You are on page 1of 195

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISSN 1857-0550
http://www.iatp.md/cnc

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 10
2005

Camera1Naţională a Cărţii din Republica Moldova


Chişinău 2005
Octombrie 2005 ≡ October 2005

MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of
Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

2005
Nr 10

Chişinău
National Book Chamber of Republic of Moldova
2005

2
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

2005
Nr 10

Chişinău
Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
2005

3
Octombrie 2005 ≡ October 2005

Alcătuitori : Claudia BÂGU


Valentina CHITOROAGĂ
Ludmila CORGHENCI
Renata COZONAC
Efimia MACRINICI
Nina MICHERIN
Olesea ZABIACO

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

Procesare text : Olesea ZABIACO

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. : Efimia Macrinici,…; red.
resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii din Rep.
Moldova, 2004 (Reglet Max SRL). – Contin. ed. "Cronica presei". – ISSN 1857-
0550
Nr 10, 2005. – 2005. – 194 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine
50 ex.

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2005

4
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2005
OCTOMBRIE NR 10 OCTOBERT
(1543-1741)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1543. Балынский, Андрей
Методология научных экономических исследований : Учеб. / Андрей
Балынский. – Ch. : Marketing Plus, 2005 (Tipogr. "Нега", Bălţi). – 206, [1] p. : des.;
20 cm.
Bibliogr. p. 202-203 (18 tit.)
ISBN 9975-9970-0-7
1000 ex. – [05-1659]
- - 1. Metodologia muncii de cercetare (rus.).
001.8:330.1(075.8)
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1544. Catalogul ziarelor şi revistelor = Каталог газет и журналов / Într.
de Stat "Poşta Moldovei". – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Bons Offices"). – 29 cm.
2006. – 2005. – 92 p. – Text : lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – [05-1691]
- - 1. Reviste – Abonare, 2006 – Cataloage. 2. Ziare – Abonare, 2006 –
Cataloage.
017:050
1545. Claudia Partole : Biobibliogr. / Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion
Creangă"; alcăt. : Sabina Dodul; ed. susţinută şi îngrijită de Claudia Balaban; cop. :
Ia. Oliinâk. – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 87 p., [8] p. fotogr.; 21 cm.
ISBN 9975-926-87-8
1 000 ex. – [05-1717]
- - 1. Literatura română din Republica Moldova – Indici bibliografici.
016:[821.135.1(478).09+929 Partole]
5
Octombrie 2005 ≡ October 2005

1546. Inventatorii Universităţii Tehnice a Moldovei : Bibliogr. invenţiilor,


1964-2004 / Valeriu Dulgheru, Elena Plăcintă, Radu Ciobanu, Oleg Ciobanu; red.
resp. : Valeriu Dulgheru; Univ. Teh. a Moldovei. – Ch. : UTM, 2004. – 440 p. :
diagr., fotogr., tab.; 20 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi
ISBN 9975-9820-8-5
400 ex. – [05-1655]
- - 1. Invenţii – Universitatea Tehnică a Moldovei – Indici bibliografici.
016:001.894.378.662(478)
1547. Iurie Colesnic : [scriitor, istoric, editor] : Biobibliogr. / Bibl. Mun. "B.
P. Haşdeu". Centrul de Inf. şi Docum. Chişinău; alcăt. : Lidia Kulikovski; red.
bibliogr. : Ludmila Pânzaru; concepţie graf. : Andrei Gamarţ. – Ch. : Museum, 2005
(Tipogr. "Bons Offices"). – 147, [1] p. : fotogr.; 20 cm.
ISBN 9975-948-38-3
300 ex. – [05-1677]
- - 1. istorie – Indici bibliografici.
016:[94(478)+929 Colesnic]
1548. Moldpresa : Abonarea la ziare şi reviste : Catalog. – Ch. :
Moldpresa SA, 2005 (Prag-3). – 29 cm.
2006. – 2005. – 148 p. : tab.; 29 cm. – Text : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
– F. f. de tit. – ISBN 9975-9920-0-5 : 1 000 ex. – [05-1662]
- - 1. Moldpresa, 2006 – Cataloage. 2. Abonare, 2006 – Cataloage. 3.
Ziare – Abonare, 2006 – Cataloage. 4. reviste – Abonare, 2006 – Cataloage.
017:050
1549. Petru Cărare : [poet, dramaturg] : Biobibliogr. / Bibl. Mun. "B. P.
Haşdeu", Bibl. Publ. Transilvania, Centrul de Inf. şi Docum. Chişinău; alcăt. :
Ludmila Capiţa; red. bibliogr. : Ludmila Pânzaru; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski;
concepţie graf. : Andrei Gamarţ. – Ch. : Museum, 2005 (Tipogr. "Bons Offices"). –
107, [1] p. : fotogr.; 20 cm.
ISBN 9975-948-36-7
300 ex. – [05-1678]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare –
Indici bibliografici.
016:[821.135.1(478).09+929 Cărare]

6
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1550. Tatiana Podoliuc : [lingvist, profesor univ.] : Biobibliogr. / Univ.


Liberă Int. din Moldova. Dep. Inf.-Biblioteconomic; echipa de lucru : Natalia
Ghimpu, Natalia Soţchi; red. şt.-bibliogr. : Valentina Chitoroagă, Ludmila Corghenci;
ed. îngrijită de Zinaida Sochircă. – Ch. : ULIM, 2005. – 20 p.; 21 cm. – (Col.
"Universitaria"; Fasc. a 19-a)
ISBN 9975-934-69-2
[05-1650]
- - 1. Limba engleză – Indici bibliografici.
016:[811.111+929 Podoliuc]
1551. Рыцарь Великого Книжества : Константин Шишкан – жизнь,
творчество, оценки, исслед. : Персонография / Bibl. Mun. "B. P. Haşdeu", Bibl.
M. V. Lomonosov, Centrul de Inf. şi Docum. Chişinău; alcăt. : Margarita Şcelcikova,
Inna Strelina; concepţia graf. : Andrei Gamarţ. – Ch. : Museum, 2005 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 220 p. : fotogr.; 22 cm.
Tit. pe cop. : Constantin Şişcan. – Text : lb. rusă
ISBN 9975-948-39-1
300 ex. – [05-1676]
- - 1. Literatura rusă din Republica Moldova – Critică şi interpretare –
Indici bibliografici.
016:[821.161.1(478).09+929 Şişcan]
02 BIBLIOTECONOMIE
1552. Osoianu, Vera
Un deceniu sub semnul reformei : [bibliotecare] / Vera Osoianu; idee,
coord. : Alexe Rău; Bibl. Naţ. a Rep. Moldova. – Ch. : BNRM, 2005. – 191 p. :
fotogr.; 21 cm. – (Col. : Clio & Biblon)
Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 9975-9994-7-6
150 ex. – [05-1658]
- - 1. Biblioteconomie – Moldova.
02(478)
1553. Probleme actuale ale teoriei şi practicii biblioteconomice = Current
Trends in Librarianship Theory and Practice : Către 45 de ani de învăţ.
biblioteconomic super. în Rep. Moldova / Univ. de Stat din Moldova. Fac. de
Jurnalism şi Şt. ale Comunicării. Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Inf., Bibl.

7
Octombrie 2005 ≡ October 2005

Mun. "B. P. Hasdeu"; coord. ed. : Natalia Goian, Lidia Kulikovski. – Ch. : Museum,
2005 (Bons Offices). – 251, [1] p. : il.; 20 cm.
Tit. pe cop. : lb. rom. – Rez. : lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul comunic.
ISBN 9975-948-40-5
300 ex. – [05-1688]
- - 1. Biblioteconomie – Moldova.
02:378.4(478)(082)=135.1=111
070 Ziaristică. Presă
1554. Perspectivele creării în Republica Moldova a unui Birou de Audit al
Tirajelor = Перспективы создания в Республике Молдова Бюро по аудиту
тиражей = Prospects of creating an Audit Bureau of Circulations in Moldova /
Centrul Independent de Jurnalism; elab. : Alin Alecu,...; des. : Mihai Catan. – Ch. :
S. n., 2005 (Tipogr. "Tipar"). – 271 p.; 29 cm.
Text paral. : lb. rom., engl., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al Progr.
Mass-Media, al Inst. pentru o Soc. Deschisă (OSI Network Media Progr.) şi al
Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 9975-9599-1-1
200 ex. – [05-1699]
- - 1. Mass-Media în Moldova – Organizare.
070.3(478)=135.1=111=161.1
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
1555. "Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători" (3; 2005;
Chişinău). Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători, 21-22 apr. 2005 : ed. a
3-a : [în 2 vol.] / col. red : Vadim Cojocaru (preş.),... – Ch. : Dep. Ed.-Poligr. al
ASEM, 2005. – 29 cm. – Antetit. : Acad. de Studii Econ. din Moldova
Vol. 1. – 2005. – 397 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.
la sfârşitul art. şi în notele de subsol.
ISBN 9975-75-319-1
100 ex. – [05-1670]
082+378. 633(478)=135.1=111=161.1
1556. Vol. 2. – 2005. – 397 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol.
ISBN 9975-75-326-4
50 ex. – [05-1671]
082+378. 633(478)=135.1=111=161.1
8
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
16 LOGICĂ. TEORIA CUNOAŞTERII. METODOLOGIE
1557. Munteanu, Igor
The management of knowledge : A guidebook for the community
practitioners / Igor Munteanu, Veaceslav Ioniţa. – Ch. : Cartier, 2005 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 112 p.; 24 cm.
Bibliogr. p. 101-103 (47 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul
UNDP
ISBN 9975-79-371-1
500 ex. – [05-1689]
- - 1. Managementul cunoaşterii (engl.). 2. Cunoaştere – Management
(engl.).
165.2/.3
3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
1558. Pânzari, Svetlana
Diagnosticul mitei în afaceri / Svetlana Pânzari, Lilia Caraşciuc, Ianina
Spinei; Transparency Int. Moldova. – Ch. : Transparency Int. Moldova, 2005
(Tipogr. "Bons Offices"). – 91 p. : fig., tab.; 20 cm.
ISBN 9975-9869-4-3
1 000 ex. – [05-1685]
- - 1. Mită în afaceri – Sondaje. 2. Afaceri – Mită – Sondaje.
303.425:328.185
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei
1559. Львовский, Е.
XXI век. Начало конца? : Заметки по демографии, геополитике и эко-
логии / Е. Львовский. – Ch. : Arc, 2005 (Bons Offices SRL). – 150, [1] p. : diagr.,
h., tab.; 16 cm.
Bibliogr. p. 149-150 (26 tit.)
ISBN 9975-61-401-9
[05-1675]
9
Octombrie 2005 ≡ October 2005

- - 1. Demografie (rus.).
314
316 Sociologie
316.6 Psihologie socială
1560. Omul şi destinul : Repere psiho-sociale / coord. : Maria Tonu,
Aurelia Racu. – Ch. : Ruxanda, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 238 p. : diagr., tab.,
[12] p. fotogr., n. muz.; 20 cm. – Include şi : Personalitatea şi handicapul :
Materialele conf. şt.-practice naţ., 26 sept. 2005, Chişinău / col. red. : Maria
Bulgaru, ...
Texte : lb. rom., rusă. – Rez. : lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare
cu suportul financ. al într. "Хлебопекарня Сытникова"
ISBN 9975-72-167-2
500 ex. – [05-1722]
- - 1. Psihologie socială. 2. Personalitatea şi handicapul.
316.6+61-05(082)
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale

1561. Hachi, Mihail


Modul de trai al populaţiei Republicii Moldova : Abordare socio-geogr. :
[monogr.] / Mihail Hachi; resp. ed. : Constantin Matei; Acad. de Studii Econ. a
Moldovei. Catedra "Geografia şi Econ. Mediului". – Ch. : ASEM, 2005. – 245 p. :
diagr., fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap.
ISBN 9975-75-318-3
100 ex. – [05-1668]
- - 1. Populaţie – Moldova – Mod de viaţă. 2. Mod de viaţă.
316.728:304.3(478)
32 POLITICĂ
32.001 Politologie
1562. Enciu, Nicolae
Politologia : Curs univ. / Nicolae Enciu; Univ. de Stat "Alecu Russo" din
mun. Bălţi. Catedra Discipline Socio-umanistice. – Ch. : Civitas, 2005 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 384 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 374-381 şi în note la sfârşitul temelor
ISBN 9975-912-47-8

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[05-1773]
- - 1. Politologie.
32.001(075.8)
1563. Roşca, Ludmila
Ştiinţa politică : [pentru uzul studenţilor] / Ludmila Roşca; red. şt. : Simion
Roşca. – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2005. – 328 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 321-324
ISBN 9975-9908-2-7
200 ex. – [05-1657]
- - 1. Politologie.
32.001(075.8)
323/324 Politică internă
1564. "Educaţia multiculturală ca mijloc de management al
diversităţii şi de integrare în societatea polietnică", conf. int. (2004; Chişinău).
Educaţia multiculturală ca mijloc de management al diversităţii şi de integrare în
societatea polietnică = Multicultural education as a tool of diversity management
and integration in polytechnic society = Мультикультурное образование как
средство менеджмента разнообразия интеграции в полиэтническом обществе
: Materialele Conf. Int., 16-17 dec. 2004 / red. gen. : Tatiana Stoianova. – Ch. :
Vector, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 288 p. : des., tab.; 20 cm.
Antetit. : Centrul pentru Problemele Minorităţilor. – Texte : lb. rom., rusă,
alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul
financ. al Consiliului Europei
ISBN 9975-9870-4-4
200 ex. – [05-1734]
- - 1. Minorităţi etnice – Educaţie multiculturală. 2. Educaţie multiculturală
– Minorităţi etnice.
323.1:37.0(082)=00
323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova
1565. Moţpan, Dumitru
Spinii trandafirului : [despre D. Moţpan şi activitatea politică] / Dumitru
Moţpan. – Ch. : Princeps, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 328, [24] p. : fotogr.
color.; 25 cm.
ISBN 9975-9660-9-8 (în cop.)
1 000 ex. – [05-1777]

11
Octombrie 2005 ≡ October 2005

- - 1. Politică şi guvernare – Moldova. 2. Moţpan, Dumitru, 1940 - ...,


politician.
323/324(478)(092)
328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne
1566. Dosarul corupţiei / Cornelia Cozonac, Iacob Guja, Tudor Iaşcenco,
...; Centrul de Investigaţii Jurnalistice. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. SA Rezina). – 20
cm.
Vol. 1. – 2005. – 402 p. : il. – Apare cu sprijinul Nat. Endowment for
Democrasy (NED). – ISBN 9975-9723-2-2 : Gratuit, 400 ex. – [05-1756]
- - 1. Corupţie – Articole.
328.185: 070(082)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
1567. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice :
Materialele simpoz. şt. int. "Realizări şi perspective în economia sectorului agro-
alimentar" : dedicat aniversării a 40 ani de la fondarea Fac. de Econ., 22-23 sept.
2005 / Univ. Agrară de Stat din Moldova; red.-şef : Gh. Cimpoieş; ref. şt. : T. Bajura,
P. Pîslaru. – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2005. – 27 cm.
Vol. 14 : Economie. – 2005. – 375 p. : fig., scheme, tab. – Texte : lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-64-060-5 : 100 ex. – [05-1794]
- - 1. Economie – Sectorul agro-alimentar.
33+378.4(478)=135.1=111=161.1
330 Economie în general. Economie politică
1568. Fezabilitatea economică a investiţiilor : Ciclu de prelegeri / Univ.
Teh. a Moldovei. Fac. de Cadastru, Geodezie şi Construcţii. Catedra Evaluarea şi
Managementul Imobilului; elab. : Liubov Usturoi; red. resp. : Tatiana Sănduţă. – Ch.
: UTM, 2005. – 39 p : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 35 (12 tit.)
150 ex. – [05-1696]
330.322(075)
1569. Fezabilitatea economică a investiţiilor : Îndrumar metodic pentru
aplicaţii practice / Univ. Teh. a Moldovei. Fac. de Cadastru, Geodezie şi Construcţii.
Catedra Evaluarea şi Managementul Imobilului; elab. : Liubov Usturoi; red. resp. :
Tatiana Sanduţa. – Ch. : UTM, 2005. – 37 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 35 (10 tit.)

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

150 ex. – [05-1700]


330.322(076.2)
1570. Sârbu, Olga
Teorie economică : Suport aplicativ de curs / Olga Sârbu, Victoria
Trofimov; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. – Ch. : Centru
Ed. al UASM, 2005. – 60 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 59-60 (59 tit.)
ISBN 9975-64-048-6
50 ex. – [05-1787]
- - 1. Economie – Teste. 2. Teorie economică – Teste.
330:330.8(079)
1571. Idem în lb. rusă : Сборник текстов по экономической теории. –
Ch. : Centrul ed. al UASM, 2005. – 51 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 49-51 (40 tit.)
ISBN 9975-64-047-8
150 ex. – [05-1788]
- - 1. Economie – Teste (rus.). 2. Teorie economică – Teste (rus.).
330:330.8(079)
1572. Zambiţchi, Dumitru
Matematici aplicate în economie : Algebră liniară. Programarea liniară :
[pentru uzul studenţilor] / Dumitru Zambiţchi, Mircea Zambiţchi; Acad. de
Transporturi, Informatică şi Comunicaţii, Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. :
Evrica, 2005 (Tipogr. AŞM). – 203, [1] p. : tab.; 22 cm. – (Ser. Teorie Economică,
Management, Informatică)
Bibliogr. p. 200-201 (26 tit.)
ISBN 9975-942-92-X
500 ex. – [05-1783]
- - 1. Economie matematică. 2. Matematici aplicate în economie.
330.4:512.64(075.8)
336 Finanţe
1573. Andronic, Alesea
Bazele funcţionării pieţei de capital : (Studii de caz, probl., teste) / Alesea
Andronic; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra "Bănci şi Burse de Valori". –
Ch. : Dep. Ed.-Poligr. al ASEM, 2005. – 73 p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor
13
Octombrie 2005 ≡ October 2005

ISBN 9975-75-310-8
100 ex. – [05-1669]
336.76(076.5)
1574. Zambiţchi, Dumitru
Matematici financiare şi actuariale : [pentru uzul studenţilor ] / Dumitru
Zambiţchi; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : Dep. Ed.-poligr. ASEM, 2005.
– 232 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 195-196 (22 tit.)
ISBN 9975-75-306-X
200 ex. – [05-1667]
- - 1. Matematici financiare şi actuariale. 2. Operaţiuni financiare.
336.71/.78:330.42(075.8)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.7 Finanţe internaţionale
1575. Moldova : Opportunities for Accelerated Growth : A Country Econ.
Memorandum for the Rep. of Moldova : Report No. 32876-MD, september 9, 2005 /
Poverty Reduction and Economic Management Unit Europe and Central Asia Re-
gion. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Bons Offices"). – 74 p. : fig.; 30 cm. – (Docum. of
the World Bank)
Bibliogr. în notele de subsol
[05-1692]
- - 1. Bănci internaţionale – Investiţii – Sectorul agrar – Moldova (engl.).
339.73:338.43(478)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
1576. Symposia professorum : Materialele sesiunii şt. din 8-9 oct. 2004 /
Univ. Liberă Int. din Moldova; dir. publ. : Andrei Galben; coord. şt. : Victor Moraru;
col. red. : Cătălina Scorţescu, ... – Ch. : ULIM, 2005. – 21 cm.
Seria : Drept. – 2005. – 227, [1] p. – Texte : lb. rom., fr., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 9975-934-63-3 : 65 ex. – [05-1651]
- - 1. Drept – Jurisprudenţă. 2. Jurisprudenţă.
34:378. 4(478)(082)=135.1=133.1=161.1
1577. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Analele
Universităţii Libere Internaţionale din Moldova / Univ. Liberă Int. din Moldova; dir.
publ. : Andrei Galben; coord. şt. : Victor Moraru. – Ch. : ULIM, 2005. – 29 cm.

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Anul 2004, Vol 5 : Drept / red. resp : Andrei Smochină. – 2005. – 199 p. :
fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. : lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în
notele de subsol. – ISBN 9975-934-55-2 : 100 ex. – [05-1653]
- - 1. Drept – Jurisprudenţă.
34+378.4(478)(082)=135.1=161.1
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
1578. Aprecierea medico-legală a gravităţii vătămării corporale în
traumele cranio-cerebrale : (Indicaţii metodice) / Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Centrul de Medicină Legală; aut. : Gheorghe
Baciu, Mihai Gavriliuc, Grigore Zapuhlâh. – Ch. : C.E.-P. "Medicina", 2005. – 28, [2]
p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 29 (3 tit.). – F. f. de tit.
[05-1613]
340.6(076.5)
341 Drept internaţional
1579. Clements, Luke
Drepturile europene ale omului : înaintarea unei clauze pe baza
Convenţiei / Luke Clements, Naula Mole, Alan Simmons; trad. din engl. de Florin
Sicoie. – Ch. : Cartier, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 543 p.; 25 cm. – (Col.
Cartier juridic)
Tit. orig. : European human rights : taking a case under the convention. –
Bibliogr. în notele de subsol. – Index p. 523-543. – Apare cu sprijinul financ. al
Fundaţiei Soros Moldova şi al Inst. pentru Politici de Drept şi Constituţionale
(COLPI), Budapesta
ISBN 9975-79-367-3 (în cop.)
1 000 ex. – [05-1776]
- -1. Drepturile europene ale omului.
341.231.14(4)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


1580. Drept constituţional : Schiţă de curs / Univ. Teh. a Moldovei. Fac.
Cadastru, Geodezie şi Construcţii. Catedra Drept Patrimonial; elab. : Victor Catan;
red. resp. : Ala Climov. – Ch. : UTM, 2005. – 92 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 92 (17 tit.)
100 ex. – [05-1695]
15
Octombrie 2005 ≡ October 2005

- - 1. Drept constituţional.
342.4(075)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
1581. Avram, Mihail
Depistarea, cercetarea şi calificarea infracţiunilor de corupţie / Mihail
Avram, Vasile Gurin, Anatol Donciu; coord. : Valeriu Zubco; Agenţia pentru
Susţinerea Învăţ. Juridic şi a Organelor de Drept "Ex Lege". – Ch. : Arc, 2005 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrală"). – 357 p.; 25 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros
Moldova
ISBN 9975-61-397-7 (în cop.)
[05-1775]
- - 1. Infracţiuni de corupţie.
343.352
1582. Ghid privind munca neremunerată în folosul comunităţii, aplicată
faţă de minori / col. de aut. : Xenofont Ulianovschi, Veaceslav Mîrza, Ion Golubţov,
Svetlana Rîjicova; coord. : Sorin Hanganu, ...; Inst. de Reforme Penale. – Ch. : IRP,
2005 (Combinatul Poligr.). – 124 p. : scheme, tab.; 21 cm.
Apare cu sprijinul financ. al UNICEF Moldova
ISBN 9975-9890-5-5
[05-1648]
- - 1. Muncă neremunerată – Minori – Cadrul legal.
343.627(036)
1583. Probaţiunea presentenţială în privinţa minorilor : teorie şi practică /
Gheorghe Florian, Victor Zaharia, Marcela Dilion, ...; coord. : Vladimir Cojocaru;
Inst. de Reforme Penale. – Ch. : IRP, 2005 (Combinatul Poligr.). – 179, [1] p. : tab.;
21 cm.
Bibliogr. p. 180 (32 tit.) şi la sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul financ. al
UNICEF
ISBN 9975-9890-6-3 (în cop.)
[05-1649]
- - 1. Proceduri penale – Probe. 2. Justiţia juvenilă. 3. Probaţiune
presentenţială – Minori.
343.14-053.5
1584. Rotaru, Vasile

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ce faci dacă eşti în conflict cu legea penală? : Ghid practic / Vasile Rotaru;
Soc. Independentă pentru Educaţie şi Drepturile Omului. – Ch. : Bons Offices,
2005. – 36 p.; 15 cm
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Swedish
Helsinki Com.
ISBN 9975-928-82-X
500 ex. – [05-1687]
343.12(036)
1585. Белый, Н. А.
Уголовное наказание и его исполнение в Республике Молдова :
(Учеб.-метод. пособие) / Н. А. Белый; под ред. : Т. Карпова, О. Ротару; Между-
нар. Независ. ун-т Молдовы (ULIM); Деп. права. – К. : ULIM, 2005 (Tipogr.
"Sirius"). – 94 p.; 20 cm.
Bibliogr. p 93 (12 tit.)
ISBN 9975-934-81-1
200 ex. – [05-1749]
- - 1. Drept penal – Moldova (rus.).
343.2/.7(478)(075.8)
347 Drept civil
347.1 Generalităţi
1586. Drept civil : Drepturile reale : Teoria gen. a obligaţiilor : [pentru uzul
studenţilor] / Sergiu Baieş, Victor Volcinschi, Aurel Băieşu, ... – Ed. a 2-a. – Ch. :
F.E.-P. "Tipogr. Centrală", 2005. – 25 cm.
Vol. 2. – 2005. – 521, [8] p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 9975-
78-428-3 (în cop.) : 1 000 ex. – [05-1778]
- - 1. Drept civil.
347.1(075.8)
347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii
1587. Сборник образцов документов : преддоговорных, договорных,
последоговорных : (соотв. действующему Гражд. Кодексу Респ. Молдова) /
авт.-сост. : Михаил Чавдарь, Виктор Аксюк. – Ch. : "Vivar-Editor" SRL, 2005
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 274, [2] p.; 21 cm.
ISBN 9975-9858-1-5 (în cop.)
[05-1767]

17
Octombrie 2005 ≡ October 2005

- - 1. Contracte – Moldova – Modele (rus.). 2. Modele de contracte –


Moldova (rus.).
347.44(478)
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
1588. Poalelungi, Mihai
Modele de acte judecătoreşti : Procedura civilă / Mihai Poalelungi; coord.
ed. : Valeria Şterbeţ. – Ed. a 2-a, adnot. cu legislaţie şi jurisprudenţa CEDO. – Ch. :
Cartdidact, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 511 p.; 24 cm.
ISBN 9975-940-86-2
1000 ex. – [05-1725]
- - 1. Acte judecătoreşti – Modele. 2. Procedură civilă – Modele de acte
judecătoreşti.
347.91/.95
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
1589. Boişteanu, Eduard
Dreptul muncii : Partea gen. / Eduard Boişteanu; cop. : Ruxanda
Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 142 p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor şi în notele de subsol
ISBN 9975-72-169-9
500 ex. – [05-1729]
- - 1. Dreptul muncii.
349.2
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
1590. Bulat, Veaceslav
Participarea societăţii civile la procesul decizional de nivel local /
Veaceslav Bulat, Veaceslav Guţuţui, Ianina Spinei; Transparency Int. Moldova. –
Ch. : Transparency Int. Moldova, 2005 (Tipogr. "Bons Offices"). – 93 p. : fig., tab.;
20 cm.
Bibliogr. p. 73 (17 tit.)
ISBN 9975-9869-3-5
300 ex. – [05-1684]
- - 1. Administraţie locală.

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

352:316.42
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1591. Goraş-Postică, Viorica
Educaţie pentru dezvoltarea comunităţii : Curs opţional preuniv. / Viorica
Goraş-Postică, Lia Sclifos, Nina Uzicov; Centrul Educaţional "Pro Didactica". – Ch. :
Pro Didactica, 2005 (Combinatul Poligr.). – 103 p. : il.; 24 cm. – (Col. "Bibl. Pro
Didactica" : Ser. "Auxilia")
Apare cu sprijinul financ. al FISM
ISBN 9975-9850-5-X
2 000 ex. – [05-1694]
- - 1. Educaţie socială.
37.035(072)
1592. Stanila, Tatiana
Educaţia de gen a preadolescentului în cadrul familiei / Tatiana Stanila;
coord. şt. : L. Cuzneţov. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 114 p. : diagr.,
histogr.; 20 cm.
Bibliogr. p. 107-113 (104 tit.)
ISBN 9975-921-86-8
200 ex. – [05-1727]
- - 1. Educaţie în familie.
37.018.1
372.8 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1593. Борш, Александру
Музыкальное воспитание : 5 кл. : Пособие для учителя / Александру
Борш, Еуджен Корой, Ала Стынгэ; trad. din lb. rom. : Tatiana Berezovicova;
comisia de evaluare : Marina Moraru, ...; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al
Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2005 (Combinatul Poligr.). – 82, [2] p. : tab.;
20 cm.
Bibliogr. p. 82-83 (34 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 9975-67-514-X
[05-1642]
- - 1. Educaţie muzicală – Metodica predării (rus.).
372.878.046.14

19
Octombrie 2005 ≡ October 2005

1594. Дрозд, Г. Д.
Родное слово : Русский язык : 4 кл. : Кн. для учителя : для шк. с обу-
чением на рус. яз. / Г. Д. Дрозд, О. Ф. Бородаева; экспертная ком. : Е. В. Сиро-
та, …; М-во просвещения, молодежи и спорта Респ. Молдова. – Ch. : Litera :
Vector, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 95, [1] p.; 20 cm.
ISBN 9975-74-918-6 (Litera). – ISBN 9975-9870-6-0 (Vector)
[05-1744]
- - 1. Limba rusă – Metodica predării.
372.881.116.11.046.12
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
1595. Creăm, calculăm, colorăm : Fişe pentru preşcolari mici şi mari /
Eugenia Bogaşevschi, Iulia Boţan, Elena Cernovol, Valentina Botnariuc. – Ch. :
Lăstăraş, 2003 (Tipogr. Sirius SRL). – 29 cm.
[Partea] a 3-a. – 2003. – 24 p. : il. – Apare cu sprijinul Asoc. Obşteşti
"Lăstăraş". – ISBN 9975-9557-5-4 : 1000 ex. – [05-1713]
373.21:087.5
1596. [Partea] a 4-a. – 2003. – 24 p. : il. – Apare cu sprijinul Asoc.
Obşteşti "Lăstăraş". – ISBN 9975-9557-6-2 : 1000 ex. – [05-1714]
373.21:087.5
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
1597. Educaţia pentru formarea deprinderilor de viaţă : Ghid pentru
specialişti ce lucrează cu copii cu dizabilităţi / Asoc. "Motivaţie" din Moldova, Dir.
Mun. pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Chişinău; elab. : Ina Nenov, .... – Ch. :
Bons Offices, 2005. – 71 p. : il. color.; 30 cm.
Bibliogr. p. 60 (16 tit.)
ISBN 9975-928-76-5
500 ex. – [05-1683]
- - 1. Educaţia copiilor cu handicap.
376.2
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
1598. Codex ULIM / Univ. Liberă Int. din Rep. Moldova; dir. publ. : Andrei
Galben; coord. : Ana Guţu, Victor Moraru; col. red. : Andrei Smochină, ... – Ch. :
ULIM, 2005. – 167 p.; 26 cm.
ISBN 9975-934-70-6
200 ex. – [05-1652]
20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Carta Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, Codex ULIM.


378.4(478)
1599. Olaru, Marieta
Ghid pentru implementarea unui sistem de management al calităţii în
cadrul instituţiilor de învăţământ superior / Marieta Olaru, Larisa Şavga, Rodica
Pamfilie, ... – Ch. : Iunie-prim, 2005. – 165 p. : fig., tab.; 25 cm.
Bibliogr. p. 99-101 (51 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros
Moldova
ISBN 9975-9993-1-X
250 ex. – [05-1780]
- - 1. Management al calităţii – Instituţii de învăţământ superior.
378.014.3
1600. Seu, I.
Făuritorii unei istorii de aur... : 60 ani de învăţ. sup. medical în Rep.
Moldova / I. Seu, E. Onea, G. Cruşelniţchi; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
431, [1] p. : fotogr.; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Text paral. : lb. rom., engl.
ISBN 9975-907-81-4
1 300 ex. – [05-1758]
- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
– Chişinău – Istorie.
378.661(478-25)(091)=135.1=111

1601. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae


Testemiţanu" la 60 de ani / colectiv de aut. : C. Andriuţă, V. Andrieş, Z. Anestiadi,
...; col. red. : Ion Ababii (preş.), ...; Min. Sănătăţii şi Protecţiei Soc. al Rep. Moldova.
– Ch. : CEP "Medicina", 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 448 p. : fig., fotogr., il.,
tab., [24] p. : il. color.; 25 cm.
ISBN 9975-907-92-X (în cop.)
700 ex. – [05-1772]
- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
– Chişinău – Istorie.
378.661(478-25)(091)

21
Octombrie 2005 ≡ October 2005

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1602. Managementul de mediu : raport privind evaluarea capacităţii naţ. /
Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale; coord. : Ilie Boian; consultanţi : Artura
Garcia-Costas, .... – Ch. : Cartdidact, 2005(Tipogr. "Reclama"). – 151 p. : tab.; 29
cm.
Bibliogr. 127-149 (470 tit.). – Apare în cadrul proiectului PNUD-FGM cu
suportul financ. al Fondului Global de Mediu
ISBN 9975-940-87-0
500 ex. – [05-1719]
- - 1. Mediul ambiant – Management – Moldova.
502/504:338(478)
51 MATEMATICĂ
1603. Cimpoieş, Valentina
Matematică : cl. a 2-a : Fişe pentru activitate independentă / Valentina
Cimpoieş; imagini : Aliona Timuţa. – Ch. : Bons Offices, 2005. – 64 p.; 24 cm.
ISBN 9975-928-70-6
[05-1682]
51(075.2)
514 Geometrie
1604. Probleme şi exerciţii la Geometria descriptivă pentru studenţii
facultăţilor de profil mecanic / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra de Geometrie
Descriptivă şi Desen; alcăt. : Mihai Ceapa; red. resp. : I. Ştirbu. – Ch. : UTM, 2005.
– 30 p. : des.; 27 cm.
F. f. de tit.
250 ex. – [05-1708]
514.18(076.5)
53 FIZICĂ
1605. Potlog, Tamara
Fizică : cl. a 8-a : Caietul elevului / Tamara Potlog, Miron Potlog, Mihai
Marinciuc. – Ch. : Integritas, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 123, [1] p. : fig.; 24
cm.

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 9975-9902-3-1
[05-1766]
53(075.3)
1606. Teste de fizică = Тесты по физике : (Pentru probele de concurs) /
S. Croitoru, A. Volneanschi, P. Burlacu, ...; red.-coord. : Lidia Serghienco-Ciobanu;
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : C.E.-P.
"Medicina", 2005. – 418 p.; 20 cm.
Tit., text paral. : lb. rom., rusă
ISBN 9975-907-12-1
200 ex. – [05-1611]
- - 1. Fizică – Teste.
53(079)=135.1=161.1
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
1607. Cucereanu, Radion
Biologie : cl. a 6-a : Vocabular / Radion Cucereanu, Teodora Tătaru. – Ch.
: Integritas SRL, 2005 (Tipogr. "Bons Offices"). – 48 p.; 20 cm.
ISBN 9975-9832-9-4
2 000 ex. – [05-1681]
- - 1. Biologie – Dicţionare. 2. Dicţionar de biologie.
57(038)
1608. Ungureanu, Ion
Biologie : Cl. a 10-a : Compendiu de evaluare / Ion Ungureanu, Ana
Postică-Călugăru. – Ch. : Bons Offices, 2005. – 206 p. : fig.; 20 cm.
ISBN 9975-928-77-3
[05-1686]
- - 1. Biologie.
57(075.3)
577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică
1609. Динамическая биохимия : Цикл лекций / Техн. ун-т Молдовы.
Фак. Технол. и Менеджмента Пищевой Промышленности. Кафедра
Виноделия; сост. : Татьяна Врабие, Григорий Мустяцэ; отв. ред. : Григорий
Мустяцэ. – Ch. : UTM, 2005. – 114 p. : des., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 114 (12 tit. în lb. rom., rusă)
100 ex. – [05-1701]
- - 1. Biochimie (rus.).
23
Octombrie 2005 ≡ October 2005

577.1(075.8)
579 Microbiologie
1610. Metoda difuzimetrică de determinare a sensibilităţii microbilor la
antibiotice (Recomandări metodice) / Vladimir Nahaba, Vasile Bortă, Rita Anghel,
Greta Balan; red. şt. : Tudor Gheorghiţă; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". Catedra Microbiologie, virusologie şi imunologie cu CURS la
Fac. de Perfecţionare a Medicilor. – Ch. : C.E.-P. "Medicina", 2005. – 46 p. : tab.;
20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – Bibliogr. p. 45 (5 tit.). – F. f. de tit.
[05-1620]
579.61:615.33(076.5)
58 BOTANICĂ
1611. Creţu, Larisa
Plantele alimentare care ne apără sănătatea / Larisa Creţu, Lilia
Domaşenco; red. şt. : A. Ciubotaru. – Ch. : Arc, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
320 p. : il. color; 24 cm. – (Col. Secretele sănătăţii)
Bibliogr. p. 315 (41 tit.)
ISBN 9975-61-402-7
500 ex. – [05-1751]
- - 1. Plante alimentare – Compoziţie chimică – Proprietăţi curative.
581/582:577. 1
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
1612. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". Anale Ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" = Scientific Annals of the University of Medicine and
Pharmacy "Nicolae Testemiţanu" : Zilele Univ. consacrate jubileului 60 de ani ai
învăţ. medical sup. din Rep. Moldova, 3-7 oct. 2005, ed. a 6-a : [în 6 vol.] / col. red.
: Ion Ababii (red.-şef), ... –– Ch. : C.E.-P. "Medicina", 2005. – 25 cm.
Vol. 1 : Probleme medico-biologice şi farmaceutice = Medico-biological
and pharmaceutical problems. – 2005. – 546 p. : fig., tab. – Tit. pe cop. : lb. rom. –
Texte : lb. engl., rusă. – Rez. : lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN
9975-907-76-8 : 100 ex. – [05-1623]

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Medicină – Probleme medico-biologice. 2. Genetică. 3.


Farmacologie.
[61]+57:378.661(478-25)(082)=135.1=161.1
1613. Vol. 2 : Probleme actuale de sănătate publică şi management =
Present day public health and management problems. – 2005. – 439 p. : fig., tab. –
Tit. pe cop. : lb. rom. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. : lb. rom., engl. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – ISBN 9975-907-88-1 : 100 ex. – [05-1624]
- - 1. Sănătate publică – Management.
[61+614.2]:378.661(478-25)(082)=135.1=161.1
1614. Vol. 3A : Probleme actuale în medicina internă = Present day
problems of internal medicine. – 2005. – 495 p. : diagr., fig., tab. – Tit. pe cop. : lb.
rom. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. : lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
ISBN 9975-907-89-X : 100 ex. – [05-1625]
- - 1. Medicină clinică.
616:378.661(478-25)(082)=135.1=161.1
1615. Vol. 3B : Probleme actuale în medicina internă = Present day
problems of internal medicine. – 2005. – 603 p. : fig., fotogr., tab. – Tit. pe cop. : lb.
rom. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez. : lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art.
– ISBN 9975-907-78-4 : 100 ex. – [05-1626]
- - 1. Medicină clinică.
616:378.661(478-25)(082)=135.1=161.1
1616. Vol. 4 : Probleme clinico-chirurgicale = Clinico-surgical problems. –
2005. – 720 p. : diagr., fig., tab. – Tit. pe cop. : lb. rom. – Texte : lb. rom., rusă. –
Rez. : lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-907-90-3 : 100 ex. –
[05-1627]
- - 1. Chirurgie. 2. Ortopedie. 3. Oftalmologie.
[616+617]:378.661(478-25)(082)=135=161.1
1617. Vol. 5 : Probleme actuale ale sănătăţii mamei şi copilului = Current
problems of mother and child's health. – 2005. – 427 p. : fig., tab. – Tit. pe cop. : lb.
rom. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez. : lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art.
– ISBN 9975-907-79-2 : 100 ex. – [05-1628]
- - 1. Pediatrie. 2. Obstetrică. 3. Ginecologie.
[616+618]:378.661(478-25)(082)=135.1=161.1

25
Octombrie 2005 ≡ October 2005

612 Fiziologie. Fiziologie comparată


1618. Современные проблемы физиологии и санокреатологии : Сб.
науч. трудов, посвящен. акад. А. Н. Молдовы Ф. И. Фурдуй в связи с 70-летием
со дня рождения / Акад. Наук Молдовы. Ин-т физиологии и санокреатологии. –
К. : Б. и., 2005 (Tipogr. AŞM). – 256 p. : fig., tab.; 22 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 9975-62-143-0 (în cop.)
400 ex. – [05-1635]
- - 1. Fiziologie umană.
612:576.32/.36(082)=161.1=111=135.1
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
1619. "Medicina preventivă – strategie oportună a sistemului de
sănătate", conf. şt.-pract. (2005; Chişinău). Medicina preventivă – strategie
oportună a sistemului de sănătate : Vol. de art. şi teze ale Conf. şt.-practice
consacrată jubileului de 60 de ani a Serviciului sanitaro-epidemilologic de Stat şi 10
ani de activitate CNŞPMP, 15 oct. 2005 / col. red. : Ion Bahnarel (red.-şef),.... – Ch.
: S. n., 2005 (Tipogr. "Sirius"). – 373, [1] p. : fig., tab., 21 cm.
Antetit. : Min. Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Rep. Moldova, Centrul Naţ.
Şt.-Practic de Medicină Preventivă. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul
art.
ISBN 9975-9833-6-7
300 ex. – [05-1753]
- - 1. Medicină preventivă.
613/614(082)=135.1=161.1
1620. Острофец, Г. В.
Руководство к практическим занятиям по гигиене аптечных учрежде-
ний / Г. В. Острофец, Г. Г. Рудь; Гос. ун-т медицины и фармации им. Николая
Тестемицану. – Ch. : C.E.-P. "Medicina", 2005. – 426 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 424 (6 tit.)
ISBN 9975-907-84-9 (în cop.)
120 ex. – [05-1609]
613+615.1(076.5)
613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
1621. Condratiuc, S.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cum să ajuţi copilului să spună "Nu!" utilizării narcoticelor : Îndreptar


pentru părinţi / S. Condratiuc, M. Revenco; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". – Ch. : C.E.-P. "Medicina", 2005. – 17 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 16 (8 tit.). – F. f. de tit.
[05-1618]
- - 1. Narcomanie – Măsuri de protecţie.
613.83
1622. Idem în lb. rusă : Как помочь вашему ребенку сказать "Нет!"
употреблению наркотиков : Руководство для родителей. – Ch. : C.E.-P.
"Medicina", 2005. – 21 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 20 (8 tit.)
[05-1619]
- - 1. Narcomanie – Măsuri de protecţie (rus.).
613.83
1623. Revenco, M.
Ce ştim despre narcomanie ? = Что знаем о последствиях наркомании?
/ M. Revenco; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. :
C.E.-P. "Medicina", 2005. – 14, [1] p.; 20 cm.
F. f. de tit.
[05-1615]
- - 1. Narcomanie – Măsuri de protecţie.
613.83
1624. Revenco, Mircea
Narcomania şi adolescenţii : realităţile zilei de astăzi : Îndrumar pentru
adolescenţi, pedagogi şi părinţi / Mircea Revenco, Tatiana Prigoda, Valentin Oprea;
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : C.E.-P.
"Medicina", 2005. – 20 cm.
Partea 1-a. – 2005. – 24 p. – F. f. de tit. – [05-1614]
- - 1. Narcomanie – Măsuri de protecţie.
613.83
613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul
1625. Palancean, Ecaterina
Anatomia, fiziologia şi igiena copilului de vârstă şcolară mică : [pentru uzul
studenţilor] / Ecaterina Palancean, Andrei Ciocoi, Vasile Cecoi; Univ. Pedagogică
de Stat "Ion Creangă". Catedra "Teoria şi Metodica Ştiinţelor Reale şi Estetice". –
27
Octombrie 2005 ≡ October 2005

Ch. : UPS "Ion Creangă", 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 135, [1] p. : fig., tab.;
20 cm.
ISBN 9975-78-438-0
500 ex. – [05-1796]
- - 1. Sănătatea şi igiena copilului. 2. Igiena şi sănătatea copilului. 3. Copii.
613.95(075)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
1626. Calalb, Tatiana
Indicaţii metodice pentru lucrări de laborator şi lucrul independent la
botanica farmaceutică : (Pentru studenţii a. 1) / Tatiana Calalb; Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Fac. Farmacie. Catedra
Farmacognozie şi Botanică Farmaceutică. – Ch. : CEP "Medicina", 2005 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 249 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 249-250 (27 tit.)
ISBN 9975-67-99-7 (în cop.)
150 ex. – [05-1774]
- - 1. Botanică farmaceutică. 2. Substanţe vegetale – Farmacologie.
615.322+581.6(076.5)
1627. Idem în lb. rusă : Методические указания к лабораторным заня-
тиям и самостоятельной работе по фармацевтической ботанике : (для студен-
тов 1 курса). – Ch. : C.E.-P. "Medicina", 2005. – 274 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 273-274 (24 tit.)
ISBN 9975-907-96-2 (în cop.)
100 ex. – [05-1610]
615.322+581.6(076.5)
616 Patologie. Medicină clinică
1628. Fiziopatologie medicală : Culeg. de probleme situaţionale / Univ.
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"; alcăt. : V. Lutan, ...; sub
red. : Vasile Lutan. – Ch. : C.E.-P. "Medicina", 2005. – 197 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 196 (10 tit.)
ISBN 9975-907-73-3
500 ex. – [05-1608]
28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616(076.5)
1629. Vişnevschi, Anatol
Patologie : [man.] / Anatol Vişnevschi, Stela Todiraş, Angela Bîtcă; sub
red. : Vasile Lutan; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". –
Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2005. – 165 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 165 (9 tit.)
ISBN 9975-64-046-X
250 ex. – [05-1789]
- - 1. Fiziopatologie medicală.
616-092(075.8)
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
1630. "Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi
tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice", congr. naţ.
de ftiziopneumonologie (3; 2005; Chişinău). Al III-lea Congres Naţional de
Ftiziopneumonologie din Republica Moldova "Actualităţi în etiologia, patogenia,
profilaxia, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare
nespecifice", 27-28 oct. 2005 : Art., teze / red.-şef : S. Sofronie. – Ch. : S. n., 2005
(Tipogr. AŞM). – 362, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.
Antetit. : Min. Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Inst. Medico-Sanitară Publică,
Inst. de Ftiziopneumonologie "Chiril Draganiuc", Soc. Şt. de Ftiziopneumonologie
din Rep. Moldova – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 9975-62-147-3
350 ex. – [05-1636]
- - 1. Tuberculoză – Diagnostic – Tratament. 2. Patologii pulmonare –
Diagnostic – Tratament. 3. Ftiziopneumologie. 4. Boli – Tuberculoză.
616.24-002.5(082)=135.1=161.1
1631. Rolul pneumotubometriei în diagnosticul disfuncţiei tubei auditive
la pacienţii cu otită medie cronică supurată : Îndrumare metodică / Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Catedra Otorinolaringologie; aut. : Ion
Ababii, Alexandru Sandul, Oleg Losâi. – Ch. : C.E.-P. "Medicină", 2005. – 12 p. :
fig.; 20 cm.
[05-1621]
616.284-002(076.5)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
1632. Godoroja, Pavel
29
Octombrie 2005 ≡ October 2005

Pediatric dentistry : [pentru uzul studenţilor] / Pavel Godoroja, Aurelia


Spinei, Iurie Spinei; transl. from rom. : Pavel Godoroja, Olga Dulghieru. – Ch. :
C.E.-P. "Medicina", 2005. – 524 p. : fig., fig., color.; 20 cm.
Bibliogr. p. 513-516 (54 tit.)
În cop.
[05-1612]
- - 1. Stomatologie pediatrică (engl.).
616.31-053.2(075.8)
1633. Oineagra, Vasile
Morfologia şi fiziologia ocluziei dentare : Recomandări metodice / Vasile
Oineagra; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Catedra
Stomatologie ortopedică. – Ch. : C.E.-P. "Medicina", 2005. – 57 p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 55-56 (27 tit.). – F. f. de tit.
ISBN 9975-907-86-5
250 ex. – [05-1607]
616.31:612(076.5)
1634. Ojovan, Ala
Stomatologie şi performanţă în ritmul actualităţii : Catedra Stomatologie
Terapeutică FPM către jubileul de 60 ani ai USMF "Nicolae Testemiţanu" / Ala
Ojovan; red. şt. : Vasile Zagnat; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". Catedra Stomatologie Terapeutică FPM. – Ch. : S. n., 2005 (Bons
Offices). – 43, [1] p. : il.; 20 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Elab. şt. reprezentative p. 16-17. – Bibliogr. la
sfârşitul art.
ISBN 9975-928-79-X
[05-1674]
- - 1. Stomatologie terapeutică – Istorie.
616.31(091)
1635. Principii şi aspecte ale stomatologiei moderne : Culeg. de lucr. şt.
consacrată aniversării a 60 ani de la fondarea Centrului Stomatologic Mun. / IMSP
Centrul Stomatologic Mun.; comisia de ed. şi publ. : Ion Lupan (preş., red. şef.), ... –
Ch. : CEP UASM, 2005. – 96, [2] p. : fig., tab.; 29 cm.
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 9975-64-053-2
150 ex. – [05-1786]
- - 1. Stomatologie.
30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616.31(091)(082)=135.1=111=161.1
1636. Spânu, Anton
Unele aspecte în chirurgia ulcerului gastroduodenal : (Alocuţiune
aniversară) : 70 [ani de la naşterea profesorului univ. A. Spânu] / Anton Spânu;
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : C.E.-P.
"Medicina", 2005. – 58 p. : tab.; 21 cm. – (Savanţi-medici iluştri)
Tit. pe cop. : Anton Spânu. – Lista lucr. şt. publ. de profesorul univ. Anton
Spânu p. 28-48
200 ex. – [05-1622]
- - 1. Ulcer gastroduodental – Tratament chirurgical. 2. Spânu, Anton,
1935-..., chirurg.
616.342-089
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617.3 Ortopedie
1637. Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi
Reabilitare, 1945-2005 : 60 ani de activitate / Min. Sănătăţii şi Protecţiei Soc. al
Rep. Moldova, CREPOR. – Ch. : Iulian, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 40, [1]
p. : fotogr. color.; 29 cm.
F. f. de tit.
ISBN 9975-921-94-9
1 000 ex. – [05-1765]
- - 1. Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare
– Moldova – Istorie.
617.3(091)(084)
618 Ginecologie. Obstetrică
1638. Штемберг, М. И.
Минувших лет воспоминания : [врача гинеколога М. И. Штемберга] /
М. И. Штемберг. – 2-е изд. – Ch. : Reclama, 2005. – 206 p. : il., fotogr., fotogr.
color., [1] f. portr., [16] p. il., fotogr., fotogr. color.; 21 cm.
Text parţial : lb. rom., engl. – Bibliogr. în text
ISBN 9975-937-48-9
200 ex. – [05-1728]
- - 1. Ginecologie (rus.). 2. Obstetrică (rus.).
618.1/.2(092)

31
Octombrie 2005 ≡ October 2005

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
1639. Energetica Moldovei – 2005, conf. int. (2005; Chişinău).
Conferinţa Internaţională "Energetica Moldovei – 2005 = Energy of Moldova – 2005
= Энергетика Молдовы – 2005", 21-24 sept. 2005, Chişinău : Rapoarte / col. red. :
Postolatii V. M., ... – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. AŞM). – 756 p. : fig., il., tab.; 29 cm.
Antetit. : Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Energetică, Min. Ind. şi
Infrastructurii al Rep. Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul
art.
ISBN 9975-62-145-7 (în cop.)
350 ex. – [06-1639]
- - 1. Energetica Moldovei. 2. Centrale energetice – Moldova.
620.9(478)(082)=135.1=111=161.1
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.1 Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare
(maşini) cu abur. Cazane de abur
1640. Vârlan, Pavel
Instalaţii de încălzire : Îndrumar metodic privind elab. lucr. de curs / Univ.
Teh. a Moldovei. Fac. Urbanistică şi arhitectură. Catedra Alimentare cu căldură şi
gaze, ventilare; alcăt. : Pavel Vârlan; red. resp. : Constantin Ţurlea. – Ch. : UTM,
2005. – 65 p. : des., tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor
150 ex. – [05-1706]
621.18(076.5)
621.3 Electrotehnică
1641. Cehovschii, Iurii
Analog and Digital Integrated Circuits. The Brief Table of Analogues =
Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы. Краткая таблица
аналогов : Справочник / Iurii Cehovschii. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Multicolor").
– 287 p. : tab.; 29 cm.
ISBN 9975-9566-1-0
300 ex. – [05-1605]
- - 1. Radiotehnică – Îndrumare (engl.).

