Вы находитесь на странице: 1из 9

LATIHAN PENGUKUHAN T5 MODUL 2 PG65

Soalan 3
Modal awal = RM19,700 - RM13,000 = RM6,700
Modal akhir = RM42,000 - RM17,800 = RM24,200
Untung bersih = RM24,200 - RM6,700 = RM17,500

Soalan 4
Penyata Pengiraan Modal pada 31 Disember 2017
Aset RM RM
Bank 28,000
Tunai 2,600
Lengkapan 11,600
(-) Susut nilai terkumpul lengkapan 1,160
10,440
Inventori akhir 18,210
Akaun belum terima 4,500
(-) Peruntukan hutang ragu 225
4,275
Insurans prabayar 300
63,825
(-) Liabilit
Akaun belum bayar 9,860
Modal pada 31 Disember 2017 53,965

Penyata Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2017


RM RM
Modal akhir 53,965
(+) Ambilan 450
54,415
(-) Modal awal 25,000
Modal tambahan 1,500
26,500
Untung bersih 27,915
Penyata Kedudukan Kewangan pada 31 Disember 2017
Aset Bukan Semasa RM RM RM
Lengkapan 11,600
(-) Susut nilai terkumpul lengkapan 1,160
10,440
Aset Semasa
Bank 28,000
Tunai 2,600
Inventori akhir 18,210
Akaun belum terima 4,500
(-) Peruntukan hutang ragu 225
4,275
Insurans prabayar 300
53,385
(-) Liabilit Semasa
Akaun belum bayar 9,860
43,525
53,965
Ekuit Pemilik
Modal awal 25,000
(+) Untung bersih 27,915
52,915
(+) Modal tambahan 1,500
54,415
(-) Ambilan 450
53,965
Soalan 5
Penyata Pengiraan Modal pada 30 Jun 2017
Aset RM RM
Kenderaan 27,000
(-) Susut nilai terkumpul kenderaan 1,100
25,900
Alatan pejabat 6,500
(-) Susut nilai terkumpul alatan pejabat 325
6,175

Inventori 4,210
Akaun belum terima 2,665
38,950
(-) Liabilit
Kadar bayaran belum bayar 370
Akaun belum bayar 1,250
Overdraf bank 358
1,978
Modal pada 30 Jun 2017 36,972

Penyata Untung Rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2017


RM RM
Modal akhir 36,972
(+) Ambilan 3,600
40,572
(-) Modal awal 34,385
Modal tambahan 5,000
39,385
Untung bersih 1,187
Soalan 6
Penyata Pengiraan Modal pada 31 Disember 2017
Aset RM RM
Perabot 27,000
(-) Susut nilai terkumpul perabot 2,700
24,300
Kenderaan 28,000
Akaun belum terima 17,500
(-) Peruntukan Hutang Ragu 875
16,625
Bank 28,500
Inventori 30,130
127,555
(-) Liabilit
Akaun belum bayar 9,400
Pinjaman 12,000
Faedah atas pinjaman belum bayar 1,080
22,480
Modal pada 31 Disember 2017 105,075

Penyata Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2017


RM RM
Modal akhir 105,075
(+) Ambilan 3,600
108,675
(-) Modal awal 59,570
Modal tambahan 20,000
79,570
Untung bersih 29,105
Penyata Kedudukan Kewangan pada 31 Disember 2017
Aset Bukan Semasa RM RM RM
Perabot 27,000
(-) Susut nilai terkumpul perabot 2,700
24,300
Kenderaan 28,000
52,300
Aset Semasa
Akaun belum terima 17,500
(-) Peruntukan Hutang Ragu 875
16,625
Bank 28,500
Inventori 30,130
75,255
(-) Liabilit Semasa
Ansuran pinjaman 1,500
Akaun belum bayar 9,400
Faedah atas pinjaman blm byr 1,080
11,980
Modal kerja 63,275
115,575
Ekuit Pemilik
Modal awal 59,570
(+) Untung bersih 29,105
88,675
(-) Ambilan 3,600
85,075
(+) Modal tambahan 20,000
Modal akhir 105,075

Liabilit Bukan Semasa


Pinjaman 10,500
115,575
Soalan 7 UNSOLVED
Akaun Belum Terima
2017 RM 2017 RM
Jan-01 Baki b/b 6,370 Dec-31 Bank 5,730
Hutang lapuk 640
6,370 6,370

