You are on page 1of 166

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

http://www.iatp.md/cnc ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 8
2005

1
Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
Chişinău 2005
August 2005 ≡ August 2005

MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of
Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

2005
Nr 8

Chişinău
National Book Chamber of Republic of Moldova
2005

2
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

2005
Nr 8

Chişinău
Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
2005

3
August 2005 ≡ August 2005

Alcătuitori : Claudia BÂGU


Valentina CHITOROAGĂ
Ludmila CORGHENCI
Renata COZONAC
Efimia MACRINICI
Nina MICHERIN
Olesea NICOARA

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

Procesare text : Olesea NICOARA

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Ref. rec. N. muz. Publ. artă
plastică : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep.
Moldova; alcăt. : Claudia Bâgu,…; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă. –
Ch. : Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova, 2005 (Reglet-Max SRL). –
Contin. ed. "Cronica presei". – ISSN 1857-0550
Nr 8, 2005. – 2005. – 165 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine
50 ex.

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2005

4
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2005
AUGUST NR 8 AUGUST
(1226-1353)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1226. Culea, George
Controlere programabile : Teorie şi aplicaţii : [pentru uzul studenţilor] /
George Culea; ref. şt. : Corneliu Boţan. – Ch. : Tehnica-Info, 2005 (Tipogr. PIM
Iaşi). – 208 p. : diagr., fig., tab.; 25 cm.
Bibliogr. p. 203-208 (70 tit.)
ISBN 9975-63-272-6
300 ex. – [05-1345]
- - 1. Informatică – Controlere programabile. 2. Controlere programabile.
004(075.8)
1227. Grafica asistată de calculator. Proiectarea în AutoCAD : Îndrumar
pentru lucr. de lab. / Univ. Teh. a Moldovei. Fac. Radioelectronică şi
Telecomunicaţii. Catedra Construirea şi proiectarea aparatului electronic; [elab.] :
Iurie Sorocean, Elena Sidorenco; red. resp. : Igor Mardare. – Ch. : UTM, 2005. –
63, [1] p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 63 (4 tit.)
250 ex. – [05-1392]
004.92(076.5)
1228. Gremalschi, Anatol
Informatica : Tehnici de programare : Man. pentru cl. a 11-a / Anatol
Gremalschi. – Ch. : Î.E-P. "Ştiinţa", 2005 (Tipogr. "Universul"). – 99 p. : fig.; 24 cm.
Bibliogr. p. 99 (10 tit.)
ISBN 9975-67-507-7
3000 ex. – [05-1294]

5
August 2005 ≡ August 2005

- - 1. Informatică – Programare. 2. Tehnici de programare.


004.41(075.8)
1229. Programare concurentă în JavaTM : Teorie, exemple practice şi
lucr. de lab. / Univ. Teh. a Moldovei. Fac. Calculatoare Informatică şi
Microelectronică. Catedra Calculatoare; elab., red. resp. : Iurie Coropceanu. – Ch. :
UTM, 2005. – 86, [2] p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 86 (3 tit.)
100 ex. – [05-1395]
004.4(076.5)
1230. Rotar, Dan
Procesarea digitală a semnalelor : [pentru uzul studenţilor] / Dan Rotar;
ref. şt. : George Culea, Ştefan Ababei. – Ch. : Tehnica-Info, 2005 (Tipogr. Iaşi). –
311 p. : fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 306-311 (85 tit.)
ISBN 9975-63-269-6
300 ex. – [05-1342]
- - 1. Procesarea digitală a semnalelor.
004.383.3(075.8)
1231. Sajin, Ada
Indicaţii metodice pentru lucrările de laborator la disciplina "Sisteme
informatice în management" (spec. "Managementul firmei") / Ada Sajin; Acad. de
Studii Econ. din Moldova. Catedra "Cibernetică şi Informatică Economică". – Ch. :
ASEM, 2005. – 89, [1] p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 86 (8 tit.)
ISBN 9975-75-285-3
200 ex. – [05-1331]
004:658.012.4(076.5)
006 Standardizare şi standarde
1232. Bantea, Valentina
Bazele standardizării, metrologiei, controlul şi dirijarea calităţii produselor
alimentare : Curs de prelegeri / Valentina Bantea; red. resp. : Valentina Bantea;
Univ. Teh. a Moldovei. – Ch. : UTM, 2005. – 152 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 136-137 (20 tit.)
100 ex. – [05-1390]

6
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Standardizarea produselor alimentare. 2. Produse alimentare –


Calitate – Standardizare – Metrologie.
006.91:663/664(075.8)

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1233. Societatea Biblică Interconfesională din Republica Moldova :
Catalog, 2005. – [Ch. : S. n., 2005](Tipogr. "Sirius"). – 43, [1] p. : il. color.; 21 x 11
cm.
Text : lb. rom., rusă. – F. f. de tit.
[05-1319]
- - 1. Literatură biblică – Cataloage. 2. Cataloage de carte biblică.
017.4(478):22
1234. Игорь Ростиславович Ильин : Биобиблиогр. : (К 80-летию со
дня рождения и 65-летию науч., произв., лит. и обществ. деятельности) /
Приднестров. НИИ сел. хоз.-ва; авт.-сост. : И. Р. Ильин; науч. ред. : Крупени-
ков И. А. – Тирасполь : Литера, 2004. – 129, [4] p.; 20 cm.
Cu autogr. aut. – Изд. при помощи ПО "Семена Приднестровья"
ISBN 9975-914-20-9
300 ex. – [05-1292]
- - 1. Pedologie – Indici bibliografici (rus.).
016:[631.4+929 Ильин]
06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPOZIŢII.
MUZEE
1235. Invită Maria Bieşu : Festivalul int. al vedetelor de operă şi balet :
ed. a 14-a, Chişinău, 2-9 sept. 2005 / Guvernul Rep. Moldova, Min. Culturii şi
Turismului, Uniunea Muzicienilor, Teatrul Naţ. de Operă şi Balet; com. org. : Artur
Cozma,.... – Ch. : S. n., 2005 (Combinatul Poligr.). – 32 p. : il. color.; 30 cm.
Text paral. : lb. rom., engl., rusă. – F. f. de tit.
[05-1351]
- - 1. Festivalul internaţional de operă şi balet, 2005 – Chişinău.
06.078:782

7
August 2005 ≡ August 2005

069 Muzee
1236. Postolachi, Vlad
Avifauna Republicii Moldova reprezentată în colecţia Muzeului Naţional de
Etnografie şi Istorie Naturală / Vlad Postolachi; consiliul şt. : Mihai Ursu, ...; red. şt. :
Serghei Jurminschi; Muzeul Naţ. de Etnografie şi Ist. Naturală. – Ch. : S. n., 2004. –
51 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 51 (12 tit.)
ISBN 9975-9857-0-X
100 ex. – [05-1293]
- - 1. Specii de păsări – Moldova – Liste.
069.02:598.2(478)(083.8)
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
1237. Hanganu, Sorin
Ce e bine să ştii dacă ţi s-a aplicat pedeapsa cu muncă neremunerată în
folosul comunităţii? / Sorin Hanganu; coord. : Radu Danii, Sorin Hanganu; Inst. de
Reforme Penale, UNICEF Moldova. – Ch. : Inst. de Reforme Penale, 2005
(Combinatul Poligr.). – 20 cm.
Vol. 4 : Asistenţa minorilor în conflict cu legea. – 2005. – 20 p. : il., tab. –
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al UNICEF Moldova. –
ISBN 9975-9890-2-0 : 300 ex. – [05-1321]
- - 1. Drepturile minorilor.
087.5: 343.2
1238. Idem în lb. rusă : Что необходимо знать, если к тебе применили
неоплачиваемый труд в пользу общества? – Ch. : Inst. de Reforme Penale,
2005 (Полиграфкомб.) – 20 cm.
Том 4 : Поддержка несовершеннолетних, находящихся в конфликте с
законом. – 2005. – 20 p. : il., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Изд. при
фин. поддержке ЮНИСЕФ Молдова. – ISBN 9975-9890-3-9 : 300 ex. – [05-1322]
- - 1. Drepturile minorilor (rus.).
087.5: 343.2
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie

8
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1239. Dulgheru, Valeriu


Creativitate tehnică : Ghid practic / Valeriu Dulgheru, Lorin Cantemir,
Maria Carcea; red. resp. : Ion Bostan; Univ. Teh. a Moldovei. Fac. Inginerie şi
Management în Construcţia de maşini. Catedra Teoria Mecanismelor şi Organe de
Maşini. – Ch. : UTM, 2005. – 179, [1] p. :fig., tab.; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr. p. 178-179 (25 tit.)
ISBN 9975-63-06-5
250 ex. – [05-1399]
- - 1. Psihologie – Creativitate. 2. Creativitate tehnică.
159.954.47:62(075.8)
3 ŞTIINŢE SOCIALE
1240. Cerbuşcă, Pavel
Educaţia civică : Man. pentru cl. a 8-a / Pavel Cerbuşcă, Valentina Haheu;
comisia de evaluare : Maria Harea, ...; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Prut
Internaţional, 2004 (Tipogr. "Tipopres"). – 111, [1] p. : il. color.; 26 cm.
Bibliogr. p. 112 (20 tit.)
ISBN 9975-69-593-0
[05-1370]
- - 1. Educaţie civică.
3(075.3)
1241. Idem în lb. rusă : Гражданское воспитание / trad. din lb. rom. :
Tatiana Zaicovschi. – Ch. : Prut Internaţional, 2004 (Tipogr. "Tipopres"). – 111, [1]
p. : il. color.; 26 cm.
Bibliogr. p. 112 (20 tit.)
ISBN 9975-69-611-2
[05-1371]
- - 1. Educaţie civică (rus.).
3(075.3)
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
1242. Жизненные навыки : Учеб. для 8-9 кл. / Иосиф Молдовану,
Клаудия Коадэ, Даниела Платон, …; пер. с рум. : Тамара Шмундряк; comisia
de evaluare : Violeta Mija, ...; М-во просвещения, молодежи и спорта Респ.
Молдова. – Ch. : Arc, 2005 (Combinatul Poligr.). – 95, [1] p. : fotogr., tab.; 26 cm.
ISBN 9975-61-382-9

9
August 2005 ≡ August 2005

[05-1328]
- - 1. Deprinderi de viaţă (rus.).
30(075.3)
1243. Жизненные навыки : Учеб. для 10-12 кл. / Татьяна Туркинэ,
Сержиу Томша, Вероника Болдишор, …; trad. din lb. rom. : Ludmila Perciuleac;
comisia de evaluare : Stela Gânju, ...; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep.
Moldova. – Ch. : Prut Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). – 95, [1] p. : il. color.;
26 cm.
Bibliogr. p. 96 (34 tit.)
ISBN 9975-69-785-2
[05-1288]
- - 1. Deprinderi de viaţă (rus.).
30(075.3)
303 Metode ale ştiinţelor sociale
1244. Cojocaru, Lidia
Metode şi tehnici de cercetare sociologică : (Note de curs) / Lidia
Cojocaru; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Ch. : ASEM, 2005. – 350, [1] p. : fig.,
tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap.
ISBN 9975-75-291-8
200 ex. – [05-1335]
- - 1. Sociologie – Cercetări. 2. Cercetări sociologice – Metode – Tehnici.
303.4(075.8)
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
1245. Participare locală : abordări inovatoare / Fondul de Investiţii
Sociale din Moldova, Centrul Naţ. de Asistenţă şi Inf. a Org. Neguvernamentale
Contact; coord. : Vitalie Postu, ... – Ch. : Contact, 2005 (Tipogr. "Prag-3"). – 111 p.;
21 cm. – (Abc-ul dezvoltării comunitare)
ISBN 9975-9546-3-4
3500 ex. – [05-1286]
- - 1. Dezvoltare socială.
316.42

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
1246. Academia de Studii Economice din Moldova. Analele Academiei
de Studii Economice din Moldova / Acad. de Studii Econ. din Moldova; col. red. :
Grigore Belostecinic, ... – Ch. : ASEM, 2005. – 29 cm.
Vol. 3. – 2005. – 366, [1] p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 9975-75-284-5 : 100 ex. – [05-1339]
- - 1. Economie. 2. Academia de Studii Economice din Moldova – Anale.
330+378.633(478)(082)=135.1=161.1

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


1247. Балынский, Андрей
Малый бизнес в великой стране / Андрей Балынский; пер. : Юрий
Чебан; фото : Андрей Балынский, ... – Bălţi : Marketing Plus : Small Euro
Business, 2004 (Tipogr. Nega SRL). – 14 p. : fotogr. color.; 29 cm.
Bibliogr. p. 14 (25 tit.). – F. f. de tit.
500 ex. – [05-1285]
334.012.64
336 Finanţe
1248. Finanţe publice : sinteze, scheme, teste / Rodica Hâncu, Eugenia
Buşmachiu, Marselina Ignat, ...; coord. : Rodica Hâncu; Acad. de Studii Econ. din
Moldova. Catedra "Finanţe şi Asigurări". – Ch. : ASEM, 2005. – 188, [1] p. :
scheme; 20 cm.
Bibliogr. p. 185-188 (55 tit.)
ISBN 9975-75-304-3
200 ex. – [05-1334]
- - 1. Finanţe publice.
336.1/.5(076.5)
1249. Metode şi tehnici fiscale : (sinteze, teste, probleme) / Rodica
Hâncu, Nadejda Chicu, Olga Kuzmina, ...; Acad. de Studii Econ. din Moldova.
Catedra "Finanţe şi Asigurări". – Ch. : ASEM, 2005. – 164 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 161-164 (42 tit.)
ISBN 9975-75-301-9
200 ex. – [05-1333]

11
August 2005 ≡ August 2005

- - 1. Fiscalitate.
336.22(076.5)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
1250. Babii, Leonid
Ramura viti-vinicolă : aspectul creşterii eficienţei economice / Leonid
Babii. – Ch. : F.E.-P. "Baştina-Radog", 2005. – 256 p. : fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 252-256 (115 tit.)
ISBN 9975-9768-9-1
500 ex. – [05-1406]
- - 1. Economia ramurii viti-vinicolă – Moldova.
338.43(478)
1251. Badicu, Iurie
Locul şi Rolul statului de drept în economia de piaţă / Iurie Badicu; coaut.,
red. şt. : Mihail Rotaru; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. Fac. Econ. Gen. şi Drept.
Catedra Drept public. – Ch. : ASEM, 2005 (Tipogr. "Elena V. I."). – 167, [1] p. :
diagr., graf., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 140-146 (145 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-75-305-1
300 ex. – [05-1309]
- - 1. Statul de drept în economia de piaţă.
338.242+340.12
1252. Chişlari, Elena
Antreprenoriatul : diversitatea modelelor şi mecanismelor de realizare :
[monogr.] / Elena Chişlari; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Ch. : ASEM, 2005. –
217, [1] p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 209-217 (111 tit.)
ISBN 9975-75-311-0
100 ex. – [05-1332]
- - 1. Antreprenoriat.
338.22

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1253. Drumul Vinului în Moldova : [progr. naţ. : extrase] / Dep. Dezvoltării


Turismului al Rep. Moldova. – Ch. : Somersbi SRL, 2005 (Tipogr. "Sirius"). – 40 p.;
21 cm.
Text paral. : lb. rom., rusă
ISBN 9975-9898-0-2
700 ex. – [05-1318]
- -1. Turism viti-vinicol în Moldova.
[338.48:379.85](478)=135.1=161.1
1254. Macari, V.
Eficientizarea utilizării şi dezvoltarea potenţialului industrial de producţie şi
export al Republicii Moldova / V. Macari. – Ch. : INEI, 2005. – 63, [4] p. : tab.; 20
cm. – (Inf. de sinteză / Inst. Naţ. de Econ. şi Inf.)
Ref. : lb. rusă. – Bibliogr. p. 65-66 (34 tit.)
146 ex. – [05-1282]
- - 1. Economia mărfurilor industriale – Moldova.
338.45+339.564(478)(048.8)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
1255. Ţurcanu, N.
Marketingul tehnologiilor moderne în construcţii : Monogr. / N. Ţurcanu, E.
Şamis; Univ. Teh. a Moldovei. Fac. de Inginerie Econ. şi Business. – Ch. : UTM,
2005. – 179, [1] p. : fig., tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 151-153 (36 tit.)
ISBN 9975-9888-1-4
100 ex. – [05-1403]
- - 1. Marketing în construcţii.
339.138:69
1256. Мелешко, Юрий
Торговля – ремесло или искусство? / Юрий Мелешко; гл. ред. : Миха-
ил Урсу. – [К. : Б. и.], 2005. – 12, [1] p.; 21 cm.
F. f. de tit.
ISBN 9975-9718-1-4
[05-1405]
339.1

13
August 2005 ≡ August 2005

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


Macari, V. Eficientizarea utilizării şi dezvoltarea potenţialului industrial de
producţie şi export al Republicii Moldova. – Vezi Nr 1254

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
Badicu, Iurie. Locul şi Rolul statului de drept în economia de piaţa. – Vezi
Nr 1251

341 Drept internaţional


1257. Moglan, Alexei
Terorismul – crimă internaţională : Monogr. / Alexei Moglan, Ghenadie
Daltă; red. resp. : Ala Climov; Univ. Teh. a Moldovei. Fac. Cadastru Geodezie şi
Construcţii. Catedra Drept patrimonial. – Ch. : UTM, 2005. – 90, [1] p.; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr. p. 84-90 şi în notele de subsol
100 ex. – [05-1396]
- - 1. Terorism internaţional.
341.4
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1258. Bălăceanu, Ion
Regimul juridic al dreptului la informaţie / Ion Bălăceanu. – Ch. : S. n.,
2005 (Tipogr. "Elena V. I."). – 79, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-9863-6-6
300 ex. – [05-1307]
- - 1. Dreptul la informaţie.
342.7:341.231.14
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
1259. Daltă, Ghenadie
Pericolul social al infracţiunii în România şi Republica Moldova. Aspecte
de drept comparat : Monogr. / Ghenadie Daltă, Alexei Moglan; Univ. Teh. a
Moldovei. Fac. Cadastru Geodezie şi Construcţii. Catedra Drept Patrimonial. – Ch. :
UTM, 2005. – 73, [1] p.; 21 cm.

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr. p. 71-73 şi în notele de subsol


100 ex. – [05-1401]
- - 1. Infracţiuni – Pericol social – România – Moldova.
343.3/.7(498+478)
1260. Pop, Octavian
Răspunderea penală şi pedeapsa aplicată minorilor / Octavian Pop; red.
şt. : Gheorghe Neagu; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Fac. de Drept. – Ch. :
S. n., 2005 (Tipogr. "Elena V. I."). – 138, [1] p. : diagr.; 21 cm.
Bibliogr. p. 132-138 şi în notele de subsol
ISBN 9975-9877-2-9
300 ex. – [05-1308]
- - 1. Răspundere penală – Minori.
343.8-053.5
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
1261. Donos, Evlampie
Dreptul muncii : [pentru uzul studenţilor] / Evlampie Donos; Acad. de
Studii Econ. din Moldova. – Ch. : ASEM, 2005. – 19 cm.
Vol. 1. – 2005. – 320, [2] p. : fig. – Bibliogr. în note la sfârşitul cap. – ISBN
9975-75-281-0 : 300 ex. – [05-1336]
- - 1. Dreptul muncii.
349.2(075.8)
1262. Vol. 2 : Convenţii ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii ratificate
de Parlamentul Republicii Moldova. – 2005. – 336, [2] p. : fig. – Bibliogr. la sfârşitul
cap. şi în notele de subsol. – ISBN 9975-75-286-1 : 300 ex. – [05-1337]
- - 1. Dreptul muncii – Convenţii internaţionale.
349.2:341.24(075.8)

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


1263. Cojuhari, Tamara
Prejudiciile cauzate biodiversităţii de către activităţile antropice şi
mecanismele de compensare a lor / Tamara Cojuhari; coord. şt. : Ion Dediu; Min.
Econ. al Rep. Moldova. Inst. Naţ de Econ. şi Inf. – Ch. : INEI, 2004. – 43, [3] p. : 20
cm.

15
August 2005 ≡ August 2005

Bibliogr. p. 44 (4 tit.)
ISBN 9975-9871-2-5
110 ex. – [05-1278]
- - 1. Dreptul ocrotirii mediului înconjurător.
349.6
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
372 Conţinutul activităţii şcolare şi programă şcolară în învăţământul preşcolar şi elementar.
Obiecte la orice nivel şi din orice gen de şcoală
372.3/.4 Activităţi preşcolare. Primele lecţii de citire
1264. Buruiană, Maria
Abecedar : Caiet de scriere pentru cl. 1 / Maria Buruiană, Silvia Cotelea,
Aurelia Ermicioi. – Ch. : Prut Internaţional, 2001 (Tipogr. "Tipopres"). – 103, [1] p.;
24 cm.
ISBN 9975-69-631-7
[05-1384]
- - 1. Abecedar.
372.45(075.2)
372.8 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1265. Borş, Alexandru
Educaţie muzicală : cl. a 5-a : Ghidul profesorului / Alexandru Borş, Eugen
Coroi, Ala Stângă; comisia de evaluare : Marina Moraru, ...; Min. Educaţiei,
Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2005 (Combinatul
Poligr.). – 82, [2] p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 82-83 (34 tit.)
ISBN 9975-67-506-9
[05-1323]
- - 1. Educaţie muzicală – Metodica predării.
372.878.046.14
1266. Deprinderi de viaţă : cl. 1-4 : Ghidul învăţătorului / Maria
Vrânceanu, Natalia Zotea, Maria Vasiliev, Ala Holban, ...; comisia de evaluare :
Domnica Gînu, ....; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. :
Prut Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). – 223 p. : il., tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 221 (38 tit.)
ISBN 9975-69-770-4 (broşată)

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[05-1329]
- - 1. Deprinderi de viaţă – Metodica predării.
372.830.046.12
1267. Idem în lb. rusă : Жизненные навыки : 1-4 кл. : Пособие для
учителя / trad. din rom. : Tatiana Zaicovschi. – Ch. : Prut Internaţional, 2005
(Combinatul Poligr.). – 223 p. : il., tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 221 (38 tit.)
ISBN 9975-69-784-4 (broşată)
[05-1330]
- - 1. Deprinderi de viaţă – Metodica predării (rus.).
372.830.046.12
1268. Deprinderi de viaţă : cl. 8-9 : Ghidul profesorului / Iosif Moldovanu,
Claudia Coadă, Daniela Platon, ...; comisia de evaluare : Violeta Mija, ...; Min.
Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Arc, 2005 (Combinatul
Poligr.). – 179 p. : tab.; 28 cm.
Bibliogr. p. 177-179 (94 tit.)
ISBN 9975-61-380-2 (broşată)
[05-1287]
- - 1. Deprinderi de viaţă – Metodica predării.
372.830.046.14
1269. Idem în lb. rusă : Жизненные навыки : Для 8-9 кл. : Пособие для
учителя / пер. с рум. : Тамары Шмундряк. – Ch. : Arc, 2005 (Combinatul Poligr.).
– 179, [1] p.; 29 cm.
Bibliogr. p. 177-179
ISBN 9975-61-391-8 (broşată)
[05-1327]
- - 1. Deprinderi de viaţă – Metodica predării (rusă).
372.830.046.14
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
Academia de Studii Economice din Moldova. Analele Academiei de
Studii Economice din Moldova. – Vezi Nr 1246

1270. Кондратенко, О. Г.

17
August 2005 ≡ August 2005

Инновационные технологии в профессиональном образовании. Алго-


ритмизация процесса обучения : [в Техн. ун-те Молдовы] / О. Г. Кондратенко.
– Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Press Design"). – 82 p. : des., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 79-80 (44 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-9888-4-9
[05-1352]
- - 1. Învăţământ profesional superior – Modernizare – Tehnologii noi
(rus.). 2. Universitatea Tehnică a Moldovei (rus.).
378.662(478).014.5
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR
1271. Colac, Tudor
Ţinutul Criulenilor : Vetre etnofolclorice : (Istorie, folclor, etnografie) /
Tudor Colac. – Ch. : Grafema-Libris, 2005 (Tipogr. "Prag-3"). – 128, [16] p. : il., il.
color.; 20 cm.
Bibliogr. p. 127. – Apare cu sprijinul financ. al Consiliului Raional Criuleni
ISBN 9975-9899-2-6
800 ex. – [05-1348]
- - 1. Etnografie – Raionul Criuleni – Moldova.
39(478-21)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1272. Galben-Panciuc, Zinaida
Ştiinţe : Caietul elevului : Cl. a 2-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela
Diaconu, Svetlana Galben. – Ed. rev. şi compl. – Ch. : Prut Internaţional, 2000
(Tipogr. "Tipopres"). – 63, [1] p. : il; 24 cm.
ISBN 9975-69-346-6
[05-1374]
502(075.2)
1273. Galben-Panciuc, Zinaida

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ştiinţe : Caietul elevului. Cl. a 3-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela


Diaconu, Svetlana Galben. – Ch. : Prut Internaţional, 2000 (Tipogr. "Tipopres"). –
91, [4] p. : il; 26 cm.
ISBN 9975-69-166-8
[05-1382]
502(075.2)
1274. Galben-Panciuc, Zinaida
Ştiinţe : Man. pentru cl. a 4-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu,
Svetlana Galben; comisia de experţi : Vasile Buzdugan, ...; Min. Educaţiei al Rep.
Moldova. – Ch. : Prut Internaţional, 2000 (Tipogr. "Tipopres"). – 119 p. : il color.; 26
cm.
ISBN 9975-69-166-8
[05-1375]
- - 1. Ştiinţele naturii.
502(075.2)
1275. Познание мира : Учеб. для 3 кл. / Зинаида Галбен-Панчук,
Стела Диакону, Ион Ботгрос, Светлана Галбен; trad. din rom. : Efim Spînu; М-во
просвещения Респ. Молдова. – Ch. : Prut Internaţional, 2000 (Tipogr. "Tipopres").
– 128 p. : il. color.; 26 cm.
ISBN 9975-69-123-4
[05-1383]
- - 1. Ştiinţele naturii (rus.).
502(075.2)
1276. Политика управления отходами / сост. : И. А. Фадеева. – Ch. :
INEI, 2005. – 10, [1] p. : tab., 20 cm. – (Inf. expres / Inst. Naţ. de Econ. şi Inf.)
Bibliogr. p. 11 (5 tit.). – Descr. după p. 1. – F. f. de tit. şi cop.
90 ex. – [05-1283]
504.064.43+628.477
51 MATEMATICĂ
1277. Achiri, Ion
Matematică : Pregătire pentru examenul de absolvire a şcolii medii de
cultură generală : Teste / Ion Achiri, Valentina Ceapa, Olga Şputenco. – Ch. : Prut
Internaţional, [2005] (Tipogr. "Tipopres"). – 104 p. : tab.; 24 cm.
ISBN 9975-69-745-3
[05-1376]
19
August 2005 ≡ August 2005

- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
1278. Idem în lb. rusă : Математика : Готовимся к выпуск. экзамену за
курс средней общеобразоват. шк. : Тесты. – Ch. : Prut Internaţional, [2005]
(Tipogr. "Tipopres"). – 104 p. : tab.; 24 cm.
ISBN 9975-69-746-1
[05-1377]
- - 1. Matematică – Teste (rus.).
51(079)
1279. Cimpoieş, Valentina
Matematică : Teste pentru cl. a 3-a / Valentina Cimpoieş, Valeriu Plângău,
Maria Braghiş. – Ch. : Prometeu, 2005. – 64 p.; 24 cm.
ISBN 9975-919-30-8
[05-1299]
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
1280. Matematică : Pregătire pentru examenul de absolvire a gimnaziului
: Teste / Ion Spinei, Lidia Costiuc, Aurelia Răileanu, Rodica Gâlcă; Min. Educaţiei al
Rep. Moldova. Dir. Evaluare şi Examinare. – Ch. : Prut Internaţional, 2005 (Tipogr.
"Tipopres"). – 80 p. : fig., tab.; 24 cm.
ISBN 9975-69-750-X
[05-1378]
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
1281. Matematică : Secretul numerelor : Teste pentru cl. a 2-a / Mihaela
Singer, Aurelia Răileanu, Ileana Ioniţă, Manciu Elena; Min. Educaţiei şi Şt. al Rep.
Moldova. – Ch. : Prut Internaţional, 2000 (Tipogr. "Tipopres"). – 48 p. : il.; 26 cm.
ISBN 9975-69-138-2
[05-1380]
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
1282. Singer, Mihaela
Secretul numerelor : Matematică : Exerciţii de fixare pentru cl. a 2-a /
Mihaela Singer, Elena Manciu, Ileana Ioniţă; Min. Educaţiei şi Şt. al Rep. Moldova.
– Ch. : Prut Internaţional, 2000 (Tipogr. "Tipopres"). – [134] p. : il. color.; 24 cm.
20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 9975-69-132-3
[05-1379]
- - 1. Matematică.
51(075.3)
1283. Singer, Mihaela.
Taina numerelor : Exerciţii de fixare la matematică pentru cl. 1 / Mihaela
Singer. – Ch. : Prut Internaţional, 2001 (Tipogr. "Tipopres"). – 144, [1] p. : il.; 26 cm.
ISBN 9975-69-201-X
[05-1362]
- - 1. Matematică.
51(076.5)
1284. Математика : Сб. задач и упражнений для 11 кл. / Ион Акири,
Валентин Гарит, Петру Ефрос, …; trad. din lb. rom. : Ion Achiri, ... – Ch. : Prut
Internaţional, 2004 (Tipogr. "Tipopres"). – 200 p.; 24 cm.
Bibliogr. p. 197-198 (31 tit.)
ISBN 9975-69-647-3
[05-1369]
- - 1. Matematică (rus.).
51(075.3)
519.6 Matematică calculatorie. Analiză numerică
1285. Talmaciu, Mihai
Metode numerice : [pentru uzul studenţilor] / Mihai Talmaciu. – Ch. :
Tehnica-Info, 2005 (Tipogr. PIM Iaşi). – 25 cm.
Vol. 1. – 2005. – 128, [1] p. – Bibliogr. p. 127-127 (22 tit.). – ISBN 9975-
63-270-X : 150 ex. – [05-1341]
- - 1. Matematică – Metode numerice.
519.6(075.8)
53 FIZICĂ
1286. Fizică : Profil umanist : Man. pentru cl. a 12-a / Ion Botgros, Viorel
Bocancea, Vladimir Donici, Vladimir Sorocovici, ...; comisia de experţi : Ion Balmuş,
...; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului. – Ch. : Cartier, 2004 (Combinatul Poligr.).
– 71, [1] p. : fig., tab.; 24 cm. – (Col. Cartier educaţional)
ISBN 9975-79-355-X
5 500 ex. – [05-1324]
- - 1. Fizică.
21
August 2005 ≡ August 2005

53(075.3)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
544 Chimie fizică
1287. Chimia coloidală : Îndrumar de lab. / Univ. Teh. a Moldovei.
Catedra Chimie; elab. : Rodica Sturza, ...; ref. şt. : Mihai Cherdivarenco. – Ch. :
UTM, 2005. – 48 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 47 (11 tit.)
100 ex. – [05-1391]
544(076.5)
547 Chimie organică
1288. Качественный функциональный анализ : метод. указания к
лаб. работам по орган. химии / Техн. ун-т Молдовы. Каф. химии; сост. : Диана
Мунтяну, …; отв. ред. : Родика Стурза. – К. : ТУМ, 2005. – 59, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 59 (5 tit.)
100 ex. – [05-1400]
547(076.5)
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
550 Ştiinţe auxiliare ale geologiei
550.3 Geofizică
1289. Dezvoltări metodologice privind microzonarea seismică şi aplicarea
lor pentru teritoriul oraşului Chişinău / Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Inst. de
Geofizică şi Geologie; V. Alcaz, A. Drumea, E. Isicico, ...; red. şt. : A. Zaicenco. –
Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Elena V. I."). – 108 p. : fig., tab; 21 cm. + An. [9] p. : h.
color.
Rez. : lb. engl., rusă. – Bibliogr. p. 66-67 (18 tit.) şi la sfârşitul cap.
ISBN 9975-9892-1-7
100 ex. – [05-1316]
- - 1. Seismologie – Chişinău.
550.34(478-25)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
1290. Biologie : Caietul elevului : pentru cl. a 10-a / Oleg Botnaru, Stela
Gânju, Maria Cotruţă, ... – Ch. : Prometeu, 2005 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 65 p. :
fig., tab.; 26 cm.
22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 9975-919-50-2
[05-1298]
57(075.3)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
1291. Пену, Аурел
Профессия – жизнь : [врача-диагностика А. Пену] / Аурел Пену. – Ch.
: S. n., 2005 (Combinatul Poligr.). – 359 p. : il., fotogr.; 25 cm.
ISBN 9975-901-60-3 (în cop.)
1000 ex. – [05-1277]
- - 1. Diagnostica în medicină (rus.). 2. Penu, Aurel, 1938 - ...
614.2+616-07(092)

616 Patologie. Medicină clinică


Пену, Аурел. Профессия – жизнь. – Vezi Nr 1291

1292. Практическое руководство по оказанию первой медицинской


помощи и уходу за хирургическими больными / Е. Гудумак, Т. Беня, Б. Голо-
вин, Е. Крецу; науч. ред. : А. Ботнару; Нац. колледж медицины и фармации. –
Ch. : ÎI "Angela Levinţa", 2005 (Tipogr. Orhei). – 276, [2] p. : des.; 21 cm.
Bibliogr. p. 265-266 (37 tit.)
ISBN 9975-9877-3-7
500 ex. – [05-1310]
- - 1. Prim ajutor – Tratament chirurgical. 2. Tratament chirurgical – Prim
ajutor.
616-083.98-089

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.3 Electrotehnică

23
August 2005 ≡ August 2005

1293. Rotar, Dan


Electronică – circuite electronice : st. prin simulare : [pentru uzul
studenţilor] / Dan Rotar. – Ch. : Tehnica-Info, 2005 (Tipogr. PIM Iaşi). – 253, [1] p. :
fig.; 24 cm.
Bibliogr. p. 249-253 (102 tit.)
ISBN 9975-63-266-1
150 ex. – [05-1344]
- - 1. Electronică – Circuite. 2. Circuite electronice.
621.374/.375(075.8)
621.6 Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor
1294. Funcţionarea pompelor cuplate în serie : Îndrumar metodic pentru
lecţii teoretice, practice şi de lab. / Univ. Teh. a Moldovei. Fac. Urbanism şi
Arhitectură. Catedra Ecotehnie, Management Ecologic şi Ingineria Apelor
UNESCO/COUSTEAU; alcăt. : Ilie Ţernă, ...; red. resp. : Mihaela Anca Contaşel. –
Ch. : UTM, 2005. – 39, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 38 (6 tit.)
150 ex. – [05-1393]
621.694.3(076.5)
621.7 Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate
1295. Bibire, Luminiţa
Arbori pentru dispozitive de amestecare : Cercet. teoretice şi
experimentale : [pentru uzul studenţilor] / Luminiţa Bibire. – Ch. : Tehnica-Info, 2005
(Tipogr. "Barter Grup" SA). – 157 p. : fig., tab.; 25 cm.
Bibliogr. p. 149-157 (191 tit.)
ISBN 9975-63-263-7
50 ex. – [05-1340]
- - 1. Dispozitive de prelucrare – Mecanică. 2. Tehnologie mecanică –
Dispozitive de prelucrare.
621.715.4(075.8)
621.8 Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice
1296. Ghenadi, Adrian
Tehnici de proiectare şi laborator moderne şi clasice în studiul
mecanismelor : [pentru uzul studenţilor] / Adrian Ghenadi. – Ch. : Tehnica-Info,
2005 (Tipogr. "Barter Grup" SA). – 328 p. : fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap.
24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 9975-63-262-9
100 ex. – [05-1343]
- - 1. Organe de maşini – Tehnici de proiectare. 2. Tehnici de proiectare a
mecanismelor.
621.8:004(075.8)
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
1297. Biotehnologia epurării apelor uzate în industria de prelucrare a
materiei prime agricole / alcăt. : V. I. Plămădeală. – Ch. : INEI, 2005. – 14, [1] p. :
fig., tab.; 20 cm. – (Inf. expres / Inst. Naţ. de Econ. şi Inf.)
Bibliogr. p. 14-15 (18 tit.)
136 ex. – [05-1281]
628.35
Политика управления отходами. – Vezi Nr 1276

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

1298. Секриеру-Харбузару, Парасковия


Технологическое воспитание : Учеб. для 4-го кл. / Парасковия
Секриеру-Харбузару, Антонина Руссу, Евгений Морей; trad. : Liliana Cepoi; М-
во просвещения, молодежи и спорта. – Ch. : Cartier, 2005 (Combinatul Poligr.). –
195 p. : il.; 24 cm. – (Col. Cartier educaţional)
ISBN 9975-79-358-4
12 500 ex. – [05-1320]
- - 1. Educaţie tehnologică (rus.).
63+64+677.076(075.2)

631 Agricultură în general


631.5 Lucrări agricole
1299. Bondarenco, S. G.
Pregătirea solului pentru înfiinţarea plantaţiilor pomi-viticole / S. G.
Bondarenco. – Ch. : INEI, 2005. – 65, [1] p. : tab.; 20 cm. – (Inf. de sinteză / Inst.
Naţ. de Econ. şi Inf.)

25
August 2005 ≡ August 2005

Ref. : lb. rusă. – Bibliogr. p. 61-65 (65 tit.). – F. f. de tit.