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

621.396(035)
621.9 Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese
1642. Scule aşchietoare : indicaţii metodice / Univ. Teh. a Moldovei. Fac.
Inginerie şi Management în Construcţii de Maşini. Catedra Maşini şi Sisteme de
Producţie; elab. : Arcadie Nistrean; red. resp. : Petru Stoicev. – Ch. : UTM, 2005. –
62 p. : fig., tab.; 20 cm.
100 ex. – [05-1697]
621.9(076.5)
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

1643. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice :


Materialele simpoz. şt. int. "Realizări şi perspective în horticultură, viticultură şi
silvicultură" dedicat aniversării a 40 ani de la fondarea Fac. de Econ. / Univ. Agrară
de Stat din Moldova; red.-şef : Gh. Cimpoieş; ref. şt. : V. Babuc, ... – Ch. : Centrul
Ed. al UASM, 2005. – 27 cm.
Vol. 14 : Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor. – 2005.
– 496 p. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-64-
061-3 : 150 ex. – [05-1795]
- - 1. Horticultură. 2. Viticultură. 3. Silvicultură. 4. Protecţia plantelor.
63+378.4(478)=135.1=111=161.1
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
1644. Cerbari, Valerian
Ştiinţa solului (pedologia) – în ajutor fermierilor / Valerian Cerbari,
Ecaterina Kuharuk; Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare al Rep. Moldova, Acad. de
Şt. a Rep. Moldova, Inst. de Cercet. pentru Pedologie şi Agrochimie "N. Dimo",
ONG "Ecostrategii". – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. UASM). – 63, [1] p. : fig., fotogr.,
tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 64 (18 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Centrului Regional de
Mediu REC – Moldova, Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale
ISBN 9975-9908-0-0
1 000 ex. – [05-1647]
- - 1. Pedologie. 2. Ştiinţa solului.
631.4

33
Octombrie 2005 ≡ October 2005

1645. "Protecţia solului", conf. rep. şt.-practică (2005; Chişinău).


Lucrările conferinţei republicane ştiinţifico-practice "Protecţia solului", 7 apr. 2005 /
red. resp. : Serafim Andrieş. – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 165, [3] p.
: il., fig., tab.; 20 cm.
Antetit. : Acad. de Şt. a Moldovei, Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare al
Rep. Moldova, Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale, ... – Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 9975-72-160-5
500 ex. – [05-1718]
- - 1. Protecţia solului. 2. Pedologie.
631.4(082)
631.5 Lucrări agricole
1646. Scorpan, Vasile
Dicţionar de termeni biotehnologici / Vasile Scorpan, Angela Lozan;
Fondul Global de Mediu (GEF), Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP),
Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale. – Ch. : S. n., 2005 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 181, [3] p.; 20 cm.
Apare cu suportul financ. al Proiectului GEF-UNEP
ISBN 9975-78-420-8
500 ex. – [05-1763]
- - 1. Biotehnologii – Dicţionare. 2. Dicţionar de termeni biotehnologici.
631.52/.53+575(038)

631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole


1647. Gavriliţă, Andrei
Irigarea livezilor şi viţei de vie / Andrei Gavriliţă, Tudor Popovici; cop. :
Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 43, [1] p. : tab., [8] p.
fig. color.; 20 cm.
ISBN 9975-926-61-4
2 000 ex. – [05-1740]
- - 1. Irigarea livezilor şi viţei de vie. 2. Livezi – Irigare. 3. Viţă de vie –
Irigare.
631.67:634
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
1648. Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor
agricole pentru luna ... anul ... şi recomandări de combatere a lor = Прогноз
34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

распространения главнейших вредителей и болезней сельскохозяйственных


культур в июле 2005 года и рекомендации по борьбе с сорняками / Min.
Agriculturii şi Ind. Alimentare al Rep. Moldova. Inspectoratul de Stat Rep. pentru
Protecţia Plantelor. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Reclama" SA). – 20 cm.
...iulie 2005. – 2005. – 47 p. : tab., [8] p. : il. color., tab. – Text paral. : lb.
rom., rusă. – [05-1746]
- - 1. Boli – Plante agricole. 2. Plante agricole – Boli – Combatere.
632.914(478)(083.13)=135.1=161.1
1649. Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor
agricole pentru perioada ... anul ... şi recomandări de combatere a lor = Прогноз
распространения главнейших вредителей и болезней сельскохозяйственных
культур на осенний период 2005 года и рекомендации по борьбе с ними / Min.
Agriculturii şi Ind. Alimentare al Rep. Moldova, Inspectoratul de Stat Rep. pentru
Protecţia Plantelor. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Reclama" SA). – 20 cm.
...toamnă 2005. – 2005. – 36, [3] p. : tab., [6] p. il. color. – Text paral. : lb.
rom., rusă. – F. f. de tit. – [05-1748]
- - 1. Plante agricole – Boli – Combatere. 2. Boli – Plante agricole –
Combatere.
632.914(478)(083.13)=135.1=161.1
633/635 Horticultură
1650. Jamba, Afinoghent
Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor agricole / Afinoghent Jamba;
Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2005. – 205, [1] p. :
fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 195-199 (81 tit.)
ISBN 9975-64-049-4
200 ex. – [05-1790]
- - 1. Produse horticole – Prelucrare – Păstrare. 2. Tehnologia păstrării
produselor horticole.
633/635:631.563
1651. Metode de diagnosticare a rezistenţei ecologice a plantelor /
Anastasia Ştefârţă, Lilia Brânza, Svetlana Buceaceaia, …; red. şt. : Gheorghe
Şişcanu; Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. de Fiziologie a Plantelor. – Ch. : Centrul Ed.
al UASM, 2005. – 78, [2] p. : fig., fig., color., tab.; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 54-76 (239 tit.)

35
Octombrie 2005 ≡ October 2005

ISBN 9975-64-050-8
100 ex. – [05-1791]
- - 1. Plante – Rezistenţă ecologică – Metode.
633/635+632.11
634 Horticultură în general
1652. "Cercetări în pomicultură : Realizări, probleme şi perspective",
conf. şt.-practică int.(2005; Chişinău). Cercetări în pomicultură : Realizări,
probleme şi perspective : Culeg. de lucrări şt., 27-28 oct. 2005, Chişinău / col. red.
: Mihail Rapcea (red.-şef), ... – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. AŞM). – 21 cm.
Vol. 4. – 2005. – 408 p. : fig., tab. – Antetit. : Min. Agriculturii şi Ind.
Alimentare al Rep. Moldova, Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Cercet. pentru
Pomicultură. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez. : lb. rom., engl. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – ISBN 9975-62-146-5 : 500 ex. – [05-1637]
- - 1. Pomicultură.
634:061.61(082)=135.1=111=161.1
1653. Масюкова, О. В.
Методы исследований плодовых растений при изучении и выведении
сортов / О. В. Масюкова, В. Ф. Букарчук; НИИ плодоводства. – К. : Б. и., 2005. –
(Tipogr. AŞM). – 44 p. : scheme, tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 43-44 (6 tit.)
ISBN 9975-62-144-9
300 ex. – [05-1634]
- - 1. Horticultură – Selecţie – Metode (rus.).
634:631.527
65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
651 Organizarea şi practica muncii de birou
1654. Ghidul funcţionarului public : corespondenţa şi teh. secretariatului /
Centrul Naţ. de Terminologie; alcăt. : Inga Druţă, ... – Ed. a 6-a, compl. şi revăz. –
Ch. : Centrul Naţ. de Terminologie, 2005 (Tipogr. AŞM). – 100 p. : tab.; 20 cm.
ISBN 9975-9729-5-0
1 000 ex. – [05-1673]
- - 1. Corespondenţă şi tehnica secretariatului – Administraţie publică –
Ghiduri. 2. Tehnica secretariatului şi corespondenţa – Administraţie publică –
Ghiduri.
651.4/.9(036)
36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
1655. Planuri şi programe privind instruirea şi reciclarea conducătorilor de
automobile / Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova; comisia de
lucru : Vasile Onceanu, ...; coord. ed. : Mihai Hasan. – Ch. : CCRE "Presa", 2005
(Tipogr. "Sirius"). – 160 p. : tab.; 24 cm.
ISBN 9975-9883-2-6
1500 ex. – [051752]
656.1(083.9)
1656. Rusu, Boris
Transporturi internaţionale rutiere : Autorizaţii şi taxe / Boris Rusu, Serghei
Taran; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunic, Col. de Transporturi din
Chişinău. – Ch. : Evrica, 2005 (Tipogr. AŞM). – 79, [1] p. : tab.; 30 cm. – (Ser.
Inginerie, Transporturi şi Logistică)
Bibliogr. p. 79 (14 tit.)
ISBN 9975-942-88-1
500 ex. – [05-1638]
- - 1. Transporturi internaţionale rutiere.
656.1.03(100)(075)
656.6 Transport pe apă, transport naval
1657. Alici, Alexandru
Dicţionar rus-român de transporturi pe apă = Русско-румынский словарь
по водному транспорту / Alexandru Alici. – Ch. : Î. I. "Angela Levinţa", 2005
(Tipogr. "Elena V. I."). – 105, [7] p.; 16 cm.
Bibliogr. p. 106 (6 tit.)
ISBN 9975-9877-6-1
300 ex. – [05-1784]
- - 1. Dicţionar de transporturi pe apă. 2. Transport pe apă – Dicţionare.
656.6(038)=161.1=135.1
656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor
1658. Ciobanu, Constantin
Retrospectivă poştal-filatelică / Constantin Ciobanu, Maria Godorozea;
Asoc. Filateliştilor, Maximafiliştilor şi Cartofiliştilor din Rep. Moldova. – Ch. :
Gunivas, 2005 (Tipogr. "Prag-3"). – 24 cm.

37
Octombrie 2005 ≡ October 2005

Vol. I : Basarabia. Perioada prefilatelică. – 2005. – 95 p. : fig. – Bibliogr. în


note p. 91-94 (131 tit.). – ISBN 9975-908-44-6 : 500 ex. – [05-1604]
- - 1. Poşta Basarabia, perioada prefilatelică – Istorie.
656.8(478)(091)
657 Contabilitate
1659. Contabilitatea la întreprinderile complexului agro-alimentar : Man.
pentru spec. 1806 "Contabilitate" / Alexandru Frecăuţeanu, Igor Balan, Ion Spânu,
Vadim Cojocari. – Ch. : UASM, 2005. – 297, [1] p. : tab.; 26 cm.
Bibliogr. p. 284 (13 tit.)
ISBN 9975-64-052-4
500 ex. – [05-1785]
- - 1. Contabilitate – Sectorul agro-alimentar.
657.1:338.43(075.8)
1660. Frecăuţeanu, Alexandru
Contabilitatea activităţii întreprinderilor prelucrătoare ale complexului agro-
alimentar / Alexandru Frecăuţanu, Andrei Mălai, Igor Balan. – Ch. : Centrul Ed. al
UASM, 2005. – 233, [3] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 225-229 (63 tit.)
ISBN 9975-64-055-9
100 ex. – [05-1797]
- - 1. Contabilitate – Sectorul agro-alimentar.
657.1:338.43(075.8)
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
1661. Промышленный менеджмент : Сб. задач / Техн. ун-т Молдо-
вы. Фак. энергет. Каф. теплотехн. и менеджмента в энергетике; сост. : Иван
Красовский; отв. ред. : Демьян Ушанлы. – Ch. : UTM, 2005. – 86 p. : des., tab.;
20 cm.
Bibliogr. p. 86 (9 tit.)
200 ex. – [05-1707]
658.012.4(076.5)
659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul
1662. Теория передачи информации : учеб.-метод. пособие / Техн.
ун-т Молдовы. Фак. Радиоэлектроники и телекоммуникаций. Каф. Оптоэлек-
трон. Системы; сост. : И. Кицул, …; отв. ред. : И. Кицул. – К. : UTM, 2005. – 20
cm.
38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ч. 1. – 2005. – 92 p. : des., tab. – Bibliogr. p. 84 (6 tit.). – 100 ex. – [05-


1702]
659.2:621.38(075.8)
1663. Ч. 2. – 2005. – 36 p. : des. – Bibliogr. p. 36 (6 tit.). – 100 ex. – [05-
1703]
659.2:621.38(075.8)
1664. Ч. 3. – 2005. – 55 p. : des. – Bibliogr. p. 54-55 (25 tit.). – 100 ex. –
[05-1704]
659.2:621.38(075.8)
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
666 Industria sticlei. Ceramică. Ciment şi beton
1665. SA "Beton armat" = Заводу ЖБИ и КПД Nr 4 50 лет : Ist. fabricii
în amintiri şi poze / сост. : Ольга Постолаке. – Ch. : Iulian, 2005 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 132 p. : il., il. color.; 20 cm.
Text : lb. rusă
ISBN 9975-922-94-5
[05-1680]
- - 1. Societatea pe Acţiuni "Beton armat" – Chişinău – Istorie – Biografii.
666.98(478-25)(091)(092)
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
741/744 Desen
1666. Grafică inginerească : Exerciţii şi probleme grafice pentru lucrul
individual al studenţilor / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Geometrie Descriptivă şi
Desen; alcăt. : Tudor Pleşcan, ...; red. resp. : Tudor Pleşcan. – Ch. : UTM, 2005. –
55 : des.; 27 cm.
F. f. de tit.
250 ex. – [05-1709]
744.42(076.5)
1667. Probleme şi exerciţii în grafica inginerească / Univ. Teh. a
Moldovei. Catedra de Geometrie Descriptivă şi Desen; alcăt. : Iurie Căpăţână, ...;
red. resp. : Iurie Căpăţână. – Ch. : UTM, 2005. – 27 cm.

39
Octombrie 2005 ≡ October 2005

Partea 1-a. – 2005. – 66 p. : des. – F. f. de tit. – Bibliogr. p. 1 (6 tit.). – 300


ex. – [05-1710]
744.42(076.5)
78 MUZICĂ
1668. Manea-Cernei, Eugenia
Lângă rugurile Toamnei... : Cerească-i dragostea dintâi : Culeg. de
cântece pe versurile poeţilor români / melodii : Eugenia Manea-Cernei; coord., il.,
concepţia graf. : Ana Manole; red. muz., postfaţă : Andrei Tamazlâcaru; notogr. :
Ludmila Paciulia, Anatol Rudei; cop. : Nicolae Sârbu; Uniunea Muzicienilor din Rep.
Moldova. – Ch. : Tipogr. "Reclama", 2005. – 158, [1] p. : n. muz.; 21 cm.
Ind. de aut. p. 146.
ISBN 9975-937-40-3
1000 ex. – [05-1723]
784(082)+821.135.1(478)-192
1669. Osoianu, Iulia
Din pământ, din iarbă verde... : Popasuri instrumentale : Instrumente muz.
tipice folclorului / Iulia Osoianu, Valentina Osoianu; concepţie graf. : Ana Manole;
postfaţă : Tudor Colac; cop. : Nicolae Sârbu. – Ch. : Reclama, 2005. – 78, [2] p. : il.,
n. muz.; 22 cm. – (Col. "Rămurele")
ISBN 9975-937-50-0
3 000 ex. – [05-1730]
- - 1. Instrumente muzicale tipice folclorului.
78.022
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică
1670. Caranfil, Ninela
Tăcerea de până la cuvânt : [despre viaţa şi activitatea actriţei N. Caranfil]
/ Ninela Caranfil; proiectul şi realizarea : Vlad Ciubucciu. – Ch. : Iulian, 2004. – 463,
[1] p. : il., fotogr.; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al dlui A. Josanu
ISBN 9975-922-81-3
500 ex. – [05-1641]
- - 1. Teatrul moldovenesc. 2. Caranfil, Ninela, 1947-..., actriţă.
792.071.2.028+929 Caranfil

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
1671. Burbulea, Ion
English = Limba engleză : course for students of Agricultural Engineering
and Automobile Transportation / Ion Burbulea, Dumitru Novorojdin; sub red. :
Valentin Cijacovschi; Moldova State Agrarian Univ. Chair of Modern Languages. –
Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2005. – 223, [1] p. : fig., tab.; 20 cm.
Texte : lb. rom., engl., rusă
ISBN 9975-64-045-1
100 ex. – [05-1793]
- - 1. Limba engleză – Limbaj tehnic.
811.111:62(075.8)
1672. Iordanov, M.
English for architects and builders : Methodical elab. / M. Iordanov, S.
Griţcu; red. resp. : Ludmila Ciumac; Tech. Univ. of Moldova. Modern Languages
Dep. – Ch. : UTM, 2005. – 235 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 235 (10 tit.)
250 ex. – [05-1698]
811.111:72(076.6)
811.133.1 Limba franceză
1673. Bujor, Ala
Dictionnaire français-roumain. Au carrefour de la signification difficultès de
traduction = La răscrucea semnificaţiei dificultăţi de traducere / Ala Bujor. – Ch. :
Epigraf, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 397, [3] p.; 21 cm.
ISBN 9975-924-68-9 (în cop.)
1 000 ex. – [05-1769]
- - 1. Limbă franceză – Dicţionare. 2. Dicţionar francez-român.
811.133.1'374=135.1
1674. Le français : Élaboration pour les débutants / Univ. Teh. a Moldovei.
Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică. Catedra Informatică şi Limbi
Moderne Aplicate; elab. : Olga Severin, ... – Ch . : UTM, 2005. – 97 p.; 20 cm.
200 ex. – [05-1705]
41
Octombrie 2005 ≡ October 2005

811.133.1(075)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.112.2 Literatură germană
1675. Baraniuc, Boris
Texte für hauslektüre : Lesebuch / Boris Baraniuc, Oxana Cojocari, Ninel
Gheţu; Univ. Teh. a Moldovei. – Ch. : UTM, 2005. – 226 p.; 20 cm.
ISBN 9975-9888-2-2
200 ex. – [05-1693]
821.112.2-82
1676. Goethe, Johann Wolfgang
Suferinţele tânărului Werther : [roman] / Johann Wolfgang Goethe; trad. :
Alexandru Philippide; cop. : Vitalie Ciobanu. – Ed. a 3-a. – Ch. : Cartier, 2005 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrală"). – 143, [1] p.; 21 cm. – (Col. Cartier clasic / coord. : Liliana
Lupaşcu)
Tit. orig. : Die leiden des jungen Werhers
ISBN 9975-79-357-6 (în cop.)
1 000 ex. – [05-1760]
821.112.2-3 Goethe
821.133.1 Literatură franceză
1677. Perro, Bryan
Amos Daragon, amurgul zeilor : [roman pentru copii] / Bryan Perro; trad.
din fr. : Doina Ioanid; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2005 (Combinatul
Poligr.). – 240 p.; 20 cm. – (Col. "Verde" / coord. Victoria Dumitraşcu)
Tit. orig. : Amos Daragon, le crépuscule des dieux
ISBN 9975-79-379-7
1 200 ex. – [05-1750]
821.133.1(71)-3-93 Perro
1678. Sthendal
Roşu şi negru : [roman] / Sthendal; trad. : Arghentina Cupcea-Josu; cop. :
Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – Ch. : Cartier, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
712, [8] p.; 20 cm. – (Col. Cartier clasic / coord. : Liliana Lupaşcu)
Numele adevărat al aut. : Henri Beyle. – Tit. orig. : Le rouge et le noir
42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 9975-79-237-5 (în cop.)


1 500 ex. – [05-1757]
821.133.1-31 Sthendal
821.135.1 Literatură română
1679. Dinescu, Mircea
Opera poetică : [în 2 vol.] / Mircea Dinescu; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. :
Cartier, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 17 cm. – (Col. "Poesis" / coord. : Em.
Galaicu-Păun). – ISBN 9975-79-362-2. – Apare într-o învelitoare comună
Vol. 1. – 2005. – 191, [9] p. – ISBN 9975-79-363-0 (în cop.) : 1500 ex. –
[05-1770]
821.135.1-1 Dinescu
1680. Vol. 2. – 2005. – 191 p. – ISBN 9975-79-364-9 (în cop.) : 1 500 ex.
– [05-1771]
821.135.1-1 Dinescu
821.135.1.09 Critică şi istorie literară
1681. Mămăligă, Dumitru
Eminescu şi Veronica : Poveste de dragoste / Dumitru Mămăligă; cop. : Ia
Oliinâk. – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 82 p. : il.; 20 cm.
Bibliogr. p. 82 (7 tit.)
ISBN 9975-926-81-9
2 000 ex. – [05-1720]
- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare.
821.135.1.09
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
1682. Afanasiu, Sergiu
Abeceluş : [poezii pentru copii] / Sergiu Afanasiu; il. : Violeta Diordiev,
Radu Diordiev. – Ch. : S.A. "Cartea", 2004 (Combinatul Poligr.). – [23] p. : il. color.,
n. muz.; 26 cm.
ISBN 9975-9707-7-X
5 000 ex. – [05-1643]
821.135.1(478)-1-93 Afanasiu
1683. Anghel-Ţurcan, Maria
Poezia vieţii mele / Maria Anghel-Ţurcan. – Ch. : Graficart, 2005. – 62, [2]
p.; 20 cm.

43
Octombrie 2005 ≡ October 2005

ISBN 9975-9808-4-8
200 ex. – [05-1660]
821.135.1(478)-1 Anghel-Ţurcan
1684. Badicu, Iurie
Avânt din labirint : Poezii / Iurie Badicu; text : Manole Neagu; cop. :
Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 55, [1] p. : il.; 20 cm.
ISBN 9975-926-85-1
500 ex. – [05-1736]
821.135.1(478)-1 Badicu
1685. Bolduma, Ion
Să nu uitaţi de mine : [versuri] / Ion Bolduma. – Ch. : Lumina, 2005
(Tipogr. "Reclama"). – 87 p.; 20 cm.
ISBN 9975-65-219-0
1500 ex. – [05-1738]
821.135.1(478)-1 Bolduma
1686. Dascăl, Valeria
Antisomn : [povestire] / Valeria Dascăl; cop. : Iaroslav Oliinâk. – Ch. :
Pontos, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 63, [1] p.; 16 cm.
ISBN 9975-926-98-3
500 ex. – [05-1743]
821.135.1(478)-3 Dascăl
1687. Frunză, Eugenia
Întrebam ce este dorul : [versuri] / Eugenia Frunză; pref. : Marcela
Mardare; cop. : Iaroslav Oliinâk; des. : Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2005
(Tipogr. "Reclama") . – 167 p. : des.; 20 cm
ISBN 9975-926-96-7
1000 ex. – [05-1739]
821.135.1(478)-1 Frunză
1688. Găină, Ion
Litera latină : (ABC-ul tânărului creator) / Ion Găină; realizare graf. :
Rodica Borzin. – Ch. : Bons Offices, 2005. – 88 p.; 21 cm. – (Col. "Lacrima luminii ";
2)
Apare cu sprijinul financ. al dlor : Eugen Pâslaru, Ennio Colasanti
ISBN 9975-928-75-7
1000 ex. – [05-1690]
44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1(478)-93 Găină
1689. Mangu-Breguţă, Elena
Dumnezeu, Eu, Viaţa şi gândurile mele... = Dio, Io, Vita e miei pensieri... =
Бог, Я, Жизнь и мои мысли : [versuri] / Elena Mangu-Breguţă; cop. : Tatiana
Varvariuc. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Reclama"). – (Col. "Poesis" / col. iniţiată şi
îngrijită de Ana Manole)
Vol. 1. – 2005. – 250, [1] p. : il. – Text paral. : lb. rom., it., rusă. – ISBN
9975-937-44-6 : 500 ex. – [05-1731]
821.135.1(478)-141=131.1=161.1 Mangu-Breguţă
1690. Martin-Alexeev, Loghin
De toa(n)te pentru to(n)ţi : [versuri] / Loghin Martin-Alexeev; graf. :
Margareta Chiţcatâi. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 155, [1] p. : il.; 20
cm.
ISBN 9975-937-45-4
500 ex. – [05-1721]
821.135.1(478)-1 Martin-Alexeev
1691. Mânăscurtă, Ioan
Marea Vânătoare : [povestiri] / Ioan Mânăscurtă; cop., des. : Dorian
Conea. – Ch. : Princeps, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 591, [1] p.; 20 cm.
ISBN 9975-9660-7-1
1 500 ex. – [05-1768]
821.135.1(478)-3 Mânăscurtă
1692. Panovici, Ana
Test de suflet : versuri / Ana Panovici; selecţ. : Raisa Plăieşu; graf. : Ana
Panovici. – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2005. – 48 p. : il.; 20 cm.
ISBN 9975-64-051-6
500 ex. – [05-1792]
821.135.1(478)-1 Panovici
1693. Partole, Claudia
Învaţă de la toate... : Câteva lecţii de citire a naturii : pentru mici şi pentru
mari / Claudia Partole; pict. : Nona Mândrescu. – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr.
"Reclama"). – 100, [3] p. : des.; 24 cm.
Apare cu susţinerea financ. a REC Moldova din sursele Comisiei
Europene
ISBN 9975-926-97-5
45
Octombrie 2005 ≡ October 2005

1 000 ex. – [05-1741]


821.135.1(478)-93 Partole
1694. Partole, Claudia
O plută aşteaptă... : [piesă pentru teatrul de păpuşi] / Claudia Partole; pict.
: Violeta Gheorghiu, Radu Gheorghiu. – Ch. : Univers Pedagogic, 2005 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 23, [1] p. : il.; 24 cm.
ISBN 9975-9860-9-9
3 000 ex. – [05-1761]
821.135.1(478)-2 Partole
1695. Partole, Claudia
Şi la mare vine Dumnezeu : [versuri pentru copii] / Claudia Partole; pict. :
Violeta Gheorghiu, Radu Gheorghiu. – Ch. : Univers Pedagogic, 2005 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 51, [1] p. : il. color.; 24 cm.
ISBN 9975-78-422-4
3 000 ex. – [05-1762]
821.135.1(478)-1-93 Partole
1696. Popa, Andreea-Florentina
Visăm o amăgire : Versuri / Andreea-Florentina Popa; pict. : Dominic
Cernea; pref. : Tudor Palladi; cop. : Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr.
"Reclama"). – 78, [2] p. : il.; 20 cm.
ISBN 9975-926-79-7
500 ex. – [05-1737]
821.135.1(478)-1 Popa
1697. Roşca, Valentin
Elementul meu : [versuri] / Valentin Roşca; cop. : Igor Hmelniţchi. – Ch. :
Lumina, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 199, [1] p.; 19 cm.
ISBN 9975-65-215-8
1500 ex. – [05-1732]
821.135.1(478)-1 Roşca
1698. Savin, Tatiana
Dezleagă-mi lacrima : Poezii. Memorialistică. Eseuri / Tatiana Savin; pref. :
Nicolae Rusu; cop. : Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr. "Reclama"). –
71, [1] p. : fotogr.; 20 cm.
ISBN 9975-926-93-2
500 ex. – [05-1742]
46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1(478)-1 Savin
1699. Sonograf aniversar : 75 [ani Radio Moldova] / IPNA Compania
"Teleradio-Moldova"; coord. ed. : Galina Furdui; cop. : Ia. Oliinâk; il. : Iurie
Braşoveanu. – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 208 p. : il., fotogr., n.
muz.; 20 cm.
Texte : lb. rom., rusă
ISBN 9975-72-176-1
500 ex. – [05-1733]
821.135.1(478)-82:654.195.6
1700. Stere, Constantin
Merele, harbujii şi albinele : [nuvele] / Constantin Stere; adapt. de Ion
Druţă; cop., des. : Vlad Tudose-Ungureanu. – Ch. : Cartea Moldovei, 2005 (Tipogr.
"Universul"). – 25, [3] p. : il.; 24 cm.
ISBN 9975-60-196-0
1 500 ex. – [05-1781]
821.135.1(478)-32 Stere
1701. Stoica, Valentina
Jurnalul unei actriţe : Roman / Valentina Stoica; cop. : Ia. Oliinâk. – Ch. :
Pontos, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 166 p.; 20 cm.
ISBN 9975-926-99-1
1 000 ex. – [05-1724]
821.135.1(478)-31 Stoica
1702. Ştirbu, Titus
Vai, ce litere ghiduşe! : [versuri pentru copii] / Titus Ştirbu; pict. : Petru
Gheţoi. – Ed. a 2-a. – Ch. : Universul, 2005. – [16] p. : il.; 25 cm.
ISBN 9975-9556-6-5 (trecut eronat pe carte)
[05-1716]
821.135.1(478)-1-93 Ştirbu
1703. Tăzlăuanu, Valentina
Discursuri paralele : Eseuri / Valentina Tăzlăuanu; cop. : Mihai Bacinschi.
– Ch. : Arc, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 214 p.; 20 cm.
ISBN 9975-61-394-2
[05-1764]
821.135.1(478)-4 Tăzlăuanu
1704. Zbârciog, Vlad
47
Octombrie 2005 ≡ October 2005

Starea de cer : [poezii] / Vlad Zbârciog; cop. : Iaroslav Oliinâk. – Ch. :


Pontos, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 155, [4] p.; 20 cm.
ISBN 9975-926-92-4
500 ex. – [05-1726]
821.135.1(478)-1 Zbârciog
1705. Друцэ, Ион
Ужин у товарища Сталина : Драмат. эпос / Ион Друцэ. – Ch. :
Universul, 2005. – 48 p.; 20 cm.
ISBN 9975-944-93-0
1 000 ex. – [05-1661]
821.135.1(478)-2 Druţă
821.14 Literatură greacă (elenă)
1706. Orfeu
Imnuri / Orfeu; în lb. rom. : Mihai Dumitru Ciubotaru. – Ch. : Soc. Culturală
"Albina Românească", 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 127 p.; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Soc. pe Acţiuni "Incorgaz"
ISBN 9975-9570-9-9
1000 ex. – [05-1745]
821.14'02-141
1707. Завитсанос, Периклис
Вливается прошлое в настоящее : [стихи] / Периклис Завитсанос;
пер. : Евгений Новичихин; ил. : Влад Афанасиу. – Ch. : S. n., 2005 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 103, [1] p. : il. color.; 27 cm.
ISBN 9975-78-433-X (în cop.)
1 000 ex. – [05-1779]
821.14'06-1 Завитсанос
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
1708. Домбровская, Эля
Букет переживаний Пресвятой Богородице, или Грусть садов Эдема :
(пастораль, две части) / Эля Домбровская; худож. : Я. Олийнык. – Ch. : Pontos,
2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 336 p. : il.; 21 cm.
Numele adevărat al aut. : Эля Николаевна Кулак
ISBN 9975-72-155-9
500 ex. – [05-1759]
821.161.1(478)-1 Домбровская

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1709. Пагын, Сергей


Прогулка в ноябре : [стихи] / Сергей Пагын. – Ch. : Inessa, 2005
(Tipogr. AŞM). – 104 p.; 17 cm.
Изд. при фин. поддержке Конгр. рус. общин Респ. Молдова,
Примэрии г. Кишинева, Кишин. общины россиян, …
ISBN 9975-933-13-0
[05-1640]
821.161.1(478)-1 Пагын
1710. Рудягина, Олеся
Река и птицы : [стихи] / Олеся Рудягина; худож. : С. Сулин. – К. :
Инесса, 2005 (Тип. Акад. наук РМ). – 127, [1] p. : il.; 21 cm.
ISBN 9975-933-15-7
1 000 ex. – [05-1782]
821.161.1(478)-1 Рудягина
1711. Цеслюк, Владимир
Маленькие сценарии для любительского кино : Повесть (отрывок) /
Владимир Цеслюк; худож. : Н. Абрамов. – Ch. : Inessa, 2005 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 151, [1] p. : il.; 17 cm.
Изд. при фин. поддержке Конгр. рус. общин Респ. Молдова,
Примэрии г. Кишинева, Кишин. общины россиян, …
ISBN 9975-933-14-9
500 ex. – [05-1633]
821.161.1(478)-3 Цеслюк
1712. Цуркан, Галина
Бабье счастье : Рассказы / Галина Цуркан. – Ch. : Reclama, 2005. –
114, [1] p.; 20 cm.
ISBN 9975-937-46-2
[05-1735]
821.161.1(478)-3 Цуркан
1713. Чиркова, Ольга
Чудо : ироническая проза / Ольга Чиркова; худож. : Никас Сафронов.
– Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Sirius"). – 170, [2] p. : il. color.; 20 cm.
Спонсоры : Никас Сафронов, Петр Тишаков, Сергей Чирков
ISBN 9975-9833-4-0
500 ex. – [05-1755]

49
Octombrie 2005 ≡ October 2005

821.161.1(478)-3 Чиркова
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne
1714. Roşcovan, Dumitru
Caleidoscop geografic, ecologic, literar / Dumitru Roşcovan, Serafima
Roşcovan, Isidor Doctoreanu. – Ch. : Prometeu, 2005 (Tipogr. "Prag-3"). – 215 p. :
h., fig., tab.; 20 cm.
ISBN 9975-919-51-0
3 000 ex. – [05-1603]
913+502/504(035)
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
1715. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Analele
Universităţii Libere Internaţionale din Moldova / Univ. Liberă Int. din Moldova; dir.
publ. : Andrei Galben; coord. şt. : Gheorghe Postică. – Ch. : ULIM, 2004. – 29 cm.
Anul 2004, Vol 2 : Istorie / red. resp : Virgiliu Bârlădeanu. – 2004. – 107 p.
– Texte : lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN
9975-934-21-8. – [05-1653]
- - 1. Istorie.
94:378.4(478)(082)=135.1=111=133.1
94(100) Istorie universală
1716. Atlas de istorie universală şi a românilor / întocmit de Emil
Dragnev, Demir Dragnev. – Ch. : Civitas, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 112 p.
: h., il. color.; 30 cm.
Bibliogr. p. 112
ISBN 9975-912-44-3
3 000 ex. – [05-1601]
- - 1. Istorie universală – Atlase. 2. Istoria românilor – Atlase.
94(100)+94(=135.1)(084.4)
1717. Caşu, Igor

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Istoria universală : Lumea în epoca contemporană, 1918-2005 : Man.


pentru cl. a 9-a / Igor Caşu; aparat metodic : Valentina Olaru, Tatiana Mistreanu. –
Ch. : Civitas, 2005 (Tipogr. "Prag-3"). – 127, [2] p. : h. color., il.; 26 cm.
Bibliogr. p. 128
ISBN 9975-912-45-1
[05-1602]
- - 1. Istorie universală.
94(100)"1918-2005"(075.3)
1718. Dragnev, Emil
Istoria universală : Epoca antică şi medievală : Man. pentru cl. a 10-a de
liceu / Emil Dragnev, Virgil Pâslariuc, Corneliu Popovici; comisia de evaluare :
Vasile Vasilos, ... – Ch. : Civitas, 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 200 p. : h.,
fig.; 29 cm.
Bibliogr. p. 200
ISBN 9975-936-99-7
[05-1606]
- - 1. Istorie universală.
94(100)"0/16"(075.3)
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
1719. Cartea Memoriei : Cat. al victimelor totalitarismului comunist /
Muzeul Naţ. de Ist. a Moldovei; coord. şi red. şt. : Elena Postică. – Ch. : Î.E.-P.
"Ştiinţa", 2005 (Combinatul Poligr.). – 26 cm.
Vol. 4. – 2005. – 438, [1] p. : fotogr., h. – Apare cu sprijinul financ. al
Fundaţiei Soros Moldova. – ISBN 9975-67-475-5 (în cop.). – [05-1654]
- - 1. Victive ale totalitarismului comunist, 1931-1953 – Liste.
94(478):94(100)"1931/1953"(092)(083.81)
1720. Trofăilă, Vasile
Glia din Valea Tigheciului : Creionări la portretul ist. şi soc.-econ. al
satelor Hănăseni, Pleşeni şi Tătărăşeni din raionul Cantemir / Vasile Trofăilă, Ion
Domenco; red. şt. : Gheorghe Cebotarenco. – Ch. : VAST-M SRL, 2005 (Tipogr.
"Sirius" SRL). – 142, [3] p. : il., il. color., tab.; 20 cm.
Rez. : lb. rom., engl., alte lb. străine. – Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-9682-4-4
1 000 ex. – [05-54]

51
Octombrie 2005 ≡ October 2005

- - 1. Hănăseni, Pleşeni, Tătăreşti – Raionul Cantemir – Moldova – Istorie.


94(478-22)
1721. Ţopa, Tudor
Dîrzenie rîvnită : [schiţe docum.] / Tudor Ţopa. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 326 p. : il.; 20 cm.
ISBN 9975-944-96-5
500 ex. – [05-1679]
94(478)(092)
94(=512.165) Istoria găgăuzilor
1722. Страницы истории и литературы гагаузов XIX - нач. ХХ вв. :
Исторические и литературные тексты XIX – нач. XX вв. / подгот. и переизд. : С.
Булгар; обл. : Я. Олийнык. – Ch. : Pontos, 2005 (Tipogr. "Reclama"). – 319, [1] p.;
24 cm. – На тит. л. : Из истории литературы гагаузов XIX-нач. XX вв. / Степан
Булгар; Биографический очерк рода и фамилии Чакир, 1893 / Протоиерей
Дмитрий Чакир; История гагаузов Бессарабии, 1934; Свадебные обычаи га-
гаузов, 1936 / Протоиерей Михаил Чакир; Прибои войны, 1929 / Михаил Ми-
хайлович Чакир. – В кн. также : Апостол протоиерей Михаил Чакир / Н. Костен-
ко; Литературное наследие Михаила Михайловича Чарика / С. Булгар.
Text parţial : lb. rom., bulg., faximile. – Bibliogr. în note, p. 18-19 (33 tit.)
ISBN 9975-926-70-3
1 000 ex. – [05-1745]
- - 1. Istoria găgăuzilor – Moldova (rus.). 2. Găgăuzi – Istorie (rus.). 3.
Literatură găgăuză – Critică şi interpretare (rus.).
94(=512.165)(478)+821.512.165(478).09
Autoreferate
Pentru titlul doctor habilitat
1723. Avornic, Gheorghe
Intensificarea activismului juridic al cetăţenilor prin intermediul instituţiei
avocaturii – condiţie a edificării statului de drept : Spec. 12.00.01 – Teoria generală
a dreptului; Ist. statului şi dreptului; Ist. doctrinelor politice şi de drept : Autoref. al
tezei de doctor habilitat în drept / Gheorghe Avornic; Univ. de Stat din Moldova.
Catedra Teoria şi Ist. Dreptului. – Ch. : USM, 2005. – 44 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 32-36 (56 tit.)
60 ex. – [05-1715]
340.12(043.2)

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1724. Secrieru, Angela


Influenţe ale reformelor economice asupra finanţelor unităţilor economice :
Spec. 08.00.10 – Finanţe. Monedă. Credit : Autoref. al tezei de doctor habilitat în şt.
econ. / Angela Secrieru; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. –
48, [2] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 40-42 (39 tit.) şi în notele de subsol
[06-1646]
338.24.021.8(478)(043.2)
1725. Vicol, Dragoş
Viziune ontică şi artă poetică în proza românească – M. Sadoveanu :
10.01.01 – Lit. rom. : Autoref. al tezei de doctor habilitat în filologie / Dragoş Vicol;
Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. de Lit. şi Folclor. – Ch. : AŞM, 2005. – 50 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 44-48 (71 tit.)
[05-1666]
821.135.1.09"19"(043.2)
Pentru titlul doctor
1726. Berliba, Elina
Unele aspecte ale funcţiei hepatice la persoanele cu intoxicaţie cronică cu
alcool : 14.00.05 – Boli interne : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Elina
Berliba; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n.,
2005. – 22 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 19-20 (11 tit.)
[05-1630]
616.36-002-099(043.2)
1727. Bunu, Mariana
Implicarea factorului inovaţional la evaluarea eficienţei investiţiilor : Spec.
08.00.10 – Finanţe; Monedă; Credit : Autoref. al tezei de doctor în econ. / Mariana
Bunu; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Ch. : ASEM, 2005. – 29 p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 27 (6 tit.)
60 ex. – [05-1665]
330.322.5:001.895(043.2)
1728. Ceban, Ecaterina
Particularităţile biologice şi îmbunătăţirea sortimentului de cireş în
Republica Moldova : 06.01.07 – Pomicultură : Autoref. al tezei de doctor în

53
Octombrie 2005 ≡ October 2005

agricultură / Ecaterina Ceban; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2005.
– 21 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 17-18 (16 tit.)
[05-1800]
634.23:632.11(478)(043.2)
1729. Chistol, Vitalie
Fenomene de transport în bicristale de Bi şi aliaje Bi-Sb : 01.04.10 – fizica
şi ingineria semiconductorilor : Autoref. tezei de doctor în şt. fizico-matematice /
Vitalie Chistol; Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Inst. de Fizică Aplicată. Centrul Lises.
– Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. UTM). – 20 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 18 (7 tit.)
60 ex. – [05-1664]
621.315.592(043.2)
1730. Lupu, Costică
Paradigma psiho-pedagogică a didacticii disciplinei şcolare : Spec. :
13.00.01 – Pedagogie generală : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Costică
Lupu; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2005 (Centrul Ed.-poligr. al
Colegiului Naţ. Pedagogic "Ştefan cel Mare" Bacău, România). – 30 p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 27-28 (19 tit.)
70 ex. – [05-1672]
37.013.77:372.8(043.2)
1731. Lupu, Mariana
Formarea competenţelor economice la elevii de vârstă şcolară mică :
13.00.01 – Pedagogie generală : Autoref. al tezei de doctor ]n pedagogie / Mariana
Lupu; Inst. de Şt. ale Educaţiei. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Elena-VI"). – 24 p. :
tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 22 (11 tit.)
100 ex. – [05-1711]
37.03(043.2)
1732. Marian, Ana
Sculptura din a doua jumătate a secolului al XX-lea în Republica Moldova
: 17.00.04 – arte vizuale (arta plastică, decorativă, aplicată) : Autoref. al tezei de
doctor în st. artelor / Ana Marian; Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. St. Artelor. – Ch. :
S. n., 2005. – 19, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20 (5 tit.)

