Вы находитесь на странице: 1из 367

Navigational Algorithms

The Nautical Almanac


2018
Coordinates for Aries, Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn and navigational stars.

Almanaque Náutico
2018
Coordenadas de Aries, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y las estrellas.
2

TT-UT1 = 69.184 s

https://www.iers.org/IERS/EN/Publications/Bulletins/bulletins.html
Bulletin C number 55:
INTERNATIONAL EARTH ROTATION AND REFERENCE SYSTEMS SERVICE (IERS)

SERVICE INTERNATIONAL DE LA ROTATION TERRESTRE ET DES SYSTEMES DE REFERENCE

SERVICE DE LA ROTATION TERRESTRE DE L'IERS


OBSERVATOIRE DE PARIS
61, Av. de l'Observatoire 75014 PARIS (France)
Tel. : +33 1 40 51 23 35
e-mail : services.iers@obspm.fr
http://hpiers.obspm.fr/eop-pc

Paris, 09 January 2018

Bulletin C 55

To authorities responsible
for the measurement and
distribution of time

INFORMATION ON UTC - TAI

NO leap second will be introduced at the end of June 2018.


The difference between Coordinated Universal Time UTC and the
International Atomic Time TAI is :

from 2017 January 1, 0h UTC, until further notice : UTC-TAI = -37 s

Leap seconds can be introduced in UTC at the end of the months of December
or June, depending on the evolution of UT1-TAI. Bulletin C is mailed every
six months, either to announce a time step in UTC, or to confirm that there
will be no time step at the next possible date.

Christian BIZOUARD
Director
Earth Orientation Center of IERS
Observatoire de Paris, France

Warranty disclaimer:
Use at your own risk.
Results have been checked,
but however, may contain errors.

Free for non-commercial use


http://sites.google.com/site/navigationalalgorithms/
1/365

[01/01/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 100º 35.8' 179º 10.1' -23º 1.1' 16º 5.7' 19º 19.2' 1º 1.4' 203º 29.8' -20º 53.5' 181º 17.1' -23º 37.9' 238º 36.7' -15º 13.7' 235º 48.9' -15º 53.1' 189º 5.5' -22º 31.9'
01:00:00 115º 38.2' 194º 9.8' -23º 0.9' 30º 27.9' 19º 22.8' 1º 1.4' 218º 29.8' -20º 54.1' 196º 16.2' -23º 37.7' 253º 37.6' -15º 14.2' 250º 51.0' -15º 53.2' 204º 7.6' -22º 31.9'
02:00:00 130º 40.7' 209º 9.5' -23º 0.7' 44º 50.1' 19º 26.2' 1º 1.4' 233º 29.7' -20º 54.7' 211º 15.2' -23º 37.6' 268º 38.5' -15º 14.7' 265º 53.0' -15º 53.3' 219º 9.8' -22º 31.9'
03:00:00 145º 43.2' 224º 9.2' -23º 0.5' 59º 12.3' 19º 29.5' 1º 1.4' 248º 29.6' -20º 55.2' 226º 14.2' -23º 37.5' 283º 39.5' -15º 15.1' 280º 55.1' -15º 53.4' 234º 11.9' -22º 31.9'
04:00:00 160º 45.6' 239º 8.9' -23º 0.3' 73º 34.4' 19º 32.6' 1º 1.4' 263º 29.5' -20º 55.8' 241º 13.3' -23º 37.4' 298º 40.4' -15º 15.6' 295º 57.1' -15º 53.5' 249º 14.1' -22º 31.9'
05:00:00 175º 48.1' 254º 8.6' -23º 0.1' 87º 56.4' 19º 35.6' 1º 1.4' 278º 29.5' -20º 56.3' 256º 12.3' -23º 37.3' 313º 41.3' -15º 16.1' 310º 59.2' -15º 53.6' 264º 16.2' -22º 31.9'
06:00:00 190º 50.6' 269º 8.3' -22º 59.9' 102º 18.4' 19º 38.4' 1º 1.4' 293º 29.4' -20º 56.9' 271º 11.3' -23º 37.2' 328º 42.2' -15º 16.6' 326º 1.2' -15º 53.8' 279º 18.4' -22º 31.9'
07:00:00 205º 53.0' 284º 8.0' -22º 59.7' 116º 40.4' 19º 41.1' 1º 1.4' 308º 29.3' -20º 57.5' 286º 10.3' -23º 37.1' 343º 43.2' -15º 17.0' 341º 3.2' -15º 53.9' 294º 20.5' -22º 31.9'
08:00:00 220º 55.5' 299º 7.7' -22º 59.5' 131º 2.4' 19º 43.6' 1º 1.4' 323º 29.2' -20º 58.0' 301º 9.4' -23º 36.9' 358º 44.1' -15º 17.5' 356º 5.3' -15º 54.0' 309º 22.6' -22º 31.9'
09:00:00 235º 58.0' 314º 7.4' -22º 59.3' 145º 24.3' 19º 46.0' 1º 1.4' 338º 29.0' -20º 58.6' 316º 8.4' -23º 36.8' 13º 45.0' -15º 18.0' 11º 7.3' -15º 54.1' 324º 24.8' -22º 31.9'
10:00:00 251º 0.4' 329º 7.1' -22º 59.1' 159º 46.2' 19º 48.3' 1º 1.5' 353º 28.9' -20º 59.2' 331º 7.4' -23º 36.7' 28º 45.9' -15º 18.5' 26º 9.4' -15º 54.2' 339º 26.9' -22º 31.9'
11:00:00 266º 2.9' 344º 6.8' -22º 58.9' 174º 8.0' 19º 50.3' 1º 1.5' 8º 28.8' -20º 59.7' 346º 6.5' -23º 36.6' 43º 46.9' -15º 18.9' 41º 11.4' -15º 54.3' 354º 29.1' -22º 31.9'
12:00:00 281º 5.3' 359º 6.5' -22º 58.7' 188º 29.8' 19º 52.3' 1º 1.5' 23º 28.6' -21º 0.3' 1º 5.5' -23º 36.5' 58º 47.8' -15º 19.4' 56º 13.5' -15º 54.4' 9º 31.2' -22º 31.9'
13:00:00 296º 7.8' 14º 6.2' -22º 58.5' 202º 51.7' 19º 54.0' 1º 1.5' 38º 28.5' -21º 0.9' 16º 4.5' -23º 36.3' 73º 48.7' -15º 19.9' 71º 15.5' -15º 54.6' 24º 33.4' -22º 31.9'
14:00:00 311º 10.3' 29º 5.9' -22º 58.3' 217º 13.4' 19º 55.7' 1º 1.5' 53º 28.4' -21º 1.4' 31º 3.6' -23º 36.2' 88º 49.6' -15º 20.4' 86º 17.6' -15º 54.7' 39º 35.5' -22º 31.9'
15:00:00 326º 12.7' 44º 5.6' -22º 58.0' 231º 35.2' 19º 57.1' 1º 1.5' 68º 28.2' -21º 2.0' 46º 2.6' -23º 36.1' 103º 50.6' -15º 20.8' 101º 19.6' -15º 54.8' 54º 37.7' -22º 31.9'
16:00:00 341º 15.2' 59º 5.4' -22º 57.8' 245º 56.9' 19º 58.5' 1º 1.5' 83º 28.0' -21º 2.5' 61º 1.6' -23º 36.0' 118º 51.5' -15º 21.3' 116º 21.6' -15º 54.9' 69º 39.8' -22º 31.9'
17:00:00 356º 17.7' 74º 5.1' -22º 57.6' 260º 18.7' 19º 59.6' 1º 1.5' 98º 27.9' -21º 3.1' 76º 0.7' -23º 35.8' 133º 52.4' -15º 21.8' 131º 23.7' -15º 55.0' 84º 42.0' -22º 31.9'
18:00:00 11º 20.1' 89º 4.8' -22º 57.4' 274º 40.4' 20º 0.6' 1º 1.5' 113º 27.7' -21º 3.7' 90º 59.7' -23º 35.7' 148º 53.3' -15º 22.3' 146º 25.7' -15º 55.1' 99º 44.1' -22º 31.9'
19:00:00 26º 22.6' 104º 4.5' -22º 57.2' 289º 2.1' 20º 1.5' 1º 1.5' 128º 27.5' -21º 4.2' 105º 58.7' -23º 35.6' 163º 54.3' -15º 22.7' 161º 27.8' -15º 55.2' 114º 46.3' -22º 31.8'
20:00:00 41º 25.1' 119º 4.2' -22º 57.0' 303º 23.8' 20º 2.2' 1º 1.5' 143º 27.3' -21º 4.8' 120º 57.8' -23º 35.4' 178º 55.2' -15º 23.2' 176º 29.8' -15º 55.4' 129º 48.4' -22º 31.8'
21:00:00 56º 27.5' 134º 3.9' -22º 56.8' 317º 45.4' 20º 2.7' 1º 1.5' 158º 27.1' -21º 5.4' 135º 56.8' -23º 35.3' 193º 56.1' -15º 23.7' 191º 31.9' -15º 55.5' 144º 50.6' -22º 31.8'
22:00:00 71º 30.0' 149º 3.6' -22º 56.5' 332º 7.1' 20º 3.1' 1º 1.5' 173º 26.9' -21º 5.9' 150º 55.8' -23º 35.2' 208º 57.0' -15º 24.2' 206º 33.9' -15º 55.6' 159º 52.7' -22º 31.8'
23:00:00 86º 32.5' 164º 3.3' -22º 56.3' 346º 28.8' 20º 3.3' 1º 1.5' 188º 26.7' -21º 6.5' 165º 54.9' -23º 35.0' 223º 58.0' -15º 24.6' 221º 36.0' -15º 55.7' 174º 54.9' -22º 31.8'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 55º 51.6' 02:58:57 315º 15.8' -40º 14.3'
Achernar 76º 0.2' 01:38:22 335º 24.4' -57º 9.2'
Acrux 273º 41.5' 12:27:37 173º 5.7' -63º 11.5'
Adhara 355º 45.5' 06:59:21 255º 9.7' -28º 60.0'
Al_Na'ir 128º 16.0' 22:09:19 27º 40.2' -46º 52.6'
Aldebaran 31º 21.3' 04:36:58 290º 45.5' 16º 32.5'
Alioth 266º 53.9' 12:54:48 166º 18.1' 55º 51.5'
Alkaid 253º 32.5' 13:48:13 152º 56.7' 49º 13.3'
Alnilam 16º 18.7' 05:37:08 275º 42.9' -1º 11.7'
Alphard 318º 28.6' 09:28:29 217º 52.8' -8º 44.3'
Alphecca 226º 44.5' 15:35:25 126º 8.7' 26º 39.3'
Alpheratz 98º 16.1' 00:09:19 357º 40.3' 29º 11.4'
Altair 162º 41.3' 19:51:38 62º 5.6' 8º 55.1'
Ankaa 93º 48.5' 00:27:09 353º 12.8' -42º 12.9'
Antares 212º 58.6' 16:30:29 112º 22.8' -26º 28.0'
Arcturus 246º 28.9' 14:16:28 145º 53.1' 19º 5.4'
Atria 207º 58.1' 16:50:31 107º 22.4' -69º 3.2'
Avior 334º 51.9' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.0'
Bellatrix 19º 4.2' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 11º 33.4' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 4º 30.0' 06:24:23 263º 54.2' -52º 42.5'
Capella 21º 5.2' 05:18:02 280º 29.4' 46º 0.8'
Deneb 150º 5.5' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.9'
Denebola 283º 6.3' 11:49:58 182º 30.5' 14º 28.2'
Diphda 89º 28.6' 00:44:29 348º 52.8' -17º 53.5'
Dubhe 294º 23.6' 11:04:49 193º 47.8' 61º 39.0'
Elnath 18º 44.1' 05:27:27 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 191º 21.0' 17:56:59 90º 45.3' 51º 29.3'
Enif 134º 20.1' 21:45:03 33º 44.3' 9º 57.5'
Fomalhaut 115º 56.6' 22:58:37 15º 20.8' -29º 31.8'
Gacrux 272º 33.1' 12:32:11 171º 57.4' -57º 12.5'
Gienah 276º 24.9' 12:16:44 175º 49.1' -17º 38.3'
Hadar 249º 19.5' 14:05:05 148º 43.7' -60º 27.1'
Hamal 68º 32.9' 02:08:12 327º 57.1' 23º 32.8'
Kaus_Australis 184º 15.9' 18:25:19 83º 40.2' -34º 22.4'
Kochab 237º 56.7' 14:50:36 137º 20.9' 74º 4.8'
Markab 114º 11.2' 23:05:38 13º 35.4' 15º 18.2'
Menkar 54º 47.4' 03:03:13 314º 11.6' 4º 9.4'
Menkent 248º 39.9' 14:07:44 148º 4.1' -36º 27.2'
Miaplacidus 322º 13.9' 09:13:27 221º 38.2' -69º 47.3'
Mirfak 49º 11.3' 03:25:38 308º 35.5' 49º 55.5'
Nunki 176º 30.7' 18:56:20 75º 54.9' -26º 16.3'
Peacock 153º 50.8' 0.85208333 53º 15.0' -56º 40.6'
Polaris 56º 41.8' 02:55:36 316º 6.0' 89º 20.5'
Pollux 343º 59.4' 07:46:25 243º 23.6' 27º 58.7'
Procyon 345º 32.0' 07:40:15 244º 56.2' 5º 10.5'
Rasalhague 196º 39.7' 17:35:44 96º 3.9' 12º 33.0'
Regulus 308º 15.8' 10:09:20 207º 40.1' 11º 52.6'
Rigel 21º 44.6' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.1'
Rigil_Kentaurus 240º 23.7' 14:40:48 139º 48.0' -60º 54.1'
Sabik 202º 45.1' 17:11:23 102º 9.4' -15º 44.6'
Schedar 90º 12.7' 00:41:32 349º 36.9' 56º 38.3'
Shaula 196º 53.9' 17:34:47 96º 18.2' -37º 6.7'
Sirius 359º 6.5' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.6'
Spica 259º 3.9' 13:26:08 158º 28.1' -11º 15.1'
Suhail 323º 25.5' 09:08:41 222º 49.8' -43º 30.3'
Vega 181º 13.1' 18:37:31 80º 37.3' 38º 48.2'
Zubenelgenubi 237º 38.0' 14:51:51 137º 2.2' -16º 6.7'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
2/365

[02/01/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 101º 34.9' 179º 3.0' -22º 56.1' 0º 50.5' 20º 3.4' 1º 1.5' 203º 26.5' -21º 7.0' 180º 53.9' -23º 34.9' 238º 58.9' -15º 25.1' 236º 38.0' -15º 55.8' 189º 57.0' -22º 31.8'
01:00:00 116º 37.4' 194º 2.7' -22º 55.9' 15º 12.2' 20º 3.3' 1º 1.5' 218º 26.3' -21º 7.6' 195º 52.9' -23º 34.7' 253º 59.8' -15º 25.6' 251º 40.1' -15º 55.9' 204º 59.2' -22º 31.8'
02:00:00 131º 39.8' 209º 2.4' -22º 55.7' 29º 33.8' 20º 3.1' 1º 1.5' 233º 26.0' -21º 8.2' 210º 52.0' -23º 34.6' 269º 0.7' -15º 26.0' 266º 42.1' -15º 56.0' 220º 1.3' -22º 31.8'
03:00:00 146º 42.3' 224º 2.1' -22º 55.4' 43º 55.5' 20º 2.7' 1º 1.5' 248º 25.8' -21º 8.7' 225º 51.0' -23º 34.5' 284º 1.6' -15º 26.5' 281º 44.1' -15º 56.2' 235º 3.5' -22º 31.8'
04:00:00 161º 44.8' 239º 1.9' -22º 55.2' 58º 17.2' 20º 2.1' 1º 1.5' 263º 25.6' -21º 9.3' 240º 50.0' -23º 34.3' 299º 2.6' -15º 27.0' 296º 46.2' -15º 56.3' 250º 5.6' -22º 31.8'
05:00:00 176º 47.2' 254º 1.6' -22º 55.0' 72º 38.9' 20º 1.4' 1º 1.5' 278º 25.3' -21º 9.9' 255º 49.1' -23º 34.2' 314º 3.5' -15º 27.5' 311º 48.2' -15º 56.4' 265º 7.7' -22º 31.8'
06:00:00 191º 49.7' 269º 1.3' -22º 54.8' 87º 0.6' 20º 0.6' 1º 1.5' 293º 25.1' -21º 10.4' 270º 48.1' -23º 34.0' 329º 4.4' -15º 27.9' 326º 50.3' -15º 56.5' 280º 9.9' -22º 31.8'
07:00:00 206º 52.2' 284º 1.0' -22º 54.5' 101º 22.4' 19º 59.5' 1º 1.5' 308º 24.8' -21º 11.0' 285º 47.1' -23º 33.9' 344º 5.3' -15º 28.4' 341º 52.3' -15º 56.6' 295º 12.0' -22º 31.8'
08:00:00 221º 54.6' 299º 0.7' -22º 54.3' 115º 44.1' 19º 58.4' 1º 1.5' 323º 24.5' -21º 11.6' 300º 46.2' -23º 33.7' 359º 6.3' -15º 28.9' 356º 54.4' -15º 56.7' 310º 14.2' -22º 31.8'
09:00:00 236º 57.1' 314º 0.4' -22º 54.1' 130º 5.9' 19º 57.0' 1º 1.5' 338º 24.3' -21º 12.1' 315º 45.2' -23º 33.6' 14º 7.2' -15º 29.3' 11º 56.4' -15º 56.8' 325º 16.3' -22º 31.8'
10:00:00 251º 59.6' 329º 0.1' -22º 53.9' 144º 27.7' 19º 55.6' 1º 1.5' 353º 24.0' -21º 12.7' 330º 44.3' -23º 33.4' 29º 8.1' -15º 29.8' 26º 58.5' -15º 57.0' 340º 18.5' -22º 31.8'
11:00:00 267º 2.0' 343º 59.8' -22º 53.6' 158º 49.5' 19º 53.9' 1º 1.4' 8º 23.7' -21º 13.2' 345º 43.3' -23º 33.3' 44º 9.0' -15º 30.3' 42º 0.5' -15º 57.1' 355º 20.6' -22º 31.8'
12:00:00 282º 4.5' 358º 59.5' -22º 53.4' 173º 11.3' 19º 52.2' 1º 1.4' 23º 23.4' -21º 13.8' 0º 42.3' -23º 33.1' 59º 10.0' -15º 30.7' 57º 2.6' -15º 57.2' 10º 22.8' -22º 31.8'
13:00:00 297º 7.0' 13º 59.2' -22º 53.2' 187º 33.2' 19º 50.2' 1º 1.4' 38º 23.1' -21º 14.4' 15º 41.4' -23º 33.0' 74º 10.9' -15º 31.2' 72º 4.6' -15º 57.3' 25º 24.9' -22º 31.8'
14:00:00 312º 9.4' 28º 59.0' -22º 52.9' 201º 55.1' 19º 48.1' 1º 1.4' 53º 22.8' -21º 14.9' 30º 40.4' -23º 32.8' 89º 11.8' -15º 31.7' 87º 6.7' -15º 57.4' 40º 27.1' -22º 31.8'
15:00:00 327º 11.9' 43º 58.7' -22º 52.7' 216º 17.0' 19º 45.9' 1º 1.4' 68º 22.5' -21º 15.5' 45º 39.4' -23º 32.7' 104º 12.7' -15º 32.2' 102º 8.7' -15º 57.5' 55º 29.2' -22º 31.8'
16:00:00 342º 14.3' 58º 58.4' -22º 52.5' 230º 39.0' 19º 43.5' 1º 1.4' 83º 22.2' -21º 16.0' 60º 38.5' -23º 32.5' 119º 13.6' -15º 32.6' 117º 10.8' -15º 57.6' 70º 31.4' -22º 31.8'
17:00:00 357º 16.8' 73º 58.1' -22º 52.2' 245º 1.0' 19º 41.0' 1º 1.4' 98º 21.9' -21º 16.6' 75º 37.5' -23º 32.3' 134º 14.6' -15º 33.1' 132º 12.8' -15º 57.7' 85º 33.5' -22º 31.8'
18:00:00 12º 19.3' 88º 57.8' -22º 52.0' 259º 23.0' 19º 38.3' 1º 1.4' 113º 21.5' -21º 17.2' 90º 36.5' -23º 32.2' 149º 15.5' -15º 33.6' 147º 14.9' -15º 57.9' 100º 35.7' -22º 31.8'
19:00:00 27º 21.7' 103º 57.5' -22º 51.8' 273º 45.1' 19º 35.4' 1º 1.4' 128º 21.2' -21º 17.7' 105º 35.6' -23º 32.0' 164º 16.4' -15º 34.0' 162º 16.9' -15º 58.0' 115º 37.8' -22º 31.8'
20:00:00 42º 24.2' 118º 57.2' -22º 51.5' 288º 7.2' 19º 32.4' 1º 1.3' 143º 20.9' -21º 18.3' 120º 34.6' -23º 31.9' 179º 17.3' -15º 34.5' 177º 19.0' -15º 58.1' 130º 40.0' -22º 31.8'
21:00:00 57º 26.7' 133º 56.9' -22º 51.3' 302º 29.4' 19º 29.3' 1º 1.3' 158º 20.5' -21º 18.9' 135º 33.6' -23º 31.7' 194º 18.2' -15º 35.0' 192º 21.0' -15º 58.2' 145º 42.1' -22º 31.8'
22:00:00 72º 29.1' 148º 56.7' -22º 51.1' 316º 51.6' 19º 26.0' 1º 1.3' 173º 20.2' -21º 19.4' 150º 32.7' -23º 31.5' 209º 19.2' -15º 35.4' 207º 23.1' -15º 58.3' 160º 44.3' -22º 31.8'
23:00:00 87º 31.6' 163º 56.4' -22º 50.8' 331º 13.8' 19º 22.6' 1º 1.3' 188º 19.8' -21º 20.0' 165º 31.7' -23º 31.4' 224º 20.1' -15º 35.9' 222º 25.1' -15º 58.4' 175º 46.4' -22º 31.8'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 56º 50.7' 02:58:57 315º 15.8' -40º 14.3'
Achernar 76º 59.3' 01:38:22 335º 24.4' -57º 9.2'
Acrux 274º 40.6' 12:27:37 173º 5.7' -63º 11.5'
Adhara 356º 44.6' 06:59:21 255º 9.7' -28º 60.0'
Al_Na'ir 129º 15.2' 22:09:19 27º 40.2' -46º 52.6'
Aldebaran 32º 20.5' 04:36:58 290º 45.5' 16º 32.5'
Alioth 267º 53.0' 12:54:48 166º 18.1' 55º 51.5'
Alkaid 254º 31.6' 13:48:13 152º 56.7' 49º 13.3'
Alnilam 17º 17.8' 05:37:08 275º 42.9' -1º 11.7'
Alphard 319º 27.7' 09:28:29 217º 52.8' -8º 44.3'
Alphecca 227º 43.6' 15:35:25 126º 8.7' 26º 39.3'
Alpheratz 99º 15.3' 00:09:19 357º 40.3' 29º 11.4'
Altair 163º 40.5' 19:51:38 62º 5.6' 8º 55.1'
Ankaa 94º 47.7' 00:27:09 353º 12.8' -42º 12.9'
Antares 213º 57.7' 16:30:29 112º 22.8' -26º 28.0'
Arcturus 247º 28.0' 14:16:28 145º 53.1' 19º 5.4'
Atria 208º 57.3' 16:50:31 107º 22.3' -69º 3.2'
Avior 335º 51.0' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.0'
Bellatrix 20º 3.3' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 12º 32.6' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 5º 29.1' 06:24:23 263º 54.2' -52º 42.5'
Capella 22º 4.3' 05:18:02 280º 29.4' 46º 0.8'
Deneb 151º 4.7' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.9'
Denebola 284º 5.4' 11:49:58 182º 30.5' 14º 28.2'
Diphda 90º 27.7' 00:44:29 348º 52.8' -17º 53.5'
Dubhe 295º 22.7' 11:04:49 193º 47.8' 61º 39.0'
Elnath 19º 43.3' 05:27:27 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 192º 20.2' 17:56:59 90º 45.3' 51º 29.3'
Enif 135º 19.3' 21:45:03 33º 44.3' 9º 57.5'
Fomalhaut 116º 55.7' 22:58:37 15º 20.8' -29º 31.8'
Gacrux 273º 32.3' 12:32:11 171º 57.4' -57º 12.5'
Gienah 277º 24.0' 12:16:44 175º 49.1' -17º 38.3'
Hadar 250º 18.6' 14:05:05 148º 43.7' -60º 27.1'
Hamal 69º 32.0' 02:08:12 327º 57.1' 23º 32.8'
Kaus_Australis 185º 15.1' 18:25:19 83º 40.2' -34º 22.4'
Kochab 238º 55.8' 14:50:36 137º 20.9' 74º 4.8'
Markab 115º 10.3' 23:05:38 13º 35.4' 15º 18.2'
Menkar 55º 46.6' 03:03:13 314º 11.6' 4º 9.4'
Menkent 249º 39.0' 14:07:44 148º 4.1' -36º 27.2'
Miaplacidus 323º 13.1' 09:13:27 221º 38.1' -69º 47.3'
Mirfak 50º 10.5' 03:25:38 308º 35.5' 49º 55.5'
Nunki 177º 29.8' 18:56:20 75º 54.9' -26º 16.3'
Peacock 154º 50.0' 0.85208333 53º 15.0' -56º 40.6'
Polaris 57º 41.2' 02:55:35 316º 6.3' 89º 20.6'
Pollux 344º 58.6' 07:46:25 243º 23.6' 27º 58.7'
Procyon 346º 31.1' 07:40:15 244º 56.2' 5º 10.5'
Rasalhague 197º 38.9' 17:35:44 96º 3.9' 12º 33.0'
Regulus 309º 15.0' 10:09:20 207º 40.1' 11º 52.6'
Rigel 22º 43.7' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.1'
Rigil_Kentaurus 241º 22.9' 14:40:48 139º 47.9' -60º 54.1'
Sabik 203º 44.3' 17:11:23 102º 9.3' -15º 44.6'
Schedar 91º 11.8' 00:41:32 349º 36.9' 56º 38.3'
Shaula 197º 53.1' 17:34:47 96º 18.1' -37º 6.7'
Sirius 0º 5.6' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.6'
Spica 260º 3.0' 13:26:08 158º 28.1' -11º 15.1'
Suhail 324º 24.7' 09:08:41 222º 49.8' -43º 30.3'
Vega 182º 12.2' 18:37:31 80º 37.3' 38º 48.2'
Zubenelgenubi 238º 37.1' 14:51:51 137º 2.2' -16º 6.7'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
3/365

