You are on page 1of 160

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

http://www.iatp.md/cnc ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 7
2005

1
Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
Chişinău 2005
Iulie 2005 ≡ July 2005

MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of
Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles.
References. Reviews. Music Notes. Fine arts publications.

Published from 1958


Issued once a month

2005
Nr 7

Chişinău
National Book Chamber of Republic of Moldova
2005

2
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare.
Referinţe. Recenzii. Note muzicale. Publicaţii artă plastică.

Se editează din anul 1958


Apare lunar

2005
Nr 7

Chişinău
Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
2005

3
Iulie 2005 ≡ July 2005

Alcătuitori : Claudia BÂGU


Valentina CHITOROAGĂ
Ludmila CORGHENCI
Renata COZONAC
Efimia MACRINICI
Nina MICHERIN
Olesea NICOARA

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

Procesare text : Olesea NICOARA

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Ref. rec. N. muz. Publ. artă
plastică : Se ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep.
Moldova; alcăt. : Claudia Bâgu,…; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă. –
Ch. : Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova, 2004 (Rotaprint). – Contin. ed.
"Cronica presei". – ISSN 0201-6761
Nr 7, 2005. – 2005. – 159 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine
50 ex.

015(478)

Prefaţă – Vezi Nr 1

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2005

4
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2005
IULIE NR 7 JULY
(1105-1225)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
1105. "Academia de Administrare Publică pentru o guvernare
transparentă, responsabilă şi democratică", conf. int. şt.-practică (2005;
Chişinău). Academia de Administrare Publică pentru o guvernare transparentă,
responsabilă şi democratică : Tezele conf. int. şt.-practice din 18 mai 2005 / coord. :
A. Mironic, ... – Ch. : S. n., 2005. – 272 p.; 20 cm.
Antetit. : Acad. de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Rep.
Moldova. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol
ISBN 9975-9688-9-9
700 ex. – [05-1170]
- - 1. Academia de Administrare Publică pentru o guvernare transparentă,
responsabilă şi democratică.
082:378.635.1(478)=135.1=161.1
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
1106. Landers, Cassie
Ne jucăm şi învăţăm : primul an de viaţă / Cassie Landers; trad. : Nicoleta
Culava; il. : Joan Auclaire; Asoc. Int. "Step by Step". – Ch. : Epigraf, 2005
(Combinatul Poligr.). – 11, [2] p. : il.; 20 cm. – (Programul Educaţional "Pas cu
Pas")
Aut. este indicat pe vs. cop. – Bibliogr. p. 13. – F. f. de tit. – Apare cu
sprijinul financ. al UNICEF
ISBN 9975-924-54-9
[05-1164]
087.5

5
Iulie 2005 ≡ July 2005

1107. Prevenirea şi eliminarea muncii copilului / Biroul Regional


UNESCO Moscova. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Bussines-Elita"). – [8] p. : il. color.;
21 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Biroului Regional UNESCO Moscova, Progr.
Int. pentru eliminarea muncii copilului al Biroului Int. al Muncii (ILO-IPEC) şi
UNICEF Moldova
ISBN 9975-9584-1-9
10 000 ex. – [05-1206]
087. 5
1108. Ursache, Silvia
Un abecedar cum găseşti mai rar / Silvia Ursache; pict. : Radu Diordiev,
Violeta Diordiev. – Ch. : Iulian, 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – [16] p. : il. color.; 26
cm.
F. f. de tit.
ISBN 9975-922-93-7
[05-1200]
087.5
1109. Ursuleţi isteţi : [poezii pentru copii] / pict. : Marina Andruhin. – Ch. :
Iulian, 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – [8] p. : il. color.; 26 cm. – (Ser. "Animale
drăgălaşe isteţe şi poznaşe")
ISBN 9975-922-88-0
[05-1201]
087.5
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
1110. Landers, Cassie
Dezvoltarea socio-emoţională : primii trei ani de viaţă / Cassie Landers;
trad. : Nicoleta Culava; il. : Joan Auclaire; Asoc. Int. "Step by Step". – Ch. : Epigraf,
2005 (Combinatul Poligr.). – 12, [1] p. : il.; 21 x 20 cm. – (Programul Educaţional
"Pas cu Pas")
Aut. este indicat pe vs. cop. – Bibliogr. p. 13. – F. f. de tit. – Apare cu
sprijinul financ. al UNICEF
ISBN 9975-924-56-5
[04-1162]
159.94
6
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1111. Landers, Cassie


Nou-născutul care ne uimeşte / Cassie Landers; trad. : Nicoleta Culava; il.
: Joan Auclaire; Asoc. Int. "Step by Step". – Ch. : Epigraf, 2005 (Combinatul
Poligr.). – 12, [1] p. : il.; 21 x 20 cm. – (Programul Educaţional "Pas cu Pas")
Aut. este indicat pe vs. cop. – Bibliogr. p. 13. – F. f. de tit. – Apare cu
sprijinul financ. al UNICEF
ISBN 9975-924-55-7
[05-1163]
159.93-053.31
3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
1112. Deprinderi de viaţă : Man. pentru cl. 5-7 / Iosif Moldovanu, Claudia
Coadă, Daniela Platon, ...; comisia de evaluare : Dana Lichii, ...; Min. Educaţiei,
Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Î. E.-P. "Ştiinţa", 2005 [Combinatul
Poligr.]. – 95 p. : il. color.; 24 cm.
ISBN 9975-67-492-5
[05-1239]
- - 1. Deprinderi de viaţă.
30(075.3)
1113. Idem în lb. rusă : Жизненные навыки : Учеб. для 5-7 кл. / trad. din
lb. rom. : Viorica Creţu. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2005 [Combinatul Poligr.]. – 95 p. :
il. color.; 24 cm.
ISBN 9975-67-496-8
[05-1240]
- - 1. Deprinderi de viaţă (rus.).
30(075.3)
1114. Deprinderi de viaţă : Man. pentru cl. 8-9 / Iosif Moldovanu, Claudia
Coadă, Daniela Platon, ...; comisia de evaluare : Violeta Mija, ...; Min. Educaţiei,
Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Arc, 2005 (Combinatul Poligr.). – 95
p. : fig. tab.; 27 cm.
ISBN 9975-61-382-9
[05-1173]
30(075. 3)

7
Iulie 2005 ≡ July 2005

1115. Deprinderi de viaţă : Man. pentru cl. 10-12 / Tatiana Turchină,


Sergiu Tomşa, Veronica Boldişor, Valentina Priţcan; comisia de evaluare : Stela
Gânju,...; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Prut
Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). – 95, [1] p. : il. color.; 24 cm.
Bibliogr. p. 96 (34 tit.)
ISBN 9975-69-771-2
[05-1234]
- - 1. Deprinderi de viaţă.
30(075.3)
303 Metode ale ştiinţelor sociale
Magu, Ion. Populaţia despre locul şi rolul serviciului vamal în societate. –
Vezi Nr 1124

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


316 Sociologie
1116. Republica Moldova : Breviar statistic / Biroul Naţ. de Statistică al
Rep. Moldova; col. red. : Valcov Vitalie (preş.), ... – Ch. : Statistica, 2005 (Tipogr.
SA "Crio"). – 15 cm.
2005. – 2005. – 126 p. : diagr., tab. – Text paral. : lb. rom., rusă. – ISBN
9975-9828-6-7 : 500 ex. – [05-1243]
- - 1. Moldova – Dezvoltare demografică, socială, economică – Date
statistice.
316+338(478)(083.41)=135.1=161.1
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
1117. Youth Strategy / Dep. Tineret şi Sport, UNICEF; coord. : Liliana
Palihovici. – Ch. : SET TRIO SRL, 2005 (Tipogr. AŞM). – 67 p. : il.; 30 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Reprezentanţei UNICEF in Moldova, Dep.
pentru Tineret şi Sport în Rep. Moldova
ISBN 9975-9816-3-1 (în cop.)
2 000 ex. – [05-1254]
- - 1. Structuri sociale – Tineret – Moldova (engl.).
316.346.32-053.6(478)

8
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

32 POLITICĂ
1118. Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova. Anuar
ştiinţific : [culegere de art.] / Inst. de Stat de Relaţii Int. din Moldova; col. de red. :
Vasile Guţu (preş.), ... – Ch. : CEP USM, 2005. – 20 cm.
Vol. 3. – 2005. – 267, [1] p. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 9975-70-532-4 : 50 ex. – [05-1192]
32+378.4(478)(082)=00
323/324 Politică internă
1119. Kymlicka, Will
Politica în dialect : naţionalism, multiculturalism şi cetăţenie / Will
Kymlicka; trad. : Diana Stanciu; cop. : Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2005 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 341 p.; 24 cm.
Tit. orig. : Politics in the vernacular : nationalism, multiculturalism and citi-
zenship. – Bibliogr. p. 309-325 (378 tit.). – Ind. p. 326-341
ISBN 9975-61-363-2
[05-1219]
- - 1. Minorităţi naţionale – Aspecte politice.
323.15
323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova
1120. Alegeri, 2005 / Asoc. pentru Democraţie Participativă ADEPT,
Ambasada Regatului Ţărilor de Jos; coord. : Sergiu Buşcăneanu. – Ch. : Gunivas,
2005 (Combinatul Poligr.). – 164 p. : tab.; 24 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul Ambasadei Regatului
Ţărilor de Jos
ISBN 9975-908-54-3
1 000 ex. – [05-1208]
- - 1. Alegeri parlamentare, 2005 – Republica Moldova.
324:342.53(478)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
331.105.44 Sindicate
1121. Management sindical : Note de curs pentru lideri sindicali / Victor
Benu, Dumitru Şandru, Ion Cucu, ...; Sindicatul "Sănătatea", Inst. Muncii. – Ch. : S.

9
Iulie 2005 ≡ July 2005

n., 2005 (Tipogr. "Crio" SA). – 136 p. : il., scheme, tab.; 24 cm. – (Bibl. activistului
sindical)
Bibliogr. p. 135-136
ISBN 9975-9732-5-6
500 ex. – [05-1171]
- - 1. Management sindical.
331.105.44:65.012.4(075)
1122. Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova. Statutul
Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova / Sindicatul Educaţiei şi Şt.
din Rep. Moldova. – Ch. : Centrul Ed.-poligr. al USM, 2005. – 55 p.; 21 cm.
Text paral. : lb. rom., rusă
3 000 ex. – [05-1197]
- - 1. Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova – Statut.
331.105.445:37.0(478)(060.13)
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
1123. Estimarea libertăţii antreprenoriatului în Moldova / alcăt. : M. Onu.
– Ch. : INEI, 2005. – 8, [2] p. : tab.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. Naţ. de Econ. şi Inf.)
Descr. după p. 1. – F. f. de tit. şi cop.
141 ex. – [05-1176]
334.012.2(478)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
Republica Moldova. – Vezi Nr 1116

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
1124. Magu, Ion
Populaţia despre locul şi rolul serviciului vamal în societate : sondaj
sociologic / Ion Magu, Valentin Portas; Serviciul Vamal al Rep. Moldova. – Ch. : S.
n., 2005 (Tipogr. "Foxtrot"). – 27 p. : fig.; 20 cm. – (Ser. "Bibl. Vămii Moldovei")
Aut. sunt indicaţi la p. 28. – F. f. de tit.
ISBN 9975-9523-1-3 (trecut eronat pe carte)
[05-1271]

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Servicii vamale – Sondaje.


339.543+303.425
1125. Magu, Ion
Terorismul în vizorul serviciului vamal / Ion Magu; Dep. Vamal al Rep.
Moldova. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Foxtrot"). – 41 p. : il.; 20 cm. – (Ser. "Bibl.
Vămii Moldovei").
Bibliogr. p. 32-33 (27 tit.) şi în notele de subsol. – F. f. de tit.
ISBN 9975-9523-2-1
[05-1269]
- - 1. Servicii vamale – Terorism. 2. Terorism – Servicii vamale.
339.543:343.359.3
1126. Vîlcu, Nicolae
Cutumele angajaţilor serviciului vamal şi conştientizarea dreptului / Nicolae
Vîlcu; Dep. Vamal al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2003 (Poligraf Centru SRL). – 22
p.; 20 cm. – (Ser. "Bibl. Vămii Moldovei").
ISBN 9975-9523-1-3
500 ex. – [05-1268]
339.543
1127. Vîlcu, Nicolae
Mesagerii statalităţii : [etica personalului vamal] / Nicolae Vîlcu; Serviciul
Vamal al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Foxtrot"). – 32 p.; 20 cm. –
(Ser. "Bibl. Vămii Moldovei").
Bibliogr. p. 32 (14 tit.)
ISBN 9975-9523-1-3 (trecut eronat pe carte)
[05-1270]
- - 1. Etica personalului vamal.
339.543:174
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
1128. Aramă, Elena
Controverse teoretice şi aspecte practice ale interpretării dreptului : (St.
didactic) / Elena Aramă, Iulian Savu; ref. şt. : Andrei Smochină; Boris Negru; Univ.
de Stat din Moldova. Fac. de Drept. – Ch. : CEP USM, 2005. – 169, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 160-169

11
Iulie 2005 ≡ July 2005

ISBN 9975-70-545-6
50 ex. – [05-1195]
- - 1. Drept – Interpretare.
340.12(075. 8)
341 Drept internaţional
1129. Cooperarea şi asistenţa juridică internaţională : ghidul procurorului
/ Procuratura Rep. Moldova, Org. Int. pentru Migraţie; selecţ. şi sistematizare :
Eugen Rusu. – Ch. : [Rebel SRL], 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 167 p.; 20
cm. – (Combaterea traficului de fiinţe umane)
[05-1227]
- - 1. Drept internaţional – Ghiduri.
341(036)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1130. Blanovschi, Andrei
Statul şi economia : Note de curs / Andrei Blanovschi, Ala Mironic; Acad.
de Administrare Publică pe lângă Preş. Rep. Moldova. – Ed. revăz. şi adăug. – Ch.
: S. n., 2005 (Tipogr. AŞM). – 202 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 201-202 (46 tit.)
ISBN 9975-62-142-2
200 ex. – [05-1250]
- - 1. Statul şi economia.
342.2:330(075.8)
1131. Raportul privind respectarea drepturilor omului în Republica
Moldova în anul 2004 = Доклад о соблюдении прав человека в Республике
Молдова в 2004 году = Report on human rights observance in the Republic of
Moldova in 2004 / Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova. – Ch. : S. n., 2005
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală). – 208 p. : diagr. color., tab.; 24 cm.
Text paral. : lb. rom., engl., rusă
[05-1229]
- - 1. Drepturile omului în Moldova - Rapoarte.
342.7(478)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
Asistenţa socială şi justiţia juvenilă. – Vezi Nr 1138

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1132. Codul de procedură penală : Comentariu / Igor Dolea, Dumitru


Roman, Tatiana Vizdoagă,.... – Ch. : Cartier, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
767 p.; 25 cm. – (Col. "Cartier Juridic")
Apare cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova şi al Progr. Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare, Proiectul "Centrul de Studii şi Politici Juridice"
ISBN 9975-79-342-8 (în cop.)
1000 ex. – [05-1216]
- - 1. Codul de procedură penală - Comentarii.
343.13(094.4)(0.072)
1133. Drept procesual penal / Igor Dolea, Dumitru Roman, Iurie Sedleţchi,
.... – Ch. : Cartier, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 948, [12] p.; 25 cm. – (Col.
"Cartier Juridic")
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova
şi al Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Proiectul "Centrul de Studii şi Politici
Juridice"
ISBN 9975-79-343-6 (în cop.)
1000 ex. – [05-1215]
- - 1. Drept procesual penal.
343.1(075.8)
1134. Manual de drept penal : Partea generală : Pentru învăţ. univ. /
Alexandru Borodac, Marin Gherman, Nicuşor Maldea, ...; red. coord. : Alexandru
Borodac; Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2005 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrală"). – 512 p. : scheme; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în notele de subsol
ISBN 9975-935-77-X (în cop.)
1000 ex. – [05-1222]
- - 1. Drept penal.
343.2/.8(075.8)
347 Drept civil
347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
1135. Drept civil / Sergiu Băieş, Aurel Băieşu, Valentina Cibotari, ... – Ch.
: Cartier, 2005 (F.E.-P. Tipogr. Centrală"). – 25 cm. – (Col. "Cartier Juridic")
Vol. 2 : Drepturile reale. Teoria generală a obligaţiilor. – 2005. – 521, [7] p.
– Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova şi al

13
Iulie 2005 ≡ July 2005

Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Proiectul "Centrul de Studii şi Politici


Juridice". – ISBN 9975-79-344-4 (în cop.) : 1000 ex. – [05-1214]
- - 1. Drept civil. 2. Drepturi reale. 3. Obligaţii.
347.2/.4(075.8)
347.7 Drept comercial
1136. AGEPI : Raport anual / Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii
Ind. a Rep. Moldova; consiliul ed. : Ştefan Novac (preş.), ...; fotogr. : Svetlana Tacu.
– Ch. : AGEPI, 2005. – 29 cm.
...2004. – 2005. – 132 p. : il., fig., tab. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă. –
[05-1188]
- - 1. Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale – Moldova –
Rapoarte.
347.77(478)(047.1)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1137. Asistenţa socială şi justiţia juvenilă : modalităţi de integrare şi
cooperare : Culeg. de art. elab. în baza comunic. la Conf. şt. "Asistenţa socială şi
juvenilă : modalităţi de integrare şi cooperare" din 22 apr. 2005 / Univ. de Stat din
Moldova, Centrul Rep. de Resurse pentru Asistenţă Socială; coord. : Maria Bulgaru.
– Ch. : CEP USM, 2005. – 203, [1] p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul UNICEF
ISBN 9975-70-544-8
Gratis, 200 ex. – [05-1193]
- - 1. Asistenţă socială. 2. Justiţie juvenilă.
364. 29+343.121.5(082)
369 Asigurări sociale
1138. Problemele formării coşului alimentar al minimului de existenţă al
populaţiei din Moldova / alcăt. : A. Rojco, ... – Ch. : INEI, 2005. – 18, [1] p. : tab.; 20
cm. – (Inf.-expres / Inst. Naţ. de Econ. şi Inf.)
Bibliogr. p. 18 (11 tit.). – Descr. după p. 1. – F. f. de tit. şi cop.
116 ex. – [05-1177]
369.011.4(478)

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1139. Vârlan, Maria
Direcţiile de activitate ale psihologului şcolar : (ghid) / Maria Vârlan; Univ.
Pedagogică de Stat "I. Creangă" din Chişinău. Catedra Psihologie Aplicată. – Ch. :
S. n., 2005 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 294 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 279-281 (47 tit.)
ISBN 9975-921-88-9
200 ex. – [05-1179]
- - 1. Psihologie pedagogică.
37.015.3:159.922.7
1140. Пэрл, Майкл
Воспитать ребёнка / Майкл и Деби Пэрл; пер. : Бен Майер, Наталия
Майер. – Ch. : S. n., 2005 (F. E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 139 p.; 20 cm.
ISBN 9975-78-412-7
1 000 ex. – [05-1212]
- - 1. Educaţie în familie (rus.).
37.018.1
371 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
1141. Mazilu, Valentina
Scenarii : pentru activitatea educaţională extraşcolară / Valentina Mazilu.
– Ch. : Labirint, 2003 (Tipogr. "Elena-V.I."). – 350, [2] p.; 20 cm.
ISBN 9975-943-18-7
500 ex. – [05-1158]
- - 1. Scenarii – Activitate extraşcolară. 2. Reprezentaţii teatrale –
Activitate extraşcolară.
371.383(072)

372 Conţinutul activităţii şcolare şi programă şcolară în învăţământul preşcolar şi elementar.


Obiecte la orice nivel şi din orice gen de şcoală
372.8 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1142. Deprinderi de viaţă : cl. 5-7 : Ghidul profesorului / Iosif Moldovanu,
Claudia Coadă, Daniela Platon, ...; comisia de evaluare : Dana Lichii, ...; Min.

15
Iulie 2005 ≡ July 2005

Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2005


(Combinatul Poligr.). – 187 p.; 29 cm.
Bibliogr. p. 186-187 (95 tit.)
ISBN 9975-67-493-3 (broşată)
[05-1255]
- - 1. Deprinderi de viaţă – Metodica predării.
372.830.046.14
1143. Idem în lb. rusă : Жизненные навыки : 5-7 кл. : пособие для
учителя / trad. din lb. rom. : Viorica Creţu. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2005
(Combinatul Poligr.). – 187 p.; 29 cm.
Bibliogr. p. 186-187 (95 tit.)
ISBN 9975-67-498-4 (broşată)
[05-1256]
- - 1. Deprinderi de viaţă – Metodica predării (rus.).
372.830.046.14
1144. Deprinderi de viaţă : cl. 10-12 : Ghidul profesorului / Tatiana
Turchină, Sergiu Tomşa, Veronica Boldişor, ...; comisia de evaluare : Stela
Gânju,...; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Prut
Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). – 179, [1] p. : il., tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 179 (32 tit.)
ISBN 9975-69-772-0(broşat)
[05-1267]
- - 1. Deprinderi de viaţă – Metodica predării.
372.830.046.14
1145. Новаторство и традиции в преподавании литературы и исто-
рии : Тема Великой Отеч. войны на уроках и во внекл. работе : 60-летию Ве-
ликой Победы посвящается / Конгр. рус. общин Респ. Молдова. Рус.
интеллектуал. центр. – Ch. : Inessa M.K., 2005 (Tipogr. AŞM). – 285, [2] p.; 21
cm.
Изд. при фин. поддержке Конгр. рус. общин Респ. Молдова,
Примэрии г. Кишинева, Кишин. общины россиян, …
ISBN 9975-933-12-2
500 ex. – [05-1249]
- - 1. Literatură rusă – Metodica predării (rus.). 2. Istorie – Metodica
predării (rus.).
372.882.116.110.9.046.014+372.893/94.046.14
16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1146. Шкёпу, Людмила


Воспитание навыков репродуктивного здоровья : пособие для
преподавателей / Людмила Шкёпу, Анжела Алексейчук; пер. с рум. : Лучия
Ботнарюк; М-во просвещения, молодежи и спорта Респ. Молдова, Фонд ООН
в области народонаселения (UNFPA). – Ch. : Arc, 2005 (Combinatul Poligr.). –
91 p.; 24 cm.
Bibliogr. p. 91 (12 tit.). – Apare cu sprijinul al Fondului Global
ISBN 9975-61-392-6
[05-1166]
- - 1. Reproducere – Sănătate – Metodica predării (rus.). 2. Educaţie
pentru viaţa de familie – Reproducere – Metodica predării (rus.).
372.831.43.046.14
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova. – Vezi Nr 1118

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1147. Natura rezervaţiei "Plaiul Fagului" / Agenţia pentru Silvicultură
"Moldsilva". Rezervaţia Naturală de Stat "Plaiul Fagului", Acad. de Şt. a Rep.
Moldova. Inst. de Geografie. Grădina Botanică (Inst.). Inst. de Zoologie; sub red. :
A. Ursu. – Ch.; Rădenii Vechi : S. n., 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 431 p. : tab.,
[8] p. diagr., fig., h. color.; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap.
ISBN 9975-944-88-4 (în cop.)
1000 ex. – [05-1230]
- - 1. Rezervaţia Naturală de Stat "Plaiul Fagului" – Moldova.
502.7(478)
51 MATEMATICĂ
1148. Matematică : Man. pentru cl. a 5-a / Gabriela Selivestru, Maria
Suceveanu, Larisa Avram, ...; comisia de evaluare : Dorin Afanas, ...; Min.
Educaţiei, Tineretului şi Sportulu al Rep. Moldova. – Ch. : Lumina, 2005
(Combinatul Poligr.). – 240 p. : il.; 24 cm.
ISBN 9975-65-212-3
17
Iulie 2005 ≡ July 2005

52 000 ex. – [05-1207]


51(075.3)
1149. Райский, Виктор
Математика : Сб. задач и упражнений для 7 кл. / Виктор Райский; trad.
din lb. rom. : Tatiana Rusu. – Ch. : Prut Internaţional, 2005 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 260 p. : fig.; 24 cm.
ISBN 9975-69-606-6
[05-1226]
- - 1. Matematica.
51(076.1)
Probleme actuale de lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară. – Vezi Nr
1180

53 FIZICĂ
1150. Lehoucq, R.
Legile lumii : Mediul înconjurător explicat cu ajutorul fizicii / R. Lehoucq,
J.-M. Courty, É. Kierlik; trad. : Andrei-Paul Corescu; il. : Bruno Vacaro; pref. :
Jacques Treiner. – Ch. : Arc, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 159 p. : il.; 24 cm.
Tit. orig. : Les lois du monde. – Bibliogr. p. 154-156 (76 tit.). – Ind. gen.,
de nume proprii p. 157-159
ISBN 9975-61-386-1
[05-1221]
- - 1. Fizica şi mediul înconjurător.
53
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
1151. "Международная Чугаевская конф. по координацион. хи-
мии" (22; 2005; Кишинэу). XXII Международная Чугаевская конференция по
координационной химии : Тез. докл. : Кишинэу, 20-24 июня 2005 г. / председа-
тель конф. : Н. В. Гэрбэлэу; оргком. : Кузнецов Н. Т., … – Ch. : S. n., 2005
(Tipogr. AŞM). – 608 p. : fig., tab.; 20 cm.
Antetit. : Рос. АН. Ин-т общ. и неорган. химии им. Н. С. Курнакова, АН
Молдовы. Ин-т химии. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul tezelor
ISBN 9975-62-136-8
400 ex. – [05-1248]
- - 1. Chimie (rus.).
18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

54(082)=135.1=161.1=111
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
1152. Estimarea vulnerabilităţii raioanelor şi localităţilor Republicii
Moldova la situaţii excepţionale cu caracter natural şi tehnogen = Определение
уязвимости районов и населенных пунктов Республики Молдова к
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера / Soc. de
Cruce Roşie a Moldovei, Dep. Situaţii Excepţionale al Rep. Moldova; aut. : Ion
Apostol. – Ch. : S. n., 2005. – 65 p. : h., il. color., tab.; 21 cm.
Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – Bibliogr. p. 63 (16 tit.)
[05-1161]
551.515.9(478)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
1153. "Ecological Chemistry", int. conf. (3; 2005; Chişinău). The third
International Conference "Ecological Chemistry 2005" : Abstracts, May 20-21,
2005, Chişinău / com org. : Lidia Romanciuc, ... – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. AŞM). –
564 p. : fig., tab.; 24 cm.
Antetit. : Moldovan Research and Development Assoc. – Texte : lb. rom.,
engl., rusă. – Ind. aut. p. 509-564
ISBN 9975-62-133-3
400 ex. – [05-1244]
- - 1. Chimie ecologică. 2. Ecologie.
574(082) =135.1=111=161.1
1154. "Ecological Chemistry : Latest advances", int. conf. (3; 2005;
Chişinău). The third international Conference "Ecological Chemistry : Latest
advances" : Book of Proceedings, May 20-21, 2005, Chişinău / com. org. : Lidia
Romanciuc, ...; ed. : Gheorghe Duca. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. AŞM). – 792 p. :
fig., tab.; 22 cm.
Antetit. : Moldovan Research and Development Assoc. – Texte : lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 9975-62-134-1
400 ex. – [05-1253]
19
Iulie 2005 ≡ July 2005

- - 1. Chimie ecologică. 2. Ecologie.


574(082) =135.1=111=161.1
58 BOTANICĂ
1155. Lumea vegetală a Moldovei / Adam Begu, Ştefan Manic, Vasile
Şalaru, ...; Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale al Rep. Moldova, Acad. de Şt. a
Rep. Moldova, Fondul Ecologic Naţ. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2005 (Combinatul
Poligr.). – 29 cm. – (Col. "Lumea vegetală şi lumea animală a Moldovei" / Com.
Naţ. pentru ed. col. : Constantin Mihailescu (preş.), ...)
Vol. 1 : Ciuperci. Plante fără flori : Alge, licheni, muşchi, ecvizetofite, ferigi,
gimnosperme / red. şt. : Vasile Şalaru. – 2005. – 200, [4] p. : il. color., tab. –
Denum. speciilor : lb. latină. – Bibliogr. p. 201. – Ind. al denum. uzuale p. 202. –
ISBN 9975-67-469-0 (în cop.). – [05-1187]
- - 1. Ciuperci. 2. Plante fără flori.
582.2/.3(478)
1156. Vol. 2 : Plante cu flori – I : Clasa Magnoliopsida, subclasele :
Magnoliidae, Ranuculidae, Caryophyllidae, Hamamelididae, Rosidae / Andrei
Negru, Ana Ştefîrţa, Valentina Cantemir, Gheorghe Gânju; red. şt. : Andrei Negru. –
2005. – 197, [6] p. : il. color., tab. – Denum. speciilor : lb. latină. – Bibliogr. p. 198. –
Ind. al denum. uzuale p. 199-202. – ISBN 9975-67-450-X (în cop.). – [05-1175]
- - 1. Lumea vegetală a Moldovei. 2. Plante cu flori.
[581.145.1:635.9](478)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
1157. "Medicina modernă : actualităţi şi perspective", conf. şt. int.
(2005; Chişinău). Medicina modernă : actualităţi şi perspective : Materialele Conf.
Şt. Int. consacrate aniversării a 35 de ani ai Spitalului Clinic a Min. Sănătăţii al Rep.
Moldova, 27 mai 2005 / red. resp. : Ivan V. Butorov. – Ch. : CEP USM, 2005. – 275,
[1] p. : graf., tab.; 20 cm.
Antetit. : Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din
Rep. Moldova. Catedra Boli Interne Nr. 6. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art.
ISBN 9975-70-539-1

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

100 ex. – [05-1196]


- - 1. Medicină.
61(082)=135.1=161.1
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.2 Dietetică
1158. Landers, Cassie
Alimentarea corectă a copilului de 1-2 ani / Cassie Landers; trad. :
Nicoleta Culava; il. : Joan Auclaire; Asoc. Int. "Step by Step". – Ch. : Epigraf, 2005
(Combinatul Poligr.). – 12, [1] p. : il.; 20 cm. – (Programul Educaţional "Pas cu
Pas")
Aut. este indicat pe vs. cop. – Bibliogr. p. 13. – F. f. de tit. – Apare cu
sprijinul financ. al UNICEF
ISBN 9975-924-53-0
[05-1165]
613.221
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
1159. Bahnarel, Ion
Aspecte medico-biologice ale acţiunii accidentului nuclear de la Cernobâl
asupra populaţiei Republicii Moldova / Ion Bahnarel, Ludmila Coreţchi, Mihai
Moldovanu; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Acad. de Şt. a Rep. Moldova. – Ch. : S.
n., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 145, [1] p. : fig., tab.; 20 cm. + An. [16] p. il.
color.
Rez. : lb. engl., rusă. – Bibliogr. p. 119-146 (257 tit.)
ISBN 9975-78-405-4 (în cop.)
300 ex. – [05-1217]
- - 1. Accidentul nuclear de la Cernobâl – Aspecte medico-biologice.
614.8.086+616

616 Patologie. Medicină clinică


1160. Цыбырнэ, Георгий Андреевич
Клиническая онкология / Георгий Андреевич Цыбырнэ; подгот. : Г.
П. Гидирим, …; АН Респ. Молдова, Ун-т медицины и фармации им. Н. Тес-
тимицану, Ин-т онкологии. – К. : Б. и., 2003 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 828, [1]
p. : des., tab., [4] p. des. color.; 21 cm.

21
Iulie 2005 ≡ July 2005

Bibliogr. p. 821-827 (92 tit.)


În cop. şi supracop.
[05-1231]
- - 1. Oncologie clinică (rus.).
616-006(075.5)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
1161. Бужор, П. В.
Постбульбарная язва : [моногр.] / П. В. Бужор; Кишин. Гос. Мед. Ун-т
им. Н. Тестемицану. – К. : Б. и., 2005 (Tipogr. SRL "Metrompaş"). – 167 p. : des.,
tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 145-165 (205 tit.)
ISBN 9975-9793-5-1 (în cop.)
500 ex. – [05-1168]
- - 1. Ulcer gastric (rus.).
616.33-002
618 Ginecologie. Obstetrică
1162. Carnet medical perinatal / Petru Roşca, Petru Stratulat, Mihai
Strătilă,.... – Ch. : S. n., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 56 p. : tab.; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe p. a 4 a cop. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul UNICEF
Moldova
[05-1228]
618.2(049.3)
1163. Spitalul Clinic de Psihiatrie – 110 ani de activitate / Min. Sănătăţii şi
Protecţiei Sociale al Rep. Moldova, IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie; sub red. :
Ţurcan Constantin, Cazacu Vasile. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. AŞM). – 292 p. :
tab.; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut.
ISBN 9975-62-140-6 (în cop.)
300 ex. – [05-1245]
- - 1. Spitalul Clinic de Psihiatrie – Chişinău.
618.89(478-25)(082)=135.1=161.1
1164. Stici, Ion
Academicianul Gheorghe Palade : Omul care naşte dimineţi / Ion Stici,
fotogr. : Anatol Roibu. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. AŞM). – 382 p. : il., [66] p. il.
color.; 22 cm.
22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Aut. pe cop. nu este indicat. – Texte şi în lb. engl. – Lista publ. şt. ale
acad. Gh. Palade p. 245-286
ISBN 9975-62-37-6 (în cop.)
300 ex. – [05-1247]
- - 1. Obstetrică – Ginecologie. 2. Palade, Gheorghe, 1929 - ...
618(092)(082)
1165. Модуль "Дородовая помощь" / Петру Стратулат, Людмила Ец-
ко, Петру Рошка, …; под ред. Петру Стратулат; НИИ охраны здоровья матери
и ребёнка, Гос. ун-т медицины и фармации Н. Тестемицану, О-во врачей и
акушеров-гинекологов, Ассоц. перинатал. медицины. – Ch. : S. n., 2005 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 295 p. : il.; 26 cm.
Bibliogr. la sfârşitul unor compartimente. – Apare cu sprijinul financ. al
UNICEF în Rep. Moldova, Dir. Elveţiene în Problemele Dezvoltării şi Cooperării în
Rep. Moldova
ISBN 9975-78-410-0
500 ex. – [05-1220]
- - 1. Ajutor prenatal (rus.).
618.2/.3
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

1166. Raischi, Tudoriţa


Educaţia tehnologică : Man. pentru cl. a 3-a / Tudoriţa Raischi, Parascovia
Secrieru-Harbuzaru, Victor Ţîmpău; comisia de experţi : Nadejda Rotaru, ... – Ch. :
Cartier, 2005 (Combinatul Poligr.). – 95, [1] p. : fig. color.; 24 cm. – (Col. Cartier
educaţional)
ISBN 9975-79-341-X
45 000 ex. – [05-1167]
- - 1. Educaţie tehnologică.
63+64+677.076(075.2)
1167. Idem în lb. rusă : Технологическое воспитание : Учеб. для 3-го
кл. / trad. : Liliana Cepoi. – Ch. : Cartier, 2005 (Combinatul Poligr.). – 95 p. : il.; 24
cm. – (Col. "Cartier Educaţional")
ISBN 9975-79-353-3
12500 ex. – [05-1236]
- - 1. Educaţie tehnologică (rus.).
23
Iulie 2005 ≡ July 2005

63+64+677.076(075.2)
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
1168. Eroziunea solului : Esenţa, consecinţele, minimalizarea şi
stabilizarea procesului / Acad. de Şt. a Moldovei, Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare
al Rep. Moldova, Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru pe lângă Guvernul
Rep. Moldova, Inst. de Cercet. pentru Pedologie şi Agronomie "Nicolae Dimo"; trad.
: Dumitru Balteanschi; red. resp. : Dan Nour. – Ch. : Pontos, 2005 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 473 p. : fig., tab.; 24 cm.
ISBN 9975-926-73-8 (în cop.)
1000 ex. – [05-1213]
- - 1. Eroziunea solului.
631.459+632.125(082)
631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole
1169. Ameliorarea solurilor : [materialele conf. şt.-practice, 27 iul. 2005,
Sângerei, 2005] / Soc. Naţ. a Moldovei de Şt. a Solului; sub red. : Andrei Ursu. –
Ed. comemorativă. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. AŞM). – 104 p. : il., tab.; 20 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul Asoc.
Donaris Group
ISBN 9975-9580-3-6
300 ex. – [05-1251]
- - 1. Ameliorarea solurilor.
631.6(082)=135.1=161.1

634 Horticultură în general


1170. Кисиль, М. Ф.
Основы ампелоэкологии : Моногр. / М. Ф. Кисиль; Нац. ин-т виногра-
дарства и виноделия. – К. : Б. и., 2005 (Tipogr. AŞM). – 334 p. : des., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 246-289 (502 tit.)
ISBN 9975-62-141-4 (în cop.)
300 ex. – [05-1246]
- - 1. Viticultură (rus.). 2. Ecologia viticulturii (rus.).
634.8:663.21:574
1171. Кисиль, М. Ф.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Экологизация виноградо-винодельческого комплекса Молдовы : Мо-


ногр. / М. Ф. Кисиль, М. П. Рапча, С. М. Кисиль. – Ch. : Tipogr. AŞM, 2005. – 136
p. : des., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 107-136 (413 tit.)
ISBN 9975-62-139-2
300 ex. – [05-1252]
- - 1. Viticultură – Ecologie – Moldova (rus.). 2. Vinificaţie – Ecologie –
Moldova (rus.).
[634.8:663.2:631.95](478)

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


Educaţia tehnologică. – Vezi Nr 1167

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier
1172. Regulamentul circulaţiei rutiere = Правила дорожного движения :
Cu privire la răspunderea administrativă a participanţilor la trafic. – Ch. : Adiabata
SRL, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 112 p., [20] p. il. color.; 20 cm.
Text paral. : lb. rom., rusă
ISBN 9975-78-233-7
[05-1211]
- - 1. Circulaţie rutieră – Regulamente. 2. Regulamentul circulaţiei.
656.11.05:351.811=135.1=161.1
656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară
1173. Calea Ferată din Moldova : [despre activitatea într.] / ÎS "Calea
Ferată din Moldova"; colab. : Liliana Nichiforov, ...; trad. : Ana Sîrcu; red.-şef. : Irina
Craevschi; imagini : Iurie Kozlov. – Ch. : Ed. PP "Depozit en gros" SA, 2005
(Combinatul Poligr.). – 45, [1] p. : imagini color.; 30 cm.
Ed. spec. a ziarului "Feroviarul Moldovei". – F. f. de tit.
[05-1204]
- - 1. Întreprinderi feroviare – Calea Ferată din Moldova.

