You are on page 1of 185

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISSN 1857-0550
http://www.iatp.md/cnc

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 11
2005

Camera1Naţională a Cărţii din Republica Moldova


Chişinău 2005
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of
Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

2005
Nr 11

Chişinău
National Book Chamber of Republic of Moldova
2005

2
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

2005
Nr 11

Chişinău
Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
2005

3
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

Alcătuitori : Claudia BÂGU


Valentina CHITOROAGĂ
Ludmila CORGHENCI
Renata COZONAC
Efimia MACRINICI
Nina MICHERIN
Olesea ZABIACO

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

Procesare text : Olesea ZABIACO

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Ref. rec. N. muz. Publ. artă
plastică : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep.
Moldova; alcăt. : Claudia Bâgu,…; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă. –
Ch. : Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova, 2005 (Reglet-Max SRL). –
Contin. ed. "Cronica presei". – ISSN 1857-0550
Nr 11, 2005. – 2005. – 184 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine
50 ex.

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2005

4
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2005
NOIEMBRIE NR 11 NOVEMBER
(1742-1932)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1742. ACta ACademia, 2002 : [tehnologii informaţionale în Rep. Moldova
: culeg. de art.] / Int. Informatization Acad. in Consultativ Status (Cathegory 1) with
United Nations Branch of R. Moldova; ed.-in-chief : V. Borşevici. – Ch. : Evrica,
2002 (Tipogr. "Metrompaş"). – 458 p. : il. color., fig., tab.; 29 cm.
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 9975-941-95-8
1 000 ex. – [05-1952]
- - 1. Informatică - Moldova. 2. Tehnologii informaţionale – Moldova.
004(478)(082)=135.1=111=161.1
1743. Bordeianu, Valentin
Bazele Informaticii : Practicum pentru studenţii an. 1, ASEM / Valentin
Bordeianu, Manuela Burlacu, Elena Gheorghieva; Acad. de Studii Econ. a
Moldovei. – Ch. : ASEM, 2005. – 91, [1] p. : fig., tab.; 20 cm.
ISBN 9975-75-312-4
8, 90 lei, 200 ex. – [05-1988]
- - 1. Informatică.
004(076.5)
1744. Информатика : Сб. задач и метод. указания к выполнению
лаб. работ / Техн. Ун-т Молдовы. Энергет. фак. Каф. теплотехники и менедж-
мента в энергетике; сост. : Л. И. Ткач. – Ch. : ТУМ, 2005. – 44 p. : fig.; 20 cm.
100 ex. – [05-2006]
004(076.5)

5
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


1745. Dan, Petre
Mică enciclopedie de cultură şi civilizaţie românească / Petre Dan;
concepţia graf. a col. şi cop. : Vladimir Zmeev. – Ed. a 2-a. – Ch. : Litera; Bucureşti
: Litera Internaţional, 2003 (Combinatul Poligr.). – 447, [1] p.; 19 cm. – (Bibl.
şcolarului : ser. nouă / col. iniţiată şi coord. de Anatol Vidraşcu şi Dan Vidraşcu;
400)
Ind. de persoane p. 418-448
ISBN 9975-74-582-2 (Litera). – ISBN 973-7916-75-1 (Litera Internaţional)
(trecut eronat pe carte)
[05-1968]
- - 1. Cultură românească – Enciclopedii. 2. Civilizaţie românească –
Enciclopedii. 3. Enciclopedie de cultură şi civilizaţie românească.
008(=135.1)(031.021.4)
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1746. Întreprinderea Editorial-poligrafică "Ştiinţa", ed. (Chişinău).
Întreprinderea Editorial-poligrafică "Ştiinţa" : Catalog, 2005. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa",
2005 (Combinatul Poligr.). – 23, [1] p. : il. color.; 24 cm.
F. f. de tit.
[05-1898]
- - 1. Cataloage de edituri – Întreprinderea Editorial-poligrafică "Ştiinţa" –
Chişinău.
017.4(478-25)
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
1747. Сборник рефератов НИР и ОКР / М-во экон. Респ. Молдова,
Нац. ин-т экон. и инф., Нац. центр науч.-техн. инф.; подгот. : А. Костров, ... – К.
: НИЭИ, 2004. – 258 p.; 29 cm.
100 ex. – [05-2021]
082:061.6(478)
1748. Славянские чтения : материалы науч.-георет. конф. / Славян.
ун-т, Междунар. Ассоц. преподавателей рус. яз. и лит. (МАПРЯЛ), Молд. о-во
преподавателей рус. яз. и лит. (МОПРЯЛ); редкол. : И. А. Ионова (гл. ред.), …
- К. : Славян. ун-т, 2005 (Tipogr. "Valinex"). – 20 cm.

6
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Вып. 3. – 2005. – 412 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-9891-8-7 :


100 ex. – [05-1962]
082:378.4(478)
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
1749. Animale domestice / [aut. de selecţ.] : Stela Cemortan, Elvira
Voloşin. – Ch. : Stelpart, 2005 (Tipogr. or. Orhei). – 8 p. : il.; 29 cm. – (Să colorăm)
F. f. de tit.
ISBN 9975-9854-9-1
1 000 ex. – [05-1974]
087.5
1750. Bogaşevschi, Eugenia
Creăm ABC, colorăm : Fişe pentru preşc. mici şi mari / Eugenia
Bogaşevschi, Iulia Boţan, Valentina Botnariuc; imagini : Cristina Boţan. – Ch. :
Lăstăraş, 2005 (Tipogr. "Sirius"). – 29 cm.
[Partea] 1-a. – 2005. – 24 p. : il. – Apare cu sprijinul Asoc. Obşteşti
"Lăstăraş". – ISBN 9975-9862-0-X : 1 000 ex. – [05-1889]
087.5:372.4
1751. Cemortan, Stela
Alfabetul în imagini / Stela Cemortan. – Ch. : Stelpart, 2005 (Tipogr.
"Reclama"). – 30 p. : il. color.; 29 cm.
ISBN 9975-9876-1-3
1 000 ex. – [05-1970]
087.5:372.4
1752. Groza-Moghildea, Irina
Primul meu manual de studiere a limbilor străine : engleza, franceza,
germana = Мой первый учебник по иностранным языкам : английский,
французский, немецкий : (pentru copiii de la 6 la 12 ani) / Irina Groza-Moghildea.
– Ch. : Univers Pedagogic, 2005. – 29 cm. – Text paral. : lb. engl., germ., fr.
Caietul nr. 1. – 2005. – 36 p. : il. – 21, 45 lei. – [05-1907]
087.5:372.4
1753. Caietul nr. 2. – 2005. – 18, [2] p. : il. – 21, 45 lei. – [05-1908]
087.5:372.4
1754. Caietul nr. 3. – 2005. – 15, [9] p. : il. – 21, 45 lei. – [05-1909]
087.5:372.4

7
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

1755. Caietul nr. 4. – 2005. – 15, [9] p. : il. – 21, 45 lei. – [05-1910]
087.5:372.4
1756. Caietul nr. 5. – 2005. – 21, [9] p. : il. – 21, 45 lei. – [05-1911]
087.5:372.4
1757. Caietul nr. 6. – 2005. – 23, [9] p. : il. – 21, 45 lei. – [05-1912]
087.5:372.4
1758. Caietul nr. 7. – 2005. – 73, [3] p. : il. – 21, 45 lei. – [05-1913]
087.5:372.4
1759. Legende / [aut. de selecţ.] : Stela Cemortan, Elvira Voloşin. – Ch. :
Stelpart, 2005 (Tipogr. or. Orhei). – 8 p. : il.; 29 cm. – (Să colorăm)
F. f. de tit.
ISBN 9975-9854-6-7
1 000 ex. – [05-1972]
087.5:398.21
1760. Păsări / [aut. de selecţ.] : Stela Cemortan, Elvira Voloşin. – Ch. :
Stelpart, 2005 (Tipogr. or. Orhei). – 8 p. : il.; 29 cm. – (Să colorăm)
F. f. de tit.
ISBN 9975-9866-3-3
1 000 ex. – [05-1977]
087.5:598.2
1761. Păsări domestice / [aut. de selecţ.] : Stela Cemortan, Elvira
Voloşin. – Ch. : Stelpart, 2005 (Tipogr. or. Orhei). – 8 p. : il.; 29 cm. – (Să colorăm)
F. f. de tit.
ISBN 9975-9866-2-5
1 000 ex. – [05-1976]
087.5:598.2
1762. Poezii despre jucării / [aut. de selecţ.] : Stela Cemortan, Elvira
Voloşin. – Ch. : Stelpart, 2005 (Tipogr. or. Orhei). – 8 p. : il.; 29 cm. – (Să colorăm)
F. f. de tit.
ISBN 9975-9866-5-X
1 000 ex. – [05-1978]
087.5:821-93
1763. Poezii invocări / [aut. de selecţ.] : Stela Cemortan, Elvira Voloşin. –
Ch. : Stelpart, 2005 (Tipogr. or. Orhei). – 8 p. : il.; 29 cm. – (Să colorăm)
8
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

F. f. de tit.
ISBN 9975-9866-0-9
1 000 ex. – [05-1975]
087.5:821-93
1764. Poveşti româneşti / [aut. de selecţ.] : Stela Cemortan, Elvira
Voloşin. – Ch. : Stelpart, 2005 (Tipogr. or. Orhei). – 8 p. : il.; 29 cm. – (Să colorăm)
F. f. de tit.
ISBN 9975-9866-1-7
1 000 ex. – [05-1979]
087.5:821.135.1-34
1765. Poveşti ruse / [aut. de selecţ.] : Stela Cemortan, Elvira Voloşin. –
Ch. : Stelpart, 2005 (Tipogr. or. Orhei). – 8 p. : il.; 29 cm. – (Să colorăm)
F. f. de tit.
ISBN 9975-9854-8-3
1 000 ex. – [05-1973]
087.5:821.161.1-34
1766. Voloşin, Elvira
De la punct şi linie spre litere : Fişe pentru antrenament grafic / Elvira
Voloşin. – Ch. : Stelpart, 2005 (Tipogr. or. Orhei). – 43, [1] p. : il.; 30 cm.
F. f. de tit.
ISBN 9975-9876-2-1
1 000 ex. – [05-1971]
087.5.372.45
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1767. Кучеренко, Галина
Ежегодный полный астрологический календарь для всей семьи на
2005 : Прогнозы / Галина Кучеренко. – К. : Центр духов. возрождения "Урания",
ЦАИ, 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – [118] p.; 20 cm.
Tit. pe cop. : Астрологический календарь, 2005
ISBN 9975-9789-2-4
[05-1994]
- - 1. Calendare astrologice (rus.). 2. Astrologie – Calendare.
133.522(059)

9
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


1768. Cara, Angela
Bunele maniere / Angela Cara, Iurie Miron. – Ch. : Univers Pedagogic,
2005 (Tipogr. Orhei). – 127, [1] p. : il.; 21 cm.
ISBN 9975-9906-3-0
10 lei, 3 000 ex. – [05-1917]
- - 1. Bunele maniere. 2. Maniere – Politeţe.
177.1
2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1769. Cântările evangheliei : Cântări duhovniceşti / Uniunea Bisericilor
Creştine Evanghelice Baptiste din Moldova. – Ch. : S. n., 2005 (Combinatul Poligr.).
– 484, [38] p.; 18 cm.
În cop.
[05-1966]
- - 1. Cântările evangheliei.
245:286
1770. Lecţii pentru viaţa de credinţă. – Ch. : Centrul Creştin
"Renaşterea", 2001 (Combinatul Poligr.). – 87, [2] p. : il.; 18 cm.
[05-1999]
- - 1. Lectura Bibliei. 2. Evanghelia după Ioan.
243+226.5
1771. Благослови венец лета благости Твоея, Господи : [calendar]. –
[Ch.] : Изд. Отдел Православной Церкви Молдовы, [2005]. – 26 cm.
2006. – 2005. – 151, [1] p. : il., [33] p. fotogr. color. – Tit. pe cop. : Право-
славный церковный календарь. – [05-2015]
- - 1. Calendare bisericeşti ortodoxe (rus.).
264.11
1772. Коркоран, Рон
Иисус, Вспомни Меня / Рон Коркоран; пер. : Сергей Бабарайка. – [Ch.
: S. n., 2005]. – 199, [1] p.; 23 cm.
Bibliogr. p. 197-200
ISBN 9975-69-795-X
[05-1870]
10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Patimile lui Cristos. 2. Iisus Cristos – Crucificarea.


232.96
3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
1773. Moldova în cifre = Moldova in figures : Culeg. succintă de inf.
statistice / Bir. Naţ. de Statistică al Rep. Moldova; col. red. : Vitalie Valcov (preş.), ...
– Ch. : Statistica, 2005 (Tipogr. "Crio" SA). – 21 cm. – (Statistica Moldovei)
...2005. – 2005. – 217 p. : diagr., tab. – Text paral. : lb. rom., engl. – ISBN
9975-9828-7-5 : 400 ex. – [05-2026]
- - 1. Dezvoltare socială, 2004 – Moldova – Date statistice. 2. Dezvoltare
economică, 2004 – Date statistice.
316+338(478)(083.41)=135.1=111
32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
1774. Tomuleţ, Valentin
Evoluţia sistemului politic din Rusia în secolul al XVII-lea – începutul
secolului al XX-lea : Compendiu / Valentin Tomuleţ; Univ. de Stat din Moldova. Fac.
de Ist. şi Psihologie. Catedra Ist. Universală. – Ch. : CEP USM, 2005. – 35, [1] p.;
21 cm.
Bibliogr. p. 27-35 (29 tit.)
ISBN 9975-70-584-7
50 ex. – [05-1922]
321(470)"16/19"(076.5)
323/324 Politică internă
323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova
1775. Anuarul Institutului de Cercetări Interetnice = Ежегодник
института межэтнических исследований / Acad. de Şt. a Moldovei; col. red. : I.
Bodrug (red. şef.), ... – Ch. : Inst. de Relaţii Interetnice, 2005 (Tipogr. AŞM). – 27
cm.
Vol. 4 . – 2005. – 227, [1] p. : il. – Texte : lb. rom., rusă, ucr. – Rez. : lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr. în note la sfârşitul art. – ISBN 9975-9775-4-5 : 250 ex.
– [05-2028]

11
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

- - 1. Minorităţi etnice – Moldova – Cercetări. 2. Cercetări interetnice –


Moldova.
323/324(478)(082)=135.1=161.1=161.2
1776. Ciobanu-Ţurcanu, Viorica
Relaţii inter-etnice în Republica Moldova / Viorica Ciobanu-Ţurcanu; red.
şt. : Veaceslav Stepanov; cop. : Gabriel Andronic. – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr.
"Dinamo"). – 206, [1] p. : fotogr., il., n. muz., tab.; 20 cm.
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor şi în
notele de subsol
ISBN 9975-72-186-9
1 000 ex. – [05-1967]
- - 1. Relaţii inter-etnice – Moldova. 2. Minorităţi etnice – Relaţii –
Moldova.
323.15(478)
1777. Моцпан, Думитру
Шипы и розы : [Д. Моцпан – о себе и его полит. деятельности] /
Думитру Моцпан. – Ch. : Princeps, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 400, [24] p.
: fotogr. color.; 25 cm.
ISBN 9975-9660-9-8(trecut eronat pe carte)(în cop.)
1 000 ex. – [05-1868]
- - 1. Politică şi guvernare – Moldova (rus.). 2. Moţpan, Dumitru, 1940-...,
politician (rus.).
323/324(478)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
1778. Albu, Svetlana
Eficienţa investiţiei : Curs univ. / Svetlana Albu, Valeriu Capsîzu, Ion Albu;
Univ. de Stat din Moldova. Fac. Şt. Econ. – Ch. : CEP USM, 2005. – 139 p. : fig.,
tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 136-138 (64 tit.)
ISBN 9975-70-556-1
350 ex. – [05-1849]
- - 1. Investiţii – Eficienţă economică.
330.322(075.8)

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1779. Haruţa, Dumitru


Teste pentru autoevaluare : pentru studenţii fac. "Cadastru şi Drept" spec.
2551 "Cadastru şi organizarea teritoriului" la disciplina "Metode economico-
matematice şi modelarea la organizarea teritoriului" / Dumitru Haruţa; Univ. Agrară
de Stat din Moldova. Catedra Organizarea Teritoriului. – Ch. : UASM, 2005. – 22 p.;
21 cm.
Bibliogr. p. 21 (5 tit.). – F. f. de tit.
[05-1812]
- - 1. Economie matematică – Teste.
330.4:711.1(079)
1780. Сорочан, О. П.
Введение в экономическую теорию : [pentru uzul studenţilor] / О. П.
Сорочан; Молд. Экон. Акад. – К. : Изд.-полигр. деп. МЭА, 2005. – 196 p. : fig.,
tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 186 (14 tit.)
ISBN 9975-75-317-5
33, 00 lei, 100 ex. – [05-1986]
- - 1. Economie – Teorie (rus.).
330. 1(075.8)
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
1781. Bârcă, Alic
Managementul resurselor umane : [pentru uzul studenţilor] / Alic Bârcă;
Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : ASEM, 2005. – 522 p. : fig., tab.; 27 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap.
ISBN 9975-75-295-0
88, 00 lei, 300 ex. – [05-1984]
- - 1. Managementul resurselor umane. 2. Resurse umane –
Management.
331.101.262:658.012.4(075.8)
331.105.44 Sindicate
1782. Statutul Sindicatului "Sănătatea" din Republica Moldova. – Ch. : S.
n., 2005 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 24, [1] p.; 21 cm.
1 000 ex. – [05-2018]
- - 1. Sindicatul "Sănătatea" – Moldova – Statute. 2. Statutul Sindicatului
"Sănătatea" – Moldova.
331.105.445:61(478)(060.13)
13
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


1783. Литвин, А.
Тесты для самооценки знаний по дисциплине "Менеджмент сельско-
хозяйственных предприятий" : Для спец. 1803 – маркетинг, 1805 – финансы,
1806 – бух. учёт и аудит / А. Литвин, М. Ульер, Д. Чимпоеш.; Гос. Аграр. ун-т
Молдовы. Каф. "Менеджмента". – Ch. : UASM, 2005. – 54 p.; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – F. f. de tit.
[05-1820]
- - 1. Întreprinderi agricole – Management – Teste (rus.).
334.732:658.012.4(079)
1784. Парфентьева, Алла
Бизнес-план современной организации : (Учеб.-практ. пособие) / Ал-
ла Парфентьева; Молд. Экон. Акад. – К. : Изд. МЭА, 2005. – 274 p. : fig., tab.;
20 cm.
Bibliogr. p. 269-274 (92 tit.)
ISBN 9975-75-320-5
40, 97 lei, 200 ex. – [05-1990]
- - 1. Întreprinderi – Organizare – Planificare (rus.). 2. Planificarea în
întreprinderi (rus.).
334.02(075.8)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
1785. Рынок здоровых и конкурентно-способных продуктов питания /
сост. : М. Горобиевская. – К. : НИЭИ, 2005. – 22 p.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst.
Naţ. de Econ. şi Inf.)
Bibliogr. p. 20-21 (20 tit.). – Descr. după p. 1. – F. f. de tit. şi cop.
117 ex. – [05-1963]
338.439.52
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
Moldova în cifre. – Vezi Nr 1773

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
1786. Grama, Dumitru G.
Tematica seminarelor la istoria Statului şi Dreptului Republicii Moldova şi
extrase din actele legislative vechi / Dumitru G. Grama; Acad. de Şt. din Moldova.
Inst. de Filosofie, Soc. şi Drept, Univ. Liberă Int. din Moldova. – Ch. : Pontos, 2005
(Tipogr. "Jolea S." ÎI). – 63 p.; 21 cm.
ISBN 9975-72-187-7
170 ex. – [05-1995]
340.12(478)(091)
341 Drept internaţional
Ulianovschi, X. Drepturile militarilor în documentele naţionale şi
internaţionale. – Vezi Nr 1789

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


1787. Arseni, A.
Drept constituţional şi instituţii politice : [man.] / A. Arseni; Univ. de Stat
din Moldova. Fac. de Drept. – Ch. : CEP USM, 2005. – 25 cm.
Vol. 1 : Tratat elementar. – 2005. – 503, [1] p. – Bibliogr. în notele de
subsol. – ISBN 9975-70-536-7 : 550 ex. – [05-1852]
- - 1. Drept constituţional.
342.4(075.8)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
1788. "Criminalitatea regională : probleme şi perspective de
prevenire şi combatere", conf. şt.-practică int. (2005; Chişinău). "Criminalitatea
regională : probleme şi perspective de prevenire şi combatere = Региональная
преступность : проблемы и перспективы борьбы" : Materialele Conf. şt.-practice
int., 25-26 mai 2005, Chişinău / col. red. : Mihail Bîrgău (preş.), ... – Ch. : Acad.
"Ştefan cel Mare" a MAI al RM, 2005 (Tipogr. "Elena V. I."). – 602 p. : fig., tab.; 26
cm.
Antetit. : Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Acad. "Ştefan cel Mare".
– Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul financ. al
Fundaţiei Soros Moldova.

15
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

ISBN 9975-935-78-8
[05-1886]
- - 1. Criminalitate.
343.9(082)=135.1=161.1
344 Drept penal special. Drept penal militar, maritim, acvatic
1789. Ulianovschi, X.
Drepturile militarilor în documentele naţionale şi internaţionale / X.
Ulianovschi, T. Ulianovschi; Centrul pentru Protejarea Drepturilor Recruţilor şi
Militarilor în Termen din Moldova. – Ch. : Tipogr. "Prag-3", 2005. – 15, [1] p.; 20 cm.
Apare cu suportul financ. al Proiectului PNUD "Susţinere militarilor în
implementarea Planului naţ. de acţiuni în domeniul drepturilor omului în Rep.
Moldova"
ISBN 9975-77-066-6
1 000 ex. – [05-1901]
- - 1. Drepturile militarilor.
344+341.3/.4
347 Drept civil
1790. Ghidul judecătorului în materie civilă şi comercială a Republicii
Moldova / Proiectul "Judiciarul Civil şi Comercial în Rep. Moldova"; consiliul red. :
Jhon Lipton, ... – Ed. rev. şi complet. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Elan Poligraf"). –
447 p.; 24 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Uniunii
Europene
[05-2019]
- - 1. Drept civil – Moldova.
347(478)(082)
347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
1791. Dandara, Liliana
Uzufructul – dezmembrământ al dreptului de proprietate : [monogr.] /
Liliana Dandara. – Ch. : CEP USM, 2005. – 178, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 169-178 şi în notele de subsol
ISBN 9975-929-87-7
50 ex. – [05-1846]
- - 1. Uzufruct. 2. Dreptul de proprietate – Uzufruct.
347.252(478)

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


1792. Amihalachioaie, Gheorghe
Cauza Amihalachioaie versus Republica Moldova / Gheorghe
Amihalachioaie. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Sirius"). – 312 p.; 20 cm.
Text parţial : lb. rusă. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul
Asoc. "Avocaţii Americani" / Iniţiativa Juridică pentru Europa Centrală şi Eurasia
(ABA/ CEELI) şi al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Int. (USAID)
ISBN 9975-9833-7-5
2 500 ex. – [05-1888]
- - 1. Avocaţi – Moldova.
347.965(478)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
1793. Planul complex de activitate, 2005-2006 : [al Dir. gen. educaţie,
tineret şi sport a Consiliului mun. Chişinău] / Dir. Gen. Educaţie, Şt., Tineret şi
Sport. – [Ch. : S. n., 2005]. – 132 p.; 14 x 21 cm.
F. f. de tit.
[05-1871]
- - 1. Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului mun.
Chişinău – Program de activitate, 2005-2006.
352.075.1:37(478-25)(083.9)
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
1794. Pregătirea tinerilor cetăţeni pentru apărarea Patriei : Aspecte
legislative şi psihologice pentru recruţi şi militari în termen / X. Ulianovschi, V.
Babîră, M. Pîslă, ...; Centrul pentru Protejarea Drepturilor Recruţilor şi a Militarilor
în Termen din Moldova. – Ch. : Tipogr. "Prag-3", 2004. – 63, [1] p. : tab.; 20 cm.
Aut pe cop. nu sunt indicaţi. – Apare cu sprijinul de Drept al Fundaţiei
Soros Moldova
ISBN 9975-77-033-9
500 ex. – [05-1900]
- - 1. Serviciu militar – Pregătire. 2. Recruţi – Pregătire.
355.121/.212(478)
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

17
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

1795. Bragari, Nicolae


Evoluţia învăţământului şcolar în RSS Moldovenească (1956-1990) : (St.
monogr.) / Nicolae Bragari; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunic. – Ch. :
Evrica, 2005 (Tipogr. AŞM). – 131 p. : tab.; 20 cm. – (Ser. "Şt. Socio-Umane şi Lb.
Moderne")
Bibliogr. p. 120-128
ISBN 9975-942-93-8
300 ex. – [05-2025]
- - 1. Învăţământ şcolar, 1956-1990 – Moldova . Istorie. 2. Politica
educaţională a regimului comunist.
37.0(478)(091)
1796. Cuzneţov, Larisa
Educaţia pentru familie în preşcolaritate : Curriculum : Ghid metodic /
Larisa Cuzneţov; coord. : S. Cemortan; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă". –
Ch. : Stelpart, 2005 (Tipogr. or. Orhei). – 63 p. : tab.; 22 cm. – (Seria "Cheiţele
educaţiei"; 2)
Bibliogr. p. 58-62 (92 tit.)
ISBN 9975-921-59-0 (Univ. Pedagogică "Ion Creangă")
200 ex. – [05-1980]
- - 1. Formarea personalităţii. 2. Educaţie în familie.
37.03:37.018.1(073)
1797. Ghid ecologic pentru cei mici / Mişcarea Ecologistă din Moldova,
Org. Teritorială Soroca; grupul de implementare a proiectului : Valentina Jamba, ...
– Ed. a 2-a. – Ch. : S. n., 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 59 p. : il. color.; 29 cm. –
(Col. "Natura")
Bibliogr. p. 56 (7 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al REC Moldova din
sursele Comisiei Europene
[05-1857]
- - 1. Educaţie ecologică.
37.033:373.3
1798. Константинова, С. К.
Психолого-педагогическая практика : Организац.-метод. гид для сту-
дентов / С. К. Константинова; Молд гос. ун-т. Фак. ист. и психологии. Каф. пед.
наук. – Ch. : CEP USM, 2005. – 83, [1] p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 81-82 (22 tit.)
ISBN 9975-70-540-5
18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

50 ex. – [05-1923]
- - 1. Practică pedagogică (rus.).
37.015.3+371.133
371 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
1799. Bărbieru, A.
Florile sufletului meu : Scenarii tematice / A. Bărbieru, T. Neculce. – Ch. :
Univers Pedagogic, 2005 (Tipogr. Orhei). – 71, [1] p. : n. muz.; 29 cm. – (Activităţi
extracurriculare)
ISBN 9975-9852-5-4
12 lei, 2 000 ex. – [05-1914]
- - 1. Manifestări cultural-artistice.
371.383
Константинова, С. К. Психолого-педагогическая практика. – Vezi Nr
1798

372 Conţinutul activităţii şcolare şi programă şcolară în învăţământul preşcolar şi elementar.


Obiecte la orice nivel şi din orice gen de şcoală
372.8 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1800. Carauş, Grigore
Aspecte ale organizării şi realizării procesului de studiu la matematică în
şcoala superioară / Grigore Carauş; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Catedra
de matematică. – Bălţi : S. n., 1997. – 35 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 32-34 (45 tit.). – F. f. de tit.
[05-1956]
- - 1. Matematică – Metodica predării.
372.851.046.16
1801. Carauş, Grigore
Formarea şi dezvoltarea la studenţi a deprinderilor şi elementelor de
creativitate de calcul al integralelor nedefinite la etapa iniţială / Grigore Carauş;
Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Catedra de matematică. – Bălţi : S. n., 1997.
– 32 p.; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – F. f. de tit.
[05-1957]
- - 1. Matematică – Metodica predării.
372.851.046.16

19
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

1802. Olaru, Valentina


Istorie Universală : Cl. a 9-a : Ghidul pentru profesori / Valentina Olaru,
Nina Uzicov. – Ch. : Civitas, 2005. – 64 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 64 (12 tit.)
ISBN 9975-912-51-6
[05-1891]
- - 1. Istorie universală – Metodica predării.
372.894(100).046.14
1803. Ştiinţe : cl. a 5-a : Ghidul profesorului / Zinaida Galben-Panciuc,
Ion Botgros, Stela Diaconu, Svetlana Galben; comisia de evaluare : Eugenia
Buruian, ...; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Prut
Internaţional, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 124 p. : il.; 22 cm.
Bibliogr. p. 123-124 (54 tit.)
ISBN 9975-69-793-3
[05-1859]
- - 1. Ştiinţele naturii – Metodica predării.
372.850.2.046.12
1804. Idem în lb. rusă : Познание мира : 5 кл. : Пособие для учителя /
trad. : Tatiana Zaicovschi. – Ch. : Prut Internaţional, 2005 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 124 p. : il.; 22 cm.
Bibliogr. p. 123-124 (54 tit.)
ISBN 9975-69-798-4
[05-1860]
- - 1. Ştiinţele naturii – Metodica predării (rus.).
372.850.2.046.12
1805. Борш, Александру
Музыкальное воспитание : 2 кл. : пособие для учителя / Александру
Борш, Еуджен Корой, Ала Стынгэ; trad. din lb. rom. : Tatiana Berezovicova; n.
muz. : Vitalie Ichim; comisia de evaluare : Marina Moraru, ...; Min. Educaţiei,
Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2005 (Combinatul
Poligr.). – 91, [1] p. : n. muz., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 91 (14 tit.)
ISBN 9975-67-512-3
700 ex. – [05-1896]
- - 1. Educaţie muzicală – Metodica predării (rus.).
372.878.046.12
20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1806. Карауш, Григоре


О преподавании темы "Тригонометрические уравнения" / Григоре Ка-
рауш. – Бэлць : Б. и., 2002. – 16 p.; 21 cm.
F. f. de tit.
[05-1961]
- - 1. Matematică – Metodica predării (rus.).
372.851.25.046.16
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
1807. Zubenschi, Ecaterina
ABCD-ul reprezentărilor : (îndrumar practic pentru logopezi, învăţători,
părinţi) / Ecaterina Zubenschi, Mariana Zubenschi. – Ch. : UPS "Ion Creangă",
2005. – 29 cm.
Partea 1-a. – 2005. – 76 p. : il. – ISBN 9975-921-91-4. – [05-1905]
- - 1. Educaţia persoanelor cu handicap.
376.3:81'27
1808. Zubenschi, Ecaterina
ABCD-ul reprezentărilor : matematică propedeutică : (supl. la îndr. practic
pentru învăţători, părinţi) / Ecaterina Zubenschi, Mariana Zubenschi. – Ch. : UPS
"Ion Creangă", 2005 (Tipogr. ŞM-2). – 40 p. : il.; 29 cm.
ISBN 9975-921-92-2
[05-1906]
- - 1. Educaţia persoanelor cu handicap.
376.3:51
377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,
colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
1809. Ghid pentru candidaţii la admitere : (colegii) : [Moldova] / Min.
Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Univers Pedagogic, 2005
(Tipogr. Orhei). – 11, [18] p. : tab.; 21 cm. – (Admiterea – 2005)
6, 00 lei, 2 000 ex. – [05-1924]
- - 1. Colegii – Moldova – Ghiduri.
377.8(478)(036)
1810. Ghid pentru candidaţii la admitere : (şcoli profesionale şi de
meserii) : [Moldova] / Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch.
: Univers Pedagogic, 2005 (Tipogr. Orhei). – 27, [1] p. : tab.; 21 cm. – (Admiterea –
2005)
21
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

6, 00 lei, 500 ex. – [05-1925]


- - 1. Şcoli profesionale şi de meserii – Moldova – Ghiduri.
377.8(478)(036)
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
1811. Pedagog şi publicist Grigore Carauş la 70 de ani / Univ. de Stat
"Alecu Russo" din Bălţi. – Bălţi : S. n., 2005. – 43, [1] p. : il.; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – F. f. de tit.
[05-1958]
- - 1. Profesori universitari – Moldova.
378.12(478)(082)
1812. Popa, Iulius
Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi (1945-2005) / Iulius Popa. –
Ch. : Litera, 2005 (Combinatul Poligr.). – 389, [3] p. : il., il. color., fotogr. color.; 25
cm.
Rez. : lb. engl.
ISBN 9975-74-923-2 (în cop.)
[05-1866]
- - 1. Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi – Moldova – Istorie.
378.4(478)(091)
1813. Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi : Anuarul 2005/2006 /
coord. : Valeriu Cabac, ... – Ch. : Presa univ. bălţeană, 2005 (Tipogr. Univ. de Stat
"Alecu Russo" din Bălţi). – 111, [1] p. : tab.; 21 cm.
160 ex. – [05-1982]
- - 1. Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi – Moldova – Structură.
378.4(478)(058)
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
51 MATEMATICĂ
1814. Braghiş, Maria
Matematica : Curs opţional : Cl. 1 / Maria Braghiş. – Ch. : Interprint, 2005
(Tipogr. "Elan Poligraf"). – 40 p.; 22 cm.
ISBN 9975-9903-3-9
500 ex. – [05-2017]
51(075.2)

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1815. Matematică : Culeg. de exerciţii şi probleme : pentru cl. a 12-a / Ion


Achiri, Vasile Ciobanu, Petru Efros, ... – Ch. : Prut Internaţional, 2005 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 200 p. : fig.; 24 cm.
Bibliogr. p. 196-198 (53 tit.)
ISBN 9975-69-802-6
[05-1858]
- - 1. Matematică.
51(075.3)
1816. Răileanu, Aurelia
Matematică : Teste pentru cl. a 3-a / Aurelia Răileanu, Mihaela Singer;
Min. Educaţiei şi Şt. al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internaţional, 2000 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 63, [1] p. : il., tab.; 24 cm.
ISBN 9975-69-160-9 (trecut eronat pe carte)
[05-1855]
- - 1. Matematica – Teste.
51(079)
1817. Singer, Mihaela
Taina numerelor : Exerciţii de fixare la matematică pentru cl. 1 / Mihaela
Singer. – Ch. : Prut Internaţional, 2005 [2001] (Tipogr. "Tipopres"). – 144, [1] p. : il.;
26 cm.
ISBN 9975-69-201-X (trecut eronat pe carte)
[05-1946]
51(076.5)
511 Teoria numerelor
1818. Карауш, Григоре
Сборник задач и упражнений для составления тестов по арифметике
и алгебре для 5го и 6го классов / Григоре Карауш. – Бэлць : Б. и., 2000. – 34 p.;
21 cm.
Bibliogr p. 34 (6 tit.). – F. f. de tit.
[05-1960]
511.1(076.5)
512 Algebră
1819. Moloşniuc, Alexandru

23
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

Matematica : Ciclu de prelegeri şi exerciţii / Alexandru Moloşniuc; red.


resp. : Leonid Ursu; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Matematică. – Ch. : UTM,
2005. – 20 cm.
Vol. 3 : Algebra liniară. Geometria analitică. – 2005. – 298 p. : fig. –
Bibliogr. p. 296 (14 tit.). – ISBN 9975-9888-3-0 : 300 ex. – [05-2002]
- - 1. Algebră liniară. 2. Geometrie analitică.
512.64+514.12(075.8)
519.2 Probabilitate. Statistică matematică
1820. Paladi, Florentin
Sisteme complexe : Modele analitice şi numerice avansate de tip cluster /
Florentin Paladi; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Fizică. Catedra de Fizică
Teoretică. – Ch. : CEP USM, 2005. – 174, [1] p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. 165-173 (109 tit.)
ISBN 9975-70-581-2
50 ex. – [05-1847]
- - 1. Metode de calcul – Tip "Cluster" – Fizică teoretică. 2. Structuri de tip
"Cluster" – Fizică teoretică.
519.2:53
53 FIZICĂ
539 Structura fizică a materiei
1821. Ризов, И. В.
Теория вихрей нейтринного эфира : (создание живого из неживого) /
И. В. Ризов. – Ch. : S. n., 2005. – 32 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-9501-7-5
150 ex. – [05-1890]
- - 1. Fizică atomică (rus.).
539.12
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
1822. Cîrliciuc, Mariana
Întrebări şi exerciţii la Chimie : pentru ciclul liceal / Mariana Cîrliciuc. – Ch.
: CEP USM, 2005. – 54, [1] p. : tab.; 21 cm.
ISBN 9975-70-573-1
400 ex. – [05-1842]

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

54(075.3)
1823. Moldavian-Polish-Ukrainian symposium on supramolecular
chemistry : Program & Abstracts : oct. 10-12, 2005, Chişinău / scientific advisory
board : Jan Biernat, ... – Ch. : S. n., 2005. – 116, [5] p. : fig., tab.; 20 cm.
Antetit. : Acad. of Sciences of Rep. Moldova, Int. Laboratory of
Superconductivity and Solid State Electronics, Inst. of Applied Physics of the Acad.
of Sciens of Moldova, ... – Texte : lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Ind. de
aut. p. 113-116. – Apare cu sprijinul financ. al Acad. of Sciences of R. Moldova,
Inst. of Chemistry of the Acad. of Sciences of Moldova, Int. Lab. of
Superconductivity and Solid State Electronics, ...
[05-1997]
- - 1. Chimie moleculară (engl.).
544(082)=111=161.1
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
1824. Ungureanu, V.
Geologie şi geomorfologie : Teste pentru studenţii spec. : 2806 –
Silvicultură şi grădini publice / V. Ungureanu, B. Vişnevschi; Univ. Agrară de Stat
din Moldova. Catedra de Pedologie şi Agrochimie. – Ch. : UASM, 2005. – 22 p.; 21
cm.
Bibliogr. p. 20 (11 tit.). – F. f. de tit.
[05-1818]
551(079)
1825. Idem în lb. rusă : Геология и геоморфология : Тесты для сту-
дентов спец. 2806 – Лесоводство и парковое хозяйство. – Ch. : UASM, 2005. –
22 p. : des., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21 (11 tit.). – F. f. de tit.
[05-1836]
551(079)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
579 Microbiologie
1826. Microbiologie : Teste pentru studenţii spec. 2601 "Medicina
veterinară" în studierea compartimentelor "Microbiologie generală şi imunologie" /

25
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

Univ. Agrară de Stat din Moldova. Catedra de epizoologie; elab. : Rita Golban. –
Ch. : UASM, 2005. – 52 p.; 21 cm.
F. f. de tit.
[05-1801]
- - 1. Microbiologie – Teste.
579(079)
Timoşco, Maria. Stresul şi flora microbiană intestinală. – Vezi Nr 1827

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
1827. Timoşco, Maria
Stresul şi flora microbiană intestinală / Maria Timoşco; red.-resp. : V.
Rudic; Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. de Fiziologie şi Sanocreatologie. – Ch. :
Tipogr. AŞM, 2005. – 172 p. : diagr., tab.; 22 cm.
Bibliogr. p. 145-169
ISBN 9975-62-148-1
100 ex. – [05-2023]
- - 1. Intestine – Flora microbiană – Factori stresogeni. 2. Factori
stresogeni – Flora intestinală. 3. Flora intestinală – Factori stresogeni.
612.33.014+579
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
1828. Întreprinderea mixtă moldo-ungară "Rihpangalfarm" SRL : Cat.
ofertă : trimestru 4. – [Ch. : S. n., 2005]. – [70] p. : il. color.; 30 cm.
F. f. de tit.
[05-2022]
- - 1. Produse farmaceutice – Liste.
615.4(083.81)
616 Patologie. Medicină clinică
1829. Copilul cu disabilităţi : Aspecte de dezvoltare şi comportament :
Ghid practic / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Centrul

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

de intervenţie precoce "Voinicel"; sub red. : Ivan Puiu, ... – Ch. : Centrul Ed.
"Medicina", 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 280 p. : tab.; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Apare cu
sprijinul financ. al Ahead-Moldova, Centrul de Afecţiuni Rare Frambu din Norvegia
ISBN 9975-918-36-0
2000 ex. – [05-2016]
- - 1. Copii cu disabilităţi – Aspecte de dezvoltare şi comportament. 2.
Handicap – Copii – Aspecte de dezvoltare şi comportament.
616-053.2-007.1(036)
1830. Iacob, Olimpia
Parazitologie şi clinica bolilor parazitare : Protozooze / Olimpia Iacob; ref.
şt. : Alexandru Niculescu, Eronim Şuteu; Univ. de Şt. Agricole şi Medicină
Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi. Fac. de Medicină Veterinară. – Iaşi : Terra
Nostra, 2002 (Tipogr. PIM). – 272 p. : fig., tab.; 25 cm.
Bibliogr. p. 267-272
ISBN 973-8432-01-4
[05-1887]
- - 1. Parazitologie. 2. Boli parazitare – Animale domestice.
616-002.8/.9:619
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
1831. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din Republica
Moldova. Anale Ştiinţifice = Scientific Annals / Asoc. Chirurgilor Pediatri Univ. din
Rep. Moldova; red. şef. : Eva Gudumac. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. USMF). – 142,
[2] p. : fig., tab.; 30 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 9975-9807-1-6
ISSN 1857-0631
250 ex. – [05-1955]
- - 1. Chirurgie pediatrică.
617-053.2(082)=135.1=161.1
619 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară
1832. Insectele hematofage (hippoboscidae), rozătoare de păr
(bovicolae) la animalele domestice, metode de profilaxie şi tratament : Indicaţii
metodice / Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Inst. de Zoologie. Min. Agriculturii şi Ind.
Alimentare al Rep. Moldova; elab. : Luncaşu Mihai, ... – Ch. : S. n., 2005. – 22 p.;
20 cm.
27
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

Text paral. : lb. rom., rusă


[05-1873]
619:[595.77+636.2/.3](076.5)
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.3 Electrotehnică
1833. Maşini electrice : Îndrumări metodice pentru lucr. de lab. la
compartimentele "Maşini de curent continuu" şi "transformatoare electrice",
destinate studenţilor de la anul 2 Spec. 1904 – Electrificarea agriculturii / Univ.
Agrară de Stat din Moldova. Catedra de electrotehnică; elab. : Victor Dobrea. – Ch.
: UASM, 2005. – 21 cm.
Partea 1 : (lucrările nr. 1-7). – 2005. – 62 p. : fig., tab. – F. f. de tit. – [05-
1803]
621.313(076.5)
1834. Partea 2 : (lucrările nr. 8-15). – 2005. – 58 p. : fig., tab. – F. f. de tit.
– [05-1804]
621.313(076.5)
1835. Radioelectronica : Amplificatoare de semnal fără transformator,
echipate cu tranzistori compuşi : Ghid la proiectare / Univ. Teh. a Moldovei. Fac.
Radioelectronică şi Telecomunicaţii. Catedra Telecomunicaţii; alcăt. : Sergiu
Dimitrachi, Elena Ciobanu. – Ch : UTM, 2005. – 20 cm.
Partea 1-a. – 2005. – 81, [1] p. : fig. – Bibliogr. p. 81 (11 tit.). – 100 ex. –
[05-1993]
- - 1. Radioelectronică – Amplificatoare de semnal. 2. Amplificatoare de
semnal – Radioelectronică.
621.375.1(076.5)
621.4 Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur)
1836. Bazele teoretice ale MAI : Indicaţii metodice pentru îndeplinirea
proiectului de an "Calcul termic al MAI" pentru studenţii spec. 2004 a fac. de
"Inginerie agrară şi transport auto" / Univ. Agrară de Stat din Moldova. Catedra
"Tractoare şi automobile"; elab. : D. Novorojdin, I. Onu. – Ch. : UASM, 2005. – 38
p. : fig., tab.; 21 cm.
F. f. de tit.
[05-1816]

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

621.43(076.5)
626 Lucrări hidrotehnice în general
1837. Exploatarea sistemelor hidroameliorative : Teste pentru studenţi
spec. – 2505 "Ingineria mediului" / Univ. Agrară de Stat din Moldova. Catedra
"Îmbunătăţiri funciare şi hidrotehnică"; elab. : T. Coşuleanu. – Ch. : UASM, 2005. –
102 p.; 21 cm.
F. f. de tit.
[05-1826]
- - 1. Exploatarea sistemelor hidroameliorative – Teste.
626.8(079)
629 Tehnica mijloacelor de transport
1838. Тракторы и автомобили : Метод. указания по выполнению кур-
совой работы для студентов спец. 2004 "Механизация сельского хозяйства" /
Гос. Аграр. Ун-т Молдовы; сост. : В. Облучинский. – Ch. : UASM, 2005. – 70 p. :
des., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 48 (5 tit.). – F. f. de tit.
[05-1833]
629.33/.36(076.5)
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
1839. Boaghie, Dionisie
Reconstrucţia ecologică a pădurilor : (Material didactic) / Dionisie
Boaghie; consultant şt. : Vasile Şalaru; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Biologie
şi Pedologie. Catedra Botanică, Ecologie şi Silvicultură, Inst. de Cercet. şi
Amenajări Silvice. Lab. Silvicultură. – Ch. : CEP USM, 2005. – 274, [1] p. : fig., tab.;
21 cm.
Bibliogr. p. 182-187 (88 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Într. pentru
silvicultură Hânceşti-Silva, "Silva-Sud" Cahul şi Nisporeni
ISBN 9975-70-574-X
150 ex. – [05-1921]
- - 1. Păduri – Reconstrucţie ecologică.
630:502.75

29
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

631 Agricultură în general


631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
1840. Activitatea agricolă a gospodăriilor personale auxiliare ale
cetăţenilor şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) în Republica Moldova, în 2004 =
Сельскохозяйственная деятельность личных подсобных хозяйств граждан и
крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Молдова в 2004 г. =
Agricultural Activity of Households and Farms in the Republic of Moldova, in 2004 :
(rezultatele cercet. statistice) / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova; col. red. :
Vitalie Valcov (preş.), ...; trad. : Diana Loznean. – Ch. : Statistica, 2005 (Tipogr.
"Crio" SA). – 58 p. : diagr. color., tab.; 30 cm. – (Statistica Moldovei)
Text paral. : lb. rom., engl., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al Dep.
Dezvoltării Int. (DFID) al Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de
Nord
ISBN 9975-9911-2-2
150 ex. – [05-2027]
- - 1. Gospodării personale auxiliare – Activitate agricolă, 2004 – Moldova
– Date statistice. 2. Gospodării de fermier, 2004 – Moldova – Date statistice.
631.11(478)(083.41)=135.1=111=161.1
634 Horticultură în general
1841. Aspecte inovative în viticultură şi vinificaţie : Teze ale conf. şt. int. /
Inst. Naţ. pentru Viticultură şi Vinificaţie din Rep. Moldova; col. red. : Constantin
Dadu (red. şef), ... – Ch. : Litera, 2005. – 211, [4] p. : fig., tab.; 20 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Rez. : lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare
cu sprijinul financ. al Uniunii Soc. Teh.-Şt. din Rep. Moldova
ISBN 9975-74-920-8
[05-1879]
- - 1. Viticultură. 2. Vinificaţie.
634.8+663.2(082)=135.1=161.1
1842. Institutul de Cercetări pentru Pomicultură : laureat al Premiului de
Stat în Domeniul Calităţii, Productivităţii şi Competitivităţii / Min. Agriculturii şi Ind.
Alimentare al Rep. Moldova, Acad. de Şt. a Moldovei; dir. gen. : Mihail Rapcea. –
[Ch. : S. n., 2005]. – 12, [1] p. : il. color.; 24 cm.
F. f. de tit.
[05-1872]
- - 1. Institutul de Cercetări pentru Pomicultură – Moldova.

