You are on page 1of 255

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

http://www.iatp.md/cnc ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 9
2005

1
Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
Chişinău 2005
Septembrie 2005 ≡ September 2005

MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of
Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles.
References. Reviews. Music Notes. Fine arts publications.

Published from 1958


Issued once a month

2005
Nr 9

Chişinău
National Book Chamber of Republic of Moldova
2005

2
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare.
Referinţe. Recenzii. Note muzicale. Publicaţii artă plastică.

Se editează din anul 1958


Apare lunar

2005
Nr 9

Chişinău
Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
2005

3
Septembrie 2005 ≡ September 2005

Alcătuitori : Claudia BÂGU


Valentina CHITOROAGĂ
Ludmila CORGHENCI
Renata COZONAC
Efimia MACRINICI
Nina MICHERIN
Olesea NICOARA

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

Procesare text : Olesea NICOARA

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Ref. rec. N. muz. Publ. artă
plastică : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep.
Moldova; alcăt. : Claudia Bâgu,…; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă. –
Ch. : Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova, 2005 (Reglet-Max SRL). –
Contin. ed. "Cronica presei". – ISSN 1857-0550
Nr 9, 2005. – 2005. – 254 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine
50 ex.

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2005

4
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2005
AUGUST NR 9 AUGUST
(1354-1542)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1354. Braicov, Andrei
Informatică : Turbo Pascal : Culeg. de probleme / Andrei Braicov. – Ch. :
Prut Internaţional, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 232 p. : fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 231 (15 tit.)
ISBN 9975-69-788-7
[05-1492]
- - 1. Informatică – Turbo Pascal.
004.43(076.5)
1355. Gremalschi, Anatol
Informatică : Man. pentru cl. a 8-a / Anatol Gremalschi, Ludmila
Gremalschi; comisia de evaluare : Valeriu Cabac, ...; Min. Educaţiei, Tineretului şi
Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). –
114, [2] p. : fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 115 (23 tit.)
ISBN 9975-67-480-1
[05-1538]
- - 1. Informatică.
004(075.3)
1356. Gremalschi, Anatol
Informatica : Structura calculatorului : Man. pentru cl. a 10-a / Anatol
Gremalschi, Iurie Mocanu, Ludmila Gremalschi. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2004
(Combinatul Poligr.). – 126, [1] p. : fig.; 24 cm.
Bibliogr. p. 127 (18 tit.)

5
Septembrie 2005 ≡ September 2005

ISBN 9975-67-455-0
[05-1466]
- - 1. Informatică – Structura calculatorului. 2. Structura calculatoarelor.
004.42(075.3)
1357. Idem în lb. rusă : Информатика : Структура компьютера : Учеб.
для 10 кл. / trad. din lb. rom. : Arcadie Malearovici. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2004
(Combinatul Poligr.). – 135 p. : des., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 135 (18 tit.)
ISBN 9975-67-462-3
[05-1436]
- - 1. Informatică – Structura calculatoarelor (rus.). 2. Structura
calculatoarelor (rus.).
004.2(075.3)
006 Standardizare şi standarde
1358. Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie = The National
Institute of Standardization and Metrology : Ed. spec. dedicată aniversării a 50-a /
Inst. Naţ. de Standardizare şi Metrologie. – [Ch. : S. n.], 2005 (Combinatul Poligr.).
– 36, [8] p. : imagini color.; 20 cm.
Text paral. : lb. rom., engl.
[05-1433]
- - 1. Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie – Moldova.
006.034(478)=135.1=111
009 Ştiinţe umane în general
1359. Universitatea de Stat din Moldova. Analele ştiinţifice ale
Universităţii de Stat din Moldova / resp. ed. : Tatiana Bulimaga. – Ch. : CEP USM,
2005. – 21 cm.
Seria : Lucrări studenţeşti : Ştiinţe socio-umanistice. – 2005. – 345, [1] p. :
fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-
70-563-4 : 100 ex. – [05-1444]
- - 1. Ştiinţe socio-umane.
009:378.4(478)(082)=00
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1360. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of
Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 :

6
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. : Claudia Bâgu, …; red.
resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii din Rep.
Moldova, 2005 (Reglet-Max SRL). – 20 cm. – ISSN 1857-0550. – Text. : lb. rom.,
rusă, alte lb. străine
Nr 1, 2005. – 2005. – 176 p. – 50 ex. – [05-1447]
015(478)
1361. Nr 2, 2005. – 2005. – 213 p. – 50 ex. – [05-1448]
015(478)
1362. Nr 4, 2005. – 2005. – 207 p. – 50 ex. – [05-1564]
015(478)
1363. Nr 5, 2005. – 2005. – 196 p. – 50 ex. – [05-1565]
015(478)
1364. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of
Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Referinţe. Recenzii. Art. din rev. şi ziare : Se
ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. :
Claudia Bâgu,…; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă. – Ch. : Camera Naţ. a
Cărţii din Rep. Moldova, 2005 (Reglet-Max SRL). – 20 cm. – ISSN 1857-0550
Nr 3, 2005. – 2005. – 276 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50
ex. – [05-1449]
015(478)
1365. Şpac, Ion
Reflecţii biblioteconomice şi bibliografice / Ion Şpac; idee, coord. Alexe
Rău; Bibl. Naţ. a Rep. Moldova. Proiectul ed. "Moldavica". – Ch. : BNRM, 2005
(Imprimeria BNRM). – 288, [8] p. : fotogr., tab.; 20 cm. – (Col. "Clio şi Biblion")
ISBN 9975-9994-6-8
100 ex. – [05-1469]
- - 1. Biblioteconomie – Moldova. 2. Bibliografie – Moldova.
01+02(478)
02 BIBLIOTECONOMIE
1366. Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării : Prelegeri pentru studenţii
spec. Biblioteconomie şi Asistenţă Inf. / Univ. de Stat din Moldova. Fac. de
Jurnalism şi Şt. ale Comunic. Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Inf.; col. red. :
Nelly Ţurcan, ... – Ch. : CEP USM, 2005. – 21 cm. – (Bibliogr. şi Biblioteconomie; 4)

7
Septembrie 2005 ≡ September 2005

Vol. 3. – 2005. – 195, [1] p. : fig., tab. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele
de subsol. – ISBN 9975-9604-8-0 : 50 ex. – [05-1441]
- - 1. Biblioteconomie. 2. Bibliografie. 3. Informare – Documentare.
02+01(082)(075.8)
Şpac, Ion. Reflecţii biblioteconomice şi bibliografice. – Vezi Nr 1365

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPOZIŢII.


MUZEE
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii
1367. Asociaţia pentru Caritate şi Asistenţă Socială ACASA =
Association for Charity and Social Assistance ACASA : Raport, 2004 / dir. executiv :
Felicia Creţu; coord. : Ioana Canţâr. – Ch. : S. n., [2005] (Combinatul Poligr.). – 12;
12 p. : il. color.; 26 cm.
Text paral. : lb. rom., engl. – Pag. paral. – Carte "valet" ("перевертыш"). –
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul CORDAID (Olanda)
1 000 ex. – [05-1587]
- - 1. Organizaţii filantropice – Asociaţia ACASA – Raporturi.
061.235(047)=135.1=111
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
1368. "Нетрадиционные методы в медицине, биологии и рас-
тениеводстве. Эниология. Экология и здоровье", междунар. науч.-практ.
конф. (1; 2005; Кишинев). Материалы Первой Международной научно-
практической конференции "Нетрадиционные методы в медицине, биологии и
растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье", 15-17 сент. 2005 / редкол.
: О. В. Бляндур, ... – К. : Б. и., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 507, [5] p. :
des., tab.; 20 cm.
Antetit. : Междунар. центр энерго-информ. наук "Зея", М-во информ.
развития Респ. Молдова, М-во экологии и природ. ресурсов Молдовы,… -
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 9975-78-424-0 (în cop.)
200 ex. – [05-1503]
082=135.1=111=161.1

8
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori


1369. Câte un pic... / Centrul de Reabilitare Soc. a Copiilor Surzi şi din
alte Grupuri de Risc; trad. : Rodica Căpătici, ...; pict. : Inga Goncearuc. – Ch. :
Epigraf, 2005 (Combinatul Poligr.). – 47, [1] p. : il. color.; 22 cm.
Text paral. : lb. rom., engl., fr., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al org.
Cordaid din Olanda
[05-1584]
087.5
1370. Diaconu, Dorin
Abecică : Carte de colorat. Abecedar. Versuri / Dorin Diaconu, Victoria
Fonari. – Ch. : Licorn SRL, 2005 (Tipogr. F.E.-P. "Elena-VI"). – 25 p. : il.; 21 cm.
F. f. de tit.
[05-1553]
087.5
1371. Stepanov, V.
Abecedarul viu : Man. pentru micuţi / V. Stepanov; pict. : I. Prihodkin. –
Ch. : Biblion SRL; Pereslavli (Rusia) : Integral SRL, 2005 (Combinatul Poligr., or.
Tveri, Rusia). – [45] p. : il. color.; 20 cm.
ISBN 9975-9882-7-X (în cop.)
5 000 ex. – [05-1599]
087.5
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
1372. Грабовой, Григорий Петрович
Собрание трудов : [целителя-экстрасенса Г. П. Гробового] / Григорий
Петрович Грабовой. – Ch. : Cartea Moldovei, 2005 (Combinatul Poligr.). – 252 p. :
tab., [4] p. : il. color.; 26 cm.
ISBN 9975-60-195-2
1 000 ex. – [05-1427]
- - 1. Filosofia spiritului (rus.). 2. Astrologie (rus.)
13
159.9 Psihologie
1373. Piaget, Jean

9
Septembrie 2005 ≡ September 2005

Psihologia copilului / Jean Piaget, Bärbel Inhelder; trad. din fr. : Liviu
Papuc; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2005 (Combinatul Poligr.). – 159, [1]
p.; 20 cm. – (Col. : Cartier polivalent)
Tit. orig. : La psychologie de l'enfant. – Bibliogr. p. 159-160 şi în notele de
subsol
ISBN 9975-79-368-1
2 000 ex. – [05-1581]
- - 1. Psihologia copilului.
159.922.7
16 LOGICĂ. TEORIA CUNOAŞTERII. METODOLOGIE
1374. Bobână, Gheorghe
Umanismul în cultura românească din secolul al XVII-lea – începutul
secolului al XVIII-lea / Gheorghe Bobână; Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. de Filozofie
Sociologie şi Drept. – Ch. : Epigraf, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 270, [2] p. :
fig.; 22 cm.
Bibliogr. p. 239-256 (359 tit.) şi în note la sfârşitul cap. – Ind. p. 260-270. –
Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 9975-924-67-0
[05-1491]
- - 1. Umanismul în cultura românească, sec. XVII – începutul sec. XVII.
165.74:008(=135.1)"17/18"
2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1375. Acatistul Sfintei Fericitei Matrona din Moscova / Asoc. Creştinilor
Ortodocşi din Moldova "Fericita Maică Matrona" în cadrul Bisericii ortodoxe din
Moldova. – Ch. : S. n., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 p.; 21 cm.
[05-1520]
- - 1. Acatistul Sfintei Fericitei Matrona.
281.93:235.3
1376. Biserica Ortodoxă din Moldova pentru eliminarea exploatării
muncii copilului : Îndrumar Pastoral / Centrul Soc. al Bisericii Ortodoxe din Moldova
"AGAPIS". Bir. Int. al Muncii, Progr. Int. pentru Eliminarea Muncii Copilului (IPEC);
resp. ed. : Ghenadie Hâncu. – Ch. : AGAPIS, 2005. – 16 p.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 9975-9912-0-3
Gratuit, 1 000 ex. – [05-1578]
- - 1. Biserica Ortodoxă – Ocrotirea copilului. 2. Ocrotirea copilului de
către Biserica creştină.
261:347.634/.637
1377. Осадчук, П. В.
Для Слова Божия нет уз : евангельское служение в условиях тотали-
таризма / П. В. Осадчук. – К. : Б. и., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 84 p. :
fotogr.; 19 cm.
[05-1527]
- - 1. Adventişti de ziua a şaptea (rus.).
286.3:322
1378. Idem în lb. rom. : Nu există bariere pentru Cuvântul lui Dumnezeu
: Lucr. de evanghelizare în condiţiile totalitarismului / trad. : Maria Cioarec. – Ch. :
S. n., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 69 p. : fotogr.; 19 cm.
[05-1526]
- - 1. Adventişti de ziua a şaptea.
286.3:322
3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
Вишняцкий, Л. Б. Введение в преисторию. – Vezi Nr 1439

32 POLITICĂ
323/324 Politică internă
1379. Electorala 2005 : Doc. şi cifre cu privire la alegerile Parlamentului
Rep. Moldova. – Ch. : Comisia Electorală Centrală, 2005 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 448 p. : tab.; 22 cm.
ISBN9975-78-411-9
750 ex. – [05-1485]
- - 1. Electorala, 2005 – Moldova – Documente. 2. Alegeri parlamentare,
2005 – Moldova – Documente.
[324+342.8](478)(094)

11
Septembrie 2005 ≡ September 2005

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
1380. Goian, Ion
Curs de antreprenoriat / Ion Goian, Diana Senic, Ala Gasnaş; Min.
Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2005 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 229, [1] p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 225-230 (61 tit.)
ISBN 9975-78-423-2
1 000 ex. – [05-1486]
- - 1. Antreprenoriat.
334.012(075)
336 Finanţe
1381. Fetiniuc, V.
Relaţii valutar-financiare internaţionale : Concepte, probleme, teste-grilă /
V. Fetiniuc, V. Lopotenco, A. Belobrov; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra
" Bănci şi Burse de Valori". – Ch : ASEM, 2005. – 161 p. : tab.; 20 cm.
ISBN 9975-75-297-7
21, 20 lei, 200 ex. – [05-1561]
- - 1. Schimb monetar internaţional – Teste.
336.745:339.727(076.5)
1382. Pieţe de capital / A. Caraganciu, A. Darovanaia, M. Minica, T.
Iovv; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra "Bănci şi Burse de Valori". – Ch. :
ASEM, 2005. – 358 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 355-356 (58 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-75-299-3
29,50 lei, 100 ex. – [05-1560]
- - 1. Pieţe de capital.
336.76(075.8)
1383. Rusu, D.
Système bancaire : Essence et particularités / D. Rusu, M. Bejan, A.
Zubic; Acad. d'Ėtude Econ. Chaire de Langues Modernes Appliquées. – Ch. :
ASEM, 2005. – 65 p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 63-64 (23 tit.). – În red. aut.
ISBN 9975-75-307-8
8, 90 lei, 100 ex. – [05-1558]
12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Sisteme bancare (fr.).


336.7(076.5)=133.3
1384. Talpă, A.
Banking System : (Essence and Particularities) / A. Talpă, A. Zubic; Acad.
of Econ. Studies of Moldova. Dep. of Applied Modern Languages. – Ch. : ASEM,
2005. – 79 p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 73-74 (28 tit.)
ISBN 9975-75-308-6
9, 25 lei, 100 ex. – [05-1559]
- - 1. Sisteme bancare (engl.).
336.7(076.5)=111
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
1385. Preţurile în Republica Moldova = Цены в Республике Молдова,
1994-2004 : Culeg. statistică / Bir. Naţ. de Statistică al Rep. Moldova; col. red. :
Vitalie Valcov (preş.),... – Ch. : Statistica, 2005 (Tipogr. S. A."CRIO"). – 351 p. : tab.
– (Statistica Moldovei)
Text paral. : lb. rom., rusă
ISBN 9975-9828-8-3
120 ex. – [05-1451]
- - 1. Preţurile în Republica Moldova – Date statistice.
338.5(478)(083.41)=135.1=111
1386. Евстратьев, Сергей
Жукариада : [пробл. рыноч. экон.] / Сергей Евстратьев. – Ch. :
Universul, 2005. – 334 p. : il.; 24 cm.
ISBN 9975-944-92-2 (în cop.)
2 000 ex. – [05-1539]
- - 1. Economia de piaţă – Articole (rus.).
338.242.4(478)+332
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1387. Ангели, Фёдор

13
Septembrie 2005 ≡ September 2005

Республиканская Турция. Сулейман Демирель / Фёдор Ангели. – К. :


Б. и., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 576, [16] p. : fotogr.; 21 cm.
Bibliogr. p. 568-570
ISBN 9975-78-381-3 (în cop.)
1 000 ex. – [05-1500]
- - 1. Şeful statului – Turcia (rus.). 2. Demirel, Suliman, 1924 - ...,
preşedintele Turciei.
342.511+94(560)

Electorala 2005. – Vezi Nr 1379

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


1388. Brânză, Sergiu
Obiectul infracţiunilor contra patrimoniului : Monogr. / Sergiu Brânză; Univ.
de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 675 p.; 22
cm.
Bibliogr. p. 641-674 şi în notele de subsol
ISBN 9975-70-414-X (în cop.)
1 000 ex. – [05-1489]
- - 1. Infracţiuni împortiva proprietăţii, patrimoniului.
343.7
1389. Drept penal : [pentru uzul studenţilor] / Stela Botnaru, Alina
Şavga, Vladimir Grosu, Mariana Grama. – Ed. a 2-a. – Ch. : Cartier, 2005
(Combinatul Poligr.). – 24 cm. – (Col. "Cartier juridic")
Vol. 1 : Partea generală. – 2005. – 610, [13] p. – Bibliogr. p. 593-610 (365
tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 9975-79-329-0 (în cop.). – [05-1413]
- - 1. Drept penal.
343.2(075.8)
1390. Vol. 2 : Partea specială. – 2005. – 787, [17] p. – Bibliogr. p. 783-
787 (120 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 9975-79-325-8 (în cop.) : 2 000 ex. –
[05-1535]
- - 1. Drept penal.
343(075.8)

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1391. Ghidul acuzatorului de stat / Igor Serbinov, Eugeniu Catana,


Emilian Chirtoaca, ... – Ch. : Cartier, 2005 (Combinatul Poligr.). – 131, [4] p.; 25 cm.
– (Col. "Cartier juridic")
ISBN 9975-79-366-5 (în cop.)
1 000 ex. – [05-1464]
- - 1. Drept penal – Acuzare. 2. Acuzare – Drept penal.
343.123(036)
1392. Mariţ, Alexandru
Evoluţia conceptelor şi a reglementărilor cu privire la vinovăţia penală /
Alexandru Mariţ; red. şt. : Gheorghe Costachi; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de
Filosofie, Sociologie şi Drept, Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Fac. Drept,
Catedra Drept Public. – Ch. : S. n., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 287 p.; 20
cm.
Rez. : lb. engl., fr. – Bibliogr. p. 269-287 şi în note la sfârşitul cap.
ISBN 9975-78-409-7 (în cop.)
300 ex. – [05-1488]
- - 1. Vinovăţie penală. 2. Drept penal – Vinovăţie.
343.22
1393. Чобану, Игорь
Криминология : [pentru uzul studenţilor] / Игорь Чобану, Игорь
Запорожан; Молд. гос. ун-т. Каф. Уголов. Права и Криминологии. – К. : Б. и.,
2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 406 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-78-421-6
1 000 ex. – [05-1501]
- - 1. Criminologie (rus.).
343.9(075.8)
346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei
Moroşan, Tatiana. Drept economic. – Vezi Nr 1394

347 Drept civil


1394. Moroşan, Tatiana
Drept economic : Curs de lecţii / Tatiana Moroşan; Acad. de Transporturi,
Informatică şi Comunicaţii. – Ch. : Evrica, 2005 (Tipogr. AŞM). – 139, [1] p.; 20 cm.
– (Ser. Şt. Socio-Umane şi Limbi Moderne)

15
Septembrie 2005 ≡ September 2005

Bibliogr. la începutul temelor


ISBN 9975-942-80-6
300 ex. – [05-1570]
- - 1. Drept economic.
347.7+346(075.8)
36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1395. Vocea părinţilor / Asoc. pentru Persoane cu Disabilităţi de Intelect
"Humanitas" din Moldova; coord. şi red. şt. : Aurelia Racu. – Ch. : Ruxanda, 2005
(Tipogr. "Reclama"). – 22 cm.
[Partea] a 11-a : Suport pentru părinţi. – 2005. – 79, [1] p. : diagr., il., il.
color., tab. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova şi Agenţiei
Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Int. (Sida). – ISBN 9975-72-170-2 : 1 000
ex. – [05-1546]
- - 1. Copii cu disabilităţi mintale. 2. Educaţie în familie – Copii cu
disabilităţi mintale.
364.26/.27-053.2+37.018.1(082)
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1396. Bologa, Angela
Potenţialul psiho-profilactic al basmului popular : (St. comparativ) / Angela
Bologa. – Ch. : CEP USM, 2005. – 273 p. : tab.; 21 cm.
Rez. : lb. engl., germ., rusă. – Bibliogr. p. 255-264 (206 tit.)
ISBN 9975-70-553-7
150 ex. – [05-1551]
- - 1. Psihologie pedagogică – Aplicarea poveştilor populare. 2. Basmul
popular în psihologie aplicată.
37.015.3+398.21
1397. Pătraşcu, Dumitru
Tehnologii educaţionale / Dumitru Pătraşcu. – Ch. : S. n., 2005 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 702, [2] p. : fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap.
ISBN 9975-78-379-1
1 000 ex. – [05-1493]

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Tehnologii educaţionale. 2. Educaţie – Tehnologii.


37.0
Vocea părinţilor. – Vezi Nr 1395

371 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


1398. Gimnaziul nr. 64 din oraşul Durleşti : 40 de ani de activitate,
1965-2005 / concepţie şi coord. : Constantin Pituşcanu. – Ch. : Epigraf, 2005 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrală"). – 135 p. : il.; 29 cm.
Apare cu sprijinul financ. al colectivului de angajaţi ai Gimnaziului nr. 64,
Mănăstirea sf. Apostol Andrei, Durleşti, ...
ISBN 9975-924-59-6
1 000 ex. – [05-1498]
- - 1. Gimnaziul nr. 64 din or. Durleşti – Chişinău – Istorie.
371(478-25)(04)(091)
1399. Mazilu, Valentina
Limba maternă – icoană eternă : Scenarii pentru activitatea educaţională
extraşcolară / Valentina Mazilu. – Ch. : Labirint, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
20 cm.
Cartea a 2-a. – 2005. – 255, [1] p. – ISBN 9975-943-40-3 : 1 000 ex. –
[05-1530]
371.383:821.135.1-93
1400. 855 de Jocuri şi Activităţi : Ghidul animatorului / Asoc. European
Youth Exchange Moldova, Centrul Naţ. de Resurse pentru Tineri; elab. : Iosif
Moldovanu,.... – Ch. : Trigraf-Tipar, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 175, [1] p. :
il.; 30 cm.
Bibliogr. p. 175 (15 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Reprezentanţei
UNICEF în Moldova. – Broşată
[05-1534]
- - 1. Jocuri – Metode de predare-învăţare. 2. Metode de predare-învăţare
– Jocuri.
371.382
372 Conţinutul activităţii şcolare şi programă şcolară în învăţământul preşcolar şi elementar.
Obiecte la orice nivel şi din orice gen de şcoală
372.8 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1401. Borş, Alexandru
17
Septembrie 2005 ≡ September 2005

Educaţie muzicală : cl. a 2-a : Ghidul învăţătorului / Alexandru Borş,


Eugen Coroi, Ala Stângă; comisia de evaluare : Marina Moraru, ...; Min. Educaţiei,
Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Î. E.-P. "Ştiinţa", 2005 (Combinatul
Poligr.). – 91 p. : n. muz., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 91 (12 tit.)
ISBN 9975-67-511-5
[05-1463]
- - 1. Educaţie muzicală – Metodica predării.
372.878.046.12
1402. Gugiuman, Sofia
Calea spre noi înşine : Excurs ist. metodic dramatizat : [la disciplina
"Istoria românilor"] / Sofia Gugiuman; graf. : Petrică Pruteanu. – Ch . : Pontos, 2005
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 202, [6] p. : il.; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap.
ISBN 9975-72-152-4 (în cop.)
1 000 ex. – [05-1487]
- - 1. Istoria românilor – Metodica predării.
372.894(=135.1).046.14
1403. Guide pédagogique : Man. de français 3e cl. / Eugenia Onufrei,
Zinaida Vârlan, Ala Bujor, Maria Scobioală; coord. : Eugenia Brânză; comisia de
evaluare : Elena Drăgan, ...; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep.
Moldova. – Ch. : Arc, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 61 p.; 24 cm.
ISBN 9975-61-381-0
[05-1523]
- - 1. Limba franceză – Metodica predării.
372.881.113.31.046.12
1404. Guide pédagogique : Man. de français 4e cl. / Ala Bujor, Maria
Scobioală, Zinaida Vârlan, Eugenia Onufrei; coord. : Eugenia Brânză; comisia de
evaluare : Elena Drăgan, ...; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep.
Moldova. – Ch. : Arc, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 95 p.; 24 cm.
ISBN 9975-61-383-7
[05-1524]
- - 1. Limba franceză – Metodica predării.
372.881.113.31.046.12
1405. Scobioală, Maria

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Guide pédagogique : Man. de français 2e cl. / Maria Scobioală, Eugenia


Onufrei, Zinaida Vârlan; coord. : Eugenia Brânză; comisia de evaluare : Elena
Drăgan, ...; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Prut
Internaţional, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 64 p.; 24 cm.
ISBN 9975-69-791-7
[05-1522]
- - 1. Limba franceză – Metodica predării.
372.881.113.31.046.12
1406. "Teaching English Today and Tomorrow", conf. (2004;
Chişinău). Teaching English Today and Tomorrow : Annual Conf. Materials, 18
sept. 2005 / organizers : Ana Gorea, ... – Ch. : CEP USM, 2005. – 114, [1] p. :
scheme, tab.; 21 cm.
Antetit. : Asoc. Profesorilor de Lb. Engl. din Moldova. – Texte : lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul
financ. al United States Government
ISBN 9975-70-559-6
60 ex. – [05-1442]
- - 1. Limba engleză – Metodica predării.
372.881.111.1.046(082)=135.1=161.1
1407. Volcovscaia, M.
Русская речь : cl. a 5-a : Ghidul profesorului : An. 1 de studiu / M.
Volcovscaia, N. Gorbaciova; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep.
Moldova. – Ch. : Prut Internaţional, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 79, [1] p.;
22 cm.
Bibliogr. p. 80 (13 tit.)
ISBN 9975-69-787-9
[05-1521]
- - 1. Limba rusă – Metodica predării.
372.881.116.11.046.14
1408. Жизненные навыки : 10-12 кл. : Пособие для учителя / Тать-
яна Туркинэ, Сержиу Томша, Вероника Болдишор, Валентина Прицкан;
comisia de evaluare : Stela Gînju, ...; М-во просвещения, молодежи и спорта
Респ. Молдова. – Ch. : Prut Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). – 179, [1] p.;
29 cm.
Bibliogr. p. 179 (32 tit.)
ISBN 9975-69-786-0 (broşată)
19
Septembrie 2005 ≡ September 2005

[05-1426]
- - 1. Deprinderi de viaţă (rus.).
372.830.046.14
1409. Математика : 5 кл. : Пособие для учителя / Габриела
Селивестру, Мария Сучевяну, Лариса Аврам, …; trad. : Valeriu Baltag, Boris
Cinic; comisia de evaluare : Dorin Afanas; М-во просвещения, молодёжи и
спорта Респ. Молдова. – Ch. : Lumina, 2005 (Combinatul Poligr.). – 159, [1] p. :
tab.; 20 cm.
ISBN 9975-65-221-2
1 000 ex. – [05-1424]
- - 1. Matematică – Metodica predării (rus.).
372.851.046.14
1410. Рассказова, Т. В.
Русский язык : 3 кл. : Кн. для учителя / Т. В. Рассказова, Т. Н.
Михайлова; comisia de evaluare : E. Sirota, ...; Min. Educaţiei, Tineretului şi
Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Î. E. P. "Ştiinţa", 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). –
79 p. : tab.; 20 cm.
ISBN 9975-67-483-6
[05-1508]
- - 1. Limba rusă – Metodica predării.
372.881.116.11.046.12
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
1411. Раку, Аурелия
История становления и развития системы специального образования
в Республике Молдова / Аурелия Раку; Кишин. гос. пед. ун-т им. И. Крянгэ. –
Ch. : Pontos, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 183, [1] p. : scheme, tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 179-183 (85 tit.)
ISBN 9975-72-151-6 (în cop.)
1 000 ex. – [05-1505]
- - 1. Învăţământ special – Moldova – Istorie (rus.).
376(478)(091)
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
1412. Amintirea lui Leonid Cobâleanschi – o zestre a timpului : [in
memoriam : 55] / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie " Nicolae Testemiţanu";

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

coord. : Ion Ababii, ... – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Universul"). – 262, [20] p. : il., [1]
f. portr.; 21 cm.
Tit. pe cop. : Leonid Cobâleanschi. – Lista lucr. publ. de prof. univ. L.
Cobâleanschi p. 65-77. – Bibliogr. p. 61-64 (42 tit.)
ISBN 9975-918-45-X (în cop.)
500 ex. – [05-1507]
- - 1. Fiziopatologie. 2. Cobâleanschi, Leonid, 1939-1994, fiziopatolog.
378.661(478)+612(092)(082)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


398 Folclor
Bologa, Angela. Potenţialul psihoprofilactic al basmului popular. – Vezi Nr
1396

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1413. Ştiinţe : Man. pentru cl. a 5-a / Zinaida Galben-Panciuc, Ion
Botgros, Stela Diaconu, Svetlana Galben; comisia de evaluare : Eugenia Buruian;
Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internaţional,
2005 (Combinatul Poligr.). – 95, [1] p. : il. color.; 26 cm.
ISBN 9975-69-792-5
[05-1418]
- - 1. Ştiinţele naturii.
502(075.2)
1414. Idem în lb. rusă : Познание мира : Учеб. для 5 кл. – Ch. : Prut
Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). – 95, [1] p. : il. color.; 26 cm.
ISBN 9975-69-797-6
[05-1542]
- - 1. Ştiinţele naturii (rus.).
502(075.3)

21
Septembrie 2005 ≡ September 2005

51 MATEMATICĂ
1415. Iavorschi, Victor
Matematică : Culeg. de exerciţii şi probleme pentru cl. a 7-a / Victor
Iavorschi. – Ch. : Prut Internaţional, 2005 (F.E-P. "Tipogr. Centrală"). – 240 p. : fig.;
24 cm.
ISBN 9975-69-768-2
[05-1532]
- - 1. Matematică.
51(076.5)
1416. Selivestru, Gabriela
Matematica : cl. a 5-a : Caietul elevului / Gabriela Selivestru, Maria
Suceveanu, Larisa Avram. – Ch. : Lumina, 2005 (Combinatul Poligr.). – 112 p.; 25
cm.
ISBN 9975-65-224-7
[05-1452]
- - 1. Matematică.
51(075.3)
1417. Математика : Учеб. для 5-го кл. / Габриела Селивестру,
Мария Сучевяну, Лариса Аврам, …; trad. de Valeriu Baltag, Boris Cinic; comisia
de evaluare : Dorin Afanas, ...; М-во просвещения, молодёжи и спорта Респ.
Молдова. – Ch. : Lumina, 2005 (Combinatul Poligr.). – 239, [1] p. : il., tab.; 24 cm.
ISBN 9975-65-220-4
13 500 ex. – [05-1416]
- - 1. Matematică (rus.).
51(075.3)
1418. Математика : Учеб. для 12 кл. / Ион Акири, Валентин Гарит,
Петру Ефрос, …; trad. din lb. rom. : Ion Achiri, ..., М-во просвещеия, молодежи и
спорта Респ. Молдова. – Ch. : Prut Internaţional, 2005 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 304 p. : des.; 24 cm.
ISBN 9975-69-782-8
[05-1531]
- - Matematică (rus.).
51(075.3)

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

517 Analiză
1419. Matematici pentru economişti : Note de curs / Ion Bunu, Grigore
Diligul, Constantin Cracilov, Victor Vizitiu; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch.
: ASEM, 2005. – 253, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 253 (10 tit.)
ISBN 9975-75-276-4
26,30 lei, 500 ex. – [05-1557]
- - 1. Matematică – Integrale.
517.3/.55(075.8)
1420. Neagu, Vasile
Algebre Banach generate de operatori integrali singulari / Vasile Neagu;
Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2005. – 252 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 246-249 (50 tit.)
ISBN 9975-70-561-8
50 ex. – [05-1550]
- - 1. Algebre Banach.
517.968
1421. Zgureanu, Aureliu
Reprezentarea grafică a funcţiilor reale : Îndrumar metodic / Aureliu
Zgureanu; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Ch. : Evrica, 2004
(Tipogr. AŞM). – 72 p. : fig., tab.; 20 cm. – (Ser. Teorie Economică, Matematică,
Informatică)
Bibliogr. p. 71 (6 tit.)
ISBN 9975-942-74-1
300 ex. – [05-1576]
517.51(076.5)
53 FIZICĂ
1422. Fizică : cl. a 8-9-a : Culeg. de probleme / Mihai Marinciuc,
Vladimir Gheţu, Mircea Miglei, Miron Potlog. – Ch. : Î. E.-P. "Ştiinţa", 2004
(Combinatul Poligr.). – 154 p. : fig.; 24 cm.
ISBN 9975-67-431-3
[05-1467]
53(076.5)
1423. Iacubiţchi, Tatiana

23
Septembrie 2005 ≡ September 2005

Fizică : Man. pentru cl. a 6 – 9-a : Teste / Tatiana Iacubiţchi, Anatol Sîrghi.
– Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2004 (Combinatul Poligr.). – 115, [1] p. : tab.; 24 cm.
ISBN 9975-67-399-6
[05-1465]
- - 1. Fizică.
53(075.3)
1424. Marinciuc, Mihai
Fizică : Man. pentru cl. a 10-a : Profil real. Profil umanist / Mihai Marinciuc,
Spiridon Rusu; comisia de evaluare : Nicolae Balmuş, ...; Min. Educaţiei al Rep.
Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2004 (Combinatul Poligr.). – 271 p. : fig., tab.; 24
cm.
ISBN 9975-67-461-5
[05-1411]
- - 1. Fizică.
53(075.3)
1425. Ţurcanu, Gheorghe
Fizică : Colaborare la rezolvarea problemelor. Exerciţii şi probleme : cl. a
11-a / Gheorghe Ţurcanu, Leonid Caireac, Călin Ţurcanu. – Ch. : Lumina, 2005
(Combinatul Poligr.). – 199 p. : fig., tab.; 24 cm.
ISBN 9975-65-217-4
[05-1421]
- - 1. Fizică.
53(076.5)
1426. Физика : Гуманит. профиль : Учеб. для 12-го кл. / Ион
Ботгрос, Виорел Боканча, Владимир Донич, …; trad. : Galina Ivanova; comisia
de experţi : Ion Balmuş, ...; М-во просвещения, молодёжи и спорта. – Ch. :
Cartier, 2005 (Combinatul Poligr.). – 72 p. : des.; 24 cm. – (Col. "Cartier
educaţional")
ISBN 9975-79-361-4
2 400 ex. – [05-1434]
- - 1. Fizică (rus.).
53(075.3)

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


1427. Chimia : Cl. 7-8-9 : Caiet de lucr. practice / Svetlana Kudriţcaia,
Elena Osadciaia, Tatiana Litvinova, Valentina Rusu. – Ch. : Arc, 2005 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 16 p. : fig., tab.; 20 x 29 cm.
F. f. de tit.
[05-1475]
54(076.5)
1428. Idem în lb. rusă : Химия : Для 7-9 кл. : Тетрадь для практ.
работ. – Ch. : Arc, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 16 p. : fig., tab.; 20 x 29 cm.
F. f. de tit.
[05-1476]
54(076.5)
1429. Chimia : Cl. a 10-a : Caiet de lucr. practice / Svetlana Kudriţcaia,
Elena Osadciaia, Tatiana Litvinova, Valentina Rusu. – Ch. : Arc, 2005 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 24 p. : fig., tab.; 20 x 29 cm.
F. f. de tit.
[05-1477]
54(076.5)
1430. Idem în lb. rusă : Химия : Для 10 кл. : Тетрадь для практ.
работ. – Ch. : Arc, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 p. : fig., tab.; 20 x 29 cm.
F. f. de tit.
[05-1478]
54(076.5)
1431. Chimia : сl. 10-11-12 : Caiet de lucr. practice / Svetlana
Kudriţcaia, Tatiana Litvinova, Elena Osadciaia, Valentina Rusu. – Ch. : Arc, 2005
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 p. : fig., tab.; 20 x 29 cm.
F. f. de tit.
[05-1479]
54(076.5)
1432. Idem în lb. rusă : Химия : Для 10-11-12 кл. : Тетрадь для практ.
работ. – Ch. : Arc, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 p. : fig., tab.; 20 x 29 cm.
F. f. de tit.
[05-1480]
54(076.5)

25
Septembrie 2005 ≡ September 2005

1433. Chimia : сl. a 11-a : Caiet de lucr. practice / Svetlana Kudriţcaia,


Elena Osadciaia, Tatiana Litvinova, Valentina Rusu. – Ch. : Arc, 2005 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 24 p. : fig., tab.; 20 x 29 cm.
F. f. de tit.
[05-1481]
54(076.5)
1434. Idem în lb. rusă : Химия : Для 11 кл. : Тетрадь для практ.
работ. – Ch. : Arc, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 p. : fig., tab.; 20 x 29 cm.
F. f. de tit.
[05-1482]
54(076.5)
1435. Chimia : Cl. a 12-a : Caiet de lucr. practice / Svetlana Kudriţcaia,
Tatiana Litvinova, Elena Osadciaia, Maria Bârcă. – Ch. : Arc, 2005 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 36 p. : fig., tab.; 20 x 29 cm.
F. f. de tit.
[05-1473]
54(076.5)
1436. Idem în lb. rusă : Химия : Для 12 кл. : Тетрадь для практ.
работ. – Ch. : Arc, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 36 p. : fig., tab.; 20 x 29 cm.
F. f. de tit.
[05-1474]
54(076.5)
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
1437. Mihailescu, Constantin
Climate Change and Hazards Prediction in the Black Sea Region /
Constantin Mihailescu; trad. : Liliana Habet. – Ch. : Licorn, 2005 (Combinatul
Poligr.). – 272 p. : fig., il. color., tab.; 30 cm.
Bibliogr. p. 255-272 (627 tit.)
ISBN 9975-9790-6-8 (în cop.)
1 000 ex. – [05-1547]
- - 1. Variaţii de climă – Moldova (rus.). 2. Climă – Variaţii – Moldova
(rus.).
551.583/.59(478)
26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
1438. Perciuleac, Ludmila
Biologie : cl. 10-12 : Teste / Ludmila Perciuleac, Mihai Leşanu. – Ch. :
Prut Internaţional, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 258, [2] p. : il.; 24 cm.
Bibliogr. p. 259
ISBN 9975-69-789-5
[05-1496]
- - 1. Biologie – Teste.
57(079)
1439. Ungureanu, Ion
Biologie : cl. a 9-a : Compendiu. Testare. Lucrări de lab. / Ion Ungureanu,
Eugenia Bohanţov, Silvia Donici. – Ch. : Lumina, 2005 (Combinatul Poligr.). – 190,
[2] p. : fig.; 24 cm.
ISBN 9975-65-218-2
[05-1422]
- - 1. Biologie.
57(075.3)
572 Antropologie
1440. Вишняцкий, Л. Б.
Введение в преисторию. Проблемы антропогенеза и становления
культуры : Курс лекций / Л. Б. Вишняцкий; ред. : М. Е. Ткачук; оригинал макет :
Г. В. Засыпкина; обл. Д. А. Топал. – Изд. 2-е, испр. и доп. – К. : Высш. антро-
пол. шк., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 394 p. : des.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în notele de subsol
ISBN 9975-9607-9-0 (în cop.)
500 ex. – [05-1499]
- - 1. Antropogeneză (rus.). 2. Istoria civilizaţiilor (rus.).
572.1/.4+316.722+930.85(075.8)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată

Amintirea lui Leonid Cobâleanschi. – Vezi Nr 1412

27
Septembrie 2005 ≡ September 2005

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
1441. Infecţiile cu transmitere sexuală şi prevenirea lor / Soc. de
Planificare a Familiei din Moldova. – Ch. : S. n., 2005 (Combinatul Poligr.). – [14] p.
: il. color.; 15 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Federaţiei Int. de Planificare a
Familiei, Reţeaua Europeană (IPPF EN)
Gratuit. – [05-1586]
613.88
1442. Mituri şi realitate despre sexualitate şi relaţii sexuale / Soc. de
Planificare a Familiei din Moldova. – Ch. : S. n., 2005 (Combinatul Poligr.). – [14] p.
: il. color.; 15 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Federaţiei Int. de Planificare a
Familiei, Reţeaua Europeană (IPPF EN)
Gratuit. – [05-1585]
613.88
616 Patologie. Medicină clinică
1443. Managementul asistenţei medicale primare în Republica
Moldova / Min. Sănătăţii şi Protecţiei Soc. al Rep. Moldova, Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"; Dumitru Tintiuc, Victor Savin, Corina
Moraru, Lucia Stadler. – Ch. : Gunivas, 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 280 p. :
scheme, tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 269-280 (141 tit.). – Apare cu sprijinul. financ. al Fondului Naţ.
Unite pentru Populaţie
ISBN 9975-908-56-X
1 000 ex. – [05-1540]
- - 1. Asistenţa medicală primară – Moldova – Management.
616-083.98:65.012.4(478)
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
1444. Ботнару, Виктор
Обследование при болезнях органов дыхания / Виктор Ботнару. – К. :
Б. и., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 143 p. : des., [8] : il. color.; 24 cm.
Кн. проф. В. И. Ботнару, p. 5. – Bibliogr. p. 143
ISBN 9975-78-418-6 (în cop.)
1 000 ex. – [05-1506]
28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Boli ale organelor de respiraţie – Diagnostic (rus.).


616.2-073.7
618 Ginecologie. Obstetrică
1445. Managementul îngrijirii nou-născutului / Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu", Inst. Medico-Sanitară Publ., Inst. de
Cercet. Şt. în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului; col. de aut. : P.
Stratulat, Larisa Crivceanschi, Ludmila Ciocârlă, ... – Ch. : S. n., 2005 (Combinatul
Poligr.). – 275, [3] p. : des., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 276 (24 tit.)
ISBN 9975-901-62-X
1 000 ex. – [05-1454]
- - 1. Îngrijirea nou-născutului. 2. Naşterea copilului – Îngrijire.
618.4/.5-082(075)
1446. Эмоционально-психологическая подготовка беременной
женщины и членов её семьи : Руководство для мед. работников, занимающ.
до- и послеродовой подготовкой / Петру Стратулат, Вячеслав Мошин, Ион
Бологан, ...; под ред. : П. Стратулат, В. Мошин; М-во здравоохранения Респ.
Молдова; НИИОЗМиР, Представительство UNICEF в Респ. Молдова, Швейц.
Упр. по Вопросам Развития и Сотрудничества в Респ. Молдова. – Ch. : S. n.,
2005 (Combinatul Poligr.). – 239, [7] p. : fig.; 24 cm.
Aut sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Изд. при фин. поддержке Швейц. Упр.
по Вопросам Развития и Сотрудничества в Респ. Молдова
ISBN 9975-901-58-1
500 ex. – [05-1430]
- - 1. Graviditate – Naştere – Aspecte psihologice (rus.).
618.2/.6:159.94(075)
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.3 Electrotehnică
1447. "Transfer tehnologic în ingineria electronică, materiale
multifuncţionale şi mecanică fină" = "Technology Transfer in Electronic
Engineering, Multifunctional Materials and Fine Mechanics", simpoz. int.
(2005; Chişinău). Transfer tehnologic în ingineria electronică, materiale
multifuncţionale şi mecanică fină : Simpoz. Int., 17 sept. 2005. – Ch. : Î. E. P.
"Ştiinţa", 2005 (Tipogr. AŞM). – 287 p. : fig., tab.; 24 cm.
29
Septembrie 2005 ≡ September 2005

Antetit. : Acad. de Şt. a Moldovei (AŞM), Agenţia pentru Inovare şi


Transfer Tehnologic (AITT), Asoc. pentru Cercet. şi Dezvoltare din Moldova
(MRDA), ... – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 9975-67-521-2
[05-1579]
- - 1. Inginerie electronică.
621.38(082)=00
629 Tehnica mijloacelor de transport
1448. "Sisteme de transport si logistică", conf. int. (2005;
Chişinău). Sisteme de transport şi logistică : Materialele conf. int., 5-7 oct. 2005,
Chişinău / red. resp. : Dumitru Solomon. – Ch. : Evrica, 2005 (Tipogr. AŞM). – 198,
[1] p. : fig., tab.; 21 cm.
Antetit. : Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Rez. : lb.
rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 9975-942-90-3
150 ex. – [05-1577]
- - 1. Construcţia automobilului.
629.01/.08(082)
65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier
1449. Auto-Info : Ежегод. справ. – Ch. : Augustelift SRL, 2005 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 140, [8] p. : h. color.; 27 cm.
2005-2006 : Автобизнес Молдовы : инф. о предпр. – 2005. – 140 p. :
il., [8] p. : h. color. – F. f. de tit. – ISBN 9975-9608-3-9 : 3 000 ex. – [05-1517]
656.13(478)(058)
657 Contabilitate
1450. Лапицкая, Людмила
Сборник задач, ситуаций и тестов по предмету "Контроль и аудит" /
Людмила Лапицкая; Молд. Экон. Акад. Каф. "Бух. учёт и аудит". – К. : Изд.
МЭА, 2005. – 71, [1] p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 66-68
ISBN 9975-75-316-4
7, 80 lei, 50 ex. – [05-1555]

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Contabilitate – Audit – Teste (rus.). 2. Audit – Teste (rus.).


657.01(076.5)
1451. Цуркану, В.
Основы бухгалтерского учета : учеб. для студентов экон. профиля / В.
Цуркану, Е. Бажерян; Молд. Экон. Акад. – К. : Б. и., 2003 (Полиграф.
Комбинат). – 278, [2] p. : des., scheme, tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 258-259 (24 tit.). – Изд. при техн. поддержке Проекта USAID
в Молдове
ISBN 9975-75-181-4 (în cop.)
1 500 ex. – [05-1423]
- - 1. Contabilitate (rus.).
657.1/.3(075.8)
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
1452. Ixari, Aliona
Introducing Management / Aliona Ixari, Adrian Ixari; Acad. of Econ. Stud-
ies. The Chair of Applied Modern Languages. – Ch. : ASEM, 2005. – 161 p. : il.,
tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 161. – În red. aut.
ISBN 9975-75-294-2
21, 20 lei, 100 ex. – [05-1562]
- - 1. Management – Afaceri (engl.).
658.012.4(075.8)
1453. Сырбу, И. М.
Управление и планирование на предприятии / И. М. Сырбу; Молд.
Экон. Акад. – К. : МЭА, 2005. – 366 p. : fig., tab.; 20 cm.
ISBN 9975-75-292-6
29, 60 lei, 200 ex. – [05-1563]
- - 1. Conducerea şi planificarea întreprinderilor (rus.). 2. Planificarea şi
conducerea întreprinderilor (rus.).
658.012.2(075.8)
659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul
1454. Valori ale mass-media în epoca contemporană / Univ. de Stat din
Moldova. Fac. de Jurnalism şi Şt. ale Comunic. Catedra de Jurnalism / coord. : M.
Guzun, ... – Ch. : CEP USM, 2005. – 21 cm. – (Col. "Mass-Media")

31
Septembrie 2005 ≡ September 2005

Vol. 3. – 2005. – 119 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-70-547-2 :


50 ex. – [05-1552]
- - 1. Mass-media.
659.3:070(082)
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
1455. Козуб, Георгий
Винодельческая Молдова. Годы и судьбы / Георгий Козуб. – Ch. : S.
n., 2005 (Combinatul Poligr.). – 112 p. : fotogr., fotogr. color.; 22 cm.
Изд. при фин. поддержке президента холдинга "Imperia Vin" О. В.
Волку
ISBN 9975-901-61-1 (în cop.)
1 000 ex. – [05-1429]
- - 1. Vinificaţie – Moldova (rus.).
663.2/.3(478)(092)
663.5 Alcool alimentar. Băuturi spirtoase
1456. Spicul de Aur : [despre activitatea S.A. "ENTEN", Chişinău şi
S.A. "Produse Cerealiere – Bălţi"] / S.A. "Produse Cerealiere – Bălţi". – Ch. : S. n.,
2005 (Combinatul Poligr.). – [8] p. : il. color.; 30 cm. + An. : [10] f. : il. color.
Text paral. : lb. rom., engl., rusă. – F. f. de tit.
În supracop.
[05-1548]
- - 1. Produse spirtoase – Moldova.
663.5(478)
664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon
1457. Cu noi viaţa e mai dulce! : [S.A. "Bucuria"] / S.A. "Bucuria". – [Ch.
: S. n., 2005] (Combinatul Poligr.). – [64] p. : il. color.; 22 cm.
F. f. de tit.
[05-1588]
- - 1. Produse de cofetărie – Moldova.
664.144/.149(478)

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


1458. Florea, Vasile
Mică enciclopedie de artă universală / Vasile Florea, Gheorghe Székely;
concepţia graf. a col. şi cop. : Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera
Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). – 499, [5] p. : il.; 22 cm. – (Col. "Ars mundi"
/ col. iniţiată şi coord. : Dan Vidraşcu; 17)
ISBN 9975-74-348-X (Litera). – ISBN 973-8358-05-1 (Litera Internaţional)
(în cop.)
[05-1432]
- - 1. Artă universală – Enciclopedii. 2. Enciclopedii – Artă.
7(031)
72 ARHITECTURĂ
1459. Новаков, С. З.
Очерки истории кортенских храмов в Молдове и Болгарии / С. З. Но-
ваков, Н. Н. Гургуров. – К. : Б. и., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 123, [16] p. :
il. color.; 20 cm.
Bibliogr. în note p. 108-112
ISBN 9975-78-419-4 (în cop.)
1 000 ex. – [05-1504]
- - 1. Arhitectura bisericilor – Moldova – Bulgaria – Istorie (rus.).
726.5(478+497.2)(091):281.9
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
1460. Brigalda-Barabas, Eleonora
Pavel Şilingovski : [artist plastic : catalog] / Eleonora Brigalda-Barabas;
trad. în lb. engl. : Iulian Robu; red. pentru textele în engl. : Varvara Colibaba;
imagini : Andrei Iliescu. – Ch. : Arc, 2005 (Combinatul Poligr.). – 95, [1] p. : reprod.
color.; 29 cm. – (Maeştri basarabeni din secolul XX)
Text : lb. rom., engl. – Bibliogr. în text. – Lista reprod. p. 92-93. – Apare cu
sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 9975-61-393-4
[05-1435]
- - 1. Arta plastică. 2. Şilingovski, Pavel, 1881-1942, plastician – Creaţie –
Biografie.
75.071.1(478)

33
Septembrie 2005 ≡ September 2005

1461. Vitalie Coroban : [pictor] : Catalog. – Ch. : Cartier, 2005


(Combinatul Poligr.). – 35 p. : reprod.; 21 cm.
ISBN 9975-79-360-6
500 ex. – [05-1457]
- - 1. Pictură – Moldova. 2. Coroban, Vitalie, 1965 - ..., pictor.
75.071.1(478)
78 MUZICĂ
1462. Borş, Alexandru
Educaţie muzicală : Man. pentru cl. a 2-a / Alexandru Borş, Eugen Coroi;
comisia de evaluare : Marina Moraru, ...; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al
Rep. Moldova. – Ch. : Î.E-P. "Ştiinţa", 2005 (Combinatul Poligr.). – 95, [1] p. : il.
color., n. muz.; 24 cm.
ISBN 9975-67-510-7
[05-1414]
- - 1. Educaţie muzicală.
78(075.2)
1463. Muzica academică moldovenească la începutul mileniului trei =
Молдавская современная музыка на пороге третьего тысячелетия / Uniunea
Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova; alcăt. : Irina Ciobanu-Suhomlin. – Ch. :
Primex Com, 2003. – 16 p.; 20 cm.
Text paral. : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Cu autogr.
ISBN 9975-9515-2-X
100 ex. – [05-1575]
- - 1. Muzică academică moldovenească – Istorie.
78(478)(082)=135.1=161.1
1464. Naiul – antichitate şi contemporaneitate – instrument muzical
divin : (Elab. metodico-şt. la cursul "Organologie") / Acad. de Muzică, Teatru şi Arte
Plastice. Catedra Teoria muzicii şi compoziţie; alcăt. : Gheorghe Mustea; red. şt. :
Vladimir Axionov. – Ch. : S. n., 2005. – 10 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 10 (4 tit.). – F. f. de tit.
ISBN 9975-9797-9-3
[05-1571]
788.5/.8(076.5)
1465. Vocaţie şi profesiune : (Recomandări metodice la disciplina
"Dirijat simfonic şi de operă", Spec. "Compoziţie", "Muzicologie", "Dirijat simfonic şi
34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

de operă") / Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Catedra Teoria muzicii şi


compoziţii; alcăt. : Gheorghe Mustea; red. şt. : Vladimir Axionov. – Ch. : S. n., 2005.
– 13 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 12-13. – F. f. de tit.
ISBN 9975-9886-1-X
[05-1572]
78.07(076.5)
1466. Борш, Александру
Музыкальное воспитание : Учеб. для 5-го кл. / Александру Борш,
Еуджен Корой; trad. din lb. rom. : Tatiana Berezovicova; comisia de evaluare :
Marina Moraru, ...; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. :
Î.E.-P. "Ştiinţa", 2005 (Combinatul Poligr.). – 103, [1] p. : il. color., n. muz.; 24 cm.
ISBN 9975-67-515-8
[05-1425]
- - 1. Educaţie muzicală.
78(075.3)
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică
1467. Cemortan, Leonid
Actorul Eugeniu Ureche / Leonid Cemortan. – Ch. : Epigraf SRL, 2005
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 160 p. : il., [1] f. portr.; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 9975-924-58-1
[05-1471]
- - 1. Teatrul moldovenesc. 2. Ureche, Eugeniu, 1917-2005.
792.071.2(478)(092)
1468. Maria Bieşu : Scena, Opera – Dragostea mea / A. Dănilă, C.
Partole, C. Rusnac, E. Vdovin; fotogr. : Mihai Potârniche, ... – Ch. : Cartea
Moldovei, 2005 (Combinatul Poligr.). – 237, [3] p., [92] p. : fotogr., fotogr. color.; 27
cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Text paral. : lb. rom., engl., fr., rusă
ISBN 9975-60-194-4 (în cop.)
1 000 ex. – [05-1417]
- - 1. Operă – Interpreţi. 2. Bieşu, Maria, 1934-...
792.071.2.028(092)

35
Septembrie 2005 ≡ September 2005

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


1469. Curbet, Vladimir
La vatra jocului străbun / Vladimir Curbet; pref. : Marcela Mardare; cop. :
Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Pontos, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 424, [90] p. : il.,
il. color.; 24 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Min. Transportului şi Gospodăriei Drumurilor
din Rep. Moldova
ISBN 9975-926-82-7 (în cop.)
1 000 ex. – [05-1490]
- - 1. Arta mişcării – Dansuri populare. 2. Dansuri populare. 3. Ansamblul
Naţional Academic de Stat de Dansuri populare "Joc".
793.31
794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)
1470. Скрипченко, Фёдор
Шахматная гордость Молдовы : (мемуары) : О том, как зарождались и
утвердились в мире шахматная школа Молдовы / Фёдор Скрипченко; гл. ред. :
Наира Агабабян. – Ch. : S. n., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 272 p. : il.; 22
cm.
ISBN 9975-78-426-7 (în cop.)
1 000 ex. – [05-1502]
- - 1. Şah – Moldova – Istorie (rus.).
794.1(478)(091)
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
1471. Groza-Moghilda, Irina
Primul meu manual de studiere a limbilor străine : engleza, franceza,
germana = Мой первый учебник по иностранным языкам : английский,
французский, немецкий : (pentru copiii de la 6 la 12 ani) / Irina Groza- Moghilda. –
Ch. : Univers Pedagogic, 2005 (F. E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 171 p. : il., il. color.;
29 cm.
Text paral. : lb. engl., germ., fr.
ISBN 9975-9860-5-6
5 000 ex. – [05-1494]
811'243(075.2)
36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

811.111 Limba engleză


1472. Dicţionar englez-român şi român-englez : 70 000 cuvinte +
Gramatica. – Ch. : Ghianăia, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"), 2005. – 784 p.; 17
cm.
ISBN 9975-78-413-5 (în cop.)
[05-1495]
- - 1. Limba engleză – Dicţionare. 2. Limba română – Dicţionare. 3.
Dicţionar englez-român, român-englez.
811.111'374. 822=135.1+811.135.1'374.822=111
1473. English for you : Pupil's book : 6 form / Iulia Ignatiuc, Ludmila
Foca, Lara Aladin, ...; comisia de evaluare : Tatiana Ştefârţă, ...; Min. Educaţiei,
Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internaţional, 2005 (Tipogr.
"Tipopres"). – 128 p. : il. color.; 26 cm.
ISBN 9975-69-777-1
[05-1568]
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.3)
1474. English for you : Pupil's book : 8 form / Galina Burdeniuc,
Elisaveta Onofreiciuc, Silvia Rotaru, ...; comisia de evaluare : Zinaida Camenev, ...;
Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internaţional,
2005 (Tipogr. "Tipopres"). – 160 p. : il. color.; 26 cm.
ISBN 9975-69-779-8
[05-1569]
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.3)
811.133.1 Limba franceză
1475. Manuel de français : 4-e cl. / Ala Bujor, Maria Scobioală, Zinaida
Vîrlan, Eugenia Onufrei; coord. : Eugenia Brânză; comisia de evaluare : Elena
Drăgan, ...; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Arc,
2005 (Combinatul Poligr.). – 111 p. : il. color., tab.; 26 cm.
ISBN 9975-61-387-X
[05-1437]
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(075. 2)
1476. Prigorschi, Claudia
37
Septembrie 2005 ≡ September 2005

Voyage au pays des verbes conjugaison : (Material didactic) / Claudia


Prigorschi, Claudia Suhan, Tatiana Bănzari. – Ch. : S. n., 2005 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 96 p.; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 96 (2 tit.)
ISBN 9975-77-010-X
[05-1519]
- - 1. Limba franceză – Verbe.
811.133.1'367.625(075.8)
811.135.1 Limba română
1477. Belous, Natalia
Teste la limba şi literatura română / Natalia Belous; Acad. de Studii Econ.
a Moldovei. – Ch. : ASEM, 2005. – 75 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 74-75
ISBN 9975-75-309-4
5, 00 lei, 100 ex. – [05-1556]
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)
1478. Braghiş, Maria
Teste de evaluare iniţială, formativă, sumativă la limba română : cl. 1-a /
Maria Braghiş. – Ch. : Epigraf, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 47, [1] p. : il.; 24
cm. – [calea spre performanţă]
ISBN 9975-903-86-X
[05-1528]
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(079)
1479. Cartaleanu, Tatiana
Limba şi literatura română : cl. 5-9 : Teste : Ciclul gimnazial / Tatiana
Cartaleanu, Olga Cosovan; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova.
– Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 152 p.; 20 cm.
ISBN 9975-67-508-5
[05-1537]
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatura română – Teste.
811.135.1+821.135.1(079)
1480. Grosu, Elena

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Dicţionar de antonime sinonimizat / Elena Grosu. – Ed. a 3-a, rev. şi


augmentată. – Ch. : Epigraf, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 446, [2] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 446-448
ISBN 9975-924-64-6 (în cop.)
[05-1497]
- - 1. Dicţionar de antonime sinonimizat – Limba română. 2. Limba română
– Antonime – Dicţionare.
811.135.1'374.2'373.422
1481. Nicolaescu-Onofrei, Liliana
Albinuţe : Lb. română : cl. a 3-a a şc. alolingve : Caietul elevului / Liliana
Nicolaescu-Onofrei. – Ch. : Cartier, 2005 (Combinatul Poligr.). – (Col. Cartier
educaţional). – 24 cm.
Partea 1-a. – 2005. – 48 p. : il., tab. – ISBN 9975-79-359-2 : 1000 ex. –
[05-1415]
811.135.1'243
811.161.1 Limba rusă
1482. Демченко, Л. И.
Русский язык и литература : 11 кл. : Учеб. для лицеев с рум. яз. обу-
чения / Л. И. Демченко; comisia de evaluare : Efrosinia Minghel; М-во просвеще-
ния, молодёжи и спорта Респ. Молдова. – Ch. : Lumina, 2005 (Combinatul
Poligr.). – 240 p. : il., tab.; 24 cm.
ISBN 9975-65-214-X
[05-1419]
- - 1. Limba rusă. 2. Literatura rusă – Critică şi interpretare.
811.161.1+821.161.1.09(075.3)
1483. Рассказова, Т.
Русский язык : 3 кл. : Тетрадь / Т. В. Рассказова, Т. Н. Михайлова. –
Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). –79 p. : il., tab.; 24 cm.
ISBN 9975-67-509-3
[05-1541]
811.161.1(075.2)
1484. Рассказова, Т. В.
Русский язык : Учеб. для 3 кл. / Т. В. Рассказова, Т. Н. Михайлова;
comisia de evaluare : E. Sirota, ...; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep.