136 ex. – [05-1279]
- - 1. Lucrări agricole – Pregătirea solului.
631.51.022(048.8)

631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole


1300. Орошение сельскохозяйственных культур при дефиците вод-
ных и материально-технических ресурсов : Рекомендации / Приднестров. НИИ
сел. хоз-ва; сост. : И. М. Гамаюн, … – Тирасполь : Литера, 2005. – 43, [2] p. :
fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 44 (4 tit.)
ISBN 9975-9967-3-6
1 000 ex. – [05-1290]
631.6(083.1)

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
1301. Combaterea gândacului de colorado cu substanţe biologic active
de origine vegetală / alcăt. : T. Năstase, D. Elisaveţchi. – Ch. : INEI, 2005. – 7, [1]
p. : tab.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. Naţ. de Econ. şi Inf.)
Bibliogr. p. 8 (5 tit.). – Descr. după p. 1. – F. f. de tit. şi cop.
135 ex. – [05-1300]
Биологически активные вещества растительного происхождения в
борьбе с колорадским жуком
632.937
1302. Măsuri şi mijloace populare de combatere a bolilor şi dăunătorilor /
alcăt. : M. Adăscăliţei, ... – Ch. : INEI, 2005. – 11, [1] p.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst.
Naţ. de Econ. şi Inf.)
Bibliogr. p. 11-12 (20 tit.). – Descr. după p. 1. – F. f. de tit. şi cop.
136 ex. – [05-1301]
Народные средства защиты растений от болезней и вредителей
632.9

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
1303. Studierea acţiunii alelopatice dintre culturile de câmp şi buruienile
caracteristice lor / Gh. Bucur, N. Nicolaev, M. Rurac, ... – Ch. : INEI, 2005. – 29, [2]
p. : tab.; 20 cm. – (Inf. de sinteză / Inst. Naţ. de Econ. şi Inf.)
Ref. : lb. rusă. – Bibliogr. p. 29-30 (24 tit.). – F. f. de tit.
125 ex. – [05-1280]
- - 1. Plante de câmp – Măsuri de protecţie. 2. Buruieni.
633:632.5(048.8)

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


Секриеру-Харбузару, Парасковия. Технологическое воспитание. –
Vezi Nr 1298

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
1304. Băncilă, Natalia
Evaluarea financiară a întreprinderii : (Curs univ. pentru studenţii fac. de
econ. şi finanţe) / Natalia Băncilă; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra
"Finanţe şi Asigurări". – Ch. : ASEM, 2005. – 218, [1] p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 217-218 (24 tit.)
ISBN 9975-75-302-7
200 ex. – [05-1338]
- - 1. Finanţarea întreprinderii – Evaluare.
658.14(075.8)
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
66.0 Tehnologie chimică în general
1305. Sajin, Tudor
Procese şi instalaţii termotehnologice : [pentru uzul studenţilor] / Tudor
Sajin, Roxana Ştefania Silav. – Ch. : Tehnica-Info, 2005 (Tipogr. Iaşi). – 308 p. :
fig., tab.; 25 cm.
Bibliogr. p. 303-308 (80 tit.)
ISBN 9975-63-267-X

27
August 2005 ≡ August 2005

300 ex. – [05-1346]


- - 1. Procese termotehnologice. 2. Instalaţii termotehnologice.
66.04-977(075.8)
1306. Sajin, Tudor
Termotehnologii industriale : [pentru uzul studenţilor] / Tudor Sajin,
Roxana Ştefania Silav. – Ch. : Tehnica-Info, 2005 (Tipogr. Iaşi). – 151 p. : fig.; 25
cm.
Bibliogr. p. 151 (13 tit.)
ISBN 9975-63-268-8
300 ex. – [05-1347]
- - 1. Termotehnologii industriale.
66.04-97(075.8)

663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


1307. Organizarea şi dotarea tehnică a unităţilor de alimentaţie publică :
Material didactic / Univ. Teh. a Moldovei. Fac. Tehnologie şi Management în Ind.
Alimentară. Catedra Tehnologia şi Org. Alimentaţiei Publice. Catedra de Utilaj
Tehnologic; elab. : Olga Deseatnicova; red. resp. : Olga Deseatnicova. – Ch. :
UTM, 2005. – 82, [38] p. : fig., tab.; 30 cm.
Bibliogr. p. 81-82 (45 tit.)
ISBN 9975-9820-4-2
275 ex. – [05-1404]
- - 1. Alimentare publică – Organizare – Dotare tehnică.
663/664.013(076.5)

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


677 Industrie textilă
Секриеру-Харбузару, Парасковия. Технологическое воспитание. –
Vezi Nr 1298

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE.


TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor
1308. Реинжиниринг строительных предприятий Молдовы на основе
технологических инноваций / Е. Е. Шамис, Я. А. Зубрилина, А. И. Ковален-
ко,…; Нац. ин-т Экон. и информ., Нац. центр науч.-технол. информ. – Ch. :
INEI, 2005. – 39, [2] p. : fig., tab.; 20 cm. + An. [2] f. împăturite în 3 părţi.
Bibliogr. p. 38-40 (31 tit.). – F. f. de tit.
195 ex. – [05-1284]
69.03.001.1
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
1309. Дьячковская, В. Л.
Молдавский народный женский костюм : Его декоративно-
композиционные особенности и использование их в современном моделиро-
вании / В. Л. Дьячковская; отв. ред. : В. С. Зеленчук. – Ch. : Universitas, 2003
(Tipogr. "Labirint"). – 236 p. : des., fotogr. color., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 203-207 (80 tit.)
ISBN 9975-943-21-7 (în cop.)
50 ex. – [05-1313]
- - 1. Costume naţionale moldoveneşti pentru femei (rus.).
745.52:391.2(=135.2)
78 MUZICĂ
1310. Борш, Александру
Музыкальное воспитание : Учеб. для 3 кл. / Александру Борш, Еуджен
Корой; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2004 (Tipogr.
"Tipopres"). – 103, [1] p. : il. color., n. muz.; 24 cm.
ISBN 9975-67-436-4
[05-1356]
- - 1. Educaţie muzicală (rus.).
78(075.2)

29
August 2005 ≡ August 2005

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
1311. Duşciac, Margareta
English for Success : Pupil's book : 9 form / Margareta Duşciac, Maria
Gâscă; comisia de evaluare : Zinaida Camenev, ...; Min. Educaţiei, Tineretului şi
Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). –
168 p. : il. color.; 26 cm.
ISBN 9975-69-780-1
[05-1326]
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.3)
1312. Magic english : Work book : 2-nd form / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin,
Ludmila Foca, ... – Ch. : Prut Internaţional : Arc; [Bucureşti] : Teora, 2004 (Tipogr.
"Tipopres"). – 95, [1] p. : il.; 26 cm.
ISBN 9975-69-662-7 (Prut Internaţional)
[05-1372]
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.2)
1313. Magic english : Work book : 3 form / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin,
Ludmila Foca, Ana Muntean. – Ch. : Prut Internaţional : Arc; [Bucureşti] : Teora,
2004 (Tipogr. "Tipopres"). – 108 p. : il.; 26 cm.
ISBN 9975-69-663-5 (Prut Internaţional)
[05-1373]
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.2)
1314. Manic, Afanasie
English for You and Me : Pupil's book : 7 form / Afanasie Manic, Tatiana
Musteaţă, Larisa Glavan; comisia de evaluare : Tatiana Ştefârţă, ...; Min. Educaţiei,
Tineretului şi Sortului al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internaţional, 2005 (Combinatul
Poligr.). – 168 p. : il. color.; 27 cm.
ISBN 9975-69-778-X
[05-1325]

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Limba engleză.
811.111(075.3)
811.133.1 Limba franceză
1315. Bulhac, Emilia
Manuel de Français : 5-e cl. / Emilia Bulhac, Zinaida Ciobanu, Iulia
Atanasov; comisia de evaluare : Mihai Rumleanschi, ...; Min. Educaţiei, Tineretului
şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internaţional, 2005 (Tipogr. "Tipopres"). –
136 p. : il. color.; 26 cm.
ISBN 9975-69-763-1
[05-1366]
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(075.3)
1316. Bulhac, Emilia
Manuel de Français : 6-e cl. / Emilia Bulhac, Iulia Atanasov, Zinaida
Ciobanu; comisia de evaluare : Mihai Rumleanschi, ...; Min. Educaţiei, Tineretului şi
Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internaţional, 2005 (Tipogr. "Tipopres"). –
[150] p. : il. color.; 26 cm.
ISBN 9975-69-764-X
[05-1365]
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(075.3)
1317. Manuel de Français : 7-e cl. / Maia Cotelea, Larisa Căzănescu,
Zinaida Ciobanu, Iulia Atanasov; comisia de evaluare : Mihai Rumleanschi, ...; Min.
Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Î. E. -P. "Ştiinţa", 2005
(Tipogr. "Tipopres"). – 151, [1] p. : il. color.; 26 cm.
ISBN 9975-67-477-1
[05-1364]
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(075.3)
1318. Manuel de français : [cl.] 11 / Lidia Ranga, Doina Romanenco,
Tatiana Petcu, Eugenia Brânză; Min. Învăţ. al Rep. Moldova. – Ch. : Prut
Internaţional, 2001 (Tipogr. "Tipopres"). – 200 p. : il. color., tab.; 26 cm.
ISBN 9975-69-227-3
[05-1363]
- - 1. Limba franceză.
31
August 2005 ≡ August 2005

811.133.1(075.3)
1319. Vârlan, Zinaida
Manuel de Français : 2-e cl. / Zinaida Vârlan, Eugenia Onufrei, Maria
Scobioală; comisia de evaluare : Elena Drăgan, ...; Min. Educaţiei, Tineretului şi
Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internaţional, 2005 (Tipogr. "Tipopres"). –
103 p. : il. color.; 26 cm.
ISBN 9975-69-765-8
[05-1367]
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(075.2)
811.135.1 Limba română
1320. Cartaleanu, Tatiana
Limba română : Caietul elevului : cl. a 4-a / Tatiana Cartaleanu, Olga
Cosovan, Silvia Cotelea. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa" : Prut Internaţional, 2005 (Tipogr.
"Tipopres"). – 104 p. : tab.; 24 cm.
ISBN 9975-69-755-0
[05-1361]
811.135.1(075.2)
1321. Limba română : Man. pentru cl. a 4-a / Tatiana Cartaleanu, Mircea
Ciobanu, Olga Cosovan, Silvia Cotelea; comisia de evaluare : Zinaida Tărâţă, ...;
Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Î. E.-P. "Ştiinţa", 2004 (Tipogr. "Tipopres").
– 207, [1] p. : il. color.; 24 cm.
ISBN 9975-67-419-4
[05-1360]
- - 1. Limba română.
811.135.1(075.2)
811.161.1 Limba rusă
1322. Русский язык : 4 кл. : Сб. итоговых тестов для шк. с рус. яз.
обучения / В. Кожокару, А. Курачицкая, И. Прудяк, Л. Соколова; Мин-во обра-
зования Респ. Молдова. Упр. оценки образования. – Ch. : Prut Internaţional,
2002 (Tipogr. "Tipopres"). – 55 p. : tab.; 24 cm.
ISBN 9975-69-277-X
[05-1368]
- - 1. Limba rusă – Teste.
811.161.1(079)

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1323. Тесты по русскому языку и литературе : Выпускникам лицеев и


сред. общеобразоват. шк. / Р. Ф. Горшкова, Т. Г. Черных, В. Н. Костецкий, ... –
Ch. : Prut Internaţional, 2005 (Tipogr. "Tipopres"). – 56 p.; 24 cm.
ISBN 9975-69-743-7
[05-1381]
- - 1. Limba rusă – Teste. 2. Literatura rusă – Teste.
811.161.1+821.161.1.09(079)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.133.1 Literatură franceză
1324. Guţu, Ana
Exegese et traduction litteraire : Méthode de formation en traduction
littéraire : (français-roumain, roumain-français) / Ana Guţu; Univ. Libre Int. de
Moldova. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Sirius"). – 271 p. : il.; 24 cm.
Bibliogr. p. 265 (18 tit.)
ISBN 9975-9791-4-9
500 ex. – [05-1315]
- - 1. Literatură franceză – Traduceri literare. 2. Literatură română –
Traduceri literare.
[821.133.1+821.135.1]:81'255.4(075.8)

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


1325. Dascăl, Valeria
Desertul amar : [jurnal] / Valeria Dascăl; pref. : Nicolae Dabija; cop. Ia.
Oliinâk. – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 22 cm.
[Vol.] 2 : Jurnal vienez. – 2005. – 268, [4] p. : il. – Apare cu sprijinul financ.
al Asoc. "AITA". – ISBN 9975-72-158-3 : 1 000 ex. – [05-1355]
821.135.1(478)-94 Dascăl
1326. Hadârcă, Ion
Era barbară : [eseuri] / Ion Hadârcă. – Ch. : Garuda-Art, 2005 (Tipogr.
"Sirius"). – 411, [1] p.; 21 cm.
ISBN 9975-9896-0-8
1 000 ex. – [05-1317]
33
August 2005 ≡ August 2005

821.135.1(478)-4 Hadârcă
1327. Moment poetic : Culeg. de versuri / ed. : Iurie Colesnic; ed. îngrijită
de Ianoş Ţurcanu; cop. : Valentina Ciobanu; des. : Iulian Filip. – Ch. : Cartier : Dep.
Cultură al Primăriei mun. Chişinău, 2005 (Combinatul Poligr.). – 19 p. : il.; 20 cm. –
(Moment poetic; 31)
Cuprins : Dar parcă-ţi e şi teamă...; Numai eu rămân...; Vine un timp...;
Ne-dânşii... / Anatol Codru. Cu dragoste pre dragoste călcând...; Înger decăzut; Dar
oare a iubi e un păcat? ; În ceruri sfinţii oare-şi amintesc...? ; Te convertesc la
dragoste... / Steliana Grama. O fată; Castele în Spania; Necesitate; Şi dacă tot e un
îndemn; Dacă v-aţi putea / Gheorghe Grigurcu. Sonet blindat; Sonet în minus-plus;
Sonetul soneticităţii / Ion Hadârcă. Haicu / Vasile Spinei. Furnica trecând ca un
triumf; Foarfecele eretic / Arcadie Suceveanu. Dincolo de intenţii; Insomnie;
Ceasornicar bătrân; Lumini decapitate; Cu-aripă de înger; Înger de pază / Vasile
Tărâţeanu. Cu propria mână; Atât de veşnică; Curent; Viaţa / Ianoş Ţurcanu. –
ISBN 9975-79-354-1 : 1 000 ex. – [05-1275]
821.135.1(478)-1+821.135.1-1(082)
1328. Ştirbu, Titus
Vreau să fiu pasăre : povestiri : [pentru copii] / Titus Ştirbu; il. : Sergiu
Puică. – Ch. : Universul, 2005. – 30, [2] p. : il.; 29 cm.
ISBN 9975-944-82-5
[05-1389]
821.135.1(478)-34-93 Ştirbu

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


1329. Ильин, И. Р.
Дорога сквозь годы : Стихотворения / И. Р. Ильин. – Тирасполь : Ли-
тера, 2005. – 43, [2] p. : des.; 20 cm.
Изд. при помощи ПО "Семена Приднестровья"
ISBN 9975-914-19-5
300 ex. – [05-1289]
821.161.1(478)-1 Ильин
1330. Челышев, Б. Д.
Ф. И. Немчин, исследователь : [рассказы] / Б. Д. Челышев; Приднест-
ров. НИИ сел. хоз-ва. – Тирасполь : Литера, 2005. – 143, [1] p. : 20 cm.
Lista lucr. publ. de F. I. Nemcin, p. 143-152
34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 9975-9967-1-X
1000 ex. – [05-1291]
821.161.1(478)-3
1331. Шанкар
Amor, ti vieta... : [сб. стихотворений] / Шанкар; худож. : Эдуард
Майденберг. – Ch. : Interlic, 2005. – 84, [1] p. : il.; 20 cm.
Numele adevărat al aut. : Никита Матюпатенко
ISBN 9975-9865-1-X
1 000 ex. – [05-1311]
821.161.1(478)-1 Шанкар
821.162.1 Literatură poloneză
1332. Urbańczyk, Andrzej
Singuri în largul oceanului : [roman : trad. din polonă] / Andrzej
Urbańczyk; trad. de Vasile Galaicu; cop. şi concepţie graf. a col. : Mihai Bacinschi.
– Ch. : Arc, 2005 (Combinatul Poligr.). – 383 p. : il.; 20 cm. – (Col. "Roza
vânturilor")
ISBN 9975-61-374-8
[05-1276]
821.162.1-31 Urbańczyk
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
1333. Petrencu, Anatol
Istoria universală : Epoca contemporană : Material didactic pentru cl. a 9-a
/ Anatol Petrencu, Maia Dobzeu. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2004 (Tipogr. "Tipopres").
– 101, [3] p. : il. color.; 26 cm.
ISBN 9975-67-470-4
[05-1359]
- - 1. Istorie universală.
94(100)"1918/2003"(075.3)

35
August 2005 ≡ August 2005

1334. Idem în lb. rusă : Всеобщая история : Новейшее время : Дидакт.


материал для 9 кл. / trad. : Anatol Petrencu. – Ch. : Î. E. P. "Ştiinţa", 2004 (Tipogr.
"Tipopres"). – 101, [3] p. : il. color.; 26 cm.
ISBN 9975-67-441-0
[05-1358]
- - 1. Istorie universală (rus.).
94(100)"1918/2003"(075.3)
1335. Всеобщая история : Дидакт. материал для 8 кл. / Контсантин
Драхенберг, Еужениу Чертан, Валерия Козма, Павел Чербушкэ; trad. din lb.
rom. : Ala Grecova. – Ch. : Prut Internaţional, 2004 (Tipogr. "Tipopres"). – 26 cm.
Ч. 2-я : Новое время (1850-1918). – 2004. – 120 p. : il., h. color. – ISBN
9975-69-707-0. – [05-1387]
- - 1. Istorie universală, 1850-1918 (rus.).
94(100)"1850/1918"(075.3)
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
1336. Трофэилэ, Василе
Окланда : [raionul Soroca] : Страницы ист. / Василе Трофэилэ. – Ch. :
VAST-M, 2005 (Tipogr. "Sirius"). – 143, [2] p. : fotogr., fotogr. color.; 20 cm.
Rez. : lb. rom., engl. – Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-9746-5-1
1 000 ex. – [05-1314]
- - 1. Sate – Oclanda – Raionul Soroca – Moldova – Istorie (rus.).
94(478-22)
94(=135.1) Istoria românilor
1337. Istoria românilor : Material didactic pentru cl. a 8-a / Nicolae
Chicuş, Eugenia Danu, Demir Dragnev, Ion Negrei; aparat metodic : Nina
Petrovschi, Valentina Haheu. – Ch. : Prut Internaţional, 2004 (Tipogr. "Tipopres"). –
26 cm.
Partea a 2-a : Epoca Modernă (1850-1918). – 2004. – 119 p. : il., h. color.
– Bibliogr. p. 119. – ISBN 9975-69-704-6. – [05-1385]
- - 1. Istoria românilor, 1850-1918.
94(=135.1)"1850/1918"(075.3)

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1338. Idem în lb. rusă : История румын : Дидактический материал для


8 кл. / trad. : Ala Grecova. – Ch. : Prut Internaţional, 2004 (Tipogr. "Tipopres"). – 26
cm.
Ч. 2-я : Новое время (1850-1918). – 2004. – 119 p. : il., h. color. –
Bibliogr. p. 119. – ISBN 9975-69-706-2. – [05-1386]
- - 1. Istoria românilor, 1850-1918 (rus.).
94(=135.1)"1850/1918"(075.3)
1339. Vizer, Boris
Istoria românilor : Epoca contemporană : Material didactic pentru cl. a 9-a
/ Boris Vizir, Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2004 (Tipogr.
"Tipopres"). – 111, [1] p. : il., il. color., tab.; 26 cm.
ISBN 9975-67-471-2
[05-1357]
- - 1. Istoria românilor.
94(=135.1)"1918/2000"(075.3)
Autoreferate
Pentru titlul doctor habilitat
1340. Babuci, Stanislav
Argumentarea patogenetică şi clinico-morfologică a tratamentului medico-
chirurgical în hidatidoza pulmonară la copil : 14.00.35 – chirurgie pediatrică :
Autoref. al tezei de doctor habilitat în medicină / Stanislav Babuci; Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2005. – 32 p. : fig., tab.;
21 cm.
Bibliogr. p. 26-27 (26 tit.)
[05-1354]
616.24-002-089-053.2(043.2)
1341. Brânză, Sergiu
Obiectul infracţiunilor contra patrimoniului : Spec. : 12.00.08 Drept penal
(drept penal) : Autoref. al tezei de doctor habilitat în drept / Sergiu Brânză; Univ. de
Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 42, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 32-40 (12 tit.)
[05-1306]
343.3/.7(043.2)
1342. Spătaru, Tatiana

37
August 2005 ≡ August 2005

Formarea responsabilităţii ecologice în contextul dezvoltării durabile a


societăţii (în baza investigaţiilor sociologice din Rep. Moldova) : Spec. : 22.00.04 –
Structura socială, instituţii şi procese sociale : Autoref. al tezei de doctor habilitat în
sociologie / Tatiana Spătaru; Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. de Filosofie, Sociologie
şi Drept. – Ch. : S. n., 2005. – 48, [1] p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 46-48
[05-1388]
316.334.5:504.03(043.2)
Pentru titlul doctor
1343. Bogatu, Eugenia
Ipostaze ale comunicării eficiente la nivelul discursului filosofic : Spec.
09.00.01 : Ontologie şi Gnoseologie : Autoref. tezei de doctor în filosofie / Eugenia
Bogatu; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 24, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21 (13 tit.)
[05-1305]
1:808.5(043.2)
1344. Gârla, Lilia
Pruncuciderea : analiză juridico-penală şi criminologică : Spec. : 12.00.08
– Drept penal (drept penal; criminologie) : Autoref. al tezei de doctor în drept / Lilia
Gârla; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 25, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21-23 (21 tit.)
[05-1302]
343.622(043.2)
1345. Leonte, Ion
Optimizarea procesului instructiv-educativ al educaţiei fizice militare prin
mijloacele înotului aplicativ : Spec. : 13.00.04 – Teoria şi metodica educaţiei fizice,
antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. al tezei de doctor în
pedagogie / Ion Leonte; Inst. Naţ. de Educaţie Fizică şi Sport al Rep. Moldova. –
Ch. : S. n., 2005. – 37 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 33-34 (9 tit.)
[05-1297]
797.21:355(043.2)
1346. Lupu, Olga
Contribuţii teoretice şi experimentale privind procesul de uscare a caiselor
cu folosirea curenţilor de înaltă frecvenţă : Spec. 05.18.12 – Procese şi aparate în

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

industria alimentară : Rez. tezei de doctor în şt. teh. / Olga Lupu; Univ. Teh. a
Moldovei. – Ch. : S. n., 2005. – 23 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 18-20 (23 tit.)
[05-1296]
664.854:634.21:621.3.023(043.2)
1347. Macri, Aurelia Cristina
Metodologia dezvoltării calităţilor de forţă – viteză la sprinteri juniori (16-17
ani) : Spec. 13.00.04 – Teoria şi metodica educaţiei fizice, antrenamentului sportiv
şi culturii fizice de recuperare : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Aurelia
Cristina Macri; Inst. Naţ. de Educaţie Fizică şi Sport al Rep. Moldova. – Ch. : S. n.,
2005. – 26, [1] p. : fig. color., tab. color.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23-24 (14 tit.)
[05-1295]
796.422.12(043.2)
1348. Mutu, Maria
Spălarea banilor – aspecte juridico-penale : Spec. 12.00.08 – Drept penal
(drept penal) : Autoref. al tezei de doctor în drept / Maria Mutu; Univ. de Stat din
Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 22, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 19-20 (13 tit.)
[05-1304]
343.3(043.2)
1349. Poloz, Andrei
Aspecte financiare în administrarea corporativă : Spec. 08.00.05 – Econ.
şi management (în industrie) : Autoref. al tezei de doctor în şt. econ. / Andrei Poloz;
Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 26, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23 (11 tit.)
[05-1350]
658.14/.17.012.4(478)(043.2)
1350. Smochina, Carolina
Parlamentul european : evoluţie şi probleme juridice : Spec. : 12.00.10 –
Drept Int. Public : Autoref. al tezei de doctor în drept / Carolina Smochina; Univ. de
Stat din Moldova. Fac. de Drept. – Ch. : S. n., 2005. – 24 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21 (10 tit.)
[05-1312]
342.53(4)(043.2)

39
August 2005 ≡ August 2005

1351. Tatarov, Sergiu


Controlul administrativ exercitat de executivul central asupra activităţii
autorităţilor administraţiei publice locale în Republica Moldova : Spec. : 12.00.02 –
drept public (drept administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept :
Autoref. al tezei de doctor în drept / Sergiu Tatarov; Acad. de Şt. a Moldovei. Inst.
de Filosofie, Sociologie şi Drept. – Ch. : S. n., 2005. – 24 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21 (12 tit.)
[05-1353]
342.9(478)(043.2)
1352. Ţurcanu, Vasile
Poziţia ecografiei în algoritmul diagnostic şi terapeutic al patologiei acute
traumatice parenchimatoase şi nontraumatice hepato-pacreato-biliare : 14.00.19 –
Imagistică medicală : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Vasile Ţurcanu; IMSP
Inst. Oncologic. – Ch. : S. n., 2005. – 18 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 15-16 (13 tit.)
[05-1349]
616.36/.37-073(043.2)
1353. Visterniceanu, Emilia
Răspunderea penală pentru tâlhărie : Spec. : 12.00.08 Drept penal (drept
penal) : Autoref. al tezei de doctor în drept / Emilia Visterniceanu; Univ. de Stat din
Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 25, [2] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 22-23 (21 tit.)
[05-1303]
343.71(043.2)

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA CĂRŢII" NR 8-2005

A C
Ababei, Ştefan (expert) 1230 Camenev, Zinaida (expert) 1311
Achiri, Ion 1277; (trad.) 1284 Cantemir, Lorin 1239
Adăscăliţei, M. 1302 Carcea, Maria 1239
Aladin, Lara 1312-13 Cartaleanu, Tatiana 1320-21
Alcaz, V. 1289 Căzănescu, Larisa 1317
Atanasov, Iulia 1315-17 Ceapa, Valentina 1277
Cepoi, Liliana (trad.) 1298
B
Cerbuşcă, Pavel 1240
Babii, Leonid 1250 Cherdivarenco, Mihai (expert) 1287
Babuci, Stanislav 1340 Chicu, Nadejda 1249
Bacinschi, Mihai (pict.) 1332 Chicuş, Nicolae 1337
Badicu, Iurie 1251 Chişlari, Elena 1252
Balmuş, Ion (expert) 1286 Cimpoieş, Valentina 1279
Bantea, Valentina 1232 Ciobanu, Mircea 1321
Bălăceanu, Ion 1258 Ciobanu, Valentina (pict.) 1327
Băncilă, Natalia 1304 Ciobanu, Zinaida 1315-17
Belostecinic, Grigore (red.) 1246 Climov, Ala (red.) 1257
Bibire, Luminiţa 1295 Coadă, Claudia 1268
Bocancea, Viorel 1286 Codru, Anatol 1327
Bogatu, Eugenia 1343 Cojocaru, Lidia 1244
Bondarenco, S. G. 1299 Cojuhari, Tamara 1263
Borş, Alexandru 1265 Colac, Tudor 1271
Bostan, Ion (red.) 1239 Colesnic, Iurie 1327
Botgros, Ion 1286 Contaşel, Mihaela Anca (red.) 1294
Botnaru, Oleg 1290 Coroi, Eugen 1265
Boţan, Corneliu (expert) 1226 Coropceanu, Iurie (elab., red.) 1229
Braghiş, Maria 1279 Cosovan, Olga 1320-21
Brânză, Eugenia 1318 Costiuc, Lidia 1280
Brânză, Sergiu 1341 Cotelea, Maia 1317
Bucur, Gh. 1303 Cotelea, Silvia 1264, 1320-21
Bulhac, Emilia 1315-16 Cotruţă, Maria 1290
Buruiană, Maria 1264 Cozma, Artur (organizator) 1235
Buşmachiu, Eugenia 1248 Culea, George 1226; (expert) 1230
Buzdugan, Vasile (expert) 1274
D
Dabija, Nicolae (pref.) 1325
41
August 2005 ≡ August 2005

Daltă, Ghenadie 1257, 1259 Guţu, Ana 1324


Danii, Radu (coord.) 1237
H
Danu, Eugenia 1337
Dascăl, Valeria 1325 Hadârcă, Ion 1326-27
Dediu, Ion (coord.) 1263 Haheu, Valentina 1240; (expert) 1337
Deseatnicova, Olga 1307 Hanganu, Sorin 1237
Diaconu, Stela 1272-74 Harea, Maria (expert) 1240
Dobzeu, Maia 1333 Hâncu, Rodica 1248-49
Donici, Vladimir 1286 Holban, Ala 1266
Donos, Evlampie 1261-62
Drăgan, Elena (expert) 1319 I
Dragnev, Demir 1337 Ignat, Marselina 1248
Drumea, A. 1289 Ignatiuc, Iulia 1312-13
Dulgheru, Valeriu 1239 Ioniţă, Ileana 1281-82
Duşciac, Margareta 1311 Isicico, E. 1289
E J
Elena, Manciu 1281 Jurminschi, Serghei (red.) 1236
Elisaveţchi, D. 1301
Ermicioi, Aurelia 1264 K

F Kuzmina, Olga 1249

Filip, Iulian (pict.) 1327 L


Foca, Ludmila 1312-13 Leonte, Ion 1345
G Lupu, Olga 1346

Galaicu, Vasile (trad.) 1332 M


Galben, Svetlana 1272-74 Macari, V. 1254
Galben-Panciuc, Zinaida 1272-74 Macri, Aurelia Cristina 1347
Gâlcă, Rodica 1280 Manciu, Elena 1282
Gânju, Stela (expert) 1243; 1290 Manic, Afanasie 1314
Gârlă, Lilia 1344 Mardare, Igor (red.) 1227
Gâscă, Maria 1311 Mija, Violeta (expert) 1242, 1268
Ghenadi, Adrian 1296 Moglan, Alexei 1257, 1259
Gînu, Domnica (expert) 1266 Moldovanu, Iosif 1268
Glavan, Larisa 1314 Moraru, Marina (expert) 1265
Grama, Steliana 1327 Muntean, Ana 1313
Grecova, Ala (trad.) 1335, 1338 Musteaţă, Tatiana 1314
Gremalschi, Anatol 1228 Mutu, Maria 1348
Grigurcu, Gheorghe 1327

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

N Singer, Mihaela 1281-83


Smochina, Carolina 1350
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 1339
Sorocean, Iurie 1227
Năstase, T. 1301
Sorocovici, Vladimir 1286
Neagu, Gheorghe (red.) 1260
Spătaru, Tatiana 1342
Negrei, Ion 1337
Spinei, Ion 1280
Nicolaev, N. 1303
Spinei, Vasile 1327
O Spînu, Efim (trad.) 1275
Stângă, Ala 1265
Oliinîk, Ia. (pict.) 1325 Sturza, Rodica (elab.) 1287
Onufrei, Eugenia 1319 Suceveanu, Arcadie 1327
P Ş
Perciuleac, Ludmila (trad.) 1243 Şamis, E. 1255
Petcu, Tatiana 1318 Şputenco, Olga 1277
Petrencu, Anatol 1333; (trad.) 1334 Ştefârţă, Tatiana (expert) 1314
Petrovschi, Nina (expert) 1337 Ştirbu, Titus 1328
Platon, Daniela 1268
Plămădeală, V. I. 1297 T
Plângău, Valeriu 1279
Talmaciu, Mihai 1285
Poloz, Andrei 1349
Tatarov, Sergiu 1351
Pop, Octavian 1260
Tărâţă, Zinaida (expert) 1321
Postolachi, Vlad 1236
Tărâşeanu, Vasile 1327
Postu, Vitalie (coord.) 1245
Puică, Sergiu (pict.) 1328 Ţ
R Ţernă, Ilie 1294
Ţurcanu, Ianoş (îngrijirea ed,) 1327
Ranga, Lidia 1318
Ţurcanu, N. 1255
Răileanu, Aurelia 1280-81
Ţurcanu, Vasile 1352
Romanenco, Doina 1318
Rotar, Dan 1230, 1293 U
Rotaru, Mihail (red.) 1251
Urbańczyk, Andrzej 1332
Rumleanschi, Mihai (expert) 1315-17
Ursu, Mihai (expert) 1236
Rurac, M. 1303
V
S
Vasiliev, Maria 1266
Sajin, Ada 1231
Vârlan, Zinaida 1319
Sajin, Tudor 1305-06
Visterniceanu, Emilia 1353
Scobioală, Maria 1319
Vizer, Boris 1339
Sidorenco, Elena 1227
Vrânceanu, Maria 1266
Silav, Roxana Ştefania 1305-06
43
August 2005 ≡ August 2005

Z И
Zaicenco, A. (red.) 1289 Ильин, Игорь Ростиславович 1234,
Zaicovschi, Tatiana (trad.) 1241, 1267 1329
Zotea, Natalia 1266
К
А
Коадэ, Клаудия 1242
Акири, Ион 1284 Коваленко, А. И. 1308
Кожокару, В. 1322
Б
Козма, Валерия 1335
Балынский, Андрей 1247 Кондратенко, О. Г. 1270
Беня, Т. 1292 Корой, Еуджен 1310
Болдишор, Вероника 1243 Костецкий, В. Н. 1323
Борш, Александру 1310 Крецу, Е. 1292
Ботгрос, Ион 1275 Крупеников, И. А. (ред.) 1234
Ботнару, А. (ред.) 1292 Курачицкая, А. 1322
В М
Галбен, Светлана 1275 Майденберг, Эдуард (худож.) 1331
Галбен-Панчук, Зинаида 1275 Матюпатенко, Никита → Шанкар
Гамаюн, И. М. (сост.) 1300 Мелешко, Юрий 1256
Гарит, Валентин 1284 Молдовану, Иосиф 1242
Головин, Б. 1292 Морей, Евгений 1298
Горшкова, Р. Ф. 1323 Мунтяну, Диана (сост.) 1288
Гудумак, Е. 1292
Н
Гуманюк, А. В. 25
Немчин, Ф. И. (1330)
Д
П
Диакону, Стела 1275
Драхенберг, Контсантин 1335 Пену, Аурел 1291
Дьячковская, В. Л. 1309 Платон, Даниела 1242
Прудяк, И. 1322
Е
Р
Ефрос, Петру 1284
Руссу, Антонина 1298
З
С
Зеленчук, В. С. (ред.) 1309
Зубрилина, Я. А. 1308 Секриеру-Харбузару, Парасковия
1298
Соколова, Л. 1322
Стурза, Родика (ред.) 1288
44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Т Ч
Томша, Сержиу 1243 Чебан, Юрий (пер.) 1247
Трофэилэ, Василе 1336 Челышев, Б. Д. 1330
Туркинэ, Татьяна 1243 Чербушкэ, Павел 1335
Черных, Т. Г. 1323
У
Чертан, Еужениу 1335
Урсу, Михаил (ред.) 1256
Ш
Ф
Шамис, Е. Е. 1308
Фадеева, И. А.(сост.) 1276 Шанкар 1331
Шмундряк, Тамара (пер.) 1242, 1269

45
August 2005 ≡ August 2005

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 8-2005

Academia de Studii Economice din Mol- Matematică 1280-81


dova 1246 Măsuri şi mijloace populare de
combatere a bolilor şi dăunătorilor
Biologie 1290 1302
Biotehnologia epurării apelor uzate în Metode şi tehnici fiscale 1249
industria de prelucrare a materiei Moment poetic 1327
prelucrare a materiei prime agricole
1297 Organizarea şi dotarea tehnică a
unităţilor de alimentaţie publică
Chimia coloidală 1287 1307
Combaterea gândacului de colorado cu
substanţe biologic active de origine Participarea locală : abordări inovatoare
vegetală 1301 1245
Programare concurentă în JavaTM 1229
Deprinderi de viaţă 1266, 1268
Dezvoltări metodologice privind Societatea Biblică Interconfesională din
microzonarea seismică şi aplicarea Republica Moldova 1233
lor pentru teritoriul oraşului Chişinău Studierea acţiunii alelopatice dintre cultu-
1289 rile de câmp şi buruienile caracteri-
Drumul Vinului în Moldova 1253 stice lor 1303

Finanţe publice 1248 Всеобщая история 1335


Fizică 1286
Funcţionarea pompelor cuplate în serie Жизненные навыки 1242-43, 1267,
1294 1269
Игорь Ростиславович Ильин : Биобиб-
Grafica asistată de calculator. лиогр 1234
Proiectarea în AutoCAD 1227 История румын 1338

Invită Maria Bieţi : Festivalul int. al Качественный функциональный ана-


vedetelor de operă şi balet 1235 лиз 1288
Istoria românilor 1337 Математика 1284

Limba română 1321 Орошение сельскохозяйственных


культур при дефиците водных и
Magic english 1312-13 материально-технических ресур-
Manuel de Français 1317-18 сов 1300

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Реинжиниринг строительных пред-


Познание мира 1275 приятий Молдовы на основе тех-
Политика управления отходами 1276 нологических инноваций 1308
Практическое руководство по оказа- Русский язык 1322
нию первой медицинской помощи
и уходу за хирургическими боль- Тесты по русскому языку и литературе
ными 1292 1323

47
August 2005 ≡ August 2005

CRONICA ARTICOLELOR DE MAGAZINE


REVISTĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN 1958 PUBLISHED FROM 1958

2005
AUGUST NR 8 AUGUST
(2017-2330)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
2017. Marinova, Natalia. Instrumentele Data Mining - parte importantă a
procesului de descoperire a cunoştinţelor / Natalia Marinova // Economica. – 2005.
– Nr 2. – Rez. în lb. engl. – P. 123-130 : fig. – Bibliogr. : 10 tit.