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

634.1/.7:061.6(478)
65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
651 Organizarea şi practica muncii de birou
1843. Borcoman, Raisa
Corespondenţa economică : Limbaj economic – Probleme – Exerciţii şi
situaţii de caz – Teste / Raisa Borcoman; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch.
: ASEM, 2005. – 113 p.; 19 cm.
Bibliogr. p. 112-113 (26 tit.)
ISBN 9975-75-288-8
23, 60 lei, 200 ex. – [05-1991]
- - 1. Corespondenţă economică – Teste.
651.75(079)
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier
1844. Mocanu, Maria
Ghidul taximetristului / Maria Mocanu, Ecaterina Păun; Centrul Naţ. de
Terminologie. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. AŞM). – 48 p.; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Text : lb. rom., rusă. – Bibliogr. p. 48 (5
tit.)
ISBN 9975-9729-4-2
500 ex. – [05-1981]
- - 1. Taxi – Servicii – Ghiduri. 2. Ghidul taximetristului.
656.131(036)
657 Contabilitate
1845. Morari, Galina
Rapoarte financiare : (lucr. metodico-didactică) / Galina Morari; Acad. de
Transporturi, Informatică şi Comunic. – Ch. : Evrica, 2005 (Tipogr. AŞM). – 76 p. :
tab.; 20 cm. – (Ser. Contabilitate şi Finanţe)
Bibliogr. p. 53-54
ISBN 9975-942-94-6
300 ex. – [05-2029]
- - 1. Contabilitate – Rapoarte financiare.
657.1(076.5)

31
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

1846. Основы бухгалтерского учета : Задачи и тесты / Еудокия Ба-


жерян, Татьяна Мишова, Екатерина Чекина, Родика Кушмэунсэ; Молд. Экон.
Акад. Каф. "Бухгалт. учета и аудита". – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. ASEM). – 241,
[1] p. : tab.; 27 cm.
ISBN 9975-75-321-3
53, 50 lei, 250 ex. – [05-1983]
- - 1. Contabilitate (rus.).
657.1(076.5)
1847. Учёт на предприятиях малого бизнеса для студентов спец.
1806 "Бухгалтерский учёт" / Гос. Аграр. Ун-т Молдовы. Каф. бухгалтерского
учёта; сост. : Л. В. Тодорова, ... – Ch. : UASM, 2005. – 50 p. : tab.; 21 cm.
F. f. de tit.
[05-1834]
657.22(076.5)
1848. Цуркану, В.
Бухгалтерский учет : теоретическое руководство и практические за-
дания : (Учеб.-метод. работа) / В. Цуркану, А. Якимовский; Молд. Экон. Акад. –
Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. ASEM). – 129 p. : tab.; 28 cm.
ISBN 9975-75-234-9
34, 00 lei, 300 ex. – [05-1985]
- - 1. Contabilitate – Evidenţă (rus.). 2. Evidenţă contabilă (rus.).
657.1/2(075.8)
659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul
1849. Городской дизайн : Наружная реклама : Учеб. пособие / Техн.
Ун-т Молдовы. Фак. градостроительства и архитектуры. Каф. архитектуры;
сост. : М. Т. Шаргородский, Д. Т. Андронович. – Ch. : ТУМ, 2005. – 26 p. : il.; 20
cm.
100 ex. – [05-2004]
- - 1. Reclama în oraşe (rus.).
659.1:711.4(075)
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor
1850. Afinoghent, Jamba

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor agricole (teste) : Spec. la


care se referă : 2803 – Horticultura / Jamba Afinoghent; Univ. Agrară de Stat din
Moldova. Catedra de Tehnologia Păstrării şi Prelucrării Produselor Agricole. – Ch. :
UASM, 2005. – 62 p.; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. – Bibliogr. p. 59 (5 tit.). – F. f. de tit.
[05-1807]
- - 1. Produse agricole – Prelucrare – Păstrare – Teste. 2. Tehnologia
păstrării şi prelucrării produselor agricole – Teste.
664.8/.9(079)
Aspecte inovative în viticultură şi vinificaţie. – Vezi Nr 1841

665 Uleiuri. Grăsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Răşini


665.6/.7 Procese şi produse ale industriilor petrolului şi înrudite
1851. Lukoil Moldova : 10 ani : [album] / aut. proiectului : Constantin
Soltan; trad. : Ludmila Perciuleac, Nadia Farcaş; fotogr. : Mihai Potârniche, ...;
concepţia graf. : Sergiu Stanciu. – Ch. : Prut Internaţional, 2005 (Combinatul
Poligr.). – 157, [2] p. : fotogr. color.; 31 cm.
Text paral. : lb. rom., engl., rusă
ISBN 9975-69-812-3 (în cop.)
[05-2000]
- - 1. Lukoil Moldova – Albume.
665.6/.7(084.12)
67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
677 Industrie textilă
1852. Studiul materialelor : Studierea procesului tehnologic de filare,
ţesere şi de producere a textilelor neţesute : Îndrumar pentru lucr. de lab. / Univ.
Teh. a Moldovei. Fac. Ind. Uşoară. Catedra Tehnologia Confecţiilor din Ţesături şi
Tricoturi; elab. : Neolina Siroş. – Ch. : UTM, 2005. – 66, [1] p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 66 (5 tit.)
100 ex. – [05-2007]
677.02(076.5)

33
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
1853. Aurul lumii : Frumuseţi şi celebrităţi / coord. : I. Koşelev; trad. din
rusă : Emil Iordache, Leonte Ivanov; red. principal. : E. Ananieva. – Ch. : Arc, 2005
(Combinatul Poligr.). – 183 p. : reprod. color.; 30 cm.
ISBN 9975-61-400-0 (în cop.)
3 000 ex. – [05-2013]
- - 1. Aurul lumii – Obiecte. 2. Obiecte din aur.
739.1
1854. Ciobanu, Constantin I.
Andrei Sârbu : [pictor : minimonogr.] / Constantin I. Ciobanu; trad. în engl.
: Iulian Robu; red. pentru trad. : Varvara Colibaba; imagini : Iurie Foca, Nicolae
Răileanu; cop. : Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2005 (Combinatul Poligr.). – 95 p. : il.,
reprod. color; 30 cm. – (Maeştri basarabeni din sec. XX)
Textul il. paral. : lb. rom., engl. – Rez. : lb. engl. – Bibliogr. p. 90-91 şi în
text. – Lista il. p. 92-95. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 9975-61-405-1
[05-2014]
- - 1. Pictură – Moldova. 2. Sârbu, Andrei, 1950-2000, pictor.
75.071.1(478)
77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE
1855. Fotoscopii, 2005 : Fotogr. realizate de tineri / UNICEF, Centrul
Media pentru Tineri; coord. : Veronica Boboc; concepţia graf. : Lică Sainciuc;
imagini : Alex Botezatu, ... – Ch. : S. n., 2006 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – [37] p. :
fotogr. color.; 22 x 26 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Comitetului German pentru UNICEF
ISBN 9975-9822-4-7
1 000 ex. – [05-2020]
77.03/.08(084.12)
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
1856. Budevici, Anatolie

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Principii ştiinţifico-metodologice ale pregătirii handbaliştilor juniori /


Anatolie Budevici, Constantin Şufaru; Inst. Naţ. de Educaţie Fizică şi Sport. – Ch. :
"Valinex" SA, 2005. – 213 p. : fig., graf., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 205-213 (82 tit.)
ISBN 9975-9891-5-2
50 ex. – [05-1940]
- - 1. Handbal.
796.322
1857. Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport. Analele ştiinţifice
şi metodice ale Catedrei de Atletism = Научные и методические труды кафедры
лёгкой атлетики / Inst. Naţ. de Educaţie Fizică şi Sport. – Ch. : Valinex, 2005. –
112 p. : fig., tab.; 20 cm.
Texte : lb. rom., rusă
ISBN 9975-9891-2-8
50 ex. – [05-1944]
- - 1. Atletism – Anale.
796.42:378.4(478)(082)=135.1=161.1
1858. Macri, Aurelia-Cristina
Atletism. Pregătirea de forţă-viteză a sprinterilor juniori / Aurelia-Cristina
Macri. – Ch. : Valinex, 2005. – 158 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 138-158 (235 tit.)
ISBN 9975-9891-7-9
50 ex. – [05-1938]
- - 1. Atletism.
796.42-053.5
1859. Mihăilescu, Liliana Niculina
Atletism : Alergarea de garduri : [pentru uzul studenţilor] / Liliana Niculina
Mihăilescu. – Ch. : Valinex, 2005. – 166 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 163-166 (49 tit.)
ISBN 9975-9891-9-5
50 ex. – [05-1943]
- - 1. Atletism.
796.422.12.093.352(075.8)
1860. Oancea, Vasile Dorin
Fotbal – factorul tactic : [pentru uzul studenţilor] / Vasile Dorin Oancea. –
Ch. : Valinex, 2005. – 152 p.; 20 cm.
35
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

Bibliogr. p. 146-152 (91 tit.)


ISBN 9975-9891-6-0
50 ex. – [05-1941]
- - 1. Fotbal.
796.332(075)
1861. Ploeşteanu, Constantin
Fotbal : Pregătire fizică diferenţiată : [pentru uzul studenţilor] / Constantin
Ploeşteanu. – Ch. : Valinex, 2005. – 144 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 130-144 (327 tit.)
ISBN 9975-9891-3-6
50 ex. – [05-1939]
- - 1. Fotbal.
796.332(075.8)
1862. Pop, Nicolae
Atletism : Pregătirea atletică polivalentă a elevilor din ciclul gimnazial /
Nicolae Pop. – Ch. : Valinex, 2005. – 157 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 146-157 (269 tit.)
ISBN 9975-9891-4-4
50 ex. – [05-1942]
- - 1. Atletism.
796.42(075.3)
1863. Должные нормы разносторонней физической подготовленно-
сти юных баскетболистов : (Метод. рекомендации) / Нац. ин-т физ. воспитания
и спорта Респ. Молдова. Каф. легкой атлетики, Молд. экон. акад. Каф. физ.
воспитания; авт. : А. Ю. Горащенко, В. М. Скутельник, А. И. Горбунов. – К. :
Изд.-полигр. деп. МЭА, 2005. – 33 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 32-33 (33 tit.)
ISBN 9975-75-303-5
6, 20 lei, 15 ex. – [05-1987]
796.323.2(076.5)
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1864. "Textul : probleme filologice şi metodice ", conf. şt. int. (2005;
Chişinău). Textul : probleme filologice şi metodice : Materialele conf. şt. int., 22-23

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

apr. 2005, Chişinău / com. org. : M. Cioban (preş.), ...; red. resp. : O. Gherlovan. –
Ch. : Ed. UST, 2005. – 202 p. : des., fig., tab.; 21 cm.
Antetit. : Univ. de Stat din Tiraspol. Fac. Filologie. Catedra Lb. şi Lit. Rusă.
– Texte : lb. rom., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – F. f. de tit.
ISBN9975-9859-4-7
100 ex. – [05-1996]
- - 1. Filologie.
80(082)=00
811 Limbi individuale
1865. Dîrul, Alexandru
Categoriile gramaticale din perspectiva unităţilor limbii de diferite nivele /
Alexandru Dîrul. – Ch. : CEP USM, 2005. – 158, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 153-158
ISBN 9975-70-554-5
100 ex. – [05-1851]
- - 1. Categorii gramaticale. 2. Gramatică – Categorii. 3. Lingvistică –
Categorii gramaticale.
811'36
811.111 Limba engleză
1866. A Reader in english lexicology : [pentru uzul studenţilor] / Moldova
State Univ. Fac. of Foreign Languages and Lit. Engl. Philology Dep.; alcăt : Dumitru
Melenciuc. – Ch. : CEP USM, 2005. – 303, [1] p.; 24 cm.
Bibliogr. p. 300
ISBN 9975-70-519-7
600 ex. – [05-1843]
Lexicologia limbii engleze
- - 1. Limba engleză – Lexicologie.
811.111'374(075.8)
1867. A Reader in theoretical phonetics : [pentru uzul studenţilor] /
Moldova State Univ. Fac. of Foreign Languages and Lit. Engl. Philology Dep.; alcăt.
: Dumitru Melenciuc. – Ch. : CEP USM, 2005. – 335, [1] p. : fig.; 24 cm.
Bibliogr. p. 332-333 (35 tit.)
ISBN 9975-70-518-9
600 ex. – [05-1844]
Fonetica teoretică a limbii engleze
- - 1. Limba engleză – Fonetică.
37
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

811.111'342(075.8)
1868. Magic english : Work book : 2-nd form / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin,
Ludmila Foca, ... – Ch. : Prut Internaţional : Arc; [Bucureşti] : Teora, 2004 (Tipogr.
"Tipopres"). – 95, [1] p. : il.; 26 cm.
ISBN 9975-69-662-7 (Prut Internaţional) (trecut eronat pe carte)
[05-1947]
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.2)
1869. Magic english : Work book : 3 form / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin,
Ludmila Foca, ... – Ch. : Prut Internaţional : Arc; [Bucureşti] : Teora, 2004 (Tipogr.
"Tipopres"). – 108 p. : il.; 26 cm.
ISBN 9975-69-663-5 (Prut Internaţional) (trecut eronat pe carte)
[05-1948]
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.2)
1870. Magic english : Work book : 4 form / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin,
Ludmila Foca, ... – Ch. : Prut Internaţional : Arc; [Bucureşti] : Teora, 2004 (Tipogr.
"Tipopres"). – 99, [1] p. : il.; 26 cm.
ISBN 9975-69-664-3 (Prut Internaţional)
[05-1949]
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.2)
811.112 Limba germană
1871. Doska, Aljona
Terminologievergleich im Bereich des RECHTS : Entscheidungsfrage von
JURISTEN, TERMINOLOGEN oder LEKTOREN der FACHÜBERSETZUNG :
(methodisch-wissenschaftlicher Ratgeber) : Ghid metodico-şt. pentru studenţii care
se specializează în trad. juridică / Aljona Doska; Univ. de Stat din Moldova. Fac. Lb.
Străine. Catedra Filologie Germană. – Ch. : CEP USM, 2005. – 180, [1] p. : fig.,
tab.; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap.
ISBN 9975-70-568-5
50 ex. – [05-1850]
- - 1. Limbă germană – Terminologie juridică.
811.112.2'276.6:34

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

811.135.1 Limba română


1872. Cozari, Ana
Culegeri de texte cu profil silvic şi exerciţii la limba română / Ana Cozari;
Univ. Agrară de Stat din Moldova. Catedra Lb. Moderne. – Ch. : UASM, 2005. – 26
p.; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. – F. f. de tit.
[05-1817]
- - 1. Limba română – Terminologie silvică.
811.135.1:630
1873. Limba şi literatura română : Teste pentru cl. a 9-a : Ciclul gimnazial
/ Aurelia Marcu, Adrian Ghicov, Olga Cosovan, Aliona Zgădan-Crudu; Min.
Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. Dir. Evaluare şi Examinare. –
Ch. : Univers Pedagogic, 2005 (Tipogr. Orhei). – 103, [1] p. : tab.; 21 cm.
ISBN 9975-9794-6-7
5 000 ex. – [05-1953]
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatura română – Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)
811.161.1 Limba rusă
1874. Волковская, М.
Тесты по русскому языку : для шк. с рум. яз. обучения : 5-7 кл. / М.
Волковская, Н. Горбачева. – Ch. : Prut Internaţional, 2004 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 48 p. : tab.; 24 cm.
ISBN 9975-69-527-2 (trecut eronat pe carte)
[05-1856]
- - 1. Limba rusă – Teste.
811.161.1'243(079)
1875. "Положение рус. яз. и преподавание на рус. яз. вне России.
Возможности использования междунар. опыта", междунар. науч.-практ.
конф. (2005; Кишинэу). Положение русского языка и преподавание на рус-
ском языке вне России. Возможность использования международного опыта :
Сб. тезисов науч.-практ. конф., 23-26 нояб. 2005 Кишинев / редкол. : О. А. Ба-
бенко, ... – Ch. : Valinex, 2005. – 136 p.; 20 cm.
Antetit. : М-во просвещения, молодежи и спорта Респ. Молдова, Слав.
ун-т Респ. Молдова, Междунар. пед. о-во в поддержку рус. яз., ...
ISBN 9975-9915-2-1
300 ex. – [05-1945]
39
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

- - 1. Limba rusă – Metodica predării (rus.).


811.161.1'246.2(082)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.112.2 Literatură germană
1876. Deutsche Literatur : von der Aufklärung bis zur Klassik = Literatura
germană : de la iluminism la clasicism : Antol. bilingvă / elab. : Cristina Grossu-
Chiriac, Nicole Stirnberg. – Ch. : CEP USM, 2005. – 399 p.; 20 cm.
Text paral. : lb. germ., rom. – Bibliogr. p. 397
ISBN 9975-70-565-0
200 ex. – [05-1848]
- - 1. Literatură germană – Antologie.
821.112.2(082)=112.2=135.1
821.112.28 Literatură în idiş
1877. Тихман, Яков
Мотл-шохтен : Роман / Яков Тихман; вед. ред. : Ж. И. Кушнир; ил. : Э.
А. Майденберг. – Ch. : Metrompaş, 2005. – 270, [2] p. : il.; 21 cm.
ISBN 9975-9793-6-X (în cop.)
5 000 ex. – [05-1902]
821.112.28(478)-3=161.1 Тихман
821.131.1 Literatură italiană
1878. Amicis, Edmondo de
Cuore : [roman : trad. din lb. it.] / Edmundo de Amicis; trad. : Rodica
Chiriacescu; resp. ed. : Vasile Romanciuc; il. : Cristiana Călinescu-Fodor; cop. :
Sergiu Stanciu. – Ch. : Prut Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). – 307, [1] p. :
il.; 20 cm. – (Bibl. pentru toţi copiii)
Tit. orig. : Il Cuore
ISBN 9975-69-740-2 (în cop.)
[05-1862]
821.131.1-31-93 Amicis
1879. Collodi, Carlo
Aventurile lui Pinocchio : povestea unei păpuşi de lemn / Carlo Collodi;
trad. : Rodica Chiriacescu; il. : Cristiana Călinescu-Fodor; cop. : Sergiu Stanciu. –
40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ch. : Prut Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). – 185, [3] p. : il.; 20 cm. – (Bibl.
pentru toţi copiii)
Tit. orig. : Le avventure di Pinocchio
ISBN 9975-69-811-5 (în cop.)
[05-1965]
821.131.1-34-93 Collodi
821.133.1 Literatură franceză
1880. Perrault, Charles
Poveşti : [trad. din lb. fr.] / Charles Perrault; trad. de Dan Faur; il. : Serghei
Samsonov; cop. : Sergiu Stanciu. – Ch. : Prut Internaţional, 2005 (Combinatul
Poligr.). – 133, [3] p. : il.; 20 cm. – (Bibl. pentru toţi copiii)
Tit. orig. : Histories ou Contes du temps passé
ISBN 9975-69-781-X (în cop.)
[05-1874]
821.133.1-34-93 Perrault
821.135.1 Literatură română
1881. Delavrancea, Barbu
Apus de soare : [drame istorice, piese] / Barbu Delavrancea; concepţia
graf. a col. şi cop. : Vladimir Zmeev. – Ed. a 3-a. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera
Internaţional, 2003 (Combinatul Poligr.). – 327, [1] p., [1] f. portr.; 20 cm. – (Bibl.
şcolarului : ser. nouă / col. iniţiată şi coord. de Anatol Vidraşcu şi Dan Vidraşcu;
409)
Ref. ist.-lit. p. 321-327
ISBN 9975-74-555-5 (Litera). – ISBN 973-7916-57-3 (Litera Internaţional)
(trecut eronat pe carte)
[05-1969]
- -1. Drame istorice. 2. Piese.
821.135.1-2 Delavrancea
1882. Iorga, Nicolae
Cugetări / Nicolae Iorga; notă asupra ed. basarabene, ind. tematic : Vlad
Pohilă; cop. : Vladimir Siniţki. – Ch. : Prometeu, 2005 (Combinatul Poligr.). – 322,
[2] p., [8] p. il. color.; 20 cm.
ISBN 9975-919-55-3
[05-1904]
- - 1. Cugetări.
821.135.1-84 Iorga
41
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

1883. Labiş, Nicolae


Opera poetică : [versuri : în 2 vol.] / Nicolae Labiş; ed. alcăt. : Mircea
Coloşenco; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2005 (Combinatul Poligr.). – 17
cm. – (Col. "Poesis" / coord. : Em. Galaicu-Păun). – Apare într-o învelitoare. – ISBN
9975-79-380-0
Vol. 1. – 2005. – 240 p. – ISBN 9975-79-381-9 (în cop.) : 1 000 ex. – [05-
1894]
821.135.1-1 Labiş
1884. Vol. 2. – 2005. – 207, [1] p. – ISBN 9975-79-382-7 (în cop.) : 1 000
ex. – [05-1895]
821.135.1-1 Labiş
1885. Marea antologie a epigramei româneşti de Efim Tarlapan / [aut. de
selecţ. : Efim Tarlapan]; prez. graf. : Sergiu Stanciu, Igor Şclearuc. – Ch. : Prut
Internaţional, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 424, [2] p.; 20 cm. – (De la
bijuterii folclorice la performanţe clasice / coord. col. : Aurel Scobioală)
Bibliogr. p. 412-414
ISBN 9975-69-799-2
[05-1863]
- - 1. Epigrame româneşti.
821.135.1+821.135.1(478)-193.2
1886. Popovici, George
Ţie o poezie hazlie : [poezii pentru copii] / George Popovici; il. de Alexei
Colâbneac. – Ch. : Prut Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). – [31] p. : il. color.;
26 cm.
ISBN 9975-69-813-1
[05-1897]
821.135.1-1-93 Popovici
1887. Sadoveanu, Mihail
Neamul şoimăreştilor : [roman] / Mihail Sadoveanu; il. de Alexei
Colâbneac; cop. : Sergiu Stanciu. – Ch. : Prut Internaţional, 2005 (Combinatul
Poligr.). – 232, [4] p. : il.; 20 cm. – (Bibl. pentru toţi copiii)
ISBN 9975-69-809-3 (în cop.)
[05-1861]
821.135.1-31-93 Sadoveanu
1888. Slavici, Ioan
42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Moara cu noroc : [nuvele, poveşti] / Ioan Slavici; cop. : Isai Cârmu; il. : Alex
Ussow. – Ed. a 4-a. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera Internaţional, 2003 (Combinatul
Poligr.). – 310, [2] p., [1] f. portr.; 20 cm. – (Bibl. şcolarului : ser. nouă / col. iniţiată
şi coord. de Anatol Vidraşcu şi Dan Vidraşcu; concepţia graf. a col. : Vladimir
Zmeev; 240)
Ref. ist.-lit. p. 300-311
ISBN 9975-74-523-7 (Litera). – ISBN 973-7916-29-8 (Litera Internaţional)
(trecut eronat pe carte)
[05-1903]
821.135.1-3 Slavici
821.135.1.09 Critică şi istorie literară
1889. Curtescu, Margareta
Eternul Orfeu. Reflexe ale mitului orfic în poezia românească / Margareta
Curtescu; cop. şi concepţia graf. a col. : Ion Severin. – Ch. : Î. E. P. "Ştiinţa", 2005
(Combinatul Poligr.). – 219 p.; 21 cm. – (Col. "Opera aperta")
Bibliogr. p. 215-219 şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al
Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 9975-67-490-9
[05-1964]
- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare.
821.135.1.09
Limba şi literatura română. – Vezi Nr 1873

1890. Programe analitice : (Ciclul literar-teoretic) / Univ. de Stat din


Moldova. Catedra de Lit. Română şi Teorie Literară. – Ch. : CEP USM, 2005. –
227, [1] p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor
50 ex. – [05-1954]
821.135.1.09(073.8)
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
1891. Busuioc, Aureliu
D' ale vânătorii : Întâmplări vânătoreşti şi nu numai : [povestiri] / Aureliu
Busuioc; cop. : Sergiu Stanciu. – Ch. : Prut Internaţional, 2005 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 189, [3] p.; 21 cm. – (Scriitori contemporani / coord. : Aureliu
Scobioală)
ISBN 9975-69-810-7 (în cop.)
43
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

[05-1867]
821.135.1(478)-34 Busuioc
1892. Martiniuc, Andrei
Al cui este acest pământ : [povestiri] / Andrei Martiniuc; cop. : Alex Ussow.
– Ch. : Litera, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 215, [1] p. : il.; 14 cm.
ISBN 9975-74-916-X
[05-1864]
821.135.1(478)-3 Martiniuc
1893. Partole, Claudia
Reculegere : [cugetări, maxime, aforisme] / Claudia Partole, Elizaveta-
Lidia Partole; cop. : Rodica Gherţcave. – Ch. : Univers Pedagogic, 2005 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 187, [1] p.; 21 cm.
ISBN 9975-9860-8-0 (Univers Pedagogic). – ISBN 9975-78-423-2 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală") (eronat)
10 lei, 1 000 ex. – [05-1918]
821.135.1(478)-84 Partole
1894. Roşca, Agnesa
Măsura de mărgăritar : poezii / Agnesa Roşca; pref. : Tudor Palladi; des. :
Alexandru Hmelniţki; cop. : Ia. Oliinâk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2005 (Tipogr.
"Reclama"). – 254, [2] p.; 20 cm.
ISBN 9975-60-189-8
1 000 ex. – [05-2010]
821.135.1(478)-1 Roşca
1895. Ţurcanu, Ianoş
Carte de dragoste : [versuri] / Ianoş Ţurcanu; il. : Simion Moisei; cop. şi
prez. graf. : Igor Condrea. – Ch. : Grafema-Libris, 2005 (Combinatul Poligr.). – 62,
[2] p. : il.; 21 cm.
ISBN 9975-9887-4-1 (în cop.)
100 ex. – [05-2011]
821.135.1(478)-1 Ţurcanu
821.135.1(478).09 Critică şi istorie literară
1896. Dolgan, Mihail
Polemici literare, sau Pledoarii întru apărarea poeziei autentice / Mihail
Dolgan; Inst. de Lit. şi Folclor al Acad. de Şt. a Moldovei, Univ. de Stat din Moldova.
– Ch. : CEP USM, 2005. – 412, [1] p.; 21 cm.
44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Aut. pe cop. nu este indicat. – Bibliogr. la sfârşitul temelor şi în notele de


subsol
ISBN 9975-70-550-2
100 ex. – [05-1845]
- - 1. Literatura română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
1897. Декабрина
Атласный поясок : стихи / Декабрина; фото : Беденков А. О. – Ch. :
Grafic-Design, 2005. – 207 p.; 21 cm.
ISBN 9975-9897-2-1 (în cop.)
1 000 ex. – [05-2030]
821.161.1(478)-1 Декабрина
1898. Литературный диалог : Альманах / гл. ред. : Алексей Дука; ху-
дож. : Маргарита Сорбалэ; изд. : Иван Дуб. – К. : Б. и., 2005 (Типогр. "Foxtrot").
– 29 cm.
Вып. 1. – 2005. – 176 p. – ISBN 9975-9512-7-9 : 350 ex. – [05-1993]
821.161.1(478)-82

1899. Михайлова, Лариса


Стихи / Лариса Михайлова. – Ch. : Inversia, 2005. – 94, [1] p.; 15 cm.
ISBN 9975-9512-9-5
100 ex. – [05-1992]
821.161.1(478)-1 Михайлова
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
1900. Vrabie, Diana
Urme pe nisip : [autenticitatea în lit.] / Doina Vrabie; cop. : Alexandru
Nastase. – Ch. : Integritas, 2005 (Tipogr. AŞM ). – 167, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 162-168 şi în notele de subsol. – În red. aut.
ISBN 9975-9902-4-X
300 ex. – [05-2024]
- - 1. Autenticitatea în literatură.
82.0

45
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
1901. Potârniche, MIhai
Republica Moldova = Republic of Moldova = République de Moldova =
Республика Молдова : Panoramă : [album] / Mihai Potârniche, Ioan Mânăscurtă,
Vlad Afanasiu; imagini : Mihai Potârniche, ... – Ch. : S. n., 2005 (Combinatul
Poligr.). – 164 p. : il. color.; 23 cm.
Texte paral. : lb. rom., engl., fr., rusă
ISBN 9975-9881-0-5 (în cop.)
3 000 ex. – [05-1998]
- - 1. Republica Moldova – Albume.
908(478)(084.1)
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică).
Geografie teoretică
1902. Cucereanu, Radion
Geografia generală : Cl. a 5-a : Repere instructive / Radion Cucereanu. –
Ch. : Univers Pedagogic, 2005 (Tipogr. or. Orhei). – 75, [1] p. : scheme; 24 cm.
ISBN 9975-9906-1-4
10 lei, 3 000 ex. – [05-1919]
911(075.3)
1903. Harea, Larisa
Probe de evaluare la geografia generală : Cl. a 5-a / Larisa Harea. – Ch. :
Civitas, 2005 (Tipogr. "Bons Offices"). – 63, [1] p. : des.; 26 cm.
ISBN 9975-912-49-4
[05-1893]
- - 1. Geografie.
911(075.3)
1904. Prunici, Petru
Indicaţii metodice la lucrările de laborator la "Geografia fizică a
continentelor şi oceanelor" : Oceanele şi Eurasia / Petru Prunici, Victor Ţapeş;
Univ. de Stat din Tiraspol. Catedra geografie regională. – Ch. : S. n., 2002. – 36 p. :
tab.; 20 cm.

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr. p. 36 (11 tit.)


ISBN 9975-9678-3-3
[05-2001]
911.2(076.5)
1905. Рымбу, Николае
Общая география : Учеб. для 5-го кл. / Николае Рымбу, Наталья
Одоляну, Нина Волонтир; trad. : Grigore Voinu, ...; comisia de evaluare :
Alexandru Lungu, ...; М-во Просвещения, Молодежи и Спорта Респ. Молдова. –
Изд. 2-ое, перераб. – Ch. : Lumina : Litera, 2005 (Combinatul Poligr.). – 158, [2]
p. : h., des. color.; 24 cm.
Bibliogr. p. 156 (19 tit.)
ISBN 9975-65-229-8 (Lumina). – ISBN 9975-74-931-3 (Litera) : 8 810 ex.
– [05-2012]
- - 1. Geografie (rus.).
911(075.3)
912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului. Imagini.
Scheme. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri (ca reprezentare a
cunoştinţelor geografice)
1906. Chişinău = Кишинэу : Schema turistică : Inf. valabilă la data de
01.07.2005 / consultanţi : Mariana Şlapac, ...; des. : Dina Timofeeva. – Ch. : "Ştrih"
SRL, 2005. – 1 f. împăturită în 12 p. : hartă, reprod. fotogr.; 24 x 11 cm.
Text paral. : lb. rom., engl., rusă
[05-1869]
- - 1. Oraşe – Chişinău – Moldova – Hărţi turistice.
912(478-21)
913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne
1907. Cucereanu, Radion
Geografia continentelor şi oceanelor : Cl. a 6-a : Repere instructive /
Radion Cucereanu. – Ch. : Univers Pedagogic, 2005 (Tipogr. or. Orhei). – 79, [1] p.
: scheme; 24 cm.
ISBN 9975-9906-2-2
10 lei, 3 000 ex. – [05-1920]
- - 1. Geografia continentelor şi oceanelor.
913(21/26)(075.3)

47
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

1908. Harea, Larisa


Probe de evaluare la geografia continentelor şi oceanelor : Cl. a 6-a /
Larisa Harea. – Ch. : Civitas, 2005 (Tipogr. "Bons Offices"). – 71, [1] p. : des.; 26
cm.
ISBN 9975-912-50-8
[05-1892]
- - 1. Geografia continentelor şi oceanelor.
913(21/26)(075.3)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Ţurcan, Ion. Ştefan cel Mare. – Vezi Nr 1913

Ţvircun, Victor. Viaţa şi activitatea contelui Toma Cantacuzino. – Nr 1915

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
1909. Istoria universală : Man. pentru cl. a 8-a / Constantin Drachenberg,
Eugeniu Certan, Valeria Cozma, Pavel Cerbuşcă; coord. : Constantin Drachenberg.
– Ch. : Prut Internaţional, 2005 (Tipogr. "Tipopres"). – 26 cm.
Partea a 2-a : Epoca Modernă (1850-1918). – 2005. – 120 p. : il., h. color.
– ISBN 9975-69-806-9. – [05-1951]
- - 1. Istorie universală, 1850-1918.
94(100)(075.3)
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(470) Istoria Rusiei
Ţvircun, Victor. Viaţa şi activitatea contelui Toma Cantacuzino. – Nr
1914-15

94(478) Istoria Republicii Moldova


1910. Belostecinic, Grigore
Voinova : [raionul Străşeni] – un sat din Codrii Moldovei : (o seamă de
date ist.) / Grigore Belostecinic. – Ch. : ASEM, 2005. – 33 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 33 (15 tit.)

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 9975-75-293-4
10, 00 lei, 50 ex. – [05-1989]
- - 1. Sate – Voinova – Raionul Străşeni – Moldova – Istorie.
94(478-22)
1911. Carauş, Grigore
Oraşul Bălţi în evocări episodice = Город Бэлць в эпизодических
воспоминаниях / Grigore Carauş. – Bălţi : S. n, 2005. – 24 p.; 21 cm.
Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – F. f. de tit.
[05-1959]
- - 1. Oraşe – Bălţi – Moldova – Istorie.
94(478-21)=135.1=161.1
1912. Leasco, Ion
Satul Sineşti : [raionul Ungheni] : la 475 de ani / Ion Leasco. – Ch. : Litera,
2005 (Tipogr. "Reclama"). – 154, [1] p. : il., tab.; 20 cm.
Text : lb. rom., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-74-922-4
[05-1865]
- - 1. Sate – Sineşti – Raionul Ungheni – Moldova – Istorie.
94(478-22)
1913. Ţurcanu, Ion
Ştefan cel Mare : mică encicl. pentru adolescenţi / Ion Ţurcanu; concepţia
graf. : Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, [2005] (Combinatul Poligr.). – 45, [3] p. : il.
color.; 29 cm.
ISBN 9975-61-403-5 (în cop.)
[06-1875]
- - 1. Ştefan cel Mare, 1457-1504, domnitor al Ţării Moldovei –
Enciclopedii.
[94(478)+94(498)+929 Ştefan cel Mare](03)
Ţvircun, Victor. Viaţa şi activitatea contelui Toma Cantacuzino. – Nr
1914-15

94(498) Istoria României


Ţurcan, Ion. Ştefan cel Mare. – Vezi Nr 1913

1914. Ţvircun, Victor

49
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

Viaţa şi activitatea contelui Toma Cantacuzino / Victor Ţvircun. – Ch. :


Univers Pedagogic, 2005 (Tipogr. or. Orhei). – 159, [1] p. : il., facs.; 20 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. în note, p. 49-58 (202 tit.)
ISBN 9975-9852-8-9
10 lei, 1 000 ex. – [05-1915]
- - 1. Istoria României. 2. Istoria Moldovei. 3. Istoria Rusiei. 4.
Cantacuzino, Toma, ≈ 1672-1721, conte al Imperiului Roman.
[94(498+478)+94(470)]+929 Cantacuzino
1915. Idem în lb. rusă : Материалы к биографии графа Тома
Кантакузино. – Ch. : Univers Pedagogic, 2005 (Tipogr. or. Orhei). – 164 p.
Bibliogr. în note, p. 55-65 (205 tit.)
ISBN 9975-9852-9-7
10 lei, 500 ex. – [05-1916]
- - 1. Istoria României (rus.). 2. Istoria Moldovei (rus.). 3. Istoria Rusiei
(rus.). 4. Cantacuzino, Toma, ≈ 1672-1721, conte al Imperiului Roman (rus.).
[94(498+478)+94(470)]+929 Cantacuzino
94(=135.1) Istoria românilor
1916. Istoria românilor : Man. pentru cl. a 8-a / Nicolae Chicuş, Eugenia
Danu, Demir Dragnev, Ion Negrei; aparatul metodic : Nina Petrovschi, Valentina
Haheu. – Ch. : Prut Internaţional, 2005 (Tipogr. "Tipopres"). – 26 cm.
Partea a 2-a : Epoca Modernă (1850-1918). – 2005. – 119 p. : il., h. color.
– Bibliogr. p. 119. – ISBN 9975-69-805-0. – [05-1950]
- - 1. Istoria românilor, 1850-1918.
94(=135.1)(075.3)
Autoreferate
Pentru titlul doctor habilitat
1917. Kiseliov, Iurii
Studiul şi elaborarea tehnologiei şi a utilajului de tăiere a metalelor cu
arcul de plasmă la polaritate inversă : 05.03.01 – Procedee şi utilaje de prelucrare
mecanică şi fizico-tehnică (pe ramuri) : Autoref. al tezei de doctor habilitat în teh. /
Iurii Kiseliov; Univ. Teh. a Moldovei. – Ch. : S. n., 2005. – 38, [1] p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 36-38 (46 tit.)
[05-1839]
621.791(043.2)
1918. Rusu, Ion
50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Rezistenţa la coroziune şi protecţia betonului construcţiilor din


întreprinderile de prelucrare a fructelor şi legumelor : 05.23.05 – Materiale şi
articole de construcţii : Autoref. al tezei de doctor habilitat în teh. / Ion Rusu; Univ.
Teh. a Moldovei. – Ch. : S. n., 2005. – 54 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 48-52 (28 tit.)
[05-1882]
620.19:691.3(043.2)
Pentru titlul doctor
1919. Avram, Iftimia
Formarea orientărilor axiologice la preşcolarii de 6-7 ani din perspectiva
etnopedagogică : 13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. tezei de doctor în
pedagogie / Iftimia Avram; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : Centrul Ed.-poligr. a
USM, 2005. – 26 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23 (7 tit.)
[05-2008]
37.035.6(043.2)
1920. Ceuca, Nicolae Dorel
Raporturile dintre România şi Vatican în anii' 60 ai secolului XX : Spec.
07.00.03. Ist. Universală : Autoref. al tezei de doctor în şt. ist. / Nicolae Dorel
Ceuca; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 26 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23 (8 tit.) şi în notele de subsol
[05-1854]
94(498)+94(456.31):322(043.2)
1921. Chiriţa, Elena
Sinteza orientată a carotenoidelor de către drojdii şi perspectiva utilizării
lor : 03.00.23 – biotehnologie : Autoref. al tezei de doctor în biologie / Elena Chiriţa;
Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. de Microbiologie. – Ch. : S. n., 2005. – 21, [1] p. : fig.;
21 cm.
Bibliogr. p. 18-20 (22 tit.)
[05-1841]
579.695+663.14(043.2)
1922. Climenco, Vitalie
Structura şi funcţionarea comunităţilor de zooplancton în ecosistemele
acvatice din bazinul hidrografic al fluviului Nistru : Spec. 03.00.18 – Hidrobiologie,
ihtiologie : Autoref. al tezei de doctor în şt. biologice / Vitalie Climenco; Acad. de Şt.