Akaun Belum Bayar


2017 RM 2017 RM
Dec-31 Bank 8,360 Jan-01 Baki b/b 5,860
Baki h/b 5,060 Belian 7,560
13,420 13,420
2018
Jan-01 Baki b/b 5,060

Akaun Kadar Bayaran


2017 RM 2017 RM
Dec-31 Bank 1,300 Jan-01 Baki b/b 400
Dec-31 Untung rugi 900
1,300 1,300

Akaun Perabot
2017 RM 2017 RM
Jan-01 Baki b/b 3,000 Dec-31 Susut nilai perabot 400
Baki h/b 2,600
3,000 3,000
2018
Jan-01 Baki b/b 2,600

Akaun Perdagangan dan Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2017
RM RM
Jualan 25,450
Inventori awal 1,840
Belian 18,060
19,900
(-) Inventori akhir 2,490
Kos jualan 17,410
Untung Kasar 8,040
(+) Hasil
Komisen diterima 1,000
9,040
(-) Belanja
Susut nilai kenderaan 1,220
Susut nilai perabot 400
Gaji 2,600
Kadar bayaran 900
Hutang lapuk 640
5,760
Untung bersih 3,280

Penyata Kedudukan Kewangan pada 31 Disember 2017


Aset Bukan Semasa RM RM RM
Perabot 3,000
(-) Susut nilai terkumpul perabot 400
2,600
Kenderaan 12,200
(-) Susut nilai terkumpul kenderaan 1,220
10,980
13,580
Aset Semasa
Inventori akhir 2,490
Bank 12,250
14,740
(-) Liabilit Semasa
Akaun belum bayar 5,060
Gaji belum bayar 500
5,560
Modal kerja 9,180
22,760
Ekuit Pemilik
Modal awal 20,000
(+) Untung bersih 3,280
23,280
(-) Ambilan 520
Modal akhir 22,760
CABARAN ABAD KE-21
Akaun Belum Terima
2017 RM 2017 RM
Jan-01 Bakib/b 8,300 Dec-31 Bank 34,500
Dec-31 Bank (cek tak laku) 1,800 Pulangan jualan 1,520
Jualan 35,120 Baki h/b 9,200
45,220 45,220
2018
Jan-01 Baki b/b 9,200

Jumlah jualan = RM63,620

Akaun Belum Bayar


2017 RM 2017 RM
Dec-31 Bank 21,300 Jan-01 Baki b/b 10,900
Diskaun diterima 980 Belian 23,180
Baki h/b 11,800
34,080 34,080
2018
Jan-01 Baki b/b 11,800

Jumlah belian = RM49,880

Akaun Perdagangan dan Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2017
RM RM RM
Jualan 63,620
(-) Pulangan jualan 1520
62,100
Inventori awal 14,600
Belian 49,880
(-) Diskaun diterima 980
48,900
63,500
(-) Inventori akhir 13,400
Kos jualan 50,100
Untung kasar 12,000

(-) Belanja
Susut nilai perabot 1,025
Susut nilai kenderaan 5,000
Peruntukan hutang ragu 460
Kadar bayaran 1,530
Belanja am 840
Gaji 7,000
Insurans 1,200
Alat tulis 425
Faedah pinjaman 1,320
18,800
Rugi bersih (6,800)

Penyata Kedudukan Kewangan pada 31 Disember 2017


Aset Bukan Semasa RM RM RM
Perabot 11,900
(-) Susut nilai terkumpul perabot 1,025
10,875
Kenderaan 70,000
(-) Susut nilai terkumpul kenderaan 5,000
65,000
75,875
Aset Semasa
Akaun belum terima 9,200
(-) Peruntukan hutang ragu 460
8,740
Inventori 13,400
Bank 26,420
Insurans prabayar 240
Inventori alat tulis 40
48,840
(-) Liabilit Semasa
Akaun belum bayar 11,800
Ansuran pinjaman 1,500
Faedah pinjaman terakru 670
Kadar bayaran belum bayar 360
14,330
Modal kerja 34,510
110,385

Ekuit Pemilik
Modal awal 99,485
(-) Rugi bersih 6,800
92,685
(-) Ambilan 800
91,885
(+) Modal tambahan 5,000
Modal akhir 96,885

Liabilit Bukan Semasa


Pinjaman 13,500
110,385

Оценить