006 Standardizare şi standarde


(Vezi Nr 2244, 2258)

007 Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării şi comunicării în general


(cibernetică)
(Vezi Nr 2017)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


(Vezi Nr 2288, 2290)

02 BIBLIOTECONOMIE
2018. Rău, Alexe. Biblioteca Naţională între prezent şi viitor : [interviu cu
A. Rău, dir. gen. al Bibl. Naţ] / consemnare de Valentina Găluşcă // Moldova : ser.
nouă. – 2005. – Nr 7/8. – P. 21-24. – Text şi în lb. engl., rusă.

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPOZIŢII.


MUZEE
069 Muzee
(Vezi Nr 2299)

070 Ziaristică. Presă


(Vezi Nr 2133)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
2019. Burlac, Viorica. Habitaclul personalităţii – între normă şi deficienţă
/ Viorica Burlac, Eugenia Dumitraş // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani
de activitate. – Ch., 2005. – P. 241-257 : fig. – Bibliogr. : 10 tit.

2020. Ciobanu, Liliana. Decodarea comportamentului nonverbal –


element esenţial în asistenţa socială a delincventului minor / Liliana Ciobanu //
Asistenţa socială şi juvenilă : modalităţi de integrare şi cooperare. – Ch., 2005. – P.
43-46. – Bibliogr. : 6 tit.

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


(Vezi Nr 2032)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
(Vezi Nr 2028)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
304 Probleme sociale. Mod de viaţă
(Vezi Nr 2024)

49
August 2005 ≡ August 2005

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314 Demografie. Studiul populaţiei
2021. Postolachi, Valentina. Aspectele social-demografice în contextul
dezvoltării durabile a Republicii Moldova / Valentina Postolachi // Economica. –
2005. – Nr 2. – Rez. în lb. engl. – P. 32-34.
(Vezi de asemenea Nr 2227)

316 Sociologie
2022. Cojocaru, Lidia. Contribuţii ale lui Dimitrie Guşti la dezvoltarea
teoriei şi practicii sociologice / Lidia Cojocaru // Economica. – 2005. – Nr 2. – Rez în
lb. engl. – P. 28-32.

316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale


2023. Milicenco, Stela. Integrarea socio-profesională a persoanelor care
şi-au ispăşit pedeapsa / Stela Milicenco // Asistenţa socială şi juvenilă : modalităţi
de integrare şi cooperare – Ch., 2005. – P. 176-182 : tab.

2024. Нестерова, С. Л. Стратегия и ценностные ориентации


молодежи Молдовы / С. Л. Нестерова // Administrarea Publică. – 2005. – Nr 2/3.
– P. 82-92. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

316.6 Psihologie socială


2025. Mîţu, Gheorghe. Activitatea echipelor mobile de asistenţă psiho-
socială şi juridică a minorilor aflaţi în detenţie / Gheorghe Mîţu // Asistenţa socială şi
juvenilă : modalităţi de integrare şi cooperare. – Ch., 2005. – P. 115-117.

2026. Priţcan, Valentina. Depăşirea şi profilaxia stresului ocupaţional în


procesul prestării serviciilor asistenţiale în spaţiul justiţiei juvenile / Valentina Priţcan
// Asistenţa socială şi juvenilă : modalităţi de integrare şi cooperare. – Ch., 2005. –
P. 183-195. – Bibliogr. : 9 tit.

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
(Vezi Nr 2079)

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

323/324 Politică internă


(Vezi Nr 2073, 2076)

323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova


2027. Chihai, Liliana. Analiza procesului conflictului transnistrean prin
prisma conceptului politicii raţionale / Liliana Chihai // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 8.
– P. 42-48. – Rez. în lb fr. – Bibliogr. în note, p. 48 (17 tit.).

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


2028. Roşca, Alexandru. Capitala Eurasiei - Moscova : [despre forul int.
cu devizul "De la teroare la etică plenară : religiile şi pacea", 7-8 iun. 2005] /
Alexandru Roşca // Moldova : ser. nouă. – 2005. – Nr 7/8. – P. 12-14 : il. color. –
Text şi în lb. engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 2054, 2073)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


2029. Zolotco, Dumitru. Activitatea continuă ne apropie de Europa /
Dumitru Zolotco // Administrarea Publică. – 2005. – Nr 2/3. – P. 25-30. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 10 tit.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
2030. Cambur, Svetlana. Utilizarea raţională a resurselor de muncă în
agricultura R. Moldova şi evidenţa muncii / Svetlana Cambur // Economica. – 2005.
– Nr 2. – Rez. în lb. engl. – P. 52-54. – Bibliogr. : 7 tit.

2031. Demerji, Ilie. Stresul şi oboseala - factori determinanţi al scăderii


eficienţei în activitate / Ilie Demerji // Economica. – 2005. – Nr 2. – Rez. în lb. engl.
– P. 25-27.

2032. Turcov, Elena. Elemente ale experienţei internaţionale în


soluţionarea problemelor managementului resurselor umane / Elena Turcov,
Ruxanda Negru // Economica. – 2005. – Nr 2. – Rez. în lb. engl. – P. 6-7.

51
August 2005 ≡ August 2005

2033. Zelenţeva, Irina. Evoluţia abordărilor managementului potenţialului


uman / Irina Zelenţeva // Economica. – 2005. – Nr 2. – Rez. în lb. engl. – P. 8-10 :
tab. – Bibliogr. : 6 tit.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


(Vezi Nr 2044)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


2034. Vinogradova, Natalia. Criteriile de apartenenţă a întreprinderilor la
sectorul micului business / Natalia Vinogradova // Economica. – 2005. – Nr 2. –
Rez. în lb. engl. – P. 21-24 : tab. – Bibliogr. : 13 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2047, 2052)

336 Finanţe
2035. Beşliu, Iurie. Corelaţii dintre diagnosticul economico-financiar şi
analiza economico-financiară / Iurie Beşliu // Economica. – 2005. – Nr 2. – Rez. în
lb. engl. – P. 70-73 : fig., tab. – Bibliogr. : 10 tit.

2036. Cucoşel, Constantin. Măsurile întreprinse împotriva evaziunii


fiscale şi rezultatele acestora / Constantin Cucoşel // Economica. – 2005. – Nr 2. –
Rez. în lb. fr. – P. 67-69. – Bibliogr. : 13 tit.

2037. Cuhal, Radu. Cauzele şi premisele trecerii băncilor centrale la


ţintirea inflaţiei / Radu Cuhal, Natalia Curmei // Economica. – 2005. – Nr 2. – Rez.
în lb. engl. – P. 74-78. – Bibliogr. : 9 tit.

2038. Paladi, Valentina. Aspecte ale prezentării informaţiilor financiare


privind sectoarele / Valentina Paladi, Ludmila Gavriliuc, Adela Sandu // Economica.
– 2005. – Nr 2. – Rez. în lb. fr. – P. 55-59 : tab.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri

2039. Gumaniuc, Alexei. Bazele economice ale agriculturii irigate / Alexei


Gumaniuc // Economica. – 2005. – Nr 2. – Rez. în lb. engl. – P. 49-52 : tab. –
Bibliogr. : 8 tit.
52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2040. Corotcov, N. Problema calităţii grâului de toamnă în comerţul cu


cereale / N. Corotcov // Probleme actuale ale calităţii grâului de toamnă în Rep.
Moldova. – Bălţi, 2005. – P. 90-91.

2041. Covalenco, Serghei. Reglementarea de stat a economiei :


abordarea instituţională / Serghei Covalenco, Vladimir Petcov // Economica. –
2005. – Nr 2. – Rez. în lb. engl. – P. 34-39. – Bibliogr. : 8 tit.

2042. Taran, Tatiana. Conţinutul de substanţe nocive în loturile de grâu


de toamnă pentru export / Tatiana Taran, Asea Golic, A. Guţu // Probleme actuale
ale calităţii grâului de toamnă în Rep. Moldova. – Bălţi, 2005. – P. 91-92.
(Vezi de asemenea Nr 2281)

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


2043. Capaţină, Grigori. Strategiile de relansare a complexului agro-
industrial al Republicii Moldova / Grigori Capaţină // Economica. – 2005. – Nr 2. –
Rez. în lb. engl. – P. 40-42.

2044. Gorodenco, Anatolie. Consolidarea terenurilor - un complex de


măsuri spre relansarea economiei durabile : unele aspecte din alocuţiunea la Conf.
Naţ. "Progr. Naţ. de Consolidare a Terenurilor Agricole", 8 iul. 2005 / Anatolie
Gorodenco // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr. 7/8. – P. 1-3.

2045. Gorodenco, Anatolie. Strategia agriculturii – zi de zi : [interviu cu


A. Gorodenco, Ministru al Agriculturii şi Ind. alimentare din Rep. Moldova] /
consemnare de Veniamin Balan // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 7/8. – P. 4-5 :
fotogr.

2046. Matricală, Angela. Evoluţia distribuţiei produselor pomicole /


Angela Matricală // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 7/8. – P. 19-20 : scheme. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

2047. Rotaru, Arcadie. Imaginea financiară a întreprinderilor agricole din


Zona de Nord : [a Moldovei] / Arcadie Rotaru // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr
7/8. – P. 16-18 : diagr., tab. – Rez. în lb. engl.

53
August 2005 ≡ August 2005

2048. Ţurcan, Aurica. Sectorul agrar moldovenesc – o prioritate


strategică Naţională / Aurica Ţurcan // Economica. – 2005. – Nr 2. – Rez. în lb.
engl. – P. 42-45 : fig., tab. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2039)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.3 Comerţ interior
(Vezi Nr 2046)

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


2049. Balan, Aliona. Planificarea dezvoltării activităţii vamale în
Republica Moldova / Aliona Balan // Economica. – 2005. – Nr 2. – Rez. în lb. engl. –
P. 64-66.

2050. Şalapa, Vasile. Restructurarea şi orientarea geografică a


comerţului exterior al României / Vasile Şalapa // Economica. – 2005. – Nr 2. –
Rez. în lb. engl. – P.109-115 : fig., tab. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2042)

339.7 Finanţe internaţionale


2051. Ciobu, Stela. Impactul datoriei externe asupra creşterii economice /
Stela Ciobu // Economica. – 2005. – Nr 2. – Rez. în lb. engl. – P. 59-63. – Bibliogr. :
6 tit.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


2052. Boguş, Elena. Caracteristici, avantaje şi limite ale cooperării
internaţionale prin întreprinderi mixte / Elena Boguş // Economica. – 2005. – Nr 2. –
Rez. în lb. engl. – P. 104-109. – Bibliogr. : 6 tit.

2053. Capaţina, Grigori. Condiţii economice şi principii politice de


extindere a Uniunii Europene spre Est / Grigori Capaţina // Economica. – 2005. – Nr
2. – Rez. în lb. engl. – P. 100-103.

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2054. Ţău, Nicolae. Evoluţia diplomaţiei în contextul extinderii globalizării


/ Ţău Nicolae // Economica. – 2005. – Nr 2. – Rez. în lb. engl. – P. 97-100. –
(Relaţiile econ. int.). – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2029)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
2055. Aramă, Elena. Aspecte doctrinare ale interpretării dreptului / Elena
Aramă, Iuliana Savu // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr. 8. – P. 2-9. –Rez. în lb. fr.
– Bibliogr. în note, p. 9 (25 tit.).

2056. Expertiza judiciară psihiatrico-psihologică complexă – rolul,


valoarea probatorie, particularităţile realizării / A. G. Nacu, V. Cazacu, I. Catrinici,
Angela Tomuz // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. – Ch.,
2005. – P. 92-102. – Bibliogr. : 9 tit.

2057. Gîrla, Liliana. Problema aprecierii juridice a tulburărilor psihice


provocate de naşterea în cadrul pruncuciderii / Liliana Gîrla // Rev. Naţ. de Drept. –
2005. – Nr 8. – P. 35-39. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 30 (17 tit.)

2058. Negruţă, Veronica. Gelozia ca factor declanşator al agresivităţii


personalităţilor patologice : [din practica serviciului de expertiză psihiatrică legală] /
Veronica Negruţă // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. –
Ch., 2005. – P. 258-261 : fig. – Bibliogr. : 5 tit.

2059. Noţiunea "maladie (boală) psihică cronică" în aspectul psihiatriei


judiciare / Ion Catrinici, Elena Cara, Vasile Cazacu, ... // Spitalul Clinic de Psihiatrie
Chişinău – 110 ani de activitate. – Ch., 2005. – P. 176-182. –Bibliogr. : 9 tit.

2060. Piromania în cadrul organicităţii cerebrale sechelare şi la


delicventul minor cu discernământ neformat : [probl. de medicină legală] / A. G.
Nacu, Ion Catrinici, Vasile Cazacu, Carolina Catrinici // Spitalul Clinic de Psihiatrie
Chişinău – 110 ani de activitate. – Ch., 2005. – P. 166-175. – Bibliogr. : 10 tit.

55
August 2005 ≡ August 2005

2061. Reglementarea juridică a expertizei legale psihiatrice în legislaţia


de procedură penală / C. Ţurcan, I. Catrinici, V. Cazacu, E. Cara // Spitalul Clinic de
Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. – Ch., 2005. – P. 76-81.

2062. Rîjicova, Svetlana. Aplicarea expertizei psihologice judiciare în


cazul minorilor delincvenţi / Svetlana Rîjicova // Asistenţa socială şi juvenilă :
modalităţi de integrare şi cooperare. – Ch., 2005. – P. 118-128. – Bibliogr. : 6 tit.

2063. Денчук, Е. О сравнительном правоведении в юридической нау-


ке / Е. Денчук // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 8. – P. 42-45. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 19 tit.

2064. Катринич, Каролина. Особенности течения шизофренического


процесса в условиях судебно-психиатрической экспертизы / Каролина
Катринич // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. – Ch.,
2005. – P. 222-228.

2065. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза


– роль, значение, особенности поведения / А. Г. Наку, В. И. Казаку, И. Ф.
Катринич, … // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. – Ch.,
2005. – P. 229-240 : fotogr.

2066. Костаки, Г. Правосознание граждан в условиях построения


правового государства / Г. Костаки, Т. С. Злобин // Закон и жизнь. – 2005. – Nr
8. – P. 4-5. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 5 (1 tit.).

2067. Харитонова, Н. К. Судебно-психиатрическая оценка органиче-


ских психических расстройств у лиц, совершивших, имущественные сделки :
(клинико-динам. аспект) / Н. К. Харитонова, Д. Н. Корзун // Spitalul Clinic de
Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. – Ch., 2005. – P. 59-62.
(Vezi de asemenea Nr 2062, 2092-93, 2101)

341 Drept internaţional


2068. Anghel, Gabriela. Siguranţa alimentelor în Uniunea Europeană :
[în conformitate cu "Legea generală privind alimentare"] / Gabriela Anghel //
Avocatul poporului. – 2005. – Nr 8. – P. 1-2. – Rez. în lb. engl.

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2069. Burian, Alexandru. Caracteristicile serviciului diplomatic al


Republicii Moldova / Alexandru Burian // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 8. –P. 4-7. –
Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 9 tit.

2070. Chirtoacă, Natalia. Noţiunea şi statutul juridic al funcţionarului


internaţional / Natalia Chirtoacă, Leonid Chirtoacă // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 8.
– P. 12-16. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. in note, p. 16 (9 tit.).

2071. Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina. Convenţia ONU cu privire la


Drepturile Copilului. Principii fundamentale / Carolina Ciugureanu-Mihailuţă // Rev.
Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 8. – P. 43-48 : graf. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 48 (23 tit.). – Va urma.

2072. Dorul, Olga. Conceptul de neutralitate permanentă în dreptul


internaţional / Olga Dorul // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 8. – P. 36-41. – Rez. în lb.
fr. – Bibliogr. în note, p. 41 (30 tit.).

2073. Frunze, Ion. Influenţa terorismului asupra conflictelor armate :


[aspect al dreptului int.] / Ion Frunze // Administrarea Publică. – 2005. – Nr 2/3. – P.
119-125. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.

2074. Snegureac, Lilia. Pentru o Europă unită fără linii de demarcare /


Lilia Snegureac // Administrarea Publică. – 2005. – Nr 2/3. – P. 22-24. – Rez. în lb.
engl.

2075. Şeptelici, Oxana. Privire generală asupra statutului de refugiat în


dreptul internaţional / Oxana Şeptelici // Administrarea Publică. – 2005. – Nr 2/3. –
P. 114-118. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

2076. Нигматуллин, Р. Сотрудничество государств в борьбе с меж-


дународным терроризмом: история и современность / Р. Нигматуллин // Закон
и жизнь. – 2005. – Nr 8. – P. 37-41. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 41 (32
tit.).

(Vezi de asemenea Nr 2053, 2131)

57
August 2005 ≡ August 2005

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


2077. Abdullaev, Farhad. Accesul direct al cetăţenilor la justiţia
constituţională în Azerbaidjan / Farhad Abdullaev // Justiţia Constituţională. – 2005.
– Nr 3. – P. 36-37. – Idem şi în lb. rusă.

2078. Bross, Siegfried. Accesul direct al cetăţeanului la justiţia


constituţională : [a Germaniei] / Siegfried Bross // Justiţia Constituţională. – 2005. –
Nr 3. – P. 34-35. – Text paral. în lb. rom., rusă.

2079. Casiadi, Oleg. Separaţia puterilor în regimurilor politice


contemporane. Studiu comparativ. Regimul prezidenţial / Oleg Casiadi //
Administrarea Publică. – 2005. – Nr 2/3. – Ch., 2005. – P. 67-80 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 14 tit.

2080. Furdui, Sergiu. Adoptarea Codului contravenţional – etapă logică


în evoluţia procesului legislativ din Republica Moldova / Sergiu Furdui // Rev. Naţ.
de Drept. – 2005. – Nr. 8. – P. 22-25. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 25 ( 9
tit. ).

2081. Khetsuriani, John. Subiecţii şi procedura de sesizare a Curţii


Constituţionale din Georgia / John Khetsuriani // Justiţia Constituţională. – 2005. –
Nr 3. – P. 30-33. – Text paral. în lb. rom., rusă.

2082. Kramberger, Marija Krisper. Recursul constituţional în


jurisprudenţa Curţii Constituţionale a Republicii Slovenia / Marija Krisper
Kramberger // Justiţia Constituţională. – 2005. – Nr 3. – P. 28-30 – Text paral. în lb.
rom., rusă.

2083. Kuris, Egidijus. Subiecţii cu drept de sesizare a Curţii


Constituţionale : [a Lituaniei] / Egidijus Kuris // Justiţia Constituţională. – 2005. – Nr
3. – P. 23-26 – Text paral. în lb. rom., rusă.

2084. Şapoval, V. N. Caracteristicile definitoriii ale controlului


constituţional : [din Ucraina] / V. N. Şapoval // Justiţia Constituţională. – 2005. – Nr
3. – P. 20-23 – Text paral. în lb. rom., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 2114, 2124)

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
2085. Cobăneanu, Sergiu. Subiecţii de drept de sesizare a Curţii
Constituţionale din Republica Moldova / Sergiu Cobăneanu // Justiţia
Constituţională. – 2005. – Nr 3. – P. 13-15 – Text paral. în lb. rom., rusă.

2086. Puşcaş, Victor. Rolul Curţii Constituţionale în respectarea limitelor


restrângerii exerciţiului unor drepturi sau libertăţi prevăzute de Constituţia Republicii
Moldova / Victor Puşcaş // Justiţia Constituţională. – 2005. – Nr 3. – P. 5-7 – Text
paral. în lb. rom., rusă.

2087. Zaporojan, Veaceslav. Premisele implementării instituţiei


recursului constituţional în Republica Moldova / Veaceslav Zaporojan // Justiţia
Constituţională. – 2005. – Nr 3. – P. 18-20 – Text paral. în lb. rom., rusă.

2088. Zubco, Valeriu. Consideraţii privind condiţiile de admisibilitate a


sesizărilor persoanelor la Curtea Constituţională / Valeriu Zubco // Justiţia
Constituţională. – 2005. – Nr 3. – P. 15-17 – Text paral. în lb. rom., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 2027, 2069, 2107, 2131)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


2089. Alecu, Gheorghe. Particularităţi ale investigaţiei penale şi
criminalistice a unor infracţiuni din domeniul informatic / Gheorghe Alecu // Avocatul
poporului. – 2005. – Nr 8. – P. 2-7. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

2090. Bejan, Octavian. Trăsăturile definitorii ale corupţiei : [din punct de


vedere al dreptului penal] / Octavian Bejan // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 8. – P. 49-
54. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 53-54 (13 tit.).

2091. Brânză, Sergiu. Noţiunea de sustragere / Sergiu Brânză // Rev.


Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 8. – P. 18-21. – Rez. în lb. engl.

2092. Bulgaru, Maria. Factori de risc în apariţia comportamentului


delincvent / Maria Bulgari // Asistenţa socială şi juvenilă : modalităţi de integrare şi
cooperare. – Ch., 2005. – P. 5-25. – Bibliogr. : 10 tit.

59
August 2005 ≡ August 2005

2093. Canţer, Nicoleta. Proiecţii teoretice şi praxiologice vizând profilul


psiho-social al delincvenţilor minori / Nicoleta Canţer // Asistenţa socială şi juvenilă :
modalităţi de integrare şi cooperare. – P. 34-42 : tab. – Bibliogr. : 7 tit.

2094. Cheianu, Diana. Modalităţi de cunoaştere în cercetarea


fenomenului criminalităţii / Diana Cheianu // Asistenţa socială şi juvenilă : modalităţi
de integrare şi cooperare. – Ch., 2005. – P. 26-33.

2095. Cojocaru, Vladimir. Instituţia probaţiunii în Republica Moldova /


Vladimir Cojocaru // Asistenţa socială şi juvenilă : modalităţi de integrare şi
cooperare. – Ch., 2005. – P. 90-98.

2096. Dilion, Marcela. Efectele mediului penitenciar asupra vieţii


persoanelor în conflict cu legea / Marcela Dilion // Asistenţa socială şi juvenilă :
modalităţi de integrare şi cooperare. – Ch., 2005. – P. 47-52.

2097. Furtună, V. Viziuni, concepţii în teoriile suicidului / V. Furtună, N. A.


Oprea // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. – Ch., 2005. –
P. 144-155. – Bibliogr. : 10 tit.

2098. Iordache, Magdalena. Procedura plângerii prealabile : mod de


sesizare a instanţei ori de punere în mişcarea acţiunii penale? / Magdalena
Iordache // Administrarea Publică. – 2005. – Nr 2/3. – P. 32-38. – Rez. în lb. engl.

2099. Mariţ, Alexandru. Participaţia la actele infracţionale imprudente.


Concursul imprudenţelor. Compensarea sau imprudenţa comună a infractorului şi a
victimei / Alexandru Mariţ // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 8. – P. 49-57. – Rez.
în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 57 (44 tit).

2100. Mariţ, Alexandru Viziuni şi raţionamente asupra perceperii


conceptului de intenţie infracţională / Alexandru Mariţ // Legea şi viaţa. 2005. – Nr 8.
– P. 30-35. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 35 (39 tit.)

2101. Mihoci, Vasile. Asigurarea dreptului la apărare în cadrul urmăririi


penale de către procuror în România / Vasile Mihoci // Rev. Naţ. de Drept. – 2005.
– Nr 8. – P. 28-34. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 34 (10 tit.).

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2102. Pistrinciuc, Vadim. Servicii comunitare de prevenire a delicvenţei


juvenile în Republica Moldova / Vadim Pistrinciuc // Asistenţa socială şi juvenilă :
modalităţi de integrare şi cooperare. – Ch., 2005. – P. 129-133.

2103. Pop, Octavian. Condiţiile preexistente ale infracţiunii de


pruncucidere / Octavian Pop // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 8. – P. 24-27. – Rez. în
lb. engl.

2104. Popa, Diana. Perspective de implementare a justiţiei restaurative în


Republica Moldova / Diana Popa // Asistenţa socială şi juvenilă : modalităţi de
integrare şi cooperare. – Ch., 2005. – P. 81-89.

2105. Popa, Vitalie. Algoritmul întocmirii referatelor presentenţiale /


Vitalie Popa // Asistenţa socială şi juvenilă : modalităţi de integrare şi cooperare. –
Ch., 2005. – P. 110-114.

2106. Popa, Vitalie. Conceptul de probaţiune penitenciară :


managementul pedepsei / Vitalie Popa // Asistenţa socială şi juvenilă : modalităţi de
integrare şi cooperare. – Ch., 2005. – P. 99-109 : tab.

2107. Republica Moldova. Curtea Constituţională. Hotărâre privind


controlul constituţionalităţii unor dispoziţii ale art. 421, art. 433 alin. (1), art. 452 (1)
şi art. 455 alin. (3) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova // Justiţia
Constituţională. – 2005. – Nr 3. – P. 8-12 – Bibliogr. în note, p. 12 (15 tit.). – Text
paral. în lb. rom., rusă.

2108. Rusu, Vitalie. Particularităţile căilor ordinare de atac în cauzele


penale cu infractori minori / Vitalie Rusu // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 8. –P. 22-24.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

2109. Stati, Vitalie. Răspunderea penală pentru atentarea la persoană şi


la drepturile cetăţenilor sub formă de propovăduire a credinţelor religioase şi de
îndeplinire a riturilor religioase : [art. 185 C. pen. RM] / Vitalie Stati // Rev. Naţ. de
Drept. – 2005. – Nr 8. – P. 26-27. – Rez. în lb. engl.

2110. Гребнева, Н. Проблемы установления обстоятельств, характе-


ризующих личность несовершеннолетнего обвиняемого, и пути их решения в
61
August 2005 ≡ August 2005

уголовном процессе России / Н. Гребнева // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 8. – P.


29-32. – Bibliogr. : 5 tit.

2111. Мартынчик, Е. Реабилитация в российском уголовном процес-


се : теория и закон / Е. Мартынчик // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 8. – P. 13-19. –
Bibliogr. în note, p. 19 (27 tit.).

2112. Славинская, И. Проблемы использования информации в борь-


бе с преступностью / И. Славинская // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 8. – P. 27-29.
– Bibliogr. în note, p. 29 (15 tit.).

2113. Щучкина, Е. Новые тенденции в законодательстве США о при-


менении принудительных мер медицинского характера / Е. Щучкина // Закон и
жизнь. – 2005. – Nr 8. – P. 52-54. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi ce asemenea Nr 2020, 2023, 2025-26, 2057, 2060-61, 2129)

344 Drept penal special. Drept penal militar, maritim, acvatic


(Vezi Nr 2134)

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


(Vezi Nr 2037)

347 Drept civil


347.1 Generalităţi
2114. Алексеева, Виктория. Понятие гражданско-правовой ответст-
венности / Виктория Алексеева // Administrarea Publică. – 2005. – Nr 2/3. – P.
39-45. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general


2115. Dascălu, Mihai. Fenomenul exproprierii în lumina reglementărilor
de drept / Mihai Dascălu // Avocatul poporului. – 2005. – Nr 8. – P. 7-10. – Rez. în
lb. engl.

2116. Kistruga, Aurel. La restitution des bries en République Moldova :


législation et pratique / Aurel Kistruga // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 7. – P. 51-58. –
Bibliogr. în note, p. 56-58 (16 tit.). – Contin. Începutul : Nr 6.
62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2117. Probleme şi perspective ale dezvoltării durabile a sistemului


cadastrului bunurilor imobile / Vladimir GH. Guţu, Valeriu Gînju, Dumitru Guţu, Olga
Guţu // Administrarea Publică. – 2005. – Nr 2/3. – P. 47-60 : tab. – Rez. în lb. engl.

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


2118. Cojocari, Eugenia. Cesiunea de creanţă şi cesiunea de datorie în
temeiul noilor modificări ale Codului civil al Republicii Moldova / Eugenia Cojocari //
Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 8. – P. 10-16. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note,
p. 16 ( 23 tit.).

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


2119. Квилинкова, Е. Некоторые элементы обычного права гагаузов,
связанные с семейно-брачными отношениями / Е. Квилинкова // Закон и
жизнь. – 2005. – Nr 8. – P. 55-58. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 58. (15
tit.).

2120. Крецу, В. Судебное установление факта нахождения лица на


иждивении / В. Крецу // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 7. – P. 10-16. – Bibliogr. în
note, p. 12 (5 tit.)
(Vezi de asemenea Nr 2071)

347.7 Drept comercial


2121. Volcinschi, V. Originalitatea operelor de literatură, artă şi ştiinţă –
condiţie sine qua non a protejabilităţii în dreptul de autor / V. Volcinschi, I. Chiroşca
// Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 8. – P. 8-11. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 20 tit.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


2122. Coban, Igor. Principii de exercitare a revizuirii hotărârilor
judecătoreşti irevocabile / Igor Coban // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 8. – P. 40-
42. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 42 (7 tit.).

2123. Kronis, Ivars. Competence of arbitration courts in the Republic of


Latvia / Ivars Kronis, Osvalds Joksts // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 8. –P. 33-36. –
Rez. în lb. rusă. – Bibliogr. în note, p. 36 (16 tit.).

63
August 2005 ≡ August 2005

2124. Клочков, В. Концептуальная сущность и роль прокурорского


надзора по охране и защите прав и свобод человека и гражданина / В. Клоч-
ков // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 8. – P. 21-26. – Bibliogr. în note, p. 26 (24 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2082, 2085, 2087-88, 2098)

348 Drept ecleziastic. Drept canonic. Drept religios


(Vezi Nr 2109)

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
2125. Ciochină-Barbu, Ioan. Sunt justificabile propunerile de modificare
a actualului Cod al muncii al României? / Ciochină-Barbu Ioan // Rev. Naţ. de
Drept. – 2005. – Nr 8. – P. 58-62. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 62 (12
tit.).

2126. Lazări, Daniela. Asigurarea disciplinei de muncă şi motivele


aplicării sancţiunilor disciplinare / Daniela Lazări // Administrarea Publică. – 2005. –
Nr 2/3. – P. 126-132 . – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

2127. Иванова, Инна. Проблемы реализации права работников на


участие в управлении организацией, предусмотренного трудовым законода-
тельством России / Инна Иванова // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 8. – P. 63-
67. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 67 (5 tit.).

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


2128. Potângă, Alexei. Dreptul publicului la informaţia de mediu / Alexei
Potângă, Vlad Vlaicu // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 8. – P. 17-21. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. în note, p. 21 (16 tit.).

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
2129. Buciuceanu, Mariana. Aspecte ale procesului de resocializare a
minorilor şi tinerilor delicvenţi / Mariana Buciuceanu // Asistenţa socială şi juvenilă :
modalităţi de integrare şi cooperare. – Ch., 2005. – P. 169-175. – Bibliogr. : 5 tit.

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2130. Creangă, Ion. Raporturilor dintre autorităţile publice locale şi cele


centrale / Ion Creangă // Administrarea Publică. – 2005. – Nr 2/3. – P. 15-20. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

2131. Republica Moldova. Guvernul. Hotărâre cu privire la actele de


identitate ale refugiaţilor Nr 626 din 28.06.2005 : [MO al R. Moldova Nr 95-97/715
din 15.07.2005] // Avocatul poporului. – 2005. – Nr 8. – P. 10-12.

2132. Tarlev, Vasile. Modernizarea administraţiei publice depinde de


calitatea şi competenţa funcţionarilor publici / Vasile Tarlev // Administrarea Publică.
– 2005. – Nr 2/3. – P. 6-10. – Rez. în lb. engl.

2133. Tincu, Violeta. Relaţiile cu presa în administraţia publică / Violeta


Tincu // Administrarea Publică. – 2005. – Nr 2/3. – P. 108-113. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2023, 2025, 2090, 2102, 2104, 2112, 2120, 2134,
2140, 2143)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


2134. Pleşca, Valeriu. Serviciul militar ca o formă specifică a serviciului
public / Valeriu Pleşca // Administrarea Publică. – 2005. – Nr 2/3. – P. 62-66. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
2135. Israfilov, Marina. Invaliditatea şi reabilitarea persoanelor cu
tulburării psihice în mun. Chişinău sub aspect evolutiv : (anii 2000-2004) / Marina
Israfilov // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. – Ch., 2005.
– P. 160-165 : tab.

369 Asigurări sociale


2136. Mihailă, Svetlana. Apariţia şi esenţa economică a asigurărilor /
Svetlana Mihailă, Maia Voicu, Liliana Lazari // Economica. – 2005. – Nr 2. – Rez. în
lb. fr. – P. 90-93.
(Vezi de asemenea Nr 2020, 2068, 2135, 2196)

65
August 2005 ≡ August 2005

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
(Vezi Nr 2024)

372.8 Alte obiecte de studiu. Materii speciale de învăţământ


2137. Camenev, Zinaida. Metoda "Instruirea la distanţă" în predarea
limbilor străine / Zinaida Camenev, N. Hanbecov // Administrarea Publică. – 2005. –
Nr 2/3. – P. 94-97. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

2138. Cucu, Lucia. Aspecte lingvistice ale predării limbilor în contextul


multilingvismului / Lucia Cucu // Administrarea Publică. – 2005. – Nr 2/3. – P. 98-
100. – Rez. în lb. engl.

2139. Demian, Nadejda. Managementul lecţiilor de limbi străine /


Nadejda Demian // Administrarea Publică. – 2005. – Nr 2/3. – P. 133-138. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


2140. Gaţcan, Iurie. Rolul şcolii şi al comunităţii în prevenirea
comportamentului delincvent / Iurie Gaţcan // Asistenţa socială şi juvenilă :
modalităţi de integrare şi cooperare. – Ch., 2005. – P. 134-136.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


2141. Cantarean, Nicolae. Modelarea procesului de însuşire a materiei
ştiinţifice : [în inst. de învăţ. superior din Rep. Moldova] / Nicolae Cantarean,
Alexandru Gribincea // Economica. – 2005. – Nr 2. – Rez. în lb. engl. – P. 116-119.
– Bibliogr. : 9 tit.

2142. Capiţa, Lora. Viaţa mea este universitatea : [despre Gheorghe


Rusnac, rectorul USM] / Lora Capiţa // Moldova : ser. nouă. – 2005. – Nr 7/8. – P.
52-55 : il. color. – Text şi în lb. engl., rusă.

2143. Mironic, Ala. În Europa cu cadre de performanţă : interviu cu A.


Mironic, rector al Acad. de Administrare Publică de pe lângă Preş. Rep. Moldova,

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

doctor în şt. pedagogice / consemnare de Tudor Chifiac // Administrarea Publică. –


2005. – Nr 2/3. – P. 11-14. – Rez. în lb. engl.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


391/395 Etnografie
2144. Paliţ, Iulia. Nunta moldovenească / Iulia Paliţ // Moldova : ser.
nouă. – 2005. – Nr 7/8. – P. 30-33 : il. color. – Text în lb. engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 2304, 2310, 2313, 2326, 2328)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
2145. Bacal, Petru. Abordări conceptuale ale obiectului gestiuni mediului
/ Petru Bacal // Economica. – 2005. – Nr 2. – Rez. în lb. engl. – P. 45-48. – Bibliogr.
: 10 tit.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


2146. Batâr, Dumitru. Chimistul romantic de pe malul Nistrului : [Nicolae
Zelinski (1861-1953)] / Dumitru Batâr // Moldova : ser. nouă. – 2005. – Nr 7/8. – P.
20-21 : il. – Text şi în lb. engl., rusă.

59 ZOOLOGIE
2147. Cupceanu, Stela. Reaclimatizarea zimbrului în Republica Moldova
/ Stela Cupceanu // Agricultura Moldovei . – 2005. – Nr 7/8. – P. 40.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.2 Dietetică
(Vezi Nr 2171, 2196)

613.7 Sănătate şi igienă în odihnă, recreaţie, somn

67
August 2005 ≡ August 2005

(Vezi Nr 2031)

613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul


2148. Conduita terapeutică a pacientului vârstnic / M. Negrean, P.
Vîrtosu, M. Ţîbîrneac, Al. Zlatovcena // Medicina modernă : actualităţi şi
perspective. – Ch., 2005. – P. 185-188 : fig.
(Vezi de asemenea Nr 2150)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


2149. Parasca, Vasile. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Spitalul Clinic
al Ministerului Sănătăţii" la 35 de ani / Vasile Parasca // Medicina modernă:
actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 3-4.
(Vezi de asemenea Nr 2165)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


2150. Рациональное применение лекарственных препаратов в по-
жилом и старческом возрасте / В. С. Моисеев, В. Г. Буторова, Д. И. Лагуткин,
В. В. Максимов // Medicina modernă : actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P.
144-146 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 2228)

615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.


Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
2151. Cobeţ, Olga. Primele rezultate a implementării procedurii colono-
hidroterapie de la aparatul "Colon-Hydromat II" / Olga Cobeţ, Margarita Nicu //
Medicina modernă : actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 267-270 : tab. –
Rez. în lb. engl.

2152. Nastas, I. Aspecte de interacţiune farmacologică la nivel de


receptori benzodiazepinici şi gamaaminobutirici / I. Nastas, O. Ţurcanu // Spitalul
Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. – Ch., 2005. – P. 192-195 :
des. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 5 tit.

2153. Опреа, Наталья. Опыт применения Рисполепта у детей с


аутизмом и детской шизофренией / Наталья Опреа, Эстелла Дикусар // Spitalul
Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. – Ch., 2005. – P. 220-221 : fig.
68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 2156, 2161, 2163, 2176, 2183, 2188-89, 2193,


2195, 2199-200, 2216)

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice ne-medicale


(Vezi Nr 2169, 2185, 2198)

616 Patologie. Medicină clinică


2154. Unele aspecte a tuberculozei la bolnavii psihici / A. A. Nacu, Iu.
Pavlov, A. Brighidin, S. Moraru // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani de
activitate. – Ch., 2005. – P. 214-217. – Bibliogr. : 6 tit.

