You are on page 1of 407

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISSN 1857-0550
http://www.iatp.md/cnc

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 12
2005

Camera1Naţională a Cărţii din Republica Moldova


Chişinău 2005
Decembrie 2005 ≡ December 2005

MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM


NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of
Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles.
References. Reviews. Music Notes. Fine arts publications.
Electronic resources

Published from 1958


Issued once a month

2005
Nr 12

Chişinău
National Book Chamber of Republic of Moldova
2006

2
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI


CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare.
Referinţe. Recenzii. Note muzicale. Publicaţii artă plastică.
Resurse electronice

Se editează din anul 1958


Apare lunar

2005
Nr 12

Chişinău
Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
2006

3
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Alcătuitori : Claudia BÂGU


Valentina CHITOROAGĂ
Ludmila CORGHENCI
Renata COZONAC
Efimia MACRINICI
Nina MICHERIN
Olesea ZABIACO

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of


Moldova : Cărţi. Autoref. Teze. Art. din rev. şi ziare. Ref. Rec. N. muz. Publ.
artă plastică : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din
Rep. Moldova; alcăt. : Claudia Bâgu,…; red. resp. şi coord. : Valentina
Chitoroagă. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova, 2006 (Reglet Max
SRL). – ISSN 1857-0550
Nr 12, 2005. – 2006. – 407 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine
50 ex.

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2006

4
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2005
DECEMBER NR 12 DECEMBRIE
(1933-2280)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1933. David, Constantin
Sistemul informaţional şi căile de perfecţionare : St. monogr. în baza într.
"Vinăria Bardar" SA / Constantin David; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP
USM, 2004. – 111, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 105-106 (29 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-70-558-8
50 ex. – [05-2367]
- - 1. Sistem informaţional – Servicii industriale.
004:[338.46+663.2/.3](478)
1934. Gremalschi, Anatol
Informatică : Man. pentru cl. a 8-a / Anatol Gremalschi, Ludmila
Gremalschi; comisia de evaluare : Valeriu Cabac, ...; Min. Educaţiei, Tineretului şi
Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2005 (Tipogr. "Balacron"). – 114,
[2] p. : fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 115 (23 tit.)
ISBN 9975-67-480-1(eronat)
[05-2287]
- - 1. Informatică.
004(075.3)
1935. Idem în lb. rusă : Информатика : Учеб. для 8 кл. / trad. din lb. rom.
: Arcadie Malearovici. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2005 (Tipogr. "Balacron"). – 114, [2]
p. : des., tab.; 23 cm.
Bibliogr. p. 115 (23 tit.)

5
Decembrie 2005 ≡ December 2005

ISBN 9975-67-489-5
[05-2280]
- - 1. Informatică (rus.).
004(075.3)
1936. "Information Technologies", conf. int. (4; 2004; Chişinău). 4
International Conference on Information Technologies : 3-7 May 2004, Chişinău :
Abstracts on BiT / conf. chair : Gheorghe Duca. – Ch. : MoldInfoNet, 2004 (Tipogr.
"Bavat-print" SC SRL). – 29 cm.
Vol. 4. – 2004. – 239, [4] p. : scheme, tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-9728-2-9 : 300 ex. – [05-2099]
- - 1. Tehnologii informaţionale (engl.).
004(082)=135.1=111=161.1
1937. Karnaeva, Liubovi
Ştiinţa informării : Dicţ. explicativ multilingv : (român-rus-francez-englez) /
Liubovi Karnaeva; Univ. de Stat din Moldova. Bibl. Centrală Univ. – Ch. : S. n.,
2003 (CEP USM). – 74, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 74 (11 tit.). – Ind. de termeni p. 62-73
ISBN 9975-70-309-7
100 ex. – [05-2373]
- - 1. Automatizare – Biblioteci – Dicţionare. 2. Dicţionare – Automatizare
– Biblioteci.
004:02(038)=00
1938. Melnic, Andrea
Bazele tehnologiei informaţiei : [pentru uzul studenţilor] / Andrea Melnic,
Radu Bucşă. – Ch. : Tehnica-Info, 2005 (Tipogr. Iaşi). – 292 p. : fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 289-292 (89 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-63-274-2
150 ex. – [05-2345]
- - 1. Tehnologii informaţionale.
004(075.8)
1939. Sisteme digitale de comutaţie : Ghid / Univ. Teh. a Moldovei. Fac.
Radioelectronică şi Telecomunicaţii. Catedra Telecomunicaţii. Catedra Sisteme
Optoelectronice; alcăt. : Valerian Dorogan, ...; red. resp. : Nicolae Bejan. – Ch. : S.
n., 2005. – 64, [3] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 64 (5 tit.)
100 ex. – [05-2261]
6
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Sisteme digitale de comutaţie.


004.383.3(036)
1940. Slabu, Gheorghe
Exerciţii rezolvate cu Turbo C++ : Îndrumar de lab. / Gheorghe Slabu,
Valeria Slabu. – Ch. : Tehnica-Info, 2005 (Tipogr. Iaşi). – 159 p. : fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 159 (15 tit.)
ISBN 9975-63-258-0
50 ex. – [05-2346]
- - 1. Limbaje de programare – Turbo C++. 2. Turbo C++ - Limbaje de
programare.
004.432.45(076.5)
1941. Todoroi, Dumitru
Informatics bases : (Teaching Aids) / Dumitru Todoroi, Diana Micuşa,
Elena Nechita; reviewers : Valentin Bordeianu, Ilie Coandă; Acad. of Econ. Studies
of Moldova. – Ch. : ASEM, 2005. – 282, [1] p. : fig., tab.; 29 cm. – (Serie : IEEE –
2000)
Bibliogr. p. 281-282
ISBN 9975-75-300-0
300 ex. – [05-2179]
- - 1. Informatică – Feluri de calculatoare (engl.). 2. Calculatoare (engl.).
004.38(075.8)
1942. Гремальски, Анатол
Информатика : учеб. для 7 кл. / Анатол Гремальски, Григоре
Василаке, Лудмила Гремальски; trad. din lb. rom. : Arcadie Malearovici; Min.
Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2005
(Tipogr. "Balacron"). – 138, [2] p. : fig., tab.; 247 cm.
Bibliogr. p. 138 (18 tit.)
ISBN 9975-67-494-1
[05-2279]
- - 1. Informatică (rus.).
004(075.3)
006 Standardizare şi standarde
1943. Справочник потребителя непродовольственных товаров /
Служба Стандартизации и Метрологии Респ. Молдова. Бюро по связям с по-
требителями. – К. : Б. и., 2006 (Combinatul Poligr.). – 40 p. : il., tab.; 21 cm.
7
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Bibliogr. p. 39-40 (8 tit.)


Gratuit. – [05-2170]
006.91:67/68(036)
1944. Справочник потребителя продовольственных товаров / Служ-
ба Стандартизации и Метрологии Респ. Молдова. Бюро по связям с потреби-
телями. – К. : Б. и., 2006 (Combinatul Poligr.). – 32 p. : il., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 30-31 (8 tit.)
Gratuit. – [05-2171]
006.91:[637+663/664](036)
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
1945. Coup d'œil sur la civilisation : La France dès origines jusqu'à nos
jours : Histoire. Culture. Société. Mode de vie : [pentru uzul studenţilor] / ed.
soignée par. : Ala Bujor. – Ch. : Epigraf, 2005 (F. E. -P. "Tipogr. Centrală"). – 127,
[1] p. : fig.; 24 cm.
Bibliogr. p. 126-127
ISBN 9975-924-69-7
[05-2073]
- - 1. Civilizaţie – Franţa (fr.).
008(44):811.133.1(075.8)
Integrare europeană : Filosofie, politică, cultură. – Vezi Nr 1961

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1946. Alexei Barbăneagră : [jurist] : la 60 de ani: Biobibliogr. / Univ.
Liberă Int. din Moldova. Dep. Inf.-Biblioteconomic; alcăt. : Ludmila Corghenci, ...;
red. bibliogr. : Valentina Chitoroagă; ed. îngrijită de Zinaida Sochircă. – Ch. : ULIM,
2005 (Tipogr. "Bons Offices"). – 52 p. : fotogr.; 20 cm. – (Col. "Universitaria"; Fasc.
a 21-a)
ISBN 9975-934-89-7
100 ex. – [05-2233]
- - 1. Jurisprudenţă – Indici bibliografici.
016:[34+929 Barbăneagră]
1947. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of
Moldova : Cărţi. Autoref. Teze. Art. din rev. şi ziare. Ref. Rec. N. muz. : Se ed. din
anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. : Claudia
Bâgu, …; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii
8
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

din Rep. Moldova, 2005 (Tipogr. "Reglet-Max" SRL). – 20 cm. – Contin. ed.
"Cronica presei". – ISSN 1857-0550
Nr 6, 2005. – 2005. – 269 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine : 50 ex.
– [05-2240]
015(478)
1948. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of
Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 :
Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. : Claudia Bâgu, …; red.
resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii din Rep.
Moldova, 2005 (Tipogr. "Reglet-Max" SRL). – 20 cm. – Contin. ed. "Cronica presei".
– ISSN 1857-0550
Nr 7, 2005. – 2005. – 159, [1] p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine : 50
ex. – [05-2241]
015(478)
1949. Enescu – însăşi muzica : marea, imensa muzică : Bibliogr.
selectivă : (Din col. bibl. publice "Onisifor Ghibu") / Bibl. Mun. "Bogdan Petriceicu
Hasdeu", Bibl. Publică "Onisifor Ghibu"; alcăt. : Elena Vulpe, Natalia Madan. – Ch. :
S. n., 2005. – 67 p.; 30 cm. – (2005 – Anul Int. George Enescu (50 ani de la
trecerea în eternitate))
[05-2069]
- - 1. Muzică instrumentală – Indici bibliografici. 2. Enescu, George, 1881-
1955, compozitor român.
012:[78.071(498)+929 Enescu]
1950. Ţurcanu, Ion
Bibliografia istorică a Basarabiei şi Transnistriei / Ion Ţurcanu; realizată cu
contribuţia lui Ion Nicolaescu; Acad. de Şt. a Rep. Moldova. – Ch. : Litera :
[Bucureşti] : Litera Internaţional, 2005 ( Tipogr. Ed. "Universul"). – 702, [2] p.; 27
cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul Min. Culturii şi Cultelor din
România
ISBN 9975-74-930-5 (în cop.)
[05-2253]
- - 1. Istoria Moldovei – Indici bibliografici.
016:94(478)
1951. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu" la 60 de ani = The State University of Medicine and Pharmacy
9
Decembrie 2005 ≡ December 2005

"Nicolae Testemiţanu" at 60th aniversary : publ., st., cercet. : Bibliogr. selectivă,


1995-2005 / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".
Biblioteca; alcăt. : Ludmila Lipcanu. – Ch. : S. n., 2005. – 210 p.; 20 cm.
Text : lb. rom., engl., rusă
[05-2056]
- - 1. Medicină – Indici bibliografici.
016:[61+378.661(478-25)]
02 BIBLIOTECONOMIE
1952. Bibliotecile din instituţiile de învăţământ superior şi mediu de
specialitate [Moldova] : Ghid / Univ. de Stat din Moldova; Bibl. Centrală Univ.;
coord. ed. : Gutiera Doni, Adriana Proţîc. – Ch. : CEP USM, 2003. – 69, [2] p.; 21
cm.
ISBN 9975-70-310-0
50 ex. – [05-2365]
- - 1. Biblioteci – Moldova – Cărţi de adrese.
027.7(478)(058.7)
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii
1953. Principii fundamentale cu privire la statutul organizaţiilor ne-
guvernamentale în Europa şi expunerea motivelor / Biroul de Inf. al Consiliului
Europei în Moldova. – Ch. : S. n., 2005 (F. E. -P. "Tipogr. Centrală"). – 39, [1] p.; 20
cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-78-432-1 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")
800 ex. – [05-2166]
- - 1. Organizaţii ne-guvernamentale – Europa – Statute.
061.2(4)(060.13)
070 Ziaristică. Presă
1954. Jurnal săptămânal la Europa Liberă : (aug. 2004 – oct. 2005) /
Radio "Europa Liberă". – Ch. : Arc, 2005 (Combinatul Poligr.). – 178, [2] p. : il.; 24
cm.
ISBN 9975-61-408-6
[05-2118]
070:654(082)

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1955. Maluri de Nistru = Берега Днестра : ziariştii colaborează : [ghid] /


Centrul For Media; red. : Gheorghe Budeanu, Natalia Cojocaru. – Ch : S. n., 2005
(Tipogr. "Bons Offices"). – 46, [4]; 46 p. : il.; 20 cm.
Text paral. : lb. rom., rusă. – Pag. paral. – Carte "valet" ("перевертыш"). –
Apare cu sprijinul financ. a Press Now, Olanda
Gratuit, 800 ex. – [05-2219]
- - 1. Ziarişti – Moldova – Biografii.
070.4(470)(092)=135.1=161.1
1956. Mass-Media şi drepturile copilului : O resursă pentru jurnalişti
scrisă de jurnalişti / Media Wise Trust (PressWise), Fondul Naţiunilor Unite pentru
Copiii, Oficiul Regional pentru Europa Centrală, de Est şi CSI. – Ch. : S. n., 2005
(F.E.-P. "Trigraf-Tipar"). – 63, [1] p.; 15 cm.
F. f. de tit.
[05-2339]
- - 1. Mass-Media – Drepturile copilului. 2. Drepturile copilului – Mass-
Media.
070+341.231.14-053.2
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
1957. 50 cei mai influenţi moldoveni în 2005. 10 manageri străini în
Moldova : Influenţă politică, putere financ., notorietate : catalog / Elita Media, VIP
magazin; dir. : Sergiu Gavriliţă; trad. : Vlad Pohilă; red.-şef : Rodica Ciorănică;
fotogr. : Roman Canţâr, ... – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Blitz-Print", Kiev, Ucraina). –
158, [2] p. : fotogr. color., [4] p. il. color.; 28 cm.
Ind. alf. p. 160. – F. f. de tit.
[05-2156]
[082.2+929](478)
1958. Conferinţa ştiinţifică studenţească : [a Univ. de Stat din Moldova],
20-27 apr., 2005 : Rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova; com. org. : Veaceslav
Gromov (preş.), ... – Ch. : CEP USM, 2005. – 190, [1] p. : fig., tab.; 20 cm.
Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 9975-70-537-5
210 ex. – [05-2164]
082+378(478)=00

11
Decembrie 2005 ≡ December 2005

087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori


1959. Suntem cetăţeni ai Europei : lucr. laureaţilor Concursului "Sînt
cetăţean al Europei" / Biroul de Inf. al Consiliului Europei în Moldova. – [Ch. : S. n.,
2005]. – 26 p. : il. color.; 21 x 30 cm. – (2005 – Anul European al Cetăţeniei prin
Educaţie)
F. f. de tit.
[05-2173]
087.5.37.017.4
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1960. "Filosofia, sociologia, politica şi tânăra generaţie", conf. int.
(2003; Chişinău). Filosofia, sociologia, politica şi tânăra generaţie : Materialele
conf. int., 8-9 oct. 2003 / coord. : Vasile Ţapoc. – Ch. : CEP USM, 2003. – 397, [5]
p.; 21 cm.
Antetit. : Univ. de Stat din Moldova, Biroul de Inf. al Consiliului Europei,
Fac. Filosofie a Univ. "Al. I. Cuza", Iaşi, ... – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.
în notele de subsol
ISBN 9975-70-337-2
120 ex. – [05-2327]
- - 1. Filosofie. 2. Sociologie. 3. Politologie.
[1+316+32]:378(082)=00
1961. "Integrarea europeană : Filosofie, politică, cultură", conf. int.
(2004; Chişinău). Materialele conferinţei internaţionale "Integrarea europeană :
Filosofie, politică, cultură", 19-20 noiemb. 2004 / coord. : Vasile Ţapoc, Ala Roşca;
consultanţi : Ştefan Afloroaei, ... – Ch. : CEP USM, 2005. – 406, [1] p.; 20 cm.
Antetit. : Univ. de Stat din Moldova, Biroul de Inf. al Consiliul Europei, Fac.
de Filosofie a Univ. "Al. I. Cuza", Iaşi. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul
art. şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Misiunii OSCE, Biroul de
Inf. al Consiliului Europei
ISBN 9975-70-526-X
50 ex. – [05-2364]
- - 1. Filosofie – Integrare europeană. 2. Politică – Integrare europeană. 3.
Cultură – Integrare europeană.
[1+32+008]:061.1EU(082)=135.1=161.1

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1/14 Filozofie
1962. "Filosofia lui Im. Kant – elogiu raţiunii şi demnităţii umane",
conf. şt. (2004; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică "Filosofia lui Im. Kant – elogiu
raţiunii şi demnităţii umane" : 280 ani de la naşterea lui Immanuel Kant, 26 oct.
2004 : Materialele comunic. / com. org. : Svetlana Coandă, ... – Ch. : CEP USM,
2005. – 57, [1] p.; 21 cm.
Antetit. : Univ. de Stat din Moldova. Fac. Asistenţă Soc., Sociologie şi
Filosofie. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 9975-70-527-0 (trecut eronat pe carte)
30 ex. – [05-2358]
- - 1. Filosofia lui Im. Kant. 2. Raţiune – Filosofia lui Im. Kant. 3. Demnitate
umană – Filosofia lui Im. Kant.
14(082)=135.1=161.1
1963. Ризов, И. В.
Научное объяснение паранормальных явлений / И. В. Ризов. – Ch. : S.
n., 2005. – 55, [1] p. : des., des. color.; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-9972-3-6
100 ex. – [05-2350]
- - 1. Ocultism – Interpretare ştiinţifică (rus.). 2. Forţe supranaturale –
Interpretare ştiinţifică (rus.).
133
159.9 Psihologie
1964. Pasecinic, Victoria
Psihologia imaginii / Victoria Pasecinic. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2006
(Combinatul Poligr.). – 126, [2] p.; 22 cm. – (Col. "Liantul social")
Bibliogr. p. 127
ISBN 978-9975-67-526-0
1 000 ex. – [05-2227]
- - 1. Psihologia imaginii.
159.923
1965. Savca, Lucia
Psihologie : Man. pentru licee / Lucia Savca; comisia de evaluare : Violeta
Mija, ...; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Lumina,
2005 (Combinatul Poligr.). – 191, [1] p. : fig., tab.; 24 cm.

13
Decembrie 2005 ≡ December 2005

ISBN 9975-65-227-1
3 000 ex. – [05-2153]
- - 1. Psihologie.
159.9(075.3)
16 LOGICĂ. TEORIA CUNOAŞTERII. METODOLOGIE
Turcov, E. Tehnologiile comerciale şi logistica. – Vezi Nr 2015

2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1966. Flaşneta lui Moş Dumitrache : [povestiri religioase] / Misiunea Fără
Frontiere / Moldova. – Ch. : Balacron, 2005. – 74 p.; 20 cm.
ISBN 9975-9894-3-8
1 000 ex. – [05-2272]
244
1967. John, Patricia St.
Găina albă a Domnului : [povestiri religioase : trad. din engl.] / Patricia St.
John; Misiunea Fără Frontieră / Moldova. – Ch. : Balacron, 2005. – 35 p.; 20 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat
ISBN 9975-9894-1-1
1 000 ex. – [05-2276]
244
1968. John, Patricia St.
Mai alb ca zăpada : [povestiri religioase : trad. din engl.] / Patricia St. John;
Misiunea Fără frontiere / Moldova. – Ch. : Balacron, 2005. – 39 p.; 20 cm.
ISBN 9975-9894-2-X
1 000 ex. – [05-2275]
244
1969. John, Patricia St.
Un cămin pentru Virginia : [povestiri religioase : trad. din engl.] / Misiunea
Fără Frontiere / Moldova / Patricia St. John. – Ch. : Balacron, 2005. – 32 p.; 20 cm.
ISBN 9975-9829-9-9
1 000 ex. – [05-2274]
244

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1970. Mănăstirea Răciula [raionul Călăraşi] / text : Daria Donţu; red. :


prot. Valeriu Potoroacă; imagini : Pavel Balan. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Sirius").
– 34, [1] p. : imagini color.; 21 cm.
F. f. de tit.
[05-2158]
- - 1. Mănăstirea Răciula – Raionul Călăraşi – Moldova – Istorie.
271(478)(091)
1971. Pastorală la Naşterea Domnului : Cu bună voinţa lui Dumnezeu,
Vladimir Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove. – [Ch.] : S. n., 2005. – 4 p. :
il. color.; 28 cm.
Text paral. : lb. rom., rusă. – F. f. de tit.
[05-2048]
264-941.2=135.1=161.1
1972. White, Ellen G.
Evenimentele finale / Ellen G. White; red. resp. : Gh. Zamostean. – [Ch. :
S. n.], 2005. – 164 p.; 20 cm.
[05-2102]
242:286.3
1973. Idem în lb. rusă : Заключительные события. – [Ch. : S. n.], 2005.
– 175 p.; 20 cm.
[05-2103]
242:286.3
1974. Уроки веры / Христиан. центр "Возрождение". – [Ch.] : S. n.,
2005 (Combinatul Poligr.). – 87, [4] p. : il.; 9 x 18 cm.
[05-2033]
- - 1. Lectura Bibliei (rus.). 2. Evanghelia după Ioan (rus.).
243+226.5
3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
1975. Studii Americane în Republica Moldova : Col. de progr. analitice /
Inst. de Studii Politice şi Relaţii Int.; coord. : Grigore Vasilescu. – [Ch.] : S. n., 2005
(Tipogr. "Elena V. I."). – 246 p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Apare cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite
ale Americii în RM
15
Decembrie 2005 ≡ December 2005

ISBN 9975-9805-4-6
300 ex. – [05-2042]
- - 1. Studii americane în economie.
30(073)
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
1976. Anuarul statistic al Republicii Moldova = Статистический
ежегодник Республики Молдова = Statistical Yearbook of the Republic of
Moldova / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova; col. red. : Vitalie Valcov (preş.),
... – Ch. : Statistica, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 29 cm. – (Statistica
Moldovei)
2005. – 2005. – 560 p. : diagr., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl., rusă.
– ISBN 9975-9828-2-4 (eronat). – ISBN 9975-9828-9-1 (în cop.) : 600 ex. – [05-
2157]
- - 1. Dezvoltare socială, 2005 – Moldova – Date statistice. 2. Dezvoltare
economică, 2005 – Moldova – Date statistice.
316+338(478)(083. 41)=135.1=111=161.1
Filosofia, sociologia, politica şi tânăra generaţie. – Vezi Nr 1960

1977. Sociologie : (man.) / Maria Bulgaru, Stela Milcenco, Oxana Isac,


...; coord. Maria Bulgaru; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Asistenţă Socială,
Sociologie şi Filosofie. – Ch. : CEP USM, 2003. – 21 cm.
Vol. 1. – 2003. – 331 p. : scheme, tab. – Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în
notele de subsol. – ISBN 9975-70-260-0 : 100 ex. – [05-2323]
- - 1. Sociologie.
316(075.8)
1978. Vol. 2 – 2003. – 283 p. : graf., scheme, tab. – Bibliogr. la sfârşitul
cap. şi în notele de subsol. – ISBN 9975-70-261-9 : 100 ex. – [05-2324]
- - 1. Sociologie.
316(075.8)
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
1979. Bodrug-Lungu, Valentina
Educaţia Gender : glosar / Valentina Bodrug-Lungu, Vasile Jardan,
Ludmila Zmuncila; Univ. de Stat din Moldova. Catedra Şt. ale Educaţiei, Gender-

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Centru; Fundaţia Soros Moldova, Progr. Echitate Gender & Şanse Egale. – Ch. :
CE USM, 2004. – 91, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 88 (16 tit.)
ISBN 9975-70-378-X
50 ex. – [05-2351]
- - 1. Educaţie gender – Curriculum.
316.346(072)
1980. Evaluare comună de ţară : [privind dezvoltarea umană] : Rep.
Moldova / Guvernul Rep. Moldova, Org. Naţiunilor Unite. – Ch. : S. n., 2005. – 84 p.
: h., diagr., tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 80-81 şi în notele de subsol
[05-2129]
- - 1. Dezvoltare umană – Moldova.
316.4(478)
1981. Idem în lb. engl. : Common country assessment [privind
dezvoltarea umană] : Rep. of Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 84 p. : h., diagr., tab.;
29 cm.
Bibliogr. p. 80-81 şi în notele de subsol
[05-2130]
- - 1. Dezvoltare umană – Moldova (engl.).
316.4(478)
1982. Femeile şi bărbaţii în Republica Moldova = Women and men in the
Republic of Moldova : Culeg. statistică / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova. –
Ch. : Statistica, 2005 (Tipogr. SA "Crio"). – 89 p. : diagr., tab.; 21 cm. – (Statistica
Moldovei)
Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Apare cu spijinul financ. al PNUD
Moldova
ISBN 9975-9911-4-9
500 ex. – [05-2292]
- - 1. Femei – Moldova – Date statistice. 2. Bărbaţi – Moldova – Date
statistice.
316.346(478)(083.41)=135.1=111
1983. Integrarea aspectelor de sănătate a comunităţii LGBT în politica de
stat a ţărilor Europei Centrale şi de Est = Интеграция аспектов здоровья
сообщества ЛГБТ в государственную политику стран Центральной и

17
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Восточной Европы / Centrul de Inf. "GenderDoc-M". – Ch. : S. n., 2005. – 32; 32


p.; 20 cm.
Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – Pag. paral. – Carte "valet"
("перевертыш")
[05-2034]
- - 1. Homosexuali – Drepturi – Aspecte de sănătate.
316.346.2-055.3(4)+613.885
Piaţa forţei de muncă în Republica Moldova, 2005. – Vezi Nr 1995

1984. Шофрон, Лариса


Конфликтология : [man. pentru uzul studenţilor] / Лариса Шофрон;
Тирасп. гос. ун-т. – К. : Б. и., 2005 (Tipogr. Univ. de Stat din Tiraspol). – 159 p. :
tab.; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – F. f. de tit.
ISBN 9975-9815-7-7
100 ex. – [05-2134]
- - 1. Conflicte – Învăţământ (rus.).
316.482:37.0(075.8)
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale
1985. Comunicarea publică : Concepte şi interpretări : Culeg. de texte-
prelegeri / Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Jurnalism şi Şt. ale Comunic. Catedra
Comunic.; coord. : Valentin Dorogan. – Ch. : CEP USM, 2005. – 21 cm. – (Col.
"Comunicare")
Vol. 3. – 2005. – 191, [1] p. : tab. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de
subsol. – ISBN 9975-70-543-X : 50 ex. – [05-2161]
- - 1. Comunicare publică.
316.77+659.3(082)
32 POLITICĂ
Filosofia, sociologia, politica şi tânăra generaţie. – Vezi Nr 1960

Integrarea europeană : Filosofie, politică, cultură. – Vezi Nr 1961

32.001 Politologie
1986. Varzari, Pantelimon

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Introducere în elitologie : (Studiu) / Pantelimon Vărzari; Univ. de Stat din


Moldova. Fac. Relaţii Int., Şt. Politice şi Administrative. Catedra Politologie. – Ch. :
CEP USM, 2003. – 175, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 169-172 şi în notele de subsol
ISBN 9975-70-321-6
100 ex. – [05-2374]
- - 1. Elitologie. 2. Politologie.
32.001
323/324 Politică internă
323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova
1987. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Anuarul Institutului de Cercetări
Interetnice = Eжeгодник института межэтнических исследований / Acad. de Şt a
Moldovei; col. red. : I. Bodrug (red.-şef), ... – Ch. : Inst. de Relaţii Interetnice, 2005
[2004] (Tipogr. AŞM). – 27 cm.
Vol. 5. – 2005 [2004]. – 175, [1] p. : il., tab. – Texte : lb. rom., ucr., rusă. –
Rez. : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-9775-5-5 :
250 ex. – [05-2376]
- - 1. Relaţii interetnice – Cercetări. 2. Minorităţi etnice – Cercetări.
323/324(478)(082)=135.1=161.1=161.2
1988. Moldova on the Way to Democracy and Stability : From the Post-
Soviet Space towards the World of Democratic Values / Igor Munteanu, Iulian
Chifu, Romaniţa Berghia, ... – Ch. : Cartier, 2005 (Bons Offices). – 263, [1] p. : fig.,
tab.; 24 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al The German
Marshall Fund (GMF) din SUA
ISBN 9975-79-378-9
500 ex. – [05-2226]
- - 1. Democraţie – Moldova (engl.). 2. Stabilitate – Moldova (engl.).
323/324(478)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
1989. Ţurcanu, Ion
Istoria relaţiilor internaţionale / Ion Ţurcanu. – Ch. : Litera, 2005 (Tipogr.
Ed. "Universul"). – 360 p. : il., h. color., diagr., tab., imagini; 24 cm.
Bibliogr. p. 282-288, în note la sfârşitul temelor şi în notele de subsol. –
Ind. de nume, ist.-geogr. p. 338-360

19
Decembrie 2005 ≡ December 2005

ISBN 9975-74-924-0
[05-2266]
- - 1. Relaţii internaţionale – Istorie.
327(091)
Unificarea Europeană : filosofia diversităţii. – Vezi Nr 2024

1990. Буриан, Александр


Теория международных отношений : Курс лекций : [в 2-х т.] / Алек-
сандр Буриан; Акад. Гос. Упр. при Президенте Респ. Молдова, Ассоц. Между-
нар. Права Респ. Молдова. – Ch. : CEP USM, 2003. – 21 cm.
Том 2 : Внешняя политика и международные отношения. – 2003. –
192 p. – Bibliogr. p. 153-189 (631 tit.) şi la sfârşitul lecţiilor. – ISBN 9975-9688-4-8
(Acad. de Administrare Publică) : 200 ex. – [05-2326]
- - 1. Relaţii internaţionale (rus.).
327(075.8)
327(478) Politică externă a Republicii Moldova
1991. Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova. Anuar ştiinţific :
[culegere de art.] / Inst. de Relaţii Int. din Moldova, Acad. de Relaţii Int. şi Studii
Diplomatice; col. red. : Constantin Marin (preş.), ... – Ch. : CEP USM, 2004. – 21
cm.
Vol. 2. – 2005. – 115, [1] p. : diagr., fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., fr.,
rusă. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 9975-70-382-8 : 50 ex. – [05-2352]
- - 1. Relaţii internaţionale.
327:378.4(478)(082)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
1992. Leahu, Tudor
Bazele sistemelor informatice economice : (Note de curs) / Tudor Leahu,
Larisa Hâncu; red. coord. : V. Botnarciuc; MOLDCOOP. Univ. Cooperatist-Comerc.
din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2005. – 388, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 377-382 (100 tit.)
ISBN 9975-70-569-3
500 ex. – [05-2328]
- - 1. Sisteme informatice economice.
330.46/.47(075.8)

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1993. Шаповалов, Б. А.
Основы экономики : (Пособие для учащихся лицеев) / Б. А. Шапова-
лов; Рус. Теорет. Лицей им. Петра Великого, Теорет. Лицей им. А. С. Пушкина.
– Ch. : Bat-Intelect, 2001 (Tipogr. "Elan-poligraf"). – 183, [1] p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 182. – F. f. de tit.
[05-2303]
- - 1. Economie (rus.).
330(075.3)
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
1994. Abella, Manolo I.
Cum să gestionăm migraţia forţei de muncă : Man. pentru statele în
tranziţie şi în curs de dezvoltare : [trad. din engl.] / Manolo I. Abella; asistat de :
Maria Alcastis Abrera-Manganas; Org. Int. a Muncii Geneva. – [Ch.] : S. n., 2005. –
152 p. : fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Guvernului
Irlandiei
ISBN 92-2-817866-3 (Int. Labour Org. 2005)
[05-2126]
- - 1. Migraţia forţei de muncă.
331.556(075)
1995. Piaţa forţei de muncă în Republica Moldova, 2005 = Labour Market
in the Republic of Moldova, 2005 : culeg. statistică / Biroul Naţ. de Statistică al Rep.
Moldova. – Ch. : Statistica, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 183 p. : tab.; 24 cm.
– (Statistica Moldovei)
Tit., ext paral. : lb. rom., engl.
ISBN 9975-9911-3-0
350 ex. – [05-2070]
- - 1. Piaţa forţei de muncă – Moldova – Date statistice.
331.5+316.42(478)(083.41)=135.1=111
331.105.44 Sindicate
1996. "Sindicatele – pilon al societăţii civile. Conlucrarea
subregională a centrelor sindicale – aport la îmbunătăţirea protecţiei sociale a
membrilor sindicatelor", conf. int. (2005; Tighina-Chişinău). Conferinţa
internaţională : Sindicatele – pilon al societăţii civile. Conlucrarea subregională a
centrelor sindicale – aport la îmbunătăţirea protecţiei sociale a membrilor
sindicatelor = Профсоюзы – один из столпов гражданского общества.
21
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Субрегиональное сотрудничество профцентров – вклад в улучшение


социальной защиты членов профсоюзов, 29-30 iun. 2005 / resp. ed. : Vasile
Cioaric. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 71, [1] p. : il.; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă
[05-2191]
- - 1. Sindicate.
331.105.44(082)=135.1=161.1
332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului
de locuinţe
1997. Система инвестиционных сбережений и займов – кредитный
институт для населения / А. Гуцу, А. Диденко, Г. Савельева, …; Нац. ин-т экон.
и информ., Инвестиц. компания "HI-TECH PATENT POOL". – К. : Б. и., 2005. –
22, [2] p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 19-23 (29 tit.). – F. f. de tit.
155 ex. – [05-2150]
- - 1. Investiţii în construcţii – Instituţii de credit (rus.).
332.834
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
1998. Lapuşin, Raisa
Indicaţii metodice pentru lecţii şi seminare la disciplina "Istoria şi teoria
cooperaţiei de consum" : (pentru studenţii tuturor spec., a. 1, secţ. studii cu
frecvenţă redusă) / Raisa Lapuşin, Elena Graur, Tatiana Gogu; MOLDCOOP, Univ.
Coop.-Comercială din Moldova (UCCM). – Ch. : CEP USM, 2005. – 94, [1] p. :
scheme, tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 92 (12 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-929-86-9
[05-2221]
334.735(076.5)
1999. Managementul afacerilor : Curs univ. / Univ. de Stat din Moldova.
Fac. Şt. Econ. Catedra Management; coord. : Simion Certan. – Ch. : CEP USM,
2005. – 351, [1] p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 346-351 (106 tit.)
ISBN 9975-70-572-3
50 ex. – [05-2163]
- - 1. Managementul afacerilor. 2. Afaceri – Management.
334.012.2:658.012.4(075.8)
22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2000. Честный бизнес – ключ к успеху / Лилия Каращук, Вадим


Дрелинский, Виорелия Гыскэ, ... – Ch. :Transparency Int. Moldova, 2006 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 109 p. : des., tab.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 978-9975-9869-7-7
1 900 ex. – [05-2209]
- - 1. Afaceri – Corupţie (rus.). 2. Corupţie – Afaceri (rus.).
334.7+343.352
336 Finanţe
2001. Balanţa de plăţi a Moldovei, 2004 / Banca Naţ. a Moldovei. – [Ch.] :
CEP USM, [2005]. – 119, [1] p. : diagr. color., tab.; 29 cm.
150 ex. – [05-2319]
- - 1. Bănci – Banca Naţională a Moldovei – Balanţe de plăţi.
336.711(478):657.37
2002. Bucur, V.
Contabilitatea impozitelor : [pentru uzul studenţilor] / V. Bucur, V. Ţurcanu,
A. Graur; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Ch. : ASEM, 2005 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 564 p. : scheme, tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 559-561
ISBN 9975-78-438-0 (trecut eronat pe carte)
2 000 ex. – [05-2071]
- - 1. Contabilitatea impozitelor. 2. Impozite – Contabilitate.
336.22(075.8)
2003. Cobzari, Ludmila
Metodologia planificării bugetare : elab. de buget : [pentru uzul studenţilor]
/ Ludmila Cobzari, Tatiana Manole. – Ch. : S. n., 2004 (CEP USM). – 231, [1] p. :
fig., scheme, tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 230-231(23 tit.)
ISBN 9975-9771-8-9
300 ex. – [05-2356]
- - 1. Planificare financiară – Buget. 2. Buget – Planificare.
336.142/.144:352(075)
2004. Darovanaia, Ala

23
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Bazele funcţionării pieţelor de capital : [pentru uzul studenţilor] / Ala


Darovanaia; Acad. de Studii Econ. din Moldovei. Catedra "Bănci şi Burse de valori".
– Ch. : ASEM, 2005. – 375, [1] p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor
ISBN 9975-75-298-5
100 ex. – [05-2178]
- - 1. Piaţă de capital.
336.76(075.8)
2005. Facilităţi fiscale : evoluţii, practici, analize / elab. : A. Certan. – Ch.
: INEI, 2005. – 21, [2] p. : tab.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. Naţ. de Econ. şi Inf.)
Bibliogr. p. 23 (10 tit.). – Descr. după p. 1. – F. f. de tit. şi cop.
156 ex. – [05-2149]
336.225
2006. Grigoriţă, Cornelia
Activitate bancară : [man.] / Cornelia Grigoriţă. – Ed. a 3-a, rev. şi compl. –
Ch. : Cartier, 2005 (Tipogr. AB Printing). – 418, [2] p. : fig., tab.; 24 cm. – (Col.
"Cartier educaţional")
Bibliogr. p. 415-417 şi la sfârşitul cap.
ISBN 9975-79-356-8
1 000 ex. – [05-2225]
- - 1. Activitate bancară. 2. Bănci – Operaţii bancare.
336.71(075.8)
2007. Metode şi tehnici fiscale : (curs univ.) / Rodica Hâncu, Nadejda
Chicu, Olga Kuzmina, ...; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. Catedra "Finanţe şi
Asigurări". – Ch. : ASEM, 2005. – 261, [1] p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 256-261 şi la sfârşitul temelor
ISBN 9975-75-315-9
300 ex. – [05-2177]
- - 1. Fiscalitate – Metode – Tehnici. 2. Taxe – Metode – Tehnici. 3.
Impozite – Metode – Tehnici.
336.22(075.8)
2008. Кожокарь, Г. Г.
Налогообложение в Республике Молдова : Учеб. пособие / Г. Г. Кожо-
карь; Asoc. Contabililor şi Auditorilor Profesionişti. – 2-е изд. – Ch. : ACAP, 2005
(Tipogr. "Comerţ-cupon" SRL). – 235 p. : scheme, tab.; 29 cm. – (Б-ка
сертифицир. бухгалтера)
24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr. p. 230-235 (136 tit.)


ISBN 9975-9889-0-3
350 ex. – [05-2200]
- - 1. Impozite – Moldova (rus.).
336.22(478)(075)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea
economiei. Producţie. Servicii. Preţuri
2009. "Impactul transporturilor asupra dezvoltării relaţiilor econ.
int.", conf. int. (2004; Chişnău). Impactul transporturilor asupra dezvoltării
relaţiilor economice internaţonale : Materialele conf. int., 12 mart. 2004 Chişinău /
red. resp. : Dumitru Solomon; col. red. : Constantin Marin, ... – Ch. : Evrica, 2004. –
384 p. : fig., tab.; 20 cm.
Antetit. : Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunic., Inst. de Relaţii
Int. din Moldova. – Texte : lb. rom., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul at.
ISBN 9975-942-39-3
150 ex. – [05-2334]
- - 1. Economia transporturilor. 2. Relaţii economice internaţionale –
Transport.
338.47:339.9(082)=135.1=161.1
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2005. – Vezi Nr 1976

2010. Esinencu, Alexandru


Lideri ai economiei naţionale / Alexandru Esinencu. – Ch. : ESIN & Co,
2005 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 90 p. : il.; 29 cm. – (Colecţia; 4)
Aut. este indicat pe cop.
ISBN 9975-9796-6-1
[05-2190]
- - 1. Lideri – Economie – Moldova – Interviuri.
338(478)(047.53)
2011. Miron, Viorel
Afaceri în turismul rural : Amenajarea şi tehnologia deservirii oaspeţilor în
pensiunea turistică / Viorel Miron, Marina Miron; Agenţia Naţ. de Dezvoltare Rurală.
– Ch. : S. n., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 112 p. : fig., tab., [8] p. : fig. color.;
29 cm.

25
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr. p. 106 (28 tit.). – Apare cu sprijinul
financ. al proiectului RISP şi fondului renovabil ACSA
ISBN 9975-78-441-0
2 000 ex. – [05-2088]
- - 1. Turism rural – Moldova.
338.48(478)
2012. Savenco, L.
Prognozarea dezvoltării social-economice a Republicii Moldova pe termen
lung / L. Savenco, Z. Olărescu, E. Ursachi. – Ch. : INEI, 2005. – 38, [1] p. : fig., tab.;
20 cm. – (Inf. de sinteză / Inst. Naţ. de Econ. şi Inf.)
Ref. : lb. rusă. – Bibliogr. p. 37 (10 tit.). – F. f. de tit.
147 ex. – [05-2147]
- - 1. Prognoză economică – Moldova.
338.27(478)(048.8)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
2013. Toma, Andrei
Globalizarea : Provocări, riscuri şi pericole : [monogr.] / Andrei Toma;
coord. şt. : Ion Galaju; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. Catedra "Relaţii Econ.
Int.". – Ch. : Dep. Ed.-poligr. al ASEM, 2005. – 227, [1] p.; 19 cm.
Bibliogr. p. 219-227 (96 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-75-336-1
100 ex. – [05-2175]
- - 1. Globalizare – Economie. 2. Economie – Globalizare.
339.9
339.1 Probleme generale. Piaţă
2014. Bahans, Jean-Marc
Dreptul pieţei viti-vinicole / Jean-Marc Bahans, Michel Menjucq; coord. :
Violeta Cojocaru; trad. în lb. rom. : Natalia Suceveanu, Diana Sârcu. – Ch. : CEP
USM, 2005. – 411, [1] p.; 25 cm. – (Col. des Usuels Ferret de la Vigne et du Vin)
Bibliogr. p. 411 şi în notele de subsol
ISBN 9975-70-607-X
200 ex. – [05-2162]
- - 1. Piaţa viti-vinicolă. 2. Vinificaţie – Comerţ. 3. Dreptul pieţei viti-
vinicole.
[339.1+663.2]:347.7
2015. Turcov, E.
26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Tehnologiile comerciale şi logistica : Man. pentru uzul studenţilor inst. de


învăţ. sup. cu profil econ. / E. Turcov, S. Petrovici, A. Petrovici; Acad. de Studii
Econ. a Moldovei. – Ch. : ASEM, 2005. – 327, [1] p. : fig., scheme, tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 324-327 (50 tit.)
ISBN 9975-75-324-8
200 ex. – [05-2176]
- - 1. Tehnologii comerciale. 2. Marketing. 3. Logistică.
339.138+164(075.8)
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
2016. Comerţul exterior al Republicii Moldova = External Trade of the
Republic of Moldova : Anuar statistic / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova. –
Ch. : Statistica, 2005 (Tipogr. SA "Crio"). – 29 cm. – (Statistica Moldovei).
2001-2004. – 2005. – 713 p. : diagr., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl.
– ISBN 9975-9911-5-7 : 150 ex. – [05-2293]
- - 1. Comerţ exterior – Moldova – Date statistice.
339.5(478)(083.41)=135.1=111
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
2017. Golovatâi, Liliana
Instituţiile de drept în Ţările Române secolele XIV – începutul secolului
XIX / Liliana Golovatâi; red. şt. : Valeriu Cuşnir; Acad. "Ştefan cel Mare" a Min.
Afacerilor Interne. Catedra Drept Public. – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare", 2005
(Tipogr. "Elena V. I."). – 108 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 107-108 (38 tit.)
ISBN 9975-935-87-7
300 ex. – [05-2036]
- - 1. Instituţiile de drept în Ţările Române, sec. XIV-XIX. 2. Dreptul în
Ţările Române, sec. XIV-XIX.
340(498)"13/18"(091)
341 Drept internaţional
2018. Borş, Vladimir
Curriculum la disciplina "Dreptul internaţional public" : Ghid metodic /
Vladimir Borş; Univ. de Stat din Moldova. Fac. Relaţii Int. Şt. Politice şi Adm.
Catedra Şt. Juridice. – Ch. : CEP USM, 2005. – 64, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 61-64 (70 tit.)
27
Decembrie 2005 ≡ December 2005

ISBN 9975-70-590-1
50 ex. – [05-2220]
- - 1. Dreptul internaţional public.
341.1/.8(076.5)
2019. Carta europeană a limbilor regionale, sau minoritare : Raport
explicativ : Strasbourg, 05. XI. 1992. – Ch. : Biroul de Inf. al Consiliului Europei în
Moldova, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 41, [1] p.; 29 cm. – (Ser. tratatelor
europene / 148)
ISBN 9975-78-429-1 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")
Gratuit, 500 ex. – [05-2167]
- - 1. Carta europeană a limbilor regionale – Rapoarte.
341.176(4):342.725(047)
2020. Cel de-al treilea summit al şefilor de stat şi de guvern al Consiliului
Europei, Varşovia, 16-17 mai 2005 : buletin inf. / Biroul de Inf. al Consiliului Europei
în Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 40 p. : il. color.; 29 cm.
[05-2174]
- - 1. Summit al şefilor de stat şi de guvern al Consiliului Europei al treilea
– Şefi de stat şi de guvern – Consiliul Europei – Summit al treilea.
341.181:341.176(4)
2021. Drapelul European : Un simbol pentru întreaga Europă : 50 ani /
Consiliul Europei. – Ch. : S. n., 2005. – [13] p. : il. color.; 15 cm.
F. f. de tit.
[05-2172]
- - 1. Drapelul European – Consiliul Europei.
341.176(4)
2022. Drepturile omului : Acte legislative int. şi regionale. – Ch. : Epigraf,
2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 207 p.; 24 cm. – (Drepturile Omului sunt
drepturile tale : Cunoaşte-le şi luptă pentru ele!)
Apare cu sprijinul financ. al PNUD
ISBN 9975-924-72-7
[05-2108]
- - 1. Drepturile omului – Acte legislative.
341.231.14(094)
Mass-Media şi drepturile copilului. – Vezi Nr 195

2023. Richicinschi, Iurie


28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Terorismul – pericolul destabilizării securităţii internaţionale : Monogr. /


Iurie Richicinschi; Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. de Filosofie, Sociologie şi Drept. –
Ch. : CEP USM, 2005. – 116, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 107-116 (152 tit.)
ISBN 9975-70-571-5
100 ex. – [05-2353]
- - 1. Terorism – Securitate internaţională – Concepţii.
341.41/.46
2024. "Unificarea Europeană : filosofia diversităţii", conf. int. (2004;
Chişinău). Unificarea Europeană : filosofia diversităţii = European Unification : phi-
losofhy of diversity : (materialele conf. int.) 2004 / resp. de ed. : Grigore Vasilescu.
– Ch. : S. n., 2004. – 344 p.; 23 cm.
Antetit. : Inst. de St. Politice şi Relaţii Int., Ambasada Britanică Chişinău,
Ambasada Rep. Federale Germania în Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 9975-9805-1-1
400 ex. – [05-2043]
- - 1. Unificare europeană.
[341.176+327(4):1](082)=135.1=111=161.1
2025. "Совет руководителей высших органов финансового кон-
троля государств-участников Содружества Независимых Государств",
сессия (6; 2005; Chişinău). VI Сессия Совета руководителей высших органов
финансового контроля государств-участников Содружества Независимых Го-
сударств, 13-14 сент. 2005, Кишинев. – [Ch. : S. n., 2005] (Tipogr. Bons Offices).
– 83, [2] p. : il. color.; 30 cm.
Texte : lb. rusă, engl. – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-928-88-5
150 ex. – [05-2234]
- - 1. Finanţe – Control de stat.
341.184.81:336(47+57)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
2026. Бойко, Н. Ф.
Административное право. Общая часть (в схемах) / Н. Ф. Бойко; Слав.
Ун-т Молдовы. – К. : Б. и., 2005. – 63 p. : scheme; 20 cm.
ISBN 9975-9628-4-X
100 ex. – [05-2038]
29
Decembrie 2005 ≡ December 2005

- - 1. Drept administrativ (rus.).


342.9(075.8)
2027. Бойко, Н. Ф.
Особенности привлечения граждан к административной ответствен-
ности за совершение правонарушений, посягающих на общественный порядок
: Метод. разработка для проведения практ. занятий по курсу "Административ-
ное право" / Н. Ф. Бойко; Слав. ун-т Молдовы. – Ch. : S. n., 2005. – 41 p. : tab.;
21 cm.
ISBN 9975-9628-5-8
100 ex. – [05-2039]
342. 9(076.5)
342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
2028. Creangă, Ion
Drepturile şi libertăţile fundamentale : sistemul de garanţii / Ion Creangă,
Corneliu Gurin. – Ch. : TISH, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 399 p.; 22 cm.
Bibliogr. p. 393-399 şi în notele de subsol
ISBN 9975-947-53-0 (în cop.) (trecut eronat pe carte)
1 000 ex. – [05-2082]
- - 1. Drepturile omului.
342.72/.73
2029. Reintegrarea Moldovei : soluţii şi modele / resp. ed. : Ion Creangă,
Victor Popa. – Ch. : TISH, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 359 p. : tab.; 22 cm.
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu
sprijinul financ. al Centrului European pentru Problemele Minorităţilor
ISBN 9975-947-52-2 (în cop.)
1 000 ex. – [05-2318]
- - 1. Reintegrarea Moldovei – Soluţii – Modele.
342.4/.5(478)(082)
2030. Republica Moldova. Curtea Constituţională. Culegere de hotărâri
şi decizii / Curtea Constituţională; resp. ed. : Victor Puşcaş, ... – Ch. : Reclama,
2005 (Tipogr. "Balacron"). – 25 cm.
2004. – 2005. – 264 p. – Text paral. : lb. rom., rusă. – Bibliogr. în notele de
subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Guvernului SUA, prin intermediul Agenţiei
Statelor Unite pentru Dezvoltare Int. (USAID)
ISBN 9975-937-39-X (în cop.)
500 ex. – [05-2283]
30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Curtea Constituţională a Republicii Moldova – Hotărâri şi decizii


judiciare.
342.565.2(478)(094.9)=135.1=161.1
2031. Republica Moldova. Curtea Constituţională. Curtea
Constituţională a Republicii Moldova – 10 ani de activitate / Curtea Constituţională
a Rep. Moldova; resp. ed., coord. principal : Victor Puşcaş, Veaceslav Zaporojan;
selecţ. materialelor : Constantin Lozovanu, ... – Ch. : Cartdidact, 2005 (Tipogr.
"Reclama"). – 222 p. : fotogr. color.; 25 cm.
Apare cu sprijinul OSCE Moldova
ISBN 9975-937-36-5 (în cop.)
1 000 ex. – [05-2284]
- - 1. Curtea Constituţională a Republicii Moldova.
342.565.2(478)
2032. Idem în lb. rusă : Конституционный суд Республики Молдова –
10 лет деятельности. – Ch. : Cartdidact, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 231 p. :
fotogr. color.; 25 cm.
Apare cu sprijinul OSCE Moldova
ISBN 9975-936-37-3 (în cop.) (trecut eronat pe carte)
500 ex. – [05-2285]
- - 1. Curtea Constituţională a Republicii Moldova (rus.).
342.565.2(478)
2033. Stepaniuc, Victor
Statalitatea poporului moldovenesc : Aspecte istorice, politico-juridice /
Victor Stepaniuc; red. şt. : Alexandru Roman. – Ch. : S. n., 2005 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 519, [1] p. : fig., h., il. color.; 22 cm.
Bibliogr. p. 484-499 şi în note la sfârşitul temelor. – Ind. de nume, de
localităţi p. 500-520
ISBN 9975-78-452-6 (în cop.)
[05-2308]
- - 1. Puterea statului – Moldova. 2. Statalitatea poporului moldovenesc. 3.
Istoria moldovenilor.
342.5(478):94(=135.2)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
2034. Buşilă, Radu

31
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Răspunderea penală a funcţionarilor publici : Curs introductiv / Radu


Buşilă, Mihai Buşilă. – Ch. : S. n., 2005. – 136 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 132-134 (29 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-77-064-9
50 ex. – [05-2051]
- - 1. Drept penal – Răspundere – Funcţionari publici. 2. Răspundere
penală – Funcţionari publici.
343.23:35.08(075.8)
2035. Dumneanu, Ludmila
Analiza juridico-penală şi criminologică a terorismului : Monogr. / Ludmila
Dumneanu; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Drept. Catedra de Drept Penal şi
Criminologie. – Ch. : CEP USM, 2004. – 168, [1] p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 156-165 şi în notele de subsol
ISBN 9975-70-387-9
100 ex. – [05-2366]
- - 1. Terorism – Analiză juridico-penală. 2. Sociologie criminală.
343.326+343.97
2036. Mariţ, Alexandru
Forme, modalităţi şi grade de manifestare a vinovăţiei penale / Alexandru
Mariţ; sub red. şt. : Gheorghe Costachi; Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. de Filosofie,
Sociologie şi Drept, Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Fac. Drept. Catedra
Drept Public. – Ch. : S. n., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 300, [3] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 281-300 şi în note la sfârşitul secţiunilor
ISBN 9975-78-408-9 (în cop.)
300 ex. – [05-2083]
- - 1. Drept penal – Intenţie infracţională. 2. Intenţie infracţională.
343.22/.23
2037. Surtees, Rebeca
Raportul Anual privind Victimele Traficului de Fiinţe Umane în Europa de
Sud-Est, 2005 : Raport pe ţară : Rep. Moldova / Rebecca Surtees. – [Ch.] : Org. Int.
pentru Migraţie, 2005. – 53 p. : diagr., fig., tab.; 30 cm.
Aut. este indicat la p. 1
ISBN 987-92-9068-254-7 (Org. Int. pentru Migraţie (OIM))
[05-2133]
- - 1. Trafic de fiinţe umane – Moldova – Raport.
343.54(478)(047)

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2038. Idem în lb. engl. : Second Annual Report on Victims of Trafficking in


South-Eastern Europe, 2005 : Country report the Republic of Moldova. – [Ch.] :
Org. Int. pentru Migraţie, 2005. – 54 p. : diagr., fig., tab.; 30 cm.
ISBN 978-92-9068-254-7 (Int. Org. for Migration (IOM))
[05-2131]
- - 1. Trafic de fiinţe umane – Moldova – Raport (engl.).
343.54(478)(047)
2039. Idem în lb. rusă : Второй Ежегодный Отчет о Жертвах Торговли
Людьми в Юго-Восточной Европе, 2005 г. : Отчет по стране Республика Мол-
дова. – [Ch.] : Org. Int. pentru Migraţie, 2005. – 46 p. : diagr., fig., tab.; 30 cm.
ISBN 978-92-9068-254-7 (Междунар. Орг. по Миграции (МОМ))
[05-2132]
- - 1. Trafic de fiinţe umane – Moldova – Raport (rus.).
343.54(478)(047)
Честный бизнес – ключ к успеху. – Vezi Nr 2000

347 Drept civil


2040. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova / Leonid Antohi,
Sergiu Băieş, Aurel Băieşu, ...; coord. : Mihail Buruiană, ... – Ch. : Arc, 2005 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrală"). – 25 cm. – ISBN 9975-61-406-X
Vol. 1. – 2005. – 815, [1] p. – Apare cu sprijinul financ. al Progr. Naţ. Unite
pentru Dezvoltare, Proiectului "Administrarea eficientă a justiţiei", Fundaţiei Soros
Moldova. – ISBN 9975-61-407-8 (în cop.) : 1 000 ex. – [05-2093]
- - 1. Codul civil al Republicii Moldova – Comentariu.
347(478)(094.4)(0.072)

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


2041. Халабуденко, О. А.
Лизинг : правовое регулирование в национальном и международном
частном праве : [monogr.] / О. А. Халабуденко; АН Молдовы. Ин-т философии,
социологии и права. – Ch. : S. n., 2005. – 311 p. : scheme; 20 cm.
Rez. : lb. engl. – Bibliogr. p. 268 -284 (210 tit.)
ISBN 9975-9909-0-8
300 ex. – [05-2035]

33
Decembrie 2005 ≡ December 2005

- - 1. Leasing – Reglementări juridice (rus.). 2. Operaţiuni de leasing –


Aspecte de drept civil (rus.).
347.44
347.7 Drept comercial
2042. Aspecte ale protecţiei mărcilor desenelor şi modelelor industriale :
(culeg. de art.) / Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. – Ch. : AGEPI,
2005. – 120 p. : fig., tab.; 21 cm. – (Bibl. de proprietate intelectuală)
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol
ISBN 9975-911-56-0
50 ex. – [05-2298]
- - 1. Proprietate intelectuală – Mărci – Desene – Modele industriale –
Protecţie.
347.772/.773(082)
2043. Protecţia Proprietăţii Intelectuale în Republica Moldova : inf.
succintă / Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep. Moldova; alcăt. :
Maria Rojnevschi, Maria Spinei. – Ch. : AGEPI, 2005. – 72 p. : fig., tab.; 21 cm.
[05-2299]
- - 1. Proprietate intelectuală – Moldova – Protecţie.
347.77(478)
2044. Бодюл, Т. Д.
Правовое регулирование отношений, касающихся служебных изобре-
тений : Моногр. / Т. Д. Бодюл, В. К. Волчинский; Молд. гос. ун-т. – Ch. : CEP
USM, 2005. – 102, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 90-94 (41 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-70-454-9
50 ex. – [05-2355]
Reglementarea juridică a relaţiilor privind invenţiile de serviciu
- - 1. Invenţii – Reglementări juridice (rus.). 2. Dreptul invenţiilor (rus.). 3.
Proprietate intelectuală – Invenţii.
347.77.023
2045. Право в Республике Молдова : Учеб. пособие для бухгалтеров
и аудиторов / Asoc. Contabililor şi Auditorilor Profesionişti; под ред. : Н. Садовей.
– 2-е изд., перераб. и доп. – К. : ACAP, 2005 (Tipogr. "Comerţ-Cupon" SRL). –
260 p.; 29 cm. – (Б-ка сертифицир. бухгалтера)
Bibliogr. la sfârşitul cap.
ISBN 9975-9525-5-0
34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

350 ex. – [05-2201]


- - 1. Dreptul comercial în Moldova (rus.).
347.7(478)(075)
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
2046. Buşilă, Radu
Răspunderea civilă a funcţionarilor publici : Curs introductiv / Radu Buşilă,
Mihai Buşilă. – Ch. : S. n., 2005. – 119 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 116-118 (32 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-77-065-7
50 ex. – [05-2050]
- - 1. Drept civil – Răspundere – Funcţionari publici. 2. Răspundere civilă –
Funcţionari publici.
347.91:35.08(075.8)
2047. Instruire în clinica juridică / Tatiana Vizdogă, Doina Ganea, Rodica
Roşca, ...; Univ. de Stat din Moldova, Asoc. Publ. "Clinica Juridică", Acad. de Drept
din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2004. – 293, [2] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 290-292 (51 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-70-388-7
170 ex. – [05-2375]
- - 1. Procedură civilă – Drept civil. 2. Drept civil – Procedură civilă.
347.91/.99(075.8)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
2048. Culegere de acte normative, care reglementează ţinerea lucrărilor
de secretariat în organele administraţiei publice, organizaţiile, instituţiile şi
întreprinderile din Republica Moldova = Сборник нормативных документов,
регламентирующих введение делопроизводства в органах публичного
управления, организациях, учреждениях и на предприятиях Республики
Молдова / alcăt. : Mihail Ceavdari, ... – Ch. : "Vivar-Editor" S.R.L., 2005 (F.E.-P."
Tipogr. Centrală"). – 130 p. : tab.; 20 cm.
Tit., text paral. : lb. rom., rusă
ISBN 9975-9706-2-1
[05-2076]
- - 1. Întocmirea documentelor – Administraţie publică – Acte normative.
35.077:342.9(094)=135.1=161.1

35
Decembrie 2005 ≡ December 2005

351/354 Administraţie publică


2049. "Administrarea publică în statele aflate în tranziţie în contextul
proceselor de globalizare şi integrare", conf. int. teoretico-practice (2005;
Chişinău). Administrarea publică în statele aflate în tranziţie în contextul proceselor
de globalizare şi integrare : Materiale ale conf. int. teoretico-practice din 5 apr. 2005
/ col. red. : Ala Mironic (preş.), .... – Ch. : AAP, 2005. – 160 p. : fig.; 21 cm.
Antetit. : Acad. de Administrare Publică pe lângă Preş. Rep. Moldova. –
Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 9975-9885-0-4
100 ex. – [05-2297]
- - 1. Administrare publică – Integrare europeană.
351:339.9(082)=135.1=161.1
2050. Ghidul primarului / Victor Popa, Liubomir Chiriac, Victor Mocanu,
...; Liga Naţ. a Asoc. de Primari din Moldova. – Ch. : Universul, 2005 (SC
"Tehnologii Intelectuale"). – 318, [1] p. : fig., tab.; 25 cm.
Apare cu sprijinul financ. al LGI/OSI Budapesta
ISBN 9975-944-98-1 (în cop.)
1 500 ex. – [05-2248]
- - 1. Funcţionari superiori – Ghiduri.
352.075.31(036)
2051. Pagini inedite din istoria mişcării veteranilor Ministerului Afacerilor
Interne al Republicii Moldova = Живые страницы истории ветеранского
движения Министерства Внутренних Дел Республики Молдова / coord., resp.
ed. : M. Railean; col. red. : M. Bardo, ... – Ch. : Metrompaş, 2005. – 269, [3] p. : il.,
il., fotogr. color.; 30 cm.
Tit., text paral. : lb. rom., rusă
ISBN 9975-9793-7-8 (în cop.)
1 000 ex. – [05-2254]
- - 1. Organele Afacerilor Interne ale Republicii Moldova – Istorie. 2. Poliţie
– Moldova – Istorie.
351.74(478)(091)=135.1=161.1
2052. Poliţia Republicii Moldova = Полиция Республики Молдова = The
Police of the Republic of Moldova / Constantin Boeşteanu (coord.), Nicolae
Plăcintă, Uliana Dodon, Ruslan Condrat; trad. : Rodica Vascan, Ludmila Niculescu;

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

col. red. : Gheorghe Papuc (preş.); Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. – Ch. :
Princeps, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 179, [4] p. : fotogr. color.; 31 cm.
Tit. pe cop. : lb. rom. – Tit., text paral. : lb. rom., engl., rusă
ISBN 9975-9533-5-2 (în cop.)
1 000 ex. – [05-2098]
- - 1. Poliţia Republicii Moldova.
351.74(478)=135.1=111=161.1
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
2053. Креангэ, Павел
Я хочу рассказать… : (Воспоминания с острым сюжетом) / Павел
Крянгэ. – 2-е изд. – Ch. : Voko-Print Group, 2005 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 368 p.
: il.; 20 cm.
ISBN 9975-9972-1-X
300 ex. – [05-2189]
- - 1. Armată – Moldova (rus.).
355/359(478)(092)
36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
2054. Ghid de asistenţă socială = Справочник социального
обеспечения / Min. Sănătăţii şi Protecţiei Soc. – Ch. : S. n., 2005 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 94; 89 p.; 24 cm. – (Sida)
Text paral. : lb. rom., engl. – Pag. paral. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. –
Carte "valet" ("перевертыш")
[05-2338]
- - 1. Asistenţă socială – Tipuri.
364.04(036)=135.1=161.1
2055. Probleme de integrare socială a persoanelor refugiate : Culeg.
de art. elab. în baza comunic. la conf. şt. "Probleme de integrare socială a
persoanelor refugiate şi deplasate intern" din 25 noiemb. 2005 / Univ. de Stat din
Moldova, Centrul Rep. de Resurse pentru Asistenţă Soc. "Salvaţi Copiii" Moldova;
coord. : Maria Bulgaru. – Ch. : CEP USM, 2005. – 239, [1] p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul Asoc.
Maghiare pentru Migranţi MENEDEK
ISBN 9975-70-599-5
200 ex. – [05-2222]
37
Decembrie 2005 ≡ December 2005

- - 1. Refugiaţi – Integrare socială.


364.04-054.73(082)
2056. Williams, Maureen
Culegere pentru instruire : serviciile sociale, de sănătate şi de angajare :
culeg. pentru instruire managerială : [trad. din engl.] / Maureen Williams; Biroul de
Inf. al Consiliul Europei. – Ch. : Biroul de Inf. al Consiliului Europei în Moldova,
2004. – 31 cm. – În mapă, care cuprinde : Manualul instructorului, 27 p.; Broşură
introductivă, 11 p.; Fişe tehnice în cadrul cursului de instruire managerială : Fişa A,
Fişa B, Fişa C, Fişa D; Fişe cu tematici manageriale : Fişa A, Fişa B, Fişa D, Fişa
E, Fişa F, Fişa G, Fişa H, Fişa I, Fişa J, [84] p. : fig.
Tit. pe cotor : Serviciile sociale, de sănătate şi de angajare
[05-2181]
- - 1. Asistenţă socială – Materiale de instruire.
364.04(075)
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2057. Chirilenco, Svetlana
Educaţie familială : Strategii de informare / pregătire a părinţilor pentru
funcţia lor educativă : Ghid pentru diriginte / Svetlana Chirilenco, Aliona Tăutu,
Angela Cutasevici. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Bons Offices"). – 160 p. : il., tab.; 20
cm.
Bibliogr. p. 126-128 (60 tit.)
ISBN 9975-9567-8-5
1 000 ex. – [05-2202]
- - 1. Educaţie în familie.
37.018.1
2058. Dimensiuni psiho-pedagogice şi socio-umanistice în formarea
profesională a specialiştilor de educaţie fizică şi sport : (culeg. de art. şt.-metodice) /
Inst. Naţ. de Educaţie Fizică şi Sport. Catedra "Şt. Psiho-pedagogice şi Socio-
umanistice". – Ch. : Valinex, 2005. – 215 p. : tab.; 20 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 9975-9915-4-8
50 ex. – [05-2140]
- - 1. Psihologie pedagogică.
37.015.3:796/799(082)=135.1=161.1

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2059. Izbeştschi, I.
Secolul XXI – şcoala şi personalitatea educată / I. Izbeştschi, V.
Cherdivarenco; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă". Fac. de formare continuă
a cadrelor didactice şi ale celor cu funcţii de conducere. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr.
UPS "Ion Creangă"). – 66 p.; 29 cm.
Bibliogr. p. 64-66 (54 tit.)
150 ex. – [05-2045]
- - 1. Educaţie.
37.01
2060. Tehnologii educaţionale moderne : De la standarde curriculare la
competenţe profesionale : [în m. m. vol.] / Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Chişinău. Lab. "Bazele tehnologiei şi măiestriei pedagogice"; coord. : Virgil
Mândâcanu. – Ch. : S. n., 2005. – 20 cm.
[Vol.] 7. – 2005. – 279 p. : fig., il., tab. – Bibliogr. p. 276-279 şi la sfârşitul
art. – ISBN 9976-922-53-4 : 100 ex. – [05-2067]
- - 1. Tehnologii educaţionale. 2. Educaţie – Tehnologii.
37.0(082)
2061. "Un deceniu de schimbări : păşind în viitor", conf. teoretico-
practică (2005; Chişinău). Un deceniu de schimbări : păşind în viitor : Materialele
conf. teoretico-practică jubiliară a Progr. Educaţional "Pas cu Pas" / coord. ed. :
Cornelia Cincilei; col. red. : Maria Vasiliev, ... – Ch. : Epigraf, 2005 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 159, [1] p. : scheme, tab, [16] p. il. color.; 24 cm.
Antetit. : Progr. Educaţional "Pas cu Pas"
ISBN 9975-924-70-0
1 000 ex. – [05-2092]
- - 1. Educaţie.
37.0(082)
2062. Жизненные навыки : возраст 5-7 лет и 1-12 кл. : Шк. куррику-
лум / Мария Врынчану, Валентина Прицкану, Валентина Мирон, …; коорд. :
Надежда Велишко; М-во просвещения Респ. Молдова. – Ch. : Cartier, 2005
(Tipogr. "Balacron"). – 58, [1] p. : tab.; 24 cm. – (Col. "Cartier educaţional")
ISBN 9975-79-323-1
1 400 ex. – [05-2267]
37.03(073)

39
Decembrie 2005 ≡ December 2005

371 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


2063. Admiterea – 2004 : Profil real / Univ. de Stat din Moldova; resp. ed.
: Aurelia Crivoi, Teodor Luchian. – Ch. : CEP USM, 2004. – 96 p. : tab.; 20 cm.
ISBN 9975-70-396-8
500 ex. – [05-2368]
371.27:50(079)
2064. Cireş, Maria
...Şi Dumnezeu a zis : "Să fie lumină" : 15 ani [de la înfiinţarea Liceului
Teoretic "Vasile Alecsandri" din Chişinău] / Maria Cireş, Veronica Papuc; coord.
principali : Vasile Dombrov, Minodora Darie. – Ch. : Bons Offices, 2005. – 200 p. :
fotogr., fotogr. color.; 24 cm.
Texte : lb. rom., rusă
ISBN 9975-9736-5-5
2 000 ex. – [05-2205]
- - 1. Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" din Chişinău.
371.1(478-25)=13.1=161.1
372 Conţinutul activităţii şcolare şi programă şcolară în învăţământul preşcolar şi elementar.
Obiecte la orice nivel şi din orice gen de şcoală
372.3/.4 Activităţi preşcolare. Primele lecţii de citire
2065. Caiet de scriere / elab. Maria Harea; prez. graf. : Valeriu Oprea. –
Ch. : Lumina, 2001 (Combinatul Poligr.). – 70, [10] p. : il.; 24 cm.
F. f. de tit.
ISBN 9975-65-114-3
11 000 ex. – [05-2238]
372.45(075.2)
372.8 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
2066. Gremalschi, Anatol
Informatică : cl. a 8-a : Ghidul profesorului / Anatol Gremalschi, Irina
Ciobanu; comisia de evaluare : Valeriu Cabac, ...; Min. Educaţiei, Tineretului şi
Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2005 (Tipogr. "Balacron"). – 66
p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 66 (6 tit.)
ISBN 9975-67-481-X
[05-2277]
- - 1. Informatică – Metodica predării.
40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

372.800.4.046.14
2067. Raischi, Tudoriţa
Educaţia tehnologică : Cl. a 3-a : Ghidul învăţătorului / Tudoriţa Raischi,
Parascovia Secrieru-Harbuzaru, Victor Ţîmpău; comisia de experţi : Nadejda
Rotaru, ...; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Cartier,
2005 (Tipogr. "Balacron"). – 46, [2] p. : fig., tab.; 24 cm. – (Col. "Cartier
educaţional")
Bibliogr. p. 47 (11 tit.)
ISBN 9975-79-346-0
3 000 ex. – [05-2271]
- - 1. Educaţie tehnologică – Metodica predării.
372.864.046.12
2068. Idem în lb. rusă : Технологическое образование : 3 кл. : Гид для
учителя / пер. : Лилиана Чепой. – Ch. : Cartier, 2005 (Tipogr. "Balacron"). – 47,
[1] p. : il., tab.; 24 cm. – (Col. "Cartier educaţional")
ISBN 9975-79-352-5
1000 ex. – [05-2378]
- - 1. Educaţie tehnologică – Metodica predării.
372.864.046.12
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
2069. Croitoru, Luminiţa
Portofoliul elevului din ciclul primar : [cl. 1-4] / Luminiţa Croitoru. – Ch. : S.
n., 2005 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 72 p. : il., tab.; 20 cm.
ISBN 9975-9567-7-7
1 000 ex. – [05-2379]
373.2
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
Conferinţa ştiinţifică studenţească. – Vezi Nr 1958

2070. Gherasim, Alexandra


Ghid metodologic pentru elaborarea tezelor de licenţă şi de masterat /
Alexandra Gherasim, Nelly Ţurcan; Univ. de Stat din Moldova. Secţia Didactico-
metodică. – Ch. : CEP USM, 2005. – 67, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 65-66 (10 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-70-529-4
41
Decembrie 2005 ≡ December 2005

50 ex. – [05-2357]
- - 1. Teze de licenţă şi de masterat – Metodologia elaborării.
378.22(036)
2071. "Rolul cooperării interuniversitare din Euroregiunea "Dunărea
de Jos" în procesul integrării europene", simpoz. şt.-practic int. (2005;
Chişinău). Rolul cooperării interuniversitare din Euroregiunea "Dunărea de Jos :
Materialele simpoz. şt.-practic int., 8-9 dec. 2005, Cahul / resp. ed. : Ion Şişcanu. –
Ch. : Bons Offices, 2005. – 119 p.; 20 cm.
Antetit. : Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu". – Texte : lb. rom.,
rusă. – Rez. : lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – În red. aut.
– Apare cu sprijinul Fundaţiei Friedrich Ebert (Germana)
ISBN 978-9975-928-87-8
300 ex. – [05-2211]
- - 1. Cooperare interuniversitară.
378(082)=135.1=161.1
2072. Rusnac, Gheorghe
Rectorii Universităţii de Stat din Moldova (1946-1993) / Gheorghe Rusnac,
Valeriu Cozma; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2005. – 309, [1] p. :
il., diagr., fotogr.; 24 cm.
Text : lb. rom., rusă. – Bibliogr. p. 292-306
ISBN 9975-70-595-2
300 ex. – [05-2165]
- - 1. Rectori – Universitatea de Stat din Moldova, 1946-1993 – Istorie –
Biografii.
378.113.1(478-25)"1946/1993"(092)=135.1=161.1

379.8 Timp liber


2073. Moldova : reference guide-book / сост. : Т. Перминова; пер. : Р.
Негру. – Ch. : Elan-Poligraf, 2003. – 76, [13] p. : il., h., fotogr. color.; 12 x 17 cm.
Text paral. : lb. engl., rusă
ISBN 9975-9719-7-0
5 000 ex. – [05-2300]
- - 1. Turism – Moldova – Ghiduri (engl.).
379.85(478)(036) =111=161.1

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


391/395 Etnografie
2074. Colac, Tudor
Familia : valori şi dimensiuni culturale / Tudor Colac. – Ch. : Universul,
2005. – 346, [2] p. : il.; 20 cm.
Bibliogr. p. 300-315 (268 tit.) şi în note la sfârşitul cap.
ISBN 9975-944-94-9
1 000 ex. – [05-2250]
- - 1. Viaţă de familie.
392.3
398(=135.1) Folclor românesc
2075. Dicţionar de proverbe şi zicători româneşti / alcăt., pref. de Grigore
Botezatu şi Andrei Hâncu; cop. : Isai Cârmu. – Ed. a 3-a. – Ch. : Litera; Bucureşti :
Litera Internaţional, 2003 (Combinatul Poligr.). – 271, [1] p., [1] f. portr.; 19 cm. –
(Bibl. şcolarului : ser. nouă / col. iniţiată şi coord. de Anatol Vidraşcu şi Dan
Vidraşcu; concepţia graf. a col. : Vladimir Zmeev; 204)
Bibliogr. p. 266-268 şi în notele de subsol. – Ref. ist.-lit. p. 242-265
ISBN 9975-74-506-7 (Litera) (trecut eronat pe carte). – ISBN 973-7916-12-
3 (Litera Int.)
[05-2184]
- - 1. Dicţionar de proverbe şi zicători româneşti. 2. Proverbe româneşti –
Dicţionare. 3. Zicători româneşti – Dicţionare.
398.9(=135.1)(038)
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
2076. Belous, Tatiana
Lacurile Prutului de Jos din zona Ramsar = Lower Prut lakes Ramsar site :
Analiza de mediu şi planul de acţiuni prioritare : În rom. şi engl. / Tatiana Belous. –
Ch. : Elan Poligraf, 2005. – 62; 62 p. : tab.; 21 cm.
Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Pag. paral. – Carte "valet"
("перевертыш"). – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Granturilor Mici Ramsar
pentru Conservarea Zonelor Umede şi Folosirea lor Chibzuită
ISBN 9975-66-041-X
43
Decembrie 2005 ≡ December 2005

100 ex. – [05-2188]


- - 1. Lacurile Prutului de Jos.
504(282.243.758)=135.1=111
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului. – Vezi Nr
2083

51 MATEMATICĂ
2077. Iasinschi, Iulia
Metoda figurativă : Culeg. de probleme / Iulia Iasinschi. – Ch. : Pontos,
2006 (Tipogr. "Reclama"). – 32 p.; 21 cm.
ISBN 978-9975-72-205-6
50 ex. – [05-2192]
51(076.5)
2078. Spinei, I.
Matematică : Teste : Pregătire pentru examenul de absolvire a gimnaziului
/ I. Spinei, L. Costiuc, R. Gâlcă; Min. Educaţiei al Rep Moldova; Dir. Evaluare şi
Examinare. – [Ch.] : Prut Internaţional, 2005 (Tipogr. "Tipopres"). – 80 p. : fig., tab.;
24 cm.
ISBN 9975-69-750-X
[05-2124]
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
512 Algebră
2079. Caşu, Alexei I.
Introducere în teoria modulelor : (lecţii de algebră modernă) / Alexe I.
Caşu; Univ. de Stat din Moldova. Fac. Matematică şi Informatică. Catedra Algebră
şi Geometrie. – Ch. : CEP USM, 2003. – 154, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 152-153 (42 tit.)
ISBN 9975-70-259-7
300 ex. – [05-2370]
- - 1. Algebră – Module.
512.55(075.8)
514 Geometrie
2080. Blănuţă, Victor

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Geometrie analitică : [pentru uzul studenţilor] / Victor Blănuţă, Valeriu


Nimineţ. – Ch. : Tehnica-Info, 2006 (Tipogr. Iaşi). – 251, [7] p. : fig.; 24 cm.
Bibliogr. p. 251 (13 tit.)
ISBN 9975-63-276-9
150 ex. – [05-2348]
- - 1. Geometrie analitică.
514.12(075.8)
519.8 Cercetări operaţionale
2081. Hâncu, Boris
Bazele teoriei jocurilor cooperatiste : (Prelegeri) / Boris Hâncu, Nicolae
Prodan, Ludmila Novac; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2005. – 114,
[1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 113-114 (9 tit.)
ISBN 9975-70-582-0
50 ex. – [05-2160]
- - 1. Matematică – Teoria jocurilor. 2. Cercetări operaţionale – Teoria
jocurilor. 3. Jocuri cooperatiste – Matematică.
519.83(075.8)=135.1=161.1
52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
528 Geodezie. Cartografie
2082. Bofu, Constantin
Tehnologii G.I.S. cu Autodesk Map : Aplicaţii / Constantin Bofu, Vasile
Grama; Univ. Teh. a Moldovei. Fac. Cadastru Geodezie şi Construcţii, Univ. Teh.
"Gh. Asachi" Iaşi. Fac. Transfrontalieră de Inginerie, Extensie Univ. la Univ. Teh. a
Moldovei. Catedra Geodezie, Cadastru şi Geotehnică. – Ch. : UTM, 2005. – 141,
[2] p. : fig.; 21 cm.
ISBN 9975-9752-1-6 (DesiComPlus)
150 ex. – [05-2247]
- - 1. Geodezie – Tehnologii informaţionale.
528.4+528.9(075.8)
2083. "Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului",
conf. teh.-şt. int. (2004; Chişinău). Conferinţa tehnico-ştiinţifică internaţională
"Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului", 30 sept. - 1 oct., 2004
: Culeg. de art. / resp. ed. : Valeriu Lungu. – Ch. : CEP USM, 2004. – 27 cm.

45
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Vol. 2 : Secţiile : Alimentări cu apă şi canalizare. Protecţia mediului.


Alimentări cu Căldură şi gaze, Ventilare şi Protecţia Aerului. – 2004. – 305, [2] p. :
fig., tab. – Antetit. : Consiliul Suprem pentru Şt. şi Dezvoltare Tehnologică, Univ.
Teh. a Moldovei. Fac. Urbanism şi Arhitectură. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. –
Rez. : lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-70-444-1 : 85 ex. –
[05-2332]
- - 1. Alimentare – Apă – Gaze – Căldură. 2. Protecţia mediului.
528+504.06(082)=00
53 FIZICĂ
2084. Fizica şi metode fizice de cercetări a mărfurilor : Îndrumar de lucr.
de lab. : Material didactic pentru studenţi / N. Burbulea, I. Mereacre, V. Iuşan, A.
Sandu; MoldCOOP. Univ. Cooperatist-Comerc. din Moldova (UCCM). – Ch. :
UCCM, 2005 (Tipogr. "Acomed Plus"). – 80 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 77-78 (15 tit.)
ISBN 9975-929-43-5
120 ex. – [05-2187]
53.08:620.2(076.5)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
543 Chimie analitică
Junghietu, Grigore. Chimia farmaceutică. – Vezi Nr 2104

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
2085. Казак, В. Я.
Гидрологические характеристики малых рек Молдовы и их антропо-
генные изменения / В. Я. Казак, Н. В. Лалыкин; М-во Экологии и природных
ресурсов Респ. Молдова, Гос. гидрометеор. служба. – Ch. : Mediul Ambiant,
2005 (Tipogr. "Dinamo"). – 208 p. : fig., h., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 203-208 (101 tit.)
ISBN 9975-9774-4-8
500 ex. – [05-2268]
- - 1. Hidraulica râurilor – Moldova (rus.).
556.536(478)

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
2086. Biologie : Caietul elevului pentru cl. a 11-a / Oleg Botnaru, Stela
Gânju, Constantin Subotin, ... – Ch. : Prometeu, 2005 (Tipogr. "Bons Offices"). – 80
p. : il., tab.; 26 cm.
ISBN 9975-919-53-7
1 000 ex. – [05-2210]
57(075.3)
2087. Cucereanu, Radion
Biologie : cl. a 8-a : Caietul elevului / Radion Cucereanu. – Ch. :
Integritas, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 64 p.; 24 cm.
ISBN 9975-9902-8-2
[05-2094]
57(075.3)
2088. Cucereanu, Radion
Biologie : cl. a 9-a : Caietul elevului / Radion Cucereanu. – Ch. : Integritas,
2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 40 p.; 24 cm.
ISBN 9975-9902-9-0
[05-2087]
57(075.3)
2089. Olimpiada Republicană la Biologie (39; 2004; Chişinău).
Materialele Olimpiadei Republicane la Biologie : (Chişinău, 18-21 apr. 2003) / col.
red. : Mihai Leşanu (red. resp.), .... – Ch. : CEP USM, 2004. – 103, [1] p. : fig., tab.;
20 cm.
Antetit. : Min. Educaţiei al Rep. Moldova, Univ. de Stat din Moldova. Fac.
Biologie şi Pedologie
ISBN 9975-70-372-0
250 ex. – [05-2359]
- - 1. Biologie – Concursuri.
57(079.1)
572 Antropologie
2090. {А}нтропологические исследования в Молдове, 2004 : Мате-
риалы I науч. конф. молодых преподавателей и студентов (26-27 нояб. 2004
г.) / Выс. Антропол. шк.; редкол. : А. Н. Булава, …; обл. : Д. А. Топал. – Ch. : S.
n., 2005. – 159 p. : h., fig., tab.; 29 cm. – Прил. к журн. "Stratum plus"
Rez. : lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art.
47
Decembrie 2005 ≡ December 2005

500 ex. – [05-2128]


- - 1. Antropologie – Moldova – Cercetări (rus.).
572(478)(082)
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
2091. "Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic", conf. şt. rep. a
tinerilor cercet. (8; 2004; Chişinău). Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic
: Conf. şt. rep. a tinerilor cercet. : Ed. a 8-a : Rez. comunic., Chişinău / com. şt. :
Gheorghe Duca, .... – Ch. : CEP USM, 2004. – 87, [1] p. : tab.; 21 cm.
Antetit. : Univ. de Stat din Moldova. Catedra Chimie Industrială şi
Ecologică. – Texte : lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al REC Moldova,
Comisiei Uniunii Europene
ISBN 9975-70-395-X
100 ex. – [05-2361]
- - 1. Chimie ecologică.
574(082)=135.1=161.1
575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie
2092. Centrul de Resurse Genetice Vegetale din Moldova. Analele
ştiinţifice ale Centrului de Resurse Genetice Vegetale din Moldova = Scientific
annals of the Centre for Plant Genetic Resources of Moldova = Научные записки
Центра генетических ресурсов растений Молдовы / Acad. de Şt. a Moldovei;
red. şt. : Petru Buiucli; coord. şt. : Anatol Ganea. – Ch. : Centrul de Resurse
Genetice Vegetale din Moldova, 2004 (Tipogr. "Elena V. I."). – 22 cm.
Seria A (1). – 2004. – 94, [2] p. – Text paral. : lb. rom., rusă. – Bibliogr. p.
94-95 (16 tit.). – ISBN 9975-9615-5-5 : 100 ex. – [05-2114]
- - 1. Genetică vegetală.
575.224+633.34(082)=135.1=161.1
577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică
Биокорректоры : возможности, опыт, перспективы. – Vezi Nr 2105

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
611 Anatomie. Anatomie comparată
2093. Anatomia dinţilor : Ghid de instruire programată şi evaluare a
cunoştinţelor / G. N. Certan, V. N. Andrieş, E. V. Poburnâi, ...; Univ. de Stat de

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Catedra Anatomia omului. – Ch. :


CEP "Medicina", 2005. – 34, [2] p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 35 (5 tit.)
[05-2061]
- - 1. Anatomia dinţilor – Teste.
611.92(079)
2094. Certan, Galina
Anatomia funcţională a odontonului (organului dentar) : (Indicaţii metodice
pentru studenţii fac. Stomatologie) / Galina Certan; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Catedra Anatomia omului. – Ch. : CEP
"Medicina", 2005. – 47, [1] p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 47 (12 tit.)
[05-2059]
611.92(076.5)
2095. Ştefăneţ, Mihail
Anatomie preventivă, sau Substratul morfofuncţional al sănătăţii : [pentru
uzul studenţilor] / Mihail Ştefăneţ, Igor Ştefăneţ; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2005 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 319, [1] p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 312-320
ISBN 9975-918-49-2 (în cop.)
300 ex. – [05-2342]
- - 1. Anatomie preventivă – Aspecte morfofuncţionale.
611.01:615.825(075.8)
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
2096. Convenţia cadru OMS pentru controlul tutunului / Org. Mondială a
Sănătăţii Geneva, Elveţia. – [Ch.] : Org. Mondială a Sănătăţii, 2003 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 56 p.; 20 cm.
ISBN 92-4-159101-3 (Org. Mondială a Sănătăţii, Geneva)
[05-2336]
- - 1. Tutun – Măsuri de protecţie.
613.84:061.231
Integrarea aspectelor de sănătate a comunităţii LGBT în politica de stat a
ţărilor Europei Centrale şi de Est. – Vezi Nr 1983

49
Decembrie 2005 ≡ December 2005

2097. Materialele conferinţei practico-ştiinţifice dedicate jubileului de 60


de ani a CMP raional Călăraşi / Centrul de Medicină Preventivă raional Călăraşi;
col. red. : I. Bahnarel, ... – Călăraşi : S. n., 2005 (Tipogr. "Bons Offices"). – 116 p. :
diagr., fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut.
ISBN 9975-9833-8-3 (Sirius SRL)
100 ex. – [05-2208]
- - 1. Sănătate şi igienă publică.
613/614(478)(082)
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
2098. Strategia Naţională a sănătăţii reproducerii = Национальная
стратегия в области репродуктивного здоровья = National Strategy on
Reproductive Health : Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 913 din 26.08.2005 /
Guvernul Rep. Moldova. – Ch. : Trigraf-Tipar, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
127 p.; 21 cm.
Tit., text paral. : lb. rom., engl., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al Biroului
Regional pentru Europa a Org. Mondiale a Sănătăţii, UNICEF Moldova
ISBN 9975-9600-9-X
500 ex. – [05-2078]
- - 1. Sănătatea reproducerii – Moldova – Strategii.
614+612.6(478)=135.1=111=161.1
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
2099. Indicaţii metodice pentru lucrări de laborator la Farmacologie : (fac.
"Farmacie") / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".
Catedra Farmacologie. – Ch. : CEP "Medicina", 2005. – 124 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 124 (19 tit.)
ISBN 9975-907-93-8
70 ex. – [05-2066]
615(076.5)
2100. Indicaţii metodice pentru lucrări de laborator la Farmacologie : (fac.
Stomatologie) / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".
Catedra Farmacologie; elab. : V. Gonciar, ... – Ch. : CEP "Medicina", 2005. – 109,
[1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 109-110 (22 tit.)
ISBN 9975-918-47-6
70 ex. – [05-2194]
50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

615(076.5)
2101. Methodical indications for pharmacology : laboratory works / State
Medical and Farmacology Univ. "Nicolae Testemiţanu". Pharmacology and clinical
pharmacology Dep.; elab. : V. Ghicavâi, ...; trad. : I. Pogonea. – Ch. : PC
"Medicina", 2005. – 138, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 135 (21 tit.)
ISBN 9975-907-70-9
50 ex. – [05-2060]
615(076.5)
2102. Methodical indications (syllabus) for clinical pharmacology : practi-
cal works / State the Medical and Pharmacology Univ. "Nicolae Testemiţanu".
Pharmacology and Clinical Pharmacology Dep.; elab. : V. Ghicavâi, …; trad. : L.
Bumacov. – Ch. : CEP "Medicina", 2005. – 153, [1] p. : tab.; 20 cm.
ISBN 9975-907-94-6
50 ex. – [05-2062]
615.03(076.5)
615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
2103. Gonciar, Veaceslav
Farmaco- şi fitoterapia în cardiologie : (curs de prelegeri) / Veaceslav
Gonciar, Corina Scutari; sub red. : Constantin Matcovschi; Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2005 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 154, [1] p. : scheme, tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 154-155 (14 tit.)
ISBN 9975-918-48-4 (în cop.)
200 ex. – [05-2079]
- - 1. Farmacoterapie – Cardiologie. 2. Fitoterapie – Cardiologie.
615.22+615.322+616.1(075.8)
2104. Junghietu, Grigore
Chimia farmaceutică : (Chimia medicamentelor) : [pentru uzul studenţilor] /
Grigore Junghietu, Olga Ashby; red. şt. : Ion Caşcaval. – Ed. a 3-a, restructurată şi
compl. – Ch. : CEP USM, 2005. – 394 p. : tab.; 20 cm.
Rez. : lb. engl., rusă. – Bibliogr. p. 343-344 (33 tit.) şi în notele de subsol.
– Ind. alf. al medicamentelor p. 363-390
ISBN 9975-70-510-3
51
Decembrie 2005 ≡ December 2005

75 ex. – [05-2325]
- - 1. Chimie farmaceutică. 2. Medicamente – Procese chimice.
615.21/26+543/547(075.8)
2105. "Биокорректоры : возможности, опыт, перспективы",
междунар. науч.-практ. конф. (2004; Кишинев). Биокорректоры :
возможности, опыт, перспективы : Материалы междунар. науч.-практ.-конф. /
сост. : И. В. Буторов, О. Н. Вербицкий. – Ch. : CEP USM, 2004. – 187, [1] p. : fig.,
tab.; 21 cm.
Antetit. : Гос. ун-т медицины и фармации им. Н. Тестемицану. Каф.
внутр. болезней Nr 6, Клуб здоровья "Гармония жизни". – Texte : lb. rom., rusă.
– Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 9975-70-369-0
200 ex. – [05-2360]
- - 1. Substanţe de origine naturală (rus.).
615.32+577.1(082)=135.1=161.1
2106. Всегда с заботой о Вашем Здоровье / Farmaprim. – [Ch.] : S. n.,
2005. – 18 p. : il. color.; tab.; 23 x 11 cm.
F. f. de tit.
[05-2040]
- - 1. Preparate farmaceutice (rus.).
615.4
616 Patologie. Medicină clinică
2107. Eţco, Constantin
Medicina socială : Îndrumar metodic pentru studenţii fac. Stomatologie /
Constantin Eţco, Mihai Moroşanu, Angela Capcelea; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Catedra Econ., Management şi Psihopedagogie.
– Ch. : CEP "Medicina", 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 303, [1] p. : scheme,
tab.; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor
ISBN 9975-907-98-9 (în cop.)
150 ex. – [05-2080]
- - 1. Medicină socială.
616-058:616.31(076.5)
2108. Mateicic, Victor

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Primul ajutor medical : Culeg. de lecţii, mic atlas de anatomie a omului /


Victor Mateicic. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. : S. n., 2004 (Elan-poligraf). – 224
p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 223-224 (50 tit.)
ISBN 9975-9804-2-2
1 000 ex. – [05-2302]
- - 1. Primul ajutor medical.
616-083.98:614.88(075.8)
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
Gonciar, Veaceslav. Farmaco şi fitoterapia în cardiologie. – Vezi Nr 2103

2109. Revenco, Valeriu


Rolul inhibitorilor enzimei de conversie a angiotensinei în tratamentul
bolilor cardiovasculare : Recomandare metodică / Valeriu Revenco, Romeo
Grăjdieru; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Catedra
Cardiologie. – Ch. : CEP "Medicina", 2005. – 30 p. : tab., 20 cm.
Bibliogr. p. 23-29 (59 tit.)
[05-2064]
616.1(076.5)
2110. Revenco, Valeriu
Tratamentul fibrilaţiei atriale : Recomandare metodică / Valeriu Revenco,
Romeo Grăjdieru; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".
Catedra Cardiologie. – Ch. : CEP "Medicina", 2005. – 27, [1] p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 22-27 (49 tit.)
[05-2063]
616.12-008.1(076.5)
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
2111. Ababii, I.
Tuba auditivă : anatomie şi fiziologie. Metode de examinare şi tratament în
otitele medii cronice supurate / I. Ababii, A. Sandul, O. Losâi; Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Catedra Otorinolaringologie. – Ch. :
CEP "Medicina", 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 107, [1] p. : fig.; 21 cm.
Aut. sunt. indicaţi pe cop. – Bibliogr. p. 106-107 (21 tit.)
ISBN 9975-907-80-6 (în cop.)
300 ex. – [05-2335]

53
Decembrie 2005 ≡ December 2005

- - 1. Tuba auditivă – Boli – Examinare – Tratament. 2. Boli – Tuba


auditivă – Examinare – Tratament.
616.286-07-08
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
2112. Botnaru, Victor
Examenul clinic în afecţiunile aparatului digestiv / Victor Botnaru. – Ch. : S.
n., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 118 p. : fig., tab.; 25 cm.
Bibliogr. p. 117-118 (39 tit.)
ISBN 9975-78-437-2 (în cop.)
1 000 ex. – [05-2090]
- - 1. Afecţiunile aparatului digestiv – Examinare clinică. 2. Sistemul
digestiv – Boli – Examinare clinică. 3. Boli – Aparatul digestiv – Examinare clinică.
616.3-071
2113. Eni, Ana
Afecţiunile mucoasei bucale : [pentru uzul studenţilor] / Ana Eni; colab. :
Sergiu Ciobanu, ...; red. coord. : Lidia Serghienco-Ciobanu; Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2005 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 263 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 260-262 (37 tit.)
ISBN 9975-907-97-0 (în cop.)
150 ex. – [05-2081]
- - 1. Afecţiuni ale mucoasei bucale. 2. Mucoasa cavităţii bucale – Boli. 3.
Cavitate bucală – Mucoasa – Boli. 4. Boli – Mucoasa cavităţii bucale.
616.311(075)
2114. Ungureanu, S.
Boala de reflux gastroesofagian (BRGE) : Îndrumare metodice / S.
Ungureanu, N. Gladun, N. Şipitco; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Clinica Chirurgie a Fac. de Perfecţionare a Medicilor, Spitalul Clinic
Rep. – Ch. : CEP "Medicina", 2005. – 36 p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 30-35 (61 tit.)
[05-2065]
616.32/.33(076.5)
2115. Симинович, В. П.
Учебное пособие по терапевтической стоматологии детского возраста
/ В. П. Симинович; Гос. ун-т Медицины им. "Николая Тестемицану". – Ch. : CEP
"Medicina", 2005. – 136 p.; 20 cm.
54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr. p. 135-136 (24 tit.)