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[05-1616]
730(478)(043.2)
1733. Mruţ, Ivan Dmitri
Argumentarea regimului activităţilor motrice săptămânale în cadrul lecţiilor
independente ale elevilor în vârsta de 11-15 ani : Spec. 13.00.04 – Teoria şi
metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare :
Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Ivan Dmitri Mruţ; Inst. Naţ. de Educaţie
Fizică şi Sport al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 26, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23-24 (10 tit.)
[05-1644]
796.012(043.2)
1734. Muntean, Dorina
Detoxicarea electrochimică locală şi imunocorecţia în profilaxia şi
tratamentul endometritei puerperale : 14.00.01 – Obstetrică şi Ginecologie :
Autoref. al tezei de doctor în medicină / Dorina Muntean; Inst. Medico-Sanitară
Publică. Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului. – Ch.
: S. n., 2005 (Centrul ed. al UASM). – 22 p. : schema; 21 cm.
Bibliogr. p. 18 (6 tit.)
[05-1798]
618.14-002-07-08+615.37(043.2)
1735. Oprişan, Naie
Optimizarea structurii şi conţinutului pregătirii fizice şi psihomotrice
specifice a studenţilor marinari în cadrul practicilor nautice marinăreşti : Spec.
13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice antrenamentului sportiv şi culturii
fizice de recuperare : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Naie Oprişan; Inst.
Naţ. de Educaţie Fizică şi Sport al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 32 p. : graf.,
tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21-27 (39 tit.)
[05-1645]
796.077.5:355(043.2)
1736. Popa, Veaceslav
Morfologia, luminescenţa şi proprietăţile electro-fizice ale meso- şi
nanostructurilor în baza GaN : 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor :
Autoref. al tezei de doctor în teh. / Veaceslav Popa; Acad. de Şt. a Rep. Moldova.
Inst. de Fizică Aplicată. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. UTM). – 22 p. : fig.; 20 cm.

55
Octombrie 2005 ≡ October 2005

Bibliogr. p. 18-19 (15 tit.)


50 ex. – [05-1663]
621.315.592(043.2)
1737. Postu, Marin
Romanul românesc şi modelul naratiiv proustian : Spec. : 10.01.01 –
Literatura română : Autoref. al tezei de doctor în filologie / Marian Postu; Acad. de
Şt. a Moldovei. Inst. de Lit. şi Folclor. – Ch. : S. n., 2005. – 25, [1] p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 22-23 (11 tit.) şi în notele de subsol
[05-1799]
821.135.1.09"19"(043.2)
1738. Richicinschi, Iurie
Aspecte juridice ale securităţii internaţionale privind terorismul : Spec. :
12.00.10 – Drept int. public : Autoref. la teza de doctor în drept / Iurie Richicinschi;
Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Drept. – Ch. : S. n., 2005. – 25, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23 (8 tit.)
[05-1632]
343.326:341(043.2)
1739. Romanciuc, Ina
Hepatitele cornice în aspect psihosomatic : 14.00.05 – Boli interne :
Autoref. al tezei de doctor în medicină / Ina Romanciuc; Univ. de Stat de Medicină
şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2005. – 22 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 19 (11 tit.)
[05-1629]
616.36-002-036.12:616.89(043.2)
1740. Vlas, Vladimir
Rolul simbolismului european şi al bacovianismului în modernizarea
poeziei române din Basarabia : Spec. 10.01.01 – Lit. rom. : Autoref. al tezei de
doctor în filologie / Vladimir Vlas; Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. de Lit. şi Folclor. –
Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. USM). – 24 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 21 (8 tit.)
50 ex. – [05-1712]
821.135.1(478).09(043.2)
1741. Zosim, Alexandru
Alternativele detenţiunii în dreptul penal contemporan : Spec. : 12.00.08 –
drept penal (drept penal) : Autoref. al tezei de doctor în drept / Alexandru Zosim;
56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Univ. de Stat din Moldova, Univ. Liberă Int. din Moldova. – Ch. : S. n., 2005. – 31
p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 28 (8 tit.)
[05-1631]
343.26/.28(043.2)

57
Octombrie 2005 ≡ October 2005

INDEX DE NUME LA "CRONICA CĂRŢII" NR 10-2005

Bortă, Vasile 1610


A
Borzin, Rodica (pict.) 1688
Ababii, Ion (red.) 1601, 1612-17; 1631 Botnariuc, Valentina 1595-96
Afanasiu, Sergiu 1682 Boţan, Iulia 1595-96
Alecu, Alin 1554 Braşoveanu, Iurie (pict.) 1699
Alici, Alexandru 1657 Brânza, Lilia 1651
Andrieş, Serafim (red.) 1645 Buceaceaia, Svetlana 1651
Andrieş, V. 1601 Bujor, Ala 1673
Andriuţă, C. 1601 Bulat, Veaceslav 1590
Andronic, Alesea 1573 Bulgaru, Maria (red.) 1560
Anestiadi, Z. 1601 Bunu, Mariana 1727
Anghel, Rita 1610 Burbulea, Ion 1671
Anghel-Ţurcan, Maria 1683 Burlacu, P. 1606
Avornic, Gheorghe 1723
C
Avram, Mihail 1581
Calalb, Tatiana 1626-27
B
Capiţa, Ludmila 1549
Babuc, V. (expert) 1643 Caranfil, Ninela 1670
Bacinschi, Mihai (pict.) 1703 Caraşciuc, Lilia 1558
Baciu, Gheorghe 1578 Caşu, Igor 1717
Badicu, Iurie 1684 Catan, Mihai (pict.) 1554
Bahnarel, Ion (red.) 1619 Catan, Victor 1580
Baieş, Sergiu 1586 Căpăţână, Iurie 1667
Bajura, T. (red.) 1567 Cărare, Petru (1549)
Balaban, Claudia (îngrijirea ed.) 1545 Ceapa, Mihai 1604
Balan, Greta 1610 Ceban, Ecaterina 1728
Balan, Igor 1659-60 Cebotarenco, Gheorghe (red.) 1720
Baraniuc, Boris 1675 Cebotari, Valentina 13
Băieşu, Aurel 1586 Cecoi, Vasile 1625
Bârlădeanu, Virgiliu (red.) 1715 Cehovschii, Iurii 1641
Berezovicova, Tatiana (trad.) 1593 Cerbari, Valerian 1644
Berliba, Elina 1726 Cernea, Dominic (pict.) 1696
Beyle, Henri → Sthendal Cernovol, Elena 1595-96
Bîtcă, Angela 1629 Chistol, Vitalie 1729
Bogaşevschi, Eugenia 1595-96 Chitoroagă, Valentina (red.) 1550
Boian, Ilie (coord.) 1602 Chiţcatâi, Margareta (pict.) 1690
Boişteanu, Eduard 1589 Cijacovschi, Valentin (red.) 1671
Bolduma, Ion 1685 Cimpoieş, Gh. (red.) 1567, 1643

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cimpoieş, Valentina 1603 Donciu, Anatol 1581


Ciobanu, Constantin 1658 Dragnev, Demir (alcăt.) 1716
Ciobanu, Oleg 1546 Dragnev, Emil (alcăt.) 1716, 1718
Ciobanu, Radu 1546 Druţă, Inga 1654
Ciobanu, Vitalie (pict.) 1676 Druţă, Ion (alcăt.) 1700
Ciocoi, Andrei 1625 Dulgheru, Valeriu 1546
Ciubotaru, A. (red.) 1611 Dulghieru, Olga (trad.) 1632
Ciubotaru, Mihai Dumitru (trad.) 1706 Dumitraşcu, Victoria (coord.) 1677
Ciubucciu, Vlad 1670
E
Ciumac, Ludmila (red.) 1672
Clements, Luke 1579 Enciu, Nicolae 1562
Climov, Ala (red.) 1580
Cojocari, Oxana 1675 F
Cojocari, Vadim 1659 Florian, Gheorghe 1583
Cojocaru, Vadim (red.) 1555-56 Frecăuţeanu, Alexandru 1659-60
Cojocaru, Vladimir (coord.) 1583 Frunză, Eugenia 1687
Colac, Tudor (postf.) 1669 Furdui, Galina (coord.) 1699
Colesnic, Iurie (1547)
Condratiuc, S. 1621-22 G
Conea, Dorian (pict.) 1691 Galaicu-Păun, Em. (coord.) 1679-80
Corghenci, Ludmila (red.) 1550 Galben, Andrei 1576-77, 1598, 1715
Coroban, Vitalie (pict.) 1677-79 Gamarţ, Andrei (pict.) 1547, 1549, 1551
Cozonac, Cornelia 1566 Garcia-Costas, Artura (consultant) 1602
Creţu, Larisa 1611 Gavriliţă, Andrei 1647
Croitoru, S. 1606 Gavriliuc, Mihai 1578
Cruşelniţchi, G. 1600 Găină, Ion 1688
Cucereanu, Radion 1607 Gheorghiţă, Tudor (red.) 1610
Cupcea-Josu, Arghentina (trad.) 1678 Gheorghiu, Radu (pict.) 1694-95
Cuzneţov, L. (coord.) 1592 Gheorghiu, Violeta (pict.) 1694-95
D Gheţoi, Petru (pict.) 1702
Gheţu, Ninel 1675
Dascăl, Valeria 1686 Ghimpu, Natalia (alcăt.) 1550
Dilion, Marcela 1583 Godoroja, Pavel 1632
Dinescu, Mircea 1679-80 Godorozea, Maria 1658
Diordiev, Radu 1682 Goethe, Johann Wolfgang 1676
Diordiev, Violeta (pict.) 1682 Goian, Natalia (îngrijirea ed.) 1553
Doctoreanu, Isidor (pict.) 1682; 1714 Golubţov, Ion 1582
Dodul, Sabina 1545 Goraş-Postică, Viorica 1591
Domaşenco, Lilia 1611 Griţcu, S. 1672
Domenco, Ion 1720 Guja, Iacob 1566

59
Octombrie 2005 ≡ October 2005

Gurin, Vasile 1581 Marinciuc, Mihai 1605


Guţu, Ana (coord.) 1598 Martin-Alexeev, Loghin 1690
Guţuţui, Veaceslav 1590 Matei, Constantin (îngrijirea ed.) 1561
Mălai, Andrei 1660
H
Mămăligă, Dumitru 1681
Hachi, Mihail 1561 Mânăscurtă, Ioan 1691
Hanganu, Sorin (coord.) 1582 Mândrescu, Nona (pict.) 1693
Hasan, Mihai (coord.) 1655 Mistreanu, Tatiana (expert) 1717
Hmelniţchi, Igor (pict.) 1697 Mîrza, Veaceslav 1582
Mole, Naula 1579
I Moraru, Marina (expert) 1593
Iaşcenco, Tudor 1566 Moraru, Victor (coord.) 1576-77, 1598
Ioanid, Doina (trad.) 1677 Moţpan, Dumitru 1565
Ioniţa, Veaceslav 1557 Mruţ, Ivan Dmitri 1733
Iordanov, M. 1672 Muntean, Dorina 1734
Munteanu, Igor 1557
J
N
Jamba, Afinoghent 1650
Nahaba, Vladimir 1610
K Neagu, Manole 1684
Kuharuk, Ecaterina 1644 Nenov, Ina 1597
Kulikovski, Lidia 1547; (îngrijirea ed.) Nistrean, Arcadie 1642
1549, 1553 Novorojdin, Dumitru 1671
L O
Losâi, Oleg 1631 Oineagra, Vasile 1633
Lozan, Angela 1646 Ojovan, Ala 1634
Lupan, Ion (red.) 1635 Olaru, Marieta 1599
Lupaşcu, Liliana (coord.) 1676-78 Olaru, Valentina (expert) 1717
Lupu, Costică 1730 Oliinâk, Iaroslav (pict.) 1545, 1647,
Lupu, Mariana 1731 1681, 1684, 1686-87, 1696, 1698-99,
Lutan, Vasile (red.)1628-29 1701, 1704
Onceanu, Vasile (expert) 1655
M Onea, E. 1600
Manea-Cernei, Eugenia 1668 Oprea, Valentin 1624
Mangu-Breguţă, Elena 1689 Oprişan, Naie 1735
Manole, Ana (coord., pict.) 1668-69; (col. Orfeu 1706
ser.) 1689 Osoianu, Iulia 1669
Mardare, Marcela (pref.) 1687 Osoianu, Valentina 1669
Marian, Ana 1732 Osoianu, Vera 1552

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

P Roşca, Ludmila 1563


Roşca, Simion (red.) 1563
Paciulia, Ludmila (notogr.) 1668
Roşca, Valentin 1697
Palancean, Ecaterina 1625
Roşcovan, Dumitru 1714
Palladi, Tudor (pref.) 1696
Roşcovan, Serafima 1714
Pamfilie, Rodica 1599
Rotaru, Vasile 1584
Panovici, Ana 1692
Rudei, Anatol (notogr.) 1668
Partole, Claudia (1545); 1693-95
Rusu, Boris 1656
Pânzari, Svetlana 1558
Rusu, Nicolae (pref.) 1698
Pânzaru, Ludmila (red.) 1547, 1549
Pâslariuc, Virgil 1718 S
Perro, Bryan 1677
Sandul, Alexandru 1631
Philippide, Alexandru (trad.) 1676
Savin, Tatiana 1698
Pîslaru, P. (red.) 1567
Sănduţă, Tatiana (red.) 1568-69
Plăcintă, Elena 1546
Sârbu, Nicolae (pict.) 1668-69
Plăieşu, Raisa (alcăt.) 1692
Sârbu, Olga 1570-71
Pleşcan, Tudor 1666
Sclifos, Lia 1591
Poalelungi, Mihai 1588
Scorpan, Vasile 1646
Podoliuc, Tatiana (1550)
Scorţescu, Cătălina (red.) 1576
Popa, Andreea-Florentina 1696
Secrieru, Angela 1724
Popa, Veaceslav 1736
Serghienco-Ciobanu, Lidia (red.) 1606
Popovici, Corneliu 1718
Seu, I. 1600
Popovici, Tudor 1647
Severin, Olga 1674
Postică, Elena (coord., red.) 1719
Sicoie, Florin (trad.) 1579
Postică, Gheorghe (coord.) 1715
Simmons, Alan 1579
Postică-Călugăru, Ana 1608
Smochină, Andrei (red.) 1577, 1598
Postolatii, V. M. (red.) 1639
Sochircă, Zinaida (îngrijirea ed.) 1550
Postu, Marin 1737
Sofronie, S. (red.) 1630
Potlog, Miron 1605
Soţchi, Natalia (alcăt.) 1550
Potlog, Tamara 1605
Spânu, Anton 1636
Prigoda, Tatiana 1624
Spânu, Ion 1659
R Spinei, Aurelia 1632
Spinei, Ianina 1558, 1590
Racu, Aurelia (coord.) 1560
Spinei, Iurie 1632
Rapcea, Mihail (red.) 1652
Stanila, Tatiana 1592
Rău, Alexe (alcăt., coord.) 1552
Stere, Constantin 1700
Revenco, Mircea 1621-24
Sthendal 1678
Richicinschi, Iurie 1738
Stoianova, Tatiana (red.) 1564
Rîjicova, Svetlana 1582
Stoica, Valentina 1701
Romanciuc, Ina 1739
Stoicev, Petru (red.) 1642
Romanciuc, Ruxanda (pict.) 1589, 1687
61
Octombrie 2005 ≡ October 2005

Strelina, Inna 1551 Vlas, Vladimir 1740


Volcinschi, Victor 1586
Ş
Volneanschi, A. 1606
Şavga, Larisa 1599
Z
Şcelcikova, Margarita 1551
Şişcan, Constantin (1551) Zagnat, Vasile (red.) 1634
Şişcanu, Gheorghe (red.) 1651 Zaharia, Victor 1583
Ştefârţă, Anastasia 1651 Zambiţchi, Dumitru 1572, 1574
Şterbeţ, Valeria (coord.) 1588 Zambiţchi, Mircea 1572
Ştirbu, I. (red.) 1604 Zapuhlâh, Grigore 1578
Ştirbu, Titus 1702 Zbârciog, Vlad 1704
Zosim, Alexandru 1740
T
Zubco, Valeriu (coord.) 1581
Tamazlâcaru, Andrei (red., postf.) 1668
А
Taran, Serghei 1656
Tătaru, Teodora 1607 Абрамов, Н. (худож.) 1711
Tăzlăuanu, Valentina 1703 Аксюк, Виктор 1587
Timuţa, Aliona (pict.) 1603 Афанасиу, Влад (худож.) 1707
Todiraş, Stela 1629
Б
Tonu, Maria (coord.) 1560
Trofăilă, Vasile 1720 Балынский, Андрей 1543
Trofimov, Victoria 1570 Белый, Н. А. 1585
Tudose-Ungureanu, Vlad (pict.) 1700 Бородаева, О. Ф. 1594
Борш, Александру 1593
Ţ
Букарчук, В. Ф. 1653
Ţopa, Tudor 1721 Булгар, Степан (подгот.) 1722
Ţurlea, Constantin (red.) 1640
В
U
Врабие, Татьяна (сост.) 1609
Ulianovschi, Xenofont 1582
Д
Ungureanu, Ion 1608
Usturoi, Liubov (elab.) 1568-69 Домбровская, Эля 1708
Uzicov, Nina 1591 Дрозд, Г. Д. 1594
Друцэ, Ион 1705
V
З
Varvariuc, Tatiana (pict.) 1689
Vasilos, Vasile (expert) 1718 Завитсанос, Периклис 1707
Vârlan, Pavel 1640
Vicol, Dragoş 1725 К
Vişnevschi, Anatol 1629 Карпов, Т. (ред.) 1585

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Кицул, И. (сост., ред.) 1662-64 Рудь, Г. Г. 1620


Корой, Еуджен 1593 Рудягина, Олеся 1710
Костенко, Н. 1722
С
Красовский, Иван (сост.) 1661
Кулак, Эля Николаевна → Сафронов, Никас (худож.) 1713
Домбровская, Эля Сирота, Е. В. (эксперт) 1594
Стынгэ, Ала 1593
Л
Сулин, С. (худож.) 1710
Львовский, Е. 1559
У
М
Ушанлы, Демьян (ред.) 1661
Масюкова, О. В. 1653
Ф
Мустяцэ, Григорий (сост., ред.) 1609
Фурдуй, Ф. И. (1618)
Н
Ц
Новичихин, Евгений (пер.) 1707
Цеслюк, Владимир 1711
О
Цуркан, Галина 1712
Олийнык, Я. (худож.) 1708, 1722
Ч
Острофец, Г. В. 1620
Чавдарь, Михаил 1587
П
Чакир, Дмитрий (протоиерей) 1722
Пагын, Сергей 1709 Чиркова, Ольга 1713
Постолаке, Ольга (сост.) 1665
Ш
Р
Шишкан, Константин (1551)
Ротару, О. (ред.) 1585 Штемберг, М. И. 1638

63
Octombrie 2005 ≡ October 2005

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 10-2005

Al III-lea Congres Naţional de Educaţia pentru formarea deprinderilor


Ftiziopneumologie din Republica de viaţă 1597
Moldova "Actualităţi în etiologia, Energetica Moldovei – 2005 1639
patogenia, profilaxia, diagnosticul şi Energy of Moldova – 2005 1639
tratamentul tuberculozei şi Fezabilitatea economică a investiţiilor
afecţiunilor pulmonare nespecifice" 1568-69
1630 Fiziopatologie medicală 1628
Anale Ştiinţifice ale Universităţii de Stat Ghid privind munca neremunerată în
de Medicină şi Farmacie "Nicolae folosul comunităţii, aplicată faţă de
Testemiţanu" 1612-17 minori 1582
Analele Universităţii Libere Internaţionale Ghidul funcţionarului public 1654
din Moldova 1577, 1715 Grafică inginerească 1666
Aprecierea medico-legală a gravităţii Inventatorii Universităţii Tehnice a
vătămării corporale în traumele Moldovei 1546
cranio-cerebrale 1578 Iurie Colesnic 1547
Atlas de istorie universală şi a românilor Le français 1674
1716 Lucrări ştiinţifice 1567, 1643
Cartea Memoriei 1719 Lucrările conferinţei republicane
Catalogul ziarelor şi revistelor 1544 ştiinţifico-practice "Protecţia solului"
Centrul Republican Experimental 1645
Protezare, Ortopedie şi Reabilitare, Managementul de mediu 1602
1945-2005 1637 Medicina preventivă – strategie oportună
Cercetări în pomicultură : Realizări, a sistemului de sănătate 1619
probleme şi perspective 1652 Metoda difuzimetrică de determinare a
Claudia Partole 1545 sensibilităţii microbilor la antibiotice
Codex ULIM 1598 1610
Contabilitatea la întreprinderile Metode de diagnosticare a rezistenţei
complexului agro-alimentar 1659 ecologice a plantelor 1651
Creăm, calculăm, colorăm 1595-96 Moldova 1575
Current Trends in Librarianship Theory Moldpresa 1548
and Practice 1553 Multicultural education as a tool of
Dosarul corupţiei 1566 diversity management and
Drept civil 1586 integration in polytechnic society
Drept constituţional 1580 1564
Educaţia multiculturală ca mijloc de Omul şi destinul 1560
management al diversităţii şi de Perspectivele creării în Republica
integrare în societatea polietnică Moldova a unui Birou de Audit al
1564 Tirajelor 1554

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Petru Cărare 1549 Teste de fizică 1606


Planuri şi programe privind instruirea şi Universitatea de Stat de Medicină şi
reciclarea conducătorilor de Farmacie "Nicolae Testemiţanu" la
automobile 1655 60 de ani 1601
Principii şi aspecte ale stomatologiei Динамическая биохимия 1609
moderne 1635 Заводу ЖБИ и КПД Nr 4 50 лет 1665
Probaţiunea presentenţială a privinţa Каталог газет и журналов 1544
minorilor 1583 Мультикультурное образование как
Probleme actuale ale teoriei şi practicii средство менеджмента разнооб-
biblioteconomice 1553 разия интеграции в полиэтниче-
Probleme şi exerciţii în grafica ском обществе 1564
inginerească 1667 Перспективы создания в республике
Probleme şi exerciţii la Geometria Молдова Бюро по аудиту тиражей
descriptivă pentru studenţii 1554
facultăţilor de profil mecanic 1604 Прогноз распространения главнейших
Pronosticul răspândirii dăunătorilor вредителей и болезней сельско-
principali şi a bolilor plantelor хозяйственных культур в юле
agricole pentru luna... anul... şi 2005 года и рекомендации по
recomandări de combatere a lor борьбе с сорняками 1648
1648 Прогноз распространения главнейших
Pronosticul răspândirii dăunătorilor вредителей и болезней сельско-
principali şi a bolilor plantelor хозяйственных культур на осен-
agricole pentru perioada... anul... şi ний период 2005 года и рекомен-
recomandări de combatere a lor дации по борьбе с сними 1649
1649 Промышленный менеджмент 1661
Prospects of Creating an Audit Bureau of Рыцарь Великого Книжества 1551
Circulations in Moldova 1554 Сборник образцов документов 1587
Rolul pneumotubometriei în diagnosticul Современные проблемы физиологии
disfuncţiei tubei auditive la pacienţii и санокреатологии 1618
cu otită medie cronică supurată Страницы истории и литературы га-
1631 гаузов XIX – нач. XX вв. 1722
SA "Beton armat" 1665 Теория передачи информации 1662-
Scientific Annals of the University of 64
Medicine and Pharmacy "Nicolae Тесты по физике 1606
Testemiţanu" 1612-17 Энергетика Молдовы – 2005 1639
Scule aşchietoare 1642
Simpozionul internaţional al tinerilor
cercetători 1555-56
Symposia professorum 1576
Tatiana Podoliuc 1550

65
Octombrie 2005 ≡ October 2005

CRONICA ARTICOLELOR DE MAGAZINE


REVISTĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2005
OCTOMBRIE NR 10 OCTOBER
(2672-2976)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
2672. Dolgan, Mihail. Impasuri ale ştiinţei naţionale / Mihail Dolgan //
Akademos. – 2005. – Nr 1. – P. 30-33.

2673. Duca, Gh. Obiectivele strategice ale dezvoltării ştiinţei şi inovării /


Gh. Duca // Intellectus. – 2005. – Nr 1. – P. 5-8. – Rez. în lb. engl.

2674. Duca, Gheorghe. Academia de Ştiinţe a Moldovei şi dialogul


european / Gheorghe Duca // Akademos. – 2005. – Nr 1. – P. 3-6.

2675. Duca, Gheorghe. Mai mult sprijin pentru ştiinţă : [interviu cu


Gheorghe Duca, Preş. Acad. de Şt. a Moldovei] / interlocutor : Irina Sirotenco //
Profit. – 2005. – Nr 9. – P. 33 : fotogr. – Idem şi în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 2725-26, 2809, 2830, 2841, 2862)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


2676. Covalenco, Ion. Aspecte psihologice şi metodologice privind
evaluarea didactică asistată de calculator / Ion Covalenco // The 30th Annual
Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) :
Proceedings. – Ch., 2005. – P. 156-158 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

2677. Creţu, Sergiu Ambrozie. Elaborarea unui mecanism formal de


interpretare semantico-sintactică a textelor în limbaj natural (LN) / Sergiu Ambrozie

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Creţu // The 30th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and
Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch., 2005. – P. 131-133. – Rez. în lb. engl.

2678. Micusa, Diana. Adaptable processors-compilers creation theory :


the third level / Diana Micusa // The 30th Annual Congress of the American Roma-
nian Academy of Arts and Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch., 2005. – P. 185-
187 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

2679. Spataru, Stepan P. Trends in E-Learning : main concepts and


perspectives for AESM / Stepan P. Spataru, Dumitru N. Todoroi // The 30th Annual
Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) :
Proceedings. – Ch., 2005. – P. 174-177 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

2680. Todoroi, Dumitru. The theoretical bases of the first level of adapt-
able processors creation / Dumitru Todoroi // The 30th Annual Congress of the
American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch.,
2005. – P. 178-181 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : [16] tit.

2681. Todoroi, Zinaida. Some results of the second level of adaptable


processors construction / Zinaida Todoroi // The 30th Annual Congress of the
American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch.,
2005. – P. 178-181 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : [12] tit.
(Vezi de asemenea Nr 2768, 2797, 2836)

007 Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării şi comunicării în general


(cibernetică)
2682. Bolun, Ion. The concept of Moldova's higher education monitoring
information system / Ion Bolun, Ion Amarfii, Viorelia Moldovan-Batrînac // The 30th
Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA)
: Proceedings. – Ch., 2005. – P. 111-114 : fig. – Rez. în lb. engl.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


(Vezi Nr 2684, 2687, 2689)

67
Octombrie 2005 ≡ October 2005

02 BIBLIOTECONOMIE
2683. Ţurcan, Nelly. Modelul conceptual al bibliotecii electronice în
cadrul sistemului de instruire şi cercetare / Nelly Ţurcan, Natalia Cheradi // The 30th
Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA)
: Proceedings. – Ch., 2005. – P. 470-472. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 2972)

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPOZIŢII.


MUZEE
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii
(Vezi Nr 2674)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
2684. Buburuz, Petru. Amintiri despre părintele Paul Mihail / prot. Petru
Buburuz // Luminătorul. – 2005. – Nr 3. – P. 33-35.

2685. Buburuz, Petru. Interferinţe : Mitropolitul Nestor şi Basarabia / prot.


Petru Buburuz // Luminătorul. – 2005. – Nr 3. – P. 53-59.

2686. Goreanu, Veaceslav. Mirenii în biserică / Veaceslav Goreanu //


Luminătorul. – 2005. – Nr 3. – P. 7-17. – Bibliogr. în note, p. 17 (20 tit.).

2687. Madan, Ion. O viaţă cu calificativul "Magna cum laudae" : [despre


preotul Paul Mihail (1905-1994)] / Ion Madan // Luminătorul. – 2005. – Nr 3. – P. 23-
27 : fotogr.

2688. Postică, Gheorghe. Mănăstirea Căpriana în viziunea istorico-


arheologică / Gheorghe Postică // Akademos. – 2005. – Nr 1. – P. 38-42 : fotogr. –
Bibliogr. în note, p. 42 (16 tit.).

2689. Stavilă, Tudor. Icoana basarabeană – un model al diversităţii


culturale / Tudor Stavilă // Akademos. – 2005. – Nr 1. – P. 20-25 : fotogr. – Bibliogr.
în note, p. 25 (27 tit.).
68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2690. Zubco, Angela. Modelul unei vieţi consacrate Bisericii – Mitropolitul


Nestor Vornicescu / Angela Zubco // Luminătorul. – 2005. – Nr 3. – P. 49-52.
(Vezi de asemenea Nr 2949, 2961)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei
2691. Sainsus, Valeriu. Migraţia ilegală în Republica Moldova : Studiu
demo-spaţial / Valeriu Sainsus // The 30th Annual Congress of the American
Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch., 2005. – P.
397-400 : tab. – Rez. în lb. engl.

316 Sociologie
316.6 Psihologie socială
(Vezi Nr 2784)

32 POLITICĂ
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
2692. Chirică, Sergiu Ion. Evoluţia geopolitică din Sud-Estul Europei şi
soarta Republicii Moldova / Sergiu Ion Chircă // The 30th Annual Congress of the
American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch.,
2005. – P. 16-19. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

2693. Chirtoacă, Natalia. Diplomaţia – mijloc de realizare a politicii


externe a statelor : forme şi caracteristici / Natalia Chirtoacă // Legea şi Viaţa. –
2005. – Nr 10. – P. 19-23. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 23 (22 tit.).

2694. Golea, Anatol. Agonia CSI, sau Cine va bate primul cui în capacul
sicriului CSI / Anatol Golea // Profit. – 2005. – Nr 9. – P. 4-5 : fotogr. – Idem şi în lb.
rusă.

2695. Hodges, Heather M. Moldova trebuie să-şi demonstreze


ataşamentul ferm faţă de valorile europene : [interviu cu H. M. Hodges, ambasador

69
Octombrie 2005 ≡ October 2005

extraordinar şi penipotenţiar al SUA în Moldova] / corespondentul rev. // Profit. –


2005. – Nr 9. – P. 6-7 : fotogr. – Idem şi în lb. rusă.

2696. Moldovan, Dumitru. Rusia: după dezastrul tranziţiei în neputinţa


de a se adapta la globalizare / Dumitru Moldovan // The 30th Annual Congress of
the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) : Proceedings. –
Ch., 2005. – P. 345-34 : tab. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 6 tit.

2697. Sirotenco, Irina. Asistenţa britanică în calea Moldovei spre Europa


/ Irina Sirotenco // Profit. – 2005. – Nr 10. – P. 32 : fotogr. – Idem şi în lb. rusă.

327(478) Politica externă a Republicii Moldova


(Vezi Nr 2695, 2697)

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
2698. Ghimpu, Viorel. Viorel Ghimpu : "Viitorul suntem noi" : [interviu cu
preş. Partidului European din Rep. Moldova] / corespondentul rev. // Profit. – 2005.
– Nr 9. – Supl. – Idem şi în lb. rusă.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
2699. Pălitu, Elvira. Raporturile statului cu economia în viziunea liberală /
Elvira Pălitu // Intellectus. – 2005. – Nr 1. – P. 68-71. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
7 tit.

2700. Popovici, Elena. O scurtă privire asupra conceptului de investiţii /


Elena Popovici // Rev. economică. – 2005. – Nr 4. – P. 67-71.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


2701. Bârcă, Alic. Metode avansate de recrutare a personalului / Alic
Bârcă // The 30th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and
Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch., 2005. – P. 265-267 : fig. – Rez. în lb. engl.

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


2702. Crigan, Ş. Utilizarea raţională a terenurilor : realizări şi probleme /
Ş. Crigan, O. Horjan // Şt. Agricolă. – 2005. – Nr 1. – P. 45-48. – Rez. în lb. engl.

2703. Marian, Silvia. Unele aspecte ale cadastrului şi publicităţii


imobiliare / Silvia Marian // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 10. – P. 43-48. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 12 tit.

2704. Parsova, Velta. Cadastral identification system in Latvia / Velta


Parsova // Şt. Agricolă. – 2005. – Nr 1. – P. 52-55 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 8 tit.

2705. Pihut, Piotr. Finicon – pas cu pas, pe verticală... : [interviu cu P.


Pihut, dir. gen. al Companii de construcţii Finicon despre investiţiile în imobil] /
interlocutor : Olga Ivanova // Profit. – 2005. – Nr 9. – P. 57 : fotogr. – Idem şi în lb.
rusă.

2706. Platonova, Tamara. Politica de stat în domeniul construcţiilor de


locuinţe pe bază de ipotecă / Tamara Platonova // Profit. – 2005. – Nr 9. – P. 66-67
: fotogr. – Idem şi în lb. rusă.

2707. Tărăburcă, Dumitru. Analiza pieţei imobilului din Chişinău pentru


perioada august 2004 – august 2005 / Dumitru Tărăburcă // Profit. – 2005. – Nr 10.
– P. 60-63 : fotogr., tab. – Idem şi în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 2711, 2741)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


2708. Guţuţui, Veaceslav. Femeile de la sate în business / Veaceslav
Guţuţui, Anatol Ignat // Profit. – 2005. – Nr 9. – P. 52-53 : fotogr. – Idem şi în lb.
rusă.

2709. Volniţchi, Igor. O mână de ajur întreprinderilor mici şi mijlocii / Igor


Volniţchi // Profit. – 2005. – Nr 10. – P. 38-39 : fotogr. – Idem şi în lb. rusă.

71
Octombrie 2005 ≡ October 2005

336 Finanţe
2710. Balaban, Serghei. Rating-ul de siguranţă al băncilor / Serghei
Balaban // Profit. – 2005. – Nr 9. – P. 41-44 : tab., fotogr. – Idem şi în lb. rusă.

2711. Calaşnic, Natalia. Imobilul în viziunea unui bancher : [interviu cu N.


Calaşnic, dir. Dep. credite din cadrul BC Victoriabank] / consemnare de Serghei
Balaban // Profit. – 2005. – Nr 10. – P. 65-67 : fotogr. – Idem şi în lb. rusă.

2712. Candu, Adrian. Conturile TVA : avantaje şi dezavantaje : [interviu


cu A. Candu, manager asistent al Dep. servicii juridice şi taxe, Compania
"Pricewaterhouse Coopers – Moldova" şi cu Mihai Pop, vicemin. Finanţelor din
Moldova] / consemnare de Maria Trifan // Profit. – 2005. – Nr 9. – P. 18-19 : fotogr.
– Idem şi în lb. rusă.

2713. Grecianîi, Zinaida. Bugetul – 2006 – tenta socială se păstrează :


[interviu cu Z. Grecianîi, ministrul Finanţelor] / interlocutor : Maria Trifan // Profit. –
2005. – Nr 10. – P. 30-31 : fotogr. – Idem şi în lb. rusă.

2714. Ivanov, Olga. Investiţii în viitor / Olga Ivanov // Profit. – 2005. – Nr


9. – P. 47-48 : fotogr. – Idem şi în lb. rusă.

2715. Ivaşcenco, Anatol. Portofoliul de investiţii Profit / Anatol Ivaşcenco


// Profit. – 2005. – Nr 10. – P. 25-28 : scheme, tab. – Idem şi în lb. rusă.

2716. Mocanu, Ion. Apariţia şi importanţa banilor / Ion Mocanu //


Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 10. – P. 12-13.

2717. Robu, Ion. Lichidarea fondurilor de investiţii nemutuale – o condiţie


pentru dezvoltarea pieţei de capital / Ion Robu // Profit. – 2005. – Nr 10. – P. 36-37 :
fotogr. – Idem şi în lb. rusă.

2718. Ştefaniuc, Olga. Planificarea strategică în marketingul bancar :


conceptul şi procesul elaborării / Olga Ştefaniuc // Rev. economică. – 2005. – Nr 4.
– P. 60-66.

2719. Teleucă, Aliona. Condiţiile funcţionării şi dezvoltării creditului /


Aliona Teleucă // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 10. – P. 62-63. – Rez. în lb. engl.
72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2720. Tîleatîţchi, Oxana. Imobil depus în gaj, sau Cum băncile îşi
revendică drepturile : [interviu cu O. Tîleatîţchi, şef adjunct al Dir. finanţare de la
banca Unibank] / consemnare de Tatiana Ustinova // Profit. – 2005. – Nr 9. – P. 61 :
fotogr. – Idem şi în lb. rusă.

2721. Timofei, Olga. Impactul transferurilor băneşti neformale asupra


economiei Republicii Moldova / Olga Timofei // Rev. economică. – 2005. – Nr 4. –
P. 34-40. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

2722. Ustinova, Tatiana. Lichidare întârziată : [despre retragerea


autorizaţiei Băncii Comerciale mun. Chişinău SA] / Tatiana Ustinova // Profit. –
2005. – Nr 10. – P. 19-20 : fotogr. – Idem şi în lb. rusă.

2723. Vorobiova, Liubov. Evaluarea stabilităţii băncilor-contragenţi /


Liubov Vorobiova // Profit. – 2005. – Nr 9. – P. 36-40 : tab. – Idem şi în lb. rusă.

2724. Недерица, Александр. Возврат (уценка) товаров : особенности


учета и налогообложения у покупателя и поставщика / Александр Недерица //
Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 10. – P. 9-16 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 2716, 2838, 2840, 2943)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
2725. Bădar, Iurie. Evaluarea în domeniul proprietăţii intelectuale / Iurie
Bădar, Raisa Cravcenco // Intellectus. – 2005. – Nr 1. – P. 39-43. – Rez. în lb. engl.

2726. Perju, I. Reglementarea de stat a activităţii agricole în SUA / I.


Perju, P. Tomiţă // Şt. Agricolă. – 2005. – Nr 1. – P. 86-89 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 6 tit.

2727. Valorificarea invenţiilor – factor important în dezvoltarea


economică / Ion Daniliuc, Veaceslav Crecetov, Tudor Jovmir, ... // Intellectus. –
2005. – Nr 1. – P. 20-33. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 2696, 2725, 2772, 2946)

73
Octombrie 2005 ≡ October 2005

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


2728. Barbaroş, N. Evaluarea eficienţii investiţiilor în sectorul agro-
alimentar : [din Moldova] / N. Barbaroş // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 10. – P.
10-12 : tab. – Rez. în lb. engl.

2729. Gojan, Oxana. Caracteristica creşterii economice în Republica


Moldova în etapa actuală / Oxana Gojan // Rev. economică. – 2005. – Nr 4. – P.
72-80 : diagr. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

2730. Hîrbu, Eduard. Agricultura Republicii Moldova – abordare


cantitativă şi calitativă / Eduard Hîrbu, Vitalie Spînachi // The 30th Annual Congress
of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) : Proceedings. –
Ch., 2005. – P. 404-407 : fig., tab. – Rez. în lb. germ.

2731. Mironescu, Valeriu. "Noi avem ce arăta lumii..." : [interviu cu V.


Mironescu, dir. gen. al Agenţiei agro-industriale "Moldova-Vin"] / consemnare de :
Lilia Gurez // Profit. – 2005. – Nr 9. – P. 50-51 : fotogr. – Idem şi în lb. rusă.

2732. Pârţachi, Ion. The econometric analysis of macroeconomic politics


applied in Republic of Moldova during the period of 1994-2004 / Ion Pârţachi, Irina
Grosu // The 30th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts
and Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch., 2005. – P. 338-361 : fig, tab. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2706, 2893)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
2733. Coban, Marina. Aspecte teoretice privind competitivitatea
producţiei / Marina Coban // The 30th Annual Congress of the American Romanian
Academy of Arts and Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch., 2005. – P. 408-410 :
fig. – Bibliogr. : 7 tit.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


2734. Juravschi, Lucian. Evoluţia politicii comerciale comune în
contextul aprofundării construcţiei europene / Lucian Juravschi // Rev. economică. –
2005. – Nr 4. – P. 27-33 : fig. – Rez. în lb. engl – Bibliogr. : 5 tit.
74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2735. Melnic, Viorel. Introducerea standardelor vamale europene în


Republica Moldova : realităţi şi tendinţe / Viorel Melnic, Eduard Sîrbu // Contabilitate
şi audit. – 2005. – Nr 10. – P. 57-61. – Sfârşit. Începutul : Nr 5.

2736. Paraschiv, Dorel Mihai. An overview of export promotion means /


Dorel Mihai Paraschiv // Rev. economică. – 2005. – Nr 4. – P. 12-26. – Bibliogr. : 15
tit.

339.7 Finanţe internaţionale


2737. Teleucă, Aliona. Clasificarea creditului internaţional / Aliona
Teleucă // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 10. – P. 27-29. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2721)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


2738. Botnari, Nadejda. Options de financement du desiderarum de
croissance economique de la Republic de Moldova dans la perspective de
l'integration Europeenne / Nadejda Botnari // The 30th Annual Congress of the
American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch.,
2005. – P. 275-278. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 5 tit.

2739. Lîsîi, Tatiana. Transnational aspects of integration of the banc and


industrial capital / Tatiana Lîsîi // The 30th Annual Congress of the American
Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch., 2005. – P.
331-333. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

2740. Osmatescu, Angela. Rolul zonelor economice libere în dezvoltarea


proceselor inovaţionale şi a tehnologiilor moderne / Angela Osmatescu // The 30th
Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA)
: Proceedings. – Ch., 2005. – P. 401-403. – Bibliogr. : 8 tit.

2741. Sirbu, Olesea. Dezvoltarea economică în cadrul cooperării


transfrontaliere / Olesea Sirbu // Rev. economică. – 2005. – Nr 4. – P. 41-48. – Rez.
în lb. rom. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2734)
75
Octombrie 2005 ≡ October 2005

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
(Vezi Nr 2747, 2754, 2756, 2759)

341 Drept internaţional


2742. Alecu, Gheorghe. Tratamentul juridic al stupefiantelor şi al
substanţelor psihotrope în lumina convenţiilor internaţionale, în legislaţia Uniunii
Europene şi al altor state / Gheorghe Alecu // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 10. –
P. 47-56. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 56 (47 tit.).

2743. Consiliul Europei. Comitetul Miniştrilor. Recomandarea


Rec(2002)12 a Comitetului Miniştrilor către Statele membre cu privire la educaţia
pentru o cetăţenie democratică : (adopt. de Comitetul Miniştrilor la 16 oct. 2002, la
cea de-a 812-a reuniune a Delegaţilor Miniştrilor) // 2005 – Anul European al
Cetăţeniei prin Educaţie "A învăţa şi a trăi democraţia". – Ch., 2005. – P. 84-90.

2744. Gamurari, V. Circumstanţe care exclud ilegalitatea faptei în


practica instanţelor judiciare internaţionale / V. Gamurari // Legea şi viaţa. – 2005. –
Nr 10. – P. 49-53. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 53 (37 tit.).

2745. Gribincea, Lilia. Natura juridică a Arbitrajului comercial


internaţional / Lilia Gribincea // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 10. – P. 18-22. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 22 (18 tit.).

2746. Neagu, Ana. Dreptul internaţional umanitar şi operaţiile


internaţionale de menţinere şi restabilire a păcii / Ana Neagu // Legea şi viaţa. –
2005. – Nr 10. – P. 37-39. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

2747. Белый, И. Международно-правовые идеологии как предмет


сравнительного правоведения / И. Белый // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 10. – P.
32-35. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

2748. Думбрэвяну, А. К. К вопросу о понятии территории в междуна-


родном праве / А. К. Думбрэвяну // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 10. – P. 57-58. –
Rez. în lb. rusă. – Bibliogr. în note, p. 58 (12 tit.).
76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2749. Сосна, А. Порядок обращения физических и юридических лиц


в Европейский суд по правам человека / А. Сосна // Закон и жизнь. – 2005. – Nr
10. – P. 53-56. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 2693, 2783-84, 2788)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


2750. Costachi, Gheorghe. Instituţia tutelei administrative / Gheorghe
Costachi, Nicolae Grădinaru // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 10. – P. 12-15. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

2751. Guştiuc, Andrei. Contravenţia – unicul temei juridic de aplicare a


răspunderii contravenţionale / Andrei Guştiuc // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 10. – P.
10-11. – Bibliogr. : 8 tit.

