. – Ch., 2005. – P. 381-


384. (73 tit.). – [05-1146]

698. Potlog, Vl. Geto-dacii în viziunea lui Dimitrie Cantemir / Vl. Potlog //
Thracians and circumpontic world : Vol. 2. – Ch., 2004. – P. 464. (14 tit. în lb. rom.,
rusă). – [05-66]

699. Rubin, Udler. The cursed years : Reminiscences of a Holocaust


Survivor / Udler Rubin; transl. [from rus.] : Gerald McCausland. – Ch.; Pittsburgh,
2005. – P. 311-314. (140 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-1133]

700. Stafi, Ion. Spovedaniile Basarabiei / Ion Stafi. – Ch., 2005. – P. 259.
(25 tit.). – [05-1024]

701. Symposia professorum : Seria : Istorie / dir. publ. : Andrei Galben;


coord. şt. : Gheorghe Postică; red. resp. : Viorica Nicolenco. – Ch., 2004. – 134 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-903]

702. Symposia studentium : Seria : Istorie / dir. publ. : Andrei Galben;


coord. şt. : Victor Moraru; red. resp. : Igor Cereteu. – Ch., 2004. – 182. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [05-902]

703. Лашкевич, С. Из истории дипломатических отношений между


Великим княжеством Литовским и Молдавским княжеством (сер. XIV-XVI вв.) /
С. Лашкевич // Беларусь – Молдова : взгляд молодежи в третье тысячелетие.
– Ch., 2005. – P. 60-61. (14 tit. în lb. pol., belorusă, rusă). – [05-523]

105
Iunie 2005 ≡ June 2005

INDEX DE NUME LA "MATERIALE BIBLIOGRAFICE ALE REPUBLICII MOLDOVA" NR 2-2005

A Beleac, Anatol (alcăt.) 456


Belostecinic, Grigore (îngrijirea ed.) 326
Ababii, Andrei (red.) 588
Belotcaci, A. 676
Abrudan, Ioan (expert) 616
Bercu, V. 675
Acsinte, Alexandru 629
Berejan, Silviu 433
Adnan Abdelkrim Hasan Thiabat 373
Berezovicova, Tatiana 623, 628
Alcaz, Tudor (alcăt.) 609-10
Berliba, Elina 501-03
Alexandru, Eftene 629
Berlinschi, Petru V. 329
Alexeev, L. 515
Beşliu, Iurie 615
Alexei, Angela 468
Beţişor, Alexandru 504-05
Alexeiciuc, Angela 457
Bibire, Luminiţa 621
Ambros, F. 509, 517
Bişoc, Alois 335
Andriuţă, Constantin 666
Bivol, Grigore 492
Anestiadi, Z. (red.) 515
Bizuţchi, Ion 488
Antohi, Andrei 498
Blajă, Valeriu 556
Anţalovschi, Natalia 469
Blanovschi, Andrei 361
Apruda, P. 604
Bobână, Gheorghe 328
Arnăut, T. 675, 682
Boc, Oana 667
Artemi, Ion (red.) 511
Bodrug, Nicolae 468
Axenti, Eufrosinia (alcăt.) 650
Boian, G. 536
B Boian, V. 536
Boja, Radu 524
Badicico, L. 542 Bolun, Ion 317
Bahnaru, Vasile (expert) 653 Bontaş, Dumitru (expert) 616
Baieş, Sergiu 389-90
Bordeniuc, Ina 470
Baliţchi, T. 490 Bostan, Ion (organizator) 574-78
Banaru, Victor (pref.) 650 Botnaru, Irina 645
Barba, Doina 500 Botnaru, Raisa 645
Barbacar, Nicolae 532 Botnaru, Stela 403
Barbaroş, Mihail 600
Botnaru, Victor 506
Baştiurea, Eugen 630 Boţu, Pavel (668)
Batârmurzaev, E. 381 Brânzilă, Ion 601
Băieş, Sergiu 391
Brînză, Sergiu 402
Băieşu, Aurel 401 Brus, Nicolae 464
Bălteanu, Ludmila 512 Bucur, Vasile 611
Bâgu, Claudia (alcăt.) 321 Budeanu, Tudor I. 418
Behderschi, O. 472 Budeanu-Zaharia, Odette Ionela 418
Bejan, Nicolae (red.) 565-73
Budnic, Ana 434

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Buga, Alina 465 Chirtoca, Vasile 486


Bugaian, Larisa 612 Chitoroagă Valentina (red., coord.) 321
Bulat, Nicolae 435 Cibotaru, Viorel 325
Bulat, Valentina 435 Cioaric, Vasile 341
Burlac, Ala 553 Ciobanu, Andrei 437
Butnaru, Leo (664) Ciobanu, Liuba (alcăt.) 661
Butorov, I. 531 Ciobanu, V. 604
Buzdugan, Artur (red.) 564 Ciobu, S. 362, 377
Ciocanu, Ion (663); 668
C
Ciocanu, M. 549
Calchei, E. 598 Ciornea, Viorel 474
Calenici, E. 537 Cistelecan, Al. (trad.) 339
Callo, Tatiana (coord., red.) 655 Ciubotaru, Adrian (trad.) 673
Camîş, E. 536, 540 Ciubotaru, Valeriu 336
Capcelea, Arcadie 466 Cobâleanschi, Oleg 510
Caproş, Natalia 509 Cocîrţă, Petru 468
Caraganciu, A. 362, 376 Codreanu, Igor 479
Carauş, Galina 436 Cojocari, Eugenia 392
Carauş, Grigore 469-70 Cojocaru, Ion 439
Cardja, Gh. 515 Cojocaru, Mircea 466
Cartofeanu, Vasile (red.) 622 Cojocaru, Svetlana 371
Casiadi, Oleg 340 Cojocaru, Vadim (organizator) 348
Cazac, Vitalie 437 Cojocaru, Victoria 455
Căldare, L. 493 Colesnic, Iurie 353
Cărăuşu, Gh. 529 Colibaba, Varvara (red.) 627
Ceban, Ecaterina 602 Corcenco, Aliona 393-94
Cebotari, Margareta (alcăt.) 661 Corghenci, Ludmila (red.) 323
Cemîrtan, Grigore 695 Corj, Mihai Ion 354
Cepoi, Vasile 507 Cornea, Sergiu (red.) 343
Cepraga, Lucia 646 Corobceanu, Stela 385
Cereteu, Igor (red.) 702 Cosneanu, Gheorghe 395
Cernea, Gheorghe (alcăt.) 693 Costache, Gheorghe (red.) 393
Cerneţchi, Olga 492 Costachi, Gheorghe (red.) 354
Chetruş, V. 508 Coşciug, Angela 647
Chibac, Gheorghe 401 Coşneanu, A. 490
Chiciuc, Andrei (expert) 556 Covalciuc, Gr. 513
Chicu, Valentina 449 Covalenco, Ion 317
Chiosea, L. 540 Cravciuc, Igor 591
Chiriac, Natalia 591 Crăciun, P. (trad.) 627
Chiriac, Petru (coord.) 372 Creangă, Ion 396; (672)
Chirilenco, Svetlana 438 Crecetov, Veaceslav (alcăt.) 400

107
Iunie 2005 ≡ June 2005

Crihan, Vasile 560 E


Crudu, Valeriu 538
Efrim, Oleg 401
Cucieru, Elena 542
Eremia, A. 649
Cuharschi, M. 604
Eremia, N. 606
Curevici, Lilian (alcăt.) 565-73
Ermilov, Svetlana (red.) 473
Curocica, Natalia 669
Eşanu, Nicolae (red.) 483
Curteanu, Ala 541
Eţco, Constantin 516
Curuci, Leonid 662, 670
Eţco, Ludmila 550, 553
Cuşnir, R. 542
Cuşnir, Valeriu 397 F
Cutasevici, Angela 438
Cuzneţov, Larisa 442-43 Falileyev, A. 696
Fedotova, N. 378
D Ferdohleb, Alina 516
Fuior, I. 554
Dabija, Tatiana 606
Fulga, Veaceslav 483
Dandara,Liliana 392
Furdui, Sergiu 404
Dandiş, Nicolae 343
Furtună, A. 677
Danilov, Nicolae 591
David, V. 554 G
Davies, Fiona 387
Dănilă, Aurelian 631 Gajim, Constantin 603
Galben, Andrei 323, 363, 701-02
Demenco, E. 592
Demerji, Ilie 398 Galiţ, Alexei 336
Demerji, Liliana 398 Galupa, Dumitru 590
Denciuc, Eugenia 399 Gamarţ, Andrei (pict.) 663-65
Detişina, Olga (alcăt.) 665 Ganea, Grigore (alcăt.) 622
Gavrilă, Lucian (expert) 621
Dickens, Charles (672)
Dmitriev, Serghei 558 Gâlcă, Boris 492
Dolea, Igor 406-07 Ghenadi, Adrian 559-60
Gheorghiţă, Mihail 405; (red.) 413
Dolghi, Elena (trad.) 346
Domenti, O. 362, 376 Gherman, Liliana 538
Donică, Andrei 602 Ghidirim, Gheorghe 518
Donică, Ilie 602 Gîsca, Veronica 408
Dorogan, Valerian (red.) 557, 563 Gladchi, Gheorghe 409
Goia, Pavel 623
Draguşciuc, Tamara 648
Drahnea, Oleg (alcăt.) 557, 563 Goian, I. 471
Duca, Gheorghe (organizator) 342; 467 Golovin, B. 490
Golubţov, Ion 407
Dulamă, Eliza Maria 446
Dumbrava, Vlada 501 Goode, Mark 387
Dumitraş, Tatiana 509 Goraş-Postică, Viorica 447
Gorelova, Elena 372
Gorincioi, Radu 355
108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Graffius, Ivanka (alcăt.) 345 Izvoreanu, A. 523


Grama, Dumitru C. 410
J
Grama, Mariana 403
Grati, Veaceslav 430 Jigău, C. 382
Grecu, M. 382 Jigău, Gheorghe 591
Gribincea, Alexandru (red.) 363 Jipa, Lavina-Nicoleta 450
Griţcu, Ion 626 Jitaru, Lucian 654
Gromov, Alexandru (661) Jitaru, Valentin 654
Groppa, Stanislav 519 Judele, Adrian 319
Grosu, A. 493, 598
Grosu, Elena 651 K
Grosu, Vladimir 403 Kulikovski, Lidia (îngrijirea ed.) 661, 663-
Gubin, Svetlana 448 65
Gudumac, E. 491
Gumaniuc, Alexei 592-93 L
Guţu, Dumitru 374 Laba, V. 495
Guţu, Eugen Vasile 520, 545 Lavric, Aurelian 619
Guţu, Olga 374 Leonte, Afanasie 494
Guţu, Vladimir Gh. 374, 449 Lepădatu, Adrian Gabriel 324
Guţuleac, Victor 431 Lionte, C. 495
H Lozovanu, Carolina 383
Luchian, I. 376
Hanganu, L. 460 Lucian, Palii 525
Hazi, Aneta 561 Lungu, Svetlana 526
Hâncu, Dumitru I. 652-53 Lupan, Ion 546
Holban, Ion (464) Lupan, Oleg 562
Hotineanu, Adrian Vladimir 521 Lupaşcu, Iulia 501
Hulapova, T. 381
Hurmuzache, Mihnea 499 M

I Magdei, Corina 547


Mahu, Raisa 608
Iftodi, Ludmila 626 Mamaliga, V. 378
Ignat, Rodica 512 Manciuc, Carmen 499
Iliadi, Corina 551 Manole, Ana (red.) 436
Ilie, Tudorel 356 Marcova, E. 378
Ionesi, Galina 671 Marian, Grigore 594
Ipati, Ghenadie 379 Marinescu, K. 592
Istrati, V. (red.) 517 Matcovschi, S. 509
Iştoc, Aurel 337 Mateevici, N. 678
Iustin, M. 522 Matveev, S. 675
Iustin, V. 522 Maximov, V. 531

109
Iunie 2005 ≡ June 2005

Mămăligă, Ilie 411 Nistreanu, Didina U. 329


Mărăscu, Elena 672
O
McCausland, Gerald (trad.) 699
Melnic, Laurenţiu 608 Obuh, Petru 487
Meriacre, Aliona 634 Oglindă, Emilia 637
Mihailescu, Constantin 467, 597 Ojovanu, Vitalie I. 331
Mihailiuc, Valentina 338 Orîndaş, Victor 413
Mihalache, Doina 499 Orlov, Simion 480
Mihu, I. 491 Osoianu, Iu. 531
Mîrza, Corneliu 487 Osoianu, Tudor 413
Mocreac, Tatiana 412 Oşan, Virgil 524, 543
Moldovan, V. 685
P
Moldovanu, Gheorghe 635-36
Moldovanu, Iosif (alcăt.) 345, 444 Paladi, Gh. 551
Moraru, Anton (alcăt.) 693 Palii, Alexei 656
Moraru, Tatiana 619 Palii, Lucian 532
Moraru, Victor (coord.) 323, 325, 363, Papuc, Ludmila 440-41
619, 702 Paraschiv, Raluca Florina 418
Moutinho, Luiz 387 Pasat, Ana 325
Movileanu, Valeriu 322, 482 Pavel, Vlad 620
Muhamed Yaser Al Omar Al Osman 528 Pânzaru, Pavel 486
Muntean, Gheorghe 385 Pâslaru, Vlad 440-41
Munteanu, Ana 377 Petrov, V. 553
Munteanu, Dorina 550 Petrovici, S. (red.) 327
Munteanu, O. 679 Pintilie, Gheorghe (expert) 559-60
Muntoi, I. D. 543 Pîrău, Ion 414
Muravschi, Alexandru 385 Pîrţac, Olivia 415
Musteaţă, Sergiu 344 Pleşca, E. 657
Pogorleţchi, Ghenadie (alcăt.) 588
N
Pop, Octavian 416
Nacu, A. 529 Popa, A. 683
Nalivaico, Oxana 535 Popa, Gheorghe 658
Nazaria, Sergiu 417 Popovici, Mihail 535
Neagră, A. 523 Postică, Gheorghe (coord.) 701
Nedeff, Valentin (expert) 621 Postolache, Marina 432
Negură, Ion 440-41 Postolachi, R. 533
Nicic, A. 680 Postolati, Natalia 534
Nicolaescu, Ana 595 Poştarencu, Dinu 697
Nicolenco, Viorica (red.) 701 Poştaru, A. 472
Niculiţă, I. 680-82 Potînga, E. 684
Niguleanu, Adriana 530 Potlog, Vl. 698

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Prisacari, Ion 497 Sadoveanu, Mihail 671


Prisăcaru, Vitalie 638 Sagoian, Eraneac 453
Priţcanu, Valentina 444 Saka, Serafim (665)
Profire, Liliana 552 Savelieva, L. 381
Puiu, Tatiana 616 Savenco, L. 381
Sârbu, P. 471
R
Schwartz, Ladislav 524
Racu, Aurelia 451 Silistraru, Nicolae 454
Raevschi, M. 527 Simion, C. 543
Raevschi, Nicolae 639-40 Siniţân, Lilia 554
Railean, Ludmila 541 Sîrbu, Ion (red.) 609-10
Rapcea, Mihail 602 Socoliuc, Nina 455
Raţeeva, Elena 452 Soltan, Viorel 538
Răciulă, Lilia 641 Sontea, Victor (coord.) 318
Răileanu, Nicolae (694) Spinei, Angela E. 349
Răileanu, Viorica 642 Spinei, L. 527
Rău, Alexe 608 Stafi, Ion 700
Revenco, M. 537 Stamatin, Otilia (red., coord.) 346
Robolis, Savvas (organizator) 372 Stan, Gheorghe (expert) 559-60
Robu, Iulian (trad.) 344, 627 Stasiuc, Maxim 539
Rojnoveanu, Angela (red.) 623, 628 Stati, Vitalie 402
Rosenberg, Marshall B. 346 Stere, Constantin (353)
Roşca, Nicolae 389-91 Stratan, Aliona 467
Roşca, Petru 659 Stratulat, P. 540-41, 549
Roşca, Vladimir 481 Strătilă, M. 549
Roşcin, Iu. 536, 550
Ş
Rotari, Alexandru 401
Rotaru, Mihail (693) Şaptefraţi, Lilian 483
Rotaru, Vasile (coord.) 456 Şarcov, Petru 379
Rubin, Udler 699 Şavga, Alina 403
Rudi, Marc (red.) 514 Şchiopu, Ludmila 457
Rusanovschi, Vitalie 564 Şleahtiţchi, Mihai (red.) 347
Rusnac, Alexei 417 Şofransky, Z. 461
Rusnac, Gheorghe (red.) 473 Şorodoc, L. 495
Rusnac, Liliana 496 Şpitoc, Liliana 590
Rusnac, Svetlana 347
T
Rusu, Ludmila 553
Rusu, Vasile 478, 609-10 Tacudis, Vasilis (organizator) 372
Talmaci, Ion 590
S
Taragan, R. 382
Sacară, Victoria 519 Taran, N. (coord.) 604

111
Iunie 2005 ≡ June 2005

Taşcă, Mihail 419 Vasilescu, Grigore (coord.) 357


Tărîţă, Orest 420 Vâţă, Andrei 499
Teleuţă, Alexandru 467 Veliksar, Sofia 597
Tenace, Michelina 339 Velişco, Nadejda (coord.) 444
Tentiuc, I. 462 Vertilă, Raisa (trad.) 517
Teutu, Aliona 458 Vîlc, Valentina 512
Tintiuc, D. 527 Vlasiu, Ioana 627
Toderaş, Ion (red.) 466 Vodă, Gheorghe (668)
Todiraş, Mihail 535 Voinea, Eugen (expert) 561
Todoroi, Dumitru (îngrijirea ed.) 326 Vrânceanu, Maria 444
Toma, S. 597
Z
Toma, Toader 421
Topală, A. 471 Zaharia, Gheorghe T. 418
Toporeţ, Victor (red.) 480 Zanoci, A. 681-82, 685-86
Tricolici, Claudia (alcăt.) 665 Zota, Eremei 519
Trinca, Lilia 643 Zota, L. 515
Troubetzkoy, Wladimir 673
А
Tverdohleb, Evelina 364
Twain, Mark (672) Агеева, Т. А. 584
Ţ Агульников, С. 687
Акулай, Е. 375
Ţăranu, Andrei 330
Ţâbârnă, I. 537 Б
Ţârdea, Teodor N. (red.) 329; 331, 333 Бадинтер, Е. 605
Ţurcan, T. 542 Балан, И. М. 614
Ţurcanu, Lucia 674 Балынский, Андрей 365
Ţurcanu, Viorel (red.) 613 Банков, Иван (сост., ред.) 633
Ţurea, V. (red.) 514 Баранов, С. А. 582
U Барбашова, Г. А. 477
Баскес, М. 582
Udrescu, Gheorghe 422 Белый, И. 423
Uilecan, Bogdan (trad.) 387 Бодюл, Александр 388
Ulianovschi, Xenofon 402, 407 Бодюл, Алёна 388
Ungurean, V. 596 Брандис, М. П. 589
Ungureanu, Viorel 319 Бурдельный, Е. 351
Ursachi, Eugen 350 Быкова, Е. В. 579
Ursu, Lilia 484
В
V
Вахнован, П. С. 632
Vacarov, Nadejda 320 Ващенко, В. А. 585
Vasilachi, A. 491 Виноградова, Наталья 366

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Вовченко, А. И. 477 Кириченко, О. В. 585


Волкова, М. В. 476 Кишлярук, В. 688
Вронских, М. Д. 599 Кобзарь, Л. 617
Кожокару, Юлия 692
Г
Кондратенко, О. Г. 624
Габинский, М. 644 Кондратюк, Ш. Г. 607
Гаврилюк, Л. А. 544 Коновалов, Е. 425
Гарсия, К. Л. 582 Корлэтяну, А. 581
Глижин, А. Г. 485 Коромыслов, В. А. 476
Гонца, М. В. (ред.) 485 Костаки, Георгия (ред.) 424
Григорча, П. Д. 485 Котельников, Д. И. 585
Григорьев, А. И. 476 Кошкодан, Михай 692
Григорьев, Ф. И. 475 Кулик, Е. 359
Д Л
Данильченко, Л. М. (ред.) 368-69 Ларина, О. В. 689
Дарадуда, Н. 605 Лашкевич, С. 703
Денчук, Евгения 424 Левицкий, О. 690
Дороган, В. П. 632 Лончак, В. А. 589
Дудник, Е. А. 581
М
Дука, М. В. (ред.) 485
Малай, А. А. 614
Е
Мамалига, В. 367
Егорова, Е. В. 475 Мантоптин, А. И. 607
Еремей, Григоре 358 Марандич, Д. М. 589
Марин, Константин 352
З
Маркова, Е. 367
Заика, С. И. 589 Мартынчик, Е. Г. (ред.) 427
Масюков, М. 360
И Машкина, О. Ю. 587
Избында, А. А. 625 Медяник, С. И. 689
Ильин, Г. И. 632 Милушев, Д. В. (ред.) 426; 427
Иовв, Татьяна 380 Митиш, Ф. Д. 583
Иойшер, А. 605 Н
Ищенко, Ж. Н. 580
Никулицэ, И. 691
К Никульшин, Р. К. (ред.) 583
Казак, В. В. 459 О
Каменская, Л. Ф. 477
Квилинкова, Е. Н. 463 Осояну,Тудор 427
Келоглу, О. Ю. 586

113
Iunie 2005 ≡ June 2005

П У
Павалюк, П. П. 607 Усенко, В. П. 582
Паршутин, В. В. 555
Ф
Пистринчук, Вадим 352
Побединский, В. 605 Федотова, Н. 367
Покровская, Людмила Александровна Фидельски, С. 691
(633) Флоря, Василий 429
Помелников, Анна 660 Фрекэуцану, А. И. 614
Постолати, В. М. (ред.) 579
Х
Р
Хоронец, В. И. 544
Ребенко, В. Г. 555
Родионова, Н. 375 Ц
Рой, И. Д. 587 Цынцару, Н. И. 586
Рошкован, Думитру 692
Русу, В. 428 Ч
Рябцов, Валентин (пер.) 352 Чобану, А. С. 459
С Ш
Саламатова, С. М. 624 Шамис, Е. Е. 625
Сардак, В. В. 368-69 Шамко, В. В. 477
Севидова, Е. К. 587 Шаповалов, Б. А. 334
Степанова, И. И. 587 Шаповалова, Т. М. 334
Степко, Е. А. 544 Шикова, Т. Г. 584
Т Ширяева, С. О. 475-76
Шишкан, Надежда 370
Таран, Ирина 386 Шолтоян, Н. С. 555
Титов, В. А. 584
Ткачук, М. Е. (ред.) 332 Э
Тросиненко, А. В. 581 Эрлих, С. Е. 332
Тюриков, Константин 617-18
Я
Яковец, И. В. 586

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de titluri la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 2-2005

Alexandru Gromov 661


Bibliografia [lucrărilor criticului literar leonid Curuci] 662
Bibliografia Naţională a Moldovei 321
Cercetări în domeniul ştiinţelor astronomice şi fizice la Universitatea de Stat din Moldova
(1946-2000) 473
Ion Ciocanu 663
Ion Holban 464
Leo Butnaru 664
Lista lucrărilor publicate de profesorul universitar Ion Prisăcari 497
Mihail Rotaru la 70 de ani 693
National Bibliography of Modlova 321
Publicaţii semnate de muzeograful Nicolae Răileanu şi literatura despre dânsul 694
Researces in the field of astronomy and phisics at the State University of Modlova (1946-
2000) 473
Serafim Saka 665
Людмила Алексанровна Покровская 633

115
Iunie 2005 ≡ June 2005

CRONICA RECENZIILOR REVIEW ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

NR 2
APRILIE-IUNIE 2005 APRIL-JUNE
(40-77)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
40. Batîr, Dumitru. Treptele unui urcuş : profil de savant – Gheorghe
Duca. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2004. – 176 p.
Furdui, Teodor. La o apariţie de carte / Teodor Furdui, Ion Toderaş // Lit. şi
arta. – 2005. – 19 mai. – P. 7.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


41. Edbauer, Matthias. Cultură generală : 3000 de întrebări şi
răspunsuri / Matthias Edbauer, Hartmut Dick. – Bucureşti : Niculescu, 2004. – 384
p.
Bogdea, Dan // Didactica Pro... – 2005. – Nr 2. – P. 65

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
42. Brian, Clegg. Dezvoltarea personală : curs rapid : 150 de tehnici şi
exerciţii. – Iaşi : Polirom, 2004. – 320 p.
Bogdea, Dan // Didactica Pro... – 2005. – Nr 2. – P. 65.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
43. Cojocaru, Nicolae. Problema adaptării populaţiei alolingve a
Republicii Moldova la mediul etnic autohton. – Ch.: Tehnica-Info, 2004.

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Scutaru, Timofei. Alolingvii şi mediul etnic autohton // Lit. şi arta. – 2005. –


19 mai. – P. 7.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
44. Sălăvăstru, Dorina. Psihologia educaţiei. – Iaşi : Polirom, 2004. –
288 p.
Bogdea, Dan // Didactica Pro.... – 2004. – Nr 2. – P. 65.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


398 Folclor
45. Drag îmi e să fac armata : din folclorul taberei militare / alcăt. : Tudor
Colac. – Bucureşti; Ch. – [2004]. – 376 p.
Băieşu, Nicolae // Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 1/3. – P. 126-
127.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
46. Cristea, Vasile. Fitosociologie / Vasile Cristea, Dan Gafta, Franco
Pedrotti. – Cluj-Napoca : Presa Univ. Clujeană, 2004. – 352 p.
Postolache, Gh. // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 1. – P. 44.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
47. Ababii, I. Terapia medicamentoasă în otorinolaringologia pediatrică /
I. Ababii, M. Maniuc, V. Erencov. – Ch., 2004. – 456 p.
Chiticari, T. // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 1. – P. 83.

117
Iunie 2005 ≡ June 2005

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


48. Răzeşu, Virgil. Chirurgie generală : [vademecum pentru examene şi
concursuri]. – Piatra Neamţ : Răseşu, 2003. – 720 p.
Şcerbina, Romeo // Curierul medical. – 2005. – Nr 2. – P. 64

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631 Agricultură în general
49. Pedologie : [man.] / alcăt. : F. Filipov, Gh. Lupaşcu. – Iaşi : Terra
Noastră, 2004.
Jigău, Gh. Un curs pentru pedologii naturalişti în cunoştinţele despre sol //
Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 5. – P. 31

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


50. Sârbu, Ion. Managementul întreprinderii / Ion Sârbu, Nicolae
Georgescu. – Sibiu : Alma-Mater, [2004]
Movileanu, Pavel // Economica. – 2004. – Nr 3. – P. 134-135.

792 Teatru. Artă scenică


51. Dănilă, Aurelian. Opera din Chişinău. – Ch. : Prut Internaţional,
2005. – 284 p.
Filip, Iulian. Aurelian Dănilă din nou, şi pentru totdeauna, la teatru // Lit. şi
arta. – 2005. – 2 iun. – P. 3.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
52. Coşeriu, Eugeniu. Universul din scoică : interviuri realizate de
Gheorghe Popa, Maria Şleahtiţchi, Nicolae Leahu. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2004. –
70 p.
Pavel, Vasile // Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 4/6. – P. 130-132.

53. In memoriam Eugeniu Coşeriu. – Bucureşti : Ed. Acad. Române,


2004. – 192 p.
Pavel, Vasile // Rev. de lingvistică şi şt. lit. – 2004. – Nr 4/6. – P. 127-129.
118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.135.1 Literatură română
54. Bodiu, Andrei. Bulevardul eroilor: [roman]. – Piteşti : Paralela 45,
2004.
Chiper, Grigore. Romanul unei proiecţii universitare // Contrafort. – 2005. –
Mart.-Mai (Nr 3-5). – P. 5.

55. Manualul de literatură / Daniel Bănulescu, Mihail Gălăţanu, Ioan Es.


Pop,...; pref. de Alex. Ştefănescu. – Bucureşti : Vinea, 2004. -
Diaconu, Mircea A. // Contrafort. – 2005. – Iun. (Nr 6). – P. 4.

56. Roşca, Tudor Cristian. Studiu de bărbat trăgând o sfoară :


[poeme]. – Galaţi : Ed. Fundaţiei Culturale Antares, 2002. – 52 p.
Dinescu, Viorel. Aripi şi cenuşă // Lit. şi arta. – 2005. – 12 mai. – P. 5.

57. Vremuleţ, Constantin. Profesoara şi gardianul : [roman]. – Galaţi :


Porto Franco, 1998. – 215 p.
Dinescu, Viorel. Putere de convingere // Lit. şi arta. – 2005. – 26 mai. – P.
5.

58. Şerban, Robert. A cincia roată: convorbiri. – Bucureşti : Humanitas,


2004.
Diaconu, Mircea A. Agora şi cetatea de hârtie // Contrafort. – 2005. –
Mart.-Mai (Nr 3-5). – P. 8.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


59. Bobeică, Constantin. Între stele şi ţărâne : [eseuri]. – Ch. : Pontos,
2005. – 461 p.
Colesnic, Iurie. O suită de eseuri // Ora satului. – 2005. – Mai (Nr 10). – P.
15.

60. Caloianu, Silvia. Niciodată pe nume. – Ch. : Arc, 2005. – 96 p.


Chiper, Grigore. Virtualul poetic // Contrafort. – 2005. – Iun. (Nr 6). – P. 5.

119
Iunie 2005 ≡ June 2005

61. Chiriac, Rodica. Trei luni la Paris : jurnal. – Ch. : Arc, 2005. – 70 p.
Chiper, Grigore. Jurnalul unei bursiere // Contrafort. – 2005. – Iun. (Nr 6). –
P. 5.

62. Cibotaru, Mihail Gh. Eclipsa : [roman]. – Timişoara : Augusta,


2005.
Colesnic, Iurie. Eclipsa continuă // Ora satului. – 2005. – Mai (Nr 9). – P.
15.
Dabija, Nicolae. Manual de neuitare // Lit. şi arta. – 2005. – 30 iun. – P. 1;
4.

63. Gugel, Anatol. A fost odată ca niciodată. – Ch. : Pontos, 2004. –


296 p.
Partole, Claudia. Anatol Gugel adună lumea într-un bob de grâu //
Săptămîna. – 2005. – 3 iun. – P. 12.

64. Iachim, Ion. Decameron basarabean, sau Dumnezeu i-a dat omului
puşca. – Ch. : Pontos, 2005. – 369 p.
Stici, Ion. O carte despre tata // Moldova suverană. – 2005. – 30 iun.

65. Lungu, Eugen. Raftul cu himere : (eseuri). – Ch. : Ştiinţa, 2005. –


219 p.
Ciobanu, Vitalie. Şlefuitorul de lentile // Contrafort. – 2005. – Mart.-Mai (Nr
3/5). – P. 4.

66. Mardare, Marcela. Buburuza călătoare. – Ch. : Pontos, 2004.


Neagu, Manole. Buburuza Marcelei Mardare // Florile dalbe. – 2005. – 9
iun. – P. 14.

67. Proca, Ion. Părinţi / Ion Proca. – Ch. : Grafema Libris, 2005.
Colesnic, Iurie. O antologie de referinţă // Ora satului. – 2005. – Iun. (Nr
12). – P. 15.

68. Trifan, Călina. Pe banchizele din cer: versuri. – Ch. : Cartier, 2004.
– 60 p.
Grati, Aliona. Invitaţie la jocul banchizelor // Contrafort. – 2005. – Mart.-Mai
(Nr 3-5). – P. 11.

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

69. Ţurcanu, Andrei. Destin întors. – Ch. : Cartier, 2005. – 88 p.


Nagacevschi, Igor. La Întorsura Graiului : îndrăzneală şi poezie // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 20 mai. – P. 15.

70. Vârţanu, Mihail. Îngerul casei. – Ch. : Cartea Moldovei, 2005. – 120
p.
Nastasiu, Vasile. Îngeraşul meu sau Frământările de limbă // Florile dalbe.
– 2005. – 9 iun. – P. 14.

71. Viziru, Andrei. Cei şapte ani de-acasă, sau Cele şapte miracole ale
copilăriei. – Ch. : S. n., 2004. – 400 p.
Josanu, Efim. Cele 7 minuni ale copilăriei // Lit. şi arta. – 2005. – 5 mai. –
P. 4.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(3) Istoria lumii antice
72. Popovici, Corneliu. Istorie antică : man. pentru cl. a 5-a / Corneliu
Popovici, Angela Popovici. – Ch. : Lumina, 2005. – 208 p.
Felea, Aurelia. Manualul pentru clasa a cincia : o variantă de "istorie
integrată" // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 28 iun. – P. 8.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


73. Petrencu, Anatol. Polonezii în anii celui de-al doilea război mondial.
Istoria politică. – Ch. : Cartdidact, 2005. – 246 p.
Eşanu, Andrei. Monografie de mare folos // Lit. şi arta. – 2005. – 12 mai. –
P. 2.

94(478) Istoria Republicii Moldova


74. Pasat, Valeriu. Calvarul. Documentarul deportărilor de pe teritoriul
RSS Moldoveneşti : 1940-1950. – Ch. : F.E.-P. "Tipogr. Centrală", 2004.
Enciu, Nicolae. Calvarul – o lucrare cu caracter de unicat în istoriografia
contemporană // Săptămîna. – 2005. – 13 mai. – P. 19; 23.

75. Stici, Ion. Ochiul Alb : cartea satului. – Ch. : S. n., 2005. – 615 p.

121
Iunie 2005 ≡ June 2005

Buga, Ion. Carte despre satul unde a răsărit steaua Nicolae Testemiţanu //
Lit. şi arta. – 2005. – 23 iun. – P. 6.
Palladi, Tudor. Eternitatea baştinei // Lit. şi arta. – 2005. – 26 mai. – P. 3.

76. Ţepordei, Vasile. Scrieri alese. – Ch. : Flux, 2005. – 432 p.


Popuşoi, Liliana. "Vasile Ţepordei. Scrieri alese" // Flux: ed. de vineri.—
2005. – 17 iun. – P. 7.