51
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

a Moldovei, Inst. de Zoologie. – Ch. : S. n., 2005 (Centrul Ed.-poligr. al USM). – 22,
[1] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 19-20 (9 tit.)
[05-1876]
574.583:581.52(282.247.3)(043.2)
1923. Digol, Irena
Factorii de risc de infectare a colului uterin cu tipuri oncogene ale
papillomavirusului uman : 14.00.14 – Oncologie al tezei de doctor în medicină :
Autoref. al tezei de doctor în medicină / Irena Digol; IMSP Inst. Oncologic din
Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 22 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 18-19 (13 tit.)
[05-1883]
618.146-006.5(043.2)
1924. Dhiya Abdo Nagi Mokbel Al-Sanawi
Prevalenţa cardiopatiei ischemice şi a unor factori de risc în populaţia din
oraşul Taiz (Republica Yemen) : 14.00.06 – cardiologie şi reumatologie : Autoref. al
tezei de doctorat în şt. medicale / Dhiya Abdo Nagi Mokbel Al-Sanawi; IMSP Inst.
de Cardiologie. – Ch. : S. n., 2005. – 22 p. : fig., scheme; 21 cm.
Bibliogr. p. 19 (6 tit.)
[05-1885]
616.127-005.4(534)(043.2)
1925. Irimciuc, Olga
Critica literară şaizecistă din Republica Moldova : între investigaţie estetică
şi interpretare eseistică : Spec. : 10.01.01 – Lit. rom. : Autoref. al tezei de doctor în
filologie / Olga Irimciuc; Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. de Lit. şi Folclor. – Ch. : S. n.,
2005 (Centrul Ed.-poligr. al USM). – 25, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 22 (11 tit.) şi în notele de subsol
[05-1877]
821.135.1(478).09(043.2)
1926. Hajawi, Osman
Aspecte clinico-genetice ale artritei reumatoide : 14.00.06 – Cardiologie,
Reumatologie : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Osman Hajawi; Inst. de
Cardiologie al MSPS din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 20 p. : fig., tab.; 21
cm.
Bibliogr. p. 18 (8 tit.)

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[05-1884]
616.72-002.77+612.6.05(043.2)
1927. Mărăscu, Elena
Universul copilăriei şi imaginea copilului la Charles Dickens, Ion Creangă
şi Mark Twain : Spec. 10.01.06 – Lit. universală şi comparată : Autoref. al tezei de
doctor în filologie / Elena Mărăscu; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2005
(Centrul Ed.-poligr. al UPS "Ion Creangă"). – 19, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 16
[05-1878]
821.09(100)(043.2)
1928. Orosan, Dumitru
Comunicarea didactică – model de formare a competenţelor comunicative
la elevii ciclului primar : 13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. tezei de doctor în
pedagogie / Dumitru Orosan; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : Centrul Ed.-poligr.
al USM, 2005. – 28 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 25 (7 tit.)
[05-2009]
37.037(043.2)
1929. Stepanov, Vitalie
Biotehnologia cultivării ciupercii Pleurotus Ostreatus şi obţinerea
bioproduselor valoroase : 03.00.23 – biotehnologie : Autoref. al tezei de doctor în
biologie / Vitalie Stepanov; Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. de Microbiologie. – Ch. :
S. n., 2005. – 26 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23-24 (22 tit.)
[05-1840]
635.8:582(043.2)
1930. Tăbîrţă, Silviu
Impactul politicului asupra stratificării sociale în condiţiile tranziţiei
democratice : Spec. 23.00.01 – Teoria, metodologia şi ist. politologiei; inst. şi
procese politice : Autoref. al tezei de doctor în şt. politice / Silviu Tăbîrţă; Univ. de
Stat din Moldova. Fac. Relaţii Int., Şt. Politice şi Administrative. – Ch. : S. n., 2005.
– 21 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 18 (7 tit.)
[05-1853]
32.001:321.7(043.2)

53
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

1931. Ţurcanu, Lucia


Manierismul în poezia română (anii '70) : Spec. 10.01.01 – Literatura
română : Autoref. al tezei de doctor în filologie / Lucia Ţurcanu; Acad. de Şt. a
Moldovei. Inst. de Lit. şi Folclor. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. Univ. de Stat "Alecu
Russo" din Bălţi). – 23 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 18-19 (9 tit.)
[05-1838]
821.135.1.09(043.2)
1932. Uvarova, Alla
Metodologia aplicării bazelor compoziţiei decorative în procesul pregătirii
profesionale a studenţilor de la facultăţile de arte plastice (în baza materialului
cursului "Tapiseria artistică") : Spec. : 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (pe
discipline) : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Alla Uvarova; Univ.
Pedagogică de Stat "Ion Creangă". – Ch. : S. n., 2005. – 21 p. : fig., histogr., tab.;
21 cm.
Bibliogr. p. 17-18 (14 tit.)
[05-1899]
372.874.552.046.16(043.2)

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA CĂRŢII" NR 11-2005

Burlacu, Manuela 1743


A
Buruian, Eugenia (expert) 1803
Achiri, Ion 1815 Busuioc, Aureliu 1891
Afanasiu, Vlad 1901
C
Afinoghent, Jamba 1850
Aladin, Lara 1868-70 Cabac, Valeriu (coord.) 1813
Albu, Ion 1778 Cantacuzino, Toma (1914)
Albu, Svetlana 1778 Capsîzu, Valeriu 1778
Amicis, Edmondo de 1878 Cara, Angela 1768
Amihalachioaie, Gheorghe 1792 Carauş, Grigore 1800-01; (1811); 1911
Ananieva, E. (red.) 1853 Călinescu-Fodor, Cristiana (pict.) 1878-
Andronic, Gabriel (pict.) 1776 79
Arseni, A. 1787 Cârmu, Isai (pict.) 1888
Avram, Iftimia 1919 Cemortan, Stela 1749, 1751, 1759-65;
(coord.) 1796
B
Cerbuşcă, Pavel 1909
Babîră, V. 1794 Certan, Eugeniu 1909
Bacinschi, Mihai (pict.) 1854, 1913 Ceuca, Nicolae Dorel 1920
Bărbieru, A. 1799 Chicuş, Nicolae 1916
Belostecinic, Grigore 1910 Chiriacescu, Rodica (trad.) 1878-79
Berezovicova, Tatiana (trad.) 1805 Chiriţa, Elena 1921
Biernat, Jan (advisory board) 1823 Cioban, M. (organizator) 1864
Bîrcă, Alic 1781 Ciobanu, Constantin I. 1854
Bîrgău, Mihail (red.) 1788 Ciobanu, Elena (alcăt.) 1835
Boaghie, Dionisie 1839 Ciobanu, Vasile 1815
Boboc, Veronica (coord.) 1855 Ciobanu-Ţurcanu, Viorica 1776
Bodrug, I. (red.) 1775 Cîrliciuc, Mariana 1822
Bogaşevschi, Eugenia 1750 Climenco, Vitalie 1922
Borcoman, Raisa 1843 Colâbneac, Alexei (alcăt.) 1886-87
Bordeianu, Valentin 1743 Colibaba, Varvara (red.) 1854
Borşevici, V. (ed.-in-chief) 1742 Collodi, Carlo 1879
Botezatu, Alex (pict.) 1855 Coloşenco, Mircea (îngrijirea ed.) 1883-
Botgros, Ion 1803 84
Botnariuc, Valentina 1750 Condrea, Igor (pict.) 1895
Boţan, Cristina (pict.) 1750 Coroban, Vitalie (pict.) 1883-84
Boţan, Iulia 1750 Cosovan, Olga 1873
Bragari, Nicolae 1795 Coşuleanu, T. (elab.) 1837
Braghiş, Maria 1814 Cozari, Ana 1872
Budevici, Anatolie 1856 Cozma, Valeria 1909
55
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

Cucereanu, Radion 1902, 1907 Grama, Dumitru G. 1786


Curtescu, Margareta 1889 Grossu-Chiriac, Cristina (elab.) 1876
Cuzneţov, Larisa 1796 Groza-Moghilda, Irina 1752-58
Gudumac, Eva (red.) 1831
D
H
Dadu, Constantin (red.) 1841
Dan, Petre 1745 Haheu, Valentina (expert) 1916
Dandara, Liliana 1791 Hajawi, Osman 1926
Danu, Eugenia 1916 Harea, Larisa 1903, 1908
Delavrancea, Barbu 1881 Haruţa, Dumitru 1779
Dhiya Abdo Nagi Mokbel Al-Sanawi Hmelniţki, Alexandru (pict.) 1894
1924
I
Diaconu, Stela 1803
Digol, Irena 1923 Iacob, Olimpia 1830
Dimitrachi, Sergiu (alcăt.) 1835 Ichim, Vitalie 1805
Dîrul, Alexandru 1865 Ignatiuc, Iulia 1868-70
Dobrea, Victor (elab.) 1833-34 Iordache, Emil (trad.) 1853
Dolgan, Mihail 1896 Iorga, Nicolae 1882
Doska, Aljona 1871 Irimciuc, Olga 1925
Drachenberg, Constantin 1909 Ivanov, Leonte (trad.) 1853
Dragnev, Demir 1916
J
E
Jamba, Valentina (alcăt.) 1797
Efros, Petru 1815
K
F
Kiseliov, Iurii 1917
Farcaş, Nadia (trad.) 1851 Koşelev, I. (coord.) 1853
Faur, Dan (trad.) 1880
Foca, Iurie (pict.) 1854 L
Foca, Ludmila 1868-70 Labiş, Nicolae 1883-84
Leasco, Ion 1912
G
Lipton, Jhon (red.) 1790
Galaicu-Păun, Em. (coord.) 1883-84 Loznean, Diana (trad.) 1840
Galben, Svetlana 1803 Luncaşu, Mihai (elab.) 1832
Galben-Panciuc, Zinaida 1803-04 Lungu, Alexandru (expert) 1905
Gheorghieva, Elena 1743
Gherlovan, O. (red.) 1864 M
Gherţcave, Rodica (pict.) 1893 Macri, Aurelia-Cristina 1858
Ghicov, Adrian 1873 Marcu, Aurelia 1873
Golban, Rita (elab.) 1826 Martiniuc, Andrei 1892

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Mărăscu, Elena 1927 Prunici, Petru 1904


Mânăscurtă, Ioan 1901 Puiu, Ivan (red.) 1829
Melenciuc, Dumitru (alcăt.) 1866-67
R
Mihăilescu, Liliana Niculina 1859
Miron, Iurie 1768 Rapcea, Mihail 1842
Mocanu, Maria 1844 Răileanu, Aurelia 1816
Moisei, Simion (pict.) 1895 Răileanu, Nicolae (pict.) 1854
Moloşniuc, Alexandru 1819 Robu, Iulian (trad.) 1854
Morari, Galina 1845 Romanciuc, Vasile (îngrijirea ed.) 1878
Moraru, Marina (expert) 1805 Roşca, Agnesa 1894
Rudic, V. (red.) 1827
N
Rusu, Ion 1918
Nastase, Alexandru (pict.) 1900
S
Neculce, T. 1799
Negrei, Ion 1916 Sadoveanu, Mihail 1887
Niculescu, Alexandru (expert) 1830 Sainciuc, Lică (pict.) 1855
Novorojdin, D. (elab.) 1836 Samsonov, Serghei (pict.) 1880
Scobioală, Aureliu (coord.) 1885, 1891
O
Severin, Ion (pict.) 1889
Oancea, Vasile Dorin 1860 Singer, Mihaela 1816-17
Olaru, Valentina 1802 Siniţki, Vladimir (pict.) 1882
Oliinâk, Ia. (pict.) 1894 Siroş, Neolina (elab.) 1852
Onu, I. (elab.) 1836 Slavici, Ioan 1888
Orosan, Dumitru 1928 Soltan, Constantin 1851
Stanciu, Sergiu (pict.) 1851, 1878-80,
P
1885, 1887, 1890
Paladi, Florentin 1820 Stepanov, Veaceslav (red.) 1776
Palladi, Tudor (pref.) 1894 Stepanov, Vitalie 1929
Partole, Claudia 1893 Stirnberg, Nicole (elab.) 1876
Partole, Elizaveta-Lidia 1893
Ş
Păun, Ecaterina 1844
Perciuleac, Ludmila (trad.) 1851 Şalaru, Vasile (consultant) 1839
Perrault, Charles 1880 Şclearuc, Igor (pict.) 1885
Petrovschi, Nina (expert) 1916 Şlapac, Mariana (consultant) 1906
Pîslă, M. 1794 Ştefan cel Mare (1913)
Ploeşteanu, Constantin 1861 Şufaru, Constantin 1856
Pohilă, Vlad 1882 Şuteu, Eronim (expert) 1830
Pop, Nicolae 1862
T
Popa, Iulius 1812
Popovici, George 1886 Tarlapan, Efim 1885
Potârniche, Mihai (fotogr.) 1851, 1901 Tăbîrţă, Silviu 1931
57
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

Timofeeva, Dina (pict.) 1906 Б


Timoşco, Maria 1827
Бабарайка, Сергей (пер.) 1772
Tomuleţ, Valentin 1774
Бабенко, О. А. (ред.) 1875
Ţ Бажерян, Еудокия 1846
Беденков, А. О. (фотогр.) 1897
Ţapeş, Victor 1904
Борш, Александру 1805
Ţurcanu, Ianoş 1895
Ţurcanu, Ion 1913 В
Ţurcanu, Lucia 1931
Волковская, М. 1874
Ţvircun, Victor 1914-15
Волонтир, Нина 1905
U Горащенко, А. Ю. 1863
Горбачева, Н. 1874
Ulianovschi, T. 1789
Горбунов, А. И. 1863
Ulianovschi, X. 1789, 1794
Горобивская, М. (сост.) 1785
Ungureanu, V. 1824-25
Ursu, Leonid (red.) 1819 Д
Ussow, Alex (pict.) 1888, 1892
Декабрина 1897
Uvarova, Alla 1932
Дуб, Иван 1898
Uzicov, Nina 1802
Дука, Алексей (ред.) 1898
V
И
Valcov, Vitalie (red.) 1773, 1840
Ионова, И. А. (ред.) 1748
Vidraşcu, Anatol (col. ser.) 1745, 1881,
1888 К
Vidraşcu, Dan (col. ser.) 1745, 1881,
1888 Кантакузино, Тома (1915)
Vişnevschi, B. 1824-25 Карауш, Григоре 1806, 1818
Voinu, Grigore (trad.) 1905 Константинова, С. К. 1798
Voloşin, Elvira 1749, 1759-66 Коркоран, Рон 1772
Vrabie, Diana 1900 Корой, Еуджен 1805
Костров, А. (сост.) 1747
Z Кучеренко, Галина 1767
Кушмэунсэ, Родика 1846
Zaicovschi, Tatiana (trad.) 1804
Кушнир, Ж. И. (ред.) 1877
Zgădan-Crudu, Aliona 1873
Zmeev, Vladimir (pict.) 1745, 1881, 1888 Л
Zubenschi, Ecaterina 1807-08
Zubenschi, Mariana 1807-08 Литвин, А. 1783

А М

Андронович, Д. Т. (сост.) 1849 Майденберг, Э. А. (худож.) 1877


Михайлова, Лариса 1899
58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Мишова, Татьяна 1846 Т


Моцпан, Думитру 1777
Тихман, Яков 1877
О Ткач, Л. И. (сост.) 1744
Тодорова, Л. В. (сост.) 1847
Облучинский, В. (сост.) 1838
Одоляну, Наталья 1905 У
П Ульер, М. 1783
Парфентьева, Алла 1784 Ц
Р Цуркану, В. 1848
Ризов, И. В. 1821 Ч
Рымбу, Николае 1905
Чекина, Екатерина 1846
С Чимпоеш, Д. 1783
Скутельник, В. М. 1863 Ш
Сорбалэ, Маргарита (худож.) 1898
Шаргородский, М. Т. (сост.) 1849
Сорочан, О. П. 1780
Стынгэ, Ала 1805 Я
Якимовский, А. 1848

59
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 11-2005


A Reader in English lexicology 1866 Insectele hematofage (hippoboscidae),
A Reader in theoretical phonetics 1867 rozătoare de păr (bovicolae) la ani-
Acta Academia, 2002 1742 malele domestice, metode de profi-
Activitatea agricolă a gospodăriilor per- laxie şi tratament 1832
sonale auxiliare ale cetăţenilor şi a Institutul de Cercetări pentru Pomicultură
gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) : laureat al Premiului de Stat în
în Republica Moldova, în 2004 1840 Domeniul Calităţii, Productivităţii şi
Agricultural Activity of Households and Competitivităţii 1842
Farms in the Republic of Moldova, Istoria românilor 1916
în 2004 1840 Istoria universală 1909
Analele ştiinţifice şi metodice ale Cat- Întreprinderea Editorial-poligrafică "Ştiin-
edrei de Atletism 1857 ţa" : Catalog, 2005 1746
Animale domestice 1749 Întreprinderea mixtă moldo-ungară "Rih-
Anuarul Institutului de Cercetări Interet- pangalfarm" SRL 1828
nice 1775 Lecţii pentru viaţa de credinţă 1770
Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari Legende 1759
din Republica 1831 Limba şi literatura română 1873
Aspecte inovative în viticultură şi vinifica- Literatura germană : de la iluminism la
ţie 1841 clasicism 1876
Aurul lumii 1853 Lukoil Moldova : 10 ani 1851
Bazele teoretice al MAI 1836 Magic enghlish : Work book 1868-70
Cântările evangheliei 1769 Mare antologie a epigramei româneşti de
Chişinău 1906 Efim Tarlapan 1885
Copilul cu disabilităţi 1829 Maşini electrice 1833-34
Criminalitatea regională : probleme şi Matematică 1815
perspective de prevenire şi comba- Microbiologie 1826
tere 1788 Moldavian-Polish-Ukrainian symposium
Deutsche Literatur : von Aufklärung bis on supramolecular chemistry 1823
zur Klassik 1876 Moldova in figures 1773
Exploatarea sistemelor hidroameliorative Moldova în cifre 1773
1837 Păsări 1760
Fotoscopii, 2005 1855 Păsări domestice 1761
Ghid ecologic pentru cei mici 1797 Pedagog şi publicist Grigore Carauş la
Ghid pentru candidaţii la admitere 1809- 70 de ani 1811
10 Planul complex de activitate, 2005-2006
Ghidul judecătorului în materie civilă şi 1793
comercială a Republicii Moldova Poezii despre jucării 1762
1790 Poezii invocări 1763
Poveşti româneşti 1764

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Poveşti ruse 1765 Литературный диалог 1898


Pregătirea tinerilor cetăţeni pentru Научные и методические труды ка-
apărarea patriei 1794 федры лёгкой атлетики 1857
Programe analitice 1890 Основы бухгалтерского учёта 1846
Radioelectronica 1835 Познание мира 1804
Statutul Sindicatului "Sănătatea" din Положение русского языка и препода-
Republica Moldova 1782 вание на русском языке вне Рос-
Studiul materialelor : Studierea procesu- сии. Возможность использования
lui tehnologic de filare, ţesere şi de международного опыта 1875
producere a textilelor neţesute 1852 Региональная преступность : пробле-
Ştiinţe 1803 мы и перспективы борьбы 1788
Textul : probleme filologice şi metodice Рынок здоровых и конкурентно-
1864 способных продуктов питания
Universitatea de Stat "Alecu Russo" din 1785
Bălţi : Anuarul 2005/2006 1813 Сборник рефератов НИР и ОКР 1747
Благослови венец лета благости Тво- Сельскохозяйственная деятельность
ея, Господи 1771 личных подсобных хозяйств гра-
Городской дизайн : Наружная реклама ждан и крестьянских (фермер-
1849 ских) хозяйств Республике Мол-
Должные нормы разносторонней фи- дова в 2004 1840
зической подготовленности бас- Славянские чтения 1748
кетболистов 1863 Тракторы и автомобили 1838
Ежегодник института межэтнических Учёт на предприятиях малого бизнеса
исследований 1775 для студентов спец. 1806 "Бух-
Информатика 1744 галтерский учёт" 1847
Кишинэу 1906

61
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

CRONICA ARTICOLELOR DE MAGAZINE


REVISTĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2005
NOIEMBRIE NR 11 NOVEMBER
(2978-3235)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
2978. Дергачева, Л. П. Научная методология – императив современ-
ных исследований / Л. П. Дергачева // Нетрадиционные методы в медицине,
биологии и растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. –
P. 157-162. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3183, 3192)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


2979. Моложен, В. А. Базисные направления информационного раз-
вития Республики Молдова / В. А. Моложен // Нетрадиционные методы в ме-
дицине, биологии и растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch.,
2005. – P. 9-12.
(Vezi de asemenea Nr 3001, 3034)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


2980. Magola, Alexandru. Românii basarabeni – luminători ai Japoniei :
[despre Anatolie Tihai şi Dimitrie Livovschi, mesionarii culturii şi religie ortodoxe] /
Alexandru Magola // Luminătorul. – 2005. – Nr 5. – P. 14-31. – Bibliogr. în note, p.
29-31 (76 tit.)

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

070 Ziaristică. Presă


2981. Secrieru, Vasile. Aspecte privind presa bisericească din Basarabia
: ziarul Raza : (anii 1931-1944); dir. : Vasile Ţepordei / Preotul Vasile Secrieru //
Luminătorul. – 2005. – Nr 5. – P. 42-44. – Bibliogr. în note, p. 44 (10 tit.).

2982. Чимпой, Михай. Берёза Есенина и Берёза Смирнова : Госпо-


дину гл. ред. рос. еженед. "Литературная газета" : [открытое письмо пред.
Союза писателей Молдовы] / Михай Чимпой // Кодры. Молдова литературная.
– Nr 3/4. – 2005. – P. 4-7.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
2983. Каранфил, В. Г. Международный центр энергоинформацион-
ных наук "Зея". Концептуальные положения / В. Г. Каранфил, М. Л. Кудина //
Нетрадиционные методы в медицине, биологии и растениеводстве. Эниоло-
гия. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 13-27 : des.

2984. Олиференко, Н. М. Философские основы эниологии / Н. М.


Олиференко // Нетрадиционные методы в медицине, биологии и растение-
водстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 168-172.

2985. Цвик, И. И. Философские аспекты современных подходов к


прочтению классики / И. И. Цвик // Нетрадиционные методы в медицине, био-
логии и растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P.
180-185.

2986. Шкилев, В. Д. Внутренняя структура истины / В. Д. Шкилев //


Нетрадиционные методы в медицине, биологии и растениеводстве. Эниоло-
гия. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 194-201 : des. – Rez. în lb. engl.,
rusă.

159.9 Psihologie
2987. Nesterenco, C. Corelaţia dintre psihologia transpersonală şi cea
managerială / C. Nesterenco // Нетрадиционные методы в медицине, биологии
и растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 333-337.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
63
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

2988. Бубуруз, Дионисие. Система гармонизации личности и здоро-


вья / Дионисие Бубуруз // Нетрадиционные методы в медицине, биологии и
растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 95-101. –
Rez. în lb. engl., rusă.

2989. Доровская, Ольга. Духовное здоровье как составная совер-


шенного здоровья / Ольга Доровская // Нетрадиционные методы в медицине,
биологии и растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. –
P. 102-106. – Rez. în lb. rom., engl.

2990. Лазуткина, Б. С. Духовные аспекты формирования личности в


семье и школе / Б. С. Лазуткина // Нетрадиционные методы в медицине, био-
логии и растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P.
124-130. – Bibliogr. : 8 tit.

2991. Петрашку, В. А. Энергоинформатика в живописи / В. А. Пет-


рашку // Нетрадиционные методы в медицине, биологии и растениеводстве.
Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 131-133. – Rez. în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 2983, 2992, 3000)

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


2992. Roşca, Andrei. Spiritualitatea şi ecologia morală – piloni importanţi
ai sănătăţii populaţiei / Andrei Roşca // Нетрадиционные методы в медицине,
биологии и растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. –
P. 134-138. – Rez. în lb. engl., rusă.

2993. Stati, Uliana. Habitatul în care creşte şi se dezvoltă copilul / Uliana


Stati // Нетрадиционные методы в медицине, биологии и растениеводстве.
Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 410-414. – Rez. în lb. engl.

2994. Шкилев, В. Д. Дуализм этики / В. Д. Шкилев // Нетрадиционные


методы в медицине, биологии и растениеводстве. Эниология. Экология и здо-
ровье. – Ch., 2005. – P. 64-70 : des. – Rez. în lb. engl., rusă.

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2 RELIGIE. TEOLOGIE
2995. Abrudan, Dumitru. Înalt Prea Sfinţitul Dr. Antonie Plămădeală,
arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului, a trecut la cele veşnice / Dumitru
Abrudan // Luminătorul. – 2005. – Nr 5. – P. 49-59.

2996. Buburuz, Petru. Un extraordinar gest de omenie : [despre Î.P.S.


Antonie Plămădeală, arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului] / prot. Petru
Buburuz // Luminătorul. – 2005. – Nr 5. – P. 61-63.

2997. Ciobanu, Raisa. Preotul Vlad Mihăilă la 55 de ani / Raisa Ciobanu


// Luminătorul. – 2005. – Nr 5. – P. 47-48.

2998. Toia, Zosima. Maica Luminii : [Prea Sfânta Născătoare de


Dumnezeu şi Pururea Feсioara Maria] / prot. Zosima Toia // Luminătorul. – 2005. –
Nr 5. – P. 3-5.

2999. Viaţa Sfinţilor părinţi Ioachim şi Ana // Luminătorul. – 2005. – Nr 5.


– P. 6-10.

3000. Рыльский, П. П. Энергетические картины, работающие в ре-


жимах защиты, очищения и стабилизации человека : [о роли чудотворных
икон] / П. П. Рыльский // Нетрадиционные методы в медицине, биологии и
растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 139-143.
(Vezi de asemenea Nr 2980, 2994, 3062, 3102, 3200)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale
3001. Фотенко, В. М. Философские подходы к определению содер-
жания информационного общества / В. М. Фотенко // Нетрадиционные методы
в медицине, биологии и растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. –
Ch., 2005. – P. 53-56. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2979)

65
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

32 POLITICĂ
323/324 Politică internă
323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova
3002. Golea, Anatol. Cine va trezi opoziţia?! : [din Rep. Moldova] / Anatol
Golea // Profit. – 2005. – Nr 11. – P. 4-5 : fotogr. – Idem în lb. rusă.

3003. Grigorievs, Alex. Moldova va mai avea nevoie de coaliţii politice :


[interviu cu A. Grigorievs, dir. oficiului din Moldova al Inst. Naţ. Democrat (NDI)] /
interlocutor : Igor Volniţchi // Profit. – 2005. – Nr 11. – P. 10-12 : fotogr. – Idem în lb.
rusă.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


3004. Richicinschi, Iurie. Conceptul contemporan de asigurare a
securităţii : [globale] / Iurie Richicinschi // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 11. – P. 29-
32. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
3005. Hurmuzachi, A. A. Asigurarea protecţiei muncii şi a mediului
ambiant la exploatarea parcului de maşini în sectorul agrar / A. A. Hurmuzachi //
Нетрадиционные методы в медицине, биологии и растениеводстве.
Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 415-420. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

3006. Hurmuzachi, A. A. Protecţia muncii şi măsurile antiincendiare la


manipularea produselor petroliere / A. A. Hurmuzachi // Нетрадиционные методы
в медицине, биологии и растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. –
Ch., 2005. – P. 421-427. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.

3007. Verejan, Oleg. Actuariatul – o profesie necesară în Moldova / Oleg


Verejan // Profit. – 2005. – Nr 11. – P. 42-43 : fotogr. – Idem în lb. rusă.

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


3008. Climoveţchi, Carolina. În căutarea arendei : [interviu cu C.
Climoveţchi, administrator al Agenţiei de Imobil "Dominant Imobil"] / consemnare de
Tatiana Ustianova // Profit. – 2005. – Nr 11. – P. 69 : fotogr. – Idem în lb. rusă.

3009. Opincă, Valeriu. Serviciile realtorului : simbolul calităţii sau calitate


fără simbol? : [interviu de V. Opincă, dir. Companiei de Imobil "Triada"] / interlocutor
: Olga Miniceva // Profit. – 2005. – Nr 11. – P. 74-75 : fotogr. – Idem în lb. rusă.

336 Finanţe
3010. Balaban, Serghei. Va fi instituit un cont unic pentru TVA / Serghei
Balaban // Profit. – 2005. – Nr 11. – P. 3 : fotogr. – Idem în lb. rusă.

3011. Corj, Mihai. O nouă etapă în procesul codificării legislaţiei fiscale –


Titlul VIII din Codul Fiscal : Taxele pentru resursele naturale / Mihai Corj // Legea şi
viaţa. – 2005. – Nr 11. – P. 16-21 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 20 tit.

3012. Şpac, Galina. Unele aspecte fiscale şi contabile privind subvenţiile


de stat acordate întreprinderilor care finanţează plantaţii viticole / Galina Şpac,
Petru Griciuc // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 11. – P. 11-14 : tab.

3013. Teleucă, Aliona. Clasificarea creditelor în funcţie de riscul


nerambursării / Aliona Teleucă // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 11. – P. 43-45. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

3014. Албина, Людмила. Обособленные подразделения : особенно-


сти исчисления и уплаты подоходного налога / Людмила Албина //
Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 11. – P. 14-120 : des., tab.

3015. Кантемир, Аурелия. К вопросу о начислении износа в целях


налогообложения / Аурелия Кантемир // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 11. –
P. 30-31.

3016. Налоговый кодекс : Раздел VIII. Сборы за природные ресурсы


// Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 11. – P. 73-78. – An. : 1. Ставки сбора за
воду; 2. Ставки сбора за добычу полезных ископаемых; 3. Ставки сбора за
отпускаемую на корню древесину.
67
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

3017. Об удержании подоходного налога у источника выплаты : (Ин-


струкция Гл. гос. налог. инспекции Nr 14 от 19.12.2001 г.) // Contabilitate şi audit.
– 2005. – Nr 11. – P. 81-117.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
3018. Балануца, Владимир. Оценка прибыльности дохода от про-
даж с учетом собственных усилий трудового коллектива / Владимир Балануца
// Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 11. – P. 54-56 : tab.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


3019. Calmaţui, Valeriu. Cu paşi siguri spre revitalizarea sectorului agrar
: [al raionului Ungheni] / Valeriu Calmaţui // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 11. –
P. 5-7.

3020. Gorodenco, Anatolie. Direcţii prioritare în dezvoltarea continuă a


complexului agroalimentar : [alocuţiunea Ministrului Agriculturii şi Industriei
Alimentare din Rep. Moldova] / Anatolie Gorodenco // Agricultura Moldovei. – 2005.
– Nr 11. – P. 2-5.

3021. Gurez, Lilia. Afaceri de succes există şi la sate... / Lilia Gurez //


Profit. – 2005. – Nr 11. – P. 52-53 : fotogr. – Idem în lb. rusă.

3022. Guţu, Simion. Dezvoltarea sectorului agrar al raionului Edineţ /


Simion Guţu // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 11. – P. 8-9.

3023. Георгица, Руслана. О создании фундамента нового "хай-тэк"


сектора национальной экономики и о роли органов публичного управления в
этом процессе / Руслана Георгица // Нетрадиционные методы в медицине,
биологии и растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. –
P. 147-156 : fig.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3024. Гладкова, Ирина. Защитные меры, запреты и ограничения при


импорте иностранных товаров на территорию Республики Молдова / Ирина
Гладкова // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 11. – P. 20-26 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 3155)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
3025. Андронатий, А. К вопросу о видах и свойствах информации :
[с точки зрения юрид. науки] / А. Андронатий, В. Балмуш // Закон и жизнь. –
2005. – Nr 11. – P. 21-22. – Rez. în lb. engl.

3026. Осауленко, А. Нормативно-правовая конструкция юридической


ответственности как научная категория / А. Осауленко // Закон и жизнь. – 2005.
– Nr 11. – P. 53-55. – Bibliogr. : 9 tit.

3027. Федоров, Г. Право и его эффективность / Г. Федоров // Закон и


жизнь. – 2005. – Nr 11. – P. 4-9. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3063)

341 Drept internaţional


3028. Barbăneagră, Alexei. Justiţia penală internaţională. Tribunalul
Suprem Internaţional din Leipzig / Alexei Barbăneagră // Legea şi viaţa. – 2005. –
Nr 11. – P. 10-13. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 18 tit.

3029. Mămăligă, Ilie. Instrumente juridice internaţionale – mijloc de


combatere a traficului cu fiinţe umane / Ilie Mămăligă // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr
11. – P. 22-28. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

3030. Барбэнягрэ, А. Иммунитет глав государств, руководителей


правительства, а также других должностных лиц в контексте ратификации
Римского Статута / А. Барбэнягрэ // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 11. – P. 10-12.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

3031. Белый, И. Источники механизма функционирования междуна-


родно-правовых идеологий / И. Белый // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 11. – P.
34-36. – Rez. în lb. engl.

69
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

3032. Боровик, В. Функции консульских учреждений в вопросах реги-


страции актов гражданского состояния / В. Боровик // Закон и жизнь. – 2005. –
Nr 11. – P. 18-20. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 3035)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


3033. Costachi, Gheorghe. Regimuri intermediare (mixte) de
administraţie publică / Gheorghe Costachi, Nicolae Grădinaru // Legea şi viaţa. –
2005. – Nr 11. – P. 8-9. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 3043)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


3034. Alecu, Gheorghe. Particularităţi ale investigaţiei penale şi
criminalistice a unor infracţiuni din domeniul informatic / Gheorghe Alecu // Avocatul
poporului. – 2005. – Nr 11. – P. 8-10. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit. – Contin.
Începutul : Nr 9.

3035. Barbăneagră, Alexei. Comisia Internaţională de Stabilire a faptelor


– verigă în sistemul de reprimare a celor mai grave infracţiuni / Alexei Barbăneagră
// Avocatul poporului. – 2005. – Nr 11. – P. 1-2. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

3036. Borodac, Alexandru. Răspunderea penală / Alexandru Borodac,


Mariana Gherman // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 11. – P. 4-7. – Rez. în lb. fr. –
Bibliogr. : 22 tit.

3037. Gavajuc, Stela. Ordinea de desfăşurare şi începutul cercetării


judecătoreşti / Stela Gavajuc // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 11. – P. 46-49. –
Bibliogr. : 21 tit.

3038. Pop, O. Noţiunea juridică de infracţiune / O. Pop // Legea şi viaţa. –


2005. – Nr 11. – P. 33-34. – Rez. în lb. engl.

3039. Коновалов, Е. Следы веществ как самостоятельная отрасль


криминалистики / Е. Коновалов // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 11. – P. 36-41 :
tab. – Rez. în lb. engl.

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3040. Милушев, Д. Некоторые вопросы обеспечения в уголовном су-


допроизводстве Республики Молдова прав и законных интересов лиц, по-
страдавших от преступления / Д. Милушев // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 11. –
P. 14-17. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

3041. Побережный, С. О предпосылках и концептуальных основах


формирования криминалистической конфликтологии как нового частного кри-
миналистического учения общей теории криминалистики / С. Побережный //
Закон и жизнь. – 2005. – Nr 11. – P. 29-34. – Bibliogr. în note, p. 34 (9 tit.). –
Contin. Începutul : Nr 10.

3042. Семенов, Г. Криминалистическая классификация преступле-


ний против информации в системе сотовой связи / Г. Семенов, Н. Карпов //
Закон и жизнь. – 2005. – Nr 11. – P. 25-28 : des. – Bibliogr. în note, p. 28 (11 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3028-30)

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


(Vezi Nr 3011, 3013)

347 Drept civil


347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
3043. Cuşmir, Carolina. Interdependenţa relaţiilor de proprietate ca bază
a sistemului economic şi a regimului constituţional / Carolina Cuşmir // Legea şi
viaţa. – 2005. – Nr 11. – P. 50-54. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


3044. Семашко, И. Способы по примирению супругов в брачно-
семейном законодательстве Республики Беларусь / И. Семашко // Закон и
жизнь. – 2005. – Nr 11. – P. 41-43. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3032)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


3045. Constantinescu, Elena. Breşe în lege : [interviu cu E.
Constantinescu, notar, doctor în drept] / consemnare de Tatiana Ustinova // Profit. –
2005. – Nr 11. – P. 73 : fotogr. – Idem şi în lb. rusă.
71
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

3046. Crugliţchi, T. Disensiuni privind conceptul actului de procedură


civilă / T. Crugliţchi // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 11. – P. 35-42. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 25 tit.

3047. Ploşniţa, Emanoil. Cunoaşterea legii – garanţia unei tranzacţii


avantajoase : [interviu cu avocatul E. Ploşniţa] / consemnare de Irina Sirotenco //
Profit. – 2005. – Nr 11. – P. 72 : fotogr. – Idem şi în lb. rusă.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
(Vezi Nr 3188)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
(Vezi Nr 3032-33)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
3048. Margine, Leonid. Protecţia medico-socială a "lichidatorilor"
consecinţelor catastrofei de la Cernobâl / Leonid Margine // Нетрадиционные
методы в медицине, биологии и растениеводстве. Эниология. Экология и здо-
ровье. – Ch., 2005. – P. 387-392 : fig. – Bibliogr. : 6 tit.

368 Asigurări
3049. Gherasim, Boris. Perfecţiunea nu are limite : [interviu cu B.
Gherasim, dir. Companiei de Asigurări "Moldcargo"] / consemnare de Serghei
Balaban // Profit. – 2005. – Nr 11. – P. 44-45 : fotogr. – Idem şi în lb. rusă.

369 Asigurări sociale


3050. Cibotari, Ion. Obligatorie? Obligatorie şi facultatea : [interviu de I.
Cibotari, şeful secţiei asigurări obligatorii de medicină din Cadrul Soc. Naţ. de
Asigurări "Moldasing"] / interlocutor : Elena Sazin // Profit. – 2005. – Nr 11. – P. 60-
61 : fotogr. – Idem în lb. rusă.

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
(Vezi Nr 2990, 2993, 3051)

372.3/.4 Activităţi preşcolare. Primele lecţii de citire


3051. Stati, Uliana. Formarea conştiinţei ecologice la copii de vîrstă
preşcolară / Uliana Stati // Нетрадиционные методы в медицине, биологии и
растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 405-409. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


60 de ani a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
3052. Bâtcă, Pavel. O privire asupra trecutului / Pavel Bâtcă // Curierul
medical. – 2005. – Nr 5. – P. 31-33.

3053. Chiticari, Fiodor. Catedra Pediatrie / Fiodor Chiticari // Curierul


medical. – 2005. – Nr 5. – P. 43-44 : il.

3054. Gheţeul, V. Anii tinereţii şi ai maturităţii / V. Gheţul // Curierul


medical. – 2005. – Nr 5. – P. 41-42 : il.

3055. Matcovschi, Constantin. Alma Mater studiorum medicorum


Moldaviae / Constantin Matcovschi // Curierul medical. – 2005. – Nr 5. – P. 19-20.

3056. Nacu, Alexandru. Amintiri cu prilejul de 60 de ani ai universităţii /


Alexandru Nacu // Curierul medical. – 2005. – Nr 5. – P. 34-37 : il.

3057. Revenco, Valerian. 60 de ani de învăţământ medical superior în


Republica Moldova / Valerian Revenco // Curierul medical. – 2005. – Nr 5. – P. 5-
10.

3058. Винченко, Галина В. 60-летие кафедры анатомии человека и


пути ее становления / Галина В. Винченко // Curierul medical. – 2005. – Nr 5. –
P. 25-30 : il.

73
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

3059. Жица, В. Т. Прошлое и настоящее – страницы истории / В. Т.


Жица, Наталья Кердиваренко // Curierul medical. – 2005. – Nr 5. – P. 21-24.

3060. Кердиваренко, Наталья. Alma Mater – первое десятилетие /


Наталья Кердиваренко // Curierul medical. – 2005. – Nr 5. – P. 11-18.

3061. Штемберг, Марк И. У истоков кафедры акушерства и гинеколо-


гии / Марк И. Штемберг // Curierul medical. – 2005. – Nr 5. – P. 38-40 : il.
(Vezi de asemenea Nr 3182)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


398 Folclor
3062. Stănculescu-Bârda, Alexandru. De la daci la Meşterul Manole /
Alexandru Stănculescu-Bârda // Luminătorul. – 2005. – Nr 5. – P. 34-41. – Bibliogr.
în note, p. 41 (12 tit.).

3063. Квилинкова, Е. Отражение элементов обычного права в гага-


узском фольклоре / Е. Квилинкова // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 11. – P. 48-52.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 52 (39 tit.).

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
3064. Ковальков, М. И. Сигнал с обратной стороны Солнца зареги-
стрирован! / М. И. Ковальков // Нетрадиционные методы в медицине, биоло-
гии и растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 456-
463 : des., tab. – Bibliogr. : 7 tit.

53 FIZICĂ
3065. Palistrant, M. E. Critical temperature and isotope effect
nonadiabatic systems with "Extended" saddle point singularity in energy spectrum /
M. E. Palistrant, V. Ursu // Moldavian Journal of the Phiysical Sciences. – 2005. –
Nr 1. – P. 35-39.

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3066. Palistrant, M. E. Upper critical field in MgB2 system on base of two-


band model / M. E. Palistrant, V. Ursu, A. V. Palistrant // Moldavian Journal of the
Phiysical Sciences. – 2005. – Nr 1. – P. 40-44 : fig. – Bibliogr. : 11 tit.

3067. Unele probleme fundamentale şi aplicative ale radiaţiilor


electromagnetice de frecvenţă extrem de înaltă (milimetrice) atermice / D. V. Ghiţu,
O. V. Beţkii, V. F. Parhomenco, ... // Нетрадиционные методы в медицине,
биологии и растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. –
P. 41-47.
(Vezi de asemenea Nr 3162-65)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


3068. Popa, V. Morphology study and cathodoluminescence
microanalysis of photoelectrochemically etched GaN epilayers / V. Popa //
Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2005. – Nr 1. – P. 125-1129 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

3069. Лакуста, И. Г. Исследование облученных моторных масел ме-


тодом электронного парамагнитного резонанса / И. Г. Лакуста, Е. Н. Красноба-
ев, И. И. Бешляга // Нетрадиционные методы в медицине, биологии и расте-
ниеводстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 303-308. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3074)

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


550 Ştiinţe auxiliare ale geologiei
550.3 Geofizică
3070. Адаменко, А. А. Формирование интегрального этапа научно-
технического прогресса / А. А. Адаменко // Нетрадиционные методы в меди-
цине, биологии и растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch.,
2005. – P. 77-80.– Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 6 tit.