ISBN 9975-907-85-7
50 ex. – [05-2055]
- - 1. Stomatologie – Copii (rus.).
616.31-053.2(075.8)
616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale
2116. Cerneţchi, Olga
Algoritmul de diagnostic şi tratament al infecţiei urinare la gravide : Elab.
metodică / Olga Cerneţchi, Zinaida Sârbu, Iu. Dondiuc; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Catedra "Obstetrică şi ginecologie" (Rezidenţiat).
– Ch. : CEP "Medicina", 2005. – 46 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 45 (11 tit.)
ISBN 9975-918-51-4
100 ex. – [05-2196]
616.61-07-055.26(076.5)
2117. Urologie şi nefrologie chirurgicală : (curs de prelegeri pentru
studenţi şi rezidenţi) / Adrian Tănase, Ion Dumbrăveanu, Mihail Bârsan, ...; sub red.
: A. Tănase; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Catedra
de Urologie şi Nefrologie Chirurgicală. – Ch. : CEP "Medicina", 2005 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 222, [2] p. : tab.; 25 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul cap.
ISBN 9975-907-83-0 (în cop.)
300 ex. – [05-2337]
- - 1. Urologie chirurgicală. 2. Nefrologie chirurgicală.
616.61-089(075.8)
616.8 Neuropatologie. Neurologie
2118. Groppa, Stanislav
Sindroame epileptice / Stanislav Groppa, Diana Coropceanu; Univ. de Stat
de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Catedra Neurologie. – Ch. : CEP
"Medicina", 2005. – 42 p. : fig., 20 cm.
Bibliogr. p. 42 (16 tit.)
ISBN 9975-907-77-6
50 ex. – [05-2054]
- - 1. Boli – Epilepsie. 2. Epilepsie. 3. Sindroame epileptice.
616. 853

55
Decembrie 2005 ≡ December 2005

616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze


2119. Nacu, A.
Îndrumar metodic la seminarii aplicative la Psihiatrie pentru studenţii
facultăţii "Medicină generală" / A. Nacu, Gh. Cărăuşu; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Catedra Psihiatrie, Narcologie şi Psihologie
Medicală. – Ch. : Centrul Ed.-poligr. "Medicina", 2005. – 92 p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor
ISBN 9975-907-82-2
100 ex. – [05-2058]
616.89(076.5)
616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase
2120. Protocoalele naţionale privind acordarea asistenţei şi tratamentului
în infecţia HIV şi SIDA / Min. Sănătăţii al Rep. Moldova. – Ch. : Valinex, 2005. –
146, [2] p. : des., tab.; 29 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Org. Mondiale a Sănătăţii, Progr. TB/SIDA,
GFATM şi Băncii Mondiale
ISBN 9975-9915-1-3
500 ex. – [05-2143]
- - 1. Infecţie HIV şi SIDA – Protocoale.
616.98:578.828 HIV
2121. Русу, Г.
Инфекционные болезни у детей : Метод. разраб. для студентов / Г.
Русу, А. Галецкая, Г. Попович, …; Гос. Ун-т Мед. и Фармации им. Н. Тестеми-
цану. – Ch. : CEP "Medicina", 2005. – 164 p. : tab.; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 162-164 (41 tit.)
ISBN 9975-907-75-X
150 ex. – [05-2057]
616.9-053.2(076.5)
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
2122. Chirurgia în teste / colectiv de aut. : V. Hotineanu, C. Ţâbârnă, Gh.
Musteaţă, ...; red. şt. de V. Hotineanu; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". Catedra 2 Chirurgie. – Ch. : CEP "Medicina", 2005 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 447, [1] p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 45-46 (40 tit.)
ISBN 9975-907-87-3 (în cop.)
300 ex. – [05-2077]
56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Chirurgie – Teste.
617(079)
617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
2123. Ghidirim, Gh.
Surgical pathology : Textbook for students and residents / Gh. Ghidirim, E.
Guţu, Gh. Rojnoveanu; il. by : E. Guţu. – Ch. : CEP "Medicina", 2006. – 226 p. : fig.,
tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 225-226 (23 tit.)
ISBN 9975-918-53-0
100 ex. – [05-2195]
- - 1. Chirurgie regională – Abdomen (engl.). 2. Abdomen – Chirurgie
(engl.).
617.55(075.8)
618 Ginecologie. Obstetrică
2124. Friptu, V.
Afecţiunile purulento-septice în obstetrică : [monogr.] / V. Friptu, I. Metaxa,
O. Cerneţchi. – Ch. : S. n., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 372, [4] p. : scheme,
tab., [14] p. il. color.; 21 cm.
Bibliogr. p. 365-372 (115 tit.)
ISBN 9975-78-448-8 (în cop.)
500 ex. – [05-2309]
- - 1. Obstetrică – Afecţiuni purulento-septice. 2. Afecţiuni purulento-
septice – Obstetrică.
618.2/.7-002.3
2125. Ghid practic în asistenţa antenatală pentru medicii de familie /
colectiv de aut. : Petru Stratulat, Grigore Bivol, Valentin Friptu, ...; sub red. : P.
Stratulat, ...; Asoc. de Medicină Perinatală, Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Ocrotirii
Sănătăţii Mamei şi Copilului, ... – Ch. : "Bostan Vera" ÎI, 2006 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 103, [1] p. : fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Apare cu sprijinul financ. al UNICEF
Moldova şi Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 978-9975-9929-0-9
4 000 ex. – [05-2316]
- - 1. Asistenţă antenatală. 2. Graviditate – Asistenţă antenatală.
618.2/.3(075)

57
Decembrie 2005 ≡ December 2005

2126. "Protocoale de îngrijire şi tratament în obstetrică şi neonatologie" :


(destinat medicilor obstetricieni, neonatologi şi medicilor de familie) : Supliment la
Ghidul C Naţional de Perinatologie / colectiv de aut. : V. Friptu, I. Bologan, Vera
Corcimari, ...; sub red. : P. Stratulat; Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Ocrotirii
Sănătăţii Mamei şi Copilului, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Asoc. de medicină perinatală, Asoc. medicilor obstetricieni-
ginecologi. – Ch. : S. n., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 cm.
Vol. 2. – 2005. – 205, [1] p. : fig., tab. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. –
Apare cu sprijinul financ. al UNICEF, Moldova. – ISBN 9975-78-439-9 : 1 000 ex. –
[05-2096]
- - 1. Perinatologie. 2. Obstetrică. 3. Neontologie.
618.2/.5-08
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
2127. Казак, В. В.
Материаловедение : Теорет. курс / В. В. Казак; Акад. транспорта, ин-
форматики и коммуникаций. – Ch. : Evrica, 2005 (Tipogr. AŞM). – 275 p. : des.,
tab.; 21 cm. – (Сер. "Инженерия, Транспорт и Логистика")
Bibliogr. p. 270-271 (24 tit.)
ISBN 9975-942-92-X (în cop.) (eronat)
500 ex. – [05-2142]
- - 1. Materiale prelucrabile (rus.).
620.22(075.8)
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie
mecanică
621.3 Electrotehnică
2128. Bazele Teoretice ale Electrotehnicii : Îndrumar metodic la lucr.
analitico-grafice şi lucr. de control / Univ. Teh. a Moldovei. Fac. Energetică. Catedra
Bazele Teoretice ale Electrotehnicii; aut. : Mihai Chiorsac, Arhip Potâng, Ghenadie
Tertea; red. resp. : Victor Nichitin. – Ch. : UTM, 2005. – 178, [1] p. : fig., tab.; 21
cm.
Bibliogr. p. 177 (7 tit.)
300 ex. – [05-2260]
621.3(076.5)

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2129. Георгицэ, Е. И.
Полумагнитные полупроводники Hg1-xMnxTe, Hg1-x-yCdxMnyTe как де-
текторные материалы : сравнение с Hg1-xСdxTe : [pentru uzul studenţilor] / Е. И.
Георгицэ, В. И. Иванов-Омский, И. Т. Постолаки. – Ch. : S. n., 2005. – 56 p. :
fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 52-56 (117 tit.)
ISBN 9975-9914-2-4
100 ex. – [05-2052]
- - 1. Semiconductori (rus.).
621.315.59(075.8)
621.7 Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate
2130. Dodun, Oana
Prelucrări neconvenţionale cu scule materializate : Îndrumar pentru lucr.
de lab. / Oana Dodun, Laurenţiu Slătineanu, Margareta Coteaţă. – Ch. : Tehnica-
Info, 2005 (Tipogr. Iaşi). – 180 p. : fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul lucr.
ISBN 9975-63-256-4
80 ex. – [05-2347]
621.7.01:004.43(076.5)
2131. Ghenadi, Adrian
Structuri mecanice de manipulare pentru centre de prelucrare : Probleme
de sinteză dinamică : [pentru uzul studenţilor] / Adrian Ghenadi. – Ch. : Tehnica-
Info, 2005 (Tipogr. "Barter Grup" SA). – 248 p. : fig., tab.; 25 cm.
Bibliogr. p. 232-248 (125 tit.)
ISBN 9975-63-260-2
100 ex. – [05-2344]
- - 1. Tehnologie mecanică.
621.7.(075.8)
625 Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri
2132. "Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului",
conf. teh.-şt. int. (2004; Chişinău). Conferinţa tehnico-ştiinţifică internaţională
"Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului", 30 sept. – 1 oct., 2004
: Culeg. de art. / resp. ed. : Valeriu Lungu. – Ch. : CEP USM, 2004. – 27 cm.
Vol. 3 : Secţia : Drumuri materiale şi mecanizarea construcţiilor. – 2004. –
283, [1] p. : fig., tab. – Antetit. : Consiliul Suprem pentru Şt. şi Dezvoltare
Tehnologică, Univ. Teh. a Moldovei. Fac. Urbanism şi Arhitectură. – Texte : lb.
59
Decembrie 2005 ≡ December 2005

rom., engl., rusă. – Rez. : lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-
70-445-X : 60 ex. – [05-2333]
- - 1. Drumuri – Construcţii.
625(082)=00
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
2133. Ковалев, В. В.
Теоретические и практические аспекты электрохимической обработки
воды : Моногр. / В. В. Ковалёв, О. В. Ковалёва; Молд. Гос. Ун-т. Фак. химии и
хим. технологии. Каф. индустр. и экол. химии. – Ch. : CEP USM, 2004. – 414, [1]
p. : des., tab.; 25 cm.
Bibliogr la sfârşitul cap.
ISBN 9975-70-375-5
150 ex. – [05-2330]
- - 1. Apă – Procedee electrochimice (rus.).
628.16.087-926/-927:574
629 Tehnica mijloacelor de transport
629.7 Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică
2134. Сапфиров, С. Г.
Волновое космоплавание : [моногр. в 2-х кн.] / С. Г. Сапфиров; под
науч. ред. : Ан. Балабанова. – Ch. : TSB-Lexan SRL; Москва : Б. и., 2005
(Tipogr. UTM). – 20 cm.
Кн. 1 : Летательные объекты волновой космонавтики. Волновые био-
объекты и биодвижитель. – 2005. – 138 p. : des. – Bibliogr. p. 135 (16 tit.). –
ISBN9975-9501-6-7 (AMTAP) : 300 ex. – [05-2100]
- - 1. Nave spaţiale (rus.). 2. Astronautică (rus.).
629.78
2135. Кн. 2 : Движения и зависания летательных объектов волновой
центробежной космонавтики. – 2005. – 148, [4] p. : des. – Bibliogr. p. 148 (13 tit.).
– ISBN 9975-9748-9-9 : 300 ex. – [05-2101]
- - 1. Nave spaţiale (rus.). 2. Astronautică (rus.).
629.78+681.5.012

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
2136. Andrieş, S.
Modificarea conţinutului de humus în solurile utilizate în agricultură / S.
Andrieş. – Ch. : INEI, 2005. – 45, [2] p. : fig., tab.; 20 cm. – (Inf. de sinteză / Inst.
Naţ. de Econ. şi Inf.)
Ref. : lb. rusă. – Bibliogr. p. 41-45 (82 tit.). – F. f. de tit.
186 ex. – [05-2146]
- - 1. Conţinutul solului – Humus. 2. Sol – Conţinutul de humus.
631.472.5(048.8)
633 Cultura plantelor de câmp
633.2/.3 Ierburi de fâneaţă şi păşune. Plante furajere. Plante de nutreţ exclusiv ierburile
Centrul de Resurse Genetice Vegetale din Moldova. Analele ştiinţifice ale
Centrului de Resurse Genetice Vegetale din Moldova. – Vezi Nr 2092

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări
industriale
2137. Cultura rapiţei de toamnă / alcăt. : M. Adăscăliţei, V. Afanasiev. –
Ch. : INEI, 2005. – 10, [2] p.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. Naţ. de Econ. şi Inf.)
Bibliogr. p. 12 (10 tit.). – Descr. după p. 1. – F. f. de tit. şi cop.
136 ex. – [05-2145]
633.853
634 Horticultură în general
2138. Усовершенствование технологии производства фруктов /
сост. : М. Адэскэлицей, В. Афанасьев. – К. : НИЭИ, 2005. – 13, [1] p. : des.; 20
cm. – (Inf.-expres / Inst. Naţ. de Econ. şi Inf.)
Bibliogr. p. 14 (8 tit.). – Descr. după p. 1. – F. f. de tit. şi cop.
136 ex. – [05-2144]
634.1.047
634.8 Viticultură

61
Decembrie 2005 ≡ December 2005

2139. Uvologie şi oenologie : Monogr. / Boris Gaina, Jean-Louis Puech,


Nicolae Perstniov; red. şt. : Boris Gaina; Acad. de Şt. a Moldovei. – Ch. : S. n.,
2006 (Tipogr. AŞM). – 443, [1] p. : fig., tab.; 22 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Text : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul Consiliului Suprem pentru Şt. şi Dezvoltare
Tehnologică al Acad. de Şt. a Moldovei.
ISBN 978-9975-62-150-2 (în cop.)
300 ex. – [05-2377]
- - 1. Uvologie. 2. Oenologie. 3. Viticultură – Specii de vitis. 3. Vinificaţie.
634.84+663.2(082)=135.1=161.1
635 Plante de gradină. Grădinărit
635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
2140. Тузлукова, Анжела
Бизнес в грибоводстве / Анжела Тузлукова; Нац. Агентство по Разви-
тию Села. – Ch. : S. n., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 112 p. : fig., tab., [8] p.
il. color.; 29 cm.
Bibliogr. p. 105-106 (48 tit.)
ISBN 9975-78-451-8
2 000 ex. – [05-2306]
- - 1. Cultivarea ciupercilor – Afaceri (rus.). 2. Ciuperci – Cultivare –
Afaceri.
635.8:334.7
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor a peştelui.
Înmulţirea animalelor domestice
636.7./.9 Alte animale crescute de om
2141. Bucătaru, Nicolae
Afaceri în creşterea iepurilor de casă şi animalelor de blană / Nicolae
Bucătaru, Vasile Maciuc; Agenţia Naţ. de Dezvoltare Rurală. – Ch. : S. n., 2005 (F.
E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 95 p. : fig., tab., [8] p. il. color.; 29 cm.
Bibliogr. p. 93 (14 tit.)
ISBN 9975-78-447-X
2 000 ex. – [05-2307]
- - 1. Iepuri de casă – Creştere – Afaceri. 2. Animale de blană – Creştere –
Afaceri.
636.92/.93:334.7

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general
2142. Maiele bacteriene pentru smântâna cu conţinut redus de grăsime /
alcăt. : G. Coev, ... – Ch. : INEI, 2005. – 7, [1] p. : tab.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst.
Naţ. de Econ. şi Inf.)
Bibliogr. p. 7 (10 tit.). – Descr. după p. 1. – F. f. de tit. şi cop.
75 ex. – [05-2148]
637.148
638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode
2143. Beşliu, Mihai
Afaceri în apicultură / Mihai Beşliu, Nicolae Bucătaru, Tamara Beşliu;
Agenţia Naţ. de Dezvoltare Rurală. – Ch. : S. n., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală").
– 118 p. : fig., tab., [8] p. il. color.; 29 cm.
Bibliogr. p. 109 (12 tit.)
ISBN 978-9975-78-456-6
2 000 ex. – [05-2305]
- - 1. Apicultură – Afaceri.
638.1:334.7
639.2/.6 Pescuit. Piscicultură
2144. Лобченко, В.
Бизнес в рыбоводстве / В. Лобченко, И. Тодераш, В. Доня; Нац.
Агентство по Развитию Села. – К. : Б. и., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală") – 104
p. : des., tab., [8] p. : tab. color.; 29 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Изд. при поддержке Проекта инвестиций
и услуг в сел. местности (RISP) и фонда ACSA
ISBN 9975-78-440-2
2 000 ex. – [05-2085]
- - 1. Piscicultură – Afaceri. 2. Afaceri în piscicultură.
639.3:334.7
65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier
2145. Bologan, Petru

63
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Norme metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi instituire


a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi /
sau protejării drumului / Petru Bologan, Ilie Bricicaru, Mihail Cibotaru; Min.
Afacerilor Interne, Min. Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor. – Ch. : Min.
Afacerilor Interne, 2005 (Tipogr. "Baştina-Radog"). – 103, [2] p. : fig., tab.; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – Text paral. : lb. rom., rusă. – Apare cu
sprijinul Tirex Petrol SA, Donaris Group SA, Lukoil Moldova
ISBN 9975-9681-9-8
1 000 ex. – [05-2244]
656.1.053:625.74:351.81=135.1=161.1
2146. Goraş, Ion
Mecanizarea operaţiilor de încărcare şi descărcare în transportul auto :
Curs univ. / Ion Goraş; Univ. Teh. a Moldovei. Fac. Inginerie şi Management în
Mecanică. Catedra Transport Auto. – Ch. : UTM, 2005. – 21 cm.
Vol. 1 : Eficienţa mecanizării operaţiilor de încărcare şi descărcare. –
2005. – 144 p. : fig., tab. – Bibliogr. p. 143-144 (18 tit.). – ISBN 9975-9888-9-X :
100 ex. – [05-2257]
- - 1. Transport auto – Încărcare – Descărcare.
656.13.073(075.8)
656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară
2147. Calea Ferată din Moldova, 2005-2006 : [despre activitatea într.] / ÎS
"Calea Ferată din Moldova"; elab. : Liliana Nichiforov, ...; trad. : Ana Sârcu; red.-şef.
: Irina Craevschi; imagini : Iurie Kozlov. – Ed. spec. a ziarului "Feroviarul Moldovei".
– Ch. : Ed. PP "Depozit en gros" SA, 2005 (Combinatul Poligr.). – 45, [2] p. :
imagini color.; 30 cm.
F. f. de tit.
[05-2115]
- - 1. Întreprinderi feroviare – Calea Ferată din Moldova.
656.2(478)
2148. Idem în lb. rusă : Железная дорога Молдовы, 2005-2006. – К. :
Изд. PP "Depozit en gros" SA, 2005 (Combinatul Poligr.). – 45, [2] p. : imagini
color.; 30 cm.
F. f. de tit.
[05-2116]
- - 1. Întreprinderi feroviare – Calea ferată din Moldova (rus.).
656.2(478)

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

657 Contabilitate
2149. Grigoroi, Lidia
Bazele teoretice ale contabilităţii : [pentru uzul studenţilor] / Lidia Grigoroi,
Liliana Lazăr. – Ed. a 3-a, rev. şi compl. – Ch. : Cartier, 2005 (Tipogr. "Balacron"). –
260, [4] p. : fig., tab.; 23 cm. – (Col. "Cartier educaţional")
Bibliogr. p. 260
ISBN 9975-79-330-4
1 500 ex. – [05-2270]
- - 1. Contabilitate.
657.1(075.8)
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
2150. Băncilă, Natalia
Gestiunea financiară a întreprinderii : Man. pentru studenţii fac. de econ. şi
finanţe / Natalia Băncilă, Oleg Stratulat, Daniela Dascaliuc. – Ch. : S. n.,
2005(Tipogr. "Chişinău-Prim"). – 228 p. : scheme, tab.; 20 cm.
Bibliogr. p 225-228 (73 tit.)
ISBN 9975-934-57-9
100 ex. – [05-2068]
- - 1. Gestiune financiară – Întreprinderi. 2. Întreprinderi – Gestiune
financiară.
658.14(075.8)
2151. Childescu, Valentina
Strategii de marketing în sectorul serviciilor : [indicaţii metodice] /
Valentina Childescu; red. resp. : Andrei Cojuhari; Univ. Teh. a Moldovei. Fac.
Inginerie Econ. şi Business. Catedra Teorie Econ. şi Marketing. – Ch. : UTM, 2005.
– 33, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 33 (6 tit.)
150 ex. – [05-2262]
- - 1. Marketing – Strategii.
658.8(076.5)
2152. Pituşcan, Feodosie
Baza material – tehnică a întreprinderilor comerciale : Note de curs /
Feodosie Pituşcan; red. resp. : V. Botnariuc; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-
Comerc. din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2005. – 245, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 244-245 (21 tit.)
ISBN 9975-70-496-4
65
Decembrie 2005 ≡ December 2005

400 ex. – [05-2369]


- - 1. Echipament pentru vânzări – Întreprinderi comerciale.
658.822+339.1(075.8)
2153. Шаповалов, Б. А.
Искусство успешных продаж : справ. продавца профессионала / Б. А.
Шаповалов, Т. М. Шаповалова. – Ch. : Elan-poligraf, 2004. – 132 p. : il., fig., tab.;
21 cm. – (Сер. "Бизнес-тренинг")
Bibliogr. p. 128-131 (46 tit.)
ISBN 9975-9804-3-0
300 ex. – [05-2301]
- - 1. Vânzare – Organizare (rus.).
658.81(036)
659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul
Bahans, Jean-Marc. Dreptul pieţei viti-vinicole. – Vezi Nr 2014

Comunicarea publică. – Vezi Nr 1985

2154. Ghid telefonic Hânceşti : Reclama. Informaţie, 2005. – [Ch.] : S. n.,


2005. – 59, [9] p. : il. color.; 30 cm.
F. f. de tit.
[05-2049]
- - 1. Reclama – Hânceşti – Moldova.
659.1(478-22)
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
David, Constantin. Sistemul informaţional şi căile de perfecţionare. – Vezi
Nr 1933

2155. Minimizarea scăzămintelor tehnologice în industria alimentară prin


valorificarea subproduselor şi deşeurilor / Domnica Ciobanu, Mihai Leonte, Valentin
Nedeff, Grigore Lungulescu; ref. teh.-şt. : Nicu Mihai, Florea Traian. – Ch. :
Tehnica-Info, 2005 (Tipogr. Iaşi). – 24 cm. – (Ser. "Managementul mediului în
industria alimentară")
Vol. 2. – 2005. – 244 p. : fig., scheme, tab. – Bibliogr. p. 236-239 (136 tit.).
– IBN 9975-63-201-7 : 300 ex. – [05-2349]

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Industrie alimentară – Subproduse – Deşeuri – Valorificare. 2.


Subproduse – Industrie alimentară – Valorificare. 3. Deşeuri – Industrie alimentară
– Valorificare.
663/664:628.4.038(075.8)
67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
681 Mecanică de precizie. Mecanică fină
681.5 Tehnica reglării şi comenzii automate. Tehnică cibernetică şi automatică
2156. Drăgoi, Dumitru Dan
Utilizări ale traductoarelor şi dispozitivelor magnetofluidice în construcţia
de maşini / Dumitru Dan Drăgoi; ref. şt. : Mircea Cozmâncă, Gheorghe Călugăru. –
Ch. : Tehnica-Info, 2005 (Tipogr. Iaşi). – 159 p. : fig., tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 156-159 (106 tit.)
ISBN 9975-63-273-4
100 ex. – [05-2343]
- - 1. Traductoare cu circuite de comandă fluidice – Construcţia de maşini.
681.586.3:621.01(075.8)
2157. Балабанов, А.
Основы автоматики и автоматизации производственных процессов :
Спецглавы курса [для студентов неэлектрических специальностей МАПП,
ХКМУ, ТВ, ТК] / А. Балабанов; под ред. : В. В. Марасанова; Кишин. политех.
ин-т им. С. Лазо. – Ch. : S. n., 1978. – 83, [1] p. : fig., tab.; 20 cm.
500 ex. – [05-2119]
681.5(076.5)
2158. Балабанов, А. А.
Расчет и проектирование систем автоматики и телемеханики : Учеб.
пособие для студентов спец. 0606 / А. Балабанов; Кишин. политехн. ин-т им.
С. Лазо; Каф. автоматики и телемеханики. – К. : Б. и., 1978. – 75, [3] p. : fig.; 20
cm.
Bibliogr. p. 76 (12 tit.)
500 ex. – [05-2122]
- - 1. Sisteme automate (rus.). 2. Telemecanică (rus.).
681.5+621.398(075.8)
2159. Балабанов, А. А.

67
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Техника компьютерного моделирования автоматических систем : в 2


кн. : [учеб.] / А. Балабанов; отв. ред. : В. Изворян. – К. : Техн. Ун-т Молдовы,
2004. – 21 cm.
Кн. 1 : Математическое моделирование объектов и систем управле-
ния в интегрированной среде КОПРАС. – 2004. – 308, [2] p. : fig., tab. – Bibliogr.
p. 308-310 (53 tit.). – ISBN 9975-9771-3-8 : 100 ex. – [05-2120]
- - 1. Sisteme de comandă şi reglare automată (rus.).
681.5.017:004.414.23(075.8)
Сапфиров, С. Г. Волновое космоплавание. – Vezi Nr 2134

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE.


TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

2160. Construcţiile în Republica Moldova = Строительство в


Республике Молдова : Culeg. statistică / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova.
– Ch. : Statistica, 2005 (Tipogr. SA "Crio"). – 57 p. : diagr., tab.; 21 cm. – (Statistica
Moldovei)
Tit., text paral. : lb. rom., rusă
ISBN 9975-9911-0-6
50 ex. – [05-2291]
- - 1. Construcţii – Moldova – Date statistice.
69(478)(083.41)=135.1=161.1
692 Părţi şi elemente structurale ale construcţiilor
2161. SA Monolit : [despre activitatea într.] / Soc. pe Acţiuni "Monolit";
dir. gen. : Leonid Cerescu. – [Ch.] : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2005 (Combinatul Poligr.). –
[20] p. : imagini color.; 30 cm.
Text paral. : lb. rom., rusă. – F. f. de tit.
[05-2117]
- - 1. Construcţii din beton – Monolit.
692:691.3(478-25)=135.1=161.1

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ.
URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
2162. "Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului",
conf. teh.-şt. int. (2004; Chişinău). Conferinţa tehnico-ştiinţifică internaţională
"Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului", 30 sept. - 1 oct., 2004
: Culeg. de art. / resp. ed. : Valeriu Lungu. – Ch. : CEP USM, 2004. – 27 cm.
Vol. 1 : Secţiile : Teoria şi practica arhitecturii şi urbanismului. Proiectarea,
reabilitarea şi consolidarea construcţiilor. – 2004. – 225, [2] p. : fig., tab. – Antetit. :
Consiliul Suprem pentru Şt. şi Dezvoltare Tehnologică, Univ. Teh. a Moldovei. Fac.
Urbanism şi Arhitectură. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez. : lb. rom., engl., fr. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-70-448-4 : 60 ex. – [05-2331]
- - 1. Urbanism. 2. Amenajare teritoriului.
711/712(082)=135.1=111=161.1
2163. Proiectarea de arhitectură : Anturaj. Stafaj : Indicaţii metodice /
Univ. Teh. a Moldovei. Fac. Urbanism şi Arhitectură. Catedra Arhitectură; alcăt. :
Diana Andronovici, ... – Ch. : UTM, 2005. – 66, [2] p. : fig.; 30 cm.
ISBN 9975-9853-2-7
200 ex. – [05-2246]
71/72(076.5)
72 ARHITECTURĂ
2164. Bâzgu, Eugen
Arhitectura populară din zona Orheiului Vechi : Ghid practic / Eugen
Bâzgu, Mihail Ursu; Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. – Ch. : S. n., 2005
(Tipogr. "Sirius"). – 40 p. : fotogr., fotogr. color.; 21 cm.
[05-2159]
- - 1. Arhitectură populară – Orheiul Vechi – Moldova.
72.016(478-22)
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
2165. Răileanu, V.
Reprezentări în perspectivă : [a desenului : pentru uzul studenţilor] / V.
Răileanu; coord. : Alexandru Vătavu, Mihai Cioclea. – Ch. : S. n., 2005. – 117 p. :
fig.; 29 cm.

69
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Bibliogr. p. 115 (11 tit.)


ISBN 9975-921-96-5
200 ex. – [05-2053]
- - 1. Perspectiva în desen. 2. Desen – Perspectivă.
742(075.8)
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
2166. Spânu, Constantin
Emil Childescu : grafică. pictură. evoluţii şi sinteze / Constantin Spânu;
graf., pict. : Emil Childescu. – Ch. : Cartea Moldovei, 2005 (Combinatul Poligr.). –
320 p. : reprod., reprod. color.; 25 cm.
Text paral. : lb. rom., engl., rusă
ISBN 9975-60-198-7 (în cop.)
700 ex. – [05-2228]
- - 1. Grafică. 2. Pictură. 3. Childescu, Emil, 1937-..., pictor – Creaţie –
Biografie.
75/76.071.1(092)=135.1=111=161.1
78 MUZICĂ
2167. Кроитору, Сержиу
Музыкальное воспитание : Учеб. для 4 кл. / Сержиу Кроитору; trad. din
lb. rom. : Tatiana Berezovicova; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep.
Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2005 (Combinatul Poligr.). – 142, [2] p. : il. color.,
n. muz.; 24 cm.
ISBN 9975-67-497-6
[05-2154]
- - 1. Educaţie muzicală (rus.).
78(075.2)
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
2168. Bazele ştiinţifice ale educaţiei fizice şi sportului = Научные основы
физического воспитания и спорта : (culeg. de ref. ale disertaţiilor de doctor) / E.
Filipenco, L. Povestca, A. Popuşoi, ...; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al
Rep. Moldova. Lab. Şt. în domeniul Sportului. – Ch. : Valinex, 2005. – 264 p.; 20
cm.
Texte : lb. rom., rusă
ISBN 9975-9915-0-5
70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

50 ex. – [05-2139]
796/799(082)=135.1=161.1
2169. Probleme actuale ale culturii fizice în sistemul de învăţământ :
Seminar şt.-metodic, 5-6 dec. 2005, Chişinău / Inst. Naţ. de Educaţie Fizică şi
Sport; coord. şt. : Constantin Ciorbă, ...; col. red. : Valeriu Filipov, ... – Ch. : Valinex,
2005. – 155 p. : fig., tab.; 20 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 9975-9915-3-X
50 ex. – [05-2138]
- - 1. Educaţie fizică.
796:371(082)=135.1=161.1
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
2170. Metaliteratură : Rev. şt. a Inst. de Lit. şi Folclor al AŞM şi a Fac. de
Filologie / Inst. de Lit. şi Folclor, Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă"; red. şef :
Alexandru Burlacu. – Ch. : S. n., 2005. – 192 p.; 21 cm.
Vol. 11. – 2005. – 160 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-921-84-1 :
100 ex. – [05-2037]
- - 1. Lingvistică. 2 . Filologie.
80/81:821.0:378.4(478)(082)
2171. Symposia professorum : Materialele sesiunii şt. din 8-9 oct., 2004 /
Univ. Liberă Int. din Moldova; dir. publ. : Andrei Galben; coord. şt. : Victor Moraru;
red. resp. : Tamara Gogu. – Ch. : ULIM, 2005. – 20 cm.
Seria : Filologie. – 2005. – 137, [1] p. – Texte : lb. rom., germ., alte lb.
străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-934-78-1 : 50 ex. – [05-2197]
- - 1. Filologie.
80/81+378.4(478)(082)=00
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
2172. Dimo, Olga
Your guide to business english writing / Olga Dimo. – Ch. : Integritas, 2005
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală") . – 152 p. : fig.; 24 cm.
Bibliogr. p. 151-152 (42 tit.)
ISBN 9975-9928-0-3
71
Decembrie 2005 ≡ December 2005

1 000 ex. – [05-2310]


- - 1. Limba engleză – Afaceri.
811.111:334.012.2(075)
2173. English for a New Life / Natalia Boicu, Rodica Filat, Marina Florea,
...; coord. principal : Vasile Filat. – Ed. rev. şi cor. – Ch. : Balacron, 2005 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 29 cm.
Book 1. – 2005. – 175 p. : tab. – Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – ISBN
9975-9972-2-8 : 500 ex. – [05-2089]
- - 1. Limba engleză – Gramatică.
811.111'36(075)
811.133.1 Limba franceză
2174. Bejenaru, Galina
Dicţionar francez-român de locuţiuni şi expresii / Galina Bejenaru, Tatiana
Petcu, Adelaida Samoilenco. – Ch. : S. n., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 254,
[2] p.; 22 cm.
Bibliogr. p. 256
ISBN 9975-78-444-5 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")
[05-2091]
- - 1. Limba franceză – Frazeologie – Dicţionare. 2. Dicţionar francez-
român frazeologic.
811.133.1'373.7=135.1
2175. Cotlău, Maria
Manuel de Francais : 8-e [cl.] / Maria Cotlău, Maria Guzun, Maria
Scobioală; comisia de evaluare : Mihail Rumleanschi; Min. Educaţiei, Tineretului şi
Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Arc, 2005 (Tipogr. "Balacron"). – 159, [1] p. : des.
color.; 26 cm.
ISBN 9975-61-389-6
[05-2282]
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(075.3)
2176. Manuel de Français : 9-e [cl.] / Cezaria Vasilache, Ala Bujor,
Eufrosinia Axenti, Tatiana Petcu; comisia de evaluare : Mihail Rumleanschi, ...; Min.
Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Arc, 2005 (Tipogr.
"Balacron"). – 159 p. : des. color.; 26 cm.
ISBN 9975-61-390-X
[05-2281]
72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Limba franceză.
811.133.1(075.3)
2177. Romanenco, Doina
Dimensiunea frazei în limbile franceză şi română / Doina Romanenco;
coord., red. şt. : Anatol Ciobanu; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM,
2003. – 167, [2] p. : diagr., tab.; 21 cm.
Rez. : lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr. p. 158-168 şi în notele de subsol
ISBN 9975-70-245-7
100 ex. – [05-2371]
- - 1. Limba franceză – Fraze. 2. Limba română – Fraze.
[811.133.1+811.135.1]'367.4/.5
811.135.1 Limba română
2178. Bahnaru, Vasile
Dicţionar de omonime / Vasile Bahnaru. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2005
(Combinatul Poligr.). – 419, [1] p.; 21 cm. – (Col. "Dicţ. şc.")
ISBN 9975-67-524-7 (în cop.)
5 000 ex. – [05-2155]
- - 1. Limba română – Omonime – Dicţionare. 2. Dicţionar de omonime.
811.135.1'374.2'373.423
2179. Bolocan, Viorica
Limba şi literatura română : cl. a 5-a : Caietul elevului / Viorica Bolocan. –
Ch. : Î. E.-P. "Ştiinţa", 2005 (Tipogr. "Balacron"). – 95, [1] p. : fig., tab.; 24 cm.
ISBN 9975-67-504-2
[05-2269]
811.135.1+821.135.1.09(075.3)
2180. Buruiană, Maria
Cum scriem o compunere? : cl. 2-4 : man. îndrumător : [la lb. rom.] / Maria
Buruiană, Natalia Cubreacov, Aurelia Ermicioi. – Ch. : Prut Internaţional, 2005
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 151, [1] p. : fig.; 24 cm.
ISBN 9975-69-818-2
[05-2341]
- - 1. Limba română – Compunere – Tehnica elaborării.
811.135.1+821.135.1(075)
2181. Cartaleanu, Tatiana

73
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Limba română : cl. a 4-a : Caiet de teste sumative / Tatiana Cartaleanu,


Olga Cosovan. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa" : Prut Internaţional, 2005 (Tipogr.
"Balacron"). – 104 p. : tab.; 24 cm.
ISBN 9975-69-787-9 (Prut Internaţional) (eronat)
[05-2289]
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(079)
2182. Cartaleanu, Tatiana
Limba română : cl. a 4-a : Caietul elevului / Tatiana Cartaleanu, Olga
Cosovan, Silvia Cotelea. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa" : Prut Internaţional, 2005 (Tipogr.
"Balacron"). – 104 p. : tab.; 24 cm.
ISBN 9975-69-755-0 (Prut Internaţional) (eronat)
[05-2286]
811.135.1(075.2)
2183. Celac, T.
Dicţionar şcolar român-rus = Румынско-русский школьный словарь / T.
Celac, I. Eţcu; concepţia graf. a col. şi cop. : Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera;
Bucureşti : Litera Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). – 613, [2] p.; 19 cm. –
(Bibl. şcolară : ser. nouă / col. iniţiată şi coord. de Anatol Vidraşcu şi Dan Vidraşcu;
379)
ISBN 99975-74-932-1 (Litera)
[05-2169]
- - 1. Limba română – Dicţionare. 2. Dicţionar român-rus.
811.135.1'374.822=161.1(075.3)
2184. Chirilă, Mihai
Curs practic de limbă română = Практический курс румынского языка /
Mihai Chirilă. – Ch. : CEP USM, 2005. – 262, [1] p. : tab.; 24 cm.
Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al ASCOM
Group
ISBN 9975-70-583-9
1 000 ex. – [05-2223]
- - 1. Limba română – Gramatică.
811.135.1'36=135.1=161.1
2185. Limba română – adevărata mea Patrie : Antol. filologică / selecţ.,
pref. : Anatol Ciobanu; cop. : Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera
Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). – 992 p.; 19 cm. – (Bibl. şcolarului : ser.
74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

nouă / col. iniţiată şi coord. de Anatol Vidraşcu şi Dan Vidraşcu; concepţia graf. a
col. : Vladimir Zmeev; 486)
Bibliogr. în text şi notele de subsol
ISBN 9975-74-933-X (Litera). – ISBN 973-675-298-4 (Litera Internaţional)
[05-2230]
- - 1. Limba română – Antologie filologică.
811.135.1(082)
2186. Limba română : cl. a 3-a : Caietul elevului / Irina Gantea, Galina
Ciubară, Viorica Goraş-Postică, Iulian Filip; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. :
Prut Internaţional, 2003 (Tipogr. "Balacron"). – 147, [1] p. : il.; 24 cm.
ISBN 9975-69-446-2
[05-2288]
811.135.1(075.2)
2187. Limba română : Teste de evaluare pentru cl. 1-4 / Elena Belinschi,
Zinaida Galben-Panciuc, Angela Salagor, ... – Ch. : Prut Internaţional, 2005 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 179, [1] p.; 24 cm.
Bibliogr. p. 179 (18 tit.)
ISBN 9975-69-803-4
[05-2340]
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(079)
Romanenco, Doina. Dimensiunea frazei în limbile franceză şi română. –
Vezi Nr 2177

2188. Sclifos, Valeriu


1200 de frazeologisme ale limbii române : Dicţ. / Valeriu Sclifos; Acad. de
Şt. a Rep. Moldova. Inst. de Lingvistică. – Ch. : Atelier, 2005 (Tipogr. AŞM). – 88
p.; 20 cm.
ISBN 9975-9731-3-2
500 ex. – [05-2141]
- - 1. Limba română – Frazeologisme – Dicţionare. 2. Dicţionar de
frazeologisme ale limbii române.
811.135.1'374.2'373.7
2189. Seche, Luiza
Dicţionar de sinonime pentru elevi : (DSEV) / Luiza Seche, Irina Preda;
concepţia graf. a col. şi cop. : Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera
75
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Internaţional, 2004 (Combinatul Poligr.). – 1174, [2] p.; 19 cm. – (Bibl. şcolarului :
ser. nouă / col. iniţiată şi coord. de Anatol Vidraşcu şi Dan Vidraşcu; 287) (Dicţ. şi
encicl.)
ISBN 9975-74-553-9(Litera). – ISBN 973-7916-55-7 (Litera Internaţional)
[05-2239]
- - 1. Limba română – Dicţionare de sinonime. 2. Dicţionare de sinonime –
Limba română.
811.135.1'374.2'373.421
811.14 Limba greacă (elenă)
2190. Мисько, Степан
Язык и стиль Демокрита : (Моногр.) / Степан Мисько; red. resp. :
Claudia Cemârtan; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Litere. – Ch. : CEP USM,
2005. – 221, [1] p.; 21 cm.
Texte : lb. rom., ucr., rusă. – Библиогр. науч. работ С. Д. Мисько p. 215-
219. – Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în notele de subsol
ISBN 9975-70-557-X
60 ex. – [05-2320]
- - 1. Limba greacă clasică.
811.14'02=135.1=161.1=161.2
811.161.1 Limba rusă
2191. Дрозд, Г. Д.
Родное слово : Рус. яз. : 4 кл. : Учеб. для шк. с обучением на рус. яз. /
Г. Д. Дрозд, О. Ф. Бородаева; эксперт. комиссия : Е. В. Сирота, ... – Ch. : Litera
: Vector, 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 287, [1] p. : il., color., tab.; 24 cm.
ISBN 9975-74-919-4 (Litera). – ISBN 9975-9870-5-2 (Vector)
[05-2255]
- - 1. Limba rusă.
811.161.1(075.2)
2192. Русская речь : cl. a 5-a : man. de lb. rusă : An. 1 de studiu / M.
Volcovscaia, N. Gorbaciova, V. Guţu, L. Nosacenco; comisia de experţi : L. M.
Pascari; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Cartier,
2005 (Tipogr. "Balacron"). – 127, [1] p. : il. color.; 26 cm. – (Col. "Cartier
educaţional")
ISBN 9975-79-350-9
[05-2273]
- - 1. Limba rusă.
76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

811.161.1(075.3)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
2193. Limba Română : cl. a 3-a : Lecturi literare / [aut. de selecţ.] : G.
Ciubară, I. Filip; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Ch.] : Prut Internaţional, 2005
(Tipogr. "Tipopres"). – 304 p.; 24 cm.
ISBN 9975-69-512-4
[05-2125]
821(100)-93(075.2)
2194. 100 de poeţi ai lumii : Pe aripa poeziei... : Antol. de versuri din lirica
universală : [traduceri] / ed. îngrijită de Ala Bujor; cop. : Ştefan Eşanu. – Ch. :
Epigraf, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 399, [1] p. : il., reprod. color.; 24 cm.
ISBN 9975-924-73-5 (în cop.)
[05-2315]
821(100)-1
821.112.2 Literatură germană
2195. Fraţii Grimm
Albă-ca-Zăpada : [poveste : trad. din germ.] / Fraţii Grimm; il. : Vadim
Rusu. – Ch. : Epigraf, 2005 (Tipogr. "Amprenta-Foil"). – 16 p. : il. color.; 29 cm. –
(Col. "Cărţile copilăriei")
ISBN 9975-924-18-2
[05-2236]
- - 1. Poveşti.
821.112.2-34 Grimm
2196. Grossu-Chiriac, Cristina
Deutsche Literatur des Mittelalters = Literatura germană medievală : (750-
1500) : Eine deutsch-rumänische : Anthologie / Cristina Grossu-Chiriac, Nicole
Stirnberg. – Ch. : CEP USM, 2004. – 261, [3] p. : il.; 21 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Tit., text paral. : lb. rom., germ. – Bibliogr.
p. 261
ISBN 9975-70-430-1
200 ex. – [05-2354]
821.112.2(082)=112.2=135.1

77
Decembrie 2005 ≡ December 2005

821.112.28(478) Literatură în idiş din Republica Moldova


2197. Бессарабский стиль : Материалы о жизни и творчестве бесса-
рабцев, писавших на идише / Муницип. библ. Б.-П. Хаждеу, Еврей. библ. И.
Мангера; сост. : С. Шпитальник; пер. с идиша : С. Шпитальник. – К. : Б. и.,
2005. – 78, [2] p. : il.; 21 cm.
Bibliogr. p. 74-78 şi în text
[05-2044]
- - 1. Literatură în idiş – Trecerea în revistă a operelor scriitorilor evrei din
Basarabia.
821.112.28(478).09(092)
821.133.1 Literatură franceză
2198. Perrault, Charles
Piele-de-măgar : [poveste : trad. din fr.] / Charles Perrault; il. : Iurie Fuştei.
– Ch. : Epigraf, 2005 (Tipogr. "Amprenta-Foil"). – 16 p. : il. color.; 29 cm. – (Col.
"Cărţile copilăriei")
ISBN 9975-924-19-0
[05-2235]
- - 1. Poveşti.
821.133.1-34-93 Perrault
821.135.1 Literatură română
2199. Arghezi, Tudor
Opera poetică : [în 2 vol.] / Tudor Arghezi; ed. alcăt. de Mitzura Arghezi,
Traian Radu; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2005 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 17 cm. – (Col. "Poesis" / coord. : Em. Galaicu-Păun). – Numele
adevărat al aut. : Ion N. Theodorescu. – Apare într-o învelitoare comună. – ISBN
9975-79-376-2
Vol. 1. – 2005. – 289, [7] p. – ISBN 9975-79-374-6 (în cop.) : 1 500 ex. –
[05-2074]
821.135.1-1 Arghezi
2200. Vol. 2. – 2005. – 295, [8] p. – ISBN 9975-79-375-4 (în cop.) : 1 500
ex. – [05-2075]
821.135.1-1 Arghezi
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2201. Actori-poeţi : [poezii] / Uniunea Teatrală din Moldova; alcăt. : Ion


Gheorghe Şvitchi; pref. : Mihai Cimpoi; concepţie graf. : Dorian Conea, Diana
Şviţchi. – Ch. : Princeps, 2005 (F.E.-P "Tipogr. Centrală"). – 95, [1] p. : il.; 20 cm.
ISBN 9975-9533-7-9
1 000 ex. – [05-2312]
821.135.1(478)-1(082):792.071.2
2202. Aramă, Angela
Şi totuşi... am înnebunit! ... : [versuri] / Angela Aramă; cop. : Mihai
Bacinschi. – Ch. : Arc, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 71, [1] p. : il.; 17 cm. –
(Prima verba)
Apare cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 9975-61-409-4
[05-2313]
821.135.1(478)-1 Aramă
2203. Bejenaru, Pahomie
Logodna lui Diomid şi alte cazuri tîmplate : [schiţe umoristice] / Pahomie
Bejenaru; cop. : Radu Diordiev; prez. graf. : Violeta Diordiev. – Ed. a 2-a. – Ch. : S.
n., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 214, [2] p. : il.; 20 cm.
ISBN 9975-915-15-9
1 000 ex. – [05-2072]
821.135.1(478)-7 Bejenaru
2204. Calamanciuc, Gheorghe
Să mă iubeşti sinucigându-te, să te sinucizi iubindu-mă : Monodrame /
Gheorghe Calamanciuc; cop. : Veaceslav Popovschi. – Ch. : S. n., 2005 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 115, [1] p.; 19 cm.
ISBN 9975-78-445-3
500 ex. – [05-2314]
- - 1. Monodrame.
821.135.1(478)-2 Calamanciuc
2205. Dragomir, Constantin
Bunicuţa cu poveşti : Carte pentru ochi de citit şi urechi de auzit :
[poezii, cântece, ghicitori, proverbe] / Constantin Dragomir; il. : Violeta Diordiev,
Radu Diordiev; cop. : Veaceslav Popovschi. – Ch. : Dragodor, 2005 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 223, [1] p. : il., il. color., n. muz.; 25 cm. – (Encicl. pentru
copii)
Apare cu sprijinul financ. al SA "Cartea-Chişinău"
79
Decembrie 2005 ≡ December 2005

ISBN 9975-9662-8-4 (în cop.)


[05-2086]
821.135.1(478)-93 Dragomir
2206. Enachi, Ion
Mâhnită e piatra din colţ : versuri / Ion Enachi; des. : Ion Puiu. – Ch. : Bons
Offices, 2005. – 207, [1] p.; 20 cm.
ISBN 9975-928-78-1
300 ex. – [05-2206]
821.135.1(478)-1 Enachi
2207. Ganea, Alexandru
Insolaţie : [versuri, nuvelă] / Alexandru Ganea; cop. : Vitalie Ilaşcu. – Ch. :
CEP USM, 2005. – 127, [1] p. : fotogr.; 17 cm.
Apare cu sprijinul dlor I. Casian, L. Râlea, V. Cerlăteanu, ...
ISBN 9975-70-548-0
400 ex. – [05-2362]
821.135.1(478)-1+821.135.1(478)-32 Ganea
2208. Gheorghiu, Gheorghe
Rătăcind prin ani : Memorii, file de jurnal, rânduri din scrisorile cititorilor şi
ale confraţilor de breaslă / Gheorghe Gheorghiu; cop. : Daniela Cimpoieş. – Ch. :
Bons Offices, 2005. – 334, [2] p., [1] f. portr.; 20 cm.
ISBN 9975-928-81-1
[05-2204]
821.135.1(478)-9 Gheorghiu
2209. Josanu, Efim
Cum poţi deveni rege : [eseuri] / Efim Josanu. – Ch. : Bons Offices, 2005.
– 411, [5] p. : il.; 20 cm.
ISBN 9975-928-66-8
300 ex. – [05-2207]
821.135.1(478)-4 Josanu
2210. Mogîldea, Ion
Umbră de glorie, 1988-2005 : Versuri / Ion Mogîldea. – Ch. : Acomed Plus
SRL, 2005. – 120 p.; 21 cm.
ISBN 9975-70-523-5
50 ex. – [05-2186]
821.135.1(478)-1 Mogîldea

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2211. Moment poetic : Culeg. de versuri / ed. Iurie Colesnic, ...; ed.
îngrijită de Ianoş Ţurcanu; cop. : Valentina Ciobanu. – Ch. : Cartier : Dep. Cultură al
Primăriei mun. Chişinău, 2005 (Tipogr. "Bons Offices"). – 19, [1] p.; 21 cm. –
(Moment poetic; 33)
Cuprins : Ce sunt arhetipurile? / Mihai Cimpoi. Noapte polară, bolovani de
antracit; Adolescenţa; O mână scrie : Kafka; Noiembrie / Marcela Benea. Adânc
noianul aspru de cuvinte...; Curge-un dulce grai...; Ferit-a sfântu', Eminescu nu-s...;
Cate vorbe – mir pe limba...; În căutare stă o grea tăgadă... / Gheorghe Coandă.
Eden; Ultima lună de vară; Doi la o terasă; Un alt imperiu...; Limba noastră; Scriu,
scriu...; Tu ca o lumină...; O frunză de aur / Iurie Colesnic. Invocaţia; Din nou,
Pompeiul / Simona-Grazia Dima. Din ciclul revoluţii complete; bend / Andrei
Gamarţ. Rondeluri de dragoste; Şi nimenea nu are ştire...; Cunoaştem aceeaşi
iubire...; Exerciţii de dragoste cine ?; Să se numească dragoste...?; Vreau dragoste
anu-mprejur... / Steliana Grama. Elegia dramatică a golului; Anul trădărilor; Răgaz;
Condiţia perechii; Du-te, vino, inimă; Mesagera / Iulian Filip. Ea / Alexe Rău. – ISBN
9975-79-386-X : 1 000 ex. – [05-2203]
821.135.1(478)+821.135.1-1(082)
2212. Movileanu, Valeriu
Poezii lirice şi patriotice : Virajări basarabene : Omagiu la 80 de ani /
Valeriu Movileanu. – Ch. : S. n., 2005. – 155 p.; 21 cm.
Cu autogr. aut. – În red. aut.
ISBN 9975-9567-9-3 (în cop.)
20 ex. – [05-2109]
821.135.1(478)-1 Movileanu
2213. Plăieşu, Raisa
De ce plânge, lumânarea ? ... : poezii creştine / Raisa Plăieşu; prez. graf.
: Aurel Guţu. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Poligraf Centru"). – 71, [1] p. : il.; 21 cm. –
(Ser. "Îngeraşe, îngeraş")
ISBN 9975-9966-0-4
[05-2229]
821.135.1(478)-141 Plăieşu
2214. Roşca, Nicolae
Are soarele bunic ? : [povestiri pentru copii] / Nicolae Roşca; des. : Marina
Andruhin. – Ch. : Princeps, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 55, [1] p. : il. color.;
30 cm.
ISBN 9975-9533-6-0 (în cop.)
81
Decembrie 2005 ≡ December 2005

1 000 ex. – [05-2097]


821.135.1(478)-3-93 Roşca
2215. Ţăranu, Ion
O aventură de zile mari : O fantezie cu melodii fantezii (de acelaşi autor) /
Ion Ţăranu; red. muz. : Andrei Tamazlâcaru; notografie : Gheorghe Trifăuţan. – Ch.
: "Baştina-Radog", 2005. – 96 p. : n. muz.; 20 cm.
ISBN 9975-9878-1-8
1 000 ex. – [05-2245]
- - 1. Piese muzicale.
821.135.1(478)-293 Ţăranu
821.135.1(478).09 Critică şi istorie literară
Bolocan, Viorica. Limba şi literatura română. – Vezi Nr 2179

2216. Corbu, Haralambie


Constantin Stere şi timpul său : Schiţă de portret psihologic / Haralambie
Corbu; cop. : Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2005 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 380, [4] p., [6] p. fotogr., il.; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – Ind. de nume p. 371-381
ISBN 9975-60-204-5 (în cop.)
500 ex. – [05-2251]
- - 1. Literatura română din Republica Moldova – Critică şi interpretare. 2.
Stere, Constantin, 1865-1936, politician şi scriitor român.
821.135.1(478).09
2217. Mica enciclopedie ilustrată a scriitorilor din Republica Moldova /
selecţ. de texte şi fotogr. : Mihai Cimpoi, …; concepţia graf. a col. şi cop. : Vladimir
Zmeev. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). –
724, [4] p. : fotogr.; 19 cm. – (Bibl. şcolarului : ser. nouă / col. iniţiată şi coord. :
Anatol Vidraşcu şi Dan Vidraşcu; 480)
ISBN 9975-675-285-2 (Litera). – ISBN 9975-74-911-9 (Litera Internaţional)
[05-2032]
- - 1. Scriitori din Republica Moldova – Enciclopedii. 2. Enciclopedie a
scriitorilor din Republica Moldova.
821.135.1(478).09(031)+929
2218. Opera lui Ion Druţă : univers artistic, spiritual, filozofic : (Exegeze
critice asupra operei : monogr. colectivă) / Univ. de Stat din Moldova. Fac. de

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Litere. Catedra de Lit. Rom. şi Teorie Lit.; întocmire, coord., coaut., red. şt. : Mihail
Dolgan. – Ch. : CEP USM, 2004. – 20 cm.
Vol. 1. – 2004. – 469, [4] p. : fotogr., fotogr. color., [1] f. portr. – Bibliogr. la
sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Ind. de nume p. 461-469. – ISBN 9975-70-
449-2 : 500 ex. – [05-2321]
- - 1. Literatura română din Republica Moldova – Critică şi interpretare. 2.
Druţă, Ion, 1928-..., scriitor moldovean.
821.135.1(478).09(082)
2219. Vol. 2. – 2004. – 415, [1] p. : il., fotogr., fotogr. color., [1] f. portr. –
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Ind. de nume p. 401-408. – ISBN
9975-70-450-6 : 500 ex. – [05-2322]
- - 1. Literatura română din Republica Moldova – Critică şi interpretare. 2.
Druţă, Ion, 1928-..., scriitor moldovean.
821.135.1(478).09(082)
2220. Ornea, Z.
Viaţa lui Constantin Stere / Z. Ornea. – Ch. : Universul, 2005. – 25 cm.
Vol. 1. – 2005. – 589, [2] p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 9975-
944-89-2 (în cop.) : 2000 ex. – [05-2249]
- - 1. Literatura română din Republica Moldova – Critică şi interpretare. 2.
Stere, Constantin, 1865-1936, politician şi scriitor român.
821.135.1(478).09(092)
821.161.1 Literatură rusă
2221. Oster, G.
Tatamamălogia şi educarea adulţilor / G. Oster; trad. din lb. rusă de Ion
Covaci; il. de Violeta Dabija, Stela Damaschin-Popa. – Ch. : Prut Internaţional,
2005 (Combinatul Poligr.). – 210, [2] p. : il. color.; 17 cm.
ISBN 9975-69-814-X (în cop.)
[05-2168]
821.161.1-93 Oster
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
2222. Алесенкова, Виктория
Радуга Лилу : Проза. Поэзия. Публицистика / Виктория Алесенкова. –
К. : Инесса, 2005 (Tipogr. AŞM). – 117, [3] p.; 17 cm.
Rez. : lb. engl.
ISBN 9975-9561-7-3
83
Decembrie 2005 ≡ December 2005

[05-2383]
821.161.1(478)-1+821.161(478)-3 Алесенкова
2223. Артемьева, Тамара
Лучистые сказки / Зинаида Артемьева; худож. : Оваке. – К. : Б. и.,
2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 110, [2] p. : il.; 22 cm.
Изд. при фин. поддержке Первого вице-дир. SRL "Agat-D" В. М. Дон-
чилэ
ISBN 9975-78-443-7
750 ex. – [05-2084]
821.161.1(478)-34 Артемьева
2224. Дёмина, Надежда
Паутинное лето : сб. стихов / Надежда Дёмина; худож. : В. Погольша.
– К. : Инесса, 2005 (Tipogr. AŞM). – 127, [1] p. : il.; 17 cm.
Изд. при фин. поддержке Конгр. рус. общ. Респ. Молдова, Примэрии г.
Кишинева, Кишин. общ. россиян, …
ISBN 9975-9837-9-0
500 ex. – [05-2381]
821.161.1(478)-1 Дёмина
2225. Дуб, Иван
Дашка, Эля, роман в стихах и кое-что другое, что только подразуме-
вается либо может вызвать некоторые ассоциации… : (Повесть) / Иван Дуб. –
Ch. : "Inversia-Dub" ÎI, 2005. – 63, [1] p.; 20 cm.
ISBN 9975-9504-9-3
250 ex. – [05-2180]
821.161.1(478)-34 Дуб
2226. Кушнир, Елена
Белый мяч : [рассказы] / Елена Кушнир; cop. : Mihai Bacinschi. – Ch. :
Arc, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 79 p.; 17 cm. – (Prima verba)
Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 9975-61-410-8
[05-2311]
821.161.1(478)-32 Кушнир
2227. Огушевич, Александр
Insomnia înviorării = Бессонница бодрствования : Избран. лирика /
Александр Огушевич; cop. : Vitalie Ilaşcu. – Ch. : S. n., 2003 (Centrul Ed.-poligr.
al USM). – 31, [2] p. : des.; 21 cm.
84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Text : lb. rusă


ISBN 9975-70-307-0
50 ex. – [05-2372]
821.161.1(478)-1 Огушевич
2228. Сорбалэ, Маргарита
Преображение : (сб. прозы, поэзии и песен. творчества) / Маргарита
Сорбалэ; cop. : Vitalie Ilaşcu. – Ch. : CEP USM, 2003. – 125, [3] p. : il.; 21 cm.
ISBN 9975-70-340-2
60 ex. – [05-2363]
821.161.1(478)-3+821.161.1(478)-1 Сорбалэ
2229. Тарлева, Екатерина
Прозрачные шторы / Екатерина Тарлева. Vivere est ... / Елена Беле-
ванцева. Хрупкость : [стихи] / Татьяна Орлова / сост., худож. : Владислав Ко-
рякин. – Ch. : Инесса, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 111, [1] p. : il.; 17 cm.
Изд. при фин. поддержке Конгр. рус. общ. Респ. Молдова, Примэрии г.
Кишинева, Кишин. общ. россиян, …
ISBN 9975-9837-4-X
500 ex. – [05-2382]
821.161.1(478)-1 [Тарлева+Белеванцева+Орлова]
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
2230. Să ne cunoaştem mai bine = Пiзнаймо один одного краще = Уз-
наем друг друга лучше = Tanişalim taa yakindan = Да се опознаем по-добре :
Межкультур. воспитание посредством литератур этносов совместно прожи-
вающих в Респ. Молдова : (рум., укр., рус., гагаузов, болгар) : Факультат. курс
для лицеев и ун-тов / Мария Волковская, Виорика Гораш-Постикэ, Анжела
Грама-Томицэ, … – Ch. : Cartier educaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). – 304 p. :
il.; 24 cm. – (Col. "Bibl. Pro Didactica" : Ser. "Auxilia" / coord. de Viorica Goraş-
Postică)
Text : lb. rusă. – Bibliogr. p. 298 (13 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-79-383-5
1 500 ex. – [05-2107]
821.09(075.3)

85
Decembrie 2005 ≡ December 2005

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
2231. Interferenţe cultural-cronologice în spaţiul nord-pontic =
Взаимодействие культур и хронология Северо-Понтийского региона / Acad. de
Şt. a Rep. Moldova. Inst. de Arheologie şi Etnografie; col. red. : Eugen Sava (red.
şef), ...; des. : I. Litsuk, ... – Ch. : Inst. de Arheologie şi Etnografie, 2003 (CEP
USM). – 388, [1] p. : h., fig., tab.; 24 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul temelor şi în notele de subsol.
– Apare cu sprijinul TGR "Agro-Piese"
ISBN 9975-9787-0-3
500 ex. – [05-2329]
- - 1. Arheologie.
902(082)=135.1=161.1
2232. Бырня, Павел П.
2 клада из Старого Орхея / Павел П. Бырня, Татьяна Ф. Рябой; Высш.
антропол. шк. – К. : Высш. антропол. шк., 2000 (Tipogr. "Business Elita"). – 98 p.
: des.; 29 cm. – (Сер. "Археолог. Источники Молдавии")
Bibliogr. p. 97-98
ISBN 9975-9559-8-3
750 ex. – [05-2199]
- - 1. Arheologie – Moldova, sec. XIV (rus.).
902(478)"13"
2233. Дергачёв, В. А.
Металлические серпы поздней бронзы Восточной Европы / В. А. Дер-
гачёв, В. С. Бочкарёв; отв. ред. : В. М. Массон; обл. : Д. А. Топал; Высш. ан-
тропол. шк., Ин-т Археологии и Этнографии АН РМ. – К. : Высш. антропол. шк.,
2002 (Tipogr. "Business Elita"). – 346, [1] p. : des., h., tab.; 29 cm.
Rez. : lb. engl. – Bibliogr. p. 328-333. – Ind. alf. p. 334-342
ISBN 9975-9607-8-2 (în cop.)
1 000 ex. – [05-2198]
- - 1. Obiecte din metal preistorice (rus.). 2. Secere din metal preistorice
(rus.).
903-4-034
2234. Кетрару, Н. А.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Очерки истории археологии Молдовы, 1715-1945 / Н. А. Кетрару; Ки-


шин. Клуб Коллекционеров, Нац. Музей Ист. Молдовы. – Ch. : Tyragetia, 2005
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 86, [3] p. : il.; 24 cm. – (Labirint M; 1)
Bibliogr. în note p. 76-87
[05-2127]
- - 1. Arheologie – Moldova, 1715-1945 (rus.).
902(478)"1715/1945"
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne
2235. Odoleanu, Natalia
Geografia continentelor şi oceanelor : Europa-Asia : cl. a 6-a : Caiet pentru
elevi / Natalia Odoleanu. – Ch. : Arc, 2001 (Tipogr. "AB Printing"). – 95, [1] p. : fig.,
h.; 24 cm.
Bibliogr. p. 96 (10 tit.)
ISBN 9975-61-198-2
[05-2290]
913(4+5)(075.3)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Alexei Barbăneagră. – Vezi Nr 1946

50 cei mai influenţi moldoveni în 2005. – Vezi Nr 1957

Enescu – însăşi muzica. – Vezi Nr 1949

Mica enciclopedie ilustrată a scriitorilor din Republica Moldova. – Vezi Nr


2217

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
2236. Попович, Корнелиу
История : Эксперемент. учеб. для 5-го кл. / Корнелиу Попович,
Анжела Попович; trad. : Ruslan Mihalevschi; comisia de evaluare : Valentina

87
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Cincilei; М-во Просвещения, Молодёжи и Спорта Респ. Молдова. – Ch. :


Lumina, 2006 (Combinatul Poligr.). – 208 p. : h., il. color., tab.; 26 cm.
ISBN 9975-65-230-1
10 000 ex. – [05-2224]
- - 1. Istorie universală (rus.).
94(100)"0/05"(075.3)
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
2237. Cojocaru, Gheorghe E.
Tratatul de Uniune Sovietică / Gheorghe E. Cojocaru; Acad. de Şt. a
Moldovei. Inst. de Istorie. – Ch. : Civitas, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 735 p.
: tab., [16] p. : il.; 24 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-912-52-4
[05-2047]
- - 1. Tratatul de Uniune Sovietică. 2. Uniunea Republicilor Sovietice
Socialiste.
94(47+57)
2238. Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în secolul al XVIII-lea
(1751-1774) : [Cărţi domneşti şi zapise] / Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. de Ist.;
alcăt. : Larisa Svetlicinâi, ...; coord. : Demir Dragnev. – Ch. : Civitas, 2004 (Tipogr.
"Prag-3"). – 315, [5] p. : facs.; 20 cm. – (Col. "Moldova în epoca feudalismului"; vol.
19)
Bibliogr. la sfârşitul art. – Ind. de nume, de materii p. 244-315
ISBN 9975-912-34-6
[05-2041]
- - 1. Istoria Moldovei – Surse istorice.
94(478)"17"(09)
2239. Furtună, Alexandru
Horodişte : [raionul Soroca] : File de ist. a satului / Alexandru Furtună;
cop., des. : Ia. Oliinâk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). –
320 p. : h., facs., il., [44] p. : il., fotogr., fotogr. color.; 29 cm.
Din scrierile de referinţă ale lui Ion Druţă p. 271-273. – Bibliogr. p. 123-
131, în text şi în notele de subsol
ISBN 9975-60-197-9
500 ex. – [05-2252]
88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Sate – Horodişte – Raionul Soroca – Moldova – Istorie.


94(478-22)
2240. Moraru, Pavel
Basarabia, basarabenii şi serviciile secrete (1918-2005) : Dicţ. alf. / Pavel
Moraru. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Elena V. I."). – 194 p.; 23 cm.
Bibliogr. p. 176-178 (72 tit.) şi în note p. 179-194
ISBN 9975-935-86-9
200 ex. – [05-2046]
- - 1. Basarabia – Dicţionare. 2. Basarabeni – Dicţionare. 3. Dicţionar de
istorie a Basarabiei.
94(478)”1918/2005”(092)(038)
2241. Zagaievschi, Alexei
Cosăuţi : Comună din preajma Cetăţii Soroca / Alexei Zagaievschi, Vasile
Zagaievschi; pref. : Vitalie Zagaevschi; red. coord., şt. şi stilistic : Vladimir
Zagaevschi. – Ch. : S. n., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 726 p. : fig., fotogr., n.
muz., tab.; 25 cm.
Bibliogr. p. 718-724 (119 tit.)
ISBN 9975-78-442-9
600 ex. – [05-2317]
- - 1. Sate – Cosăuţi – Raionul Soroca – Istorie.
94(478-22)
94(=135.1) Istoria românilor
2242. Dan, Petre
Hotarele românismului în date / Petre Dan. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera
Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). – 124, [4] p. : il., h.; 20 x 21 cm.
ISBN 9975-74-902-X (Litera) (trecut eronat pe carte). – ISBN 973-675-
278-X (Litera Internaţional)
[05-2183]
- - 1. Istoria românilor.
94(=135.1)
2243. Negru, Eugenia
Istoria românilor : Material complementar pentru cl. a 4-a / Eugenia Negru.
– Ch. : Epigraf, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 96 p. : il.; 24 cm.
ISBN 9975-924-71-9
[05-2095]

89
Decembrie 2005 ≡ December 2005

- - 1. Istoria românilor.
94(=135.1)(075.3)
2244. История румын : Знаменат. страницы : 4 кл. : Учен. тетрадь /
Георге Гонца, Валентина Хахеу, Нина Петровски, Павел Чербушкэ. – Ch. : Î.E.-
P. "Ştiinţa", 2004 (Tipogr. "Balacron"). – 72 p. : fig., tab.; 24 cm.
ISBN 9975-67-457-7
[05-2278]
- - 1. Istoria românilor (rus.).
94(=135.1)(075.2)
Autoreferate
Pentru titlul doctor habilitat
2245. Cojocaru, Vasile
Fundamente teoretice şi metodologice ale reformei manageriale în
învăţământ : Spec. 13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. al tezei de doctor habilitat
în pedagogie / Vasile Cojocaru; Inst. de Şt. ale Educaţiei. – Ch. : S. n., 2005
(Centrul Ed.-Poligr. "Univers Pedagogic"). – 38 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 33-35 (29 tit.)
[05-2031]
37.014.3(043.2)
2246. Remiş, Vladimir
Alterarea componenţilor principali stromali ai biostructurilor organismului şi
corijarea lor farmacologică : 15.00.01 – Farmacie : Autoref. al tezei de doctor
habilitat în farmacie / Vladimir Remiş; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2005. – 31, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 24-28
[05-2135]
615.2/.3(043.2)
Pentru titlul doctor
2247. Aricova, Zinovia
Elaborarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii în baza conceptului de
marketing (pe exemplarul întreprinderilor vinicole ale UTA Găgăuzia) : Spec. –
08.00.06 – Marketing; logistică : Autoref. al tezei de doctor în econ. / Zinovia
Aricova; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Ch. : S. n., 2006 (Tipogr. Dep. Ed.-
poligr. al ASEM). – 20, [2] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20 (12 tit.)

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[05-2296]
658.8(043.2)
2248. Bârlădeanu, Gheorghe
Particularităţile genotipice şi productive ale unor hibrizi de găini pentru ouă
: 06.02.01. Ameliorarea şi biotehnologia reproducţiei animalelor : Autoref. al tezei
de doctor în şt. agricole / Gheorghe Bârlădeanu; Univ. Agrară de Stat din Moldova.
– Ch. : S. n., 2006. – 26 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23-24 (15 tit.)
[05-2151]
636.52/.58.082(043.2)
2249. Boişteanu, Eduard
Aspectele teoretico-practice privind încetarea contractului individual de
muncă : Spec. : 12.00.03 – Dreptul privat (Dreptul muncii) : Autoref. la teza de
doctor în drept / Eduard Boişteanu; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Drept. – Ch.
: Centrul Ed.-poligr. al USM, 2005. – 27 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21-22 (11 tit.)
[05-2218]
349.22(478)(043.2)
2250. Budevici-Puiu, Liliana
Pregătirea studenţilor instituţiilor superioare de cultură fizică în cadrul
cursului "Management şi legislaţie în educaţia fizică şi sport" prin utilizarea jocurilor
de organizare – consolidare : Spec. 13.00.04 – Teoria şi metodica educaţiei fizice,
antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. al tezei de doctor în
pedagogie / Liliana Budevici-Puiu; Inst. Naţ. de Educaţie Fizică şi Sport al Rep.
Moldova. – Ch. : S. n., 2006. – 31 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 27-28 (14 tit.)
[05-2136]
796.062(043.2)
2251. Cazac, Tatiana Andrei
Aplicaţii ale unor derivaţi ai tiosemicarbazidei în voltametria adsorbtivă cu
stripping catodic : Spec. 02.00.02 – Chimie Analitică : Autoref. al tezei de doctor în
şt. chimice / Tatiana Andrei Cazac; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2006. –
18 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 17 (12 tit.)
[05-2243]
543.253(043.2)
91
Decembrie 2005 ≡ December 2005

2252. Chetruş, Viorica


Tratamentul parodontitei marginale cronice prin utilizarea matricei în bază
de biovitroceramică şi colagen : 14.00.21 – Stomatologie : Autoref. tezei de doctor
în şt. medicale / Viorica Chetruş; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2005. – 15, [1] p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 15-16 (15 tit.)
[05-2104]
616.314.17-008.1-08(043.2)
2253. Codreanu, Constantin
Modelarea caracteristicilor statice şi utilizarea lor în calculul sistemelor de
alimentare cu energie electrică : Spec. 05.14.02 Centrale electrice (partea
electrică), reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor : Autoref. al tezei
de doctor în şt. tehnice / Constantin Codreanu; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de
Energetică. – Ch. : S. n., 2006. – 19 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 17-18 (12 tit.)
[05-2216]
621.311.13+620.9(043.2)
2254. Cucoş, Diana
Condiţiile de acordare a protecţiei diplomatice naţionalilor în dreptul
internaţional public : Spec. : 12.00.10 – Drept int. public : Autoref. al tezei de doctor
în drept / Diana Cucoş; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Drept. – Ch. : Centrul
Ed.-poligr. al USM, 2006. – 23, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20 (7 tit.) şi în notele de subsol
[05-2237]
341.7(043.2)
2255. Dabija, Tatiana
Perfecţionarea tehnologiei obţinerii propolisului şi folosirea lui în apiterapie
: 06.02.04 – Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere :
Autoref. al tezei de doctor în agricultură / Tatiana Dabija; Univ. Agrară de Stat din
Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 22 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 18-19 (17 tit.)
[05-2152]
638.135.08+615.32(043.2)
2256. Damaschin, Natalia
Analiza şi standardizarea unor forme farmaceutice homeopate : 15.00.01
– Farmacie : Autoref. al tezei de doctor în farmacie / Natalia Damaschin; Univ. de
92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2006. – 20 p. :


fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 18 (11 tit.)
[05-2386]
615.07(043.2)
2257. Duminica, Ion
Instaurarea regimului politic democratic în Republica Moldova : realizări,
probleme, perspective : Spec. : 23.00.01 – Teoria, metodologia şi ist. politologiei;
instituţii şi procese politice : Autoref. al tezei de doctor în şt. politice / Ion Duminica;
Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. de Filosofie, Sociologie şi Drept. – Ch. : Centrul Ed.-
poligr. al USM, 2006. – 23, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21 (9 tit.)
[05-2193]
321.7(478)(043.2)
2258. Fedorciucova, Svetlana
Estimarea merceologică a soiurilor noi de struguri de masă în Republica
Moldova : Spec. 05.18.15 – Merceologia produselor alimentare : Autoref. al tezei de
doctor în teh. / Svetlana Fedorciucova; Univ. Cooperatist-Comerc. din Moldova. –
Ch. : S. n., 2006. – 28 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23-25 (20 tit.)
[05-2304]
620.21:634.8(478)(043.2)
2259. Ghenova, Svetlana
Optimizarea procesului de planificare a gamei de produse în activitatea de
marketing a întreprinderii : Spec. 08.00.06 – Marketing; logistică : Autoref. al tezei
de doctor în econ. / Svetlana Ghenova; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Ch. : S.
n., 2006. – 20, [4] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20 (8 tit.)
[05-2295]
658.8(043.2)
2260. Gheorghiu, Gabriel
Estimarea influenţei jocurilor de mişcare asupra pregătirii hocheiştilor
începători, vârsta 9-11 ani : Spec. 13.00.04 – teoria şi metodica educaţiei fizice,
antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. al tezei de doctor în
pedagogie / Gabriel Gheorghiu; Inst. Naţ. de Educaţie Fizică şi Sport al Rep.
Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 27 p. : fig., tab.; 21 cm.
93
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Bibliogr. p. 24-25 (11 tit.)


[05-2137]
796.966.077.5(043.2)
2261. Golban, Tatiana
Mitul electrei în dramaturgia antică şi modernă : 10.01.06 – Lit. universală
şi comparată : Autoref. al tezei de doctor în filologie / Tatiana Golban; Univ. de Stat
din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 27, [1] p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23 (13 tit.)
[05-2113]
82.09(100)(043.2)
2262. Idricean, Veronica
Aspecte economice şi manageriale ale asigurărilor facultative de sănătate
în Republica Moldova : 14.00.33 : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Veronica
Idricean; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S.
n., 2006. – 30, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 27 (6 tit.)
[05-2214]
368.9.06(478)(043.2)
2263. Iusiumbeli, Anatoli
Modele de control optimal discret şi soluţionarea jocurilor dinamice pe
reţele : 01.01.09 – Cibernetica Matematică şi Cercetări Operaţionale : Autoref. al
tezei de doctor în şt. fizico-matematice / Anatoli Iusiumbeli; Univ. de Stat din
Moldova. Fac. de matematică şi informatică. – Ch. : S. n., 2006. – 16 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 12 (6 tit.)
[05-2106]
519.6(043.2)
2264. Koch Thomas, August Richard
Microstructura şi procesele de curgere a fluxului magnetic în peliculele
supraconductoare de MgB2 : (01.04.07 – fizica stării condensate) : Autoref. tezei de
doctor în şt. fizico-matematice / August Richard Koch Thomas; Acad. de Şt. a Rep.
Moldova. Inst. de Fizică Aplicată. – Ch. : S. n., 2006. – 16 p. : fig. color., tab.; 21
cm.
Bibliogr. p. 13-15
[05-2384]
537.312.62(043.2)
2265. Malai, Emilia
94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Contribuţii la optimizarea educaţiei pentru sănătate în infecţiile şi invaziile


intestinale la etapa actuală : Epidemiologie – 14.00.30 : Autoref. al tezei de doctor
în medicină / Emilia Malai; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2006. – 24 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21 (9 tit.)
[05-2212]
616.98+614(043.2)
2266. Midrigan, Pavel
Partidele în sistemul politic al Republicii Moldova : Spec. : 23.00.01 –
Teoria, metodologia şi ist. politologiei; inst. şi procese politice : Autoref. al tezei de
doctor în şt. politice / Pavel Midrigan; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Filozofie,
Soc. şi Drept. – Ch. : Centru Ed.-poligr. USM, 2006. – 17 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 15 (5 tit.) şi în notele de subsol
[05-2215]
329.1/.6(478)(043.2)
2267. Moldovan, Elena
Formarea personalităţii elevilor din treapta învăţământului liceal prin
activităţi turistice şcolare : Spec. 13.00.04 – Teoria şi metodica educaţiei fizice,
antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. al tezei de doctor în
pedagogie / Elena Moldovan; Inst. Naţ. de Educaţie Fizică şi Sport al Rep.
Moldova. – Ch. : S. n., 2006. – 30 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 26-27 (12 tit.)
[05-2232]
37.03+796.5(043.2)
2268. Munjiu, Oxana
Influenţa substanţelor nutritive şi toxice asupra speciilor dominante de
hidrobionţi în râul Prut : 03.00.18 – Hidrobiologie, ihtiologie : Autoref. al tezei de
doctor în şt. biologice / Oxana Munjiu; Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. de Zoologie. –
Ch. : S. n., 2005. – 24 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21-22 (12 tit.)
[05-2105]
574.5:577.118(282.243.758)(043.2)
2269. Neamţu, Carmen
Diagnosticul şi managementul chirurgical al pseudochistului de pancreas :
14.00.27 – chirurgie : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Carmen Neamţu;

95
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2006. –


35 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 31 (8 tit.)
[05-2217]
616.37-006.03-07-089(043.2)
2270. Paraschiv, Angela
Epidemiologia infecţiilor septico-purulente noscomiale la etapa
contemporană (pe modelul mun. Chişinău) : Epidemiologie – 14.00.30 : Autoref. al
tezei de doctor în medicină / Angela Paraschiv; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2006. – 23, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21 (7 tit.)
[05-2213]
616.98+614(043.2)
2271. Pobedinschi-Mihnevici, Natalia
Aspecte clinice, de diagnostic şi managementul toxoplasmozei : 14.00.10
– Boli infecţioase : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Natalia Pobedinschi-
Mihnevici; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu din Rep.
Moldova. – Ch. : S. n., 2006. – 23, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20-21 (17 tit.)
[05-2294]
616.993.192-07+614.2(043.2)
2272. Pogrebnoi, Serghei
Acetofenonele în sinteza compuşilor heterociclici : 02.00.03 – Chimia
organică : Autoref. al tezei de doctor în chimie / Serghei Pogrebnoi; Acad. de Şt. a
Moldovei. Inst. de Chimie. – Ch. : S. n., 2006. – 22, [1] p. : scheme; 21 cm.
Bibliogr. p. 18-20 (23 tit.)
[05-2182]
547.7(043.2)
2273. Popescu, Emanoil
Raportul juridic de muncă al jurnalistului : Spec. : 12.00.03 – Drept privat
(Dreptul muncii) : Autoref. la teza de doctor în drept / Emanoil Popescu; Univ. de
Stat din Moldova. Fac. de Drept. – Ch. : Centrul Ed.-poligr. al USM, 2005. – 26, [1]
p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23-24 (19 tit.)
[05-2185]
349.2:070(043.2)
96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2274. Prodan, Mariana


Particularităţile concurenţei în condiţiile integrării economice regionale :
Spec. 08.00.01 – Econ. politică; doctrine econ. : Autoref. al tezei de doctor în econ.
/ Mariana Prodan; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Ch. : S. n., 2005. – 25, [2] p.
: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23 (6 tit.)
[05-2110]
339.137.2:332(043.2)
2275. Slonovschi, Vitalie
Aspecte politico-juridice privind relaţiile de cooperare a Consiliului Europei
cu Republica Moldova : Spec. 12.00.10 Drept Int. Public : Autoref. al tezei de
doctor în drept / Vitalie Slonovschi; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Drept. – Ch.
: S. n., 2006 (Tipogr. Dep. Ed.-poligr. al ASEM). – 24, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21 (5 tit.)
[05-2242]
341.176(4)(043.2)
2276. Svetlicinâi, Rodica
Activitatea social-politică a minorităţilor naţionale din Basarabia în anii
1917/1918-1923 şi 1989-1994 : (st. comparativ) : Spec. : 07.00.02 – Ist. Românilor :
Autoref. al tezei de doctor în şt. ist. / Rodica Svetlicinâi; Acad. de Şt. a Moldovei.
Inst. de Ist. – Ch. : S. n., 2006. – 24 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21 (5 tit.)
[05-2385]
323/324(478)+94(478)"1917/1994"(043.2)
2277. Tomoiagă, Simion
Pregătirea fizică profesional-aplicativă a studenţilor de la facultăţile de
construcţii de maşini prin mijloacele jocurilor sportive individuale : Spec. 13.00.04 –
Teoria şi metodica educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de
recuperare : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Simion Tomoiagă; Inst. Naţ.
de Educaţie Fizică şi Sport al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2006. – 30 p. : fig., tab.;
21 cm.
Bibliogr. p. 27 (8 tit.)
[05-2231]
796.077.5(043.2)
2278. Tverdohleb, Evelina

97
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Instituţiile informale şi rolul lor în dezvoltarea economică : Spec. 08.00.01


– Econ. politică; doctrine economice : Autoref. al tezei de doctor în şt. economice /
Evelina Tverdohleb; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Ch. : S. n., 2005. – 25 p. :
fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20-21 (8 tit.)
[05-2111]
330.837(478)(043.2)
2279. Ţurcan, Iuliu
Implementarea Sistemului de Management al Calităţii – baza promovării
exporturilor producţiei vinicole : Speс. 08.00.05 – Econ. şi management (în industria
vinicolă) : Autoref. al tezei de doctor în econ. / Iuliu Ţurcan; Univ. Teh. a Moldovei.
– Ch. : S. n., 2006. – 22, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 18-19 (10 tit.)
[05-2112]
658.012.4:663.2(043.2)
2280. Vicol, Liliana
Atribuţiile formative ale universaliilor textului în învăţarea limbii române de
către studenţii alolingvi : Spec. 13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. al tezei de
doctor în pedagogie / Liliana Vicol; Inst. de Şt. ale Educaţiei. – Ch. : Centrul Ed.-
poligr. "Univers Pedagogic", 2006. – 22 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 19 (7 tit.)
[05-2380]
811.135.1'243(043.2)

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA CĂRŢII" NR 12-2005

Bejenaru, Pahomie 2203


A
Belinschi, Elena 2187
Ababii, I. 2111 Belous, Tatiana 2076
Abella, Manolo I. 1994 Benea, Marcela 2211
Adăscăliţei, M. (alcăt.) 2137 Berezovicova, Tatiana (trad.) 2167
Afanasiev, V. (alcăt.) 2137 Berghia, Romaniţa 1988
Afloroaei, Ştefan (consultant) 1961 Beşliu, Mihai 2143
Alcastis Abrera-Manganas, Maria Beşliu, Tamara 2143
(coord.) 1994 Bivol, Grigore 2125
Andrieş, S. 2136 Blănuţă, Victor 2080
Andrieş, V. N. 2093 Bodrug, I. (red.) 1987
Andronovici, Diana (alcăt.) 2163 Bodrug-Lungu, Valentina 1979
Andruhin, Marina (pict.) 2214 Boeşteanu, Constantin (coord.) 2052
Antohi, Leonid 2040 Bofu, Constantin 2082
Aramă, Angela 2202 Boicu, Natalia 2173
Arghezi, Mitzura (alcăt.) 2199-2200 Boişteanu, Eduard 2249
Arghezi, Tudor 2199-2200 Bolocan, Viorica 2179
Aricova, Zinovia 2247 Bologan, I. 2126
Ashby, Olga 2104 Bologan, Petru 2145
Axenti, Eufrosinia 2176 Bordeianu, Valentin (reviewers)
1941
B Borş, Vladimir 2018
Bacinschi, Mihai (pict.) 2202, 2226 Botezatu, Grigore (alcăt., pref.) 2075
Bahans, Jean-Marc 2014 Botnarciuc, V. (red.) 1992
Bahnarel, I. (red.) 2097 Botnariuc, V. (red.) 2152
Bahnaru, Vasile 2178 Botnaru, Oleg 2086
Balan, Pavel (pict.) 1970 Botnaru, Victor 2112
Barbăneagră, Alexei (1946) Bricicaru, Ilie 2145
Bardo, M. (red.) 2051 Bucătaru, Nicolae 2141, 2143
Bâgu, Claudia (alcăt.) 1947-48 Bucşă, Radu 1938
Bârlădean, Gheorghe 2248 Bucur, V. 2002
Bârsan, Mihail 2117 Budeanu, Gheorghe (red.) 1955
Bâzgu, Eugen 2164 Budevici-Puiu, Liliana 2250
Băieş, Sergiu 2040 Buiucli, Petru (red.) 2092
Băieşu, Aurel 2040 Bujor, Ala (îngrijirea ed.) 1945;
Băncilă, Natalia 2150 2176, 2194
Bejan, Nicolae (red.) 1939 Bulgaru, Maria 1977-78; (coord.)
Bejenaru, Galina 2174 2055
99
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Bumacov, L. (trad.) 2102 Cimpoi, Mihai (pref.) 2201; 2211,


Burbulea, N. 2084 2217
Burlacu, Alexandru (red.) 2170 Cimpoieş, Daniela (pict.) 2208
Buruiană, Maria 2180 Cincilei, Cornelia (coord.) 2061
Buruiană, Mihail (coord.) 2040 Cincilei, Valentina (expert) 2236
Buşilă, Mihai 2034, 2046 Cioaric, Vasile (îngrijirea ed.) 1996
Buşilă, Radu 2034, 2046 Ciobanu, Anatol (coord., red.) 2177;
(alcăt., pref.) 2185
C
Ciobanu, Domnica 2155
Cabac, Valeriu (expert) 1934, 2066 Ciobanu, Irina 2066
Calamanciuc, Gheorghe 2204 Ciobanu, Sergiu (alcăt.) 2113
Canţâr, Roman (fotogr.) 1957 Ciobanu, Valentina (pict.) 2211
Capcelea, Angela 2107 Cioclea, Mihai 2165
Cartaleanu, Tatiana 2181-82 Ciorănică, Rodica (red.) 1957
Caşcaval, Ion (red.) 2104 Ciorbă, Constantin (coord.) 2169
Caşu, Alexei I. 2079 Cireş, Maria 2064
Cazac, Tatiana Andrei 2251 Ciubară, Galina 2186, 2193
Cârmu, Isai (pict.) 2075 Coandă, Georghe 2211
Călugăru, Gheorghe (expert) 2156 Coandă, Ilie (reviewers) 1941
Cărăuşu, Gh. 2119 Coandă, Svetlana (organizator) 1962
Ceavdari, Mihail (alcăt.) 2048 Cobzari, Ludmila 2003
Celac, T. 2183 Codreanu, Constantin 2253
Cemârtan, Claudia (red.) 2190 Coev, G. (alcăt.) 2142
Cerescu, Leonid 2161 Cojocaru, Gheorghe E. 2237
Cerneţchi, Olga 2116, 2124 Cojocaru, Natalia (red.) 1955
Certan, A. (elab.) 2005 Cojocaru, Vasile 2245
Certan, G. N. 2093 Cojocaru, Violeta (coord.) 2014
Certan, Galina 2094 Cojuhari, Andrei (red.) 2151
Certan, Simion (coord.) 1999 Colac, Tudor 2074
Cherdivarenco, V. 2059 Colesnic, Iurie (alcăt.) 2211
Chetruş, Viorica 2252 Condrat, Ruslan 2052
Chicu, Nadejda 2007 Conea, Dorian (pict.) 2201
Chifu, Iulian 1988 Corbu, Haralambie 2216
Childescu, Emil (pict.) 2166 Corcimari, Vera 2126
Childescu, Valentina 2151 Corghenci, Ludmila (alcăt.) 1946
Chiorsac, Mihai 2128 Coroban, Vitalie (pict.) 2199-2200
Chiriac, Liubomir 2050 Coropceanu, Diana 2118
Chirilă, Mihai 2184 Cosovan, Olga 2181-82
Chirilenco, Svetlana 2057 Costachi, Gheorghe (red.) 2036
Chitoroagă, Valentina (red.) 1946-48 Costiuc, L. 2078
Cibotaru, Mihail 2145 Coteaţă, Margareta 2130
100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cotelea, Silvia 2182 Dragomir, Constantin 2205