94(498) Istoria României


77. Ţurcanu, Florin. Mircea Eliade. Le prisonnier de l'histoire / Florin
Ţurcanu; pref. de Jacques Julliartd. – Paris : La Decouverte, 2003.
Platon, Alexandru-Florin. Imposibila evadare din istorie // Contrafort. –
2005. – Mart.-Mai (Nr 3-5). – P. 6.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA RECENZIILOR" NR 2-2005

Erencov, V. 8
A
Eşanu, Andrei 34
Ababii, I. 8
F
B
Felea, Aurelia 33
Batîr, Dumitru 1 Filip, Iulian 12
Băieşu, Nicolae 6 Filipov, F. (alcăt.) 10
Bănulescu, Daniel 16 Furdui, Teodor 1
Bobeică, Constantin 20
G
Bodiu, Andrei 15
Bogdea, Dan 2-3, 5 Gafta, Dan 7
Brian, Clegg 3 Gălăţanu, Mihail 16
Buga, Ion 36 Georgescu, Nicolae 11
Grati, Aliona 29
C
Gugel, Anatol 24
Caloianu, Silvia 21
I
Chiper, Grigore 15, 21-22
Chiriac, Rodica 22 Iachim, Ion 25
Chiticari, T. 8
J
Cibotaru, Mihail Gh. 23
Ciobanu, Vitalie 26 Jigău, Gh. 10
Cojocaru, Nicolae 4 Josanu, Efim 32
Colac, Tudor (alcăt.) 6 Julliartd, Jacques (pref.) 38
Colesnic, Iurie 20, 23, 28
Coşeriu, Eugeniu 13; (14) L
Cristea, Vasile 7 Leahu, Nicolae 13
Lungu, Eugen 26
D
Lupaşcu, Gh. (alcăt.) 10
Dabija, Nicolae 23
Dănilă, Aurelian 12 M
Diaconu, Mircea A. 16, 19 Maniuc, M. 8
Dick, Hartmut 2 Mardare, Marcela 27
Dinescu, Viorel 17-18 Movileanu, Pavel 11
Duca, Gheorghe (1)
N
E
Nagacevschi, Igor 30
Edbauer, Matthias 2 Nastasiu, Vasile 31
Enciu, Nicolae 35 Neagu, Manole 27

123
Iunie 2005 ≡ June 2005

P Scutaru, Timofei 4
Stici, Ion 25, 36
Palladi, Tudor 36
Partole, Claudia 24 Ş
Pasat, Valeriu 35
Şcerbina, Romeo 9
Pavel, Vasile 13-14
Şerban, Robert 19
Pedrotti, Franco 7
Şleahtiţchi, Maria 13
Petrencu, Anatol 34
Ştefănescu, Alex. (pref.) 16
Platon, Alexandru-Florin 38
Pop, Ioan Es. 16 T
Popa, Gheorghe 13
Popovici, Angela 33 Toderaş, Ion 1
Popovici, Corneliu 33 Trifan, Călina 29
Popuşoi, Liliana 37 Ţ
Postolache, Gh. 7
Proca, Ion 28 Ţepordei, Vasile 37
Ţurcanu, Andrei 30
R Ţurcanu, Florin 38
Răzeşu, Virgil 9 V
Roşca, Tudor Cristian 17
Vârţanu, Mihail 31
S Viziru, Andrei 32
Sălăvăstru, Dorina 5 Vremuleţ, Constantin 18
Sârbu, Ion 11

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA PUBLICAŢIILOR DE FINE ARTS PUBLICATION


NOTE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN 1973 PUBLISHED FROM 1973

2005
IANUARIE-IUNIE NR 1 JANUARY-JUNE
(1-37)

2 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DE MUZICĂ VOCALĂ


1. Adam, Petru
La noi acasă : [Cântece şi versuri] / Petru Adam; fotogr. cop. : Petru
Cazacu. – Ch. : Dragodor, 2005 (Tipogr. "Bons Offices"). – 214 p. : n. muz.; 20 cm.
ISBN 9975-9662-7-6
1000 ex. – [05-1023]

2. Agachi, Alexei
Te duci, tinereţe, te duci... : Album de romanţe / muz., text : Alexei Agachi;
notograf. : Andrei Tamazlâcaru; il. : Ana Manole. – Ch. : Fundaţia "Draghiştea",
2005. – 111 p. : m. muz., [16] p. il. color.; 19 cm.
ISBN 9975-9868-0-3
1000 ex. – [05-1074]

3. Aşa-i Românul : Culeg. de cântece româneşti : Versuri. – Ch. : Flux,


2003 (Tipogr. "Prag-3"). – 80 p.; 14 cm.
ISBN 9975-77-031-2
1 000 ex. – [05-326]

4. Bechet, Pavel
O lacrimă în calea uitării : [Cântece, interviuri, amintiri] / Pavel Bechet;
resp. ed. : Anatol Caciuc. – Dragodor, 2005 (Tipogr. "Bons Offices"). – 75, [1] p. : il.
color.; n. muz.; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Dep. Cultură, primăria mun. Chişinău
ISBN 9975-9662-6-8
410 ex. – [05-1022]
125
Iunie 2005 ≡ June 2005

5. Carp, Nina
Cât de minunate-s toate... : [culeg. de cântece] / Nina Carp; cop. : Igor
Condrea. – Ch. : Grafema-Libris, 2003. – 36 p. : n. muz.; 20 cm.
ISBN 9975-9778-1-2
100 ex. – [05-296]

6. Carp, Nina
Sinceritate : poezii şi cântece cu subiect religios / Nina Carp; cop. şi
machetare : Marin Bulat. – Ch. : Grafema Libris, 2003. – 72, [1] p. : n. muz.; 21 cm.
ISBN 9975-9770-5-7
150 ex. – [05-293]

7. Ciolac, Vladimir
Liturghia : [cântări] / muz. : Vladimir Ciolac; notograf. : Igor Polişciuc. – Ch.
: Pontos, 2004 (Tipogr. "Reclama"). – 50, [2] p. : n. muz.; 29 cm.
ISBN 9975-926-23-1
300 ex. – [05-68]

8. Istrati, Toma
România – inima mea : Cântece pe versurile poetului Toma Istrati / Toma
Istrati; [alcăt., red. resp.] : Petru Popa; cop. : Toma Istrati, Diana Ciobanu. – Ch. :
Lyceum, 2004 (Tipogr. or. Orhei). – 303 p. : n. muz.; 29 cm.
ISBN 9975-9827-1-9
4 000 ex. – [05-487]

9. Mamot, Eugen. Paradisul cărţilor : imnul Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion
Creangă" / muz. : Eugen Mamot; versuri : Constantin Dragomir // O fereastră
deschisă spre lume. – Ch., 2004. – P. 45-49. – [05-198]

10. Mardare, Marcela


Te caut, Doamne : [versuri, melodii] / versuri, introd. : Marcela Mardare;
muz. : Ludmila Gherlac; cop. : Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Ruxanda, 2005 (Tipogr.
"Dinamo"). – 37, [3] p. : n. muz.; 19 cm.
ISBN 9975-72-138-9
300 ex. – [05-889]

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

11. Matcovschi, Galina


Dirijat coral : [man. pentru uzul liceenilor, studenţilor] / Galina Matcovschi,
Vasile Luchian, Maria Şarai; Univ. de Stat "Alecu Russo". – Bălţi : Presa univ.
bălţeană, 2004 (Tipogr. Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi). – 29 cm.
Vol. 1. – 2004. – 141, [1] p. : n. muz. – Bibliogr. p. 141 (21 tit.). – Ind. de
lucr. p. 139-140. – ISBN 9975-931-38-3 : 150 ex. – [05-147]

12. Matcovschi, Galina


Dirijat coral / Galina Matcovschi, Vasile Luchian, Maria Şarai; Univ. de
Stat "Alecu Russo". – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2004 (Tipogr. Univ. de Stat "A.
Russo" din Bălţi). – 29 cm.
Vol. 2, (partea 1-a) : Repertoriul de studiu. – 2004. – 144 p. : n. muz. –
ISBN 9975-931-39-1: 150 ex. – [05-148]

13. Matcovschi, Galina


Dirijat coral / Galina Matcovschi, Vasile Luchian, Maria Şarai; Univ. de
Stat "Alecu Russo". – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2004 (Tipogr. Univ. de Stat "A.
Russo" din Bălţi). – 29 cm.
Vol. 2, (partea a 2-a) : Repertoriul de studiu. – 2004. – 266 p. : n. muz. –
ISBN 9975-931-39-1: 150 ex. – [05-149]

14. Postică, Eugenia


Înger, îngeraş : Cântece pentru copii / Eugenia Postică; muz. : Ion Melnic;
selecţ. şi îngrijirea textelor, il. : Luminiţa Ermurache. – Ch. : Atelier : Alfa şi Omega,
2005. – 27, [1] p. : il., n. muz.; 20 cm.
ISBN 9975-9574-9-8
[05-661]

15. Scarlat, Iustina


Artă adresată sufletului : aspecte din activitatea formaţiilor corale de
amatori [din Moldova] / Iustina Scarlat; notograf. : Ruslan Nedorea, Ion Şarban;
Centrul Naţ. de Creaţie Populară. – Ch. : Grafema Libris, 2004. – 256 p. : diagr.,
fotogr., n. muz.; 21 cm.
ISBN 9975-9770-2-2
500 ex. – [05-299]

16. Tkaci, Zlata


127
Iunie 2005 ≡ June 2005

Soare de toamnă : Culeg. de romanţe pe versurile poeţilor Moldovei / Zlata


Tkaci; notograf. : Gabriel Andronic; prez. graf. : I. Oliinâk. – Ch. : Cartea Moldovei,
2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 116, [4] p. : n. muz.; 29 cm.
ISBN 9975-60-177-4
1000 ex. – [05-357]

3 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DE MUZICĂ INSTRUMENTALĂ


17. Album de piese pentru instrumente aerofone / Zlata Tkaci, Elena
Fiştic, Snejana Pâslari, ...; notograf. : Gabriel Andronic; cop. : Ia. Oliinâk. – Ch. :
Cartea Moldovei, 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 120 p. : n. muz.; 29 cm.
ISBN 9975-60-176-6
1 000 ex. – [05-356]

18. Caiet pentru ţambal = For cimbalom : [culeg. de creaţii muz.] / red. şt.
: Valeriu Luţă; notograf. : Nicolae Pojoga. – Ch. : Grafema-Libris, 2004. – 30 cm.
[Nr] 3. – 2004. – 143 p. : n. muz. – Text paral. : lb. rom., engl. – ISBN
9975-9778-9-8 : 100 ex. – [05-305]

19. Culegere de piese pentru violă şi pian / Acad. de Muzică, Teatru şi


Arte Plastice. Catedra "Instrumente cu coarde"; alcăt., red. : Vladimir Andrieş. – Ch.
: S. n., 2004. – 33 p. . n. muz.; 29 cm.
F. f. de tit.
[05-1109]

20. Culegere de piese pentru violă şi pian : (Viola) / Acad. de Muzică,


Teatru şi Arte Plastice. Catedra "Instrumente cu coarde". – Ch. : S. n., 2004. – 11 p.
: n. muz.; 29 cm.
F. f. de tit.
[05-1108]

21. Mamot, Eugen A.


Alunelul : album de piese folclorice pentru instrumente aerofone şi pian
destinat elevilor începători / Eugen A. Mamot, Eugen E. Mamot. – Ch. : S. n., 2005
(Tipogr. "Primex-Com"). – 198 p. : n. muz.; 29 cm.
ISBN 9975-9515-7-0

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

50 ex. – [05-922]

22. Rotaru, Vladimir


Creaţii pentru pian / Vladimir Rotaru; notograf. : Gabriel Andronic; prez.
graf. : Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). –
115, [1] p. : n. muz.; 29 cm.
ISBN 9975-60-187-1
1 000 ex. – [05-854]

7 PUBLICAŢII METODICE CU NOTE LA DISCIPLINELE


MUZICAL-ISTORICE ŞI TEORETICE. SOLFEGII ŞI DICTĂRI. LUCRĂRI
MUZICALE ÎN PUBLICAŢII DE MUZICOLOGIE ŞI METODICE MUZICALE
23. Berezovicova, Tatiana
Canon : 130 exemple pentru solfegiere / Tatiana Berezovicova; red. resp. :
Angela Rojnoveanu; Acad. de Muz., Teatru şi Arte Plastice. Catedra Teoria Muz. şi
Compoziţie. – Ch. : Acad. de Muz., Teatru şi Arte Plastice, 2005 (Primex-Com). –
32 p. : n. muz.; 29 cm.
Bibliogr. p. 32 (22 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-9886-2-8
100 ex. – [05-1110]

24. Borş, Alexandru


Educaţie muzicală : Man. pentru cl. a 8-a / Alexandru Borş, Eugen Coroi. –
Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2005 (Combinatul Poligr.). – 87 p. : il., n. muz.; 24 cm.
ISBN 9975-67-486-0 (Î.E.-P. "Ştiinţa")
[05-500]

25. Cocearova, Galina


Lumea armoniei în termeni şi noţiuni muzicale : [dicţ. terminologic] / Galina
Cocearova, Angela Rojnoveanu; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Catedra
Teoria Muzicii şi Compoziţie. – Ch. : Grafema Libris, 2004. – 40 p.; 21 cm.
Bibliogr. în note p. 5-6 (9 tit.). – Indice de materii p. 32-39
ISBN 9975-9797-3-4 (Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice)
100 ex. – [05-545]

129
Iunie 2005 ≡ June 2005

26. Coroi, Eugen


Educaţie muzicală : Crestomaţie pentru învăţ. preşcolar / Eugen Coroi,
Silvia Bejenaru; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Univers Pedagogic, 2004
(Tipogr. or. Orhei). – 220 p. : n. muz.; 29 cm.
ISBN 9975-9852-1-1
4 000 ex. – [05-484]

27. Croitoru, Sergiu


Educaţie muzicală : Man. pentru cl. a 7-a / Sergiu Croitoru, Ion Gagim. –
Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2005 (Combinatul Poligr.). – 135, [1] p. : il., n. muz.; 24 cm.
ISBN 9975-67-485-2
[05-501]

28. Mamot, Eugen


Abecedar muzical "sol-mi" / Eugen Mamot, Andrei Mamot. – Ch. : S. n.,
2005 (Tipogr. "Primex-Com" SRL). – 126 p. : n. muz.; 29 cm.
Apare cu sprijinul financ. al dlui Petru Carastan
ISBN 9975-9505-7-4
50 ex. – [05-764]

29. Melnic, Victoria.


Ferenc Liszt – un deschizător de drumuri pe tărâmul armoniei
contemporane / Victoria Melnic; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Catedra
Teoria Muzicii şi Compoziţie. – Ch. : S. n., 2004 (Rotaprint). – 18 p. – 29, [1] p. : n.
muz.; 21 cm.
Bibliogr. p. 29 (31 tit.). – F. f. de tit.
ISBN 9975-9797-2-6 (Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice)
50 ex. – [05-544]

30. Melnic, Victoria.


Fugile lui Antonin Reicha / Victoria Melnic; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte
Plastice. Catedra Teoria Muzicii şi Compoziţie. – Ch. : S. n., 2004 (Rotaprint). – 22,
[1] p. : n. muz.; 21 cm.
Bibliogr. p. 22 (16 tit.) şi în notele de subsol. – F. f. de tit.
ISBN 9975-9797-1-8 (Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice)
50 ex. – [05-546]
130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

31. Pancovschi, Ludmila


Analiza interpretativă a ciclului vocal "Dichterliebe" de Robert Schumann :
Lucr. şt.-metodică / Ludmila Pancovschi; red. resp. : Victoria Melnic; Acad. de
Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Catedra ansamblu cameral şi măiestrie de concert.
– Ch. : S. n., 2004 (Tipogr. "Primex-Com"). – 29 p. : n. muz.; 21 cm.
Bibliogr. p. 29 (6 tit.)
ISBN 9975-9797-0-X (Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice)
30 ex. – [05-547]

8 NOTE MUZICALE PUBLICATE ÎN CĂRŢI ŞI SERIALE


32. Arta / Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Inst. Studiul Artelor; col. red. : T.
Stăvilă (red.-şef), ... – Ch. : Epigraf, 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 29 cm.
2004 : Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – 2004. – 207 p.
: il., n. muz. – Bibliogr. în note la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul Consiliului Suprem
pentru Şt. şi Dezvoltare Tehnologică din Rep. Moldova. – ISBN 9975-924-49-2 :
[05-238]

131
Iunie 2005 ≡ June 2005

INDEX DE NUME LA "CRONICA PUBLICAŢIILOR DE NOTE" NR 1-2005

Gherlac, Ludmila 2
A
I
Adam, Petru 1
Agachi, Alexei 1 Istrati, Toma 2
Andrieş, Vladimir 4
L
Andronic, Gabriel 3, 4
Liszt, Ferenc 7
B
Luchian, Vasile 2, 3
Bechet, Pavel 1 Luţă, Valeriu 4
Bejenaru, Silvia 6
M
Berezovicova, Tatiana 5, 7
Borş, Alexandru 5, 6 Mamot, Andrei 6
Bulat, Marin 2 Mamot, Eugen A. 4
Mamot, Eugen E. 4
C
Manole, Ana 1
Caciuc, Anatol 1 Mardare, Marcela 2
Carp, Nina 1, 2 Matcovschi, Galina 2, 3
Cazacu, Petru 1 Melnic, Ion 3
Ciobanu, Diana 2 Melnic, Victoria 7
Ciolac, Vladimir 2 Moraru, Marina 5, 7
Cocearova, Galina 6
N
Condrea, Igor 1
Coroi, Eugen 5, 6 Nedorea, Ruslan 3
Croitoru, Sergiu 6
O
D
Oliinîk, Iaroslav 4
Dragomir, Constantin 2
P
E
Pancovschi, Ludmila 7
Ermurache, Luminiţa 3 Pâslari, Snejana 4
Pojoga, Nicolae 4
F
Polişciuc, Igor 2
Fiştic, Elena 4 Popa, Petru 2
Postică, Eugenia 3
G
Gagim, Ion 6

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

R Şarban, Ion 3
Rojnoveanu, Angela 5, 6
Romanciuc, Ruxanda 2 T
Rotaru, Vladimir 4
Tamazlâcaru, Andrei 1
S Tkaci, Zlata 3, 4
Scarlat, Iustina 3 Б
Schumann, Robert 7
Борш, Александру 7
Stăvilă, T. 8
Stîngă, Ala 5 К
Ş Корой, Еуджен 7
Şarai, Maria 2, 3

133
Iunie 2005 ≡ June 2005

CRONICA ARTICOLELOR DE MAGAZINE


REVISTĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2005
IUNIE NR 6 JUNE
(1595-1802)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1595. Iovu, Maria. Oportunităţile Programului-cadru 6 pentru participarea
savanţilor din Republica Moldova la Programele UE / Maria Iovu // Bul. Acad. de Şt.
a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 1. – P. 100-105 : tab. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 1722)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


1596. Cucoş, Constantin. Un nou mediu de formare – e-Learning-ul /
Didactica Pro.... – 2005. – Nr 3. – P. 23-25. – Bibliogr. : 9 tit.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


1597. Madan, Veaceslav. Aportul persoanelor originare din Republica
Moldova domiciliate peste hotare, la cultura şi arta ţărilor de reşedinţa,
perspectivele schimbului cultural / Veaceslav Madan // Congresul I al persoanelor
originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare = Первый конгресс
выходцев из Республики Молдова, проживающих за рубежом. – Ch., 2004. – P.
50-53.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1598. Magola, Alexandru. Românii basarabeni – luminători ai Japoniei /


Alexandru Magola // Tyragetia. – 2005. – Nr 14. – P. 198-207. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 206-207 (74 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1701)

009 Ştiinţe umane în general


1599. Duca, Gheorghe. Reprezentaţii ştiinţei moldoveneşti peste hotare /
Gheorghe Duca // Congresul I al persoanelor originare din Republica Moldova,
domiciliate peste hotare = Первый конгресс выходцев из Республики Молдова,
проживающих за рубежом. – Ch., 2004. – P. 54-55.

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPOZIŢII.


MUZEE
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii
(Vezi Nr 1711)

069 Muzee
1600. Ploşniţă, Elena. Despre un document de istorie a muzeografiei
basarabene / Elena Ploşniţă // Bul şt. : ser. nouă / Muzeul Naţ. de Etnografie şi Ist.
naturală. – 2005. – Vol. 1. – P. 263-266. – Rez. în lb. engl.

1601. Ursu, Mihail. Expoziţia Agricolă şi Industrială din anul 1889 şi


crearea primului Muzeu public din Basarabia / Mihail Ursu // Bul. şt. : ser. nouă /
Muzeul Naţ. de Etnografie şi Ist. naturală. – 2005. – Vol. 1. – P. 267-288 : fotogr. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 278-279 (41 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1770-71)

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
1602. Malahova, Liubovi. Psaltire – o carte rară în colecţia Muzeului
Naţional de Istorie a Moldovei / Liubovi Malahova // Tyragetia. – 2005. – Nr 14. – P.
274-277. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 277 (11 tit.).

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie

135
Iunie 2005 ≡ June 2005

1603. Lupaşcu, Zinaida. Psihologia vamală în Republica Moldova /


Zinaida Lupaşcu // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 6. – P. 28-29. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 6 tit.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1604. Atanasiu, Gabriel. Ctitorii Mănăstirii Căluiul, judeţul Olt / Gabriel
Atanasiu // Tyragetia. – 2005. – Nr 14. – P. 125-129. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 128-129 (23 tit.).

1605. Brihuneţ, Emanuil, prot. Despre patrimoniul mobil al bisericii


ortodoxe / protoiereu Emanuil Brihuneţ // Bul. şt. : ser. nouă / Muzeul Naţ. de
Etnografie şi Ist. Naturală. – 2004. – Vol. 1. – P. 175-176. – Rez. în lb. engl.

1606. Chişcă, Natalia. Moştenirea paleocreştină în tipologia iconografică


creştină / Natalia Chişcă // Tyragetia. – 2005. – Nr 14. – P. 238 – 246. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 246 (14 tit.).

1607. Danilov, Maria. Catedrala Naşterii Domnului : [din Chişinău] / Maria


Danilov // Moldova : ser. nouă. – 2005. – Nr 5/6. – P. 16-19 : fotogr. – Text : lb.
rom., engl., rusă.

1608. Eşanu, Andrei. Alte considerente privind vechimea bisericii


"Adormirii..." de la Căpriana / Andrei Eşanu, Valentina Eşanu // Tyragetia. – 2005. –
Nr 14 . – P. 141-147. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 145-147 (37 tit.).

1609. Ghimpu, Vlad. Cea mai veche biserică din Chişinău / Vlad Ghimpu
// Tyragetia. – 2005. – Nr 14. – P. 158-162 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 162 (27 tit.).

1610. Mihailiuc, Valentina. Sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie / Valentina


Mihailiuc // Bul şt. : ser. nouă. – 2004. – Nr 1. – P. 163-167. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1602, 1702)

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
304 Probleme sociale. Mod de viaţă
1611. Spătaru, Tatiana. Valenţe teoretico-metodologice ale optimizării
relaţiei natură – om-societate / Tatiana Spătaru // Economie şi sociologie. – 2005. –
Nr 2. – P. 127-141. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 140-141 (19 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1788)

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314 Demografie. Studiul populaţiei
1612. Бурдельный, Е. Некоторые аспекты европейской трудовой
миграции с Востока на Запад в свете политики ЕС "Расширенная Европа –
соседство" / Е. Бурдельный // Беларусь-Молдова : взгляд молодежи в третье
тысячелетие. – Ch., 2005. – P. 67-94. – Bibliogr. : 22 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1629, 1683)

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
1613. Ursachi, Eugen. Minimul de existenţă – standard social şi
instrument al politicilor sociale / Eugen Ursachi // Economie şi sociologie. – 2005. –
Nr 2. – P. 18-25. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1630)

32 POLITICĂ
323/324 Politică internă
323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova
1614. Cristea, Valerian. Republica Moldova şi diaspora / Valerian Cristea
// Congresul I al persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste
hotare = Первый конгресс выходцев из Республики Молдова, проживающих за
рубежом. – Ch., 2004. – P. 31-33.

137
Iunie 2005 ≡ June 2005

1615. Goncearova, Olga. Moldovenii pe harta lumii : problema constituirii


şi consolidării diasporei moldoveneşti; Молдаване на карте мира : проблемы
становления и консолидации молдавской диаспоры / Olga Goncearova //
Congresul I al persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste
hotare = Первый конгресс выходцев из Республики Молдова, проживающих за
рубежом. – Ch., 2004. – P. 34-37; 37-40. – Text paral. : lb. rom., rusă.

1616. Solomon, Constantin. Anomia puterii politice în Republica


Moldova / Constantin Solomon // Tyragetia. – 2005. – Nr 14. – P. 226 – 230. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 230 (18 tit.).

1617. Stratan, Andrei. Republica Moldova şi diaspora moldovenească :


perspective de colaborare / Andrei Stratan // Congresul I al persoanelor originare
din Republica Moldova, domiciliate peste hotare = Первый конгресс выходцев из
Республики Молдова, проживающих за рубежом. – Ch., 2004. – P. 41-43.

1618. Сидоров, Михаил. Государственная политика Республики


Молдова в сфере межэтнических отношений / Михаил Сидоров // Congresul I
al persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare = Первый
конгресс выходцев из Республики Молдова, проживающих за рубежом. – Ch.,
2004. – P. 44-46.
(Vezi de asemenea Nr 1664, 1784)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


1619. Mihalache, Corneliu. Axa prooccidentală : Tbilisi – Kiev – Chişinău
– Bucureşti : [despre Summit-ul] / Corneliu Mihalache // Moldova : ser. nouă. –
2005. – Nr 5/6. – P. 8-11 : fotogr. – Text : lb. engl., rusă.

1620. Reabov, Nicolai. "Noi nu vrem să ne tratăm partenerii de pe poziţia


fratelui mai mare" : [interviu acordat de N. Reabov, ambasadorul Federaţiei Ruse în
Rep. Moldova] / interlocutor : Veniamin Daşevski // Moldova : ser. nouă. – 2005. –
Nr 5/6. – P. 28-34 : fotogr. – Text şi în lb. rusă.

1621. Soth, Jan. Jan Soth : "În Moldova se simte o schimbare" : interviu
cu ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Rep. Slovacia în România şi Rep.
Moldova, J. Soth / consemnare de Ludmila Barbă // Profit. – 2005. – Nr 6. – P. 46-
47 : fotogr. – Idem şi în lb. rusă.
138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1622. Ермолович, А. Степень разработанности проблематики бело-


русско-молдавских отношений : исторический, политический, экономический и
социокультурный аспекты / А. Ермолович // Беларусь – Молдова : взгляд мо-
лодежи в третье тысячелетие. – Ch., 2005. – P. 42-53. – Bibliogr. în note, p. 49-
53 (41 tit.).

1623. Карачун, М. Современные белорусско-молдавские отношения :


достижения и проблемы / М. Карачун // Беларусь – Молдова : взгляд молоде-
жи в третье тысячелетие. – Ch., 2005. – P. 120-133 : tab.

1624. Масюков, М. "Новое соседство" и контуры культурной дипло-


матии во внешней политике Республики Беларусь / М. Масюков // Беларусь –
Молдова : взгляд молодежи в третье тысячелетие. – Ch., 2005. – P. 5-17. –
Bibliogr. : 11 tit.

1625. Новикова, О. Либеральная идея в белорусском и молдавском


обществах на новом европейском фоне / О. Новикова // Беларусь – Молдова :
взгляд молодежи в третье тысячелетие. – Ch., 2005. – P. 141-151. – Bibliogr. : 6
tit.

1626. Шинкарева, Е. Роль народной дипломатии в урегулировании


Приднестровского конфликта / Е. Шинкарева // Беларусь – Молдова : взгляд
молодежи в третье тысячелетие. – Ch., 2005. – P. 203-205.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


1627. Назария, С. Многовекторный характер внешней политики Рес-
публики Молдова / С. Назария // Беларусь – Молдова : взгляд молодежи в
третье тысячелетие. – Ch., 2005. – P. 18-36. – Bibliogr. în note, p. 32-36 (42 tit.).

1628. Слободенюк, Г. Идентификация оптимального вектора для


внешней политики Республики Молдова / Г. Слободенюк // Беларусь – Молдо-
ва : взгляд молодежи в третье тысячелетие. – Ch., 2005. – P. 102-105. –
Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1619-26)

139
Iunie 2005 ≡ June 2005

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
1629. Doni, Cornelia. Forţa de muncă migratoare sub presiunea
circumstanţelor / Cornelia Doni // Economie şi sociologie. – 2005. – Nr 2. – P. 157-
164. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

1630. Коваленко, Сергей. Молдавское село : Неформальная заня-


тость как элемент теневой экономики / Сергей Коваленко // Economie şi
sociologie. – 2005. – Nr 2. – P. 25-36. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


1631. Tcaciuc, Claudia. Perfecţionarea mecanismului organizatoric de
susţinere financiară a activităţii antreprenorilor rurali / Claudia Tcaciuc, Victoria
Trofimov // Economie şi sociologie. – 2005. – Nr 2. – P. 48-55. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1642, 1651)

336 Finanţe
1632. Balaban, Sergiu. Rating-ul de siguranţă al băncilor după trimestrul
I 2005 / Sergiu Balaban // Profit. – 2005. – Nr 6. – P. 42-45 : tab. – Idem şi în lb.
rusă.

1633. Beda, Oxana. Impozitul e sursa vitală de existenţă a statului /


Oxana Beda // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 6. – P. 12-13 : tab.

1634. Berzedean, Victor. De ce a fost anulată taxa off-shore / Victor


Berzedean // Profit. – 2005. – Nr 6. – P. 22-23. – Idem şi în lb. rusă.

1635. Ivaşcenco, Anatolii. Portofoliul de investiţii "Profit" / Anatolii


Ivaşcenco // Profit. – 2005. – Nr 6. – P. 24-27 : tab. – Idem şi în lb. rusă.

1636. Popa, Tatiana. Particularităţile reţinerii impozitului pe venit la sursa


de plată în contextul art. 90 din Codul fiscal / Tatiana Popa, Olga Sivac //
Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 6. – P. 20-27.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1637. Sula, Tudor. Dirijarea activităţii investiţionale în baza unui model


performant al politicii investiţionale / Tudor Sula // Economie şi sociologie. – 2005. –
Nr 2. – P. 75-81. – Rez. în lb. engl.

1638. Şpac, Galina. Unele aspecte privind reflectarea ieşirii mijloacelor


fixe din exploatare în scopuri fiscale // Galina Şpac // Contabilitate şi audit. – 2005.
– Nr 6. – P. 27-31.

1639. Tanas, Alexandru. Banca de Comerţ şi Dezvoltare la Marea


Neagră (BSTDB) îşi extinde activităţile / Alexandru Tanas // Profit. – 2005. – Nr 6. –
P. 28-29. – Idem şi în lb. engl.

1640. Vitiuc, Ana. Impozite amânate : de ce avem nevoie de ele şi cum


să le calculăm / Ana Vitiuc, Iurii Cicibaba // Profit. – 2005. – Nr 6. – P. 54-60 : tab. –
Idem şi în lb. rusă.

1641. Албина, Людмила. О налогообложении доходов иностранных


организаций / Людмила Албина // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 6. – P. 6-11 :
tab.

1642. Тудосе, Владимир. Об особенностях исчисления и деклариро-


вания юридическими лицами земельного налога в 2005 году / Владимир Тудо-
се, Ион Еким // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 6. – P. 32-42 : tab.

1643. Яровая-Чебан, Светлана. О некоторых аспектах налогообло-


жения командировочных расходов / Светлана Яровая-Чебан // Contabilitate şi
audit. – 2005. – Nr 6. – P. 12-19.
(Vezi de asemenea Nr 1684, 1726)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
1644. Babii, Leonid. Creşterea eficienţei economice – optimizarea
raportului dintre efect şi efort / Leonid Babii // Economie şi sociologie. – 2005. – Nr
2. – P. 112-117 : fig. – Rez. în lb. engl.

141
Iunie 2005 ≡ June 2005

1645. Зиновьев, Феликс. Исследование легальных и теневых


аспектов экономики : роль кадрового потенциала / Феликс Зиновьев,
Александр Стратан // Economie şi sociologie. – 2005. – Nr 2. – P. 88-97. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


1646. Лупу, Мариан. Молдавская диаспора как источник инвестиций
в экономику Республики Молдова / Мариан Лупу // Congresul I al persoanelor
originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare = Первый конгресс
выходцев из Республики Молдова, проживающих за рубежом. – Ch., 2004. – P.
47-49.
(Vezi de asemenea Nr 1653, 1657)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.3 Comerţ interior
1647. Matricală, Angela. Cererea de consum a producţiei pomicole /
Angela Matricală // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 6. – P. 19-20 : tab.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


1648. Conişescu, Elizabet. Schimburile agro-alimentare dintre
Republica Moldova şi România / Elizabet Conişescu, Maria Conişescu, Sanda
Conişescu // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 6. – P. 15-17. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 6 tit.

1649. Melnic, Viorel. Introducerea standardelor vamale europene în


Republica Moldova. Realităţi şi tendinţe / Viorel Melnic, Eduard Sîrbu //
Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 6. – P. 68-78 : tab. – Contin. Începutul : Nr 5.

1650. Захаров, Андрей. Оценка освоения европейского продоволь-


ственного рынка молдавскими экспортерами и анализ перспектив его роста /
Андрей Захаров // Economie şi sociologie. – 2005. – Nr 2. – P. 68-74. – Rez. în lb.
engl.

1651. Сакович, В. Белорусско-молдавское торгово-экономическое


сотрудничество в условиях глобализации и регионализации хозяйственных

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

связей / В. Сакович // Беларусь – Молдова : взгляд молодежи в третье тыся-


челетие. – Ch., 2005. – P. 37-41.
(Vezi de asemenea Nr 1603, 1800)

339.7 Finanţe internaţionale


(Vezi Nr 1641)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


1652. Bibere, Camelia. Globalizarea afacerilor faţă în faţă cu pirateria
tehnologică / Camelia Bibere // Economie şi sociologie. – 2005. – Nr 2. – P. 81-87.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 87 (8 tit.).

1653. Gumeniuc, Artur. Colaborarea economică a Republicii Moldova cu


Federaţia Rusă (1991-2001) / Artur Gumeniuc // Tyragetia. – 2005. – Nr 14. – P.
231-233. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 233 (10 tit.).

1654. Răileanu, Nicolae. Din istoria relaţiilor economice internaţionale ale


Moldovei (sec. XVI-XVII) / Nicolae Răileanu // Tyragetia. – 2005. – Nr 14. – P. 163-
168. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 167-168 (53 tit.).

1655. Ţâu, Nicolae. Aspecte teoretice privind relaţiile economice


internaţionale / Nicolae Ţâu // Economie şi sociologie. – 2005. – Nr 2. – P. 97-106.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 106 (10 tit.).

1656. Кушнир, И. Механизм внешнеэкономической деятельности


Республики Молдова на современном этапе / И. Кушнир // Беларусь – Молдо-
ва : взгляд молодежи в третье тысячелетие. – Ch., 2005. – P. 181-191 :
scheme. – Bibliogr. în note.

1657. Рошка, Петру. Международная среда туризма для Республики


Молдова / Петру Рошка, Игорь Баркарь // Economie şi sociologie. – 2005. – Nr 2.
– P. 106-112. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1595, 1612)

143
Iunie 2005 ≡ June 2005

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
1658. Лупашку, Зинаида. Первые государственно-правовые инсти-
туты румынских государств / З. Лупашку // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 6. – P.
17-20. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1790, 1801)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


1659. Corj, Mihai. Caracterul facultativ sau inutil al instituţiei candidat
independent în alegerile parlamentare / Mihai Corj // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 6.
– P. 13-18. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 18 (9 tit.).

1660. Criste, Mircea. Controlul de constituţionalitate, garanţie a


consolidării democraţiei / Mircea Criste // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 6. – P. 22-24.
– Rez. în lb. fr.

1661. Furdui, Sergiu. Reţinerea administrativă – măsură de asigurare a


procedurii contravenţionale / Sergiu Furdui // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 6. – P. 25-
27. – Bibliogr. în note, p. 27 (7 tit.).

1662. Pop, Octavian. Evoluţia reglementărilor legale privind dreptul la


viaţă a persoanei / Octavian Pop // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 6. – P. 20-21. –
Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 6 tit.

1663. Ţurcan, Serghei. Consideraţii teoretice cu privire la publicarea legii


ca etapă a procesului legislativ / Serghei Ţurcan, Ion Postu // Legea şi viaţa. –
2005. – Nr 6. – P. 30-32. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 1679-80)

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
1664. Popuşoi, Aurelia. Specificul relaţiei individ – stat la etapa actuală
în Republica Moldova / Aurelia Popuşoi // Tyragetia. – 2005. – Nr 14. – P. 234 –
238. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 238 (16 tit.).

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


1665. Bâcu, Adelina. Proiecte de intervenţie comunitară în domeniul
combaterii violenţei faţă de femei / Adelina Bâcu // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 6. –
P. 33-36. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 36 (6 tit.).

1666. Buciuceanu, Marina. Modelul orientărilor şi al conduitelor


personalităţii infractorului / Marina Buciuceanu // Economie şi sociologie. – 2005. –
Nr 2. – P. 149-156. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

1667. Mariţ, Alexandru. Definiţia imprudenţei (culpei) în doctrină şi


legislaţie / Alexandru Mariţ // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 6. – P. 37-45. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 45 (35 tit.).

1668. Бауманис, Я. Проблемы прогнозирования детерминантов пре-


ступности / Я. Бауманис // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 6. – P. 51-55. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 55 (6 tit.).

1669. Бойко, Н. Криминологические аспекты коррупции : проблемы и


возможные пути их разрешения / Н. Бойко, С. Грищук // Закон и жизнь. – 2005.
– Nr 6. – P. 25-27. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

1670. Житнигор, Б. Анализ отличительных особенностей структурно-


го построения общей части УК Молдовы и базовых начал уголовно правового
регулирования в этой стране в сравнительном соотношении с аналогичными
нормативными реалиями Украины, России, Израиля / Б. Житнигор // Закон и
жизнь. – 2005. – Nr 6. – P. 39-42. – Rez. în lb. engl.

1671. Останин, В. Льготы преступному миру / В. Останин, Н. Карпов


// Закон и жизнь. – 2005. – Nr 6. – P. 27-31. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

1672. Русу, В. Исторические аспекты развития правосудия по делам


несовершеннолетних на территории молдавского и румынского государств / В.
Русу // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 6. – P. 22-24. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14
tit.

1673. Флоря, В. Методика раскрытия и расследования врачебных


преступлений / В. Флоря // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 6. – P. 7-9.
145
Iunie 2005 ≡ June 2005

1674. Флоря, Василий. Уголовная ответственность за врачебные


преступления / Василий Флоря // Sănătate publică, econ. şi management în
medicină. – 2005. – Nr 2. – P. 50-56. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 20 tit.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


1675. Пашкевич, А. Исторический генезис научных разработок в об-
ласти использования криминалистической регистрации в борьбе с преступно-
стью / А. Пашкевич // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 6. – P. 32-37. – Rez. în lb. engl.

347 Drept civil


1676. Crugliţchi, Tatiana. Condiţii generale ale actelor de procedură
civilă / Tatiana Crugliţchi // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 6. – P. 46-49. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 49 (8 tit.).

1677. Kistruga, Aurel. La restitution des biens en République Moldova :


législation et pratique / Aurel Kistruga // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 6. – P. 52-58. –
Bibliogr. în note, p. 57-58 (29 tit.).

1678. Крецу, В. Судебное установление факта родственных отноше-


ний лиц / В. Крецу // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 6. – P. 10-16. – Bibliogr. în note,
p. 16 (19 tit.).

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
1679. Bantuş, A. Autorităţile publice reprezentative locale – parte
integrantă din regimul democraţiei constituţionale / A. Bantuş // Legea şi viaţa. –
2005. – Nr 6. – P. 4-9. – Bibliogr. în note, p. 9 (33 tit.). – Contin. Începutul : Nr 5.

1680. Guţuleac, Victor. Ordinea şi securitatea publică – obiect al


administrării de stat / Victor Guţuleac, Maria Buzescu // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr
6. – P. 10-12. – Contin. Începutul : Nr 5.
(Vezi de asemenea Nr 1661, 1665-67, 1686, 1691, 1968)

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


(Vezi Nr 1794, 1796)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


1681. Rojco, Anatolie. Analiza funcţionării sistemului de asigurare
socială din punct de vedere al respectării principiului gradului nominativ / Anatolie
Rojco // Economie şi sociologie. – 2005. – Nr 2. – P. 3-17 : tab.

1682. Unele totaluri privind activitatea Companiei Naţionale de Asigurări


în Medicină / Gheorghe Russu, Constantin Eţco, Mircea Buga, ... // Sănătate
publică, econ. şi management în medicină. – 2005. – Nr 2. – P. 18-22. – Rez. în lb.
engl.

1683. Белинская, Ирина. Влияние социальных условий на здоровье


детей / Ирина Белинская // Economie şi sociologie. – 2005. – Nr 2. – P. 141-149.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1647)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1684. Sima, Gheorghe. Reformarea modalităţii de planificare a resurselor
financiare – necesitate vitală pentru dezvoltarea învăţământului în Republica
Moldova / Gheorghe Sima // Economie şi sociologie. – 2005. – Nr 2. – P. 36-48.
(Vezi de asemenea Nr 1728)

371 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


1685. Cojocaru, Vasile. Stilul managerial şi trăsăturile de caracter :
[profilul psiho-socio-profesional al managerului în educaţie] / Vasile Cojocaru //
Didactica Pro.... – 2005. – Nr 3. – P. 10-14 : tab. – Rez. în lb. engl.

1686. Zepca, Victor. Evaluarea comportamentului cu risc pentru sănătate


la elevii cl. V-XII / Victor Zepca // Didactica Pro.... – 2005. – Nr 3. – P. 5-9 : fig. –
Bibliogr. : 9 tit. – Cuprins : 1. Consumul de tutun; 2. Consumul de droguri; 3.
Consumul de băuturi alcoolice.
147
Iunie 2005 ≡ June 2005

372.8 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


1687. Caraivan, Ana. Jugendliteratur im Unterricht / Ana Caraivan //
Didactica Pro.... – 2005. – Nr 3. – P. 48-51.

1688. Epure, Margareta. Prin artă... spre bine. Arta decorativă aplicată la
orele de educaţie tehnologică / Margareta Epure // Didactica Pro.... – 2005. – Nr 3.
– P. 56-58. – Bibliogr. : 5 tit.

1689. Fekete, Adela. Călătoria imaginară la lecţia de română ca


procedeu de dezvoltare a creativităţii elevilor / Adela Fekete, Maria Fekete //
Didactica Pro.... – 2005. – Nr 3. – P. 27-33. – Bibliogr. : 8 tit.

1690. Moţpan, Valentina. Educaţia pentru sănătate la orele de chimie.


Aplicarea tehnicii SINELG / Valentina Moţpan // Didactica Pro.... – 2005. – Nr 3. –
P. 41-45.

1691. Ursu, Ludmila. Aplicaţii pentru etapa Evocare în cadrul lecţiilor de


matematică în învăţământul primar şi secundar / Ludmila Ursu // Didactica Pro.... –
2005. – Nr 3. – P. 37-40. – Bibliogr. : 5 tit.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


1692. Şcipachina, Olga. Reorganizarea fundamentală a sistemului de
învăţământ în şcoala de cultură generală în anii 1989-1992 / Olga Şcipachina //
Tyragetia. – 2005. – Nr 14. – P. 218-220. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
220 (6 tit.).

1693. Vinnicenco, Elena. Integrarea tehnologiilor educaţionale


participative n învăţământul primar / Elena Vinnicenco // Didactica Pro.... – 2005. –
Nr 3. – P. 46-47. – Bibliogr. : 5 tit.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,


colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
1694. Borodac, Eugenia. La izvoarele învăţământului artistic din
Basarabia / Eugenia Borodac, Tamara Stamatova // Tyragetia. – 2005. – Nr 14. –
P. 260-266. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 266 (15 tit.).
148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1695. Bulat, Nicolae. Şcoala normală "P. Maior" din Soroca / Nicolae
Bulat // Tyragetia. – 2005. – Nr 14. – P. 221-225. – Bibliogr. în note, p. 225 (10 tit.).

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


391/395 Etnografie
1696. Abâzova, Ecaterina. Vestimentaţie de gală din cea de-a doua
jumătate a sec. XIV – începutul sec. XVII (Valahia, Moldova) / Ecaterina Abâzova,
Svetlana Reabţova // Tyragetia. – 2005. – Nr. 14. – P. 112-120 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 118-119 (62 tit.).