25
Iulie 2005 ≡ July 2005

656.2(478)
1174. Idem în lb. rusă : Железная дорога Молдовы. – Ch. : Ed. PP
"Depozit en gros" SA, 2005 (Combinatul Poligr.). – 45, [1] p. : imagini color.; 30 cm.
F. f. de tit.
[05-1205]
- - 1. Întreprinderi feroviare – Calea Ferată din Moldova (rus.).
656.2(478)

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


677 Industrie textilă
Educaţia tehnologică. – Vezi Nr 1167

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
1175. Percinschi Olga : [pictor : album]. – Ch. : Patriot Studio, 2005
[Tipogr. "Amprenta foil"]. – [14] p. : reprod. color.; 21 cm.
Text : lb. rom., engl. – F. f. de tit.
[05-1210]
- - 1. Pictură – Moldova. 2. Percinschi, Olga, 1982-... plastician – Creaţie.
75.071.1(478)
1176. Vida, Gheorghe
Nina Arbore : [pictor : minimonogr.] / Gheorghe Vida; trad. în lb. engl. :
Iulian Robu; red. pentru textele în engl. : Varvara Colibaba; imagini : Andrei Iliescu;
cop. : Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2005 (Combinatul Poligr.). – 79 p. : il., reprod.
color.; 30 cm. – (Maeştri basarabeni din sec. XX)
Textul imaginilor paral. : lb. rom., engl. – Rez. : lb. engl. – Bibliogr. p. 75. –
Lista il. p. 76-79. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 9975-61-379-9
[05-1233]
- - 1. Pictură. 2. Arbore, Nina, 1889-1942, pictor – Creaţie – Biografie.
75.071.1(092)

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

78 MUZICĂ
1177. Borş, Alexandru
Educaţie muzicală : Man. pentru cl. 5-a / Alexandru Borş, Eugen Coroi;
comisia de evaluare : Marina Moraru,...; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al
Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2005 (Combinatul Poligr.). – 103 p. : il.
color., n. muz.; 24 cm.
ISBN 9975-67-495-X
[05-1266]
- - 1. Educaţie muzicală.
78(075.3)
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
1178. Robu, Ion
Maratonul de la Atena / Ion Robu; imagini : Boris Harcenco, ... – Ch. : S.
n., (Combinatul Poligr.). – 168 p. : il., tab.; 20 cm.
ISBN 9975-901-59-X (în cop.)
1000 ex. – [05-1235]
- - 1. Olimpiada de la Atena, 2004. 2. Sportivii moldoveni la Olimpiada de
la Atena .
796.032.2
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1179. Probleme actuale de lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară /
Univ. de Stat din Moldova; col. red. : Efrosinia Axenti (coord.), ... – Ch. : CEP USM,
2004. – 21 cm.
Vol. 3. – 2004. – 608 p. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă – Bibliogr. la
sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 9975-70-535-9 : 200 ex. – [05-1191]
- - 1. Lingvistică. 2. Ştiinţă literară.
80+378.4(478)(082)=00
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
1180. English for you : Pupil's book : 5 form / Iulia Ignatiuc, Ludmila Foca,
Lara Aladin,...; comisia de evaluare : Tatiana Ştefârţă,...; Min. Educaţiei, Tineretului
27
Iulie 2005 ≡ July 2005

şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). –


128 p. : il. color.; 26 cm.
ISBN 9975-69-776-3
[05-1257]
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.3)
1181. Kaim, Marina
More on Phrasal Verbs / Marina Kaim. – Ch. : CEP USM, 2005. – 159, [1]
p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 160
ISBN 9975-70-538-3
280 ex. – [05-1194]
- - 1. Limba engleză.
811.111'367.4(075.8)
811.133.1 Limba franceză
Oltean-Grecu, Lilia. Enfant, ouvre-moi, c'est pour toi! – Vezi Nr 1191

811.135.1 Limba română


1182. Druţă, Gheorghe
Din frământul cuvintelor : [lexicul, gramatică] / Gheorghe Druţă; Inst. de
Lingvistică al Acad. de Şt. a Rep. Moldova. – Ch. : Labirint, 2005. – 96, [2] p.; 20
cm.
Bibliogr. p. 97 (6 tit.)
ISBN 9975-943-39-X
300 ex. – [05-1169]
- - 1. Limba română – Cuvinte.
811.135.1'373.4
1183. Limba şi literatura română : Man. pentru cl. a 5-a / Alexandru
Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sâmihăian, ...; comisia de evaluare : A. Ghicov, ...;
Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa";
Bucureşti : Humanitas Educaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). – 248 p. : il. color.;
24 cm.
ISBN 9975-67-500-X (Î.E.-P. "Ştiinţa")
[05-1180]
811.135.1+821.135.1.09(075.3)

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

811.163.2 Limba bulgară


1184. Български език и литература : за 5 кл. / Кирилка Демирева,
Надежда Кара, Елена Рацеева, Лидия Кавръкова; М-во на образованието,
младежта и спорта. – 2-е изд., перераб. – Ch. : Cartier, 2005 (Combinatul
Poligr.). – 256 p. : il.; 24 cm. – (Col. Cartier educaţional)
ISBN 9975-79-345-2
1 000 ex. – [05-1174]
811.163.2+821.163.2.09(075.3)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
1185. Lecturi literare : Antologie pentru cl. 5-6 / selecţ. textelor : Mircea
Ciobanu, Dumitru Boicu. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2005 (Combinatul Poligr.). – 275
p.; 24 cm.
ISBN 9975-67-503-4
[05-1265]
821-82-93(075.3)
821.111 Literatură engleză
1186. Conan Doyle, Arthur
O lume dispărută : [roman : trad. din engl.] / Arthur Conan Doyle; trad. :
Otilia Cazimir; il. : Vladimir Smirnov; cop. : Sergiu Stanciu. – Ch. : Prut Internaţional,
2005 (Combinatul Poligr.). – 243, [3] p. : il.; 20 cm. – (Bibl. pentru toţi copiii)
Tit. orig. : The Lost World
ISBN 9975-69-766-6 (în cop.)
[05-1153]
821.111-31-93 Conan Doyle
821.112.2 Literatură germană
1187. Grimm, Jacob Ludwig Karl
Poveşti alese : [trad. din germ.] / Fraţii Grimm; trad. de Dan Faur; il. de
Vladimir Smirnov; cop. : Sergiu Stanciu. – Ch. : Prut Internaţional, 2005
(Combinatul Poligr.). – 217, [3] p. : il.; 20 cm. – (Bibl. pentru toţi copiii)
Tit. orig. : Kinder und Hausmärchen
ISBN 9975-69-773-9 (în cop.)
[05-1157]
29
Iulie 2005 ≡ July 2005

821.112.2-34-93 Grimm
821.133.1 Literatură franceză
1188. Gautier, Théophile
Căpitanul Fracasse : [roman : în 2 vol. : trad. din fr.] / Théophile Gautier;
trad. de Gellu Naum; il. de Cristiana Călinescu-Fodor; cop. : Sergiu Stanciu. – Ch. :
Prut Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). – 280, [4] p. : il.; 20 cm. – (Bibl. pentru
toţi copiii). – Tit. orig. : Le capitaine Fracasse. – ISBN 9975-69-737-2
[Vol.] 1. – 2005. – 280, [4] p. : il. – ISBN 9975-69-738-0 (în cop.). – [05-
1154]
821.133.1-31-93 Gautier
1189. [Vol.] 2. – 2005. – 282, [4] p. : il. – ISBN 9975-69-739-9 (în cop.). –
[05-1155]
821.133.1-31-93 Gautier
1190. Oltean-Grecu, Lilia
Enfant, ouvre-moi, c'est pour toi! : [Livre de lecture pour les élèves des
4ème - 6ème cl.] / Lilia Oltean-Grecu. – Ch. : Universitas, 2005 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 127 p. : il.; 26 cm.
Apare cu sprijinul Alianţei Franceze din Moldova
ISBN 9975-913-28-8
500 ex. – [05-1218]
- - 1. Limba franceză – Texte literare.
821.133.1.09+811.133.1(075.3)
821.135.1 Literatură română
821.135.1.09 Critică şi istorie literară
Limba şi literatura română. – Vezi Nr 1184

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


1191. Baciu, Tamara
Veniţi, copiilor acasă : Poezii / Tamara Baciu; cop. şi graf. : Igor Condrea .
– Ch . : S. n., 2005 ( Tipogr. "Brivet"). – 103 p.; 20 cm.
ISBN 9975-9619-1-6
300 ex. – [05-1264]
821.135.1(478)-1 Baciu
1192. Burac, Andrei
30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Între somn şi veghe : proză : [povestiri, piese] / Andrei Burac; cop. : Sergiu
Stanciu. – Ch. : Prut Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). – 195, [3] p.; 20 cm. –
(Scriitori contemporani / coord. col. : Aurel Scobioală)
ISBN 9975-69-759-3 (în cop.)
[0-1159]
821.135.1(478)-2/.3 Burac
1193. Butnaru, Leo
Şlefuitorul de lentile : eseuri / Leo Butnaru; fotogr. (cop. IV) : Mihai Cucu;
cop. : Mihai Stanciu. – Ch. : Prut Internaţional, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
250, [1] p.; 20 cm. – (Scriitori contemporani / coord. col. : Aurel Scobioală)
ISBN 9975-69-758-5
[05-1224]
821.135.1(478)-4 Butnaru
1194. Cocarcea, Vasile
Steaua Divină : [versuri] / Vasile Cocarcea. – Orhei : S. n., 2004 (Tipogr.
Orhei). – 80 p.; 21 cm.
ISBN 9975-9510-6-0
1000 ex. – [05-1183]
821.135.1(478)-1 Cocarcea
1195. Movileanu, Valeriu
Scrieri literare : Destinul virajat al Basarabiei : Omagiu la 75 de ani /
Valeriu Movileanu. – Ch. : Centrul Ed. al USM, 2005. – XXXX, 844 p., [8] p. il.; 30
cm.
Cu autogr. aut.
ISBN 9975-70-560-X (în cop.)
16 ex. – [05-1258]
821.135.1(478)-9 Movileanu
1196. Nică, Pavel
Cu inimă bună şi curată... : (Ce facem cu ecologia din sufletele noastre!?...)
(B) : [povestiri] / Pavel Nică; consultant, red. şi îngrijire ed. : Isidor Doctoreanu. –
Ch. : Transnistria : Eco-Plai, 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 37, [4] p. : il.; 20 cm.
– (Col. "Ştefan – 500 (501)"; 3)
ISBN 9975-9570-6-4
[05-1160]
821.135.1(478)-32 Nică

31
Iulie 2005 ≡ July 2005

1197. Racoviţă, Gheorghe


Geanta năzdrăvană : Povestiri. Parabole. Scenete / Gheorghe Racoviţă;
cuvânt înainte : Tudor Palladi; cop. : E. Maidenberg. – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr.
"Inversia"). – 39, [1] p. : il.; 20 cm.
ISBN9975-926-91-6
150 ex. – [05-1172]
821.135.1(478)-34 Racoviţă
1198. Suceveanu, Arcadie
Emisferele de Magdeburg : Eseuri, portrete lit., cronici, art. / Arcadie
Suceveanu; cop. : Sergiu Stanciu. – Ch. : Prut Internaţional, 2005 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 318, [1] p.; 20 cm. – (Scriitori contemporani / coord. col. : Aurel
Scobioală)
ISBN 9975-69-760-7
[05-1225]
821.135.1(478)-4 Suceveanu
1199. Ţurcanu, Ianoş
Rânduri printre rânduri : [aforisme] / Ianoş Ţurcanu; cop., il., design :
Dorian Conea. – Ch. : Princeps, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 80 p. : il.; 15
cm.
ISBN9975-9881-1-3 (în cop.)
1000 ex. – [05-1223]
821.135.1(478)-84 Ţurcanu
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
1200. Сухоруков, Иван
Живи и помни! : [сб. стихов] / Иван Сухоруков. – К. : Б. и., 2005
(Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 129 p. : il., n. muz.; 20 cm.
100 ex. – [05-1181]
821.161.1(478)-1 Сухоруков
821.163.2 Literatură bulgară
Български език и литература. – Vezi Nr 1185

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
910 Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii geografice.
Călătorii
1201. Florea, Serafim
Potenţialul turistic al Republicii Moldova : (patrimoniul de monumente
naturale şi antropice) : [monogr.] / Serafim Florea; Univ. Liberă Int. din Moldova. –
Ch. : Labirint, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 293, [59] p. : fig., fig. color.,
fotogr.; 25 cm.
Bibliogr. p. 278-291. – Apare cu sprijinul financ. al Fondului Ecologic Naţ.,
Firmei de Producţie şi Comerţ "Vladalina" SRL
ISBN 9975-943-38-1 (în cop.)
1 000 ex. – [05-1156]
- - 1. Turism – Moldova.
[910:338.48](478)
912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace ne-literare, fără ajutorul textului. Imagini. Scheme.
Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri (ca reprezentare a cunoştinţelor geografice)
1202. Geografia fizică şi socio-economică : Republica Moldova : Atlas :
Cl. 8-9 / A. Bejan, Gh. Bejenaru, A. Bilâc, ...; red. denum. geogr., text : Anatol
Eremia; red. resp. : Valeriu Botnaru, Olga Cazanţeva. – Ch. : Iulian, 2005 (Tipogr.
"Universul"). – 32 p. : diagr. color., h., il.; 29 cm.
ISBN 9975-922-64-3
5 000 ex. – [05-1262]
- - 1. Geografia fizică a Republicii Moldova – Atlase.
912.43(478)
1203. Lungu, Alexandru
Geografia generală : Atlas : Cl. 5 / Alexandru Lungu, Nina Volontir; red.
denum. geografice, text : Anatol Eremia; pict. : Radu Diordiev. – Ch. : Iulian, 2005.
– 31, [1], p. : diagr., h., il., color.; 29 cm
Aut. indicaţi pe vs. cop. – F. f. de tit.
ISBN 9975-922-53-8 (trecut eronat pe carte)
[05-1261]
- - 1. Geografia generală – Atlase.
912.43
33
Iulie 2005 ≡ July 2005

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(=512.65) Istoria găgăuzilor
1204. Tanasoglu, Dionis
Gagouylarin istoriasi : (En eski zamannardan buyani) : Üniversite kursu.
(Tarih) / Dionis Tanasoglu. – Kişinau : S. n., 2004 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). –
226, [1] p. : il.; 21 cm.
Rez. : lb. rom., rusă. – Bibliogr. p. 212-218
100 ex. – [05-1182]
- - 1. Găgăuzi – Istorie.
94(=512.65)(075.8)
Autoreferate
Pentru titlul doctor habilitat
1205. Prus, Elena
Reprezentarea românească a parizienei în literatura franceză din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea : Spec. 10.01.06 – Lit. universală şi comparată :
Autoref. al tezei de doctor habilitat / Elena Prus; Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. de
Cercet. Interetnice. – Ch. : S. n., 2005. – 43 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 38-40 (36 tit.)
[05-1238]
821.133.1.09"18"(043.2)
Pentru titlul doctor
1206. Bâcu, Adelina
Asigurarea juridică a protecţiei femeii contra agresiunii : Spec. : 12.00.02
– Dreptul public (constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept :
Autoref. al tezei de doctor în drept / Adelina Bâcu; Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. de
Filosofie, Sociologie şi Drept. – Ch. : S. n., 2005. – 17, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 16 (6 tit.)
[05-1151]
343.6-055.2(478)(043.2)
1207. Bâlici, Ludmila
Tipologia eului liric în poezia contemporană : (anii '60-'80) : Spec. :
10.01.01 – Lit. rom. : Autoref. al tezei de doctor în filologie / Ludmila Bâlici; Acad.
34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

de Şt. a Moldovei. Inst. de Lit. şi Folclor. – Ch. : S. n., 2005 (Complexul Ed.-poligr.
al USM). – 24 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 22 (5 tit.) şi în notele de subsol
50 ex. – [05-1273]
821.135.1.09"1960/1980"(043.2)
1208. Beda, Oxana
Perfecţionarea impozitării în întreprinderile de prelucrare a produselor
agricole (pe baza datelor întreprinderilor de panificare) : Spec. 08.00.05 – Econ. şi
management (în agricultură) : Autoref. al tezei de doctor în econ. / Oxana Beda;
Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 26 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 22 (6 tit.)
[05-1189]
336.22.027:338.439(478)(043.2)
1209. Bodiul, Aliona
Eficacitatea asigurărilor în agricultura Republicii Moldova în condiţiile
economiei de piaţă : Spec. 08.00.05 – Economie şi Management (agricultură) :
Autoref. al tezei de doctor în econ. / Aliona Bodiul; Univ. Agrară de Stat din
Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 26 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 23 (6 tit.)
[05-1274]
368.5(478)(043.2)
1210. Brânzilă, Ion
Studiul privind influenţa unor elemente tehnologice asupra producţiei şi
calităţii ei la Calendula officinalis L. : 06.01.09 – Fitotehnie : Autoref. al tezei de
doctor în agricultură / Ion Brânzilă; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : S. n.,
2005. – 24 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 20-21 (15 tit.)
50 ex. – [05-1232]
633.88(043.2)
1211. Ciubuc, Natalia
Algele edafice din solurile municipiului Chişinău : Spec. 03-00-05 Botanică
: Autoref. şt. al tezei de doctor în şt. biologice / Natalia Ciubuc; Univ. de Stat din
Moldova. – Ch. . S. n., 2005. – 23 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 22-23 (15 tit.)
[05-1237]

35
Iulie 2005 ≡ July 2005

582.26.1:574.58(478-25)(043.2)
1212. Croitoru, Dumitru
Recondiţionarea cilindrilor de motoare diesel cu acoperiri galvanice de
compoziţie fier-carborund în câmp hidro-dinamic centrifug : Spec. 05.20.03 –
Exploatarea şi mijloacele de deservire teh. a tehnicii agricole şi celei din ind.
prelucrătoare : Autoref. al tezei de doctor în şt. teh. / Dumitru Croitoru; Univ. Agrară
de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 21 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 18-19 (17 tit.)
[05-1263]
621.357.7:631.3(043.2)
1213. Cuşmir, Ludmila
Protecţia drepturilor mamei şi copilului în condiţiile dezvoltării sociale
stabile : Spec. : 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea
inst. de drept : Autoref. al tezei de doctor în drept / Ludmila Cuşmir; Inst. de
Filosofie, Sociologie şi Drept al Acad. de Şt. a Moldovei. – Ch. : S. n., 2005. – 29 p.;
21 cm.
Bibliogr. p. 19-20 (16 tit.)
[05-1152]
347.63(478)(043.2)
1214. Damaşcan, Ghenadie
Finanţarea instituţiilor medicale spitaliceşti în condiţiile implementării
asigurărilor medicale obligatorii : 14.00.33 – medicină socială şi management :
Autoref. al tezei de doctor în medicină / Ghenadie Damaşcan; Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2005. – 22 p. : fig., tab.;
20 cm.
Bibliogr. p. 20 (6 tit.)
[05-1272]
614.2:368(043.2)
1215. Docu Axelerad Any
Epidemiologia bolilor cerebrovasculare în judeţul Constanţa, strategii de
profilaxie : 14.00.13 – Neurologie : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Docu
Axelerad Any; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu". – Ch. : S.
n., 2005. – 23 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 17-19 (33 tit.)
[05-1184]

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616.831-005.1-036.22-084(043.2)
1216. Fekete, Adela Corina
Abordarea sociologică a raportului naţional-universal în educaţia tinerilor :
(Din perspectiva disciplinei "Limba şi lit. rom.") : 13.00.01 – Pedagogie generală :
Autoref. al tezei de doctorat în pedagogie / Adela Corina Fekete; Inst. de Şt. ale
Educaţiei. – Ch. : S. n., 2005 (Univers Pedagogic). – 31 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 28 (10 tit.)
[05-1241]
37.013(043.2)
1217. Fekete, Maria Carmen
Repere psiho-pedagogice în activitatea de consiliere şi orientare în
învăţământul pre-universitar : (Din perspectiva educaţiei lingvistice şi literare) :
13.00.01 – Pedagogice generală : Autoref. al tezei de doctorat în pedagogie / Maria
Carmen Fekete; Inst. de Şt. ale Educaţiei. – Ch. : S. n., 2005 (Univers Pedagogic).
– 29 p. : tab., 20 cm.
Bibliogr. p. 26 (10 tit.)
[05-1242]
37.048(043.2)
1218. Gurău, Virginia
Efecte de rezonanţă şi interacţiunea multiparticulelor în plasma purtătorilor
de sarcină liberi în semiconductori : Spec. 01.04.02 – fizica teoretică şi matematică
: Autoref. tezei de doctor în şt. fizico-matematice / Virginia Gurău; Univ. de Stat din
Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 20 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 16-18
[05-1186]
535.34:621.315.592(043.2)
1219. Marian, Ana
Sculptura din a doua jumătate a secolului al XX-lea în Republica
Moldova : 17.00.04 – arte vizuale (arta plastică, decorativă, aplicată) : Autoref. al
tezei de doctor în studiul artelor / Ana Marian; Acad. de Şt. a Moldovei. Inst.
Studiul Artelor. – Ch. : S. n., 2005. – 19, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 15 (5 tit.)
[05-1202]
730(478)(043.2)
1220. Paşa, Maria
37
Iulie 2005 ≡ July 2005

Perspectiva cultivării şi utilizării Rubia Tinctorum L. în republica Moldova :


03.00.05 – botanica : Autoref. al tezei de doctor în şt. biologice / Maria Paşa; Acad.
de Şt. a Rep. Moldova. Grădina Botanică (Inst.). – Ch. : S. n., 2005. – 21, [1] p. :
fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 20-21 (11 tit.)
[05-1259]
631.5:582.972(043.2)
1221. Sirkeli, Vadim
Studierea proceselor electronice şi de iradiere în monocristalele seleniurii
de zinc, dopate cu aur : 01.04.10 – fizica şi ingineria semiconductorilor : Autoref. al
tezei de doctor în şt. fizico-matematice / Vadim Sirkeli; Univ. de Stat din Moldova. –
Ch. : S. n., 2005. – 18, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 13-16 (22 tit.)
[05-1178]
621.315.592(043.2)
1222. Stamati-Zaharia, Viorica
Universul poeziei lui Vlad Ioviţă : Spec. 10.01.01 – Lit. rom. : Autoref. al
tezei de doctor în filologie / Viorica Stamati-Zaharia; Acad. de Şt. a Moldovei. Inst.
de Lit. şi Folclor. – Ch. : S. n., 2005 (Centrul Ed.-poligr. al UPS "Ion Creangă"). – 28
p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 25-26 (18 tit.)
[05-1260]
821.135.1(478).09(043.2)
1223. Ţăranu, Mariana
Politica statului faţă de intelectualitatea din Rusia sovietică (1917-1922) :
Spec. 07.00.03 – Istorie universală : Autoref. al tezei de doctor în şt. istorice /
Mariana Ţăranu; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 24 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20-21 (6 tit.) şi în notele de subsol
[05-1190]
94(470)"191/192"(043.2)
1224. Ţiple, Dorina
Specificul tulburărilor vegetative la pacienţii cu boala Parkinson : 14.00.13
– Neurologie : Autoref. al tezei de doctor în şt. medicale / Dorina Ţiple; Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2005. – 24 p. :
fig., tab.; 21 cm.

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr. p. 21 (12 tit.)


[05-1185]
616.858+616.839(043.2)
1225. Zaicova, Natalia
Rolul factorilor de risc în cronicizarea pielonefritei la copii, diagnostic şi
tratament : 14.00.09 – Pediatrie : Autoref. tezei de doctor în medicină / Natalia
Zaicova; Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului. –
Ch. : S. n., 2005. – 22 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 18-19 (19 tit.)
[05-1202]
616.61-002-053.2-07-08(043.2)

39
Iulie 2005 ≡ July 2005

INDEX DE NUME LA "CRONICA CĂRŢII" NR 7-2005

Butnaru, Leo 1193


A
Butorov, Ivan V. (red.) 1157
Afanas, Dorin (expert) 1148
C
Aladin, Lara 1180
Andruhin, Marina (pict.) 1109 Cantemir, Valentina 1156
Apostol, Ion 1152 Cazacu, Vasile (red.) 1163
Aramă, Elena 1128 Cazanţeva, Olga (red.) 1202
Auclaire, Joan (pict.) 1106, 1110-11, Cazimir, Otilia (trad.) 1186
1158 Călinescu-Fodor, Cristiana (pict.) 1188-
Avram, Larisa 1148 89
Axenti, Efrosinia (red., coord.) 1179 Cepoi, Liliana (trad.) 1167
Cibotari, Valentina 1135
B
Ciobanu, Mircea (alcăt.) 1185
Bacinschi, Mihai (pict.) 1119, 1176 Ciubuc, Natalia 1211
Baciu, Tamara 1191 Coadă, Claudia 1112, 1114, 1142
Bahnarel, Ion 1159 Cocarcea, Vasile 1194
Balteanschi, Dumitru (trad.) 1168 Colibaba, Varvara (red.) 1176
Băieş, Sergiu 1135 Conan Doyle, Arthur 1186
Băieşu, Aurel 1135 Condrea, Igor (pict.) 1191
Bâcu, Adelina 1206 Conea, Dorian (pict.) 1199
Bâlici, Ludmila 1207 Corescu, Andrei-Paul (trad.) 1150
Beda, Oxana 1208 Coreţchi, Ludmila 1159
Begu, Adam 1155 Coroi, Eugen 1177
Bejan, A. 1202 Courty, J.-M. 1150
Bejenaru, Gh. 1202 Craevschi, Irina (red.) 1173
Benu, Victor 1121 Creţu, Viorica (trad.) 1113, 1143
Bilâc, A. 1202 Crişan, Alexandru 1183
Blanovschi, Andrei 1130 Croitoru, Dumitru 1212
Bodiul, Aliona 1209 Cucu, Ion 1121
Boicu, Dumitru (alcăt.) 1185 Cucu, Mihai (fotogr.) 1193
Boldişor, Veronica 1115, 1144 Culava, Nicoleta (trad.) 1106, 1110-11,
Borodac, Alexandru 1134 1158
Borş, Alexandru 1177 Cuşmir, Ludmila 1213
Botnaru, Valeriu (red.) 1202
D
Brânzilă, Ion 1210
Bulgaru, Maria (coord.) 1137 Damaşcan, Ghenadie 1214
Burac, Andrei 1192 Diordiev, Radu (pict.) 1108, 1203
Buşcaneanu, Sergiu (coord.) 1120 Diordiev, Violeta (pict.) 1108

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Dobra, Sofia 1183 Kymlicka, Will 1119


Doctoreanu, Isidor (consultant, red.,
L
îngrijirea ed.) 1196
Docu Axelerad Any 1215 Landers, Cassie 1106, 1110-11, 1158
Dolea, Igor 1132-33 Lehoucq, R. 1150
Druţă, Gheorghe 1182 Lichii, Dana (expert) 1112, 1142
Duca, Gheorghe (alcăt.) 1154 Lungu, Alexandru 1203
E M
Eremia, Anatol (red.) 1202-03 Magu, Ion 1124-25
Maidenberg, E. (pict.) 1197
F
Maldea, Nicuşor 1134
Faur, Dan (trad.) 1187 Manic, Ştefan 1155
Fekete, Adela Corina 1216 Marian, Ana 1219
Fekete, Maria Carmen 1217 Mazilu, Valentina 1141
Florea, Serafim 1201 Mihailescu, Constantin (îngrijirea ediţiei)
Foca, Ludmila 1180 1155
Mija, Violeta (expert) 1114
G
Mironic, A. (coord.) 1105; 1130
Gautier, Théophile 1188-89 Moldovanu, Iosif 1112, 1114, 1142
Gânju, Gheorghe 1156 Moldovanu, Mihai 1159
Gânju, Stela 1115; (expert) 1144 Moraru, Marina (expert) 1177
Gherman, Marin 1134 Movileanu, Valeriu 1195
Ghicov, A. (expert) 1183
N
Grimm, Jacob Ludwig Karl 1187
Grimm, [Wilhelm Carl] 1187 Naum, Gellu (trad.) 1188-89
Gurău, Virginia 1218 Negru, Andrei (expert) 1128; 1156
Guţu, Vasile (red.) 1118 Nică, Pavel 1196
Nichiforov, Liliana (aclăt.) 1173
H
Nour, Dan (red.) 1168
Harcenco, Boris (pict.) 1178 Novac, Ştefan (expert) 1136
I O
Ignatiuc, Iulia 1180 Oltean-Grecu, Lilia 1190
Iliescu, Andrei (pict.) 1176 Onu, M. (alcăt.) 1123
K P
Kaim, Marina 1181 Palade, Gheorghe 1164
Kierlik, É. 1150 Palihovici, Liliana (coord.) 1117
Kozlov, Iurie (pict.) 1173 Palladi, Tudor (pref.) 1197

41
Iulie 2005 ≡ July 2005

Paşa, Maria 1220 Stratulat, Petru 1162


Percinschi Olga 1175 Suceveanu, Arcadie 1198
Platon, Daniela 1112, 1114, 1142 Suceveanu, Maria 1148
Portas, Valentin 1124
Priţcan, Valentina 1115
Ş
Prus, Elena 1205
Şalaru, Vasile 1155; (red.) 1155
R
Şandru, Dumitru 1121
Racoviţă, Gheorghe 1197 Ştefârţă, Tatiana (expert) 1180
Raischi, Tudoriţa 1166
T
Robu, Ion 1178
Robu, Iulian (trad.) 1176 Tacu, Svetlana (pict.) 1136
Roibu, Anatol (fotogr.) 1164 Tanasoglu, Dionis 1204
Rojco, A. (alcăt.) 1138 Tomşa, Sergiu 1115, 1144
Roman, Dumitru 1132-33 Treiner, Jacques (praf.) 1150
Romanciuc, Lidia (organizator) 1153-54 Turchină, Tatiana 1115, 1144
Roşca, Petru 1162
Rotaru, Nadejda (expert) 1166 Ţ
Rusu, Eugen (alcăt.) 1129 Ţăranu, Mariana 1223
Rusu, Tatiana (trad.) 1149 Ţiple, Dorina 1224
Ţîmpău, Victor 1166
S
Ţurcan, Constantin (red.) 1163
Savu, Iulian 1128 Ţurcanu, Ianoş 1199
Sâmihăian, Florentina 1183
Scobioală, Aurel (col. ser.) 1192-93, U
1198 Ursache, Silvia 1108
Secrieru-Harbuzaru, Parascovia 1166 Ursu, Andrei (red.) 1147, 1169
Sedleţchi, Iurie 1133
Selivestru, Gabriela 1148 V
Sîrcu, Ana (trad.) 1173 Vacaro, Bruno (pict.) 1150
Sirkeli, Vadim 1221 Valcov, Vitalie (red.) 1116
Smirnov, Vladimir (pict.) 1186-87 Vida, Gheorghe 1176
Smochină, Andrei (expert) 1128 Vîlcu, Nicolae 1126-27
Stamati-Zaharia, Viorica 1222 Vîrlan, Maria 1139
Stanciu, Diana (trad.) 1119 Vizdoagă, Tatiana 1132
Stanciu, Mihai (pict.) 1193 Volontir, Nina 1203
Stanciu, Sergiu (pict.) 1186-89, 1192-93,
1198 Z
Stici, Ion 1164 Zaicova, Natalia 1225
Strătilă, Mihai 1162

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

А М
Алексейчук, Анжела 1146 Майер, Бен (пер.) 1140
Майер, Наталия (пер.) 1140
Б
П
Ботнарюк, Лучия (пер.) 1146
Бужор, П. В. 1161 Пэрл, Деби 1140
Пэрл, Майкл 1140
Г
Р
Гидирим, Г. П. (подгот.) 1160
Гэрбэлэу, Н. В. (пред.) 1151 Райский, Виктор 1149
Рапча, М. П. 1171
Д
Рацеева, Елена 1184
Демирева, Кирилка 1184 Рошка, Петру 1165
Е С
Ецко, Людмила 1165 Стратулат, Петру 1165
Сухоруков, Иван 1200
К
Ц
Кавръкова, Лидия 1184
Кара, Надежда 1184 Цыбырнэ, Георгий Андреевич 1160
Кисиль, М. Ф. 1170-71
Ш
Кисиль, С. М. 1171
Кузнецов, Н. Т. (организатор) 1151 Шкёпу, Людмила 1146

43
Iulie 2005 ≡ July 2005

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 7-2005

Academia de Administrare Publică Percinschi Olga 1175


pentru o guvernare transparentă, Prevenirea şi eliminarea muncii copilului
responsabilă şi democratică 1105 1107
AGEPI 1136 Probleme actuale de lingvistică,
Alegeri, 2005 1120 glotodidactică şi ştiinţă literară 1179
Ameliorarea solurilor 1169 Problemele formării coşului alimentar al
Anuar ştiinţific 1118 minimului de existenţă al populaţiei din
Asistenţa socială şi justiţia juvenilă 1137 Moldova 1138
Calea Ferată din Moldova 1173 Raportul privind respectarea drepturilor
Carnet medical perinatal 1162 omului în Republica Moldova în anul
Codul de procedură penală 1132 2004 1131
Cooperarea şi asistenţa juridică Regulamentul circulaţiei rutiere 1172
internaţională 1129 Report on human rights observance in
Deprinderi de viaţă 1112, 1114-15, 1142, the Republic of Moldova in 2004 1131
1144 Republica Moldova 1116
Drept civil 1135 Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei din
Drept procesual penal 1133 Republica Moldova 1122
English for you : Pupil's book 1180 Spitalul Clinic de Psihiatrie – 110 ani de
Eroziunea solului 1168 activitate 1163
Estimarea libertăţii antreprenoriatului în Statutul Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei
Moldova 1123 din Republica Moldova 1122
Estimarea vulnerabilităţii raioanelor şi The third International Conference
localităţilor Republicii Moldova la "Ecological Chemistry 2005" 1153-54
situaţii excepţionale cu caracter Ursuleţi isteţi 1109
natural şi tehnogen 1152 XXII Международная Чугаевская кон-
Geografia fizică şi socio-economică : ференция по координационной хи-
Republica Moldova 1202 мии 1151
Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale Youth Strategy 1117
din Moldova 1118 Български език и литература 1184
Lecturi literare 1185 Доклад о соблюдении прав человека в
Limba şi literatura română 1183 Республике Молдова в 2004 году
Lumea vegetală a Moldovei 1155-56 1131
Management sindical 1121 Железная дорога Молдовы 1174
Manual de drept penal 1134 Жизненные навыки 1113, 1143
Matematică 1148 Модуль "Дородовая помощь" 1165
Medicina modernă : actualităţi şi Новаторство и традиции в преподава-
perspective 1157 нии литературы и истории 1145
Natura rezervaţiei "Plaiul Fagului" 1147
44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Определение уязвимости районов и


населенных пунктов Республики
Молдова к чрезвычайным
ситуациям природного и
техногенного характера 1152
Правила дорожного движения 1172

45
Iulie 2005 ≡ July 2005

CRONICA ARTICOLELOR DE MAGAZINE


REVISTĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2005
IULIE NR 7 JULY
(1803-2016)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1803. Sprincean, Serghei L. Interacţiunea şi comunicarea socio-
politică virtuală în contextul informatizării sociumului : [în cadrul reţelei INTERNET] /
Serghei L. Sprincean // Bioetica, filosofia, economie şi medicina în strategia de
asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. – P. 126-130. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1924-25)

007 Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării şi comunicării în general


(cibernetică)
(Vezi Nr 1843)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


(Vezi Nr 1807, 2010)

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
1804. Pelin, Valentina. Aprecieri despre două manuscrise de la Kiev.
Ficţiune şi realitate : [manuscrisele lui Nicolae Milescu-Spătaru "Lexicon greco-
slavo-moldo-latin" şi "Cronograf"] / Valentina Pelin // Cugetul. – 2005. – Nr 1. – P. 6-
15 : il. – Bibliogr. în note, p. 15 (20 tit.).