Cotlău, Maria 2175 Drăgoi, Dumitru Dan 2156
Covaci, Ion (trad.) 2221 Duca, Gheorghe (organizator) 1936,
Cozma, Valeriu 2072 2091
Cozmâncă, Mircea (expert) 2156 Dumbrăveanu, Ion 2117
Craevschi, Irina (red.) 2147-48 Duminica, Ion 2257
Creangă, Ion 2028; (îngrijirea ed.) Dumneanu, Ludmila 2035
2029
E
Crivoi, Aurelia (îngrijirea ed.) 2063
Croitoru, Luminiţa 2069 Enachi, Ion 2206
Cubreacov, Natalia 2180 Eni, Ana 2113
Cucereanu, Radion 2087-88 Ermicioi, Aurelia 2180
Cucoş, Diana 2254 Esinencu, Alexandru 2010
Cuşnir, Valeriu (red.) 2017 Eşanu, Ştefan (pict.) 2194
Cutasevici, Angela 2057 Eţco, Constantin 2107
Eţcu, I. 2183
D
F
Dabija, Tatiana 2255
Dabija, Violeta (pict.) 2221 Fedorciucova, Svetlana 2258
Damaschin, Natalia 2256 Filat, Rodica 2173
Damaschin-Popa, Stela (pict.) 2221 Filat, Vasile (coord.) 2173
Dan, Petre 2242 Filip, Iulian 2186, 2193, 2211
Darie, Minodora (coord.) 2064 Filipenco, E. 2168
Darovanaia, Ala 2004 Filipov, Valeriu (red.) 2169
Dascaliuc, Daniela 2150 Florea, Marina 2173
David, Constantin 1933 Fraţii Grimm 2195
Dima, Simona-Grazia 2211 Friptu, Valentin 2124-26
Dimo, Olga 2172 Furtună, Alexandru 2239
Diordiev, Radu (pict.) 2205 Fuştei, Iurie (pict.) 2198
Diordiev, Violeta (pict.) 2203, 2205
Dodon, Uliana 2052 G
Dodun, Oana 2130 Gaina, Boris 2139
Dolgan, Mihail (alcăt., coord., Galaicu-Păun, Em. (coord.) 2199-
coaut., red.) 2218-19 2200
Dombrov, Vasile (coord.) 2064 Galaju, Ion (coord.) 2013
Dondiuc, Iu. 2116 Galben, Andrei 2171
Doni, Gutiera (coord.) 1952 Galben-Panciuc, Zinaida 2187
Donţu, Daria 1970 Gamarţ, Andrei 2211
Dorogan, Valentin (coord.) 1985 Ganea, Alexandru 2207
Dorogan, Valerian (alcăt.) 1939 Ganea, Anatol (coord.) 2092
Dragnev, Demir (coord.) 2238 Ganea, Doina 2047
101
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Gantea, Irina 2186 H


Gavriliţă, Sergiu 1957
Harea, Maria (elab.) 2065
Gâlcă, R. 2078
Hâncu, Andrei (alcăt., pref.) 2075
Gânju, Stela 2086
Hâncu, Boris 2081
Ghenadi, Adrian 2131
Hâncu, Rodica 2007
Ghenova, Svetlana 2259
Hîncu, Larisa 1992
Gheorghiu, Gabriel 2260
Hotineanu, V. 2122
Gheorghiu, Gheorghe 2208
Gherasim, Alexandra 2070 I
Ghicavâi, V. (elab.) 2101-02
Iasinschi, Iulia 2077
Ghidirim, Gh. 2123
Idricean, Veronica 2262
Gladun, N. 2114
Ilaşcu, Vitalie (pict.) 2207, 2227-28
Gogu, Tamara (red.) 2171
Gogu, Tatiana 1998 Isac, Oxana 1977-78
Golban, Tatiana 2261 Iusiumbeli, Anatoli 2263
Iuşan, V. 208/4
Golovatâi, Liliana 2017
Izbeştschi, I. 2059
Gonciar, Veaceslav (elab.) 2100
Goraş, Ion 2146 J
Goraş-Postică, Viorica 2186;
(coord.) 2230 Jardan, Vasile 1979
Gorbaciova, N. 2192 John, Patricia St. 1967-69
Grama, Steliana 2211 Josanu, Efim 2209
Grama, Vasile 2082 Junghietu, Grigore 2104
Graur, A. 2002 K
Graur, Elena 1998
Grăjdieru, Romeo 2109-10 Karnaeva, Liubovi 1937
Gremalschi, Anatol 1934-35, 2066 Koch Thomas, August Richard 2264
Gremalschi, Ludmila 1934-35 Kozlov, Iurie (pict.) 2147-48
Grigoriţă, Cornelia 2006 Kuzmina, Olga 2007
Grigoroi, Lidia 2149 L
Gromov, Veaceslav (organizator)
1958 Lapuşin, Raisa 1998
Groppa, Stanislav 2118 Lazăr, Liliana 2149
Grossu-Chiriac, Cristina 2196 Leahu, Tudor 1992
Gurin, Corneliu 2028 Leonte, Mihai 2155
Guţu, Aurel (pict.) 2213 Leşanu, Mihai (red.) 2089
Guţu, E. 2123 Lipcanu, Ludmila (alcăt.) 1951
Guţu, V. 2192 Litsuk, I. (pict.) 2231
Guzun, Maria 2175 Losâi, O. 2111
Lozovanu, Constantin (alcăt.) 2031-
32

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Luchian, Teodor (îngrijirea ed.) N


2063
Nacu, A. 2119
Lungu, Valeriu (îngrijirea ed.) 2083,
Neamţu, Carmen 2269
2132, 2162
Nechita, Elena 1941
Lungulescu, Grigore 2155
Nedeff, Valentin 2155
M Negru, Eugenia 2243
Nichiforov, Liliana (elab.) 2147-48
Maciuc, Vasile 2141
Nichitin, Victor (red.) 2128
Madan, Natalia (alcăt.) 1949
Nicolaescu, Ion (alcăt.) 1950
Malai, Emilia 2265
Niculescu, Ludmila (trad.) 2052
Malearovici, Arcadie (trad.) 1935,
Nimineţ, Valer 2080
1942
Nosacenco, L. 2192
Manole, Tatiana 2003
Novac, Ludmila 2081
Marin, Constantin (red.) 1991, 2009
Mariţ, Alexandru 2036 O
Matcovschi, Constantin (red.) 2103
Odoleanu, Natalia 2235
Mateicic, Victor 2108
Olărescu, Z. 2012
Mândâcanu, Virgil (coord.) 2060
Oliinâk, Ia. (pict.) 2216, 2239
Melnic, Andrea 1938
Oprea, Valeriu (pict.) 2065
Menjucq, Michel 2014
Ornea, Z. 2220
Mereacre, I. 2084
Oster, G. 2221
Metaxa, I. 2124
Micuşa, Diana 1941 P
Midrigan, Pavel 2266
Mihai, Nicu (expert) 2155 Papuc, Gheorghe (red.) 2052
Mihalevschi, Ruslan (trad.) 2236 Papuc, Veronica 2064
Paraschiv, Angela 2270
Mija, Violeta (expert) 1965
Pascari, L. M. (expert) 2192
Milcenco, Stela 1977-78
Pasecinic, Victoria 1964
Miron, Marina 2011
Miron, Viorel 2011 Perrault, Charles 2198
Mironic, Ala (red.) 2049 Perstniov, Nicolae 2139
Petcu, Tatiana 2174, 2176
Mocanu, Victor 2050
Petrovici, A. 2015
Mogîldea, Ion 2210
Petrovici, S. 2015
Moldovan, Elena 2267
Pituşcan, Feodosie 2152
Moraru, Pavel 2240
Moraru, Victor (coord.) 2171 Plăcintă, Nicolae 2052
Moroşanu, Mihai 2107 Plăieşu, Raisa 2213
Pobedinschi-Mihnevici, Natalia
Movileanu, Valeriu 2212
2271
Munjiu, Oxana 2268
Poburnâi, E. V. 2093
Munteanu, Igor 1988
Pogonea, I. (trad.) 2101
Musteaţă, Gh. 2122
103
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Pogrebnoi, Serghei 2272 Rusu, Vadim (pict.) 2195


Pohilă, Vlad (trad.) 1957
S
Popa, Victor (îngrijirea ed.) 2029;
2050 Salagor, Angela 2187
Popescu, Emanoil 2273 Samoilenco, Adelaida 2174
Popovschi, Veaceslav (pict.) 2204- Sandu, A. 2084
05 Sandul, A. 2111
Popuşoi, A. 2168 Sava, Eugen (red.) 2231
Potâng, Arhip 2128 Savca, Lucia 1965
Potorocă, Valeriu (red.) 1970 Savenco, L. 2012
Povestca, L. 2168 Sârbu, Zinaida 2116
Preda, Irina 2189 Sârcu, Ana (trad.) 2147
Prodan, Mariana 2274 Sârcu, Diana (trad.) 2014
Prodan, Nicolae 2081 Sclifos, Valeriu 2188
Proţîc, Adriana (coord.) 1952 Scobioală, Maria 2175
Puech, Jean-Louis 2139 Scutari, Corina 2103
Puiu, Ion (pict.) 2206 Seche, Luiza 2189
Puşcaş, Victor (îngrijirea ed.) 2030- Secrieru-Harbuzaru, Parascovia
32 2067-68
Serghienco-Ciobanu, Lidia (red.)
R
2113
Radu, Traian (alcăt.) 2199-2200 Slabu, Gheorghe 1940
Railean, M. (coord., îngrijirea ed.) Slabu, Valeria 1940
2051 Slătineanu, Laurenţiu 2130
Raischi, Tudoriţa 2067-68 Slonovschi, Vitalie 2275
Răileanu, V. 2165 Sochircă, Zinaida (îngrijirea ed.)
Rău, Alexe 2211 1946
Remiş, Vladimir 2246 Solomon, Dumitru (red.) 2009
Revenco, Valeriu 2109-10 Spânu, Constantin 2166
Richicinschi, Iurie 2023 Spinei, I. 2078
Rojnevschi, Maria (alcăt.) 2043 Spinei, Maria (alcăt.) 2043
Rojnoveanu, Gh. 2123 Stepaniuc, Victor 2033
Roman, Alexandru (red.) 2033 Stere, Constantin (2220), (2216)
Romanenco, Doina 2177 Stirnberg, Nicole 2196
Roşca, Ala (coord.) 1961 Stratulat, Oleg 2150
Roşca, Nicolae 2214 Stratulat, Petru 2125; (red.) 2126
Roşca, Rodica 2047 Subotin, Constantin 2086
Rotaru, Nadejda (expert) 2067-68 Suceveanu, Natalia (trad.) 2014
Rumleanschi, Mihail (expert) 2175- Surtees, Rebeca 2037-38
76 Svetlicinâi, Larisa (alcăt.) 2238
Rusnac, Gheorghe 2072 Svetlicinâi, Rodica 2276
104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ş V
Şipitco, N. 2114 Valcov, Vitalie (red.) 1976
Şişcanu, Ion (îngrijirea ed.) 2071 Varzari, Pantelimon 1986
Ştefăneţ, Igor 2095 Vascan, Rodica (trad.) 2052
Ştefăneţ, Mihail 2095 Vasilache, Cezaria 2176
Şvitchi, Ion Gheorghe (alcăt.) 2201 Vasilescu, Grigore (coord.) 1975;
Şviţchi, Diana (pict.) 2201 (îngrijirea ed.) 2024
Vasiliev, Maria (red.) 2061
T
Vătavu, Alexandru (coord.) 2165
Tamazlâcaru, Andrei (red.) 2215 Vicol, Liliana 2280
Tănase, Adrian 2117 Vidraşcu, Anatol (col. ser.) 2075,
Tăutu, Aliona 2057 2183, 2185, 2189, 2217
Tertea, Ghenadie 2128 Vidraşcu, Dan (col. ser.) 2075, 2183,
Theodorescu, Ion N. → Arghezi, 2185, 2189, 2217
Tudor Vizdogă, Tatiana 2047
Todoroi, Dumitru 1941 Volcovscaia, M. 2192
Toma, Andrei 2013 Vulpe, Elena (alcăt.) 1949
Tomoiagă, Simion 2277
W
Traian, Florea (expert) 2155
Trifăuţan, Gheorghe (notografie) White, Ellen G. 1972
2215 Williams, Maureen 2056
Turcov, E. 2015
Z
Tverdohleb, Evelina 2278
Zagaievschi, Alexei 2241
Ţ
Zagaievschi, Vasile (pref., red.)
Ţapoc, Vasile (coord.) 1960-61 2241
Ţâbârna, C. 2122 Zamostean, Gh. (red.) 1972-73
Ţăranu, Ion 2215 Zaporojan, Veaceslav (îngrijirea ed.,
Ţîmpău, Victor 2067-68 coord.) 2031-32
Ţurcan, Iuliu 2279 Zmeev, Vladimir (pict.) 2075, 2183,
Ţurcan, Nelly 2070 2185, 2189, 2217
Ţurcanu, Ianoş (îngrijirea ed.) 2211 Zmuncila, Ludmila 1979
Ţurcanu, Ion 1950, 1989
А
Ţurcanu, V. 2002
Адэскэлицей, М. (сост.) 2138
U
Алесенкова, Виктория 2222
Ungureanu, S. 2114 Артемьева, Тамара 2223
Ursachi, E. 2012 Афанасьев, В. (сост.) 2138
Ursu, Mihail 2164

105
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Б И
Балабанов, А. (ред.) 2134-35; Иванов-Омский, В. И. 2129
2157-59 Изворян, В. (ред.) 2159
Белеванцева, Елена 2229
К
Бодюл, Т. Д. 2044
Бойко, Н. Ф. 2026-27 Казак, В. В. 2127
Бородаева, О. Ф. 2191 Казак, В. Я. 2085
Бочкарёв, В. С. 2233 Каращук, Лилия 2000
Булава, А. Н. (ред.) 2090 Кетрару, Н. А. 2234
Буриан, Александр 1990 Ковалев, В. В. 2133
Буторов, И. В. (сост.) 2105 Ковалёва, О. В. 2133
Бырня, Павел П. 2232 Кожокарь, Г. Г. 2008
Корякин, Владислав (сост., ху-
В
дож.) 2229
Василаке, Григоре 1942 Креангэ, Павел 2053
Велишко, Надежда (коорд.) 2062 Кроитору, Сержиу 2167
Вербицкий, О. Н. (сост.) 2105 Кушнир, Елена 2226
Волковская, Мария 2230
Л
Волчинский, В. К. 2044
Врынчану, Мария 2062 Лалыкин, Н. В. 2085
Лобченко, В. 2144
Г
М
Галецкая, А. 2121
Георгицэ, Е. И. 2129 Марасанова, В. В. (ред.) 2157
Гонца, Георге 2244 Массон, В. М. (ред.) 2233
Гораш-Постикэ, Виорика 2230 Мирон, Валентина 2062
Грама-Томицэ, Анжела 2230 Мисько, Степан 2190
Гремальски, Анатол 1942
Гремальски, Лудмила 1942 Н
Гуцу, А. 1997 Негру, Р. (пер.) 2073
Гыскэ, Виорелия 2000
О
Д
Оваке 2223
Дёмина, Надежда 2224 Огушевич, Александр 2227
Дергачёв, В. А. 2233 Орлова, Татьяна 2229
Диденко, А. 1997
Доня, В. 2144 П
Дрелинский, Вадим 2000 Перминова, Т. (сост.) 2073
Дрозд, Г. Д. 2191 Петровски, Нина 2244
Дуб, Иван 2225 Погольша, В. (худож.) 2224

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Попович, Анжела 2236 Т


Попович, Г. 2121
Тарлева, Екатерина 2229
Попович, Корнелиу 2236
Тодераш, И. 2144
Постолаки, И. Т. 2129
Топал, Д. А. (худож.) 2090, 2233
Прицкану, Валентина 2062
Тузлукова, Анжела 2140
Р
Х
Ризов, И. В. 1963
Халабуденко, О. А. 2041
Русу, Г. 2121
Хахеу, Валентина 2244
Рябой, Татьяна Ф. 2232
Чепой, Лилиана (пер.) 2068
С Чербушкэ, Павел 2244
Савельева, Г. 1997 Ш
Садовей, Н. (ред.) 2045
Шаповалов, Б. А. 1993, 2153
Сапфиров, С. Г. 2134-35
Шаповалова, Т. М. 2153
Симинович, В. П. 2115
Шофрон, Лариса 1984
Сирота, Е. В. (эксперт) 2191
Шпитальник, С. (сост., пер.) 2197
Сорбалэ, Маргарита 2228

107
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 12-2005

100 de poeţi ai lumii 2194 Centrul de Resurse Genetice Vegetale


4 International Conference on din Moldova. Analele ştiinţifice ale
Information Technologies 1936 centrului de Resurse Genetice
50 cei mai influenţi moldoveni în 2005. Vegetale din Moldova 2092
10 manageri străini în Moldova Chimia ecologică şi estimarea riscului
1957 chimic 2091
Academia de Ştiinţe a Moldovei. Anuarul Chirurgia în teste 2122
Institutului de Cercetări Interetnice Comentariul Codului civil al Republicii
1987 Moldova 2040
Actori-poeţi 2201 Comerţul exterior al Republicii Moldova
Administrarea publică în statele aflate în 2016
tranziţie în contextul proceselor de Common country assessment [privind
globalizare şi integrare 2049 dezvoltarea umană] : Rep. of
Admiterea – 2004 : profil real 2063 Moldova 1981
Alexei Barbăneagră 1946 Comunicarea publică 1985
Anatomia dinţilor 2093 Conferinţa internaţională : Sindicatele –
Anuarul statistic al Republicii Moldova pilon al societăţii civile. Conlucrarea
1976 subregională a centrelor sindicale –
Aspecte ale protecţiei mărcilor desenelor aport la îmbunătăţirea protecţiei
şi modelelor industriale 2042 sociale a membrilor sindicatelor
Balanţa de plăţi a Moldovei, 2004 2001 1996
Bazele ştiinţifice ale educaţiei fizice şi Conferinţa ştiinţifică "Filosofia lui Im.
sportului 2168 Kant – elogiu raţiunii şi demnităţii
Bazele Teoretice ale Electrotehnicii 2128 umane" 1962
Bibliografia Naţională a Moldovei 1947- Conferinţa ştiinţifică studenţească : [a
48 Univ. de Stat din Moldova] 1958
Bibliotecile din instituţiile de învăţământ Conferinţa tehnico-ştiinţifică
superior şi mediu de specialitate internaţională "Probleme actuale ale
[Moldova] 1952 urba nismului şi amenajării
Biologie 2086 teritoriului" 2083
Caiet de scriere 2065 Conferinţa tehnico-ştiinţifică
Calea Ferată din Moldova, 2005-2006 internaţională "Probleme actuale ale
2147 urbanismului şi amenajării
Carta europeană a limbilor regionale, teritoriului" 2162
sau minoritare 2019 Conferinţa tehnico-ştiinţifico
Cel de-al treilea summit al şefilor de stat internaţională "Probleme actuale ale
şi de guvern al Consiliului Europei, urbanismului şi amenajării
Varşovia, 16-17 mai 2005 2020 teritoriului" 2132

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Construcţiile în Republica Moldova 2160 Ghid practic în asistenţa antenatală


Convenţia cadru OMS pentru controlul pentru medicii de familie 2125
tutunului 2096 Ghid telefonic Hânceşti 2154
Coup d'ceil sur la civilisation 1945 Ghidul primarului 2050
Culegere de acte normative, care Impactul transporturilor asupra
reglementează ţinerea lucrărilor de dezvoltării relaţiilor economice
secretariat în organele internaţionale 2009
administraţiei publice, organizaţiile, Indicaţii metodice pentru lucrări de
instituţiile şi întreprinderile din laborator la Farmacologie 2099-
Republica Moldova 2048 2100
Cultura rapiţei de toamnă 2137 Institutul de Relaţii Internaţionale din
Dicţionar de proverbe şi zicători Moldova. Anuar ştiinţific 1991
româneşti 2075 Instruire în clinica juridică 2047
Dimensiuni psihopedagogice şi Integrarea aspectelor de sănătate a
socioumanistice în formarea comunităţii LGBT în politica de stat
profesională a specialiştilor de a ţărilor Europei şi de Est 1983
educaţie fizică şi sport 2058 Interferenţe cultural-cronologice în
Documente privitoare la istoria Ţării spaţiul nord-pontic 2231
Moldovei în secolul al XVIII-lea Jurnal săptămânal la Europa Liberă :
(1751-1774) 2238 (aug. 2004 – oct. 2005) 1954
Drapelul European 2021 Labour market in the Republic of
Drepturile omului 2022 Moldova, 2005 1995
Enescu – însăţi muzica : marea, imensa Limba română – adevărata mea Patrie
muzică 1949 2185
English for a New Life 2173 Limba română 2186-87
European Unification : philosophy of Limba Română 2193
diversity 2024 Maiele bacteriene pentru smântâna cu
Evaluare comună de ţară : [privind conţinut redus de grăsime 2142
dezvoltarea umană] 1980 Maluri de Nistru 1955
External Trade of the Republic of Managementul afacerilor 1999
Moldova 2016 Manuel de Francais 2176
Facilităţii fiscale 2005 Mass-Media şi drepturile copilului 1956
Femeile şi bărbaţii în Republica Moldova Materialele conferinţei internaţionale
1982 "Integrarea europeană : Filosofie,
Filosofia, sociologia, politica şi tânăra politică, cultură" 1961
generaţie 1960 Materialele conferinţei practico-ştiinţifice
Fizica şi metode fizice de cercetări a dedicate jubileului de 60 de ani a
mărfurilor 2084 CMP raional Călăraşi 2097
Flaşneta lui Moş Dumitrache 1966 Materialele Olimpiadei republicane la
Ghid de asistenţă socială 2054 Biologie 2089

109
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Mănăstirea Răciula [raionul Călăraşi] Protocoale de îngrijire şi tratament în


1970 obstetrică şi neonatologie 2126
Metaliteratură 2170 Protocoalele naţionale privind acordarea
Methodical indications (syllabus) for asistenţei şi tratamentului în infecţia
clinical pharmacology 2102 HIV şi SIDA 2120
Methodical indications for pharmacology Reintegrarea Moldovei 2029
2101 Republica Moldova. Curtea
Metode şi tehnici fiscale 2007 Constituţională. Culegere de
Mica enciclopedie ilustrată a scriitorilor hotărâri şi decizii 2030
din Republica Moldova 2217 Republica Moldova. Curtea
Minimizarea scăzămintelor tehnologice Constituţională. Curtea
în industria alimentară prin Constituţională a Republicii
valorificarea subproduselor şi Moldova – 10 ani de activitate 2031
deşeurilor 2155 Rolul cooperării interuniversitare din
Moldova : reference guide-book 2073 Euroregiunea "Dunărea de Jos"
Moldova on the Way to Democracy and 2071
Stability 1988 SA Monolit 2161
Moment poetic 2211 Să ne cunoaştem mai bine 2230
National Bibliography of Moldova 1947- Scientific annals of the Centre for Plant
48 Genetic Resources of Moldova
National Strategy on Reproductive 2092
Health 2098 Sisteme digitale de comutaţie 1939
Opera lui Ion Druţă 2218-19 Sociologie 1977-78
Pagini inedite din istoria mişcării Statistical Yearbook of the Republic of
veteranilor Ministerului Afacerilor Moldova 1976
Interne al Republicii Moldova 2051 Strategia Naţională a sănătăţii
Pastorală la Naşterea Domnului 1971 reproducerii 2098
Piaţa forţei de muncă în Republica Studii Americane în Republica Moldova
Moldova, 2005 1995 1975
Poliţia Republicii Moldova 20582 Suntem cetăţeni ai Europei 1959
Principii fundamentale cu privire la Symposia professorum 2171
statutul organizaţiilor Tanişalim taa yakindan 2230
neguvernamentale în Europa şi Tehnologii educaţionale moderne 2060
expunerea motivelor 1953 The Police of the Republic of Moldova
Probleme actuale ale culturii fizice în 2052
sistemul de învăţământ 2169 The State University of Medicine and
Probleme de integrare socială a Pharmacy "Nicolae Testemiţanu" at
persoanelor refugiate 2055 60th aniversary 1951
Proiectarea de arhitectură 2163 Un deceniu de schimbări : păşind în
Protecţia Proprietăţii Intelectuale în viitor 2061
Republica Moldova 2043
110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Unificarea Europeană : filosofia Конституционный суд Республики


diversităţii 2024 Молдова – 10 лет деятельности
Universitatea de Stat de Medicină şi 2032
Farmacie "Nicolae Testemiţanu" la Научные записки Центра генетических
60 de ani 1951 ресурсов растений Молдовы 2092
Urologie şi nefrologie chirurgicală 2117 Научные основы физического воспи-
Uvologie şi oenologie 2139 тания и спорта 2168
VI Сессия Совета руководителей Национальная стратегия в области
высших органов финансового репродуктивного здоровья 2098
контроля государств-участников Пiзнаймо один одного краще 2230
Содружества независимых Полиция Республики Молдова 2052
Государств 2025 Право в Республике Молдова 2045
Women and men in the Republic of Профсоюзы – один из столпов граж-
Moldova 1982 данского общества. Субрегио-
{А}нтропологические исследования в нальное сотрудничество проф-
Молдове, 2004 2090 центров – вклад в улучшение со-
Берега Днестра 1955 циальной защиты членов проф-
Бессарабский стиль 2197 союзов 1996
Биокорректоры : возможности, опыт, Русская речь 2192
перспективы 2105 Сборник нормативных документов,
Взаимодействие культур и хронология регламентирующих введение де-
Северо-Понтийского региона лопроизводства в органах пуб-
2231 личного управления, организаци-
Всегда с заботой о Вашем Здоровье ях, учреждениях и на предпри-
2106 ятиях Республики Молдова 2048
Да се опознаем по-добре 2230 Система инвестиционных сбережений
Ежегодник института межэтнических и займов – кредитный институт
исследований 1987 для населения 1997
Железная дорога Молдовы, 2005-2006 Справочник потребителя непродо-
2148 вольственных товаров 1943
Живые страницы истории ветеран- Справочник потребителя продоволь-
ского движения Министерства ственных товаров 1944
Внутренних Дел Республики Справочник социального обеспечения
Молдова 2051 2054
Жизненные навыки 2062 Статистический ежегодник Республи-
Интеграция аспектов здоровья сооб- ки Молдова 1976
щества ЛГБТ в государственную Строительство в Республике Молдова
политику стран Центральной и 2160
Восточной Европы 1983 Узнаем друг друга лучше 2230
История румын 2244 Уроки веры 1974

111
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Усовершенствование технологии про- Честный бизнес – ключ к успеху 2000


изводства фруктов 2138

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDICE "MATERIALE INDEX "THE BIBLIOGRAPHICAL


BIBLIOGRAFICE ALE REPUBLICII MATERIALS OF REPUBLIC OF
MOLDOVA" MOLDOVA"

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

NR 4
OCTOMBRIE-DECEMBRIE 2005 OCTOMBER-DECEMBER
(1015-1507)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1015. Inventatorii Universităţii Tehnice a Moldovei : Bibliogr. invenţiilor,
1964-2004 / Valeriu Dulgheru, Elena Plăcintă, Radu Ciobanu, Oleg Ciobanu; red.
resp. : Valeriu Dulgheru; Univ. Teh. a Moldovei. – Ch. : UTM, 2004. – 440 p. :
diagr., fotogr., tab.; 20 cm.
ISBN 9975-9820-8-5
400 ex. – [05-1655]
Ordine cronol., 3894 tit., în lb. rom., rusă. – Lista bibliogr. utilizate, a col.
de brevete publ. şi nepubl., 52 tit.
___________________

1016. Балынский, Андрей. Методология научных экономических ис-


следований / Андрей Балынский. – Ch., 2005. – P. 202-203. (18 tit. în lb. rom.,
rusă). – [05-1659]

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


___________________
1017. ACta ACademia, 2002 / ed.-in-chief : V. Borşevici. – Ch., 2002. –
458 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1952]

113
Decembrie 2005 ≡ December 2005

1018. 4 International Conference on Information Technologies, 3-7 May


2004, Chişinău : Abstracts on BiT : Vol. 4 / conf. chair : Gheorghe Duca. – Ch.,
2004. – 243 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-2099]

1019. Gremalschi, Anatol. Informatică / Anatol Gremalschi, Ludmila


Gremalschi; comisia de evaluare : Valeriu Cabac, ... – Ch., 2005. – P. 115. (23 tit.
în lb. rom., rusă). – [05-2287]

1020. David, Constantin. Sistemul informaţional şi căile de perfecţionare


/ Constantin David. – Ch., 2004. – P. 105-106. (29 tit. în lb. rom., engl.). – [05-2367]

1021. Karnaeva, Liubovi. Ştiinţa informării / Liubovi Karnaeva. – Ch.,


2003. – P. 74. (11 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-2373]

1022. Melnic, Andrea. Bazele tehnologiei informaţiei / Andrea Melnic,


Radu Bucşă. – Ch., 2005. – P. 289-292. (89 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [05-2345]

1023. Micuşa, Diana. Adaptable processors-compilers creation theory :


the third level / Diana Micuşa // The 30th Annual Congress of the American Roma-
nian Academy of Arts and Sciences. – Ch., 2005. – P. 186-187. (13 tit.). – [05-1130]

1024. Slabu, Gheorghe. Exerciţii rezolvate cu Turbo C++ / Gheorghe


Slabu, Valeria Slabu. – Ch., 2005. – P. 159. (15 tit.). – [05-2346]

1025. Todoroi, Dumitru. Informatics bases / Dumitru Todoroi, Diana


Micuşa, Elena Nechita; reviewers : Valentin Bordeianu, Ilie Coandă. – Ch., 2005. –
P. 281-282. (53 tit.). – [05-2179]

1026. Todoroi, Zinaida. Some results of the second level of adaptable


processors construction / Zinaida Todoroi // The 30th Annual Congress of the
American Romanian Academy of Arts and Sciences. – Ch., 2005. – P. 180-181. (12
tit.). – [05-1130]

1027. Todoroi, Dumitru. The theoretical bases of the first level of adapt-
able processors creation / Dumitru Todoroi // The 30th Annual Congress of the
American Romanian Academy of Arts and Sciences : The 30th Annual Congr. of the
ARA. – Ch., 2005. – P. 180-181. (16 tit.). – [05-1130]
114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1028. Гремальски, Анатол. Информатика / Анатол Гремальски,


Григоре Василаке, Лудмила Гремальски; trad. din lb. rom. : Arcadie Malearovici.
– Ch., 2005. – P. 138. (18 tit. în lb. rom., rusă). – [05-2279]

1029. Гремальски, Анатол. Информатика / Анатол Гремальски,


Лудмила Гремальски; trad. din lb. rom. : Arcadie Malearovici. – Ch., 2005. – P.
115. (23 tit. în lb. rom., rusă). – [05-2280]

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


___________________
1030. Coup d'œil sur la civilisation / ed. soignée par. : Ala Bujor. – Ch.,
2005. – P. 126-127. (47 tit.). – [05-2073]

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1031. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of
Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Referinţe. Recenzii. Note
muzicale. Publicaţii artă plastică : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ.
a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. : Claudia Bâgu, …; red. resp. şi coord. : Valentina
Chitoroagă. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova, 2005 (Tipogr. "Reglet-
Max" SRL). – 20 cm. – Contin. ed. "Cronica presei". – ISSN 1857-0550
Sistematizat, include inf. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de
identificare (descriptori), conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de rev.", "Cronica art.
de gaz.", Indice "Materiale bibliografice ale Rep. Moldova", "Cronica recenziilor",
"Cronica publ. de artă plastică", "Cronica publ. de note muzicale". – An. : Ind. de
nume, de tit. – Lista rev. şi gaz. ale căror art. au fost fişate.
Nr 6, 2005. – 2005. – 269 p. (1503 tit.). – Text. : lb. rom., rusă, alte lb.
străine. – [05-2240]

1032. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of


Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 :
Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. : Claudia Bâgu, …; red.
resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii din Rep.
Moldova, 2005 (Tipogr. "Reglet-Max" SRL). – 20 cm. – Contin. ed. "Cronica presei".
– ISSN 1857-0550
115
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Sistematizat, include inf. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de


identificare (descriptori), conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de rev.", "Cronica art.
de gaz.". – An. : Ind. de nume, de tit. – Lista rev. şi gaz. ale căror art. au fost fişate.
Nr 7, 2005. – 2005. – 160 p. (813 tit.). – Text. : lb. rom., rusă, alte lb.
străine. – [05-2241]

1033. Enescu – însăşi muzica : marea, imensa muzică : Bibliogr.


selectivă : (Din col. Bibl. publice "Onisifor Ghibu") / Bibl. Mun. "Bogdan Petriceicu
Hasdeu", Bibl. Publică "Onisifor Ghibu"; alcăt. : Elena Vulpe, Natalia Madan. – Ch. :
S. n., 2005. – 67 p.; 30 cm. – (2005 – Anul Int. George Enescu (50 ani de la
trecerea în eternitate)
[05-2069]
Biogr. – Aprecieri. – Opera (monogr., st., eseuri, art., cronici, rec.)
compozitorului G. Enescu, 315 tit., publ. în a. 1961-2004. – Comentări, 38 tit. –
Reflecţii şi cugetări ale lui G. Enescu. – An. : Ind. de nume.

02 BIBLIOTECONOMIE
___________________

1034. Osoianu, Vera. Un deceniu sub semnul reformei / Vera Osoianu;


idee, coord. : Alexe Rău. – Ch., 2005. – 191 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-
1658]

1035. Probleme actuale ale teoriei şi practicii biblioteconomice = Current


Trends in Librarianship Theory and Practice / coord. ed. : Natalia Goian, Lidia
Kulikovski. – Ch., 2005. – 252 p. (Bibliogr. la sfârşitul comunic.). – [05-1688]

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE


___________________
1036. Conferinţa ştiinţifică studenţească, 20-27 apr. 2005 : Rez.
comunic. / Univ. de Stat din Moldova; com. org. : Veaceslav Gromov (preş.), ... –
Ch., 2005. – 191 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-2164]

1037. Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători, 21-22 apr. 2005,


ed. a 3-a / col. red : Vadim Cojocaru (preş.),... – Ch., 2005. – 29 cm.
116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Vol. 1. – 2005. – 397 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1670]

1038. Vol. 2. – 2005. – 397 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1671]

1039. Славянские чтения : материалы науч.-георет. конф. : Вып. 3 /


редкол. : И. А. Ионова (гл. ред.), … - К., 2005. – 412 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.).
– [05-1962]

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
___________________
1040. Conferinţa ştiinţifică "Filosofia lui Im. Kant – elogiu raţiunii şi
demnităţii umane" : 280 ani de la naşterea lui Immanuel Kant, 26 oct. 2004 / com.
org. : Svetlana Coandă, ... – Ch., 2005. – 58 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-
2358]

1041. Materialele conferinţei internaţionale "Integrarea europeană :


Filosofie, politică, cultură", 19-20 noiemb. 2004 / coord. : Vasile Ţapoc, Ala Roşca;
consultanţi : Ştefan Afloroaei, ... – Ch., 2005. – 407 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[05-2364]

159.9 Psihologie
___________________
1042. Pasecinic, Victoria. Psihologia imaginii / Victoria Pasecinic. – Ch.,
2006. – P. 127. (22 tit.). – [05-2227]

16 LOGICĂ. TEORIA CUNOAŞTERII. METODOLOGIE


___________________
1043. Munteanu, Igor. The management of knowledge / Igor Munteanu,
Veaceslav Ioniţa. – Ch., 2005. – P. 101-103. (47 tit.). – [05-1689]

117
Decembrie 2005 ≡ December 2005

2 RELIGIE. TEOLOGIE
___________________
1044. Secrieru, Vasile. Aspecte privind cartea religioasă din Basarabia
(1918-1940) / Vasile Secrieru // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3/4. – P. 54. (13
tit.).

1045. Secrieru, Vasile. Aspecte privind publicaţiile tinerilor creştini


ortodocşi din Basarabia (1918-1940) / Vasile Secrieru // Magazin Bibliologic. –
2005. – Nr 3/4. – P. 42-43. – P. 43. (15 tit.).

1046. Secrieru, Vasile. Contribuţii prin viaţa şi activitatea Mitropolitului


Visarion Puiu (1879-1964) / Vasile Secrieru // Magazin Bibliologic. – 2005. – Nr 3/4.
– P. 170. (17 tit.).

1047. Коркоран, Рон. Иисус, Вспомни Меня / Рон Коркоран; пер. :


Сергей Бабарайка. – Ch., 2005. – P. 197-200. (73 tit. în lb. engl.). – [05-1870]

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
___________________
1048. Bodrug-Lungu, Valentina. Educaţia Gender / Valentina Bodrug-
Lungu, Vasile Jardan, Ludmila Zmuncila. – Ch., 2004. – P. 88. (16 tit. în lb. rom.,
rusă). – [05-2351]

1049. Comunicarea publică : Vol. 3 / coord. : Valentin Dorogan. – Ch.,


2005. – 192 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-2161]

1050. Evaluare comună de ţară / Guvernul Rep. Moldova, Org. Naţiunilor


Unite. – Ch., 2005. – P. 80-81. (19 tit.). – [05-2129]

1051. Hachi, Mihail. Modul de trai al populaţiei Republicii Moldova /


Mihail Hachi. – Ch., 2005. – 245 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [05-1668]
118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1052. Hadârcă, Ion. Euri, elite şi evaluări / Ion Hadârcă // Didactica Pro...
. – Nr 5-6. – 2005. – P. 6. (25 tit.).

1053. Omul şi destinul / coord. : Maria Tonu, Aurelia Racu. – Ch., 2005. –
250 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1722]

1054. Sociologie / Maria Bulgaru, Stela Milcenco, Oxana Isac, ...; coord. :
Maria Bulgaru. – Ch., 2003. – 21 cm.
Vol. 1. – 2003. – 331 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [05-2323]

1055. Vol. 2 – 2003. – 283 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [05-2324]

1056. Studii Americane în Republica Moldova / coord. : Grigore


Vasilescu. – Ch., 2005. – 246 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [05-2042]

1057. Ursachi, Eugeniu. Migraţia forţei de muncă în Republica Moldova /


Eugeniu Ursachi // Economie şi sociologie. – Nr 3. – 2005. – P. 39. (10 tit. în lb.
rom., rusă).

1058. Львовский, Е. XXI век. Начало конца? : Заметки по демогра-


фии, геополитике и экологии / Е. Львовский. – Ch., 2005. – P. 149-150. (26 tit.).
– [05-1675]

1059. Романчук, Алексей. Миграции индоевропейцев и прохождение


даосизма / Алексей Романчук // Rev. de etnografie. – 2005. – Nr 1. – P. 291-292.
(62 tit. în lb. rom., rusă).

1060. Шофрон, Лариса. Конфликтология / Лариса Шофрон. – К.,


2005. – 159 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [05-2134]

32 POLITICĂ
___________________
1061. Anuarul Institutului de Cercetări Interetnice = Ежегодник
института межэтнических исследований / Acad. de Şt. a Moldovei; col. red. : I.
Bodrug (red. şef.), ... – Ch., 2005. – 27 cm.
119
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Vol. 4. – 2005. – 228 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-2028]

1062. Vol. 5. – 2005 [2004]. – 176 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-


2376]

1063. Ciobanu-Ţurcanu, Viorica. Relaţii interetnice în Republica


Moldova / Viorica Ciobanu-Ţurcanu; red. şt. : Veceslav Stepanov. – Ch., 2005. –
207 p. (Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor). – [05-1967]

1064. Educaţia multiculturală ca mijloc de management al diversităţii şi


de integrare în societatea polietnică = Multicultural education as a tool of diversity
management and integration in polytechnic society = Мультикультурное
образование как средство менеджмента разнообразия интеграции в
полиэтническом обществе : Materialele Conf. Int., 16-17 dec., 2004 / red. gen. :
Tatiana Stoianova. – Ch., 2005. – 288 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1734]

1065. Enciu, Nicolae. Politologia / Nicolae Enciu. – Ch., 2005. – P. 374-


381. (124 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1773]

1066. Richicinschi, Iurie. Conceptul contemporan de asigurare a


securităţii / Iurie Richicinschi // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 11. – P. 32. (12 tit. în lb.
rom., fr., rusă).

1067. Roşca, Ludmila. Ştiinţa politică / Ludmila Roşca; red. şt. : Simion
Roşca. – Ch., 2005. – P. 321-324. (61 tit.). – [05-1657]

1068. Tomuleţ, Valentin. Evoluţia sistemului politic din Rusia în secolul al


XVII-lea – începutul secolului al XX-lea / Valentin Tomuleţ. – Ch., 2005. – P. 27-35.
(29 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1922]

1069. Ţurcanu, Ion. Istoria relaţiilor internaţionale / Ion Ţurcanu. – Ch.,


2005. – P. 282-288. (252 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [05-2266]

1070. Varzari, Pantelimon. Introducere în elitologie / Pantelimon Varzari.


– Ch., 2003. – P. 169-172. (77 tit. în lb. rom., rusă). – [05-2374]

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1071. Буриан, Александр. Теория международных отношений : Том


2 : Внешняя политика и международные отношения / Александр Буриан. – Ch.,
2003. – P. 153-189. (631 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă) şi la sfârşitul lecţiilor. – [05-
2326]

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


___________________

1072. Albu, Svetlana. Eficienţa investiţiei / Svetlana Albu, Valeriu


Capsîzu, Ion Albu. – Ch., 2005. – P. 136-138. (64 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1849]

1073. Fezabilitatea economică a investiţiilor / elab. : Liubov Usturoi; red.


resp. : Tatiana Sănduţă. – Ch., 2005. – P. 35. (12 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1696]

1074. Leahu, Tudor. Bazele sistemelor informatice economice / Tudor


Leahu, Larisa Hîncu; red. coord. : V. Botnarciuc. – Ch., 2005. – P. 377-382. (100 tit.
în lb. rom., rusă). – [05-2328]

1075. Manolache, C. Dezvoltarea durabilă : influenţa asupra securităţii


naţionale / C. Manolache // Ecological Chemistry : Latest Advances. – Ch., 2005. –
P. 748. (17 tit. în lb. rom., rusă.). – [05-1253]

1076. Sârbu, Olga. Teorie economică / Olga Sârbu, Victoria Trofimov. –


Ch., 2005. – P. 59-60. (59 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1787]

1077. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice :


Materialele simpoz. şt. int. "Realizări şi perspective în economia sectorului
agroalimentar", 22-23 sept. 2005 : Vol. 14 : Economie / red.-şef : Gh. Cimpoieş. –
Ch., 2005. – 375 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1794]

1078. Zambiţchi, Dumitru. Matematici aplicate în economie / Dumitru


Zambiţchi, Mircea Zambiţchi. – Ch., 2005. – P. 200-201. (26 tit. în lb. rom., rusă). –
[05-1783]

1079. Сорочан, О. П. Введение в экономическую теорию / О. П. Со-


рочан. – К., 2005. – P. 186. (14 tit.). – [05-1986]

121
Decembrie 2005 ≡ December 2005

1080. Шаповалов, Б. А. Основы экономики / Б. А. Шаповалов. – Ch.,


2001. – P. 182. (23 tit.). – [05-2303]

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


___________________

1081. Bîrcă, Alic. Managementul resurselor umane / Alic Bîrcă. – Ch.,


2005. – 522 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [05-1984]

1082. Cimpoieş, D. Formele de exploataţii şi dualismul structural în


agricultura Moldovei / D. Cimpoieş // Lucrări ştiinţifice : Vol. 14 : Economie / Univ.
Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 69-70. (17 tit. în lb. rom.,
engl.). – [05-1794]

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


___________________

1083. Marian, Silvia. Unele aspecte ale cadastrului şi publicităţii


imobiliare / Silvia Marian // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 10. – P. 48. (12 tit. în lb.
rom., rusă).

1084. Система инвестиционных сбережений и займов – кредитный


институт для населения / А. Гуцу, А. Диденко, Г. Савельева, ... – К., 2005. – P.
19-23. (29 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-2150]

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


___________________
1085. Lapuşin, Raisa. Indicaţii metodice pentru lecţii şi seminare la
disciplina "Istoria şi teoria cooperaţiei de consum" / Raisa Lapuşin, Elena Graur,
Tatiana Gogu. – Ch., 2005. – P. 92. (12 tit. în lb. rom., rusă). – [05-2221]

1086. Managementul afacerilor / coord. : Simion Certan. – Ch., 2005. –


P. 346-351. (106 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [05-2163]

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1087. Дорогая, Ирина. Реинжиниринг в основе реструктуризации


промышленных предприятий / Ирина Дорогая // Economie şi sociologie. – 2005.
– Nr 3. – P. 88. (11 tit. în lb. rom., engl., rusă).

1088. Парфентьева, Алла. Бизнес-план современной организации /


Алла Парфентьева. – К., 2005. – P. 269-274. (92 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1990]

336 Finanţe
___________________
1089. Andronic, Alesea. Bazele funcţionării pieţei de capital / Alesea
Andronic. – Ch., 2005. – 73 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [05-1669]

1090. Bucur, V. Contabilitatea impozitelor / V. Bucur, V. Ţurcanu, A.


Graur. – Ch., 2005. – P. 559-561. (25 tit. în lb. rom., rusă). – [05-2071]

1091. Cobzari, Ludmila. Metodologia planificării bugetare / Ludmila


Cobzari, Tatiana Manole. – Ch., 2004. – P. 230-231.(23 tit. în lb. rom., engl., fr.). –
[05-2356]

1092. Corj, Mihai. O nouă etapă în procesul codificării legislaţiei fiscale –


Titlul VIII din Codul Fiscal / Mihai Corj // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 11. – P. 21. (20
tit.).

1093. Darovanaia, Ala. Bazele funcţionării pieţelor de capital / Ala


Darovanaia. – Ch., 2005. – 376 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [05-2178]

1094. Facilităţi fiscale / elab. : A. Certan. – Ch., 2005. – P. 23. (10 tit. în
lb. rom., rusă). – [05-2149]

1095. Grigoriţă, Cornelia. Activitate bancară / Cornelia Grigoriţă. – Ch.,


2005. – P. 415-417. (68 tit. în lb. rom., engl.) şi la sfârşitul cap. – [05-2225]

1096. Metode şi tehnici fiscale / Rodica Hîncu, Nadejda Chicu, Olga


Kuzmina, ... – Ch., 2005. – P. 256-261. (42 tit. în lb. rom., rusă) şi la sfârşitul
temelor. – [05-2177]

123
Decembrie 2005 ≡ December 2005

1097. Zambiţchi, Dumitru. Matematici financiare şi actuariale / Dumitru


Zambiţchi. – Ch., 2005. – P. 195-196. (22 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1667]

1098. Кожокарь, Г. Г. Налогообложение в Республике Молдова / Г. Г.


Кожокарь. – Ch., 2005. – P. 230-235. (136 tit. în lb rom., rusă). – [05-2200]

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri.
___________________
1099. Impactul transporturilor asupra dezvoltării relaţiilor economice
internaţonale : Materialele Conf. Int., 12 mart. 2004, Chişinău / red. resp. : Dumitru
Solomon. – Ch., 2004. – 384 p. (Bibliogr. la sfârşitul at.). – [05-2334]

1100. Miron, Viorel. Afaceri în turismul rural / Viorel Miron, Marina Miron.
– Ch., 2005. – P. 106. (28 tit. în lb. rom., rusă). – [05-2088]

1101. Savenco, L. Prognozarea dezvoltării social-economice a Republicii


Moldova pe termen lung / L. Savenco, Z. Olărescu, E. Ursachi. – Ch., 2005. – P.
37. (10 tit.). – [05-2147]

1102. Secrieru, Angela. Influenţe ale reformelor economice asupra


finanţelor unităţilor economice : Spec. 08.00.10 – Finanţe. Monedă. Credit : Autoref.
al tezei de doctor habilitat în şt. econ. / Angela Secrieru. – Ch., 2005. – P. 40-42.
(39 tit. de lucr. ale aut.). – [06-1646]

1103. Ţurcan, Aurica. Riscurile ecoclimaterice şi problemele dezvoltării


agriculturii la începutul mileniului trei / Aurica Ţurcan, Gheorghe Şuşu // Ecological
Chemistry : Latest Advances. – Ch., 2005. – P. 683-691 : fig. – Bibliogr. p. 691 (15
tit. în lb. rom., rusă.). – [05-1253]

1104. Рынок здоровых и конкурентно-способных продуктов питания /


М. Горобивская. – К., 2005. – P. 20-21. (20 tit.). – [05-1963]

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


___________________
1105. Bahans, Jean-Marc. Dreptul pieţei viti-vinicole / Jean-Marc
Bahans, Michel Menjucq; trad. în lb. rom. : Natalia Suceveanu, Diana Sîrcu; coord. :
Violeta Cojocaru. – Ch., 2005. – P. 411. (14 tit. în lb. fr.). – [05-2162]

1106. Paraschiv, Dorel Mihai. An overview of export promotion means /


Dorel Mihai Paraschiv // Rev. economică. – 2005. – Nr 4. – P. 25-26. (15 tit.).

1107. Toma, Andrei. Globalizarea / Andrei Toma. – Ch., 2005. – P. 219-


227. (96 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-2175]

1108. Turcov, E. Tehnologiile comerciale şi logistica / E. Turcov, S.


Petrovici, A. Petrovici. – Ch., 2005. – P. 324-327. (50 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[05-2176]

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
1109. Alexei Barbăneagră : la 60 de ani : Biobibliogr. / Univ. Liberă Int.
din Moldova. Dep. Inf.-Biblioteconomic; alcăt. : Ludmila Corghenci, ...; red. bibliogr.
: Valentina Chitoroagă; ed. îngrijită de Zinaida Sochircă. – Ch. : ULIM, 2005
(Tipogr. "Bons Offices"). – 52 p. : fotogr.; 20 cm. – (Col. "Universitaria"; Fasc. a 21-
a)
ISBN 9975-934-89-7
100 ex. – [05-2233]
Curriculum vitae. – Aprecieri. – Lucrări (monogr., art. în culeg., anuare,
rev., materiale didactice, rec., red.) ale juristului A. Barbăneagră, 161 tit. în lb. rom.,
rusă, publ. în aa. 1978-2005. – Ref. privind activitatea lui A. Barbăneagră, 10 tit. –
An. : Ind. de nume
___________________
1110. Alecu, Gheorghe. Particularităţi ale investigaţiei penale şi
criminalistice a unor infracţiuni din domeniul informatic / Gheorghe Alecu // Avocatul
poporului. – 2005. – Nr 11. – P. 10. (11 tit.).

125
Decembrie 2005 ≡ December 2005

1111. Aspecte ale protecţiei mărcilor desenelor şi modelelor industriale. –


Ch., 2005. – 120 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-2298]

1112. Avornic, Gheorghe. Intensificarea activismului juridic al cetăţenilor


prin intermediul instituţiei avocaturii – condiţie a edificării statului de drept : Spec.
12.00.01 – Teoria generală a dreptului; Ist. statului şi dreptului; Ist. doctrinelor
politice şi de drept : Autoref. al tezei de doctor habilitat în drept / Gheorghe Avornic.
– Ch., 2005. – P. 32-36. (56 tit. de lucr. ale aut.). – [05-1715]

1113. Barbăneagră, Alexei. Justiţia penală internaţională. Tribunalul


suprem internaţional din Leipzig / Alexei Barbăneagră // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr
11. – P. 13. (18 tit. în lb. rom., rusă).

1114. Boişteanu, Eduard. Aspectele teoretico-practice privind încetarea


contractului individual de muncă : Spec. : 12.00.03 – Dreptul privat (Dreptul muncii)
: Autoref. la teza de doctor în drept / Eduard Boişteanu. – Ch., 2005. – P. 21-22. (11
tit. de lucr. ale aut.). – [05-2218]

1115. Boişteanu, Eduard. Dreptul muncii / Eduard Boişteanu. – Ch.,


2005. – 142 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [05-1729]

1116. Borodac, Alexandru. Răspunderea penală / Alexandru Borodac,


Mariana Gherman // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 11. – P. 7. (22 tit. în lb. rom.,
rusă).

1117. Borş, Vladimir. Curriculum la disciplina "Dreptul internaţional


public" / Vladimir Borş. – Ch., 2005. – P. 61-64. (70 tit. în lb. rom., rusă). – [05-
2220]

1118. Buşilă, Radu. Răspunderea civilă a funcţionarilor publici / Radu


Buşilă, Mihai Buşilă. – Ch., 2005. – P. 116-118. (32 tit.). – [05-2050]

1119. Buşilă, Radu. Răspunderea penală a funcţionarilor publici / Radu


Buşilă, Mihai Buşilă. – Ch., 2005. – P. 132-134. (29 tit.). – [05-2051]

1120. Creangă, Ion. Drepturile şi libertăţile fundamentale / Ion Creangă,


Corneliu Gurin. – Ch., 2005. – P. 393-399. (113 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [05-2082]
126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1121. "Criminalitatea regională : probleme şi perspective de prevenire şi


combatere = Региональная преступность : проблемы и перспективы борьбы" :
Materialele Conf. şt.-practice int., 25-26 mai 2005, Chişinău / col. red. : Mihail
Bîrgău (preş.), ... – Ch., 2005. – 602 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1886]

1122. Crugliţchi, T. Disensiuni privind conceptul actului de procedură


civilă / T. Crugliţchi // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 11. – P. 42. (25 tit. în lb. rom.,
rusă).

1123. Dandara, Liliana. Uzufructul – dezmembrământ al dreptului de


proprietate / Liliana Dandara. – Ch., 2005. – P. 169-178. (159 tit. în lb. rom., rusă).
– [05-1846]

1124. Drept constituţional / elab. : Victor Catan; red. resp. : Ala Climov. –
Ch., 2005. – P. 92. (17 tit.). – [05-1695]

1125. Dumneanu, Ludmila. Analiza juridico-penală şi criminologică a


terorismului / Ludmila Dumneanu. – Ch., 2004. – P. 156-165. (170 tit. în lb. rom.,
rusă). – [05-2366]

1126. Gavajuc, Stela. Ordinea de desfăşurare şi începutul cercetării


judecătoreşti / Stela Gavajuc // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 11. – P. 49. (21 tit. în lb.
rom., rusă).

1127. Golovatâi, Liliana. Instituţiile de drept în Ţările Române secolele


XIV – începutul secolului XIX / Liliana Golovatâi; red. şt. : Valeriu Cuşnir. – Ch.,
2005. – P. 107-108. (38 tit.). – [05-2036]

1128. Golubenco, Gheorghe. Obiectul şi sistemul criminalisticii /


Gheorghe Golubenco // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 10. – P. 10. (13 tit. în lb. rusă).

1129. Instruire în clinica juridică / Tatiana Vizdogă, Doina Ganea, Rodica


Roşca, ... – Ch., 2004. – P. 290-292. (51 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-2375]

127
Decembrie 2005 ≡ December 2005

1130. Mariţ, Alexandru. Forme, modalităţi şi grade de manifestare a


vinovăţiei penale / Alexandru Mariţ; sub red. şt. : Gheorghe Costachi. – Ch., 2005. –
P. 281-300. (187 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-2083]

1131. Mămăligă, Ilie. Instrumente juridice internaţionale – mijloc de


combatere a traficului cu fiinţe umane / Ilie Mămăligă // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr
11. – P. 28. (12 tit.).

1132. Mărgineanu, Iurie. Aflarea adevărului – scop al procesului penal /


Iurie Mărgineanu // Avocatul poporului. – 2005. – Nr 12. – P. 3. (13 tit. în lb. rom.,
rusă).

1133. Popescu, Emanoil. Raportul juridic de muncă al jurnalistului :


Spec. : 12.00.03 – Drept privat (Dreptul muncii) : Autoref. la teza de doctor în drept
/ Emanoil Popescu. – Ch., 2005. – P. 23-24. (19 tit. de lucr. ale aut.). – [05-2185]

1134. Probaţiunea presentenţială în privinţa minorilor : teorie şi practică /


Gheorghe Florian, Victor Zaharia, Marcela Dilion, ...; coord. : Vladimir Cojocaru. –
Ch., 2005. – P. 180. (32 tit. în lb. rom., engl.) şi la sfârşitul cap. – [05-1649]

1135. Richicinschi, Iurie. Terorismul – pericolul destabilizării securităţii


internaţionale / Iurie Richicinschi. – Ch., 2005. – P. 107-116. (152 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [05-2353]

1136. Stepaniuc, Victor. Statalitatea poporului moldovenesc / Victor


Stepaniuc; red. şt. : Alexandru Roman. – Ch., 2005. – P. 484-499. (380 tit. în lb.
rom., rusă). – [05-2308]

1137. Symposia professorum : Materialele sesiunii şt. din 8-9 oct. 2004 :
Seria : Drept / dir. publ. : Andrei Galben; coord. şt. : Victor Moraru; col. red. :
Cătălina Scorţescu, ... – Ch., 2005. – 228 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1651]

1138. Unificarea Europeană : filosofia diversităţii = European Unification :


philosofhy of diversity : (materialele conf. int.) 2004 / resp. de ed. : Grigore
Vasilescu. – Ch., 2004. – 344 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-2043]

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1139. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Analele


Universităţii Libere Internaţionale din Moldova : Anul 2004, Vol 5 : Drept / dir. publ. :
Andrei Galben; coord. şt. : Victor Moraru; red. resp : Andrei Smochină. – Ch., 2005.
– 199 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1653]

1140. Zosim, Alexandru. Arestul la sfârşit de săptămână,


semidetenţiunea şi semilibertatea – noi alternative ale detenţiunii penitenciare în
ţările Europei de Vest / Alexandru Zosim // Avocatul poporului. – 2005. – Nr 12. – P.
10. (11 tit. în lb. engl., rom., rusă).

1141. Барбэнягрэ, А. Иммунитет глав государств, руководителей


правительства, а также других должностных лиц в контексте ратификации
Римского Статута / А. Барбэнягрэ // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 11. – P. 12. (14
tit.).

1142. Белый, Н. А. Уголовное наказание и его исполнение в


Республике Молдова / Н. А. Белый; под ред. : Т. Карпов, О. Ротару. – К., 2005.
– P. 93. (12 tit.). – [05-1749]

1143. Бодюл, Т. Д. Правовое регулирование отношений, касающихся


служебных изобретений / Т. Д. Бодюл, В. К. Волчинский. – Ch., 2005. – P. 90-
94. (41 tit. în lb. rom., germ., rusă). – [05-2355]

1144. Корма, В. Правовые и криминалистические аспекты методики


расследования угона и кражи транспортных средств / В. Корма // Закон и
жизнь. – 2005. – Nr 10. – P. 16. (20 tit.).

1145. Право в Республике Молдова / под ред. : Н. Садовей. – К.,


2005. – 260 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [05-2201]

1146. Халабуденко, О. А. Лизинг : правовое регулирование в нацио-


нальном и международном частном праве / О. А. Халабуденко. – Ch., 2005. –
P. 268 -284. (210 tit. în lb. rom., engl., alte lb. străine). – [05-2035]

1147. Subotin, S. Some legislative and ecological aspects in producing


and seling genetically modified food products in the Republic of Moldova / S.

129
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Subotin, I. Subotin // Ecological Chemistry : Latest Advances. – Ch., 2005. – P.


754. (14 tit. în lb. rom., engl.). – [05-1253]

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


___________________
1148. Administrarea publică în statele aflate în tranziţie în contextul
proceselor de globalizare şi integrare : Materiale ale conf. int. teoretico-practice din
5 apr. 2005 / col. red. : Ala Mironic (preş.), .... – Ch., 2005. – 160 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [05-2297]

1149. Bulat, Veaceslav. Participarea societăţii civile la procesul


decizional de nivel local / Veaceslav Bulat, Veaceslav Guţuţui, Ianina Spinei. – Ch.,
2005. – P. 73. (17 tit.). – [05-1684]

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


___________________
1150. Ghid de asistenţă socială = Справочник социального
обеспечения. – Ch., 2005. – 94; 89 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [05-2338]

1151. Probleme de integrare socială a persoanelor refugiate : Culeg. de


art. elab. în baza comunic. la conf. şt. "Probleme de integrare socială a persoanelor
refugiate şi deplasate intern" din 25 noiemb. 2005 / coord. : Maria Bulgaru. – Ch.,
2005. – 240 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-2222]

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


___________________
1152. Arta populară ca mijloc de instruire, ergoterapie şi terapie
corecţională / Anatol Danii, Elena Postolachi, Valentina Iarovoi, ... // Rev. de
etnografie. – 2005. – Nr 1. – P. 207. (20 tit. în lb. rom., rusă).

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1153. Bragari, Nicolae. Evoluţia învăţământului şcolar în RSS


Moldovenească (1956-1990) / Nicolae Bragari. – Ch., 2005. – P. 120-128. (159 tit.
în lb. rom., engl., rusă). – [05-2025]

1154. Carauş, Grigore. Aspecte ale organizării şi realizării procesului de


studiu la matematică în şcoala superioară / Grigore Carauş. – Bălţi, 1997. – P. 32-
34. (45 tit.). – [05-1956]

1155. Carauş, Grigore. Formarea şi dezvoltarea la studenţi a


deprinderilor şi elementelor de creativitate de calcul al integralelor nedefinite la
etapa iniţială / Grigore Carauş. – Bălţi, 1997. – 32 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). –
[05-1957]

1156. Cerbuşca, Pavel. Consideraţii cu referire la educaţia civică într-un


stat democratic / Pavel Cerbuşca // 2005 – Anul European al Cetăţeniei prin
Educaţie "A învăţa şi a trăi democraţia". – Ch., 2005. – P. 27. (17 tit.). – [05-1125]

1157. Chirilenco, Svetlana. Educaţie familială / pregătire a părinţilor


pentru funcţia lor educativă / Svetlana Chirilenco, Aliona Tăutu, Angela Cutasevici.
– Ch., 2005. – P. 126-128. (60 tit.). – [05-2202]

1158. Cojocaru, Vasile. Fundamente teoretice şi metodologice ale


reformei manageriale în învăţământ : Spec. 13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. al
tezei de doctor habilitat în pedagogie / Vasile Cojocaru. – Ch., 2005. – P. 33-35. (29
tit. de lucr. ale aut.). – [05-2031]

1159. Cuzneţov, Larisa. Educaţia pentru familie în preşcolaritate / Larisa


Cuzneţov; coord. : S. Cemortan. – Ch., 2005. – P. 58-62. (92 tit. în lb. rom., fr.,
rusă). – [05-1980]

1160. Dimensiuni psihopedagogice şi socioumanistice în formarea


profesională a specialiştilor de educaţie fizică şi sport / Inst. Naţ. de Educaţie Fizică
şi Sport. Catedra "Şt. Psihopedagogice şi Socioumanistice". – Ch., 2005. – 215 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-2140]

131
Decembrie 2005 ≡ December 2005

1161. Dulmă, Maria Eliza. Tehnici de evaluare şi intervaluare / Maria


Eliza Dulmă // Didactica Pro... . – Nr 5-6. – 2005. – P. 96-97. (17 tit. în lb. rom.,
engl., fr.).

1162. Educaţia pentru formarea deprinderilor de viaţă / elab. : Ina Nenov,


.... – Ch., 2005. – P. 60. (16 tit.). – [05-1683]

1163. Gherasim, Alexandra. Ghid metodologic pentru elaborarea tezelor


de licenţă şi de masterat / Alexandra Gherasim, Nelly Ţurcan. – Ch., 2005. – P. 65-
66. (10 tit.). – [05-2357]

1164. Izbeştschi, I. Secolul XXI – şcoala şi personalitatea educată / I.


Izbeştschi, V. Cherdivarenco. – Ch., 2005. – P. 64-66. (54 tit. în lb. rom., rusă). –
[05-2045]

1165. Lupu, Costică. Paradigma psiho-pedagogică a didacticii disciplinei


şcolare : Spec. : 13.00.01 – Pedagogie generală : Autoref. al tezei de doctor în
pedagogie / Costică Lupu. – Ch., 2005. – P. 27-28. (19 tit. de lucr. ale aut.). – [05-
1672]

1166. Lupu, Mariana. Formarea competenţelor economice la elevii de


vârstă şcolară mică : 13.00.01 – Pedagogie generală : Autoref. al tezei de doctor în
pedagogie / Mariana Lupu. – Ch., 2005. – P. 22. (11 tit. de lucr. ale aut.). – [05-
1711]

1167. Moldovan, Elena. Formarea personalităţii elevilor din treapta


învăţământului liceal prin activităţi turistice şcolare : Spec. 13.00.04 – Teoria şi
metodica educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare :
Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Elena Moldovan. – Ch., 2006. – P. 26-27.
(12 tit. de lucr. ale aut.). – [05-2232]

1168. Olaru, Marieta. Ghid pentru implementarea unui sistem de


management al calităţii în cadrul instituţiilor de învăţământ superior / Marieta Olaru,
Larisa Şavga, Rodica Pamfilie, ... – Ch., 2005. – P. 99-101 (51 tit. în lb. rom., engl.,
rusă). – [05-1780]

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1169. Olaru, Valentina. Istorie Universală / Valentina Olaru, Nina Uzicov.


– Ch., 2005. – P. 64. (12 tit.). – [05-1891]

1170. O'Shea, Karen. Glosar de termeni pentru educaţia pentru cetăţenie


democratică / Karen O'Shea // 2005 – Anul European al Cetăţeniei prin Educaţie "A
învăţa şi a trăi democraţia". – Ch., 2005. – P. 141. (14 tit. în lb. engl.). – [05-1125]

1171. Palade, Gabriel. Evaluarea unităţii şcolare – aspecte coceptuale şi


de conţinut / Gabriel Palade // Didactica Pro... . – 2005. – Nr 5/6. – P. 28. (11 tit. în
lb. rom., fr., rusă).

1172. Prodan, Rodica. Managerul în faţa deciziei / Rodica Prodan //


Didactica Pro... . – 2005. – Nr 5-6. – P. 28-30. – P. 30. (12 tit.).

1173. Pedagog şi publicist Grigore Carauş la 70 de ani. – Bălţi, 2005. –


44 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1958]

1174. Raischi, Tudoriţa. Educaţia tehnologică / Tudoriţa Raischi,


Parascovia Secrieru-Harbuzaru, Victor Ţâmpău; comisia de experţi : Nadejda
Rotaru, ... – Ch., 2005. – P. 47. (11 tit.). – [05-2271]

1175. Rolul cooperării interuniversitare din Euroregiunea "Dunărea de


Jos" : Materialele simpoz. şt.-practic int., 8-9 dec. 2005, Cahul / resp. ed. : Ion
Şişcanu. – Ch., 2005. – 119 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-2211]

1176. Rusnac, Gheorghe. Rectorii Universităţii de Stat din Moldova


(1946-1993) / Gheorghe Rusnac, Valeriu Cozma. – Ch., 2005. – P. 292-306. (448
tit. în lb. rom., rusă). – [05-2165]

1177. Stanila, Tatiana. Educaţia de gen a preadolescentului în cadrul


familiei / Tatiana Stanila; coord. şt. : L. Cuzneţov. – Ch., 2005. – P. 107-113. (104
tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [05-1727]

1178. Ştiinţe / Zinaida Galben-Panciuc, Ion Botgros, Stela Diaconu,


Svetlana Galben; comisia de evaluare : Eugenia Buruian, ... – Ch., 2005. – P. 123-
124. (54 tit.). – [05-1859]

133
Decembrie 2005 ≡ December 2005

1179. Tehnologii educaţionale moderne : Vol. 7 / coord. : Virgil


Mândâcanu. – Ch., 2005. – P. 276-279. (230 tit. în lb. rom., engl.) şi la sfârşitul art.
– [05-2067]

1180. Uvarova, Alla. Metodologia aplicării bazelor compoziţiei decorative


în procesul pregătirii profesionale a studenţilor de la facultăţile de arte plastice (în
baza materialului cursului "Tapiseria artistică") : Spec. : 13.00.02 – Teoria şi
metodologia instruirii (pe discipline) : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Alla
Uvarova. – Ch., 2005. – P. 17-18. (14 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [05-
1899]

1181. Борш, Александру. Музыкальное воспитание / Александру


Борш, Еуджен Корой, Ала Стынгэ; trad. din lb. rom. : Tatiana Berezovicova. –
Ch., 2005. – P. 91. (14 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1896]

1182. Борш, Александру. Музыкальное воспитание / Александру


Борш, Еуджен Корой, Ала Стынгэ; trad. din lb. rom. : Tatiana Berezovicova. –
Ch., 2005. – P. 82-83. (34 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1642]

1183. Константинова, С. К. Психолого-педагогическая практика / С.


К. Константинова. – Ch., 2005. – P. 81-82. (22 tit.). – [05-1923]

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


___________________
1184. Buzilă, Varvara. Simboluri ale doliului în Moldova / Varvara Buzilă
// Rev. de etnografie. – 2005. – Nr 1. – P. 115-117. (61 tit. în lb. rom., bulg., alte lb.
străine).

1185. Colac, Tudor. Familia : valori şi dimensiuni culturale / Tudor Colac.


– Ch., 2005. – P. 300-315. (268 tit. în lb. rom., engl., fr.) şi la sfârşitul cap. – [05-
2250]

1186. Coţiuba, Angela. Etnodesign şi probleme de stil naţional în modă /


Angela Coţiuba // Rev. de etnografie. – 2005. – Nr 1. – P. 219. (13 tit. în lb. rom.,
rusă).

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1187. Dicţionar de proverbe şi zicători româneşti / alcăt., pref. de Grigore


Botezatu şi Andrei Hâncu. – Ch.; Bucureşti, 2003. – P. 266-268. (48 tit.). – [05-
2184]

1188. Doni, Cornelia. Cine sunt victemele traficului de femei? / Cornelia


Doni // Economie şi sociologie. – 2005. – Nr 3. – P. 202. (13 tit. în lb. rom., engl.).

1189. Graur, Ana. Descîntecul la românii de la Est de Nistru / Ana Graur


// The 30th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and
Sciences. – Ch., 2005. – P. 677. (14 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [05-1130]

1190. Hanganu, Lilia. Unele aspecte privind motivul Zînei Pasăre în


folclorul românesc şi cel bulgăresc / Lilia Hanganu // The 30th Annual Congress of
the American Romanian Academy of Arts and Sciences. – Ch., 2005. – P. 680. (14
tit. în lb. rom., bulg.). – [05-1130]

1191. Postolachi, Elena. Mărturii despre covoare ca parte componentă a


culturii etnice / Elena Postolachi // Rev. de etnografie. – 2005. – Nr 1. – P. 56. (35
tit. în lb. rom., rusă).

1192. Postolachi, Elena. Mărturii despre tradiţie şi inovaţie în arta


populară a satului moldovenesc în prima jumătate a secolului XX / Elena
Postolachi, Olga Luchianeţ // Rev. de etnografie. – 2005. – Nr 1. – P. 13-14. (21 tit.
în lb. rom., rusă).

1193. Şofransky, Zina. Aportul ştiinţelor exacte în cercetarea etnologică /


Zina Şofransky // Rev. de etnografie. – 2005. – Nr 1. – P. 300-301. (18 tit. în lb.
rom., rusă).

1194. Степанов, Вячеслав. Очерки семейной обрядности жителей


села Мусайт / Вячеслав Степанов // Rev. de etnografie. – 2005. – Nr 1. – P. 250-
251. (30 tit. în lb. rom., rusă).

135
Decembrie 2005 ≡ December 2005

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE
___________________
1195. Ariile ecologic senzitive-zone prioritare în managementul de mediu
/ V. Cantea, V. Stegărescu, V. Zagaevschi, ... // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 6 – P.
19. (16 tit. în lb. rom., engl.).

1196. Managementul de mediu / coord. : Ilie Boian. – Ch., 2005. – P.


127-149. (470 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-1719]

51 MATEMATICĂ
___________________
1197. Blănuţă, Victor. Geometrie analitică / Victor Blănuţă, Valer
Nimineţ. – Ch., 2006. – P. 251. (13 tit.). – [05-2348]

1198. Caşu, Alexei I. Introducere în teoria modulelor / Alexe I. Caşu. –


Ch., 2003. – P. 152-153. (42 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-2370]

1199. Drucioc, Nadejda. Mathematical economics models Working on


the Internet / Nadejda Drucioc, Dorian Drucioc // The 30th Annual Congress of the
American Romanian Academy of Arts and Sciences. – Ch., 2005. – P. 39. (14 tit. în
lb. engl.). – [05-1130]

1200. Kashu, A. I. On the lattice of closed classes of modules / A. I.


Kashu // Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematica. – 2005. – Nr 2. – P. 50. (11
tit. în lb. engl., germ.).

1201. Kouleshoff, Alexander. An approximate solution of the Fredholm


type equation of the second kind for any λ ≠ 0 / Alexander Kouleshoff // Bul. Acad.
de Şt. a Rep. Moldova. Matematica. – 2005. – Nr 2. – P. 92-93. (26 tit. în lb. engl.).

1202. Koval, Raisa. On a Functional Eguation with a Group Isotopy


Property / Raisa Koval // Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematica. – 2005. –
Nr 2. – P. 68-69. (13 tit. în lb, engl., polon.).
136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1203. Matematică / Ion Achiri, Vasile Ciobanu, Petru Efros, ... – Ch.,
2005. – P. 196-198. (53 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1858]

1204. Moloşniuc, Alexandru. Matematica : Vol. 3 : Algebra liniară.


Geometria analitică / Alexandru Moloşniuc; red. resp. : Leonid Ursu. – Ch., 2005. –
P. 296. (14 tit. în lb. rom., rusă). – [05-2002]

1205. Mullen, Gary L. On orthogonality of binary operations and squares


/ Gary L. Mullen, Victor A. Shcerbacov // Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova.
Matematica. – 2005. – Nr 2. – P. 41-42. (42 tit. în lb. engl., germ.).

1206. Paladi, Florentin. Sisteme complexe : Modele analitice şi numerice


avansate de tip cluster / Florentin Paladi. – Ch., 2005. – P. 165-173. (109 tit. în lb.
engl., rusă). – [05-1847]

52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
___________________
1207. Conferinţa tehnico-ştiinţifică internaţională "Probleme actuale ale
urbanismului şi amenajării teritoriului", 30 sept. – 1 oct. 2004 : Vol. 2 : Secţiile :
Alimentări cu apă şi canalizare. Protecţia mediului. Alimentări cu Căldură şi gaze,
Ventilare şi Protecţia Aerului / resp. ed. : Valeriu Lungu. – Ch. : CEP USM, 2004. –
307 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-2332]

53 FIZICĂ
___________________
1208. Current status of development and application of cast microwires
with special physical properties / E. Badinter, Iu. Colpacovici, A. Ioisher, ... // The
30th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences. –
Ch., 2005. – P. 511. (27 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-1130]

1209. Collective elementary excitations of bose-Einstein condensed two-


dimensional magneotoexcitations strongly interacting with electron-hole plasma / S.

137
Decembrie 2005 ≡ December 2005

A. Moskalenko, M. A. Liberman, V. V. Botan, … // Moldavian Journal of the Physical


Sciences. – 2005. – Nr 2. – P. 195-196. (31 tit.).

1210. Development of dissipative structures on surface of dielectric liquid


in electrostatic field / B. Constantinov, V. Bocan, T. Pasechnic, ... // Moldavian
Journal of the Physical Sciences. – 2005. – Nr 2. – P. 253. (11 tit.).

1211. Dihor, I. T. Optical properties of fullerene C60 nanostructures in wa-


ter / I. T. Dihor // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2005. – Nr 2. – P.
244. (10 tit.).

1212. Fizica şi metode fizice de cercetări a mărfurilor / N. Burbulea, I.


Mereacre, V. Iuşan, A. Sandu. – Ch., 2005. – P. 77-78. (15 tit. în lb. rom., rusă). –
[05-2187]

1213. Koch Thomas, August Richard. Microstructura şi procesele de


curgere a fluxului magnetic în peliculele supraconductoare de MgB2 : (01.04.07 –
fizica stării condensate) : Autoref. tezei de doctor în şt. fizico-matematice / August
Richard Koch Thomas. – Ch., 2006. – P. 13-15. (34 tit. în lb. engl.). – [05-2384]

1214. Palistrant, M. E. Upper critical field in MgB2 system on base of two-


band model / M. E. Palistrant, V. Ursu, A. V. Palistrant // Moldavian Journal of the
Phiysical Sciences. – 2005. – Nr 1. – P. 44. (11 tit.).

1215. Баранов, С. А. Статистическая модель анализа нуклеации в


электрохимических процессах / С. А. Баранов // Электрон. обработка мате-
риалов. – 2005. – Nr 4. – P. 6. (11 tit. în lb. engl., rusă).

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


__________________
1216. Cazac, Tatiana Andrei. Aplicaţii ale unor derivaţi ai
tiosemicarbazidei în voltametria adsorbtivă cu stripping catodic : Spec. 02.00.02 –
Chimie Analitică : Autoref. al tezei de doctor în şt. chimice / Tatiana Andrei Cazac. –
Ch., 2006. – P. 17. (12 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [05-2243]

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1217. Cocu, M. A. Syntesis and investigation of Ni(II), Cu(II), Vo(II) and


Co(II) coordination complexes with 1-hydroxy - 2-naphthaldehyde based on
benzoylacetone s-methylisothiosemicarbazone / M. A. Cocu, J. I. Grădinaru, N. V.
Gărbălău // The 30th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts
and Sciences. – Ch., 2005. – P. 217. (14 tit. în lb. engl.). – [05-1130]

1218. Influence of iron compounds and their interaction with phytic acid
on iron availability in enriched white bread / Corina Ciobanu, Olga Deseatnicov, Jorj
Ciumac, R. Sturza // The 30th Annual Congress of the American Romanian
Academy of Arts and Sciences. – Ch., 2005. – P. 214-215. (13 tit. în lb. rom., engl.).
– [05-1130]

1219. Moldavian-Polish-Ukrainian symposium on supramolecular


chemistry : Program & Abstracts : oct. 10-12, 2005, Chişinău / scientific advisory
board : Jan Biernat, ... – Ch., 2005. – 121 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1997]

1220. Pogrebnoi, Serghei. Acetofenonele în sinteza compuşilor


heterociclici : 02.00.03 – Chimia organică : Autoref. al tezei de doctor în chimie /
Serghei Pogrebnoi. – Ch., 2006. – P. 18-20. (23 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-
2182]

1221. Removal of hydrogen sulphide, ammonia and nitrite ions form


water solutions using modified active carbons / Tudor Lupaşcu, Raisa Nastas, Mihai
Ciobanu,... // Ecological Chemistry : Latest Advances. – Ch., 2005. – P. 183. (10
tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-1253]

1222. Studiul proprietăţilor electrochimice ale emulsiilor alimentare U/A


îmbogăţite cu micronutrienţi / Diana Curchi, Tatiana Cojocaru, Rodica Sturza, ... //
The 30th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and
Sciences. – Ch., 2005. – P. 241. (16 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [05-1130]

1223. Synthesis, Crystal Structures and Properties of Homo-and Hetero-


trinuclear Cr-Fe Propionate Complexes with 1-Methylimidazole / Svetlana G. Baca,
Alexander Hietsoi, John B. Vincent, ... // The 30th Annual Congress of the American
Romanian Academy of Arts and Sciences. – Ch., 2005. – P. 201-203. (24 tit.). –
[05-1130]

139
Decembrie 2005 ≡ December 2005

1224. Synthesis, structure and properties of Co(III) dioxymates, which


containhexafluorosilicate ion / N. Gerbeleu, E. Corobceanu, O. Bologa, … // The
30th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences. –
Ch., 2005. – P. 207. (10 tit. în lb. engl., rusă). – [05-1130]

1225. The arhitecture of 3d-metal complexes with o-phthalic acid / Yurii


A. Simonov, Svetlana G. Baca, Irina G. Filippova, Nicolae Gerbeleu // The 30th
Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences. – Ch.,
2005. – P. 223. (18 tit.). – [05-1130]

1226. Zasavitsky, E. A. Kondo-type behavior of thermoelectric power in


ti-doped PbTe monocrystals / E. A. Zasavitsky // The 30th Annual Congress of the
American Romanian Academy of Arts and Sciences. – Ch., 2005. – P. 947. (11 tit.).
– [05-1130]

1227. Лакуста, И. Г. Исследование облученных моторных масел ме-


тодом электронного парамагнитного резонанса / И. Г. Лакуста, Е. Н. Красноба-
ев, И. И. Бешляга // Нетрадиционные методы в медицине, биологии и
растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 307-308.
(11 tit. în lb. engl., rusă). – [05-1503]

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


___________________
1228. Ungureanu, V. Geologie şi geomorfologie / V. Ungureanu, B.
Vişnevschi. – Ch., 2005. – P. 20. (11 tit.). – [05-1818]

1229. Казак, В. Я. Гидрологические характеристики малых рек Мол-


довы и их антропогенные изменения / В. Я. Казак, Н. В. Лалыкин. – Ch., 2005.
– P. 203-208. (101 tit. în lb. engl., fr., ucr., rusă). – [05-2268]

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
___________________
1230. Centrul de Resurse Genetice Vegetale din Moldova. Analele
ştiinţifice ale Centrului de Resurse Genetice Vegetale din Moldova = Scientific
annals of the Centre for Plant Genetic Resources of Moldova = Научные записки
140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Центра генетических ресурсов растений Молдовы : Seria A (1) / red. şt. : Petru
Buiucli; coord. şt. : Anatol Ganea. – Ch., 2004. – P. 94-95. (16 tit. în lb. rom., engl.,
rusă). – [05-2114]

1231. Chiriţa, Elena. Sinteza orientată a carotenoidelor de către drojdii şi


perspectiva utilizării lor : 03.00.23 – biotehnologie : Autoref. al tezei de doctor în
biologie / Elena Chiriţa. – Ch., 2005. – P. 18-20. (22 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom.,
rusă). – [05-1841]

1232. Corlateanu, Ludmila. The influence of electromagnetic field of


millimeter diapason on the initial processes of metabolism of the vegetable crops /
Ludmila Corlateanu, Anatol Ganea, Serghei Maslobrod // The 30th Annual Congress
of the American Romanian Academy of Arts and Sciences. – Ch., 2005. – P. 83.
(13 tit. în lb. engl., rusă). – [05-1130]

1233. Duca, M. The development of molecular biology in Moldova to ad-


dress agricultural and environmental issues / M. Duca, C. Lovatt, S. Van Gundy //
Ecological Chemistry : Latest Advances. – Ch., 2005. – P. 110. (12 tit. în lb. rom.,
engl.). – [05-1253]

1234. Evaluarea acţiunii iradierii milimetrice asupra activităţii fiziologice a


streptomicetelor / S. N. Maslobrod, S. A. Burţeva, E. D. Calcăi,... // The 30th Annual
Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences. – Ch., 2005.
– P. 95. (10 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1130]

1235. Influenţa radiaţiei milimetrice cu intensitate mică asupra activităţii


enzimatice a unor tulpini de fungi miceliali / Alexandra Deseatnic, Steliana Clapco,
Lilia Paşa,... // The 30th Annual Congress of the American Romanian Academy of
Arts and Sciences. – Ch., 2005. – P. 86. (10 tit. în lb. engl., rusă). – [05-1130]

1236. Munjiu, Oxana. Influenţa substanţelor nutritive şi toxice asupra


speciilor dominante de hidrobionţi în râul Prut : 03.00.18 – Hidrobiologie, ihtiologie :
Autoref. al tezei de doctor în şt. biologice / Oxana Munjiu. – Ch., 2005. – P. 21-22.
(12 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [05-2105]

1237. Munjiu, Oxana. The influence of phosphorus on some species of


hydrobionts of Prut river / Oxana Munjliu // The 30th Annual Congress of the
141
Decembrie 2005 ≡ December 2005

American Romanian Academy of Arts and Sciences. – Ch., 2005. – P. 634. (12 tit.
în lb. engl.). – [05-1130]

1238. Popescu, V. Implementarea metodelor de manipulare genetică şi


negenetică a embrionilor de mamifere / V. Popescu // Bul. de perinatologie. – 2005.
– Nr. 3. – P. 77. (12 tit. în lb. rom., engl.).

1239. Romanov, A. M. Natural water fluorine decontamination by electro


dialysis method / A. M. Romanov, V. I. Zelentsov // Ecological Chemistry : Latest
Advances. – Ch., 2005. – P. 226-227. (11 tit. în lb. engl., rusă). – [05-1253]

1240. The study of morph line nitrosation in the simulated gastric juice /
Gh. Duca, Maria Gonta, Diana Porubin, Nadejda Voloc // Ecological Chemistry :
Latest Advances. – Ch., 2005. – P. 419-421. (25 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-
1253]

1241. {А}нтропологические исследования в Молдове, 2004 : Мате-


риалы I науч. конф. молодых преподавателей и студентов (26-27 нояб. 2004
г.) / редкол. : А. Н. Булава, ... – Ch., 2005. – 159 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[05-2128]

1242. Динамическая биохимия / сост. : Татьяна Врабие, Григорий


Мустяцэ; отв. ред. : Григорий Мустяцэ. – Ch., 2005. – P. 114. (12 tit. în lb. rom.,
rusă). – [05-1701]

1243. Маслоброд, С. Н. Электрофизиологическая оценка энергоин-


формационного взаимодействия в системах "органы растения", "растение-
растение" и "человек-растение" / С. Н. Маслоброд // Нетрадиционные методы
в медицине, биологии и растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. –
Ch., 2005. – P. 39-40. (27 tit. în lb. engl., rusă). – [05-1503]

1244. Последействие поля мысли на почвенные микроорганизмы


рода Streptomyces в поколениях / В. Г. Каранфил, С. Н. Маслоброд, С. А. Бур-
цева, … // Нетрадиционные методы в медицине, биологии и растениеводстве.
Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 294-295. (20 tit. în lb. engl.,
rusă). – [05-1503]

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1245. Чувствительность биологических объектов на воздействие


ЭИПБ и пирамид / О. В. Бляндур, М. И. Грати, Г. З. Ватаманюк, В. Г. Каранфил
// Нетрадиционные методы в медицине, биологии и растениеводстве.
Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 257-258. (16 tit.). – [05-1503]

58 BOTANICĂ
___________________

1246. Creţu, Larisa. Plantele alimentare : care ne apără sănătatea /


Larisa Creţu, Lilia Domaşenco; red. şt. : A. Ciubotaru. – Ch., 2005. – P. 315 . (41
tit.). – [05-1751]

59 ZOOLOGIE
___________________
1247. Порческу, Г. С. Гистологическое строение кишечника, почени и
поджелудочнои железы черного африканского страуса, домашней курицы и
индейки / Г. С. Порческу // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 10. – P. 24. (10 tit.
în lb. rom., engl., rusă).

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
1248. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu" la 60 de ani = The State University of Medicine and Pharmacy
"Nicolae Testemiţanu" at 60th aniversary : publicaţii, studii, cercetări : Bibliogr.
selectivă, 1995-2005 / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". Biblioteca; alcăt. : Ludmila Lipcanu. – Ch. : S. n., 2005. – 210 p.; 20
cm.
Text : lb. rom., engl., rusă
[05-2056]
1120 tit. în lb. rom., engl., rusă, publ. în aa. 1995-2005. – An. : Ind. de
nume.

143
Decembrie 2005 ≡ December 2005

___________________
1249. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". Anale Ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" = Scientific Annals of the University of Medicine and
Pharmacy "Nicolae Testemiţanu" : Zilele Univ. consacrate jubileului 60 de ani ai
învăţ. medical sup. din Rep. Moldova, 3-7 oct. 2005, ed. a 6-a : [în 6 vol.] / col. red.
: Ion Ababii (red.-şef), ... – Ch., 2005. – 25 cm.
Vol. 1 : Probleme medico-biologice şi farmaceutice = Medico-biological
and pharmaceutical problems. – 2005. – 546 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-
1623]

1250. Vol. 2 : Probleme actuale de sănătate publică şi management =


Present day public health and management problems. – Ch., 2005. – 439 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1624]

1251. Vol. 3A : Probleme actuale în medicina internă = Present day prob-


lems of internal medicine. – 2005. – 495 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1625]

1252. Vol. 3B : Probleme actuale în medicina internă = Present day prob-


lems of internal medicine. – 2005. – 603 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1626]

1253. Vol. 4 : Probleme clinico-chirurgicale = Clinico-surgical problems. –


2005. – 720 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1627]

1254. Vol. 5 : Probleme actuale ale sănătăţii mamei şi copilului = Current


problems of mother and child's health. – 2005. – 427 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[05-1628]

611 Anatomie. Anatomie comparată


___________________
1255. Certan, Galina. Anatomia funcţională a odontonului (organului
dentar) / Galina Certan. – Ch., 2005. – P. 47. (12 tit. în lb. rom., engl, rusă). – [05-
2059]

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1256. Ştefăneţ, Mihail. Anatomie preventivă, sau Substratul


morfofuncţional al sănătăţii / Mihail Ştefăneţ, Igor Ştefăneţ. – Ch., 2005. – P. 312-
320. (136 tit. în lb. rom., germ., engl., rusă). – [05-2342]

612 Fiziologie. Fiziologie comparată


___________________
1257. Timoşco, Maria. Stresul şi flora microbiană intestinală / Maria
Timoşco; red.-resp. : V. Rudic. – Ch., 2005. – P. 145-169. (383 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [05-2023]

1258. Современные проблемы физиологии и санокреатологии : Сб.


науч. трудов, посвящен. акад. А. Н. Молдовы Ф. И. Фурдуй в связи с 70-летием
со дня рождения. – К., 2005. – 256 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1635]

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


___________________
1259. Despre aportul unor micronutrienţi în alimentaţia copiilor
instituţionalizaţi / Natalia Motruc, Corina Ciobanu, Olga Deseatnicov, ... // The 30th
Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences. – Ch.,
2005. – P. 507. (33 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [05-1130]

1260. Materialele conferinţei practico-ştiinţifice dedicate jubileului de 60


de ani a CMP raional Călăraşi / col. red. : I. Bahnarel, ... – Călăraşi, 2005. – 116 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-2208]

1261. Medicina preventivă – strategie oportună a sistemului de sănătate :


Vol. de art. şi teze ale Conf. şt.-practice consacrată jubileului de 60 de ani a
Serviciului sanitaro-epidemilologic de Stat şi 10 ani de activitate CNŞPMP, 15 oct.
2005 / col. red. : Ion Bahnarel (red.-şef), .... – Ch., 2005. – 374 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [05-1753]

1262. Studiul raţiei alimentare în colectivitatea de copii preşcolari / Delia


Cheptănariu, Sorina Doroftei, Solomeia Putnoky, ... // Sănătate publică, economie
şi management în medicină. – 2005. – Nr 4. – P. 41. (14 tit.).

145
Decembrie 2005 ≡ December 2005

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


___________________
1263. Paraschiv, Angela. Pronosticarea apariţiei complicaţiilor septico-
purulente / Angela Paraschiv // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2005. – Nr 4. – P. 48-49. (16 tit. în lb. rom., rusă).

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


___________________
1264. Calalb, Tatiana. Indicaţii metodice pentru lucrări de laborator şi
lucrul independent la botanica farmaceutică / Tatiana Calalb. – Ch., 2005. – P. 249-
250. (27 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1774]

1265. Damaschin, Natalia. Analiza şi standardizarea unor forme


farmaceutice homeopate : 15.00.01 – Farmacie : Autoref. al tezei de doctor în
farmacie / Natalia Damaschin. – Ch., 2006. – P. 18. (11 tit. de lucr. ale aut. în lb.
rom., rusă). – [05-2386]

1266. Ghicavâi, Victor. Analgezicele : aprecierea comparativă,


mecanismul de acţiune şi perspectivă / Victor Ghicavâi // Bul. Acad. de Şt. a
Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 2. – P. 141. (27 tit. în lb. rom., engl., rusă).

1267. Gonciar, Veaceslav. Farmaco- şi fitoterapia în cardiologie /


Veaceslav Gonciar, Corina Scutari; sub red. : Constantin Matcovschi. – Ch., 2005.
– P. 154-155. (14 tit. în lb. rom., rusă). – [05-2079]

1268. Grădinaru, Natalia. Statutul şi rolul agentului terapeutic în spaţiu


spiritual al comunităţii rurale basarabene / Natalia Grădinaru // Rev. de etnografie. –
2005. – Nr 1. – P. 176. (22 tit. în lb. rom., rusă).

1269. Junghietu, Grigore. Chimia farmaceutică / Grigore Junghietu, Olga


Ashby; red. şt. : Ion Caşcaval. – Ch., 2005. – P. 343-344. (33 tit. în lb. lb. rom.,
engl., rusă). – [05-2325]

1270. Methodical indications for pharmacology laboratory works / elab. :


V. Ghicavîi, ...; trad. : I. Pogonea. – Ch., 2005. – P. 135. (21 tit. în lb. rom., rusă). –
[05-2060]
146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1271. Remiş, Vladimir. Alterarea componenţilor principali stromali ai


biostructurilor organismului şi corijarea lor farmacologică : 15.00.01 – Farmacie :
Autoref. al tezei de doctor habilitat în farmacie / Vladimir Remiş. – Ch., 2005. – P.
24-28. ( tit. de lucr. ale aut.). – [05-2135]

1272. Todiraş, Mihail. Evaluarea acţiunii vasoconstrictoare a endotenei-i


în prezenţa inhibitorilor sintezei oxidului nitric / Mihail Todiraş // Arta Medica. –
2005. – Nr 5. – P. 32-33. (19 tit. în lb, engl., rusă).