1697. Macovei, Tamara. Simboluri sacre în costumul popular / Tamara


Macovei, Virgil Vasilescu // Bul. şt. : ser. nouă / Muzeul Naţ. de Etnografie şi Ist.
Naturală. – 2004. – Vol. 1. – P.153-161. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 157
(12 tit.).

1698. Mihailiuc, Valentina. Brâul – element al costumului tradiţional /


Valentina Mihailiuc // Bul. şt. : ser. nouă / Muzeul Naţ. de Etnografie şi Ist. Naturală.
– 2004. – Vol. 1. – P.169-174 : il. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

1699. Tabuica, Raisa. Condici de cercetare prenupţială în colecţiile


Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală / Raisa Tabuica, Alexandru
Magola // Bul. şt. : ser. nouă / Muzeul Naţ. de Etnografie şi Ist. Naturală. – 2004. –
Vol. 1. – P. 113-128. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 124-125 (61 tit.).

1700. Ursu, Mihail. Constituirea complexului arhitectural-istoric al


Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală / Mihail Ursu // Bul. şt. : ser.
nouă / Muzeul Naţ. de Etnografie şi Ist. Naturală. – 2004. – Vol. 1. – P. 289-311 :
fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 300-302 (60 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1703, 1741, 1765)

398 Folclor
1701. Ciocanu, Maria. Semnificaţia busuiocului în cultura populară /
Maria Ciocanu // Bul şt. : ser. nouă / Muzeul Naţ. de Etnografie şi Ist. Naturală. –
2004. – Vol. 1. – P. 93-103. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 101-103 (100
tit.).
149
Iunie 2005 ≡ June 2005

1702. Hanganu, Lilia. Cerbul mitic – de la simbolul solar la cel al sfinţilor


creştini / Lilia Hanganu // Bul. şt. : ser. nouă / Muzeul Naţ. de Etnografie şi Ist.
Naturală. – 2004. – Vol. 1. – P. 105-112. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
111 (39 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1609)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1703. Tătaru, Vasile. Formarea ecologiei etnice drept ştiinţă
interdisciplinară / Vasile Tătaru // Bul. şt. : ser. nouă / Muzeul Naţ. de Etnografie şi
Ist. Naturală. – 2004. – Vol. 1. – P. 19-25. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
23-25 (47 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1611, 1748)

504(478) Ecologia în Republica Moldova


(Vezi Nr 1715-16)

51 MATEMATICĂ
1704. Bichir, Cătălin Liviu. A non-linear hydrodynamic stability criterion
derived by a generalized energy method / Cătălin Liviu Bichir, Adelina Georgescu,
Lidia Palese // Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematica. – 2005. – Nr 1. – P.
85-91. – Bibliogr. în note, p. 90-91 (24 tit.).

1705. Cheban, D. Absolute Asymptotic Stability of Discrete Linear Inclu-


sions / D. Cheban, C. Mammana // Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematica.
– 2005. – Nr 1. – P. 43-68. – Bibliogr. în note, p. 66-68 (41 tit.).

1706. Dryuma, Valery. On geometrical properties of the spaces defined


by the Pfaff equations / Valery Dryuma // Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova.
Matematica. – 2005. – Nr 1. – P. 69-84. – Bibliogr. în note, p. 84 (6 tit.).

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1707. Fetecau, Corina. Some new exact solutions for the lineal flow of a
non – Newtonian fluid / Corina Fetecau, Florina-Liliana Buzescu, Constantin
Fetecau // Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematica. – 2005. – Nr 1. – P. 35-
42. – Bibliogr. în note, p. 41-42 (12 tit.).

1708. Fonoberova, M. Optimal multi-commodity flows in dynamic


networks and algorithms for their finding / M. Fonoberova, D. Lozovanu // Bul.
Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematica. – 2005. – Nr 1. – P. 19-34. – Bibliogr. în
note, p. 33-34 (13 tit.).

1709. Naval, Ion. Automodel solution for dynamic problem of two-


component media / Ion Naval // Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematica. –
2005. – Nr 1. – P. 3-10.

1710. Shcherbacov, V. A. On the structure of finite medial quasigroups /


V. A. Shcherbacov // Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematica. – 2005. – Nr 1.
– P. 11-18. – Bibliogr. în note, p. 18 (15 tit.).

53 FIZICĂ
1711. Canţer, Valeriu. "În glumă, mă pot considera un nepot al
laureatului Premiului Nobel..." : interviu cu acad. V. Canţer, preş. al Soc. Fizicienilor
din Moldova / consemnare de Lora Capiţa // Moldova : ser. nouă. – 2005. – Nr 5/6.
– P. 44-47 : fotogr. – Text şi în lb. engl., rusă.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


550.8 Geologie şi geofizică aplicată
1712. Roşca, Vladimir. Stratigrafia Basarabeanului de pe Platforma
Moldovenească / Vladimir Roşca // Bul. şt. : ser. nouă / Muzeul Naţ. de Etnografie
şi Ist. Naturală. – 2005. – Vol. 1. – P. 237-259. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 47 tit.

556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie


(Vezi Nr 1746)

151
Iunie 2005 ≡ June 2005

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
1713. Melnic, Maria. Unele tardigrade răpitoare : modul de reproducere şi
nutriţia acestora în condiţii de laborator / Maria Melnic, Lilia Ursu // Bul. şt. : ser.
nouă / Muzeul Naţ. de Etnografie şi Ist. Naturală. – 2005. – Vol. 1. – P. 205-210 :
fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

58 BOTANICĂ
1714. Macovei, Stela. Unele observaţii referitoare la arealul speciei Trapa
natans în Republica Moldova / Stela Macovei // Bul. şt. : ser. nouă / Muzeul Naţ. de
Etnografie şi Ist. Naturală. – 2005. – Vol. 1. – P. 225-226. – Rez. în lb. engl.

1715. Mîrza, Corneliu. Lichenoflora din rezervaţia "Pădurea Domnească"


/ Corneliu Mîrza, Petru Obuh // Bul. şt. : ser. nouă / Muzeul Naţ. de Etnografie şi Ist.
Naturală. – 2005. – Vol. 1. – P. 227-236 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

1716. Tofan-Burac, Tatiana. Asociaţii de buruieni din lunca Prutului


(Republica Moldova) / Tatiana Tofan-Burac // Bul. şt. : ser. nouă / Muzeul Naţ. de
Etnografie şi Ist. Naturală. – 2005. – Vol. 1. – P. 219-223. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 6 tit.

1717. Tofan-Burac, Tatiana. Lista Roşie a plantelor superioare din Valea


Prutului (Republica Moldova) / Tatiana Tofan-Burac // Bul. şt. : ser. nouă / Muzeul
Naţ. de Etnografie şi Ist. Naturală. – 2005. – Vol. 1. – P. 231-217. – Rez. în lb. engl.

1718. Ursu, Lilia. Ditilenhoza plantelor ca efect al migraţiei parazitului


Ditylenchus dipsaci / Lilia Ursu // Bul şt. : ser. nouă / Muzeul Naţ. de Etnografie şi
Ist. Naturală. – 2005. – Vol. 1. – P. 199-203 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10
tit.
(Vezi de asemenea Nr 11719, 1721)

59 ZOOLOGIE
1719. Bizuţchi, Ion. Diversitatea faunei în rezervaţia naturală "Pădurea
Domnească" : [de-a lungul Prutului] / Ion Bizuţchi // Bul şt. : ser. nouă. – 2005. – Nr
1. – P. 193-195. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1720. Bizuţchi, Ion. Egretta Albă L. – o specie periclitată / Ion Bizuţchi //


Bul. şt. : ser. nouă / Muzeul Naţ. de Etnografie şi Ist. Naturală. – 2005. – Vol. 1. – P.
197-198. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

1721. Postolachi, Vlad. Contribuţii la cunoaşterea herpetofaunei din


rezervaţia ştiinţifică "Prutul de Jos" / Vlad Postolachi // Bul. şt. : ser. nouă / Muzeul
Naţ. de Etnografie şi Ist. Naturală. – 2005. – Vol. 1. – P. 211-212 : tab. – Rez. în lb.
engl.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
1722. Novac, Ştefan. Unele aspecte ale activităţii inventive în domeniul
medicinii şi farmaceuticii / Ştefan Novac // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt.
medicale. – 2005. – Nr 1. – P. 36-41 : tab. – Rez. în lb. engl.

612 Fiziologie. Fiziologie comparată


(Vezi Nr 1745)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


1723. Calitatea vieţii ca determinantă complexă a sănătăţii populaţiei
rurale / Nicolae Opopol, Roman Corobov, Olga Cazanţeva, Valeriu Pantea // Bul.
Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 1. – P. 41-48. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 6 tit.

1724. Eţco, Constantin. Logistica spitalicească – o nouă politică de


optimizare a resurselor în mediul spitalicesc / Constantin Eţco, Ibrahim Chitou //
Sănătate publică, econ. şi management în medicină. – 2005. – Nr 2. – P. 8-11. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

1725. Globa, Nina. Unele aspecte ale culturii organizaţionale în instituţiile


medicale din Republica Moldova / Nina Globa // Sănătate publică, econ. şi
management în medicină. – 2005. – Nr 2. – P. 4-7. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9
tit.

153
Iunie 2005 ≡ June 2005

1726. Malanciuc, Iurie. Probleme ale sistemului de finanţare a ocrotirii


sănătăţii în perioada de reformare în Republica Moldova / Iurie Malanciuc //
Sănătate publică, econ. şi management în medicină. – 2005. – Nr 2. – P. 23-27. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

1727. Pantea, Valeriu. Monitoringul socioigienic – componentă


indispensabilă a dezvoltării sistemului de sănătate în condiţii economice noi /
Valeriu Pantea, Constantin Eţco // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. –
2005. – Nr 1. – P. 61-64 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

1728. Turchină, Tatiana. Promovarea sănătăţii prin formarea


convingerilor despre sănătate / Tatiana Turchină // Didactica Pro.... – 2005. – Nr 3.
– P. 34-36.

1729. Рябова, Елизавета. Менеджмент качества медицинской


помощи как составная часть стратегии реформирования индустрии здоровья
и социальной политики государства / Елизавета Рябова // Sănătate publică,
econ. şi management în medicină. – 2005. – Nr 2. – P. 12-17. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1674, 1721, 1730)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


1730. Catrinici, Larisa. Organizarea serviciilor farmaceutice în Republica
Moldova : probleme şi perspective / Larisa Catrinici // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei.
Şt. medicale. – 2005. – Nr 1. – P. 8-12 : tab. – Rez. în lb. engl.

1731. Ghicavâi, Victor. Elaborarea produselor farmaceutice la


întreprinderile din Republica Moldova şi eficacitatea lor / Victor Ghicavâi // Bul.
Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 1. – P. 19-25.

1732. Industria farmaceutică a Republicii Moldova la etapa de dezvoltare


/ Vasile Procopişin, Maria Cojocaru-Toma, Silvia Cibotari, Angela Cerlat // Bul.
Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 1. – P. 13-18 : fig.

1733. Parii, Boris. Contribuţii la asigurarea calităţii medicamentelor


produse în Republica Moldova / Boris Parii, Oleg Bârdâghin, Silvia Cibotaru // Bul.

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 1. – P. 26-30 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1722, 1754-55)

615.9 Toxicologie. Studii generale asupra otrăvurilor (intoxicaţiilor)


1734. Leonte, Afanasie. Unele rezultate ale studiului intoxicaţiilor
alimentare acute / Afanasie Leonte // Sănătate publică, econ. şi management în
medicină. – 2005. – Nr 2. – P. 36-40 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

616 Patologie. Medicină clinică


1735. Eţco, Constantin. Aspecte în dezvoltarea copiilor de vârstă
timpurie (sub 5 ani) / Constantin Eţco, Alina Ferdohleb // Sănătate publică, econ. şi
management în medicină. – 2005. – Nr 2. – P. 31-35. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
13 tit.

1736. Sofroni, Dumitru. Aspecte ale asistenţei medicale consultative


oncologici acordate populaţiei rurale din Republica Moldova / Dumitru Sofroni,
Gheorghe Ţâbârnă, Victor Cernat // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. –
2005. – Nr 1. – P. 48-61 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

1737. Vasilos, Liubov. Impactul factorilor de mediu asupra copiilor din


Republica Moldova / Liubov Vasilos, Ala Cojocaru // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei.
Şt. medicale. – 2005. – Nr 1. – P. 68-71 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1683)

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


1738. Berliba, Elina. Unele particularităţi clinico-paraclinice ale hepatitei
cronice induse de alcool / Elina Berliba // Sănătate publică, econ. şi management în
medicină. – 2005. – Nr 2. – P. 46-49. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

1739. Eficacitatea măsurilor preventive întreprinse în ultimii ani în


combaterea hepatitei virale A / Petru Iarovoi, Constantin Spânu, Constantin Râmiş,
Maria Isac // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 1. – P. 64-67 :
fig. – Rez. în lb. engl.

155
Iunie 2005 ≡ June 2005

1740. Ghidirim, Gheorghe. Managementul contemporan al pancreatitei


acute / Gheorghe Ghidirim // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. –
Nr 1. – P. 106-111. – Bibliogr. : 37 tit.

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


1741. Soltan, Viorel. TB and HIV/AIDS control in Moldova : prospects for
success never better / Viorel Soltan, Valeriu Crudu, Liliana Gherman // Sănătate
publică, econ. şi management în medicină. – 2005. – Nr 2. – P. 28-30. – Rez. în lb.
rom. – Bibliogr. : 10 tit.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


1742. Gudumac, Eva. Chirurgia pediatrică. Posibilităţi şi perspective /
Eva Gudumac // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 1. – P. 82-
86. – Rez. în lb. engl.

1743. Ţâbârnă, Constantin. Organizarea şi dezvoltarea serviciului


chirurgical în Republica Moldova / Constantin Ţâbârnă, Gheorghe Ghidirim, Iulian
Grossu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 1. – P. 86-99 :
fotogr.

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale


1744. Lupan, Ion. Tratamentul chirurgical al deformaţiilor secundare ale
buzei superioare şi nasului la pacienţii cu despicături unilaterale de buză şi palat /
Ion Lupan // Sănătate publică, econ. şi management în medicină. – 2005. – Nr 2. –
P. 41-45 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

618 Ginecologie. Obstetrică


1745. Eţco, Ludmila. Aprecierea cauzelor clinico-morfologice ale
deceselor perinatale în Republica Moldova / Ludmila Eţco, Ion Fuior, Victor Petrov
// Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 1. – P. 72. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 9 tit.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1746. Studiul calităţii şi elaborarea procedeelor de potabilizare a apelor


naturale / Tudor Lupaşcu, Maria Sandu, Raisa Nastas, Tatiana Arapu // Bul. Acad.
de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 1. – P. 76-81. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 8 tit.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
(Vezi Nr 1648)

631.1 Conducerea şi organizarea fermelor


1747. Haruţa, D. Cooperative agricole. Dimensiuni optime / D. Haruţa, V.
Calmâc, R. Haruţa // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 6. – P. 10-12 : tab.

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


1748. Ursu, A. Efectul economic al protejării solurilor / A. Ursu //
Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 6. – P. 9.

1749. Крупеников, Игорь. Особая роль почвы в биосфере Земли /


Игорь Крупеников // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 6. – P. 5-8. – Bibliogr. : 9
tit.
(Vezi de asemenea Nr 1712)

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
1750. Гайбу, З. П. Распространение главнейших вредителей и бо-
лезней сельскохозяйственных культур в июле 2005 года / З. П. Гайбу //
Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 6. – P. 25.
(Vezi de asemenea Nr 1718)

633 Cultura plantelor de câmp


633.1 Cereale. Recolte de grâne

157
Iunie 2005 ≡ June 2005

1751. Фрунзе, И. И. Оптимизация условий опыления участков


гибридизации кукурузы / И. И. Фрунзе, И. В. Гарбур, О. М. Крючков // Agricultura
Moldovei. – 2005. – Nr 6. – P. 24. – Rez. în lb. engl.

634 Horticultură în general


(Vezi Nr 1647, 1757)

639.1 Vânătoare
(Vezi Nr 1791)

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor
1752. Ciobanu, Constantin Gh. Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie
Naturală în cartofilie / Constantin Gh. Ciobanu // Bul. şt. : ser. nouă / Muzeul Naţ.
de Etnografie şi Ist. Naturală. – 2005. – Vol. 1. – P. 313-327 : fotogr. – Bibliogr. în
note, p. 320-321 (10 tit.).

657 Contabilitate
1753. Frecăuţanu, Alexandru. Perfecţionarea calculării uzurii mijloacelor
fixe cu destinaţie agricolă / Alexandru Frecăuţeanu, Igor Balan // Agricultura
Moldovei. – 2005. – Nr 6. – P. 13-15 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 1638, 1643)

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


1754. Beşliu, Iurie. Rolul factorului financiar în evaluarea şi gestionarea
valorii întreprinderii / Iurie Beşliu // Economie şi sociologie. – 2005. – Nr 2. – P. 55-
67. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


661 Produse chimice propriu zise
1755. Pavel, Vlad. Compuşi chimici de sinteză şi naturali cu destinaţie
farmaceutică / Vlad Pavel // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. –
Nr 1. – P. 31-36. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 22 tit.
158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 1733)

663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
1756. Ţurcan, Rina. Unele probleme privind redresarea industriei vinicole
a Republicii Moldova / Rina Ţurcanu // Economie şi sociologie. – 2005. – Nr 2. – P.
117-126. – Rez. în lb. engl.

664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor


1757. Sandulachi, E. Căpşunele şi zmeura – surse majore de
bioantuoxidanţi : [tehnologia conservării produselor horticole] / E. Sandulachi //
Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 6. – P. 26-27 : tab. – Bibliogr. : 7 tit.

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
(Vezi Nr 1606)

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ.


URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
1758. Brihuneţ, Emanuil. Modelarea peisajului natural prin cimitire /
Emanuil Brihuneţ // Bul şt. : ser. nouă. – 2004. – Nr 1. – P. 129-131. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 131 (6 tit.).

72 ARHITECTURĂ
(Vezi Nr 1700)

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design


(Vezi Nr 1799)

159
Iunie 2005 ≡ June 2005

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


1759. Rusu-Haraba, Anastasia. Copacii cresc cu rădăcinile în sus... :
[despre creaţia pictorului Vlad Afanasiu] / Anastasia Rusu-Haraba // Moldova : ser.
nouă. – 2005. – Nr 5/6. – P. 52-59 : il. – Text şi în lb. engl., rusă.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


1760. Vengher, Mihai. Clipa surprinsă azi trebuie să impresioneze şi
mâine : [interviu cu artistul-fotograf M. Vengher] / consemnare : Lora Rucan //
Moldova : ser. nouă. – 2005. – Nr 5/6. – P. 66-69 : fotogr. – Text şi în lb. engl., rusă.

78 MUZICĂ
1761. Caciuc, Anatol. Sufletul naţiunii exprimat prin muzică : Orchestra
Naţ. de Muz. Populară "Lăutarii" – 35 de ani / Anatol Caciuc // Moldova : ser. nouă.
– 2005. – Nr 5/6. – P. 60-63 : fotogr. – Text şi în lb. engl., rusă.

1762. Tamazlâcaru, Andrei. Probleme actuale ale folclorului muzical /


Andrei Tamazlâcaru // Bul. şt. : ser. nouă / Muzeul Naţ. de Etnografie şi Ist.
Naturală. – 2004. – Vol. 1. – P. 177-184. – Rez. în lb. engl.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Artă scenică
1763. Ungureanu, Larisa. Eternă stea – Luceafărul : [Teatrul pentru
Copii şi Tineret din Chişinău] / Larisa Ungureanu // Moldova : ser. nouă. – 2005. –
Nr 5/6. – P. 40-43 : fotogr. – Text şi în lb. engl., rusă.

794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)
1764. Кутин, Борис. Борис Кутин : "В Молдове набирает обороты
хорошая шахматная школа" : [интервью с президентом Европ. шахматного
союза (ЕСИ) Б. Кутиным] / интервьюер : Вениамин Дашевский // Moldova : ser.
nouă. – 2005. – Nr 5/6. – P. 70-71 : fotogr. – Text şi în lb. rom., engl.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1765. Bâzgu, Eugen. Terminologia construcţiilor populare la românii de la
Est de Prut / Eugen Bâzgu // Bul. şt. : ser. nouă / Muzeul Naţ. de Etnografie şi Ist.
Naturală. – 2004. – Vol. 1. – P. 57-91 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
73-75 (52 tit.).

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
1766. Labiş, Nicolae. Mihail Sadoveanu : [poem] / Nicolae Labiş //
Didactica Pro.... – 2005. – Nr 3. – P. 2-a a cop. – Cuprins : Eram într-o pădure...;
Mi-au mai rămas în minte; Copilul şi mioara s-au şters din amintire...; Trosnesc
butuci în vatră.

821.135.1.09 Critică şi istorie literară


1767. Rachieru, Adrian Dinu. "În cultură, valorile coexistă" : [interviu cu
scriitorul rom. A. D. Rachieru] / a dialogat Lora Rucan // Moldova : ser. nouă. –
2005. – Nr 5/6. – P. 51-52.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


1768. Ciocanu, Anatol. Peste ramuri : [versuri] / Anatol Ciocanu //
Moldova : ser. nouă. – 2005. – Nr 5/6. – P. 50.

1769. Barcea, Ana. Poem tânăr; Poem acvatic : [versuri] / Ana Barcea;
des. : Violeta Zabulică // Noi. – 2005. – Nr 6. – P. 8-9 : fotogr.

821.135.1(478).09 Teorie şi critică literară


1770. Găină, Ion. Pledoarie pentru neuitarea lui Mateevici : [de vorbă cu
dl. I. Găină, dir. Casei muzei "Alexei Mateevici", Zaim] / consemnare de Leo

161
Iunie 2005 ≡ June 2005

Bordeianu // Moldova : ser. nouă. – 2005. – Nr 5/6. – P. 24-25 : fotogr. – Text şi în


lb, engl., rusă.

1771. Stamati, Maia. Casa-muzeu Alexei Mateevici din Zaim : ist. şi


perspective / Maia Stamati // Tyragetia. – 2005. – Nr 14. – P. 251-259 : fotogr. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p . 258-259 (21 tit.).

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
1772. Bodean, Sergiu. Două colecţii cucuteniene din fondurile Muzeului
Naţional de Istorie a Moldovei / Sergiu Bodean // Tyragetia. – 2005. – Nr 14. – P.
44-50 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 49-50 (43 tit.).

1773. Bolocan, Andrei. Tezaurul de siliquae de la Taraclia : (raionul


Ceadâr-Lunga) / Andrei Bolocan // Tyragetia. – 2005. – Nr 14. – P. 83-85 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 85-86 (11 tit.).

1774. Borziac, Ilie. Noi materiale paleolitice de la aşezarea Trinca -


Izvorul lui Luca / Ilie Borziac, Oleg Leviţki // Tyragetia. – 2005. – Nr 14. – P. 29-35 :
fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 35 (13 tit.).

1775. Brihuneţ, Emanuil. Vestigii arheologice în moşia comunei Mileştii


Mici, raionul Ialoveni / Emanuil Brihuneţ // Tyragetia. – 2005. – Nr 14. – P. 101-104 :
fig. – Rez. în lb. engl.

1776. Chetraru, Nicolae. Paleolitul superior din grota Duruitoarea Veche


/ Nicolae Chetraru, Ilie Borziac // Tyragetia. – 2005. – Nr 14. – P. 5-28 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 26-28 (53 tit.).

1777. Covalenco, Sergiu. Analiza comparativă a monumentelor


paleolitice superioare Raşcov VII şi VIII / Sergiu Covalenco // Tyragetia. – 2005. –
Nr 14. – P. 36-43 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 43 (5 tit.).

1778. David, Anatolie. Fauna staţiunii paleolitice din grota Brânzeni,


raionul Edineţ / Anatolie David, Viorica Pascaru // Tyragetia. – 2005. – Nr 14. – P.
105-111 : fig., tab. – Bibliogr. în note, p. 111 (13 tit.).
162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1779. Kurceatov, Serghei. Un mormânt cu amfora romană din necropola


de tip Sântana de Mureş-Cerneahov de la Petreşti : (raionul Ungheni) / Serghei
Kurceatov, Vlad Vornic // Tyragetia. – 2005. – Nr 14. – P. 87-95 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 94-95 (64 tit.).

1780. Levinschi, Alexandru. Consideraţii asupra începuturilor de locuire


a geţilor în silvostepa Moldovei : (sec. VI î.e.n.) / Alexandru Levinschi // Tyragetia. –
2005. – Nr 14. – P. 63-70. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 69-70 (37 tit.).

1781. Mateevici, Natalia. Rolul amforelor greceşti în comerţul greco-


barbar din spaţiul Bugo-Carpatic în sec. VI – începutul sec. II a. Chr. / Natalia
Mateevici // Tyragetia. – 2005. – Nr 14. – P. 71-80 : hărţi. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 79 (31 tit.).

1782. Munteanu, Octavian. Tipologia şi particularităţile complexelor


Poieneşti – Lucaşeuca la Orheiul Vechi / Octavian Munteanu // Tyragetia. – 2005. –
Nr 14. – P. 56-62. – Rez. în note, p. 62 (12 tit.).

1783. Povestca, Anatol. O monedă romană descoperită în comuna


Ciuteşti, Nisporeni / Anatol Povestca // Tyragetia. – 2005. – Nr 14. – P. 81-82 : fig. –
Bibliogr. în note, p. 82 (7 tit.).

1784. Pulbere, Olga. Colecţiile fondurilor arheologice ale Muzeului


Naţional de Istorie a Moldovei / Olga Pulbere // Tyragetia. – 2005. – Nr 14. – P.
271-273.

1785. Tentiuc, Ion. Aspecte istoriografice privind ritul şi ritualul funerar


medieval timpuriu din spaţiul Pruto-Nistrean / Ion Tentiuc // Tyragetia. – 2005. – Nr
14. – P. 96-100. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 99-100 (30 tit.).

1786. Uşurel, Eugen. Noi contribuţii cu privire la apariţia în spaţiul


carpato-dunărean a formelor metalice caracteristice bronzului târziu / Eugen Uşurel
// Tyragetia. – 2005. – Nr 14. – P. 51-55 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note,
p. 55 (20 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1696)

163
Iunie 2005 ≡ June 2005

908 Monografii ale localităţilor


1787. Brăduţeanu, Otilia. Sadova [raionul Călăraşi] : pământ şi oameni /
Otilia Brăduţeanu // Moldova : ser. nouă. – 2005. – Nr 5/6. – P. 36-39 : fotogr. –
Text şi în lb. engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 1792)

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace ne-literare, fără ajutorul textului. Imagini.
Scheme. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri (ca reprezentare a
cunoştinţelor geografice)
1788. Buzilă, Varvara. Hotarele şi semnele de hotar în satul tradiţional /
Varvara Buzilă // Bul. şt. : ser. nouă / Muzeul Naţ. de Etnografie şi Ist. Naturală. –
2004. – Vol. 1. – P. 27-55 : fotogr. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 44-47 (90
tit.).

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
1789. Лашкевич, С. Из истории дипломатических отношений между
Великим княжеством Литовским и Молдавским княжеством (сер. XIV-XVI вв.) /
С. Лашкевич // Беларусь – Молдова : взгляд молодежи в третье тысячелетие.
– Ch., 2005. – P. 54-61. – Bibliogr. : 14 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1802)

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


(Vezi Nr 1800)

94(3) Istoria lumii antice


1790. Baidaus, Eduard. Permanenţe istorice bizantine, sau câteva
considerente privind Predicile lui Kekaumenos / Eduard Baidaus // Tyragetia. –
2005. – Nr 14. – P. 121-124. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 123-124 (23
tit.).

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


94(478) Istoria Republicii Moldova
1791. Cemîrtan, Grigore. Vînatul şi creşterea animalelor domestice în
triburile neolitice şi eneolitice de pe teritoriul Republicii Moldova / Grigore Cemîrtan
// Bul şt. : ser. nouă. – 2004. – Nr 1. – P. 189-191. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12
tit.

1792. Chirtoagă, Ion. Modificări în organizarea administrativă a


teritoriului Moldovei din stânga Prutului în sec. XVII – XVIII / Ion Chirtoagă //
Tyragetia. – 2005. – Nr 14. – P. 169-174. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
173-174 (47 tit.).

1793. Grosu, Vasile. "California României" : (p. din ist. satului Talmaza,
jud. Tighina) / Vasile Grosu // Bul. şt. : ser. nouă / Muzeul Naţ. de Etnografie şi Ist.
Naturală. – 2004. – Vol. 1. – P. 133-145. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
144-145 (35 tit.).

1794. Nucă, Sergiu. Vasile Lupu. Anii domniei 1634-1653 : [file din biogr.
Domnitorului moldovean] / Sergiu Nucă // Moldova : ser. nouă. – 2005. – Nr 5/6. –
P. 20-23 : fotogr. – Text şi în lb. engl., rusă.

1795. Onilă, Mihai. Serdăria Orheiului / Mihai Onilă // Tyragetia. – 2005. –


Nr 14. – P. 154-157. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 157 (25 tit.).

1796. Parasca, Pavel. Politica şi diplomaţia la începutul domniei lui


Alexandru cel Bun (23 apr. 399 – 20 dec. 431) / Pavel Parasca // Tyragetia. – 2005.
– Nr 14. – P. 130-140. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 138-140 (53 tit.).

1797. Ploşniţă, Elena. Un muzeu istorico – militar în viziunea unui


guvernator al Basarabiei : [R. S. Fon Raaben] / Elena Ploşniţă // Tyragetia. – 2005.
– Nr 14. – P. 247-250. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 250 (8 tit.).

1798. Poştarencu, Dinu. Structura profesională a populaţiei Basarabiei


conform recensământului din 1897 / Dinu Poştarencu // Tyragetia. – 2005. – Nr 14.
– P. 190-197 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 196-197 (8 tit.).

165
Iunie 2005 ≡ June 2005

1799. Şaranuţă, Silvia. Aspecte ale meşteşugurilor artistice ţărăneşti din


ţinutul Soroca (sec. XIX-XX) / Silvia Şaranuţă // Bul. şt. : ser. nouă / Muzeul Naţ. de
Etnografie şi Ist. Naturală. – 2004. – Vol. 1. – P. 147-152. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 152 (14 tit.).

1800. Tomuleţ, Valentin. Trăsăturile de bază ale politicii comercial-


vamale a ţarismului în Basarabia şi particularităţile constituirii burgheziei comerciale
(anii 1812-1868) / Valentin Tomuleţ // Tyragetia. – 2005. – Nr 14. – P. 175-183 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 183 (17 tit.).

1801. Zabolotnaia, Lilia. Dreptul femeilor la divorţ în Moldova medievală


(sec. XVI-XVII) / Lilia Zabolotnaia // Tyragetia. – 2005. – Nr 14. – P. 148-153. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 153 (36 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1598, 1600-01, 1608-09, 1673, 1692, 1694-95,
1752, 1765, 1786, 1788)

94(498) Istoria României


1802. Toma, Dragoş. Ideea securităţii în viziunea lui Nicolae Titulescu şi
poziţia Poloniei / Dragoş Toma // Tyragetia. – 2005. – P. 212-217. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 216 (47 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1605, 1658, 1672, 1794)

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ" NR 6-2005

A C
Abâzova, Ecaterina 1696 Caciuc, Anatol 1761
Afanasiu, Vlad 1759 Calmâc, V. 1747
Arapu, Tatiana 1746 Canţer, Valeriu 1711
Atanasiu, Gabriel 1604 Capiţa, Lora 1711
Caraivan, Ana 1687
B
Catrinici, Larisa 1730
Babii, Leonid 1644 Cazanţeva, Olga 1723
Baidaus, Eduard 1790 Cemîrtan, Grigore 1791
Balaban, Sergiu 1632 Cerlat, Angela 1732
Balan, Igor 1753 Cernat, Victor 1736
Bantuş, A. 1679 Cheban, D. 1705
Barbă, Liudmila 1621 Chetraru, Nicolae 1776
Barcea, Ana 1769 Chirtoagă, Ion 1792
Bâcu, Adelina 1665 Chişcă, Natalia 1606
Bârdâghin, Oleg 1733 Chitou, Ibrahim 1724
Bâzgu, Eugen 1765 Cibotari, Silvia 1732-33
Beda, Oxana 1633 Cicibaba, Iurii 1640
Berliba, Elina 1738 Ciobanu, Constantin Gh. 1752
Berzedean, Victor 1634 Ciocanu, Anatol 1768
Beşliu, Iurie 1754 Ciocanu, Maria 1701
Bibere, Camelia 1652 Cojocaru, Ala 1737
Bichir, Cătălin Liviu 1704 Cojocaru, Vasile 1685
Bizuţchi, Ion 1719-20 Cojocaru-Toma, Maria 1732
Bodean, Sergiu 1772 Conişescu, Elizabet 1648
Bolocan, Andrei 1773 Conişescu, Maria 1648
Bordeianu, Leo 1770 Conişescu, Sanda 1648
Borodac, Eugenia 1694 Corj, Mihai 1659
Borziac, Ilie 1774, 1776 Corobov, Roman 1723
Brăduţeanu, Otilia 1787 Covalenco, Sergiu 1777
Brihuneţ, Emanuil, prot. 1605, 1758, Criste, Mircea 1660
1775 Cristea, Valerian 1614
Buciuceanu, Marina 1666 Crudu, Valeriu 1741
Buga, Mircea 1682 Crugliţchi, Tatiana 1676
Bulat, Nicolae 1695 Cucoş, Constantin 1596
Buzescu, Florina-Liliana 1707
Buzescu, Maria 1680
167
Iunie 2005 ≡ June 2005

D H
Danilov, Maria 1607 Hanganu, Lilia 1702
Daşevski, Veniamin 1620 Haruţa, D. 1747
David, Anatolie 1778 Haruţa, R. 1747
Doni, Cornelia 1629
I
Dryuma, Valery 1706
Duca, Gheorghe 1599 Iarovoi, Petru 1736
Iovu, Maria 1595
E
Isac, Maria 1739
Epure, Margareta 1688 Ivaşcenco, Anatolii 1635
Eşanu, Andrei 1608
K
Eşanu, Valentina 1608
Eţco, Constantin 1682, 1724, 1727, 1735 Kistruga, Aurel 1677
Eţco, Ludmila 1745 Kurceatov, Serghei 1779
F L
Fekete, Adela 1689 Labiş, Nicolae 1766
Fekete, Maria 1689 Leonte, Afanasie 1734
Ferdohleb, Alina 1735 Levinschi, Alexandru 1780
Fetecau, Constantin 1707 Leviţki, Oleg 1774
Fetecau, Corina 1707 Lozovanu, D. 1708
Fonoberova, M. 1708 Lupan, Ion 1744
Frecăuţanu, Alexandru 1753 Lupaşcu, Tudor 1746
Fuior, Ion 1745 Lupaşcu, Zinaida 1603
Furdui, Sergiu 1661 Lupu, Vasile 1794
G M
Găină, Ion 1770 Macovei, Stela 1714
Georgescu, Adelina 1704 Macovei, Tamara 1697
Gherman, Liliana 1741 Madan, Veaceslav 1597
Ghicavâi, Victor 1731 Magola, Alexandru 1598, 1699
Ghidirim, Gheorghe 1740, 1743 Malahova, Liubovi 1602
Ghimpu, Vlad 1609 Malanciuc, Iurie 1726
Globa, Nina 1725 Mamana, C. 1705
Goncearova, Olga 1615 Mariţ, Alexandru 1667
Grossu, Iulian 1743 Mateevici, Natalia 1781
Grosu, Vasile 1793 Matricală, Angela 1647
Gudumac, Eva 1742 Melnic, Maria 1713
Gumeniuc, Artur 1653 Melnic, Viorel 1649
Guţuleac, Victor 1680 Mihailiuc, Valentina 1610, 1698

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Mihalache, Corneliu 1619 Rojco, Anatolie 1681


Mîrza, Corneliu 1715 Roşca, Vladimir 1712
Moţpan, Valentina 1690 Rucan, Lora 1760, 1767
Munteanu, Octavian 1782 Russu, Gheorghe 1682
Rusu-Haraba, Anastasia 1759
N
S
Nastas, Raisa 1746
Naval, Ion 1709 Sadoveanu, Mihail 1766
Novac, Ştefan 1722 Sandu, Maria 1746
Nucă, Sergiu 1794 Sandulachi, E. 1757
Shcherbacov, V. A. 1710
O
Sima, Gheorghe 1684
Obuh, Petru 1715 Sîrbu, Eduard 1649
Onilă, Mihai 1795 Sivac, Olga 1636
Opopol, Nicolae 1723 Sofroni, Dumitru 1736
Solomon, Constantin 1616
P
Soltan, Viorel 1741
Palese, Lidia 1704 Soth, Jan 1621
Pantea, Valeriu 1723, 1727 Spătaru, Tatiana 1611
Parasca, Pavel 1796 Spânu, Constantin 1739
Parii, Boris 1733 Stamati, Maia 1771
Pascaru, Viorica 1778 Stamatova, Tamara 1694
Pavel, Vlad 1755 Stratan, Andrei 1617
Petrov, Victor 1745 Sula, Tudor 1637
Ploşniţă, Elena 1600, 1797
Ş
Pop, Octavin 1662
Popa, Tatiana 1636 Şaranuţă, Silvia 1799
Popuşoi, Aurelia 1664 Şcipachina, Olga 1692
Poştarencu, Dinu 1798 Şpac, Galina 1638
Postolachi, Vlad 1721
T
Postu, Ion 1663
Povestca, Anatol 1783 Tabuica, Raisa 1699
Procopişin, Vasile 1732 Tanas, Alexandru 1639
Pulbere, Olga 1784 Tămazlăcaru, Andrei 1762
Tătaru, Vasile 1703
R
Tcaciuc, Claudia 1631
Rachieru, Adrian Dinu 1767 Tentiuc, Ion 1785
Răileanu, Nicolae 1654 Titulescu, Nicolae 1802
Râmiş, Constantin 1739 Tofan-Burac, Tatiana 1716-17
Reabov, Nicolai 1620 Toma, Dragoş 1802
Reabţova, Svetlana 1696 Tomuleţ, Valentin 1800
169
Iunie 2005 ≡ June 2005

Trofimov, Victoria 1631 Бурдельный, Е. 1614


Turchină, Tatiana 1728
Г
Ţ
Гайбу, З. П. 1750
Ţâu, Nicolae 1655 Гарбур, И. В. 1751
Ţîbîrnă, Constantin 1743 Грищук, С. 1669
Ţîbîrnă, Gheorghe 1736 Дашевский, Вениамин 1764
Ţurcan, Rina 1756
Е
Ţurcan, Serghei 1663
Еким, Ион 1642
U
Ермолович, А. 1622
Ungureanu, Larisa 1763
Ж
Ursachi, Eugen 1613
Ursu, A. 1748 Житнигор, Б. 1670
Ursu, Lilia 1713, 1718
З
Ursu, Ludmila 1691
Ursu, Mihail 1601, 1700 Захаров, Андрей 1650
Uşurel, Eugen 1786 Зиновьев, Феликс 1645
V К
Vasilescu, Virgil 1697 Карачун, М. 1623
Vasilos, Liubov 1737 Карпов, Н. 1671
Vengher, Mihai 1760 Коваленко, Сергей 1630
Vinnicenco, Elena 1693 Крецу, В. 1678
Vitiuc, Ana 1640 Крупеников, Игорь 1749
Vornic, Vlad 1779 Крючков, О. М. 1751
Z Кутин, Борис 1764
Кушнир, И. 1656
Zabolotnaia, Lilia 1801
Zabulică, Violeta 1769 Л
Zepca, Victor 1686 Лашкевич, С. 1789
А Лупашку, Зинаида 1658
Лупу, Мариан 1646
Албина, Людмила 1641
М
Б
Масюков, М. 1624
Баркарь, Игорь 1657
Бауманис, Я. 1668 Н
Белинская, Ирина 1683 Назария, С. 1627
Бойко, Н. 1669 Новикова, О. 1625

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

О Слободенюк, Г. 1626
Стратан, Александр 1645
Останин, В. 1671
Т
П
Тудосе, Владимир 1642
Пашкевич, А. 1675
Ф
Р
Флоря, Василий 1674
Рошка, Петру 1657
Фрунзе, И. И. 1751
Русу, В. 1672
Рябова, Елизавета 1729 Ш
С Шинкарева, Е. 1626
Сакович, В. 1651 Я
Сидоров, Михаил 1618
Яровая-Чебан, Светлана 1643

171
Iunie 2005 ≡ June 2005

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 6-2005

1. Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 6


2. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica. – 2005. – Nr 1
3. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2005. – Nr 1
4. Buletinul ştiinţific : serie nouă / Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală. –
2004. – Vol. 1
5. Congresul I al persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste
hotare, Chişinău, 7-9 oct., 2004 : raporturi, comunicări, alte documente /
Departamentul Relaţii Interetnice. – Ch., 2004. – [05-380]
6. Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 6
7. Didactica Pro.... – 2005. – Nr 3
8. Economie şi sociologie. – 2005. – Nr 2
9. Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 6
10. Moldova : serie nouă. – 2005. – Nr 5/6
11. Noi. – 2005. – Nr 6
12. Profit. – 2005. – Nr 6 (lb. rom., rusă)
13. Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2005. – Nr 2
14. Tyragetia. – 2005. – Nr 14
15. Беларусь – Молдова : взгляд молодежи в третье тысячелетие : Материалы
международной научно-практической конференции, 28-29 апреля 2004 года,
Кишинев. – Ch., 2005. – [05-523]
16. Закон и жизнь. – 2005. – Nr 6

172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE NEWSPAPER


GAZETĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

NR 6
IUNIE 2005 JUNE
(2864-3448)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
2864. Stici, Ion. Cooperarea ştiinţifică – factor decisiv al integrării : [pe
marginea lucrărilor Simpoz. cu genericul "Cooperarea Şt. şi Apeluri Comune"] / Ion
Stici // Moldova suverană. – 2005. – 21 iun.