2752. Мыца, С. Административно-процессуальный порядок примене-


ния ответственности за нарушение трудовых прав работников / С. Мыца //
Закон и жизнь. – 2005. – Nr 10. – P. 47-52. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 2691, 2748, 2752, 2770, 2779, 2781)

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
2753. Muntean, Iulian. Unele probleme ale legislaţiei în domeniul
organizării referendumului în Republica Moldova / Iulian Muntean // The 30th Annual
Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) :
Proceedings. – Ch., 2005. – P. 721-723 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

2754. Smochină, Andrei. Esenţa dreptului în Republica Moldova :


principii doctrinare de dezvoltare (mai 1990 – iulie 1994) / Andrei Smochină // Rev.
Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 10. – P. 10-17. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 16-
17 (20 tit.).

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


2755. Brânză, Sergiu. Obiectul informaţiunii de furt în contextul obiectului
infracţiunilor contra patrimoniului / Sergiu Brânză // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr
10. – P. 3-8. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 7-8 (20 tit.).

77
Octombrie 2005 ≡ October 2005

2756. Chirinciuc, Galina. Pedeapsa capitală în Statele Unite ale Americii


/ Galina Chirinciuc // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 10. – P. 30-33. – Rez. în lb.
engl.

2757. Gârla, Lilia. Delimitarea pruncuciderii de infracţiuni conexe în baza


criteriilor subiective / Lilia Gârla // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 10. – P. 38-40. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 40 (8 tit.).

2758. Golubenco, Gheorghe. Obiectul şi sistemul criminalisticii :


probleme actuale / Gheorghe Golubenco // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 10. – P. 4-
10. – Bibliogr. : 13 tit.

2759. Mariţ, Alexandru. Construcţia proceselor psihice ale persoanei


infractorului la comiterea infracţiunii praeterintenţionate în raport cu imprundenţa
infracţională / Alexandru Mariţ // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 10. – P. 41-46. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 45-46 (28 tit.).

2760. Moraru, Victor. Traficul de fiinţe umane / Victor Moraru, Olga


Negru // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 10. – P. 23-29. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 29 (11 tit.).

2761. Pareniuc, Alexandru. Caracteristica criminalistică a omorului la


comandă / Alexandru Pareniuc // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 10. – P. 68-72. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 72 (14 tit.).

2762. Pop, Octavian. Latura subiectivă a infracţiunii de pruncucidere /


Octavian Pop // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 10. – P. 18-19. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 5 tit.

2763. Stati, Vitalie. Răspunderea penală pentru încălcarea inviolabilităţii


vieţii personale (art. 177 C. pen RM) / Vitalie Stati // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. –
Nr 10. – P. 35-37. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 37 (3 tit.).

2764. Vasilişin, Roman. Cunoaşterea personalităţii victimei – condiţie


sine QUA NON pentru descoperirea omorului la comandă / Roman Vasilişin //
Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 10. – P. 40-42. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2765. Zoisim, Alexandru. Condamnarea cu suspendarea condiţionaţă a


executării pedepsei – o modalitate a executării detenţiunii penitenciare sau
alternativă a ei ? / Alexandru Zosim // Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 10. – P. 64-
67. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 67 (17 tit.).

2766. Корма, В. Правовые и криминалистические аспекты методики


расследования угона и кражи транспортных средств / В. Корма // Закон и
жизнь. – 2005. – Nr 10. – P. 10-16. – Rez. în lb. rusă. – Bibliogr. : 20 tit.

2767. Костаки, Г. Роль тюрьмы в исправительном воздействии на


преступников / Г. Костаки // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 10. – P. 4-5. – Rez. în lb.
engl.

2768. Пацкевич, А. Новые компьютерные технологии как элемент


структуры информационно-криминалистического обеспечения расследования
преступлений / А. Пацкевич, С. Стороженко // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 10. –
P. 37-40. – Bibliogr. în note, p. 40 (5 tit.).

2769. Побережный, С. О предпосылках и концептуальных основах


формирования криминалистической конфликтологии как нового частного кри-
миналистического учения общей теории криминалистики / С. Побережный //
Закон и жизнь. – 2005. – Nr 10. – P. 27-31. – Rez. în lb. rusă. – Bibliogr. în note, p.
31 (17 tit.). – Va urma.

2770. Тринева, Я. Американский опыт законодательного обеспече-


ния реализации права на достойную смерть : [уголовно-правовые аспекты] /
Я. Тринева // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 10. – P. 41-46. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 46 (9 tit.).

2771. Флоря, В. Ответственность за врачебные преступления по за-


конодательству различных стран / В. Флоря // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 10. –
P. 6-9. – Bibliogr. în note, p. 9 (11 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2742)

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


2772. Antoci, Albert. Tipurile de prejudicii aduse economiei naţionale ca
o consecinţă ce rezultă din activitatea de dumping şi măsurile de înlăturare a lor /
79
Octombrie 2005 ≡ October 2005

Albert Antoci // Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 10. – P. 24-26. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2712)

347 Drept civil


347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
(Vezi Nr 2703)

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


(Vezi Nr 2720, 2737)

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


2773. Dandara, Liliana. Aspecte privind particularităţile constituirii
dreptului de uzufruct conform Codului civil al Republicii Moldova / Liliana Dandara //
Rev. Naţ. de Drept. – 2005. – Nr 10. – P. 58-61. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 61 (11 tit.).

347.7 Drept comercial


2774. Chiroşca, Dorian. Apărarea dreptului de autor şi a drepturilor
conexe în Republica Moldova / Dorian Chiroşca // Intellectus. – 2005. – Nr 1. – P.
9-15. – Rez. în lb. engl.

2775. Jalbă, Violeta. Examinarea semnelor ce cad sub incidenţa


articolului 7(2)b) din Legea Nr 588/1995 : [privind mărcile şi denumirile de origine a
produselor] / Violeta Jalbă // Intellectus. – 2005. – Nr 1. – P. 34-38 : il. color. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2719)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


2776. Velcev, Alexandru. Aprecierile clienţilor, cea mai bună
recomandare : [interviu cu avocatul A. Velcev] / consemnare de Irina Sirotenco //
Profit. – 2005. – Nr 10. – P. 54 : fotogr. – Idem şi în lb. rusă.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi Nr 2752)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
2777. Busmachiu, Eugenia. Financial management in the local public
sector / Eugenia Busmachiu // The 30th Annual Congress of the American
Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch., 2005. – P.
286-288. – Rez. în lb. engl.

2778. Formuzal, Mihail. Un politician pe principii obşteşti : [interviu cu M.


Formuzal, primarul or. Ceadâr-Lunga politician, activist publ.] / reporterul rev. //
Profit. – 2005. – Nr 10. – P. 9-13 : fotogr. – Idem şi în lb. rusă.

2779. Рагс, Зиедонис. Восстановление деятельности самоуправле-


ний и участие их в обеспечении общественного порядка и общественной
безопасности в Латвии / Зиедонис Рагс // Закон и жизнь. – 2005. – Nr 10. – P.
17-26. – Bibliogr. în note, p. 26 (24 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2750, 2767)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
(Vezi Nr 2847)

368 Asigurări
2780. Munteanu, Alexandru. Legea asigurărilor în vizorul comunităţii
internaţionale : [interviu de A. Munteanu, şeful Inspectoratului de Stat pentru
Supravegherea Asigurărilor şi a Fondurilor Nestatale de Pensii] / consemnare de
Sergiu Balaban // Profit. – 2005. – Nr 10. – P. 3 : fotogr. – Idem şi în lb. rusă.

369 Asigurări sociale


(Vezi Nr 2841)

81
Octombrie 2005 ≡ October 2005

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2781. Cerbuşca, Pavel. Consideraţii cu referire la educaţia civică într-un
stat democratic / Pavel Cerbuşca // 2005 – Anul European al Cetăţeniei prin
Educaţie "A învăţa şi a trăi democraţia". – Ch., 2005. – P. 16-27. – Bibliogr. : 17 tit.

2782. Consiliul Europei. Comitetul Miniştrilor. Recomandarea Nr.


R(85)7 a Comitetului Miniştrilor către Statele membre privind predarea şi învăţarea
Drepturilor Omului în şcoli : (adopt. de Comitetul Miniştrilor la 14 mai 1985, la cea
de-a 385-a întrunire a delegaţiilor Miniştrilor) // 2005 – Anul European al Cetăţeniei
prin Educaţie "A învăţa şi a trăi democraţia". – Ch., 2005. – P. 98-102.

2783. O'Shea, Karen. Glosar de termeni pentru educaţia pentru cetăţenie


democratică / Karen O'Shea // 2005 – Anul European al Cetăţeniei prin Educaţie "A
învăţa şi a trăi democraţia". – Ch., 2005. – P. 123-141. – Bibliogr. : p. 141.

2784. Racu, Tatiana. Accente în educarea unor cetăţeni activi în


contextul unei societăţi în tranziţie / Tatiana Racu // 2005 – Anul European al
Cetăţeniei prin Educaţie "A învăţa şi a trăi democraţia". – Ch., 2005. – P. 38-46.
(Vezi de asemenea Nr 2743, 2791)

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


2785. Bondarenco, Anna. L'éducation à la citoyenneté démocratique,
l'affaire de tous / Anna Bondarenco // 2005 – Anul European al Cetăţeniei prin
Educaţie "A învăţa şi a trăi democraţia". – Ch., 2005. – P. 47-55.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


2786. Ababii, Ion. 60 de ani ai învăţământului medical superior din
Republica Moldova / Ion Ababii // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. –
2005. – Nr 2. – P. 5-19 : fig.

2787. Belostecinic, Gr. Integrarea europeană şi competitivitatea


universităţilor / Gr. Belostecinic // The 30th Annual Congress of the American
Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch., 2005. – P.
11-15. – Rez. în lb. engl.

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2788. Consiliul Europei. Comitetul Miniştrilor. Recomandarea Rec


(2004)4 a Comitetului Miniştrilor către Statele membre cu privire la Convenţia
europeană a drepturilor omului în învăţământul universitar şi instruirea profesională
: (adopt. de Comitetul Miniştrilor la 12 mai 2004, în cadrul celei de-a 114 ses.) //
2005 – Anul European al Cetăţeniei prin Educaţie "A învăţa şi a trăi democraţia". –
Ch., 2005. – P. 91-97.

2789. Enachi, Valentina. Tradiţiile universitare şi spiritul democratic /


Valentina Enachi, Victor Moraru // 2005 – Anul European al Cetăţeniei prin Educaţie
"A învăţa şi a trăi democraţia". – Ch., 2005. – P. 56-61. – Bibliogr. : 8 tit.

2790. Guzun, Ion. Participarea studenţilor la guvernare ca factor al


promovării valorilor democratice / Ion Guzun // 2005 – Anul European al Cetăţeniei
prin Educaţie "A învăţa şi a trăi democraţia". – Ch., 2005. – P. 65-71.

2791. Lazăr, L. Aspecte ale relaţiei democraţie şi artă : [ca proces


educativ în învăţământul superior] / L. Lazăr // 2005 – Anul European al Cetăţeniei
prin Educaţie "A învăţa şi a trăi democraţia". – Ch., 2005. – P. 62-64.

2792. Musteaţă, Sergiu. Participarea studenţilor din Republica Moldova


la guvernarea universitară / Sergiu Musteaţă // 2005 – Anul European al Cetăţeniei
prin Educaţie "A învăţa şi a trăi democraţia". – Ch., 2005. – P. 28-37. – Bibliogr. în
notele de subsol.

2793. Prus, Elena. Universitatea ca loc al schimbării : [Situl de cetăţenie


– formă novatoare de dezvoltare a democraţiei univ.] / Elena Prus // 2005 – Anul
European al Cetăţeniei prin Educaţie "A învăţa şi a trăi democraţia". – Ch., 2005. –
P. 8-15.
(Vezi de asemenea Nr 2831, 2924)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor
(Vezi Nr 2708)

83
Octombrie 2005 ≡ October 2005

398 Folclor
2794. Graur, Ana. Descântecul la românii de la Est de Nistru / Ana Graur
// The 30th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and
Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch., 2005. – P. 674-677. – Rez. în lb. fr. –
Bibliogr. : 14 tit.

2795. Hanganu, Lilia. Unele aspecte privind motivul Zînei Pasăre în


folclorul românesc şi cel bulgăresc / Lilia Hanganu // The 30th Annual Congress of
the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) : Proceedings. –
Ch., 2005. – P. 678-680. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


51 MATEMATICĂ
2796. Cataranciuc, Sergiu. About the median that does not depend on
the space metric / Sergiu Cataranciuc, Mariana Scripnic, Petru Soltan // The 30th
Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA)
: Proceedings. – Ch., 2005. – P. 58-61 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

2797. Drucioc, Nadejda. Mathematical economics models Working on


the Internet / Nadejda Drucioc, Dorian Drucioc // The 30th Annual Congress of the
American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch.,
2005. – P. 36-39 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

2798. Gashitsoi, N. On a criterion of normality for mappings / N.


Gashitsoi // Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematica. – 2005. – Nr 2. – P. 94-
103. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

2799. Gherstega, Natalia. Lie algebras of the operators and three-


dimensional polynomial differential systems / Natalia Gherstega, Mihail Popa // Bul.
Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematica. – 2005. – Nr 2. – P. 51-64. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 7 tit.

2800. Horbachuk, O. Left exact radicals in module categories over


principal ideal domains / O. Horbachuk, M. Komarnytskyi, Yu. Maturin // Bul. Acad.
de Şt. a Rep. Moldova. Matematica. – 2005. – Nr 2. – P. 72-76. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 6 tit.
84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2801. Kashu, A. I. On the lattice of closed classes of modules / A. I.


Kashu // Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematica. – 2005. – Nr 2. – P. 43-50.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

2802. Kouleshoff, Alexander. An approximate solution of the Fredholm


type eguation of the second kind for any λ ≠ 0 / Alexander Kouleshoff // Bul. Acad.
de Şt. a Rep. Moldova. Matematica. – 2005. – Nr 2. – P. 77-93. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 26 tit.

2803. Koval, Raisa. On a Functional Eguation with a Group Isotopy


Property / Raisa Koval // Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova. Matematica. – 2005. –
Nr 2. – P. 65-71. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

2804. Mullen, Gary L. On orthogonality of binary operations and squares


/ Gary L. Mullen, Victor A. Shcerbacov // Bul. Acad. de Şt. a Rep. Moldova.
Matematica. – 2005. – Nr 2. – P. 3-42. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 42 tit.

2805. Popa, Liliana. Absolutely continuous measures of representation /


Liliana Popa // The 30th Annual Congress of the American Romanian Academy of
Arts and Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch., 2005. – P. 54-57. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 9 tit.

2806. Zambiţchi, Dumitru. Un algoritm efectiv pentru soluţionarea unor


probleme de optimizare pe arbore / Dumitru Zambiţchi // The 30th Annual Congress
of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) : Proceedings. –
Ch., 2005. – P. 72-73. – Rez. în lb. engl.

53 FIZICĂ
2807. Current status of development and application of cast microwires
with special physical properties / E. Badinter, Iu. Colpacovici, A. Ioisher, ... // The
30th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences
(ARA) : Proceedings. – Ch., 2005. – P. 508-511. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 27
tit.

85
Octombrie 2005 ≡ October 2005

2808. Баранов, С. А. Статистическая модель анализа нуклеации в


электрохимических процессах / С. А. Баранов // Электронная обработка мате-
риалов. – 2005. – Nr 4. – P. 4-6. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


2809. Batâr, Dumitru. Spirit încărcat de comori : [despre Antonie Ablov,
acad., fondatorul Şc. de chimie a compuşilor coordinativi din RM] / Dumitru Batâr //
Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 3. – P. 47-48 : il.

2810. Cocu, M. A. Synthesis and investigation of Ni(II), Cu(II), VO(II) and


Co(II) coordination complexes with 1-hydroxy-2-naphthaldehyde based on
benzoylacetone S-methylisothiosemicarbazone / M. A. Cocu, J. I. Grădinaru, N. V.
Gărbălău // The 30th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts
and Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch., 2005. – P. 216-217 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 14 tit.

2811. Influence of iron compounds and their interaction with phytic acid
on iron availability in enriched white bread / Corina Ciobanu, Olga Deseatnicov, Jorj
Ciumac, R. Sturza // The 30th Annual Congress of the American Romanian
Academy of Arts and Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch., 2005. – P. 212-215 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

2812. Inlăturarea ionilor de fluordin apele naturale de către oxihidroxizii


de aluminiu / T. Ya. Daţco, V. A. Matveevici, V. I. Zelenţov, ... // The 30th Annual
Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) :
Proceedings. – Ch., 2005. – P. 218-220 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 7
tit.

2813. Kantser, V. Solid-state nanophysics and nanotehnology / V.


Kantser // The 30th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts
and Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch., 2005. – P. 950-953. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 7tit.

2814. Kozlov A. I. Optical transitions in some anisotropic II3-V2


compounds / A. I. Kozlov, S. G. Kozlova // The 30th Annual Congress of the

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch.,


2005. – P. 948-949 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

2815. Particularităţile coordinării acizilor tio-şi semicarbaziddiacetic în


compuşii coordinativi ai metalelor tranzitive / Nicolae Gărbălău, Ana Verejan, Olga
Bologa, Vasile Lozan // The 30th Annual Congress of the American Romanian
Academy of Arts and Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch., 2005. – P. 224-226 :
fig. – Bibliogr. : 8 tit.

2816. Preparation and optical properties of photopolymer compositions


on As2Se3 base / A. Andriesh, V. Bivol, S. Buzurniuc, … // The 30th Annual
Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) :
Proceedings. – Ch., 2005. – P. 940-943 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

2817. Studiul proprietăţilor electrochimice ale emulsiilor alimentare U/A


îmbogăţite cu micronutrienţi / Diana Curchi, Tatiana Cojocaru, Rodica Sturza, ... //
The 30th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and
Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch., 2005. – P. 238-241 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 16 tit.

2818. Synthesis, Crystal Structures and Properties of Homo-and


Heterotrinuclear Cr-Fe Propionate Complexes with 1-Methylimidazole / Svetlana G.
Baca, Alexander Hietsoi, John B. Vincent, ... // The 30th Annual Congress of the
American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch.,
2005. – P. 201-203 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 24 tit.

2819. Synthesis, structure and properties of Co(III) dioxymates, which


containhexafluorosilicate ion / N. Gerbeleu, E. Corobceanu, O. Bologa, … // The
30th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences
(ARA) : Proceedings. – Ch., 2005. – P. 204-207. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10
tit.

2820. The arhitecture of 3d-metal complexes with o-phthalic acid / Yurii


A. Simonov, Svetlana G. Baca, Irina G. Filippova, Nicolae Gerbeleu // The 30th
Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA)
: Proceedings. – Ch., 2005. – P. 221-223 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 18 tit.

87
Octombrie 2005 ≡ October 2005

2821. Zasavitsky, E. A. Kondo-type behavior of thermoelectric power in


ti-doped PbTe monocrystals / E. A. Zasavitsky // The 30th Annual Congress of the
American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch.,
2005. – P. 944-947 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

2822. Zelenţov, V. I. Studiul procesului de înlăturare a ionilor metalelor


grele din soluţii apoase de alcool prin metoda schimbului ionic / V. I. Zelenţov, A. M.
Romanov // The 30th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts
and Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch., 2005. – P. 242-244 : fig., tab. – Bibliogr. :
5 tit.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
(Vezi Nr 2827)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie
2823. Corlateanu, Ludmila. The influence of electromagnetic field of
millimeter diapason on the initial processes of metabolism of the vegetable crops /
Ludmila Corlateanu, Anatol Ganea, Serghei Maslobrod // The 30th Annual Congress
of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) : Proceedings. –
Ch., 2005. – P. 81-83 : fig. – Rez. în lb engl. – Bibliogr. : 13 tit.

2824. Popescu, V. Implementarea metodelor de manipulare genetică şi


negenetică a embrionilor de mamifere / V. Popescu // Bul. de perinatologie. – 2005.
– Nr. 3. – P. 75-77 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 12 tit.

579 Microbiologie
2825. Evaluarea acţiunii iradierii milimetrice asupra activităţii fiziologice a
streptomicetelor / S. N. Maslobrod, S. A. Burţeva, E. D. Calcăi, ... // The 30th Annual
Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) :
Proceedings. – Ch., 2005. – P. 93-95 : des. – Bibliogr. : 10 tit.

2826. Influenţa radiaţiei milimetrice cu intensitate mică asupra activităţii


enzimatice a unor tulpini de fungi miceliali / Alexandra Deseatnic, Steliana Clapco,
Lilia Paşa, ... // The 30th Annual Congress of the American Romanian Academy of

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Arts and Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch., 2005. – P. 84-86 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 10 tit.

2827. Munjiu, Oxana. The influence of phosphorus on some species of


hydrobionts of Prut river / Oxana Munjliu // The 30th Annual Congress of the
American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch.,
2005. – P. 632-634 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 12 tit.

58 BOTANICĂ
(Vezi Nr 2923)
59 ZOOLOGIE
2828. Порческу, Г. С. Гистологическое строение кишечника, печени и
поджелудочной железы черного африканского страуса, домашней курицы и
индейки / Г. С. Порческу // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 10. – P. 22-24. –
Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2824)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
2829. Grosu, Petru. Unele aspecte ale activităţii inventive în domeniul
medicinii şi farmaceuticii / Petru Grosu, Ştefan Novac, Ştefan Gajim // Intellectus. –
2005. – Nr 1. – P. 16-19 : fig., tab.

2830. Prisacari, Viorel. Integrarea în Spaţiul European de Cercetare –


imperativ al timpului / Viorel Prisăcari, Boris Nedelciuc, Viorel Nacu // Bul. Acad. de
Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 2. – P. 128-130. – Rez. în lb. rom., engl.

2831. Tintiuc, Dumitru. Pagini din istoria fondării şi dezvoltării catedrei


de sănătate publică şi management "Nicolae Testemiţanu" : (către aniversarea a
60-a de la fondare) / Dumitru Tintiuc, Iulian Grossu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei :
Şt. medicale. – 2005. – Nr 2. – P. 108-117 : fotogr. – Rez. în lb. rom., engl.
(Vezi de asemenea Nr 2786, 2830)

89
Octombrie 2005 ≡ October 2005

612 Fiziologie. Fiziologie comparată


2832. Paladi, Gheorghe. Realizări în domeniul sănătăţii reproductive :
eficienţă, riscuri, aspecte etico-morale / Gheorghe Paladi // Bul. Acad. de Şt. a
Moldovei : Şt. medicale. – 2005. – Nr 2. – P. 20-24. – Bibliogr. : 9 tit. – Rez. în lb.
rom., engl.

2833. Stratulat, P. De ce mor nou-născuţii în lume şi în Republica


Moldova? / P. Stratulat, Ala Curteanu, Tatiana Carauş // Bul. de perinatologie. –
2005. – Nr. 3. – P. 3-8 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.

2834. Ţârdea, Tudor. Problema reproducerii umane artificiale din


perspectivă bioetică / Tudor Ţârdea // Sănătatea publică, economie şi management
în medicină. – 2005. – Nr 3. – P. 52-56 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2867)

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


613.2 Dietetică
2835. Despre aportul unor micronutrienţi în alimentaţia copiilor
instituţionalizaţi / Natalia Motruc, Corina Ciobanu, Olga Deseatnicov, ... // The 30th
Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA)
: Proceedings. – Ch., 2005. – P. 504-507 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
33 tit.

613.6 Riscuri şi întâmplări profesionale privind sănătatea. Igiena şi sănătatea muncii


2836. Tihon, Aliona. Tehnologiile informaţionale – bază a optimizării
rezervelor fiziologice ale organismului operatorilor care lucrează la computere /
Aliona Tihon // Sănătatea publică, economie şi management în medicină. – 2005. –
Nr 3. – P. 44-48 : tab. – Rez. în lb. engl.

613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică


2837. Prevalenţa şi impactul morbid al fumatului asupra populaţiei rurale
din R. Moldova / Mihai Popovici, Leonid Cheşlaru, Victoria Ivanov, ... // Sănătatea
publică, economie şi management în medicină. – 2005. – Nr 3. – P. 10-12 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


2838. Damaşcan, Ghenadie. Principiile formării grupurilor de cazuri
tratate pentru finanţarea instituţiilor spitaliceşti în cadrul asigurărilor medicale
obligatorii / Ghenadie Damaşcan // Sănătatea publică, economie şi management în
medicină. – 2005. – Nr 3. – P. 23-27. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

2839. Davidescu-Creangă, Elena. Medicul faţă în faţă cu medicul / Elena


Davidescu-Creangă, Margareta Cărăuş // Sănătatea publică, economie şi
management în medicină. – 2005. – Nr 3. – P. 57-59. – Rez. în lb. engl.

2840. Malanciuc, Iurie. Perspectivele de reorganizare a sistemului


medico-social de asigurare şi rolul lui în modificarea sistemului de finanţare a
ocrotirii sănătăţii / Iurie Malanciuc // Sănătatea publică, economie şi management în
medicină. – 2005. – Nr 3. – P. 20-22. – Rez. în lb. engl.

2841. Tintiuc, Dumitru. Realizările sănătăţii publice în contextul


reformelor sistemului de sănătate : (realizări şt. din ultimul deceniu) / Dumitru
Tintiuc, Iulian Grossu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 2.
– P. 32-36. – Rez. în lb. rom., engl.

2842. Ляшенко, Наталия. Общественное здравоохранение


государства как сумма здоровья каждого гражданина / Наталья Ляшенко,
Михаил Морошану // Sănătatea publică, economie şi management în medicină. –
2005. – Nr 3. – P. 13-16 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2884)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


(Vezi Nr 2829)

615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.


Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
2843. Ghicavâi, Victor. Analgezicele : aprecierea comparativă,
mecanismul de acţiune şi perspectivă / Victor Ghicavâi // Bul. Acad. de Şt. a
Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 2. – P. 131-141 : tab. – Bibliogr. : 27 tit.

91
Octombrie 2005 ≡ October 2005

2844. Procopişin, Vasile. Medicamentele autohtone. Impactul industriei


farmaceutice asupra economiei ţării / Vasile Procopişin // Intellectus. – 2005. – Nr 1.
– P. 57-59. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 2873, 2882)

616 Patologie. Medicină clinică


2845. Daujon, Alain. Kinesithera peute PDM en Moldavie : mission
handicap / Alain Daujon // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 3. – P. 29-32. – Rez.
în lb. rom.

2846. Deswarte, M. Mouvements normaux et anormaux chez le nouveau


– ne et le petit nourrission / M. Deswarte // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 3. –
P. 24-27. – Rez. în lb. rom.

2847. Eţco, Constantin. Aspecte medico-sociale ale accidentelor la copiii


din Republica Moldova / Constantin Eţco, Angela Capcelea, Eugen Capcelea //
Sănătatea publică, economie şi management în medicină. – 2005. – Nr 3. – P. 17-
19 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

2848. Liesse, Anne. Apport de l'imagerie dans le diagnostic et le suivi de


la pathologie / Anne Liesse // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 3. – P. 12-15. –
Rez. în lb. rom.

2849. Managementul Serviciului oncologic din Republica Moldova / Gh.


Ţîbîrnă, M. Sofroni, V. Cernat, ... // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. –
2005. – Nr 2. – P. 25-32 : fig., scheme. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.

2850. May, Paul. Hydrocephalus – current management and future


developments / Paul May // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 3. – P. 18-19.

2851. Raevschi, Elena. Rolul unor factori medico-sociali în dobândirea


nevilor nevocelulari / Elena Raevschi // The 30th Annual Congress of the American
Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch., 2005. – P.
857-860 : tab. – Bibliogr. : 11 tit.

2852. Saint-Martin, J. Anomalies de croissance du perimetre cranien / J.


Saint-Martin // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 3. – P. 9-11. – Rez. în lb. rom.
92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 2833, 2843, 2848, 2887)

616.1/.9 Patologie specială


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
2853. Dănilă, Aurel. Glicozidele digitale şi dereglările ritmului cardiac la
pacienţii cu valvulopatii mitrale / Aurel Dănilă // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt.
medicale. – 2005. – Nr 2. – P. 90-98 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. :
12 tit.

2854. Niguleanu, Vasile. Evidenţierea modificărilor unor indici metabolici


în cazul şocului traumatic şi informativitatea lor pentru precizarea gravităţii
procesului patologic / Vasile Niguleanu, Muhamed Vaser Al Omar Al Osman //
Sănătatea publică, economie şi management în medicină. – 2005. – Nr 3. – P. 40-
43 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

2855. Unele aspecte în patogenia aterosclerozei / Vasile Anestiade,


Ieremia Zota, Stanislav Groppa, ... // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. –
2005. – Nr 2. – P. 37-43 : schemă. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 7 tit.

2856. Variabilitatea ritmului cardiac la acţiunea acută a fluorului / Mihai


Popovici, Valeriu Cobeţ, Anatol Malcoci, ... // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt.
medicale. – 2005. – Nr 2. – P. 98-102 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 19
tit.

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


2857. Ababii, Ion Otitele medii exsudative şi recidivnate la copii / Ion
Ababii, Svetlana Diacova, Anghelina Chiaburu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt.
medicale. – 2005. – Nr 2. – P. 63-66 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.

2858. Asfixia şi formele insuficienţei poliorganice la nou-născuţi / P.


Stratulat, Larisa Crivcianschi, Dorina Rotaru, Ludmila Brunchi // Bul. de
perinatologie. – 2005. – Nr. 3. – P. 33-36 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă.

2859. Gariuc, Elvira. Diagnosticul şi tratamentul ale tumorilor benigne şi


maligne de laringe / Elvira Gariuc, Ilie Banari // The 30th Annual Congress of the

93
Octombrie 2005 ≡ October 2005

American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch.,


2005. – P. 861-864. – Rez. în lb. engl.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


2860. Bivol, Angela. Structura şi evoluţia prevalenţei patologiei tractului
gastrointestinal la adulţi în Republica Moldova / Angela Bivol // Sănătatea publică,
economie şi management în medicină. – 2005. – Nr 3. – P. 6-9 : fig., tab. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

2861. Evaluarea calităţii vieţii şi a gradului de adaptare a pacienţilor


operaţi pentru pancreatită cronică calculoasă / Vladimir Hotineanu, Anatol Cazac,
Carmen Neamţu, ... // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. –2005. – Nr 2. –
P. 57-62 : tab., scheme. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.

2862. Godoroja, Pavel. Ştiinţa stomatologică în Republica Moldova /


Pavel Godoroja, Ion Lupan, Teodor Popovici // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt.
medicale. – 2005. – Nr 2. – P. 122-127. – Rez. în lb. rom., engl.

2863. Isac, Maria. Eficacitatea imunologică a vaccinării contra hepatitei


virale B a copiilor din gimnaziile şi şcolile-internat auxiliare / Maria Isac // Sănătatea
publică, economie şi management în medicină. – 2005. – Nr 3. – P. 49-51 : tab. –
Rez. în lb. engl.

2864. Osoianu, Iurie. Eficacitatea tratamentului ulcerului gastroduodenal


în condiţiile staţionarului diurn / Iurie Osoianu // Sănătatea publică, economie şi
management în medicină. – 2005. – Nr 3. – P. 28-31 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 10 tit.

2865. Pseudochistul de pancreas la copil diagnostic. Tratament / Eva


Gudumac, Vladimir Radilov, Nadejda Andronic, … // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei.
Şt. medicale. – 2005. – Nr 2. – P. 53-56. – Rez. în lb. rom., engl.

2866. Secondary Stability of impladent STI – BIO implants with Bioactive


Surface / Josef Podstata, Jakub Strnad, Zdenek Strnad, Karel Urban // Bul. Acad.
de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 2. – P. 47-53 : tab. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 19 tit.

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


2867. Ştefaneţ, Mihai. Caracteristica morfofuncţională a sistemului
arterial funiculotesticular / Mihai Ştefaneţ, Mircea Zamfir, Tamara Titov // Bul. Acad.
de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 2. – P. 43-47 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 17 tit.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


(Vezi Nr 2886)

616.8 Neuropatologie. Neurologie


2868. Clasificarea etiologică şi clinico-morfologică a mielopatiei
vasculare ischemice / Diomid Gherman, Vitalie Lisnic, Marina Sangheli, Nicolae
Luchianic // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 2.– P. 86-90 :
fig. – Rez. în lb. rom.

2869. Croitoru, Mariana. Cele mai frecvente hiperchinezii întâlnite la


copii / Mariana Croitoru // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 3. – P. 62-64 : tab., fig.
– Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

2870. Curran, Andrew. The roles of neurology in the neonatal unit /


Andrew Curran // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 3. – P. 21-24 : tab. – Bibliogr.
în note, p. 23-24 (21 tit.).

2871. Ilciuc, I. Răspândirea, unele particularităţi şi principii ale


diagnosticului şi tratamentului epilepsiei la copii de vârstă mică în Republica
Moldova / I. Ilciuc // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr. 3. – P. 51-54 : tab. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 6 tit.

2872. Ilciuc, I. Retardul psihomotor şi tulburările cognitive în tabloul clinic


al epilepsiei la copii de vârstă mică / I. Ilciuc, A. Rotaru, Irina Soroceanu // Bul. de
perinatologie. – 2005. – Nr. 3. – P. 66-67 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. :
6 tit.

2873. Ilciuc, Ion. Utilizarea "Maturinolului" în tratamentul sindromului


West la copii / Ion Ilciuc, Cornelia Calcâi // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr. 3. –
P. 64-66 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 6 tit.
95
Octombrie 2005 ≡ October 2005

2874. Lequien, Pierre. Actualite de la neurologie du developpement /


Pierre Lequien // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 3. – P. 15-16. – Rez. în lb. rom.

2875. Lisnic, Vasile. Evoluţia polineuropatiei demielinizante inflamatoare


cronice, asociate cu semne de afectare a sistemului nervos central // Vasile Lisnic //
Sănătatea publică, economie şi management în medicină. – 2005. – Nr 3. – P. 32-
35 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

2876. Particularităţi ale tratamentului de recuperare al paraliziilor


cerebrale la copii de vârstă fragedă / Svetlana Hadjiu, I. Ilciuc, Carolina
Golovcenco, ... // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr. 3. – P. 54-57 : tab. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.

2877. Particularităţile sechelelor neurologice la nou-născuţi şi sugari / A.


Boboc, P. Stratulat, I. Ilciuc, Ecaterina Boboc // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr.
3. – P. 37-41 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 13 tit.

2878. Siric, Ala. Rolul antecedentelor perinatale în patogeneza


sincopelor neurogene / Ala Siric, Gh. Railean, Nadejda Şcerbina // Bul. de
perinatologie. – 2005. – Nr. 3. – P. 60-92 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă.

2879. Stratulat, P. Paralele dintre paralizia cerebrală şi infecţia materno-


fetală / P. Stratulat, Ala Curteanu // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr. 3. – P. 41-
45 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 28 tit.

2880. Ţiple, Dorina. Tulburări vegetative cardiovasculare la pacienţii cu


diferite forme ale bolii Parkinson / Dorina Ţiple // Sănătatea publică, economie şi
management în medicină. – 2005. – Nr 3. – P. 36-39 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 10 tit.

2881. Varvariuc, Carolina. Contribuţii în tratamentul copiilor cu paralizie


cerebrală / Carolina Varvariuc // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 3. – P. 68-69. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 6 tit.

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2882. Евтушенко, С. К. Топамакс в терапии возрастзависимых форм


эпилепсий и эпилептических синдромов у детей / К. С. Евтушенко // Bul. de
perinatologie. – 2005. – Nr. 3. – P. 77-79. – Rez. în lb. rom.

2883. Евтушенко, С. К. Электрический эпилептический статус сна и


эпилептические энцефалопатии у детей : (клиника, диагностика, лечение) / С.
К. Евтушенко // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr. 3. – P. 69-75 : des.
(Vezi de asemenea Nr 2850)

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


2884. Prisacari, Viorel. Evaluarea epidemiologică a factorilor de risc în
infecţiile septico-purulente nosocomiale / Viorel Prisacari, Angela Paraschiv,
Constantin Jucovschi // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 2.
– P. 73-86 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 16 tit.

2885. Stancu, Mihai. Asociaţii de protozoare intestinale la copii cu BDA /


Mihai Stancu // Intellectus. – 2005. – Nr 1. – P. 83-88 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2863)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


(Vezi Nr 2884)

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale


2886. Croitoru, Gheorghe. Artroplastia în tratamentul afecţiunilor severe
ale şoldului / Gheorghe Croitoru, Vitalie Beţişor // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt.
medicale. – 2005. – Nr 2. – P. 69-73 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11
tit.

2887. Procedeul Lichtenstein – avantaje şi perspective în tratamentul


formelor complicate de hernii inghinale / Constantin Ţâbârnă, Vasile Ceauş, Oleg
Crudu, Alexandru Musteaţă // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. –
Nr 2. – P. 66-69. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 15 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2861)

97
Octombrie 2005 ≡ October 2005

618 Ginecologie. Obstetrică


2888. Laugier, J. Surveillance et suivi du nouveau – ne a risque de
séquelles / J. Laugier // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr 3. – P. 17-18. – Rez. în
lb. rom.

2889. Stratulat, P. Analiza situaţiei în asistenţa medicală perinatală în


Republica Moldova pe primele 6 luni ale anului 2005 / P. Stratulat, Ala Curteanu,
Tatiana Carauş // Bul. de perinatologie. – 2005. – Nr. 3. – P. 46-50 : tab. – Rez. în
lb. engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 2832-33, 2870, 2876, 2879)

619 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară


2890. Donica, Gh. Manifestările clinice şi dinamica indicilor morfologici în
sânge provocate de corpul străin şi infecţia chirurgicală în pericardita traumatică
experimentală la bovine / Gh. Donica // Şt. Agricolă. – 2005. – Nr 1. – P. 75-78 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

2891. Буданцев, А. Современная тактика лечения коров при


патологии яичников / А. Буданцев // Şt. Agricolă. – 2005. – Nr 1. – P. 79-81 : tab.
– Rez. în lb. engl.

2892. Харута, Г. Прогнозирование и коррекция оплодотворяемости


коров / Г. Харута, С. Полков, С. Влдасенко // Şt. Agricolă. – 2005. – Nr 1. – P. 81-
85 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2828)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
2893. Дука, Г. Г. Аспекты проблемы энергетической безопасности
Республики Молдова / Г. Г. Дука, В. М. Постолатий, Е. В. Быкова // Problemele
energeticii regionale. – 2005. – Nr 1. – P. 13-27 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Bibliogr. : 8 tit.

2894. Ермуратский, В. В. Определение оптимальной толщины


теплоизоляции компонентов гелиотермических установок / В. В. Ермуратский
98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

// Problemele energeticii regionale. – 2005. – Nr 1. – P. 40-42 : tab. – Rez. în lb.


engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 2898-99)

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


621.0 Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Tehnică nucleară
621.01/.03 Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini. Teorie şi principii fizice ale
construcţiei de maşini şi alte tehnologiei mecanice
2895. Dulghieru, Valeriu. Computational modeling of the helical wind
rotor's eunctional parameters in ansys CFX-5.7 software's / Valeriu Dulgieru, Ion
Bostan, Rodion Ciuperca // The 30th Annual Congress of the American Romanian
Academy of Arts and Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch., 2005. – P. 531-534 :
fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

621.039 Ştiinţa nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în
general
2896. Botosan, N. I. Electroplasmolysys of biological raw materials and
its possible application in the up-to-date methods of processing / N. I. Botosan, M.
K. Bologa, S. E. Berzoi // The 30th Annual Congress of the American Romanian
Academy of Arts and Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch., 2005. – P. 486-488 :
fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

2897. Generation of cavitation flow instabilities with the aim to intensify


tehnological processes / T. Cuciuc, M. Bologa, V. Gramatchi, P. Dumitras // The
30th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences
(ARA) : Proceedings. – Ch., 2005. – P. 524-526 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
10 tit.

621.1 Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare


(maşini) cu abur. Cazane de abur
2898. Проектирование закона управления системой регулирования
подачи топлива парового котла с учётом требований экономии
энергоресурсов при управлении / А. А. Журавлев, М. Л. Шит, О. Б. Попонова,
Б. М. Шит // Probleme energeticii regionale. – 2005. – Nr 1. – P. 43-51: tab. – Rez.
în lb. rom., rusă, engl. – Bibliogr. : 23 tit.
99
Octombrie 2005 ≡ October 2005

2899. Синтез и анализ законов управления системой регулирования


уровня в барабане газомазутного парового котла с учетом экономии
энергоресурсов / А. А. Журавлев, М. Л. Шит, О. Б. Попонова, Б. М. Шит //
Probleme energeticii regionale. – 2005. – Nr 1. – P. 52-60 : scheme. – Rez. în lb.
rom., rusă, engl. – Bibliogr. : 15 tit.

621.3 Electrotehnică
621.3.0 Studii generale ale electrotehnicii
2900. Андрос, Ирина. Минимизация дисперсионных эффектов в
разностной схеме для телеграфных уравнений / Ирина Андрос, В. Берзан //
Probleme energeticii regionale. – 2005. – Nr 1. – P. 67-71. – Bibliogr. : 5 tit. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă.

621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători


electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
2901. Engster, Filip. Measurement methods and interpretation algorithms
for the determination of the remaining lifetime of the electrical insulation / Filip
Engster // Probleme energeticii regionale. – 2005. – Nr 1. – P. 72-76. – Bibliogr. : 5
tit. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.

2902. Popa, V. Iu. The photoelectrochemical etching as a tool for GaN


GAS sensor fabrication / V. Iu. Popa // Электронная обработка материалов. –
2005. – Nr 4. – P. 7-10 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

2903. Гончарюк, Н. В. Интегрированный программно-


информационный комплекс КРОСС / Н. В. Гончарюк, С. Ф. Макарова, А. Л.
Михайлова // Problemele energeticii regionale. – 2005. – Nr 1. – P. 28-39 : tab,
des. – Rez. în lb. engl.

2904. Калинин, Л. П. Статический режим параметрического


стабилизатора активной мощности / Л. П. Калинин, С. И. Чеботарь, Д. А.
Зайцев // Probleme energeticii regionale. – 2005. – Nr 1. – P. 61-66 : scheme. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2905. Суслов, В. М. Определение матрицы обобщенных параметров


несимметричной многофазной линий электропередачи / В. М. Суслов //
Probleme energeticii regionale. – 2005. – Nr 1. – P. 77-79. – Rez. în lb. engl., rusă.

2906. Суслов, В. М. Учёт провисания проводов при определении


удельных потенциальных коэффициентов воздушных высоковольтных линий
электропередач (ЛЭП) / В. М. Суслов // Probleme energeticii regionale. – 2005. –
Nr 1. – P. 80-84. – Rez. în lb. engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 2900)

621.35 Tehnică electrochimică


2907. Борцой, Т. В. Изностойскость и оптимальный состав
гальванических композиций / Т. В. Борцой // Электронная обработка
материалов. – 2005. – Nr 4. – P. 19-23 : des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

2908. Использование хромоникелевых сплавов для создания элек-


троискровых покрытий / В. П. Лунева, А. Д. Верхотуров, А. В. Козырь, … //
Электронная обработка материалов. – 2005. – Nr 4. – P. 11-18. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 19 tit.

621.36 Termoelectricitate. Încălzire electrică


(Vezi Nr 2894)

621.39 Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video.


Telecomandă
(Vezi Nr 2940)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
(Vezi Nr 2730)

631.1 Conducerea şi organizarea fermelor

101
Octombrie 2005 ≡ October 2005

2909. Rotaru, Arcadie. Măsuri de perfecţionare a mecanismului financiar


al întreprinderilor agricole / Arcadie Rotaru // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 10.
– P. 14-16 : tab. – Rez. în lb. engl.

631.3 Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole


2910. Şeremet, V. Aplicarea funcţiilor Green la calculul ajustajelor cu
strângere renovate cu compozite polimerice / V. Şeremet, Gr. Marian // Şt. Agricolă.
– 2005. – Nr 1. – P. 56-60 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

2911. Şeremet, V. Recomandări privind alegerea ajustajelor cu strângere


pentru îmbinările metapolimerice / V. Şeremet, Gr. Marian // Şt. Agricolă. – 2005. –
Nr 1. – P. 61-64 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

2912. Ţenu, I. Researches concerning the designing, achievement and


optimization of the exploitation of one for vegetable remains chopper // I. Ţenu // Şt.
Agricolă. – 2005. – Nr 1. – P. 71-74 : des., tab. – Rez. în lb. engl.

2913. Сербин, В. Кинематика лункоделателя при качении колеса со


скольжением / В. Сербин // Şt. Agricolă. – 2005. – Nr 1. – P. 64-71 : des. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

2914. Скибицкий, В. А. Исследование дробления зерна шнековым


транспортером протравливателя семян / В. А. Скибицкий, Б. Б. Кику, Б. Н. За-
дорожный // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 9. – P. 26-27 : des.

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


2915. Andrieş, S. Măsuri de protecţie, ameliorare şi sporire a fertilităţii
solului / S. Andrieş // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 10. – P. 5-7.

2916. Canarache, A. Funcţiile de pedotransfer, un instrument util pentru


caracterizarea solului / A. Canarache // Şt. Agricolă. – 2005. – Nr 1. – P. 10-14 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

2917. Ungurean, V. Durabilitatea ecologică a utilizării solurilor şi


terenurilor agricole / V. Ungurean // Şt. Agricolă. – 2005. – Nr 1. – P. 3-6 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2918. Ursu, A. Consolidarea terenurilor agricole pe principiul


pedoecologic / A. Ursu // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 9. – P. 4-5.