39
Septembrie 2005 ≡ September 2005

Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 271, [1] p. : il.
color.; 24 cm.
ISBN 9975-67-482-8
[05-1511]
- - 1. Limba rusă.
811.161.1(075.2)
1485. Русский язык и литература : 5 кл. : Учеб. для шк. с обуч. на
рус. яз. / Ф. М. Горленко, Т. Ю. Дубровина, Т. Н. Сузанская, Е. Д. Чернева; экс-
пертная комиссия : Е. В. Сирота, ...; М-во просвещения, Молодежи и спорта
Респ. Молдова. – Ch. : Litera : Vector, 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 350, [1] p.
: il.; 24 cm.
ISBN 9975-9870-3-6 (Litera). – ISBN 9975-74-913-5 (Vector)
[05-1518]
- - 1. Limba rusă. 2 Literatura rusă – critică şi interpretare.
811.161.1+821.161.1.09(075.3)
1486. Штефанец, З. И.
Тесты по русскому языку и литературе : 5-9 кл. / З. И. Штефанец, Т.
А. Варзаева; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P.
"Ştiinţa", 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 107 p.; 24 cm.
ISBN 9975-67-505-0
[05-1536]
- - 1. Limba rusă – Teste. 2. Literatura rusă – Teste.
811.161.1+821.161.1.09(079)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
1487. Alba-ca-Zăpada : [poveste] / [trad. din lb. rusă : V. Cernei]. – Ch.
: Biblion SRL; Pereslavli (Rusia) : Integral SRL, 2005 (Combinatul Poligr. or. Tveri,
Rusia). – [14] p. : il. color.; 22 cm. – (Citim pe silabe)
F. f. de tit.
ISBN 9975-9882-3-7
5 000 ex. – [05-1589]
- - 1. Poveşti.
821-93

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1488. Cenuşăreasa : [poveste] / [trad. din lb. rusă : V. Cernei]. – Ch. :


Biblion SRL; Pereslavli (Rusia) : Integral, 2005 (Combinatul Poligr. or. Tveri, Rusia).
– [14] p. : il. color.; 22 cm. – (Citim pe silabe)
F. f. de tit.
ISBN 9975-9882-6-1
5 000 ex. – [05-1592]
- - 1. Poveşti.
821-93
1489. Degeţica : [poveste] / [trad. din lb. rusă : V. Cernei]. – Ch. :
Biblion SRL; Pereslavli (Rusia) : Integral SRL, 2005 (Combinatul Poligr. or. Tveri,
Rusia). – [14] p. : il. color.; 22 cm. – (Citim pe silabe)
F. f. de tit.
ISBN 9975-9882-4-5
5 000 ex. – [05-1590]
- - 1. Poveşti.
821-93
1490. Frumoasa adormită : [poveste] / [trad. din lb. rusă : V. Cernei]. –
Ch. : Biblion SRL; Pereslavli (Rusia) : Integral SRL, 2005 (Combinatul Poligr., or
Tveri, Rusia). – [14] p. : il. color.; 22 cm. – (Citim pe silabe)
F. f. de tit.
ISBN 9975-9882-2-9
5 000 ex. – [05-1593]
- - 1. Poveşti.
821-93
1491. Lecturi literare : Antologie : cl. a 4-a / selecţ. de Elena
Ungureanu, Mircea Ciobanu. – Ch. : Prut Internaţional : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2005 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrală"). – 159 p.; 24 cm.
ISBN 9975-69-774-7 (Prut Internaţional)
[05-1525]
- - 1. Lecturi literare.
821(100)-93(075.2)
1492. Scufiţa Roşie : [poveste] / [trad. din lb. rusă : V. Cernei]. – Ch. :
Biblion SRL; Pereslavli (Rusia) : Integral, 2005 (Combinatul Poligr. or. Tveri, Rusia).
– [14] p. : il. color.; 22 cm. – (Citim pe silabe)
F. f. de tit.

41
Septembrie 2005 ≡ September 2005

ISBN 9975-9882-5-3
5 000 ex. – [05-1591]
- - 1. Poveşti.
821-93
1493. Читалочка : Хрестоматия по лит. чтению для 3 кл. / Min.
Educaţiei al Rep. Moldova; сост. : Г. Дрозд, В. Плешка. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa",
2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 183 p. : il.; 24 cm.
ISBN 9975-67-459-3
[05-1543]
- - 1. Literatură universală pentru copii (rus.).
821(100)-93(075.2)
821.112.5 Literatură olandeză (niderlandă, flamandă)
1494. Baghdasaryan, Rouzanna
Întunericul = The Dark : [povestire pentru copii : trad. din olandeză] /
Rouzanna Baghdasaryan; il. : Manana Morchiladze. – Ch. : Epigraf : Progr.
Educaţional "Pas cu Pas", 2005 (Combinatul Poligr.). – 31, [1] p. : il. color.; 19 x 24
cm.
Text paral. : lb. rom., engl.
ISBN 9975-924-66-2
[05-1456]
821.112.5-34-93 Baghdasaryan=135.1=111
1495. Kovač-Polonca, Magdalena
Un frăţior pentru Peter = A baby brother for Peter : [povestire pentru copii :
trad. din lb. olandeză] / Magdalena Kovač-Polonca; il. : Klara Thumova. – Ch. :
Epigraf : Progr. Educaţional "Pas cu Pas", 2005 (Combinatul Poligr.). – 31, [1] p. : il.
color.; 19 x 24 cm.
Text paral. : lb. rom., engl.
ISBN 9975-924-65-4
[05-1455]
821.112.5-34-93 Kovač-Polonca=135.1=111
821.133.1 Literatură franceză
1496. Brûlé, Michel
Băiatul care voia să doarmă : [poveste] / Michel Brûlé; trad. din fr. de
Lucian Zup; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2005 (Combinatul Poligr.). – 103
p.; 20 cm. – (Col. "Verde " / coord. : Victoria Dumitraşcu)
42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Tit. orig. : L'enfant qui voulait dormir


ISBN 9975-79-365-7
1 500 ex. – [05-1580]
821.133.1(71)-34-93 Brûlé
1497. Lacouture, Jean
Stendhal. Fericirea rătăcitoare : [eseu] / Jean Lacouture; trad. din fr. de
Liviu Papuc; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2005 (Combinatul Poligr.). – 287
p.; 20 cm. – (Col. : Cartier istoric / coord. : Inga Druţă)
Tit. orig. : Stendhal. Le Bonheur Vagabond
ISBN 9975-79-351-7 (cop.)
1 000 ex. – [05-1420]
- - 1. Stendhal pseudonim al lui Henri Beyle, 1783-1842, scriitor francez.
821.133.1-4 Lacouture
1498. Lecture méthodique : (textes littéraires des écrivains français du
XXe siècle) / E. Axenti, L. Botnaru, M. Cuşco-Podgornâi, ... – Ch. : CEP USM,
2005. – 264 p. : tab.; 21 cm.
ISBN 9975-70-552-9
50 ex. – [05-1443]
Carte de lectură
- - 1. Literatură franceză – Texte literare.
821.133.1.09-82
821.134.2 Literatură spaniolă
1499. Ţăranu, Ilinca Ilian
Romanele lui Julio Cortάzar şi literatura europeană / Ilinca Ilian Ţăranu. –
Ch. : Universul, 2005. – 319, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 311-319 şi în notele de subsol
ISBN 9975-944-91-4
500 ex. – [05-1509]
- - 1. Literatură argentiniană – Critică şi interpretare. 2. Cortozar Julio,
1914-1984, scriitor argentinian.
821.134.2(82).09
821.135.1 Literatură română
1500. Brumaru, Emil
Opera poetică : [în 3 vol.] / Emil Brumaru; cop. : Vitalie Coroban. – Ed. a
2-a, revăz. şi mult adăugită. – Ch. : Cartier, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 18
43
Septembrie 2005 ≡ September 2005

cm. – (Col. "Poesis" / coord. : Em. Galaicu-Păun). – Apare într-o învelitoare


comună
Vol. 1 – 2005. – 223, [1] p. – ISBN 9975-79-347-9 (în cop.) : 1 500 ex. –
[05-1512]
821.135.1-1 Brumaru
1501. Vol. 2 – 2005. – 203 p. – ISBN 9975-79-348-7 (în cop.) : 1 500 ex. –
[05-1513]
821.135.1-1 Brumaru
1502. Vol. 3 – 2005. – 279, [1] p. – ISBN 9975-79-349-5 (în cop.) : 1 500
ex. – [05-1514]
821.135.1-1 Brumaru
1503. Stănescu, Nichita
Opera poetică : [în 2 vol.] / Nichita Stănescu; ed. alcăt. de Mircea
Coloşenco; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală").
– 18 cm. – (Col. "Poesis" / coord. col. : Em. Galaicu-Păun). – Apare într-o
învelitoare comună
Vol. 1. – 2005. – 255, [1] p. – ISBN 9975-79-339-8 : 1 000 ex. – [05-1515]
821.135.1-1 Stănescu
1504. Vol. 2. – 2005. – 256 p. – ISBN 9975-79-340-1 : 1 000 ex. – [05-
1515]
821.135.1-1 Stănescu
821.135.1.09 Critică şi istorie literară
Belous, Natalia. Teste la limba şi literatura română. – Vezi Nr 1476

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


1505. Enachii, Stella
Singure în faţa sorţii : [povestire] / Stella Enachii; cop. : Oleg Vizir. – Ed. a
3-a. – Ch. : Litera, 2005 (Combinatul Poligr.). – 118 p. : il.; 17 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Companiei TV 2005
ISBN 9975-74-910-0 (trecut eronat pe carte)
[05-1412]
821.135.1(478)-342 Enachii
1506. Ladaniuc, Victor

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Iarba de septembrie : Sonete / Victor Ladaniuc; cop. : Aurel Guţu. – Ch. :


Draghiştea, 2005. – 78, [2] p. : il.; 20 cm.
ISBN 9975-9700-9-5
300 ex. – [05-1409]
821.135.1(478)-1 Ladaniuc
1507. Ladaniuc, Victor
Vă scriu cu drag... : Răvaşe de dragoste / Victor Ladaniuc; pict. : Aurel
Guţu. – Ch. : Draghiştea, 2004 (Centrul Ed.-Poligr. al Bisericii Sf. Teodora). – 487
p. : fotogr., il.; 20 cm.
ISBN 9975-9700-7-9
400 ex. – [05-1408]
821.135.1(478)-4 Ladaniuc
1508. Pârlog, Galina Cozma
Străinătate : [povestiri, versuri] / Galina Cozma Pârlog. – Ch. : Universul,
2005. – 143, [1] p.; 20 cm.
ISBN9975-944-97-3
500 ex. – [05-1510]
821.135.1(478)-1+821.135.1(478)-3 Pârlog
1509. Platon, Mihai
Viaţa mea : [memorii] / Mihai Platon; cop. : Vitalie Leca. – Ch. : S. n., 2005
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 471, [1] p. : il., il. color.; 23 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-78-403-8 (în cop.)
1 000 ex. – [05-1470]
821.135.1(478)-94 Platon
821.161.1 Literatură rusă
1510. Casa de iarnă a animalelor : Poveste populară rusă / trad. din lb.
rusă : Vsevolod Cernei; pict. : I. R. Izmatullavy. – Ch. : Biblion SRL; Pereslavli
(Rusia) : Integral SRL, 2005 (Combinatul Poligr., or. Tveri, Rusia). – [12] p. : il.
color.; 22 cm.
ISBN 9975-9844-9-5
5 000 ex. – [05-1596]
- - 1. Poveşti.
821.161.1-93+398.2

45
Septembrie 2005 ≡ September 2005

1511. Gâştele-lebedele : Poveste populară rusă / trad. din lb. rusă :


Vsevolod Cernei; pict. : I. R. Izmatullavy. – Ch. : Biblion SRL; Pereslavli (Rusia) :
Integral SRL, 2005 (Combinatul Poligr., or. Tveri, Rusia). – [12] p. : il. color.; 22 cm.
ISBN 9975-9844-7-9
5 000 ex. – [05-1594]
- - 1. Poveşti.
821.161.1-93+398.2
1512. Iepurele lăudăros : Poveste populară rusă / trad. din lb. rusă :
Vsevolod Cernei ; pict. : I. R. Izmatullavy. – Ch. : Biblion SRL; Pereslavli (Rusia) :
Integral SRL, 2005 (Combinatul Poligr., or. Tveri, Rusia). – [12] p. : il. color.; 22 cm.
ISBN 9975-9844-8-7
5 000 ex. – [05-1595]
- - 1. Poveşti.
821.161.1-93+398.2
1513. Ridichea : Poveste populară rusă / trad. din lb. rusă : Vsevolod
Cernei; pict. : I. N. Prihodkin. – Ch. : Biblion SRL; Pereslavli (Rusia) : Integral SRL,
2005 (Combinatul Poligr. or. Tveri, Rusia). – [12] p. : il. color.; 22 cm.
ISBN 9975-9882-1-0
5 000 ex. – [05-1598]
- - 1. Poveşti.
821.161.1-93+398.2
1514. Trei urşi : Poveste populară rusă / trad. din lb. rusă : Vsevolod
Cernei; pict. : I. R. Izmatullavy. – Ch. : Biblion SRL; Pereslavli (Rusia) : Integral
SRL, 2005 (Combinatul Poligr., or. Tveri, Rusia). – [12] p. : il. color.; 22 cm.
ISBN 9975-9882-0-2
5 000 ex. – [05-1597]
- - 1. Poveşti.
821.161.1-93+398.2
Демченко, Л. И. русский язык и литература. – Vezi Nr 1480

1515. Дрозд, Г. Д.
Читалочка : Кн. по лит. чтению : 1 кл. / Г. Д. Дрозд, В. Ф. Плешка. – Ch.
: Î.E.-P. "Ştiinţa", 2004 (Combinatul Poligr.). – 143, [1] p. : il. color.; 24 cm.
ISBN 9975-67-433-X
[05-1431]
821.161.1.09(075.2)
46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1516. Литературное чтение : 4 кл. : Хрестоматия / авт.-сост. : Т. В.


Рассказова, Т. Н. Михайлова. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2005 (Combinatul Poligr.). –
143 p. : il.; 24 cm.
ISBN 9975-67-523-9
[05-1468]
821.161.1(075.2)
Штефанец, З. И. Тесты по русскому языку и литературе. – Vezi Nr
1484

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


1517. Тиранин, Александр
И снова строчку начинай… : [стихи] / Александр Тиранин; жудож. :
Эдуард Майденберг. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Inversia"). – 55, [3] p. : il.; 21 cm.
ISBN 9975-9512-8-7
300 ex. – [05-1428]
821.161.1(478)-1 Тиранин
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
908 Monografii ale localităţilor
1518. Localităţile Republicii Moldova : Itinerar docum.-publicistic
ilustrat / colectiv de aut. : Liviu Belâi, Victor Dragoş, Anatol Eremia, ...; alcăt. : Victor
Ladaniuc, Tudor Ţopa; coord. şt. : Anatol Eremia, ...; Fundaţia "Draghiştea". – Ch. :
Draghiştea, 2005 (Tipogr. "Bons Offices"). – 24 cm.
Vol. 5 : Cos. – Dră. – 2005. – 632, [5] p. : il. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
ISBN 9975-9868-1-1 (în cop.) : 3 000 ex. – [05-1410]
- - 1. Localităţi – Moldova.
908:94(478)
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică).
Geografie teoretică
1519. Râmbu, Nicolae
Geografie generală : Man. pentru cl. a 5-a / Nicolae Râmbu, Natalia
Odoleanu, Nina Volontir; comisia de evaluare : Alexandru Lungu, ...; Min. Educaţiei,

47
Septembrie 2005 ≡ September 2005

Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ed. a 2-a, rev. – Ch. : Lumina : Litera,
2005 (Combinatul Poligr.). – 159, [1] p. : fig., h. color., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 156 (16 tit.)
ISBN 9975-65-222-0
45 370 ex. – [05-1453]
- - 1. Geografie.
911(075. 3)
93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
Вишняцкий, Л. Б. Введение в преисторию. – Vezi Nr 1439

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(100) Istorie universală
1520. Caşu, Igor
Istoria universală contemporană : Lumea în Epoca Contemporană, 1918-
2002 : Man. pentru cl. a 9-a / Igor Caşu; aparat metodic : Valentina Olaru, Tatiana
Mistreanu. – Ch. : Civitas, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 127, [1] p. : fig.; 26
cm.
Bibliogr. p. 128
ISBN 9975-912-45-1
[05-1483]
- - 1. Istorie universală.
94(100)"1918-2002"(075.3)
1521. Varta, Ion
Istoria universală : Epoca modernă : Man. pentru cl. a 11-a de liceu / Ion
Varta, Tatiana Varta; comisia de evaluare : Vasile Vasilos, ... – Ch. : Civitas-
Carpaţi, 2005 (Tipogr. "Prag-3"). – 166 p. : hărţi, il.; 29 cm.
ISBN 9975-912-03-6
3 000 ex. – [05-1567]
- - 1. Istorie universală.
94(100)"1640/1914"(075.3)
1522. Драгнев, Емил
Всеобщая история : Древний мир и Средние Века : Учеб. для 10 кл.
лицеев / Емил Драгнев, Вирджил Пысларюк, Корнелиу Попович; метод.
48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

аппарат : Лидия Витион, ... – Ch. : Civitas, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 200
p. : il.; 29 cm.
Bibliogr. p. 200
ISBN 9975-912-06-0
[05-1533]
- - 1. Istorie universală (rus.).
94(100)"0/16"(075.3)
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
1523. Coloniţa : [mun. Chişinău] : Geneză... prezent... nemurire / colab.
: Elena Zamura, ... – Ch. : S. n., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 80, [16] p. : il.
color.; 20 cm.
Bibliogr. în note, p. 16 (81 tit.)
ISBN 9975-78-422-4
500 ex. – [05-1484]
- - 1. Sate – Coloniţa – Municipiu Chişinău – Moldova – Istorie.
94(478-22)
94(560) Istoria Turciei
Ангели, Фёдор. Республиканская Турция. Сулейман Демирель. –
Vezi Nr 1387

94(=135.1) Istoria românilor


1524. Dicţionar de istoria românilor : [auxiliar didactic] / Alexei Agachi,
Igor Caşu, Demir Dragnev, ...; coord. : Demir Dragnev; ind. Elena Caraman. – Ch. :
Civitas, 2005 (Tipogr. "Bons Offices"). – 323, [13] p. : il.; 24 cm.
Bibliogr. p. 329. – Ind. p. 330-336
ISBN 9975-912-43-5
3 000 ex. – [05-1600]
- - 1. Dicţionar de istoria românilor. 2. Istoria românilor – Dicţionare.
94(=135.1)(038)
1525. История румын : с древней. времен до наших дней : Дидакт.
материалы / Георге Постикэ, Демир Драгнев, Емил Драгнев,…; пер. с рум. :
Евгений Максименко, Александру Павлюк. – Изд. 2-e, доп. – К. : Civitas, 2005
(Tipogr. "Prag-3"). – 352 p. : hărţi, il.; 20 cm.
ISBN 9975-912-46-X
49
Septembrie 2005 ≡ September 2005

[05-1566]
- - 1. Istoria românilor (rus.).
94(=135.1)(075.3)
Autoreferate
Pentru titlul doctor habilitat
1526. Barbaroş, Mihail
Sporirea productivităţii căpşunului, zmeurului şi coacăzului negru prin
desăvârşirea structurii şi întreţinerii plantaţiilor : 06.01.07 – Pomicultură : Autoref. al
tezei de doctor habilitat în agricultură / Mihail Barbaroş; Univ. Agrară de Stat din
Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 34 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 26-31 (89 tit.)
[05-1461]
631.524:634.7(043.2)
1527. Ciobanu, Constantin
Sursele literare ale programelor iconografice din pictura murală medievală
moldavă : Spec. 17.00.04 – Arte vizuale (arta plastică, decorativă, aplicată, teoria şi
ist. artelor, ist. culturii şi civilizaţiei) : Autoref. al tezei de doctor habilitat în studiul
artelor / Constantin Ciobanu; Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. Studiul Artelor. – Ch. :
S. n., 2005 (Tipogr. "Princeps"). – 40 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 32-35 şi în notele de subsol
[05-1545]
73.04(478)"15/16"(043.2)
1528. Cobâleanschi, Oleg L.
Reabilitarea medico-socială a pacienţilor cu epilepsie în regim de
ambulator : Psihiatrie – 14.00.18 : Autoref. tezei de doctor habilitat în medicină /
Oleg L. Cobâleanschi; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2005. – 44 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 34-38
[05-1407]
616.853-08-039.76(043.2)
Pentru titlul doctor
1529. Apetri, Dumitru
Receptarea literaturii ucrainene în Republica Moldova între anii 1924 şi
1984 : Spec. 10.01.01 – Lit. rom. : Autoref. al tezei de doctor în filologie / Dumitru

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Apetri; Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. de Lit. şi Folclor. – Ch. : S. n., 2005. – 19 p.;
21 cm.
Bibliogr. p. 15-17 şi în notele de subsol
[05-1529]
821.161.2.09(043.2)
1530. Boldureanu, Anuţa
Moneda otomană în Moldova (1512-1603) : Spec. 07.00.06 – Arheologie :
Autoref. al tezei de doctor în ist. / Anuţa Boldureanu; Univ. de Stat din Moldova.
Fac. de Ist. şi Psihologie. – Ch. : S. n., 2005. – 34 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 28-29 (12 tit.)
[05-1472]
737.1(478+560)"1512/1603"(043.2)
1531. Boţan, Teodor
Creşterea şi fructificarea pomilor de măr în funcţie de soi şi structura
plantaţiei : 06.01.07 – Pomicultură : Autoref. al tezei de doctor în agricultură /
Teodor Boţan; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 22 p. : fig.,
tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 19 (8 tit.)
[05-1462]
634.11:631.74(043.2)
1532. Bratan, Larisa
Utilizarea substanţelor pectinice în obţinerea suplimentelor alimentare
vegetale : Spec. : 05.18.01 – Tehnologia produselor alimentare (Tehnologia
alimentelor conservate) : Autoref. tezei de doctor în teh. / Larisa Bratan; Univ. Teh.
a Moldovei. – Ch. : S. n., 2005. – 24 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21-22 (14 tit.)
[05-1440]
664.29:547.458.88(043.2)
1533. Chihai, Oleg
Impactul poliparazitismului şi terapiei antiparazitare asupra imunităţii
postvaccinale la bovine : 03.00.19 – Parazitologie, helmintologie : Autoref. al tezei
de doctor în biologie / Oleg Chihai; Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. de Zoologie. – Ch.
: S. n., 2005. – 24 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20-21 (16 tit.)
[05-1583]
619:576.89(043.2)
51
Septembrie 2005 ≡ September 2005

1534. Cojocaru, Svetlana


Strategia managementului resurselor umane în administraţia publică :
Spec. : 08.00.05 – Econ. şi management (în administraţia publică) : Autoref. al tezei
de doctor în econ. / Svetlana Cojocaru; Univ. Liberă Int. din Moldova. – Ch. : S. n.,
2005. – 30 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 28 (16 tit.) şi în notele de subsol
[05-1544]
658.3.012.4:351/354(043.2)
1535. Cuciurcă, Angela
Sentinţa ca act al justiţiei penale : Spec. : 12.00.08 – Drept penal (cu
specificarea : drept procesual penal) : Autoref. al tezei de doctor în drept / Angela
Cuciurcă; Univ. Liberă Int. din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 24 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20 (8 tit.)
[05-1450]
343.151(043.2)
1536. Godoroja, Rita
Formarea la liceeni a capacităţilor creative în procesul instruirii
problematizate : 13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. al tezei de doctor în
pedagogie / Rita Godoroja; Inst. de Şt. ale Educaţiei. – Ch. : S. n., 2005. – 30, [2] p.
: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 27-28 (15 tit.)
[05-1438]
37.037(043.2)
1537. Magherescu, Delia
Modificarea învinuirii în prima instanţă (aspecte comparative) : Spec. :
12.00.08 Drept penal (cu specificarea drept procesual penal) : Autoref. al tezei de
doctor în drept / Delia Magherescu; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. –
22 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20 (10 tit.)
[05-1445]
343.1(043.2)
1538. Moşanu, Aliona
Contribuţii teoretice şi experimentale privind procesul de uscare a vişinelor
cu folosirea microundelor : Spec. 05.18.12 – Procese şi aparate în industria
alimentară : Rez. tezei de doctor în şt. teh. / Aliona Moşanu; Univ. Teh. a Moldovei.
– Ch. : S. n., 2005. – 23 p. : fig., tab.; 21 cm.
52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr. p. 18-20 (19 tit.)


[05-1582]
664.854:634.233(043.2)
1539. Pareniuc, Alexandru
Aspecte juridico-penale ale omorului la comandă : Spec. : 12.00.08 –
drept penal (drept penal) : Autoref. al tezei de doctorat în drept / Alexandru
Pareniuc; Univ. de Stat din Moldova. Univ. Liberă Int. din Moldova. – Ch. : S. n.,
2005. – 32 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 29
[05-1554]
343.611(043.2)
1540. Stoica, Doru
Formarea personalităţii elevului din ciclul gimnazial cu profil specializat
"Fotbal" : Spec. 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului
sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. al tezei de doctor în şt. pedagogice /
Doru Stoica; Inst. Naţ. de Educaţie Fizică şi Sport al Rep. Moldova. – Ch. : S. n.,
2005. – 32 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 28-29 (11 tit.)
[05-1458]
371.03:796.3(043.2)
1541. Ţurcan, Rina
Creşterea performanţelor întreprinderilor vinicole prin implementarea
managementului strategic : Spec. 08.00.05 – Econ. şi management (în industria
vinicolă) : Autoref. al tezei de doctor în econ. / Rina Ţurcan; Univ. Teh. a Moldovei.
– Ch. : S. n., 2005. – 30, [2] p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 26-27 (11 tit.)
[05-1439]
658.012.4:663.2(043.2)
1542. Житнигор, Борис Семенович
Сравнительный анализ общих частей уголовных законодательств Ук-
раины, России и Израиля, а также некоторых особенностей общей части уго-
ловного кодекса Молдовы : 12.00.08 – Уголовное право (со спецификацией :
уголовное право и криминология) : Автореф. дис. на соиск. ученой степ. д-ра
права / Борис Семенович Житнигор; Междунар. независимый ун-т Молдовы. –
К. : Б. и., 2005. – 23 p.; 21 cm.

53
Septembrie 2005 ≡ September 2005

Bibliogr. p. 20-21 (14 tit.)


[05-1446]
343(477+470+569.4+478)(043.2)
1543. Перфилов, Олег Васильевич
Разработка педагогических и медико-биологических критериев на-
чального отбора спортсменов в taekwondo wtf : 13.00.04 Теория и методология
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адап-
тивной физической культуры : Автореф. дис. на соискание ученой степ. д-ра
пед. наук / Олег Васильевич Перфилов; Нац. ин-т физ. воспитания и спорта
Респ. Молдова. – К. : Б. и., 2005. – 32 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 28-29 (8 tit.)
[05-1459]
796.856:796.015(043.2)

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA CĂRŢII" NR 9-2005

Bratan, Larisa 1532


A
Brigalda-Barabas, Eleonora 1460
Ababii, Ion (coord.) 1412 Brânză, Eugenia (coord.) 1403-05, 1475
Achiri, Ion (trad.) 1418 Brânză, Sergiu 1388
Afanas, Dorin (expert) 1409, 1417 Brumaru, Emil 1500-02
Agachi, Alexei 1524 Brûlé, Michel 1496
Aladin, Lara 1473 Bujor, Ala 1403-04, 1475
Apetri, Dumitru 1529 Bulimaga, Tatiana (îngrijirea ed.) 1359
Avram, Larisa 1416 Bunu, Ion 1419
Axenti, E. 1498 Burdeniuc, Galina 1474
Axionov, Vladimir (red.) 1464-65 Buruian, Eugenia (expert) 1413
B C
Baghdasaryan, Rouzanna 1494 Cabac, Valeriu (expert) 1355
Balmuş, Ion (expert) 1426 Caireac, Leonid 1425
Balmuş, Nicolae (expert) 1424 Camenev, Zinaida (expert) 1474
Baltag, Valeriu (trad.) 1409, 1417 Canţîr, Ioana (coord.) 1367
Barbaroş, Mihail 1526 Caraganciu, A. 1382
Bănzari, Tatiana 1476 Caraman, Elena (ind.) 1524
Bâgu, Claudia (alcăt.) 1360-64 Cartaleanu, Tatiana 1479
Bârcă, Maria 1435 Caşu, Igor 1520, 1524
Bejan, M. 1383 Catana, Eugeniu 1391
Belâi, Liviu 1518 Căpătici, Rodica (trad.) 1369
Belobrov, A. 1381 Cemortan, Leonid 1467
Belous, Natalia 1477 Cernei, Vsevolod (trad.) 1487-90, 1492,
Berezovicova, Tatiana (trad.) 1466 1510-14
Bieşu, Maria (1468) Chihai, Oleg 1533
Bobână, Gheorghe 1374 Chirtoaca, Emilian 1391
Bohanţov, Eugenia 1439 Chitoroagă, Valentina (red., coord.)
Boldureanu, Anuţa 1530 1360-64
Bologa, Angela 1396 Cinic, Boris (trad.) 1409, 1417
Borş, Alexandru 1401, 1462 Cioarec, Maria (trad.) 1378
Boţan, Teodor 1531 Ciobanu, Constantin 1527
Botgros, Ion 1413 Ciobanu, Mircea (alcăt.) 1491
Botnaru, L. 1498 Ciobanu-Suhomlin, Irina 1463
Botnaru, Stela 1389-90 Ciocârlă, Ludmila 1445
Braghiş, Maria 1478 Cobâleanschi, L. (1412); 1528
Braicov, Andrei 1354 Cojocaru, Svetlana 1534

55
Septembrie 2005 ≡ September 2005

Colibaba, Varvara (red.) 1460 Galben-Panciuc, Zinaida 1413


Coloşenco, Mircea (alcăt.) 1503-04 Gasnaş, Ala 1380
Coroban, Vitalie (pict.) 1373, 1461, Gheţu, Vladimir 1422
1496-97, 1500-04 Gînju, Stela (expert) 1408
Coroi, Eugen 1401, 1462 Godoroja, Rita 1536
Cortάzar, Julio 1499 Goian, Ion 1380
Cosovan, Olga 1479 Goncearuc, Inga (pict.) 1369
Costachi, Gheorghe (red.) 1392 Gorbaciova, N. 1407
Cracilov, Constantin 1419 Gorea, Ana (organizator) 1406
Creţu, Felicia 1367 Grama, Mariana 1389-90
Crivceanschi, Larisa 1445 Gremalschi, Anatol 1355-56
Cuciurcă, Angela 1535 Gremalschi, Ludmila 1355-56
Curbet, Vladimir 1469 Grosu, Elena 1480
Cuşco-Podgornâi, M. 1498 Grosu, Vladimir 1389-90
Groza-Moghilda, Irina 1471
D
Gugiuman, Sofia 1402
Darovanaia, A. 1382 Guţu, Aurel (pict.) 1506-07
Dănilă, A. 1468 Guzun, M. (coord.) 1454
Diaconu, Stela 1413
H
Diaconu, Dorin 1370
Diligul, Grigore 1419 Habet, Liliana (trad.) 1437
Donici, Silvia 1439 Hâncu, Ghenadie (îngrijirea ed.) 1376
Dragnev, Demir 1524
I
Drăgan, Elena (expert) 1403-05, 1475
Dragoş, Victor 1518 Iacubiţchi, Tatiana 1423
Druţă, Inga (coord.) 1497 Iavorschi, Victor 1415
Dumitraşcu, Victoria (coord.) 1496 Ignatiuc, Iulia 1473
Iliescu, Andrei (pict.) 1460
E
Inhelder, Bärbel 1373
Enachii, Stella 1505 Iovv, T. 1382
Eremia, Anatol 1518; (coord.) 1518 Ivanova, Galina (trad.) 1426
Ixari, Adrian 1452
F
Ixari, Aliona 1452
Fetiniuc, V. 1381 Izmatullavy, I. R. (pict.) 1510-12, 1514
Florea, Vasile 1458
K
Foca, Ludmila 1473
Fonari, Victoria 1370 Kovač-Polonca, Magdalena 1495
Kudriţcaia, Svetlana 1427, 1429, 1431,
G
1433, 1435
Galaicu-Păun, Em. (coord.) 1500-04
Galben, Svetlana 1413
56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

L Onofreiciuc, Elisaveta 1474


Onufrei, Eugenia 1403-05, 1475
Lacouture, Jean 1497
Osadciaia, Elena 1427, 1429, 1431,
Ladaniuc, Victor 1506-07, 1518
1433, 1435
Leca, Vitalie (pict.) 1509
Leşanu, Mihai 1438 P
Litvinova, Tatiana 1427, 1429, 1431,
Papuc, Liviu (trad.) 1373, 1497
1433, 1435
Pareniuc, Alexandru 1539
Lopotenco, V. 1381
Partole, C. 1468
Lungu, Alexandru (expert) 1519
Patraşcu, Dumitru 1397
M Pârlog, Galina Cozma 1508
Perciuleac, Ludmila 1438
Magherescu, Delia 1537
Piaget, Jean 1373
Malearovici, Arcadie (trad.) 1357
Pituşcanu, Constantin (pict., coord.)
Mardare, Marcela (pref.) 1469
1398
Marinciuc, Mihai 1422, 1424
Platon, Mihai 1509
Mariţ, Alexandru 1392
Potârniche, Mihai (fotogr.) 1468
Mazilu, Valentina 1399
Potlog, Miron 1422
Miglei, Mircea 1422
Prigorschi, Claudia 1476
Mihailescu, Constantin 1437
Prihodkin, I. N. (pict.) 1371, 1513
Minghel, Efrosinia (expert) 1482
Pruteanu, Petrică (pict.) 1402
Minica, M. 1382
Mistreanu, Tatiana (expert) 1520 R
Mocanu, Iurie 1356
Racu, Aurelia (coord., red.) 1395
Moldovanu, Iosif 1400
Rău, Alexe (alcăt., coord.) 1365
Moraru, Corina 1443
Râmbu, Nicolae 1519
Moraru, Marina (expert) 1401, 1462,
Robu, Iulian (trad.) 1460
1466
Rotaru, Silvia 1474
Morchiladze, Manana (pict.) 1494
Rusnac, C. 1468
Moroşan, Tatiana 1394
Rusu, Spiridon 1424
Moşanu, Aliona 1538
Rusu, D. 1383
Mustea, Gheorghe 1464-65
Rusu, Valentina 1427, 1429, 1431, 1433
N
S
Neagu, Vasile 1420
Savin, Victor 1443
Nicolaescu-Onofrei, Liliana 1481
Scobioală, Maria 1403-05, 1475
O Selivestru, Gabriela 1416
Senic, Diana 1380
Odoleanu, Natalia 1519
Serbinov, Igor 1391
Olaru, Valentina (expert) 1520
Sirota, E. (expert) 1410, 1484
Oliinâk, Iaroslav (pict.) 1469
Sîrghi, Anatol 1423
57
Septembrie 2005 ≡ September 2005

Solomon, Dumitru (red.) 1448 Vidraşcu, Dan (col. ser.) 1458


Stadler, Lucia 1443 Vizir, Oleg (pict.) 1505
Stănescu, Nichita 1503 Vizitiu, Victor 1419
Stepanov, V. 1371 Volcovscaia, M. 1407
Stîngă, Ala 1401 Volontir, Nina 1519
Stoica, Doru 1540
Z
Stratulat, P. 1445
Suceveanu, Maria 1416 Zamura, Elena (alcăt.) 1523
Suhan, Claudia 1476 Zgureanu, Aureliu 1421
Székely, Gheorghe 1458 Zmeev, Vladimir (pict.) 1458
Zubic, A. 1383-84
Ş
Zup, Lucian (trad.) 1496
Şavga, Alina 1389-90
А
Şpac, Ion 1365
Ştefârţă, Tatiana (expert) 1473 Аврам, Лариса 1409, 1417
Агабабян, Наира (ред.) 1470
T
Акири, Ион 1418
Talpă, A. 1384 Ангели, Фёдор 1387
Thumova, Klara (pict.) 1495
Б
Tintiuc, Dumitru 1443
Бажерян, Е. 1451
Ţ
Бляндур, О. В. (ред.) 1368
Ţăranu, Ilinca Ilian 1499 Боканча, Виорел 1426
Ţopa, Tudor 1518 Болдишор, Вероника 1408
Ţurcan, Nelly (red.) 1366 Бологан, Ион 1446
Ţurcan, Rina 1541 Борш, Александру 1466
Ţurcanu, Călin 1425 Ботгрос, Ион 1426
Ţurcanu, Gheorghe 1425 Ботнару, Виктор 1444
U В
Ungureanu, Elena (alcăt.) 1491 Варзаева, Т. А. 1486
Ungureanu, Ion 1439 Витион, Лидия (эксперт) 1522
Ureche, Eugeniu (1467) Вишняцкий, Л. Б. 1440
V Г
Valcov, Vitalie (red.) 1385 Гарит, Валентин 1418
Varta, Ion 1521 Горленко, Ф. М. 1485
Varta, Tatiana 1521 Грабовой, Григорий Петрович 1372
Vasilos, Vasile (expert) 1521 Гургуров, Н. Н. 1459
Vârlan, Zinaida 1403-05, 1475
Vdovin, E. 1468
58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Д П
Демирель, Сулейман (1387) Павлюк, Александру (пер.) 1525
Демченко, Л. И. 1482 Перфилов, Олег Васильевич 1543
Донич, Владимир 1426 Плешка, В. Ф. (сост.) 1493, 1515
Драгнев, Демир 1525 Попович, Корнелиу 1522
Драгнев, Емил 1522, 1525 Постикэ, Георге 1525
Дрозд, Г. Д. (сост.) 1493, 1515 Прицкан, Валентина 1408
Дубровина, Т. Ю. 1485 Пысларюк, Вирджил 1522
Е Р
Евстратьев, Сергей 1386 Раку, Аурелия 1411
Ефрос, Петру 1418 Рассказова, Т. В. 1410, 1483-84, 1516
Ж С
Житнигор, Борис Семенович 1542 Селивестру, Габриела 1409, 1417
Сирота, Е. В. (эксперт) 1485
З
Скрипченко, Фёдор 1470
Запорожан, Игорь 1393 Стратулат, Петру 1446
Засыпкина, Г. В. (худож.) 1440 Сузанская, Т. Н. 1485
Сучевяну, Мария 1409, 1417
К Сырбу, И. М. 1453
Козуб, Георгий 1455
Т
Корой, Еуджен 1466
Тиранин, Александр 1517
Л Ткачук, М. Е. (ред.) 1440
Лапицкая, Людмила 1450 Томша, Сержиу 1408
Топал, Д. А. (худож.) 1440
М Туркинэ, Татьяна 1408
Майденберг, Эдуард (худож.) 1517 Ц
Максименко, Евгений (пер.) 1525
Михайлова, Т. Н. 1410, 1483-84, 1516 Цуркану, В. 1451
Мошин, Вячеслав 1446
Ч
Н Чернева, Е. Д. 1485
Новаков, С. З. 1459 Чобану, Игорь 1393
О Ш
Осадчук, П. В. 1377 Штефанец, З. И. 1486

59
Septembrie 2005 ≡ September 2005

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 9-2005

Acatistul Sfintei Fericitei Matrona din Gimnaziul nr. 64 din oraşul Durleşti : 40
Moscova 1375 de ani de activitate, 1965-2005 1398
Alba-ca-Zăpada 1487 Guide pédagogique : Man. de français
Amintirea lui Leonid Cobâleanschi – o 1403-04
zestre a timpului : [in memoriam : 55] Iepuriele lăudăros 1512
1412 Infecţiile cu transmitere sexuală şi
Asociaţia pentru Caritate şi Asistenţă prevenirea lor 1441
Socială ACASA 1367 Institutul Naţional de Standardizare şi
Association for Charity and Social Metrologie 1358
Assistance ACASA 1367 Lecture méthodique 1498
Auto-Info 1449 Lecturi literare 1491
Bibliografia Naţională a Moldovei 1360- Localităţile Republicii Moldova 1518
64 Managementul asistenţei medicale
Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării 1366 primare în Republica Moldova 1443
Biserica Ortodoxă din Moldova pentru Managementul îngrijirii nou-născutului
eliminarea exploatării muncii copilului 1445
1376 Manuel de français 1475
Casa de iarnă a animalelor 1510 Maria Bieşu : Scena, Opera – Dragostea
Câte un pic... 1369 mea 1468
Cenuşăreasa 1488 Matematici pentru economişti 1419
Chimia 1427, 1429, 1431, 1433, 1435 Mituri şi realitate despre sexualitate şi
Coloniţa : [mun. Chiţinău] 1523 relaţii sexuale 1442
Cu noi viaţa e mai dulce! : [S.A. Muzica academică moldovenească la
"Bucuria"] 1457 începutul mileniului trei 1463
Degeţica 1489 Naiul – antichitate şi contemporaneitate
Dicţionar de istoria românilor 1524 – instrument muzical divin 1464
Dicţionar englez român şi român-englez National Bibliogrphy of Moldova 1360-64
1472 855 de Jocuri şi Activităţi 1400
Drept penal 1389-90 Pieţe de capital 1382
Electorala 2005 : Doc. şi cifre cu privire Preţurile în Republica Moldova, 1994-
la alegerile Parlamentului Rep. 2004 1385
Moldova 1379 Ridichea 1513
English for you 1473-74 Scufiţă Roşie 1492
Fizică 1422 Sisteme de transport şi logistică, conf.
Frumoasa adormită 1490 int. (2005; Chişinău) 1448
Gâştele-lebedele 1511 Spicul de Aur : [despre activitatea S.A.
Ghidul acuzatorului de stat 1391 "ENTEN", Chişinău şi S.A. "Produse
Cerealiere – Bălţi"] 1456

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ştiinţe 1413 Жизненные навыки 1408


Teaching English Today and tomorrow, История румын : с древнейших вре-
conf. (2004; Chişinău) 1406 мен до наших дней 1525
Technology Transfer in Electronic Литературное чтение 1516
Engineering, Multifunctional Materials Математика 1409, 1417-18
and Fine Mechanics, simpoz. int. Молдавская современная музыка на
(2005; Chişinău) 1447 пороге третьего тысячелетия 1463
The National Institute of Standardization Нетрадиционные методы в медицине,
and Metrology 1358 биологии и растениеводстве. Энио-
Transfer tehnologic în ingineria логия. Экология и здоровье", меж-
electronică, materiale multifuncţionale дунар. науч.-практ. конф. (1; 2005;
şi mecanică fină, simpoz. int. (2005; Кишинев) 1368
Chişinău) 1447 Познание мира 1414
Trei urşi 1514 Русский язык и литература 1485
Universitatea de Stat din Moldova. Физика 1426
Analele ştiinţifice ale Universităţii de Химия 1428, 1430, 1432, 1434, 1436
Stat din Moldova 1359 Цены в Республике Молдова, 1994-
Valori ale mass-media în epoca 2004 1385
contemporană 1454 Читалочка 1493
Vitalie Coroban : [pictor] 1461 Эмоционально-психологическая под-
Vocaţie şi profesiune 1465 готовка беременной женщины и её
Vocea părinţilor 1395 членов семьи 1446

61
Septembrie 2005 ≡ September 2005

INDICE "MATERIALE INDEX "THE BIBLIOGRAPHICAL


BIBLIOGRAFICE ALE REPUBLICII MATERIALS OF REPUBLIC OF
MOLDOVA" MOLDOVA"

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

NR 3
IULIE-SEPTEMBRIE 2005 JULY-SEPTEMBER
(704-1014)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
___________________
704. Braicov, Andrei. Informatică : Turbo Pascal / Andrei Braicov. –
Ch., 2005. – P. 231. (15 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1492]

705. Culea, George. Controlere programabile / George Culea; ref. şt. :


Corneliu Boţan. – Ch., 2005. – P. 203-208. (70 tit. în lb. rom., engl.). – [05-1345]

706. Gremalschi, Anatol. Informatica : Structura calculatorului / Anatol


Gremalschi, Iurie Mocanu, Ludmila Gremalschi. – Ch., 2004. – P. 127. (18 tit.). –
[05-1466]

707. Gremalschi, Anatol. Informatica : Tehnici de programare / Anatol


Gremalschi. – Ch., 2005. – P. 99. (10 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1294]

708. Gremalschi, Anatol. Informatică / Anatol Gremalschi, Ludmila


Gremalschi. – Ch., 2005. – P. 115. (23 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1538]

709. Marinova, Natalia. Instrumentele Data Mining – parte importantă a


procesului de descoperire a cunoştinţelor / Natalia Marinova // Economica. – 2005.
– Nr 2. – P. 130. (10 tit. în lb. engl., rusă).

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

710. Rotar, Dan. Procesarea digitală a semnalelor / Dan Rotar. – Ch.,


2005. – P. 306-311. (85 tit. în lb. rom., engl.). – [05-1342]

006 Standardizare şi standarde


___________________
711. Bantea, Valentina. Bazele standardizării, metrologiei, controlul şi
dirijarea calităţii produselor alimentare / Valentina Bantea; red. resp. : Valentina
Bantea. – Ch., 2005. – P. 136-137. (20 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1390]

009 Ştiinţe umane în general


___________________
712. Universitatea de Stat din Moldova. Analele ştiinţifice ale
Universităţii de Stat din Moldova : Seria : Lucrări studenţeşti : Ştiinţe socio-
umanistice / resp. ed. : Tatiana Bulimaga. – Ch., 2005. – 346 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [05-1444]

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
713. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of
Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 :
Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. : Claudia Bâgu, …; red.
resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii din Rep.
Moldova, 2005 (Reglet-Max SRL). – 20 cm. – ISSN 1857-0550
Sistematizat, include inf. despre publ. ed. în Moldova, conţine "Cronica
cărţii", "Cronica art. de rev.", "Cronica art. de gaz.". – An. : Ind. de nume, de tit. –
Lista rev. şi gaz. ale căror art. au fost fişate.
Nr 1, 2005. – 2005. – 176 p. (899 tit.). – Text. : lb. rom., rusă, alte lb.
străine. – 100 ex. – [05-1447]

714. Nr 2, 2005. – 2005. – 213 p. (1135 tit.). – Text. : lb. rom., rusă, alte
lb. străine. – 100 ex. – [05-1448]

715. Nr 4, 2005. – 2005. – 207 p. (1158 tit.). – Text. : lb. rom., rusă, alte
lb. străine. – 100 ex. – [05-1564]

63
Septembrie 2005 ≡ September 2005

716. Nr 5, 2005. – 2005. – 196 p. (1018 tit.). – Text. : lb. rom., rusă, alte
lb. străine. – 100 ex. – [05-1565]

717. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of


Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Referinţe. Recenzii. Art. din rev. şi ziare : Se
ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. :
Claudia Bâgu,…; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă. – Ch. : Camera Naţ. a
Cărţii din Rep. Moldova, 2005 (Reglet-Max SRL). – 20 cm. – ISSN 1857-0550
Sistematizat, include inf. despre publ. ed. în Moldova, conţine "Cronica
cărţii", "Cronica art. de rev.", "Cronica art. de gaz.", Indice "Materiale bibliografice
ale Rep. Moldova", "Cronica recenziilor". – An. : Ind. de nume, de tit. – Lista rev. şi
gaz. ale căror art. au fost fişate.
Nr 3, 2005. – 2005. – 276 p. (1529 tit.), – Text. : lb. rom., rusă, alte lb.
străine. – 100 ex. – [05-1449]

718. Şpac, Ion


Reflecţii biblioteconomice şi bibliografice / Ion Şpac; Proiectul ed.
"Moldavica". – Ch. : BNRM, 2005 (Imprimeria B.N.R.M.). – 288, [8] p. : fotogr., tab.;
20 cm. – (Col. "Clio şi Biblion")
ISBN 9975-9994-6-8
100 ex. – [05-1469]
Trecerea în rev. a materialelor bibliogr. naţ. publ. în aa. 1955-2005

02 BIBLIOTECONOMIE
___________________

719. Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării : Vol. 3 / col. red. : Nelly


Ţurcan, ... – Ch., 2005. – 196 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1441]

720. Rău, Alexe. Biblioteca Naţională între prezent şi viitor / consemnare


de Valentina Găluşcă // Moldova : ser. nouă. – 2005. – Nr 7-8. – Text în lb. engl.,
rusă.

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPOZIŢII.


MUZEE
___________________
721. Postolachi, Vlad. Avifauna Republicii Moldova reprezentată în
colecţia Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală / Vlad Postolachi;
consiliul şt. : Mihai Ursu, ...; red. şt. : Serghei Jurminschi. – Ch., 2004. – P. 51. (12
tit. în lb. engl., rom., rusă). – [05-1293]

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE


___________________
722. Academia de Administrare Publică pentru o guvernare
transparentă, responsabilă şi democratică / coord. : A. Mironic, ... – Ch., 2005. –
272 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1170]

723. Материалы Первой Междунар. научно-практической конфе-


ренции "Нетрадиционные методы в медицине, биологии и растениеводстве.
Эниология. Экология и здоровье", 15-17 сент. 2005 / редкол. : О. В. Бляндур, ...
– К., 2005. – 512 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1503]

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
___________________
724. Bogatu, Eugenia. Ipostaze ale comunicării eficiente la nivelul
discursului filosofic : Spec. 09.00.01 : Ontologie şi Gnoseologie : Autoref. tezei de
doctor în filosofie / Eugenia Bogatu. – Ch., 2005. – P. 21. (13 tit. de lucr. ale aut.). –
[05-1305]

725. Tacu, Valentina. Specificul gândului uman / Valentina Tacu //


Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 2. – P. 37. (11 tit. în lb. rom., rusă).

65
Septembrie 2005 ≡ September 2005

159.9 Psihologie
___________________
726. Burlac, Viorica. Habitaclul personalităţii – între normă şi deficienţă
/ Viorica Burlac, Eugenia Dumitraş // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani
de activitate. – Ch., 2005. – P. 257. (10 tit. în lb. rom., rusă.). – [05-1245]

727. Dulgheru, Valeriu. Creativitate tehnică / Valeriu Dulgheru, Lorin


Cantemir, Maria Carcea; red. resp. : Ion Bostan. – Ch., 2005. – P. 178-179. (25 tit.
în lb. rom., engl., fr., rusă). – [05-1399]

728. Piaget, Jean. Psihologia copilului / Jean Piaget, Bärbel Inhelder;


trad. din fr. : Liviu Papuc. – Ch., 2005. – P. 159-160. (24 tit.). – [05-1581]

729. Ursu, Ludmila. Locul şi rolul noţiunii stil rezolutiv în sistemul


accepţiunilor psiho-pedagogice moderne asupra categoriei stil / Ludmila Ursu,
Tatiana Rusuleac // Didactica Pro... – 2005. – Nr 4. – P. 20. (22 tit. în lb. rom., engl.,
rusă).

16 LOGICĂ. TEORIA CUNOAŞTERII. METODOLOGIE


___________________
730. Bobână, Gheorghe. Umanismul în cultura românească din secolul
al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea / Gheorghe Bobână. – Ch., 2005. – P.
239-256. (359 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [05-1491]

2 RELIGIE. TEOLOGIE
___________________
731. Boumis, Ponagiotis. Autoritatea şi valabilitatea sfintelor canoane,
autenticitatea şi funcţia lor liturgică / Panagiotis Boumis; trad. din lb. greacă de Ion
Marian Croitoru // Luminătorul. – 2005. – Nr 4. – P. 50-52. (28 tit. în lb. greacă).

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE
___________________
732. Cerbuşcă, Pavel. Educaţia civică / Pavel Cerbuşcă, Valentina
Haheu. – Ch., 2004. – P. 112. (20 tit.). – [05-1370]

733. Cojocaru, Lidia. Metode şi tehnici de cercetare sociologică / Lidia


Cojocaru. – Ch., 2005. – 351 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [05-1335]

734. Deprinderi de viaţă / Tatiana Turchină, Sergiu Tomşa, Veronica


Boldişor, Valentina Priţcan. – Ch., 2005. – P. 96. (34 tit.). – [05-1234]

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


___________________
735. Spătaru, Tatiana. Formarea responsabilităţii ecologice în contextul
dezvoltării durabile a societăţii (în baza investigaţiilor sociologice din Rep. Moldova)
: Spec. : 22.00.04 – Structura socială, instituţii şi procese sociale : Autoref. al tezei
de doctor habilitat în sociologie / Tatiana Spătaru. – Ch., 2005. – P. 46-48. (44 tit.
de lucr. ale aut.). – [05-1388]

32 POLITICĂ
___________________
736. Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova. Anuar
ştiinţific : Vol. 3 / col. red. : Vasile Guţu, (preş.), ... – Ch., 2005. – 268 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [05-1192]

737. Kymlicka, Will. Politica în dialect : naţionalism, multiculturalism şi


cetăţenie / Will Kymlicka; trad. : Diana Stanciu. – Ch, 2005. – P. 309-325. (378 tit.
în lb. engl.). – ISBN 9975-61-363-2. – [05-1219]

738. Zolotco, Dumitru. Activitatea continuă ne apropie de Europa /


Dumitru Zolotco // Administrarea Publică. – 2005. – Nr 2/3. – P. 30. (10 tit. în lb.
rom., engl.).

67
Septembrie 2005 ≡ September 2005

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


___________________

739. Academia de Studii Economice din Moldova. Analele Academiei


de Studii Economice din Moldova : Vol. 3 / col. red. : Grigore Belostecinic. – Ch.,
2005. – 367 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1339]

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


___________________

740. Management sindical / Victor Benu, Dumitru Şandru, Ion Cucu, ... –
Ch., 2005. – P. 135-136. (22 tit.). – [05-1171]

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


___________________
741. Goian, Ion. Curs de antreprenoriat / Ion Goian, Diana Senic, Ala
Gasnaş. – Ch., 2005. – P. 225-230. (61 tit.). – [05-1486]

742. Vinogradova, Natalia. Criteriile de apartenenţă a întreprinderilor la


sectorul micului business / Natalia Vinogradova // Economica. – 2005. – Nr 2. – P.
24. (13 tit. în lb. engl., rom., rusă).

743. Балынский, Андрей. Малый бизнес в великой стране / А.


Балынский; пер. : Юрий Чебан. – Bălţi, 2004. – P. 14. (25 tit. în lb. engl., rusă). –
[05-1285]

336 Finanţe
___________________
744. Beşliu, Iurie. Corelaţii dintre diagnosticul economico-financiar şi
analiza economico-financiară / Iurie Beşliu // Economica. – 2005. – Nr 2. – P. 73.
(10 tit. în lb. rom., fr.).

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

745. Cucoşel, Constantin. Măsurile întreprinse împotriva evaziunii


fiscale şi rezultatele acestora / Constantin Cucoşel // Economica. – 2005. – Nr 2. –
P. 69. (13 tit.).