2865. Добрынина, Татьяна. Кодекс о науке и инновациях – в дейст-


вии : [результаты Нац. конкурса по трем номинациям "Ученый года", "Изобре-
татель года", "Самый молодой изобретатель"] / Татьяна Добрынина // Незави-
симая Молдова. – 2005. – 2 июня.

2866. Москалу, Алексей. Георгий Дука : "Мы пойдем по другому пу-


ти" : [стратег. приоритеты Акад. наук Молдовы] / Алексей Москалу // Кишин.
обозреватель. – 2005. – 2 июня. – Р. 5.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


2867. Notebook-ul viitorului // Dezvoltarea. – 2005. – 24 iun. – P. 7.

006 Standardizare şi standarde


2868. Антонович, Татьяна. Технические регламенты вместо стан-
дартов : [по материалам 27-го заседания Межгос. Совета по стандартизации,
метрологии и сертификации, июнь 2005, Кишинэу] / Татьяна Антонович //
Экон. обозрение. – 2005. – 24 июня. – Р. 26.
173
Iunie 2005 ≡ June 2005

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


2869. Filip, Iulian. Cea mai grea cumpănă pentru cultură a fost şi
rămâne incultura : dialog cu şeful Dir. Cultură, poetul Iu. Filip / interviu realizat de
Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 25 iun. – P. 8; Lit. şi arta. – 2005. – 30 iun.
– P. 3.

2870. Iftimi, Sorin. Pe urmele lui Daniel Philippidis : [activitatea şt. a


cărturarului (1755-1832)] / Sorin Iftimi // Altarul credinţei. – 2005. – 30 iun. – P. 4.

2871. Ţăranu, Ion. "M-am bucurat că bibliotecile sunt pline..." : interviu cu


I. Ţăranu, consilier pentru cultură al Ambasadei României în Rep. Moldova /
consemnare : Ion Proca // Glasul naţiunii. – 2005. – 9 iun. – P. 11.

02 BIBLIOTECONOMIE
2872. Ambroci, Tatiana. Biblioteci de colegiu : orientări, realizări,
perspective / Tatiana Ambroci, Ecaterina Zasmenco // Făclia. – 2005. – 4 iun. – P.
4.

050 Publicaţii periodice şi seriale


2873. Fuştei, Nicolae. Scurta istorie a ziarului "Curierul ortodox" de la
apariţia lui până în zilele noastre; Tematica materialelor reflectată în paginile
"Curierului ortodox" pe parcursul celor zece ani de activitate (14.06.1995-
24.06.2005) / Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2005. – 16 iun. – P. 2-3.

061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii


2874. Agache, Angel. Tinerii şi luarea deciziilor în viaţa comunitară –
perspective europene : [art. preş. Forului Tinerilor "Noua Moldovă"] / Angel Agache
// Ora satului. – 2005. – Iun. (Nr 11). – P. 4. – Va urma.

070 Ziaristică. Presă


2875. Negru, Fiodor. Nimeni nu are dreptul să exercite presiuni asupra
ziarului : [interviu cu F. Negru, liderul fracţiunii comuniştilor în Consiliul mun.

174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Chişinău] / consemnare : Nadina Gheorghiţă, Petru Maleş, Vasile Grozavu //


Capitala. – 2005. – 18 iun. – P. 5; Capitala = Столица. – 2005. – 18 июня. – P. 5.

2876. Nistorescu, Cornel. O adevărată criză a presei : [reluat din


"Evenimentul zilei", 6 iun. 2005] / Cornel Nistorescu // Gazeta românească. – 2005.
– 13 iun. – P. 11.

2877. Западинский, Роберт. Пресса под прессом либерально-


демократических преобразований / Роберт Западинский // Коммерсант plus. –
2005. – 3 июня. – Р. 3.
(Vezi de asemenea Nr 3090)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
2878. Savater, Fernando. "N-am căutat niciodată să fiu erou" : [interviu
cu F. Savater, filosof spaniol : reluat din "Evenimentul zilei"] / consemnare :
Luminiţa Marcu // Săptămîna. – 2005. – 3 iun. – P. 14.

159.9 Psihologie
2879. Popovici, Teodor. Invidia : [aspecte psihologice] / Teodor Popovici
// Lit. şi arta. – 2005. – 9 iun. – P. 8.

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


2880. Strâmbeanu, Andrei. Dialog în maşină : [cu Alexandru Rusu,
filantrop] / Andrei Strâmbeanu // Lit. şi arta. – 2005. – 30 iun. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 3082)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
2881. Ciorbă, Veaceslav. Sensul şi conţinutul teologic al icoanei în
viziunea protoiereului Pavel Florenski / preot Veaceslav Ciorbă // Altarul credinţei. –
2005. – 2, 16 iun. – P. 6.

175
Iunie 2005 ≡ June 2005

2882. Garbuz, Vasile (protoiereu-mitrofor). De la inimă la inimă : apel


către oamenii de bună credinţă : [interviu cu V. Garbuz, protoiereu-mitrofor, paroh
al Bisericii "Sf. Ioan Teologul" din Peresecina, Orhei] / consemnare : Ion Stici //
Moldova suverană. – 2004. – 23 iun.

2883. Învăţătura ortodoxă despre băuturile alcoolice şi despre beţie //


Altarul credinţei. – 2005. –16, 30 iun. – P. 5. – Va urma.

2884. Lisnic, Ioan. Părintele Vasile Muduc la 85 de ani de viaţă şi 58 ani


de preoţie : [parohul bisericii "Sf. Irh. Nicolae" din or. Floreşti] / prot. Ioan Lisnic //
Altarul credinţei. – 2005. – 16 iun. – P. 3.

2885. McCann, Mary Magdalene. Mary Magdalene McCann : Ascultând


glasul "lumii vechi" cu urechi care să audă... : [confesiunea actriţei americane,
convertită la Ortodoxie] / trad. de Pr. Gheorghe Calciu // Altarul credinţei. – 2005. –
16 iun. – P. 4.

2886. Negru, Nina. Cercul eufemistic : [învăţătura ortodoxă] / Nina Negru


// Jurnal de Chişinău. – 2005. – 21 iun. – P. 13.

2887. Negru, Nina. Constantinopol sub presiunea istoriei : [despre


ortodoxie] / Nina Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 10 iun. – P. 16.

2888. Negru, Nina. Restaurarea omului în concepţia lui Dumitru


Stăniloae : [pe marginea lucr. "Iisus Hristos sau restaurarea omului"] / Nina Negru //
Jurnal de Chişinău. – 2005. – 14 iun. – P. 11.

2889. Postolache, Ghenadie. Taina şi ... "procesul" : [pe marginea art.


lui Vitalie Ciobanu "Biserica ortodoxă şi integrarea europeană", Jurnal de Chişinău,
13 mai 2005] / Ghenadie Postolache // Săptămîna. – 2005. – 3 iun. – P. 12.

2890. Teoctist (Prea Fericitul Părinte Patriarh). Biserica, o pavăză :


[interviu cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist : reluat din "Jurnalul naţ."] //
Gazeta românească. – 2005. – 6 iun. – P. 17.

176
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2891. Voineag, Valeriu. "Sfântul" din Scheii Braşovului : [interviu cu


părintele V. Voineag : reluat din "Formula AS"] / consemnare : Corina Pavel //
Gazeta românească. – 2005. – 13 iun. – P. 17.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei
2892. Dabija, Nicolae. Noi nu sîntem minoritate : [pe marginea
rezultatelor recensământului populaţiei din Rep. Moldova] / Nicolae Dabija // Lit. şi
arta. – 2005. – 2 iun. – P. 1.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
2893. Hammond, Lisa. "Aş dori să urez comunităţilor din Moldova
bunăstare prin participare" : interviu cu L. Hammond, dir. al Progr. de Dezvoltare
Participativă a Comunităţilor / a intervievat Ilie Bujor // Ora satului. – 2005. – Iun.
(Nr 11). – P. 7.

32 POLITICĂ
32.001 Politologie
2894. Alexe, Vladimir. Naţionalismul "anti-rus" din Ţările Baltice :
[aspecte geopolitice : reluat din "Ziua", 28 mai 2005] / Vladimir Alexe // Gazeta
românească. – 2005. – 6 iun. – P. 20.

2895. Alexe, Vladimir. Oleoductul Baku-Tbilisi-Ceyhan şi rivalitatea


marilor puteri în Asia Centrală : [aspecte geopolitice şi petrolul caspic : reluat din
"Ziua", 18 iun. 2005] / Vladimir Alexe // Gazeta românească. – 2005. – 27 iun. – P.
19.

2896. Binder, Rodica. Antiamericanismul, noua identitate europeană /


Rodica Binder // Săptămîna. – 2005. – 10 iun. – P. 3.

177
Iunie 2005 ≡ June 2005

2897. Bordonaro, Federico. Bătălia pentru Marea Neagră : [aspecte


geopolitice : art. analistului independent din Franţa] / Federico Bordonaro // Gazeta
românească. – 2005. – 6 iun. – P. 19.

2898. Ciobanu, Vitalie. Marşul "orbilor" spre Europa : [orizontul european


al Rep. Moldova] / Vitalie Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 7 iun. – P. 12.

2899. Cristescu, Claudia. Noile dosare ale Pentagonului : [reluat din


"Lumea magazin", mai 2005] / Claudia Cristescu // Gazeta românească. – 2005. –
13 iun. – P. 20.

2900. Dungaciu, Dan. Republica Moldova, lipsită de analiză şi prognoză


: [art. conf. univ., Centrul de Geopolitică şi Antropologie Vizuală, Univ. Bucureşti] /
Dan Dungaciu // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 24 iun. – P. 2.

2901. Gorbaciov, Mihail. Europa s-a oprit. Dar nu e o catastrofă :


[votarea Constituţiei Europene : art. publ. în "Ros. gazeta"] / Mihail Gorbaciov //
Gazeta românească. – 2005. – 13 iun. – P. 11.

2902. Pârvulescu, Cristian. Contra-Europa sau Alter-Europa? : [pe


marginea referendumului din Franţa privind Constituţia Europeană : reluat din
Cotidianul", 1 iun. 2005] / Cristian Pârvulescu // Gazeta românească. – 2005. – 6
iun. – P. 11.

2903. Socor, Vladimir. Rusia nu are interese legitime în R. Moldova, ci


numai interese geopolitice inspirate de nostalgie imperială : [art. analistului int.
pentru radio "Europa Liberă"] / Vladimir Socor // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 29 iun.

2904. Дэвидсон, Йен. От конституционного кризиса к кризису Европу


: [ст. советника и обозревателя Европ. Полит. Центра в Брюсселе] / Йен Дэ-
видсон // Экон. обозрение. – 2005. – 17 июня. – Р. 20.

2905. Стати, Антон. Молдавский политический класс – главный ви-


новник раскола страны и причина приднестровского конфликта : [геополит.
аспекты] / Антон Стати // Коммерсант plus. – 2005. – 17 июня. – Р. 12-13.

178
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2906. Стати, Антон. "Социализм – невидимка" : [последствия пере-


стройки] / Антон Стати // Коммерсант plus. – 2005. – 10 июня. – Р. 14-15.

321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice


2907. Moldova. Declaraţia suveranităţii Republicii Sovietice Socialiste
Moldova nr. 148-XII, 23 iun. 1990 // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 24 iun. – P. 15.

323/324 Politică internă


2908. Paler, Octavian. Epidemie de ură : [situaţia soc.-pol. din România :
reluat din "Cotidianul", 21 iun. 2005] / Octavian Paler // Gazeta românească. –
2005. – 27 iun. – P. 11.

2909. Pohilă, Vlad. Basarabenii în URSS : străini în ţară străină... / Vlad


Pohilă // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 3 iun. – P. 14 -15; 17 iun. – P.16-17; 24
iun. – P. 13.

2910. Schifor, Ilie. Eroii se întorc în veşnicie... : (interviu acordat de I.


Schifor, şef serviciu în Oficiul naţ. pentru Cultul Eroilor din cadrul Guvernului
României) / consemnare : Tamara Gorincioi // Glasul naţiunii. – 2005. – 16 iun. – P.
1-2.

2911. Бойко, Александр. Пять ударов советника президента России


Модеста Колерова по политике Владимира Путина : [по поводу неофиц. визи-
та в Молдову кремлев. чиновника] / Александр Бойко // Независимая Молдова.
– 2005. – 22 июня.

2912. Дизард, Джон. "Оранжевая революция" утрачивает великоле-


пие : [обществ.-полит. ситуация в Украине : перепеч. из "The Financial Times",
Великобритания] / Джон Дизард // Молд. ведомости. – 2005. – 17 июня. – Р.5.

2913. Стати, Антон. Шоколада не будет! : [обществ.-полит. ситуация


в Украине] / Антон Стати // Коммерсант plus. – 2005. – 3 июня. – Р. 8-9.

2914. Тарлев, Василе. Премьер-министр поздравляет… : [послание


премьер-министра Респ. Молдова В. Тарлева по случаю Междунар. Дня за-
щиты детей] // Независимая Молдова. – 2005. – 2 июня.

179
Iunie 2005 ≡ June 2005

2915. Уорнер, Том. Политические перемены на Украине нервируют


инвесторов : [перепеч. из "Times". Великобритания] / Том Уорнер, Стефан Уэг-
стил // Молд. ведомости. – 2005. – 17 июня. – Р. 5.

323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova


2916. Aramă, Angela. Pentru a administra municipiul, trebuie să ai şi
curajul, şi cunoştinţele, şi experienţa lui Gheorghe Susarenco : [interviu cu A.
Aramă, deputat în Parlament] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. –
2005. – 1 iun.

2917. Babuc, Monica. De faptul cum se manifestă primarul capitalei


depinde evoluţia ţării : [interviu cu M. Babuc, membru al Biroului Permanent al
filialei mun. Chişinău a PPCD] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. –
2005. – 14 iun.

2918. Bogatu, Petru. Limba şi statul : [aspecte soc.-pol.] / Petru Bogatu


// Flux : cotid. naţ. – 2005. – 1 iun.

2919. Braghiş, Dumitru. "Avem nevoie de un Primar cu experienţă


managerială şi politică, care ar avea capacitatea, voinţa şi dorinţa de a munci
pentru chişinăuieni" : [interviu acordat de D. Braghiş, candidat pentru funcţia de
Primar Gen. al mun. Chişinău : după rev. "Capitala Magazin"] // Săptămîna. – 2005.
– 24 iun. – P. 14; 19-20.

2920. Braghiş, Dumitru. Dumitru Braghiş : "Vin la Primărie pentru a oferi


soluţii" : [interviu cu candidatul la funcţia de primar gen. al mun. Chişinău] /
consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 24 iun. – P. 5.

2921. Braghiş, Dumitru. Platforma electorală a candidatului la funcţia de


Primar general al municipiului Chişinău / Dumitru Braghiş // Săptămîna. – 2005. –
24 iun. – P. 3.

2922. Cuşnir, Valentina. Capitala este inima unei ţări : [interviu cu V.


Cuşnir, deputat PPCD, membrul al Comisiei pentru agricultură şi ind. prelucr.] /
interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 15 iun.

180
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2923. Dabija, Nicolae. Nicolae Dabija : "Mă mut în România cu tot cu


ţară" : [răspuns la "Chestionarul lui Adrian Păunescu" : reluat din "Flacăra lui Adrian
Păunescu", 17-23 iun. 2005] // Lit. şi arta. – 2005. – 23 iun. – P. 1.

2924. Dabija, Nicolae. "Pe mine m-ai omorît, dar cu calul ce-ai avut?..." :
[aspecte soc.-pol.] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 16 iun. – P. 1; 7.

2925. Dulgheru, Valeriu. Mişcarea de Eliberare Naţională – între trecut


şi viitor / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2005. – 23 iun. – P. 3.

2926. Go la alegeri! : [date biogr. privind candidaţii la funcţia de primar


gen. al mun. Chişinău : Iulia Gorea-Costin, Mihai Severovan, Gheorghe Susarenco,
...] // Gazeta oraşului. – 2005. – 9 iul. – P. 2.

2927. Gorea-Costin, Iuliana. Capitala are nevoie de o echipă onestă,


responsabilă, cu o mentalitate nouă : interviu cu Iu. Gorea-Costin, candidat la
funcţia de primar gen. al mun. Chişinău / interviu realizat de Eduard Balan //
Moldova suverană. – 2005. – 21 iun.

2928. Gorea-Costin, Iuliana. Iuliana Gorea-Costin : A sosit timpul


schimbărilor radicale : [interviu cu candidatul la funcţia de primar gen. al mun.
Chişinău] a dialogat Victor Dumbrăveanu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 28 iun. –
P. 3.

2929. Gorea-Costin, Iuliana. Iuliana Gorea-Costin : Pentru o capitală


europeană cu cetăţeni prosperi! : [date biogr. şi obiective strategice ale candidatului
la funcţia de primar gen. al mun. Chişinău] // Moldova suverană. – 2005. – 28 iun.

2930. Greceanîi, Zinaida. Zinaida Greceanîi : Chişinăul are nevoie de o


echipă de profesionişti : [interviu cu candidatul la funcţia de primar gen. al
Chişinăului din partea Partidului Comuniştilor // Comunistul. – 2005. – 22 iun. – P.
4-5; Коммунист. – 2005. – 22 июня. – Р. 4-5.

2931. Greceanîi, Zinaida. Zinaida Greceanîi : "Trebuie să restabilim


încrederea orăşenilor în primărie" : [interviu cu candidatul la funcţia de primar gen.
al mun. Chişinău din partea Partidului Comuniştilor : reluat din "Кишин.

181
Iunie 2005 ≡ June 2005

обозреватель", 16 mai, 2005] / consemnare : Irina Astahova // Comunistul. – 2005.


– 24 iun. – P. 4-5; Коммунист. – 2005. – 24 июня. – Р. 4-5.

2932. Iaroszewski, Edward. Este imposibil să construieşti o capitală de


tip european fără schimbarea radicală a mentalităţii oamenilor : dialog cu E.
Iaroszewski, preş. al Soc. Poloneze din Rep. Moldova, consilier mun. / dialog
susţinut de Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 8 iun. – P. 5; Capitala =
Столица. – 2005. – 8 июня. – P. 5.

2933. Înregistrarea candidaţilor pentru funcţia de primar la alegerile noi


din 10 iulie 2005 de către consiliile electorale de circumscripţie // Moldova
suverană. – 2005. – 24 iun.

2934. Mironic, Ala. Ala Mironic : "Impresionează priceperea ei de a gândi


pe nou" : [Zinaida Greceanîi, candidat la funcţia de primar gen. al mun. Chişinău :
interviu cu rectorul Acad. de Administrare Publică pe lângă Preş. Rep. Moldova] //
Comunistul. – 2005. – 22 iun. – P. 3; Коммунист. – 2005. – 22 июня. – Р. 3.

2935. Negru, Nicolae. Cine se supără primul? : [reglementarea


problemei transnistrene] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 28 iun. –
P. 6.

2936. Negru, Nicolae. Interesul naţional e moral : [aspecte soc.-pol.] /


Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 17 iun. – P. 6.

2937. Negru, Nicolae. Schimbarea fără schimbare : [aspecte soc.-pol.] /


Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 21 iun. – P. 6.

2938. Negru, Nicolae. Va fi tăiată găina care face ouă de aur ? : [aspecte
soc.-pol.] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 24 iun. – P. 6.

2939. Olteanu, Constantin. Cum vom alege : nutrind speranţe, sau


Mânaţi de răzbunare? : [aspecte preelectorale : alegeri pentru funcţia de primar
gen.] / Constantin Olteanu // Săptămîna. – 2005. – 17 iun. – P. 6.

2940. Plămădeală, Parascovia. Parascovia Plămădeală : "Cea mai


fericită zi din viaţa mea a fost atunci când am devenit mamă" : [interviu cu
182
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

specialistul Judecătoriei sectorului Centru din mun. Chişinău] / consemnare : Iulia


Bolea // Săptămîna. – 2005. – 10 iun. – P. 11.

2941. Republica Moldova. Parlamentul. Apelurile Parlamentului


Republicii Moldova // Moldova suverană. – 2005. – 14 iun.; Flux : ed. de vineri. –
2005. – 17 iun. – P. 5. – Cuprins : Cu privire la criteriile de democratizare a zonei
transnistrene; Cu privire la principiile şi condiţiile demilitarizării zonei transnistrene.

2942. Republica Moldova. Parlamentul. Declaraţie a Parlamentului


Republicii Moldova cu privire la iniţiativa Ucrainei în problema reglementării
conflictului transnistrean // Moldova suverană. – 2005. – 14 iun.; Flux : ed. de vineri.
– 2005. – 17 iun. – P. 5.

2943. Roşca, Iurie. Opinia publică nu mai este ţinută în izolare faţă de
procesul de adoptare a legislaţiei : interviu acordat publ. "Flux" de către vicepreş.
Parlamentului Iu. Roşca // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 8 iun.; Flux : ed. de vineri. –
2005. – 10 iun. – P. 6.

2944. Saharneanu, Valeriu. Amintiri despre suveranitate : [15 ani de la


proclamarea suveranităţii Rep. Moldova] / Valeriu Saharneanu // Gazeta
românească. – 2005. – 20 iun. – P. 2.

2945. Severovan, Mihai. Un om pentru Chişinău : [interviu cu M.


Severovan, candidat la funcţia de primar gen. al mun. Chişinău] // Ziarul de gardă. –
2005. – 23 iun. – P. 7.

2946. Sima, Gheorghe. De ce am hotărât să candidez? : [art.


candidatului la funcţia de primar gen. al Chişinăului din partea Partidului Uniunea
"Patria-Rodina"] / Gheorghe Sima // Moldova suverană. – 2005. – 8 iun.

2947. Stavinschi, Liuba. Gheorghe Susarenco se bucură de o


credibilitate mai mare decât contracandidaţii săi : [aspecte soc.-pol. : interviu cu L.
Stavinschi, preş. Asoc. Prof. de Ist.] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ.
– 2005. – 6 iun.

2948. Susarenco, Gheorghe. "În politică trebuie să prevaleze interesul


naţional" : (interviu cu Gh. Susarenco, deputat în Parlamentul Rep. Moldova,
183
Iunie 2005 ≡ June 2005

candidat PPCD la funcţia de primar gen. al mun. Chişinău) / realizare : Petru Poiată
// Glasul naţiunii. – 2005. – 16 iun. – P. 12.

2949. Şerpu, Valentina. De votul nostru depinde care şi cât de calitativ


ne va fi viitorul : [interviu cu V. Şerpu, deputat PPCD] / interviu de Liliana Popuşoi //
Flux : cotid. naţ. – 2005. – 28 iun.

2950. Tănase, Constantin. Oastea sub zări roşietice... : [aspecte soc.-


pol.] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 17 iun. – P. 11.

2951. Tănase, Constantin. Votul de vineri : [probl. transnistreană] /


Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 17 iun. – P. 13.

2952. Ureche, Andrei. Avem nevoie de colaborare, de cineva căruia să-i


pese şi de problemele noastre, ale celor din teritoriu : [interviu cu A. Ureche,
candidat la funcţia de primar al com. Purcari ] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux :
cotid. naţ. – 2005. – 30 iun.

2953. Urecheanu, Serafim. Să ne reconfirmăm Demnitatea,


Responsabilitatea civică şi Adeziunea la valorile democratice : [apel al dlui S.
Urecheanu, ex-primar gen. al mun. Chişinău, privind susţinerea candidaturii
Dumitru Braghiş la funcţia de primar gen. al mun.] // Timpul de dimineaţă. – 2005. –
28 iun.

2954. Urecheanu, Serafim. Serafim Urecheanu : "Mentalitatea autoritară


n-a dispărut o dată cu declaraţiile de integrare europeană" : [interviu cu deputatul în
Parlamentul Rep. Moldova, ex-primarul mun. Chişinău] / consemnare : Valeriu
Roman // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 8 iun.

2955. Varta, Ion. Dacă la Chişinău lucrurile vor merge bine, acelaşi lucru
se va întâmpla în toată republica : [aspecte soc.-pol. : interviu cu I. Varta, deputat în
Parlamentul Rep. Moldova] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005.
– 7 iun.

2956. Voronin, Vladimir. Documentul cel mai interesant şi cu cele mai


bune perspective : [alocuţiunea preş. Rep. Moldova V. Voronin în cadrul şedinţei
speciale a Parlamentului Rep. Moldova : pe marginea probl. reglementării
184
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

conflictului transnistrean] // Comunistul. – 2005. – 17 iun. – P. 1-2; Коммунист. –


2005. – 17 июня. – Р. 1-2.

2957. Voronin, Vladimir. Documentul ucrainean este cel mai interesant


şi cu cele mai bune perspective : [alocuţiunea preş. Rep. Moldova V. Voronin în
cadrul şedinţei speciale a Parlamentului Rep. Moldova, 10 iun. 2005] // Moldova
suverană. – 2005. – 14 iun.

2958. Боцан, Игорь. Электорат коммунистов будет избирать мэра


для всех кишиневцев : [интервью с исполн. дир. Ассоц. "Adept" И. Боцаном] /
записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2005. – 24 июня. – Р. 16.

2959. Брагиш, Дмитрий. Дмитрий Брагиш : "Я буду примаром для


всех кишиневцев" : [интервью с кандидатом на должность генер. примара мун.
Кишинэу] / записал Андрей Осояну // Кишин. обозреватель. – 2005. – 23 июня.
– Р. 2.

2960. Брагиш, Дмитрий. Предвыборная платформа кандидата на


должность Генерального примара муниципия Кишинев Дмитрия Брагиша //
Кишин. обозреватель. – 2005. – 23 июня. – Р. 2.

2961. Горя-Костин, Юлиана. Юлиана Горя-Костин : "Молдавская


столица нуждается в капитальном евроремонте" : интервью с кандидатом на
пост генер. примара мун. Кишинэу / записала Юлия Семенова (Юдович) // Не-
зависимая Молдова. – 2005. – 29 июня.

2962. Гречаная, Зинаида. Вы будете лучшим мэром в Европе! : [ин-


тервью с кандидатом на пост генер. примара мун. Кишинэу от ПКРМ З. Греча-
ной] / записала Елена Ройтбурд // Кишин. новости. – 2005. – 17 июня. – Р. 2.

2963. Гуриценко, Владимир. Владимир Гуриценко : "Город больше


не может жить в условиях хронического латания дыр" : [интервью с кандида-
том на должность генер. примара мун. Кишинэу от Демократической партии :
перепеч. из "Ziarul de gardă"] // Новое время. – 2005. – 24 июня. – Р. 3.

185
Iunie 2005 ≡ June 2005

2964. Дьяков, Думитру. Власть и оппозиция : интервью с лидером


парламент. фракции Демократ. партии Д. Дьяковым / записала Юлия Семено-
ва (Юдович) // Независимая Молдова. – 2005. – 28 июня.

2965. Кубряков, Влад. "Быть русским в Молдове не значит быть чу-


жим" : интервью лидера парламент. фракции ХДНП В. Кубрякова / ред. отд.
политики "НМ" Юлии Семеновой (Юдович) // Независимая Молдова. – 2005. –
10 июня. – Р. 4.

2966. Республика Молдова. Парламент. "О критериях демократи-


зации Приднестровского региона Республики Молдова" : обращение парла-
мента Респ. Молдова // Независимая Молдова. – 2005. – 14 июня; Молд. ве-
домости. – 2005. – 15 июня.

2967. Республика Молдова. Парламент. "О принципах и условиях


демилитаризации Приднестровского региона РМ" : обращение парламента
Респ. Молдова // Независимая Молдова. – 2005. – 14 июня; // Молд. ведомо-
сти. – 2005. – 15 июня

2968. Чубашенко, Дмитрий. Глупые выборы : [выборы генер. при-


мара мун. Кишинэу] / Дмитрий Чубашенко // Молд. ведомости. – 2005. – 17
июня. – Р. 2.
(Vezi de asemenea Nr 2892, 2911, 3012, 3116, 3121, 3246, 3907)

327 Relaţii internaţionale. Politică externă


2969. Asarov, Boris. Şapte lacune ale "Planului Iuşcenko" : coment.
analitic al propunerilor Ucrainei privind soluţionarea conflictului transnistrean / Boris
Asarov // Glasul naţiunii. – 2005. – 2, 9 iun. – P. 6.

2970. Ash, Timothy Garton. Transnistria – rezervaţia explozivă a


Europei : [art. prof. de studii estice la Univ. din Oxford : după "Gazeta Wyborcza" /
Timothy Garton Ash; trad. neoficială din poloneză // Moldova suverană. – 2005. –
15 iun.

2971. Baas, Norbert. Berlinul şi noua politică a Mării Negre : [discursul


trimisului special al Min. german de Externe pentru Europa de Est, Asia Centrală şi
Caucazul de Sud la conf. "Marea Neagră şi Securitatea Euro-Atlantică : oportunităţi
186
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

strategice", Palatul Cotroceni, Bucureşti, 20 apr. 2005 : reluat din "Ziua", 11 iun.
2005] / Norbert Baas // Gazeta românească. – 2005. – 20 iun. – P. 19.

2972. Băsescu, Traian. România, un pol de dinamism economic în


interiorul UE : interviu acordat de preş. României T. Băsescu postului de radio
"Delta RFI" // Gazeta românească. – 2005. – 27 iun. – P. 10.

2973. Băsescu, Traian. Traian Băsescu : Rezolvarea problemei


transnistrene, o prioritate a politicii româneşti : [pe marginea discursului preş.
României la întâlnirea cu studenţii români, 14 iun. 2005, Univ. Bucureşti] // Flux :
cotid. naţ. – 2005. – 16 iun.

2974. Bergstrom, Hans. Europa prin ochii Americii / Hans Bergstrom //


Săptămîna. – 2005. – 3 iun. – P. 10.

2975. Bogatu, Petru. A fost eliminată România din Transnistria? :


[participarea României în procesul de reglementare a diferendului transtristrean] /
Petru Bogatu // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 14 iun.

2976. Bogatu, Petru. Revine Rusia : [implicarea în soluţionarea


conflictului transnistrean] / Petru Bogatu // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 24 iun. – P.
3.
2977. Brzezinski, Zbigniev. Zbigniev Brzezinski : Rusia n-are nici un
drept să menţină o enclavă mafiotă în interiorul Moldovei : [material transmis de
postul de radio Europa Liberă] // Gazeta românească. – 2005. – 13 iun. – P. 12.

2978. Catană, Vitali. Iniţiativa ucraineană : un nou început? : [coment.


pol.] / Vitali Catană // Contrafort. – 2005. – Iun. (Nr 6). – P. 9.

2979. Cimpoi, Mihai. Ce s-a întâmplat la Luxemburg? : [pe marginea


semnării Tratatului de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, 25
apr. 2005] / Mihai Cimpoi // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 28 iun. – P. 6.

2980. Cimpoi, Mihai. România a devenit europeană, Luxemburgul a


devenit România : [pe marginea lucr. la festivităţilor de la Luxemburg consacrate
semnării Tratatului de Aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană] /
Mihai Cimpoi // Lit. şi arta. – 2005. – 9 iun. – P. 5.
187
Iunie 2005 ≡ June 2005

2981. Ciobanu, Vitalie. Integrarea europeană pe înţelesul tuturor / Vitalie


Ciobanu // Contrafort. – 2005. – Iun. (Nr 6). – P. 3.

2982. Crăciun, Victor. România şi Tratatul de aderare la Uniunea


Europeană / Victor Crăciun // Lit. şi arta. – 2005. – 9 iun. – P. 5.

2983. Damian, George. Uniunea în stare de şoc : [votarea Constituţiei


Uniunii Europene : reluat din "Ziua", 20 iun. 2005] / George Damian // Gazeta
românească. – 2005. – 27 iun. – P. 11.

2984. Dinescu, Cosmin. Cosmin Dinescu : "Încă putem ajunge la un


rezultat" : [probl. canalului Bâstroe : interviu cu dir. gen. al Dir. Gen. Afaceri Juridice
din MAE al României] // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 1 iun.

2985. Dungaciu, Dan. "La 10 iunie, Parlamentul din R. Moldova a votat...


poziţia preşedintelui Băsescu la Summit-ul GUUAM de la Chişinău" : convorbire cu
conf. univ. dr. D. Dungaciu, preş. Centrului IDENTITAS pentru Cercet. Socio-
Umane // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 17 iun. – P.2.

2986. Dungaciu, Dan. Transnistria votează?! : [planul ucrainean sau


transnistrizarea Rep. Moldova : art. cercetătorului principal la Inst. de Şt. Politice şi
Relaţii Int. de la Bucureşti] / Dan Dungaciu // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 3 iun. –
P. 6.

2987. Graniţele de est ale Uniunii Europene : o privire sumară : [reluat


din "The Economist"] // Moldova suverană. – 2005. – 29 iun.

2988. Ibarra, Ignacio. 1. Criza Uniunii Europene / Ignacio Ibarra //


Săptămîna. – 2005. – 24 iun. – P. 7, 9.

2989. În rând cu NATO : [pe marginea lucrărilor sesiunii de primăvară a


Adunării Parlamentare a NATO, Ljubljana, Slovenia, 27-31 mai 2005] // Glasul
naţiunii. – 2005. – 9 iun. – P. 1-2.

2990. Jurgelevicius, Darius. Darius Jurgelevicius : "Principala


ameninţare politică vine din partea Rusiei" : [interviu cu adjunctul dir. gen. al Dep.
188
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Securităţii statului, Lituania] / blitz-interviu realizat de Igor Burciu // Flux : ed. de


vineri. – 2005. – 24 iun. – P. 3.

2991. Lungu, Diana. Criza UE – criza valorilor europene? / Diana Lungu


// Moldova suverană. – 2004. – 23 iun.

2992. Lungu, Diana. Transnistria va demonstra cît de europene sînt


Ucraina şi Europa : [pe marginea Planului de reglementare a conflictului
transnistrean, propus de Ucraina] / Diana Lungu // Moldova suverană. – 2005. – 2
iun.

2993. Minchev, Ognyan. Ognyan Minchev : "Neutralitatea e


incompatibilă cu statutul de membru al UE!" : [interviu cu dir. executiv al Inst. pentru
Studii Regionale şi Int. din Sofia, Bulgaria] / consemnare : Vitalie Sprânceană] //
Timpul de dimineaţă. – 2005. – 10 iun. – P. 20.

2994. Munteanu, Vasile. APCE, poziţie dură faţă de Moscova :


[respectarea de către Rusia a angajamentelor asumate] / Vasile Munteanu // Flux :
ed. de vineri. – 2005. – 24 iun. – P. 3.

2995. Nantoi, Oazu. Planul de reglementare a problemei transnistrene,


propus de partea ucraineană – pro şi contra / Oazu Nantoi // Flux : ed. de vineri. –
2005. – 10 iun. – P. 2.

2996. Negru, Nicolae. Planul ucrainean pe înţelesul tuturor : [conflictul


transnistrean în context int.] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 7 iun.
– P. 6.

2997. Planul ucrainean în viziunea politicienilor de la Chişinău : [pentru


soluţionarea conflictului transnistrean] / consemnare : Rareş Dascăl // Glasul
naţiunii. – 2005. – 2 iun. – P. 2, 6.

2998. Popescu, Nicu. Eşecul Constituţiei Europene şi Moldova / Nicu


Popescu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 24 iun. – (Supl. "Integrarea europeană,
pas cu pas"; Nr 6).

189
Iunie 2005 ≡ June 2005

2999. Saharneanu, Valeriu. Cine va plăti eroarea "parteneriatului


strategic"? : [relaţii moldo-ruse] / Valeriu Saharneanu // Gazeta românească. –
2005. – 13 iun. – P. 2.

3000. Socor, Vladimir. Vladimir Socor : "...este ne-profesionist, ne-


democratic şi antieuropean" : [pe marginea planului ucrainean de soluţionare a
conflictului transnistrean : din interviul analistului int., acordat ziarului "Moldova
suverană" din 14 iun. 2005] // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 17 iun. – P. 13.

3001. Traian Băsescu propune internaţionalizarea Mării Negre : [pe


marginea discursului preş. României la întâlnirea cu studenţii Univ. Bucureşti cu
tema "Noile direcţii ale politicii externe româneşti" : reluat din "Ziua", 2005, 15 iun.]
// Gazeta românească. – 2005. – 20 iun. – P. 7.

3002. Tretiakov, Vitali. Uniunea Europeană s-a superumflat : coment. de


V. Tretiakov, red. şef la publ. Politiceskii Klass, publ. de "Ros. gazeta" // Gazeta
românească. – 2005. – 13 iun. – P. 12.

3003. Vieru, Boris. Cele două state româneşti şi politica adevărului :


[relaţii bilaterale Rep. Moldova – România] / Boris Vieru // Gazeta românească. –
2005. – 20 iun. – P. 2.

3004. Vieru, Boris. Criza unui proiect european, nu criza Europei :


[votarea Constituţiei Uniunii Europene] / Boris Vieru // Gazeta românească. – 2005.
– 6 iun. – P. 2.