631.5 Lucrări agricole


(Vezi Nr 2923)

631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole


2919. Серикбаева, Эльмира. Развитие орошения
сельсковозяйственных культур сточными водами в Узбекистане / Эльмира
Серикбаева // Şt. Agricolă. – 2005. – Nr 1. – P. 48-52 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 9 tit.

631.9 Alte întrebări


(Vezi Nr 2920)

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
2920. Ganea, Anatol. Perspectives of the national system of plant agro-
biodiversity conservation in the Republic of Moldova / Anatol Ganea // The 30th
Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA)
: Proceedings. – Ch., 2005. – P. 90-92. – Rez. în lb engl.

2921. Гайбу, З. Хлебная жужелица – основной вредитель озимых ко-


лосовых / З. Гайбу // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 9. – P. 24-25.

633 Cultura plantelor de câmp


633.1 Cereale. Recolte de grâne
2922. Andrieş, Serafim. Grâul de toamnă, aspectul agrochimic / Serafim
Andrieş // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 9. – P. 6-8.

2923. Starodub, V. Stabilirea epocii optime de semănat a grâului comun


de toamnă în zona centrală a Moldovei / V. Starodub // Şt. Agricolă. – 2005. – Nr 1.
– P. 6-10 : tab. – Rez. în lb. engl.

633.5 Plante textile şi fibroase


(Vezi Nr 2825)

103
Octombrie 2005 ≡ October 2005

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări
industriale
2924. Bodrug, Mihai. Grădina de plante medicinale a USMF "Nicolae
Testemiţanu" / Mihai Bodrug // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. –
Nr 2. – P. 102-107 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.

2925. Micu, V. Cultivarea rapiţei de toamnă / V. Micu // Agricultura


Moldovei. – 2005. – Nr 9. – P. 8-11. – Text şi în lb. rusă.

634 Horticultură în general


2926. Adăscăliţei, Mihai. Influenţa temperaturilor scăzute asupra stării
pomilor şi butucilor viţei de vie / Mihai Adăscăliţei, Gheorghe Gavrilov, Dumitru
Bratco // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 10. – P. 19-20.

2927. Barbaroş, M. Evaluarea agrobiologică şi economică a densităţii


optime a plantelor în plantaţiile intensive de zmeur / M. Barbaroş // Şt. Agricolă. –
2005. – Nr 1. – P. 27-31 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

2928. Barbaroş, M. Perfecţionarea sistemului de întreţinere a solului în


plantaţiile intensive de căpşun / M. Barbaroş // Şt. Agricolă. – 2005. – Nr 1. – P. 23-
27 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

2929. Barbaroş, M. Perfecţionarea tăierii tufelor de coacăz negru pentru


recoltarea mecanizată a fructelor / M . Barabaroş // Şt. Agricolă. – 2005. – Nr 1. –
P. 31-35 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

2930. Cimpoieş, Gh. Creşterea şi fructificarea mărului în funcţie de soi şi


de structura plantaţiei / Gh. Cimpoieş, D. Boţan // Şt. Agricolă. – 2005. – Nr 1. – P.
15-19 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

2931. Cimpoieş, Gh. Regimul de lumină al coroanei în funcţie de


structura plantaţiei / Gh. Cimpoieş, D. Boţan // Şt. Agricolă. – 2005. – Nr 1. – P. 19-
22 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2932. Чебан, Е. Ф. Новые районированные сорта черешни


молдавской селекции / Е. Ф. Чебан // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 9. – P.
23-24. – Bibliogr. : 6 tit.

634.8 Viticultură
2933. Bratco, Dumitru. Metode de lichidare a golurilor în vii / Dumitru
Bratco // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 9. – P. 16-17.

2934. Gaina, Boris. Realizări privind ameliorarea calităţii strugurilor şi


produselor din procesarea lor / Boris Gainna // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 9.
– P. 17-19.

2935. Tehnologia şi eficienţa producerii strugurilor de masă / M.


Adăscăliţei, M. Chisili, D. Bratco, ... // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 9. – P. 20-
21.

2936. Topală, Ş. Caracterizarea hibrizilor V. vinifiera x V. rotundifolia (F2-


F5) după forma şi mărimea grăuncioarelor de polen / Ş. Topală, C. Dadu, M. Istrati
// Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 9. – P. 13-16 : fotogr. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 12 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2926, 2947)

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
2937. Овэс, Е. В. К проблеме ведения селекции картофеля / Е.
В.Овэс // Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 9. – P. 22.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor a peştelui. Înmulţirea


animalelor domestice
636.2 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi
(Vezi de asemenea Nr 2892)

636.4 Porci. Porcine

105
Octombrie 2005 ≡ October 2005

2938. Vrancean, V. Efectele utilizării microelementelor în hrana viruşilor


de reproducţie / V. Vrancean // Şt. Agricolă. – 2005. – Nr 1. – P. 36-39 : tab. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

636.5/.6 Păsări
(Vezi Nr 2830)

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


637.4 Ouă. Produse din ouă
2939. Usturoi, M. Influenţa condiţiilor de depozitare asupra calităţii ouălor
destinate consumului / M. Usturoi / Şt. Agricolă. – 2005. – Nr 1. – P. 39-44 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


65.0 Teoria şi practica organizării. Management
2940. Costaş, Ilie. Integrated information management : foundation for
knowledge management / Ilie Costaş // The 30th Annual Congress of the American
Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch., 2005. – P.
127-130 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


2941. Gis and web based telecommunications management system :
joint moldovan and romanian it project / Tiberiu Budura-Rusu,Ion Casian, Vladimir
Ciclici, ... // The 30th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts
and Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch., 2005. – P. 170-173 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 5 tit.

657 Contabilitate
2942. Sîtnic, Emilia. Calcularea costurilor serviciilor prestate de secţiile
auxiliare ale întreprinderii / Emilia Sîtnic, Dinu Siric, Olga Edrenicov // Contabilitate
şi audit. – 2005. – Nr 10. – P. 22-25 : tab.

2943. Апосту, Андрей. Особенности учёта возврата товаров при ис-


пользовании контрольно-кассовых машин / Андрей Апосту // Contabilitate şi
audit. – 2005. – Nr 10. – P. 17-21 : tab.
106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2944. Дима, Марчела. Списание дебиторской задолженность : доку-


ментальное оформление и налоговые последствия / Марчела Дима //
Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 10. – P. 26-28.

2945. Тостоган, Павел. Что изменилось в [бухгалтерском] учете и


налогообложении / Павел Тостоган // Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 10. – P.
8.

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


(Vezi Nr 2909)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


661 Produse chimice propriu zise
(Vezi Nr 2844)

663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
2946. Babii, Leonid. Calitatea produselor vinicole, factor determinant al
competitivităţii / Leonid Babii // Rev. economică. – 2005. – Nr 4. – P. 89-91. – Rez.
în lb. engl.

2947. Gaina, B. Recomandări practice pentru vinificare în zona Centru a


viticulturii Moldovei / B. Gaina, V. Bejan, V. Caldare // Agricultura Moldovei. – 2005.
– Nr 10. – P. 21.
(Vezi de asemenea Nr 2731)

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


681 Mecanică de precizie. Mecanică fină
681.2 Aparate de măsură şi fabricarea lor
2948. Парамонов, А. М. Термостат Т-106.5 / А. М. Парамонов, Е. А.
Пасинковский, А. В. Коваль // Электронная обработка материалов. – 2005. – Nr
4. – P. 66-70 : des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

107
Octombrie 2005 ≡ October 2005

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


72 ARHITECTURĂ
2949. Nesterov, Tamara. Proporţiile planurilor bisericilor moldoveneşti din
piatră din secolele XIV – I jumătate a secolului al XV-lea / Tamara Nesterov // The
30th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences
(ARA) : Proceedings. – Ch., 2005. – P. 656-659 : fig. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 30
tit.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
(Vezi Nr 2689)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Artă scenică
2950. Moraru, Emilia. Aspectul stilistic al corurilor din opera Decebal de
Teodor Zgureanu / Emilia Moraru // The 30th Annual Congress of the American
Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch., 2005. – P.
652-655.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.131.1 Literatură italiană
2951. Amicis, Edmond de. Cuore, inimă de copil : [frag. din roman] /
Edmond de Amicis // "a"Mic". – 2005. – Nr 10. – Supl.

821.133.1 Literatură franceză


2952. Estang, Luc. Datoria tăcerii : [proză] / Luc Estang; trad. din lb. fr.
de Dorian Anghel // Semn. – 2005. – Nr 1/2. – P. 26-31 : il.

821.134.2(82) Literatură argentiniană

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2953. Pasquale, Roberto di. Aluzii : [versuri] / Roberto di Pasquale; trad.


de Valeriu Stancu // Semn. – 2005. – Nr 1/2. – P. 17-18. – Cuprins : "Iar acum, sînt
aici..."; "Nu ştiu pe unde umblam..."; "Strigătul..."; "De cealaltă parte..."; "Ţişneşte
întîlnirea..."; "Trecutul..."; "Ochii..."; "Îşi spuseră adio..."

821.134.2(861) Literatură columbiană


2954. Curtescu, Margareta. Unica forţă capabilă să se ia la întrecere cu
dragostea : [despre memoriile renumitului scriitor columbian Gabriel Garcia
Marquez] / Margareta Curtescu // Semn. – 2005. – Nr 1/2. – P. 19-21.

821.135.1 Literatură română


2955. Baciu, Angela. Eu; Vara; Halku : [versuri] / Angela Baciu // Semn.
– 2005. – Nr 1/2. – P. 51.

2956. Drăghici, Marian. Iapă roşie dobrogeană : [versuri] / Marian


Drăghici // Semn. – 2005. – Nr 1/2. – P. 42.

2957. Minulescu, Ion. Corigent la limba română : [fragm. din romanul cu


acelaşi tit.] / Ion Minulescu // "a"Mic". – 2005. – Nr 10. – Supl.

2958. Vasiliu, Lucian. Poeme / Lucian Vasiliu // Semn. – 2005. – Nr 1/2.


– P. 52-53. – Cuprins : Deţinut 001954; Edgar Allan Poe; Mona-Monada; Epistola;
Discopatie; Vedere din pridvorul bojdeucii; Acasă la Aurel Dumitraşcu; Dali şi
orologiile lichide
(Vezi de asemenea Nr 2964)

821.135.1.09 Teorie şi critică literară


2959. Corbu, Haralambie. Vocaţia literar-artistică a politicianului
Constantin Stere / Haralambie Corbu // Akademos. – 2005. – Nr 1. – P. 15-19.

2960. Vicol, Dragoş. Mihail Sadoveanu : de la biografia scriitorului la


biografia neamului / Dragoş Vicol // Akademos. – 2005. – Nr 1. – P. 34-37. –
Bibliogr. în note, p. 37 (5 tit.).

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

109
Octombrie 2005 ≡ October 2005

2961. Butnaru, Leo. Lumină lină : [proză] / Leo Butnaru; il. de Alexei
Colîbneac // Noi. – 2005. – Nr 10. – P. 17-24. – Contin. Începutul : Nr 8.

2962. Darie, Pavel. Mamele şi noi; Soarele; Fluturii; Cînd sînt acasă;
Frunză; Drumul; Rîul; Ciutura : [versuri] / Pavel Darie; des. : Petru Gheţoi //
Alunelul. – 2005. – Nr 10. – P. 12-13 : fotogr.

2963. Galaicu-Păun, Emilian. Ţesut viu : [proză] / Emilian Galaicu-Păun


// Semn. – 2005. – Nr 1/2. – P. 4-10.

2964. Noi vom rămâne aici : [versuri ale poeţilor basarabeni şi rom.] / il.
de Violeta Zabulică // Noi. – 2005. – Nr 10. – P. 8-9. – Cuprins : Regula jocului /
Eugen Cioclea; Din nou, noi / Nichita Stănescu; Altoi de tulpină vorbitoare / Liviu
Damian; Cimitirul din stepă / Ion Caraion; Temelie / Lora Rucan; Am crescut? / Ana
Blandiana.

2965. Roşca, Agnesa. Grâul; Picurii; Steaua mamei; Cartea; Cartea cu


poveşti : [versuri] / Agnesa Roşca // "a "Mic". – 2005. – Nr 10. – Supl.

2966. Scobioală, Aurel. Scriitorii când erau copii : [povestiri] / Aurel


Scobioală; des. de Ana Evtuşenco // Alunelul. – 2005. – Nr 10. – P. 4-5. – Cuprins :
Calul din căruţă.

821.135.1(478).09 Critică şi istorie literară


2967. Bantoş, Ana. Literatura română din Basarabia : între exilul şi
libertatea interioară / Ana Bantoş // The 30th Annual Congress of the American
Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) : Proceedings. – Ch., 2005. – P.
810-812. – Rez. în lb. engl.

2968. Ciobanu, Mircea. Impresioniste poeme, în minor : [despre vol.


"Turnul de fildeş înclinat" de Grigore Chiper] / Mircea Ciobanu // Semn. – 2005. –
Nr 1/2. – P. 56-59 : il.

2969. Ciubotaru, Adrian. Excursiuni în incursiuni... : [reflecţii pe


marginea vol. de critică lit. "Incursiuni în proza basarabeană" de Iulian Ciocan] /
Adrian Ciubotaru // Semn. – 2005. – Nr 1/2. – P. 22-25 : il.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2970. Leahu, Nicolae. Deconstrucţia unei scrisori deschise : [polemici pe


marginea scrisorii lui A. Strîmbeanu privitor la lit. din Basarabia] / Nicolae Leahu //
Semn. – 2005. – Nr 1/2. – P. 11-16 : il. – Bibliogr. în note, p. 16 (10 tit.).

2971. Leahu, Nicolae. Pe frontul literar de Est se trage în clasa cititoare /


Nicolae Leahu // Semn. – 2005. – Nr 1/2. – P. 2-3.

2972. Vrabie, Diana. Imaginea celui care scrie în ore vesperale : [despre
creaţia scriitorului Nicolae Costenco] / Diana Vrabie // Semn. – 2005. – Nr 1/2. – P.
36-37.
(Vezi de asemenea Nr 2959)

821.161.1 Literatură rusă


2973. Butnaru, Leo. Aleksandr Grin în Crimeea / Leo Butnaru // Semn. –
2005. – Nr 1/2. – P. 32-34 : il.

2974. Grin, Aleksandr. Crispare; Recviem : [poeme] / Aleksandr Grin;


trad. de Leo Butnaru // Semn. – 2005. – Nr 1/2. – P. 35.

821.16 Literatură armeană


2975. Motanul care mânca topoare : [poveste populară armeană] / des.
de Sergiu Puică // Alunelul. – 2005. – Nr 10. – P. 5.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
(Vezi Nr 2688)

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică).
Geografie teoretică
2976. Tabuncic, Sergiu. Satul moldovenesc dintre Prut şi Nistru în
secolul XIV-XV. Constatări privind evoluţia habitatului : [geografia aşezărilor rurale]
/ Sergiu Tabuncic // Akademos. – 2005. – Nr 1. – P. 43-47. – Bibliogr. în note, p. 47
(11 tit.).
111
Octombrie 2005 ≡ October 2005

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ" NR 10-2005

Bobic, A. 2877
A
Boboc, Ecaterina 2877
Ababii, Ion 2786, 2857 Bodrug, Mihai 2944
Ablov, Antonie 2809 Bologa, M. K. 2896-97
Adăscăliţei, Mihai 2926, 2935 Bologa, Olga 2815, 2819
Alecu, Gheorghe 2742 Bolun, Ion 2682
Amarfii, Ion 2682 Bondarenco, Anna 2785
Amicis, Edmond de 2951 Bostan, Ion 2895
Andrieş, Serafim 2915, 2922 Boţan, D. 2930-31
Andriesh, A. 2816 Botnari, Nadejda 2738
Andronic, Nadejda 2865 Botosan, N. I. 2896
Anestiade, Vasile 2855 Brânză, Sergiu 2755
Anghel, Dorian 2952 Bratco, Dumitru 2926, 2933, 2935
Antoci, Albert 2772 Brunchi, Ludmila 2858
Buburuz, Petru 2684-85
B Budura-Rusu, Tiberiu 2941
Babii, Leonid 2946 Burţeva, S. A. 2825
Baca, Svetlana G. 2818, 2820 Busmachiu, Eugenia 2777
Baciu, Angela 2955 Butnaru, Leo 2961, 2973-74
Badinter, E. 2807 Buzurniuc, S. 2816
Balaban, Serghei 2710-11
C
Balaban, Sergiu 2780
Banari, Ilie 2859 Calaşnic, Natalia 2711
Bantoş, Ana 2967 Calcăi, E. D. 2825
Barbaroş, M. 2827-29 Calcâi, Cornelia 2873
Barbaroş, N. 2728 Caldare, V. 2947
Batâr, Dumitru 2809 Canarache, A. 2916
Bădar, Iurie 2725 Candu, Adrian 2712
Bejan, V. 2947 Capcelea, Angela 2847
Belostecinic, Gr. 2787 Capcelea, Eugen 2847
Berzoi, S. E. 2896 Caraion, Ion 2964
Beţişor, Vitalie 2886 Carauş, Tatiana 2833, 2889
Bîrcă, Alic 2701 Casian, Ion 2941
Bivol, Angela 2860 Cataranciuc, Sergiu 2796
Bivol, V. 2816 Cazac, Anatol 2861
Blandiana, Ana 2964 Cărăuş, Margareta 2839

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ceauş, Vasile 2887 Croitoru, Mariana 2869


Cerbuşca, Pavel 2781 Crudu, Oleg 2887
Cernat, V. 2849 Cuciuc, T. 2897
Cheradi, Natalia 2683 Curchi, Diana 2817
Cheşlaru, Leonid 2837 Curran, Andrew 2870
Chiaburu, Anghelina 2857 Curteanu, Ala 2833, 2879, 2889
Chiper, Grigore 2968 Curtescu, Margareta 2954
Chirică, Sergiu Ion 2692
D
Chirinciuc, Galina 2756
Chiroşca, Dorian 2774 Dadu, C. 2936
Chirtoacă, Natalia 2693 Damaşcan, Ghenadie 2838
Chisili, M. 2935 Damian, Liviu 2964
Ciclici, Vladimir 2941 Dandara, Liliana 2773
Cimpoieş, Gh. 2930-31 Daniliuc, Ion 2727
Ciobanu, Corina 2811, 2835 Darie, Pavel 2962
Ciobanu, Mircea 2968 Daţco, T. Ya. 2812
Ciocan, Iulian 2969 Daujon, Alain 2845
Cioclea, Eugen 2964 Davidescu-Creangă, Elena 2839
Ciubotaru, Adrian 2969 Dănilă, Aurel 2853
Ciumac, Jorj 2811 Deseatnic, Alexandra 2826
Ciuperca, Rodion 2895 Deseatnicov, Olga 2811, 2835
Clapco, Steliana 2826 Deswarte, M. 2846
Coban, Marina 2733 Diacova, Svetlana 2857
Cobeţ, Valeriu 2856 Dolgan, Mihail 2672
Cocu, M. A. 2810 Donica, Gh. 2890
Cojocaru, Tatiana 2817 Drăghici, Marian 2956
Colîbneac, Alexei 2961 Drucioc, Dorian 2797
Colpacovici, Iu. 2807 Drucioc, Nadejda 2797
Corbu, Haralambie 2959 Duca, Gheorghe 2673-75
Corlateanu, Ludmila 2823 Dulghieru, Valeriu 2895
Corobceanu, E. 2819 Dumitras, P. 2897
Costachi, Gheorghe 2750 Dumitraşcu, Aurel 2958
Costaş, Ilie 2940
Costenco, Nicolae 2972 E
Covalenco, Ion 2676 Edrenicov, Olga 2942
Cravcenco, Raisa 2725 Enachi, Valentina 2789
Crecetov, Veaceslav 2727 Engster, Filip 2901
Creţu, Sergiu Ambrozie 2677 Estang, Luc 2952
Crigan, Ş. 2702 Eţco, Constantin 2847
Crivcianschi, Larisa 2858 Evtuşenco, Ana 2966
Croitoru, Gheorghe 2886
113
Octombrie 2005 ≡ October 2005

F Guştiuc, Andrei 2751


Guţuţui, Veaceslav 2708
Filippova, Irina G. 2820
Guzun, Ion 2790
Formuzal, Mihail 2778
H
G
Hadjiu, Svetlana 2876
Gaina, Boris 2934, 2947
Hanganu, Lilia 2795
Gajim, Ştefan 2829
Hietsoi, Alexander 2818
Galaicu-Păun, Emilian 2963
Hîrbu, Eduard 2730
Gamurari, V. 2744
Hodges, Heather M. 2695
Ganea, Anatol 2823, 2920
Horbachuk, O. 2800
Gariuc, Elvira 2859
Horjan, O. 2702
Gashitsoi, N. 2798
Hotineanu, Vladimir 2861
Gavrilov, Gheorghe 2926
Gărbălău, Nicolae 2810, 2815 I
Gerbeleu, Nicolae 2819-20
Ignat, Anatol 2708
Gherman, Diomid 2868
Ilciuc, Ion 2871-73, 2876-77
Gherstega, Natalia 2799
Ioisher, A. 2807
Gheţoi, Petru 2962
Isac, Maria 2863
Ghicavâi, Victor 2843
Istrati, M. 2936
Ghimpu, Viorel 2698
Ivanov, Olga 2714
Gîrla, Lilia 2757
Ivanov, Victoria 2837
Godoroja, Pavel 2862
Ivanova, Olga 2705
Gojan, Oxana 2729
Ivascenco, Anatol 2715
Golea, Anatol 2694
Golovcenco, Carolina 2876 J
Golubenco, Gheorghe 2758
Jalbă, Violeta 2775
Goreanu, Veaceslav 2686
Grădinaru, J. I. 2810 Jovmir, Tudor 2727
Grădinaru, Nicolae 2750 Jucovschi, Constantin 2884
Gramatchi, V. 2897 Juravschi, Lucian 2734
Graur, Ana 2794 K
Grecianîi, Zinaida 2713
Gribincea, Lilia 2745 Kantser, V. 2813
Grin, Aleksandr 2973-74 Kashu, A. I. 2801
Groppa, Stanislav 2855 Komarnytskyi, M. 2800
Grossu, Iulian 2831, 2841 Kouleshoff, Alexander 2802
Grosu, Irina 2732 Koval, Raisa 2803
Grosu, Petru 2829 Kozlov A. I. 2814
Gudumac, Eva 2865 Kozlova, S. G. 2814
Gurez, Lilia 2731
114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

L Munjiu, Oxana 2827


Muntean, Iulian 2753
Laugier, J. 2888
Munteanu, Alexandru 2780
Lazăr, L. 2791
Musteaţă, Alexandru 2887
Leahu, Nicolae 2970
Musteaţă, Sergiu 2792
Lequien, Pierre 2874
Liesse, Anne 2848 N
Lîsîi, Tatiana 2739
Nacu, Viorel 2830
Lisnic, Vitalie 2868
Neagu, Ana 2746
Lozan, Vasile 2815, 2875
Neamţu, Carmen 2861
Luchianic, Nicolae 2868
Nedelciuc, Boris 2830
Lupan, Ion 2862
Negru, Olga 2760
M Nesterov, Tamara 2949
Niguleanu, Vasile 2854
Madan, Ion 2687
Novac, Ştefan 2829
Malanciuc, Iurie 2840
Malcoci, Anatol 2856 O
Marian, Gr. 2910-11
O'Shea, Karen 2783
Marian, Silvia 2703
Osmatescu, Angela 2740
Mariţ, Alexandru 2759
Osoianu, Iurie 2864
Marquez, Gabriel Garcia 2954
Maslobrod, S. N. 2825 P
Maslobrod, Serghei 2823
Maturin, Yu. 2800 Paladi, Gheorghe 2832
Matveevici, V. A. 2812 Paraschiv, Angela 2884
May, Paul 2850 Paraschiv, Dorel Mihai 2736
Pareniuc, Alexandru 2761
Melnic, Viorel 2735
Micu, V. 2925 Parsova, Velta 2704
Micusa, Diana 2678 Paşa, Lilia 2826
Mihail, Paul 2684, 2687 Pasquale, Roberto di 2953
Minulescu, Ion 2957 Pălitu, Elvira 2699
Mironescu, Valeriu 2731 Pârţachi, Ion 2732
Mocanu, Ion 2716 Perju, I. 2726
Moldovan, Dumitru 2696 Pihut, Piotr 2705
Platonova, Tamara 2706
Moldovan-Batrînac, Viorelia 2682
Moraru, Emilia 2950 Podstata, Josef 2866
Moraru, Victor 2760, 2789 Poe, Edgar Allan 2958
Motruc, Natalia 2835 Pop, Mihai 2712
Muhamed Vaser Al Omar Al OSman Pop, Octavian 2762
2854 Popa, Liliana 2805
Mullen, Gary L. 2804 Popa, Mihail 2799
Popa, V. Iu. 2902
115
Octombrie 2005 ≡ October 2005

Popescu, V. 2824 Spataru, Stepan P. 2679


Popovici, Elena 2700 Spînachi, Vitalie 2730
Popovici, Mihai 2837, 2856 Stancu, Mihai 2885
Popovici, Teodor 2862 Stancu, Valeriu 2953
Postică, Gheorghe 2688 Starodub, V. 2923
Prisacari, Viorel 2830, 2884 Stati, Vitalie 2763
Procopişin, Vasile 2844 Stavilă, Tudor 2689
Prus, Elena 2793 Stănescu, Nichita 2964
Puică, Sergiu 2975 Stere, Constantin 2959
Stratulat, P. 2833, 2858, 2877, 2879,
R
2889
Racu, Tatiana 2784 Strîmbeanu, A. 2970
Radilov, Vladimir 2865 Strnad, Jakub 2866
Raevschi, Elena 2851 Strnad, Zdenek 2866
Railean, Gh. 2878 Sturza, Rodica 2811, 2817
Robu, Ion 2717
V
Romanov, A. M. 2822
Roşca, Agnesa 2965 Şcerbina, Nadejda 2878
Rotaru, Arcadie 2872, 2909 Şeremet, V. 2910-11
Rotaru, Dorina 2858 Ştefaneţ, Mihai 2867
Rucan, Lora 2964 Ştefaniuc, Olga 2718
S T
Sadoveanu, Mihail 2960 Tabuncic, Sergiu 2976
Sainsus, Valeriu 2691 Tărăburcă, Dumitru 2707
Saint-Martin, J. 2852 Teleucă, Aliona 2719, 2737
Sangheli, Marina 2868 Tihon, Aliona 2836
Scobioală, Aurel 2966 Timofei, Olga 2721
Scripnic, Mariana 2796 Tintiuc, Dumitru 2831, 2841
Shcerbacov, Victor A. 2804 Titov, Tamara 2867
Simoniv, A. 2820 Tîleatîţchi, Oxana 2720
Sîrbu, Eduard 2735 Todoroi, Dumitru N. 2679-80
Siric, Ala 2878 Todoroi, Zinaida 2681
Siric, Dinu 2942 Tomiţă, P. 2726
Sirotenco, Irina 2675, 2697, 2776 Topală, Ş. 2936
Sîrbu, Olesea 2741 Trifan, Maria 2712-13
Sîtnic Emilia 2942
Ţ
Smochină, Andrei 2754
Sofroni, M. 2849 Ţârdea, Tudor 2834
Soltan, Petru 2796 Ţenu, I. 2912
Soroceanu, Irina 2872 Ţiple, Dorina 2880
116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ţîbîrnă, Constantin 2887 Б


Ţîbîrnă, Gh. 2849
Баранов, С. А. 2808
Ţurcan, Nelly 2683
Белый, И. 2747
U Берзан, В. 2900
Борцой, Т. В. 2907
Ungurean, V. 2917
Буданцев, А. 2891
Urban, Karel 2866
Быкова, Е. В. 2893
Ursu, A. 2918
Ustinova, Tatiana 2720, 2722 В
Usturoi, M. 2939
Верхотуров, А. Д. 2908
V Влдасенко, С. 2892
Varvariuc, Carolina 2881 Г
Vasilişin, Roman 2764
Гайбу, З. 2921
Vasiliu, Lucian 2958
Гончарюк, Н. В. 2903
Velcev, Alexandr 2776
Verejan, Ana 2815 Д
Vicol, Dragoş 2960
Vincent, John B. 2818 Дима, Марчела 2944
Volniţchi, Igor 2708 Дука, Г. Г. 2893
Vornicescu, Nestor 2690 Думбрэвяну, А. К. 2748
Vorobiova, Liubov 2723 Е
Vrabie, Diana 2972
Vrancean, V. 2938 Евтушенко, С. К. 2882-83
Ермуратский, В. В. 2894
Z
Ж
Zabulică, Violeta 2964
Zambiţchi, Dumitru 2806 Журавлев, А. А. 2898-99
Zamfir, Mircea 2867 З
Zasavitsky, E. A. 2821
Zelenţov, V. I. 2812, 2822 Задорожный, Б. Н. 2914
Zgureanu, Teodor 2950 Зайцев, Д. А. 2904
Zoisim, Alexandru 2765 К
Zota, Ieremia 2855
Zubco, Angela 2690 Калинин, Л. П. 2904
Кику, Б. Б. 2914
А Коваль, А. В. 2948
Андрос, Ирина 2900 Козырь, А. В. 2908
Апосту, Андрей 2943 Корма, В. 2766
Костаки, Г. 2767

117
Octombrie 2005 ≡ October 2005

Л Ф
Лунева, В. П. 2908 Флоря, В. 2771
Ляшенко, Наталия 2842
Х
М
Харута, Г. 2892
Макарова, С. Ф. 2903
Ч
Михайлова, А. Л. 2903
Морошану, Михаил 2842 Чебан, Е. Ф. 2932
Мыца, С. 2752 Чеботарь, С. И. 2904
Н Ш
Недерица, Александр 2724 Шит, Б. М. 2898-99
Шит, М. Л. 2898-99
О
Овэс, Е. В. 2937
П
Парамонов, А. М. 2948
Пасинковский, Е. А. 2948
Пацкевич, А. 2768
Побережный, С. 2769
Полков, С. 2892
Попонова, О. Б. 2898-99
Порческу, Г. С. 2828
Постолатий, В. М. 2893
Р
Рагс, Зиедонис 2779
С
Сербин, В. 2913
Серикбаева, Эльмира 2919
Скибицкий, В. А. 2914
Сосна, А. 2749
Стороженко, С. 2768
Суслов, В. М. 2905-06
Т
Тостоган, Павел 2945
Тринева, Я. 2770
118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sun fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 10-2005

1. "a"MIC". – 2005. – Nr 10 (lb. rom., rusă)


2. Agricultura Moldovei. – 2005. – Nr 10
3. Akademos. – 2005. – Nr 1
4. Alunelul. – 2005. – Nr 10
5. Avocatul Poporului. – 2005. – Nr 10
6. Buletin de perinatologie. – 2005. – Nr 3
7. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Şt. medicale. – 2005. – Nr 2
8. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica. – 2005. – Nr 2
9. Contabilitate şi audit. – 2005. – Nr 10
10. 2005 – Anul European al Cetăţeniei prin Educaţie "A învăţa şi a trăi democraţia". –
Ch., 2005. – 141 p. – [05-1125]
11. Intellectus. – 2005. – Nr 1
12. Legea şi viaţa. – 2005. – Nr 10
13. Noi. – 2005. – Nr 10
14. Problemele energeticii regionale. – 2005. – Nr 1
15. Profit. – 2005. – Nr 9, 10 (lb. rom. şi rusă)
16. Revista economică. – 2005. – Nr 4
17. Revista Naţională de Drept. – 2005. – Nr 10
18. Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2005. – Nr 3
19. Semn. – 2005. – Nr 1/2
20. Ştiinţa Agricolă. – 2005. – Nr 1
21. The 30th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sci-
ences (ARA) : Proceedings. – Ch., 2005. – 953 p. – [05-1130]
22. Закон и жизнь. – 2005. – Nr 10
23. Электронная обработка материалов. – 2005. – Nr 4

119
Octombrie 2005 ≡ October 2005

CRONICA ARTICOLELOR DE NEWSPAPER


GAZETĂ ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

2005
OCTOMBRIE NR 10 OCTOBER
(4169-4636)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
4169. Melnic, Boris. Corelaţia Ştiinţă – Învăţământ Universitar –
Patrimoniu principal Strategic al Ţării / Boris Melnic // Făclia. – 2005. – 15 oct. – P.
13.

4170. Дергачев, Валентин. Валентин Дергачев : "Я всегда знал, чего


хочу" : [интервью с ученым] / записал Дмитрий Каврук // Кишин. обозреватель.
– 2005. – 27 окт. – Р. 7.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


4171. Nedelciuc, Vasile. Vasile Nedelciuc : "Să facem totul ca Moldova
să devină credibilă în Europa": [interviu cu preş. Companiei "Compudava"] /
moderator : Gheorghe Budeanu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 21 oct. – P. 8-9.

4172. Моисеев, Сергей. Быстрый Интернет / Сергей Моисеев // Экон.


обозрение. – 2005. – 7 окт. – Р. 15.
(Vezi de asemenea Nr 4180)

006 Standardizare şi standarde


4173. Тарлажан, Александр. Хранители эталонов обеспечивают
точность : [интервью с генер. дир. Нац. Ин-та стандартизации и метрологии А.
Тарлажаном] / беседовал Артем Куценко // Кишин. новости. – 2005. – 7 окт. –
Р. 4.

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
4174. Homenko, Raisa. Cavalerul Măriei sale Cartea : [pe marginea
biobibliogr. "Constantin Şişcan", elab. de Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu", Bibl. "M. V.
Lomonosov"] / Raisa Homenko // Capitala. – 2005. – 22 oct. – P. 8.

02 BIBLIOTECONOMIE
4175. Cortac, Elena. V-am rugat şi vă mai rugăm : nu ignoraţi laboratorul
numărul unu! : [bibl. din învăţ. în proiectul Codului de legi în domeniul
învăţământului] / Elena Cortac // Făclia. – 2005. – 1 oct. – P. 1, 3.

4176. Filip, Iulian. Vrerea şi întâmplarea împlinirii : (pretext aniversar – 10


ani al Bibliotecii "Târgovişte"] / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2005. – 27 oct. – P. 5.

4177. Rogac, Raia. Un pod de spiritualitate românească : [pe marginea


Zilelor Bibl. "Târgovişte", 12-14 oct. 2005] / Raia Rogac // Glasul naţiunii. – 2005. –
27 oct. – P. 7.

050 Publicaţii periodice şi seriale


4178. Morăraş, Mihai. "Dacia literară" – piatra de temelie a literaturii
române : [165 de ani de la apariţia primului număr al rev. cu acelaşi tit.] / Mihai
Morăraş // Lit. şi arta. – 2005. – 27 oct. – P. 4.

061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii


4179. Poisic, Mihail. Investitorii străini nu văd parteneri de încredere în
funcţionari : [dezvoltarea soc.-econ a localităţilor : interviu cu dir. executiv al org.
ne-guvernamentale "Drumul Speranţei" M. Poisic] / consemnare : Lilia Zaharia //
Flux : ed. de vineri. – 2005. – 7 oct. – P. 5.

4180. Romanciuc, Lidia. Asociaţia MRDA la cinci ani de la fondare :


[Asoc. de Cercetare şi Dezvoltare din Rep. Moldova] / Lidia Romanciuc // Moldova
suverană. – 2005. – 4 oct.; Экон. обозрение. – 2005. – 7 окт. – Р. 18.

4181. Romanciuc, Lidia. Statele Unite ale Americii – Republica Moldova


: colaborare în plină ascensiune : [Asoc. de Cercetare şi Dezvoltare din Rep.

121
Octombrie 2005 ≡ October 2005

Moldova (MRDA) la 5 ani de la fondare] / Lidia Romanciuc // Făclia. – 2005. – 8 oct.


– P. 4.

4182. Романчук, Лидия. Ассоциация МРДА : пять лет деятельности :


[Ассоц. в обл. исслед. и развития в Респ. Молдова] / Лидия Романчук // Неза-
висимая Молдова. – 2005. – 4 окт. – Р. 5.

4183. Чебану, Николай. Мы связаны одной судьбой : [о деятельно-


сти О-ва слепых Молдовы] / Николай Чебану // Независимая Молдова. – 2005.
– 14 окт. – Р. 18.

070 Ziaristică. Presă


(Vezi Nr 4216, 4247)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
4184. Butnaru, Leo. Filosofia şi frica : adevăruri şi adecvări: cosmograme
/ Leo Butnaru // Contrafort. – 2005. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 9.

4185. Diaconu, Mircea A. Despre adevăr, cu Emil Cioran, o introducere /


Mircea A. Diaconu // Contrafort. – 2005. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 4.

4186. Melnic, Boris. Valorile creştine în viaţa societăţii : [discurs prez. la


conf. "Valorile creştine în viaţa societăţii", 23 sept. 2005, Chişinău] / Boris Melnic //
Curierul ortodox. – 2005. – 17 oct. – P. 5.

4187. Pleşu, Andrei. Dacă mă gîndesc bine... : [idei şi justiţii] / Andrei


Pleşu // Săptămîna. – 2005. – 14 oct. – P. 3.

4188. Ţuţea, Petre. "De multe ori îmi doream să mor" : [cugetări] / Petre
Ţuţea // Săptămîna. – 2005. – 28 oct. – P. 3.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
4189. Borşevschi, Pavel. Părintele Pavel Borşevschi : "Astăzi s-au
adunat mulţi care vă buzunăresc..." : [interviu cu membrul judecăţii eparhiale a
Mitropoliei Moldovei] / consemnare : Igor Pînzaru // Moldova suverană. – 2005. –
19, 20 oct. – Va urma.

4190. Cojocaru, Viorel. "Am simţit mereu umărul Domnului..." : [interviu


cu V. Cojocaru, preş. org. ortodoxe "ICHTHYS – Moldova"] / interviu realizat de Igor
Pînzaru // Curierul ortodox. – 2005. – 17 oct. – P. 2.

4191. Dabija, Nicolae. Hristos – contemporanul nostru = Cristo – il nostro


contemporaneo : [comunic. prez. la Congr. int. "Duhul Sfânt în actualitate", 30 sept.
– 2 oct. 2005, Roma, Italia] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 6 oct. – P. 1.

4192. Dimciuc, V. Religia creştină în istoria culturii europene : [prez. în


cadrul conf. şt., 21 mart. 2005, Chişinău] / Pr. Diac. V. Dimciuc // Curierul ortodox. –
2005. – 17 oct. – P. 6.

4193. Fuştei, Nicolae. Numele lui Dumnezeu / Nicolae Fuştei // Curierul


ortodox. – 2005. – 17 oct. – P. 7.

4194. Fuştei, Nicolae. Primii creştini au crezut în sfânta treime / Nicolae


Fuştei // Curierul ortodox. – 2005. – 14 sept. – P. 7.

4195. Moşin, Octavian. Amintiri despre Mitropolitul Antonie Plămădeală :


[in memoriam Mitropolitului Ardealului] / Octavian Moşin, Eugen Onicov // Altarul
credinţei. – 2005. – 6 oct. – P. 6.

4196. Negru, Nina. Centenar Paul Mihail : [preot, om de cultură] / Nina


Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 11 oct. – P. 7.

4197. Vladimir (Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove).


Biserica ortodoxă îi sprijină pe acei care vor să-şi trăiască viaţa în curăţenie:
interviu cu Înalt Prea Sfinţitul Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove
/ consemnare : Viorica Chirilov // Capitala. – 2005. – 19 oct. – P. 5.

123
Octombrie 2005 ≡ October 2005

4198. Vladimir (Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove). Hram


în inima ţării, hram în inimile noastre : interviu cu Înalt Prea Sfinţitul Vladimir,
Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove / consemnare : Viorica Chirilov //
Capitala. – 2005. – 13 oct. – P. 1.
(Vezi de asemenea Nr 4369)

29 RELIGII NE-CREŞTINE
4199. Grigoriţă, Ruslan. Învăţătura despre jihad în hadith : (tradiţiile lui
Muhammad) / Ruslan Grigoriţă // Curierul ortodox. – 2005. – 14 sept. – P. 5.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei
4200. Fornos, Werner. Wernwr Fornos : "Voi nu sunteţi o uzină de făcut
copii" : [interviu cu dir. Inst. populaţiei din Washington] / consemnare : Ina Prisăcaru
// Timpul de dimineaţă. – 2005. – 21 oct. – P. 12.

4201. Matei, Constantin. Îmbătrânirea populaţiei: soluţii contra


cronometru : [interviu cu C. Matei, şeful Catedrei de Geografie şi Economie a
Mediului, ASEM] / dialog susţinut de Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 1 oct.
– P. 4.

4202. Vaculovschi, Dorin. Costurile sociale ale migraţiei sunt enorme :


[interviu cu D. Vaculovschi, decan al fac. de Economie Gen. şi Drept a ASEM] /
interviu realizat de Vasile Grozavu // Capitala. – 2005. – 5 oct. – P. 6; Capitala =
Столица. – 2005. – 8 окт. – P. 6.

4203. Коваленко, Ирина. "Исчезающая Молдова" : [демогр. аспекты]


/ Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2005. – 21 окт. – Р. 15.

32 POLITICĂ
4204. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Contradicţia bazală a democraţiei
liberale / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Lit. şi arta. – 2005. – 27 oct. – P. 6.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4205. Ройбу, Зиновий. Геликон не затрубит : молд. "демокр." оппо-


зиция не способна защитить страну и народ от произвола "партии власти" /
Зиновий Ройбу // Коммерсант plus. – 2005. – 21 окт. – Р. 10-11.

4206. Смолер, Евгениус. Евгениус Смолер : "Не следует относиться


к власти цинично" : [интервью с пред. обществ. Ассоц. междунар. отношений,
Польша] / записала Ирина Астахова // Кишин. обозреватель. – 2005. – 6 окт. –
Р. 2.

322 Relaţii dintre biserică şi stat


4207. Grosu, Nicolae. Statul cu o Lege ce separă Biserica de şcoală nu
poate avea succese în educaţie : [dialog cu N. Grosu, dr. în teologie] / interlocutor :
Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2005. – 15 oct. – P. 11.

323/324 Politică internă


4208. Caul, Sandy. Nu este ruşinos să pierzi, mai mare-i ruşinea când nu
faci nimic : interviu cu S. Caul, expert, membru al Casei Reprezentanţilor, Statul
Michigan, SUA / a consemnat Olga Oancea // Socius. – 2005. – 14 oct.

4209. Codreanu, Theodor. Hameleonismul la români / Theodor


Codreanu // Lit. şi arta. – 2005. – 20 oct. – P. 1.

4210. Tănase, Constantin. Nu mai vreau să fiu "român de pretutindeni" :


cum politicienii de pe Dâmboviţa alimentează antiromânismul din Rep. Moldova /
Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 7 oct. – P. 4.

4211. 25 октября – День Республики Казахстан // Кишин. обозрева-


тель. – 2005. – 20 окт. – Р. 2. – Содерж. : Декларация о государственном суве-
ранитете; Главная ставка – на экономические реформы; Социальная политика
и дальнейшая демократизация; Определена дата выборов Президента; Права
и шансы оппозиции.

4212. Крул, Марцин. Усталость от солидарности : [обществ.-полит.


ситуация в Польше: ст. декана ист. ф-та Варшав. ун-та] / Марцин Крул // Экон.
обозрение. – 2005. – 14 окт. – Р. 21.

125
Octombrie 2005 ≡ October 2005

4213. Оптимальная модель : "Последняя диктатура Европы" оказа-


лась лидером СНГ по человеческому развитию : [лидерство Белоруссии по
человеч. развитию : материалы "кругл. стола" с участием : Тадеуша Адуло,
зав. отд. Ин-та философии Нац. АН, Владимира Здановича, пред. постоян.
комис. по образованию, культуре, науке и науч.-техн. прогрессу Нац. собра-
ния, Андрея Козловича, зав. отд. анализа экон. и регион. пробл. Ин-та соц.-
полит. исслед., … : перепеч. из "Сов. Белоруссии"] / записали : Иван Кирилен-
ко, Лидия Хлыстун // Коммерсант plus. – 2005. – 21 окт. – Р. 16.

323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova


4214. Braghiş, Dumitru. Conflictul din Transnistria – conflict îngheţat,
sau Mentalitate a războiului rece? : [spicuiri din discursul dlui D. Braghiş, deputat în
Parlamentul Rep. Moldova, la Conf. Int. "Evoluţia relaţiilor din Europa şi Statele
Unite ale Americii în timpul celui de-al doilea mandat al preşedintelui Bush"] //
Săptămîna. – 2005. – 14 oct. – P. 6-7.

4215. Bulat, Vladimir. Starea naţiunii, Moldova : jurnal basarabean /


Vladimir Bulat // Contrafort. – 2005. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 27.

4216. Codul de conduită privind modul de desfăşurare şi reflectare a


campaniei electorale // Moldova suverană. – 2005. – 25 oct.

4217. Colesnic, Iurie. Bolşevicul din noi : [aspecte soc.-pol.] / Iurie


Colesnic // Lit. şi arta. – 2005. – 13 oct. – P. 4.

4218. Colesnic, Iurie. Între conştiinţă şi demnitate : [aspecte soc.-pol.] /


Iurie Colesnic // Lit. şi arta. – 2005. – 20 oct. – P. 4.

4219. Dolganiuc, Valentin. Valentin Dolganiuc : "PPCD a votat pentru


Voronin de dragul interesului financiar al lui Iu. Roşca" : [interviu cu ex-preş. PPCD
şi viceprim-ministru al guvernului ADR] / consemnare: Ina Prisăcaru // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 24 oct.

4220. Driga, Ştefan. Viaţa aşa cum e … : [aspecte soc.-pol. : interviu cu


Şt. Driga, dir. SRL " Agro-Tiras " din Molovata Nouă, r-nul Dubăsari] / interlocutor :
Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2005. – 20 oct. – P. 7.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4221. Dulgheru, Valeriu. Arta de a ne hărţui : [aspecte soc.-pol.] / Valeriu


Dulgheru // Lit. şi arta. – 2005. – 20 oct. – P. 3.