[03/01/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 102º 34.1' 178º 56.1' -22º 50.6' 345º 36.1' 19º 19.0' 1º 1.3' 203º 19.4' -21º 20.5' 180º 30.8' -23º 31.2' 239º 21.0' -15º 36.4' 237º 27.2' -15º 58.5' 190º 48.6' -22º 31.8'
01:00:00 117º 36.5' 193º 55.8' -22º 50.4' 359º 58.5' 19º 15.3' 1º 1.3' 218º 19.1' -21º 21.1' 195º 29.8' -23º 31.0' 254º 21.9' -15º 36.8' 252º 29.2' -15º 58.6' 205º 50.7' -22º 31.8'
02:00:00 132º 39.0' 208º 55.5' -22º 50.1' 14º 20.9' 19º 11.4' 1º 1.3' 233º 18.7' -21º 21.6' 210º 28.8' -23º 30.8' 269º 22.9' -15º 37.3' 267º 31.3' -15º 58.8' 220º 52.9' -22º 31.8'
03:00:00 147º 41.5' 223º 55.2' -22º 49.9' 28º 43.4' 19º 7.4' 1º 1.2' 248º 18.3' -21º 22.2' 225º 27.9' -23º 30.7' 284º 23.8' -15º 37.8' 282º 33.3' -15º 58.9' 235º 55.0' -22º 31.8'
04:00:00 162º 43.9' 238º 54.9' -22º 49.6' 43º 5.9' 19º 3.3' 1º 1.2' 263º 17.9' -21º 22.8' 240º 26.9' -23º 30.5' 299º 24.7' -15º 38.2' 297º 35.4' -15º 59.0' 250º 57.2' -22º 31.8'
05:00:00 177º 46.4' 253º 54.6' -22º 49.4' 57º 28.5' 18º 59.0' 1º 1.2' 278º 17.5' -21º 23.3' 255º 25.9' -23º 30.3' 314º 25.6' -15º 38.7' 312º 37.4' -15º 59.1' 265º 59.3' -22º 31.8'
06:00:00 192º 48.8' 268º 54.4' -22º 49.1' 71º 51.1' 18º 54.6' 1º 1.2' 293º 17.1' -21º 23.9' 270º 25.0' -23º 30.1' 329º 26.5' -15º 39.2' 327º 39.5' -15º 59.2' 281º 1.5' -22º 31.8'
07:00:00 207º 51.3' 283º 54.1' -22º 48.9' 86º 13.8' 18º 50.0' 1º 1.2' 308º 16.7' -21º 24.4' 285º 24.0' -23º 30.0' 344º 27.5' -15º 39.6' 342º 41.5' -15º 59.3' 296º 3.6' -22º 31.8'
08:00:00 222º 53.8' 298º 53.8' -22º 48.7' 100º 36.6' 18º 45.3' 1º 1.1' 323º 16.3' -21º 25.0' 300º 23.1' -23º 29.8' 359º 28.4' -15º 40.1' 357º 43.6' -15º 59.4' 311º 5.7' -22º 31.8'
09:00:00 237º 56.2' 313º 53.5' -22º 48.4' 114º 59.4' 18º 40.5' 1º 1.1' 338º 15.9' -21º 25.5' 315º 22.1' -23º 29.6' 14º 29.3' -15º 40.6' 12º 45.6' -15º 59.5' 326º 7.9' -22º 31.8'
10:00:00 252º 58.7' 328º 53.2' -22º 48.2' 129º 22.3' 18º 35.5' 1º 1.1' 353º 15.5' -21º 26.1' 330º 21.1' -23º 29.4' 29º 30.2' -15º 41.0' 27º 47.7' -15º 59.6' 341º 10.0' -22º 31.8'
11:00:00 268º 1.2' 343º 52.9' -22º 47.9' 143º 45.3' 18º 30.4' 1º 1.1' 8º 15.1' -21º 26.7' 345º 20.2' -23º 29.2' 44º 31.1' -15º 41.5' 42º 49.7' -15º 59.8' 356º 12.2' -22º 31.8'
12:00:00 283º 3.6' 358º 52.6' -22º 47.7' 158º 8.3' 18º 25.2' 1º 1.1' 23º 14.6' -21º 27.2' 0º 19.2' -23º 29.1' 59º 32.1' -15º 42.0' 57º 51.8' -15º 59.9' 11º 14.3' -22º 31.8'
13:00:00 298º 6.1' 13º 52.4' -22º 47.4' 172º 31.4' 18º 19.9' 1º 1.0' 38º 14.2' -21º 27.8' 15º 18.3' -23º 28.9' 74º 33.0' -15º 42.4' 72º 53.8' -15º 60.0' 26º 16.5' -22º 31.8'
14:00:00 313º 8.6' 28º 52.1' -22º 47.2' 186º 54.6' 18º 14.4' 1º 1.0' 53º 13.7' -21º 28.3' 30º 17.3' -23º 28.7' 89º 33.9' -15º 42.9' 87º 55.9' -16º 0.1' 41º 18.6' -22º 31.8'
15:00:00 328º 11.0' 43º 51.8' -22º 46.9' 201º 17.8' 18º 8.7' 1º 1.0' 68º 13.3' -21º 28.9' 45º 16.3' -23º 28.5' 104º 34.8' -15º 43.4' 102º 57.9' -16º 0.2' 56º 20.8' -22º 31.8'
16:00:00 343º 13.5' 58º 51.5' -22º 46.7' 215º 41.2' 18º 3.0' 1º 1.0' 83º 12.8' -21º 29.4' 60º 15.4' -23º 28.3' 119º 35.7' -15º 43.8' 117º 60.0' -16º 0.3' 71º 22.9' -22º 31.8'
17:00:00 358º 16.0' 73º 51.2' -22º 46.4' 230º 4.6' 17º 57.1' 1º 0.9' 98º 12.4' -21º 30.0' 75º 14.4' -23º 28.1' 134º 36.7' -15º 44.3' 133º 2.0' -16º 0.4' 86º 25.1' -22º 31.8'
18:00:00 13º 18.4' 88º 50.9' -22º 46.2' 244º 28.0' 17º 51.1' 1º 0.9' 113º 11.9' -21º 30.5' 90º 13.5' -23º 27.9' 149º 37.6' -15º 44.7' 148º 4.1' -16º 0.5' 101º 27.2' -22º 31.8'
19:00:00 28º 20.9' 103º 50.6' -22º 45.9' 258º 51.6' 17º 45.0' 1º 0.9' 128º 11.4' -21º 31.1' 105º 12.5' -23º 27.7' 164º 38.5' -15º 45.2' 163º 6.1' -16º 0.7' 116º 29.4' -22º 31.8'
20:00:00 43º 23.3' 118º 50.4' -22º 45.7' 273º 15.2' 17º 38.7' 1º 0.9' 143º 11.0' -21º 31.6' 120º 11.5' -23º 27.5' 179º 39.4' -15º 45.7' 178º 8.2' -16º 0.8' 131º 31.5' -22º 31.8'
21:00:00 58º 25.8' 133º 50.1' -22º 45.4' 287º 38.9' 17º 32.4' 1º 0.8' 158º 10.5' -21º 32.2' 135º 10.6' -23º 27.4' 194º 40.3' -15º 46.1' 193º 10.2' -16º 0.9' 146º 33.7' -22º 31.8'
22:00:00 73º 28.3' 148º 49.8' -22º 45.1' 302º 2.7' 17º 25.9' 1º 0.8' 173º 10.0' -21º 32.7' 150º 9.6' -23º 27.2' 209º 41.2' -15º 46.6' 208º 12.3' -16º 1.0' 161º 35.8' -22º 31.8'
23:00:00 88º 30.7' 163º 49.5' -22º 44.9' 316º 26.6' 17º 19.3' 1º 0.8' 188º 9.5' -21º 33.3' 165º 8.7' -23º 27.0' 224º 42.2' -15º 47.1' 223º 14.4' -16º 1.1' 176º 38.0' -22º 31.8'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 57º 49.8' 02:58:57 315º 15.8' -40º 14.3'
Achernar 77º 58.5' 01:38:22 335º 24.4' -57º 9.2'
Acrux 275º 39.8' 12:27:37 173º 5.7' -63º 11.5'
Adhara 357º 43.8' 06:59:21 255º 9.7' -28º 60.0'
Al_Na'ir 130º 14.3' 22:09:19 27º 40.2' -46º 52.6'
Aldebaran 33º 19.6' 04:36:58 290º 45.5' 16º 32.5'
Alioth 268º 52.2' 12:54:48 166º 18.1' 55º 51.5'
Alkaid 255º 30.7' 13:48:13 152º 56.7' 49º 13.3'
Alnilam 18º 17.0' 05:37:08 275º 42.9' -1º 11.7'
Alphard 320º 26.9' 09:28:29 217º 52.8' -8º 44.3'
Alphecca 228º 42.7' 15:35:25 126º 8.7' 26º 39.3'
Alpheratz 100º 14.4' 00:09:19 357º 40.3' 29º 11.4'
Altair 164º 39.6' 19:51:38 62º 5.6' 8º 55.1'
Ankaa 95º 46.8' 00:27:09 353º 12.8' -42º 12.9'
Antares 214º 56.9' 16:30:29 112º 22.8' -26º 28.0'
Arcturus 248º 27.1' 14:16:28 145º 53.1' 19º 5.4'
Atria 209º 56.4' 16:50:31 107º 22.3' -69º 3.2'
Avior 336º 50.2' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.0'
Bellatrix 21º 2.4' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 13º 31.7' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 6º 28.3' 06:24:23 263º 54.2' -52º 42.5'
Capella 23º 3.5' 05:18:02 280º 29.4' 46º 0.8'
Deneb 152º 3.8' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.9'
Denebola 285º 4.5' 11:49:58 182º 30.5' 14º 28.2'
Diphda 91º 26.9' 00:44:29 348º 52.8' -17º 53.5'
Dubhe 296º 21.8' 11:04:49 193º 47.7' 61º 38.9'
Elnath 20º 42.4' 05:27:27 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 193º 19.3' 17:56:59 90º 45.3' 51º 29.3'
Enif 136º 18.4' 21:45:03 33º 44.3' 9º 57.5'
Fomalhaut 117º 54.9' 22:58:37 15º 20.8' -29º 31.8'
Gacrux 274º 31.4' 12:32:11 171º 57.3' -57º 12.5'
Gienah 278º 23.1' 12:16:44 175º 49.1' -17º 38.4'
Hadar 251º 17.7' 14:05:05 148º 43.6' -60º 27.1'
Hamal 70º 31.2' 02:08:12 327º 57.1' 23º 32.8'
Kaus_Australis 186º 14.2' 18:25:19 83º 40.1' -34º 22.4'
Kochab 239º 55.0' 14:50:36 137º 20.9' 74º 4.8'
Markab 116º 9.5' 23:05:38 13º 35.4' 15º 18.2'
Menkar 56º 45.7' 03:03:13 314º 11.6' 4º 9.4'
Menkent 250º 38.1' 14:07:44 148º 4.0' -36º 27.2'
Miaplacidus 324º 12.2' 09:13:27 221º 38.1' -69º 47.3'
Mirfak 51º 9.6' 03:25:38 308º 35.5' 49º 55.5'
Nunki 178º 29.0' 18:56:20 75º 54.9' -26º 16.3'
Peacock 155º 49.1' 0.85208333 53º 15.0' -56º 40.6'
Polaris 58º 40.7' 02:55:34 316º 6.6' 89º 20.6'
Pollux 345º 57.7' 07:46:25 243º 23.6' 27º 58.7'
Procyon 347º 30.3' 07:40:15 244º 56.2' 5º 10.5'
Rasalhague 198º 38.0' 17:35:44 96º 3.9' 12º 33.0'
Regulus 310º 14.1' 10:09:20 207º 40.0' 11º 52.6'
Rigel 23º 42.8' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.1'
Rigil_Kentaurus 242º 22.0' 14:40:48 139º 47.9' -60º 54.1'
Sabik 204º 43.4' 17:11:23 102º 9.3' -15º 44.6'
Schedar 92º 11.0' 00:41:32 349º 36.9' 56º 38.3'
Shaula 198º 52.2' 17:34:47 96º 18.1' -37º 6.7'
Sirius 1º 4.7' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.6'
Spica 261º 2.1' 13:26:08 158º 28.1' -11º 15.1'
Suhail 325º 23.8' 09:08:41 222º 49.8' -43º 30.3'
Vega 183º 11.4' 18:37:31 80º 37.3' 38º 48.2'
Zubenelgenubi 239º 36.2' 14:51:51 137º 2.2' -16º 6.7'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
4/365

[04/01/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 103º 33.2' 178º 49.2' -22º 44.6' 330º 50.6' 17º 12.6' 1º 0.8' 203º 9.0' -21º 33.8' 180º 7.7' -23º 26.8' 239º 43.1' -15º 47.5' 238º 16.4' -16º 1.2' 191º 40.1' -22º 31.8'
01:00:00 118º 35.7' 193º 48.9' -22º 44.4' 345º 14.6' 17º 5.8' 1º 0.7' 218º 8.5' -21º 34.4' 195º 6.7' -23º 26.6' 254º 44.0' -15º 48.0' 253º 18.5' -16º 1.3' 206º 42.3' -22º 31.8'
02:00:00 133º 38.1' 208º 48.7' -22º 44.1' 359º 38.7' 16º 58.8' 1º 0.7' 233º 8.0' -21º 34.9' 210º 5.8' -23º 26.4' 269º 44.9' -15º 48.5' 268º 20.5' -16º 1.4' 221º 44.4' -22º 31.8'
03:00:00 148º 40.6' 223º 48.4' -22º 43.9' 14º 3.0' 16º 51.7' 1º 0.7' 248º 7.5' -21º 35.5' 225º 4.8' -23º 26.2' 284º 45.8' -15º 48.9' 283º 22.6' -16º 1.5' 236º 46.6' -22º 31.8'
04:00:00 163º 43.1' 238º 48.1' -22º 43.6' 28º 27.3' 16º 44.6' 1º 0.7' 263º 7.0' -21º 36.0' 240º 3.9' -23º 25.9' 299º 46.8' -15º 49.4' 298º 24.6' -16º 1.6' 251º 48.7' -22º 31.8'
05:00:00 178º 45.5' 253º 47.8' -22º 43.3' 42º 51.7' 16º 37.3' 1º 0.6' 278º 6.5' -21º 36.6' 255º 2.9' -23º 25.7' 314º 47.7' -15º 49.8' 313º 26.7' -16º 1.8' 266º 50.9' -22º 31.8'
06:00:00 193º 48.0' 268º 47.5' -22º 43.1' 57º 16.1' 16º 29.9' 1º 0.6' 293º 5.9' -21º 37.1' 270º 2.0' -23º 25.5' 329º 48.6' -15º 50.3' 328º 28.7' -16º 1.9' 281º 53.0' -22º 31.8'
07:00:00 208º 50.5' 283º 47.2' -22º 42.8' 71º 40.7' 16º 22.4' 1º 0.6' 308º 5.4' -21º 37.7' 285º 1.0' -23º 25.3' 344º 49.5' -15º 50.8' 343º 30.8' -16º 2.0' 296º 55.2' -22º 31.8'
08:00:00 223º 52.9' 298º 47.0' -22º 42.5' 86º 5.4' 16º 14.8' 1º 0.5' 323º 4.9' -21º 38.2' 300º 0.0' -23º 25.1' 359º 50.4' -15º 51.2' 358º 32.8' -16º 2.1' 311º 57.3' -22º 31.8'
09:00:00 238º 55.4' 313º 46.7' -22º 42.3' 100º 30.1' 16º 7.1' 1º 0.5' 338º 4.3' -21º 38.7' 314º 59.1' -23º 24.9' 14º 51.4' -15º 51.7' 13º 34.9' -16º 2.2' 326º 59.5' -22º 31.8'
10:00:00 253º 57.8' 328º 46.4' -22º 42.0' 114º 54.9' 15º 59.3' 1º 0.5' 353º 3.8' -21º 39.3' 329º 58.1' -23º 24.7' 29º 52.3' -15º 52.1' 28º 37.0' -16º 2.3' 342º 1.6' -22º 31.8'
11:00:00 269º 0.3' 343º 46.1' -22º 41.8' 129º 19.9' 15º 51.4' 1º 0.4' 8º 3.2' -21º 39.8' 344º 57.2' -23º 24.5' 44º 53.2' -15º 52.6' 43º 39.0' -16º 2.4' 357º 3.8' -22º 31.8'
12:00:00 284º 2.8' 358º 45.8' -22º 41.5' 143º 44.9' 15º 43.5' 1º 0.4' 23º 2.7' -21º 40.4' 359º 56.2' -23º 24.3' 59º 54.1' -15º 53.1' 58º 41.1' -16º 2.5' 12º 5.9' -22º 31.8'
13:00:00 299º 5.2' 13º 45.5' -22º 41.2' 158º 10.0' 15º 35.4' 1º 0.4' 38º 2.1' -21º 40.9' 14º 55.3' -23º 24.1' 74º 55.0' -15º 53.5' 73º 43.1' -16º 2.6' 27º 8.1' -22º 31.8'
14:00:00 314º 7.7' 28º 45.3' -22º 41.0' 172º 35.2' 15º 27.2' 1º 0.3' 53º 1.5' -21º 41.5' 29º 54.3' -23º 23.8' 89º 55.9' -15º 54.0' 88º 45.2' -16º 2.7' 42º 10.2' -22º 31.7'
15:00:00 329º 10.2' 43º 45.0' -22º 40.7' 187º 0.5' 15º 18.9' 1º 0.3' 68º 1.0' -21º 42.0' 44º 53.3' -23º 23.6' 104º 56.9' -15º 54.4' 103º 47.2' -16º 2.9' 57º 12.4' -22º 31.7'
16:00:00 344º 12.6' 58º 44.7' -22º 40.4' 201º 25.9' 15º 10.5' 1º 0.3' 83º 0.4' -21º 42.5' 59º 52.4' -23º 23.4' 119º 57.8' -15º 54.9' 118º 49.3' -16º 3.0' 72º 14.5' -22º 31.7'
17:00:00 359º 15.1' 73º 44.4' -22º 40.1' 215º 51.4' 15º 2.1' 1º 0.2' 97º 59.8' -21º 43.1' 74º 51.4' -23º 23.2' 134º 58.7' -15º 55.4' 133º 51.4' -16º 3.1' 87º 16.7' -22º 31.7'
18:00:00 14º 17.6' 88º 44.1' -22º 39.9' 230º 17.0' 14º 53.5' 1º 0.2' 112º 59.2' -21º 43.6' 89º 50.5' -23º 23.0' 149º 59.6' -15º 55.8' 148º 53.4' -16º 3.2' 102º 18.8' -22º 31.7'
19:00:00 29º 20.0' 103º 43.9' -22º 39.6' 244º 42.6' 14º 44.9' 1º 0.2' 127º 58.6' -21º 44.2' 104º 49.5' -23º 22.7' 165º 0.5' -15º 56.3' 163º 55.5' -16º 3.3' 117º 21.0' -22º 31.7'
20:00:00 44º 22.5' 118º 43.6' -22º 39.3' 259º 8.4' 14º 36.1' 1º 0.1' 142º 58.0' -21º 44.7' 119º 48.6' -23º 22.5' 180º 1.4' -15º 56.7' 178º 57.5' -16º 3.4' 132º 23.1' -22º 31.7'
21:00:00 59º 24.9' 133º 43.3' -22º 39.1' 273º 34.3' 14º 27.3' 1º 0.1' 157º 57.4' -21º 45.2' 134º 47.6' -23º 22.3' 195º 2.4' -15º 57.2' 193º 59.6' -16º 3.5' 147º 25.3' -22º 31.7'
22:00:00 74º 27.4' 148º 43.0' -22º 38.8' 288º 0.2' 14º 18.4' 1º 0.1' 172º 56.8' -21º 45.8' 149º 46.7' -23º 22.1' 210º 3.3' -15º 57.7' 209º 1.6' -16º 3.6' 162º 27.4' -22º 31.7'
23:00:00 89º 29.9' 163º 42.7' -22º 38.5' 302º 26.3' 14º 9.5' 1º 0.0' 187º 56.2' -21º 46.3' 164º 45.7' -23º 21.8' 225º 4.2' -15º 58.1' 224º 3.7' -16º 3.7' 177º 29.6' -22º 31.7'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 58º 49.0' 02:58:57 315º 15.8' -40º 14.3'
Achernar 78º 57.6' 01:38:22 335º 24.4' -57º 9.2'
Acrux 276º 38.9' 12:27:37 173º 5.7' -63º 11.5'
Adhara 358º 42.9' 06:59:21 255º 9.7' -28º 60.0'
Al_Na'ir 131º 13.4' 22:09:19 27º 40.2' -46º 52.6'
Aldebaran 34º 18.7' 04:36:58 290º 45.5' 16º 32.5'
Alioth 269º 51.3' 12:54:48 166º 18.1' 55º 51.5'
Alkaid 256º 29.9' 13:48:13 152º 56.7' 49º 13.3'
Alnilam 19º 16.1' 05:37:08 275º 42.9' -1º 11.7'
Alphard 321º 26.0' 09:28:29 217º 52.8' -8º 44.3'
Alphecca 229º 41.9' 15:35:25 126º 8.7' 26º 39.3'
Alpheratz 101º 13.5' 00:09:19 357º 40.3' 29º 11.4'
Altair 165º 38.8' 19:51:38 62º 5.6' 8º 55.1'
Ankaa 96º 46.0' 00:27:09 353º 12.8' -42º 12.9'
Antares 215º 56.0' 16:30:29 112º 22.8' -26º 28.0'
Arcturus 249º 26.3' 14:16:28 145º 53.1' 19º 5.4'
Atria 210º 55.5' 16:50:31 107º 22.3' -69º 3.2'
Avior 337º 49.3' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.0'
Bellatrix 22º 1.6' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 14º 30.8' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 7º 27.4' 06:24:23 263º 54.2' -52º 42.5'
Capella 24º 2.6' 05:18:02 280º 29.4' 46º 0.8'
Deneb 153º 3.0' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.9'
Denebola 286º 3.7' 11:49:58 182º 30.5' 14º 28.2'
Diphda 92º 26.0' 00:44:29 348º 52.8' -17º 53.5'
Dubhe 297º 20.9' 11:04:49 193º 47.7' 61º 38.9'
Elnath 21º 41.6' 05:27:27 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 194º 18.4' 17:56:59 90º 45.2' 51º 29.3'
Enif 137º 17.5' 21:45:03 33º 44.3' 9º 57.5'
Fomalhaut 118º 54.0' 22:58:37 15º 20.8' -29º 31.8'
Gacrux 275º 30.5' 12:32:11 171º 57.3' -57º 12.5'
Gienah 279º 22.3' 12:16:44 175º 49.1' -17º 38.4'
Hadar 252º 16.8' 14:05:05 148º 43.6' -60º 27.1'
Hamal 71º 30.3' 02:08:11 327º 57.1' 23º 32.8'
Kaus_Australis 187º 13.3' 18:25:19 83º 40.1' -34º 22.4'
Kochab 240º 54.1' 14:50:36 137º 20.9' 74º 4.8'
Markab 117º 8.6' 23:05:38 13º 35.4' 15º 18.2'
Menkar 57º 44.8' 03:03:13 314º 11.6' 4º 9.4'
Menkent 251º 37.2' 14:07:44 148º 4.0' -36º 27.2'
Miaplacidus 325º 11.3' 09:13:27 221º 38.1' -69º 47.3'
Mirfak 52º 8.7' 03:25:38 308º 35.5' 49º 55.5'
Nunki 179º 28.1' 18:56:20 75º 54.9' -26º 16.3'
Peacock 156º 48.2' 0.85208333 53º 15.0' -56º 40.6'
Polaris 59º 40.2' 02:55:32 316º 7.0' 89º 20.6'
Pollux 346º 56.8' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.7'
Procyon 348º 29.4' 07:40:15 244º 56.2' 5º 10.5'
Rasalhague 199º 37.1' 17:35:44 96º 3.9' 12º 33.0'
Regulus 311º 13.2' 10:09:20 207º 40.0' 11º 52.6'
Rigel 24º 42.0' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.1'
Rigil_Kentaurus 243º 21.1' 14:40:48 139º 47.9' -60º 54.1'
Sabik 205º 42.5' 17:11:23 102º 9.3' -15º 44.6'
Schedar 93º 10.1' 00:41:32 349º 36.9' 56º 38.3'
Shaula 199º 51.3' 17:34:47 96º 18.1' -37º 6.7'
Sirius 2º 3.9' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.7'
Spica 262º 1.2' 13:26:08 158º 28.0' -11º 15.1'
Suhail 326º 22.9' 09:08:41 222º 49.7' -43º 30.3'
Vega 184º 10.5' 18:37:31 80º 37.3' 38º 48.1'
Zubenelgenubi 240º 35.4' 14:51:51 137º 2.2' -16º 6.7'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
5/365

[05/01/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 104º 32.3' 178º 42.5' -22º 38.2' 316º 52.4' 14º 0.4' 0º 60.0' 202º 55.6' -21º 46.8' 179º 44.8' -23º 21.6' 240º 5.1' -15º 58.6' 239º 5.8' -16º 3.8' 192º 31.7' -22º 31.7'
01:00:00 119º 34.8' 193º 42.2' -22º 37.9' 331º 18.6' 13º 51.3' 0º 60.0' 217º 55.0' -21º 47.4' 194º 43.8' -23º 21.4' 255º 6.0' -15º 59.0' 254º 7.8' -16º 4.0' 207º 33.9' -22º 31.7'
02:00:00 134º 37.3' 208º 41.9' -22º 37.7' 345º 45.0' 13º 42.1' 0º 59.9' 232º 54.3' -21º 47.9' 209º 42.8' -23º 21.1' 270º 6.9' -15º 59.5' 269º 9.9' -16º 4.1' 222º 36.0' -22º 31.7'
03:00:00 149º 39.7' 223º 41.6' -22º 37.4' 0º 11.4' 13º 32.8' 0º 59.9' 247º 53.7' -21º 48.4' 224º 41.9' -23º 20.9' 285º 7.9' -15º 60.0' 284º 11.9' -16º 4.2' 237º 38.2' -22º 31.7'
04:00:00 164º 42.2' 238º 41.3' -22º 37.1' 14º 37.9' 13º 23.4' 0º 59.8' 262º 53.1' -21º 49.0' 239º 40.9' -23º 20.7' 300º 8.8' -16º 0.4' 299º 14.0' -16º 4.3' 252º 40.3' -22º 31.7'
05:00:00 179º 44.7' 253º 41.1' -22º 36.8' 29º 4.5' 13º 14.0' 0º 59.8' 277º 52.4' -21º 49.5' 254º 40.0' -23º 20.4' 315º 9.7' -16º 0.9' 314º 16.0' -16º 4.4' 267º 42.5' -22º 31.7'
06:00:00 194º 47.1' 268º 40.8' -22º 36.6' 43º 31.2' 13º 4.5' 0º 59.8' 292º 51.8' -21º 50.0' 269º 39.0' -23º 20.2' 330º 10.6' -16º 1.3' 329º 18.1' -16º 4.5' 282º 44.6' -22º 31.7'
07:00:00 209º 49.6' 283º 40.5' -22º 36.3' 57º 58.0' 12º 54.9' 0º 59.7' 307º 51.1' -21º 50.5' 284º 38.1' -23º 20.0' 345º 11.5' -16º 1.8' 344º 20.2' -16º 4.6' 297º 46.8' -22º 31.7'
08:00:00 224º 52.1' 298º 40.2' -22º 36.0' 72º 24.9' 12º 45.3' 0º 59.7' 322º 50.5' -21º 51.1' 299º 37.1' -23º 19.7' 0º 12.4' -16º 2.2' 359º 22.2' -16º 4.7' 312º 48.9' -22º 31.7'
09:00:00 239º 54.5' 313º 40.0' -22º 35.7' 86º 51.9' 12º 35.6' 0º 59.7' 337º 49.8' -21º 51.6' 314º 36.2' -23º 19.5' 15º 13.4' -16º 2.7' 14º 24.3' -16º 4.8' 327º 51.1' -22º 31.7'
10:00:00 254º 57.0' 328º 39.7' -22º 35.4' 101º 19.0' 12º 25.8' 0º 59.6' 352º 49.2' -21º 52.1' 329º 35.2' -23º 19.2' 30º 14.3' -16º 3.2' 29º 26.3' -16º 4.9' 342º 53.2' -22º 31.7'
11:00:00 269º 59.4' 343º 39.4' -22º 35.1' 115º 46.2' 12º 16.0' 0º 59.6' 7º 48.5' -21º 52.6' 344º 34.3' -23º 19.0' 45º 15.2' -16º 3.6' 44º 28.4' -16º 5.0' 357º 55.4' -22º 31.7'
12:00:00 285º 1.9' 358º 39.1' -22º 34.9' 130º 13.4' 12º 6.1' 0º 59.5' 22º 47.8' -21º 53.2' 359º 33.3' -23º 18.8' 60º 16.1' -16º 4.1' 59º 30.5' -16º 5.1' 12º 57.5' -22º 31.7'
13:00:00 300º 4.4' 13º 38.8' -22º 34.6' 144º 40.8' 11º 56.2' 0º 59.5' 37º 47.1' -21º 53.7' 14º 32.4' -23º 18.5' 75º 17.0' -16º 4.5' 74º 32.5' -16º 5.3' 27º 59.7' -22º 31.7'
14:00:00 315º 6.8' 28º 38.6' -22º 34.3' 159º 8.2' 11º 46.1' 0º 59.5' 52º 46.5' -21º 54.2' 29º 31.4' -23º 18.3' 90º 17.9' -16º 5.0' 89º 34.6' -16º 5.4' 43º 1.8' -22º 31.7'
15:00:00 330º 9.3' 43º 38.3' -22º 34.0' 173º 35.8' 11º 36.1' 0º 59.4' 67º 45.8' -21º 54.7' 44º 30.5' -23º 18.0' 105º 18.8' -16º 5.4' 104º 36.6' -16º 5.5' 58º 4.0' -22º 31.7'
16:00:00 345º 11.8' 58º 38.0' -22º 33.7' 188º 3.4' 11º 26.0' 0º 59.4' 82º 45.1' -21º 55.3' 59º 29.5' -23º 17.8' 120º 19.8' -16º 5.9' 119º 38.7' -16º 5.6' 73º 6.1' -22º 31.7'
17:00:00 0º 14.2' 73º 37.7' -22º 33.4' 202º 31.1' 11º 15.8' 0º 59.3' 97º 44.4' -21º 55.8' 74º 28.6' -23º 17.5' 135º 20.7' -16º 6.3' 134º 40.8' -16º 5.7' 88º 8.3' -22º 31.7'
18:00:00 15º 16.7' 88º 37.5' -22º 33.1' 216º 58.9' 11º 5.6' 0º 59.3' 112º 43.7' -21º 56.3' 89º 27.6' -23º 17.3' 150º 21.6' -16º 6.8' 149º 42.8' -16º 5.8' 103º 10.4' -22º 31.7'
19:00:00 30º 19.2' 103º 37.2' -22º 32.8' 231º 26.8' 10º 55.3' 0º 59.3' 127º 43.0' -21º 56.8' 104º 26.7' -23º 17.0' 165º 22.5' -16º 7.3' 164º 44.9' -16º 5.9' 118º 12.6' -22º 31.7'
20:00:00 45º 21.6' 118º 36.9' -22º 32.5' 245º 54.8' 10º 45.0' 0º 59.2' 142º 42.3' -21º 57.3' 119º 25.7' -23º 16.8' 180º 23.4' -16º 7.7' 179º 46.9' -16º 6.0' 133º 14.7' -22º 31.7'
21:00:00 60º 24.1' 133º 36.6' -22º 32.2' 260º 22.9' 10º 34.6' 0º 59.2' 157º 41.6' -21º 57.8' 134º 24.8' -23º 16.5' 195º 24.3' -16º 8.2' 194º 49.0' -16º 6.1' 148º 16.9' -22º 31.7'
22:00:00 75º 26.6' 148º 36.4' -22º 32.0' 274º 51.1' 10º 24.2' 0º 59.1' 172º 40.8' -21º 58.4' 149º 23.8' -23º 16.2' 210º 25.2' -16º 8.6' 209º 51.1' -16º 6.2' 163º 19.0' -22º 31.7'
23:00:00 90º 29.0' 163º 36.1' -22º 31.7' 289º 19.3' 10º 13.7' 0º 59.1' 187º 40.1' -21º 58.9' 164º 22.9' -23º 16.0' 225º 26.2' -16º 9.1' 224º 53.1' -16º 6.3' 178º 21.2' -22º 31.7'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 59º 48.1' 02:58:57 315º 15.8' -40º 14.4'
Achernar 79º 56.8' 01:38:22 335º 24.4' -57º 9.2'
Acrux 277º 38.0' 12:27:37 173º 5.7' -63º 11.5'
Adhara 359º 42.0' 06:59:21 255º 9.7' -28º 60.0'
Al_Na'ir 132º 12.6' 22:09:19 27º 40.2' -46º 52.6'
Aldebaran 35º 17.9' 04:36:58 290º 45.5' 16º 32.5'
Alioth 270º 50.4' 12:54:48 166º 18.1' 55º 51.5'
Alkaid 257º 29.0' 13:48:13 152º 56.6' 49º 13.3'
Alnilam 20º 15.3' 05:37:08 275º 42.9' -1º 11.7'
Alphard 322º 25.1' 09:28:29 217º 52.8' -8º 44.3'
Alphecca 230º 41.0' 15:35:25 126º 8.7' 26º 39.3'
Alpheratz 102º 12.7' 00:09:19 357º 40.3' 29º 11.4'
Altair 166º 37.9' 19:51:38 62º 5.6' 8º 55.1'
Ankaa 97º 45.1' 00:27:09 353º 12.8' -42º 12.9'
Antares 216º 55.1' 16:30:29 112º 22.8' -26º 28.0'
Arcturus 250º 25.4' 14:16:28 145º 53.1' 19º 5.3'
Atria 211º 54.6' 16:50:31 107º 22.3' -69º 3.2'
Avior 338º 48.4' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.0'
Bellatrix 23º 0.7' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 15º 30.0' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 8º 26.5' 06:24:23 263º 54.2' -52º 42.5'
Capella 25º 1.8' 05:18:02 280º 29.4' 46º 0.8'
Deneb 154º 2.1' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.9'
Denebola 287º 2.8' 11:49:58 182º 30.4' 14º 28.2'
Diphda 93º 25.2' 00:44:29 348º 52.8' -17º 53.5'
Dubhe 298º 20.0' 11:04:49 193º 47.7' 61º 38.9'
Elnath 22º 40.7' 05:27:27 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 195º 17.6' 17:56:59 90º 45.2' 51º 29.3'
Enif 138º 16.7' 21:45:03 33º 44.3' 9º 57.5'
Fomalhaut 119º 53.1' 22:58:37 15º 20.8' -29º 31.8'
Gacrux 276º 29.7' 12:32:11 171º 57.3' -57º 12.5'
Gienah 280º 21.4' 12:16:44 175º 49.1' -17º 38.4'
Hadar 253º 16.0' 14:05:06 148º 43.6' -60º 27.1'
Hamal 72º 29.5' 02:08:11 327º 57.1' 23º 32.8'
Kaus_Australis 188º 12.5' 18:25:19 83º 40.1' -34º 22.4'
Kochab 241º 53.2' 14:50:37 137º 20.9' 74º 4.7'
Markab 118º 7.7' 23:05:38 13º 35.4' 15º 18.2'
Menkar 58º 44.0' 03:03:13 314º 11.6' 4º 9.4'
Menkent 252º 36.4' 14:07:44 148º 4.0' -36º 27.2'
Miaplacidus 326º 10.5' 09:13:28 221º 38.1' -69º 47.3'
Mirfak 53º 7.9' 03:25:38 308º 35.5' 49º 55.5'
Nunki 180º 27.2' 18:56:20 75º 54.9' -26º 16.3'
Peacock 157º 47.4' 0.85208333 53º 15.0' -56º 40.6'
Polaris 60º 39.7' 02:55:30 316º 7.4' 89º 20.6'
Pollux 347º 56.0' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.7'
Procyon 349º 28.5' 07:40:15 244º 56.2' 5º 10.5'
Rasalhague 200º 36.3' 17:35:44 96º 3.9' 12º 33.0'
Regulus 312º 12.4' 10:09:20 207º 40.0' 11º 52.6'
Rigel 25º 41.1' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.1'
Rigil_Kentaurus 244º 20.2' 14:40:48 139º 47.9' -60º 54.1'
Sabik 206º 41.7' 17:11:23 102º 9.3' -15º 44.6'
Schedar 94º 9.3' 00:41:32 349º 36.9' 56º 38.3'
Shaula 200º 50.5' 17:34:48 96º 18.1' -37º 6.7'
Sirius 3º 3.0' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.7'
Spica 263º 0.4' 13:26:08 158º 28.0' -11º 15.1'
Suhail 327º 22.1' 09:08:41 222º 49.7' -43º 30.3'
Vega 185º 9.6' 18:37:31 80º 37.3' 38º 48.1'
Zubenelgenubi 241º 34.5' 14:51:51 137º 2.2' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
6/365