1273. Биокорректоры : возможности, опыт, перспективы :


Материалы междунар. науч.-практ.-конф. / сост. : И. В. Буторов, О. Н.
Вербицкий. – Ch., 2004. – 188 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-2360]

1274. Ротару, А. Х. К теории генерации и взаимодействия когерент-


ного электромагнитного миллиметрового излучения с медико-биологическими
объектами / А. Х. Ротару // Нетрадиционные методы в медицине, биологии и
растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 474-475.
(26 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-1503]

616 Patologie. Medicină clinică


1275. Elaborări ştiinţifice reprezentative : [ale colaboratorilor catedrei
Stomatologie Terapeutică FPM] / Ojovan A. Stomatologie şi performanţă în ritmul
actualităţii. – Ch., 2005. – P. 16-17. – [05-1674]
Include monogr., man., materiale didactice, art., 23 tit. în lb. rom., rusă,
publ. în aa. 1991-2004

1276. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate de profesorul universitar Anton


Spânu // Spânu, Anton. Unele aspecte în chirurgia ulcerului gastroduodental. – Ch.,
2005. – [05-1622]
Include cărţi, art. în culeg. şi rev. ale prof. univ. Anton Spânu, 280 tit. în lb.
rom., fr., rusă, publ. în aa. 1962-2005.
___________________
1277. Ababii, I. Tuba auditivă / I. Ababii, A. Sandul, O. Losâi. – Ch., 2005.
– P. 106-107. (21 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-2335]

147
Decembrie 2005 ≡ December 2005

1278. Al III-lea Congres Naţional de Ftiziopneumonologie din Republica


Moldova "Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul
tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice", 27-28 oct. 2005 / red.-şef : S.
Sofronie. – Ch., 2005. – 363 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1636]

1279. Bâlba, Valeriu. Aspecte contemporane în diagnosticul tumorilor


pulmonare şi medistinale / Valeriu Bâlba // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt.
medicale. – 2005. – Nr 3. – P. 125-126. (13 tit. în lb. rom., rusă).

1280. Belev, Nicodim. Aspectele genetice şi imunologice ale cancerului


colorectal / Nicodim Belev, Eugenia Samotâia // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt.
medicale. – 2005. – Nr 3. – P. 28-29. (18 tit. în lb. engl., rusă).

1281. Berliba, Elina. Unele aspecte ale funcţiei hepatice la persoanele cu


intoxicaţie cronică cu alcool : 14.00.05 – Boli interne : Autoref. al tezei de doctor în
medicină / Elina Berliba. – Ch., 2005. – P. 19-20. (11 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom.,
rusă). – [05-1630]

1282. Bivol, Angela. Structura şi evoluţia prevalenţei patologiei tractului


gastrointestinal la adulţi în Republica Moldova / Angela Bivol // Sănătatea publică,
economie şi management în medicină. – 2005. – Nr 3. – P. 9. (13 tit. în lb. rom.,
rusă).

1283. Botnaru, Victor. Examenul clinic în afecţiunile aparatului digestiv /


Victor Botnaru. – Ch., 2005. – P. 117-118. (39 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-
2090]

1284. Bulat, Iurie. Actualităţi în tratamentul medical al cancerului colo-


rectale metastatice / Iurie Bulat, Aurelia Cazacu, Elena Feghiu // Bul. Acad. de Şt. a
Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 3.– P. 63-64. (27 tit. în lb. engl.).

1285. Caracteristica clinică, epidemiologică, biochimică, serologică şi


imunologică a hepatitei virale B acute AgHBs-negative / C. Andriuţă, A. Roşca, Gh.
Cuşnir, ... // Curierul medical. – 2005. – Nr 6. – P. 33. (14 tit. în lb. rom., engl.,
rusă).

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1286. Catereniuc, I. Morfologia epilonului mic. Corelaţii


anatomofuncţionale şi implicaţii clinice / I. Catereniuc // Curierul medical. – 2005. –
Nr 5. – P. 62. (15 tit. în lb. rom., engl., rusă).

1287. Cernat, Victor. Referinţe la procedeele de limfadenectomie electivă


în tratamentul melanomului malign / Victor Cernat, Ion Vladanov // Bul. Acad. de Şt.
a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 3. – P. 102-104. (37 tit. în lb. engl., rusă).

1288. Cerneţchi, Olga. Algoritmul de diagnostic şi tratament al infecţiei


urinare la gravide / Olga Cerneţchi, Zinaida Sârbu, Iu. Dondiuc. – Ch., 2005. – P.
45. (11 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-2196]

1289. Chetruş, Viorica. Tratamentul parodontitei marginale cronice prin


utilizarea matricei în bază de biovitroceramică şi colagen : 14.00.21 – Stomatologie
: Autoref. tezei de doctor în şt. medicale / Viorica Chetruş. – Ch., 2005. – P. 15-16.
(15 tit. de lucr. ale aut.). – [05-2104]

1290. Chimunoterapia melanomului malign diseminat / Mariana


Rogojinaru, Aurelia Cazacu, Elena Feghiu, ... // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt.
medicale. – 2005. – Nr 3. – P. 107-108. (11 tit. în lb. engl., rusă).

1291. Copilul cu dizabilităţi / Ivan Puiu, Ala Cojocaru, Mariana Jalbă, ...;
sub red. : Ivan Puiu. – Ch., 2004. – 280 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [05-2016]

1292. Cotoneţ, Alic. Alternative endosopice în tratamentul obstrucţiilor


biliare maligne / Alic Cotoneţ // Arta Medica. – 2005. – Nr 5. – P. 7-8. (29 tit. în lb.
rom., engl., rusă).

1293. Dănilă, Aurel. Glicozidele digitale şi dereglările ritmului cardiac la


pacienţii cu valvulopatii mitrale / Aurel Dănilă // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt.
medicale. – 2005. – Nr 2. – P. 96-97. (12 tit. în lb. rom., rusă).

1294. Dereglările hemostazei la pacienţii cu cancer colonic complicat.


Profilaxia şi tratamentul / Profirie Rusu, Iurie Chelea, Ştefan Ştepa, ... // Bul. Acad.
de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 3. – P. 70-71. (22 tit. în lb. engl.,
rusă).

149
Decembrie 2005 ≡ December 2005

1295. Differential Gene Expression between Corectal Carcinoma and


Healthy Mucosa / R. S. Croner, Th. Fortsch, W. V. Brueckl, ... // Curierul medical. –
2005. – Nr 6. – P. 23. (19 tit.).

1296. Dorogoi, V. Maladiile iododeficitare şi sarcina / V. Dorogoi //


Curierul medical. – 2005. – Nr 5. – P. 80. (18 tit. în lb. rom., engl., rusă).

1297. Eni, Ana. Afecţiunile mucoasei bucale / Ana Eni; colab. : Sergiu
Ciobanu, ...; red. coord. : Lidia Serghienco-Ciobanu. – Ch., 2005. – P. 260-262. (37
tit. în lb. rom., rusă). – [05-2081]

1298. Eţco, C. Medicina socială / Constantin Eţco, Mihai Moroşanu,


Angela Capcelea. – Ch., 2005. – 304 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [05-2080]

1299. Filimon, Silvia. Efectul tratamentului cu statine asupra disfuncţiei


endoteliale şi glicometabolice la pacienţii cu cardiopatie ischemică şi diabet zaharat
tip II / Silvia Filimon // Arta Medica. – 2005. – Nr 5. – P. 28-29. (31 tit. în lb. engl.,
rusă).

1300. Fiziopatologie medicală / alcăt. : V. Lutan, ...; sub red. : Vasile


Lutan. – Ch., 2005. – P. 196. (10 tit. în lb. rusă). – [05-1608]

1301. Godoroja, Pavel. Pediatric dentistry / Pavel Godoroja, Aurelia


Spinei, Iurie Spinei; transl. from rom. : Pavel Godoroja, Olga Dulghieru. – Ch.,
2005. – P. 513-516. (54 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-1612]

1302. Groppa, Stanislav. Sindroame epileptice / Stanislav Groppa, Diana


Coropceanu. – Ch., 2005. – P. 42. (16 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-2054]

1303. Grosu, A. Fibrilaţia artială / A. Grosu // Curierul medical. – 2005. –


Nr 6. – P. 54. (33 tit. în lb. rom., engl.).

1304. Iacob, Olimpia. Parazitologie şi clinica bolilor parazitare :


Protozooze / Olimpia Iacob; ref. şt. : Alexandru Niculescu, Eronim Şuteu. – Iaşi,
2002. – P. 267-272. (91 tit. în lb. rom., engl.). – [05-1887]

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1305. Ivanov, Victoria. Tratamentul modern al dislipidemiilor / Victoria


Ivanov // Arta Medica. – 2005. – Nr 5. – P. 36-37. (17 tit.).

1306. Lisnic, Vasile. Evoluţia polineuropatiei demielinizante inflamatoare


cronice, asociate cu semne de afectare a sistemului nervos central // Vasile Lisnic //
Sănătatea publică, economie şi management în medicină. – 2005. – Nr 3. – P. 35.
(12 tit. în lb. rom., engl.).

1307. Managementul serviciului oncologic din Republica Moldova / Boris


Golovin, Gheorghe Ţâbârnă, Victor Cernat, ... // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt.
medicale. – 2005. – Nr 3. – P. 14. (10 tit. în lb. rom., rusă, engl.).

1308. Mateicic, Victor. Primul ajutor medical / Victor Mateicic. – Ch.,


2004. – P. 223-224. (50 tit. în lb. rom., rusă). – [05-2302]

1309. Melinte, Lidia. Aspecte epidemiologice ale parotiditei epidemice în


Moldova (România) şi în Republica Moldova / Lidia Melinte, Anatolie Melnic,
Tatiana Juriavliov // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2005. – Nr 4. – P. 38. (13 tit.).

1310. Mihu, I. Caz clinic de boala Crohn diagnosticat ca sindrom al


intestinului iritabil la un copil cu vârsta de până la 3 ani / I. Mihu, V. Pleşca //
Curierul medical. – 2005. – Nr 5. – P. 66. (11 tit. în lb. rom., engl.).

1311. Mihu, I. Pancreatita acută la copii / I. Mihu // Curierul medical. –


2005. – Nr 6. – P. 50. (12 tit. în lb. rom., engl.).

1312. Nacu, A. Îndrumar metodic la seminarii aplicative la Psihiatrie


pentru studenţii facultăţii "Medicină generală" / A. Nacu, Gh. – Ch., 2005. – 92 p.
(Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [05-2058]

1313. Niguleanu, Vasile. Evidenţierea modificărilor unor indici metabolici


în cazul şocului traumatic şi informativitatea lor pentru precizarea gravităţii
procesului patologic / Vasile Niguleanu, Muhamed Vaser Al Omar Al Osman //
Sănătatea publică, economie şi management în medicină. – 2005. – Nr 3. – P. 43.
(12 tit. în lb. rom., engl., rusă).

151
Decembrie 2005 ≡ December 2005

1314. Oineagra, Vasile. Morfologia şi fiziologia ocluziei dentare / Vasile


Oineagra. – Ch., 2005. – P. 55-56. (27 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1607]

1315. Ojovan, Ala. Stomatologie şi performanţă în ritmul actualităţii / Ala


Ojovan; red. şt. : Vasile Zagnat. – Ch., 2005. – 44 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[05-1674]

1316. Osoianu, Iurie. Eficacitatea tratamentului ulcerului gastroduodenal


în condiţiile staţionarului diurn / Iurie Osoianu // Sănătatea publică, economie şi
management în medicină. – 2005. – Nr 3. – P. 31. (10 tit. în lb, rom., rusă).

1317. Particularităţile sechelelor neurologice la nou-născuţi şi sugari / A.


Boboc, P. Stratulat, I. Ilciuc, Ecaterina Boboc // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr.
3. – P. 40. (13 tit. în lb. rom., engl.).

1318. Pobedinschi-Mihnevici, Natalia. Aspecte clinice, de diagnostic şi


managementul toxoplasmozei : 14.00.10 – Boli infecţioase : Autoref. al tezei de
doctor în medicină / Natalia Pobedinschi-Mihnevici. – Ch., 2006. – P. 20-21. (17 tit.
de lucr. ale aut.). – [05-2294]

1319. Principii şi aspecte ale stomatologiei moderne / comisia de ed. şi


publ. : Ion Lupan (preş., red. şef.), ... – Ch., 2005. – 98 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.).
– [05-1786]

1320. Prisacari, Viorel. Evaluarea epidemiologică a factorilor de risc în


infecţiile septico-purulente nosocomiale / Viorel Prisacari, Angela Paraschiv,
Constantin Jucovschi // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 2.
– P. 85. (16 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă).

1321. Raevschi, Elena. Rolul unor factori medico-sociali în dobândirea


nevilor nevocelilari / Elena Raevschi // The 30th Annual Congress of the American
Romanian Academy of Arts and Sciences. – Ch., 2005. – P. 860. (11 tit. în lb. rom.,
engl.). – [05-1130]

1322. Revenco, Valeriu. Rolul inhibitorilor enzimei de conversie a


angiotensinei în tratamentul bolilor cardiovasculare / Valeriu Revenco, Romeo
Grăjdieru. – Ch., 2005. – P. 23-29. (59 tit.). – [05-2064]
152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1323. Revenco, V. Tratamentul fibrilaţiei atriale / Valeriu Revenco,


Romeo Grăjdieru. – Ch., 2005. – P. 22-27. (49 tit. în lb. engl.). – [05-2063]

1324. Romanciuc, Ina. Hepatitele cronice în aspect psihosomatic :


14.00.05 – Boli interne : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Ina Romanciuc. –
Ch., 2005. – P. 19. (11 tit. de lucr. ale aut.). – [05-1629]

1325. Secondary Stability of impladent STI – BIO implants with Bioactive


Surface / Josef Podstata, Jakub Strand, Zdenek Stranaol, Karel Urban // Bul. Acad.
de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 2. – P. 52. (19 tit.).

1326. Stancu, Mihai. Asociaţii de protozoare intestinale la copii cu BDA /


Mihai Stancu // Intellectus. – 2005. – Nr 1. – P. 87-88. (11 tit. în lb. rom., rusă).

1327. Stratulat, P. Paralele dintre paralizia cerebrală şi infecţia materno-


fetală / P. Stratulat, Ala Curteanu // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr. 3. – P. 45.
(28 tit. în lb. engl., fr.).

1328. Ştefaneţ, Mihai. Caracteristica morfofuncţională a sistemului


arterial funiculotesticular / Mihai Ştefaneţ, Mircea Zamfir, Tamara Titov // Bul. Acad.
de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 2. – P. 46-47. (17 tit. în lb. engl.,
rusă).

1329. Tinică, Gr. Perspective în realizarea modelelor de simulare


computerizată a hemodinamicii cardiace / Grigore Tinică, Liviu Amariei // Arta
Medica. – 2005. – Nr 5. – P. 45-46. (14 tit.).

1330. Transplantarea celulară şi ontogeneza reparatorie / P. Ciobanu, V.


Nacu, B. Topor, ... // Curierul medical. – 2005. – Nr 6. – P. 46. (14 tit. în lb. rom.,
rusă).

1331. Ţiple, Dorina. Tulburări vegetative cardiovasculare la pacienţii cu


diferite forme ale bolii Parkinson / Dorina Ţiple // Sănătatea publică, economie şi
management în medicină. – 2005. – Nr 3. – P. 39. (10 tit. în lb. rom., engl.).

153
Decembrie 2005 ≡ December 2005

1332. Ţîbîrnă, I. Obiectivizarea rolului infecţiei Helicobacter pylori în


patogenia, diagnosticul şi tratamentul ulcerului gastroduodenal / I. Ţîbîrnă, E.
Creangă // Curierul medical. – 2005. – Nr 6. – P. 9-10. (37 tit. în lb. engl., rusă).

1333. Ţurcanu, Adela. Evoluţia clinică a pacienţilor cu hepatita cronică


virală C, asociată cu infecţia tip I şi II / Adela Ţurcanu // Sănătate publică, economie
şi management în medicină. – 2005. – Nr 4. – P. 54. (22 tit. în lb. rom., engl., rusă).

1334. Ungureanu, S. Boala de reflux gastroesofagian (BRGE) / S.


Ungureanu, N. Gladun, N. Şipitco. – Ch., 2005. – P. 30-35. (61 tit. în lb. engl., rusă).
– [05-2065]

1335. Urologie şi nefrologie chirurgicală / Adrian Tănase, Ion


Dumbrăveanu, Mihail Bârsan, ...; sub red. : A. Tănase. – Ch., 2005. – 224 p.
(Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [05-2337]

1336. Variabilitatea ritmului cardiac la acţiunea acută a fluorului / Mihai


Popovici, Valeriu Cobeţ, Anatol Malcoci, ... // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt.
medicale. – 2005. – Nr 2. – P. 101-102. (19 tit. în lb. rom., engl., rusă).

1337. Возможная роль инфицированности в развитии рака желудка /


Анна Донская, Гурий Кощуг, Ираида Яковлева, … // Bul. Acad. de Şt. a
Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 3. – P. 83. (10 tit. în lb. engl., rusă).

1338. Доду, Д. Реабилитация больных хроническими


обструктивными болезнями легких с использованием метода озонотерапии /
А. Доду // Curierul medical. – 2005. – Nr 6. – P. 28. (10 tit. în lb. engl., rusă).

1339. Постолаки, А. Компьютерная денситометрия кортикальной


пластинки альвеол боковых зубов нижней челюсти на ортпантомограммах / A.
Постолаки // Curierul medical. –2005. – Nr 6. – P. 16. (23 tit. în lb. engl., rusă).

1340. Русу, Г. Инфекционные болезни у детей / Г. Русу, А. Галецкая,


Г. Попович, … – Ch., 2005. – P. 162-164. (41 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-
2057]

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1341. Симинович, В. П. Учебное пособие по терапевтической стома-


тологии детского возраста / В. П. Симинович. – Ch., 2005. – P. 135-136. (24 tit.
în lb. rom., rusă). – [05-2055]

1342. Шуткин, Владимир. Молекулярно-генетические характеристи-


ки изменений некоторых онкогенов и супрессорных генов при различных пато-
генетических вариантах рака легкого / Владимир Шуткин, Евгений Имянитов,
Мирчя Софрони, … // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 3. –
P. 44-46. (42 tit. în lb. engl., rusă).

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


___________________
1343. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din Republica
Moldova. Anale Ştiinţifice = Scientific Annals / red. şef. : Eva Gudumac. – Ch.,
2005. – 144 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1955]

1344. Chirurgia în teste / colectiv de aut. : V. Hotineanu, C. Ţâbârna, Gh.


Musteaţă, ...; red. şt. de V. Hotineanu. – Ch., 2005. – P. 45-46. (40 tit. în lb. rom.,
rusă). – [05-2077]

1345. Croitoru, Gheorghe. Artroplastia în tratamentul afecţiunilor severe


ale şoldului / Gheorghe Croitoru, Vitalie Beţişor // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt.
medicale. – 2005. – Nr 2. – P. 72-73. (11 tit. în lb, rom., engl.).

1346. Ghidirim, Gh. Surgical pathology / Gh. Ghidirim, E. Guţu, Gh. Ro-
jnoveanu. – Ch., 2006. – P. 225-226. (23 tit. în lb. engl.). – [05-2195]

1347. Hemoragiile digestive superioare / Eugen Maloman, Serghei


Ungureanu, Natalia Şipitco, Cornel Lepadatu // Arta Medica. – 2005. – Nr 5. – P.
58-59. (58 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă).

1348. Procedeul Lichtenstein – avantaje şi perspective în tratamentul


formelor complicate de hernii inghinale / Constantin Ţîbîrnă, Vasile Ceauş, Oleg
Crudu, Alexandru Musteaţă // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. –
Nr 2. – P. 68-69. (15 tit. în lb, rom., engl., rusă).

155
Decembrie 2005 ≡ December 2005

618 Ginecologie. Obstetrică


___________________

1349. Digol, Irena. Factorii de risc de infectare a colului uterin cu tipuri


oncogene ale papillomavirusului uman : 14.00.14 – Oncologie al tezei de doctor în
medicină : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Irena Digol. – Ch., 2005. – P. 18-
19. (13 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [05-1883]

1350. Feghiu, Gheorghe L. Uretrocistopexie restropubiană cu folosire de


lambou din peretele vaginal prolabat / Gheorghe L. Feghiu // Arta Medica. – 2005. –
Nr 5. – P. 16-17. (40 tit. în lb. engl., rusă).

1351. Friptu, V. Afecţiunile purulento-septice în obstetrică / V. Friptu, I.


Metaxa, O. Cerneţchi. – Ch., 2005. – P. 365-372. (115 tit. în lb. rom., engl., fr.,
rusă). – [05-2309]

1352. Ghid practic în asistenţa antenatală pentru medicii de familie /


colectiv de aut. : Petru Stratulat, Grigore Bivol, Valentin Friptu, ...; sub red. : P.
Stratulat, ... – Ch., 2006. – 104 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [05-2316]

1353. Protocoale de îngrijire şi tratament în obstetrică şi neonatologie :


Vol. 2 / colectiv de aut. : V. Friptu, I. Bologan, Vera Corcimari, ...; sub red. : P.
Stratulat. – Ch., 2005. – 206 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [05-2096]

1354. Sofroni, Dumitru. Criteriile clinico-morfologice pentru


individualizarea tratamentului bolnavelor de cancer endometrial incipient, local-difuz
şi metastatic / Dumitru Sofroni // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005.
– Nr 3. – P. 51. (10 tit. în lb. engl., rusă).

1355. Todiraş, Mihail. Reactivitatea arterei uterină în cancerul


endometrial şi în miomul uterin / Mihail Todiraş // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt.
medicale. – 2005. – Nr 3. – P. 154-155. (10 tit. în lb. rom., engl., rusă).

1356. Штемберг, М. И. Минувших лет воспоминания / М. И.


Штемберг. – Ch., 2005. – 206 p. (Bibliogr. în text). – [05-1728]

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
___________________

1357. Conferinţa Internaţională "Energetica Moldovei – 2005 = Energy of


Moldova – 2005 = Энергетика Молдовы – 2005", 21-24 sept. 2005, Chişinău / col.
red. : Postolatii V. M., ... – Ch., 2005. – 756 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [06-1639]

1358. Fedorciucova, Svetlana. Estimarea merceologică a soiurilor noi de


struguri de masă în Republica Moldova : Spec. 05.18.15 – Merceologia produselor
alimentare : Autoref. al tezei de doctor în teh. / Svetlana Fedorciucova. – Ch., 2006.
– P. 23-25. (20 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [05-2304]

1359. Rusu, Ion. Rezistenţa la coroziune şi protecţia betonului


construcţiilor din întreprinderile de prelucrare a fructelor şi legumelor : 05.23.05 –
Materiale şi articole de construcţii : Autoref. al tezei de doctor habilitat în tehnică /
Ion Rusu. – Ch., 2005. – P. 48-52. (28 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [05-
1882]

1360. Влияние тиосемикарбазида на коррозию стали в воде / В. В.


Паршутин, Н. С. Шолтоян, С. П. Сидельникова, … // Электрон. обработка ма-
териалов – 2005. – Nr 5. – P. 88. (20 tit.).

1361. Казак, В. В. Материаловедение / В. В. Казак. – Ch., 2005. – P.


270-271. (24 tit.). – [05-2142]

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


___________________

1362. Bodnar, I. T. Temperature anomalies of optical properties in


cadmium diphosphide crystal / I. T. Bodnar, V. M. Trukhan, A. U. Sheleg //
Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2005. – Nr 2. – P. 209-210. (23 tit.).

157
Decembrie 2005 ≡ December 2005

1363. Codreanu, Constantin. Modelarea caracteristicilor statice şi


utilizarea lor în calculul sistemelor de alimentare cu energie electrică : Spec.
05.14.02 Centrale electrice (partea electrică), reţele electrice, sisteme
electroenergetice şi dirijarea lor : Autoref. al tezei de doctor în şt. tehnice /
Constantin Codreanu. – Ch., 2006. – P. 17-18. (12 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom.,
engl.). – [05-2216]

1364. Dodun, Oana. Prelucrări neconvenţionale cu scule materializate /


Oana Dodun, Laurenţiu Slătineanu, Margareta Coteaţă. – Ch., 2005. – 180 p.
(Bibliogr. la sfârşitul lucr.). – [05-2347]

1365. Eremeev, V. Impact of nonliniar electron-phonon coupling in MgB2


on high Tc superconductivity / V. Eremeev // Moldavian Journal of the Phiysical
Sciences. – 2005. – Nr 1. – P. 34. (12 tit.).

1366. Gallium arsenate removal al from waste waters / S. Baranov, B.


Cinic, J. Redwing, V. Stavila, ... // Moldavian Journal of the Physical Sciences. –
2005. – Nr 2. – P. 229-230. (16 tit.).

1367. Generation of cavitation flow instabilities with the aim to intensify


tehnological processes / T. Cuciuc, M. Bologa, V. Gramatchi, P. Dumitras // The
30th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences. –
Ch., 2005. – P. 526. (10 tit. în lb. rom., engl.). – [05-1130]

1368. Ghenadi, Adrian. Structuri mecanice de manipulare pentru centre


de prelucrare / Adrian Ghenadi. – Ch., 2005. – P. 232-248. (125 tit. în lb. rom.,
engl.). – [05-2344]

1369. Gurau, V. Laser gain spectra of quantum wells and multiplasmon


optical transitions / V. Gurau // Moldavian Journal of the Phiysical Sciences. – 2005.
– Nr 1. – P. 124. (14 tit. în lb. engl., rusă).

1370. Kantser, V. Spin-orbit interaction and sprintronics effects in


semiconductor structures / V. Kantser // Moldavian Journal of the Phiysical
Sciences. – 2005. – Nr 1. – P. 24. (38 tit.).

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1371. Kiseliov, Iurii. Studiul şi elaborarea tehnologiei şi a utilajului de


tăiere a metalelor cu arcul de plasmă la polaritate inversă : 05.03.01 – Procedee şi
utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnica (pe ramuri) : Autoref. al tezei de
doctor habilitat în tehnică / Iurii Kiseliov. – Ch., 2005. – P. 36-38. (46 tit. de lucr. ale
aut. în lb. rom., rusă). – [05-1839]

1372. Popa, Veaceslav. Morfologia, luminescenţa şi proprietăţile electro-


fizice ale meso- şi nanostructurilor în baza GaN : 01.04.10 – Fizica şi ingineria
semiconductorilor : Autoref. al tezei de doctor în teh. / Veaceslav Popa. – Ch.,
2005. – P. 18-19. (15 tit. de lucr. ale aut. în lb. engl.). – [05-1663]

1373. Vârlan, Pavel. Instalaţii de încălzire / alcăt. : Pavel Vârlan. – Ch.,


2005. – 65 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [05-1706]

1374. Георгицэ, Е. И. Полумагнитные полупроводники Hg1-xMnxTe,


Hg1-x-yCdxMnyTe как детекторные материалы : сравнение с Hg1-xСdxTe / Е. И.
Георгицэ, В. И. Иванов-Омский, И. Т. Постолаки. – Ch., 2005. – P. 52-56. (117
tit. în lb. engl., rusă). – [05-2052]

1375. Бобанова, Ж. И. Электроосаждение железа из электролитов,


содержащих панические добавки / Ж. И. Бобанова, О. А. Болога, Н. В. Гэрбэ-
лэу // Электронная обработка материалов – 2005. – Nr 5. – P. 19. (16 tit. în lb.
engl., rusă).

1376. Использование хромоникелевых сплавов для создания элек-


троискровых покрытий / В. П. Лунева, А. Д. Верхотуров, А. В. Козырь, … //
Электрон. обработка материалов. – 2005. – Nr 4. – P. 18. (19 tit. în lb. engl.,
rusă).

1377. Кинетика металлизации и распивающая способность электро-


литов при получении нанокомпозитов на основе AIII BV / А. И. Дикусар, П. Г.
Глоба, О. О. Редозубова, … // Электрон. обработка материалов. – 2005. – Nr 5.
– P. 9. (12 tit. în lb. engl., rusă).

1378. Проектирование закона управления системой регулирования


подачи топлива парового котла с учётом требований экономии

159
Decembrie 2005 ≡ December 2005

энергоресурсов при управлении / А. А. Журавлев, М. Л. Шит, О. Б. Попонова,


Б. М. Шит // Problemele energeticii regionale. – 2005. – Nr 1. – P. 49-50. (23 tit.).

1379. Синтез и анализ законов управления системой регулирования


уровня в барабане газомазутного парового котла с учетом экономии
энергоресурсов / А. А. Журавлев, М. Л. Шит, О. Б. Попонова, Б. М. Шит //
Problemele energeticii regionale. – 2005. – Nr 1. – P. 59-60. (15 tit. în lb. rom.,
rusă).

625 Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri


___________________

1380. Conferinţa tehnico-ştiinţifică internaţională "Probleme actuale ale


urbanismului şi amenajării teritoriului", 30 sept. – 1 oct., 2004 : Vol. 3 : Secţia :
Drumuri materiale şi mecanizarea construcţiilor / resp. ed. : Valeriu Lungu. – Ch.,
2004. – 284 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-2333]

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


___________________

1381. Ковалев, В. В. Теоретические и практические аспекты


электрохимической обработки воды / В. В. Ковалёв, О. В. Ковалёва. – Ch.,
2004. – 415 p. (Bibliogr la sfârşitul cap.). – [05-2330]

629 Tehnica mijloacelor de transport


___________________
1382. Сапфиров, С. Г. Волновое космоплавание / С. Г. Сапфиров;
под науч. ред. : Ан. Балабанова. – Ch., 2005. – 20 cm.
Кн. 1 : Летательные объекты волновой космонавтики. Волновые био-
объекты и биодвижитель. – P. 135. (16 tit.). – [05-2100]

1383. Кн. 2 : Движения и зависания летательных объектов волновой


центробежной космонавтики. – 2005. – P. 148. (13 tit.). – [05-2101]

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

___________________
1384. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice : Vol.
14 : Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor / red.-şef : Gh.
Cimpoieş. – Ch., 2005. – 496 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1795]

630 Silvicultură
___________________
1385. Boaghie, Dionisie. Reconstrucţia ecologică a pădurilor / Dionisie
Boaghie; consultant şt. : Vasile Şalaru. – Ch., 2005. – P. 182-187. (88 tit. în lb.
rom., rusă). – [05-1921]

1386. Boaghie, D. Unele aspecte privind studiul vârstei de


exploatabilitate a stejăretelor de stejar pedunculat din zona de Nord a Republicii
Moldova / D. Boaghie // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 6. – P. 34. (13 tit. în lb. rom.,
rusă).

631 Agricultură în general


__________________
1387. Andrieş, S. Modificarea conţinutului de humus în solurile utilizate în
agricultură / S. Andrieş. – Ch., 2005. – P. 41-45. (82 tit.). – [05-2146]

1388. Cerbari, Valerian. Ştiinţa solului (pedologia) – în ajutor fermierilor /


Valerian Cerbari, Ecaterina Kuharuk. – Ch., 2005. – P. 64. (18 tit. în lb. rom., rusă).
– [05-1647]

1389. Lucrările conferinţei republicane ştiinţifico-practice "Protecţia


solului", 7 apr. 2005 / red. resp. : Serafim Andrieş. – Ch., 2005. – 168 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [05-1718]

161
Decembrie 2005 ≡ December 2005

1390. Модельный тест-объект для выявления биологического эф-


фекта ЭМП миллиметрового диапазона / О. В. Бляндур, Ю. В. Когут, А. С.
Присакарь, … // Нетрадиционные методы в медицине, биологии и
растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 439-441.
(16 tit.). – [05-1503]

1391. Сравнительная оценка влияния поля мысли, низкоинтенсив-


ного электромагнитного поля и химических биогенных регуляторов на первич-
ные процессы метаболизма растений / С. Н. Маслоброд, С. А. Бурцева, В. Г.
Каранфил, … // Нетрадиционные методы в медицине, биологии и
растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. – P. 321. (12
tit. în lb. rom., ucr., rusă). – [05-1503]

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
________________
1392. Язловецкий, Игорь. Управление резистентностью популяции
яблонной плодожорки / Игорь Язловецкий // Ecological Chemistry : Latest Ad-
vances. – Ch., 2005. – P. 505-506. (20 tit. în lb. engl., rusă.). – [05-1253]

633/635 Horticultură
___________________
1393. Aspecte inovative în viticultură şi vinificaţie / col. red. : Constantin
Dadu (red. şef), ... – Ch., 2005. – 215 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1879]

1394. Barbaroş, M. Evaluarea agrobiologică şi economică a densităţii


optime a plantelor în plantaţiile intensive de zmeur / M. Barbaroş // Şt. Agricolă. –
2005. – Nr 1. – P. 31. (10 tit. în lb. rom., rusă).

1395. Ceban, Ecaterina. Particularităţile biologice şi îmbunătăţirea


sortimentului de cireş în Republica Moldova : 06.01.07 – Pomicultură : Autoref. al
tezei de doctor în agricultură / Ecaterina Ceban. – Ch., 2005. – P. 17-18. (16 tit. de
lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [05-1800]

1396. Cercetări în pomicultură : Realizări, probleme şi perspective :


Culeg. de lucrări şt., 27-28 oct. 2005, Chişinău : Vol. 4 / col. red. : Mihail Rapcea
(red.-şef), ... – Ch., 2005. – 408 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1637]
162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1397. Cultura rapiţei de toamnă / alcăt. : M. Adăscăliţei, V. Afanasiev. –


Ch., 2005. – P. 12. (10 tit. în lb. rom., rusă). – [05-2145]

1398. Dobîndă, Eugenia. Frecvenţa şi spectrul variabilităţii ereditară


induse la gladiole / Eugenia Dobîndă // Нетрадиционные методы в медицине,
биологии и растениеводстве. Эниология. Экология и здоровье. – Ch., 2005. –
P. 277-278. (10 tit. în lb. engl., rusă). – [05-1503]

1399. Gaina, Boris. Uvologie şi oenologie / Boris Gaina, Jean-Louis


Puech, Nicolae Perstniov; red. şt. : Boris Gaina. – Ch., 2006. – 444 p. (Bibliogr. la
sfârşitul cap.). – [05-2377]

1400. Jamba, Afinoghent. Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor


agricole / Afinoghent Jamba. – Ch., 2005. – P. 195-199. (81 tit. în lb. rom., rusă). –
[05-1790]

1401. Metode de diagnosticare a rezistenţei ecologice a plantelor /


Anastasia Ştefârţă, Lilia Brânza, Svetlana Buceaceaia, …; red. şt. : Gheorghe
Şişcanu. – Ch., 2005. – P. 54-76. (239 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-1791]

1402. Raporturile funcţionale ale plantelor medicale în ecosistemul


forestier / Tamara Cojuhari, Tatiana Vrabie, Liviu Codreanu, ... // Agricultura
Moldovei. – 2005. – Nr 12. – P. 23-24. – P. 24. (13 tit. î n lb. rom., rusă).

1403. Stepanov, Vitalie. Biotehnologia cultivării ciupercii Pleurotus


Ostreatus şi obţinerea bioproduselor valoroase : 03.00.23 – biotehnologie : Autoref.
al tezei de doctor în biologie / Vitalie Stepanov. – Ch., 2005. – P. 23-24. (22 tit. de
lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [05-1840]

1404. Topală, Ş. Caracterizarea hibrizilor V. vinifiera x V. rotundifolia (F2-


F5) după forma şi mărimea grăuncioarelor de polen / Ş. Topală, C. Dadu, M. Istrati
// Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 9. – P. 16. (12 tit. în lb. engl., rusă).

1405. Мониторинг акарифауны яблоневого сада и ее чувствительно-


сти к пестицидам – путь к формированию экологически устойчивого агроцено-
за / И. Г. Язловецкий, В. В. Суменкова, Е. М. Мунтян, Е. И. Иордосопол //
163
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Ecological Chemistry : Latest Advances. – Ch., 2005. – P. 515. (10 tit. în lb. rom.,
engl., rusă.). – [05-1253]

1406. Тузлукова, Анжела. Бизнес в грибоводстве / Анжела Тузлуко-


ва. – Ch., 2005. – P. 105-106. (48 tit. în lb. engl., rusă). – [05-2306]

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a peştelui. Înmulţirea


animalelor domestice
___________________

1407. Bîrlădean, Gheorghe. Particularităţile genotipice şi productive ale


unor hibrizi de găini pentru ouă : 06.02.01. Ameliorarea şi biotehnologia
reproducţiei animalelor : Autoref. al tezei de doctor în şt. agricole / Gheorghe
Bîrlădeanu. – Ch., 2006. – P. 23-24. (15 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [05-
2151]

1408. Bucătaru, Nicolae. Afaceri în creşterea iepurilor de casă şi


animalelor de blană / Nicolae Bucătaru, Vasile Maciuc. – Ch., 2005. – P. 93. (14 tit.
în lb. rom., rusă). – [05-2307]

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


___________________
1409. Maiele bacteriene pentru smântâna cu conţinut redus de grăsime /
alcăt. : G. Coev, ... – Ch., 2005. – P. 7. (10 tit. în lb. rom., rusă). – [05-2148]

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode


___________________
1410. Beşliu, Mihai. Afaceri în apicultură / Mihai Beşliu, Nicolae
Bucătaru, Tamara Beşliu. – Ch., 2005. – P. 109. (12 tit. în lb. rom., rusă). – [05-
2305]

1411. Dabija, Tatiana. Perfecţionarea tehnologiei obţinerii propolisului şi


folosirea lui în apiterapie : 06.02.04 – Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii
164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

produselor animaliere : Autoref. al tezei de doctor în agricultură / Tatiana Dabija. –


Ch., 2005. – P. 18-19. (17 tit. de lucr. ale aut.). – [05-2152]

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


___________________
1412. Дорогая, Ирина. Бизнес – процессы как обьектоперативного
планирования / Ирина Дорогая, Ирина Хрищева // Economie şi sociologie. –
2005. – Nr 3. – P. 111-112. (12 tit. în lb. rom., engl., rusă).

651 Organizarea şi practica muncii de birou


___________________
1413. Borcoman, Raisa. Corespondenţa economică / Raisa Borcoman. –
Ch., 2005. – P. 112-113. (26 tit.). – [05-1991]

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


___________________
1414. Goraş, Ion. Mecanizarea operaţiilor de încărcare şi descărcare în
transportul auto : Vol. 1 : Eficienţa mecanizării operaţiilor de încărcare şi descărcare
/ Ion Goraş. – Ch., 2005. – P. 143-144. (18 tit.). – [05-2257]

1415. Rusu, Boris. Transporturi internaţionale rutiere / Boris Rusu,


Serghei Taran. – Ch., 2005. – P. 79. (14 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1638]

657 Contabilitate
___________________
1416. Contabilitatea la întreprinderile complexului agro-alimentar /
Alexandru Frecăuţeanu, Igor Balan, Ion Spânu, Vadim Cojocari. – Ch., 2005. – P.
284. (13 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1785]

1417. Frecăuţeanu, Alexandru. Contabilitatea activităţii întreprinderilor


prelucrătoare ale complexului agroalimentar / Alexandru Frecăuţanu, Andrei Malai,
Igor Balan. – Ch., 2005. – P. 225-229. (63 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1797]

165
Decembrie 2005 ≡ December 2005

1418. Grigoroi, Lidia. Bazele teoretice ale contabilităţii / Lidia Grigoroi,


Liliana Lazăr. – Ch., 2005. – P. 260. (20 tit. în lb. rom., rusă). – [05-2270]

1419. Morari, Galina. Rapoarte financiare / Galina Morari. – Ch., 2005. –


P. 53-54. (17 tit. în lb. rom., rusă). – [05-2029]

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


___________________
1420. Aricova, Zinovia. Elaborarea strategiei de dezvoltare a
întreprinderii în baza conceptului de marketing (pe exemplarul întreprinderilor
vinicole ale UTA Găgăuzia) : Spec. – 08.00.06 – Marketing; logistică : Autoref. al
tezei de doctor în econ. / Zinovia Aricova. – Ch., 2006. – P. 20. (12 tit. de lucr. ale
aut. în lb. rom., rusă). – [05-2296]

1421. Băncilă, Natalia. Gestiunea financiară a întreprinderii / Natalia


Băncilă, Oleg Stratulat, Daniela Dascaliuc. – Ch., 2005. – P. 225-228. (73 tit. în lb.
rom., engl, fr., rusă). – [05-2068]

1422. Pituşcan, Feodosie. Baza material – tehnică a întreprinderilor


comerciale : Note de curs / Feodosie Pituşcan; red. resp. : V. Botnariuc. – Ch.,
2005. – P. 244-245. (21 tit. în lb. rom., rusă). – [05-2369]

1423. Ţurcan, Iuliu. Implementarea Sistemului de Management al


Calităţii – baza promovării exporturilor producţiei vinicole : Spec. 08.00.05 – Econ.
şi management (în industria vinicolă) : Autoref. al tezei de doctor în econ. / Iuliu
Ţurcan. – Ch., 2006. – P. 18-19. (10 tit. de lucr. ale aut.). – [05-2112]

1424. Шаповалов, Б. А. Искусство успешных продаж / Б. А. Шапова-


лов, Т. М. Шаповалова. – Ch., 2004. – P. 128-131. (46 tit.). – [05-2301]

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


___________________
1425. Теория передачи информации : Ч. 3 / сост. : И. Кицул, ...; отв.
ред. : И. Кицул. – К., 2005. – P. 54-55. (25 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1704]

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
___________________
1426. Minimizarea scăzămintelor tehnologice în industria alimentară prin
valorificarea subproduselor şi deşeurilor : Vol. 2 / Domnica Ciobanu, Mihai Leonte,
Valentin Nedeff, Grigore Lungulescu; ref. teh.-şt. : Nicu Mihai, Florea Traian. – Ch.,
2005. – P. 236-239. (136 tit. în lb. rom., engl.). – [05-2349]

1427. Iarovoi, Valentina. Permanenţă şi continuitate în obţinerea


produselor alimentare din natură / Valentina Iarovoi // Rev. de etnografie. – 2005. –
Nr 1. – P. 39. (20 tit. în lb. rom., rusă).

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


___________________
1428. Drăgoi, Dumitru Dan. Utilizări ale traductoarelor şi dispozitivelor
magnetofluidice în construcţia de maşini / Dumitru Dan Drăgoi; ref. şt. : Mircea
Cozmâncă, Gheorghe Călugăru. – Ch., 2005. – P. 156-159. (106 tit. în lb. rom.,
engl.). – [05-2343]

1429. Lungu, Olesea. Jucăria – între istorie, utilitate şi divertisment /


Olesea Lungu // Rev. de etnografie. – 2005. – Nr 1. – P. 166. (20 tit. în lb. rom., fr.,
rusă).

1430. Şofransky, Zina. Coloranţii din Republica Moldova şi România /


Zina Şofransky // Rev. de etnografie. – 2005. – Nr 1. – P. 92-93. (23 tit. în lb. rom.,
rusă).

1431. Балабанов, А. А. Техника компьютерного моделирования ав-


томатических систем : в 2-х кн. : Кн. 1 : Математическое моделирование объ-
ектов и систем управления в интегрированной среде КОПРАС / А. Балабанов;
отв. ред. : В. Изворян. – К., 2004. – P. 308-310. (53 tit.). – [05-2120]

167
Decembrie 2005 ≡ December 2005

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ.
URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
___________________
1432. Conferinţa tehnico-ştiinţifică internaţională "Probleme actuale ale
urbanismului şi amenajării teritoriului", 30 sept. – 1 oct. 2004 : Vol. 1 : Secţiile :
Teoria şi practica arhitecturii şi urbanismului. Proiectarea, reabilitarea şi
consolidarea construcţiilor / resp. ed. : Valeriu Lungu. – Ch., 2004. – 227 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-2331]

72 ARHITECTURĂ
___________________
1433. Nesterov, Tamara. Proporţiile planurilor bisericilor moldoveneşti
din piatră din secolele XIV – I jumătate a secolului al XV-lea / Tamara Nesterov //
The 30th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and
Sciences. – Ch., 2005. – P. 659. (30 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [05-1130]

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


___________________
1434. Bălteanu, Ion. Dezvoltarea meşteşugurilor populare în Republica
Moldova la etapa contemporană / Ion Bălteanu // Rev. de etnografie. – 2005. – Nr
1. – P. 69. (20 tit. în lb. rom., rusă).

1435. Botnari, Victor. Mărturii statistice asupra meşteşugurilor


moldoveneşti din secolul XIX / Victor Botnari // Rev. de etnografie. – 2005. – Nr 1. –
P. 139. (13 tit. în lb. rom., rusă).

1436. Bulgac, Valeriu. Din dezvoltarea meşteşugurilor în Moldova în


secolele XIV-XVIII / Valeriu Bulgac // Rev. de etnografie. – 2005. – Nr 1. – P. 129-
130. (22 tit. în lb. rom., engl.).

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1437. Ciobanu, Constantin I. Andrei Sârbu / Constantin I. Ciobanu; trad.


în engl. : Iulian Robu; red. pentru trad. : Varvara Colibaba. – Ch., 2005. – P. 90-91.
(37 tit. în lb. rom., engl., rusă) şi în text. – [05-2014]

1438. Ciobanu, Victor. Aspecte din prelucrarea artistică a lemnului în


Moldova / Victor Ciobanu // Rev. de etnografie. – 2005. – Nr 1. – P. 144-151. (14 tit.
în lb. rom., rusă)

1439. Răileanu, V. Reprezentări în perspectivă / V. Răileanu; coord. :


Alexandru Vatavu, Mihai Cioclea. – Ch., 2005. – P. 115. (11 tit. în lb. rom., rusă). –
[05-2053]

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


___________________
1440. Budevici, Anatolie. Principii ştiinţifico-metodologice ale pregătirii
handbaliştilor juniori / Anatolie Budevici, Constantin Şufaru. – Ch., 2005. – P. 205-
213. (82 tit.). – [05-1940]

1441. Budevici-Puiu, Liliana. Pregătirea studenţilor instituţiilor


superioare de cultură fizică în cadrul cursului "Management şi legislaţie în educaţia
fizică şi sport" prin utilizarea jocurilor de organizare – consolidare : Spec. 13.00.04
– Teoria şi metodica educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de
recuperare : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Liliana Budevici-Puiu. – Ch.,
2006. – P. 27-28. (14 tit. de lucr. ale aut.). – [05-2136]

1442. Gheorghiu, Gabriel. Estimarea influenţei jocurilor de mişcare


asupra pregătirii hocheiştilor începători, vârsta 9-11 ani : Spec. 13.00.04 – teoria şi
metodica educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare :
Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Gabriel Gheorghiu. – Ch., 2005. – P. 24-
25. (11 tit. de lucr. ale aut.). – [05-2137]

1443. Macri, Aurelia-Cristina. Atletism. Pregătirea de forţă-viteză a


sprinterilor juniori / Aurelia-Cristina Macri. – Ch., 2005. – P. 138-158. (235 tit. în lb.
rom., engl., fr.). – [05-1938]

169
Decembrie 2005 ≡ December 2005

1444. Mihăilescu, Liliana Niculina. Atletism / Liliana Niculina Mihăilescu.


– Ch, 2005. – P. 163-166. (49 tit. în lb. rom., fr.). – [05-1943]

1445. Mruţ, Ivan Dmitri. Argumentarea regimului activităţilor motrice


săptămânale în cadrul lecţiilor independente ale elevilor în vârsta de 11-15 ani :
Spec. 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi
culturii fizice de recuperare : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Ivan Dmitri
Mruţ. – Ch., 2005. – P. 23-24. (10 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [05-1644]

1446. Oancea, Vasile Dorin. Fotbal – factorul tactic / Vasile Dorin


Oancea. – Ch., 2005. – P. 146-152. (91 tit.). – [05-1941]

1447. Oprişan, Naie. Optimizarea structurii şi conţinutului pregătirii fizice


şi psiho-motrice specifice a studenţilor marinari în cadrul practicilor nautice
marinăreşti : Spec. 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice
antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. al tezei de doctor în
pedagogie / Naie Oprişan. – Ch., 2005. – P. 21-27. (39 tit. de lucr. ale aut.). – [05-
1645]

1448. Ploeşteanu, Constantin. Fotbal / Constantin Ploeşteanu. – Ch.,


2005. – P. 130-144. (327 tit. în lb. rom., fr.). – [05-1939]

1449. Pop, Nicolae. Atletism / Nicolae Pop. – Ch., 2005. – P. 146-157.


(269 tit. în lb. rom., rusă). – [05-1942]

1450. Probleme actuale ale culturii fizice în sistemul de învăţământ :


Seminar şt.-metodic, Chişinău, 5-6 dec. 2005 / coord. şt. : Constantin Ciorbă, ... –
Ch., 2005. – 155 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-2138]

1451. Горащенко. А. Ю. Должные нормы разносторонней физиче-


ской подготовленности юных баскетболистов / авт. : А. Ю. Горащенко, В. М.
Скутельник, А. И. Горбунов. – К., 2005. – P. 32-33. (33 tit.). – [05-1987]

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
___________________
1452. Metaliteratură : Rev. şt. a Inst. de Lit. şi Folclor al AŞM şi a Fac. de
Filologie : Vol. 11 / red. şef : Alexandru Burlacu. – Ch., 2005. – 160 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [05-2037]

1453. Symposia professorum : Materialele sesiunii şt. din 8-9 oct., 2004 :
Seria : Filologie / dir. publ. : Andrei Galben; coord. şt. : Victor Moraru. – Ch., 2005.
– 138 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-2197]

1454. Textul : probleme filologice şi metodice : Materialele conf. şt. int.,


22-23 apr. 2005 Chişinău / com. org. : M. Cioban (preş.), ...; red. resp. : O.
Gherlovan. – Ch., 2005. – 202 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1996]

811 Limbi individuale


1455. Tatiana Podoliuc : [profesor univ.] : Biobibliogr. / Univ. Liberă Int.
din Moldova. Dep. Inf.-Biblioteconomic; echipa de lucru : Natalia Ghimpu, Natalia
Soţchi; red. şt.-bibliogr. : Valentina Chitoroagă, Ludmila Corghenci; ed. îngrijită de
Zinaida Sochircă. – Ch. : ULIM, 2005. – 20 p.; 21 cm. – (Col. "Universitaria"; Fasc.
a 19-a)
ISBN 9975-934-69-2
[05-1650]
Aprecieri. – Curriculum vitae. – Publ. (lucr. didactice, art. în culeg., alcăt.,
red.) ale profesorului univ. T. Podoliuc, 54 tit. în lb. engl., rusă, publ. în a. 1981-
2005. – Ref. privind activitatea, 2 tit. – Cărţi din col. personală a T. Podoliuc, 15 tit.
– An. : Ind. de nume.

1456. Библиография научных работ С. Д. Мисько // Мисько, Степан.


Язык и стиль Демокрита. – Ch., 2005. – P. 215-219. – [05-2320]
Include cărţi, art. din ed. periodice ale pedagogului S. Misko, 56 tit. în lb.
rom., rusă, publ. în a. 1963-2001.
___________________

171
Decembrie 2005 ≡ December 2005

1457. A Reader in english lexicology / alcăt : Dumitru Melenciuc. – Ch.,


2005. – P. 300. (68 tit. în lb. engl., rusă). – [05-1843]

1458. A Reader in theoretical phonetics / alcăt. : Dumitru Melenciuc. –


Ch., 2005. – P. 332-333. (35 tit. în lb. engl., rusă). – [05-1844]

1459. Bejenaru, Galina. Dicţionar francez-român de locuţiuni şi expresii /


Galina Bejenaru, Tatiana Petcu, Adelaida Samoilenco. – Ch., 2005. – P. 256. (18
tit. în lb. rom., fr.). – [05-2091]

1460. Dimo, Olga. Your guide to business english writing / Olga Dimo. –
Ch., 2005. – P. 151-152. (42 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [05-2310]

1461. Dîrul, Alexandru. Categoriile gramaticale din perspectiva unităţilor


limbii de diferite nivele / Alexandru Dîrul. – Ch., 2005. – P. 153-158. (109 tit. în lb.
rom., fr., rusă). – [05-1851]

1462. Doska, Aljona. Terminologievergleich im Bereich des RECHTS :


Entscheidungsfrage von JURISTEN, TERMINOLOGEN oder LEKTOREN der
FACHÜBERSETZUNG / Aljona Doska. – Ch., 2005. – 181 p. (Bibliogr. la sfârşitul
cap.). – [05-1850]

1463. Iordanov, M. English for architects and builders / M. Iordanov, S.


Griţcu; red. resp. : Ludmila Ciumac. – Ch., 2005. – P. 235. (10 tit. în lb. engl., rusă).
– [05-1698]

1464. Limba română – adevărata mea Patrie / selecţ., pref. : Anatol


Ciobanu. – Ch.; Bucureşti, 2005. – 992 p. (Bibliogr. în text). – [05-2230]

1465. Limba română / Elena Belinschi, Zinaida Galben-Panciuc, Angela


Salagor, ... – Ch., 2005. – P. 179. (18 tit.). – [05-2340]

1466. Romanenco, Doina. Dimensiunea frazei în limbile franceză şi


română / Doina Romanenco; coord., red. şt. : Anatol Ciobanu. – Ch., 2003. – P.
158-168. (205 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [05-2371]

172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1467. Мисько, Степан. Язык и стиль Демокрита / Степан Мисько; red.


resp. : Claudia Cemârtan. – Ch., 2005. – 222 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [05-
2320]

82 LITERATURĂ
1468. Claudia Partole : [scriitoare] : Biobibliogr. / Bibl. Naţ. pentru Copii
"Ion Creangă"; alcăt. : Sabina Dodul; ed. susţinută şi îngrijită de Claudia Balaban;
cop. : Ia. Oliinâk. – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 87 p., [8] p. fotogr.; 21
cm.
ISBN 9975-926-87-8
1 000 ex. – [05-1717]
Aprecieri. – Date biogr. – Opera (cărţi, lucr. în culeg. şi ed. periodice,
interviuri, trad., ref. critice) scriitoarei C. Partole, 731 tit. în lb. rom., engl., rusă, publ.
în a. 1982-2005. – An. : Ind. de nume, tit., publ. periodice.

1469. Din scrierile de referinţă ale lui Ion Druţă // Furtună, Alexandru.
Horodişte. – Ch., 2005. – P. 271-273. – [05-2252]
Include opera scriitorului I. Druţă, 31 tit. în lb, rom., rusă, publ. în a. 1953-
2005. – Monogr., st. şi bibliogr. despre scriitor, 8 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a.
1986-2003

1470. Din scrierile de referinţă ale lui Ion Druţă // Opera lui Ion Druţă : vol.
2. – Ch., 2004. – P. 396-399. – [05-2322]
Include opera scriitorului I. Druţă, 29 tit. în lb. rom., rusă, publ. în aa. 1953-
2003. – Monogr., st. şi biobiliogr. despre scriitor, 8 tit. în lb. rom., rusă, publ. în aa.
1986-2003

1471. Iurie Colesnic : [scriitor, istoric, editor] : Biobibliogr. / Bibl. Mun. "B.
P. Haşdeu", Centrul de Inf. şi Docum. Chişinău; alcăt. : Lidia Kulikovski; red.
bibliogr. : Ludmila Pânzaru; concepţie graf. : Andrei Gamarţ. – Ch. : Museum, 2005
(Tipogr. "Bons Offices"). – 147, [1] p. : fotogr.; 20 cm.
ISBN 9975-948-38-3
300 ex. – [05-1677]

173
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Aprecieri. – Curriculum vitae. – Opera (cărţi, art., scenarii, rec., trad.,


interviuri) scriitorului Iu. Colesnic, 1004 tit., publ. în aa. 1975-2004. – Despre operă,
38 tit. în lb. rom., rusă, publ. în aa. 1987-2005. – An. : Ind. de nume.

1472. Petru Cărare : [poet, dramaturg] : Biobibliogr. / Bibl. Mun. "B. P.


Haşdeu", Bibl. Publ. Transilvania, Centrul de Inf. şi Docum. Chişinău; alcăt. :
Ludmila Capiţa; red. bibliogr. : Ludmila Pânzaru; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski;
concepţie graf. : Andrei Gamarţ. – Ch. : Museum, 2005 (Tipogr. "Bons Offices"). –
107, [1] p. : fotogr.; 20 cm.
ISBN 9975-948-36-7
300 ex. – [05-1678]
Aprecieri. – Date biogr. – Opera (cărţi, lucr. în culeg. şi ed. periodice, trad.,
dialoguri, interviuri) scriitorului umorist P. Cărare, 929 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a.
1962-2004. – Ref. critice despre P. Cărare, 79 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a. 1970-
2004. – An. : Ind. de nume, a operelor traduse, periodicelor.

1473. Рыцарь Великого Книжества : Константин Шишкан – жизнь,


творчество, оценки, исслед. : Персонография / Bibl. Mun. "B. P. Haşdeu", Bibl.
M. V. Lomonosov, Centrul de Inf. şi Docum. Chişinău; alcăt. : Margarita Şcelcikova,
Inna Strelina; concepţia graf. : Andrei Gamarţ. – Ch. : Museum, 2005 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 220 p. : fotogr.; 22 cm.
Tit. pe cop. : Constantin Şişcan. – Text : lb. rusă
ISBN 9975-948-39-1
300 ex. – [05-1676]
Aprecieri. – Biogr. – Opera (cărţi, lucr. în culeg. şi ed. periodice, art. st.,
trad., interviuri) scriitorului C. Şişcan, 913 tit. în lb. rom., rusă, ucr., publ. în aa.
1952-2005. – Ref. despre viaţa şi creaţia lui C. Şişcan, 107 tit. – Lista lucr.
consultate, 59 tit. – An. : Ind. de nume, tit., periodice.
___________________
1474. Corbu, Haralambie. Constantin Stere şi timpul său / Haralambie
Corbu. – Ch., 2005. – 390 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [05-2251]

1475. Curtescu, Margareta. Eternul Orfeu. Reflexe ale mitului orfic în


poezia românească / Margareta Curtescu. – Ch., 2005. – P. 215-219. (125 tit. în lb.
rom., rusă). – [05-1964]

174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1476. Deutsche Literatur : von der Aufklärung bis zur Klassik = Literatura
germană : de la iluminism la clasicism / elab. : Cristina Grossu-Chiriac, Nicole
Stirnberg. – Ch., 2005. – P. 397. (23 tit. în lb. germ., rom.). – [05-1848]

1477. Dolgan, Mihail. Polemici literare, sau Pledoarii întru apărarea


poeziei autentice / Mihail Dolgan. – Ch., 2005. – 413 p. (Bibliogr. la sfârşitul
temelor). – [05-1845]

1478. Golban, Tatiana. Mitul electrei în dramaturgia antică şi modernă :


10.01.06 – Lit. universală şi comparată : Autoref. al tezei de doctor în filologie /
Tatiana Golban. – Ch., 2005. – P. 23. (13 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl.). –
[05-2113]

1479. Grossu-Chiriac, Cristina. Deutsche Literatur des Mittelalters =


Literatura germană medievală : (750-1500) / Cristina Grossu-Chiriac, Nicole
Stirnberg. – Ch., 2004. – P. 261. (22 tit. în lb. rom., germ.). – [05-2354]

1480. Irimciuc, Olga. Critica literară şaizecistă din Republica Moldova :


între investigaţie estetică şi interpretare eseistică : Spec. : 10.01.01 – Lit. rom. :
Autoref. al tezei de doctor în filologie / Olga Irimciuc. – Ch., 2005. – P. 22. (11 tit. de
lucr. ale aut.). – [05-1877]

1481. Mărăscu, Elena. Universul copilăriei şi imaginea copilului la


Charles Dickens, Ion Creangă şi Mark Twain : Spec. 10.01.06 – Lit. universală şi
comparată : Autoref. al tezei de doctor în filologie / Elena Mărăscu. – Ch., 2005. –
P. 16. (18 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [05-1878]

1482. Opera lui Ion Druţă : univers artistic, spiritual, filozofic / întocmire,
coord., coaut., red. şt. : Mihail Dolgan. – Ch., 2004. – 20 cm.
Vol. 1. – 2004. – 474 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-2321]

1483. Vol. 2. – 2004. – 417 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-2322]

1484. Postu, Marin. Romanul românesc şi modelul naratiiv proustian :


Spec. : 10.01.01 – Literatura română : Autoref. al tezei de doctor în filologie /
Marian Postu. – Ch., 2005. – P. 22-23. (11 tit. de lucr. ale aut.). – [05-1799]

175
Decembrie 2005 ≡ December 2005

1485. Să ne cunoaştem mai bine = Пiзнаймо один одного краще =


Узнаем друг друга лучше = Tanişalim taa yakindan = Да се опознаем по-добре /
Мария Волковская, Виорика Гораш-Постикэ, Анжела Грама-Томицэ, … – Ch.,
2005. – P. 298. (13 tit. în lb. rom., rusă). – [05-2107]

1486. Tarlapan, Efim. Marea antologie a epigramei româneşti / Efim


Tarlapan. – Ch., 2005. – P. 412-414. (31 tit.). – [05-1863]

1487. Vicol, Dragoş. Viziune ontică şi artă poetică în proza românească


– M. Sadoveanu : 10.01.01 – Lit. rom. : Autoref. al tezei de doctor habilitat în
filologie / Dragoş Vicol. – Ch., 2005. – P. 44-48. (71 tit. de lucr. ale aut.). – [05-
1666]

1488. Vrabie, Diana. Urme pe nisip / Diana Vrabie. – Ch., 2005. – P. 162-
168. (169 tit. în lb. rom., fr.). – [05-2024]

1489. Бессарабский стиль : Материалы о жизни и творчестве бесса-


рабцев, писавших на идише / сост. : С. Шпитальник; пер. с идиша : С. Шпи-
тальник. – К., 2005. – P. 74-78. (75 tit. în lb. rom., idiş, rusă) şi în text. – [05-2044]

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
___________________
1490. Interferenţe cultural-cronologice în spaţiul nord-pontic =
Взаимодействие культур и хронология Северо-Понтийского региона / col. red. :
Eugen Sava (red. şef), ... – Ch., 2003. – 389 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [05-
2329]

1491. Бырня, Павел П. 2 клада из Старого Орхея / Павел П. Бырня,


Татьяна Ф. Рябой. – К., 2000. – P. 97-98. (62 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [05-2199]

1492. Дергачёв, В. А. Металлические серпы поздней бронзы Восточ-


ной Европы / В. А. Дергачёв, В. С. Бочкарёв; отв. ред. : В. М. Массон. – К.,
2002. – P. 328-333. (268 tit. în lb. rom., engl., alte lb. străine). – [05-2198]

176
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


___________________
1493. Odoleanu, Natalia. Geografia continentelor şi oceanelor : Europa-
Asia / Natalia Odoleanu. – Ch., 2001. – P. 96. (10 tit. în lb. rom., rusă). – [05-2290]

1494. Prunici, Petru. Indicaţii metodice la lucrările de laborator la


"Geografia fizică a continentelor şi oceanelor" : Oceanele şi Eurasia / Petru Prunici,
Victor Ţapeş. – Ch., 2002. – P. 36. (11 tit. în lb. rom., rusă). – [05-2001]

1495. Рымбу, Николае. Общая география / Николае Рымбу, Наталья


Одоляну, Нина Волонтир; trad. : Grigore Voinu, ... – Ch., 2005. – P. 156. (19 tit. în
lb. rom., rusă). – [05-2012]

93/94 ISTORIE
1496. Ţurcanu, Ion
Bibliografia istorică a Basarabiei şi Transnistriei / Ion Ţurcanu; realizată cu
contribuţia lui Ion Nicolaescu; Acad. de Şt. a Rep. Moldova. – Ch. : Litera :
[Bucureşti : Litera Internaţional], 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 702, [2] p.; 27 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul Min. Culturii şi Cultelor din
România
ISBN 9975-74-930-5 (în cop.)
[05-2253]
Include st. istoricilor, lucr. colectivelor de aut., doc. şi materiale afiliate
acestora, scrieri anonime, 16561 tit. în lb. rom., rusă, alte lb. străine, apărute în a.
1800-2005. – An. : Lista publ. periodice, seriale şi a culeg. de st. şi cercet. – Ind.
tematic sumar, de aut., gen. de nume, geogr.

___________________

1497. Atlas de istorie universală şi a românilor / întocmit de Emil


Dragnev, Demir Dragnev. – Ch., 2005. – P. 112. (49 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [05-
1601]

177
Decembrie 2005 ≡ December 2005

1498. Belostecinic, Grigore. Voinova : [raionul Străşeni] – un sat din


Codrii Moldovei / Grigore Belostecinic. – Ch., 2005. – P. 33. (15 tit. în lb. rom.,
rusă). – [05-1989]

1499. Caşu, Igor. Istoria universală / Igor Caşu. – Ch., 2005. – P. 128.
(27 tit.). – [05-1602]

1500. Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în secolul al XVIII-lea


(1751-1774) : Cărţi domneşti şi zapise / alcăt. : Larisa Svetlicinâi, ...; coord. : Demir
Dragnev. – Ch., 2004. – 320 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-2041]

1501. Dragnev, Emil. Istoria Universală : Epoca Antică şi Medievală /


Emil Dragnev, Virgil Pâslariuc, Corneliu Popovici. – Ch., 2005. – P. 200. (56 tit.). –
[05-1606]

1502. Furtună, Alexandru. Horodişte : [raionul Soroca] / Alexandru


Furtună. – Ch., 2005. – P. 123-131. (223 tit. în lb. rom., rusă), în text. – [05-2252]

1503. Istoria românilor : Partea a 2-a : Epoca Modernă (1850-1918) /


Nicolae Chicuş, Eugenia Danu, Demir Dragnev, Ion Negrei. – Ch., 2005. – P. 119.
(34 tit.). – [05-1950]

1504. Moraru, Pavel. Basarabia, basarabenii şi serviciile secrete (1918-


2005) / Pavel Moraru. – Ch., 2005. – P. 176-178. (72 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[05-2046]

1505. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Analele


Universităţii Libere Internaţionale din Moldova : Anul 2004, Vol. 2 : Istorie / dir. publ.
: Andrei Galben; coord. şt. : Gheorghe Postică; red. resp : Virgiliu Bârlădeanu. –
Ch., 2004. – 107 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [05-1653]

1506. Zagaievschi, Alexei. Cosăuţi : Comună din preajma Cetăţii Soroca


/ Alexei Zagaievschi, Vasile Zagaievschi; pref. : Vitalie Zagaevschi; red. coord., şt.
şi stilistic : Vladimir Zagaevschi. – Ch., 2005. – P. 718-724. (119 tit. în lb. rom.,
rusă). – [05-2317]

178
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "MATERIALE BIBLIOGRAFICE ALE REPUBLICII MOLDOVA" NR 4-2005

A Belostecinic, Grigore 1498


Berezovicova, Tatiana (trad.) 1181-
Ababii, Ion (red.) 1249-54; 1277
82
Achiri, Ion 1203
Berliba, Elina 1281
Adăscăliţei, M. 1397
Beşliu, Mihai 1410
Afanasiev, V. 1397
Beşliu, Tamara 1410
Afloroaei, Ştefan (consultant) 1041
Beţişor, Vitalie 1345
Albu, Ion 1072
Biernat, Jan (advisory board) 1219
Albu, Svetlana 1072
Bivol, Angela 1282
Alecu, Gheorghe 1110
Bivol, Grigore 1352
Amariei, Liviu 1329
Bîrcă, Alic 1081
Andrieş, Serafim 1387; (red.) 1389
Bîrgău, Mihail (red.) 1121
Andriuţă, C. 1285
Bîrlădean, Gheorghe 1407
Andronic, Alesea 1089
Blănuţă, Victor 1197
Aricova, Zinovia 1420
Boaghie, Dionisie 1385-86
Ashby, Olga 1269
Boboc, A. 1317
Avornic, Gheorghe 1112
Boboc, Ecaterina 1317
B Bocan, V. 1210
Bodnar, I. T. 1362
Baca, Svetlana G. 1223, 1225
Bodrug, I. (red.) 1061-62
Badinter, E. 1208 Bodrug-Lungu, Valentina 1048
Bahans, Jean-Marc 1105 Boian, Ilie (coord.) 1196
Bahnarel, Ion (red.) 1260-61
Boişteanu, Eduard 1114-15
Balaban, Claudia (îngrijirea ed.)
Bologa, M. 1367
1468
Bologa, O. 1224
Balan, Igor 1416-17
Bologan, I. 1353
Baranov, S. 1366 Borcoman, Raisa 1413
Barbaroş, M. 1394 Bordeianu, Valentin (reviewer) 1025
Barbăneagră, Alexei (1109); 1113
Borodac, Alexandru 1116
Bălteanu, Ion 1434
Borş, Vladimir 1117
Băncilă, Natalia 1421
Borşevici, V. (ed.-in-chief) 1017
Bâgu, Claudia (alcăt.) 1031-32 Botan, V. V. 1209
Bâlba, Valeriu 1279 Botezatu, Grigore (alcăt., pref.) 1187
Bârlădeanu, Virgiliu (red.) 1505
Botgros, Ion 1178
Bârsan, Mihail 1335
Botnarciuc, V. (red.) 1074, 1422
Bejenaru, Galina 1459
Botnari, Victor 1435
Belev, Nicodim 1280
Botnariuc, V. (red.) 1422
Belinschi, Elena 1465 Botnaru, Victor 1283
179
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Bragari, Nicolae 1153 Cărare, Petru (1472)


Brânza, Lilia 1401 Ceauş, Vasile 1348
Brueckl, W. V. 1295 Ceban, Ecaterina 1395
Bucătaru, Nicolae 1408, 1410 Cemârtan, Claudia (red.) 1467
Buceaceaia, Svetlana 1401 Cemortan, S. (coord.) 1159
Bucşă, Radu 1022 Cerbari, Valerian 1388
Bucur, V. 1090 Cerbuşca, Pavel 1156
Budevici, Anatolie 1440 Cernat, Victor 1287, 1307
Budevici-Puiu, Liliana 1441 Cerneţchi, Olga 1288, 1351
Buiucli, Petru (red.) 1230 Certan, A. (elab.) 1094
Bujor, Ala (îngrijirea ed.) 1030 Certan, Galina 1255
Bulat, Iurie 1284 Certan, Simion (coord.) 1086
Bulat, Veaceslav 1149 Chelea, Iurie 1294
Bulgac, Valeriu 1436 Cheptăariu, Delia 1262
Bulgaru, Maria 1054-55; (coord.) Cherdivarenco, V. 1164
1151 Chetruş, Viorica 1289
Burbulea, N. 1212 Chicu, Nadejda 1096
Burlacu, Alexandru (red.) 1452 Chirilenco, Svetlana 1157
Burţeva, S. A. 1234 Chiriţa, Elena 1231
Buruian, Eugenia (expert) 1178 Chitoroagă, Valentina (red., coord.)
Buşilă, Mihai 1118-19 1031-32; (red.) 1109, 1455
Buşilă, Radu 1118-19 Cimpoieş, D. 1082
Buzilă, Varvara 1184 Cimpoieş, Gh. (red.) 1077, 1384
Cinic, B. 1366
C
Cioban, M. (organizator) 1454
Cabac, Valeriu (expert) 1019 Ciobanu, Anatol (alcăt., pref.) 1464;
Calalb, Tatiana 1264 (coord., red.) 1466
Calcăi, E. D. 1234 Ciobanu, Constantin I. 1437
Cantea, V. 1195 Ciobanu, Corina 1218, 1259
Capcelea, Angela 1298 Ciobanu, Domnica 1426
Capiţa, Ludmila (alcăt.) 1472 Ciobanu, Mihai 1221
Capsîzu, Valeriu 1072 Ciobanu, Oleg 1015
Carauş, Grigore 1154-55; (1173) Ciobanu, P. 1330
Caşcaval, Ion (red.) 1269 Ciobanu, Radu 1015
Caşu, Alexei I. 1198 Ciobanu, Sergiu (alcăt.) 1297
Caşu, Igor 1499 Ciobanu, Vasile 1203
Catan, Victor (elab.) 1124 Ciobanu, Victor 1438
Catereniuc, I. 1286 Ciobanu-Ţurcanu, Viorica 1063
Cazac, Tatiana Andrei 1216 Cioclea, Mihai (coord.) 1439
Cazacu, Aurelia 1284, 1290 Ciorbă, Constantin (coord.) 1450
Călugăru, Gheorghe (expert) 1428 Ciubotaru, A. (red.) 1246
180
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ciumac, Jorj 1218 Creangă, Ion 1120


Ciumac, Ludmila (red.) 1463 Creţu, Larisa 1246
Clapco, Steliana 1235 Croitoru, Gheorghe 1345
Climov, Ala (red.) 1124 Croner, R. S. 1295
Coandă, Ilie (reviewer) 1025 Crudu, Oleg 1348
Coandă, Svetlana (reviewer) 1025, Crugliţchi, T. 1122
1040 Cuciuc, T. 1367
Cobeţ, Valeriu 1336 Curchi, Diana 1222
Cobzari, Ludmila 1091 Curteanu, Ala 1327
Cocu, M. A. 1217 Curtescu, Margareta 1475
Codreanu, Constantin 1363 Cuşnir, Gh. 1285
Codreanu, Liviu 1402 Cuşnir, Valeriu (red.) 1127
Coev, G. (alcăt.) 1409 Cutasevici, Angela 1157
Cojocari, Vadim 1416 Cuzneţov, Larisa 1159; (coord.)
Cojocaru, Ala 1291 1177
Cojocaru, Tatiana 1222
D
Cojocaru, Vadim (red.) 1037-38
Cojocaru, Vasile 1158 Dabija, Tatiana 1411
Cojocaru, Violeta (coord.) 1105 Dadu, Constantin (red.) 1393, 1404
Cojocaru, Vladimir (coord.) 1134 Damaschin, Natalia 1265
Cojuhari, Tamara 1402 Dandara, Liliana 1123
Colac, Tudor 1185 Danii, Anatol 1152
Colesnic, Iurie (1471) Darovanaia, Ala 1093
Colibaba, Varvara (red.) 1437 Dascaliuc, Daniela 1421
Colpacovici, Iu. 1208 David, Constantin 1020
Constantinov, B. 1210 Dănilă, Aurel 1293
Corbu, Haralambie 1474 Deseatnic, Alexandra 1235
Corcimari, Vera 1353 Deseatnicov, Olga 1218, 1259
Corghenci, Ludmila (alcăt.) 1109; Diaconu, Stela 1178
(red.) 1455 Digol, Irena 1349
Corj, Mihai 1092 Dihor, I. T. 1211
Corlateanu, Ludmila 1232 Dilion, Marcela 1134
Corobceanu, E. 1224 Dimo, Olga 1460
Coropceanu, Diana 1302 Dîrul, Alexandru 1461
Costachi, Gheorghe (red.) 1130 Dobîndă, Eugenia 1398
Coteaţă, Margareta 1364 Dodul, Sabina (alcăt.) 1468
Cotoneţ, Alic 1292 Dodun, Oana 1364
Coţiuba, Angela 1186 Dolgan, Mihail 1477; (alcăt., coord.,
Cozma, Valeriu 1176 red.) 1482-83
Cozmâncă, Mircea (expert) 1428 Domaşenco, Lilia 1246
Creangă, E. 1332 Dondiuc, Iu. 1288
181
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Doni, Cornelia 1188 G


Doroftei, Sorina 1262
Gaina, Boris 1399
Dorogan, Valentin (coord.) 1049
Galben, Andrei 1137, 1139, 1453,
Dorogoi, V. 1296
1505
Doska, Aljona 1462
Galben, Svetlana 1178
Dragnev, Demir (alcăt.) 1497;
Galben-Panciuc, Zinaida 1178, 1465
(coord.) 1500
Gamarţ, Andrei (pict.) 1471-73
Dragnev, Emil (alcăt.) 1497, 1501
Ganea, Anatol (coord.) 1230; 1232
Drăgoi, Dumitru Dan 1428
Ganea, Doina 1129
Drucioc, Dorian 1199
Gavajuc, Stela 1126
Drucioc, Nadejda 1199
Gărbălău, N. V. 1217
Druţă, Ion 1469-70, 1482
Gerbeleu, Nicolae 1224-25
Duca, Gheorghe (conf. chair) 1018;
Ghenadi, Adrian 1368
1240
Gheorghiu, Gabriel 1442
Duca, M. 1233
Gherasim, Alexandra 1163
Dulgheru, Valeriu (red.) 1015
Gherlovan, O. (red.) 1454
Dulghieru, Olga (trad.) 1301
Gherman, Mariana 1116
Dulmă, Maria Eliza 1161
Ghicavâi, Victor 1266, 1270
Dumbrăveanu, Ion 1335
Ghidirim, Gh. 1346
Dumitras, P. 1367
Ghimpu, Natalia (alcăt.) 1455
Dumneanu, Ludmila 1125
Gladun, N. 1334
E Godoroja, Pavel 1301
Gogu, Tatiana 1085
Efros, Petru 1203
Goian, Natalia (îngrijirea ed.) 1035
Enciu, Nicolae 1065
Golban, Tatiana 1478
Enescu, George (1033)
Golovatâi, Liliana 1127
Eni, Ana 1297
Golovin, Boris 1307
Eremeev, V. 1365
Golubenco, Gheorghe 1128
Eţco, C. 1298
Gonciar, Veaceslav 1267
F Gonta, Maria 1240
Goraş, Ion 1414
Fedorciucova, Svetlana 1358 Gramatchi, V. 1367
Feghiu, Elena 1284, 1290
Graur, Ana 1090, 1189
Feghiu, Gheorghe L. 1350
Graur, Elena 1085
Filimon, Silvia 1299
Grădinaru, J. I. 1217
Filippova, Irina G. 1225
Grădinaru, Natalia 1268
Florian, Gheorghe 1134 Grăjdieru, Romeo 1322-23
Fortsch, Th. 1295 Gremalschi, Anatol 1019
Frecăuţeanu, Alexandru 1416-17
Gremalschi, Ludmila 1019
Friptu, Valentin 1351-53
Grigoriţă, Cornelia 1095
Furtună, Alexandru 1469, 1502
182
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Grigoroi, Lidia 1418 Jamba, Afinoghent 1400


Griţcu, S. 1463 Jardan, Vasile 1048
Gromov, Veaceslav (organizator) Jucovschi, Constantin 1320
1036 Junghietu, Grigore 1269
Groppa, Stanislav 1302 Juriavliov, Tatiana 1309
Grossu-Chiriac, Cristina (elab.)
K
1476, 1479
Grosu, A. 1303 Kant, Im. 1040
Gudumac, Eva (red.) 1343 Kantser, V. 1370
Gundy, S. Van 1233 Karnaeva, Liubovi 1021
Gurau, V. 1369 Kashu, A. I. 1200
Gurin, Corneliu 1120 Kiseliov, Iurii 1371
Guţu, E. 1346 Koch Thomas, August Richard 1213
Guţuţui, Veaceslav 1149 Kouleshoff, Alexander 1201
Koval, Raisa 1202
H
Kuharuk, Ecaterina 1388
Hachi, Mihail 1051 Kulikovski, Lidia (îngrijirea ed.)
Hadârcă, Ion 1052 1035; (alcăt.) 1471-72
Hanganu, Lilia 1190 Kuzmina, Olga 1096
Hâncu, Andrei (alcăt., pref.) 1187
L
Hietsoi, Alexander 1223
Hîncu, Larisa 1074 Lapuşin, Raisa 1085
Hîncu, Rodica 1096 Lazăr, Liliana 1418
Hotineanu, V. 1344 Leahu, Tudor 1074
Leonte, Mihai 1426
I
Lepadatu, Cornel 1347
Iacob, Olimpia 1304 Liberman, M. A. 1209
Iarovoi, Valentina 1152, 1427 Lipcanu, Ludmila (alcăt.) 1248
Ilciuc, I. 1317 Lisnic, Vasile 1306
Ioisher, A. 1208 Losâi, O. 1277
Ioniţa, Veaceslav 1043 Lovatt, C. 1233
Iordanov, M. 1463 Luchianeţ, Olga 1192
Irimciuc, Olga 1480 Lungu, Olesea 1429
Isac, Oxana 1054-55 Lungu, Valeriu (îngrijirea ed.) 1207,
Istrati, M. 1404 1380, 1432
Iuşan, V. 1212 Lungulescu, Grigore 1426
Ivanov, Victoria 1305 Lupan, Ion (îngrijirea ed., red.) 1319
Izbeştschi, I. 1164 Lupaşcu, Tudor 1221
Lupu, Costică 1165
J
Lupu, Mariana 1166
Jalbă, Mariana 1291 Lutan, Vasile (alcăt., red.) 1300
183
Decembrie 2005 ≡ December 2005

M Moroşanu, Mihai 1298


Moskalenko, S. A. 1209
Maciuc, Vasile 1408
Motruc, Natalia 1259
Macri, Aurelia-Cristina 1443
Mruţ, Ivan Dmitri 1445
Madan, Natalia (alcăt.) 1033
Muhamed Vaser Al Omar Al Osman
Malai, Andrei 1417
1313
Malcoci, Anatol 1336
Mullen, Gary L. 1205
Malearovici, Arcadie (trad.) 1028-29
Munjiu, Oxana 1236-37
Maloman, Eugen 1347
Munteanu, Igor 1043
Manolache, C. 1075
Musteaţă, Alexandru 1348
Manole, Tatiana 1091
Musteaţă, Gh. 1344
Marian, Silvia 1083
Mariţ, Alexandru 1130 N
Maslobrod, Serghei 1232, 1234
Nacu, A. 1312
Matcovschi, Constantin (red.) 1267
Nacu, V. 1330
Mateicic, Victor 1308
Nastas, Raisa 1221
Mămăligă, Ilie 1131
Nechita, Elena 1025
Mărăscu, Elena 1481
Nedeff, Valentin 1426
Mărgineanu, Iurie 1132
Nenov, Ina (elab.) 1162
Mândâcanu, Virgil (coord.) 1179
Nesterov, Tamara 1433
Melenciuc, Dumitru (alcăt.) 1457-58
Nicolaescu, Ion (alcăt.) 1496
Melinte, Lidia 1309
Niculescu, Alexandru (expert) 1304
Melnic, Anatolie 1309
Niguleanu, Vasile 1313
Melnic, Andrea 1022
Nimineţ, Valer 1197
Menjucq, Michel 1105
Mereacre, I. 1212 O
Metaxa, I. 1351
Oancea, Vasile Dorin 1446
Micuşa, Diana 1023, 1025
Odoleanu, Natalia 1493
Mihai, Nicu (expert) 1426
Oineagra, Vasile 1314
Mihăilescu, Liliana Niculina 1444
Ojovan, Ala 1275, 1315
Mihu, I. 1310-11
Milcenco, Stela 1054-55 Olaru, Marieta 1168
Miron, Marina 1100 Olaru, Valentina 1169
Olărescu, Z. 1101
Miron, Viorel 1100
Olinâk, Ia. (pict.) 1468
Mironic, Ala (red.) 1148
Oprişan, Naie 1447
Moldovan, Elena 1167
O'Shea, Karen 1170
Moloşniuc, Alexandru 1204
Morari, Galina 1419 Osoianu, Iurie 1316
Moraru, Pavel 1504 Osoianu, Vera 1034
Moraru, Victor (coord.) 1137, 1139, P
1453
Palade, Gabriel 1171
184
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Paladi, Florentin 1206 Puiu, Ivan 1291


Palistrant, A. V. 1214 Putnoky, Solomeia 1262
Palistrant, M. E. 1214
R
Pamfilie, Rodica 1168
Paraschiv, Angela 1263, 1320 Racu, Aurelia (coord.) 1053
Paraschiv, Dorel Mihai 1106 Raevschi, Elena 1321
Partole, Claudia (1468) Raischi, Tudoriţa 1174
Pasechnic, T. 1210 Rapcea, Mihail (red.) 1396
Pasecinic, Victoria 1042 Răileanu, V. 1439
Pânzaru, Ludmila (red.) 1471-72 Rău, Alexe (alcăt., coord.) 1034
Pâslariuc, Virgil 1501 Redwing, J. 1366
Paşa, Lilia 1235 Remiş, Vladimir 1271
Perstniov, Nicolae 1399 Revenco, Valeriu 1322-23
Petcu, Tatiana 1459 Richicinschi, Iurie 1066, 1135
Petrovici, A. 1108 Robu, Iulian (trad.) 1437
Petrovici, S. 1108 Rogojinaru, Mariana 1290
Pituşcan, Feodosie 1422 Rojnoveanu, Gh. 1346
Plăcintă, Elena 1015 Roman, Alexandru (red.) 1136
Pleşca, V. 1310 Romanciuc, Ina 1324
Ploeşteanu, Constantin 1448 Romanenco, Doina 1466
Pobedinschi-Mihnevici, Natalia Romanov, A. M. 1239
1318 Roşca, Ala (coord.) 1041; 1285
Podoliuc, Tatiana (1455) Roşca, Ludmila 1067
Podstata, Josef 1325 Roşca, Rodica 1129
Pogonea, I. (trad.) 1270 Roşca, Simion (red.) 1067
Pogrebnoi, Serghei 1220 Rotaru, Nadejda (expert) 1174
Pop, Nicolae 1449 Rudic, V. (red.) 1257
Popa, Veaceslav 1372 Rusnac, Gheorghe 1176
Popescu, Emanoil 1133 Rusu, Boris 1415
Popescu, V. 1238 Rusu, Ion 1359
Popovici, Corneliu 1501 Rusu, Profirie 1294
Popovici, Mihai 1336
Porubin, Diana 1240 S
Postică, Gheorghe (coord.) 1505 Sadoveanu, M. 1487
Postolachi, Elena 1152, 1191-92 Salagor, Angela 1465
Postolatii, V. M. (red.) 1357 Samoilenco, Adelaida 1459
Postu, Marin 1484 Samotâia, Eugenia 1280
Prisacari, Viorel 1320 Sandu, A. 1212
Prodan, Rodica 1172 Sandul, A. 1277
Prunici, Petru 1494 Sava, Eugen (red.) 1490
Puech, Jean-Louis 1399 Savenco, L. 1101
185
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Sănduţă, Tatiana (red.) 1073 Strand, Jakub 1325


Sârbu, Olga 1076 Stratulat, Oleg 1421
Sârbu, Zinaida 1288 Stratulat, Petru 1317, 1327, (red.)
Scorţescu, Cătălina (red.) 1137 1352-53
Scutari, Corina 1267 Strelina, Inna (alcăt.) 1473
Secrieru, Angela 1102 Sturza, Rodica 1218, 1222
Secrieru, Vasile 1044-46 Subotin, I. 1147
Secrieru-Harbuzaru, Parascovia Subotin, S. 1147
1174 Suceveanu, Natalia (trad.) 1105
Serghienco-Ciobanu, Lidia (red.) Svetlicinâi, Larisa (alcăt.) 1500
1297
Ş
Shcerbacov, Victor A. 1205
Sheleg, A. U. 1362 Şalaru, Vasile (consultant) 1385
Simonov, Yurii A. 1225 Şavga, Larisa 1168
Sîrcu, Diana (trad.) 1105 Şcelcikova, Margarita (alcăt.) 1473
Slabu, Gheorghe 1024 Şipitco, Natalia 1334, 1347
Slabu, Valeria 1024 Şişcan, Constantin (1473)
Slătineanu, Laurenţiu 1364 Şişcanu, Gheorghe (red.) 1401
Smochină, Andrei (red.) 1139 Şişcanu, Ion (îngrijirea ed.) 1175
Sochircă, Zinaida (îngrijirea ed.) Şofransky, Zina 1193, 1430
1109, 1455 Ştefăneţ, Igor 1256
Sofroni, Dumitru 1354 Ştefăneţ, Mihail 1256, 1328
Sofronie, S. (red.) 1278 Ştefârţă, Anastasia 1401
Solomon, Dumitru (red.) 1099 Ştepa, Ştefan 1294
Soţchi, Natalia (alcăt.) 1455 Şufaru, Constantin 1440
Spânu, Anton 1276 Şuşu, Gheorghe 1103
Spânu, Ion 1416 Şuteu, Eronim (expert) 1304
Spinei, Aurelia 1301
Spinei, Ianina 1149 T
Spinei, Iurie 1301 Taran, Serghei 1415
Stancu, Mihai 1326 Tarlapan, Efim 1486
Stanila, Tatiana 1177 Tănase, Adrian 1335
Stavila, V. 1366 Tăutu, Aliona 1157
Stegărescu, V. 1195 Timoşco, Maria 1257
Stepaniuc, Victor 1136 Tinică, Gr. 1329
Stepanov, Veceslav (red.) 1063 Titov, Tamara 1328
Stepanov, Vitalie 1403 Todiraş, Mihail 1272, 1355
Stere, Constantin (1474) Todoroi, Dumitru 1025, 1027
Stirnberg, Nicole (elab.) 1476, 1479 Todoroi, Zinaida 1026
Stoianova, Tatiana (red.) 1064 Toma, Andrei 1107
Stranaol, Zdenek 1325 Tomuleţ, Valentin 1068
186
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Tonu, Maria (coord.) 1053 Vicol, Dragoş 1487


Topală, Ş. 1404 Vincent, John B. 1223
Topor, B. 1330 Vişnevschi, B. 1228
Traian, Florea (expert) 1426 Vizdogă, Tatiana 1129
Trofimov, Victoria 1076 Vladanov, Ion 1287
Trukhan, V. M. 1362 Voinu, Grigore (trad.) 1495
Turcov, E. 1108 Voloc, Nadejda 1240
Vrabie, Diana 1488
Ţ
Vrabie, Tatiana 1402
Ţapeş, Victor 1494 Vulpe, Elena (alcăt.) 1033
Ţapoc, Vasile (coord.) 1041
Z
Ţâbârna, C. 1344
Ţâbîrnă, Gheorghe 1307 Zagaevschi, Vitalie 1195; (pref.)
Ţâmpău, Victor 1174 1506
Ţiple, Dorina 1331 Zagaevschi, Vladimir (red.) 1506
Ţîbîrnă, Constantin 1348 Zagaievschi, Alexei 1506
Ţîbîrnă, I. 1332 Zagaievschi, Vasile 1506
Ţurcan, Aurica 1103 Zagnat, Vasile (red.) 1315
Ţurcan, Iuliu 1423 Zaharia, Victor 1134
Ţurcan, Nelly 1163 Zambiţchi, Dumitru 1078, 1097
Ţurcanu, Adela 1333 Zambiţchi, Mircea 1078
Ţurcanu, Ion 1069, 1496 Zamfir, Mircea 1328
Ţurcanu, V. 1090 Zasavitsky, E. A. 1226
Zelentsov, V. I. 1239
U
Zmuncila, Ludmila 1048
Ungureanu, Serghei 1334, 1347 Zosim, Alexandru 1140
Ungureanu, V. 1228
Б
Urban, Karel 1325
Ursachi, Eugeniu 1057, 1101 Бабарайка, Сергей (пер.) 1047
Ursu, Leonid (red.) 1204 Балабанова, Ан. (ред.) 1382-83,
Ursu, V. 1214 1431
Usturoi, Liubov (elab.) 1073 Балынский, Андрей 1016
Uvarova, Alla 1180 Баранов, С. А. 1215
Uzicov, Nina 1169 Барбэнягрэ, А. 1141
Белый, Н. А. 1142
V
Бешляга, И. И. 1227
Varzari, Pantelimon 1070 Бляндур, О. В. 1245, 1390
Vasilescu, Grigore (coord.) 1056; Бобанова, Ж. И. 1375
(îngrijirea ed.) 1138 Бодюл, Т. Д. 1143
Vatavu, Alexandru (coord.) 1439 Болога, О. А. 1375
Vârlan, Pavel 1373 Борш, Александру 1181-82
187
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Бочкарёв, В. С. 1492 Е
Булава, А. Н. (ред.) 1241
Журавлев, А. А. 1378-79
Буриан, Александр 1071
Бурцева, С. А. 1244, 1391 И
Буторов, И. В. (сост.) 1273
Иванов-Омский, В. И. 1374
Бырня, Павел П. 1491
Изворян, В. (ред.) 1431
В Имянитов, Евгений 1342
Ионова, И. А. (ред.) 1039
Василаке, Григоре 1028
Иордосопол, Е. И. 1405
Ватаманюк, Г. З. 1245
Вербицкий, О. Н. (сост.) 1273 К
Верхотуров, А. Д. 1376
Казак, В. В. 1361
Волковская, Мария 1485
Казак, В. Я. 1229
Волонтир, Нина 1495
Волчинский, В. К. 1143 Каранфил, В. Г. 1244-45, 1391
Врабие, Татьяна (сост.) 1242 Карпов, Т. (ред.) 1142
Кицул, И. (сост., ред.) 1425
Г Ковалев, В. В. 1381
Ковалёва, О. В. 1381
Галецкая, А. 1340
Когут, Ю. В. 1390
Георгицэ, Е. И. 1374
Кожокарь, Г. Г. 1098
Глоба, П. Г. 1377
Козырь, А. В. 1376
Гораш-Постикэ, Виорика 1485
Константинова, С. К. 1183
Горащенко, А. Ю. 1451
Коркоран, Рон 1047
Горбунов, А. И. 1451
Корма, В. 1144
Горобивская, М. 1104
Корой, Еуджен 1181-82
Грама-Томицэ, Анжела 1485
Кощуг, Гурий 1337
Грати, М. И. 1245
Краснобаев, Е. Н. 1227
Гремальски, Анатол 1028-29
Гремальски, Лудмила 1028-29 Л
Гуцу, А. 1084
Лакуста, И. Г. 1227
Гэрбэлэу, Н. В. 1375
Лалыкин, Н. В. 1229
Д Лунева, В. П. 1376
Львовский, Е. 1058
Дергачёв, В. А. 1492
Диденко, А.1084 М
Дикусар, А. И. 1377
Маслоброд, С. Н. 1243, 1244, 1394
Доду, Д. 1338
Массон, В. М. (ред.) 1492
Донская, Анна 1337
Мисько, Степан 1456, 1467
Дорогая, Ирина 1087, 1412
Мунтян, Е. М. 1405

188
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Мустяцэ, Григорий (сост., ред.) Ф


1242
Фурдуй, Ф. И. (1258)
О
Х
Одоляну, Наталья 1495
Халабуденко, О. А. 1146
П Хрищева, Ирина 1412
Парфентьева, Алла 1088 Ш
Паршутин, В. В. 1360
Шаповалов, Б. А. 1080, 1424
Попович, Г. 1340
Шаповалова, Т. М. 1424
Попонова, О. Б. 1378-79
Шит, Б. М. 1378-79
Порческу, Г. С. 1247
Шит, М. Л. 1378-79
Постолаки, А. 1339
Шишкан, Константин (1473)
Постолаки, И. Т. 1374
Шолтоян, Н. С. 1360
Присакарь, А. С. 1390
Шофрон, Лариса 1060
Р Шпитальник, С. (сост., пер.) 1489
Штемберг, М. И. 1356
Редозубова, О. О. 1377
Шуткин, Владимир 1342
Романчук, Алексей 1059
Ротару, А. Х. 1274 Я
Ротару, О. (ред.) 1142
Язловецкий, Игорь 1392, 1405
Русу, Г. 1340
Яковлева, Ираида 1337
Рымбу, Николае 1495
Рябой, Татьяна Ф. 1491
С
Савельева, Г. 1084
Садовей, Н. (ред.) 1145
Сапфиров, С. Г. 1382-83
Сидельникова, С. П. 1360
Симинович, В. П. 1341
Скутельник, В. М. 1451
Сорочан, О. П. 1079
Софрони, Мирчя 1342
Степанов, Вячеслав 1194
Стынгэ, Ала 1181-82
Суменкова, В. В. 1405
Т
Тузлукова, Анжела 1406

189
Decembrie 2005 ≡ December 2005

190
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de titluri la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 4-2005

Alexei Barbăneagră 1109


Biblografia Naţională a Moldovei 1031-32
Claudia Partole 1468
Din scrierile de referinţă ale lui Ion Druţă 1469-70
Elaborări ştiinţifice reprezentative 1275
Enescu – însăţi muzica : marea, imensă muzică 1033
Inventatorii Universităţii Tehnice a Moldovei 1015
Iurie Colesnic 1471
Lista lucrărilor ştiinţifice publicate de profesorul universitar Anton Spânu 1276
National Bibliography of Moldova 1031-32
Petru Cărare 1472
Tatiana Podoliuc 1455
The State University of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemiţanu" at 60th aniversary
1248
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" la 60 de ani 1248
Бибилиография научных работ С. Д. Мисько 1456
Рыцарь Великого Книжества : Константин Шишкан – жизнь, творчество, оценки, ис-
след. 1473

191
Decembrie 2005 ≡ December 2005

CRONICA RECENZIILOR REVIEW ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

2005
SEPTEMBRIE-DECEMBRIE NR 4 SEPTEMBER-OCTOBER
(125-167)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
125. Киреев, Александр. Епархии и Архиереи Русской Православ-
ной Церкви в 1943-2005 годах. – М., 2005. – 544 р.
Melinti, Maxim // Altarul credinţei. – 2005. – 31 dec. – P. 8.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
32 POLITICĂ
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
126. Dungaciu, Dan. Moldova ante portas. – Bucureşti : Tritonic, 2005
Sergentu, Octavian // Glasul naţiunii. – 2005. – 29 dec. – P. 2, 11.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
127. Чайковский, А. С. Плен. За чужие и свои грехи : (Военноплен-
ные и интернированные в Украине 1939-1953 гг.). – Киев : Парламентское изд-
во, 2005. – 972 p.
Демир Драгнев, Михаил Быргэу, Василий Флоря // Закон и жизнь. –
2005. – Nr 11. – P. 58.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
128. Botnaru, Teodor. Istoria serviciilor secrete / Teodor Botnaru,
Alexandru Ganenco. – Ch. : Museum, 2004. – 220 p.