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1805. Ababii, Petru S. Temeiurile paternalist-axiologice ale bioeticii
viitorului / Petru S. Ababii // Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de
asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. – P. 64-71. – Bibliogr. în note, p. 70-71
(8 tit.).

1806. Berlinschi, Petru V. Alexei Şceglov – personalitate şi savant :


[fost şef al cat. de Filosofie la Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu"] / Petru V. Berlinschi, Didina U. Nistreanu // Bioetica, filosofia,
economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. –
P. 10-14.

1807. Cojocaru, Nicolae. Profesorul Alexei Vasilievici Şceglov, un om


de o adevărată cultură umanistă : [doctor habilitat în filosofie] / Nicolae Cojocaru //
Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii
umane. – Ch., 2005. – P. 17-21.

1808. Roşca, Ludmila. Supravieţuirea – problema veşnică a omenirii /


Ludmila Roşca // Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de asigurare
a securităţii umane. – Ch., 2005. – P. 113-118.

1809. Sîrbu, Ion. Centenarul remarcabilului filosof Alexei Şceglov / Ion


Sîrbu // Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a
securităţii umane. – Ch., 2005. – P. 22-24.

1810. Ţapoc, Vasile. A. V. Şceglov – revigoratorul vieţii filosofice în


Republica Moldova / Vasile Ţapoc // Bioetica, filosofia, economia şi medicina în
strategia de asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. – P. 21-22.

1811. Ţîrdea, Teodor N. Principiul antropocentrist drept motiv al crizei


antropoecologice planetare contemporane / Teodor N. Ţîrdea, Rodica C. Gramma
// Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii
umane. – Ch., 2005. – P. 46-52. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 52 (9
tit.).

47
Iulie 2005 ≡ July 2005

1812. Анисимова, Лидия М. Рядом с талантом : (О проф. [, докто-


ре философ. наук] А. В. Щеглове) / Лидия М. Анисимова // Bioetica, filosofia,
economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. –
P. 14-17.
(Vezi de asemenea Nr 1914)

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


(Vezi Nr 1933)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
1813. Moşin, Octavian. Spiritualitatea ortodoxă şi bioetica la început de
mileniu / Octavian Moşin // Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de
asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. – P. 84-88.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei
1814. Paladi, Gheorghe. Aspectele actuale şi de perspectivă ale
procesului de îmbătrînire a populaţiei / Gheorghe Paladi, Olga Penina // Bioetica,
filosofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane. – Ch.,
2005. – Rez. în lb. engl. – P. 337-340 : tab. – Bibliogr. : 5 tit.

1815. Tintiuc, Dimitrie. Familia monoparentală-realitate şi tendinţe /


Dimitrie Tintiuc, Diana Corcodel // Bioetica, filosofia, economia şi medicina în
strategia de asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. – Rez. în lb. engl. – P. 273-
276 : tab. – Bibliogr. : 8 tit.

1816. Гуцуляк, А. И. Демографические показатели


Приднестровского региона Республики Молдова и некоторые аспекты
противораковой борьбы в регионе / А. И. Гуцуляк // Bioetica, filosofia, economia
şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. – P. 208-216
: des., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

316 Sociologie
(Vezi Nr 1803)

316.6 Psihologie socială


1817. Aspectele socio-economice în îngrijirea şi dezvoltarea timpurie a
copilului (ÎDTC) / Constantin Eţco, Alina Ferdohleb, Vasile Galearschii, Tatiana
Clişcovschii // Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a
securităţii umane. – Ch., 2005. – P. 179-182 : tab. – Bibliogr. : 7 tit.

1818. Ţârdea, Teodor N. Impactul securităţii în perfecţionarea


intelectului social / Teodor N. Ţârdea, Ludmila Bostan, Viorica Leancă // Bioetica,
filosofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane. – Ch.,
2005. – P. 101-106. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 106 (7 tit.).

32 POLITICĂ
329 Partide şi mişcări politice
(Vezi Nr 1838)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
1819. Труфкина, Тамара. Бытовая техника в офисе : [вопр. органи-
зации труда] / Тамара Труфкина // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 7. – P. 14-
17 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 1853)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


(Vezi Nr 1903)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


(Vezi Nr 1844)

49
Iulie 2005 ≡ July 2005

336 Finanţe
1820. Popa, Tatiana. Unele aspecte privind beneficierea de facilităţi
fiscale / Tatiana Popa, Olga Sivac // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 7. – P. 8-11.

1821. Timofeenco, Aliona. Modul de achitare a impozitului pe venit în


rate / Aliona Timofeenco // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 7. – P. 17-19 : fig.

1822. Лапицкая, Людмила. Учет операций на банковских карточ-


ках, открытых для юридических лиц / Людмила Лапицкая // Contabilitate şi
audit. – 2005. – Nr 7. – P. 12-14 : fig.

1823. Мекешкина, Зоя. О размере местных сборов по мун. Киши-


нэу и по коммунам, входящим в его состав / Зоя Мекешкина, Людмила Гроапэ
// Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 7. – P. 19-24 : tab.

1824. Республика Молдова. Нац. банк. Адм. совет. Инструкция


об открытии счетов за рубежом : [Утв. Постановлением Nr 279 от 13.11.03 г. с
изм. и доп. : Monitorul Oficial al Rep. Moldova Nr 229-233 от 21 нояб. 2003 г., ч.
III, ст. 323] // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 7. – P. 95-108 : tab.

1825. Республика Молдова. Нац. банк. Адм. совет. Об утвер-


ждении Регламента о банковских карточках : [Постановление Nr 62, 24.02.05
г.] // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 5. – P. 73-80. – An. : Регламент о банков-
ских карточках.

1826. Сидоренко, Диана. О выдачи налоговых накладных с ис-


правлениями; О начислении НДС при выполнении работ собственными сила-
ми; Об обложении НДС тары / Диана Сидоренко // Contabilitate şi audit. – 2005.
– Nr 7. – P. 27-28.

1827. Стурзу, Ион. О порядке начисления платы за пользование


товарными знаками, являющимися государственной собственностью / Ион
Стурзу, Диана Сидоренко // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 7. – P. 25-26 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 2003)

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
(Vezi Nr 1878)

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


1828. Melnic, Viorel. Introducerea standardelor vamale europene în
Republica Moldova. Realităţi şi tendinţe / Viorel Melnic, Eduard Sârbu //
Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 7. – P. 60-65 : tab. – Contin. Începutul : Nr 5.
(Vezi de asemenea Nr 1892)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
1829. Taşcă, Mihai. Particularităţile aplicării dreptului local în judeţele
Ismail şi Cetatea Albă (Acherman) în perioada anexării Basarabiei la Imperiul Rus /
Mihai Taşcă // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – P. 56-63. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
în note, p. 63 (25 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1855, 2013)

341 Drept internaţional


1830. Alecu, Gheorghe. Jurisdicţia penală internaţională. Tribunalul
penal internaţional de la Nürnberg / Gheorghe Alecu, Alexei Barbăneagră //
Avocatul poporului. – 2005. – Nr 6. – P. 1-4. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele
de subsol.

1831. Ciochină-Barbu, Ioan. Semnificaţia semnării Tratatului de


aderare a României la Uniunea Europeană / Ioan Ciochină-Barbu // Rev. Naţ. de
Drept. – 2005. – Nr 6. – P. 75-80. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 80 (13
tit.).

1832. Lege pentru modificarea şi completarea legii Nr 1286-XV din 25


iulie 2002 cu privire la statutul refugiaţilor Nr 97-XVI din 26.05.2005 : [Monitorul
Oficial al Rep. Moldova Nr 92-94/435 din 08.07.2005] // Avocatul poporului. – 2005.
– Nr 7. – P. 14-15.

51
Iulie 2005 ≡ July 2005

1833. Martîniuc, Cristina. Cavalerii Ordinului de Malta ca subiecţi de


drept internaţional public contemporan / Cristina Martîniuc // Rev. Naţ. de Drept. –
2005. – Nr 5. – P. 42-43. – Rez. în lb. engl.

1834. Potângă, A. Drepturile copilului consfinţite în Convenţia


internaţională cu privire la drepturile copilului / A. Potângă, L. Cuşmir // Legea şi
viaţa. – 2005. – Nr 7. – P. 13-17. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

1835. Würtenberger, Thomas. Rolul metodologiei juridice în cadrul


statului de drept şi democratic / Thomas Würtenberger // Rev. Naţ. de Drept. –
2005. – Nr 5. – P. 33-41. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 41 (37 tit.).

1836. Сосна, А. Отдельные проблемы деятельности Суда Евро-


пейского союза / А. Сосна // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 7. – P. 54-55. –Rez. în
lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 1840, 1852, 1858, 1882, 1897, 1999)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


1837. Balmuş, Victor. Partidele politice în statul de drept : [aspect
juridic] / Victor Balmuş, Ion Ciobanu // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 7. – P. 9-12. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit.

1838. Braga, Mihai. Constituţia Republicii Moldova şi educaţia / Mihai


Braga // Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a
securităţii umane. – Ch., 2005. – P. 138-141.

1839. Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina. Dreptul copilului de a-şi


cunoaşte părinţii şi de a fi crescut de aceştia : (Reglementare naţ. şi int.) /
Carolina Ciugureanu-Mihailuţă // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 5. – P. 44-49. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 49. (16 tit.).

1840. Furdui, Sergiu. Cu privire la locul şi rolul instanţelor judecătoreşti


în sistemul organelor competente să soluţioneze cazurile contravenţionale / Sergiu
Furdui // Avocatul poporului. – 2005. – Nr 7. – P. 8-10. – Bibliogr. în note, p. 10 (13
tit.); Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 7. – P. 4-8.

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1841. Furdui, Sergiu. Evoluţia istorică a Dreptului contravenţional în


Republica Moldova / Sergiu Furdui // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 7. – P. 14-17.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 17 (20 tit ).

1842. Sulima, Snejana. Încadrarea Codului electoral al Republicii


Moldova în standardele dreptului european în materie electorală / Snejana Sulima //
Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 6. – P. 48-55 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 54-55 (43 tit.).

1843. Ţurcan, Liliana. Activitatea informativă – funcţie inerentă a


statului contemporan / Liliana Ţurcan // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 5. – P. 26-
32. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 32 (32 tit.).

1844. Мыца, С. Административная ответственность в области


предпринимательской деятельности / С. Мыца // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 7.
– P. 56-57. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 1834, 1836, 1852, 1858, 1893)

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
(Vezi Nr 1835)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


1845. Adaşan, Adrian. Obiectul juridic al vânatului ilegal / Adrian
Adaşan // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 6.– P. 67-70. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 70 (20 tit.).

1846. Alecu, Gheorghe. Instigarea – formă a participaţiei penale /


Gheorghe Alecu // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 7. – P. 48-50. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 9 tit.

1847. Alecu, Gheorghe. Omorul calificat / Gheorghe Alecu, Raluca-


Mariana Culcea // Avocatul poporului. – 2005. – Nr 7. – P. 2-5. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 5 (16 tit.).

1848. Bodrug, Tatiana. Coraportul atribuţiilor procurorului şi ale


judecătorului de instrucţie la faza de urmărire penală / Tatiana Bodrug // Rev. Naţ.
53
Iulie 2005 ≡ July 2005

de Drept. – 2005. – Nr 7. – P. 66-72. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 71-72


(39 tit.).

1849. Brînză, Sergiu. Apartenenţa obiectuală a infracţiunilor prevăzute


la art. 273 şi la art. 274 din Codul penal al Republicii Moldova / Sergiu Brînză //
Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 5. – P. 2-7. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
7 (18 tit.).

1850. Brînză, Sergiu. Corelaţia dintre obiectul juridic generic şi obiectul


juridic special în contextul legislaţiei penale române / Sergiu Brînză // Rev. Naţ. de
Drept. – 2005. – Nr 6. – P. 7-10. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 10 (14 tit.).

1851. Brînză, Sergiu. Infracţiuni săvârşite prin sustragere. Trăsătura


caracterizantă / Sergiu Brînză // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 7. – P. 8-13. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 12-13 (39 tit.).

1852. Buzescu, Doina. Necesitatea şi optimizarea respectării, protejării


şi promovării drepturilor victimelor, inclusiv a celor intrafamiliale / Doina Buzescu //
Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 7. – P. 31-41 : graf. – Bibliogr. : 7 tit.

1853. Cuşnir, Valeriu. Profesionalismul cadrelor – factor important în


combaterea faptelor de corupţie / Valeriu Cuşnir // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr
6. – P. 16-19 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 19 (26 tit.).

1854. Erjiu, Ecaterina. Separarea funcţiilor procesuale – condiţie


indispensabilă pentru realizarea principiului contradictorialităţii : [în conformitate cu
Codul de procedură penală al RM] / Ecaterina Erjiu // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. –
Nr 6. – P. 45-47. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 47 (12 tit.).

1855. Gârla, Lilia. Aspecte ale procesului de naştere în cauzele de


pruncucidere / Liliana Gârla // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 5. – P. 20-22. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 22 (8 tit.).

1856. Gârla, Lilia. Expertiza medico-legală pe cazurile de pruncucidere


/ Lilia Gârla // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 7. – P. 30-33. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 33 (5 tit.).

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1857. Gârla, Lilia. Problema determinării în doctrina penală a


momentului de început al vieţii omeneşti / Lilia Gârla // Rev. Naţ. de Drept. – 2005.
– Nr 6. – P. 23-27. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 27 (21 tit.).

1858. Lazări, Daniela. Asigurarea protecţiei de stat a martorilor pe


cauzele penale – sarcină fundamentală a statului de drept / Daniela Lazări // Rev.
Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 6. – P. 56-60. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
60 (9 tit.).

1859. Lazări, Daniela. Etica actului de acuzare al procurorului / Daniela


Lazări // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 7. – P. 46-48. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 48 (8 tit.).

1860. Magherescu, Delia. Modalităţile prin care se realizează


modificarea învinuirii în prima instanţă / Delia Magherescu // Rev. Naţ. de Drept. –
2005. – Nr 7. – P. 57-65. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 65 (22 tit.).

1861. Magherescu, Delia. Punerea sub învinuire şi modificarea


acestea : (aspecte comparative) / Delia Magherescu // Rev. Naţ. de Drept. – 2005.
– Nr 5. – P. 64-68. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 68 (12 tit.).

1862. Mariţ, Alexandru. Concursul şi coraportul dintre cazul fortuit şi


imprudenţa penală. Deosebirea neglijenţei infracţionale de cazul fortuit / Alexandru
Mariţ // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 7. – P. 34-41. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în
note, p. 41 (31 tit.).

1863. Mariţ, Alexandru. Reflecţii asupra naturii juridice a intenţiei şi a


imprudenţei infracţionale / Alexandru Mariţ // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 7. – P. 20-
24. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 11 tit.

1864. Mihoci, Vasile. Ascultarea învinuitului şi a inculpatului cu privire


la fapte şi la învinuirea ce i se aduce – garanţie a dreptului la apărare în procesul
penal din România / Vasile Mihoci // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 7. – P. 21-24.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 24 (11 tit).

1865. Mihoci, Vasile. Obligaţia organelor judiciare de a avea în vedere,


din oficiu, aspectele favorabile părţilor angajate în procesul penal din România /
55
Iulie 2005 ≡ July 2005

Vasile Mihoci // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 6. – P. 71-74. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 74 (6 tit.).

1866. Pop, Octavian. Aspecte introductive privind infracţiunea de


pruncucidere / Octavian Pop // Legea şi viata. – 2005. – Nr 7. – P. 17-18. – Rez. în
lb. fr.

1867. Prodan, Svetlana. Analiza comparativă a infracţiunilor legate de


creditare, prevăzute în legislaţia unor state vecine Republicii Moldova / Svetlana
Prodan // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 5. – P. 17-19. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 19 (5 tit.).

1868. Sîli, Vitalie. Semnificaţia conceptului de recidivă şi definirea


acestuia / Vitalie Sîli // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 7. – P. 52-55. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 55 (21 tit.).

1869. Stati, Vitalie. Răspunderea penală pentru infracţiunile electorale


(art. 181, 182 C. pen. RM) / Vitalie Stati // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 6. – P.
12-15. – Rez. în lb. engl.

1870. Stati, Vitalie. Răspunderea penală pentru încălcarea intenţionată


a legislaţiei privind accesul la informaţie : (art. 180 C. pen. RM) / Vitalie Stati // Rev.
Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 5. – P. 12-13. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
13 (4 tit.).

1871. Stati, Vitalie. Răspunderea penală pentru violarea dreptului la


libertatea întrunirilor : (art. 184 C. pen. RM) / Vitalie Stati // Rev. Naţ. de Drept. –
2005. – Nr 7. – P. 18-20. – Rez. în lb. engl.

1872. Бондарь, В. Функции следователя по обеспечению законно-


сти и разрешению дела по существу / В. Бондарь // Закон и жизнь. – 2005. – Nr
7. – P. 40-41. – Bibliogr. în note, p. 41 (10 tit.).

1873. Димитров, Юрий. Некоторые аспекты борьбы с


преступностью / Юрий Димитров // Avocatul poporului. – 2005. – Nr 6. – P. 15-16.
– Rez. în lb. engl.

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1874. Исаева, О. Адис в системе раскрытия, расследования и пре-


дупреждения преступлений / О. Исаева // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 7. – P.
41-42.

1875. Карпов, Н. Правовые и криминалистические аспекты пре-


ступной деятельности при пользовании ресурсами сотовой связи / Н. Карпов,
Г. Семенов // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 7. – P. 22-26. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 26 (11 tit.).

1876. Лайвиньш, Ю. Теория и практика следственного эксперимен-


та / Ю. Лайвиньш // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 7. – P. 32-39 : graf. – Rez. în lb.
engl.

1877. Осояну, Тудор. Утверждение состязательности в судебном


расследовании / Тудор Осояну // Avocatul poporului. – 2005. – Nr 6. – P. 5-10. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 1830)

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


1878. Antoci, Albert. Semnificaţia, esenţa şi tipurile de dumping : [în
legislaţia contemporană] / Albert Antoci // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 7. – P. 27-28.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1868)

347 Drept civil


1879. Coban, Igor. Suporturile electronice de informaţie ca mijloc de
probaţie în procesul civil al Republicii Moldova / Igor Coban // Rev. Naţ. de Drept. –
2005. – Nr 6. – P. 34-37. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 37 (7 tit.); Nr 7. –
P. 42-45.

1880. Neaga, Elena. Consecinţele renunţării la succesiune : (coment. la


noul Cod civil al Rep. Moldova) / Elena Neaga // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 6.
– P. 20-22. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 22 (9 tit.).

1881. Neagă, Elena. Unele aspecte teoretice şi practice cu privire la


acceptarea şi renunţarea la succesiune : (coment. la noul Cod civil al Rep.

57
Iulie 2005 ≡ July 2005

Moldova) / Elena Neagă // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 5. – P. 15-16. – Rez în


lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 16 (7 tit.).

1882. Topor-Drumea, Roxana. Aspecte de drept comparat privind


personalitatea juridică a fundaţiilor / Roxana Topor-Drumea // Avocatul poporului. –
2005. – Nr 7. – P. 1-2. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

1883. Боев, А. К вопросу об охране права собственности по граж-


данскому праву России / А. Боев // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 7. – P. 43-46. –
Bibliogr. în note, p. 45-46 (23 tit.).
1884. Крецу, В. Судебное установление факта регистрации рожде-
ния, усыновления (удочерения), брака, развода, смерти / В. Крецу // Закон и
жизнь. – 2005. – Nr 8. – P. 6-12. – Bibliogr. în note, p. 12 (5 tit.). – Va urma.

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general


1885. Kistruga, Aurel. La restitution des bise en République Moldova :
législation et pratique / Aurel Kistruga // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 7. – P. 51-58. –
Bibliogr. în note, p. 56-58 (27 tit.). – Contin. Începutul : Nr 5.

1886. Martin, Cristina. Priviri generale asupra leasingului financiar şi


operaţional / Cristina Martin // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 6. – P. 28-33. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 33 (24 tit.).

1887. Овчинникова, О. Ограничения правомочий собственника в


силу закона / О. Овчинникова, О. Халабуденко // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 7.
– P. 4-9. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 9 (40 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1902)

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


1888. Tabuncic, Tatiana. Aspecte generale privind noţiunea şi
caracterele juridice ale contractului de gaj / Tatiana Tabuncic // Rev. Naţ. de Drept.
– 2005. – Nr 7. – P. 49-51. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 51 (13 tit.).

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1889. Cojocaru, Natalia. Familia ca instituţie socială. Locul şi rolul ei în


ansamblul societal / Natalia Cojocaru // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 7. – P. 25-26. –
Rez. în lb. engl.

1890. Георгицэ, Елена. Алиментные обязательства супругов и


бывших супругов по законодательству Республики Молдова / Елена Георгицэ
// Avocatul poporului. – 2005. – Nr 7. – P. 5-8. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 1841)

347.7 Drept comercial


1891. Gribincea, Lilia. Forţa obligatorie a contractelor comerciale
internaţionale / Lilia Gribincea // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 5. – P. 8-11. –
Rez. în lb. engl.
1892. Pandele, Adina Laura. Aspecte generale privind titlurile
comerciale de valoare / Adina Laura Pandele // Avocatul poporului. – 2005. – Nr 6.
– P. 10-12. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 1827, 1879)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


1893. Avornic, Gheorghe. Sporirea activismului juridic al cetăţenilor în
contextul unui stat de drept prin intermediul instituţiei avocaturii / Gheorghe Avornic
// Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 6. – P. 2-6. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note,
p. 6 (8 tit.); Nr 7. – P. 2-7. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 7 (13 tit.). –
Contin. Începutul : Nr 6.

1894. Popa, Măriuţa. Forme de exercitare a profesiei de avocat în


România / Măriuţa Popa // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 7. – P. 42-43. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1841, 1858, 1893)

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
1895. Drumea, Mihnea. Aspecte juridice internaţionale privind timpul de
muncă în raport cu legislaţia României şi Moldovei / Mihnea Drumea // Avocatul
poporului. – 2005. – Nr 6. – P. 13-14. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

59
Iulie 2005 ≡ July 2005

1896. Сосна, Борис. Об увольнении работников предприятия в


связи с сокращением численности или штата / Борис Сосна, Снежана Мыца //
Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 7. – P. 49-54.

1897. Сырку, Георгий. Об удержаниях заработной платы; О пере-


воде работника на другую работу / Георгий Сырку // Contabilitate şi audit. –
2005. – Nr 7. – P. 48.
(Vezi de asemenea Nr 1819)

349.3 Drept social


1898. Ciochină-Barbu, Ioan. Evoluţia sistemului public de pensii al
României : [aspecte juridice] / Ioan Ciochină-Barbu // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. –
Nr 7. – P. 25-29. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 29 (26 tit.).

1899. Munteanu, Parascovia. Evoluţia mişcărilor persoanelor cu


disabilităţi pentru promovarea drepturilor sociale / Parascovia Munteanu // Legea şi
viaţa. – 2005. – Nr 7. – P. 29-30. – Rez. în lb. engl.

1900. Proca, Ludmila. Forme de ajutor social în cadrul sistemului de


asistenţă socială : (reglementare juridică) / Ludmila Proca // Rev. Naţ. de Drept. –
2005. – Nr 5. – P. 50-55. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 55 (22 tit.); Nr 6. –
P. 61-66.
(Vezi de asemenea Nr 1884)

349.4 Drept funciar. Drept agrar


1901. Dandara, Liliana. Evoluţia istorică a dreptului de uzufruct ca
servitute personală / Liliana Dandara // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 5. – P. 23-
25. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 25 (14 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1885)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
1902. Popa, Costică. Priorităţi ale poliţiei de proximitate, structură
înfiinţată în cadrul poliţiei române / Costică Popa // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 7. –
P. 44-47. – Rez. în lb. engl.

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1903. Боровик, В. Функция консульских учреждений в вопросах ре-


гистрации актов гражданского состояния / В. Боровик, М. Ермалитский // Закон
и жизнь. – 2005. – Nr 7. – P. 46-48. – Rez. în lb. engl.

1904. Ооржак, Л. Учет этнопсихологических факторов в работе с


личным составом органов внутренних дел / Л. Ооржак // Закон и жизнь. – 2005.
– Nr 7. – P. 51-53.
(Vezi de asemenea Nr 1823, 1852, 1858, 1874)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


(Vezi Nr 1898-1900)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
(Vezi Nr 1839)

371 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


(Vezi Nr 1905)

372.8 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

1905. Prodan, Ala. Învăţarea istoriei prin jocul de rol : [în ajutorul
profesorilor] / Ana Prodan // Cugetul. – 2005. – Nr 1. – P. 57-59.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


1906. Медведев, В. Концептуальные проблемы совершенствова-
ния высшего юридического образования в Украине / В. Медведев // Закон и
жизнь. – 2005. – Nr 7. – P. 27-30. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 1806)

61
Iulie 2005 ≡ July 2005

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1907. Crivoi, Aurelia. Poluarea mediului ambiant – ca problemă
globală a contemporaneităţii / Aurelia Crivoi, Grigore Stasiev // Bioetica, filosofia,
economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. –
P. 146-148. – Bibliogr. : 5 tit.

1908. Mazilu, Mirela. Pentru o etică a mediului / Mirela Mazilu, Sabina


Mitroi / Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 3. – P. 33-34 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 6 tit.

1909. Sursele de poluare a aerului atmosferic / Gheorghe Copacinschi,


Vitalie Mârza, Zinaida Ciobanu, Aculina Veleva // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 3. –
P. 39-44 : tab.

504(478) Ecologia în Republica Moldova


1910. Creţu, A. Evaluarea calităţii aerului atmosferic din spaţiile verzi
ale municipiului Chişinău în baza lichenoindicaţiei / A. Creţu, A. Begu // Mediul
Ambiant. – 2005. – Nr 3. – P. 1-4 : il., fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

1911. Informaţie cu privire la Registrul naţional al spaţiilor verzi ale


localităţilor urbane şi rurale pentru anul 2004 // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 3. – P.
35-38 : tab.

1912. Sergentu, Efim. Contribuţie la studiul diversităţii floristice a


monumentului naturii ecosistemul acvatic "La moară" : [din comuna Recea, r-nul
Râşcani] / Efim Sergentu, Ştefan Lazu // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 3. – P. 30-
32. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
524 Stele. Sisteme stelare. Univers
1913. Laticevschi, Ion. Rolul fenomenelor de simetrie şi asimetrie în
Univers / Ion Laticevschi, Victor Stan // Bioetica, filosofia, economia şi medicina în
strategia de asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. – P. 122-125.
62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
(Vezi Nr 1910)

574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie


1914. Stan, Victor. Compoziţia chimică a atmosferei. I. Apa în
atmosferă / Victor Stan, Liubovi Raţuc // Bioetica, filosofia, economia şi medicina în
strategia de asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. – P. 225-228 : scheme, tab.

1915. Stan, Victor. Compoziţia chimică a atmosferei. II. Răspândirea


unor elemente şi a compuşilor lor în atmosferă / Victor Stan, Ion Laticevschi,
Liubovi Raţiuc // Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a
securităţii umane. – Ch., 2005. – P. 228-233 : tab.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
1916. Globa, Nina. Cultura organizaţiilor medicale : unele aspecte ale
nivelului invizibil / Globa Nina // Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia
de asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. – P. 175-179. – Bibliogr. : 7 tit.

612 Fiziologie. Fiziologie comparată


1917. Baciu, Gh. Bioetica şi responsabilitatea medicală / Gh. Baciu //
Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii
umane. – Ch., 2005. – P. 71-74.

1918. Belâi, A. Discordanţa dintre indicii hemodinamici în uzul


cateterelor central venos şi Swam-Ganz în terapia intensivă cardiochirurgicală / A.
Belâi // Curierul medical. – 2005. – Nr 4. – P. 14-18 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 8 tit.

1919. Андреев, В. Н. Профилактика преждевременного старения


(к долголетию) / В. Н. Андреев // Curierul medical. – 2005. – Nr 3. – P. 62-65 : il. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 23 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1805, 1808, 1813-14, 1945, 1996)

63
Iulie 2005 ≡ July 2005

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


613.1 Factori climaterici
1920. Problemele igienice de poluare a aerului atmosferic în oraşul
Chişinău / Gr. Friptuleac, Paulina Caraman, V. Băbălău, ... // Bioetica, filosofia,
economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. –
P. 220-224 : fig., tab.

613.2 Dietetică
1921. Mihu, I. Opţiuni pentru ordonarea regimului dietetic al bolii celiace
/ I. Mihu, V. Pleşca // Curierul medical. – 2005. – Nr 3. – P. 59-62 : tab. – Rez. în
lb. engl., rusă.

613.3 Băuturi. Băuturi curative


1922. Conţu, Oleg. Infezolul în alimentaţia parenterală în perioada peri-
operatorie / Oleg Conţu, Igor Ştefaneţ, Tatiana Malacinschi // Arta Medica. – 2005.
– Nr 3. – P. 44-46 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

613.6 Riscuri şi întâmplări profesionale privind sănătatea. Igiena şi sănătatea muncii


1923. Friptuleac, Gr. Evaluarea fiziologo-igienică a condiţiilor
ocupaţionale ale angajaţilor întreprinderilor vinicole / Gr. Friptuleac, V. Meşina //
Curierul medical. – 2005. – Nr 4. – P. 39-42 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 14 tit.

1924. Probleme stringente ale igienei şi fiziologiei muncii operatorilor la


computere / Gh. Ostrofeţ, Henrieta Rudi, Aliona Tihon, Cătălina Croitoru // Bioetica,
filosofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane. – Ch.,
2005. – P. 195-197.

1925. Tihon, A. Aspecte privind condiţiile de muncă ale operatorilor la


computere / A. Tihon // Curierul medical. – 2005. – Nr 3. – P. 36-41. – Bibliogr. : 22
tit.

613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică


1926. Cibotaru, Mihaela. Câteva date privind narcomania în Republica
Moldova / Mihaela Cibotaru // Curierul medical. – 2005. – Nr 4. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 1930)
64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


1927. Alimentaţia reală determinată în mediul rural într-un studiu
populaţional / M. Popovici, U. Jalbă, V. Rudi, ... // Curierul medical. – 2005. – Nr 3.
– P. 24-27 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 15 tit.

1928. Anton, Elena A. Aspectele şi implicaţiile bioetice ale sterilizării /


Elena A. Anton // Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de asigurare
a securităţii umane. – Ch., 2005. – P. 76-81. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

1929. Eşanu, Anatol. Bioetica şi cercetarea biomedicală pe subiecte


umane / Anatol Eşanu, Taisia Eşanu // Bioetica, filosofia, economia şi medicina în
strategia de asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. – P. 59-63. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.

1930. Fornea, Iuliana. Psihologia sănătăţii. Semnificaţii şi implicaţii


practice ale diverselor studii în medicină / Iuliana Fornea, Angela Capcelea //
Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii
umane. – Ch., 2005. – P. 233-235. – Bibliogr. : 5 tit.

1931. Gudumac, V. Problemele bioetice ale tehnologiilor postgenomice


/ V. Gudumac, I. Nastas // Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de
asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. – P. 41-46. – Bibliogr. : 5 tit.

1932. Iliadi, Corina. Relaţia medic – pacient şi consimţirea îngrijirilor


medicale / Corina Iliadi, Vasile Tulbure, Svetlana Iliadi // Bioetica, filosofia,
economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. –
P. 93-98. – Bibliogr. : 6 tit.

1933. Marin, Ana. "Traditionnel" et "moderne" – interférence des


pratiques et des représentations du corps : Cas des femmes villageoises moldaves
= Tradiţional şi modern – interferenţă de practici şi reprezentări ale corpului. Cazul
femeii din satul Moldovenesc / Ana Marin // Bioetica, filosofia, economia şi medicina
în strategia de asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. – P. 118-122. – Rez. în
lb. rom.

65
Iulie 2005 ≡ July 2005

1934. Mereuţă, Ion. Contractul cu pacientul în clinica privată - o


realizare a dreptului medical / Ion Mereuţă, Mihail Ivasi // Bioetica, filosofia,
economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. –
P. 169-172 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

1935. Stamati, Adela. Consideraţii asupra unor valori morale în


medicină – de la trecut la prezent / Adela Stamati // Bioetica, filosofia, economia şi
medicina în strategia de asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. – P. 88-93. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

1936. Tintiuc, Dumitru. Calitatea – un obiectiv important în dezvoltarea


asistenţei medicale / Dumitru Tintiuc, Corina Vicol // Bioetica, filosofia, economia şi
medicina în strategia de asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. – Rez. în lb.
rom., engl. – P. 355-360. – Bibliogr. : 5 tit.

1937. Ţîrdea, Teodor N. Aspecte antropologice ale bioeticii / Teodor N.


Ţîrdea, Ana Marin // Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de
asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. – P. 32-41. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
: 18 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1917, 1970, 1980)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
1938. Berlinschi, Petru V. Bioetica farmaceutică – o nouă concepţie
morală / Petru V. Berlinschi, Didina U. Nistreanu // Bioetica, filosofia, economia şi
medicina în strategia de asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. – P. 81-84. –
Bibliogr. în note, p. 84 (3 tit.).

1939. Bio-Rex în tratamentul de bază al bolnavilor cu cord pulmonar


cronic / I. V. Butorov, S. I. Butorov, Irina Coşciug, S. N. Andronic // Bioetica,
filosofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane. – Ch.,
2005. – P. 252-254.