4222. Guţu, Lidia. O ţară săracă nu poate asigura dreptul la muncă, iar
un cetăţean care îşi cerşeşte drepturile nu le va avea niciodată : [dialog cu L. Guţu,
deputat în Parlamentul Moldovei şi Ştefan Urâtu, preş. Comitetului Helsinki pentru
Drepturile Omului în Moldova : var. pentru revistă a emisiunii "Deşteptarea de
dimineaţă", 25 oct. 2005, Radio Nova] // Săptămîna. – 2005. – 28 oct. – P. 8.

4223. Iachim, Ion. "Unde-i frică – nu-i adevăr" : [aspecte soc.-pol.] / Ion
Iachim // Ora satului. – 2005. – Oct. (Nr 17). – P. 13.

4224. Marin, Gheorghe. 2- 3. De-ale romilor... : [schiţă] / Gheorghe Marin


// Săptămîna. – 2005. – 7 oct. – P. 12; 14 oct. – P. 9. – Art. 1 : 30 sept.

4225. Matcovschi, Dumitru. Criză de moralitate (11) : [aspecte soc.-pol.]


: (monolog) / Dumitru Matcovschi // Lit. şi arta. – 2005. – 13 oct. – P. 3. – Art. 1. : 15
iul.

4226. Mâtcu, Victoria. Limba română – cenuşăreasă la ea acasă /


Victoria Mâtcu // Lit. şi arta. – 2005. – 6 oct. – P. 3.

4227. Mihăeş, Roman. Chişinăul trebuie să vină la noile negocieri cu un


plan propriu de reglementare : [pe marginea "Principiilor de bază a reglementării
transnistrene", promovate de către Federaţia Rusă] / Roman Mihăeş // Moldova
suverană. – 2005. – 26 oct.

4228. Muşuc, Eduard. Dacă într-adevăr ţii la ţara ta, vrei ca cetăţenii ei
să trăiască bine : interviu cu E. Muşuc, candidat din partea PSDM la funcţia de
primar gen. al mun. Chişinău / interviu realizat de Elena Panuş // Socius. – 2005. –
21 oct.

4229. Negru, Nicolae. Al treilea mandat pentru Voronin : [aspecte soc.-


pol.] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 18 oct. – P. 6.

4230. Ostapciuc, Eugenia. Cu privire la măsurile pentru realizarea


platformei electorale a PCRM : raportul E. Ostapciuc, preş. al fracţiunii PCRM în

127
Octombrie 2005 ≡ October 2005

Parlamentul Rep. Moldova, la Plenara a VI-a a CC al PCRM // Comunistul. – 2005.


– 14 oct. – P. 5; Коммунист. – 2005. – 14 окт. – Р. 5.

4231. Sergentu, Octavian. Diplomaţia dublelor coridoare : [aspecte soc.-


pol.] / Octavian Sergentu // Glasul naţiunii. – 2005. – 6 oct. – P. 2; 7.

4232. Tătaru, Tudor. Tudor Tătaru : "Cum am fost eu preşedinte la


Braicău" : [dialog cu dir. Asoc. "Buciumul"] / consemnare : Ion Proca // Ora satului.
– 2005. – Oct. (Nr 17). – P. 8-9.

4233. Ţăranu, Anatol. Despre legea Lustraţiei şi deconspirarea dosarelor


KGB în Republica Moldova : [materiale ale emisiunii "Punct şi de la capăt", Radio
Europa Liberă, cu participarea : A. Ţăranu, deputat în Parlament, Victor Stepaniuc,
preş. comisiei parlamentare pentru cultură, şt., învăţământ, tineret, sport şi mijloace
de inf. în masă, Oleg Serebrian, liderul Partidului Social – Liberal] / moderator :
Vasile Botnaru // Contrafort. – 2005. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 24-25.

4234. Urechean, Serafim. Serafim Urechean : "... A venit momentul să


începem clarificările" : alocuţiunea dlui S. Urechean, preş. al fracţiunii AMN, la
şedinţa parlamentului din 7 oct. 2005, în legătură cu sesizarea de ridicare a
imunităţii parlamentare // Săptămîna. – 2005. – 14 oct. – P. 8.

4235. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin : Respectarea şi chiar


depăşirea angajamentelor electorale este o problemă de stat: [interviu cu preş.
Rep. Moldova : preluat din ziarul "Komsomoliskaia Pravda", 27 oct. 2005] //
Comunistul. – 2005. – 28 oct. – P. 1-3; Коммунист. – 2005. – 28 окт. – Р. 1-3.

4236. Андроник, Николай. Николай Андроник : "Мы стремимся к


власти всерьез и надолго" : [беседа с пред. Народно-респ. партии Респ. Мол-
дова] / беседовал Владимир Цеслюк // Коммерсант plus. – 2005. – 7 окт. – Р. 4-
5.

4237. Березовская, Ольга. Приднестровский "треугольник" : [перего-


воры между Кишинэу и Тирасполем] / Ольга Березовская // Коммерсант plus. –
2005. – 21 окт. – Р. 6.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4238. Борщев, Ю. Русскоязычные граждане правобережной Молдо-


вы, объединяйтесь! : открытое письмо пред. обществ.-полит. движения "Рав-
ноправие" В. И. Клименко / Ю. Борщев // Коммерсант plus. – 2005. – 14 окт. –
Р. 9.

4239. Вискалов, Александр. 1. Какой национальности русины?; 2.


Сколько стоит патриотизм / Александр Вискалов // Коммерсант plus. – 2005. –
21 окт. – Р. 12; 28 окт. – Р. 14. – Оконч. следует.

4240. Елков, Олег. "Вольная" для Приднестровья : полит. перегово-


ры / Олег Елков // Коммерсант plus. – 2005. – 28 окт. – Р. 7.

4241. Основные принципы, направления и этапы приднестровского


урегулирования : последние предложения России, врученные сторонам и по-
средникам на встрече в Одессе, сентябрь 2005 г. // Молд. ведомости. – 2005. –
19 окт.

4242. Остаф, Сергей. Сергей Остаф : "Политики не должны бояться


того, что, продвигая интересы меньшинств, они потеряют голоса большинст-
ва" : [интервью с исполн. дир. Центра ресурсов орг. "Credo"] / беседовала На-
талья Пономарева // Новое время. – 2005. – 7 окт. – Р. 6.

4243. Ройбу, Зиновий. Стабильная коррупция в Молдове и неста-


бильная борьба с ней / Зиновий Ройбу // Коммерсант plus. – 2005. – 7 окт. – Р.
10-11.

4244. Сима, Георгий. Георгий Сима : вызываю огонь на себя : [об-


ществ.-полит. аспекты : ст. лидера партии "Союз труда"] // Коммерсант plus. –
2005. – 14 окт. – Р. 4.

4245. Стати, Василий. Потемкинские деревни, или Кто применит


принцип трех "Д" к Молдове? : [обществ.-полит. аспекты] / Василий Стати //
Коммерсант plus. – 2005. – 21 окт. – Р. 13.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


4246. Barysch, Katinka. Europa liberală versus Europa socială / Katinka
Barysch // Săptămîna. – 2005. – 7 oct. – P. 3.

129
Octombrie 2005 ≡ October 2005

4247. Conectarea mediului politic şi al mass-media ţărilor din Europa de


Sud-Est la realităţile Uniunii Europene : [materiale ale simpoz. int., 26-27 sept.
2005, Chişinău] // Contrafort. – 2005. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 13-20. – (Supl.
"Contrafort"). – Cuprins : [Cuvânt de deschidere] / Sabine Hentzsch; După 500 de
zile – Cum se explică "euroscepticismul" dezbaterilor din noile state membre /
Jaroslav Veis; Puntea spre Europa va fi traversată curând sau niciodată / Jasmina
Mironski; O perspectivă românească asupra integrării europene / Iulian Chifu; Idei
de soluţionare a conflictului transnistrean / George Damian; Ce se întâmplă acolo?
Discursul public şi integrarea euro-atlantică a Republicii Moldova / Dan Dungaciu;
Aderarea mediei din Europa de Sud-Est la standardele UE – misiune imposibilă sau
standarde duble? / Stepan Malovic; Crearea condiţiilor în interiorul R. Moldova
pentru o perspectivă reală a integrării europene / Dorin Chirtoacă; Planul de acţiuni
Moldova – UE şi perspectivele presei / Angela Sârbu; Ce ştiu şi ce scriu jurnaliştii
români despre Uniunea Europeană / Alexandru Lăzescu.

4248. Dungaciu, Dan. România şi R. Moldova – brand de ţară comun! /


Dan Dungaciu // Flux: ed. de vineri. – 2005. – 14 oct. – P. 2.

4249. Ferrero-Walnner, Benita. Dacă veţi demonstra ataşament pentru


valorile europene, Europa va fi alături de Moldova : [interviu cu B. Ferrero-Waldner,
Comisarul European pentru Relaţii Externe şi Politica Europeană de Vecinătate] /
interviu realizat de Elena Răducanu // Moldova suverană. – 2005. – 7 oct.

4250. Ferrero-Waldner, Benita. Europa va fi alături de Moldova : [var.


prescurtată a interviului cu B. Ferrero-Waldner, comisar european pentru Relaţii
Externe şi Politica Europeană de Vecinătate : reluat din "Moldova suverană", 7 oct.
2005] / consemnare: Elena Răducanu // Curierul vamal = Таможенный вестник. –
2005. – 11 oct. – P. 3.

4251. Hohenzollern-Veringen, Radu de. Principele Radu de


Hohenzollern-Veringen : "Respirăm acelaşi aer european" : [interviu cu
reprezentantul special al Guvernului României pentru integrare, cooperare şi
dezvoltare durabilă] / consemnare: Ina Prisăcaru // Timpul de dimineaţă. – 2005. –
28 oct. – P. 3. – (Supl. "Integrarea europeană, pas cu pas"; Nr 10)

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4252. Jacobovits de Szeged, Adriaan. "Noi nu vom sprijini soluţii


inacceptabile pentru o parte sau alta" : interviu acordat postului de radio "Europa
Liberă" de către A. Jakobovits de Szeged, reprezentantul special al Uniunii
Europene pentru Republica Moldova // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 17 oct.

4253. Lerke, Wolfgang. Wolfgang Lerke : "Este clar că Moldova va


deveni în curând vecinul Europei" : [interviu cu Ambasadorul plenipotenţiar al
Ambasadei Germane în Rep. Moldova] / consemnare : Liliana Popuşoi // Flux : ed.
de vineri. – 2005. – 7 oct. – P. 6.

4254. Nantoi, Oazu. Conflictul transnistrean – concurenţa făcătorilor de


bine : [context int.] / Oazu Nantoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 13 oct.

4255. Philipov, Vladimir. Consensul va consolida poziţia ţării : (interviu


acordat de V. Philipov, reprezentant special al Secretarului Gen. al Consiliului
Europei la Chişinău, Agenţiei Impact Media) // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 7 oct. –
P. 2.

4256. Puşcaş, Vasile. Vecinii Europei : [interviu cu V. Puşcaş, secretarul


Comisiei parlamentare române pentru Integrarea Europeană] / interviu de Dumitru
Chitoroagă // Ziarul de gardă. – 2005. – 27 oct. – P. 2.

4257. Sprânceană, Vitalie. Turcia în UE, sau UE în Turcia ? / Vitalie


Sprânceană // Săptămîna. – 2005. – 21 oct. – P. 3.

4258. Stratan, Andrei. OCEMN exprimă voinţa statelor-membre de


aprofundare a legăturilor cu UE : interviu acordat presei de către A. Stratan,
ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene cu ocazia Reuniunii Consiliului
Miniştrilor Afacerilor Externe ai statelor OCEMN, care va avea loc la Chişinău //
Moldova suverană. – 2005. – 25 oct.

4259. Ungureanu, Traian. Discursurile promit, reforma decide : [premise


de aderare la Uniunea Europeană] / Traian Ungureanu // Contrafort. – 2005. –
Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 2.

4260. Андроник, Николай. Николай Андроник : "Руководство Молдо-


вы заслуживает санкций за нарушения прав граждан" : [по материалам 2-го

131
Octombrie 2005 ≡ October 2005

Европ. форума "Демократия и мультикультуризм на Евровостоке", Москва, 15


окт. 2005 : интервью с лидером Нар.-респ. партии Молдовы] / записал Дмит-
рий Чубашенко // Молд. ведомости. – 2005. – 19 окт.

4261. Елков, Олег. Отношения Москвы и Тирасполя выходят на пра-


вительственный уровень / Олег Елков // Коммерсант plus. – 2005. – 21 окт. – Р.
7.

4262. Макаркин, Алексей. Россия – ЕС : разногласия есть, но они


уже не мешают : [ст. зам. генер. дир. Центра полит. технологий – РИА "Ново-
сти"] / Алексей Макаркин // Экон. обозрение. – 2005. – 7 окт. – Р. 20.

4263. Марчук, Алексей. В отношении Молдовы мнения разделились


: [по материалам окт. сессии Парламент. Ассамблеи Совета Европы] / Алек-
сей Марчук // Экон. обозрение. – 2005. – 14 окт. – Р. 18.

4264. Михеев, Сергей. Ночной кошмар постсоветских элит / Сергей


Михеев // Коммерсант plus. – 2005. – 28 окт. – Р. 15.

4265. Стиглиц, Джозеф. Необходимая ООН : [ст. проф. экономики


Колумб. ун-та] / Джозеф Стиглиц // Экон. обозрение. – 2005. – 14 окт. – Р. 21.

4266. Ходжес, Хетер М. "Как мы помогаем Молдове" : из выступле-


ния посла США в Молдове Х. М. Ходжес на конгрессе выпускников прогр. об-
мена Посольства США (22 окт. 2005 г., Акад. Экон. Знаний) // Экон. обозрение.
– 2005. – 28 окт. – Р. 20.
(Vezi de asemenea Nr 4214)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


4267. Chirtoacă, Nicolae. Republica Moldova – actor-cheie într-un nou
joc geopolitic : interviu cu N. Chirtoacă, dir. al Centrului Euro-Atlantic din Moldova //
Moldova suverană. – 2005. – 19 oct.

4268. Conţiu, Mihai. Efecte iminente ale integrării ţării noastre în Uniunea
Europeană / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2005. – 20 oct.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4269. Gheorghiu, Valeriu. Planul de acţiuni Moldova – UE : de la


realitate la euforie / Valeriu Gheorghiu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 28 oct. – P.
6. – (Supl. "Integrarea europeană, pas cu pas"; Nr 10).

4270. Корман, Игорь. Молдова может рассчитывать на помощь Гер-


мании : из интервью агентству "Инфотаг" посла Респ. Молдова в Германии И.
Кормана // Экон. обозрение. – 2005. – 14 окт. – Р. 17.

4271. Хорватия – Молдова: дружественные и теплые отношения : [по


материалам офиц. визита президента Респ. Молдова Владимира Воронина в
Хорватию] // Независимая Молдова. – 2005. – 14 окт. – Р. 1-3.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
4272. Cuşnir, Victoria. Valorile noastre sunt dreptatea, credinţa în
Dumnezeu şi dragostea de neam : interviu cu V. Cuşnir, preş. Org. de Tineret
"Noua Generaţie" / interviu realizat de Nicolae Federiuc // Flux : ed. de vineri. –
2005. – 14 oct. – P. 3.

4273. Drăgan, Victoria. De ce a capitulat liderul creştin-democrat în faţa


comuniştilor / Victoria Drăgan // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 28 oct. – P. 8.

4274. Ghimpu, Viorel. Oamenii simpli reprezintă adevărata opoziţie în R.


Moldova : interviu cu V. Ghimpu, preş. Partidului European din Rep. Moldova //
Ziarul de gardă. – 2005. – 6 oct. – P. 5.

4275. Organizaţia de Tineret "Noua Generaţie" a Partidului Popular


Creştin Democrat. Rezoluţia Conferinţei Naţionale a Organizaţiei de Tineret "Noua
Generaţie" a Partidului Popular Creştin Democrat : [9 oct. 2005, Chişinău] // Flux :
cotid. naţ. – 2005. – 11 oct.

4276. Untilă, Veaceslav. Veaceslav Untilă: "Plecarea grupului Braghiş va


consolida poziţiile partidului" : [interviu cu prim-vicepreş. Alianţei "Moldova
Noastră"] / consemnare : Gheorghe Budeanu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 31
oct.

133
Octombrie 2005 ≡ October 2005

4277. Urecheanu, Serafim. Care va fi soarta AMN? : [dialog cu S.


Urecheanu şi Dumitru Braghiş, lideri politici] // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 28
oct. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 4230)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
4278. Belostecinic, Gr. Competitivă poate fi considerată ţara în care
doreşti să trăieşti şi să-ţi dezvolţi o afacere : [art. rectorului Acad. de Studii Econ.] /
Gr. Belostecinic // Moldova suverană. – 2005. – 5, 6 oct.; Curierul economic. –
2005. – 7, 14 oct. – P. 3.

4279. Movileanu, Irina. Competitivitatea – o problemă actuală ce


condiţionează viitorul / Irina Movileanu // Curierul economic. – 2005. – 7 oct. – P. 3.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


4280. [5 ani de la fondarea Institutului Muncii] // Vocea poporului. – 2005.
– 28 oct. – P. 6-7; Голос народа. – 2005. – 28 окт. – Р. 6-7. – Cuprins : Suport de
nădejde / Mihai Paladi; Avem colaborare destul de eficientă / Oleg Budza; Un
centru performant de instruire / Nina Ţurcan; La nivelul standardelor mondiale /
Mihai Dutca; Omul care sfinţeşte locul / Dumitru Stăvilă.

4281. Şandru, Dumitru. 5 ani de şcoală a muncii şi sindicalismului : [art.


dir. gen. al Inst. Muncii] / Dumitru Şandru // Vocea poporului. – 2005. – 28 oct. – P.
6-7; Голос народа. – 2005. – 28 окт. – Р. 6-7.

331.105.44 Sindicate
4282. Chiriac, Petru. Ce aşteptăm de la Congresul IV al CSRM : [art.
preş. Consiliului Sindicatelor din Rep. Moldova] / Petru Chiriac // Vocea poporului. –
2005. – 28 oct. – P. 1; Голос народа. – 2005. – 28 окт. – Р. 1.

4283. Висан, Пантелей. Век первопроходца : [интервью с пред.


профсоюза железнодорожников Молдовы П. Висаном] / беседовала Елена
Литовцева // Кишин. новости. – 2005. – 21 окт. – Р. 3.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


4284. Adam, Tudor. ACSA : şi la bine, şi la greu – alături de ţăran :
[interviu cu T. Adam, consultant local al Agenţiei Naţ. pentru Dezvoltare Rurală] /
consemnare : Ion Marian // Ora satului. – 2005. – Oct. (Nr 17). – P. 10.

4285. Mârzenco, Vasile. Timpul ne presează să trecem la o nouă


agricultură : interviu cu V. Mârzenco, preş. Consiliului Administrativ al Federaţiei
Naţ. a Fermierilor din Moldova / pentru conformitate : Nicolae Misail // Ora satului. –
2005. – Oct. (Nr 17). – P. 3, 7.

4286. Stratulat, Ion. Evaluarea la preţ de piaţă a bunurilor imobile : când


şi cum? : [interviu cu I. Stratulat, manager adjunct al Organului Cadastral Teritorial
Chişinău] / consemnare : Viorica Chirilov // Capitala. – 2005. – 8 oct. – P. 4.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


4287. Bîrsanu, Mihail. "Protuvim-Agro" – agricultură performantă: interviu
cu M. Bîrsanu, dir. SRL "Protuvim-Agro" // Moldova suverană. – 2005. – 20 oct.

4288. Castraveţ, Sergiu. "Cheia succesului în orice afacere este


sinceritatea şi corectitudinea" : interviu cu S. Castraveţ, dir. gen. al într. "Sergano"
SRL / pentru conformitate : Eugen Gheorghiţă // Curierul vamal = Таможенный
вестник. – 2005. – 28 oct. – P. 7.

4289. Moraru, Nicolae. "Pentru a face o agricultură modernă, avem


nevoie de manageri de factură nouă, cu un profund simţ al responsabilităţii şi cu o
mare dragoste pentru ţarină" : dialog cu N. Moraru, dir. firmei "Roşiori-Lux" SRL din
satul Chişcăreni, raionul Sângerei / interlocutor : Vlad Pascaru // Curierul vamal =
Таможенный вестник. – 2005. – 28 oct. – P. 5-6.

4290. Zaporojan, Valentin. "Colprodcoop" – un partener de nădejde al


ţăranilor : interviu cu V. Zaporojan, dir. "Colprodcoop" din Sângerei / consemnare :
Cătălin Stoicovici // Moldova suverană. – 2005. – 20 oct.

4291. Рошковану, Еуджен. Еуджен Рошковану : "Кто владеет ремес-


лом, тот богаче того, кто владеет золотом" : [интервью с пред. Ассоц. малого
бизнеса Молдовы] / записал Петру Малеш // Capitala = Столица. – 2005. – 19
окт. – P. 3.

135
Octombrie 2005 ≡ October 2005

4292. Рошковану, Еуджен. То, о чем долго говорим, свершилось ? :


[интервью с пред. Ассоц. малого бизнеса Респ. Молдова Е. Рошковану] / бе-
седовали : Тамара Попова, Геннадий Зенькович // Capitala = Столица. – 2005.
– 1 окт. – P. 6.

4293. Сыромятников, Михаил. "Мы давно привыкли полагаться на


себя" : [интервью с дир. хоз-ва "Accesoriu Agro", с. Пеления, р-н Дрокия, М.
Сыромятниковым / беседовала Ольга Гарачкун // Кишин. новости. – 2005. – 28
окт. – Р. 4.

336 Finanţe
4294. Fală, Alexandru. Deficit de lichiditate! Soluţia : vânzare de active,
sau Contracte de împrumuturi ? / Alexandru Fală // Curierul economic. – 2005. – 14
oct. – P. 5.

4295. Larter, David. Costurile nu justifică aşteptările : interviu cu D.


Larter, asociat GDSI, expert UE în domeniul finanţelor // Săptămîna. – 2005. – 21
oct. – P. 19.

4296. Nicolau, Sorin. Cât de eficient e sistemul bancar în Moldova? /


Sorin Nicolau // Flux: ed. de vineri. – 2005. – 14 oct. – P. 2.

4297. Semenciuc, Vitalie. Apariţia şi evoluţia tehnologiilor de card /


Vitalie Semenciuc // Curierul economic. – 2005. – 7 oct. – P. 6. – Contin. Începutul :
30 sept.

4298. Березовская, Ольга. "Дурная кровь" банковской системы Мол-


довы / Ольга Березовская // Коммерсант plus. – 2005. – 28 окт. – Р. 13.

4299. Калашник, Наталья. Ипотечное кредитование : [интервью с


нач. кредит. Упр. "Викториабанка" Н. Калашникой] / записал Андрей Осояну //
Кишин. обозреватель. – 2005. – 6 окт. – Р. 3.

4300. Республика Молдова. Парламент. Налоговый кодекс : изм. и


доп. : [извлеч. из закона Респ. Молдова nr. 154-XVI от 21 июля 2005 г.] // Экон.
обозрение. – 2005. – 7 окт. – Р. 34-37.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4301. Такий, Александр. Банки – это связи : [по материалам кишин.


межбанк. конф., окт. 2005, г. Кишинэу] / Александр Такий // Экон. обозрение. –
2005. – 28 окт. – Р. 4.

4302. Фомин, Игорь. Инвестиционный форум. Что это было? :


[пробл. банк. системы] / Игорь Фомин // Экон. обозрение. – 2005. – 7 окт. – Р.
16.
(Vezi de asemenea Nr 4313)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
4303. Кононенко, Василий. Богатые и бедные в России / Василий
Кононенко // Экон. обозрение. – 2005. – 14 окт. – Р. 20.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


4304. Bratu, Ilie. Mituri şi realităţi (II-III) : [aspecte soc.-econ.] / Ilie Bratu //
Glasul naţiunii. – 2005. – 6, 27 oct. – P. 4. – Art. 1: 29 sept.

4305. Cucu, Gheorghe. SECIPRO – un model de cooperare regională :


alocuţiunea preş. Camerei de Comerţ şi Ind. a Moldovei Gh. Cucu rostită la
deschiderea reuniunii SECIPRO de la Chişinău, 28 sept. 2005 // Dezvoltarea. –
2005. – 30 sept. – P. 3.

4306. Fracţiunea parlamentară "Alianţa "Moldova Noastră". Declaraţia


Fracţiunii Parlamentare "Alianţa "Moldova Noastră" cu privire la situaţia din
agricultură : [6 oct. 2005] // Săptămîna. – 2005. – 7 oct. – P. 6.

4307. Ioniţă, Veaceslav. "Blestemul săracului" : [aspecte economice:


interviu cu V. Ioniţă, expert IDIS "Viitorul"] // Ziarul de gardă. – 2005. – 20 oct. – P.
5.

4308. Ioniţă, Veaceslav. Capitalismul sălbatic nu mai trebuie să stea în


capul mesei dacă vrem o economie de piaţă cu adevărat liberă ... de corupţie şi
nepotism : interviu cu V. Ioniţă, analist economic / interviu realizat de Vasile
Grozavu // Capitala. – 2005. – 1 oct. – P. 6.

137
Octombrie 2005 ≡ October 2005

4309. Krasnov, Oleg. La ce-i trebuie guvernului să se ocupe de


economie? / Oleg Krasnov // Glasul naţiunii. – 2005. – 6 oct. – P. 4.

4310. Мерла, Валентина. Валентина Мерла : Экономический потен-


циал муниципия ориентирован в завтрашний день : [итоги экон. деятельности
муниципия за девять месяцев : интервью с руководителем Гл. упр. экономики,
реформ и муницип. собственности] / записал Петру Малеш // Capitala =
Столица. – 2005. – 19 окт. – P. 3.

4311. Рынок Приднестровья : его влияние на политику и экономику


Республики Молдова : [материал Центра стратег. исслед. и реформ] // Молд.
ведомости. – 2005. – 5 окт. – Р. 4.

4312. Смешная, Татьяна. Сомнительное качество экономического


роста : [о выполнении программы Правительства "Модернизация страны –
благосостояние народа"] / Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2005. – 28
окт. – Р. 2.

4313. Таран, Ангелина. Власть и бизнес – не в параллельных мирах


: [по материалам финал. этапа бизнес-форума "Инвестиционный климат в
Республике Молдова", 30 сент. 2005 г.] / Ангелина Таран // Независимая Мол-
дова. – 2005. – 4 окт. – Р. 1-2.

4314. Унгуряну, Сергей. Современные технологии плюс экономиче-


ская эффективность : [развитие электроэнергетики] / Сергей Унгуряну // Экон.
обозрение. – 2005. – 7 окт. – Р. 10.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
4315. Coman, Andrei. Andrei Coman : Oraşul este al nostru, deci şi
ordinea trebuie să o asigurăm noi : [comerţul stradal : interviu cu vicepreş. Asoc.
"Business Chişinău"] / consemnare Nadejda Fedco // Capitala. – 2005. – 22 oct. –
P. 3; Capitala = Столица. – 2005. – 22 окт. – P. 3.

4316. Nichitin, Serghei. Mărfuri de calitate şi odihnă pe cinste numai la


SRL "Ianus" : [centru comercial : interviu cu S. Nichitin, dir. SRL "Ianus"] // Jurnal
de Chişinău. – 2005. – 11 oct. – P. 8-9.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


4317. Chirtoagă, Ion. Comerţul extern şi vama Moldovei. 1. Comerţul
extern şi activitatea vamală la est de Carpaţi pînă la 1812 (3-4) / Ion Chirtoagă,
Nicolae Vîlcu // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 11 oct. – P. 10. –
Art. 1 : 3 sept.

4318. Juraveli, Veaceslav. "Consider că legislaţia noastră vamală trebuie


perfecţionată atît sub aspectul protejării materiale a vameşului, cît şi în ceea ce
priveşte apărarea demnităţii lui personale" : interviu cu V. Juraveli, şef al Biroului
Vamal Nord / interviu realizat de Valentin Portas // Curierul vamal = Таможенный
вестник. – 2005. – 28 oct. – P. 4.

4319. Melnic, Viorel. "Pledăm pentru relaţii fructuoase cu agenţii


economici" : dialog cu V. Melnic, şef al Dir. Administrarea Regimurilor şi
Procedurilor Vamale / interlocutor : Vlad Pascaru // Curierul vamal = Таможенный
вестник. – 2005. – 28 oct. – P. 3.

4320. Salariile vameşilor [Cahul, Soroca, Sculeni] : de ani de zile factorii


de decizie promit că le vor majora, dar toate au rămas pe vechi / p. realizată de
Eugen Gheorghiţă // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 28 oct. – P.
8. – Cuprins : "Nivelul scăzut al remunerării funcţionarului public provoacă
fenomenul corupţiei" / Veaceslav Lupu; "Un vameş din alte ţări are un salariu de
1500-3000 dolari" / Alexandru Veriga; "Nu le-aş dori copiilor mei pâinea de vameş" /
Anatol Badan.

4321. Vîlcu, Nicolae. Asigurarea securităţii graniţei moldo-ucrainene pe


întreg perimetrul ei are drept scop contracararea contrabandei, comerţului cu fiinţe
umane, circulaţiei neligitime a armelor şi stupefiantelor, lupta cu terorismul
internaţional : [spicuiri din cuvântarea dir. gen. al Serviciului Vamal al Rep.
Moldova, rostită la Conf. int., 5 oct. 2005, Kiev, Ucraina] / Nicolae Vîlcu // Curierul
vamal = Таможенный вестник. – 2005. – 11 oct. – P. 3.

4322. Зинн, Ханс Вернер. Германия: патология экспорта : [ст. дир.


Ин-та экон. исслед. в Мюнхене] / Ханс Вернер Зинн // Экон. обозрение. – 2005.
– 21 окт. – Р. 20.

139
Octombrie 2005 ≡ October 2005

4323. Республика Молдова. Парламент. Таможенные правила и


лицензирование : [извлечения из закона nr. 154-XVI от 21 июля 2005 "О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты"] // Экон.
обозрение. – 2005. – 14 окт. – Р. 34.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


4324. Axinte, Ion. Moldova – Belarus : parteneriat economic în
ascensiune : [pe marginea Expoziţiei-târg "Belarus-2005" / Ion Axinte //
Dezvoltarea. – 2005. – 21 oct. – P. 3; Прил. на рус. яз. : digest.

4325. Виплоц, Шарль. Цена реформ : [ст. проф. междунар. экономи-


ки Ин-та междунар. исслед. в Женеве] / Шарль Виплоц // Экон. обозрение. –
2005. – 7 окт. – Р. 21.

4326. Миланович, Бранко. Налог на неравенство : [ст. экономиста


фонда Карнеги] / Бранко Миланович // Экон. обозрение. – 2005. – 28 окт. – Р.
20.

4327. Мотрой, Алена. Молдова открыта для сотрудничества : [по ма-


териалам междунар. делов. форума, 7 окт. 2005 г., Кишинэу] / Алена Мотрой //
Независимая Молдова. – 2005. – 12 окт.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
4328. Ce este Consiliul Europei? : 9. Congresul puterilor locale şi
regionale din Europa; 10. Convenţia europeană a drepturilor omului şi libertăţilor
fundamentale; 11-12. Drepturile omului: protecţie, promovare şi prevenire // Dreptul.
– 2005. – 6, 13, 20, 27 oct. – P. 8. – Art. 1 : 28 iul.

4329. Tănase, Alexandru. "Trebuie să se renunţe la practicile staliniste


de folosire a Codului penal în scopuri politice" : [dosarul "Şarban vs Moldova" la
CEDO : coment. avocatului A. Tănase] / consemnare : Natalia Cojocaru // Timpul
de dimineaţă. – 2005. – 7 oct. – P. 3.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


4330. Diacov, Dumitru. Există Constituţia ţării şi există o viaţă reală care
nu se încadrează în acest text : dialog cu D. Diacov, deputat în Parlamentul Rep.
Moldova şi Alexandru Tănase, avocat // Săptămîna. – 2005. – 21 oct. – P. 6.

4331. Puşcaş, Victor. "Nimeni nu poate fi judecător în propria hotărâre" :


[atribuţii ale Curţii Constituţionale] / Victor Puşcaş // Dreptul. – 2005. – 13 oct. – P.
6.

4332. Sistemul american de guvernământ. 9-12. Constituţia ca lege


supremă // Dreptul. – 2005. – 6, 13, 20, 27 oct. – P. 8. – Art. 1 : 28 iul.

4333. Toderaş, Leonid. Se impune necesitatea unei legi constante :


interviu cu L. Toderaş, reprezentantul învinuirii în Curtea Supremă de Justiţie /
consemnare : Ion Sofronie // Dreptul. – 2005. – 6 oct. – P. 3.

4334. Uniunea Juriştilor din Moldova. Congresul (2; Chişinău)


Congresul al II-lea al Uniunii Juriştilor din Moldova 15 octombrie 2005 // Dreptul. –
2005. – 13 oct. – P. 5; Право. – 2005. – 13 окт. – Р. 5. – Cuprins : Completări şi
modificări la Statutul Uniunii Juriştilor din Moldova : [proiect]; Notă informativă la
proiectul completărilor şi modificărilor Statutului Uniunii Juriştilor din Moldova.

4335. Беличук, Виталий. Виталий Беличук : "BSMB Legal


Counsellors" – технология права : [интервью с управляющим партнером ком-
пании "BSMB Legal Counsellors"] / записал Павел Зинган // Экон. обозрение. –
2005. – 7 окт. – Р. 19.
(Vezi de asemenea Nr 4222)

347 Drept civil


347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
4336. Amihalachioaie, Gheorghe. Pentru consolidarea profesiei de
avocat : [art. preş. Baroului Avocaţilor] / Gheorghe Amihalachioaie // Dreptul. –
2005. – 6 oct. – P. 6.

141
Octombrie 2005 ≡ October 2005

4337. Roşca, Iurie. Iurie Roşca : Avem nevoie de o nouă lege a


procuraturii : [discursul vicepreş. Parlamentului Rep. Moldova în cadrul şedinţei
Parlamentului] // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 14 oct. – P. 2.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.4 Drept funciar. Drept agrar
4338. Arenda în agricultură : aspecte juridice puţin cunoscute de
agricultori // Dreptul. – 2005. – 27 oct. – P. 1, 4; Право. – 2005. – 27 окт. – Р. 4-5.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
4339. Ciobanu, Lucia. Lucia Ciobanu : "În căutarea numelui corect nu
putem acţiona decât în limitele legislaţiei" : [interviu cu dir. Dir. gen. stare civilă /
consemnare : Alina Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 14 oct. – P. 8.

4340. Ciutac, Eleonora. Problemele oamenilor de la sate, problemele


ţării : [interviu cu E. Ciutac, primarul satului Caşunca, Floreşti] / consemnare :
Viorelia Răducanu // Spirit românesc. – 2005. – 20 oct. – P. 2.

4341. Costiuc, Nina. Nina Costiuc : La ţară femeile au nevoie nu de


favoruri, ci de echilibru social şi şanse egale : [interviu cu primarul comunei Budeşti,
mun. Chişinău] / dialog susţinut de Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 19 oct.
– P. 6.

4342. Patraş, Valentina. Schimbarea la faţă trebuie să fie urmată de


schimbarea la suflet : [interviu cu V. Patraş, primarul comunei Grătieşti] /
consemnare : Gheorghe Armaşu // Capitala. – 2005. – 13 oct. – P. 3; Capitala =
Столица. – 2005. – 13 окт. – Р. 8.

4343. Гидулянов, Александр. Регистрация предприятия? Теперь за


24 часа : [интервью с президентом Регистрационной палаты А. Гидуляновым] /
записала Галина Варикаш // Независимая Молдова. – 2005. – 26 окт.

4344. Камбур, Вячеслав. Самурза : руководство не унывает, а жите-


ли отмахиваются : [интервью с примаром с. Самурза, р-н Тараклия, В. Камбу-
ром] / записал Назар Потанин // Молд. ведомости. – 2005. – 5 окт. – Р. 3.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4345. Ярошевски, Эдвард. Порядок будет наведен : [интервью с


претором сектора Чентру, мун. Кишинэу Э. Ярошевски] / беседу вел Артем
Куценко // Кишин. новости. – 2005. – 21 окт. – Р. 2.

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


(Vezi de asemenea Nr 4395, 4564)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
(Vezi Nr 4183)

368 Asigurări
4346. Шлопак, Еуджен. Еуджен Шлопак : "Главный страховщик Мол-
довы – Минфин : [интервью с генер. менеджером компании "QBE ASITO"] /
записала Татьяна Кропанцева // Новое время. – 2005. – 14 окт. – Р. 3.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
4347. Avram, Maria. Sugestii pentru rezolvarea eficientă a conflictelor /
Maria Avram // Făclia. – 2005. – 8 oct. – P. 2.

4348. Busuioc, Aureliu. Puritanii : [aspecte educaţionale] / Aureliu


Busuioc // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 28 oct. – P. 11.

4349. Cozma, Valeriu. Victor Ţvirkun la un jubileu de nobleţe : [50 de ani


de la naşterea Ministrului Educaţiei, Tineretului şi Sportului] / Valeriu Cozma //
Făclia. – 2005. – 15 oct. – P. 1-2.

4350. Mîrza, V. Spre ştiinţa sufletului fără suflet : [psihologul şcolar în inst.
educaţionale] / V. Mîrza // Făclia. – 2005. – 8 oct. – P. 3.

4351. Negură, Ion. Legea-cadru pune fundamentul învăţământului :


[dialog cu I. Negură, şef catedră psihologie a UPS "Ion Creangă"] / interlocutor :
Virgil Mîndîcanu // Făclia. – 2005. – 8 oct. – P. 1, 5.

143
Octombrie 2005 ≡ October 2005

4352. Opţiuni constructive întru decizii judicioase : [pe marginea


proiectului Codului de legi în domeniul învăţământului] / consemnare : Tamara
Lupuşor // Vocea poporului. – 2005. – 28 oct. – P. 4; Голос народа. – 2005. – 28
окт. – Р. 4. – Cuprins : Pledez pentru o reală autonomie şcolară / Boris Volosatîi;
Colegiile – cenuşărese ale învăţământului? / Vasile Secrieru; Optăm pentru
drepturile resurselor umane / Ana Arnaut, Serafima Ţurcan.

4353. Ouş, Eremia. Legea învăţămîntului în viziunea profesorilor


preuniversitari : [amendamente ale prof. Liceului teoretic "Liviu Rebreanu",
Chişinău] / Eremia Ouş // Făclia. – 2005. – 15 oct. – P. 11.

4354. Pascal, Natalia. Câteva repere metodologice : [privind educaţia


ecologică] / Natalia Pascal // Făclia. – 2005. – 15 oct. – P. 7.

4355. Иванов, Думитру. Думитру Иванов : "От бесправности учите-


лей страдают дети" : интервью с депутатом парламента от фракции Демокр.
партии Молдовы / записала Татьяна Кропанцева // Новое время. – 2005. – 28
окт. – Р. 5.

371 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


4356. Berestean, Mihail. Să educăm copiii în baza valorilor naţionale :
[dialog cu M. Berestean, prof. de religie în satul Sălcuţa, raionul Căuşeni] /
interlocutor : Virgil Mîndîcanu // Făclia. – 2005. – 1 oct. – P. 7.

4357. Buga, Ion. Învăţător înmormântat la mănăstire : [in memoriam lui


Anatol Ciubotaru, prof. de geografie] / Ion Buga // Făclia. – 2005. – 15 oct. – P. 3.

4358. Ciobanu, Gh. Azi – biet profesor, mâine – biet pensionar? : [situaţia
cadrelor didactice] / Gh. Ciobanu // Făclia. – 2005. – 8 oct. – P. 3.

4359. Damaschin, Simion. Vivat profesore! : [cadrele didactice din


comuna Truşeni, mun. Chişinău] / Simion Damaschin // Lit. şi arta. – 2005. – 13 oct.
– P. 8.

4360. Maximciuc, Adela. "Violenţa şi combaterea ei" : [oră de dirigenţie,


cl. a 7-a] / Adela Maximciuc, Tatiana Cigoreanu // Făclia. – 2005. – 15 oct. – P. 6.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4361. Savca, Lucia. Cine ignoră psihologia ca obiect de studiu? : [art. dir.
Centrului de Diagnosticare şi reabilitare al DGEŞTS, mun. Chişinău] / Lucia Savca
// Făclia. – 2005. – 29 oct. – P. 1, 7.

4362. Sireţanu, Ecaterina. O viaţă dăruită copiilor : [interviu cu E.


Sireţanu, dir. al gimnaziului din or. Bucovăţ, raionul Străşeni] / interviu realizat de
Olga Ursu // Socius. – 2005. – 7 oct.

4363. Strătilă, Silvia. Eu pentru copil... : [relaţii prof. – copii] / Silvia


Strătilă // Făclia. – 2005. – 15 oct. – P. 9.

4364. Ţurcan, Galina. "Drama anilor 1941 şi 1949" : oră de cl. / Galina
Ţurcan // Făclia. – 2005. – 15 oct. – P. 4.

4365. Vladimir (Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove). Apelul


Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova către binecredinciosul popor de
Dumnezeu păzită ţara noastră Moldova vis-a-vis de noua disciplină şcolară
"Deprinderi de viaţă" / ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove //
Altarul credinţei. – 2005. – 25 oct. – P. 5.

4366. Vrednic, Nicu. Se caută profesori de ecologie / Nicu Vrednic //


Făclia. – 2005. – 22, 29 oct. – P. 3.

4367. Шевчук, Тамара. Развивая творческий потенциал / Тамара


Шевчук // Făclia. – 2005. – 22 oct. – P. 5.

372.8 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


4368. Ciubotaru, Anatolie. Descompunerea în factori : secvenţe
instructive şi educative / Anatolie Ciubotaru // Făclia. – 2005. – 22 oct. – P. 6.

4369. Fuştei, Nicolae. "Deprinderi [rele] de viaţă", sau Instrucţii pentru


educarea desfrânaţilor : [pe marginea cursului "Educaţia în baza deprinderilor de
viaţă"] / Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2005. – 14 sept. – P. 3.

4370. Gulpescu, Nina. Fişa de sinteză a elevului : [la studierea gramaticii


lb. fr.] / Nina Gulpescu // Făclia. – 2005. – 15 oct. – P. 5.

145
Octombrie 2005 ≡ October 2005

4371. Moraru, Anton. "Năluca" comunismului în ştiinţa istorică : [cu


privire la cursul integrat de istorie] / Anton Moraru // Lit. şi arta. – 2005. – 27 oct. –
P. 6.

4372. Negru, Tamara. Concursul "Tineri şi dotaţi" : (cu genericul


"Matematica în viaţa noastră") / Tamara Negru // Făclia. – 2005. – 15 oct. – P. 12.

4373. Negru, Vasile. Erori grave în cursul obligatoriu Deprinderi de Viaţă /


preot Vasile Negru // Făclia. – 2005. – 22 oct. – P. 4.

4374. Porombrica, Maia. Deprinderi de viaţă – o necesitate a zilei : [pe


marginea necesităţii predării cursului "Deprinderi de viaţă"] / Maia Porombrica //
Făclia. – 2005. – 8 oct. – P. 5.

4375. Ranga, Erica. Metoda asociativă – o treaptă spre culmile


creativităţii / Erica Ranga // Făclia. – 2005. – 15 oct. – P. 5.

4376. Toia, Rita. Meditaţie asupra "Declaraţiei" : [pe marginea predării


cursului şcolar "Deprinderi de viaţă"] / Rita Toia // Făclia. – 2005. – 29 oct. – P. 3.

4377. Ţurcan, Cristina. Copilul nu datorează părinţilor viaţa, ci doar


creşterea : [pe marginea disciplinei "Deprinderi de viaţă"] / Cristina Ţurcan // Făclia.
– 2005. – 22 oct. – P. 4.

4378. Voinu, Lidia. Oră opţională : istoria satului : (prez. la un seminar


raional al prof. de ist.) / Lidia Voinu // Făclia. – 2005. – 15 oct. – P. 7.

4379. Ешану, Л. Дидактическое проектирование учебного материала


по русскому языку в 5 классе на 2005-2006 годы / Л. Ешану // Făclia. – 2005. –
15 oct. – P. 13; 22 oct. – P. 5.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


4380. Boguşevschi, Iuliana. Din prima bancă şcolară copiii bălţeni
scrutează cutezători viitorul : [din activitatea şc. primare nr. 21, mun. Bălţi] / Iuliana
Boguşevschi // Făclia. – 2005. – 29 oct. – P. 5.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4381. Burchin, Iulia. Evitarea consecinţelor grave ale incendiilor :


[protecţia civilă în cl. a 4-a] / Iulia Burchin // Făclia. – 2005. – 15 oct. – P. 4.

4382. Cojinevschi, Ana. Valorificarea comunicării verbale, paraverbale şi


nonverbale – cale de potenţare a receptării textului literar în ciclul primar / Ana
Cojinevschi // Făclia. – 2005. – 22 oct. – P. 3.

4383. Stoica, Valentina. La noi e paradisul! : [din activitatea şc. primare


"A. Donici", Cahul] / Valentina Stoica // Făclia. – 2005. – 15 oct. – P. 10.

4384. Straliuc, Nina. Contează mult pasiunea şi entuziasmul : [din


experienţa grădiniţei nr. 130, mun. Chişinău] / Nina Straliuc // Făclia. – 2005. – 15
oct. – P. 9.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,


colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
4385. Bejenaru, Victoria. Tradiţiile coregrafice ale neamului : [Colegiul
Rep. de Coregrafie din Chişinău] / Victoria Bejenaru, Garea Mavra // Lit. şi arta. –
2005. – 20 oct. – P. 6.