[06/01/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 105º 31.5' 178º 35.8' -22º 31.4' 303º 47.6' 10º 3.2' 0º 59.1' 202º 39.4' -21º 59.4' 179º 21.9' -23º 15.7' 240º 27.1' -16º 9.5' 239º 55.2' -16º 6.4' 193º 23.3' -22º 31.7'
01:00:00 120º 33.9' 193º 35.5' -22º 31.1' 318º 16.1' 9º 52.6' 0º 59.0' 217º 38.7' -21º 59.9' 194º 21.0' -23º 15.5' 255º 28.0' -16º 10.0' 254º 57.3' -16º 6.5' 208º 25.5' -22º 31.7'
02:00:00 135º 36.4' 208º 35.3' -22º 30.8' 332º 44.6' 9º 42.0' 0º 59.0' 232º 37.9' -22º 0.4' 209º 20.0' -23º 15.2' 270º 28.9' -16º 10.4' 269º 59.3' -16º 6.7' 223º 27.6' -22º 31.7'
03:00:00 150º 38.9' 223º 35.0' -22º 30.5' 347º 13.2' 9º 31.4' 0º 58.9' 247º 37.2' -22º 0.9' 224º 19.1' -23º 14.9' 285º 29.8' -16º 10.9' 285º 1.4' -16º 6.8' 238º 29.8' -22º 31.7'
04:00:00 165º 41.3' 238º 34.7' -22º 30.2' 1º 41.9' 9º 20.7' 0º 58.9' 262º 36.5' -22º 1.4' 239º 18.1' -23º 14.7' 300º 30.7' -16º 11.3' 300º 3.4' -16º 6.9' 253º 31.9' -22º 31.7'
05:00:00 180º 43.8' 253º 34.4' -22º 29.9' 16º 10.6' 9º 10.0' 0º 58.9' 277º 35.7' -22º 1.9' 254º 17.2' -23º 14.4' 315º 31.6' -16º 11.8' 315º 5.5' -16º 7.0' 268º 34.1' -22º 31.7'
06:00:00 195º 46.3' 268º 34.2' -22º 29.6' 30º 39.5' 8º 59.2' 0º 58.8' 292º 35.0' -22º 2.5' 269º 16.2' -23º 14.1' 330º 32.6' -16º 12.2' 330º 7.6' -16º 7.1' 283º 36.2' -22º 31.7'
07:00:00 210º 48.7' 283º 33.9' -22º 29.3' 45º 8.4' 8º 48.5' 0º 58.8' 307º 34.2' -22º 3.0' 284º 15.3' -23º 13.9' 345º 33.5' -16º 12.7' 345º 9.6' -16º 7.2' 298º 38.4' -22º 31.7'
08:00:00 225º 51.2' 298º 33.6' -22º 29.0' 59º 37.4' 8º 37.6' 0º 58.7' 322º 33.5' -22º 3.5' 299º 14.3' -23º 13.6' 0º 34.4' -16º 13.1' 0º 11.7' -16º 7.3' 313º 40.5' -22º 31.7'
09:00:00 240º 53.7' 313º 33.3' -22º 28.7' 74º 6.5' 8º 26.8' 0º 58.7' 337º 32.7' -22º 4.0' 314º 13.4' -23º 13.3' 15º 35.3' -16º 13.6' 15º 13.8' -16º 7.4' 328º 42.7' -22º 31.7'
10:00:00 255º 56.1' 328º 33.1' -22º 28.4' 88º 35.7' 8º 15.9' 0º 58.7' 352º 31.9' -22º 4.5' 329º 12.4' -23º 13.1' 30º 36.2' -16º 14.1' 30º 15.8' -16º 7.5' 343º 44.8' -22º 31.7'
11:00:00 270º 58.6' 343º 32.8' -22º 28.1' 103º 4.9' 8º 5.0' 0º 58.6' 7º 31.2' -22º 5.0' 344º 11.5' -23º 12.8' 45º 37.1' -16º 14.5' 45º 17.9' -16º 7.6' 358º 47.0' -22º 31.7'
12:00:00 286º 1.0' 358º 32.5' -22º 27.8' 117º 34.2' 7º 54.1' 0º 58.6' 22º 30.4' -22º 5.5' 359º 10.5' -23º 12.5' 60º 38.0' -16º 15.0' 60º 19.9' -16º 7.7' 13º 49.1' -22º 31.6'
13:00:00 301º 3.5' 13º 32.2' -22º 27.5' 132º 3.7' 7º 43.1' 0º 58.5' 37º 29.6' -22º 6.0' 14º 9.6' -23º 12.2' 75º 38.9' -16º 15.4' 75º 22.0' -16º 7.8' 28º 51.3' -22º 31.6'
14:00:00 316º 6.0' 28º 32.0' -22º 27.2' 146º 33.1' 7º 32.1' 0º 58.5' 52º 28.8' -22º 6.5' 29º 8.7' -23º 12.0' 90º 39.9' -16º 15.9' 90º 24.1' -16º 7.9' 43º 53.4' -22º 31.6'
15:00:00 331º 8.4' 43º 31.7' -22º 26.9' 161º 2.7' 7º 21.1' 0º 58.5' 67º 28.0' -22º 7.0' 44º 7.7' -23º 11.7' 105º 40.8' -16º 16.3' 105º 26.1' -16º 8.0' 58º 55.6' -22º 31.6'
16:00:00 346º 10.9' 58º 31.4' -22º 26.5' 175º 32.3' 7º 10.0' 0º 58.4' 82º 27.2' -22º 7.5' 59º 6.8' -23º 11.4' 120º 41.7' -16º 16.8' 120º 28.2' -16º 8.2' 73º 57.7' -22º 31.6'
17:00:00 1º 13.4' 73º 31.2' -22º 26.2' 190º 2.0' 6º 59.0' 0º 58.4' 97º 26.4' -22º 8.0' 74º 5.8' -23º 11.1' 135º 42.6' -16º 17.2' 135º 30.3' -16º 8.3' 88º 59.9' -22º 31.6'
18:00:00 16º 15.8' 88º 30.9' -22º 25.9' 204º 31.8' 6º 47.9' 0º 58.3' 112º 25.6' -22º 8.5' 89º 4.9' -23º 10.8' 150º 43.5' -16º 17.7' 150º 32.3' -16º 8.4' 104º 2.0' -22º 31.6'
19:00:00 31º 18.3' 103º 30.6' -22º 25.6' 219º 1.7' 6º 36.8' 0º 58.3' 127º 24.8' -22º 9.0' 104º 3.9' -23º 10.6' 165º 44.4' -16º 18.1' 165º 34.4' -16º 8.5' 119º 4.2' -22º 31.6'
20:00:00 46º 20.8' 118º 30.3' -22º 25.3' 233º 31.6' 6º 25.7' 0º 58.2' 142º 24.0' -22º 9.5' 119º 3.0' -23º 10.3' 180º 45.3' -16º 18.6' 180º 36.5' -16º 8.6' 134º 6.3' -22º 31.6'
21:00:00 61º 23.2' 133º 30.1' -22º 25.0' 248º 1.6' 6º 14.5' 0º 58.2' 157º 23.2' -22º 10.0' 134º 2.0' -23º 10.0' 195º 46.2' -16º 19.0' 195º 38.5' -16º 8.7' 149º 8.5' -22º 31.6'
22:00:00 76º 25.7' 148º 29.8' -22º 24.7' 262º 31.7' 6º 3.4' 0º 58.2' 172º 22.4' -22º 10.4' 149º 1.1' -23º 9.7' 210º 47.2' -16º 19.5' 210º 40.6' -16º 8.8' 164º 10.6' -22º 31.6'
23:00:00 91º 28.2' 163º 29.5' -22º 24.4' 277º 1.8' 5º 52.2' 0º 58.1' 187º 21.6' -22º 10.9' 164º 0.2' -23º 9.4' 225º 48.1' -16º 19.9' 225º 42.7' -16º 8.9' 179º 12.8' -22º 31.6'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 60º 47.3' 02:58:57 315º 15.8' -40º 14.4'
Achernar 80º 55.9' 01:38:22 335º 24.4' -57º 9.2'
Acrux 278º 37.1' 12:27:37 173º 5.7' -63º 11.5'
Adhara 0º 41.2' 06:59:21 255º 9.7' -28º 60.0'
Al_Na'ir 133º 11.7' 22:09:19 27º 40.2' -46º 52.6'
Aldebaran 36º 17.0' 04:36:58 290º 45.5' 16º 32.5'
Alioth 271º 49.5' 12:54:48 166º 18.1' 55º 51.5'
Alkaid 258º 28.1' 13:48:13 152º 56.6' 49º 13.3'
Alnilam 21º 14.4' 05:37:08 275º 42.9' -1º 11.7'
Alphard 323º 24.3' 09:28:29 217º 52.8' -8º 44.3'
Alphecca 231º 40.1' 15:35:25 126º 8.7' 26º 39.3'
Alpheratz 103º 11.8' 00:09:19 357º 40.3' 29º 11.4'
Altair 167º 37.0' 19:51:38 62º 5.6' 8º 55.1'
Ankaa 98º 44.3' 00:27:09 353º 12.8' -42º 12.9'
Antares 217º 54.2' 16:30:29 112º 22.8' -26º 28.0'
Arcturus 251º 24.5' 14:16:28 145º 53.1' 19º 5.3'
Atria 212º 53.8' 16:50:31 107º 22.3' -69º 3.2'
Avior 339º 47.6' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.0'
Bellatrix 23º 59.9' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 16º 29.1' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 9º 25.7' 06:24:23 263º 54.2' -52º 42.5'
Capella 26º 0.9' 05:18:02 280º 29.4' 46º 0.8'
Deneb 155º 1.3' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.9'
Denebola 288º 1.9' 11:49:58 182º 30.4' 14º 28.2'
Diphda 94º 24.3' 00:44:29 348º 52.8' -17º 53.5'
Dubhe 299º 19.2' 11:04:49 193º 47.7' 61º 39.0'
Elnath 23º 39.8' 05:27:27 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 196º 16.7' 17:56:59 90º 45.2' 51º 29.3'
Enif 139º 15.8' 21:45:03 33º 44.3' 9º 57.5'
Fomalhaut 120º 52.3' 22:58:37 15º 20.8' -29º 31.8'
Gacrux 277º 28.8' 12:32:11 171º 57.3' -57º 12.5'
Gienah 281º 20.5' 12:16:44 175º 49.0' -17º 38.4'
Hadar 254º 15.1' 14:05:06 148º 43.6' -60º 27.1'
Hamal 73º 28.6' 02:08:11 327º 57.1' 23º 32.8'
Kaus_Australis 189º 11.6' 18:25:19 83º 40.1' -34º 22.4'
Kochab 242º 52.3' 14:50:37 137º 20.8' 74º 4.7'
Markab 119º 6.9' 23:05:38 13º 35.4' 15º 18.1'
Menkar 59º 43.1' 03:03:13 314º 11.6' 4º 9.4'
Menkent 253º 35.5' 14:07:44 148º 4.0' -36º 27.2'
Miaplacidus 327º 9.6' 09:13:28 221º 38.1' -69º 47.4'
Mirfak 54º 7.0' 03:25:38 308º 35.6' 49º 55.5'
Nunki 181º 26.4' 18:56:20 75º 54.9' -26º 16.3'
Peacock 158º 46.5' 0.85208333 53º 15.0' -56º 40.6'
Polaris 61º 39.3' 02:55:29 316º 7.8' 89º 20.6'
Pollux 348º 55.1' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.7'
Procyon 350º 27.7' 07:40:15 244º 56.2' 5º 10.5'
Rasalhague 201º 35.4' 17:35:44 96º 3.9' 12º 33.0'
Regulus 313º 11.5' 10:09:20 207º 40.0' 11º 52.6'
Rigel 26º 40.3' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.1'
Rigil_Kentaurus 245º 19.4' 14:40:48 139º 47.9' -60º 54.1'
Sabik 207º 40.8' 17:11:23 102º 9.3' -15º 44.6'
Schedar 95º 8.4' 00:41:32 349º 36.9' 56º 38.3'
Shaula 201º 49.6' 17:34:48 96º 18.1' -37º 6.7'
Sirius 4º 2.1' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.7'
Spica 263º 59.5' 13:26:08 158º 28.0' -11º 15.1'
Suhail 328º 21.2' 09:08:41 222º 49.7' -43º 30.3'
Vega 186º 8.8' 18:37:31 80º 37.3' 38º 48.1'
Zubenelgenubi 242º 33.6' 14:51:51 137º 2.2' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
7/365

[07/01/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 106º 30.6' 178º 29.3' -22º 24.1' 291º 32.0' 5º 41.0' 0º 58.1' 202º 20.8' -22º 11.4' 178º 59.2' -23º 9.1' 240º 49.0' -16º 20.4' 240º 44.7' -16º 9.0' 194º 14.9' -22º 31.6'
01:00:00 121º 33.1' 193º 29.0' -22º 23.8' 306º 2.3' 5º 29.8' 0º 58.0' 217º 19.9' -22º 11.9' 193º 58.3' -23º 8.8' 255º 49.9' -16º 20.8' 255º 46.8' -16º 9.1' 209º 17.1' -22º 31.6'
02:00:00 136º 35.5' 208º 28.7' -22º 23.4' 320º 32.7' 5º 18.6' 0º 58.0' 232º 19.1' -22º 12.4' 208º 57.3' -23º 8.5' 270º 50.8' -16º 21.3' 270º 48.9' -16º 9.2' 224º 19.2' -22º 31.6'
03:00:00 151º 38.0' 223º 28.5' -22º 23.1' 335º 3.1' 5º 7.4' 0º 58.0' 247º 18.3' -22º 12.9' 223º 56.4' -23º 8.3' 285º 51.7' -16º 21.7' 285º 50.9' -16º 9.3' 239º 21.4' -22º 31.6'
04:00:00 166º 40.5' 238º 28.2' -22º 22.8' 349º 33.5' 4º 56.1' 0º 57.9' 262º 17.4' -22º 13.4' 238º 55.4' -23º 8.0' 300º 52.6' -16º 22.2' 300º 53.0' -16º 9.4' 254º 23.5' -22º 31.6'
05:00:00 181º 42.9' 253º 27.9' -22º 22.5' 4º 4.1' 4º 44.9' 0º 57.9' 277º 16.6' -22º 13.9' 253º 54.5' -23º 7.7' 315º 53.5' -16º 22.6' 315º 55.1' -16º 9.5' 269º 25.7' -22º 31.6'
06:00:00 196º 45.4' 268º 27.6' -22º 22.2' 18º 34.7' 4º 33.6' 0º 57.8' 292º 15.7' -22º 14.3' 268º 53.6' -23º 7.4' 330º 54.5' -16º 23.0' 330º 57.1' -16º 9.6' 284º 27.8' -22º 31.6'
07:00:00 211º 47.9' 283º 27.4' -22º 21.9' 33º 5.4' 4º 22.4' 0º 57.8' 307º 14.9' -22º 14.8' 283º 52.6' -23º 7.1' 345º 55.4' -16º 23.5' 345º 59.2' -16º 9.7' 299º 30.0' -22º 31.6'
08:00:00 226º 50.3' 298º 27.1' -22º 21.5' 47º 36.1' 4º 11.1' 0º 57.8' 322º 14.0' -22º 15.3' 298º 51.7' -23º 6.8' 0º 56.3' -16º 23.9' 1º 1.3' -16º 9.8' 314º 32.1' -22º 31.6'
09:00:00 241º 52.8' 313º 26.8' -22º 21.2' 62º 6.9' 3º 59.9' 0º 57.7' 337º 13.2' -22º 15.8' 313º 50.7' -23º 6.5' 15º 57.2' -16º 24.4' 16º 3.3' -16º 10.0' 329º 34.3' -22º 31.6'
10:00:00 256º 55.3' 328º 26.6' -22º 20.9' 76º 37.7' 3º 48.6' 0º 57.7' 352º 12.3' -22º 16.3' 328º 49.8' -23º 6.2' 30º 58.1' -16º 24.8' 31º 5.4' -16º 10.1' 344º 36.5' -22º 31.6'
11:00:00 271º 57.7' 343º 26.3' -22º 20.6' 91º 8.6' 3º 37.3' 0º 57.6' 7º 11.5' -22º 16.7' 343º 48.9' -23º 5.9' 45º 59.0' -16º 25.3' 46º 7.5' -16º 10.2' 359º 38.6' -22º 31.6'
12:00:00 287º 0.2' 358º 26.0' -22º 20.2' 105º 39.6' 3º 26.0' 0º 57.6' 22º 10.6' -22º 17.2' 358º 47.9' -23º 5.6' 60º 59.9' -16º 25.7' 61º 9.5' -16º 10.3' 14º 40.8' -22º 31.6'
13:00:00 302º 2.7' 13º 25.8' -22º 19.9' 120º 10.6' 3º 14.7' 0º 57.6' 37º 9.7' -22º 17.7' 13º 47.0' -23º 5.3' 76º 0.8' -16º 26.2' 76º 11.6' -16º 10.4' 29º 42.9' -22º 31.6'
14:00:00 317º 5.1' 28º 25.5' -22º 19.6' 134º 41.7' 3º 3.5' 0º 57.5' 52º 8.8' -22º 18.2' 28º 46.0' -23º 5.0' 91º 1.7' -16º 26.6' 91º 13.7' -16º 10.5' 44º 45.1' -22º 31.6'
15:00:00 332º 7.6' 43º 25.2' -22º 19.3' 149º 12.8' 2º 52.2' 0º 57.5' 67º 8.0' -22º 18.6' 43º 45.1' -23º 4.6' 106º 2.7' -16º 27.1' 106º 15.7' -16º 10.6' 59º 47.2' -22º 31.6'
16:00:00 347º 10.0' 58º 25.0' -22º 19.0' 163º 44.0' 2º 40.9' 0º 57.4' 82º 7.1' -22º 19.1' 58º 44.2' -23º 4.3' 121º 3.6' -16º 27.5' 121º 17.8' -16º 10.7' 74º 49.4' -22º 31.6'
17:00:00 2º 12.5' 73º 24.7' -22º 18.6' 178º 15.3' 2º 29.6' 0º 57.4' 97º 6.2' -22º 19.6' 73º 43.2' -23º 4.0' 136º 4.5' -16º 28.0' 136º 19.9' -16º 10.8' 89º 51.5' -22º 31.6'
18:00:00 17º 15.0' 88º 24.4' -22º 18.3' 192º 46.6' 2º 18.4' 0º 57.4' 112º 5.3' -22º 20.0' 88º 42.3' -23º 3.7' 151º 5.4' -16º 28.4' 151º 22.0' -16º 10.9' 104º 53.7' -22º 31.6'
19:00:00 32º 17.4' 103º 24.2' -22º 18.0' 207º 17.9' 2º 7.1' 0º 57.3' 127º 4.4' -22º 20.5' 103º 41.3' -23º 3.4' 166º 6.3' -16º 28.9' 166º 24.0' -16º 11.0' 119º 55.8' -22º 31.6'
20:00:00 47º 19.9' 118º 23.9' -22º 17.6' 221º 49.3' 1º 55.8' 0º 57.3' 142º 3.5' -22º 21.0' 118º 40.4' -23º 3.1' 181º 7.2' -16º 29.3' 181º 26.1' -16º 11.1' 134º 58.0' -22º 31.6'
21:00:00 62º 22.4' 133º 23.6' -22º 17.3' 236º 20.8' 1º 44.6' 0º 57.2' 157º 2.6' -22º 21.4' 133º 39.5' -23º 2.8' 196º 8.1' -16º 29.7' 196º 28.2' -16º 11.2' 150º 0.1' -22º 31.6'
22:00:00 77º 24.8' 148º 23.4' -22º 17.0' 250º 52.3' 1º 33.3' 0º 57.2' 172º 1.7' -22º 21.9' 148º 38.5' -23º 2.5' 211º 9.0' -16º 30.2' 211º 30.2' -16º 11.3' 165º 2.3' -22º 31.6'
23:00:00 92º 27.3' 163º 23.1' -22º 16.7' 265º 23.8' 1º 22.1' 0º 57.2' 187º 0.8' -22º 22.4' 163º 37.6' -23º 2.1' 226º 9.9' -16º 30.6' 226º 32.3' -16º 11.4' 180º 4.4' -22º 31.6'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 61º 46.4' 02:58:57 315º 15.8' -40º 14.4'
Achernar 81º 55.1' 01:38:22 335º 24.4' -57º 9.2'
Acrux 279º 36.3' 12:27:37 173º 5.6' -63º 11.5'
Adhara 1º 40.3' 06:59:21 255º 9.7' -28º 60.0'
Al_Na'ir 134º 10.9' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.6'
Aldebaran 37º 16.2' 04:36:58 290º 45.5' 16º 32.5'
Alioth 272º 48.7' 12:54:48 166º 18.0' 55º 51.5'
Alkaid 259º 27.2' 13:48:13 152º 56.6' 49º 13.3'
Alnilam 22º 13.5' 05:37:08 275º 42.9' -1º 11.7'
Alphard 324º 23.4' 09:28:29 217º 52.8' -8º 44.3'
Alphecca 232º 39.3' 15:35:25 126º 8.6' 26º 39.3'
Alpheratz 104º 11.0' 00:09:19 357º 40.4' 29º 11.4'
Altair 168º 36.2' 19:51:38 62º 5.6' 8º 55.1'
Ankaa 99º 43.4' 00:27:09 353º 12.8' -42º 12.9'
Antares 218º 53.4' 16:30:29 112º 22.8' -26º 28.0'
Arcturus 252º 23.7' 14:16:28 145º 53.1' 19º 5.3'
Atria 213º 52.9' 16:50:31 107º 22.3' -69º 3.2'
Avior 340º 46.7' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.0'
Bellatrix 24º 59.0' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 17º 28.2' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 10º 24.8' 06:24:23 263º 54.2' -52º 42.5'
Capella 27º 0.0' 05:18:02 280º 29.4' 46º 0.8'
Deneb 156º 0.4' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.8'
Denebola 289º 1.0' 11:49:58 182º 30.4' 14º 28.2'
Diphda 95º 23.5' 00:44:29 348º 52.8' -17º 53.5'
Dubhe 300º 18.3' 11:04:49 193º 47.7' 61º 39.0'
Elnath 24º 39.0' 05:27:27 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 197º 15.9' 17:56:59 90º 45.2' 51º 29.3'
Enif 140º 15.0' 21:45:03 33º 44.3' 9º 57.5'
Fomalhaut 121º 51.4' 22:58:37 15º 20.8' -29º 31.8'
Gacrux 278º 27.9' 12:32:11 171º 57.3' -57º 12.5'
Gienah 282º 19.7' 12:16:44 175º 49.0' -17º 38.4'
Hadar 255º 14.2' 14:05:06 148º 43.6' -60º 27.1'
Hamal 74º 27.8' 02:08:11 327º 57.1' 23º 32.8'
Kaus_Australis 190º 10.7' 18:25:19 83º 40.1' -34º 22.4'
Kochab 243º 51.4' 14:50:37 137º 20.8' 74º 4.7'
Markab 120º 6.0' 23:05:38 13º 35.4' 15º 18.1'
Menkar 60º 42.3' 03:03:13 314º 11.6' 4º 9.4'
Menkent 254º 34.6' 14:07:44 148º 4.0' -36º 27.2'
Miaplacidus 328º 8.7' 09:13:28 221º 38.1' -69º 47.4'
Mirfak 55º 6.2' 03:25:38 308º 35.6' 49º 55.5'
Nunki 182º 25.5' 18:56:20 75º 54.9' -26º 16.3'
Peacock 159º 45.6' 0.85208333 53º 15.0' -56º 40.6'
Polaris 62º 38.9' 02:55:27 316º 8.3' 89º 20.6'
Pollux 349º 54.2' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.7'
Procyon 351º 26.8' 07:40:15 244º 56.2' 5º 10.5'
Rasalhague 202º 34.5' 17:35:44 96º 3.9' 12º 32.9'
Regulus 314º 10.6' 10:09:20 207º 40.0' 11º 52.6'
Rigel 27º 39.4' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.1'
Rigil_Kentaurus 246º 18.5' 14:40:49 139º 47.9' -60º 54.1'
Sabik 208º 39.9' 17:11:23 102º 9.3' -15º 44.6'
Schedar 96º 7.6' 00:41:32 349º 37.0' 56º 38.3'
Shaula 202º 48.7' 17:34:48 96º 18.1' -37º 6.7'
Sirius 5º 1.3' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.7'
Spica 264º 58.6' 13:26:08 158º 28.0' -11º 15.1'
Suhail 329º 20.4' 09:08:41 222º 49.7' -43º 30.3'
Vega 187º 7.9' 18:37:31 80º 37.3' 38º 48.1'
Zubenelgenubi 243º 32.8' 14:51:51 137º 2.2' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
8/365