1940. Butorov, I. V. Acţiunea lozartanului în manifestările clinice şi


starea funcţională a cordului la pacienţii cu cord pulmonar cronic / I. V. Butorov, O.

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

N. Verbiţchi, S. I. Butorov // Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de


asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. – P. 255-257.

1941. Conţu, Oleg. Fragmin (Dalteparina sodică) şi tratamentul


anticoagulant în practica medicală / Oleg Conţu // Arta Medica. – 2005. – Nr 3. – P.
59-60 : fig., tab. – Bibliogr. : 7 tit.

1942. Gherman, Vladimir. Detectorii utilizaţi în medicină / Vladimir


Gherman // Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a
securităţii umane. – Ch., 2005. – P. 153-168 : des., scheme, tab. – Rez. în lb. rom.,
engl.
(Vezi de asemenea Nr 1959, 1969, 1996)

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice ne-medicale


1943. Cărăuş, Vladimir. Unele aspecte ale utilizării fitopreparatelor în
scopuri curativ-profilactice / Vladimir Cărăuş // Bioetica, filosofia, economia şi
medicina în strategia de asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. – Rez. în lb.
engl. – P. 236-240. – Bibliogr. : 19 tit.

616 Patologie. Medicină clinică


1944. Actualităţi şi perspective în transplantarea celulară / I. Ababii, P.
Ciobanu, N. Eşanu, ... // Curierul medical. – 2005. – Nr 3. – P. 42-46. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : 35 tit.

1945. Ciobanu, Gh. Morbiditatea populaţiei Republicii Moldova prin


urgenţe traumatologice : actualităţi şi tendinţe / Gh. Ciobanu // Curierul medical. –
2005. – Nr 3. – P. 27-36 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

1946. Grosu, A. Sindromul coronarian acut : protocol de abordare la


etapa asistenţei spitaliceşti / A. Grosu, L. David, O. Cenuşa // Curierul medical. –
2005. – Nr 4. – P. 53-57 : fig. – Ret. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.

1947. Osman, M. Y. Al Omar. Valoarea unor teste de laborator în


diagnosticul şocului septic / M. Y. Al Omar Al Osman // Curierul medical. – 2005. –
Nr 4. – P. 18-22 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 10 tit.

67
Iulie 2005 ≡ July 2005

1948. Sapojnic, C. Imunitatea celurală la bolnavii cu recăderi de


tuberculoză / C. Sapojnic // Curierul medical. – 2005. – Nr 3. – P. 22-24 : tab. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 11 tit.

1949. Un destin consacrat oamenilor : [in memoriam : Valeriu Ghereg


(1953-2005) renumit anesteziolog-reanimatolog] // Arta Medica. – 2005. – Nr 3. – P.
61.

1950. Мереуцэ, И. Е. Медико-социальные аспекты медицинской


помощи больным в запущенных стадиях рака легких / И. Е. Мереуцэ. С. А.
Дорук // Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a
securităţii umane. – Ch., 2005. – Rez. în lb. engl. – P. 327-334. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1816, 1921, 1987-88)

616.1/.9 Patologie specială


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
1951. Andruşceac, Georgeta. Polimorfismul genei receptorilor lipo-
proteinelor cu densitate joasă în determinarea fenotipului dislipidemic cu
cardiopatie ischemică / Georgeta Andruşceac // Arta Medica. – 2005. – Nr 3. – P.
53-54. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

1952. Aspecte organizatorice în acordarea asistenţei medicale


pacienţilor cu durere toracică / Aurel Grosu, Lilia David, Liliana Căldare, ... //
Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii
umane. – Ch., 2005. – P. 309-314 : tab. – Bibliogr. : 7 tit.

1953. Căldare, Liliana. Sindromul de durere toracică / Liliana Căldare //


Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii
umane. – Ch., 2005. – P. 292-294. – Bibliogr. : 8 tit.

1954. Grosu, A. Bolile cardiovasculare şi alcoolul / A. Grosu // Curierul


medical. – 2005. – Nr 3. – P. 55-59. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 65 tit.

1955. Incidenţa hipertensiunii arteriale şi a factorilor de risc care o


determină în populaţia rurală a Republicii Moldova / M. Popovici, V. Ivanov, V. Rudi,
... // Curierul medical. – 2005. – Nr 4. – P. 5-10 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 31 tit.
68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1956. Opţiuni de evaluare şi terapeutice ale disfuncţiei endoteliare /


Mihail Popovici, Valeriu Cobeţ, Victoria Ivanov,... // Arta Medica. – 2005. – Nr 3. –
P. 7-10 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 20 tit.

1957. Revenco, V. Factorii de risc cardiovascular (hipertensiunea


arterială tabagismul, masa corporală excesivă şi hipodinamia) în populaţia din
oraşul Taiz, Zemen / V. Revenco, A. N. M. Al-Sanawi // Curierul medical. – 2005. –
Nr 3. – P. 18-22 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1940-41, 1986, 1992)

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


1958. Prisacari, V. Problema infecţiilor nosocomiale / V. Prisacari //
Curierul medical. – 2005. – Nr 3. – P. 47-52. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 46
tit.

1959. Sandul, A. Atitudini de abordare a hemostazei în amigdalectomie


/ A. Sandul, S. Găină // Curierul medical. – 2005. – Nr 3. – P. 11-14 : tab. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 11 tit.

1960. Настас, Сильвия. К вопросу о снижении и потери слуха, и


его коррекции аудипротезными аппаратами / Сильвия Настас // Bioetica,
filosofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane. – Ch.,
2005. – P. 314-320. – Bibliogr. : 4 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1986)

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


1961. Bodrug, Valentina. Incidenţa formelor clinice ale periodontitelor
apicale după datele adresării pacienţilor la medicul stomatolog / Valentina Bodrug //
Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii
umane. – Ch., 2005. – P. 320-324 : tab.

1962. Diabetul zaharat ca problemă globală / Aurelia Crivoi, Luminiţa


Suveică, Alexei Corotcov, ... // Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia
de asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. – P. 258-260. – Bibliogr. : 15 tit.

69
Iulie 2005 ≡ July 2005

1963. Dumbrava, Vlada. Viziuni actuale în imunopatogeneza hepatitei


cronice virale C / Vlada Dumbrava, Adela Ţurcanu, Lucia Andrieş // Arta Medica. –
2005. – Nr 3. – P. 3-6. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 47 tit.

1964. Evaluarea stării bolnavilor cu pancreatită cronică calculoasă în


perioda postoperetorie / V. Hotineanu, A. Cazac, V. Coreţcaia, ... // Curierul
medical. – 2005. – Nr 4. – P. 10-14 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. :
13 tit.

1965. Gladun, Nicolae. Tehnica disecţiei grefei din colon stâng în


plastia isoperistaltică a esofagului / Nicolae Gladun // Arta Medica. – 2005. – Nr 3. –
P. 11-14 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

1966. Guţu, E. Gastroduodenostomia în rezecţia gastrică Billroth-I în


ulcerele gigante penetrante hemoragice ale peretelul duodenal posterior / E. Guţu //
Curierul medical. – 2005. – Nr 3. – P. 5-8 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 12 tit.

1967. Influenţa vaccinării contra HVB asupra procesului epidemic şi


unor particularităţi epiodemiologice / P. Iarovoi, M. Isai, C. Râmiş, A. Vrâncean-
Beneş // Curierul medical. – 2005. – Nr 4. – P. 43-45 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 5 tit.

1968. Nicolenco, I. Eficacitatea clinică a galavitului în tratamentul


ulcerului duodenal / I. Nicolenco // Bioetica, filosofia, economia şi medicina în
strategia de asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. – P. 260-266 : tab. –
Bibliogr. : 6 tit.

1969. Osoianu, Iu. Eficacitatea medico-economică a tratamentului


ulcerului gastroduodenal în condiţiile staţionarului diurn / Iu. Osoianu // Curierul
medical. – 2005. – Nr 4. – P. 49-52 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 18 tit.

1970. Romanciuc, Ina. Aspectul clinic al hepatitelor cronice –


consecinţă a interacţiunilor psihosomatice? / Ina Romanciuc // Arta Medica. – 2005.
– Nr 3. – P. 33-39 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 19 tit.

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1971. Roşca, Angela. Problema hepatitei virale "B" acute AG HBS-


negative / Angela Roşca // Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de
asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. – Rez. în lb. rom., engl. – P. 299-304 :
tab. – Bibliogr. : 9 tit.

1972. Suveică, Luminiţa. Diabetul zaharat şi riscul cardio vascular /


Luminiţa Suveică // Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de
asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. – P. 282-284. – Bibliogr. : 10 tit.

1973. Вейс, А. В. Восполнение дефектов зубных рядов с помощью


имплантации и протезирование / А. В. Вейс // Curierul medical. – 2005. – Nr 3. –
P. 14-16 : il. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 18 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1990)

616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele


1974. Advantan – dermatocorpicoid eficient şi sigur în tratamentul
dermatitei atopice la copii / M. Beţiu, Gh. Muşet, N. Fiodorova, L. Cazac // Arta
Medica. – 2005. – Nr 3. – P. 58 : tab. – Bibliogr. : 9 tit.; Curierul medical. – 2005. –
Nr 3. – P. 53-54 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1985)

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


1975. Pascari, V. Unele aspecte ale asistenţei medicale de urgenţă în
fracturile deschise ale membrelor / V. Pascari // Curierul medical. – 2005. – Nr 4. –
P. 46-49 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 15 tit.

1976. Vitalie Beţişor (1937-2005) : [specialist principal traumatolog-


ortoped : in memoriam] // Arta Medica. – 2005. – Nr 3. – P. 62-63.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


1977. Feghiu, Nicolae. Aportul neurotoxinelor în aparaţia
ventriculomegaliei pre-şi postnatală / Nicolae Feghiu // Bioetica, filosofia, economia
şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. – P. 288-291.

71
Iulie 2005 ≡ July 2005

1978. Ţiple, Dorina. Paternul vegetativ clinic la pacienţii cu diferite


forme ale bolii Parkinson / Dorina Ţiple // Arta Medica. – 2005. – Nr 3. – P. 50-52 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze


1979. Cobâleanschi, Oleg. Evaluarea alterărilor psihice la pacienţii cu
epilepsie / Oleg Cobâleanschi // Arta Medica. – 2005. – Nr 3. – P. 26-28. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

1980. Eţco, Constantin. Starea de sănătate mentală şi situaţiile critice


de risc existenţial / Constantin Eţco, Elena Davidescu-Creangă // Bioetica, filosofia,
economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. –
P. 201-204.

1981. Iliciuc, I. Unele principii şi particularităţi de tratament al epilepsiei


infantile / I. Iliciuc // Arta Medica. – 2005. – Nr 3. – P. 23-25 : tab. – Rez. în lb. engl.

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


1982. Mihu, I. Aporturi în corecţia dereglărilor de tranzit intestinal la
copii / I. Mihu, V: Pleşca // Curierul medical. – 2005. – Nr 4. – P. 57-61 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


1983. Hotineanu, Vladimir. Experienţa clinică în aplicarea Trikaxon
(Ceftriaxonului) în tratamentul infecţiei chirurgicale / Vladimir Hotineanu, Alexandru
Ferdohleb, Andrei Lâsâi // Arta Medica. – 2005. – Nr 3. – P. 47-49 : tab. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

1984. Conţu, Oleg. Nicolae Gladun la 60 de ani : [destins chirurg mold.]


/ Oleg Conţu // Arta Medica. – 2005. – Nr 3. – P. 57 : fotogr.
(Vezi de asemenea Nr 1922)

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale


1985. Belîi, A. Indicele cardiac şi presiunea venoasă centrală :
identificarea şi validarea valorilor de referinţa pentru luarea deciziei de tratament

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

intensiv postoperator în chirurgia cardiacă / A. Belîi // Curierul medical. – 2005. – Nr


3. – P. 8-11 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 15 tit.

1986. Belâi, Adrian. Efecte respiratorii, hemodinamice şi metabolice


postoperatorii în cadrul testării unui algoritm de servaj automatizat de ventilatore
după chirurgia cardiacă / Adrian Belâi // Arta Medica. – 2005. – Nr 3. – P. 40-43 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

1987. Beschieru, E. Operaţiile organomenajante în leziunile traumatice


ale splinei / E. Beschieru // Curierul medical. – 2005. – Nr 4. – P. 34-37 : tab. –
Bibliogr. : 16 tit.

1988. Cazacov, Vladimir. Hipersplenismul portal : actualităţi şi


perspective / Vladimir Cazacov // Arta Medica. – 2005. – Nr 3. – P. 29-32. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 33 tit.

1989. Hîţu, D. Optimizarea tratamentului fracturilor nazale / D. Hîţu //


Curierul medical. – 2005. – Nr 3. – P. 16-18 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.
: 8 tit.

1990. Sârbu, D. Osteosinteza endoorală funcţional stabilă a mandibulei


cu miniplăci din titan / D. Sârbu // Curierul medical. – 2005. – Nr 4. – P. 27-30. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 10 tit.

1991. Scintigrafia esofagiană ca criteriu de alegere a metodei de


corecţiei chirurgicală a herniilor hiatale asociate de esofagita de reflux / Natalia
Şipitco, Nicolae Gladun, Sergiu Ungureanu,... // Arta Medica. – 2005. – Nr 3. – P.
20-22 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 23 tit.

1992. Tinica, Grigore. Viaţa după intervenţiile chirurgicale cardiace /


Grigore Tinica, Liliana Colar, Alexandru Ciucu // Arta Medica. – 2005. – Nr 3. – P.
15-19. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1964)

618 Ginecologie. Obstetrică


1993. Cerneţchi, Olga. Avortul – problemă medico-socială. Posibilităţi
şi perspective de rezolvare / Olga Cerneţchi, Ludmila Friptu // Bioetica, filosofia,
73
Iulie 2005 ≡ July 2005

economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. –


Rez. în lb. rom., engl. – P. 269-272. – Bibliogr. : 5 tit.

1994. Iliadi, Corina. Retardului de dezvoltare intrauterină (RDIU) a


fătului / Corina Iliadi // Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de
asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. – P. 276-282. – Bibliogr. : 9 tit.

1995. Vrabii, Valeriu. Aspecte psihologice ale ginecopatelor cu


toxoplasmoză / Valeriu Vrabii // Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia
de asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. – P. 266-269. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1814, 1817)

619 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară


1996. Функциональное состояние печени крыс при хроническом
воздействии смеси пестицидов и алкоголя / Р. Ф. Сырку, Т. Г. Стратулат, П. Т.
Соколюк // Curierul medical. – 2005. – Nr 4. – P. 23-26 : tab. – Bibliogr. : 13 tit.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
1997. Caisân, Valeriu. Creşterea arborilor în funcţie de vegetaţie şi
climă / Valeriu Caisân // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 3. – P. 16-21 : il. color., fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

1998. Postolache, Gheorghe. Aria protejată "Liceul Bolgrad" :


[rezervaţie silvică] / Gheorghe Postolache, Ştefan Lazu, Vasile Chirtoacă // Mediul
Ambiant. – 2005. – Nr 3. – P. 26-29 : des., foto., tab. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 2000)

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1999. Solurile deluviale-consecinţe ale eroziunii / A. Ursu, A.


Overcenco, I. Marcov, Vera Crupenicov // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 3. – P. 5-8 :
fig., foto., tab. – Rez. în lb. fr.

631.9 Alte întrebări


2000. Коломиец, Ирина Ивановна. Изменение биоразнообразия
сорняков агроценоза Zea mays L. при УФ-стрессе / Ирина Ивановна Коломиец
// Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 3. – P. 22-25 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general
2001. Obţinerea 2, 3-butandiolului prin biovalorificarea deşeurilor
lactate / Gabriela Soreanu, Sadjia Bekal-Si Ali, Julie Mehard,... // Mediul Ambiant. –
2005. – Nr 3. – P. 9-15 : fig., tab. – Bibliogr. : 30 tit.

639.1 Vânătoare
(Vezi Nr 1845)

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
(Vezi Nr 1875)

657 Contabilitate
2002. Обзор законодательных и нормативных документов (июнь-
июль 2005 г.) : [бух. учет и налогообложение] / обзор подгот. Г. Бежан //
Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 7. – P. 70-71.

2003. Сырку, Георге. О некоторых вопросах, возникающих при


предоставлении отпуска работнику : [в помощь бухгалтеру] / Георге Сырку,
Юрий Даценко // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 7. – P. 46-48.

2004. Тостоган, Павел. Что изменилось в учете и налогообложе-


нии / Павел Тостоган // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 7. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 1819)

75
Iulie 2005 ≡ July 2005

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
(Vezi Nr 1923)

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
73 ARTE PLASTICE
2005. Ceuca, Nicolae-Dorel. Iunie 1967. Copia Columnei lui Traian
ajunge la Bucureşti : [file din istoricul monumentului] / Nicolae-Dorel Ceuca //
Cugetul. – 2005. – Nr 1. – P. 43-46 : il. – Bibliogr. în note, p. 41 (18 tit.).

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
(Vezi Nr 1804)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.131.1 Literatură italiană
2006. Băsile, Giambattista. Cele douăsprezece luni ale anului :
[povestiri] / Băsile Giambattista; des. : Alexei Colîbneac // Noi. – 2005. – Nr 7. –
Supl. – Contin. Începutul : Nr 6.

821.161.1 Literatură rusă


2007. Esenin, Serghei. Scrisoare mamei; Am părăsit casa părintească;
Hei, tu, Rusie străbună; Porni-voi schimnic blând prin lume; "O, prieten scump...";
"Nu mai plâng..."; "Ce stai fără frunze..."; "Sînt păstor..."; "Potopul ploii s-a topit în
76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

sine..." : [versuri] / Serghei Esenin, il. : Violeta Zabulică // Noi. – 2005. – Nr 7. – P.


8-9.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
(Vezi Nr 2016)

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
2008. Cojocaru, Gheorghe. Puciul din august 1991 de la Moscova : de
la eşec la consecinţe / Gheorghe Cojocaru // Cugetul. – 2005. – Nr 1. – P. 22-31 :
tab. – Bibliogr. în note, p. 31 (65 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1829, 2015-16)

94(478) Istoria Republicii Moldova


2009. Căldare, Dumitru. Concepţiile umaniste ale lui Dimitrie Cantemir
/ Dumitru Căldare // Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de
asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. – P. 135-138.

2010. Halippa, Pan. Iar vremuri de bejenie : [art. reprodus din rev.
"Viaţa Basarabiei", Nr, iul.-aug., 1940 : despre evacuarea basarabenilor în
România] / Pan Halippa // Cugetul. – 2005. – Nr 1. – P. 3-5 : fotogr.

2011. Poştarencu, Dinu. Activitatea lui Ştefan Ciobanu în anii 1917-


1918 : (55 de ani de la moarte) : [membru al Partidului Naţ. Moldovenesc, şef al
Secţiei şcolare al Consiliului gubernial de Zemstvă] / Dinu Poştarencu // Cugetul. –
2005. – Nr 1. – P. 75-76 : fotogr. – Bibliogr. în note, p. 76 (12 tit.).

2012. Suveică, Svetlana. Louis Guy Michael : Impresii despre


Basarabia (1910-1916) : [referinţe la cartea "More Corn for Bessarabia = Mai mult
porumb pentru Basarabia" descoperită la Bibl. britanică din Londra] / Svetlana
Suveică // Cugetul. – 2005. – Nr 1. – P. 32-42 : il. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 41-42 (50 tit.).

77
Iulie 2005 ≡ July 2005

2013. Боршевский, А. Подготовка и проведение судебной рефор-


мы 1869 года в Бессарабии : источники и историография / А. Боршевский, С.
Захария // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 7. – P. 17-21. – Bibliogr. în note, p. 21 (24
tit.).

2014. Квилинкова, Е. Формы наказаний в Бессарабии в XIX в. за


различные виды преступлений / Е. Квилинкова // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 7.
– P. 51-53. – Bibliogr. în note, p. 53 (27 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1804, 1829, 2016)

94(498) Istoria României


2015. Alexandru Ioan Cuza (Domnitor al Principatelor Unite şi al
statutul naţ. România). Scrisoarea lui Alexandru Ioan Cuza adresată lui Napoleon
al III-lea // Cugetul. – 2005. – Nr 1. – P. 60-63 : fotogr.

2016. Scutelnic, Valeriu. Consideraţii asupra relaţiilor diplomatice


româno-franceze (1859-1877) : [aspect istoric] / Valeriu Scutelnic // Cugetul. –
2005. – Nr 1. – P. 16-21. – Bibliogr. în note, p. 21 (42 tit.).

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ" NR 7-2005


Cantemir, Dimitrie (2009)
A
Capcelea, Angela 1930
Ababii, I. 1944 Caraman, Paulina 1920
Ababii, Petru S. 1805 Cazac, A. 1964
Adaşan, Adrian 1845 Cazac, L. 1974
Al-Sanawi, A. N. M. 1957 Cazacov, Vladimir 1988
Alecu, Gheorghe 1830, 1846-47 Căldare, Dumitru 2009
Alexandru Ioan Cuza 2015 Căldare, Liliana 1952-53
Andrieş, Lucia 1963 Cărăuş, Vladimir 1943
Andronic, S. N. 1939 Cenuşa, O. 1946
Andruşceac, Georgeta 1951 Cerneţchi, Olga 1993
Antoci, Albert 1872 Ceuca, Nicolae-Dorel 2005
Anton, Elena A. 1928 Chirtoacă, Vasile 1998
Avornic, Gheorghe 1893 Ciobanu, Gr. 1945
Ciobanu, Ion 1837
B Ciobanu, P. 1944
Baciu, Gh. 1917 Ciobanu, Ştefan 2011
Balmuş, Victor 1837 Ciobanu, Zinaida 1909
Barbăneagră, Alexei 1830 Ciobotaru, Mihaela 1926
Băbălău, V.1920 Ciochină-Barbu, Ioan 1831, 1898
Băsile, Giambattista 2006 Ciucu, Alexandru 1992
Begu, A. 1910 Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina 1839
Belâi, Adrian 1986 Clişcovschii, Tatiana 1817
Belîi, A. 1918, 1985 Cobâleanschi, Oleg 1979
Berlinschi, Petru V. 1806, 1938 Coban, Igor 1879
Beschieru, E. 1987 Cobeţ, Valeriu 1956
Beţiu, M. 1974 Cojocaru, Natalia 1889
Beţişor, Vitale 1976 Cojocaru, Nicolae 1807
Bodrug, Tatiana 1848 Colar, Liliana 1992
Bodrug, Valentina 1961 Colîbneac, Alexei 2006
Bostan, Ludmila 1818 Conţu, Oleg 1922, 1941, 1984
Braga, Mihai 1838 Copacinschi, Gheorghe 1909
Brînză, Sergiu 1849-51 Corcodel, Diana 1815
Butorov, I. V. 1939-40 Coreţcaia, V. 1964
Butorov, S. I. 1939-40 Corotcov, Alexei 1962
Buzescu, Doina 1852 Coşciug, Irina 1939
Creţu, A. 1910
C Crivoi, Aurelia 1907, 1962
Caisân, Valeriu 1997 Croitoru, Catalina 1924
79
Iulie 2005 ≡ July 2005

Crupenicov, Vera 1999 Gudumac, V. 1931


Culcea, Raluca-Mariana 1847 Guţu, E. 1966
Cuşmir, L. 1834
H
Cuşnir, Valeriu 1853
Halippa, Pan 2010
D
Hîţu, D. 1989
Dandara, Liliana 1901 Hotineanu, Vladimir 1964, 1983
David, Lilia 1946, 1952
I
Davidescu-Creangă, Elena 1980
Drumea, Mihnea 1895 Iarovoi, P. 1967
Dumbrava, Vlada 1963 Iliadi, Corina 1932, 1994
Iliadi, Svetlana 1932
E
Iliciuc, I. 1981
Erjiu, Ecaterina 1854 Isai, M. 1967
Eşanu, Anatol 1929 Ivanov, Victoria 1955-56
Eşanu, N. 1944 Ivasi, Mihail 1934
Eşanu, Taisia 1929
J
Esenin, Serghei 2007
Eţco, Constantin 1817, 1980 Jalbă, U. 1927
F K
Feghiu, Nicolae 1977 Kistruga, Aurel 1885
Ferdohleb, Alexandru 1983
Ferdohleb, Alina 1817 L
Fiodorova, N. 1974 Laticevschi, Ion 1913, 1915
Fornea, Iuliana 1930 Lazări, Daniela 1858-59
Friptu, Ludmila 1993 Lazu, Ştefan 1912, 1998
Friptuleac, Gr. 1920, 1923 Lâsâi, Andrei 1983
Furdui, Sergiu 1840-41 Leancă, Viorica 1818
G M
Găină, S. 1959 Magherescu, Delia 1860-61
Galearschii, Vasile 1817 Malacinschi, Tatiana 1922
Ghereg, Valeriu 1949 Marcov, I. 1999
Gherman, Vladimir 1942 Marin, Ana 1933, 1937
Gîrla, Lilia 1855-57 Mariţ, Alexandru 1862-63
Gladun, Nicolae 1965, 1984, 1991 Martin, Cristina 1886
Globa, Nina 1916 Martîniuc, Cristina 1833
Gramma, Rodica C. 1811 Mârza, Vitalie 1909
Gribincea, Lilia 1891 Mazilu, Mirela 1908
Grosu, Aurel 1946, 1952, 1954
80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Mehard, Julie 2001 Prisacari, V. 1958


Melnic, Viorel 1828 Proca, Ludmil 1900
Mereuţă, Ion 1934 Prodan, Ala 1905
Meşina, V.1923 Prodan, Svetlana 1867
Michael, Louis Guy 2012
R
Mihoci, Vasile 1864-65
Mihu, I. 1921, 1982 Râmiş, C. 1967
Milescu-Spătaru, Nicolae 1804 Raţiuc, Liubovi 1914-15
Mitroi, Sabina 1908 Revenco, V. 1957
Moşin, Octavian 1813 Romanciuc, Ina 1970
Munteanu, Parascovia 1899 Roşca, Angela 1971
Muşeţ, Gh. 1974 Roşca, Ludmila 1808
Rudi, Henrieta 1924
N
Rudi, V. 1927, 1955
Nastas, I. 1931
S
Neagă, Elena 1880-81
Nicolenco, I. 1968 Sadjia Bekal-Si Ali 2001
Nistreanu, Didina U. 1806, 1938 Sandul, A. 1959
Sapojnic, C. 1948
O
Sârbu, D. 1990
Osman, M. Y. Al Omar 1947 Sârbu, Eduard 1828
Osoianu, Iu. 1969 Scutelnic, Valeriu 2016
Ostrofeţ, Gh. 1924 Sergentu, Efim 1912
Overcenco, A. 1999 Sîli, Vitalie 1868
Sîrbu, Ion 1809
P
Sivac, Olga 1820
Paladi, Gheorghe 1814 Soreanu, Gabriela 2001
Pandele, Adina Laura 1892 Sprincean, Serghei L. 1803
Pascari, V. 1975 Stamati, Adela 1935
Pelin, Valentina 1804 Stan, Victor 1913-15
Penina, Olga 1814 Stasiev, Grigore 1907
Pleşca, V. 1921, 1982 Stati, Vitalie 1869-71
Pop, Octavian 1866 Sulima, Snejana 1842
Popa, Costică 1902 Suveică, Luminiţa 1962, 1972
Popa, Măriuţa 1894 Suveică, Svetlana 2012
Popa, Tatiana 1820
Ş
Popovici, M. 1927, 1955
Popovici, Mihail 1956 Şceglov, Alexei 1809
Poştarencu, Dinu 2011 Şipitco, Natalia 1991
Postolache, Gheorghe 1998 Ştefaneţ, Igor 1922
Potângă, A. 1834
81
Iulie 2005 ≡ July 2005

T Боев, А. 1883
Бондарь, В. 1872
Tabuncic, Tatiana 1888
Боровик, В. 1903
Taşcă, Mihai 1829
Боршевский, А. 2013
Tihon, Aliona 1924-25
Timofeenco, Aliona 1821 В
Tinica, Grigore 1992
Вейс, А. В. 1973
Tintiuc, Dimitrie 1815, 1936
Topor-Drumea, Roxana 1882 Г
Tulbure, Vasile 1932
Георгицэ, Елена 1890
Ţ Гроапэ, Людмила 1823
Гуцуляк, А. И. 1816
Ţapoc, Vasile 1810
Ţiple, Dorina 1978 Д
Ţîrdea, Teodor N. 1811, 1818, 1937
Ţurcan, Liliana 1843 Даценко, Юрий 2003
Ţurcanu, Adela 1963 Димитров, Юрий 1873
Дорук, С. А. 1950
U
Е
Ungureanu, Sergiu 1991
Ursu, A. 1999 Ермалитский, М. 1903

V З

Veleva, Aculina 1909 Захария, С. 2013


Verbiţchi, O. N. 1940 И
Vicol, Corina 1936
Vrabii, Valeriu 1995 Исаева, О. 1874
Vrâncean-Beneş, A. 1967 К
W Карпов, Н. 1875
Würtenberger, Thomas 1835 Квилинкова, Е. 2014
Коломиец, Ирина Ивановна 2000
Z Крецу, В. 1884
Zabulică, Violeta 2007 Л
А Лайвиньш, Ю. 1876
Андреев, В. Н. 1919 Лапицкая, Людмила 1822
Анисимова, Лидия М. 1812 М
Б Медведев, В. 1906
Бежан, Г. 2002 Мекешкина, Зоя 1823

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Мереуцэ, И. Е. 1950 Сосна, Борис 1896


Мыца, Снежана 1844, 1896 Стратулат, Т. Г. 1996
Стурзу, Ион 1827
Н
Сырку, Георгий 1897, 2003
Настас, Сильвия 1960 Сырку, Р. Ф. 1996
О Т
Овчинникова, О. 1887 Тостоган, Павел 2004
Ооржак, Л. 1904 Труфкина, Тамара 1819
Осояну, Тудор 1877
Х
С
Халабуденко, О. 1887
Семенов, Г. 1875
Щ
Сидоренко, Диана 1826
Соколюк, П. Т. 1996 Щеглов, А. В. 1812
Сосна, А. 1836

83
Iulie 2005 ≡ July 2005

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 7-2005

1. Arta Medica. – 2005. – Nr 3


2. Avocatul Poporului. – 2005. – Nr 6, 7
3. Bioetica, filosofia, economie şi medicina în strategia de asigurare a securităţii
umane : Materialele Conf. a X-a Şt. Int., 16-17 martie 2005 / red. resp. teodor N.
Ţîrdea. – Ch., 2005. – [05-350]
4. Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 7
5. Cugetul. – 2005. – Nr 1
6. Curierul medical. – 2005. – Nr 3, 4
7. Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 7
8. Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 3
9. Noi. – 2005. – Nr 7
10. Revistă Naţională de Drept. – 2005. – Nr 5, 6, 7
11. Закон и жизнь. – 2005. – Nr 7

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE NEWSPAPER


GAZETĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

NR 7
IULIE 2005 JULY
(2804-3284)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
2804. Cimpoi, Mihai. Declaraţia acad. Mihai Cimpoi : [pe marginea
hotărârii Guvernului "Cu privire la măsurile de optimizare a infrastructurii sferei şt. şi
inovării"] // Lit. şi arta. – 2005. – 28 iul. – P. 1.

2805. Rodul cercetărilor // Moldova suverană. – 2005. – 7 iul. – Cuprins :


Acad. A. Andrieş s-a învrednicit de un prestigios premiu internaţional / Ion Stici;
Ştiinţa fundamentală – componentă a unei ţări prospere : [acad. Isaac Bersuker] /
Tatiana Rotaru.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


2806. Varaniţa, Grigore. "Un sistem informaţional integrat, oricât de
modern ar fi, nu se implementează de la sine şi nu te scuteşte de muncă" : interviu
cu Gr. Varaniţa, şeful Dir. tehnologii inf. şi statistică vamală a Serviciului Vamal /
pentru conformitate : E. Primac // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005.
– 12 iul. – P. 3.

2807. Юрова, Яна. Что тормозит развитие электронной торговли в


России? / Яна Юрова // Экон. обозрение. – 2005. – 29 июля. – Р. 20.

2808. Янина, Анна. Интернет становится все доступнее / Анна Янина


// Независимая Молдова. – 2005. – 7 июля.

85
Iulie 2005 ≡ July 2005

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


2809. Cibotaru, Mihail Gh. Sabia lui Damocles deasupra culturii noastre :
[patrimoniul muzeelor naţ. : scris. deschisă preş. Rep. Moldova V. Voronin] / Mihail
Gh. Cibotaru // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 29 iul. – P. 9.

2810. Madan, Ion. O viaţă cu calificativul "Magna cum Laudae" : [Paul


Mihail, preot, om de cultură] / Ion Madan // Gazeta bibliotecarului. – 2005. – Iun. (Nr
6). –- P. 4-5.

2811. Rău, Alexe. Pe cărarea lui Desiderie : (la centenarul naşterii Avvei
Paul Mihail) / Alexe Rău // Gazeta bibliotecarului. – 2005. – Iun. (Nr 6). – P. 1-2.

2812. Ungureanu, Ion. "Fac parte dintr-o generaţie de sacrificiu" :


interviu cu omul de cultură I. Ungureanu / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal
de Chişinău. – 2005. – 29 iul. – P. 17.

2813. Ungureanu, Ion. Ion Ungureanu : "Trăim o vreme a minciunii" :


[interviu cu omul de cultură] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. –
2005. – 29 iul. – P. 7.

2814. Vieru, Grigore. Închinare : [70 de ani de la naşterea lui Ion


Ungureanu, om de cultură, politic] / Grigore Vieru // Lit. şi arta. – 2005. – 28 iul. – P.
1.

2815. Гарусова, Ольга. Первый кишиневский клуб : [1820-й г.] / Оль-


га Гарусова, Владимир Тарнакин // Молд. ведомости. – 2005. – 22 июля. – Р. 4.

02 BIBLIOTECONOMIE
2816. Căldare, Raisa. Topul celor mai bune lucrări editoriale în domeniul
biblioteconomiei, informării şi documentării : [pe marginea rezultatelor concursului
naţ.] / Raisa Căldare // Gazeta bibliotecarului. – 2005. – Apr. (Nr 4). – P. 2-3.

2817. Corghenci, Ludmila. Prestanţă şi distincţie profesională : [pe


marginea rezultatelor Concursului naţ. "Cel mai bun bibliotecar al anului 2004"] /
Ludmila Corghenci // Gazeta bibliotecarului. – 2005. – Apr. (Nr 4). – P. 8.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2818. Dimensiunile performanţei : [Elena Harconiţă, dir. al Bibl. Univ. de


Stat "A. Russo", Bălţi, la 50 de ani de la naştere] // Gazeta bibliotecarului. –- 2005.
–- Apr. (Nr 4). –- P. 7.

2819. Doamna din zodia Gutenberg : [Elena Turuta, şef serviciu


"Editură", Bibl. Naţ. a Rep. Moldova] // Gazeta bibliotecarului. –- 2005. –- Apr. (Nr
4). –- P. 1-2.

2820. Ghinculov, Silvia. Cercetător de elită în domeniul bibliologiei :


[prof. Ion Madan la 70 de ani de la naştere] / Silvia Ghinculov, Natalia Cheradi //
Gazeta bibliotecarului. –- 2005. –- Mai (Nr 5). –- P. 2-3.

2821. Madan, Ion. "Bibliologia este via în care lucrez" : [interviu cu I.


Madan, bibliolog, prof. univ.] / interviu realizat de Valentina Găluşcă // Gazeta
bibliotecarului. –- 2005. –- Mai (Nr 5). –- P. 4-7.

2822. Mihailovici, Pavel. Despre bibliotecile parohiale / Pavel Mihailovici


// Gazeta bibliotecarului. – 2005. – Iun. (Nr 5). – P. 8.

2823. Personalitate marcantă : [Ion Madan, bibliolog, la 70 de ani de la


naştere : material al echipei Dep. Inf. Biblioteconomic ULIM] // Gazeta
bibliotecarului. – 2005. – Mai (Nr 5). – P. 7.