2155. Гематологические проявления при ревматических заболева-


ниях / Е. Ф. Бонарь, Е. Н. Олейникова, Г. А. Заватин, ... // Medicina modernă :
actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 76-78.

2156. Ону, В. Ф. Опыт применения нового антигистаминного препа-


рата II поколения еролина на базе аллергологического отделения РКБ г. Ки-
шинева / В. Ф. Ону // Medicina modernă : actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. –
P. 112-132 : tab. – Bibliogr. : 22 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2149, 2185, 2187)

616.1/.9 Patologie specială


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
2157. Caproş, Natalia. Stratificarea riscului post-infarct miocardic acut şi
recuperarea cardiacă precoce / Natalia Caproş, V. Ciaichişciuc // Medicina
modernă : actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 252-253.

2158. Incidenţa unor variante alelice ale genei receptorilor (Tip 1)


angiotensinei 2 la pacienţi cu infarct miocardic / A. Ichim, Diana Manea, V. Istrati,...
// Medicina modernă : actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 66-70 : fig., tab. –
Bibliogr. : 6 tit.

2159. Perspectivele optimizării tratamentului insuficienţei cardiace pe


dreapta / I. V. Butorov, V. A. Calancea, S. I. Buturov, V. V. Maximov // Medicina
modernă : actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 45-49.

69
August 2005 ≡ August 2005

2160. Артериальная гипертония и дислипидемия / В. С. Моисеев, В.


Г. Буторова, Д. И. Лагуткин, В. В. Максимов // Medicina modernă : actualităţi şi
perspective. – Ch., 2005. – P. 143-144.
(Vezi de asemenea Nr 2201)

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


2161. Andronic, S. N. Eficacitatea Bio-Rexului în tratamentul bolnavilor
cu bronhopneumopatii cronice obstructive / S. N. Andronic // Medicina modernă :
actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 57-63.

2162. Corecţia farmacologică a dereglărilor hemodinamice la bolnavii cu


cord pulmonar cronic / N. I. Bodrug, Rodica Ghiţu, Larisa Procopişin, Stela Oprea //
Medicina modernă : actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 180-185 : tab. –
Bibliogr. : 5 tit.

2163. Eficacitatea terapiei acutizării bronşitei cronice cu Prospan Cough


Syrup / S. Matcovschi, Angela Tcaciuc, Irina Matcovschi, Maria Ţurcanu // Medicina
modernă : actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 198-200.

2164. Stegărescu, Victoria. Particularităţile evoluţiei, tratamentul şi


profilaxia pneumoniilor, ce complică afecţiunile organice şi vasculare cerebrale,
maladiile endogene / Victoria Stegărescu, Alexandru Gusan // Spitalul Clinic de
Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. – Ch., 2005. – P. 186-191.

2165. Tuberculoza pulmonară : problemă a spitalelor de larg profil / I.


Nicolenco, S. Matcovschi, F. Ambros, ... // Medicina modernă : actualităţi şi
perspective. – Ch., 2005. – P. 200-203 : fig. – Bibliogr. : 5 tit.

2166. Ţernă, Eudochia. Efectul bronhodilatator al bromurii de ipratropium


în acutizarea bronşitei cronice obstructive / Eudochia Ţernă // Medicina modernă :
actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 203-204 : fig.

2167. Unele aspecte clinico-evolutive ale pneumoniei la bolnavii cu diabet


zaharat tip 2 / Cornelia Talmaci, Sergiu Matcovschi, Zinaida Anestiadi, Ludmila
Panfil // Medicina modernă : actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 70-75 : tab.
– Bibliogr. : 13 tit.

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2168. Unele aspecte etiologice şi clinico-evolutive ale pneumoniilor


comunitare la fumători / Tatiana Dumitraş, S. Matcovschi, Galina Zavatin, Viorica
Eni // Medicina modernă : actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 179-180.

2169. Доду, А. Г. Реабилитация больных хроническими обструктив-


ными болезнями легких в условиях медицинского центра широкого профиля /
А. Г. Доду // Medicina modernă : actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 133-
140.

2170. Эффективность лечения внебольничной пневмонии у лиц


пожилого возраста / В. С. Моисеев, В. Г. Буторова, Д. И. Лагуткин, В. В.
Максимов // Medicina modernă : actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 140-
143 : tab.
(Vezi ce asemenea Nr 2196)

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


2171. Alimentaţia parenterală în encefalopatia hepatică / Ludmila
Condraţchi, Raisa Hotineanu, Diana Manea, ... // Medicina modernă : actualităţi şi
perspective. – Ch., 2005. – P. 92-98. – Bibliogr. : 8 tit.

2172. Antonova, Natalia. Particularităţile tabloului clinic şi evoluţiei bolii


ulceroase la pacienţii vârstnici / Natalia Antonova // Medicina modernă : actualităţi
şi perspective. – Ch., 2005. – P. 155-162. – Bibliogr. : 6 tit.

2173. Berliba, Elina. Diferenţe diagnostice ale hepatitei cronice de


geneză alcoolică / Elina Berliba, Vlada Dumbrava, Liliana Lupaşco // Medicina
modernă : actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 217-225. – Bibliogr. : 10 tit.

2174. Cobâleanschi, Eugen. Regresia sindromului algic şi dispeptic sub


acţiunea terapiei asociate în ulcerul duodenal / Eugen Cobâleanschi, Liubovi
Cobâleanschi // Medicina modernă : actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 63-
65 : tab.

2175. Corecţia dereglărilor metabolismului lipidic în ulcerul duodenal la


vârstnici / I. V. Butorov, Iu. P. Osoianu, S. I. Butorov, V. V. Maximov // Medicina
modernă : actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 55-57.

71
August 2005 ≡ August 2005

2176. Dumbrava, V. A. Evaluarea nitraţilor şi nitriţilor în lichidele biologice


(ser şi urină) la pacienţii cu hepatite cronice virale în dependenţă de sindromul
citolitic / V. A. Dumbrava, N. Taran // Medicina modernă : actualităţi şi perspective.
– Ch., 2005. – P. 210-217 : fig. – Bibliogr. : 13 tit.

2177. Evaluarea folosirii Parietului la pacienţii cu boală ulceroasă / N. I.


Bodrug, Stela Oprea, Natalia Antonova,... // Medicina modernă: actualităţi şi
perspective. – Ch., 2005. – P. 13-15.

2178. Infecţia cu Helicobacter Pylori la adolescent / Corina Cazan, Mihai


Neamţu, Bogdan Solomon, Bogdan Neamţu // Medicina modernă: actualităţi şi
perspective. – Ch., 2005. – P. 18-40 : tab. – Bibliogr. : 30 tit.

2179. Moraru, S. Unele aspecte epidemiologice a hepatitelor virale în


clinica de psihiatrie / S. Moraru, Iu. Pavlov // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău –
110 ani de activitate. – Ch., 2005. – P. 218-219. – Rez. în lb. rom.

2180. Oprea, Stela. Probleme şi perspective în hepatita C / Stela Oprea //


Medicina modernă : actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 227-231.

2181. Optimizarea tratamentului pacienţilor cu hepatită cronică C / N. I.


Bodrug, Stela Oprea, Rodica Ghiţu,... // Medicina modernă: actualităţi şi
perspective. – Ch., 2005. – P. 15-18 : tab.

2182. Osoianu, Iu. P. Aprecierea eficacităţii diverselor scheme de


tratament antihelicobacter în ulcerul duodenal / Iu. P. Osoianu // Medicina modernă
: actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 50-55 : tab. – Bibliogr. : 8 tit.

2183. Rolul Nizotinei în tratamentul refluxului gastroesofagian / Nicolae


Bodrug, Eugen Cobâleanschi, Anatol Scorpan,... // Medicina modernă: actualităţi şi
perspective. – P. 9-13 : tab. – Bibliogr. : 9 tit.

2184. Romanciuc, Ina Interferenţa dezechilibrului imunologic cu statutul


emoţional al pacienţilor cu HC virale / Ina Romanciuc // Medicina modernă :
actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 231-237. – Bibliogr. : 13 tit.

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2185. Stentarea endoscopică – metodă contemporană, minim invazivă


pentru tratamentul stricturilor esofagiene maligne / V. Istrati, N. Curmei, I. Iovcev,...
// Medicina modernă: actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 5-9.

2186. Ţâbârnă, I. V. Optimizarea tratamentului bolnavilor cu steatoză


hepatică / I. V. Ţâbârnă, S. I. Butorov // Medicina modernă : actualităţi şi
perspective. – Ch., 2005. – P. 162-167 : tab.

2187. Unele aspecte referitor la tuberculoza intestinală primară / P.


Ionesii, E. Sirbu, R. Pretula, ... // Medicina modernă : actualităţi şi perspective. –
Ch., 2005. – P. 110-112.

2188. Галавит при лечении язвенных поражений гастродуаденаль-


ной зоны у больных пожилого возраста / И. В. Буторов, Н. И. Антонова, В. В.
Максимов, С. И. Буторов // Medicina modernă : actualităţi şi perspective. – Ch.,
2005. – P. 83-92 : tab. – Bibliogr. : 10 tit.

2189. Клиническая эффективность иммуно-модулятора ликопида


при язвенной болезни / И. В. Буторов, М. Г. Цыбырняк, Т. И. Топалэ, … //
Medicina modernă : actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 146-155 : tab. –
Bibliogr. : 10 tit.

2190. Клиническая эффективность различных схем лечения при


функциональной диспепсии / Светлана Цуркан, Влада Думбрава, Анжела
Пелтек, … // Medicina modernă : actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 204-
210 : scheme., tab. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2151, 2167, 2208)

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocrine


2191. Chiaburu, Lealea. Afecţiunile tiroidiene din cursul sarcinii / Lealea
Chiaburu, Ludmila Strătilă, Nuţu Migali // Medicina modernă : actualităţi şi
perspective. – P. 193-198. – Bibliogr. : 13 tit.

2192. Despre diagnosticul diferenţial al maladiei Hodgkin şi


limfoadenopatiile reactive în aspect clinic / Elena Oleinicova, I Corcimaru, Luminiţa
Groza,... // Medicina modernă : actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 78-79.

73
August 2005 ≡ August 2005

616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele


2193. Barba, Doina. Eficacitatea Polioxidoniului în medicaţia urticariei
cronice recidivate / Doina Barba // Medicina modernă : actualităţi şi perspective. –
Ch., 2005. – P. 167-175 : tab. – Bibliogr. : 12 tit.

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


2194. Aspecte actuale a conduitei chirurgicale în tratamentul hiperplaziei
benigne a prostatei / V. Caraion, L. Chiriţa, E. Pleşca,... // Medicina modernă :
actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 79-81. – Bibliogr. : 7 tit.

2195. Utilizarea concomitentă a alcoolului în tratamentul cu Vardenafil a


disfuncţiei erectile / L. Chiriţa, C. Guţu, A. Bondarenco, ... // Medicina modernă :
actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 82-83.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


2196. Analiza calităţii vieţii a pacienţilor cu artrita reumatoidă în perioada
de debut / Svetlana Agachi, Marigula Moşneaga, Laura Vremuş, Larisa Rotaru //
Medicina modernă : actualităţi şi perspective. – P. 99-103 : tab. – Bibliogr. : 6 tit.

2197. Deseatnicova, E. Evoluţia gutei la pacienţii din Republica Moldova


/ E. Deseatnicova // Medicina modernă : actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P.
243-251 : fig., tab. – Bibliogr. – 12 tit.

2198. Eficacitatea aplicării câmpului magnetic alternativ, asociat cu


razele ultraroşii de intensitate joasă, în tratamentul maladiilor aparatului locomotor
la persoanele vârstnice / Dumitru Tintiuc, Olga Cobeţ, Svetlana Ţopa, ... // Medicina
modernă : actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 262-267. : tab. – Rez. în lb.
engl.

2199. Eficacitatea şi inofensivitatea comparativă a "Diconimului" la


pacienţi cu osteoartroză deformată / Sergiu Popa, Rodica Pascal, Nadejda Ganea,
Eugeniu Russu // Medicina modernă: actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 40-
44 : scheme, tab.

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2200. Golubciuc, Sergiu. Modalităţi terapeutice în osteoporoză.


Aplicarea Alendronatului ca remediu anti-resorbtiv / Sergiu Golubciuc // Medicina
modernă : actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 237-243 : graf., tab.

2201. Guta şi modificările cardiace / Lealea Chiaburu, Liliana Groppa, V.


Chiaburu, Ludmila Strătilă // Medicina modernă : actualităţi şi perspective. – Ch.,
2005. – P. 189.

2202. Unele noţiuni despre artritele reactive evocate de infecţiile căilor


respiratorii / V. Cepoi, Lelea Chiaburu, Ala Negrescu, Daniela Bulgac // Medicina
modernă : actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 190-193. – Bibliogr. : 8 tit.

2203. Хаджави, Осман. Течение ревматоидного артрита у больных с


наследственной предрасположенностью // Осман Хаджави // Medicina modernă
: actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 253-262 : des., tab. – Bibliogr. : 11 tit.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


2204. Cărăuşu, Gh. Conceptul de rezistenţă terapeutică în depresie / Gh.
Cărăuşu // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. – Ch., 2005.
– P. 268-273. – Bibliogr. : 10 tit.

2205. Cărăuşu, Gh. Factorii biologici şi clinici în depresiile rezistente / Gh.


Cărăuşu, Natalia Ivanes, Maria Zaharov // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău –
110 ani de activitate. – Ch., 2005. – P. 262-267. – Bibliogr. : 10 tit.

2206. Pleşco, A. M. Repartizarea acceselor Grand Mal în ciclul somn-


veghe şi dependenţa lor de structura somnului clinic şi EEG / A. M. Pleşco, Ce. I.
Babin // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. – Ch., 2005. –
P. 48-54.

2207. Ротару, Лариса. Признаки соматизированной депрессии в


клинике внутренних болезней / Лариса Ротару // Medicina modernă : actualităţi
şi perspective. – Ch., 2005. – P. 104-110. – Bibliogr. : 23 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2026, 2058, 2060, 2097)

616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze

75
August 2005 ≡ August 2005

2208. Aspecte clinice ale delirului dermatozoic ECVOM / M. G. Revenco,


I. T. Catrinici, V. V. Bâlici, S. V. Ocatova // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău –
110 ani de activitate. – Ch., 2005. – P. 31-36.

2209. Boghian, M. A. Stres psihoterapie ca metodă de tratament al


alcoolismului / M. A. Boghian // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani de
activitate. – Ch., 2005. – P. 108-110.

2210. Călcîi, Cornelia. Encefalopatia mioclonică precoce (Aicardi) /


Cornelia Călcîi // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. – Ch.,
2005. – P. 118-119. – Bibliogr. : 5 tit.

2211. Călcîi, Cornelia. Sindromul Ohtahara (encefalopatia epileptică


infantilă precoce cu paternul EEG de suppression-bursts) / Cornelia Călcîi // Spitalul
Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. – Ch., 2005. – P. 120-123. –
Bibliogr. : 5 tit.

2212. Cărăuşu, Gh. Variante clinice în depresiile rezistente / Gh.


Cărăuşu, Natalia Ivanes, Maria Zaharov // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău –
110 ani de activitate. – Ch., 2005. – P. 86-91. – Bibliogr. : 10 tit.

2213. Cobâleanschi, Oleg. Evoluţia unui pacient cu epilepsie încadrat în


sistemul de recuperare colaborativă pentru bolnavii cu dificultăţi de statut psiho-
neurologic / Oleg Cobâleanschi, Anatol Nacu, Ion Coşciug // Spitalul Clinic de
Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. – Ch., 2005. – P. 40-47. – Rez. în lb.
rom. – Bibliogr. : 10 tit.

2214. Factorii de bază ai riscului suicidar : [factorii medicali]/ A. A. Nacu,


V. Furtună, A. Mândru, V. Aftene // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani
de activitate. – Ch., 2005. – P. 196-204. – Bibliogr. : 8 tit.

2215. Hotineanu, M. Serviciile comunitare de sănătate mintală –


actualităţi şi perspective / M. Hotineanu // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău –
110 ani de activitate. – Ch., 2005. – P. 68-75.

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2216. Lamistalul în tratamentul epilepsiei cu răspuns minim la tratament /


V. Cojuhari, M. Cucu, N. Cebotari, I. Nastas // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău
– 110 ani de activitate. – Ch., 2005. – P. 205-207.

2217. Oprea, N. Tulburări hiperkinetice şi emoţionale ale conduitei la copii


/ N. Oprea // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. – Ch.,
2005. – P. 183-185.

2218. Oprea, N. Tulburări mentale şi comportamentale datorate utilizării


de substanţe psiho-active la copii şi adolescenţi / N. Oprea, V. Oprea // Spitalul
Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. – Ch., 2005. – P. 133-136.

2219. Oprea, N. A. Agresivitatea consumatorilor de droguri / N. A. Oprea,


V. N. Oprea, V. D. Furtună // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani de
activitate. – Ch., 2005. – P. 37-39.

2220. Psihoterapia de familie în practica psihiatrică / L. Carp, D. Merla,


N. Ciupercă, ... // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. – Ch.,
2005. – P. 156-159. – Bibliogr. : 10 tit.

2221. Rolul factorilor endogeni şi exogeni în declanşarea schizofreniei


forma paranoidă la o vârstă precoce / A. G. Nacu, A. A. Nacu, Larisa Boronin,
Maria Jabanovschi // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. –
Ch., 2005. – P. 22-30. – Bibliogr. : 10 tit.

2222. Rolul mediului socio-familial în tratamentul şi reabilitarea bolnavilor


psihici / Iu. Buzenco, L. Buzenco, R. Zabelinschi, E. Chiprian // Spitalul Clinic de
Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. – Ch., 2005. – P. 140-143.

2223. Serviciul de asistenţă psihiatrică – primul an de activitate în


condiţiile AOAM / C. Ţurcan, M. Cucu, I. Catrinici, N. Cebotari // Spitalul Clinic de
Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. – Ch., 2005. – P. 18-21.

2224. Şveţ, Viorica. Epilepsia morfeică în vârstă infantilă : caz clinic /


Viorica Şveţ, A. M. Pleşco // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani de
activitate. – Ch., 2005. – P. 124-132.

77
August 2005 ≡ August 2005

2225. Ţurcan, Constantin. Secvenţe din activitatea Spitalului Clinic de


Psihiatrie Chişinău la 110 ani – personalităţi notorii şi realizări de epocă /
Constantin Ţurcan // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate –
Ch., 2005. – P. 3-7.

2226. Unii factori biochimici, fiziologici şi morfologici în patogenia


schizofreniei / D. Merlă, Lucia Carp, N. Ciupercă, Maria Carp // Spitalul Clinic de
Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. – Ch., 2005. – P. 103-107. – Bibliogr. :
10 tit.

2227. Victimizare socială. Aspecte psihiatrice în cazurile muncii la negru /


M. Cucu, I. Nastas, N. Cebotari, ... // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani
de activitate. – Ch., 2005. – P. 82-85 : graf.

2228. Кожухарь, В. А. Применение гомотоксических препаратов в


комплексной терапии эпилепсии / В. А. Кожухарь, М. М. Куку, Н. П. Чеботарь //
Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. – Ch., 2005. – P. 196-
204. – Bibliogr. : 8 tit.

2229. Кондратьев, Ф. В. Расстройство самосознания у больных ши-


зофренией в протекции на их социальное поведение / Ф. В. Кондратьев //
Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. – Ch., 2005. – P. 55-
58.
(Vezi de asemenea Nr 2019, 2061, 2063, 2067, 2153-54)

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


2230. Pavlov, Iu. Particularităţile clinico-epidemiologice a erupţiei de
dizenterie în IMSP SCP / Iu. Pavlov, S. Moraru, I. Timofte // Spitalul Clinic de
Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. – Ch., 2005. – P. 208-213. – Bibliogr. : 9
tit.

2231. Бреднев, А. Г. Клиническая характеристика нейросифилиса по


материалам психиатрической клинической больницы МЗ РМ за последние 50
лет / А. Г. Бреднев // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. –
Ch., 2005. – P. 274-279. – Bibliogr. : 8 tit.

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2232. Морару, С. Эпидемиологические особенности


внутрибольничных инфекций в психиатрическом стационаре / С. Морару, Ю.
Павлов, И. Михалаш // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani de
activitate. – Ch., 2005. – P. 137-139.
(Vezi de asemenea Nr 2178, 2181, 2186, 2196)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
(Vezi Nr 2194)

618 Ginecologie. Obstetrică


(Vezi Nr 2191)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
(Vezi Nr 2030, 2043, 2048)

631.1 Conducerea şi organizarea fermelor


(Vezi Nr 2044, 2047)

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


2233. Jigău, Gheorghe. Reanimarea lucrărilor de ameliorare a solurilor /
Gheorghe Jigău // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 7/8. – P. 26-29 : il.

2234. Димитренко, Ем. Консультация земель позволяет сохранить


почв : на примере SRL "Ири Кармен" р-на Кахул / Ем. Димитренко // Agricultura
Moldovei . – 2005. – Nr 7/8. – P. 25-26 : il.

2235. Крупеников, И. А. Почва и зерно пшеницы / И. А. Крупеников //


Probleme actuale ale calităţii grâului de toamnă în Rep. Moldova. – Bălţi, 2005. – P.
48-50.
(Vezi de asemenea Nr 2245, 2249, 2276)

631.5 Lucrări agricole


79
August 2005 ≡ August 2005

2236. Şchiopu, L. Semănătoare pentru semănatul grâului de toamnă fără


lucrarea solului / L. Şchiopu // Probleme actuale ale calităţii grâului de toamnă în
Rep. Moldova. – Bălţi, 2005. – P. 71-72.

631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole


2237. Gumaniuc, Alexei. Rolul udărilor faziale la cultivarea cepei / Alexei
Gumaniuc, Valentina Corovai // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 7/8. – P. 30-33 :
fig. – Rez. în lb. engl.
2238. Hropotinschi, P. Influenţa epocilor de semănat asupra
productivităţii şi calităţii grâului de toamnă la irigare / P. Hropotinschi, M. Taran, M.
Martea // Probleme actuale ale calităţii grâului de toamnă în Rep. Moldova. – Bălţi,
2005. – P. 62.

2239. Leah, N. Influenţa formelor şi procedeelor de aplicare a


îngrăşămintelor cu azot asupra calităţii grâului la irigare / N. Leah // Probleme
actuale ale calităţii grâului de toamnă în Rep. Moldova. – Bălţi, 2005. – P. 57-58.

2240. Leah, N. Influenţa irigaţiei şi fertilizanţilor asupra producţiei grâului


de toamnă în condiţii de secetă / N. Leah // Probleme actuale ale calităţii grâului de
toamnă în Rep. Moldova. – Bălţi, 2005. – P. 59-60.

613.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente


pentru plante
(Vezi Nr 2243, 2249-53)

631.9 Alte întrebări


(Vezi Nr 2246)

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
2241. Микробиологические препараты в борьбе с корневыми
гнилыми озимой пшеницы / С. И. Николаева, А. Н. Николаева, П. И. Буюкли, Е.
И. Фокша // Probleme actuale ale calităţii grâului de toamnă în Rep. Moldova : conf.
int. – Bălţi, 2005. – P. 65-67. : graf.

2242. Развитие и распространение основных вредителей и болезней


сельхоз культур в августе // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 7/8. – P. 35.
80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 2260-61)

633 Cultura plantelor de câmp


633.1 Cereale. Recolte de grâne
2243. Andrieş, S. Starea regimurilor nutritive a solurilor şi productivitatea
grâului de toamnă / Andrieş S. // Probleme actuale ale calităţii grâului de toamnă în
Rep. Moldova. – Bălţi, 2005. – P. 56-57.

2244. Bălan, Iu. Perspective de creştere a calităţii grâului prin noi


standarde / Iu. Bălan // Probleme actuale ale calităţii grâului de toamnă în Rep.
Moldova. – Bălţi, 2005. – P. 97-103 : tab.

2245. Boaghii, I. Producţia şi calitatea grâului de toamnă în dependenţă


de lucrarea de bază a solului în asolament / I. Boaghii // Probleme actuale ale
calităţii grâului de toamnă în Rep. Moldova. – Bălţi, 2005. – P. 70-71.

2246. Bucur, Gh. Direcţii de ecologizare a tehnologiei de cultivare a


grâului de toamnă / Gh. Bucur, Olga Copacinschi // Probleme actuale ale calităţii
grâului de toamnă în Rep. Moldova. – Bălţi, 2005. – P. 72-73.

2247. Calitatea grâului de toamnă în experienţele de lungă durată pe


agrotehnică / B. Boincean, M. Bugaciuc, Lidia Bulat ... // Probleme actuale ale
calităţii grâului de toamnă în Rep. Moldova. – Bălţi, 2005.- P. 36-41. : graf.

2248. Cebotari, C. Productivitatea şi calitatea grâului de toamnă în


dependenţă de unele procedee tehnologice / C. Cebotari // Probleme actuale ale
calităţii grâului de toamnă în Rep. Moldova. – Bălţi, 2005.- P. 41-44.

2249. Donos, A. Influenţa tipului de sol şi nivelului de fertilizare cu azot


asupra recoltei şi calităţii grâului de toamnă / A. Donos // Probleme actuale ale
calităţii grâului de toamnă în Rep. Moldova. – Bălţi, 2005.- P. 52-53.

2250. Îndoitu, Diana. Influenţa dozelor crescânde de azot asupra calităţii


boabelor de grâu / Diana Îndoitu // Probleme actuale ale calităţii grâului de toamnă
în Rep. Moldova. – Bălţi, 2005. - P. 55-56. : graf.

81
August 2005 ≡ August 2005

2251. Lungu, V. Influenţa diferitor sisteme de fertilizare asupra calităţii


grâului de toamnă pe sol cenuşiu de pădure / V. Lungu // Probleme actuale ale
calităţii grâului de toamnă în Rep. Moldova. – Bălţi, 2005.- P. 50-52. : graf.

2252. Nica, L. Influenţa sistemului de fertilizare asupra calităţilor


tehnologice ale grâului de toamnă / L. Nica // Probleme actuale ale calităţii grâului
de toamnă în Rep. Moldova. – Bălţi, 2005. – P. 60-61.

2253. Pripa, Gh. Aplicarea diferitor doze şi îmbinări de îngrăşăminte


chimice asupra calităţii boabelor la diferite soiuri de grâu de toamnă / Gh. Pripa, D.
Îndoitu, Diana Îndoitu // Probleme actuale ale calităţii grâului de toamnă în Rep.
Moldova . – Bălţi, 2005. – P. 53-54.

2254. Reîntoarcerea grâului dur de primăvară în Moldova / P. Buiucli, E.


Veveriţă, S. Rotaru, A. Gore // Probleme actuale ale calităţii grâului de toamnă în
Rep. Moldova. – Bălţi, 2005.- P. 33-34.

2255. Rotaru, Silvia. Calitatea grâului drum de toamnă /Silvia Rotaru, P.


Buiucli // Probleme actuale ale calităţii grâului de toamnă în Rep. Moldova. – Bălţi,
2005. – P. 88.

2256. Samoil, Vitalie. Rolul proteinelor în determinarea calităţii boabelor


de grâu / Vitalie Samoil, Simion Toma // Probleme actuale ale calităţii grâului de
toamnă în Rep. Moldova. – Bălţi, 2005. – P. 17-20. – Bibliogr. : 8 tit.

2257. Taran, M. Aspect biochimic al problemei calităţii grâului de toamnă


în Moldova / M. Taran // Probleme actuale ale calităţii grâului de toamnă în Rep.
Moldova. – Bălţi, 2005. – P. 81-83.

2258. Taran, M. Despre necesitatea perfecţionării standardelor la


calitatea grâului de toamnă în Republica Moldova / M. Taran // Probleme actuale
ale calităţii grâului de toamnă în Rep. Moldova. – Bălţi, 2005. – P. 92-96. : graf.

2259. Taran, M. Studiul electroforetic al gliadinelor soiurilor de grâu


omologate şi de perspectivă, create la ICCC / M. Taran, Emilia Ianuşchevici //

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Probleme actuale ale calităţii grâului de toamnă în Rep. Moldova. – Bălţi, 2005.- P.
21-22.

2260. Tcaci, Lidia. Producţia şi calitatea grâului de toamnă în


dependenţă de sistemul de combatere a buruienilor în condiţiile de stepă a Bălţului
/ Lidia Tcaci, A. Mihai // Probleme actuale ale calităţii grâului de toamnă în Rep.
Moldova. – Bălţi, 2005. – P. 64-65.

2261. Vronschih, M. Eficacitatea preparatelor chimice şi calitatea grâului


de toamnă / M. Vronschih, Lilea Ţopa // Probleme actuale ale calităţii grâului de
toamnă în Rep. Moldova. – Bălţi, 2005. – P. 62-64 : graf.

2262. Бабицкий, А. Ф. Статистическое распределение массы


зерновок пшеницы различной продуктивности / А. Ф. Бабицкий // Probleme
actuale ale calităţii grâului de toamnă în Rep. Moldova. – Bălţi, 2005. – P. 83-88.
:graf. – Bibliogr. : 7 tit.

2263. Боинчан, Б. П. Влияние предшественников на качество зерна


озимой пшеницы сорта Думбрэвица / Б. П. Боинчан, М. А. Бугачук // Probleme
actuale ale calităţii grâului de toamnă în Rep. Moldova. – Bălţi, 2005. – P. 67-69. :
graf.

2264. Гайбу, Земфира. Как проводить протравливание семян ози-


мых / Земфира Гайбу // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 7/8. – P. 36.

2265. Кишка, М. Н. Продуктивность и содержание белка у сортов


озимого ячменя в Республике Молдова / М. Н. Кишка // Probleme actuale ale
calităţii grâului de toamnă în Rep. Moldova. – Bălţi, 2005.- P. 34-35 : tab.

2266. Проблемы улучшения качества зерна озимой пшеницы в про-


цессе ее селекции и возделывания в условиях Республики Молдова / А. По-
столатий, Л. Гаина, Т. Сергей, Б. Магаляс // Probleme actuale ale calităţii grâului
de toamnă în Rep. Moldova. – Bălţi, 2005.- 8-11. : graf.
(Vezi de asemenea Nr 2042, 2235-36, 2238-41, 2282-85)

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări
industriale
83
August 2005 ≡ August 2005

2267. Micu, Vasile. Rapiţă de toamnă – o cultură valoroasă / Vasile Micu


// Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 7/8. – P. 10-13 : tab.

634 Horticultură în general


2268. Jamba, Afinoghent. Păstrarea merelor proaspete / Afinoghent
Jamba // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 7/8. – P. 8-9.

2269. Чебан, Е. Самоплодный сорт черешни Стела / Е. Чебан //


Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 7/8. – P. 20.
(Vezi de asemenea Nr 2046, 2275)

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
2270. Майка, Л. Г. Пути создания короткоплодных
партенокарпических гибридов огурца / Л. Г. Майка, М. Д. Никулаеш //
Agricultura Moldovei . – 2005. – Nr 7/8. – P. 33-34. – Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2236)

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor a peştelui. Înmulţirea


animalelor domestice
2271. Dimitrenco, Constantin. Un factor important de dezvoltare a
zootehniei moderne : [din Moldova] / Constantin Dimitrenco // Agricultura Moldovei.
– 2005. – Nr 7/8. – P. 7-8.

636.1 Cabaline domestice. Cai


2272. Гороховская, А. В. Лошадь в истории и в жизни / А. В. Горо-
ховская // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 7/8. – P. 38-40.

636.5/.6 Păsări
2273. Сокольников, Б .Е. Повышение эффективности откорма птицы
в крестьянских хозяйствах / Б. Е. Сокольников // Agricultura Moldovei. – 2005. –
Nr 7/8. – P. 37.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


65.0 Teoria şi practica organizării. Management

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2274. Rusu, Djulieta. Aspecte ale comunicării manageriale persuasive /


Djulieta Rusu // Economica. – 2005. – Nr 2. – Rec. în lb. fr. – P. 11-17. – Bibliogr. :
9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2032-33)

657 Contabilitate
2275. Balan, Igor. Particularităţile tehnologice în pomicultură şi influenţa
acestora asupra contabilităţii consumurilor / Igor Balan // Economica. – 2005. – Nr
2. – Rez. în lb. engl. – P. 87-89 : tab. – Bibliogr. : 6 tit.

2276. Balan, Igor. Perfecţionarea contabilităţii consumurilor aferente


fertilizării / Igor Balan // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 7/8. – P. 21-23 : tab.

2277. Bârcă, Aliona. Tratarea provizioanalor în standardele internaţionale


de contabilitate / Aliona Bârcă // Economica. – 2005. – Nr 2. – Rez. în lb. fr. – P. 93-
96 : fig.

2278. Bucur, Vasile. Contabilitatea consumurilor privind uzura şi


restaurarea anvelopelor auto / Vasile Bucur, Stela Caraman // Economica. – 2005.
– Nr 2. – Rez. în lb. engl. – P. 79-83 : tab.

2279. Nederiţa, Alexandru. Aspecte problematice ale contabilităţii


cheltuielilor şi veniturilor din facilităţile fiscale / Alexandru Nederiţa // Economica. –
2005. – Nr 2. – Rez. în lb. fr. – P. 83-86 : tab.

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


2280. Jorovleva, Elvira. Modalităţi de implementare a schimbărilor prin
utilizarea unui management creativ : [în activitatea întreprinderii] / Elvira Jorovleva //
Economica. – 2005. – Nr 2. – Rez. în lb. engl. – P. 18-20. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2035)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului

85
August 2005 ≡ August 2005

2281. Babii, Leonid. Estimarea comparativă a proiectelor de investiţii în


cadrul ramurii viti-vinicole / Leonid Babii // Economica. – 2005. – Nr 2. – Rez. în lb.
engl. – P. 120-123 : tab.

664.6/.7 Tehnologia şi prelucrarea grăunţelor de cereale. Brutării. Pâine. Morărit


2282. Balan, Iu. Noi viziuni asupra producerii grâului panificabil / Iu. Balan
// Probleme actuale ale calităţii grâului de toamnă în Rep. Moldova. – Bălţi, 2005. –
P. 74-75. : graf.

2283. Fala, A. Testarea agrobiologică şi tehnologică a soiurilor intensive


la grâu comun de toamnă (Triticum aestivum L.) la panificare în regiunea
Boulonnais, zona de nord a Franţei /A. Fala // Probleme actuale ale calităţii grâului
de toamnă în Rep. Moldova. – Bălţi, 2005. – P. 80-81.

2284. Palii, A. Posibilitatea de îmbunătăţire a calităţii pâinii din grâu


comun prin utilizarea amelioratorilor naturali / A. Palii, Ela Idjilov, I. Chirtoaca //
Probleme actuale ale calităţii grâului de toamnă în Rep. Moldova. – Bălţi, 2005. – P.
89.

2285. Taran, M. Îmbunătăţirea calităţilor de panificare a făinii de grâu sub


influenţa amelioratorilor de calitate / M. Taran, Svetlana Cornieţ, Liubovi Lavric //
Probleme actuale ale calităţii grâului de toamnă în Rep. Moldova. – Bălţi, 2005. – P.
89-90.
(Vezi de asemenea Nr 2258)

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE
2286. Iovu, Tudor. Mă inspiră momentele de vârf ale vieţii : interviu cu
artistul fotograf T. Iovu / consemnare de Leo Bordeianu // Moldova : ser. nouă. –
2005. – Nr 7/8. – P. 66-69. – Text şi în lb. engl., rusă.

78 MUZICĂ
2287. Cepraga, Nadejda. Dorul de Moldova este o stare a sufletului meu
: de vorbă cu N. Cepraga, interpretă de muz . uşoară / consemnare de Anatol

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Caciuc // Moldova : ser. nouă. – 2005. – Nr 7/8. – P. 38-41. – Text şi în lb. engl.,
rusă.

2288. Rucan, Lora. "Vatra" pâinii spirituale : [despre interpretul de muz.


uşoară dl. Vlad Negruzzi, conducătorul Soc. Culturale "Vatra"] / Lora Rucan //
Moldova: ser. nouă. – 2005. – Nr 7/8. – P. 46-48 : il. – Text şi în lb. engl., rusă.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Artă scenică
2289. Rusu-Haraba, Anastasia. Maria cea de acasă... : [despre ed. a 15-
a a Festivalului Int. "Vă invită Maria Bieşu] / Anastasia Rusu-Haraba // Moldova :
ser. nouă. – 2005. – Nr 7/8. - P. 26-27 : il. color. – Text şi în lb. engl., rusă.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
2290. Braşovean, Tatiana. Comunicarea – baza unei culturi civilizate
într-o societate multilingvă / Tatiana Braşovean // Administrarea Publică. – 2005. –
Nr 2/3. – P. 101-106. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2137-38, 2275)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.112.2 Literatură germană
2291. Albers, Heinz. Ciorile : [povestire] / Heinz Albers; des. de Mariana
Andruhin // Noi. – 2005. – Nr 8. – P. 21-23.

821.112.6 Literatură în afrikaans


2292. Cine a fost numit vistier : [poveste pop. afr.] / trad. de Vitalie Filip //
Alunelul. – 2005. – Nr 7/8. – P. 6.

821.135.1 Literatura română


821.135.1.09 Teorie şi critică literară

87
August 2005 ≡ August 2005

(Vezi Nr 2298-99)

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2293. Bordeianu, Leo. Înotăm sau plutim prin aer? : [versuri] / Leo
Bordeianu // Moldova : ser. nouă. – 2005. – Nr 7/8. – P. 25.