3005. Vieru, Boris. Scoaterea României din jocul Transnistriei înseamnă


scoaterea României din jocul la Marea Neagră / Boris Vieru // Gazeta românească.
– 2005. – 13 iun. – P. 2.

3006. Vieru, Boris. Transnistria : garanţii de securitate euroatlantice şi nu


protectorat ucraineano-rus / Boris Vieru // Gazeta românească. – 2005. – 27 iun. –
P. 2.

3007. Whiteside, Bernard. Bernard Whiteside : "Pe viitor, veţi asista la o


prezenţă şi mai mare a UE în Moldova" : [interviu cu Excelenţa sa; Ambasadorul

190
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Regatului Unit al Marii Britanii la Chişinău] / consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul


de dimineaţă. – 2005. – 24 iun. – (Supl. "Integrarea europeană, pas cu pas"; Nr 6).

3008. Арас, Бюлент. Турция, Европа и безопасность на Ближнем


Востоке : [ст. проф. междунар. отношений Ун-та Фатих в Стамбуле] / Бюлент
Арас // Экон. обозрение. – 2005. – 17 июня. – Р. 20.

3009. Бородин, Павел. Между Беларусью и Россией практически


нет границ" : [интервью с госсекретарем Союз. гос-ва П. Бородиным : перепеч.
из "Евразия сегодня"] / Наталья Перевертень // Коммерсант plus. – 2005. – 3
июня. – Р. 14.

3010. Вандепитте, Марк. Проблемный Евросоюз : что реально про-


исходит там, куда нас так усиленно тянут? / Марк Вандепитте // Коммерсант
plus. – 2005. – 24 июня. – Р. 14.

3011. Киселев, Виктор. Четыре сценария евробудущего / Виктор Ки-


селев // Коммерсант plus. – 2005. – 17 июня. – Р. 15.

3012. Нантой, Оазу. Приднестровский узел и украинский план / Оазу


Нантой // Независимая Молдова. – 2005. – 21 июня.

3013. Полинин, Андрей. Заграница нам поможет : [приднестров.


урегулирование в междунар. контексте] / Андрей Полинин // Молд. ведомости.
– 2005. – 8 июня.

3014. Разумов, Кирилл. Свобода выбора между жесткой и умерен-


ной позицией : [по поводу визита в Респ. Молдова нач. Упр. Администрации
президента Рос. Федерации по междунар. и культ. связям с заруб. странами
Модеста Колерова] / Кирилл Разумов // Кишин. обозреватель. – 2005. – 23
июня. – Р. 1, 4.

3015. Республика Молдова. Парламент. Декларация Парламента


Республики Молдова об инициативе Украины по урегулированию приднест-
ровского конфликта // Молд. ведомости. – 2005. – 15 июня.

191
Iunie 2005 ≡ June 2005

3016. Рябов, Николай. Николай Рябов : "Дружить не обязательно,


должно – сотрудничать" : [интервью с Чрезв. и Полномоч. Послом Рос. Феде-
рации в Молдове] / записали : Галина Павлова, Василий Бажуряну // Коммер-
сант plus. – 2005. – 24 июня. – Р. 6.

3017. Секриеру, Антон. ЕС – СЕ : почувствуйте разницу : [Европ.


Союз и Совет Европы] / Антон Секриеру // Кишин. обозреватель. – 2005. – 2
июня. – Р. 1-2.

3018. Симонов, Владимир. Россия предпочла бы Европу с Консти-


туцией / Владимир Симонов // Экон. обозрение. – 2005. – 3 июня. – Р. 21.

3019. Тензер, Николас. Новое представление о Европе : [ст. прези-


дента Н.-и. центра полит. деятельности и ее отражения, Франция. Project
Sindicate, 2005] / Николас Тензер // Экон. обозрение. – 2005. – 10 июня. – Р.
20.

3020. Укреплять обоюдовыгодное сотрудничество : [совмест. декла-


рация президентов Респ. Молдова и Черногории, Кишинэу, 9 июня 2005 г.] //
Независимая Молдова. – 2005. – 10 июня. – Р. 2.

3021. Чубашенко, Дмитрий. Евросирота : [по результатам референ-


дума по европ. конституции во Франции] / Дмитрий Чубашенко // Молд. ведо-
мости. – 2005. – 1 июня.

3022. Чубашенко, Дмитрий. Россия, которая нас потеряла / Дмит-


рий Чубашенко // Молд. ведомости. – 2005. – 22 июня.
(Vezi de asemenea Nr 3080)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


3023. Asarov, Boris. Zona Mării Negre şi Republica Moldova : motive de
securitate sporită şi perspective euroatlantice (I) / Boris Asarov // Glasul naţiunii. –
2005. – 16 iun. – P. 6.

3024. Pavlecinco, Vitalia. Intervenţia făcută de deputatul Vitalia


Pavlicenco în cadrul Dezbaterilor generale din Comisia politică : [a sesiunii de

192
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

primăvară a Adunării Parlamentare a NATO, Ljubljana, Slovenia, 27-31 mai 2005] //


Glasul naţiunii. – 2005. – 9 iun. – P. 2.

3025. Saharneanu, Valeriu. Riscul căderii în păcat al Europei şi


Decăderea în Pact a Republicii Moldova / Valeriu Saharneanu // Gazeta
românească. – 2005. – 27 iun. – P. 2.

3026. Socor, Vladimir. Moldova trebuie să respingă ferm sistemul ruso-


ucrainean de "garanţii" şi "arbitraj" : [interviu cu V. Socor, analist independent
occidental] / interviu realizat de Diana Lungu // Moldova suverană. – 2005. – 14 iun.

3027. Stratan, Andrei. Procesul de integrare europeană trebuie să fie


complementar celui de cooperare regională în Europa de Sud Est : [pe marginea
rap. ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene în cadrul Conf. "Opţiunea
europeană a Rep. Moldova", Viena] / Andrei Stratan // Moldova suverană. – 2005. –
24 iun.

3028. Voronin, Vladimir. Integrarea europeană este opţiunea ireversibilă


şi prioritară a societăţii moldoveneşti : [discursul rostit de preş. Rep. Moldova, V.
Voronin, în faţa membrilor Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului
European şi a delegaţiei Parlamentului European de Cooperare cu Rep. Moldova,
Strasbourg, 8 iun. 2005] // Moldova suverană. – 2005. – 9 iun.

3029. Voronin, Vladimir. Plan Individual de Acţiuni şi Parteneriat cu


NATO : [alocuţiunea preş. V. Voronin în faţa Consiliului Nord-Atlantic, Bruxelles, 7
iun. 2005] // Moldova suverană. – 2005. – 8 iun.

3030. Воронин, Владимир. Владимир Воронин : "Я уверен в пер-


спективах такого подхода" : [выступление президента Респ. Молдова на спец.
заседании парламента по поводу принятия "Декларации об укр. плане прид-
нестровского урегулирования"] // Независимая Молдова. – 2005. – 14 июня.

3031. Воронин, Владимир. Владимир Воронин : Предоставление


Молдове европейских перспектив не подрывает интересы Евросоюза : из вы-
ступления Президента Респ. Молдова перед чл. Комис. по междунар. делам
Европ. парламента и делегацией Европ. парламента по сотрудничеству с

193
Iunie 2005 ≡ June 2005

Респ. Молдова в Страсбурге, 8 июня 2005 г. // Независимая Молдова. – 2005.


– 9 июня; Кишин. новости. – 2005. – 10 июня. – Р. 1.

3032. Косарев, Валерий. Хочешь мира – развяжи войну : [приднест-


ров. конфликт : полит. стратегия и этика во внеш. политике Респ. Молдова] /
Валерий Косарев // Коммерсант plus. – 2005. – 3 июня. – Р. 4.

3033. Чубашенко, Дмитрий. План есть. Действий нет : [проевроп.


реформы в Молдове] / Дмитрий Чубашенко // Молд. ведомости. – 2005. – 10
июня. – Р. 2.
(Vezi de asemenea Nr 3089)

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
3034. Reacţie în lanţ la PSL : [situaţia în cadrul Partidului Social-Liberal :
opinii ale org. teritoriale P.S.L.] // Lit. şi arta. – 2005. – 23 iun. – P. 7.

3035. Andronic, Nicolae. Nicolae Andronic : Partidul Popular Republican


tinde să devină principala forţă de opoziţie în Moldova : [interviu cu preş. Partidului
Popular Republican] / pentru conformitate : Ovidiu Jantovan // Moldova suverană. –
2005. – 3 iun.

3036. Balan, Eduard. Strategia naţională de combatere a corupţiei


prevede ca partidele să fie finanţate de la buget / Eduard Balan // Moldova
suverană. – 2005. – 2 iun.

3037. Cuşnir, Victoria. Primăria ar trebui să fie alături de tineri : [interviu


cu V. Cuşnir, vicepreş. al org. de tineret "Noua Generaţie"] / interviu de Liliana
Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 23 iun.

3038. Mândâcanu, Ala. Despre legalitate şi transparenţă în PSL : spicuiri


din cuv. dnei A. Mândâcanu, vicepreş. PSL la Consiliul Naţ. PSL // Glasul naţiunii. –
2005. – 9 iun. – P. 3; Lit. şi arta. – 2005. – 16 iun. – P.7.

3039. Matei, Valeriu. O realitate halucinantă : [situaţia în cadrul Partidului


Social Liberal] / Valeriu Matei // Lit. şi arta. – 2005. – 16 iun. – P. 7.

194
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3040. Moşanu, Alexandru. Oleg Serebrian a alunecat pe panta


colaboraţionismului : [situaţia în cadrul Partidului Social Liberal] / Alexandru
Moşanu // Lit. şi arta. – 2005. – 16 iun. – P. 7.

3041. Negru, Nicolae. Partidele ca marfă / Nicolae Negru // Jurnal de


Chişinău. – 2005. – 3 iun. – P. 6.

3042. Sarabaş, Maria. "Mă doare imaginea dezastruoasă a PPCD" :


interviu cu interpreta Maria Sarabaş // interviu realizat de Rodica Mahu // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 7 iun. – P. 11.

3043. Sergentu, Octavian. Conflictele în partid : apocalipsă sau


catharsis? : [situaţia în cadrul Partidului Social-Liberal] / Octavian Sergentu // Glasul
naţiunii. – 2005. – 16 iun. – P. 2.

3044. Формузал, Михаил. Консерватизм – это прагматичное реше-


ние проблем : [интервью с М. Формузалом, пред. Респ. совета Нар.-респ. пар-
тии] / беседовала Иляна Морару // Независимая Молдова. – 2005. – 22 июня;
Молд. ведомости. – 2005. – 24 июня. – Р. 2.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
3045. DeLong, J. Bradford. Noua ordine mondială a economiştilor : [art.
prof. de economie la Univ. Berkeley, SUA] / J. Bradford DeLong // Săptămîna. –
2005. – 24 iun. – P. 3.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


3046. Postolachi, Valentina. Tinerii activi : dezavantaje condiţionate de
vârstă : [pe marginea sondajului sociologic "Problemele încadrării tinerilor în
câmpul muncii" : interviu cu V. Postolachi, dir. şt. al Inst. Muncii] / consemnare :
Tamara Lupuşor // Vocea poporului. – 2005. – 30 iun. – P. 4; Голос народа. –
2005. – 30 июня. – Р. 4.

3047. Prisăcaru, Ina. Jumătate din cetăţenii R. Moldova sunt şomeri : [pe
marginea studiului "R. Moldova. Politici de creştere economică, creare a locurilor de
muncă şi reducere a sărăciei", realizat cu sprijinul PNUD, Dep. Marii Britanii pentru
195
Iunie 2005 ≡ June 2005

Dezvoltare Int., Org. Int. a Muncii] / Ina Prisăcaru // Timpul de dimineaţă. – 2005. –
17 iun. – P. 7.

331.105.44 Sindicate
3048. Mişcarea sindicală – încotro? // Vocea poporului. – 2005. – 24 iun.
– P. 6-7; Голос народа. – 2005. – 24 июня. – Р. 6-7. – Cuprins : Suntem în
aşteptarea unui document oficial / Petru Chiriac; Dacă în buget este un leu, cerem
să fie împărţit acel leu, nu mai mult / Leonid Manea; Cinci pretenţii, dintre care
numai una întemeiată / Gheorghe Porcescu; Veniţi la noi, băieţi! / Ion Pârgaru; Să
fuzionăm ca să ne solidarizăm! / Nicolae Strătilă; Să respectăm principiile de bază
ale sindicalismului / Victor Benu.

3049. Povara principiului restant : [pe marginea lucr. Congr. IV al


Sindicatului Lucrătorilor din Cultură] / consemnare : Tamara Lupuşor // Vocea
poporului. – 2005. – 24 iun. – P. 3; Голос народа. – 2005. – 24 июня. – Р. 3. –
Cuprins : Frână ce lezează demnitatea / Nicolae Garaz; Să tragem otgonul spre noi
/ Lidia Noroc-Pânzaru; Problema inculturii / Iulian Filip.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


3050. Teslaru, Grigore. Povara sărăciei noastre : [aspecte ale reformei
funciare] / Grigore Teslaru // Ora satului. – 2005. – Iun. (Nr 11). – P. 10.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


3051. Gorincioi, Vitalie. "Ne sunt bineveniţi toţi producătorii rurali..." :
interviu cu V. Gorincioi, dir. comercial al Companiei "Limagrain-Moldova" / a
intervievat Ilie Bujor // Ora satului. – 2005. – Iun.(Nr 12). – P. 5.

3052. Lupaşcu, Maria. La Bârlădeni femeile fac afaceri serioase :


[Tatiana Pavliuc, conducătoarea SRL "Plai Bârlădean", raionul Ocniţa] / Maria
Lupaşcu // Ora satului. – 2005. – Iun. (Nr 11). – P. 14.

336 Finanţe
3053. Banca Naţională a Moldovei la a 14-a aniversare : [material al
Centrului de presă al Băncii Naţ. a Moldovei] // Moldova suverană. – 2005. – 3 iun.

196
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3054. Ciumac, Svetlana. Cine plăteşte mai devreme, acela plăteşte mai
puţin : [interviu cu S. Ciumac, şefa Dir. org. activităţii a Inspectoratului Fiscal
Chişinău] / consemnare : Viorica Chirilov // Capitala. – 2005. – 8 iun. – P. 7.

3055. Comunicat privind punerea în circulaţie ca mijloc de plată şi în


scop numismatic a unei monede comemorative : [în valoare de 10 lei "Campionatul
European Feminin la Şah"] // Moldova suverană. – 2005. – 7 iun.

3056. Krapivka, Igor. Igor Krapivka : Finanţele publice impun spirit


gospodăresc : [interviu cu vicepreş. Comisiei pentru buget, economie, finanţe şi
proprietate municipală a Consiliului municipal Chişinău] / a dialogat Angela
Chisnenco // Capitala. – 2005. – 22 iun. – P. 4 : Capitala = Столица. – 2005. – 22
июня. – P. 4, 7.

3057. Национальному банку Молдовы – 14 лет : [материал пресс-


центра Нац. банка Молдовы] // Независимая Молдова. – 2005. – 3 июня. – Р.
14.

3058. Поп, Михай. Правительство определяет налоговую политику


на 2006 год : (интервью агентству ИНФОТАГ зам. министра финансов М. Попа
// Кишин. обозреватель. – 2005. – 16 июня. – Р. 4.

3059. Республика Молдова. Парламент. Налоговый кодекс. Раздел


VIII. Сборы за природные ресурсы : закон Респ. Молдова nr. 67-XVI от 5 мая
2005 года // Экон. обозрение. – 2005. – 17 июня. – Р. 34.

3060. Смешная, Татьяна. Миллионеры должны отдать государству


половину своих доходов : [налог. политика гос-ва] / Татьяна Смешная // Экон.
обозрение. – 2005. – 10 июня. – Р. 1, 3.

3061. Сообщение о выпуске в обращение в качестве платежного


средства и в нумизматических целях памятной монеты : [достоинством 10
леев "Чемпионат Европы по шахматам среди женщин, Кишинэу – 2005"] // Не-
зависимая Молдова. – 2005. – 7 июня.

3062. Такий, Александр. Какие ставки считать высокими : [кредиты и


депозиты] / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2005. – 17 июня. – Р. 4.
197
Iunie 2005 ≡ June 2005

3063. Такий, Александр. Отчего в Молдове кредиты дорогие / Алек-


сандр Такий // Экон. обозрение. – 2005. – 10 июня. – Р. 4.

3064. Шикирлийская, Марина. Налоговые технологии из старой Ев-


ропы : [о проекте Мин. Финансов о налог. политике и налог. администрирова-
нии на 2006-2008 годы] / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2005. –
17 июня. – Р. 7.

3065. Шиллер, Роберт. Бредни фондового рынка : [ст. проф. эконо-


мики Йель. ун-та] / Роберт Шиллер // Экон. обозрение. – 2005. – 3 июня. – Р.
20.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri.
3066. Naneş, Gheorghe. În ultimii ani, numărul turiştilor din România a
crescut constant : [interviu cu Gh. Naneş, şef Birou de promovare şi informare
turistică a României la Chişinău] / consemnare : Liliana Popuşoi, Olga Buciuceanu
// Flux : ed. de vineri. – 2005. – 17 iun. – P. 6.

3067. Şerbănescu, Ilie. Importul : un castel de nisip : [probl. ale econ.


rom.] / Ilie Şerbănescu // Săptămîna. – 2005. – 17 iun. – P. 3.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


3068. Adăscăliţei, Mihai. Sunt strict necesare investiţii directe. Dar,
pentru ele trebuie să lupţi : [dezvoltarea durabilă a pomiculturii] / Mihai Adăscăliţei //
Ora satului. – 2005. – Iun.(Nr 12). – P. 4.

3069. Bondarciuc, Nicolai. Nicolai Bondarciuc : "Râul începe de la un


pârâu" : [interviu cu preş. comisiei pentru politică econ., buget şi finanţe a
parlamentului Rep. Moldova] / consemnare : Valerii Strelkov // Comunistul. – 2005.
– 17 iun. – P. 5; Коммунист. – 2005. – 17 июня. – Р. 5.

3070. Chisili, Mihail. Strugurii de masă pot aduce profit bun / Mihail
Chisili, Mihai Adăscăliţei // Ora satului. – 2005. – Iun.(Nr 12). – P. 10.

198
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3071. Duca, Gheorghe. Perspectivele transferului tehnologic în


agricultură şi industria alimentară : [art. preş. Acad. de Şt. din Moldova] / Gheorghe
Duca // Moldova suverană. – 2005. – 10 iun.

3072. Lazăr, Valeriu. Reforma regulatorie : mai multe beneficii decât


costuri : interviu cu ministrul Economiei şi Comerţului V. Lazăr // Jurnal de Chişinău.
– 2005. – 24 iun. – (Supl. "Buletin informativ SCERS"; Nr 5).

3073. Moraru, Valentin. Veche de când lumea, ideea cooperării :


[realizarea prog. naţ. "Satul moldovenesc"] / Valentin Moraru // Moldova suverană.
– 2005. – 9 iun.

3074. Turea, Leonid. Raionul Teleneşti mizează pe programele


guvernamentale de succes : [art. preş. Consiliului raional Teleneşti] / Leonid Turea;
p. realizată de Cătălin Stoicovici // Moldova suverană. – 2005. – 28 iun.

3075. Бурлаков, Анатолий. "Для полной либерализации рынка еще


не созданы надлежащие условия" : [интервью с дир. Нац. агентства по регу-
лированию в энергетике А. Бурлаковым] / вел беседу Анатол Барбей // Экон.
обозрение. – 2005. – 3 июня. – Р. 16.

3076. Калак, Дмитрий. Отрицательное сальдо и политика экономи-


ческого роста / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2005. – 17 июня. – Р. 16.

3077. Устинова, Татьяна. Почему падают темы промышленного


производства : [коммент. экон. обозревателя агентства "ИНФОТАГ"] / Татьяна
Устинова // Молд. ведомости. – 2005. – 1 июня.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
3078. Cangea, Petru. "Un şef de vamă trebuie să fie prezent în vamă
chiar şi atunci când este absent : [profesia de vameş : interviu cu P. Cangea, şef al
biroului vamal Leuşeni] / interviu realizat de Valentin Portas // Curierul vamal =
Таможенный вестник. – 2005. – 14 iun. – P. 4.

199
Iunie 2005 ≡ June 2005

3079. CCI (Camera de Comerţ şi Industrie) a Moldovei a efectuat


primul amplu studiu ce vizează accesul vinurilor moldoveneşti pe pieţele externe //
Dezvoltarea. – 2005. – 10 iun. – P.4; 17 iun. – P. 3; 24 iun. – P. 5. – Va urma.

3080. Lungu, Diana. Moldova şi Ucraina vor controla în comun frontiera :


[relaţii moldo-ucrainene] / Diana Lungu // Moldova suverană. – 2005. – 7 iun.

3081. Караман, Борис. Внешняя торговля вызывает беспокойство /


Борис Караман // Кишин. обозреватель. – 2005. – 23 июня. – Р. 4.

3082. Кодекс этических норм поведения сотрудника таможни // Та-


моженный вестник. – 2005. – 14 июня. – Р. 2- 3.

3083. Слипеньки, Виталие. "Достигнутые нами результаты обу-


словлены полной поддержкой со стороны руководства страны" : интервью с В.
Слипеньки, нач. финансово-экон. упр. Таможенной службы респ. / вел интер-
вью Влад Паскару // Таможенный вестник. – 2005. – 14 июня. – Р. 1, 3.

3084. Школьников, Алексей. Особый режим для молдавских това-


ров : [пробл. экспорта молд. товаров] / Алексей Школьников // Кишин. обозре-
ватель. – 2005. – 16 июня. – Р. 3.

339.7 Finanţe internaţionale


3085. Gotişan, Iurie. Zona "euro" dă semne de slăbiciune / Iurie Gotişan
// Timpul de dimineaţă. – 2005. – 24 iun. – (Supl. "Integrarea europeană, pas cu
pas"; Nr 6).

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


3086. Martin, Vasile. Marea Britanie contribuie la dezvoltarea durabilă a
Moldovei : [realizarea proiectului "Suport pentru Proiectul Investiţii şi Servicii
Rurale"] / Vasile Martin // Moldova suverană. – 2005. – 29 iun.

3087. Браун, Эдвард. Региональное сотрудничество по улучшению


торговли и транспорта в Юго-Восточной Европе : [ст. дир. Всемир. Банка по
Молдове] / Эдвард Браун // Экон. обозрение. – 2005. – 17 июня. – Р. 21.

200
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3088. Бряхнэ, Ливиу. Японский проект для малого бизнеса : молдо-


яп. сотрудничество : [интервью с зам. нач. упр. малого бизнеса М-ва Экон. и
торговли Л. Бряхнэ] / записал Игорь Фомин // Экон. обозрение. – 2005. – 24
июня. – Р. 10.
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
3089. Chifu, Iulian. Vladimir Voronin a dobândit reflexe de şef de stat :
[adaptări la schimbările politice] / Iulian Chifu // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 9 iun.;
Flux : ed. de vineri. – 2005. – 10 iun. – P. 6.

3090. Cojocari, Vasile. Libertatea presei – solul pe care creşte


democraţia / Vasile Cojocari // Lit. şi arta. – 2005. – 2 iun. – P. 3.

3091. Dolea, Igor. Respectarea drepturilor minorilor în locurile de


detenţie : [interviu cu I. Dolea, dir. al Inst. de Reforme Penale] / consemnare :
Galina Munteanu // Dreptul. – 2005. – 2 iun. – P. 6.

3092. Griţco, Valeriu. Sub călcâiul puterii executive : [sistemul


judecătoresc şi statutul avocatului] / Valeriu Griţco // Dreptul. – 2005. – 16 iun. – P.
5.

3093. Iftodi, Victoria. Despre reforme, independenţă, calitatea actului de


justiţie : [interviu cu V. Iftodi, ministrul Justiţiei] / consemnare : Vasile Guţu //
Dreptul. – 2005. – 9 iun. – P. 3.

3094. Mazepa, Vasile. Filologul şi juristul Pavel Barbalat ar fi împlinit 70


de ani... / Vasile Mazepa // Moldova suverană. – 2005. – 1 iun.

3095. Munteanu, Galina. În Republica Moldova drepturile omului se


încalcă în mod sistematic : [pe marginea rezultatelor studiului sociologic
"Respectarea drepturilor omului în Rep. Moldova", efectuat de Centrul de Analiză şi
Investigaţii Sociologice, Politologice şi Psihologice CIVIS] / Galina Munteanu //
Dreptul. – 2005. – 2 iun. – P. 5.

201
Iunie 2005 ≡ June 2005

3096. Nagacevschi, Vitalie. E posibil să fie ascultate convorbirile noastre


telefonice : [interviu cu V. Nagacevschi, preş. Org. obşteşti Juriştii pentru Drepturile
Omului] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 8 iun.

3097. Nagacevschi, Vutalie. Plicul, Telefonul şi Justiţia : interviu cu V.


Nagacevschi, preş. Asoc. "Jurişti pentru Drepturile Omului" // Ziarul de gardă. –
2005. – 9 iun. – P. 7.

3098. Potîngă, Alexei. Drepturile omului – pe ultimul plan : [art. ex-dir.


Centrului pentru Drepturile Omului] / Alexei Potîngă // Dreptul. – 2005. – 2 iun. – P.
5-6.

3099. Rezoluţia Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice "Strategiile


de fortificare a sistemului judiciar" : [10-11 iun. 2005, Chişinău] // Dreptul. – 2005. –
30 iun. – P. 6.

3100. Strategii de fortificare a sistemului judiciar : [edificarea statului de


drept : note de la Conf. int. în memoria lui Pavel Barbalat, 10-11 iun. 2005,
Chişinău] // Dreptul. – 2005. – 16 iun. – P. 3, 6.

3101. Susarenco, Gheorghe. Proiecte promiţătoare : [reforma sistemului


judecătoresc] / Gheorghe Susarenco // Dreptul. – 2005. – 23 iun. – P. 5.

3102. Zaporojan, Veaceslav. Premisele instituirii procedurii plângerii


constituţionale în Republica Moldova / Veaceslav Zaporojan // Dreptul. – 2005. – 9
iun. – P. 5-6.

3103. Вильдхабер, Люциус. Люциус Вильдхабер : "У Молдовы хо-


роший потенциал для обеспечения прав человека" : [интервью с пред. Европ.
суда по правам человека] / записал Алексей Марчук // Экон. обозрение. –
2005. – 3 июня. – Р. 18.

3104. Козак, Игорь. Парламент назначит председателя Высшей су-


дебной палаты / Игорь Козак // Кишин. обозреватель. – 2005. – 16 июня. – Р. 1.

3105. Тэнасе, Александр. Только тот, кто способен взять на себя


ответственность за акт правосудия, может стать хорошим магистратом : ин-
202
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

тервью с руковод. Центра юрид. исслед. и политиком А. Тэнасе // Право. –


2005. – 16 июня. – Р. 3; 5.
(Vezi de asemenea Nr 3119)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


3106. Catană, Tatiana. Victime ale nesăbuinţei : [interviu cu T. Catană,
jurist la Centrul pentru prevenirea traficului de femei] / consemnare : Valeriu Ciocoi
// Vocea poporului. – 2005. – 30 iun. – P. 6; Голос народа. – 2005. – 30 июня. – Р.
6.

3107. Munteanu, Galina. Despre echipele mobile ale Institutului de


Reforme Penale / Galina Munteanu // Dreptul. – 2005. – 30 iun. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 3091)

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general


3108. Лунгу, Серджиу. Покупатель должен предельно внимательно
ознакомиться со всеми документами объекта недвижимости, особенно с тех-
паспортом : интервью с юристом ООО "Gofma Consulting" С. Лунгу / записала
Галина Мунтяну // Право. – 2005. – 16 июня. – Р. 6.

347.7 Drept comercial


3109. Такий, Александр. Дюжина поправок в закон о финансовых
учреждениях / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2005. – 24 июня. – Р. 4.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


3110. Balaban, Valeriu. "Competenţa Procuraturii Republicii Moldova
corespunde funcţiilor procuraturilor din cadrul sistemelor de justiţie penală din
Europa" : [interviu cu V. Balabn, Procuror gen. al Rep. Moldova] / consemnare :
Vasile Guţu // Dreptul. – 2005. – 23 iun. – P. 3.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
3111. Modrîngă, Vitalie. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit : [pe
marginea Codului muncii] / Vitalie Modrîngă // Dreptul. – 2005. – 30 iun. – P. 6.

203
Iunie 2005 ≡ June 2005

3112. Preguza, Ion. Noul Cod al muncii : drepturi şi obligaţiuni (XXIX-


XXX) / Ion Preguza // Vocea poporului. – 2005. – 10 iun. – P. 8; 24 iun. – P. 10;
Голос народа. – 2005. – 10 июня. – Р. 8; 24 июня. – Р.10. – Art. 1 : 21 noiemb.
2003.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
3113. Cerepenco, Vitalii. Vitalii Cerepenco : Doresc ca Chişinăul să
devină un megapolis ce va stârni invidia oaspeţilor de pretutindeni : [interviu cu
viceprimarul mun. Chişinău] / consemnare : Petru Maleş // Capitala. – 2005. – 22
iun. – P. 3; Capitala = Столица. – 2005. – 22 июня. – P. 3.

3114. Colesnic, Iurie. Un om care ar trebui să fie în fiecare sat : [Ion


Bâlba, primar al satului Parcova, raionul Edineţ] / Iurie Colesnic // Ora satului. –
2005. – Iun.(Nr 12). – P. 11.

3115. Corduneanu, Alexandru. Mecanismul existent al administraţiei


publice locale este unul perimat : [interviu cu A. Corduneanu, consilier mun.
Chişinău din partea PPCD] // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 22 iun.

3116. Guriţenco, Vladimir. Centralizarea excesivă naşte corupţia :


interviu cu V. Guriţenco, pretor de Botanica, candidat PD la funcţia de primar al
mun. Chişinău // Ziarul de gardă. – 2005. – 16 iun. – P. 7.

3117. Jalbă, Zoia. Avem nevoie de o nouă strategie în administraţia


locală : [interviu cu Z. Jalbă, deputat, membru al Comisiei pentru administraţie
publică, ecologie şi amenajare a teritoriului] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux :
cotid. naţ. – 2005. – 16 iun.

3118. Lupaşcu, Gheorghe. Fapte văzute, auzite şi trăite : [memorii


semnate de fostul prefect al judeţului Soroca] / Gheorghe Lupaşcu // Săptămîna. –
2005. – 10 iun. – P. 8;17 iun. – P.19.

3119. Secăreanu, Ştefan. Primarul de la Chişinău trebuie să fie, în


primul rând, un om de bună-credinţă : [interviu cu Şt. Secăreanu, preş. al Comisiei

204
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

parlamentare pentru Drepturile Omului] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid.


naţ. – 2005. – 29 iun.

3120. Severovan, Mihai. Mihai Severovan : Cu mult mai bine ar fi dacă


toţi consilierii municipali ar fi independenţi : [interviu cu consilierul mun. Chişinău] /
interviu realizat de Vasile Grozavu // Capitala. – 2005. – 4 iun. – P. 3; Capitala =
Столица. – 2005. – 22 июня. – P. 5.

3121. Гречаная, Зинаида. Зинаида Гречаная : "Надо восстановить


доверие горожан к примэрии" : [интервью с кандидатом на должность генер.
примара мун. Кишинэу] / записала Ирина Астахова // Кишин. обозреватель. –
2005. – 16 июня. – Р. 2.

3122. Коленов, Игорь. Служба дни и ночи : [интервью с генер. дир.


Пограничной службы Респ. Молдова И. Коленовым] / беседовал Семен Нику-
лин // Независимая Молдова. – 2005. – 10 июня. – Р.7.

3123. Усилия всех и каждого во благо муниципия : сотрудничество


служб полиции и структур примэрии мун. Кишинэу / подготовил Петру Малеш
// Capitala=Столица. – 2005. – 1 июня. – P. 2-3. – Содерж. : Нам необходимо
взаимодействие / Василе Урсу; Вместе мы настоящая сила / Валентин Зубик;
Ситуация в муниципии находится под контролем / Петру Кордуняну; Рыба
портится с головы / Ион Габура; Когда левая рука не ведает, что делает пра-
вая / Михай Стурза; На селе без полиции как без рук / Нина Костюк.
(Vezi de asemenea Nr 2930, 2952, 2962, 3056)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
3124. Ефимов, Вячеслав. В пенсионном деле грядут добрые пере-
мены : [интервью с дир. террит. кассы нац. страхования, мун. Бэлць, В. Ефи-
мовым] / вел интервью Виктор Старик // Независимая Молдова. – 2005. – 16
июня.

205
Iunie 2005 ≡ June 2005

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


3125. Bâzgu, Maria. Pentru economie consumatorul este ca şi alegătorul
pentru politică : [protecţia consumatorului : interviu cu M. Bâzgu, şef Dir. la Serviciul
Standardizare şi Metrologie al Rep. Moldova] / consemnare : Tamara Lupuşor //
Vocea poporului. – 2005. – 3 iun. – P. 5; Голос народа. – 2005. – 3 июня. – Р. 5.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
3126. Calitatea educaţională, ca factor al cooperării internaţionale :
[opinii ale participanţilor la lucrările Conf. regionale "Noi abordări cu privire la
calitatea educaţiei în contextul educaţiei pentru toţi", Ch., 2005 : Violeta Mircheva,
Violeta Mija, Mher Margaryan, ...] / materiale pregătite de Raia Rogac // Făclia. –
2005. – 4 iun. – P. 1, 7.

3127. Mândâcanu, Virgil. Pedagogie europeană cu orientare naţională :


[dialog cu V. Mândâcanu, prof. univ.] / interlocutor : Tudor Rusu // Făclia. – 2005. –
25 iun. – P. 1, 5.

3128. Батрынак-Молдован, Виорелия. И в просвещении стать с ве-


ком наравне : [интервью с зам. министра образования, молодежи и спорта В.
Батрынак-Молдован] / записала Ирина Субботович // Независимая Молдова. –
2005. – 21 июня.

371 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


3129. Beneş, Eugen. Cum înţelegem corelaţia dintre predare şi
învăţare? / Eugen Beneş // Făclia. – 2005. – 11 iun. – P. 2.

3130. Căpiţă, Ionel. Şcoala Veche : [din ist. şc. săteşti] / Ionel Căpiţă //
Făclia. – 2005. – 18 iun. – P. 5.

3131. Cazacu, Nicolae. Profesorul Simion Varzaru : [100 de ani de la


naşterea ex-dir. Liceului "Ion Creangă" din Bălţi] / Nicolae Cazacu // Făclia. – 2005.
– 4 iun. – P. 5.

206
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3132. Cebotari, Adriana. Vladimir Rolinsky – prieten al elevilor : [prof. la


Liceul "Mihail Sadoveanu" din Ocniţa] / Adriana Cebotari // Făclia. – 2005. – 11 iun.
– P. 3.

3133. Ciobanu, Grigore. Examene dăm, examene aşteptăm :


[eficacitatea examenelor de absolvire în gimnazii şi licee] / Grigore Ciobanu //
Făclia. – 2005. – 11 iun. – P. 4.

3134. Ciubotaru, Anatolie. Trădători ai grilei de notare : [combaterea


negativismului şcolar] / Anatolie Ciubotaru // Făclia. – 2005. – 11 iun. – P. 4.

3135. Cît de mult vă interesează soarta copiilor dotaţi? // Făclia. – 2005.


– 4 iun. – P. 3. – Cuprins : Copiii dotaţi – o avere ce trebuie păzită ca pe ochii din
cap / Vasile Mîrza, Elena Russu; Tinerele talente – speranţa ţării / Ilie Nasu; Prima
conferinţă republicană a elevilor cercetători / Ştefan Tudor.

3136. Leaşco, Ion. Educaţia vocaţională în mediul rural / Ion Leaşco //


Făclia. – 2005. – 11 iun. – P. 1-2.

3137. Liceul "Mihail Berezovschi" – o imagine de bilanţ la fine de an : [din


mun. Chişinău] / p. realizată de Raia Rogac // Făclia. – 2005. – 11 iun. – P. 5.

3138. Mîrza, Vasile. Spre ştiinţa sufletului prin suflet : [serviciul psihologic
în şcoală] / Vasile Mîrza // Făclia. – 2005. – 11 iun. – P. 1-2.

3139. Pleşca, Nadejda. Arhitectul educaţiei bălţene – Andrei Ciobu : [70


de ani de la naşterea şefului DÎTS, mun. Bălţi] / Nadejda Pleşca // Făclia. – 2005. –
11 iun. – P. 1.

3140. Ranga, Erica. Vezi, amintirile... : [despre Tatiana Culebeachin, dir.


Liceului Teoretic "N. Gogol" din Bălţi] / Erica Ranga // Făclia. – 2005. – 18 iun. – P.
3.

3141. Roibu, Nicolae. România îşi aşteaptă fiii basarabeni la carte :


[admiterea – 2005] / Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 10 iun. – P. 9.

207
Iunie 2005 ≡ June 2005

3142. Roman, Alexandru. Alexandru Roman : De numărul apelurilor la


"linia fierbinte" va depinde "nota" pe care o vom lua în sesiunea-2005 : [interviu cu
dir. Dir. Gen. Educaţie, Şt., Tineret şi Sport, mun. Chişinău] / interviu realizat de
Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 1 iun. – P. 4.

3143. Stoica, Valentina. Stresul provocat de suprasolicitare / Valentina


Stoica // Făclia. – 2005. – 18 iun. – P. 1-2.

3144. Ţvircun, Victor. Tinerii nu vor susţine examene : interviu cu V.


Ţvircun, ministrul Educaţiei, Tineretului şi Sportului / a intervievat Natalia Porubin //
Moldova suverană. – 2005. – 17 iun. – P. 1, 3.

372.8 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


3145. Darcaci, Galina. O oră de matematică în cadrul săptămânii
matematicii : "Numerele şi semnificaţia lor" / Galina Darcaci // Făclia. – 2005. – 4
iun. – P. 6.

3146. Diaconu, Mircea A. Manualul de literatură : [pe marginea cărţii


"Manualul de literatură" de Daniel Bălănescu, Mihail Gălăţanu, Ioan Es. Pop,
...Bucureşti, ed. Vinea, 2004] / Mircea A. Diaconu // Contrafort. – 2005. – Iun. (Nr
6). – P. 4.

3147. Felea, Aurelia. Manualul pentru clasa a cinca : o variantă de


"istorie integrată" : [pe marginea man. "Istorie antică" pentru cl. a V-a de Corneliu
Popovici şi Angela Popovici, Ch., Lumina, 2005] / Aurelia Felea // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 28 iun. – P. 8.

3148. Gherasimov, Lilia. Exerciţii aplicative. Subiectul : Poezia


"Somnoroase păsărele" de Mihai Eminescu / Lilia Gherasimov // Făclia. – 2005. –
25 iun. – P. 3.

3149. Gherasimov, Lilia. Existăm vremelnic prin ceea ce avem, dar vom
exista veşnic prin ceea ce dăruim : [despre lecţia de şt. la tema "Mediul familial"] /
Lilia Gherasimov // Făclia. – 2005. – 4 iun. – P. 6.

3150. Lungu, Maria. Toleranţa – calea spre pace : [scenariul activităţii


didactice] / Maria Lungu // Făclia. – 2005. – 25 iun. – P. 2.
208
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3151. Marin, Mariana. Dificil, dar flexibil, util şi viabil : [pe marginea man.
de "Limba română" pentru cl. a IV-a de T. Cartaleanu, M. Ciobanu, O. Cosovan, ...]
/ Mariana Marin // Făclia. – 2005. – 4 iun. – P. 4.