75
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
3071. Kuharuk, E. Migration of radionuclides in moldavian soils / E.
Kuharuk, V. Stegărescu // Нетрадиционные методы в медицине, биологии и
растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 383.

3072. Музеко, Г. В. Цигун и питание : [эколог. подход к сосущество-


ванию человека с окружающей средой] / Г. В. Музеко, В. М. Балаба, В. П. Го-
ловин // Нетрадиционные методы в медицине, биологии и растениеводстве.
Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 163-167.
(Vezi de asemenea Nr 3174, 3176)

576 Biologie celulară şi subcelulară. Citologie


3073. Чувствительность биологических объектов на воздействие
ЭИПБ и пирамид / О. В. Бляндур, М. И. Грати, Г. З. Ватаманюк, В. Г. Каранфил
// Нетрадиционные методы в медицине, биологии и растениеводстве. Эниоло-
гия. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 250-258 : des. – Rez. în lb. rusă. –
Bibliogr. : 16 tit.

577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică


3074. Влияние структуры биорегуляторов – стероидных гликозидов
на их радиационную устойчивость в водных растворах / А. А. Ревина, П. К.
Кинтя, Т. К. Луцик, … // Нетрадиционные методы в медицине, биологии и рас-
тениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 338-342. –
Rez. în lb. engl., rusă.

3075. Маслоброд, С. Н. Электрофизиологическая оценка энергоин-


формационного взаимодействия в системах "органы растения", "растение-
растение" и "человек-растение" / С. Н. Маслоброд // Нетрадиционные методы
в медицине, биологии и растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. –
Ch., 2005. – P. 28-40. – Rez. în lb. rusă. – Bibliogr. : 27 tit.

579 Microbiologie
3076. Condruc, Viorica. Posibilităţi de reglare a sintezei enzimelor
microbiene sub acţiunea undelor de diapazon milimetric / Viorica Condruc,
76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Alexandra Deseatnic // Нетрадиционные методы в медицине, биологии и


растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 464-466 :
tab. – Bibliogr. : 9 tit.

3077. Последействие поля мысли на почвенные микроорганизмы


рода Streptomyces в поколениях / В. Г. Каранфил, С. Н. Маслоброд, С. А. Бур-
цева, … // Нетрадиционные методы в медицине, биологии и растениеводстве.
Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 284-295 : des., tab. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 20 tit.

58 BOTANICĂ
3078. О результатах исследования некоторых энергетических пара-
метров растений / В. П. Косов, Н. Г. Таран, Т. С. Косова, А. С. Матюшенский //
Нетрадиционные методы в медицине, биологии и растениеводстве. Эниоло-
гия. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 296-302. – Rez. în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 3075, 3168)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
(Vezi Nr 3052-61)

611 Anatomie. Anatomie comparată


(Vezi Nr 3105, 3143)

612 Fiziologie. Fiziologie comparată


(Vezi Nr 2983, 2989, 3103, 3124, 3140)

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


613.2 Dietetică
3079. Studiu raţiei alimentare în colectivitatea de copii preşcolari / Delia
Cheptănariu, Sorina Doroftei, Solomeia Putnoky, ... // Sănătate publică, economie
şi management în medicină. – 2005. – Nr 4. – P. 39-41. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 14 tit.

77
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

613.6 Riscuri şi întâmplări profesionale privind sănătatea. Igiena şi sănătatea muncii


3080. Caracteristica comparativă a dinamicii contracţiilor inimii şi
aprecierea deviaţiilor fiziologice la operatorii sistemului de informaţie şi ai Centrului
de calcul din telecomunicaţii / Gheorghe Ostrofeţ, Aliona Tihon, Varfalomei Calmâc,
Cătălina Croitoru // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2005. – Nr 4. – P. 42-44. – Rez. în lb. engl.

613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică


(Vezi Nr 2992)

613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul


3081. Melniciuc, Vera. Dalila : totul este în mâinile tale : [interviu cu V.
Melniciuc, conducătorul Centrului de sănătate a femeii "Dalila"] / consemnare de
Tatiana Ustinova // Profit. – 2005. – Nr 11. – P. 63-64 : fotogr. – Idem în lb. rusă.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


3082. Ciocanu, Mihai. Tendinţe în starea sănătăţii populaţiei în anii 2002-
2004 / Mihai Ciocanu, Zina Cobâleanu, Veronica Andronachi // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2005. – Nr 4. – P. 4-6. – Rez. în lb. engl.

3083. Cumpănă, Maria. Probleme privind asigurarea instituţiilor medicale


din Republica Moldova cu asistenţi medicali // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2005. – Nr 4. – P. 22-25 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 7 tit.

3084. Margine, Leonid. Gama-iradierea – consecinţele tardive de


sănătate / Leonid Margine // Нетрадиционные методы в медицине, биологии и
растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 393-398 :
fig., tab. – Bibliogr. : 5 tit.

3085. Roşca, Andrei. Deontologia imagisticii medicale şi ecologia morală


/ Andrei Roşca // Нетрадиционные методы в медицине, биологии и растение-
водстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 57-61. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3086. Русак, О. Н. Здоровье населения – как цель нашей организа-


ции / О. Н. Русак // Нетрадиционные методы в медицине, биологии и расте-
ниеводстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 48-52 : fig.
(Vezi de asemenea Nr 3048, 3106, 3125)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
3087. Problema elaborării aparatelor performante de tratament cu unde
electromagnetice milimetrice de intensitate atermică / D. V. Ghiţu, O. V. Beţkii, V. F.
Parhomenco, ... // Нетрадиционные методы в медицине, биологии и
растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 453-455.

3088. Todiraş, Mihail. Evaluarea acţiunii vasoconstrictoare a endotenei-i


în prezenţa inhibitorilor sintezei oxidului nitric / Mihail Todiraş // Arta Medica. –
2005. – Nr 5. – P. 30-33 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 19 tit.

3089. Ротару, А. Х. К теории генерации и взаимодействия когерент-


ного электромагнитного миллиметрового излучения с медико-биологическими
объектами / А. Х. Ротару // Нетрадиционные методы в медицине, биологии и
растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 468-475. –
Rez. în lb. rusă. – Bibliogr. : 26 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3120)

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice ne-medicale


3090. Florea, Viorica. Respiraţia şi energia : aspecte novatoare / Viorica
Florea // Нетрадиционные методы в медицине, биологии и растениеводстве.
Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 235-238. – Rez. în lb. rusă.

3091. Prepeliţă, Stela. Evoluţia activităţii serviciului de radiodiagnostic al


asociaţiei teritorial-medicale Ciocana în perioada 1994-2004 / Stela Prepeliţă,
Galina Zaicenco, Andrei Roşca // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2005. – Nr 4. – P. 13-15 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.

3092. Vataman, Eleonora. Despre rolul dietei antiaterosclerotice şi


rezultatele administrării complexului pectino-proteinic vegetal în reducerea

79
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

hipercolesterolemiei la bolnavii cu infarct miocardic vechi / Eleonora Vataman, Lidia


Parşacova // Нетрадиционные методы в медицине, биологии и
растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 357-369 :
tab. – Rez. în lb. engl., rusă.

3093. Беляк, В. Н. Дыхательные психотехнологии в практике биосен-


сорного целительства (психические и энергетические аспекты дыхания) / В. Н.
Беляк // Нетрадиционные методы в медицине, биологии и растениеводстве.
Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 208-213. – Rez. în lb. rusă.

3094. Беляк, В. Н. К вопросу о нетрадиционной медицине / В. Н. Бе-


ляк // Нетрадиционные методы в медицине, биологии и растениеводстве.
Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 202-207. – Rez. în lb. rusă.

3095. Ботезату, Е. Д. Из личного опыта практики Чжун Юань Цигун /


Е. Д. Ботезату // Нетрадиционные методы в медицине, биологии и растение-
водстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 144-146.

3096. Использование метода газоразрядной визуализации для


оценки действия энергоинформационных программных блоков на человека /
В. Г. Каранфил, В. В. Каранфил, С. Н. Маслоброд, О. В. Колесниченко // Не-
традиционные методы в медицине, биологии и растениеводстве. Эниология.
Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 107-116 : des. – Bibliogr. : 6 tit.

3097. Методы диагностики и энергокоррекции человека / В. Г. Ка-


ранфил, М. Л. Кудина, Е. В. Васильева, Л. И. Кедис // Нетрадиционные методы
в медицине, биологии и растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. –
Ch., 2005. – P. 117-123 : des.

3098. Олиференко, Н. М. Нетрадиционная медицина прошлого, на-


стоящего и будущего / Н. М. Олиференко // Нетрадиционные методы в меди-
цине, биологии и растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch.,
2005. – P. 214-222.

3099. Петрашку, В. А. Детская арт-терапия / В. А. Петрашку // Нетра-


диционные методы в медицине, биологии и растениеводстве. Эниология.
Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 223-227. – Rez. în lb. rusă.
80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3100. Пискун, Р. П. Нетрадиционная медицина в свете современных


достижений биологии / Р. П. Пискун, Е. А. Савицкая, Т. Л. Полеся // Нетради-
ционные методы в медицине, биологии и растениеводстве. Эниология. Эколо-
гия и здоровье. – Ch., 2005. – P. 71-76. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 6 tit.

3101. Пластовец, В. П. К вопросу истории, эффективности и пер-


спективах приминения Цигун / В. П. Пластовец, О. И. Гараева // Нетрадицион-
ные методы в медицине, биологии и растениеводстве. Эниология. Экология и
здоровье. – Ch., 2005. – P. 173-179 : des. – Bibliogr. : 5 tit.

3102. Шкилева, Т. Д. Гипотеза о чакровой модели электрокардио-


граммы / Т. Д. Шкилева // Нетрадиционные методы в медицине, биологии и
растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 239-245 :
des. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3072, 3121, 3143)

616 Patologie. Medicină clinică


3103. Bulbuc, Grigore. Laboratorul oncologie ecologică şi imunologie :
(aspecte istorice) / Grigore Bulbuc // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. –
2005. – Nr 3. – P. 142-143.

3104. Digol, Irena. Grupurile de risc de infectare cu tipurile oncogene ale


papilomavirusului uman printre femeile de vîrstă reproductivă / Irena Digol //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2005. – Nr 4. – P. 16-
17. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

3105. Lazarev, Ion. Serviciul Citologic din Republica Moldova : (aspecte


istorice) / Ion Lazarev // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 3.
– P. 140-142.

3106. Managementul Serviciului Oncologic din Republica Moldova / Boris


Golovin, Gheorghe Ţâbârnă, Victor Cernat, ... // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt.
medicale. – 2005. – Nr 3. – P. 8-15 : diagr., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. :
10 tit.

81
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

3107. Paraschiv, Angela. Pronosticarea apariţiei complicaţiilor septico-


purulente / Angela Paraschiv // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2005. – Nr 4. – P. 45-49 : fig.; tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.

3108. Particularităţile tumorilor meligne la copii şi fondarea serviciului


oncopediatric / Lorica Rusu, Ion Vozian, Sergiu Musteaţă, ... // Bul. Acad. de Şt. a
Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 3. – P. 108-112. – Rez. în lb. rom., engl.

3109. Programul naţional de combatere a maladiilor oncologice în


Republica Moldova (2005-2010) / Iu. Bucinschi, Gh. Ţâbârnă, V. Cernat, ... // Bul.
Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 3. – P. 144-150 : tab.

3110. Studiu de cunoştinţe, atitudini şi practici ca prim pas în fortificarea


controlului tuberculozei în R. Moldova / Constantin Eţco, Viorel Soltan, Irina
Zatuşevski, Stela Bivol // Sănătate publică, economie şi management în medicină.
– 2005. – Nr 4. – P. 7-12 : fig. – Bibliogr. : 5 tit. – Rez. în lb. engl.

3111. Ţâbârnă, Gheorghe. Aspecte istorice ale Serviciului Oncologic în


Republica Moldova / Gh. Ţâbârnă // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. –
2005. – Nr 3. – P. 127-135 : schemă.

3112. Ţâbârnă, Gheorghe. Deontologia în oncologie / Gheorghe Ţâbârnă


// Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 3. – P. 156-161. –
Bibliogr. : 9 tit.

3113. Тарковская, Н. Г. Использование диагностического комплекса


"Поток" в системе предоставления медицинских услуг на расстоянии / Н. Г.
Тарковская // Нетрадиционные методы в медицине, биологии и растениевод-
стве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 228-234.
(Vezi de asemenea Nr 3092, 3146)

616.1/.9 Patologie specială


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
3114. Filimon, Silvia. Efectul tratamentului cu statine asupra disfuncţiei
endoteliale şi glicometabolice la pacienţii cu cardiopatie ischemică şi diabet zaharat
tip II / Silvia Filimon // Arta Medica. – 2005. – Nr 5. – P. 23-29 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 31 tit.
82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3115. Ivanov, Victoria. Tratamentul modern al dislipidemiilor : succese şi


probleme nesoluţionate / Victoria Ivanov // Arta Medica. – 2005. – Nr 5. – P. 34-37 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit.

3116. Tinică, Gr. Perspective în realizarea modelelor de simulare


computerizată a hemodinamicii cardiace : Studii clinice şi experimentale / Grigore
Tinică, Liviu Amariei // Arta Medica. – 2005. – Nr 5. – P. 41-46 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 14 tit.

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


3117. Balica, I. Empiemul pleural acut cu evoluţie septică / I. Balica // Arta
Medica. – Nr 5. – P. 9-12 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

3118. Bâlba, Valeriu. Aspecte contemporane în diagnosticul tumorilor


pulmonare şi medistinale / Valeriu Bâlba // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt.
medicale. – 2005. – Nr 3. – P. 123-126. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 13 tit.

3119. Probleme de diagnostic şi tratament contemporan în cancerul


laringian / Valentina Darii, Gheorghe Ţîbîrnă, Anatol Cernâi, ... // Bul. Acad. de Şt. a
Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 3. – P. 52-59 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 7 tit.

3120. Буторов, И. В. Квадропил при лечении больных хронической


обструктивной болезнью легких и легочным сердцем / И. В. Буторов, С. И.
Буторов, В. В. Максимов // Curierul medical. – 2005. – Nr 5. – P. 49-53 : tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.

3121. Доду, А. Медицинская реабилитация больных хроническими


обструктивными болезнями легких в условиях многопрофильного санатория-
профилактория / А. Доду // Curierul medical. – 2005. – Nr 5. – P. 53-57 : tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.

3122. Дударева-Истру, Людмила. Эволюция, современное состоя-


ние и перспективы медикаментозной терапии злокачественных новообразо-
ваний : [легкого] / Людмила Дударева-Истру // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt.
medicale. – 2005. – Nr 3. – P. 71-75. – Rez. în lb. rom., engl.
83
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

3123. Шуткин, Владимир. Молекулярно-генетические характеристи-


ки изменений некоторых онкогенов и супрессорных генов при различных пато-
генетических вариантах рака легкого / Владимир Шуткин, Евгений Имянитов,
Мирчя Софрони, … // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 3. –
P. 32-46 : diagr., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 42 tit.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


3124. Belev, Nicodim. Aspectele genetice şi imunologice ale cancerului
colorectal : (rezultate şi perspective) / Nicodim Belev, Eugenia Samotâia // Bul.
Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 3. – P. 23-29 : diagr., tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 18 tit.

3125. Botnar, P. Activitatea Centrului Stomatologic privat Apollonia în


condiţiile de reformare a sistemului de sănătate / P. Botnar // Curierul medical. –
2005. – Nr 5. – P. 73-76 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă.

3126. Bulat, Iurie. Actualităţi în tratamentul medical al cancerului colo-


rectale metastatice / Iurie Bulat, Aurelia Cazacu, Elena Feghiu // Bul. Acad. de Şt. a
Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 3.– P. 59-64 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 27 tit.

3127. Catereniuc, I. Morfologia epilonului mic. Corelaţii


anatomofuncţionale şi implicaţii clinice / I. Catereniuc // Curierul medical. – 2005. –
Nr 5. – P. 58-62 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 15 tit.

3128. Coşciug, Gurie. Cancerul organelor aparatului digestiv / Gurie


Coşciug // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 3. – P. 78-80. –
Rez. în lb. rom., engl.

3129. Cotoneţ, Alic. Alternative endoscopice în tratamentul obstrucţiilor


biliare maligne / Alic Cotoneţ // Arta Medica. – 2005. – Nr 5. – P. 3-8 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 29 tit.

3130. Dereglările hemostazei la pacienţii cu cancer colonic complicat.


Profilaxia şi tratamentul / Profirie Rusu, Iurie Chelea, Ştefan Ştepa, ... // Bul. Acad.

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 3. – P. 65-71 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 22 tit.

3131. Isac, Marina. Evoluţia procesului epidemic al hepatitei virale A în


Republica Moldova / Marina Isac, Petru Iarovoi, Constantin Râmiş // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2005. – Nr 4. – P. 30-33 : fig., tab.
– Rez. în lb. engl.

3132. Lupan, I. Particularităţile morfologice ale ţesuturilor moi perifisurale


la copiii cu despicături palatine / I. Lupan // Curierul medical. – 2005. – Nr 5. – P.
46-48 : fig. – Bibliogr. : 8 tit.

3133. Mihu, I. Caz clinic de boala Crohn diagnosticat ca sindrom al


intestinului iritabil la un copil cu vârsta de până la 3 ani / I. Mihu, V. Pleşca //
Curierul medical. – 2005. – Nr 5. – P. 63-66. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 11
tit.

3134. Ţurcanu, Adela. Evoluţia clinică a pacienţilor cu hepatita cronică


virală C, asociată cu infecţia tip I şi II / Adela Ţurcanu // Sănătate publică, economie
şi management în medicină. – 2005. – Nr 4. – P. 50-54 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 22 tit.

3135. Возможная роль инфицированности Helicobacter Pylori в раз-


витии рака желудка / Анна Донская, Гурий Кощуг, Ираида Яковлева, … // Bul.
Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 3. – P. 80-84 : tab. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3114, 3134, 3142)

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocrine


3136. Dorogoi, V. Maladiile iododeficitare şi sarcina / V. Dorogoi //
Curierul medical. – 2005. – Nr 5. – P. 76-80. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 18
tit.

3137. Rezultatele tratamentului limfoamelor non-Hodgkin cu grad înalt de


malignitate / Ion Corcimaru, Maria Robu, Larisa Musteaţă, Iraida Iacovleva // Bul.
Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2 '005. – Nr 3. – P. 30-32 : tab. – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.
85
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele


3138. Cernat, Victor. Referinţe la procedeele de limfadenectomie electivă
în tratamentul melanomului malign / Victor Cernat, Ion Vladanov // Bul. Acad. de Şt.
a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 3. – P. 99-104. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 37 tit.

3139. Chimunoterapia melanomului malign diseminat / Mariana


Rogojinaru, Aurelia Cazacu, Elena Feghiu, ... // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt.
medicale. – 2005. – Nr 3. – P. 104-108. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


(Vezi Nr 3141)

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


3140. Melinte, Lidia. Aspecte epidemiologice ale parotiditei epidemice în
Moldova (România) şi în Republica Moldova / Lidia Melinte, Anatolie Melnic,
Tatiana Juriavliov // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2005. – Nr 4. – P. 34-38. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3107, 3133)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
3141. Dăscăliuc, Ion. Metode noi de tratament chirurgical al bolnavilor cu
tumori şi afecţiuni pseudotumorale ale oaselor / Ion Dăscăliuc // Bul. Acad. de Şt. a
Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 3. – P. 84-93 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 8 tit.

3142. Hemoragiile digestive superioare : (proiect de ghid practic bazat pe


evidenţa clinică) / Eugen Maloman, Serghei Ungureanu, Natalia Şipitco, Cornel
Lepadatu // Arta Medica. – 2005. – Nr 5. – P. 49-59 : fig., tab. – Bibliogr. : 58 tit.

3143. Jovmir, Vasile. Perspective în diagnosticul şi tratamentul


carcinomului in situ al glandei mamare : [chirurgical] / Vasile Jovmir, Nina
Bogdanscaia, Simona Chiaburu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. –
2005. – Nr 3. – P. 75-78 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.
86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3144. Posibilităţi actuale de ameliorare a rezultatelor tratamentului


chirurgical la bolnavii oncologici / Victor Eftodii, Gheorghe Ţîbîrnă, Dumitru Sofroni,
... // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 3. – P. 93-96. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi


3145. Sulaiman, Alsaliem. Noi aspecte terapeutice ale afecţiunilor
corneene, caracterizate prin defecte superficiale / Alsaliem Sulaiman // Arta Medica.
– 2005. – Nr 5. – P. 38-40 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

618 Ginecologie. Obstetrică


3146. Cernâi, Anatol. Cercetări imunohistochimice şi
electronomicroscopice ale capilarelor subepiteliale în neoplaziile colului uterin /
Anatol Cernâi, Lilian Şaptefraţi // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. –
2005. – Nr 3. – P. 19-23 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.

3147. Feghiu, Gheorghe L. Uretrocistopexie restropubiană cu folosire de


lambou din peretele vaginal prolabat / Gheorghe L. Feghiu // Arta Medica. – 2005. –
Nr 5. – P. 14-17. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 40 tit.

3148. Moşin, Veaceslav. Experienţa folosirii metodei fertilizării in vitro în


tratamentul cuplului infertil / Veaceslav Moşin, Maria Croitor, Zinaida Ciorap, Alina
Hotineanu // Arta Medica. – 2005. – Nr 5. – P. 18-22 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 5 tit.

3149. Problema screeningului citologic al carcinomului colului uterin în


Republica Moldova / Victor Cernat, Dumitru Sofroni, Ion Lazarev, Marina Gabunia //
Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 3. – P. 116-119. – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

3150. Sofroni, D. Posibilităţile terapiei conservative în hiperplaziile


endometriale / D. Sofroni, Roman Balan, Anatol Cernâi // Bul. Acad. de Şt. a
Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 3. – P. 118-123. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 7 tit.

87
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

3151. Sofroni, Dumitru. Corelarea dintre expresia receptorilor hormonilor


estrogen(es) şi progesteron(pg) – şi extinderea locală şi locoregională a cancerului
endometrial / Dumitru Sofroni // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005.
– Nr 3. – P. 112-116 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.

3152. Sofroni, Dumitru. Criteriile clinico-morfologice pentru


individualizarea tratamentului bolnavelor de cancer endometrial incipient, local-difuz
şi metastatic / Dumitru Sofroni // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005.
– Nr 3. – P. 46-52 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.

3153. Todiraş, Mihail. Reactivitatea arterei uterină în cancerul


endometrial şi în miomul uterin / Mihail Todiraş // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt.
medicale. – 2005. – Nr 3. – P. 151-155 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10
tit.
(Vezi de asemenea Nr 3061, 3104, 3136)

619 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară


3154. Москалик, Роман. Грипп (чума) птиц – реальная угроза миро-
вому птицеводству? / Роман Москалик // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 11. –
P. 24-25.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
3155. Agenţia Naţională pentru Reglementare in Energetică. Cu
privire la aprobarea Regulilor Pieţei de gaze naturale : Hotărâre Nr 192 din
22.09.05 // Energia. – 2005. – Nr 4. – P. 21-25. – An. : Regulile pieţei de gaze
naturale. – Text şi în lb. rusă.

3156. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică. Privind


tariful pentru serviciile de transport şi dispecerat a energiei electrice : Hotărâre Nr
189 din 18.08.05 // Energia. – 2005. – Nr 4. – P. 8. – Text şi în lb. rusă.

3157. Ermuratski, V. Posibilităţile şi problemele utilizării energiei solare în


Republica Moldova / V. Ermuratski // Energia. – 2005. – Nr 3. – P. 21-23 : fotogr. –
Text şi în lb. rusă.
88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3158. Биомасса – возобновляемый источник энергии для Молдовы /


Г. Е. Маковейчук, Г. А. Морару, В. А. Герлига, В. Н. Афанасьев // Нетрадици-
онные методы в медицине, биологии и растениеводстве. Эниология. Экология
и здоровье. – Ch., 2005. – P. 384-386 : tab.

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


621.3 Electrotehnică
621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători
electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
3159. Kalinin, L. Perspectivele de utilizare a conexiunilor electrice dirijate
în reţeaua de transport a sistemului energetic al Moldovei / L. Kalinin, D. Zaiţev, S.
Cebotari // Energia. – 2005. – Nr 3. – P. 17-20 : fig., tab. – Text şi în lb. rusă.

3160. Regulament privind racordarea mini-centralelor electrice la reţeaua


electrică şi funcţionarea lor în regim autonom sau în paralel cu sistemul
electroenergetic : proiect // Energia. – 2005. – Nr 2. – P. 11-16. – An. 1/2 : Aviz de
racordare a mini-centralei electrice preconizate pentru utilizare în regim autonom de
funcţionare; Aviz de racordare a mini-centralei preconizate pentru utilizare în regim
de funcţionare paralelă cu sistemul electroenergetic. – Text şi în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 3156)

621.35 Tehnică electrochimică


(Vezi Nr 3068)

621.38 Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de


particule. Tuburi cu raze X
3161. Brinzari, V. Plasma treatment and surface sensibilization of tin
dioxide films for enhancement of gas sensitivity / V. Brinzari, S. Dmitriev, G.
Korotchenkov // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2005. – Nr 1. – P.
98-101 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.

3162. Eremeev, V. Impact of nonliniar electron-phonon coupling in MgB2


on high Tc superconductivity / V. Eremeev // Moldavian Journal of the Physical Sci-
ences. – 2005. – Nr 1. – P. 30-34. – Bibliogr. : 12 tit.

89
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

3163. Gurau, V. Laser gain spectra of quantum wells and multiplasmon


optical transitions / V. Gurau // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2005.
– Nr 1. – P. 119-124 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

3164. Kantser, V. Spin-orbit interaction and sprintronics effects in


semiconductor structures / V. Kantser // Moldavian Journal of the Physical
Sciences. – 2005. – Nr 1. – P. 5-24. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 38 tit.

3165. Kerner, Ia. I. Contact htsc – semiconductor for diode detectors :


roles of surface states in quasi-static regime / Ia. I. Kerner // Moldavian Journal of
the Physical Sciences. – 2005. – Nr 1. – P. 94-97 : fig. – Bibliogr. : 6 tit.

3166. Role of orbitally degenerate Mn (III) Ions in magnetic bistability of


Mn5-Cyanide cluster : new prospects for design of single molecule magnets with
high blocking temperatures / A. V. Palii, S. M. Ostrovsky, S. I. Klokishner, ... //
Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2005. – Nr 1. – P. 25-29 : fig. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

621.39 Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video.


Telecomandă
621.397 Tehnica transmiterii imaginilor. Televiziune tehnică. Înregistrare, transmisie şi
reproducere video. Aparate şi reţele video
3167. Caraman, M. Ellipsometric studies of nanometric CdS and CdTe
Films / M. Caraman, Ig. Evtodiev, E. Cuculescu, ... // Moldavian Journal of the
Physical Sciences. – 2005. – Nr 1. – P. 114-118 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 6 tit.

621.6 Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor


(Vezi Nr 3155)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3168. Vârlan, Petru. Productivitatea sporită a fiecărui hectar de pământ


agricol, producţie de calitate superioară şi ecologic pură / Petru Vârlan // Agricultura
Moldovei. – 2005. – Nr 11. – P. 10-11.

3169. Сравнительная оценка влияния поля мысли, низкоинтенсив-


ного электромагнитного поля и химических биогенных регуляторов на первич-
ные процессы метаболизма растений / С. Н. Маслоброд, С. А. Бурцева, В. Г.
Каранфил, … // Нетрадиционные методы в медицине, биологии и растение-
водстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 313-322 : des. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 12 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3019-20, 3022)

631.3 Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole


3170. Hăbăşescu, I. Mecanizarea agriculturii – garantul producţiei
agricole stabile şi calitative / I. Hăbăşescu, V. Cerempei, Gh. Severin // Agricultura
Moldovei. – 2005. – Nr 11. – P. 11-13.
(Vezi de asemenea Nr 3005)

631.5 Lucrări agricole


3171. Модельный тест-объект для выявления биологического эф-
фекта ЭМП миллиметрового диапазона / О. В. Бляндур, Ю. В. Когут, А. С.
Присакарь, … // Нетрадиционные методы в медицине, биологии и растение-
водстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 433-441. – Rez. în
lb. rusă. – Bibliogr. : 16 tit.

3172. Молчан, И. М. Селекция как искусство / И. М. Молчан // Нетра-


диционные методы в медицине, биологии и растениеводстве. Эниология.
Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 323-325.

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente


pentru plante
3173. Физические факторы и продуктивность растений / М. Ф. Три-
фонова, О. В. Бляндур, А. А. Сиротин, Л. В. Сиротина // Нетрадиционные ме-
тоды в медицине, биологии и растениеводстве. Эниология. Экология и здоро-
вье. – Ch., 2005. – P. 347-356.

91
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

631.9 Alte întrebări


3174. Boincean, Boris. Agroecologia – baza dezvoltării durabile pentru
agricultura Republicii Moldova / Boris Boincean // Нетрадиционные методы в
медицине, биологии и растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. –
Ch., 2005. – P. 62-63.

3175. Головин, В. П. Экологизация агросферы, эниомедицина и ав-


тотрофное питание как путь эволюции человека по законам Космоса / В. П.
Головин // Нетрадиционные методы в медицине, биологии и растениеводстве.
Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 81-94. – Rez. în lb. rusă.

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
3176. Коломиец, Ирина. Оценка структурного разнообразия расти-
тельности агроценоза Zea mays L. при УФ – стрессе / Ирина Коломиец // Не-
традиционные методы в медицине, биологии и растениеводстве. Эниология.
Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 370-374 : tab.

633 Cultura plantelor de câmp


633.1 Cereale. Recolte de grâne
3177. Stegărescu, V. Acţiunea îndepărtată a factorilor fizici asupra
gradului de împlinire a ştiuleţilor în M2 şi M3 / V. Stegărescu // Нетрадиционные
методы в медицине, биологии и растениеводстве. Эниология. Экология и здо-
ровье. – Ch., 2005. – P. 483-490 : tab. – Rez. în lb. engl.

3178. Алексеева, Е. С. Изменчивость гречихи, вызванная нетради-


ционными методами обработки семян / Е. С. Алексеева, В. А. Рарок // Нетра-
диционные методы в медицине, биологии и растениеводстве. Эниология.
Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 246-249. – Rez. în lb. engl., rusă.

3179. Дерендовская, А. И. Реакция растений озимого ячменя на


действие регуляторов роста стероидной природы / А. И. Дерендовская, С. А.
Жосан // Нетрадиционные методы в медицине, биологии и растениеводстве.
Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 265-272 : des., tab. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3180. Челак, В. Р. Жизненно важная и экономическая роль зернобо-


бовых культур / В. Р. Челак // Нетрадиционные методы в медицине, биологии
и растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 428-432.
– Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 3073)

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări
industriale
3181. Calchei, E. Metode netradiţionale la cultivarea tutunului / E. Calchei
// Нетрадиционные методы в медицине, биологии и растениеводстве.
Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 279-283. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 9 tit.

3182. Эффективность использования экзометаболитов штамма


Streptomyces levoris 22 в качестве стимулятора роста табака / Н. С. Рябчук, С.
А. Бурцева, М. В. Ильяш, … // Нетрадиционные методы в медицине, биологии
и растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 343-346
: tab. – Rez. în lb. engl.

634 Horticultură în general


3183. Rapcea, Mihail. Institutul de Cercetări pentru Pomicultură la 95 de
ani / Mihail Rapcea // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 11. – P. 20.

634.8 Viticultură
(Vezi Nr 3012)

635 Plante de gradină. Grădinărit


3184. Unele proprietăţi biologice ale mucopolizaharidelor din ceapă
(Allium cepa) / V. Lutan, Stela Todiraş, A. Vişnevschi, Angela Bîtcă //
Нетрадиционные методы в медицине, биологии и растениеводстве.
Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 309-312 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 9 tit.

635.9 Plante ornamentale şi decorative. Grădinărit ornamental


3185. Dobîndă, Eugenia. Frecvenţa şi spectrul variabilităţii ereditară
induse la gladiole / Eugenia Dobîndă // Нетрадиционные методы в медицине,
93
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

биологии и растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. –


P. 273-278 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 10 tit.

3186. Мурин, А. В. Влияние энергоинформационного воздействия на


гладиолус и его некоторые экологические аспекты / А. В. Мурин, К. М. Мурина
// Нетрадиционные методы в медицине, биологии и растениеводстве. Эниоло-
гия. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 326-332 : tab. – Rez. în lb. rusă. –
Bibliogr. : 8 tit.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor a peştelui. Înmulţirea


animalelor domestice
636.5/.6 Păsări
3187. Bîzgu, I. Baza sectorului avicol naţional este materialul biologic
calitativ / I. Bîzgu, A. Şumanschii // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 11. – P. 21-
22 : tab.

3188. Сокольников, Б. Е. Правила содержания кур в осенне-зимний


период / Б. Е. Сокольников // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 11. – P. 22-23.
(Vezi de asemenea Nr 3154)

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


(Vezi Nr 3042)

657 Contabilitate
3189. Moraru, Natalia. Modul de calculare a indemnizaţiei de eliberare
din serviciu : [în ajutorul contabilului] / Natalia Moraru // Contabilitate şi audit. –
2005. – Nr 11. – P. 27-29 : tab.

3190. Недерица, Александр. Продажа товара по сниженным ценам :


учет и налогообложение / Александр Недерица // Contabilitate şi audit. – 2005. –
Nr 11. – P. 8-11 : tab.

3191. Обзор законодательных и нормативных документов (октябрь-


ноябрь 2005 г.) : [бух. учет и налогообложение] / обзор подгот. : Геннадий Бе-
жан // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 11. – P. 72.
(Vezi de asemenea Nr 3015, 3018)
94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


3192. Badîr, Iurie. Oportunitatea creării serviciilor de gestionare a
proprietăţii intelectuale în cadrul întreprinderilor / Iurie Badîr, Ana Popa // Profit. –
2005. – Nr 11. – P. 54-55. – Idem şi în lb. rusă.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


665 Uleiuri. Grăsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Răşini
665.6/.7 Procese şi produse ale industriilor petrolului şi înrudite
(Vezi Nr 3006)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
3193. Saroyan, William. Prima dată la bibliotecă : [povestire] / William
Saroyan // "a"MIC". – 2005. – Nr 11. – Supl.

821.135.1 Literatură română


3194. Arghezi, Tudor. Toamnă : [versuri] / Tudor Arghezi; des. : Marina
Andruhina // Alunelul. – 2005. – Nr 11. – P. 3.

3195. Donici, Alexandru. Păsăruica : [versuri] / Alexandru Donici; des. :


Marina Andruhina // Alunelul. – 2005. – Nr 11. – P. 2.

3196. Istrati, Toma. Roagă-te lui Dumnezeu... : [versuri] / Toma Istrati //


Luminătorul. – 2005. – Nr 5. – P. 64.

3197. Sadoveanu, Mihail. La iarmaroc, la Mereşti : [povestire : fragm.] /


Mihail Sadoveanu // "a"MIC". – 2005. – Nr 11. – Supl.

95
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

3198. Stere, Constantin. Merele, harbujii şi albinele : [fragm. din romanul


"În preajma revoluţiei"] / Constantin Stere; des. : Rodica Plămădeală // Alunelul. –
2005. – Nr 11. – P. 7-9.

3199. Topârceanu, George. Rapsodii de toamnă : [fragm.] / George


Topârceanu; des. : Marina Andruhina // Alunelul. – 2005. – Nr 11. – P. 2.

3200. Стэнеску, Никита. Поэма; Колесница; Внезапная речь; Урок о


кубе; Евангелие от Фомы; Заклинание; Несправедливость как форма созерца-
ния природы; Необычная естественность; Поэзия; Ораторий; Сон; Собствен-
ность; Яйцо с радужной оболочкой; Что такое жизнь и в какую сторону на-
правляется?; Сумасшедший мост; Грустная песня о любви; Завещание; Воз-
вышение слов; Тайна без вечери; Физиология одного чувства; Потеря глаза :
[стихи] / Никита Стэнеску; пер. : Антося Дарка // Кодры : Молдова литератур-
ная. – 2005. – Nr 3/4. – P. 152-165.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


3201. Butnaru, Leo. Lumină lină : [proză] / Leo Butnaru; il. : Alexei
Colâbneac // Noi. – 2005. – Nr 11. – P. 25-32. – Sfârşit. Începutul : Nr 8.

3202. Dabija, Nicolae. Limba noastră cea română; Împrimăvărare;


Crepuscul; Răstignire-n ninsoare...; Început de singurătate; Sînt grădinarul unei
singure flori...; Despre construcţia poemului...; Arhanghel îmbătrânit; Tăcerea :
[versuri] / Nicolae Dabija; il. : Violeta Zabulică // Noi. – 2005. – Nr 11. – P. 8-9.

3203. Garaz, Mihail. Zestrea; Cuvânt despre carte; Cântecul


semănătorului; Daruri; An Nou; Toamna; Iarna : [versuri] / Mihail Garaz // "a"MIC". –
2005. – Nr 11. – Supl.

3204. Suceveanu, Arcadie. Toamna : [versuri] / Arcadie Suceveanu; des.


: Marina Andruhina // Alunelul. – 2005. – Nr 11. – P. 3.

3205. Vasilache, Vasile. Bunicul turcit : [povestire] / Vasile Vasilache //


"a"MIC". – 2005. – Nr 11. – Supl.

3206. Vieru, Grigore. Mărul : [versuri] / Grigore Vieru; des. : Marina


Andruhina // Alunelul. – 2005. – Nr 11. – P. 3.
96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3207. Алинеску, Отилиан. "И было все…" : [стихи : пер. с рум. яз.] /
Отилиан Алинеску // Кодры. Молдова литературная. – 2005. – Nr 3/4. – P. 62.

3208. Болдума, Ион. "Закон не преступал ни разу, …" : [стихи : пер. с


рум. яз.] / Ион Болдума // Кодры. Молдова литературная. – 2005. – Nr 3/4. – P.
64.

3209. Грама, Стелиана. Все на любовь обречены…; Я жду отчаян-


ной любви…; Язычница; И быть влюбленной мне не суждено…; Вся жизнь
моя помечена курсивом…; Ах, если бы мы были чуть моложе…; Твой поцелуй
– лишь искупленье…; Я возвращусь из Ада иль из Рая…; Вишневый сад; Ты
мне была необходимой… : [стихи : пер. с рум. яз.] / Стелиана Грама // Кодры :
Молдова литературная. – 2005. – Nr 3/4. – P. 80-87.

3210. Попа, Николае. Идущие пешком : [новелла] / Николае Попа;


пер. : Инна Разумовская // Кодры. Молдова литературная. – 2005. – Nr 3/4. – P.
23-31.

3211. Цуркану, Тудор. Женщина : [стихи : пер. с рум. яз.] / Тудор


Цуркану // Кодры. Молдова литературная. – 2005. – Nr 3/4. – P. 78-79.

3212. Чокану, Анатол. Сыновья : [стихи : пер. с рум. яз.] / Анатол Чо-
кану // Кодры. Молдова литературная. – 2005. – Nr 3/4. – P. 79.
(Vezi de asemenea Nr 3197)

821.135.1(478).09 Critică şi istorie literară


(Vezi Nr 2982)

821.161.1 Literatură rusă


3213. Frica e cu ochii mari : [poveste populară rusă] / des. : Sergiu Puică
// Alunelul. – 2005. – Nr 11. – P. 12-13.

3214. Гордин, Руфин. Олеся – мой ангел хранитель : [повесть] / Ру-


фин Гордин // Кодры. Молдова литературная. – 2005. – Nr 3/4. – P. 89-151.

97
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

3215. Павлов, Юрий. Офис напротив окна : цикл стихов / Юрий Пав-
лов // Кодры. Молдова литературная. – 2005. – Nr 3/4. – P. 9-20. – Содерж. :
Случайность; Из дорожной тетради; Чужой; Путешествие в Америку; "В огоро-
де жена…"; Малиновое лето; Офис напротив окна; Альбомный стих; Между
прочим.

3216. Цвик, И. И. Взаимовлияние национального характера и творче-


ского осмысления действительности в русской литературе / И. И. Цвик // Не-
традиционные методы в медицине, биологии и растениеводстве. Эниология.
Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 186-193.
(Vezi de asemenea Nr 2982)

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


3217. Артаманова, Александра. Ночь : [стихи] / Александра Артама-
нова // Кодры. Молдова литературная. – 2005. – Nr 3/4. – P. 62-63.

3218. Баух, Ефрем. "Шорох жёлтых пространств,…" : [стихи] / Ефрем


Баух // Кодры. Молдова литературная. – 2005. – Nr 3/4. – P. 63-64.

3219. Вангелий, Марина. Балерина; Безмолвная фиеста; Богема;


Край глухариный; "Не плачьте по потерянным вещам"; Ностальгия; Размолв-
ка; С Грином; У костра : [стихи] / Марина Вангелий // Кодры. Молдова литера-
турная. – 2005. – Nr 3/4. – P. 50-60.

3220. Викторов, Борис. Море : [стихи] / Борис Викторов // Кодры.


Молдова литературная. – 2005. – Nr 3/4. – P. 64-65.

3221. Голипад, Камилла. Сны об отце : [рассказ] / Камилла Голипад


// Кодры. Молдова литературная. – 2005. – Nr 3/4. – P. 37-48.

3222. Голипад, Ольга. Исповедь Дон Жуана : [стихи] / Ольга Голипад


// Кодры. Молдова литературная. – 2005. – Nr 3/4. – P. 65-67.

3223. Гудумак, Юрий. О строении человеческого тела : [стихи] /


Юрий Гудумак // Кодры. Молдова литературная. – 2005. – Nr 3/4. – P. 67-71.

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3224. Елисеева, Людмила. "Случай. Встреча, …" : [стихи] / Людмила


Елисеева // Кодры. Молдова литературная. – 2005. – Nr 3/4. – P. 71.

3225. Жданов, Иван. Портрет отца : [стихи] / Иван Жданов // Кодры.


Молдова литературная. – 2005. – Nr 3/4. – P. 72.

3226. Загоряну-Исса, Наталия. "И нет тебя, …" : [стихи] / Наталия


Загоряну-Исса // Кодры. Молдова литературная. – 2005. – Nr 3/4. – P. 73.

3227. Майоров, Валерий. Анаид : [стихи] / Валерий Майоров // Код-


ры. Молдова литературная. – 2005. – Nr 3/4. – P. 73-74.

3228. Мануйлов, Виктор. Аквариум : [стихи] / Виктор Мануйлов //


Кодры. Молдова литературная. – 2005. – Nr 3/4. – P. 74.

3229. Огушевич, Александр. Городская зарисовка : [стихи] / Алек-


сандр Огушевич // Кодры. Молдова литературная. – 2005. – Nr 3/4. – P. 74-75.

3230. Ренин, Анатолий. "Опять в душе гремит гроза, …" : [стихи] /


Анатолий Ренин // Кодры. Молдова литературная. – 2005. – Nr 3/4. – P. 75-76.