192
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Gheorghiţă, Eugen. O carte – filozofie a securităţii contemporane //


Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 29 noiemb. – P. 12.

129. Rusnac, Alexei. Aspecte ale teoriei securităţii. – Ch. : Fundaţia


Draghiştea, 2005. – 216 p.
Colesnic, Iurie. Un veritabil manual pentru teoria securităţii // Ora satului. –
2005. – Noiemb. (Nr 18). – P. 15.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
130. Popa, Iulius. Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi (1945-
2005). – Ch. : Litera, 2005. – 389 p.
Jitaru, Valentin. Un ghid remarcabil al fenomenului universitar bălţean //
Lit. şi arta. – 2005. – 15 dec. – P. 8.
Rusu, Tudor. Iulius Popa imortalizându-şi Alma Mater, dar şi numele său
propriu Rusu // Făclia. – 2005. – 5 noiemb. – P. 5.

131. Stici, Ion. Academicianul Gheorghe Palade : Omul care naşte


dimineţi. – Ch., 2005. – 382 p.
Ciocanu, Anatol. Un pilon al medicinii naţionale // Lit. şi arta. – 2005. – 6
oct. – P. 6-7.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


391/395 Etnografie
132. Калашникова, Н. М. Народный костюм : (семиотические функ-
ции). – Москва : Сварог и К, 2002. – 374 p.
Постолаки, Елена // Rev. de etnografie. – 2005. – Nr 1. – P. 305-307.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
572 Antropologie
133. Popoiu, Paula. Antropologia habilitatului în Dobrogea. Om – natură
– cultură. – Bucureşti : Oscar Print, 2001. – 593 p.

193
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Nicolae, Cătălin // Rev. de etnografie. – 2005. – Nr 1. – P. 302-304.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
616 Patologie. Medicină clinică
134. Цыбырнэ, Г. А. Клиническая онкология. – Ch., 2005. – 828 p.
Iacovleva, I. // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 3. –
P. 161-162

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


75/76 PICTURĂ
135. Bulat, Vladimir. Ochiul de veghe : pliurile artei basarabene actuale.
– Ch. : Cartier, 2005. – 208 p.
Hostiuc, Constantin. Club&Tusovka vs PC2 // Contrafort. – 2005. – Sept.-
Oct. (Nr 9-10). – P. 29.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
136. Colesnic-Codreanca, Lidia. Limba română în Basarabia (1812-
1948). – Ch. : Museum, 2003. – 151 p.
Ciocanu, Ion. Două cărţi ca două aripi în zbor... // Lit. şi arta. – 2005. – 20
oct. – P. 4.

137. Colesnic-Codreanca, Lidia. Sociolingvistica : mic dicţionar


terminologic. – Ch. : Museum, 2002. – 47 p.
Ciocanu, Ion. Două cărţi ca două aripi în zbor... // Lit. şi arta. – 2005. – 20
oct. – P. 4.

194
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.112.2 Literatură germană
138. Saurer, Andreas. Berg mit Madonna = Munte cu Madonna. –
Oradea, 2005.
Chiper, Grigore. Muntele cu Madonna, văile cu Giacometti // Contrafort. –
2005. – Sept.-Oct. (Nr 9-10). – P. 5.

821.135.1 Literatură română


139. Barbu, Marian. Provizii de soare. – Craiova : Scrisul românesc,
2004.
Dinescu, Viorel. "Urmele vechilor flăcări" // Lit. şi arta. – 2005. – 24
noiemb. – P. 5.

140. Cistelecan, Al. Al doilea top. – Bucureşti : Aula, 2004.


Creţu, Tudor. Topul după Cistelecan // Contrafort. – 2005. – Sept.-Oct. (Nr
9-10). – P. 8.

141. Grati, Aliona. Magda Isanos : eseu despre structura imaginarului. –


Ch. : Prut Internaţional, 2004. – 100 p.
Burlacu, Alexandru. Despre structura imaginarului în poezia Magdei
Isanov // Lit. şi arta. – 2005. – 6 oct. – P. 4.

142. Plăeşu, Dan. Muntele personal : [comedii]. – Galaţi : Pax aura


mundi, 2005.
Dinescu, Viorel. Replici cu reverberaţii // Lit. şi arta. – 2005. – 13 oct. – P.
4.

143. Ranga, Dana. Stop – din pauzele lui Sisif. – Cluj-Napoca : Limes,
2005.
Chiper, Grigore. "Un colaj din fragmente de realitate" // Contrafort. – 2005.
– Noiemb.- Dec. (Nr 11/12). – P. 5.

195
Decembrie 2005 ≡ December 2005

821.135.1(477.85) Literatura română din Bucovina de Nord


144. Mintencu, Dumitru. Timpul tăindu-şi nasturii de la cămaşă :
[poeme]. – Ch. : Arc, 2003. – 29 p.
Dinescu, Viorel. Prima verbă // Lit. şi arta. – 2005. – 27 oct. – P. 4.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


145. Bobeică, Constantin. Între stele şi ţărână. – Ch. : Pontos, 2004. –
468 p.
Pohilă, Vlad. O carte pentru delectare, dar mai ales – de învăţătură // Lit. şi
arta. – 2005. -- 1 dec. – P. 8.

146. Cibotaru, Mihail Gh. Eclipsa. – Timişoara : Augusta, 2005.


Ciocanu, Anatol. Smulşi din vatra strămoşească // Lit. şi arta. – 2005. – 10
noiemb. – P. 4.

147. Ciobanu-Vieru, Valerian. Potop din senin. – Ch. : Pontos, 2005. –


103 p.
Palladi, Tudor. La un "potop" de dragoste // Lit. şi arta. – 2005. – 17
noiemb. – P. 4.

148. Corobca, Liliana. Un an în Paradis. – Bucureşti : Cartea


Românească, 2005.
Chiper, Grigore. Un roman din trend // Contrafort. – 2005. – Noiemb.- Dec.
(Nr 11/12). – P. 5.

149. Dabija, Nicolae. Bezna vine de la Răsărit. – Craiova : Ed. Fundaţiei


"Scrisul românesc", 2005.
Josu, Nina. "Bezna vine de la Răsărit" de Nicolae Dabija // Lit. şi arta. –
2005. – 29 dec. – P. 1.

150. Dascăl, Valeria. Antisomn : [microroman]. – Ch. : Pontos, 2005.


Slutu-Soroceanu, Nina. Esenţele tari ale miezului de viaţă // Lit. şi arta. –
2005. – 17 noiemb. – P. 6.

151. Hristov, Horia. Câinele care păzeşte somnul : [versuri]. – Ch. :


Cartier, 2005. – 96 p.

196
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Chiper, Grigore. Însemnări din casa poeziei // Contrafort. – 2005. – Sept.-


Oct. (Nr 9-10). – P. 5.
Ţurcanu, Lucia. Horia Hristov : Poezia sinelui ce se vrea avortat // Jurnal
de Chişinău. – 2005. – 28 oct. – P. 12.

152. Josanu, Efim. Cum poţi deveni rege : [versuri]. – Ch. : Bons
Offices, 2005. – 411 p.
Ciobanu, Raisa. Niciodată nu-i târziu / Raisa Ciobanu // Lit. şi arta. – 2005.
– 24 noiemb. – P. 6.

153. Rucan, Lora. La ce, suflete, gândeşti : [versuri]. – Timişoara, 2005.


Ţopa, Efimia. O poezie a sufletului răvăşit // Lit. şi arta. – 2005. – 3
noiemb. – P. 5.

154. Savin, Tatiana. Dezleagă-mi Lacrima : [versuri]. – Ch. : Pontos,


2005. – 72 p.
Rusu, Nicolae. Evadare din lacrimă // Lit. şi arta. – 2005. – 10 noiemb. – P.
5.

155. Tăzlăuanu, Valentina. Discursuri paralele : [eseuri]. – Ch. : Arc,


2005. – 214 p.
Nechit, Irina. Fascinaţia eseului // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 2 dec. – P.
10.

156. Ţopa, Efimia. Dedublarea Herei. – Timişoara : Augusta, 2004.


Palladi, Tudor. Cuvintele dedublării metaforice // Lit. şi arta. – 2005. – 24
noiemb. – P. 4.

157. Zaporojanu, Ada. Legănuţ pe rămurea. – Ch. : Pontos, 2005. – 95


p.
Neagu, Manole. Sub pivotul deschiderii totale // Lit. şi arta. – 2005. – 20
oct. – P. 4.

821.135.1(478).09 Critică şi istorie literară


158. Stamati-Zaharia, Viorica. Eseu despre proza lui Vlad Ioviţă. –
Timişoara : Augusta, 2005.

197
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Burlacu, Alexandru. Un eseu despre Sahara lui Ioviţă // Lit. şi arta. – 2005.
– 22 dec. – P. 8.
Grati, Aliona. "Un hectar de umbră pentru Sahara" // Contrafort. – 2005. –
Noiemb.- Dec. (Nr 11/12). – P. 10.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


159. Шишкан, К. Б. Нитью дыхания : роман. – Ch., 2004. – 176 p.
Прокоп, С. П. Человек, отдающий себя людям // Acad. de Şt. a
Moldovei. Anuarul Inst. de Cercet. Interetnice : Vol. 5. – Ch., 2004. – P. 162-164. –
[05-2376]

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
160. Spinei, Victor. Marile migraţii din estul şi sud-estul Europei în
secolele IX-XIII. – Iaşi : Ed. Univ. "Al. I. Cuza", 1999. – 218 p.
Gorodenco, Anatol // Interferenţe cultural-cronologice în spaţiul nord-
pontic. – Ch., 2003. – P. 385-386. – [05-2329]

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
161. Djuvara, Neagu. Există istorie adevărată? Despre "relativitatea
generală" a istoriei : eseu de epistemologie. – Bucureşti : Humanitas, 2004.
Platon, Alexandru-Florin. Cât de relativă este cunoaşterea istorică? //
Contrafort. – 2005. – Sept.-Oct. (Nr 9-10). – P. 6.

162. Ţvircun, Victor. Viaţa şi activitatea contelui Toma Cantacuzino. –


Ch. : Univers Pedagogic, 2005. – 160 p.
Iachim, Ion. Un diplomat în fotoliu de ministru // Ora satului. – 2005. –
Noiemb. (Nr 18). – P. 13.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


163. Lilla, Mark. Spiritul nesăbuit. Intelectualii în politică / trad. din lb.
engl. de Mona Antohi; studiu introd. de Sorin Antohi. – Iaşi : Polirom, 2005.
Platon, Alexandru-Florin. Intelectualii şi puterea // Contrafort. – 2005. –
Noiemb.- Dec. (Nr 11/12). – P. 6.
198
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

164. Гуцул, Н. Ф. Они сражались за Молдову. – Ch., 2004. – 176 p.


Репида, Л. Е. Ценный научный труд по исследованию истории Вели-
кой Отечественной Войны на территории Молдовы // Acad. de Şt. a Moldovei.
Anuarul Inst. de Cercet. Interetnice : Vol. 5. – Ch., 2004. – P. 157-161. – [05-2376]

94(=135.1) Istoria românilor


94(=411.16) Istoria evreilor
165. Bekker, Mihail. Exemple de omenie. – Ch. : Pontos, 2004. – 107 p.
Druţă, Boris. Exemplele de omenie ale lui Mihail Bekker // Lit. şi arta. –
2005. – 15 dec. – P. 5.

94(478) Istoria Republicii Moldova


166. Furtună, Alexandru. Horodişte : file din ist. satului. – Ch. : Cartea
Moldovei, 2005. – 364 p.
Palladi, Tudor. Triunghiul horodiştean al nordului, sau De la C. Stere la I.
Druţă şi G. Vieru // Săptămîna. – 2005. – 21 oct. – P. 9.

167. Moraru, Anton. Istoria satului Bravicea : [monogr.] / Anton Moraru,


Nadia Pruteanu. – Ch. : Cartier, 1997. – 164 p.
Iachim, Ion. Panglicari şi iluminişti // Ora satului. – 2005. – Oct. (Nr 17). –
P. 13.

199
Decembrie 2005 ≡ December 2005

INDEX DE NUME LA "CRONICA RECENZIILOR" NR 4-2005

A G
Antohi, Mona (trad.) 163 Ganenco, Alexandru 128
Antohi, Sorin (pref.) 163 Gheorghiţă, Eugen 128
Gorodenco, Anatol 160
B
Grati, Aliona 141, 158
Barbu, Marian 139
H
Bekker, Mihail 165
Bobeică, Constantin 145 Hostiuc, Constantin 135
Botnaru, Teodor 128 Hristov, Horia 151
Bulat, Vladimir 135
I
Burlacu, Alexandru 141, 158
Iachim, Ion 162, 167
C
Iacovleva, I. 134
Cantacuzino, Toma 162 Ioviţă, Vlad (158)
Chiper, Grigore 138, 143, 148, 151 Isanov, Magdei (141)
Cibotaru, Mihail Gh. 146
J
Ciobanu, Raisa 152
Ciobanu-Vieru, Valerian 147 Jitaru, Valentin 130
Ciocanu, Anatol 131, 146 Josanu, Efim 152
Ciocanu, Ion 136-37 Josu, Nina 149
Cistelecan, Al. 140
Colesnic, Iurie 129 M
Colesnic-Codreanca, Lidia 136-37 Mark, Lilla 163
Corobca, Liliana 148 Melinti, Maxim 125
Creţu, Tudor 140 Mintencu, Dumitru 144
Moraru, Anton 167
D
Dabija, Nicolae 149 N
Dascăl, Valeria 150 Neagu, Manole 157
Dinescu, Viorel 139, 142, 144 Nechit, Irina 155
Djuvara, Neagu 161 Nicolae, Cătălin 133
Druţă, Boris 165
Druţă, I. (166) P
Dungaciu, Dan 126 Palade,Gheorghe (131)
F Palladi, Tudor 147, 156, 166
Platon, Alexandru-Florin 161, 163
Furtună, Alexandru 166 Plăeşu, Dan 142
Pohilă, Vlad 145

200
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Popa, Iulius 130 Д


Popoiu, Paula 133
Драгнев, Демир 127
Pruteanu, Nadia 167
К
R
Калашникова, Н. М. 132
Ranga, Dana 143
Киреев, Александр 125
Rucan, Lora 153
Rusnac, Alexei 129 П
Rusu, Nicolae 154
Постолаки, Елена 132
Rusu, Tudor 130
Прокоп, С. П. 159
S
Р
Saurer, Andreas 138
Репида, Л. Е. 164
Savin, Tatiana 154
Sergentu, Octavian 126 Ф
Slutu-Soroceanu, Nina 150
Spinei, Victor 160 Флоря, Василий 127
Stamati-Zaharia, Viorica 158 Ц
Stere, C. (166)
Stici, Ion 131 Цыбырнэ, Г. А. 134

T Ч

Tăzlăuanu, Valentina 155 Чайковский, А. С. 127

Ţ Ш

Ţopa, Efimia 153, 156 Шишкан, К. Б. 159


Ţurcanu, Lucia 151
Ţvircun, Victor 162
V
Vieru, G. (166)
Z
Zaporojanu, Ada 157
Б
Быргэу, Михаил 127
Г
Гуцул, Н. Ф. 164

201
Decembrie 2005 ≡ December 2005

CRONICA PUBLICAŢIILOR DE MUSIC


NOTE NOTES ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

2005
IULIE-DECEMBRIE NR 2 JULY-DECEMBER
(33-47)

2 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DE MUZICĂ VOCALĂ


33. Manea-Cernei, Eugenia
Lângă rugurile Toamnei... : Cerească-i dragostea dintâi : Culeg. de
cântece pe versurile poeţilor români / melodii : Eugenia Manea-Cernei; coord., il.,
concepţ. graf. : Ana Manole; red. muz., postfaţă : Andrei Tamazlâcaru; notografiere
: Ludmila Paciulia, Anatol Rudei; cop. : Nicolae Sârbu; Uniunea Muzicienilor din
Rep. Moldova. – Ch. : Tipogr. "Reclama", 2005. – 158, [1] p. : n. muz.; 21 cm.
Ind. de aut. p. 146.
ISBN 9975-937-40-3
1 000 ex. – [05-1723]

7 PUBLICAŢII METODICE CU NOTE LA DISCIPLINELE MUZICAL-


ISTORICE ŞI TEORETICE. SOLFEGII ŞI DICTĂRI. LUCRĂRI MUZICALE
ÎN PUBLICAŢII DE MUZICOLOGIE ŞI METODICE MUZICALE
34. Borş, Alexandru
Educaţie muzicală : cl. a 2-a : Ghidul învăţătorului / Alexandru Borş, Eugen
Coroi, Ala Stângă; comisia de evaluare : Marina Moraru, ...; Min. Educaţiei,
Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Î. E.-P. "Ştiinţa", 2005 (Combinatul
Poligr.). – 91 p. : n. muz., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 91 (12 tit.)
ISBN 9975-67-511-5
[05-1463]
202
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

35. Borş, Alexandru


Educaţie muzicală : Man. pentru cl. a 2-a / Alexandru Borş, Eugen Coroi;
comisia de evaluare : Marina Moraru, ...; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al
Rep. Moldova. – Ch. : Î.E-P. "Ştiinţa", 2005 (Combinatul Poligr.). – 95, [1] p. : il.
color., n. muz.; 24 cm.
ISBN 9975-67-510-7
[05-1414]

36. Borş, Alexandru


Educaţie muzicală : Man. pentru cl. 5-a / Alexandru Borş, Eugen Coroi;
comisia de evaluare : Marina Moraru,...; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al
Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2005 (Combinatul Poligr.). – 103 p. : il. color.,
n. muz.; 24 cm.
ISBN 9975-67-495-X
[05-1266]

37. Enescu – însăşi muzica : marea, imensa muzică. Bibliogr. selectivă


: (Din col. bibl. publice "Onisifor Ghibu") / Bibl. Mun. "Bogdan Petriceicu Hasdeu",
Bibl. Publică "Onisifor Ghibu"; alcăt. : Elena Vulpe, Natalia Madan. – Ch. : S. n.,
2005. – 67 p.; 30 cm. – (2005 – Anul Int. George Enescu). – [05-2069]

38. Muzica academică moldovenească la începutul mileniului trei =


Молдавская современная музыка на пороге третьего тысячелетия / Uniunea
Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova; alcăt. : Irina Ciobanu-Suhomlin. – Ch. :
Primex Com, 2003. – 16 p.; 20 cm.
Text paral. : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Cu autogr.
ISBN 9975-9515-2-X
100 ex. – [05-1575]

8 NOTE MUZICALE PUBLICATE ÎN CĂRŢI ŞI SERIALE


39. Bujniţă, Ioan. Floare vie şi izvor : (Cântec pascal pentru copii) /
versuri, muz. : Ioan Bujniţă // Florile dalbe. – 2005. – Apr. (Nr 15). – P. 4.

40. Busuioc, Larisa. Love stories : [resursă electronică : [cântece] /


Larisa Busuioc. – Ch. : S. n., 2005.
203
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Audio CD-rom : sd., col.; în container, 14 x 12 cm


Cerinţe sistem : Win 98/2000/XP, 8 MB RAM, CD-rom drive; 16-bit sound
card
Cuprins : 1. Ultima noapte / muz. : Anatol Lupu; text : Anişoara Iacub. 2.
Samba / muz. : Veaceslav Daşevschi; text : Ianuş Ţurcanu. 3. Помнишь / muz., text
: Georgeta Voinovan. 4. Între plânsete şi glume / text : Vsevolod Cernei. 5. Тебе /
muz., text : Veaceslav Daşevschi; 6. Lady / muz. : Valeriu Motovilnic; text :
Vsevolod Cernei. 7. Мой сон / muz., text : Veaceslav Daşevschi; 8. Blues / muz. :
Anatol Lupu; text : Anişoara Iacub. 9. Eu tot mai cred în iubire / muz., text : Ioana
Sulac. 10. My funny Valentine / muz. : R. Rodgers. 11. Исповедь / muz., text :
Veaceslav Daşevschi; 12. Встреча / muz., text : Veaceslav Daşevschi; 13. Blues /
muz. : Nicolae Carajia; text : Vsevolod Cernei. 14. Dragostea e în suflet / muz. :
Valeriu Motovilnic; text : Veaceslav Madan. 15. Vorbe-n vânt / muz. : Anatol Lupu;
text : Anişoara Iacub.
[05-1 M]

41. Corcinschi, Oleg. Dintre sute de catarge / muz. : Oleg Corcinschi;


versuri : Mihai Eminescu // Lit. şi arta. – 2005. – 13 ian. – P. 4.

42. Radu, Daria. Hristos a înviat! : [cântece creştine] / muz. : Daria Radu;
text : Efim Bivol // Florile dalbe. – 2005. – Apr. (Nr 16). – P. 7.

43. Vieru, Grigore. Un cer de ani; Hai să ne jucăm; Zice cucul sus pe
ram; Măicuţa mea; Ruda mea; Bunicii; Unde-mi este drag să cînt / Grigore Vieru //
Noi. – Ch., 2005. – Nr 1. – P. 8-9.

44. Vieru, Grigore. Cântarea copilăriei / versuri şi melodie : Grigore Vieru


// "a"Mic". – Ch., 2005. – Nr 2 (136). – P. 3. – Idem în lb. rusă

45. Борш, Александру


Музыкальное воспитание : Учеб. для 3 кл. / Александру Борш, Еуджен
Корой; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2004 (Tipogr.
"Tipopres"). – 103, [1] p. : il. color., n. muz.; 24 cm.
ISBN 9975-67-436-4
[05-1356]

46. Борш, Александру

204
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Музыкальное воспитание : Учеб. для 5-го кл. / Александру Борш, Еуд-


жен Корой; trad. din lb. rom. : Tatiana Berezovicova; comisia de evaluare : Marina
Moraru, ...; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P.
"Ştiinţa", 2005 (Combinatul Poligr.). – 103, [1] p. : il. color., n. muz.; 24 cm.
ISBN 9975-67-515-8
[05-1425]

47. Кроитору, Сержиу


Музыкальное воспитание : Учеб. для 4 кл. / Сержиу Кроитору; trad. din
lb. rom. : Tatiana Berezovicova; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep.
Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2005 (Combinatul Poligr.). – 142, [2] p. : il. color.,
n. muz.; 24 cm.
ISBN 9975-67-497-6
[05-2154]

205
Decembrie 2005 ≡ December 2005

INDEX DE NUME LA "CRONICA PUBLICAŢIILOR DE NOTE" NR 2-2005

B R
Berezovicova, Tatiana 46-47 Radu, Daria 42
Bivol, Efim 42 Rodgers, R. (muz.) 40
Borş, Alexandru 34-36 Rudei, Anatol (notografiere) 33
Bujniţă, Ioan 39
S
Busuioc, Larisa 40
Sârbu, Nicolae (pict.) 33
C
Stângă, Ala 34
Carajia, Nicolae (muz.) 40 Sulac, Ioana 40
Cernei, Vsevolod 40
T
Ciobanu-Suhomlin, Irina (alcăt.) 38
Corcinschi, Oleg 41 Tamazlâcaru, Andrei (red., postf.) 33
Coroi, Eugen 34-36
Ţ
D
Ţurcanu, Ianuş 40
Daşevschi, Veaceslav 40
V
E
Vieru, Grigore 43-44
Eminescu, Mihai 41 Voinovan, Georgeta 40
Enescu, George (37) Vulpe, Elena (alcăt.) 37
I Б
Iacub, Anişoara 40 Борш, Александру 45-46
L К
Lupu, Anatol (muz.) 40 Корой, Еуджен 45-46
Кроитору, Сержиу 47
M
Madan, Natalia (alcăt.) 37
Madan, Veaceslav 40
Manea-Cernei, Eugenia 33
Manole, Ana (coord., pict.) 33
Moraru, Marina (expert) 34-36, 46
Motovilnic, Valeriu (muz.) 40
P
Paciulia, Ludmila (notografiere) 33
206
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA PUBLICAŢIILOR DE FINE ARTS PUBLICATION


ARTĂ PLASTICĂ ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

2005
IULIE-DECEMBRIE NR 2 JULY-DECEMBER
(1-354)

1 PLACARDE (PLASTICE). CZU 084.5


1. Bani de buzunar = Карманные деньги : nu rata şansa de a deveni
mai bogat! : [placardă] / Tutun-CTC. – Ch. : S. n., 2005. – Text paral. : lb. rom., rusă
: Ofset color; 30 x 42 cm. – [05-94A]

2. Biblioteca ASEM bibliotecă depozitară a Băncii Mondiale în


Moldova : [placardă] / Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. –
Ofset color; 30 x 42 cm. – [05-123A]

3. Cartier începe de la caracter : [placardă] / Cartier SRL. – Ch. :


Cartier, 2005 (Combinatul Poligr.). – Ofset color.; 21 x 50 cm. – [05-260A]

4. 2005 : RRM [Reforma regulatorie în Moldova] : [placardă]. – Ch. :


Tiparniţa SRL, 2005. – Ofset color; 68, 5 x 50 cm. – [05-102]

5. Fotoscopii, 2005 : Fotogr. realizate de tineri / UNI CEF, Centrul


Media pentru Tineri; coord. : Veronica Boboc; concepţia graf. : Lică Sainciuc;
imagini : Alex Botezatu, ... – Ch. : S. n., 2006 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – [37] p. :
fotogr. color.; 22 x 26 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Comitetului German pentru UNICEF
ISBN 9975-9822-4-7
1 000 ex. – [05-2020]

6. Invincom : Дань традициям : [placardă] / Invincom SRL. – Ch. : S.


n., 2004. – Ofset color; 90 x 30 cm. – [A 04-112]

207
Decembrie 2005 ≡ December 2005

7. Mediere şcolară : [placardă] / Soc. Independentă pentru Educaţie şi


Drepturile Omului (SIEDO). – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color.; 90 x 60 cm. – Apare
cu sprijinul financ. al Fundaţiei CORDAID din Olanda. – [05-32A]

8. Poluarea auto : care este soluţia? : Iniţiativa Uniunii Europene sub


genericul "În oraş, fără automobilul meu" : [placardă] / Min. Ecologiei şi Resurselor
Naturale", Inspectoratul Ecologic de Stat. – Ch. : Licorn SRL, 2005. – Ofset color;
50 x 70 cm. – [05-188A]

9. Principiile unui bun profesor : [placardă] / Soc. Independentă pentru


Educaţie şi Drepturile Omului (SIEDO). – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color.; 72 x 55
cm. – Apare cu sprijinul financ. al Dep. de Stat al SUA (Univ. IOWA din SUA). –
[05-33A]

10. Space : Teatrul de dans în spectacolul "Renaşterea" : 22 dec.


[2005], 18.00 Teatrul de Operă şi Balet : [placardă]. – Ch. : Patriot Studio, 2005. –
Ofset color.; 49 x 34 cm. – [05-235 A]

11. 6 martie 2005! : Hai la vot : [publicitate electorală] : [placardă]. – Ch.


: S. n., 2005. – Puzzle din 12 frânturi într-un plic : color; 21 x 29 cm. – Cuprins: yes
la vot pentru că toţi bărbaţii fac asta! yes la vot pentru că e cool! yes la vot pentru
că e la modă! yes la vot pentru că ştiu! yes la vot pentru că e treabă serioasă! yes
la vot pentru că sunt tânără!. – [05-56A]

12. Ştiinţa : Întreprinderea editorial-poligrafică : [placardă]. – Ch. : Î.E.-


P. "Ştiinţa", 2005 (Combinatul Poligr.). – Ofset color; 80 x 60 cm. – [05-104A]

13. Un bun cetăţean : este. acţionează. ştie : [placardă] / Soc.


Independentă pentru Educaţie şi Drepturile Omului (SIEDO). – Ch. : S. n., 2005. –
Ofset color.; 60 x 43 cm. – Apare cu sprijinul financ. al Dep. de Stat al SUA (Univ.
IOWA din SUA). – [05-31A]

14. Vatra noastră : (imnul satului Zaim) : Satul Zaim, raionul Căuşeni
(judeţul Tighina) atestat la 22 mart. 1535 cu denumirea Oale : [placardă] / aut. :
Silviu Tabac; coaut. : Ion Găină, Valeriu Balan; pict. : Iurie Caminschi. – Ch. : S. n.,
2005. – Cu dedicaţie. – Ofset color; 11 x 14 cm. – [05-91A]

208
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

15. Vatra noastră : (imnul satului Zaim) : Satul Zaim, raionul Căuşeni
(judeţul Tighina) atestat la 22 mart. 1535 cu denumirea Oale : [placardă] / aut. :
Silviu Tabac; coaut. : Ion Găină, Valeriu Balan; pict. : Iurie Caminschi. – Ch. : S. n.,
2005. – Cu dedicaţie. – Ofset color; 21 x 29 cm. – [05-92A]

16. 10 lucruri pe care nu le ştiaţi despre Banca Mondială în Moldova :


[placardă] / Banca Mondială în Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color; 60 x 84
cm. – [05-124A]

17. Алфавит : [placardă]. – Ch. : S. n., 2005 (Combinatul Poligr.). –


Ofset color; 63 x 44 cm. – [05-210A]

18. Чтобы не заразиться птичьем гриппом, следуйте нескольким


простым правилам : [placardă] / М-во сел. хоз-ва и пищевой пром-ти, М-во
здравоохранения и соц. защиты. – Ch. : Epigraf SRL, 2005. – Ofset color.; 30 x
42 cm. – [05-243 A]

Semne de carte
19. Acceptă un compliment, ascultă-ţi prietenii, aminteşte-ţi întotdeauna
că nu eşti singur : [semn de carte] / Bons Offices SRL. – Ch. : Bons Offices SRL,
2005. – Ofset color; 18 x 7 cm. – [05-191A]

20. Aquarelle, 2006 : Мой любимый журн. Молдовы : [calendar] /


Graffiti-Studio SRL. – Ch. : Graffiti-Studio SRL (Tipogr. or. Kiev, Ucraina). – Ofset
color., 78 x 49 cm. – [05-227 A]

21. Casa Editorial-poligrafică "Bons Offices" : elab. şi tipăreşte la


comanda Dvs. etichete, pliante publicitare, cărţi, calendare, formulare etc. : [semn
de carte]. – Ch. : : Bons Offices SRL, 2005. – Ofset color; 14 x 6 cm. – [05-192A]

22. Balanţă = Весы : [semn de carte] / Centrul Cosmologic. – Ch. :


Paladi F. ÎI, 2005 (CEP USM). – Ofset color; 14 x 4 cm. – [05-158A]

23. Berbec = Овен : [semn de carte] / Centrul Cosmologic. – Ch. :


Paladi F. ÎI, 2005 (CEP USM). – Ofset color; 14 x 4 cm. – [05-159A]

209
Decembrie 2005 ≡ December 2005

24. Cal = Лошадь : [semn de carte] / Centrul Cosmologic. – Ch. : Paladi


F. ÎI, 2005 (CEP USM). – Ofset color; 14 x 4 cm. – [05-170A]

25. Capră = Овца : [semn de carte] / Centrul Cosmologic. – Ch. : Paladi


F. ÎI, 2005 (CEP USM). – Ofset color; 14 x 4 cm. – [05-171A]

26. Capricorn = Козерог : [semn de carte] / Centrul Cosmologic. – Ch. :


Paladi F. ÎI, 2005 (CEP USM). – Ofset color; 14 x 4 cm. – [05-160A]

27. Câine = Собака : [semn de carte] / Centrul Cosmologic. – Ch. :


Paladi F. ÎI, 2005 (CEP USM). – Ofset color; 14 x 4 cm. – [05-172A]

28. Cocoş = Петух : [semn de carte] / Centrul Cosmologic. – Ch. :


Paladi F. ÎI, 2005 (CEP USM). – Ofset color; 14 x 4 cm. – [05-173A]

29. Dragon = Дракон : [semn de carte] / Centrul Cosmologic. – Ch. :


Paladi F. ÎI, 2005 (CEP USM). – Ofset color; 14 x 4 cm. – [05-174A]

30. Fecioară = Дева : [semn de carte] / Centrul Cosmologic. – Ch. :


Paladi F. ÎI, 2005 (CEP USM). – Ofset color; 14 x 4 cm. – [05-161A]

31. Gemeni = Близнецы : [semn de carte] / Centrul Cosmologic. – Ch. :


Paladi F. ÎI, 2005 (CEP USM). – Ofset color; 14 x 4 cm. – [05-162A]

32. Leu = Лев : [semn de carte] / Centrul Cosmologic. – Ch. : Paladi F.


ÎI, 2005 (CEP USM). – Ofset color; 14 x 4 cm. – [05-163A]

33. Maimuţă = Обезьяна : [semn de carte] / Centrul Cosmologic. – Ch.


: Paladi F. ÎI, 2005 (CEP USM). – Ofset color; 14 x 4 cm. – [05-175A]

34. Mistreţ = Кабан : [semn de carte] / Centrul Cosmologic. – Ch. :


Paladi F. ÎI, 2005 (CEP USM). – Ofset color; 14 x 4 cm. – [05-176A]

35. Motan = Кот : [semn de carte] / Centrul Cosmologic. – Ch. : Paladi


F. ÎI, 2005 (CEP USM). – Ofset color; 14 x 4 cm. – [05-177A]

36. Peşti = Рыбы : [semn de carte] / Centrul Cosmologic. – Ch. : Paladi


F. ÎI, 2005 (CEP USM). – Ofset color; 14 x 4 cm. – [05-164A]

210
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37. Rac = Рак : [semn de carte] / Centrul Cosmologic. – Ch. : Paladi F.


ÎI, 2005 (CEP USM). – Ofset color; 14 x 4 cm. – [05-165A]

38. Săgetător = Стрелец : [semn de carte] / Centrul Cosmologic. – Ch.


: Paladi F. ÎI, 2005 (CEP USM). – Ofset color; 14 x 4 cm. – [05-166A]

39. Scorpion = Скорпион : [semn de carte] / Centrul Cosmologic. – Ch.


: Paladi F. ÎI, 2005 (CEP USM). – Ofset color; 14 x 4 cm. – [05-167A]

40. Şarpe = Змея : [semn de carte] / Centrul Cosmologic. – Ch. : Paladi


F. ÎI, 2005 (CEP USM). – Ofset color; 14 x 4 cm. – [05-178A]

41. Şobolan = Крыса : [semn de carte] / Centrul Cosmologic. – Ch. :


Paladi F. ÎI, 2005 (CEP USM). – Ofset color; 14 x 4 cm. – [05-179A]

42. Taur = Телец : [semn de carte] / Centrul Cosmologic. – Ch. : Paladi


F. ÎI, 2005 (CEP USM). – Ofset color; 14 x 4 cm. – [05-168A]

43. Taur = Бык : [semn de carte] / Centrul Cosmologic. – Ch. : Paladi F.


ÎI, 2005 (CEP USM). – Ofset color; 14 x 4 cm. – [05-180A]

44. Tigru = Тигр : [semn de carte] / Centrul Cosmologic. – Ch. : Paladi


F. ÎI, 2005 (CEP USM). – Ofset color; 14 x 4 cm. – [05-181A]

45. Vărsător = Водолей : [semn de carte] / Centrul Cosmologic. – Ch. :


Paladi F. ÎI, 2005 (CEP USM). – Ofset color; 14 x 4 cm. – [05-169A]

Pliante
46. La mulţi ani! : Urătura Pluguşorului : [pliant] / Centrul Cosmologic;
concepţie şi selecţ. : Tana Daocon, Cristina Galoi. – Ch. : Polus Geticus, 2005
(C.E.-P. al USM). – 1 f. împăturită în 3 părţi : Ofset color; 21 x 10 cm. – [05-211 A]

47. Space : Teatrul de dans în spectacolul "Renaşterea" : 22 dec.


[2005], 18.00 Teatrul de Operă şi Balet : [pliant]. – Ch. : Patriot Studio, 2005. – 1 f.
împăturită în 3 părţi : Ofset color.; 29 x 21 cm. – [05-237 A]

211
Decembrie 2005 ≡ December 2005

2 PORTRETE. CZU 084.1:75.041.5


48. Alexandru cel Bun (1400-1432 : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-
o învelitoare comună cu încă 28 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Voievozi şi
domnitori). – [04-16 A]

49. Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. –


Într-o învelitoare comună cu încă 28 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Voievozi şi
domnitori). – [04-35 A]

50. Alexandru Macedonski (1854-1920) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004.


– Într-o învelitoare comună cu încă 30 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Scriitorii
clasici şi moderni). – [04-60 A]

51. Alexandru Odobescu (1834-1895) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. –


Într-o învelitoare comună cu încă 30 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Scriitorii clasici
şi moderni). – [04-53 A]

52. Alexandru Vlahuţă (1858-1919) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. –


Într-o învelitoare comună cu încă 30 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Scriitorii clasici
şi moderni). – [04-59 A]

53. Barbu Ştefănescu-Delavrancea (1858-1918) : [portret]. – Ch. : S.


n., 2004. – Într-o învelitoare comună cu încă 30 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. –
(Scriitorii clasici şi moderni). – [04-46 A]

54. Barbu Ştirbei (1849-1856) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o


învelitoare comună cu încă 28 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Voievozi şi domnitori).
– [04-33 A]

55. Basarab I (1322-1352) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o


învelitoare comună cu încă 28 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Voievozi şi
domnitori). – [04-13 A]

56. Bogdan Petriceicu Hasdeu (1838-1907) : [portret]. – Ch. : S. n.,


2004. – Într-o învelitoare comună cu încă 30 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Scriitorii
clasici şi moderni). – [04-57 A]

212
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

57. Camil Petrescu (1894-1957) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o


învelitoare comună cu încă 30 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Scriitorii clasici şi
moderni). – [04-54 A]

58. Carol I (1866-1914) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o învelitoare


comună cu încă 28 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Voievozi şi domnitori). – [04-36
A]

59. Carol II (1930-1940) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o


învelitoare comună cu încă 28 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Voievozi şi domnitori).
– [04-38 A]

60. Constantin Brâncoveanu (1688-1714) : [portret]. – Ch. : S. n.,


2004. – Într-o învelitoare comună cu încă 28 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. –
(Voievozi şi domnitori). – [04-26 A]

61. Constantin Mavrocordat (Moldova : 1733-1735; 1741-1743; 1748-


1749; 1769) (Ţara Românească : 1730; 1731-1733; 1735-1741; 1744-1748) :
[portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o învelitoare comună cu încă 28 f. : Ofset color;
32 X 24 cm. – (Voievozi şi domnitori). – [04-29 A]

62. Decebal (87-106) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o învelitoare


comună cu încă 28 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Voievozi şi domnitori). – [04-11
A]

63. Dimitrie Cantemir (1710-1711) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-


o învelitoare comună cu încă 28 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Voievozi şi
domnitori). – [04-27 A]

64. Duiliu Zamfirescu (1858-1922) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-


o învelitoare comună cu încă 30 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Scriitorii clasici şi
moderni). – [04-61 A]

65. Emil Cioran (1911-1995) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o


învelitoare comună cu încă 30 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Scriitorii clasici şi
moderni). – [04-68 A]

213
Decembrie 2005 ≡ December 2005

66. Eugen Ionescu (1909-1994) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o


învelitoare comună cu încă 30 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Scriitorii clasici şi
moderni). – [04-69 A]

67. Ferdinand I (1914-1927) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o


învelitoare comună cu încă 28 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Voievozi şi domnitori).
– [04-37 A]

68. Gabriel Bethlen (1613-1629) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o


învelitoare comună cu încă 28 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Voievozi şi domnitori).
– [04-22 A]

69. Geo Bogza (1908-1993) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o


învelitoare comună cu încă 30 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Scriitorii clasici şi
moderni). – [04-67 A]

70. George Bacovia (1850-1889) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o


învelitoare comună cu încă 30 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Scriitorii clasici şi
moderni). – [04-52 A]

71. George Călinescu (1899-1965) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-


o învelitoare comună cu încă 30 de f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Scriitorii clasici şi
moderni). – [04-64 A]

72. George Coşbuc (1866-1918) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o


învelitoare comună cu încă 30 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Scriitorii clasici şi
moderni). – [04-44 A]

73. George Topârceanu (1866-1937) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. –


Într-o învelitoare comună cu încă 30 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Scriitorii clasici
şi moderni). – [04-62 A]

74. Gheorghe Rakoczy (1630-1648) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. –


Într-o învelitoare comună cu încă 28 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Voievozi şi
domnitori). – [04-25 A]

214
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

75. Grigore Alexandru Ghica (1849-1853) : [portret]. – Ch. : S. n.,


2004. – Într-o învelitoare comună cu încă 28 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. –
(Voievozi şi domnitori). – [04-34 A]

76. Grigore Alexăndrescu (1850-1889) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. –


Într-o învelitoare comună cu încă 30 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Scriitorii clasici
şi moderni). – [04-51 A]

77. Grigore III Ghica (Moldova : 1764-1767; 1774-1777) (Ţara


Românească : 1768-1769) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o învelitoare
comună cu încă 28 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Voievozi şi domnitori). – [04-30
A]

78. Iancu de Hunedoara (1441-1456) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. –


Într-o învelitoare comună cu încă 28 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Voievozi şi
domnitori). – [04-19 A]

79. Ioan Al. Brătescu-Voineşti (1868-1946) : [portret]. – Ch. : S. n.,


2004. – Într-o învelitoare comună cu încă 30 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Scriitorii
clasici şi moderni). – [04-63 A]

80. Ioan Sandu Sturdza (1822-1828) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. –


Într-o învelitoare comună cu încă 28 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Voievozi şi
domnitori). – [04-31 A]

81. Ioan Slavici (1848-1925) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o


învelitoare comună cu încă 30 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Scriitorii clasici şi
moderni). – [04-42 A]

82. Ion Creangă (1839-1889) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o


învelitoare comună cu încă 30 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Scriitorii clasici şi
moderni). – [04-41 A]

83. Ion Luca Caragiale (1852-1912) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. –


Într-o învelitoare comună cu încă 30 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Scriitorii clasici
şi moderni). – [04-45 A]

215
Decembrie 2005 ≡ December 2005

84. Liviu Rebreanu (1885-1944) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o


învelitoare comună cu încă 30 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Scriitorii clasici şi
moderni). – [04-47 A]

85. Lucian Blaga (1895-1961) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o


învelitoare comună cu încă 30 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Scriitorii clasici şi
moderni). – [04-55 A]

86. Marin Preda (1922-1980) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o


învelitoare comună cu încă 30 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Scriitorii clasici şi
moderni). – [04-66 A]

87. Marin Sorescu (1936-1996) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o


învelitoare comună cu încă 30 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Scriitorii clasici şi
moderni). – [04-56 A]

88. Matei Basarab (1632-1654) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o


învelitoare comună cu încă 28 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Voievozi şi domnitori).
– [04-23 A]

89. Mihai Eminescu (1850-1889) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o


învelitoare comună cu încă 30 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Scriitorii clasici şi
moderni). – [04-40 A]

90. Mihai I (1927-1930; 1940-1947) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-


o învelitoare comună cu încă 28 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Voievozi şi
domnitori). – [04-39 A]

91. Mihai Viteazul (1593-1601) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o


învelitoare comună cu încă 28 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Voievozi şi domnitori).
– [04-21 A]

92. Mihail Sadoveanu (1880-1961) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-


o învelitoare comună cu încă 30 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Scriitorii clasici şi
moderni). – [04-50 A]

216
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

93. Mihail Sturdza (1834-1849) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o


învelitoare comună cu încă 28 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Voievozi şi domnitori).
– [04-32 A]

94. Mircea cel Bătrân (1386-1418) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-
o învelitoare comună cu încă 28 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Voievozi şi
domnitori). – [04-15 A]

95. Nichita Stănescu (1933-1983) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o


învelitoare comună cu încă 30 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Scriitorii clasici şi
moderni). – [04-65 A]

96. Nicolae Alexandru (1352-1364) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. –


Într-o învelitoare comună cu încă 28 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Voievozi şi
domnitori). – [04-14 A]

97. Nicolae Mavrocordat (Moldova : 1709-1710; 1711-1715) (Ţara


Românească : 1715-1716; 1719-1730) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o
învelitoare comună cu încă 28 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Voievozi şi domnitori).
– [04-28 A]

98. Octavian Goga (1881-1938) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o


învelitoare comună cu încă 30 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Scriitorii clasici şi
moderni). – [04-48 A]

99. Petru Rareş (1527-1538; 1541-1546) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004.


– Într-o învelitoare comună cu încă 28 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Voievozi şi
domnitori). – [04-20 A]

100. Ştefan cel Mare (1457-1504) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o
învelitoare comună cu încă 28 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Voievozi şi domnitori).
– [04-18 A]

101. Ştefan Octavian Iosif (1875-1913) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. –


Într-o învelitoare comună cu încă 30 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Scriitorii clasici
şi moderni). – [04-58 A]

217
Decembrie 2005 ≡ December 2005

102. Traian (98-117) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o învelitoare


comună cu încă 28 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Voievozi şi domnitori). – [04-12
A]

103. Tudor Arghezi (1880-1967) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o


învelitoare comună cu încă 30 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Scriitorii clasici şi
moderni). – [04-49 A]

104. Tudor Vianu (1897-1964) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o


învelitoare comună cu încă 30 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Scriitorii clasici şi
moderni). – [04-70 A]

105. Vasile Alecsandri (1821-1890) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-


o învelitoare comună cu încă 30 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Scriitorii clasici şi
moderni). – [04-43 A]

106. Vasile Lupu (1634-1653) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o


învelitoare comună cu încă 28 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Voievozi şi domnitori).
– [04-24 A]

107. Vlad Ţepeş (1456-1462; 1476) : [portret]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o
învelitoare comună cu încă 28 f. : Ofset color; 32 X 24 cm. – (Voievozi şi
domnitori). – [04-17 A]

5 CĂRŢI POŞTALE ILUSTRATE. CZU 084.1:656.835.121.3


108. A ta pentru totdeauna... : [vedere poştală] / "Serviciu pentru pace"
AO. – Ch. : "Serviciu pentru pace" AO, 2005. – Ofset color; 15 x 10 cm. – [05-20A]

109. Bell Tower of the "Christ Birth" Cathedral, rebuilt in 1997 : [vedere
poştală] / Rosabela SRL. – Ch. : Sivis, 2005. – Text : Ofset color; 15 x 10 cm. – Într-
o învelitoare comună cu încă 9 vederi. – (Col. "Chişinău") (Rosalinda : Farmecul
imaginaţiei!). – [05-119A]

110. Casa-muzeu "Alexei Mateevici" : Muzeul memorial "Alexei


Mateevici" : Zaim (Tighina), Moldova : [vederi poştale] / fotogr. : Amedeo Carrocci.

218
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

– Ch. : Graficart, 2004. – 14 file într-o învelitoare comună : ofset color; 17 x 11 cm.
– Apare cu sprijinul Asconi SRL. – (Col. "Spaţiul spiritual Mateevici"). – F. preţ,
1000 ex. – [04-109A]
Cuprins : Arborele "Limba noastră" / aut. : Sava Mihailicenco; Biserica din
Zaim; Bustul poetului : [2 file]; Casa-muzeu, exterior; Casa-muzeu, interior : [4 file];
Masa tăcerii...; Monumentul poetului; Mormântul Părintelui Mihail Mateevici, tatăl
poetului; Placa memorială; Spiritul poetului...

111. Chisinau City hall, built in 1902 : [vedere poştală] / Rosabela SRL. –
Ch. : Sivis, 2005. –Ofset color; 15 x 10 cm. – (Într-o învelitoare comună cu încă 9
vederi). – (Col. "Chişinău") (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!). – [05-120A]

112. Chisinau International Airport, built in 2001 : [vedere poştală] /


Rosabela SRL. – Ch. : Sivis, 2005. – Ofset color; 15 x 10 cm. – (Într-o învelitoare
comună cu încă 9 vederi). – (Col. "Chişinău") (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!). –
[05-116A]

113. Chişinău – capital of the Republic of Moldova: set din 10 vederi :


[vedere poştală] / Rosabela SRL. – Ch. : Sivis, 2005. – 10 f. în cop. : Ofset color; 10
x 15 cm. – (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!). – [05-110A]

114. Chişinău : [vederi poştale] / photo : Amedeo Carrocci. – Ch. :


Graficart, 2005 (Tipogr. "Socogen" Italia). – 16 vederi într-o învelitoare comună;
Ofset color; 12 x 16 cm. – [05-40A]
Cuprins : Palatul Republicii; Preşedinţia Republicii Moldova; Catedrala
"Naşterea Domnului"; Parlamentul Republicii; Opera Naţională; Primăria
municipiului; Teatrul Verde; Guvernul Republicii; Arcul de Triumf; Universitatea de
Stat; Biblioteca Naţională; Casa Naţionalităţilor; Palatul Naţional; Circul; Muzeul de
Istorie a oraşului; Sala cu Orgă, sec. XIX.

115. Christ Birth" Cathedral, built in 1836 : [vedere poştală] / Rosabela


SRL. – Ch. : Sivis, 2005. – Text : Ofset color; 15 x 10 cm. – (Într-o învelitoare
comună cu încă 9 vederi). – (Col. "Chişinău") (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!). –
[05-117A]

116. Circul din Chişinău, 1982 : [vedere poştală]. – Ch. : Rosabela SRL,
2005 (Tipogr. Sivis). – Text : Ofset color; 15 x 10 cm. – (Într-o învelitoare comună

219
Decembrie 2005 ≡ December 2005

cu încă 13 vederi). – (Col. "Chişinău") (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!). – [05-


145A]

117. Colecţia Chişinău : [vederi poştale]. – Ch. : Rosalinda SRL, 2005


(Tipogr. Sirius). – 14 vederi într-o învelitoare comună; Ofset color; 12 x 16 cm. –
(Farmecul imaginaţiei). – Texte : lb. rom., engl., it., rusă). – [05-142A, 05-144A, 05-
149A, 05-151A, 05-152A, 05-153A, 05-157A]
Cuprins : Oraşul meu Chişinău; Chişinău – oraşul soarelui; Chişinău – the
white city; Circul din Chişinău, 1982; Monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt,
1928; My city Chişinău; Primăria municipiului Chişinău, 1902; Havuz, Grădina
Publică Ştefan cel Mare, 1818; Havuz, Teatrul de Operă şi Balet, 1980; Scuarul
Catedralei "Naşterea lui Hristos", Chişinău, 1836; Memorialul Gloriei Militare;
Mănăstirea Sf. Marele Mucenic Teodor Tiron, 1858, reconstruită în 1891; Ministerul
Agriculturii şi Industriei Alimentare; Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie
Naturală, construit în 1903-1906, stil mauritan nou.

118. Colecţia Chişinău : [vederi poştale]. – Ch. : Rosalinda, 2004. – 14


file într-o învelitoare comună : ofset color; 15 x 10 cm. – Text paral. : lb. rom., engl.,
it., rusă. – (Farmecul imaginaţiei). – [A 04-110, A 05-146, A 05-148]
Cuprins : Monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1928 / sculptor : A.
Plămădeală; arhitect : E. Bernardazzi; Biserica Sfântul Nicolae, 1901 / ctitori :
Nicolae şi Ecaterina Ivanov; Primăria municipiului Chişinău, 1902 / arhitecţi : M.
Elladi, A. Bernardazzi; Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, construit în
1903-1906, stil mauritan nou / arhitect : N. Ţiganko; Circul din Chişinău, 1982 /
arhitect : S. Şoihit; Mănăstirea Sf. Marele Mucenic Teodor Tiron, 1858, reconstruită
în 1891 / ctitor : Anastasie Ciuflea; Oraşul meu Chişunău; Chişinău – the white city;
My city Chişinău; Chişinău – oraşul soarelui; Memorialul Gloriei Militare / sculptori :
A. Maico, I. Poneatcovschi; arhitect : A. Minaev; Havuz, Gădina Publică "Ştefan cel
Mare", 1818; Arcul de Triumf, Chişinău, 1840 / arhitect : L. Zauşchevici; Catedrala
"Naşterea lui Hristos", Chişinău, 1836 / arhitect : A. Melnicov.

119. Crăciun Fericit! : [vedere poştală] / "Serviciu pentru pace" AO. – Ch.
: "Serviciu pentru pace" AO, 2005. – Ofset color; 10 x 15 cm. – [05-26A]

120. Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani! : [vedere poştală] / Ansalp Grup SRL.
– Cod AK 0705. – Ch. : Ansalp Grup SRL, 2005 (Tipogr. "Астра Лайт", Ucraina). –
1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color; 22 x 21 cm. – [05-212A]

220
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

121. Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani! : [vedere poştală] / Ansalp Grup SRL.
– Cod AK 0674. – Ch. : Ansalp Grup SRL, 2005 (Tipogr. "Астра Лайт", Ucraina). –
1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color; 22 x 21 cm. – [05-213A]

122. Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani! : [vedere poştală] / Ansalp Grup SRL.
– Cod AK 0684. – Ch. : Ansalp Grup SRL, 2005 (Tipogr. "Астра Лайт", Ucraina). –
1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color; 22 x 21 cm. – [05-214A]

123. Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani! : [vedere poştală] / Ansalp Grup SRL.
– Cod AK 0663. – Ch. : Ansalp Grup SRL, 2005 (Tipogr. "Астра Лайт", Ucraina). –
1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color; 22 x 21 cm. – [05-215A]

124. Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani! : [vedere poştală] / Ansalp Grup SRL.
– Cod AK 0688. – Ch. : Ansalp Grup SRL, 2005 (Tipogr. "Астра Лайт", Ucraina). –
1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color; 22 x 21 cm. – [05-216A]

125. Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani! : [vedere poştală] / Ansalp Grup SRL.
– Cod AK 0696. – Ch. : Ansalp Grup SRL, 2005 (Tipogr. "Астра Лайт", Ucraina). –
1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color; 22 x 21 cm. – [05-217A]

126. Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani! : [vedere poştală] / Ansalp Grup SRL.
– Cod AK 0708. – Ch. : Ansalp Grup SRL, 2005 (Tipogr. "Астра Лайт", Ucraina). –
1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color; 21 x 22 cm. – [05-218A]

127. Crăciun fericit şi La Mulţi Ani! : [vedere poştală] / Rosabela SRL. –


Сod B01. – Ch. : Rosabela SRL, 2005 (Sivis). – Ofset color; 20 x 10 cm. –
(Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!). – [05-201A]

128. Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani! = Merry Christmas and Happy New
Year! : [vedere poştală] / Ansalp Grup SRL. – Cod AK 0689. – Ch. : Ansalp Grup
SRL, 2005 (Tipogr. "Астра Лайт", Ucraina). – Ofset color; 21 x 22 cm. – [05-223A]

129. Crăciun fericit! : [vedere poştală] / Rosabela SRL. – Cod B01. – Ch.
: Rosabela SRL, 2005 (Sivis). – Ofset color; 10 x 20 cm. – (Rosalinda : Farmecul
imaginaţiei!). – [05-202A]

221
Decembrie 2005 ≡ December 2005

130. Crăciun fericit! La mulţi Ani! : [vedere poştală] / Rosabela SRL. –


Cod B11. – Ch. : Rosabela SRL, 2005 (Sivis). –Ofset color; 16 x 8 cm. – (Rosalinda
: Farmecul imaginaţiei!). – [05-182A]

131. Crăciun fericit! La mulţi Ani! : [vedere poştală] / Rosabela SRL. –


Cod B05. – Ch. : Rosabela SRL, 2005 (Sivis). –Ofset color; 16 x 8 cm. – (Rosalinda
: Farmecul imaginaţiei!). – [05-183A]

132. Cu ocazia aniversării : [vedere poştală] / Rosabela SRL. – Ch. :


Sivis, 2005. – Ofset color; 20 x 11 cm. – (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!). – [05-
128A]

133. Cu ocazia Zilei Profesionale : [vedere poştală] / Rosabela SRL. –


Ch. : Sivis, 2005. – Ofset color; 16 x 8 cm. – (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!). –
[05-127A]

134. Discover Moldova [vederi poştale] / aut. [fotogr.] : Iurie Răileanu;


des. : Ghenadie Popescu. – Ch. : S. n., 2004 (Combinatul Poligr.). – 21 file într-o
învelitoare comună : text : ofset color; 15 x 11 cm. – [A 04-108]
Cuprins : Ansamblul folcloric "Brânduşa" din comuna Trebisăuţi = The
ensemble of folk "Brânduşa" from Trebisăuţi village; Cascada Doamnei din Valea
Dragonului = The waterfall from the Dragon's Valley; Cea mai mare galerie de vinuri
din ţară "Mileştii Mici" = Moldova's biggest wine cellars "Mileştii Mici"; Cetatea
Soroca = The fortress of Soroca; Codrii = The Codrii; Comuna Trebujeni =
Trebujeni village; Conacul lui Herţa. Muzeul Naţional de Arte Plastice = The Coun-
try estate of Herţa. The National Museum of Plastic Arts; Mănăstirea Dobruşa =
The Dobruşa monastery; Mănăstirea lui Bosie din Orheiul Vechi = The Bosie mon-
astery from Orheiul Vechi; Mănăstirea Saharna = The Saharna monastery; Muzeul
Naţional de Istorie = The National Museum of History; O zi de vară în Moldova = A
summer day in Moldova; Orheiul Vechi văzut de sus = The Orheiul Vechi from
bird's eye; Parcul Ţaul = The Ţaul Park; Peisaj pe malul Prutului = Landscape on
the Prut riverside; Porţile Sfinte = The Holly Gates; Preşedinţia Republicii Moldova
= The presidential building of Moldova; Primăvara în nordul ţării = Spring in the
north of Moldova; Râul Nistru = The Nistru River; Steja secular din Codri = A centu-
ries-old oak from Codri; Urmele Mării Sarmatice = The prints of the Sarmatian Sea.

222
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

135. Dragostea priveşte cu inima... : [vedere poştală] / "Serviciu pentru


pace" AO. – Ch. : "Serviciu pentru pace" AO, 2005. – Ofset color; 15 x 10 cm. –
[05-24A]

136. Fountain "Ştefan cel Mare" Park, 1818 : [vedere poştală] / Rosabela
SRL. – Ch. : Sivis, 2005. – Text : Ofset color; 15 x 10 cm. – (Într-o învelitoare
comună cu încă 9 vederi). – (Col. "Chişinău") (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!). –
[05-112A]

137. Happy New Year! : [vedere poştală] / FinComBank. – Ch. :


Rosabela SRL, 2005 (Tipogr. Sirius). – 1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color; 20 x
21 cm. – [05-224 A]

138. Hristos a înviat! : [vedere poştală] / Rosabela SRL. – Ch. : Sivis,


2005. – Text : Ofset color; 20 x 11 cm. – (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!). – [05-
88A]

139. Hristos a înviat! : Adevărat a înviat! : "Bons Offices" SRL Vă urează


Paşte fericit! : [vedere poştală]. – Ch. : Bons Offices, 2005. – Ofset color; 14 x 10
cm. – [05-95A]

140. Invitaţie : [pentru celebrarea căsătoriei] : [vedere poştală]. – Ch. :


Poligraf-Design SRL, 2005. – Ofset color; 15 x 10 cm. – [05-96A]

141. Invitaţie : [pentru celebrarea căsătoriei] : [vedere poştală]. – Ch. :


Poligraf-Design SRL, 2005. – Ofset color; 15 x 10 cm. – [05-97A]

142. Invitaţie : [pentru celebrarea căsătoriei] : [vedere poştală]. – Ch. :


Poligraf-Design SRL, 2005. – Ofset color; 15 x 10 cm. – [05-98A]

143. Invitaţie : [pentru celebrarea căsătoriei] : [vedere poştală]. – Ch. :


Poligraf-Design SRL, 2005. – Ofset color; 15 x 10 cm. – [05-99A]

144. Invitaţie : [pentru celebrarea căsătoriei] : [vedere poştală]. – Ch. :


Poligraf-Design SRL, 2005. – Ofset color; 15 x 10 cm. – [05-100A]

223
Decembrie 2005 ≡ December 2005

145. Invitaţie : [vedere poştală] / Rosabela SRL. – Ch. : Sivis, 2005. –


Ofset color; 20 x 10 cm. – (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!). – [05-126A]

146. Invitaţie : [vedere poştală] / Rosabela SRL. – Ch. : Sivis, 2005. –


Ofset color; 15 x 10 cm. – (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!). – [05-136A]

147. Invitaţie la nuntă : [vedere poştală] / Rosabela SRL. – Ch. : Sivis,


2005. – Ofset color; 10 x 15 cm. – (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!). – [05-108A]

148. Invitaţie la petrecere : [vedere poştală] / Rosabela SRL. – Ch. :


Sivis, 2005. – Ofset color; 6 x 6 cm. – (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!). – [05-
121A]

149. Iubitului meu : [vedere poştală] / Rosabela SRL. – Ch. : Sivis, 2005.
– Ofset color; 15 x 9 cm. – (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!). – [05-105A]

150. În ajun de Crăciun... : [vedere poştală] / "Serviciu pentru pace" AO. –


Ch. : "Serviciu pentru pace" AO, 2005. – Ofset color; 10 x 15 cm. – [05-25A]

151. Kentford : [vedere poştală] / Rosabela SRL. – Ch. : Rosabela SRL,


2005 (Sivis). – Ofset color; 30 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei). – [05-
229 A]

152. "Kentford" Office Building : [vedere poştală] / Rosabela SRL. – Ch.


: Sivis, 2005. – Text : Ofset color; 15 x 10 cm. – (Într-o învelitoare comună cu încă 9
vederi). – (Col. "Chişinău") (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!). – [05-114A]

153. La mulţi Ani! : [vedere poştală] / Codru CH. – Ch. : Sinectica, 2005.
– Ofset color; 21 x 10 cm. – F. preţ, 300 ex. – [05-4A]

154. La mulţi ani! : [vedere poştală] / Dedeman, hotel. – Ch. : Sinectica,


2005. – Ofset color; 17 x 14 cm. – F. preţ, 500 ex. – [05-5A]

155. La mulţi ani! : [vedere poştală] / Expedit-Euro-Trans România SC. –


Ch. : Sinectica, 2005. – Ofset color; 21 x 10 cm. – F. preţ, 350 ex. – [05-2A]

156. La mulţi ani! : [vedere poştală] / Moldasig SNA. – Ch. : Sinectica,


2005. – Ofset color; 21 x 10 cm. – F. preţ, 500 ex. – [05-1A]

224
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

157. La Mulţi Ani! : [vedere poştală] / Rosabela SRL. – Ch. : Sivis, 2005.
– Text : Ofset color; 10 x 15 cm. – (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!). – [05-109A]

158. La mulţi ani! : [vedere poştală] / Rosabela SRL. – Ch. : Sivis, 2005. –
Ofset color; 15 x 10 cm. – (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!). – [05-138A]

159. La Mulţi Ani! : [vedere poştală] / Tiramisa SRL. – Ch. : S. n., 2004. –
Ofset color; 20 x 10 cm. – [05-30A]

160. La mulţi ani! : Urătura Pluguşorului : [pliant] / concepţie şi selecţ. :


Tana Daocon, Cristina Galoi; Centrul Cosmologic. – Ch. : Polus Geticus, 2005
(CEP USM). – 1 f. împăturită în 3 părţi : Ofset color; 21 x 10 cm. – [05-211 A]

161. La Mulţi Ani! Crăciun Fericit : [vedere poştală] / Ansalp Grup SRL. –
Cod AK 0664. – Ch. : Ansalp Grup SRL, 2005 (Tipogr. "Астра Лайт", Ucraina). – 1
f. împăturită în 2 părţi : Ofset color; 22 x 21 cm. – [05-219A]

162. La Mulţi Ani! Crăciun Fericit : [vedere poştală] / Ansalp Grup SRL. –
Cod AK 0699. – Ch. : Ansalp Grup SRL, 2005 (Tipogr. "Астра Лайт", Ucraina). – 1
f. împăturită în 2 părţi : Ofset color; 22 x 21 cm. – [05-220A]

163. La Mulţi Ani! Crăciun Fericit : [vedere poştală] / Ansalp Grup SRL. –
Cod AK 0706. – Ch. : Ansalp Grup SRL, 2005 (Tipogr. "Астра Лайт", Ucraina). – 1
f. împăturită în 2 părţi : Ofset color; 22 x 21 cm. – [05-221A]

164. La Mulţi Ani! şi Crăciun Fericit = Merry Christmas and Happy New
Year! = Glückliches Neue Jahr! Frohe Weihnachten! = Buon Anno! Buon Natale! =
Bonne Année! Joyeux Noël! : [vedere poştală] / Ansalp Grup SRL. – Cod AK 0690.
– Ch. : Ansalp Grup SRL, 2005 (Tipogr. "Астра Лайт", Ucraina). – 1 f. împăturită în
2 părţi : Ofset color; 22 x 21 cm. – [05-222A]

165. Mă gândesc... numai la tine... : [vedere poştală] / "Serviciu pentru


pace" AO. – Ch. : "Serviciu pentru pace" AO, 2005. – Ofset color; 15 x 10 cm. –
[05-18A]

225
Decembrie 2005 ≡ December 2005

166. Moldova : [vederi poştale] / photo : Amedeo Carrocci. – Ch. :


Graficart, 2005 (Tipogr. "Socogen" Italia). – 16 vederi într-o învelitoare comună;
Ofset color; 12 x 16 cm. – [05-41A]
Cuprins : Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Chişinău; Monumentul
lui Ştefan cel Mare şi Sfânt; Catedrala "Sfântul Tiron" (Biserica Ciuflea); Biserica
Constantin şi Elena, sec. XIX, Bălţi; Cetatea Soroca, sec. XV; Catedrala
Schimbarea la Faţă; Zaim. Casa-muzeu "A. Mateevici"; Biserica Sfântului Nicolai,
1795, Bălţi; Mănăstirea "Sfânta Treime" din Saharna; Muzeul Naţional de Istorie a
Moldovei; Casa-muzeu A. S. Puşkin, Dolna; Mănăstirea "Noul Neamţ", Chiţcani,
sec. XIX; Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală; Băile turceşti din
Orheiul vechi, sec. XIV; Orheiul Vechi; Muzeul Naţional de Artă.

167. Mulţumesc = Thank you = Grazie = Спасибо : [vedere poştală] /


Rosabela SRL. – Ch. : Sivis, 2005. – Text : Ofset color; 10 x 15 cm. – (Rosalinda :
Farmecul imaginaţiei!). – [05-107A]

168. My city Chişinău : [vedere poştală]. – Ch. : Rosabela SRL, 2005


(Tipogr. Sivis). – Text : Ofset color; 15 x 10 cm. – (Într-o învelitoare comună cu încă
13 vederi). – (Col. "Chişinău") (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!). – [05-154A]

169. National Museum of Ethnography and Natural History, built in 1903-


1906 : [vedere poştală] / Rosabela SRL. – Ch. : Sivis, 2005. – Text : Ofset color; 15
x 10 cm. – (Într-o învelitoare comună cu încă 9 vederi). – (Col. "Chişinău")
(Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!). – [05-113A]

170. National Museum of History, built in 1903-1905 : [vedere poştală] /


Rosabela SRL. – Ch. : Sivis, 2005. – Text : Ofset color; 15 x 10 cm. – (Într-o
învelitoare comună cu încă 9 vederi). – (Col. "Chişinău") (Rosalinda : Farmecul
imaginaţiei!). – [05-118A]

171. Nu am uitat de tine! : [vedere poştală] / "Serviciu pentru pace" AO. –


Ch. : "Serviciu pentru pace" AO, 2005. – Ofset color; 15 x 10 cm. – [05-16A]

172. Numai a ta... : [vedere poştală] / "Serviciu pentru pace" AO. – Ch. :
"Serviciu pentru pace" AO, 2005. – Ofset color; 15 x 10 cm. – [05-19A]

173. Oraşul meu Chişinău : [vedere poştală]. – Ch. : Rosabela SRL,


2005 (Tipogr. Sivis). – Text : Ofset color; 15 x 10 cm. – (Într-o învelitoare comună

226
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

cu încă 13 vederi). – (Col. "Chişinău") (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!). – [05-


155A]

174. Paşte fericit! : [vedere poştală] / Rosabela SRL. – Ch. : Sivis, 2005.
– Text : Ofset color; 11 x 20 cm. – (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!). – [05-89A]

175. Pentru tine... : [vedere poştală] / "Serviciu pentru pace" AO. – Ch. :
"Serviciu pentru pace" AO, 2005. – Ofset color; 15 x 10 cm. – [05-22A]

176. Pentru tine... : [vedere poştală] / "Serviciu pentru pace" AO. – Ch. :
"Serviciu pentru pace" AO, 2005. – Ofset color; 15 x 10 cm. – [05-23A]

177. Prietenei mele : [vedere poştală] / Rosabela SRL. – Ch. : Sivis,


2005. – Ofset color; 15 x 10 cm. – (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!). – [05-106A]

178. Primăria municipiului Chişinău, 1902 : [vedere poştală]. – Ch. :


Rosabela SRL, 2005 (Tipogr. Sivis). – Text : Ofset color; 15 x 10 cm. – (Într-o
învelitoare comună cu încă 13 vederi). – (Col. "Chişinău") (Rosalinda : Farmecul
imaginaţiei!). – [05-147A]

179. Profesorului drag! : [vedere poştală] / Rosabela SRL. – Ch. : Sivis,


2005. – Ofset color; 15 x 10 cm. – (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!). – [05-140A]

180. Railway station, built in 1871 : [vedere poştală] / Rosabela SRL. –


Ch. : Sivis, 2005. – Text : Ofset color; 15 x 10 cm. – (Într-o învelitoare comună cu
încă 9 vederi). – (Col. "Chişinău") (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!). – [05-115A]

181. Să nu uiţi... : [vedere poştală] / "Serviciu pentru pace" AO. – Ch. :


"Serviciu pentru pace" AO, 2005. – Ofset color; 15 x 10 cm. – [05-21A]

182. Sărbători Fericite! : [vedere poştală] / "Serviciu pentru pace" AO. –


Ch. : "Serviciu pentru pace" AO, 2005. – Ofset color; 10 x 15 cm. – [05-27A]

183. Sărbători Fericite! : [vedere poştală] / "Serviciu pentru pace" AO. –


Ch. : "Serviciu pentru pace" AO, 2005. – Ofset color; 15 x 10 cm. – [05-28A]

227
Decembrie 2005 ≡ December 2005

184. Sărbători Fericite! : [vedere poştală] / "Serviciu pentru pace" AO. –


Ch. : "Serviciu pentru pace" AO, 2005. – Ofset color; 15 x 10 cm. – [05-29A]

185. Sărbători fericite! : [vedere poştală] / Eximed SRL. – Ch. : Sinectica


SRL, 2005. – Ofset color; 21 x 10 cm. – 420 ex. – [05-12A]

186. Sărbători fericite! : [vedere poştală] / Rosabela SRL. – Cod B01. –


Ch. : Rosabela SRL, 2005 (Sivis). – Ofset color; 10 x 20 cm. – (Rosalinda :
Farmecul imaginaţiei!). – [05-198A]

187. Sărbători fericite! : [vedere poştală] / Rosabela SRL. – Cod B08. –


Ch. : Rosabela SRL, 2005 (Sivis). – Ofset color; 16 x 10 cm. – (Rosalinda :
Farmecul imaginaţiei!). – [05-199A]

188. Sărbători fericite! : [vedere poştală] / Rosabela SRL. – Cod B07. –


Ch. : Rosabela SRL, 2005 (Sivis). – Ofset color; 10 x 20 cm. – (Rosalinda :
Farmecul imaginaţiei!). – [05-200A]

189. Sărbători fericite! = Merry Christmas! = С Новым Годом! : [vedere


poştală] / Rosabela SRL. – Cod B03. – Ch. : Rosabela SRL, 2005 (Sivis). – Ofset
color; 20 x 10 cm. – (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!). – [05-184A]

190. Sărbători fericite! = Season's Greetings! : [vedere poştală] /


Rosabela SRL. – Cod B09. – Ch. : Rosabela SRL, 2005 (Sivis). – Ofset color; 20 x
10 cm. – (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!). – [05-185A]

191. Sărbători fericite! = Season's Greetings! = С новогодними


праздниками! : [vedere poştală] / Rosabela SRL. – Cod B02. – Ch. : Rosabela
SRL, 2005 (Sivis). – Ofset color; 20 x 10 cm. – (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!).
– [05-186A]

192. Sărbători fericite! = Season's Greetings! = С новогодними


праздниками! : [vedere poştală] / Rosabela SRL. – Cod B01. – Ch. : Rosabela
SRL, 2005 (Sivis). – Ofset color; 20 x 10 cm. – (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!).
– [05-187A]

193. Sărbători fericite! = Season's Greetings! = С новогодними


праздниками! : [vedere poştală] / Rosabela SRL. – Cod B13. – Ch. : Rosabela

228
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

SRL, 2005 (Sivis). – Ofset color; 20 x 10 cm. – (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!).


– [05-203A]

194. Sărbători fericite! = С новым годом! : [vedere poştală] / Trabeco


Design. – Ch. : Sinectica, 2005. – Ofset color; 20 x 9 cm. – 110 ex. – [05-3A]

195. Scuarul Catedralei "Naşterea lui Cristos", Chişinău, 1836 : [vedere


poştală]. – Ch. : Rosabela SRL, 2005 (Tipogr. Sivis). – Text : Ofset color; 15 x 10
cm. – (Într-o învelitoare comună cu încă 13 vederi). – (Col. "Chişinău") (Rosalinda :
Farmecul imaginaţiei!). – [05-150A]

196. Scumpului profesor! : [vedere poştală] / Rosabela SRL. – Ch. :


Sivis, 2005. – Ofset color; 17 x 12 cm. – (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!). – [05-
139A]

197. Sincere felicitări! : [vedere poştală] / Rosabela SRL. – Ch. : Sivis,


2005. – Ofset color; 20 x 11 cm. – (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!). – [05-137A]

198. St. Pantelimon Church, built in 1891 : [vedere poştală] / Rosabela


SRL. – Ch. : Sivis, 2005. – Text : Ofset color; 10 x 15 cm. – (Într-o învelitoare
comună cu încă 9 vederi). – (Col. "Chişinău") (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!). –
[05-111A]

199. Tu eşti floarea mea... : [vedere poştală] / "Serviciu pentru pace" AO.
– Ch. : "Serviciu pentru pace" AO, 2005. – Ofset color; 15 x 10 cm. – [05-15A]

200. Tu şi eu... : [vedere poştală] / "Serviciu pentru pace" AO. – Ch. :


"Serviciu pentru pace" AO, 2005. – Ofset color; 15 x 10 cm. – [05-17A]

201. Vă felicităm! : [vedere poştală] / Rosabela SRL. – Ch. : Sivis, 2005. –


Ofset color; 16 x 8 cm. – (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!). – [05-141A]

202. [Vedere poştală] / Rosabela SRL. – Ch. : Sivis, 2005. – Ofset color;
20 x 10 cm. – (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei!). – [05-125A]

229
Decembrie 2005 ≡ December 2005

203. Линдинет 20 : Новый оральный микродозированный


контрацептив : Легкость мотылька! : менструальный календарь / Гедеон
Рихтер АО. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color; 10 x 7 cm. – [05-65A]

204. Микосист 150 : Одна капсула – и жизнь снова без забот : бы-
строе, эффективное и безопасное лечение острого вагинального кандидоза
(молочницы) / Гедеон Рихтер АО. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color; 10 x 7 cm. –
[05-66A]

205. Спасибо за будущее : 60 лет : [vedere poştală] / Moldtelecom. –


Ch. : S. n., [2004]. – Ofset color.; 11 x 7 cm. – [05-103A]

6 ALBUME. CZU 084.12


206. Brigalda-Barabas, Eleonora. Pavel Şilingovski : [artist plastic :
catalog] / Eleonora Brigalda-Barabas; trad. în lb. engl. : Iulian Robu; red. pentru
textele în engl. : Varvara Colibaba; imagini : Andrei Iliescu. – Ch. : Arc, 2005
(Combinatul Poligr.). – 95, [1] p. : reprod., reprod. color.; 29 cm. – (Maeştri
basarabeni din secolul XX)
Text : lb. rom., engl. – Bibliogr. în text. – Lista reprod. p. 92-93. – Apare cu
sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 9975-61-393-4
[05-1435]

207. Ciobanu, Constantin I.


Andrei Sârbu : [pictor : minimonogr.] / Constantin I. Ciobanu; trad. în engl.
: Iulian Robu; red. pentru trad. : Varvara Colibaba; imagini : Iurie Foca, Nicolae
Răileanu; cop. : Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2005 (Combinatul Poligr.). – 95 p. : il.,
reprod. color; 30 cm. – (Maeştri basarabeni din sec. XX)
Textul il. paral. : lb. rom., engl. – Rez. : lb. engl. – Bibliogr. p. 90-91 şi în
text. – Lista il. p. 92-95. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 9975-61-405-1
[05-2014]

7 CALENDARE (DE TOATE TIPURILE). CZU 084.1:050.9


208. 1996-2006 : Prag-3 : 10 ani de istorie : [calendar]. – Ch. : Prag-3
SRL, 2005. – 40 f. broşare : Ofset color.; 24 x 30 cm. – [05-258A]

230
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

209. 1996-2006 : Prag-3 : La mulţi ani! : 10 ani de istorie : [calendar]. –


Ch. : Prag-3 SRL, 2005. – 54 f. broşate : Ofset color.; 16 x 30 cm. – [05-257A]

210. 2001 : European Year of Languages = Année européenne des


langues : [calendar] / Council of Europe. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color; 60 x 43
cm. – [05-35A]

211. 2002 : Financial Papers plus HGS Wien : 10 лет в искусстве


полиграфии / Financial Papers ÎM. – Ch. : Financial Papers ÎM, 2002. – Ofset
color; 70 x 47 cm. – [04-115A]

212. 2003 : [calendar de perete]. – Ch. : Combinatul Poligr., 2003. – 40 f.


broşate : Ofset color; 30 x 64 cm. – [05-206A]

213. 2003 : [calendar de perete]. – Ch. : Combinatul Poligr., 2003. – 40 f.


broşate : Ofset color; 30 x 64 cm. – [05-206A]

214. 2003 : Uniunea Centristă din Moldova : Votaţi cu Mihai Petrache! :


Votaţi echipa Uniunii Centriste din Moldova! : Pentru o putere competentă, eficientă
şi responsabilă : [calendar]. – Ch. : S. n., 2003. – Ofset color; 7 x 10 cm. – [05-84A]

215. 2004 : Businessbank : [calendar]. – [Ch. : S. n., 2004]. – 7 f. broşate;


Ofset color; 16 x 15 cm. – [05-130A]

216. 2004 : Calendar creştin ortodox. – Ch. : Mitropolia Basarabiei


Autonomă şi de stil vechi, 2004. – 66 x 48 cm. – [04-71 A]

217. 2004 : Direcţia Poliţiei Rutiere a Departamentului Ordine Publică al


MAI al RM : [calendar]. – Ch. : Baştina-Radog SRL, 2004. – 8 file broşate : Ofset
color; 53 x 36 cm.
Cuprins : Preşedinţia RM; Mănăstirea Dobruşa; Mănăstirea Hâncu;
Mănăstirea Căpriana; Parlamentul RM; Codrii Moldovei toamna; Satul Naslavcea;
Biserica Adormirea Maicii Domnului, Chişinău; Catedrala Sf. Împăraţi Constantin şi
Elena, Bălţi; Primăria municipiului Chişinău; Orheiul vechi; Cetatea Soroca;
Catedrala Naşterea Domnului, Chişinău
[05-67A]

231
Decembrie 2005 ≡ December 2005

218. 2004 : Franzeluţa : Combinatul de panificaţie din Chişinău : Căldura


inimilor noastre în fiecare produs! : [calendar] / Franzeluţa SA. – Ch. : S. n., 2004. –
14 file broşate : ofset color; 33 x 48 cm. – F. preţ. F. tir. – [04-114A]

219. 2004 : Olmosdon : Automarket. Autoservice : Звёзды указывает! :


[calendar]. – Ch. : S. n., 2004. – Ofset color; 10 7 cm. – [05-58A]

220. 2004 : Pupa : Non Conventional Beauty : glittering make-up : освети


лицо мерцающим блеском : [calendar] / Alit SRL. – Ch. : S. n., 2004. – Ofset
color; 10 x 7 cm. – [05-54A]

221. 2004 : Маргаритар : жемчужина в бокале : [calendar] / АО


"Маргаритар". – Ch. : S. n., 2004. – Ofset color; 24 x 11 cm. – [05-13A]

222. 2005 : "RESAN" – pentru plăcerea Dumneavoastră! : [calendar] /


fotogr. : V. Şoimaru. – Ch. : S. n., 2004 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – Ofset color; 20,5
x 11 cm. – [04-73A]

223. 2005 : "Resan" – pentru plăcerea Dumneavoastră! : [calendar] / Într.


mixtă moldo-germ. "Resan" SRL; fotogr. : V. Şoimaru. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset
color; 23 x 12 cm. – [05-134A]

224. 2005 : "Satul moldovenesc" : de la un sat modern spre o ţară


modernă! : DA! Partidului comuniştilor din Republica Moldova : [calendar]. – Ch. :
S. n., 2005. – Ofset color; 10 x 7 cm. – [05-52A]

225. 2005 : [calendar]. – Ch. : S. n., 2004 (Combinatul Poligr.). – Ofset


color; 70 x 50 cm. – [04-75A]

226. 2005 : [calendar]. – Ch. : S. n., 2004 (Combinatul Poligr.). – Ofset


color; 70 x 50 cm. – [04-76A]

227. 2005 : 10 ani de activitate : Compania de asigurări "Auto-siguranţa"


SA : [calendar]. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color; 10 X 7 cm. – [05-76 A]

228. 2005 : Agarista Agricola : средство защиты растений : [calendar]. –


Ch. : S. n., 2004. – Ofset color.; 10 x 7 cm. – [04-120A]

232
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

229. 2005 : Agat-D : Мир строительных материалов : Построим мечту


вместе! : [calendar]. – [Ch. : S. n., 2005]. – Ofset color; 7 x 10 cm. – [05-131A]

230. 2005 : Allure : Salon de frumuseţe : [calendar]. – Ch. : S. n., 10 x 7


cm. – [05-61A]

231. 2005 : Alvini : Офисная мебель шкафы-купе : [calendar]. – Ch. : S.


n., 2005. – Ofset color; 10 X 7 cm. – [05-82 A]

232. 2005 : AMC : [calendar] / Avantmotor-Com SRL. – Ch. : S. n., 2005.


– Ofset color; 10 x 7 cm. – [05-10A]

233. 2005 : Amex : [calendar]. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color; 10 X 7


cm. – [05-81 A]

234. 2005 : an jubiliar în Spaţiul Spiritual Mateevici : Zaim : Col. "Centrului


de spiritualitate al Sudului Basarabiei" : [calendar]. – Ch. : Bons Offices, 2005. –
(Col. "Personalităţi din Sudul Basarabiei" / aut. : Ion Găină). – Apare cu sprijinul
financ. al mecenatului Eugen Pâslaru, conducător al Într. mixte moldo-belgiene
"Sălcuţa" SRL. – Ofset color; 32 x 49 cm. – [05-93A]

235. 2005 : Anul alegerilor parlamentare : [calendar] / Transparency Int.


Moldova. – Ch. : Transparency Int. Moldova, 2004. – 32 x 14 cm. – [04-84A]

236. 2005 : Anul Cocoşului : [Calendar] / Asoc. Astrologilor din Rep.


Moldova; alcăt. : Tana Daocon, ... – Ch. : Polus Geticus, 2004. – 60 x 42 cm. – [04-
87A]

237. 2005 : Aproape de suflet : [calendar] / Tutun-CTC SA. – Ch. : S. n.,


2005 (Metrompaş SRL). – Ofset color; 68 x 32 cm. – [05-39A]

238. 2005 : Ascultă-ţi inima! : 2005 – Anul Inimii : [calendar] / PPCD. –


Ch. : S. n., 2005. – Ofset color; 10 x 7 cm. – [05-60A]

239. 2005 : Aşa DA! : Iurie Roşca – Victor Iuşcenko : 2005 – Anul inimii :
[calendar] / PPCD. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color; 7 x 10 cm. – [05-59A]

233
Decembrie 2005 ≡ December 2005

240. 2005 : BC Universalbank SA : Anelik : sistemul meu : transferuri


băneşti : [calendar] / BC Universalbank SA. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color; 10 x
7 cm. – [05-8A]

241. 2005 : BC Universalbank SA : UNIstream : transferuri băneşti :


[calendar] / BC Universalbank SA. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color; 10 x 7 cm. –
[05-11A]

242. 2005 : Black Red White : Art Sistem : [calendar]. – Ch. : S. n., 2005.
– Ofset color; 9 x 6 cm. – [05-38A]

243. 2005 : Blocul Moldova Democrată : Venim să facem bine! : Serafim


Urechean – lider : [calendar] / Blocul Moldova Democrată. – Ch. : S. n., 2005
(Tipogr. "Europres"). – Ofset color; 10 x 7 cm. – 50 000 ex. – [05-50A]

244. 2005 : Bons Offices : [calendar]. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color; 9
x 6 cm. – [05-250A]

245. 2005 : Borimex-Prim : Металлопластик экономик термомост :


[calendar]. – Ch. : Borimex-Prim SRL, 2005. – Ofset color; 10 X 7 cm. – [05-83 A]

246. 2005 : Bucuria : Cu noi viaţa e mai dulce! : [calendar] / Bucuria SA. –
Ch. : S. n., 2004. – Ofset color, 81 x 35 cm. – [04-101A]

247. 2005 : Calendar / Asoc. pentru Caritate şi Asistenţă Socială. – Ch. :


S. n., 2004. – 68 x 49 cm. – [04-86A]

248. 2005 : Calendar / CCF Moldova; des. : Max Donos. – Ch. : S. n.,
2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 11 x 16 cm. – [04-99A]

249. 2005 : Calendar creştin ortodox. – Ch. : Mitropolia Basarabiei


Autonomă şi de stil vechi, 2005 (Tipogr. "Prag-3"). – 64 x 51 cm. – [04-82A]

250. 2005 : Carlevana = Королева вин : [calendar] / JSC "Dionysos


Mereni". – Ch. : S. n., 2004. – 72 x 30 cm. – [04-106A]

234
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

251. 2005 : Cartnord : С нами надёжно! : Качественная бумага для


качественной полиграфии : [calendar] / CartNord. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset
color; 15 x 10 cm. – [05-14A]

252. 2005 : Centrul Academic Int. Eminescu V : Mihai Eminescu – 155 :


1850 – 15 ianuarie 2005 : [calendar] / Centrul Academic Int. Eminescu. – Ch. : S.
n., 2005 (Chişinău-Prim SRL). – Ofset color; 10 x 7 cm. – [05-42A]

253. 2005 : Centrul Academic Internaţional Eminescu V : Arborele


Eminescu : Mihai Eminescu – 155 : 1850 – 15 ianuarie 2005 : [calendar] / Centrul
Academic Int. Eminescu; linogr. poligr. : A. David, 1964; realizator afiş-calendar :
Gheorghe Vrabie. – Ch. : S. n., 2005 (Chişinău-Prim SRL). – Ofset color; 42 x 30
cm. – [05-43A]

254. 2005 : Cetatea Veche : Restaurant "Cetatea Veche" : [calendar]. –


Ch. : S. n., 2004. – Ofset color.; 10 x 7 cm. – [04-121A]

255. 2005 : Cetatea veche : Restaurant Cetatea Veche : [calendar]. – Ch.