3152. Rebeja, S. Cum alegem corect repertoriul muzical pentru o acţiune


extracurriculară / S. Rebeja // Făclia. – 2005. – 25 iun. – P. 2.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


3153. Butnaru, Valentina. Dacă aşteptaţi contribuţii originale... : [pe
marginea cărţii "Romaniţa cerului" de Daria Radu şi Nina Straliuc] / Valentina
Butnaru // Glasul naţiunii. – 2005. – 16 iun. – P. 11.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,


colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
3154. Şpac, Emil. Şcoala Profesională nr. 6 din mun. Chişinău aliniată la
standarde europene : dialog cu E. Şpac, dir. Şc. Profesionale nr. 6 / p. pregătită de
Raia Rogac // Făclia. – 2005. – 25 iun. – P. 4.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


3155. Ababii, Ion. Meritul dobândit prin fapte e mai sus de toate :
[Nicolae Oprea, prof univ. la USMF "N. Testemiţanu", la 70 de ani de la naştere] /
Ion Ababii // Moldova suverană. – 2005. – 14 iun.

3156. Ababii, Ion. Pedagog devotat medicinii : [Petru Burlacu, lector


superior la catedra Biofizică, Informatică şi Fiziologia Omului a Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] / Ion Ababii // Făclia. – 2005. – 25 iun.
– P. 6.

3157. Ababii, Ion. Un împătimit de medicină : [conf. univ. Filip Ambros la


70 de ani de la naştere] / Ion Ababii // Făclia. – 2005. – 4 iun. – P. 5.

3158. Dulgheru, Valeriu. Florea Dudiţă : profesor universitar, politician şi


satiric : [la Univ. "Transilvania", Braşov] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2005. – 2
iun. – P. 7.

209
Iunie 2005 ≡ June 2005

3159. Filip, Nicolae. Imperativul dublei specializări : [pe marginea


proiectului Legii învăţ. sup. : art. rectorilor inst. de învăţ. sup.] / Nicolae Filip, Ion
Guţu, Stepan Varban // Făclia. – 2005. – 25 iun. – P. 7.

3160. Gortolomei, Dumitru. Cum ar trebui monitorizată cercetarea în


universităţi? : [art. prorectorului pentru activitatea şt. la Acad. de Transporturi, Inf. şi
Comunicaţii] / Dumitru Gortolomei // Făclia. – 2005. – 25 iun. – P. 1, 5.

3161. Madan, Ion. Omul sfinţeşte locul : (prof. Petru Gaugaş la 60 de ani)
/ Ion Madan // Lit. şi arta. – 2005. – 23 iun. – P. 3.

3162. Planul de admitere la doctorat şi postdoctorat pentru anul de studii


2005-2006 // Făclia. – 2005. – 18, 25 iun. – P. 6.

3163. Porubin, Natalia. Reforma învăţământului superior va fi


monitorizată de o comisie naţională / Natalia Porubin // Moldova suverană. – 2005.
– 24 iun.

3164. Rezoluţia meselor rotunde : [pe marginea integrării învăţ. sup.


pedagogic în spaţiul educaţional european, 9 iun. 2005, Chişinău] / Nicolae Filip,
Mitrofan Ciobanu, Ion Guţu, ... // Făclia. – 2005. – 25 iun. – P. 7.

3165. Rusnac, Gheorghe. Atenţie! Admiterea : interviu cu rectorul Univ.


de Stat din Moldova, Gh. Rusnac, preş. al Consiliului rectorilor din Rep. Moldova //
Ziarul de gardă. – 2005. – 30 iun. – P. 7.

3166. Stratan, Nicolae. Undă verde tineretului în ştiinţă : [aspecte ale


instruirii postuniv.] / Nicolae Stratan // Moldova suverană. – 2005. – 30 iun.

3167. Бурлак, С. Без науки нет настоящей учебы и практики : [пробл.


высш. oбразования] / С. Бурлак // Коммерсант plus. – 2005. – 10 июня. – Р. 13.

3168. Степанюк, Виктор. Болонский процесс : поспешим, но не сло-


мя голову : [интервью с пред. парламент. комис. по культуре, науке, образова-
нию, молодежи, спорту и СМИ В. Степанюкoм] / интервью взяла Майя Ионко //
Кишин. новости. – 2005. – 3 июня. – Р. 3.

210
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

379.8 Timp liber


3169. Vaşciaev, Victor. "Moldsindbalneotur" : odihnă, tratament, turism :
[interviu cu V. Vaşciaev, preş. Holdingului "Moldsindbalneotur"] // Vocea poporului.
– 2005. – 24 iun. – P. 12; Голос народа. – 2005. – 24 июня. – Р. 12.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


391/395 Etnografie
3170. Tereche, Cristina. Iubire, sex, căsătorie în India zilelor noastre :
[tradiţii şi obiceiuri] / Cristina Tereche // Săptămîna. – 2005. – 3 iun. – P. 3.

396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor


3171. Cojocaru, Natalia. Cine este femeia de afaceri din satul
moldovenesc? : [pe marginea "Studiului privind participarea femeilor din zonele
rurale în afaceri din R. Moldova", elaborat de Business Consulting Institute] /
Natalia Cojocaru // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 17 iun. – P. 25.

3172. Precup, Galina. O femeie informată face cât zece : interviu cu G.


Precup, dir. Centrului Naţ. de Studii şi Inf. pentru Probl. Femeii / a consemnat Maria
Lupaşcu // Ora satului. – 2005. – Iun.(Nr 12). – P. 14.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
3173. Mihailescu, Constantin. Dovezi sau presupuneri? : [produse
modificate genetic : interviu cu C. Mihailescu, ministru al Ecologiei şi Resurselor
Naturale din Rep. Moldova] / consemnare : Vasile Odoleanu // Moldova suverană. –
2005. – 17 iun. – P. 2.
504(478) Ecologia în Republica Moldova
3174. Barannik, Andrei. Alternative pentru gestionarea POP :
[neutralizarea Poluanţilor Organici Persistenţi şi a pesticidelor învechite : interviu cu
A. Barannik, expert al Băncii Mondiale] / consemnare : Iulia Amariei // Natura. –
2005. – Iun. (Nr 6). – P. 4.

211
Iunie 2005 ≡ June 2005

3175. Capcelea, Arcadie. Să avem mereu grijă de natură : [interviu cu A.


Capcelea, preş. al Consiliului Dir. al Centrului Regional de mediu – REC Moldova] /
pentru conformitate : Aurel Dumitru // Natura. – 2005. – Iun. (Nr 6). – P. 6.

3176. Cucereanu, Radion. Omul şi natura : [naturisme] / Radion


Cucereanu // Natura. – 2005. – Iun. (Nr 6). – P. 5. – Cuprins : Din negura timpurilor;
"Ţapul ispăşitor"; Ciudăţeniile caprei; Moartea pădurilor.

3177. Ilaşcu, Lidia. Uzina de incinerare a deşeurilor : teorie sau realitate


: [interviu cu L. Ilaşcu, şefa Dir. Socio-Ecologice a Primăriei mun. Chişinău] / p.
realizată de Viorica Chirilov // Capitala. – 2005. – 4 iun. – P. 4.

3178. Leahu, Galina. Peisaj urban cu plopi în floare : [interviu cu G.


Leahu, şef-adjunct al Asoc. de Gospodărire a Spaţiilor verzi] / dialog susţinut de
Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 15 iun. – P. 5.

3179. Lupta pentru peşteră continuă : [peştera "Emil Racoviţă", satul


Criva : interviu cu Alecu Reniţă, preş. Mişcării Ecologiste din Moldova, Valeriu
Ţarigradschi, dir. rezervaţiei "Pădurea Domnească", Vitalie Botnaru, Inst. de
geofizică şi geologie al Acad. de Şt. a Rep. Moldova, ...] / pentru conformitate : Lilia
Curchi // Natura. – 2005. – Iun. (Nr 6). – P. 3.

3180. Melian, Ruslan. Activităţile proiectului vor însănătoşi natura :


[interviu cu R. Melian, expert în cadrul pregătirii Studiului de Evaluare a Impactului
asupra Mediului] // Natura. – 2005. – Iun. (Nr 6). – P. 4.

3181. Mihăilescu, Constantin. Freonii în afara legii : [aplicarea


prevederilor Protocolului de la Montreal : interviu cu C. Mihăilescu, ministru al
Ecologiei şi Resurselor Naturale] / pentru conformitate : Nicu Vrednic // Natura. –
2005. – Iun. (Nr 6). – P. 2.

3182. Nadchernicinâi, M. Leagănul existenţei noastre : [aspecte


ecologice] / M. Nadchernicinâi, I. Stoleru // Vocea poporului. – 2005. – 3 iun. – P. 4;
Голос народа. – 2005. – 3 июня. – Р. 4.

212
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3183. Nadchernicinâi, Mihai. A controla înseamnă a proteja : [art. şefului


Inspectoratului Ecologic de Stat] / Mihai Nadchernicinâi // Moldova suverană. –
2005. – 3 iun.

3184. Scorpan, Vasile. Obligaţiile trebuie onorate : [interviu cu V.


Scorpan, manager al Proiectului PNUD-Moldova "Evaluarea la nivel naţional a
necesităţii pentru consolidarea capacităţii"] / consemnare : Vasile Odoleanu //
Moldova suverană. – 2005. – 24 iun.

53 FIZICĂ
3185. Rotaru, Tatiana. Un destin împlinit, un destin fericit :
academicianul-fizician Mircea Bologa la 70 de ani / Tatiana Rotaru // Săptămîna. –
2005. – 3 iun. – P. 8-9.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


3186. Sub însemnul "cultului" lui Ablov : [pe marginea lucrărilor a celei
de-a XXII Conf. int. "L. A. Ciugaev" în probleme de chimie coordinativă, iun. 2005,
Chişinău : interviu cu Dumitru Batîr, prof. univ., Nicolae Gărbălău, academician,
Nicolai Kuzneţov, consilier al Acad. de Şt. Ruse, ...] / interlocutor : Tatiana Rotaru //
Săptămîna. – 2005. – 24 iun. – P. 11.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


553 Geologie economică. Zăcăminte minerale
3187. Кукош, Валериу. Богатства, которые мы не ценим : [пробл.
добычи твердых полезных ископаемых : интервью с маркшейдером отрасли
В. Кукош] / записала Галина Варикаш // Независимая Молдова. – 2005. – 9
июня.

58 BOTANICĂ
3188. Тудораки, Георгий. Георгий Тудораки : "Мы ведем диалог с
растением" : [интервью с дир. Ин-та физиологии растений Акад. наук
Молдовы] / беседу вела Ангелина Таран // Независимая Молдова. – 2005. – 30
июня.

213
Iunie 2005 ≡ June 2005

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
3189. Ciocanu, Mihai. Instituţiile medicale au obţinut dreptul de
gestionare financiară autonomă : [interviu cu M. Ciocanu, dir. Centrului Şt.-Practic
Sănătate Publică şi Management Sanitar] / consemnare : Aneta Voitun // Moldova
suverană. – 2005. – 2 iun.

3190. Medicina se vrea sănătoasă : [materiale prilejuite de Ziua


lucrătorului medical şi a farmacistului – 19 iun.] / consemnare : Tamara Lupuşor //
Vocea poporului. – 2005. – 17 iun. – P. 4-5; Голос народа. – 2005. – 17 июня. – Р.
4-5. – Cuprins : Vindecătorii răniţi de sacrificii : interviu cu Victor Benu, preş.
Sindicatului "Sănătatea"; Suntem cu toţii într-o luntre : [art. ministrului sănătăţii şi
protecţiei sociale] / Valerian Revenco; Alte dimensiuni în sistemul de sănătate /
Valentina Buliga; Cu medicamentele în desagă – pe vectorul european? / Vasile
Procopoşin.

3191. Noroc, Dumitru. Dumitru Noroc : Vreau să fac numai bine, îmi ştiu
locul şi îmi cunosc măsura : interviu cu dir. Spitalului municipal nr. 4 / interviu
realizat de Vasile Grozavu // Capitala. – 2005. – 18 iun. – P. 6.

3192. Parasca, Vasile. Medicii sînt apreciaţi după calitatea serviciilor


prestate : [art. medicului-şef al Spitalului Clinic al Min. Sănătăţii şi Protecţiei
Sociale] / Vasile Parasca // Moldova suverană. – 2005. – 17 iun. – P. 2.

3193. Revenco, Valerian. Continuăm reformele în direcţia consolidării


sistemului : [ocrotirii sănătăţii : interviu cu V. Revenco, ministru al Sănătăţii şi
Protecţiei Sociale] / a intervievat Aneta Voitun // Moldova suverană. – 2005. – 17
iun. – P. 4.

3194. Мелека, Анна. Достижения есть, но и проблем немало : [по


материалам кругл. стола "Охрана здоровья матери и ребенка : реалии и пер-
спективы"] / Анна Мелека // Независимая Молдова. – 2005. – 2 июня.

214
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616 Patologie. Medicină clinică


3195. Mereuţă, Ion. Ion Mereuţă : "În fiecare an, 600 de moldovence mor
de cancer la sân" : [interviu cu prof. univ., specialist în chirurgia sânului] /
consemnare : Ina Prisăcaru // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 3 iun. – P. 23.

3196. Sofroni, D. Factorii de risc, profilaxia cancerului genital / D. Sofroni


// Săptămîna. – 2005. – 10 iun. – P. 19.

3197. Цыбырнэ, Георгий. Главный онколог страны предупреждает :


[интервью с гл. онкологом Респ. Молдова Г. Цыбырнэ] / записала Татьяна До-
брынина // Независимая Молдова. – 2005. – 7 июня.

3198. Чайковский, Тудор. GBG – MLD : десять лет точной диагно-


стики : [интервью с генер. дир. компании Global Biomarketing Group – Moldova
Т. Чайковским] / записал Павел Антонов // Кишин. новости. – 2005. – 3 июня. –
Р. 1.

616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze


3199. Negruţă-Mămăligă, Veronica. A fost oare Liviu Rebreanu un
medic psihiatru? : [relaţia medic – pacient în romanul "Ciuleandra" de acelaşi aut.] /
Veronica Negruţă-Mămăligă // Lit. şi arta. – 2005. – 16 iun. – P. 8.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


3200. Lupan, Ion. "Dacă pacienţii sunt mulţumiţi şi noi suntem la fel" :
[interviu cu I. Lupan, chirurg la Spitalul pentru copii "Emilian Coţaga" din Chişinău] /
p. realizată de Iuliana Josu // Glasul naţiunii. – 2005. – 9 iun. – P. 5.

618 Ginecologie. Obstetrică


3201. Ciobanu, Raisa. Dăruire şi apreciere : [Ludmila Eţco, medic-
ginecolog] / Raisa Ciobanu // Lit. şi arta. – 2005. – 30 iun. – P. 3.

215
Iunie 2005 ≡ June 2005

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători
electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
3202. Савин, Игорь. Расслабляться не позволено : [интервью с ис-
полн. дир. АО "Ред-Норд" И. Савиным] / записал Виктор Старик // Независи-
мая Молдова. – 2005. – 30 июня.

622 Industrie minieră


(Vezi Nr 3187)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
3203. Ciubotaru, Al. Modul de efectuare a lucrărilor silvice de regenerare
: [revitalizarea silviculturii] / Al. Ciubotaru // Moldova suverană. – 2005. – 7 iun.

3204. Iliescu, Vasile. Pădurea din Teleneşti – plămânii unei societăţi


sănătoase : [art. dir. Într. de Stat de Silvicultură din raionul Teleneşti] / Vasile
Iliescu; p. realizată de Cătălin Stoicovici // Moldova suverană. – 2005. – 28 iun.

631 Agricultură în general


631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
3205. Moraru, Timofei. SRL "Victoria-Agro" – agricultură de performanţă
: [art. dir. gen. SRL "Victoria-Agro" din satul Sărătenii Vechi, raionul Teleneşti] /
Timofei Moraru; p. realizată de Cătălin Stoicovici // Moldova suverană. – 2005. – 28
iun.

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


3206. Ursu, Andrei. Despre pământ şi oameni – principalele bogăţii ale
Moldovei : [interviu cu A. Ursu, academician, preş. al Soc. Naţ. a Moldovei de Şt. a
Solului ] / consemnare : Ion Proca // Ora satului. – 2005. – Iun.(Nr 12). – P. 8-9.

216
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

631.5 Lucrări agricole


3207. Boincean, Boris. Zborul seminţelor, sau Cum se adună o zestre :
de vorbă cu B. Boincean, dir. gen. al ICCC "Selecţia" din Bălţi / consemnare : Ion
Proca // Ora satului. – 2005. – Iun. (Nr 11). – P. 8-9.

631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole


3208. Pencov, Mihai. Apa este izvorul belşugului : [sistemul de irigare :
interviu cu M. Pencov, preş. Concernului "Apele Moldovei"] / pentru conformitate :
Ilie Bujor // Ora satului. – 2005. – Iun.(Nr 12). – P. 3.

634 Horticultură în general


(Vezi Nr 3070)

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
3209. Rădulescu, Mihaela. Mihaela Rădulescu : "Am convenit să
realizăm o "Duminică în familie" în Moldova" : [interviu cu prezentatoarea TV din
România] / interviu realizat de Alina Guţu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 3 iun. – P.
20.

3210. Rădulescu, Mihaela. Mihaela Rădulescu : "La Chişinău, oamenii


sunt mai sinceri..." : [interviu cu prezentatoarea emisiunii "Duminica în familie" de la
"Antena 1", România] / consemnare : Silvia Ursu // Timpul de dimineaţă. – 2005. –
3 iun. – P. 25.

3211. Verbeniuc, Rodica. Acest popor merită tot ce e mai bun : [interviu
cu R. Verbeniuc, specialist în relaţii publice, compania Moldcell] / interviu de Liliana
Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 13 iun.

3212. Старыш, Константин. Константин Старыш : "Информационная


вакханалия в значительной степени навредила молдо-российским отношени-
ям" : [доклад дир. Нац. представительства МТРК "Мир" в Респ. Молдова на 1-й
Междунар. конф. телевещателей гос-в – участников СНГ "Телевидение. Эко-
номика. Политика. Новые пути сотрудничества", Москва. 2005 год] // Незави-
симая Молдова. – 2005. – 10 июня. – Р. 5.

217
Iunie 2005 ≡ June 2005

3213. Цвик, Маргарита. Маргарита Цвик : "Внешность = это, прежде


всего, твой внутренний мир" : [интервью с тележурналистом] / беседовала
Наталья Пономарева // Новое время. – 2005. – 10 июня. – Р. 6.

3214. Чунтонов, Валерий. "Молдтелеком" : провайдер и телефони-


затор : [интервью с дир. филиала Флорешть компании "Молдтелеком" В. Чун-
тоновым] / записал Федор Годунов // Кишин. новости. – 2005. – 17 июня. – Р. 6.

3215. Швейкина, Ольга. Тарифный план от Voxtel : [новые услуги


мобил. связи] / Ольга Швейкина // Кишин. обозреватель. – 2005. – 23 июня. –
Р. 5.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


3216. Rachieru, Adrian Dinu. Adrian Dinu Rachieru : "Valorile înfruntă
dintele vremii" : [interviu cu dir. ed. "Augusta" din Timişoara] / consemnare : Lora
Rucan // Lit. şi arta. – 2005. – 23 iun. – P. 4.

3217. Rusu, Alexandru. Un om de afaceri este în primul rând şi un om


de binefaceri : [dialog cu A. Rusu, dir. gen. al Firmei Ed.-poligr. "Baştina-RADOG"] /
interlocutor : Virgil Mândâcanu // Lit. şi arta. – 2005. – 9 iun. – P. 3.
(Vezi de asemenea Nr 2880)

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară
3218. Кирющенко, Олег. "Эврика!" под стук колес : [интервью с нач.
техн. службы ГП "Железная дорога Молдовы" О. Кирющенко] / беседовала
Алена Владимирова // Кишин. новости. – 2005. – 24 июня. – Р. 4.

657 Contabilitate
3219. Бодарев, Павел. Аудит : проблемы роста : [размышления ге-
нер. дир. аудит. фирмы "Moldauditing" П. Бодарева] / записала Марина Шикир-
лийская // Экон. обозрение. – 2005. – 24 июня. – Р. 7.

218
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3220. Шикирлийская, Марина. Стандарты транспарентности и каче-


ства учета : [регламентирование бух. учета и аудита] / Марина Шикирлийская
// Экон. обозрение. – 2005. – 3 июня. – Р. 7.

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


3221. Нисенбойм, Ольга. Корпоративное обучение для молдавского
бизнеса : [обучение персонала] / Ольга Нисенбойм // Кишин. обозреватель. –
2005. – 23 июня. – Р. 7.

3222. Нисенбойм, Ольга. Проигрыш в кадрах лишает компанию бу-


дущего : [обучение и развитие персонала : интервью с бизнес-тренером О.
Нисенбойм] // Экон. обозрение. – 2005. – 24 июня. – Р. 17.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


3223. Popovici, Dumitru. SA "Moldreclama" – cheia succesului afacerii
dvs. : interviu cu D. Popovici, dir. gen. al Soc. pe Acţiuni "Moldreclama" // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 7 iun. – P. 4.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
3224. Берестянский, Кирилл. Поиски альтернативного топлива :
Молдова не остается в стороне / Кирилл Берестянский // Молд. ведомости. –
2005. – 17 июня. – Р. 3.

3225. Лучинский, Михаил. "Нам бы чуть больше свободы…" : [ин-


тервью с дир. предприятия "Флорешть-газ" М. Лучинским] / записал Павел
Антонов // Кишин. новости. – 2005. – 17 июня. – Р. 6.

663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului


3226. Curmei, Efim. Discipolii lui Bahus în condiţii de capitalism :
[interviu cu E. Curmei, dir. Combinatului Vitivinicol "Naţional – Vin"] / consemnare :
Aneta Voitun // Moldova suverană. – 2005. – 24 iun.

219
Iunie 2005 ≡ June 2005

663.6/.8 Apă pentru băuturi şi alte utilizări industriale. Ape minerale. Ape medicinale. Gheaţă
alimentară
3227. Cojocaru, Simion. "Nu ştiu dacă pentru americani Coca Cola e ca
şi vinul pentru moldoveni, dar la nivel mondial cea mai preferată băutură răcoritoare
ar fi Coca Cola" : interviu cu S. Cojocaru, manager de vînzări al Companiei Coca
Cola îmbuteliere Chişinău SRL / pentru conformitate : Vlad Pascaru // Curierul
vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 14 iun. – (Supl. "Firme de 5 stele"; Nr 1).

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


671 Obiecte din metale preţioase, nestemate, pietre preţioase
3228. Nicorici, Vitalie. Capodopere din aur şi argint numai la IS "Uzina
de bijuterii Giuvaier" : interviu cu V. Nicorici, manager-şef adjunct al IS "Uzina de
bijuterii Giuvaer" / consemnare : Cătălin Stoicovici // Moldova suverană. – 2005. – 7
iun.

677 Industrie textilă


3229. Cebanenco, Elena. S.A. "Covoare – Ungheni" – o marcă de
rezonanţă europeană" : interviu cu E. Cebanenco, vicepreş. al Uniunii de Într.
"Acvila Grup" / pentru conformitate : Pavel Bujor // Curierul vamal = Таможенный
вестник. – 2005. – 14 iun. – (Supl. "Firme de 5 stele"; Nr 1).

687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală


687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică
3230. Micuşa, Victor. "Sărăcia îl face pe om creativ" : [interviu cu V.
Micuşa, preş. Uniunii Frizerilor din Rep. Moldova] / consemnare : Liliana Popuşoi //
Flux : ed. de vineri. – 2005. – 3 iun. – P. 7.

691 Materiale de construcţii. Părţi ale construcţiilor


3231. Jereghi, Alexandru. "BIComplex" – materiale de construcţii direct
de la liderii mondiali : interviu cu A. Jereghi, dir. gen. al SRL "BIComplex" // Jurnal
de Chişinău. – 2005. – 28 iun. – P. 5.

220
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ.
URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
3232. Vieru-Işaev, Maria. Poduri de memorie între mormintele
înaintaşilor : (în zile de înviere şi înălţare) / Maria Vieru-Işaev // Lit. şi arta. – 2005. –
9 iun. – P. 6.

719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general


3233. Paler, Octavian. Istorie privatizată : [problema ocrotirii
monumentelor istorice : reluat din "Cotidianul", 7 iun. 2005] / Octavian Paler //
Gazeta românească. – 2005. – 13 iun. – P. 11.

72 ARHITECTURĂ
3234. Босенко, Григорий. Зримый след градостроителя : [Виктор
Смирнов] / Григорий Босенко // Независимая Молдова. – 2005. – 23 июня.

3235. Босенко, Григорий. Памяти архитектора : [Виктор Смирнов


(1910-1975] / Григорий Босенко // Экон. обозрение. – 2005. – 24 июня. – Р. 29.

3236. Первый съезд Союза архитекторов : [30 июля 1945 г.,


Кишинэу] // Экон. обозрение. – 2005. – 24 июня. – Р. 29.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
3237. Doni, Gheorghe. Meşterul – ceramist Iurie Cucuietu : [din oraşul
Drochia] / Gheorghe Doni // Natura. – 2005. – Iun. (Nr 6). – P. 7.

221
Iunie 2005 ≡ June 2005

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


3238. Bulat, Vladimir. "Avem o pictură de foarte bună calitate" : interviu
cu criticul de artă V. Bulat / interviu realizat de Rodica Mahu // Jurnal de Chişinău. –
2005. – 21 iun. – P. 12.

3239. Busuioc, Elena. Talente-n devenire : [Larisa Busuioc, artist plastic]


/ Elena Busuioc // Lit. şi arta. – 2005. – 2 iun. – P. 7.

3240. Dabija, Doina. Un pictor desculţ : artistul plastic Nicolae Moisei /


Doina Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 9 iun. – P. 6.

3241. Ivan, Dumitru. Dumitru Ivan : "N-am vrut niciodată să plec din ţară.
Nu ăsta era visul meu. Dar am fost atât de umilit!" : [interviu cu pictorul român :
reluat din "Formula As"] / consemnare : Bogdan Lupescu // Gazeta românească. –
2005. – 20 iun. – P. 13.

3242. Mihail Petric : [artist plastic, (1922-2005) : necrolog] // Moldova


suverană. – 2005. – 17 iun. – P. 2. – Semnat : Vladimir Voronin, Marian Lupu,
Vasile Tarlev, ... .

3243. Mudrea, Andrei. Cutremurul : [in memoriam Mihai Petric, maestru


în arte] / Andrei Mudrea // Lit. şi arta. – 2005. – 23 iun. – P. 6.

3244. Rurac, Anatol. Un primar trebuie să menţină echitatea în orice


domeniu : [interviu cu A. Rurac, preş. Uniunii Artiştilor Plastici din Rep. Moldova] /
interviu ce Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 2 iun.

3245. Хоменко, Раиса. Жил-был художник один… : [Борис Коломе-


ец, худож. и педагог] / Раиса Хоменко // Capitala = Столица. – 2005. – 18 июня.
– P. 6.

222
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


3246. Pirozzi, Giacomo. Am fost impresionat de demnitatea şi nobleţea
cu care moldovenii trec prin greutăţi : [interviu cu G. Pirozzi, fotojurnalist] / interviu
realizat de Lilia Zaharia // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 10 iun. – P. 5.

78 MUZICĂ
3247. Aura. Aura : "Trebuie să înfrunţi teama de a avea copii!" : [interviu
cu interpreta de muz. uşoară] / interviu realizat de Carolina Svistun // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 14 iun. – P. 9.

3248. Batcu, Ion. Coroana spiritului : [Valentina Cojocaru, interpretă de


muz. populară] / Ion Batcu // Lit. şi arta. – 2005. – 16 iun. – P. 1.

3249. Creangă, Victor. Victor Creangă însufleţit de o idee de anvergură


naţională : [interviu cu dirijorul de cor] / interviu de Tudor Rusu // Făclia. – 2005. –
18 iun. – P. 1, 5.

3250. Cuzuioc, Ion. Cu Benone Sinulescu la Buzău : [despre interpretul


român de muz. populară] / Ion Cuzuioc // Lit. şi arta. – 2005. – 16 iun. – P.8.

3251. Gheorghiu, Gheorghe. Două doruri grele : [in memoriam Doinei şi


Ion Aldea-Teodorovici : la apariţia culegerii de cântece "Două vieţi şi o dragoste"] /
Gheorghe Gheorghiu // Săptămîna. – 2005. – 3 iun. – P. 13.

3252. Grigore, Silvia. Chitara ce nu plânge niciodată : interviu cu S.


Grigore, aut. albumului de muz. folk "Post scriptum (P.S.)" / interviu de Ileana Rusu
// Phoenix. – 2005. – Iun.-Aug. (Nr 1). – P. 21.

3253. Loghin, Irina. Irina Loghin : "Mă simt basarabeancă, fiindcă tatăl
meu e din judeţul Orhei" : [interviu cu interpreta de muz. populară din România] / a
dialogat Pavel Bujor // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 14 iun. –
P. 7.

223
Iunie 2005 ≡ June 2005

3254. Loghin, Irina. Irina Loghin : "Politica nu este lumea mea" : [interviu
cu interpreta de muz. populară din România] / consemnare: Silvia Bogdănaş //
Timpul de dimineaţă. – 2005. – 10 iun. – P. 18.

3255. Minculescu, Cristi. Cristi Minculescu : "Sunt sigur că vom apuca şi


serbarea a 40 de ani de "Iris" : [interviu cu solistul formaţiei rock "Iris", România] /
consemnare : Silvia Bogdănaş // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 14 iun.

3256. Mitriuc, Stela. Stela Mitriuc : În această vară Moldova a avut cei
mai eficienţi ambasadori ai săi în Europa – copiii talentaţi : [interviu cu interpretata] /
consemnare : Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 29 iun. – P. 8.

3257. Moraru, Emilia. Lumini de suflete şi dăruire : [compozitorul şi


dirijorul Ştefan Caranfil la 60 de ani de la naştere] / Emilia Moraru // Lit. şi arta. –
2005. – 16 iun. – P.6.

3258. Prisăcaru, Ina. Juriul spune că a votat România, dar în fişa finală a
semnat pentru Lituania : [pe marginea votului Rep. Moldova în cadrul concursului
int. "Eurovision"] / Ina Prisăcaru // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 24 iun. – P. 4.

3259. Stratan, Pavel. Pavel Stratan : "Toate au pornit de la o chitară" :


[interviu cu interpretul : după "Evenimentul zilei"] // Săptămîna. – 2005. – 17 iun. –
P. 31.

3260. Ştefăneţ, Anatol. Anatol Ştefăneţ : "7 Steps" este o nouă etapă în
evoluţia "Trigon" : [interviu cu liderul formaţiei ethno-jazz "Trigon"] / consemnare :
Silvia Bogdănaş // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 17 iun. – P. 18.

3261. Ботгрос, Николае. Николае Ботгрос : "Заниматься народной


музыкой приходится в ущерб семье" : [интервью с руководителем оркестра
нар. музыки "Лэутарий"] / записала Екатерина Зенченко // Новое время. –
2005. – 24 июня. – Р. 5.

3262. Столяр, Зиновий. Пианистка из легенды : к 90-летию со дня


рождения Гиты Страхилевич / Зиновий Столяр // Независимая Молдова. –
2005. – 8 июня.

224
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3263. Чобану, Геннадий. Откровения хазарской принцессы : [интер-


вью с композитором Г. Чобану] / записала Ирина Ляхова // Кишин. обозрева-
тель. – 2005. – 23 июня. – Р. 8.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
3264. Gigea-Gorun, Petre. La Paris cu Emil Loteanu, poet şi celebru
regizor de film din Basarabia : [in memoriam] / Petre Gigea-Gorun // Lit. şi arta. –
2005. – 2 iun. – P. 6.

3265. Mardare, Avram. O luminiţă în noapte : [in memoriam lui Emil


Loteanu, regizor, actor] / Avram Mardare // Lit. şi arta. – 2005. – 2 iun. – P. 6.

3266. Mutu, Oleg. Oleg Mutu : "Îmi doresc să revin la Chişinău, să fac
filme cu cineaşti de aici" : [interviu cu operatorul de cinema] / consemnare : Larisa
Turea // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 3 iun. – P. 17.

3267. Puiu, Cristi. Cristi Puiu : moartea ipotetică a unui Lazăr în sec. XXI
: [interviu cu regizorul de film din România] / consemnare : Larisa Turea // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 10 iun. – P. 15.

3268. Жереги, Валериу. Сотворение любви : [интервью с режиссе-


ром кино В. Жереги] / записала Лариса Михайло // Capitala=Столица. – 2005. –
4 июня. – P. 5.

792 Teatru. Artă scenică


3269. Borşevici, Ion. Un eveniment cultural : [pe marginea lansării piesei
"Oltea" de Andrei Strâmbeanu la Teatrul Naţ. "Mihai Eminescu"] / Ion Borşevici //
Lit. şi arta. – 2005. – 9 iun. – P. 3.

3270. Caramitru, Ion. Ion Caramitru : "Un teatru nu are nevoie de prea
mulţi funcţionari" : [interviu cu dir. Teatrului Naţ. din Bucureşti] / consemnare : Silvia
Bogdănaş // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 29 iun.

225
Iunie 2005 ≡ June 2005

3271. Filip, Iulian. Aurelian Dănilă din nou, şi pentru totdeauna, la teatru
: [pe marginea cărţii "Opera din Chişinău" de A. Dănilă, Ch., Prut Int., 2005] / Iulian
Filip // Lit. şi arta. – 2005. – 2 iun. – P. 3.

3272. Lordkipanidze, Nugzar. Nugzar Lordkipanidze : "Entuziaşti există


întotdeauna şi oriunde" : [interviu cu regizorul-şef al Teatrului academic dramatic
"Lado Meshişvili" din Kutaisi, Georgia] / consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 3 iun. – P. 18.

3273. Lortkipanidze, Nugzar. "Fiţi mândri de exponenţii şcolii dvs. de


teatru!" : [interviu cu N. Lortkipanidze, regizor-şef la Teatrul Academic şi Dramatic
de Stat "L. Meskhishvili" din Kutaisi, Georgia] / interviu realizat de Rodica Mahu //
Jurnal de Chişinău. – 2005. – 3 iun. – P. 15.

3274. Morăraş, Mihai. Simbol al statorniciei noastre : [pe marginea


lansării piesei "Oltea" de Andrei Strâmbeanu la Teatrul Naţ. "Mihai Eminescu"] /
Mihai Morăraş // Lit. şi arta. – 2005. – 9 iun. – P. 3.

3275. Negruţă, Lorena. Arta teatrului – arta actorului / Lorena Negruţă //


Lit. şi arta. – 2005. – 23 iun. – P. 6.

3276. Negruţă, Loretta. Teatrul în România ultimelor decenii / Loretta


Negruţă // Lit. şi arta. – 2005. – 30 iun. – P. 6.

3277. Todiraşcu, Vitalie. Un basarabean la Opera italiană : [interviu cu


V. Todiraşcu, cântăreţ de operă] / consemnare : Aliona Avram // Ziarul de gardă. –
2005. – 30 iun. – P. 5.

3278. Vieru, Grigore. O cu totul altă lumină pe scena Teatrului Naţional :


[pe marginea spectacolului "Oltea"de Andrei Strâmbeanu la Teatrul Naţ. "Mihai
Eminescu"] / Grigore Vieru // Lit. şi arta. – 2005. – 16 iun. – P.6.

3279. Vutcărău, Petru. Petru Vutcărău : "Dacă ţara nu are nevoie de


acest teatru, nici eu n-am nevoie de ţara aceasta" : [interviu cu dir. artistic al
Teatrului "Eugene Ionesco"] / p. realizată de Arina Roşca // Gazeta oraşului. –
2005. – 2 iun. – P. 13.

226
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3280. Баттистини, Андреа. Андреа Баттистини : "Театр мне заменя-


ет все, даже личную жизнь" : [интервью с итал. режиссером] / вел интервью
Михаил Дрейзлер // Независимая Молдова. – 2005. – 22 июня.

3281. Баттистини, Андреа. "Мастер и Маргарита" в молдо-


итальянском проекте : [интервью с итал. режиссером А. Баттистини] / записа-
ла Елена Узун // Молд. ведомости. – 2005. – 10 июня. – Р. 3. – (Оконч. следу-
ет).

3282. Коркина, Алла. Клавдия Осадчая : "Я вытянула счастливый


билет" : творчество Клавдии Осадчей, заслуж. артистки Молдовы / Алла Кор-
кина // Capitala=Столица. – 2005. – 15 июня. – P. 4.

3283. Лорткипанидзе, Нугзар. Сам себе режиссер : интервью с груз.


режиссером Н. Лорткипанидзе / записала Ирина Ляхова // Кишин. обозрева-
тель. – 2005. – 9 июня. – Р. 6.

3284. Михайло, Лариса. Большой друг театров "Гугуцэ" и "Ликурич" :


Станислав Железкин, худож. руководитель Мытищин. обл. театра "Огниво",
Россия / Лариса Михайло // Capitala = Столица. – 2005. – 15 июня. – P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 3408)

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


3285. Radcenko, Valentina. Prin intermediul "Moldstar" show-biz-ul
moldovenesc a obţinut cântăreţi foarte frumoşi şi stilaţi : [interviu cu V. Radcenko,
stilist] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 20 iun.

3286. Stârcea, Marian. Cuptorul cu vedete, încins la maxim : [pe


marginea primului concurs naţ. "Moldstar" : interviu cu M. Stârcea, compozitor,
preş. al juriului] / consemnare : Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 15 iun.

3287. Stârcea, Marian. "Moldstar" – o modalitate de a ajuta tinerii


talentaţi să se evidenţieze : [interviu cu M. Stârcea, preş. juriului concursului naţ.
"Moldstar"] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 27 iun.

227
Iunie 2005 ≡ June 2005

794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)
3288. Baciu, Diana. Diana Baciu : "Contează experienţa pe care o voi
acumula" : [interviu acordat Agenţiei BASA-press de membrul selecţionatei Rep.
Moldova la şah] // Sport plus. – 2005. – 21 iun. – P. 4.

3289. Druţă, Boris. Înţelept al înţelepţilor : [Mihail Şofman, antrenor şi


maestru în domeniul şahului] / Boris Druţă // Lit. şi arta. – 2005. – 30 iun. – P. 5.

3290. La Chişinău va fi încoronată o nouă regină a şahului european :


[pe marginea campionatului de şah feminin, Chişinău, iunie 2005] / p. îngrijită de
Pavel Brădescu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 17 iun. – P. 27.

3291. Polihroniade, Elizabeta. Elizabeta Polihroniade : "Condiţiile de


desfăşurare a campionatului sunt excelente" : [interviu acordat Agenţiei BASA-
press de arbitrul-şef adjunct al Campionatului European individual de şah feminin] //
Sport plus. – 2005. – 21 iun. – P. 4; Vocea poporului. – 2005. – 17 iun. – P. 8;
Голос народа. – 2005. – 17 июня. – Р. 8.