3231. Савчук, Надежда. Чужой; "Сереже плохо…" : [рассказы] / На-


дежда Савчук // Кодры. Молдова литературная. – 2005. – Nr 3/4. – P. 166-194.

3232. Тарасова, Марина. Пасхальная неделя : [стихи] / Марина Та-


расова // Кодры. Молдова литературная. – 2005. – Nr 3/4. – P. 76-77.

3233. Филатова, Ирина. "Опять недосказано главное, …"; "Ну вот…";


"Мне помашет прошлое рукой, …"; "Это будет потом, …"; "Я ближе к Богу, …";
"Здравствуй, шальная юность! …"; "Мне остались музыка и дождь, …" : [стихи]
/ Ирина Филатова // Кодры. Молдова литературная. – 2005. – Nr 3/4. – P. 32-
35.

3234. Ягубец, Владимир. "Привет осенние леса! ..."; "Опомнись и


переживи…"; "Это только лишь способ…"; "Ну вот и все. …"; "Я грустен боль-
ше, чем всегда…"; "Ветер над окном творит…"; "За кадром кадр…"; "Не всегда

99
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

есть гармония в гамме, …" : [стихи] / Владимир Ягубец // Кодры. Молдова ли-
тературная. – 2005. – Nr 3/4. – P. 195-200.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
3235. Морару, Хараламбие. Две слёзы одной необъятной любви : [о
кн. Ю. Колесника "Неизвестная Бессарабия"] / Морару Хараламбие // Кодры.
Молдова литературная. – 2005. – Nr 3/4. – P. 230-237.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ" NR 11-2005


Catereniuc, I. 3127
A
Cazacu, Aurelia 3126, 3139
Abrudan, Dumitru 2995 Cebotari, S. 3159
Alecu, Gheorghe 3034 Cerempei, V. 3170
Amariei, Liviu 3116 Cernat, V. 3109
Andronachi, Veronica 3082 Cernat, Victor 3106, 3138, 3149
Andruhina, Marina 3194-95, 3199, 3204, Cernâi, Anatol 3119, 3146, 3150
3206 Chelea, Iurie 3130
Arghezi, Tudor 3194 Cheptănariu, Delia 3079
Chiaburu, Simona 3143
B Chiticari, Fiodor 3053
Badîr, Iurie 3192 Cibotari, Ion 3050
Balaban, Serghei 3010, 3049 Ciobanu, Raisa 2997
Balan, Roman 3150 Ciocanu, Mihai 3082
Balica, I. 3117 Ciorap, Zinaida 3148
Barbăneagră, Alexei 3028, 3035 Climoveţchi, Carolina 3008
Bâlba, Valeriu 3118 Cobâleanu, Zina 3082
Bâtcă, Pavel 3052 Colîbneac, Alexei 3201
Belev, Nicodim 3124 Condruc, Viorica 3076
Beţkii, O. V. 3067, 3087 Constantinescu, Elena 3045
Bivol, Stela 3110 Corcimaru, Ion 3137
Bîtcă, Angela 3184 Corj, Mihai 3011
Bîzgu, I. 3187 Costachi, Gheorghe 3033
Bogdanscaia, Nina 3145 Coşciug, Gurie 3128
Boincean, Boris 3174 Cotoneţ, Alic 3129
Borodac, Alexandru 3036 Croitor, Maria 3148
Botnar, P. 3125 Croitoru, Cătălina 30801
Brinzari, V. 3161 Crugliţchi, T. 3046
Buburuz, Petru 2996 Cuculescu, E. 3167
Bucinschi, Iu. 3109 Cumpănă, Maria 3083
Bulat, Iurie 3126 Cuşmir, Carolina 3043
Bulbuc, Grigore 3103
D
Butnaru, Leo 3201
Dabija, Nicolae 3202
C Darii, Valentina 3119
Calchei, E. 3181 Dăscăliuc, Ion 3141
Calmâc, Varfalomei 3080 Deseatnic, Alexandra 3076
Calmaţui, Valeriu 3019 Digol, Irena 3104
Caraman, M. 3167 Dmitriev, S. 3161

101
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

Dobîndă, Eugenia 3185 I


Donici, Alexandru 3195
Iacovleva, Iraida 3137
Doroftei, Sorina 3079
Iarovoi, Petru 3131
Dorogoi, V. 3136
Isac, Marina 3131
E Istrati, Toma 3196
Ivanov, Victoria 3115
Eftodii, Victor 3144
Eremeev, V. 3162 J
Ermuratski, V. 3157
Jovmir, Vasile 3143
Eţco, Constantin 3110
Juriavliov, Tatiana 3140
Evtodiev, Ig. 3167
K
F
Kalinin, L. 3159
Feghiu, Elena 3139, 3147
Kantser, V. 3164
Feghiu, Gheorghe L. 3126
Kerner, Ia. I. 3165
Filimon, Silvia 3114
Klokishner, S. I. 3166
Florea, Viorica 3090
Korotchenkov, G. 3161
G Kuharuk, E. 3071
Gabunia, Marina 3149 L
Garaz, Mihail 3203
Lazarev, Ion 3105, 3149
Gavajuc, Stela 3037
Lepadatu, Cornel 3142
Gherasim, Boris 3037
Livovschi, Dimitrie 2980
Gherman, Mariana 3036
Lupan, I. 3132
Gheţeul, V. 3054
Lutan, V.3184
Ghiţu, D. V. 3067, 3087
Golea, Anatol 3002 M
Golovin, Boris 3106
Gorodenco, Anatolie 3020 Magola, Alexandru 2980
Grădinaru, Nicolae 3033 Maloman, Eugen 3142
Griciuc, Petru 3012 Margine, Leonid 3084, 3048
Grigorievs, Alex 3003 Matcovschi, Constantin 3055
Gurau, V. 3163 Mămăligă, Ilie 3029
Gurez, Lilia 3021 Melinte, Lidia 3140
Guţu, Simion 3022 Melnic, Anatolie 3140
Melniciuc, Vera 3081
H Mihăilă, Vlad 2997
Mihu, I. 3133
Hăbăşescu, I. 3170
Miniceva, Olga 3009
Hotineanu, Alina 3148
Moraru, Natalia 3189
Hurmuzachi, A. A. 3005-06
Moşin, Veaceslav 3148
102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Musteaţă, Larisa 3137 S


Musteaţă, Sergiu 3108
Sadoveanu, Mihail 3197
N Samotâia, Eugenia 3124
Saroyan, William 3139
Nacu, Alexandru 3056
Sazin, Elena 3050
Nesterenco, C. 2987
Secrieru, Vasile 2981
O Severin, Gh.3170
Sirotenco, Irina 3047
Opincă, Valeriu 3009 Sofroni, D. 3150
Ostrofeţ, Gheorghe 3080 Sofroni, Dumitru 3144, 3149, 3151-52
Ostrovsky, S. M. 3166 SSoltan, Viorel 3110
P Stati, Uliana 2993, 3051
Stănciulescu-Bârda, Alexandru 3062
Palii, A. V. 3166 Stegărescu, V. 3071, 3177
Palistrant, A. V. 3066 Stere, Constantin 3198
Palistrant, M. E. 3065-66 Suceveanu, Arcadie 3204
Paraschiv, Angela 3107 Sulaiman, Alsaliem 3145
Parhomenco, V. F. 3067, 3087
Parşacova, Lidia 3092 Ş
Plămădeală, Antonie Î.P.S. Mitropolit al Şaptefraţi, Lilian 3146
Ardealului 2995-96 Şipitco, Natalia 3142
Plămădeală, Rodica 3198
Şpac, Galina 3112
Pleşca, V. 3133 Ştepa, Ştefan 3130
Ploşniţa, Emanoil 3047 Şumanschii, A. 3187
Pop, O. 3038
Popa, Ana 3192 T
Popa, V. 3068
Teleucă, Aliona 3013
Prepeliţă, Stela 3091
Tihai, Anatolie 2980
Puică, Sergiu 3213
Tihon, Aliona 3080
Putnoky, Solomeia 3079
Tinică, Gr. 3116
R Todiraş, Mihail 3088, 3158
Todiraş, Stela 3184
Rapcea, Mihail 3183 Toia, Zosima 2998
Râmiş, Constantin 3131 Topârceanu, George 3199
Revenco, Valerian 3057
Richicinschi, Iurie 3004 Ţ
Robu, Maria 3137
Ţepordei, Vaile 2981
Rogojinaru, Mariana 3139
Ţîbîrnă, Gheorghe 3106, 3109, 3111-12,
Roşca, Andrei 2992, 3085, 3091
3119, 3144
Rusu, Lorica 3108
Ţurcanu, Adela 3134
Rusu, Profirie 3130
103
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

U Бешляга, И. И.3069
Бляндур, О. В. 3073, 3171, 3173
Ungureanu, Serghei 3142
Болдума, Ион 3208
Ursu, V. 3065-66
Боровик, В. 3032
Ustinova, Tatina 3008, 3081
Ботезату, Е. Д. 3095
V Бубуруз, Дионисие 2988
Бурцева, С. А. 3077, 3169, 3182
Vasilache, Vasile 3205 Буторов, И. В. 3120
Vataman, Eleonora 3092 Буторов, С. И. 3120
Vârlan, Petru 3168
Verejan, Oleg 3007 В
Vieru, Grigore 3206
Вангелий, Марина 3219
Vişnevschi, A. 3182
Васильева, Е. В. 3097
Vladanov, Ion 3138
Ватаманюк, Г. З. 3073
Volniţchi, Igor 3003
Викторов, Борис 3220
Vozian, Ion 308
Винченко, Галина В. 3058
Z
Г
Zabulică, Violeta 3202
Гараева, О. И. 3101
Zaicenco, Galina 3091
Георгица, Руслана 3023
Zaiţev, D. 3159
Герлига, В. А. 3158
Zatuşevski, Irina 3110
Гладкова, Ирина 3024
А Голипад, Камилла 3221
Голипад, Ольга 3222
Адаменко, А. А. 3070 Головин, В. П. 3072, 3175
Албина, Людмила 30140 Гордин, Руфин 3214
Алексеева, Е. С. 3178 Грама, Стелиана 3209
Алинеску, Отилиан 3207 Грати, М. И. 3073
Андронатий, А. 3025 Гудумак, Юрий 3223
Артаманова, Александра 3217
Афанасьев, В. Н. 3158 Д
Б ДаркаАнтося 3200
Дергачева, Л. П. 2978
Балаба, В. М. 3072 Дерендовская, А. И. 3179
Балануца, Владимир 3018 Доду, А. 3121
Балмуш, В. 3025 Донская, Анна 3135
Барбэнягрэ, А. 3030 Доровская, Ольга 2989
Баух, Ефрем 3218 Дударева-Истру, Людмила 3122
Бежан, Геннадий 3191
Белый, И. 3031 Е
Беляк, В. Н. 3093-94
Елисеева, Людмила 3224
104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ж М
Жданов, Иван 3225 Майоров, Валерий 3227
Жица, В. Т. 3059 Маковейчук, Г. Е. 3158
Жосан, С. А. 3179 Максимов, В. В. 3120
Мануйлов, Виктор 3228
З
Маслоброд, С. Н. 3075-76, 3096, 3169
Загоряну-Исса, Наталия 3226 Матюшенский, А. С. 3078
Милушев, Д. 3040
И Моложен, В. А. 2979
Ильяш, М. В. 3182 Молчан, И. М. 3172
Имянитов, Евгений 3123 Морару, Г. А. 3158
Морару, Хараламбие 3235
К Москалик, Роман 3154
Кантемир, Аурелия 3015 Музеко, Г. В. 3072
Каранфил, В. В. 3077, 3096 Мурин, А. В. 3186
Каранфил, В. Г. 2983, 3073, 3096-97, Мурина, К. М. 3186
3169 Н
Карпов, Н. 3042
Квилинкова, Е. 3063 Недерица, Александр 3190
Кедис, Л. И. 3097
О
Кердиваренко, Наталья 3059-60
Кинтя, П. К. 3074 Огушевич, Александр 3229
Ковальков, М. И. 3064 Олиференко, Н. М. 2984, 3098
Когут, Ю. В. 3171 Осауленко, А. 3026
Колесника, Ю. 3235
П
Колесниченко, О. В. 3096
Коломиец, Ирина 3176 Павлов, Юрий 3215
Коновалов, Е. 3039 Петрашку, В. А. 2991, 3099
Косов, В. П. 3078 Пискун, Р. П. 3100
Косова, Т. С. 3078 Пластовец, В. П. 3101
Кощуг, Гурий 3135 Побережный, С. 3041
Краснобаев, Е. Н. 3069 Полеся, Т. Л. 3100
Кудина, М. Л. 2983, 3097 Попа, Николаев 3210
Присакарь, А. С. 3171
Л
Р
Лазуткина, Б. С. 2990
Лакуста, И. Г. 3069 Разумовская, Инна 3210
Луцик, Т. К. 3074 Рарок, В. А. 3178
Ревина, А. А. 3074
Ренин, Анатолий 3230

105
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

Ротару, А. Х. 3089 Ф
Русак, О. Н. 3086
Федоров, Г. 3027
Рыльский, П. П. 3000
Филатова, Ирина 3233
Рябчук, Н. С. 3182
Фотенко, В. М. 3001
С
Ц
Савицкая, Е. А. 3100
Цвик, И. И. 2985, 3216
Савчук, Надежда 3231
Цуркану, Тудор 3211
Семашко, И. 3044
Семенов, Г. 3042 Ч
Сиротин, А. А. 3173
Сиротина, Л. В. 3173 Челак, В. Р. 3180
Сокольников, Б. Е. 3188 Чимпой, Михай 2982
Софрони, Мирчя 3123 Чокану, Анатол 3212
Стэнеску, Никита 3200 Ш
Т Шкилев, В. Д. 2986, 2994
Таран, Н. Г. 3078 Шкилева, Т. Д. 3102
Тарасова, Марина 3232 Штемберг, Марк И. 3061
Тарковская, Н. Г. 3113 Шуткин, Владимир 3123
Трифонова, М. Ф. 3173 Я
Ягубец, Владимир 3234
Яковлева, Ираида 3135

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sun fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 11-2005

1. "a"MIC". – 2005. – Nr 11 (lb. rom., rusă)


2. Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 11
3. Alunelul. – 2005. – Nr 11
4. Arta Medica. – 2005. – Nr 5
5. Avocatul Poporului. – 2005. – Nr 11
6. Bul. Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 3
7. Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 11
8. Curierul medical. – 2005. – Nr 5
9. Energia. – 2005. – Nr 3, 4 (lb. rom., rusă)
10. Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 11
11. Luminătorul. – 2005. – Nr 5
12. Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2005. – Nr 4
13. Noi. – 2005. – Nr 11
14. Profit. – 2005. – Nr 11 (lb. rom., rusă)
15. Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2005. – Nr 4
16. Кодры. Молдова литературная. – 2005. – Nr 3/4
17. Закон и жизнь. – 2005. – Nr 11
18. Нетрадиционные методы в медицине, биологии и растениеводстве.
Эниология. Экология и здоровье : Материалы междунар. науч.-практ.
конф., 15-17 сент. 2005. – Ch., 2005. – 507 p. – [05-1503]

107
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

CRONICA ARTICOLELOR DE NEWSPAPER


GAZETĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

2005
NOIEMBRIE NR 11 NOVEMBER
(4637-5115)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
4637. Терехов, Дмитрий. Этот вечно молодой придумщик : [Дмитрий
Матвеенко, изобретатель] / Дмитрий Терехов // Кишин. новости. – 2005. – 25
нояб. – Р. 4.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


4638. Axinte, Ion. Proiectul ASYCUDA WORLD implementat integral în
sistemul vamal al Moldovei / Ion Axinte // Dezvoltarea. – 2005. – 4 noiemb. – P. 4.

4639. Varaniţa, Grigore. "Suntem primii în lume care am implementat


ASYCUDA World. De aici şi responsabilitate" : interviu cu Gr. Varaniţa, şeful
Centrului Inf. Specializat "Vama" / pentru conformitate : Valentin Portas // Curierul
vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 15 noiemb. – P. 3.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


4640. Colesnic, Iurie. Despre revoluţia culturală : [schimbările şi evoluţiile
din cultură] / Iurie Colesnic // Ora satului. – 2005. – Noiemb. (Nr 19). – P. 16.

4641. Maximov, Iurii. Dimitrie şi Antioh Cantemir – mândria noastră


comună : [interviu cu Iu. Maximov, preş. Asoc. Int. de Prietenie şi Colaborare
"Moldova şi Rusia"] / consemnare : Raisa Homenco // Capitala. – 2005. – 26
noiemb. – P. 8; Столица. – 2005. – 19 нояб. – P. 6.

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

02 BIBLIOTECONOMIE
4642. Boguşevschi, Iuliana. O perlă a Bălţului : [60 de ani de la fondarea
Bibl. Univ. de Stat "Alecu Russo", Bălţi] / Iuliana Boguşevschi // Făclia. – 2005. – 5
noiemb. – P. 5.

4643. Harconiţă, Elena. Regina cărţii în nord : [Bibl. Şt. a Univ. de Stat
"Alecu Russo", Bălţi] / Elena Harconiţă // Spirit românesc. – 2005. – 3 noiemb. – P.
5.

4644. Onciu, Parascovia. Traian Brad în lumina faptelor : [interviu cu P.


Onciu, dir. Bibl. "Transilvania"] / consemnare : Raia Rogac // Glasul naţiunii. –
2005. – 10 noiemb. – P. 13.

4645. Topalo, Valentina. Lecturi sadoveniene : [din experienţa Bibl. Şt. a


Univ. de Stat "Alecu Russo", Bălţi] / Valentina Topalo // Spirit românesc. – 2005. – 3
noiemb. – P. 5.

061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii


4646. Avram, Aliona. ONG-urile specializate în prevenirea traficului de
persoane activează virtual / Aliona Avram // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 18
noiemb. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 4902, 4905)

070 Ziaristică. Presă


4647. Teriş, Ştefan. O şansă unică de a descoperi rădăcinile propriei
fiinţe : [rev. "Natura"] / Ştefan Teriş // Natura. – 2005. – Noiemb. (Nr 11). – P. 8.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
4648. Păsat, Dumitru. Vasile Conta : [160 de ani de la naşterea
filosofului român] / Dumitru Păsat // Făclia. – 2005. – 5 noiemb. – P. 3.

109
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


4649. Negru, Nina. Despre smerenia unui bogat : [filantropul şi omul de
cultura, Vasile Stroescu (1845-1926)] / Nina Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. –
15 noiemb. – P. 11.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
4650. Ciobanu, Raisa. Preotul Vlad Mihăilă la 55 de ani / Raisa Ciobanu
// Lit. şi arta. – 2005. – 3 noiemb. – P. 3.

4651. Ciuntu, Ioan (protoiereu). "A fot o întâlnire prost regizată" : [pe
marginea vizitei la Chişinău a Patriarhului Moscovei şi al Întregii Rusii Alexei al II-
lea : interviu cu I. Ciuntu, protoiereu] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 15 noiemb.; Timpul de dimineaţă. – 2005. – 18 noiemb. – P. 5.

4652. Воронин, Владимир. Выступление президента РМ Владимира


Воронина во время награждения Орденом Республики Патриарха Московско-
го и Всея Руси Алексия II // Экон. обозрение. – 2005. – 18 нояб. – Р. 17.

29 RELIGII NE-CREŞTINE
4653. Мохамад, Махатир бен. Ислам : отвергнутый Ренессанс : [ст.
экс премьер-министра Малайзии] / Махатир бен Мохамад // Экон. обозрение. –
2005. – 11 нояб. – Р. 21.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
4654. Poiată, Petru. O nouă enclavă separatistă în nordul Moldovei? : [pe
marginea sondajului efectuat de org. nonguvernamentale din Ucraina în raioanele
de nord ale Rep. Moldova] / Petru Poiată // Glasul naţiunii. – 2005. – 10 noiemb. –
P. 8-9.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


311 Statistică
4655. Fişer, Anatol. Statistica – un lucru la fel de obişnuit ca scrisul şi
cititul : [pe marginea lucrărilor Conf. int. în domeniul statisticii, 24-25 noiemb. 2005,
Chişinău] / Anatol Fişer // Moldova suverană. – 2005. – 25 noiemb.

314 Demografie. Studiul populaţiei


4656. Porubin, Natalia. Copiii care se nasc în Moldova au mai puţine
şanse de a supravieţui decât cei din Europa : [mortalitatea infantilă şi cea maternă]
/ Natalia Porubin // Moldova suverană. – 2005. – 2 noiemb.

4657. Ursu, Ana. Exodul moldovenilor : [migraţia moldovenilor peste


hotare] / Ana Ursu // Gazeta oraşului. – 2005. – 24 noiemb. – P. 6.

4658. Зубков, Василий. Иностранная миграция в России : чего


больше пользы или вреда? / Василий Зубков // Экон. обозрение. – 2005. – 18
нояб. – Р. 21.

4659. Шеларь, Галина. Инерция демографии Кишинева : [ст. экспер-


та Центра стратег. исслед. и реформ] / Галина Шеларь // Экон. обозрение. –
2005. – 11 нояб. – Р. 15.
(Vezi de asemenea Nr 4789)

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
4660. Ustian, I. C. Stere : Sociologia economică (I-II) : [în opera
scriitorului] / I. Ustian // Florile dalbe. – 2005. – 17 noiemb. – P. 3; 24 noiemb. – P.
7.

316.6 Psihologie socială


(Vezi Nr 4836)

111
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

32 POLITICĂ
4661. Стати, Василий. А может, знаменосца поменять? : [критич. за-
метки на ст. Владислава Гросула "Свое знамя нельзя опускать" ("Коммунист",
Nr 45)] / Василий Стати // Коммерсант plus. – 2005. – 4 нояб. – Р. 16.

32.001 Politologie
4662. Glenny, Mişa. Destrămarea URSS a generat elite "necuprins" de
bogate : [interviu cu M. Glenny, scriitor, politolog] / interviu de Alina Radu // Ziarul
de gardă. – 2005. – 3 noiemb. – P. 5.

4663. Лафлэнд, Джон. Джордж Буш : "отлично" по марксизму-


ленинизму! : [перепеч. из "The Spectator", Великобритания] / Джон Лафлэнд //
Молд. ведомости. – 2005. – 11 нояб. – Р. 6.

323/324 Politică internă


4664. Bercea, Maria. 1-4. Investigaţii "22" : [despre activitatea
Departamentului pentru Relaţiile cu Românii de pretutindeni din cadrul Min.
Afacerilor Externe : preluat din revista "22"] / Maria Bercea // Săptămîna. – 2005. –
4, 11, 18, 25 noiemb. – P. 3.

4665. Mătcaş, Nicolae. Nicolae Mătcaş : "În casa comună a popoarelor


Europei nu se poate intra decât pe uşă, adică prin Ţară" : [interviu cu expertul
superior la Dir. Relaţii Int. a Min. Educaţiei şi Cercetării din România] / interviu
realizat de Viorelia Răducanu // Spirit românesc. – 2005. – 17 noiemb. – P. 4.

4666. Savin, Alexandru. O Moldovă uitată (1-2) : [moldovenii din raionul


Ananiev, regiunea Odesa, Ucraina] / Alexandru Savin // Glasul naţiunii. – 2005. –
10 noiemb. – P. 11; 24 noiemb. – P. 14.

323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova


4667. Braghiş, Dumitru. Uzurparea puterii în cadrul unui partid trebuie să
fie sancţionată la modul respectiv : [aspecte soc.-pol. : interviu cu D. Braghiş,
deputat în Parlamentul Rep. Moldova, şi Mihai Petrache, preş. Uniunii Centriste] //
Săptămîna. – 2005. – 4 noiemb. – P. 6.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4668. Cătană, Vitalie. O nouă etapă în problema transnistreană / Vitalie


Cătană // Moldova suverană. – 2005. – 17 noiemb.

4669. Cernei, Oleg. Oleg Cernei : "Am văzut cu ochii mei ce poate face
din oameni sistemul dictatorial al lui Voronin" : [interviu cu consilierul municipal,
candidat la funcţia de primar gen. al mun. Chişinău] / consemnare : Alina Ţurcanu //
Timpul de dimineaţă. – 2005. – 11 noiemb. – P. 4.

4670. Cernei, Oleg. Primarul capitalei trebuie să fie mai mult decât un
bun gospodar : interviu cu O. Cernei, candidat la funcţia de primar gen. de Chişinău
/ interviu realizat de Victor Caminski // Gazeta oraşului. – 2005. –17 noiemb. – P. 2.

4671. Cheianu, Constantin. Monstrul moldav : [aspecte soc.-pol.] /


Constantin Cheianu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 25 noiemb. – P. 7.

4672. Chirtoacă, Dorin. "Comuniştii, precum şi partidele care l-au votat


pe Voronin trec printr-o perioadă de criză" : (interviu cu D. Chirtoacă, candidat al
Partidului Liberal la funcţia de primar al mun. Chişinău) / consemnare : Ina
Prisăcaru // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 3 noiemb.

4673. Cimpoi, Mihai. "Opţiunea noastră electorală rămâne aceeaşi :


Vasile Ursu" : [candidat la funcţia de primar gen. al mun. Chişinău : interviu cu
academicianul M. Cimpoi] / interviu realizat de Alexandru Gorincioi // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 25 noiemb. – P. 4; Jurnal de Chişinău. – 2005. – 25 noiemb. –
P. 3.

4674. Ciobanu, Vladimir. "Incompetenţa liderului şi interesele de grup au


compromis ideea de unificare a Opoziţiei" : interviu cu V. Ciobanu, deputat în
Parlamentul Rep. Moldova / pentru conformitate : Pavel Rotaru // Gazeta oraşului. –
2005. – 10 noiemb. – P. 6-7.

4675. Colesnic, Iurie. Criza demnităţii : [aspecte soc.-pol.] / Iurie


Colesnic // Lit. şi arta. – 2005. – 10 noiemb. – P. 4.

4676. Colesnic, Iurie. Piatra din casă : [aspecte soc.-pol.] / Iurie Colesnic
// Lit. şi arta. – 2005. – 17 noiemb. – P. 4.

113
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

4677. Diacov, Dumitru. Dumitru Diacov : "Toată responsabilitatea o


poartă comuniştii" : [aspecte soc.-pol. : interviu cu liderul Partidului Democrat] /
consemnare : Ina Prisăcaru // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 30 noiemb.

4678. Josanu, Efim. Satule, dragule, uitatule... / Efim Josanu // Lit. şi


arta. – 2005. – 24 noiemb. – P. 3.

4679. Josanu, Efim. Stegarul : [in memoriam Gheorghe Ghimpu, om


politic] / Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2005. – 10 noiemb. – P. 7.

4680. Muşuc, Eduard. Administraţia publică locală cu faţa spre cetăţeni :


interviu cu E. Muşuc, candidat la funcţia de primar de Chişinău din partea Partidului
Social Democrat / pentru conformitate : R. G. // Ziarul de gardă. – 2005. – 10
noiemb. – P. 7.

4681. Muşuc, Eduard. Eduard Muşuc : "Avem Program de integrare


pentru localităţile municipale" : [interviu cu candidatul la postul de primar gen. al
mun. Chişinău] // Săptămîna. – 2005. – 18 noiemb. – P. 7.

4682. Muşuc, Eduard. Eduard Muşuc : "Locuitorii Chişinăului vor trăi bine
atunci când primăria va lucra în interesul lor" : [interviu cu candidatul PSDM la
funcţia de primar al mun. Chişinău] / consemnare : Natalia Hadârcă // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 9 noiemb.

4683. Muşuc, Eduard. Eduard Muşuc : "Primăria are nevoie de oameni


noi" : [interviu cu candidatul la funcţia de primar gen. al mun. Chişinău] /
consemnare : Elena Panuş // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 18 noiemb. – P. 4.

4684. Muşuc, Eduard. Tinerii vor edifica naţiunea de succes : interviu cu


E. Muşuc, candidat la funcţia de Primar Gen. al mun. Chişinău, înaintat de PSDM //
Jurnal de Chişinău. – 2005. – 4 noiemb. – P. 9.

4685. Neagu, Ion. "Nu credeam că voi ajunge să cunosc o nouă formă de
dictatură" : [interviu cu I. Neagu, deputat, secretar gen. al PPCD] / pentru
conformitate : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 4 noiemb. – P. 4.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4686. Negru, Fiodor. Fiodor Negru : Trebuie să înţelegem foarte clar că


toate bunurile ţării sunt create nu de partide, nu de liderii acestora, ci de popor :
[dialog cu liderul fracţiunii comuniştilor în Consiliul Municipal Chişinău] / interlocutor
: Ghenadii Zencovici // Capitala. – 2005. – 9 noiemb. – P. 5; Capitala = Столица. –
2005. – 5 нояб. – P. 6.

4687. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Pericolul mancurtizării


pseudoeuropene / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Ora satului. – 2005. – Noiemb. (Nr
18). – P. 13.

4688. Poiată, Petru. Boris Asarov propune noi soluţii de depăşire a


diferendului transnistrean şi face dezvăluiri senzaţionale / Petru Poiată // Glasul
naţiunii. – 2005. – 2 noiemb. – P. 9.

4689. Poiată, Petru. O nouă enclavă separatistă în nordul Moldovei? : [pe


marginea studiului din cadrul Progr. "Misiunea civilă : Ucrainenii în Moldova"] /
Petru Poiată // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 4 noiemb. – P. 6.

4690. Rusu, Mircea. "Contez pe alegătorii care doresc o altfel de primărie


şi un alt viitor decât cel pe care ni-l pregătesc comuniştii" : interviu cu M. Rusu,
candidat pentru funcţia de Primar Gen. al mun. Chişinău din partea Alianţei
"Moldova Noastră" / pentru conformitate : Dorian Furtună // Săptămîna. – 2005. –
25 noiemb. – P. 6.

4691. Rusu, Mircea. Mircea Rusu : "Contez pe alegătorii care doresc o


altfel de primărie şi un alt viitor decât cel pe care ni-l pregătesc comuniştii" :
[interviu cu candidatul pentru funcţia de Primar Gen. al mun. Chişinău din partea
Alianţei "Moldova Noastră"] / pentru conformitate : Dorian Furtună // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 25 noiemb. – P. 5; Jurnal de Chişinău. – 2005. – 25 noiemb. –
P. 4; Ziarul de gardă. – 2005. – 24 noiemb. – P. 7.

4692. Rusu, Mircea. Mircea Rusu : "Nu voi transforma primăria într-o
anexă a puterii centrale" : [interviu cu candidatul Alianţei "Moldova Noastră" la
funcţia de primar al mun. Chişinău] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 10 noiemb.

115
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

4693. Şarban, Vladimir. Vladimir Şarban : "A fost o perioadă neagră în


viaţa mea" : [interviu cu secretarul Consiliului municipal Chişinău] / consemnare :
Ina Prisăcaru // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 22 noiemb.

4694. Şarban, Vladimir. Vladimir Şarban : "Poate au început să-şi dea


seama..." : [interviu cu secretarul Consiliului municipal Chişinău] / interviu realizat
de Raisa Lozinschi // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 22 noiemb. – P. 10.

4695. Trofimov, Vasile. Cazare şi electrocutare pentru neprieteni :


[problema transnistreană] / Vasile Trofimov // Moldova suverană. – 2005. – 2
noiemb.

4696. Urecheanu, Serafim. Dacă asta s-ar întâmpla în altă ţară, oamenii
şi-ar apăra drepturile : [dialog cu S. Urecheanu, preş. fracţiunii parlamentare Alianţa
"Moldova Noastră" şi Vasile Botnaru, analist politic : var. pentru revistă a emisiunii
"Deşteptarea de dimineaţă", Radio Nova] // Săptămîna. – 2005. – 18 noiemb. – P.
6.

4697. Ursu, Vasile. Fiind uniţi, vom reuşi să rezolvăm şi cele mai
complicate probleme ale oraşului : [interviu cu V. Ursu, candidat la postul de primar
gen. al mun. Chişinău] / consemnare : Petru Maleş // Capitala. – 2005. – 5 noiemb.
– P. 4-5; Capitala = Столица. – 2005. – 5 нояб. – P. 4-5.

4698. Ursu, Vasile. Promit debirocratizarea Primăriei : [interviu cu V.


Ursu, candidat la funcţia de primar gen. al mun. Chişinău] / interviu de Vadim
Brânzilă // Ziarul de gardă. – 2005. – 24 noiemb. – P. 2.

4699. Ursu, Vasile. Vasile Ursu : "Cred că voi câştiga din primul tur..." :
[interviu cu candidatul independent la funcţia de primar gen. al mun. Chişinău] /
consemnare : Alina Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 7 noiemb.

4700. Ursu, Vasile. Vasile Ursu : "Politica mea este munca pentru binele
Chişinăului" : [interviu cu candidatul la funcţia de primar gen. al mun. Chişinău] /
consemnare : Vasile Rotaru // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 18 noiemb. – P. 7;
Jurnal de Chişinău. – 2005. – 18 noiemb. – P. 13.

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4701. Бологов, Петр. Приднестровский тупик / Петр Бологов // Ком-


мерсант plus. – 2005. – 4 нояб. – Р. 15.

4702. Маракуца, Григорий. Григорий Маракуца : "Мы никогда не бу-


дем преклоняться перед румынским флагом" : [интервью с пред. Верховного
Совета "Приднестров. Молд. Респ."] / беседовал Андрей Дмитриев // Коммер-
сант plus. – 2005. – 18 нояб. – Р. 7.

4703. Мушук, Эдуард. Эдуард Мушук : "Примэрия просто обязана


обеспечить достойную жизнь пожилым людям" : [интервью с канд. на пост
генер. примара мун. Кишинэу] / записал Александр Спасский // Кишин. ново-
сти. – 2005. – 18 нояб. – Р. 4.

4704. Народное Собрание Гагаузии. Заявление Народного Собра-


ния Гагаузии : [по поводу соц.-полит. ситуации, 18 нояб. 2005 г.] // Кишин. но-
вости. – 2005. – 25 нояб. – Р. 3.

4705. Разумов, Кирилл. Новые выборы в старом формате : [по по-


воду выборов генер. примара мун. Кишинэу] / Кирилл Разумов // Кишин. обо-
зреватель. – 2005. – 17 нояб. – Р. 2.

4706. Ройбу, Зиновий. Боливару двоих не снести? : [обществ.-полит.


аспекты] / Зиновий Ройбу // Коммерсант plus. – 2005. – 11 нояб. – Р. 10-11.

4707. Ройбу, Зиновий. Консенсус был не всеобщим : [обществ.-


полит. ситуация] / Зиновий Ройбу // Коммерсант plus. – 2005. – 25 нояб. – Р.
10-11.

4708. Сима, Георгий. "Моя позиция известна, но … зачем же лгать?"


: [открытое письмо лидера Союза труда "Patria-Родина" гл. ред. газеты "Неза-
висимая Молдова" Юрию Тищенко] / Георгий Сима // Коммерсант plus. – 2005.
– 4 нояб. – Р. 4.

4709. Сима, Георгий. Георгий Сима : "Битва за Кишинев, акт третий"


: [предвыбор. аспекты] // Коммерсант plus. – 2005. – 18 нояб. – Р. 5.

117
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

4710. Сима, Георгий. Георгий Сима : "Время чрезмерных ожиданий


прошло" : [обществ.-полит ситуация] // Коммерсант plus. – 2005. – 11 нояб. – Р.
4.

4711. Сима, Георгий. Георгий Сима : "Каким быть Кишиневу – столи-


це нашего государства" : [ст. кандидата на должность генер. примара мун.
Кишинэу] // Коммерсант plus. – 2005. – 25 нояб. – Р. 4-5.

4712. Урсу, Василе. Обращение независимого кандидата Василе Ур-


су к избирателям : [кандидат на должность генер. примара мун. Кишинэу] //
Новое время. – 2005. – 11 нояб. – Р. 2.
(Vezi de asemenea Nr 4652, 4716)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


4713. Mitic, Aleksandr. Pro şi contra în dilema Kosovo : [art. analistului-
şef la Inst. Serbia şi Muntenegru din Bruxelles] / Aleksandr Mitic; trad. adapt. de
Daniela Mereuţă // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 25 noiemb. – P. 6. – (Supl.
"Integrarea europeană. Pas cu pas"; Nr 11).

4714. Socor, Vladimir. Vladimir Socor : "Nu există nici o justificare pentru
a ţine România în afara negocierilor" : [problema transnistreană în context int. :
interviu cu analistul politic int.] // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 4 noiemb. – P. 3.

4715. Vârlan, Ion. Rusia se revanşează pe ţările mici / Ion Vârlan //


Moldova suverană. – 2005. – 8 noiemb.

4716. Бертрам, Кристоф. Ангела Меркель выходит в мир : [канцлер


Германии : ст. дир. Нем. ин-та междунар. отношений и безопасности в Берли-
не] / Кристоф Бертрам // Экон. обозрение. – 2005. – 25 нояб. – Р. 20.

4717. Зайченко, Сергей. Ключ к признанию "непризнанных" – на


Балканах / Сергей Зайченко // Коммерсант plus. – 2005. – 11 нояб. – Р. 7.

4718. Западинский, Роберт. "Пироги" и "сапоги" приднестровского


урегулирования : [междунар. аспекты] / Роберт Западинский // Коммерсант
plus. – 2005. – 11 нояб. – Р. 3.

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4719. Пирвелли, Леван. Грузия теряет свою функцию в мире / Леван


Пирвелли // Молд. ведомости. – 2005. – 25 нояб. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 4788)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


4720. Burcă, Sergiu. Sergiu Burcă : "R. Moldova trebuie să arate că este
capabilă să intre în clubul european" : [interviu cu preş. Asoc. Euro-Atlantice din
Moldova] / consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 25
noiemb. – P. 3. – (Supl. "Integrarea europeană. Pas cu pas"; Nr 11).

4721. Busuncian, Tatiana. Vecinătatea NATO şi UE : "Implicaţii politice


privind Securitatea Moldovei. Aspiraţii Europene" : [din alocuţiunea dir. Centrului
ProMarshall din Rep. Moldova la conf. int. din 14-15 noiemb. 2005] / Tatiana
Busuncian // Glasul naţiunii. – 2005. – 24 noiemb. – P. 7.

4722. Neguţă, Andrei. Noi avem mult comun : [interviu cu A. Neguţă,


Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Rep. Moldova în Franţa] // Comunistul.
– 2005. – 18 noiemb. – P. 7; Коммунист. – 2005. – 18 нояб. – Р. 7.

4723. Serebrian, Oleg. R. Moldova, CSI şi integrarea europeană / Oleg


Serebrian // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 25 noiemb. – P. 7. – (Supl. "Integrarea
europeană. Pas cu pas"; Nr 11).

4724. Исаев, Александр. Оппозиция против европейской интеграции


/ Александр Исаев // Независимая Молдова. – 2005. – 25 нояб. – Р. 4.

4725. Мотрой, Алена. Румыния готова поддерживать Молдову : [по


поводу визита премьер-министра Респ. Молдова Василе Тарлева в Румынию,
16 нояб. 2005] / Алена Мотрой // Независимая Молдова. – 2005. – 18 нояб. – Р.
4.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
4726. Bratu, Ilie. Mor partide, speranţe şi idealuri : interviu cu I. Bratu,
liderul Mişcării Unioniste din Rep. Moldova // Ziarul de gardă. – 2005. – 17 noiemb.
– P.7.

119
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

4727. Negru, Nicolae. Neounioniştii : [pe marginea constituirii Mişcării


Unioniste din Rep. Moldova] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 11
noiemb. – P. 6.

4728. Petrenco, Grigore. Grigore Petrenco : "Da. Noi putem schimba


Europa" : [interviu cu liderul comsomoliştilor moldoveni] / interviu realizat de
Alexandru Boico // Comunistul. – 2005. – 18 noiemb. – P. 4-5; Коммунист. – 2005.
– 18 нояб. – Р. 4-5.

4729. Rotaru, Pavel. Există un asemenea partid? : [care ar schimba


situaţia în rep.] / Pavel Rotaru // Gazeta oraşului. – 2005. – 17 noiemb. – P. 5.

4730. Цуля, Олег. Олег Цуля : "Государство много теряет, игнорируя


существование молодежи" : интервью с лидером орг. демократ. молодежи /
записала Татьяна Иванова // Новое время. – 2005. – 25 нояб. – Р. 3.
(Vezi de asemenea Nr 4682)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


(Vezi Nr 4892)

330 Economie în general. Economie politică


4731. Евстратьев, Сергей. Вольным экономистам – 240 лет : [по
материалам форума, посвящ. 240-летию Вольного экон. о-ва] / Сергей Евст-
ратьев // Независимая Молдова. – 2005. – 10 нояб.

4732. Капсызу, Валерий. Могильщиком теневой экономики станет


высокая нравственность населения в сочетании с профессиональными дос-
тижениями : [интервью с пред. неправительствен. орг. "Центр экон., обществ.
и полит. исслед. и анализа" В. Капсызу] / интервью взяла Надина Георгицэ //
Столица. – 2005. – 23 нояб. – Р. 6.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


4733. Republica Moldova. Parlamentul. Modificările şi completările ce
se operează în Proiectul legii privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în
sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă funcţii de

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

demnitate publică : [fragm. din proiectul de lege] // Făclia. – 2005. – 12 noiemb. – P.


4.

331.105.44 Sindicate
4734. Chiriac, Petru. O cotitură radicală în relaţiile dintre Sindicate şi
Putere : [interviu cu P. Chiriac, preş. Confederaţiei Sindicatelor din Rep. Moldova,
Gheorghe Porcescu, preş. Federaţiei "Agroindsind", Natalia Suboci, preş.
Federaţiei Sindicale "Moldova-business-sind"] // Vocea poporului. – 2005. – 18
noiemb. – P. 2; Голос народа. – 2005. – 18 нояб. – Р. 2.

4735. Chiriac, Petru. Să fie pusă în valoare demnitatea muncii spre a


întregi demnitatea umană : rap. despre activitatea Consiliului Confederaţiei
Sindicatelor din Rep. Moldova în anii 2000-2005, prez. Congresului IV de preş.
CSRM P. Chiriac // Vocea poporului. – 2005. – 4 noiemb. – P. 3-4; Голос народа.
– 2005. – 4 нояб. – Р. 3-4.

4736. Confederaţia Sindicatelor din Republica Moldova. Cu privire la


raportul despre activitatea Consiliului CSRM în anii 2000-2005 : hotărârea
Congresului IV al Confederaţiei Sindicatelor din Rep. Moldova // Vocea poporului. –
2005. – 4 noiemb. – P. 2; Голос народа. – 2005. – 4 нояб. – Р. 2.

4737. Confederaţia Sindicatelor din Republica Moldova. Rezoluţiile


Congresului IV al Confederaţiei Sindicatelor din Republica Moldova : [27-28 oct.
2005, Chişinău] // Vocea poporului. – 2005. – 4 noiemb. – P. 10-12; Голос народа.
– 2005. – 4 нояб. – Р. 10-12. – Cuprins : Despre necesitatea păstrării identităţii şi
consolidării CSRM; Despre situaţia în domeniul veniturilor salariale ale angajaţilor;
Cu privire la sistemul de parteneriat social în sfera muncii; Protecţia muncii,
sănătăţii şi asigurarea socială a angajaţilor; Cu privire la protecţia juridică a
membrilor de sindicat; Cu privire la strategia educaţională; Sindicatele şi tineretul;
Femeia în sindicate şi sindicatele în serviciul ei; Strategia informaţională şi de
formare a imaginii sindicatelor; Consolidarea financiară a sindicatelor; Colaborarea
internaţională.