2824. Rău, Alexe. Zenitul magistrului : (prof. Ion Madan septuagenar) /


Alexe Rău // Gazeta bibliotecarului. – 2005. – Mai (Nr 5). – P. 1-2.

2825. Soltan, Maricica. Scrisoare deschisă pentru prietena mea : [Elena


Turuta, şef serviciu "Editura", Bibl. Naţ. a Rep. Moldova, la 55 de ani de la naştere]
/ Maricica Soltan // Gazeta bibliotecarului. – 2005. – Apr. (Nr 4). – P. 3-4.

2826. Turuta, Elena. "Îmi place munca pe care o fac" : [interviu cu E.


Turuta, şef serviciu "Editura", Bibl. Naţ. a Rep. Moldova] / consemnare : Valentina
Găluşcă // Gazeta bibliotecarului. –- 2005. – Apr. (Nr 4). –- P. 5-6.

87
Iulie 2005 ≡ July 2005

050 Publicaţii periodice şi seriale


2827. Kostricenko, Irina. A existat asemenea gazetă – "Бессарабская
почта" : [din ist. ziarului] / Irina Kostricenko // Comunistul. –- 2005. –- 29 iul. –- P.
11; Коммунист. – 2005. – 29 июля. – Р. 16.

061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii


2828. Balan, Eugen. Tineretul vrea consolidare : [adresarea preş. Uniunii
Naţ. a Studenţilor şi Tineretului] / Eugen Balan // Moldova suverană. – 2005. – 22
iul.

2829. Bulat-Saharneanu, Maria. Zilele de lucru pe care le-am trăit ca


duminici : [pe marginea ed. a XIII-a a "Zilelor Ghibu", Chişinău, 2005] / Maria Bulat-
Saharneanu // Gazeta românească. – 2005. – 11 iul. – P. 7.

2830. Caraşciuc, Lilia. Transparency International – Moldova în lupta


împotriva corupţiei : [interviu cu L. Caraşciuc, dir. executiv Transparency
International – Moldova] / consemnare : Iulia Bolea // Săptămîna. – 2005. – 22 iul. –
P. 11.

2831. Seniuc, Ion. Ei au trecut prin tăvălugul bolşevic : [interviu cu I.


Seniuc, preş. Asoc. refugiaţilor din Basarabia şi Bucovina de Nord] / consemnare :
Tamara Gorincioi // Ora satului. – 2005. – Iul. (Nr 13). – P. 11.

069 Muzee
2832. Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală. Muzeul
Naţional de Istorie a Moldovei. Declaraţia Muzeului Naţional de Etnografie şi
Istorie Naturală şi a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei privind inoportunitatea
trecerii din subordinea MCT în cea a AŞ a Moldovei // Jurnal de Chişinău. – 2005. –
26 iul. – P. 7.

070 Ziaristică. Presă


2833. Roşcovan, Mihai. "Presa independentă nu poate fi lichidată" :
[cazul "INFO-prim" : interviu cu M. Roşcovan, consilier în Consiliul municipal
Chişinău] / consemnare : Galina Lungu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 26 iul.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
2834. Păsat, Dumitru. Titu Maiorescu – filosof şi psiholog / consemnare :
Doina Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 21 iul. – P. 4.

159.9 Psihologie
2835. Savca, Lucia. Cum să combatem fenomenul maltratării în şcoli? /
Lucia Savca // Făclia. – 2005. – 16 iul. – P. 2.

2836. Savca, Lucia. Cum şi cît citesc elevii? : [art. dir. Centrului de
Diagnosticare şi reabilitare a DGESTS din mun. Chişinău] / Lucia Savca // Făclia. –
2005. – 9 iul. – P. 3.

2837. Savca, Lucia. O noapte nedormită la Internet-club : [art. dir.


Centrului de Diagnosticare şi Reabilitare a DGESTS din mun. Chişinău] / Lucia
Savca // Făclia. – 2005. – 2 iul. – P. 3.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
21 TEOLOGIE NATURALĂ. TEODICEE
2838. Piştea, Ionel. Biserica şi societatea / Ionel Piştea // Spirit
românesc. –- 2005. –- 28 iul. –- P. 4.

22 BIBLIA
2839. Covali, Maria. Poeţi şi scriitori renumiţi despre Sfânta Scriptură /
Maria Covali // Altarul credinţei. – 2005. – 8 iul. – P. 4.

23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


2840. Alexe, Vladimir. Biografia secretă a Papei Ioan Paul al II-lea :
[reluat din "Ziua", 26 iun. 2005] / Vladimir Alexe // Gazeta românească. – 2005. – 4
iul. – P. 19-20.

89
Iulie 2005 ≡ July 2005

2841. Cernei, Valeriu. O figură nobilă : mitropolitul Moldovei Iosif


Naniescu, născut în satul Răzălău, judeţul Bălţi : [1820-1902] / preot Valeriu Cernei
// Spirit românesc. – 2005. – 28 iul. – P. 4.

2842. Învăţătura Ortodoxă despre băuturile alcoolice şi despre beţie //


Altarul credinţei. – 2005. – 8 iul. – P. 5. – Contin. Începutul : 16 iun.

2843. Michael, Nicholas. Nicholas Michael : În sfârşit, acasă : (interviu


realizat de Pr. Toderiţă Rusu la Aarhus, Danemarca, cu un convertit la ortodoxie) //
Altarul credinţei. – 2005. – 8 iul. – P. 3.

2844. Misiunea Ortodoxă Română sub conducerea mitropolitului


Visarion Puiu în Transnistria : [reluat din "Destin românesc"] // Spirit românesc. –
2005. – 14 iul. – P. 5.

2845. Neagu, Vasile. Suferinţa are leac / diacon Vasile Neagu // Timpul
de dimineaţă. – 2005. – 22 iul. – P. 20.

2846. Negru, Nina. Scandalul profeţilor : [ortodoxie] / Nina Negru //


Jurnal de Chişinău. – 2005. – 22 iul. – P. 7.

2847. Negru, Nina. Misionarul Nicodim Ioniţă : [teolog, om de cultură


(1905-1942)] / Nina Negru // Gazeta bibliotecarului. – 2005. – Iun. (Nr 6). – P. 6-7.

2848. Nicolae Steinhardt – dimensiunile spiritualităţii româneşti :


[monah, scriitor, filosof] // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 15 iul. – P. 7.

2849. Stavarache, Dumitru. Înaltul ierarh al Bisericii Ortodoxe Române


Visarion Puiu : [fragm. adapt. din vol. "Mitropolitul Visarion Puiu, documente de
pribegie" (1944-1963)] / Dumitru Sravarache // Spirit românesc. – 2005. – 14 iul. –
P. 4.

2850. Ţurcanu, Florin. Sentimentul religios în opera lui Eminescu / Florin


Ţurcanu // Spirit românesc. – 2005. – 14 iul. – P. 5.

2851. Гамм, Виктор. Виктор Гамм : "Сегодня как раз то время, когда
надо дать людям надежду, которая преобразит сердца и мир" : [интервью с
90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

пред. совета христиан. центра "Возрождение"] / беседовали : Наталья Поно-


марева и Александра Шейнина // Новое время. – 2005. – 8 июля. – Р. 7.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
2852. Антонович, Татьяна. Медико-демографическая ситуация : [по
результатам нац. исслед.] / Татьяна Антонович // Экон. обозрение. – 2005. – 22
июля. – Р. 26.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314 Demografie. Studiul populaţiei
2853. Palade, Gheorghe. Realizări în domeniul sănătăţii reproductive :
eficienţă, riscuri, aspecte etico-morale / Gheorghe Palade // Lit. şi arta. – 2005. – 14
iul. – P. 7.

2854. Митин, Вадим. Молдова лидирует по миграции в СНГ / Вадим


Митин // Молд. ведомости. – 2005. – 22 июля. – Р. 1.
(Vezi de asemenea Nr 2852)

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
2855. Тарлев, Василе. Забота о молодежи : выступление премьер-
министра на презентации исслед. "Здоровье и развитие молодежи", органи-
зов. ЮНИСЕФ // Независимая Молдова. – 2005. – 7 июля.

32 POLITICĂ
2856. Ciobanu, Vitalie. Politică şi fotbal : [text difuzat fragmentar la radio
Europa Liberă] / Vitalie Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 12 iul. – P. 5.

2857. Saharneanu, Valeriu. Vara Politică 2005 sub semnul lui Marte /
Valeriu Saharneanu // Gazeta românească. – 2005. – 11 iul. – P. 2.

91
Iulie 2005 ≡ July 2005

32.001 Politologie
2858. Храбрый, Олег. Политическая элита запада и России устала
от Украины / Олег Храбрый // Молд. ведомости. – 2005. – 15 июля. – Р. 5.

323/324 Politică internă


2859. Creangă, Ovidiu. Ovidiu Creangă : "Comunismul e un dezastru" :
[interviu cu cetăţeanul canadian de origine basarabean] / consemnare : Nicolae
Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 1 iul. – P. 14.

2860. Creangă, Ovidiu. Ovidiu Creangă : "Mi-am revăzut baştina după


80 de ani..." : [interviu cu cetăţeanul canadian, de origine basarabean] /
consemnare : Ion Proca // Ora satului. – 2005. – Iul. (Nr 13). – P. 8-9.

2861. Felea, Aurelia. Klaus Heitmann despre identitatea românilor din


Basarabia şi Transnistria : [75 de ani de la naşterea prof. romanist german] /
Aurelia Felea // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 8 iul. – P. 18.

2862. Livescu, Smaranda. "Basarabia este o planetă de suflet" : [interviu


cu S. Livescu, preş.-interimar al Consiliului Mondial Român cu sediul la Atlanta,
SUA] / pentru conformitate : Vitalia Pavlicenco // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 6
iul.

2863. Pavlicenco, Vitalia. Românii din întreaga lume s-au reunit la Iaşi :
[notiţe de la Conf. a V-a şi Congresul Consiliului Mondial Român, 10-13 iul. 2005,
Iaşi, România] / Vitalia Pavlicenco // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 22 iul. – P. 10.

2864. Rezoluţia de la Iaşi : [a Conf. a V-a şi a Congresului Consiliului


Mondial Român, 10-13 iul. 2005, Iaşi, România] // Timpul de dimineaţă. – 2005. –
22 iul. – P. 10.

2865. Zbuchea, Gh. Gheorghe (George) Pomuţ, românul sărbătorit anual


de americani : [din cartea "Diaspora românească. Pagini de istorie", vol. 1,
Bucureşti, 2003] / Gh. Zbuchea, C. Dobre // Lit. şi arta. – 2005. – 14 iul. – P. 6.

2866. Уорнер, Том. Украинским реформам угрожает политическое


соперничество : [перепеч. из "The Financial Times" (Великобритания)] / Том
Уорнер // Молд. ведомости. – 2005. – 6 июля.
92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2867. Чаплина, Наталья. Венесуэла : социализм ХХI века / Наталья


Чаплина // Коммерсант plus. – 2005. – 15 июля. – Р. 15.

323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova


2868. Arsene, Alexandru. Condiţiile din 4 aprilie – îndreptăţirea trădării :
interviu cu A. Arsene, dr. în drept, deputat în primul Parlament democratic al Rep.
Moldova // Ziarul de gardă. – 2005. – 7 iul. – P. 7.

2869. Balan, Eduard. Actualele structuri de forţă de la Tiraspol prezintă


un real pericol pentru democratizarea regiunii : [pe marginea conf. de presă a lui
William Hill, şeful Misiunii OSCE în Rep. Moldova, 28 iul. 2005] / Eduard Balan //
Moldova suverană. – 2005. – 29 iul.

2870. Bogatu, Petru. Divorţ civilizat cu Transnistria ? : [aspecte soc.-pol.]


/ Petru Bogatu // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 22 iul. – P. 3.

2871. Bogatu, Petru. Respectul şi corectitudinea, în primul rând : [pe


marginea noului proiect de rezolvare a crizei transnistrene] / Petru Bogatu // Flux :
cotid. naţ. – 2005. – 14 iul.

2872. Braghiş, Dumitru. Declaraţia candidatului independent la funcţia


de Primar General al municipiului Chişinău Dumitru Braghiş : [privind retragerea din
cursa electorală, 18 iul. 2005] // Săptămîna. – 2005. – 22 iul. – P. 7.

2873. Braghiş, Dumitru. Dumitru Braghiş : "Ştiu, pot şi vreau să ridic


Chişinăul pe culmile civilizaţiei!" : [interviu cu candidatul la funcţia de primar gen. al
mun. Chişinău] // Săptămîna. – 2005. – 8 iul. – P. 6.

2874. Butnaru, Val. Electoratul, ca o pradă inutilă / Val Butnaru // Jurnal


de Chişinău. – 2005. – 26 iul. – P. 5.

2875. Cheianu, Constantin. 28 iunie. Post scriptum : [aspecte soc.-pol.] /


Constantin Cheianu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 1 iul. – P. 7.

2876. Cheianu, Constantin. Astăzi, 29 iulie 1995 : [aspecte soc.-pol.] /


Constantin Cheianu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 29 iul. – P. 7.
93
Iulie 2005 ≡ July 2005

2877. Chetraru, Iosif. Iosif Chetraru : "Totdeauna e o muncă insistentă şi


încordată" : [aspecte soc.-pol. : interviu cu deputatul în Parlamentul Rep. Moldova] /
consemnare : Valerii Strelkov // Comunistul. – 2005. – 29 iul. – P. 6; Коммунист. –
2005. – 29 июля. – Р. 6.

2878. Chiriac, Adriana. Locul omului e acolo unde este util : [interviu cu
A. Chiriac, deputat, membru al Comisiei parlamentare pentru Drepturile Omului] /
interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 5 iul.

2879. Chirtoacă, Dorin. Dorin Chirtoacă : "La bere ies din ce în ce mai
rar" : [interviu cu candidatul la funcţia de primar gen. al mun. Chişinău] // Gazeta
oraşului. – 2005. – 14 iul. – P. 2.

2880. Chirtoacă, Nicolae. Un nou format de rezolvare a problemei


separatismului teritorial din estul Moldovei : interviu cu N. Chirtoacă, dir. al Inst.
European pentru Studii Politice din Moldova, asupra Legii cu privire la prevederile
de bază ale statutului juridic special al localităţilor din stânga Nistrului / interviu
realizat de Eduard Balan // Moldova suverană. – 2005. – 29 iul.

2881. Cimpoi, Mihai. Transnistrizarea R. Moldova şi voronizarea


Transnistriei / Mihai Cimpoi // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 26 iul. – P. 3.

2882. Ciobanu, Vitalie. Ce preţ au alegerile : [pe marginea alegerilor la


funcţia de primar gen. al mun. Chişinău, iul. 2005] / Vitalie Ciobanu // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 26 iul. – P. 4.

2883. Ciobanu, Vitalie. Moldova între Real-politik şi interesul naţional :


[pe marginea prevederilor statutului juridic al Transnistriei] / Vitalie Ciobanu // Jurnal
de Chişinău. – 2005. – 19 iul. – P. 4.

2884. Ciocanu, Ion. Salahori ai demnităţii noastre de neam : [aspecte


soc.-pol.] / Ion Ciocanu // Lit. şi arta. – 2005. – 7 iul. – P. 5.

2885. Colesnic, Iurie. O candelă pentru istoricii viitorului : [pe marginea


cărţii "Candela speranţei" de Trofim Ştefan] / Iurie Colesnic // Ora satului. – 2005. –
Iul. (Nr 13). – P. 15.
94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2886. Condurachi, Ion. Cine este cel mai egal candidat dintre toţi
candidaţii egali? : [aspecte electorale] / Ion Condurachi // Săptămîna. – 2005. – 8
iul. – P. 11.

2887. Constantin, Ion. Se impune imperios o abordare nouă a problemei


transnistrene / Ion Constantin // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 5 iul.

2888. Crăciun, Victor. De la preşedintele Voronin la împăratul Traian :


[art. preş. Ligii Culturale a Românilor de Pretutindeni] / Victor Crăciun // Lit. şi arta.
– 2005. – 14 iul. – P. 1.

2889. Cubreacov, Vlad. Timp de zece ani Moldova a mimat schimbarea :


[alocuţiunea liderului grupului parlamentar al PPCD în cadrul şedinţei parlamentului,
consacrate aniversării a 10-a de la aderarea Rep. Moldova la Consiliul Europei] /
Vlad Cubreacov // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 22 iul. – P. 6.

2890. Dabija, Nicolae. Dor de Imperiul turc : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae


Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 28 iul. – P. 1.

2891. David, Eugenia. Alegerea ne aparţine : [aspecte electorale] /


Eugenia David // Săptămîna. – 2005. – 1 iul. – P. 10.

2892. Dulgheru, Valeriu. Alegeri locale boicotate : [din mun. Chişinău] /


Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2005. – 21 iul. – P. 3.

2893. Dungaciu, Dan. "Planul Şova este testul statalităţii pentru


guvernarea din Republica Moldova" : [interviu cu D. Dungaciu, cercetător principal
la Inst. de Relaţii Int. al Acad. Române] // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 20 iul.

2894. Gavriliţa, Elena. Mihai Severovan, cine totuşi, este el? : [candidat
independent la funcţia de primar gen. al mun. Chişinău] / Elena Gavriliţa // Timpul
de dimineaţă. – 2005. – 6 iul.

2895. Gorea-Costin, Iuliana. Iuliana Gorea-Costin : "Oamenii sunt


predispuşi la fapte bune, trebuie doar mobilizaţi!" : [interviu cu candidatul

95
Iulie 2005 ≡ July 2005

independent la funcţia de primar gen. al mun. Chişinău] / consemnare : Nicoleta


Moraru // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 8 iul. – P. 12.
2896. Gorea-Costin, Iuliana. Nicolae Costin a reuşit să desovietizeze
Chişinăul, eu îmi propun europenizarea lui : interviu cu Iu. Gorea-Costin, candidat
independent la funcţia de primar gen. al mun. Chişinău // Săptămîna. – 2005. – 8
iul. – P. 5.

2897. Gorea-Costin, Iuliana. Pentru o capitală europeană cu cetăţeni


prosperi! : [interviu cu Iu. Gorea-Costin, candidat la funcţia de primar gen. al mun.
Chişinău] // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 8 iul. – P. 3.

2898. Guriţenco, Vladimir. Centralizarea excesivă naşte corupţia :


[interviu cu V. Guriţenco, pretorul sectorului Botanica, candidat la funcţia de primar
gen. al mun. Chişinău] // Gazeta oraşului. – 2005. – 7 iul. – P. 6.

2899. Josanu, Efim. Învingătorii învinşi : [aspecte soc-.pol.] / Efim Josanu


// Lit. şi arta. – 2005. – 21 iul. – P. 3.

2900. Manea, Leonid. Votul fiecăruia dintre noi este decisiv : [apelul
Confederaţiei Sindicatelor Libere din Rep. Moldova "Solidaritate" către membrii de
sindicat – locuitori ai mun. Chişinău privind alegerile locale din 24 iul. 2005] / Leonid
Manea // Moldova suverană. – 2005. – 21 iul.

2901. Matcovschi, Dumitru. Criză de moralitate (1-3) : [aspecte soc.-pol.]


/ Dumitru Matcovschi // Săptămîna. – 2005. – 15 iul. – P. 7, 9; 22 iul. – P. 14; 29 iul.
– P. 7.

2902. Matcovschi, Dumitru. Criză de moralitate : [monolog pe marginea


Forului Democrat al Românilor din Moldova] / Dumitru Matcovschi // Lit. şi arta. –
2005. – 7 iul. – P. 1-2.

2903. Mândâcanu, Valentin. Veşmântul fiinţei noastre : [fragm. din art.


publ. în anul 1988 în revista "Nistru", nr. 4, apr.] / Valentin Mândâcanu // Flux : ed.
de vineri. – 2005. – 29 iul. – P. 7.

2904. Minăieş, Roman. Bătălia pentru Transnistria. Lupta continuă /


Roman Mihăieş // Lit. şi arta. – 2005. – 28 iul. – P. 3. – Cuprins : 1. Proiectul
96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Iuşcenko (Smirnov – Poroşenko); 2. Parlamentul Republicii Moldova încearcă să


contraatace ; 3. Iuşcenko şi Smirnov dau cărţile pe faţă; 4. Transnistria – Regiune
autonomă sau Republică? ; 5. Principiul – întîi statutul şi apoi alegeri.

2905. Mişin, Vadim. Vadim Mişin : "Tonul nou, constructiv înseamnă


maturizarea societăţii noastre" : [campania alegerilor primarului gen. al mun.
Chişinău : interviu cu deputatul Parlamentului Rep. Moldova] // Comunistul. – 2005.
– 7 iul. – P. 3; Коммунист. – 2005. – 7 июля. – Р. 3.

2906. Movilă, Boris. Focare de şovinism, sau Calul Troian : [aspecte


soc.-pol.] / Boris Movilă // Lit. şi arta. – 2005. – 21 iul. – P. 3.

2907. Nantoi, Oazu. Încă nu ne-am afirmat ca stat în raport cu regimul


criminal din stânga Nistrului : [interviu cu O. Nantoi, coord. de proiect la Inst. de
Politici Publice] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 14 iul.

2908. Negru, Fiodor. Fiodor Negru : Nu aş vrea să ne transformăm în


maşină de votat : [interviu cu liderul fracţiunii comuniştilor din Consiliul municipal
Chişinău] // Capitala. – 2005. – 16 iul. – P. 3.

2909. Negru, Nicolae. Alegeri sovietice, apreciate de observatori : [pe


marginea alegerilor la funcţia de primar gen. al mun. Chişinău] / Nicolae Negru //
Jurnal de Chişinău. – 2005. – 29 iul. – P. 6.

2910. Negru, Nicolae. Alegerile anticipate, ca revoluţie : la Bucureşti şi


Chişinău / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 12 iul. – P. 6.

2911. Negru, Nicolae. Există oare Parlament în RM? : [reglementări


transnistrene] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 19 iul. – P. 6.

2912. Negru, Nicolae. Poarta e deschisă : [pe marginea alegerilor


primarului gen. al mun. Chişinău] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. –
22 iul. – P. 6.

2913. Negru, Nicolae. Republica Republicii Moldova : (planul Kozac, pas


cu pas) / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 15 iul. – P. 6.

97
Iulie 2005 ≡ July 2005

2914. Negru, Nicolae. Un punct de reper : [pe marginea statutului juridic


special al Transnistriei] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 26 iul. – P.
6.

2915. Partidul Popular Republican. Declaraţia Partidului Popular


Republican cu privire la aşa-numita bază a statutului Transnistriei : [Chişinău, 26
iul. 2005] // Săptămîna. – 2005. – 29 iul. – P. 4; Timpul de dimineaţă. – 2005. – 29
iul. – P. 4.

2916. Pavlicenco, Vitalia. Sfidând opoziţia, Voronin, Lupu şi Roşca au


forţat adoptarea în pripă a legii : [pe marginea Legii cu privire la prevederile de bază
ale statutului juridic special al localităţilor din stânga Nistrului (Transnistria) : interviu
cu V. Pavlicenco, deputat, fracţiunea Alianţa "Moldova Noastră"] / interviu realizat
de Gheorghe Budeanu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 27; 29 iul. – P. 6.

2917. Popa, Vladimir. Intelectualii şi "nervizmul" pavlovist : [aspecte soc.-


pol. : interviu cu V. Popa, prof. univ.] / interviu realizat de Nina Negru // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 12 iul. – P. 12.

2918. Railean, Petru. Adresarea preşedintelui Comisiei Electorale


Centrale Petru Railean către alegători : [privind alegerile locale din 10 iul. 2005] //
Moldova suverană. – 2005. – 7 iul.

2919. Republica Moldova. Parlamentul. Lege cu privire la prevederile


de bază ale statutului juridic special al localităţilor din stînga Nistrului (regiunii
transnistrene a Republicii Moldova) : proiect // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 15 iul.
– P. 3.

2920. Roşca, Iurie. "Reforma în serviciile de securitate ar marca o etapă


importantă în despărţirea de trecutul totalitar şi edificarea unui prezent democratic
şi european" : blitz-interviu cu Iu. Roşca, vicepreş. Parlamentului Rep. Moldova //
Flux : ed. de vineri. – 2005. – 1 iul. – P. 2.

2921. Roşca, Iurie. Gheorghe Susarenco merită simpatia şi susţinerea


chişinăuienilor : [pe marginea alegerilor locale : interviu cu Iu. Roşca, vicepreş. al
Parlamentului Rep. Moldova] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : ed. de vineri. –
2005. – 8 iul. – P. 3; Flux : cotid. naţ. – 2005. – 7 iul.
98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2922. Severovan, Mihai. Mihai Severovan : "A venit timpul să alegem


adevăraţii profesionişti!" : interviu cu candidatul independent la funcţia de primar
gen. al mun. Chişinău / interviu realizat de Iurie Josu // Moldova suverană. – 2005.
– 7 iul.

2923. Severovan, Mihai. Un om potrivit – în funcţia potrivită : [interviu cu


M. Severovan, candidat independent la funcţia de primar gen. al mun. Chişinău] //
Lit. şi arta. – 2005. – 7 iul. – P. 8.

2924. Socor, Vladimir. Parlamentul trebuie să adopte acum legea despre


principiile de bază ale statutului Transnistriei : interviu acordat agenţiei BASA press
de analistul politic occidental V. Socor // Moldova suverană. – 2005. – 19 iul.

2925. Tănase, Constantin. Doina argatului; Ce vom alege : un manager


sau un politruk? : [aspecte electorale] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. –
2005. – 8 iul. – P. 10.

2926. Urecheanu, Serafim. Politicianismul care a substituit politica reală :


[aspecte soc.-pol. : art. liderului fracţiunii parlamentare "Moldova noastră"] / Serafim
Urecheanu // Săptămîna. – 2005. – 22 iul. – P. 8.

2927. Urecheanu, Serafim. Să ne reconfirmăm Demnitatea,


responsabilitatea civică şi Adeziunea la valorile democratice : apel al dlui S.
Urecheanu, ex-primar gen. al mun. Chişinău // Săptămîna. – 2005. – 1 iul. – P. 7. –
(Supl. "Chişinău. md", Nr 73)

2928. Voronin, Vladimir. Societatea are nevoie de stabilitate, ţara – de


modernizare, capitala – de gospodar : [interviu acordat de Preş. Rep. Moldova V.
Voronin progr. "Maxima" : după materialele emisiunii telecanalul NIT, 16 iul. 2005] //
Comunistul. – 2005. – 21 iul. – P. 2-3; Коммунист. – 2005. – 21 июля. – Р. 2-3.

2929. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin : "Democraţia moldovenească


este într-adevăr calea unei dezvoltări solidare, fără conflicte, o valoare scumpă
tuturor" : [alocuţiunea preş. Rep. Moldova la şedinţa Parlamentului, 22 iul. 2005] //
Comunistul. –- 2005. –- 29 iul. –- P. 2; Коммунист. – 2005. – 29 июля. – Р. 2.

99
Iulie 2005 ≡ July 2005

2930. Андриевский, Виталий. Молдова : сценарии развития : [полит.


аспекты] / Виталий Андриевский // Молд. ведомости. – 2005. – 22 июля. – Р. 2.

2931. Березовская, Ольга. Перспективный путь развития страны или


выборы кота в мешке / Ольга Березовская // Коммерсант plus. – 2005. – 1 ию-
ля. – Р. 3.

2932. Бургуджи, Иван. Мираж в пустыне : корреспондент ИА


REGNUM побеседовал с гагауз. правозащитником Иваном Бургуджи о полит. и
правовой ситуации в Молдове. Иван Бургуджи : Реальное верховенство зако-
на в Молдове все еще остается желанной и недoсегаемой мечтой : [интервью]
// Коммерсант plus. – 2005. – 1 июля. – Р. 14.

2933. Бучацкий, Николай. Зеркало приднестровской демократии :


[обществ.-полит. аспекты] / Николай Бучацкий // Независимая Молдова. –
2005. – 28 июля.

2934. Владимир Воронин : "Намерения реинтегрировать страну –


необратимы" : статус Приднестровья : [из выступления президента Республи-
ки Молдова Владимира Воронина; Единое пространство – Республика Молдо-
ва] // Независимая Молдова. – 2005. – 26 июля.

2935. Воронин, Владимир. "Обществу нужна стабильность, стране –


модернизация, столице – хозяин" : [беседа с Президентом Респ. Молдова,
пред. ПКРМ В. Ворониным в телепрограмме "Максима" : по материалам пере-
дачи телеканал NIT, 16 июля 2005 г.] // Независимая Молдова. – 2005. – 22
июля. – Р. 2-3.

2936. Горя-Костин, Юлиана. Юлиана Горя-Костин : "Молдавская


столица нуждается в капитальном евроремонте" : интервью с канд. на пост
генер. примара мун. Кишинэу / записала Юлия Семенова (Юдович) // Молд.
ведомости. – 2005. – 1 июля. – Р. 3.

2937. Грек, Иван. Признаки консолидации народа Молдовы / Иван


Грек // Кишин. новости. – 2005. – 22 июля. – Р. 6.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2938. Дораш, Виктор. Город : время "крепкого хозяйственника" ушло


: [мун. Кишинэу перед выборами] / Виктор Дораш // Кишин. обозреватель. –
2005. – 7 июля. – Р. 1-2.

2939. Западинский, Роберт. Приднестровский котел и молдавские


кашевары : [обществ.-полит. аспекты] / Роберт Западинский // Коммерсант
plus. – 2005. – 22 июля. – Р. 3.

2940. Кочетков, Алексей. "В Молдове правит экзотический режим" :


[интервью главы орг. CIS-EMO по наблюдению за выборами в странах СНГ от
России А. Кочеткова] // Коммерсант plus. – 2005. – 8 июля. – Р. 12-13.

2941. Малеш, Петру. А нужен ли нам новый мэр? : [выборы генер.


примара мун Кишинэу] / Петру Малеш // Capitala = Столица. – 2005. – 27 июля.
– P. 2.

2942. Негру, Федор. Федор Негру : "Я не желал бы нашего превра-


щения в машину для голосования" : [интервью с лидером фракции коммуни-
стов муниципал. Совета Кишинэу] // Capitala=Столица. – 2005. – 23 июля. – P.
2.

2943. Петров, Виктор. Северован – достойный кандидат : [на долж-


ность генер. примара мун. Кишинэу] / Виктор Петров // Кишин. новости. – 2005.
– 8 июля. – Р. 5.

2944. Северован, Михай. Михай Северован : "Пришло время из-


брать настоящих профессионалов!" : интервью независ. канд. на должность
генер. примара мун. Кишинэу / записал Юрий Гыска // Независимая Молдова.
– 2005. – 7 июля.

2945. Сима, Георгий. Георгий Сима : "Вот почему я вышел из пред-


выборной борьбы" : [интервью с экс-кандидатом на должность генер. примара
мун. Кишинэу] // Коммерсант plus. – 2005. – 22 июля. – Р. 4.

2946. Сокор, Владимир. Владимир Сокор : "Парламент должен при-


нять сейчас закон об основных принципах правового статуса Приднестровья" :

101
Iulie 2005 ≡ July 2005

интервью агентству БАСА-пресс запад. полит. аналитика // Независимая Мол-


дова. – 2005. – 19 июля.

2947. Формузал. Михаил. "В Гагаузии можно проводить инструктор-


ско-методические занятия по нарушению прав человека" : [интервью гагауз.
политика М. Формузал ИА REGNUM (Россия)] // Молд. ведомости. – 2005. – 13
июля.

2948. Цеслюк, Владимир. Агония власти Молдовы довели процесс


приднестровского урегулирования до абсурда / Владимир Цеслюк // Коммер-
сант plus. – 2005. – 15 июля. – Р. 6.

2949. Шалимов, Эдуард. Проблема адаптации или проблема старо-


го инструментария? : [рец. кн. Николая Кожокару "Проблема адаптации не-
румыноязычного населения Республики Молдова к автохтонной этнической
среде"] / Эдуард Шалимов // Кишин. новости. – 2005. – 8 июля. – Р. 2.
(Vezi de asemenea Nr 2954)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


2950. Asarov, Boris. Zona Mării Negre şi Republica Moldova : motive de
securitate sporită şi perspectivele euroatlantice (II) : [art. preş. Asoc. transnistrene
"Pro Europa"] / Boris Asarov // Glasul naţiunii. – 2005. – 7 iul. – P. 9. – Art. 1 : 16
iun.

2951. Băsescu, Traian. Ce legitimitate are o grupare care refuză să


recunoască suveranitatea Moldovei asupra propriului său teritoriu? : [dialogul preş.
României cu studenţii români asupra problemelor de politică externă ale României,
Univ. Bucureşti, 14 iun. 2005 : reluat din "Ziua"] / Traian Băsescu // Flux : ed. de
vineri. – 2005. – 22 iul. – P. 9.

2952. Băsescu, Traian. Traian Băsescu : "Nu noi, dumneavoastră vă


confruntaţi cu efectele educaţiei comuniste" : [interviu cu preş. României : reluat din
"Gazeta românească", 4 iul. 2005] // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 5 iul.

2953. Băsescu, Traian. Vedem Moldova alături de România în interiorul


Europei Unite, ca soluţie minimală : [dialog cu T. Băsescu, preş. României] /
interlocutor : Boris Vieru // Gazeta românească. – 2005. – 4 iul. – P. 1-3.
102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2954. Catană, Vitali. Iniţiativa ucraineană : un nou început? : [probl.


transnistreană în context int.] / Vitali Catană // Moldova suverană. – 2005. – 15 iul.

2955. Chauvier, Jean-Marie. 1. Dezagregarea Rusiei şi Iranului, un


obiectiv al SUA? / Jean-Marie Chauvier // Săptămîna. – 2005. – 29 iul. – P. 3. – Va
urma.

2956. Chifu, Iulian. Controlul frontierelor şi eliminarea vizelor : [art. dir.


Centrului pentru Prevenirea Conflictelor şi Early Warning] / Iulian Chifu // Flux :
cotid. naţ. – 2005. – 6 iul.

2957. Chifu, Iulian. OSCE riscă să-şi piardă mandatul în domeniul


securităţii : [art. dir. Centrului pentru Prevenirea Conflictelor şi Early Warning] /
Iulian Chifu // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 15 iul. – P. 6.

2958. Chifu, Iulian. Politica externă românească a scăpat de complexe :


[art. dir. Centrului pentru Prevenirea Conflictelor şi Early Warning, Bucureşti] / Iulian
Chifu // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 4 iul.

2959. Ciornei, Vsevolod. Impresii : [despre relaţiile moldo-ruse] /


Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2005. – 15 iul. – P. 2.

2960. Dabija, Nicolae. Peştele în plasă : [conflictul transnistrean în


context int.] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 21 iul. – P. 1.

2961. Damian, George. Altfel despre Marea Neagră : [internaţionalizarea


Mării Negre : reluat din "Ziua", 2 iul. 2005] / George Damian // Gazeta românească.
– 2005. – 11 iul. – P. 11.

2962. Damian, George. Atavismele Ucrainei blochează relaţiile cu


România : [reluat din "Ziua", 25 iun. 2005] / George Damian // Gazeta românească.
– 2005. – 4 iul. – P. 11.

2963. Dungaciu, Dan. Chişinău – obiectiv NATO, sau Securitate, politică


şi democraţie la Marea Neagră / Dan Dungaciu // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 12 iul.

103
Iulie 2005 ≡ July 2005

2964. Filipescu, Nicolae. Degringolada europeană : [relaţii în cadrul


Uniunii Europene] / Nicolae Filipescu // Săptămîna. – 2005. – 15, 22 iul. – P. 3.

2965. Garmendia Pena, Julio. Castro şi Voronin îşi scriu scrisori :


Interviu cu J. Garmendia Pena, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Rep.
Cuba / interviu de Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2005. – 14 iul. – P. 4.