2294. Butnaru, Leo. Lumină lină : [proză] / Leo Butnaru; des. de Alexei
Colâbneac // Noi. – 2005. – Nr 8. – P. 1-8.

2295. Colesnic, Iurie. Ce spune soarele? ; Puiul; Trei fluieraşe; Copilul;


Poştaşul; Marea; Vecinii : [versuri] / Iurie Colesnic; des. de Ana Evtuşenco //
Alunelul. – 2005. – Nr 7/8. – P. 12-13.

2296. Filip, Vitalie. Ce ne facem fără lac? ; Plouă; Cum a învăţat Guiţă să
vorbească; Scrisoarea unui pici de la oraş. Aflat în tabără la Călăraşi : [versuri şi
scenetă] / V. Filip; des. de R. Plămădeală // Alunelul. – 2005. – Nr 7/8. – P. 4-5.

2297. Partole, Claudia. Încerc să fiu o clipă vulturul; Încet îşi ducea
crucea în spate...; Cea mai fidelă slugă; Nu te mişcă, soare! Ce iarnă, Doamne;
Cineva; Din televizor; Mângâieri de taină-a; E zidul în faţa mea şi-a ta : [versuri] /
Claudia Partole; des. de Violeta Zabulică // Noi. – 2005. – Nr 8. – P. 8-9 : fotogr.

821.135.1(478).09 Critică şi istorie literară


2298. Marian, Boris. Întoarcerea proorocului : [despre renumitul prozator
rom. Constantin Stere (1865-1936)] / Boris Marian // Moldova : ser. nouă. – 2005. –
Nr 7/8. – P. 4-5 : il. color. – Text şi în lb. engl., rusă.

2299. Marian, Boris. La baştina lui Stere : [despre inaugurarea Muzeului


"C. Stere" la Ciripcău, Floreşti] / Boris Marian // Moldova : ser. nouă. – 2005. – Nr
7/8. – P. 6-9 : il. color. – Text şi în lb. engl., rusă.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
2300. Borziac, Ilie. Noi piese de artă mobilă, podoabă şi exotice de la
staţiunea pluristratigrafică gravetiană Cosăuţi de pe Nistrul mijlociu / Ilie Borziac //

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Rev. arheologică : ser. nouă. –2005. – Nr 1. – P. 183-192 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 14 tit.

2301. David, Anatolie. Teriofauna staţiunii paleolitice Ofatinţi / Anatolie


David // Rev. arheologică : ser. nouă. – 2005. – Nr 1. – P. 368-373 : fig. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 17 tit.

2302. Gorodenco, Anatol. Consideraţii privind reprezentarea călăreţului


pe monedele din Podolia şi Moldova de la finale secolului XIV şi al treilea deceniu
al secolului XV / Anatol Gorodenco, Lilia Dergaciova // Rev. arheologică : ser. nouă.
– 2005. – Nr 1. – P. 359-363 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 14 tit.

2303. Haneu, Vasile. Puncte de vedere cu privire la originile culturii getice


/ Vasile Haneu // Rev. arheologică : ser. nouă. – 2005. – Nr 1. – P. 92-97. – Rez. în
lb. engl., rusă . – Bibliogr. : 39 tit.

2304. Leviţki, Oleg. Construcţii şi obiceiuri practicate de comunităţile


hallstattiene târzii din Platoul Moldovei de Nord : (în baza necropolei Trinca "Drumul
Feteştilor") / Oleg Leviţki, Tatiana Demcenco // Rev. arheologică : ser. nouă. –
2005. – Nr 1. – P. 44-71 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 57 tit.

2305. Mateevici, Natalia. Difuzarea amforelor în regiunea nord-vest


pontică în secolele VI-V a. Chr. / Natalia Mateevici // Rev. arheologică : ser. nouă. –
2005. – Nr 1. – P. 110-119 : des., fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 36 tit.

2306. Postică, Gheorghe. Consideraţii privind "citadela de pământ" de la


Orheiul Vechi în lumina săpăturilor arheologice din anii 1996-2001 / Gheorghe
Postică // Rev. arheologică. : ser. nouă – 2005. – Nr 1. – P. 133-151 : fig. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 14 tit.

2307. Telnov, Nicolai. Aşezarea fortificată de la Horodişte, raionul


Călăraşi / Nicolai Telnov, Ala Belotcaci // Rev. arheologică : ser. nouă. – 2005. – Nr
1. – P. 268-278. – Rez. în lb. fr., rusă. – Bibliogr. : 37 tit.

2308. Uşurelu, Eugen. Contribuţii noi la cronologia pieselor metalice


caracteristice bronzului târziu carpato-nistrean / Eugen Uşurelu // Rev. arheologică :
ser. nouă. – 2005. – Nr 1. – P. 72-76. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 38 tit.
89
August 2005 ≡ August 2005

2309. Vornic, Vlad. Ceramica lucrată cu mâna din aşezarea şi necropola


de tip Sântana de Mureş-Černjachov de la Budeşti / Vlad Vornic // Rev. arheologică
: ser. nouă. – 2005. – Nr 1. – P. 331-339 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. :
26 tit.

2310. Vornic, Vlad. Un complex funerar cu amforă română din sec. IV


descoperit la Cantemir // Vlad Vornic, Larisa Ciobanu // Rev. arheologică : ser.
nouă. – 2005. – Nr 1. – P. 340-349 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă . – Bibliogr. : 49 tit.

2311. Агульников, Сергей. Хронология и периодизация белозерских


памятников Пруто-Днестровского междуречья / Сергей Агульников // Rev.
arheologică : ser. nouă. – 2005. – Nr 1. – P. 77 – 91 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă.
– Bibliogr. : 54 tit.

2312. Бруяко, Игорь. Поселение Ново-Некрасовка- II : ("Геродотовы"


геты на Нижнем Дунае) / Игорь Бруяко // Rev. arheologică : ser. nouă. – 2005. –
Nr 1. – P. 279-300 : des. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 15 tit. : des.

2313. Варзарь, Александр. Палеоантропологический материал


позднечернолесского комплекса Тэтэрэука Ноуэ XV : (предварительное
заключение) / Александр Варзарь, Денис Пежемский, Ольга Ларина // Rev.
arheologică : ser. nouă. – 2005. – Nr 1. – P. 381-386 : tab. – Rez. în lb. rom., engl.
– Bibliogr. : 5 tit.

2314. Глазов, Виктор. Тецканские Курганы. Новое в погребальном


обряде сармат Днестровского-Прутского региона / Виктор Глазов, Сергей
Курчатов // Rev. arheologică : ser. nouă. – 2005. – Nr 1. – P. 301-320 : des. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 26 tit.

2315. Дергачев, Валентин. Неолитизация Северо-Понтийской зоны и


Балкан в контексте разливов морей / Валентин Дергачев // Rev. arheologică :
ser. nouă. – 2005. – Nr 1. – P. 4-33 : des. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 72 tit.

2316. Дергачева, Лилия. Неизвестные монеты Богдана III из


Сесенского клада / Лилия Дергачева // Rev. arheologică : ser. nouă. – 2005. – Nr
1. – P. 364-367 : des. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 14 tit.
90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2317. Иванова, Светлана. Эпоха ранней бронзы Причерноморских


степей / Светлана Иванова // Rev. arheologică : ser. nouă. – 2005. – Nr 1. – P.
34-43 : tab. – Rev. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 27 tit.

2318. Коваленко, Сергей. Раннепалеолитическая находка из


Кошницы / Сергей Коваленко, Сергей Пуцунтикэ // Rev. arheologică: ser. nouă.
– 2005. – Nr 1. – P. 168-169 : fig., foto. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.

2319. Коваленко, Сергей. Технико-типологическая характеристика


верхнепалеолитического комплекса Рашков 8 / Сергей Коваленко, Николай
Кетрару // Rev. arheologică : ser. nouă. – 2005. – Nr 1. – P. 152-167 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr. : 18 tit.

2320. Ларина, Ольга. Позднейшие позднечернолесские материалы


поселения Тэтэрэука Ноуэ XV в Среднем Поднестровье / Ольга Ларина // Rev.
arheologică : ser. nouă. – 2005. – Nr 1. – P. 212-239 : tab., fig. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 38 tit.

2321. Ларина, Ольга. Производственно-хозяйственный комплекс


поселения позд-нечернолесской культуры Тэтэрэука Ноуэ XV / Ольга Ларина
// Rev. arheologică : ser. nouă. – 2005. – Nr 1. – P. 240-267 : des., tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 33 tit.

2322. Левинский, Александр. Оборонительная система на


укрепленных поселениях гетов лесостепной Молдовы / Александр Левинский
// Rev. arheologică : ser. nouă. – 2005. – Nr 1. – P. 98-109 : des. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 39 tit.

2323. Малюкевич, Александр. Раскопки Кургана Nr 2 у с. Молога в


Нижнем Поднестровье / Александр Малюкевич, Сергей Агульников // Rev.
arheologică : ser. nouă. – 2005. – Nr 1. – P. 193-211 : des. – Rez. în lb. rom., engl.
– Bibliogr. : 24 tit.

2324. Паскару, Виорика. Морфотипическая изменчивость зубов М1 и


М³ Microtus gregalis Pallas из раскопок палеолитической стоянки Буздужень 1 /

91
August 2005 ≡ August 2005

Виорика Паскару // Rev. arheologică : ser. nouă. – 2005. – Nr 1. – P. 374-380 :


des., fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 22 tit.

2325. Рабинович, Роман. О культурном и хронологическом


соотношении Алчедарского и Брэнештского могильников / Роман Рабинович //
Rev. arheologică : ser. nouă. – 2005. – Nr 1. – P. 120-132. – Rez. în lb. rom., engl.
– Bibliogr. : 50 tit.

2326. Рябцева, Светлана. О листовидных украшениях-подвесках,


копчушках и решмах / Светлана Рябцева // Rev. arheologică : ser. nouă. – 2005.
– Nr 1. – P. 350-358 : des. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 20 tit.

2327. Сапожников, Игорь. Новые позднепалеолитические памятники


Молдовы / Игорь Сапожников, Виктор Сорокин // Rev. arheologică : ser. nouă. –
2005. – Nr 1. – P. 170-182 : des., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

2328. Четвериков, Игорь. Уникальный погребальный комплекс на


Нижнем Днестре : ( по материалам Курганного могильника у с. Хлиная
(Глиное) / Игорь Четвериков, Валерий Бубулич // Rev. arheologică : ser. nouă. –
2005. – Nr 1. – P. 321-330 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 17 tit.

908 Monografii ale localităţilor


2329. Ene, V. Căuşenii au rotunjit 550 de ani / V. Ene // Moldova : ser.
nouă. – Nr. 7/8. – P. 15-17 : il. color. – Text şi în lb. engl., rusă.

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
(Vezi Nr 2069)

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
2330. Nucă, Sergiu. Duca Vodă : [Domn al Ţării Moldovei. Anii domniei :
1665-1666; 1668-1672; 1678-1683] / Sergiu Nucă // Moldova : ser. nouă. – 2005. –
Nr 7/8. – P. 18-19 : il. color. – Text şi în lb. engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 2303, 2322, 2325, 2327)

94(498) Istoria României


(Vezi Nr 2298-99, 2330)

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ" NR 8-2005

Bacal, Petru 2145


A
Balan, Aliona 2049
Abdullaev, Farhad 2077 Balan, Igor. 2275-76
Aftene, V. 2214 Balan, Iu. 2282
Agachi, Svetlana 2196 Balan, Veniamin 2045
Albers, Heinz 2291 Bâlici, V. V. 2208
Alecu, Gheorghe 2089 Barba, Doina 2193
Ambros, F. 2165 Bârcă, Aliona 2277
Andrieş, S. 2243 Batâr, Dumitru 2146
Andronic, S. N. 2161 Bălan, Iu. 2244
Andruhin, Mariana 2291 Bejan, Octavian 2090
Anestiadi, Zinaida 2167 Belotcaci, Ala 2307
Anghel, Gabriela 2068 Berliba, Elina 2173
Antonova, Natalia 2172, 2177 Beşliu, Iurie 2035
Aramă, Elena 2055 Bieşu, Maria 2289
Boaghii, I. 2245
B Bodrug, N. I. 2162, 2177, 2181, 2183
Babii, Leonid 2281 Boghian, M. A. 2209
Babin, Ce. I. 2206 Boguş, Elena 2052
93
August 2005 ≡ August 2005

Boincean, B. 2247 Catrinici, Carolina 2060


Bondarenco, A. 2195 Catrinici, I. T. 2056, 2059-31, 2208, 2223
Bordeianu, Leo 2286, 2293 Cazacu, Vasile 2056, 2059-61
Boronin, Larisa 2221 Cazan, Corina 2178
Borziac, Ilie 2300 Călcîi, Cornelia 2210-11
Braşovean, Tatiana 2290 Cărăuşu, Gh. 2204-05, 2212
Brighidin, A. 2154 Cebotari, C. 2248
Brînză, Sergiu 2091 Cebotari, N. 2216, 2223, 2227
Bross, Siegfried 2078 Cepoi, V. 2202
Buciuceanu, Mariana 2129 Cepraga, Nadejda 2287
Bucur, Gh. 2246 Cheianu, Diana 2094
Bucur, Vasile 2278 Chiaburu, Lealea 2191, 2201-02
Bugaciuc, M. 2247 Chiaburu, V. 2201
Buiucli, P. 2254-55 Chifiac,Tudor 2143
Bulat, Lidia 2247 Chihai, Liliana 2027
Bulgac, Daniela 2202 Chiprian, E. 2222
Bulgaru, Maria 2092 Chiriţa, L. 2195
Burian, Alexandru 2069 Chiroşca, I. 2121
Burlac, Viorica 2019 Chirtoaca, I. 2284
Butnaru, Leo 2294 Chirtoacă, Leonid 2070
Butorov, I. V. 2159, 2175 Chirtoacă, Natalia 2070
Butorov, S. I. 2159, 2175, 2186 Ciaichişciuc, V. 2157
Buzenco, Iu. 2222 Ciobanu, Larisa 2310
Buzenco, L. 2222 Ciobanu, Liliana 2020
Ciobu, Stela 2051
C
Ciochină-Barbu, Ioan 2125
Caciuc, Anatol 2287 Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina 2071
Calancea, V. A. 2159 Ciupercă, N. 2220, 2226
Cambur, Svetlana 2030 Cobâleanschi, Eugen 2174, 2183
Camenev, Zinaida 2137 Cobâleanschi, Liubovi 2174
Cantarean, Nicolae 2141 Cobâleanschi, Oleg 2213
Canţer, Nicoleta 2093 Coban, Igor 2122
Capaţina, Grigori 2043, 2053 Cobăneanu, Sergiu 2085
Capiţa, Lora 2142 Cobeţ, Olga 2151, 2198
Caproş, Natalia 2157 Cojocari, Eugenia 2118
Cara, Elena 2059, 2061 Cojocaru, Lidia 2022
Caraion, V. 2194 Cojocaru, Vladimir 2095
Caraman, Stela 2278 Cojuhari, V. 2216
Carp, Lucia 2220, 2226 Colâbneac, Alexei 2294
Carp, Maria 2226 Colesnic, Iurie 2295
Casiadi, Oleg 2079 Condraţchi, Ludmila 2171

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Copacinschi, Olga 2246 Furtună, V. 2097, 2214, 2219


Corcimaru, I. 2192
G
Cornieţ, Svetlana 2285
Corotcov, N. 2040 Ganea, Nadejda 2199
Corovai, Valentina 2237 Gaţcan, Iurie 2140
Coşciug, Ion 2213 Gavriliuc, Ludmila 2038
Covalenco, Serghei 2041 Găluşcă, Valentina 2018
Creangă, Ion 2130 Ghiţu, Rodica 2162, 2181
Cucoşel, Constantin 2036 Ginju, Valeriu 2117
Cucu, Lucia 2138 Gîrla, Liliana 2057
Cucu, M. 2216, 2223, 2227 Golic, Asea 2042
Cuhal, Radu 2037 Golubciuc, Sergiu 2200
Cupceanu, Stela 2147 Gore, A. 2254
Curmei, Natalia 2037, 2185 Gorodenco, Anatolie 2044-45, 2302
Gribincea, Alexandru 2141
D
Groppa, Liliana 2201
Dascălu, Mihai 2115 Groza, Luminiţa 2192
David, Anatolie 2301 Gumaniuc, Alexei 2039, 2237
Demcenco,Tatiana 2304 Gusan, Alexandru 2164
Demerji, Ilie 2031 Gusti, Dimitrie 2022
Demian, Nadejda 2139 Guţu, A. 2042
Dergaciova, Lilia 2302 Guţu, C. 2195
Deseatnicova, E. 2197 Guţu, Dumitru 2117
Dilion, Marcela 2096 Guţu, Olga 2117
Dimitrenco, Constantin 2271 Guţu, Vladimir GH. 2117
Donos, A. 2249
H
Dorul, Olga 2072
Dumbrava, Vlada 2173, 2176 Hanbecov, N. 2137
Dumitraş, Eugenia 2019 Haneu, Vasile 2303
Dumitraş, Tatiana 2168 Hotineanu, M. 2215
Hotineanu, Raisa 2171
E
Hropotinschi, P. 2238
Ene, V. 2329
I
Eni, Viorica 2168
Evtuşenco, Ana 2295 Ichim, A. 2158
Idjilov, Ela 2284
F
Ionesii, P. 2187
Fala, A. 2283 Iordache, Magdalena 2098
Filip, Vitalie 2292, 2296 Iovcev, I. 2185
Frunze, Ion 2073 Iovu, Tudor 2286
Furdui, Sergiu 2080 Israfilov, Marina 2135

95
August 2005 ≡ August 2005

Istrati, V. 2158 Maximov, V. V. 2159, 2175


Ivanes, Natalia 2205, 2212 Mândru, A. 2214
Merlă, D. 2220, 2226
Î Micu, Vasile 2267
Migali, Nuţu 2191
Îndoitu, Diana 2250, 2253 Mihai, A. 2260
Mihailă, Svetlana 2136
J Mihoci, Vasile 2101
Jabanovschi, Maria 2221 Milicenco, Stela 2023
Jamba, Afinoghent 2268 Mironic, Ala 2143
Jigău, Gheorghe 2233 Mîţu, Gheorghe 2025
Joksts,Osvalds 2123 Moraru, S. 2154, 2179, 2230
Jorovleva, Elvira 2280 Moşneaga, Marigula 2196

K N

Khetsuriani, John 2081 Nacu, A. A. 2154, 2214, 2221


Kistruga, Aurel 2116 Nacu, Antol 2213
Kramberger, Marija Krisper 2082 Nacu, A. G. 2056, 2060, 2221
Kronis, Ivars 2123 Nastas, I. 2152, 2216
Kuris, Egidijus 2083 Neamţu, Bogdan 2178
Neamţu, Mihai 2178
L Nederiţa, Alexandru 2279
Lavric, Liubovi 2285 Negrean, M. 2148
Lazari, Liliana 2136 Negrescu, Ala 2202
Lazări, Daniela 2126 Negru, Ruxanda 2032
Leah, N. 2239-40 Negruţă, Veronica 2058
Leviţki, Oleg 2304 Negruzzi, Vlad 2288
Lungu, V. 2251 Nica, L. 2252
Lupaşco, Liliana 2173 Nicolenco, I. 2165
Nicu, Margarita 2151
M Nucă, Sergiu 2330
Manea, Diana 2158, 2171 O
Marian, Boris 2298-99
Marinova, Natalia 2017 Ocatova, S. V. 2208
Mariţ, Alexandru 2099-100 Oleinicova, Elena 2192
Martea, M. 2238 Oprea, N. A. 2097, 2217-18
Matcovschi, Irina 2163 Oprea, Stela 2162, 2177, 2180-81
Matcovschi, S. 2163, 2165 Oprea, V. N. 2218-19
Matcovschi, Sergiu 2167 Osoianu, Iu. P. 2175, 2182
Mateevici, Natalia 2305
Matricală, Angela 2046

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

P Rusu, Djulieta 2274


Rusu, Vitalie 2108
Paladi, Valentina 2038
Rusu-Haraba, Anastasia 2289
Palii, A. 2284
Paliţ, Iulia 2144 S
Panfil, Ludmila 2167
Samoil, Vitalie 2256
Parasca, Vasile 2149
Sandu, Adela 2038
Partole, Claudia 2297
Savu, Iuliana 2055
Pascal, Rodica 2199
Scorpan, Anatol 2183
Pavlov, Iu. 2154, 2179, 2230
Sirbu, E. 2187
Petcov, Vladimir 2041
Snegureac, Lilia 2074
Pistrinciuc, Vadim 2102
Solomon, Bogdan 2178
Plămădeală, R. 2296
Stati, Vitalie 2109
Pleşca, E. 2194
Stegărescu, Victoria 2164
Pleşca, Valeriu 2134
Stere, Constantin 2298-99
Pleşco, A. M. 2206, 2224
Strătilă, Ludmila 2191, 2201
Pop, Octavian 2103
Popa, Diana 2104 Ş
Popa, Sergiu 2199
Popa, Vitalie 2105-06 Şalapa, Vasile 2050
Postică, Gheorghe 2306 Şapoval, V. N. 2084
Postolachi, Valentina 2021 Şchiopu, L. 2236
Potîngă, Alexei 2128 Şeptelici, Oxana 2075
Pretula, R. 2187 Şveţ, Viorica 2224
Pripa, Gh. 2253 T
Priţcan, Valentina 2026
Procopişin, Larisa 2162 Talmaci, Cornelia 2167
Puşcaş, Victor 2086 Taran, N. 2176
Taran, M. 2238, 2257-59, 2285
R Taran, Tatiana 2042
Rău, Alexe 2018 Tarlev, Vasile 2132
Revenco, M. G. 2208 Tcaci, Lidia 2260
Rîjicova, Svetlana 2062 Tcaciuc, Angela 2163
Romanciuc, Ina 2184 Telnov, Nicolai 2307
Roşca, Alexandru 2028 Timofte, I. 2230
Rotaru, Arcadie 2047 Tincu, Violeta 2133
Rotaru, Larisa 2196 Tintiuc, Dumitru 2198
Rotaru, Silvia 2255 Toma, Simion 2256
Rucan, Lora 2288 Tomuz, Angela 2056
Rusnac, Gheorghe 2142 Turcov, Elena 2032
Russu, Eugeniu 2199

97
August 2005 ≡ August 2005

Ţ Алексеева, Виктория 2114


Антонова, Н. И. 2188
Ţâbârnă, I. V. 2186
Ţău, Nicolae 2054 Б
Ţernă, Eudochia 2166
Бабицкий, А. Ф. 2262
Ţîbîrneac, M. 2148
Боинчан, Б. П. 2263
Ţopa, Lilea 2261
Бонарь, Е. Ф. 2156
Ţopa, Svetlana 2198
Бреднев, А. Г. 2231
Ţurcan, Aurica 2048
Бруяко, Игорь 2312
Ţurcan, C. 2061, 2223, 2225
Бубулич, Валерий 2328
Ţurcanu, Maria 2163
Бугачук, М. А. 2263
Ţurcanu, O. 2152
Буторов, И. В. 2188-89
U Буторов, С. И. 2188
Буторова, В. Г. 2150, 2160, 2170
Uşurelu, Eugen 2308
Буюкли, П. И. 2241
V
В
Veveriţă, E. 2254
Варзарь, Александр 2313
Vinogradova, Natalia 2034
Vîrtosu, P. 2148 Г
Vlaicu, Vlad 2128
Гаина, Л. 2266
Voicu, Maia 2136
Гайбу, Земфира 2264
Volcinschi, V. 2121
Глазов, Виктор 2314
Vornic, Vlad 2309-10
Гороховская, А. В. 2272
Vremuş, Laura 2196
Гребнева, Н. 2110
Vronschih, M. 2261
Д
Z
Денчук, Е. 2063
Zabelinschi, R. 2222
Дергачев, Валентин 2315
Zabulică, Violeta 2297
Дергачева, Лилия 2316
Zaharov, Maria 2205, 2212
Дикусар, Эстелла 2153
Zaporojan, Veaceslav 2087
Димитренко, Ем. 2234
Zavatin, Galina 2168
Доду, А. Г. 2169
Zelenţeva, Irina 2033
Думбрава, Влада 2190
Zelinski, Nicolae 2146
Zlatovcena, Al. 2148 Е
Zolotco, Dumitru 2029
Zubco, Valeriu 2088 Заватин, Г. А. 2155
Злобин, Т. С. 2066
А
И
Агульников, Сергей 2311, 2323
Иванова, Инна 2127

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Иванова, Светлана 2317 Николаева, С. И. 2241


Никулаеш, М. Д. 2270
К
О
Казаку, В. И. 2065
Катринич, И. Ф. 2065 Олейникова, Е. Н. 2155
Катринич, Каролина 2064 Ону, В. Ф. 2156
Квилинкова, Е. 2119 Опреа, Наталья 2153
Кетрару, Николай 2319
П
Кишка, М. Н. 2265
Клочков, В. 2124 Павлов, Ю. 2232
Коваленко, Сергей 2318-19 Паскару, Виорика 2324
Кожухарь, В. А. 2228 Пежемский, Денис 2313
Кондратьев, Ф. В. 2229 Пелтек, Анжела 2190
Корзун, Д. Н. 2067 Постолатий, А. 2266
Костаки, Г. 2066 Пуцунтикэ, Сергей 2318
Крецу, В. 2120
Крупеников, И. А. 2235 Р
Куку, М. М. 2228 Рабинович, Роман 2325
Курчатов, Сергей 2314 Ротару, Лариса 2207
Рябцева, Светлана 2326
Л
Лагуткин, Д. И. 2150, 2160, 2170 С
Ларина, Ольга 2313, 2320-21 Сапожников, Игорь 2327
Левинский, Александр 2322 Сергей, Т. 2266
Славинская, И. 2112
М
Сокольников, Б. Е. 2273
Магаляс, Б. 2266 Сорокин, Виктор 2327
Майка, Л. Г. 2270
Максимов, В. В. 2150, 2160, 2170, Т
2188 Топалэ, Т. И. 2189
Малюкевич, Александр 2323
Мартынчик, Е. 2111 Ф
Михалаш, И. 2232 Фокша, Е. И. 2241
Моисеев, В. С. 2150, 2160, 2170
Морару, С. 2232 Х

Н Хаджави, Осман 2203


Харитонова, Н. К. 2067
Наку, А. Г. 2065
Нестерова, С. Л. 2024 Ц
Нигматуллин, Р. 2076 Цуркан, Светлана 2190
Николаева, А. Н. 2241 Цыбырняк, М. Г. 2189

99
August 2005 ≡ August 2005

Ч Четвериков, Игорь 2328


Чебан, Е. 2269 Щ
Чеботарь, Н. П. 2228
Щучкина, Е. 2113

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 8-2005

1. Administrarea Publică. – 2005. – Nr 2/3


2. Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 7/8
3. Alunelul. – 2005. – Nr 7/8
4. Asistenţa socială şi juvenilă : modalităţi de integrare şi cooperare. – Ch.,
2005. – [05-1193]
5. Avocatul Poporului. – 2005. – Nr 1/2
6. Economica. – 2005. – Nr 2
7. Justiţia Constituţională. – 2005. – Nr 3
8. Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 8
9. Medicină modernă : actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – [05-1196]
10. Moldova : Serie nouă. – 2005. – Nr 7/8
11. Noi. – 2005. – Nr 8
12. Probleme actuale ale calităţii grâului de toamnă în Republica Moldova :
Materialele conf. int. şt.-practice, 24-25 iun. 2005, Bălţi. – Bălţi, 2005. –
[05-1149]
13. Revista arheologică : serie nouă. – 2005. – Nr 1
14. Revistă Naţională de Drept. – 2005. – Nr 8
15. Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. – Ch., 2005. –
[05-1245]
16. Закон и жизнь. – 2005. – Nr 8

101
August 2005 ≡ August 2005

CRONICA ARTICOLELOR DE NEWSPAPER


GAZETĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

NR 8
AUGUST 2005 AUGUST
(3285-3684)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
3285. Petrencu, Anatol. Calea de dezvoltare a ştiinţei academice nu
poate fi distrugerea : [pe marginea proiectului hotărârii Guvernului "Cu privire la
măsurile de optimizare a structurii sferei ştiinţei şi inovării" din 20 iul. 2005] / Anatol
Petrencu // Capitala. – 2005. – 27 aug. – P. 8.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


3286. Ciobanu, Constantin Ion. Academia sfidează principalele instituţii
de cultură : [pe marginea proiectului deciziei de Guvern "Cu privire la măsurile de
optimizare a structurii sferei ştiinţei şi inovării"] / Constantin Ion Ciobanu // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 12 aug. – P. 16.

3287. Păsat, Dumitru. Eminescu şi condiţia de "om cult" : [pe marginea


studiului "Cultură şi ştiinţă" de Mihai Eminescu] / Dumitru Păsat // Lit. şi arta. –
2005. – 18 aug. – P. 5.

3288. Кортунов, Вадим. Измени себя – сохранишь мир : [цивилиза-


ция XXI века] / Вадим Кортунов // Коммерсант plus. – 2005. – 19 авг. – Р. 15.

70 de ani de la naşterea omului de cultură, regizor şi actor, Ion Ungureanu


3289. Dabija, Nicolae. Domnul Ministru / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. –
2005. – 4 aug. – P. 1.
102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3290. Soltan, Petru. Din neamul atlanţilor / Petru Soltan // Lit. şi arta. –
2005. – 4 aug. – P. 6.

3291. Strămbeanu, Andrei. Ion Ungureanu la vremea lui din totdeauna /


Andrei Strâmbeanu // Lit. şi arta. – 2005. – 4 aug. – P. 7.

3292. Ungureanu, Ion. În scena lumii întră totul (1-2) : [dialog cu I.


Ungureanu, om de cultură] / interlocutor : Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2005. – 4
aug. – P. 7; 11 aug. – P. 3.

3293. Vartic, Andrei. Universalitatea Ungureanu / Andrei Vartic // Lit. şi


arta. – 2005. – 4 aug. – P. 6.

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
3294. Gheorghiţă, Nadina. Ispitit de istorie, motivat de prezent, încurajat
de viitor : [pe marginea cărţii "Iurie Colesnic", Ch., Museum, 2005] / Nadina
Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 10 aug. – P. 8.

02 BIBLIOTECONOMIE
3295. Kulikovski, Lidia. "Lectura pentru suflet este tot mai puţin
solicitată, prevalează cea de studiu" : interviu cu L. Kulikovski, dir. Bibl. Municipale
"B. P. Hasdeu" / consemnare : Diana Bărbuţă // Capitala. – 2005. – 17 aug. – P. 8;
Capitala=Столица. – 2005. – 27 авг. – P. 5.

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPOZIŢII.


MUZEE
3296. Sâmboteanu-Popescu, Daniela. Alianţa ONG-urilor active în
domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei / Daniela Sâmboteanu-Popescu //
Dreptul. – 2005. – 4 aug. – P. 5.

103
August 2005 ≡ August 2005

061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii


3297. Chilimar, Serghei. Cu concursul ştiinţei, renasc impetuos
meşteşugurile : [art. secretarului şt. al Uniunii Soc. Tehnico-Şt. din Moldova] /
Serghei Chilimar // Moldova suverană. – 2005. – 24 aug.

3298. Ghiţu, Dumitru. Îmbinate armonios, ştiinţa şi tehnica au


revoluţionat omenirea : [activitatea Uniunii Soc. Tehnico-Şt. din Rep. Moldova] /
Dumitru Ghiţu // Moldova suverană. – 2005. – 17 aug.

3299. Onişcenco, Oleg. A fi om înseamnă a fi alături de oameni la nevoie


: [interviu cu O. Onişcenco, preş. Asoc. Chişinăuienilor "Casa noastră Chişinău"] /
consemnare : Viorica Chirilov // Capitala. – 2005. – 27 aug. – P. 5.

3300. Максимов, Юрий. "Мир" : столицы всех стран, объединяйтесь!"


: интервью с пред. Совета Ассоц. дружбы и сотрудничества "Молдова и Рос-
сия" Ю. Максимовым / записала Раиса Хоменко // Capitala = Столица. – 2005.
– 6 авг. – P. 5.

069 Muzee
3301. Declaraţia colectivelor Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie
Naturală şi Muzeului Naţionale de Istorie a Moldovei : [pe marginea includerii
muzeelor naţ. în reforma sferei şt. şi a inovaţiei] // Capitala. – 2005. – 3 aug. – P. 8.

3302. Gheorghiţă, Nadina. Optimizare prin lichidare? : [pe marginea


includerii muzeelor naţ. în reforma sferei şt. şi a inovaţiei] / Nadina Gheorghiţă //
Capitala. – 2005. – 3 aug. – P. 8.

070 Ziaristică. Presă


3303. Cuzuioc, Ion. Omul care emană energie pozitivă : [despre Ion
Josul, ex red.-şef al cotid. "Chişinău. Curier de seară"] / Ion Cuzuioc // Lit. şi arta. –
2005. – 4 aug. – P. 8.

1/14 FILOZOFIE
(Vezi Nr 3656)
104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
3304. Barâmb, Gheorghe. Definirea şi originea păcatului / pr. Gheorghe
Barâmb // Curierul ortodox. – 2005. – 16 aug. – P. 6.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
32 POLITICĂ
32.001 Politologie
3305. Chircă, Sergiu Ion. Evoluţia geopolitică din sud-estul Europei şi
soarta Republicii Moldova : [rap. prez. la cel de-al 30-lea Congres al Acad.
Româno-Americane, Chişinău, 6 iul. 2006] / Sergiu Ion Chircă // Lit. şi arta. – 2005.
– 11 aug. – P. 7.

3306. Метц, Стивен. Продолжится ли революция Рамсфельда? :


[оборон. политика США : ст. исследователя и пред. отд. регион. стратегии и
планирования Ин-та стратег. исслед. Воен.о колледжа сухопут. Войск армии,
США] / Стивен Метц // Экон. обозрение. – 2005. – 26 авг. – Р. 21.

322 Relaţii dintre biserică şi stat


3307. Policinschi, Grigorie. Grijă şi responsabilitate faţă de cele sfinte şi
dumnezeieşti : [biserica şi soc. : interviu cu Gr. Policinschi, preş. raionului Dubăsari]
// Altarul credinţei. – 2005. – 5 aug. – P. 3.

3308. Relaţii internaţionale. Probleme ale globalizării şi secularizării //


Altarul credinţei. – 2005. – 15 aug. – P. 4. – (Gândirea soc. a bisericii). – Va urma.

323/324 Politică internă


3309. Andrukhovych, Yuri. Carnavalul din Carpaţi : [situaţia în Ucraina :
interviu cu scriitorul] / trad. şi adapt. de Vasile Gârneţ // Contrafort. – 2005. – Iul.-
Aug. (Nr 7/8). – P. 23-24.

105
August 2005 ≡ August 2005

3310. Cimpoi, Mihai. Soare şi furtună pentru românii de pretutindeni : [pe


marginea lucrărilor simpoz. "Românii de pretutindeni", 5-9 aug. 2005, Mangalia,
România] / Mihai Cimpoi // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 23 aug. – P. 9.

3311. Noica, Constantin. Supărarea românească : [identitatea poporului


român] / Constantin Noica // Săptămîna. – 2005. – 19 aug. – P. 8.

3312. Pleşu, Andrei. Respectul autorităţii / Andrei Pleşu // Săptămîna. –


2005. – 19 aug. – P. 3.

3313. Ursu, Laurenţiu. Despre compromis. Marginalii pe teme din


Czeslav Milosz : [situaţia din Polonia] / Laurenţiu Ursu // Contrafort. – 2005. – Iul.-
Aug. (Nr 7/8). – P. 22.

3314. Казахстан – надежный партнер, гарантирующий стабильность :


[десятая годовщина принятия Осн. Закона страны] // Кишин. обозреватель. –
2005. – 11 авг. – Р. 4.

3315. Чачия, Александр. Верните нам Россию! : реструктуризация


постсовет. пространства по американ. сценарию губительна для наций, насе-
ляющих это пространство [ст. д. чл. Акад. соц. и полит. наук Грузии] / Алек-
сандр Чачия // Коммерсант plus. – 2005. – 26 авг. – Р. 14.

323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova


3316. Asarov, Boris. Apel către mijloacele de informare în masă : [pe
marginea conflictului transnistrean : apel al preş. Asoc. transnistrene "Pro Europa"]
/ Boris Asarov // Glasul naţiunii. – 2005. – 18 aug. – P.3.

3317. Asarov, Boris. Transnistria : riscurile şi provocările militare, politice


şi de altă natură, căile de minimalizare şi de depăşire a lor / Boris Asarov // Flux :
ed. de vineri. – 2005. – 26 aug. – P. 8. – Va urma.

3318. Borşevici, Ion. "Jugul imperial a fost scuturat" : [cuvântare rostită la


Marea Adunare Naţ., 27 aug. 1991] / Ion Borşevici // Glasul naţiunii. – 2005. – 25
aug. – P. 3.

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3319. Butnaru, Val. Democraţii de ieri : [aspecte soc.-pol.] / Val Butnaru //


Jurnal de Chişinău. – 2005. – 23 aug. – P. 5.

3320. Catană, Vitali. Autonomia transnistreană : singurul model fezabil /


Vitali Catană // Moldova suverană. – 2005. – 5 aug.

3321. Cheianu, Constantin. Independenţa noastră, ce-aţi făcut cu ea?... :


[aspecte soc.-pol.] / Constantin Cheianu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 26 aug. –
P. 6.

3322. Cimpoi, Mihai. Curăţirea/murdărirea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt :


[aspecte soc.-pol.] / Mihai Cimpoi // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 30 aug. – P. 9.

3323. Ciobanu, Vitalie. Bilanţ politic provizoriu : [aspecte soc.-pol.] /


Vitalie Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 2 aug. – P. 4.