4738. Din luările de cuvânt ale delegaţilor : [Congresul IV al Confederaţiei


Sindicatelor din Rep. Moldova, 27-28 oct. 2005] // Vocea poporului. – 2005. – 4
noiemb. – P. 5-9; Голос народа. – 2005. – 4 нояб. – Р. 5-9. – Cuprins : Cadrele
medicale devin inutile într-o societate bolnavă / Victor Benu; Avem nevoie de o

121
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

confederaţie puternică / Ion Bulat; Datornicii la cotizaţii să fie lipsiţi de dreptul de vot
/ Valentina Dănilă; În loc să rezolve problemele oamenilor muncii, unii lideri luptă
pentru putere / Veaceslav Rufală; Să chibzuim bărbăteşte, pentru a face o alegere
corectă / Ludmila Guzun; Investiţiile în capitalul uman au valoare strategică /
Dumitru Şandru; Prin negocieri şi înţelegere se ajunge la pace şi progres / Natalia
Suboci; Aşteptăm să ne aducă cineva un sac de independenţă / Gheorghe
Porcescu; Comunicarea şi lobbysmul – instrumente ale dialogului social / Elena
Stempovschi; Să ne asumăm nu numai succesele, şi şi eşecurile / Valentina Mazur;
Recunoştinţa şi regretele veteranilor mişcării sindicale / Serafim Fonari; În casa
Mare nu se face gunoi / Victor Moloşag; Federaţia "Agriondsind" se simte străină în
cadrul CSRM / Tudor Mocanu; Oameni potriviţi la locuri potrivite / Mihai Paladi;
Unde-s timpurile când de la această tribună miniştrii dădeau seama în faţa
sindicatelor / Nicolae Sandu; Raliere la modelele sociale europene / Nina Zghibarţă;
Să troneze înţelegerea şi conlucrarea / Lidia Noroc-Pânzaru; Membrii sindicatului
nostru formează principiile morale ale societăţii / Dumitru Căldare; Un viitor durabil
– asta e vrerea tinerilor / Ion Popa; Sindicatele studenţeşti: moft sau necesitate? /
Alexandru Cuzneţov.

4739. Din luările de cuvânt ale oaspeţilor : [Congresului IV al


Confederaţiei Sindicatelor din Rep. Moldova, 27-28 oct. 2005, Chişinău] // Vocea
poporului. – 2005. – 11 noiemb. – P. 3; Голос народа. – 2005. – 11 нояб. – Р.3. –
Cuprins : Globalizarea cere consolidarea forţelor sindicale : [comunic. coord.
departamentului Int. al Sindicatelor Independente "Solidarnosc", Polonia] / Andrej
Malta; O pasăre măiastră în dar de la prieteni : [comunic. preş. Sindicatului Forţelor
Armate din cadrul Confederaţiei Democrate a Sindicatelor Libere, Ungaria] / Peter
Konya; Avem de soluţionat aceleaşi probleme : [comunic. vicepreş. Federaţiei
Sindicatelor din Ucraina] / Galina Kolosyuk; Totdeauna puteţi conta pe sprijinul din
partea VKP : [comunic. secretarului gen. al Confederaţiei Gen. a Sindicatelor] /
Vladimir Şcerbakov; Când sunt încălcate drepturile unui membru al familiei, suferă
întreaga familie sindicală : [comunic. dir. de Progr. la Federaţia Muncii din SUA] /
Robert Fielding.

4740. Sindicatele se vor întinerite : [interviu cu : Marina Irimie, secretar


sub-regional al Internaţionalei Sindicatelor din Serviciile Publice; Lucia Sinica,
contabil la centrul republ. al mamei şi copilului; Viorica Craevschi, consultant naţ. al
Progr. de colaborare PNUD – Guvernul Rep. Moldova, ...] / consemnare : Tamara

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lupuşor // Vocea poporului. – 2005. – 18 noiemb. – P. 4; Голос народа. – 2005. –


18 нояб. – Р. 4.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


4741. Cibotaru, Mihail Gh. Omul care sfinţeşte locul : [Nicolae Tudosă,
fermier în s. Andruşul de Sus, raionul Cahul] / Mihail Gh. Cibotaru // Lit. şi arta. –
2005. – 24 noiemb. – P. 7.

4742. Martin, Vasile. Corectarea erorilor : [Proiectul de Susţinere a


Privatizării Pământului, sprijinit de Guvernul SUA] / Vasile Martin // Moldova
suverană. – 2005. – 3 noiemb.

4743. Ţurcanu, Vergil. Vergil Ţurcanu : "Un lider trebuie să fie un bun
gospodar" : [interviu cu managerul Oficiului Cadastral Teritorial Bălţi] / interviu
realizat de Anişoara Butnariuc // Spirit românesc. – 2005. – 3 noiemb. – P. 4.

4744. Бырлэдяну, Руслан. Локомотив экономического прорыва


Молдовы : [интервью с пред. совета жилищно-инвестиц. компании "Locuinţe
pentru toţi" Р. Бырлэдяну] // Экон. обозрение. – 2005. – 11 нояб. – Р. 17.

4745. Глазова, Татьяна. Кадастровые офисы ждет централизация /


Татьяна Глазова // Экон. обозрение. – 2005. – 4 нояб. – Р. 15.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


4746. CCI a Moldovei şi dezvoltarea spiritului de întreprinzător în ţară pe
parcursul anilor 2004-2005 : darea de seamă cu privire la activitatea Biroului
Executiv al Camerei de Comerţ şi Ind. a Moldovei în perioada noiemb. 2004 –
noiemb. 2005 // Dezvoltarea. – 2005. – 25 noiemb. – P. 4 -7.

4747. Kochanska, Ewa. Dacă Moldova ar fi Polonia... : [seminare în


ajutorul antreprenorilor : interviu cu E. Kochanska, preş. Asoc. Pro-Akademia] /
consemnare : Valeria Scurtu // Dezvoltarea. – 2005. – 4 noiemb. – P. 5.

4748. Киртока, Василий. Василий Киртока : "Я расскажу вам, как мы


"наварились" в 98-м …" : [развитие малого бизнеса : интервью с президентом
компании DAAC Hermes] / записала Ирина Астахова // Кишин. обозреватель. –
2005. – 17 нояб. – Р. 1, 5.

123
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

4749. Крапивка, Игорь. Игорь Крапивка : "Что хорошо для Форда,


хорошо для Америки" : [по поводу междунар. науч.-практ. конф. "Перспективы
молодых – перспективы страны", нояб. 2005 г., Кишинэу : интервью с прези-
дентом Респ. клуба делов. людей "Тимпул"] / записала Ирина Астахова // Ки-
шин. обозреватель. – 2005. – 24 нояб. – Р. 5.

336 Finanţe
4750. Dumbrăveanu, Dorin. Majorarea TVA va falimenta producătorii
agricoli : [pe marginea bugetului de stat pentru anul 2006 : interviu cu D.
Dumbrăveanu, vicepreş. al Uniunii Republicane a Asoc. Producătorilor Agricoli] /
interviu realizat de Lilia Zaharia // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 4 noiemb. – P. 4.

4751. La bugetul de stat au fost deja acumulate venituri în suma totală


de 7259,3 milioane lei // Moldova suverană. – 2005. – 9 noiemb.

4752. Politica fiscală şi investiţională în agricultură pe anul 2006 : [pe


marginea lucrărilor "mesei rotunde", convocată la iniţiativa Guvernului] / Moldova
suverană. – 2005. – 29 noiemb.

4753. Propunerile Grupului parlamentar al PPCD la proiectul Legii


Bugetului de Stat pe anul 2006, pentru lectura a treia // Flux : ed. de vineri. – 2005.
– 11 noiemb. – P. 6.

4754. Situaţia financiară a sistemului bancar în 9 luni ale anului curent :


[material al Centrului de presă al Băncii Naţ. a Moldovei] // Moldova suverană. –
2005. – 4 noiemb.

4755. Ţurcanu, Victor. Victor Ţurcanu : Persoane foarte influente vor să


pună mâna pe "Victoriabank" : [interviu cu preş. "Victoriabank"] / consemnare : Ina
Prisăcaru // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 18 noiemb. – P. 8.

4756. Urechean, Serafim. Stabilitate economică sau stagnare


periculoasă? : alocuţiunea dlui S. Urechean, preş. al fracţiunii AMN, privind
proiectul Legii bugetului pentru anul 2006 // Săptămîna. – 2005. – 11 noiemb. – P.
6.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4757. Бажура, Федор. Налогообложение добавленной стоимости в


аграрном секторе : [ст. дир. Ин-та экономики и повышения квалификации в
агропрод. секторе] / Федор Бажура // Независимая Молдова. – 2005. – 9 нояб.

4758. Банковская система : итоги девяти месяцев // Экон. обозрение.


– 2005. – 4 нояб. – Р. 4.

4759. Гачкевич, Григорий. И маленьким клиентам нужен большой


банк : [интервью с пред. правл. "Банка де Економий" Гр. Гачкевичем] / интер-
вью провел Александр Такий // Экон. обозрение. – 2005. – 11 нояб. – Р. 6.

4760. Мотрой, Алена. Доходы районного бюджета увеличились : [из


опыта деятельности района Шолдэнешть] / Алена Мотрой // Независимая
Молдова. –- 2005. – 23 нояб.

4761. На пути к эффективной агродеятельности : [по материалам


"кругл. стола" на тему : "Налоговая и инвестиционная политика в сельском
хозяйстве в 2006 году"] // Независимая Молдова. – 2005. – 29 нояб.

4762. Огородников, Михаил. Михаил Огородников : "Где есть такая


страна, где дают денег много, дешево и без ограничений?" : [интервью с пред.
правл. "Энергбанка"] / записала Ирина Астахова // Кишин. обозреватель. –
2005. – 10 нояб. – Р. 1, 4.

4763. Республика Молдова. Парламент. О внесении изменений и


дополнений в закон о финансовых учреждениях nr. 550-XIII от 21 июля 1995
года и статью 24 закона о рынке ценных бумаг nr.199-XIV от 18 ноября 1998
года : закон Респ. Молдова nr. 249-XVI от 21 октября 2005 г. // Экон. обозре-
ние. – 2005. – 25 нояб. – Р. 35.

4764. Святченко, Иван. Бюджетный рекорд : [о гос. бюджете на


2006-й год] / Иван Святченко // Экон. обозрение. – 2005. – 18 нояб. – Р. 1-2.

4765. Урсу, Думитру. Думитру Урсу : "Нам дорога национальная ва-


люта. Но поменять ее на евро мы, наверное, согласимся" : [на вопросы "ЛП"
отвечает перв. вице-президент. Нац. Банка Молдовы] / А.Т. // Экон. обозрение.
– 2005. – 25 нояб. – Р. 4.

125
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

4766. Усатый, Эдуард. Гарантирование вкладов нужно и клиентам, и


банкам : [интервью с генер. исп. дир. Фонда гарантирования депозитов в бан-
ков. системе Э. Усатым] / записала Ольга Швейкина // Кишин. обозреватель. –
2005. – 10 нояб. – Р. 5.

4767. Шикирлийская, Марина. Бюджет развития неразвитых терри-


торий : [о гос. бюджете на 2006 год] / Марина Шикирлийская // Экон. обозре-
ние. – 2005. – 4 нояб. – Р. 7.

4768. Шикирлийская, Марина. Молдова без теневой экономики : [по


поводу утв. Концепции автомат. информ. системы "Гос. регистр бланков стро-
гой отчетности и акцизных марок"] / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение.
– 2005. – 11 нояб. – Р. 7.

4769. Шикирлийская, Марина. Уроки прогноза и анализа : [аспекты


бюдж.-налог. политики] / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2005. –
18 нояб. – Р. 7.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
(Vezi Nr 4938)

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


4770. Braghiş, Dumitru. Dumitru Braghiş : "Fără acţiuni urgente în
agricultură, riscăm să transformăm ţara într-o rezervaţie a sărăciei" : [art.
deputatului în Parlament] // Săptămîna. – 2005. – 11 noiemb. – P. 7; Glasul naţiunii.
– 2005. – 17 noiemb. – P. 3. – (Supl. "Fermierul"; Nr 131).

4771. Braghiş, Dumitru. Efectele economiei "propagandistice" : [art.


deputatului în Parlamentul Rep. Moldova] / Dumitru Braghiş // Săptămîna. – 2005. –
25 noiemb. – P. 6.

4772. Capsâzu, Valeriu. Groparul economiei informale va fi moralitatea


înaltă conjugată cu performanţa profesională : [interviu cu V. Capsâzu, şef Catedră
Economie Gen. şi Relaţii Economice Int. din cadrul Univ. de Stat din Moldova] /
interviu realizat de Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 19 noiemb. – P. 4.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4773. Cosarciuc, Valeriu. Tragedia noastră este că noi cumpărăm cu


banii câştigaţi peste hotare mărfuri tot străine : dialog cu V. Cosarciuc, preş.
Comisiei parlamentare pentru agricultură şi ind. alimentară / a dialogat Nicolae
Misail // Ora satului. – 2005. – Noiemb. (Nr 18). – P. 5-6.

4774. Gorodenco, Anatolie. Mesaj de felicitare : [al ministrului Agriculturii


şi Ind. Alimentare : cu prilejul Zilei lucrătorului din agricultură şi ind. prelucrătoare] /
Anatolie Gorodenco // Moldova suverană. – 2005. – 25 noiemb.

4775. Guţu, Aurel. Sistemul termoenergetic municipal între lipsa de


investiţii şi mentalitatea învechită : [interviu cu A. Guţu, unul dintre aut. proiectului
Concepţiei privind direcţiile de dezvoltare şi perspectiva optimizării sistemului de
termoficare al mun. Chişinău] / interviu realizat de Nadina Gheorghiţă // Capitala. –
2005. – 2 noiemb. – P. 5; Capitala = Столица. – 2005. – 2 нояб. – P. 3.

4776. Hodorogea, Dumitru. Banii câştigaţi peste hotare ar putea fi


investiţi în afaceri rurale : [situaţia socio-econ. a satului : interviu cu D. Hodorogea,
primarul satului Gribova, raionul Drochia] / p. organizată de Călin Lungu // Moldova
suverană. – 2005. – 24 noiemb.

4777. Pavlicenco, Vitalia. Complexul nostru energetic este hărţuit de


escroci : [interviu cu V. Pavlicenco, deputat în Parlament] / pentru conformitate :
Alina Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 11 noiemb. – P. 7.

4778. Жнецов, Виктор. Молдавская экономика : пациент, скорее, ум-


рет… / Виктор Жнецов // Коммерсант plus. – 2005. – 4 нояб. – Р. 5.

4779. Краткая характеристика социально-экономического развития


Республики Молдова в январе – сентябре 2005 года / Нац. бюро статистики
РМ // Экон. обозрение. – 2005. – 4 нояб. – Р. 10.

4780. Смешная, Татьяна. Поддержка малого бизнеса : стратегия


вместо программы / Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2005. – 18 нояб. –
Р. 15.

4781. Спэтару, Тимофей. Земледельцы подводят итоги : интервью с


нач. Упр. соц.-экон. развития адм.-террит. единиц мун. Кишинэу Т. Спэтару /
записал Валериу Туртэ // Столица. – 2005. – 26 нояб. – Р. 6.

127
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

4782. Сысков, Сергей. Гендиректор Молдавской ГРЭС : "Я не думал,


что еду на войну" : [интервью с генер. дир. Молд. ГРЭС В. Сысковым] / запи-
сал Андрей Полинин // Молд. ведомости. – 2005. – 18 нояб. – Р. 1, 3.
(Vezi de asemenea Nr 4746)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
4783. Andronic, Victor. Victor Andronic : "Vrem să ne creăm o imagine
proprie" : [interviu cu şeful biroului vamal Ocniţa] / pentru conformitate : Eugen
Gheorghiţă // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 15 noiemb. – P. 4.

4784. Chirtoagă, Ion. 1. Comerţul extern şi vama Moldovei. Comerţul


extern şi activitatea vamală la est de Carpaţi până la 1812 (5-6) / Ion Chirtoagă,
Nicolae Vîlcu // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 15 noiemb. – P.
10; 29 noiemb. – P. 9. – Art. 1: 3 sept.

4785. Ciubuc, Grigore. "Colaboratorii vamali devin ceea ce trebuie să fie


prin definiţie : imaginea ţării" : dialog cu Gr. Ciubuc, şeful Dir. urmărire penală şi
fraude vamale a Serviciului Vamal / a dialogat : Vlad Pascaru // Curierul vamal =
Таможенный вестник. – 2005. – 29 noiemb. – P. 3.

4786. În nouă luni ale anului curent în Moldova importul a depăşit


exportul / p. semnată de Constantin Luncă // Dezvoltarea. – 2005. – 18 noiemb. –
P. 4.

4787. Munteanu, Dumitru. Dumitru Munteanu : "Sper că în cel mai


apropiat timp vom fi în centrul... atenţiei" : [interviu cu şeful biroului vamal Centru] /
consemnare : Eugen Gheorghiţă // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005.
– 29 noiemb. – P. 4.

4788. Ţurcan, Pavel. Politica vamală a statului şi rolul său (1-2) / Pavel
Ţurcan // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 15, 29 noiemb. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 4636-37)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4789. Fişer, Anatol. SUA – un partener de nădejde al Republicii Moldova


/ Anatol Fişer // Moldova suverană. – 2005. – 15 noiemb.

4790. Калак, Дмитрий. Молдова между Румынией и Украиной :


[внешнеэкон. cвязи] / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2005. – 11 нояб. – Р.
8.

4791. Экономическое значение денежных переводов и миграции :


[по материалам Доклада Всемирного банка о Перспективах мировой экономи-
ки в 2006 году] // Экон. обозрение. – 2005. – 18 нояб. – Р. 20.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
4792. Carta Uniunii Europene privind drepturile fundamentale / resp. de
rubr. Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2005. – 18 noiemb. – Va urma.

4793. Ce este Consiliul Europei? 13-16. Drepturile omului : protecţie,


promovare şi prevenire // Dreptul. – 2005. – 3, 10, 17, 24 noiemb. – P. 8. – Art. 1:
28 iul.

4794. Consiliul Europei şi Uniunea Europeană : dicţionar de Integrare


Europeană / resp. de rubrică Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2005. – 4
noiemb.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


4795. Arhiliuc, Ion. Dialectica justiţiei / Ion Arhiliuc // Dreptul. – 2005. –
10 noiemb. – P. 5.

4796. Arsene, Alexandru. Vinerea neagră : [aspecte ale drepturilor


omului] / Alexandru Arsene // Dreptul. – 2005. – 10 noiemb. – P. 3.

4797. Braşoveanu, Dumitru. Vom vota, dar nu cu toţii? : [pe marginea


completărilor în Codul electoral] / Dumitru Braşoveanu // Ora satului. – 2005. –
Noiemb. (Nr 19). – P. 3.

129
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

4798. Iftodi, Victoria. Deţinuţii diferiţi prin crimele pe care le-au comis :
interviu cu V. Iftodi, ministrul Justiţiei Rep. Moldova / interviu de Aneta Grosu //
Ziarul de gardă. – 2005. – 17 noiemb. – P. 5.

4799. Iftodi, Victoria. Judecătorii au dat dovadă de maturitate şi


responsabilitate : interviu cu V. Iftodi, ministru al Justiţiei al Rep. Moldova /
consemnare : Petru Poiată // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 18 noiemb. – P. 6.

4800. Poalelungi, Mihai. "Nu avem o justiţie perfectă" : [interviu cu M.


Poalelungi, membru al Consiliului Superior al Magistraturii] // Dreptul. – 2005. – 24
noiemb. – P. 3.

4801. Sistemul american de guvernământ. 13-16. Constituţia ca Lege


Supremă // Dreptul. – 2005. – 3, 10, 17, 24 noiemb. – P. 8. – Art. 1: 28 iul.

4802. Sâmboteanu-Popescu, Daniela. "Dorim să creăm o lume mai


bună pentru fiecare copil din Republica Moldova" : interviu cu D. Sâmboteanu-
Popescu, preş. Alianţei în Domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei /
consemnare : Galina Munteanu // Dreptul. – 2005. – 10 noiemb. – P. 6.

4803. Susarenco, Gheorghe. Gheorghe Susarenco : "Sistemul


judecătoresc se află, în totalitate, la cheremul şefului statului" : [interviu cu
deputatul în Parlamentul Rep. Moldova] / consemnare : Alina Ţurcanu // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 24 noiemb.

4804. Susarenco, Gheorghe. "Să nu subapreciem importanţa creaţiei


legislative" : [art. deputatului în Parlamentul Rep. Moldova] / Gheorghe Susarenco
// Dreptul. – 2005. – 17 noiemb. – P. 3.

4805. Urâtu, Ştefan. Statul trebuia să fie receptiv la sesizările societăţii


civile : [art. preş. Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova] /
Ştefan Urâtu // Dreptul. – 2005. – 24 noiemb. – P. 6.

4806. Пушкаш, Виктор. "Никто не может быть судьей собственного


решения" : [ст. пред. Конституц. суда] / Виктор Пушкаш // Право. – 2005. – 24
нояб. – Р. 3.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4807. Юга, Мирча. Необходимо всесторонне изучить проблему : ин-


тервью с судьей Конституц. суда М. Юга // Право. – 2005. – 10 нояб. – Р. 3.
(Vezi de asemenea Nr 4806)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


4808. Iftodi, Victoria. Nici un penitenciar din Republica Moldova nu
corespunde standardelor europene : (interviu cu V. Iftodi, ministru al justiţiei al Rep.
Moldova) / consemnare : Petru Poiată // Glasul naţiunii. – 2005. – 17 noiemb. – P.
8.

4809. Мунтяну, Галина. Неоплачиваемый труд в пользу общества –


эффективное наказание / Галина Мунтяну // Право. – 2005. – 10 нояб. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 4796)

347 Drept civil


347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
4810. Amihalachioaie, Gheorghe. "Toate învinuirile aduse lui Pasat sunt
neîntemeiate" : [pe marginea cazului judiciar al fostului ministru al Apărării Valeriu
Păsat : interviu cu Gh. Amihalachioaie, avocat] // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 1
noiemb. – P. 9.

4811. Balaban, Valeriu. "Privarea de libertate trebuie să fie o excepţie" :


[interviu cu V. Balaban, Procuror Gen. al Rep. Moldova] / consemnare : Vasile Guţu
// Dreptul. – 2005. – 3 noiemb. – P. 3.

4812. Nogai, Boris. "Judecătorul trebuie să fie dependent doar de lege" :


interviu cu B. Nogai, preş. judecătoriei Călăraşi / consemnare : V. Bucium //
Dreptul. – 2005. – 3 noiemb. – P. 5.

4813. Susarenco, Gheorghe. Un avocat prost plătit nu are destule


motive pentru a-şi pune în serviciu calităţile : [dialog cu Gh. Susarenco, deputat în
Parlamentul Rep. Moldova şi Ion Vâzdoagă, avocat : var. pentru revistă a emisiunii
"Deşteptarea de dimineaţă", Radio Nova, 8 noiemb. 2005] // Săptămîna. – 2005. –
11 noiemb. – P. 14.

131
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
4814. Modrîngă, Vitalie. Sânt oare toţi angajaţii egali în faţa legii? /
Vitalie Modrîngă // Dreptul. – 2005. – 10 noiemb. – P. 6.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
4815. Botnari, Alexandru. Vorbim ceea ce putem face şi facem ceea ce
am vorbit : interviu cu A. Botnari, primarul oraşului Hânceşti / a intervievat Anatol
Fişer // Moldova suverană. – 2005. – 22 noiemb.

4816. Colesnic, Iurie. Un veritabil manual pentru teoria securităţii : [pe


marginea cărţii "Aspecte ale teoriei securităţii" de Alexei Rusnac] / Iurie Colesnic //
Ora satului. – 2005. – Noiemb. (Nr 18). – P. 15.

4817. Gheorghiţă, Eugen. O carte – filozofie a securităţii contemporane :


[pe marginea lucrării "Aspecte ale teoriei securităţii" de Alexei Rusnac, Ch., Ed.
Fundaţiei "Draghiştea", 2005] / Eugen Gheorghiţă // Curierul vamal = Таможенный
вестник. – 2005. – 29 noiemb. – P. 12.

4818. Guzun, Grigore. Reorganizarea Poliţiei Rutiere ne poate costa


scump : [interviu cu Gr. Guzun, şeful Serviciului Poliţia Rutieră mun. Chişinău] /
consemnare : Vitalie Răcilă // Capitala. – 2005. – 5 noiemb. – P. 3.

4819. Înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor I-IV : [în


ajutorul fondatorilor de întreprinderi şi organizaţii] // Dreptul. – 2005. – 3, 10, 17, 24
noiemb. – P. 4. – Va urma.

4820. Luca, Lilian. Pentru a lichida viciile din societate, societatea însăşi
trebuie să lupte cu ele : [interviu cu L. Luca, şeful Inspectoratului pentru Problemele
Minorilor al Comisariatului de Poliţie Centru] / interviu realizat de Viorica Chirilov //
Capitala. – 2005. – 5 noiemb. – P. 6; Capitala = Столица. – 2005. – 5 нояб. – P. 8.

4821. Tabunşcic, Gheorghe. Gheorghe Tabunşcic : "Forţe sănătoase


întotdeauna au fost mai multe" : [interviu cu başcanul Găgăuziei] / consemnare :

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Nina Goloborodko // Comunistul. – 2005. – 24 noiemb. – P. 10-11; Коммунист. –


2005. – 24 нояб. – Р. 10-11.

4822. Иову, Григорий. Система паспортная, отличная : [интервью с


зам. дир. Гл. упр. документирования населения гос. предприятия "Registru" М-
ва информ. развития Респ. Молдова Гр. Иову] / беседовала Елена Литовцева
// Кишин. новости. – 2005. – 4 нояб. – Р. 8.

4823. Сакарэ, Виталие. Столица притягивает инвесторов : [интервью


с муницип. советником, Кишинэу, В. Сакарэ] / беседовала Вера Мацан // Сто-
лица. – 2005. – 9 нояб. – P. 5.

4824. Табунщик, Георгий. "Здоровых сил у нас всегда было больше"


: интервью с башканом Гагаузии Георгием Табунщиком / записала : Нина Го-
лобородько // Кишин. новости. – 2005. – 25 нояб. – Р. 3.

4825. Тарлев, Василе. Василе Тарлев : Для всех нас не может быть
иной цели, кроме выполнения святого долга перед страной и народом : [вы-
ступления премьер-министра Респ. Молдова на семинаре "Местная публич-
ная администрация – существующая ситуация и перспективы"] // Независимая
Молдова. – 2005. – 16 нояб.

4826. Устименко, Сергей. Общим знаменателем должен стать про-


фессионализм : [интервью с генер. дир. агентства безопасности "Юстар" С.
Устименко] / беседовала Татьяна Борисова // Экон. обозрение. – 2005. – 18
нояб. – Р. 28.

4827. Череватый, Виктор. Успех – в трудолюбии : [интервью с пред.


района Бричень В. Череватым] / записал Виктор Старик // Независимая Мол-
дова. – 2005. – 18 нояб. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 4679, 4681, 4690, 4696, 4709)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


4828. Colesnic, Iurie. Militarul poliglot de la Gura-Galbenă : [generalul
Victor Siminel (1897-1980)] / Iurie Colesnic // Natura. – 2005. – Noiemb. (Nr 11). –
P. 12.

133
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

4829. Радченко, Алексей. Я бы в армию пошел – пусть меня научат :


[по поводу осен. призыва на воен. службу] / Алексей Радченко // Молд. ведо-
мости. – 2005. – 25 нояб. – Р. 3.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
4830. Calcea, Andrei. Ce vor veteranii războiului pentru independenţa
Moldovei? : [art. preş. Org. Orhei a UNVRI 1991-1992] / Andrei Calcea // Glasul
naţiunii. – 2005. – 17 noiemb. – P. 1-2.

368 Asigurări
4831. Rusu, Gheorghe. AOS-2006 : servicii mai multe, de calitate mai
bună : [interviu cu Gh. Rusu, dir. gen. al Companiei Naţ. de Asigurări în Medicină] /
interviu realizat de Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 12 noiemb. – P. 5.

4832. Rusu, Gheorghe. Asigurările de asistenţă medicală au determinat


accesul la serviciile medicale calitative : interviu cu Gh. Rusu, dir. al Companiei Naţ.
de Asigurări în Medicină / pentru conformitate : Aneta Voitun // Moldova suverană.
– 2005. – 17 noiemb.

4833. Антонович, Татьяна. Новый пакет страховой медицины /


Татьяна Антонович // Экон. обозрение. – 2005. – 18 нояб. – Р. 24.

369 Asigurări sociale


4834. Urechean, Serafim. Creşte decalajul dintre bogaţi şi săraci : [pe
marginea proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2006 : pasaje
din alocuţiunea dlui S. Urechean, preş. al fracţiunii AMN în Parlament] //
Săptămîna. – 2005. – 11 noiemb. – P. 10.

4835. Zaharia, Leonid. Expertiza nu este şchioapă... : [încălcări comise


la acordarea gradului de invaliditate : interviu cu L. Zaharia, şeful Dep. Expertiză
Medicală a Vitalităţii] // Moldova suverană. – 2005. – 4 noiemb.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
4836. Grimalschi, Anatol. Trebuie să se ştie : copilul nu este al şcolii, ci
al familiei : interviu cu prof. A. Grimalschi, dir. de progr., Inst. de Politici Publice /
consemnare : Victor Nichituş // Săptămîna. – 2005. – 25 noiemb. – P. 10.

4837. Jurja, Ludmila. Familia şi şcoala : colaborare sau indiferenţă? :


[din experienţa Şc. medii Micleuşeni, Criuleni] / Ludmila Jurja // Făclia. – 2005. – 26
noiemb. – P. 13.

4838. Lesnic, Victoria. Sugestii pentru celebrarea Zilei Internaţionale a


Toleranţei în şcoală / Victoria Lesnic // Făclia. – 2005. – 5 noiemb. – P. 8.

4839. Lozan, Ala. Până ne hotărâm să facem ceva, ajunge să fie prea
târziu : [aspecte psihologice ale conceptului educaţional] / Ala Lozan // Făclia. –
2005. – 26 noiemb. – P. 13.

4840. Scurtu, Ala. În sfârşit, psihologia pare să se mişte din loc : [pe
marginea lucrărilor conf. şt. int. "Aspecte psiho-sociale ale procesului educaţional"] /
Ala Scurtu // Făclia. – 2005. – 12 noiemb. – P. 14.

371 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


4841. Avram, Maria. Dirigintele : fineţe, eleganţă, cultură / Maria Avram //
Făclia. – 2005. – 26 noiemb. – P. 4.

4842. Begu, Adam. Impactul deşeurilor asupra mediului şi sănătăţii : [în


sprijinul Orei ecologice] / Adam Begu, Maria Sandu, Nicu Vrednic // Făclia. – 2005.
– 26 noiemb. – P. 3.

4843. Berezovschi, Nelli. Îmi doresc să fie dezvoltată fiecare putere şi


sporită fiecare destoinicie : [interviu cu N. Berezovschi, dir. Liceului "Mihai Viteazul"
din mun. Chişinău] / interviu de Tamara Curtescu // Făclia. – 2005. – 12 noiemb. –
P. 6.

135
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

4844. Boguşevschi, Iuliana. Atitudinea de la care "Hyperionul" din


Durleşti scrutează viitorul : [activitatea Liceului Teoretic "Hyperion", Durleşti, mun.
Chişinău] / Iuliana Boguşevschi // Făclia. – 2005. – 19 noiemb. – P. 6.

4845. Boguşevschi, Iuliana. Fragedă tinereţe liceală – Liceul numărul


UNU în republică la numai 15 ani : [liceul teoretic "Vasile Alecsandri" din mun.
Chişinău] / Iuliana Boguşevschi // Făclia. – 2005. – 19 noiemb. – P. 5.

4846. Buruiană, Svetlana. Deschide-te, suflete, până la sfârşit şi dărui-te


luminii : interviu cu S. Buruiană, şefa Dir. Educaţie, Tineret şi Sport Leova / interviu
realizat de Raia Rogac // Făclia. – 2005. – 12 noiemb. – P. 1, 14.

4847. Buţco, Valentin. Cabinetul metodic la educaţia fizică / Valentin


Buţco // Făclia. – 2005. – 12 noiemb. – P. 13.

4848. Curtescu, Tamara. Matematica formează personalităţi integre : [în


sprijinul organizării săpt. dedicate disciplinei "Matematica"] / Tamara Curtescu,
Rodica Bojescu, Nina Moscalu // Făclia. – 2005. – 26 noiemb. – P. 12.

4849. Curtescu, Tamara. O vizită la "Mihai Viteazul" : [activitatea Liceului


naţ. din mun. Chişinău] / Tamara Curtescu // Făclia. – 2005. – 19 noiemb. – P. 1, 4.

4850. Demni de numele celui mai mare prozator român : [din activitatea
Liceului Teoretic "Mihail Sadoveanu", mun. Chişinău] // Făclia. – 2005. – 26
noiemb. – P. 8-9. – Cuprins : ...Cu dor de Sadoveanu: [interviu cu Grigore
Munteanu, dir. Liceului] / pentru conformitate : Iuliana Boguşevschi; Importanţa
operei sadoveniene în predarea – învăţarea istoriei / Galina Chiperi; Creativitatea
elevilor / Ecaterina Băluţel; Profesorul – omul unor calităţi deosebite / Sorina Vetrilă;
Rolul reprezentărilor grafice în predarea – învăţarea – evaluarea matematicii /
Alexandra Bunduchi; Comunicarea – normă etică a personalităţii / Elena Lupu; Cum
să stimulăm gândirea elevilor? / Viorica Zdraguş.

4851. Gărgăun, Alexandra. Pedagogul – un model uman incontestabil /


Alexandra Gărgăun // Lit. şi arta. – 2005. – 10 noiemb. – P. 3.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4852. Ichim, Anatol. Copiii bine educaţi sporesc fiinţa neamului... :


[interviu cu A. Ichim, şef Dir. Educaţie, Tineret şi Sport, Cantemir] / dialog de Raia
Rogac // Făclia. – 2005. – 5 noiemb. – P. 1, 7.

4853. Ilieş, Alexandru. Neatins de timp : [Valeriu Filipov, prof. de


educaţie fizică la Şc. medie din Cojuşna, mun. Chişinău] / Alexandru Ilieş // Sport
plus. – 2005. – 29 noiemb. – P. 6-7.

4854. Malcoci, Iulia. Anul 2005 – an internaţional al fizicii / Iulia Malcoci //


Făclia. – 2005. – 12 noiemb. – P. 1-2.

4855. Pascal, Natalia. Apele din jurul localităţii : [aspecte ale educaţiei
ecologice] / Natalia Pascal // Făclia. – 2005. – 5 noiemb. – P. 3.

4856. Plămădeală, Nina. Crezul meu : vreau să fiu prietenul clasei :


[aspecte pedagogice] / Nina Plămădeală // Făclia. – 2005. – 12 noiemb. – P. 12.

4857. Popescu, Mihai. Munca perseverentă te conduce spre rezultate


scontate : interviu cu M. Popescu, şeful Dir. Educaţie, Tineret şi Sport, Cimişlia /
dialog realizat de Raia Rogac // Făclia. – 2005. – 26 noiemb. – P. 1, 10.

4858. Porubin, Natalia. Mai multe locuri bugetare – mai multe şanse
pentru candidaţii la studii : [admiterea 2006] / Natalia Porubin // Moldova suverană.
– 2005. – 24 noiemb.

4859. Punte sigură spre Europa – Liceul Român-german "Mihail


Kogălniceanu", mun. Chişinău : [activităţi şi performanţe] // Făclia. – 2005. – 12
noiemb. – P. 5.

4860. Republica Moldova. Guvernul. Hotărâre cu privire la aprobarea


Regulamentului Fondului pentru susţinerea cadrelor didactice tinere din mediul rural
: [nr. 1171 din 8 noiemb. 2005 : reluat din "Monitorul oficial al Rep. Moldova", 11
noiemb. 2005] // Făclia. – 2005. – 26 noiemb. – P. 2. – An. : Regulamentul Fondului
pentru susţinerea cadrelor didactice tinere din mediul rural.

4861. Verebcean, Viorica. Democraţia – tot ce are mai bun o societate


modernă : [model de oră de clasă] / Viorica Verebcean // Făclia. – 2005. – 12
noiemb. – P. 12.

137
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

4862. Роман, Александр. Столичная школа как она есть : [интервью


с генер. дир. гл. упр. образования, науки, молодежи и спорта муницип. Совета
Кишинэу А. Роман] / записала Наталья Устюгова // Независимая Молдова. –
2005. – 19 окт.
(Vezi de asemenea Nr 4998)

372.8 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


4863. Cucer, Angela. Sinelg – metodă interactivă de predare-învăţare /
Angela Cucer // Făclia. – 2005. – 12 noiemb. – P. 11.

4864. Deprinderi (utile) de viaţă : [pe marginea introducerii disciplinei în


progr. şcolar] // Făclia. – 2005. – 26 noiemb. – P. 14. – Cuprins : Suntem sătui de X
şi Y, de H2O. Mai vrem şi altceva! / Aliona Macovei; Părinţii sînt Pentru / Iulia
Burchin; Meditaţie asupra DDV / Svetlana Saulea; Va suferi oare schimbări linia
decentului / Anatolie Ciubotaru.

4865. Dumneanu, Maria. De la lectură la aplicare : [la orele de lit. rom.] /


Maria Dumneanu // Făclia. – 2005. – 12 noiemb. – P. 13.

4866. Gorincioi, Ion. Aplicarea buteliilor în experimentul fizic / Ion


Gorincioi // Făclia. – 2005. – 12 noiemb. – P. 11.

4867. Guzun, Ludmila. Probleme de construcţie în geometrie / Ludmila


Guzun // Făclia. – 2005. – 12 noiemb. – P. 11.

4868. Nemerenco, Ala. De ce este nevoie a se renunţa definitiv la aceste


Deprinderi de Viaţă? : [reflecţiile unui medic în rezultatul lecturii man. cursului şc.] /
Ala Nemerenco // Făclia. – 2005. – 12 noiemb. – P. 8.

4869. Norme juridice încălcate flagrant : [pe marginea cursului şcolar


"Deprinderi de Viaţă" : fragm. din scris. deschisă adresată conducerii Rep.
Moldova] // Făclia. – 2005. – 12 noiemb. – P. 9.

4870. Ostrovan, Elena. Proba de evaluare sumativă la tema : "Funcţii" /


Elena Ostrovan // Făclia. – 2005. – 19 noiemb. – P. 4.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4871. Scrisoare deschisă către conducerea Republicii Moldova şi către


poporul ei : [privind predarea cursului "Deprinderi de viaţă"] // Lit. şi arta. – 2005. –
10 noiemb. – P. 7. – Semnat : Virgil Mândâcanu, Aurel Saulea, Ion Mereuţă, ... .

4872. Sîngureanu, Ala. Chimia şi ecologia : o oră de chimie opţională /


Ala Sîngureanu // Făclia. – 2005. – 12 noiemb. – P. 4.

4873. Stepaniuc, Victor. Disciplina "Deprinderi de viaţă" este un eşec al


Ministerului Educaţiei : [interviu cu V. Stepaniuc, preş. Comisiei parlamentare
pentru cultură, şt., învăţ., tineret, sport şi mijloace de inf. în masă] / a dialogat
Natalia Porubin // Moldova suverană. – 2005. – 29 noiemb.

4874. Tomşa, Natalia. Aplicaţii practice la geografie în clasa a 5-a /


Natalia Tomşa // Făclia. – 2005. – 12 noiemb. – P. 13.

4875. Ţurcan, Galina. Rolul muzeului de studiere a ţinutului natal în


predarea istoriei / Galina Ţurcan // Făclia. – 2005. – 26 noiemb. – P. 11. – Va urma.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


4876. Frunză, Tatiana. Rezolvări nestandard în ciclul primar / Tatiana
Frunză // Făclia. – 2005. – 12 noiemb. – P. 11.

4877. Gherasimov, Lilia. "Să ne cunoaştem baştina" : proiect didactic


pentru o oră de cl. (cl. a 3-a) / Lilia Gherasimov // Făclia. – 2005. – 26 noiemb. – P.
7.

4878. Globu, Maria. Oră educativă într-o clasă-complet : (I-a - a III-a) /


Maria Globu // Făclia. – 2005. – 12 noiemb. – P. 12.

4879. Ichim, Valentina. Creşterea eficienţei exerciţiilor de scriere în clasa


a II-a / Valentina Ichim // Făclia. – 2005. – 26 noiemb. – P. 7.

4880. Ichim, Valentina. Perioada de tranziţie : grădiniţă – şcoală /


Valentina Ichim // Făclia. – 2005. – 12 noiemb. – P. 15.

4881. Lupu-Vdovicenco, Angela. Farmecul unei ore de educaţie plastică


: cl. a II-a / Angela Lupu-Vdovicenco // Făclia. – 2005. – 26 noiemb. – P. 7.

139
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,


colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
4882. Eşanu, Ion. O nouă variantă de abordare : [în învăţământul
profesional] / Ion Eşanu // Făclia. – 2005. – 12 noiemb. – P. 15.

4883. Gojinevschi, Ana. Colegiul pedagogic : educaţia profesională : [din


activitatea Colegiului Pedagogic "Ion Creangă", Bălţi] / Ana Gojinevschi // Făclia. –
2005. – 26 noiemb. – P. 12.

4884. Rotaru, Valentina. Colegiul în care Finanţele cântă Romanţele :


[despre activitatea Colegiului Financiar-Bancar "A. Diordiţă" din Chişinău] /
Valentina Rotaru // Făclia. – 2005. – 19 noiemb. – P. 7.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


4885. Boguşevschi, Iuliana. 60 de ani de ascensiune a Universităţii de
Stat "Alecu Russo" din Bălţi / Iuliana Boguşevschi // Făclia. – 2005. – 5 noiemb. –
P. 5.

4886. Ciobanu, Mitrofan. Prima şcoală superioară a Moldovei : [75 de


ani de la fondarea Univ. de Stat din Tiraspol : art. rectorului Univ.] / Mitrofan
Ciobanu // Făclia. – 2005. – 5 noiemb. – P. 4.

4887. Cojocaru, Vasile. Bologna are un cuvânt de spus şi în formarea


continuă? : [interviu cu V. Cojocaru, decanul Fac. de Formare continuă a cadrelor
didactice şi a celor cu funcţii de conducere] // Făclia. – 2005. – 5 noiemb. – P. 2.