[08/01/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 107º 29.8' 178º 22.8' -22º 16.3' 279º 55.4' 1º 10.9' 0º 57.1' 201º 59.9' -22º 22.8' 178º 36.7' -23º 1.8' 241º 10.8' -16º 31.1' 241º 34.4' -16º 11.5' 195º 6.6' -22º 31.6'
01:00:00 122º 32.2' 193º 22.6' -22º 16.0' 294º 27.1' 0º 59.6' 0º 57.1' 216º 59.0' -22º 23.3' 193º 35.7' -23º 1.5' 256º 11.8' -16º 31.5' 256º 36.4' -16º 11.6' 210º 8.7' -22º 31.5'
02:00:00 137º 34.7' 208º 22.3' -22º 15.7' 308º 58.7' 0º 48.4' 0º 57.1' 231º 58.0' -22º 23.7' 208º 34.8' -23º 1.2' 271º 12.7' -16º 32.0' 271º 38.5' -16º 11.7' 225º 10.9' -22º 31.5'
03:00:00 152º 37.1' 223º 22.0' -22º 15.3' 323º 30.5' 0º 37.2' 0º 57.0' 246º 57.1' -22º 24.2' 223º 33.8' -23º 0.9' 286º 13.6' -16º 32.4' 286º 40.6' -16º 11.8' 240º 13.0' -22º 31.5'
04:00:00 167º 39.6' 238º 21.8' -22º 15.0' 338º 2.3' 0º 26.0' 0º 57.0' 261º 56.2' -22º 24.7' 238º 32.9' -23º 0.5' 301º 14.5' -16º 32.9' 301º 42.7' -16º 11.9' 255º 15.2' -22º 31.5'
05:00:00 182º 42.1' 253º 21.5' -22º 14.7' 352º 34.1' 0º 14.9' 0º 56.9' 276º 55.3' -22º 25.1' 253º 32.0' -23º 0.2' 316º 15.4' -16º 33.3' 316º 44.7' -16º 12.0' 270º 17.3' -22º 31.5'
06:00:00 197º 44.5' 268º 21.2' -22º 14.3' 7º 5.9' 0º 3.7' 0º 56.9' 291º 54.3' -22º 25.6' 268º 31.0' -22º 59.9' 331º 16.3' -16º 33.7' 331º 46.8' -16º 12.1' 285º 19.5' -22º 31.5'
07:00:00 212º 47.0' 283º 21.0' -22º 14.0' 21º 37.8' - 0º 7.4' 0º 56.9' 306º 53.4' -22º 26.0' 283º 30.1' -22º 59.6' 346º 17.2' -16º 34.2' 346º 48.9' -16º 12.3' 300º 21.6' -22º 31.5'
08:00:00 227º 49.5' 298º 20.7' -22º 13.6' 36º 9.8' - 0º 18.6' 0º 56.8' 321º 52.5' -22º 26.5' 298º 29.2' -22º 59.2' 1º 18.1' -16º 34.6' 1º 50.9' -16º 12.4' 315º 23.8' -22º 31.5'
09:00:00 242º 51.9' 313º 20.5' -22º 13.3' 50º 41.7' - 0º 29.7' 0º 56.8' 336º 51.5' -22º 26.9' 313º 28.2' -22º 58.9' 16º 19.0' -16º 35.1' 16º 53.0' -16º 12.5' 330º 25.9' -22º 31.5'
10:00:00 257º 54.4' 328º 20.2' -22º 13.0' 65º 13.8' - 0º 40.8' 0º 56.8' 351º 50.6' -22º 27.4' 328º 27.3' -22º 58.6' 31º 19.9' -16º 35.5' 31º 55.1' -16º 12.6' 345º 28.1' -22º 31.5'
11:00:00 272º 56.9' 343º 19.9' -22º 12.6' 79º 45.8' - 0º 51.9' 0º 56.7' 6º 49.6' -22º 27.8' 343º 26.4' -22º 58.2' 46º 20.8' -16º 36.0' 46º 57.2' -16º 12.7' 0º 30.3' -22º 31.5'
12:00:00 287º 59.3' 358º 19.7' -22º 12.3' 94º 17.9' -1º 2.9' 0º 56.7' 21º 48.7' -22º 28.3' 358º 25.4' -22º 57.9' 61º 21.8' -16º 36.4' 61º 59.2' -16º 12.8' 15º 32.4' -22º 31.5'
13:00:00 303º 1.8' 13º 19.4' -22º 11.9' 108º 50.0' -1º 14.0' 0º 56.6' 36º 47.7' -22º 28.7' 13º 24.5' -22º 57.6' 76º 22.7' -16º 36.8' 77º 1.3' -16º 12.9' 30º 34.6' -22º 31.5'
14:00:00 318º 4.3' 28º 19.1' -22º 11.6' 123º 22.2' -1º 25.0' 0º 56.6' 51º 46.7' -22º 29.2' 28º 23.6' -22º 57.2' 91º 23.6' -16º 37.3' 92º 3.4' -16º 13.0' 45º 36.7' -22º 31.5'
15:00:00 333º 6.7' 43º 18.9' -22º 11.3' 137º 54.4' -1º 36.0' 0º 56.6' 66º 45.8' -22º 29.6' 43º 22.6' -22º 56.9' 106º 24.5' -16º 37.7' 107º 5.4' -16º 13.1' 60º 38.9' -22º 31.5'
16:00:00 348º 9.2' 58º 18.6' -22º 10.9' 152º 26.6' -1º 47.0' 0º 56.5' 81º 44.8' -22º 30.0' 58º 21.7' -22º 56.6' 121º 25.4' -16º 38.2' 122º 7.5' -16º 13.2' 75º 41.0' -22º 31.5'
17:00:00 3º 11.6' 73º 18.4' -22º 10.6' 166º 58.9' -1º 57.9' 0º 56.5' 96º 43.8' -22º 30.5' 73º 20.8' -22º 56.2' 136º 26.3' -16º 38.6' 137º 9.6' -16º 13.3' 90º 43.2' -22º 31.5'
18:00:00 18º 14.1' 88º 18.1' -22º 10.2' 181º 31.2' -2º 8.8' 0º 56.5' 111º 42.9' -22º 30.9' 88º 19.8' -22º 55.9' 151º 27.2' -16º 39.0' 152º 11.7' -16º 13.4' 105º 45.3' -22º 31.5'
19:00:00 33º 16.6' 103º 17.8' -22º 9.9' 196º 3.5' -2º 19.8' 0º 56.4' 126º 41.9' -22º 31.4' 103º 18.9' -22º 55.5' 166º 28.1' -16º 39.5' 167º 13.7' -16º 13.5' 120º 47.5' -22º 31.5'
20:00:00 48º 19.0' 118º 17.6' -22º 9.5' 210º 35.8' -2º 30.6' 0º 56.4' 141º 40.9' -22º 31.8' 118º 18.0' -22º 55.2' 181º 29.0' -16º 39.9' 182º 15.8' -16º 13.6' 135º 49.6' -22º 31.5'
21:00:00 63º 21.5' 133º 17.3' -22º 9.2' 225º 8.2' -2º 41.5' 0º 56.4' 156º 39.9' -22º 32.2' 133º 17.0' -22º 54.8' 196º 29.9' -16º 40.4' 197º 17.9' -16º 13.7' 150º 51.8' -22º 31.5'
22:00:00 78º 24.0' 148º 17.0' -22º 8.8' 239º 40.6' -2º 52.3' 0º 56.3' 171º 38.9' -22º 32.7' 148º 16.1' -22º 54.5' 211º 30.8' -16º 40.8' 212º 20.0' -16º 13.8' 165º 53.9' -22º 31.5'
23:00:00 93º 26.4' 163º 16.8' -22º 8.5' 254º 13.1' -3º 3.2' 0º 56.3' 186º 38.0' -22º 33.1' 163º 15.2' -22º 54.1' 226º 31.7' -16º 41.2' 227º 22.0' -16º 13.9' 180º 56.1' -22º 31.5'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 62º 45.6' 02:58:57 315º 15.8' -40º 14.4'
Achernar 82º 54.2' 01:38:22 335º 24.5' -57º 9.2'
Acrux 280º 35.4' 12:27:37 173º 5.6' -63º 11.6'
Adhara 2º 39.5' 06:59:21 255º 9.7' -28º 60.0'
Al_Na'ir 135º 10.0' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.6'
Aldebaran 38º 15.3' 04:36:58 290º 45.5' 16º 32.5'
Alioth 273º 47.8' 12:54:48 166º 18.0' 55º 51.5'
Alkaid 260º 26.4' 13:48:14 152º 56.6' 49º 13.3'
Alnilam 23º 12.7' 05:37:08 275º 42.9' -1º 11.7'
Alphard 325º 22.5' 09:28:29 217º 52.8' -8º 44.3'
Alphecca 233º 38.4' 15:35:25 126º 8.6' 26º 39.3'
Alpheratz 105º 10.1' 00:09:19 357º 40.4' 29º 11.4'
Altair 169º 35.3' 19:51:38 62º 5.6' 8º 55.1'
Ankaa 100º 42.5' 00:27:09 353º 12.8' -42º 12.9'
Antares 219º 52.5' 16:30:29 112º 22.8' -26º 28.0'
Arcturus 253º 22.8' 14:16:28 145º 53.0' 19º 5.3'
Atria 214º 52.0' 16:50:31 107º 22.3' -69º 3.2'
Avior 341º 45.8' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.1'
Bellatrix 25º 58.1' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 18º 27.4' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 11º 24.0' 06:24:23 263º 54.2' -52º 42.6'
Capella 27º 59.2' 05:18:02 280º 29.4' 46º 0.8'
Deneb 156º 59.5' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.8'
Denebola 290º 0.2' 11:49:58 182º 30.4' 14º 28.2'
Diphda 96º 22.6' 00:44:29 348º 52.8' -17º 53.5'
Dubhe 301º 17.4' 11:04:49 193º 47.7' 61º 39.0'
Elnath 25º 38.1' 05:27:27 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 198º 15.0' 17:56:59 90º 45.2' 51º 29.3'
Enif 141º 14.1' 21:45:03 33º 44.3' 9º 57.5'
Fomalhaut 122º 50.6' 22:58:37 15º 20.8' -29º 31.8'
Gacrux 279º 27.0' 12:32:11 171º 57.3' -57º 12.5'
Gienah 283º 18.8' 12:16:44 175º 49.0' -17º 38.4'
Hadar 256º 13.3' 14:05:06 148º 43.6' -60º 27.1'
Hamal 75º 26.9' 02:08:11 327º 57.1' 23º 32.8'
Kaus_Australis 191º 9.9' 18:25:19 83º 40.1' -34º 22.4'
Kochab 244º 50.5' 14:50:37 137º 20.8' 74º 4.7'
Markab 121º 5.2' 23:05:38 13º 35.4' 15º 18.1'
Menkar 61º 41.4' 03:03:13 314º 11.6' 4º 9.4'
Menkent 255º 33.8' 14:07:44 148º 4.0' -36º 27.2'
Miaplacidus 329º 7.9' 09:13:28 221º 38.1' -69º 47.4'
Mirfak 56º 5.3' 03:25:38 308º 35.6' 49º 55.5'
Nunki 183º 24.6' 18:56:20 75º 54.9' -26º 16.3'
Peacock 160º 44.8' 0.85208333 53º 15.0' -56º 40.6'
Polaris 63º 38.5' 02:55:25 316º 8.7' 89º 20.6'
Pollux 350º 53.4' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.7'
Procyon 352º 25.9' 07:40:15 244º 56.2' 5º 10.5'
Rasalhague 203º 33.7' 17:35:44 96º 3.9' 12º 32.9'
Regulus 315º 9.8' 10:09:20 207º 40.0' 11º 52.6'
Rigel 28º 38.5' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.1'
Rigil_Kentaurus 247º 17.6' 14:40:49 139º 47.9' -60º 54.1'
Sabik 209º 39.1' 17:11:23 102º 9.3' -15º 44.6'
Schedar 97º 6.7' 00:41:32 349º 37.0' 56º 38.3'
Shaula 203º 47.9' 17:34:48 96º 18.1' -37º 6.7'
Sirius 6º 0.4' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.7'
Spica 265º 57.8' 13:26:08 158º 28.0' -11º 15.2'
Suhail 330º 19.5' 09:08:41 222º 49.7' -43º 30.3'
Vega 188º 7.1' 18:37:31 80º 37.3' 38º 48.1'
Zubenelgenubi 244º 31.9' 14:51:51 137º 2.1' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
9/365

[09/01/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 108º 28.9' 178º 16.5' -22º 8.1' 268º 45.5' -3º 13.9' 0º 56.3' 201º 37.0' -22º 33.5' 178º 14.3' -22º 53.8' 241º 32.6' -16º 41.7' 242º 24.1' -16º 14.0' 195º 58.2' -22º 31.5'
01:00:00 123º 31.4' 193º 16.3' -22º 7.8' 283º 18.0' -3º 24.7' 0º 56.2' 216º 36.0' -22º 33.9' 193º 13.3' -22º 53.5' 256º 33.6' -16º 42.1' 257º 26.2' -16º 14.1' 211º 0.4' -22º 31.5'
02:00:00 138º 33.8' 208º 16.0' -22º 7.4' 297º 50.5' -3º 35.4' 0º 56.2' 231º 35.0' -22º 34.4' 208º 12.4' -22º 53.1' 271º 34.5' -16º 42.6' 272º 28.3' -16º 14.2' 226º 2.5' -22º 31.5'
03:00:00 153º 36.3' 223º 15.7' -22º 7.1' 312º 23.0' -3º 46.1' 0º 56.2' 246º 34.0' -22º 34.8' 223º 11.5' -22º 52.7' 286º 35.4' -16º 43.0' 287º 30.3' -16º 14.3' 241º 4.7' -22º 31.5'
04:00:00 168º 38.7' 238º 15.5' -22º 6.7' 326º 55.6' -3º 56.8' 0º 56.1' 261º 33.0' -22º 35.2' 238º 10.5' -22º 52.4' 301º 36.3' -16º 43.4' 302º 32.4' -16º 14.4' 256º 6.9' -22º 31.5'
05:00:00 183º 41.2' 253º 15.2' -22º 6.4' 341º 28.2' -4º 7.4' 0º 56.1' 276º 31.9' -22º 35.6' 253º 9.6' -22º 52.0' 316º 37.2' -16º 43.9' 317º 34.5' -16º 14.5' 271º 9.0' -22º 31.5'
06:00:00 198º 43.7' 268º 15.0' -22º 6.0' 356º 0.8' -4º 18.0' 0º 56.1' 291º 30.9' -22º 36.1' 268º 8.7' -22º 51.7' 331º 38.1' -16º 44.3' 332º 36.6' -16º 14.6' 286º 11.2' -22º 31.5'
07:00:00 213º 46.1' 283º 14.7' -22º 5.7' 10º 33.4' -4º 28.6' 0º 56.0' 306º 29.9' -22º 36.5' 283º 7.7' -22º 51.3' 346º 39.0' -16º 44.8' 347º 38.6' -16º 14.7' 301º 13.3' -22º 31.5'
08:00:00 228º 48.6' 298º 14.5' -22º 5.3' 25º 6.0' -4º 39.2' 0º 56.0' 321º 28.9' -22º 36.9' 298º 6.8' -22º 51.0' 1º 39.9' -16º 45.2' 2º 40.7' -16º 14.8' 316º 15.5' -22º 31.5'
09:00:00 243º 51.1' 313º 14.2' -22º 5.0' 39º 38.7' -4º 49.7' 0º 56.0' 336º 27.9' -22º 37.3' 313º 5.9' -22º 50.6' 16º 40.8' -16º 45.6' 17º 42.8' -16º 14.9' 331º 17.6' -22º 31.4'
10:00:00 258º 53.5' 328º 13.9' -22º 4.6' 54º 11.4' -5º 0.1' 0º 55.9' 351º 26.9' -22º 37.7' 328º 5.0' -22º 50.3' 31º 41.7' -16º 46.1' 32º 44.9' -16º 15.0' 346º 19.8' -22º 31.4'
11:00:00 273º 56.0' 343º 13.7' -22º 4.2' 68º 44.0' -5º 10.6' 0º 55.9' 6º 25.8' -22º 38.2' 343º 4.0' -22º 49.9' 46º 42.6' -16º 46.5' 47º 46.9' -16º 15.1' 1º 21.9' -22º 31.4'
12:00:00 288º 58.5' 358º 13.4' -22º 3.9' 83º 16.7' -5º 21.0' 0º 55.9' 21º 24.8' -22º 38.6' 358º 3.1' -22º 49.5' 61º 43.5' -16º 46.9' 62º 49.0' -16º 15.2' 16º 24.1' -22º 31.4'
13:00:00 304º 0.9' 13º 13.2' -22º 3.5' 97º 49.5' -5º 31.4' 0º 55.8' 36º 23.8' -22º 39.0' 13º 2.2' -22º 49.2' 76º 44.4' -16º 47.4' 77º 51.1' -16º 15.3' 31º 26.2' -22º 31.4'
14:00:00 319º 3.4' 28º 12.9' -22º 3.2' 112º 22.2' -5º 41.7' 0º 55.8' 51º 22.7' -22º 39.4' 28º 1.3' -22º 48.8' 91º 45.3' -16º 47.8' 92º 53.2' -16º 15.4' 46º 28.4' -22º 31.4'
15:00:00 334º 5.9' 43º 12.7' -22º 2.8' 126º 55.0' -5º 52.0' 0º 55.8' 66º 21.7' -22º 39.8' 43º 0.3' -22º 48.4' 106º 46.3' -16º 48.3' 107º 55.3' -16º 15.5' 61º 30.5' -22º 31.4'
16:00:00 349º 8.3' 58º 12.4' -22º 2.4' 141º 27.7' -6º 2.3' 0º 55.8' 81º 20.6' -22º 40.2' 57º 59.4' -22º 48.1' 121º 47.2' -16º 48.7' 122º 57.3' -16º 15.6' 76º 32.7' -22º 31.4'
17:00:00 4º 10.8' 73º 12.1' -22º 2.1' 156º 0.5' -6º 12.5' 0º 55.7' 96º 19.6' -22º 40.6' 72º 58.5' -22º 47.7' 136º 48.1' -16º 49.1' 137º 59.4' -16º 15.7' 91º 34.8' -22º 31.4'
18:00:00 19º 13.2' 88º 11.9' -22º 1.7' 170º 33.3' -6º 22.7' 0º 55.7' 111º 18.6' -22º 41.0' 87º 57.6' -22º 47.3' 151º 49.0' -16º 49.6' 153º 1.5' -16º 15.8' 106º 37.0' -22º 31.4'
19:00:00 34º 15.7' 103º 11.6' -22º 1.4' 185º 6.1' -6º 32.9' 0º 55.7' 126º 17.5' -22º 41.4' 102º 56.6' -22º 47.0' 166º 49.9' -16º 50.0' 168º 3.6' -16º 15.9' 121º 39.2' -22º 31.4'
20:00:00 49º 18.2' 118º 11.4' -22º 1.0' 199º 38.9' -6º 43.0' 0º 55.6' 141º 16.4' -22º 41.8' 117º 55.7' -22º 46.6' 181º 50.8' -16º 50.4' 183º 5.6' -16º 16.0' 136º 41.3' -22º 31.4'
21:00:00 64º 20.6' 133º 11.1' -22º 0.6' 214º 11.7' -6º 53.0' 0º 55.6' 156º 15.4' -22º 42.2' 132º 54.8' -22º 46.2' 196º 51.7' -16º 50.9' 198º 7.7' -16º 16.1' 151º 43.5' -22º 31.4'
22:00:00 79º 23.1' 148º 10.9' -22º 0.3' 228º 44.5' -7º 3.1' 0º 55.6' 171º 14.3' -22º 42.6' 147º 53.9' -22º 45.8' 211º 52.6' -16º 51.3' 213º 9.8' -16º 16.2' 166º 45.6' -22º 31.4'
23:00:00 94º 25.6' 163º 10.6' -21º 59.9' 243º 17.4' -7º 13.1' 0º 55.6' 186º 13.3' -22º 43.0' 162º 52.9' -22º 45.5' 226º 53.5' -16º 51.7' 228º 11.9' -16º 16.4' 181º 47.8' -22º 31.4'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 63º 44.7' 02:58:57 315º 15.8' -40º 14.4'
Achernar 83º 53.4' 01:38:22 335º 24.5' -57º 9.2'
Acrux 281º 34.5' 12:27:38 173º 5.6' -63º 11.6'
Adhara 3º 38.6' 06:59:21 255º 9.7' -28º 60.0'
Al_Na'ir 136º 9.2' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.6'
Aldebaran 39º 14.4' 04:36:58 290º 45.5' 16º 32.5'
Alioth 274º 46.9' 12:54:48 166º 18.0' 55º 51.5'
Alkaid 261º 25.5' 13:48:14 152º 56.6' 49º 13.3'
Alnilam 24º 11.8' 05:37:08 275º 42.9' -1º 11.7'
Alphard 326º 21.7' 09:28:29 217º 52.8' -8º 44.3'
Alphecca 234º 37.5' 15:35:25 126º 8.6' 26º 39.3'
Alpheratz 106º 9.3' 00:09:19 357º 40.4' 29º 11.4'
Altair 170º 34.5' 19:51:38 62º 5.6' 8º 55.1'
Ankaa 101º 41.7' 00:27:09 353º 12.8' -42º 12.9'
Antares 220º 51.6' 16:30:29 112º 22.8' -26º 28.0'
Arcturus 254º 21.9' 14:16:28 145º 53.0' 19º 5.3'
Atria 215º 51.1' 16:50:31 107º 22.2' -69º 3.2'
Avior 342º 45.0' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.1'
Bellatrix 26º 57.3' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 19º 26.5' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 12º 23.1' 06:24:23 263º 54.2' -52º 42.6'
Capella 28º 58.3' 05:18:02 280º 29.4' 46º 0.8'
Deneb 157º 58.7' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.8'
Denebola 290º 59.3' 11:49:58 182º 30.4' 14º 28.2'
Diphda 97º 21.7' 00:44:29 348º 52.8' -17º 53.5'
Dubhe 302º 16.5' 11:04:49 193º 47.7' 61º 39.0'
Elnath 26º 37.3' 05:27:27 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 199º 14.1' 17:56:59 90º 45.2' 51º 29.3'
Enif 142º 13.2' 21:45:03 33º 44.3' 9º 57.5'
Fomalhaut 123º 49.7' 22:58:37 15º 20.8' -29º 31.8'
Gacrux 280º 26.2' 12:32:11 171º 57.3' -57º 12.5'
Gienah 284º 17.9' 12:16:44 175º 49.0' -17º 38.4'
Hadar 257º 12.5' 14:05:06 148º 43.6' -60º 27.1'
Hamal 76º 26.0' 02:08:11 327º 57.1' 23º 32.8'
Kaus_Australis 192º 9.0' 18:25:20 83º 40.1' -34º 22.4'
Kochab 245º 49.7' 14:50:37 137º 20.8' 74º 4.7'
Markab 122º 4.3' 23:05:38 13º 35.4' 15º 18.1'
Menkar 62º 40.5' 03:03:13 314º 11.6' 4º 9.4'
Menkent 256º 32.9' 14:07:44 148º 4.0' -36º 27.2'
Miaplacidus 330º 7.0' 09:13:28 221º 38.1' -69º 47.4'
Mirfak 57º 4.5' 03:25:38 308º 35.6' 49º 55.5'
Nunki 184º 23.8' 18:56:20 75º 54.9' -26º 16.3'
Peacock 161º 43.9' 0.85208333 53º 15.0' -56º 40.6'
Polaris 64º 38.0' 02:55:23 316º 9.1' 89º 20.6'
Pollux 351º 52.5' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.7'
Procyon 353º 25.1' 07:40:15 244º 56.2' 5º 10.5'
Rasalhague 204º 32.8' 17:35:44 96º 3.9' 12º 32.9'
Regulus 316º 8.9' 10:09:20 207º 40.0' 11º 52.6'
Rigel 29º 37.7' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.1'
Rigil_Kentaurus 248º 16.7' 14:40:49 139º 47.8' -60º 54.1'
Sabik 210º 38.2' 17:11:23 102º 9.3' -15º 44.6'
Schedar 98º 5.9' 00:41:32 349º 37.0' 56º 38.3'
Shaula 204º 47.0' 17:34:48 96º 18.1' -37º 6.7'
Sirius 6º 59.6' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.7'
Spica 266º 56.9' 13:26:08 158º 28.0' -11º 15.2'
Suhail 331º 18.6' 09:08:41 222º 49.7' -43º 30.3'
Vega 189º 6.2' 18:37:31 80º 37.3' 38º 48.1'
Zubenelgenubi 245º 31.0' 14:51:51 137º 2.1' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
10/365