: S. n., 2005. – Ofset color; 10 X 7 cm. – [05-73 A]

256. 2005 : Compania de asigurări "Auto-Siguranta" SA : 10 ani de


activitate : [calendar] / "Auto-Siguranta" SA. – Ch. : S. n., 2004. – Ofset color; 10 x
7 cm. – [04-117A]

257. 2005 : Constelaţie a valorilor comune : Convenţia culturală


europeană la 50 de ani = Constellation of common values : the 50th anniversary of
the European Cultural Convention = Constellation des valeurs communes :
Convention culturelle européenne à la 50-ième anniversaire : [calendar] / Biroul de
Inf. al Consiliului în Moldova. – Ch. : S. n., 2004. – 8 file copertate : ofset color; 46 x
33 cm. – [A 04-111]

258. 2005 : Contabilitate şi audit : [Calendar]. – Ch. : S. n., 2004. – 10 x


20 cm. – [04-88A]

259. 2005 : Cristi : Элитная парфюмерия : сеть парфюмерных бутиков


: [calendar]. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color; 9 x 6 cm. – [05-57A]

235
Decembrie 2005 ≡ December 2005

260. 2005 : Cristi : Элитная парфюмерия : Сеть парфюмерных


бутиков : [calendar]. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color; 6 x 9 cm. – [05-90A]

261. 2005 : Diva : Milavitsa : [calendar]. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color;
10 x 7 cm. – [05-143A]

262. 2005 : Energbank : [calendar]. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color; 10 x


7 cm. – [05-122A]

263. 2005 : Eurofamaco : [calendar]. – Ch. : S. n., 2005. – 7 f. broşate :


Ofset color; 48 x 23 cm. – [05-69 A]

264. 2005 : European Year of Citizenship through Education : Learning


and living democracy : [calendar] / Council of Europe. – Ch. : S. n., 2005 (Valblor
Illkirch). – Ofset color; 60 x 43 cm. – [05-34A]

265. 2005 : Faberlic : Aroma Collection : [calendar]. – Ch. : S. n., 2005. –


Ofset color; 10 X 7 cm. – [05-75 A]

266. 2005 : Faberlic : Aroma Collection : [calendar]. – Ch. : S. n., 2005. –


Ofset color; 10 x 7 cm. – [05-87A]

267. 2005 : Free Fisheries : [calendar] / Free Fisheries SRL. – Ch. : S. n.,
2004. – 13 p.; 42 x 28 cm. – [04-107A]

268. 2005 : Grigore Vieru : 70 [de ani] : [calendar] / imagine : Pavel


Bălan. – Ch. : Baştina-Radog SRL, 2005. – Ofset color; 10 x 7 cm. – Apare cu
sprijinul dlor Alexandru Rusu, Alexei Marulea. – [05-45A]

269. 2005 : IAPAA Service SRL : Порадуем своим качеством, красотой


и согреем не только тело, но и душу! : одеяла, подушки, матрацы : [calendar] /
IAPAA Service SRL. – Ch. : S. n., 7 x 10 cm. – [05-62A]

270. 2005 : Interloc : Защитить вашу технику : [calendar]. – Ch. : S. n.,


2005. – Ofset color; 10 X 7 cm . – [05-80 A]

271. 2005 : Interloc : первый Интернет-магазин расходных


материалов : Защитить вашу технику от чрезмерных расходов и перебоев в

236
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

работе помогут качественные расходные материалы от фирмы Interloc :


[calendar]. – Ch. : S. n., 2004. – Ofset color.; 10 x 7 cm. – [04-122A]

272. 2005 : Lumea ceasurilor = Мир часов : [calendar] / Lumea


ceasurilor SA. – Ch. : Elan Poligraf, 2004. – 34 x 10 cm. – Pliant. – [04-103A]

273. 2005 : Lumea ceasurilor = Мир часов : Вы всегда вовремя! :


[calendar]. – Ch. : Elan Poligraf, 2005. – 1 f. împăturită în 4 p. : Ofset color; 34 x 10
cm. – [05-135A]

274. 2005 : Mănăstirea Sfintei Înălţări a Domnului Noul-Neamţ :


[calendar]. – Ch. : S. n., 2004. – 50 x 35 cm. – [04-100A]

275. 2005 : Moldova democrată : Împreună pentru o viaţă mai bună! :


[calendar]. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color; 10 x 7 cm. – [05-47A]

276. 2005 : Niagara Orange Fitness Club : спортивно-развлекат.


комплекс : Будь в форме! : [calendar]. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color; 10 x 7
cm. – [05-51A]

277. 2005 : Placen formula hp - WT-Methode : Wevering & Trimbach


GmbH : средство для стимуляции роста волос и ухода за кожей головы :
[calendar]. – Ch. : S. n., 2004. – Ofset color.; 10 x 7 cm. – [04-118A]

278. 2005 : Placent formula hp – Средство для стимуляции роста во-


лос и ухода за кожей головы : [calendar]. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color; 10 X 7
cm. – [05-78 A]

279. 2005 : Ponti : for women : [calendar] / Ponti SRL. – Ch. : Ponti
media, 2004. – 21 x 15 cm. – [04-105A]

280. 2005 : Primăvara a venit! : [vedere poştală]. – Ch. : Rosalinda. –


Tipogr. Sirius, 2005. – Ofset color; 20 X 15 cm. – Farmecul imaginaţiei. – [05-72 A]

281. 2005 : Prosperitate ţării îmbelşugate : Partidul Ţărănesc Creştin


Democrat din Moldova = Крестьянская демократическая христианская партия
Молдовы : [calendar]. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color; 10 x 7 cm. – [05-53A]

237
Decembrie 2005 ≡ December 2005

282. 2005 : Rădop : Mărfuri de birou şi hârtie : [calendar]. – Ch. : Elan


Poligraf, 2005. – Ofset color; 70 x 29 cm. – [05-37A]

283. 2005 : Ricco : Veka : [calendar]. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color; 10
X 7 cm. – [05-71 A]

284. 2005 : RRM [Reforma regulatorie în Moldova] : [semn de carte]. –


Ch. : Tiparniţa SRL, 2005. – Ofset color; 13,5 x 7 cm. – [05-101]

285. 2005 : Sarea iodată – o alegere sănătoasă! : Cere-i vânzătorului


sare iodată! : [calendar] / UNICEF. Min. Sănătăţii al Rep. Moldova. – Ch. : S. n.,
2005. – Ofset color, 7 x 10 cm. – [05-132A]

286. 2005 : Shark : Energy drink : Пей только натуральное! : [calendar] /


Rotmils SRL. – Ch. : S. n., 2004. – Ofset color.; 10 x 7 cm. – [04-119A]

287. 2005 : Shark energy drink : Пей только натуральное! : [calendar]. –


Ch. : Shark, 2005. – Ofset color; 10 X 7 cm. – [05-74 A]

288. 2005 : SIDA : Prin Credinţă salvarea : Только вместе мы сила! :


Действуем объединившись. Работаем и отдыхаем. При здоровом духе здоро-
вое тело. Мы можем изменить ситуацию. Учимся и творим. Добиваемся пол-
ноценного лечения. Вместе мы сможем. Воспитываем детей. Мне не все рав-
но. Дружим. Не будь равнодушен : [calendar] / Общ. Ассоц. по защите прав и
соц. реинтеграции в о-во людей ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом. –
Ch. : S. n., 2004. – Ofset color.; 60 x 42 cm. – [04-125A]

289. 2005 : Spicul de Aur : [calendar] / : S. A. "Produse Cerealiere -


Bălţi". – Ch. : S. n., 2004 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – Ofset color, 7 x 10 cm. – [04-
72A]

290. 2005 : Spicuşor plin de suflet : [calendar] / Renaissance Perfect ÎM.


– Ch. : S. n., 2005. – Ofset color; 10 x 7 cm. – [05-49A]

291. 2005 : Spune da : Mihail Saakaşvili, preş. Georgiei – Iurie Roşca,


preş. PPCD : [calendar]. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color; 10 X 7 cm. – [05-70 A]

238
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

292. 2005 : Spune DA inimii! : [calendar] / Partidul Popular-Creştin


Democrat PPCD. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color; 10 x 7 cm. – [05-44A]

293. 2005 : Taekwon-do WTF : Şc. sportivă Nr 6 : [calendar] /


Tehnodesign & K0. – Ch. : Tehnodesign SRL, 2005. – Ofset color; 10 x 7 cm. – [05-
6A]

294. 2005 : Technica.md : Адрес лучших цен : [calendar] / Technica.md.


– Ch. : S. n., 2005. – Ofset color; 10 x 7 cm. – [05-7A]

295. 2005 : UniPost express : Curier rapid internaţional / UniPost-Express


SRL. – Ch. : S. n., 2004 [Tipogr. "Nisa-Com" SRL]. – Ofset color; 10 x 7 cm. – [04-
113A]

296. 2005 : UniPostExpress : Curier rapid internaţional : [calendar] /


UniPostExpres SRL. – Ch. : S. n., 2005 [Nisa-Com SRL]. – 8 f. broşate : Ofset
color; 21 x 20 cm. – [05-48A]

297. 2005 : Uniunea Centristă din Moldova : Votaţi echipa lui Mihai
Petrache : 8 : A venit timpul să conducem noi! : [calendar] / Uniunea Centristă din
Moldova. – Ch. : Europres, 2005. – Ofset color; 10 x 7 cm. – 100 000 ex. – [05-46A]

298. 2005 : Uniunea Centristă din Moldova : Votaţi Uniunea Centristă din
Moldova! = Голосуйте за Центристкий союз Молдовы! : 8 : A venit timpul să
conducem noi! : [calendar] / Uniunea Centristă din Moldova. – Ch. : Europres,
2005. – Ofset color; 10 x 7 cm. – 100 000 ex. – [05-63A]

299. 2005 : Universalbank : [calendar] / BC Universalbank SA. – Ch. : S.


n., 2005. – Ofset color; 10 x 7 cm. – [05-9A]

300. 2005 : USM – calea spre Spaţiul European al Cunoaşterii :


[calendar] / Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color; 10 X 7 cm.
– [05-68 A]

301. 2005 : VESI : От знакомства к доверию : [calendar] / VESI SRL. –


Ch. : S. n., 2004. – Ofset color.; 10 x 7 cm. – [04-123A]

239
Decembrie 2005 ≡ December 2005

302. 2005 : VESI : От знакомства к доверию : [calendar]. – Ch. : VESI


S.R.L., 2005. – Ofset color; 10 X 7 cm. – [05-77 A]

303. 2005 : Vilerex : [calendar] / Vilerex SRL. – Ch. : Elan Poligraf, 2005.
– 13 p. broşate; Ofset color; 21 x 19 cm. – [05-36A]
Cuprins : Крыло Н. "Зимний пейзаж"; Левитан И. "Март"; Дюкер С.
"Полдень в лесу"; Шишкин И. "Перед грозой"; Шишкин И. "Ивы освещенные
солнцем"; Левитан И. "Маленький домик под солнцем"; Каменев И. "Вид из
окрестностей села Поречье"; Шишкин И. "Осень, сосновой лес"; Левитан И.
"Золотая осень"; Левитан И. "Осень, усадьба"; Левитан И. "Вечерний бульвар".

304. 2005 : Viorica : Parfumery & Cosmetics : [calendar] / Viorica-


Cosmetic SA. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color; 10 x 7 cm. – [05-64A]

305. 2005 : Zahăr cinci inimioare : În fiecare casă : [calendar] / ÎM


"Südzicker – Moldova" SA. – Ch. : S. n., 2004. – Ofset color., 66 x 30 cm. – Text :
lb. rom., rusă. – [04-102A]

306. 2005 : Zoluşca : Сеть магазинов : Средства моющие и чистящие,


косметика : [calendar]. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color; 10 x 7 cm. – [05-86A]

307. 2005 : Welcome to Moldova! : Corina Travel Agency : [calendar]. –


Ch. : S. n., 2005. – Ofset color; 7 x 10 cm. – [05-205A]

308. 2005 : Коммерческий центр "Беларусь" Ю Окна и двери из


элитного пятикамерного профиля : Salamander : Industrie /// Produkte Germany
: [calendar]. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color; 10 x 7 cm. – [05-85A]

309. 2005 : Логос Пресс : Нас читают, с нами считаются : [calendar]. –


Ch. : Logos Press, 2005. – Ofset color; 12 x 23 cm. – [05-133A]

310. 2005 : Средства защиты растений : Agarista – Agrocola :


[calendar]. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color; 10 X 7 cm. – [05-79 A]

311. 2005-2006 : Account-Timbal : 1 C : [calendar] / AP SRL. – Ch. : S.


n., 2004. – Ofset color; 12 x 20 x 7 cm. – [04-116A]

240
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

312. 2005-2006 : Iuliana Gorea-Costin : Pentru o capitală cu cetăţeni


prosperi : Alege Europa! : [calendar]. – Ch. : Elan Poligraf, 2005. – Ofset color; 7 x
10 cm. – 2000 ex. – [05-129A]

313. 2005-2006 : PriceWaterhouseCoopers : [calendar]. – Ch. : S. n.,


2004. – Ofset color.; 20 x 15 x 7 cm. – [04-124A]

314. 2005-2006 : Vis in Tur : Excursii în Moldova : [calendar] / Vis in Tur


SRL. – Ch. : Vector VN SRL, 2004. – Ofset color; 70 x 52 cm. – [04-104A]

315. 2006 : [calendar]. – Ch. : Combinatul Poligr., 2005. – Ofset color; 50


x 35 cm. – [05-209 A]

316. 2006 : [calendar]. – Ch. : S. n., 2005 (Combinatul Poligr.). – 8 f.


broşate : Ofset color; 25 x 35 cm. – [05-207A]

317. 2006 : Anturaj : Producător şi importator de mobilă : [calendar] /


Anturaj SRL; fotogr. : V. Coşulean. – Ch. : Ponti Media, 2005 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 7 f. broşate: Ofset color.; 11 x 16 cm. – [05-234A]

318. 2006 : Aquarelle : Первый жен. журн. Молдовы : [calendar] /


Graffiti-Studio SRL. – Ch. : Graffiti-Studio SRL (Tipogr. or. Kiev, Ucraina). – Ofset
color., 10 x 7 cm. – [05-226 A]

319. 2006 : Aquarelle : Первый жен. журн. Молдовы : [calendar] /


Graffiti-Studio SRL. – Ch. : Graffiti-Studio SRL (Tipogr. or. Kiev, Ucraina). – Ofset
color., 78 x 49 cm. – [05-227 A]

320. 2006 : Aquarelle : Первый жен. журн. Молдовы : Мой любимый


журнал! : [calendar]. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color., 10 x 7 cm. – [05-244 A]

321. 2006 : Aralit : 10 лет : [calendar]. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color.;
7 x 10 cm. – [05-253A]

322. 2006 : Baştina-Radog SRL : La Mulţi Ani! : [calendar] / F.E.-P.


"Baştina-Radog" SRL. – Ch. : Baştina-Radog, 2005. – Ofset color.; 59 x 41 cm. –
[05-261A]

241
Decembrie 2005 ≡ December 2005

323. 2005 : Calendar de birou al antreprenorului / Partenerul de Afaceri


SRL. – Ch. : Partenerul de Afaceri, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – Ofset; 16 x
11 cm. – [05-190 A]

324. 2006 : Cartnord : С нами надёжно! : Качественная бумага для ка-


чествен. полигр. : [calendar]. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color; 30 x 15 cm. – [05-
246 A]

325. 2006 : Catalog Service! : [calendar]. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset


color; 10 x 7 cm. – [05-189 A]

326. 2006 : Ceas Pic : Express cafe : [calendar]. – Ch. : S. n., 2005. –
Ofset color.; 5 x 9 cm. – [05-259A]

327. 2006 : Chişinău, Republica Moldova : [calendar]. – Ch. : Ştrih SRL,


2005. – Ofset color; 97 x 35 cm. – [05-194A]

328. 2006 : Corina Travel Agency : [calendar] / Corina Travel Agency. –


Ch. : S. n., 2005. – Ofset color.; 10 x 7 cm. – [05-230 A]

329. 2006 : Cosmo technology : Discount card : [calendar]. – Ch. : S. n.,


2005. – Ofset color; 10 x 7 cm. – [05-239A]

330. 2006 : Eduard Muşuc : Ordine în oraş – bunăstare cetăţenilor! :


[calendar]. – Ch. : Elan Poligraf, 2005. – Ofset color; 7 x 10 cm. – 10000 ex. – [05-
249A]

331. 2006 : Eurogaz : Автомоб. газ высш.. качества : [calendar]. – Ch. :


S. n., 2005. – Ofset color; 7 x 10 cm. – [05-247A]

332. 2006 : Fiagen Com : Алюминиевые конструкции с точностью до


миллиметра! : [calendar]. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color.; 63 x 46 cm. – [05-
255A]

333. 2006 : FinComBank : Într-un pas pe viaţă : [calendar]. – Ch. : S. n.,


2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – Ofset color; 10 x 7 cm. – [05-233 A]

242
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

334. 2006 : FinComBank : Вместе по жизни : [calendar]. – Ch. : S. n.,


2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – Ofset color; 10 x 7 cm. – [05-248 A]

335. 2006 : firma editorial-poligrafică "Baştina-Radog" SRL : [calendar]. –


Ch. : Baştina-Radog SRL, 2005. – 8 f. broşate : Ofset color.; 16 x 20 cm. – [05-
262A]

336. 2006 : Fundaţia Filantropică Medico-Socială "Angelus Moldova" :


[calendar]. – Ch. : S. n., 2005. – 13 f. broşate : Ofset color; 49 x 35 cm. – [05-204A]

337. 2006 : Honorárny Konzulát Slovenskej Republiky v Moldavskej


Republike : [vedere poştală] / Consulatul Onorific al Rep. Slovace în Rep. Moldova.
– Ch. : S. n., 2005. – Ofset color; 20 x 21 cm. – [05-232 A]

338. 2006 : Mănăstirea Hâncu, Republica Moldova : [calendar]. – Ch. :


Ştrih SRL, 2005. – Ofset color; 97 x 35 cm. – [05-195A]

339. 2006 : Mănăstirea Zloţi : Calendar creştin ortodox [calendar]. – Ch. :


[Acomed-Plus SRL], 2005. – Ofset color.; 42 x 29 cm. – [05-254A]

340. 2006 : Orheiul Vechi, Republica Moldova : [calendar]. – Ch. : Ştrih


SRL, 2005. – Ofset color; 97 x 35 cm. – [05-196A]

341. 2006 : Paradisul ilustratelor : [calendar]. – Ch. : Rosabela SRL, 2005


(Tipogr. Sivis). – Ofset color; 10 x 7 cm. – (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei). – [05-
231 A]

342. 2006 : Regal : Colecţia de aur : [calendar] / Vicam SRL. – Ch. : S. n.,
2005. – Ofset color.; 67 x 43 cm. – [05-256A]

343. 2006 : Să fiţi sănătoşi... şi fără gripă aviară! : [calendar] / UNICEF. –


Ch. : Epigraf SRL, 2005. – Ofset color.; 30 x 42 cm. – [05-241 A]

344. 2006 : Sindicatul "Sănătatea" Republica Moldova : "Vrei să fii


protejat, fii membru de sindicat" : [calendar]. – Ch. : Sindicatul "Sănătatea", 2005. –
Ofset color; 10 x 7 cm. – [05-245 A]

243
Decembrie 2005 ≡ December 2005

345. 2006 : Solei turism : [calendar]. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color.; 30
x 21 cm. – [05-240A]

346. 2006 : Soroca, Republica Moldova : [calendar]. – Ch. : Ştrih SRL,


2005. – Ofset color; 97 x 35 cm. – [05-197A]

347. 2006 : Space : Teatrul de dans în spectacolul "Renaşterea" :


[calendar]. – Ch. : Patriot Studio, 2005. – Ofset color.; 68 x 49 cm. – [05-236 A]

348. 2006 : Tendisimo : Salon de draperii : [calendar]. – Ch. : S. n., 2005.


– Ofset color; 10 x 7 cm. – [05-251A]

349. 2006 : Tina : Выбрал и сплю спокойно! : [calendar]. – Ch. : S. n.,


2005. – Ofset color., 7 x 10 cm. – [05-263A]

350. 2006 : Tina : Мы любим своих клиентов! : [calendar]. – Ch. : S. n.,


2005. – Ofset color., 7 x 10 cm. – [05-252A]

351. 2006 : Universalbank : [calendar]. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color;


10 x 7 cm. – [05-238A]

352. 2006 : Vasile Ursu : Uman. Responsabil. Simplu. Unicul! : Votaţi


cheia succesului! : 5 : [calendar]. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset color; 10 x 7 cm. – [05-
193A]

353. 2006 : Будьте здоровы… без птичьего гриппа! : [calendar] /


UNICEF. – Ch. : Epigraf SRL, 2005. – Ofset color.; 30 x 42 cm. – [05-242 A]

354. 2006-2007 : Aquarelle : Первый жен. журн. Молдовы : [calendar] /


Graffiti-Studio SRL. – Ch. : Graffiti-Studio SRL (Tipogr. or. Kiev, Ucraina). – 14 f.
broşate : Ofset color., 17 x 10 cm. – [05-225 A]

244
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA PUBLICAŢIILOR DE ARTĂ" NR 1-2005

A D
Alexăndrescu, Grigore (76) David, A. (pict.) 253
Alecsandri, Vasile (105) Daocon, Tana (alcăt., pict.) 46, 160, 236
Alexandru cel Bun (48) Decebal (62)
Alexandru, Nicolae (96)
Arghezi, Tudor (103) E
Elladi, M. 118
B
Eminescu, Mihai (89), (252-53)
Bacinschi, Mihai (pict.) 207
Bacovia, George (70) F
Balan, Valeriu 14-15 Ferdinand I (67)
Basarab I (55) Foca, Iurie (fotogr.) 207
Basarab, Matei (88)
Bălan, Pavel (fotogr.) 268 G
Bernardazzi, E. 118 Galoi, Cristina (alcăt., pict.) 46, 160
Bethlen, Gabriel (68) Găină, Ion 14-15, 234
Blaga, Lucian (85) Ghica, Grigore Alexandru (75)
Boboc, Veronica (coord.) 5 Goga, Octavian (98)
Bogza, Geo (69) Gorea-Costin, Iuliana 312
Botezatu, Alex (pict.) 5 Ghica, Grigore III (77)
Brâncoveanu, Constantin (60)
Brătescu-Voineşti, Ioan Al. (79) H
Brigalda-Barabas, Eleonora 206
Hasdeu, Bogdan Petriceicu (56)
C Hunedoara, Iancu de (78)
Caminschi, Iurie (pict.) 14-15 I
Cantemir, Dimitrie (63)
Iliescu, Andrei (fotogr.) 206
Caragiale, Ion Luca (83)
Ionescu, Eugen (66)
Carol I (58)
Iosif, Ştefan Octavian (101)
Carol II (59)
Ivanov, Nicolae (ctitor) 118
Carrocci, Amedeo (fotogr.) 110, 114,
Ivanov,Ecaterina (ctitor) 118
166
Călinescu, George (71) L
Ciobanu, Constantin I. 207
Cioran, Emil (65) Lupu, Vasile (106)
Ciuflea, Anastasie (ctitor) 118 M
Colibaba, Varvara (red.) 206-07
Coşbuc, George (72) Macedonski, Alexandru (50)
Coşulean, V. (fotogr.) 317 Maico, A. 118
Creangă, Ion (82) Mavrocordat, Constantin (61)
Cuza, Alexandru Ioan (49) Mavrocordat, Nicolae (97)
Melnicov, A. 118
Mihai I (90)

245
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Mihailicencu, Sava 110 T


Minaev, A. 118
Mircea cel Bătrân (94) Tabac, Silviu 14-15
Muşuc, Eduard 330 Topârceanu, George (73)
Traian (102)
O
Ţ
Odobescu, Alexandru (51)
Ţepeş, Vlad (107)
P Ţiganko, N. 118
Petrescu, Camil (57) U
Plămădeală, A. 118
Poneatcovschi, I. 118 Urecheanu, Serafim (243)
Popescu, Ghenadie (pict.) 134 Ursu, Vasle (352)
Preda, Marin (86) V
R Vianu, Tudor (104)
Rakoczy, Gheorghe (74) Viteazul, Mihai (91)
Rareş, Petru (99) Vlahuţă, Alexandru (52)
Răileanu, Iurie (fotogr.) 134, 207 Vrabie, Gheorghe 253
Rebreanu, Liviu (84) Z
Roşca, Iurie (291)
Robu, Iulia (trad.) 206-07 Zamfirescu, Duiliu (64)
Zauşchevici, L. 118
S
Д
Saakaşvili, Mihail (291)
Sadoveanu, Mihail (92) Дюкер, С. 303
Sainciuc, Lică (pict.) 5 К
Slavici, Ioan (81)
Sorescu, Marin (87) Каменев, И. 303
Stănescu, Nichita (95) Крыло, Н. 303
Sturdza, Ioan Sandu (80)
Л
Sturdza, Mihail (93)
Левитан, И. 303
Ş
Ш
Şoihit, S. 118
Şoimaru, V. (fotogr.) 222-23 Шишкин, И. 303
Ştefan cel Mare (100)
Ştefănescu-Delavrancea, Barbu (53)
Ştirbei, Barbu (54)

246
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE MAGAZINE ARTICLE


REVISTĂ ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2005
DECEMBRIE NR 12 DECEMBER
(3236-3583)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
3236. Ghimza, Alexandru. Tineri cercetători în ştiinţa / Alexandru
Ghimza // Intellectus. – 2005. – Nr 2. – P. 67-71 : tab.

3237. Harcenco, Victor. Rolul brevetelor de invenţie în asigurarea


dezvoltării economice / Victor Harcenco, Dorina Harcenco // Economica. – 2005. –
Nr 3. – P. 45-48. – Rez. în lb. engl.

3238. Romanciuc, Lidia. Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din


Republica Moldova (MRDA) : cinci ani de activitate / Lidia Romanciuc // Transfer
tehnologic în ingineria electronică, materiale multifuncţionale şi mecanica fină. –
Ch., 2005. – P. 149-152.

3239. Цуркану, П. Прогнозирование научно-технического прогресса /


П. Цуркану, Анжела Кишлару, Лариса Романчук // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat
din Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 45-47 : des. – Rez. în lb. engl.

3240. Шушу, Аурика. Проблематика инновационного риска в контек-


сте экономического развития / Аурика Шушу // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din
Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 275-279 : fig. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 3261, 3356, 3448, 3505)

247
Decembrie 2005 ≡ December 2005

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


3241. Bibere, Camelia. Standardul MOSS-MIME pentru securitatea
poştei electronice cu obiecte multimedia / Camelia Bibere // Economie şi sociologie.
– 2005. – Nr 3. – P. 124-129. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3485, 3500)

007 Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării şi comunicării în general


(cibernetică)
(Vezi Nr 3325)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


(Vezi de asemenea Nr 3245, 3304, 3415)

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
3242. Madan, Ion. Bibliografia constituie un prestigios domeniu de
activitate ştiinţifică şi practică / Ion Madan // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3/4. –
P. 11.
(Vezi de asemenea Nr 3273)

02 BIBLIOTECONOMIE
3243. Caduc, Dora. Particularităţi actuale de dezvoltare a colecţiilor /
Dora Caduc // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3/4. – P. 65-69 : fotogr., tab.

3244. Colicov, Natalia. Referinţele sunt faţa publică a bibliotecii... /


Natalia Colicov // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3/4. – P. 84-86 : fotogr.

3245. Găluşcă, Valentina. La ASEM – o bibliotecă virtuală / Valentina


Găluşcă // Moldova : ser. nouă. – 2005. – Nr 10/11. – P. 42-44. – Rez. în lb. engl. –
Text şi în lb. rusă.

3246. Lunic, Natalia. Colecţii speciale : carte rară şi carte cu autograf /


Natalia Lunic // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3/4. – P. 124-132 : des., tab.

248
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3247. Osoianu, Vera. Cartea şi lectura în viaţa lui Benjamin Franklin /


Vera Osoianu // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3/4. – P. 44-49. – Bibliogr. : 11 tit.

3248. Racu, Petru. Perspectivele colecţiei naţionale de documente în


domeniul proprietăţii intelectuale / Petru Racu // Intellectus. – 2005. – Nr 2. – P. 34-
37.
3249. Secrieru, Vasile. Emanoil Bucuţa – reprezentant de seamă al
bibliologiei româneşti / Vasile Secrieru // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3/4. – P.
53-54.

3250. Topalo, Valentina. Permanenţă şi diversitate în popularizarea cărţii


– principii de politică culturală a bibliotecii / Valentina Topalo // Magazin bibliologic.
– 2005. – Nr 3/4. – P. 105-110 : fotogr., tab.

Aniversarea a 60-a a Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii "Alecu Russo" din Bălţi


3251. Budişteanu, Alexandru. La a 60-a aniversare a BŞU din Bălţi /
Alexandru Budişteanu // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3/4. – P. 13.

3252. Colesnic, Iurie. O bibliotecă de unicat / Iurie Colesnic // Magazin


bibliologic. – 2005. – Nr 3/4. – P. 12.

3253. Corghenci, Ludmila. Omul care deţine cheia succesului / Ludmila


Corghenci // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3/4. – P. 26.

3254. Filip, Nicolae. Biblioteca mea / Nicolae Filip // Magazin bibliologic.


– 2005. – Nr 3/4. – P. 7-8.

3255. Harconiţă, Elena. Biblioteca şi oamenii săi / Elena Harconiţă //


Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3/4. – P. 18-24.

3256. Moţoc, Radu. Biblioteca universitară "Alecu Russo" din Bălţi / Radu
Moţoc // Magazin bibliologic // 2005. – Nr 3/4. – P. 9-10.

3257. Nagherneac, Anişoara. Contribuţii academice ale profesorilor


universitari bălţeni / Anişoara Nagherneac // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3/4.
– P. 35-38 : fotogr.

249
Decembrie 2005 ≡ December 2005

3258. Rău, Alexe. Efectul nordului în biblioteconomie / Alexe Rău //


Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3/4. – P. 5-6.

3259. Roşca, Larisa. Interesele de documentare şi informare ale


studenţilor şi profesorilor de la Facultatea Limbi şi literaturi Străine / Larisa Roşca //
Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3/4. – P. 39-41 : scheme.

3260. Scurtu, Elena. Cultura informaţională : forme de existenţă şi acces


/ Elena Scurtu // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3/4. – P. 97-99.

3261. Secrieru, Vasile. Două lucrări valoroase de muzică religioasă din


colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat "A. Russo" Bălţi / Vasile
Secrieru // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3/4. – P. 141-142.

3262. Stratan, Elena. Managementul personalului în paradigma


schimbărilor / Elena Stratan // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3/4. – P. 57-61.
(Vezi de asemenea Nr 3241, 3272)

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPOZIŢII.


MUZEE
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii
(Vezi Nr 3238)
069 Muzee
(Vezi Nr 3581)

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
(Vezi de asemenea Nr 3246, 3272)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
(Vezi Nr 3246-47)

250
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2 RELIGIE. TEOLOGIE
3263. Bartolomeu I. Sanctitatea Sa (Patriarhul Ecumenic al
Constantinopolului). Umanismul creştin / Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul
Ecumenic al Constantinopolului // Luminătorul. – 2005. – Nr 6. – P. 30-37.

3264. Braga, Roman. Întruparea Domnului / Roman Braga // Luminătorul.


– 2005. – Nr 6. – P. 12-13.

3265. Buburuz, Petru. Să năzuim a fi părtaşi ai Împărăţiei lui Dumnezeu /


preotul Petru Buburuz // Luminătorul. – 2005. – Nr 6. – P. 41-46 : il.

3266. Coţaga, Casian. De la sfinţii părinţi învăţătură / Casian Coţaga //


Luminătorul. – 2005. – Nr 6. – P. 38-40.

3267. Dumitreasă, Petru. Steaua Magilor / Petru Dumitreasă //


Luminătorul. – 2005. – Nr 6. – P. 17-19.

3268. Goreanu, Veaceslav. Datini, obicee şi tradiţii la Naşterea Domnului


/ Veaceslav Goreanu // Luminătorul. – 2005. – Nr 6. – P. 20-25 : il. – Bibliogr. în
note, p. 25 (8 tit.)

3269. Petru (Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi


Exarh al Plaiurilor). Pastorala la Naşterea Domnului / Petru, Din Mila lui
Dumnezeu Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor
// Luminătorul. – 2005. – Nr 6. – P. 3-6.

3270. Părăian, Teofil. Cuvinte de cinstire a Naşterii Mântuitorului nostru


Iisus / Teofil Părăian // Luminătorul. – 2005. – Nr 6. – P. 15-16.

3271. Roman Melodul. Condacul Crăciunului / Sfântul Roman Melodul;


adapt. : Al. Barnea // Luminătorul. – 2005. – Nr 6. – P. 7-11 : il.

3272. Secrieru, Vasile. Aspecte privind cartea religioasă din Basarabia


(1918-1940) / preotul Vasile Secrieru // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3/4. – P.
53-54. – Bibliogr. : 13 tit.

251
Decembrie 2005 ≡ December 2005

3273. Secrieru, Vasile. Aspecte privind publicaţiile tinerilor creştini


ortodocşi din Basarabia (1918-1940) / preotul Vasile Secrieru // Magazin bibliologic.
– 2005. – Nr 3/4. – P. 42-43. – Bibliogr. : 15 tit.

3274. Secrieru, Vasile. Contribuţii prin viaţa şi activitatea Mitropolitului


Visarion Puiu (1879-1964) / Vasile Secrieru // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3/4.
– P. 167-170. – Bibliogr. : 17 tit.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
304 Probleme sociale. Mod de viaţă
(Vezi Nr 3279-80)

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


311 Statistică
(Vezi Nr 3304, 3563)

314 Demografie. Studiul populaţiei


3275. Şaragov, Natalia. Constituirea unui model descriptiv al procesului
de adoptare a familiei monoparentale la economia de piaţă / Natalia Şaragov //
Economie şi sociologie. – 2005. – Nr 3. – P. 192-196. – Bibliogr. : 5 tit.

3276. Ursachi, Eugeniu. Migraţia forţei de muncă în Republica Moldova :


manifestări actuale, propuneri // Eugeniu Ursachi // Economie şi sociologie. – 2005.
– Nr 3. – P. 29-39 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

3277. Романчук, Алексей. Миграции индоевропейцев и прохождение


даосизма / Алексей Романчук // Rev. de etnografie. – 2005. – Nr 1. – P. 262-292.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 291-292.

316 Sociologie
(Vezi Nr 3294)

252
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale


3278. Bejan-Volc, Iulia. Cercetare-evaluare gender rural : abordare
structural-constructivistă / Iulia Bejan-Volc // Rev. de etnografie. – 2005. – Nr 1. – P.
15-21. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 21.

3279. Roşca, Ludmila. Mentalitatea economică şi managementul


realizării strategiilor supravieţuirii lumii contemporane / Ludmila Roşca, Doina
Roşca // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P.
213-216.

3280. Vlas, S. Câteva observaţii privind modelele de explicaţie a acţiunii


omului în economie şi în alte sfere ale societăţii / S. Vlas // Lucr. şt. / Univ. Agrară
de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 217-222. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3290)
316.6 Psihologie socială
3281. Bejan-Volc, Iulia. Paradigma sociologică "Cunoaşterea de sine" :
construcţie gender / Iulia Bejan-Volc // Economie şi sociologie. – 2005. – Nr 3. – P.
170-174. – Bibliogr. : 7 tit.

3282. Hadârcă, Ion. Euri, elite şi evaluări / Ion Hadârcă // Didactica Pro...
. –2005. – Nr 5-6. – P. 2-6. – Bibliogr. : 25 tit.

32 POLITICĂ
323/324 Politică internă
323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova
(Vezi Nr 3334, 3350, 3365)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
3283. Dodu-Gugea, Larisa. Locul şi rolul concurenţei în cadrul economiei
de piaţă / Larisa Dodu-Gugea // Economica. – 2005. – Nr 3. – P. 48-50. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

253
Decembrie 2005 ≡ December 2005

3284. Manolache, C. Dezvoltarea durabilă : influenţa asupra securităţii


naţionale / C. Manolache // Ecological Chemistry : Latest Advances. – Ch., 2005. –
P. 743-748. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit.

3285. Новик, С. Г. Оптимизация управляющих воздействий по мето-


ду координации : [экон. деятельности] / С. Г. Новик, А. И. Степин // Economie şi
sociologie. – 2005. – Nr 3. – P. 11-20. – Rez. în lb. engl.

3286. Новик, С. Г. Оптимизация управляющих воздействий по мето-


ду модификации локальных целевых функций / С. Г. Новик, А. И. Степин, Н. В.
Лукьяненко // Economie şi sociologie. –2005. – Nr 3. – P. 20-25. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 3302, 3311, 3334)

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


3287. Bâzgu, I. Metodica şi principiile de realizare ale managementului
resurselor umane / I. Bâzgu // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch.,
2005. – Vol. 14. – P. 164-167. – Rez. în lb. engl.

3288. Hrişev, Eugeniu. Noile tendinţe din organizarea muncii în etapa


actuală / Eugeniu Hrişev // Economica. – 2005. – Nr 3. – P. 23-26. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 6 tit.

3289. Morei, V. Metoda determinării disponibilităţilor şi a necesităţilor de


forţă de muncă ale unei gospodării de fermier / V. Morei // Lucr. şt. / Univ. Agrară
de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 82-85 : tab.

3290. Postolachi, Valentina. Problemele încadrării tineretului pe piaţa


muncii : realităţi şi perspective / Valentina Postolachi // Economica. – 2005. – Nr 3.
– P. 32-39 : tab. – Rez. în lb. engl.

3291. Prisăcaru, Veronica. Utilizarea forţei de muncă în sectorul agrar /


Veronica Prisăcaru, Aurelia Litvin // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. –
Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 30-34 : diagr., tab. – Rez. în lb. engl.

3292. Tcaci, A. Analiza corelaţiei dintre ritmul creşterii productivităţii


muncii şi a salariului mediu / A. Tcaci // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova.
– Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 188-191 : tab. – Rez. în lb. engl.
254
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3293. Trofimov, Victoria. Particularităţi ale utilizării forţei de muncă în


economia contemporană / Victoria Trofimov // Economie şi sociologie. – 2005. – Nr
3. – P. 25-229.

3294. Ursachi, Eugeniu. Şomajul, ca fenomen social-economic : cauze,


forme de manifestare, propuneri / Eugeniu Ursachi // Economie şi sociologie. –
2005. – Nr 3. – P. 89-99 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

3295. Zelenţeva, Irina. Marketingul în managementul strategic al


personalului / Irina Zelenţeva // Economica. – 2005. – Nr 3. – P. 122-124 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

3296. Тимуш, А. Возрастание ответственности управленческих кад-


ров за эффективность работы – императив времени / А. Тимуш // Economie şi
sociologie. – 2005. – Nr 3. – P. 182-192 : tab. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 3276)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


3297. Popa, A. Inovaţia şi problematica subdezvoltării regionale / A. Popa
// Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P . 122-126
: fig. – Rez. în lb. engl.

3298. Тарантай, В. Развитие аренды и арендных отношений – одно


из направлений консолидации земли / В. Тарантай // Lucr. şt. / Univ. Agrară de
Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 78-81. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 3345)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


3299. Certan, S. Cu privire la dezvoltarea antreprenoriatului în Republica
Moldova / S. Certan // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2005. –
Vol. 14. – P. 12-18 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

3300. Hrişev, Eugeniu. Firma ca organizaţie socială / Eugeniu Hrişev,


Rada Boboc // Economica. – 2005. – Nr 3. – P. 54-57. – Rez. în lb. engl.

255
Decembrie 2005 ≡ December 2005

3301. Ulier, Maria. Managementul şi motivarea personalului în compania


de leasing "Tehagroleasing" SRL / Maria Ulier // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din
Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 126-129 : tab. – Rez. în lb. engl.

3302. Дорогая, Ирина. Реинжиниринг в основе реструктуризации


промышленных предприятий / Ирина Дорогая // Economie şi sociologie. – 2005.
– Nr 3. – P. 77-88. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

3303. Рошка, Ольга. Корпоративная культура – важный фактор


обеспечения стратегической устойчивости / Ольга Рошка // Economie şi
sociologie. – 2005. – Nr 3. – P. 112-123 : des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3287, 3370, 3537)
336 Finanţe
3304. Bradu, Marcel. Indicatori statistici al activităţii investiţionale la nivel
microeconomic / Marcel Bradu // Economica. – 2005. – Nr 3. – P. 137-141 : fig. –
Rez. în lb. engl.

3305. Dimitrov, Liubomir. Managementul riscurilor de implementare a


noilor operaţiuni financiare pe bazele marketingului în Republica Moldova /
Liubomir Dimitrov // Economica. – 2005. – Nr 3. – P. 116-121. – Rez. în lb. engl.

3306. Iliadi, Gheorghe. Particularităţile elaborării şi implementării


produselor bancare noi / Gheorghe Iliadi, Ion Luchian // Economie şi sociologie. –
2005. – Nr 3. – P. 3-11. – Rez. în lb. engl.

3307. Mocanu, Natalia. Direcţii principale de activitate a Asociaţiei de


Economii şi împrumut (AEÎC) / Natalia Mocanu // Agricultura Moldovei. – Nr 12. –
2005. – P. 6-8.

3308. Poloz, Andrei. Sistemul de gestiune financiară a corporaţiei /


Andrei Poloz // Economica. – 2005. – Nr 3. – P. 83-86 : tab. – Rez. în lb. engl.

3309. Sârbu, Olga. Analiza creanţelor şi a influenţei lor asupra


rezultatelor activităţii întreprinderii / Olga Sârbu // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din
Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 253-257 : tab. – Rez. în lb. engl.

256
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3310. Şincariuc, Ştefan. Aspectul teoretic al esenţei şi rolului sferei


financiar-creditare în sistemul interconexiunilor economice / Ştefan Şincariuc //
Economica. – 2005. – Nr 3. – P. 89-92. – Rez. în lb. engl.

3311. Беда, Оксана. Распределение налогового бремени в США /


Оксана Беда // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2005. –Vol. 14.
– P. 304-307 : des. – Rez. în lb. rom., engl.

3312. Бурдяну, Серджиу. Об отнесении на зачет сумм НДС при


осуществлении смешанных поставок в 2006 году / Серджиу Бурдяну //
Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 12. – P. 9-10 : il., tab.

3313. Дима, Марчела. Налоговые последствия маркетинговых услуг,


оказанных нерезидентами / Марчела Дима, Лилия Григорой // Contabilitate şi
audit. – 2005. – Nr 12. – P. 31-33.

3314. Попа, Татьяна. Новое в порядке применения подоходного на-


лога в 2006 году / Татьяна Попа, Ольга Сивак // Contabilitate şi audit. – 2005. –
Nr 12. – P. 10-30 : fig.
(Vezi de asemenea Nr 3323, 3337)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
3315. Arion, F. Introspective analysis of tourism in rural areas / F. Arion,
Daniela Popa // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14.
– P. 307-311. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 7 tit.

3316. Bajura, T. Metodele noi de integrare şi cooperare în cadrul


sectorului agroalimentar la etapa postprivatizaţională / T. Bajura // Lucr. şt. / Univ.
Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 25-27. – Rez. în lb. engl.

3317. Capatsina, G. The interaction of the managerial factors of the agro-


industrial complex / G. Capatsina // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. –
Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 96-99 : scheme.

3318. Creţu, Sergiu. Reformele agrare din istoria Basarabiei / Sergiu


Creţu // Economica. – 2005. – Nr 3. – P. 39-42 : tab. – Rez. în lb. engl.
257
Decembrie 2005 ≡ December 2005

3319. Gribincea, Alexandru. Impactul turismului asupra dezvoltării


economice / Alexandru Gribincea, Mihaela Popa // Economie şi sociologie. – 2005.
– Nr 3. – P. 162-169. – Rez. în lb. fr.

3320. Tomiţa, P. Schimbările structurale ale sectorului agrar în rezultatul


reformelor / P. Tomiţa, Doina Roşca // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova.
– Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 133-136.

3321. Адамов, П. Форма хозяйствования – как результат аграрной


реформы / П. Адамов // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2005.
– Vol. 14. – P. 105-108 : tab. – Rez. în lb. engl.

3322. Муравский, А. Реформа государственного управления сель-


ским хозяйством / А. Муравский // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. –
Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 18-20.
(Vezi de asemenea Nr 3240, 3283-84, 3303, 3527)

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


3323. Buşmachiu, Eugenia. Dezvoltarea economico-financiară a
întreprinderilor din sectorul agricol / Eugenia Buşmachiu // Economie / Univ. Agrară
de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 361-364. – Rez. în lb. engl.

3324. Cambur, Svetlana. Măsuri de stat în sprijinul complexului agro-


industrial al Republicii Moldova / Svetlana Cambur // Economica. – 2005. – Nr 3. –
P. 42-44. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

3325. Canţer, V. Ingineria şi tehnologiile electronice în dezvoltarea


economică a Republicii Moldova : starea actuală şi perspective / V. Canţer //
Transfer tehnologic în ingineria electronică, materialele multifuncţionale şi mecanică
fină. – Ch., 2005. – P. 23-34 : des., tab.

3326. Cebotarean, A. Promovarea turismului rural şi integrarea Republicii


Moldova în Uniunea Europeană / A. Cebotarean, Svetlana Rusu // Lucr. şt. / Univ.
Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 238-242. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 5 tit.

258
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3327. Dobrovolschi, Ludmila. Analiza dezvoltării social-economice a


Republicii Moldova / Ludmila Dobrovolschi // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din
Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 63-66. – Rez. în lb. engl.

3328. Miron, V. Fenomenul turismului rural în Republica Moldova / V.


Miron // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P.
287-292. – Rez. în lb. engl.

3329. Miron, V. Posibilităţile de extindere a serviciilor turistice în ariile


rurale ale Republicii Moldova / V. Miron, P. Tomiţa // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat
din Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 352-357 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.

3330. Movileanu, P. Analiza economică financiară a producerii şi


comercializării unor produse agricole cu calităţi superioare în contextul cerinţelor
economiei de piaţă şi al dezvoltării durabile / P. Movileanu, Veronica Sînchetru, M.
Gercu // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P.
201-209 : tab. – Rez. în lb. engl.

3331. Pislaru, P. Consecinţele reformelor în sectorul agro-industrial al R.


Moldova şi României / P. Pislaru, Ed. Frumusachi, Cr. Ciungu // Lucr. şt. / Univ.
Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 52-54 : tab. – Rez. în lb.
engl.

3332. Strategia dezvoltării turismului rural în Republica Moldova /


Svetlana Rusu, V. Melnic, Rodica Burbulea, Eleonora Graur // Lucr. şt. / Univ.
Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 261-265. – Rez. în lb. engl.

3333. Turcov, Elena. Valorificarea şi amenajarea turistică a ariilor


protejate – direcţie de dezvoltare a ecoturismului în Republica Moldova / Elena
Turcov, Diana Roşca // Economica. – 2005. – Nr 3. – P. 109-111. – Rez. în lb. engl.

3334. Ţâu, N. Politici de dezvoltare economică a Republicii Moldova / N.


Ţâu // Economie şi sociologie. – 2005. – Nr 3. – P. 50-56. – Rez. în lb. engl.

3335. Ţurcan, Aurelia. Specificul riscului şi incertitudinii în agricultura


Republicii Moldova / Aurelia Ţurcan // Economica. – 2005. – Nr 3. – P. 71-74. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
259
Decembrie 2005 ≡ December 2005

3336. Ţurcan, Aurica. Riscurile ecoclimaterice şi problemele dezvoltării


agriculturii la începutul mileniului trei / Aurica Ţurcan, Gheorghe Şuşu // Ecological
Chemistry : Latest Advances. – Ch., 2005. – P. 683-691 : fig. – Bibliogr. : 15 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3299, 3316, 3318, 3322, 3340, 3344)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
3337. Osmatescu, Angela. Zel – instrument de atragere a resurselor
investiţionale pentru dezvoltare regională / Angela Osmatescu // Economica. –
2005. – Nr 3. – P. 87-88.
(Vezi Nr 3365, 3370)

339.3 Comerţ interior


3338. Stratan, A. Tipologia economică şi mecanismul de funcţionare al
pieţelor agro-alimentare : participanţi şi concurenţă / A. Stratan, Gr. Baltag // Lucr.
şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 232-238 : tab. –
Rez. în lb. engl.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


3339. Doga-Mîrzac, Mariana. Dezvoltarea şi susţinerea exportului în
sectorul industriei alimentare şi a băuturilor / Mariana Doga-Mîrzac, Svetlana
Gherjavca // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. –
P. 357-360. – Rez. în lb. engl.

3340. Litvin, Aurelia. Importanţa prospectării pieţei externe şi promovării


exportului / Aurelia Litvin, Veronica Prisăcaru // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din
Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 350-352.

3341. Ţurcanu, Iuliu. Evoluţia şi geografia exportului producţiei vinicole a


Republicii Moldova / Iuliu Ţurcanu // Economie şi sociologie. – 2005. – Nr 3. – P.
139-147 : tab. – Rez. în lb. engl.

3342. Zakharov, Andrei. Soluţii manageriale contemporane ale


promovării produselor moldoveneşti pe piaţa europeană / Andrei Zakharov //
Intellectus. – 2005. – Nr 2. – P. 44-48. – Bibliogr. : 7 tit.

260
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

339.7 Finanţe internaţionale


3343. Belostecinic, Grigore. Investiţiile străine directe şi competitivitatea
naţională / Grigore Belostecinic // Economica. – 2005. – Nr 3. – P. 6-22 : des., tab.
– Bibliogr. : 7 tit.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


3344. Galaju, Ion. Impactul politicii economice din Republica Moldova
asupra relaţiilor economice cu Uniunea Europeană / Ion Galaju // Economica. –
2005. – Nr 3. – P. 27-31. – Bibliogr. : 10 tit.

3345. Găluşca, Tamara. Epistemologia procesului de internaţionalizare /


Tamara Găluşca, Dumitru Slonovschi // Economica. – 2005. – Nr 3. – P. 142-144. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

3346. Pâslaru, P. Activitatea transfrontalieră ca formă de dezvoltare a


relaţiilor economice internaţionale / P. Pâslaru, G. Capaţina // Lucr. şt. / Univ.
Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 346-350 : tab. – Rez. în lb.
engl.

3347. Perju, I. Influenţa politicii agrare comune în sporirea calităţii şi


securităţii produselor agro-alimentare : [în Uniunea Europeană] / I. Perju // Lucr. şt.
/ Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 137-141 : fig. – Rez.
în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 3326, 3495)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
3348. Ionea, Patricia. Liberul acces la justiţie – aspecte deosebite
desprinse din jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor
Omului / Patricia Ionea // Justiţia Constituţională în Republica Moldova. – 2005. –
Nr 4. – P. 31-35. – Bibliogr. în note, p. 35 (40 tit.)
(Vezi de asemenea Nr 3357)

261
Decembrie 2005 ≡ December 2005

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


3349. Aramă, Elena. Supremaţia Constituţiei şi unificarea ordinii juridice :
segmente ale experienţei franceze / Elena Aramă // Justiţia Constituţională în
Republica Moldova. – 2005. – Nr 4. – P. 27-30. – Bibliogr. în note, p. 30 (9 tit)

3350. Guceac, Ion. Suveranitatea naţională, dreptul de a alege şi


abstenţionalismul electoral / Ion Guceac // Justiţia Constituţională în Republica
Moldova. – 2005. – Nr 4. – P. 11-14. – Bibliogr. în note, p. 14 (15 tit.)
(Vezi de asemenea Nr 3364)

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
3351. Puşcaş, Victor. Rolul Curţii Constituţionale în exercitarea dreptului
la informare / Victor Puşcaş, Sergiu Cobăneanu // Justiţia Constituţională în
Republica Moldova. – 2005. – Nr 4. – P. 9-11. – Rez. în lb. engl. – Idem în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 3371)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


3352. Buciuceanu, Mariana. Reflectarea problematicii delicvenţei
juvenile în sursele mass-media / Mariana Buciuceanu // Economie şi sociologie. –
2005. – Nr 3. – P. 174-182. – Rez. în lb. engl.

3353. Malic, Gheorghe. Combaterea drogurilor : cadru juridic şi probleme


de interpretare / Gheorghe Malic, Iurie Oancea // Avocatul poporului. – 2005. – Nr
12. – P. 3-5. – Rez. în lb. engl.

3354. Mărgineanu, Iurie. Aflarea adevărului - scop al procesului penal /


Iurie Mărgineanu // Avocatul poporului. – 2005. – Nr 12. – P. 2-3 : il. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 13 tit.

3355. Republica Moldova. Curtea Supremă de Justiţie. Plenul. Despre


aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor preveniri ale legislaţiei de
procedură penală privind arestarea preventivă şi arestarea la domiciliu : [hotărâre]
Nr 4 din 28.03.2005 // Avocatul poporului. – 2005. – Nr 12. – P. 11-15.

3356. Zosim, Alexandru. Arestul la sfârşit de săptămână,


semidetenţiunea şi semilibertatea – noi alternative ale detenţiunii penitenciare în

262
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ţările Europei de Vest / Alexandru Zosim // Avocatul poporului. – 2005. – Nr 12. – P.


9-10. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3420)

344 Drept penal special. Drept penal militar, maritim, acvatic


3357. Ulianovschi, Xenofon. Jurisdicţia instanţelor judecătoreşti militare :
aspecte internaţionale şi naţionale / Xenofon Ulianovschi, Tudor Ulianovschi //
Avocatul poporului. – 2005. – Nr 12. – P. 6-8. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

347 Drept civil


347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
3358. Grădinaru, Nicolae. Regimul juridic al contractelor ce privesc
dobândirea unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare /
Nicolae Grădinaru // Economica. – 2005. – Nr 3. – P. 75-78. – Rez. în lb. engl.

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


(Vezi Nr 3358)

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


(Vezi Nr 3254)

347.7 Drept comercial


3359. Moisei, Andrei. Protecţia proprietăţii industriale este un privilegiu /
Andrei Moisei // Intellectus. – 2005. – Nr 2. – P. 19-21.

3360. Taran, Serghei. Utilizarea conosamentului în transporturi maritime /


Serghei Taran // Sisteme de transport şi logistică. – Ch., 2005. – P. 161-166. – Rez.
în lb. rom.
(Vezi de asemenea Nr 3238)

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
(Vezi Nr 3425)

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător

263
Decembrie 2005 ≡ December 2005

3361. Subotin, S. Some legislative and ecological aspects in producing


and selling genetically modified food products in the Republic of Moldova / S.
Subotin, I. Subotin // Ecological Chemistry : Latest Advances. – Ch., 2005. – P.
749-754 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

3362. Боян, И. Внедрение программ БЧП в Молдове : проблемы и


пути решения / И. Боян, М. Ифтоди, Т. Гувир // Ecological Chemistry : Latest
Advances. – Ch., 2005. – P. 598-603 : scheme.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
3363. Agachi, Ştefan. Principiile administraţiei publice locale în plan
comparat / Ştefan Agachi // Justiţia Constituţională în Republica Moldova. – 2005. –
Nr 4. – P. 14-17.

3364. Cojocaru, Lidia. Opinia publică şi rolul ei în activitatea de


administrare publică / Lidia Cojocaru // Economica. – 2005. – Nr 3. – P. 51-54. –
Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 3356)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
3365. Колыбняк, Екатерина. Оценка влияния социальных выплат на
динамику бедности в Молдове / Екатерина Колыбняк, Мария Времиш //
Economie şi sociologie. – 2005. – Nr 3. – P. 148-161 : tab.

3366. Рожко, Анатолий. Основные этапы обеспечения адресности


социальной помощи населению / Анатолий Рожко // Economie şi sociologie. –
2005. – Nr 3. – P. 39-49 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 3275)

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


3367. Mitniţcaia, Lidia. Brandingul contemporan şi specificul lui în
Republica Moldova / Lidia Mitniţcaia // Economica. – 2005. – Nr 3. – P. 111-116 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

264
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3368. Petrescu, Ovidiu-Nicu. Introduction in Food Quality Management /


Ovidiu-Nicu Petrescu // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2005. –
Vol. 14. – P. 184-187 : fig. – Rez. în lb. rom.
(Vezi de asemenea Nr 3359, 3362, 3468-70)

368 Asigurări
3369. Bodiul, Aliona. Realization of insurance potential – as a perspec-
tive of development of agriculture / Aliona Bodiul, A. Bodiul // Lucr. şt. / Univ. Agrară
de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 279-282 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom.

3370. Popil, Angela. Asigurările – o parte indispensabilă a activităţii de


întreprinzător / Angela Popil // Contabilitate şi audit. – Nr 12. – 2005. – P. 70-73.

3371. Republica Moldova. Curtea Constituţională. Hotărâre pentru


controlul constituţionalităţii unor prevederi din Anexa Nr 1 la Hotărârea Guvernului
"Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a deţinătorilor de
autovehicule şi vehicule electrice urbane" : Nr 956 din 28.12.1994 // Justiţia
Constituţională în Republica Moldova. – 2005. – Nr 4. – P. 22-24. – Bibliogr. în
note, p. 24 (11 tit.). – Idem şi în lb. rusă.

3372. Verejan, Oleg. Aplicarea conceptului de risc în asigurările


comerciale / Oleg Verejan // Economica. – 2005. – Nr 3. – P. 67-70. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3542)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
3373. Badiu, Alexandra. Sugestii pentru evaluarea competenţelor
ecologice în cadrul educaţiei nonformale / Alexandra Badiu // Didactica Pro... . –
2005. – Nr 5-6. – P. 97-100 : fig., tab. – Bibliogr. : 5 tit.

3374. Blajin, C. Educaţia ecologică – o ramură a activităţii REC Moldova!


/ C. Blajin // Ecological Chemistry : Latest Advances. – Ch., 2005. – P. 731-738.

265
Decembrie 2005 ≡ December 2005

3375. Bolboceanu, Aglaia. Formarea toleranţei etnoculturale în


adolescenţă / Aglaia Bolboceanu, Larisa Horozova // Univers Pedagogic. – 2005. –
Nr 3. – P. 12-15. – Rez. în lb. engl.

3376. Cantarean, Nicolae. Modelarea procesului de instruire / Nicolae


Cantarean // Economica. – 2005. – Nr 3. – P. 131-137. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
: 5 tit.

3377. Derjanschi, Irina. Metoda proiectelor – o tehnologie de dezvoltare


a capacităţilor creative la elevi / Irina Derjanschi, Vitalii Chiriliv // Univers
Pedagogic. – 2005. – Nr 3. – P. 67-69. – Rez. în lb. engl.

3378. Namolovan, L. Environmental education in the 21ST century / N.


Namolovan, E. Olaru // Ecological Chemistry : Latest Advances. – Ch., 2005. – P.
710-715. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

3379. Pâslaru, Vlad. Concepţia Educaţiei Moral-Spirituale / Vlad Pâslaru,


Angela Cara, Viorica Palaria // Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 3. – P. 16-20. –
Bibliogr. : 9 tit.

3380. Racu, Tatiana. Educaţia pentru cetăţenie : de la teorie la practică /


Tatiana Racu // Didactica Pro... . – 2005. – Nr 5/6. – P. 114-117. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 5 tit.

3381. Sima, Gheorghe. Diversificarea finanţării sistemului de instruire –


imperativ al timpului / Gheorghe Sima // Economie şi sociologie. – 2005. – Nr 3. –
P. 68-77 : tab.

3382. Ţoncu, Angela. Educaţia pentru valori / Angela Ţoncu // Didactica


Pro... . – 2005. – Nr 5/6. – P. 76-78.
(Vezi de asemenea Nr 3282, 3290)

371 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


3383. Cabac, Valeriu. Trei faţete ale evaluării : estimarea, înţelegerea,
verificarea / Valeriu Cabac // Didactica Pro... . – 2005. – Nr 5/6. – P. 37-45 : fig. –
Bibliogr. : 7 tit.

266
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3384. Callo, Tatiana. O secvenţă experimentală a resortului de


integralitate : dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi educaţia lingvistică a
elevilor / Tatiana Callo // Didactica Pro.... – 2005. – Nr 5-6. – P. 49-52.

3385. Cojocaru, Vasile, Gh. Schimbarea orientării sistemului de


conducere în învăţământ / Vasile Gh. Cojocaru // Univers Pedagogic. – 2005. – Nr
3. – P. 40-47 : tab. – Bibliogr. : 6 tit.

3386. Cristea, Iurie. Bacalaureatul Naţional – actualitate, probleme,


soluţii, perspective de integrare europeană / Iurie Cristea // Didactica Pro... . –
2005. – Nr 5/6. – P. 18-21.

3387. Dandara, Otilia. Autoevaluarea în contextul educaţional,


caracteristici şi valenţe formative / Otilia Dandara // Didactica Pro... . – 2005. – Nr
5/6. – P. 57-59 : fig.; fotogr. – Bibliogr. : 5 tit.

3388. Dulamă, Maria Eliza. Tehnici de evaluare şi intervaluare / Maria


Eliza Dulmă // Didactica Pro... . – 2005. – Nr 5/6. – P. 90-97 : fig., tab. – Bibliogr. :
17 tit.

3389. Hadârcă, Maria. Referenţialul de evaluare a rezultatelor şcolare :


criterii, indicatori şi descriptori de performanţă / Maria Hadârcă // Didactica Pro... . –
2005. – Nr 5/6. – P. 65-70 : tab. – Bibliogr. : 7 tit.

3390. Hadârcă, Maria. Tendinţe pe plan mondial în proiectarea şi


realizarea evaluării rezultatelor şcolare / Maria Hadârcă // Univers Pedagogic. –
2005. – Nr 3. – P. 3-11. – Bibliogr. : 7 tit.

3391. Lungu, Valentina. Evaluarea calitativă – condiţie indispensabilă a


învăţământului centrat pe copil / Valentina Lungu // Didactica Pro... . – 2005. – Nr
5/6. – P. 17-18.

3392. Nicolaescu-Onofrei, Liliana. Evaluarea formativă a cadrelor


didactice în contextul dezvoltării profesionale continue / Liliana Nicolaescu-Onofrei
// Didactica Pro... . – 2005. – Nr 5/6. – P. 45-48.

267
Decembrie 2005 ≡ December 2005

3393. Palade, Gabriel. Evaluarea unităţii şcolare – aspecte conceptuale


şi de conţinut / Gabriel Palade // Didactica Pro... . – 2005. – Nr 5/6. – P. 26-28. –
Bibliogr. : 11 tit.

3394. Pâslaru, Vlad. Evaluarea – al patrulea pilon al reformei şcolare /


Vlad Pâslaru // Didactica Pro... . – 2005. – Nr 5/6. – P. 34-37 : fig.

3395. Petrovici, Constantin. Impactul alinierii la cerinţele europene


asupra formării iniţiale a învăţătorilor / Constantin Petrovici // Univers Pedagogic. –
2005. – Nr 3. – P. 21-23. – Bibliogr. : 5 tit.

3396. Prodan, Rodica. Managerul în faţa deciziei : [management


educaţional] / Rodica Prodan // Didactica Pro... . – 2005. – Nr 5/6. – P. 28-30. –
Bibliogr. : 12 tit.

3397. Raileanu, Aurelia. Repere conceptuale şi metodologice pentru noi


practici de evaluare a rezultatelor şcolare / Aurelia Raileanu // Didactica Pro... . –
2005. – Nr 5/6. – P. 53-56 : fotogr.

3398. Rotaru, Ecaterina. Reconsiderarea sistemului de evaluare şi


notare şcolară – un imperativ / Ecaterina Rotaru // Didactica Pro... . – 2005. – Nr
5/6. – P. 22-25. – Bibliogr. : 7 tit.

372.8 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


3399. Kerekeş, Adelhaida. Abordarea interdisciplinară în proiectarea
disciplinei integrate "Ştiinţe" în învăţământul gimnazial / Adelhaida Kerekeş //
Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 3. – P. 35-39. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

3400. Moţpan, Valentina. Evaluarea – promotor al creativităţii elevilor :


[la lecţiile de chimie, cl. a XI-a] / Valentina Moţpan // Didactica Pro... . – 2005. – Nr
5/6. – P. 100-105 : scheme.

3401. Tărăburcă, Emilia. Valori educative fundamentale în literatura


existenţialismului / Emilia Tărăburcă // Didactica Pro... . – 2005. – Nr 5/6. – P. 78-
82.

268
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3402. Usaci, Doina. Impactul învăţării situaţionale în dezvoltarea


idiolectului studentului alolingv / Doina Usaci // Didactica Pro... . – 2005. – Nr 5/6. –
P. 82-86. – Bibliogr. : 5 tit.

3403. Vicol, Liliana. Acţiunea formativă a universaliilor textului în


obţinerea competenţei interpretative în limba română / Liliana Vicol // Univers
Pedagogic. – 2005. – Nr 3. – P. 48-53 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3386)

372.3/.4 Activităţi preşcolare. Primele lecţii de citire


3404. Cemortan, Stela. Oportunitatea continuităţii în educaţia literar –
artistică a copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară mică / Stela Cemortan // Univers
Pedagogic. – 2005. – Nr 3. – P. 57-62. – Bibliogr. : 7 tit.

3405. Pascari, Valentina. Unele aspecte ale formării competenţelor de


învăţare la copiii de 6-8 ani / Valentina Pascari, Stela Cemortan // Univers
Pedagogic. – 2005. – Nr 3. – P. 24-27. – Bibliogr. : 5 tit.

3406. Stanciuc, Zinaida. Rolul limbajului în formarea personalităţii


copilului preşcolar / Zinaida Stanciuc // Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 3. – P. 54-
56. – Rez. în lb. engl.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


3407. Fekete, Adela. Liceul ca instituţie de socializare a adolescenţilor /
Adela Fekete, Maria Fekete // Didactica Pro... . – 2005. – Nr 5/6. – P. 73-76. –
Bibliogr. : 5 tit.

374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii


3408. Posţan, Liliana. Specificul evaluării în cadrul învăţământului pentru
adulţi / Liliana Posţan // Didactica Pro... . – 2005. – Nr 5/6. – P. 70-72 : fotogr. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de


persoane. Învăţământ special
3409. Arta populară ca mijloc de instruire, ergoterapie şi terapie
corecţională / Anatol Danii, Elena Postolachi, Valentina Iarovoi, ... // Rev. de
269
Decembrie 2005 ≡ December 2005

etnografie. – 2005. – Nr 1. – P. 186-207. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. :


p. 207.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


3410. Pădureac, Larisa. Ore universitare în ritmul reformei / Larisa
Pădureac // Didactica Pro... . – 2005. – Nr 5/6. – P. 86-89 : tab.

3411. Tomiţa, P. 40 ani ai Facultăţii de Economie a Universităţii Agrare


de Stat din Moldova : realizări şi perspective / P. Tomiţa // Lucr. şt. / Univ. Agrară
de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 3-12 : scheme, tab.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


391/395 Etnografie
3412. Bazele etnografiei în instruirea generaţiei tinere şi promovarea
imaginii naţionale / Elena Postolachi, Anatol Danii, Valentina Iarovoi, ... // Rev. de
etnografie. – 2005. – Nr 1. – P. 177-185. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. :
p. 185.

3413. Buzilă, Varvara. Simboluri ale doliului în Moldova / Varvara Buzilă


// Rev. de etnografie. – 2005. – Nr 1. – P. 94-117 : il. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : p. 115-117.

3414. Coţiuba, Angela. Etnodesign şi probleme de stil naţional în modă /


Angela Coţiuba // Rev. de etnografie. – 2005. – Nr 1. – P. 213-219. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 219.

3415. Gâscă, Aliona. Marama tradiţională şi posibilităţi de valorificare /


Aliona Gâscă // Rev. de etnografie. – 2005. – Nr 1. – P. 140-143. – Rez. în lb. rom.,
fr., rusă. – Bibliogr. : p. 143

3416. Postolachi, Elena. Mărturii despre covoare ca parte componentă a


culturii etnice / Elena Postolachi // Rev. de etnografie. – 2005. – Nr 1. – P. 40-56 : il.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 56.

3417. Postolachi, Elena. Mărturii despre tradiţie şi inovaţie în arta


populară a satului moldovenesc în prima jumătate a secolului XX / Elena

270
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Postolachi, Olga Luchianeţ // Rev. de etnografie. – 2005. – Nr 1. – P. 4-14. – Rez.


în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 13-14.

3418. Şofransky, Zina. Aportul ştiinţelor exacte în cercetarea etnologică /


Zina Şofransky // Rev. de etnografie. – 2005. – Nr 1. – P. 293-301 : des. – Bibliogr.
: p. 300-301.

3419. Степанов, Вячеслав. Очерки семейной обрядности жителей


села Мусайт : [района Тараклия] / Вячеслав Степанов // Rev. de etnografie. –
2005. – Nr 1. – P. 223-251. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 250-251.
(Vezi de asemenea Nr 3278, 3553, 3558, 3562)

396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor


3420. Doni, Cornelia. Cine sunt victimele traficului de femei? / Cornelia
Doni // Economie şi sociologie. – 2005. – Nr 3. – P. 196-202. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 13 tit.

398 Folclor
3421. Stănciulescu-Bârba, Alexandru. De la daci la Meşterul Manole /
Alexandru Stănciulescu-Bârba // Luminătorul. – 2005. – Nr 6. – P. 53-59. – Contin.
Începutul : Nr 5.
(Vezi de asemenea Nr 3268)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE
501 Generalităţi despre ştiinţele exacte. Ştiinţele matematice în sens larg
(Vezi Nr 3418)

502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător


(Vezi Nr 3452, 3520, 3553)

271
Decembrie 2005 ≡ December 2005

504(478) Ecologia în Republica Moldova


3422. Ariile ecologic senzitive – zone prioritare în managementul de
mediu / V. Cantea, V. Stegărescu, V. Zagaevschi, ... // Mediul Ambiant. – 2005. –
Nr 6. – P. 13-19 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.

3423. Monitoring of aerosol optical properties, total column ozone


content, and solar uv-b erythemal irradiance over the Chisinau / A. A. Aculinin, B.
N. Holben, A. Smirnov,… // Ecological Chemistry : Latest Advances. – Ch., 2005. –
P. 332-338 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

3424. Subotin, I. Quantitative control of ascorbic acid in the foodstuff sold


in the Republic of Moldova / I. Subotin // Ecological Chemistry : Latest Advances. –
Ch., 2005. – P . 667-671 : tab. – Rez. în lb. engl.

3425. Teleuţă, Alexandru. Biological diversity of the Republic of Moldova


: current status and trends / Alexandru Teleuţă // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 6. –
P. 40-44. – Bibliogr. : 18 tit.

3426. Zubcov, Elena. The dynamics of metals in fish from Prut river and
Costesti-stinca reservoir / Elena Zubcov, Ion Toderaşh, Natalia Zubcov // Ecological
Chemistry : Latest Advances. – Ch., 2005. – P. 692-696 : fig. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 3333, 3336, 3374, 3434, 34357, 3439, 3509-10,
3540)

53 FIZICĂ
3427. Collective elementary excitations of bose-Einstein condensed two-
dimensional magneto excitations strongly interacting with electron-hole plasma / S.
A. Moskalenko, M. A. Liberman, V. V. Botan, … // Moldavian Journal of the Physical
Sciences. – 2005. – Nr 2. – P. 142-196 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 31 tit.

3428. Development of dissipative structures on surface of dielectric liquid


in electrostatic field / B. Constantinov, V. Bocan, T. Pasechnic, ... // Moldavian
Journal of the Physical Sciences. – 2005. – Nr 2. – P. 245-253 : fig.; tab – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

272
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3429. Dihor, I. T. Optical properties of fullerite C60 nanostructures in water


/ I. T. Dihor // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2005. – Nr 2. – P. 240-
244 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3486-92)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


3430. Intensified photo-and biodegradation processes for benzothiazoles
removal from water compartments / O. Covaliova, V. Covaliov, M. Bolte, A. Cincilei
// Ecological Chemistry : Latest Advances. – Ch., 2005. – P. 163-169 : fig. –
Bibliogr. : 7 tit.

3431. Optical properties crystals GaSe and InSe DOPED WITH Cu / Ig.
Evtodiev, El. Cuculescu, M. Caraman, ... // Moldavian Journal of the Physical Sci-
ences. – 2005. – Nr 2. – P. 211-215 : fig. – Rez. în lb. engl.

3432. Removal of hydrogen sulphide, ammonia and nitrite ions form


water solutions using modified active carbons / Tudor Lupaşcu, Raisa Nastas, Mihai
Ciobanu,... // Ecological Chemistry : Latest Advances. – Ch., 2005. – P. 176-183 :
fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3429, 3435, 3445, 3481-82)

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
(Vezi Nr 3423)

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
3433. Aculinin, A. A. Smoke aerosols over Moldova from the fires
occurred in the western Russia, Belarus and Ukraine during the august –
September, 2002 / A. A. Aculinin // Ecological Chemistry : Latest Advances. – Ch.,
2005. – P. 339-345 : fig. – Rez. în lb. engl.

273
Decembrie 2005 ≡ December 2005

3434. Demchenko, Elena. Ecological aspects of the functioning of soil


invertebrates in agrocenoses / Elena Demchenko // Ecological Chemistry : Latest
Advances. – Ch., 2005. – P. 408-412 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

3435. Duca, Gheorghe. Ecological Chemistry : milestones of develop-


ment / Gheorghe Duca // Ecological Chemistry : Latest Advances. – Ch., 2005. –
P.10-54 : fig., tab.

3436. Opopol, N. I. Water management and numan health principal


threats / N. I. Opopol // Ecological Chemistry : Latest Advances. – Ch., 2005. – P.
197-201.

3437. Postolachi, Larisa. Phosphorus content in river Prut under


different forms / Larisa Postolachi, V. Rusu, T. Lupaşcu // Ecological Chemistry :
Latest Advances. – Ch., 2005. – P. 216-222 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.

3438. Romanov, A. M. Natural water fluorine decontamination by electro


dialysis method / A. M. Romanov, V. I. Zelentsov // Ecological Chemistry : Latest
Advances. – Ch., 2005. – P. 222-227 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

3439. Sirodoev, I. An approach to the modeling of some river water


quality parameters / I. Sirodoev, R. Corobov // Ecological Chemistry : Latest
Advances. – Ch., 2005. – P. 242-248 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

3440. Stratulat, Sergiu. Evoluţii de perspectivă a normelor europene de


poluare / Sergiu Stratulat // Sisteme de transport şi logistică. – Ch., 2005. – P. 90-
95 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 5 tit.

3441. Vykhryrst, S. Public participation in the protection, sustainable use


and restoration of water-related ecosystems / S. Vykhryrst, I. Trombitsky // Ecologi-
cal Chemistry : Latest Advances. – Ch., 2005. – P. 754-759. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 3284, 3425, 3443, 3445, 3509)

579 Microbiologie
3442. Duca, M. The development of molecular biology in Moldova to
address agricultural and environmental issues / M. Duca, C. Lovatt, S. Van Gundy //

274
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ecological Chemistry : Latest Advances. – Ch., 2005. – P. 105-110. – Rez. în lb.


engl. – Bibliogr. : 12 tit.

3443. Gonta, Maria. Formation and inhibition of n-nitrosomethylurea in


model gastric juice / Maria Gonta // Ecological Chemistry : Latest Advances. – Ch.,
2005. – P. 421-431 : fig., tab. – Bibliogr. : 27 tit.

3444. The study of morph line nitrosation in the simulated gastric juice /
Gh. Duca, Maria Gonta, Diana Porubin, Nadejda Voloc // Ecological Chemistry :
Latest Advances. – Ch., 2005. – P. 412-421 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
: 25 tit.

3445. Скурлатов, Ю. И. Введение в экологическую химию водной


среды / Ю. И. Скурлатов, Г. Г. Дука, Е. В. Штамм // Ecological Chemistry : Latest
Advances. – Ch., 2005. – P. 78-85.
(Vezi de asemenea Nr 3449)

58 BOTANICĂ
3446. Chirtoacă, Vasile. Iarba vrăjitoarei-tilişca circaea intermedia Ehrh.
(Onagraceae) specie nouă pentru flora Republicii Moldova / Vasile Chirtoacă //
Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 6. – P. 28-29 : fig. – Rez. în lb. engl.

59 ZOOLOGIE
3447. Movileanu, Dumitru. Ontogeneza postnatală a speciei de huhurez
mic (strix aluco) în captivitate / Dumitru Movileanu, Andrei Munteanu // Mediul
Ambiant. – 2005. – Nr 6. – P. 10-12 : fig., tab. – Bibliogr. : 9 tit.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


60 PROBLEME GENERALE ALE ŞTIINŢELOR APLICATE
3448. Dulgheru, Valeriu. Personalităţii de vază ale intelectualităţii tehnice
din Basarabia / Valeriu Dulgheru // Intellectus. – 2005. – Nr 2. – P. 76-78.

275
Decembrie 2005 ≡ December 2005

61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
(Vezi Nr 3463)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


3449. Деревич, В. Е. О внедрении системы контроля качества вы-
полнения микробиологических исследований в работе бактериологических
лабораторий центров превентивной медицины (ЦПМ) Министерства Здраво-
охранения Республики Молдова / В. Е. Деревич // Ecological Chemistry : Latest
Advances. – Ch., 2005. – P. 699-701.
(Vezi de asemenea Nr 3424, 3452)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
3450. Usenco, V. Coagulator electrotermic ETC-6 / V. Usenco, V.
Parhomenco // Transfer tehnologic în ingineria electronică, materiale
multifuncţionale şi mecanică fină. – Ch., 2005. – P. 194-195 : fig.
(Vezi de asemenea Nr 3464)

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice ne-medicale


3451. Grădinaru, Natalia. Statutul şi rolul agentului terapeutic în spaţiu
spiritual al comunităţii rurale basarabene / Natalia Grădinaru // Rev. de etnografie. –
2005. – Nr I. – P. 167-176 : diagr. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 176.
(Vezi de asemenea Nr 3483)

615.9 Toxicologie. Studii generale asupra otrăvurilor (intoxicaţiilor)


(Vezi Nr 3465)

616 Patologie. Medicină clinică


3452. Impactul poluanţilor chimici asupra omului şi oncogenezei / Gh.
Ţâbârnă, Gh. Duca, G. Bulbuc,... // Ecological Chemistry : Latest Advances. – Ch.,
2005. – P. 676-683 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

276
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3453. Transplantarea celulară şi osteogeneza reparatorie / P. Ciobanu,


V. Nacu, B. Topor, ... // Curierul medical. – 2005. – Nr 6. – P. 42-46 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 14 tit.

616.1/.9 Patologie specială


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
3454. Grosu, A. Fibrilaţia artială : epidemiologie şi factori de risc / A.
Grosu // Curierul medical. – 2005. – Nr 6. – P. 51-54 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 33 tit.

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


3455. Доду, Д. Реабилитация больных хроническими
обструктивными болезнями легких с использованием метода озонотерапии /
А. Доду // Curierul medical. – 2005. – Nr 6. – P. 24-28 : tab. – Rez. în lb. rom., engl.
– Bibliogr. : 10 tit.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


3456. Caracteristica clinică, epidemiologică, biochimică, serologică şi
imunologică a hepatitei virale B acute AgHBs-negative / C. Andriuţă, A. Roşca, Gh.
Cuşnir, ... // Curierul medical. – 2005. – Nr 6. – P. 29-33 : tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : 14 tit.

3457. Differential Gene Expression between Colorectal Carcinoma and


Healthy Mucosa / R. S. Croner, Th. Fortsch, W. V. Brueckl, ... // Curierul medical. –
2005. – Nr 6. – P. 20-23 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 19 tit.

3458. Mihu, I. Pancreatita acută la copii / I. Mihu // Curierul medical. –


2005. – Nr 6. – P. 46-50. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 12 tit.

3459. Mocealov, O. Hemocolaterale extrarenale la om / O. Mocealov, N.


Fruntaşu // Curierul medical. – 2005. – Nr 6. – P. 10-11. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 5 tit.

3460. Popovici, Teodor. Inventica şi dezvoltarea stomatologiei / Teodor


Popovici // Intellectus. – 2005. – Nr 2. – P. 100-102.

277
Decembrie 2005 ≡ December 2005

3461. Ţîbîrnă, I. Obiectivizarea rolului infecţiei Helicobacter pylori în


patogenia, diagnosticul şi tratamentul ulcerului gastroduodenal / I. Ţîbîrnă, E.
Creangă // Curierul medical. – 2005. – Nr 6. – P. 6-10 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă.
– Bibliogr. : 37 tit.

3462. Постолаки, А. Компьютерная денситометрия кортикальной


пластинки альвеол боковых зубов нижней челюсти на ортпантомограммах / A.
Постолаки // Curierul medical. – 2005. – Nr 6. – P. 11-16 : des. – Rez. în lb. engl.,
rom. – Bibliogr. : 23 tit.

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocrine


3463. Lozovanu, S. Activitatea enzimelor sistemului antioxidant şi nivelul
proceselor de peroxidare a lipidelor din limfocite supuse acţiunii plasmei reci de
heliu / S. Lozovanu // Curierul medical. – 2005. – Nr 6. – P. 33-35 : fig. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


3464. Lucetam în tratamentul recuperator al bolnavilor cu accident
vascular cerebral şi traumatisme craniocerebrale / O. Pascal, D. Gherman, A.
Cicala, A. Feodorovici // Curierul medical. – 2005. – Nr 6. – P. 39-41 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.

616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze


3465. Revenire completă şi rapidă în cazul unui pacient inconştient cu
acidoză metabolică şi anurie / C. Bologa, P. Scripcariu, G. Anton, ... // Curierul
medical. – 2005. – Nr 6. – P. 17-19 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
(Vezi Nr 3453, 3459)

617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi


3466. Сулайман, А. Regesan в лечении поверхностных дефектов
роговицы / A. Сулайман // Curierul medical. – 2005. – Nr 6. – P. 36-37 : tab. –
Rez. în lb. rom., engl.

278
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
3467. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică : Despre
aprobarea metodologiei privind determinarea tarifelor de tip binom de livrare a
energiei electrice consumatorilor finali : [hotărârea Nr 194 din 04.10.05] // Energia.
– 2005. – Nr 5. – P. 9. – Text şi în lb. rusă.

3468. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică :


Metodologia privind determinarea tarifelor de tip binom de livrare a energiei
electrice consumatorilor finali : [hotărârea Nr 194 din 04.11.05] // Energia. – 2005. –
Nr 5. – P. 9-11. – Text şi în lb. rusă.

3469. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică : Privind


modificarea Hotărârii Consiliului de administraţie al ANRE Nr 125 din 9 aprilie 2004
: [hotărârea Nr 195 din 01.11.05] // Energia. – 2005. – Nr 5. – P. 6. – Text şi în lb.
rusă.

3470. Instrucţiune pentru calcularea consumului tehnologic de energie


electrică în reţelele electrice : [aprob. prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al
ANRE Nr 190 din 30.08.05] // Energia. – 2005. – Nr 5. – P. 12-26. – Text şi în lb.
rusă.

3471. Влияние тиосемикарбазида на коррозию стали в воде / В. В.


Паршутин, Н. С. Шолтоян, С. П. Седельникова, … // Электронная обработка
материалов – 2005. – Nr 5. – P. 77-88 : des., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 20
tit.

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători
electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
3472. Meglei, D. Microtermocuplu coaxial / D. Meglei, V. Canţer, M. Dîntu
// Transfer tehnologic în ingineria electronică, materiale multifuncţionale şi
mecanică fină. – Ch., 2005. – P. 208-209 : fig. – Bibliogr. în note, p. 209 (5 tit.)

279
Decembrie 2005 ≡ December 2005

3473. Meglei, Dragoş. Microfir coaxial / Dragoş Meglei, Valeriu Canţer,


Alexandru Rusu // Transfer tehnologic în ingineria electronică, materiale
multifuncţionale şi mecanică fină. – Ch., 2005. – P. 206-207 : fig.

3474. Источник бесперебойного питания средней мощности / Ю.


Саинсус, А. Конев, Ю. Русев, … // Transfer tehnologic în ingineria electronică,
materiale multifuncţionale şi mecanică fină. – Ch., 2005. – P. 229-231.

3475. Колесник, Игорь Павлович. Технические средства для


определения характера и места повреждения в линиях электропередач 6-35
кВ / Игорь Павлович Колесник // Transfer tehnologic în ingineria electronică,
materiale multifuncţionale şi mecanică fină. – Ch., 2005. – P. 286-287.

3476. Комплект электронных устройств контроля, защиты и


сигнализации в цепях постоянного оперативного тока электрических станций и
подстанций / Владимир Горемыкин, Виталий Крупник, Павел Уманец, … //
Transfer tehnologic în ingineria electronică, materiale multifuncţionale şi mecanică
fină. – Ch., 2005. – P. 197-199.

3477. Пенин, А. А. Надежный резонансный преобразователь с


глубокой регулировкой выходного напряжения / А. А. Пенин, А. Г. Семенов //
Transfer tehnologic în ingineria electronică, materiale multifuncţionale şi mecanică
fină. – Ch., 2005. – P. 223-227 : des., fotogr.

3478. Система учета энергоресурсов SRKPR / Ю. Л. Анферов, Р.В.


Ахметзянов, Н. Н. Климовецкий, … // Transfer tehnologic în ingineria electronică,
materiale multifuncţionale şi mecanică fină. – Ch., 2005. – P. 251-263 : des.,
scheme, tab.

3479. Стабилизатор сетевого напряжения средней мощности (4,5


кВт) / Ю. Саинсус, А. Конев, Ю. Русев, … // Transfer tehnologic în ingineria
electronică, materiale multifuncţionale şi mecanică fină. – Ch., 2005. – P. 233-234.

3480. Технология получения планарных термоэлектрических


преобразователей для измерения низких давлений / Д. Гицу, И.
Белоцерковский, В. Пархоменко, Л. Роллер // Transfer tehnologic în ingineria

280
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

electronică, materiale multifuncţionale şi mecanică fină. – Ch., 2005. – P. 231-233 :


fig., tab.

621.35 Tehnică electrochimică


3481. Бобанова, Ж. И. Электроосаждение железа из электролитов,
содержащих панические добавки / Ж. И. Бобанова, О. А. Болога, Н. В. Гэрбэ-
лэу // Электронная обработка материалов – 2005. – Nr 5. – P. 10-19 : des., tab.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.

3482. Борцой, Т. В. Структурная оценка электрохимических компози-


ционных материалов / Т. В. Борцой // Электронная обработка материалов –
2005. – Nr 5. – P. 20-23 : des. – Rez. în lb. engl.

621.37 Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice


3483. Generator de unde electromagnetice cu frecvenţă extrem de înaltă
cu intensitatea iradierii joasă (atermică) / D. Ghiţu, V. Parhomenco, L. Roller, ... //
Transfer tehnologic în ingineria electronică, materiale multifuncţionale şi mecanică
fină. – Ch., 2005. – P. 204-205 : fig.

3484. Laser system of circular guarding on the basis of acoustic-optical


sensors / Valeriu Bivol, Andrei Andrieş, Ghenadii Triduh, ... // Transfer tehnologic în
ingineria electronică, materiale multifuncţionale şi mecanică fină. – Ch., 2005. – P.
215-218 : fig., fotogr., tab.

3485. Система сбора и анализа данных для научных и инженерных


исследований. СS 300 / Ю. Л. Анферов, Р. В. Ахметзянов, Н. Н. Климовецкий,
… // Transfer tehnologic în ingineria electronică, materiale multifuncţionale şi
mecanică fină. – Ch., 2005. – P. 200-202 : des.

621.38 Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de


particule. Tuburi cu raze X
3486. Bodnar, I. T. Temperature anomalies of optical properties in cad-
mium diphosphide crystal / I. T. Bodnar, V. M. Trukhan, A. U. Sheleg // Moldavian
Journal of the Physical Sciences. – 2005. – Nr 2. – P. 197-210. – Bibliogr. : 23 tit.

281
Decembrie 2005 ≡ December 2005

3487. Dihor, I. T. Paraconductivy analysis for Ni-Doped Bscco / I. T.


Dihor // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2005. – Nr 2. – P. 235-239 :
fig.; tab. – Rez. în lb. engl.

3488. Gallium arsenate removal al from waste waters / S. Baranov, B.


Cinic, J. Redwing, V. Stavila // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2005.
– Nr 2. – P. 222-230 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.

3489. Modernizarea instalaţiei pentru fabricarea microfirelor


semiconductoare şi semimetalice în înveliş de sticlă / E. Badinter, A. Ioişer, V.
Bugacov, ... // Transfer tehnologic în ingineria electrică, materiale multifuncţionale şi
mecanica fină. – Ch., 2005. – P. 193.

3490. Nastas, Adrian. About common use of the phenomena of photo


induced changers and photoconductivity of vitreous chalcogenide semiconductors
for systems of holographic non destroying control / Adrian Nastas, Andrei Andrieş,
Valeriu Bivol // Transfer tehnologic în ingineria electronică, materiale
multifuncţionale şi mecanică fină. – Ch., 2005. – P. 158-159.

3491. Opto-electronic converter for detection of excess pres-sure of


gases in engine's cylinder / Valeriu Bivol, Andrei Andrieş, Ghenadii Triduh //
Transfer tehnologic în ingineria electronică, materiale multifuncţionale şi mecanică
fină. – Ch., 2005. – P. 212-215 : fig., fotogr.

3492. Technology for preparation of thermal elements of SbBiTe alloys


for thermoelectric coolers / M. P. Dyntu, V. G. Kantser, D. F. Meglei, A. I. Ruru //
Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2005. – Nr 2. – P. 231-234 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

3493. Ахметзянов, Р. В. Электронная агро-экспертная система для


оснащения фермерских хозяйств / Р. В. Ахметзянов // Transfer tehnologic în
ingineria electronică, materiale multifuncţionale şi mecanică fină. – Ch., 2005. – P.
235-238 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 3325, 3430)

621.4 Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur)


(Vezi Nr 3508)
282
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

621.7 Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate


3494. Кинетика металлизации и распивающая способность электро-
литов при получении нанокомпозитов на основе AIII BV / А. И. Дикусар, П. Г.
Глоба, О. О. Редозубова, … // Электронная обработка материалов. – 2005. –
Nr 5. – P. 4-9. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

621.8 Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice


3495. Transmisii planetare precesionale de putere : angrenaje şi
tehnologii de fabricare / Ion Bostan, Valeriu Dulgheru, Anatol Sochireanu, ... //
Transfer tehnologic în ingineria electronică, materiale multifuncţionale şi mecanică
fină. – P. 180-188 : fig. – Bibliogr. : 5 tit.

622 Industrie minieră


622.8 Pericole, accidente şi stricăciuni în mine. Protecţia sănătăţii şi siguranţa în mine
3496. Васильчук, В. Устройства контроля температуры во
взрывоопасных средах / В. Васильчук // Transfer tehnologic în ingineria
electronică, materiale multifuncţionale şi mecanică fină. – Ch., 2005. – P. 173-175 :
tab.

627 Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Baraje şi centrale hidraulice de
energie
3497. Minihidrocentrală flotabilă cu palete cu profil hidrodinamic
reglabile / Ion Bostan, Valeriu Dulgheru, Viorel Bostan, ... // Transfer tehnologic în
ingineria electronică, materiale multifuncţionale şi mecanică fină. – Ch., 2005. – P.
188-192 : fig. – Bibliogr. : 5 tit.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


3498. Ţugui, T. Elemente strategice în planificarea managementului
deşeurilor, conform directivelor UE / T. Ţugui // Ecological Chemistry : Latest
Advances. – Ch., 2005. – P. 591-597 : fig. – Rez. în lb. rom.
(Vezi de asemenea Nr 3440)

283
Decembrie 2005 ≡ December 2005

629 Tehnica mijloacelor de transport


3499. Frunze, Oleg. Durata de viaţă optimă a mijloacelor tehnice / Oleg
Frunze // Sisteme de transport şi logistică. – P. 149-155 : fig. – Rez. în lb. rom. –
Bibliogr. : 8 tit.

3500. Rusnac, Iulian. Sisteme de transport inteligente / Iulian Rusnac //


Sisteme de transport şi logistică. – Ch., 2005. – P. 156-160 : tab. – Rez. în lb. rom.

629.3 Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren


3501. Ciolan, Gheorghe. Aspecte ale modelării mişcării transversale a
automobilului / Gheorghe Ciolan, Ion Preda, Amelia Baciu // Sisteme de transport şi
logistică. – Ch., 2005. – P. 3-9 : fig. – Rez. în lb. rom.

629.5 Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţie de bărci şi de nave


(Vezi Nr 3360)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
3502. Boaghie, D. Unele aspecte privind studiul vârstei de
exploatabilitate a stejăretelor de stejar pedunculat din zona de Nord a Republicii
Moldova / D. Boaghie // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 6. – P. 30-34 : fig. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

3503. Caisîn, Valeriu. Structura arboretului în raport cu creşterea radială


a arborilor în sezonul de vegetaţie (în valori absolute) : [din Rezervaţia şt. "Codru"
al Grădinii Botanice din Chişinău] / Valeriu Caisîn // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 6.
– P. 1-4 : il. color., fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

3504. Postolache, Gheorghe. Aria protejată "Vadul lui Isac" :


[Rezervaţie naturală silvică, raionul Cahul] / Gheorghe Postolache, Vasile
Chirtoacă, Ştefan Lazu // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 6. – P. 5-9 : il. color., tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3520)

284
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
3505. Micu, Vasile. Activitatea instituţiilor de cercetare-dezvoltare de
profil agrar în condiţiile economiei de piaţă / Vasile Micu // Intellectus. – 2005. – Nr
2. – P. 11-18 : tab
(Vezi de asemenea Nr 3320-21, 3330-31, 3335, 3442, 3506, 3582)

631.1 Conducerea şi organizarea fermelor


3506. Cimpoieş, D. Formele de exploataţii şi dualismul structural în
agricultura Moldovei / D. Cimpoieş // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. –
Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 66-71. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3323-24, 3336-38, 3493)

631.3 Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole


3507. Negritu, G. Organizarea utilizării parcului de tractoare în
întreprinderile agricole / G. Negritu // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. –
Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 191-195 : tab. – Rez. în lb. engl.