3324. Ciobanu, Vitalie. "Modelul cipriot" pentru Republica Moldova :


[după o idee a lui Adrian Severin, ex-ministru de Externe al României: text difuzat la
radio Europa Liberă] / Vitalie Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 16 aug. – P.
6.

3325. Ciobanu, Vitalie. O societate de înlocuitori : [aspetce soc.-pol. :


text difuzat într-o formă prescurtată la radio Europa Liberă] / Vitalie Ciobanu //
Jurnal de Chişinău. – 2005. – 30 aug. – P. 7.

3326. Dabija, Nicolae. Simbol pângărit : [pe marginea restaurării


monumentului lui Ştefan cel Mare] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 18 aug. –
P. 1.

3327. Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova : [adopt. de


Parlamentul Rep. Moldova, 27 aug. 1991] // Moldova suverană. – 2005. – 26 aug.

3328. Doni, Gheorghe. Limba maternă: o cenuşăreasă? / Gheorghe Doni


// Natura. – 2005. – Aug. (Nr 8). – P. 7.

3329. Dulgheru, Valeriu. Falşii salvatori ai neamului românesc : [aspecte


soc.-pol.] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2005. – 18 aug. – P. 1, 7.
107
August 2005 ≡ August 2005

3330. Gârneţ, Vasile. Proiecţii de vară : [aspecte soc.-pol.] / Vasile


Gârneţ // Contrafort. – 2005. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 3.

3331. Grebenşcikov, Victor. Chişinăuienii aşteaptă schimbări


spectaculoase : interviu cu V. Grebenşcikov, consilier municipal, preş. Comisiei
pentru cultură, mass-media şi relaţii interetnice / interviu realizat de Vasile Grozavu
// Capitala. – 2005. – 31 aug. – P. 7; Capitala = Столица. – 2005. – 31 авг. – Р. 1,
4.

3332. Iuraşcu, Mihai. Contrapolitică şi reinterpretare : [aspecte soc.-pol.] /


Mihai Iuraşcu // Contrafort. – 2005. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 9.

3333. Josanu, Efim. Veniţi, să ne bucurăm ! : [aspecte soc.-pol.] / Efim


Josanu // Lit. şi arta. – 2005. – 25 aug. – P. 3.

3334. Marin, Gheorghe. Le-a pus poalele în cap : [aspecte post-


electorale] / Gheorghe Marin // Lit. şi arta. – 2005. – 4 aug. – P. 3.

3335. Matcovschi, Dumitru. Criză de moralitate (5-9) : [aspecte soc.-pol.]


/ Dumitru Matcovschi // Săptămîna. – 2005. – 5 aug. – P. 10. – 12,19 aug. – P. 12;
26 aug. – P. 10. – Art. 1 : 15 iul.

3336. Matcovschi, Dumitru. Lupta cea mare : (discurs rostit în cadrul


Grevei Gen. a studenţilor, 22 mart.) / Dumitru Matcovschi // Glasul naţiunii. – 2005.
– 25 aug. – P. 6.

3337. Mihăieş, Roman. Comentariu privind legea din 22 iulie curent : [pe
marginea "Legii cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al
localităţilor din stânga Nistrului (Transnistria)"] / Roman Mihăieş // Lit. şi arta. –
2005. – 18 aug. – P. 7.

3338. Negru, Gheorghe. Moldovenismul şi mişcarea pentru drepturile


etnice ale românilor basarabeni / Gheorghe Negru // Glasul naţiunii. – 2005. – 25
aug. – P. 9.

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3339. Negru, Nicolae. "Miracolul" moldovenesc : [aspecte soc.-pol.] /


Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 2 aug. – P. 6.

3340. Negru, Nicolae. Revigorarea mortului : [pe marginea constituirii


comitetului de revigorare a opoziţiei din Rep. Moldova] / Nicolae Negru // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 5 aug. – P. 6.

3341. Poiată, Petru. Acel august fierbinte : [14 ani de la proclamarea


independenţei Rep. Moldova] / Petru Poiată // Glasul naţiunii. – 2005. – 25 aug. –
P. 3.

3342. Republica Moldova. Parlamentul. Legea cu privire la prevederile


de bază ale statutului juridic special al localităţilor din stânga Nistrului (Transnistria)
: [nr. 173-XVI din 22 iul. 2005] // Moldova suverană. – 2005. – 11 aug.

3343. Reunificarea ţării – cauza noastră comună : apelul Confederaţiei


Sindicatelor Libere din Rep. Moldova "Solidaritate" către sindicatele şi colectivele
de muncă din Transnistria / Leonid Manea // Moldova suverană. – 2005. – 3 aug. –
Semnat : Leonid Manea

3344. Snegur, Mircea. În conformitate cu idealurile şi năzuinţele sfinte ale


poporului : [14 ani de la adopt. Declaraţiei de Independenţă a Rep. Moldova :
interviu cu M. Snegur, primul preş. al Rep. Moldova] / consemnare : Ion Sofronie //
Dreptul. – 2005. – 25 aug. – P. 3, 5.

3345. Snegur, Mircea. Să lăsăm moştenire o ţară liberă : alocuţiunea dlui


M. Snegur, primul preş. al Rep. Moldova, rostită în cadrul şedinţei extraordinare a
Parlamentului cu prilejul proclamării independenţei Rep. Moldova, 27 aug. 1991 //
Moldova suverană. – 2005. – 26 aug.

3346. Socor, Vladimir. Rezultatele îndreptăţesc parteneriatul parlamentar


: [pe marginea pactului social : art. analistului politic] / Vladimir Socor // Glasul
naţiunii. – 2005. – 25 aug. – P. 2; Flux : ed. de vineri. – 2005. – 26 aug. – P. 3.

3347. Tătaru, Tudor. Tudor Tătaru : "Promit un bust la "Buciumul" şi


pentru Voronin" : [aspecte soc.-pol. : interviu cu actorul] / consemnare : Ion Proca //
Glasul naţiunii. – 2005. – 18 aug. – P.8-9.
109
August 2005 ≡ August 2005

3348. Tătaru, Tudor. Tudor Tătaru : "Sunt sătul de lehăitul democratic..." :


[aspecte soc.-pol. : interviu cu actorul] / consemnare : Ion Proca // Moldova
suverană. – 2005. – 24 aug.

3349. Ungureanu, Ion. Cuvântare rostită la 31 august 1990 cu ocazia


zilei "Limba noastră cea română" şi a restaurării monumentului lui Ştefan cel Mare :
[fragm. din cuv. Ministrului Culturii şi al Cultelor Rep. Moldova (1990-1994)] / Ion
Ungureanu // Lit. şi arta. – 2005. – 25 aug. – P. 1.

3350. Vieru, Grigore. A fi tânăr : [cuvântare rostită la 13.04.1995,


Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţ.] / Grigore Vieru // Glasul naţiunii. – 2005. – 25
aug. – P. 8.

3351. Voronin, Vladimir. Independenţa se bazează pe libertate şi


echitate : alocuţiunea preş. V. Voronin rostită în cadrul recepţiei oferite cu prilejul
Zilei Rep. Moldova // Moldova suverană. – 2005. – 30 aug.

3352. Воронин, Владимир. Владимир Воронин : Мы доказали, что


мы можем быть едины в понимании своего будущего и настоящего : [выступ-
ление президента Респ. Молдова на приеме по случаю Дня Республики] //
Независимая Молдова. – 2005. – 30 авг.

3353. Кендигелян, Михаил. Михаил Кендигелян : "Гагаузия ждет по-


литических перемен" : [интервью экс-пред. Верховного Совета непризнан. Га-
гауз. Респ. агентству "Ника-пресс"] // Коммерсант plus. – 2005. – 19 авг. – Р. 6.

3354. Максимов, Юрий. Единение Востока и Запада проявляется


здесь во всем : [ст. пред. Совета Междунар. ассоц. дружбы и сотрудничества
"Молдова и Россия"] / Юрий Максимов // Capitala=Столица. – 2005. – 27 авг. –
P. 5.

3355. Республика Молдова. Правительство. О ликвидации послед-


ствий стихийных бедствий, имевших место 18-19 августа 2005 года в некото-
рых населенных пунктах республики : [постановление] // Независимая Молдо-
ва. – 2005. – 25 авг.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3356. Ройбу, Зиновий. Милосердие "добрых" богатых и неблагодар-


ность "злых" бедных : [обществ.-полит. аспекты] / Зиновий Ройбу // Коммер-
сант plus. – 2005. – 26 авг. – Р. 10-11.

3357. Сима, Георгий. Георгий Сима : О национальной гордости гра-


ждан Молдовы : [14-летие независимости Респ. Молдова ] // Коммерсант plus.
– 2005. – 26 авг. – Р. 4.

3358. Сима, Георгий. Георгий Сима : "Очень несвоевременный за-


кон" : [по поводу "Закона об особом правовом статусе приднестров. региона"]
// Коммерсант plus. – 2005. – 19 авг. – Р. 4.

3359. Смирнов, Игорь. Свободой не поступимся : интервью прези-


дента Приднестров. Молд. Респ. И. Смирнова общерос. газете "Гудок" / запи-
сал Александр Головенко; фот. В. Иванова // Коммерсант plus. – 2005. – 19
авг. – Р. 9.
(Vezi de asemenea Nr 3360)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


3360. Balan, Eduard. Comunitatea internaţională salută deciziile
Chişinăului privind Transnistria / Eduard Balan // Moldova suverană. – 2005. – 3
aug.

3361. Băsescu, Traian. Traian Băsescu : Vedem Moldova alături de


România în interiorul Europei Unite, ca soluţie minimală : [interviu cu Preş.
Romăniei, apărut în "Gazeta românească", 4 iul. 2005] / interlocutor : Boris Vieru //
Glasul naţiunii. – 2005. – 18 aug. – P. 1, 6-7.

3362. Bogatu, Petru. Belovejskaia pushcha – 2? : [pe marginea lucrărilor


summit-ului CSI, aug. 2005, Kazan, Tatarstan] / Petru Bogatu // Flux : cotid. naţ. –
2005. – 30 aug.

3363. Bogatu, Petru. Cazanul din Kazan : [pe marginea lucrărilor summit-
ului CSI, aug. 2005, Kazan, Tatarstan] / Petru Bogatu // Flux : cotid. naţ. – 2005. –
29 aug.

111
August 2005 ≡ August 2005

3364. Bogatu, Petru. Eşecul anunţat al summit-ului CSI : [aug. 2005,


Kazan, Tatarstan] / Petru Bogatu // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 26 aug. – P. 3.

3365. Brzezinski, Zbigniew. Zbigniew Brzezinski : "Odată şi odată Rusia


va pierde estul său" : [interviu cu analistul american, acordat ziarului "Nezavisimaia
Gazeta"] // Moldova suverană. – 2005. – 17 aug.

3366. Chauvier, Jean-Marie. 2. Dezagregarea Rusiei şi Iranului, un


obiectiv al SUA? / Jean-Marie Chauvier // Săptămîna. – 2005. – 5 aug. – P. 3. – Art.
1 : 29 iul.

3367. Ciobanu, Vitalie. Aritmetica georgiană : [despre retragerea trupelor


şi muniţiilor ruseşti din Transnistria : text difuzat la Radio Europa Liberă] / Vitalia
Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 9 aug. – P. 4.

3368. Grant, Charles. Europa, dincolo de referendumuri / Charles Grant


// Săptămîna. – 2005. – 12 aug. – P. 3.

3369. Hodges, Heather M. Moldova trebuie să-şi demonstreze


ataşamentul ferm faţă de valorile europene : interviu acordat agenţiei INFOTAG de
ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al SUA în Moldova Heather M. Hodges //
Moldova suverană. – 2005. – 16 aug.

3370. Negru, Nicolae. În două bărci : [pe marginea lucrărilor summit-ului


CSI, aug. 2005, Kazan, Tatarstan] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. –
30 aug. – P. 6.

3371. Pleşu, Andrei. Andrei Pleşu : "În politica românească, cel mai mult
a cîştigat şmecheria"(1-2) : [interviu cu ex-ministrul de Externe al României : reluat
din "Jurnalul naţ."] / consemnare : Marius Tucă // Săptămîna. – 2005. – 12, 19 aug.
– P. 14.

3372. Вартанов, А. Украина передумала выходить из ЕЭП… / А. Вар-


танов // Коммерсант plus. – 2005. – 26 авг. – Р. 13.

3373. Джеймс, Гарольд. Маленькие лидеры ЕС : [ст. проф. истории


Принстон. ун-та] / Гарольд Джеймс // Экон. обозрение. – 2005. – 5 авг. – Р. 21.
112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3374. Колеров, Модест. Модест Колеров : "Все самое интересное


впереди" : [интервью с нач. Упр. президента Рос. Федерации по межрегион. и
культ. связям с зарубеж. странами : перепеч. из "Евразии"] / записала Екате-
рина Тесемникова // Коммерсант plus. – 2005. – 19 авг. – Р. 12.

3375. Михеев, Сергей. России нужна жесткая политика в СНГ : [ин-


тервью руководителя департамента по вопросам СНГ Центра полит. техноло-
гий С. Михеева ИА REGNUM] // Коммерсант plus. – 2005. – 26 авг. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 3376)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


3376. Bogatu, Petru. Relaţiile moldo-ruse şu fractura transnistreană :
[dezbateri în cadrul emisiunii "Punct şi de la capăt" la Radio Europa Liberă, 3 iul.
2005, cu participarea analiştilor politici P. Bogatu şi Dumitru Ciubaşenco] /
moderator : Vasile Botnaru // Contrafort. – 2005. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 10-11.

3377. Dungaciu, Dan. "Bilanţul politic şi geopolitic al R. Moldova este


indiscutabil pozitiv, dar greul de aici începe!" : [interviu cu D. Dungaciu, conf. univ.
la Univ. Bucureşti] // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 26 aug. – P. 6.

3378. Западинский, Роберт. Альянс "Молдова – НАТО" : республика


прощается со своим нейтралитетом? / Роберт Западинский // Коммерсант
plus. – 2005. – 26 авг. – Р. 3.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


3379. Весенне-летняя сессия парламента Молдовы завершила рабо-
ту // Независимая Молдова. – 2005. – 2 авг. – Содерж. : Из выступления пред-
седателя парламента Мариана Лупу; Из доклада премьер-министра Василе
Тарлева о выполнении программы деятельности правительства в 1 полугодии
2005 года; Из выступления президента РМ Владимира Воронина.

3380. Воронин, Владимир. Выступление президента Республики


Молдова Владимира Воронина на закрытии весенне-летней сессии Парла-
мента : (Кишинев, 29 июля 2005 г.) // Экон. обозрение. – 2005. – 5 авг. – Р. 16-
17.
113
August 2005 ≡ August 2005

329 Partide şi mişcări politice


3381. Fără nume, fără casă, mereu la dispoziţia PCdR : [din ist. Partidului
Comunist în România : reluat din "Jurnalul naţ."] // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 23
aug. – P. 11.

3382. Кононенко, Василий. Бедные партии России / Василий Коно-


ненко // Экон. обозрение. – 2005. – 5 авг. – Р. 20.

329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova


3383. Colesnic, Iurie. AB Ovo : [formaţiuni politicie în Rep. Moldova] /
Iurie Colesnic // Lit. şi arta. – 2005. – 25 aug. – P. 4.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
3384. Родрик, Дэни. Миф о пользе торговли и помощи : [ст. проф.
политэкономии Шк. управления им. Джона Ф. Кеннеди при Гарвард. ун-те] /
Дэни Родрик // Экон. обозрение. – 2005. – 12 авг. – Р. 21.

3385. Стиглиц, Джозеф Е. Правота и заблуждения интеллектуальной


собственности : [ст. проф. экономики Колумб. ун-та] / Джозеф Е. Стиглиц //
Экон. обозрение. – 2005. – 19 авг. – Р. 21.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


3386. Institutul Muncii : totaluri ale anului de studiu 2004-2005 // Vocea
poporului. – 2005. – 12 aug. – P. 4; Голос народа. – 2005. – 12 авг. – Р. 4.

3387. Pancioha, Veaceslav. În cartierul din Râşcani se lucrează atât cât


permit finanţarea şi forţele de muncă : [interviu cu V. Pancioha, vicepretor al
sectorului Râşcani, mun. Chişinău] / p. realizată de Viorica Chirilov // Capitala. –
2005. – 6 aug. – P. 5.

3388. Piaţa forţei de muncă: realizări şi perspective // Solidaritate. – 2005.


– Aug.(Nr 3). – P. 6-7.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

331.105.44 Sindicate
3389. Budza, Oleg. Cu un sindicat adevărat şi în Africa eşti protejat:
interviu cu O. Budza, preş. Federaţiei Sindicatelor din Construcţii şi Ind. Materialelor
de Construcţii // Vocea poporului. – 2005. – 12 aug. – P. 2; Голос народа. – 2005.
– 12 авг. – Р. 2.

3390. Chiriac, Petru. Petru Chiriac : Vom rămâne devotaţi principiilor


sindicaliste : (interviu cu preş. Confederaţiei Sindicatelor din Rep. Moldova) //
Vocea poporului. – 2005. – 5 aug. – P. 1-2; Голос народа. – 2005. – 5 авг. – Р. 1-
2.

3391. Moldovanu, Ana. Muncă informală. Rolul sindicatelor în


diminuarea acestui fenomen / Ana Moldovanu // Solidaritate. – 2005. – Aug.(Nr 3).
– P. 2-3.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


3392. Cernei, Oleg. Nu strică să fim mai "chiţibuşari" : interviu cu O.
Cernei, consilier municipal, preş. Consiliului municipal al Asoc. Proprietarilor de
Locuinţe Privatizate / a intervievat Dan Grecu // Capitala. – 2005. – 10 aug. – P. 2.

3393. Ojog, Constantin. Un prim pas spre creşterea investiţiilor în


agricultură : [consolidarea şi eficientizarea terenurilor agricole: art. dir. executiv la
Agenţia de Consultanţă şi Şcolarizare în Agricultură] / Constantin Ojog // Moldova
suverană. – 2005. – 9 aug.

3394. Мырзенко, Василе. Кто защищает интересы фермеров? : ин-


тервью с пред. Нац. федерации фермеров В. Мырзенко / записала Лидия Бо-
бынэ // Право. – 2005. – 11 авг. – Р. 3.

336 Finanţe
3395. Creditele de consum scurtează drumul dintre client şi bancă //
Săptămîna. – 2005. – 5 aug. – P. 6.

3396. Grecianîi, Zinaida. Finanţiştii asigură gestionarea corectă a banilor


publici : mesajul Ministrului Finanţelor, adresat specialiştilor din sistemul financiar al
Rep. Moldova / Zinaida Grecianîi // Moldova suverană. – 2005. – 12 aug.
115
August 2005 ≡ August 2005

3397. Республика Молдова. Парламент. Налоговый кодекс. Раздел


VII Местные сборы : закон Респ. Молдова nr. 93-XV от 1 апр. 2004 г. // Экон.
обозрение. – 2005. – 19 авг. – Р. 34-35.

3398. Такий, Александр. Ревизия валютного регулирования / Алек-


сандр Такий // Экон. обозрение. – 2005. – 12 авг. – Р. 4.

3399. Шпак, Галина. Когда без налогового инспектора не разобрать-


ся : [интервью с нач. упр. прямых налогов Гл. Гос. налог. инспекции Г. Шпак] //
Независимая Молдова. – 2005. – 4 авг.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
3400. Зинн, Ханс-Вернер. Пять шоков, которые испытала Германия
: [ст. дир. Ин-та экон. исслед. в Мюнхене] / Ханс-Вернер Зинн // Экон. обозре-
ние. – 2005. – 5 авг. – Р. 21.

3401. Рогофф, Кеннет. Первый шаг Китая : [ст. проф. экономики и


гос. политики Гарвард. ун-та] / Кеннет Рогофф // Экон. обозрение. – 2005. – 19
авг. – Р. 21.

3402. Шиллер, Роберт. В Китае слишком высокие темпы развития :


[ст. проф. экономики Йельс. ун-та] / Роберт Шиллер // Экон. обозрение. – 2005.
– 26 авг. – Р. 21.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


3403. Alianţa "Moldova Noastră". Declaraţia Alianţei "Moldova Noastră"
privind politica guvernării de distrugere a producătorilor agricoli : [29 iul. 2005] //
Săptămîna. – 2005. – 5 aug. – P. 4.

3404. Bulgari, Valeriu. Statul ar putea cumpăra terenuri în scopul


consolidării acestora : [art. preş. Federaţiei Naţ. a Patronatului din Agricultură şi Ind.
Alimentară] / Valeriu Bulgari // Moldova suverană. – 2005. – 17 aug.

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3405. Ioniţă, Veaceslav. Prognoze optimiste pe un fundal pesimist :


[interviu cu V. Ioniţă, coord. de progr. la Centrul Politici Economice al Inst. pentru
Dezvoltare şi Iniţiative Sociale "Viitorul"] // Vocea poporului. – 2005. – 5 aug. – P. 3;
Голос народа. – 2005. – 5 авг. – Р. 3.

3406. Мюллер, Гебхард. Сахарные компании не допустят кризиса


отрасли : [интервью с Пред. наблюдат. совета компании Sudzucker-Moldova Г.
Мюллером] // Экон. обозрение. – 2005. – 19 авг. – Р. 18.

3407. Чешуев, Виссарион. О реформе нового поколения : [пробл.


рыноч. экономики] / Виссарион Чешуев // Экон. обозрение. – 2005. – 12 авг. –
Р. 18.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
3408. Coman, Andrei. Andrei Coman : Nu aşteptaţi schimbări în bine,
lăsându-vă în grija altcuiva : [problema comerţului stradal : interviu cu dir. gen. al
SA "Crisan-Hamb"] / consemnare : Doina Maleş // Capitala. – 2005. – 6 aug. – P. 6;
Capitala = Столица. – 2005. – 6 авг. – P. 2.

3409. Marga, Alexandru. Suntem în serviciul orheienilor! : interviu cu A.


Marga, dir. al Într. de Achiziţii, Comerţ şi Pieţe, Orhei / consemnare : Cătălin
Stoicovici // Moldova suverană. – 2005. – 10 aug.

3410. Маценко, Ирина. Капитальный ремонт рынка драгоценных ме-


таллов / Ирина Маценко // Экон. обозрение. – 2005. – 12 авг. – Р. 25.

3411. Маценко, Ирина. НДС на лекарства : защита местного произ-


водителя требует жертв / Ирина Маценко // Экон. обозрение. – 2005. – 5 авг. –
Р. 15.

3412. Стась, Андрей. "Премиумизация" рынка : [интервью с пред. со-


вета дир. независим. маркетинг. агентства "A2Z marketing" А. Стась] / записал
Сергей Замуруев // Экон. обозрение. – 2005. – 19 авг. – Р. 15.
(Vezi de asemenea Nr 3535)

339.3 Comerţ interior


117
August 2005 ≡ August 2005

3413. Коваленко, Ирина. Платежеспособный спрос ушел из торговли


в строительство / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2005. – 5 авг. – Р. 6.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


3414. Cozari, Mihai. "Un vameş bun trebuie să fie un bun patriot" :
[interviu cu M. Cozari, şef Birou vamal Ungheni] / pentru conformitate : Eugen
Gheorghiţă // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 26 aug. – P. 5.

3415. Magu, Vasile. "Un lucrător vamal modern trebuie să aibă o instruire
profesională bună, să vorbească limbi străine, să cunoască bine legislaţia în
domeniu, să respecte cu stricteţe etica lucrătorului vamal" : interviu cu V. Magu, şef
al Dir. personal şi Instruire profesională a Serviciului Vamal / interlocutor : Vlad
Pascaru // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 26 aug. – P. 4.

3416. Vîlcu, Nicolae. Nicolae Vîlcu : "Dacă acţiunile vameşilor nu vă


satisfac, adresaţi-vă la Firul direct şi noi îi vom verifica..." : [răspunsuri la întrebările
adresate de către cititori prin Firul direct ale dir. gen. al Serviciului Vamal : reluat din
"Komsomoliskaia pravda", 11 aug. 2005] // Curierul vamal = Таможенный вестник.
– 2005. – 26 aug. – P. 3.

339.7 Finanţe internaţionale


3417. Калак, Дмитрий. Крупным инвесторам нужна инфраструктура и
квалифицированные кадры / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2005. – 12
авг. – Р. 8.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
341 Drept internaţional
3418. Ce este Consiliul Europei? (2-4). Comitetul miniştrilor; Adunarea
Parlamentară : [din cartea "Consiliul Europei : 800 milioane de europeni"] // Dreptul.
– 2005. – 4, 18, 25 aug. – P. 8. – Art. 1 : 28 iul.

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


3419. Bacalu, Elena. Suntem datori să le oferim copiilor ceea ce merită –
fericirea : interviu cu E. Bacalu, specialist principal în domeniul protecţiei drepturilor
copilului, Cahul / interviu realizat de Stan Lipcanu // Săptămîna. – 2005. – 5 aug. –
P. 25.

3420. Grozavu, Vasile. Ideologizarea justiţiei – o soluţie respinsă de


cancelariile occidentale / Vasile Grozavu // Capitala. – 2005. – 17 aug. – P. 2.

3421. Pacepa, Ion Mihai. Dualitatea lui Putin : [coment. la adresa preş.
Federaţiei Ruse Vladimir Putin : după "Ziua", 10 aug. 2005] / Ion Mihai Pacepa //
Jurnal de Chişinău. – 2005. – 16 aug. – P. 10.

3422. Poiată, Petru. Panaceul pre nume Curtea Constituţională / Petru


Poiată // Glasul naţiunii. – 2005. – 25 aug. – P. 1, 6.

3423. Puşcaş, Victor. Democraţia electronică : [art. preş. Curţii


Constituţionale] / Victor Puşcaş // Dreptul. – 2005. – 18 aug. – P. 5.

3424. Puşcaş, Victor. Rolul Curţii Constituţionale în implementarea şi


afirmarea democraţiei electronice : [art. preş. Curţii Constituţionale] / Victor Puşcaş
// Moldova suverană. – 2005. – 11 aug.

3425. Sistemul american de guvernământ (2-4). Constituţia : un


document durabil // Dreptul. – 2005. – 4, 18, 25 aug. – P. 8. – Art. 1 : 28 iul.

3426. Кифа, Светлана. Обездоленным детям необходима особая за-


бота : [интервью с нач. Упр. по защите прав ребенка муницип. Совета Киши-
нэу С. Кифой] / беседовала Анжела Кисненко // Capitala=Столица. – 2005. – 13
авг. – P. 4.

3427. Поалелунжь, Михай. Михай Поалелунжь : "Судья должен в


полной мере нести ответственность за свою работу" : [интервью с вице-пред.
Высш. судеб. палаты Респ. Молдова] / записал Алексей Марчук // Кишин. обо-
зреватель. – 2005. – 4 авг. – Р. 3.

119
August 2005 ≡ August 2005

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


3428. Iuga, Gabriela. Infracţiuni flagrante : [pe marginea Codului de
Procedură Penală a Rep. Moldova] / Gabriela Iuga // Dreptul. – 2005. – 4 aug. – P.
5.

3429. Suveică, Tudor. Vid în legislaţie : [combaterea corupţiei] / Tudor


Suveică // Dreptul. – 2005. – 4 aug. – P. 3.

3430. Tănase, Monica. Meşterul Manole, sau Cum să pui o femeie la


locul ei : [violenţa în familie] / Monica Tănase // Săptămîna. – 2005. – 26 aug. – P.
3. – Va urma.

347 Drept civil


347.1 Generalităţi
3431. Legea privind accesul la informaţie în pericol de dispariţie : [pe
marginea noului proiect al legii] // Dreptul. – 2005. – 25 aug. – P. 3, 5.

347.7 Drept comercial


3432. Moraru, Maria. Litigiile reflectă situaţia economică : [art. preş.
interimar al Curţii de Apel Economice] / Maria Moraru // Dreptul. – 2005. – 18 aug. –
P. 3.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
3433. Preguza, Ion. Noul Cod al muncii : drepturi şi obligaţii (4-5) (XXXI-
XXXII) / Ion Preguza // Vocea poporului. – 2005. – 5, 12,19 aug. – P. 6; Голос
народа. – 2005. – 5, 12, 19 авг. – Р. 6. – Art. 1 : 21 noiemb. 2003.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
3434. Boico, Adelaida. Adelaida Boico : La Riga avem ce învăţa : [pe
marginea vizitei delegaţiei administraţiei publice municipale Chişinău la Riga :
interviu cu preş. Comisiei pentru învăţământ, ocrotirea sănătăţii şi protecţia socială

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

a Consiliului municipal] / a dialogat Angela Chisnenco // Capitala. – 2005. – 10 aug.


– P. 4; Capitala = Столица. – 2005. – 10 авг. – P. 3.

3435. Costiuc, Nina. Nina Costiuc : Lumea trebuie să ştie ce vrem, totuşi,
de la viitor : interviu cu primarul comunei Budeşti / a intervievat Vasile Grozavu //
Capitala. – 2005. – 27 aug. – P. 3; Capitala = Столица. – 2005. – 31 авг. – P. 6.

3436. Guţan, Valentin. Cu ce se mănâncă interesul naţional? : interviu cu


V. Guţan, primarul oraşului Cricova / interviu realizat de Vasile Grozavu // Capitala.
– 2005. – 27 aug. – P. 2.

3437. Osipov, Victor. Primarul face harul : [interviu cu V. Osipov, primar


de Gura Bâcului, raionul Anenii Noi] / pentru conformitate : Andrei Fetescu; fotogr. :
Valentina Melinte // Moldova suverană. – 2005. – 26 aug.

3438. Policinschi, Grigore. Legea este, reintegrarea trebuie să vină! :


dialog cu Gr. Policinschi, preş. raionului Dubăsari / consemnare : Ion Stici //
Moldova suverană. – 2005. – 11 aug.

3439. Şveţ, Petru. Petru Şveţ : Cine vrea bani mulţi trebuie să lucreze :
[interviu cu preş. Comisiei pentru buget, economie, finanţe şi patrimoniu public local
a Consiliului Municipal Chişinău] / p. realizată de Viorica Chirilov // Capitala. – 2005.
– 13 aug. – P. 4.

3440. Андриеш, Маргарита. "Сельские" заботы городского мэра :


[интервью с примаром г. Корнешть p-на Унгень М. Андриеш] / записал Ион
Мардарь // Независимая Молдова. – 2005. – 3 авг.

3441. Вакарь, Сергей. Дорога ложка к обеду : [интервью с руководи-


телем местного отд. упр. документирования населения МИР С. Вакарем] / за-
писал Семен Никулин // Независимая Молдова. – 2005. – 23 авг. – Р. 1.

3442. Варгина, Валентина. На службе гражданина : [интервью с нач.


отдела учета и документирования населения сектора Чентру, мун. Кишинэу В.
Варгиной] / записала Тамара Лупушор // Голос народа. – 2005. – 26 авг. – Р. 4.

121
August 2005 ≡ August 2005

3443. Гамурарь, Борис. Борис Гамурарь : "В органах госбезопасно-


сти отражена история любого государства" : [интервью с д-ром ист. наук] / за-
писал Андрей Осояну // Кишин. обозреватель. – 2005. – 11 авг. – Р. 2.

3444. Дораш, Виктор. Город: проблемы управления : [столицей] /


Виктор Дораш // Кишин. обозреватель. – 2005. – 4 авг. – Р. 2.

3445. Слуту, Андрей. "Население вновь обрело доверие к полиции" :


интервью с руководителем Пресс-центра М-ва внутр. дел Респ. Молдова А.
Слуту // Право. – 2005. – 11 авг. – Р. 3, 5-6.
(Vezi de asemenea Nr 3426)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


3446. Pleşca, Valeriu. Valeriu Pleşca : "Viitorul merită a fi abordat cu
mentalitate de învingător" : [interviu cu ministrul Apărării Rep. Moldova] / pentru
conformitate : Eduard Balan // Moldova suverană. – 2005. – 17 aug.

3447. SUA apreciază capacitatea reformatoare a armatei moldoveneşti :


[reforma militară în Rep. Moldova : pe marginea vizitei de lucru a ministrului
Apărării Rep. Moldova Valeriu Pleşca în SUA] // Moldova suverană. – 2005. – 9
aug.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
3448. Gribincea, Tatiana. Asistenţa socială trebuie să fie acordată după
necesităţi, în baza de venit, dar nu după principiul categorial : interviu cu T.
Gribincea, şef al Dir. Gen. Protecţie Socială din cadrul Min. Sănătăţii şi Protecţiei
Sociale / a intervievat Aneta Voitun // Moldova suverană. – 2005. – 25 aug.

3449. Stoianov, Dana. Sistemul de repartizare a ajutoarelor umanitare


este imperfect / Dana Stoianov // Capitala. – 2005. – 3 aug. – P. 6.

3450. Шиллер, Роберт. Управление риском ради спасения бедных :


[ст. проф. экономики Йельс. ун-та] / Роберт Шиллер // Экон. обозрение. – 2005.
– 12 авг. – Р. 21.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

368 Asigurări
3451. Buga, Mircea. Noi servicii medicale gratuite : interviu cu M. Buga,
prim-vicedir. al Companiei Naţ. de Asigurări în medicină / consemnare : Valeriu
Ciocoi // Vocea poporului. – 2005. – 19 aug. – P. 4; Голос народа. – 2005. – 19
авг. – Р. 4.

3452. Dutca, Mihai. Medicina are nevoie de tratament statal : [probleme


ale asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală: interviu cu M. Dutca, vicepreş.
Sindicatului "Sănătatea"] / consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 2005.
– 19 aug. – P. 4; Голос народа. – 2005. – 19 авг. – Р. 4.

3453. Rusu, Gheorghe. "Compania Naţională de Asigurări în Medicină nu


e un depozit de sănătate" : interviu cu Gh. Rusu, dir. gen. al Companiei Naţ. de
Asigurări în Medicină // Glasul naţiunii. – 2005. – 18 aug. – (Supl. "SCERS : bul.
inf."; Nr 6)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
3454. Bulat, Ion. Ion Bulat : "Finanţarea educaţiei rămîne sub nivelul
necesar" : [dialog cu preş. sindicatului de ramură] / dialog de Tudor Rusu // Făclia.
– 2005. – 27 aug. – P. 2.

3455. Leşan, Valentina. Copiii beneficiază de o dezvoltare armonioasă şi


multilaterală : interviu cu V. Leşan, dir. al Centrului Copilului şi Educaţiei în Familie /
pentru conformitate : Iuliana Munteanu // Moldova suverană. – 2005. – 17 aug.

3456. Republica Moldova. Parlamentul. Legea-cadru a învăţământului


din Republica Moldova : [proiect] // Făclia. – 2005. – 27 aug. – P. 5-7.

3457. Ţvircun, Victor. "Noi nu vom umbla cu capul prin nori, noi vom sta
ferm cu picioarele pe pământ" : din alocuţiunea dlui V. Ţvircun, ministrul Educaţiei,
Tineretului şi Sportului, la Conf. din aug. a cadrelor didactice din mun. Chişinău //
Făclia. – 2005. – 27 aug. – P. 1-2.

123
August 2005 ≡ August 2005

371 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


3458. "A învăţa şi a trăi democraţia" – prima lecţie a noului an şcolar
2005-2006 : [repere ale Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului] // Făclia. – 2005. –
27 aug. – P. 14.

3459. Buga, Ion. Un învăţător vrednic înmormântat la mănăstire [An.


Ciubotaru] / Ion Buga // Lit. şi arta. – 2005. – 4 aug. – P. 8.

3460. Bâtcă, Viorica. Cu paşi siguri spre schimbări calitative : [art. dir. şc.
nr. 70, or. Chişinău] / Viorica Bâtcă // Capitala. – 2005. – 24 aug. – P. 7.

3461. Berezovschi, Nelly. Autoconducerea – un pas spre


democratizarea sistemului educaţional : [art. dir. Liceului Naţ. "Mihai Viteazul", or.
Chişinău] / Nelly Berezovschi // Capitala. – 2005. – 24 aug. – P. 8.

3462. Berzan, Eudochia. Pledez pentru şcoala eficientă : [art. dir.


Gimnaziului nr. 102, or. Chişinău] / Eudochia Berzan // Capitala. – 2005. – 24 aug.
– P. 6.

3463. Bicec, Gheorghe. Bacalaureatul la fizică în România / Gheorghe


Bicec // Făclia. – 2005. – 27 aug. – P. 4.

3464. Bugan, Natalia. Calitatea instruirii şi performanţele instituţiei : [art.


dir. Liceului "George Călinescu", or. Chişinău] / Natalia Bugan // Capitala. – 2005. –
24 aug. – P. 5.

3465. Dan, Mihai. Autonomia elevului şi rolul învăţătorului [art. dir.


Liceului teoretic "Mihai Eminescu, or. Chişinău"] / Mihai Dan // Capitala. – 2005. –
24 aug. – P. 7.

3466. Darcaci, Galina. "Prietenia – floare rară în vremea aceasta" (M.


Sadoveanu) : [ora de dirigenţie] / Galina Darcaci // Făclia. – 2005. – 27 aug. – P.
13.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3467. Garştea, Ludmila. Managementul schimbării în instituţiile


rezidenţiale : [art. dir. Gimnaziului-internat nr. 1, or. Chişinău] / Ludmila Garştea //
Capitala. – 2005. – 24 aug. – P. 4.

3468. Gheorghiţă, Nadina. Şcoala sec. XXI : de la cunoştinţe teoretice la


competenţe de viaţă : [pe marginea lucrărilor conf. anuale a cadrelor didactice din
mun. Chişinău] / Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 27 aug. – P. 4.