[10/01/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 109º 28.0' 178º 10.4' -21º 59.5' 257º 50.2' -7º 23.0' 0º 55.5' 201º 12.2' -22º 43.4' 177º 52.0' -22º 45.1' 241º 54.4' -16º 52.2' 243º 14.0' -16º 16.5' 196º 49.9' -22º 31.4'
01:00:00 124º 30.5' 193º 10.1' -21º 59.2' 272º 23.1' -7º 32.9' 0º 55.5' 216º 11.1' -22º 43.8' 192º 51.1' -22º 44.7' 256º 55.3' -16º 52.6' 258º 16.0' -16º 16.6' 211º 52.1' -22º 31.4'
02:00:00 139º 33.0' 208º 9.8' -21º 58.8' 286º 55.9' -7º 42.8' 0º 55.5' 231º 10.1' -22º 44.2' 207º 50.2' -22º 44.3' 271º 56.2' -16º 53.0' 273º 18.1' -16º 16.7' 226º 54.2' -22º 31.4'
03:00:00 154º 35.4' 223º 9.6' -21º 58.4' 301º 28.8' -7º 52.6' 0º 55.4' 246º 9.0' -22º 44.6' 222º 49.3' -22º 43.9' 286º 57.1' -16º 53.5' 288º 20.2' -16º 16.8' 241º 56.4' -22º 31.4'
04:00:00 169º 37.9' 238º 9.3' -21º 58.0' 316º 1.6' -8º 2.4' 0º 55.4' 261º 7.9' -22º 45.0' 237º 48.3' -22º 43.6' 301º 58.0' -16º 53.9' 303º 22.3' -16º 16.9' 256º 58.5' -22º 31.4'
05:00:00 184º 40.4' 253º 9.1' -21º 57.7' 330º 34.5' -8º 12.1' 0º 55.4' 276º 6.8' -22º 45.4' 252º 47.4' -22º 43.2' 316º 58.9' -16º 54.3' 318º 24.4' -16º 17.0' 272º 0.7' -22º 31.4'
06:00:00 199º 42.8' 268º 8.8' -21º 57.3' 345º 7.4' -8º 21.8' 0º 55.4' 291º 5.7' -22º 45.8' 267º 46.5' -22º 42.8' 331º 59.8' -16º 54.8' 333º 26.4' -16º 17.1' 287º 2.8' -22º 31.4'
07:00:00 214º 45.3' 283º 8.6' -21º 56.9' 359º 40.2' -8º 31.4' 0º 55.3' 306º 4.6' -22º 46.2' 282º 45.6' -22º 42.4' 347º 0.7' -16º 55.2' 348º 28.5' -16º 17.2' 302º 5.0' -22º 31.4'
08:00:00 229º 47.7' 298º 8.3' -21º 56.6' 14º 13.1' -8º 41.0' 0º 55.3' 321º 3.6' -22º 46.5' 297º 44.7' -22º 42.0' 2º 1.6' -16º 55.6' 3º 30.6' -16º 17.3' 317º 7.2' -22º 31.4'
09:00:00 244º 50.2' 313º 8.1' -21º 56.2' 28º 46.0' -8º 50.6' 0º 55.3' 336º 2.5' -22º 46.9' 312º 43.7' -22º 41.6' 17º 2.5' -16º 56.1' 18º 32.7' -16º 17.4' 332º 9.3' -22º 31.4'
10:00:00 259º 52.7' 328º 7.8' -21º 55.8' 43º 18.9' -9º 0.1' 0º 55.3' 351º 1.4' -22º 47.3' 327º 42.8' -22º 41.2' 32º 3.5' -16º 56.5' 33º 34.8' -16º 17.5' 347º 11.5' -22º 31.4'
11:00:00 274º 55.1' 343º 7.6' -21º 55.4' 57º 51.7' -9º 9.5' 0º 55.2' 6º 0.3' -22º 47.7' 342º 41.9' -22º 40.8' 47º 4.4' -16º 56.9' 48º 36.8' -16º 17.6' 2º 13.6' -22º 31.4'
12:00:00 289º 57.6' 358º 7.3' -21º 55.1' 72º 24.6' -9º 19.0' 0º 55.2' 20º 59.2' -22º 48.1' 357º 41.0' -22º 40.5' 62º 5.3' -16º 57.4' 63º 38.9' -16º 17.7' 17º 15.8' -22º 31.4'
13:00:00 305º 0.1' 13º 7.1' -21º 54.7' 86º 57.5' -9º 28.3' 0º 55.2' 35º 58.1' -22º 48.4' 12º 40.1' -22º 40.1' 77º 6.2' -16º 57.8' 78º 41.0' -16º 17.8' 32º 17.9' -22º 31.3'
14:00:00 320º 2.5' 28º 6.8' -21º 54.3' 101º 30.4' -9º 37.6' 0º 55.2' 50º 57.0' -22º 48.8' 27º 39.1' -22º 39.7' 92º 7.1' -16º 58.2' 93º 43.1' -16º 17.9' 47º 20.1' -22º 31.3'
15:00:00 335º 5.0' 43º 6.6' -21º 53.9' 116º 3.2' -9º 46.9' 0º 55.1' 65º 55.9' -22º 49.2' 42º 38.2' -22º 39.3' 107º 8.0' -16º 58.7' 108º 45.2' -16º 18.0' 62º 22.2' -22º 31.3'
16:00:00 350º 7.5' 58º 6.3' -21º 53.5' 130º 36.1' -9º 56.1' 0º 55.1' 80º 54.7' -22º 49.6' 57º 37.3' -22º 38.9' 122º 8.9' -16º 59.1' 123º 47.3' -16º 18.1' 77º 24.4' -22º 31.3'
17:00:00 5º 9.9' 73º 6.1' -21º 53.2' 145º 9.0' -10º 5.3' 0º 55.1' 95º 53.6' -22º 49.9' 72º 36.4' -22º 38.5' 137º 9.8' -16º 59.5' 138º 49.3' -16º 18.2' 92º 26.5' -22º 31.3'
18:00:00 20º 12.4' 88º 5.8' -21º 52.8' 159º 41.8' -10º 14.4' 0º 55.1' 110º 52.5' -22º 50.3' 87º 35.5' -22º 38.1' 152º 10.7' -16º 60.0' 153º 51.4' -16º 18.3' 107º 28.7' -22º 31.3'
19:00:00 35º 14.8' 103º 5.6' -21º 52.4' 174º 14.7' -10º 23.4' 0º 55.0' 125º 51.4' -22º 50.7' 102º 34.6' -22º 37.7' 167º 11.6' -17º 0.4' 168º 53.5' -16º 18.4' 122º 30.9' -22º 31.3'
20:00:00 50º 17.3' 118º 5.3' -21º 52.0' 188º 47.5' -10º 32.4' 0º 55.0' 140º 50.3' -22º 51.0' 117º 33.6' -22º 37.3' 182º 12.5' -17º 0.8' 183º 55.6' -16º 18.5' 137º 33.0' -22º 31.3'
21:00:00 65º 19.8' 133º 5.1' -21º 51.6' 203º 20.4' -10º 41.4' 0º 55.0' 155º 49.1' -22º 51.4' 132º 32.7' -22º 36.9' 197º 13.4' -17º 1.3' 198º 57.7' -16º 18.6' 152º 35.2' -22º 31.3'
22:00:00 80º 22.2' 148º 4.8' -21º 51.2' 217º 53.2' -10º 50.3' 0º 55.0' 170º 48.0' -22º 51.8' 147º 31.8' -22º 36.5' 212º 14.3' -17º 1.7' 213º 59.8' -16º 18.7' 167º 37.3' -22º 31.3'
23:00:00 95º 24.7' 163º 4.6' -21º 50.9' 232º 26.0' -10º 59.1' 0º 55.0' 185º 46.9' -22º 52.1' 162º 30.9' -22º 36.1' 227º 15.2' -17º 2.1' 229º 1.8' -16º 18.8' 182º 39.5' -22º 31.3'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 64º 43.8' 02:58:57 315º 15.8' -40º 14.4'
Achernar 84º 52.5' 01:38:22 335º 24.5' -57º 9.2'
Acrux 282º 33.6' 12:27:38 173º 5.6' -63º 11.6'
Adhara 4º 37.7' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.0'
Al_Na'ir 137º 8.3' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.6'
Aldebaran 40º 13.6' 04:36:58 290º 45.5' 16º 32.5'
Alioth 275º 46.0' 12:54:48 166º 18.0' 55º 51.5'
Alkaid 262º 24.6' 13:48:14 152º 56.6' 49º 13.3'
Alnilam 25º 11.0' 05:37:08 275º 42.9' -1º 11.7'
Alphard 327º 20.8' 09:28:29 217º 52.8' -8º 44.3'
Alphecca 235º 36.7' 15:35:25 126º 8.6' 26º 39.3'
Alpheratz 107º 8.4' 00:09:19 357º 40.4' 29º 11.4'
Altair 171º 33.6' 19:51:38 62º 5.6' 8º 55.1'
Ankaa 102º 40.8' 00:27:09 353º 12.8' -42º 12.9'
Antares 221º 50.8' 16:30:29 112º 22.7' -26º 28.0'
Arcturus 255º 21.1' 14:16:28 145º 53.0' 19º 5.3'
Atria 216º 50.3' 16:50:31 107º 22.2' -69º 3.2'
Avior 343º 44.1' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.1'
Bellatrix 27º 56.4' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 20º 25.7' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 13º 22.2' 06:24:23 263º 54.2' -52º 42.6'
Capella 29º 57.5' 05:18:02 280º 29.4' 46º 0.8'
Deneb 158º 57.8' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.8'
Denebola 291º 58.4' 11:49:58 182º 30.4' 14º 28.2'
Diphda 98º 20.9' 00:44:29 348º 52.8' -17º 53.5'
Dubhe 303º 15.7' 11:04:49 193º 47.6' 61º 39.0'
Elnath 27º 36.4' 05:27:27 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 200º 13.3' 17:56:59 90º 45.2' 51º 29.3'
Enif 143º 12.4' 21:45:03 33º 44.4' 9º 57.5'
Fomalhaut 124º 48.9' 22:58:37 15º 20.8' -29º 31.8'
Gacrux 281º 25.3' 12:32:11 171º 57.3' -57º 12.5'
Gienah 285º 17.0' 12:16:44 175º 49.0' -17º 38.4'
Hadar 258º 11.6' 14:05:06 148º 43.6' -60º 27.1'
Hamal 77º 25.2' 02:08:11 327º 57.2' 23º 32.8'
Kaus_Australis 193º 8.2' 18:25:20 83º 40.1' -34º 22.4'
Kochab 246º 48.8' 14:50:37 137º 20.8' 74º 4.7'
Markab 123º 3.5' 23:05:38 13º 35.4' 15º 18.1'
Menkar 63º 39.7' 03:03:13 314º 11.7' 4º 9.4'
Menkent 257º 32.0' 14:07:44 148º 4.0' -36º 27.2'
Miaplacidus 331º 6.1' 09:13:28 221º 38.1' -69º 47.4'
Mirfak 58º 3.6' 03:25:38 308º 35.6' 49º 55.5'
Nunki 185º 22.9' 18:56:20 75º 54.9' -26º 16.3'
Peacock 162º 43.1' 0.85208333 53º 15.0' -56º 40.6'
Polaris 65º 37.6' 02:55:22 316º 9.5' 89º 20.6'
Pollux 352º 51.6' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.7'
Procyon 354º 24.2' 07:40:15 244º 56.2' 5º 10.5'
Rasalhague 205º 31.9' 17:35:44 96º 3.9' 12º 32.9'
Regulus 317º 8.0' 10:09:20 207º 40.0' 11º 52.6'
Rigel 30º 36.8' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.1'
Rigil_Kentaurus 249º 15.9' 14:40:49 139º 47.8' -60º 54.1'
Sabik 211º 37.3' 17:11:23 102º 9.3' -15º 44.6'
Schedar 99º 5.0' 00:41:32 349º 37.0' 56º 38.3'
Shaula 205º 46.1' 17:34:48 96º 18.1' -37º 6.7'
Sirius 7º 58.7' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.7'
Spica 267º 56.0' 13:26:08 158º 28.0' -11º 15.2'
Suhail 332º 17.8' 09:08:41 222º 49.7' -43º 30.3'
Vega 190º 5.3' 18:37:31 80º 37.3' 38º 48.1'
Zubenelgenubi 246º 30.2' 14:51:51 137º 2.1' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
11/365

[11/01/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 110º 27.2' 178º 4.3' -21º 50.5' 246º 58.8' -11º 7.9' 0º 54.9' 200º 45.7' -22º 52.5' 177º 30.0' -22º 35.7' 242º 16.1' -17º 2.6' 244º 3.9' -16º 18.9' 197º 41.6' -22º 31.3'
01:00:00 125º 29.6' 193º 4.1' -21º 50.1' 261º 31.6' -11º 16.7' 0º 54.9' 215º 44.6' -22º 52.8' 192º 29.1' -22º 35.3' 257º 17.0' -17º 3.0' 259º 6.0' -16º 19.0' 212º 43.8' -22º 31.3'
02:00:00 140º 32.1' 208º 3.8' -21º 49.7' 276º 4.4' -11º 25.3' 0º 54.9' 230º 43.5' -22º 53.2' 207º 28.2' -22º 34.8' 272º 17.9' -17º 3.4' 274º 8.1' -16º 19.1' 227º 45.9' -22º 31.3'
03:00:00 155º 34.6' 223º 3.6' -21º 49.3' 290º 37.2' -11º 34.0' 0º 54.9' 245º 42.3' -22º 53.5' 222º 27.2' -22º 34.4' 287º 18.8' -17º 3.8' 289º 10.2' -16º 19.2' 242º 48.1' -22º 31.3'
04:00:00 170º 37.0' 238º 3.3' -21º 48.9' 305º 10.0' -11º 42.5' 0º 54.8' 260º 41.2' -22º 53.9' 237º 26.3' -22º 34.0' 302º 19.7' -17º 4.3' 304º 12.3' -16º 19.3' 257º 50.2' -22º 31.3'
05:00:00 185º 39.5' 253º 3.1' -21º 48.5' 319º 42.8' -11º 51.0' 0º 54.8' 275º 40.0' -22º 54.3' 252º 25.4' -22º 33.6' 317º 20.6' -17º 4.7' 319º 14.3' -16º 19.4' 272º 52.4' -22º 31.3'
06:00:00 200º 42.0' 268º 2.8' -21º 48.1' 334º 15.6' -11º 59.5' 0º 54.8' 290º 38.9' -22º 54.6' 267º 24.5' -22º 33.2' 332º 21.5' -17º 5.1' 334º 16.4' -16º 19.5' 287º 54.6' -22º 31.3'
07:00:00 215º 44.4' 283º 2.6' -21º 47.8' 348º 48.3' -12º 7.9' 0º 54.8' 305º 37.7' -22º 55.0' 282º 23.6' -22º 32.8' 347º 22.4' -17º 5.6' 349º 18.5' -16º 19.5' 302º 56.7' -22º 31.3'
08:00:00 230º 46.9' 298º 2.3' -21º 47.4' 3º 21.0' -12º 16.2' 0º 54.8' 320º 36.6' -22º 55.3' 297º 22.7' -22º 32.4' 2º 23.3' -17º 6.0' 4º 20.6' -16º 19.6' 317º 58.9' -22º 31.3'
09:00:00 245º 49.3' 313º 2.1' -21º 47.0' 17º 53.8' -12º 24.5' 0º 54.7' 335º 35.4' -22º 55.6' 312º 21.8' -22º 31.9' 17º 24.2' -17º 6.4' 19º 22.7' -16º 19.7' 333º 1.0' -22º 31.3'
10:00:00 260º 51.8' 328º 1.8' -21º 46.6' 32º 26.5' -12º 32.7' 0º 54.7' 350º 34.3' -22º 56.0' 327º 20.9' -22º 31.5' 32º 25.1' -17º 6.8' 34º 24.8' -16º 19.8' 348º 3.2' -22º 31.3'
11:00:00 275º 54.3' 343º 1.6' -21º 46.2' 46º 59.2' -12º 40.9' 0º 54.7' 5º 33.1' -22º 56.3' 342º 19.9' -22º 31.1' 47º 26.0' -17º 7.3' 49º 26.9' -16º 19.9' 3º 5.3' -22º 31.3'
12:00:00 290º 56.7' 358º 1.3' -21º 45.8' 61º 31.9' -12º 49.0' 0º 54.7' 20º 31.9' -22º 56.7' 357º 19.0' -22º 30.7' 62º 26.9' -17º 7.7' 64º 28.9' -16º 20.0' 18º 7.5' -22º 31.3'
13:00:00 305º 59.2' 13º 1.1' -21º 45.4' 76º 4.5' -12º 57.1' 0º 54.7' 35º 30.8' -22º 57.0' 12º 18.1' -22º 30.3' 77º 27.8' -17º 8.1' 79º 31.0' -16º 20.1' 33º 9.6' -22º 31.3'
14:00:00 321º 1.7' 28º 0.8' -21º 45.0' 90º 37.2' -13º 5.0' 0º 54.7' 50º 29.6' -22º 57.3' 27º 17.2' -22º 29.8' 92º 28.7' -17º 8.5' 94º 33.1' -16º 20.2' 48º 11.8' -22º 31.3'
15:00:00 336º 4.1' 43º 0.6' -21º 44.6' 105º 9.8' -13º 13.0' 0º 54.6' 65º 28.4' -22º 57.7' 42º 16.3' -22º 29.4' 107º 29.6' -17º 9.0' 109º 35.2' -16º 20.3' 63º 14.0' -22º 31.2'
16:00:00 351º 6.6' 58º 0.4' -21º 44.2' 119º 42.5' -13º 20.8' 0º 54.6' 80º 27.2' -22º 58.0' 57º 15.4' -22º 29.0' 122º 30.5' -17º 9.4' 124º 37.3' -16º 20.4' 78º 16.1' -22º 31.2'
17:00:00 6º 9.1' 73º 0.1' -21º 43.8' 134º 15.1' -13º 28.6' 0º 54.6' 95º 26.1' -22º 58.3' 72º 14.5' -22º 28.6' 137º 31.4' -17º 9.8' 139º 39.4' -16º 20.5' 93º 18.3' -22º 31.2'
18:00:00 21º 11.5' 87º 59.9' -21º 43.4' 148º 47.7' -13º 36.3' 0º 54.6' 110º 24.9' -22º 58.7' 87º 13.6' -22º 28.1' 152º 32.3' -17º 10.3' 154º 41.5' -16º 20.6' 108º 20.4' -22º 31.2'
19:00:00 36º 14.0' 102º 59.6' -21º 43.0' 163º 20.3' -13º 44.0' 0º 54.6' 125º 23.7' -22º 59.0' 102º 12.7' -22º 27.7' 167º 33.3' -17º 10.7' 169º 43.5' -16º 20.7' 123º 22.6' -22º 31.2'
20:00:00 51º 16.5' 117º 59.4' -21º 42.6' 177º 52.8' -13º 51.6' 0º 54.6' 140º 22.5' -22º 59.3' 117º 11.8' -22º 27.3' 182º 34.2' -17º 11.1' 184º 45.6' -16º 20.8' 138º 24.7' -22º 31.2'
21:00:00 66º 18.9' 132º 59.1' -21º 42.2' 192º 25.4' -13º 59.2' 0º 54.5' 155º 21.3' -22º 59.7' 132º 10.9' -22º 26.9' 197º 35.1' -17º 11.5' 199º 47.7' -16º 20.9' 153º 26.9' -22º 31.2'
22:00:00 81º 21.4' 147º 58.9' -21º 41.8' 206º 57.9' -14º 6.6' 0º 54.5' 170º 20.1' -22º 60.0' 147º 9.9' -22º 26.4' 212º 36.0' -17º 12.0' 214º 49.8' -16º 21.0' 168º 29.0' -22º 31.2'
23:00:00 96º 23.8' 162º 58.6' -21º 41.4' 221º 30.4' -14º 14.0' 0º 54.5' 185º 18.9' -23º 0.3' 162º 9.0' -22º 26.0' 227º 36.9' -17º 12.4' 229º 51.9' -16º 21.1' 183º 31.2' -22º 31.2'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 65º 43.0' 02:58:57 315º 15.8' -40º 14.4'
Achernar 85º 51.6' 01:38:22 335º 24.5' -57º 9.2'
Acrux 283º 32.8' 12:27:38 173º 5.6' -63º 11.6'
Adhara 5º 36.9' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.0'
Al_Na'ir 138º 7.4' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.6'
Aldebaran 41º 12.7' 04:36:58 290º 45.5' 16º 32.5'
Alioth 276º 45.2' 12:54:48 166º 18.0' 55º 51.5'
Alkaid 263º 23.8' 13:48:14 152º 56.6' 49º 13.3'
Alnilam 26º 10.1' 05:37:08 275º 42.9' -1º 11.7'
Alphard 328º 19.9' 09:28:29 217º 52.8' -8º 44.3'
Alphecca 236º 35.8' 15:35:26 126º 8.6' 26º 39.3'
Alpheratz 108º 7.5' 00:09:19 357º 40.4' 29º 11.4'
Altair 172º 32.7' 19:51:38 62º 5.6' 8º 55.1'
Ankaa 103º 40.0' 00:27:09 353º 12.8' -42º 12.9'
Antares 222º 49.9' 16:30:29 112º 22.7' -26º 28.0'
Arcturus 256º 20.2' 14:16:28 145º 53.0' 19º 5.3'
Atria 217º 49.4' 16:50:31 107º 22.2' -69º 3.2'
Avior 344º 43.2' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.1'
Bellatrix 28º 55.6' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 21º 24.8' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 14º 21.4' 06:24:23 263º 54.2' -52º 42.6'
Capella 30º 56.6' 05:18:02 280º 29.4' 46º 0.8'
Deneb 159º 57.0' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.8'
Denebola 292º 57.6' 11:49:58 182º 30.4' 14º 28.2'
Diphda 99º 20.0' 00:44:29 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 304º 14.8' 11:04:49 193º 47.6' 61º 39.0'
Elnath 28º 35.5' 05:27:27 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 201º 12.4' 17:56:59 90º 45.2' 51º 29.2'
Enif 144º 11.5' 21:45:03 33º 44.4' 9º 57.5'
Fomalhaut 125º 48.0' 22:58:37 15º 20.8' -29º 31.8'
Gacrux 282º 24.4' 12:32:11 171º 57.2' -57º 12.5'
Gienah 286º 16.2' 12:16:44 175º 49.0' -17º 38.4'
Hadar 259º 10.7' 14:05:06 148º 43.5' -60º 27.1'
Hamal 78º 24.3' 02:08:11 327º 57.2' 23º 32.8'
Kaus_Australis 194º 7.3' 18:25:20 83º 40.1' -34º 22.4'
Kochab 247º 47.9' 14:50:37 137º 20.7' 74º 4.7'
Markab 124º 2.6' 23:05:38 13º 35.4' 15º 18.1'
Menkar 64º 38.8' 03:03:13 314º 11.7' 4º 9.4'
Menkent 258º 31.1' 14:07:44 148º 4.0' -36º 27.2'
Miaplacidus 332º 5.2' 09:13:28 221º 38.1' -69º 47.4'
Mirfak 59º 2.8' 03:25:38 308º 35.6' 49º 55.5'
Nunki 186º 22.0' 18:56:21 75º 54.9' -26º 16.3'
Peacock 163º 42.2' 0.85208333 53º 15.0' -56º 40.6'
Polaris 66º 37.1' 02:55:20 316º 9.9' 89º 20.6'
Pollux 353º 50.8' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.7'
Procyon 355º 23.3' 07:40:15 244º 56.2' 5º 10.5'
Rasalhague 206º 31.1' 17:35:44 96º 3.9' 12º 32.9'
Regulus 318º 7.2' 10:09:20 207º 40.0' 11º 52.6'
Rigel 31º 36.0' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.1'
Rigil_Kentaurus 250º 15.0' 14:40:49 139º 47.8' -60º 54.1'
Sabik 212º 36.5' 17:11:23 102º 9.3' -15º 44.6'
Schedar 100º 4.2' 00:41:32 349º 37.0' 56º 38.3'
Shaula 206º 45.3' 17:34:48 96º 18.1' -37º 6.7'
Sirius 8º 57.8' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.7'
Spica 268º 55.2' 13:26:08 158º 28.0' -11º 15.2'
Suhail 333º 16.9' 09:08:41 222º 49.7' -43º 30.3'
Vega 191º 4.5' 18:37:31 80º 37.3' 38º 48.1'
Zubenelgenubi 247º 29.3' 14:51:52 137º 2.1' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
12/365

[12/01/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 111º 26.3' 177º 58.4' -21º 41.0' 236º 2.9' -14º 21.4' 0º 54.5' 200º 17.8' -23º 0.6' 177º 8.1' -22º 25.6' 242º 37.8' -17º 12.8' 244º 54.0' -16º 21.2' 198º 33.4' -22º 31.2'
01:00:00 126º 28.8' 192º 58.2' -21º 40.6' 250º 35.4' -14º 28.7' 0º 54.5' 215º 16.6' -23º 0.9' 192º 7.2' -22º 25.1' 257º 38.7' -17º 13.2' 259º 56.1' -16º 21.3' 213º 35.5' -22º 31.2'
02:00:00 141º 31.2' 207º 57.9' -21º 40.2' 265º 7.9' -14º 35.9' 0º 54.5' 230º 15.4' -23º 1.3' 207º 6.3' -22º 24.7' 272º 39.6' -17º 13.7' 274º 58.2' -16º 21.4' 228º 37.7' -22º 31.2'
03:00:00 156º 33.7' 222º 57.7' -21º 39.8' 279º 40.3' -14º 43.0' 0º 54.4' 245º 14.2' -23º 1.6' 222º 5.4' -22º 24.2' 287º 40.5' -17º 14.1' 290º 0.3' -16º 21.5' 243º 39.8' -22º 31.2'
04:00:00 171º 36.2' 237º 57.4' -21º 39.4' 294º 12.7' -14º 50.1' 0º 54.4' 260º 12.9' -23º 1.9' 237º 4.5' -22º 23.8' 302º 41.4' -17º 14.5' 305º 2.3' -16º 21.6' 258º 42.0' -22º 31.2'
05:00:00 186º 38.6' 252º 57.2' -21º 39.0' 308º 45.1' -14º 57.1' 0º 54.4' 275º 11.7' -23º 2.2' 252º 3.6' -22º 23.4' 317º 42.3' -17º 14.9' 320º 4.4' -16º 21.7' 273º 44.1' -22º 31.2'
06:00:00 201º 41.1' 267º 57.0' -21º 38.6' 323º 17.5' -15º 4.1' 0º 54.4' 290º 10.5' -23º 2.5' 267º 2.7' -22º 22.9' 332º 43.2' -17º 15.4' 335º 6.5' -16º 21.8' 288º 46.3' -22º 31.2'
07:00:00 216º 43.6' 282º 56.7' -21º 38.2' 337º 49.9' -15º 10.9' 0º 54.4' 305º 9.3' -23º 2.8' 282º 1.8' -22º 22.5' 347º 44.1' -17º 15.8' 350º 8.6' -16º 21.9' 303º 48.5' -22º 31.2'
08:00:00 231º 46.0' 297º 56.5' -21º 37.8' 352º 22.2' -15º 17.7' 0º 54.4' 320º 8.1' -23º 3.1' 297º 0.9' -22º 22.0' 2º 45.0' -17º 16.2' 5º 10.7' -16º 22.0' 318º 50.6' -22º 31.2'
09:00:00 246º 48.5' 312º 56.2' -21º 37.3' 6º 54.5' -15º 24.5' 0º 54.4' 335º 6.9' -23º 3.4' 311º 60.0' -22º 21.6' 17º 45.9' -17º 16.6' 20º 12.8' -16º 22.1' 333º 52.8' -22º 31.2'
10:00:00 261º 51.0' 327º 56.0' -21º 36.9' 21º 26.8' -15º 31.1' 0º 54.3' 350º 5.7' -23º 3.7' 326º 59.1' -22º 21.1' 32º 46.8' -17º 17.0' 35º 14.9' -16º 22.2' 348º 54.9' -22º 31.2'
11:00:00 276º 53.4' 342º 55.7' -21º 36.5' 35º 59.1' -15º 37.7' 0º 54.3' 5º 4.4' -23º 4.0' 341º 58.2' -22º 20.7' 47º 47.7' -17º 17.5' 50º 17.0' -16º 22.3' 3º 57.1' -22º 31.2'
12:00:00 291º 55.9' 357º 55.5' -21º 36.1' 50º 31.4' -15º 44.2' 0º 54.3' 20º 3.2' -23º 4.3' 356º 57.3' -22º 20.2' 62º 48.6' -17º 17.9' 65º 19.1' -16º 22.4' 18º 59.2' -22º 31.2'
13:00:00 306º 58.3' 12º 55.3' -21º 35.7' 65º 3.6' -15º 50.7' 0º 54.3' 35º 2.0' -23º 4.6' 11º 56.4' -22º 19.8' 77º 49.5' -17º 18.3' 80º 21.2' -16º 22.5' 34º 1.4' -22º 31.2'
14:00:00 322º 0.8' 27º 55.0' -21º 35.3' 79º 35.9' -15º 57.1' 0º 54.3' 50º 0.8' -23º 4.9' 26º 55.5' -22º 19.3' 92º 50.4' -17º 18.7' 95º 23.2' -16º 22.6' 49º 3.5' -22º 31.2'
15:00:00 337º 3.3' 42º 54.8' -21º 34.9' 94º 8.1' -16º 3.4' 0º 54.3' 64º 59.5' -23º 5.2' 41º 54.6' -22º 18.9' 107º 51.3' -17º 19.2' 110º 25.3' -16º 22.7' 64º 5.7' -22º 31.2'
16:00:00 352º 5.7' 57º 54.6' -21º 34.5' 108º 40.2' -16º 9.6' 0º 54.3' 79º 58.3' -23º 5.5' 56º 53.7' -22º 18.4' 122º 52.2' -17º 19.6' 125º 27.4' -16º 22.8' 79º 7.9' -22º 31.1'
17:00:00 7º 8.2' 72º 54.3' -21º 34.0' 123º 12.4' -16º 15.8' 0º 54.3' 94º 57.1' -23º 5.8' 71º 52.8' -22º 18.0' 137º 53.1' -17º 20.0' 140º 29.5' -16º 22.9' 94º 10.0' -22º 31.1'
18:00:00 22º 10.7' 87º 54.1' -21º 33.6' 137º 44.5' -16º 21.8' 0º 54.2' 109º 55.8' -23º 6.1' 86º 51.9' -22º 17.5' 152º 54.0' -17º 20.4' 155º 31.6' -16º 23.0' 109º 12.2' -22º 31.1'
19:00:00 37º 13.1' 102º 53.8' -21º 33.2' 152º 16.6' -16º 27.9' 0º 54.2' 124º 54.6' -23º 6.4' 101º 51.0' -22º 17.1' 167º 54.9' -17º 20.8' 170º 33.7' -16º 23.1' 124º 14.3' -22º 31.1'
20:00:00 52º 15.6' 117º 53.6' -21º 32.8' 166º 48.7' -16º 33.8' 0º 54.2' 139º 53.3' -23º 6.7' 116º 50.1' -22º 16.6' 182º 55.8' -17º 21.3' 185º 35.8' -16º 23.2' 139º 16.5' -22º 31.1'
21:00:00 67º 18.1' 132º 53.4' -21º 32.4' 181º 20.8' -16º 39.7' 0º 54.2' 154º 52.1' -23º 7.0' 131º 49.2' -22º 16.1' 197º 56.7' -17º 21.7' 200º 37.9' -16º 23.3' 154º 18.6' -22º 31.1'
22:00:00 82º 20.5' 147º 53.1' -21º 32.0' 195º 52.8' -16º 45.4' 0º 54.2' 169º 50.9' -23º 7.3' 146º 48.3' -22º 15.7' 212º 57.6' -17º 22.1' 215º 40.0' -16º 23.4' 169º 20.8' -22º 31.1'
23:00:00 97º 23.0' 162º 52.9' -21º 31.5' 210º 24.9' -16º 51.1' 0º 54.2' 184º 49.6' -23º 7.5' 161º 47.4' -22º 15.2' 227º 58.5' -17º 22.5' 230º 42.1' -16º 23.4' 184º 23.0' -22º 31.1'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 66º 42.1' 02:58:57 315º 15.8' -40º 14.4'
Achernar 86º 50.8' 01:38:22 335º 24.5' -57º 9.2'
Acrux 284º 31.9' 12:27:38 173º 5.6' -63º 11.6'
Adhara 6º 36.0' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.0'
Al_Na'ir 139º 6.6' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.6'
Aldebaran 42º 11.9' 04:36:58 290º 45.5' 16º 32.5'
Alioth 277º 44.3' 12:54:48 166º 18.0' 55º 51.5'
Alkaid 264º 22.9' 13:48:14 152º 56.6' 49º 13.3'
Alnilam 27º 9.2' 05:37:08 275º 42.9' -1º 11.7'
Alphard 329º 19.1' 09:28:29 217º 52.8' -8º 44.3'
Alphecca 237º 34.9' 15:35:26 126º 8.6' 26º 39.3'
Alpheratz 109º 6.7' 00:09:19 357º 40.4' 29º 11.4'
Altair 173º 31.9' 19:51:38 62º 5.6' 8º 55.1'
Ankaa 104º 39.1' 00:27:09 353º 12.8' -42º 12.9'
Antares 223º 49.0' 16:30:29 112º 22.7' -26º 28.0'
Arcturus 257º 19.3' 14:16:28 145º 53.0' 19º 5.3'
Atria 218º 48.5' 16:50:31 107º 22.2' -69º 3.2'
Avior 345º 42.4' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.1'
Bellatrix 29º 54.7' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 22º 23.9' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 15º 20.5' 06:24:23 263º 54.2' -52º 42.6'
Capella 31º 55.7' 05:18:02 280º 29.4' 46º 0.8'
Deneb 160º 56.1' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.8'
Denebola 293º 56.7' 11:49:58 182º 30.4' 14º 28.2'
Diphda 100º 19.2' 00:44:29 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 305º 13.9' 11:04:50 193º 47.6' 61º 39.0'
Elnath 29º 34.7' 05:27:27 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 202º 11.5' 17:56:59 90º 45.2' 51º 29.2'
Enif 145º 10.7' 21:45:03 33º 44.4' 9º 57.5'
Fomalhaut 126º 47.1' 22:58:37 15º 20.8' -29º 31.8'
Gacrux 283º 23.5' 12:32:11 171º 57.2' -57º 12.5'
Gienah 287º 15.3' 12:16:44 175º 49.0' -17º 38.4'
Hadar 260º 9.8' 14:05:06 148º 43.5' -60º 27.1'
Hamal 79º 23.5' 02:08:11 327º 57.2' 23º 32.8'
Kaus_Australis 195º 6.4' 18:25:20 83º 40.1' -34º 22.4'
Kochab 248º 47.0' 14:50:37 137º 20.7' 74º 4.7'
Markab 125º 1.7' 23:05:38 13º 35.4' 15º 18.1'
Menkar 65º 38.0' 03:03:13 314º 11.7' 4º 9.4'
Menkent 259º 30.3' 14:07:44 148º 4.0' -36º 27.2'
Miaplacidus 333º 4.4' 09:13:28 221º 38.1' -69º 47.4'
Mirfak 60º 1.9' 03:25:38 308º 35.6' 49º 55.5'
Nunki 187º 21.2' 18:56:21 75º 54.9' -26º 16.3'
Peacock 164º 41.3' 0.85208333 53º 15.0' -56º 40.6'
Polaris 67º 36.6' 02:55:19 316º 10.3' 89º 20.6'
Pollux 354º 49.9' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.7'
Procyon 356º 22.5' 07:40:15 244º 56.2' 5º 10.5'
Rasalhague 207º 30.2' 17:35:44 96º 3.9' 12º 32.9'
Regulus 319º 6.3' 10:09:20 207º 40.0' 11º 52.6'
Rigel 32º 35.1' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.1'
Rigil_Kentaurus 251º 14.1' 14:40:49 139º 47.8' -60º 54.1'
Sabik 213º 35.6' 17:11:23 102º 9.3' -15º 44.6'
Schedar 101º 3.3' 00:41:32 349º 37.0' 56º 38.3'
Shaula 207º 44.4' 17:34:48 96º 18.1' -37º 6.7'
Sirius 9º 57.0' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.7'
Spica 269º 54.3' 13:26:08 158º 28.0' -11º 15.2'
Suhail 334º 16.0' 09:08:41 222º 49.7' -43º 30.3'
Vega 192º 3.6' 18:37:31 80º 37.3' 38º 48.1'
Zubenelgenubi 248º 28.4' 14:51:52 137º 2.1' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
13/365