746. Finanţe publice / Rodica Hâncu, Eugenia Buşmachiu, Marselina


Ignat, ...; coord. : Rodica Hâncu. – Ch., 2005. – P. 185-188. (55 tit. în lb. rom.,
rusă). – [05-1334]

747. Metode şi tehnici fiscale / Rodica Hîncu, Nadejda Chicu, Olga


Kuzmina, .... – Ch., 2005. – P. 161-164. (42 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1333]

748. Pieţe de capital / A. Caraganciu, A. Darovanaia, M. Minica, T. Iovv.


– Ch., 2005. – P. 355-356. (58 tit. în lb. rom., engl.). – [05-1560]

749. Rusu, D. Système bancaire / D. Rusu, M. Bejan, A. Zubic. – Ch.,


2005. – P. 63-64. (23 tit.). – [05-1558]

750. Talpă, A. Banking System / A. Talpă, A. Zubic. – Ch., 2005. – P.


73-74. (28 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-1559]

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri.
___________________
751. Babii, Leonid. Ramura viti-vinicolă / Leonid Babii. – Ch., 2005. – P.
252-256. (115 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1406]

752. Badicu, Iurie. Locul şi rolul statului de drept în economia de piaţă /


Iurie Badicu; coaut., red. şt. : Mihail Rotaru. – Ch., 2005. – P. 140-146. (145 tit. în
lb. rom., engl., rusă). – [05-1309]

753. Chişlari, Elena. Antreprenoriatul : diversitatea modelelor şi


mecanismelor de realizare / Elena Chişlari. – Ch., 2005. – P. 209-217. (111 tit. în lb.
rom., engl.). – [05-1332]

69
Septembrie 2005 ≡ September 2005

754. Macari, V. Eficientizarea utilizării şi dezvoltarea potenţialului


industrial de producţie şi export al Republicii Moldova / V. Macari. – Ch., 2005. – P.
65-66. (34 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1282]

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


___________________
755. Magu, Ion. Terorismul în vizorul serviciului vamal / Ion Magu. – Ch.,
2005. – P. 32-33. (27 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1269]

756. Ţurcanu, N. Marketingul tehnologiilor moderne în construcţii / N.


Ţurcanu, E. Şamis. – Ch., 2005. – P. 151-153. (36 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-
1403]

757. Vîlcu, Nicolae. Mesagerii statalităţii / Nicolae Vîlcu. – Ch., 2005. –


P. 32. (14 tit. în lb. rom., engl.). – [05-1270]

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
___________________
758. Alecu, Gheorghe. Particularităţi ale investigaţiei penale şi
criminalistice a unor infracţiuni din domeniul informatic / Gheorghe Alecu // Avocatul
Poporului. – 2005. – Nr 8. – P. 6-7; Nr 9. – P. 7-9. (11 tit.).

759. Aramă, Elena. Controverse teoretice şi aspecte practice ale


interpretării dreptului / Elena Aramă, Iulian Savu; ref. şt. : Andrei Smochină; Boris
Negru. – Ch., 2005. – P. 160-169. (170 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [05-1195]

760. Balmuş, Victor. Partidele politice în statul de drept / Victor Balmuş


// Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 7. – P. 9-12. – P. 12. (17 tit. în lb. rom., fr.).

761. Frunze, Ion. Influenţa terorismului asupra conflictelor armate / Ion


Frunze // Administrarea Publică. – 2005. – Nr 2/3. – P. 125. (16 tit. în lb. rom., engl.,
rusă).

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

762. Casiadi, Oleg. Separaţia puterilor în regimurile politice


contemporane. Studiu comparativ. Regimul prezidenţial / Oleg Casiadi //
Administrarea Publică. – 2005. – Nr 2/3. – Ch., 2005. – P. 80. (14 tit. în lb. rom.,
engl., fr.).

763. Blanovschi, Andrei. Statul şi economia / Andrei Blanovschi, Ala


Mironic. – Ch., 2005. – P. 201-202. (46 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [05-1250]

764. Brînză, Sergiu. Obiectul infracţiunilor contra patrimoniului : Spec. :


12.00.08 Drept penal (drept penal) : Autoref. al tezei de doctor habilitat în drept /
Sergiu Brînză; Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – P. 32-40. (12 tit. de lucr.
ale aut. în lb. rom., rusă). – [05-1306]

765. Brînză, Sergiu. Obiectul infracţiunilor contra patrimoniului / Sergiu


Brînză. – Ch., 2005. – P. 641-674. (198 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1489]

766. Bulgaru, Maria. Factori de risc în apariţia comportamentului


delincvent / Maria Bulgaru // Asistenţa socială şi juvenilă : modalităţi de integrare şi
cooperare. – P. 25. (10 tit. în lb. rom.). – [05-1193]

767. Cuşmir, Ludmila. Protecţia drepturilor mamei şi copilului în


condiţiile dezvoltării sociale stabile : Spec. : 12.00.02 – Drept public (constituţional);
organizarea şi funcţionarea inst. de drept : Autoref. al tezei de doctor în drept /
Ludmila Cuşmir. – Ch., 2005. – P. 19-20. (16 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). –
[05-1152]

768. Daltă, Ghenadie. Pericolul social al infracţiunii în România şi


Republica Moldova. Aspecte de drept comparat / Ghenadie Daltă, Alexei Moglan. –
Ch., 2005. – P. 71-73. (44 tit.). – [05-1401]

769. Donos, Evlampie. Dreptul muncii : Vol. 2 : Convenţii ale


Organizaţiei Internaţionale a Muncii ratificate de Parlamentul Republicii Moldova /
Evlampie Donos. – Ch., 2005. – 338 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [05-1337]

770. Drept penal : Vol. 1 : Partea generală / Stela Botnaru, Alina Şavga,
Vladimir Grosu, Mariana Grama. – Ch., 2005. – P. 593-610. (365 tit. în lb. rom.,
rusă). – [05-1413]
71
Septembrie 2005 ≡ September 2005

771. Drept penal : Vol. 2 : Partea specială / Sergiu Brînză, Xenofon


Ulianovschi, Vitalie Stati,... – Ch., 2005. – P. 783-787. (120 tit. în lb. rom., rusă). –
[05-1535]

772. Drumea, Mihnea. Aspecte juridice internaţionale privind timpul de


muncă în raport cu legislaţia României şi Moldovei / Mihnea Drumea // Avocatul
Poporului. – 2005. – Nr 6. – P. 14. (10 tit.).

773. Furtună, V. Viziuni, concepţii în teoriile suicidului / V. Furtună, N. A.


Oprea // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. – Ch., 2005. –
P. 155. (10 tit. în lb. engl., fr.). – [05-1245]

774. Gîrla, Lilia. Pruncuciderea : analiză juridico-penală şi criminologică


: Spec. : 12.00.08 – Drept penal (drept penal; criminologie) : Autoref. al tezei de
doctor în drept / Lilia Gîrla. – Ch., 2005. – P. 21-23. (21 tit. de lucr. ale aut. în lb.
rom., rusă). – [05-1302]

775. Magherescu, Delia. Modificarea învinuirii în prima instanţă


(aspecte comparative) : Spec. : 12.00.08 Drept penal (cu specificarea drept
procesual penal) : Autoref. al tezei de doctor în drept / Delia Magherescu. – Ch.,
2005. – P. 20. (10 tit. de lucr. ale aut.). – [05-1445]

776. Manual de drept penal : Partea generală / aut. : Alexandru


Borodac, Marin Gherman, Nicuşor Maldea, ...; red. coord. : Alexandru Borodac. –
Ch., 2005. – 512 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [05-1222]

777. Mariţ, Alexandru. Evoluţia conceptelor şi a reglementărilor cu


privire la vinovăţia penală / Alexandru Mariţ; red. şt. : Gheorghe Costachi. – Ch.,
2005. – P. 269-287. (410 tit. în lb. rom., engl., rusă) şi în note la sfârşitul cap. – [05-
1488]

778. Mariţ, Alexandru. Reflecţii asupra naturii juridice a intenţiei şi a


imprudenţei infracţionale / Alexandru Mariţ // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 7. – P. 24.
(11 tit. în lb. rom., fr.).

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

779. Moglan, Alexei. Terorismul – crimă internaţională / Alexei Moglan,


Ghenadie Daltă; red. resp. : Ala Climov. – Ch., 2005. – P. 84-90. (103 tit. în lb.
rom., fr.). – [05-1396]

780. Moroşan, Tatiana. Drept economic / Tatiana Moroşan. – Ch., 2005.


– 140 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [05-1570]

781. Mutu, Maria. Spălarea banilor – aspecte juridico-penale : Spec.


12.00.08 – Drept penal (drept penal) : Autoref. al tezei de doctor în drept / Maria
Mutu. – Ch., 2005. – P. 19-20. (13 tit. de lucr. ale aut.). – [05-1304]

782. Piromania în cadrul organicităţii cerebrale sechelare şi la


delicventul minor cu discernământ neformat : (cazuri clinice) / A. G. Nacu, Ion
Catrinici, Vasile Cazacu, Carolina Catrinici // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău –
110 ani de activitate. – Ch., 2005. – P. 175. (10 tit. în lb. rom., rusă.). – [05-1245]

783. Pop, Octavian. Răspunderea penală şi pedeapsa aplicată minorilor


/ Octavian Pop; red. şt. : Gheorghe Neagu. – Ch., 2005. – P. 132-138. (119 tit.). –
[05-1308]

784. Potângă, A. Drepturile copilului consfinţite în Convenţia


internaţională cu privire la drepturile copilului / A. Potângă, L. Cuşmir // Legea şi
viaţa. – 2005. – Nr 7. – P. 17. (12 tit. în. lb. rom., engl.).

785. Smochina, Carolina. Parlamentul european : evoluţie şi probleme


juridice : Spec. : 12.00.10 – Drept Int. Public : Autoref. al tezei de doctor în drept /
Carolina Smochina. – Ch., 2005. – P. 21. (10 tit. de lucr. ale aut.). – [05-1312]

786. Tatarov, Sergiu. Controlul administrativ exercitat de executivul


central asupra activităţii autorităţilor administraţiei publice locale în Republica
Moldova : Spec. : 12.00.02 – drept public (drept administrativ); organizarea şi
funcţionarea instituţiilor de drept : Autoref. al tezei de doctor în drept / Sergiu
Tatarov. – Ch., 2005. – P. 21. (12 tit. de lucr. ale aut.). – [05-1353]

787. Visterniceanu, Emilia. Răspunderea penală pentru tâlhărie : Spec.


: 12.00.08 Drept penal (drept penal) : Autoref. al tezei de doctor în drept / Emilia
Visterniceanu. – Ch., 2005. – P. 22-23. (21 tit. de lucr. ale aut.). – [05-1303]
73
Septembrie 2005 ≡ September 2005

788. Volcinschi, V. Originalitatea operelor de literatură, artă şi ştiinţă –


condiţie sine qua non a protejabilităţii în dreptul de autor / V. Volcinschi, I. Chiroşca
// Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 8. – P. 11. (20 tit. în lb. rom., fr., rusă).

789. Алексеева, Виктория. Понятие гражданско-правовой


ответственности / Виктория Алексеева // Administrarea Publică. – 2005. – P. 44-
45. (11 tit.).

790. Ангели, Фёдор. Республиканская Турция. Сулейман Демирель


/ Фёдор Ангели. – К., 2005. – P. 568-570. (61 tit. în lb. turcă, rusă). – [05-1500]

791. Денчук, Е. О сравнительном правоведении в юридической


науке / Е. Денчук // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 8. – P. 45. (19 tit.).

792. Житнигор, Борис Семенович. Сравнительный анализ общих


частей уголовных законодательств Украины, России и Израиля, а также неко-
торых особенностей общей части уголовного кодекса Молдовы : 12.00.08 –
Уголовное право (со спецификацией : уголовное право и криминология) : Ав-
тореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра права / Борис Семенович Житнигор. – К.,
2005. – P. 20-21. (14 tit. de lucr. ale aut. în lb. rusă, ucr.). – [05-1446]

793. Макарь, И. Ответственность за бандитизм / И. Макарь // Закон


и жизнь. – 2005. – Nr 9. – P. 39. (13 tit.).

794. Мартынчик, Е. Участники стороны защиты в молдавском и


российском уголовном судопроизводстве / Е. Мартынчик, Д. Милушев // Закон
и жизнь. – 2005. – Nr 9. – P. 11. (11 tit.).

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


___________________
795. Pleşca, Valeriu. Serviciul militar ca o formă specifică a serviciului
public / Valeriu Pleşca // Administrarea Publică. – 2005. – Nr 2/3. – P. 65-66. (13 tit.
în lb. rom., rusă).

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

796. Tincu, Violeta. Relaţiile cu presa în administraţia publică / Violeta


Tincu // Administrarea Publică. – 2005. – Nr 2/3. – P. 108-113. – P. 113. (11 tit).

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


___________________
797. Asistenţa socială şi justiţia juvenilă / coord. : Maria Bulgaru. – Ch.,
2005. – 204 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1193]

798. Problemele formării coşului alimentar al minimului de existenţă al


populaţiei din Moldova / alcăt. : A. Rojco, ... – Ch., 2005. – P. 18. (11 tit.). – [05-
1177]

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


799. Lista lucrărilor publicate de profesorul universitar Leonid
Cobâleanschi // Amintirea lui Leonid Cobâleanschi – o zestre a timpului. – Ch,
2005. – P. 65-67. – [05-1507]
Include cărţi, art., 109 tit. în lb. rom., engl., rusă, publ. în aa. 1968-1993
___________________
800. Amintirea lui Leonid Cobâleanschi – o zestre a timpului / coord. :
Ion Ababii, ... – Ch., 2005. – P. 61-64. (42 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-1507]

801. Bologa, Angela. Potenţialul psiho-profilactic al basmului popular /


Angela Bologa. – Ch., 2005. – P. 255-264. (206 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-
1551]

802. Borş, Alexandru. Educaţie muzicală : cl. a 2-a / Alexandru Borş,


Eugen Coroi, Ala Stângă. – Ch., 2005. – P. 91. (12 tit.). – [05-1463]

803. Borş, Alexandru. Educaţie muzicală : cl. a 5-a / Alexandru Borş,


Eugen Coroi, Ala Stângă. – Ch., 2005. – P. 82-83. (34 tit. în lb. rom., rusă). – [05-
1323]

75
Septembrie 2005 ≡ September 2005

804. Deprinderi de viaţă : cl. 1-4 / Maria Vrânceanu, Natalia Zotea,


Maria Vasiliev, Ala Holban, ... – Ch., 2005. – P. 221. (38 tit. în lb. rom., engl., rusă).
– [05-1329]

805. Deprinderi de viaţă : cl. 5-7 / Iosif Moldovanu, Claudia Coadă,


Daniela Platon, ... – Ch., 2005. – P. 186-187.(95 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [05-
1255]

806. Deprinderi de viaţă : cl. 8-9 / Iosif Moldovanu, Claudia Coadă,


Daniela Platon, ... – Ch., 2005. – P. 177-179. (94 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-
1287]

807. Deprinderi de viaţă : cl. 10-12 / Tatiana Turchină, Sergiu Tomşa,


Veronica Boldişor, ... – Ch., 2005. – P. 179. (32 tit.). – [05-1267]

808. Dosca, Aliona. Abordări metodologice de operare cu texte


specializate juridic în cadrul orelor universitare de limba germană / Aliona Dosca //
Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 2. – P. 57. (23 tit. în lb, rom., germ.).

809. Dosca, Aliona. O oră de curs netradiţională / Aliona Dosca //


Didactica Pro... – 2005. – Nr 4. – P. 45. (10 tit.).

810. Dulamă, Eliza. Explicaţia-metodă didactică fundamentală asociată


utilizării desenelor schematice la lecţiile de geografie / Eliza Dulamă // Didactica
Pro... – 2005. – Nr 4. – P. 57. (16 tit. în lb. rom., fr.).

811. Fekete, Adela Corina. Abordarea sociologică a raportului naţional-


universal în educaţia tinerilor : (Din perspectiva disciplinei "Limba şi lit. rom.") :
13.00.01 – Pedagogie generală : Autoref. al tezei de doctorat în pedagogie / Adela
Corina Fekete. – Ch., 2005. – P. 28. (10 tit. de lucr. ale aut.). – [05-1241]

812. Fekete, Maria Carmen. Repere psiho-pedagogice în activitatea de


consiliere şi orientare în învăţământul pre-universitar : (Din perspectiva educaţiei
lingvistice şi literare) : 13.00.01 – Pedagogice generală : Autoref. al tezei de
doctorat în pedagogie / Maria Carmen Fekete. – Ch., 2005. – P. 26. (10 tit. de lucr.
ale aut.). – [05-1242]

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

813. Godoroja, Rita. Formarea la liceeni a capacităţilor creative în


procesul instruirii problematizate : 13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. al tezei de
doctor în pedagogie / Rita Godoroja; Inst. de Şt. ale Educaţiei. – Ch. : S. n., 2005. –
P. 27-28. (15 tit.). – [05-1438]

814. Gugiuman, Sofia. Calea spre noi înşine / Sofia Gugiuman. – Ch.,
2005. – 208 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [05-1487]

815. Mândâcanu, Virgil. O schimbare necesară la început de mileniu /


Virgil Mândâcanu // Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 2. – P. 6. (10 tit.).

816. 855 de Jocuri şi Activităţi / elab. : Iosif Moldovanu,.... – Ch., 2005. –


P. 175. (15 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-1534]

817. Patraşcu, Dumitru. Tehnologii educaţionale / Dumitru Patraşcu. –


Ch., 2005. – 704 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [05-1493]

818. Pâslaru, Vlad. Concepţia educaţiei moral-spirituale / Vlad Pâslaru,


Angela Cara, Viorica Palaria // Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 2. – P. 67. (10 tit.).

819. Stoica, Doru. Formarea personalităţii elevului din ciclul gimnazial


cu profil specializat "Fotbal" : Spec. 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei
fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. al tezei de
doctor în şt. pedagogice / Doru Stoica. – Ch., 2005. – P. 28-29. (11 tit. de lucr. ale
aut.). – [05-1458]

820. Teaching English Today and Tomorrow : Annual Conf. Materials,


18 sept. 2005 / organizers : Ana Gorea, ... – Ch., 2005. – 115 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [05-1442]

821. Volcovscaia, M. Русская речь / M. Volcovscaia, N. Gorbaciova. –


Ch., 2005. – P. 80. (13 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1521]

822. Vîrlan, Maria. Direcţiile de activitate ale psihologului şcolar / Maria


Vîrlan. – Ch., 2005. – P. 279-281. (47 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1179]

77
Septembrie 2005 ≡ September 2005

823. Кондратенко, О. Г. Инновационные технологии в профессио-


нальном образовании. Алгоритмизация процесса обучения / О. Г. Кондратен-
ко. – Ch., 2005. – P. 79-80. (44 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1352]

824. Раку, Аурелия. История становления и развития системы спе-


циального образования в Республике Молдова / Аурелия Раку. – Ch., 2005. –
P. 179-183. (85 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1505]

825. Шкёпу, Людмила. Воспитание навыков репродуктивного


здоровья / Людмила Шкёпу, Анжела Алексейчук; пер. с рум. : Лучия Ботнарюк.
– Ch., 2005. – P. 91. (12 tit.). – [05-1166]

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


___________________
826. Colac, Tudor. Ţinutul Criulenilor / Tudor Colac. – Ch., 2005. – P.
127. (22 tit.). – [05-1348]

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE
___________________
827. Bacal, Petru. Abordări conceptuale ale obiectului gestiuni mediului
/ Petru Bacal // Economica. – 2005. – Nr 2. – P. 48. (10 tit. în lb. rom., rusă).

828. Natura rezervaţiei "Plaiul Fagului" / sub red. : A. Ursu. – Ch.;


Rădenii Vechi, 2005. – 439 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.).– [05-1230]
51 MATEMATICĂ
___________________
829. Matematici pentru economişti / Ion Bunu, Grigore Diligul,
Constantin Cracilov, Victor Vizitiu. – Ch., 2005. – P. 253. (10 tit. în lb. rom., rusă). –
[05-1557]

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

830. Neagu, Vasile. Algebre Banach generate de operatori integrali


singulari / Vasile Neagu. – Ch., 2005. – P. 246-249. (50 tit. în lb. rom., engl., rusă).
– [05-1550]

831. Talmaciu, Mihai. Metode numerice : Vol. 1 / Mihai Talmaciu. – Ch.,


2005. – P. 127-127. (22 tit. în lb. rom., engl.). – [05-1341]

832. Математика / Ион Акири, Валентин Гарит, Петру Ефрос, …;


trad. din lb. rom. : Ion Achiri, ... – Ch., 2004. – P. 197-198. (31 tit. în lb. rom., rusă).
– [05-1369]

53 FIZICĂ
___________________
833. Gurău, Virginia. Efecte de rezonanţă şi interacţiunea
multiparticulelor în plasma purtătorilor de sarcină liberi în semiconductori : Spec.
01.04.02 – fizica teoretică şi matematică : Autoref. tezei de doctor în şt. fizico-
matematice / Virginia Gurău. – Ch., 2005. – P. 16-18. (53 tit. de lucr. ale aut. în lb.
rom., engl., rusă). – [05-1186]

834. Lehoucq, R. Legile lumii / R. Lehoucq, J.-M. Courty, É. Kierlik; trad.


: Andrei-Paul Corescu. – Ch., 2005. – P. 154-156. (76 tit. în lb. engl., fr.). – [05-
1221]

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


__________________
835. Chimia coloidală / elab. : Rodica Strurza, ...; ref. şt. : Mihai
Cherdivarenco. – Ch., 2005. – P. 47. (11 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1391]

836. XXII Международная Чугаевская конференция по координаци-


онной химии : Тезисы докладов : Кишинэу, 20-24 июня, 2005 г. / председатель
конф. : Н. В. Гэрбэлэу. – Ch., 2005. – 608 p. (Bibliogr. la sfârşitul tezelor). – [05-
1248]

79
Septembrie 2005 ≡ September 2005

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


___________________
837. Bogdan, Octavian. Caracteristici ale hazardurilor / riscurilor
climatice de pe teritoriul României / Octavian Bogdan // Mediul Ambiant. – 2005. –
Nr 5. – P. 35-36. (49 tit. în lb. rom., fr.).

838. Dezvoltări metodologice privind microzonarea seismică şi aplicarea


lor pentru teritoriul oraşului Chişinău / V. Alcaz, A. Drumea, E. Isicico, ...; red. şt. :
A. Zaicenco. – Ch., 2005. – P. 66-67. (18 tit.) şi la sfârşitul cap. – [05-1316]

839. Estimarea vulnerabilităţii raioanelor şi localităţilor Republicii


Moldova la situaţii excepţionale cu caracter natural şi tehnogen = Определение
уязвимости районов и населенных пунктов Республики Молдова к
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера / aut. : Ion
Apostol. – Ch., 2005. – P. 63. (16 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1161]

840. Mihailescu, Constantin. Climate Change and Hazards Prediction


in the Black Sea Region / Constantin Mihailescu; trad. : Liliana Habet. – Ch., 2005.
– P. 255-272. (627 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-1547]

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
___________________
841. Perciuleac, Ludmila. Biologie / Ludmila Perciuleac, Mihai Leşanu.
– Ch., 2005. – P. 259. (17 tit.). – [05-1496]

842. The third international Conference "Ecological Chemistry : Latest


advances" : Book of Proceedings, May 20-21, 2005, Chişinău / com. org. : Lidia
Romanciuc, ... – Ch., 2005. – 792 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1253]

843. Вишняцкий, Л. Б. Введение в преисторию. Проблемы антропо-


генеза и становления культуры / Л. Б. Вишняцкий. – К., 2005. – 394 p. (Bibliogr.
la sfârşitul cap.). – [05-1499]

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

58 BOTANICĂ
___________________

844. Ciubuc, Natalia. Algele edafice din solurile municipiului Chişinău :


Spec. 03-00-05 Botanică : Autoref. şt. al tezei de doctor în şt. biologice / Natalia
Ciubuc. – Ch., 2005. – P. 22-23. (15 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-1237]

845. Lumea vegetală a Moldovei : Vol. 1 : Ciuperci. Plante fără flori :


Alge, licheni, muşchi, ecvizetofite, ferigi, gimnosperme / Adam Begu, Ştefan Manic,
Vasile Şalaru, ...; red. şt. : Vasile Şalaru – Ch., 2005. – P. 201. (23 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [05-1187]

846. Vol. 2 : Plante cu flori – I : Clasa Magnoliopsida, subclasele :


Magnoliidae, Ranuculidae, Caryophyllidae, Hamamelididae, Rosidae / Andrei
Negru, Ana Ştefîrţa, Valentina Cantemir, Gheorghe Gânju; red. şt. : Andrei Negru. –
2005. – P. 198. (28 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1175]

59 ZOOLOGIE
847. Chihai, Oleg. Structura parazitofaunei la bovinele păşunate în
ecosisteme de luncă şi stepe / Oleg Chihai // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 4. – P.
23. (15 tit.).

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
___________________
848. Medicina modernă : actualităţi şi perspective : Materialele Conf. Şt.
Int. consacrate aniversării a 35 de ani ai Spitalului Clinic a Min. Sănătăţii al Rep.
Moldova, 27 mai 2005 / red. resp. : Ivan V. Butorov. – Ch., 2005. – 276 p. (Bibliogr.
la sfârşitul art.). – [05-1196]

81
Septembrie 2005 ≡ September 2005

612 Fiziologie. Fiziologie comparată


___________________
849. Ţîrdea, Teodor N. Aspecte antropologice ale bioeticii / Teodor N.
Ţîrdea, Ana Marin // Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de
asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. – P. 40-41. (18 tit. în lb. rom., fr., rusă).
– [05-350]

850. Андреев, В. Н. Профилактика преждевременного старения (к


долголетию) / В. Н. Андреев // Curierul medical. – 2005. – Nr 3. – P. 65. (23 tit. în
lb. engl., rusă).

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


___________________
851. Alimentaţia reală determinată în mediul rural într-un studiu
populaţional / M. Popovici, U. Jalbă, V. Rudi, ... // Curierul medical. – 2005. – Nr 3.
– P. 27. (15 tit. în lb, rom., engl., rusă).

852. Friptuleac, Gr. Evaluarea fiziologo-igienică a condiţiilor


ocupaţionale ale angajaţilor întreprinderilor vinicole / Gr. Friptuleac, V. Meşina //
Curierul medical. – 2005. – Nr 4. – P. 42. (14 tit. în lb. rom., rusă).

853. Gusca, Nina. Formarea regimului alimentar la copii / Nina Gusca //


Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr. 2. – P. 55-56. (35 tit. în lb. rom., engl., rusă).

854. Tihon, A. Aspecte privind condiţiile de muncă ale operatorilor la


computere / A. Tihon // Curierul medical. – 2005. – Nr 3. – P. 41. (22 tit. în lb. rom.,
engl., rusă).

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


___________________
855. Bahnarel, Ion. Aspecte medico-biologice ale acţiunii accidentului
nuclear de la Cernobâl asupra populaţiei Republicii Moldova / Ion Bahnarel,

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ludmila Coreţchi, Mihai Moldovanu. – Ch., 2005. – P. 119-146. (257 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [05-1217]

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


___________________
856. Cărăuş, Vladimir. Unele aspecte ale utilizării fitopreparatelor în
scopuri curativ-profilactice / Vladimir Cărăuş // Bioetica, filosofia, economia şi
medicina în strategia de asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. – P. 240. (19
tit.). – [05-350]

616 Patologie. Medicină clinică


857. Книги профессора : [оториноларингологии] В. И. Ботнару / Бот-
нару Виктор. Обследование при болезнях органов дыхания. – К., 2005. – P. 5.
– [05-1506]
15 tit. de cărţi, publ. în aa. 1992-2005
___________________
858. Actualităţi şi perspective în transplantarea celulară / I. Ababii, P.
Ciobanu, N. Eşanu, ... // Curierul medical. – 2005. – Nr 3. – P. 46. (35 tit. în lb. rom.,
engl., rusă).

859. Andruşeac, G. Metotrexatul în tratamentul complex al artritei


reactive urogenitale / G. Andruşeac // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr. 2. – P. 46.
(12 tit. în lb. rom., engl., rusă).

860. Andruşceac, Georgeta. Polimorfismul genei receptorilor lipo-


proteinelor cu densitate joasă în determinarea fenotipului dislipidemic cu
cardiopatie ischemică / Georgeta Andruşceac // Arta Medica. – 2005. – Nr 3. – P.
54. (10 tit. în lb. engl., rusă).

861. Babuci, Stanislav. Argumentarea patogenetică şi clinico-


morfologică a tratamentului medico-chirurgical în hidatidoza pulmonară la copil :
14.00.35 – chirurgie pediatrică : Autoref. al tezei de doctor habilitat în medicină /
Stanislav Babuci. – Ch., 2005. – P. 26-27. (26 tit. de lucr. ale aut.). – [05-1354]

83
Septembrie 2005 ≡ September 2005

862. Barba, Doina. Eficacitatea Polioxidoniului în medicaţia urticariei


cronice recidivate / Doina Barba // Medicina modernă. – Ch., 2005. – P. 174-175.
(12 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-1196]

863. Bâzgu, Nina. Bronşectaziile / Nina Bâzgu // Bul. de perinatologie. –


2005. – Nr. 2. – P. 50-51. (37 tit. în lb. engl., fr.).

864. Berliba, Elina. Diferenţe diagnostice ale hepatitei cronice de


geneză alcoolică / Elina Berliba, Vlada Dumbrava, Liliana Lupaşco // Medicina
modernă : actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 224-225. (10 tit. în lb. rom.,
engl., rusă.). – [05-1196]

865. Cărăuşu, Gh. Conceptul de rezistenţă terapeutică în depresie / Gh.


Cărăuşu // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. – Ch., 2005.
– P. 273. (10 tit. în lb. engl., fr.). – [05-1245]

866. Cărăuşu, Gh. Factorii biologici şi clinici în depresiile rezistente / Gh.


Cărăuşu, Natalia Ivanes, Maria Zaharov // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău –
110 ani de activitate. – Ch., 2005. – P. 266-267. (10 tit. în lb. engl., fr.). – [05-1245]

867. Cărăuşu, Gh. Variante clinice în depresiile rezistente / Gh.


Cărăuşu, Natalia Ivanes, Maria Zaharov // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău –
110 ani de activitate. – Ch., 2005. – P. 90-91. (10 tit. în lb. engl., fr.). – [05-1245]

868. Chiaburu, Lealea. Afecţiunile tiroidiene din cursul sarcinii / Lealea


Chiaburu, Ludmila Strătilă, Nuţu Migali // Medicina modernă : actualităţi şi
perspective. – P. 193-198. – P. 197-198. (13 tit. în lb. rom., engl., rusă.). – [05-
1196]

869. Cobâleanschi, Oleg. Evaluarea alterărilor psihice la pacienţii cu


epilepsie / Oleg Cobâleanschi // Arta Medica. – 2005. – Nr 3. – P. 28. (14 tit. în lb.
rom., engl., rusă).

870. Cobâleanschi, Oleg. Evoluţia unui pacient cu epilepsie încadrat în


sistemul de recuperare colaborativă pentru bolnavii cu dificultăţi de statut psiho-
neurologic / Oleg Cobâleanschi, Anatol Nacu, Ion Coşciug // Spitalul Clinic de
84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. – Ch., 2005. – P. 46-47. (10 tit. în lb.
rom., engl., rusă.). – [05-1245]

871. Deseatnicova, E. Evoluţia gutei la pacienţii din Republica Moldova


/ E. Deseatnicova // Medicina modernă : actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P.
251. (12 tit. în lb. rom., engl., rusă.). – [05-1196]

872. Diabetul zaharat ca problemă globală / Aurelia Crivoi, Luminiţa


Suveică, Alexei Corotcov, ... // Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia
de asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. – P. 260. (15 tit. în lb. rom., rusă). –
[05-350]

873. Docu Axelerad Any. Epidemiologia bolilor cerebrovasculare în


judeţul Constanţa, strategii de profilaxie : 14.00.13 – Neurologie : Autoref. al tezei
de doctor în medicină / Docu Axelerad Any. – Ch., 2005. – P. 17-19. (33 tit. de lucr.
ale aut.). – [05-1184]

874. Dumbrava, V. A. Evaluarea nitraţilor şi nitriţilor în lichidele biologice


(ser şi urină) la pacienţii cu hepatite cronice virale în dependenţă de sindromul
citolitic / V. A. Dumbrava, N. Taran // Medicina modernă : actualităţi şi perspective.
– Ch., 2005. – P. 216-217. (13 tit. în lb. rom., engl., rusă.). – [05-1196]

875. Dumbrava, Vlada. Viziuni actuale în imunopatogeneza hepatitei


cronice virale C / Vlada Dumbrava, Adela Ţurcanu, Lucia Andrieş // Arta Medica. –
2005. – Nr 3. – P. 5-6. (47 tit. în lb. rom., engl., rusă).

876. Evaluarea stării bolnavilor cu pancreatită cronică calculoasă în


perioada postoperatorie / V. Hotineanu, A. Cazac, V. Coreţcaia, ... // Curierul
medical. – 2005. – Nr 4. – P. 14. (13 tit. în lb. rom., engl., rusă).

877. Grosu, A. Bolile cardiovasculare şi alcoolul / A. Grosu // Curierul


medical. – 2005. – Nr 3. – P. 58-59. (65 tit. în lb. rom., engl.).

878. Guţu, E. Gastroduodenostomia în rezecţia gastrică Billroth-I în


ulcerele gigante penetrante hemoragice ale peretelui duodenal posterior / E. Guţu //
Curierul medical. – 2005. – Nr 3. – P. 7-8. (12 tit. în lb. rom., engl., rusă).

85
Septembrie 2005 ≡ September 2005

879. Incidenţa hipertensiunii arteriale şi a factorilor de risc care o


determină în populaţia rurală a Republicii Moldova / M. Popovici, V. Ivanov, V. Rudi,
... // Curierul medical. – 2005. – Nr 4. – P. 9-10. (31 tit. în lb, engl., rusă).

880. Infecţia cu Helicobacter Pylori la adolescent / Corina Cazan, Mihai


Neamţu, Bogdan Solomon, Bogdan Neamţu // Medicina modernă : actualităţi şi
perspective. – Ch., 2005. – P. 38-40. (30 tit. în lb. rom., engl.). – [05-1196]

881. Managementul asistenţei medicale primare în Republica Moldova /


Dumitru Tintiuc, Victor Savin, Corina Moraru, Lucia Stadler. – Ch., 2005. – P. 269-
280. (141 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-1540]

882. Opţiuni de evaluare şi terapeutice ale disfuncţiei endoteliare /


Mihail Popovici, Valeriu Cobeţ, Victoria Ivanov,... // Arta Medica. – 2005. – Nr 3. –
P. 10. (20 tit. în lb. engl.).

883. Osman, M. Y. Al Omar. Valoarea unor teste de laborator în


diagnosticul şocului septic / M. Y. Al Omar Al Osman // Curierul medical. – 2005. –
Nr 4. – P. 22. (10 tit.).

884. Osoianu, Iu. Eficacitatea medico-economică a tratamentului


ulcerului gastroduodenal în condiţiile staţionarului diurn / Iu. Osoianu // Curierul
medical. – 2005. – Nr 4. – P. 52. (18 tit. în lb. rom., engl., rusă).

885. Pascari, V. Unele aspecte ale asistenţei medicale de urgenţă în


fracturile deschise ale membrelor / V. Pascari // Curierul medical. – 2005. – Nr 4. –
P. 49. (15 tit. în lb. rom., engl., rusă).

886. Prisacari, V. Problema infecţiilor nosocomiale / V. Prisacari //


Curierul medical. – 2005. – Nr 3. – P. 52. (46 tit. în lb. rom., engl., rusă).

887. Psihoterapia de familie în practica psihiatrică / L. Carp, D. Merla,


N. Ciupercă, ... // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. – Ch.,
2005. – P. 158-159. (10 tit. în lb. engl., rusă.). – [05-1245]

888. Revenco, V. Factorii de risc cardiovascular (hipertensiunea


arterială tabagismul, masa corporală excesivă şi hipodinamia) în populaţia din
86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

oraşul Taiz, Zemen / V. Revenco, A. N. M. Al-Sanawi // Curierul medical. – 2005. –


Nr 3. – P. 22. (11 tit. în lb. engl.).

889. Rolul factorilor endogeni şi exogeni în declanşarea schizofreniei


forma paranoidă la o vârstă precoce / A. G. Nacu, A. A. Nacu, Larisa Boronin,
Maria Jabanovschi // Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. –
Ch., 2005. – P. 29-30. (10 tit. în lb. rom., rusă.). – [05-1245]

890. Romanciuc, Ina. Aspectul clinic al hepatitelor cronice – consecinţă


a interacţiunilor psihosomatice? / Ina Romanciuc // Arta Medica. – 2005. – Nr 3. –
P. 39. (19 tit. în lb. rom., engl., rusă).

891. Romanciuc, Ina Interferenţa dezechilibrului imunologic cu statutul


emoţional al pacienţilor cu HC virale / Ina Romanciuc // Medicina modernă :
actualităţi şi perspective. – P. 236-237. (13 tit. în lb. rom., engl., rusă.). – [05-1196]

892. Sandul, A. Atitudini de abordare a hemostazei în amigdalectomie /


A. Sandul, S. Găină // Curierul medical. – 2005. – Nr 3. – P. 14. (11 tit. în lb. engl.,
portug., rusă).

893. Sapojnic, C. Imunitatea celurală la bolnavii cu recăderi de


tuberculoză / C. Sapojnic // Curierul medical. – 2005. – Nr 3. – P. 24. (11 tit.).

894. Suveică, Luminiţa. Diabetul zaharat şi riscul cardiovascular /


Luminiţa Suveică // Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de
asigurare a securităţii umane. – Ch., 2005. – P. 284. (10 tit.). – [05-350]

895. Ţiple, Dorina. Specificul tulburărilor vegetative la pacienţii cu boala


Parkinson : 14.00.13 – Neurologie : Autoref. al tezei de doctor în şt. medicale /
Dorina Ţiple. – Ch., 2005. – P. 21. (12 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl.). – [05-
1185]

896. Ţurcanu, Vasile. Poziţia ecografiei în algoritmul diagnostic şi


terapeutic al patologiei acute traumatice parenchimatoase şi nontraumatice hepato-
pacreato-biliare : 14.00.19 – Imagistică medicală : Autoref. al tezei de doctor în
medicină / Vasile Ţurcanu. – Ch., 2005. – P. 15-16. (13 tit. de lucr. ale aut. în lb.
rom., engl.). – [05-1349]
87
Septembrie 2005 ≡ September 2005

897. Unele aspecte clinico-evolutive ale pneumoniei la bolnavii cu diabet


zaharat tip 2 / Cornelia Talmaci, Sergiu Matcovschi, Zinaida Anestiadi, Ludmila
Panfil // Medicina modernă : actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 75. (13 tit.
în lb. rom., engl., rusă.). – [05-1196]

898. Unii factori biochimici, fiziologici şi morfologici în patogenia


schizofreniei / D. Merlă, Lucia Carp, N. Ciupercă, Maria Carp // Spitalul Clinic de
Psihiatrie Chişinău – 110 ani de activitate. – Ch., 2005. – P. 106-107. (10 tit. în lb.
rom., engl., rusă). – [05-1245]

899. Vasilov, Liubov. Unele consideraţii privind ascendenţa maladiilor


alergice la copii / Liubov Vasilov, Ala Cojocaru // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr.
2. – P. 18. (12 tit. în lb. rom., engl.).

900. Zaicova, Natalia. Rolul factorilor de risc în cronicizarea pielonefritei


la copii, diagnostic şi tratament : 14.00.09 – Pediatrie : Autoref. tezei de doctor în
medicină / Natalia Zaicova. – Ch., 2005. – P. 18-19. (19 tit. de lucr. ale aut. în lb.
rom., rusă). – [05-1202]

901. Ботнару, Виктор. Обследование при болезнях органов дыха-


ния / Виктор Ботнару. – К., 2005. – Bibliogr. p. 143. (25 tit. în lb. rom., rusă). – [05-
1506]

902. Бужор, П. В. Постбульбарная язва / П. В. Бужор. – К., 2005. – P.


145-165. (205 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-1168]

903. Вейс, А. В. Восполнение дефектов зубных рядов с помощью


имплантации и протезирование / А. В. Вейс // Curierul medical. – 2005. – Nr 3. –
P. 16. (18 tit. în lb. engl., rusă).

904. Галавит при лечении язвенных поражений гастродуаденаль-


ной зоны у больных пожилого возраста / И. В. Буторов, Н. И. Антонова, В. В.
Максимов, С. И. Буторов // Medicina modernă : actualităţi şi perspective. – Ch.,
2005. – P. 91-92. (10 tit. în lb. rom., rusă.). – [05-1196]

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

905. Клиническая эффективность иммуно-модулятора ликопида


при язвенной болезни / И. В. Буторов, М. Г. Цыбырняк, Т. И. Топалэ, … //
Medicina modernă : actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 154-155. (10 tit. în
lb. rom., rusă). – [05-1196]

906. Хаджави, Осман. Течение ревматоидного артрита у больных с


наследственной предрасположенностью // Осман Хаджави // Medicina modernă
: actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. – P. 261-262. (11 tit. în lb. rom., engl., fr.,
rusă.). – [05-1196]

907. Практическое руководство по оказанию первой медицинской


помощи и уходу за хирургическими больными / Е. Гудумак, Т. Беня, Б. Голо-
вин, Е. Крецу; науч. ред. : А. Ботнару. – Ch., 2005. – P. 265-266. (37 tit. în lb.
rom., rusă). – [05-1310]

908. Функциональное состояние печени крыс при хроническом


воздействии смеси пестицидов и алкоголя / Р. Ф. Сырку, Т. Г. Стратулат, П. Т.
Соколюк // Curierul medical. – 2005. – Nr 4. – P. 26. (13 tit. în lb. rom., rusă).

909. Цыбырнэ, Георгий Андреевич. Клиническая онкология / Геор-


гий Андреевич Цыбырнэ; подгот. : Г. П. Гидирим, … – К., 2003. – P. 821-827 (92
tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-1231]

910. Ону, В. Ф. Опыт применения нового антигистаминного препа-


рата II поколения еролина на базе аллергологического отделения РКБ г. Ки-
шинева / В. Ф. Ону // Medicina modernă : actualităţi şi perspective. – Ch., 2005. –
P. 131-132. (22 tit. în lb. engl., rusă). – [05-1196]

911. Ротару, Лариса. Признаки соматизированной депрессии в кли-


нике внутренних болезней / Лариса Ротару // Medicina modernă : actualităţi şi
perspective. – Ch., 2005. – P. 109-110. (23 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-1196]

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


___________________
912. Belâi, Adrian. Efecte respiratorii, hemodinamice şi metabolice
postoperatorii în cadrul testării unui algoritm de servaj automatizat de ventilatore
89
Septembrie 2005 ≡ September 2005

după chirurgia cardiacă / Adrian Belâi // Arta Medica. – 2005. – Nr 3. – P. 43. (14 tit.
în lb. engl.).

913. Belîi, A. Indicele cardiac şi presiunea venoasă centrală :


identificarea şi validarea valorilor de referinţa pentru luarea deciziei de tratament
intensiv postoperator în chirurgia cardiacă / A. Belîi // Curierul medical. – 2005. – Nr
3. – P. 11. (15 tit. în lb. engl.).

914. Beschieru, E. Operaţiile organomenajante în leziunile traumatice


ale splinei / E. Beschieru // Curierul medical. – 2005. – Nr 4. – P. 37. (16 tit. în lb.
rom., engl., rusă).

915. Cazacov, Vladimir. Hipersplenismul portal : actualităţi şi


perspective terapeutice / Vladimir Cazacov // Arta Medica. – 2005. – Nr 3. – P. 32.
(33 tit. în lb. rom., engl., rusă).

916. Gudumac, Eva. Managementul medico-chirurgical diferenţiat în


afecţiunile septico-purulente acute la copii / Eva Gudumac, Mohammed Abu Helal //
Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr. 2. – P. 22-23. (13 tit. în lb. rom., engl., rusă).

917. Sârbu, D. Osteosinteza endoorală funcţional stabilă a mandibulei


cu miniplăci din titan / D. Sârbu // Curierul medical. – 2005. – Nr 4. – P. 30. (10 tit.).

918. Scintigrafia esofagiană ca criteriu de alegere a metodei de


corecţiei chirurgicală a herniilor hiatale asociate de esofagita de reflux / Natalia
Şipitco, Nicolae Gladun, Sergiu Ungureanu,... // Arta Medica. – 2005. – Nr 3. – P.
22. (23 tit. în lb. engl., rusă).

919. Tinica, Grigore. Viaţa după intervenţiile chirurgicale cardiace /


Grigore Tinica, Liliana Colar, Alexandru Ciucu // Arta Medica. – 2005. – Nr 3. – P.
19. (10 tit. în lb. engl.).

618 Ginecologie. Obstetrică


920. Lista publicaţiilor ştiinţifice ale academicianului Gh. Palade // Stici
Ion. Academicianul Gheorghe Palade. – Ch., 2005. – P. 245-286. – [05-1247]
Cronologic, include cărţi, art. din culeg. şi publ. seriale, 409 tit. în lb. rom.,
engl., rusă, publ. în aa. 1956-2004
90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

___________________

921. Managementul îngrijirii nou-născutului / colectiv de aut. : P.


Stratulat, Larisa Crivceanschi, Ludmila Cocârlă, ... – Ch., 2005. – P. 276. (24 tit. în
lb. rom., engl., fr., rusă). – [05-1454]

922. Maternitate prietenoasă familiei : dovezi pentru o nouă iniţiativă /


Valentina Baltag, S. Hodorogea, P. Stratulat... // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr.
2. – P. 14-15. (41 tit. în lb. rom., engl., fr.).

923. Spitalul Clinic de Psihiatrie – 110 ani de activitate / sub red. :


Ţurcan Constantin, Cazacu Vasile. – Ch., 2005. – 292 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.).
– [05-1245]

924. Модуль "Дородовая помощь" / Петру Стратулат, Людмила Ец-


ко, Петру Рошка, …; под ред. Петру Стратулат. – Ch., 2005. – 295 p. (Bibliogr.
la sfârşitul unor compartimente). – [05-1220]

619 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară


___________________
925. Chihai, Oleg. Impactul poliparazitismului şi terapiei antiparazitare
asupra imunităţii postvaccinale la bovine : 03.00.19 – Parazitologie, helmintologie :
Autoref. al tezei de doctor în biologie / Oleg Chihai. – Ch., 2005. – P. 20-21. (16 tit.
de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [05-1583]

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
___________________

926. Bibire, Luminiţa. Arbori pentru dispozitive de amestecare /


Luminiţa Bibire. – Ch., 2005. – P. 149-157. (191 tit. în lb. rom., engl.). – [05-1340]

927. Croitoru, Dumitru. Recondiţionarea cilindrilor de motoare diesel cu


acoperiri galvanice de compoziţie fier-carborund în câmp hidro-dinamic centrifug :
Spec. 05.20.03 – Exploatarea şi mijloacele de deservire teh. a tehnicii agricole şi
91
Septembrie 2005 ≡ September 2005

celei din ind. prelucrătoare : Autoref. al tezei de doctor în tehn. / Dumitru Croitoru. –
Ch., 2005. – P. 18-19. (17 tit. de lucr. ale aut. în lb. rusă). – [05-1263]

928. Ghenadi, Adrian. Tehnici de proiectare şi laborator moderne şi


clasice în studiul mecanismelor / Adrian Ghenadi. – Ch., 2005. – 328 p. (Bibliogr. la
sfârşitul cap.). – [05-1343]

929. Rotar, Dan. Electronică – circuite electronice / Dan Rotar. – Ch.,


2005. – P. 249-253. (102 tit.). – [05-1344]

930. Sirkeli, Vadim. Studierea proceselor electronice şi de iradiere în


monocristalele seleniurii de zinc, dopate cu aur : 01.04.10 – fizica şi ingineria
semiconductorilor : Autoref. al tezei de doctor în şt. fizico-matematice / Vadim
Sirkeli. – Ch., 2005. – P. 13-16. (22 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [05-
1178]

931. Transfer tehnologic în ingineria electronică, materiale


multifuncţionale şi mecanică fină : Simpoz. Int., 17 sept. 2005. – Ch., 2005. – 287 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1579]

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


___________________

932. Biotehnologia epurării apelor uzate în industria de prelucrare a


materiei prime agricole / alcăt. : V. I. Plămădeală. – Ch., 2005. – P. 14-15. (18 tit. în
lb. rusă). – [05-1281]

629 Tehnica mijloacelor de transport


___________________
933. Sisteme de transport şi logistică : Materialele conf. int., 5-7 oct.
2005, Chişinău / red. resp. : Dumitru Solomon. – Ch., 2005. – 199 p. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – [05-1577]

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
___________________
934. Caisân, Valeriu. Creşterea arborilor în funcţie de vegetaţie şi climă
/ Veleriu Caisân // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 3. – P. 21. (11 tit. în lb, rom., engl.).

631 Agricultură în general


935. Список опубликованных работ : [исследователя овощевода] Ф.
И. Немчина / Челышев, Б. Д., Ф. И. Немчин, исследователь. – Тирасполь,
2005. – [05-1291]
143 назв. работ Ф. И. Немчина за 1939-1984 гг.
__________________
936. Ameliorarea solurilor / sub red. : Andrei Ursu. – Ch., 2005. – 104 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1251]

937. Barbaroş, Mihail. Sporirea productivităţii căpşunului, zmeurului şi


coacăzului negru prin desăvârşirea structurii şi întreţinerii plantaţiilor : 06.01.07 –
Pomicultură : Autoref. al tezei de doctor habilitat în agricultură / Mihail Barbaroş. –
Ch., 2005. – P. 26-31. (89 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [05-1461]

938. Bondarenco, S. G. Pregătirea solului pentru înfiinţarea plantaţiilor


pomi-viticole / S. G. Bondarenco. – Ch., 2005. – P. 61-65. (65 tit. în lb. rusă). – [05-
1279]

939. Paşa, Maria. Perspectiva cultivării şi utilizării Rubia Tinctorum L. în


republica Moldova : 03.00.05 – botanica : Autoref. al tezei de doctor în şt. biologice
/ Maria Paşa. – Ch., 2005. – P. 20-21. (11 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). –
[05-1259]

93
Septembrie 2005 ≡ September 2005

633/635 Horticultură
___________________
940. Brânzilă, Ion. Studiul privind influenţa unor elemente tehnologice
asupra producţiei şi calităţii ei la Calendula officinalis L. : 06.01.09 – Fitotehnie :
Autoref. al tezei de doctor în agricultură / Ion Brânzilă. – Ch., 2005. – P. 20-21. (15
tit. lucr. ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [05-1232]

941. Paşa, Maria. Roiba (Rubia Tinctorum L.) – Plantă medicinală de


perspectivă pentru stoparea eroziunii solului / Maria Paşa // Mediul Ambiant. –
2005. – Nr 4. – P. 12. (20 tit. în lb. rusă).

942. Studierea acţiunii alelopatice dintre culturile de câmp şi buruienile


caracteristice lor / Gh. Bucur, N. Nicolaev, M. Rurac, ... – Ch., 2005. – P. 29-30.
(24 tit. în lb. engl., rusă). – [05-1280]

943. Кисиль, М. Ф. Основы ампелоэкологии / М. Ф. Кисиль. – К.,


2005. – P. 246-289. (502 tit. în lb. rom., fr., germ., rusă). – [05-1246]

944. Кисиль, М. Ф. Экологизация виноградо-винодельческого ком-


плекса Молдовы / М. Ф. Кисиль, М. П. Рапча, С. М. Кисиль. – Ch., 2005. – P.
107-136. (413 tit. în lb. rom., engl., alte lb. străine). – [05-1252]

945. Майка, Л. Г. Пути создания короткоплодных партенокарпиче-


ских гибридов огурца / Л. Г. Майка, М. Д. Никулаеш // Agricultura Moldovei . –
2005. – P. 34. (10 tit. în lb. engl. rusă).

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


___________________
946. Obţinerea 2, 3-butandiolului prin biovalorificarea deşeurilor lactate /
Gabriela Soreanu, Sadjia Bekal-Si Ali, Julie Mehard,... // Mediul Ambiant. – 2005. –
Nr 3. – P. 14-15. (30 tit. în lb, engl.).

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


657 Contabilitate
___________________
947. Цуркану, В. Основы бухгалтерского учета / В. Цуркану, Е.
Бажерян. – К., 2003. – P. 258-259 (24 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1423]

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


___________________
948. Băncilă, Natalia. Evaluarea financiară a întreprinderii / Natalia
Băncilă. – Ch., 2005. – P. 217-218. (24 tit. în lb. rom., fr.). – [05-1338]

949. Cojocaru, Svetlana. Strategia managementului resurselor umane


în administraţia publică : Spec. : 08.00.05 – Econ. şi management (în administraţia
publică) : Autoref. al tezei de doctor în econ. / Svetlana Cojocaru. – Ch., 2005. – P.
28. (16 tit. de lucr. ale aut.). – [05-1544]

950. Ixari, Aliona. Introducing Management / Aliona Ixari, Adrian Ixari. –


Ch., 2005. – P. 161. (15 tit. în lb. engl.). – [05-1562]

951. Poloz, Andrei. Aspecte financiare în administrarea corporativă :


Spec. 08.00.05 – Econ. şi management (în industrie) : Autoref. al tezei de doctor în
şt. econ. / Andrei Poloz. – Ch., 2005. – P. 23. (11 tit. de lucr. ale aut.). – [05-1350]

952. Ţurcan, Rina. Creşterea performanţelor întreprinderilor vinicole prin


implementarea managementului strategic : Spec. 08.00.05 – Econ. şi management
(în industria vinicolă) : Autoref. al tezei de doctor în econ. / Rina Ţurcan. – Ch.,
2005. – P. 26-27. (11 tit. de lucr. ale aut.). – [05-1439]

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


953. Valori ale mass-media în epoca contemporană : Vol. 3 / coord. : M.
Guzun, ... – Ch., 2005. – 119 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1552]

95
Septembrie 2005 ≡ September 2005

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


___________________
954. Sajin, Tudor. Procese şi instalaţii termotehnologice / Tudor Sajin,
Roxana Ştefania Silav. – Ch., 2005. – P. 303-308. (80 tit. în lb. rom., rusă). – [05-
1346]

955. Sajin, Tudor. Termotehnologii industriale / Tudor Sajin, Roxana


Ştefania Silav. – Ch., 2005. – P. 151. (13 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1347]

663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


___________________
956. Bratan, Larisa. Utilizarea substanţelor pectinice în obţinerea
suplimentelor alimentare vegetale : Spec. : 05.18.01 – Tehnologia produselor
alimentare (Tehnologia alimentelor conservate) : Autoref. tezei de doctor în teh. /
Larisa Bratan. – Ch., 2005. – P. 21-22. (14 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). –
[05-1440]

957. Lupu, Olga. Contribuţii teoretice şi experimentale privind procesul


de uscare a caiselor cu folosirea curenţilor de înaltă frecvenţă : Spec. 05.18.12 –
Procese şi aparate în industria alimentară : Rez. tezei de doctor în şt. tehnice / Olga
Lupu. – Ch., 2005. – P. 18-20. (23 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [05-1296]

958. Moşanu, Aliona. Contribuţii teoretice şi experimentale privind


procesul de uscare a vişinelor cu folosirea microundelor : Spec. 05.18.12 – Procese
şi aparate în industria alimentară : Rez. tezei de doctor în şt. teh. / Aliona Moşanu.
– Ch. : S. n., 2005. – P. 18-20. (19 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [05-1582]

959. Organizarea şi dotarea tehnică a unităţilor de alimentaţie publică /


elab. : Olga Deseatnicova; red. resp. : Olga Deseatnicova. – Ch., 2005. – P. 81-82.
(45 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1404]

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE.


TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
___________________
960. Реинжиниринг строительных предприятий Молдовы на основе
технологических инноваций / Е. Е. Шамис, Я. А. Зубрилина, А. И. Коваленко,…
– К., 2005. – P. 38-40. (31 tit. în lb. rusă). – [05-1284]

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
___________________
961. Boldureanu, Anuţa. Moneda otomană în Moldova (1512-1603) :
Spec. 07.00.06 – Arheologie : Autoref. al tezei de doctor în ist. / Anuţa Boldureanu.
– Ch., 2005. – P. 28-29. (12 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [05-1472]

962. Brigalda-Barabas, Eleonora. Pavel Şilingovski / Eleonora


Brigalda-Barabas; trad. în lb. engl. : Iulian Robu; red. pentru textele în engl. :
Varvara Colibaba. – Ch., 2005. – 96 p. (Bibliogr. în text). – [05-1435]

963. Ciobanu, Constantin. Sursele literare ale programelor iconografice


din pictura murală medievală moldavă : Spec. 17.00.04 – Arte vizuale (arta plastică,
decorativă, aplicată, teoria şi ist. artelor, ist. culturii şi civilizaţiei) : Autoref. al tezei
de doctor habilitat în studiul artelor / Constantin Ciobanu. – Ch., 2005. – P. 32-35.
(53 tit. de lucr. ale aut.). – [05-1545]

964. Vida, Gheorghe. Nina Arbore / Gheorghe Vida; trad. în lb. engl. :
Iulian Robu; red. pentru textele în engl. : Varvara Colibaba. – Ch., 2005. – P. 75.
(34 tit. în lb. rom., engl., alte lb. străine). – [05-1233]

965. Дьячковская, В. Л. Молдавский народный женский костюм :


Его декоративно-композиционные особенности и использование их в совре-
менном моделировании / В. Л. Дьячковская; отв. ред. : В. С. Зеленчук. – К.,
2003. – P. 203-207. (80 tit. în lb. rom., bielorusă, rusă). – [05-1313]
97
Septembrie 2005 ≡ September 2005

78 MUZICĂ
___________________
966. Muzica academică moldovenească la începutul mileniului trei =
Молдавская современная музыка на пороге третьего тысячелетия / alcăt. :
Irina Ciobanu-Suhomlin. – Ch., 2003. – 16 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1575]

967. Vocaţie şi profesiune / Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice.


Catedra Teoria muzicii şi compoziţii; alcăt. : Gheorghe Mustea; red. şt. : Vladimir
Axionov. – Ch., 2005. – P. 12-13. (20 tit. în lb. rusă). – [05-1572]

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


___________________
968. Macri, Aurelia Cristina. Metodologia dezvoltării calităţilor de forţă –
viteză la sprinteri juniori (16-17 ani) : Spec. 13.00.04 – Teoria şi metodica educaţiei
fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. al tezei de
doctor în pedagogie / Aurelia Cristina Macri. – Ch., 2005. – P. 23-24. (14 tit. de lucr.
ale aut.). – [05-1295]

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
___________________
969. Braşovean, Tatiana. Comunicarea – baza unei culturi civilizate
într-o societate multilingvă / Tatiana Braşovean // Administrarea Publică. – 2005. –
Nr 2-3. – P. 105-106. (10 tit.)