3469. Graur, Liliana. Un viitor mai bun pentru copii : [art. dir. adjunct
pentru educaţie la Liceul "Petru Rareş", or. Chişinău] / Liliana Graur // Capitala. –
2005. – 24 aug. – P. 5.

3470. Grâu, Elvira. Şcoala trebuie să poată concepe, în anumite limite, o


politică proprie : [art. dir. Liceului "Mircea Eliade" din Chişinău] / Elvira Grâu //
Capitala. – 2005. – 24 aug. – P. 4.

3471. Guzun, Ana. Ce înseamnă atestarea pentru mine? / Ana Guzun //


Făclia. – 2005. – 27 aug. – P. 3.

3472. Ivanov, Nina. Managerul şcolii serale de azi : [art. dir. Şc. serale nr.
2, or. Chişinău] / Nina Ivanov // Capitala. – 2005. – 24 aug. – P. 8.

3473. Jicul, Galina. Parteneriatele şcolare – o cale spre succes : [art. dir.
Gimnaziului "Lucian Blaga", or. Chişinău] / Galina Jicul // Capitala. – 2005. – 24
aug. – P. 6.

3474. Juc, Nina. Ambianţa educaţională – factor determinant al eficienţei


şcolare : [art. dir. Liceului teoretic "Ginta Latină", or. Chişinău] / Nina Juc // Capitala.
– 2005. – 24 aug. – P. 5.

3475. Munteanu, Eudochia. Profesionalismul şi măiestria – garanţi ai


calităţii procesului educaţional : [art. dir. Liceului teoretic "Nicolae Bălcescu",
comuna Ciorescu, mun. Chişinău] / Eudochia Munteanu // Capitala. – 2005. – 24
aug. – P. 4.

125
August 2005 ≡ August 2005

3476. Republica Moldova. Parlamentul. Legea învăţământului secundar


general: proiect propus spre discuţie // Moldova suverană. – 2005. – 19 aug.;
Făclia. – 2005. – 27 aug. – P. 8-10.

3477. Roman, Alexandru. Modernizarea sistemului educaţional – o


garanţie a calităţii educaţiei : [rap. dir. gen. al Dir. Gen. Educaţie, Şt., Tineret şi
Sport a Consiliului Municipal Chişinău la Conf. cadrelor didactice, 25 aug. 2005] /
Alexandru Roman // Capitala. – 2005. – 24 aug. – P. 1-7; Capitala = Столица. –
2005. – 24 авг. – P. 1-7.

3478. Ţurcan, Galina. "Democraţia este o carte deschisă" : proiect


didactic al primei ore a anului şcolar 2005-2006 în cl. a X-a / Galina Ţurcan //
Făclia. – 2005. – 27 aug. – P. 14.

3479. Ursu, Vasile. Să racordăm învăţământul autohton la standardele


europene: mesajul de salut al primarului gen. interimar al mun. Chişinău, V. Ursu,
adresat participanţilor la Conf. cadrelor didactice 2005 // Capitala. – 2005. – 24 aug.
– P. 1; Capitala = Столица. – 2005. – 24 авг. – P. 1.

3480. Volosatâi, Boris. O educaţie pentru mileniul III în instituţia cu cele


mai vechi tradiţii : [art. dir. Liceului "Gheorghe Asachi", or. Chişinău] / Boris
Volosatâi // Capitala. – 2005. – 24 aug. – P. 6.

3481. Киртоака, В. Е. Личностная ориентация и мотивация – залог


качества обучения : [ст. дир. рус. сред. шк. nr. 33 г. Кишинэу] / В. Е. Киртоака //
Capitala = Столица. – 2005. – 24 авг. – P. 4.

3482. Кирьянова, Е. Б. Воспитание экологического сознания у детей


и подростков : [ст. дир. лицея "Алеку Руссо" г. Кишинэу] / Е. Б. Кирьянова //
Capitala=Столица. – 2005. – 24 авг. – P. 6.

3483. Коваль, М. Лицей имени Рамбама – центр еврейской культур-


ной жизни : [ст. зам. дир. еврей. сред. шк. nr. 15 г. Кишинэу] / М. Коваль //
Capitala=Столица. – 2005. – 24 авг. – P. 6.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3484. Макарь, Павел. Наши приоритеты : [ст. дир. лицея им. К. Си-
бирского г. Кишинэу] / Павел Макарь // Capitala=Столица. – 2005. – 24 авг. – P.
5.

3485. Пелехань, Т. М. Новая школа – это по-новому работающий


учитель : [ст. дир. лицея "М. Греку" г. Кишинэу] / Т. М. Пелехань // Capitala =
Столица. – 2005. – 24 авг. – P. 4.

3486. Республика Молдова. Парламент. Закон об общем среднем


образовании : [проект] // Независимая Молдова. – 2005. – 18 авг.

3487. Республика Молдова. Парламент. Основной закон об образо-


вании в Республике Молдова : [проект] // Независимая Молдова. – 2005. – 17
авг.
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
3488. Cebotaru, Nina. Viitorul ne aparţine : [art. dir. şc. primare nr. 16, or.
Chişinău] / Nina Cebotaru // Capitala. – 2005. – 24 aug. – P. 8.

3489. Grădinaru, Lidia. Prima treaptă pe scara cunoaşterii : [art. dir. şc.
primare nr. 83, or. Chişinău] / Lidia Grădinaru // Capitala. – 2005. – 24 aug. – P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 3455)

374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii


3490. Gherlih, Lidia. Managerul instituţiei extraşcolare : un creator, dar şi
actor : [Lidia Ştepa, dir. Centrului de creaţie a copiilor din Glodeni] / Lidia Gherlih,
Emilia Gorşovschi // Făclia. – 2005. – 27 aug. – P. 4.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,


colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
3491. Negru, Constantin. Omagiu pentru Alma Mater : [60 de ani de la
fondarea Şc. Pedagogice din Cahul] / Constantin Negru // Lit. şi arta. – 2005. – 25
aug. – P. 7.

3492. Republica Moldova. Parlamentul. Legea învăţământului


profesional nonuniversitar : proiect propus spre discuţie // Moldova suverană. –
2005. – 23 aug.; Făclia. – 2005. – 27 aug. – P. 11-12.
127
August 2005 ≡ August 2005

3493. Roman, V. Suflet zbuciumat : [Mihai Chişcă, dir. Colegiului


Pedagogic "Vasile Lupu", Orhei, la 60 de ani de la naştere] / V. Roman // Lit. şi arta.
– 2005. – 25 aug. – P. 7.

3494. Rotundu, Gheorghe. Acomodarea la viaţa rurală : [dialog cu G.


Rotundu, dir. Şc. profesionale din or. Mărculeşti] / pentru conformitate : Andrei
Fetescu // Moldova suverană. – 2005. – 12 aug.

3495. Республики Молдова. Парламент. Закон о нонуниверситет-


ском профессиональном образовании : проект // Независимая Молдова. –
2005. – 23 авг. – Р. 3-4.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


3496. Ababii, Ion. Împătimită de profesie : [Zinovia Cigrin, conf. la catedra
Fiziologia Omului a Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie N. Testemiţanu] / Ion
Ababii // Moldova suverană. – 2005. – 11 aug.

3497. Ababii, Ion. Vocaţie, pasiune, perfecţionare continuă... : [Ion


Mustea, conf. la Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu"] / Ion
Ababii // Moldova suverană. – 2005. – 30 aug.

3498. Berghia, Ion. Profesori de aici şi de dincolo : [interviu cu I. Berghia,


prof. la Univ. "A. I. Cuza" din Iaşi] // Făclia. – 2005. – 27 aug. – P. 4.

3499. Dumitru Coval : [prof. univ., întemeietor al Fac. Jurnalism şi Şt. ale
Comunicării a Univ. de Stat din Moldova (1939-2005) : necrolog] // Moldova
suverană. – 2005. – 3 aug. – Semnat : Grigore Eremei, Gheorghe Rusnac, Mihail
Gh. Cibotaru, ...

3500. Gâf-Deac, Ioan. Cum poţi deveni student la una dintre cele mai
prestigioase instituţii de învăţământ superior din România fără a te deplasa de la
locul de trai : [interviu cu I. Gâf-Deac, prorector pentru învăţământ la distanţă al
Univ. Spiru Haret din Bucureşti] // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 16 aug. – P. 8.

3501. Gheorghiţă, Nadina. Studiile universitare : în căutarea prestigiului


pierdut / Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 13 aug. – P. 6.
128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3502. Munteanu, Galina. Raport naţional privind calitatea învăţămîntului


juridic din Republica Moldova : [pe marginea rap. realizat de către Centrul de Studii
şi Politici Juridice, proiect al Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare] / Galina
Munteanu // Dreptul. – 2005. – 25 aug. – P. 5.

3503. Musteaţă, S. Neobositul rector Tudor Malega la 65 de ani : [rector


al Univ. Cooperatist Comerciale din Moldova] / S. Musteaţă, V. Botnarciuc // Lit. şi
arta. – 2005. – 25 aug. – P. 7.

3504. Nicolau, Gheorghe. Gheorghe Nicolau, omul care vă dăruieşte un


zâmbet frumos : interviu cu prof. univ., stomatologul Gh. Nicolau // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 2 aug. – P. 8-9.

3505. Popa, Iulius. Doamna de pe câmpia Gaugamela : [in memoriam


prof. Ludmila Buşulean de la Univ. din Bălţi] / Iulius Popa // Lit. şi arta. – 2005. – 4
aug. – P. 8.

3506. Porubin, Natalia. Tinerii au dat prioritate universităţilor de stat : [pe


marginea admiterii 2005] / Natalia Porubin // Moldova suverană. – 2005. – 9 aug.

3507. Республика Молдова. Парламент. Закон о высшем образова-


нии : проект // Независимая Молдова. – 2005. – 24 авг.

379.8 Timp liber


3508. Строева, Дарья. Пуркары : путь традиций и надежд : [возрож-
дение турист. комплекса] / Дарья Строева // Независимая Молдова. – 2005. –
26 авг. – Р. 14.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE
504(478) Ecologia în Republica Moldova
3509. Bobână, Ioana. Pentru o Lăpuşniţă mai curată : interviu cu I.
Bobână, dir. al Centrului de Inf. şi coord. al Mişcării Ecologiste din Moldova /

129
August 2005 ≡ August 2005

consemnare : Petru Doinaşu // Natura. – 2005. – Aug. (Nr 8). – (Supl. "Lăpuşniţa";
Nr 8)

3510. Cucereanu, Radion. Omul şi natura / Radion Cucereanu // Natura.


– 2005. – Aug. (Nr 8). – P. 5. – Cuprins : Câinele preistoric; Centrele de origine; Din
negura vremurilor; În China; Războinicii patrupezi.

3511. Gociu, Dumitru. O lege cu câteva necunoscute : [probl. ariilor


protejate în sistemul de securitate ecologică a Rep. Moldova] / Dumitru Gociu,
Petru Cuza, Boris Curoş // Natura. – 2005. – Aug. (Nr 8). – P. 3.

3512. Lozanu, Mina. Vertebratele sînt pe cale de dispariţie : [situaţia


faunei : interviu cu M. Lozanu, academician] / pentru conformitate : Ion Stici //
Moldova suverană. – 2005. – 17 aug.

3513. Odoleanu, Vasile. Minune neglijată : [aspecte ecologice : peştera


"Emil Racoviţă"] / Vasile Odoleanu // Moldova suverană. – 2005. – 17 aug.

3514. Rusu, Ion. Sofia : reîntoarcerea la ecosistemul natural : [interviu cu


I. Rusu, primarul comunei Sofia, raionul Hânceşti] / consemnare : Dan Arbore //
Natura. – 2005. – Aug. (Nr 8). – (Supl. "Lăpuşniţa"; Nr 8)

3515. Vartic, Andrei. Cuibarele umanităţii (2) : [aspecte ecologice] /


Andrei Vartic // Natura. – 2005. – Aug. (Nr 8). – P. 11. – Art. 1 : Iul. (Nr 7)
(Vezi de asemenea Nr 3525)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


3516. Batâr, Dumitru. Suflet încărcat de comori : [Antonie Ablov, savant
chimist la AŞ Moldovei, la 100 de ani de la naştere] / Dumitru Batâr // Lit. şi arta. –
2005. – 18 aug. – P. 7.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie
3517. Жакотэ, Анатолий. Анатолий Жакотэ : "Во многом мы на уров-
не зарубежных генетиков" : [интервью с дир. Ин-та генетики] / записала Анге-
лина Таран // Независимая Молдова. – 2005. – 3 авг.
130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
3518. Dabija, Nicolae. Lecţii de omenie : [medicul chirurg la Spitalul
Mamei şi Copilului din Chişinău Eva Gudumac] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. –
2005. – 25 aug. – P. 1.

3519. Ţurcanu, Anatolie. Dispoziţia pacientului depinde de eficienţa


tratamentului : [interviu cu A. Ţurcanu, medic şef al sanatoriului "Bucuria"] /
consemnare : Vasile Odoleanu; fotogr. : Tudor Iovu // Moldova suverană. – 2005. –
4 aug.

3520. Мырзак, Александра. Сила слабого пола : [интервью с зав.


отд-нием патологии муницип. клинич. больницы nr. 1 А. Мырзак] / беседовала
Наталья Пономарева // Новое время. – 2005. – 26 авг. – Р. 6.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


3521. Сафта, Владимир. "Бархатная" революция в фармации : [бе-
седа с зам. дир. Нац. ин-та фармации В. Сафта] / беседовала Татьяна Асха-
това // Tetis info. – 2005.
(Vezi de asemenea Nr 3411)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


624 Construcţii civile în general
3522. Cerescu, Leonid. "Monolit" în competiţie cu timpul : dialog cu L.
Cerescu, dir. gen. al într. "Monolit" SA / a dialogat Ion Bătrînu // Moldova suverană.
– 2005. – 12 aug.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


3523. Bulgac, Valeriu. "Samontlor – Gaz" – servicii de calitate pentru
casa dvs. : interviu cu V. Bulgac, dir. companiei "Samontlor – Gaz" // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 9 aug. – P. 8-10.

131
August 2005 ≡ August 2005

3524. Hârjău, Victor. Victor Hârjău : Ascensoarele sunt la limita


termenului de exploatare : [interviu cu şeful SRL "Grandlift"] / pentru conformitate :
Diana Bărbuţă // Capitala. – 2005. – 17 aug. – P. 6.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
3525. Nadchernicinîi, Mihai. Cine taie pădurea? ... : [art. şefului
Inspectoratului Ecologic de Stat] / Mihai Nadchernicinîi // Moldova suverană. –
2005. – 11 aug.

631 Agricultură în general


631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
3526. SA "SorForJar" SRL Băhrineşti îşi regrupează forţele / p. organizată
de Andrei Fetescu // Moldova suverană. – 2005. – 10 aug. – Cuprins : Dacă ar
prospera agricultura, s-ar schimba şi viaţa la sat : [interviu cu Gheorghe Pînzaru,
preş SA "SorForJar" SRL din s. Băhrineşti, r-nul Floreşti]; Putem obţine rezultate
mai bune / Andrei Josanu; Un milion de lei pentru aprovizionarea cu carburanţi /
Grigore Cadeniuc.

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


3527. Ursu, Andrei. Pământul şi oamenii, principala bogăţie a Moldovei :
[interviu cu A. Ursu, preş. al Soc. Naţ. a Moldovei de Şt. a Solului] / consemnare :
Ion Proca // Natura. – 2005. – Aug. (Nr 8). – P. 5.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor a peştelui. Înmulţirea


animalelor domestice
636.5/.6 Păsări
3528. Ciorici, Pavel. SA "Avicola-Codru" : treptele urcuşului : interviu cu
P. Ciorici, dir. gen. al SA "Avicola-Codru", Nisporeni / pentru conformitate : Pavel
Bujor // Curierul vamal=Таможенный вестник. – 2005. – 26 aug. – P. 5. – (Supl.
"Firme de 5 stele"; Nr 4)

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
3529. Телешку, Илие. Илие Телешку : В эфир должен вернуться
простой человек : [интервью генер. дир. Нац. обществ. компании "Телерадио-
Молдова" агентству "Новости-Молдова"] // Независимая Молдова. – 2005. – 3
авг.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


3530. Ctitor, Tudor. "Economia performantă se face nu la mitinguri şi
greve, ci în halele de producţie, prin căutări febrile ale metodelor optimale de
fabricare a produsului, prin crearea condiţiilor bune de muncă" : interviu cu T. Ctitor,
dir. Comb. Poligr. din Chişinău / interlocutor : E. Pasceru // Curierul vamal =
Таможенный вестник. – 2005. – 26 aug. – P. 1, 8. – (Supl. "Firme de 5 stele"; Nr
4)

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară
3531. Martin, Vasile. Restabilirea magistralei feroviare Revaca – Căinari
: ceea ce acum un an părea un vis, e pe cale de a deveni realitate... / Vasile Martin;
fotogr. de Tudor Iovu şi Iurii Cozlov // Moldova suverană. – 2005. – 5 aug.

3532. Ефрим, Георгий. Возим все. Грузите : [интервью с нач. службы


движения ГП "Железная дорога Молдовы" Г. Ефримом] / интервью взяла Ан-
гелина Таран // Независимая Молдова. – 2005. – 5 авг. – Р. 4.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
3533. Pîslaru, Eugen. Vinurile de la Sălcuţa asaltează cu succes pieţele
din Occident : interviu cu E. Pîslaru, dir. gen. al Fabricii de Vin Sălcuţa SRL / pentru
conformitate : Pavel Bujor // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 26
aug. – P. 6. – (Supl. "Firme de 5 stele"; Nr 4)

663.5 Alcool alimentar. Băuturi spirtoase

133
August 2005 ≡ August 2005

3534. Şoşev, Vasilii. "Concurenţa înseamnă victoria calităţii asupra


mediocrităţii" : interviu cu V. Şoşev, dir. al într. "Moldavschii standart" SA / p.
realizată de Eugen Gheorghiţă // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. –
26 aug. – P. 2-3. – (Supl. "Firme de 5 stele"; Nr 4)

3535. Бегу, Сергей. Водочный долгожитель : [пробл. маркетинга: ин-


тервью с дир. предприятия по производству ликероводоч. изделий
"Renaissance-Perfect" С. Бегу] / записал Сергей Замуруев // Экон. обозрение. –
2005. – 5 авг. – Р. 25.

664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon


3536. Мажеру, Вячеслав. Вячеслав Мажеру : Стратегические задачи
государства выполнимы при партнерских отношениях с бизнесом : [интервью
с генер. менеджером холдинга "Mary Sugar Moldova"] // Независимая Молдова.
– 2005. – 23 авг. – Р. 2.

664.6/.7 Tehnologia şi prelucrarea grăunţelor de cereale. Brutării. Pâine. Morărit


3537. Golub, Grigore. Fabrica de pâine din Orhei – tradiţie şi inovaţii în
panificaţie : interviu cu Gr. Golub, dir. SA "Fabrica de pâine Orhei" / consemnare :
Cătălin Stoicovici // Moldova suverană. – 2005. – 10 aug.

664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor


3538. Grijanovschi, Sergiu. Fabrica de conserve de la Coşniţa vă
asigură un mod de viaţă sănătos : interviu cu S. Grijanovschi, dir. gen. al SA
"Fabrica de conserve Coşniţa" din raionul Dubăsari / pentru conformitate : Pavel
Bujor // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 26 aug. – P. 4. – (Supl.
"Firme de 5 stele"; Nr 4)

666 Industria sticlei. Ceramică. Ciment şi beton


3539. Луценко, Анатолий. Кишиневский стекольный. Худшие време-
на позади : [интервью с дир. гос. предприятия "Кишин. стекол. з-д" А. Луценко]
/ записал Павел Антонов // Кишин. новости. – 2005. – 12 авг.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală
3540. Axenti, Pavel. SA "Codreanca" prestează servicii la standarde
europene : [fabrica de confecţii : interviu cu P. Axenti, dir. SA "Codreanca", Călăraşi
/ pentru conformitate : Pavel Bujor // Curierul vamal=Таможенный вестник. – 2005.
– 26 aug. – P. 7. – (Supl. "Firme de 5 stele"; Nr 4)

3541. Кошулян, Виктор. Красивый бизнес : [интервью с руководите-


лем фирмы по пр-во чулочно-носоч. изделий "Ponti" В. Кошуляном] / записал
Сергей Замуруев // Экон. обозрение. – 2005. – 12 авг. – Р. 15.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE.


TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor
3542. Lucrurile bune se fac prin insistenţă, înţelegere şi flexibilitate : [pe
marginea finalizarării lucrărilor de construcţie a complexului Inst. Naţ. de Educaţie
Fizică şi Sport] / p. realizată de Vasile Odoleanu // Moldova suverană. – 2005. – 25
aug. – Cuprins : Ne-am ales, în primul rând, cu o satisfacţie morală : [interviu cu
Vasile Chirică, dir. gen. SRL "Glorinal"]; "Cere şi ţi se va da, bate şi ţi se va
deschide" : [interviu cu Veaceslav Manolachi, rector al INEFS]

3543. Smirnov, Eduard. Eduard Smirnov : Blocurile din piatră urmează a


fi renovate, iar de cele din panouri prefabricate trebuie să ne debarasăm : [interviu
cu preş. Comisiei pentru construcţii, arhitectură şi resurse funciare a Conciliului
Municipal Chişniău] / interviu realizat de Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 3
aug. – P. 3; Capitala = Столица. – 2005. – 3 авг. – Р. 3.

3544. Гначук, Тудор. Быть строителем всегда почетно! : [интервью с


исп. обязанности нач. упр. капит. стр-ва муницип. Совета Кишинэу Т. Гначу-
ком] / записал Геннадий Зенькович // Capitala = Столица. – 2005. – 13 авг. – P.
3.

135
August 2005 ≡ August 2005

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ.
URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
3545. Лупашку, Валерий. Архитектурно-градостроительные набро-
ски развития Кишинева / Валерий Лупашку // Экон. обозрение. – 2005. – 26
авг. – Р. 17.

72 ARHITECTURĂ
3546. Chirilov, Valeriu. Valeriu Chirilov : Dacă ne conjugăm eforturile, în
5-8 ani schimbăm radical imaginea capitalei : [interviu cu dir. gen. al Firmei de
arhitectură şi proiectare "Linia nova"] / a dialogat Nadina Gheorghiţă // Capitala. –
2005. – 6 aug. – P. 4; Capitala = Столица. – 2005. – 6 авг. – P. 4.

3547. Гайдаш, В. Из дальних странствий возвратясь… : [интервью с


участником XXII Всемир. конгресса междунар. союза архитекторов Стамбул,
июль 2005 г. В. Гайдашом] / записал Матвей Касап // Кишин. новости. – 2005. –
5 авг. – Р. 7.

3548. Гайдаш, Владимир. "Большой базар архитектур" : [по поводу


участия в работе XXII Всемир. конгресса междунар. союза архитекторов,
Стамбул, июль 2005 г.] / Владимир Гайдаш // Независимая Молдова. – 2005. –
16 авг.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


3549. Astrein, Larisa. "La Chişinău culeg o informaţie vizuală foarte
bogată" : interviu cu pictoriţa L. Astrein / consemnare : Irina Nechit // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 16 aug. – P. 9.

3550. Bulat, Vladimir. Pictura sfioasă : [a Elenei Bontea] / Vladimir Bulat


// Contrafort. – 2005. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 19.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3551. Popuşoi, Liliana. Colecţia de lucrări ale pictorului Leonardo Guţu :


[pe marginea Catalogului pictorului editat la edit. "Epigraf"] / Liliana Popuşoi // Flux :
cotid. naţ. – 2005. – 23 aug.

3552. Svernei, Igor. "Pânza "Curiozitate" este un record absolut în


Moldova" : interviu cu artistul plastic I. Svernei / interviu realizat de Constanţa Popa
// Jurnal de Chişinău. – 2005. – 12 aug. – P. 17.

3553. Збырня, Тудор. Что нам стоит музей построить? : [беседа с


дир. Нац. худож. музея Т. Збырня] / беседовала Татьяна Мигулина // Экон.
обозрение. – 2005. – 26 авг. – Р. 30.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


3554. Szajczyzk, Dumitriţa. Fotografia basarabeană – o artă în tranziţie
/ Dumitriţa Szajczyzk // Contrafort. – 2005. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 21.

78 MUZICĂ
3555. Ciucium, Mihai. Atunci când este din inimă, ajunge la inimă :
[interviu cu M. Ciucium, interpret de muzică uşoară] / a intervievat Cristina
Porcesco // Moldova suverană. – 2005. – 24 aug.

3556. Gherman, Marcel. Muzica electronică şi unda de şoc a viitorului /


Marcel Gherman // Contrafort. – 2005. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 17.

3557. Moscovici, Constantin. "Eu mi-am dorit din tot sufletul un concurs
cinstit" : [interviu cu C. Moscovici, dir. Festivalului Int. de Muz. "Cântecele lumii",
Comrat, 20-21 aug. 2005] / consemnare : Liliana Popuşoi // Flux : ed. de vineri. –
2005. – 26 aug. – P. 7.

3558. Negrean-Brudaşcu, Sava. Sava Negrean-Brudaşcu : "Cânt pentru


românii din toată lumea" : [interviu cu interpreta de muz. populară din România] /
interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 30 aug. – P. 10.

3559. Partole, Claudia. Destin de om şi stea : [Maria Bieşu, primadona


operei Naţ.] / Claudia Partole // Lit. şi arta. – 2005. – 18 aug. – P. 6.

137
August 2005 ≡ August 2005

3560. Rost, Elena. Promovând copiii şi valorile noastre culturale ne


putem asigura un viitor : [interviu cu E. Rost, manager muzical al ONG de schimb
cultural între popoare "Interarta", Germania] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux :
cotid. naţ. – 2005. – 25 aug.

3561. Strămbeanu, Andrei. Bravo! Bravo! Bravo, Maria! : [Maria Bieşu] /


Andrei Strămbeanu // Lit. şi arta. – 2005. – 11 aug. – P. 1.

3562. Vieru, Diana. Diana Vieru la vârsta primelor realizări: [interviu cu


interpreta de muz. populară] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005.
– 24 aug.

3563. Георгицэ, Надина. В ожидании самого крупного музыкального


события года : [по поводу Междунар. фестиваля звезд оперы и балета "При-
глашает Мария Биешу"] / Надина Георгицэ // Capitala = Столица. – 2005. – 31
авг. – Р. 8.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
3564. Mardare, Avram. Spargerea farfuriei, totuşi, nu se contramandează
: [două decenii de la lansarea în producţie a filmului lui Emil Loteanu "Luceafărul"] /
Avram Mardare // Lit. şi arta. – 2005. – 25 aug. – P. 6.

3565. Tulbure, Gheorghe. Sofia Cosov (Sylvia Sidney) la a 95-a


aniversare : [activitatea actriţei americane] / Gheorghe Tulbure // Săptămîna. –
2005. – 5 aug. – P. 9.

3566. Андон, Виктор. Несколько дней из жизни Олега Табакова : [70


лет со дня рождения актера, режиссера, педагога] / Виктор Андон // Незави-
симая Молдова. – 2005. – 18 авг.

792 Teatru. Artă scenică


3567. Cozub, Sandu. "Vitezele din Occident m-au contaminat şi pe mine"
: interviu cu actorul şi regizorul S. Cozub / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal
de Chişinău. – 2005. – 5 aug. – P. 10.
138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3568. Răcilă, Anatol. Anatol Răcilă : "În scenă nu poţi să minţi, pentru că
te prinde spectatorul cât ai zice peşte" : [interviu cu dir. Teatrului Naţ. "Vasile
Alecsandri" din Bălţi] / interviu de Anişoara Butnariuc // Spirit românesc. – 2005. –
11 aug. – P. 2.

3569. Sandri Ion Şcurea : [actor, regizor (1934-2005) : necrolog] //


Moldova suverană. – 2005. – 16 aug. – Semnat : Vladimir Voronin, Marian Lupu,
Vasile Tarlev, ...

3570. Valgard, Victor. "Din epoca lui Cezar, omul nu s-a schimbat deloc"
: interviu cu dramaturgul francez V. Valgard, care a montat piesa "Lupoaicele" la
Teatrul "Mihai Eminescu" din Chişinău] / interviu realizat de Constanţa Popa //
Jurnal de Chişinău. – 2005. – 26 aug. – P. 15.

3571. Zorilă, Valentin. Valentin Zorilă : "Fericirea nu ar trebui să fie un


scop în sine" : [interviu cu actorul, actualmente la "Teatro di Castalia" din Italia] /
interviu realizat de Constanţa Popa // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 23 aug. – P. 10.

794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)
3572. Бологан, Виорел. Виорел Бологан : Мечтаю попасть в десятку
: [интервью с междунар. гроссмейстером] / записала Лидия Бенедиковская //
Независимая Молдова. – 2005. – 5 авг. – Р. 15.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


3573. Cravţov, Mihail. Mihail Cravţov : "Nu cerem multe!" : [interviu cu
antrenorul atletei mold., Olga Cristea] / consemnare : Anastasia Gâncea // Sport
plus. – 2005. – 2 aug. – P. 7.

3574. Josanu, Efim. Maratonul de la Atena : [pe marginea cărţii


"Maratonul de la Atena" de Ion Robu] / Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2005. – 11 aug.
– P. 8.

3575. Josanu, Efim. Marchizul : [Juan Antonio Samaranch Torello, ex-


preş. al Comitetului Int. Olimpic] / Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2005. – 18 aug. – P.
3. – Va urma.

139
August 2005 ≡ August 2005

3576. Luchianov, Ion. Omul care ştie ce vrea : interviu cu I. Luchianov,


vicecampion la Universiada Mondială – 2005 // Sport plus. – 2005. – 30 aug. – P. 4.

3577. Petrescu, Dan. Mai venim la Chişinău! : interviu cu D. Petrescu,


antrenorul echipei Sportul Studenţesc (România) / consemnare : Sergiu Danilov //
Sport plus. – 2005. – 2 aug. – P. 13.

3578. Popuşoi, Nina. Faceţi cunoştinţă : Nina Popuşoi : [interviu cu


gimnasta] / consemnare : Anastasia Gâncea // Sport plus. – 2005. – 16 aug. – P. 4.

3579. Revuţchi, Vsevolod. Vsevolod Revuţchi : "Am propuneri!" : [pe


marginea organizării mişcării sportive din Rep. Moldova] // Sport plus. – 2005. – 2
aug. – P. 2.

3580. Плюшкин, Александр. Дороги, которые мы выбираем : [интер-


вью с велогонщиками А. Плюшкиным и Сашей Плюшкиным] / записала Лидия
Венедиковская // Независимая Молдова. – 2005. – 23 авг. – Р. 6.

3581. Урсаки, Владимир. Владимир Урсаки : "У высоты предела


нет!" : [интервью с парашютистом] / записала Полина Ушкина // Независимая
Молдова. – 2005. – 2 авг.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
3582. Hadârcă, Ion. Un buchet de verbe omagiale : [Ludmila
Ciubotarencu, savant-traducător, dr. în filologie] / Ion Hadârcă // Lit. şi arta. – 2005.
– 11 aug. – P. 7.

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
3583. Ciubucciu, Vlad. Bacoş : [etimologia numelui] / Vlad Ciubucciu //
Lit. şi arta. – 2005. – 11 aug. – P. 8. – (Arheologie lingvistică)

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3584. Gromov, Alexandru. Fix... pe de-a-ndoaselea : [valenţe expresive]


/ Alexandru Gromov // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 16 aug. – P. 9.

3585. Mândâcanu, Valentin. Veşmântul fiinţei noastre : [fragm. din art.


publ. în apr. 1988 în revista "Nistru"] / Valentin Mândâcanu // Natura. – 2005. –
Aug. (Nr 8). – P. 7.

3586. Pohilă, Vlad. Cavaler mereu îndrăgostit de limba română : [despre


lingvistul Valentin Mândâcanu] / Vlad Pohilă // Lit. şi arta. – 2005. – 4 aug. – P. 5.

3587. Pohilă, Vlad. Drămuitor al cuvintelor potrivite : [lingvistul Valentin


Mândâcanu] / Vlad Pohilă // Natura. – 2005. – Aug. (Nr 8). – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 3328)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
3588. Ciobanu, Vitalie. Peisaj (cu scriitori) la Bled : [note de jurnal pe
marginea lucrărilor Congresului PEN Centrului Int., Bled, Slovenia, iun. 2005] /
Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2005. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 14-15.

821 Literatura limbilor individuale


821.111 Literatură engleză
3589. До, Джон. Смотритель маяка : детектив / Джон До // Право. –
2005. – 11 авг. – Р. 8.

821.133.1 Literatură franceză


3590. Guillen, Jorge. Vîrstă : [versuri] / Jorge Guillen // Lit. şi arta. –
2005. – 4 aug. – P. 8.

821.135.1 Literatură română


3591. Breslaşu, Marcel. Relativitate; Încă în Paradis; Epigrama;
Nesimţire : [epigrame] / Marcel Breslaşu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 12 aug. –
P. 24.

141
August 2005 ≡ August 2005

3592. Calotă, Constantin. Sistem; Antoepitaf; Unui pictor abstracţionist;


Invidie : [epigrame] / Constantin Calotă; rubrică îngrijită de Gheorghe Bâlici // Jurnal
de Chişinău. – 2005. – 2 aug. – P. 16.

3593. Caranfil, George. Zile negre; Saluturi calorice; Ultimele cuvinte;


Unui afacerist : [epigrame] / George Caranfil; rubrică îngrijită de Gheorghe Bâlici //
Jurnal de Chişinău. – 2005. – 16 aug. – P. 16.

3594. Constantinescu, Ghiocel. Protest; Olimp pângărit; Tragismul


îndoielii; Indignare : [epigrame] / Ghiocel Constantinescu; rubrică îngrijită de
Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 19 aug. – P. 24.

3595. Enescu, Cornelius. Viaţa încotro?; Unei celibatare; Pe ocolite;


Undeva în Europa : [epigrame] / Cornelius Enescu; rubrică îngrijită de Gheorghe
Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 5 aug. – P. 24.

3596. Fărcaş, Ioan. Două acte; În parcuri; Omul din maşină; Sensul
reformei : [epigrame] / Ioan Fărcaş; rubrică îngrijită de Gheorghe Bâlici // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 23 aug. – P. 16.

3597. Florescu, Maftei. La telefon; Altruism; Batista; Orgoliul : [epigrame]


/ Maftei Florescu; rubrică îngrijită de Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2005.
– 9 aug. – P. 16.

3598. Ionescu, Stelian. Alegeri post-comuniste; Prima oară la vot; De m-


aş mai naşte a doua oară; Plâns de toamnă : [epigrame] / Stelian Ionescu; rubrică
îngrijită de Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 26 aug. – P. 24.

3599. Istrati, Toma. Limba noastră cea română; Mă-nchin României;


Visul unui şipot; Iubit prieten Ion Gorgan; Regină peste stele; Niciodată, niciodată :
[versuri] / Toma Istrati // Unirea. – 2005. – 25 aug. – (Supl. al ziarului "Lit. şi arta")

3600. Moşneanu, Vasile. Ziua păcălelii; Fratelui meu preot; Epitaf unui
politicos; Necazurile bunicului : [epigrame] / Vasile Moşneanu // Jurnal de Chişinău.
– 2005. – 30 aug. – P. 16.

821.135.1.09 Teorie şi critică literară

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3601. Adameşteanu, Gabriela. "Nu e vina Pen dacă nu corespunde


imaginii scriitorului român, tradiţional mai la dreapta decât colegii lui din Vest, dar
poate fi vina noastră dacă nu o spunem deschis la ce să se aştepte" : interviu cu
scriitoarea G. Adameşteanu, preş. PEN Centrului Român / interviu realizat de
Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2005. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 16.

3602. Boaghiş, Răzvan Ioan. Mare, mare de tot : [pe marginea creaţiei
scriitorului Eugen Barbu : tabletă reluată din "7 Plus", 11 aug. 2005] / Ioan Răzvan
Boaghiş // Lit. şi arta. – 2005. – 25 aug. – P. 4.

3603. Ciobanu, Raisa. Recunoştinţa noastră : [poetul şi patriotul Toma


Istrati] / Raisa Ciobanu // Unirea. – 2005. – 25 aug. – (Supl. al ziarului "Lit. şi arta").

3604. Diaconu, Mircea A. Gabriel Dimisianu. Un sceptic constructiv : [pe


marginea cărţii "Fragmente contemporane" de Gabriel Dimisianu, Bucureşti, ed.
Inst. Cultural Român, 2004] / Mircea A. Diaconu // Contrafort. – 2005. – Iul.-Aug.
(Nr 7/8). – P. 4.

3605. Gorgan, Ion. Partea lui de adevăr : [in memoriam poetului Andrei
Ciurunga] / Ion Gorgan // Glasul naţiunii. – 2005. – 25 aug. – P. 11.

3606. Nastasiu, Vasile. Cum să-ţi descreţeşti fruntea : [pe marginea cărţii
"Ceva care seamănă cu literatura" de Alex. Ştefănescu, Ch., Ştiinţa, 2005] / Vasile
Nastasiu // Lit. şi arta. – 2005. – 11 aug. – P. 8.

3607. Negru, Nina. Ce urmăreşte e fapt proletarizarea? : [Constantin


Virgil Gheorghiu, scriitor român, stabilit in Franţa (1916-1992)] / Nina Negru //
Jurnal de Chişinău. – 2005. – 12 aug. – P. 16.

3608. Partole, Claudia. Apreciere pentru dragostea de Neam : [poetul şi


patriotul Toma Istrati] / Claudia Partole // Unirea. – 2005. – 25 aug. – (Supl. al
ziarului "Lit. şi arta").