4386. Boguşevschi, Iuliana. Şcoala celui mai cultivat gust estetic


vestimentar : [şc. profesională nr. 8 din mun. Chişinău] / Iuliana Boguşevschi //
Făclia. – 2005. – 1 oct. – P. 4.

4387. Cojinevschi, Ana. Ce standarde promovează colegiile? : (criterii de


evaluare la examenul de absolvire la lb. rom. şi metodică prin prisma integrării
cursurilor, preponderenţa laturii aplicative şi orientarea la standardele educaţionale
în colegiile pedagogice) / Ana Cojinevschi // Făclia. – 2005. – 15 oct. – P. 15.

4388. Groza, Eufrosinia. Testele ca tehnologie pedagogică : [în cadrul


Colegiului Financiar-Bancar] / Eufrosinia Groza // Făclia. – 2005. – 15 oct. – P. 15.

4389. Iachim, Ion. Un cavaler al "Meritului Civic" : [Petru Buceaţchi, dir. al


Colegiului de Informatică, mun. Chişinău] / Ion Iachim // Ora satului. – 2005. – Oct.
(Nr 16). – P. 8-9.

147
Octombrie 2005 ≡ October 2005

4390. Palade, Gabriel. Colegiile în lumina noii legislaţii : [pe marginea


proiectului Codului de legi în domeniul învăţământului] / Gabriel Palade // Făclia. –
2005. – 1 oct. – P. 1, 7.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


4391. Ababii, Ion. Împătimit de profesie : [70 de ani de la naşterea lui
Sergiu Mucuţă, conf. la Catedra Chirurgie nr. 1 a USMF "Nicolae Testemiţanu"] /
Ion Ababii // Lit. şi arta. – 2005. – 20 oct. – P. 8.

4392. Aniversarea a 65-a – o nouă provocare pentru pedagogii crengieni


în obţinerea noilor succese : [dialog cu N. Andronati, prim-prorector şi M. Grosu,
prorector pentru studii; N. Banuh, prorector pentru şt. la Univ. Pedagogică de Stat
"Ion Creangă"] / interlocutor : V. Mândâcanu // Făclia. – 2005. – 22 oct. – P. 7; 29
oct. – P. 6. – Va urma.

4393. Catan, Petru. [Institutul Nistrean de Economie şi Drept] : [structură


şi activitate] / Petru Catan // Făclia. – 2005. – 8 oct. – P. 6.

4394. Cazacu, Nicolae. Profesorul Boris Coroliuc pe scara timpului : [75


de ani de la naşterea prof. de la Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi] / Nicolae
Cazacu // Făclia. – 2005. – 22 oct. – P. 1-2.

4395. Chiriac, Vasile. Speranţa de securitate a ţării – Institutul Militar al


Forţelor Armate "Alexandru cel Bun" : [prez. a rectorului inst.] / Vasile Chiriac //
Făclia. – 2005. – 29 oct. – P. 4.

4396. Cuşmir, Toma. Un bălţean temerar : [interviu cu T. Cuşmir, rector


al Inst. Nistrean de Economie şi Drept] // Făclia. – 2005. – 8 oct. – P. 6.

4397. Gheorghiţă, Eugen. 1-3. Catedra Fizică Teoretică şi Experimentală


la 75 de ani de activitate : [Univ. de Stat din Tiraspol] / Eugen Gheorghiţă // Făclia.
– 2005. – 1, 8 oct. – P. 7; 15 oct. – P. 15.

4398. Groppa, Stanislav. Facultatea de perfecţionare a medicilor – un


centru de pregătire a cadrelor didactico-ştiinţifice, dar şi de Instruire
Postuniversitară : [a Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] /
Stanislav Groppa // Făclia. – 2005. – 8 oct. – P. 7.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4399. Hotineanu, Vladimir. Aliis inserviendo consumor...= Luminându-le


altora, eu ard... : [interviu cu V. Hotineanu, prorector pentru activitate clinică şi studii
postuniversitare la Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu"] / a
dialogat : Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2005. – 6,13 oct. – P. 6.

4400. Marin, Ion. Talent, creativitate, performanţă încolţite din rădăcini


ţărăneşti : [despre Gheorghe Ghidirim, prof. univ.] / Ion Marin // Lit. şi arta. – 2005.
– 6 oct. – P. 6.

4401. Prisăcaru, Viorel. Medicină fără frontiere : [interviu cu V. Prisăcaru,


prorector al USMF "N. Testemiţanu"] / interviu realizat de Valentina Butnaru //
Jurnal de Chişinău. – 2005. – 21 oct. – P. 13.

4402. Stici, Ion. USMF "Nicolae Testemiţanu" – parte inseparabilă a


patrimoniului cultural al ţării : [60 de ani de la fondarea Univ.] / Ion Stici // Lit. şi arta.
– 2005. – 6 oct. – P. 7.

4403. Ţâbârnă, Constantin. "De 60 de ani port în suflet universitatea" :


monologul unui absolvent al primei promoţii / Constantin Ţâbârnă // Lit. şi arta. –
2005. – 6 oct. – P. 7.

4404. Берил, Степан. Степан Берил : "Мы знаем, что делать. Мы


знаем, куда мы идем" : [ст. ректора Приднестров. гос. ун-та им. Т. Г. Шевченко]
// Коммерсант plus. – 2005. – 7 окт. – Р. 14.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor
(Vezi Nr 4450)

398 Folclor
4405. Gânduri bune pentru Chişinău : [14 octombrie – Hramul oraşului] /
p. realizată de Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 13 oct. – P. 8. – Cuprins :
Oraşul s-a maturizat o dată cu mine / Mihai Munteanu; Îi doresc viitorului primar
ochi să vadă şi urechi să audă nevoile orăşenilor / Vladimir Beşleagă; Noul
Chişinău mi-a intrat în suflet / Irina Cantacuzino; Capitala are un potenţial valorificat

149
Octombrie 2005 ≡ October 2005

doar în mică măsură / Nicon Zaporojan; Ori de câte ori am fost plecat am dus dorul
Chişinăului / Gheorghe Ghidirim.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
4406. Chivu, Stelian. Un popas la râuşorul Cahuleţ : [interviu cu S. Chivu,
vicepreş. la Centrul de Consultanţă Ecologică, Galaţi, România] / consemnare : Ion
Proca // Ora satului. – 2005. – Oct. (Nr 16). – P. 14.

4407. Cucereanu, Radion. Convorbiri cu calul (2) : [naturisme] / Radion


Cucereanu // Natura. – 2005. – Oct. (Nr 10). – P. 5. – Art. 1 : Sept. (Nr 9).
(Vezi de asemenea Nr 4366)

504(478) Ecologia în Republica Moldova


4408. Panici, Vasiliţa. Ce distanţă ne desparte de Europa? : [aspecte
ecologice] / Vasiliţa Panici // Făclia. – 2005. – 1 oct. – P. 3. – Contin. Începutul : 10
sept.

4409. Topilina, V. M. E posibilă oare armonia între om şi natură? : [pe


marginea lucrărilor conf. şt. "Problemele situaţiei ecologice din Republica Moldova",
22 sept. 2005, Chişinău] / V. M. Topilina // Comunistul. – 2005. – 7 oct. – P. 9;
Коммунист. – 2005. – 7 окт. – Р. 9.

51 MATEMATICĂ
4410. Bobeică, Constantin. Cireşele lui Constantin Sibirschi : [evocări
despre matematician] / Constantin Bobeică // Ora satului. – 2005. – Oct. (Nr 17). –
P. 14.

53 FIZICĂ
(Vezi Nr 4397)

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


4411. Vartic, Andrei. Cuibarele umanităţii (4) : [grote paleolitice din
Nordul Basarabiei] / Andrei Vartic // Natura. – 2005. – Oct.(Nr 10). – P. 9. – Art. 1 :
Iul.(Nr 7).

575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie


4412. Movileanu, Valeriu. Genetica dermatoglifelor digito-palmare şi
potenţialul fizic şi intelectual uman / Valeriu Movileanu // Făclia. – 2005. – 15 oct. –
P. 8.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
4413. Ceaicovschi, Tudor. Global Biomarketing Group – lider pe piaţa
autohtonă : interviu cu T. Ceaicovschi, dir. gen. al Companiei Global Biomarketing
Group-Moldova / a intervievat : Aneta Voitun // Moldova suverană. – 2005. – 13 oct.

4414. Guţu, Adela. Academicianul Constantin Istrati (1850-1918) : [in


memoriam] / Adela Guţu // Lit. şi arta. – 2005. – 20 oct. – P. 4.

4415. Mustea, Valentin. Medicii recomandă : nu fumaţi, beţi cu măsură şi


cât mai mult sport: interviu cu V. Musteaţă şi Vasile Maloghin, chirurgi la spitalul
"Sfântul Arhanghel Mihail" din Chişinău / a intervievat Marcel Toma // Sport plus. –
2005. – 25 oct. – P. 6.

4416. Scoferţa, Petru. Omenirea este ameninţată de o nouă pandemie :


[interviu cu P. Scoferţa, şef Laborator Infecţii Respiratorii Virale din cadrul Centrului
Naţ. Şt.-Practic de Medicină Preventivă] / consemnare : Nadina Gheorghiţă //
Capitala. – 2005. – 8 oct. – P. 5.

4417. Ţurcanu, Gheorghe. "Sănătatea populaţiei – lege supremă" :


interviu cu Gh. Ţurcanu, medic-şef al Centrului Republican de Diagnosticare
Medicală / a intervievat Aneta Voitun // Moldova suverană. – 2005. – 7 oct.

151
Octombrie 2005 ≡ October 2005

4418. Ревенко, Валериан. Реформа – это изменение менталитета :


[интервью с министром здравоохранения и соц. защиты Респ. Молдова В. Ре-
венко] / беседовала Наталья Дубина // Tetis info. – 2005. – Окт.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


4419. Пашутин, Сергей. Дисконт: привлекаем лояльного клиента :
[маркетинг в деятельности аптеч. учреждений] / Сергей Пашутин // Tetis info. –
2005. – Окт.

4420. Потапков, Александр. IVAX : история с географией : [интервью


с гл. регион. представительства междунар. фармац. корпорации IVAX А. По-
тапковым] / записала Татьяна Асхатова // Tetis info. – 2005. – Окт.

616 Patologie. Medicină clinică


4421. Sofroni, Mircea. Jumătate de secol de sacrificiu : [art. dir. Inst.
Oncologic din Rep. Moldova] / Mircea Sofroni // Săptămîna. – 2005. – 21 oct. – P.
14.

4422. Sofroni, Mircea. Serviciul oncologic – o ramură de primă


importanţă în sistemul sănătăţii : interviu cu prof. M. Sofroni, dir. al Inst. Oncologic /
a intervievat Aneta Voitun // Moldova suverană. – 2005. – 21 oct.

4423. Полюхов, Станислав. Профессор Полюхов : "Даже в Москве


нас презрительно называли "трубопроводчиками" : [интервью с молд. анесте-
зиологом] / записал Дмитрий Каврук // Кишин. обозреватель. – 2005. – 13 окт.
– Р. 6.

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


4424. Cetulean, Maria. Tuberculoza poate fi tratată! : interviu cu M.
Cetulean, dir. Dispensarului Pneumo-Ftiziologic municipal // Jurnal de Chişinău. –
2005. – 14 oct. – P. 11-12. – (SCERS : buletin inf., Nr 8).

4425. Ионко, Майя. Хранитель жизни : [о зав. отд-нием экстрареспир.


форм Ин-та фтизиопневмологии им. Кирилла Драганюка Виталий Цымбаларь]
/ Майя Ионко // Кишин. новости. – 2005. – 21 окт. – Р. 4.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


4426. Alerguş, Olga. Alma Mater a stomatologiei autohtone la a 60-a
aniversare : [Centrul Stomatologic Municipal] / Olga Alerguş // Săptămîna. – 2005.
– 28 oct. – P. 9.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


4427. Nasonova, Valentina. Medicină fără frontiere : [interviu cu V.
Nasonova, dir. al Inst. de Reumatologie de la Moscova] / interviu realizat de
Valentina Butnaru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 18 oct. – P. 5.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


4428. Baltag, Radu. Academicianul Diomid Gherman şi discipolii săi :
[academician, fondator al vertebroneurologiei] / Radu Baltag // Lit. şi arta. – 2005. –
13 oct. – P. 6.

4429. Dabija, Nicolae. Şcoala de neurologie din Republica Moldova /


Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 13 oct. – P. 6.

4430. Ионко, Майя. Талaнт дарить надежду : [Георгий Глуков, зав.


отд-нием неврологии муницип. клинич. больницы им. Святого Архангела Ми-
хаила] / Майя Ионко // Кишин. новости. – 2005. – 7 окт. – Р. 5.

618 Ginecologie. Obstetrică


4431. Ciocanu, Anatol. Un pilon al medicinii naţionale : [pe marginea
cărţii "Academicianul Gheorghe Palade. Omul care naşte dimineţi" de Ion Stici] /
Anatol Ciocanu // Lit. şi arta. – 2005. – 6 oct. – P. 6-7.

4432. Prezentă printre noi : [in memoriam Tamarei Avxentiev, savant-


obstetrician şi organizator al asistenţei medicale] / V. Revenco, B. Golovin, M.
Ţăruş, ... // Lit. şi arta. – 2005. – 27 oct. – P. 8.

619 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară


4433. Ganea, Alexandru. Animale sănătoase numai cu medicamente de
la SA "Farmavet" : interviu cu A. Ganea, dir. gen. al SA "Farmavet" // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 25 oct. – P. 4.

153
Octombrie 2005 ≡ October 2005

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.3 Electrotehnică
621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători
electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
4434. Сысков, Сергей. Молдавская ГРЭС может прекратить
поставки электроэнергии с 1 ноября : интервью с генер. дир. МГРЭС С.
Сысковым // Кишин. обозреватель. – 2005. – 27 окт. – Р. 4.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


4435. Petraşco, Didina. Administratorul de bloc – între "Termocom" şi
locatari / Didina Petraşco // Săptămîna. – 2005. – 7 oct. – P. 6.

4436. Plotnic, Vera. Doleanţele consumatorilor sunt lege pentru


"Chişinău-Gaz" : interviu cu V. Plotnic, şefa Biroului de proiectare al Secţiei
montare şi proiectare SRL "Chişinău-Gaz" // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 11 oct. –
P. 10.

629 Tehnica mijloacelor de transport


4437. Mironenco, Anatol. Centrul "Olmosdon PLUS" – automobile de lux
şi servicii de calitate europeană : interviu cu A. Mironenco, maistru superior la
Centrul "Olmosdon PLUS" // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 4 oct. – P. 8.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI


AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

(Vezi Nr 4287, 4290, 4306)

631 Agricultură în general


631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
4438. Agachi, Vladimir. "Nu sunt un nostalgic al vechiului sistem, dar o
spun cu toată fermitatea, că şi pe acele timpuri se putea face agricultură
performantă" : dialog cu V. Agachi, dir. al firmei agricole "Accesal-Grup" SRL, în

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

satul Pepeni, raionul Sîngerei / interlocutor : Vlad Pascaru // Curierul vamal =


Таможенный вестник. – 2005. – 11 oct. – P. 5, 7. – (Supl. "Firme de 5 stele"; Nr
6).

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
4439. Pamujak, Nicolae. "Sănătatea câmpurilor înseamnă sănătatea
naţiunii" : [interviu cu N. Pamujak, preş. al centrului de Stat pentru atestarea şi
aprobarea mijloacelor de destinaţie fitosanitară şi a mijloacelor ce sporesc
fertilitatea solurilor] / consemnare : Maria Buiunciuc // Comunistul. – 2005. – 28 oct.
– P. 9; Коммунист. – 2005. – 28 окт. – Р. 9.

639.1 Vânătoare
4440. Ciocoi, Oleg. "Suntem, pur şi simplu, îndrăgostiţi de acest meleag"
: notiţe pe marginea unui dialog cu O. Ciocoi, preş. Consiliului Rep. al Soc.
Vânătorilor şi Pescarilor din Moldova / consemnare : Ilie Bujor // Ora satului. –
2005. – Oct. (Nr 17). – P. 11.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
4441. Ursu, Silvia. Patricia Ţăruş, persoana din umbră a Kiss FM : [dir.
Kiss FM Chişinău] / Silvia Ursu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 7 oct. – P. 11.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
4442. Gheorghiţă, Anatol. O jumătate de secol în serviciul călătorilor :
interviu cu A. Gheorghiţă, dir. Parcului Urban de Autobuze / consemnare : Vitalie
Răcilă // Capitala. – 2005. – 29 oct. – P. 3.

4443. Roşcovan, Mihai. Mihai Roşcovan : E necesar să perfecţionăm


metodele de gestionare a transportului municipal de pasageri : [interviu cu dir.
proiectului "Managementul transportului public urban din mun. Chişinău"] / a
dialogat : Angela Chisnenco // Capitala. – 2005. – 29 oct. – P. 5.

155
Octombrie 2005 ≡ October 2005

4444. Руссу, Федор. Taxi service планку не снижает : [интервью с ге-


нер. дир. АО "Taxi-service" Ф. Руссу] / беседовала Елена Литовцева // Кишин.
новости. – 2005. – 28 окт. – Р. 5.

656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor


4445. Pavlov, Vitalie. "Ne străduim să muncim la nivelul standardelor
mondiale" : [art. dir. gen. al Î.S. "Poşta Moldovei"] / Vitalie Pavlov // Comunistul. –
2005. – 7 oct. – P. 15; Коммунист. – 2005. – 7 окт. – Р. 15.

4446. Павлов, Виталие. "Мы стремимся работать на уровне мировых


стандартов" : [ст. генер. дир. ГП "Пошта Молдовей"] / Виталие Павлов // Неза-
висимая Молдова. – 2005. – 7 окт. – Р. 6-7.

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


(Vezi Nr 4419)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.6/.8 Apă pentru băuturi şi alte utilizări industriale. Ape minerale. Ape medicinale. Gheaţă
alimentară
4447. Bejenari, Vasile. "Gelibert" – sănătate în fiecare picătură! :
[producerea produselor carbogazoase şi plate : interviu cu V. Bejenari, dir. SRL
"Gelibert"] / consemnare : Cătălin Stoicovici // Moldova suverană. – 2005. – 27 oct.

664.6/.7 Tehnologia şi prelucrarea grăunţelor de cereale. Brutării. Pâine. Morărit


4448. Тимофей, Раиса. "Etolaur" гарантирует вам bon appetit и здоро-
вье! : [интервью с руководителем SRL "Etolaur" Р. Тимофей] / записала Мари-
на Иришина // Кишин. новости. – 2005. – 21 окт. – Р. 5.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


674 Industria lemnului şi cherestelei
4449. Severin, Alexandru. Vinuri europene în butoaie de Cojuşna :
[interviu cu A. Severin, dir. al SA "Alsev" din Cojuşna] / consemnare : Ion Axinte //
Dezvoltarea. – 2005. – 7 oct. – P. 4; 14 oct. – P. 3. – (Прил. на рус. яз., Nr 34).

675 Industria pielăriei (inclusiv blănuri şi imitaţii de piele)


4450. Can, Alexandra. Alexandra Can : "Vreau să fac – bine! – ceea ce
fac" : [interviu cu dir. gen. al SA "Artima"] / moderator : Sorina Ştefârţă // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 7 oct. – P. 8-9.

678 Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor


plastice
4451. Когут, Олег. Новые перспективы рынка Пэт-преформ : [пр-вo
пластиковой упаковки : интервью с генер. дир. з-да по пр-ву Пэт-преформ О.
Когутом] // Экон. обозрение. – 2005. – 14 окт. – Р. 27.

684 Industria mobilei şi industrii înrudite. Fabricarea mobilei. Tapiţerie


4452. Ciobanu, Nicolae. Nicolae Ciobanu : "Sunt adeptul coexistenţei,
sub acelaşi acoperiş, a produsului autohton şi al celui de import" : [producerea
mobilei : interviu cu preş. "MoblGrup Anturaj" SRL] // Moldova suverană. – 2005. –
5 oct.

685 Curelărie. Încălţăminte. Mănuşi. Articole pentru călătorii, sport, jocuri şi altele
4453. Lica, Maria. SA "Romaniţa" : 30 de trepte în urcuş : [interviu cu M.
Lica, dir. SA "Romaniţa" din Hânceşti] / a dialogat Pavel Bujor // Curierul vamal =
Таможенный вестник. – 2005. – 11 oct. – P. 6. – (Supl. "Firme de 5 stele"; Nr 6).

157
Octombrie 2005 ≡ October 2005

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE.


TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor
4454. Rapoport, Beniamin. "Meşterul Manole RBE" – inovaţii şi calitate
pe piaţa de construcţii : interviu cu B. Rapoport, dir. SRL "Meşterul Manole RBE" //
Jurnal de Chişinău. – 2005. – 25 oct. – P. 9.

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
73 ARTE PLASTICE
4455. Цуркан, Илья. Профессия : мастер художественной ковки : [ин-
тервью с нар. мастером, кузнецом И. Цуркан] / беседовал Игорь Фомин //
Экон. обозрение. – 2005. – 21 окт. – Р. 16.

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design


4456. Bălteanu, Ion. Frumuseţe făurită cu mîinile proprii : [interviu cu I.
Bălteanu, preş. al Uniunii Meşterilor Populari din Rep. Moldova] / consemnare :
Pavel Bujor // Comunistul. – 2005. – 28 oct. – P. 16; Коммунист. – 2005. – 28 окт.
– Р. 16.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


4457. Colesnic, Iurie. O poezie dedicată ţăranului : [pictorul român
Corneliu Baba] / Iurie Colesnic // Ora satului. – 2005. – Oct. (Nr 16). – P. 16.

4458. Colesnic, Iurie. Un creator al unei opere foarte integre : [pictorul


Victor Savca (1943-2004] / Iurie Colesnic // Ora satului. – 2005. – Oct. (Nr 17). – P.
16.

4459. Hostiuc, Constantin. Club &Tusovka vs PC2 : [pe marginea cărţii


"Ochiul de veghe. Pliurile artei basarabene actuale" de Vladimir Bulat, Ch., Cartier,
2005] / Constantin Hostiuc // Contrafort. – 2005. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 29.

4460. Răileanu, Estela. Timp în anotimp cu maestrul Victor Cobzac /


Estela Răileanu // Lit. şi arta. – 2005. – 13 oct. – P. 3.
158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4461. Rurac, Anatol. Ca să înţeleagă necesitatea investiţiei în artă,


businessmanul trebuie să fie cult : [interviu cu A. Rurac, preş. al Uniunii Artiştilor
Plastici din Rep. Moldova] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux: ed. de vineri. – 2005.
– 28 oct. – P. 7.

4462. Rurac, Anatol. Moldova poate vorbi despre sine doar prin artiştii pe
care îi are : [interviu cu A. Rurac, preş. Uniunii Artiştilor Plastici din Rep. Moldova] /
interviu de Liliana Popuşoi // Flux: cotid. naţ. – 2005. – 26 oct.

4463. Rusu-Ciobanu, Valentina. Valentina Rusu-Ciobanu : "Nu imit


realitatea, ci o reinventez, o amplific sau щ diminuez în funcţie de dorinţa mea" :
[interviu cu pictoriţa] / interviu realizat de Constanţa Popa // Jurnal de Chişinău. –
2005. – 28 oct. – P. 12.

78 MUZICĂ
4464. Aldea-Teodorovici, Ion. "Până atunci – tăcere" : [secvenţe din
interviul acordat de compozitorul I. Aldea-Teodorovici în vara anului 1992 rev.
"Totuşi iubirea", noiemb., 1992] / consemnare : Nicolae Peneş // Spirit românesc. –
2005. – 20 oct. – P. 5.

4465. Ciobanu, Ghenadie. "În Moldova se mai compune muzică


serioasă" : [interviu cu Gh. Ciobanu, preş. al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor]
/ interviu realizat de Constanţa Popa // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 7 oct. – P. 10.

4466. Ciolacu, Olga. Harul, iubirea şi prietenia adevărată se dau de la


Dumnezeu: interviu cu artista emerită O. Ciolacu / pentru conformitate : Gheorghe
Doni // Natura. – 2005. – Oct.(Nr 10). – P. 8.

4467. Ilyin, Serghei. Muzica noului secol : [interviu cu S. Ilyin, preş.


Clubului chitariştilor din Sankt Petersburg] / consemnare : Larisa Mihailo // Capitala.
– 2005. – 8 oct. – P. 8; Capitala = Столица. – 2005. – 8 окт. – P. 5.

4468. Indiana. Nu pot să plec din oraşul ăsta în care am luptat atâta, ca
să fac cuiva plăcere : [interviu cu Indiana, interpretă de muzică uşoară] / interviu de
Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 27 oct.

159
Octombrie 2005 ≡ October 2005

4469. Mihaiu, Virgil. Festivalul Ethno Jazz Chişinău în plin avânt : [ed.
2005] / Virgil Mihaiu // Contrafort. – 2005. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 31-32 .

4470. Popuşoi, Liliana. Fenomenul Geta Burlacu prinde contur : [solistă


de jazz] / Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 25 oct.

4471. Puică, Anişoara. Nu sunt adepta hainelor de duzină : [interviu cu


cântăreaţa A. Puică] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 12
oct.

4472. Stratan, Pavel. Pavel Stratan : "Nu m-am schimbat absolut deloc" :
[interviu cu interpretul de muz. de estradă] / consemnare : Doina Cernavca //
Timpul de dimineaţă. – 2005. – 14 oct. – P. 12.

4473. Şevcişin, Gh. Amprentele numelui şi talentului tău : [Svetlana


Creţu, interpretă de muz. populară] / Gh. Şevcişin // Lit. şi arta. – 2005. – 6 oct. – P.
8.

4474. Teodorovici, Cristofor. Cristofor Teodorovici : "Voi nu puteţi să ştiţi


ceea ce este în sufletul meu..." : [interviu cu feciorul interpreţilor Doina şi Ion Aldea-
Teodorovici] / interviu realizat de Cristina Olaru // Spirit românesc. – 2005. – 20 oct.
– P. 4.

4475. Бурлаку, Дорин. Джаз "за кадром" подсознания : [интервью с


чл. группы "Тригон" Д. Бурлаку] / записала Елена Узун // Молд. ведомости. –
2005. – 21 окт. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 4509)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
4476. Fiscuteanu, Ioan. "Moartea domnului Lăzărescu" e, de fapt,
coşmarul lui Fiscuteanu : [interviu cu actorul român Ioan Fiscuteanu] / consemnare
: Larisa Turea // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 28 oct. – P. 10.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4477. Movilă, Boris. De ce ai murit, omul lui Dumnezeu ? Ce-ai făcut?! :


[in memoriam Leonid Mursa, cineast] / Boris Movilă // Lit. şi arta. – 2005. – 20 oct. –
P. 6.

4478. Андон, Виктор. "Ах, он весь такой …в белом!" : [к 60-летию


рус. актера и режиссера Никиты Михалкова] / Виктор Андон // Независимая
Молдова. – 2005. – 21 окт. – Р. 18.

4479. Андон, Виктор. Люди со смешными ящиками : к 110-летию


изобретения кинематографа / Виктор Андон // Независимая Молдова. – 2005.
– 28 окт. – Р. 21.

4480. Андон, Виктор. Этот везунчик Паскару : [in memoriam молд.


кинорежиссера Василе Паскару] / Виктор Андон // Независимая Молдова. –
2005. – 7 окт. – Р. 21.

792 Teatru. Artă scenică


4481. Bansard, Jean-Luc. "Construiesc de fiecare dată un spectacol
nou" : interviu cu J.-L. Bansard, dir. la "Theatre du Tiroir", Franţa] / interviu realizat
de Constanţa Popa // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 11 oct. – P. 7.

4482. Battistini, Andrea. Adevărata voastră bogăţie este cultura şi ea se


pierde : [interviu cu A. Battistini, regizor italian] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux :
cotid. naţ. – 2005. – 13 oct.

4483. Brancu, Ioan. "Cultura nu poate scoate profit ca o fabrică" : interviu


cu I. Brancu, actor la Teatrul "Ţândărică" din Bucureşti / interviu realizat de
Constanţa Popa // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 14 oct. – P. 10.

4484. Focşa, Boris. În teatru este nevoie de un continuu flux de cadre :


[interviu cu B. Focşa, dir. Teatrului Rep. "Luceafărul"] / interviu de Liliana Popuşoi //
Flux : cotid. naţ. – 2005. – 10 oct.

4485. Hadârcă, Petru. Se bucură duşmanii noştri că nu suntem uniţi :


[interviu cu P. Hadârcă, actor şi regizor] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : cotid.
naţ. – 2005. – 18 oct.

161
Octombrie 2005 ≡ October 2005

4486. Jucov, Titus. Copilului trebuie să i se arate drumul spre teatru :


[interviu cu T. Jucov, dir. Festivalului Int. al Teatrelor de Păpuşi, 5-11 sept. 2005,
Chişinău] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 7 oct. – P. 7.

4487. Proca, Pavel. Teatrul "Licurici" – o Poveste a Poveştilor / Pavel


Proca // Lit. şi arta. – 2005. – 6 oct. – P. 4.

4488. Ţugui, Lili. Lili Ţugui : "Când nu-mi reuşeşte ceva, mă zbat ca-n
gura unei fiare sălbatice" : [interviu cu actriţa Teatrului Naţ. "Vasile Alecsandri",
Bălţi] / a dialogat George Pădurariu // Spirit românesc. – 2005. – 20 oct. – P. 3.

4489. Ureche, Eufrosinia. Eufrosinia Ureche : "Omul frumos la chip nu


poate fi negru pe dinăuntru" : [interviu cu actriţa Teatrului "Vasile Alecsandri", Bălţi]
/ a dialogat : George Pădurariu // Spirit românesc. – 2005. – 6 oct. – P. 3.

4490. Vutcărău, Petru. Petru Vutcărău : "Cu cât mai multe provocări îţi
oferă meseria, cu atât mai interesant îţi este s-o abordezi" : [interviu cu dir.
Teatrului "Eugen Ionesco"] / consemnare : Liliana Popuşoi // Flux : ed. de vineri. –
2005. – 21 oct. – P. 6.

4491. Vutcărău, Petru. Petru Vutcărău : "Visul meu e să restabilim


vechea trupă a Teatrului "Ionesco" : [interviu cu dir. Teatrului "Eugene Ionesco"] /
consemnare : Silvia Bogdănaş // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 7 oct. – P. 10.

4492. Баловень судьбы : [Титус Жуков, гл. режиссер театра кукол


"Ликурич"] / материал подготовили Александра Шейнина, Екатерина Герман //
Новое время. – 2005. – 21 октября. – Р. 7.

4493. Вуткарэу, Петру. Талант удивлять в эпоху абсурда : беседа с


дир. Театра "Еуджен Ионеско" П. Вуткарэу / записала Елена Узун // Молд. ве-
домости. – 2005. – 28 окт. – Р. 6.

4494. Жуков, Титус. Путешествие в детство : [интервью с режиссе-


ром театра "Ликурич" Т. Жуковым] / записала Нелли Торня // Кишин. новости.
– 2005. – 14 окт. – Р. 5.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4495. Открытие тайны кукол?... : [60 лет со дня создания Респ. Теат-
ра кукол "Ликурич"] // Независимая Молдова. – 2005. – 21 окт. – Р. 20.

4496. Руссу, Виталий. Театр Еминеску открывает сезон : [интервью с


худож. руководителем Театра "Михай Еминеску" В. Руссу] / записала Марина
Андреева // Молд. ведомости. – 2005. – 14 окт. – Р. 6.

4497. Склярова, Валентина. "… Летит, как пух от уст эолла" : [о Ма-
рина Сташок, актрисе Рус. театра им. А. П. Чехова] / Валентина Склярова //
Молд. ведомости. – 2005. – 21 окт. – Р. 6.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


4498. Mihailo, Larisa. Un dans cât viaţa de lung : [ansamblul Naţ.
Academic de Dans Popular "Joc" la 60 de ani de la fondare] / Larisa Mihailo //
Capitala. – 2005. – 22 oct. – P. 8; Capitala = Столица. – 2005. – 22 окт. – P. 6.

4499. Strâmbeanu, Andrei. Omagiu pentru Vladimir Curbet la 75 de ani :


[conducătorul Ansamblului academic "Joc"] / Andrei Strâmbeanu // Lit. şi arta. –
2005. – 27 oct. – P. 1.

4500. Гозун, Петру. "Кодрянка" посвящает свои победы Молдове :


[интервью с президентом Федерации танцев. спорта Молдовы П. Гозуном] /
записал Алексей Попов // Молд. ведомости. – 2005. – 21 окт. – Р. 5.

794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)
4501. Скрипченко, Федор. Генерал от шахмат : [интервью с генер.
секретарем Федерации шахмат Молдовы] / записала Лидия Бенедиковская //
Независимая Молдова. – 2005. – 13 окт.

4502. Скрипченко, Федор. Федор Скрипченко : "С шахматами я ос-


тался на всю жизнь" : [интервью с генер. секретарем Федерации шахмат Мол-
довы] / интервью вел Валериу Туртэ // Capitala = Столица. – 2005. – 19 окт. –
P. 8.

4503. Тихман, Яков. Яков Тихман : "Уверен, мы увидим прекрасную


игру…" : [интервью с пред. Федерации настол. тенниса Молдовы] / записал
Иван Капсамун // Независимая Молдова. – 2005. – 14 окт. – Р. 22.

163
Octombrie 2005 ≡ October 2005

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


4504. Cravţov, Mihail. Să nu tăiem aripile păsării care abia şi-a luat
zborul : [interviu cu M. Cravţov, antrenor şi Olga Cristea, atletă] / a consemnat
Alexandru Ilieş // Sport plus. – 2005. – 25 oct. – P. 4-5.

4505. Cristea, Valerian. Modernizarea domeniului culturii fizice şi


sportului – o prioritate naţională : [pe marginea proiectului "Concepţiei de
Dezvoltare a Culturii Fizice şi Sportului"] / Valerian Cristea, Victor Ţvircun, Nicolae
Juravschi // Moldova suverană. – 2005. – 28 oct.

4506. Duminică, Valeriu. "Chiar de pierzi, să lupţi astfel încât adversarul


să nu-ţi dorească a te maii întâlni" : [interviu cu V. Duminică, judocan] /
consemnare: Alexandru Ilieş // Sport plus. – 2005. – 11 oct. – P. 5.

4507. Klinsmann, Jurgen. Jurgen Klinsman : "Argentina şi Brazilia sunt


cele mai bune din lume" : [interviu cu fotbalistul german] / interviu realizat de Vitalie
Hadei // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 28 oct. – P. 19.

4508. Quo vadis, sport moldovenesc? : spicuiri de la reuniunile lucrătorilor


din sfera culturii fizice şi sportului, desfăşurate la Orhei şi în mun. Chişinău /
consemnare : Pavel Brădescu // Sport plus. – 2005. – 11 oct. – P. 7.

4509. Stratan, Pavel. Pavel Stratan despre sport, bicepşi, paradoxuri şi


muzică : [modul sportiv de viaţă al interpretului basarabean] / consemnare : Stelian
Marcu // Sport plus. – 2005. – 18 oct. – P. 5.

4510. Бурсук, Юлиан. Скитания Бурсука : [интервью с молд. футбо-


листом А. Бурсук] / записал Мирон Гойхман // Молд. ведомости. – 2005. – 14
окт. – Р. 5.

4511. Ковальчук, Сергей. Ковальчук мечтает о Лиге чемпионов : [ин-


тервью с молд. футболистом С. Ковальчук] / записал Максим Банару // Молд.
ведомости. – 2005. – 21 окт. – Р. 5.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4512. Осипенко, Юрий. Трудная судьба легионера : [интервью с


молд. футболистом Ю. Осипенко] / записали Мирон Гойхман, Виктор Крук //
Молд. ведомости. – 2005. – 5 окт. – Р. 5.

4513. Тертяк, Евгений. Страницы футбольной истории : [ст. б. зам.


пред. президиума Федерации футбола Молдовы] / Евгений Тертяк // Молд.
ведомости. – 2005. – 5, 14 окт. – Р. 5.

4514. Шутиков, Виталий. Деньги для молдавского футбола / Вита-


лий Шутиков // Экон. обозрение. – 2005. – 14 окт. – Р. 29.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
4515. Academicianul Nicolae Corlăteanu : [14 mai 1915 – 21 octombrie
2005 : in memoriam] // Moldova suverană. – 2005. – 25 oct.; Săptămîna. – 2005. –
28 oct. – P. 5. – Semnat : V. Voronin, M. Lupu, V. Tarlev, ...

4516. Aramă, Elena. Să muncim întru cultivarea şi fructificarea limbii


române! / Elena Aramă // Lit. şi arta. – 2005. – 6 oct. – P. 3.

4517. Bantoş, Alexandru. "Sunt o voce a generaţiei mele..." :


[academicianul Nicolae Corlăteanu] / Alexandru Bantoş // Lit. şi arta. – 2005. – 27
oct. – P. 8.

4518. Ciobanu, Anatol. S-a stins viaţa falnicii Veneţii... : [in memoriam
Nicolae Corlăteanu, filolog, prof. univ.] / Anatol Ciobanu // Lit. şi arta. – 2005. – 27
oct. – P. 8.

4519. Ciocanu, Ion. Două cărţi, ca două aripi în zbor… : [pe marginea
cărţilor "Sociolingvistica" şi "Limba română în Basarabia (1812-1918)" de Lidia
Colesnic-Codreanca] / Ion Ciocanu // Lit. şi arta. – 2005. – 20 oct. – P. 4.

4520. Ciubucciu, Vlad. Soroca : [aspecte etimologice] / Vlad Ciubucciu //


Făclia. – 2005. – 15 oct. – P. 14. – (Arheologie lingvistică)

165
Octombrie 2005 ≡ October 2005

4521. Ciubucciu, Vlad. Tighina : [aspecte etimologice] / Vlad Ciubucciu //


Făclia. – 2005. – 22 oct. – P. 8. – (Arheologie lingvistică)

4522. Corlăteanu, Nicolae. Nicolae Corlăteanu : Testament las vouă


moştenire... // Lit. şi arta. – 2005. – 27 oct. – P. 1.

4523. Cosniceanu, Maria. Arif : [originea semnificativă a numelui] / Maria


Cosniceanu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 28 oct. – P. 10.

4524. Dabija, Nicolae. Patriarhul : [in memoriam filologului, prof. univ.


Nicolae Corlăteanu] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 27 oct. – P. 1.

4525. Poiată, Petru. Cu un bărbat al neamului mai puţin... : [in memoriam


academicianului Nicolae Corlăteanu] / Petru Poiată // Glasul naţiunii. – 2005. – 27
oct. – P. 8.

4526. Академик Николае Корлэтяну : [филолог, профессор (1915-


2005) : некролог] // Независимая Молдова. – 2005. – 25 окт. – Подписали : В.
Воронин, М. Лупу, В. Тарлев, …
(Vezi de asemenea Nr 4226)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
4527. Слезар, Генри. Месть мистера Д. : детектив / Генри Слезар //
Право. – 2005. – 27 окт. – Р. 8. – Продолж. следует.

821.111(73) Literatură americană, în limba engleză


4528. Фиш, Роберт Л. Тот, который в хвосте : детектив / Роберт Л.
Фиш // Право. – 2005. – 13 окт. – Р. 8. – Окончание. Нач. : 29 сент.

821.112.2 Literatură germană

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4529. Dosca, Aliona. Franz Kafka, între "Procesul" literar şi cel juridic :
(studiu analitico – terminologic) / Aliona Dosca // Contrafort. – 2005. – Sept.-Oct.
(Nr 9/10). – P. 12.

821.113.5 Literatură norvegiană


4530. Învaţă de la toate : [din folclorul norvegian] // Natura. – 2005. –
Oct.(Nr 10). – P. 1.

821.135.1 Literatură română


4531. Anghel, Dimitrie. Fata din Dafin : [povestire] / Dimitrie Anghel //
Ora satului. – 2005. – Oct. (Nr 17). – P. 15.

4532. Arghezi, Tudor. Vânt de toamnă : [versuri] / Tudor Arghezi // Florile


dalbe. – 2005. – 6 oct. – P. 1.

4533. Blaga, Lucian. Meşterul Manole : [fragm. din piesă] / Lucian Blaga
// Florile dalbe. – 2005. – 6, 13 oct. – P. 8.

4534. Blandiana, Ana. Cântec : [versuri] / Ana Blandiana // Florile dalbe.


– 2005. – 27 oct. – P. 1.

4535. Blandiana, Ana. Tare sunt ocupată : [versuri] / Ana Blandiana //


Florile dalbe. – 2005. – 13 oct. – P. 4.

4536. Căpruciu, Dan. Zodia berbecului; Măturătorii primesc spor de


ruşine; Fascinaţie; Frustrare : [epigrame] / Dan Căpruciu; rubr. îngrijită de
Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 21 oct. – P. 24.

4537. Ene, Veron. Sugestiile edililor; Mirarea inculpatului; Rugă;


Antrenorul de fotbal : [epigrame] / Veron Ene; rubr. îngrijită de Gheorghe Bâlici //
Jurnal de Chişinău. – 2005. – 7 oct. – P. 24.

4538. Iordache, Aurel. Eu şi Eroul necunoscut; "Almanahul literar" a


publicat lista membrilor US; Unui pisc literar; Epigraf pe statuia mea : [epigrame] /
Aurel Iordache; rubr. îngrijită de Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 4
oct. – P. 16.

167
Octombrie 2005 ≡ October 2005

4539. Istrati, Toma. Iubitul meu prieten de demult, Înalt Prea Sfinţitului
Mitropolit Antonie Plămădeală : [versuri] / Toma Istrati // Lit. şi arta. – 2005. – 6 oct.
– P. 8.

4540. Ivan, Nicolae. Plagiatorii de epigramă; Bilanţ la vârsta a treia;


Destin; Medicina şi justiţia : [epigrame] / Nicolae Ivan; rubr. îngrijită de Gheorghe
Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 11 oct. – P. 16.

4541. Jega, Dimitrie. Epigrama; Nunta de aur; Mărturisiri; Căsnicie


"model" : [epigrame] / Dimitrie Jega; rubr. îngrijită de Gheorghe Bâlici // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 14 oct. – P. 24.

4542. Kerestely, Mihaela. Tandreţe; Ca pâinea caldă; Frumoasa


crâşmăriţă; Transportată : [epigrame] / Mihaela Kerestely; rubr. îngrijită de
Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 28 oct. – P. 24.

4543. Stamatiad, Al. T. Mi-e sufletul, o creangă : [versuri] / Al. T.


Stamatiad // Ora satului. – 2005. – Oct. (Nr 16). – P. 15.

4544. Stancu, Zaharia. Struguri : [versuri] / Zaharia Stancu // Florile


dalbe. – 2005. – 20 oct. – P. 1.

821.135.1.09 Critică şi istorie literară


4545. Antonesei, Liviu. "Atunci când scriu, o fac cu mare poftă, cu
plăcere, cu bucurie..." : [interviu cu L. Antonesei, scriitor] / interlocutor : Mariana
Codruţ // Contrafort. – 2005. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 10-11.

4546. Burlacu, Alexandru. Despre structura imaginarului în poezia


Magdei Isanos : [pe marginea cărţii "Magda Isanos. Eseu despre structura
imaginarului" de Aliona Grati, Ch., ed. Prut int., 2004] / Alexandru Burlacu // Lit. şi
arta. – 2005. – 6 oct. – P. 4.

4547. Colesnic, Iurie. Sergiu Grossu, un filosof al naturii : [pe marginea


creaţiei poetului] / Iurie Colesnic // Natura. – 2005. – Oct.(Nr 10). – P. 7.

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4548. Colesnic, Iurie. Un ardelean descoperit de Siberia : [despre cartea


"Două Siberii" de Eugen Goga, Bucureşti, 1916] / Iurie Colesnic // Timpul de
dimineaţă. – 2005. – 14 oct. – P. 9.

4549. Colesnic, Iurie. Un prozator din galeria marilor creatori : [Paul


Goma] / Iurie Colesnic // Natura. – 2005. – Oct.(Nr 10). – P. 9.

4550. Creţu, Tudor. Topul după Cistelecan : [pe marginea cărţii " Al
doilea top" de Al. Cistelecan, ed. Aula, 2004] / Tudor Creţu // Contrafort. – 2005. –
Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 8.

4551. Dinescu, Viorel. Replici cu reverberaţii : [pe marginea cărţii


"Muntele personal" de Dan Plăeşu, Galaţi, 2005] / Viorel Dinescu // Lit. şi arta. –
2005. – 13 oct. – P. 4.

4552. Morăraş, Mihai. Creator de ramură cu umbră şi nepot de stejar, văr


primar cu mărul domnesc... : [criticul literar Eugen Simion] / Mihai Morăraş // Lit. şi
arta. – 2005. – 13 oct. – P. 4.

4553. Simion, Eugen. Scriitori malefici, scriitori benefici / Eugen Simion //


Jurnal de Chişinău. – 2005. – 28 oct. – P. 13.
(Vezi de asemenea Nr 4178)

821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord


4554. Dinescu, Viorel. Prima verbă : [pe marginea cărţii "Timpul tăindu-şi
nasturii de la cămaşă" de Dumitru Mintencu, Ch., Arc, 2003] / Viorel Dinescu // Lit.
şi arta. – 2005. – 27 oct. – P. 4.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


4555. Badicu, Iurie. Cîntarea lupului; Zbor pe Marte : [versuri] / Iurie
Badicu // Glasul naţiunii. – 2005. – 27 oct. – P. 7, 8; Jurnal de Chişinău. – 2005. –
28 oct. – P. 11.

4556. Badicu, Iurie. Te-am cuprins : [versuri] / Iurie Badicu // Jurnal de


Chişinău. – 2005. – 21 oct. – P. 11.

169
Octombrie 2005 ≡ October 2005

4557. Bâlici, Gheorghe. Guvernanţii comunişti rezistă la orice critică;


Opoziţiei parlamentare, cu tot respectul; Îndemn pentru un tovarăş; Valul de
scumpiri : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Lit. şi arta. – 2005. – 13 oct. – P. 8.