3292. Скрипченко, Федор. Федор Скрипченко : "Фантазия – большое


подспорье шахматиста" : [чемпионат Европы по шахматам среди женщин,
Кишинэу, июнь, 2005 : интервью с генер. секретарем Федерации шахмат Мол-
довы] / записала Ирина Ляхова // Кишин. обозреватель. – 2005. – 16 июня. – Р.
6.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


3293. Artâc, Natalia. Natalia Artâc, una dintre speranţele sportului
moldovenesc : [interviu cu atleta] / consemnare : Gabriel Călin // Sport plus. – 2005.
– 14 iun. – P. 6.

3294. Melnic, Boris. Exerciţiile fizice şi sportul fortifică sănătatea,


sporesc rezistenţa organismului şi îmbunătăţesc activitatea creierului / Boris Melnic
// Spor plus. – 2005. – 28 iun. – P. 5.

228
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3295. Камбур, Наталья. Спортивное соло : [Тудор Касапу, олимп.


чемпион, тяжелоатлет] / Наталья Камбур // Новое время. – 2005. – 17 июня. –
Р. 6.

3296. Ребежа, Раду. Ребежа хочет играть за сборную : [интервью с


молд. легионером ФК "Москва" Р. Ребежа] // Молд. ведомости. – 2005. – 17
июня. – Р. 6.

3297. Рошка, Николае. Футбол как феномен без четкого определе-


ния : [путевые записки из шотлад. г. Глазко] / Николае Рошка // Независимая
Молдова. – 2005. – 10 июня. – Р. 22.

3298. Чобану, Эдуард. Футбол с предсказуемым результатом : [по


поводу завершения нац. чемпионата Молдовы по футболу] / Эдуард Чобану //
Молд. ведомости. – 2005. – 17 июня. – Р. 6.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
3299. Dumbrăveanu, Alina. Centrul Naţional de Terminologie şi
promovarea limbii oficiale / Albina Dumbrăveanu // Lit. şi arta. – 2005. – 30 iun. – P.
7.

3300. Eremia, Anatol. Cahul (1-2) : [toponimie şi ist.] / Anatol Eremia //


Flux : ed. de vineri. – 2005. – 10, 24 iun. – P. 7.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
3301. Josanu, Efim. Pe urmele unui roman : [despre scriitoarea amer.
Margaret Mitchell] / Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2005. – 16 iun. – P. 3.

229
Iunie 2005 ≡ June 2005

821.112.2 Literatură germană


3302. Csejka, Gerhard. Gerhard Csejka : "Mă simt în egală măsură
român şi german, indiferent unde sunt" : [interviu cu traducătorul german] /
consemnare : Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2005. – Iun. (Nr 6). – P. 14-16.

821.124 Literatură în limba latină


3303. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Pe cărările lui Ovidiu : [creaţia
poetului latin] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Lit. şi arta. – 2005. – 23 iun. – P. 5.

821.131.1 Literatură italiană


3304. Quaglia, Roberto. Nu e posibil să scrii despre un viitor care nu are
legătură cu prezentul : [interviu cu R. Quaglia, scriitor italian] / interviu de Liliana
Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 21 iun.

821.135.1 Literatură română


3305. Alecsandri, Vasile. Marşul Basarabiei : [versuri] / Vasile
Alecsandri // Ora satului. – 2005. – Iun.(Nr 12). – P. 16.

3306. Bacalbaşa, Anton. Epizootia : [povestire] / Anton Bacalbaşa // Ora


satului. – 2005. – Iun. (Nr 11). – P. 15.

3307. Eminescu, Mihai. În zădar în colbul şcolii... : [versuri] / Mihai


Eminescu // Florile dalbe. – 2005. – 9 iun. – P. 13.

3308. Feru, Victor. Moştenire comunistă; Unui medic; Soacrei mele;


Miniştrilor care călătoresc des în străinătate : [epigrame] / Victor Feru; rubrică
îngrijită de Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 3 iun. – P. 24.

3309. Florescu, Toma. Unei doamne; Unui lan de grâu; Tristă


constatare; Unui cămătar : [epigrame] / Toma Florescu; rubrică îngrijită de
Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 7 iun. – P. 16.

3310. Martin, Ioan. Efectele schimbării modei "mini-jupe"; Mărturisire


târzie; Precepte morale; Cugetare : [epigrame] / Ioan Martin // Jurnal de Chişinău. –
2005. – 24 iun. – P. 24.

230
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3311. Minulescu, Ion. Vesperală : [versuri] / Ion Minulescu // Săptămîna.


– 2005. – 10 iun. – P. 25.

3312. Rosetti, Radu D. Unui podgorean; Unui scriitor; Unei surori de


caritate : [epigrame] / Radu D. Rosetti // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 17 iun. – P.
24.

3313. Sofronie, Corneliu. Constatare; Uneia; De la o şedinţă; Familie de


artişti : [epigrame] / Corneliu Sofronie // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 21 iun. – P.
16.

3314. Tudorache, Constantin. Justiţiară; Utopie; Spectacolul lumii;


Scrisoare pierdută : [epigrame] / Constantin Tudorache; rubrică îngrijită de
Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 10 iun. – P. 24.

3315. Ursei, Mircea. Avocatul apărării; Unor constructori de mântuială;


Amabilităţi parlamentare; Când muza... : [epigrame] / Mircea Ursei // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 14 iun. – P. 16.

821.135.1.09 Critică şi istorie literară


3316. Agopian, Ştefan. Ar fi împlinit 72 de ani... : [in memoriam poetului
Nichita Stănescu : interviu cu prozatorul Şt. Agopian] // Gazeta românească. –
2005. – 13 iun. – P. 13.

3317. Agopian, Ştefan. Nichita Stănescu ar fi împlinit 72 de ani... : [in


memoriam poetului] / Ştefan Agopian // Glasul naţiunii. – 2005. – 16 iun. – P. 11.

3318. Buznea, Mihai. Rostirea gândurilor : [despre poetul Mihai


Eminescu] / Mihai Buznea // Natura. – 2005. – Iun. (Nr 6). – P. 8.

3319. Donţu, Zaharia. Revelaţia Eminescu redată prin timp, gând şi


lumină : [despre creaţia eminesciană] / Zaharia Donţu // Lit. şi arta. – 2005. – 9 iun.
– P. 4.

231
Iunie 2005 ≡ June 2005

3320. Gheorghiţă, Eugen. În fiecare dintre noi trăieşte un Eminescu : [in


memoriam poetului Mihai Eminescu] / Eugen Gheorghiţă // Curierul vamal =
Таможенный вестник. – 2005. – 14 iun. – P. 7.

3321. Morăraş, Mihai. Universal, poetul nostru : [pe marginea cărţii


"Citind pe Eminescu" de Sergiu Nucă, Ch., ed. Prut Int., 2005] / Sergiu Nucă // Lit.
şi arta. – 2005. – 16 iun. – P.4.

3322. Păsat, Dumitru. Eminescu şi condiţia de om cult / Dumitru Păsat //


Capitala. – 2005. – 15 iun. – P. 1.

3323. Radec, Leonid. Cerul înstelat al poetului : [viaţa şi activitatea


poetului Mihai Eminescu] / Leonid Radec // Comunistul. – 2005. – 10 iun. – P. 15;
Коммунист. – 2005. – 10 июня. – Р. 15.

3324. Tamazlâcaru, Elena. Eugen Simion : "Eminescu face parte din


destinul nostru, al fiecăruia" : [reportaj rătăcit între două date eminesciene - 15 ian.
şi 15 iun. : pe marginea discursului Preş. Acad. Române ] / Elena Tamazlâcaru //
Lit. şi arta. – 2005. – 9 iun. – P. 4.

3325. Uniunea Scriitorilor sub "guvernarea" Manolescu : [opiniile


scriitorilor privind Conf. Naţ. a Uniunii Scriitorilor din România, 17 iun. 2005,
Bucureşti] // Contrafort. – 2005. – Iun. (Nr 6). – P. 10-12. – Cuprins : Impresii
amestecate cu amintiri / Nicolae Prelipceanu; Între tribună şi ură / Leo Butnaru;
Arcadie Suceveanu; Mircea A. Diaconu; După alegeri / Nichita Danilov; Ruxanda
Cesereanu; Serafim Saca; Nicolae Popa; Nicolae Rusu; Nicolae Negru; Călina
Trifan; Scutul lui Manolescu / Nicolae Coandă.
(Vezi de asemenea Nr 3146)

821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord


3326. Suceveanu, Arcadie. Lacrimă mioritică în sol post-modern :
[scriitorul Vasile Tărâţeanu] / Arcadie Suceveanu // Contrafort. – 2005. – Iun. (Nr 6).
– P. 6.

3327. Suceveanu, Arcadie. Literatura română este "una şi indivizibilă" :


[pe marginea lucrărilor simpoz. "Bucovina literară", 29-30 mai 2005, Chişinău] /
Arcadie Suceveanu // Lit. şi arta. – 2005. – 9 iun. – P. 8.
232
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


3328. Afanasiu, Sergiu. Am să vă-mprăştii norii din priviri : [versuri] /
Sergiu Afanasiu; prez. de Nicolae Dabija // Phoenix. – 2005. – Iun.-Aug. (Nr 1). – P.
27. – Cuprins : Scriitorul; Lung-scurt; Zig-zagul; Piramida; Sfera; În sus, în jos;
Florarul; Învăţătorul; Semaforul; Pictorul; Şoferul; Vameşul; Conul; Broscuţa; Ţapul;
Ieduţul; Hipopotamul; Cubul; Mama; Zugravul.

3329. Babansky, Valeriu. Spovedanie : [versuri] / Valeriu Babansky //


Florile dalbe. – 2005. – 9 iun. – P. 1.

3330. Bajan, Vasile. Între nu-i şi între este : [poeme] / Vasile Bajan //
Phoenix. – 2005. – Iun.-Aug. (Nr 1). – P. 13. – Cuprins : Credeam; Promisiuni; Dă-
mi o oră de răgaz; Vălul nopţii.

3331. Bâlici, Gheorghe. De la o vreme...; După externare; La


stomatologia modernă; Motiv optimist; În copilărie şi în prezent; Efecte contradictorii
: [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Lit. şi arta. – 2005. – 30 iun. – P. 8.

3332. Benea, Marcela. Armonie : [versuri] / Marcela Benea // Natura. –


2005. – Iun. (Nr 6). – P. 8.

3333. Bujor, Liuba-Drăgostiţa. Un destin neobişnuit : [versuri] / Liuba-


Drăgostiţa Bujor // Lit. şi arta. – 2005. – 2 iun. – P. 4. – Cuprins : Cuvintele;
Pământule...; Copaci dezgoliţi...; Iubirea mea; Veşnicie; Anii ne-adună în vârste;
Iubirea-i fără vârstă; Ţi-i legea de Domnul prescrisă...

3334. Butnaru, Leo. Sinergetica şi textualismul : cosmogramă / Leo


Butnaru // Contrafort. – 2005. – Iun. (Nr 6). – P. 8.

3335. Căpiţă, Ionel. Dispariţia urşilor : (nuvelă) / Ionel Căpiţă // Lit. şi


arta. – 2005. – 2 iun. – P. 4.

3336. Cărare, Petru. Prevenire; Unui vecin certăreţ; Un subaltern servil


în cosmos : [epigrame] / Petru Cărare // Dreptul. – 2005. – 2 iun. – P. 8.

233
Iunie 2005 ≡ June 2005

3337. Cârchelan, Dorin. Cuget, deci rezist! : [cugetări] / Dorin Cârchelan


// Phoenix. – 2005. – Iun.-Aug. (Nr 1). – P. 4.

3338. Cibotaru, Mihail Gh. Crivei : (documentar) / Mihail Gh. Cibotaru //


Lit. şi arta. – 2005. – 30 iun. – P. 4.

3339. Ciocan, Iulian. Confuzia : [reflecţii] / Iulian Ciocan // Contrafort. –


2005. – Iun. (Nr 6). – P. 17, 19.

3340. Ciocanu, Anatol. Copilărie; Creangă; Dulce carte; Alba ţărână;


Grâu trist; Cu limpezi ploi : [versuri] / Anatol Ciocanu // Florile dalbe. – 2005. – 2
iun. – P. 1.

3341. Ciocanu, Anatol. Glas de herald; Peste fila basarabă; De plecare;


Coboară-te-n noroiul milenar; În această lumină; Ceas al meu din urmă; Pasărea
flamingo; Aplauze pentru cei de mâine; Noua venire a Afroditei; "Eu sunt cel dintâi
şi cel din urmă"; La marginea ţării; Tu, cea oricând nemuritoare; Mă vroiam cel
tânăr voievod...; Păzea; Iertarea cea din urmă; Cine va pune sfânt balsam pe rană;
Pentru toate-am plătit; Marea cu multele, apele... : [versuri] / Anatol Ciocanu // Lit. şi
arta. – 2005. – 2 iun. – P. 5.

3342. Cioclea, Eugen. "Nu există popoare mărunte..." : [versuri] / Eugen


Cioclea // Ora satului. – 2005. – Iun.(Nr 12). – P. 15.

3343. Ciocoi, Gheorghe. "Lăutarii" la al 35-lea popas : [versuri] /


Gheorghe Ciocoi // Lit. şi arta. – 2005. – 9 iun. – P. 4.

3344. Codru, Anatol. Întrezăriri : [versuri] / Anatol Codru // Lit. şi arta. –


2005. – 30 iun. – P. 1.

3345. Colesnic, Iurie. Moartea fricii : [eseu] / Iurie Colesnic // Ora satului.
– 2005. – Iun. (Nr 11). – P. 3.

3346. Colţun, Gheorghe. Topirea cuvintelor; Dor de poemele nescrise;


Sfinţirea gândurilor; Înfrângerea păcatelor; Pe apa sâmbetei; Renaşterea ţărânei;
Rugăciunea din parc; Străin; Reluare; Rugbi; Să nu-ţi trădezi cuvântul; Plâns de

234
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

pasăre în noapte; Seară de august; În pădurea sacră; Eternitate : [versuri] /


Gheorghe Colţun // Lit. şi arta. – 2005. – 30 iun. – P. 5.

3347. Covali, Anatol. Fluturi : [versuri] / Anatol Covali // Ora satului. –


2005. – Iun. (Nr 11). – P. 15.

3348. Cuzuioc, Ion. Urbanizare; Realitatea zilei; Soţii; Asta-i viaţă?...;


Măiestrie : [epigrame] / Ion Cuzuioc // Lit. şi arta. – 2005. – 30 iun. – P. 8.

3349. Dabija, Nicolae. Utilitatea ochiului al treilea [eseu] / Nicolae Dabija


// Lit. şi arta. – 2005. – 9 iun. – P. 1.

3350. Dascăl, Valeria. Anul cocoşului : [jurnal vienez] / Valeria Dascăl //


Lit. şi arta. – 2005. – 2 iun. – P. 8.

3351. Dascăl, Valeria. În pragul iubirii : jurnal vienez / Valeria Dascăl //


Lit. şi arta. – 2005. – 23 iun. – P. 6.

3352. Dascăl, Valeria. Miezul : jurnal vienez / Valeria Dascăl // Lit. şi


arta. – 2005. – 16 iun. – P.6.

3353. Dascăl, Valeria. Neuitare : jurnal vienez / Valeria Dascăl // Lit. şi


arta. – 2005. – 30 iun. – P. 6.

3354. Diviza, Ion. Epigrame / Ion Diviza // Dreptul. – 2005. – 23 iun. – P.


8. – Cuprins : Viol; Inconştientul; Atentat cu bombă; Bilanţul vieţii.

3355. Diviza, Ion. Hoţul către fiul său; Politica şi banul; Rostul
înţelepciunii [epigrame] / Ion Diviza // Dreptul. – 2005. – 9 iun. – P. 8.

3356. Diviza, Ion. La tribunal; Prost să fii, minte să ai; Viaţă sănătoasă :
[epigrame] / Ion Diviza // Dreptul. – 2005. – 16 iun. – P. 8.

3357. Diviza, Ion. Unui chirurg; Baftă în afaceri; Între noi, bărbaţii;
Declaraţie de dragoste : [epigrame] / Ion Diviza // Dreptul. – 2005. – 30 iun. – P. 8.

235
Iunie 2005 ≡ June 2005

3358. Doga, Alexandru. Recunoştinţă lui Mihai Eminescu; Monolog cu


tăcerea; Speranţă; Tema pe acasă; Semnificaţie; Cu tine fără tine; Afect autumnal :
[versuri] / Alexandru Doga // Lit. şi arta. – 2005. – 9 iun. – P. 5.

3359. Fabian, Nicolae. Sunt jertfa jertfelor jertfite : [versuri] / Nicolae


Fabian // Phoenix. – 2005. – Iun.-Aug. (Nr 1). – P. 19. – Cuprins : Religia mea –
poezia; Tăcere : de la o inimă la alta; Singur; Eternitate; Crinul; Epitalm; Agavele
negre; Cântec simplu.

3360. Filip, Iulian. Cine ştie mai bine ce trebuie să fac? : [versuri] / Iulian
Filip // Lit. şi arta. – 2005. – 16 iun. – P. 3.

3361. Filip, Iulian. De ce mă doare inima? : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi


arta. – 2005. – 30 iun. – P. 3.

3362. Filip, Iulian. E multă roadă-n tei : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta.
– 2005. – 2 iun. – P. 3.

3363. Filip, Iulian. Eternul joc de-a ascunselea : [versuri] / Iulian Filip //
Lit. şi arta. – 2005. – 23 iun. – P. 3.

3364. Filip, Iulian. Teatru : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2005. – 9
iun. – P. 3.

3365. Grama, Steliana. Eu sunt o simplă sală de-aşteptare : [versuri] /


Steliana Grama; prez. de Tudor Palladi // Phoenix. – 2005. – Iun.-Aug. (Nr 1). – P.
22. – Cuprins : Gregari, abia prin dragoste simţim...; Pe-o clipă am uitat că-s om...;
Nu te-ntreba iubirea ce e...; Sală de aşteptare; Îngemănare; Amanţi fără de lege şi
regrete...; Nu-mi cere cunoaştere; Dragostea mi-o port ca pe o cruce...; E
dragostea ca o descătuşare; Catapeteasmă fără de icoane; Iubeam...; La
ambasada dragostei...; Din dragoste nu pot să emigrez...

3366. Grama, Steliana. Nu sunt femeie, sunt doar...poezie! : [versuri] /


Steliana Grama // Lit. şi arta. – 2005. – 30 iun. – P. 8.

3367. Grama, Steliana. Rondeluri de dragoste / Steliana Grama // Lit. şi


arta. – 2005. – 23 iun. – P. 5. – Cuprins : Cel mai păcătos de pe pământ...; Dincolo
236
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

de graniţa iubirii...; Iubire mai e-n univers?; Mi-i sufletul o casă în ruine...; Harpa din
inima mea; Îmi văd ca-n palmă dragostele toate...; Primăvara pe vechi şi pe nou...;
Mi-i dragostea precum un cimitir...; Nu mi-e ruşine să ratez...; În faţa ta,
nespovedit...; Din dragoste şi până la sicriu...; Descântă-mă, descântă-mă, iubire!;
La ceas târziu de vechi incertitudini...; Când eşti îndrăgostit, nu poţi să mori...

3368. Iachim, Ion. "Ford"-ul lui Sorinel : [povestire] / Ion Iachim // Ora
satului. – 2005. – Iun. (Nr 11). – P. 13.

3369. Marin, Aura. O floare ca o coroană de rege : [versuri] / Aura Marin


// Phoenix. – 2005. – Iun.-Aug. (Nr 1). – P. 7. – Cuprins : Morfină; Privire; Cică...;
A!..; Îndoială; Presentiment; Dacă; Culinară; Dorinţă; Început; Sete; Bocet;
Discobolul.

3370. Matcovschi, Dumitru. Cu torba : monolog / Dumitru Matcovschi //


Săptămîna. – 2005. – 17 iun. – P. 12.

3371. Matcovschi, Dumitru. Târziu : monolog / Dumitru Matcovschi //


Săptămîna. – 2005. – 10 iun. – P. 10.

3372. Olaru, Angelina. Am început să ning ca o stihie : [versuri] /


Angelina Olaru // Phoenix. – 2005. – Iun.-Aug. (Nr 1). – P. 12. – Cuprins : Ochiul
luminii; Viaţa luminii; Sfinţirea prin îmbrăţişare; Suflete – gemeni în moarte;
Adormind lumina; Trandafirul trădat; Inimă rece; Singură; Am căzut, Cum părăsim
pământul...

3373. Partole, Claudia. Să pot să mă uit cu ochi de copil la mine cea din
azi... : [dialog cu sine] / Claudia Partole // Lit. şi arta. – 2005. – 16 iun. – P. 5.

3374. Poiată, Petru. Vara dinainte de vacanţă : [versuri] / Petru Poiată //


Glasul naţiunii. – 2005. – 2 iun. – P. 8. – Cuprins : Şcolăriţa; Numărătoare;
Copăcelul; Chiriaşul; Evrica; Vara dinainte de vacanţă; Noutatea; Ţeposul; Poftă
bună.

3375. Popa, Petre. Când băteam la uşa luminii : [versuri] / Petre Popa //
Phoenix. – 2005. – Iun.-Aug. (Nr 1). – P. 15. – Cuprins : Vis viril; Nostalgie;

237
Iunie 2005 ≡ June 2005

Singurătate; Flori; Romanţa tăcerii; Gând; Zorii; Rondelul ierbii târzii; Totuşi; Pelin;
Totu-i banal.

3376. Rău, Alexe. 1+3+3+3x5; Strada de fildeş a poetului; Pălăria lui


Sadoveanu e de prisos : [versuri] / Alexe Rău // Contrafort. – 2005. – Iun. (Nr 6). –
P. 7.

3377. Rudinschi, Carolina. Pustietatea nu cîntă : [versuri] / Carolina


Rudinschi // Phoenix. – 2005. – Iun.-Aug. (Nr 1). – P. 28-29. – Cuprins : Sărut;
Potop; Rugăciune; Sfârşit de vară; Apocalipsă; Nostalgie; Regrete; Drumul spre rai;
Dadaism; Aminteşte-ţi; Explozie arterială; Poveste în ritmul vântului; Ruga unui fir
de iarbă; Curg fluturi din cer...; Underground; Singurătate; Primăvară prematură;
Pocăinţă; Printre clipa amorţită...; Virgule în cer; A îmbătrânit metafora din mine...;
A secat marea, Doamne!; Lasă-mă să te iubesc...; Să nu mai spui niciodată...;
Dans al clipei.

3378. Rusnac, Vladimir. Icoana plaiului : [versuri] / Vladimir Rusnac //


Lit. şi arta. – 2005. – 23 iun. – P. 1.

3379. Rusnac, Vladimir. Spovedirea lupului : [fabulă] / Vladimir Rusnac


// Florile dalbe. – 2005. – 2 iun. – P.8.

3380. Rusu, Ileana. Sunt lampa din odaia poeziei : [versuri] / Ileana Rusu
// Phoenix. – 2005. – Iun.-Aug. (Nr 1). – P. 14. – Cuprins : Mireasa nimănui; Atât;
Lume fără morţi; Călăul mi-a plecat în deplasare; Un glonte în pământ; Umbra din
trecut; Un verde stors; Sunt singură; Celulă cu doi regi; Te rog să pleci.

3381. Rusu, Nicolae. Robul de ieri : [povestire] / Nicolae Rusu //


Contrafort. – 2005. – Iun. (Nr 6). – P. 13.

3382. Sajin, Luminiţa. Geneze : [versuri] / Luminiţa Sajin // Phoenix. –


2005. – Iun.-Aug. (Nr 1). – P. 1.

3383. Slutu-Grama, Claudia. Cădea pădurea peste noi... : [versuri] /


Claudia Slutu-Grama; prez. de Tudor Palladi // Phoenix. – 2005. – Iun.-Aug. (Nr 1).
– P. 23. – Cuprins : Iubirea aceea în pripă...; Cădea pădurea peste noi...; Porţile

238
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

inimii; Te-aştept la răspîntia zărilor...; Aştrii muribunzi; Efemeride; Rock n-roll-ul


cucilor împăiaţi; A treia oară...; Doar tragici...; Ruinele iubirii.

3384. Teleucă, Victor. Improvizaţia Nisipului; Dimineaţa încă nu şi-a


strâns stelele : [versuri] / Victor Teleucă // Phoenix. – 2005. – Iun.-Aug. (Nr 1). – P.
16-17. – Cuprins : Tot ce-a fost; Am nevoie să visez; Aş putea să ştiu.

3385. Teslaru, Grigore. Romii : [povestire] / Grigore Teslaru // Phoenix. –


2005. – Iun.-Aug. (Nr 1). – P. 10-11. – Va urma.

3386. Traianus. Dincolo de Ireal : [versuri] / Traianus // Phoenix. – 2005.


– Iun.-Aug. (Nr 1). – P. 8-9. – Cuprins : Doi colibri în alb, doi colibri; Colind în
scrânciobul morţii; Inchizitorilor mei; Castelul; Zapis; Mama; Accident; Viişoara;
Prăbuşit în flori; România; Dincolo de ireal; Cântec cântat în cor la miez de noapte;
Regele învins; Moştenirea visului; Poetul; Alt cântec pentru Andreea; Poem înscris
pe buzele genunii; Cântec de pom lăcrimând; Suprema greşeală; Poem din grădina
memoriei; Arta de a fi singur; Prutul înlăcrimat; Înmormântări de plopi; Poem pentru
regretele târzii; Punctum. – Numele adevărat al aut. : Traian Vasilcău.

3387. Traianus. Mai singur decât cel nenăscut [versuri] / Traianus //


Phoenix. – 2005. – Iun.-Aug. (Nr 1). – P. 5. – Cuprins : Toată împărăţia mea...; Unu
la plural...; Mai singur decât cel nenăscut.

3388. Tuchilatu, Leonard. Eram tineri şi aveam de unde muri : [versuri] /


Leonard Tuchilatu // Phoenix. – 2005. – Iun.-Aug. (Nr 1). – P. 2-3. – Cuprins : Casa
(II); Poeţilor; Zbor; Ca la Breaza; Populară; Hai, nani; Basm dac; Rapsodie; Fata
Morgana.

3389. Tudor, Ion Z. Daţi-mi un "tu" să mă zboare : [versuri] / Ion Z. Tudor


// Phoenix. – 2005. – Iun.-Aug. (Nr 1). – P. 6.

3390. Vatamanu, Ion. Cu chipul palid, sfânt la suflet : [versuri] / Ion


Vatamanu // Glasul naţiunii. – 2005. – 16 iun. – P. 13.

3391. Vicol, Ion. Vadra : [povestire] / Ion Vicol // Ora satului. – 2005. –
Iun.(Nr 12). – P. 15.

239
Iunie 2005 ≡ June 2005

3392. Vlădiceanu, Mara. Mi-i dor de-un om cu sufletul albastru : [versuri]


/ Mara Vlădiceanu // Phoenix. – 2005. – Iun.-Aug. (Nr 1). – P. 20. – Cuprins : Suflet
blând; Avem un dor cu-aripi de stea...; Mi-i dor de-un om...; M-au secerat doi ochi
de jar...; Visul meu; Noi doi şi tăcerea...; Mi te-a adus o ploaie de Florar...; Acasă;
Fiziologie; Într-un târziu; Resemnare.

3393. Zagoreanu-Issa, Natalia. Nupţialul Blestem : [versuri] / Natalia


Zagoreanu-Issa; prez. de Traianus // Phoenix. – 2005. – Iun.-Aug. (Nr 1). – P. 24-
25. – Cuprins : Nupţialul blestem; Delirius; Îmblânzitorul ploii...; Parabolă;
Îndrăgostit de moartea mea...; Morţii mele; Vis; Maturitate; În iarna asta...;
Testament; Carmen; În ziua vinovată că nu te-am mai găsit...
(Vezi de asemenea Nr 3264)

821.135.1(478).09 Critică şi istorie literară


3394. Cibotaru, Mihail Gh. Clonarea în serie a lui Iuda, sau De ce tac
scriitorii : [pe marginea colecţiei de antologii "Literatura din Basarabia, sec. XX"] /
Mihail Gh. Cibotaru // Lit. şi arta. – 2005. – 16 iun. – P.4.

3395. Chiper, Grigore. Jurnalul unei bursiere : [pe marginea cărţii "Trei
luni la Paris" de Rodica Chiriac, Ch., ed. Arc, 2005] / Grigore Chiper // Contrafort. –
2005. – Iun. (Nr 6). – P. 5.

3396. Chiper, Grigore. Virtualul poetic : [pe marginea cărţii "Niciodată pe


nume" de Silvia Caloianu, Ch., ed. Arc, 2005] / Grigore Chiper // Contrafort. – 2005.
– Iun. (Nr 6). – P. 5.
3397. Colesnic, Iurie. O antologie de referinţă : [pe marginea cărţii
"Părinţi" de Ion Proca, Ch., ed. Grafema Libris, 2005] / Iurie Colesnic // Ora satului.
– 2005. – Iun.(Nr 12). – P. 15.

3398. Colesnic, Iurie. Salvarea unui poet : 140 ani de la naşterea lui
Constantin Stere / Iurie Colesnic // Lit. şi arta. – 2005. – 2 iun. – P. 4.

3399. Colesnic, Iurie. Un debut la 14 ani şi un anonimat de jumătate de


secol : [creaţia literară a Verei Bahtalovschi (Veronica Pod)] / Iurie Colesnic //
Timpul de dimineaţă. – 2005. – 10 iun. – P. 19.

240
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3400. Cuzuioc, Ion. Un taciturn modest : [despre scriitorul Pavel


Starostin] / Ion Cuzuioc // Lit. şi arta. – 2005. – 23 iun. – P. 8.

3401. Dabija, Nicolae. Manual de neuitare : [pe marginea romanului


"Eclipsa" de Mihail Gh. Cibotaru] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 30 iun. –
P. 1, 4.

3402. Esinencu, Nicolae. Un prunc al scriitorului botezat de două


învăţătoare : dialog cu N. Esinencu, scriitor / a dialogat Ion Iachim // Ora satului. –
2005. – Iun. (Nr 11). – P. 13.

3403. Gorgan, Ion. Adio, prietene... : [in memoriam lui Vlad Chiriac,
cercetător şt. la Inst. de Lit. şi Folclor al Acad. de Şt. a Moldovei] / Ion Gorgan // Lit.
şi arta. – 2005. – 23 iun. – P. 3.

3404. Nastasiu, Vasile. Îngeraşul meu sau Frământările de limbă : [pe


marginea cărţii "Îngerul casei" de Mihail Vârţanu, Ch., "Cartea Moldovei", 2005] /
Vasile Nastasiu // Florile dalbe. – 2005. – 9 iun. – P. 14.

3405. Neagu, Manole. Buburuza Marcelei Mardare : [pe marginea cărţii


"Buburuza călătoare" de Marcela Mardare, Ch., Pontos, 2004] / Manole Neagu //
Florile dalbe. – 2005. – 9 iun. – P. 14.

3406. Palladi, Tudor. Parodia poeziei şi poezia parodiei, sau Ironia între
persiflare şi diversificare : [creaţia poetului Titus Ştirbu] / Tudor Palladi // Lit. şi arta.
– 2005. – 23 iun. – P. 4.

3407. Partole, Claudia. Anatol Gugel adună lumea într-un bob de grâu :
[pe marginea cărţii "A fost odată ca niciodată" de Anatol Gugel, Ch., Ed. Pontos,
2004] / Claudia Partole // Săptămîna. – 2005. – 3 iun. – P. 12.

3408. Partole, Claudia. Revenire la Copilărie : [reflecţii ale scriitoarei] /


Claudia Partole // Florile dalbe. – 2005. – 9 iun. – P. 16.

3409. Rusu, Nicolae. Oricât de talentat ar fi un scriitor, acesta trebuie să


se apropie de dramaturgia pentru copii cu multă prudenţă : [interviu cu dramaturgul

241
Iunie 2005 ≡ June 2005

N. Rusu, şi regizorul Victor Ştefaniuc] / a înregistrat Marcela Gafton // Glasul


naţiunii. – 2005. – 2 iun. – P. 10.

3410. Stici, Ion. O carte despre tata : (însemnări pe marginea romanului


"Decameron basarabean, sau Dumnezeu i-a dat omului puşca" de Ion Iachim) / Ion
Stici // Moldova suverană. – 2005. – 30 iun.

3411. Stoica, Valentina. "E multă duioşie, simţire şi frumuseţe în aceste


cărţi" : [creaţia poetei Claudia Partole] / Valentina Stoica // Făclia. – 2005. – 18 iun.
– P. 3.

3412. Traianus. Anchetarea miracolelor marturizate : dialog cu poetul şi


eseistul Traianus (Traian Vasilcău) / interviu de Grigore Grigorescu // Phoenix. –
2005. – Iun.-Aug. (Nr 1). – P. 30-31.

821.161.1 Literatură rusă


3413. Radec, Leonid. A. S. Puşkin : "Viaţa mea uneori capătă un aspect
de epigramă, dar în general ea era elegie" : [206 ani de la naşterea poetului A. S.
Puşkin (1799-1837)] / Leonid Radec // Comunistul. – 2005. – 3 iun. – P. 16;
Коммунист. – 2005. – 3 июня. – Р. 16.

3414. Кушниренко, Виктор. "…Хоронили мы здешнего митрополита"


: [события ссылки А. Пушкина в Кишиневе] / Виктор Кушниренко // Независи-
мая Молдова. – 2005. – 16 июня.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
3415. Mereuţă, Daniela. Atena, oraşul tuturor timpurilor : [capitala
Greciei] / Daniela Mereuţă // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 24 iun. – (Supl.
"Integrarea europeană, pas cu pas"; Nr 6).

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Cazacu, Nicolae. Profesorul Simion Varzaru. – Vezi Nr 3131

Iftimi, Sorin. Pe urmele lui Daniel Philippidis. – Vezi Nr 2870


242
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lisnic, Ioan. Părintele Vasile Muduc. – Vezi Nr 2884

Simion, Eugen. Oameni care au fost : [Pantelimon Halipe]. – Vezi Nr


3439

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
3416. Argetoianu, Constantin. Când nu mai dictează ruşii, dictează
americanii; Un trio celebru : Carol al II-lea – Lupeasca-Urdareanu; Acvila, gâştele şi
Capitolul : [anul 1940 văzut de un mare om politic : reluat din "Jurnalul naţ.", 3 iun.
2005] / Constantin Argetoianu // Gazeta românească. – 2005. – 13, 20, 27 iun. – P.
16. – Va urma.

3417. Moraru, Anton. Germania şi URSS au dezlănţuit al doilea război


mondial în 1939 / Anton Moraru // Lit. şi arta. – 2005. – 9 iun. – P. 7.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


3418. Courtois, Stephane. Lecţiile de istorie ale "profesorului" Putin : [pe
marginea art. "Lecţiile victoriei asupra nazismului" de Vladimir Putin, publ. în "Le
Figaro" : art. istoricilor francezi] / Stephane Courtois, Jean-Louis Panne; trad. de
Nicolae Neagu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 10 iun. – P. 7.

3419. Jianu, Vasile. Istoria Rusiei : [scrisă de ziaristul V. Jianu] // Ora


satului. – 2005. – Iun. (Nr 11-12). – P. 16. – Contin. Începutul : Mai (Nr 9).

3420. Josanu, Efim. Lipeţkoe – la margine de grai moldovenesc


[Ukraina] / Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2005. – 30 iun. – P. 3. – Va urma.

3421. 9 mai 1945 – Victorie a fascismului comunist asupra celui nazist,


sau Substituirea dreptului naţiunilor la autodeterminare şi crearea frontierelor dintre
state sub dictatul Rusiei staliniste : [doc. aprob. de Asoc. Antipact Molotov-
Ribbentrop şi de ONG-urile asociate] // Gazeta românească. – 2005. – 27 iun. – P.
7.

243
Iunie 2005 ≡ June 2005

(Vezi de asemenea Nr 3433)

94(478) Istoria Republicii Moldova


3422. A fost sau nu Holocaust în Basarabia? : [pe marginea dezbaterilor
cu genericul "Grupurile etnice în istoria românilor. Evreii în anul celui de-al doilea
război mondial", 3 iun. 2005, Chişinău] / a consemnat Arina Roşca // Gazeta
oraşului. – 2005. – 9 iun. – P. 7.

3423. Beşleagă, Vladimir. Conştiinţa naţională sub regimul comunist


totalitar (II) : (R.S.S.M. 1956-1963) / Vladimir Beşleagă // Contrafort. – 2005. – Iun.
(Nr 6). – P. 20-21. – Art. 1 : Mart.-Mai (Nr 3/5)

3424. Buga, Ion. Carte despre satul unde a răsărit steaua Nicolae
Testemiţanu : [pe marginea cărţii "Ochiul Alb". Cartea satului" de Ion Stici] / Ion
Buga // Lit. şi arta. – 2005. – 23 iun. – P. 6.

3425. Busuioc, Aureliu. Scriitorul Aureliu Busuioc îşi aminteşte : "Cum a


fost ziua de 28 iunie 1940" / Aureliu Busuioc // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 24 iun.
– P. 4.

3426. Buzatu, Gheorghe. Documente despre evacuarea Basarabiei în


1940 : (din vol. "Românii în arhivele Kremlinului", Bucureşti, ed. Univers
Enciclopedic, 1996) / Gheorghe Buzatu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 24 iun. – P.
3.

3427. Cibotaru, Mihail Gh. Iar minciuna continuă să triumfe... : [65 de


ani de la ocuparea Basarabiei de către trupele sovietice] / Mihail Gh. Cibotaru //
Timpul de dimineaţă. – 2005. – 24 iun. – P. 11.

3428. Ciobanu, Ştefan. Ştefan Ciobanu : "În Basarabia curg râuri de


lacrimi şi sânge" : [fragm. din discursul senatorului basarabean la şedinţa comună a
Comisiilor de Afaceri Străine a Camerei Deputaţilor şi Senatului parlamentului
român, 2 iul. 1940] // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 24 iun. – P. 2.

3429. Colesnic, Iurie. Autorul unui portret comun : [omul politic


Constantin Stere la 140 ani de la naştere] / Iurie Colesnic // Natura. – 2005. – Iun.
(Nr 6). – P. 14.
244
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3430. Ghibu, Onisifor. Cum s-a făcut Unirea Basarabiei / Onisifor Ghibu
// Glasul naţiunii. – 2005. – 2 iun. – P. 3.

3431. Graur, Ion. Cartea de familie : [pe marginea cărţii "Neamul


Colibaba : dialoguri de familie" de Raia Rogac] / Ion Graur // Glasul naţiunii. – 2005.
– 16 iun. – P. 11.

3432. Litinschi, N. Vremurile de bejenie : [reluat din "Viaţa Basarabiei",


1940, Nr 7-8] / N. Litinschi // Ora satului. – 2005. – Iun. (Nr 11-12). – P. 16. –
Sfârşit. Începutul : Mai (Nr 10).

3433. Negru, Constantin. "Am crescut printre străini ca bujorul printre


spini..." : [din ist. deportării basarabenilor] / Constantin Negru // Flux : ed. de vineri.
– 2005. – 17 iun. – P. 7.

3434. Operaţia "antitanc" : [documente ale primului parlament al Rep.


Moldova privind "problema 28 iun. 1940"] // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 24 iun.
– P.10.

3435. Palade, Gheorghe. 28 iunie 1940 – zi de doliu pentru Basarabia :


[interviu cu Gh. Palade, vicepreş. al Asoc. Istoricilor din Rep. Moldova] / a dialogat
Arina Roşca // Gazeta oraşului. – 2005. – 23 iun. – P. 11.