3508. Тезек, Юрий. Диагностирование автомобильных двигателей по


параметрам системы смазки / Юрий Тезек // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr
12. – P. 17-18. – Bibliogr. : 3 tit.

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


3509. Andrieş, S. Surse şi forme de degradare chimică a solurilor şi
tehnologii de diminuare şi combatere / S. Andrieş // Ecological Chemistry : Latest
Advances. – Ch., 2005. – P. 122-125.

3510. Leah, Tamara. Distribuţia nichelului în catena cu cernoziomuri


carbonatice / Tamara Leah // Ecological Chemistry : Latest Advances. – Ch., 2005.
– P. 484-489 : fig. – Rez. în lb. engl.

3511. Михайлюк, А. Н. Внедрение малорастворимых анодов для


катодной защиты от коррозии – эффективный способ предохранения почв от
загрязнения / А. Н. Михайлюк, Ж. И. Бобанова, С. П. Сидельникова //
Ecological Chemistry : Latest Advances. – Ch., 2005. – P. 772-775 : tab. – Rez. în
lb. engl.
285
Decembrie 2005 ≡ December 2005

3512. Пармакли, Д. Проблемы эффективности использования земли


в сельском хозяйстве / Д. Пармакли // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din
Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 21-24.

631.5 Lucrări agricole


3513. Петкович, И. П. Генетико-селекционные аспекты производства
семян люцерны / И. П. Петкович // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 12. – P. 15-
16.

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
3514. Melanciuc, Iurie. Suport tehnic pentru protecţia plantelor / Iurie
Melanciuc // Agricultura Moldovei. – Nr 12. – 2005. – P. 4.

3515. Язловецкий, Игорь. Управление резистентностью популяции


яблонной плодожорки : экологические аспекты / Игорь Язловецкий // Ecological
Chemistry : Latest Advances. – Ch., 2005. – P. 498-506 : tab. – Rez. în lb. rusă. –
Bibliogr. : p. 505-506
(Vezi de asemenea Nr 3524)

633 Cultura plantelor de câmp


3516. Babuci, M. Organizarea planificării operative în fitotehnie / M.
Babuci // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P.
86-89 : scheme., tab. – Bibliogr. : 5 tit.

633.1 Cereale. Recolte de grâne


3517. Chişlaru, Angela. Rezervele de sporire a eficienţei economice la
producerea grâului de toamnă / Angela Chişlaru // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat
din Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 222-225 : tab. – Rez. în lb. engl.

3518. Grinciuc, Liliana. Eficienţa economică a producţiei de porumb


pentru boabe şi căile de sporire a ei / Liliana Grinciuc, Tatiana Bujor // Lucr. şt. /
Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 175-180 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

633.2/.3 Ierburi de fâneaţă şi păşune. Plante furajere. Plante de nutreţ exclusiv ierburile

286
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi Nr 3513)

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări
industriale
3519. Murzac, Cristina. Organizarea producerii tutunului / Cristina
Murzac // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P.
167-170. – Rez. în lb. engl.

3520. Raporturile funcţionale ale plantelor medicale în ecosistemul


forestier / Tamara Cojuhari, Tatiana Vrabie, Liviu Codreanu, ... // Agricultura
Moldovei. – 2005. – Nr 12. – P. 23-24. – Bibliogr. : 13 tit.

634 Horticultură în general


3521. Adăscăliţei, Mihai. Pregătirea pomilor şi viţelor de vie pentru iernat
/ Mihai Adăscăliţei, Grigore Gavrilov, Dumitru Bratco // Agricultura Moldovei. –
2005. – Nr 12. – P. 11-13.

3522. Jolondcovschi, Alexandru. Moldova cu nuci va intra în Europa :


[interviu cu Al. Jolondcovschi, preş. Asoc. Producătorilor de Nuci din Rep. Moldova]
/ consemnare de Valentina Găluşcă // Moldova : ser. nouă. – 2005. – Nr 10/11. –
P. 64-65. – Rez. în lb. engl. – Text şi în lb. rusă.

3523. Rapcea, Mihail. "Pomul încărcat cu roadă simbolizează dăinuirea


neamului..." : [interviu cu M. Rapcea, doctor habilitat în şt. agr., dir. Inst. de Cercet.
pentru Pomicultură] / consemnare de Lora Rucan // Moldova : ser. nouă. – 2005. –
Nr 10-11. – P. 56-57 : fotogr.

3524. Мониторинг акарифауны яблоневого сада и ее


чувствительности к пестицидам – путь к формированию экологически
устойчивого агроценоза / И. Г. Язловецкий, В. В. Суменкова, Е. М. Мунтян, Е.
И. Иордосопол // Ecological Chemistry : Latest Advances. – Ch., 2005. – P. 507-
515 : fig., tab. – Rez. în lb. rusă. – Bibliogr. : 10 tit.

3525. Руденко, И. С. Физиология пыльцы плодовых растений / И. С.


Руденко // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 12. – P. 14 : fig.

287
Decembrie 2005 ≡ December 2005

3526. Тодорова, Людмила. Финансовые вложения и учет закладки,


выращивания молодых многолетних насаждений / Людмила Тодорова // Lucr.
şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 257-261. – Rez.
în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 3515, 3541)

634.8 Viticultură
3527. Babii, L. Aspectul aprecierii eficienţei economice în ramura viti-
vinicolă / L. Babii // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Vol.
14. – P. 37-41 : fig. – Rez. în lb. engl.

3528. Efros, Elena. Evoluţia şi eficienţa producerii strugurilor / Elena


Efros // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P.
171-174 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

3529. Fiştiuc, Maria. Eficienţa economică a viticulturii şi căile de sporire a


ei / Maria Fiştiuc // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Vol.
14. – P. 180-183 : tab. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 3521)

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
3530. Tcaci, Natalia. Aprecierea eficienţei economice a producţiei de
legume în Republica Moldova / Natalia Tcaci, Ana Nicolaescu // Lucrări ştiinţifice ::
Economie / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 27-30 :
tab. – Rez. în lb. engl.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor a peştelui. Înmulţirea


animalelor domestice
636.2 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi
(Vezi Nr 3532)

636.5/.6 Păsări
3531. Bâzgu, I. Avicultura – ramura cea mai efectivă din complexul
zootehnic / I. Bâzgu // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2005. –
Vol. 14. – P. 93-96. – Rez. în lb. engl.
288
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general
3532. Costovschi, Anastasia. Rezervele de reducere a costului unitar şi
reglarea pieţei produselor lactate / Anastasia Costovschi // Lucr. şt. / Univ. Agrară
de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 271-275 : scheme, tab. – Rez. în
lb. engl.

3533. Использование молочной сыворотки в рецептурах напитков


для здорового питания / С. Стасюк, Г. Терентьева, Т. Саранди, Е. Ножак //
Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 12. – P. 20-22 : tab. – Bibliogr. : 5 tit.

637.5 Carne. Produse din carne pentru alimentaţie


3534. Beşliu, Angela. Cultura organizaţională în SA "Carmez" / Angela
Beşliu // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P.
209-213. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. 5 tit.

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode


3535. Dabija, Tatiana. Optimizarea tehnologiei obţinerii propolisului /
Tatiana Dabija // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 12. – P. 16-17. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 5 tit.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


65.0 Teoria şi practica organizării. Management
3536. Hrâşcev, Irina. Abordarea sistematică a planificării de afaceri şi a
managementului proiectelor / Irina Hrâşcev // Economie şi sociologie. – 2005. – Nr
3. – P. 61-68 : fig. – Rez. în lb. engl.

3537. Дорогая, Ирина. Бизнес – процессы как объект оперативного


планирования / Ирина Дорогая, Ирина Хрищева // Economie şi sociologie. – Nr
3. – 2005. – P. 99-112 : des., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3295-96, 3303)

289
Decembrie 2005 ≡ December 2005

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


3538. Губер, Юрий. Проблемы повышения эффективности работы
транспортных предприятий / Юрий Губер, Ала Опря // Sisteme de transport şi
logistică. – Ch., 2005. – P. 167-173 : des.

3539. Тентюк, Вячеслав. Управленческие проблемы в транспортных


предприятиях / Вячеслав Тентюк, Юрий Губер // Sisteme de transport şi
logistică. – Ch., 2005. – P. 183-195 : des., tab.
(Vezi Nr 3440)

656.1 Transport rutier


3540. Cărăuş, Gheorghe. Cercetări privind fluidizarea traficului în
intersecţii, cu scopul reducerii poluării provocate de transportul Auto în municipiul
Chişinău / Gheorghe Cărăuş // Sisteme de transporturi şi logistică. – Ch., 2005. – P.
174-182 : des.
(Vezi de asemenea Nr 3538-39)

656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor


(Vezi Nr 3239)

657 Contabilitate
3541. Balan, Igor. Modul de aplicare a metodei "direct-costing" de
calculare a costului produselor pomicole / Igor Balan // Economica. – 2005. – Nr 3.
– P. 101-105 : tab.

3542. Lazari, Liliana. Cerinţe privind investirea şi plasarea rezervelor de


asigurare : [pentru contabili] / Liliana Lazari // Economica. – 2005. – Nr 3. – P. 97-
100. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

3543. Racul, A. Implementarea sistemului informaţional contabil în


complexul agro-industrial al Republicii Moldova / A. Racul // Lucr. şt. / Univ. Agrară
de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 149-152. – Rez. în lb. engl.

3544. Vladâcec, Ana. Perfecţionarea nomenclaturii articolelor de


calculare a consumurilor în producţia spirtului / Ana Vladâcec // Economica. – 2005.
– Nr 3. – P. 106-108. – Rez. în lb. engl.

290
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3545. Обзор законодательных и нормативных документов (нояб.-дек.


2005 г.) : [бух. учет и налогообложение] / обзор подгот. Геннадий Бежан //
Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 12. – P. 79-80.

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


3546. Beşliu, Iurie. Procedeul de elaborare a deciziilor de natură
financiară în contextul gestiunii valorii întreprinderii / Iurie Beşliu, Veronica Moscalu
// Economie şi sociologie. – 2005. – Nr 3. – P. 129-139 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 5 tit.

3547. Petrovici, S. Potenţialul strategiei de marketing : [al întreprinderilor]


/ S. Petrovici, S. Mîrza // Lucr. şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2005. –
Vol. 14. – P. 230-232 : fig. – Rez. în lb. engl.

3548. Тарантай, Е. Совершенствование экономического механизма


хозяйствования предприятий в условиях кооперации / Е. Тарантай // Lucr. şt. /
Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Vol. 14. – P. 114-118 : tab. – Rez.
în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 3283, 3300, 3534, 3536, 3550)

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


3549. Josan, Irina. Publicitatea – factor determinant al succesului / Irina
Josan // Obiectiv TV. – 2005. – Nr 5. – P. 14.
(Vezi de asemenea Nr 3352)

663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
3550. Aricov, Zinaida. Tendinţele de dezvoltare a întreprinderilor din
ramura vinicolă în baza abordării de marketing / Zinaida Aricov // Economica. –
2005. – Nr 3. – P. 125-130 : tab. – Rez. în lb. engl.

3551. Dudoglo, Tatiana. Perfecţionarea relaţiilor economice ale


întreprinderilor din ramura de vinificaţie / Tatiana Dudoglo // Economica. – 2005. –
Nr 3. – P. 64-66. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

291
Decembrie 2005 ≡ December 2005

3552. Marian, Boris. Barza Albă se întoarce / Boris Marian // Moldova :


ser. nouă. – 2005. – Nr 10-11. – P. 4-6. – Rez. în lb. engl. – Text şi în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 3341)

663.4 Bere. Industria berii


(Vezi Nr 3527)

663.5 Alcool alimentar. Băuturi spirtoase


(Vezi Nr 3544)

663.6/.8 Apă pentru băuturi şi alte utilizări industriale. Ape minerale. Ape medicinale. Gheaţă
alimentară
(Vezi Nr 3533)

664.3 Uleiuri şi grăsimi alimentare. Alimente cu proteine


(Vezi Nr 3368)

664.6/.7 Tehnologia şi prelucrarea grăunţelor de cereale. Brutării. Pâine. Morărit


3553. Iarovoi, Valentina. Permanenţă şi continuitate în obţinerea
produselor alimentare din natură / Valentina Iarovoi // Rev. de etnografie. – 2005. –
Nr I. – P. 30-39. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 39.

664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor


3554. Tarlev, Vasile. Conservarea vitaminei C în vişine, uscate prin
diferite aporturi de căldură / Vasile Tarlev // Intellectus. – 2005. – Nr 2. – P. 49-51 :
fig.

3555. Попа, М. Д. Полуфабрикаты овощные быстрозамороженные /


М. Д. Попа // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 12. – P. 19-20 : tab.

665 Uleiuri. Grăsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Răşini


665.1/.3 Fabricarea uleiurilor, grăsimilor, cerurilor şi produselor derivate
3556. Берил, И. И. Электросепарация механических примесей под-
солнечного масла / И. И. Берил, М. К. Болога // Электронная обработка мате-
риалов. – 2005. – Nr 5. – P. 74-76. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
292
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


677 Industrie textilă
3557. Avantaje tehnologice de dispersare fină cavitaţională : [în ind.
textilă şi alimentară] / P. Dumitraţ, M. Bologa, A. Chimza, T. Cuciuc // Transfer
tehnologic în ingineria electronică, materiale multifuncţionale şi mecanică fină. –
Ch., 2005. – P. 152-156 : fig.

3558. Şofransky, Zina. Coloranţii din Republica Moldova şi România :


[vopsirea fibrelor şi ţesăturilor] / Zina Şofransky // Rev. de etnografie. – 2005. – Nr
1. – P. 86-93 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 92-93.
(Vezi de asemenea Nr 3417)

681.5 Tehnica reglării şi comenzii automate. Tehnică cibernetică şi automatică


3559. Traductor de presiune excedentară şi temperatură cu ieşire digitală
TPSM-10 / V. Smîslov, V. Iacunin, E. Scutelnic, ... // Transfer tehnologic în ingineria
electronică, materiale multifuncţionale şi mecanică fină. – Ch., 2005. – P. 228-229 :
fig.

688 Galanterie şi articole mărunte de modă. Jucării. Articole decorative


3560. Lungu, Olesea. Jucăria – între istorie, utilitate şi divertisment /
Olesea Lungu // Rev. de etnografie. – 2005. – Nr 1. – P. 157-166. – Rez. în lb.
rom., fr., rusă. – Bibliogr. : p. 166.

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
73 ARTE PLASTICE
3561. Rusu-Haraba, Anastasia. Multidimensionalul Victor Cobzac : [artist
plastic moldovean] / Anastasia Rusu-Haraba // Moldova : ser. nouă. – Nr 10/11. –
P. 36-41. – Rez. în lb. engl. – Text şi în lb. rusă.

293
Decembrie 2005 ≡ December 2005

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design


3562. Bălteanu, Ion. Dezvoltarea meşteşugurilor populare în Republica
Moldova la etapa contemporană / Ion Bălteanu // Rev. de etnografie. – 2005. – Nr
1. – P. 57-69 : fotogr. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 69.

3563. Botnari, Victor. Mărturii statistice asupra meşteşugurilor


moldoveneşti din secolul XIX / Victor Botnari // Rev. de etnografie. – 2005. – Nr 1. –
P. 131-139. – Rez. în lb. rom., fr., rusă. – Bibliogr. : p. 139.

3564. Bulgac, Valeriu. Din dezvoltarea meşteşugurilor în Moldova în


secolele XIV-XVIII / Valeriu Bulgac // Rev. de etnografie. – 2005. – Nr 1. – P. 118-
130. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 129-130.

3565. Cârmanu, Veronica. Din istoria dezvoltării meşteşugului de


prelucrare a piei pe teritoriul Moldovei / Veronica Cârmanu // Rev. de etnografie. –
2005. – Nr 1. – P. 152-156. – Rez. în lb. rom., fr., rusă.

3566. Ciobanu, Victor. Aspecte din prelucrarea artistică a lemnului în


Moldova / Victor Ciobanu // Rev. de etnografie. – 2005. – Nr 1. – P. 144-151. – Rez.
în lb. rom., fr., rusă. – Bibliogr. : p. 151.
(Vezi de asemenea Nr 3409, 3417, 3558)
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
(Vezi Nr 3561)
78 MUZICĂ
3567. Borzin, Aurica. Valoarea şi nonvaloarea în muzica noastră / Aurica
Borzin // Obiectiv AV. – 2005. – Nr 5. – P. 20 : il.

3568. Colesnic, Violeta. Până la Anul Nou Natalia Barbu va avea propria
trupă / Violeta Colesnic // Obiectiv AV. – 2005. – Nr 5. – P. 21-24 : fotogr.

3569. Florea, Silvia. Despre calitatea muzicii autohtone cu Vlad


Constandoi : [managerul Centrului de Impresariat Sens Music] / Silvia Florea //
Obiectiv AV. – 2005. – Nr 5. – P. 18 : fotogr.

294
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3570. Moscovici, Constantin. Două condiţii ale succesului : [interviu cu


naistul C. Moscovici] / interlocutor : Anatol Caciuc // Moldova : ser. nouă. – 2005. –
Nr 10/11. – P. 22-24. – Rez. în lb. engl. – Text şi în lb. rusă.
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică
3571. Darienco, Domnica. Domnica Darienco – regină-n teatru şi în viaţă
: [interviu cu actriţa D. Darienco] / consemnare de Veniamin Daşevschi // Moldova :
ser. nouă. – 2005. – Nr 10/11. – P. 25-27. – Rez. în lb. engl. – Text şi în lb. rusă.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


3572. Tamazlâcaru, Andrei. Ei sînt pe drept moştenitori : [despre
ansamblul de copii de dansuri populare "Moştenitorii" din Râşcani] / Andrei
Tamazlâcaru // Moldova : ser. nouă. – 2005. – Nr 10/11. – P. 48-50. – Text şi în lb.
rusă.
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.113.4 Literatură daneză
3573. Andersen, Hans Christian. Fetiţa cu chibriturile : [poveste] / Hans
Christian Andersen; des. : Marina Andruhin // Noi. – 2005. – Nr 12. – P. 18-19 : des.

821.135.1 Literatură română


3574. Teodoreanu, Ionel. Tânărul romancier : [roman : fragm.] / Ionel
Teodoreanu; il. : Marina Andruhin // Noi. – 2005. – Nr 12. – P. 19, 23.

821.135.1.09 Critică şi istorie literară


3575. Secrieru, Vasile. Alecu Russo – iubitor al cărţii / Vasile Secrieru //
Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3/4. – P. 122-123. – Bibliogr. : 5 tit.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


3576. Anton, Ion. Ne-am înnemuit c-un neam; Liliac; Mai; Copii şi copii;
Broască; Care; O stea să stea; Lună şi cer; Pară şi păr; Rău de mare : [versuri] /
Ion Anton; des. : Alex Dimitrov // Alunelul. – 2005. – Nr 12. – P. 8-9 : fotogr.
295
Decembrie 2005 ≡ December 2005

3577. Codreanca, Lidia. Iarna nu vroia să vină : [povestire] / Lidia


Codreanca // "a" Mic". – 2005. – Nr 12. – Supl.

3578. Partole, Claudia. Atât de mică şi ciudată... : [povestire] / Claudia


Partole; des. : Rodica Plămădeală // Alunelul. – 2005. – Nr 12. – P. 6-7.

3579. Tudor, Ştefan. Toiagul lui Moş Crăciun : (scenetă) / Ştefan Tudor;
des. : Sergiu Puică // Alunelul. – 2005. – Nr 12. – P. 4-6.

821.352.2 Literatură abhaziană


3580. Ucenicul priceput : [poveste abhaziană] / des. : Petre Gheţoi //
Alunelul. – 2005. – Nr 12. – P. 10.
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
3581. Postică, Gheorghe. Orheiul Vechi, complex muzeal sub cerul
liber... : [interviu cu Gh. Postică, doctor în şt. ist., preş. Centrului Naţ. de Cercet.
Arheologice] / consemnare de Cătălina Sârbu // Moldova : ser. nouă. – 2005. – Nr
10/11. – P. 30-33. – Rez. în lb. engl. – Text şi în lb. rusă.

908 Monografii ale localităţilor


3582. Gavriliuc, Natalia. Vivat Las Vegas! / Natalia Gavriliuc // Obiectiv
AV. – 2005. – Nr 5. – P. 40-41 : fotogr.
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
(Vezi de asemenea Nr 3272, 3318, 3563)

94(498) Istoria României


3583. Nucă, Sergiu. Grigore al III-lea Alexandru Ghica : Domn al
Moldovei (1764-1767 şi 1774-1777) şi al Ţării Româneşti (1768-1769) / Sergiu
Nucă // Moldova : ser. nouă. – 2005. – Nr 10/11. – P. 28-29. – Rez. în lb. engl. –
Text şi în lb. rusă.

296
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ" NR 12-2005


Bocan, V. 3428
A
Bodiul, A. 3369
Aculinin, A. A. 3423, 3433 Bodiul, Aliona 3369
Adăscăliţei, Mihai 3521 Bodnar, I. T. 3486
Agachi, Ştefan 3363 Bolboceanu, Aglaia 3375
Andersen, Hans Christian 3573 Bologa, C. 3465
Andrieş, Andrei 3484, 3490-91 Bologa, M., 3557
Andrieş, S. 3509 Bolte, M. 3430
Andriuţă, C. 3456 Borzin, Aurica 3567
Andruhin, Marina 3573-74 Bostan, Ion 3495, 3497
Anton, G. 3465 Bostan, Viorel 3497
Anton, Ion 3576 Botan, V. V. 3427
Aramă, Elena 3349 Botnari, Victor 3563
Aricov, Zinaida 3550 Bradu, Marcel 3304
Arion, F. 3315 Braga, Roman 3264
Bratco, Dumitru 3521
B Brueckl, W. V. 3457
Babii, L. 3527 Buburuz, Petru 3265
Babuci, M. 3516 Buciuceanu, Mariana 3352
Baciu, Amelia 3501 Bucuţa, Emanoil 3
Badinter, E. 3489 Budişteanu, Alexandru 3251
Badiu, Alexandra 3373 Bugacov, V. 3489
Bajura, T. 3316 Bujor, Tatiana 3518
Balan, Igor 3541 Bulbuc, G. 3452
Baltag, Gr. 3338 Bulgac, Valeriu 3564
Baranov, S. 3488 Burbulea, Rodica 3332
Barbu, Natalia 48 Buşmachiu, Eugenia 3323
Barnea, Al. 3271 Buzilă, Varvara 3413
Bălteanu, Ion 3562
C
Bejan-Volc, Iulia 3278, 3281
Belostecinic, Grigore 3343 Cabac, Valeriu 3383
Beşliu, Angela 3534 Caciuc, Anatol 3570
Beşliu, Iurie 3546 Caduc, Dora 3243
Bibere, Camelia 3241 Caisîn, Valeriu 3503
Bivol, Valeriu 3484, 3490-91 Callo, Tatiana 3384
Bâzgu, I. 3287, 3531 Cambur, Svetlana 3324
Blajin, C. 3374 Cantarean, Nicolae 3376
Boaghie, D. 3502 Cantea, V. 3422
Boboc, Rada 3300 Canţer, Valeriu 3325, 3472-73
297
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Capatsina, G. 3317 Creangă, E. 3461


Capaţina, G. 3346 Creţu, Sergiu 3318
Cara, Angela 3379 Cristea, Iurie 3386
Caraman, M. 3431 Croner, R. S. 3457
Cârmanu, Veronica 3565 Cuciuc, T. 3557
Cărăuş, Gheorghe 3540 Cuculescu, El. 3431
Cebotarean, A. 3326 Cuşnir, Gh. 3456
Cemortan, Stela 3404-05
D
Certan, S. 3299
Chimza, A. 3557 Dabija, Tatiana 3535
Chiriliv, Vitalii 3377 Dandara, Otilia 3387
Chirtoacă, Vasile 3446, 3504 Danii, Anatol 3409, 3412
Chişlaru, Angela 3517 Darienco, Domnica 3571
Cicala, A. 3464 Daşevschi, Veniamin 3571
Cimpoieş, D. 3506 Demchenko, Elena 3434
Cincilei, A. 3430 Derjanschi, Irina 3377
Cinic, B. 3488 Dihor, I. T. 3429, 3487
Ciobanu, Mihai 3432 Dimitrov, Alex 3576
Ciobanu, P. 3453 Dimitrov, Liubomir 3305
Ciobanu, Victor 3566 Dîntu, M. 3472
Ciolan, Gheorghe 3501 Dobrovolschi, Ludmila 3327
Ciungu, Cr. 3331 Dodu-Gugea, Larisa 3283
Cobăneanu, Sergiu 3351 Doga-Mîrzac, Mariana 3339
Cobzac, Victor 47 Doni, Cornelia 3420
Codreanca, Lidia 3577 Duca, Gheorghe 3435, 3444, 3452
Codreanu, Liviu 3520 Duca, M. 3442
Cojocaru, Lidia 3364 Dudoglo, Tatiana 3551
Cojocaru, Vasile, Gh. 3385 Dulamă, Maria Eliza 3388
Cojuhari, Tamara 3520 Dulgheru, Valeriu 3448, 3495, 3497
Colesnic, Iurie 3252 Dumitraţ, P. 3557
Colesnic, Violeta 3568 Dumitreasă, Petru 3267
Colicov, Natalia 3244 Dyntu, M. P. 3492
Constandoi, Vlad 48
Constantinov, B. 3428 E
Corghenci, Ludmila 3253 Efros, Elena 3528
Corobov, R. 3439 Evtodiev, Ig. 3431
Costovschi, Anastasia 3532
Coţaga, Casian 3266 F
Coţiuba, Angela 3414 Fekete, Adela 3407
Covaliov, V. 3430 Fekete, Maria 3407
Covaliova, O. 3430 Feodorovici, A. 3464
298
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Filip, Nicolae 3254 Horozova, Larisa 3375


Fiştiuc, Maria 3529 Hrâşcev, Irina 3536
Florea, Silvia 3569 Hrişev, Eugeniu 3288, 3300
Fortsch, Th. 3457
I
Franklin, Benjamin 3
Frumusachi, Ed. 3331 Iacunin, V. 3559
Fruntaşu, N. 3459 Iarovoi, Valentina 3409, 3412, 3553
Frunze, Oleg 3499 Iliadi, Gheorghe 3306
Ioişer, A. 3489
G
Ionea, Patricia 3348
Galaju, Ion 3344
J
Găluşca, Tamara 3345
Gâscă, Aliona 3415 Josan, Irina 3549
Gavriliuc, Natalia 3582 Julondcovschi, Alexandru 3522
Gavrilov, Grigore 3521
Găluşcă, Valentina 3245, 3522 K
Gercu, M. 3330 Kantser, V. G. 3492
Gherjavca, Svetlana 3339 Kerekeş, Adelhaida 3399
Gherman, D. 3464
Gheţoi, Petre 3580 L
Ghica, Grigore al III-lea Alexandru 3583 Larisa Horozova, 20
Ghimza, Alexandru 3236 Lazari, Liliana 3542
Ghiţu, D. 3483 Lazu, Ştefan 3504
Gonta, Maria 3443-44 Leah, Tamara 3510
Goreanu, Veaceslav 3268 Liberman, M. A. 3427
Graur, Eleonora 3332 Litvin, Aurelia 3340
Grădinaru, Natalia 3451 Lovatt, C. 3442
Grădinaru, Nicola 3358 Lozovanu, S. 3463
Gribincea, Alexandru 3319 Luchian, Ion 3306
Grinciuc, Liliana 3518 Luchianeţ, Olga 3417
Grosu, A. 3454 Lungu, Olesea 3560
Guceac, Ion 3350 Lungu, Valentina 3391
Gundy, S. Van 3442 Lunic, Natalia 3246
H Lupaşcu, Tudor 3432, 3437

Hadârcă, Ion 3282 M


Hadârcă, Maria 3389-90 Madan, Ion 3242
Harcenco, Dorina 3237 Malic, Gheorghe 3353
Harcenco, Victor 3237 Manolache, C. 3284
Harconiţă, Elena 3255 Marian, Boris 3552
Holben, B. N. 3423 Mărgineanu, Iurie 3354
299
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Meglei, D. 3472 Osoianu, Vera 3247


Meglei, D. F. 3492
P
Meglei, Dragoş 3473
Melanciuc, Iurie 3514 Palade, Gabriel 3393
Melnic, V. 3332 Palaria, Viorica 3379
Melodul., Roman 3271 Parhomenco, V. 3450, 3483
Micu, Vasile 3505 Partole, Claudia 3578
Mihu, I. 3458 Pascal, O. 3464
Miron, V. 3328-29 Pascari, Valentina 3405
Mitniţcaia, Lidia 3367 Pasechnic, T. 3428
Mîrza, S. 3547 Pâslaru, P. 3346
Mocanu, Natalia 3307 Pâslaru, Vlad 3379, 3394
Mocealov, O. 3459 Pădureac, Larisa 3410
Moisei, Andrei 3359 Părăian, Teofil 3270
Morei, V. 3289 Perju, I. 3347
Moscalu, Veronica 3546 Petrescu, Ovidiu-Nicu 3368
Moscovici, Constantin 3570 Petrovici, Constantin 3395
Moskalenko, S. A. 3427 Petrovici, S. 3547
Moţoc, Radu 3256 Petru (Arhiepiscop al Chişinăului,
Moţpan, Valentina 3400 Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al
Movileanu, Dumitru 3447 Plaiurilor) 3269
Movileanu, P. 3330 Pislaru, P. 3331
Munteanu, Andrei 3447 Plămădeală, Rodica 3578
Murzac, Cristina 3519 Poloz, Andrei 3308
Popa, A. 3297
N
Popa, Daniela 3315
Nacu, V. 3453 Popa, Mihaela 3319
Nagherneac, Anişoara 3257 Popil, Angela 3370
Namolovan, L. 3378 Popovici, Teodor 3460
Nastas, Adrian 3490 Porubin, Diana 3444
Nastas, Raisa 3432 Postică, Gherghe 3581
Negritu, G. 3507 Postolache, Gheorghe 3504
Nicolaescu, Ana 3530 Postolachi, Elena 3409, 3412, 3416-17
Nicolaescu-Onofrei, Liliana 3392 Postolachi, Larisa 3437
Nucă, Sergiu 3583 Postolachi, Valentina 3290
Posţan, Liliana 3408
O
Preda, Ion 3501
Oancea, Iurie 3353 Prisăcaru, Veronica 3291, 3340
Olaru, E. 3378 Prodan, Rodica 3396
Opopol, N. I. 3436 Puică, Sergiu 3579
Osmatescu, Angela 3337 Puşcaş, Victor 3351

300
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

R Smîslov, V. 3559
Sochireanu, Anatol 3495
Racu, Petru 3248
Stanciuc, Zinaida 3406
Racu, Tatiana 3380
Stavila, V. 3488
Racul, A. 3543
Stănciulescu-Bârba, Alexandru 3421
Raileanu, Aurelia 3397
Stegărescu, V. 3422
Rapcea, Mihail 3523
Stratan, A. 3338
Rău, Alexe 3258
Stratan, Elena 3262
Redwing, J. 3488
Stratulat, Sergiu 3440
Rolle, L. 3483
Subotin, I. 3361, 3424
Romanciuc, Lidia 3238
Subotin, S. 3361
Romanov, A. M. 3438
Roşca, A. 3456 Ş
Roşca, Diana 3279, 3320, 3333
Şaragov, Natalia 3275
Roşca, Larisa 3259
Şincariuc, Ştefan 3310
Roşca, Ludmila 3279
Şofransky, Zina 3418, 3558
Rotaru, Ecaterina 3398
Şuşu, Gheorghe 3336
Rucan, Lora 3523
Ruru, A. I. 3492 T
Rusnac, Iulian 3500
Russo, Alecu 3256, 3575 Tamazlâcaru, Andrei 3572
Rusu, Alexandru 3473 Taran, Sergei 3360
Rusu, Svetlana 3326, 3332 Tarlev, Vasile 3554
Rusu, V. 3437 Tărăburcă, Emilia 3401
Tcaci, A. 3292, 3530
Rusu-Haraba, Anastasia 3561
Tcaci, Natalia 3530
S Teleuţă, Alexandru 3425
Teodoreanu, Ionel 3574
Sanctitatea Sa, Bartolomeu I. 3263
Toderaşh, Ion 3426
Sârbu, Olga 3309
Tomiţa, P. 3330, 3329, 3411
Scripcariu, P. 3465
Topalo, Valentina 3250
Scurtu, Elena 3260
Topor, B. 3453
Scutelnic, E. 3559
Triduh, Ghenadii 3484, 3491
Secrieru, Vasile 3249, 3261, 3272-74,
Trofimov, Victoria 3293
3575
Trombitsky, I. 3441
Sheleg, A. U. 3486
Trukhan, V. M. 3486
Sima, Gheorghe 3381
Tudor, Ştefan 3579
Sirodoev, I. 3439
Turcov, Elena 3333
Sînchetru, Veronica 3330
Sîrbu, Cătălina 3581 Ţ
Slonovschi, Dumitru 3345
Smirnov, A. 3423 Ţâu, N. 3334
Ţâbârnă, Gh. 3452
301
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Ţâbârnă, I. 3461 Белоцерковский, И. 3480


Ţoncu, Angela 3382 Берил, И. И. 3556
Ţugui, T. 3498 Бобанова, Ж. И. 3481, 3511
Ţurcan, Aurelia 3335 Болога, М. К. 3556
Ţurcan, Aurica 3336 Болога, О. А. 3481
Ţurcanu, Iuliu 3341 Борцой, Т. В. 3482
Боян, И. 3362
U
Бурдяну, Серджиу 3312
Ulianovschi, Tudor 3357
В
Ulianovschi, Xenofon 3357
Ulier, Maria 3301 Васильчук, В. 3496
Ursachi, Eugeniu 3276, 3294 Времиш, Мария 3365
Usaci, Doina 3402
Г
Usenco, V. 3450
Гицу, Д. 3480
V
Глоба, П. Г. 3494
Verejan, Oleg 3372 Горемыкин, Владимир 3476
Vicol, Liliana 3403 Григорой, Лилия 3313
Vladâcec, Ana 3544 Губер, Юрий 3538-39
Vlas, S. 3280 Гувир, Т. 3362
Voloc, Nadejda 3444 Гэрбэлэу, Н. В. 3481
Vrabie, Tatiana 3520
Д
Vykhryrst, S. 3441
Деревич, В. Е. 3449
Z
Дикусар, А. И. 3494
Zagaevschi, V. 3422 Дима, Марчела 3313
Zakharov, Andrei 3342 Доду, Д. 3455
Zelentsov, V. I. 3438 Дорогая, Ирина 3302, 3537
Zelenţeva, Irina 3295 Дука, Г. Г. 3445
Zosim, Alexandru 3356
И
Zubcov, Elena 3426
Zubcov, Natalia 3426 Иордосопол, Е. И. 3524
Ифтоди, М. 3362
А
К
Адамов, П. 3321
Анферов, Ю. Л. 3478, 3485 Кишлару, Анжела 3239
Ахметзянов, Р. В. 3478, 3485, 3493 Климовецкий, Н. Н. 3478, 3485
Колесник, Игорь Павлович 3475
Б
Колыбняк, Екатерина 3365
Беда, Оксана 3311 Конев, А. 3474, 3479
Бежан, Геннадий 3545 Крупник, Виталий 3476
302
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Л Саранди, Т. 3533
Седельникова, С. П. 3471, 3511
Лукьяненко, Н. В. 3286
Семенов, А. Г. 3477
М Сивак, Ольга 3314
Сидельникова, С. П. 39
Михайлюк, А. Н. 3511 Скурлатов, Ю. И. 3445
Мунтян, Е. М. 3524 Стасюк, С. 3533
Муравский, А. 3322
Степанов, Вячеслав 3419
Н Степин, А. И. 3285-86
Сулайман, A. 3466
Новик, С. Г. 3285-86 Суменкова, В. В. 3524
Ножак, Е. 3533
Т
О
Тарантай, В. 3298
Опря, Ала 3538 Тарантай, Е. 3548
П Тезек, Юрий 3508
Тентюк, Вячеслав 3539
Пармакли, Д. 3512 Терентьева, Г. 3533
Пархоменко, В. 3480 Тимуш, А. 3296
Паршутин, В. В. 3471 Тодорова, Людмила 3526
Пенин, А. А. 3477
Петкович, И. П. 3513 У
Попа, М. Д. 3555 Уманец, Павел 3476
Попа, Татьяна 3314
Постолаки, А. 3462 Х
Р Хрищева, Ирина 3537
Редозубова, О. О. 3494 Т
Рожко, Анатолий 3366 Цуркану, П. 3239
Роллер, Л. 3480
Романчук, Алексей 3277 Ш
Романчук, Лариса 3239
Шолтоян, Н. С. 3471
Рошка, Ольга 3303
Штамм, Е. В. 3445
Руденко, И. С. 3525
Шушу, Аурика 3240
Русев, Ю. 3474, 3479
Я
С
Язловецкий, И. Г. 3524
Саинсус, Ю. 3474, 3479
Язловецкий, Игорь 3515

303
Decembrie 2005 ≡ December 2005

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sun fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 12-2005

1. "a" MIC". – 2005. – Nr 12.


2. Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 12.
3. Alunelul. – 2005. – Nr 12.
4. Avocatul poporului. – 2005. – Nr 12.
5. Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 12.
6. Curierul medical. – 2005. – Nr 12.
7. Didactica Pro... – 2005. – Nr 5/6.
8. Ecological Chemistry : Latest Advances : Book of proceedings : Int. conf. may 20-
21, 2005. – Ch., 2005. – [05-1253]
9. Economica. – 2005. – Nr 3.
10. Economie şi sociologie. – 2005. – Nr 3.
11. Energia. – 2005. – Nr 15 (lb. rom., şi rusă)
12. Intellectus. – 2005. – Nr 2.
13. Justiţia Constituţională în Republica Moldova. – 2005. – Nr 4.
14. Lucrări ştiinţifice / Univ. Agrară de Stat din Moldova : Vol. 14 : Economie. – Ch.,
2005. – [05-1794]
15. Luminătorul. – 2005. – Nr 6.
16. Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3/4.
17. Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 6.
18. Moldavian Journal of the Fhysical Sciences. – 2005. – Nr 2.
19. Moldova : ser. nouă. – Nr 10/11.
20. Noi. – 2005. – Nr 12.
21. Obiectiv AV. – 2005. – Nr 5.
22. Revista de etnografie. – 2005. – Nr 1.
23. Sisteme de transport şi logistică : Materialele Conf. Int., Chişinău, 5-7 oct. 2005. –
Ch., 2005. – [05-1577]
24. Transfer tehnologic în ingineria electronică, materiale multifuncţionale şi mecanică
fină : Simpoz. Int., 17 sept., 2005. – Ch., 2005. – [05-1579]
25. Univers Pedagogic. – 2005. – Nr 3.
26. Электронная обработка материалов. – 2005. – Nr 5

304
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE NEWSPAPER


GAZETĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

2005
DECEMBRIE NR 12 DECEMBER
(5116-5766)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
5116. Коваленко, Ирина. Наука двойного подчинения : [оптимизация
науч. инфраструктуры] / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2005. – 23 дек.
– Р. 17.

5117. Шкилев, Владимир. Инновации : с завистью к Молдове : [ин-


тервью с молд. изобретателем В. Шкилевым] / записал Дмитрий Сидоров //
Независимая Молдова. – 2005. – 8 дек.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


5118. Luminile Societăţii Informaţionale : [declaraţia despre alfabetizarea
inf. şi instruirea pe tot parcursul vieţii, Alexandria, 9 noiemb. 2005] // Gazeta
bibliotecarului. – 2005. – Dec.(Nr 12). – P. 3.

5119. Разумов, Кирилл. Интернет – цензура : [по материалам меж-


дунар. конф. "Пресса – 2006", Москва, нояб. 2005] / Кирилл Разумов // Киши-
невский обозреватель. – 2005. – 1 дек. – Р. 10.

02 BIBLIOTECONOMIE
5120. Berdilo, Valentina. Top-ul cărţilor 2004 : [pe marginea top-ului,
efectuat de Bibl. Naţ. a Rep. Moldova] / Valentina Berdilo // Gazeta bibliotecarului. –
2005. – Noiemb. (Nr 11). – P. 2.

305
Decembrie 2005 ≡ December 2005

5121. Comunicatul Comisiei Europene despre bibliotecile digitale în


Europa // Gazeta bibliotecarului. – 2005. – Noiemb. (Nr 11). – P. 4.

5122. Corghenci, Ludmila. Omul şi fapta, ori Vera Osoianu – Om al


bibliologiei : [dir. adjunct al Bibl. Naţ. a Rep. Moldova] / Ludmila Corghenci //
Gazeta bibliotecarului. – 2005. – Oct. (Nr 10). – P. 6.

5123. Lulenov, Eugenia. Biblioteca de pe "Volga" – perlă a oraşului de


1000 de ani : [Bibl. Naţ. a Tatarstanului] / Eugenia Lulenov // Gazeta bibliotecarului.
– 2005. – Noiemb. (Nr 11). – P. 7.

5124. Manifestul de la Alexandria despre biblioteci. Societatea


Informaţională în acţiune : adopt. la 11 noiemb. 2005, Alexandria, Egipt // Gazeta
bibliotecarului. – 2005. – Noiemb. (Nr 11). – P. 3.

5125. Popescu, Natalia. Seminarul Naţional 2005 : [pe marginea lucr.


seminarului naţ. "Biblioteca şi comunitatea : priorităţi de activitatea pentru anul
2006", 30 noiemb. 2005, Chişinău] / Natalia Popescu // Gazeta bibliotecarului. –
2005. – Dec.(Nr 12). – P. 5.

5126. Popescu, Natalia. Symposia Professorum : [pe marginea lucr.


secţiunii "Biblioteconomie. Informare. Documentare" a Symposia Professorum
ULIM, 21 oct. 2005, Chişinău] / Natalia Popescu // Gazeta bibliotecarului. – 2005. –
Noiemb. (Nr 11). – P. 6.

5127. Rău, Alexe. Cu pluguşorul – mouse fereastra Window : [sinteză pe


marginea anului bibliologic 2005] / Alexe Rău // Gazeta bibliotecarului. – 2005. –
Dec.(Nr 12). – P. 1.

5128. Rău, Alexe. Nume de lumină printre luminile biblioteconomiei :


[Svetlana Barbei, şef Centru Management al Bibl. Naţ. a Rep. Moldova] / Alexe Rău
// Gazeta bibliotecarului. – 2005. – Dec.(Nr 12). – P. 2.

5129. Rău, Alexe. Pasarelă între două fiinţe afine : [biblioteconomistele


Vera Osoianu şi Ludmila Corghenci la 50 de ani de la naştere] / Alexe Rău //
Gazeta bibliotecarului. – 2005. – Oct. (Nr 10). – P. 1-3.

306
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5130. Sitaru, Lidia. Biblioteca publică – parte indispensabilă a societăţii :


[activitatea Bibl. publice "A. Donici", Orhei] / Lidia Sitaru // Gazeta bibliotecarului. –
2005. – Dec.(Nr 12). – P. 6.

5131. Topalo, Valentina. Zilele ONU la Bălţi : [din activitatea Bibl. Şt. a
Univ. de Stat "Alecu Russo", Bălţi] / Valentina Topalo // Gazeta bibliotecarului. –
2005. – Dec.(Nr 12). – P. 4.

5132. 10 reguli pentru a face lobby în susţinerea bibliotecilor // Gazeta


bibliotecarului. – 2005. – Oct. (Nr 10). – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 5724)

050 Publicaţii periodice şi seriale


5133. Josu, Nina. "Clipa siderală" – 10 ani de la fondare : [rev. literară a
tinerilor aut.] / Nina Josu // Lit. şi arta. – 2005. – 29 dec. – P. 5.

061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii


5134. Melnic, Raisa. Regalul de la Iaşi al cărţii româneşti : [pe marginea
Salonului Int. de Carte Românească, ed. a XIV-a] / Raisa Melnic // Gazeta
bibliotecarului. – 2005. – Oct. (Nr 10). – P. 5.

5135. Selina, Ana. Ana Selina : "Situaţia femeii e o problemă ce trebuie


conştientizată" : [interviu cu preş. consiliului org. de femei din cadrul Confederaţiei
"Solidaritate"] / interviu realizat de Vasile Mihai // Moldova suverană. – 2005. – 2
dec.
(Vezi de asemenea Nr 5458)

070 Ziaristică. Presă


(Vezi Nr 5199)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
5136. Ţapoc, Vasile. Să nu transformăm cultura în kitsch : [pe marginea
lucr. conf. şt. "Filosofia, comunicarea culturală şi perspectiva umană", noiemb.
2005, Chişinău] / Vasile Ţapoc // Lit. şi arta. – 2005. – 15 dec. – P. 6.

307
Decembrie 2005 ≡ December 2005

159.9 Psihologie
(Vezi Nr 5388)

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


5137. Pleşu, Andrei. Nu e frumos... : [de ce contestăm idolii altora?] /
Andrei Pleşu // Săptămîna. – 2005. – 30 dec. – P. 3.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
5138. Fuştei, Nicolae. Atributele lui Dumnezeu (13); Dumnezeu şi lumea.
Apariţia universului (14) : [lecţii de catehizare] / Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. –
2005. – 15 noiemb. – P. 7; Curierul ortodox. – 2005. – 15 dec. – P. 7. – Art. 1 : 14
febr. – 2004.

5139. Ciuntu, Ioan (protoiereu). O urare creştinească : [interviu cu


protoiereul Ioan Ciuntu] // Vocea poporului. – 2005. – 30 dec. – P. 3, Голос
народа. – 2005. – 30 дек. – Р. 3.

5140. Moldovan, Ilie. "Nu suntem noi înscrişi în ordinea zoologică a


existenţei!" : [interviu cu preotul Ilie Moldovan] / interlocutor : protosinghelul Savatie
Baştovoi // Curierul ortodox. – 2005. – 15 dec. – P. 5.

5141. Sfânta muceniţă Filofteia de la Argeş // Curierul ortodox. – 2005. –


15 dec. – P. 4.

5142. Vasiliu, Cezar. Sfântul Grigorie Palama (1296-1359) / preot Cezar


Vasiliu // Curierul ortodox. – 2005. – 15 noiemb. – P. 4.

5143. Vlachos, Hierotheus (arhimandrit). Scopul întrupării lui Hristos –


îndumnezeirea omului / arhimandrit Hierotheos Vlachos // Altarul credinţei. – 2005.
– 31 dec. – P. 4.

5144. Vladimir (Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove).


Pastorală la naşterea Domnului / Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al întregii
Moldove // Altarul credinţei. – 2005. – 31 dec. – P. 1.

308
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5145. Фаркаш, Беноний. Католические особенности Рождества : [ин-


тервью с настоятелем католич. церкви в Кишинэу, викарием Б. Фаркаш] / за-
писала Дарья Владимирова // Кишин. обозреватель. – 2005. – 22 дек. – Р. 21.
(Vezi de asemenea Nr 5571)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
5146. Tretiakov, Vitali. Despre locul Rusiei în "ratinguri" : [reluat din
"Ros. gazeta"] / Vitali Tretiakov // Săptămîna. – 2005. – 16 dec. – P. 3.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314 Demografie. Studiul populaţiei
5147. Matei, Constantin. Constantin Matei : "Populaţia R. Moldova va
continua să scadă" : [interviu cu expertul în probleme demografice] / a dialogat
Arina Roşca // Gazeta oraşului. – 2005. – 1 dec. – P. 11.

5148. Munteanu, Igor. Migraţia este efectul proastei guvernări : interviu


cu I. Munteanu, dir. IDIS "Viitorul" / pentru conformitate : Alina Radu // Ziarul de
gardă. – 2005. – 1 dec. – P. 5.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
5149. Borţun, Dumitru. Dumitru Borţun : "În lumea de azi devii interesant
prin proiecte de viitor, nu prin mituri fondatoare" : [interviu cu preş. Asoc. Române a
Profesioniştilor în Relaţii Publice] / consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 23 dec. – P. 9.

5150. Lupaşcu, Maria. "16 zile de acţiuni împotriva violenţei pe motiv de


gen" : e mult sau puţin? : [pe marginea lucr. "mesei rotunde", org. în cadrul
proiectului "Noi perspective pentru femei", 9 dec. 2005, Chişinău] / Maria Lupaşcu //
Ora satului. – 2005. – Dec. (Nr 21). – P. 7.

309
Decembrie 2005 ≡ December 2005

32 POLITICĂ
5151. Malahov, Vadim. Ruşii întotdeauna vor declara că se pronunţă în
favoarea creării cât mai multor autonomii în Moldova : (interviu cu analistul politic
Vadim Malahov) / consemnare : Petru Poiată // Glasul naţiunii. – 2005. – 29 dec. –
P. 8-9.

5152. Ungureanu, Traian. Stele în flăcări, pe hartă : [politici ale ţărilor


europene] / Traian Ungureanu // Contrafort. – 2005. – Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). –
P. 2.

5153. Западинский, Роберт. Куда движется каруца молдавской


политики? : [точка зрения политолога] / Роберт Западинский // Коммерсант
plus. – 2005. – 9 дек. – Р. 3.
(Vezi de asemenea Nr 5149)

323/324 Politică internă


5154. Bercea, Maria. 5. Investigaţii "22" : [despre activitatea Dep. pentru
Relaţiile cu Românii de pretutindeni din cadrul Min. Afacerilor Externe : preluat din
rev. "22"] / Maria Bercea // Săptămîna. – 2005. – 2 dec. – P. 3. – Art. 1: 4 noiemb.

5155. Pleşu, Andrei. Viaţă curentă / Andrei Pleşu // Săptămîna. – 2005. –


9 dec. – P. 3.

5156. Tretiakov, Vitalii. Chinurile Ucrainei / Vitalii Tretiakov // Săptămîna.


– 2005. – 23 dec. – P. 3.

5157. Болкештейн, Фриц. Что не так в Турции? : [ст. чл. Еврокомис.


в 1999-2004 гг.] / Фриц Болкештейн // Экон. обозрение. – 2005. – 23 дек. – Р.
34.

5158. Вискалов, Алксандр. Миф о свободе слова : [средства масс.


инф. и сознание об-ва] / Александр Вискалов // Коммерсант plus. – 2005. – 2
дек. – Р. 12.

5159. Калашников, Максим. На пороге будущего : [белорус. модель


развития] / Максим Калашников // Коммерсант plus. – 2005. – 2 дек. – Р. 16.

310
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5160. Манчук, Андрей. Венесуэла, 2005 : Боливарианская револю-


ция. Заметки с 16-го Всемир. фестиваля в Каракасе / Андрей Марчук // Ком-
мерсант plus. – 2005. – 16 дек. – Р. 14; 23 дек. – Р. 15.

5161. Фридленд, Джонатан. Две великие сделки, которые предлага-


ет царь 21-го века : [обществ.-полит. ситуация в России : перепеч. из "The
Guardian"] / Джонатан Фридленд // Молд. ведомости. – 2005. – 9 дек. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 5746)

323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova


5162. Anul 2005 a trecut sub semnul europenizării Republicii Moldova :
[bilanţ soc.-pol.] // Moldova suverană. – 2005. – 22 dec.

5163. Batcu, Ion. "Veşnicia s-a născut la sat" : [starea actuală a satelor] /
Ion Batcu // Lit. şi arta. – 2005. – 8 dec. – P. 7.

5164. Biruinţă, Aurel. "Joker"-ul în butuc : un bilanţ al alegerilor


primarului gen. şi meditaţii pe marginea lor / Aurel Biruinţă // Capitala. – 2005. – 24
dec. – P. 3; Столица. – 2005. – 24 дек. – Р. 3.

5165. Bogatu, Petru. Alianţa nefirească a nostalgicilor şi eurooptimiştilor :


[aspecte soc.-pol.] / Petru Bogatu // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 28 dec.

5166. Braghiş, Dumitru. Putem cere patriotism din partea cetăţenilor


dacă statul nu-şi respectă obligaţiunile asumate? : [dialog cu D. Braghiş, deputat în
Parlamentul Rep. Moldova : var. pentru revistă a emisiunii "Deşteptarea de
dimineaţă", Radio Nova] / interlocutor : Victor Nichituş // Săptămîna. – 2005. – 30
dec. – P. 6.

5167. Budişteanu, Alexandru. "Refugiat în primăvara anului 1944, am


participat la exodul pe care l-au trăit atunci atât de mulţi basarabeni" : [interviu cu A.
Budişteanu, arhitect, originar din Basarabia, stabilit în Bucureşti] / interviu realizat
de Viorelia Răducanu // Spirit românesc. – 2005. – 22 dec. – P. 4.

5168. Catană, Vitali. Un maraton electoral pentru descoperirea


exerciţiului democratic : [coment. politic pe marginea alegerilor din 27 noiemb. 2005

311
Decembrie 2005 ≡ December 2005

pentru postul de primar gen. al mun. Chişinău] / Vitali Catană // Moldova suverană.
– 2005. – 2 dec.

5169. Ciobanu, Victor. Absenteismul electoral : ca rezultat şi prognoză /


Victor Ciobanu // Socius. – 2005. – 2 dec.

5170. Ciobanu, Vitalie. Viitoarea opoziţie să nu mai fie o "colecţie de


vedete" : interviu cu scriitorul şi analistul politic V. Ciobanu / pentru conformitate :
Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2005. – 15 dec. – P. 5.

5171. Dabija, Nicolae. Criza de identitate : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae


Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 15 dec. – P. 1.

5172. Dabija, Nicolae. Stăpâni cu reflexe de slugă : [aspecte soc.-pol.] /


Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 8 dec. – P. 1.

5173. Dulgheru, Valeriu. Una spunem, alta facem : [aspecte soc.-pol.] /


Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2005. – 15 dec. – P. 3.

5174. Filip, Iulian. Trei componente ale preelectoralelor tranziţiei noastre


/ Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2005. – 8 dec. – P. 3.

5175. Malahov, Vadim. Deznaţionalizarea ucrainenilor din Moldova are


un singur nume : rusificare : interviu cu analistul politic V. Malahov / consemnare :
Petru Poiată // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 23 dec. – P. 9.

5176. Mihail, Dinu. De veghe în lanul de secărică : [aspecte soc.-pol.] /


Dinu Mihail // Săptămîna. – 2005. – 23 dec. – P. 12.

5177. Oameni cu inima de aur : [pe marginea ed. 2005 a Galei Premiilor
Inima de Aur, organizată de Fundaţia pentru Democraţie Creştină] // Glasul naţiunii.
– 2005. – 29 dec. – P. 14.

5178. Partidul "Alianţa "Moldova Noastră". Declaraţia Partidului


"Alianţa "Moldova Noastră" privind declaraţiile antistatale ale puterii comuniste : [din
15 dec. 2005] // Săptămîna. – 2005. – 16 dec. – P. 12.

312
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5179. Pepine, Horaţiu. Republica Moldova – radiografia unei societăţi


captive : [materiale ale "mesei rotunde"] / moderator : Vitalie Ciobanu // Contrafort.
– 2005. – Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P. 12-14.

5180. Pânzari, Mircea. Anumite forţe urmăresc destabilizarea relaţiilor


interetnice în Republica Moldova / Mircea Pânzari // Moldova suverană. – 2005. –
28 dec.

5181. Roşca, Iurie. Iurie Roşca : Nu accept postura de critic steril, cinic şi
infantil : [interviu cu vicepreş. Parlamentului] / interlocutor : Angela Aramă // Flux :
ed. de vineri. – 2005. – 30 dec. – P. 2.

5182. Sclifos, Zaharia. Zaharia Sclifos : "Noi mai trecem printr-un război :
cel organizat de Roşca împotriva noastră..." : [interviu cu participantul la războiul de
pe Nistru, 1992 / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 16
dec. – P. 4.

5183. Serebrian, Oleg. Oleg Serebrian : "Regret public forma şi


consecinţele votului din 4 aprilie" : [la alegerile prezidenţiale : interviu cu preş.
Partidului Social-Liberal] / consemnare : Alina Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. –
2005. – 5 dec.

5184. Serebrian, Oleg. "Recunosc, am fost folosiţi…" : [interviu cu O.


Serebrian, preş. Partidului Social Liberal] / consemnare : Val Butnaru // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 6 dec. – P. 7.

5185. Sergentu, Octavian. Bilanţul anului 2005 – evenimente şi


perspectivă : [retrospectivă pol.] / Octavian Sergentu // Glasul naţiunii. – 2005. – 29
dec. – P. 1-2.

5186. Susarenco, Gheorghe. "Câinii latră, caravana trece" : [interviu cu


Gh. Susarenco, deputat în Parlament] / interlocutor : Angela Aramă // Flux : ed. de
vineri. – 2005. – 9 dec. – P. 6.

5187. Tarlev, Vasile. Mesaj de felicitare cu prilejul Sărbătorilor de iarnă :


[al prim-min. Rep. Moldova] / Vasile Tarlev // Moldova suverană. – 2005. – 30 dec.

313
Decembrie 2005 ≡ December 2005

5188. Ţârdea, Bogdan. Moartea titanilor : [pe marginea rezultatelor


alegerilor la funcţia de primar gen. al mun. Chişinău, 27 noiemb. 2005] / Bogdan
Ţârdea // Socius. – 2005. – 2 dec.

5189. Urecheanu, Serafim. Serafim Urecheanu le doreşte tuturor


cetăţenilor ţării "La mulţi ani, la mulţi bani!" : [interviu cu deputatul în Parlamentul
Rep. Moldova] // Săptămîna. – 2005. – 30 dec. – P. 8-9.

5190. Воронин, Владимир. Почва для будущего : [по материалам


пресс-конф. Президента Респ. Молдова В. Воронина] // Независимая Молдо-
ва. – 2005. – 22 дек.

5191. Дьяков, Думитру. "Вся ответственность лежит на коммуни-


стах" : [интервью с пред. Демократ. Партии Молдовы Д. Дьяковым : перепеч.
из "Timpul"] // Новое время. – 2005. – 2 дек. – Р. 2.

5192. Жосу, Виктор. Перспективы урегулирования в Приднестровье


и выборы в непризнанной республике / Виктор Жосу // Молд. ведомости. –
2005. – 21 дек.

5193. Западинский, Роберт. Собака хвалит петуха, а что оставит он


собаке? : [обществ.-полит. аспекты] / Роберт Западинский // Коммерсант plus.
– 2005. – 23 дек. – Р. 3.

5194. Маракуца, Григорий. Григорий Маракуца : "Тирасполь сам до-


говорится с Москвой о цене на газ" : [интервью с пред. "Верхов. Совета ПМР"]
/ записала Наталья Приходко // Коммерсант plus. – 2005. – 9 дек. – Р. 7.

5195. Разумов, Кирилл. 2006 – время "Ч" для молдавских властей :


[обществ.-полит. аспекты] / Кирилл Разумов // Кишин. обозреватель. – 2005. –
29 дек. – Р. 2.

5196. Ройбу, Зиновий. Современные продолжатели национальной


измены "Сфатул Цэрий" : [критич. заметки на ст. "88 лет – со дня провозгла-
шения Молдавской Демократической Республики" П. А. Бойко и "На каком
языке говорил Штефан чел Маре"? Александра Ларина опубл. в газ. "Комму-
нист" от 2 дек. 2005 г.] / Зиновий Ройбу // Коммерсант plus. – 2005. – 9, 16 дек.
– Р. 10.

314
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5197. Сима, Георгий. Георгий Сима : В Новый год со старыми наде-


ждами : [ст. лидера Союза Труда "Patria-Родина"] // Коммерсант plus. – 2005. –
23 дек. – Р. 5.

5198. Сима, Георгий. Георгий Сима : "Наша власть окончательно


пала в глазах своих избирателей, и доверия к ней нет…" : [ст. лидера Союза
Труда "Patria-Родина"] // Коммерсант plus. – 2005. – 16 дек. – Р. 5.

5199. Токарский, Александр. Большой разговор президента с жур-


налистами : [по материалам итог. пресс-конф. Президента Респ. Молдова
Владимира Воронина] / Александр Токарский // Кишин. новости. – 2005. – 23
дек. – Р. 1.

5200. Чубашенко, Дмитрий. Игры в государство : [обществ.-полит.


аспекты] / Дмитрий Чубашенко // Молд. ведомости. – 2005. – 7 дек. – Р. 2.
(Vezi de asemenea Nr 5223, 5245, 5250, 5252)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


5201. Bogatu, Petru. Pactizează Ucraina cu Rusia împotriva Moldovei? /
Pentru Bogatu // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 21 dec.

5202. Bogatu, Petru. Rusia pe dos : poziţia Rusiei şi Ucrainei în


problema transnistreană / Petru Bogatu // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 23 dec. – P.
3.

5203. Bogatu, Petru. Rusia trece Rubiconul : [Rusia şi Occidentul] / Petru


Bogatu // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 9 dec. – P. 3.

5204. Chifu, Iulian. "Premii potrivit reformelor" : spaţiul politic din Kosovo,
Serbia şi Muntenegru / Iulian Chifu // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 23 dec. – P. 3.

5205. Cubreacov, Vlad. Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei


apreciază votul din 4 aprilie : [la alegerile prezidenţiale : interviu cu deputatul PPCD
V. Cubreacov, membru al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei] /
consemnare : Petru Poiată // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 7 dec.; Flux : ed. de vineri.
– 2005. – 9 dec. – P. 7.

315
Decembrie 2005 ≡ December 2005

5206. Declaraţiile SUA, UE şi NATO referitoare la Moldova : [prez. la


lucrările Consiliului Ministerial al OSCE, Ljubljana, Slovenia, 5-6 dec. 2005] //
Moldova suverană. – 2005. – 8 dec.

5207. Dungaciu, Dan. "Moldova este la graniţa spaţiului euroatlantic


pentru că este la graniţa României!..." : [interviu cu D. Dungaciu, conf. univ. la Univ.
Bucureşti] // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 16 dec. – P. 8.

5208. Ivaşcenco, Ghenadie. Ghenadie Ivaşcenco : "Integrarea


europeană începe cu integrarea regională" : [interviu cu managerul Proiectului
"Moldova fermecătoare" PNUD] / a dialogat Angela Chisnenco // Capitala. – 2005.
– 10 dec. – P. 5; Столица. – 2005. – 10 дек. – Р. 4.

5209. Pânzari, Mircea. Zonele eterogene ale Europei / Mircea Pânzari //


Moldova suverană. – 2005. – 15 dec.

5210. Poia, Valeriu. Valeriu Poia : "Nu e departe ziua în care vor fi
deconspirate conturile familiei Voronin" : [relaţii între Rep. Moldova şi Federaţia
Rusă : interviu cu ex-consilierul politic principal al CSI] / consemnare : Ina Prisăcaru
// Timpul de dimineaţă. – 2005. – 9 dec. – P. 5.

5211. Programul de Vecinătate Republica Moldova – România din


perspectivele Uniunii Europene / rubr. îngrijită de Mihai Conţiu // Moldova suverană.
– 2005. – 15, 16 dec.

5212. Rusia trebuie să-şi onoreze obligaţiile asumate la Summit-ul de la


Istanbul : [pe marginea reuniunii Consiliului Ministerial al OSCE, Ljubljana,
Slovenia, 5-6 dec. 2005] // Moldova suverană. – 2005. – 8 dec.

5213. Sergentu, Octavian. Moldova ante portas : [pe marginea cărţii cu


acelaşi tit. de Dan Dungaciu] / Octavian Sergentu // Glasul naţiunii. – 2005. – 29
dec. – P. 2, 11.

5214. Socor, Vladimir. De la amăgire la realitate : [pe marginea lucr.


reuniunii Consiliului Miniştrilor OSCE, 5-6 dec. 2005, Ljubljana, Slovenia : pentru
radio "Europa Liberă"] / Vladimir Socor // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 13 dec.

316
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5215. Socor, Vladimir. Fără iluzii la reuniunea de sfârşit de an a OSCE :


[art. analistului int.] / Vladimir Socor // Glasul naţiunii. – 2005. – 1 dec. – P. 1.

5216. Teodorescu, Filip. Filip Teodorescu : "Regimul de vize va fi cât se


poate de simplu şi avantajos": [interviu cu ambasadorul României în Rep. Moldova]
/ consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 1 dec.

5217. Zschaber, Christian. Christian Zschaber : Semnificaţia ultimei


întâlniri Băsescu şi Voronin este mai largă decât se crede : [interviu cu consilierul în
Afaceri Europene al Com. Europene în Rep. Moldova] / consemnare : Petru Bogatu
// Flux : ed. de vineri. – 2005. – 30 dec. – P. 6.

5218. Волошин, Олег. Национальный интерес по мировой цене :


[рос.-укр. отношения] / Олег Волошин // Молд. ведомости. – 2005. – 28 дек.

5219. Жумабаев, Амангельды. Народ Казахстана сделал свой вы-


бор : [ст. Чрезв. и Полномоч. Посла Казахстана в Украине и Респ. Молдова] /
Амангельды Жумабаев // Кишин. обозреватель. – 2005. – 15 дек. – Р. 6.

5220. Козак, Дмитрий. Дмитрий Козак : "Он просил прощения и на-


зывал себя обманщиком" : [интервью с зам. главы администрации президента
Рос. Федерации] / записал Андрей Колесников // Коммерсант plus. – 2005. – 2
дек. – Р. 4.

5221. Леггеви, Клаус. Какой должна быть Турция и в какой Европе? :


[ст. дир. Центра СМИ и взаимодействия в Ун-те в Гиссене, Германия] / Клаус
Леггеви // Экон. обозрение. – 2005. – 9 дек. – Р. 21.

5222. Муази, Доминик. Конец российско-китайских дебатов : [ст. кон-


сультанта Фр. ин-та междунар. отношений] / Доминик Муази // Экон. обозре-
ние. – 2005. – 23 дек. – Р. 35.

5223. Разумов, Кирилл. Приднестровское урегулирование : долго-


жданный прорыв или новый провал? / Кирилл Разумов // Кишин. обозрева-
тель. – 2005. – 22 дек. – Р. 2.

317
Decembrie 2005 ≡ December 2005

5224. Робел, Шандор. Шандор Робел : "Чтобы стать европейцами,


надо вести себя по-европейски" : [интервью с Чрезв. и Полномоч. Послом
Респ. Венгрии в Молдове] / интервью вела Ольга Березовская // Коммерсант
plus. – 2005. – 16 дек. – Р. 6.

5225. Романов, Александр. Европейские разочарования : [будущее


единой Европы] / Александр Романов // Кишин. обозреватель. – 2005. – 15
дек. – Р. 3.

5226. Сегед, Адриаан Якобиц де. Евросоюз – не дубинка : [интер-


вью "Рос. газете" спецпредставителя ЕС А. Я. де Сегеда] / записала Людмила
Феликсова // Молд. ведомости. – 2005. – 21 дек.

5227. Суворов, Александр. Счастливого пути! : интервью с консулом


Респ. Беларусь в Респ. Молдова А. Суворовым / вопросы задавал Геннадий
Зенькович // Столица. – 2005. – 10 дек. – Р. 4.

5228. Ткачук, Марк. "Рука Москвы" не получила от России никакой


помощи" : [ответ советника президента Респ. Молдова по поводу интервью с
полпредом президента Рос. Федерации в Южном Федеральном округе Дмит-
рием Козаком] / Марк Ткачук // Независимая Молдова. – 2005. – 7 дек. – Р. 2,
4; Молд. ведомости. – 2005. – 7 дек. – P. 3.

5229. Ферреро-Валднер, Бенита. Бенита Ферреро-Валднер : "Мол-


дова должна сконцентрироваться на приоритетах, которые мы совместно со-
гласовали" : [интервью с комиссаром Европ. комис. по междунар. отношениям
и политике европ. соседства] / записал Дмитрий Чубашенко // Молд. ведомо-
сти. – 2005. – 2 дек. – Р. 2.

5230. Филиппов, Юрий. Гибель империи. СНГ постигнет судьба


СССР? : [14 лет со дня провозглашения Содружества Независимых Госу-
дарств] / Юрий Филиппов // Коммерсант plus. – 2005. – 16 дек. – Р. 16.

5231. Ядуха, Виктор. СНГ – распустят в Москве / Виктор Ядуха, Ана-


толий Гордиенко // Молд. ведомости. – 2005. – 28 дек.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova

318
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5232. Constantin, Ion. Ministerul de Externe, oglindă a derapajului


antidemocratic / Ion Constantin // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 23 dec. – P. 5.

5233. Nantoi, Oazu. Declaraţii americane, şaua transnistreană şi măgarul


rusesc : [conflictul transnistrean în context int.] / Oazu Nantoi // Flux : ed. de vineri.
– 2005. – 30 dec. – P. 3.

5234. Popov, Andrei. Libertatea exclusă de clasa politică din Moldova :


interviu cu A. Popov, analist politic şi dir. executiv al Asoc. pentru Politică Externă /
interviu realizat de Angelina Olaru // Ziarul de gardă. – 2005. – 22 dec. – P. 5.

5235. Stati, Serghei. Perspective, probleme, realităţi : [interviu cu S.


Stati, preş. al Comisiei parlamentare pentru politică externă şi integrare europeană
a Rep. Moldova] / consemnare : Ludmila Borisova // Comunistul. – 2005. – 16 dec.
– P. 4-5; Коммунист. – 2005. – 16 дек. – Р. 4-5.

5236. Stratan, Andrei. Ljubljana şi Bruxelles marchează direcţii de


perspectivă : interviu acordat agenţiei Moldpres de către vicepremierul A. Stratan,
ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Rep. Moldova // Moldova
suverană. – 2005. – 13 dec.

5237. Voronin, Vladimir. Modernizarea economică şi socială sînt de


neconceput fără deschidere, fără parteneriat şi fără respectarea strictă a
standardelor democratice : [alocuţiunea preş. Rep. Moldova, dl V. Voronin, în
cadrul Forumului Comunităţii Opţiunii Democratice, Kiev, 2 dec. 2005] // Moldova
suverană. – 2005. – 6 dec. – P. 1.

5238. Воронин, Владимир. Демократия – единственно возможный


инструмент достижения общих целей : [выступление Президента Респ. Мол-
дова В. Воронина на форуме Сообщества демокр. выбора, Киев, 2 дек. 2005
г.] // Независимая Молдова. – 2005. – 6 дек. – Р. 1.

5239. Гуцу, Ион. Ион Гуцу : "Молдова обязана восстановить нор-


мальные отношения с Россией" : (интервью депутата парламента, экс-вице-
премьера Республики Молдова агентству "Инфотаг") // Кишин. обозреватель.
– 2005. – 22 дек. – Р. 2.

319
Decembrie 2005 ≡ December 2005

5240. Иовв, Василе. Василе Иовв : "Россия – наш стратегический


партнер" : [интервью с зам. пред. комис. по внеш. связям и евроинтеграции
Парламента Респ. Молдова] // Независимая Молдова. – 2005. – 28 дек.

5241. Лицкай, Валерий. Валерий Лицкай : "Пессимисты – это хорошо


информированные оптимисты" : [интервью с мин. иностр. дел Приднестровья
главред.] / записала Алена Гетьманчук // Коммерсант plus. – 2005. – 2 дек. – Р.
7.

5242. Разумов, Кирилл. Прицепиться к Европейскому Союзу и рас-


слабиться / Кирилл Разумов // Кишиневский обозреватель. – 2005. – 1 дек. – Р.
4.

5243. Стратан, Андрей. Любляна и Брюссель намечают перспектив-


ные направления : интервью агентству Молдпрес вице-премьера, министра
иностр. дел и европ. Интеграции Респ. Молдова А. Стратана // Независимая
Молдова. – 2005. – 13 дек.
(Vezi de asemenea Nr 5194)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


5244. Hodges, Heather M. Republica Moldova trebuie să combată mai
activ şi mai eficient corupţia pentru a obţine asistenţă nerambursabilă : [pe
marginea discursului ambasadorului Statelor Unite ale Americii la Chişinău] /
consemnare : Vitalie Răcilă // Capitala. – 2005. – 21 dec. – P. 7.

5245. Informaţie-teze privind realizarea Programului de activitate a


Guvernului pe anii 2000-2009 "Modernizarea ţării – bunăstarea poporului" (apr.-
noiemb. 2005), prezentată Parlamentului de către Guvern // Moldova suverană. –
2005. – 6 dec. – P. 4-5.

5246. Modernizarea ţării – bunăstarea poporului : inf. privind realizarea


Progr. de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 // Făclia. – 2005. – 10 dec. – P.
9.

5247. Tarlev, Vasile. Activitatea Guvernului în perioada aprilie –


noiembrie 2005 : rap. prez. de Prim-ministrul V. Tarlev, la 2 dec. 2005, în plenul

320
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Parlamentului privind realizarea Progr. de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009


// Dezvoltarea. – 2005. – 9 dec. – P. 4-5.

5248. Tarlev, Vasile. Din raportul privind realizarea programului de


activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 : [prez. de Prim-ministrul V. Tarlev la 2
dec., 2005 la şedinţa în plen a Parlamentului] // Comunistul. – 2005. – 8 dec. – P. 6;
Коммунист. – 2005. – 8 дек. – Р. 6.

5249. Tarlev, Vasile. Multe lucruri au fost realizate până acum, multe vor
fi rezolvate de acum înainte : din rap. privind realizarea Progr. de activitate a
Guvernului pe anii 2005-2009, prez. de Prim-ministrul V. Tarlev în plenul
Parlamentului (perioada apr.- noiemb. 2005) // Făclia. – 2005. – 10 dec. – P. 8-9.

5250. Tarlev, Vasile. Realizarea programelor strategice de dezvoltare a


ţării : rap. prez. de prim-ministrul V. Tarlev în plenul Parlamentului privind realizarea
Progr. de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 (perioada apr.-noiemb. 2005) //
Moldova suverană. – 2005. – 6 dec. – P. 3.

5251. Информация – тезисы о выполнении Программы деятельно-


сти Правительства на 2005-2009 годы "Модернизация страны – благосостоя-
ние народа" (апр.-нояб., 2005 года) // Независимая Молдова. – 2005. – 7 дек. –
Р. 3-4.

5252. Тарлев, Василе. Реализация Программы деятельности Прави-


тельства на 2005-2009 гг. (период с апр. по нояб. 2005 г.) : [выступление главы
кабинета министров на пленар. заседании Парламента] // Независимая Мол-
дова. – 2005. – 6 дек. – Р. 1, 4.

5253. Ходжес, Хетер. "Фонд вызовов тысячелетия" : инструмент


борьбы с коррупцией : [из выступления посла США в Респ. Молдова Х. Ход-
жеса на ф-те права Гос. Ун-та Молдовы (14 дек. 2005 г.)] // Экон. обозрение. –
2005. – 16 дек. – Р. 35.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova

321
Decembrie 2005 ≡ December 2005

5254. Adresarea grupului de iniţiativă pentru constituirea partidului


Demnităţii Civice către cetăţenii Republicii Moldova // Săptămîna. – 2005. – 23 dec.
– P. 4.

5255. Forul Democrat al Românilor din Republica Moldova. Declaraţie


a Forului Democrat al Românilor din Republica Moldova : [privind 1 dec. – Ziua Naţ.
a tuturor Românilor] // Lit. şi arta. – 2005. – 1 dec. – P. 1.

5256. Ibarra, Ignacio. Ignacio Ibarra : PPCD are perspective europene


foarte bune : [interviu cu consilierul Partidului Popular Creştin Democrat din
Moldova] / consemnare : Petru Bogatu, Igor Burciu // Flux : ed. de vineri. – 2005. –
9 dec. – P. 6.

5257. Ostapciuc, Eugenia. Fracţiunea parlamentară ca important


instrument al practicii de partid / Eugenia Ostapciuc // Comunistul. – 2005. – 2 dec.
– P. 3-4; Коммунист. – 2005. – 2 дек. – Р. 3-4

5258. Roşca, Iurie. Timpul picaţilor : [pe marginea războiului mediatic


împotriva echipei PPCD] / Iurie Roşca // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 9 dec. – P. 7;
Glasul naţiunii. – 2005. – 8 dec. – P. 2, 7.

5259. Rotaru, Pavel. Viaţa partidelor în 2005 / Pavel Rotaru // Gazeta


oraşului. – 2005. – 22 dec. – P. 3.

5260. Коваленко, Ирина. Партии поддержат деньгами налогопла-


тельщиков : [по поводу законопроекта "О финансировании полит. партий и
избирательных кампаний"] / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2005. – 30
дек. – Р. 16.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
5261. Chiriac, Petru. Statul trebuie să aibă mai multă voinţă politică :
[deficitul forţei de muncă : anchetă cu P. Chiriac, preş. Confederaţiei Sindicatelor
din Rep. Moldova] // Vocea poporului. – 2005. – 23 dec. – P. 4; Голос народа. –
2005. – 23 дек. – Р. 4.

322
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5262. Munca legală – bogăţie în ţară : [spicuiri din comunic. prez. la conf.
de bilanţ al campaniei "Munca legală – bogăţie în ţară", 7 dec. 2005] // Vocea
poporului. – 2005. – 16 dec. – P. 2; Голос народа. – 2005. – 16 дек. – Р. 2. –
Cuprins : Bilanţ intermediar / Petru Chiriac; Sindicatul nu este organizaţie de
binefacere / Natalia Suboci; Vom aprofunda şi vom diversifica activitatea /
Anastasia Roman.

5263. Vaculovschi, Dorin. Mai predomină vechile stereotipuri socialiste :


[deficitul forţei de muncă : anchetă cu D. Vaculovschi, decanul Fac. Econ. gen. şi
Drept, Acad. de Studii Econ. din Moldova] // Vocea poporului. – 2005. – 23 dec. –
P. 4; Голос народа. – 2005. – 23 дек. – Р. 4.

5264. Чилочи, Игорь. Во имя безопасности труда : [беседа с зам. ге-


нер. гос. инспектора Инспекции труда при М-ве экономики и торговли Респ.
Молдова И. Чилочи] / записал Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. –
2005. – 1 дек.

331.105.44 Sindicate
5265. Budza, Oleg. "Numai prin condiţii şi salarii decente îi putem reţine
pe oameni în ţară" : [interviu cu O. Budza, vicepreş. al Confederaţiei "Solidaritate"] /
consemnare : Vasile Corjeuţeanu // Moldova suverană. – 2005. – 1 dec.

5266. Congresul de constituire a Uniunii Sindicatelor din Cultură :


[argumente ale delegaţilor, 17 dec. 2005, Chişinău] / consemnare : Victor Pavliuc //
Vocea poporului. – 2005. – 23 dec. – P. 3; Голос народа. – 2005. – 23 дек. – Р. 3.
– Cuprins : Avem şansa de a demonstra că nu suntem laşi / Ioana Ţurcanu; Nu văd
binele pentru care trebuie să fim recunoscători guvernanţilor / Ecaterina
Bondarenco; Am fost martoră la un spectacol ruşinos, dar bine regizat / Olga Guţu;
Ni s-a propus să cerşim şi noi un os de la cei mari şi tari / Ion Enache; Nimeni nu
ne-a întrebat cum ar fi mai bine de procedat / Corina Popescu; Partidele vin şi se
duc, iar sindicatele rămân / Ion Diaconu; A trecut timpul sindicatelor pentru împărţit
cadouri de sărbători / Larisa Zeabliţchi.

5267. Harea, Violeta. Tineretul are nevoie de susţinere : [interviu cu V.


Harea, preş. al consiliului org. de tineret în componenţa Confederaţiei "Solidaritate"]
/ a dialogat Vasile Valerianu // Moldova suverană. – 2005. – 8 dec.

323
Decembrie 2005 ≡ December 2005

5268. Manea, Leonid. Perioada de confirmare a creditului de încredere :


interviu cu L. Manea, preş. Confederaţiei "Solidaritate" / interviu realizat de Vasile
Odoleanu // Moldova suverană. – 2005. – 13 dec.

5269. Pîrgaru, Ion. Sănătatea oamenilor e tezaurul ţării : [interviu cu I.


Pîrgaru, vicepreş. al Confederaţiei "Solidaritate"] / consemnare : Vasile Corjeuţeanu
// Moldova suverană. – 2005. – 7 dec.

5270. Posţan, Liliana. Valenţele educaţiei în sindicate / Liliana Posţan //


Vocea poporului. – 2005. – 23 dec. – P. 2; Голос народа. – 2005. – 23 дек. – Р. 2.

5271. Prohin, Victor. Un avocat al oamenilor din cultură : [Serafim


Fonari, veteran al mişcării sindicaliste, la 70 de ani de la naştere] / Victor Prohin //
Moldova suverană. – 2005. – 15 dec.

5272. Râjală, Lavrentie. "Menirea sindicatelor este de a-l proteja la


maxim pe omul care munceşte" : [interviu cu L. Râjală, preş. Comitetului sindical al
Regiei de Transport Electric din Chişinău] // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 13 dec. –
P. 8.
(Vezi de asemenea Nr 5135, 5262)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


5273. Gânju, Valeriu. Valeriu Gânju : "Greşelile în evaluarea spaţiilor
locative la preţul de piaţă vor fi remediate la sesizarea proprietarilor" : [interviu cu
managerul adj. al Primului Proiect de cadastru în Rep. Moldova] // Glasul naţiunii. –
2005. – 8 dec. – P. 2. – (SCERS : bul. inf.; Nr 9).

5274. Kovali, Vladimir. Gestionarea judicioasă a patrimoniului municipal


suplimentează bugetul local : interviu cu V. Kovali, şeful Dir. Gestionarea
Patrimoniului Municipal / consemnare : Viorica Chirilov // Capitala. – 2005. – 14
dec. – P. 4.

5275. Бузу, Ольга. Продаете квартиру? Поторапливаемся, поторап-


ливаемся… : [интервью с нач. упр. оценки недвижимого имущества Агентства
земел. отношений О. Бузу] / записала Татьяна Кропанцева // Новое время. –
2005. – 30 дек. – Р. 3.

324
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5276. Коваль, Владимир. Разумное распоряжение муниципальным


имуществом обеспечит поступления в бюджет : [интервью с В. Ковалем, нач.
Упр. муницип. собственности] / записала Виорика Кириллов // Столица. – 2005.
– 21 дек. – Р. 3.

5277. Швейкина, Ольга. Квартира в кредит / Ольга Швейкина // Ки-


шин. обозреватель. – 2005. – 22 дек. – Р. 9.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


5278. Bagrov, Vladimir. Agrofirma "Cimişlia" : chezăşia succesului rezidă
în aplicarea unui utilaj performant şi a experienţei avansate : [art. vicedir. pentru
econ. şi finanţe al agrofirmei "Cimişlia"] / Vladimir Bagrov // Moldova suverană. –
2005. – 21 dec.

5279. Căpăţină, Tudor. "Pământul te răsplăteşte doar atunci când îl


dădăceşti ca pe un copil" : [din activitatea SRL "Castmer-Agro", satul Mereni,
raionul Cimişlia] / Tudor Căpăţină // Moldova suverană. – 2005. – 21 dec.

5280. Ciobanu, Nicolae. "Statul ne ajută, dar ar fi bine ca dobânzile


bancare să fie mai mici" : [din activitatea SRL "Valea Viilor", raionul Cimişlia] /
Nicolae Ciobanu // Moldova suverană. – 2005. – 21 dec.

5281. Cucu, Gheorghe. CCI – aliatul antreprenorilor : [interviu cu Gh.


Cucu, preş. al Camerei de Comerţ şi Ind. a Moldovei] / consemnează Valeria
Scurtu // Dezvoltarea. – 2005. – 9 dec. – P. 1-2.

5282. Neniţă, Sanda. O expresie în vogă şi la moldoveni – businesslady :


[femeia în afaceri] / Sanda Neniţă // Dezvoltarea. – 2005. – 30 dec. – P. 5.

5283. Борец, Сергей. Сергей Борец : "Это было время махровой


анархии" : [из ист. зарождения молд. бизнеса] / Сергей Борец // Кишин. обо-
зреватель. – 2005. – 15 дек. – Р. 1, 5.

5284. Стурза, Ион. Ион Стурза : "Это была серьезная схема" : [из
ист. молд. бизнеса 90-х г.] // Кишин. обозреватель. – 2005. – 22 дек. – Р. 5.

325
Decembrie 2005 ≡ December 2005

336 Finanţe
5285. Chisnenco, Angela. E nevoie de mijloace suplimentare : [pe
marginea proiectului de buget al mun. Chişinău pentru anul 2006] / Angela
Chisnenco // Capitala. – 2005. – 3 dec. – P. 3; Столица. – 2005. – 3 дек. – Р. 3.

5286. Urechean, Serafim. De ce nimeni nu poate trăi din salariu :


alocuţiunea preş. Fracţiunii AMN, dl S. Urechean, la proiectul de lege privind
sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a salariilor pentru
persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică // Săptămîna. – 2005. – 9 dec. –
P. 4.

5287. Котруцэ, Мария. Достояние республики : [интервью с нач. Гос.


хранилища ценностей М-ва финансов Респ. Молдова М. Котруцэ] / записал
Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2005. – 30 дек. – Р. 7.

5288. Пушкуца, Сергей. Все о налоговых революциях 2006 года :


[интервью с нач. Гл. гос. налог. инспекции С. Пушкуца] / записала Ирина Аста-
хова // Кишин. обозреватель. – 2005. – 15, 22 дек. – Р. 1, 7, 8.

5289. Республика Молдова. Парламент. О государственном бюд-


жете на 2006 год : [закон Респ. Молдова nr. 291-XVI от 16 нояб. 2005 г. : публ.
в сокращ.] // Экон. обозрение. – 2005. – 16 дек. – Р. 38-39.

5290. Смешная, Татьяна. Бюджетно-налоговая политика муници-


пального масштаба / Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2005. – 16 дек. –
Р. 15.

5291. Хворостовский, Виктор. Виктор Хворостовский : "Наша стра-


тегия проста – взаимовыгодное сотрудничество с клиентами" : [интервью с
пред. правл. Финкомбанка] / записали : Ирина Астахова, Ольга Швейкина //
Кишин. обозреватель. – 2005. – 29 дек. – Р. 5.

5292. Швейкина, Ольга. Особенности национального кредитования /


Ольга Швейкина // Кишин. обозреватель. – 2005. – 8, 15 дек. – Р. 8.

326
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5293. Шикирлийская, Марина. Капитальные расходы с социальным


характером : [по поводу опубл. Закона о гос. бюджете на 2006 год] / Марина
Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2005. – 16 дек. – Р. 7.

5294. Шиллер, Роберт. Взглянем на деньги трезво : [ст. проф. эко-


номики Йель. ун-та] / Роберт Шиллер // Экон. обозрение. – 2005. – 30 дек. – Р.
20.
(Vezi de asemenea Nr 5260, 5310)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
5295. Buzdugan, Elena. La jumătate de pas de cea mai mare putere a
lumii; Economie – ioc, vin bun şi fete frumoase : [China – statul perlă; Moldova
văzută de chinezi] / Elena Buzdugan // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 9 dec. – P. 4.

5296. Cerkoveţ, Oleg. Economia socialistă de piaţă în Republica


Populară Chineză : [preluat cu presc. din "Правда", 29 iul. - 1 aug. 2005] / Oleg
Cerkoveţ // Comunistul. – 2005. – 8 dec. – P. 8-9; Коммунист. – 2005. – 8 дек. – Р.
8-9.

5297. Неница, Александра. Значительные инвестиции в румынский


экотуризм / Александра Неница // Dezvoltarea. – 2005. – 30 dec. – (Прил. на
рус. яз.; Nr 44).

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


5298. Adăscăliţei, Mihai. Criza agriculturii şi căile de atenuare a ei /
Mihai Adăscăliţei // Ora satului. – 2005. – Dec. (Nr 20). – P. 4.

5299. Bivol, Iovu. "Numai prin agricultură vom obţine belşugul" : [art.
preş. raionului Cimişlia] / Iovu Bivol // Moldova suverană. – 2005. – 21 dec.

5300. Borgula, Victor. Sectorul agrar are nevoie nu doar de investiţii, ci


şi de transformări de structură : [interviu cu V. Borgula, consilier municipal din
partea fracţiunii comuniştilor, Chişinău] / consemnare : Diana Bărbuţă // Capitala. –
2005. – 3 dec. – P. 4.

327
Decembrie 2005 ≡ December 2005

5301. Braghiş, Dumitru. "Dispreţul faţă de producătorii agricoli va duce la


falimentul sectorului agrar" : [interviu cu D. Braghiş, deputat în Parlament] //
consemnare : Vitalie Pascaru // Gazeta oraşului. – 2005. – 1 dec. – P. 2. – (Supl.
"Gazeta satului"; Nr 1).

5302. Chirilov, Viorica. Situaţia social-economică a municipiului e într-o


continuă îmbunătăţire : [pe marginea datelor prez. de Dir. Gen. Economie, Reforme
şi Relaţii Patrimoniale] / Viorica Chirilov // Capitala. – 2005. – 21 dec. – P. 3.

5303. Chivriga, Viorel. În pai cât vrabia. În spic ca trestia : [date despre
recolta anului 2005 a principalelor culturi cerealiere : interviu cu V. Chivriga, expert
IDIS "Viitorul"] / consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 2005. – 30 dec. –
P. 5, Голос народа. – 2005. – 30 дек. – Р. 5.

5304. Chivriga, Viorel. Schimbări durabile în agricultură prin


perfecţionarea politicilor agricole : [interviu cu V. Chivriga, reprezentantul Coaliţiei
pentru Dezvoltare Econ. Rurală în Consiliul de Participare al SCERS] // Glasul
naţiunii. – 2005. – 8 dec. – P. 4. – (SCERS : bul. inf.; Nr 9).

5305. Dezvoltarea rurală necesită cunoştinţe şi experienţă : [pe marginea


realizării proiectului AGROinform "Dezvoltarea programelor de instruire pentru
transformarea comunităţilor rurale"] // Moldova suverană. – 2005. – 9 dec.

5306. Dolma, Mihai. Mihai Dolma : "Guvernul nu va permite majorarea


tarifelor la gazele naturale" : [interviu cu şeful Dir. gazificare şi resurse energetice
din cadrul Min. Ind. şi Infrastructurii] / consemnare : Dumitru Lazur // Glasul naţiunii.
– 2005. – 8 dec. – P. 1, 3. – (SCERS : bul. inf.; Nr 9).

5307. Gârbu, Sergiu. Prin turismul rural spre o relansare economică :


[interviu cu S. Gârbu, doctorand la Inst. de Geogr. al Acad. de Şt.] / consemnare :
Diana Bărbuţă // Capitala. – 2005. – 10 dec. – P. 7.

5308. Muravschi, Alexandru. Tranziţia utopică la economia de piaţă /


Alexandru Muravschi // Vocea poporului. – 2005. – 23 dec. – P. 5; Голос народа. –
2005. – 23 дек. – Р. 5.

5309. Politica economică în 2006 / p. semnată de Constantin Luncă //


Dezvoltarea. – 2005. – 30 dec. – P. 4.

328
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5310. Politica fiscală şi investiţională în agricultură pe anii 2006-2015 :


[pe marginea lucr. "mesei rotunde", moderată de premierul Vasile Tarlev] //
Dezvoltarea. – 2005. – 2 dec. – P. 3.

5311. Programele naţionale de modernizare a ţării // Comunistul. – 2005.


– 8 dec. – P. 3-4; Коммунист. – 2005. – 8 дек. – Р. 3-4.

5312. Ţînţari, Ghenadie. Randamentul statului în economia de tranziţie /


Ghenadie Ţînţari // Moldova suverană. – 2005. – 29 dec.

5313. Горелова, Елена. Европейская иерархия для молдавских ре-


гионов : [о регион. политике Респ. Молдова : интервью с зам. руковод. проекта
поддержки регион. развития Е. Гореловой] / записала Ирина Коваленко //
Экон. обозрение. – 2005. – 16 дек. – Р. 16.

5314. Ионицэ, Вячеслав. Вячеслав Ионицэ : "Нам не страшна даже


Европа" : [интервью с экон. экспертом "Idis-Viitorul"] / беседовала Наталья
Камбур // Новое время. – 2005. – 2 дек. – Р. 3.

5315. Ионицэ, Вячеслав. Молдова – страна мифотворцев : [интер-


вью с экспертом IDIS "Viitorul" В. Ионицэ] / записала Татьяна Кропанцева //
Коммерсант plus. – 2005. – 2 дек. – Р. 9.

5316. Косов, Александр. Свеклосахарный комплекс : итоги 2005 го-


да и перспективы развития : [по материалам пресс-конф. пред. Союза сахаро-
производ. Респ. Молдова А. Косова] / записала Анна Янина // Независимая
Молдова. – 2005. – 30 дек. – Р. 5.