3609. Păsat, Dumitru. Amară poveste de iubire cu dulce început : [pe


marginea corespondenţei între Mihai Eminescu şi Veronica Micle] / Dumitru Păsat //
Capitala. – 2005. – 6, 10 aug. – P. 8. – Contin. Începutul : 20 iul.

143
August 2005 ≡ August 2005

3610. Toma Istrati – poet şi patriot român // Unirea. – 2005. – 25 aug. –


(Supl. al ziarului "Lit. şi arta")

821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord


3611. Chiper, Grigore. O istorie a poeziei bucovinene în portrete literare :
[pe marginea cărţii "Scriitori români din nordul Bucovinei" de Ştefan Hostiuc,
Bucureşti, ed. Inst. Cultural Român, 2005] / Grigore Chiper // Contrafort. – 2005. –
Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 5.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


3612. Cucu, Ivan. Recviem : [versuri] / Ivan Cucu // Lit. şi arta. – 2005. –
11 aug. – P. 6.

3613. Badicu, Iurie. Ce caut eu? ; Libertate : [versuri] / Iurie Badicu //


Jurnal de Chişinău. – 2005. – 12 aug. – P. 15.

3614. Bâlici, Gheorghe. Atacul noului; Epitaf pe mormântul unui


demnitar; Banii; Spre Europa! : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Lit. şi arta. – 2005. –
18 aug. – P. 8.

3615. Bâlici, Gheorghe. Scena noastră politică; Aleşilor noştri; Când nu


se mai îndoieşte ţăranul că e bolnav; Veşnicilor parlamentari : [versuri satirice] /
Gheorghe Bâlici // Lit. şi arta. – 2005. – 11 aug. – P. 8.

3616. Bâlici, Gheorghe. Tot mai bine şi mai bine; Doleanţă; Luptă pe
viaţă şi pe moarte; Şefului meu; "Frumuseţea nu se mănâncă cu lingura"; Mintea de
pe urmă : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Lit. şi arta. – 2005. – 25 aug. – P. 8.

3617. Benea, Marcela. Mă alătur lui Ghilgameş; O mână scrie; Kafka;


Surori mai mici; Adolescenţa; Despre tine, ţăranule, despre primăvară; Legături;
Mult mai fericit e cireşul; Război : [versuri] / Marcela Benea // Contrafort. – 2005. –
Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 7.

3618. Bordeianu, Leo. Mărturisire : [versuri] / Leo Bordeianu // Lit. şi arta.


– 2005. – 18 aug. – P. 1.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3619. Burov, Ştefan. Numai la noi; La piaţă : [epigrame] / Ştefan Burov //


Lit. şi arta. – 2005. – 25 aug. – P. 8.

3620. Busuioc, Aureliu. Educă-ţi azi, magistre... : (pe urmele unei


dedicaţii) : [reflecţii] / Aureliu Busuioc // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 26 aug. – P.
10.

3621. Butnaru, Leo. Sensul... nonsensului : cosmograme / Leo Butnaru //


Contrafort. – 2005. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 12.

3622. Ciobanu, Raisa. Trădare şi devotament : [povestire] / Raisa


Ciobanu // Lit. şi arta. – 2005. – 18 aug. – P. 3.

3623. Ciocan, Iulian. Curtea : [povestire] / Iulian Ciocan // Contrafort. –


2005. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 13.

3624. Ciocoi, Gheorghe. Floarea soarelui, comoara Violetei şi ministrul


bunelului : [versuri] / Gheorghe Ciocoi // Lit. şi arta. – 2005. – 4 aug. – P. 1.

3625. Cojocaru, Sergiu. Meniul "Lupu"; Ciolanul puterii; Monarhul;


Citadela "oropsiţilor"; Prognoză; Ici, minus, colo... : [epigrame] / Sergiu Cojocaru //
Lit. şi arta. – 2005. – 25 aug. – P. 8.

3626. Corcebaş, Tatiana. Iubirea; Deghizat în cuvinte; Vis autumnal;


Tuberculoză poetică : [versuri] / Tatiana Corcebaş // Lit. şi arta. – 2005. – 25 aug. –
P. 5.

3627. Croitoru, Grigore. Viitorul : [epigramă] / Grigore Croitoru // Lit. şi


arta. – 2005. – 25 aug. – P. 8.

3628. Curleac, Viku. Dorinţa; Marea; Utopică : [versuri] / Viku Curleac //


Lit. şi arta. – 2005. – 25 aug. – P. 5.

3629. Dascăl, Valeria. Minciuna cea sfântă : jurnal vienez / Valeria


Dascăl // Lit. şi arta. – 2005. – 11 aug. – P. 3.

145
August 2005 ≡ August 2005

3630. Dascăl, Valeria. Ozor în roşu : jurnal vienez / Valeria Dascăl // Lit.
şi arta. – 2005. – 18 aug. – P. 6 .

3631. Dascăl, Valeria. Clopoţelul de aur : jurnal vienez / Valeria Dascăl //


Lit. şi arta. – 2005. – 25 aug. – P. 6.

3632. Dascăl, Valeria. Etajarea vinovăţiei : jurnal vienez / Valeria Dascăl


// Lit. şi arta. – 2005. – 4 aug. – P. 3.

3633. David, Eugenia. De ce ai cobit? : [povestire] / Eugenia David //


Săptămîna. – 2005. – 19 aug. – P. 10.

3634. Diviza, Ion. "În apărarea lui Darwin..." : [epigramă] / Ion Diviza //
Dreptul. – 2005. – 18 aug. – P. 8.

3635. Diviza, Ion. Agrorobotul; Avertisment istoric; Incident în livadă; Unui


demnitar voiajor; Progres; Podul de peste Nistru : catrene satirice / Ion Diviza // Lit.
şi arta. – 2005. – 25 aug. – P. 8.

3636. Diviza, Ion. Instantaneu pe plajă : [epigramă] / Ion Diviza // Dreptul.


– 2005. – 4 aug. – P. 8.

3637. Diviza, Ion. Unui demnitar voiajor : [epigramă] / Ion Diviza //


Dreptul. – 2005. – 25 aug. – P. 8.

3638. Druţă, Boris. Daţi în căutare : [povestire] / Boris Druţă // Lit. şi arta.
– 2005. – 18 aug. – P. 8.

3639. Filip, Iulian. Cerşetorii între ei : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta. –
2005. – 25 aug. – P. 3.

3640. Filip, Iulian. Cine ştie mai bine ce trebuie să faci? : [versui] / Iulian
Filip // Lit. şi arta. – 2005. – 4 aug. – P. 3.

3641. Filip, Iulian. Risipa poeziei : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta. –
2005. – 18 aug. – P. 3.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3642. Filip, Iulian. Vedere : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2005. –
11 aug. – P. 3.

3643. Grama, Steliana. M-ai rugat să fiu genial... : [parodii la versurile lui
Ianoş Ţurcanu] / Steliana Grama // Lit. şi arta. – 2005. – 25 aug. – P. 8.

3644. Lari, Leonida. Ţara : [versuri] / Leonida Lari // Glasul naţiunii. –


2005. – 25 aug. – P. 3.

3645. Matcovschi, Dumitru. Altfel; Mucenici în Europa; Casa mea;


Sfântul nostru; Răspund; Anul cela care; Monumente; Să fiu; Până aici; Virtutea;
Criză de moralitate; Stătea femeia : [versuri] / Dumitru Matcovschi // Lit. şi arta. –
2005. – 11 aug. – P. 5.

3646. Mătcaş, Nicolae. În limba română : [versuri] / Nicolae Mătcaş //


Glasul naţiunii. – 2005. – 25 aug. – P. 8.

3647. Moraru, Haralambie. Cântaţi mai tare, Doamnă! : [povestire] /


Haralambie Moraru // Contrafort. – 2005. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 18-19.

3648. Negrescu, Oxana. Trecere; Libertatea este sfântă : [versuri] /


Oxana Negrescu // Lit. şi arta. – 2005. – 18 aug. – P. 5.

3649. Plăieşu, Raisa. Maica Moldova : [eseu] / Raisa Plăieşu // Lit. şi


arta. – 2005. – 25 aug. – P. 3.

3650. Postolache, Gheorghe. Necazul; Pasiunea : [confesiuni] /


Gheorghe Postolache // Lit. şi arta. – 2005. – 25 aug. – P. 8.

3651. Savin, Tatiana. Odă limbii : [versuri] / Tatiana Savin // Făclia. –


2005. – 27 aug. – P. 14.

3652. Scobioală, Aurel. Şi aici barter : [din cartea "Alt ulcior cu pătăranii"]
/ Aurel Scobioală // Lit. şi arta. – 2005. – 25 aug. – P. 8.

3653. Simion, Ion. Suntem români; Vis; Poetul : [versuri] / Ion Simion //
Lit. şi arta. – 2005. – 18 aug. – P. 5.
147
August 2005 ≡ August 2005

3654. Strâmbeanu, Andrei. Dialog din trecut : [versuri] / Andrei


Strâmbeanu // Lit. şi arta. – 2005. – 25 aug. – P. 1.

3655. Vieru, Grigore. Maria Bieşu : [versuri] / Grigore Vieru // Lit. şi arta.
– 2005. – 11 aug. – P. 1.

3656. Vieru, Grigore. Mişcarea în infinit : gânduri / Grigore Vieru // Lit. şi


arta. – 2005. – 4 aug. – P. 4-5.

821.135.1(478).09 Critică şi istorie literară


3657. Buzdugan, Ion. Amintiri despre poetul Alexei Mateevici : [reluat din
"Magazin istoric", iun. 2005] / Ion Buzdugan // Lit. şi arta. – 2005. – 25 aug. – P. 3.

3658. Ciobanu, Raisa. Tentat de necunoscut : [in memoriam poetului


Victor Teleucă] / Raisa Ciobanu // Lit. şi arta. – 2005. – 4 aug. – P. 1.

3659. Colesnic, Iurie. Iurie Colesnic : Am fost şi rămân un fiu al veacului


şi neamului meu : [interviu cu scriitorul şi publicistul] / pentru conformitate : Alecu
Reniţă // Natura. – 2005. – Aug. (Nr 8). – P. 6.

3660. Cuzuioc, Ion. Lecţiile lui Ion Ciocanu : [activitatea critic lit.] / Ion
Cuzuioc // Lit. şi arta. – 2005. – 11 aug. – P. 8.

3661. Lungu, Eugen. Lumea paralelă : [pe marginea antologiei


"Literatura din Basarabia în sec. XX"] / Eugen Lungu // Lit. şi arta. – 2005. – 11 aug.
– P. 6.

3662. Lungu, Eugen. Post-scriptum la post-scriptum : [pe marginea


antologiei "Literatura din Basarabia în sec. XX"] / Eugen Lungu // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 19 aug. – P. 10.

3663. Moraru, Anatol. Misterul unei călătorii "de inspectare" : [nuvelistica


lui Ion Druţă] / Anatol Moraru // Contrafort. – 2005. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 8.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3664. Nastasiu, Vasile. Anatol Ciocanu, îmbrăţişat de Verlaine, prin


Balcani... : [creaţia poetului] / Vasile Nastasiu // Glasul naţiunii. – 2005. – 25 aug. –
P. 11.

3665. Neagu, Manole. Unic în felul său : [pe marginea cărţii "Avânt din
Labirint" de Iurie Badicu, Ch., Pontos, 2005] / Manole Neagu // Jurnal de Chişinău.
– 2005. – 12 aug. – P. 15.

3666. Palladi, Tudor. Complexificarea înfiinţării lirice : [pe marginea cărţii


"Unul din doi" de Marcela Mardare, Ch., Pontos, 2005] / Tudor Palladi // Lit. şi arta.
– 2005. – 18 aug. – P. 5.

3667. Palladi, Tudor. Măsura de mărgăritar a poeziei : omul : [pe


marginea cărţii "Măsura de mărgăritar" de Agnesa Roşca, Ch., ed. Cartea
Moldovei, 2005] / Tudor Palladi // Lit. şi arta. – 2005. – 11 aug. – P. 6.

3668. Simuţ, Ion. Vârful ierarhiei în proza basarabeană : [prozatorul


Vladimir Beşleagă : fragm. reluat din "România literară", Nr. 20 din 25 mai 2005] /
Ion Simuţ // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 16 aug. – P. 11.

3669. Strâmbeanu, Andrei. Lumea paralelă şi prostia perpendiculară :


[pe marginea antologiei în 12 vol. "Literatura Basarabiei din sec. XX"] / Andrei
Strâmbeanu // Lit. şi arta. – 2005. – 18 aug. – P. 4.

3670. Vieru, Grigore. Despre falsa elită şi bietul catâr : [tradiţionalismul şi


post-modernismul în lit. basarabeană] / Grigore Vieru // Lit. şi arta. – 2005. – 25
aug. – P. 4.

50 de ani de la nasterea scriitorului şi cercetătorului literar Iurie Colesnic


3671. Dabija, Nicolae. Arhivarul / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. –
18 aug. – P. 4.

3672. Hadârcă, Ion. Iurie Colesnic : uliseanul (1-2) / Ion Hadârcă // Lit. şi
arta. – 2005. – 11, 18 aug. – P. 4.

3673. Moraru, Haralambie. O lecţie pe care au descoperit-o secolele /


Haralambie Moraru // Lit. şi arta. – 2005. – 11 aug. – P. 4.
149
August 2005 ≡ August 2005

3674. Movilă, Boris. Ştergeţi slinul, mucegaiul! ... / Boris Movilă // Lit. şi
arta. – 2005. – 18 aug. – P. 4.

3675. Nechit, Irina. Lumea lui Iurie Colesnic / Irina Nechit // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 16 aug. – P. 9.

3676. Popa, Iulius. Iurie, recompensa ta e Acolo / Iulius Popa // Lit. şi


arta. – 2005. – 11 aug. – P. 4.

821.18 Literatură albaneză


3677. Kadare, Ismail. "Nu mi-e frică să mi se răstignească opera pe
cruce... : [interviu cu I. Kadare, scriitor albanez, difuzat la Radio Europa Liberă] /
consemnare : Iliriana Baio // Contrafort. – 2005. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 11.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
3678. Iacoban, Mircea Radu. Oraşul iubirilor şi al unirilor : [Iaşi : art. dir.
teatrului "Luceafărul" din Iaşi] / Mircea Radu Iacoban // Glasul naţiunii. – 2005. – 25
aug. – P. 12.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(478) Istoria Republicii Moldova
3679. Beşleagă, Vladimir. Conştiinţa naţională sub regimul comunist
totalitar (III) : (R.S.S.M. 1956-1969) / Vladimir Beşleagă // Contrafort. – 2005. – Iul.-
Aug. (Nr 7/8). – P. 20. – Art. 1 : Mart.-Mai. (Nr 3-5).

3680. Druţă, Boris. Aripile destinului confratelui meu : [pe marginea cărţii
"Aripile destinului = Душа моя" de Ivan Cucu] / Boris Druţă // Lit. şi arta. – 2005. –
11 aug. – P. 6.

3681. Petrencu, Anatol. Anatol Petrencu : "Fac tot ce este posibil pentru
a păstra memoria şi conştiinţa de neam românesc" : [interviu cu preş. Asoc.
150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Istoricilor din Rep. Moldova] / interviu realizat de Tatiana Pruteanu // Spirit


românesc. – 2005. – 25 aug. – P. 5.

3682. Rusu, Dinu. Tabăra credinţei şi omeniei : [din ist. s. Tabăra, r-nul
Orhei] / Dinu Rusu // Natura. – 2005. – Aug. (Nr 8). – P. 8.

3683. Маринчук, Александра. Александра Маринчук возвращалась в


Кишинев из Румынии в компании статуи воеводы Штефана : [из ист. возвра-
щения статуи Штефана чел Маре из эвакуации] / Александра Маринчук // Но-
вое время. – 2005. – 26 авг. – Р. 5.

94(498) Istoria României


3684. Platon, Alexandru-Florin. Barbaria cu faţă umană : [pe marginea
cărţii "Preludiu la asasinat. Pogromul de la Iaşi, 29 iunie 1941" de Jean Ancel, Iaşi,
Polirom, 2005] / Alexandru-Florin Platon // Contrafort. – 2005. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). –
P. 6.

151
August 2005 ≡ August 2005

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ" NR 8 -2005

Bontea, Elenei 3550


A
Bordeianu, Leo 3618
Ababii, Ion 3496-97 Borşevici, Ion 3318
Ablov, Antonie (3516) Botnarciuc, V. 3503
Adameşteanu, Gabriela 3601 Botnaru, Vasile 3376
Ancel, Jean 3684 Breslaşu, Marcel 3591
Abdrukhovych, Vuri 3309 Brzezinski, Zbigniew 3365
Arbore, Dan 3514 Budza, Oleg 3389
Asarov, Boris 3316-17 Buga, Ion 3459
Astrein, Larisa 3549 Buga, Mircea 3451
Axenti, Pavel 3540 Bugan, Natalia 3464
Bujor, Pavel 3528, 3533, 3538, 3540
B Bulat, Ion 3454
Bacalu, Elena 3419 Bulat, Vladimir 3550
Badicu, Iurie 31613; 3665 Bulgac, Valeriu 3523
Baio, Iliriana 3677 Bulgari, Valeriu 3404
Balan, Eduard 3360 Burov, Ştefan 3619
Balan, Eduard 3446 Busuioc, Aureliu 3620
Bâlici, Gheorghe 3592-96 Buşulean, Ludmila (3505)
Bâlici, Gheorghe 3597-98; 3614-16 Butnariuc, Anişoara 3568
Barâmb, Gheorghe (pr.) 3304 Butnaru, Leo 3621
Barbu, Eugen (3602) Butnaru, Val 3319
Bărbuţă, Diana 3295; 3524 Buzdugan, Ion 3657
Băsescu, Traian 3361
C
Bâtcă, Viorica 3460
Batîr, Dumitru 3516 Cadeniuc, Grigore 3526
Bătrînu, Ion 3522 Calotă, Constantin 3592
Benea, Marcela 3617 Caranfil, George 3593
Berezovschi, Nelly (3461) Catană, Vitali 3320
Berghia, Ion 3498 Cebotaru, Nina 3488
Berzan, Eudochia (3462) Cerescu, Leonid 3522
Beşleagă, Vladimir (3668); 3679 Cernei, Oleg 3392
Bicec, Gheorghe 3463 Chauvier, Jean-Marie 3366
Bieşu, Maria (3559); (3561); 3563 Cheianu, Constantin 3321
Boaghiş, Răzvan Ioan 3602 Chilimar, Serghei 3297
Bobână, Ioana 3509 Chiper, Grigore 3611
Bogatu, Petru 3362-64; 3376 Chircă, Sergiu Ion 3305
Boico, Adelaida 3434 Chiriac, Petru 3390
152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Chirică, Vasile 3542 Curoş, Boris 3511


Chirilov, Valeriu 3546 Cuza, Petru 3511
Chirilov, Viorica 3299; 3387; 3439 Cuzuioc, Ion 3303; 3660
Chişcă, Mihai (3493)
D
Chisnenco, Angela 3434
Cibotaru, Mihail Gh. 3499 Dabija, Nicolae 3289; 3326; 3518; 3671
Cigrin, Zinovia (3496) Dan, Mihai 3465
Cimpoi, Mihai 3310; 3322 Danilov, Sergiu 3577
Ciobanu, Constantin Ion 3286 Darcaci, Galina 3466
Ciobanu, Raisa 3603; 3622; 3658 Dascăl, Valeria 3629-32
Ciobanu, Vitalie 3323-25; 3367; 3588; David, Eugenia 3633
3601 Diaconu, Mircea A. 3604
Ciocan, Iulian 3623 Dimisianu, Gabriel 3604
Ciocanu, Anatol (3664) Diviza, Ion 3634-37
Ciocoi, Gheorghe 3624 Doinaşu, Petru 3509
Ciocoi, Valeriu 3451-52 Doni, Gheorghe 3328
Ciorici, Pavel 3528 Druţă, Boris 3638; 3680
Ciubaşenco, Dumitru 3376 Druţă, Ion 3663
Ciubotarencu, Ludmila (3582) Dulgheru, Valeriu 3329
Ciubucciu, Vlad 3583 Dungaciu, Dan 3377
Ciucium, Mihai 3555 Dutca, Mihai 3452
Ciurunga, Andrei (3605)
Cojocaru, Sergiu 3625 E
Colesnic, Iurie (3294); 3383; 3659; Eminescu, Mihai 3287; 3570; 3609
(3672); (3675-76) Enescu, Cornelius 3595
Coman, Andrei 3408 Eremei, Grigore 3499
Constantinescu, Ghiocel 3594
Corcebaş, Tatiana 3626 F
Cosov, Sofia (3565) Fărcaş, Ioan 3596
Costiuc, Nina 3435 Fetescu, Andrei 3437; 3494; 3526
Coval, Dumitru (3499) Filip, Iulian 3639-42
Cozari, Mihai 3414 Florescu, Maftei 3597
Cozlov, Iurii 3531
Cozub, Sandu 3567 G
Cravţov, Mihail 3573 Gâf-Deac, Ioan 3500
Cristea, Olga 3573 Gâncea, Anastasia 3573, 3578
Croitoru, Grigore 3627 Gârneţ, Vasile 3309, 3330
Ctitor, Tudor 3530 Garştea, Ludmila 3467
Cucereanu, Radion 3510 Gheorghiţă, Eugen 3414, 3534
Cucu, Ivan 3612; 3680
Curleac, Viku 3628
153
August 2005 ≡ August 2005

Gheorghiţă, Nadina 3294; 3302; 3468; Iuraşcu, Mihai 3332


3501; 3543; 3546 Ivanov, Nina 3472
Gheorghiu, Constantin Virgil (3607)
J
Gherlih, Lidia 3490
Gherman, Marcel 3556 Jicul, Galina 3473
Ghiţu, Dumitru 3298 Josanu, Andrei 3526
Gociu, Dumitru 3511 Josanu, Efim 3292; 3333; 3574-75
Golub, Grigore 3537 Josul, Ion (3303)
Gorgan, Ion 3599; 3605 Juc, Nina 3474
Gorşovschi, Emilia 3490
Grădinaru, Lidia 3489 K
Grama, Steliana 3643 Kadare, Ismail 3677
Grant, Charles 3368 Kulikovski, Lidia 3295
Grâu, Elvira 3470
Graur, Liliana 3469 L
Grebenşcikov, Victor 3331 Lari, Leonida 3644
Grecianîi, Zinaida 3396 Leşan, Valentina 3455
Grecu, Dan 3392 Lipcanu, Stan 3419
Gribincea, Tatiana 3448 Loteanu, Emil 3564
Grijanovschi, Sergiu 3538 Lozanu, Mina 3512
Gromov, Alexandru 3584 Luchianov, Ion 3576
Grozavu, Vasile 3331; 3420; 3435-36 Lungu, Eugen 3661-62
Gudumac, Eva (3518) Lupu, Marian 3569
Guillen, Jorge 3590
Guţan, Valentin 3436 M
Guţu, Leonardo (3551) Magu, Vasile 3415
Guzun, Ana 3471 Malega, Tudor (3503)
H Maleş, Doina 3408
Mândâcanu, Valentin 3585-(86)-(87)
Hadârcă, Ion 3582; 3672 Manea, Leonid 3343
Hârjău, Victor 3524 Manolachi, Veaceslav 3542
Hodges, Heather M. 3369 Mardare, Avram 3564
Hostiuc, Ştefan 3611 Mardare, Marcela 3666
I Marga, Alexandru 3409
Marin, Gheorghe 3334
Iacoban, Mircea Radu 3678 Martin, Vasile 3531
Ionescu, Stelian 3598 Mătcaş, Nicolae 3646
Ioniţă, Veaceslav 3405 Matcovschi, Dumitru 3335-36; 3645
Iovu, Tudor 3519; 3531 Mateevici, Alexei (3657)
Istrati, Toma 3599; (3603); 3608; (3610) Melinte, Valentina 3437
Iuga, Gabriela 3428 Micle, Veronica 3609
154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Mihăieş, Roman 3337 Pascaru, Vlad 3415


Milosz, Czeslav 3313 Pasceru, E. 3530
Moldovanu, Ana 3391 Petrencu, Anatol 3285; 3681
Moraru, Anatol 3663 Petrescu, Dan 3577
Moraru, Haralambie 3647; 3673 Pînzaru, Gheorghe 3526
Moraru, Maria 3432 Pîslaru, Eugen 3533
Moscovici, Constantin 3557 Plăieşu, Raisa 3649
Moşneanu, Vasile 3600 Platon, Alexandru-Florin 3684
Movilă, Boris 3674 Pleşca, Valeriu 3446
Munteanu, Eudochia 3475 Pleşu, Andrei 3312, 3371
Munteanu, Galina 3502 Pohilă, Vlad 3586-87
Munteanu, Iuliana 3455 Poiată, Petru 3341; 3422
Mustea, Ion (3497) Policinschi, Grigore 3307; 3438
Musteaţă, S. 3503 Popa, Constanţa 3552; 3570-71
Popa, Iulius 3505; 3676
N
Popuşoi, Liliana 3551; 3557; 3560; 3562
Nadchernicinîi, Mihai 3525 Popuşoi, Nina 3578
Nastasiu, Vasile 3606; 3664 Porcesco, Cristina 3555
Neagu, Manole 3665 Porubin, Natalia 3506
Nechit, Irina 3549; 3558; 3567; 3675 Postolache, Gheorghe 3650
Negrean-Brudaşcu, Sava 3558 Preguza, Ion 3433
Negrescu, Oxana 3648 Proca, Ion 3347-48; 3527
Negru, Constantin 3491 Pruteanu, Tatiana 3681
Negru, Gheorghe 3338 Puşcaş, Victor 3423-24
Negru, Nicolae 3339-40; 3370 Putin, Vladimir 3421
Negru, Nina 3607
R
Nicolau, Gheorghe (3504)
Noica, Constantin 3311 Răcilă, Anatol 3568
Reniţă, Alecu 3659
O
Revuţchi, Vsevolod 3579
Odoleanu, Vasile 3513; 3519; 3542 Robu, Ion 3574
Ojog, Constantin 3393 Roman, Alexandru 3477
Onişcenco, Oleg 3299 Roman, V. 3493
Osipov, Victor 3437 Roşca, Agnesa 3667
Rost, Elena 3560
P Rotundu, Gheorghe 3494
Pacepa, Ion Mihai 3421 Rusnac, Gheorghe 3499
Palladi, Tudor 3666-67 Rusu, Dinu 3682
Pancioha, Veaceslav 3387 Rusu, Gheorghe 3453
Partole, Claudia 3559; 3608 Rusu, Ion 3514
Păsat, Dumitru 3287; 3609 Rusu, Tudor 3454
155
August 2005 ≡ August 2005

S Ţ
Sadoveanu, M. 3466 Ţurcan, Galina 3478
Samaranch Torello, Juan Antonio (3575) Ţurcanu, Anatolie 3519
Sandri Ion Şcurea (3569) Ţurcanu, Ianoş 3643
Savin, Tatiana 3651 Ţvircun, Victor 3457
Scobioală, Aurel 3652
U
Severin, Adrian 3324
Sidneym Sylvia (3565) Ungureanu, Ion (3291)-93; 3349
Simion, Ion 3653 Ursu, Andrei 3527
Simuţ, Ion 3668 Ursu, Laurenţiu 3313
Sîmboteanu-Popescu, Daniela 3296 Ursu, Vasile 3479
Smirnov, Eduard 3543
Snegur, Mircea 3344-45 V
Socor, Vladimir 3346 Valgard, Victor 3570
Sofronie, Ion 3344 Vartic, Andrei 3293; 3515
Soltan, Petru 3290 Vieru, Boris 3361
Stici, Ion 3438; 3512 Vieru, Diana (3562)
Stoianov, Dana 3449 Vieru, Grigore 3350, 3655-56, 3670
Stoicovici, Cătălin 3409; 3537 Vîlcu, Nicolae 3416
Strâmbeanu, Andrei 3291; 3561; 3654; Voitun, Aneta 3446
3669 Volosatâi, Boris 3480
Suveică, Tudor 3429 Voronin, Vladimir 3351, 3569
Svernei, Igor 3552
Szajczyzk, Dumitriţa 3554 Z

Ş Zorilă, Valentin 3571

Şoşev, Vasilii 3534 А


Ştefan cel Mare 3322; 3349 Андон, Виктор 3566
Ştefănescu, Alex. 3606 Андриеш, Маргарита 3440
Ştepa, Lidia 3490 Антонов, Павел 3539
Şveţ, Petru 3439 Асхатова, Татьяна 3521
T Б
Tarlev, Vasile 3569 Бегу, Сергей 3535
Tănase, Monica 3430 Бенедиковская, Лидия 3572
Tătaru, Tudor 3347-48 Бобынэ, Лидия 3394
Teleucă, Victor (3658) Бологан, Виорел 3572
Tucă, Marius 3371
Tulbure, Gheorghe 3565 В
Вакарь, Сергей 3441
156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Варгина, Валентина 3442 Кисненко, Анжела 3426


Вартанов, А. 3372 Кифа, Светлана 3426
Венедиковская, Лидия 3580 Коваленко, Ирина 3413
Воронин, Владимир 3352; 3379-80 Коваль, М. 3483
Колеров, Модест 3374
Г
Кононенко, Василий 3382
Гайдаш, В. 3547 Кортунов, Вадим 3288
Гайдаш, Владимир 3548 Кошулян, Виктор 3541
Гамурарь, Борис 3443
Л
Георгицэ, Надина 3563
Гначук, Тудор 3544 Лупашку, Валерий 3545
Головенко, Александр 3359 Лупу, Мариан 3379
Лупушор, Тамара 3442
Д
Луценко, Анатолий 3539
Джеймс, Гарольд 3373
М
До, Джон 3589
Дораш, Виктор 3444 Мажеру, Вячеслав 3536
Макарь, Павел 3484
Е
Максимов, Юрий 3300Б 3354
Ефрим, Георгий 3532 Мардарь, Ион 3440
Маринчук, Александра 3683
Ж Марчук, Алексей 3427
Жакотэ, Анатолий 3517 Маценко, Ирина 3410-11
Метц, Стивен 3306
З Мигулина, Татьяна 3553
Замуруев, Сергей 3412; 3535; 3541 Михеев, Сергей 3375
Западинский, Роберт 3378 Мырзак, Александра 3520
Збырня, Тудор 3553 Мырзенко, Василе 3394
Зенькович, Геннадий 3544 Мюллер, Гебхард 3406
Зинн, Ханс-Вернер 3400 Н
И Никулин, Семен 3441
Иванова, В. 3359 О
К Осояну, Андрей 3443
Калак, Дмитрий 3417 П
Касап, Матвей 3547
Кендигелян, Михаил 3353 Пелехань, Т. М. 3485
Киртоака, В. Е. 3481 Плюшкин, Александр 3580
Кирьянова, Е. Б. 3482 Поалелунжь, Михай 3427

157
August 2005 ≡ August 2005

Пономарева, Наталья 3520 Тарлев, Василе 3379


Телешку, Илие 3529
Р
Тесемникова, Екатерина 3374
Рогофф, Кеннет 3401
У
Родрик, Дэни 3384
Ройбу, Зиновий 3356 Урсаки, Владимир 3581
Ушкина, Полина 3581
С
Х
Сафта, Владимир 3521
Сима, Георгий 3357-58 Хоменко, Раиса 3300
Слуту, Андрей 3445
Ч
Смирнов, Игорь 3359
Стась, Андрей 3412 Чачия, Александр 3315
Стиглиц, Джозеф Е. 3385 Чешуев, Виссарион 3407
Строева, Дарья 3508
Ш
Т
Шиллер, Роберт 3402; 3450
Табаков, Олег (3566) Шпак, Галина 3399
Такий, Александр 3398
Таран, Ангелина 3517; 3532

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor, ale căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă"
Nr 8-2005
1. Altarul credinţei
2. Capitala
3. Capitala = Столица
4. Contrafort
5. Curier ortodox
6. Curierul vamal
7. Dreptul
8. Făclia
9. Flux : cotid. naţ.
10. Flux : ed. de vineri
11. Glasul naţiunii
12. Jurnal de Chişinău
13. Literatura şi arta
14. Moldova suverană
15. Natura
16. Săptămîna
17. Solidaritate
18. Spirit românesc
19. Sport plus
20. Tetis info
21. Unirea
22. Vocea poporului
23. Голос народа
24. Кишиневские новости
25. Кишиневский обозреватель
26. Коммерсант plus
27. Независимая Молдова
28. Новое время
29. Право
30. Таможенный вестник
31. Экономическое обозрение

159
August 2005 ≡ August 2005

CUPRINS
CRONICA CĂRŢII................................................................................................5

0 GENERALITĂŢI ...................................................................................................5
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................5
006 Standardizare şi standarde................................................................................6
01 Bibliografie. Cataloage..............................................................................7
06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii.
Muzee .........................................................................................................7
08 Poligrafii. Lucrări colective.......................................................................8
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori......................................................................8
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .....................................................................................8
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................................9
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ......................................9
31 Statistică. Demografie. Sociologie ...........................................................10
33 Economie. Ştiinţe economice....................................................................11
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ.....................................................................14
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber.............................................16
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor
..................................................................................................................18
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ...............................................................18
50 Generalităţi despre ştiinţele pure.............................................................18
51 Matematică...............................................................................................19
53 Fizică........................................................................................................21
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ........................................................22
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice....................................................22
57 Ştiinţe biologice........................................................................................22

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .........................................................23


61 Medicină...................................................................................................23
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................23
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice .................................................................................25
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei..........................27
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii...................27
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ....................................27
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale .................28
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie.
tehnologii şi procedee în construcţii ........................................................29
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .......................................................29
78 Muzică......................................................................................................29
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ...........................................................30
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie....30
82 Literatură .................................................................................................33
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .....................................................................35
93/94 Istorie ..................................................................................................35
94 Istorie generală. Istorie universală ..........................................................35
94(100) Istorie universală .....................................................................................35
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 8-2005 ...............................................41
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 8-2005 .......................................................46

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .....................................................48

0 GENERALITĂŢI .................................................................................................48
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ...............................................48
006 Standardizare şi standarde..............................................................................48

161
August 2005 ≡ August 2005

007 Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării şi comunicării în general


(cibernetică) ..................................................................................................48
008 Civilizaţie. Cultură. Progres...........................................................................48
02 Biblioteconomie........................................................................................48
06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii.
Muzee .......................................................................................................49
069 Muzee ............................................................................................................49
070 Ziaristică. Presă..............................................................................................49
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ...................................................................................49
159.9 Psihologie ...................................................................................................49
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ..............................................49
2 RELIGIE. TEOLOGIE ..........................................................................................49
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..............................................................................................49
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ....................................49
31 Statistică. Demografie. Sociologie ...........................................................50
32 Politică .....................................................................................................50
33 Economie. Ştiinţe economice....................................................................51
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ.....................................................................55
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................64
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .........................................................65
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber.............................................66
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor
..................................................................................................................67
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ...............................................................67
50 Generalităţi despre ştiinţele pure.............................................................67
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ........................................................67
59 Zoologie ...................................................................................................67
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .........................................................67
162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

61 Medicină...................................................................................................67
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice .................................................................................79
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii...................84
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ....................................85
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .......................................................86
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie .....................................86
78 Muzică......................................................................................................86
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ......................................................87
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ...........................................................87
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie....87
82 Literatură .................................................................................................87
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .....................................................................88
908 Monografii ale localităţilor ............................................................................92
93/94 Istorie ..................................................................................................92
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei ....................................................92
94 Istorie generală. Istorie universală ..........................................................93
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 8-2005 ......................93
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole
sunt fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 8-2005 ............................101

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ....................................................102

0 GENERALITĂŢI ...............................................................................................102
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .............................................102
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general.....................................................................102
008 Civilizaţie. Cultură. Progres.........................................................................102
01 Bibliografie. Cataloage..........................................................................103
02 Biblioteconomie......................................................................................103

163
August 2005 ≡ August 2005

06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii.


Muzee .....................................................................................................103
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii..................................................104
069 Muzee ..........................................................................................................104
070 Ziaristică. Presă............................................................................................104
1/14 Filozofie ..............................................................................................104
2 RELIGIE. TEOLOGIE ........................................................................................105
23/28 Creştinism. Religie creştină ..............................................................105
3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................................105
32 Politică ...................................................................................................105
33 Economie. Ştiinţe economice..................................................................114
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ...................................................................118
35 Administraţie publică. Artă militară ......................................................120
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .......................................................122
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber...........................................123
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII .............................................................129
50 Generalităţi despre ştiinţele pure...........................................................129
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ......................................................130
57 Ştiinţe biologice......................................................................................130
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .......................................................131
61 Medicină.................................................................................................131
62 Inginerie. Tehnică în general .................................................................131
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice ...............................................................................132
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii.................133
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ..................................133
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ...............135

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie.


tehnologii şi procedee în construcţii ......................................................135
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .....................................................136
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. grădini ........................................................................136
72 Arhitectură .............................................................................................136
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură............................................136
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ...................................137
78 Muzică....................................................................................................137
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ....................................................138
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .........................................................140
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie..140
82 Literatură ...............................................................................................141
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ...................................................................150
93/94 Istorie ................................................................................................150
94 Istorie generală. Istorie universală ........................................................150
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 8 -2005 ...................152
Lista gazetelor, ale căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă"
Nr 8-2005....................................................................................................159

165
August 2005 ≡ August 2005

Bibliografia Naţională a Moldovei

Formatul 60 X 80/16
Coli de tipar
Coli ed.
Tirajul 100 ex.
Com. Nr

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 57 46
Email: cncm@moldova.cc cncm@go.ro
http://www.iatp.md/cnc

Reglet Max SRL


şos. Hânceşti 53,
Chişinău, MD 2028, Republica Moldova
tel. /3732/ 73 17 55

166