[13/01/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 112º 25.4' 177º 52.6' -21º 31.1' 224º 56.9' -16º 56.8' 0º 54.2' 199º 48.4' -23º 7.8' 176º 46.5' -22º 14.8' 242º 59.4' -17º 22.9' 245º 44.2' -16º 23.5' 199º 25.1' -22º 31.1'
01:00:00 127º 27.9' 192º 52.4' -21º 30.7' 239º 28.9' -17º 2.3' 0º 54.2' 214º 47.1' -23º 8.1' 191º 45.6' -22º 14.3' 258º 0.3' -17º 23.4' 260º 46.3' -16º 23.6' 214º 27.3' -22º 31.1'
02:00:00 142º 30.4' 207º 52.2' -21º 30.3' 254º 0.8' -17º 7.8' 0º 54.2' 229º 45.8' -23º 8.4' 206º 44.7' -22º 13.8' 273º 1.2' -17º 23.8' 275º 48.3' -16º 23.7' 229º 29.4' -22º 31.1'
03:00:00 157º 32.8' 222º 51.9' -21º 29.8' 268º 32.8' -17º 13.2' 0º 54.2' 244º 44.6' -23º 8.6' 221º 43.8' -22º 13.4' 288º 2.1' -17º 24.2' 290º 50.4' -16º 23.8' 244º 31.6' -22º 31.1'
04:00:00 172º 35.3' 237º 51.7' -21º 29.4' 283º 4.7' -17º 18.5' 0º 54.1' 259º 43.3' -23º 8.9' 236º 42.9' -22º 12.9' 303º 3.0' -17º 24.6' 305º 52.5' -16º 23.9' 259º 33.7' -22º 31.1'
05:00:00 187º 37.8' 252º 51.5' -21º 29.0' 297º 36.6' -17º 23.8' 0º 54.1' 274º 42.1' -23º 9.2' 251º 42.0' -22º 12.4' 318º 3.9' -17º 25.0' 320º 54.6' -16º 24.0' 274º 35.9' -22º 31.1'
06:00:00 202º 40.2' 267º 51.2' -21º 28.6' 312º 8.4' -17º 29.0' 0º 54.1' 289º 40.8' -23º 9.5' 266º 41.1' -22º 12.0' 333º 4.8' -17º 25.5' 335º 56.7' -16º 24.1' 289º 38.1' -22º 31.1'
07:00:00 217º 42.7' 282º 51.0' -21º 28.1' 326º 40.3' -17º 34.0' 0º 54.1' 304º 39.5' -23º 9.7' 281º 40.2' -22º 11.5' 348º 5.7' -17º 25.9' 350º 58.8' -16º 24.2' 304º 40.2' -22º 31.1'
08:00:00 232º 45.2' 297º 50.8' -21º 27.7' 341º 12.1' -17º 39.0' 0º 54.1' 319º 38.3' -23º 10.0' 296º 39.3' -22º 11.0' 3º 6.6' -17º 26.3' 6º 0.9' -16º 24.3' 319º 42.4' -22º 31.1'
09:00:00 247º 47.6' 312º 50.5' -21º 27.3' 355º 43.9' -17º 44.0' 0º 54.1' 334º 37.0' -23º 10.3' 311º 38.4' -22º 10.5' 18º 7.5' -17º 26.7' 21º 3.0' -16º 24.4' 334º 44.5' -22º 31.1'
10:00:00 262º 50.1' 327º 50.3' -21º 26.9' 10º 15.7' -17º 48.8' 0º 54.1' 349º 35.7' -23º 10.5' 326º 37.6' -22º 10.1' 33º 8.3' -17º 27.1' 36º 5.1' -16º 24.5' 349º 46.7' -22º 31.1'
11:00:00 277º 52.6' 342º 50.1' -21º 26.4' 24º 47.5' -17º 53.6' 0º 54.1' 4º 34.4' -23º 10.8' 341º 36.7' -22º 9.6' 48º 9.2' -17º 27.6' 51º 7.2' -16º 24.6' 4º 48.8' -22º 31.1'
12:00:00 292º 55.0' 357º 49.8' -21º 26.0' 39º 19.2' -17º 58.3' 0º 54.1' 19º 33.2' -23º 11.0' 356º 35.8' -22º 9.1' 63º 10.1' -17º 28.0' 66º 9.3' -16º 24.7' 19º 51.0' -22º 31.1'
13:00:00 307º 57.5' 12º 49.6' -21º 25.6' 53º 50.9' -18º 2.9' 0º 54.1' 34º 31.9' -23º 11.3' 11º 34.9' -22º 8.6' 78º 11.0' -17º 28.4' 81º 11.4' -16º 24.8' 34º 53.2' -22º 31.1'
14:00:00 322º 59.9' 27º 49.4' -21º 25.1' 68º 22.6' -18º 7.4' 0º 54.1' 49º 30.6' -23º 11.6' 26º 34.0' -22º 8.1' 93º 11.9' -17º 28.8' 96º 13.5' -16º 24.9' 49º 55.3' -22º 31.1'
15:00:00 338º 2.4' 42º 49.1' -21º 24.7' 82º 54.3' -18º 11.9' 0º 54.1' 64º 29.3' -23º 11.8' 41º 33.1' -22º 7.7' 108º 12.8' -17º 29.2' 111º 15.6' -16º 25.0' 64º 57.5' -22º 31.0'
16:00:00 353º 4.9' 57º 48.9' -21º 24.3' 97º 26.0' -18º 16.2' 0º 54.1' 79º 28.0' -23º 12.1' 56º 32.2' -22º 7.2' 123º 13.7' -17º 29.6' 126º 17.7' -16º 25.1' 79º 59.6' -22º 31.0'
17:00:00 8º 7.3' 72º 48.7' -21º 23.9' 111º 57.6' -18º 20.5' 0º 54.0' 94º 26.7' -23º 12.3' 71º 31.3' -22º 6.7' 138º 14.6' -17º 30.1' 141º 19.8' -16º 25.2' 95º 1.8' -22º 31.0'
18:00:00 23º 9.8' 87º 48.4' -21º 23.4' 126º 29.2' -18º 24.7' 0º 54.0' 109º 25.4' -23º 12.6' 86º 30.4' -22º 6.2' 153º 15.5' -17º 30.5' 156º 21.9' -16º 25.3' 110º 4.0' -22º 31.0'
19:00:00 38º 12.3' 102º 48.2' -21º 23.0' 141º 0.8' -18º 28.8' 0º 54.0' 124º 24.2' -23º 12.8' 101º 29.5' -22º 5.7' 168º 16.4' -17º 30.9' 171º 24.0' -16º 25.4' 125º 6.1' -22º 31.0'
20:00:00 53º 14.7' 117º 48.0' -21º 22.5' 155º 32.4' -18º 32.8' 0º 54.0' 139º 22.9' -23º 13.0' 116º 28.6' -22º 5.2' 183º 17.3' -17º 31.3' 186º 26.1' -16º 25.5' 140º 8.3' -22º 31.0'
21:00:00 68º 17.2' 132º 47.7' -21º 22.1' 170º 3.9' -18º 36.8' 0º 54.0' 154º 21.6' -23º 13.3' 131º 27.8' -22º 4.8' 198º 18.2' -17º 31.7' 201º 28.2' -16º 25.5' 155º 10.4' -22º 31.0'
22:00:00 83º 19.7' 147º 47.5' -21º 21.7' 184º 35.5' -18º 40.6' 0º 54.0' 169º 20.3' -23º 13.5' 146º 26.9' -22º 4.3' 213º 19.1' -17º 32.1' 216º 30.3' -16º 25.6' 170º 12.6' -22º 31.0'
23:00:00 98º 22.1' 162º 47.3' -21º 21.2' 199º 7.0' -18º 44.4' 0º 54.0' 184º 19.0' -23º 13.8' 161º 26.0' -22º 3.8' 228º 20.0' -17º 32.5' 231º 32.4' -16º 25.7' 185º 14.7' -22º 31.0'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 67º 41.3' 02:58:57 315º 15.8' -40º 14.4'
Achernar 87º 49.9' 01:38:22 335º 24.5' -57º 9.2'
Acrux 285º 31.0' 12:27:38 173º 5.6' -63º 11.6'
Adhara 7º 35.1' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.0'
Al_Na'ir 140º 5.7' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.6'
Aldebaran 43º 11.0' 04:36:58 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 278º 43.4' 12:54:48 166º 18.0' 55º 51.5'
Alkaid 265º 22.0' 13:48:14 152º 56.6' 49º 13.3'
Alnilam 28º 8.4' 05:37:08 275º 42.9' -1º 11.7'
Alphard 330º 18.2' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.3'
Alphecca 238º 34.1' 15:35:26 126º 8.6' 26º 39.3'
Alpheratz 110º 5.8' 00:09:18 357º 40.4' 29º 11.4'
Altair 174º 31.0' 19:51:38 62º 5.6' 8º 55.1'
Ankaa 105º 38.3' 00:27:09 353º 12.8' -42º 12.9'
Antares 224º 48.2' 16:30:29 112º 22.7' -26º 28.0'
Arcturus 258º 18.5' 14:16:28 145º 53.0' 19º 5.3'
Atria 219º 47.6' 16:50:31 107º 22.2' -69º 3.2'
Avior 346º 41.5' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.1'
Bellatrix 30º 53.8' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 23º 23.1' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 16º 19.7' 06:24:23 263º 54.2' -52º 42.6'
Capella 32º 54.9' 05:18:02 280º 29.4' 46º 0.8'
Deneb 161º 55.2' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.8'
Denebola 294º 55.8' 11:49:58 182º 30.4' 14º 28.2'
Diphda 101º 18.3' 00:44:29 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 306º 13.1' 11:04:50 193º 47.6' 61º 39.0'
Elnath 30º 33.8' 05:27:27 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 203º 10.7' 17:56:59 90º 45.2' 51º 29.2'
Enif 146º 9.8' 21:45:03 33º 44.4' 9º 57.5'
Fomalhaut 127º 46.3' 22:58:37 15º 20.8' -29º 31.8'
Gacrux 284º 22.7' 12:32:11 171º 57.2' -57º 12.5'
Gienah 288º 14.4' 12:16:44 175º 49.0' -17º 38.4'
Hadar 261º 9.0' 14:05:06 148º 43.5' -60º 27.2'
Hamal 80º 22.6' 02:08:11 327º 57.2' 23º 32.8'
Kaus_Australis 196º 5.6' 18:25:20 83º 40.1' -34º 22.4'
Kochab 249º 46.1' 14:50:37 137º 20.7' 74º 4.7'
Markab 126º 0.9' 23:05:38 13º 35.4' 15º 18.1'
Menkar 66º 37.1' 03:03:13 314º 11.7' 4º 9.4'
Menkent 260º 29.4' 14:07:44 148º 4.0' -36º 27.2'
Miaplacidus 334º 3.5' 09:13:28 221º 38.1' -69º 47.4'
Mirfak 61º 1.0' 03:25:38 308º 35.6' 49º 55.5'
Nunki 188º 20.3' 18:56:21 75º 54.9' -26º 16.3'
Peacock 165º 40.5' 0.85208333 53º 15.0' -56º 40.6'
Polaris 68º 36.1' 02:55:17 316º 10.7' 89º 20.6'
Pollux 355º 49.0' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.7'
Procyon 357º 21.6' 07:40:15 244º 56.2' 5º 10.5'
Rasalhague 208º 29.3' 17:35:44 96º 3.9' 12º 32.9'
Regulus 320º 5.4' 10:09:20 207º 40.0' 11º 52.6'
Rigel 33º 34.2' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.1'
Rigil_Kentaurus 252º 13.2' 14:40:49 139º 47.8' -60º 54.1'
Sabik 214º 34.7' 17:11:23 102º 9.3' -15º 44.6'
Schedar 102º 2.4' 00:41:32 349º 37.0' 56º 38.3'
Shaula 208º 43.5' 17:34:48 96º 18.1' -37º 6.7'
Sirius 10º 56.1' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.7'
Spica 270º 53.4' 13:26:08 158º 28.0' -11º 15.2'
Suhail 335º 15.2' 09:08:41 222º 49.7' -43º 30.3'
Vega 193º 2.7' 18:37:31 80º 37.3' 38º 48.1'
Zubenelgenubi 249º 27.6' 14:51:52 137º 2.1' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
14/365

[14/01/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 113º 24.6' 177º 47.0' -21º 20.8' 213º 38.5' -18º 48.1' 0º 54.0' 199º 17.7' -23º 14.0' 176º 25.1' -22º 3.3' 243º 20.9' -17º 33.0' 246º 34.5' -16º 25.8' 200º 16.9' -22º 31.0'
01:00:00 128º 27.1' 192º 46.8' -21º 20.4' 228º 9.9' -18º 51.7' 0º 54.0' 214º 16.4' -23º 14.2' 191º 24.2' -22º 2.8' 258º 21.8' -17º 33.4' 261º 36.6' -16º 25.9' 215º 19.1' -22º 31.0'
02:00:00 143º 29.5' 207º 46.6' -21º 19.9' 242º 41.4' -18º 55.2' 0º 54.0' 229º 15.0' -23º 14.5' 206º 23.3' -22º 2.3' 273º 22.7' -17º 33.8' 276º 38.6' -16º 26.0' 230º 21.2' -22º 31.0'
03:00:00 158º 32.0' 222º 46.4' -21º 19.5' 257º 12.8' -18º 58.6' 0º 54.0' 244º 13.7' -23º 14.7' 221º 22.4' -22º 1.8' 288º 23.6' -17º 34.2' 291º 40.7' -16º 26.1' 245º 23.4' -22º 31.0'
04:00:00 173º 34.4' 237º 46.1' -21º 19.0' 271º 44.3' -19º 2.0' 0º 54.0' 259º 12.4' -23º 14.9' 236º 21.5' -22º 1.3' 303º 24.5' -17º 34.6' 306º 42.8' -16º 26.2' 260º 25.5' -22º 31.0'
05:00:00 188º 36.9' 252º 45.9' -21º 18.6' 286º 15.6' -19º 5.2' 0º 54.0' 274º 11.1' -23º 15.2' 251º 20.7' -22º 0.8' 318º 25.4' -17º 35.0' 321º 44.9' -16º 26.3' 275º 27.7' -22º 31.0'
06:00:00 203º 39.4' 267º 45.7' -21º 18.2' 300º 47.0' -19º 8.4' 0º 54.0' 289º 9.8' -23º 15.4' 266º 19.8' -22º 0.3' 333º 26.3' -17º 35.4' 336º 47.0' -16º 26.4' 290º 29.9' -22º 31.0'
07:00:00 218º 41.8' 282º 45.4' -21º 17.7' 315º 18.4' -19º 11.5' 0º 54.0' 304º 8.5' -23º 15.6' 281º 18.9' -21º 59.8' 348º 27.2' -17º 35.9' 351º 49.1' -16º 26.5' 305º 32.0' -22º 31.0'
08:00:00 233º 44.3' 297º 45.2' -21º 17.3' 329º 49.7' -19º 14.5' 0º 54.0' 319º 7.2' -23º 15.8' 296º 18.0' -21º 59.3' 3º 28.1' -17º 36.3' 6º 51.2' -16º 26.6' 320º 34.2' -22º 31.0'
09:00:00 248º 46.8' 312º 45.0' -21º 16.8' 344º 21.1' -19º 17.4' 0º 54.0' 334º 5.8' -23º 16.1' 311º 17.1' -21º 58.8' 18º 29.0' -17º 36.7' 21º 53.3' -16º 26.7' 335º 36.3' -22º 31.0'
10:00:00 263º 49.2' 327º 44.8' -21º 16.4' 358º 52.4' -19º 20.2' 0º 54.0' 349º 4.5' -23º 16.3' 326º 16.2' -21º 58.3' 33º 29.9' -17º 37.1' 36º 55.4' -16º 26.8' 350º 38.5' -22º 31.0'
11:00:00 278º 51.7' 342º 44.5' -21º 15.9' 13º 23.7' -19º 22.9' 0º 54.0' 4º 3.2' -23º 16.5' 341º 15.4' -21º 57.8' 48º 30.8' -17º 37.5' 51º 57.5' -16º 26.9' 5º 40.6' -22º 31.0'
12:00:00 293º 54.2' 357º 44.3' -21º 15.5' 27º 54.9' -19º 25.6' 0º 54.0' 19º 1.9' -23º 16.7' 356º 14.5' -21º 57.3' 63º 31.7' -17º 37.9' 66º 59.6' -16º 27.0' 20º 42.8' -22º 31.0'
13:00:00 308º 56.6' 12º 44.1' -21º 15.0' 42º 26.2' -19º 28.1' 0º 54.0' 34º 0.5' -23º 16.9' 11º 13.6' -21º 56.8' 78º 32.6' -17º 38.3' 82º 1.7' -16º 27.1' 35º 45.0' -22º 30.9'
14:00:00 323º 59.1' 27º 43.9' -21º 14.6' 56º 57.4' -19º 30.6' 0º 54.0' 48º 59.2' -23º 17.1' 26º 12.7' -21º 56.3' 93º 33.5' -17º 38.7' 97º 3.8' -16º 27.1' 50º 47.1' -22º 30.9'
15:00:00 339º 1.6' 42º 43.6' -21º 14.1' 71º 28.7' -19º 33.0' 0º 54.0' 63º 57.9' -23º 17.3' 41º 11.8' -21º 55.8' 108º 34.4' -17º 39.2' 112º 5.9' -16º 27.2' 65º 49.3' -22º 30.9'
16:00:00 354º 4.0' 57º 43.4' -21º 13.7' 85º 59.9' -19º 35.3' 0º 54.0' 78º 56.5' -23º 17.5' 56º 10.9' -21º 55.3' 123º 35.3' -17º 39.6' 127º 8.0' -16º 27.3' 80º 51.4' -22º 30.9'
17:00:00 9º 6.5' 72º 43.2' -21º 13.3' 100º 31.1' -19º 37.5' 0º 54.0' 93º 55.2' -23º 17.8' 71º 10.1' -21º 54.8' 138º 36.2' -17º 40.0' 142º 10.1' -16º 27.4' 95º 53.6' -22º 30.9'
18:00:00 24º 8.9' 87º 42.9' -21º 12.8' 115º 2.3' -19º 39.6' 0º 54.0' 108º 53.9' -23º 18.0' 86º 9.2' -21º 54.2' 153º 37.1' -17º 40.4' 157º 12.2' -16º 27.5' 110º 55.8' -22º 30.9'
19:00:00 39º 11.4' 102º 42.7' -21º 12.3' 129º 33.4' -19º 41.6' 0º 54.0' 123º 52.5' -23º 18.2' 101º 8.3' -21º 53.7' 168º 37.9' -17º 40.8' 172º 14.3' -16º 27.6' 125º 57.9' -22º 30.9'
20:00:00 54º 13.9' 117º 42.5' -21º 11.9' 144º 4.6' -19º 43.5' 0º 54.0' 138º 51.2' -23º 18.4' 116º 7.4' -21º 53.2' 183º 38.8' -17º 41.2' 187º 16.5' -16º 27.7' 141º 0.1' -22º 30.9'
21:00:00 69º 16.3' 132º 42.3' -21º 11.4' 158º 35.7' -19º 45.4' 0º 53.9' 153º 49.8' -23º 18.6' 131º 6.5' -21º 52.7' 198º 39.7' -17º 41.6' 202º 18.6' -16º 27.8' 156º 2.2' -22º 30.9'
22:00:00 84º 18.8' 147º 42.0' -21º 11.0' 173º 6.8' -19º 47.1' 0º 53.9' 168º 48.5' -23º 18.8' 146º 5.7' -21º 52.2' 213º 40.6' -17º 42.0' 217º 20.7' -16º 27.9' 171º 4.4' -22º 30.9'
23:00:00 99º 21.3' 162º 41.8' -21º 10.5' 187º 38.0' -19º 48.8' 0º 53.9' 183º 47.1' -23º 19.0' 161º 4.8' -21º 51.7' 228º 41.5' -17º 42.4' 232º 22.8' -16º 28.0' 186º 6.6' -22º 30.9'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 68º 40.4' 02:58:57 315º 15.8' -40º 14.4'
Achernar 88º 49.1' 01:38:22 335º 24.5' -57º 9.2'
Acrux 286º 30.1' 12:27:38 173º 5.5' -63º 11.6'
Adhara 8º 34.3' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.0'
Al_Na'ir 141º 4.9' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.6'
Aldebaran 44º 10.1' 04:36:58 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 279º 42.5' 12:54:48 166º 18.0' 55º 51.5'
Alkaid 266º 21.1' 13:48:14 152º 56.6' 49º 13.3'
Alnilam 29º 7.5' 05:37:08 275º 42.9' -1º 11.7'
Alphard 331º 17.3' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.3'
Alphecca 239º 33.2' 15:35:26 126º 8.6' 26º 39.3'
Alpheratz 111º 5.0' 00:09:18 357º 40.4' 29º 11.4'
Altair 175º 30.1' 19:51:38 62º 5.6' 8º 55.0'
Ankaa 106º 37.4' 00:27:09 353º 12.8' -42º 12.8'
Antares 225º 47.3' 16:30:29 112º 22.7' -26º 28.0'
Arcturus 259º 17.6' 14:16:28 145º 53.0' 19º 5.3'
Atria 220º 46.8' 16:50:31 107º 22.2' -69º 3.2'
Avior 347º 40.6' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.1'
Bellatrix 31º 53.0' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 24º 22.2' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 17º 18.8' 06:24:23 263º 54.2' -52º 42.6'
Capella 33º 54.0' 05:18:02 280º 29.4' 46º 0.8'
Deneb 162º 54.4' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.8'
Denebola 295º 55.0' 11:49:58 182º 30.4' 14º 28.2'
Diphda 102º 17.4' 00:44:29 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 307º 12.2' 11:04:50 193º 47.6' 61º 39.0'
Elnath 31º 32.9' 05:27:27 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 204º 9.8' 17:56:59 90º 45.2' 51º 29.2'
Enif 147º 8.9' 21:45:03 33º 44.4' 9º 57.5'
Fomalhaut 128º 45.4' 22:58:37 15º 20.8' -29º 31.8'
Gacrux 285º 21.8' 12:32:11 171º 57.2' -57º 12.5'
Gienah 289º 13.6' 12:16:44 175º 49.0' -17º 38.4'
Hadar 262º 8.1' 14:05:06 148º 43.5' -60º 27.2'
Hamal 81º 21.8' 02:08:11 327º 57.2' 23º 32.8'
Kaus_Australis 197º 4.7' 18:25:20 83º 40.1' -34º 22.4'
Kochab 250º 45.3' 14:50:37 137º 20.7' 74º 4.7'
Markab 127º 0.0' 23:05:38 13º 35.4' 15º 18.1'
Menkar 67º 36.3' 03:03:13 314º 11.7' 4º 9.4'
Menkent 261º 28.5' 14:07:44 148º 3.9' -36º 27.2'
Miaplacidus 335º 2.6' 09:13:28 221º 38.1' -69º 47.4'
Mirfak 62º 0.2' 03:25:38 308º 35.6' 49º 55.5'
Nunki 189º 19.4' 18:56:21 75º 54.9' -26º 16.3'
Peacock 166º 39.6' 0.85208333 53º 15.0' -56º 40.6'
Polaris 69º 35.6' 02:55:16 316º 11.1' 89º 20.6'
Pollux 356º 48.2' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.7'
Procyon 358º 20.8' 07:40:15 244º 56.2' 5º 10.5'
Rasalhague 209º 28.5' 17:35:44 96º 3.9' 12º 32.9'
Regulus 321º 4.6' 10:09:20 207º 40.0' 11º 52.6'
Rigel 34º 33.4' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.1'
Rigil_Kentaurus 253º 12.4' 14:40:49 139º 47.8' -60º 54.1'
Sabik 215º 33.9' 17:11:23 102º 9.3' -15º 44.7'
Schedar 103º 1.6' 00:41:32 349º 37.0' 56º 38.3'
Shaula 209º 42.7' 17:34:48 96º 18.1' -37º 6.7'
Sirius 11º 55.2' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.7'
Spica 271º 52.6' 13:26:08 158º 28.0' -11º 15.2'
Suhail 336º 14.3' 09:08:41 222º 49.7' -43º 30.3'
Vega 194º 1.9' 18:37:31 80º 37.3' 38º 48.1'
Zubenelgenubi 250º 26.7' 14:51:52 137º 2.1' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
15/365