3436. Popuşoi, Liliana. "Vasile Ţepordei. Scrieri alese" : [pe marginea


cărţii cu acelaşi tit., Ch., ed. Flux, 2005] / Liliana Popuşoi // Flux : ed. de vineri. –
2005. – 17 iun. – P. 7.

3437. Proca, Ion. De neamul Movileştilor cetire : [pe marginea lucrărilor


simpoz. int. "Dinastiile Movileştilor – interferenţe politice şi culturale ale elitelor din
Europa Centrală şi de Est (secolul XVI-XVII)", Chişinău, 2005] / Ion Proca // Glasul
naţiunii. – 2005. – 30 iun. – P. 3. – Va urma.

3438. Prohin, Victor. Din grădina şi ruinele trecutului : [pe marginea cărţii
"File din istoria satelor Verejeni, Lencăuţi, Mereşeuca, "raionul Ocniţa de Alexandru
Furtună, Alexandru Gh. Groppa, Alexandru T. Groapă] / Victor Prohin // Făclia. –
2005. – 11 iun. – P. 3.
245
Iunie 2005 ≡ June 2005

3439. Rorer, Edit. "Numai duşmanii noştri spun că la 28 iunie 1940 am


fost eliberaţi" : [65 de ani de la cotropirea Basarabiei de către trupele sovietice :
interviu cu E. Rorer, originară din Basarabia] / consemnare : Daniela Galai // Timpul
de dimineaţă. – 2005. – 17 iun. – P. 10.

3440. Simion, Eugen. Oameni care au fost : [Pantelimon Halipa, scriitor


şi om politic basarabean] / Eugen Simion // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 14 iun. –
P. 13.

3441. Stere, Constantin. Dreptul Basarabiei asupra României : [publ. în


revista "Lumina", 28 oct. 1917] / Constantin Stere // Timpul de dimineaţă. – 2005. –
28 iun.

3442. [13 iunie 1941 – prima deportare a basarabenilor în gulagurile


siberiene] // Lit. şi arta. – 2005. – 9 iun. – P. 7. – Cuprins : "Omule, tu..." / Diana
Burcatîi; Metafora amintirilor siberiene : [interviu cu Ion Creangă, fost deportat] /
interlocutor : Diana Burcatîi; Vatra strămoşească e distrusă / Ion Puţuntică; E
necesar un nou Nurnberg! / Mihai Andronic.

3443. Vartic, Andrei. Oltea, recurs la enigmă : [mama domnitorului


Ştefan cel Mare] / Andrei Vartic // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 17 iun. – P. 19.
(Vezi de asemenea Nr 3118, 3236)

94(498) Istoria României


3444. Argetoianu, Constantin. Un trio celebru : Carol al II-lea –
Lupeasca – Urdăreanu : [aspecte istorice : reluat din "Jurnalul naţ.", 13 iun. 2005] /
Constantin Argetoianu // Gazeta românească. – 2005. – 20 iun. – P. 16.

3445. Cretzianu, Alexandru. Ultimatumul : [art. fostului subsecretar de


stat al Min. Afacerilor Străine al României, 11 mai - 4 iul. 1040] / Alexandru
Cretzianu; material îngrijit de Ion Negrei // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 24 iun. –
P. 5-6.

94(=411.16) Istoria evreilor


3446. Coja, Ion. "Noi cerem dovezi, iar dovezile nu există" : [interviu cu
prof. I. Coja, participant la lucrările "mesei rotunde" "Grupurile etnice în Istoria
246
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Românilor. Studiu de caz : Evreii în anii celui de-al doilea Război Mondial", 3 iun.
2005, Chişinău] / interviu realizat de Rodica Mahu // Jurnal de Chişinău. – 2005. –
17 iun. – P. 16.

3447. Roif, Şabs. "Noi suntem martori vii" : [holocaustul în Basarabia :


interviu cu Ş. Roif, preş. Asoc. evreilor din Rep. Moldova a foştilor deţinuţi în lagăre
şi ghetouri fasciste] / interviu realizat de Rodica Mahu // Jurnal de Chişinău. – 2005.
– 17 iun. – P. 17.

94(=512.165) Istoria găgăuzilor


3448. Colesnic, Iurie. O carte ca o sursă a viitorului : [istoria găgăuzilor :
pe marginea cărţii "De la Nistru pân-la Tisa şi ceva mai departe" de Anatol Măcriş] /
Iurie Colesnic // Ora satului. – 2005. – Iun. (Nr 11). – P. 15.

247
Iunie 2005 ≡ June 2005

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ" NR 6-2005

Barbalat, Pavel (3094), 3100


A
Batcu, Ion 3248
Ababii, Ion 3155-57 Bălănescu, Daniel 3146
Adăscăliţei, Mihai 3068, 3070 Băsescu, Traian 2972-73, 3001
Afanasiu, Sergiu 3328 Bâlba, Ion (3114)
Agache, Angel 2874 Bâlici, Gheorghe 3308-09, 3314, 3331
Agopian, Ştefan 3316-17 Bâzgu, Maria 3125
Aldea-Teodorovici, Doina (3251) Benea, Marcela 3332
Aldea-Teodorovici, Ion (3251) Beneş, Eugen 3129
Alecsandri, Vasile 3305 Benu, Victor 3048, 3190
Alexe, Vladimir 2894-95 Bergstrom, Hans 2974
Amariei, Iulia 3174 Beşleagă, Vladimir 3423
Ambroci, Tatiana 2872 Binder, Rodica 2896
Ambros, Filip (3157) Bogatu, Petru 2918, 2975-76
Andronic, Mihai 3442 Bogdănaş, Silvia 3254-55, 3260, 3270
Andronic, Nicolae 3035 Boincean, Boris 3207
Aramă, Angela 2916 Bolea, Iulia 2940
Argetoianu, Constantin 3416, 3444 Bologa, Mircea (3185)
Artâc, Natalia 3293 Bondarciuc, Nicolai 3069
Asarov, Boris 2969, 3023 Bordonaro, Federico 2897
Ash, Timothy Garton 2970 Borşevici, Ion 3269
Astahova, Irina 2931 Botnaru, Vitalie 3179
Aura 3247 Brădescu, Pavel 3290
Avram, Aliona 3277 Braghiş, Dumitru 2919-21, 2953
Brzezinski, Zbigniev 2977
B
Buciuceanu, Olga 3066
Baas, Norbert 2971 Buga, Ion 3424
Babansky, Valeriu 3329 Bujor, Ilie 2893, 3051, 3208
Babuc, Monica 2917 Bujor, Liuba-Drăgostiţa 3333
Bacalbaşa, Anton 3306 Bujor, Pavel 3229, 3253
Baciu, Diana 3288 Bulat, Vladimir 3238
Bahtalovschi, Verei (Veronica Pod) 3399 Buliga, Valentina 3190
Bajan, Vasile 3330 Burcatîi, Diana 3442
Balaban, Valeriu 3110 Burciu, Igor 2990
Balan, Eduard 2927, 3036 Burlacu, Petru (3156)
Batîr, Dumitru 3186 Busuioc, Aureliu 3425
Barannik, Andrei 3174 Busuioc, Elena 3239

248
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Busuioc, Larisa (3239) Ciobu, Andrei (3139)


Butnaru, Leo 3325, 3334 Ciocan, Iulian 3339
Butnaru, Valentina 3153 Ciocanu, Anatol 3340-41
Buzatu, Gheorghe 3426 Ciocanu, Mihai 3189
Buznea, Mihai 3318 Cioclea, Eugen 3342
Ciocoi, Gheorghe 3343
C
Ciocoi, Valeriu 3106
Calciu, Gheorghe 2885 Ciorbă, Veaceslav 2881
Caloianu, Silvia 3396 Ciubotaru, Al. 3203
Cangea, Petru 3078 Ciubotaru, Anatolie 3134
Capcelea, Arcadie 3175 Ciumac, Svetlana 3054
Caramitru, Ion 3270 Coandă, Nicolae 3325
Caranfil, Ştefan (3257) Codru, Anatol 3344
Cartaleanu, T. 3151 Coja, Ion 3446
Catană, Tatiana 3106 Cojocari, Vasile 3090
Catană, Vitali 2978 Cojocaru, Natalia 3171
Cazacu, Nicolae 3131 Cojocaru, Simion 3227
Călin, Gabriel 3293 Cojocaru, Valentina (3248)
Căpiţă, Ionel 3130, 3335 Colesnic, Iurie 3114, 3345, 3397-99,
Cărare, Petru 3336 3429, 3448
Cârchelan, Dorin 3337 Colţun, Gheorghe 3346
Cebanenco, Elena 3229 Corduneanu, Alexandru 3115
Cebotari, Andriana 3132 Cosovan, O. 3151
Cerepenco, Vitalii 3113 Courtois, Stephane 3418
Cesereanu, Ruxanda 3325 Covali, Anatol 3347
Chifu, Iulian 3089 Crăciun, Victor 2982
Chiper, Grigore 3395-96 Creangă, Ion 3442
Chiriac, Petru 3048 Creangă, Victor 3249
Chiriac, Rodica 3395 Cretzianu, Alexandru 3445
Chiriac, Vlad (3403) Cristescu, Claudia 2899
Chirilov, Viorica 3054, 3177 Csejka, Gerhard 3302
Chisili, Mihail 3070 Cucereanu, Radion 3176
Chisnenco, Angela 3056 Cucuietu, Iurie (3237)
Cibotaru, Mihail Gh. 3338, 3394, 3401, Culebeachin, Tatiana (3140)
3427 Curchi, Lilia 3179
Cimpoi, Mihai 2979-80 Curmei, Efim 3226
Ciobanu, Grigore 3133 Cuşnir, Valentina 2922
Ciobanu, Mitrofan 3151, 3164 Cuşnir, Victoria 3037
Ciobanu, Raisa 3201 Cuzuioc, Ion 3250, 3348, 3400
Ciobanu, Ştefan 3428
Ciobanu, Vitalie 2889, 2898, 2981, 3302
249
Iunie 2005 ≡ June 2005

D Florescu, Toma 3309


Furtună, Alexandru 3438
Dabija, Doina 3240
Fuştei, Nicolae 2873
Dabija, Nicolae 2892, 2923-24, 3328,
3349, 3401 G
Damian, George 2983
Galai, Daniela 3439
Danilov, Nichita 3325
Gapton, Marcela 3409
Darcaci, Galina 3145
Garaz, Nicolae 3049
Dascăl, Rareş 2997
Garbuz, Vasile (protoiereu-mitrofor)
Dascăl, Valeria 3350-53
2882
Dănilă, A. 3271
Gaugaş, Petru (3161)
DeLong, J. Bradford 3045
Gălăţanu, Mihail 3146
Diaconu, Mircea A. 3146, 3325
Gărbălău, Nicolae 3186
Dinescu, Cosmin 2984
Gheorghiţă, Eugen 3320
Diviza, Ion 3354-57
Gheorghiţă, Nadina 2869; 2875; 2932,
Doga, Alexandru 3358
3142, 3178, 3256
Dolea, Igor 3091
Gheorghiu, Gheorghe 3251
Doni, Gheorghe 3237
Gherasimov, Lilia 3148-49
Donţu, Zaharia 3319
Ghibu, Onisifor 3430
Druţă, Boris 3289
Gigea-Gorun, Petre 3264
Duca, Gheorghe 3071
Gorbaciov, Mihail 2901
Dudiţă, Florea (3158)
Gorea-Costin, Iuliana (2626); 2927-29
Dulgheru, Valeriu 2925, 3158
Gorgan, Ion 3403
Dumbrăveanu, Albina 3299
Gorincioi, Tamara 2910
Dumbrăveanu, Victor 2928
Gorincioi, Vitalie 3051
Dumitru, Aurel 3175
Gortolomei, Dumitru 3160
Dungaciu, Dan 2900, 2985-86
Gotişan, Iurie 3085
E Grama, Steliana 3365-67
Graur, Ion 3431
Eminescu, Mihai 3148, 3307; (3318-23)
Greceanîi, Zinaida 2930-31, 2934
Eremia, Anatol 3300
Grigore, Silvia 3252
Esinencu, Nicolae 3402
Grigorescu, Grigore 3412
Eţco, Ludmila (3201)
Griţco, Valeriu 3092
F Groapă, Alexandru T. 3438
Groppa, Alexandru Gh. 3438
Fabian, Nicolae 3359
Grozavu, Vasile 2875; 3120, 3191
Felea, Aurelia 3147 Gugel, Anatol 3407
Feru, Victor 3308 Guriţenco, Vladimir 3116
Filip, Iulian 2869, 3049, 3271, 3360-64
Guţu, Alina 3209
Filip, Nicolae 3159, 3164 Guţu, Ion 3159, 3164
Florenski, Pavel 2881 Guţu, Vasile 3093, 3110
250
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

H Lupaşcu, Maria 3052, 3172


Lupescu, Bogdan 3241
Halipa, Pantelimon (3440)
Lupu, Marian 3242
Hammond, Lisa 2893
Lupuşor, Tamara 3046, 3049, 3125,
I 3190
Iachim, Ion 3368, 3402, 3410 M
Iaroszewski, Edward 2932
Madan, Ion 3161
Ibarra, Ignacio 2988
Mahu, Rodica 3042, 3238, 3273, 3446-
Iftimi, Sorin 2870
47
Iftodi, Victoria 3093
Maleş, Petru 2875; 3113
Ilaşcu, Lidia 3177
Manea, Leonid 3048
Iliescu, Vasile 3204
Marcu, Luminiţa 2878
Ivan, Dumitru 3241
Mardare, Avram 3264
J Mardare, Marcela 3405
Margaryan, Mher 3126
Jalbă, Zoia 3117
Marin, Aura 3369
Jantovan, Ovidiu 3035 Marin, Mariana 3151
Jereghi, Alexandru 3231 Martin, Ioan 3310
Jianu, Vasile 3419 Martin, Vasile 3086
Josanu, Efim 3301, 3420 Matcovschi, Dumitru 3370-71
Josu, Iuliana 3200
Matei, Valeriu 3039
Jurgelevicius, Darius 2990 Mazepa, Vasile 3094
K Măcriş, Anatol 3448
Mândăcanu, Ala 3038
Krapivka, Igor 3056 McCann, Mary Magdalene 2885
Kuzneţov, Nicolai 3186 Melian, Ruslan 3180
L Melnic, Boris 3294
Mereuţă, Daniela 3415
Lazăr, Valeriu 3072 Mereuţă, Ion 3195
Leahu, Galina 3178 Micuşa, Victor 3230
Leaşco, Ion 3136 Mihăilescu, Constantin 3173, 3181
Lisnic, Ioan (prot.) 2884 Mija, Violeta 3126
Litinschi, N. 3432 Minchev, Ognyan 2993
Loghin, Irina 3253-54 Minculescu, Cristi 3255
Lordkipanidze, Nugzar 3272-73 Mîndîcanu, Virgil 3127, 3217
Loteanu, Emil (3264-65) Minulescu, Ion 3311
Lungu, Diana 2991-92, 3026, 3080 Mircheva, Violeta 3126
Lungu, Maria 3150 Mironic, Ala 2934
Lupan, Ion 3200 Mîrza, Vasile 3135, 3138
Lupaşcu, Gheorghe 3118 Mitchell, Margaret (3301)
251
Iunie 2005 ≡ June 2005

Mitriuc, Stela 3256 Olteanu, Constantin 2939


Modrîngă, Vitalie 3111 Oprea, Nicolae (3155)
Moisei, Nicolae (3240)
P
Morăraş, Mihai 3274, 3321
Moraru, Anton 3417 Palade, Gheorghe 3435
Moraru, Emilia 3257 Paler, Octavian 2908, 3233
Moraru, Timofei 3205 Palladi, Tudor 3383, 3406
Moraru, Valentin 3073 Panne, Jean-Louis 3418
Moşanu, Alexandru 3040 Parasca, Vasile 3192
Mudrea, Andrei 3243 Partole, Claudia 3373, 3407-08, (3411)
Muduc, Vasile (2884) Pascaru, Vlad 3227
Munteanu, Galina 3091, 3095, 3107 Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 3303
Munteanu, Vasile 2994 Pavel, Corina 2891
Mutu, Oleg 3266 Pavlecinco, Vitalia 3024
Pavliuc, Tatiana 3052
N
Păsat, Dumitru 3322
Nadchernicinâi, Mihai 3182-83 Păunescu, Adrian 2923
Nagacevschi, Vitalie 3096-97 Pârgaru, Ion 3048
Naneş, Gheorghe 3066 Pârvulescu, Cristian 2902
Nantoi, Oazu 2995 Pencov, Mihai 3208
Nastasiu, Vasile 3404 Petric, Mihail (3242-43)
Nasu, Ilie 3135 Phillippidis, Daniel (2870)
Neagu, Manole 3405 Pirozzi, Giacomo 3246
Neagu, Nicolae 3418 Plămădeală, Parascovia 2940
Negrei, Ion 3445 Pleşca, Nadejda 3139
Negru, Constantin 3433 Plihroniade, Elizabeta 3291
Negru, Fiodor 2875 Pohilă, Vlad 2909
Negru, Nicolae 2935-38, 2996, 3041, Poiată, Petru 2948, 3374
3325 Pop, Ioan Es. 3146
Negru, Nina 2886-88 Popa, Nicolae 3325
Negruţă, Loretta 3275-76 Popa, Petre 3375
Negruţă-Mămăligă, Veronica 3199 Popescu, Nicu 2998
Nicorici, Vitalie 3228 Popovici, Angela 3147
Nistorescu, Cornel 2876 Popovici, Corneliu 3147
Noroc, Dumitru 3191 Popovici, Dumitru 3223
Noroc-Pânzaru, Lidia 3049 Popovici, Teodor 2879
Nucă, Sergiu 3321 Popuşoi, Liliana 2916-17, 2922, 2947,
2949, 2952, 2955, 3037, 3066, 3096,
O
3117, 3119, 3211, 3230, 3244, 3285-
Odoleanu, Vasile 3173, 3184 87, 3304, 3436
Olaru, Angelina 3372 Porcescu, Gheorghe 3048
252
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Portas, Valentin 3078 Rotaru, Tatiana 3185-86


Porubin, Natalia 3144, 3163 Rucan, Lora 3216
Postolache, Ghenadie 2889 Rudinschi, Carolina 3377
Postolachi, Valentina 3046 Rurac, Anatol 3244
Potîngă, Alexei 3098 Rusnac, Gheorghe 3165
Precup, Galina 3172 Rusnac, Vladimir 3378-79
Preguza, Ion 3112 Russu, Elena 3135
Prelipceanu, Nicolae 3325 Rusu, Alexandru 2880, 3217
Prisăcaru, Ina 3047, 3195, 3258 Rusu, Ileana 3252, 3380
Proca, Ion 2871; 3206-07, 3397, 3437 Rusu, Nicolae 3381, 3325, 3409
Procopoşin, Vasile 3190 Rusu, Tudor 3127, 3249
Prohin, Victor 3438
S
Puiu, Cristi 3267
Puşkin, A. S. (3413) Saca, Serafim 3325
Putin, Vladimir 3418 Saharneanu, Valeriu 2944, 2999, 3025
Puţuntică, Ion 3442 Sajin, Luminiţa 3382
Sarabaş, Maria 3042
Q
Savater, Fernando 2878
Quaglia, Roberto 3304 Schifor, Ilie 2910
Scorpan, Vasile 3184
R
Secăreanu, Ştefan 3119
Rachieru, Adrian Dinu 3216 Sergentu, Octavian 3043
Radcenko, Valentina 3285 Severovan, Mihai (2926), 2945, 3120
Radec, Leonid 3323, 3413 Sima, Gheorghe 2946
Radu, Daria 3153 Simion, Eugen 3324, 3440
Ranga, Erica 3140 Sinulescu, Benone (3250)
Rădulescu, Mihaela 3209-10 Slutu-Grama, Claudia 3383
Rău, Alexe 3376 Socor, Vladimir 2903, 3000, 3026
Rebeja, S. 3152 Sofroni, D. 3196
Reniţă, Alecu 3179 Sofronie, Corneliu 3313
Revenco, Valerian 3190, 3193 Sprânceană, Vitalie 2993
Rogac, Raia 3126, 3137, 3154, 3431 Starostin, Pavel (3400)
Roibu, Nicolae 2920, 3141 Stavinschi, Liuba 2947
Roif, Şabs 3447 Stănescu, Nichita (3316-17)
Rolinsky, Vladimir (3132) Stăniloae, Dumitru 2888
Roman, Alexandru 3142 Stârcea, Marian 3286-87
Roman, Valeriu 2954 Stere, Constantin 3398, (3429), 3441
Rorer, Edit 3439 Stici, Ion 2882, 3410, 3424
Rosetti, Radu D. 3312 Stoica, Valentina 3143, 3411
Roşca, Arina 3279, 3422, 3435 Stoicovici, Cătălin 3074, 3204-05; 3228
Roşca, Iurie 2943 Stoleru, I. 3182
253
Iunie 2005 ≡ June 2005

Straliuc, Nina 3153 Tudorache, Constantin 3314


Strâmbeanu, Andrei 2880, 3269, 3274, Turea, Larisa 3266
3278 Turea, Leonid 3074
Stratan, Andrei 3027
Ţ
Stratan, Nicolae 3166
Stratan, Pavel 3259 Ţarigradschi, Valeriu 3179
Strătilă, Nicolae 3048 Ţăranu, Ion 2871
Strelkov, Valerii 3069 Ţepordei, Vasile 3436
Suceveanu, Arcadie 3325-27 Ţvircun, Victor 3144
Susarenco, Gheorghe (2916), (2926),
2947-48, 3101 U
Svistun, Carolina 3247 Ureche, Andrei 2952
Ş Urecheanu, Serafim 2953-54
Ursei, Mircea 3315
Şerbănescu, Ilie 3067 Ursu, Andrei 3206
Şerpu, Valentina 2949 Ursu, Silvia 3210
Şofman, Mihail (3289)
V
Şpac, Emil 3154
Ştefan cel Mare 3443 Varban, Stepan 3159
Ştefăneţ, Anatol 3260 Varta, Ion 2955
Ştefaniuc, Victor 3409 Vartic, Andrei 3443
Ştefârţă, Sorina 3007, 3272 Varzaru, Simion (3131)
Ştirbu, Titus (3406) Vaşciaev, Victor 3169
T Vatamanu, Ion 3390
Vârţanu, Mihail 3404
Tamazlâcaru, Elena 3324 Verbeniuc, Rodica 3211
Tarlev, Vasile 3242 Vicol, Ion 3391
Tănase, Constantin 2950-51 Vieru, Boris 3003-06
Tărâţeanu, Vasile (3326) Vieru, Grigore 3278
Teleucă, Victor 3384 Vieru-Işaev, Maria 3232
Teoctist (Prea Fericitul Părinte Patriarh) Vlădiceanu, Mara 3392
2890 Voineag, Valeriu (părinte) 2891
Tereche, Cristina 3170 Voitun, Aneta 3189, 3193, 3226
Teslaru, Grigore 3050, 3385 Voronin, Vladimir 2956-57, 3028-29,
Todiraşcu, Vitalie 3277 3089, 3242
Traianus 3386-87, 3393, 3412 Vrednic, Nicu 3181
Tretiakov, Vitali 3002 Vutcărău, Petru 3279
Trifan, Călina 3325
Tuchilatu, Leonard 3388 W
Tudor, Ion Z. 3389 Whiteside, Bernard 3007
Tudor, Ştefan 3135
254
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Z Горя-Костин, Юлиана 2961


Гречаная, Зинаида 2962, 3121
Zagoreanu-Issa, Natalia 3393
Гуриценко, Владимир 2963
Zaharia, Lilia 3246
Zaporojan, Veaceslav 3102 Д
Zasmenco, Ecaterina 2872
Дизард, Джон 2912
А Добрынина, Татьяна 2865, 3197
Дрейзлер, Михаил 3280
Антонов, Павел 3198, 3225
Дука, Георгий 2866
Антонович, Татьяна 2868
Дьяков, Думитру 2964
Арас, Бюлент 3008
Дэвидсон, Йен 2904
Астахова, Ирина 3121
Е
Б
Ефимов, Вячеслав 3124
Бажуряну, Василий 3016
Барбей, Анатол 3075 Ж
Батрынак-Молдован, Виорелия 3128
Железкин, Станислав 3284
Баттистини, Андреа 3280-81
Жереги, Валериу 3268
Берестянский, Кирилл 3224
Бодарев, Павел 3219 З
Бойко, Александр 2911
Бородин, Павел 3009 Западинский, Роберт 2877
Босенко, Григорий 3234-35 Зенченко, Екатерина 3261
Зубик, Валентин 3123
Ботгрос, Николае 3261
Боцан, Игорь 2958 И
Брагиш, Дмитрий 2959-60
Браун, Эдвард 3087 Ионко, Майя 3168
Бряхнэ, Ливиу 3088 К
Бурлак, С. 3167
Бурлаков, Анатолий 3075 Калак, Дмитрий 3076
Камбур, Наталья 3295
В Караман, Борис 3081
Вандепитте, Марк 3010 Касапу, Тудор 3295
Варикаш, Галина 3187 Кирющенко, Олег 3218
Вильдхабер, Люциус 3103 Киселев, Виктор 3011
Владимирова, Алена 3218 Козак, Игорь 3104
Воронин, Владимир 3030-31 Колеров, Модест (2911, 3014)
Коленов, Игорь 3122
Г Коломеец, Борис (3245)
Габура, Ион 3123 Кордуняну, Петру 3123
Годунов, Федор 3214 Коркина, Алла 3282

255
Iunie 2005 ≡ June 2005

Косарев, Валерий 3032 Р


Костюк, Нина 3123
Разумов, Кирилл 3014
Кубряков, Влад 2965
Ребежа, Раду 3296
Кукош, Валериу 3187
Ройтбурд, Елена 2962
Кушниренко, Виктор 3414
Рошка, Николае 3297
Л Рябов, Николай 3016
Лорткипанидзе, Нугзар 3283 С
Лунгу, Серджиу 3108
Савин, Игорь 3202
Лучинский, Михаил 3225
Секриеру, Антон 3017
Ляхова, Ирина 3263, 3283, 3292
Семенова (Юдович), Юлия 2961, 2964
М Симонов, Владимир 3018
Скрипченко, Федор 3292
Малеш, Петру 3123
Слипеньки, Виталие 3083
Марчук, Алексей 3103
Смешная, Татьяна 2958, 3060
Мелека, Анна 3194
Смирнов, Виктор (3234-35)
Михайло, Лариса 3268, 3284
Старик, Виктор 3124, 3202
Морару, Иляна 3044
Старыш, Константин 3212
Москалу, Алексей 2866
Стати, Антон 2905-06, 2913
Мунтяну, Галина 3108
Степанюк, Виктор 3168
Н Столяр, Зиновий 3262
Страхилевич, Гита (3262)
Нантой, Оазу 3012
Стурза, Михай 3123
Никулин, Семен 3122 Субботович, Ирина 3128
Нисенбойм, Ольга 3221-22
Т
О
Такий, Александр 3062-63, 3109
Осадчая, Клавдия 3282 Таран, Ангелина 3188
Осояну, Андрей 2959
Тарлев, Василе 2914
П Тензер, Николас 3019
Тудораки, Георгий 3188
Павлова, Галина 3016 Тэнасе, Александр 3105
Паскару, Влад 3083
Перевертень, Наталья 3009 У
Полинин, Андрей 3013 Узун, Елена 3281
Пономарева, Наталья 3213 Уорнер, Том 2915
Поп, Михай 3058 Урсу, Василе 3123
Путин, Владимир (2911)
Устинова, Татьяна 3077
Пушкин, А. (3414) Уэгстил, Стефан 2915

256
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ф Чобану, Геннадий 3263


Чобану, Эдуард 3298
Фомин, Игорь 3088
Чубашенко, Дмитрий 2968, 3021-22,
Формузал, Михаил 3044
3033
Х Чунтонов, Валерий 3214
Хоменко, Раиса 3245 Ш
Ц Швейкина, Ольга 3215
Шикирлийская, Марина 3064, 3219-20
Цвик, Маргарита 3213 Шиллер, Роберт 3065
Цыбырнэ, Георгий 3197 Школьников, Алексей 3084
Ч
Чайковский, Тудор 3198

257
Iunie 2005 ≡ June 2005

Lista gazetelor, ale căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 6-
2005

1. Accente libere 25. Natura


2. Capitala 26. Opinia
3. Capitala =Столица 27. Ora satului
4. Centrum Moldova 28. Săptămâna
5. Comunistul 29. Socius
6. Contrafort (Ian.-Febr.) 30. Sport plus
7. Curier ortodox 31. Timpul de dimineaţă
8. Curierul vamal 32. Tineretul Moldovei
9. Cuvântul adevărului = Слово 33. Vocea poporului
истины 34. Unirea
10. Democraţia 35. Ziarul de gardă
11. Dezvoltarea 36. Вечерний Кишинев
12. Dreptul 37. Голос народа
13. Făclia 38. Деловая газета
14. Florile dalbe 39. Кишиневский обозреватель
15. Flux cotidian naţional 40. Коммерсант plus
16. Flux ediţia de vineri 41. Коммунист
17. Gazeta oraşului 42. Мегаполис
18. Gazeta românească 43. Молдавские ведомости
19. Gazeta studenţească 44. Независимая Молдова
20. Glasul naţiunii 45. Новое время
21. Jurnal de Chişinău 46. Право
22. Literatura şi arta 47. Таможенный вестник
23. Lumea 48. Экономическое обозрение
24. Moldova suverană

258
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CUPRINS

CRONICA CĂRŢII..................................................................................................................5

0 GENERALITĂŢI .......................................................................................................5
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ...............................................................5
006 Standardizare şi standarde ...................................................................................5
01 Bibliografie. Cataloage ............................................................................................5
070 Ziaristică. Presă ..................................................................................................7
08 Poligrafii. Lucrări colective ......................................................................................7
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori ..............................................................................8
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ...........................................................................................8
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică................................................................8
2 RELIGIE. TEOLOGIE.................................................................................................9
23/28 Creştinism. Religie creştină................................................................................9
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..................................................................................................10
31 Statistică. Demografie. Sociologie ........................................................................10
32 Politică...................................................................................................................11
33 Economie. Ştiinţe economice................................................................................11
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ..................................................................................16
35 Administraţie publică. Artă militară........................................................................19
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale.......................................................................20
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber............................................................20
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor .................25
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ..........................................................................26
51 Matematică............................................................................................................26
57 Ştiinţe biologice .....................................................................................................27
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ.....................................................................28

259
Iunie 2005 ≡ June 2005

61 Medicină................................................................................................................28
62 Inginerie. Tehnică în general.................................................................................29
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice................................................................................................................29
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii.................................31
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie. tehnologii şi
procedee în construcţii..........................................................................................32
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ................................................................33
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură.............................................................33
78 Muzică...................................................................................................................34
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ...................................................................34
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ......................................................................36
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie.....................36
82 Literatură...............................................................................................................37
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .............................................................................45
93/94 Istorie ...............................................................................................................46
94 Istorie generală. Istorie universală ........................................................................46
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 6-2005 .................................................................54
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 6-2005 .................................................................54

INDICE "MATERIALE BIBLIOGRAFICE ALE REPUBLICII MOLDOVA"..........................56

0 GENERALITĂŢI .....................................................................................................56
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .............................................................56
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ........................................56
01 Bibliografie. Cataloage ..........................................................................................56
02 Biblioteconomie.....................................................................................................57
06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee ......58
070 Ziaristică. Presă ................................................................................................58

260
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

08 Poligrafii. Lucrări colective ....................................................................................58


1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .........................................................................................58
1/14 Filozofie..............................................................................................................58
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică..............................................................59
2 RELIGIE. TEOLOGIE...............................................................................................59
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..................................................................................................60
31 Statistică. Demografie. Sociologie ........................................................................60
32 Politică...................................................................................................................61
33 Economie. Ştiinţe economice................................................................................62
34 Drept. Jurisprudenţă..............................................................................................66
35 Administraţie publică. Artă militară........................................................................70
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber............................................................71
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor .................74
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ..........................................................................74
50 Generalităţi despre ştiinţele pure ..........................................................................74
51 Matematică............................................................................................................75
52 Astronomie. Geodezie...........................................................................................75
53 FIZICĂ ..............................................................................................................76
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .......................................................................76
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice.................................................................76
57 Ştiinţe biologice .....................................................................................................77
58 Botanică ................................................................................................................77
59 Zoologie ................................................................................................................78
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ.....................................................................78
61 Medicină................................................................................................................78
62 Inginerie. Tehnică în general.................................................................................86

261
Iunie 2005 ≡ June 2005

63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii


sălbatice................................................................................................................90
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii.................................92
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite...................................................94
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale.................................95
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi
procedee în construcţii..........................................................................................95
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ................................................................95
72 Arhitectură.............................................................................................................95
73/76 Arte plastice. Arte decorative ...........................................................................96
78 Muzică...................................................................................................................96
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ...................................................................96
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ......................................................................96
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie.....................96
82 Literatură.............................................................................................................100
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ...........................................................................102
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii...........................104
93/94 Istorie .............................................................................................................104
Index de nume la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 2-2005 .........106
Index de titluri la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 2-2005 .................115

CRONICA RECENZIILOR..................................................................................................116

0 GENERALITĂŢI ...................................................................................................116
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ...........................................................116
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general .........................................................................116
008 Civilizaţie. Cultură. Progres...............................................................................116
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .......................................................................................116
159.9 Psihologie ....................................................................................................116

262
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber..........................................................117


39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor ...............117
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ........................................................................117
50 Generalităţi despre ştiinţele pure ........................................................................117
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ...................................................................117
61 Medicină..............................................................................................................117
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice..............................................................................................................118
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii...............................118
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ....................................................................118
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie...................118
82 Literatură............................................................................................................119
94 Istorie generală. Istorie universală ......................................................................121
94(3) Istoria lumii antice..........................................................................................121
Index de nume la "Cronica recenziilor" Nr 2-2005 ...................................................123

CRONICA PUBLICAŢIILOR DE NOTE .............................................................................125

2 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DE MUZICĂ VOCALĂ .........................................................125


3 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DE MUZICĂ INSTRUMENTALĂ ..............................................128
7 PUBLICAŢII METODICE CU NOTE LA DISCIPLINELE MUZICAL-ISTORICE ŞI TEORETICE. SOLFEGII ŞI
DICTĂRI. LUCRĂRI MUZICALE ÎN PUBLICAŢII DE MUZICOLOGIE ŞI METODICE MUZICALE ........129

8 NOTE MUZICALE PUBLICATE ÎN CĂRŢI ŞI SERIALE .......................................................131


Index de nume la "Cronica publicaţiilor de note" Nr 1-2005.....................................132

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .........................................................................134

0 GENERALITĂŢI ...................................................................................................134
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ...........................................................134
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general .........................................................................134

263
Iunie 2005 ≡ June 2005

008 Civilizaţie. Cultură. Progres...............................................................................134


009 Ştiinţe umane în general ..................................................................................135
06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee ....135
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii...........................................................135
069 Muzee ............................................................................................................135
09 Manuscrise. Bibliofilie..........................................................................................135
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .......................................................................................135
2 RELIGIE. TEOLOGIE.............................................................................................136
23/28 Creştinism. Religie creştină............................................................................136
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................................137
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale................................................137
31 Statistică. Demografie. Sociologie ......................................................................137
32 Politică.................................................................................................................137
33 Economie. Ştiinţe economice..............................................................................140
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ................................................................................144
35 Administraţie publică. Artă militară......................................................................146
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale.....................................................................147
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber..........................................................147
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor ...............149
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ........................................................................150
50 Generalităţi despre ştiinţele pure ........................................................................150
51 Matematică..........................................................................................................150
53 Fizică...................................................................................................................151
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice...............................................................151
57 Ştiinţe biologice ...................................................................................................152
58 Botanică ..............................................................................................................152
59 Zoologie ..............................................................................................................152
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ...................................................................153
264
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

61 Medicină..............................................................................................................153
62 Inginerie. Tehnică în general...............................................................................156
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice..............................................................................................................157
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii...............................158
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite.................................................158
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ..............................................................159
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje.
Parcuri. grădini....................................................................................................159
72 Arhitectură...........................................................................................................159
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură...........................................................160
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie...................................................160
78 Muzică.................................................................................................................160
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .................................................................160
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ....................................................................161
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie...................161
82 Literatură.............................................................................................................161
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ...........................................................................162
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii ....................................................................162
908 Monografii ale localităţilor .................................................................................164
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii...........................164
912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace ne-literare, fără ajutorul textului. Imagini.
Scheme. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri (ca reprezentare a cunoştinţelor
geografice)........................................................................................................164
93/94 Istorie .............................................................................................................164
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei ...........................................................164
94 Istorie generală. Istorie universală ......................................................................164
94(3) Istoria lumii antice..........................................................................................164

265
Iunie 2005 ≡ June 2005

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 6-2005 ...................................167


Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor ale căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor
de revistă" Nr 6-2005 .........................................................................................172

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ..........................................................................173

0 GENERALITĂŢI ...................................................................................................173
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ...........................................................173
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general .........................................................................173
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ......................................173
006 Standardizare şi standarde ...............................................................................173
008 Civilizaţie. Cultură. Progres...............................................................................174
02 Biblioteconomie...................................................................................................174
050 Publicaţii periodice şi seriale .............................................................................174
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii...........................................................174
070 Ziaristică. Presă ..............................................................................................174
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .......................................................................................175
159.9 Psihologie ....................................................................................................175
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică............................................................175
2 RELIGIE. TEOLOGIE.............................................................................................175
23/28 Creştinism. Religie creştină............................................................................175
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................................177
31 Statistică. Demografie. Sociologie ......................................................................177
32 Politică.................................................................................................................177
33 Economie. Ştiinţe economice..............................................................................195
34 Drept. Jurisprudenţă............................................................................................201
35 Administraţie publică. Artă militară......................................................................204
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale.....................................................................205
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber..........................................................206
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor ...............211
266
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ........................................................................211


53 Fizică...................................................................................................................213
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .....................................................................213
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice...............................................................213
58 Botanică ..............................................................................................................213
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ...................................................................214
61 Medicină..............................................................................................................214
62 Inginerie. Tehnică în general...............................................................................216
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice..............................................................................................................216
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii...............................217
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite.................................................219
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale...............................220
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ..............................................................221
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje.
Parcuri. grădini....................................................................................................221
72 Arhitectură...........................................................................................................221
73/76 Arte plastice. Arte decorative .........................................................................221
73 Arte plastice ........................................................................................................221
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură...........................................................222
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie...................................................223
78 Muzică.................................................................................................................223
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .................................................................225
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ....................................................................229
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie...................229
82 Literatură.............................................................................................................229
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ...........................................................................242

267
Iunie 2005 ≡ June 2005

908 Monografii ale localităţilor .................................................................................242


929 Ştiinţe biografice şi înrudite...............................................................................242
93/94 Istorie .............................................................................................................243
94 Istorie generală. Istorie universală ......................................................................243
94(100) Istorie universală .......................................................................................243
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 6-2005 ...................................248
Lista gazetelor, ale căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 6-2005
........................................................................................................................258

268
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliografia Naţională a Moldovei

Formatul 60 X 80/16
Coli de tipar
Coli ed.
Tirajul 100 ex.
Com. Nr

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 57 46
Email: cncm@moldova.cc cncm@go.ro
http://www.iatp.md/cnc

Reglet Max SRL


şos. Hânceşti 53,
Chişinău, MD 2028, Republica Moldova
tel. /3732/ 77 71 70

269