2966. Gruber, Wilfried. "Nu pierdeţi nici măcar o zi!" : [integrarea euro-
atlantică : interviu cu W. Gruber, ambasadorul Germaniei la Bucureşti : reluat din
"Cotidianul", 5 iul. 2005] // Gazeta românească. – 2005. – 11 iul. – P. 10.

2967. Hill, William. William Hill : "E important să amintim lumii poziţia
OSCE în problema transnistreană" : [interviu cu şeful misiunii OSCE în Rep.
Moldova] / consemnare : Gheorghe Budeanu // Timpul de dimineaţă. –- 2005. –- 29
iul. –- P. 5.

2968. Hodges, Heather M. "Confirm susţinerea continuă a Americii


pentru Republica Moldova" : interviu acordat de Excelenţa Sa, H. M. Hodges,
Ambasador al Statelor Unite ale Americii în Rep. Moldova // Glasul naţiunii. – 2005.
– 7 iul. – P. 1-2.

2969. Jacobovits de Szeged, Adriaan. Europa doreşte ca Moldova să


fie o ţară democratică şi unitară : [interviu cu A. Jacobovits de Szeged, reprezentat
special al Uniunii Europene pentru Rep. Moldova] / consemnare : Sorina Ştefărţă //
Timpul de dimineaţă. – 2005. – 15 iul. – P. 11.

2970. Neukirch, Claus. Treizeci de ani de la Actul Final de la Helsinki


(1975-2005) : [art. purtătorului de cuvânt al OSCE în Rep. Moldova] / Claus
Neukirch // Timpul de dimineaţă. –- 2005. –- 29 iul. –- P. 7.

2971. Pamboukjian, Edmond. Mesajul universal al valorilor democratice


: interviu cu E. Pamboukjian, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Rep.
Franceze în Moldova / pentru conformitate : Andrei Fetescu // Moldova suverană. –
2005. – 14 iul.

2972. Pleşu, Andrei. 1-2. În pragul Uniunii Europene / Andrei Pleşu //


Săptămîna. – 2005. – 1, 8 iul. – P. 3.
104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2973. Robel, Sandor. Sandor Robel : "Dorim să fim un partener strategic


al Moldovei în procesul de integrare europeană" : [interviu cu ambasadorul Rep.
Ungare la Chişinău] / consemnare : Alina Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. –- 2005.
–- 29 iul. –- P. 3. –- (Supl. "Integrarea europeană. Pas cu pas"; Nr 7)

2974. Rossum, Hulbert van. Uniunea Europeană este o destinaţie


inevitabilă pentru Republica Moldova : [interviu cu H. Van Rossum, consultant al
Comitetului pentru Afacerile Europene în parlamentul Olandei] / interviu de Liliana
Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 13 iul.

2975. Sacagiu, Alexandru. Conştientizează oare Rusia care sînt


interesele sale în Moldova? / Alexandru Sacagiu // Moldova suverană. – 2005. – 13,
14 iul.

2976. Snegureac, Lilia. Democraţia este o permanentă provocare : [art.


dir. Biroului de Inf. al Consiliului Europei în Moldova] / Lilia Snegureac // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 29 iul. – P. 5. – (Supl. "Integrarea europeană. Pas cu pas"; Nr
7).

2977. Snegureac, Lilia. Zece ani de la aderare la Consiliul Europei :


interviu cu L. Snegureac, dir. Biroului de Inf. al Consiliului Europei din Rep. Moldova
/ consemnare : Lidia Bobână // Dreptul. – 2005. – 14 iul. – P. 1, 3; Право. – 2005. –
28 июля. – Р. 6.

2978. Societatea civilă respinge reanimarea planului Kozak : [declaraţia


soc. civile din Moldova cu privire la încercările OSCE-ului de a reanima aşa-numitul
memorandum Kozak, Chişinău, 25 iul. 2005] // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 27 iul.

2979. Socor, Vladimir. "Aş sugera Chişinăului să ironizeze campania


rusească de propagandă, ca pe nişte istericale neputincioase" : interviu acordat
agenţiei BASA press de analistul politic V. Socor // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 19 iul.

2980. Socor, Vladimir. Reînvierea planului Kozak şi apărarea contra lui :


[problema transnistreană în context int. : material pentru radio "Europa Liberă"] /
Vladimir Socor // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 22 iul. – P. 2.

105
Iulie 2005 ≡ July 2005

2981. Ungureanu, Mihai Răzvan. Mihai Răzvan Ungureanu : "Avem


soluţii pentru Transnistria" : [pe marginea vizitei ambasadorului cu însărcinări
speciale al Ucrainei pentru problema transnistreană : interviu cu ministrul relaţiilor
externe al României] // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 22 iul. – P. 2.

2982. Winsen, Bart van. Poziţia Consiliului Europei este foarte


importantă : interviu cu B. van Winsen, deputat în Parlamentul olandez, liderul
grupului parlamentar creştin-democrat / interviu realizat de Nicolae Federiuc // Flux
: ed. de vineri. – 2005. – 22 iul. – P. 6.

2983. Бологов, Петр. Американцев попросили… : [по материалам


саммита стран-членов Шанхай. орг. Сотрудничества, июль 2005 г.] / Петр Бо-
логов / Коммерсант plus. – 2005. – 15 июля. – Р. 14.

2984. Елков, Олег. Модест Колеров : Россия открывает новый этап в


своих отношениях : [по результатам визита в Приднестровье представителя
кремлев. администрации] / Олег Елков // Коммерсант plus. – 2005. – 1 июля. –
Р. 11.

2985. Жарихин, Владимир. Владимир Жарихин : К нынешней си-


туации привела политика двойных стандартов : [взаимодействие России с зап.
cтранами : интервью с зам. дир. ин-та стран СНГ] // Коммерсант plus. – 2005. –
22 июля. – Р. 2.

2986. Жумамбаев, Амангельды. Амангельды Жумамбаев : "Нам


следует восстановить связи, которые могут быть весьма плодотворными" : [ст.
Чрезв. и Полномоч. Посла Респ. Казахстан в Украине и Респ. Молдова] // Ки-
шин. обозреватель. – 2005. – 21 июля. – Р. 2.

2987. Макаркин, Алексей. Геополитическая борьба за Приднестро-


вье вышла на финишную прямую : [междунар. аспект] / Алексей Макаркин //
Молд. ведомости. – 2005. – 20 июля.

2988. Сакович, Василий. Идеи независимости, суверенитета и сво-


боды являются для белорусов священными : интервью с послом Беларуси в
Молдове В. Сакович // Независимая Молдова. – 2005. – 1 июля. – Р. 3.

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


2989. Balan, Eduard. Zece ani cruciali pentru destinele ţării : [pe
marginea şedinţei solemne a Parlamentului Rep. Moldova, consacrată aniversării a
10-a de la aderarea Rep. Moldova la Consiliul Europei] // Moldova suverană. –
2005. – 19 iul.

2990. Cubreacov, Vlad. Destinul euroatlantic al Republicii Moldova


depinde astăzi în cea mai mare măsură de noi : discursul preş. grupului
parlamentar al Partidului Popular Creştin Democrat, V. Cubreacov, cu ocazia
aniversării a zecea de la aderarea Rep. Moldova la Consiliul Europei // Flux : cotid.
naţ. – 2005. – 19 iul.

2991. Cubreacov, Vlad. Raporturile bilaterale cu Rusia sunt viciate grav


de prezenţa militară rusă ilegală pe teritoriul Republicii Moldova : [interviu cu V.
Cubreacov, membru al Comisiei parlamentare pentru politică externă] / interviu de
Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 6 iul.

2992. Dabija, Nicolae. Cu Europa în România, cu România în Europa :


[integrarea europeană a Rep. Moldova] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 14
iul. – P. 1.

2993. Gheorghiu, Valeriu. Planul de Acţiuni Moldova – UE : de la euforie


la realitate : [semnat la 22 febr. 2005] / Valeriu Gheorghiu // Timpul de dimineaţă. –-
2005. – 29 iul. – P. 7. – (Supl. "Integrarea europeană. Pas cu pas"; Nr 7)

2994. Sergentu, Octavian. Maturitatea politică simbioză existenţială :


[valorile europene şi Rep. Moldova] / Octavian Sergentu // Glasul naţiunii. – 2005. –
7 iul. – P. 11.

2995. Воронин, Владимир. Владимир Воронин : "Европейские цен-


ности стали для нас проводником к новому обществу" : [из выступлений Пре-
зидента Респ. Молдова Владимира Воронина, Генер. секретаря СЕ Терри Дэ-
виса, приветств. слова председателя парламента Мариана Лупу на заседа-
нии парламента Респ. Молдова, посвящ. 10-летию присоединения Респ. Мол-
дова к Совету Европы] // Независимая Молдова. – 2005. – 19 июля.

107
Iulie 2005 ≡ July 2005

2996. Дьяков, Думитру. Думитру Дьяков : "За год мы перевернули


представление Совета Европы о Молдове" : [интервью с пред. Демократ. пар-
тии Молдовы] / беседовала Татьяна Кропанцева // Новое время. – 2005. – 22
июля. – Р. 2.

2997. Косарев, Валерий. Я хочу в Европу на танке : [внешн. полити-


ка респ.] / Валерий Косарев // Коммерсант plus. – 2005. – 22 июля. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 2975)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


2998. Лупу, Мариан. Спикер, который не играет в чужую игру : интер-
вью с пред. парламента Респ. Молдова М. Лупу / записала Юлия Семенова
(Юдович) // Независимая Молдова. – 2005. – 21 июля.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
2999. Asarov, Boris. Secretul succesului PPCD / Boris Asarov // Glasul
naţiunii. – 2005. – 7 iul. – P. 4.

3000. Mândâcanu, A. Scrisoare deschisă către delegaţii la Congresul III


al Partidului Social Liberal : [privind situaţia în cadrul PSL] / A. Mândâcanu, V.
Matei, N. Dabija // Glasul naţiunii. – 2005. – 7 iul. – P. 11.

3001. Untilă, Veaceslav. Veaceslav Untilă : "AMN şi-a confirmat opţiunea


social-liberală" : [interviu cu prim-vicepreş. partidului "Alianţa Moldova Noastră"] /
consemnare : Dorian Furtună // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 1 iul. – P. 8.

3002. Дьяков, Думитру. Думитру Дьяков : "Молдова повзрослела" :


[деятельность ДПН : интервью с пред. Демократ. Партии Молдовы] / записала
Татьяна Кропанцева // Новое время. – 2005. – 1 июля. – Р. 1-2.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
331.105.44 Sindicate

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3003. Pîrgaru, Ion. Prima cerinţă e calitatea tratamentului : [organizarea


odihnei şi a tratamentului salariaţilor : interviu cu I. Pîrgaru, vicepreş. al
Confederaţiei "Solidaritate"] / consemnare : Vasile Odoleanu // Moldova suverană.
– 2005. – 15 iul.

3004. Prin fapte, nu prin declaraţii : [scris. deschisă către conducerea


Confederaţiei Sindicatelor din Rep. Moldova şi preş. Centrelor Sindicale Naţional-
Ramurale, membre ale CSRM, din partea membrilor Comitetului executiv al
Confederaţiei "Solidaritate"] // Moldova suverană. – 2005. – 6 iul. – Semnat : O.
Budza, I. Pîrgaru, A. Selina, ...

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


3005. Gangura, Ion. Un element-cheie pentru impulsionarea pieţei
funciare : [pe marginea implementării Progr. de privatizare în masă a pământului :
art. preş. Corporaţiei de Finanţare Rurală] / Ion Gangura // Moldova suverană. –
2005. – 21 iul.

3006. Negru, Fiodor. Fiodor Negru : Sunt sigur că vom fi auziţi şi "sus" şi
"jos" : [modernizarea spaţiului locativ : interviu cu membrul Consiliului Municipal
Chişinău] / interviu realizat de Vasile Grozavu // Capitala. – 2005. – 27 iul. – P. 3;
Capitala = Столица. – 2005. – 27 июля. – P. 3.

3007. Rezoluţia Conferinţei Naţionale "Programul Naţional de


Consolidare a Terenurilor Agricole" : [8 iul. 2005, Chişinău] // Ora satului. – 2005. –
Iul. (Nr 13). – P. 4.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


3008. Calmîc, Serghei. Concurenţa îi afectează tot mai mult pe cei oneşti
: dialog cu S. Calmîc, preş. Cooperativei Agricole de Producţie "Basarabia" din s.
Hârbovăţ, r-nul Anenii Noi / pentru conformitate : Andrei Fetescu // Moldova
suverană. – 2005. – 27 iul.

3009. Carauş, Vasile. De la tradiţii la misiuni economice de prestigiu :


dialog cu V. Carauş, preş. Biroului Executiv al Uniunii Centrale a Cooperativelor de
Consum din Rep. Moldova / pentru conformitate : Andrei Fetescu; fotogr. : Tudor
Iovu // Moldova suverană. – 2005. – 1 iul.

109
Iulie 2005 ≡ July 2005

3010. Pânzari, Pavel. Afacerile de succes sunt dictate şi de faptul dacă


eşti membru al CCI : [interviu cu P. Pânzari, şef al Dep. Dezvoltare Economică şi
Lucru Organizatoric al Camerei de Comerţ şi Ind. a Moldovei] / consemnare : Ion
Axinte // Dezvoltarea. – 2005. – 15 iul. – P. 3; Dezvoltarea digest : прил. на рус. яз.
– 2005. – 22 июля.

336 Finanţe
3011. Bătrînu, Ion. Parteneriatul ţine de viitor, prezentul e mai dur... :
[activitatea Inspectoratului Fiscal Ungheni] / Ion Bătrînu // Moldova suverană. –
2005. – 22 iul.

3012. Chiru, Liviu. Leul nou intră în ringul valutar şi al Bursei : [reluat din
"Ziarul financiar", 4 iul. 2005] / Liviu Chiru, Vlad Nicolaesco // Gazeta românească.
– 2005. – 11 iul. – P. 11.

3013. Vasilescu, Adrian. Un pas mare spre euro : [denominarea leului


românesc : reluat din "Jurnalul naţ.", 4 iul. 2005] / Adrian Vasilescu // Gazeta
românească. – 2005. – 11 iul. – P. 11.

3014. Коваленко, Ирина. Субъекты и объекты лизинговых отноше-


ний / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2005. – 22 июля. – Р. 6.

3015. Попеску, Алла. Алла Попеску : "Мы повысим статус Счетной


палаты" : [интервью с пред. Счетной палаты] / подготовил Яков Гуревич // Ки-
шин. новости. – 2005. – 22 июля. – Р. 2.

3016. Республика Молдова. Парламент. О лизинге : закон Респ.


Молдова nr. 59-XVI от 28 апр. 2005 года // Экон. обозрение. – 2005. – 22 июля.
– Р. 34-35.

3017. Такий, Александр. Анализируем итоги полугодия : [деятель-


ность банков Молдовы] / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2005. – 22 ию-
ля. – Р. 4.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3018. Цзунь, Чжан. Загадка обменного курса Китая : [ст. дир. Китай-
ского центра экон. исслед. при ун-те Фудан в Шанхае] / Чжан Цзунь // Экон.
обозрение. – 2005. – 29 июля. – Р. 21.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
3019. Виньков, Андрей. Надежна ли Украина как транзитная газо-
вая система? / Андрей Виньков, Иван Рубанов // Молд. ведомости. – 2005. – 8
июля. – Р. 5.

3020. Шиллер, Роберт. Культура предпринимательства : [ст. проф.


экономики Йельского ун-та] / Роберт Шиллер // Экон. обозрение. – 2005. – 29
июля. – Р. 21.

3021. Юрова, Яна. Новые тенденции в экономике России / Яна


Юрова // Экон. обозрение. – 2005. – 22 июля. – Р. 20.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


3022. Gorodenco, Anatolie. Numai pe principii benevole, în baza
relaţiilor funciare de piaţă : [art. ministrului Agriculturii şi Ind. Alimentare] / Anatolie
Gorodenco // Moldova suverană. –- 2005. –- 29 iul.

3023. Rolinsky, Vladimir. Ar fi în stare noua guvernare de un miracol


economic? / Vladimir Rolinsky // Făclia. – 2005. – 16 iul. – P. 1.

3024. Бежан, Раиса. Правительство гарантировало "правила игры"


для инвесторов : [интервью с представителем компании "Marr-Sugar" Р.
Бежан] / записал Андрей Осояну // Кишин. обозреватель. – 2005. – 21 июля. –
Р. 3.

3025. Букатынский, Анатолий. Можно ли в Молдове выгодно про-


дать отечественную сельскохозяйственную продукцию? / Анатолий Букатын-
ский // Независимая Молдова. – 2005. – 13 июля.

3026. Романов, Александр. Надо ли разрушать до основания? : [по


поводу аналит. докл. Центра стратег. исслед. и реформ "Рынок Приднестро-
111
Iulie 2005 ≡ July 2005

вья : его влияние на политику и экономику РМ"] / Александр Романов // Кишин.


обозреватель. – 2005. – 7 июля. – Р. 5.

3027. Рынок Приднестровья : его влияние на политику и экономику


Республики Молдова : [материал Центра стратег. исслед. и реформ] // Молд.
ведомости. – 2005. – 29 июля. – Р. 2. – (Продолж. следует).

3028. Чертан, Сержиу. "Коллекторы" инвестиций не работают :


[экон. аспекты] / Сержиу Чертан // Экон. обозрение. – 2005. – 22 июля. – Р. 16.

3029. Шеларь, Галина. Экономика Приднестровья : региональное


измерение / Галина Шеларь // Кишин. обозреватель. – 2005. – 28 июля. – Р. 4.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
3030. Pripa, Marcel. O competiţie perfectă la Piaţa Centrală presupune
un mare număr de cumpărători şi un mare număr de vânzători : interviu cu M.
Pripa, dir. interimar al ÎM "Piaţa Centrală"] / p. realizată de Vasile Grozavu şi Petru
Maleş // Capitala. – 2005. – 2 iul. – P. 4-5.

3031. Гордиенко, Сергей. Цены на лекарства : опасные гонки по


скользкой дороге / Сергей Гордиенко // Farmacia pro. – 2005. – Mai-Iun. (Nr 5-6).
– P. 6-7.
(Vezi de asemenea Nr 2807)

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


3032. Andronic, Iurie. Problema exportului de grîu : din nou actuală /
Iurie Andronic // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 12 iul. – P. 6.

3033. Axinte, Ion. Întrunirea ROMPRO-MOLDPRO : parteneriat în


susţinerea comerţului internaţional : [pe marginea întrevederii bilaterale, 1 iul. 2005,
Leuşeni-Albiţa] / Ion Axinte // Dezvoltarea. – 2005. – 8 iul. – P. 2.

3034. Banari, Leonid. "Să fii sincer cu cei din jur şi cu tine însuţi, să fii
fidel bunului simţ" : [dialog cu L. Banari, şeful biroului vamal Basarabeasca] / a

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

dialogat Eugen Gheorghiţă // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 12


iul. – P. 4.

3035. Bodiştean, Valentin. Uniunea "Importcompetrol" – simbolul


mişcării : interviu cu V. Bodiştean, preş. Uniunii "Importcompetrol", dir. gen. al firmei
"Valexchimp" / pentru conformitate : L. Smolniţchi // Dezvoltarea. – 2005. – 1 iul. –
P. 7.

3036. CCI a Moldovei a efectuat primul amplu studiu ce vizează accesul


vinurilor moldoveneşti pe pieţele externe // Dezvoltarea. – 2005. – 1, 8 iul. – P. 5. –
Contin. Începutul : 10 iun.

3037. Златая, Ольга. Таможня дает брокера : [из опыта латв. спе-
циалистов] / Ольга Златая // Кишин. обозреватель. – 2005. – 28 июля. – Р. 4.

3038. Морару, Людмила. Дежа-вю на зерновом рынке, или Как в


Молдове пытаются вернуться к теме виртуального "зернового кризиса" : [ин-
тервью с президентом Универс. товар. биржи Молдовы Л. Морару] // Незави-
симая Молдова. – 2005. – 19 июля.
(Vezi de asemenea Nr 2806, 3114)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


3039. Калак, Дмитрий. Где дивиденды от международного сотруд-
ничества? / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2005. – 29 июля. – Р. 8.

3040. Калак, Дмитрий. Эзопов язык молдавско-российского диалога


: [двухсторон. экон. связи] / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2005. – 22
июля. – Р. 8.

3041. Необходимо разработать концепцию экономической диплома-


тии : [по материалам перв. встречи советников по экон. вопросам дипмиссий и
консульств Молдовы за рубежом] // Независимая Молдова. – 2005. – 27 июля.

3042. Шелл, Орвилл. Скупка Америки в китайском стиле : [экон. от-


ношения Америки и Китая : ст. эксперта по Китаю] / Орвилл Шелл // Экон. обо-
зрение. – 2005. – 22 июля. – Р. 21.

113
Iulie 2005 ≡ July 2005

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
3043. Negru, Nina. Dreptul bizantin în Basarabia : descifrat de Leon
Casso / Nina Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 29 iul. – P. 15.

3044. Ифтоди, Виктория. О реформах, независимости, качестве ак-


та правосудия : [интервью с министром юстиции Респ. Молдова В. Ифтоди] /
записал Василе Гуцу // Право. – 2005. – 14 июля. – Р. 3.

341 Drept internaţional


3045. Ce este Consiliul Europei ? (1) : [din cartea "Consiliul Europei. 800
milioane de europeni"] // Dreptul. –- 2005. –- 28 iul. –- P. 8.

3046. Necesitatea condamnării internaţionale a crimelor comunismului :


[Hotărâre[a] / Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Comisia pentru Afaceri
Politice AS/Po (2005) 22, 15 iun. 2005-06-29 Apdoc 22-05 : Raport Limblan, Suedia
PPE/CD : trad. din lb. fr.] // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 8 iul. – P. 6.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


3047. Avem o republică parlamentară formală : [opinii ale M. Snegur,
primul preş. al Rep. Moldova, Petru Lucinschi, ex-preş. al Rep. Moldova, Igor
Munteanu, analist politic] / realizat : Alina Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. – 2005. –
5 iul.

3048. Popovici, Tudor. Factori care afectează justiţia / Tudor Popovici //


Dreptul. – 2005. – 28 iul. – P. 3.

3049. Sistemul american de guvernământ . 1. Constituţia : un document


durabil // Dreptul. – 2005. – 28 iul. – P. 8.

3050. Spinei, Vasile. O nouă tentativă de îngrădire a accesului la


informaţie : [interviu cu V. Spinei, preş. Centrului "Acces-Info" pe marginea legii
privind accesul la informaţie] / interviu realizat de Vasile Grozavu // Capitala. –
2005. – 20 iul. – P. 6.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3051. Коломан, Елена. Исполнительный кодекс – "уголовный" и


"гражданский" : [по поводу нового Исполн. Кодекса] / Елена Коломан // Молд.
ведомости. – 2005. – 22 июля. – Р. 3.

3052. Резолюция международной научно-практической конферен-


ции "Стратегии укрепления судебной системы", [10-11 июня 2005 года, Киши-
нэу] // Право. – 2005. – 14 июля. – Р. 5-6.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


3053. Литвиненко, Анна. Почти 15 тысяч преступлений, рост органи-
зованной и детской преступности : [по материалам полугод. отчета работы
молд. прокуратуры] / Анна Литвиненко // Молд. ведомости. – 2005. – 29 июля.
– Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 2830, 3051)

347 Drept civil


347.7 Drept comercial
3054. Furtună, Grigore. Despre riscuri, duritate şi precauţie în legislaţie :
[pe marginea proiectului de modificări la Legea instituţiilor financiare] / Grigore
Furtună // Săptămîna. – 2005. – 15 iul. – P. 12-13.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


3055. Balaban, Valeriu. Războaiele, accidentele şi scrisorile anonime
distrug cele mai multe destine : interviu cu procurorul gen. al Rep. Moldova V.
Balaban // Ziarul de gardă. – 2005. – 14 iul. – P. 7.

3056. Mardari, Dumitru. Nici un lucru nu se face de la sine : interviu cu


D. Mardari, preş. al judecătoriei Ciocana din mun. Chişinău / consemnare : L.
Bobână // Dreptul. – 2005. – 14 iul. – P. 5.

3057. Postovan, Dumitru. Prin prisma independenţei : [interviu cu D.


Postovan, ex-Procuror gen. al Rep. Moldova] / consemnare : Ion Sofronie //
Dreptul. – 2005. – 7 iul. – P. 3, 5.

3058. Балабан, Валериу. "Полномочия Прокуратуры Республики


Молдова соответствуют функциям прокуратур в системе уголовного правосу-
115
Iulie 2005 ≡ July 2005

дия Европы" : [интервью с Генер. прокурором Респ. Молдова В. Балабан] /


записал Василе Гуцу / Право. – 2005. – 28 июля. – Р. 3.

3059. Силицкая, Наталья. Человек в маске : [о судье сектора Чентру


Ионе Бусуйок] / Наталья Силицкая // Независимая Молдова. – 2005. – 6 июля.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
3060. Begleţ, Ion. Ion Begleţ : Deşi termenul mandatului este redus, am
convingerea că dacă există dorinţă se pot obţine şi rezultate : [interviu cu primarul
de Ghidighici, mun. Chişinău] / interviu realizat de Vitalie Răcilă // Capitala. – 2005.
– 20 iul. – P. 4.

3061. Borisova, Ludmila. Cu gândul la veşnicie : [despre Karl Şmidt,


guvernator al oraşului Chişinău între anii 1877-1903] / Ludmila Borisova //
Comunistul. – 2005. – 21 iul. – P. 4-5; Коммунист. – 2005. – 21 июля. – Р. 4-5.

3062. Gatman, Gheorghe. Lipsa utilajului modern duce la clasarea


proceselor verbale de către instanţele de judecată : [interviu cu Gh. Gatman, şef
secţie Poliţie Rutieră a Comisariatului gen. de Poliţie al mun. Chişinău] / interviu de
Boris Harea // Moldova suverană. – 2005. – 13 iul.

3063. Guţan, Valentin. Vreau ca oamenii din întreaga republică să


trăiască bine, dar acei din Cricova – un pic mai bine decât ei : din rap. primarului de
Cricova V. Guţan, prez. la întâlnirea cu locuitorii oraşului // Capitala. – 2005. – 6 iul.
– P. 6.

3064. Negru, Tudor. Tudor Negru : "Numărul de probleme ale locuitorilor


municipiului, cu părere de rău, ar putea să crească" : [interviu cu liderul fracţiunii
PCRM din componenţa Consiliului municipal Chişinău] / consemnare : Lev Markov
// Comunistul. – 2005. – 19 iul. – P. 6; Коммунист. – 2005. – 19 июля. – Р. 6.

3065. Pleşca, Vladimir. "Suflecăm mânecile şi ne apucăm de treabă" :


[interviu cu V. Pleşca, primarul satului Talmaza, raionul Ştefan Vodă] / interviu
realizat de Nicolae Federiuc // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 20 iul; Flux : ed. de vineri.
– 2005. – 22 iul. – P. 3.
116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3066. Posudnevski, Aleksandr. Aleksandr Posudnevski : "Înstrăinarea o


să dispară atunci când la voi va fi mai bine" : [din discuţia cu primarul oraşului
Tighina] / consemnare : Gheorghe Budeanu // Timpul de dimineaţă. –- 2005. –- 22
iul. –- P. 14.

3067. Ursu, Vasile. Cine va scoate Chişinăul din hibernare? : interviu cu


V. Ursu, primar gen. interimar al mun. Chişinău // Gazeta oraşului. – 2005. – 21 iul.
– P. 2.

3068. Папук, Георгий. Георгий Папук : работать в МВД стало пре-


стижно : [интервью с министром внутр. дел Респ. Молдова] / записал Генна-
дий Тудоряну // Независимая Молдова. – 2005. – 5 июля.

3069. Патрашко, Валериу. … Если, находясь за границей, вы поте-


ряли удостоверяющие личность документы … : [интервью с нач. паспорт. упр.
Деп. инф. технологий В. Патрашко] / записала Лидия Бобынэ // Право. – 2005.
– 28 июля. – Р. 5.

3070. Русу, Михаил. Работы ведутся по графику : [интервью с пред.


района Флорешть М. Руссу] / записал Виктор Старик // Независимая Молдова.
– 2005. – 7 июля.
(Vezi de asemenea Nr 2896-98, 2908, 2944, 3131)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
3071. Lazur, Galina. Atât cât mai sunt, să-i ocrotim : [interviu cu G.
Lazur, şefa Dir. Asistenţă Socială, sectorul Botanica al mun. Chişinău] / p. realizată
de Viorica Chirilov // Capitala. – 2005. – 2 iul. – P. 3.

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


3072. Baban, Sergiu. "Nu ezitaţi să înscrieţi plângerea în condica de
sugestii şi reclamaţii. Este dreptul Dumneavoastră" : [protecţia drepturilor
consumatorilor : interviu cu S. Baban, dir. gen. al Serviciului Standardizare şi
Metrologie] / interviu realizat de Diana Bărbuţă // Capitala. – 2005. – 27 iul. – P. 5.

117
Iulie 2005 ≡ July 2005

3073. Mihăeş, Roman. Legislaţia stipulează că interesul consumatorului


este prioritar : [interviu cu R. Mihăeş, preş. Ligii pentru Apărarea Drepturilor
Consumatorilor din Rep. Moldova] / pentru conformitate : Diana Bărbuţă // Capitala.
– 2005. – 23 iul. – P. 6.

3074. Staruş, Denis. ... despre Centrul pentru protecţia Consumatorilor :


inetrviu cu D. Staruş, preş. Centrului / consemnare : Galina Munteanu // Dreptul. –-
2005. –- 28 iul. –- P. 4.

368 Asigurări
3075. Rusu, Gheorghe. "Compania Naţională de Asigurări în Medicină
nu e un depozit de sănătate" : interviu cu Gh. Rusu, dir. gen. al Companiei Naţ. de
Asigurări în Medicină // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 22 iul. – (Supl. "Buletin
informativ SCERS"; Nr. 6)

369 Asigurări sociale


3076. Соляр, Анатолий. Анатолий Соляр : "НКСС называет крестьян
нахлебниками, но это загнанные лошади" : [пробл. соц. страхования крестьян :
[интервью с примаром коммуны Михэлэшень, р-на Окница] / беседовала Тать-
яна Кропанцева // Новое время. – 2005. – 8 июля. – Р. 1, 6.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
3077. Leonte, Constantin. Familia, şcoala, biserica – factori educaţionali
/ Constantin Leonte // Spirit românesc. –- 2005. –- 28 iul. –- P. 4.

371 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


3078. Beneş, Eugen. Profesorul doreşte schimbarea : [rolul cadrului
didactic] / Eugen Beneş // Făclia. – 2005. – 2 iul. – P. 4.

3079. Bobeică, Alexandru. "Puterea monacului" asigură "căderea


Basarabiei" : [pe marginea examenelor 2005] / Alexandru Bobeică // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 15 iul. – P. 9.

3080. Bodean, Ion. Unele aspecte ale relaţiei profesor – elev / Ion
Bodean // Făclia. – 2005. – 2 iul. – P. 4.
118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3081. Boian, Ion. Dezvoltarea calităţilor motrice : metode netradiţionale /


Ion Boian // Făclia. – 2005. – 2 iul. – P. 4.

3082. Georgescu, N. Ce înseamnă bacalaureatul astăzi? : [reluat din


"Tribuna învăţământului"] / N. Georgescu // Făclia. – 2005. – 16 iul. – P. 1.

3083. Guzun, Ana. Atestarea profesorilor : doleanţe de pe teren / Ana


Guzun // Făclia. – 2005. – 16 iul. – P. 3.

3084. Ouş, Eremia. Cîteva particularităţi privind examenul de capacitate


2005 / Eremia Ouş // Făclia. – 2005. – 9 iul. – P. 1, 4.

3085. Rolinsky, Vladimir. Cadrele didactice, programele, manualele şi


presa pedagogică : (retrospectivă a unui vechi pedagog) / Vladimir Rolinsky //
Făclia. – 2005. – 9 iul. – P. 1; 3.

3086. Rusu, Oxana. Grijile de vară ale Galinei Ţurcan : [dir. şc. medii nr.
35 din sectorul Ciocana, mun. Chişinău] / Oxana Rusu // Făclia. – 2005. – 9 iul. – P.
2.

3087. Stoica, Valentina. Spre noi izbânzi : [Silvia Cioclea, dir.


Gimnaziului din Chioselia, r-nul Cantemir] / Valentina Stoica // Făclia. – 2005. – 16
iul. – P. 4.

3088. Suceveanu, Vasile. Matematica : examene, examene... : [calitatea


examenelor de absolvire] / Vasile Suceveanu // Făclia. – 2005. – 2 iul. – P. 3.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,


colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
3089. Boguşevschi, Iuliana. Colegiul pedagogic în perspectiva Bolognei
/ Iuliana Boguşevschi // Făclia. – 2005. – 2 iul. – P. 2.

3090. Pelivan, Valeriu. Valeriu Pelivan : Fără noi orice construcţie este
de neconceput : [interviu cu dir. Colegiului de Construcţii] / consemnare : Petru

119
Iulie 2005 ≡ July 2005

Maleş // Capitala. – 2005. – 9 iul. – P. 6; Capitala = Столица. – 2005. – 9 июля. –


Р. 4.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


3091. Ababii, Ion. Distinsă personalitate medicală : [Anton Spânu, prof.
univ. la 70 de ani de la naştere] / Ion Ababii // Lit. şi arta. – 2005. – 7 iul. – P. 7.

3092. Ababii, Ion. O politică ce aduce dividende : [interviu cu I. Ababii,


rector al Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu"] / consemnare :
Ion Stici // Moldova suverană. – 2005. – 21 iul.

3093. Admiterea – 2005 la studii universitare şi postuniversitare din


România // Jurnal de Chişinău. –- 2005. –- 26 iul. –- P. 10-12; Timpul de dimineaţă.
–- 2005. –- 29 iul. –- P. 21-23.

3094. Belostecinic, Grigore. Oferim studii ce garantează un viitor


prosper : interviu cu Gr. Belostecinic, rectorul Acad. de Studii Economice din
Moldova / a dialogat Natalia Porubin // Moldova suverană. – 2005. – 1 iul.

3095. Ioniţă, Nicolae. Cetăţenie academică : [din ist. înfiinţării Fac. de


Teologie la Chişinău] / Nicolae Ioniţă // Gazeta bibliotecarului. –- 2005. –- Iun. (Nr
6). – P. 7-8.

3096. Rusnac, Gheorghe. Debirocratizarea admiterii : [interviu cu Gh.


Rusnac, preş. Consiliului Rectorilor din Rep. Moldova] / interviu de Irina Roşca şi
Tudor Rusu // Făclia. – 2005. – 2 iul. – P. 1, 5.

3097. Sava, Panfil. Har pedagogic înnăscut : [despre Viorica Brega, şef
catedră Limbi Moderne la Inst. Nat. Educaţie Fizică şi Sport] / Panfil Sava // Făclia.
– 2005. – 16 iul. – P. 4.

3098. Sedleţchi, Iurie. Fă opţiunea perfectă : Universitatea de Studii


Europene din Republica Moldova : [dialog cu rectorul Univ. de Studii Europene din
Rep. Moldova] / interlocutor : Gheorghe Bîrsanu // Făclia. – 2005. – 16 iul. – P. 8.

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3099. Дарендорф, Ральф. Назад к политике культурного отчаяния :


[ст. бывш. ректора Лондон. шк. экономики] / Ральф Дарендорф // Экон. обо-
зрение. – 2005. – 22 июля. – Р. 21.

3100. Литвиненко, Анна. Поступление в вузы : "нашествие стихии" /


Анна Литвиненко // Молд. ведомости. – 2005. – 22 июля. – Р. 1-2.

3101. Соломон, Дмитрий. АТИК : уверенный взгляд в будущее : [ин-


тервью с ректором Акад. транспорта, информатики и коммуникаций Д. Соло-
мон] / записал Павел Антонов // Кишин. новости. – 2005. – 22 июля. – Р. 5.