970. Probleme actuale de lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară :


Vol. 3 / col. red. : Efrosinia Axenti (coord.), ... – Ch., 2004. – 608 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [05-1191]

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

811 Limbi individuale


___________________
971. Belous, Natalia. Teste la limba şi literatura română / Natalia
Belous. – Ch., 2005. – P. 74-75. (30 tit.). – [05-1556]

972. Grosu, Elena. Dicţionar de antonime sinonimizat / Elena Grosu. –


Ch., 2005. – P. 446-448. (65 tit.). – [05-1497]

973. Kaim, Marina. More on Phrasal Verbs / Marina Kaim. – Ch., 2005.
– P. 160. (13 tit.). – [05-1194]

82 LITERATURĂ
974. Bibliografia [scriitorului Eugen Simion] // Vertical într-o lume
agitată. – Ch., 2005. – P. 246-256. – [05-1549]
Include opera scriitorului E. Simion (cărţi, art. în ziare şi rev., trad., rec.,
interviuri) 65 tit. în lb. rom., engl., fr., publ. în aa. 1964-2003. – Despre viaţa şi
activitatea lit., 48 tit., publ. în aa. 1993-2004

___________________
975. Apetri, Dumitru. Receptarea literaturii ucrainene în Republica
Moldova între anii 1924 şi 1984 : Spec. 10.01.01 – Lit. rom. : Autoref. al tezei de
doctor în filologie / Dumitru Apetri. – Ch., 2005. – P. 15-17. (34 tit. de lucr. ale aut.
în lb. rom., ucr.). – [05-1529]

976. Guţu, Ana. Exégèse et traduction littéraire / Ana Guţu; Univ. Libre
Int. de Moldova. – Ch., 2005. – P. 265. (18 tit. în lb. fr.). – [05-1315]

977. Prus, Elena. Reprezentarea românească a parizienei în literatura


franceză din a doua jumătate a secolului al XIX-lea : Spec. 10.01.06 – Lit.
universală şi comparată : Autoref. al tezei de doctor habilitat / Elena Prus. – Ch.,
2005. – P. 38-40. (36 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., fr.). – [05-1238]

978. Stamati-Zaharia, Viorica. Universul poeziei lui Vlad Ioviţă : Spec.


10.01.01 – Lit. rom. : Autoref. al tezei de doctor în filologie / Viorica Stamati-
Zaharia. – Ch., 2005. – P. 25-26. (18 tit. de lucr. ale aut.). – [05-1260]
99
Septembrie 2005 ≡ September 2005

979. Ţăranu, Ilinca Ilian. Romanele lui Julio Cortάzar şi literatura


europeană / Ilinca Ilian Ţăranu. – Ch., 2005. – P. 311-319. (153 tit. în lb. rom.,
span.). – [05-1509]

980. Vicol, Nelu. Gesticulaţiile lingvistice ca fondare a tensiunii


comunicative în romanul Baltagul de Mihail Sadoveanu / Nelu Vicol // Univers
Pedagogic. – 2005. – Nr 2. – P. 62. (11 tit.).

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


___________________
981. Florea, Serafim. Potenţialul turistic al Republicii Moldova / Serafim
Florea. – Ch., 2005. – P. 278-291. (283 tit. în lb. rom., rusă, ucr.). – [05-1156]

902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii


___________________
982. Borziac, Ilie. Noi piese de artă mobilă, podoabă şi exotice de la
staţiunea pluristratigrafică gravetiană Cosăuţi de pe Nistrul mijlociu / Ilie Borziac //
Rev. arheologică : ser. nouă. – 2005. – Nr 1, Vol. 1. – P. 192. (14 tit. în lb. fr., rom.,
rusă).

983. David, Anatolie. Teriofauna staţiunii paleolitice Ofatinţi / Anatolie


David // Rev. arheologică : ser. nouă. – 2005. – Nr 1, Vol. 1. – P. 373. (17 tit. în lb.
rom., rusă).

984. Gorodenco, Anatol. Consideraţii privind reprezentarea călăreţului


pe monedele din Podolia şi Moldova de la finale secolului XIV şi al treilea deceniu
al secolului XV / Anatol Gorodenco, Lilia Dergaciova // Rev. arheologică : ser. nouă.
– 2005. – Nr 1, Vol. 1. – P. 363. (14 tit. în lb. engl., pol., rom., rusă).

985. Haneu, Vasile. Puncte de vedere cu privire la originile culturii getice


/ Vasile Haneu // Rev. arheologică : ser. nouă. – 2005. – Nr 1, Vol. 1. – P. 96-97.
(39 tit. în lb. rom., rusă).

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

986. Leviţki, Oleg. Construcţii şi obiceiuri practicate de comunităţile


hallstattiene târzii din Platoul Moldovei de Nord (în baza necropolei Trinca "Drumul
Feteştilor") / Oleg Leviţki, Tatiana Demcenco // Rev. arheologică : ser. nouă. –
2005. – Nr 1, Vol. 1. – P. 70-71. (57 tit. în lb. rom., rusă., ucr.).

987. Mateevici, Natalia. Difuzarea amforelor în regiunea nord-vest


pontică în secolele VI-V a. Chr. / Natalia Mateevici // Rev. arheologică : ser. nouă. –
2005. – Nr 1, Vol. 1. – P. 118-119. (36 tit. în lb. rom., rusă).

988. Postică, Gheorghe. Consideraţii privind "citadela de pământ" de la


Orheiul Vechi în lumina săpăturilor arheologice din anii 1996-2001 / Gheorghe
Postică // Rev. arheologică. : ser. nouă – 2005. – Nr 1, Vol. 1. – P. 151. (14 tit. în lb.
rom., rusă).

989. Telnov, Nicolai. Aşezarea fortificată de la Horodişte, Raionul


Călăraşi / Nicolai Telnov, Ala Belotcaci // Rev. arheologică : ser. nouă. – 2005. – Nr
1, Vol. 1. – P. 278. (37 tit. în lb. fr., rom., rusă).

990. Uşurelu, Eugen. Contribuţii noi la cronologia pieselor metalice


caracteristice bronzului târziu carpato-nistrean / Eugen Uşurelu // Rev. arheologică :
ser. nouă. – 2005. – Nr 1, Vol. 1. – P. 75-76. (38 tit. în lb. germ., rom., rusă).

991. Vornic, Vlad. Ceramica lucrată cu mâna din aşezarea şi necropola


de tip Sântana de Mureş-Černjachov de la Budeşti / Vlad Vornic // Rev. arheologică
: ser. nouă. – 2005. – Nr 1. Vol. 1. – P. 331-339 : fig. – P. 339. (26 tit. în lb. rom.,
engl., rusă).

992. Vornic, Vlad. Un complex funerar cu amforă română din sec. IV


descoperit la Cantemir / Vlad Vornic, Larisa Ciobanu // Rev. arheologică : ser.
nouă. – 2005. – Nr 1, Vol. 1. – P. 348-349. (49 tit. în lb. rom., rusă).

993. Агульников, Сергей. Хронология и периодизация белозерских


памятников Пруто-Днестровского междуречья / Сергей Агульников // Rev.
arheologică : ser. nouă. – 2005. – Nr 1, Vol. 1. – P. 90-91. (54 tit. în lb. germ., rom.,
rusă).

101
Septembrie 2005 ≡ September 2005

994. Бруяко, Игорь. Поселение Ново-Некрасовка- II ("Геродотовы"


геты на Нижнем Дунае) / Игорь Бруяко // Rev. arheologică : ser. nouă. – 2005. –
Nr 1, Vol. 1. – P. 300. (15 tit. în lb. rom., fr., rusă, ucr.).

995. Глазов, Виктор. Тецканские Курганы. Новое в погребальном


обряде сармат Днестровского-Прутского региона / Виктор Глазов, Сергей Кур-
чатов // Rev. arheologică : ser. nouă. – 2005. – Nr 1, Vol. 1. – P. 319-320. (26 tit. în
lb. rom., rusă).

996. Дергачева, Лилия. Неизвестные монеты Богдана III из Сесен-


ского клада / Лилия Дергачева // Rev. arheologică : ser. nouă. – 2005. – Nr 1, Vol.
1. – P. 367. (14 tit. în lb. rom., rusă).

997. Иванова, Светлана. Эпоха ранней бронзы Причерноморских


степей / Светлана Иванова // Rev. arheologică : ser. nouă. – 2005. – Nr 1, Vol. 1.
– P. 43. (27 tit. în lb. engl., rusă, ucr.).

998. Коваленко, Сергей. Технико-типологическая характеристика


верхнепалеолитического комплекса Рашков 8 / Сергей Коваленко, Николай
Кетрару // Rev. arheologică : ser. nouă. – 2005. – Nr 1, Vol. 1. – P. 166-167. (18 tit.
în lb. rom., rusă).

999. Ларина, Ольга. Позднейшие позднее-чернолесские материалы


поселения Тэтэрэука Ноуэ XV в Среднем Поднестровье / Ольга Ларина // Rev.
arheologică : ser. nouă. – 2005. – Nr 1, Vol. 1. – P. 237-239. (38 tit. în lb. engl.,
rom., rusă, ucr.).

1000. Ларина, Ольга. Производственно-хозяйственный комплекс по-


селения позднее-чернолесской культуры Тэтэрэука Ноуэ XV / Ольга Ларина //
Rev. arheologică : ser. nouă. – 2005. – Nr 1, Vol. 1. – P. 266-267. (33 tit. în lb.
rom., rusă, ucr.).

1001. Левинский, Александр. Оборонительная система на укреп-


ленных поселениях гетов лесостепной Молдовы / Александр Левинский // Rev.
arheologică : ser. nouă. – 2005. – Nr 1, Vol. 1. – P. 108-109. (39 tit. în lb. rom.,
rusă).

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1002. Малюкевич, Александр. Раскопки Кургана Nr 2 у с. Молога в


Нижнем Поднестровье / Александр Малюкевич, Сергей Агульников // Rev.
arheologică : ser. nouă. – 2005. – Nr 1, Vol. 1. – P. 211. (24 tit. în lb. rom., rusă,
ucr.).

1003. Паскару, Виорика. Морфотипическая изменчивость зубов М1 и


М³ Microtus gregalis Pallas из раскопок палеолитической стоянки Буздужень 1 /
Виорика Паскару // Rev. arheologică : ser. nouă. – 2005. – Nr 1, Vol. 1. – P. 380.
(22 tit. în lb. engl., fr., rusă).

1004. Рабинович, Роман. О культурном и хронологическом соотно-


шении Алчедарского и Брэнештского могильников / Роман Рабинович // Rev.
arheologică : ser. nouă. – 2005. – Nr 1, Vol. 1. – P. 120-132. (50 tit. în lb. fr., rom.,
rusă, ucr.).

1005. Рябцева, Светлана. О листовидных украшениях-подвесках,


копчушках и решмах / Светлана Рябцева // Rev. arheologică : ser. nouă. – 2005.
– Nr 1, Vol. 1. – P. 358. (20 tit. în lb. fr., rom., rusă).

1006. Четвериков, Игорь. Уникальный погребальный комплекс на


Нижнем Днестре : ( по материалам Курганного могильника у с. Хлиная (Гли-
ное) / Игорь Четвериков, Валерий Бубулич // Rev. arheologică : ser. nouă. –
2005. – Nr 1, Vol. 1. – P. 330. (17 tit. în lb. engl., rom., rusă).

908 Monografii ale localităţilor


___________________
1007. Localităţile Republicii Moldova : Vol. 5 : Cos. – Dră. / colectiv de
aut. : Liviu Belâi, Victor Dragoş, Anatol Eremia, ...; alcăt. : Victor Ladaniuc, Tudor
Ţopa; coord. şt. : Anatol Eremia, ... – Ch., 2005. – 637 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.).
– [05-1410]

103
Septembrie 2005 ≡ September 2005

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


___________________
1008. Râmbu, Nicolae. Geografie generală / Nicolae Râmbu, Natalia
Odoleanu, Nina Volontir. – Ch., 2005. – P. 156. (16 tit. în lb. rom., rusă). – [05-
1453]

93/94 ISTORIE
___________________

1009. Caşu, Igor. Istoria universală contemporană / Igor Caşu. – Ch.,


2005. – P. 128 (87 tit.). – [05-1483]

1010. Dicţionar de istoria românilor / Alexei Agachi, Igor Caşu, Demir


Dragnev, ...; coord. : Demir Dragnev. – Ch., 2005. – P. 329. (56 tit.). – [05-1600]

1011. Istoria românilor : P. a 2-a : Epoca Modernă (1850-1918) / Nicolae


Chicuş, Eugenia Danu, Demir Dragnev, Ion Negrei. – Ch., 2004. – P. 119. (34 tit.).
– [05-1385]

1012. Tanasoglu, Dionis. Gagouylarin istoriasi / Dionis Tanasoglu. –


Kişinau, 2004. – P. 212-218. (69 tit. în lb. rom., găgăuză, rusă). – [05-1182]

1013. Драгнев, Емил. Всеобщая история / Емил Драгнев, Вирджил


Пысларюк, Корнелиу Попович. – Ch., 2005. – P. 200. (63 tit.). – [05-1533]

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "MATERIALE BIBLIOGRAFICE ALE REPUBLICII MOLDOVA" NR 3-2005

A Belous, Natalia 971


Benu, Victor 740
Ababii, Ion (coord.) 800; 858
Berliba, Elina 864
Achiri, Ion (trad.) 832
Beschieru, E. 914
Agachi, Alexei 1010
Beşliu, Iurie 744
Al-Sanawi, A. N. M. 888
Bibire, Luminiţa 926
Alcaz, V. 838
Blanovschi, Andrei 763
Alecu, Gheorghe 758
Bobână, Gheorghe 730
Andrieş, Lucia 875
Bogatu, Eugenia 724
Andruşceac, Georgeta 859-60
Bogdan, Octavian 837
Anestiadi, Zinaida 897
Boldişor, Veronica 734, 807
Apetri, Dumitru 975
Boldureanu, Anuţa 961
Apostol, Ion 839
Bologa, Angela 801
Aramă, Elena 759
Bondarenco, S. G. 938
Arbore, Nina 964
Borodac, Alexandru 776
Axenti, Efrosinia (red., coord.) 970
Boronin, Larisa 889
Axionov, Vladimir (red.) 967
Borş, Alexandru 802-03
B Borziac, Ilie 982
Bostan, Ion (red.) 727
Babii, Leonid 751 Botnaru, Stela 770
Babuci, Stanislav 861 Boţan, Corneliu (expert) 705
Bacal, Petru 827 Boumis, Ponagiotis 731
Badicu, Iurie 752 Braicov, Andrei 704
Bahnarel, Ion 855 Brânzilă, Ion 9404
Balmuş, Victor 760 Braşovean, Tatiana 969
Baltag, Valentina 922 Bratan, Larisa 956
Bantea, Valentina 711 Brigalda-Barabas, Eleonora 962
Barba, Doina 862 Brînză, Sergiu 764-65, 771
Barbaroş, Mihail 937 Bucur, Gh. 942
Băncilă, Natalia 948 Bulgaru, Maria 766; (coord.) 797
Bâgu, Claudia (alcăt.) 713-17 Bulimaga, Tatiana (îngrijirea ed.) 712
Bâzgu, Nina 863 Bunu, Ion 829
Begu, Adam 845 Burlac, Viorica 726
Bejan, M. 749 Buşmachiu, Eugenia 746
Belâi, Adrian 912-13 Butorov, Ivan V. (red.) 848
Belâi, Liviu 1007
Belostecinic, Grigore (red.) 739
Belotcaci, Ala 989
105
Septembrie 2005 ≡ September 2005

C Cobeţ, Valeriu 882


Cocârlă, Ludmila 921
Caisân, Valeriu 934
Cojocaru, Ala 899
Cantemir, Lorin 727
Cojocaru, Lidia 733
Cantemir, Valentina 846
Cojocaru, Svetlana 949
Cara, Angela 818
Colac, Tudor 826
Caraganciu, A. 748
Colar, Liliana 919
Carcea, Maria 727
Colibaba, Varvara (red.) 962, 964
Carp, Lucia 887, 898
Corescu, Andrei-Paul (trad.) 834
Carp, Maria 898
Coreţcaia, V. 876
Casiadi, Oleg 762
Coreţchi, Ludmila 855
Caşu, Igor 1009-10
Coroi, Eugen 802-03
Catrinici, Carolina 782
Corotcov, Alexei 872
Catrinici, Ion 782
Cortάzar, Julio 979
Cazac, A. 876
Costachi, Gheorghe (red.) 777
Cazacov, Vladimir 915
Coşciug, Ion 870
Cazacu, Vasile 782, 923
Courty, J.-M. 834
Cazan, Corina 880
Cracilov, Constantin 829
Cărăuş, Vladimir 856
Crivceanschi, Larisa 921
Cărăuşu, Gh. 865-67
Crivoi, Aurelia 872
Cerbuşcă, Pavel 732
Croitoru, Dumitru 927
Cherdivarenco, Mihai (expert) 835
Croitoru, Ion Marian (trad.) 731
Chiaburu, Lealea 868
Cucoşel, Constantin 745
Chicu, Nadejda 747
Cucu, Ion 740
Chicuş, Nicolae 1011
Culea, George 705
Chihai, Oleg 847, 925
Cuşmir, Ludmila 767, 784
Chiroşca, I. 788
Chişlari, Elena 753 D
Chitoroagă, Valentina (red., coord.) 713-
Daltă, Ghenadie 768, 779
17
Danu, Eugenia 1011
Ciobanu, Constantin 963
Darovanaia, A. 748
Ciobanu, Larisa 992
David, Anatolie 983
Ciobanu, P. 858
Demcenco, Tatiana 986
Ciobanu-Suhomlin, Irina 966
Deseatnicova, E. 871
Ciubuc, Natalia 844
Deseatnicova, Olga (alcăt., red.) 959
Ciucu, Alexandru 919
Diligul, Grigore 829
Ciupercă, N. 887, 898
Docu Axelerad, Any 873
Climov, Ala (red.) 779
Donos, Evlampie 769
Coadă, Claudia 805-06
Dosca, Aliona 808-09
Cobâleanschi, Leonid 799-800
Dragnev, Demir 1010-11
Cobâleanschi, Oleg 869-70
106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Dragoş, Victor 1007 Gugiuman, Sofia 814


Drumea, A. 838 Gurău, Virginia 833
Drumea, Mihnea 772 Gusca, Nina 853
Dulamă, Eliza 810 Guţu, Ana 976
Dulgheru, Valeriu 727 Guţu, E. 878
Dumbrava, Vlada 864, 874-75 Guţu, Vasile (red.) 736
Dumitraş, Eugenia 726 Guzun, M. (coord.) 953
E H
Eremia, Anatol 1007 Habet, Liliana (trad.) 840
Eşanu, N. 858 Haheu, Valentina 732
Haneu, Vasile 985
F
Hâncu, Rodica 746-47
Fekete, Adela Corina 811 Hodorogea, S. 922
Fekete, Maria Carmen 812 Holban, Ala 804
Florea, Serafim 981 Hotineanu, V. 876
Friptuleac, Gr. 852
I
Frunze, Ion 761
Furtună, V. 773 Ignat, Marselina 746
Inhelder, Bärbel 728
G
Ioviţă, Vlad 978
Gasnaş, Ala 741 Iovv, T. 748
Găină, S. 892 Isicico, E. 838
Găluşcă, Valentina 720 Ivanes, Natalia 866-67
Gânju, Gheorghe 846 Ivanov, Victoria 879, 882
Ghenadi, Adrian 928 Ixari, Adrian 950
Gherman, Marin 776 Ixari, Aliona 950
Gîrla, Lilia 774
J
Gladun, Nicolae 918
Godoroja, Rita 813 Jabanovschi, Maria 889
Goian, Ion 741 Jalbă, U. 851
Gorbaciova, N. 821 Jurminschi, Serghei (red.) 721
Gorea, Ana (organizers) 820
K
Gorodenco, Anatol 984
Grama, Mariana 770 Kaim, Marina 973
Gremalschi, Anatol 706-07 Kierlik, É. 834
Gremalschi, Ludmila 706, 708 Kuzmina, Olga 747
Grosu, A. 877 Kymlicka, Will 737
Grosu, Elena 972
Grosu, Vladimir 770
Gudumac, Eva 916
107
Septembrie 2005 ≡ September 2005

L N
Ladaniuc, Victor 1007 Nacu, A. A. 889
Lehoucq, R. 834 Nacu, A. G. 782, 889
Leşanu, Mihai 841 Nacu, Anatol 870
Leviţki, Oleg 986 Neagu, Gheorghe (red.) 783
Lupaşco, Liliana 864 Neagu, Vasile 830
Lupu, Olga 957 Neamţu, Bogdan 880
Neamţu, Mihai 880
M
Negrei, Ion 1011
Macari, V. 754 Negru, Andrei 846
Macri, Aurelia Cristina 968 Negru, Boris (expert) 759
Magherescu, Delia 775 Nicolaev, N. 942
Magu, Ion 755
O
Maldea, Nicuşor 776
Manic, Ştefan 845 Odoleanu, Natalia 1008
Marin, Ana 849 Oprea, N. A. 773
Marinova, Natalia 709 Osman, M. Y. Al Omar 883
Mariţ, Alexandru 777-78 Osoianu, Iu. 884
Matcovschi, Sergiu 897
P
Mateevici, Natalia 987
Mândâcanu, Virgil 815 Palade, Gh. 920
Mehard, Julie 946 Palaria, Viorica 818
Merlă, D. 887, 898 Panfil, Ludmila 897
Meşina, V. 852 Papuc, Liviu (trad.) 728
Migali, Nuţu 868 Pascari, V. 885
Mihailescu, Constantin 840 Paşa, Maria 939, 941
Minica, M. 748 Patraşcu, Dumitru 817
Mironic, Ala (coord.) 722; 763 Pâslaru, Vlad 818
Mocanu, Iurie 706 Perciuleac, Ludmila 841
Moglan, Alexei 768, 779 Piaget, Jean 728
Mohammed Abu Helal 916 Platon, Daniela 805-06
Moldovanu, Iosif 805-06, 816 Plămădeală, V. I. 932
Moldovanu, Mihai 855 Pleşca, Valeriu 795
Moraru, Corina 881 Poloz, Andrei 951
Moroşan, Tatiana 780 Pop, Octavian 783
Moşanu, Aliona 958 Popovici, Mihail 851, 879, 882
Mustea, Gheorghe 967 Postică, Gheorghe 988
Mutu, Maria 781 Postolachi, Vlad 721
Potîngă, A. 784
Prisacari, V. 886
108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Priţcan, Valentina 734 Stici, Ion 920


Prus, Elena 977 Stoica, Doru 819
Stratulat, P. 921-22
R
Strătilă, Ludmila 868
Rău, Alexe 720 Strurza, Rodica (alcăt.) 835
Râmbu, Nicolae 1008 Suveică, Luminiţa 872, 894
Revenco, V. 888
Ş
Robu, Iulian (trad.) 862, 964
Rojco, A. 798 Şalaru, Vasile 845
Romanciuc, Ina 890-91 Şamis, E. 756
Romanciuc, Lidia (organizator) 842 Şandru, Dumitru 740
Rotar, Dan 710, 929 Şavga, Alina 770
Rotaru, Mihail (coaut., red.) 752 Şilingovski, Pavel 962
Rudi, V. 851, 879 Şipitco, Natalia 918
Rurac, M. 942 Şpac, Ion 718
Rusu, D. 749 Ştefîrţa, Ana 846
Rusuleac, Tatiana 729
T
S
Tacu, Valentina 725
Sadjia Bekal-Si Ali 946 Talmaci, Cornelia 897
Sajin, Tudor 954-55 Talmaciu, Mihai 831
Sandul, A. 892 Talpă, A. 750
Sapojnic, C. 893 Tanasoglu, Dionis 1012
Savin, Victor 881 Taran, N. 874
Savu, Iulian 759 Tatarov, Sergiu 786
Sârbu, D. 917 Telnov, Nicolai 989
Senic, Diana 741 Tihon, A. 854
Silav, Roxana Ştefania 954-55 Tincu, Violeta 796
Simion, Eugen (974) Tinica, Grigore 919
Sirkeli, Vadim 930 Tintiuc, Dumitru 881
Smochina, Carolina 785 Tomşa, Sergiu 734, 807
Smochină, Andrei (expert) 759 Turchină, Tatiana 734, 807
Solomon, Bogdan 880
Ţ
Solomon, Dumitru (red.) 933
Soreanu, Gabriela 946 Ţăranu, Ilinca Ilian 979
Spătaru, Tatiana 735 Ţiple, Dorina 895
Stadler, Lucia 881 Ţîrdea, Teodor N. 849
Stamati-Zaharia, Viorica 978 Ţopa, Tudor 1007
Stanciu, Diana (trad.) 737 Ţurcan, Constantin 923
Stati, Vitalie 771 Ţurcan, Nelly (red.) 719
Stângă, Ala 802-03 Ţurcan, Rina 952
109
Septembrie 2005 ≡ September 2005

Ţurcanu, Adela 875 Алексейчук, Анжела 825


Ţurcanu, N. 756 Ангели, Фёдор 790
Ţurcanu, Vasile 896 Андреев, В. Н. 850
Антонова, Н. И. 904
U
Б
Ulianovschi, Xenofon 771
Ungureanu, Sergiu 918 Бажерян, Е. 947
Ursu, Andrei (red.) 828, 936 Балынский, Андрей 743
Ursu, Ludmila 729 Беня, Т. 907
Ursu, Mihai (expert) 721 Бляндур, О. В. (ред.) 723
Uşurelu, Eugen 990 Ботнару, А. (ред.) 907
Ботнару, В. И. 857, 901
V
Ботнарюк, Лучи (пер.) 825
Vasiliev, Maria 804 Бруяко, Игорь 994
Vasilov, Liubov 899 Бубулич, Валерий 1006
Vicol, Nelu 980 Бужор, П. В. 902
Vida, Gheorghe 964 Буторов, И. В. 904-05
Vinogradova, Natalia 742 Буторов, С. И. 904
Visterniceanu, Emilia 787
В
Vizitiu, Victor 829
Vîlcu, Nicolae 757 Вейс, А. В. 903
Vîrlan, Maria 822 Вишняцкий, Л. Б. 843
Volcinschi, V. 788
Г
Volcovscaia, M. 821
Volontir, Nina 1008 Гарит, Валентин 832
Vornic, Vlad 991-92 Гидирим, Г. П. (подгот.) 909
Vrânceanu, Maria 804 Глазов, Виктор 995
Головин, Б. 907
Z
Гудумак, Е. 907
Zaharov, Maria 866-67 Гэрбэлэу, Н. В. 836
Zaicenco, A. (red.) 838
Д
Zaicova, Natalia 900
Zolotco, Dumitru 738 Демирель, Сулейман (790)
Zotea, Natalia 804 Денчук, Е. 791
Zubic, A. 749-50 Дергачева, Лилия 996
Драгнев, Емил 1013
А
Дьячковская, В. Л. 965
Агульников, Сергей 993, 1002
Е
Акири, Ион 832
Алексеева, Виктория 789 Ефрос, Петру 832
110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ецко, Людмила 924 П


Ж Паскару, Виорика 1003
Попович, Корнелиу 1013
Житнигор, Борис Семенович 792
Пысларюк, Вирджил 1013
З
Р
Зеленчук, В. С. (ред.) 965
Рабинович, Роман 1004
Зубрилина, Я. А. 960
Раку, Аурелия 824
И Рапча, М. П. 944
Ротару, Лариса 911
Иванова, Светлана 997 Рошка, Петру 924
К Рябцева, Светлана 1005
Кетрару, Николай 998 С
Кисиль, М. Ф. 943-44 Соколюк, П. Т. 908
Кисиль, С. М. 944 Стратулат, Петру 924
Коваленко, А. И. 960
Стратулат, Т. Г. 908
Коваленко, Сергей 998 Сырку, Р. Ф. 908
Кондратенко, О. Г. 823
Крецу, Е. 907 Т
Курчатов, Сергей 995
Топалэ, Т. И. 905
Л
Х
Ларина, Ольга 999-1000
Хаджави, Осман 906
Левинский, Александр 1001
Ц
М
Цуркану, В. 947
Майка, Л. Г. 945
Цыбырнэ, Георгий Андреевич 909
Макарь, И. 793
Цыбырняк, М. Г. 905
Максимов, В. В. 904
Малюкевич, Александр 1002 Ч
Мартынчик, Е. 794
Чебан, Юрий (пер.) 743
Милушев, Д. 794
Челышев, Б. Д. 935
Н Четвериков, Игорь 1006
Немчин, Ф. И. 935 Ш
Никулаеш, М. Д. 945
Шамис, Е. Е. 960
О Шкёпу, Людмила 825
Ону, В. Ф. 910

111
Septembrie 2005 ≡ September 2005

Index de titluri la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 3-2005

Bibliografia Naţională a Moldovei 713-17


Lista lucrărilor publicate de profesorul universitar Leonid Cobâleanschi 799
Lista publicaţiilor ştiinţifice ale academicianului Gh. Palade 920
National Bibliography of Moldova 713-17
Книги профессора : [оториноларингологии] В. И. Ботнару 857

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA RECENZIILOR REVIEW ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

2005
JULY-SEPTEMBER NR 3 IULIE-SEPTEMBRIE
(78-124)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
78. Ploşniţă, Elena. Protejarea patrimoniului cultural în Basarabia. – Ch.
: Cartier, 2003. – 176 p.
Ursu, Mihai // Bul. şt. : serie nouă. – 2005. – Nr 1. – P. 334-335.

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
79. Iurie Colesnic : biobibliogr. / Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu". –- Ch. :
Museum, 2005. – 148 p.
Gheorghiţă, Nadina. Ispitit de istorie, motivat de prezent, încurajat de viitor
// Capitala. – 2005. – 10 aug. – P. 8.

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPOZIŢII.


MUZEE
069 Muzee
80. Studii de muzeografie şi muzeologie : În mai multe vol. : Vol. 1 :
Omagii lui Nicolae Răileanu la 60 de ani. – Ch. : Tyragetia, 2004. – 526 p.
Danilov, Maria // Tyragetia : serie nouă. – 2005. – Nr 14. – P. 356-358.

113
Septembrie 2005 ≡ September 2005

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
81. Dragnev, Emil. O capodoperă a miniaturii din Moldova medievală.
Teraevanghelul de la Elizavetgrad şi manuscrisele grupului Purisinus graecus 74. –
Ch. : Civitas, 2004. – 304 p.
Negrei, Ion // Cugetul. – 2005. – Nr 2. – P. 67.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
82. Dicţionar de filosofie şi bioetică / Teodor N. Ţârdea, Petru V.
Berlinschi, Didina U. Nistreanu, ... – Ch. : Centrul Ed.-poligr. Medicina, 2004. – 442
p.
Căldare, Dumitru. Filosofie şi bioetică // Lit. şi arta. – 2005. – 1 sept. – P.
7.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
83. Solomon, Flavius. Politică şi confesiune la început de evul mediu
moldovenesc. – Iaşi : Ed. Univ. "Alexandru Ioan Cuza", 2004. – 272 p.
Rădvan, Laurenţiu // Analecta catholica. – 2005. – P. 291-292.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
84. Luban, Florica. Simulări în afaceri. – Bucureşti : ASE, 2005. – 298 p.
Pârţachi, Ion // Economica. – 2005. – Nr 2. – P. 133.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
85. Ghid de expertize judiciare. – Ch. : Angela Levinţa ÎI, 2005. – 104 p.
Gheorghiţă, Mihail // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 5. – P. 54.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


86. Блинов, А. Г. Уголовно-правовая охрана прав пациента. – Сара-
тов : Изд. Сарат. гос. акад. права, 2004. – 288 p.
Флоря, В. // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 6. – P. 56-58.

347 Drept civil


87. Каленик, А. В. Коммерческое право : курс лекций. – Ch. :
Business-Elita, 2004. – 255 p.
Овчинникова, О. // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 9. – P. 58.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


398 Folclor
398(=135.1) Folclor românesc
88. Buzilă, Varvara. Pâinea, aliment şi simbol : experienţa sacrului /
Varvara Buzilă. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 1999. – 374 p.
Grosu, Silvia // Bul. şt. : serie nouă / Muzeul Naţ. de Etnografie şi Ist.
Naturală. – 2005. – Nr 1. – P. 331-333.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
89. Voloşciuc, Leonid. Biologie : Man. pentru cl. a 12-a / Leonid
Voloşciuc, Ana Postolache-Călugări, Silvia Vulpe. – Ch. : Lumina, 2005. – 255 p.
Manolache, Constantin // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 4. – P. 48

58 BOTANICĂ
90. Pedrotti, Franco. Cartografia geobotanica : [monogr.]. – Bologna :
Pitagara Editrice, 2004. – 236 p.
Postolache, Gh. // Mediul Ambiant. – Nr 1. – P. 44.

115
Septembrie 2005 ≡ September 2005

6ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
634 Horticultură în general
91. Pîntea, Maria. Nucul. Biologia reproductivă. – Ch. : F.E.-P. "Tipogr.
Centrală", 2004. – 366 p.
Topală, Ştefan // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 7/8. – P. 43.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


65.0 Teoria şi practica organizării. Management
92. Caraganciu, Anatol. Managementul portofoliului investiţional / Anatol
Caraganciu, Oxana Domentii, Ivan Luchian. – Ch. : ASEM, 2005. – 240 p.
Secrieru, Angela // Economica. – 2005. – Nr 2. – P. 134.

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


78 MUZICĂ
93. Ghilaş, Victor. Dimitrie Cantemir în istoria culturii muzicale. – Ch. :
Epigraf, 2004. – 279 p.
Răileanu, Leonid A. // Bul. şt. : seria nouă. – 2005. – Nr 1. – P. 336-337.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
94. Robu, Ion. Maratonul de la Atena. – Ch. : S. n., 2005. – 168 p.
Josanu, Efim. Maratonul de la Atena // Lit. şi arta. – 2005. – 11 aug. – P. 8.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
95. Popa, Gheorghe. Universul din scoică : [interviuri cu Eugeniu
Coşeriu] / Gheorghe Popa, Maria Şleahtiţchi, Nicolae Leahu. – Ch. : Î.E.-P.
"Ştiinţa", 2004. – 70 p.
116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ţurcanu, Lucia. Dialoguri cu "Gigantul de la Tubingen" // Jurnal de


Chişinău. – 2005. – 9 sept. – P. 16.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.135.1 Literatură română
96. Dinescu, Viorel. Asimptota : [versuri]. – Craiova : Scrisul românesc,
2004.
Codreanu, Theodor. Asimptote lirice // Lit. şi arta. – 2005. – 14 iul. – P. 4.

97. Grati, Aliona. Magda Isanos : eseu despre structura imaginarului. –


Ch. : Prut Internaţional, 2004. – 100 p.
Apetri, Dumitru. Magda Isanos, într-un eseu monografic // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 2 sept. – P. 23.

98. Panait, Virgil. Deposedare de timp : [versuri]. – Focşani : Zedax,


2004.
Dinescu, Viorel. Timpul poeziei // Lit. şi arta. – 2005. – 29 sept. – P. 5.

99. Ştefănescu, Alex. Ceva care seamănă cu literatura : [culeg. de


foiletoane]. –- Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2003. – 118, [1] p.
Nastasiu, Vasile. Cum să-ţi descreţeşti fruntea // Lit. şi arta. – 2005. – 11
aug. – P. 8.

821.135.1.09 Critică şi istorie literară


100. Dimisianu, Gabriel. Fragmente contemporane. – Bucureşti : Inst.
Cultural Român, 2004.
Diaconu, Mircea A. Gabriel Dimisianu. Un sceptic constructiv // Contrafort.
– 2005. – Iul.-Aug.(Nr 7-8). – P. 4.

821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord


101. Hostiuc, Ştefan. Scriitorii români din nordul Bucovinei. –- Bucureşti :
Inst. Cultural Român, 2005.
Chiper, Grigore. O istorie a poeziei bucovinene în portrete literare //
Contrafort. – 2005. – Iul.-Aug.(Nr 7-8). – P. 5.
117
Septembrie 2005 ≡ September 2005

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


102. Badicu, Iurie. Avânt din Labirint : [poezii]. – Ch. : Pontos, 2005. – 56
p.
Neagu, Manole. Imaginea preferinţelor declarate // Lit. şi arta. – 2005. – 28
iul. – P. 5.
Neagu, Manole. Unic în felul său // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 12 aug. –
P. 15.

103. Frunză, Eugenia. Întrebam ce este dorul : [versuri]. – Ch. : Pontos,


2005. – 167 p.
Mardare, Marcela. Lumina cuvântului // Lit. şi arta. – 2005. – 15 sept. – P.
7.

104. Grama, Steliana. Rezervaţia de meteoriţi. – Ch. : Civitas, 1998. – 128


p.
Druţă, Boris. Steliana Grama e meteorit // Lit. şi arta. – 2005. – 29 sept. –
P. 5.

105. Mardare, Marcela. Unul din noi : [versuri]. – Ch. : Pontos, 2005. – 96
p.
Palladi, Tudor. Complexificarea înfiinţării lirice // Lit. şi arta. – 2005. – 18
aug. – P. 5.

106. Rusu, Nicolae. Naufragiul. – Bucureşti : Viitorul românesc, 2005.


Ciocanu, Anatol. Evadare din timpul şobolanilor : (impresii de lector) // Lit.
şi arta. – 2005. – 1 sept. – P. 5.

107. Traianus. Literă din Dumnezeu : [versuri]. – Timişoara : Augusta,


2001.
Ciocanu, Ion. Traian Vasilcău, un nume recâştigat // Lit. şi arta. – 2005. –
1 sept. – P. 4.

108. Zbârciog, Vlad. Încercarea de foc. –- Timişoara : Augusta, 2000.


Palladi, Tudor. Sprijinul sufletesc al credinţei, sau Trecerea de partea
luminii // Lit. şi arta. – 2005. – 28 iul. – P. 5.

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1(478).09 Critică şi istorie literară


109. Lungu, Eugen. Raftul cu himere : [culeg. de eseuri critice]. – Ch. :
Î.E.-P. "Ştiinţa", 2004. – 219 p.
Lefter, Ion Bogdan. Un critic basarabean : [reluat din "Ziua"] // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 20 sept. – P. 9.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
110. Cercetarea Arheologică Pluridiisciplinară. Concepte, metode şi
tehnici / D. Popovici, A. Bălăşescu, C. Haită, ... – Bucureşti : Cetatea de Scaun,
2002. – 78 p.
Nicolae, Cătălin // Rev. arheologică. – 20005. – Nr 1. – P. 392-393.

111. Chetraru, N. Nicolae Moroşan – drama unui savant / N. Chetraru, A.


Moraru, N. Răileanu. – Ch. : Tyragetia, 2003. – 223 p.
Palade, Gh., Zanoci, A. // Tyragetia. – 2005. – Nr 14. – P. 353-355.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
112. Tracii. Regatul de aur al lui Orfeu : Cat. expoz. între 23 iul. - 28
noiemb. 2004 în sala de artă şi expoziţii a Rep. Federale Germania din Bonn. –
Mainz : Von Zabern, 2004. – 384 p.
Banaru, Valeriu // Rev. arheologică. – 2005. – Nr 1. – P. 387-391.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


113. Moraru, Pavel. Bucovina sub regimul Antonescu (1941-1944).
Administraţie. Economie. Societate. – Ch. : Prut Internaţional, 2004. – 288 p.
Gulica, Ilie // Cugetul. – 2005. – Nr 1. – P. 74.

114. Petrencu, Anatol. Polonezii în anii celui de-al Doilea Război Mondial.
Istoria politică. – Ch. : Cartdidact, 2005. – 248 p.
Drachenberg, Constantin // Cugetul. – 2005. – Nr 2. – P. 66.

119
Septembrie 2005 ≡ September 2005

115. Tihonov, Ludmila. Politica statului sovietic faţă de cultele din RSS
Moldovenească (1944-1965). – Ch. : Prut Internaţional, 2004. – 172 p.
Bolduma, Viorel // Cugetul. – 2005. – Nr 2. – P. 62-63.

94(478) Istoria Republicii Moldova


116. Cucu, Ivan. Aripile destinului = Душа моя. – Ch. : Universul, 2005. –
167 p.
Druţă, Boris. Aripile destinului confratelui meu // Lit. şi arta. – 2005. – 11
aug. – P. 6.

117. Iachim, Ion. Decameron basarabean, sau Dumnezeu i-a dat omului
puşcă / Ion Iachim. – Ch. : Pontos; Timişoara : Augusta, 2005. – 369 p.
Rusu, Nicolae. Basarabia, puşca şi Decameronul // Lit. şi arta. – 2005. –
29 sept. – P. 4.

118. Furtună, Alexandru. File din istoria satelor Verejeni, Lencăuţi,


Mereşeuca / Alexandru Furtună, Alexandru Gh. Groppa, Alexandru T. Groapă. –
Ch. : Tipogr. AŞM, 2005. – 396 p.
Prohin, Victor. Dincolo de carte // Lit. şi arta. – 2005. – 21 iul. – P. 6.

119. Nouzille, Jean. Moldova. Istoria tragică a unei regiuni europene. –


Ch. : Prut Internaţional, 2005. – 372 p.
Negrei, Ion // Cugetul. – 2005. – Nr 1. – P. 72.

120. O pagină din istoria Basarabiei. Sfatul Ţării (1917-1918). – Ch. : Prut
Internaţional, 2004. – 288 p.
Negrei, Ion; Poştarencu, Dinu // Cugetul. – 2005. – Nr 1. – P. 73.

121. Şlapac, Mariana. Cetăţi medievale din Moldova (mijlocul sec. al XIV-
lea – XVI-lea). – Ch. : Arc, 2004. – 372 p.
Bolduma, Viorel // Cugetul. – 2005. – Nr 1. – P. 68-69.

122. Tabolotnaia, Lilia. Raporturile dinastice şi rolul "diplomaţiei de


mariaj" în relaţiile moldo-polone în a doua jumătate a sec. al XIV-lea – mijlocul sec.
al XVII-lea. – Ch. : Acad. de Şt. a RM, 2004. – 192 p.
Hrenciuc, Daniel // Analecta catholica. – 2005. – P. 293-295.
120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

94(498) Istoria României


123. Agrigoroaiei, Ion. Opinie publică şi stare de spirit în vremea
Războiului de Întregire şi a Marii Uniri. – Iaşi : Ed. Fundaţiei "Axis", 2004. – 340 p.
Palade, Gheorghe // Cugetul. – 2005. – Nr 1. – P. 64-66.

124. Ancel, Jean. Preludiu la asasinat. Pogromul de la Iaşi, 29 iunie 1941


/ Jean Ancel; trad. de Carol Bines; pref. de Yehuda Bauer, Yad Vashem. – Iaşi-Tel
Aviv : Polirom, 2005.
Platon, Alexandru-Florin. Barbaria cu faţa umană // Contrafort. – 2005. –
Iul.-Aug. (Nr 7-8). – P. 6.

121
Septembrie 2005 ≡ September 2005

INDEX DE NUME LA "CRONICA RECENZIILOR" NR 3-2005

A F
Agrigoroaiei, Ion 123 Frunză, Eugenia 103
Ancel, Jean 124 Furtună, Alexandru 118
Apetri, Dumitru 97
G
B
Gheorghiţă, Nadina 79
Badicu, Iurie 102 Gheorghiţă, Mihail 85
Banaru, Valeriu 112 Ghilaş, Victor 93
Bauer, Yehuda (pref.). 124 Grama, Steliana 104
Bălăşescu, A. 110 Grati, Aliona 97
Berlinschi, Petru V. 82 Groapă, Alexandru T. 118
Bines, Carol (trad.) 124 Groppa, Alexandru Gh. 118
Bolduma, Viorel 115, 121 Grosu, Silvia 88
Buzilă, Varvara 88 Gulica, Ilie 113
C H
Caraganciu, Anatol 92 Haită, C. 110
Cantemir, Dimitrie (93) Hostiuc, Ştefan 101
Căldare, Dumitru 82 Hrenciuc, Daniel 122
Chetraru, N. 111
I
Chiper, Grigore 101
Ciocanu, Anatol 106 Iachim, Ion 117
Ciocanu, Ion 107 Isanos, Magda 97
Codreanu, Theodor 96
Colesnic, Iurie (79) J
Coşeriu, Eugeniu 95 Josanu, Efim 94
Cucu, Ivan 116
L
D
Leahu, Nicolae 95
Danilov, Maria 80 Lefter, Ion Bogda 109
Diaconu, Mircea A. 100 Luban, Florica 84
Dimisianu, Gabriel 100 Luchian, Ivan 92
Dinescu, Viorel 96, 98 Lungu, Eugen 109
Domentii, Oxana 92
Drachenberg, Constantin 114 M
Dragnev, Emil 81 Manolache, Constantin 89
Druţă, Boris 104, 116 Mardare, Marcela 103, 105
Moraru, A. 111
122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Moraru, Pavel 113 Ş


Moroşan, Nicolae (111)
Şlapac, Mariana 121
N Şleahtiţchi, Maria 95
Ştefănescu, Alex 99
Nastasiu, Vasile 99
Neagu, Manole 102 T
Negrei, Ion 81, 119-20
Tabolotnaia, Lilia 122
Nicolae, Cătălin 110
Tihonov, Ludmila 115
Nistreanu, Didina U. 82
Topală, Ştefan 91
Nouzille, Jean 119
Traianus 107
P
Ţ
Palade, Gheorghe 111, 123
Ţîrdea, Teodor N. 82
Palladi, Tudor 105, 108
Ţurcanu, Lucia 95
Panait, Virgil 98
Pârţachi, Ion 84 U
Pedrotti, Franco 90
Petrencu, Anatol 114 Ursu, Mihai 78
Pîntea, Maria 91 V
Platon, Alexandru-Florin 124
Ploşniţă, Elena 78 Vasilcău, Traian (107)
Popa, Gheorghe 95 Vashem, Yad (pref.). 124
Popovici, D. 110 Voloşciuc, Leonid 89
Postolache, Gh. 90 Vulpe, Silvia 89
Poştarencu, Dinu 120 Z
Postolache-Călugări, Ana 89
Prohin, Victor 118 Zanoci, A. 111
Zbârciog, Vlad 108
R
Б
Rădvan, Laurenţiu 83
Răileanu, Leonid A. 93 Блинов, А. Г. 86
Răileanu, Nicolae (80); 111 К
Robu, Ion 94
Rusu, Nicolae 106, 117 Каленик, А. В. 87

S О

Secrieru, Angela 92 Овчинникова, О. 87


Solomon, Flavius 83 Ф
Флоря, В. 86

123
Septembrie 2005 ≡ September 2005

CRONICA ARTICOLELOR DE MAGAZINE


REVISTĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2005
SEPTEMBRIE NR 9 SEPTEMBER
(2331-2671)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
2331. Balmuş, Victor. Asigurarea normativa a sferei ştiinţei şi inovării în
Republica Moldova / Victor Balmuş // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 9. – P. 6-8. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2519)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


2332. Hîncu, L. Evaluarea variantelor de realizare informatică a
sistemelor de luare a deciziilor asistată de calculator / L. Hîncu // Totalurile activităţii
ştiinţifice a corpului profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 217-220 : fig.

2333. Istrati, O. Reglementarea legală a Internetului / O. Istrati //


Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. –
P. 227-231.
(Vezi de asemenea Nr 2336, 2343, 2346-47, 2357, 2414, 2446-47, 2480)

006 Standardizare şi standarde


(Vezi Nr 2335)

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

007 Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării şi comunicării în general


(cibernetică)
2334. Bălănel, D. Despre unele proprietăţi ale calităţii informaţiei / D.
Bălănel // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic : Partea 2. –
Ch., 2004. – P. 174-177 : fig.
(Vezi de asemenea Nr 2405-06)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


(Vezi Nr 2342, 2381, 2603-04, 2607)

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
2335. Panici, Ala. Standardizarea descrierilor bibliografice în aspectul
noilor tendinţe de catalogare a resurselor informaţionale. Terminologie selectivă /
Ala Panici // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 1/2. – P. 58-59.

02 BIBLIOTECONOMIE
2336. Bertot, Carol John. Noile surse de finanţare sunt cruciale pentru
serviciile tehnologice : [a bibl. publ.] / John Carol Bertot; trad. : Vera Osoianu //
Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 1/2. – P. 63-65.

2337. Cheradi, Natalia. Raport privind evaluarea proiectelor de extindere


a serviciilor pentru beneficiarii bibliotecilor publice (perioada 2000-2003) / Natalia
Cheradi // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 1/2. – P. 97-102.

2338. Cole, John J. Bibliotecile trebuie să facă parte din fericirea omului :
dialog cu dl J. J. Cole, dir. Centrului de Bibliologie al Bibl. Congr. din SUA /
interlocutor Alexe Rău // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 1/2. – P. 6-9.

2339. Conaty, Barbara. Bibliotecile : temelia Democraţiei / Barbara


Conaty; trad. din lb. engl. de Vera Osoianu // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 1/2.
– P. 10-13.

125
Septembrie 2005 ≡ September 2005

2340. Costin, Ludmila. Bibliotecile şi bibliotecarii în contextul tranziţiei la


societatea informaţională / Ludmila Costin // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 1/2. –
P. 26-28.

2341. Costiuc, Tatiana. Portretul de grupă al generaţiei noastre : [file din


bibliologia rom.] / Tatiana Costiuc // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 1/2. – P. 29-
30.

2342. Eco, Umberto. De la Internet la Gutenberg : [pietre pentru templul


bibliologiei] / Eco Umberto; trad. : Vera Osoianu // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr
1/2. – P. 31-38.

2343. Flagg, Gordon. Google la Gate : [sistemul digital în bibl.] / Gordon


Flagg; trad. : Vera Osoianu // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 1/2. – P. 41-43.

2344. Flagg, Gordon. Google şi bibliotecile într-un uriaş parteneriat de


numerizare / Gordon Flagg; trad. : Vera Osoianu // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr
1/2. – P. 44-45.

2345. Gheţu, Veronica. Dirijarea fenomenului "tehnici şi tehnologii


informaţionale" în biblioteca universitară / Veronica Gheţu // Magazin bibliologic. –
2005. – Nr 1/2. – P. 66-68.

2346. Ghinculov, Silvia. Consorţiul elFL Direct Moldova / Silvia


Ghinculov // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 1/2. – P. 103-105.

2347. Kahle, Brewster. Răspunsuri sincere de la Brewster Kahl :


[fondatorul Arhivei Internet Mobile : pentru bibl.] / Brewster Kahle; trad. : Vera
Osoianu // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 1/2. – P. 39-40.

2348. Munteanu, Tatiana. Integrarea bibliotecilor în procesul de


constituire a unei societăţi democratice : cazul BPD / Tatiana Munteanu // Magazin
bibliologic. – 2005. – Nr 1/2. – P. 17-19 : fotogr.

2349. Negru, Nina. Democraţia limbajului de lemn : [din istoria Bibl. Naţ.
din Moldova] / Nina Negru // Magazin bibliologic. – Ch., 2005. – Nr 1/2. – P. 14-16.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2350. Osoianu, Vera. Biblioteca viitorului : contururi noi pe fundament


vechi / Vera Osoianu // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 1/2. – P. 72-79.

2351. Osoianu, Vera. Numerizarea între politică şi cultură / Vera Osoianu


// Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 1/2. – P. 20-21.

2352. Panaghiu, Tatiana. Bibliotecarul şi accesul liber la raft : experienţe


şi probleme / Tatiana Panaghiu // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 1/2. – P. 22-23.

2353. Patapievici, Horia-Roman. Lectura post-modernă / Horia-Roman


Patapievici // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 1/2. – P. 3-5 : fotogr. – Bibliogr. în
notele de subsol.

2354. Racu, Petru. Serviciile bibliotecar-informaţionale în raport cu


dreptul de autor / Petru Racu, Ana Sofroni // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 1/2. –
P. 24-25.

2355. Rău, Alexe. Aleph în faţa oglinzii


: bibliosofie (4) / Rău Alexe // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 1/2. – P. 69-71.

2356. Zasmenco, Ecaterina. Rolul bibliotecilor universitare în


modernizarea învăţământului în contextul Procesului de la Bologna / Ecaterina
Zasmenco // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 1/2. – P. 53-57 : tab.

030 Lucrări de referinţă generale


2357. Soufron, Jean-Baptiste. Importanţa politică a proiectului Wikipedia
: unica Enciclopedie adevărată din zilele noastre / Jean-Baptiste Soufron; trad. :
Vera Osoianu // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 1/2. – P. 60-62.

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPOZIŢII.


MUZEE
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii
(Vezi Nr 2363)

127
Septembrie 2005 ≡ September 2005

070 Ziaristică. Presă


2358. Budeanu, Gheorghe. Situaţia presei din Transnistria / Gheorghe
Budeanu // Presa în oglinda presei. – Ch., 2005. – P. 19-23.

2359. Cheianu, Constantin. Presa scrisă în Republica Moldova între


presiunea ideologicului şi imperativul profesionalismului / Constantin Cheianu //
Presa în oglinda presei. – Ch., 2005. – P. 10-16.

2360. Ciobanu, Vitalie. Păcatele presei de tranziţie / Vitalie Ciobanu //


Presa în oglinda presei. – Ch., 2005. – P. 16-18.

2361. Cojocaru, Natalia. Ziariştii şi conflictul transnistrean. / Natalia


Cojocaru // Presa în oglinda presei. – Ch., 2005. – P. 23.

2362. Diacov, Dumitru. Ziaristul şi conştiinţa lui / Dumitru Diacov // Presa


în oglinda presei. – Ch., 2005. – P. 64-65.

2363. Jurnaliştii, între libertatea de exprimare şi defăimare : [despre


Seminarul Int. "Libertatea de exprimare şi defăimarea", 5-6 oct. 2004, Chişinău] //
Presa în oglinda presei. – Ch., 2005. – P. 55-57.

2364. Lazăr, Dumitru. Şi presa din provincie e suprimată! / Dumitru Lazăr


// Presa în oglinda presei. – Ch., 2005. – P. 80-81.

2365. Lozinschi, Raisa. Gazeta de Vest : [probl. ziarului raional


Nisporeni] – strânsă de gât / Raisa Lozinschi // Presa în oglinda presei. – Ch.,
2005. – P. 77.

2366. Mihalache, Corneliu. Mass media moldovenească are de tranzitat


de la ''politizată" la ''democratică'' / Corneliu Mihalache // Presa în oglinda presei. –
Ch., 2005. – P. 27-28.

2367. Pânzaru, Igor. Heather Hodrges : Presa trebuie să fie credibilă /


Igor Pânzaru // Presa în oglinda presei. – Ch., 2005. – P. 28-29.

2368. Tănase, Constantin. Ziaristica şi politica / Constantin Tănase //


Presa în oglinda presei. – Ch., 2005. – P. 37-40.
128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2369. Ungureanu, Valeriu. Pentru cine scrie ''Moldova Suverană''? /


Valeriu Ungureanu // Presa în oglinda presei. – Ch., 2005. – P. 71-74.
(Vezi de asemenea Nr 2389)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
2370. Tacu, Valentina. Specificul gândului uman : [aspect filosofic] /
Valentina Tacu // Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 2. – P. 30-37. – Bibliogr. : 11 tit.

2371. Vartic, Andrei. 2475 ani de la naşterea lui Socrate. Socrate or 432
BC / Andrei Vartic // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 1/2. – P. 91-96. – Bibliogr. : 7
tit.
(Vezi de asemenea Nr 2667)

159.9 Psihologie
2372. Ursu, Ludmila. Locul şi rolul noţiunii stil rezolutiv în sistemul
accepţiunilor psiho-pedagogice moderne asupra categoriei stil / Ludmila Ursu,
Tatiana Rusuleac // Didactica Pro... – 2005. – Nr 4. – P. 17-20. – Bibliogr. : 22 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2370)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
2373. Antonie, Mitropolitul Ardealului. Violenţa în relaţiile interumane –
păcat împotriva Duhului Sfânt / Mitropolitul Ardealului Antonie // Luminătorul. –
2005. – Nr 4. – P. 14-15.

2374. Boumis, Panagiotis. Autoritatea şi valabilitatea sfintelor canoane,


autenticitatea şi funcţia lor liturgică / Panagiotis Boumis; trad. din l. greacă de Ion
Marian Croitoru // Luminătorul. – 2005. – Nr 4. – P. 43-52. – Bibliogr. : 28 tit.

2375. Buburuz, Petru, prot. Uniune binecuvântată de Dumnezeu [-


cununia] / Prot. Petru Buburuz // Luminătorul. – 2005. – Nr 4. – P. 4-7.

129
Septembrie 2005 ≡ September 2005

2376. Goreanu, Veaceslav. Constantin Brâncoveanu, mare apărător şi


mărturisitor al credinţei strămoşeşti / Veaceslav Goreanu // Luminătorul. – 2005. –
Nr 4. – P. 8-11.

2377. Ioniţă, Gheorghe. Meditaţii la Postul Adormirii Maicii Domnului /


Gheorghe Ioniţă // Luminătorul. – 2005. – Nr 4. – P. 3-4.

2378. Pelin, Valentina. Paul Mihail. Un onorabil fiu al Basarabiei : [preot,


slujitor devotat al Bisericii Ortodoxe] / Pelin Valentina // Cugetul. – 2005. – Nr 2. –
P. 72-76 : il.

2379. Porfirie. Timpurile noastre sunt ca timpurile din vremea lui Hristos /
părintele Porfirie; trad. din l. greacă de pr. Marcel Popa // Luminătorul. – 2005. – Nr
4. – P. 12-13.

2380. Stănculescu-Bârda, Al. A fost creştinismul opiumul culturii


româneşti? / preotul Al. Stănculescu-Bârda // Luminătorul. – 2005. – Nr 4. – P. 32-
39.

2381. Ţepordei, Vasile. Biserica basarabeană : [din "Scrieri alese"]. –


Ch., 2005. – P. 327-328 // Luminătorul. – 2005. – Nr 4. – P. 41-42.

2382. Vornicescu, Nestor, Mitropolitul Olteniei. Mănăstirea Căpriana –


vechi centru de spiritualitate românească în Codrii Lăpuşnei / Nestor Vornicescu,
Mitropolitul Olteniei // Luminătorul. – 2005. – Nr 4. – P. 19-31.

2383. Zabolotnia, Lilia. Călătorii străini despre situaţia catolicilor în


oraşele din raiale în a doua jumătate a secolului al XVI-lea – mijlocul secolului al
XVII-lea / Lilia Zabolotnia // Analecta catholica : Vol. I. – Ch., 2005. – P. 193-200. –
Rez. în lb. rusă.

2384. Розмарина, Наталья. Старообрядцы : [из села Кунича


Флорешт. р-на] / Наталья Розмарина // Moldova : ser. nouă. – 2005. – Nr 9. – P.
38-39. – Text şi în lb. rom., engl.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2385. Саганова, Неля. Кишинёвский Римско-католический приход


"Божественного Провидения" в первой половине XIX века / Неля Саганова //
Analecta catholica : Vol. I. – Ch., 2005. – P. 121-158 : fotogr., tab. – Rez. în lb. rom.