4888. Jelescu, Petru. 3. Aniversarea a 65-a – o nouă provocare pentru


pedagogii crengieni în obţinerea noilor succese : [dialog cu P. Jelescu, decan al
Fac. Pedagogie şi L. Papuc, şef Catedră Şt. ale educaţiei la Univ. Pedagogică de
Stat "Ion Creangă"] / interlocutor : Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2005. – 5 noiemb. –
P. 7. – Art. 1: 22 oct.

4889. Moraru, Anton. Sistemul educaţional şi integrarea europeană : [pe


marginea lucrărilor conf. int. "Promovarea artei şi culturii europene prin educaţie",

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

29 oct. 2005, Galaţi, România] / Anton Moraru // Făclia. – 2005. – 5 noiemb. – P. 1-


2.

4890. Popa, Iulius. Universitatea bălţeană la 60 de ani / Iulius Popa // Lit.


şi arta. – 2005. – 3 noiemb. – P. 7.

4891. Porubin, Natalia. Europa este gata să ne susţină în reformarea


învăţământului superior : [pe marginea Planului de acţiuni privind implementarea
Procesului de la Bologna] / Natalia Porubin // Moldova suverană. – 2005. – 11
noiemb.

4892. Rusu, Tudor. Iulius Popa imortalizându-şi Alma Mater, dar şi


numele său propriu : [pe marginea monogr. "Universitatea de Stat "Alecu Russo"
din Bălţi – 60" de Iu. Popa] / Tudor Rusu // Făclia. – 2005. – 5 noiemb. – P. 5.

4893. Гидирим, Георге. Традиции Петербургской медицинской шко-


лы : [интервью с зав. каф. Гос. ун-та медицины и фармакологии "Николае Тес-
тимицану" Г. Гидирим] / записал Олег Слуцкий // Экон. обозрение. – 2005. – 4
нояб. – Р. 25.

4894. Рошка, Александр. Видный ученый и педагог : к 45-летию на-


уч.-пед. деятельности, проф. Молд. Экон. Акад., Надежды Шишкан / Алек-
сандр Рошка // Столица. – 2005. – 26 нояб. – Р. 8.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


391/395 Etnografie
4895. Popa, Pavel. "La vatra horelor" : îndemn la eternizarea tradiţiilor :
[despre organizarea Festivalului folcloric "La vatra horelor" : dialog cu P. Popa, dir.
adjunct la Centrul Naţ. de Creaţie Populară, coregraf] / a dialogat Mihai Bendas //
Capitala. – 2005. – 30 noiemb. – P. 8.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
(Vezi Nr 5030)

141
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

504(478) Ecologia în Republica Moldova


4896. Cucereanu, Radion. Convorbiri cu calul (3) : [naturisme] / Radion
Cucereanu // Natura. – 2005. – Noiemb. (Nr 11). – P. 10. – Art. 1: Sept. (Nr 9).

4897. Din dragoste pentru frumuseţile acestui pământ... : [15 ani de la


fondarea Mişcării Ecologiste din Moldova : interviu cu Iurie Colesnic, scriitor, Andrei
Isac, REC-Moldova, Lilia Palii, dir. executiv Unitatea Naţ. de Coord. Moldova, Min.
Economiei, ...] // Natura. – 2005. – Noiemb. (Nr 11). – P. 7.

4898. Drama Răutului, durerea noastră comună / consemnare :


Gheorghe Doni // Natura. – 2005. – Noiemb. (Nr 11). – P. 3. – Cuprins : Martor la
moartea unui râu; Incursiune în problema desecării luncilor; Pe "valea plângerii", de
la Bălţi până dincolo de Orhei.

4899. Lozan, Mina. Mişcarea Ecologistă, o filă din istoria neamului : [15
ani de la fondarea Mişcării Ecologiste din Moldova] / Mina Lozan // Natura. – 2005.
– Noiemb. (Nr 11). – P. 6.

4900. Mihailescu, Constantin. Fenomene de risc : [calamităţile naturale :


art. ministrului Ecologiei şi Resurselor Naturale] / Constantin Mihailescu // Vocea
poporului. – 2005. – 18 noiemb. – P. 5; Голос народа. – 2005. – 18 нояб. – Р. 5.

4901. Mihailescu, Constantin. O iniţiativă de bun augur : [lunarul


ecologic de salubrizare a localităţilor : interviu cu C. Mihailescu, ministru al
Ecologiei şi Resurselor Naturale] / a intervievat Aneta Voitun // Moldova suverană.
– 2005. – 16 noiemb.

4902. Mihailescu, Constantin. "Ştiţi, de fapt, clopotele naturii bat


necunten..." : interviu cu C. Mihailescu, ministrul Ecologiei şi Resurselor Naturale al
Rep. Moldova / a dialogat : Ilie Bujor // Ora satului. – 2005. – Noiemb. (Nr 19). – P.
4.

4903. Olărescu, Dumitru. Să aveţi cât mai mulţi prieteni : [15 ani de la
fondarea Mişcării Ecologiste din Moldova : interviu cu cineastul-documentarist D.
Olărescu] / consemnare : George Brăviceanu // Natura. – 2005. – Noiemb. (Nr 11).
– P. 8.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4904. Reniţă, Alecu. Alecu Reniţă : Rostul MEM îl vedem în


transformarea Moldovei într-o ţară curată, liberă şi europeană : [interviu cu preş.
Mişcării Ecologiste din Moldova] / a dialogat Boris Vieru // Natura. – 2005. –
Noiemb. (Nr 11). – P. 1, 4-5.

4905. Republica Moldova. Ministerul Ecologiei şi Resurselor


Naturale. Apel către autorităţile publice locale, populaţie şi organele de salubrizare
referitor la Lunarul salubrizării teritoriului, iniţiat de către Ministerul Ecologiei şi
Resurselor Naturale // Ora satului. – 2005. – Noiemb. (Nr 19). – P. 5.

4906. Untilă, Veaceslav. Grădina Botanică riscă să se transforme într-o


firmă de agrement : interviu cu V. Untilă, preş. Comisiei pentru Administrare
Publică, Ecologie şi Dezvoltarea Teritoriului a Parlamentului Rep. Moldova //
Moldova suverană. – 2005. – 23 noiemb.

4907. Vrednic, Nicu. Cea mai de perspectivă politică : [15 ani de la


fondarea Mişcării Ecologiste din Moldova] / Nicu Vrednic // Natura. – 2005. –
Noiemb. (Nr 11). – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 4645, 4852, 5053)

53 FIZICĂ
4908. Canţer, Valeriu. De ce fizica? De ce Einstein? : [interviu cu V.
Canţer, dir. Centrului LISES al Inst. de Fizică Aplicată al A.Ş.M.] / interlocutor :
Tatiana Rotaru; imagini de Vladimir Colos // Săptămîna. – 2005. – 4 noiemb. – P.
10-11.

4909. Dulgheru, Valeriu. Un nume notoriu în lumea fizicii – Anatolie


Casian : [din dialogul cu prof. univ., academicianul] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta.
– 2005. – 17 noiemb. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 4852)

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


4910. Vartic, Andrei. Cuibarele umanităţii (5) : [grote paleolitice din
Nordul Basarabiei] / Andrei Vartic // Natura. – 2005. – Noiemb. (Nr 11). – P. 12. –
Art. 1. : Iul. (Nr 7).

143
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

56 PALEONTOLOGIE
4911. David, Anatolie. Mastodontul de la Pituşca : [raionul Călăraşi :
descoperire paleontologică] / Anatolie David, Theodor Obadă // Lit. şi arta. – 2005.
– 24 noiemb. – P. 6.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
4912. Coroi, Zinaida. Gripa umană : să ne găsească pandemia pregătiţi :
[interviu cu Z. Coroi, şefa secţiei Boli Aerogene din cadrul Centrului Municipal de
Medicină Preventivă] / interviu realizat de Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2005. –
9 noiemb. – P. 4.

4913. Şalaru, Ion. Statul nu ne poate asigura cu apă potabilă : [interviu cu


I. Şalaru, şef secţie Igiena mediului din cadrul Centrului Şt.-Practic de Medicină
Preventivă] // Gazeta oraşului. – 2005. – 3 noiemb. – P. 12.

4914. Антонович, Татьяна. Частная медицина : ситуация измени-


лась / Татьяна Антонович // Экон. обозрение. – 2005. – 4 нояб. – Р. 24.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


4915. Бородаки, Евгений. Витамины : антивирус нового поколения :
[интервью с мед. представителем Oryol Farma в Молдове Е. Бородаки] / запи-
сала Вероника Рацеева // Кишин. обозреватель. – 2005. – 24 нояб. – Р. 16.

616 Patologie. Medicină clinică


616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
4916. Ciobanu, Raisa. Gustul amar al diabetului zaharat : [interviu cu R.
Ciobanu, specialist endocrinolog la Asoc. medico-teritorială Centru] / consemnare :
Tamara Lupuşor // Vocea poporului. – 2005. – 25 noiemb. – P. 5; Голос народа. –
2005. – 25 нояб. – Р. 5.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4917. Антонович, Татьяна. Стоматолог – это в некотором роде


имиджмейкер / Татьяна Антонович // Экон. обозрение. – 2005. – 25 нояб. – Р.
24.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


4918. Groppa, Stanislav. Probleme de neurologie – un nivel superior de
abordare : [pe marginea lucrărilor ed. a 9-a a Simpoz. medicilor Iaşi – Chişinău, 26-
30 oct. 2005] / Stanislav Groppa // Făclia. – 2005. – 5 noiemb. – P. 6.

4919. Nacu-Colesnic, Larisa. "Si medicii pot fi îngeri păzitori ai oamenilor


de pe pământ..." : (dialog cu L. Nacu-Colesnic, medic-neurolog la Centrul Şt.-
Practic de Neurologie şi Neurochirurgie din Chişinău) / interlocutor : Raisa Plăieşu //
Lit. şi arta. – 2005. – 24 noiemb. – P. 6-7.

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


4920. Puric, Elena. Pentru virusul HIV nu există graniţe : interviu cu E.
Puric, managerul Progr. educaţie al Alianţei Int. HIV/SIDA din Ucraina / interviu
realizat de Natalia Costaş // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 18 noiemb. – P. 4.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


4921. Vacarciuc, Galina. Chirurgul Vasile Jovmir : [de la spitalul
Oncologic] / Galina Vacarciuc // Lit. şi arta. – 2005. – 17 noiemb. – P. 7.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
4922. Prohorciuc, Alexei. Gospodăria aprovizionării cu gaze necesită o
atenţie deosebită : [dialog cu A. Prohorciuc, dir. al SRL "Chişinău-Gaz"] /
consemnare : Tamara Popova // Capitala. – 2005. – 23 noiemb. – P. 3.

4923. Прохорчук, Алексей. Автономное отопление : благо или про-


блема? : [интервью с исп. обязанности дир. ООО "Кишинэу-газ" А. Прохорчу-
ком] / беседовала Елена Литовцева // Кишин. новости. – 2005. – 18 нояб. – Р.
3.

145
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

4924. Прохорчук, Алексей. Газовое хозяйство требует особого вни-


мания : интервью с исп. обязанности дир. ООО "Кишинэу-газ" А. Прохорчуком
/ записала Тамара Попова // Столица. – 2005. – 19 нояб. – Р. 5.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
4925. Устюгова, Наталья. Зеленые острова Буджакской степи :
[лесн. хоз-ва АТО Гагаузии] / Наталья Устюгова // Независимая Молдова. –-
2005. – 23 нояб.

631 Agricultură în general


631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
4926. Stoicovici, Cătălin. "Işcom-Agro" – agricultură pe nota 10! :
[realizări ale SRL "Işcom-Agro", satul Işnovăţ, raionul Criuleni] / Cătălin Stoicovici //
Moldova suverană. – 2005. – 15 noiemb.

634 Horticultură în general


4927. Adăscăliţei, Mihai. Ştiţi a pregăti via şi livada de iarnă? / Mihai
Adăscăliţei // Ora satului. – 2005. – Noiemb. (Nr 18). – P. 10.

634.8 Viticultură
4928. Savin, Gheorghe. "Viţa noastră aur poartă, noi cerşim din poartă-n
poartă"... : [dialog cu Gh. Savin, şeful Laboratorului Genofond al Inst. pentru
Viticultură şi Vinificaţie] / consemnare : Ion Proca // Glasul naţiunii. – 2005. – 24
noiemb. – P. 13.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
4929. Gelibter, Francis. Telefonul mobil nu mai este un lux. Nici chiar
pentru locuitorii satelor : [interviu cu F. Gelibter, dir. gen. al Companiei Voxtel] /
Francis Gelibter // Săptămîna. – 2005. – 18 noiemb. – P. 5.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4930. Porcesco, Cristina. Un radio din inima Moldovei : [fondarea noului


post de radio "Radio Noroc"] / Cristina Porcesco // Moldova suverană. – 2005. – 22
noiemb.

4931. Желибтер, Франсис. Человеческое общение – не роскошь, а


богатство : [интервью с генер. дир. компании Voxtel Ф. Желибтер] / беседовал
Эдуард Шалимов // Кишин. новости. – 2005. – 4 нояб. – Р. 3.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


4932. Bodrug, Oleg. Investind în carte, investiţi în viitorul copiilor :
[interviu cu O. Bodrug, dir. ed. "Prut Internaţional"] / interviu de Liliana Popuşoi //
Flux : cotid. naţ. – 2005. – 8 noiemb.; Flux : ed. de vineri. – 2005. – 11 noiemb. – P.
7.

4933. Guţanu, Nicolae. Nicolae Guţanu : "Prioritatea noastră este cartea


fundamentală" : [interviu cu dir. ed. "Gunivas"] / consemnare : Silvia Bogdănaş //
Timpul de dimineaţă. – 2005. – 8 noiemb.

4934. Nica, Vladimir. SA "Crio" – tot ce poate oferi o tipografie : interviu


cu V. Nica, dir. al SA "Crio" din or. Criuleni / consemnare : Cătălin Stoicovici //
Moldova suverană. – 2005. – 9 noiemb.

4935. Михайло, Лариса. О книге замолвим слово : [пробл. реализа-


ции и распространения книги] / Лариса Михайло // Столица. – 2005. – 16 нояб.
– P. 8.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
4936. Zgardan, Vasile. Vasile Zgardan : "Noi propunem rezolvarea
problemei transportului în ansamblu" : [interviu cu dir. Firmei "Adekits" SRL] /
consemnare : Natalia Hadârcă // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 23 noiemb.

657 Contabilitate
4937. Виеру, Каролина. Каролина Виеру : "В сфере бухгалтерских
услуг личный фактор – основополагающий" : [интервью с руководителем ком-
пании Р. А. А. SRL] // Экон. обозрение. – 2005. – 18 нояб. – Р. 35.

147
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


4938. Копанский, Александр. Александр Копанский : "Честность –
самая выгодная стратегия" : [интервью с генер. дир. компании "S&T Mold"] /
записал Дмитрий Каврук // Кишин. обозреватель. – 2005. – 10 нояб. – Р. 6.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


4939. Соломонов, Сергей. Почем реклама в Молдове? / Сергей Со-
ломонов // Кишин. обозреватель. – 2005. – 17 нояб. – Р. 16.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
4940. Исаев, Фейруз. Фейруз Исаев : "Десять лет назад это была со-
всем другая страна" : [интервью с гл. менеджером "Лукойл – Молдова"] / бесе-
довал Игорь Фомин // Экон. обозрение. – 2005. – 11 нояб. – Р. 16.

663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
4941. Ştirbeţ, Nicolae. Numai la "Vitis Hânceşti" veţi găsi vinuri domneşti
: interviu cu N. Ştirbeţ, dir. SA "Vitis Hânceşti" / pentru conformitate : Pavel Bujor //
Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 15 noiemb. – P. 8.

4942. Vaipan, Gheorghe. Un strop de soare din tezaurul de la SA


"Basvinex" : interviu cu Gh. Vaipan, dir. SA "Basvinex" / a dialogat Pavel Bujor //
Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 15 noiemb. – P. 7.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală
4943. Vasilachii, Vitalie. Avem atâţia pseudostilişti pe metru patrat şi nu-i
nici o şansă de concurenţă sănătoasă : [interviu cu V. Vasilachii, stilist, pictor de
costume] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 15 noiemb.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ.
URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
4944. Cerepenco, Vitalie. Vitalie Cerepenco : Dacă astăzi nu vom
încerca să construim oraşul viitorului, mâine ne vom pomeni la marginea civilizaţiei
: [pe marginea Planului Urbanistic Gen. : interviu cu viceprimarul mun. Chişinău] /
consemnare : Viorica Chirilov // Capitala. – 2005. – 26 noiemb. – P. 4; Столица. –
2005. – 26 нояб. – Р. 4.

4945. Planul Urbanistic General : pro şi contra : [interviu cu : Anatol


Dogotaru, şeful Secţiei patrimoniu şi arte plastice a Min. Culturii şi Turismului, Mihai
Prodan, Vladimir Bâkov, locuitori ai mun. Chişinău, ...] / consemnare : Viorica
Chirilov // Capitala. – 2005. – 23 noiemb. – P. 4.

4946. Povar, Iurie. Problemele capitalei pot fi rezolvate doar prin


colaborare : [interviu cu Iu. Povar, dir. gen. al Inst. Naţ. de Cercetări şi Proiectări
"Urbanproiect"] / a dialogat Angela Chisnenco // Capitala. – 2005. – 12 noiemb. – P.
4; Столица. – 2005. – 12 нояб. – Р. 4.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


4947. Cobzac, Victor. Eu nu-mi doresc un conflict între generaţii şi el
pentru mine nici nu există : [interviu cu V. Cobzac, artist plastic] / interviu de Liliana
Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 2 noiemb.

4948. Irimescu, Ion. Meditaţii despre artă / Ion Irimescu; prez. de Iurie
Colesnic // Ora satului. – 2005. – Noiemb. (Nr 18). – P. 15.

4949. Josanu, Efim. Alchimia talentului : [creaţia pictoriţei Valentina


Rusu-Ciobanu] / Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2005. – 3 noiemb. – P. 6.

4950. Matei, Iurie. Iurie Matei : Ca popor, cultura ne reprezintă în context


european mai bine decât cele mai alese vinuri : [interviu cu pictorul] / dialog susţinut
de Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 26 noiemb. – P. 5.

149
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

4951. Porcesco, Cristina. Caricaturistul editorialist : [Nicolai Daţii la 75


de ani de la naştere] / Cristina Porcesco // Moldova suverană. – 2005. – 23 noiemb.

4952. Premiile UAP pentru anul 2005 // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 22


noiemb. – P. 3.

4953. Гарусова, Ольга. Ада Зевина – целая эпоха в культурной жиз-


ни Молдовы : [памяти худож.] / Ольга Гарусова // Молд. ведомости. – 2005. –
18 нояб. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 4959)

78 MUZICĂ
4954. Aldea-Teodorovici, Cristi. Simt aerul mamei în preajmă : [interviu
cu C. Aldea-Teodorovici, fiul interpreţilor Doina şi Ion Aldea-Teodorovici / pentru
conformitate : Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2005. – 24 noiemb. – P. 5.

4955. Agachi, Alexei. Melancolia şi nostalgia sunt cele două aripi ale
romanţei : [interviu cu A. Agachi, aut. de romanţe] / consemnare : Liliana Popuşoi //
Flux : ed. de vineri. – 2005. – 4 noiemb. – P. 7.

4956. Arsene, Doina. Eu fac ceea ce-mi cere sufletul : interviu cu


interpreta de muz. populară D. Arsene / interviu realizat de Ana Moraru // Gazeta
oraşului. – 2005. – 24 noiemb. – P. 13.

4957. Aura. Aura sparge televizorul : [interviu cu interpreta de muz. de


estradă] / interviu realizat de Ana Moraru // Gazeta oraşului. – 2005. – 10 noiemb. –
P. 9.

4958. Belicov, Serafim. Atât cât avem o cetate... : [Gheorghe Şevcişin,


muzician şi dirijor] / Serafim Belicov // Lit. şi arta. – 2005. – 17 noiemb. – P. 6.

4959. Ciobanu, Raisa. Poezia, ca un îndemn : [interpretul de muz.


populară Mihai Ciobanu] / Raisa Ciobanu // Lit. şi arta. – 2005. – 10 noiemb. – P. 6.

4960. Dabija, Nicolae. Cântece pentru supravieţuitori : [interpretul Iurie


Sadovnic] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 3 noiemb. – P. 1.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4961. Porcesco, Cristina. Romanticul necunoscut : [130 de ani de la


naşterea compozitorului şi plasticianului lituanian Mikalojus Ciurlionus] / Cristina
Porcesco // Moldova suverană. – 2005. – 17 noiemb.

4962. Sava, Andrei. E o adevărată minune că moldovenii răzbat peste


hotarele ţării : [interviu cu A. Sava, compozitor] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux :
cotid. naţ. – 2005. – 16 noiemb.

4963. Stratan, Nelu. Cine descuia beciul pentru Pavel Stratan? : [interviu
cu N. Stratan, interpret] / interviu de Ana Moraru // Gazeta oraşului. – 2005. –17
noiemb. – P. 13.

4964. Stratan, Pavel. Apare un nou produs marca Pavel Stratan :


[interviu cu interpretul] / consemnare : Liliana Popuşoi // Flux : ed. de vineri. – 2005.
– 4 noiemb. – P. 12.

4965. Sulac, Ioana. Ioana Sulac : "Mi-e frică să cânt" : [interviu cu


compozitoarea] / interviu realizat de Alina Guţu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 29
noiemb. – P. 13.

4966. Tihon, Cornelia. Cornelia Tihon : "Sper să ajung într-o zi la fel de


celebră ca Gheorghe Zamfir" : [interviu cu instrumentista basarabeancă : după
"Formula AS"] / consemnare : Corina Pavel // Glasul naţiunii. – 2005. – 10 noiemb.
– P. 12.

4967. Trofim, Maria. "Pe Coliţă l-am apropiat mai tare de mine" : [in
memoriam Nicolae Sulac, interpret de muz. populară : interviu cu M. Trofim, prima
prof.] / interviu realizat de Raisa Lozinschi // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 4
noiemb. – P. 4.

4968. Дынга, Игорь. У нас нет музыкального рынка : [интервью с


продюсером группы "Zdob şi Zdub" И. Дынга] / записал Олег Слуцкий // Экон.
обозрение. – 2005. – 18 нояб. – Р. 16.

4969. Пожар, Сергей. Очарованный жизнью : [интервью с музыкове-


дом С. Пожар] / записала Аксиния Галкина // Независимая Молдова. – 2005. –
11 нояб. – Р. 23.

151
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

4970. Столяр, Зиновий. Жемчужины песенной лирики Яна Френкеля


: к 85-летию со дна рождения композитора / Зиновий Столяр // Независимая
Молдова. – 2005. – 18 нояб. – Р. 19.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
4971. Bucătaru, Victor. Luceafărul cinematografiei naţionale : [in
memoriam regizorului Emil Loteanu] / Victor Bucătaru // Glasul naţiunii. – 2005. –
10 noiemb. – P. 16.

4972. Gheorghiu, Luminiţa. Luminiţa Gheorghiu : "Moartea domnului


Lăzărescu" nu e doar despre România" : [interviu cu actriţa de cinema] /
consemnare : Larisa Turea // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 18 noiemb. – P. 10.

4973. Yurski, Serghei. Serghei Yurski : "A fost o fericire să-l joc pe Ostap
Bender" : [interviu cu actorul de film şi teatru rus] / consemnare : Silvia Bogdănaş //
Timpul de dimineaţă. – 2005. – 11 noiemb. – P. 10.

4974. Андон, Виктор. Были когда-то и мы рысаками : [молд. кино на


миров. арене] / Виктор Андон // Независимая Молдова. – 2005. – 11 нояб. – Р.
18.

4975. Андон, Виктор. Кишинев – Голливуд. Далее – везде : [к 110-


летию кинематографа : режиссер Льюис Майлстоун (Лев Мильштейн)] / Виктор
Андон // Независимая Молдова. – 2005. – 25 нояб. – Р. 18.

4976. Андон, Виктор. Метаморфозы пушкинского Алеко : к 110-


летию кинематографа / Виктор Андон // Независимая Молдова. – 2005. – 4
нояб. – Р. 18-19.

4977. Андон, Виктор. Ужель тот самый Тутышкин? : [засл. артист


РСФСР – актер и режиссер кино Андрей Тутышкин] / Виктор Андон // Незави-
симая Молдова. – 2005. – 18 нояб. – Р. 20.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

792 Teatru. Artă scenică


4978. Bejenaru, Olga. "Oltea" – un mare eveniment cultural : [piesa lui
Andrei Strâmbeanu "Oltea" la Teatrul Naţ. "Mihai Eminescu"] / Olga Bejenaru // Lit.
şi arta. – 2005. – 10 noiemb. – P. 6.

4979. Constantinescu, Marina. "Numai prin comparaţie poţi să judeci" :


interviu cu criticul de teatru M. Constantinescu, dir. artistic şi selecţioner unic al
Festivalului Naţ. de Teatru "I. L. Caragiale" din Bucureşti, ed. a XV-a / consemnare
: Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 18 noiemb. – P. 11.

4980. Gaju, Emil. "Pornim de la naţional ca să ajungem la universal" :


interviu cu actorul, regizorul şi prof. univ. E. Gaju / consemnare : Irina Nechit //
Jurnal de Chişinău. – 2005. – 4 noiemb. – P. 10.

4981. Grecu, Sandu. Actorul de la "Satiricus" trebuie să fie, în primul


rând, un cetăţean cu atitudine : [interviu cu S. Grecu, regizor şi dir. al Teatrului
Satiricus "I. L. Caragiale"] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. –
1 noiemb.

4982. Lupan, Emilia. Emilia Lupan : "...mă întristează amarnic spectatorii


care vin la teatru să mai discute, să mănânce biscuiţi, să răspundă la telefonul
mobil, să se plimbe prin sală, în timp ce noi batem la ferestruica sufletului său cu o
idee profundă, un sentiment nobil" : [interviu cu actriţa Teatrului Naţ. "Vasile
Alecsandri", Bălţi] / a dialogat George Păduraru // Spirit românesc. – 2005. – 17
noiemb. – P. 3.

4983. Măniuţiu, Mihai. "Aş accepta să montez la Chişinău..." : [interviu cu


M. Măniuţiu, regizor de teatru] / consemnare : Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. –
2005. – 25 noiemb. – P. 11.

4984. Nechit, Irina. Regizorul între glorie şi agonie : [pe marginea


lucrărilor Festivalului Naţ. de Teatru "I. L. Caragiale" din Bucureşti, ed. a XV-a] /
Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 15 noiemb. – P. 10.

4985. Proca, Pavel. Scenografia şi autonomia : [arta scenografică a lui


Ion Puiu] / Pavel Proca // Lit. şi arta. – 2005. – 3 noiemb. – P. 6.

153
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

4986. Proca, Pavel. Singularitatea şi singurătatea bardului Finiti : [actorul


şi interpretul Sergiu Finiti] / Pavel Proca // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 4 noiemb. –
P. 7.

4987. Rusu, Vitalie. Vitalie Rusu : La teatru vii nu să te odihneşti, ci să


pui la treabă cugetul şi sufletul : [interviu cu dir. artistic al Teatrului Naţ. "Mihai
Eminescu", or. Chişinău] / consemnare : Angela Chisnenco // Capitala. – 2005. – 5
noiemb. – P. 8.

4988. Suveică, Iurie. Când în teatru e dezastru, actorul se trage spre


familie, iese cu prietenii, doar ca să facă abstracţie de ceea ce-l dezamăgeşte :
[interviu cu Iu. Suveică, actor la Teatrul Naţional] / interviu de Liliana Popuşoi //
Flux : cotid. naţ. – 2005. – 9 noiemb.

4989. Talmazan, Doriana. "Moldova mi-a dezvoltat un şir interminabil de


complexe comuniste" : [interviu cu D. Talmazan, actriţă la Teatrul "Eugene
Ionesco"] / interviu realizat de Constanţa Popa // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 8
noiemb. – P. 11.

4990. Греку, Санду. "Одному бублик, другому – дырка от бублика" :


[интервью с арт.-дир. Театра "Сатирикус" С. Греку] / записала Елена Узун //
Молд. ведомости. – 2005. – нояб. – Р. 6.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


4991. Жарчинский, Денис. Когда улыбнется кишиневский цирк? /
Денис Жарчинский // Молд. ведомости. – 2005. – 16 нояб.

794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)
4992. Func, Iosif. "Am întotdeauna un respect faţă de amatorii sportului" :
interviu cu I. Func, antrenor emerit al rep. la jocul de dame / a dialogat Alexandru
Ilieş // Sport plus. – 2005. – 22 noiemb. – P. 6.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


4993. Anghel, Mihai. Mihai Anghel : "Copiii ne promovează pe arena
internaţională" : [fotbalul pentru copii : interviu cu vicepreş. Federaţiei Moldoveneşti
de Fotbal] / consemnare : Andrei Loghin // Gardianul. – 2005. – 7 noiemb. – P. 14.

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4994. Corpocean, Ghenadii. Ghenadii Corpocean : Pentru a cere ajutor


de la stat, mai întâi trebuie să obţii rezultate : [interviu cu preş. clubului de futsal
Toligma] // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 25 noiemb. – P. 9.

4995. Guzun, Alexandru. "Avem o generaţie din care nu prea ai ce


alege" : [interviu cu A. Guzun, agent al FIFA] / a dialogat Marcel Toma // Sport plus.
– 2005. – 1 noiemb. – P. 8-9.

4996. Ilieş, Alexandru. Cultura fizică şi sportul se cer a fi tratate la


adevărata valoare : [pe marginea lucrărilor Activului rep. al lucrătorilor din domeniul
culturii fizice şi sportului, 2005] / Alexandru Ilieş // Sport plus. – 2005. – 1 noiemb. –
P. 6-7.

4997. Ilieş, Alexandru. O acţiune ştiinţifică binevenită : [pe marginea


lucrărilor seminarului regional şt. "Rolul femeii în educarea modului sănătos de
viaţă a tinerei generaţii prin mijloacele culturii fizice", Chişinău, 2005] / Alexandru
Ilieş // Sport plus. – 2005. – 8 noiemb. – P. 5-6.

4998. Lucinschi, Chiril. "Viaţa rămâne în memorie prin clipele ei. Şi


bune, şi rele" : interviu cu Ch. Lucinschi, prim vicepreş. al CNO / consemnare :
Alexandru Ilieş // Sport plus. – 2005. – 15 noiemb. – P. 7.

4999. Mazur, Vladislav. "Doar cu banii părinţilor nu se fac performanţe" :


interviu cu V. Mazur, preş. Federaţiei de Taekwon-do, antrenorul lotului naţ. /
consemnare : Marcel Toma // Sport plus. – 2005. – 29 noiemb. – P. 5.

5000. Roşca, Irina. Şeful statului îşi doreşte o naţiune sprintenă şi ageră :
[pe marginea lucrărilor Activului Republican al lucrătorilor din domeniul culturii fizice
şi sportului] / Irina Roşca // Făclia. – 2005. – 5 noiemb. – P. 6.

5001. Stan, Gabi. Gabi Stan : "Aş fi onorat să fiu unul dintre candidaţii la
funcţia de antrenor al selecţionatei Moldovei!" : [interviu cu tehnicianul român] /
consemnare : Victor Daghi // Sport plus. – 2005. – 1 noiemb. – P. 10.

5002. Trudov, Marcel. Clipa succesului total al lui Marcel Trudov :


[interviu cu campionul european la judo] / a consemnat Alexandru Ilieş // Sport plus.
– 2005. – 22 noiemb. – P. 5.

155
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

5003. Zaporojanu, Arcadie. Arcadie Zaporojanu : "Niciodată nu spun


"nu" : [interviu cu agentul FIFA] / consemnare : Marcel Toma // Sport plus. – 2005.
– 15 noiemb. – P. 8-9.

5004. Бенедиковская, Лидия. Лучше быть здоровым и успешным,


чем хилым и немощным : [по материалам совещания по пробл. физ. воспита-
ния и спорта, 29 окт. 2005, Кишинэу] / Лидия Бенедиковская // Независимая
Молдова. – 2005. – 1 нояб.

5005. Грушак, Виталий. Виталий Грушак : "Двоим на ринге всегда


тесно…" : [интервью с молд. боксером] / записала Лидия Бенедиковская // Не-
зависимая Молдова. – 2005. – 16 нояб.

5006. Журавский, Николай. Николай Журавский : "У нас в Молдове


есть талантливые спортсмены" : [интервью с президентом Нац. олимп. ком.
Молдовы] / интервью вел Валериу Туртэ // Столица. – 2005. – 30 нояб. – Р. 7.

5007. Панасюк, Виктор. Виктор Панасюк : "Нет плохих единоборств,


бывают плохие мастера…" : [интервью с президентом Ассоц. год-зю-рю кара-
те-до] / записала Лидия Бенедиковская // Независимая Молдова. – 2005. – 9
нояб.

5008. Чиботару, Виорел. С прицелом на будущее : [критич. положе-


ние в спорте] / Виорел Чиботару // Молд. ведомости. – 2005. – 4 нояб. – Р. 5.

5009. Шаг вперед, два назад? : [по материалам респ. спорт. актива,
окт. 2005, Кишинэу : интервью с генер. секретарем НОК Григорием Попович,
президентом федерации легкой атлетики Анатолием Балан, тренером Иоси-
фом Функ, …] / записала Полина Ушкина // Независимая Молдова. – 2005. –
11 нояб. – Р. 22.
(Vezi de asemenea Nr 4851)
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5010. Ciubucciu, Vlad. Răut / Vlad Ciubucciu // Făclia. – 2005. – 5


noiemb. – P. 8. – (Arheologie lingvistică)

5011. Păsat, Dumitru. Limba română – cartea înţelepciunii noastre /


Dumitru Păsat // Lit. şi arta. – 2005. – 10 noiemb. – P. 4.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
5012. Слезар, Генри. Месть мистера Д. : [детектив] / Генри Слезар //
Право. – 2005. – 10 нояб. – Р. 8. – Оконч. Нач. 27 окт.

821.111(73) Literatură americană, în limba engleză


5013. Уэстлейк, Дональд. День на день не приходится : [детектив] /
Дональд Уэстлейк // Право. – 2005. – 24 нояб. – Р. 8. – Продолж. следует.

821.111(411) Literatură scoţiană în limba engleză


5014. Burns, Robert. Tata a fost plugar : [versuri] / Robert Burns // Ora
satului. – 2005. – Noiemb. (Nr 19). – P. 15.

821.134.2 Literatură spaniolă


5015. Cernuda, Luis. Captivul; Cu tine; Am fost eu; Bătrână primăvară;
Dacă omul ar putea spune : [versuri] / Luis Cernuda; trad. din span. de Ion Reniţă //
Lit. şi arta. – 2005. – 17 noiemb. – P. 4.

821.135.1 Literatură română


5016. Barbu, Ion. Copacul : [versuri] / Ion Barbu // Florile dalbe. – 2005. –
17 noiemb. – P. 1.

5017. Blaga, Lucian. Jale la început de noiembrie : [versuri] / Lucian


Blaga // Florile dalbe. – 2005. – 3 noiemb. – P. 1.

5018. Caragiale, Ion Luca. Vizită : [povestire] / Ion Luca Caragiale //


Florile dalbe. – 2005. – 17 noiemb. – P. 8.

157
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

5019. Ciurunga, Andrei. Canalul; Păstrez în mine timpul; Trăinicie;


Iertaţi-i pe bătrâni; După greieri; Cântec în oglinzi; Sub teiul sfânt : [versuri] / Andrei
Ciurunga // Lit. şi arta. – 2005. – 3 noiemb. – P. 5.

5020. Cotruş, Aron. Mărul : [versuri] / Aron Cotruş // Florile dalbe. –


2005. – 24 noiemb. – P. 1.

5021. Larco, Vasile. Autoepitaf; "Evoluţie"; Avatarurile istoriei;


Postrevoluţionară : [epigrame] / Vasile Larco // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 1
noiemb. – P. 16.

5022. Lică, Valerian. Beţivul; "Potenţa"; Nepotismul în România; Obsesia


prostului : [epigrame] / Valerian Lică // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 4 noiemb. – P.
24.

5023. Luncaşu, Petruş. Unui plagiator; Sfârşitul unui medic; Preferinţe;


Inegalitate : [epigrame] / Petruş Luncaşu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 8 noiemb.
– P. 16.

5024. Lungoci, Gheorghe. Unui pretins fabulist; Unuia care mă întreabă


de ce port pălărie; Sfat; Libertatea : [epigrame] / Gheorghe Lungoci; rubr. îngrijită
de Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 15 noiemb. – P. 16.

5025. Macedonski, Al. Epigramă lui Tradem; Epigramă; Lui G. Bacovia;


Epigramă : (lui V. Alecsandri) : [epigrame] / Al. Macedonski // Jurnal de Chişinău. –
2005. – 11 noiemb. – P. 24.

5026. Petrescu, Nicolae. Poşta redacţiei; Unui guvernant luptător


împotriva corupţiei; Arta criticii; La vârsta înţelepciuni : [epigrame] / Nicolae
Petrescu; rubr. îngrijită de Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 25
noiemb. – P. 24.

5027. Petrone, Gheorghe. Unui carierist; Românii şi spaţiul Schengen;


Diplomaţia; Eterna şi fascinanta Românie : [epigrame] / Gheorghe Petrone; rubr.
îngrijită de Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 29 noiemb. – P. 16.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5028. Preda, Marin. Calul : [povestire] / Marin Preda // Ora satului. –


2005. – Noiemb. (Nr 19). – P. 15. – Va urma.

5029. Rosetti, Radu D. Unui podgorean; Unor politicieni; Unui scriitor :


[epigrame] / Radu D. Rosetti; rubr. îngrijită de Gheorghe Bâlici // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 18 noiemb. – P. 24.

5030. Sachelaride, Constantin. Epigramistul; Epitaf unui slujbaş;


Soarele şi Pământul; Cotitură : [epigrame] / Constantin Sachelaride; rubr. îngrijită
de Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 22 noiemb. – P. 16.

5031. Talaz, G. Târziu : [versuri] / G. Talaz // Ora satului. – 2005. –


Noiemb. (Nr 18). – P. 15.

821.135.1.09 Critică şi istorie literară


5032. Colesnic, Iurie. Mihai Sadoveanu, un poet excepţional al naturii
basarabene / Iurie Colesnic // Natura. – 2005. – Noiemb. (Nr 11). – P. 11.

5033. Dinescu, Mircea. Mircea Dinescu : "Astăzi, percepem un scriitor


din Basarabia ca pe un scriitor român" : [interviu cu scriitorul român] / interviu
realizat de Nicolae Popa // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 11 noiemb. – P. 12.

5034. Dinescu, Mircea. Mircea Dinescu : "Basarabia e la fel de


cunoscută în România, ca şi insulele Madagascar..." : [interviu cu poetul român] /
interviu realizat de Angelina Olaru // Ziarul de gardă. – 2005. – 10 noiemb. – P. 8.

5035. Dinescu, Mircea. Mircea Dinescu : "Instituţiile oficiale au stricat


relaţiile româno-basarabene" : [fragm. din interviul cu poetul român] / interviu
realizat de Nicolae Popa // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 8 noiemb. – P. 11; 11
noiemb. – P.12.

5036. Dinescu, Viorel. "Urmele vechilor flăcări" : [pe marginea cărţii


"Provizii de soare" de Marian Barbu, Craiova, ed. "Scrisul românesc, 2004] / Viorel
Dinescu // Lit. şi arta. – 2005. – 24 noiemb. – P. 5.

5037. Gheorghiu, Gheorghe. Poezie şi destin : [comemorarea poetului


Andrei Ciurunga] / Gheorghe Gheorghiu // Lit. şi arta. – 2005. – 3 noiemb. – P. 5.

159
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

5038. Movilă, Boris. Lacrimi pentru Basarabia : [in memoriam poetului


Andrei Ciurunga] / Boris Movilă // Lit. şi arta. – 2005. – 3 noiemb. – P. 5.

5039. Pohilă, Vlad. Sadoveanu pe drumurile Basarabiei sovietizate : [125


de ani de la naşterea scriitorului Mihail Sadoveanu] / Vlad Pohilă // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 4 noiemb. – P. 10.

5040. Rusu, Nicolae. Vis şi dor de Basarabia : [creaţia scriitorului Mihail


Sadoveanu] / Nicolae Rusu // Lit. şi arta. – 2005. – 17 noiemb. – P. 5.

5041. Zbârciog, Vlad. Dor de Sadoveanu : [creaţia scriitorului Mihail


Sadoveanu] / Vlad Zbârciog // Lit. şi arta. – 2005. – 3 noiemb. – P. 4.

5042. Zbârciog, Vlad. La Hanu Ancuţei : [pe marginea creaţiei scriitorului


Mihail Sadoveanu] / Vlad Zbârciog // Lit. şi arta. – 2005. – 17 noiemb. – P. 5.

821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord


5043. Josu, Nina. Vasile Tărâţeanu : "E o luptă şi o suferinţă acolo la noi"
: [pe marginea seratei de omagiere ale scriitorului bucovinean] / Nina Josu // Lit. şi
arta. – 2005. – 10 noiemb. – P. 5.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


5044. Anton, Ion. Necuprinsul punctului : [versuri] / Ion Anton // Florile
dalbe. – 2005. – 10 noiemb. – P. 5.

5045. Badicu, Iurie. Punctul pe I : [versuri] / Iurie Badicu // Jurnal de


Chişinău. – 2005. – 25 noiemb. – P. 17.

5046. Badicu, Iurie. Sensul vieţi : [versuri] / Iurie Badicu // Glasul naţiunii.
– 2005. – 10 noiemb. – P. 9.

5047. Bâlici, Gheorghe. "Băţul are două capete"; Bahică; Umoriştii şi


dragostea; Unui tip arţăgos; Cotul susţinător al prietenului; La scrierea unor
epigrame; Lui Alexandru Vaculovschi : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Lit. şi arta. –
2005. – 3 noiemb. – P. 8.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5048. Bâlici, Gheorghe. Legitate; Unui parlamentar neascultător;


Democraţia; Îndemn la răbdar : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Lit. şi arta. – 2005. –
17 noiemb. – P. 8.

5049. Bivol, Efim. Filosofia leneşului; Tată şi fiu; Boul şi viţelul; Proverb;
Definiţia discotecii : epigrame pentru şcolari / Efim Bivol // Florile dalbe. – 2005. –
24 noiemb. – P. 8.

5050. Colesnic, Iurie. Povara suspiciunii : [eseu] / Iurie Colesnic // Lit. şi


arta. – 2005. – 24 noiemb. – P. 4. – (Realitatea ca un mit)

5051. Darie, Pavel. În toamnă; Dor de mamă; Cântec de leagăn; Păsări


călătoare; Dacă pierde... : [versuri] / Pavel Darie // Florile dalbe. – 2005. – 10
noiemb. – P. 1, 8.

5052. Dascăl, Valeria. Zborul : jurnal vienez / Valeria Dascăl // Lit. şi arta.
– 2005. – 17 noiemb. – P. 6.

5053. Diviza, Ion. Inundaţii la Prut; Poetul; Fabulă; Tatăl seminaristului


fecund; Unui soţ înşelat : [epigrame] / Ion Deviza // Lit. şi arta. – 2005. – 3 noiemb.
– P. 8.