4558. Busuioc, Aureliu. Lumpenii : [eseu] / Aureliu Busuioc // Jurnal de


Chişinău. – 2005. – 7 oct. – P. 11.

4559. Butnaru, Leo. Pe cele mai proaste mâini : [versuri] / Leo Butnaru //
Contrafort. – 2005. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 9.

4560. Cărare, Petru. Unui pictor (care mai mult vorbeşte decât pictează);
Unui satiric cu prihană; Unui şef ambulant; Către popor : [epigrame] / Petru Cărare;
rubr. îngrijită de Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 25 oct. – P. 16.

4561. Ciocan, Iulian. Lucrurile : amintiri din epoca Brejnev / Iulian Ciocan
// Contrafort. – 2005. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 26.

4562. Colţun, Gheorghe. Trecerea dascălilor în lumină : [versuri] /


Gheorghe Colţun // Lit. şi arta. – 2005. – 27 oct. – P. 8.

4563. Condeiul insomniei : [versuri] // Făclia. – 2005. – 1 oct. – P. 7. –


Cuprins : La-nceput a fost cuvîntul... / Nicolae Ţurcanu; Cei îndrăgostiţi de carte /
Nina Slutu-Soroceanu; Sărbătoarea corului / Victor Creangă; Semănătorii de lumină
/ Ştefan Sofronovici; / Torţă mereu aprinsă / Gh. Colţun; Învăţătoarea mea /
Ecaterina Pricochi.

4564. Copacinschi, Iu. Imnul Institutului Militar / Iu. Copacinschi // Făclia.


– 2005. – 29 oct. – P. 4.

4565. Dabija, Doina. Casa năpădită de iederă : (nuvelă) / Doina Dabija //


Lit. şi arta. – 2005. – 20 oct. – P. 5.

4566. Dabija, Nicolae. Psalm : [versuri] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. –


2005. – 20 oct. – P. 1.

4567. Dascăl, Valeria. Monumentalistică : jurnal vienez / Valeria Dascăl //


Lit. şi arta. – 2005. – 20 oct. – P. 7.

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4568. Dinescu, Mircea C. Calomnii : [epigramă] / Mircea C. Dinescu //


Făclia. – 2005. – 29 oct. – P. 8.

4569. Diordiev, Ion. Aforisme / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2005. – 27


oct. – P. 8.

4570. Diviza, Ion. Apel : [epigramă] / Ion Diviza // Făclia. – 2005. – 29 oct.
– P. 8.

4571. Diviza, Ion. Copii fustelor moderne : [epigramă] / Ion Diviza //


Dreptul. – 2005. – 27 oct. – P. 8.

4572. Doga, Alexandru. Unsprezece septembrie : [versuri] / Alexandru


Doga // Lit. şi arta. – 2005. – 6 oct. – P. 8.

4573. Druţă, Ion. Calea robilor : eseu inclus în romanul "Povara bunătăţii
noastre", ed. rev. şi adăugită, Ch., ed. "Universul", 2005 / Ion Druţă // Săptămîna. –
2005. – 14 oct. – P. 14, 19.

4574. Filip, Iulian. Elegia dramatică a golului : [versuri] / Iulian Filip // Lit.
şi arta. – 2005. – 20 oct. – P. 5.

4575. Filip, Iulian. Numărătoare; Paznicii din cer; De faţă cu două


lumânări; Bibelou fragil întrebător; Cântar de aeroport; Venirea şi plecarea femeii
iubite : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2005. – 13 oct. – P. 3.

4576. Filip, Iulian. San Martino del Carso : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi
arta. – 2005. – 6 oct. – P. 3.

4577. Iepure, Diana. Gaudeamus 2004; morţii mei; alimcom; ca lenin şi


krupskaia; fetiţa mea n-a văzut niciodată marea; s-a încheiat sezonul sânilor cu
lapte; veninul; A 4; am prins un cititor la colţ de stradă : [versuri] / Diana Iepure //
Contrafort. – 2005. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 7.

4578. Larco, Vasile. Evoluţie şi tranziţie : [epigramă] / Vasile Larco //


Făclia. – 2005. – 29 oct. – P. 8.

171
Octombrie 2005 ≡ October 2005

4579. Lari, Leonida. Măria-sa, duhul; Vişinul; Triada; Invocare : [versuri] /


Leonida Lari // Florile dalbe. – 2005. – 20 oct. – P. 8.

4580. Lari, Leonida. Rugă de taină; Ţara mea; Sufletul; Odă copacului;
Cînd seara; Fratelui soare; Ce pasăre de aur ?; În alba bătaie de lună; Cer albastru;
Pescăruşii în oraş; O ceaţă de aur; Prietenii albaştri : [versuri] / Leonida Lari // Lit. şi
arta. – 2005. – 27 oct. – P. 4.

4581. Lari, Leonida. Ţara mea; Sufletul : [versuri] / Leonida Lari // Glasul
naţiunii. – 2005. – 27 oct. – P. 7.

4582. Matcovschi, Dumitru. Lumea gri : [versuri] / Dumitru Matcovschi //


Lit. şi arta. – 2005. – 6 oct. – P. 5. – Cuprins : Cine suntem noi?; Nu piere Asia;
Stanţe; Aferim, De-a dura; Lumea gri; De plâns; Ţintirim nou la Duda; Nimeni.

4583. Matcovschi, Dumitru. "Săracii" : [versuri] / Dumitru Matcovschi //


Lit. şi arta. – 2005. – 27 oct. – P. 1.

4584. Postolache, Gheorghe. Descoperirea : [povestire] / Gheorghe


Postolache // Florile dalbe. – 2005. – 27 oct. – P. 8.

4585. Roşca, Agnesa. Lumină din lumină; Arderea de jertfă; Din adânc
de vreme; Prin el; Unor scâncitori : [versuri] / Agnesa Roşca // Florile dalbe. – 2005.
– 13 oct. – P. 1, 8.

4586. Roşca, Agnesa. Sunt clipa ăstui veac ; Gândul şi glasul; Acum;
Sfânta căldură; Întâi : [versuri] / Agnesa Roşca // Lit. şi arta. – 2005. – 20 oct. – P.
5.

4587. Saka, Serafim. Chiar aşa, domnii mei?! : (fragm. din romanul-fapt
"Pe mine mie redă-mă") / Serafim Saka // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 7 oct. – P.
12.

4588. Savin, Tatiana. Dezamăgire : [versuri] / Tatiana Savin // Făclia. –


2005. – 1 oct. – P. 5.

172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4589. Strâmbeanu, Andrei. Peste ani... : [versuri] / Andrei Strâmbeanu //


Lit. şi arta. – 2005. – 6 oct. – P. 1.

4590. Tomozei, Gheorghe. Pădure : [versuri] / Gheorghe Tomozei //


Florile dalbe. – 2005. – 27 oct. – P. 4.

4591. Tulnic, Vitalie. Mi-a vorbit un plop odată... : [versuri] / Vitalie Tulnic
// Florile dalbe. – 2005. – 6 oct. – P. 4.

4592. Ţurcanu, Andrei. Ţăranii : [versuri] / Andrei Ţurcanu // Ora satului.


– 2005. – Oct. (Nr 17). – P. 15.

4593. Ziua poeziei : [versuri] // Lit. şi arta. – 2005. – 13 oct. – P. 5. –


Cuprins: Scriu bogat / Dumitru Matcovschi; Triumful clipei / Vasile Toma; Mâine /
Tamara Pascaru; Lumina raiului / Leonida Lari; "Cuvintele nu spun prea mult..." /
Elena Tamazlâcaru; Atunci / Lidia Codreanca; Vom reveni... / Alexandru Doga;
Destin / Ion Găină; Mi-e dor, mi-e dor de tine... / Diana Iaţco; Eu rog să pot uita /
Claudia Partole; Nu-mi defrişaţi iubirile! / Steliana Grama; Despre Ioana şi Ion /
Efimia Ţopa; O nouă zi / Leo Bordeianu; Cale lungă / Nina Slutu.
(Vezi de asemenea Nr 4184, 4597)

821.135.1(478).09 Critică şi istorie literară


4594. Ababii, Petru. Fenomenul post-modernismului : [în lit.
basarabeană] / Petru Ababii // Lit. şi arta. – 2005. – 27 oct. – P. 3.

4595. Apetri, Dumitru. Ion Bejenaru – un profesor-scriitor / Dumitru


Apetri // Lit. şi arta. – 2005. – 20 oct. – P. 6.

4596. Cimpoi, Mihai. Să limpezim vremea aşa de tulbure... : [dialog cu


academicianul M. Cimpoi, preş. al Uniunii Scriitorilor din Moldova] / interlocutor :
Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2005. – 27 oct. – P. 5.

4597. Ciobanu, Vitalie. Rezistenţa la cultură : [situaţia în lit.


basarabeană] / Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2005. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 3.

173
Octombrie 2005 ≡ October 2005

4598. Ciubotaru, Adrian. O precizare : [pe marginea art. lui Andrei


Strâmbeanu, publ. în "Lit. şi arta", 2005, 29 sept.] / Adrin Ciubotaru // Jurnal de
Chişinău. – 2005. – 18 oct. – P. 7.

4599. Colesnic, Iurie. Boala copilăriei literare / Iurie Colesnic // Lit. şi arta.
– 2005. – 27 oct. – P. 4.

4600. Colesnic, Iurie. Permanenţa lui Stere : [creaţia scriitorului


Constantin Stere] / Iurie Colesnic // Ora satului. – 2005. – Oct. (Nr 17). – P. 15.

4601. Colesnic, Iurie. Un scriitor pe care nu l-a găsit nici KGB-ul : [Leonid
Luican (1919-1970)] / Iurie Colesnic // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 28 oct. – P.
9.

4602. Dabija, Nicolae. Icoane pe sticlă : [creaţia Valeriei Dascăl] / Nicolae


Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 20 oct. – P. 7.

4603. Dabija, Nicolae. Tălmăcitorul al unei generaţii : [in memoriam Ion


Reniţă, traducător, scriitor] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 20 oct. – P. 8.

4604. Despre degradarea climatului literar : [declaraţia PEN Centrului din


Rep. Moldova, 18 oct. 2005] // Contrafort. – 2005. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 3.

4605. Druţă, Boris. Lidia Ungureanu între amor şi mister : [creaţia poetei]
/ Boris Druţă // Lit. şi arta. – 2005. – 6 oct. – P. 4.

4606. Filip, Iulian. Aşteptarea poeziei / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2005. –
20 oct. – P. 5.

4607. Gârneţ, Vasile. 3 întrebări incomode pentru Vasile Gârneţ: [scriitori


post-modernişti şi conservatori : interviu cu dir. revistei "Contrafort"] / consemnare :
Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 7 oct. – P. 11.

4608. Lari, Leonida. Popândăii : [post-modernismul în lit. basarabeană] /


Leonida Lari // Lit. şi arta. – 2005. – 20 oct. – P. 3.

174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4609. Mihail, Viorel. Cazul Stere – o tragedie proiectată în prezent :


[preluat din "Săptămîna", 27 iul. 2001] / Viorel Mihail // Moldova suverană. – 2005. –
13 oct.

4610. Moraru, Anatol. Sire, cheamă călăul din concediu! : [spiritul de


generaţie în lit. basarabeană] Anatol Moraru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 21 oct.
– P. 11.

4611. Morăraş, Mihai. "Cântăriţi sufletul şi veţi afla greutatea gândului" :


[post-modernismul în lit. basarabeană] / Mihai Morăraş // Lit. şi arta. – 2005. – 20
oct. – P. 5.

4612. Neagu, Manole. Sub pivotul deschiderii totale : [pe marginea cărţii
"Legănuţ pe rămurea" de Ada Zaporojanu, Ch., Pontos, 2005] / Manole Neagu //
Lit. şi arta. – 2005. – 20 oct. – P. 4.

4613. Negru, Nicolae. Politica discuţiei : [post-modernismul în lit.


basarabeană] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 25 oct. – P. 6.

4614. Ora poeziei nu va trece niciodată : [Ziua Poeziei în mun. Chişinău,


14 oct. 2005] // Capitala. – 2005. – 13 oct. – P. 4. – Cuprins : Aşteptarea poeziei /
Iulian Filip; De Ziua Hramului poezia şi cartea revin în prim-plan / Arcadie
Suceveanu; Coincidenţă a două mari sărbători / Ion Vieru; Sărbătoarea celor
îndrăgostiţi de poezie / Anatol Ciocanu.

4615. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Proletarii lui Freud : [modernismul în


lit. basarabeană] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Lit. şi arta. – 2005. – 27 oct. – P. 3.

4616. Rusu, Nicolae. Tatiana Savin : Dezleagă-mi lacrima : [pe marginea


cărţii cu acelaşi tit.] / Nicolae Rusu // Făclia. – 2005. – 1 oct. – P. 5.

4617. Scrisoare deschisă către poetul Grigore Vieru : [publ. în "Jurnal de


Chişinău", 20 sept. 2005 şi în "România literară", 5-11 oct. 2005] // Contrafort. –
2005. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 2. – Semnat : Emilian Galaicu-Păun, Vasile
Gârneţ, Nicolae Popa, ...

175
Octombrie 2005 ≡ October 2005

4618. Ţurcanu, Lucia. Horia Hristov : Poezia sinelui ce se vrea avortat :


[pe marginea cărţii "Câinele care păzeşte somnul" de Horia Hristov, Ch., ed.
Cartier, 2005] / Lucia Ţurcanu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 28 oct. – P. 12.

4619. Vieru, Grigore. Grigore Vieru : "Din îngemănarea divină a iubirii se


nasc oameni, iar din falsa joacă poetică nimic nu se naşte" : [interviu cu poetul] / a
consemnat : Nina Josu // Lit. şi arta. – 2005. – 13 oct. – P. 1.

4620. Мариан, Борис. Возвращение пророка : [Константин Стере, пи-


сатель] / Борис Мариан // Независимая Молдова. – 2005. – 21 окт. – Р. 8.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


4621. Chiper, Grigore. Doi poeţi / Grigore Chiper // Contrafort. – 2005. –
Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 5. – Cuprins : Muntele cu Madonna, văile cu Giacometti :
[pe marginea cărţii "Berg mit Madonna = Munte cu Madonna" de Andreas Saurer,
Oradea, 2005]; Însemnări din casa poeziei : [pe marginea cărţii "Câinele care
păzeşte somnul" de Horia Hristov, Ch. : Cartier, 2005]

4622. Gârbea, Horia. Literatura? O halucinaţie colectivă : [comunic. prez.


la Festivalul "Zile şi nopţi de literatură", Neptun, 2005, 16-20 sept.] / Horia Gârbea //
Contrafort. – 2005. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 22.

4623. Hanganu, Mihai. Gândirea artistică între mitologism şi modernism :


(concepte artistice fundamentale) / Mihai Hanganu // Lit. şi arta. – 2005. – 27 oct. –
P. 7.

4624. Iuga, Nora. Dacă inspiri numai ce expiri – mori : [comunic. prez. la
Festivalul "Zile şi nopţi de literatură", Neptun, 2005, 16-20 sept.] / Nora Iuga //
Contrafort. – 2005. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 22.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
4625. Vartic, Andrei. Introducere la început (1-3) : istoria neamului :
aspecte arheologice] / Andrei Vartic // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 7, 14, 28 oct.
– P. 9.

176
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

908 Monografii ale localităţilor


4626. Bolea, Iulia. Spania – a opta minune a lumii / Iulia Bolea //
Săptămîna. – 2005. – 21 oct. – P. 11.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Ciocanu, Anatol. Un pilon al medicinii naţionale : [academicianul
Gheorghe Palade]. – Vezi Nr 4431

Cozma, Valeriu. Victor Ţvirkun la un jubileu de nobleţe. – Vezi Nr 4349

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
4627. Platon, Alexandru-Florin. Cât de relativă este cunoaşterea
istorică? : [pe marginea cărţii "Există istorie adevărată? Despre "relativitatea
generală" a istoriei" de Neagu Djuvara, Bucureşti, Humanitas, 2004] / Alexandru-
Florin Platon // Contrafort. – 2005. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 6.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
4628. Jianu, Vasile. Istoria Rusiei : (kratkii kurs), scrisă de ziaristul V.
Jianu // Ora satului. – 2005. – Oct. (Nr 16/17). – P. 16. – Contin. Începutul : Mai (Nr
9).

94(478) Istoria Republicii Moldova


4629. Beşleagă, Vladimir. Conştiinţa naţională sub regimul comunist
totalitar (IV) : (R.S.S.M. 1956-1963) / Vladimir Beşleagă // Contrafort. – 2005. –
Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 28. – Art. 1 : Mart.-Apr. (Nr 3/4).

4630. Eremia, Anatol. Badicul Moldovenesc : [raionul Cahul : aspecte


istorice] / Anatol Eremia // Flux: ed. de vineri. – 2005. – 14 oct. – P. 7.

4631. Eremia, Anatol. Baurci-Moldoveni : [din ist. comunei, raionul Cahul]


/ Anatol Eremia // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 28 oct. – P. 7.

177
Octombrie 2005 ≡ October 2005

4632. Iachim, Ion. Panglicari şi iluminişti : [pe marginea monogr. "Istoria


satului Bravicea", raionul Calaraşi, de Anton Moraru şi Nadia Pruteanu] / Ion Iachim
// Ora satului. – 2005. – Oct. (Nr 17). – P. 13.

4633. Palladi, Tudor. Triunghiul horodiştean al nordului, sau De la C.


Stere la I. Druţă şi G. Vieru : [pe marginea cărţii "Horodişte : file din ist. satului" de
Alexandru Furtună, Ch., ed. Cartea Moldovei, 2005] / Tudor Palladi // Săptămîna. –
2005. – 21 oct. – P. 9.

4634. Pascaru, Gheorghe. Denumirea poporului şi a limbii de pe teritoriul


fostei Dacii : [selecţiuni din broşura "Scurtă schiţă istorică despre neam, limbă şi
grafie"] / Gheorghe Pascaru // Spirit românesc. – 2005. – 20 oct. – P. 3. – Va urma.

4635. Маринчук, Аурел. Врач Леопольд Сицинский умер от сердеч-


ного приступа после того, как узнал об аресте мэра Пантелеймона Синадино :
[Кишинэу, 1860 г.] / Аурел Маринчук // Новое время. – 2005. – 14 окт. – Р. 5.

94(498) Istoria României


4636. Grossu, Sergiu. "De te voi uita Românie..." : [fragm. din lucrarea
"Biserica persecutată", Bucureşti, 2004] / Sergiu Grossu; p. îngrijită de Iurie
Colesnic // Ora satului. – 2005. – Oct. (Nr 16). – P. 15.

178
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ" NR 10-2005

Berestean, Mihail 4356


A
Beşleagă, Vladimir 4405, 4629
Ababii, Ion 4391 Bîrsanu, Mihail 4287
Ababii, Petru 4594 Blaga, Lucian 4533
Adam, Tudor 4284 Blandiana, Ana 4534-35
Agachi, Vladimir 4438 Bobeică, Constantin 4410
Aldea-Teodorovici, Ion 4464 Bogdănaş, Silvia 4491
Alerguş, Olga 4426 Boguşevschi, Iuliana 4380, 4386
Amihalachioaie, Gheorghe 4336 Bolea, Iulia 4626
Andronati, N. 4392 Bordeianu, Leo 4593
Anghel, Dimitri 4531 Borşevschi, Pavel 4189
Antonesei, Liviu 4545 Botnaru, Vasile 4233
Apetri, Dumitru 4595 Brădescu, Pavel 4508
Aramă, Elena 4516 Braghiş, Dumitru 4214, 4277
Arghezi, Tudor 4532 Brancu, Ioan 4483
Armaşu, Gheorghe 4342 Bratu, Ilie 4304
Arnaut, Ana 4352 Buceaşchi, Petru 4389
Avram, Maria 4347 Budeanu, Gheorghe 4171, 4276
Avxentiev, Tamarei 4432 Budza, Oleg 4280
Axinte, Ion 4324, 4449 Buga, Ion 4357
Buiunciuc, Maria 4439
B Bujor, Ilie 4440
Baba, Corneliu 4457 Bujor, Pavel 4453, 4456
Badan, Anatol 4320 Bulat, Vladimir 4215, 4459
Badicu, Iurie 4555-56 Burchin, Iulia 4381
Baltag, Radu 4428 Burlacu, Alexandru 4546
Bansard, Jean-Luc 4481 Busuioc, Aureliu 4348, 4558
Bantoş, Alexandru 4517 Butnaru, Leo 4184, 4559
Banuh, N. 4392 Butnaru, Valentina 4401, 4427
Barysch, Katinka 4246 C
Battistini, Andrea 4482
Bălteanu, Ion 4456 Can, Alexandra 4450
Bâlici, Gheorghe 4536-38, 4540-42, Cantacuzino, Irina 4405
4557, 4560 Căpruciu, Dan 4536
Bejenari, Vasile 4447 Castraveţ, Sergiu 4288
Bejenaru, Ion 4595 Catan, Petru 4393
Bejenaru, Victoria 4385 Caul, Sandy 4208
Belostecinic, Gr. 4278 Cazacu, Nicolae 4394

179
Octombrie 2005 ≡ October 2005

Cărare, Petru 4560 Colţun, Gheorghe 4562-63


Ceaicovschi, Tudor 4413 Coman, Andrei 4315
Cetulean, Maria 4424 Conţiu, Mihai 4268
Chifu, Iulian 4247 Copacinschi, Iu. 4564
Chiper, Grigore 4621 Corlăteanu, Nicolae 4515, 4517-(18),
Chiriac, Petru 4282 4522, (4524-25)
Chiriac, Vasile 4395 Coroliuc, Boris 4394
Chirilov, Viorica 4197-98, 4286 Cortac, Elena 4175
Chirtoacă, Dorin 4247 Cosniceanu, Maria 4523
Chirtoacă, Nicolae 4267 Costiuc, Nina 4341
Chirtoagă, Ion 4317 Cozma, Valeriu 4349
Chisnenco, Angela 4443 Cravţov, Mihail 4504
Chitoroagă, Dumitru 4256 Creangă, Victor 4563
Chivu, Stelian 4406 Creţu, Tudor 4550
Cigoreanu, Tatiana 4360 Creţu, Svetlana 4473
Cimpoi, Mihai 4596 Cristea, Olga 4504
Ciobanu, Anatol 4518 Cristea, Valerian 4505
Ciobanu, Ghenadie 4358, 4465 Cucereanu, Radion 4407
Ciobanu, Lucia 4339 Cucu, Gheorghe 4305
Ciobanu, Nicolae 4452 Curbet, Vladimir 4499
Ciobanu, Vitalie 4597 Cuşmir, Toma 4396
Ciocan, Iulian 4561 Cuşnir, Victoria 4272
Ciocanu, Anatol 4431, 4614
D
Ciocanu, Ion 4519
Ciocoi, Oleg 4440 Dabija, Doina 4524, 4565
Ciolacu, Olga 4466 Dabija, Nicolae 4191, 4429, 4566, 4602-
Cioran, Emil (4185) 03
Ciubotaru, Adrian 4598 Damaschin, Simion 4359
Ciubotaru, Anatolie (4357), 4368 Damian, George 4247
Ciubucciu, Vlad 4520-21 Dascăl, Valeria 4567, 4602
Ciutac, Eleonora 4340 Diaconu, Mircea A. 4185
Cobzac, Victor 4460 Diacov, Dumitru 4330
Codreanca, Lidia 4593 Dimciuc, V. 4192
Codreanu, Theodor 4209 Dinescu, Mircea C. 4568
Codruţ, Mariana 4545 Dinescu, Viorel 4551, 4554
Cojinevschi, Ana 4382, 4387 Diordiev, Ion 4569
Cojocaru, Natalia 4329 Diviza, Ion 4570-71
Cojocaru, Viorel 4190 Djuvara, Neagu 4627
Colesnic, Iurie 4217-18, 4457-58, 4547- Doga, Alexandru 4572, 4593
49, 4599-01, 4636 Dolganiuc, Valentin 4219
Colesnic-Codreanca, Lidia 4519 Doni, Gheorghe 4466

180
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Dosca, Aliona 4529 Goma, Paul 4549


Drăgan, Victoria 4273 Grama, Steliana 4593
Driga, Ştefan 4220 Grati, Aliona 4546
Druţă, Boris 4605 Grigoriţă, Ruslan 4199
Druţă, Ion 4573, 4633 Groppa, Stanislav 4398
Dulgheru, Valeriu 4221 Grossu, Sergiu (4547), 4636
Duminică, Valeriu 4506 Grosu, M. 4392
Dungaciu, Dan 4247-48 Grosu, Nicolae 4207
Dutca, Mihai 4280 Groza, Eufrosinia 4388
Grozavu, Vasile 4202, 4308
E
Gulpescu, Nina 4370
Ene, Veron 4537 Guţu, Adela 4414
Eremia, Anatol 4630-31 Guţu, Lidia 4222
F H
Fală, Alexandru 4294 Hadârcă, Petru 4485
Fedco, Nadejda 4315 Hadei, Vitalie 4507
Federiuc, Nicolae 4272 Hanganu, Mihai 4623
Ferrero-Walnner, Benita 4249-50 Hentzsch, Sabine 4247
Filip, Iulian 4176, 4574-76, 4606, 4614 Hohenzollern-Veringen, Radu de 4251
Fiscuteanu, Ioan 4476 Homenko, Raisa 4174
Focşa, Boris 4484 Hostiuc, Constantin 4459
Fornos, Werner 4200 Hotineanu, Vladimir 4399
Furtună, Alexandru 4633 Hristov, Horia 4618, 4621
Fuştei, Nicolae 4193-94, 4369
I
G
Iachim, Ion 4223, 4389, 4632
Galaicu-Păun, Emilian 4617 Iaţco, Diana 4593
Ganea, Alexandru 4433 Iepure, Diana 4577
Găină, Ion 4593 Indiana 4468
Gârbea, Horia 4622 Ilieş, Alexandru 4504, 4506
Gârneţ, Vasile 4607, 4617 Ilyin, Serghei 4467
Gheorghiţă, Anatol 4442 Ioniţă, Veaceslav 4307-08
Gheorghiţă, Eugen 4288, 4320, 4397 Iordache, Aurel 4538
Gheorghiţă, Nadina 4201, 4341, 4416 Istrati, Constantin 4414
Gheorghiu, Valeriu 4269 Istrati, Toma 4539
Gherman, Diomid 4428 Iuga, Nora 4624
Ghidirim, Gheorghe (4400),4405 Ivan, Nicolae 4540
Ghimpu, Viorel 4274
J
Goga, Eugen 4548
Golovin, B. 4432 Jacobovits de Szeged, Adriaan 4252

181
Octombrie 2005 ≡ October 2005

Jega, Dimitrie 4541 Melnic, Boris 4169, 4186


Jianu, Vasile 4628 Melnic, Viorel 4319
Josanu, Efim 4220, 4399, 4596 Mihăeş, Roman 4227
Josu, Nina 4619 Mihail, Viorel 4609
Jucov, Titus 4486 Mihailo, Larisa 4467, 4498
Juraveli, Veaceslav 4318 Mihaiu, Virgil 4469
Juravschi, Nicolae 4505 Mintencu, Dumitru 4554
Mironenco, Anatol 4437
K
Mironski, Jasmina 4247
Kafka, Franz 4529 Mîrza, V. 4350
Kerestely, Mihaela 4542 Misail, Nicolae 4285
Klinsmann, Jurgen 4507 Morăraş, Mihai 4178, 4552, 4611
Krasnov, Oleg 4309 Moraru, Anatol 4610
Moraru, Anton 4371, 4632
L Moraru, Nicolae 4289
Larco, Vasile 4578 Moşin, Octavian 4195
Lari, Leonida 4579-81, 4593, 4608 Movilă, Boris 4477
Larter, David 4295 Movileanu, Irina 4279
Lăzescu, Alexandru 4247 Movileanu, Valeriu 4412
Lerke, Wolfgang 4253 Mucuţă, Sergiu 4391
Lica, Maria 4453 Munteanu, Mihai 4405
Luican, Leonid (4601) Mursa, Leonid (4477)
Lupu, Veaceslav 4320 Mustea, Valentin 4415
Lupuşor, Tamara 4352 Muşuc, Eduard 4228
M N
Maloghin, Vasile 4415 Nantoi, Oazu 4254
Malovic, Stepan 4247 Nasonova, Valentina 4427
Marcu, Stelian 4509 Neagu, Manole 4612
Marian, Ion 4284 Nechit, Irina 4607
Marin, Gheorghe 4224 Nedelciuc, Vasile 4171
Marin, Ion 4400 Negru, Nicolae 4229, 4613
Matcovschi, Dumitru 4225, 4582-83, Negru, Nina 4196
4593 Negru, Tamara 4372-73
Matei, Constantin 4201 Negru, Vasile 4373
Mavra, Garea 43858 Negură, Ion 4351
Maximciuc, Adela 4360 Nichitin, Serghei 4316
Mândâcanu, Virgil 4207, 4351, 4356, Nicolau, Sorin 4296
4392 O
Mârzenco, Vasile 4285
Mâtcu, Victoria 4226 Oancea, Olga 4208

182
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Olaru, Cristina 4474 Pricochi, Ecaterina 4563


Onicov, Eugen 4195 Prisăcaru, Ina 4219,4251
Ostapciuc, Eugenia 4230 Prisăcaru, Viorel 4200, 4401
Ouş, Eremia 4353 Proca, Ion 4232, 4406
Proca, Pavel 4487
P
Pruteanu, Nadia 4632
Palade, Gabriel 4390 Puică, Anişoara 4471
Palade, Gheorghe 4431 Puşcaş, Vasile 4256
Paladi, Mihai 4280 Puşcaş, Victor 4331
Palladi, Tudor 4633
R
Pamujak, Nicolae 4439
Panîci, Vasiliţa 4408 Ranga, Erica 4375
Panuş, Elena 4228 Rapoport, Beniamin 4454
Partole, Claudia 4593 Răcilă, Vitalie 4442
Pascal, Natalia 4354 Răducanu, Elena 4249-50
Pascaru, Gheorghe 4634 Răducanu, Viorelia 4340
Pascaru, Tamara 4593 Răileanu, Estela 4460
Pascaru, Vlad 4289, 4319, 4438 Reniţă, Ion 4603
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 4204, 4615 Revenco, V. 4432
Patraş, Valentina 4342 Rogac, Raia 4177
Pavlov, Vitalie 4445 Romanciuc, Lidia 4180-81
Pădurariu, George 4488-89 Roşca, Agnesa 4585-86
Peneş, Nicolae 4464 Roşca, Iurie 4219, 4337
Petraşco, Didina 4435 Roşcovan, Mihai 4443
Philipov, Vladimir 4255 Rurac, Anatol 4461-62
Pînzaru, Igor 4189-90 Rusu, Nicolae 4616
Plăeşu, Dan 4551 Rusu-Ciobanu, Valentina 4463
Plămădeală, Antonie (Mitropolit) 4539
S
Platon, Alexandru-Florin 4627
Pleşu, Andrei 4187 Saka, Serafim 4587
Plotnic, Vera 4436 Saurer, Andreas 4621
Poiată, Petru 4525 Savca, Lucia 4361
Poisic, Mihail 4179 Savca, Victor 4458
Popa, Constanţa 4463, 4465б 4481, Savin, Tatiana 4588, 4616
4483 Sârbu, Angela 4247
Popa, Nicolae 4617 Scoferţa, Petru 4416
Popuşoi, Liliana 4253, 4461, 4468, Secrieru, Vasile 4352
4470-71, 4482, 4484-86, 4490 Semenciuc, Vitalie 4297
Porombrica, Maia 4374 Serebrian, Oleg 4233
Portas, Valentin 4318 Sergentu, Octavian 4231
Postolache, Gheorghe 4584 Severin, Alexandru 4449

183
Octombrie 2005 ≡ October 2005

Simion, Eugen 4552-53 Tulnic, Vitalie 4591


Sireţanu, Ecaterina 4362 Turea, Larisa 4476
Slutu-Soroceanu, Nina 4563, 4593
Ţ
Sofroni, Mircea 4421-22
Sofronie, Ion 4333 Ţăbârnă, Constantin 4403
Sofronovici, Ştefan 4563 Ţăranu, Anatol 4233
Sprânceană, Vitalie 4257 Ţăruş, M. 4432
Stamatiad, Al. T. 4543 Ţăruş, Patricia 4441
Stancu, Zaharia 4544 Ţugui, Lili 4488
Stăvilă, Dumitru 4280 Ţurcan, Cristina 4377
Stepaniuc, Victor 4233 Ţurcan, Galina 4364
Stere, Constantin (4600), 4633 Ţurcan, Nina 4280
Stici, Ion 4402 Ţurcan, Serafima 4352
Stoica, Valentina 4383 Ţurcanu, Alina 4339
Stoicovici, Cătălin 4290, 4447 Ţurcanu, Andrei 4592
Straliuc, Nina 4384 Ţurcanu, Gheorghe 4417
Stratan, Andrei 4258 Ţurcanu, Lucia 4618
Stratan, Pavel 4472, 4509 Ţurcanu, Nicolae 4563
Stratulat, Ion 4286 Ţuţea, Petre 4188
Strătilă, Silvia 4363 Ţvirkun, Victor 4349, 4505
Strâmbeanu, Andrei 4499, 4589, 4598
Suceveanu, Arcadie 4614 U
Ungureanu, Lidia (4605)
Ş
Ungureanu, Traian 4259
Şandru, Dumitru 4281 Untilă, Veaceslav 4276
Şevcişin, Gh. 4473 Ureche, Eufrosinia 4489
Ştefârţă, Sorina 4450 Urecheanu, Serafim 4234, 4277
Urîtu, Ştefan 8
T
Ursu, Olga 4362
Tamazlâcaru, Elena 4593 Ursu, Silvia 4441
Tarlev, V. 4515
V
Tănase, Alexandru 4329, 4330
Tănase, Constantin 4210 Vaculovschi, Dorin 4202
Tătaru, Tudor (4232) Vartic, Andrei 4411, 4625
Teodorovici, Cristofor 4474 Veis, Jaroslav 4247
Toderaş, Leonid 4333 Veriga, Alexandru 4320
Toia, Rita 4376 Vieru, Grigore 4617, 4619, 4633
Toma, Marcel 4415 Vieru, Ion 4614
Toma, Vasile 4593 Vîlcu, Nicolae 4317, 4321
Tomozei, Gheorghe 4590 Vladimir (Mitropolitul Chişinăului şi al
Topilina, V. M. 4409 Întregii Moldove) 4197-98, 4365

184
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Voinu, Lidia 4378 Гидулянов, Александр 4343


Voitun, Aneta 4413, 4417, 4422 Глуков, Георгий 4430
Volosatîi, Boris 4352 Гозун, Петру 4500
Voronin, Vladimir 4235 Гойхман, Мирон 4510, 4512
Vrednic, Nicu 4366
Д
Vutcărău, Petru 4490-91
Дергачев, Валентин 4170
Z
Дубина, Наталья 4418
Zaharia, Lilia 4179
Е
Zaporojan, Nicon 4405
Zaporojan, Valentin 4290 Елков, Олег 4240, 4261
Zaporojanu, Ada 4612 Ешану, Л. 4379
А Ж
Адул, Тадеуш 4213 Жуков, Титус 4492, 4494
Андон, Виктор 4478-80
Андреева, Марина 4496 З
Андроник, Николай 4236, 4260 Зданович, Владимир 4213
Асхатова, Татьяна 4206, 4420 Зенькович, Геннадий 4292
Зинган, Павел 4335
Б
Зинн, Ханс Вернер 4322
Банару, Максим 4511
Беличук, Виталий 4335 И
Бенедиковская, Лидия 4501 Иванов, Думитру 4355
Березовская, Ольга 4237, 4298 Ионко, Майя 4425, 4430
Берил, Степан 4404 Иришина, Марина 4448
Борщев, Ю. 4238
Бурлаку, Дорин 4475 К
Бурсук, Юлиан 4510 Каврук, Дмитрий 4170, 4423
В Калашник, Наталья 4299
Камбур, Вячеслав 4344
Варикаш, Галина 4343 Капсамун, Иван 4503
Виплоц, Шарль 4325 Кириленко, Иван 4213
Висан, Пантелей 4283 Клименко, В. И. 4238
Вискалов, Александр 4239 Коваленко, Ирина 4203
Воронин, В. 4271, 4526 Ковальчук, Сергей 4511
Вуткарэу, Петру 4493 Когут, Олег 4451
Козлович, Андрей 4213
Г
Кононенко, Василий 4303
Гарачкун, Ольга 4293 Корлэтяну, Николае 4526
Герман, Екатерина 4492 Корман, Игорь 4270

185
Octombrie 2005 ≡ October 2005

Кропанцева, Татьяна 4346, 4355 Романчук, Лидия 4182


Крук, Виктор 4512 Рошковану, Еуджен 4291, 4292
Крул, Марцин 4212 Руссу, Виталий 4496
Куценко, Артем 4173, 4345 Руссу, Федор 4444
Л С
Литовцева, Елена 4283, 4444 Сима, Георгий 4244
Лупу, М. 4526 Синадино, Пантелеймон 4635
Сицинский, Леопольд 4635
М
Склярова, Валентина 4497
Макаркин, Алексей 4262 Скрипченко, Федор 4501-02
Малеш, Петру 4291, 4310 Слезар, Генри 4527
Мариан, Борис 4620 Смешная, Татьана 4312
Маринчук, Аурел 4635 Смолер, Евгениус 4206
Марчук, Алексей 4263 Стати, Василий 4245
Мерла, Валентина 4310 Сташок, Марина 4497
Миланович, Бранко 4326 Стере, Константин 4620
Михалков, Никита 4478 Стиглиц, Джозеф 4265
Михеев, Сергей 4264 Сыромятников, Михаил 4293
Моисеев, Сергей 4172 Сысков, Сергей 4434
Мотрой, Алена 4327
Т
О
Такий, Александр 4301
Осипенко, Юрий 4512 Таран, Ангелина 4313
Осояну, Андрей 4299 Тарлажан, Александр 4173
Остаф, Сергей 4242 Тарлев, В. 4526
Тертяк, Евгений 4513
П Тимофей, Раиса 4448
Павлов, Виталие 4446 Тихман, Яков 4503
Паскару, Василе (4480) Торня, Нелли 4494
Пашутин, Сергей 4419 Туртэ, Валериу 4502
Полюхов, Станислав 4423
У
Пономарева, Наталья 4242
Попов, Алексей 4500 Узун, Елена 4475, 4493
Попова, Тамара 4292 Унгуряну, Сергей 4314
Потанин, Назар 4344
Ф
Потапков, Александр 4420
Фиш, Роберт Л. 4528
Р
Фомин, Игорь 4302, 4455
Ревенко, Валериан 4418
Ройбу, Зиновий 4205, 4243

186
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Х Чубашенко, Дмитрий 4260


Хлыстун, Лидия 4213 Ш
Ходжес, Хетер М. 4266
Шевчук, Тамара 4367
Ц Шейнина, Александра 4492
Шлопак, Еуджен 4346
Цеслюк, Владимир 4236
Шутиков, Виталий 4514
Цуркан, Илья 4455
Цымбаларь, Виталий 4425 Я
Ч Ярошевски, Эдвард 4345
Чебану, Николай 4183

187
Octombrie 2005 ≡ October 2005

Lista gazetelor, ale căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă"
Nr 10-2005

1. Altarul credinţei 38. Таможенный вестник


2. Capitala 39. Экономическое обозрение
3. Capitala = Столица
4. Comunistul
5. Contrafort
6. Curierul economic
7. Curierul ortodox
8. Curierul vamal
9. Dezvoltarea
10. Dreptul
11. Făclia
12. Florile dalbe
13. Flux : cotidian naţional
14. Flux : ediţia de vineri
15. Glasul naţiunii
16. Jurnal de Chişinău
17. Literatura şi arta
18. Moldova suverană
19. Natura
20. Ora satului
21. Săptămîna
22. Socius
23. Spirit românesc
24. Sport plus
25. Tetis info
26. Timpul de dimineaţă
27. Vocea poporului
28. Ziarul de gardă
29. Голос народа
30. Кишиневские новости
31. Кишиневский обозреватель
32. Коммерсант plus
33. Коммунист
34. Молдавские ведомости
35. Независимая Молдова
36. Новое время
37. Право
188
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CUPRINS

CRONICA CĂRŢII................................................................................................5

0 GENERALITĂŢI ...................................................................................................5
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................5
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general.........................................................................5
01 Bibliografie. Cataloage..............................................................................5
02 Biblioteconomie..........................................................................................7
070 Ziaristică. Presă................................................................................................8
08 Poligrafii. Lucrări colective.......................................................................8
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .....................................................................................9
16 Logică. Teoria cunoaşterii. Metodologie ...................................................9
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................................9
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ......................................9
31 Statistică. Demografie. Sociologie .............................................................9
32 Politică .....................................................................................................10
33 Economie. Ştiinţe economice....................................................................12
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ.....................................................................14
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................18
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber.............................................19
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ...............................................................22
50 Generalităţi despre ştiinţele pure.............................................................22
51 Matematică...............................................................................................22
53 Fizică........................................................................................................22
57 Ştiinţe biologice........................................................................................23
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .........................................................24
61 Medicină...................................................................................................24

189
Octombrie 2005 ≡ October 2005

62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................32


63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice .................................................................................33
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii...................36
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ....................................39
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .......................................................39
73/76 Arte plastice. Arte decorative..............................................................39
78 Muzică......................................................................................................40
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ......................................................40
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ...........................................................41
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie....41
82 Literatură .................................................................................................42
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .....................................................................50
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ...........50
93/94 Istorie ..................................................................................................50
94 Istorie generală. Istorie universală ..........................................................50
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 10-2005 .....................................................64

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .....................................................66

0 GENERALITĂŢI .................................................................................................66
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ...............................................66
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general.......................................................................66
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ...............................66
007 Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării şi comunicării în general
(cibernetică) ..................................................................................................67
008 Civilizaţie. Cultură. Progres...........................................................................67
02 Biblioteconomie........................................................................................68

190
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii.


Muzee .......................................................................................................68
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii....................................................68
2 RELIGIE. TEOLOGIE ..........................................................................................68
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..............................................................................................69
31 Statistică. Demografie. Sociologie ...........................................................69
32 Politică .....................................................................................................69
33 Economie. Ştiinţe economice....................................................................70
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ.....................................................................76
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................81
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .........................................................81
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber.............................................82
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor
..................................................................................................................83
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ...............................................................84
51 Matematică...............................................................................................84
53 Fizică........................................................................................................85
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ........................................................86
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice....................................................88
57 Ştiinţe biologice........................................................................................88
58 Botanică ...................................................................................................89
59 Zoologie ...................................................................................................89
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .........................................................89
61 Medicină...................................................................................................89
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................98
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice ...............................................................................101

191
Octombrie 2005 ≡ October 2005

65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii.................106


66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ..................................107
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ...............107
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .....................................................108
72 Arhitectură .............................................................................................108
73/76 Arte plastice. Arte decorative............................................................108
73 Arte plastice ...........................................................................................108
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ....................................................108
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .........................................................108
82 Literatură ..............................................................................................108
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ...................................................................111
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii.............................................................111
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii .........111
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică).
Geografie teoretică......................................................................................111
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 10-2005 ..................112
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sun fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 10-2005................................................119

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ....................................................120

0 GENERALITĂŢI ...............................................................................................120
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .............................................120
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general.....................................................................120
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .............................120
006 Standardizare şi standarde............................................................................120
01 Bibliografie. Cataloage..........................................................................121
02 Biblioteconomie......................................................................................121
050 Publicaţii periodice şi seriale .......................................................................121
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii..................................................121
192
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

070 Ziaristică. Presă............................................................................................122


1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .................................................................................122
1/14 Filozofie ..............................................................................................122
2 RELIGIE. TEOLOGIE ........................................................................................123
23/28 Creştinism. Religie creştină ..............................................................123
29 Religii ne-creştine ..................................................................................124
3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................................124
31 Statistică. Demografie. Sociologie .........................................................124
32 Politică ...................................................................................................124
33 Economie. Ştiinţe economice..................................................................134
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ...................................................................140
35 Administraţie publică. Artă militară ......................................................142
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .......................................................143
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber...........................................143
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor
................................................................................................................149
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII .............................................................150
50 Generalităţi despre ştiinţele pure...........................................................150
51 Matematică.............................................................................................150
53 Fizică......................................................................................................150
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice..................................................151
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .......................................................151
61 Medicină.................................................................................................151
62 Inginerie. Tehnică în general .................................................................154
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice ...............................................................................154
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii.................155

193
Octombrie 2005 ≡ October 2005

66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ..................................156


67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ...............157
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie.
tehnologii şi procedee în construcţii ......................................................158
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .....................................................158
73/76 Arte plastice. Arte decorative............................................................158
73 Arte plastice ...........................................................................................158
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură............................................158
78 Muzică....................................................................................................159
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ....................................................160
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .........................................................165
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie..165
82 Literatură ...............................................................................................166
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ...................................................................176
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii.............................................................176
908 Monografii ale localităţilor ..........................................................................177
929 Ştiinţe biografice şi înrudite.........................................................................177
93/94 Istorie ................................................................................................177
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei ..................................................177
94 Istorie generală. Istorie universală ........................................................177
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări.....................................................177
94(478) Istoria Republicii Moldova....................................................................177
94(498) Istoria României ....................................................................................178
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 10-2005 ..................179
Lista gazetelor, ale căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr
10-2005.......................................................................................................188

194
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliografia Naţională a Moldovei

Formatul 60 X 80/16
Coli de tipar
Coli ed.
Tirajul 50 ex.
Com. Nr

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 57 46
Email: cncm@moldova.cc cncm@go.ro
http://www.iatp.md/cnc

Reglet Max SRL


şos. Hânceşti 53,
Chişinău, MD 2028, Republica Moldova
tel. /3732/ 73 17 55

195