2386. Саганова, Неля. Летопись Римско-католической церкви в


Республики Молдова, 1987-2002 гг. / Неля Саганова // Analecta catholica : Vol.
I. – Ch., 2005. – P. 49-104.

2387. Саганова, Неля. Рыбницкий Римско-католический приходской


костел "Святого Иосифа" в 1862 г. / Неля Саганова // Analecta catholica : Vol. I.
– Ch., 2005. – P. 209-220 : tab. – Rez. în lb. rom.

2388. Шевченко, Руслан. Римско-католическая церковь в


Молдавской Автономной Советской Социалистической Республике (1924-1940
гг.) / Руслан Шевченко // Analecta catholica : Vol. I. – Ch., 2005. – P. 221-256. –
Rez. în lb. rom. – Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2474, 2578, 2580-81, 2621, 2660-61)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
(Vezi Nr 2483)

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale


2389. Cheianu, Constantin. Ai noştri (?) tineri... : [comunicarea socială şi
modul de viaţă al tinerilor] / Constantin Cheianu // Presa în oglinda presei. – Ch.,
2005. – P. 68-70.

32 POLITICĂ
323/324 Politică internă
(Vezi Nr 2368)

323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova

131
Septembrie 2005 ≡ September 2005

2390. Marian, Boris. Ne doare, Patrie ne doare... : [27 aug. – cea de a


14-a aniversare a Independenţei Rep. Moldova] / Boris Marian // Moldova : ser.
nouă. – 2005. – Nr 9. – P. 4-5. – Text şi în lb, engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 2361, 2366, 2384)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


2391. Chirtoacă, Natalia. Misiunile diplomatice : organe ce contribuie la
menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale / Natalia Chirtoacă // Legea şi
viaţa. – 2005. – Nr 9. – P. 26-30. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 30 (11 tit.).

2392. Moroşan, Elena. Eficienţa metodei de mediere în aplanarea


diferendelor internaţionale / Elena Moroşan // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 1. – P.
30-33. – Bibliogr. în note, p. 33 (6 tit.).

2393. Sandler, Igor. Perspectivele extinderii Uniunii Europene şi Rusia /


Igor Sandler, Sergiu Nazaria // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 9. – P. 57-58. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 58 (9 tit.).

2394. Stratulat, Diana. Unele aspecte privind procesele de integrare


europeană / Diana Stratulat // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 9. – P. 37-44. – Rez. în
lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 44 (15 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2436)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe
(Vezi Nr 2547)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


2395. Crupovniţchi, E. Evaluarea performanţelor întreprinderilor
cooperaţiei de consum în baza indicatorilor financiari / E. Crupovniţchi // Totalurile
activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 293-
296.

2396. Ioncu, O. Conceptul logistic şi dezvoltarea întreprinderilor micului


business în Republica Moldova / O. Ioncu // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului
profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 85-89.
132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2397. Şendrea, M. Problemele implementării schimbărilor în cadrul


firmelor / M. Şendrea // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic :
Partea 2. – Ch., 2004. – P. 161-163.

2398. Родионова, Н. Женское предпринимательство в Молдове :


характеристика, проблемы, потребности в поддержке / Н. Родионова //
Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. –
P. 130-135.
(Vezi de asemenea Nr 2404, 2420)

336 Finanţe
2399. Botnarenco, V. Teoria şi practica circulaţiei documentelor bancare
/ V. Botnarenco // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic :
Partea 2. – Ch., 2004. – P. 337-341.

2400. Cernavca, T. Rolul politicii fiscale în realizarea funcţiei de


stabilizare / T. Cernavca // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-
didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 365-367.

2401. Covalciuc, Tatiana. Răspunderea contribuabililor pentru încălcarea


legislaţiei fiscale : [conform prevederilor titlului V al Codului fiscal Nr 407-XV] /
Tatiana Covalciuc // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 8. – P. 31-37 : tab.

2402. Echim, Ion. Privind acordarea scutirilor la plata impozitelor funciar


şi pe bunurile imobiliare / Ion Echim // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 9. – P. 45-
48.

2403. Fuior, E. Particularităţile corelării politicii fiscale cu procesul


investiţional / E. Fuior // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic :
Partea 2. – Ch., 2004. – P. 257-262.

2404. Guţan, V. Aspecte privind scutirea de impozitul pe venit a


întreprinderilor micului business / V. Guţan // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului
profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 325-327.

133
Septembrie 2005 ≡ September 2005

2405. Iachim, E. Generalităţi privind necesitatea şi importanţa sistemului


informatic performant în cadrul organismelor financiar-bancare / E. Iachim //
Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. –
P. 224-226.

2406. Iachim, E. Tendinţe de organizare a elaborării sistemelor


informatice financiar-bancare / E. Iachim // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului
profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 221-223 : fig.

2407. Ioniţă, T. Calculul uzurii mijloacelor fixe în scopuri financiare şi în


scopuri fiscale / T. Ioniţă // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-
didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 346-348 : tab.

2408. Maxim, I. Aprecierea eficienţei investiţiilor : criterii şi particularităţi /


I. Maxim // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic : Partea 2. –
Ch., 2004. – P. 313-316.

2409. Oprea, S. Unele aspecte ale modelării încasărilor bugetare / S.


Oprea // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic : Partea 2. –
Ch., 2004. – P. 214-216.

2410. Sidorenco, Diana. Unele particularităţi ale aplicării TVA în cazul


operaţiunilor de leasing / Diana Sidorenco // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 8. –
P. 6-7.

2411. Teleucă, Aliona. Managementul operaţiunilor de creditare / Aliona


Teleucă // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 9. – P. 64-66. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 66 (6 tit.).

2412. Timofeenco, Aliona. Unele aspecte privind facilităţile fiscale


acordate pentru investirea în capitolul social a unei sume echivalente cu 250 mii
dolari SUA / Aliona Timofeenco // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 9. – P. 20-23.

2413. Tuhari, T. Disconcordanţa intereselor politicii fiscale şi cooperaţiei


de consum şi problemele contabilităţii / T. Tuhari // Totalurile activităţii ştiinţifice a
corpului profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 361-364 : scheme.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2414. Tutunaru, C. Sisteme de plăţi în Internet bazate pe carduri bancare


Set / C. Tutunaru // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic :
Partea 2. – Ch., 2004. – P. 248-251 : tab.

2415. Кауш-Цапу, Лилия. О зачетах по подоходному налогу / Лилия


Кауш-Цапу // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 8. – P. 23-28.

2416. Мекешкина, Зоя. О местных сборах / Зоя Мекешкина, Людмила


Гроапэ // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 9. – P. 48-50.

2417. Попа, Татьяна. Об особенностях удержания подоходного нало-


га у источника выплаты в контексте ст. 90 Налогового кодекса / Татьяна Попа,
Ольга Сивак // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 8. – P. 8-16.

2418. Тимофеенко, Алена. Налоговый контроль : принципы осуще-


ствления и права налогоплательщика / Алена Тимофеенко // Contabilitate şi
audit. – 2005. – Nr 9. – P. 24-31.
(Vezi de asemenea Nr 2561, 2566)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
2419. Mărgineanu, Ion. Germania – o comunitate prosperă prin
economie durabilă şi mediu ambiant sănătos / Ion Mărgineanu // Didactica Pro... –
2005. – Nr 4. – P. 31-32 : fotogr.

2420. Petrovici, S. Orientarea dezvoltării cooperaţiei de consum la


condiţiile economiei de piaţă / S. Petrovici // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului
profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 121-124.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


2421. Buga, O. Racordarea economiei şi comerţului ţării la circuitul
internaţional – premisă principală pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea
Europeană / O. Buga, L. Alcaz // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-
didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 99-102.

135
Septembrie 2005 ≡ September 2005

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
2422. Pănuţă, A. Elementele constitutive ale comerţului si particularităţile
manifestării lor în mediul rural / A. Pănuţă // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului
profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 63-65.

2423. Pănuţă, A. Organizarea activităţii comerciale în cadrul pieţei interne


a Republicii Moldova / A. Pănuţă // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului
profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 70-72.

2424. Petrovici, S. Particularităţile reformării comerţului republicii în baza


principiilor economiei de piaţă / S. Petrovici // Totalurile activităţii ştiinţifice a
corpului profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 141-144.

2425. Rusu, I. Perspectivele implementării unei politici comerciale


adecvate în condiţiile tranziţiei Republicii Moldova la economia de piaţă / I. Rusu //
Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. –
P. 73-76.

2426. Vinokurova, M. The process of business relations establishing and


chambers of commerce role in this one / M. Vinocurova // Totalurile activităţii
ştiinţifice a corpului profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 77-80.

2427. Zagaievschi, V. Modelul şi structura pieţei interne de mărfuri şi


servicii în Republica Moldova / V. Zagaievschi // Totalurile activităţii ştiinţifice a
corpului profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 103-105 : fig., tab.
(Vezi de asemenea Nr 2562)

339.3 Comerţ interior


2428. Zagaievschi, V. Tendinţe în evoluţia comerţului cu amănuntul în
Republica Moldova / V. Zagaievschi // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului
profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 164-166.
(Vezi de asemenea Nr 2423, 2427)

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2429. Alcaz, L. Aspecte noi şi orientări în comerţul exterior al Republicii


Moldova / L. Alcaz // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic :
Partea 2. – Ch., 2004. – P. 66-69. – Bibliogr. : 6 tit.

2430. Fulga, V. Particularităţi privind contabilizarea operaţiunilor de


comerţ exterior / V. Fulga // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-
didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 357-360.

2431. Melnic, Viorel. Introducerea standardelor vamale europene în


Republica Moldova. Realităţi şi tendinţe / Viorel Melnic, Eduard Sîrbu //
Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 8. – P. 47-57. – Contin. Începutul : Nr 5.

2432. Гладкова, Ирина. О бартерных сделках с иностранными парт-


нерами / Ирина Гладкова // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 9. – P. 31-33.

339.7 Finanţe internaţionale


2433. Capcelea, Arcadie. Managementul riscului hazardurilor :
abordarea integrativă a Băncii Mondiale / Arcadie Capcelea // Mediul Ambiant. –
2005. – Nr 5. – P. 42-49 : il. color. – Rez. în lb. engl.

2434. Fuior, E. Evoluţia sistemului fiscal în ţările dezvoltate la începutul


mileniului trei / E. Fuior, G. Iliade // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului
profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 263-266.
(Vezi de asemenea Nr 2412, 2560)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


2435. Maxim, V. Aspecte generale ale dezvoltării relaţiilor economice
internaţionale la începutul sec. XX / V. Maxim, M. Castraveţ // Totalurile activităţii
ştiinţifice a corpului profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 114-117.

2436. Vătavu, Ana. Unele aspecte privind asistenţa Uniunii Europene


oferită Moldovei prin intermediul programului TACIS (1995-2002) / Ana Vătavu //
Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 9. – P. 34-37. – Rez. în lb. fr.
(Vezi de asemenea Nr 2393-94, 2421)

137
Septembrie 2005 ≡ September 2005

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
2437. Gluhaia, Diana. Aspecte teoretice ale funcţiilor dreptului / Diana
Gluhaia // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 9. – P. 67-72. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 72 (19 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2453-54)

341 Drept internaţional


2438. Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina. Convenţia ONU cu privire la
drepturile copilului. Principii fundamentale / Carolina Ciugureanu-Mihailuţă // Rev.
Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 9. – P. 56-63. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
63 (30 tit.).

2439. Gribincea, Lilia. Importanţa arbitrajului comercial internaţional /


Lilia Gribincea // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 9. – P. 20-26. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 26 (29 tit).

2440. Сосна, А. Особенности рассмотрения жалоб физических и


юридических лиц Европейским судом по правам человека / А. Сосна // Закон и
жизнь. – 2005. – Nr 9. – P. 55-57. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 2391-94, 2436, 2448, 2455)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


2441. Dastic, Angela. Răspunderea administrativ-patrimonială în
contenciosul administrativ / Angela Dastic // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 9. – P. 53-
56. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 56 (11 tit.).

2442. Furdui, Sergiu. Argumente pro în vederea constituirii Dreptului


contravenţional ca ramură de drept autonomă în sistemul de drept al Republicii
Moldova / Sergiu Furdui // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 9. – P. 27-32. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 32 (16 tit.).

2443. Guştiuc, Andrei. Precepte fundamentale ale răspunderii


administrativ-contravenţionale / Andrei Guştiuc // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 9. –
P. 9-11. – Bibliogr. în note, p. 11 (5 tit.).

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2444. Tatarov, Sergiu. Regimul juridic al autorităţilor administraţiei


publice locale în sistemul administraţiei publice / Sergiu Tatarov // Legea şi viaţa. –
2005. – Nr 9. – P. 47-50. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 50 (9 tit.).

2445. Димитров, Юрий. Правовое демократическое государство и


права человека / Юрий Димитров // Avocatul Poporului. – 2005. – Nr 9. – P. 12-
15. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2363, 2473)

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
2446. Puşcaş, Victor. Rolul Curţii Constituţionale în implementarea şi
afirmarea democraţiei electronice / Victor Puşcaş // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. –
Nr 9. – P. 9-12. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 12 (6 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2472)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


2447. Alecu, Gheorghe. Particularităţi ale investigaţiei penale şi
criminalistice a unor infracţiuni din domeniul informatic / Gheorghe Alecu // Avocatul
Poporului. – 2005. – Nr 9. – P. 7-9. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit. – Contin.
Începutul : Nr 8.

2448. Barbăneagră, Alexei. Incriminarea infracţiunilor contra umanităţii –


deziderat al timpului / Alexei Barbăneagră // Avocatul Poporului. – 2005. – Nr 9. –
P. 3-5. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

2449. Bodrug, Tatiana. Pro-contra privind existenţa instituţiei renunţării


procurorului la învinuire / Tatiana Bodrug // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 9. – P.
47-50. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 50 (15 tit.).

2450. Brânză, Sergiu. Cadrul legal al infracţiunilor de sustragere / Sergiu


Brânză // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 9. – P. 14-18. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 17-18 (25 tit.).

2451. Furdui, Sergiu. Cu privire la aprecierea probelor puse la baza


sentinţei : (aspecte din practica judiciară) / Sergiu Furdui // Avocatul Poporului. –
2005. – Nr 9. – P. 9-12. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

139
Septembrie 2005 ≡ September 2005

2452. Gheorghiţă, Mihai. Criminalitatea organizată – viciu real / Mihai


Gheorghiţă // Avocatul Poporului. – 2005. – Nr 9. – P. 1-3. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 3 (11 tit.).

2453. Gârla, Lilia. Unele probleme privind responsabilitatea redusă în


pruncucidere / Lilia Gârla // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 9. – P. 43-46. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 46 (17 tit.).

2454. Martin, Alexandru. Asemănări şi deosebiri dintre procesele psihice


ale infractorului la comiterea infracţiunii cu două forme ale vinovăţiei (praeterintenţie
sau intenţie depăşită) în raport cu cele ale intenţiei infracţionale / Alexandru Martin
// Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 9. – P. 37-42. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 41-42 (28 tit.).

2455. Mariţ, Alexandru. Noi orientări asupra formelor vinovăţiei penale şi


a delimitării intenţiei de imprudenţa sau culpa penală în doctrina europeană /
Alexandru Mariţ // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 9. – P. 16-22. – Rez. în lb. fr. –
Bibliogr. în note, p. 22 (26 tit.).

2456. Pop, Octavian. Latura obiectivă a infracţiunii de pruncucidere /


Octavian Pop // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 9. – P. 23-25. – Rez. în lb. fr.

2457. Stati, Vitalie. Răspunderea penală pentru încălcarea regulilor de


protecţie a muncii (art. 183 C. pen. RM) / Vitalie Stati // Rev. Naţ. de Drept. – 2005.
– Nr 9. – P. 34-36. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 36 (6 tit.).

2458. Боршевский, А. Характеристика постановления и объявления


приговоров в уголовном процессе мировыми судьями Бессарабии (к. 60-х –
70-е гг. XIX века) / А. Боршевский // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 9. – P. 52-54 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 54 (16 tit.).

2459. Макарь, И. Ответственность за бандитизм / И. Макарь // Закон


и жизнь. – 2005. – Nr 9. – P. 37-39. – Bibliogr. : 13 tit.

2460. Мартынчик, Е. Участники стороны защиты в молдавском и


российском уголовном судопроизводстве : (сравнительно-правовой анализ) /
140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Е. Мартынчик, Д. Милушев // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 9. – P. 7-11. – Rez. în


lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

2461. Флоря, В. Понятие и признаки преступления. Врачебные пре-


ступления / В. Флоря // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 9. – P. 5-6. – Bibliogr. : 8 tit.

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


(Vezi Nr 2401, 2411, 2418)

347 Drept civil


347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
(Vezi Nr 2441)

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


2462. Robu, Oxana. Clasele de succesori legali : (Coment. la noul Cod
civil al Rep. Moldova) / Oxana Robu // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 9. – P. 51-
55. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 55 (10 tit.).

2463. Şaragov, Natalia. Protecţia social-juridică a familiei monoparentale


în Republica Moldova / Natalia Şaragov // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 9. – P. 50-
52.

2464. Квилинкова, Е. О регламентации положения женщины в обыч-


ном праве гагаузов / Е. Квилинкова, А. Буруян // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 9.
– P. 27-31. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 31 (16 tit.).

2465. Крецу, В. Судебное установление факта регистрации рожде-


ния, усыновления (удочерения), брака, развода, смерти / В. Крецу // Закон и
жизнь. – 2005. – Nr 9. – P. 12-16. – Bibliogr. : 8 tit. – Contin. Începutul : Nr 8.

347.7 Drept comercial


(Vezi Nr 2331, 2354)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


2466. Malai, Cristina. Clinica juridică – şcoală pentru viitorii avocaţi /
Cristina Malai // Avocatul Poporului. – 2005. – Nr 9. – P. 15-16.
141
Septembrie 2005 ≡ September 2005

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
2467. Boişteanu, Eduard. Unele aspecte ce ţin de concedierea
salariatului ca urmare a prezentării acestuia la lucru în stare de ebrietate alcoolică,
narcotică sau toxică / Eduard Boişteanu // Avocatul Poporului. – 2005. – Nr 9. – P.
5-6. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note. p. 6 (8 tit.).

2468. Capşa, Tudor. Privind determinarea duratei stagiului de muncă /


Tudor Capşa // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 9. – P. 59-64.

2469. Capşa, Tudor. Privind responsabilitatea pentru încălcarea


legislaţiei muncii / Tudor Capşa // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 8. – P. 38-42.

2470. Сосна, Борис. О правовом регулировании возмещения мате-


риального и морального ущерба работодателем / Борис Сосна // Contabilitate
şi audit. – 2005. – Nr 8. – P. 43-46.

2471. Сосна, Борис. Отдельные проблемы применения законода-


тельства о трудовых книжках / Борис Сосна // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr
9. – P. 64-67.
(Vezi de asemenea Nr 2457)

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


2472. Cojocari, Eugenia. Garantarea dreptului constituţional la un mediu
înconjurător sănătos prin intermediul răspunderii juridice civile delictuale / Eugenia
Cojocari // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 9. – P. 4-7. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
în note, p. (7 tit.).

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
2473. Costachi, Gheorghe. Particularităţi ale descentralizării în
administraţia publică / Gheorghe Costachi, Nicolae Grădinaru // Legea şi viaţa. –
2005. – Nr 9. – P. 4-6. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 2443)

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


(Vezi Nr 2671)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
2474. Sârbu, Otilia. O nouă strategie în favoarea săracilor : interviu cu O.
Sârbu, dir. Misiunii Religioase Catolice de Binefacere Caritas Moldova /
consemnare de Serafima Voinovan // Moldova : ser. nouă. – 2005. – Nr 9. – P. 34-
35. – Text şi în lb. engl., rusă.

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


2475. Valovoi, G. V. Problemele calităţii deservirii comerciale a populaţiei
în Republica Moldova / G. V. Valovoi // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului
profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 110-113.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2476. Albu, Gabriel. Educaţia – "relaţie" sau relaţie interumană / Gabriel
Albu // Didactica Pro... – 2005. – Nr 4. – P. 12-16 : il., tab.

2477. Braşoveanu, Eudochia. Modele de realizare a educaţiei integrate /


Eudochia Braşoveanu // Didactica Pro... – 2005. – Nr 4. – P. 38-41.

2478. Cristea, Sorin. Şcoala şi comunitatea / Sorin Cristea // Didactica


Pro... – 2005. – Nr 4. – P. 58-60.

2479. Cucoş, Constantin. Educaţia în perspectiva internaţionalizării şi


mondializării / Constantin Cucoş // Didactica Pro... – 2005. – Nr 4. – P. 10-11 : il.

2480. Ilie, Vali. Educaţia şi noile tehnologii informaţionale / Vali Ilie //


Univers Pedagogic. – Nr 2. – P. 7-12. – Rez. în lb. engl.

2481. Mândâcanu, Virgil. O schimbare necesară la început de mileniu :


de la învăţământul informativ la învăţământul educativ / Virgil Mândâcanu // Univers
Pedagogic. – 2005. – Nr 2. – P. 3-6. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.
143
Septembrie 2005 ≡ September 2005

2482. Pâslaru, Vlad. Concepţia educaţiei moral-spirituale : [în şc.] / Vlad


Pâslaru, Angela Cara, Viorica Palaria // Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 2. – P. 63-
67. – Bibliogr. : 10 tit.

2483. Pohilă, Vlad. Şcoala şi comunitatea : separat sau, totuşi,


împreună? / Vlad Pohilă // Didactica Pro... – 2005. – Nr 4. – P. 2-7: il.

2484. Socolov, Tatiana. Implicarea personală – o provocare incitantă :


[renovarea şc. din Moldova] / Tatiana Socolov // Didactica Pro... – 2005. – Nr 4. –
P. 8-9 : il.

2485. Uzicov, Nina. Valorile europene ca valori ale comunităţii noastre.


Experienţe educaţional / Nina Uzicov // Didactica Pro... – 2005. – Nr 4. – P. 26 -27.
(Vezi de asemenea Nr 2495)

371 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


2486. Cartaleanu, Tatiana. SMS, chat, forum-tehnici de comunicare în
clasă / Tatiana Cartaleanu // Didactica Pro... – 2005. – Nr 4. – P. 46-48 : fotogr.

2487. Cojocaru, Vasile. Evaluarea condiţiilor din şcoala şi inovarea


strategică a conducerii integrative a unităţii de învăţământ / Vasile Cojocaru //
Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 2. – P. 38-45 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.

2488. Dosca, Aliona. O oră de curs netradiţională / Aliona Dosca //


Didactica Pro... – 2005. – Nr 4. – P. 43-45. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

2489. Godoroja, Rita. Configuraţia etiologică a succesului şcolar la


olimpiadele de chimie / Rita Godoroja, Iurie Druţă, Violeta Druţă // Didactica Pro... –
2005. – Nr 4. – P. 35-38.

2490. Grâu, Elvira. Tendinţe ale managementului educaţional din


perspectivă descentralizării sistemului de învăţământ / Elvira Grâu // Univers
Pedagogic. – 2005. – Nr 2. – P. 23-25. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2491. Handrabura, Loreta. Reflecţii asupra dimensiunii de toleranţă.


Aplicaţii practice la orele de dirigenţie / Loreta Handrabura // Didactica Pro... –
2005. – Nr 4. – P. 21-25 : il., fig., tab.

2492. Petrovici, Constantin. Rolul pregătirii pedagogice practice în


formarea iniţială a învăţătorilor / Constantin Petrovici // Univers Pedagogic. – 2005.
– Nr 2. – P. 13-17. – Bibliogr. : 5 tit.

2493. Sandu, Cătălina. Sistemul de învăţământ japonez / Cătălina Sandu


// Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 2. – P. 77-79.

372.3/.4 Activităţi preşcolare. Primele lecţii de citire


2494. Voloşin, Elvira. Impactul desenului în pregătirea copiilor pentru
scriere / Elvira Voloşin // Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 2. – P. 26-29 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

372.8 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


2495. Cerbuşcă, Pavel. Educaţia pentru toleranţă şi cetăţenie
democratică prin intermediul istoriei / Pavel Cerbuşcă // Didactica Pro... – 2005. –
Nr 4. – P. 28-30 : fotogr.

2496. Dobzeu, Maia. Tehnici de formare a deprinderilor de analiză a


fenomenului istoric : în ajutorul profesorului / Maia Dobzeu // Cugetul. – 2005. – Nr
2. – P. 49-55 : il., tab., scheme.

2497. Dosca, Aliona. Abordări metodologice de operare cu texte


specializate juridic în cadrul orelor universitare de limba germană / Aliona Dosca //
Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 2. – P. 50-57 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
23 tit.

2498. Dulamă, Eliza. Explicaţia – metodă didactică fundamentală


asociată utilizării desenelor schematice la lecţiile de geografie / Eliza Dulamă //
Didactica Pro... – 2005. – Nr 4. – P. 48-57 : fig., tab. – Bibliogr. : 16 tit.

145
Septembrie 2005 ≡ September 2005

2499. Galiuc, Victoria. Lexicul şi includerea lui în fluxul vorbirii alolingvilor


: [studierea lb. rom. în şc.] / Victoria Galiuc // Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 2. –
P. 68-73 : 5 tit. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

2500. Parea, Elena. Rolul intenţiilor în formarea competenţelor


comunicative : [studierea lb. rom. de către elevii alolingvi] / Elena Parea // Univers
Pedagogic. – 2005. – Nr 2. – P. 46-49 : tab. – Rez. în lb. engl.

2501. Scaleţchi, Veronica. Engleza fără lacrimi / Veronica Scaleţchi //


Didactica Pro... – 2005. – Nr 4. – P. 33 : fotogr. – Bibliogr. : 5 tit.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


2502. Şram, Aurica. Parteneriatul educaţional : gimnaziu – şcoală
primară / Aurica Şram // Didactica Pro... – 2005. – Nr 4. – P. 41-42 : fotogr. –
Bibliogr. : 5 tit.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


2503. Negru, T. Concursul în instituţiile de învăţământ superior / T.
Negru, C. Scorţescu // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 9. – P. 11-14. – Bibliogr. în note,
p. 14 (8 tit.).

2504. Robu, Maia. "Problema constă esenţialmente în tipul de educaţie


care se aplică în societate..." : [dialog cu M. Robu, dr. conferenţiar, vice-rector
pentru studii postuniv., Dep. Arte, Inst. Relaţii Int. "Perspectiva" din Chişinău] /
consemnare : Vasile Malaneţchi // Atelier. – 2004. – P. 5-10 : fotogr.

2505. Şavga, L. Abordări conceptuale privind asigurarea calităţii în


învăţământul superior / L. Şavga, G. Şavga // Totalurile activităţii ştiinţifice a
corpului profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 371-390 : fig., tab.
(Vezi de asemenea Nr 2356, 2601)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


391/395 Etnografie
2506. Şărănuţă, Silvia. Faţă în faţă cu noi, cei de ieri-alaltăieri... : [despre
vestimentaţia populară tradiţională rom.] / Silvia Şărănuţă // Moldova : ser. nouă. –
2005. – Nr 9. – P. 16-17. – Text şi în lb. engl., rusă.
146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 2583)

396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor


(Vezi Nr 2397)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
2507. Ieftodi, Mihai. Impactul transportului auto asupra mediului şi căile
de diminuare a poluării mediului // Mihai Ieftodi, Ludmila Marduhaeva // Mediul
Ambiant. – 2005. – Nr 4. – P. 42-43.

2508. Principalele tipuri de hazarduri naturale şi impactul lor asupra


mediului şi societăţii / Valeriu Cazac, Ilie Boian, Afanasie Prepeliţă // Mediul
Ambiant. – 2005. – Nr 5. – P. 18-25 : il. color., fig., tab. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 2419, 2433, 2521, 2545)

504(478) Ecologia în Republica Moldova


2509. Mihailescu, Constantin. Fenomene naturale de risc în Republica
Moldova / Constantin Mihailescu, Ilie Boian // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 5. – P.
3-10 : il. color., fig., tab. – Rez. în lb. engl.

2510. Mihailescu, Constantin. Republica Moldova în contextul


dezvoltării durabile : [pentru implementarea politicilor de protecţiei a mediului
înconjurător] / Constantin Mihailescu // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 4. – P. 29-31.

51 MATEMATICĂ
2511. Pânzaru, A. Formule de cuadratură şi calculul aproximativ al
integralelor singulare / A. Pânzaru // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului
profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 186-189.

2512. Seiciuc, V. Asupra metodelor colocaţiilor şi cuadraturelor de


rezolvare a ecuaţiilor integrale singulare liniare în spaţiile W (Г) / V. Seiciuc, V.
Topală // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic : Partea 2. –
Ch., 2004. – P. 198-202. – Bibliogr. : 6 tit.
147
Septembrie 2005 ≡ September 2005

2513. Seiciuc, V. Asupra metodelor directe aproximative la rezolvarea


sistemelor de ecuaţii integrale singulare liniare în spaţiile Ivanov W(Г) / V. Seiciuc,
V. Topală // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic : Partea 2. –
Ch., 2004. – P. 156-160. – Bibliogr. : 5 tit.

2514. Seiciuc, V. Metoda colocaţiilor pe subdomenii la rezolvarea


aproximativă a ecuaţiilor integrale singulare / V. Seiciuc, V. Zolotarevschi //
Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. –
P. 203-206. – Bibliogr. : 6 tit.

2515. Soltan, Petru. "Orice intelectual e un pic disident..." : [interviu cu


matematicianul, acad. P. Soltan] / consemnare de Lora Capiţa // Moldova : ser.
nouă. – 2005. – Nr 9. – P. 30-32. – Text şi în lb. engl., rusă.

2516. Vulpe, I. Algebre Banach cu identităţi / I. Vulpe, P. Chirilov //


Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. –
P. 211-213.

2517. Zolotarevschi, V. Aproximarea funcţiilor cu polinoame Faber-


Laurent în spaţii Holder generalizate / V. Zolotarevschi, I. Tărâţă, V. Seiciuc //
Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. –
P. 207-210. – Bibliogr. : 5 tit.

2518. Скрипник, М. А. К прямым методам решения систем


сингулярных интегральных уравнений в пространствах Никольского / М. А.
Скрипник // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic : Partea 2. –
Ch., 2004. – P. 194-197.

53 FIZICĂ
2519. Rucan, Lora. Fraţii Moscalenco : un destin comun, competitiv : [file
din biogr. fraţilor-gemeni Sveatoslav şi Vsevolod Moscalenco, acad. mold., doct. în
şt. fizico-matematice] / Lora Rucan // Moldova : ser. nouă. – 2005. – Nr 9. – P. 60-
62. – Text şi în lb. engl., rusă.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2520. Sandu, A. Influenţa cuantificării dimensionale asupra mobilităţii


purtătorilor în fire cuantice / A. Sandu, N. Burbulea // Totalurile activităţii ştiinţifice a
corpului profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 190-193. : fig.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551.5 Meteorologie. Climatologie
2521. Bogdan, Octavian. Caracteristici ale hazardurilor / riscurilor
climatice de pe teritoriul României / Octavian Bogdan // Mediul Ambiant. – 2005. –
Nr 5. – P. 26-36 : il. color., fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 49 tit.

2522. Cazac, V. Clima actuală în Republica Moldova şi tendinţele ei de


schimbare (temperatura aerului) / V. Cazac, M. Daradur, M. Nedealcov // Mediul
Ambiant. – 2005. – Nr 4. – P. 39-41.

2523. Scorpan, V. Schimbarea climei : cum înţelegem acest fenomen? /


V. Scorpan // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 4. – P. 34-38.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
(Vezi Nr 2546)

576.8 Parazitologie
(Vezi Nr 2525)

59 ZOOLOGIE
2524. Beintema, Nienke. Saving our waterbirds by 2010 – an ambitious
target / Nienke Beinteman // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 4. – P. 32-33.

2525. Chihai, Oleg. Structura parazitofaunei la bovinele păşunate în


ecosisteme de luncă şi stepe / Oleg Chihai // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 4. – P.
21-23 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.

149
Septembrie 2005 ≡ September 2005

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.2 Dietetică
2526. Gusca, Nina. Formarea regimului alimentar la copii / Nina Gusca //
Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 2. – P. 51-56. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.
: 35 tit.

2527. Valoarea nutritivă şi dietetică a fructelor uscate în funcţie de


conţinutul unor macro-şi microelemente / S. Fedorciucova, M. Erhan, L. Marcoci, T.
Mitin // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic : Partea 2. – Ch.,
2004. – P. 25-27 : tab.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
2528. Analiza populaţională a polimorfismul ADN al locusului PERT87-8 /
Tag 1 şi caracteristica incidenţelor alelelor la radiologi / I. Bahnarel, Lubovi
Coreţchi, V. Egorov, ... // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 2. – P. 28-31 : tab. –
Rez. în lb. engl., rusă.

616 Patologie. Medicină clinică


2529. Vasilov, Liubov. Unele consideraţii privind ascendenţa maladiilor
alergice la copii / Liubov Vasilov, Ala Cojocaru // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr
2. – P. 16-18. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 12 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2526)

616.1/.9 Patologie specială


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
2530. Grosu, Victoria. Unele aspecte ale semnificaţiei fosfatazelor serice
în diagnosticul afecţiunilor inflamatorii ale micardului la copii / Victoria Grosu // Bul.
de perinatologie. – 2005. – Nr 2. – P. 23-26 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 9 tit.

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2531. Bâzgu, Nina. Bronşectaziile : o problemă persistentă / Nina Bâzgu


// Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 2. – P. 47-51 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 37 tit.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


2532. Carcinoidul pancreasului la copil / Eva Gudumac, S. Babuci, N.
Baculea, ... // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 2. – P. 35-37 : fig. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.

2533. Cerempei, Ludmila. Modificările activităţii barierei hemato-salivare


pentru indici homeostazei lipidice la copii cu boli eroziv-ulceroase / Ludmila
Cerempei // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 2. – P. 34-35 : tab. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.

2534. Colangita sclerozată primitivă la copil asociată cu chistul congenital


de coledoc şi sindromul Caroli / Tatiana Raba, Eva Gudumac, S. Marga, V.
Petrovici // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 2. – P. 39-41 : fig. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : 8 tit.

2535. Particularităţile clinico-evolutive a mucoviscidozei la sugari / A.


Gurata, E. Lâsâi, T. Casâmov, ... // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 2. – P. 26-28
: tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


2536. Andruşceac, G. Metotrexatul în tratamentul complex al artritei
reactive urogenitale / G. Andruşceac // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 2. – P.
45-46. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 12 tit.

2537. Sindromul Alport / S. Dumitraş, T. Pasicovscaia, N. Pogor, ... //


Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 2. – P. 37-38 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 5 tit.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


2538. Covalciuc, Gr. Principiile de bază în terapia artritelor infecţios-
reactive la copii / Gr. Covalciuc // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 2. – P. 42-44 :
tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.
151
Septembrie 2005 ≡ September 2005

(Vezi de asemenea Nr 2536)

616.8 Neuropatologie. Neurologie


2539. Hadjiu, Svetlana. O metodă de tratament în complexul de
recuperare al paraliziilor cerebrale la copii de vârstă fragedă / Svetlana Hadjiu //
Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 2. – P. 31-33 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 6 tit.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
2540. Gudumac, Eva. Managementul medico-chirurgical diferenţiat în
afecţiunile septico-purulente acute la copii / Eva Gudumac, Mohammed Abu Helal //
Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 2. – P. 19-23 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 13 tit.

618 Ginecologie. Obstetrică


2541. Maternitate prietenoasă familiei : dovezi pentru o nouă iniţiativă /
Valentina Baltag, S. Hodorogea, P. Stratulat... // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr
2. – P. 11-15 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 41 tit.

2542. Stratulat, P. Calitatea implementării tehnologiilor cost-efective şi


bazate pe dovezi ştiinţifice în maternităţile republicii / P. Stratulat, Ala Curteanu,
Tatiana Carauş // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 2. – P. 3-10 : tab. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.

2543. Supraveţuirea neonatală : intervenţii cost-eficiente, bazate pe


dovezi : cât de mulţi noi născuţi putem salva? / Gary Darmstadt, Zulfiqar A Bhutta,
Simon Counsens, … // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 2. – P. 56-70 : tab., fig.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
2544. Boaghie, D. Unele aspecte privind starea fito-sanitară a arboretelor
afectate de chiciură în toamna anului 2000 / D. Boaghie, I. Goanţa, E. Rusu //
Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 4. – P. 24-28 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

2545. Caisîn, Valeriu. Studiu auxologic în arboretele de stejar din


rezervaţia "Codru" / Valeriu Caisîn // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 4. – P. 1-5 : tab.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

2546. Resursele vegetale : starea actuală, protecţia şi folosirea raţională /


Gheorghe Postolache, Alexandru Cibotaru, Dumitru Galupa, Adam Begu // Mediul
Ambiant. – 2005. – Nr 4. – P. 16-20. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
2547. Лупу-Горица, Виорел. Формирование агроландшафтов в
условиях интенсивного развития экзогенных геоморфологических процессов /
Виорел Лупу-Горица // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 4. – P. 13-15. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2548)

633 Cultura plantelor de câmp


633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări
industriale
2548. Paşa, Maria. Roiba (Rubia Tinctorum L.) – Plantă medicinală de
perspectivă pentru stoparea eroziunii solului / Maria Paşa // Mediul Ambiant. –
2005. – Nr 4. – P. 8-12. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 20 tit.

634 Horticultură în general


634.8 Viticultură

153
Septembrie 2005 ≡ September 2005

2549. Малека, Ф. Х. Сравнительный анализ рентабельности


производства некоторых районированных и новых столовых сортов винограда
/ Ф. Х. Малека, С. К. Федорчукова // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului
profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 3-8 : tab.

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general
2550. Guţu, T. Studierea calităţii brânzeturilor din lapte de vaci / T. Guţu //
Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. –
P. 32-33 : tab.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
2551. Botnaru, Vasile. Ştiri cu busuioc : [de la Televiziunea mold.] /
Vasile Botnaru // Presa în oglinda presei. – Ch., 2005. – P. 66-68.

2552. Burciu, Igor. Voronin a pierdut controlului asupra televiziunii


publice? / Igor Burciu // Presa în oglinda presei. – Ch., 2005. – P. 95-97.

2553. Butnaru, Val. Efremov declară război angajaţilor de la ''Teleradio-


Moldova'' / Val Butnaru // Presa în oglinda presei. – Ch., 2005. – P. 106-108.

2554. Florea, Alex. Televiziunea publică : a fi sau a nu fi? / Alex Florea //


Presa în oglinda presei. – Ch., 2005. – P. 97-103.

2555. Tănase, Constantin. Un studiu de caz, aproape clinic : de ce


Radio-televiziunea încă nu poate fi publică? / Constantin Tănase // Presa în oglinda
presei. – Ch., 2005. – P. 103-106.

2556. Ungureanu, Larisa. Absurdul în varianta Teleradio-Moldova /


Larisa Ungureanu // Presa în oglinda presei. – Ch., 2005. – P. 92-95.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
(Vezi Nr 2507)
154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

657 Contabilitate
2557. Besciotnîi, M. Sistemul rabaturilor şi particularităţile reflectării lor în
contabilitate / M. Besciotnîi // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-
didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 267-271 : tab.

2558. Carabadjac, I. Divizarea şi contabilitatea cheltuielilor comerciale şi


de producţie în întreprinderile de alimentaţie publică / I. Carabadjac // Totalurile
activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 342-
345.

2559. Căpăţînă, S. Contabilitatea modificării capitalului propriu în


cooperaţia de consum / S. Căpăţînă // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului
profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 272-275.

2560. Fulga, V. Particularităţile contabilităţii operaţiunilor de comerţ


exterior în contrapartidă / V. Fulga // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului
profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 321-324 : tab.

2561. Prodan, D. Clasificarea surselor de finanţare şi contabilitatea


depunerilor fondatorilor în asociaţiile obşteşti / D. Prodan // Totalurile activităţii
ştiinţifice a corpului profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 349-352.

2562. Tuhari, T. Specificul determinării şi contabilizării fondurilor de


rezervă în cooperaţia de consum / T. Tuhari // Totalurile activităţii ştiinţifice a
corpului profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 328-336.

2563. Лапицкая, Людмила. Об учете операций с подакцизными то-


варами, реализованными со скидкой / Людмила Лапицкая // Contabilitate şi
audit. – 2005. – Nr 9. – P. 14-17.

2564. Недерица, Александр. Об учете налоговых льгот : [в помощь


бухгалтеру] / Александр Недерица // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 9. – P.
10-14.

155
Septembrie 2005 ≡ September 2005

2565. Обзор законодательных и нормативных документов (август-


сентябрь 2005 г.) : [бух. учёт и налогообложение] / обзор подгот. Геннадий
Бежан // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 9. – P. 73-75.

2566. Тостоган, Павел. Что изменилось в учете и налогообложении /


Павел Тостоган // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 9. – P. 9.
(Vezi de asemenea Nr 2413)

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


2567. Muştuc, S. Analiza fluxului de informaţii la întreprinderi / S. Muştuc
// Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004.
– P. 95-98.

2568. Muştuc, S. Direcţii de evaluare şi constituire a sistemului


informaţional de marketing la întreprinderi / S. Muştuc // Totalurile activităţii
ştiinţifice a corpului profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 137-139 : fig.

2569. Petrovici, S. Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor în domeniul


marketingului / S. Petrovici // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-
didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 151-155.

2570. Sanduţa, T. Echilibrul financiar al întreprinderilor cooperatiste :


situaţia curentă, probleme, soluţii / T. Sanduţa // Totalurile activităţii ştiinţifice a
corpului profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 305-307.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


(Vezi de asemenea Nr 2362, 2551, 2555-56)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
2571. Ciocârlan, A. Aspecte de utilizare complexă a tescovinei / A.
Ciocârlan, I. Purice // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic :
Partea 2. – Ch., 2004. – P. 9-12 : tab. – Bibliogr. : 7 tit.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2572. Рошка, М. Маркетинговые исследования в винодельческой


отрасли / М. Рошка // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic :
Partea 2. – Ch., 2004. – P. 45-47.

663.5 Alcool alimentar. Băuturi spirtoase


2573. Рошка, М. Изучение качества дивинов, выпускаемых в
Республике Молдова / М. Рошка // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului
profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 42-44 : tab.

663.6/.8 Apă pentru băuturi şi alte utilizări industriale. Ape minerale. Ape medicinale. Gheaţă
alimentară
2574. Guţu, T. Studierea sortimentului şi calităţii îngheţatei fabricate în
Republica Moldova / T. Guţu, A. Handrabura // Totalurile activităţii ştiinţifice a
corpului profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 19-21 : tab. – Bibliogr. : 5
tit.

664.3 Uleiuri şi grăsimi alimentare. Alimente cu proteine


2575. Purici, I. Despre unii indici calitativi al uleiului de floarea soarelui / I.
Purici, A. Ciocîrlan // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic :
Partea 2. – Ch., 2004. – P. 50-55 : tab.

665 Uleiuri. Grăsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Răşini


665.5 Uleiuri eterice. Parfumerie. Cosmetică
2576. Raischi, N. Evaluarea conformităţii produselor de parfumerie şi
cosmetice / N. Raischi, G. Cobirman // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului
profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 28-31 : tab.

666 Industria sticlei. Ceramică. Ciment şi beton


666.3/.7 Ceramică
2577. Cernavca, M. Analiza gamei sortimentale şi competitivităţii
cărămizii produse de SA "Macon'' / M. Cernavca, T. Tătaru // Totalurile activităţii
ştiinţifice a corpului profesoral-didactic : Partea 2. – Ch., 2004. – P. 15-18 : tab.

157
Septembrie 2005 ≡ September 2005

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ.
URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
2578. Рыбалко, Евгения. Из истории кишиневского римско-
католического кладбища / Евгения Рыбалко // Analecta catholica : Vol. I. – Ch.,
2005. – P. 179-189 : schemă, fotogr. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. în notele de
subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2582)

72 ARHITECTURĂ
2579. Dumbrăveanu, Andrei. Istorie zidită în piatră şi lumină : [evoluţia
arhitecturii mold. după a. 1940] / Andrei Dumbrăveanu // Atelier. – 2004. – P. 56-60
: il. color.

2580. Nesterov, Tamara. Arhitectura Catedralei romano-catolice


"Providenţa Divină" din Chişinău / Tamara Nesterov // Analecta catholica : Vol. I. –
Ch., 2005. – P. 173-178 : fotogr. – Rez. în lb. rusă.

2581. Nesterov, Tamara. Arhitectura Catedralei "Sfântului Ierarh Nicolae"


din Bălţi / Tamara Nesterov // Analecta catholica : Vol. I. – Ch., 2005. – P. 201-208 :
fotogr. – Rez. în lb. rusă.

2582. Povar, Iurie. "În arhitectură, ceea ce e născut din tradiţiei dăinueşte
şi educa spiritul" : [interviu cu Iu. Povar, dir. gen. al Inst. Naţ. de Cercet. şi
Proiectări în Domeniul Amenajerii Teritoriului, Urbanizmului şi Arhitecturii] / a
intervievat Andrei Dumbrăveanu // Atelier. – 2004. – P. 61-63 : il. color.

2583. Skoog, Goran. "Tradiţiile etnice, sociale şi culturale, reprezintă


temelia dezvoltării urbane" : [dialog cu Dr. G. Skoog, arhitect, cerc. şt. la Univ. din
Lund, Suedia] / consemnare : Val Marius // Atelier. – 2004. – P. 71-73 : il. color.

2584. Şcetinin, Ana. Modern-style-ul chişinăuian : [arhitectura capitalei] /


Ana Şcetinin // Atelier. – 2004. – P. 66-68 : il. color.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2585. Рыбалко, Евгения. Заметки об истории застройки вокруг Ки-


шинёвского костела / Евгения Рыбалко // Analecta catholica : Vol. I. – Ch., 2005.
– P. 159-172 : fotogr. – Rez. în lb. rom.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
2586. Popescu, Leonid. Alexandru Sava : un artist pedagog : [de la şc.
de Artă din Cimişlia] / Leonid Popescu // Atelier. – 2004. – P. 98-99 : il. color.

2587. Rău, Alexe. Jocul secund al imaginaţiei, sau Zăbava poeziei la


artiştii plastici / Alexe Rău // Atelier. – 2004. – P. 101-107 : il. color.

2588. Rocaciuc, Victoria. Ghenadie Jalbă : [lucr. din col. publ. şi private
ale plasticianului mold.] / Victoria Rocaciuc // Atelier. – 2004. – P. 88-90 : il. color.

2589. Rusu-Haraba, Anastasia. Scurgerea timpului în linii şi culori :


[despre Asoc. Artiştilor Plastici "Papyrus-Studio" în frunte cu graficianul Simion
Zamşa] / Anastasia Rusu-Haraba // Moldova : ser. nouă. – 2005. – Nr 9. – P. 49-53.
– Text şi în lb. engl., rusă.

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design


2590. Stici, Veronica. Împletire în fibre vegetale : (pănuşi) / Veronica Stici
// Moldova : ser. nouă. – 2005. – Nr 9. – P. 54-55. – Text şi în lb. engl., rusă.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


2591. Ciobanu, Constantin I. Sub zodia lui Saturn : [despre creaţia
pictorului Andrei Sârbu (1950-2000)] / Constantin I. Ciobanu // Sud-Est Cultural. –
2005. – Nr 3. – P. 117-129.

2592. Colesnic, Iurie. Un talent excepţional, un destin neîmplinit : [despre


pictoriţa Lidia Arionescu-Baillayre (1880-1923)] / Iurie Colesnic // Magazin
bibliologic. – 2005. – Nr 1/2. – P. 84.

159
Septembrie 2005 ≡ September 2005

2593. Palladi, Tudor. Timofei Bătrânu : [lucr. de pictură şi grafică ale


plasticianului mold.] / Tudor Palladi, Claudia Partole // Atelier. – 2004. – P. 91-93 :
il. color.

2594. Toma, Ludmila. Dumitru Sevastian : cel dat uitării : [pictor rom.
(1908-1956)] / Ludmila Toma // Atelier. – 2004. – P. 86-87 : il. color.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


2595. Gaidaş, Vladimir. "Fotografia mă ajută să cunosc lumea..." :
interviu cu foto-artistul V. Gaidaş / interlocutor : cor. rev. // Moldova : ser. nouă. –
2005. – Nr 9. – P. 56-59. – Text şi în lb. rusă.

78 MUZICĂ
2596. Constantin, Ion. Itinerarii enesciene în mari centre muzicale ale
lumii / Ion Constantin // Cugetul. – 2005. – Nr 2. – P. 24-29. – Bibliogr. în note, p. 29
(32 tit.).

2597. Daşevschi, Veniamin. Flautul lui Ion Zaharia – glasul sufletului /


Veniamin Daşevschi // Moldova : ser. nouă. – 2005. – Nr 9. – P. 40-41. – Text şi în
lb. engl., rusă.

2598. George Enescu : O jumătate de veac de la trecerea în eternitate :


[Anul 2005 – Anul Int. "George Enescu"] // Cugetul. – 2005. – Nr 2. – P. 22-23.

2599. Stratan, Pavel. "Şi eu cînd am să fiu ca dânşii eu tot ca dânşii am


să fiu" : [interviu cu interpretul de muzică uşoară P. Stratan] / consemnare de
Angela Braşoveanu // Capitala – magazin. – 2005. – Nr 1 (iun.). – P. 22-25.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Artă scenică
2600. Bujor, Metodie. O voce de aur : interviu cu cântăreţul de operă,
basul M. Bujor / consemnare : Leo Butnaru // Moldova : ser. nouă. – 2005. – Nr 9. –
P. 42-45. – Text şi în lb. engl., rusă.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2601. Dicusară, Diana. Aspecte din activitatea Anastasiei Dicescu la


Conservatorul "Unirea" din Chişinău : [file din biogr. renumitei cântăreţe de operă A.
Dicescu] / Diana Dicusară // Cugetul. – 2005. – Nr 2. – P. 30-32 : il.

2602. Proca, Pavel. O lume în care fericirea dăinuie veşnic... : [despre


Teatrul de păpuşi "Licurici" din Chişinău] / Pavel Proca // Moldova : ser. nouă. –
2005. – Nr 9. – P. 12-15. – Text şi în lb. engl., rusă.

2603. Ungureanu, Ion. "L'homme qui a voulu..." = "Un om care a vrut..." :


[interviu cu I. Ungureanu, renumit actor, regizor, ex-ministru al Ministerului Culturii
din Rep. Moldova] / consemnare de Victor Gherman // Sud-Est Cultural. – 2005. –
Nr 3. – P. 108-116.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
2604. Clancier, Sylvestre. Turnul Babel : o binecuvântare dacă ... :
[fragm. din comunicarea la Congr. al 71-lea al PEN Clubului Int., Bled, Slovenia, 14-
21 iun. 2005] / Sylvestre Clancier // Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 3. – P. 129-137.

2605. Codreanca, Lidia. În căutarea vocaţiei... : [file din biogr. lingvistului,


acad., savant, prof. Nicolae Corlăteanu] / Lidia Codreanca // Magazin bibliologic. –
2005. – Nr 1/2. – P. 85-86.

2606. Negrei, Ion. Introducerea alfabetului latin în Basarabia / Ion Negrei


// Cugetul. – 2005. – Nr 2. – P. 37-41 : il.

2607. Tăzlăuanu, Valentina. Literatura ca o lingua Franca : [despre


lucrările Congr. al 71-lea al PEN Clubului Int., Bled în Slovenia, 14-21 iun. 2005] /
Valentina Tăzlăuanu // Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 3. – P. 3-5.

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
2608. Corcodel, T. Valori semantice ale sistemului actant-relator-mod / T.
Corcodel, S. Guţu // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic :
Partea 2. – Ch., 2004. – P. 391-393.

161
Septembrie 2005 ≡ September 2005

2609. Isac, Ştefania. Funcţiile denotativă şi conotativă ale neologismelor


de origine engleză : [norme ale lb. rom.] / Ştefania Isac // Univers Pedagogic. –
2005. – Nr 2. – P. 18-22. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

2610. Ţurcanu, Ion. A vorbi ruseşte în limba română / Ion Ţurcanu // Sud-
Est Cultural. – 2005. – Nr 3. – P. 148-154.

811.138 Lingua Franca (Sabir)


(Vezi Nr 2607)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
2611. Twain, Mark. Aventurile lui Tom Sowyer : (fragm.) / Mark Twain //
"a Mic". – 2005. – Nr 9. – Supl.

821.133.1 Literatură franceză


(Vezi Nr 2604)

821.135.1 Literatură română


2612. Adameşteanu, Gabriela. Personalităţi complexe şi contradictorii :
[fragm. din romanul "Provizorat" în curs de apariţie] / Gabriela Adameşteanu // Sud-
Est Cultural. – 2005. – Nr 3. – P. 66-82.

2613. Replici epigramatice // Atelier. – 2004. – P. 124. – Cuprins :


"Urmaşii tăi, să ştii, Mărite..."; "Urmaşii lui – Domnul ferească!..."; "Ştefan Vodă,
dragă frate..."; "La ce bun georgian? ..." / Val Marius; "Se cutremură pământul..." /
Ioan Pop; "Cărămizi, la terminare..." / Ştefan Marinescu; "În lumea plină de
capcane..." / Dan Căpruciu; "Doamne, cum suntem ţărani..." / Loghin Martin
Alexeev.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2614. Voiculescu, Vasile. Ciobănilă : (fragm.) / Vasile Voiculescu //


"a"Mic". – 2005. – Nr 9. – Supl.

821.135.1.09 Teorie şi critică literară


2615. Lungu, Eugen. Prima verba şi momentul 2000(2) / Eugen Lungu //
Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 3. – P. 6-13.

2616. Vicol, Nelu. Gesticulaţiile lingvistice ca fondare a tensiunii


comunicative în romanul "Baltagul" de Mihail Sadoveanu / Nelu Vicol // Univers
Pedagogic. – 2005. – Nr 2. – P. 58-62. – Bibliogr. : 11 tit.

2617. Walker, Brenda. Masca existenţială a lui Bacovia : [interviu cu B.


Walker traducătoarea operei poetului în lb. engl.] / consemnare de Mihai Cimpoi //
Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 3. – P. 16-19.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2618. Armaşu, Liliana. E ca şi cum ai muri în ziua aceea...; Am uitat
zîmbetul pe buze...; Nu sînt femeia visurilor tale...; N-ai rămas...; "Iubirea este unica
formă viabilă a sacrului..."; Nu ştiu care ar fi dovada...; Dragoste, ce-i cu dragostea
mea, Doamne... : [versuri] / Liliana Armaşu; des. de Violeta Zabulică // Noi. – 2005.
– Nr 9. – P. 8-9 : fotogr.

2619. Bâlici, Gheorghe. Ţara săracilor; Shimbarea macazului; Niveli;


Miaul; Aglomeraţie; Antidogmatică; Banii şi arta : [epigrame] / Gheorghe Bâlici //
Atelier. – 2004. – P. 114 : il. color.

2620. Bostan, Iulian. Economica subterană : [epigramă] / Iulian Bostan //


Atelier. – 2004. – P. 117 : il. color.

2621. Butnaru, Leo. Lumină lină : [proză] / Leo Butnaru; il. : Alexei
Colâbneac // Noi. – 2005. – Nr 9. – P. 9-16: il. color. – Contin. Începutul : Nr 8.

2622. Cănăvoiu, Ion. Unui senator care tace : [epigramă] / Ion Cănăvoiu
// Atelier. – 2004. – P. 117 : il. color.

163
Septembrie 2005 ≡ September 2005

2623. Chiper, Grigore. La încărcat bagaje : pag. de proză / Grigore


Chiper // Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 3. – P. 104-107.

2624. Cuzuioc, Ion. Vulpea în politică : [epigramă] / Ion Cuzuioc // Atelier.


– 2004. – P. 113 : il. color.

2625. Damian, Liviu. Învăţătorii de la sate : [versuri] / Liviu Damian //


"a"MIC". – 2005. – Nr 9. – Supl.

2626. Dănilă, Gheorghe. Eroare : [epigramă] / Gheorghe Dănilă // Atelier.


– 2004. – P. 113 : il. color.

2627. Diviza, Ion. Greierul şi Furnica : [fabulă contemporană] / Ion Diviza


// Atelier. – 2004. – P. 118 : il. color.

2628. Filip, Vitalie. Cîte mere ar fi rodit? : [versuri] / Vitalie Filip //


Alunelul. – 2005. – Nr 9. – P. 14.

2629. Frişcu, Alexandru Horaţiu, La sfârşit de mandat; De la plug în


parlament; Rinocerii se întorc; Îngrijorare; Chestiunea zilei; După marea
pri(h)vatizare : [epigrame] / Alexandru Horaţiu Frişcu // Atelier. – 2004 – P. 115 : il.

2630. Gârneţ, Vasile. Cronica unui periplu literar : (jurnal pe două voci) /
Vasile Gârneţ, Vitalie Ciobanu // Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 3. – P. 51-65.

2631. Hristov, Horia. Cioara îşi lua zborul din fabulă... : [versuri] / Horia
Hristov // Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 3. – P. 50.

2632. Manea, Constantin. Lupta anticorupţie : [epigramă] / Constantin


Manea // Atelier. – 2004. – P. 113 : il. color.

2633. Petrescu, Nicolae. Corupţia : [epigramă] / Nicolae Peterescu //


Atelier. – 2004. – P. 113 : il. color.

2634. Portas, Valentin. Furnica şi Greierii : [fabulă] / Valentin Portas //


Atelier. – 2004. – P. 118 : il. color.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2635. Postolache, Gheorghe. Marea schimbare : [povestire umor.] /


Gheorghe Postolache // Atelier. – 2004. – P. 115 : il. color.

2636. Roman, Mihail. Învăţătoarea : [versuri] / Mihail Roman // "a"MIC". –


2005. – Nr 9. – Supl.

2637. Roman, Mihail. Prin cetatea în ruine; Mamei de-ajutor; În căsuţa


fermecată; Soldatul tatei : [versuri] / Mihail Roman; des. de Aurel Guţu // Alunelul. –
2005. – Nr 9. – P. 6.

2638. Roşca, Agnesa. Învăţătorii mei : [versuri] / Agnesa Roşca //


"a"MIC". – 2005. – Nr 9. – Supl.

2639. Rusnac, Vladimir. Învăţătorilor : [versuri] / Vladimir Rusnac //


"a"MIC". – 2005. – Nr 9. – Supl.

2640. Saka, Serafim. Denunţuri în transparenţă : [fragm. din romanul-fapt


"Pe mine mie redă-mă"] / Serafim Saka // Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 3. – P. 83-
103. – Va urma.