5054. Diviza, Ion. Unei june cochete : [epigramă] / Ion Diviza // Dreptul. –
2005. – 3 noiemb. – P. 8.

5055. Doni, Gheorghe. Ecologistul : [eseu] / Gheorghe Doni // Natura. –


2005. – Noiemb. (Nr 11). – P. 8.

5056. Druţă, Boris. În nesomn cu babacul... abdicat : [povestire] / Boris


Druţă // Lit. şi arta. – 2005. – 17 noiemb. – P. 8.

5057. Filip, Iulian. Călăreţ aproape cumpătat : [versuri] / Iulian Filip // Lit.
şi arta. – 2005. – 10 noiemb. – P. 3

5058. Filip, Iulian. Copiii pe ruinele curţii domneşti : [versuri] / Iulian Filip
// Lit. şi arta. – 2005. – 3 noiemb. – P. 5.

161
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

5059. Filip, Iulian. Lemn de foc : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta. –
2005. – 24 noiemb. – P. 8.

5060. Filip, Iulian. Relaţie : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2005. –
17 noiemb. – P. 3.

5061. Ghilaş, Victor. Sărută mâna de ţăran...; Nimic nu e veşnic pe lume;


Peisaj de toamnă : [versuri] / Victor Ghilaş // Lit. şi arta. – 2005. – 17 noiemb. – P.
4.

5062. Gonţa, Ion. Gutui bătrân : [versuri] / Ion Gonţa // Glasul naţiunii. –
2005. – 10 noiemb. – P. 16.

5063. Josu, Nina. În oraşul roşu : (nuvelă) / Nina Josu // Lit. şi arta. –
2005. – 24 noiemb. – P. 5.

5064. Josu, Nina. Poeţii – păsări de lumină : [reflecţii] / Nina Josu // Lit. şi
arta. – 2005. – 24 noiemb. – P. 1.

5065. Matcovschi, Dumitru. Dohotari : [versuri] / Dumitru Matcovschi //


Lit. şi arta. – 2005. – 10 noiemb. – P. 1.

5066. Matcovschi, Dumitru. Gen ambigen : [versuri] / Dumitru


Matcovschi // Lit. şi arta. – 2005. – 24 noiemb. – P. 1.

5067. Mătcaş, Nicolae. O ţară am : [versuri] / Nicolae Mătcaş // Spirit


românesc. – 2005. – 17 noiemb. – P. 3.

5068. Negară, Ecaterina. Puţin, mult; Lumină, cristal; Oare, catastrofal;


Ştiu, nu ştiu; Roţi; Cât floarea; De dor, de zbor; Crepusculară; Ca mine, spre tine :
[versuri] / Ecaterina Negară // Lit. şi arta. – 2005. – 24 noiemb. – P. 5.

5069. Puică, Grigore. "Patriotică"; Sensul vieţii; Ştefan cel Mare; Unuia;
Fericire : [epigrame] / Grigore Puică // Lit. şi arta. – 2005. – 3 noiemb. – P. 8.

5070. Puiu, Ion. Delir; Danga; Gândesc; Ţipăt; Două lacrimi; Aleargă
visul; Fiul naibii : [versuri] / Ion Puiu // Lit. şi arta. – 2005. – 3 noiemb. – P. 6.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5071. Roşca, Agnesa. Leagăn de lumină : [versuri] / Agnesa Roşca //


Moldova suverană. – 2005. – 10 noiemb.

5072. Rusu, Mihail. Versuri noi de Mihail Rusu // Ora satului. – 2005. –
Noiemb. (Nr 19). – P. 9. – Cuprins : Am iubit; Sfânta cruce; La 140 de ani de la
naştere; Oltea; Un cioban de viţă nouă; Rugăciunea de seară; Povaţa bunelului;
Robii poeziei.

5073. Strâmbeanu, Andrei. Cât e codrul până sus... : [versuri] / Andrei


Strâmbeanu // Lit. şi arta. – 2005. – 3 noiemb. – P. 1.

5074. Tudosă, Nicolae. Basarabie; Că de-am rămas atuncea viu...;


Rugă; Fidel şi ne-mpăcat; Cuvântul blond : [versuri] / Nicolae Tudosă // Lit. şi arta. –
2005. – 24 noiemb. – P. 7.

5075. Vrabie, Gheorghe. Stare poetică : (din creaţia literară a


plasticianului] / Gheorghe Vrabie // Lit. şi arta. – 2005. – 10 noiemb. – P. 5. –
Cuprins : Acrostih; Naşterea zeiţei Venus; Sonet... despre sonet; Rugăciune; Lui
Aurel David; Invitaţie la drumeţie; Mitologie; Viţa de vie; Sonet; Sărutul lui Iuda; Un
om între oameni; Îndemn; De dragoste.

821.135.1(478).09 Critică şi istorie literară


5076. Cimpoi, Mihai. Mesteacănul lui Esenin şi mesteacănul lui Smirnov :
[scris. preş. Uniunii Scriitorilor din Moldova către dl Iurii Poleacov, red.-şef al săpt.
"Literaturnaia gazeta"] / Mihai Cimpoi // Lit. şi arta. – 2005. – 3 noiemb. – P. 4.

5077. Ciobanu, Raisa. Niciodată nu-i târziu : [pe marginea cărţii "Cum
poţi deveni rege" de Efim Josanu, Ch., Bons Offices, 2005] / Raisa Ciobanu // Lit. şi
arta. – 2005. – 24 noiemb. – P. 6.

5078. Ciocanu, Anatol. Smulşi din vatra strămoşească : [pe marginea


cărţii "Eclipsa" de Mihail Gh. Cibotaru, Timişoara, ed. Augusta, 2005] / Anatol
Ciocanu // Lit. şi arta. – 2005. – 10 noiemb. – P. 4.

163
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

5079. Colesnic, Iurie. Un filosof nu îmbătrâneşte, ci doar înaintează în


vârstă... : [scriitorul Sergiu Grossu la 85 de ani de la naştere] / Iurie Colesnic // Lit.
şi arta. – 2005. – 17 noiemb. – P. 6.

5080. Colesnic, Iurie. Un refren al cântecului de lebădă... : [in memoriam


Vlad Chiriac, critic şi istoric literar] / Iurie Colesnic // Ora satului. – 2005. – Noiemb.
(Nr 19). – P. 15.

5081. Crudu, Dumitru. ...un personaj rosteşte : "Despre mine au scris


deja toate ziarele din Moldova!" : [interviu cu D. Crudu, dramaturg] / consemnare :
Liliana Popuşoi // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 25 noiemb. – P. 7.

5082. Druţă, Boris. Grigore Vieru – Ceahlăul Basarabiei : [creaţia


poetului] / Boris Druţă // Lit. şi arta. – 2005. – 10 noiemb. – P. 4.

5083. Marin, Gheorghe. Rapsodul ecologiei (1) : [Gheorghe Malarciuc,


scriitor-ecologist] / Gheorghe Marin // Lit. şi arta. – 2005. – 24 noiemb. – P. 4. – Va
urma.

5084. Morăraş, Mihai. "Ne bate vântul înstrăinării..." : (scris. deschisă


adresată scriitorului Serafim Saka, 20 oct. 2005) / Mihai Morăraş // Lit. şi arta. –
2005. – 10 noiemb. – P. 3.

5085. Palladi, Tudor. Cuvintele dedublării metaforice : [pe marginea cărţii


"Dedublarea Herei" de Efimia Ţopa, Timişoara, Ed. Augusta, 2004] / Tudor Palladi
// Lit. şi arta. – 2005. – 24 noiemb. – P. 4.

5086. Palladi, Tudor. La un "potop" de dragoste : [pe marginea cărţii


"Potop din senin" de Valerian Ciobanu-Vieru, Ch., Pontos, 2005] / Tudor Palladi //
Lit. şi arta. – 2005. – 17 noiemb. – P. 4.

5087. Plăieşu, Raisa. Dumnezeu decide destinul scriitorului şi opera sa :


(apel către colegii mei de generaţie) / Raisa Plăieşu // Lit. şi arta. – 2005. – 10
noiemb. – P. 3.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5088. Popa, Nicolae. O sută de ani de singurătate literară : [pe marginea


lucrărilor simpoz. consacrat antologiei "Lit. basarabeană în sec. XX", noiemb. 2005,
Chişinău] / Nicolae Popa // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 22 noiemb. – P. 8.

5089. Rusu, Mihail. "Stere este monumental de măreţ, dar şi accesibil


pentru toţi" : [despre activitatea Casei-muzeu "Constantin Stere" din s. Ceripcău,
raionul Floreşti : dialog cu M. Rusu, preş. Consiliului raional Floreşti] // Ora satului.
– 2005. – Noiemb. (Nr 19). – P. 8-9.

5090. Rusu, Nicolae. Evadare din lacrimă : [pe marginea cărţii


"Dezleagă-mi Lacrima" de Tatiana Savin, Ch., ed. Pontos, 2005] / Nicolae Rusu //
Lit. şi arta. – 2005. – 10 noiemb. – P. 5.

5091. Slutu-Soroceanu, Nina. Esenţele tari ale miezului de viaţă : [pe


marginea microromanului "Antisomn" de Valeria Dascăl, Ch., Pontos, 2005] / Nina
Slutu-Soroceanu // Lit. şi arta. – 2005. – 17 noiemb. – P. 6.

5092. Ţopa, Efimia. O poezie a sufletului răvăşit : [pe marginea cărţii "La
ce, suflete, gândeşti" de Lora Rucan, Timişoara, 2005] / Efimia Ţopa // Lit. şi arta. –
2005. – 3 noiemb. – P. 5.

5093. Vieru, Grigore. Ai însurit degeaba, domnule Serafim Saka : [scris.


deschisă] / Grigore Vieru // Lit. şi arta. – 2005. – 3 noiemb. – P. 3.

821.14 Literatură greacă (elenă)


5094. Новичихин, Евгений. Поэтический образ Эллады : [в кн. "Вли-
вается прошлое в настоящее" авт. Периклис Завитсанос] / Евгений Новичихин
// Независимая Молдова. – 2005. – 18 нояб. – Р. 21.

821.161.1 Literatură rusă


5095. Pieleneagră, Victor. Victor Pieleneagră ne reprezintă cu demnitate
în Rusia : [interviu cu poetul şi compozitorul] / a dialogat Olesea Tudose // Capitala.
– 2005. – 30 noiemb. – P. 7; Столица. – 2005. – 30 нояб. – Р. 6.

5096. Radec, Leonid. Roadele revoluţiei nu se pârguiesc imediat: 125 de


ani de la naşterea lui Aleksandr Blok (1880-1921) / Leonid Radec // Comunistul. –
2005. – 24 noiemb. – P. 15.

165
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

5097. Radek, Leonid. Poet al lui octombrie : [110 ani de la naşterea


poetului rus Eduard Bagriţki] / Leonid Radek // Comunistul. – 2005. – 4 noiemb. –
P. 16; Коммунист. – 2005. – 4 нояб. – Р. 16.

5098. Вы помните, вы все, конечно, помните… : из ист. жизни и


смерти поэта Сергея Есенина / подготовила Александра Шейнина // Новое
время. – 2005. – 25 нояб. – Р. 5.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


5099. Мариан, Борис. Кирилл Ковальджи : от холма до вершины : [75
лет со дня рождения прозаика и поэта, пер. и публициста] / Борис Мариан //
Независимая Молдова. – 2005. – 4 нояб. – Р. 19.

5100. Толоченко, Василий. Писатели не уходят на пенсию : [памяти


писателя и публициста Евгения Габуния] / Василий Толоченко // Независимая
Молдова. – 2005. – 11 нояб. – Р. 8.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


5101. Colesnic, Iurie. Creaţia ca destin : [eseu] / Iurie Colesnic // Lit. şi
arta. – 2005. – 3 noiemb. – P. 4. – (Realitatea ca un mit).

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
5102. Floreşti, floare rară între localităţile Moldovei // Flux : ed. de vineri.
– 2005. – 18 noiemb. – P. 7. – Cuprins : Floreşti, primul oraş văzut în viaţa sa de
primul preşedinte al Republicii Moldova / Vitalie Ciobanu; Mircea Snegur; Sergiu
Sumcă; Vasile Moldovanu; Svetlana Lazăr; Oraşul care a lichidat şomajul / Iurie
Ţap, Oraş "fără buget".

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Gheorghiu, Gheorghe. Poezie şi destin : [comemorarea poetului Andrei
Ciurunga]. – Vezi Nr 5035

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Movilă, Boris. Lacrimi pentru Basarabia : [in memoriam poetului Andrei


Ciurunga]. – Vezi Nr 5036

Ustian, I. C. Stere : Sociologia economica (I-II). – Vezi Nr 4658

Вы помните, вы все конечно, помните… : из ист. жизни и смерти по-


эта Сергея Есенина. – Vezi Nr 5096

929.5 Genealogie
5103. Ciubucciu, Vlad. Protectorul din Ţareuca : [Ion Cuzuioc : aspecte
genealogice] / Vlad Ciubucciu // Lit. şi arta. – 2005. – 17 noiemb. – P. 8.

5104. Palii, Sergiu P. Cel mai tânăr prinţ cu rădăcini muşatin : [prinţul
Emmanuel Leopold Guillaume Francois Marie al Belgiei] / Sergiu P. Palii // Timpul
de dimineaţă. – 2005. – 4 noiemb. – P. 16.

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
930.25 Arhivistică. Arhive
5105. Субботович, Ирина. И пыль веков от хартий отряхнув… : к
190-летию Нац. архива / Ирина Субботович // Независимая Молдова. – 2005. –
25 нояб. – Р. 7.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(3) Istoria lumii antice
5106. Merlini, Marco. Rădăcinile adânci ale civilizaţiei danubiene : [art. al
dir. gen. al proiectului de cunoştinţe preistorice, Roma, Italia] / Marco Merlini; trad.
din lb. engl. de Luminiţa Sava // Florile dalbe. – 2005. – 3 noiemb. – P. 5.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


5107. Iachim, Ion. Un diplomat în fotoliu de ministru : [pe marginea cărţii
"Viaţa şi activitatea contelui Toma Cantacuzino" de Victor Ţvircun] / Ion Iachim //
Ora satului. – 2005. – Noiemb. (Nr 18). – P. 13.

167
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

5108. Jianu, Vasile. Istoria Rusiei : ("Kratkii kurs") scrisă de ziaristul V.


Jianu // Ora satului. – 2005. – Noiemb. (Nr 18/19). – P. 15. – Contin. Începutul : Mai
(Nr 9).

94(478) Istoria Republicii Moldova


5109. Cernea, Gheorghe. Dimensiunile unui savant şi pedagog : [Anton
Moraru, savant, istoric] / Gheorghe Cernea // Glasul naţiunii. – 2005. – 2 noiemb. –
P. 11.

5110. Eremia, Anatol. Borceag : [din ist. comunei, raionul Cahul] / Anatol
Eremia // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 11 noiemb. – P. 7.

5111. Eremia, Anatol. Brânza : [raionul Cahul : din ist. localităţii] / Anatol
Eremia // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 25 noiemb. – P. 7.

5112. Grosu, Vasile. Sate pitoreşti în valea Nistrului : [din istoria


localităţilor] / Vasile Grosu // Natura. – 2005. – Noiemb. (Nr 11). – P. 12.

5113. Petrencu, Anatol. Politici de deznaţionalizare şi rezistenţa


naţională în Basarabia între 1812 şi 1945 : [pe marginea lucrărilor Conf. istoricilor
din România şi Rep. Moldova, I-a ed., Bucureşti, oct. 2005] / Anatol Petrencu //
Glasul naţiunii. – 2005. – 2 noiemb. – P. 6.

94(498) Istoria României


5114. Pohilă, Vlad. Ucis, dar neînvins în Cetatea Dreptăţii noastre : la 65
de ani de la asasinarea lui Nicolae Iorga / Vlad Pohilă // Timpul de dimineaţă. –
2005. – 25 noiemb. – P. 10.

94(=135.1) Istoria românilor


5115. Pascaru, Gheorghe. Denumirea poporului şi a limbii de pe teritoriul
fostei Dacii / Gheorghe Pascaru // Spirit românesc. – 2005. – 3 noiemb. – P. 3. –
Contin. Începutul : 20 oct.

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ" NR 11-2005

Berezovschi, Nelli 4843


A
Bivol, Efim 5049
Adăscăliţei, Mihai 4927 Blaga, Lucian 5017
Agachi, Alexei 4955 Blok, Alexandr (5096)
Aldea-Teodorovici, Cristi 4954 Bodrug, Oleg 4932
Aldea-Teodorovici, Doina 4954 Bogdănaş, Silvia 4939, 4973
Aldea-Teodorovici, Ion 4954 Boguşevschi, Iuliana 4642, 4844-45,
Alecsandri, V. 5025 4850, 4885
Alexei al II-lea 4651 Boico, Alexandru 4728
Amihalachioaie, Gheorghe 4810 Bojescu, Rodica 4848
Andronic, Victor 4783 Botnari, Alexandru 4815
Anghel, Mihai 4993 Botnaru, Vasile 4696
Anton, Ion 5044 Braghiş, Dumitru 4667, 4770-71
Arhiliuc, Ion 4795 Brânzilă, Vadim 4698
Arsene, Alexandru 4796 Braşoveanu, Dumitru 4797
Arsene, Doina 4956 Bratu, Ilie 4726
Aura 4957 Brăviceanu, George 4903
Avram, Aliona 4646 Bucătaru, Victor 4971
Avram, Maria 4841 Bucium, V. 4812
Axinte, Ion 4638 Bujor, Ilie 4902
Bujor, Pavel 4941-42
B Bulat, Ion 4738
Bacovia, G. 5025 Bunduchi, Alexandra 4850
Badicu, Iurie 5045-46 Burcă, Sergiu 4720
Bagriţki, Eduard 5097 Burchin, Iulia 4864
Balaban, Valeriu 4811 Burns, Robert 5014
Bâkov, Vladimir 4945 Buruiană, Svetlana 4846
Bâlici, Gheorghe 5024, 5026-27, 5047- Busuncian, Tatiana 4721
48 Butnariuc, Anişoara 4743
Barbu, Ion 5016 Buţco, Valentin 4847
Barbu, Marian 5036
C
Băluţel, Ecaterina 4850
Begu, Adam 4842 Calcea, Andrei 4830
Bejenaru, Olga 4978 Caminski, Victor 4670
Belicov, Serafim 4958 Canţer, Valeriu 4908
Bendas, Mihai 4895 Capsâzu, Valeriu 4772
Benu, Victor 4738 Caragiale, Ion Luca 5018
Bercea, Maria 4664 Casian, Anatolie 4909

169
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

Catană, Vitalie 4668 Cotruş, Aron 5020


Căldare, Dumitru 4738 Craievschi, Viorica 4740
Cerepenco, Vitalie 4944 Crudu, Dumitru 5081
Cernea, Gheorghe 5109 Cucer, Angela 4863
Cernei, Oleg 4669-70 Cucereanu, Radion 4896
Cernuda, Luis 5015 Curtescu, Tamara 4843, 4848, 4849
Cheianu, Constantin 4671 Cuzneţov, Alexandru 4738
Chiperi, Galina 4850 Cuzuioc, Ion 5103
Chiriac, Petru 4734, 4735
D
Chiriac, Vlad (5080)
Chirilov, Viorica 4820, 4944 Dabija, Nicolae 4960
Chirtoacă, Dorin 4672 Daghi, Victor 5001
Chirtoagă, Ion 4784 Darie, Pavel 5051
Chisnenco, Angela 4946, 4987 Dascăl, Valeria 5052, 5091
Cibotaru, Mihail Gh. 4741, 5078 Daţii, Nicolai (4951)
Ciobanu, Mihai 4959 David, Anatolie 4911
Ciobanu, Mitrofan 4886 David, Aurel 5075
Ciobanu, Raisa 4650, 4916, 4959, 5077 Dănilă, Valentina 4738
Ciobanu, Vitalie 5102 Diacov, Dumitru 4677
Ciobanu, Vladimir 4674 Dinescu, Mircea 5033-36
Ciobanu-Vieru, Valerian 5086 Dinescu, Viorel 5036
Ciocanu, Anatol 5078 Diviza, Ion 5053-54
Ciubotaru, Anatolie 4864 Dogotaru, Anatol 4945
Ciubuc, Grigore 4785 Doni, Gheorghe 4898, 5055
Ciubucciu, Vlad 5010, 5103 Druţă, Boris 5056, 5082
Ciuntu, Ioan (protoiereu) 4651 Dulgheru, Valeriu 4909
Ciurlionus, Mikalojus (4961) Dumbrăveanu, Dorin 4750
Ciurunga, Andrei 5019, 5037-38 Dumneanu, Maria 4865
Cobzac, Victor 4947
Cojocaru, Vasile 4887 E
Colesnic, Iurie 4640, 4675-76, 4816, Emmanuel Leopold Guillaume Francois
4828, 4897, 4948, 5032, 5050, 5079- Marie, 5104
80, 5101 Eremia, Anatol 5110-11
Colos, Vladimir 4908 Eşanu, Ion 4882
Constantinescu, Marina 4979
Conta, Vasile (4648) F
Conţiu, Mihai 4792, 4794 Filip, Iulian 5057-60
Coroi, Zinaida 4912 Finiti, Sergiu 4986
Corpocean, Ghenadii 4994 Fişer, Anatol 4655, 4789, 4815
Cosarciuc, Valeriu 4773 Fonari, Serafim 4738
Costaş, Natalia 4920 Frunză, Tatiana 4876

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Func, Iosif 4992 I


Furtună, Dorian 4690-91
Iachim, Ion 5107
G Ichim, Anatol 4852
Ichim, Valentina 4879-80
Gaju, Emil 4980
Iftodi, Victoria 4798-99, 4808
Gărgăun, Alexandra 4851
Ilieş, Alexandru 4853, 4992, 4996-98,
Gelibter, Francis 4929
5002
Gheorghiţă, Eugen 4783, 4787, 4817
Iorga, Nicolae 5114
Gheorghiţă, Nadina 4772, 47750, 4831,
Irimescu, Ion 4948
4912, 4950
Irimie, Marina 4740
Gheorghiu, Gheorghe 5037
Isac, Andrei 4897
Gheorghiu, Luminiţa 4972
Gherasimov, Lilia 4877 J
Ghilaş, Victor 5061
Jelescu, Petru 4888
Glenny, Mişa 4662
Jianu, Vasile 5108
Globu, Maria 4878
Josanu, Efim 4678-79, 4949, 5077
Gojinevschi, Ana 4883
Josu, Nina 5043, 5063-64
Goloborodko, Nina 4821
Jovmir, Vasile 4921
Gonţa, Ion 5062
Jurja, Ludmila 4837
Gorincioi, Alexandru 4673
Gorincioi, Ion 4866 K
Gorodenco, Anatolie 4774
Grecu, Sandu 4981 Kochanska, Ewa 4747
Grimalschi, Anatol 4836 Kolosyuk, Galina 4739
Groppa, Stanislav 4918 Konya, Peter 4739
Grossu, Sergiu (5079) L
Grosu, Aneta 47982, 4954
Grosu, Vasile 5112 Larco, Vasile 5021
Guţanu, Nicolae 4933 Lesnic, Victoria 4838
Guţu, Alina 4965 Lică, Valerian 5022
Guţu, Aurel 4775 Loghin, Andrei 4993
Guţu, Vasile 4811 Loteanu, Emil 4971
Guzun, Alexandru 4995 Lozan, Ala 4839
Guzun, Grigore 4818 Lozan, Mina 4899
Guzun, Ludmila 4738, 4867 Lozinschi, Raisa 4694, 4967
Luca, Lilian 4820
H Lucinschi, Chiril 4998
Hadârcă, Natalia 4682, 4936 Luncaşu, Petruş 5023
Harconiţă, Elena 4643 Luncă, Constantin 4786
Hodorogea, Dumitru 4776 Lungoci, Gheorghe 5024
Homenco, Raisa 4641 Lungu, Călin 4776
Lupan, Emilia 4982

171
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

Lupu, Elena 4850 N


Lupuşor, Tamara 4740, 4916
Nacu-Colesnic, Larisa 4919
Lupu-Vdovicenco, Angela 4881
Neagu, Ion 4685
M Nechit, Irina 4979-50, 4983-84
Negară, Ecaterina 5067
Macedonski, Al. 5025
Negru, Fiodor 4686
Macovei, Aliona 4864
Negru, Nicolae 4727
Malarciuc, Gheorghe 5083
Negru, Nina 4649
Malcoci, Iulia 4854
Neguţă, Andrei 4722
Maleş, Petru 4697
Nemerenco, Ala 4868
Malta, Andrej 4739
Nica, Vladimir 4934
Marin, Gheorghe 5083
Nichituş, Victor 4836
Martin, Vasile 4742
Nogai, Boris 4812
Matcovschi, Dumitru 5065-66
Noroc-Pânzaru, Lidia 4738
Matei, Iurie 4950
Maximov, Iurii 4641 O
Mazur, Valentina 4738
Obadă, Theodor 4911
Mazur, Vladislav 4999
Olaru, Angelina 5034
Măniuţiu,Mihai 4983
Olărescu, Dumitru 4903
Mătcaş, Nicolae 4665, 5067
Onciu, Parascovia 4644
Mândâcanu, Virgil 4871, 4888
Ostrovan, Elena 4870
Mereuţă, Daniela 4713
Mereuţă, Ion 4871 P
Merlini, Marco 5106
Mihailescu, Constantin 4900-02 Paladi, Mihai 4738
Misail, Nicolae 4773 Palii, Lilia 4897
Mitic, Aleksandar 4713 Palii, Sergiu P. 5104
Mocanu, Tudor 4738 Palladi, Tudor 5085-86
Modrîngă, Vitalie 4814 Panuş, Elena 4683
Moldovanu, Vasile 5102 Papuc, L. 4888
Moloşag, Victor 4738 Pascal, Natalia 4855
Moraru, Ana 4956, 4963 Pascaru, Gheorghe 5115
Moraru, Anton 4889, (5109) Pascaru, Vlad 4785
Morăraş, Mihai 5084 Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 4687
Moscalu, Nina 4848 Pavel, Corina 4966
Movilă, Boris 5038 Pavlicenco, Vitalia 4777
Munteanu, Dumitru 4787 Păduraru, George 4982
Munteanu, Galina 4802 Păsat, Dumitru 4648, 5011
Munteanu, Grigore 4850 Păsat, Valeriu 48104
Muşuc, Eduard 4680-84 Petrache, Mihai 4667
Petrenco, Grigore 4728
Petrencu, Anatol 5113

172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Petrescu, Nicolae 5026 Rogac, Raia 4644, 4846, 4852, 4857


Petrone, Gheorghe 5027 Roibu, Nicolae 4651, 4692
Pieleneagră, Victor 5095 Rosetti, Radu D. 5029
Plăieşu, Raisa 4919, 5087 Roşca, Agnesa 5071
Plămădeală, Nina 4856 Roşca, Irina 5000
Poalelungi, Mihai 4800 Rotaru, Pavel 4674, 4729
Pohilă, Vlad 5039, 5114 Rotaru, Tatiana 4908
Poiată, Petru 4654, 4688-89, 4799, 4808 Rotaru, Valentina 4884
Poleacov, Iurii 5076 Rotaru, Vasile 4700
Popa, Constanţa 4989 Rucan, Lora 5092
Popa, Ion 4738 Rufală, Veaceslav 4738
Popa, Iulius 4890, 4892 Rusnac, Alexei 4816-17
Popa, Nicolae 5033, 5035, 5088 Rusu, Gheorghe 4831-32
Popa, Pavel 4895 Rusu, Mihail 5072, 5089
Popescu, Mihai 4857 Rusu, Mircea 4690-92
Popova, Tamara 4922 Rusu, Nicolae 5040, 5090
Popuşoi, Liliana 4932, 4943, 4947, 4955, Rusu, Tudor 4892
4962, 4964, 4981, 4988, 5081 Rusu, Vitalie 4987
Porcesco, Cristina 4930, 4951, 4961 Rusu-Ciobanu, Valentina 4949
Porcescu, Gheorhge 4734, 4738
S
Portas, Valentin 4639
Porubin, Natalia 4656, 4858, 4873, 4891 Sachelaride, Constantin 5030
Povar, Iurie 4946 Sadoveanu, Mihail (5032), (5039-41)
Preda, Marin 5028 Saka, Serafim 5084, 5093
Prisăcaru, Ina 4672, 4677, 4693, 4755 Sandu, Maria 4842
Proca, Ion 4928 Sandu, Nicolae 4738
Proca, Pavel 4985-86 Saulea, Aurel 4871
Prodan, Mihai 4945 Saulea, Svetlana 4864
Prohorciuc, Alexei 4922 Sava, Andrei 4962
Puică, Grigore 5069 Sava, Luminiţa 5106
Puiu, Ion 4985, 5070 Savin, Alexandru 4666
Puric, Elena 4920 Savin, Gheorghe 4928
Savin, Tatiana 5090
R
Scurtu, Ala 4840
Radec, Leonid 5096 Scurtu, Valeria 4747
Radek, Leonid 5097 Serebrian, Oleg 4723
Radu, Alina 4662 Siminel, Victor 4828
Răcilă, Vitalie 4818 Sinica, Lucia 4740
Răducanu, Viorelia 4665 Sîmboteanu-Popescu, Daniela 4802
Reniţă, Alecu 4904 Sîngureanu, Ala 4872
Reniţă, Ion 5015 Slutu-Soroceanu, Nina 5091

173
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

Snegur, Mircea 5102 Tudose, Olesea 5095


Socor, Vladimir 4714 Turea, Larisa 4972
Stan, Gabi 5001
Ţ
Stempovschi, Elena 4738
Stepaniuc, Victor 4873 Ţap, Iurie 5102
Stoicovici, Cătălin 4926, 4934 Ţopa, Efimia 5085, 5092
Strâmbeanu, Andrei 4978, 5073 Ţurcan, Galina 4875
Stratan, Nelu 4963 Ţurcan, Pavel 4788
Stratan, Pavel 4963-64 Ţurcanu, Alina 4669, 4699, 4777, 4803
Stroescu, Vasile (4649) Ţurcanu, Vergil 4743
Suboci, Natalia 4734, 4738 Ţurcanu, Victor 4755
Sulac, Ioana 4965 Ţvircun, Victor 5107
Sulac, Nicolae (4967)
Sumcă, Sergiu 5102 U
Susarenco, Gheorghe 4803-04, 4813 Untilă, Veaceslav 4906
Suveică, Iurie 4988 Urechean, Serafim 46967, 4756, 4834
Urîtu, Ştefan 4805
Ş
Ursu, Ana 4657
Şalaru, Ion 4913 Ursu, Vasile 4673, 4697-4700
Şandru, Dumitru 4738 Ustian, I. 4660
Şarban, Vladimir 4693-94
Şcerbakov, Vladimir 4739 V
Şevcişin, Gheorghe 4958 Vacarciuc, Galina 4921
Ştefan cel Mare 55 Vaculovschi, Alexandru 5047
Ştefârţă, Sorina 4685, 4720 Vaipan, Gheorghe 4942
Ştirbeţ, Nicolae 4941 Varaniţa, Grigore 4639
T Vartic, Andrei 4910
Vasilachii, Vitalie 4943
Tabunşcic, Gheorghe 4821 Verebcean, Viorica 4861
Talaz, G. 5031 Vetrilă, Sorina 4850
Talmazan, Doriana 4989 Vieru, Boris 4904
Tărâţeanu, Vasile 5043 Vieru, Grigore 5093, 57
Teriş, Ştefan 4647 Vieru, Grigore 57
Tihon, Cornelia 4966 Vîlcu, Nicolae 4784
Toma, Marcel 4995, 4999, 5003 Vîrlan, Ion 4715
Tomşa, Natalia 4874 Vîzdoagă, Ion 4813
Topalo, Valentina 4645 Voitun, Aneta 4832, 4901
Trofim, Maria 4967 Vrabie, Gheorghe 5075
Trofimov, Vasile 4695 Vrednic, Nicu 4842, 4907
Trudov, Marcel 5002
Tudosă, Nicolae 4741,5074

174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Y Глазова, Татьяна 4745


Голобородько, Нина 4824
Yurski, Serghei 4973
Греку, Санду 4990
Z Гречанная, Зинаида 9
Гросул, Владислав 4661
Zaharia, Leonid 4835 Грушак, Виталий 5005
Zaharia, Lilia 4750
Zamfir, Gheorghe 4966 Д
Zaporojanu, Arcadie 5003
Дмитриев, Андрей 4702
Zbârciog, Vlad 5041-42
Дынга, Игорь 4968
Zdraguş, Viorica 4850
Zencovici, Ghenadii 4686 Е
Zgardan, Vasile 4936
Евстратьев, Сергей 4731
Zghibarţă, Nina 4738
Есенин, Сергей 58
А
Ж
Андон, Виктор 4974-77
Жарчинский, Денис 4991
Антонович, Татьяна 4833, 4914, 4917
Желибтер, Франсис 4931
Астахова, Ирина 4748-49, 4762
Жнецов, Виктор 4778
Б Журавский, Николай 5006
Бажура, Федор 4757 З
Балан, Анатолий 5009
Завитсанос, Периклис 5094
Бенедиковская, Лидия 5004-5005,
Зайченко, Сергей 4717
5007
Западинский, Роберт 4718
Бертрам, Кристоф 4716
Зевина, Ада 4953
Бологов, Петр 4701
Зубков, Василий 4658
Борисова, Татьяна 4826
Бородаки, Евгений 4915 И
Бырлэдяну, Руслан 4744
Иванова, Татьяна 4730
В Иову, Григорий 4822
Исаев, Александр 4724
Виеру, Каролина 4937
Исаев, Фейруз 4940
Воронин, Владимир 4652
К
Г
Каврук, Дмитрий 4938
Габуния, Евгения (5100)
Калак, Дмитрий 4790
Галкина, Аксиния 4969
Капсызу, Валерий 4732
Гарусова, Ольга 4953
Киртока, Василий 4748
Гачкевич, Григорий 4759
Ковальджи, Кирилл 5099
Георгицэ, Надина 4732
Копанский, Александр 4938
Гидирим, Георге 4893

175
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

Крапивка, Игорь 4749 Ройбу, Зиновий 4706-07


Роман, Александр 4862
Л
Рошка, Александр 4894
Лафлэнд, Джон 4663
С
Литовцева, Елена 4822, 4923
Сакарэ, Виталие 4823
М
Святченко, Иван 4764
Майлстоун Льюис (Лев Мильштейн), Сима, Георгий 4708-4711
4975 Слезар, Генри 5012
Максимов, Юрий 60 Слуцкий, Олег 4893, 4968
Маракуца, Григорий 14702 Смешная, Татьяна 4780
Мариан, Борис 5099 Соломонов, Сергей 4939
Матвеенко, Дмитрий 4637 Спасский, Александр 4703
Мацан, Вера 4823 Спэтару, Тимофей 4781
Меркель, Ангела 4716 Старик, Виктор 4827
Михайло, Лариса 4935 Стати, Василий 4661
Мотрой, Алена 4725, 4760 Столяр, Зиновий 4970
Мохамад, Махатир бен 4653 Субботович, Ирина 5105
Мунтяну, Галина 4809 Сысков, Сергей 4782
Мушук, Эдуард 4703
Т
Н
Табунщик, Георгий 4824
Новичихин, Евгений 5094 Такий, Александр 4759
Тарлев, Василе 4825
О Терехов, Дмитрий 4637
Огородников, Михаил 4762 Тищенко, Юрий 4708
Толоченко, Василий 5100
П Туртэ, Валериу 4781, 5006
Панасюк, Виктор 5007 Тутышкин, Андрей (4977)
Пирвелли, Леван 4719 У
Пожар, Сергей 4969
Полинин, Андрей 4782 Узун, Елена 4990
Попова, Тамара 4924 Урсу, Василе 4712
Попович, Григорий 5009 Урсу, Думитру 4765
Прохорчук, Алексей 4923-24 Усатый, Эдуард 4766
Пушкаш, Виктор 4806 Устименко, Сергей 4826
Устюгова, Наталья 4862, 4925
Р Ушкина, Полина 5009
Радченко, Алексей 4829 Уэстлейк, Дональд 5013
Разумов, Кирилл 4705
Рацеева, Вероника 4915 Ф

176
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ш
Фомин, Игорь 4940
Шалимов, Эдуард 4931
Френкел, Ян 4970
Швейкина, Ольга 4766
Функ, Иосиф 5009
Шейнина, Александра 5098
Ц Шеларь, Галина 4659
Шикирлийская, Марина 4767-69
Цуля, Олег 4730
Шишкан, Надежда (4894)
Ч
Ю
Череватый, Виктор 4827
Юга, Мирча 4807
Чиботару, Виорел 5008

177
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

Lista gazetelor, ale căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă"
Nr 11-2005

1. Capitala
2. Capitala = Столица
3. Comunistul
4. Curierul vamal
5. Dezvoltarea
6. Dreptul
7. Gardianul
8. Făclia
9. Florile dalbe
10. Flux : cotidian naţional
11. Flux : ediţia de vineri
12. Gazeta oraşului
13. Glasul naţiunii
14. Jurnal de Chişinău
15. Literatura şi arta
16. Moldova suverană
17. Natura
18. Ora satului
19. Săptămîna
20. Spirit românesc
21. Sport plus
22. Timpul de dimineaţă
23. Vocea poporului
24. Ziarul de gardă
25. Голос народа
26. Кишиневские новости
27. Кишиневский обозреватель
28. Коммерсант plus
29. Коммунист
30. Молдавские ведомости
31. Независимая Молдова
32. Новое время
33. Право
34. Столица
35. Таможенный вестник
36. Экономическое обозрение

178
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CUPRINS

CRONICA CĂRŢII................................................................................................5

0 GENERALITĂŢI ...................................................................................................5
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................5
008 Civilizaţie. Cultură. Progres.............................................................................6
01 Bibliografie. Cataloage..............................................................................6
08 Poligrafii. Lucrări colective.......................................................................6
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori......................................................................7
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .....................................................................................9
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ..............................................10
2 RELIGIE. TEOLOGIE ..........................................................................................10
23/28 Creştinism. Religie creştină ................................................................10
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..............................................................................................11
31 Statistică. Demografie. Sociologie ...........................................................11
32 Politică .....................................................................................................11
33 Economie. Ştiinţe economice....................................................................12
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ.....................................................................15
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................17
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber.............................................17
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ...............................................................22
51 Matematică...............................................................................................22
53 Fizică........................................................................................................24
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ........................................................24
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice....................................................25
57 Ştiinţe biologice........................................................................................25
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .........................................................26
61 Medicină...................................................................................................26
179
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................28


63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice .................................................................................29
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii...................31
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ....................................32
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale .................33
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .......................................................34
73/76 Arte plastice. Arte decorative..............................................................34
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie .....................................34
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ......................................................34
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ...........................................................36
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie....36
82 Literatură .................................................................................................40
82/821 Literatură artistică.....................................................................................40
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .....................................................................46
908 Monografii ale localităţilor ............................................................................46
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ...........46
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică).
Geografie teoretică........................................................................................46
912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului.
Imagini. Scheme. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri (ca
reprezentare a cunoştinţelor geografice) .......................................................47
913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne ...............47
929 Ştiinţe biografice şi înrudite...........................................................................48
93/94 Istorie ..................................................................................................48
94 Istorie generală. Istorie universală ..........................................................48
94(100) Istorie universală .....................................................................................48
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 11-2005 .....................................................60

180
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .....................................................62

0 GENERALITĂŢI .................................................................................................62
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ...............................................62
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general.......................................................................62
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ...............................62
008 Civilizaţie. Cultură. Progres...........................................................................62
070 Ziaristică. Presă..............................................................................................63
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ...................................................................................63
1/14 Filozofie........................................................................................................63
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ..............................................64
2 RELIGIE. TEOLOGIE ..........................................................................................65
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..............................................................................................65
31 Statistică. Demografie. Sociologie ...........................................................65
32 Politică .....................................................................................................66
33 Economie. Ştiinţe economice....................................................................66
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ.....................................................................69
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................72
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .........................................................72
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber.............................................73
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor
..................................................................................................................74
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ...............................................................74
52 Astronomie. Geodezie...............................................................................74
53 Fizică........................................................................................................74
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ........................................................75
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice....................................................75
57 Ştiinţe biologice........................................................................................76
58 Botanică ...................................................................................................77
181
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .........................................................77


61 Medicină...................................................................................................77
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................88
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice .................................................................................90
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii...................94
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ....................................95
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ...........................................................95
82 Literatură ................................................................................................95
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ...................................................................100
94 Istorie generală. Istorie universală ........................................................100
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 11-2005 ..................101
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sun fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 11-2005................................................107

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ....................................................108

0 GENERALITĂŢI ...............................................................................................108
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .............................................108
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general.....................................................................108
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .............................108
008 Civilizaţie. Cultură. Progres.........................................................................108
02 Biblioteconomie......................................................................................109
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii..................................................109
070 Ziaristică. Presă............................................................................................109
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .................................................................................109
1/14 Filozofie ..............................................................................................109
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ............................................110
2 RELIGIE. TEOLOGIE ........................................................................................110

182
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

23/28 Creştinism. Religie creştină ..............................................................110


29 Religii ne-creştine ..................................................................................110
3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................................110
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ..................................110
31 Statistică. Demografie. Sociologie .........................................................111
32 Politică ...................................................................................................112
33 Economie. Ştiinţe economice..................................................................120
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ...................................................................129
35 Administraţie publică. Artă militară ......................................................132
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .......................................................134
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber...........................................135
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor
................................................................................................................141
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII .............................................................141
50 Generalităţi despre ştiinţele pure...........................................................141
53 Fizică......................................................................................................143
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice..................................................143
56 Paleontologie .........................................................................................144
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .......................................................144
61 Medicină.................................................................................................144
62 Inginerie. Tehnică în general .................................................................145
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice ...............................................................................146
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii.................146
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ..................................148
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ...............148
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .....................................................149

183
Noiembrie 2005 ≡ November 2005

71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism.


Peisaje. Parcuri. grădini ........................................................................149
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură............................................149
78 Muzică....................................................................................................150
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ....................................................152
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .........................................................156
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie..156
82 Literatură ...............................................................................................157
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ...................................................................166
93/94 Istorie ................................................................................................167
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei ..................................................167
94 Istorie generală. Istorie universală ........................................................167
94(3) Istoria lumii antice.....................................................................................167
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 11-2005 ..................169
Lista gazetelor, ale căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr
11-2005.......................................................................................................178

184
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliografia Naţională a Moldovei

Formatul 60 X 80/16
Coli de tipar
Coli ed.
Tirajul 50 ex.
Com. Nr

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 57 46
Email: cncm@moldova.cc cncm@go.ro
http://www.iatp.md/cnc

Reglet Max SRL


şos. Hânceşti 2,
Chişinău, MD 2028, Republica Moldova
tel. /3732/ 727770

185