3102. Шмугуров, Валентин. "И в просвещении стать с веком нарав-


не…" : [интервью с ректором Соврем. Гуманит. Ин-та В. Шмугуровым] / запи-
сала Нелли Торня // Кишин. новости. – 2005. – 15 июля. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 2824, 2861, 3135)

379.8 Timp liber


3103. Loghin, Valeriu. "Acest muzeu a apărut dintr-o mare dragoste" :
interviu cu V. Loghin, dir. pensiunii "Satul Moldovenesc" / a dialogat Eugen
Gheorghiţă // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 12 iul. – (Supl.
"Firme de 5 stele"; Nr 3)

3104. Şmâgaleva, Svetlana. Cu "VIS in TUR" descoperi frumuseţile


Moldovei : [interviu cu S. Şmâgaleva, dir. Agenţiei Turistice "VIS in TUR"] /
consemnare : Lilia Curchi // Natura. – 2005. – Iul. (Nr 7). – P. 10.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor
3105. Borşevici, Ion. La o aniversare : [Ludmila Scalnâi, preş. Asoc.
Femeilor din Moldova] / Ion Borşevici // Lit. şi arta. – 2005. – 21 iul. – P. 7.

3106. Ciubucciu, Vlad. Femeie – legendă : [[Ludmila Scalnâi, preş.


Asoc. Femeilor din Moldova] / Vlad Ciubucciu // Lit. şi arta. – 2005. – 21 iul. – P. 7.

3107. Cuzuioc, Ion. Ludmila Scalnâi şi Gheorghe Rusnac, doi fraţi, două
personalităţi / Ion Cuzuioc // Lit. şi arta. – 2005. – 21 iul. – P. 7.
121
Iulie 2005 ≡ July 2005

3108. Scalnîi, Ludmila. Ludmila Scalnîi este unica femeie din Moldova
care a vorbit de la tribuna Congresului SUA : [interviu cu preş. Asoc. Femeilor din
Moldova] / consemnare : Stan Lipcanu // Săptămîna. – 2005. – 22 iul. – P. 12-13.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE
504(478) Ecologia în Republica Moldova
3109. Cucereanu, Radion. Alte beneficii obţinute de la capră :
[naturisme] / Radion Cucereanu // Natura. – 2005. – Iul. (Nr 7). – P. 7. – Cuprins :
Laptele medicament; Unde a dispărut grădina Edenului? ; După exemplul caprelor.

3110. Curchi, Lilia. Peştera "Emil Racoviţă" : redescoperirea unei


bijuterii : [aspecte ecologice] / Lilia Curchi // Natura. – 2005. – Iul. (Nr 7). – P. 5.

3111. Doni, Gheorghe. Cine-i stăpân în Grădina Botanică? : [protecţia


patrimoniului natural] / Gheorghe Doni // Natura. – 2005. – Iul. (Nr 7). – P. 3.

3112. Garaba, Vladimir. Problema gunoiului : nu suntem atât de bogaţi,


încât să ne permitem soluţii ieftine : interviu cu V. Garaba, preş. Org. Teritoriale
Chişinău a Mişcării Ecologiste din Moldova / dialog susţinut de Nadina Gheorghiţă //
Capitala. – 2005. – 16 iul. – P. 5.

3113. Garaba, Vladimir. Un proiect internaţional ne poate scăpa de POP


: [poluanţii organici persistenţi în Rep. Moldova : interviu cu V. Garaba, preş. Org.
Teritoriale Chişinău a Mişcării Ecologiste din Moldova] / consemnare : Iulia Amariei
// Natura. – 2005. – Iul. (Nr 7). – P. 6.

3114. Golic, Alexandru. Frontierele n-au acoperire ecologică : [art.


şefului secţie la Inspectoratul Ecologic de Stat] / Alexandru Golic // Moldova
suverană. – 2005. – 22 iul.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


3115. Vartic, Andrei. Cuibarele umanităţii (1) : [grote paleolitice din
Nordul Basarabiei] / Andrei Vartic // Natura. – 2005. – Iul. (Nr 7). – P. 11.

551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie


3116. Scorpan, Vasile. Încălcarea echilibrului ar însemna pierzania
noastră : [schimbări climatice : interviu cu V. Scorpan, dr. în biologie] / consemnare
: Vasile Odoleanu // Moldova suverană. – 2005. – 6 iul.

59 ZOOLOGIE
3117. Ciocoi, Gheorghe. Nesomnul savantului : [Ştefan Ţurcan, şef
Catedră Biotehnologii în Zootehnie a Univ. Agrare de Stat din Moldova] / Gheorghe
Ciocoi // Făclia. – 2005. – 9 iul. – P. 5.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
3118. Cernei, Ion. Medicii Munteanu din Orhei au schimbat casa pe
clinică : [activitatea Centrului medical "Munteanu"] / Ion Cernei // Timpul de
dimineaţă. –- 2005. –- 22 iul. –- P. 21.

3119. Tafuni, Nicolae. Protecţia sănătăţii – o problemă a tuturor :


[interviu cu N. Tafuni, dir. Agenţiei Teritoriale Chişinău ] / consemnare : Aneta
Voitun // Moldova suverană. – 2005. – 7 iul.

615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.


Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
3120. Ghicavîi, Victor. Elaborarea şi efectul produselor farmaceutice
autohtone : [art. şefului Catedră Farmacologie şi Farmacologie Clinică a USMF "N.
Testemiţanu"] / Victor Ghicavîi // Moldova suverană. – 2005. – 27 iul.

3121. Roşca, Arina. Calitatea medicamentelor / Arina Roşca // Farmacia


pro. – 2005. – Mai-Iun. (Nr 5-6). – P. 3.
123
Iulie 2005 ≡ July 2005

3122. Петрова, Генка. Балканы : решающий момент для реформы


фармацевтической отрасли : [ст. доцента Фак. Фармации Мед. ун-та Софии,
Болгария] / Генка Петрова // Farmacia pro. – 2005. – Mai-Iun. (Nr 5-6). – P. 7.

3123. Cotelea, Tamara. "O emoţie care te înalţă la cer, sau Îţi aduce
cerul mai aproape de tine" : [in memoriam prof. Filip Bobilev (1936-2004)] / Tamara
Cotelea // Farmacia pro. – 2005. – Mai-Iun. (Nr 5-6). – P. 4.

616 Patologie. Medicină clinică


616.8 Neuropatologie. Neurologie
3124. Ciobanu, Vasile. Gelozia – o temă care, fiind studiată, îţi poate
aduce titlul de doctor habilitat : [savantul Nicolae Oprea] / Vasile Ciobanu // Făclia.
– 2005. – 16 iul. – P. 4.

3125. Глуков, Георгий. Жизненное кредо доктора Глукова : [интер-


вью с зав. невролог. отд-нием Кишин. муницип. клинич. больницы "Святой
Архангел Михаил" Г. Глуковым] / записала Татьяна Добрынина // Независимая
Молдова. – 2005. – 1 июля. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 3031)

616 Patologie. Medicină clinică


616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze
3126. Negruţă-Mămăligă, Veronica. 110 ani de la înfiinţarea Spitalului de
Psihiatrie (Costiujeni) / Veronica Negruţă-Mămăligă // Lit. şi arta. – 2005. – 14 iul. –
P. 8.

3127. Zbârciog, Vlad. Medicul psihiatru Viorica Anton / Vlad Zbârciog //


Lit. şi arta. – 2005. – 7 iul. – P. 8.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


3128. Bulhac, Ion. Medicul care reaprinde stelele : [despre medicul
chirurg Ion Găgăuz, Spitalul de Urgenţă din mun. Chişinău] / Ion Bulhac // Timpul
de dimineaţă. – 2005. – 1 iul. – P. 20.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

618 Ginecologie. Obstetrică


(Vezi Nr 2853)

619 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară


3129. Mudreac, Radu. Radu Mudreac : Serviciul Veterinar Sanitar
lucrează în serviciul orăşenilor : [interviu cu şeful Serviciului Veterinar Sanitar
Municipal, Chişinău] / consemnare : Doina Maleş // Capitala. – 2005. – 30 iul. – P.
2; Capitala = Столица. – 2005. – 30 июля. – P. 4.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


3130. Ковалев, Виктор. Чтобы запах не вернулся : [нормализация
ситуации на очистных сооружениях Кишинэу : ст. дир. Науч. центра прикл. и
эколог. химии Молд. гос. ун-та] / Виктор Ковалев // Кишин. новости. – 2005. –
29 июля. – Р. 4.

3131. Чиботару, Георгий. Легок газ, да нелегко приходит : голубое


топливо – в каждый дом : интервью с пред. р-на Ниспорень Г. Чиботару] / вел
интервью Ион Мардарь // Независимая Молдова. – 2005. – 5 июля.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631 Agricultură în general
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
(Vezi Nr 3008)

631.9 Alte întrebări


3132. Республика Молдова. Парламент. Об экологическом сель-
скохозяйственном производстве : закон Респ. Молдова nr. 115-XVI от 9 июня
2005 года // Экон. обозрение. – 2005. – 29 июля. – Р. 34.

633 Cultura plantelor de câmp


3133. Boinceanu, Boris. S-a stins prea devreme : [in memoriam
savantului Ilie Untilă] / Boris Boinceanu // Lit. şi arta. – 2005. – 21 iul. – P. 8.

125
Iulie 2005 ≡ July 2005

3134. Cimpoi, Mihai. Inima lui Ilie Untilă : [in memoriam savantului şi
omului politic] / Mihai Cimpoi // Lit. şi arta. – 2005. – 21 iul. – P. 8.

635 Plante de gradină. Grădinărit


3135. Toma, Simion. Savantul Petru Patron la 70 de ani : [membru cor.
al Acad. de Şt. a Moldovei, dr. hab. în şt. agricole] / Simion Toma, Valentin
Ungureanu, Vasile Botnari // Moldova suverană. – 2005. – 13 iul.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor a peştelui. Înmulţirea


animalelor domestice
636.3 Rumegătoare mici. Oi. Capre
3136. Brînză, Grigore. Fermele de capre ca oportunitate pentru locuitorii
de la sate / Grigore Brînză // Moldova suverană. – 2005. – 22 iul.

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


3137. Reliţchi, Alexandru. Şi creşterea peştelui este o artă / Alexandru
Reliţchi // Ora satului. – 2005. – Iul. (Nr 13). – P. 10.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
3138. Ţîbuleac, Tatiana. Numai Dumnezeu oferă lucruri gratuite :
[interviu cu T. Ţîbuleac, ex-prezentatoare Pro-TV] // Ziarul de gardă. – 2005. – 21
iul. – P. 7.

3139. Желибтер, Франсис. Открытое письмо генерального директо-


ра АО VOXTEL генеральному директору AO Moldcell : [по поводу услуг мобил.
связи] / Франсис Желибтер // Кишин. обозреватель. – 2005. – 28 июля. – Р. 3;
Кишин. новости. – 2005. – 29 июля. – Р. 3; Экон. обозрение. – 2005. – 29 июля.
– Р. 27.

3140. Моисеев, Сергей. Международная Интернет-телефония / Сер-


гей Моисеев // Экон. обозрение. – 2005. – 29 июля. – Р. 10.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3141. Полинин, Андрей. Конкуренция как основа развития бизнеса :


[пробл. рынка мобил. связи] / Андрей Полинин // Молд. ведомости. – 2005. – 8
июля. – Р. 3.

3142. Терехов, Игорь. Мобильная связь "для третьего мира" / Игорь


Терехов // Веч. Кишинев. – 2005. – 16 июля. – Р. 4.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
3143. Драган, Валентин. Воздействие транспорта на здоровье лю-
дей и окружающую среду : [ст. зам. министра транспорта и дорож. хоз-ва] /
Валентин Драган // Независимая Молдова. – 2005. – 6 июля.

656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară


3144. Gagauz, Miron. Calea Ferată din Moldova este un bun al întregului
popor : [art. ministrului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor] / Miron Gagauz //
Moldova suverană. – 2005. – 7 iul.

3145. Гагауз, Мирон. Железная дорога Молдовы – достояние всего


народа республики : [ст. министра трансп. и дор. хоз-ва Респ. Молдова] / Ми-
рон Гагауз // Независимая Молдова. – 2005. – 6 июля; Кишин. новости. – 2005.
– 8 июля. – Р. 4.

656.7 Transport aerian


3146. Tulbure, Gheorghe. 75 de ani de la întemeierea aviaţiei civile în
Basarabia / Gheorghe Tulbure // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 8 iul. – P. 5.

656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor


3147. Бузу, Галина. "Пошта Молдовей" – сегодня и завтра / Галина
Бузу // Независимая Молдова. – 2005. – 28 июля.

3148. Павлов, Виталие. "Пошта Молдовей" : проблемы есть, но они


решаются : [интервью с генер. дир. гос. предприятия "Пошта Молдовей" В.
Павловым] / записал Алексей Иванов // Независимая Молдова. – 2005. – 5
июля.

127
Iulie 2005 ≡ July 2005

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


(Vezi Nr 3152)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
(Vezi Nr 3035)

663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
3149. Iauc, Victor. Vinurile din colecţia "Dionis Club" – un balsam pentru
sănătate : interviu cu V. Iauc, dir. gen. al Într. "D.K. – Intertrade" SRL / a dialogat
Pavel Bujor // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 12 iul. – (Supl.
"Firme de 5 stele"; Nr 3)

3150. Olaru, Constantin. ÎM "Vismos" SA – calitatea profesioniştilor :


interviu cu C. Olaru, dir. gen. al Într. mixte Combinatul de Vinuri Spumante şi de
Marcă din Chişinău "Vismos" SA / consemnare : Cristina Marian // Curierul vamal =
Таможенный вестник. – 2005. – 12 iul. – (Supl. "Firme de 5 stele"; Nr 3)

663.4 Bere. Industria berii


3151. Tihman, Iacob. Iacob Tihman : "Noi nu facem bere, ci o adevărată
artă a berii" : [interviu cu dir. gen. al Efes Vitanta Moldova Brevery] / pentru
consemnare : Ionela Rotaru // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 12
iul. – (Supl. "Firme de 5 stele"; Nr 3)

663.9 Ciocolată. Cacao. Cafea. Ceai. Tutun

3152. Осипов, Сергей. Обмен должностями и рынками : [интервью с


генер. менеджером компании British American Tobacco Moldova С. Осиповым] /
записал Сергей Замуруев // Экон. обозрение. – 2005. – 22 июля. – Р. 17.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală
687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3153. Micuşa, Victor. A alege salonul potrivit a ca şi cum ai alege un


local în care să-ţi serveşti cafeaua : [interviu cu V. Micuşa, preş. Uniunii Frizerilor
din Rep. Moldova] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 12 iul.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE.


TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor
3154. Lipcani, Vasile. SA "Orizont" – calitate ireproşabilă şi durabilitate :
[în construcţia blocurilor locative : interviu cu V. Lipcani, dir. gen. al Soc. pe Acţiuni
"Orizont" // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 26 iul. – P. 8-9.

691 Materiale de construcţii. Părţi ale construcţiilor


3155. Cazacu, Constantin. La SA "Cariera Cobusca" calitatea este în
capul mesei : interviu cu C. Cazacu, dir. gen. al Soc. pe Acţiuni "Cariera Cobusca"
// Jurnal de Chişinău. – 2005. – 19 iul. – P. 7-8.
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ.
URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
3156. Buga, Ion. Cimitirele militare româneşti din Republica Moldova /
Ion Buga // Lit. şi arta. –- 2005. –- 28 iul. –- P. 7.

719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general


3157. Monumentele naţionale degradează / p. realizată de Arina Roşca
// Gazeta oraşului. – 2005. – 21 iul. – P. 9. – Cuprins : Complexul monastic Ţâpova;
Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Căuşeni; Complexul monastic Saharna;
Complexul muzeal Orheiul Vechi; În sate se pierd monumente.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


3158. Burcatîi, Diana. Raţiunea picturii : [creaţia pictorului Dumitru
Balica] / Diana Burcatîi // Lit. şi arta. – 2005. – 7 iul. – P. 6.

3159. Ciobanu, Raisa. Maria : (pictoriţei Maria Fusu-Mardare de ziua ei


de naştere) / Raisa Ciobanu // Lit. şi arta. – 2005. – 7 iul. – P. 1.
129
Iulie 2005 ≡ July 2005

3160. Dabija, Doina. Un pictor doldora de talent : [creaţia pictorului


Ştefan Popa Popa's] / Doina Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 28 iul. – P. 6.

3161. Grişin, Evghenii. Favorit al Afroditei : 70 de ani de la naşterea lui


Aurel David, pictor, grafician / Evghenii Grişin // Comunistul. – 2005. – 15 iul. – P.
16; Коммунист. – 2005. – 15 июля. – Р. 16.

3162. Percinschi, Olga. Am înţeles că arta nu se supune criticii : [interviu


cu pictoriţă, O. Percinschi,] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. –
26 iul.

3163. Roşca, Arina. Ghenadie Popescu – artistul întrebărilor : [creaţia


pictorului] / Arina Roşca // Gazeta oraşului. – 2005. – 7 iul. – P. 13.

3164. Ţăruş, Mihai. "După expoziţia din Sankt-Petersburg am venit să


mă odihnesc acasă" : interviu cu pictorul M. Ţăruş / interviu realizat de Irina Nechit
// Jurnal de Chişinău. – 2005. – 19 iul. – P. 9.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


3165. Munteanu-Scott, Elena. Elena Munteanu-Scott : "Am "capturat"
imagini ferite de ochii tuturor" : [interviu cu fotograful] / consemnare : Silvia
Bogdănaş // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 29 iul. – P. 12.

78 MUZICĂ
3166. Anghel, Luminiţa. Luminiţa Anghel : "Sunt fană "Zdob şi Zdub" :
[interviu cu interpreta din România] / consemnare : Alina Ţurcanu // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 15 iul. – P. 20.

3167. Batcu, Ion. Muzica populară a maestrului Petru Neamţu : [dirijor al


ansamblului "Folclor"] / Ion Batcu // Lit. şi arta. – 2005. – 14 iul. – P. 1.

3168. Cezara. "Am obţinut totul numai prin muncă" : [interviu cu Cezara,
interpretă de estradă] / interviu realizat de Diana Josan // Jurnal de Chişinău. –
2005. – 12 iul. – P. 9.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3169. Ciobanu, Maria. Maria Ciobanu : "Nu ştiu dacă este o femeie mai
fericită ca mine pe lumea asta" : [interviu cu interpreta de muz. populară din
România] / consemnare : Silvia Bogdănaş // Timpul de dimineaţă. –- 2005. –- 22 iul.
–- P. 18.

3170. Dube, Jean. Jean Dube : "În Franţa muzica clasică e doar pentru
elită" : [interviu cu pianistul francez] / interviu realizat de Constanţa Popa // Jurnal
de Chişinău. – 2005. – 5 iul. – P. 12.

3171. Josan, Diana. "Vreau să fac şi ceva la mine acasă" : [Ruslan


Ţăranu, compozitor – aranjor şi chitarist] / Diana Josanu // Jurnal de Chişinău. –
2005. – 5 iul. – P. 10.

3172. Lungu, Victoria. Victoria Lungu : Iubeşti cu adevărat atunci când


sufletul nu ţi-e încătuşat : [interviu cu interpreta] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux :
ed. de vineri. – 2005. – 15 iul. – P. 12.

3173. Partole, Claudia. Doina cea de-acasă... : [interpreta de muz.


populară Doina Arsene] / Claudia Partole // Lit. şi arta. – 2005. – 7 iul. – P. 6.

3174. Ştefăneţ, Anatol. În Moldova jazz-ul este mai puţin gustat decât
alte genuri muzicale : interviu cu A. Ştefăneţ, liderul formaţiei Trigon / interviu de
Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 21 iul.; Flux : ed. de vineri. – 2005. –
22 iul. – P. 7.

3175. Ştefăneţ, Marcel. Am fost marcat de ideea de a face ceva acasă,


care să devină cunoscut peste hotare, dar care să se tragă de aici, să se nască
aici, să vină de aici şi să colinde lumea. [interviu cu M. Ştefăneţ, aut. Proiectului
Transbalcanica] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 27 iul.

3176. Urziceanu, Aura. Aura Urziceanu pregăteşte un superconcert :


[interviu cu interpreta româncă, stabilită în Canada] // Jurnal de Chişinău. – 2005. –
12 iul. – P. 10.

3177. Пожар, Сергей. Злата Ткач – композитор – полиглот / Сергей


Пожар // Молд. ведомости. – 2005. – 1 июля. – Р. 5.

131
Iulie 2005 ≡ July 2005

3178. Столяр, Зиновий. Мелодии и улыбки Олега Негруцы : к 70-


летию со дня рождения композитора / Зиновий Столяр // Независимая Молдо-
ва. – 2005. – 22 июля. – Р. 14.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Artă scenică
3179. Jelescu, Nicolae. "Poezia e alegerea mea din totdeauna" : interviu
cu actorul N. Jelescu / interviu realizat de Rodica Mahu // Jurnal de Chişinău. –
2005. – 1 iul. – P. 17.

3180. Rusu, Vitalie. "Libertate avem, dar nu ştim ce să facem cu ea" :


interviu cu V. Rusu, dir. artistic al Teatrului Naţ. "Mihai Eminescu" / interviu realizat
de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 22 iul. – P. 9.

3181. Ursu, Anatol. "Oltea" pe scena Naţionalului din Bălţi : [piesa lui
Andrei Strâmbeanu montată la Teatrul Naţ. "Vasile Alecsandri" din Bălţi] / Anatol
Ursu // Lit. şi arta. – 2005. – 28 iul. – P. 6.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


3182. Cuzencov, Sergiu. Când ai un scop, eşti obligat să mergi până la
capăt : [interviu cu S. Cuzencov, interpret, finalist al concursului naţ. "Moldstar"] /
consemnare : Liliana Popuşoi // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 22 iul. – P. 12.

3183. Liubineţchi, Andrei. Muzica m-a ales pe mine : [interviu cu A.


Liubineţchi, participant la primul proiect naţ. "Moldstar"] / interviu de Liliana Popuşoi
// Flux : cotid. naţ. – 2005. – 18 iul.

3184. Marchitan, Dana. Viaţa mea nu va mai fi ceea ce a fost : [interviu


cu D. Marchitan, participant la primul concurs naţ. "Moldstar"] / interviu de Liliana
Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 11 iul.

3185. Rădulescu, Teo. Toţi concurenţii "Moldstar" au şanse să devină


minim populari pe piaţa muzicală : [interviu cu T. Rădulescu, coregraf, membru
permanent al juriului la primul concurs naţ. "Moldstar"] / interviu de Liliana Popuşoi
// Flux : cotid. naţ. – 2005. – 4 iul.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3186. Сырбу, Андрей. Современные танцы – искусство или спорт? /


Андрей Сырбу // Молд. ведомости. – 2005. – 22 июля. – Р. 6.

794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)
3187. Bologan, Viorel. Viorel Bologan : "În toamnă va apărea prima mea
carte de şah" : [pe marginea conf. de presă a marelui maestru int.] // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 29 iul. – P. 27.

3188. Ucraineanca Katerina Lahno, cea mai tânără regină a şahului


european : [pe marginea rezultatelor Campionatului European individual feminin de
şah, Chişinău, 2005] / p. îngrijită de Pavel Brădescu // Timpul de dimineaţă. – 2005.
– 1 iul. – P. 27.

3189. Капсамун, Иван. Нравится Европе турнир "Moldova Open" : [по


поводу междунар. турнира по настол. теннису "Moldova Open – 2005", 29 июня
– 3 июля 2005, Кишинэу] / Иван Капсамун // Молд. ведомости. – 2005. – 8 ию-
ля. – Р. 6.

3190. Миськова, Елена. Двадцать восьмая медаль Елены Мисько-


вой! : [интервью с междунар. гроссмейстером по шашкам] / записала Полина
Ушкина // Независимая Молдова. – 2005. – 13 июля.

3191. Функ, Иосиф. А жизнь продолжается… : [шашки на спорт.


арене] / Иосиф Функ // Молд. ведомости. – 2005. – 22 июля. – Р. 6.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


3192. Funk, Iosif. Finanţarea probelor sportive : o problemă deloc
neglijabilă : [interviu cu I. Funk, antrenor] / consemnare : Pavel Brădescu // Timpul
de dimineaţă. – 2005. – 8 iul. – P. 27.

3193. Petrescu, Dan. Dan Petrescu : "Sportul" nu cumpără jucători,


"Sportul" îi creşte : [interviu cu fotbalistul român] / consemnare : Andrei Loghin //
Gazeta oraşului. – 2005. – 28 iul. – P. 16.

133
Iulie 2005 ≡ July 2005

3194. Бартфельд, Натан. Зачем уничтожать футбольные поля? :


[интервью с судьей междунар. категории по футболу Н. Бартфельдом] / запи-
сал Максим Банару // Молд. ведомости. – 2005. – 29 июля. – Р. 6.

3195. Игнат, Антон. Традиционное каратэ-до : искусство самозащи-


ты : [интервью с президентом нац. федерации традиционного каратэ-до Мол-
довы А. Игнат] / записал Андрей Сырбу // Молд. ведомости. – 2005. – 15 июля.
– Р. 6.

3196. Малакка, Игорь. "Толигма" рвется на вершину : [интервью с


вице-президентом ФК "Толигма", Кишинэу, И. Малакка] / записал Эдуард Чо-
бану // Молд. ведомости. – 2005. – 15 июля. – Р. 6.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
3197. Eremia, Anatol. Cahul (3) : [aspecte toponimice] / Anatol Eremia //
Flux : ed. de vineri. – 2005. – 8 iul. – P. 7. – Art. 1 : 10 iun.

3198. Simion, Eugen. Dualismul ortografic : [pe marginea ed. a II-a a


"Dicţionarului Ortografic, Ortoepic şi Morfologic al Limbii Române" : reluat din
"Jurnalul naţ."] / Eugen Simion // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 22 iul. – P. 10.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
3199. Даль, Роальд. Хозяйка дома : [детектив] / Роальд Даль // Пра-
во. – 2005. – 28 июля. – Р. 8.

821.111(73) Literatură americană, în limba engleză


3200. Хичкок, Джордж. Приглашение на охоту : [детектив] / Джордж
Хичкок // Право. – 2005. – 14 июля. – Р. 8.
134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1 Literatură română


3201. Ionescu-Quintus, Ion. Unui scriitor; Deputaţilor; O dorinţă; La
cimitir. Unui soţ îngropat cu nevasta : [epigrame] / Ion Ionescu-Quintus // Jurnal de
Chişinău. –- 2005. –- 26 iul. –- P. 16.

3202. Iordache, Aurel. Năravuri şi moravuri istorice; Speranţa; Epitaful


meu; Soacra şi fiica : [epigrame] / Aurel Iordache // Jurnal de Chişinău. –- 2005. –-
29 iul. –- P. 24.

3203. Isanos, Magda. Rochia : [versuri] / Magda Isanos // Ora satului. –


2005. – Iul. (Nr 13). – P. 15.

3204. Labiş, Nicolae. Moartea căprioarei : [versuri] / Nicolae Labiş //


Farmacia pro. – 2005. – Mai-Iun. (Nr 5-6). – P. 16.

3205. Manea, Constantin. Bordeluri; La medic; La încadrare; Visul unui


dascăl : [epigrame] / Constantin Manea // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 1 iul. – P.
16.

3206. Pavelescu, Mircea. Confesiune; Despre umor; Unuia certat cu


igiena; Unui politicos : [epigrame] / Mircea Pavelescu; rubrică îngrijită de Gheorghe
Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 8 iul. – P. 24.

3207. Păunescu, Adrian. Basarabia : [versuri] / Adrian Păunescu // Lit. şi


arta. – 2005. – 21 iul. – P. 1.

3208. Păunescu, Aurelian. Minijupa; Soacra; Unei pianiste; Destin :


[epigrame] / Aurelian Păunescu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 12 iul. – P. 16.

3209. Wechsler, Leon. Unui beţiv; Căldurile; Reflecţie; Doamnei X :


[epigrame] / Leon Wechsler; rubrică îngrijită de Gheorghe Bâlici // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 19 iul. – P. 16.

821.135.1.09 Teorie şi critică literară

135
Iulie 2005 ≡ July 2005

3210. Balmuş, Pavel. În sfârşit, "Miracolul eminescian" se ... produce :


[pe marginea ed. "Manuscrisele Mihai Eminescu", Bucureşti, ed. Enciclopedică,
2004] / Pavel Balmuş // Gazeta bibliotecarului. –- 2005. –- Iun. (Nr 6). –- P. 2-3.

3211. Barbu, Marian. Poezie şi matematică : [creaţia poetului Viorel


Dinescu] / Marian Barbu // Lit. şi arta. –- 2005. –- 28 iul. –- P. 5.

3212. Cimpoi, Mihai. Arghezi, pattern al Basarabiei literare : [comunic.


ţinută la Acad. Română cu ocazia aniversării 125 de ani de la naşterea lui Tudor
Arghezi] / Mihai Cimpoi // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 12 iul. – P. 4.

3213. Cimpoi, Mihai. Drumurile basarabene ale lui Sadoveanu : [creaţia


scriitorului Mihail Sadoveanu] / Mihai Cimpoi // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 19 iul.
– P. 5.

3214. Codreanu, Theodor. Asimptote lirice : [pe marginea cărţii


"Asimptota" de Viorel Dinescu, Craiova, "Scrisul românesc", 2004] / Theodor
Codreanu // Lit. şi arta. – 2005. – 14 iul. – P. 4.

3215. Colesnic, Iurie. Prozatorul descoperit de un roman : [scriitorul Gib


Mihăiescu (1894-1935)] / Iurie Colesnic // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 15 iul. –
P. 21.

3216. Dolgan, Mihail. De la proverb la sentinţă : (din gândirea aforistică


a lui Dimitrie Cantemir) / Mihail Dolgan // Lit. şi arta. – 2005. – 14 iul. – P. 4.

3217. Păsat, Dumitru. Amară poveste de iubire cu dulce început : [pe


marginea scris. lui Mihai Eminescu către Veronica Micle] / Dumitru Păsat //
Capitala. – 2005. – 20, 23, 27, 30 iul. – P. 8. – Va urma.

3218. Simion, Eugen. Eugen Simion : "Eminescu este "o investiţie


rentabilă" : [interviu cu preş. Acad. Române] // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 1 iul.
– P. 18.
(Vezi de asemenea Nr 2848, 2850)

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3219. Bâlici, Gheorghe. Precauţie; "Dreptatea e la fundul mării";


Nedreptate; Întru susţinerea candidaţilor electorali : [epigrame] / Gheorghe Bâlici //
Lit. şi arta. – 2005. – 14 iul. – P. 8.

3220. Bâlici, Gheorghe. Strategie politică; Transparenţă şi democraţie;


Întrebare guvernanţilor; Motivaţie : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Lit. şi arta. –
2005. – 21 iul. – P. 8.

3221. Bodişteanu, Elena. Soacra; "Săracul" : [epigrame] / Elena


Bodişteanu // Lit. şi arta. – 2005. – 28 iul. – P. 8.

3222. Bordeianu, Leo. Suspans neprevăzut; trecerea prin ciur; noi;


privire; piramida străinătăţii; nu ţie ţi-am închinat imnurile : [poeme] / Leo Bordeianu
// Lit. şi arta. – 2005. – 28 iul. – P. 4.

3223. Calamanciuc, Gheorghe. Ascunzătoare : [versuri] / Gheorghe


Calamanciuc // Spirit românesc. – 2005. – 28 iul. – P. 2.

3224. Ciocoi, Gheorghe. De ce-s prea grăbite aripile anilor? : [versuri] /


Gheorghe Ciocoi // Lit. şi arta. – 2005. – 14 iul. – P. 1.

3225. Dascăl, Valeria. Crucificarea iubirii : jurnal vienez / Valeria Dascăl


// Lit. şi arta. – 2005. – 28 iul. – P. 3.

3226. Dascăl, Valeria. Zâmbet în lacrimă : jurnal vienez / Valeria Dascăl


// Lit. şi arta. – 2005. – 21 iul. – P. 7.

3227. Diviza, Ion. Coloana; De-ale mariajului; Fericire conjugală;


"Socoteli" familiale; Avertisment istoric; Taxa pentru înmormântare : [epigrame] /
Ion Diviza // Lit. şi arta. – 2005. – 28 iul. – P. 8.

3228. Diviza, Ion. Copiii fustelor moderne : [epigramă] / Ion Diviza //


Dreptul. – 2005. – 28 iul. – P. 8.

3229. Diviza, Ion. La pescuit, pe ploaie; Lanţul căsniciei; Nepoftitul scaun


... are : [epigrame] / Ion Diviza // Dreptul. – 2005. – 7 iul. – P. 8.

137
Iulie 2005 ≡ July 2005

3230. Diviza, Ion. Viaţa de boem; Autodemascare; Colindul mioriţei :


[epigrame] / Ion Diviza // Dreptul. – 2005. – 14 iul. – P. 8.

3231. Druţă, Boris. Eu ... nu pup! : [nuvelă] / Boris Druţă // Lit. şi arta. –
2005. – 21 iul. – P. 8.

3232. Filip, Iulian. De ce mă doare inima? : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi


arta. – 2005. – 21 iul. – P. 3.

3233. Filip, Iulian. La curăţitul peştelui : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta.
– 2005. – 28 iul. – P. 3.

3234. Filip, Iulian. Răgaz : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2005. – 7
iul. – P. 3.

3235. Grama, Steliana. Eu parcă nici nu mai sunt stea! : [parodii la


versurile lui Traianus] / Steliana Grama // Lit. şi arta. – 2005. – 28 iul. – P. 8.

3236. Ivanov, Cristina. Psalm : de profundis; De dorul tău...; Înger cu


aripi de-argint; Aici e casa mea; Inspiraţie : [versuri] / Cristina Ivanov // Lit. şi arta. –
2005. – 28 iul. – P. 5.

3237. Leu, Ion. Voievodul : [versuri] / Ion Leu // Farmacia pro. – 2005. –
Mai-Iun. (Nr 5-6). – P. 16.

3238. Malev, Vera. Lume, lume... : [eseu inedit] / Vera Malev // Lit. şi
arta. – 2005. – 21 iul. – P. 5.

3239. Marinat, Alexei. O clipă de vrere pentru ceva... : [eseu] / Alexei


Marinat // Lit. şi arta. – 2005. – 14 iul. – P. 6.

3240. Portas, Valentin. La cosit; Rafinament; Unui orator; Elefantul şi


ţânţarul; "Eroul"; "Controlul"; Naivitate : [versuri] / Valentin Portas // Farmacia pro. –
2005. – Mai-Iun. (Nr 5-6). – P. 15.

3241. Proca, Ion. Sfintele Maslu : [povestire] / Ion Proca // Ora satului. –
2005. – Iul. (Nr 13). – P. 3.
138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3242. Radu, Ion. Băştinaşii şi străinii; Minciuna şi adevărul : [catrene


satirice] / Ion Radu // Lit. şi arta. – 2005. – 28 iul. – P. 8.

3243. Replici epigramatice // Lit. şi arta. – 2005. – 28 iul. – P. 8. –


Cuprins : Ţiganca la maternitate / Efim Tarlapan; Şi mai rău / Gheorghe Bâlici;
Femeia la 40 de ani / Nicolae Bunduri; Bărbatul după 40 de ani / Gheorghe Bâlici;
Privind iubita mergând / Nicolae Petrescu; Urmând-o deja / Gheorghe Bâlici.

3244. Scobioală, Aurel. Însemnări pentru "Amintiri de ... sus" / Aurel


Scobioală // Lit. şi arta. – 2005. – 7 iul. – P. 4.

3245. Strâmbeanu, Andrei. Piramida lui Kheops : [versuri] / Andrei


Strâmbeanu // Lit. şi arta. – 2005. – 7 iul. – P. 1.