2641. Scobioală, Aurel. Scriitorii când erau copii : [povestiri din cartea
acelaşi titl.] / Aurel Scobioală; des. de Ana Evtuşenco // Alunelul. – 2005. – Nr 9. –
P. 4-5. – Cuprins : Cum se uită cei mari la cei mici; Colţunaşii.

2642. Silvestru, Aurelian. Epigrame / Aurelian Silvestru // Atelier. – 2004.


– P. 117 : il. color.

2643. Tarlapan, Efim. Schimbarea : [epigramă] / Efim Tarlapan // Atelier.


– 2004. – P. 113 : il. color.

2644. Tropcea, Ştefan. Banul : [epigramă] / Ştefan Tropcea // Atelier. –


2004. – P. 113 : il. color.

2645. Vangheli, Spiridon. Şcoala lui Guguţă : [povestire] / Spiridon


Vangheli // "a"MIC". – 2005. – Nr 9. – Supl.

165
Septembrie 2005 ≡ September 2005

2646. Vârţanu, Mihail. Învăţătorii mei : [versuri] / Mihail Vârţanu : [versuri]


/ Mihail Vârţanu // "a"MIC". – 2005. – Nr 9. – Supl.

821.135.1(478).09 Critică şi istorie literară


2647. Armaşu, Liliana. Literatura nu se opreşte aici / Liliana Armaşu //
Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 3. – P. 14-15.

2648. Berghi, L. Valori general-umane elucidate în piesa "Horia" de Ion


Druţă / L. Berghi // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic :
Partea 2. – Ch., 2004. – P. 403-406.

2649. Ciocanu, Ion. Două romane incomparabile : ["Portretul pictorului cu


demonii săi", "Suntem visele tale, Doamne" de Valeriu Babanscky] / Ion Ciocanu //
Atelier. – 2004. – P. 108-111 : il. color.

2650. Codreanca, Lidia. Primul zbor : M. Gh. Cibotaru la 70 de ani / Lidia


Codreanca // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 1/2. – P. 82-83.

2651. Colesnic, Iurie. Un poet care a fost ministru şi un ministru care a


fost soldat : [Ioan Buzdugan (09.03.1887-29.01.1967)] / Iurie Colesnic // Magazin
bibliologic. – 2005. – Nr 1/2. – P. 80-81.

2652. Suceveanu, Arcadie. Leo Butnaru, poet al "texistenţei" / Arcadie


Suceveanu // Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 3. – P. 36-43.

2653. Vieru, Grigore. "Vin ca poet dintr-o mare suferinţă" : [interviu cu


renumitul poet Gr. Vieru] / interlocutor : Angela Braşoveanu // Capital-magazin. –
2005. – Nr 1. – P. 4-11 : fotogr.
(Vezi de asemenea Nr 2615)

821.161.1 Literatură rusă


2654. Cucul : (poveste pop. siberiană) // Alunelul. – 2005. – Nr 9. – P. 12.

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.521 Literatură japoneză


2655. Butnaru, Leo. Libelula ce-a-nvăţat zeii iubirea : [despre poemele
laconice din lirica niponă] / Leo Butnaru // Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 3. – P.
137-139.

2656. Sho, Ruboko. Tanka : [versuri] / Ruboko Sho; trad. de Leo Butnaru
// Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 3. – P. 140-147. – Cuprins : Părăsind băile; Te
împotriveşti; Noaptea – neagră; Povestească – Vă; Tâmplele mi se-argintează; Cu
degete subţiri; Suspinat îmi tot şopteşti; Prin acele întomnate crânguri; Crezut-am
că-i tristeţea; Burniţează îndelung; Păsărilor nu le este dat; Întâlnitu-ne-am la rău;
Zilele aceste s-a întors din Edo; E, cam vreo trei la număr; Ziua toată, pân' târziu în
noapte; S-a-ntâmplat ca altul să-ţi dezlege; Prinse-n cârligele de nefrit; Extenuată;
Toate se-mpreunează; Trufaşă-i ţinuta călăreţilor tăi; Pe când rândunelele...; S-a
zburătăcit; Nici chiar o sută de cupe; De parcă aş avea...; Nicidecum nu pot uita;
Candrie...; În noapte, chipul tău; Freamătă coapsele; Colo printre sinilii răchite; Pe
culmile din preajmă; Împrejurimi pustii; Precum un bondar miţos; Această mărturie.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


929 Ştiinţe biografice şi înrudite
929.5 Genealogie
2657. Colesnic, Iurie. Ramificaţii misterioase ale unui Arbore genealogic-
model : [Vladimir S. Nazimco] / Iurie Colesnic // Capitala-magazin. – 2005. – Nr
1(ian.). – P. 12-13.

2658. Волошина, Рима. Дочь Сергея Королева – потомок


кишиневского купца Петра Менкини / Рима Волошина // Analecta catholica : Vol.
I. – Ch., 2005. – P. 279-287 : scheme, fotogr. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. în notele
de subsol.

2659. Румянцев, Евгений. Генерал [Игнатий Фёдорович]


Писаржевский, его дети и внуки : (очерк о бессарабском дворянстве) / Евгений
Румянцев // Analecta catholica : Vol. I. – Ch., 2005. – P. 259-278. – Rez. în lb.
rom. – Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2519)

929.6 Heraldică. Blazoane. Steme. Devize pe armoarii


167
Septembrie 2005 ≡ September 2005

2660. Andrieş-Tabac, Silviu. Stema Episcopiei Romano-Catolice din


Chişinău / Silviu Andrieş-Tabac // Analecta catholica : Vol. I. – Ch., 2005. – P. 105-
112. – Rez. în lb. rusă.

2661. Andrieş-Tabac, Silviu. Stema Excelenţei sale Mons, Anton Coşa,


episcop romano-catolic de Chişinău / Silviu Andrieş-Tabac // Analecta catholica :
Vol. I. – Ch., 2005. – P. 113-117. – Rez. în lb. rusă.

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
2662. Mischevca, Vlad. Ce înseamnă a fi istoric / Vlad Mischevca, Olga
Şandru // Cugetul. – 2005. – Nr 2. – P. 68-71 : des. – Bibliogr. în note, p. 71 (19 tit.).

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(100) Istorie universală
94(100) “05/…” Istorie medievală şi modernă în general
2663. Sârghi, Dumitru. Consideraţii privind evoluţia societăţii medievale
orientale / Dumitru Sârghi // Cugetul. – 2005. – Nr 2. – P. 42-48 : il. – Bibliogr. : 6.
tit.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


2664. Masacrul de la Katyn : (apr.-mai 1940) : [doc. privind execuţia în
masă a ofiţerilor polonezi] // Cugetul. – 2005. – Nr 2. – P. 56-61 : il. – Bibliogr. în
notele de subsol.

2665. Otu, Petre. Sfârşitul Marelui Război. Necunoscutele păcii / Petre


Otu // Cugetul. – 2005. – Nr 2. – P. 10-15 : il.

2666. Petrencu, Anatol. Adevărul despre cel de-al Doilea Război


Mondial / Anatol Petrencu // Cugetul. – 2005. – Nr 2. – P. 7-9 : il.
(Vezi de asemenea Nr 2670)

94(478) Istoria Republicii Moldova

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2667. Nucă, Sergiu. Dimitrie Cantemir. Anii domniei : 1693, 1710-1711 :


De neamul moldovenilor / Sergiu Nucă // Moldova : ser. nouă. – 2005. – Nr 9. – P.
26-29. – Text şi în lb. engl., rusă.

2668. Oatul, Alexandru I. Amintiri despre Pământenia basarabeană, din


Dorpat, 1899-1902 / Alexandru I. Oatul // Cugetul. – 2005. – Nr 2. – P. 3-6.
(Vezi de asemenea Nr 2606, 2658-59, 2670)

94(498) Istoria României


2669. Paradais, Claudiu. "Am oferit cititorilor posibilitatea unei înţelegeri
mai complexe, mai adânci şi mai nuanţate a tezaurului de la Putna" : [dialog cu C.
Paradais, istoric, fost dir. gen. al Complexului Muzeul Naţ. "Moldova"] / consemnare
: Vasile Malaneţchi. – Atelier. – 2004. – P. 29-33 : il. color.

2670. România în anii celui de-al Doilea Război Mndial // Cugetul. –


2005. – Nr 2. – P. 33-36 : il.

2671. Vartic, Gheorghe. Armata română în faza finală a celui de-al


Doilea Război Mondial / Gheorghe Vartic // Cugetul. – 2005. – Nr 2. – P. 16-21.
(Vezi de asemenea Nr 2376, 2458, 2667)

169
Septembrie 2005 ≡ September 2005

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ" NR 9-2005


Braşoveanu, Eudochia 2477
A
Brâ nză, Sergiu 2450
Adameşteanu, Gabriela 2612 Buburuz, Petru, prot. 2375
Albu, Gabriel 2476 Budeanu, Gheorghe 2358
Alcaz, L. 2421, 2429 Buga, O. 2421
Alecu, Gheorghe 2447 Bujor, Metodie 2600
Andrieş-Tabac, Silviu 2660-61 Burbulea, N. 2520
Andruşceac, G. 2536 Burciu, Igor 2552
Antonie, Mitropolitul Ardealului 2373 Butnaru, Leo 2600, 2621, 2652, 2655-56
Arionescu-Baillayre, Lidia 2592 Butnaru, Val 2553
Armaşu, Liliana 2618, 2647 Buzdugan, Ioan 2651
B C
Babanscky, Valeriu 2649 Caisîn, Valeriu 2545
Babuci, S. 2532 Cantemir, Dimitrie 2667
Baculea, N. 2532 Capcelea, Arcadie 2433
Bahnarel, I. 2528 Capiţa, Lora 2515
Balmuş, Victor 2331 Capşa, Tudor 2468-69
Baltag, Valentina 2541 Cara, Angela 2482
Barbăneagră, Alexei 2448 Carabadjac, I. 2558
Bălănel, D. 2334 Carauş, Tatiana 2542
Bătrânu, Timofei 2593 Cartaleanu, Tatiana 2486
Bâlici, Gheorghe 2619 Casâmov, T. 2535
Bâzgu, Nina 2531 Castraveţ, M. 2435
Begu, Adam 2546 Cazac, Valeriu 2508, 2522
Beintema, Nienke 2524 Cănăvoiu, Ion 2622
Berghi, L. 2648 Căpăţînă, S. 2559
Bertot, Carol John 2336 Căpruciu, Dan 2613
Besciotnîi, M. 2557 Cerbuşcă, Pavel 2495
Boaghie, D. 2544 Cerempei, Ludmila 2533
Bodrug, Tatiana 2449 Cernavca, M. 2577
Bogdan, Octavian 2521 Cernavca, T. 2400
Boian, Ilie 2508-09 Cheianu, Constantin 2359, 2389
Boişteanu, Eduard 2467 Cheradi, Natalia 2337
Bostan, Iulian 2620 Chihai, Oleg 2525
Botnarenco, V. 2399 Chiper, Grigore 2643
Botnaru, Vasile 2551 Chirilov, P. 2516
Boumis, Ponagiotis 2374 Chirtoacă, Natalia 2391
Braşoveanu, Angela 2599, 2653 Cibotaru, Alexandru 2546
170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cibotaru, M. Gh. 2650 Daşevschi, Veniamin 2597


Cimpoi, Mihai 2617 Dănilă, Gheorghe 2626
Ciobanu, Constantin I. 2591 Diacov, Dumitru 2362
Ciobanu, Vitalie 2360, 2630 Dicescu, Anastasiei 2601
Ciocanu, Ion 2649 Dicusară, Diana 2601
Ciocârlan, A. 2571, 2575 Diviza, Ion 2627
Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina 2438 Dobzeu, Maia 2496
Clancier, Sylvestre 2604 Dosca, Aliona 2488, 2498
Cobirman, G. 2576 Druţă, Ion 2648
Codreanca, Lidia 2605, 2649 Druţă, Iurie 2489
Cojocari, Eugenia 2472 Druţă, Violeta 2489
Cojocaru, Ala 2529 Dulamă, Eliza 2498
Cojocaru, Natalia 2361 Dumbrăveanu, Andrei 2579, 2585
Cojocaru, Vasile 2487 Dumitraş, S. 2537
Cole, John J. 2338
E
Colesnic, Iurie 2592, 2651, 2657
Colîbneac, Alexei 2621 Echim, Ion 2402
Conaty, Barbara 2339 Eco, Umberto 2342
Constantin, Ion 2596 Egorov, V. 2528
Corcodel, T. 2608 Enescu, George 2598
Coreţchi, Lubovi 2528 Erhan, M. 2527
Corlăteanu, Nicolae 2605 Evtuşenco, Ana 2641
Costachi, Gheorghe 2473
Costin, Ludmila 2340 F
Costiuc, Tatiana 2341 Fedorciucova, S. 2527
Coşa, Anton, episcop 2661 Filip, Vitalie 2628
Counsens, Simon 2543 Flagg, Gordon 2343
Covalciuc, Gr. 2538 Florea, Alex 2554
Covalciuc, Tatiana 2401 Frişcu, Alexandru Horaţiu 2629
Cristea, Sorin 2478 Fuior, E. 2403, 2434
Croitoru, Ion Marian 2374 Fulga, V. 2430, 2560
Crupovniţchi, E. 2395 Furdui, Sergiu 2442, 2451
Cucoş, Constantin 2479
Curteanu, Ala 2542 G
Cuzuioc, Ion 2624 Gaidaş, Vladimir 2596
D Galiuc, Victoria 2499
Galupa, Dumitru 2546
Damian, Liviu 2625 Gârneţ, Vasile 2630
Daradur, M. 2522 Gheorghiţă, Mihai 2452
Darmstadt, Gary 2543 Gherman, Victor 2603
Dastic, Angela 2441 Gheţu, Veronica 2345
171
Septembrie 2005 ≡ September 2005

Ghinculov, Silvia 2346 L


Gîrla, Lilia 2453
Lazăr, Dumitru 2364
Gluhaia, Diana 2437
Lâsâi, E. 2535
Goanţa, I. 2544
Lozinschi, Raisa 2365
Godoroja, Rita 2489
Lungu, Eugen 2615
Goreanu, Veaceslav 2376
Grădinaru, Nicolae 2473 M
Grâu, Elvira 2490
Gribincea, Lilia 2439 Malai, Cristina 2466
Grosu, Victoria 2530 Malaneţchi, Vasile 2504, 2669
Gudumac, Eva 2532, 2534, 2540 Manea, Constantin 2632
Gurata, A. 2535 Marcoci, L. 2527
Gusca, Nina 2526 Marduhaeva, Ludmila 2507
Guştiuc, Andrei 2443 Marga, S. 2534
Guţan, V. 2404 Marian, Boris 2390
Guţu, Aurel 2637 Marinescu, Ştefan 2613
Guţu, S. 2608 Mariţ, Alexandru 2455
Guţu, T. 2550, 2574 Marius, Val 2583, 2613
Martin, Alexandru 2454
H Martin-Alexeev, Loghin 2613
Maxim, I. 2408
Hadjiu, Svetlana 2539
Maxim, V. 2435
Handrabura, A. 2574
Mărgineanu, Ion 2419
Handrabura, Loretta 2491
Mândâcanu, Virgil 2481
Hîncu, L. 2332
Melnic, Viorel 2431
Hodorogea, S. 2541
Mihailescu, Constantin 2509-10
Hodrges, Heather 2367
Mihalache, Corneliu 2366
Hristov, Horia 2631
Mischevca, Vlad 2662
I Mitin, T. 2527
Mohammed Abu Helal 2540
Iachim, E. 2405-06
Moroşan, Elena 2392
Ieftodi, Mihai 2507
Moscalenco, Sveatoslav 2519
Iliade, G. 2434
Moscalenco, Vsevolod 2519
Ilie, Vail 2480
Munteanu, Tatiana 2348
Ioncu, O. 2396
Muştuc, S. 2567-68
Ioniţă, Gheorghe 2377
Ioniţă, T. 2407 N
Isac, Ştefania 2609
Nazaria, Sergiu 2393
Istrati, O. 2333
Nazimco, Vladimir S. 2657
K Nedealcov, M. 2522
Negrei, Ion 2606
Kahle, Brewster 2347
172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Negru, Nina 2349 Postolache, Gheorghe 2635, 2546


Negru, T. 2503 Povar, Iurie 2582
Nesterov, Tamara 2580-81 Prepeliţă, Afanasie 2508
Nucă, Sergiu 2667 Proca, Pavel 2602
Prodan, D. 2561
O
Purice, I. 2571, 2575
Oatul, Alexandru I. 2668 Puşcaş, Victor 2446
Oprea, S. 2409
R
Osoianu, Vera 2336, 2339, 2342-44,
2347, 2350-51, 2357 Raba, Tatiana 2534
Otu, Petre 2665 Racu, Petru 2354
Raischi, N. 2576
P
Rău, Alexe 2338, 2355, 2587
Palaria, Viorica 2482 Robu, Maia 2504
Palladi, Tudor 2593 Robu, Oxana 2462
Panaghiu, Tatiana 2352 Rocaciuc, Victoria 2588
Panici, Ala 2335 Roman, Mihail 2636-37
Paradais, Claudiu 2669 Roşca, Agnesa 2638
Parea, Elena 2500 Rucan, Lora 2519
Partole, Claudia 2593 Rusnac, Vladimir 2639
Pasicovscaia, T. 2537 Rusu, E. 2544
Paşa, Maria 2548 Rusu, I. 2425
Patapievici, Horia-Roman 2353 Rusu-Haraba, Anastasia 2589
Pănuţă, A. 2422-23 Rusuleac, Tatiana 2372
Pânzaru, A. 2511
S
Pânzaru, Igor 2367
Pâslaru, Vlad 2482 Sadoveanu, Mihail 2616
Pelin, Valentina 2378 Saka, Serafim 2640
Petrencu, Anatol 2666 Sandler, Igor 2393
Petrescu, Nicolae 2633 Sandu, A. 2520
Petrovici, Constantin 2492 Sandu, Cătălina 2493
Petrovici, S. 2420, 2424, 2569 Sanduţa, T. 2570
Petrovici, V. 2534 Sava, Alexandru 2586
Pogor, N. 2537 Sârbu, Andrei 2591
Pohilă, Vlad 2483 Sârghi, Dumitru 2663
Pop, Ioan 2613 Scaleţchi, Veronica 2501
Pop, Octavian 2456 Scobioală, Aurel 2641
Popa, Marcel 2379 Scorpan, V. 2523
Popescu, Leonid 2586 Scorţescu, C. 2503
Porfirie, părinte 2379 Seiciuc, V. 2512-14, 2517
Portas, Valentin 2634 Sevastian, Dumitru 2594
173
Septembrie 2005 ≡ September 2005

Sho, Ruboko 2656 Tuhari, T. 2413, 2562


Sidorenco, Diana 2410 Tutunaru, C. 2414
Silvestru, Aurelian 2642 Twain, Mark 2611
Sîrbu, Eduard 2431
Ţ
Sîrbu, Otilia 2474
Skoog, Goran 2583 Ţepordei, Vasile 2381
Socolov, Tatiana 2484 Ţurcanu, Ion 2610
Sofroni, Ana 2354
Soltan, Petru 2515 U
Soufron, Jean-Baptiste 2357 Ungureanu, Ion 2603
Stati, Vitalie 2457 Ungureanu, Larisa 2556
Stănciulescu-Bârda, Al., preot 2380 Ungureanu, Valeriu 2369
Stici, Veronica 2590 Ursu, Ludmila 2372
Stratan, Pavel 2599 Uzicov, Nina 2485
Stratulat, Diana 2394
Stratulat, P. 2541-42 V
Suceveanu, Arcadie 2652 Valovoi, G. V. 2475
Ş Vangheli, Spiridon 2645
Vartic, Andrei 2371
Şandru, Olga 2662 Vartic, Gheorghe 2671
Şaragov, Natalia 2463 Vârţanu, Mihail 2646
Şavga, G. 2505 Vasilov, Liubov 2529
Şavga, L. 2505 Vatavu, Ana 2436
Şărănuţă, Silvia 2506 Vicol, Nelu 2616
Şcetinin, Ana 2584 Vieru, Grigore 2653
Şendrea, M. 2397 Vinokurova, M. 2426
Şram, Aurica 2502 Voiculescu, Vasile 2614
Voinovan, Serafima 2470
T
Voloşin, Elvira 2494
Tacu, Valentina 2370 Vornicescu, Nestor, Mitropolitul Olteniei
Tarlapan, Efim 2643 2382
Tatarov, Sergiu 2444 Vulpe, I. 2516
Tănase, Constantin 2368, 2555
Tărâţă, I. 2517 W
Tătaru, T. 2577 Walker, Brenda 2617
Tăzlăuanu, Valentina 2607
Teleucă, Aliona 2411 Z
Timofeenco, Aliona 2412 Zabolotnia, Lilia 2383
Toma, Ludmila 2594 Zabulică, Violeta 2618
Topală, V. 2512-13 Zagaievschi, V. 2427-28
Tropcea, Ştefan 2644 Zaharia, Ion 2597
174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Zamşa, Simion 2589 Менкини, Петр 265


Zasmenco, Ecaterina 2356 Милушев, Д. 2460
Zolotarevschi, V. 2514, 2517
Н
Zulfiqar A Bhutta 2543
Недерица, Александр 2564
Б
П
Бежан, Геннадий 2565
Боршевский, А. 2458 Писаржевский, [Игнатий Фёдорович]
Буруян, А. 2464 2659
Попа, Татьяна 2417
В
Р
Волошина, Рима 2658
Родионова, Н. 2398
Г
Розмарина, Наталья 2384
Гладкова, Ирина 2432 Рошка, М. 2572-73
Гроапэ, Людмила 2416 Румянцев, Евгений 2659
Рыбалко, Евгения 2578, 2585
Д
С
Димитров, Юрий 2445
Саганова, Неля 2385-87
К
Сивак, Ольга 2417
Кауш-Цапу, Лилия 2415 Скрипник, М. А. 2518
Квилинкова, Е. 2464 Сосна, А. 2440
Королев, Сергей 2658 Сосна, Борис 2470-71
Крецу, В. 2465
Т
Л
Тимофеенко, Алена 2418
Лапицкая, Людмила 2563 Тостоган, Павел 2566
Лупу-Горица, Виорел 2547
Ф
М
Федорчукова, С. К. 2549
Макарь, И. 2459 Флоря, В. 2461
Малека, Ф. Х. 2549
Ш
Мартынчик, Е. 2460
Мекешкина, Зоя 2416 Шевченко, Руслан 2388

175
Septembrie 2005 ≡ September 2005

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sun fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 9-2005

1. "a"MIC". – 2005. – Nr 9 (lb. rom., rusă)


2. Alunelul. – 2005. – Nr 9
3. Analecta catholică : Vol. 1 / Episcopia Romano-Catolică de Chişinău. – Ch., 2005.
– [05-1070]
4. Atelier. – 2004. – 125 p.
5. Avocatul Poporului. – 2005. – Nr 9
6. Buletin de perinatologie. – 2005. – Nr 2
7. Capitala-magazin. – 2005. – Nr 1 (iun.)
8. Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 8, 9
9. Cugetul. – 2005. – Nr 2
10. Didactica Pro.... – 2005. – Nr 4
11. Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 9
12. Luminătorul. – 2005. – Nr 4
13. Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 1/2
14. Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 4, 5
15. Moldova : ser. nouă. – 2005. – Nr 9
16. Noi. – 2005. – Nr 9
17. Presa în oglinda presei / Inst. Mass Media din Moldova; coord. : Victor Moraru. –
Ch., 2005. – [05-1034]
18. Rev. Naţională de Drept. – 2005. – Nr 9
19. Sud-Est Cultural. – 2005. – Nr 3
20. Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic (anii 2003-2004) /
MOLDCOOP. Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. – Ch., 2004. – [05-992]
21. Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 2
22. Закон и жизнь. – 2005. – Nr 9

176
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE ARTICLE ANNALS


GAZETĂ
PUBLISHED FROM 1973
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973
NEWSPAPER

2005
SEPTEMBRIE NR 9 SEPTEMBER
(3685-4168)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
003 Sisteme de scriere şi notare
3685. Pascaru, Gh. Mărturii despre continuitatea scrisului latin : [din
cartea "Scurtă schiţă istorică despre neam, limbă şi grafie", 2000] / Gh. Pascaru //
Spirit românesc. – 2005. – 22 sept. – P. 4.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


3686. Волошин, Дмитрий. Интернет-бизнес в Молдове : раздел пи-
рога завершится через два-три года : [интервью с главой фирмы "Simpals" Д.
Волошиным] / записал Алексей Школьников // Кишин. обозреватель. – 2005. –
8 сент. – Р. 3.

3687. Марчук, Алексей. Страна информационных технологий : [ин-


форматизация общ-ва в Молдове] / Алексей Марчук // Экон. обозрение. –
2005. – 2 сент. – Р. 18.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


3688. Druţă, Boris. Cât de frumos îmbătrâneşte omul! : [intelectualul şi
omul de cultură Teodor Magder] / Boris Druţă // Lit. şi arta. – 2005. – 15 sept. – P.
8.

177
Septembrie 2005 ≡ September 2005

3689. Filip, Iulian. "Caravela Culturii compromite o instituţie de stat cum


este Ministerul Culturii" : [interviu cu Iu. Filip, şef Dir. Cultură a Primăriei mun.
Chişinău] / a dialogat Arina Roşca // Gazeta oraşului. – 2005. – 8 sept. – P. 2.

3690. Filip, Iulian. Între Mateevici şi Cărare – Ion Ungureanu : [ex-


ministru al Culturii din Rep. Moldova] / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2005. – 22 sept. –
P. 3.

3691. Găină, Victor. Victor Găină : "Şi la Bruxelles se joacă


moldoveneşte" : [interviu cu moldoveanul stabilit în Belgia] / consemnare : Nicolae
Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 9 sept. – P. 13.

3692. Stici, Ion. Pentru Alexandra Primac, cultura e o mare şcoală de


umanism : [75 de ani de la naşterea fostei vice-ministru al Culturii] / Ion Stici //
Moldova suverană. – 2005. – 13 sept.

3693. Устюгова, Наталья. Дети янтарной страны : [деятельность Ли-


тов. общ-ва в Респ. Молдова] / Наталья Устюгова // Независимая Молдова. –
2005. – 22 сент.

02 BIBLIOTECONOMIE
3694. Bejan, Eugenia. Ziua Bibliotecarului la Biblioteca Naţională pentru
Copii "Ion Creangă" / Eugenia Bejan // Gazeta bibliotecarului. – 2005. – Sept. (Nr
9). – P. 2.

3695. Butnariuc, Anişoara. IQ-ul şi biblioteca : [activitatea Bibl. Naţ. din


Rep. Moldova] / Anişoara Butnariuc // Spirit românesc. – 2005. – 22 sept. – P. 3.

3696. Ciobanu, Maria. Omagiu bibliotecarilor din Ialoveni / Maria Ciobanu


// Gazeta bibliotecarului. – 2005. – Sept. (Nr 9). – P. 6-7.

3697. Corghenci, Ludmila. Cum sărbătoresc Ziua profesională


bibliotecarii Ulim-işti / Ludmila Corghenci // Gazeta bibliotecarului. – 2005. – Sept.
(Nr 9). – P. 5.

178
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3698. Dabija, Elena. Sub semnul continuităţii : (dialog cu E. Dabija, dir.


Centrului Acad. Int. "Eminescu"] / a consemnat : Nina Slutu-Soroceanu // Lit. şi arta.
– 2005. – 1 sept. – P. 6.

3699. Galai, Daniela. Bibliotecarul e hamal, contabil şi ... bază de date :


[situaţia bibliotecarilor şcolari] / Daniela Galai // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 23
sept. – P. 20; Gazeta bibliotecarului. – 2005. – Sept. (Nr 9). – P. 3.

3700. Hadârcă Ion. Neîntrerupta carte a lui Traian Brad : [in memoriam
dir. Bibl. judeţene "Octavian Goga" din Cluj] / Ion Hadârcă // Lit. şi arta. – 2005. – 8
sept. – P. 4.

3701. Negru, Nina. Democraţia şi limbajul de lemn : [bibl. în contextul


valorilor naţ.] / Nina Negru // Gazeta bibliotecarului. – 2005. – Aug. (Nr 8). – P. 4-5.

3702. Racu, Petru. Sărbătoare în fiecare zi : [consemnarea Zilei


Bibliotecarului] / Petru Racu // Gazeta bibliotecarului. – 2005. – Sept. (Nr 9). – P. 3.

3703. Rău, Alexe. Cultura face parte din bibliotecă, tot aşa cum morile de
vânt fac parte din Don Quijote / Alexe Rău // Gazeta bibliotecarului. – 2005. – Sept.
(Nr 9). – P. 1.

070 Ziaristică. Presă


3704. Bell, Ingeborg. "La noi, ziariştii se plimbă cu maşina cancelarului" :
(interviu cu I. Bell, ziaristă de investigaţii din Germania) // Timpul de dimineaţă. –
2005. – 23 sept. – P. 7.

3705. Sârbu, Angela. Planul de acţiuni Moldova – UE şi perspectivele


presei : [comunic. prez. la Simpoz. int. "Conectarea mediului politic şi a mass-
media ţărilor din Europa de Sud-Est la realităţile Uniunii Europene", sept. 2005,
Chişinău] / Angela Sârbu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 30 sept. – P. 7. – (Supl.
"Integrarea europeană. Pas cu pas"; Nr 9).

179
Septembrie 2005 ≡ September 2005

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
3706. Căldare, Dumitru. Filosofie şi bioetică : [pe marginea "Dicţionarului
de filosofie şi bioetică", Ch., Centrul Ed.-poligr. Medicina, 2004] / Dumitru Căldare //
Lit. şi arta. – 2005. – 1 sept. – P. 7.

3707. Matei, Valeriu. Thierry de Montbrial – un atlet al praxeologiei :


[despre rectorul Inst. Francez de Relaţii Int.] / Valeriu Matei // Lit. şi arta. – 2005. –
22 sept. – P. 5.

3708. Montbrial, Thierry de. Relativizarea relativismului : [din cartea


"Acţiunea şi sistemul lumii", Bucureşti, 2003] / Thierry de Montbrial // Lit. şi arta. –
2005. – 22 sept. – P. 5.

3709. Noica, Constantin. Spiritul feminin – factor de progres : [art. publ.


la 29 oct. 1938] / Constantin Noica // Ora satului. – 2005. – Sepr.(Nr 14). – P. 15.

3710. Păsat, Dumitru. Avicenna – "Prinţul filosofilor", sau "Al treilea


Aristotel" : (1025 de ani de la naştere) / Dumitru Păsat // Lit. şi arta. – 2005. – 29
sept. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 3906)

159.9 Psihologie
3711. Gorceac, Lilia. Lilia Gorceac : "Uneori, se întâmplă să visez
coşmarurile prin care au trecut victimele traficului" : [interviu cu psihologul Centrului
de reabilitare a victimelor traficului de fiinţe umane al OIM] / consemnare : Tatiana
Corai // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 23 sept. – P. 16-17.

3712. Mîrza, V. Neurozele la copii şi metodele combaterii lor / V. Mîrza, E.


Rusu // Făclia. – 2005. – 3 sept. – P. 11. – Va urma.

180
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
3713. Colesnic, Iurie. Un basarabean care putea să ajungă patriarh :
[mitropolitul Axentie Stadniţchi (1862-1936)] / Iurie Colesnic // Natura. – 2005. –
Sept.(Nr 9). – P. 9.

3714. Colesnic, Iurie. Un exponent al generaţiei de aur : [Antonie


Plămădeală, mitropolit al Ardealului, Crişanei şi Maramureşului] / Iurie Colesnic //
Natura. – 2005. – Sept.(Nr 9). – P. 7.

3715. Dabija, Nicolae. Mitropolitul Antonie : [in memoriam Antonie


Plămădeală, Mitropolitul al Ardealului, Crişanei şi Maramureşului] / Nicolae Dabija //
Lit. şi arta. – 2005. – 8 sept. – P. 1.

3716. Dungaciu, Dan. Testamentul politic şi spiritual al Papei Ioan Paul al


II-lea / Dan Dungaciu // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 16 sept. – P. 2.

3717. Mitropolit Antonie Plămădeală : [in memoriam] // Timpul de


dimineaţă. – 2005. – 9 sept. – P. 19.

3718. Negru, Nina. Modele de educaţie : [in memoriam Mitropolitului


Antonie Plămădeală] / Nina Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 6 sept. – P. 10.

3719. Pânzaru, Igor. Metehnele credinţei la moldoveni : paranoia


farmecelor (I) / Igor Pânzaru // Moldova suverană. – 2005. – 28 sept.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei
3720. Moşin, Veaceslav. Sănătatea tinerilor de astăzi trezeşte îngrijorare
: [interviu cu V. Moşin, dir. Centrului Naţ. Şt.-practic de Sănătate a Reproducerii] /
interviu realizat de Natalia Costaş // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 23 sept. – P. 4.

181
Septembrie 2005 ≡ September 2005

3721. Антонович, Татьяна. Пороговый уровень рождаемости : [де-


могр. пробл.] / Татьяна Антонович // Экон. обозрение. – 2005. – 16 сент. – Р.
24.

32 POLITICĂ
32.001 Politologie
3722. Brucan, Silviu. 1-2. Ideologiile secolului XXI şi ordinea mondială /
Silviu Brucan // Săptămîna. – 2005. – 9, 16 sept. – P. 3.

3723. Dungaciu, Dan. SAR [Soc. Academică Rom.] merge pe mâna


Rusiei pentru Transnistria? : [aspecte geopolitice] / Dan Dungaciu // Flux : ed. de
vineri. – 2005. – 2 sept. – P. 2.

3724. Sergentu, Octavian. Vrăjitorii şi doftorii pentru Europa de Est :


[aspecte geopolitice în spaţiul postsov.] / Octavian Sergentu // Glasul naţiunii. –
2005. – 8 sept. – P. 2, 6.

323/324 Politică internă


3725. Nikonov, Veaceslav. Misterele mandatului secund al lui Putin :
[preş. Federaţiei Ruse Vladimir Putin : coment. publ. de "Trud" şi preluat de Agenţia
"Rusia la zi"] / Veaceslav Nikonov // Moldova suverană. – 2005. – 15 sept.

3726. Вуйко, Борис. Чертовски полезный кризис : [обществ.-полит.


ситуация на Украине] / Борис Вуйко // Молд. ведомости. – 2005. – 30 сент. – Р.
6.

3727. Дарендорф, Ральф. Выборы в Германии с пятью неизвестны-


ми : [ст. чл. Британ. Палаты лордов] / Ральф Дарендорф // Экон. обозрение. –
2005. – 16 сент. – Р. 21.

3728. Карл, Терри Линн. Второй "заливный" провал Буша : [ст. проф.
политологии Стэндфорд. ун-та] / Терри Линн Карл // Экон. обозрение. – 2005.
– 16 сент. – Р. 21.

182
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3729. Ройбу, Зиновий. "Копия древнего рая" или Территория враж-


ды? : [ситуация на Крым. полуострове] / Зиновий Ройбу // Коммерсант plus. –
2005. – 9 сент. – Р. 10-11.

323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova


3730. Asarov, Boris. Apel către forţele democratice şi societatea civilă
din Ucraina : [privind aplanarea diferendului transnistrean : apelul preş. Asoc.
transnistrene "Pro Europa"] / Boris Asarov // Glasul naţiunii. – 2005. – 8 sept. – P.
3.

3731. Asarov, Boris. Transnistria : riscurile şi provocările militare, politice


şi de altă natură, căile de minimalizare şi de depăşire a lor / Boris Asarov // Flux :
ed. de vineri. – 2005. – 2 sept. – P. 8. – Contin. Începutul : 26 aug.

3732. Bogatu, Petru. Apusul oralităţii : [statutul social şi politic al lb.


române] / Petru Bogatu // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 5 sept.

3733. Braghiş, Dumitru. Dumitru Braghiş : Am votat pentru integrarea


europeană, dar depinde cum se va desfăşura această integrare : [interviu cu
parlamentarul] // Săptămîna. – 2005. – 16 sept. – P. 14, 19, 23.

3734. Cheianu, Constantin. Foamea de opoziţie : [aspecte soc.-pol.] /


Constantin Cheianu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 16 sept. – P. 7.

3735. Chifu, Iulian. Critica raportului ISD Transnistria : [conflictul


transnistrean în context int.] / Iulian Chifu // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 9 sept. –
P. 2.

3736. Chifu, Iulian. Provocările insecurităţii în Republica Moldova


contemporană : [art. dir. Centrului de Prevenire a Conflictelor şi Early Warning] /
Iulian Chifu // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 16 sept. – P. 6.

3737. Ciobanu, Vitalie. Limba română ca ultima redută : [aspecte soc.-


pol.] / Vitalie Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 6 sept. – P. 4.

3738. Colesnic, Iurie. Analiza preliminară : [aspecte soc.-pol.] / Iurie


Colesnic // Lit. şi arta. – 2005. – 29 sept. – P. 4.
183
Septembrie 2005 ≡ September 2005

3739. Colesnic, Iurie. Despre sentimentul minorităţii şi sentimentul


majorităţii : [aspecte soc.-pol.] / Iurie Colesnic // Ora satului. – 2005. – Sept. (Nr 15).
– P. 3.

3740. Costaş, Ion. "R. Moldova continuă să fie o ţară sub ocupaţie
rusească" : [interviu cu I. Costaş, general moldovean] / consemnare : Gheorghe
Budeanu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 9 sept. – P. 8.

3741. Druţă, Boris. Patriotismul patriotarzilor : [aspecte soc.-pol.] / Boris


Druţă // Lit. şi arta. – 2005. – 22 sept. – P. 8.

3742. Dulgheru, Valeriu. Unde ne este demnitatea, domnilor? : [aspecte


soc.-pol.] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2005. – 8 sept. – P. 3.

3743. Duminică, Ion. Romii Moldovei – o minoritate naţională care se


confruntă cu marginalizarea socială / Ion Duminică // Noua generaţie. – 2005. –
Sept. (Nr 1). – P. 8.

3744. Filip, Iulian. Hramul capitalei între alegeri cronice : [dialog cu Iu.
Filip, şef al Dir. Cultură, a primăriei Chişinău] / a intervievat Vasile Grozavu //
Capitala. – 2005. – 24 sept. – P. 4.

3745. În Moldova, puterea a fost uzurpată de o singură persoană :


[scrisoarea Dlui Nicolae Andronic, preş. Partidului Popular Republican, către
Consiliul Europei cu privire la R. Moldova] // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 30
sept. – P. 8.

3746. Matcovschi, Dumitru. Criză de moralitate (10) / Dumitru


Matcovschi // Săptămîna. – 2005. – 2 sept. – P. 12. – Art. 1 : 15 iul.

3747. Mihail, Viorel. Prietenii mei, evreii / Viorel Mihail // Săptămîna. –


2005. – 30 sept. – P. 8-9, 23.

3748. Morăraş, Mihai. Povara unei "sintagme încătuşate", sau Cumplita


noastră stare de subjugare : [aspecte soc.-pol.] / Mihai Morăraş // Lit. şi arta. –
2005. – 8 sept. – P. 5.
184
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3749. Negru, Nina. Mişcări acefale : [aspecte soc.-pol.] / Nina Negru //


Jurnal de Chişinău. – 2005. – 20 sept. – P. 9.

3750. Pohilă, Vlad. Ca o frunză în bătaia vântoaielor : [aspecte soc.-pol.]


/ Vlad Pohilă // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 2 sept. – P. 21.

3751. Socor, Vladimir. Conducerea de la Chişinău ştie să facă faţă


situaţiei din Transnistria : [pe marginea interviului acordat de către analistul int. V.
Socor postului "Radio Moldova"] // Moldova suverană. – 2005. – 7 sept.

3752. Soltan, Petru. O personalitate generoasă până la sacrificiu : [in


memoriam Tudor Tabunşcic, preş. Asoc. de Cultură şi Drept "Transnistria"] / Petru
Soltan // Glasul naţiunii. – 2005. – 22 sept. – P. 3. – (Supl. "Combatantul").

3753. Tabunşcic, Tudor. De ce problemele Transnistriei au fost lăsate


baltă? : [art. preş. Asoc. de Cultură şi Drept "Transnistria", iun. 2002] / Tudor
Tabunşcic // Glasul naţiunii. – 2005. – 22 sept. – P. 3. – (Supl. "Comandantul").

3754. Tătaru, Tudor. Tudor Tătaru spune pe nume găştii lui Urecheanu :
[aspecte soc.-pol. : interviu cu regizorul] / consemnare : Ion Proca // Moldova
suverană. – 2005. – 21 sept.

3755. Tuchilatu, Nadejda. "Populaţia este bludnică" : interviu cu dna N.


Tuchilatu, mama scriitorilor Leonida Lari şi Leonard Tuchilatu / pentru conformitate :
Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2005. – 8 sept. – P. 5.

3756. Urecheanu, Serafim. Serafim Urecheanu : "Cu o guvernare


comunistă ca esenţă, nu ca denumire, drumul nostru spre Europa este blocat" :
[interviu cu liderul Alianţei "Moldova Noastră"] // Săptămîna. – 2005. – 30 sept. – P.
14, 19.

3757. Vîşcu, Vasile. Vasile Vîşcu : "Fiecare dintre noi are câte un Iuda" :
[interviu cu fostul deţinut politic] / interviu realizat de Anişoara Butnariuc // Spirit
românesc. – 2005. – 22 sept. – P. 5.

185
Septembrie 2005 ≡ September 2005

3758. Андриевский, Виталий. Спасение Молдовы в выборе нового


курса / Виталий Андриевский // Коммерсант plus. – 2005. – 23 сент. – Р. 8-9.

3759. Дьяков, Думитру. Думитру Дьяков : "Мало говорить о демили-


таризации Приднестровья, надо демилитаризовать всю Молдову" : [интервью
с пред. Демократ. Партии Молдовы] / записала Татьяна Кропанцева // Новое
время. – 2005. – 16 сент. – Р. 2.

3760. Ижицкий, Леонид. "Берег этот и тот" : густые сумерки молд.


реинтеграции / Леонид Ижицкий // Коммерсант plus. – 2005. – 16, 23 сент. – Р.
14.

3761. Комбанаки, Виктор. Каким политическим силам дано спасать


Молдову? / Виктор Комбанаки // Молд. ведомости. – 2005. – 30 сент. – Р. 3.

3762. Косарев, Валерий. Геополитическая реальность : самодоста-


точность слева – и острая недостаточность справа : [обществ.-полит. обста-
новка в Приднестровье (ПМР) ] / Валерий Косарев // Коммерсант plus. – 2005.
– 9 сент. – Р. 5.

3763. Ройбу, Зиновий. Над пропастью : рейтинг президента Молдо-


вы продолжает стремительно и неуклонно снижаться / Зиновий Ройбу // Ком-
мерсант plus. – 2005. – 16 сент. – Р. 10-11.

3764. Сокор, Влад. Влад Сокор : "Кишиневское руководство знает,


как справиться с ситуацией в Приднестровье" : [интервью запад. полит. ана-
литика радиостанции "Радио-Молдова"] // Независимая Молдова. – 2005. – 7
сент.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


3765. Balan, Eduard. Pericolul creării de precedente prin proiecte
indecente : [problema transnistreană în context int.] / Eduard Balan // Moldova
suverană. – 2005. – 9 sept.

3766. Bogatu, Petru. Mingea e din nou în terenul Rusiei : [situaţia din
Transnistria în context int.] / Petru Bogatu // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 23 sept. –
P. 3.
186
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3767. Chirtoacă, Dorin. Pentru o perspectivă reală a integrării europene :


[comunic. prez. la Simpoz. int. "Conectarea mediului politic şi a mass-media ţărilor
din Europa de Sud-Est la realităţile Uniunii Europene", sept. 2005, Chişinău] / Dorin
Chirtoacă // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 30 sept. – P. 6. – (Supl. "Integrarea
europeană. Pas cu pas"; Nr 9).

3768. Chirtoacă, Nicolae. "Modernizarea R. Moldova este calea spre


spaţiul euroatlantic" : interviu cu analistul politic N. Chirtoacă / p. coordonată de
Octavian Sergentu // Glasul naţiunii. – 2005. – 29 sept. – P. 1-2.

3769. Dungaciu, Dan. Miza unei strategii la Marea Neagră este


Transnistria / Dan Dungaciu // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 23 sept. – P. 2.

3770. Graur, Nelly. Ambiţii de lider regional : [Ucraina în context int. :


fragm. din revista "Lumea"] / Nelly Graur // Săptămîna. – 2005. – 23 sept. – P. 3.

3771. Hill, William. William Hill : "O sarcină – cheie pentru noi este de a
convinge liderii să asculte poporul..." : interviu cu şeful misiunii OSCE în Moldova /
interviu realizat de Viorel Mihail // Săptămîna. – 2005. – 23 sept. – P. 5.

3772. Murray, Alasdair. Dilema socială a Europei / Alasdair Murray //


Săptămîna. – 2005. – 30 sept. – P. 3.

3773. Pavlicenco, Vitalia. R. Moldova va fi, într-o zi, subiectul unor


discuţii speciale la Centrul "George C. Marshall" : [pe marginea lucrărilor simpoz.
int. "Relaţiile transatlantice – o comunitate edificată pe valori? Sunt oare Rusia şi
Ucraina părţi ale acestei comunităţi?", Garmish-Partenkirchen, Germania, 29 aug.-
9 sept. 2005] / Vitalia Pavlicenco // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 23 sept. – P. 15.

3774. Socor, Vladimir. Apusul OSCE : [art. analistului int.] / Vladimir


Socor // Moldova suverană. – 2005. – 8 sept.

3775. Socor, Vladimir. Schroeder încurajează resovietizarea Rusiei :


[pentru "Ziua"] / Vladimir Socor // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 21 sept.

187
Septembrie 2005 ≡ September 2005

3776. Лукашенко, А. Свобода развития, а не принуждение к демокра-


тии : [выступление президента Респ. Беларусь на всемир. саммите, 14-16
сент. 2005, Нью-Йорк] / А. Лукашенко // Коммерсант plus. – 2005. – 23 сент. –
Р. 15.

3777. Маракуца, Григорий. Григорий Маракуца : "Украине и России


выгодно признать ПМР" : [интервью с "пред. Верхов. Совета" Приднестровья] /
подготовил Андрей Дмитриев // Коммерсант pus. – 2005. – 30 сент. – Р. 6.

3778. Попеску, Нику. Преобразование Европы и Молдовы / Нику По-


песку // Кишин. обозреватель. – 2005. – 8 сент. – Р. 5.

3779. Сима, Георгий. Георгий Сима : "Надо жить вместе, если жить
порознь не получается" : [отношения в рамках СНГ] // Коммерсант plus. – 2005.
– 9 сент. – Р. 4.

3780. Становая, Татьяна. Кризис и перспективы ООН : [по материа-


лам всемир. саммита, 14-16 сент. 2005, Нью-Йорк] / Татьяна Становая // Ком-
мерсант plus. – 2005. – 23 сент. – Р. 15.

3781. Уайтсайд, Бернард. Бернард Уайтсайд : "ЕС придает большое


значение развитию приграничного региона" : [интервью с Послом Великобри-
тании в Респ. Молдова] / записала Ирина Астахова // Кишин. обозреватель. –
2005. – 22 сент. – Р. 2.

3782. Цеслюк, Владимир. Банкрот, или Как президент Молдовы те-


ряет авторитет в международном сообществе / Владимир Цеслюк // Коммер-
сант pus. – 2005. – 30 сент. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 3735, 3790-91)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


3783. Busunceanu, Tatiana. Vector european : interviu cu T.
Busunceanu, preş. Centrului Pro Marshall // Glasul naţiunii. – 2005. – 22 sept. – P.
6.

3784. Parteneriat global pentru atingerea obiectivelor milenare : bilanţul


vizitei preş. Rep. Moldova Vladimir Voronin la reuniunea şefilor de stat şi de guvern
188
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

de la New York [13-16 sept. 2005] // Moldova suverană. – 2005. – 20 sept.;


Comunistul. – 2005. – 23 sept. – P. 2-3; Коммунист. – 2005. – 23 сент. – Р. 2-3.

3785. Popescu, Nicu. Transformarea Europei şi Moldova / Nicu Popescu


// Timpul de dimineaţă. – 2005. – 2 sept. – P. 6-7. – (Supl. "Integrarea europeană.
Pas cu pas"; Nr 8).

3786. Roşca, Iurie. Iurie Roşca : Moldova merită un destin european :


[participarea dlui Iu. Roşca, preş. PPCD, vicepreş. al Parlamentului Rep. Moldova,
la activităţile prilejuite de aniversarea a 25-a de la fondarea sindicatului
"Solidaritatea", 30 aug. – 2 sept. 2005, Gdansk, Polonia] // Flux : ed. de vineri. –
2005. – 9 sept. – P. 3.

3787. Voronin, Vladimir. Intervenţia domnului Vladimir Voronin,


Preşedintele Republicii Moldova, la masa de discuţii din cadrul reuniunii la nivel
înalt a Sesiunii a 60-a a Adunării Generale a ONU : (New York, 15 sept. 2005) //
Moldova suverană. – 2005. – 16 sept.

3788. Итоги участия Президента Республики Молдова Владимира


Воронина во всемирной встрече на высшем уровне 2005 года в Нью-Йорке :
[13-16 сент. 2005 года] // Независимая Молдова. – 2005. – 20 сент.

3789. Калак, Дмитрий. Молдавская дипломатия меняет акценты /


Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2005. – 9 сент. – Р. 8.

3790. Калак, Дмитрий. Национальная политика и экономика Молдо-


вы : [внешэкон. связи между Молдовы и Израилем] / Дмитрий Калак // Экон.
обозрение. – 2005. – 16 сент. – Р. 8.

3791. Мокрински, Виктор. Некоторые особенности миротворчества :


[приднестров. конфликт в междунар. контексте] / Виктор Мокрински // Незави-
симая Молдова. – 2005. – 28 сент.
(Vezi de asemenea Nr 3778)

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova

189
Septembrie 2005 ≡ September 2005

3792. Bejenaru, Lia. Pentru mine politica nu este un scop, ci un mijloc :


[interviu cu L. Bejenaru, membră a Asoc. de Tineret "Noua Generaţie"] / interviu de
Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 13 sept.

3793. Стати, Василе. Печальная судьба социал-демократической


идеи в Молдове / Василе Стати // Коммерсант plus. – 2005. – 23 сент. – Р. 10-
11.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
3794. Şoimaru, Vasile. Paul Bran, cel mai cunoscut economist român la
noi / Vasile Şoimaru // Lit. şi arta. – 2005. – 22 sept. – P. 3.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


3795. Fişer, Anatol. Locuri de muncă sînt multe, condiţiile de lucru, însă,
te fac să pleci în lumea mare / Anatol Fişer // Moldova suverană. – 2005. – 9 sept.

331.105.44 Sindicate
3796. Chiriac, Petru. Sindicatele din Republica Moldova : 15 ani de
independenţă : [art. preş. Confederaţiei Sindicatelor din Rep. Moldova] / Petru
Chiriac // Vocea poporului. – 2005. – 30 sept. – P. 1-2; Голос народа. – 2005. – 30
сент. – Р. 1-2.

3797. Talai, Galina. Grija noastră primordială – condiţia socială bună a


angajatului : [alocuţiunea preş. Consiliului municipal Chişinău al Sindicatului
Educaţiei şi Şt. la conf. cadrelor didactice din mun. Chişinău, aug. 2005] / Galina
Talai // Făclia. – 2005. – 17 sept. – P. 1-2.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


3798. Josanu, Efim. Rămâi, nu pleca! : [despre Tudor Taburceanu,
fermier din satul Chiţcani, raionul Teleneşti] / Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2005. – 8
sept. – P. 3.

190
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


3799. Cucu, Gheorghe. CCI a Moldovei – promotor al unei economii
moderne : [alocuţiunea preş. Camerei de Comerţ şi Ind., rostită ci prilejul zilei
profesionale a lucrătorului CCI] / Gheorghe Cucu // Dezvoltarea. – 2005. – 9, 16
sept. – P. 3. – (Прил. на рус. яз.).

336 Finanţe
3800. Доменти, Виктор. Платежные карточки как инструмент для ри-
тейла : [интервью с вице-президентом "Banca de Economii" В. Доменти] // Экон.
обозрение. – 2005. – 30 сент. – Р. 20-21.

3801. Святченко, Иван. Стратегия для рынка ценных бумаг : [о про-


екте Стратегии развития рынка ЦБ на 2006-2010 гг. и проекте Закона об обли-
гациях] / Иван Святченко // Экон. обозрение. – 2005. – 30 сент. – Р. 18.

3802. Талмач, Леонид. Леонид Талмач : "Мало не денег, а


эффективных проектов : [сокр. излож. итог. выступления президента Нац. бан-
ка Молдовы на бизнес-форуме] // Экон. обозрение. – 2005. – 30 сент. – Р. 4.

3803. Шаталов, Сергей. В России завершается налоговая реформа :


[интервью зам. министра финансов Рос. Федерации С. Шаталова] / записала
Ольга Щербачева // Экон. обозрение. – 2005. – 16 сент. – Р. 20.

3804. Шикирлийская, Марина. Принципы налоговой справедливости


: [о налог. правилах на 2006-й г.] / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. –
2005. – 30 сент. – Р. 7.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
3805. Делонг, Дж. Брэдфорд. Два противоположных видения
будущего Америки : [ст. проф. экономики Калифорн. ун-та в Беркли] / Дж.
Брэдфорд Делонг // Экон. обозрение. – 2005. – 23 сент. – Р. 21.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


3806. Bratu, Ilie. Mituri şi realităţi (1) : [aspecte economice] / Ilie Bratu //
Glasul naţiunii. – 2005. – 29 sept. – P. 4.
191
Septembrie 2005 ≡ September 2005

3807. Fişer, Anatol. Interesele businessmenilor şi ale statului trebuie să


fie aceleaşi : [pe marginea lucrărilor "mesei rotunde" din cadrul business-forului
"Climatul investiţional în Republica Moldova"] / Anatol Fişer // Moldova suverană. –
2005. – 14 sept.

3808. Gumovschi, Liviu. RISP la număratul primilor boboci : [interviu cu


L. Gumovschi, manager al Proiectului Investiţii şi Servicii Rurale] / pentru
conformitate : Aurelia Zmeu // Ora satului. – 2005. – Sept.(Nr 14). – P. 10.

3809. Martin, Vasile. Resursele durabilităţii, sau Dezvoltarea ca prioritate


a parteneriatului dintre Administraţia Publică Locală din raionul Donduşeni şi
Proiectul "Suport pentru proiectul Investiţii şi Servicii Rurale" / Vasile Martin //
Moldova suverană. – 2005. – 29 sept.

3810. Roşcovanu, Eugen. În R. Moldova, mărfurile second hand miroase


puternic a politică : (interviu cu E. Roşcovanu, preş. Asoc. micului business, pe
marginea deciziei de guvern cu privire la interzicerea importului şi comercializării
hainelor second hand) / consemnare : Natalia Cojocaru // Timpul de dimineaţă. –
2005. – 2 sept. – P. 7.

3811. Бажура, Федор. Квотирование как механизм самоуправления


аграрного рынка / Федор Бажура // Независимая Молдова. – 2005. – 22 сент.

3812. Бажура, Федор. Постприватизационный период в аграрном


секторе : успехи, недостатки, перспективы : [ст. дир. Ин-та экономики и повы-
шения квалификации в агропрод. секторе] / Федор Бажура // Независимая
Молдова. – 2005. – 6 сент.

3813. Калак, Дмитрий. Экспортная составляющая ЗСП [зоны свобод.


предпринимательства] : [удел. вес пром-ной продукции] / Дмитрий Калак //
Экон. обозрение. – 2005. – 2 сент. – Р. 8.

3814. Коваленко, Ирина. Какой рост нам нужен? : [экон. аспекты] /


Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2005. – 30 сент. – Р. 6.

192
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3815. Моисеев, Сергей. Эффективность, безопасность и возобнов-


ляемые источники : [по материалам междунар. науч. конф. "Энергетика Мол-
довы – 2005", 22-24 сент. 2005, Кишинэу] / Сергей Моисеев // Экон. обозрение.
– 2005. – 30 сент. – Р. 16.

3816. Муравский, Александр. Александр Муравский : "Просчет эко-


номиста приводит к гибели целых государств" : [интервью с экс-министром
экономики] / записала Ирина Астахова // Кишин. обозреватель. – 2005. – 29
сент. – Р. 2.

3817. Рынок Приднестровья : его влияние на политику и экономику


Республики Молдова : [материал Центра стратег. исслед. и реформ ] // Молд.
ведомости. – 2005. – 7, 14, 28 сент. – Р. 4. – Продолж. Нач. : 29 июля.

3818. Сокол, Михаил. Назрела реорганизация и оптимизация энер-


гокомплекса : [ст. дир. Центра по поддержке и развитию жилищ. комплекса и
коммун. отношений "Pеновация"] / Михаил Сокол // Кишин. обозреватель. –
2005. – 15 сент. – Р. 6.

3819. Фомин, Игорь. Вклад Молдовы в европейскую хартию : [пред-


принимател. практики] / Игорь Фомин // Экон. обозрение. – 2005. – 23 сент. –
Р. 10.

3820. Фомин, Игорь. Инвестиционные и территориальные диспро-


порции молдавской экономики : [по материалам бизнес-форума предпринима-
телей] / Игорь Фомин // Экон. обозрение. – 2005. – 16 сент. – Р. 1, 16.
(Vezi de asemenea Nr 3909)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
3821. Гамаюнова, Виктория. Как нам продвинуть Молдову : [концеп-
ция имиджа Молдовы : интервью с дир. агентства LOWE Kishinev В. Гамаюно-
вой] / записал Сергей Замуруев // Экон. обозрение. – 2005. – 16 сент. – Р. 17.

193
Septembrie 2005 ≡ September 2005

3822. Морару, Людмила. Универсальная товарная биржа Молдовы –


первые три года : [интервью с президентом УТБМ Л. Морару] // Экон. обозре-
ние. – 2005. – 30 сент. – Р. 17.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


3823. Bîrsă, Sergiu. "Roşeam atunci când colegii africani mă întrebau ce
salariu am". (dialog cu S. Bîrsă, inspector principal la secţia juridică a Serviciului
vamal al Rep. Moldova) / consemnare : Eugen Gheorghiţă // Curierul vamal =
Таможенный вестник. – 2005. – 3 sept. – P. 8.

3824. Chirtoagă, Ion. Comerţul extern şi vama Moldovei 1. Comerţul


extern şi activitatea vamală la est de Carpaţi până la 1812 (1) / Ion Chirtoagă,
Nicolae Vîlcu // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 3 sept. – P. 13;
27 sept. – P.11. – Va urma.