[15/01/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 114º 23.7' 177º 41.6' -21º 10.1' 202º 9.1' -19º 50.3' 0º 53.9' 198º 45.8' -23º 19.1' 176º 3.9' -21º 51.2' 243º 42.4' -17º 42.9' 247º 24.9' -16º 28.1' 201º 8.7' -22º 30.9'
01:00:00 129º 26.2' 192º 41.4' -21º 9.6' 216º 40.2' -19º 51.8' 0º 53.9' 213º 44.4' -23º 19.3' 191º 3.0' -21º 50.6' 258º 43.3' -17º 43.3' 262º 27.0' -16º 28.2' 216º 10.9' -22º 30.9'
02:00:00 144º 28.7' 207º 41.2' -21º 9.2' 231º 11.2' -19º 53.2' 0º 53.9' 228º 43.1' -23º 19.5' 206º 2.2' -21º 50.1' 273º 44.2' -17º 43.7' 277º 29.1' -16º 28.3' 231º 13.0' -22º 30.9'
03:00:00 159º 31.1' 222º 40.9' -21º 8.7' 245º 42.3' -19º 54.5' 0º 53.9' 243º 41.7' -23º 19.7' 221º 1.3' -21º 49.6' 288º 45.1' -17º 44.1' 292º 31.2' -16º 28.4' 246º 15.2' -22º 30.9'
04:00:00 174º 33.6' 237º 40.7' -21º 8.3' 260º 13.4' -19º 55.7' 0º 53.9' 258º 40.4' -23º 19.9' 236º 0.4' -21º 49.1' 303º 46.0' -17º 44.5' 307º 33.3' -16º 28.4' 261º 17.4' -22º 30.9'
05:00:00 189º 36.0' 252º 40.5' -21º 7.8' 274º 44.4' -19º 56.8' 0º 53.9' 273º 39.0' -23º 20.1' 250º 59.5' -21º 48.5' 318º 46.9' -17º 44.9' 322º 35.4' -16º 28.5' 276º 19.5' -22º 30.9'
06:00:00 204º 38.5' 267º 40.3' -21º 7.3' 289º 15.5' -19º 57.8' 0º 53.9' 288º 37.6' -23º 20.3' 265º 58.7' -21º 48.0' 333º 47.8' -17º 45.3' 337º 37.5' -16º 28.6' 291º 21.7' -22º 30.9'
07:00:00 219º 41.0' 282º 40.0' -21º 6.9' 303º 46.5' -19º 58.7' 0º 53.9' 303º 36.3' -23º 20.4' 280º 57.8' -21º 47.5' 348º 48.7' -17º 45.7' 352º 39.6' -16º 28.7' 306º 23.8' -22º 30.9'
08:00:00 234º 43.4' 297º 39.8' -21º 6.4' 318º 17.5' -19º 59.6' 0º 53.9' 318º 34.9' -23º 20.6' 295º 56.9' -21º 47.0' 3º 49.6' -17º 46.1' 7º 41.7' -16º 28.8' 321º 26.0' -22º 30.9'
09:00:00 249º 45.9' 312º 39.6' -21º 6.0' 332º 48.5' -20º 0.3' 0º 54.0' 333º 33.6' -23º 20.8' 310º 56.0' -21º 46.4' 18º 50.5' -17º 46.5' 22º 43.8' -16º 28.9' 336º 28.2' -22º 30.8'
10:00:00 264º 48.4' 327º 39.4' -21º 5.5' 347º 19.5' -20º 1.0' 0º 54.0' 348º 32.2' -23º 21.0' 325º 55.2' -21º 45.9' 33º 51.4' -17º 46.9' 37º 45.9' -16º 29.0' 351º 30.3' -22º 30.8'
11:00:00 279º 50.8' 342º 39.2' -21º 5.0' 1º 50.5' -20º 1.5' 0º 54.0' 3º 30.8' -23º 21.1' 340º 54.3' -21º 45.4' 48º 52.3' -17º 47.4' 52º 48.0' -16º 29.1' 6º 32.5' -22º 30.8'
12:00:00 294º 53.3' 357º 38.9' -21º 4.6' 16º 21.5' -20º 2.0' 0º 54.0' 18º 29.4' -23º 21.3' 355º 53.4' -21º 44.8' 63º 53.2' -17º 47.8' 67º 50.1' -16º 29.2' 21º 34.6' -22º 30.8'
13:00:00 309º 55.8' 12º 38.7' -21º 4.1' 30º 52.5' -20º 2.4' 0º 54.0' 33º 28.1' -23º 21.5' 10º 52.5' -21º 44.3' 78º 54.1' -17º 48.2' 82º 52.2' -16º 29.3' 36º 36.8' -22º 30.8'
14:00:00 324º 58.2' 27º 38.5' -21º 3.6' 45º 23.5' -20º 2.6' 0º 54.0' 48º 26.7' -23º 21.6' 25º 51.7' -21º 43.8' 93º 55.0' -17º 48.6' 97º 54.3' -16º 29.4' 51º 39.0' -22º 30.8'
15:00:00 340º 0.7' 42º 38.3' -21º 3.2' 59º 54.5' -20º 2.8' 0º 54.0' 63º 25.3' -23º 21.8' 40º 50.8' -21º 43.2' 108º 55.8' -17º 49.0' 112º 56.4' -16º 29.5' 66º 41.1' -22º 30.8'
16:00:00 355º 3.2' 57º 38.1' -21º 2.7' 74º 25.5' -20º 2.9' 0º 54.0' 78º 23.9' -23º 22.0' 55º 49.9' -21º 42.7' 123º 56.7' -17º 49.4' 127º 58.5' -16º 29.5' 81º 43.3' -22º 30.8'
17:00:00 10º 5.6' 72º 37.8' -21º 2.2' 88º 56.4' -20º 2.9' 0º 54.0' 93º 22.5' -23º 22.1' 70º 49.1' -21º 42.2' 138º 57.6' -17º 49.8' 143º 0.6' -16º 29.6' 96º 45.4' -22º 30.8'
18:00:00 25º 8.1' 87º 37.6' -21º 1.8' 103º 27.4' -20º 2.8' 0º 54.0' 108º 21.2' -23º 22.3' 85º 48.2' -21º 41.6' 153º 58.5' -17º 50.2' 158º 2.7' -16º 29.7' 111º 47.6' -22º 30.8'
19:00:00 40º 10.5' 102º 37.4' -21º 1.3' 117º 58.3' -20º 2.6' 0º 54.0' 123º 19.8' -23º 22.4' 100º 47.3' -21º 41.1' 168º 59.4' -17º 50.6' 173º 4.9' -16º 29.8' 126º 49.8' -22º 30.8'
20:00:00 55º 13.0' 117º 37.2' -21º 0.8' 132º 29.3' -20º 2.4' 0º 54.0' 138º 18.4' -23º 22.6' 115º 46.4' -21º 40.5' 184º 0.3' -17º 51.0' 188º 7.0' -16º 29.9' 141º 51.9' -22º 30.8'
21:00:00 70º 15.5' 132º 37.0' -21º 0.4' 147º 0.2' -20º 2.0' 0º 54.0' 153º 17.0' -23º 22.8' 130º 45.6' -21º 40.0' 199º 1.2' -17º 51.4' 203º 9.1' -16º 30.0' 156º 54.1' -22º 30.8'
22:00:00 85º 17.9' 147º 36.8' -20º 59.9' 161º 31.2' -20º 1.5' 0º 54.0' 168º 15.6' -23º 22.9' 145º 44.7' -21º 39.4' 214º 2.1' -17º 51.8' 218º 11.2' -16º 30.1' 171º 56.2' -22º 30.8'
23:00:00 100º 20.4' 162º 36.5' -20º 59.4' 176º 2.2' -20º 1.0' 0º 54.0' 183º 14.2' -23º 23.1' 160º 43.8' -21º 38.9' 229º 3.0' -17º 52.2' 233º 13.3' -16º 30.2' 186º 58.4' -22º 30.8'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 69º 39.6' 02:58:57 315º 15.8' -40º 14.4'
Achernar 89º 48.2' 01:38:22 335º 24.5' -57º 9.2'
Acrux 287º 29.3' 12:27:38 173º 5.5' -63º 11.6'
Adhara 9º 33.4' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.0'
Al_Na'ir 142º 4.0' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.6'
Aldebaran 45º 9.3' 04:36:58 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 280º 41.7' 12:54:48 166º 17.9' 55º 51.5'
Alkaid 267º 20.3' 13:48:14 152º 56.5' 49º 13.2'
Alnilam 30º 6.7' 05:37:08 275º 42.9' -1º 11.7'
Alphard 332º 16.5' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.3'
Alphecca 240º 32.3' 15:35:26 126º 8.6' 26º 39.3'
Alpheratz 112º 4.1' 00:09:18 357º 40.4' 29º 11.4'
Altair 176º 29.3' 19:51:38 62º 5.5' 8º 55.0'
Ankaa 107º 36.6' 00:27:09 353º 12.8' -42º 12.8'
Antares 226º 46.4' 16:30:29 112º 22.7' -26º 28.0'
Arcturus 260º 16.7' 14:16:28 145º 53.0' 19º 5.3'
Atria 221º 45.9' 16:50:31 107º 22.1' -69º 3.2'
Avior 348º 39.8' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.1'
Bellatrix 32º 52.1' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 25º 21.4' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 18º 18.0' 06:24:23 263º 54.2' -52º 42.6'
Capella 34º 53.2' 05:18:02 280º 29.4' 46º 0.8'
Deneb 163º 53.5' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.8'
Denebola 296º 54.1' 11:49:59 182º 30.4' 14º 28.2'
Diphda 103º 16.6' 00:44:29 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 308º 11.3' 11:04:50 193º 47.6' 61º 39.0'
Elnath 32º 32.1' 05:27:27 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 205º 8.9' 17:56:59 90º 45.2' 51º 29.2'
Enif 148º 8.1' 21:45:03 33º 44.4' 9º 57.5'
Fomalhaut 129º 44.6' 22:58:37 15º 20.8' -29º 31.8'
Gacrux 286º 20.9' 12:32:11 171º 57.2' -57º 12.5'
Gienah 290º 12.7' 12:16:44 175º 49.0' -17º 38.4'
Hadar 263º 7.2' 14:05:06 148º 43.5' -60º 27.2'
Hamal 82º 20.9' 02:08:11 327º 57.2' 23º 32.8'
Kaus_Australis 198º 3.8' 18:25:20 83º 40.1' -34º 22.3'
Kochab 251º 44.4' 14:50:37 137º 20.7' 74º 4.7'
Markab 127º 59.2' 23:05:38 13º 35.4' 15º 18.1'
Menkar 68º 35.4' 03:03:13 314º 11.7' 4º 9.4'
Menkent 262º 27.7' 14:07:44 148º 3.9' -36º 27.2'
Miaplacidus 336º 1.8' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.4'
Mirfak 62º 59.3' 03:25:38 308º 35.6' 49º 55.5'
Nunki 190º 18.6' 18:56:21 75º 54.9' -26º 16.3'
Peacock 167º 38.7' 0.85208333 53º 15.0' -56º 40.6'
Polaris 70º 35.2' 02:55:14 316º 11.4' 89º 20.6'
Pollux 357º 47.3' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.7'
Procyon 359º 19.9' 07:40:15 244º 56.2' 5º 10.5'
Rasalhague 210º 27.6' 17:35:45 96º 3.9' 12º 32.9'
Regulus 322º 3.7' 10:09:20 207º 40.0' 11º 52.6'
Rigel 35º 32.5' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.1'
Rigil_Kentaurus 254º 11.5' 14:40:49 139º 47.8' -60º 54.1'
Sabik 216º 33.0' 17:11:23 102º 9.3' -15º 44.7'
Schedar 104º 0.7' 00:41:32 349º 37.0' 56º 38.3'
Shaula 210º 41.8' 17:34:48 96º 18.1' -37º 6.7'
Sirius 12º 54.4' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.7'
Spica 272º 51.7' 13:26:08 158º 28.0' -11º 15.2'
Suhail 337º 13.4' 09:08:41 222º 49.7' -43º 30.3'
Vega 195º 1.0' 18:37:31 80º 37.3' 38º 48.1'
Zubenelgenubi 251º 25.8' 14:51:52 137º 2.1' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
16/365

[16/01/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 115º 22.9' 177º 36.3' -20º 59.0' 190º 33.1' -20º 0.3' 0º 54.0' 198º 12.8' -23º 23.2' 175º 43.0' -21º 38.4' 244º 3.9' -17º 52.6' 248º 15.4' -16º 30.3' 202º 0.6' -22º 30.8'
01:00:00 130º 25.3' 192º 36.1' -20º 58.5' 205º 4.0' -19º 59.6' 0º 54.0' 213º 11.4' -23º 23.3' 190º 42.1' -21º 37.8' 259º 4.8' -17º 53.0' 263º 17.5' -16º 30.4' 217º 2.7' -22º 30.8'
02:00:00 145º 27.8' 207º 35.9' -20º 58.0' 219º 35.0' -19º 58.7' 0º 54.0' 228º 10.0' -23º 23.5' 205º 41.2' -21º 37.3' 274º 5.7' -17º 53.4' 278º 19.6' -16º 30.5' 232º 4.9' -22º 30.8'
03:00:00 160º 30.3' 222º 35.7' -20º 57.5' 234º 5.9' -19º 57.8' 0º 54.0' 243º 8.6' -23º 23.6' 220º 40.4' -21º 36.7' 289º 6.6' -17º 53.8' 293º 21.7' -16º 30.6' 247º 7.0' -22º 30.8'
04:00:00 175º 32.7' 237º 35.5' -20º 57.1' 248º 36.9' -19º 56.8' 0º 54.0' 258º 7.2' -23º 23.8' 235º 39.5' -21º 36.2' 304º 7.5' -17º 54.2' 308º 23.8' -16º 30.6' 262º 9.2' -22º 30.8'
05:00:00 190º 35.2' 252º 35.2' -20º 56.6' 263º 7.8' -19º 55.7' 0º 54.0' 273º 5.8' -23º 23.9' 250º 38.6' -21º 35.6' 319º 8.4' -17º 54.7' 323º 25.9' -16º 30.7' 277º 11.4' -22º 30.7'
06:00:00 205º 37.7' 267º 35.0' -20º 56.1' 277º 38.8' -19º 54.5' 0º 54.0' 288º 4.4' -23º 24.0' 265º 37.8' -21º 35.1' 334º 9.2' -17º 55.1' 338º 28.0' -16º 30.8' 292º 13.5' -22º 30.7'
07:00:00 220º 40.1' 282º 34.8' -20º 55.6' 292º 9.8' -19º 53.2' 0º 54.0' 303º 3.0' -23º 24.2' 280º 36.9' -21º 34.5' 349º 10.1' -17º 55.5' 353º 30.1' -16º 30.9' 307º 15.7' -22º 30.7'
08:00:00 235º 42.6' 297º 34.6' -20º 55.2' 306º 40.7' -19º 51.8' 0º 54.0' 318º 1.6' -23º 24.3' 295º 36.0' -21º 33.9' 4º 11.0' -17º 55.9' 8º 32.3' -16º 31.0' 322º 17.8' -22º 30.7'
09:00:00 250º 45.0' 312º 34.4' -20º 54.7' 321º 11.7' -19º 50.3' 0º 54.0' 333º 0.2' -23º 24.4' 310º 35.2' -21º 33.4' 19º 11.9' -17º 56.3' 23º 34.4' -16º 31.1' 337º 20.0' -22º 30.7'
10:00:00 265º 47.5' 327º 34.2' -20º 54.2' 335º 42.6' -19º 48.7' 0º 54.0' 347º 58.8' -23º 24.6' 325º 34.3' -21º 32.8' 34º 12.8' -17º 56.7' 38º 36.5' -16º 31.2' 352º 22.2' -22º 30.7'
11:00:00 280º 50.0' 342º 34.0' -20º 53.7' 350º 13.6' -19º 47.1' 0º 54.0' 2º 57.4' -23º 24.7' 340º 33.5' -21º 32.3' 49º 13.7' -17º 57.1' 53º 38.6' -16º 31.3' 7º 24.3' -22º 30.7'
12:00:00 295º 52.4' 357º 33.7' -20º 53.2' 4º 44.6' -19º 45.3' 0º 54.0' 17º 56.0' -23º 24.8' 355º 32.6' -21º 31.7' 64º 14.6' -17º 57.5' 68º 40.7' -16º 31.4' 22º 26.5' -22º 30.7'
13:00:00 310º 54.9' 12º 33.5' -20º 52.8' 19º 15.6' -19º 43.4' 0º 54.0' 32º 54.6' -23º 24.9' 10º 31.7' -21º 31.2' 79º 15.5' -17º 57.9' 83º 42.8' -16º 31.5' 37º 28.7' -22º 30.7'
14:00:00 325º 57.4' 27º 33.3' -20º 52.3' 33º 46.5' -19º 41.5' 0º 54.0' 47º 53.1' -23º 25.0' 25º 30.9' -21º 30.6' 94º 16.4' -17º 58.3' 98º 44.9' -16º 31.5' 52º 30.8' -22º 30.7'
15:00:00 340º 59.8' 42º 33.1' -20º 51.8' 48º 17.5' -19º 39.5' 0º 54.1' 62º 51.7' -23º 25.2' 40º 30.0' -21º 30.0' 109º 17.3' -17º 58.7' 113º 47.0' -16º 31.6' 67º 33.0' -22º 30.7'
16:00:00 356º 2.3' 57º 32.9' -20º 51.3' 62º 48.5' -19º 37.3' 0º 54.1' 77º 50.3' -23º 25.3' 55º 29.2' -21º 29.5' 124º 18.2' -17º 59.1' 128º 49.1' -16º 31.7' 82º 35.1' -22º 30.7'
17:00:00 11º 4.8' 72º 32.7' -20º 50.8' 77º 19.5' -19º 35.1' 0º 54.1' 92º 48.9' -23º 25.4' 70º 28.3' -21º 28.9' 139º 19.1' -17º 59.5' 143º 51.2' -16º 31.8' 97º 37.3' -22º 30.7'
18:00:00 26º 7.2' 87º 32.5' -20º 50.3' 91º 50.5' -19º 32.8' 0º 54.1' 107º 47.4' -23º 25.5' 85º 27.4' -21º 28.3' 154º 20.0' -17º 59.9' 158º 53.4' -16º 31.9' 112º 39.5' -22º 30.7'
19:00:00 41º 9.7' 102º 32.3' -20º 49.9' 106º 21.6' -19º 30.4' 0º 54.1' 122º 46.0' -23º 25.6' 100º 26.6' -21º 27.8' 169º 20.8' -18º 0.3' 173º 55.5' -16º 32.0' 127º 41.6' -22º 30.7'
20:00:00 56º 12.2' 117º 32.1' -20º 49.4' 120º 52.6' -19º 27.9' 0º 54.1' 137º 44.6' -23º 25.7' 115º 25.7' -21º 27.2' 184º 21.7' -18º 0.7' 188º 57.6' -16º 32.1' 142º 43.8' -22º 30.7'
21:00:00 71º 14.6' 132º 31.8' -20º 48.9' 135º 23.6' -19º 25.3' 0º 54.1' 152º 43.2' -23º 25.8' 130º 24.9' -21º 26.6' 199º 22.6' -18º 1.1' 203º 59.7' -16º 32.2' 157º 45.9' -22º 30.7'
22:00:00 86º 17.1' 147º 31.6' -20º 48.4' 149º 54.7' -19º 22.7' 0º 54.1' 167º 41.7' -23º 25.9' 145º 24.0' -21º 26.1' 214º 23.5' -18º 1.5' 219º 1.8' -16º 32.3' 172º 48.1' -22º 30.7'
23:00:00 101º 19.5' 162º 31.4' -20º 47.9' 164º 25.7' -19º 19.9' 0º 54.1' 182º 40.3' -23º 26.0' 160º 23.1' -21º 25.5' 229º 24.4' -18º 1.9' 234º 3.9' -16º 32.4' 187º 50.3' -22º 30.7'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 70º 38.7' 02:58:57 315º 15.8' -40º 14.4'
Achernar 90º 47.4' 01:38:22 335º 24.5' -57º 9.2'
Acrux 288º 28.4' 12:27:38 173º 5.5' -63º 11.6'
Adhara 10º 32.6' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.0'
Al_Na'ir 143º 3.1' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.6'
Aldebaran 46º 8.4' 04:36:58 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 281º 40.8' 12:54:48 166º 17.9' 55º 51.5'
Alkaid 268º 19.4' 13:48:14 152º 56.5' 49º 13.2'
Alnilam 31º 5.8' 05:37:08 275º 42.9' -1º 11.7'
Alphard 333º 15.6' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.3'
Alphecca 241º 31.4' 15:35:26 126º 8.6' 26º 39.2'
Alpheratz 113º 3.3' 00:09:18 357º 40.4' 29º 11.4'
Altair 177º 28.4' 19:51:38 62º 5.5' 8º 55.0'
Ankaa 108º 35.7' 00:27:09 353º 12.8' -42º 12.8'
Antares 227º 45.6' 16:30:29 112º 22.7' -26º 28.0'
Arcturus 261º 15.9' 14:16:28 145º 53.0' 19º 5.3'
Atria 222º 45.0' 16:50:31 107º 22.1' -69º 3.2'
Avior 349º 38.9' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.1'
Bellatrix 33º 51.3' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 26º 20.5' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 19º 17.1' 06:24:23 263º 54.2' -52º 42.6'
Capella 35º 52.3' 05:18:02 280º 29.4' 46º 0.8'
Deneb 164º 52.7' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.8'
Denebola 297º 53.2' 11:49:59 182º 30.4' 14º 28.2'
Diphda 104º 15.7' 00:44:29 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 309º 10.4' 11:04:50 193º 47.6' 61º 39.0'
Elnath 33º 31.2' 05:27:27 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 206º 8.1' 17:56:59 90º 45.2' 51º 29.2'
Enif 149º 7.2' 21:45:03 33º 44.4' 9º 57.5'
Fomalhaut 130º 43.7' 22:58:37 15º 20.8' -29º 31.8'
Gacrux 287º 20.0' 12:32:11 171º 57.2' -57º 12.5'
Gienah 291º 11.8' 12:16:44 175º 49.0' -17º 38.4'
Hadar 264º 6.3' 14:05:06 148º 43.5' -60º 27.2'
Hamal 83º 20.0' 02:08:11 327º 57.2' 23º 32.8'
Kaus_Australis 199º 3.0' 18:25:20 83º 40.1' -34º 22.3'
Kochab 252º 43.5' 14:50:37 137º 20.6' 74º 4.7'
Markab 128º 58.3' 23:05:38 13º 35.4' 15º 18.1'
Menkar 69º 34.5' 03:03:13 314º 11.7' 4º 9.4'
Menkent 263º 26.8' 14:07:44 148º 3.9' -36º 27.2'
Miaplacidus 337º 0.9' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.4'
Mirfak 63º 58.5' 03:25:38 308º 35.6' 49º 55.5'
Nunki 191º 17.7' 18:56:21 75º 54.8' -26º 16.3'
Peacock 168º 37.9' 0.85208333 53º 15.0' -56º 40.6'
Polaris 71º 34.7' 02:55:13 316º 11.9' 89º 20.6'
Pollux 358º 46.5' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.7'
Procyon 0º 19.0' 07:40:15 244º 56.2' 5º 10.5'
Rasalhague 211º 26.7' 17:35:45 96º 3.9' 12º 32.9'
Regulus 323º 2.8' 10:09:20 207º 40.0' 11º 52.6'
Rigel 36º 31.7' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.1'
Rigil_Kentaurus 255º 10.6' 14:40:49 139º 47.7' -60º 54.1'
Sabik 217º 32.1' 17:11:23 102º 9.3' -15º 44.7'
Schedar 104º 59.9' 00:41:32 349º 37.0' 56º 38.3'
Shaula 211º 40.9' 17:34:48 96º 18.1' -37º 6.7'
Sirius 13º 53.5' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.7'
Spica 273º 50.8' 13:26:08 158º 27.9' -11º 15.2'
Suhail 338º 12.6' 09:08:41 222º 49.7' -43º 30.3'
Vega 196º 0.1' 18:37:31 80º 37.3' 38º 48.1'
Zubenelgenubi 252º 24.9' 14:51:52 137º 2.1' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
17/365