3246. Toma, Vasile. Cununa de cuvinte : [versuri] / Vasile Toma // Lit. şi


arta. – 2005. – 7 iul. – P. 5. – Cuprins : Cuvinte condamnate; Coloană vorbitoare;
Ars poetica; Dansul cuvintelor; Psalm; Lecţia de română; Ţara din vis; Poetul;
Cântece de leagăn pentru nepoţi; Omul comun; Elegie; Răvaş din provincie; Viaţa
ca o carte; Amicului G.B.

3247. Ţurcanu, Ianoş. Şi tu erai...; Depărtare; Asta e; Doi poeţi; Furtuna


de vară; Cu propria mână; Nu păstra distanţa; Personalităţi; Curent; Viaţa : [versuri]
/ Ianoş Ţurcanu // Lit. şi arta. – 2005. – 21 iul. – P. 4.

3248. Vieru, Grigore. Şi pâinea : [versuri] / Grigore Vieru // Farmacia pro.


– 2005. – Mai-Iun. (Nr 5-6). – P. 1.

3249. Zavtoni, Eugen. Epigrama nr. 1; Epigrama nr. 2; Epigrama nr. 3 /


Eugen Zavtoni // Lit. şi arta. – 2005. – 28 iul. – P. 8.

821.135.1(478).09 Critică şi istorie literară


3250. Ciocanu, Anatol. Întoarcerea acasă, sau Fascinaţia prozei de
agrement : (despre colegul Nicolae Esinencu) / Anatol Ciocanu // Lit. şi arta. –
2005. – 14 iul. – P. 5.

139
Iulie 2005 ≡ July 2005

3251. Cuzuioc, Ion. Anatol Codru – un Brâncuşi în poezie / Ion Cuzuioc


// Lit. şi arta. – 2005. – 28 iul. – P. 8.

3252. Josu, Nina. Linia de demarcaţie a lui Leo Bordeianu : [reportaj de


la deschiderea expoziţiei jubiliare a poetului la Muzeul Lit. Române "Mihail
Kogălniceanu"] / Nina Josu // Lit. şi arta. – 2005. – 28 iul. – P. 4.

3253. Malev, Nadejda. Acasă, la Valea Dicescu : [10 ani de la trecerea la


cele veşnice a scriitoarei Vera Malev] / Nadejda Malev // Lit. şi arta. – 2005. – 21
iul. – P. 5.

3254. Nastasiu, Vasile. În stol de ierunci : [pe marginea cărţii "Părinţi" de


Ion Proca (Ch., ed. "Grafema Libris", 2005)] / Vasile Nastasiu // Lit. şi arta. – 2005.
– 7 iul. – P. 5.

3255. Nastasiu, Vasile. S-a dus Ion Podoleanu : [in memoriam


scriitorului] / Vasile Nastasiu // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. –
12 iul. – P. 8.

3256. Neagu, Manole. Imaginea preferinţelor declarate : [pe marginea


cărţii "Avânt din Labirint" de Iurie Badicu, Ch., Ed. Pontos, 2005] / Manole Neagu //
Lit. şi arta. – 2005. – 28 iul. – P. 5.

3257. Neagu, Manole. Testarea prin lectură : [pe marginea cărţii " Pe sub
rouă, mugurii" de Marcela Mardare, Manole Neagu, Claudia Partole, ..., Ch., ed.
"Pontos", 2005] / Manole Neagu // Capitala. – 2005. – 27 iul. – P. 8.

3258. Palladi, Tudor. Poezia inimii şi a conştiinţei : [despre creaţia


poetului Vladimir Rusnac] / Tudor Palladi // Lit. şi arta. – 2005. – 14 iul. – P. 5.

3259. Palladi, Tudor. Sprijinul sufletesc al credinţei, sau Trecerea de


partea luminii : [pe marginea cărţii "Încercarea de foc" de Vlad Zbârciog, Timişoara,
ed. Augusta, 2000] / Tudor Palladi // Lit. şi arta. – 2005. – 28 iul. – P. 5.

3260. Păsat, Dumitru. Timpuri şi doruri memorate în cuvânt : [pe


marginea cărţii "Dor de casa părintească" de Ştefan Sofronovici, Ch., Pontos, 2005]
/ Dumitru Păsat // Lit. şi arta. – 2005. – 14 iul. – P. 5.
140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3261. Scriitorii cei mai buni în 2004 : [premiile Uniunii Scriitorilor din
Moldova pentru anul 2004] // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 1 iul. – P. 15.

3262. Tarlapan, Efim. Efim Tarlapan : Aş trimite antologia aforismului


tuturor ambasadelor străine, pentru ca lumea să ne cunoască şi din alt punct de
vedere : [interviu cu scriitorul] / dialog susţinut de Nadina Gheorghiţă // Capitala. –
2005. – 30 iul. – P. 8.

3263. Trifan, Călina. "Pentru mine, poezia e suferinţă şi dialog cu


divinitatea" : interviu cu poeta C. Trifan / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 8 iul. – P. 16.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
3264. Lungu, Cristina. O călătorie inedită cu "Popas-ul în Valea Adâncă"
: [pe marginea cărţii "Popas în Valea Adâncă" de Valerian Ciobanu-Vieru] / Cristina
Lungu, Stela Boico // Lit. şi arta. – 2005. – 21 iul. – P. 4.

3265. Земба, Татьяна. Америка глазами молдаванки, или Штрихи к


портрету великой нации : [по итогам визита в США : интервью с политологом
Т. Земба] /записал Борис Мариан // Независимая Молдова. – 2005. – 1 июля. –
Р. 20-21.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Colesnic, Iurie. Un scriitor pe care mai aşteaptă cititorii : [Alexandru
Ciulcu]. – Vezi Nr 3271

Cotelea, Tamara. "O emoţie care te înaltă la cer, sau Îţi aduce cerul mai
aproape de tine" : [în memoriam prof. Filip Bobilev (1936-2004)]. – Vezi Nr 3123

Moţoc, Radu. Gheorghe Pop de Baseşti. – Vezi Nr 3284

141
Iulie 2005 ≡ July 2005

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
3266. Argetoianu, Constantin. Frontul Renaşterii Naţionale : [anul 1940
văzut de un mare om politic : reluat din "Jurnalul naţ.", 26 iun. 2005] / Constantin
Argetoianu // Gazeta românească. – 2005. – 4 iul. – P. 16. – Contin. Începutul : 23
mai.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


3267. Grosul, V. Istoriografia rusă a restructurării / V. Grosul //
Comunistul. – 2005. – 15 iul. – P. 11; Коммунист. – 2005. – 15 июля. – Р. 11.

3268. Jianu, Vasile. Istoria Rusiei : (kratkii kurs, scrisă de ziaristul V.


Jianu) // Ora satului. – 2005. – Iul. (Nr 13). – P. 16. – Contin. Începutul : Mai (Nr 9).

3269. Josanu, Efim. 2. Lipeţkoe – la margine de grai moldovenesc :


[Ucraina] / Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2005. – 7 iul. – P. 3. – Art. 1 : 30 iun.

3270. Varta, Ion. Drama Basarabiei continuă şi astăzi : [pe marginea


pactului germano-sovietic din 23 aug. 1939] / Ion Varta // Flux : ed. de vineri. –
2005. – 1 iul. – P. 2.

94(478) Istoria Republicii Moldova


3271. Colesnic, Iurie. Un scriitor pe care-l mai aşteaptă cititorii :
[Alexandru Ciulcu, patriot basarabean (1906-1942)] / Iurie Colesnic // Natura. –
2005. – Iul. (Nr 7). – P. 11. – (File din Enciclopedia Naţ.)

3272. Dabija, Nicolae. Rudele noastre, cotropitori ... : [28 iun. 1940 în ist.
Basarabiei] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 7 iul. – P. 1.

3273. Dulgheru, Valeriu. Calvarul deportărilor românilor basarabeni (1-


2) / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2005. – 7,14 iul. – P. 7.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3274. Gorea-Costin, Iuliana. Declaraţie privind semnificaţia zilei de 28


iunie (1940) : [declaraţia preş. Asoc. Europene de Strategii Politice "Nicolae
Costin"] / Iuliana Gorea-Costin // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 1 iul. – P. 9.

3275. Halippa, Pan. Iar vremuri de bejenie : [28 iun. 1940] / Pan Halippa;
material îngrijit de Ion Negrei // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 1 iul. – P. 15.

3276. Moraru, Ion. Iertaţi bolşevicii cotropitori şi lichelele locale, dar nu


uitaţi ororile săvârşite de ei : [28 iun. 1940 şi consecinţele ei asupra românilor din
Basarabia : interviu cu I. Moraru, prof., aut. al cărţii "Pustiirea"] / interviu de Liliana
Popuşoi // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 1 iul. – P. 7.

3277. Palade, Gheorghe. 28 iunie – 3 iulie 1940 : anexarea / Gheorghe


Palade // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 1 iul. – P. 16-17.

3278. Prohin, Victor. Dincolo de carte : [pe marginea cărţii "File din
istoria satelor Verejeni, Lencăuţi, Mereşeuca" de A. Furtună, A. Groapă, A. Groppa]
/ Victor Prohin // Lit. şi arta. – 2005. – 21 iul. – P. 6.

3279. Rotaru, Tatiana. Andrei şi Valentina Eşanu – un cuplu curajos de


savanţi / Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2005. – 15 iul. – P. 10.

3280. Saharneanu, Valeriu. Basarabia este proba de demnitate a


naţiunii române / Valeriu Saharneanu // Gazeta românească. – 2005. – 4 iul. – P. 2.

3281. Василаке, Валерий. История кишиневских улиц. Улица Трико-


лорулуй / Валерий Василаке // Молд. ведомости. – 2005. – 22 июля. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 2815, 2831, 3043, 3061, 3156, 3270)

94(498) Istoria României


3282. Cloşca, Constantin. Tezaure cultural-istorice înstrăinate : [reluat
din "Lumea", iun. 2005] / Constantin Cloşca // Gazeta românească. – 2005. – 11 iul.
– P. 16. – Va urma.

3283. Russo, Alecu. Decebal şi Ştefan cel Mare : studiu istoric / Alecu
Russo // Ora satului. – 2005. – Iul. (Nr 13). – P. 15.
(Vezi de asemenea Nr 3280)
143
Iulie 2005 ≡ July 2005

94(=135.1) Istoria românilor


3284. Moţoc, Radu. George Pop de Băseşti : [170 de ani de la naşterea
luptătorului pentru realizarea unităţii statale a poporului român (1835-1919)] / Radu
Moţoc // Ora satului. – 2005. – Iul. (Nr 13). – P. 16.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ" NR 7-2005

Bobeică, Alexandru 3079


A
Bobilev, Filip (3123)
Ababii, Ion 3091-92 Bobînă, Lidia 2977, 3056
Alexe, Vladimir 2840 Bodean, Ion 3080
Amariei, Iulia 3113 Bodiştean, Valentin 3035
Andrieş, A. 2805 Bodişteanu, Elena 3089, 3221
Andronic, Iurie 3032 Bogatu, Petru 2870-71
Anghel, Luminiţa (3166) Bogdănaş, Silvia 3165, 3169
Anton, Viorica 3127 Boguşevschi, Iuliana 3089
Argetoianu, Constantin (3266) Boian, Ion 3081
Arghezi, Tudor (3212) Boico, Stela 3264
Arsene, Alexandru 2868 Boinceanu, Boris 3133
Arsene, Doina (3173) Bolea, Iulia 2830
Asarov, Boris 2950, 2999 Bologan, Viorel (3187)
Avvei Paul Mihail 2811 Bordeianu, Leo 3222, (3252)
Axinte, Ion 3010, 3033 Borisova, Ludmila 3061
Borşevici, Ion 3105
B Botnari, Vasile 3135
Baban, Sergiu 3072 Brădescu, Pavel 3188, 3192
Badicu, Iurie 3256 Braghiş, Dumitru 2872-73
Balaban, Valeriu 3055 Brega, Viorica (3097)
Balan, Eduard 2869, 2880, 2989 Brînză, Grigore 3136
Balan, Eugen 2828 Budeanu, Gheorghe 2916, 2967, 3066
Balica, Dumitru (3158) Budza, O. 3004
Bâlici, Gheorghe 3206, 3209, 3219-20, Buga, Ion 3156
3243 Bujor, Pavel 3149
Balmuş, Pavel 3210 Bulat-Saharneanu, Maria 2829
Banari, Leonid (3034) Bulhac, Ion 3128
Barbu, Marian 3211 Bunduri, Nicolae 3243
Batcu, Ion 3167 Burcatîi, Diana 3158
Bărbuţă, Diana 3072-73 Butnaru, Val 2874
Băsescu, Traian 2951-53 C
Bătrînu, Ion 3011
Begleţ, Ion 3060 Calamancicuc, Gheorghe 3223
Belostecinic, Grigore 3094 Căldare, Raisa 2816
Beneş, Eugen 3078 Calmîc, Serghei 3008
Bersuker, Isaac 2805 Cantemir, Dimitrie (3216)
Bîrsanu, Gheorghe 3098 Caraşciuc, Lilia 2830
145
Iulie 2005 ≡ July 2005

Carauş, Vasile 3009 Covali, Maria 2839


Casso, Leon 3043 Crăciun, Victor 2888
Catană, Vitali 2954 Creangă, Ovidiu 2859-60
Cazacu, Constantin 3155 Cubreacov, Vlad 2889, 2990-91
Cernei, Ion 3118 Cucereanu, Radion 3109
Cernei, Valeriu 2841 Curchi, Lilia 3104, 3110
Cezara (3168) Cuzencov, Sergiu (3182)
Chauvier, Jean-Marie 2955 Cuzuioc, Ion 3107, 3251
Cheianu, Constantin 2875-76
D
Cheradi, Natalia 2820
Chetraru, Iosif 2877 Dabija, Doina 2834, 3160
Chifu, Iulian 2956-58 Dabija, Nicolae 2890, 2960, 2992, 3000,
Chiriac, Adriana 2878 3272
Chirilov, Viorica 3071 Damian, George 2961-62
Chirtoacă, Dorin 2879 Dascăl, Valeria 3225-26
Chirtoacă, Nicolae 2880 David, Aurel (3161)
Chiru, Liviu 3012 David, Eugenia 2891
Cibotaru, Mihail Gh. 2809 Decebal 3283
Cimpoi, Mihai 2804, 2881, 3134, 3212- Dinescu, Viorel (3211), 3214
13 Diviza, Ion 3227-30
Ciobanu, Maria (3169) Dobre, C. 2865
Ciobanu, Raisa 3159 Dolgan, Mihail 3216
Ciobanu, Vasile 3124 Doni, Gheorghe 3111
Ciobanu, Vitalie 2856, 2882-83 Druţă, Boris 3231
Ciobanu-Vieru, Valerian 3264 Dube, Jean (3170)
Ciocanu, Anatol 3250 Dulgheru, Valeriu 2892, 3273
Ciocanu, Ion 2884 Dungaciu, Dan 2893, 2963
Cioclea, Silvia (3087)
Ciocoi, Cheorghe 3117, 3224 E
Ciornei, Vsevolod 2959 Eminescu, Mihai 2850, 3210, (3217),
Ciubucciu, Vlad 3106 3218
Ciulcu, Alexandru (3271) Eremia, Anatol 3197
Cloşca, Constantin 3282 Eşanu, Andrei (3279)
Codreanu, Theodor 3214 Eşanu, Valentina (3279)
Codru, Anatol (3251) Esinencu, Nicolae (3250)
Colesnic, Iurie 2885, 3215, 3271
Condurachi, Ion 2886 F
Constantin, Ion 2887 Federiuc, Nicolae 2982, 3065
Corghenci, Ludmila 2817 Felea, Aurelia 2861
Costin, Nicolae 2896 Fetescu, Andrei 2971, 3008-09
Cotelea, Tamara 312357 Filip, Iulian 3232-34
146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Filipescu, Nicolae 2964 Harea, Boris 3062


Funk, Iosif 3192 Heitmann, Klaus (2861)
Furtună, A. 3278 Hill, William 2869, 2967
Furtună, Dorian 3001 Hodges, Heather M. 2968
Furtună, Grigore 3054
I
Fusu-Mardare, Maria 3159
Iauc, Victor 3149
G
Ionescu-Quintus, Ion 3201
Gagauz, Ion (3128) Ioniţă, Nicodim (2847)
Gagauz, Miron 3144 Ioniţă, Nicolae 3095
Gangura, Ion 3005 Iordache, Aurel 3202
Garaba, Vladimir 3112-13 Iovu, Tudor 3009
Garmendia Pena, Julio 2965 Isanos, Magda 3203
Gatman, Gheorghe 3062 Ivanov, Cristina 3236
Gavriliţa, Elena 2894
J
Găluşcă, Valentina 2821, 2826
Georgescu, N. 3082 Jacobovits de Szeged, Adriaan 2969
Gheorghiţă, Eugen 3034, 3103 Jelescu, Nicolae (3179)
Gheorghiţă, Nadina 3112, 3262 Jianu, Vasile 3268
Gheorghiu, Valeriu 2993 Josan, Diana 3168, 3171
Ghicavîi, Victor 3120 Josanu, Efim 2899, 3269
Ghinculov, Silvia 2820 Josu, Iurie 2922
Golic, Alexandru 3114 Josu, Nina 3252
Gorea-Costin, Iuliana 2895-97, 3274
Gorincioi, Tamara 2831 K
Gorodenco, Anatolie 3022 Kostricenko, Irina 2827
Grama, Steliana 3235
Grişin, Evghenii 3161 L
Groapă, A. 3278 Labiş, Nicolae 3204
Groppa, A. 3278 Lahno, Katerina (3188)
Grosu, Aneta 2965 Lazur, Galina 3071
Grosul, V. 3267 Leonte, Constantin 3077
Grozavu, Vasile 3006, 3030, 3050 Leu, Ion 3237
Gruber, Wilfried 2966 Lipcani, Vasile 3154
Guriţenco, Vladimir 2898 Lipcanu, Stan 3108
Guţan, Valentin 3063 Liubineţchi, Andrei (3183)
Guzun, Ana 3083 Livescu, Smaranda 2862
H Loghin, Andrei 3193
Loghin, Valeriu 3103
Halippa, Pan 3275 Lucinschi, Petru 3047
Harconiţă, Elena 2818
147
Iulie 2005 ≡ July 2005

Lungu, Cristina 3264 N


Lungu, Galina 2833
Naniescu, Iosif (2841)
Lungu, Victoria (3172)
Nantoi, Oazu 2907
M Nastasiu, Vasile 3254-55
Neagu, Manole 3256-57
Madan, Ion 2810, (2820-21), (2823-24)
Neagu, Vasile 2845
Mahu, Rodica 3179
Neamţu, Petru (3167)
Maiorescu, Titu (2834)
Nechit, Irina 2812, 3120, 3164, 3263
Maleş, Doina 3129
Negrei, Ion 3275
Maleş, Petru 3030, 3090
Negru, Fiodor 2908, 3006
Malev, Nadejda 3253
Negru, Nicolae 2909-14
Malev, Vera 3238, (3253)
Negru, Nina 2846-47, 2917, 3043
Manea, Constantin 3205
Negru, Tudor 3064
Manea, Leonid 2900
Negruţă-Mămăligă, Veronica 3126
Marchitan, Dana (3184)
Neukirch, Claus 2970
Mardare, Marcela 3257
Nicolaesco, Vlad 3012
Mardari, Dumitru 3056
Marian, Cristina 3150 O
Marinat, Alexei 3239
Odoleanu, Vasile 3003, 3116
Markov, Lev 3064
Olaru, Constantin 3150
Matcovschi, Dumitru 2901-02
Oprea, Nicolae 3124
Matei, V. 3000
Ouş, Eremia 3084
Mândâcanu, A. 3000
Mândâcanu, Valentin 2903 P
Michael, Nicholas 2843
Micle, Veronica (3217) Palade, Gheorghe 2853, 3277
Micuşa, Victor 3153 Palladi, Tudor 3258-59
Mihăeş, Roman 3073 Pamboukjian, Edmond 2971
Mihăiescu, Gib (3215) Papa Ioan Paul al II-lea (2840)
Mihailovici, Pavel 2822 Partole, Claudia 3173, 3257
Minăieş, Roman 2904, 3073 Patron, Petru (3135)
Mişin, Vadim 2905 Paul, Mihail (2810-11)
Moraru, Ion 3276 Pavelescu, Mircea 3206
Moraru, Nicoleta 2895 Pavlicenco, Vitalia 2862-63, 2916
Moţoc, Radu 3284 Păsat, Dumitru 2834, 3217, 3260
Movilă, Boris 2906 Păunescu, Adrian 3207
Mudreac, Radu 3129 Păunescu, Aurelian 3208
Munteanu, Galina 3074 Pânzari, Pavel 3010
Munteanu, Igor 3047 Pelivan, Valeriu 3090
Munteanu-Scott, Elena (3165) Percinschi, Olga 3162
Petrescu, Dan (3193)
148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Petrescu, Nicolae 3243 Rotaru, Ionela 3151


Piştea, Ionel 2838 Rotaru, Tatiana 2805, 3279
Pîrgaru, Ion 3003-04 Rusnac, Gheorghe 3096, (3107)
Pleşca, Vladimir 3065 Rusnac, Vladimir 3258
Pleşu, Andrei 2972 Russo, Alecu 3283
Podoleanu, Ion (3255) Rusu, Gheorghe 3075
Pomuţ, Gheorghe (George) 2865 Rusu, Oxana 3086
Pop, Gheorghe (3284) Rusu, Toderiţă 2843
Popa Popa's, Ştefan (3160) Rusu, Tudor 3096
Popa, Constanţa 3170 Rusu, Vitalie 3180
Popa, Vladimir 2917
S
Popescu, Ghenadie (3163)
Popovici, Tudor 3048 Sacagiu, Alexandru 2975
Popuşoi, Liliana 2878, 2907, 2921, 2974, Sadoveanu, Mihai (3213)
2991, 3153, 3162, 3172, 3174-75, Saharneanu, Valeriu 2857, 3280
3182-85, 3276 Sava, Panfil 3097
Portas, Valentin 3240 Savca, Lucia 2835-37
Porubin, Natalia 3094 Scalnâi, Ludmila (3105-08)
Postovan, Dumitru 3057 Scobioală, Aurel 3244
Posudnevski, Aleksandr 3066 Scorpan, Vasile 3116
Primac, E. 2806 Sedleţchi, Iurie 3098
Pripa, Marcel 3030 Selina, A. 2004
Proca, Ion 2860, 3241, 3254 Seniuc, Ion 2831
Prohin, Victor 3278 Sergentu, Octavian 2994
Puiu, Visarion 2844, (2849) Severovan, Mihai 2894, 2922-23
Simion, Eugen 3198, 3218
R
Smolniţchi, L. 3035
Radu, Ion 3242 Snegur, M. 3047
Railean, Petru 2918 Snegureac, Lilia 2976-77
Răcilă, Vitalie 3060 Socor, Vladimir 2924, 2979-80
Rădulescu, Teo 3185 Sofronie, Ion 3057
Rău, Alexe 2811, 2824 Sofronovici, Ştefan 3260
Reliţchi, Alexandru 3137 Soltan, Maricica 2825
Robel, Sandor 2973 Spânu, Anton (3091)
Roibu, Nicolae 2813, 2859 Spinei, Vasile 3050
Rolinsky, Vladimir 3023, 3085 Staruş, Denis 3074
Roşca, Arina 3096, 3121, 3157, 3163 Stavarache, Dumitru 2849
Roşca, Irina 3096 Steinhardt, Nicolae (2848)
Roşca, Iurie 2920-21 Stici, Ion 2805, 3092
Roşcovan, Mihai 2833 Stoica, Valentina 3087
Rossum, Hulbert van 2974 Strâmbeanu, Andrei 3181, 3245
149
Iulie 2005 ≡ July 2005

Strelkov, Valerii 2877 Ursu, Anatol 3181


Suceveanu, Vasile 3088 Ursu, Vasile 3067
Susarenco, Gheorghe 2921 Urziceanu, Aura (3176)
Ş V
Şmâgaleva, Svetlana 3104 Varaniţa, Grigore 2806
Şmidt, Karl (3061) Varta, Ion 3270
Ştefan cel Mare 3283 Vartic, Andrei 3115
Ştefan, Trofim 2885 Vasilescu, Adrian 3013
Ştefăneţ, Anatol (3174) Vieru, Boris 2953
Ştefăneţ, Marcel (3175) Vieru, Grigore 2814, 3248
Ştefărţă, Sorina 2969 Voitun, Aneta 3119
Voronin, Vladimir 2809, 2928-29
T
W
Tafuni, Nicolae 3119
Tarlapan, Efim 3243, 3262 Wechsler, Leon 3209
Tănase, Constantin 2925 Winsen, Bart van 2982
Tihman, Iacob 3151
Z
Toma, Simion 3135
Toma, Vasile 3246 Zavtoni, Eugen 3249
Trifan, Călina 3263 Zbârciog, Vlad 3127, 3259
Tulbure, Gheorghe 3146 Zbuchea, Gh. 2865
Turuta, Elena (2819), (2825-26)
А
Ţ
Андриевский, Виталий 2930
Ţăranu, Ruslan (3171) Антонов, Павел 3101
Ţăruş, Mihai (3164) Антонович, Татьяна 2852
Ţîbuleac, Tatiana 3138
Ţurcan, Galinei (3086) Б
Ţurcan, Ştefan (3117) Балабан, Валериу 3058
Ţurcanu, Alina 2973, 3047, 3166 Банару, Максим 3194
Ţurcanu, Ianoş 3247 Бартфельд, Натан 3194
Ţuscanu, Florin 2850 Бежан, Раиса 3024
Березовская, Ольга 2931
U
Бобынэ, Лидия 3069
Ungureanu, Ion (2812-14) Бологов, Петр 2983
Ungureanu, Mihai Răzvan 2981 Бузу, Галина 3147
Ungureanu, Valentin 3135 Букатынский, Анатолий 3025
Untilă, Ilie (3133-34) Бургуджи, Иван 2932
Untilă, Veaceslav 3001 Бусуйок, Ион (3059)
Urecheanu, Serafim 2926-27 Бучацкий, Николай 2933
150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

В И
Василаке, Валерий 3281 Иванов, Алексей 3148
Виньков, Андрей 3019 Игнат, Антон 3195
Владимир Воронин 2934-35, 2995 Ифтоди, Виктория 3044
Г К
Гагауз, Мирон 3145 Калак, Дмитрий 3039-40
Гамм, Виктор 2851 Капсамун, Иван 3189
Гарусова, Ольга 2815 Ковалев, Виктор 3130
Глуков, Георгий (3125) Коваленко, Ирина 3014
Гордиенко, Сергей 3031 Кожокару, Николая 2949
Горя-Костин, Юлиана 2936 Колеров, Модест 2984
Грек, Иван 2937 Коломан, Елена 3051
Гуревич, Яков 3015 Косарев, Валерий 2997
Гуцу, Василе 3044, 3058 Кочетков, Алексей 2940
Гыска, Юрий 2944 Кропанцева, Татьяна 2996, 3002, 3076
Д Л
Даль, Роальд 3199 Литвиненко, Анна 3053, 3100
Дарендорф, Ральф 3099 Лупу, Мариан 2995, (2998)
Добрынина, Татьяна 3125
М
Дораш, Виктор 2938
Драган, Валентин 3143 Макаркин, Алексей 2987
Дьяков, Думитру 2996, 3002 Малака, Игорь 3196
Дэвис, Терри 2995 Малеш, Петру 2941
Мардарь, Ион 3131
Е
Мариан, Борис 3265
Елков, Олег 2984 Миськова, Елена (3190)
Митин, Вадим 2854
Ж
Моисеев, Сергей 3140
Жарихин, Владимир 2985 Морару, Людмила 3038
Желибтер, Франсис 3139
Н
Жумамбаев, Амангельды 2986
Негру, Федор 2942
З
Негруцы, Олега (3178)
Замуруев, Сергей 3152
О
Западинский, Роберт 2939
Земба, Татьяна 3265 Осипов, Сергей 3152
Златая, Ольга 3037 Осояну, Андрей 3024

151
Iulie 2005 ≡ July 2005

П У
Павлов, Виталие 3148 Уорнер, Том 2866
Папук, Георгий 3068 Ушкина, Полина 3190
Патрашко, Валериу 3069
Ф
Петров, Виктор 2943
Петрова, Генка 3122 Формузал, Михаил 2947
Пожар, Сергей 3177 Функ, Иосиф (3191)
Полинин, Андрей 3141
Пономарева, Наталья 2851 Х
Попеску, Алла 3015 Хичкок, Джордж 3200
Храбрый, Олег 2858
Р
Романов, Александр 3026 Ц
Рубанов, Иван 3019 Цеслюк, Владимир 2948
Русу, Михаил 3070 Цзунь, Чжан 3018
С Ч
Сакович, Василий 2988 Чаплина, Наталья 2867
Северован, Михай 2944 Чертан, Сержиу 3028
Семенова (Юдович), Юлия 2936, 2998 Чиботару, Георгий 3131
Силицкая, Наталья 3059 Чобану, Эдуард 3196
Сима, Георгий 2945
Сокор, Владимир 2946 Ш
Соломон, Дмитрий 3101 Шалимов, Эдуард 2949
Соляр, Анатолий 3076 Шейнина, Александра 2851
Старик, Виктор 3070 Шеларь, Галина 3029
Столяр, Зиновий 3076, 3178 Шелл, Орвилл 3042
Сырбу, Андрей 3186, 3195 Шиллер, Роберт 3020
Т Шмугуров, Валентин 3102

Такий, Александр 3017 Ю


Тарлев, Василе 2855 Юрова, Яна 2807, 3021
Тарнакин, Владимир 2815
Терехов, Игорь 3142 Я
Ткач, Злата (3177) Янина, Анна 2808
Торня, Нелли 3102
Тудоряну, Геннадий 3068

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista ziarelor, ale căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 6-
2005

1. Altarul credinţei 18. Literatura şi arta


2. Capitala 19. Moldova suverană
3. Capitala =Столица 20. Natura
4. Comunistul 21. Ora satului
5. Curierul vamal = Таможенный 22. Săptămâna
вестник 23. Spirit românesc
6. Dezvoltarea 24. Timpul de dimineaţă
7. Dezvoltarea digest (ân lb. 25. Ziarul de gardă
rusă) 26. Вечерний Кишинев
8. Dreptul 27. Кишиневский обозреватель
9. Farmacia pro 28. Кишиневские новости
10. Făclia 29. Коммерсант plus
11. Flux : cotidian naţional 30. Коммунист
12. Flux : ediţia de vineri 31. Молдавские ведомости
13. Gazeta bibliotecarului 32. Независимая Молдова
14. Gazeta oraşului 33. Новое время
15. Gazeta românească 34. Право
16. Glasul naţiunii 35. Экономическое обозрение
17. Jurnal de Chişinău

153
Iulie 2005 ≡ July 2005

CUPRINS

CRONICA CĂRŢII................................................................................................5

0 GENERALITĂŢI ...................................................................................................5
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................5
08 Poligrafii. Lucrări colective.......................................................................5
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori......................................................................5
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .....................................................................................6
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................................7
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ......................................7
31 Statistică. Demografie. Sociologie .............................................................8
32 Politică .......................................................................................................9
33 Economie. Ştiinţe economice......................................................................9
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ.....................................................................11
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .........................................................14
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber.............................................15
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ...............................................................17
50 Generalităţi despre ştiinţele pure.............................................................17
51 Matematică...............................................................................................17
53 Fizică........................................................................................................18
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ........................................................18
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice....................................................19
57 Ştiinţe biologice........................................................................................19
58 Botanică ...................................................................................................20
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .........................................................20
61 Medicină...................................................................................................20

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole


şi ale vieţii sălbatice .................................................................................23
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei..........................25
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii...................25
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale .................26
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .......................................................26
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură..............................................26
78 Muzică......................................................................................................27
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ......................................................27
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ...........................................................27
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie....27
82 Literatură ................................................................................................29
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .....................................................................33
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ...........33
910 Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii geografice.
Călătorii ........................................................................................................33
93/94 Istorie ..................................................................................................34
94 Istorie generală. Istorie universală ..........................................................34
Index de numa la "Cronica cărţii" Nr 7-2005.............................................341
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 7-2005 .......................................................44

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .....................................................46

0 GENERALITĂŢI .................................................................................................46
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ...............................................46
007 Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării şi comunicării în general
(cibernetică) ..................................................................................................46
008 Civilizaţie. Cultură. Progres...........................................................................46
09 Manuscrise. Bibliofilie .............................................................................46

155
Iulie 2005 ≡ July 2005

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ...................................................................................47


17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ..............................................48
2 RELIGIE. TEOLOGIE ..........................................................................................48
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..............................................................................................48
31 Statistică. Demografie. Sociologie ...........................................................48
314 Demografie. Studiul populaţiei ......................................................................48
32 Politică .....................................................................................................49
33 Economie. Ştiinţe economice....................................................................49
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ.....................................................................51
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................60
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .........................................................61
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber.............................................61
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ...............................................................62
50 Generalităţi despre ştiinţele pure.............................................................62
52 Astronomie. Geodezie...............................................................................62
57 Ştiinţe biologice........................................................................................63
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .........................................................63
61 Medicină...................................................................................................63
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice .................................................................................74
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii...................75
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ....................................76
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .......................................................76
73/76 Arte plastice. Arte decorative..............................................................76
73 Arte plastice .............................................................................................76
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ...........................................................76
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie....76

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

82 Literatură ................................................................................................76
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .....................................................................77
93/94 Istorie ..................................................................................................77
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei ....................................................77
94 Istorie generală. Istorie universală ..........................................................77
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 7-2005 ......................79
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole
sunt fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 7-2005 ..............................84

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ......................................................85

0 GENERALITĂŢI .................................................................................................85
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ...............................................85
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general.......................................................................85
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ...............................85
008 Civilizaţie. Cultură. Progres...........................................................................86
02 Biblioteconomie........................................................................................86
050 Publicaţii periodice şi seriale .........................................................................88
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii....................................................88
069 Muzee ............................................................................................................88
070 Ziaristică. Presă..............................................................................................88
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ...................................................................................89
1/14 Filozofie ................................................................................................89
159.9 Psihologie ...................................................................................................89
2 RELIGIE. TEOLOGIE ..........................................................................................89
21 Teologie naturală. Teodicee.....................................................................89
22 Biblia........................................................................................................89
23/28 Creştinism. Religie creştină ................................................................89
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..............................................................................................91
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ....................................91
157
Iulie 2005 ≡ July 2005

31 Statistică. Demografie. Sociologie ...........................................................91


32 Politică .....................................................................................................91
33 Economie. Ştiinţe economice..................................................................108
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ...................................................................114
35 Administraţie publică. Artă militară ......................................................116
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .......................................................117
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber...........................................118
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor
................................................................................................................121
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII .............................................................122
50 Generalităţi despre ştiinţele pure...........................................................122
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice..................................................123
59 Zoologie .................................................................................................123
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .......................................................123
61 Medicină.................................................................................................123
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice ...............................................................................125
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii.................126
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ..................................128
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ...............128
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie.
tehnologii şi procedee în construcţii ......................................................129
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .....................................................129
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. grădini ........................................................................129
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură............................................129
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ...................................130

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

78 Muzică....................................................................................................130
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ....................................................132
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .........................................................134
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie..134
82 Literatură ...............................................................................................134
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ...................................................................141
929 Ştiinţe biografice şi înrudite.........................................................................141
93/94 Istorie ................................................................................................142
94 Istorie generală. Istorie universală ........................................................142
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 7-2005 ....................145
Lista ziarelor, ale căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 6-
2005 ............................................................................................................153

159
Iulie 2005 ≡ July 2005

Bibliografia Naţională a Moldovei

Formatul 60 X 80/16
Coli de tipar
Coli ed.
Tirajul 100 ex.
Com. Nr

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 57 46
Email: cncm@moldova.cc cncm@go.ro
http://www.iatp.md/cnc

Reglet Max SRL


şos. Hânceşti 53,
Chişinău, MD 2028, Republica Moldova
tel. /3732/ 73 17 55

160