3825. Filion, Mihail. "A fi un bun profesionist nu este egal cu a fi un bun


patriot" : [interviu cu M. Filimon, şeful biroului vamal Chişinău] / a dialogat Eugen
Gheorghiţă // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 3 sept. – P. 4.

3826. Mîrza, Vasile. "Numărul încercărilor de trecere ilicită a mărfurilor din


stânga Nistrului s-a micşorat" : (interviu cu V. Mîrza, locotenent-colonel al
Serviciului Vamal, şeful postului vamal Rezina) / a intervievat : Viorel Roman //
Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 3 sept. – P. 5.

3827. Paladi, Vladimir. "Trebuie, totuşi, să recunoaştem, că nu te poţi


scălda de două ori în aceeaşi apă" : interviu cu V. Paladi, şeful Dir. secretariat a
Serviciului Vamal / interlocutor : Vlad Pascaru // Curierul vamal = Таможенный
вестник. – 2005. – 27 sept. – P. 3.

3828. Republica Moldova. Parlamentul. Lege pentru modificarea şi


completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la
tariful vamal = Закон о внесении изменений и дополнений в приложение 2
закона о таможенном тарифе nr. 1380-XIII от 20 нояб. 1997 года : [nr. 156 – XVI
din 21 iul. 2005] // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 3 sept. – P.
11-12.

194
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3829. Ţurcanu, Ion. Un fax, sau Conectarea la Internet ar soluţiona multe


probleme : (dialog cu locotenentul I. Ţurcanu, vameş la postul vamal Orhei) /
consemnare : Ivan Goncearuc // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. –
3 sept. – P. 5.

3830. Vîlcu, Nicolae. "Condiţii europene vor fi create la toate punctele


vamale ale ţării" : interviu cu N. Vîlcu, dir. gen. al Serviciului Vamal al Rep. Moldova
/ interlocutor : Vlad Pascaru // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 3
sept. – P. 2.
339.7 Finanţe internaţionale
3831. Раджан, Рагхурам. Слишком большая экономия, слишком ма-
лые инвестиции : [фин. аспекты : ст. экон. консультанта и дир. отд. исслед.
Междунар. валют. фонда] / Рагхурам Раджан // Экон. обозрение. – 2005. – 23
сент. – Р. 21.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
3832. Ce este Consiliul Europei ? // Dreptul. – 2005. – 8, 16, 22, 29 sept.
– P. 8. – Cuprins : 5. Adunarea parlamentară. 6. Secretarul general. 7-8. Congresul
puterilor locale şi regionale din Europa. – Art. 1 : 28 iul.

3833. Marandici, Ion. Ce este Uniunea Europeană? / Ion Marandici //


Jurnal de Chişinău. – 2005. – 9 sept. – P. 7.

3834. Totul despre Uniunea Europeană // Timpul de dimineaţă. – 2005. –


30 sept. – P. 5. – (Supl. "Integrarea europeană. Pas cu pas"; Nr 9).

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


3835. Iuga, Mircea. Este necesară o analiză minuţioasă : [drepturile şi
libertăţile omului : interviu cu M. Iuga, judecător la Curtea Constituţională din
Moldova] // Dreptul. – 2005. – 29 sept. – P. 3.

3836. Legea secretului de stat şi secretului de serviciu ar putea afecta


grav accesul la informaţiile de interes public şi frâna procesul de democratizare a
societăţii : [declaraţie a org. non-guvernamentale pe marginea proiectului "Legii cu

195
Septembrie 2005 ≡ September 2005

privire la secretul de stat şi secretul de serviciu" (nr. 4039 din 3.12.2004)] // Dreptul.
– 2005. – 8 sept. – P. 4-5. – Semnat : Centrul "Acces-Info", ...

3837. Sistemul american de guvernămînt. (5) Constituţia : un document


durabil; (6-8) Constituţia ca lege supremă // Dreptul. – 2005. – 8, 16, 22, 29 sept. –
P. 8. – Art. 1 : 28 iul.

3838. Smochină, Andrei. Aşteptăm şedinţa specială a Parlamentului :


[reforma sistemului de drept] / Andrei Smochină // Dreptul. – 2005. – 15 sept. – P.
3.

3839. Şarban, Vladimir. "Mai există justiţie în R. Moldova"? : interviu cu


V. Şarban, secretarul Consiliului municipal Chişinău / consemnare : Alina Ţurcanu //
Timpul de dimineaţă. – 2005. – 2 sept. – P. 8.
(Vezi de asemenea Nr 3763)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


3840. Popovici, Ludmila. Spre o lume fără tortură : interviu cu L.
Popovici, dir. executiv al Centrului Medical de Reabilitare a Victimelor Torturii
"Memoria" / consemnare : Natalia Nichiforova // Dreptul. – 2005. – 8 sept. – P. 5.

3841. Tănase, Monica. 2. Meşterul Manole, sau Cum să pui o femeie la


locul ei : [violenţa în familie] / Monica Tănase // Săptămîna. – 2005. – 2 sept. – P. 3.
– Art. 1 : 26 aug.

347 Drept civil


347.7 Drept comercial
3842. Республика Молдова. Парламент. О коммерческой тайне : за-
кон Респ. Молдова nr. 171-XIII от 6 июля 1994 года, с учетом послед. изм. и
доп. // Экон. обозрение. – 2005. – 9 сент. – Р. 34.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


3843. Coadă, Tudor. Problemele şi drepturile avocaturii : [art. secretarului
Baroului Avocaţilor din Rep. Moldova] / Tudor Coadă // Dreptul. – 2005. – 22 sept. –
P. 3.

196
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3844. Tănase, Alexandru. Filtre pentru justiţie : interviu cu avocatul A.


Tănase / pentru conformitate : Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2005. – 22 sept. –
P. 5.

3845. Ulianovschi, Gheorghe. Justiţia trebuie să revină la normal :


[interviu cu Gh. Ulianovschi, preş. Comitetului pentru independenţa puterii
judecătoreşti] / consemnare : Ion Sofronie // Dreptul. – 2005. – 8 sept. – P. 3, 5.

3846. Постован, Думитру. С точки зрения независимости : интервью


с пред. Ассоц. ветеранов прокуратуры Д. Постован / беседовал Ион Софроние
// Право. – 2005. – 29 сент. – Р. 3.

3847. Пушкаш, Виктор. Правильным путем : о деятельности Союза


юристов Молдовы / Виктор Пушкаш // Право. – 2005. – 29 сент. – Р. 3.

3848. Республика Молдова. Парламент. О счетной палате : закон


Респ. Молдова nr. 312-XIII от 8 дек. 1994 года, с учетом послед. изм. и доп. //
Экон. обозрение. – 2005. – 2 сент. – Р. 34-35.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
3849. Preguza, Ion. Noul Cod al muncii : drepturi şi obligaţiuni (XXXII) /
Ion Preguza // Vocea poporului. – 2005. – 16 sept. – P. 6; Голос народа. – 2005. –
16 сент. – Р. 6.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
3850. Bogatu, Petru. Fără autonomie locală, poarta Europei va rămâne
închisă / Petru Bogatu // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 20 sept.

3851. Botnari, Alexandru. Bustul lui Ştefan cel Mare, acum şi la Hânceşti
: interviu cu A. Botnari, primarul mun. Hânceşti / interviu realizat de Nicolae
Federiuc // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 9 sept. – P. 5.

197
Septembrie 2005 ≡ September 2005

3852. Guţan, Valentin. Valentin Guţan : Omul sfinţeşte locul : [interviu cu


primarul de Cricova] / a intervievat Vasile Grozavu // Capitala. – 2005. – 7 sept. – P.
6; Capitala = Столица. – 2005.- 10 сент. – Р. 6.

3853. Iaroszewsky, Edward. Încrederea populaţiei în autorităţi poate fi


recâştigată doar prin fapte concrete : [interviu cu E. Iaroszewsky, pretor al
sectorului Centru, mun. Chişinău] / interviu realizat de Nadina Gheorghiţă //
Capitala. – 2005. – 28 sept. – P. 6; Capitala = Столица. – 2005. – 28 сент. – P. 3.

3854. Manastârli, Nicolae. Avem ce învăţa de la moscoviţi : [interviu cu


N. Manastârli, secretar interimar al Consiliului Municipal Chişinău] / consemnare :
Petru Maleş // Capitala. – 2005. – 14 sept. – P. 7; Capitala = Столица. – 2005. – 10
сент. – P. 2.

3855. Mangin, Pascal. Pascal Mangin : "Sensul politicului e ca să facem


cotidianul oamenilor cât mai uşor" : [interviu cu viceprimarul oraşului Strasbourg,
Franţa] / consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 2 sept. –
P. 5. – (Supl. "Integrarea europeană. Pas cu pas"; Nr 8).

3856. Pistrinciuc, Vadim. "Satele moldoveneşti pot renaşte numai cu


aportul comunităţilor" : [interviu cu V. Pistrinciuc, consultant în cadrul Centrului
"ProComunitate"] // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 16 sept. – P. 2; Glasul naţiunii. –
2005. – 22 sept. – P. 2. – (Supl. "Buletin informativ SCERS"; Nr 7).

3857. Васильков, Федор. Дожди возмездия : [интервью с зам. нач.


упр. граждан. защиты Департамента чрезв. ситуаций Ф. Васильковым] / запи-
сал Назар Потанин // Молд. ведомости. – 2005. – 2 сент. – Р. 6.

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


3858. Grosu, Ştefan. Ştefan Grosu : "M-am simţit onorat să fiu alături de
cei care au contribuit la crearea Armatei Naţionale" : [interviu cu şeful Catedrei
Militare a Univ. de Stat "Alecu Russo", Bălţi] / interviu realizat de Anişoara
Butnariuc // Spirit românesc. – 2005. – 8 sept. – P. 5.

3859. Pleşca, Valeriu. Omul în uniformă militară constituie un exemplu de


bărbăţie, onoare şi demnitate : (interviu acordat Agenţiei Moldpres de V. Pleşca,
ministrul moldovean al Apărării) // Moldova suverană. – 2005. – 2 sept.
198
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3860. Rinkewies, Edgars. Letonia salută capacităţile Moldovei de a-şi


reforma sectorul de apărare şi securitate : interviu acordat în exclusivitate Agenţiei
Moldpres de către E. Rinkewies, secretar de stat în Min. Apărării al Letoniei //
Moldova suverană. – 2005. – 8 sept.

3861. Victor Grab : [militar de carieră, general de brigadă (1948-2005) :


necrolog] // Moldova suverană. – 2005. – 7 sept. – Semnat : V. Voronin, M. Lupu,
V. Tarlev, ... .

3862. Виктор Васильевич Граб : [бригадный ген. (1948-2005) : нек-


ролог] // Независимая Молдова. – 2005. – 7 сент. – Подписано : В. Воронин, М.
Лупу, В. Тарлев.

3863. Плешка, Валерий. Валерий Плешка : "Мы будем правильно


пиарить армию" : [интервью с министром обороны Респ. Молдова] / записал
Алексей Школьников // Кишин. обозреватель. – 2005. – 8 сент. – Р. 2.

3864. Плешка, Валериу. Валериу Плешка : "Человек в военной фор-


ме является для меня примером мужества, чести и достоинства" : [интервью
министра обороны Респ. Молдова агентству "Молдпрес"] // Независимая Мол-
дова. – 2005. – 2 сент. – Р. 4-5.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
3865. Ceaikovski, Aleksandr. Pledoarie pentru toleranţă şi omenie :
[sprijin pentru oamenii de vârsta a treia : art. preş. Consiliului veteranilor de război] /
Aleksandr Ceaikovski // Moldova suverană. – 2005. – 30 sept.

3866. Sâdnic, Tudor. "Locul copilului este familia, alături de mama şi de


tatăl său" : [interviu cu T. Sâdnic, dir. casei de copii "Aşchiuţă"] / interviu realizat de
Nicolae Federiuc // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 2 sept. – P. 6.

3867. Voitun, Aneta. O temă la zi : deservirea socio-medicală la domiciliu


/ Aneta Voitun // Moldova suverană. – 2005. – 16 sept.

199
Septembrie 2005 ≡ September 2005

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


3868. Adăscăliţei, Mihai. Avem nevoie de un sistem de securitate a
drepturilor consumatorului / Mihai Adăscăliţei // Ora satului. – 2005. – Sept.(Nr 14).
– P. 4.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
3869. Bulat, Ion. Realitatea educaţională fără retuşuri : interviu cu I.
Bulat, preş. Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei / consemnare : Tamara Lupuşor //
Vocea poporului. – 2005. – 16 sept. – P. 4; Голос народа. – 2005. – 16 сент. – Р.
4.

3870. Cerguţă, Ludmila. Educaţia sexuală în şcoală, o necesitate


ignorată / Ludmila Cerguţă // Făclia. – 2005. – 10 sept. – P. 8.

3871. Ciobanu, Vasile. Legea învăţământului – un salt în afara credinţei?


: [dialog cu V. Ciobanu, preot, magistru, prof. la Univ. teologică din Chişinău] /
interlocutor : Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2005. – 17 sept. – P. 6.

3872. Gordilă, Iraida. Paşi spre succesul comun : [educarea în spirit


tolerant] / Iraida Gordilă // Făclia. – 2005. – 10 sept. – P. 6.

3873. Republica Moldova. Guvernul. Programul de modernizare a


sistemului educaţional în Republica Moldova : aprob. prin hotărîrea nr. 863 din 16
aug. 2005 // Făclia. – 2005. – 3 sept. – P. 9-10.

3874. Tarlev, Vasile. Mesajul premierului Tarlev cu prilejul noului an de


studiu // Moldova suverană. – 2005. – 2 sept.

3875. Цвиркун, Виктор. Нынче в школе первый класс вроде институ-


та … : [интервью с министром просвещения, молодежи и спорта В. Цвиркун] /
интервью взяла Майя Ионко // Кишин. новости. – 2005. – 23 сент. – Р. 3.

200
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

371 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


3876. Balan, Eduard. Investiţii în viitorul ţării : activitatea Liceului teoretic
rus "Chiril şi Mefodiu" : [din mun. Chişinău] / Eduard Balan // Moldova suverană. –
2005. – 23 sept.

3877. Boian, Ion. Despre un seminar metodologic şi nu numai : [pe


marginea lucrărilor seminarului rep. pentru inspectorii metodişti de educaţie fizică] /
Ion Boian // Făclia. – 2005. – 3 sept. – P. 11.

3878. Busuioc, Leonid. Tehnică, tehnică pedagogică / Leonid Busuioc //


Făclia. – 2005. – 3 sept. – P. 14.

3879. Calmîc, Vladimir. Modernizarea – angajament primordial : interviu


cu V. Calmîc, şeful Dir. Educaţie, Tineret şi Sport, Cahul / dialog de Raia Rogac //
Făclia. – 2005. – 17 sept. – P. 7.

3880. Doibani, Tatiana. Calitatea fundamentală a celui care educă : [pe


marginea seminarului "Înbisericirea pedagogilor", Chiţcani, 3-7 aug. 2005 : interviu
cu T. Doibani, prof. de ist. la Liceul Teoretic "Gaudeamus" din Chişinău] /
interlocutor : Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2005. – 3 sept. – P. 4.

3881. Dumneanu, Maria. Labirintul afirmării adolescentului : [experienţe


ale dirigintelui] / Maria Dumneanu // Făclia. – 2005. – 3 sept. – P. 12.

3882. Guzgan, Valentin. Şcoala trebuia apărată cu toate mijloacele : [pe


marginea lucrărilor laboratorului "Asigurarea instruirii de calitate prin personal de
calitate" la Conf. cadrelor didactice din mun. Chişinău] / Valentin Guzgan // Făclia. –
2005. – 10 sept. – P. 5.

3883. Iachim, Ion. Şcoală şi covor sintetic la Sărata Galbenă : [activitatea


Liceului Teoretic "Universum"] / Ion Iachim // Ora satului. – 2005. – Sept. (Nr 15). –
P. 13.

3884. Piscunov, Alexandrina. Serviciul psihologic – pivotul echipei


manageriale : [psihologul şcolar : dialog cu A. Piscunov, psiholog, manager
educaţional, Colegiul Ind.-Pedagogic, Cahul] / interlocutor : Valentina Stoica //
Făclia. – 2005. – 10 sept. – P. 2.
201
Septembrie 2005 ≡ September 2005

3885. Roman, Alexandru. Obiectivul Chişinăului – calitatea predării,


modernizarea educaţiei pe toate coordonatele : [interviu cu A. Roman, dir. gen. al
DGEŞTS mun. Chişinău] / dialog de Iuliana Boguşevschi şi Tudor Rusu // Făclia. –
2005. – 10 sept. – P. 1, 4-5.

3886. Traci, Pelaghia. Nimic nu poate deveni valoare, decât numai printr-
un conţinut uman : proiect didactic pentru ora de dirigenţie în cl. a VIII-a / Pelaghia
Traci // Făclia. – 2005. – 17 sept. – P. 5.

3887. Valenţe educaţionale : modernizări de sistem şi paradigmă : [pe


marginea lucrărilor consfătuirii pedagogilor din raionul Căuşeni, aug. 2005] /
consemnare : Tamara Lupuşor // Vocea poporului. – 2005. – 2 sept. – P. 3; Голос
народа. – 2005. – 2 сент. – Р. 3. – Cuprins : Luminând, ne mai şi topim / Andrei
Toderaşcu; Să reorientăm vectorul responsabilităţilor / Petru Chiriac; Fiecare să-şi
ducă onest valiza sa / Victor Afanasiu.
(Vezi de asemenea Nr 3920)

372.8 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


3888. Cartofeanu, Valentina. Procedee şi modalităţi de optimizare a
memoriei în cadrul orelor de limbă şi literatură română / Valentina Cartofeanu //
Făclia. – 2005. – 3 sept. – P. 12.

3889. Căpiţă, Ionel. Bârfeala : [utilizarea maximelor la orele de limbă


maternă] / Ionel Căpiţă // Făclia. – 2005. – 10 sept. – P. 7.

3890. Ilaşcu, Elena. Circuitul la lecţia de educaţie fizică / Elena Ilaşcu //


Făclia. – 2005. – 3 sept. – P. 11.

3891. Ostrovan, Elena. "Elemente de teoria probabilităţilor şi statistică" :


[proba de evaluare la matematică în cl. a 8-a] / Elena Ostrovan // Făclia. – 2005. –
24 sept. – P. 6.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


3892. Golovei, Lilia. Sîntem la fel şi, totuşi, diferiţi : [oră educativă în cl. a
2-a şi a 4-a] / Lilia Golovei // Făclia. – 2005. – 17 sept. – P. 5.

202
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3893. Parea, Elena. Un luminos manual pentru micii alolingvi : [pe


marginea "Manualului de limba română" pentru cl. I a şc. alolingve de Lidia Granaci
şi Tatiana Callo] / Elena Parea // Făclia. – 2005. – 10 sept. – P. 7.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,


colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
3894. Destin în ascensiune : [Mihai Chişcă, dir. Colegiului pedagogic
"Vasile Lupu" din Orhei] // Făclia. – 2005. – 3 sept. – P. 2.

3895. Golobciuc, V. Prietenia va salva lumea : [din experienţa Colegiului


Pedagogic "Mihai Eminescu", Soroca] / V. Golobciuc // Făclia. – 2005. – 3 sept. –
P. 14.

3896. Stepaniuc, Olga. Colegiile în faţa unei perspective noi : [art. şefei
secţiei învăţămîntul mediu de specialitate a Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului] /
Olga Stepaniuc // Făclia. – 2005. – 24 sept. – P. 4.

3897. Toderiţă, Valentina. Gîndirea critică a elevilor : metode de


dezvoltare : [în învăţămîntul mediu de specialitate] / Valentina Toderiţă // Făclia. –
2005. – 10 sept. – P. 6.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


3898. Botezatu, Liuba. Teza de licenţă – exigenţe formative / Liuba
Botezatu // Făclia. – 2005. – 17 sept. – P. 5.

3899. Ciobanu, Mitrofan. Mai aproape de Bologna : [interviu cu M.


Ciobanu, rector al Univ. de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău) // Făclia. –
2005. – 3 sept. – P. 1.

3900. Coandă, Svetlana. Trepte pe drumul vieţii : [despre Dumitru


Căldare, conf. univ. la Univ. de Stat din Moldova] / Svetlana Coandă, Vasile Ţapoc
// Lit. şi arta. – 2005. – 22 sept. – P. 8.

3901. Curuci, Leonid. "Pentru toate mulţumesc mult ! " : [in memoriam
Valentin G. Titov, prof. univ.] / Leonid Curuci // Comunistul. – 2005. – 30 sept. – P.
15; Коммунист. – 2005. – 30 сент. – Р. 15.
203
Septembrie 2005 ≡ September 2005

3902. Manolachi, Veaceslav. Veaceslav Manolachi : "Cere şi ţi se va da,


bate şi ţi se va deschide" : [interviu cu rectorul Inst. Naţ. de Educaţie Fizică şi Sport]
// Făclia. – 2005. – 3 sept. – P. 13.

3903. Răcilă, Vitalie. Universităţile din Moldova – "fabrici de şomeri" /


Vitalie Răcilă // Capitala. – 2005. – 3 sept. – P. 3; Capitala-Столица. – 2005. –
7сент. – P. 4.

3904. Republica Moldova. Parlamentul. Legea învăţămîntului superior :


proiect // Moldova suverană. – 2005. – 6, 7 sept. ; Făclia. – 2005. – 3 sept. – P. 5-8.

3905. 60 de ani de învăţământ medical superior / p. realizată de Aneta


Voitun // Moldova suverană. – 2005. – 30 sept. – Cuprins : O cauză nobilă – să stai
de veghe la sănătatea naţiunii / Ion Ababii; Tradiţiile, experienţa, respectul şi
onoarea – un inestimabil tezaur transmis din generaţie în generaţie / Gheorghe
Ghidirim; Oameni îndrăgostiţi de profesie / Sofia Sîrbu; Catedra Igienă Generală –
un centru ştiinţifico-didactic de prestigiu / Iacob Reznic; Eforturi depuse în favoarea
schimbării calităţii medicamentelor / Eugen Diug; O generaţie sănătoasă –
obiectivul pediatrilor din Republica Moldova / Galina Rusu.

3906. Ţîrdea, Teodor. Dumitru Căldare la 60 de ani : [prof. la Univ. de


Stat] / Teodor Ţîrdea, Petru Berlinschi // Făclia. – 2005. – 24 sept. – P. 2.

3907. Молдовану-Бэтрынак, Виорелия. Республика Молдова в Бо-


лонском процессе / Виорелия Молдовану-Бэтрынак, Андрей Галбен, Ион Бос-
тан // Независимая Молдова. – 2005. – 2 сент. – Р. 6-7.

3908. Хотиняну, Владимир. Владимир Хотиняну : "Наше капризное,


ненадежное, уязвимое тело – это подарок судьбы – берегите его!" : [интервью
с проректором постунив. образования Гос. Мед. Ун-та им. "Н. Тестимицану"] /
подготовила Наталья Пономарева // Новое время. – 2005. – 9 сент. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 4017)

204
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
504(478) Ecologia în Republica Moldova
3909. Bobână, Ioana. Perspective turistice pentru zona Călăraşilor :
interviu cu I. Bobână, dir. al Centrului de Inf. şi Coord. al Mişcării Ecologiste din
Moldova / pentru conformitate : Gheorghe Doni // Natura. – 2005. – Sept.(Nr 9). –
P. 11.

3910. Demcenco, Ivan. Ivan Demcenco : "Dacă extracţia ghipsului va fi


suspendată, va dispărea şi minunea de la Criva" : [aspecte ecologice : interviu cu
preş. concernului "Inmacon"] / interviu realizat de Vasile Odoleanu // Moldova
suverană. – 2005. – 2 sept.

3911. Mihailescu, Constantin. Influenţa hazardurilor naturale şi


tehnogene asupra mediului şi societăţii : [art. ministrului Ecologiei şi Resurselor
naturale] / Constantin Mihailescu // Făclia. – 2005. – 17 sept. – P. 3.

3912. Mihăilescu, Constantin. Cine ne pedepseşte prin dezastre


naturale? : interviu cu C. Mihăilescu, ministru al ecologiei şi resurselor naturale /
consemnare : Lilia Curchi // Natura. – 2005. – Sept.(Nr 9). – P. 2.

3913. Obadă, Teodor. Opinia mea : replică atotştiutorilor în problema


peşterii "Emil Racoviţă" / Teodor Obadă // Natura. – 2005. – Sept.(Nr 9). – P. 3.

3914. Panîci, Vasiliţa. Ce distanţă ne desparte de Europa? : [aspecte ale


culturii ecologice] / Vasiliţa Panîci // Făclia. – 2005. – 10 sept. – P. 2; 24 sept.- P.3.

3915. Toltrele Prutului : în pericol de distrugere totală : declaraţia Mişcării


Ecologiste din Moldova // Natura. – 2005. – Sept.(Nr 9). – P. 3.

3916. Ţarigradschi, Valeriu. Zimbrii au fost aduşi acasă : interviu cu V.


Ţaregradschi, dir. rezervaţiei şt. "Pădurea Domnească" / pentru conformitate : Aurel
Dumitru // Natura. – 2005. – Sept.(Nr 9). – P. 2.

205
Septembrie 2005 ≡ September 2005

3917. Ursu, Andrei. Moştenire dezastruoasă : [aspecte ecologice] /


Andrei Ursu // Natura. – 2005. – Sept.(Nr 9). – P. 3.

3918. Vrednic, Nicu. Aerul curat asigură securitatea ecologică şi


sănătatea populaţiei : [acţiunea ecologică în cadrul Uniunii Europene "În oraş fără
automobilul meu"] / Nicu Vrednic, A. Golic // Moldova suverană. – 2005. – 15 sept.

51 MATEMATICĂ
3919. Bobeică, Constantin. "Cireşele" lui Constantin Sibirschi : [in
memoriam matematicianului] / Constantin Bobeică // Făclia. – 2005. – 3 sept. – P.
13.

3920. Ciubotaru, Anatolie. Matematica : "Dacă ne uităm pe unde


mergem, ar mai trebui să mergem şi pe unde ne uităm" : [pe marginea testului
pentru finalizarea cursului gimnazial] / Anatolie Ciubotaru // Făclia. – 2005. – 10
sept. – P. 6.

3921. Гайндрик, Константин. Константин Гайндрик : "Добиться при-


знания в мире или уйти из науки" : [интервью с дир. Ин-та математики и ин-
форматики Акад. Наук Молдовы] / записала Ангелина Таран // Независимая
Молдова. – 2005. – 15 сент.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


3922. Vartic, Andrei. Cuibarele umanităţii (3) : [grote paleolitice din
nordul Basarabiei] / Andrei Vartic // Natura. – 2005. – Sept.(Nr 9). – P. 9. – Art. 1 :
Iul.(Nr 7).

58 BOTANICĂ
3923. Маслоброд, Сергей. Человек и растение : мы понимаем друг
друга : [интервью с ученым-агрофизиком С. Маслобродом] / записала Ирина
Субботович // Независимая Молдова. – 2005. – 23 сент. – Р. 4.

206
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
(Vezi de asemenea Nr 3905)

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
3924. Опря, Михаил. В Молдове больше 100 тысяч наркоманов : [ин-
тервью с зам. гл. врача Респ. наркол. диспансера М. Опрей] / записал Влади-
мир Тхорик // Молд. ведомости. – 2005. – 14 сент. – Р. 6.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


3925. Procopişin, Vasile. Farmaceutica, o provocare a destinului :
[interviu cu V. Procopişin, preş. Asoc. Farmaciştilor din Moldova] / consemnare :
Tamara Lupuşor // Vocea poporului. – 2005. – 30 sept. – P. 5; Голос народа. –
2005. – 30 сент. – Р. 5.

615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.


Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
3926. Ройбу, Владимир. B. Braun : фабрика новшеств : [интервью с
руководителем мед. представительства компании B. Braun в Молдове В. Рой-
бу] / записала Наталья Васильева // Tetis info. – 2005. – Сент.

3927. Сафта, Владимир. "Бархатная" революция в фармации : [бе-


седа с зам. дир. Нац. ин-та фармации В. Сафтой] / беседовала Татьяна Асха-
това // Tetis info. – 2005. – Сент.

616 Patologie. Medicină clinică


616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase
3928. Цыбуляк, Савва. Савва Цыбуляк : "Справедливость – важнее
всего. Если врач взяточник, его надо наказать" : [интервью с врачом – инфек-
ционистом] / беседовала Наталья Пономарева // Новое время. – 2005. – 30
сент. – Р. 6.

207
Septembrie 2005 ≡ September 2005

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


3929. Ciobanu, Mihai. L-am tot urmat pe lungul drum al vieţii : [despre
Anton Spânu, şef al Clinicii Chirurgie a Spitalului "Sf. Arhanghel Mihail"] / Mihai
Ciobanu // Săptămîna. – 2005. – 23 sept. – P. 6.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
3930. Cernei, Oleg. "În facturile noastre pentru căldură este inclusă
încălzirea Guvernului" : interviu cu O. Cernei, preş. Consiliului Municipal al APLP,
consilier municipal / a dialogat Gabriel Călin // Gazeta oraşului. – 2005. – 15 sept. –
P. 5.

3931. Solcan, Mihail. Onorîndu-şi obligaţiunile, consumatorii pot evita


sechestrările : dialog cu M. Solcan, dir. gen. adjunct al SA "Termocom" / a dialogat
Ion Bătrînu // Moldova suverană. – 2005. – 21 sept.

3932. Фрэсыняну, Пантелеймон. Программа газификации – в дей-


ствии : [интервью с руководителем предприятия ООО "Бэлць-газ" П. Фрэсыня-
ну] / записал Виктор Старик // Независимая Молдова. – 2005. – 7 сент.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
3933. Cojocaru, Anatol. Norocoasele păduri de la Şoldăneşti : [interviu
cu A. Cojocaru, dir. al Într. Silvice "Şoldăneşti"] / consemnare : Ilie Bujor // Ora
satului. – 2005. – Sept.(Nr 14). – P. 14.

3934. Попушой, Анатолий. "С особым чувством отношусь с профес-


сии лесовода" : [интервью с генер. дир. агентства "Moldsilva" А. Попушой] //
Независимая Молдова. – 2005. – 16 сент. – Р. 6-7.

631 Agricultură în general


(Vezi Nr 3868)

208
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

633 Cultura plantelor de câmp


633.1 Cereale. Recolte de grâne
3935. Andrieş, Serafim. Pâinea poate fi produsă doar din grâu alimentar
: [art. dir. Inst. de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie "Nicolae Dimo"] /
Serafim Andrieş // Moldova suverană. – 2005. – 7 sept.

634 Horticultură în general


3936. Adăscăliţei, Mihai. Lucrările în livadă şi vie la mijloc de toamnă /
Mihai Adăscăliţei // Ora satului. – 2005. – Sept. (Nr 15). – P. 5.

3937. Proca, Ion. Miraculoasele livezi suspendate cu araci de bambuc :


[pe marginea lucrărilor seminarului int. "Implementarea tehnologiilor pomicole
olandeze în Moldova", Chişinău, 2005] / Ion Proca // Ora satului. – 2005. – Sept.(Nr
14). – P. 8-9.

634.8 Viticultură
3938. Batâr, Dumitru. Povara unui destin : [reflecţii despre savantul-
oenolog Petru Ungureanu (1894-1975)] / Dumitru Batâr // Lit. şi arta. – 2005. – 1
sept. – P. 7.

3939. Хачатурян, Рафаэль. От вин среднего качества – к элитным,


экологически чистым : [агротехника виноградарства] / Рафаэль Хачатурян //
Независимая Молдова. – 2005. – 29 сент.

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


3940. Flinta, Igor. "Salamurile noastre sunt mai gustoase ca cele din
Europa" : interviu cu I. Flinta, dir. gen. al într. "Basarabia Nord" SA / p. realizată de
Eugen Gheorghiţă // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 27 sept. –
P. 5, 8. – (Supl. "Firme de 5 stele"; Nr 5).

3941. Luchianov, Valeriu. "Avicola Serbinica" – carne de curcan la


superlativ : interviu cu V. Luchianov, dir. într. mixte "Avicola Serbinica" // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 13 sept. – P. 8-9.

209
Septembrie 2005 ≡ September 2005

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
3942. Frumusachi, Svetlana. Mama lor de basarabeni : [interviu cu Sv.
Frumusachi, regizor TV, scenarist, producător la "Seara moldovenilor" din cadrul
Festivalului "Cerbul de aur", Braşov România] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux :
cotid. naţ. – 2005. – 28 sept.

3943. Монул, Сергей. Измерение телесмотрения : [интервью с дир.


компании AGB Молдова С. Монул] / записал Сергей Замуруев // Экон. обозре-
ние. – 2005. – 2 сент. – Р. 16.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


3944. Ciobanu, Mircea. "Antologiile noastre au declanşat un adevărat
război cu tunuri de cerneală" : interviu cu scriitorul M. Ciobanu, red.-şef al Edit.
"Ştiinţa" / consemnare : Tatiana Corai // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 16 sept. –
P. 15.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
3945. Mămăligă, Ion. Situaţia devine explozivă şi poate ieşi de sub
control : interviu cu I. Mămăligă, preş. Asoc. Transportatorilor Privaţi / a dialogat
Viorica Chirilov // Gazeta oraşului. – 2005. – 2 sept. – P. 2.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


3946. Belicov, Serafim. Unde-s doi puterea creşte : [despre Simion
Pleşca, dir. Agenţiei de presă "MS-Publicitate"] / Serafim Belicov // Lit. şi arta. –
2005. – 15 sept. – P. 7.

3947. Hurezeanu, Emil. Note de lectură : [mass-media în tranziţie : reluat


din "Jurnalul naţ."] / Emil Hurezeanu // Săptămîna. – 2005. – 2 sept. – P. 14.

3948. Pleşca, Simion. Simion Pleşca : "Presă avem, dar nu şi o industrie


a presei" : [interviu cu dir. gen. al Agenţiei de presă "MS-Publicitate"] / consemnare
: Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 9 sept. – P. 21.

210
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3949. Proca, Ion. Fericiţi cei cu numele de sfânt : [Simion Pleşca, dir. al
Agenţiei de presă "MS-Publicitate"] / Ion Proca // Glasul naţiunii. – 2005. – 8 sept. –
P. 9.

3950. Маслов, Евгений. Новые технологии на рынке наружной рек-


ламы : интервью с генер. дир. компании "Euroneon" Е. Масловым / беседовала
Оксана Арбатова // Экон. обозрение. – 2005. – 9 сент. – Р. 27.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
3951. Dadu, Constantin. Calea vinului – poveste despre glorie eternă :
[interviu cu C. Dadu, dir. gen. al Inst. Naţ. pentru Viticultură şi Vinificaţie] /
consemnare : Ion Proca // Ora satului. – 2005. – Sept. (Nr 15). – P. 8-9.

664.6/.7 Tehnologia şi prelucrarea grăunţelor de cereale. Brutării. Pâine. Morărit


3952. Павел, Василий. Самое человечное АО : [интервью с дир. ф-ки
макарон. изделий АО "Франзелуца" В. Павел] / вопросы задавал Павел Анто-
нов // Кишин. новости. – 2005. – 30 сент. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 3939)

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


685 Curelărie. Încălţăminte. Mănuşi. Articole pentru călătorii, sport, jocuri şi altele
3953. Axenti, Pavel. SA "Codreanca" prestează servicii la standarde
europene : [producerea îmbrăcămintei specializate : interviu cu P. Axenti, dir. SA
"Codreanca", Călăraşi] / pentru conformitate : Pavel Bujor // Curierul vamal =
Таможенный вестник. – 2005. – 27 sept. – P. 7. – (Supl. "Firme de 5 stele"; Nr 5).

3954. Minciuc, Leonid. S.C. "Gabiny" SRL – calitate şi siguranţă :


[confecţionarea încălţămintei de tip sportiv : interviu cu L. Minciuc, dir. gen. al S.C.
"Gabiny" SRL, Orhei] / a dialogat : Pavel Bujor // Curierul vamal = Таможенный
вестник. – 2005. – 27 sept. – P. 6. – (Supl. "Firme de 5 stele"; Nr 5).

687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică

211
Septembrie 2005 ≡ September 2005

3955. Micuşa, Victor. La coafurile de salon suntem printre primii în lume :


[interviu cu V. Micuşa, preş. Uniunii Frizerilor din Rep. Moldova] / interviu de Liliana
Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 20 sept.

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
73 ARTE PLASTICE
3956. Proca, Ion. "Sculpturile lui Marcel Guguianu nu se odihnesc pe
soclurile lor" : [creaţia sculptorului român] / Ion Proca // Glasul naţiunii. – 2005. – 22
sept. – P. 16.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


3957. Chiţcatâi, Margareta. "Cu cât e mai rău, cu atât e mai bine" :
interviu cu M. Chiţcatâi, caricaturistă, reprezentantă a Asoc. Caricaturiştilor din Rep.
Moldova / pentru conformitate : Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2005. – 15 sept.

3958. Cuzuioc, Ion. Însoţindu-l pe Igor Vieru : [in memoriam pictorului] /


Ion Cuzuioc // Lit. şi arta. – 2005. – 1 sept. – P. 8.

3959. Danu, Sorin. George Petrea şi alţi pictori / Sorin Danu // Lit. şi arta.
– 2005. – 1 sept. – P. 8.

3960. Dobzeu, Doina. O pictoriţă fără acuarele : [Adela Vasiloi] / Doina


Dobzeu // Lit. şi arta. – 2005. – 8 sept. – P. 6.

3961. Grişin, Evghenii. Unul din marii eroi ai spiritualităţii : [530 de ani de
la naşterea lui Michelangelo Buomarroti, (1475-1564) sculptor, pictor, arhitect
italian] / Evghenii Grişin // Comunistul. – 2005. – 16, 23 sept. – P. 15; Коммунист. –
2005. – 16, 23 сент. – Р. 15.

3962. Matei, Iurie. Tabloul trebuie să atragă prin frumuseţe, dar să


cucerească prin inteligenţă : [interviu cu pictorul Iu. Matei] / interviu de Liliana
Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 21 sept.

212
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3963. Negură, Andrei. Andrei Negură : "Marele Premiu naţional în artă


este o ruşine" : [interviu cu artistul plastic] / consemnare : Silvia Bogdănaş // Timpul
de dimineaţă. – 2005. – 13 sept.

3964. Platon, Iurie. Există, pur şi simplu, artă : [interviu cu Iu. Platon,
artist plastic] / consemnare : Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 14 sept.

3965. Platon, Iurie. Mulţi privesc pictura ca ceva intermediar între kitch şi
artă ilustrativă : [interviu cu Iu. Platon, artist plastic] / interviu de Liliana Popuşoi //
Flux : ed. de vineri. – 2005. – 16 sept. – P. 7.

3966. Prut, Constantin. "Eu sunt chiar de pe Prut" : [interviu cu C. Prut,


critic de artă] / consemnare : Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 6 sept. –
P. 8.

3967. Titu, Alexandra. "Arta post-modernă a recuperat formulele


tradiţionale" : [interviu cu A. Titu, critic de artă, preş. juriului "Saloanele Moldovei –
2005] / consemnare : Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 2 sept. – P. 9.

3968. Vrabie, Gheorghe. Aurel David, timpul, artistul şi opera / Gheorghe


Vrabie // Lit. şi arta. – 2005. – 22 sept. – P. 7.

3969. Zamşa, Simion. "Orice eveniment cultural înseamnă şi nervi, şi


sacrificii" : interviu cu S. Zamşa, artist plastic, coord. al Taberei Int. de Artă
Contemporană "Arheologii" / consemnare : Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. –
2005. – 6 sept. – P. 9.

3970. Костецкая, Полина. Про Бендерского Левшу : [творчество ху-


дож. Николая Дмитриенко] / Полина Костецкая // Независимая Молдова. –
2005. – 2 сент. – Р. 19.

3971. Пейчев, Дмитрий. Мастерство незрелости : [интервью с худож.


Дм. Пейчевым] / записала Аксиния Галкина // Независимая Молдова. – 2005. –
16 сент. – Р. 21.

213
Septembrie 2005 ≡ September 2005

78 MUZICĂ
3972. Bivol, Svetlana. Există o legătură între aplauze şi durata de viaţă a
unui artist : [interviu cu Sv. Bivol, muzicolog, dir. Filarmonicii Naţ. "Serghei
Lunchevici"] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 27 sept.

3973. Boroş, Adriana. Prin intermediul festivalului rock promovăm


muzica românească de calitate : [pe marginea regalului de rock românesc : interviu
cu A. Boroş, red.-şef al revistei "Chef"] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid.
naţ. – 2005. – 6 sept.

3974. Burlacu, Geta. "Nu am nevoie de milioane de spectatori. Îmi sunt


suficiente şi câteva mii" : [interviu cu G. Burlacu, cântăreaţă de muz. jazz din
Moldova] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 7 sept.

3975. Calleya, Octav. "M-am născut la Chişinău" : interviu cu dirijorul


spaniol O. Calleya / consemnare : Constanţa Popa // Jurnal de Chişinău. – 2005. –
30 sept. – P. 9.

3976. Ciobanu, Vasile. Rapsodiile iubirii : [creaţia compozitorului George


Enescu] / Vasile Ciobanu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 23 sept. – P. 25.

3977. Cocearova, Galina. În contact cu frumuseţea : [meditaţii pe


marginea Festivalului int. al Vedetelor de Operă şi Balet "Invită Maria Bieşu", sept.
2005, Chişinău, ed. a XIV-a] / Galina Cocearova // Capitala. – 2005. – 17 sept. – P.
7.

3978. Creangă, Victor. Scrisoare deschisă adresată domnului Vladimir


Voronin : [privind constituirea Cîmpului Coral în Moldova] / Victor Creangă // Făclia.
– 2005. – 24 sept. – P. 1, 7.

3979. Doibani, Eugen. Iubesc muzica şi nu caut în ea o modalitate de


câştig financiar : [interviu cu E. Doibani, cantautor din Orhei] / interviu de Liliana
Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 12 sept.

3980. Marin, Eugenia. Aş vrea să vină la festivalul "Două inimi gemene"


mai mulţi copii din satele noastre : [interviu cu E. Marin, dir. Festivalului Int. de Muz.

214
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Uşoară "Două inimi gemene"] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. –
2005. – 8 sept.; Flux : ed. de vineri. – 2005. – 9 sept. – P. 7.

3981. Ştefăneţ, Anatol. Mă susţine o echipă, care poartă numele Trigon :


[interviu cu A. Ştefăneţ, liderul formaţiei "Trigon"] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux
: cotid. naţ. – 2005. – 29 sept.; Flux : ed. de vineri. – 2005. – 30 sept. – P. 7.

3982. Urian, Tudorel. O întâlnire la redacţie : [in memoriam lui Dan


Spătaru, interpret de muz. uşoară] / Tudorel Urian // Glasul naţiunii. – 2005. – 29
sept. – P. 10.

3983. Биешу, Мария. Послесловие к фестивалю, или "Приглашает


Мадам Баттерфляй" : [интервью с опер. певицей М. Биешу] / записал Никита
Матюпатенко // Независимая Молдова. – 2005. – 28 сент.

3984. Кузенков, Сергей. Теперь только музыка : [интервью с победи-


телем нац. конкурса "Молдстар" С. Кузенковым] / записала Татьяна Степанова
// Молд. ведомости. – 2005. – 9 сент. – Р. 6.

3985. Мигулина, Татьяна. Профессия – дирижер симфонического


оркестра : Алексей Баклан, гл. дирижер Киев. Гос. Акад. Муз. Театра / Татьяна
Мигулина // Экон. обозрение. – 2005. – 9 сент. – Р. 30.

3986. Мигулина, Татьяна. Этноджаз : зри в корень! : [о 4-м между-


нар. этноджаз. фестивале, сент. 2005, Кишинэу] / Татьяна Мигулина // Экон.
обозрение. – 2005. – 30 сент. – Р. 30.

3987. Самоилэ, Александр. "Интерес, который мы пробудили к


оперному искусству, надо поддерживать высоким профессиональным уров-
нем" : [интервью с молд. дирижером А. Самоилэ] / записал Никита Матюпа-
тенко // Экон. обозрение. – 2005. – 16 сент. – Р. 29.

215
Septembrie 2005 ≡ September 2005

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
3988. Андон, Виктор. Двадцать девять жизней Марии Биешу : [по
поводу премьеры муз.-биогр. телефильма "Жизнь на сцене"] / Виктор Андон //
Независимая Молдова. – 2005. – 7 сент.

792 Teatru. Artă scenică


3989. Aristin-Cupcea, Sandu. Cumpăna unui mare actor : [Dumitru
Fusu] / Sandu Aristin-Cupcea // Lit. şi arta. – 2005. – 8 sept. – P. 6.

3990. Bălan, Marin. Cu cât plec mai des peste hotare, cu atât mai dragă
îmi este ţara mea : [interviu cu M. Bălan, prim-maestru de cor al Teatrului de Operă
şi Balet din Chişinău] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 5
sept.

3991. Cocea, Dina. Dina Cocea : "Pentru mine "Doina" e sfântă" :


[interviu cu actriţa Teatrului Naţ. "Mihai Eminescu"] // Jurnal de Chişinău. – 2005. –
6 sept. – P. 8.

3992. Colesnic, Iurie. Dorinţa de a trăi o altă viaţă : [destinul actorilor] /


Iurie Colesnic // Lit. şi arta. – 2005. – 1 sept. – P. 4.

3993. Colesnic, Iurie. Prin vocea lui vorbeau strămoşii... : [actorul


basarabean Misail Chiriţă (1922-1993)] / Iurie Colesnic // Timpul de dimineaţă. –
2005. – 16 sept. – P. 19.

3994. Guguşvili, Teimuraz. Teimuraz Guguşvili : "În Georgia salariul unui


solist de operă e de 1500 de dolari" : interviu cu solistul Teatrului de Operă şi Balet
"Z. Paliaşvili" din Tbilisi / consemnare : Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2005. –
13 sept. – P. 11.

3995. Hadârcă, Petru. Un actor – pe scenă şi în viaţă : [dialog cu P.


Hadârcă, actor] / interlocutor : Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2005. – 29 sept. – P. 6.

216
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3996. Moraru, Alexandru. Un document de arhivă despre Teatrul


"Luceafărul "/ Alexandru Moraru // Glasul naţiunii. – 2005. – 29 sept. – P. 6.

3997. Negoiţă, Iurie. Ministrul Culturii împotriva culturii : interviu cu Iu.


Negoiţă, dir. al Teatrului Naţ. "Mihai Eminescu" / consemnare : Silvia Bogdănaş //
Timpul de dimineaţă. – 2005. – 6 sept.

3998. Negruţă, Loreta. Actorul – "vioară şi arcuş" : [arta actorului] / Loreta


Negruţă // Lit. şi arta. – 2005. – 1 sept. – P. 6.

3999. Negruţă, Loreta. Spectacolul : rezultat al artei actorului / Loreta


Negruţă // Lit. şi arta. – 2005. – 29 sept. – P. 6.

4000. Popuşoi, Liliana. "Femeia ca un câmp de luptă" – între


perpetuarea speciei şi expresie artistică : [pe marginea premierei piesei după Matei
Vişniec montată la Teatrul "Ginta Latină"] / Liliana Popuşoi // Flux : ed. de vineri. –
2005. – 9 sept. – P. 7.

4001. Proca, Pavel. Maltratare cu o vorbă bună : [despre Sandu Grecu,


dir. artistic al Teatrului "Satiricus"] / Pavel Proca // Lit. şi arta. – 2005. – 22 sept. –
P. 6.

4002. Sitaru, Valeria. "Un brutar se visează Cezar şi aşteaptă cu groază


Lupoaicele" : interviu cu actriţa şi regizoarea V. Sitaru / consemnare : Irina Nechit //
Jurnal de Chişinău. – 2005. – 20 sept. – P. 8.

4003. Vutcărău, Petru. "Japonia e o ţară exotică doar în zilele de


sărbătoare" : interviu cu P. Vutcărău, dir. al Teatrului "Eugene Ionesco" /
consemnare : Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 23 sept. – P. 12.

4004. Акимов, Евгений. Евгений Акимов : "Мы поем итальянскую


оперу лучше, чем они – русскую" : [беседа с солистом Мариин. театра] / бесе-
ду вела Ольга Ляхова // Коммерсант plus. – 2005. – 23 сент. – Р. 16.

4005. Акимов, Евгений. Евгений Акимов : "Я не всегда согласен с


экспериментами в опере" : [интервью с солистом Мариин. театра] / записала
Ирина Ляхова // Кишин. обозреватель. – 2005. – 15 сент. – Р. 7.
217
Septembrie 2005 ≡ September 2005

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


4006. Gozun, Petru. Încă o victorie a dansatorilor moldoveni : [pe
marginea participării reprezentativei de dans sportiv a Rep. Moldova la
Campionatul Open, Germania, 2005 : interviu cu P. Gozun, preş. Federaţiei
Dansului Sportiv din Moldova] / consemnare : Vasile Odoleanu // Moldova
suverană. – 2005. – 2 sept.

4007. Галкина, Аксиния. Жизненные "па" : [Виктория Басюл, прези-


дент Федерации соврем. танца Молдовы] / Аксиния Галкина // Независимая
Молдова. – 2005. – 9 сент. – Р. 14.
(Vezi de asemenea Nr 4155)

75 de ani de la naşterea directorului artistic al Ansamblului academic "Joc", Vladimir


Curbet
4008. Roibu, Nicolae. Universităţile lui Vladimir Curbet : [75 de ani de la
naşterea prim-maestrului de balet al Ansamblului naţ. academic de stat "Joc"] /
Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 16 sept. – P. 25.

4009. Vieru, Grigore. Maestrul : [Vladimir Curbet, dir. artistic al


ansamblului academic de dansuri populare "Joc"] / Grigore Vieru // Lit. şi arta. –
2005. – 22 sept. – P. 1.

4010. Vladimir Curbet – 75 ani : [de la naşterea dir. artistic al


Ansamblului academic "Joc"] // Lit. şi arta. – 2005. – 15 sept. – P. 6. – Cuprins : 13
– numărul fatalităţii / Efim Josanu; Maestrul nepereche / Anatol Ciocanu; Patriarh al
borelor străbune / Gheorghe Şevcişin; Parte din fiinţa noastră românească /
Serafim Belicov; Un generos dăruitor de frumuseţi ancestrale / Mihai Morăraş.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


4011. Caras, Galina. "Dacă nu fac nimic, măcar să nu pună piedici" :
[interviu cu G. Caras, preş. Federaţiei Naţ. de Gimnastică] / consemnare : Stelian
Marcu // Sport plus. – 2005. – 27 sept. – P. 4-5.

4012. Ciobanu, Pavel. "Marea problemă a fotbalului moldovenesc este că


nu avem antrenori calificaţi" : [interviu cu P. Ciobanu, preş. federaţiei Moldoveneşti
218
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

de Fotbal] / consemnare : Valeriu Cazacu // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 23 sept. –


P. 9.

4013. Destin de fotbalist : [in memoriam lui Anatol Demeniuc] / p. îngrijită


de Pavel Brădescu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 23 sept. – P. 27.

4014. Josanu, Efim. Marchizul (2) : [Juan A. Samaranch, ex-preş. al


Comitetului Int. Olimpic] / Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2005. – 1 sept. – P. 3. –
Contin. Începutul : 18 aug.

4015. Râşneac, Boris. Boris Râşneac : "Fără asigurare ştiinţifico-


metodică nu este posibilă performanţa sportivă" / a dialogat Pavel Brădescu // Sport
plus. – 2005. – 20 sept. – P. 6-7.

4016. Tulbea, Ghenadie. Ghenadie Tulbea : "Sportul mi-a dat un nume,


mi-a dăruit bucurii pe care nu ştiu dacă le-aş fi trăit într-un alt domeniu" : [interviu cu
vice-campionul mondial la lupte libere] / a consemnat Pavel Brădescu // Sport plus.
– 2005. – 6 sept. – P. 5-6.

4017. Ţâcu, Octavian. Octavian Ţâcu : "Sunt multe probleme de rezolvat"


: [interviu cu sportivul, şeful catedrei Relaţii Int. la Univ. Liberă Int. din Moldova] /
consemnare : Anastasia Gâncea // Sport plus. – 2005. – 20 sept. – P. 4.

4018. Кравцов, Михаил. Михаил Кравцов : "Сквозь тернии … к меда-


лям", или Дневник одного тренера : [размышления заслуж. тренера Респ.
Молдова] / подготовила Лидия Бенедиковская // Независимая Молдова. –
2005. – 22 сент. – Продолж. следует.

4019. Савинов, Алексей. Савинов мечтает о большем : [интервью с


молд. футболистом] / записал Максим Банару // Молд. ведомости. – 2005. – 23
сент. – Р. 5.

4020. Функ, Иосиф. Рулевые спорта меняются. А отношение? : [ин-


тервью с засл. тренером Респ. Молдова И. Функом] / записала Полина Ушкина
// Независимая Молдова. – 2005. – 8 сент.

219
Septembrie 2005 ≡ September 2005

4021. Чобану, Эдуард. Молдавское регби : курс вперед / Эдуард Чо-


бану // Молд. ведомости. – 2005. – 23 сент. – Р. 5.

4022. Шойму, Олег. "Поли" : час возвращения пробил! : [интервью с


капитаном футбол. команды "Политехника" О. Шойму] / записал Петр Руснак //
Молд. ведомости. – 2005. – 9 сент. – Р. 5.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
4023. Jitaru, Ecaterina. Cum l-am descoperit pe Eugeniu Coşeriu /
Ecaterina Jitaru // Lit. şi arta. – 2005. – 29 sept. – P. 7.

4024. Ţurcanu, Lucia. Dialoguri cu "Gigantul de la Tubingen" : [creaţia


lingvistului Eugeniu Coşeriu : pe marginea volumului "Universul din scoică", Ch.,
Ştiinţa, 2004] / Lucia Ţurcanu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 9 sept. – P. 16.

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
4025. Berejan, Silviu. Degradarea vorbirii orale într-un stat, în care
funcţionează paralel două limbi oficiale : [rap. şt. prez. în cadrul şedinţei solemne a
Consiliului Suprem pentru Şt. şi Dezvoltare Tehnologică al Acad. de Şt. a Moldovei]
/ Silviu Berejan // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 9 sept. – P. 12; 16 sept. – P. 16-
17.

4026. Butuc, Petru. "Jocul de-a bilingvismul ne poate fi fatal" : interviu cu


lingvistul P. Butuc / interviu realizat de Rodica Mahu // Jurnal de Chişinău. – 2005.
– 2 sept. – P. 15.

4027. Ciubucciu, Vlad. Istoria unui sufix străvechi / Vlad Ciubucciu // Lit.
şi arta. – 2005. – 1 sept. – P. 7. – (Arheologie lingvistică)

4028. Ciubucciu, Vlad. Lisnic : [originea numelui de familie] / Vlad


Ciubucciu // Lit. şi arta. – 2005. – 15 sept. – P. 8. – (Arheologie lingvistică)

220
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4029. Eremia, Anatol. Andruşul de Jos : [aspecte toponimice] / Anatol


Eremia // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 23 sept. – P. 7.

4030. Filip, Iulian. Valeriu Rusu între luptătorii şi muncitorii basarabeni :


[70 de ani de la naşterea prof. Univ. din Provence, Franţa] / Iulian Filip // Lit. şi arta.
– 2005. – 8 sept. – P. 3.

4031. Pavaloi, Vasile. Originea toponimului Iaşi / Vasile Pavaloi // Lit. şi


arta. – 2005. – 15 sept. – P. 8.
(Vezi de asemenea Nr 3750, 4155)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
4032. Фиш, Роберт Л. Тот, который в хвосте : детектив / Роберт Л.
Фиш // Право. – 2005. – 29 сент. – Р. 8. – Продолж. следует.

821.113.4 Literatură daneză


4033. Andersen, Hans Christian. Sporovăială de copii : [povestire] /
Hans Christian Andersen // Florile dalbe. – 2005. – 8 sept. – P. 8.

821.135.1 Literatură română


4034. Caraion, Ion. Enigmatica nobleţe / Ion Caraion // Florile dalbe. –
2005. – 1 sept. – P. 8.

4035. Cuza, A. C. Unui individ; Unui fost judecător deputat; Medicală; Lui
Damaschin : [epigrame] / A. C. Cuza; rubr. îngrijită de Gheorghe Bâlici // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 2 sept. – P. 24.

4036. Danilescu, Mihai. Recunoştinţa pacientului; Ginerele; Vecina de


bloc; Epitaful unui pescar : [epigrame] / Mihai Danilescu; rubr. îngrijită de Gheorghe
Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 6 sept. – P. 16.

221
Septembrie 2005 ≡ September 2005

4037. Goma, Paul. Basarabia : (fragm. din cartea "Săptămâna Roşie",


Museum, 2003) / Paul Goma; p. îngrijită de Iurie Colesnic // Ora satului. – 2005. –
Sept. (Nr 15). – P. 15.

4038. Ionescu-Quintus, Ion. Unui poet; Unui orator; Unui zgârcit; Măriei :
[epigrame] / Ion Ionescu-Quintus; rubr. îngrijită de Gheorghe Bâlici // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 23 sept. – P. 24.

4039. Ionescu-Quintus, Mircea. Femeilor; Unei mirese grăbite; prostia;


Inteligenţă : [epigrame] / Mircea Ionescu-Quintus // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 27
sept. – P. 16.

4040. Ionescu-Quintus, Nelu. Disciplina; Onorarii; Pe un mormânt; "Cina


cea de taină" : [epigrame] / Nelu Ionescu-Quintus; rubr. îngrijită de Gheorghe Bâlici
// Jurnal de Chişinău. – 2005. – 30 sept. – P. 24.

4041. Ionică, Laurean. Căsătoria; Concluzii la masa rotundă; Paradox;


Reviriment : [epigrame] / Laurean Ionică; rubr. îngrijită de Gheorgh Bâlici // Jurnal
de Chişinău. – 2005. – 13 sept. – P. 16.

4042. Iordăchescu, Florin. Aspecte postume; Unui versificator; Unui


artist; La groapa unui poet : [epigrame] / Florin Iordăchescu; rubr. îngrijită de
Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 9 sept. – P. 24.

4043. Sadoveanu, Mihail. Ţara de dincolo de negură : fragm. / Mihail


Sadoveanu // Natura. – 2005. – Sept.(Nr 9). – P. 16.

4044. Stănescu, Nichita. Nod 2 : [versuri] / Nichita Stănescu // Florile


dalbe. – 2005. – 1 sept. – P. 8.