5317. Могоряну, Николай. "Union Fenosa" обеспокоена потерями


электрической энергии : [ст. пред. Ассоц. потребителей энергии Молдовы] /
Николай Могоряну // Независимая Молдова. – 2005. – 2 дек. – Р. 4.

5318. Моисеев, Сергей. Вместо либерализации рынка повышение


тарифов : [либерализация рынка электроэнергии в Молдове] / Сергей Моисе-
ев // Экон. обозрение. – 2005. – 30 дек. – Р. 14.

329
Decembrie 2005 ≡ December 2005

5319. Онищенко, Олег. Деловые люди столицы объединились ради


будущего : [по материалам "кругл. стола" "Соц.-экон. возрождение Кишинева",
23 нояб. 2005 г. : интервью с пред. Ассоц. "Наш дом – Кишинев" О. Онищенко]
// Экон. обозрение. – 2005. – 2 дек. – Р. 28.

5320. Петрушин, Олег. О последствиях удорожания газа для Молдо-


вы / Олег Петрушин // Кишин. обозреватель. – 2005. – 22 дек. – Р. 4.

5321. Слусарь, Александр. Александр Слусарь : "В следующем году


ситуация в сельском хозяйстве может ухудшиться до критического уровня" :
[интервью с секретарем совета Респ. союза ассоц. сельхозпроизводителей
"УниАгроПроект"] / записала Татьяна Кропанцева // Новое время. – 2005. – 2
дек. – Р. 1, 6.

5322. Устюгова, Наталья. Флорешть : все краски бытия : [вклад


мест. руководства в развитие г.] / Наталья Устюгова // Независимая Молдова.
– 2005. – 27 дек.

5323. Чешуев, Виссарион. Что в действительности было – позабы-


лось? : [ст. дир. лаб. постприватизации] / Виссарион Чешуев // Независимая
Молдова. – 2005. – 15 дек.
(Vezi de asemenea Nr 5295)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
5324. Шикирлийская, Марина. Новая концепция предприниматель-
ского патента : [на рознич. торговлю] / Марина Шикирлийская // Экон. обозре-
ние. – 2005. – 23 дек. – Р. 7.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


5325. Chirtoagă, Ion. Comerţul extern şi vama Moldovei. 1. Comerţul
extern şi activitatea vamală la est de Carpaţi până la 1812 (7) / Ion Chirtoagă,
Nicolae Vîlcu // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 13 dec. – P. 9. –
Contin. Începutul : 3 sept.

330
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5326. Concepţia sistemului de administrare a riscurilor în serviciul vamal


: aprob. prin hotărârea Guvernului nr. 1144 din 3 noiemb. 2005 // Curierul vamal =
Таможенный вестник. – 2005. – 13 dec. – P. 4-5.

5327. Magu, Vasile. Rezultatul atestării denotă necesitatea modificării


radicale a metodelor şi procedurilor de organizare a instruirii colaboratorilor vamali :
rap. d-lui V. Magu, şef al Dir. personal şi instruire profesională, la Consiliul Colegial
al Serviciului Vamal // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 13 dec. –
P. 6-7.

5328. Ţurcan, Pavel. Reglementarea juridică a trecerii mărfurilor peste


frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoanele fizice / Pavel Ţurcan //
Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 13 dec. – P. 8.

5329. Калак, Дмитрий. Молдова оказалась в центре беспошлинной


торговли : [экспорт молд. товаров] / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2005.
– 30 дек. – Р. 8.

5330. Платицын, Анатолий. Грустная статистика : [о внешнеторг.


обороте Приднестровья за янв.-окт. 2005 г.] / Анатолий Платицын // Незави-
симая Молдова. – 2005. – 29 дек.

339.7 Finanţe internaţionale


5331. Такий, Александр. Отношения с МВФ : нужны не только день-
ги, сколько рейтинг / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2005. – 2 дек. – Р.
4.

5332. Такий, Александр. Пока обнадеживающие тенденции : [пробл.


внеш. долга Респ. Молдова] / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2005. – 16
дек. – Р. 4.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


5333. Relaţii economice şi comerciale dintre România şi Republica
Moldova // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 2 dec. – P. 8.

331
Decembrie 2005 ≡ December 2005

5334. Scurtu, Valeria. Polonia susţine Moldova în aspiraţiile sale de


integrare europeană : notiţe de călătorie / Valeria Scurtu // Dezvoltarea. – 2005. – 2
dec. – P. 2, 7.

5335. Stoian, Marius-Nicolae. "Organizaţia pentru Cooperarea


Economică la Marea Neagră s-a născut moartă" : [dialog cu M.-N. Stoian, dir.
regional al Open Black Sea Project Association] / interlocutor : Constantin Tănase //
Timpul de dimineaţă. – 2005. – 9 dec. – P. 3.

5336. Злаковски, Збигнев. Польша – Молдова : рост товарооборота


и инвестиций : ст. советника-руковод. торгово-экон. отд. Посольства Польши в
Молдове / Збигнев Злаковски // Кишин. обозреватель. – 2005. – 8 дек. – Р. 4;
Экон. обозрение. – 2005. – 9 дек. – Р. 9.

5337. Калак, Дмитрий. Газовая дилемма евроинтеграции / Дмитрий


Калак // Экон. обозрение. – 2005. – 9 дек. – Р. 8.

5338. Рогофф, Кеннет. Кто теперь находится в зависимости? : [ст.


проф. экономики Гарвард. ун-та] / Кеннет Рогофф // Экон. обозрение. – 2005. –
16 дек. – Р. 36.

5339. Стиглиц, Джозеф Э. Велика ли вероятность всемирного эко-


номического недомогания? : [ст. проф. экономики Колумб. ун-та] / Джозеф Э.
Стиглиц // Экон. обозрение. – 2005. – 30 дек. – Р. 21.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
5340. Ce este Consiliul Europei? 17. Drepturile omului : protecţie,
promovare şi prevenire // Dreptul. – 2005. – 8 dec. – P. 8. – Art. 1 : 28 iul.

5341. Nagacevschi, Vitalie. Cine e vinovat că R. Moldova pierde dosare


la CEDO / Vitalie Nagacevschi, Alexandru Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2005. –
16 dec. – P. 5.

332
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


5342. Amihalachioaie, Gheorghe. Gheorghe Amihalachioaie : "Dacă
"dosarul Pasat" ajunge la CEDO, R. Moldova pierde cu siguranţă" : [interviu cu
preş. Consiliului Baroului Avocaţilor din Rep. Moldova] / consemnare : Alina
Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 15 dec.

5343. Andronic, Nicolae. Ai noştri, poţi să-i dai cu dust : stau în casă şi
tac : [respectarea drepturilor omului în Rep. Moldova : dialog cu N. Andronic, preş.
Partidului Popular Republican] / consemnare : Victor Nichituş // Săptămîna. – 2005.
– 23 dec. – P. 7.

5344. Drepturile copilului / consemnare: Valeriu Ciocoi // Vocea


poporului. – 2005. – 2 dec. – P. 5; Голос народа. – 2005. – 2 дек. – Р. 5. – Cuprins
: Copilărie pierdută / Eugen Rusu; Bunica bate mătănii : [interviu cu Valentina
Cojocaru, şeful secţ. învăţ. special şi protecţia drepturilor copilului a Min. Educaţiei,
Tineretului şi Sportului]; Legea nelegii / Tatiana Catană.

5345. Josanu, Efim. Istoria care se repetă : [despre Alexei Barbăneagră,


jurist, la 60 de ani de la naştere] / Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2005. – 1 dec. – P. 6.

5346. Nagacevschi, Vitalie. "O reformă legislativă nu va conduce la


schimbări imediate fiindcă persistă efectul lanţului" : [dialog cu V. Nagacevschi,
preş. Asoc. "Juriştii pentru Drepturile Omului"] / interlocutor : Angela Aramă // Flux :
cotid. naţ. – 2005. – 19 dec.

5347. Negru, Boris. Cultura juridică a cetăţenilor : [interviu cu B. Negru,


conf. la Fac. de Drept a Univ. de Stat din Moldova] / consemnare : Valeriu Ciocoi //
Vocea poporului. – 2005. – 16 dec. – P. 5; Голос народа. – 2005. – 16 дек. – Р. 5.

5348. Pavlicenco, Vitalia. Judecătorii noştri rămân dependenţi de putere


: [dialog cu V. Pavlicenco, deputat în Parlamentul Rep. Moldova, şi Vitalie
Nagacevschi, avocat : var. pentru rev. a emisiunii "Deşteptarea de dimineaţă",
Radio Nova] // Săptămîna. – 2005. – 2 dec. – P. 6.

5349. Perevoznic, Iurie. Dreptul la libera întrunire / Iurie Perevoznic //


Moldova suverană. – 2005. – 29 dec.

333
Decembrie 2005 ≡ December 2005

5350. Secăreanu, Ştefan. "Să nu aşteptăm implicarea organismelor


internaţionale" : [interviu cu Şt. Secăreanu, preş. Com. pentru drepturile omului a
Parlamentului] // Dreptul. – 2005. – 8 dec. – P. 3.

5351. Sistemul american de guvernământ. 17. Constituţia ca Lege


Supremă // Dreptul. – 2005. – 8 dec. – P. 8. – Art. 1: 28 iul.

5352. Urâtu, Ştefan. Statutul cetăţeanului şi statul : [interviu cu Şt. Urâtu,


preş. Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului în Moldova] / consemnare :
Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 2005. – 9 dec. – P. 3; Голос народа. – 2005. –
3 дек. – Р. 3.

5353. Апольская, Раиса. Омбудсмены всех стран – объединяйтесь!


или Начни с себя : [интервью с парламент. адвокатом Р. Апольской] / записа-
ла Наталья Силицкая // Независимая Молдова. – 2005. – 9 дек. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 5328)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


5354. Costaş, Natalia. În fiecare a patra casă există violenţă în familie /
Natalia Costaş // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 2 dec. – P. 5.

5355. Tofan, Tatiana. Victimele violenţei domestice rabdă bătăile soţilor :


[interviu cu T. Tofan, dir. executiv al Asoc. obşteşti "Refugiu – Casa Mărioarei"] /
interviu realizat de Lilia Zaharia // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 2 dec. – P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 5356)

347 Drept civil


5356. Балабан, Валериу. "Лишение свободы должно быть лишь ис-
ключением" : интервью с Генер. прокурором Респ. Молдова В. Балабан / запи-
сал : Василе Гуцу // Право. – 2005. – 15 дек. – Р. 3.

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


5357. Constantinescu, Elena. Şi moldovenii încheie contracte
matrimoniale : [interviu cu E. Constantinescu, notar] / interviu realizat de Lilia
Zaharia // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 16 dec. – P. 4.

334
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

347.7 Drept comercial


5358. Республика Молдова. Парламент. О лицензировании отдель-
ных видов деятельности : [закон Респ. Молдова nr. 451-XV от 30 июля 2005 г.,
с учетом послед. изм. и доп.] // Экон. обозрение. – 2005. – 2 дек. – Р. 34-36.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


5359. Bujor, Ilie. Arbitrajul permanent – un veritabil exponent al societăţii
civile : [pe marginea lucr. conf. naţ. "Soluţionarea alternativă a litigiilor în Republica
Moldova – posibilităţi valorificate"] / Ilie Bujor // Ora satului. – 2005. – Dec. (Nr 21).
– P. 5.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
5360. Bâstriţkaia, Svetlana. Chişinău – Grenoble : refacerea podurilor de
prietenie şi colaborare în context european : [pe marginea vizitei de docum. :
interviu cu S. Bâstriţkaia, consilier municipal] / dialog susţinut de Nadina Gheorghiţă
// Capitala. – 2005. – 24 dec. – P. 4; Столица. – 2005. – 24 дек. – Р. 4.

5361. Bâstriţkaia, Svetlana. Cum mai munciţi, consiliere? : [interviu cu


Sv. Bâstriţkaia, membru al Consiliului mun., Chişinău] / a discutat Ludmila Borisov //
Comunistul. – 2005. – 2 dec. – P. 8; Коммунист. – 2005. – 2 дек. – Р. 8.

5362. Bivol, Ion. Alături, nu împotrivă... : interviu cu I. Bivol, primarul


comunei Băcioi, mun. Chişinău / interviu de Iurie Balan // Univers pedagogic pro. –
2005. – 1 sept. – P. 4.

5363. Cordoneanu, Petru. Poliţiştii sunt garantul liniştii şi ordinii în


municipiu : [interviu cu P. Cordoneanu, vice-comisar al mun. Chişinău] / interviu
realizat de Vitalie Răcilă // Capitala. – 2005. – 17 dec. – P. 3; Столица. – 2005. –
17 дек. – Р. 3.

5364. Cucer, Artur. Sânt convins că urările noastre de sănătate, de


belşug şi de mulţi ani se vor împlini : interviu realizat cu A. Cucer, şef adjunct al Dir.
Poliţiei Rutiere a Min. Afacerilor Interne / consemnare : Constantin Olteanu //
Săptămîna. – 2005. – 23 dec. – P. 6.

335
Decembrie 2005 ≡ December 2005

5365. Înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor (V) // Dreptul.


– 2005. – 8 dec. – P. 4. – Contin. Începutul : 3 noiemb.

5366. Republica Moldova. Parlamentul. Legea privind administraţia


publică locală : [extras din legea nr. 123-XV din 18 mart. 2003] // Moldova
suverană. – 2005. – 27 dec.

5367. Корниляк, Виктор. Костуленцам большего хочется : [интервью


с примаром с. Костулень, р-н Унгень, В. Корниляком] / записал Ион Мардарь //
Независимая Молдова. – 2005. – 23 дек. – Р. 7.

5368. Немеренко, Валерий. Валерий Немеренко : Я желаю счастья


вам… : [интервью с претором сектора Буюкань, мун. Кишинэу] / вопросы зада-
вал Геннадий Зенькович // Столица. – 2005. – 29 дек. – Р. 3.

5369. Немеренко, Валериу. Сектор Боюканы : знаем и умеем, хотим


и добиваемся. Больше власти местной власти! : [интервью с претором сектора
Боюканы, мун. Кишинэу В. Немеренко] // Кишин. новости. – 2005. – 16 дек. – Р.
6.

5370. Папук, Георгий. День работника полиции : из интервью агент-


ству "Новости – Молдова" министра внутр. дел Респ. Молдова Г. Папука //
Экон. обозрение. – 2005. – 16 дек. – Р. 18.

5371. Папук, Георгий. Полицейским стать нелегко. Еще труднее им


остаться : интервью мин. внутр. дел Респ. Молдова Г. Папук в канун Дня ра-
ботника полиции / записал Владимир Попов // Независимая Молдова. – 2005.
– 14 дек.

5372. Попов, Владимир. Судебная полиция – этап становления /


Владимир Попов // Независимая Молдова. – 2005. – 7 дек. – Р. 2.

5373. Республика Молдова. Парламент. Закон о местной публич-


ной администрации : [извлеч. из закона nr. 123-XV от 18 марта 2003 г.] // Неза-
висимая Молдова. – 2005. – 27 дек.

5374. Тарлев, Василе. В духе верховенства закона, соблюдения


прав и свобод человека : поздрав. обращение В. Тарлева по случаю 15-й го-

336
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

довщины со дня образования Нац. полиции // Независимая Молдова. – 2005. –


20 дек.

5375. Юрко, Геннадий. Вспомним старый, заглянем в новый : [ин-


тервью с примаром г. Сынжера Г. Юрко] / вопросы задавал Геннадий Зенько-
вич // Столица. – 2005. – 24 дек. – Р. 6.

5376. Ярошевский, Эдвард. Эдвард Ярошевский : "Дарите окру-


жающим вас людям внимание и любовь" : [интервью с претором сектора Чен-
тру, мун. Кишинэу] / вопросы задавал Геннадий Зенькович // Столица. – 2005.
– 14 дек. – Р. 3.
(Vezi de asemenea Nr 5164, 5299, 5322, 5524)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
5377. Gribincea, Tatiana. Asistenţa socială trebuie să fie acordată după
necesităţi în bază de venit, dar nu după principiul categorial : interviu cu T.
Gribincea, şef al Dir. Gen. Protecţie Soc. din cadrul Min. Sănătăţii şi Protecţiei Soc.
/ a intervievat Aneta Voitun // Farmacia pro. – 2005. – Aug.-Sept. (Nr 7/8). – P. 13.

5378. Mărgineanu, Mihai. Nu aş vrea să mă plâng, dar să mă bucur nu


am de ce : [interviu cu M. Mărgineanu, preş. Soc. Invalizilor din Rep. Moldova] /
consemnare : Zinaida Novac // Vocea poporului. – 2005. – 2 dec. – P. 4; Голос
народа. – 2005. – 2 дек. – Р. 4.

5379. Марица, Владимир. Позаботимся о тех, кому труднее : [интер-


вью с нач. Упр. соц. помощи М-ва здравоохранения и соц. защиты Респ. Мол-
дова В. Марица] / записал Артем Куценко // Кишин. новости. – 2005. – 2 дек. –
Р. 6.

5380. Мелека, Анна. Нам есть на кого равняться : [по материалам


итог. конф. "Достижения и перспективы в соц. обеспечении", дек. 2005, Киши-
нэу] / Анна Мелека // Независимая Молдова. – 2005. – 15 дек.

337
Decembrie 2005 ≡ December 2005

368 Asigurări
5381. Mazarenco, Mihai. "SA "Garanţie" îţi garantează asigurarea
perfectă a tot ce ai" : interviu cu M. Mazarenco, preş. SA "Garanţie" // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 20 dec. – P. 8-9.

5382. Руссу, Георгий. Страховая медицина в 2006 году : [интервью с


генер. дир. нац. компании по страх. медицине Г. Руссу] / записала Анна Доро-
шенко // Кишиневский обозреватель. – 2005. – 1 дек. – Р. 19.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
5383. Bolboceanu, Ludmila. "Formarea continuă se axează pe calitate" :
dialog cu L. Bolboceanu, şefa Secţiei formare continuă din cadrul Min. Educaţiei,
Tineretului şi Sportului / consemnare : Marcela Boico // Univers pedagogic pro. –
2005. – 16 noiemb. – P. 3.

5384. Boroda, Natalia. Formarea conceptului de sine : (în cadrul


săptămânii propagării drepturilor copiilor) / Natalia Boroda // Făclia. – 2005. – 3 dec.
– P. 3.

5385. Guzun, Ludmila. Acţiunea educativă : Priceperea de a te stăpâni /


Ludmila Guzun // Făclia. – 2005. – 10 dec. – P. 14.

5386. Perciun, Natalia. Ministerul trebuie să ia măsuri concrete pentru


protejarea sănătăţii psihice a elevilor / Natalia Perciun // Făclia. – 2005. – 3 dec. –
P. 1, 3.

5387. Perciun, Natalia. Serviciul psihologic şcolar din mun. Chişinău –


paşi spre reuşita şcolară / Natalia Perciun // Făclia. – 2005. – 10 dec. – P. 14.

5388. Scurtu, Ala. "Aspecte psiho-sociale ale procesului educaţional" :


[pe marginea lucr. conf. int., 28-29 oct. 2005] / Ala Scurtu // Univers pedagogic pro.
– 2005. – 16 noiemb. – P. 6.

5389. Stepaniuc, Victor. Pledoarie în favoarea unei legi mai bune :


[legea învăţ. : interviu cu V. Stepaniuc, preş. Comisiei parlamentare pentru Cultură,

338
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Şt., Învăţământ, Tineret, Sport şi Mijloace de Informare în Masă] / interlocutor :


Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2005. – 3 dec. – P. 1, 7.

5390. Stepaniuc, Victor. Victor Stepaniuc : "Trebuie să avem destul curaj


ca să oprim nişte invazii de conştiinţă şi moralitate străine" : [discursul preş.
Comisiei parlamentare pentru cultură, şt., educaţie, tineret, sport şi mijloace de inf.
în masă în cadrul Simpoz. Naţ. "Şc. şi pregătirea pentru viaţă : experienţe actuale
în contextul noilor educaţii", 17 dec. 2005] // Altarul credinţei. – 2005. – 31 dec. – P.
3.

5391. Turchin, Veronica. A fi părinte este un lucru sfânt : [educaţia în


familie] / Veronica Turchin // Capitala. – 2005. – 24 dec. – P. 7.

5392. Ţvircun, Victor. Mesajul Ministrului Educaţiei, Tineretului şi


Sportului Victor Ţvircun cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorilor din învăţământ //
Univers pedagogic pro. – 2005. – 1 oct. – P. 1.

5393. Velişco, Nadejda. "Modernizarea învăţământului se va realiza prin


contribuţia întregii societăţi" : [interviu cu N. Velişco, şefa Dir. Gen. Învăţ. Preuniv.
din cadrul Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului] / consemnare : Marcela Boico //
Univers pedagogic pro. – 2005. – 1 noiemb. – P. 2.

371 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


5394. Babuc, Viorelia. Valorile educaţiei în contextul unei integrări
europene / Viorelia Babuc // Univers pedagogic pro. – 2005. – 16 dec. – P. 6.

5395. Beneş, Eugen. Sursele educaţionale pot fi utilizate mai eficient /


Eugen Beneş // Făclia. – 2005. – 10 dec. – P. 7.

5396. Boguşevschi, Iuliana. Câteva creionări la chipul unui om devotat


şcolii : [Andrei Toderaşcu, şef Dir. Educaţie, Tineret şi Sport, raionul Căuşeni /
Iuliana Boguşevschi // Făclia. – 2005. – 3 dec. – P. 7.

5397. Boico, Marcela. La Briceni, învăţământul românesc reprezintă o


verigă primordială a comunităţii : [pe marginea lucr. consfătuirii din aug. a cadrelor
didactice] / Marcela Boico / Univers pedagogic pro. – 2005. – 1 sept. – P. 2.

339
Decembrie 2005 ≡ December 2005

5398. Boico, Marcela. Liceul teoretic "Al. I. Cuza" – la ceas aniversar :


[60 de ani de la fondarea liceului] / Marcela Boico // Univers pedagogic pro. – 2005.
– 1 noiemb. – P. 3.

5399. Bosii, Ludmila. Personalitatea profesorului, relaţia profesor –


cercetător / Ludmila Bosii // Făclia. – 2005. – 10 dec. – P. 4.

5400. Burduja, Raisa. "Contez, în primul rând, pe mine însămi..." :


interviu cu R. Burduja, şefa Dir. Educaţie, Tineret şi Sport, Ştefan-Vodă / interviu
realizat de Raia Rogac // Făclia. – 2005. – 17 dec. – P. 1, 7.

5401. Cigoreanu, Tatiana. Cuvântul – punte de trecere spre educaţie :


[relaţia profesor-elev] / Tatiana Cigoreanu, Adela Maximciuc // Făclia. – 2005. – 10
dec. – P. 5.

5402. Colesnic, Iurie. Un apostolat de neuitat : [Ana Negrescu, prof., fost


dir. al Liceului "Regina Maria" din Chişinău] / Iurie Colesnic // Timpul de dimineaţă.
– 2005. – 2 dec. – P. 9.

5403. Ghilaş, Galina. Dezvoltarea creativităţii prin comparare : [din


experienţa Liceului Teoretic "Alexandru cel Bun", Rezina] / Galina Ghilaş // Univers
pedagogic pro. – 2005. – 16 dec. – P. 6.

5404. Gorincioi, Ion. Aplicarea calculatorului la totalizarea reuşitei


elevilor / Ion Gorincioi // Făclia. – 2005. – 10 dec. – P. 5.

5405. Grâu, Elvira. Viaţa este o luptă : [interviu cu E. Grâu, dir. Liceului
"Mircea Eliade"] / interviu realizat de Vasile Grozavu // Capitala. – 2005. – 29 dec. –
P. 5.

5406. Ilieş, Alexandru. Profesorul Valeriu Filipov : [prof. de educaţie


fizică la Şc. medie din satul Cojuşna, raionul Străşeni] / Alexandru Ilieş // Sport plus.
– 2005. – 20 dec. – P. 4-5.

5407. Iovcev, Ion. Ion Iovcev : "Sunt director de şcoală, nu spion al


României, Israelului sau al SUA..." : [interviu cu dir. Liceului "Lucian Blaga" din
Tiraspol] / moderator : Gheorghe Budeanu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 2 dec.
– P. 8-9.

340
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5408. Leah, Tamara. "Redresarea situaţiei din învăţământ depinde de


majorarea salariilor pedagogilor" : [interviu cu T. Leah, dir. Liceului "Matei Basarab"
din Basarabeasca] / consemnare : Natalia Răileanu // Univers pedagogic pro. –
2005. – 16 oct. – P. 4.

5409. Meurus, Wim van. Manualele de istorie din Republica Moldova :


[material analitic al dr. de la Univ. din Munich, Germania] / Wim van Meurus //
Univers pedagogic pro. – 2005. – 16 noiemb. – P. 4; 1, 16 dec. – P. 7. – Bibliogr. :
30 tit.

5410. Pohonţu, Petrică. Aventurile unui profesor începător / Petrică


Pohonţu // Lit. şi arta. – 2005. – 29 dec. – P. 7.

5411. Răileanu, Natalia. Un gimnaziu mic, dar voinic : [din activitatea


Gimnaziului "Iulia Haşdeu" din s. Ecaterinovca, raionul Cimişlia] / Natalia Răileanu
// Univers pedagogic pro. – 2005. – 1 noiemb. – P. 5.

5412. Sava, Panfil. Doctorul Ion Boian la 70 de ani : [cercet.-coord. şt. la


Inst. de Şt. ale Educaţiei] / Panfil Sava // Făclia. – 2005. – 3 dec. – P. 8.

5413. Savca, Lucia. De ce-i nevoie de un psiholog şcolar bine pregătit? :


[art. dir. Centrului de Diagnosticare şi Reabilitare a DGEŞTS, mun. Chişinău] /
Lucia Savca // Făclia. – 2005. – 10 dec. – P. 1, 16.

5414. Spânu, Anton. Un distins profesor al neamului : [Ioan Spânu, fost


dir. de şc. din comuna Baraboi, jud. Bălţi : 100 de ani de la naştere] / Anton Spânu
// Lit. şi arta. – 2005. – 22 dec. – P. 7.

5415. Stahi, Felicia. A fi tânăr nu este un handicap : [interviu cu F. Stahi,


dir. al Liceului Teoretic Int. de Management] / interviu realizat de Tamara Curtescu
// Făclia. – 2005. – 10 dec. – P. 4.

5416. Stoica, Valentina. ...Cu o voce caldă şi duioasă : [despre Nina


Movilă, prof. la Liceul "Constantin Spătaru" din Leova] / Valentina Stoica // Făclia. –
2005. – 17 dec. – P. 8.

341
Decembrie 2005 ≡ December 2005

5417. Tezele semestriale şi examenele de absolvire pentru anul 2005-


2006 : [aprob. prin ordinul nr. 550 din 17 noiemb. 2005 al Min. Educaţiei, Tineretului
şi Sportului] // Făclia. – 2005. – 3 dec. – P. 2. – Va urma.

5418. Ţvircun, Victor. Examenele de absolvire : transparenţă şi


obiectivitate : [art. Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului] / Victor Ţvircun // Univers
pedagogic pro. – 2005. – 16 dec. – P. 1, 4.

5419. Владимирова, Алена. № 13. Полный порядок! : [o деятельно-


сти сред. шк. № 13, мун. Кишинэу] / Алена Владимирова // Кишин. новости. –
2005. – 23 дек. – Р. 4.

5420. Мелека, Анна. Плоха та школа, где изучают лишь науки : [по
поводу преподавания учеб. дисциплины "Жизненные навыки"] / Анна Мелека //
Независимая Молдова. – 2005. – 9 дек. – Р. 4.

5421. Цвиркун, Виктор. Школьный курс "История" : политизация – в


прошлом : [интервью с мин. просвещения, молодежи и спорта Респ. Молдова
В. Цвиркун] / записала Майя Ионко // Кишин. новости. – 2005. – 16 дек. – Р. 2.

372.8 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


5422. Ciobanu, Zinaida. Mai este oare actuală orientarea profesională? /
Zinaida Ciobanu // Făclia. – 2005. – 3 dec. – P. 7.

5423. Declaraţia semnatarilor "Scrisorii deschise către conducerea ţării şi


poporul ei" din 26 octombrie aprobată, luni, 05 decembrie 2005 : [pe marginea
cursului "Deprinderi de viaţă"] // Curierul ortodox. – 2005. – 15 dec. – P. 1, 3, 5. –
Semnat : Virgil Mândâcanu, Aurel Saulea, Ion Mereuţă, ... .

5424. Găluşcă, Ecaterina. Aplicarea metodei "Mozaicul" la orele de


matematică : [în cl. a 10-a] / Ecaterina Găluşcă // Făclia. – 2005. – 17 dec. – P. 5.

5425. Iachim, Ion. Deontologia disciplinelor şcolare : [pe marginea


predării disciplinei "Deprinderi de viaţă"] / Ion Iachim // Ora satului. – 2005. – Dec.
(Nr 20). – P. 1, 3.

342
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5426. Malcoci, Iulia. Încă o dată despre Deprinderi... : [pe marginea


predării cursului "Deprinderi de Viaţă"] / Iulia Malcoci // Făclia. – 2005. – 3 dec. – P.
5.

5427. Odoleanu, Natalia. Geografia-i un adevărat tezaur : [experienţe


avansate] / Natalia Odoleanu // Univers pedagogic pro. – 2005. – 16 sept. – P. 7.

5428. Rotari, Alexandra. Jocul ca metodă de instruire : [la lecţiile de lb.


fr., cl. a 4-a – a 5-a] / Alexandra Rotari // Făclia. – 2005. – 10 dec. – P. 10.

5429. Şova, Mircea. Algoritmul analizei lecţiei de educaţie fizică / Mircea


Şova // Făclia. – 2005. – 3 dec. – P. 5.

5430. Ţurcan, Galina. Rolul muzeului de studiere a ţinutului natal în


predarea istoriei / Galina Ţurcan // Făclia. – 2005. – 3, 10 dec. – P. 6, 10. – Contin.
Începutul : 26 noiemb.

5431. Voinu, Lidia. Omului de mâine (elevului de azi) nimic nu trebuie să-
i fie străin : [pe marginea predării disciplinei "Deprinderi de viaţă"] / Lidia Voinu //
Făclia. – 2005. – 10 dec. – P. 11.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


5432. Pascari, F. Minunea minunilor – Omul : test la şt. (cl. a 4-a, modulul
I) / F. Pascari // Făclia. – 2005. – 10 dec. – P. 5.

5433. Popovici, Nadejda. La balul bobocilor : [scenariu al sărbătorii cl. 1-


a şi a 4-a] / Nadejda Popovici // Făclia. – 2005. – 10 dec. – P. 15.

374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii


5434. Corniţel, Elena. Forul şcolii, pârghie de democratizare : [activităţi
extraşcolare] / Elena Corniţel // Făclia. – 2005. – 10 dec. – P. 7.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


5435. Cartofeanu, Valentina. Metoda ludică – mijloc de eficientizare a
predării limbii române pentru elevii cu deficienţe mintale / Valentina Cartofeanu //
Făclia. – 2005. – 17 dec. – P. 5.

343
Decembrie 2005 ≡ December 2005

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,


colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
5436. Boguşevschi, Iuliana. Cu un pas mai aproape de Europa :
[implementarea proiectului int. la Colegiul de Transporturi din Chişinău] / Iuliana
Boguşevschi // Făclia. – 2005. – 3 dec. – P. 6.

5437. Boguşevschi, Iuliana. Primul liceu profesional, moştenitorul celei


mai bune şcoli profesionale : [pe marginea activităţii Liceului profesional nr. 2, mun.
Chişinău] / Iuliana Boguşevschi // Făclia. – 2005. – 10 dec. – P. 6.

5438. Boguşevschi, Iuliana. Tutelă a tinerilor – cel mai mare colegiu :


[pe marginea colocviului republican consacrat tinerilor pedagogi] / Iuliana
Boguşevschi // Făclia. – 2005. – 17 dec. – P. 4.

5439. Boico, Marcela. Învăţământul secundar profesional la ceasul


schimbării : [pe marginea lucr. consfătuirii republicane a cadrelor din învăţ.
secundar profesional] / Marcela Boico // Univers pedagogic pro. – 2005. – 1 sept. –
P. 3.

5440. Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM – la 60 de ani // Făclia. –


2005. – 17 dec. – P. 6.

5441. Coseac, Lorina. Eficientizarea procesului educativ-instructiv în


baza stimulării creativităţii / Lorina Coseac // Univers pedagogic pro. – 2005. – 1
dec. – P. 6.

5442. Cuţescu, Eudochia. Tinerii pedagogi au nevoie de mai multă


susţinere : [situaţia tinerilor pedagogi din colegii : interviu cu E. Cuţescu, cons. la
secţia de învăţământ mediu de specialitate a Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului]
/ consemnare : Oxana Aficiuc // Univers pedagogic pro . – 2005. – 16 dec. – P. 2.

5443. Groza, Eufrosinia. Jocul de afaceri la lecţiile de management : [din


experienţa Colegiului Financiar-Bancar din mun. Chişinău] / Eufrosinia Groza //
Univers pedagogic pro. – 2005. – 16 dec. – P. 6.

344
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5444. Instituţiile de învăţământ mediu de specialitate în contextul


modernizării sistemului educaţional : [comunic. prez. la conf. cadrelor didactice din
inst. de învăţământ mediu de specialitate, sept. 2005, Chişinău] / consemnare :
Natalia Răileanu // Univers pedagogic pro. – 2005. – 16 sept. – P. 4. – Cuprins :
Cadrul legislativ judiciar – premisa unui învăţământ performant / Gabriel Palade;
Dorim să avem o colaborare mai eficientă cu întreprinderile de profil / Eduard
Antoci; Principala noastră sarcină este modernizarea instruirii / Ala Manolache; Un
viitor sigur în baza unei profesii sigure / Vasile Vrânceanu; Trebuie să promovăm
valorile general-umane / Valentina Pletniuc; Îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale
este foarte importantă pentru pregătirea specialiştilor de o înaltă calificare / Petru
Buceaţchi.

5445. Vrânceanu, Vasile. Politehnia – baza economiei : [art. dir.


Colegiului Politehnic din mun. Chişinău] / Vasile Vrânceanu // Făclia. – 2005. – 10
dec. – P. 13.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


5446. Botnarciuc, V. Seminarul internaţional "Asigurarea calităţii şi
sisteme de management al calităţii în învăţământul superior" : [Chişinău, noiemb.
2005] / V. Botnarciuc // Lit. şi arta. – 2005. – 8 dec. – P. 7.

5447. Bulat, Galina. "Nu ne putem permite luxul finanţării "în gol" :
interviu cu G. Bulat, şefa Dir. învăţ. sup. şi postuniv. a Min. Educaţiei, Tineretului şi
Sportului / p. de M. Boico // Univers pedagogic pro. – 2005. – 1 dec. – P. 2.

5448. Declaraţia de la Bucureşti despre valorile şi principiile etice ale


învăţământului superior din Europa : adopt. la Conf. Int. "Dimensiunile Etice şi
Morale ale Învăţământului Superior şi Şt. din Europa" // Univers pedagogic pro. –
2005. – 1 sept. – P. 5.

5449. Dubencu, Natalia. Tinerii din Moldova pot beneficia de burse peste
hotare : [interviu cu N. Dubencu, coord. de progr. al Biroului IREX] / interviu realizat
de Lilia Zaharia // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 8 dec.

5450. Guţu, Ana. Guvernarea în învăţământul superior : [pe marginea


lucr. Forului european, 22-23 sept. 2005, Strasbourg, Franţa] / Ana Guţu // Univers
pedagogic pro. – 2005. – 16 oct. – P. 1, 7.

345
Decembrie 2005 ≡ December 2005

5451. Jitaru, Valentin. Un ghid remarcabil al fenomenului universitar


bălţean : [pe marginea lucr. "Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi 60" de
Iulius Popa] / Valentin Jitaru // Lit. şi arta. – 2005. – 15 dec. – P. 8.

5452. Manolachi, Veaceslav. Vis împlinit : [interviu cu V. Manolachi,


rector al Inst. Naţ. de Educaţie Fizică şi Sport] / a consemnat Ion Alexăndrescu //
Sport plus. – 2005. – 27 dec. – P. 6.

5453. Mândâcanu, Ala. Ala Mândâcanu : Fără investiţii în educaţie, nu ne


putem aştepta la apariţia unor laureaţi ai Premiului Nobel... : [interviu cu dir. dep.
Jurnalism şi Comunicare Publică, Univ. Liberă Int. din Moldova] / consemnare :
Alina Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 14 dec.

5454. Mândâcanu, Ala. "Le doresc cetăţenilor noştri sănătate, curaj şi


voinţă pentru schimbări majore" : [interviu cu A. Mândâcanu, dir. al Dep. Jurnalism
şi Comunicare Publică la Univ. Liberă Int. din Moldova] / consemnare : Octavian
Sergentu // Glasul naţiunii. – 2005. – 29 dec. – P. 16.

5455. Mihăilescu, Ioan. Necesitatea asigurării [calităţii] în învăţământul


superior din România şi din Europa : [în contextul Procesului de la Bologna] / Ioan
Mihăilescu // Univers pedagogic pro. – 2005. – 1 oct. – P. 5.

5456. Popa, Iulius. Mita în universităţi, sau Sora şireată a cadoului / Iulius
Popa // Lit. şi arta. – 2005. – 29 dec. – P. 7.

5457. Rău, Alexei. 45 de ani de învăţământ biblioteconomic superior în


Moldova / Alexei Rău // Gazeta bibliotecarului. – 2005. – Noiemb. (Nr 11). – P. 1.

5458. Voitun, Aneta. Calitatea rezultatului final va aprecia activitatea


Facultăţii de Medicină : [pe marginea activităţii org. nonguvernamentale Conf.
Decanilor de Medicină de Expresie Franceză] / Aneta Voitun // Moldova suverană.
– 2005. – 23 dec.

5459. Кантакузина, Ирина. Тайка Василиу : [воспоминания княгини


И. Кантакузиной о Хараламбии Василиу, ректоре агрон. ф-та Ясского ун-та в
Кишинэу] / записала Ирина Субботович // Независимая Молдова. – 2005. – 30
дек. – Р.19.

346
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


5460. Popa, Tatiana. "Casa părintească" – muzeu şi centru de artizanat :
[interviu cu T. Popa, dir. al Centrului de artizanat şi turism rural] / consemnare :
Gheorghe Doni; fotogr. de Alecu Reniţă // Ora satului. – 2005. – Dec. (Nr 20). – P.
14.

391/395 Etnografie
5461. Morăraş, Mihai. Un domn al datoriei : [65 de ani de la naşterea lui
Andrei Tamazlâcaru, etnograf] / Mihai Morăraş // Lit. şi arta. – 2005. – 15 dec. – P.
6.

5462. Onicov, Eugen. Datina Bradului de Crăciun / preot Eugen Onicov //


Altarul credinţei. – 2005. – 31 dec. – P. 6.

5463. Дмитриева, Екатерина. Новогодние традиции разных стран /


Екатерина Дмитриева // Молд. ведомости. – 2005. – 30 дек. – Р. 3.

396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor


5464. Воронина, Таисия. Свет в окне : [интервью с Т. Ворониной,
женой президента Респ. Молдова Владимира Воронина] // Независимая Мол-
дова. – 2005. – 30 дек. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 5454)

398 Folclor
5465. Tamazlâcaru, Andrei. Aprindeţi luminile... : [semnificarea
colindelor] / Andrei Tamazlâcaru // Capitala. – 2005. – 24 dec. – P. 8.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
5466. Buga, Alina. Formă de combatere a poluării morale : [remedierea
mediului ambiant] / Alina Buga, Zinaida Ungureanu // Făclia. – 2005. – 3 dec. – P.
3.

347
Decembrie 2005 ≡ December 2005

504(478) Ecologia în Republica Moldova


5467. Cucereanu, Radion. Convorbiri cu calul (4) : [naturisme] / Radion
Cucereanu // Natura. – 2005. – Dec. (Nr 12). – P. 5. – Art. 1: Sept. (Nr 9).

5468. Fişer, Anatol. Apa cristalină costă bani grei : [pe marginea lucr.
seminarului regional "Starea, problemele, experienţa şi perspectivele dezvoltării
obiectivelor comunale cu menire de protecţie a apelor"] / Anatol Fişer // Moldova
suverană. – 2005. – 29 dec.

5469. Gheorghiţă, Nadina. Arderea deşeurilor – un rău conştient :


[aspecte ecologice] / Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 21 dec. – P. 5.

5470. Grosu, Nicolae. Strigăt de pe valea Nistrului : [aspecte ecologice] /


Nicolae Grosu // Natura. – 2005. – Dec. (Nr 12). – P. 3.

5471. Jolondcovschi, Alexandru. Ca să avem apele curate şi mediul


mai sănătos : [interviu cu A. Jolondcovschi, manager gen. al proiectului Controlul
Poluării în Agricultură] / pentru conformitate : Mircea Orheianu // Natura. – 2005. –
Dec. (Nr 12). – P. 1, 3. – (Supl. "Lăpuşniţa"; Nr 10).

5472. Lozanu, Mina. Omul – cel mai mare duşman şi prieten al naturii :
[problema biodiversităţii] / Mina Lozanu // Moldova suverană. – 2005. – 7 dec.

5473. Reniţă, Alecu. Alecu Reniţă : Rostul MEM îl vedem în


transformarea Moldovei într-o ţară curată, liberă şi europeană : [interviu cu preş.
Mişcării Ecologiste din Moldova] / a dialogat : Boris Vieru; fotogr. : Alecu Reniţă //
Lit. şi arta. – 2005. – 1 dec. – P. 7.

5474. Sandu, Maria. Apa pe care nici animalele nu vor s-o bea : [interviu
cu M. Sandu, ecologist] / consemnare : Delia Moraru // Natura. – 2005. – Dec. (Nr
12). – P. 3.

348
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


5475. Turtă, Constantin. De la un efect al fizicii nucleare la chimia vieţii :
[interviu cu C. Turtă, chimist] / consemnare : Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2005.
– 16 dec. – P. 14.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


5476. Vartic, Andrei. Cuibarele umanităţii (6) : [grote paleolitice din
nordul Basarabiei] / Andrei Vartic // Natura. – 2005. – Dec. (Nr 12). – P. 13. – Art. 1
: Iul. (Nr7).

551.5 Meteorologie. Climatologie


5477. Drucioc, Stela. Protocolul de la Kyoto : implementare şi beneficii :
[pe marginea aderării Rep. Moldova la Convenţia-cadru a ONU cu privire la
schimbarea climei] / Stela Drucioc // Natura. – 2005. – Dec. (Nr 12). – P. 4.

5478. Ломборг, Бьорн. Глобальное потепление – в конце списка


приоритетов : [ст. организатора Копенгаг. консенсуса] / Бьорн Ломборг // Экон.
обозрение. – 2005. – 2 дек. – Р. 20.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
5479. Tarhon, Petru. In memoriam : [Boris Matienco, academician în
domeniul biologiei] / Petru Tarhon // Făclia. – 2005. – 3 dec. – P. 8.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
5480. Drăgan, Ioan. Ioan Drăgan : "Marea performanţă este imposibilă
fără medicina sportivă" : [interviu cu savantul român] / consemnare : Alexandru Ilieş
// Sport plus. – 2005. – 6 dec. – P. 7.

349
Decembrie 2005 ≡ December 2005

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


5481. Colesnic, Iurie. Un medic academician basarabean la Timişoara :
[Vladimir Topciu] / Iurie Colesnic // Natura. – 2005. – Dec. (Nr 12). – P. 13.

5482. Guţu, Adela. Socrat Lalu, personalitate de seamă a ştiinţei


medicale româneşti şi universale (1875-1944) / Adela Guţu // Lit. şi arta. – 2005. – 1
dec. – P. 8.
(Vezi de asemenea Nr 5468)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
5483. Ciobanu, Ala. Să acceptăm schimbarea, sau... facă-se voia
Domnului ! : [art. vice dir. "Sanfarm-Prim" SA] / Ala Ciobanu // Farmacia pro. –
2005. – Aug.-Sept. (Nr 7/8). – P. 1-2.

5484. Cojocaru-Toma, Maria. O problemă stringentă pe plan global –


medicamente contrafăcute / Maria Cojocaru-Toma // Farmacia pro. – 2005. – Dec.
(Nr 12). – P. 7.

5485. Debrenţeva, Ala. "Egis" – scutul sigur la straja sănătăţii : [interviu


cu A. Debrenţeva, dir. reprezentanţei "Egis" în Moldova] // Farmacia pro. – 2005. –
Aug.-Sept. (Nr 7/8). – P. 11.

5486. Mohorea, Ilie. O brazdă adâncă lăsată pe ogorul farmaciei : [in


memoriam farmacistului Boris Fişman] / Ilie Mohorea // Farmacia pro. – 2005. –
Aug.-Sept. (Nr 7/8). – P. 15.

5487. Procopişin, Vasile. Farmaceutica, o provocare a destinului :


[interviu cu V. Procopişin, preş. Asoc. Farmaciştilor din Moldova : reluat din "Vocea
poporului", 30 sept. 2005] / consemnare : Tamara Lupuşor // Farmacia pro. – 2005.
– Oct.-Noiemb. (Nr 10/11). – P. 4.

5488. Suveică, Luminiţa. Tratamentul pneumoniilor acute cu azitromicină


/ Luminiţa Suveică // Farmacia pro. – 2005. – Dec. (Nr 12). – P. 5.

350
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5489. Verdeş, Vladimir. "Farmaco" S.A. – la răspântii care dau speranţă :


[art. vice dir. "Farmaco" S.A.] / Vladimir Verdeş // Farmacia pro. – 2005. – Aug.-
Sept. (Nr 7/8). – P. 8.

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale


5490. Josan, Elena. "Cel mai important medicament în tratamentele pe
care le aplic este bucuria" : [interviu cu E. Josan, medic naturist] / consemnare : Ilie
Tudor // Glasul naţiunii. – 2005. – 29 dec. – P. 13, 20.

616 Patologie. Medicină clinică


616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
5491. Lungu-Ploaie, Raisa. Cavalerul luminii : [Nicolae Buracovschi,
şeful secţiei otorinolaringologie, Spitalul republican] / Raisa Lungu-Ploaie //
Săptămîna. – 2005. – 16 dec. – P. 19.
(Vezi de asemenea Nr 5488)

616.8 Neuropatologie. Neurologie


5492. Гроппа, Станислав. В Кишиневе создана система борьбы с
инсультами : [интервью с зав. каф. неврологии Гос. ун-та медицины и фарма-
цевтики им. Н. Тестемицану С. Гроппа] / беседовала Наталья Пономарева //
Новое время. – 2005. – 23 дек. – Р. 7.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi
5493. Кучук, Вероника. Освободи свой взгляд : [интервью с врачом-
офтальмологом центра "Ovisus" В. Кучук] / беседовала Нелли Сливенко // Ки-
шин. новости. – 2005. – 2 дек. – Р. 4.

5494. Паливода, Ирина. Чтобы свет не померк : [интервью с врачом-


офтальмологом мед. центра "Ovisus" И. Паливода] / записала Алена Влади-
мирова // Кишин. новости. – 2005. – 16 дек. – Р. 5.

351
Decembrie 2005 ≡ December 2005

618 Ginecologie. Obstetrică


5495. Пунга, Юрий. Об аборте не будем говорить шепотом : [интер-
вью с врачом-гинекологом высш. категории третьего септ. oтд-ния гинеколо-
гии 1-й гор. больницы Кишинэу Ю. Пунга] / беседовала Наталья Пономарева //
Новое время. – 2005. – 2 дек. – Р. 7.

619 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară


5496. Cazacu, Nicolae. Un savant care ne-a glorificat neamul : [Nicolae
Gluhovschi, medic veterinar, pedagog şi om de şt., 100 de ani de la naştere] /
Nicolae Cazacu // Făclia. – 2005. – 10 dec. – P. 12.

5497. Козин, Николай. Информация о птичьем гриппе – это плохая


новость для птиц и местного производства. Но не для людей : [интервью с чл.
совета дир. АО "Авикола де Бэнешть" Н. Козиным] / записал Андрей Осояну //
Кишин. обозреватель. – 2005. – 8 дек. – Р. 1, 17.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


621.6 Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor
5498. Стурза, Ион. Ион Стурза : "У меня есть принцип – надо дер-
жаться за заводскую трубу" : [интервью с президентом компании Rompetrol
Moldova] / записала Ирина Астахова // Кишиневский обозреватель. – 2005. – 1
дек. – Р. 5.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


5499. Burdila, Ivan. Suntem în căutarea soluţiei reale, care va asigura o
sursă sigură de apă potabilă : [interviu cu I. Burdila, dir. econ. al SA "Apă-Canal –
Chişinău"] / consemnare : Angela Chisnenco // Capitala. – 2005. – 21 dec. – P. 4.

5500. Danileico, Boris. CP "Meşter" : "Avem o imagine bună pe piaţă şi


oamenii au încredere în noi" : interviu cu B. Danileico, preş. al CP "Meşter" // Jurnal
de Chişinău. – 2005. – 13 dec. – P. 9.

352
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5501. Panfilov, Anatol. CP "Antrepriza-Teren" oferă satisfacţia lucrului


bine făcut : interviu cu A. Panfilov, preş. al CP "Antrepriză-Teren" // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 13 dec. – P. 10.

5502. Prohorciuc, Alexei. Sistemul de încălzire autonomă : lux sau


necesitate? : [interviu cu A. Prohorciuc, dir. interimar al SRL "Chişinău-Gaz"] /
consemnare : Tamara Popova // Capitala. – 2005. – 21 dec. – P. 5; Столица. –
2005. – 21 дек. – Р. 4.

5503. Sorocovici, Vladimir. "În anul care vine preconizăm să


implementăm noi şi noi proiecte" : interviu cu V. Sorocovici, dir. gen. al într. SA
"Incorgaz" // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 20 dec. – P. 10.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
5504. Ciobanu, Gheorghe. E timpul să întoarcem urmaşilor datoria :
[interviu cu Gh. Ciobanu, dir. Într. de Stat pentru Silvicultură, Chişinău] / p. realizată
de Vasile Grozavu // Capitala. – 2005. – 10 dec. – P. 6.

5505. Устюгова, Наталья. Зеленая история Молдовы : [о деятельно-


сти лесхоза Яргара] / Наталья Устюгова // Независимая Молдова. – 2005. – 7
дек. – Р. 5.

631/638 Agricultură
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor a peştelui. Înmulţirea
animalelor domestice
636.5/.6 Păsări
(Vezi Nr 5497)

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


5506. Рябинина, Наталья. "Carmez" – марка, которой доверяют! : [o
деятельности АО "Carmez"] / Наталья Рябинина // Кишин. новости. – 2005. – 29
дек. – Р. 5.

353
Decembrie 2005 ≡ December 2005

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
5507. Ciulei, Tibi. Am plecat de la Chişinău cu dorinţa de a reveni :
[interviu cu T. T. Ciulei, dir. al Radio Minisat – Târgovişte / consemnare : Olga Rusu
// Socius. – 2005. – 23 dec.

5508. Hadârcă, Natalia. Compania care a revoluţionat piaţa de telefonie


mobilă din Moldova : [servicii noi ale companiei Moldcell] / Natalia Hadârcă //
Timpul de dimineaţă. – 2005. – 23 dec. – P. 7.

5509. Pârţac, Constantin. Miscelaneu : [probleme ale televiziunii publice]


/ Constantin Pârţac // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 16 dec. – P. 9.

5510. Rogojinaru, Rodica. Sunt printre primii care văd străzile capitalei
proaspăt măturate... : [interviu cu R. Rogojinaru, realizatoarea matinalului
"Dimineaţa cu Noroc", postul de radio "Noroc"] / consemnare : Doina Cernavca //
Flux : cotid. naţ. – 2005. – 19 dec.

5511. Ведрашко, Валерий. Лестница в небо : [интервью с худож. ру-


ководителем телекомпании NIT В. Ведрашко] / беседу вела Нелли Торня //
Кишин. новости. – 2005. – 23 дек. – Р. 3.

5512. Кириллов, Алексей. Moldcell : на острие прогресса / Алексей


Кириллов // Кишин. обозреватель. – 2005. – 22 дек. – Р. 10.

5513. Степаненко, Евгений. Moldcell : 42 услуги за пять лет / Евгений


Степаненко // Молд. ведомости. – 2005. – 23 дек. – Р. 3.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară
5514. Iordan, Veaceslav. "Am realizat cu brio tot ceea ce ne-am propus
în anul 2005" : interviu cu V. Iordan, vicedir. gen. al ÎS "Calea Ferată din Moldova"
// Jurnal de Chişinău. – 2005. – 23 dec. – P. 9.

656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor

354
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5515. Pavlov, Vitalie. Vitalie Pavlov : "Poşta trebuie să funcţioneze ca un


ceas elveţian" : [interviu cu dir. gen. al ÎS "Poşta Moldovei"] / consemnare : Petru
Oglindă // Moldova suverană. – 2005. – 22 dec.

5516. Павлов, Виталие. Виталие Павлов : "Наши приоритеты – вы-


сокое качество и расширение услуг" : [интервью с генер. дир. гос. предприятия
"Пошта Молдовей"] / записал Игнат Игнатов // Независимая Молдова. – 2005.
– 1 дек.

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


5517. Мажеру, Вячеслав. Вячеслав Мажеру : Все, что хорошо для
производителя, должно быть хорошо и для государства : [интервью с генер.
менеджером компании "Marr Sugar Moldova"] / записала Галина Варикаш //
Независимая Молдова. – 2005. – 6 дек. – Р. 2, 3.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


5518. Gheorghiţă, Ştefan. Bugetul municipal ar putea deveni mai subţire
: [interviu cu Şt. Gheorghiţă, şeful secţiei Reclamă a Dir. Gen. Arhitectură şi
Urbanism, mun. Chişinău] / consemnare : Viorica Chirilov // Capitala. – 2005. – 3
dec. – P. 5; Столица. – 2005. – 7 дек. – Р. 6.

5519. Шаповалов, Игорь. Нанашизм рекламному бизнесу – не поме-


ха : [интервью с дир. рекл. компании P&P Studio И. Шаповаловым] / записала
Вероника Рацеева // Кишин. обозреватель. – 2005. – 1 дек. – Р. 16.
(Vezi de asemenea Nr 5158)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor
5520. Бешляга, Федор. АО "Orhei-Vit" : жизнь с пользой и со вкусом :
[интервью с пред. совета дир. АО "Orhei-Vit" Ф. Бешляга] / записала Наталья
Устюгова // Независимая Молдова. – 2005. – 6 дек. – Р. 5.

5521. Устюгова, Наталья. Ликвидация во имя возрождения : [страте-


гия деятельности консерв. з-да АО "Profit" г. Кахул] / Наталья Устюгова // Не-
зависимая Молдова. – 2005. – 28 дек.

355
Decembrie 2005 ≡ December 2005

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală
687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică
5522. Gorbaciov, Vasile. Vasile Gorbaciov : "Se poartă culorile calde" :
[interviu cu specialistul în materie de hair-style] / interviu realizat de Alina Guţu //
Jurnal de Chişinău. – 2005. – 16 dec. – P. 14.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE.


TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
691 Materiale de construcţii. Părţi ale construcţiilor
5523. Бузикевич, Каземир. "СМС-КНАУФ" в Молдове – лидер среди
предприятий Восточной Европы : [интервью с дир. предприятия "СМС-КНАУФ"
К. Бузикевичем] / беседу вел Виктор Старик // Независимая Молдова. – 2005.
– 1 дек.

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ.
URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
5524. Иващенко, Геннадий. Кишинев должен покончить со своей пе-
риферийностью : [ст. менеджера проекта ПРООН "Прекрасная Молдова"] /
Геннадий Иващенко // Экон. обозрение. – 2005. – 16 дек. – Р. 34.

5525. Кириллов, Валерий. Историческую часть Кишинева нужно со-


хранить : [интервью с одним из авт. Генплана Кишинева В. Кирилловым] / за-
писал Игорь Новиков // Молд. ведомости. – 2005. – 21 дек.

5526. Пынзару, Анатол. Город : пространство и архитектура : [по по-


воду разработки генплана мун. Кишинэу] / Анатол Пынзару // Кишин. обозре-
ватель. – 2005. – 22 дек. – Р. 5.

356
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

72 ARHITECTURĂ
5527. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Proporţii româneşti : [în arhitectura
naţ.] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Lit. şi arta. – 2005. – 1 dec. – P. 7.

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design


5528. Bălteanu, Nicolae. Meşterii populari nu sunt doar creatori ai
frumosului, ci şi exponenţi ai micului business : interviu cu N. Bălteanu, preş.
Uniunii Meşterilor Populari din Moldova / pentru conformitate : Diana Bărbuţă //
Capitala. – 2005. – 24 dec. – P. 5; Столица. – 2005. – 29 дек. – Р. 5.

5529. Popescu, Leonid. Constantin Nistor, un artist popular de la Piatra-


Neamţ : [maestru al lemnului] / Leonid Popescu // Lit. şi arta. – 2005. – 29 dec. – P.
6.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


5530. Colesnic, Iurie. Un filozof al penelului : [creaţia pictorului Tudor
Zbârnea] / Iurie Colesnic // Ora satului. – 2005. – Dec. (Nr 21). – P. 16.

5531. Curchi, Lilia. Restauratorul de icoane : [Vasile Negruţă, pictor-


restaurator] / Lilia Curchi // Natura. – 2005. – Dec. (Nr 12). – P. 12.

5532. Grişin, Evghenii. Maestrul Gasconia : [225 ani din ziua naşterii
pictorului francez Jean Dominique Ingres] / Evghenii Grişin // Comunistul. – 2005. –
16 dec. – P. 15; Коммунист. – 2005. – 16 дек. – Р. 15.

5533. Răileanu, Estela. În artă important e să nu te opreşti niciodată... :


[despre pictorul Vladimir Palamarciuc] / Estela Răileanu // Lit. şi arta. – 2005. – 22
dec. – P. 4.

5534. Михайло, Лариса. Искусство книги : творчество худож. Илья


Богдеско / Лариса Михайло // Столица. – 2005. – 10 дек. – Р. 8.

5535. Михайло, Лариса. Метаформа Андрея Сырбу : [55 лет со дня


рождения худож.] / Лариса Михайло // Столица. – 2005. – 21 дек. – Р. 8.

357
Decembrie 2005 ≡ December 2005

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


5536. Szajczyk, Dumitriţa. Arta de a "vedea" o fotografie : [percepţia
imaginii fotografice] / Dumitriţa Szajczyk // Contrafort. – 2005. – Noiemb.-Dec. (Nr
11/12). – P. 22.

78 MUZICĂ
5537. Aura. M-am făcut... o cloşcă : [interviu cu Aura, interpretă de muz.
uşoară] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 2 dec. – P. 12.

5538. Barbu, Ana. Muzica clasică îmi este dragă nespus de mult, deşi o
cânt rar : interviu cu interpreta de muz. populară, uşoară şi clasică A. Barbu /
interviu realizat de Ana Moraru // Gazeta oraşului. – 2005. – 8 dec. – P. 13.

5539. Batcu, Ion. Orfeul Basarabiei : [Vasile Iovu, naist, la 55 de ani de la


naştere] / Ion Batcu // Lit. şi arta. – 2005. – 22 dec. – P. 1.

5540. Cataraga, Valeriu. Edict - Zbor spre nori : interviu cu V. Cataraga,


compozitor, conducător artistic al formaţiei "Edict" / interviu realizat de Ana Moraru
// Gazeta oraşului. – 2005. – 15 dec. – P. 13.

5541. Cojocaru, Valentina. Îmi trăiesc viaţa frumos : interviu cu V.


Cojocaru, interpretă de muz. populară / consemnare : Olga Ursu // Socius. – 2005.
– 2 dec.

5542. Erika. Am vrut să-mi testez propriile capacităţi : [interviu cu Erika,


tânără interpretă din Rep. Moldova] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ.
– 2005. – 13 dec.

5543. Gârneţ, Ilian. Ilian Gârneţ : "De Anul Nou, voi cânta în Franţa" :
[interviu cu violonistul ] / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. –
2005. – 20 dec. – P. 11.

5544. Grigore, Silvia. Silvia Grigore : "În Republica Moldova nu se


produce nimic în afară de interpreţi şi top modele" : [interviu cu interpreta de muz.
folk] / interviu realizat de Ana Moraru // Gazeta oraşului. – 2005. – 22 dec. – P. 13.

358
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5545. Guţu, Alina. Alexandru Lozanciuc, redescoperit : [activitatea


interpretului] / Alina Guţu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 16 dec. – P. 17.

5546. Kleitman, Michael. Michael Kleitman : "Mă bucur să-l am de


prieten pe Grigore Vieru" : [interviu cu cântăreţul de muz. clasică şi uşoară,
cetăţean al Australiei, originar din Basarabia] / consemnare : Nicolae Roibu //
Timpul de dimineaţă. – 2005. – 9 dec. – P. 10.

5547. Lazariuc, Anastasia. Femeia care înfloreşte mereu : [interviu cu A.


Lazariuc, interpretă de muz. uşoară] / consemnare : Dinu Rusu // Natura. – 2005. –
Dec. (Nr 12). – P. 7.

5548. Lozanciuc, Alexandru. Publicului trebuie să i se facă dor de


cântăreţ şi nu lehamite : [interviu cu A. Lozanciuc, cântăreţ] / interviu de Liliana
Popuşoi // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 23 dec. – P. 7.

5549. Matvievici, Dinu. Melodii în minor : [interviu cu D. Matvievici,


compozitor] / consemnare : Tamara Lupuşor // Vocea poporului. – 2005. – 2 dec. –
P. 6; Голос народа. – 2005. – 2 дек. – Р. 6.

5550. Niculescu, Anton. Anton Niculescu : "Nu-mi place muzica


extremistă" : [interviu cu violoncelistul român] / consemnare : Silvia Bogdănaş //
Timpul de dimineaţă. – 2005. – 2 dec. – P. 10.

5551. Proca, Ion. Un haiduc de la porţile Căprianei : [20 de ani de


activitate a Ansamblului "Ştefan Vodă"] / Ion Proca // Ora satului. – 2005. – Dec. (Nr
21). – P. 11. – Cuprins : Caligrafia ierbii; Magia descântecului; Ani de ucenicie la
"Tălăncuţa".

5552. Sarabaş, Maria. Maria Sarabaş : "Cântecul patriotic face la noi abia
primii paşi" : [interviu cu interpreta de muz. populară] / interviu realizat de Irina
Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 6 dec. – P. 11.

5553. Socaciu, Victor. "La 1 decembrie, ne sărbătorim destinul" :


[interviu cu V. Socaciu, interpret român de muzică folk] / consemnare : Irina Nechit
// Jurnal de Chişinău. – 2005. – 2 dec. – P. 10.

359
Decembrie 2005 ≡ December 2005

5554. Ţărnă, Nicu. Când vom deveni previzibili, atunci ne vom retrage" :
[interviu cu N. Ţărnă, solist al formaţiei "Gândul mâţei"] / interviu de Liliana Popuşoi
// Flux : ed. de vineri. – 2005. – 16 dec. – P. 12.

5555. Ţărnă, Nicu. Nicu Ţărnă : "Stilul nostru e de a nu avea stil" :


[interviu cu solistul formaţiei "Gândul Mâţei"] / consemnare : Silvia Ursu // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 16 dec. – P. 12.

5556. Zamfir, Gheorghe. Gheorghe Zamfir : "Noi suntem puterea..." :


[interviu cu naistul român] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. –
2005. – 23 dec. – P. 10.

5557. Zamfir, Gheorghe. Gheorghe Zamfir va acţiona în judecată


Primăria Chişinău : [interviu cu naistul român] / interviu realizat de Angelina Olaru //
Ziarul de gardă. – 2005. – 8 dec. – P. 8.

5558. Zamfir, Gheorghe. O ţară fără cultură e ca şi un pământ fără


natură : [interviu cu naistul şi compozitorul român Gh. Zamfir] / consemnare :
Gheorghe Doni // Natura. – 2005. – Dec. (Nr 12). – P. 6.

5559. Михайло, Лариса. Най – мелодия сердца : [творчество наиста


Василия Йову] / Лариса Михайло // Столица. – 2005. – 24 дек. – Р. 7.

5560. Степанова, Татьяна. Карьера лучше смолоду : [о певце и авт.


песен Адриан Урсу] / Татьяна Степанова // Молд. ведомости. – 2005. – 30 дек.
– Р. 6.

5561. Узун, Елена. Талантливый самородок и современный музыкант


: [певец и инструменталист Валентин Богян] / Елена Узун // Молд. ведомости.
– 2005. – 30 дек. – Р. 6.

5562. Федку, Елена. "Браво, дитя Шаляпина!" : [85 лет со дня рожде-
ния певца Александра Огнивцева (1920-1981)] / Елена Федку // Независимая
Молдова. – 2005. – 29 дек.

360
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
5563. Grigoriu, Grigore. Aduceri aminte : [scrisori din cartea "Grigore –
condamnat la glorie", în curs de apariţie, semnată de Ion Proca] / Grigore Grigoriu //
Ora satului. – 2005. – Dec. (Nr 21). – P. 8-9; Glasul naţiunii. – 2005. – 29 dec. – P.
21.

5564. Андон, Виктор. "Земля Бессарабская" Всеволода Вишневского


: [к 110-летию кинематографа] / Виктор Андон // Независимая Молдова. –
2005. – 23 дек. – Р. 18.

5565. Андон, Виктор. Все мы вышли из "шинели" ВГИКа : [к 110-


летию кинематографии] / Виктор Андон // Независимая Молдова. – 2005. – 9
дек. – Р. 16.

5566. Андон, Виктор. Всему виной бабушкины очки : [о молдав. ки-


нооператоре Леониде Проскурове] / Виктор Андон // Независимая Молдова. –
2005. – 30 дек. – Р. 18.

5567. Андон, Виктор. "Полностью на русском языке…" : [рус. и сов.


фильмы на экранах Бесарабии] / Виктор Андон // Независимая Молдова. –
2005. – 2 дек. – Р. 16.

5568. Андон, Виктор. Сладкие и горькие зерна молдавского кино /


Виктор Андон // Независимая Молдова. – 2005. – 16 дек. – Р. 16.

792 Teatru. Artă scenică


5569. Afrim, Radu. Dramaturgia germană prinde rădăcini la Brăila :
interviu cu R. Afrim, regizor la Teatrul "Elena Filotti", Brăila / consemnare : Ion
Proca // Glasul naţiunii. – 2005. – 29 dec. – P. 19.

5570. Aristin-Cupcea, Sandu. Omul-spectacol ce simte poezia : [interviu


cu S. Aristin-Cupcea, actor] / a dialogat Cristina Porcesco // Moldova suverană. –
2005. – 29 dec.

361
Decembrie 2005 ≡ December 2005

5571. Dungaciu, Dan. "Evangheliştii" Alinei Mungiu, sau Sfârşitul


"corectitudinii politice" : [despre piesa montată la Iaşi : art. prof. univ., Bucureşti] /
Dan Dungaciu // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 20 dec.

5572. Fusu, Silviu Silvian. Creaţia este un liber – consimţământ :


[interviu cu S. S. Fusu, dir. artistic al Teatrului "Ginta Latină", Chişinău] / interviu de
Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 14 dec.

5573. Josu, Nina. O actriţă de zile mari – Ninela Caranfil : [pe marginea
lansării cărţii "Tăcerea de până la cuvânt" de Ninela Caranfil] / Nina Josu // Lit. şi
arta. – 2005. – 29 dec. – P. 4.

5574. Negoiţă, Iurie. Ministerul Culturii trebuie să protejeze oamenii de


valoare, nu cârpele şi clădirile : [interviu cu actorii şi regizorii de teatru : Iu. Negoiţă,
Petru Hadârcă, Mihai Fusu] / moderator : Liliana Popuşoi; fotogr. de Laurenţiu Buţ //
Flux : ed. de vineri. – 2005. – 16 dec. – P. 6-7.

5575. Proca, Lora. "Satiricus", repriza a XV-a : [pe marginea Galei


Premiilor Teatrului "Satiricus "I. L. Caragiale"] / Lora Proca // Flux : cotid. naţ. –
2005. – 21 dec.

5576. Proca, Pavel. Momentul Strâmbeanu : [piesa "Oltea" de Andrei


Strâmbeanu pe scena Teatrului Naţ. "Mihai Eminescu"] / Pavel Proca // Lit. şi arta.
– 2005. – 22 dec. – P. 4.

5577. Ungureanu, Larisa. Cronica unui critic de teatru care nu a fost la


festivalul naţional de la Bucureşti, [6-13 noiemb. 2005] / Larisa Ungureanu // Flux :
ed. de vineri. – 2005. – 30 dec. – P. 11.

5578. Vutcărău, Petru. Nu aş ieşi din ţară cu anii : [interviu cu P.


Vutcărău, dir. artistic al Teatrului "Eugene Ionesco"] / interviu de Liliana Popuşoi //
Flux : cotid. naţ. – 2005. – 7 dec.

5579. Склярова, Валентина. Неторопливая весна актерской четы


Геженко : [старейшие актеры Рус. театра им. А. П. Чехова, Михаил и Екатери-
на Геженко] / Валентина Склярова // Молд. ведомости. – 2005. – 2 дек. – Р. 6.

362
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5580. Софрикова, Ольга. Пиаф и Пиковая дама Ольги Софриковой :


[интервью с актрисой театра-студии "С улицы Роз"] / записала Ирина Ляхова //
Кишин. обозреватель. – 2005. – 15 дек. – Р. 22.

5581. Хармелин, Юрий. Маленький островок в большом городе : [ин-


тервью с худ. руководителем театра-студии "С улицы Роз"] / записала Надеж-
да Цуркан // Независимая Молдова. – 2005. – 16 дек. – Р. 18.
(Vezi de asemenea Nr 5714)

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


5582. Slafenco, Gheorghe. Circul din Chişinău îşi va reîncepe activitatea
renovat şi modernizat : [interviu cu Gh. Slafenco, dir. Circului din Chişinău] /
consemnare : Diana Bărbuţă // Capitala. – 2005. – 21 dec. – P. 6.

794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)
5583. Семипядный, Владимир. "Чемпионат мира – это огромный
стимул" : [интервью с генер. секретарем Федерации настол. тенниса Молдовы
В. Семипядным] / записал Иван Капсамун // Молд. ведомости. – 2005. – 23
дек. – Р. 5.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


5584. Ambrosi, Nicolae. Un for ştiinţific care şi-a atins scopul : [pe
marginea lucr. cursului de medicină sportivă pentru medicii sportivi, 28 noiemb. – 2
dec. 2005, Chişinău] / Nicolae Ambrosi // Sport plus. – 2005. – 6 dec. – P. 6.

5585. Bratan, Alexandru. A doua, nu şi ultima : [interviu cu A. Bratan,


halterofil] / consemnare : Stelian Marcu // Sport plus. – 2005. – 27 dec. – P. 5.

5586. Carp, Ilie. "În toată Europa nu există condiţii mai proaste ca în
Moldova" : (interviu cu antrenorul de fotbal I. Carp) / consemnare : Petru Poiată //
Glasul naţiunii. – 2005. – 29 dec. – P. 23.

5587. Cebotari, Nicolai. Nicolai Cebotari : "Nu avem bani pentru un


antrenor bun" : [interviu cu secretarul gen. al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal] /
interviu realizat de Vitalie Hadei // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 6 dec. – P. 14.

363
Decembrie 2005 ≡ December 2005

5588. Curtian, Alexandru. "Sper ca Moşul să aducă echipei rezultate


bune, iar familiei – sănătate şi împlinirea viselor" : interviu cu A. Curtian, dir. sportiv
al FC "Zimbru" / consemnare : Marcel Toma // Sport plus. – 2005. – 27 dec. – P. 9.

5589. Dvornic, Igor. Gala laureaţilor fotbalului moldovenesc – 2005 / Igor


Dvornic // Sport plus. – 2005. – 20 dec. – P. 12; Capitala. – 2005. – 21 dec. – P. 7.

5590. Intelectualul fugar : [Octavian Morariu, preş. al Comitetului Olimpic


şi Sportiv Român] // Sport plus. – 2005. – 13 dec. – P. 3.

5591. Juravschi, Nicolae. Nicolae Juravschi : "Pentru mine a fost o mare


cinste să fiu invitat la Gala de inaugurare a torţei olimpice" : [interviu cu preş. Com.
Olimpic al Rep. Moldova] / consemnare : Ion Alexăndrescu // Sport plus. – 2005. –
13 dec. – P. 2.

5592. Spiridon, Alexandru. "Plecarea mea la Şahtar este un pas înainte"


: [interviu cu A. Spiridon, antrenor secund al echipei de fotbal Şahtar, Doneţk] /
consemnare : Marcel Toma // Sport plus. – 2005. – 27 dec. – P. 11.

5593. Sportul universitar : prezentul continuu : [interviu cu Ion Bostan,


rectorul Univ. Tehnice din Moldova, Andrei Galben, rectorul Univ. Libere Int. din
Moldova, Gheorghe Rusnac, rectorul Univ. de Stat din Moldova, ...] / realizare :
Elena Pârţac // Sport plus. – 2005. – 13 dec. – P. 4-6.

5594. Vlad, Nicu. Nicu Vlad : "Halterele româneşti ameninţă Europa" :


[interviu cu halterofilul român] / consemnare : Andrei Loghin // Timpul de dimineaţă.
– 2005. – 16 dec. – P. 13.

5595. Банару, Максим. Лауреаты сезона : [лучшие спортсмены 2005


г.] / Максим Банару // Молд. ведомости. – 2005. – 30 дек. – Р. 5.

5596. Братан, Александр. Кагул – родина богатырей ! : [интервью с


молд. атлетом А. Братаном] / записала Лидия Бенедиковская // Независимая
Молдова. – 2005. – 30 дек. – Р. 22.

5597. Добровольский, Игорь. Игорь Добровольский : "На футболь-


ном поле играют не только ногами, но и головой" : [интервью с засл. мастером
спорта] / вел интервью Валериу Туртэ // Столица. – 2005. – 21 дек. – Р. 6.

364
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5598. Основные спортивные события года : (версия "МВ") // Молд.


ведомости. – 2005. – 30 дек. – Р. 5.

5599. Функ, Иосиф. Государство нуждается в кадрах : [интервью с


засл. тренером Респ. Молдова И. Функом] / записал Андрей Сырбу // Молд.
ведомости. – 2005. – 9 дек. – Р. 5.

5600. Чмиль, Андрей. Андрей Чмиль : "Приезд Пэта МакКуэйда и


возможность его встречи с первым лицом государства – это очень важно для
Молдовы и всего велоспорта в нашей стране" : [интервью с молд. велосипе-
дистом] / вопросы задавал Виталий Абрамов // Независимая Молдова. – 2005.
– 16 дек. – Р. 19.
(Vezi de asemenea Nr 5452, 5481)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
5601. Kabatek, Johannes. Johannes Kabatek despre Eugeniu Coşeriu :
[interviu cu şeful Seminarului de Limbi Romanice al Univ. "Eberhard Karl" din
Tubingen, Germania] / interviu realizat de Eugenia Bojoga // Contrafort. – 2005. –
Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P. 23-24.

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
5602. Vieru, Grigore. Un grai cu ochi umezi... : [fragm. din cartea
"Rădăcina de foc"] / Grigore Vieru // Univers pedagogic pro. – 2005. – 1 sept. – P.
7.

365
Decembrie 2005 ≡ December 2005

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
5603. Brânzan, Maria. Premiul Nobel pentru literatură, 2005 :
[dramaturgul englez Harold Pinter] / Maria Brânzan // Lit. şi arta. – 2005. – 15 dec.
– P. 8.

821.111(73) Literatură americană, în limba engleză


5604. Уэстлейк, Дональд. День на день не приходится : детектив /
Дональд Уэстлейк // Право. – 2005. – 15 дек. – Р. 8. – Оконч. Нач. : 24 нояб.

821.112.2(436) Literatură austriacă


5605. Ilian, Ilinca. Robert Musil şi reinventarea valorilor (1) : [creaţia
scriitorului] / Ilinca Ilian // Contrafort. – 2005. – Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P. 9-10.

821.133.1 Literatură franceză


5606. Freneau, Andre. Ţara obţinută : [versuri] / Andre Freneau // Florile
dalbe. – 2005. – 8 dec. – P. 1.

821.135.1 Literatură română


5607. Albu, Eugen. Nostalgică; Axiomă; Unei tinere profesoare; Cerere
în căsătorie : [epigrame] / Eugen Albu; rubr. Îngrijită de Gheorghe Bâlici // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 9 dec. – P. 24.

5608. Arbore, Dan. Plâng apele... : [versuri] / Dan Arbore // Natura. –


2005. – Dec.(Nr 12). – P. 1. – (Supl. "Lăpuşniţa"; Nr 10).

5609. Beiu, Sorin. Suprasolicitare; Carieristul; Preferinţă; Soţia bănuită :


[epigrame] / Sorin Beiu; rubr. îngrijită de Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. –
2005. – 13 dec. – P. 16.

5610. Blaga, Lucian. Colindă : [versuri] / Lucian Blaga // Florile dalbe. –


2005. – 15 dec. – P. 8.

366
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5611. Blaga, Lucian. Pasărea U : [versuri] / Lucian Blaga // Florile dalbe.


– 2005. – 8 dec. – P. 5.

5612. Blaga, Lucian. Visul împlinit : [povestire] / Lucian Blaga // Florile


dalbe. – 2005. – 1 dec. – P. 8.

5613. Calotă, Gheorghe. La mulţi ani ! : [versuri] / Gheorghe Calotă //


Glasul naţiunii. – 2005. – 29 dec. – P. 1.

5614. Eminescu, Mihai. Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie : [versuri] /


Mihai Eminescu // Florile dalbe. – 2005. – 1 dec. – P. 1.

5615. Eminescu, Mihai. Colinde, colinde : [versuri] / Mihai Eminescu //


Florile dalbe. – 2005. – 15 dec. – P. 1.

5616. Eminescu, Mihai. Gazel : [fragm. din poemul "Călin"] / Mihai


Eminescu // Farmacia pro. – 2005. – Oct.-Noiemb. (Nr 10/11). – P. 1.

5617. Gheorghe din Moldova. La mijloc; Polemică; Recenzie; Să ne-


mpăcăm : [epigrame] / Gheorghe din Moldova; rubr. îngrijită de Gheorghe Bâlici //
Jurnal de Chişinău. – 2005. – 16 dec. – P. 24.

5618. Gologan, Ionel. Unui poet prea abscons; Epigrama; Unui flăcău
tomnatic; Unui epigon : [epigrame] / Ionel Gologan // Jurnal de Chişinău. – 2005. –
20 dec. – P. 16.

5619. Ilica, Carolina. Mică rugăciune : [versuri] / Carolina Ilică // Lit. şi


arta. – 2005. – 8 dec. – P. 1.

5620. Lungu, Dan. Părul contează enorm : [povestire] / Dan Lungu //


Contrafort. – 2005. – Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P. 18-19.

5621. Mardan, Dion. Credo; Unui profesor, care vorbind de soţia sa, o
numeşte "jumătate"; Unei tinere căsătorite; Unor parveniţi : [epigrame] / Dion
Mardan; rubr. îngrijită de Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 23 dec. –
P. 24.

367
Decembrie 2005 ≡ December 2005

5622. Muşat, Florin. Dor de ţară : [versuri] / Florin Muşat // Spirit


românesc. – 2005. – 22 dec. – P. 4.

5623. Nedelcu, Grigore. Vecina; Unui chirurg; Justificare; Omagiu


femeilor : [epigrame] / Grigore Nedelcu, rubr. îngrijită de Gheorghe Bâlici // Jurnal
de Chişinău. – 2005. – 6 dec. – P. 16.

5624. Preda, Marin. Calul (II-III) : [povestire] / Marin Preda // Ora satului.
– 2005. – Dec. (Nr 20/21). – P. 15. – Art. 1 : Noiemb. (Nr 19).

5625. Prin vis vedeam tot flori de măr... : [versuri] // Glasul naţiunii. –
2005. – 29 dec. – P. 6. – Cuprins : Rugăciune / Mihai Eminescu; Pomul Crăciunului;
Colindătorii / George Coşbuc; Solul Golgothei / Mihai Codreanu; Colind / Vasile
Voiculescu; Noaptea de Crăciun / Horia Furtună.

5626. Sorescu, Marin. Foaie verde : [versuri] / Marin Sorescu // Farmacia


pro. – 2005. – Aug.-Sept. (Nr 7/8). – P. 1.

5627. Stănescu, Nichita. Cartea de iubire a lui Nichita Stănescu :


[versuri] / Nichita Stănescu // Florile dalbe. – 2005. – 15 dec. – P. 16. – Cuprins :
Lună în câmp; Cântec despre adolescenţa eroului (IV); Adolescenţi pe mare;
Părându-mi rău de adolescenţă; Ninge cu ochi; Poveste sentimentală.
(Vezi de asemenea Nr 5670)

821.135.1.09 Critică şi istorie literară


5628. Boldea, Iulian. Caius Dobrescu şi deconstrucţia formelor lirice :
[creaţia scriitorului] / Iulian Boldea // Contrafort. – 2005. – Noiemb.-Dec. (Nr 11/12).
– P. 15.

5629. Calotă, Gheorghe. "Pe mine nu mă sperie cultul Eminescu…" :


interviu cu prof. de română, Gh. Calotă, din Brăila / consemnare : Ion Proca //
Glasul naţiunii. – 2005. – 1 dec. – P. 6.

5630. Chiper, Grigore. "Un colaj din fragmente de realitate" : [pe


marginea cărţii "Stop – din pauzele lui Sisif" de Dana Ranga, Cluj-Napoca, ed.
Limes, 2005] / Grigore Chiper // Contrafort. – 2005. – Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P.
5.

368
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5631. Creangă, Ovidiu. Epigrama – scânteia de geniu a românilor /


Ovidiu Creangă // Ora satului. – 2005. – Dec. (Nr 21). – P. 3.

5632. Diaconu, Mircea A. Ştefan Aug. Doinaş. Unul şi multiplul : [creaţia


scriitorului] / Mircea A. Doinaş // Contrafort. – 2005. – Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P.
4.

5633. Ivănoiu, Mircea. Paul Goma este o excepţie de neocolit în literele


româneşti / Mircea Ivănoiu // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 9 dec. – P. 9.

5634. Lungu, Dan. A apărut ediţia în franceză a romanului "Raiul găinilor"


de Dan Lungu : flash interviu cu scriitorul D. Lungu // Contrafort. – 2005. – Noiemb.-
Dec. (Nr 11/12). – P. 19.

5635. Morăraş, Mihai. Un intelectual pe neclintita verticală : [poetul şi


eseistul român Mircea Dinescu] / Mihai Morăraş // Lit. şi arta. – 2005. – 1 dec. – P.
6.

5636. Păsat, Dumitru. O apariţie meteorică în cultura naţională : [Victor


Anestin, publicist român (1875-1918)] / Dumitru Păsat // Natura. – 2005. – Dec. (Nr
12). – P. 13.

5637. Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2004 // Contrafort.


– 2005. – Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P. 2.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


5638. Anton, Ion. Rondelurile cetăţilor pentru suflet şi trup / Ion Anton //
Florile dalbe. – 2005. – 8 dec. – P. 8. – Cuprins : Saharna; Catedrala demnităţii de
neam; Vărzăreşti; Ţâpova; Cetatea Sorocii; Cetatea Albă; Orheiul Vechi; Hotin;
Japca; Chilia.

5639. Anton, Ion. Viziune autumnală; Descoperirea roţii; Văruitul casei;


Decembrie bătrân...; Dor de drag; Nunta cuvintelor; Existenţialism basarabean;
Floare de Sahara; Când inima-mi sângerează cu dor... : [versuri] / Ion Anton // Lit. şi
arta. – 2005. – 8 dec. – P. 4.

369
Decembrie 2005 ≡ December 2005

5640. Armaşu, Liliana. Dezvăluire; batem câmpii; pierdută prin amintiri;


intangibilul semn...; singurătatea de duminică; Wiliams; tot-uşi; (meta)fizică; aceste
mâini, încă visătoare... : [versuri] / Liliana Armaşu // Contrafort. – 2005. – Noiemb.-
Dec. (Nr 11/12). – P. 7.

5641. Bâlici, Gheorghe. Donjuanii îmbătrâniţi; Profesorul de filozofie;


Gripa aviară; Cântecul la români; Insomnia; Soacră mică; Unui candidat la funcţia
de primar; Discuţie între subalterni despre şef : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Lit.
şi arta. – 2005. – 8 dec. – P. 8.

5642. Bâlici, Gheorghe. La cumpăna anilor; Anul Nou la Guvern; În


seara de ajun; Poarta Europei în Noul an; Moş Crăciun şi gripa aviară; Deghizat în
Moş Crăciun, la amantă; În anul care vine : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Lit. şi
arta. – 2005. – 29 dec. – P. 8.

5643. Bâlici, Gheorghe. Pâinea şi cuţitul; Ninsori neaşteptate; Cură


pentru o viaţă; Taxă pentru viciu : [şfichiuiri] / Gheorghe Bâlici // Lit. şi arta. – 2005.
– 15 dec. – P. 8.

5644. Bâlici, Gheorghe. Povestea MIG-urilor; Preelectorală; Revolta


unuia; Aspiraţie : [versuri satirice] / Gheorghe Bâlici // Lit. şi arta. – 2005. – 22 dec.
– P. 8.

5645. Bâlici, Gheorghe. Unui candidat neales, din partea susţinătorilor;


Săracul către foame; Pâinea şi cuţitul; Povestea MIG-urilor : [epigrame] / Gheorghe
Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 2 dec. – P. 24.

5646. Belicov, Serafim. Basarabia : [versuri] / Serafim Belicov // Lit. şi


arta. – 2005. – 1 dec. – P. 1.

5647. Bivol, Efim. Urare pentru farmacişti : [versuri] / Efim Bivol //


Farmacia pro. – 2005. – Dec. (Nr 12). – P. 1.

5648. Bumbac, Mihai. Seceriş : (nuvelă) / Mihai Bumbac // Lit. şi arta. –


2005. – 22 dec. – P. 4.

5649. Căpiţă, Ionel. Dor de tine, Mamă; Putere divină; Masa Neamului;
Maluri de Prut; Mocirlă; Dragule, codrule; Hora Unirii; Plâns; Zidarule; Păzea;

370
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Destul, măi "frate"!; Spală ruşinea; Să mergem!; Veneticilor; Prutul; Naştere;


Furtună; Munţii, cărunţi; Sabia dragostei; Ţara mea; Concertul lumii; Urcuş, Fără
luciu; Înrobire; Religie; Cerc închis; Sân de păgân; Îndârjire; Piramida nimicului;
Zicea tata...; În grădina veşniciei; Lumina deşteptării; Amurg; Mecum Porto;
Lacrima neuitării; Dincolo; Suferinţă : [versuri] / Ionel Căpiţă // Lit. şi arta. – 2005. –
22 dec. – P. 5.

5650. Căpiţă, Ionel. Ţuţea : nuvelă / Ionel Căpiţă // Natura. – 2005. –


Dec. (Nr 12). – P. 4.

5651. Ciobanu, Raisa. În sera de Anul Nou : [eseu] / Raisa Ciobanu // Lit.
şi arta. – 2005. – 29 dec. – P. 3.

5652. Ciocoi, Gheorghe. Nicolae Sulac : [versuri] / Gheorghe Ciocoi //


Lit. şi arta. – 2005. – 15 dec. – P. 1.

5653. Cojocaru, Aurelia. Actor; Copii purpurii; Erele; Iubirea din fluturi;
Sub lupă : [versuri] / Aurelia Cojocaru // Ora satului. – 2005. – Dec. (Nr 20). – P. 13.

5654. Cojocaru, Eufrosinia. Balanţa zeiţei Themis : [versuri] / Eufrosinia


Cojocaru // Lit. şi arta. – 2005. – 29 dec. – P. 4.

5655. Cojocaru, Sergiu. Balaurul roşu; Ea; Când…; Enigma : [catrene


satirice] / Sergiu Cojocaru // Lit. şi arta. – 2005. – 8 dec. – P. 8.

5656. Colesnic, Iurie. Despre dualitatea sufletului : [eseu] / Iurie Colesnic


// Lit. şi arta. – 2005. – 15 dec. – P. 4. – (Realitatea ca un mit)

5657. Colesnic, Iurie. Despre disciplină : [eseu] / Iurie Colesnic // Lit. şi


arta. – 2005. – 8 dec. – P. 4. – (Realitatea ca un mit)

5658. Colesnic, Iurie. Despre moarte : [eseu] / Iurie Colesnic // Lit. şi


arta. – 2005. – 1 dec. – P. 4. – (Realitatea ca un mit)

5659. Colesnic, Iurie. Noi nu avem nevoie de Făt-Frumos : [eseu] / Iurie


Colesnic // Lit. şi arta. – 2005. – 29 dec. – P. 4. – (Realitatea ca un mit)

371
Decembrie 2005 ≡ December 2005

5660. Cotlău, Victor. Ţara mea; Fraţii : [versuri] / Victor Cotlău // Glasul
naţiunii. – 2005. – 29 dec. – (Supl. "13 decembrie"; Nr 2).

5661. Cucu, Ştefan. Nu-i păcat; Casa sfântă : [versuri] / Ştefan Cucu //
Spirit românesc. – 2005. – 22 dec. – P. 2.

5662. Cuzuioc, Ion. De rit vechi, de rit nou; Frigul, bată-l vina; Nărav; A
mirare : [epigrame] / Ion Cuzuioc // Lit. şi arta. – 2005. – 29 dec. – P. 8.

5663. Dabija, Nicolae. Maluri de râu : [versuri] / Nicolae Dabija // Lit. şi


arta. – 2005. – 29 dec. – P. 1.

5664. Dascăl, Valeria. Cuibul în floare : jurnal vienez / Valeria Dascăl //


Lit. şi arta. – 2005. – 1 dec. – P. 8.

5665. Diviza, Ion. Soţ rezistent; La duel între doi fraţi epigramişti (eu fiind
al treilea); Tatăl seminaristului fecund; Unui viitor actor; Unui soţ model : [epigrame]
/ Ion Diviza // Lit. şi arta. – 2005. – 8 dec. – P. 8.

5666. Diviza, Ion. Urare de revelion (Anul Cocoşului – Anul Câinelui;


Semne bune Anul (Câinelui are); Moldova în Anul Cocoşului; Cocoşul şi gripa
aviară; Homo sapiens; Prinţ şi cerşetor : [epigrame] / Ion Diviza // Lit. şi arta. –
2005. – 29 dec. – P. 8.

5667. Doga, Alexandru. Ecuaţia toamnei; Duumvirat autumnal; De-ar fi;


Vom reveni; Prima învăţătoare; Acceleraţie; Mărturisire; Şi tu... : [versuri] /
Alexandru Doga // Lit. şi arta. – 2005. – 1 dec. – P. 4.

5668. Druţă, Boris. Madona din Ineasca : (nuvelă) / Boris Druţă // Lit. şi
arta. – 2005. – 29 dec. – P. 5.

5669. Epigrame // Farmacia pro. – 2005. – Dec. (Nr 12). – P. 8. – Cuprins


: Coşbuciana / Gheorghe Enăchescu; "Ai carte, ai parte" / Ion Bratu; Încăierare /
Gheorghe Grosu; Sensul reformei / Ioan Fărcaş.

5670. [Epigrame] // Lit. şi arta. – 2005. – 29 dec. – P. 8. – Cuprins :


Semne bune ... anul are / Alexandru Clenciu; Incertitudini / Ion Bindea; Revelion /

372
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Nelu Ionescu-Quintus; Anti-urare de Anul Nou / Stelian Ionescu; Revelion /


Gheorghe Suciu; Tranziţie / Liviu Sergiu Manolache.

5671. Filip, Iulian. Convalescent; Mai rămăsese o oră...; Şi tu? ... Chiar şi
tu?... Şi... : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2005. – 29 dec. – P. 3.

5672. Filip, Iulian. Copii pe ruinurile curţii domneşti : [versuri] / Iulian Filip
// Lit. şi arta. – 2005. – 15 dec. – P. 3.

5673. Filip, Iulian. Numărare : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2005.
– 8 dec. – P. 3.

5674. Filip, Iulian. Veac : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2005. – 1
dec. – P. 3.

5675. Ghiţu, Radu. Imn eroilor căzuţi în Transnistria : [versuri] / Radu


Ghiţu // Glasul naţiunii. – 2005. – 29 dec. – (Supl. "13 decembrie"; Nr 2).

5676. Guţu, Sergiu. La rentree : [versuri] / Sergiu Guţu // Făclia. – 2005.


– 17 dec. – P. 1, 7. – În lb. fr.

5677. Lungu, Maria. Îngrijorarea : [versuri] / Maria Lungu //