4045. Unui agramat; Unui elev superstiţios; Unui sportiv incult : din
epigrama românească pentru copii // Florile dalbe. – 2005. – 29 sept. – P. 8.

4046. Vladimir, Ion. Unei studente restanţiere; Ah, copii! ; Unuia cu două
feţe; Motivaţie : [epigrame] / Ion Vladimir // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 16 sept. –
P. 24.

222
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4047. Vlăhuţă, Al. În întuneric : [versuri] / Al. Vlăhuţă // Ora satului. –


2005. – Sept.(Nr 14). – P. 15.

821.135.1.09 Teorie şi critică literară


4048. Apetri, Dumitru. Magda Isanos, într-un eseu monografic : [pe
marginea studiului "Magda Isanos : eseu despre structura imaginarului" de Aliona
Grati, Ch., Prut Int., 2004] / Dumitru Apetri // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 2 sept.
– P. 23.

4049. Bulat, Virgil. "Cred în destinul european al Basarabiei" : interviu cu


scriitorul român V. Bulat / consemnare : Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2005. –
2 sept. – P. 10.

4050. Cimpoi, Mihai. Argument : [pe marginea vol. "Vertical într-o lume
agitată : Eugen Simion şi Basarabia"] / Mihai Cimpoi // Lit. şi arta. – 2005. – 29
sept. – P. 4.

4051. Dabija, Nicolae. Un ostaş al culturii : [Eugen Simion, critic literar,


preş. al Acad. Române] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 22 sept. – P. 1.

4052. Dinescu, Viorel. Timpul poeziei : [pe marginea vol. "Deposedare


de timp" de Virgil Panait, Focşani, ed. Zedax, 2004] / Viorel Dinescu // Lit. şi arta. –
2005. – 29 sept. – P. 5.

4053. Eugen Simion : "Arta de a iubi a creat arta de a scrie..." // Lit. şi


arta. – 2005. – 22 sept. – P. 4-5. – Cuprins : Vertical, într-o lume agitată / Mihai
Cimpoi; Darul sintezei structurale / Gheorghe Duca; Semne de sincronizare : [din
vol. "În ariergarda avangardei" de Andrei Grigor]; O personalitate de talie mondială /
Andrei Andrieş; Un mare gânditor ce lasă în vale vârful omu" / Petru Soltan.

4054. Matei, Valeriu. Un Mercuţio în arena literaturii – Eugen Simion :


[creaţia criticului literar] / Valeriu Matei // Lit. şi arta. – 2005. – 29 sept. – P. 4.

4055. Mihail, Dinu. Paul Goma, sau Predica în pustiu : [70 de ani de la
naşterea scriitorului român] / Dinu Mihail // Moldova suverană. – 2005. – 29 sept.

223
Septembrie 2005 ≡ September 2005

4056. Simion, Eugen. "Sunt un fel de paznic de far, mă bucur când


descopăr un om talentat" : interviu cu E. Simion, preş. Acad. Române / consemnare
: Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 30 sept. – P. 10.

821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord


4057. Apetri, Dumitru. Ca un strop de argint viu : [despre poetul
bucovinean Vasile Tărâţeanu] / Dumitru Apetri // Lit. şi arta. – 2005. – 22 sept. – P.
3.

4058. Codreanu, Theodor. Vasile Tărâţeanu şi "Raţia de speranţă" :


[poetul bucovinean la 60 de ani de la naştere] / Theodor Codreanu // Lit. şi arta. –
2005. – 15 sept. – P. 5.

4059. Morăraş, Mihai. Ca un sisif, poetul din Bucovina noastră... : [poetul


Vasile Tărâţeanu] / Mihai Morăraş // Lit. şi arta. – 2005. – 15 sept. – P. 5.

4060. Tărâţeanu, Vasile. Spovedanie : [versuri] / Vasile Tărâţeanu // Lit.


şi arta. – 2005. – 15 sept. – P. 1.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


4061. Anton, Ion. Starea de nuc : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. –
2005. – 8 sept. – P. 5.

4062. Baciu, Ştefan. Plimbare-n zi de vară : [versuri] / Ştefan Baciu //


Florile dalbe. – 2005. – 8 sept. – P. 1.

4063. Badicu, Iurie. Aşteptare : [versuri] / Iurie Badicu // Jurnal de


Chişinău. – 2005. – 16 sept. – P. 19.

4064. Badicu, Iurie. Vârsta femeii : [versuri] / Iurie Badicu // Glasul


naţiunii. – 2005. – 22 sept. – P. 14.

4065. Badicu, Iurie. Zbor pe Marte : [versuri] / Iurie Badicu // Glasul


naţiunii. – 2005. – 29 sept. – P. 9.

224
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4066. Bâlici, Gheorghe. Despre Vladimir Voronin peste o sută de ani;


Paradox; La articolele laudative ale lui I. Cuzuioc, dedicate personalităţilor; Unui
poet post-modernist : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2005. –
20 sept. – P. 16.

4067. Bâlici, Gheorghe. Însetatul de putere; Unui lider de partid;


Minifabulă; De ce nu putem uita "eliberările" : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Lit. şi
arta. – 2005. – 15 sept. – P. 8.

4068. Bâlici, Gheorghe. Morală fără fabulă; Sentinţă; Grijă pentru limba
maternă; Unuia soţia căruia s-a întors de peste hotare; Cel care nu te salută :
[epigrame] / Gheorghe Bâlici // Lit. şi arta. – 2005. – 29 sept. – P. 8.

4069. Bâtcă, Gheorghe. La "Hanul lui Bâtcă" : [versuri] / Gheorghe Bâtcă


// Lit. şi arta. – 2005. – 8 sept. – P. 4. – Cuprins : Închinăciune; Din valurile lumii;
Om de omenie; Rugă; Un dulce dor; Baştina.

4070. Bejenaru, Ion. Trece Ene...; Motănel cu păr vărgat; Bunica şi


motănelul : [versuri] / Ion Bejenaru // Florile dalbe. – 2005. – 22 sept. – P. 8.

4071. Belicov, Serafim. Adâncimi de stele : [versuri] / Serafim Belicov //


Lit. şi arta. – 2005. – 8 sept. – P. 8.

4072. Belicov, Serafim. Directă : [versuri] / Serafim Belicov // Lit. şi arta.


– 2005. – 1 sept. – P. 4.

4073. Bordeianu, Leo. Prima zi de şcoală : [versuri] / Leo Bordeianu //


Florile dalbe. – 2005. – 1 sept. – P. 1.

4074. Burov, Ştefan. Vechea profesie – în tranziţie : [versuri satirice] /


Ştefan Burov // Lit. şi arta. – 2005. – 29 sept. – P. 8.

4075. Busuioc, Aureliu. Bafta secretarului : [povestire] / Aureliu Busuioc


// Jurnal de Chişinău. – 2005. – 13, 16, 20, 23 sept. – P. 10.

4076. Busuioc, Aureliu. "Maestre" : [reflecţii] / Aureliu Busuioc // Jurnal


de Chişinău. – 2005. – 9 sept. – P. 10.
225
Septembrie 2005 ≡ September 2005

4077. Cavarnali, Vladimir. Spre tării tot mai limpezi : [versuri inedite] /
Vladimir Cavarnali; prez. de Gheorghe Gheorghiu // Lit. şi arta. – 2005. – 1 sept. –
P. 5. – Cuprins : O, blond miracol; Crepuscul; Poem; Inima; Anii; Acolo, sus;
Tătăroaica şucuri.

4078. Chiriac, Ion. "E timpul să stăm în lumină..." : [versuri] / Ion Chiriac //
Glasul naţiunii. – 2005. – 8 sept. – P. 9. – Cuprins : Cununa; Greu...; Cad brume... .

4079. Chiriac, Teo. Monstrul-sacru : [versuri] / Teo Chiriac // Lit. şi arta. –


2005. – 22 sept. – P. 1.

4080. Ciocanu, Anatol. După culise : [versuri] / Anatol Ciocanu // Ora


satului. – 2005. – Sept. (Nr 15). – P. 15.

4081. Cojocaru, Sergiu. Temis; Admirata; O, iar femeia!...; Constatare;


Noi despre noi : [epigrame] / Sergiu Cojocaru // Lit. şi arta. – 2005. – 29 sept. – P.
8.

4082. Colesnic, Iurie. Despre adevărul absolut şi adevărul relativ : [eseu]


/ Iurie Colesnic // Lit. şi arta. – 2005. – 8 sept. – P. 4.

4083. Colesnic, Iurie. Despre adevărul adevărat : [eseu] / Iurie Colesnic


// Lit. şi arta. – 2005. – 15 sept. – P. 4. – (Realitatea ca un mit).

4084. Cuzuioc, Ion. Poetul Gheorghe Ciocoi, primul meu pacient : [eseu]
/ Ion Cuzuioc // Lit. şi arta. – 2005. – 22 sept. – P. 8.

4085. Dascăl, Valeria. Nouraşul din lingură : jurnal vienez / Valeria


Dascăl // Lit. şi arta. – 2005. – 8 sept. – P. 6.

4086. Dascăl, Valeria. Omul de sus : jurnal vienez / Valeria Dascăl // Lit.
şi arta. – 2005. – 22 sept. – P. 6.

4087. Dascăl, Valeria. Realitate şi vis : jurnal vienez / Valeria Dascăl //


Lit. şi arta. – 2005. – 29 sept. – P. 7.

226
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4088. Dascăl, Valeria. Retroeroică : jurnal vienez / Valeria Dascăl // Lit. şi


arta. – 2005. – 1 sept. – P. 6.

4089. Diviza, Ion. Istoria unui viol : [epigramă] / Ion Diviza // Dreptul. –
2005. – 8 sept. – P. 8.

4090. Diviza, Ion. La psihiatru : [epigramă] / Ion Diviza // Dreptul. – 2005.


– 29 sept. – P. 8.

4091. Diviza, Ion. Omul – nostru : [epigramă] / Ion Diviza // Dreptul. –


2005. – 22 sept. – P. 8.

4092. Diviza, Ion. PIB-ul : [epigramă] / Ion Diviza // Dreptul. – 2005. – 16


sept. – P. 8.

4093. Diviza, Ion. Unui demnitar; Turmentaţi; Evrica sau legea lui
Arhimede; Geopolitică; A-mioritică; Cum să lupţi cu justiţia; Îndemn; Descoperire;
Aud...; Epilog; Caracteristică : [epigrame] / Ion Diviza // Lit. şi arta. – 2005. – 29
sept. – P. 8.

4094. Epigrame // Făclia. – 2005. – 3 sept. – P. 16. – Cuprins : Start /


Efim Bivol; Unui matematician cu faimă / Adi Finteş; Ginerele şi soacra la mare / Ion
Cuzuioc; Azi în codru / Ion Diviza; Imn soarelui / Gheorghe Bâlici; Leneşul / Rodica
Hanu.

4095. Filip, Iulian. Despre legislaţia lingvistică din Basarabia : [versuri] /


Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2005. – 8 sept. – P. 3.

4096. Filip, Iulian. Facerea munţilor : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta. –
2005. – 1 sept. – P. 3.

4097. Filip, Iulian. Narcis întâia oară în faţa oglinzii : [versuri] / Iulian Filip
// Lit. şi arta. – 2005. – 29 sept. – P. 3.

4098. Filip, Iulian. Praguri şi noime : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta. –
2005. – 15 sept. – P. 3.

227
Septembrie 2005 ≡ September 2005

4099. Filip, Iulian. Teatru : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2005. – 22
sept. – P. 3.

4100. Filip, Iulian. Urare de pahar : [versuri] / Iulian Filip // Capitala. –


2005. – 24 sept. – P. 4.

4101. Gheorghiu, Gheorghe. Ispita frumuseţii, sau La Ţigănci : (fragm.


din cartea "Rătăcind prin ani...") / Gheorghe Gheorghiu // Săptămîna. – 2005. – 2
sept. – P. 10, 23.

4102. Ghilaş, Victor. Pocăinţă : [versuri] / Victor Ghilaş // Lit. şi arta. –


2005. – 15 sept. – P. 8.

4103. Iachim, Ion. Pe Crişul repede : [versuri] / Ion Iachim // Lit. şi arta. –
2005. – 15 sept. – P. 4.

4104. Matcovschi, Dumitru. Cu limba noastră : [versuri] / Dumitru


Matcovschi // Florile dalbe. – 2005. – 1 sept. – P. 8.

4105. Postolache, Gheorghe. Progresul : [povestire] / Gheorghe


Postolache // Florile dalbe. – 2005. – 29 sept. – P. 8.

4106. Puică, Grigore. Stewardesa; "Ecologistul" : [epigrame] / Grigore


Puică // Lit. şi arta. – 2005. – 29 sept. – P. 8.

4107. Răileanu, Estela. Statu-quo; Argument nocturn; Constatare de dor;


Preludiu; Dezmoştenire : [versuri] / Estela Răileanu // Lit. şi arta. – 2005. – 29 sept.
– P. 5.

4108. Slutu, Nina. Poveste; Abia atunci...; Cei plecaţi; Criză de zâmbet;
Întristare fără alinare; Străinul; Îngerul : Limba dorului : [versuri] / Nina Slutu // Lit. şi
arta. – 2005. – 15 sept. – P. 4.

4109. Sofronovici, Ştefan. Gustul mustului : [povestire] / Ştefan


Sofronovici // Florile dalbe. – 2005. – 22 sept. – P. 8.

228
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4110. Sofronovici, Ştefan. Semănătorii de lumină : [versuri] / Ştefan


Sofronovici // Florile dalbe. – 2005. – 29 sept. – P. 1.

4111. Stere, Constantin. Ilenuţa : (adapt. după romanul "În preajma


revoluţiei") / Constantin Stere // Florile dalbe. – 2005. – 8 sept. – P. 4.

4112. Ştefan, Trofim. Îmi aduc Tricolorul acasă : [versuri] / Trofim Ştefan
// Glasul naţiunii. – 2005. – 29 sept. – P. 1. – (Supl. "13 decembrie"; Nr 1).

4113. Teleucă, Victor. Mă bucur de toamnă : [versuri] / Victor Teleucă //


Florile dalbe. – 2005. – 22 sept. – P. 1, 8.

4114. Teleucă, Victor. O altă limbă mai frumoasă nu-i : [versuri] / Victor
Teleucă // Florile dalbe. – 2005. – 1 sept. – P. 8.

4115. Traianus. "Dincolo de ireal" : [versuri] / Traianus // Lit. şi arta. –


2005. – 1 sept. – P. 4. – Cuprins : Poem; Flirt; Dincolo de ireal; România; Din
palatul tristeţii; Inchizitorilor mei; Moldova; Peisaj în toamnă; Zapis; Viişoara;
Prăbuşit în flori; Poetul; Alt cântec pentru Andreea; Arta de a fi singur; Prutul
înlăcrimat. – Numele adevărat : Traian Vasilcău

4116. Trofăilă, Diana. "Când valurile mării..."; Singur; Prima întâlnire :


[versuri] / Diana Trofăilă // Lit. şi arta. – 2005. – 29 sept. – P. 5.

4117. Vatamanu, Ion. Celor ce pun graiul la vot : [versuri] / Ion Vatamanu
// Florile dalbe. – 2005. – 1 sept. – P. 8.

4118. Vieru, Grigore. Doină : [versuri] / Grigore Vieru // Lit. şi arta. –


2005. – 1 sept. – P. 1.

4119. Vieru, Grigore. Iarba mutului : [versuri] / Grigore Vieru // Lit. şi arta.
– 2005. – 8 sept. – P. 1.

821.135.1(478).09 Critică şi istorie literară


4120. Bălteanu, Lorina. Dacă pregătesc o cină, am ambiţia să pun
drapelul pe mămăligă : [interviu cu L. Bălteanu, scriitoare] / interviu de Liliana
Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 19 sept.
229
Septembrie 2005 ≡ September 2005

4121. Boldişor, Veronica. Galaxia păunilor : [pe marginea conflictului


între scriitorii post-modernişti şi "lumea paralelă" a lit.] / Veronica Boldişor // Lit. şi
arta. – 2005. – 29 sept. – P. 3.

4122. Bordeianu, Leo. Leo Bordeianu : "Poezia dă sens jocului vieţii" :


[interviu cu poetul] / consemnare : Tatiana Corcebaş // Timpul de dimineaţă. –
2005. – 16 sept. – P. 18.

4123. Brânzan, Maria. Iurie Colesnic, poet şi publicist / Maria Brânzan //


Gazeta bibliotecarului. – 2005. – Aug. (Nr 8). – P. 8.

4124. Ciobanu, Raisa. Duioşia romanţei : [pe marginea cărţii "Te duci,
tinereţe, te duci" de Alexei Agachi, Ch., Fundaţia Draghiştea, 2005] / Raisa Ciobanu
// Lit. şi arta. – 2005. – 22 sept. – P. 3.

4125. Ciocanu, Anatol. Evadare din timpul şobolanilor : [impresii de


lector : pe marginea cărţii "Naufragiul" de Nicolae Rusu, Bucureşti, ed. "Viitorul
românesc", 2005] / Anatol Ciocanu // Lit. şi arta. – 2005. – 1 sept. – P. 5.

4126. Ciocanu, Anatol. Un poet patriot : [creaţia lui Trofim Ştefan] /


Anatol Ciocanu // Glasul naţiunii. – 2005. – 29 sept. – P. 4. – (Supl. "13 decembrie";
Nr 1).

4127. Ciocanu, Ion. Traian Vasilcău, un nume recâştigat : [pe marginea


cărţii "Literă din Dumnezeu" de Traian Vasilcău, Timişoara, ed. Augusta, 2001] / Ion
Ciocanu // Lit. şi arta. – 2005. – 1 sept. – P. 4.

4128. Ciubucciu, Vlad. Ştefanu'Oltei : marginalii la drama istorică "Oltea"


de Andrei Strâmbeanu // Lit. şi arta. – 2005. – 1 sept. – P. 8.

4129. Colesnic, Iurie. O poezie ca o mărturisire : [pe marginea cărţii


"Dor" de Valentina Sârbu Pelivan] / Iurie Colesnic // Ora satului. – 2005. – Sept.(Nr
14). – P. 3.

4130. Cuzuioc, Ion. O întâlnire de neuitat la Onişcani cu S. Vangheli şi E.


Tarlapan / Ion Cuzuioc // Lit. şi arta. – 2005. – 8 sept. – P. 8.
230
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4131. Dabija, Nicolae. "...şi ..." : [pe marginea conflictului între scriitorii
post-modernişti şi "lumea paralelă" a lit.] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 29
sept. – P. 1, 3.

4132. Dolgan, Mihail. Controverse critice în jurul "ornicului" (I-II) : [pe


marginea vol. de versuri ""Ornic" de Pavel Boţu] / Mihail Dolgan // Lit. şi arta. –
2005. – 8,15 sept. – P. 5.

4133. Donos, Alexandru. Îndrăgostit de satiră : [pe marginea vol.


"Komikaze" de Ion Diviza] / Alexandru Donos // Lit. şi arta. – 2005. – 29 sept. – P.
8.

4134. Druţă, Boris. Steliana Grama e meteorit : [pe marginea vol.


"Rezervaţia de meteoriţi" de Steliana Grama, Ch., Civitas, 1998] / Boris Druţă // Lit.
şi arta. – 2005. – 29 sept. – P. 5.

4135. Iachim, Ion. Şotică Basarabeanu – rudă cu Ivan Cionkin : [creaţia


scriitorului Ion Proca] / Ion Iachim // Glasul naţiunii. – 2005. – 29 sept. – P. 6.

4136. Lefter, Ion Bogdan. Un critic basarabean : [pe marginea culegerii


de eseuri "Raftul cu himere" de Eugen Lungu, Ch., Ştiinţa, 2004 : reluat din "Ziua"] /
Ion Bogdan Lefter // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 20 sept. – P. 9.

4137. Mardare, Marcela. Lumina cuvântului : [pe marginea cărţii


"Întrebam ce este dorul" de Eugenia Frunză, Ch., Pontos, 2005] / Marcela Mardare
// Lit. şi arta. – 2005. – 15 sept. – P. 7.

4138. Reabţov, Gheorghe. Iurie Colesnic – cărturarul : [cercetător şi critic


literar] / Gheorghe Reabţov // Lit. şi arta. – 2005. – 1 sept. – P. 4.

4139. Rusu, Nicolae. Basarabia, puşca şi Decameronul : [pe marginea


romanului "Decameron basarabean, sau Dumnezeu i-a dat omului puşca " de Ion
Iachim, Ch. – Timişoara, Pontos, Augusta, 2005] / Nicolae Rusu // Lit. şi arta. –
2005. – 29 sept. – P. 4.

231
Septembrie 2005 ≡ September 2005

4140. Scrisoare deschisă către poetul Grigore Vieru : [pe marginea art.
"Despre falsa elită şi bietul catâr", publ. în "Lit. şi arta", 25 aug. 2005] // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 20 sept. – P. 5. – Semnat : Emilian Galaicu-Păun, Vasile
Gârneţ, Nicolae Popa, ... .

4141. Simuţ, Ion. Ieşirea din provincialism : [Eugen Lungu, eseist şi critic
literar : reluat din "România literară"] / Ion Simuţ // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 2
sept. – P. 16.

4142. Stoica, Valentina. În valurile vremii : [interviu cu V. Stoica, aut.


romanului "Jurnalul unei actriţe"] / consemnare : Dumitru Ioanide // Lit. şi arta. –
2005. – 8 sept. – P. 7.

4143. Strâmbeanu, Andrei. Dar putoare câtă? : [pamflet : pe marginea


conflictului între scriitorii post-modernişti şi "lumea paralelă" a lit.] / Andrei
Strâmbeanu // Lit. şi arta. – 2005. – 29 sept. – P. 3.

4144. Ştirbu, Titus. Culegătorul de perle : [Ion Bejenaru, scriitor şi


folclorist, la 75 de ani de la naştere] / Titus Ştirbu // Florile dalbe. – 2005. – 22 sept.
– P. 8.

4145. Vartic, Andrei. Măreţiile din oglinzile lui Iurie Colesnic : [50 de ani
de la naşterea criticului şi istoricului literar] / Andrei Vartic // Gazeta bibliotecarului.
– 2005. – Aug. (Nr 8). – P. 3.

4146. Мунтяну, Константин. Бывали ль хуже времена? : [интервью с


сопред. писател. союза "Nistru-Днестр" К. Мунтяну] / записал Валерий Косарев
// Коммерсант plus. – 2005. – 16 сент. – Р. 4.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


4147. Cuzuioc, Ion. Un alt Esenin : [poetul Konstantin Semenovski] / Ion
Cuzuioc // Lit. şi arta. – 2005. – 29 sept. – P. 8.

4148. Kudelin, Boris. "Oraşul care e mereu cu mine..." : [interviu cu B.


Kudelin, poet rus stabilit în Franţa] / consemnare : Raisa Homenko // Capitala. –
2005. – 3 sept. – P. 3.
232
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4149. Mileah, Aleksandr. Schimnicul de la vadul lui Vodă, sau Orice poet
are o toamnă Boldino a sa : [interviu cu scriitorul A. Mileah / consemnare : Raisa
Homenko // Capitala. – 2005. – 10 sept. – P. 8; Capitala-Столица. – 2005. – 7
сент. – P. 5.

4150. Мардарь, Ион. Коллекционер юмора : рассказ / Ион Мардарь //


Независимая Молдова. – 2005. – 2 сент. – Р. 21.

4151. Тхоров, Александр. Президент, парламент, правительство… :


[стихи по мотивам фин. поэта Яна-Кристера Вальбека,] / Александр Тхоров //
Коммерсант plus. – 2005. – 16 сент. – Р. 5.

821.163.2(478) Literatură bulgară din Republica Moldova


4152. Делибалтов, Петр. Он – поэт и этим интересен : [о Георгие
Барбарове] / Петр Делибалтов // Независимая Молдова. – 2005. – 2 сент. – Р.
20.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


4153. Cimpoi, Mihai. Lumea ca o carte (da valori) – I-II : [comunic. ţinută
în cadrul Congresului Int. al Scriitorilor, Serbia, 7-9 sept. 2005] / Mihai Cimpoi //
Jurnal de Chişinău. – 2005. – 6, 13 sept. – P. 3.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
4154. Iachim, Ion. Dor de Bihor : [România : impresii de călătorie] / Ion
Iachim // Lit. şi arta. – 2005. – 15 sept. – P. 4.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Ciobanu, Vasile. Rapsodiile iubirii : [creaţia compozitorului George
Enescu]. – Vezi Nr 3976

Roibu, Nicolae. Universităţuile lui Vladimir Curbet. – Vezi Nr 4008

Vrabie, Gheorghe. Aurel David, timpul artistul şi opera. – Vezi Nr 3968

233
Septembrie 2005 ≡ September 2005

929.5 Genealogie
4155. Colesnic, Iurie. Adio, Cimitirul Râşcanu : [din ist. familiei lui Zamfir
Arbore] / Iurie Colesnic // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 23 sept. – P. 19.

4156. Dabija, Nicolae. Trei fii ai lui septembrie / Nicolae Dabija // Lit. şi
arta. – 2005. – 15 sept. – P. 1. – Cuprins : I. Vasile Tărâţeanu; II. Valeriu Rusu; III.
Vladimir Curbet.

929.6 Heraldică. Blazoane. Steme. Devize pe armoarii


4157. Andrieş-Tabac, Silviu. Stema – simbolul libertăţii oraşelor : interviu
cu S. Andrieş-Tabac, vicepreş. Comisiei Naţ. de Heraldică a Rep. Moldova, preş.
Soc. de Genealogie, Heraldică şi Arhivistică "Paul Gore" / a intervievat Viorica
Cucereanu // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 23 sept. – P. 6.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
4158. Jianu, Vasile. Istoria Rusiei : (kratkii kurs), scrisă de ziaristul V.
Jianu // Ora satului. – 2005. – Sept. (Nr 14 /15). – P. 16. – Contin. Începutul : mai
(Nr 9).

94(478) Istoria Republicii Moldova


4159. Eremia, Anatol. Alexanderfeld : [ist. comunei, raionul Cahul] /
Anatol Eremia // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 9 sept. – P. 7.

4160. Eremia, Anatol. Andruşul de Sus : [din ist. localităţii, raionul Cahul]
/ Anatol Eremia // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 30 sept. – P. 7.

4161. Grosu, Vasile. Satele din Valea Nistrului de Jos : [din ist.
localităţilor] / Vasile Grosu // Natura. – 2005. – Sept.(Nr 9). – P. 9.

4162. Mălăieştenii, cum i-a dat Dumnezeu : [fragm. din cartea despre
satul Mălăieşti, raionul Râşcani, de Anatol şi Aurel Ciocanu, Vasile Scobioală ...] //
Lit. şi arta. – 2005. – 8 sept. – P. 7.

234
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4163. Plămădeală, Antonie. Basarabia românească : [art. Mitropolitului


Ardealului, Crişanei şi a Maramureşului] / Antonie Plămădeală // Lit. şi arta. – 2005.
– 8 sept. – P. 3.

4164. Stănculescu-Bârda, Al. Viaţa Sfântului Ştefan cel Mare : [pe


marginea ed. a V-a a vol., publ. de parohia Malovăţ din jud. Mehedinţi, ed. "Cuget
românesc"] / Al. Stănculescu-Bârda // Glasul naţiunii. – 2005. – 29 sept. – P. 6. –
Va urma.

4165. Маринчук, Аурел. Сорокские поляки : [ист. аспекты] / Аурел


Маринчук // Новое время. – 2005. – 16 сент. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 3713)

94(498) Istoria României


4166. Primul rege al României, Carol I : [7/20 apr. 1839 – 1914 : după
"Jurnalul naţional"] // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 16 sept. – P. 24.

94(=135.1) Istoria românilor


4167. Mamalaucă, Mircea. De la dacii liberi citire : interviu cu M.
Mamalaucă, dir. Muzeului "Vasile Pârvan", Bârlad / consemnare : Ion Proca //
Glasul naţiunii. – 2005. – 22 sept. – P. 3.

4168. Popescu, Ion. Români cu care ne mândrim : convorbire cu I.


Popescu, Centrul Bucovinean Independent de Cercetări Actuale, Cernăuţi /
consemnare : Gabriel Teodor Gherasim // Glasul naţiunii. – 2005. – 22 sept. – P.
12. – Va urma.

235
Septembrie 2005 ≡ September 2005

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ" NR 9-2005


Bobână, Ioana 3909
A
Bobeică, Constantin 3919
Ababii, Ion 3905 Bogatu, Petru 3732, 3766, 3850
Adăscăliţei, Mihai 3868, 3936 Bogdănaş, Silvia 3963, 3997
Afanasiu, Victor 3887 Boguşevschi, Iuliana 3885
Agachi, Alexei 4124 Boian, Ion 3877
Andersen, Hans Christian 4033 Boldişor, Veronica 4121
Andrieş, Andrei 4053 Bordeianu, Leo 4073, 4122
Andrieş, Serafim 3935 Boroş, Adriana 3973
Andrieş-Tabac, Silviu 4157 Botezatu, Liuba 3898
Andronic, Nicolae 3745 Botnari, Alexandru 3851
Anton, Ion 4061 Boţu, Pavel 4132
Apetri, Dumitru 4048, 4057 Brad, Traian (3700)
Arbore, Zamfir 4155 Braghiş, Dumitru 3733
Aristin-Cupcea, Sandu 3989 Brantu, Ilie 3806
Asarov, Boris 3730-31 Braun, B. 3926
Axenti, Pavel 3953 Brădescu, Pavel 4013, 4015-16
Brânzan, Maria 4123
B
Brucan, Silviu 3722
Baciu, Ştefan 4062 Budeanu, Gheorghe 3740
Badicu, Iurie 4063-65 Bujor, Pavel 3953-54
Balan, Eduard 3765, 3876 Bujor, Ilie 3933
Bâlici, Gheorghe 4035-36, 4040-42 Buonarrotti, Michelangelo
Basarabeanu, Şotică 4135 (3961)
Batâr, Dumitru 3938 Bulat, Ion 3869
Bâtcă, Gheorghe4069 Bulat, Virgil 4049
Bălan, Marin 3990 Burlacu, Geta 3974
Bălteanu, Lorina 4120 Burov, Ştefan 4074
Bătrînu, Ion 3931 Busuioc, Aureliu 4075-76
Bejan, Eugenia 3694 Busuioc, Leonid 3878
Bejenaru, Ion 4070, (4144) Busunceanu, Tatiana 3783
Bejenaru, Lia 3792 Butnariuc, Anişoara 3695, 3757, 3858
Belicov, Serafim 3946, 4010, 4071-72 Butuc, Petru 4026
Bell, Ingeborg 3704 C
Berejan, Silviu 4025
Berlinschi, Petru 3906, 4066-68, 4094 Calleya, Octav (3975)
Bivol, Efim 4094 Callo, Tatiana 3893
Bivol, Svetlana 3972 Calmîc, Vladimir 3879
Bîrsă, Sergiu 3823 Caraion, Ion 4034
236
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Caras, Galina 4011 Coandă, Svetlana 3900


Cartofeanu, Valentina 3888 Cocea, Dina 3991
Cavarnali, Vladimir4077 Cocearova, Galina 3977
Cazacu, Valeriu 4012 Codreanu, Theodor4058
Carol I (4166) Cojocaru, Anatol 3933
Căldare, Dumitru (3900), (3906), 3706 Cojocaru, Natalia 3810
Călin, Gabriel 3930 Cojocaru, Sergiu 4081
Căpiţă, Ionel 3889 Colesnic, Iurie 3713-14, 3738-39, 3992-
Ceaikovski, Aleksandr 3865 93, 4037, 4082-83, (4123), 4129,
Cerguţă, Ludmila 3870 (4138), (4145), 4155
Cernei, Oleg 3930 Corai, Tatiana 3711, 3944
Cheianu, Constantin 3734 Corcebaş, Tatiana 4122
Chifu, Iulian 3735-36 Corghenci, Ludmila 3697
Chiriac, Ion 4078 Costaş, Ion 3740
Chiriac, Petru 3796, 3887 Costaş, Natalia 3720
Chiriac, Teo 4079 Coşeriu, Eugeniu (4023-24)
Chirilov, Viorica 3945 Creangă, Victor 3978
Chiriţă, Misail (3993) Cucereanu, Viorica 4157
Chirtoacă, Dorin 3767 Cucu, Gheorghe 3799
Chirtoacă, Nicolae 3768 Curbet, Vladimir (4008-10), 4156
Chirtoagă, Ion 3824 Curchi, Lilia 3912
Chişcă, Mihai (3894) Curuci, Leonid 3901
Chiţcatâi, Margareta 3957 Cuza, A. C. 4035
Cimpoi, Mihai 4050, 4053, 41532 Cuzuioc, I.4066
Ciobanu, Maria 3696 Cuzuioc, Ion 3958, 4084, 4094, 4130,
Ciobanu, Mihai 3929 4147
Ciobanu, Mircea 3944
D
Ciobanu, Mitrofan 3899
Ciobanu, Pavel4012 Dabija, Elena 3698
Ciobanu, Raisa 4124 Dabija, Nicolae 3715, 4051, 4131, 4156
Ciobanu, Vasile 3871, 3976 Dadu, Constantin 3951
Ciobanu, Vitalie 3737 Danilescu, Mihai 4036
Ciocanu, Anatol 4010, 4080, 4125-26, Danu, Sorin 3959
4162 Dascăl, Valeria 4085-88
Ciocanu, Aurel 4162 David, Aurel (3968)
Ciocanu, Ion 4127 Demcenco, Ivan 3910
Ciocoi,Gheorghe (4084) Demeniuc, Anatol (4013)
Cionkin, Ivan 4135 Dinescu, Viorel 4052
Ciubotaru, Anatolie 3920 Diug, Eugen 3905
Ciubucciu, Vlad 4027-28, 4128 Diviza, Ion 4089-94, 4133
Coadă, Tudor 3843 Dobzeu, Doina 3960
237
Septembrie 2005 ≡ September 2005

Doibani, Eugen 3979 Golic, A. 3918


Doibani, Tatiana 3880 Golobciuc, V. 3895
Dolgan, Mihail 4132 Golovei, Lilia 3892
Doni, Gheorghe 3909 Goma, Paul 4037, (4055)
Donos, Alexandru 4133 Goncearuc, Ivan 3829
Druţă, Boris 3688, 3741, 4134 Gorceac, Lilia 3711
Duca, Gheorghe 4053 Gordilă, Iraida 3872
Dulgheru, Valeriu 3742 Gozun, Petru 4006
Duminică, Ion 3743 Grab, Victor 3861
Dumitru, Aurel 3916 Grama, Steliana 4134
Dumneanu, Maria 3881 Granaci, Lidia 3893
Dungaciu, Dan 3716, 3723, 3769 Grati, Aliona 4048
Graur, Nelly 3770
E
Grecu, Sandu (4001)
Enescu, George (3976) Grigor, Andrei 4053
Eremia, Anatol 4029, 4159-60 Grişin, Evghenii 3961
Grosu, Aneta 3755, 3844, 3957
F Grosu, Ştefan 3858
Federiuc, Nicolae3851, 3866 Grosu, Vasile 4161
Filion, Mihail 3825 Grozavu, Vasile 3744, 3852
Filip, Iulian 3689-90, 3744, 4030, 4095- Guguianu, Marcel (3956)
4100 Guguşvili, Teimuraz 3994
Finteş, Adi 4094 Gumovschi, Liviu 3808
Fişer, Anatol 3795, 3807 Guţan, Valentin 3852
Flinta, Igor 3940 Guzgan, Valentin 5882
Frumusachi, Svetlana 3942 H
Frunză, Eugenia 4137
Fusu, Dumitru (3989) Hadârcă Ion 3700
Hadârcă, Petru 3995
G Hanu, Rodica 4094
Galai, Daniela 3699 Hill, William 3771
Galaicu-Păun, Emilian 4140 Homenko, Raisa 4148-49
Gâncea, Anastasia 4017 Hurezeanu, Emil 3947
Gârneţ, Vasile 4140 I
Găină, Victor 3691
Gheorghiţă, Eugen 3823, 3825, 3940 Iachim, Ion 3883, 4103, 4135, 4139,
Gheorghiţă, Nadina 3853 4154
Gheorghiu, Gheorghe 4077, 4101 Iaroszewsky, Edward 3853
Gherasim, Gabriel Teodor 4168 Ilaşcu, Elena 3890
Ghidirim, Gheorghe 3905 Ioanide, Dumitru 4142
Ghilaş, Victor 4102 Ionescu-Quintuş, Nelu 4040
238
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ionică, Laurean 4041 Mihail, Viorel 3747, 3771


Iordăchescu, Florin 4042 Mihăilescu, Constantin 3911-12
Iuga, Mircea 3835 Mileah, Aleksandr 4149
Minciuc, Leonid 3954
J
Mîrza, V. 3712
Jianu, Vasile 4158 Mîrza, Vasile 3826
Jitaru, Ecaterina 4023 Montbrial, Thierry de (3707)- 3708
Josanu, Efim 3798, 3995, 4010, 4014 Moraru, Alexandru 3996
Morăraş, Mihai 3748, 4010, 4059
K Moşin, Veaceslav 3720
Kudelin, Boris 4148 Murray, Alasdair 3772
L N
Lari, Leonida 3755 Nechit, Irina 3966-67, 3969, 3994, 4002-
Lefter, Ion Bogdan 4136 03, 4049, 4056
Luchianov, Valeriu 3941 Negoiţă, Iurie 3997
Lungu, Eugen4136, (4141) Negru, Nina 3701, 3718, 3749
Lupu, M. 3861 Negruţă, Loreta 3998-99
Lupuşor, Tamara 3869, 3887, 3925 Negură, Andrei 3963
Nichiforova, Natalia 3840
M Nikonov, Viaceslav 3725
Magder, Teodor (3688) Noica, Constantin 3709
Mahu, Rodica 4026 O
Maleş, Petru 3854
Mamalaucă, Mircea 4167 Obadă, Teodor 3913
Manastârli, Nicolae 3854 Odoleanu, Vasile 3910, 4006
Mândâcanu, Virgil 3871, 3880 Ostrovan, Elena 3891
Mangin, Pascal 3855 P
Manolachi, Veaceslav 3902
Marandici, Ion 3833 Paladi, Vladimir 3827
Marcu, Stelian 4011 Panait, Virgil 4052
Mardare, Marcela 4137 Panîci, Vasiliţa3914
Marin, Eugenia 3980 Pânzaru, Igor 3719
Martin, Vasile 3809 Pap Ioan Paul al II-lea (3716)
Matcovschi, Dumitru 3746, 4104 Parea, Elena 3893
Matei, Iurie 3962 Pascaru, Gh. 3685
Matei, Valeriu 3707, 4054 Pascaru, Vlad 3827, 3830
Mămăligă, Ion 3945 Pavaloi, Vasile 4031
Melnic, Raisa 754 Pavlicenco, Vitalia 3773
Micuşa, Victor 3955 Păsat, Dumitru 3710
Mihail, Dinu 4055 Piscunov, Alexandrina 3884
239
Septembrie 2005 ≡ September 2005

Pistrinciuc, Vadim 3856 Roman, Viorel 3826


Platon, Iurie 3964-65 Roşca, Arina 3689
Plămădeală, Antonie (3714-15), (3717- Roşca, Iurie 3786
18), 4163 Roşcovanu, Eugen 3810
Pleşca, Simion (3946), 3948-(49) Rusu, E. 3712
Pleşca, Valeriu 3859 Rusu, Galina 3905
Pohilă, Vlad 3750 Rusu, Nicolae 4125, 4139
Popa, Constanţa 3975 Rusu, Tudor 3885
Popa, Nicolae 4140 Rusu, Valeriu (4030), 4156
Popescu, Ion 4168
S
Popescu, Nicu 3785
Popovici, Ludmila 3840 Sadoveanu, Mihail 4042
Popuşoi, Liliana 3792, 3942, 3955, 3962, Samaranch, Juan A. (4014)
3964-65, 3972-73, 3974, 3979-81, Sâdnic, Tudor 3866
3990, 4000, 4120 Sârbu Pelivan, Valentina 4129
Postolache, Gheorghe 4105 Sârbu, Angela 3705
Preguza, Ion 3849 Scobioală, Vasile 4162
Primac, Alexandra 7(3692) Semenovski, Konstantin(4177)
Proca, Ion 3754, 3937, 3949, 3951, Sergentu, Octavian 3724, 3768
3956, 4135, 4167 Sibirschi, Constantin (3919)
Proca, Pavel 4001 Simion, Eugen (4050-51), 4053-54, 4056
Procopişin, Vasile 3925 Simuţ, Ion 4141
Prut, Constantin 3966 Sitaru, Valeria 4002
Puică, Grigore 4106 Sîrbu, Sofia 3905
Putin, Vladimir3725 Slutu, Nina 4108
Slutu-Soroceanu, Nina 3698
Q
Smochină, Andrei 3838
Quijote, Don 3703 Socor, Vladimir 3751, 3774-75
Sofronie, Ion 3845
R
Sofronovici, Ştefan 4109-10
Racu, Petru 3702 Solcan, Mihail 3931
Râşneac, Boris 4015 Soltan, Petru 3752, 4053
Răcilă, Vitalie 3903 Spânu, Anton (3929)
Răileanu, Estela 4107 Spătaru, Dan (3982)
Rău, Alexe 3703 Stadniţchi, Axentie (3713)
Reabţov, Gheorghe 4138 Stănculescu-Bârda, Al. 4164
Reznic, Iacob 3905 Stănescu, Nichita 4044
Rinkewies, Edgars 3860 Stepaniuc, Olga 3896
Rogac, Raia 3879 Stere, Constantin 4111
Roibu, Nicolae 3691, 3948, 4008 Stici, Ion 3692
Roman, Alexandru 3885 Stoica, Valentina 3884, 4142
240
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Strâmbeanu, Andrei 4128, 4143 Ţurcanu, Ion 3829


Ţurcanu, Lucia 4024
Ş
U
Şarban, Vladimir 3839
Şevcişin, Gheorghe 4010 Ulianovschi, Gheorghe 3845
Şoimaru, Vasile 3794 Ungureanu, Ion (3690)
Ştefan, Trofim 4114, (4126) Ungureanu, Petru (3938)
Ştefârţă, Sorina 3855 Urecheanu, Serafim 3756
Ştefăneţ, Anatol 3981 Urian, Tudorel 3982
Ştirbu, Titus 4144 Ursu, Andrei 3917
T V
Tabunşcic, Tudor (3752)-53 Vartic, Andrei 3922, 4145
Taburceanu, Tudor (3798) Vasilcău, Traian 4115, 4127
Talai, Galina 3797 Vasiloi, Adela (3960)
Tarlapan, E. 4130 Vatamanu, Ion 4117
Tarlev, V. 3861 Vieru, Grigore 4009, 4118-19
Tarlev, Vasile 3874 Vieru, Igor (3958)
Tănase, Alexandru 3844 Vîlcu, Nicolae 3824, 3830
Tănase, Monica 3841 Vişniec, Matei 4000
Tărâţeanu, Vasile (4057-60) Vîşcu, Vasile 3757
Tătaru, Tudor 3754 Vladimir, Ion 4046
Teleucă, Victor 4113-14 Vlăhuţă, Al. 4047
Titov, Valentin (3901) Voitun, Aneta 3867, 3905
Titu, Alexandra 3967 Voronin, Vladimir 3861, 3784, 3787,
Toderaşcu, Andrei 3887 3978
Toderiţă, Valentina 3897 Vrabie, Gheorghe 3968
Traci, Pelaghia 3886 Vrednic, Nicu 3918
Traianus 4115 Vutcărău, Petru 4003
Trofăilă, Diana 4116
Trofim Ştefan 4112, (4126) W
Tuchilatu, Leonard 3755
Tuchilatu, Nadejda 3755 Warning, Early 3736
Tulbea, Ghenadie 4016
Ţ Z
Ţapoc, Vasile 3900 Zamşa, Simion 3969
Ţarigradschi, Valeriu 3916 Zmeu, Aurelia 3808
Ţâcu, Octavian 4017
Ţîrdea, Teodor 3906
Ţurcanu, Alina 3839
241
Septembrie 2005 ≡ September 2005

А Дмитриенко, Николай (3970)


Доменти, Виктор 3800
Акимов, Евгений 4004-05
Дьяков, Думитру 3759
Андон, Виктор 3988
Андриевский, Виталий 3758 З
Антонов, Павел 3952
Замуруев, Сергей 3821, 3943
Антонович, Татьяна 3721
Арбатова, Оксана 3950 И
Астахова, Ирина 3781, 3816
Ижицкий, Леонид 3760
Асхатова, Татьяна 3927
Ионко, Майя 3875
Б
К
Бажура, Федор 3811-12
Баклан, Алексей (3985) Калак, Дмитрий 3789-90, 3813
Банару, Максим 4019 Карл, Терри Линн 3728
Коваленко, Ирина 3814
Барбаров, Георгий 4152
Басюл, Виктория (4007) Комбанаки, Виктор 3761
Бенедиковская, Лидия 4018 Косарев, Валерий 3762, 4146
Костецкая, Полина 3970
Биешу, Мария 3983, 3988
Бостан, Ион 3907 Кравцов, Михаил 4018
Кропанцева,Татьяна 3759
В Кузенков, Сергей 3984
Вальбек, Ян-Кристер 4151 Л
Васильева, Наталья 3926
Лукашенко, А.3776
Васильков, Федор 3857
Волошин, Дмитрий 3686 Лупу, М. 3862
Воронин, Владимир 3788, 3862 Ляхова, Ирина 4005
Вуйко, Борис 3726 Ляхова, Ольга 4004

Г М
Маракуца, Григорий 3777
Гайндрик, Константин 3921
Галбен, Андрей 3907 Мардарь, Ион 4150
Галкина, Аксиния 3971, 4007 Маринчук, Аурел 4165
Марчук, Алексей 3687
Гамаюнова, Виктория 3821
Граб, Виктор Васильевич 7(3862) Маслоброд, Сергей 3923
Маслов, Евгений 3950
Д Матюпатенко, Никита 3983, 3987
Мигулина, Татьяна 3985-86
Дарендорф, Ральф 3727
Моисеев, Сергей 3816
Делибалтов, Петр 4152
Мокрински, Виктор 3791
Делонг, Дж. Брэдфорд 3805
Молдовану-Бэтрынак, Виорелия 3907
Дмитриев, Андрей 3777
Монул, Сергей 3943
242
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Морару, Людмила 3822 Т


Мунтяну, Константин 4146
Талмач, Леонид 3802
Муравский, Александр 3816
Таран, Ангелина 3921
О Тарлев, В. 3862
Тхорик, Владимир 3924
Опря, Михаил 3924
Тхоров, Александр 4151
П
У
Павел, Василий 3952
Уайтсайд, Бернард 3781
Пейчев, Дмитрий (3971)
Устюгова, Наталья 3693
Плешка, Валериу 3863-64
Ушкина, Полина 4020
Пономарева, Наталья 3908, 3928
Попеску, Нику 3778 Ф
Попушой, Анатолий 3934
Фиш, Роберт Л. 4032
Постован, Думитру 3846
Фомин, Игорь 3819-20
Потанин, Назар 3857
Фрэсыняну, Пантелеймон 3932
Пушкаш, Виктор 3847
Функ, Иосиф 4020
Р
Х
Раджан, Рагхурам 3831
Хачатурян, Рафаэль 3939
Ройбу, Владимир 3926
Хотиняну, Владимир 3908
Ройбу, Зиновий 3729, 3763
Руснак, Петр 4022 Ц
С Цвиркун, Виктор 3875
Цеслюк, Владимир 3782
Савинов, Алексей 4019
Цыбуляк, Савва 3928
Самоилэ, Александр 3987
Сафта, Владимир 3927 Ч
Святченко, Иван 3801
Сима, Георгий 3779 Чобану, Эдуард 4021
Сокол, Михаил 3818 Ш
Сокор, Влад 3764
Софроние, Ион 3846 Шаталов, Сергей 3803
Становая, Татьяна 3780 Шикирлийская, Марина 3804
Старик, Виктор 3932 Школьников, Алексей 3686, 3863
Стати, Василе3793 Шойму, Олег 4022
Степанова, Татьяна 3984 Щ
Субботович, Ирина 3923
Щербачева, Ольга 3803

243
Septembrie 2005 ≡ September 2005

Lista gazetelor, ale căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă"
Nr 9-2005

1. Capitala 19. Ora satului


2. Capitala = Столица 20. Săptămîna
3. Comunistul 21. Spirit românesc
4. Curierul vamal = Таможен- 22. Sport plus
ный вестник 23. Tetis info
5. Dezvoltarea 24. Timpul de dimineaţă
6. Dreptul 25. Vocea poporului
7. Făclia 26. Ziarul de gardă
8. Florile dalbe 27. Голос народа
9. Flux : cotid. naţ. 28. Кишиневские новости
10. Flux : ed. de vineri 29. Кишиневский обозреватель
11. Gazeta bibliotecarului 30. Коммерсант-plus
12. Gazeta oraşului 31. Коммунист
13. Glasul naţiunii 32. Молдавские новости
14. Jurnal de Chişinău 33. Независимая Молдова
15. Literatura şi arta 34. Новое время
16. Moldova suverană 35. Право
17. Natura 36. Экономическое обозрение
18. Noua generaţie

244
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CUPRINS

CRONICA CĂRŢII................................................................................................5

0 GENERALITĂŢI ...................................................................................................5
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................5
006 Standardizare şi standarde................................................................................6
009 Ştiinţe umane în general...................................................................................6
01 Bibliografie. Cataloage..............................................................................6
02 Biblioteconomie..........................................................................................7
06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii.
Muzee .........................................................................................................8
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii......................................................8
08 Poligrafii. Lucrări colective.......................................................................8
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .....................................................................................9
1/14 Filozofie..........................................................................................................9
16 Logică. Teoria cunoaşterii. Metodologie .................................................10
2 RELIGIE. TEOLOGIE ..........................................................................................10
23/28 Creştinism. Religie creştină ................................................................10
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..............................................................................................11
31 Statistică. Demografie. Sociologie ...........................................................11
32 Politică .....................................................................................................11
33 Economie. Ştiinţe economice....................................................................12
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ.....................................................................13
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .........................................................16
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber.............................................16
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor
..................................................................................................................21
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ...............................................................21
245
Septembrie 2005 ≡ September 2005

50 Generalităţi despre ştiinţele pure.............................................................21


51 Matematică...............................................................................................22
53 Fizică........................................................................................................23
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ........................................................25
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice....................................................26
57 Ştiinţe biologice........................................................................................27
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .........................................................27
61 Medicină...................................................................................................27
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................29
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii...................30
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ....................................32
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .......................................................33
72 Arhitectură ...............................................................................................33
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură..............................................33
78 Muzică......................................................................................................34
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ......................................................35
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ...........................................................36
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie....36
82 Literatură .................................................................................................40
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .....................................................................47
908 Monografii ale localităţilor ............................................................................47
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ...........47
93/94 Istorie ..................................................................................................48
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei ....................................................48
94 Istorie generală. Istorie universală ..........................................................48
94(100) Istorie universală .....................................................................................48
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 9-2005 .......................................................60

246
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDICE "MATERIALE BIBLIOGRAFICE ALE REPUBLICII


MOLDOVA".........................................................................................................62

0 GENERALITĂŢI .................................................................................................62
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ...............................................62
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ...............................62
006 Standardizare şi standarde..............................................................................63
009 Ştiinţe umane în general.................................................................................63
01 Bibliografie. Cataloage............................................................................63
02 Biblioteconomie........................................................................................64
06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii.
Muzee .......................................................................................................65
08 Poligrafii. Lucrări colective.....................................................................65
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ...................................................................................65
159.9 Psihologie ...................................................................................................66
16 Logică. Teoria cunoaşterii. Metodologie .................................................66
2 RELIGIE. TEOLOGIE ..........................................................................................66
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..............................................................................................67
31 Statistică. Demografie. Sociologie ...........................................................67
32 Politică .....................................................................................................67
33 Economie. Ştiinţe economice....................................................................68
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................70
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................74
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .........................................................75
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber.............................................75
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor
..................................................................................................................78
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ...............................................................78

247
Septembrie 2005 ≡ September 2005

50 Generalităţi despre ştiinţele pure.............................................................78


51 Matematică...............................................................................................78
53 FIZICĂ ............................................................................................................79
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ........................................................79
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice....................................................80
57 Ştiinţe biologice........................................................................................80
58 Botanică ...................................................................................................81
59 Zoologie ...................................................................................................81
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .........................................................81
61 Medicină...................................................................................................81
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................91
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice .................................................................................93
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii...................95
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ....................................96
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie.
Tehnologii şi procedee în construcţii .......................................................97
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .......................................................97
73/76 Arte plastice. Arte decorative..............................................................97
78 Muzică......................................................................................................98
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ......................................................98
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ...........................................................98
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie....98
82 Literatură .................................................................................................99
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ...................................................................100
908 Monografii ale localităţilor ..........................................................................103
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii .........104

248
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

93/94 Istorie ................................................................................................104


Index de nume la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 3-
2005........................................................................................................105
Index de titluri la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 3-2005.112

CRONICA RECENZIILOR..............................................................................113

0 GENERALITĂŢI ...............................................................................................113
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .............................................113
008 Civilizaţie. Cultură. Progres.........................................................................113
01 Bibliografie. Cataloage..........................................................................113
06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii.
Muzee .....................................................................................................113
069 Muzee ..........................................................................................................113
09 Manuscrise. Bibliofilie ...........................................................................114
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .................................................................................114
1/14 Filozofie ..............................................................................................114
3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................................114
32 Politică ...................................................................................................114
33 Economie. Ştiinţe economice..................................................................114
34 Drept. Jurisprudenţă ..............................................................................114
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor
................................................................................................................115
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII .............................................................115
57 Ştiinţe biologice......................................................................................115
58 Botanică .................................................................................................115
6ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ........................................................116
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice ...............................................................................116
249
Septembrie 2005 ≡ September 2005

65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii.................116


7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .....................................................116
78 Muzică....................................................................................................116
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ....................................................116
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .........................................................116
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie..116
82 Literatură ...............................................................................................117
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ...................................................................119
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii.............................................................119
93/94 Istorie ................................................................................................119
94 Istorie generală. Istorie universală ........................................................119
Index de nume la "Cronica recenziilor" Nr 3-2005 ....................................122

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ ...................................................124

0 GENERALITĂŢI ...............................................................................................124
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .............................................124
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general.....................................................................124
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .............................124
006 Standardizare şi standarde............................................................................124
007 Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării şi comunicării în general
(cibernetică) ................................................................................................125
008 Civilizaţie. Cultură. Progres.........................................................................125
01 Bibliografie. Cataloage..........................................................................125
02 Biblioteconomie......................................................................................125
030 Lucrări de referinţă generale ........................................................................127
06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii.
Muzee .....................................................................................................127
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii..................................................127
070 Ziaristică. Presă............................................................................................128
250
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .................................................................................129


1/14 Filozofie ..............................................................................................129
2 RELIGIE. TEOLOGIE ........................................................................................129
3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................................131
31 Statistică. Demografie. Sociologie .........................................................131
32 Politică ...................................................................................................131
33 Economie. Ştiinţe economice..................................................................132
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ...................................................................138
35 Administraţie publică. Artă militară ......................................................142
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .......................................................143
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber...........................................143
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor
................................................................................................................146
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII .............................................................147
50 Generalităţi despre ştiinţele pure...........................................................147
51 Matematică.............................................................................................147
53 Fizică......................................................................................................148
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice..................................................149
57 Ştiinţe biologice......................................................................................149
59 Zoologie .................................................................................................149
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .......................................................150
61 Medicină.................................................................................................150
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice ...............................................................................153
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii.................154
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ..................................156
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .....................................................158

251
Septembrie 2005 ≡ September 2005

71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism.


Peisaje. Parcuri. grădini ........................................................................158
72 Arhitectură .............................................................................................158
73/76 Arte plastice. Arte decorative............................................................159
73 Arte plastice ...........................................................................................159
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură............................................159
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ...................................160
78 Muzică....................................................................................................160
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ....................................................160
792 Teatru. Artă scenică .....................................................................................160
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .........................................................161
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie..161
82 Literatură ..............................................................................................162
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ...................................................................167
929 Ştiinţe biografice şi înrudite.........................................................................167
93/94 Istorie ................................................................................................168
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei ..................................................168
94 Istorie generală. Istorie universală ........................................................168
94(100) Istorie universală ...................................................................................168
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 9-2005 ....................170
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sun fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 9-2005..................................................176

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ....................................................177

0 GENERALITĂŢI ...............................................................................................177
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .............................................177
003 Sisteme de scriere şi notare..........................................................................177
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .............................177

252
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

008 Civilizaţie. Cultură. Progres.........................................................................177


02 Biblioteconomie......................................................................................178
070 Ziaristică. Presă............................................................................................179
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .................................................................................180
1/14 Filozofie ..............................................................................................180
159.9 Psihologie .................................................................................................180
2 RELIGIE. TEOLOGIE ........................................................................................181
23/28 Creştinism. Religie creştină ..............................................................181
3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................................181
31 Statistică. Demografie. Sociologie .........................................................181
32 Politică ...................................................................................................182
33 Economie. Ştiinţe economice..................................................................190
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ...................................................................195
35 Administraţie publică. Artă militară ......................................................197
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .......................................................199
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber...........................................200
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII .............................................................205
50 Generalităţi despre ştiinţele pure...........................................................205
51 Matematică.............................................................................................206
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice..................................................206
58 Botanică .................................................................................................206
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .......................................................207
61 Medicină.................................................................................................207
62 Inginerie. Tehnică în general .................................................................208
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice ...............................................................................208
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii.................210
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ..................................211
253
Septembrie 2005 ≡ September 2005

67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ...............211


7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .....................................................212
73/76 Arte plastice. Arte decorative............................................................212
73 Arte plastice ...........................................................................................212
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură............................................212
78 Muzică....................................................................................................214
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ....................................................216
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .........................................................220
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie..220
82 Literatură ...............................................................................................221
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ...................................................................233
93/94 Istorie ................................................................................................234
94 Istorie generală. Istorie universală ........................................................234
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 9-2005 ....................236
Lista gazetelor, ale căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă"
Nr 9-2005....................................................................................................244

254
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliografia Naţională a Moldovei

Formatul 60 X 80/16
Coli de tipar
Coli ed.
Tirajul 50 ex.
Com. Nr

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 57 46
Email: cncm@moldova.cc cncm@go.ro
http://www.iatp.md/cnc

Reglet Max SRL


şos. Hânceşti 53,
Chişinău, MD 2028, Republica Moldova
tel. /3732/ 73 17 55

255