[17/01/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 116º 22.0' 177º 31.2' -20º 47.4' 178º 56.8' -19º 17.1' 0º 54.1' 197º 38.9' -23º 26.1' 175º 22.3' -21º 24.9' 244º 25.3' -18º 2.3' 249º 6.0' -16º 32.4' 202º 52.4' -22º 30.6'
01:00:00 131º 24.5' 192º 31.0' -20º 46.9' 193º 27.9' -19º 14.1' 0º 54.1' 212º 37.4' -23º 26.2' 190º 21.4' -21º 24.3' 259º 26.2' -18º 2.7' 264º 8.1' -16º 32.5' 217º 54.6' -22º 30.6'
02:00:00 146º 26.9' 207º 30.8' -20º 46.5' 207º 58.9' -19º 11.1' 0º 54.1' 227º 36.0' -23º 26.3' 205º 20.6' -21º 23.8' 274º 27.1' -18º 3.1' 279º 10.3' -16º 32.6' 232º 56.8' -22º 30.6'
03:00:00 161º 29.4' 222º 30.6' -20º 46.0' 222º 30.0' -19º 8.0' 0º 54.1' 242º 34.6' -23º 26.4' 220º 19.7' -21º 23.2' 289º 28.0' -18º 3.5' 294º 12.4' -16º 32.7' 247º 58.9' -22º 30.6'
04:00:00 176º 31.9' 237º 30.4' -20º 45.5' 237º 1.1' -19º 4.7' 0º 54.1' 257º 33.1' -23º 26.5' 235º 18.9' -21º 22.6' 304º 28.9' -18º 3.9' 309º 14.5' -16º 32.8' 263º 1.1' -22º 30.6'
05:00:00 191º 34.3' 252º 30.2' -20º 45.0' 251º 32.3' -19º 1.4' 0º 54.1' 272º 31.7' -23º 26.6' 250º 18.0' -21º 22.0' 319º 29.8' -18º 4.3' 324º 16.6' -16º 32.9' 278º 3.2' -22º 30.6'
06:00:00 206º 36.8' 267º 30.0' -20º 44.5' 266º 3.4' -18º 58.1' 0º 54.2' 287º 30.2' -23º 26.7' 265º 17.2' -21º 21.5' 334º 30.7' -18º 4.7' 339º 18.7' -16º 33.0' 293º 5.4' -22º 30.6'
07:00:00 221º 39.3' 282º 29.8' -20º 44.0' 280º 34.5' -18º 54.6' 0º 54.2' 302º 28.8' -23º 26.8' 280º 16.3' -21º 20.9' 349º 31.5' -18º 5.1' 354º 20.8' -16º 33.1' 308º 7.6' -22º 30.6'
08:00:00 236º 41.7' 297º 29.5' -20º 43.5' 295º 5.7' -18º 51.0' 0º 54.2' 317º 27.3' -23º 26.9' 295º 15.4' -21º 20.3' 4º 32.4' -18º 5.5' 9º 22.9' -16º 33.2' 323º 9.7' -22º 30.6'
09:00:00 251º 44.2' 312º 29.3' -20º 43.0' 309º 36.9' -18º 47.4' 0º 54.2' 332º 25.9' -23º 26.9' 310º 14.6' -21º 19.7' 19º 33.3' -18º 5.9' 24º 25.1' -16º 33.2' 338º 11.9' -22º 30.6'
10:00:00 266º 46.7' 327º 29.1' -20º 42.5' 324º 8.1' -18º 43.6' 0º 54.2' 347º 24.4' -23º 27.0' 325º 13.7' -21º 19.1' 34º 34.2' -18º 6.3' 39º 27.2' -16º 33.3' 353º 14.1' -22º 30.6'
11:00:00 281º 49.1' 342º 28.9' -20º 42.0' 338º 39.3' -18º 39.8' 0º 54.2' 2º 23.0' -23º 27.1' 340º 12.9' -21º 18.5' 49º 35.1' -18º 6.7' 54º 29.3' -16º 33.4' 8º 16.2' -22º 30.6'
12:00:00 296º 51.6' 357º 28.7' -20º 41.5' 353º 10.5' -18º 35.9' 0º 54.2' 17º 21.5' -23º 27.2' 355º 12.0' -21º 17.9' 64º 36.0' -18º 7.1' 69º 31.4' -16º 33.5' 23º 18.4' -22º 30.6'
13:00:00 311º 54.0' 12º 28.5' -20º 41.0' 7º 41.7' -18º 31.9' 0º 54.2' 32º 20.1' -23º 27.2' 10º 11.2' -21º 17.4' 79º 36.9' -18º 7.5' 84º 33.5' -16º 33.6' 38º 20.5' -22º 30.6'
14:00:00 326º 56.5' 27º 28.3' -20º 40.5' 22º 12.9' -18º 27.8' 0º 54.2' 47º 18.6' -23º 27.3' 25º 10.3' -21º 16.8' 94º 37.8' -18º 7.8' 99º 35.6' -16º 33.7' 53º 22.7' -22º 30.6'
15:00:00 341º 59.0' 42º 28.1' -20º 40.0' 36º 44.2' -18º 23.6' 0º 54.2' 62º 17.2' -23º 27.4' 40º 9.5' -21º 16.2' 109º 38.7' -18º 8.2' 114º 37.7' -16º 33.8' 68º 24.9' -22º 30.6'
16:00:00 357º 1.4' 57º 27.9' -20º 39.5' 51º 15.5' -18º 19.3' 0º 54.2' 77º 15.7' -23º 27.5' 55º 8.6' -21º 15.6' 124º 39.6' -18º 8.6' 129º 39.9' -16º 33.9' 83º 27.0' -22º 30.6'
17:00:00 12º 3.9' 72º 27.7' -20º 39.0' 65º 46.8' -18º 15.0' 0º 54.2' 92º 14.3' -23º 27.5' 70º 7.8' -21º 15.0' 139º 40.5' -18º 9.0' 144º 42.0' -16º 33.9' 98º 29.2' -22º 30.6'
18:00:00 27º 6.4' 87º 27.5' -20º 38.5' 80º 18.1' -18º 10.5' 0º 54.3' 107º 12.8' -23º 27.6' 85º 6.9' -21º 14.4' 154º 41.3' -18º 9.4' 159º 44.1' -16º 34.0' 113º 31.4' -22º 30.6'
19:00:00 42º 8.8' 102º 27.3' -20º 38.0' 94º 49.4' -18º 6.0' 0º 54.3' 122º 11.3' -23º 27.6' 100º 6.1' -21º 13.8' 169º 42.2' -18º 9.8' 174º 46.2' -16º 34.1' 128º 33.5' -22º 30.5'
20:00:00 57º 11.3' 117º 27.1' -20º 37.5' 109º 20.7' -18º 1.4' 0º 54.3' 137º 9.9' -23º 27.7' 115º 5.2' -21º 13.2' 184º 43.1' -18º 10.2' 189º 48.3' -16º 34.2' 143º 35.7' -22º 30.5'
21:00:00 72º 13.8' 132º 26.9' -20º 37.0' 123º 52.1' -17º 56.7' 0º 54.3' 152º 8.4' -23º 27.8' 130º 4.4' -21º 12.6' 199º 44.0' -18º 10.6' 204º 50.4' -16º 34.3' 158º 37.9' -22º 30.5'
22:00:00 87º 16.2' 147º 26.7' -20º 36.5' 138º 23.5' -17º 52.0' 0º 54.3' 167º 6.9' -23º 27.8' 145º 3.6' -21º 12.0' 214º 44.9' -18º 11.0' 219º 52.6' -16º 34.4' 173º 40.0' -22º 30.5'
23:00:00 102º 18.7' 162º 26.5' -20º 36.0' 152º 54.9' -17º 47.1' 0º 54.3' 182º 5.5' -23º 27.9' 160º 2.7' -21º 11.4' 229º 45.8' -18º 11.4' 234º 54.7' -16º 34.5' 188º 42.2' -22º 30.5'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 71º 37.9' 02:58:57 315º 15.9' -40º 14.4'
Achernar 91º 46.5' 01:38:22 335º 24.5' -57º 9.2'
Acrux 289º 27.5' 12:27:38 173º 5.5' -63º 11.6'
Adhara 11º 31.7' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.0'
Al_Na'ir 144º 2.3' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.6'
Aldebaran 47º 7.6' 04:36:58 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 282º 39.9' 12:54:48 166º 17.9' 55º 51.5'
Alkaid 269º 18.5' 13:48:14 152º 56.5' 49º 13.2'
Alnilam 32º 4.9' 05:37:08 275º 42.9' -1º 11.7'
Alphard 334º 14.7' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.3'
Alphecca 242º 30.6' 15:35:26 126º 8.6' 26º 39.2'
Alpheratz 114º 2.4' 00:09:18 357º 40.4' 29º 11.4'
Altair 178º 27.6' 19:51:38 62º 5.5' 8º 55.0'
Ankaa 109º 34.8' 00:27:09 353º 12.8' -42º 12.8'
Antares 228º 44.7' 16:30:29 112º 22.7' -26º 28.0'
Arcturus 262º 15.0' 14:16:28 145º 53.0' 19º 5.3'
Atria 223º 44.1' 16:50:32 107º 22.1' -69º 3.2'
Avior 350º 38.1' 08:22:56 234º 16.0' -59º 34.1'
Bellatrix 34º 50.4' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 27º 19.6' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 20º 16.2' 06:24:23 263º 54.2' -52º 42.6'
Capella 36º 51.4' 05:18:02 280º 29.4' 46º 0.8'
Deneb 165º 51.8' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.8'
Denebola 298º 52.4' 11:49:59 182º 30.4' 14º 28.2'
Diphda 105º 14.9' 00:44:29 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 310º 9.6' 11:04:50 193º 47.6' 61º 39.0'
Elnath 34º 30.4' 05:27:27 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 207º 7.2' 17:56:59 90º 45.2' 51º 29.2'
Enif 150º 6.4' 21:45:03 33º 44.4' 9º 57.5'
Fomalhaut 131º 42.8' 22:58:37 15º 20.8' -29º 31.8'
Gacrux 288º 19.2' 12:32:11 171º 57.2' -57º 12.5'
Gienah 292º 11.0' 12:16:44 175º 49.0' -17º 38.4'
Hadar 265º 5.5' 14:05:06 148º 43.4' -60º 27.2'
Hamal 84º 19.2' 02:08:11 327º 57.2' 23º 32.8'
Kaus_Australis 200º 2.1' 18:25:20 83º 40.1' -34º 22.3'
Kochab 253º 42.6' 14:50:38 137º 20.6' 74º 4.7'
Markab 129º 57.4' 23:05:38 13º 35.4' 15º 18.1'
Menkar 70º 33.7' 03:03:13 314º 11.7' 4º 9.4'
Menkent 264º 25.9' 14:07:44 148º 3.9' -36º 27.2'
Miaplacidus 338º 0.0' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.4'
Mirfak 64º 57.6' 03:25:38 308º 35.6' 49º 55.5'
Nunki 192º 16.9' 18:56:21 75º 54.8' -26º 16.3'
Peacock 169º 37.0' 0.85208333 53º 15.0' -56º 40.6'
Polaris 72º 34.3' 02:55:11 316º 12.3' 89º 20.6'
Pollux 359º 45.6' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.7'
Procyon 1º 18.2' 07:40:15 244º 56.2' 5º 10.5'
Rasalhague 212º 25.9' 17:35:45 96º 3.9' 12º 32.9'
Regulus 324º 2.0' 10:09:20 207º 40.0' 11º 52.6'
Rigel 37º 30.8' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.1'
Rigil_Kentaurus 256º 9.7' 14:40:49 139º 47.7' -60º 54.1'
Sabik 218º 31.3' 17:11:23 102º 9.3' -15º 44.7'
Schedar 105º 59.0' 00:41:32 349º 37.0' 56º 38.3'
Shaula 212º 40.1' 17:34:48 96º 18.0' -37º 6.7'
Sirius 14º 52.7' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.7'
Spica 274º 49.9' 13:26:08 158º 27.9' -11º 15.2'
Suhail 339º 11.7' 09:08:41 222º 49.7' -43º 30.3'
Vega 196º 59.3' 18:37:31 80º 37.3' 38º 48.1'
Zubenelgenubi 253º 24.1' 14:51:52 137º 2.1' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
18/365

[18/01/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 117º 21.1' 177º 26.3' -20º 35.5' 167º 26.3' -17º 42.2' 0º 54.3' 197º 4.0' -23º 27.9' 175º 1.9' -21º 10.8' 244º 46.7' -18º 11.8' 249º 56.8' -16º 34.6' 203º 44.3' -22º 30.5'
01:00:00 132º 23.6' 192º 26.1' -20º 35.0' 181º 57.7' -17º 37.2' 0º 54.3' 212º 2.5' -23º 28.0' 190º 1.0' -21º 10.2' 259º 47.6' -18º 12.2' 264º 58.9' -16º 34.7' 218º 46.5' -22º 30.5'
02:00:00 147º 26.1' 207º 25.9' -20º 34.5' 196º 29.1' -17º 32.1' 0º 54.3' 227º 1.1' -23º 28.0' 205º 0.2' -21º 9.6' 274º 48.5' -18º 12.6' 280º 1.0' -16º 34.7' 233º 48.7' -22º 30.5'
03:00:00 162º 28.5' 222º 25.7' -20º 34.0' 211º 0.6' -17º 26.9' 0º 54.3' 241º 59.6' -23º 28.1' 219º 59.3' -21º 9.0' 289º 49.3' -18º 13.0' 295º 3.2' -16º 34.8' 248º 50.8' -22º 30.5'
04:00:00 177º 31.0' 237º 25.5' -20º 33.5' 225º 32.1' -17º 21.6' 0º 54.4' 256º 58.1' -23º 28.1' 234º 58.5' -21º 8.4' 304º 50.2' -18º 13.4' 310º 5.3' -16º 34.9' 263º 53.0' -22º 30.5'
05:00:00 192º 33.5' 252º 25.3' -20º 33.0' 240º 3.6' -17º 16.3' 0º 54.4' 271º 56.6' -23º 28.1' 249º 57.6' -21º 7.8' 319º 51.1' -18º 13.8' 325º 7.4' -16º 35.0' 278º 55.2' -22º 30.5'
06:00:00 207º 35.9' 267º 25.1' -20º 32.5' 254º 35.1' -17º 10.8' 0º 54.4' 286º 55.1' -23º 28.2' 264º 56.8' -21º 7.2' 334º 52.0' -18º 14.2' 340º 9.5' -16º 35.1' 293º 57.3' -22º 30.5'
07:00:00 222º 38.4' 282º 24.9' -20º 32.0' 269º 6.7' -17º 5.3' 0º 54.4' 301º 53.7' -23º 28.2' 279º 56.0' -21º 6.6' 349º 52.9' -18º 14.6' 355º 11.6' -16º 35.2' 308º 59.5' -22º 30.5'
08:00:00 237º 40.9' 297º 24.7' -20º 31.4' 283º 38.2' -16º 59.7' 0º 54.4' 316º 52.2' -23º 28.3' 294º 55.1' -21º 6.0' 4º 53.8' -18º 14.9' 10º 13.7' -16º 35.3' 324º 1.7' -22º 30.5'
09:00:00 252º 43.3' 312º 24.5' -20º 30.9' 298º 9.8' -16º 54.1' 0º 54.4' 331º 50.7' -23º 28.3' 309º 54.3' -21º 5.4' 19º 54.7' -18º 15.3' 25º 15.9' -16º 35.3' 339º 3.8' -22º 30.5'
10:00:00 267º 45.8' 327º 24.3' -20º 30.4' 312º 41.4' -16º 48.3' 0º 54.4' 346º 49.2' -23º 28.3' 324º 53.4' -21º 4.8' 34º 55.6' -18º 15.7' 40º 18.0' -16º 35.4' 354º 6.0' -22º 30.5'
11:00:00 282º 48.3' 342º 24.1' -20º 29.9' 327º 13.0' -16º 42.5' 0º 54.4' 1º 47.7' -23º 28.3' 339º 52.6' -21º 4.2' 49º 56.5' -18º 16.1' 55º 20.1' -16º 35.5' 9º 8.1' -22º 30.5'
12:00:00 297º 50.7' 357º 23.9' -20º 29.4' 341º 44.7' -16º 36.6' 0º 54.4' 16º 46.2' -23º 28.4' 354º 51.7' -21º 3.5' 64º 57.4' -18º 16.5' 70º 22.2' -16º 35.6' 24º 10.3' -22º 30.5'
13:00:00 312º 53.2' 12º 23.7' -20º 28.9' 356º 16.3' -16º 30.6' 0º 54.5' 31º 44.7' -23º 28.4' 9º 50.9' -21º 2.9' 79º 58.2' -18º 16.9' 85º 24.4' -16º 35.7' 39º 12.5' -22º 30.4'
14:00:00 327º 55.6' 27º 23.5' -20º 28.4' 10º 48.0' -16º 24.5' 0º 54.5' 46º 43.3' -23º 28.4' 24º 50.1' -21º 2.3' 94º 59.1' -18º 17.3' 100º 26.5' -16º 35.8' 54º 14.6' -22º 30.4'
15:00:00 342º 58.1' 42º 23.3' -20º 27.9' 25º 19.7' -16º 18.4' 0º 54.5' 61º 41.8' -23º 28.4' 39º 49.2' -21º 1.7' 110º 0.0' -18º 17.7' 115º 28.6' -16º 35.9' 69º 16.8' -22º 30.4'
16:00:00 358º 0.6' 57º 23.1' -20º 27.3' 39º 51.4' -16º 12.2' 0º 54.5' 76º 40.3' -23º 28.5' 54º 48.4' -21º 1.1' 125º 0.9' -18º 18.1' 130º 30.7' -16º 36.0' 84º 19.0' -22º 30.4'
17:00:00 13º 3.0' 72º 22.9' -20º 26.8' 54º 23.2' -16º 5.9' 0º 54.5' 91º 38.8' -23º 28.5' 69º 47.6' -21º 0.5' 140º 1.8' -18º 18.5' 145º 32.8' -16º 36.0' 99º 21.1' -22º 30.4'
18:00:00 28º 5.5' 87º 22.7' -20º 26.3' 68º 54.9' -15º 59.5' 0º 54.5' 106º 37.3' -23º 28.5' 84º 46.7' -20º 59.8' 155º 2.7' -18º 18.9' 160º 35.0' -16º 36.1' 114º 23.3' -22º 30.4'
19:00:00 43º 8.0' 102º 22.5' -20º 25.8' 83º 26.7' -15º 53.1' 0º 54.5' 121º 35.8' -23º 28.5' 99º 45.9' -20º 59.2' 170º 3.6' -18º 19.3' 175º 37.1' -16º 36.2' 129º 25.5' -22º 30.4'
20:00:00 58º 10.4' 117º 22.3' -20º 25.3' 97º 58.5' -15º 46.6' 0º 54.5' 136º 34.3' -23º 28.5' 114º 45.0' -20º 58.6' 185º 4.5' -18º 19.6' 190º 39.2' -16º 36.3' 144º 27.6' -22º 30.4'
21:00:00 73º 12.9' 132º 22.1' -20º 24.8' 112º 30.3' -15º 40.0' 0º 54.6' 151º 32.8' -23º 28.5' 129º 44.2' -20º 58.0' 200º 5.3' -18º 20.0' 205º 41.3' -16º 36.4' 159º 29.8' -22º 30.4'
22:00:00 88º 15.4' 147º 21.9' -20º 24.2' 127º 2.2' -15º 33.3' 0º 54.6' 166º 31.3' -23º 28.5' 144º 43.4' -20º 57.4' 215º 6.2' -18º 20.4' 220º 43.4' -16º 36.5' 174º 32.0' -22º 30.4'
23:00:00 103º 17.8' 162º 21.7' -20º 23.7' 141º 34.0' -15º 26.6' 0º 54.6' 181º 29.8' -23º 28.5' 159º 42.5' -20º 56.7' 230º 7.1' -18º 20.8' 235º 45.6' -16º 36.6' 189º 34.1' -22º 30.4'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 72º 37.0' 02:58:57 315º 15.9' -40º 14.4'
Achernar 92º 45.7' 01:38:22 335º 24.5' -57º 9.2'
Acrux 290º 26.6' 12:27:38 173º 5.5' -63º 11.6'
Adhara 12º 30.8' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.0'
Al_Na'ir 145º 1.4' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.6'
Aldebaran 48º 6.7' 04:36:58 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 283º 39.1' 12:54:48 166º 17.9' 55º 51.5'
Alkaid 270º 17.7' 13:48:14 152º 56.5' 49º 13.2'
Alnilam 33º 4.1' 05:37:08 275º 42.9' -1º 11.7'
Alphard 335º 13.9' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.3'
Alphecca 243º 29.7' 15:35:26 126º 8.6' 26º 39.2'
Alpheratz 115º 1.5' 00:09:18 357º 40.4' 29º 11.4'
Altair 179º 26.7' 19:51:38 62º 5.5' 8º 55.0'
Ankaa 110º 34.0' 00:27:09 353º 12.8' -42º 12.8'
Antares 229º 43.8' 16:30:29 112º 22.7' -26º 28.0'
Arcturus 263º 14.1' 14:16:28 145º 53.0' 19º 5.3'
Atria 224º 43.2' 16:50:32 107º 22.1' -69º 3.2'
Avior 351º 37.2' 08:22:56 234º 16.0' -59º 34.1'
Bellatrix 35º 49.5' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 28º 18.8' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 21º 15.4' 06:24:23 263º 54.2' -52º 42.6'
Capella 37º 50.6' 05:18:02 280º 29.4' 46º 0.8'
Deneb 166º 50.9' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.8'
Denebola 299º 51.5' 11:49:59 182º 30.3' 14º 28.2'
Diphda 106º 14.0' 00:44:29 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 311º 8.7' 11:04:50 193º 47.5' 61º 39.0'
Elnath 35º 29.5' 05:27:27 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 208º 6.3' 17:56:59 90º 45.2' 51º 29.2'
Enif 151º 5.5' 21:45:03 33º 44.4' 9º 57.5'
Fomalhaut 132º 42.0' 22:58:37 15º 20.8' -29º 31.8'
Gacrux 289º 18.3' 12:32:11 171º 57.2' -57º 12.5'
Gienah 293º 10.1' 12:16:44 175º 48.9' -17º 38.4'
Hadar 266º 4.6' 14:05:06 148º 43.4' -60º 27.2'
Hamal 85º 18.3' 02:08:11 327º 57.2' 23º 32.8'
Kaus_Australis 201º 1.2' 18:25:20 83º 40.1' -34º 22.3'
Kochab 254º 41.7' 14:50:38 137º 20.6' 74º 4.7'
Markab 130º 56.6' 23:05:38 13º 35.4' 15º 18.1'
Menkar 71º 32.8' 03:03:13 314º 11.7' 4º 9.4'
Menkent 265º 25.1' 14:07:44 148º 3.9' -36º 27.2'
Miaplacidus 338º 59.2' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.4'
Mirfak 65º 56.8' 03:25:38 308º 35.6' 49º 55.5'
Nunki 193º 16.0' 18:56:21 75º 54.8' -26º 16.3'
Peacock 170º 36.2' 0.85208333 53º 15.0' -56º 40.6'
Polaris 73º 33.9' 02:55:09 316º 12.7' 89º 20.6'
Pollux 0º 44.7' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.7'
Procyon 2º 17.3' 07:40:15 244º 56.1' 5º 10.5'
Rasalhague 213º 25.0' 17:35:45 96º 3.9' 12º 32.9'
Regulus 325º 1.1' 10:09:20 207º 39.9' 11º 52.6'
Rigel 38º 29.9' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.1'
Rigil_Kentaurus 257º 8.9' 14:40:49 139º 47.7' -60º 54.1'
Sabik 219º 30.4' 17:11:23 102º 9.2' -15º 44.7'
Schedar 106º 58.2' 00:41:32 349º 37.0' 56º 38.3'
Shaula 213º 39.2' 17:34:48 96º 18.0' -37º 6.7'
Sirius 15º 51.8' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.7'
Spica 275º 49.1' 13:26:08 158º 27.9' -11º 15.2'
Suhail 340º 10.8' 09:08:41 222º 49.7' -43º 30.4'
Vega 197º 58.4' 18:37:31 80º 37.3' 38º 48.1'
Zubenelgenubi 254º 23.2' 14:51:52 137º 2.1' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
19/365

[19/01/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 118º 20.3' 177º 21.5' -20º 23.2' 156º 5.9' -15º 19.8' 0º 54.6' 196º 28.3' -23º 28.5' 174º 41.7' -20º 56.1' 245º 8.0' -18º 21.2' 250º 47.7' -16º 36.6' 204º 36.3' -22º 30.4'
01:00:00 133º 22.8' 192º 21.3' -20º 22.7' 170º 37.8' -15º 12.9' 0º 54.6' 211º 26.8' -23º 28.5' 189º 40.9' -20º 55.5' 260º 8.9' -18º 21.6' 265º 49.8' -16º 36.7' 219º 38.5' -22º 30.4'
02:00:00 148º 25.2' 207º 21.1' -20º 22.2' 185º 9.7' -15º 6.0' 0º 54.6' 226º 25.3' -23º 28.5' 204º 40.0' -20º 54.9' 275º 9.8' -18º 22.0' 280º 51.9' -16º 36.8' 234º 40.6' -22º 30.4'
03:00:00 163º 27.7' 222º 20.9' -20º 21.6' 199º 41.7' -14º 58.9' 0º 54.6' 241º 23.8' -23º 28.5' 219º 39.2' -20º 54.2' 290º 10.7' -18º 22.4' 295º 54.1' -16º 36.9' 249º 42.8' -22º 30.4'
04:00:00 178º 30.1' 237º 20.7' -20º 21.1' 214º 13.7' -14º 51.8' 0º 54.7' 256º 22.2' -23º 28.5' 234º 38.4' -20º 53.6' 305º 11.6' -18º 22.8' 310º 56.2' -16º 37.0' 264º 44.9' -22º 30.4'
05:00:00 193º 32.6' 252º 20.6' -20º 20.6' 228º 45.6' -14º 44.7' 0º 54.7' 271º 20.7' -23º 28.5' 249º 37.5' -20º 53.0' 320º 12.5' -18º 23.1' 325º 58.3' -16º 37.1' 279º 47.1' -22º 30.4'
06:00:00 208º 35.1' 267º 20.4' -20º 20.1' 243º 17.6' -14º 37.4' 0º 54.7' 286º 19.2' -23º 28.5' 264º 36.7' -20º 52.3' 335º 13.3' -18º 23.5' 341º 0.4' -16º 37.2' 294º 49.3' -22º 30.3'
07:00:00 223º 37.5' 282º 20.2' -20º 19.5' 257º 49.7' -14º 30.1' 0º 54.7' 301º 17.7' -23º 28.5' 279º 35.9' -20º 51.7' 350º 14.2' -18º 23.9' 356º 2.6' -16º 37.2' 309º 51.4' -22º 30.3'
08:00:00 238º 40.0' 297º 20.0' -20º 19.0' 272º 21.7' -14º 22.8' 0º 54.7' 316º 16.2' -23º 28.5' 294º 35.1' -20º 51.1' 5º 15.1' -18º 24.3' 11º 4.7' -16º 37.3' 324º 53.6' -22º 30.3'
09:00:00 253º 42.5' 312º 19.8' -20º 18.5' 286º 53.8' -14º 15.3' 0º 54.7' 331º 14.7' -23º 28.4' 309º 34.2' -20º 50.4' 20º 16.0' -18º 24.7' 26º 6.8' -16º 37.4' 339º 55.8' -22º 30.3'
10:00:00 268º 44.9' 327º 19.6' -20º 18.0' 301º 25.9' -14º 7.8' 0º 54.7' 346º 13.2' -23º 28.4' 324º 33.4' -20º 49.8' 35º 16.9' -18º 25.1' 41º 8.9' -16º 37.5' 354º 57.9' -22º 30.3'
11:00:00 283º 47.4' 342º 19.4' -20º 17.4' 315º 58.0' -14º 0.3' 0º 54.8' 1º 11.6' -23º 28.4' 339º 32.6' -20º 49.2' 50º 17.8' -18º 25.5' 56º 11.1' -16º 37.6' 10º 0.1' -22º 30.3'
12:00:00 298º 49.9' 357º 19.2' -20º 16.9' 330º 30.1' -13º 52.6' 0º 54.8' 16º 10.1' -23º 28.4' 354º 31.7' -20º 48.5' 65º 18.7' -18º 25.8' 71º 13.2' -16º 37.7' 25º 2.3' -22º 30.3'
13:00:00 313º 52.3' 12º 19.0' -20º 16.4' 345º 2.2' -13º 44.9' 0º 54.8' 31º 8.6' -23º 28.4' 9º 30.9' -20º 47.9' 80º 19.5' -18º 26.2' 86º 15.3' -16º 37.8' 40º 4.4' -22º 30.3'
14:00:00 328º 54.8' 27º 18.8' -20º 15.8' 359º 34.4' -13º 37.1' 0º 54.8' 46º 7.1' -23º 28.3' 24º 30.1' -20º 47.2' 95º 20.4' -18º 26.6' 101º 17.4' -16º 37.8' 55º 6.6' -22º 30.3'
15:00:00 343º 57.2' 42º 18.6' -20º 15.3' 14º 6.6' -13º 29.3' 0º 54.8' 61º 5.6' -23º 28.3' 39º 29.3' -20º 46.6' 110º 21.3' -18º 27.0' 116º 19.6' -16º 37.9' 70º 8.8' -22º 30.3'
16:00:00 358º 59.7' 57º 18.5' -20º 14.8' 28º 38.8' -13º 21.4' 0º 54.8' 76º 4.0' -23º 28.3' 54º 28.4' -20º 46.0' 125º 22.2' -18º 27.4' 131º 21.7' -16º 38.0' 85º 10.9' -22º 30.3'
17:00:00 14º 2.2' 72º 18.3' -20º 14.2' 43º 11.0' -13º 13.5' 0º 54.8' 91º 2.5' -23º 28.2' 69º 27.6' -20º 45.3' 140º 23.1' -18º 27.8' 146º 23.8' -16º 38.1' 100º 13.1' -22º 30.3'
18:00:00 29º 4.6' 87º 18.1' -20º 13.7' 57º 43.2' -13º 5.4' 0º 54.9' 106º 1.0' -23º 28.2' 84º 26.8' -20º 44.7' 155º 24.0' -18º 28.2' 161º 25.9' -16º 38.2' 115º 15.3' -22º 30.3'
19:00:00 44º 7.1' 102º 17.9' -20º 13.2' 72º 15.5' -12º 57.3' 0º 54.9' 120º 59.4' -23º 28.2' 99º 26.0' -20º 44.0' 170º 24.9' -18º 28.5' 176º 28.1' -16º 38.3' 130º 17.4' -22º 30.3'
20:00:00 59º 9.6' 117º 17.7' -20º 12.6' 86º 47.7' -12º 49.2' 0º 54.9' 135º 57.9' -23º 28.1' 114º 25.1' -20º 43.4' 185º 25.8' -18º 28.9' 191º 30.2' -16º 38.3' 145º 19.6' -22º 30.3'
21:00:00 74º 12.0' 132º 17.5' -20º 12.1' 101º 20.0' -12º 41.0' 0º 54.9' 150º 56.4' -23º 28.1' 129º 24.3' -20º 42.7' 200º 26.6' -18º 29.3' 206º 32.3' -16º 38.4' 160º 21.8' -22º 30.3'
22:00:00 89º 14.5' 147º 17.3' -20º 11.6' 115º 52.3' -12º 32.7' 0º 54.9' 165º 54.9' -23º 28.0' 144º 23.5' -20º 42.1' 215º 27.5' -18º 29.7' 221º 34.5' -16º 38.5' 175º 23.9' -22º 30.3'
23:00:00 104º 17.0' 162º 17.1' -20º 11.0' 130º 24.6' -12º 24.4' 0º 54.9' 180º 53.3' -23º 28.0' 159º 22.7' -20º 41.4' 230º 28.4' -18º 30.1' 236º 36.6' -16º 38.6' 190º 26.1' -22º 30.2'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 73º 36.1' 02:58:57 315º 15.9' -40º 14.4'
Achernar 93º 44.8' 01:38:22 335º 24.5' -57º 9.2'
Acrux 291º 25.8' 12:27:38 173º 5.5' -63º 11.6'
Adhara 13º 30.0' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.0'
Al_Na'ir 146º 0.6' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.6'
Aldebaran 49º 5.8' 04:36:58 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 284º 38.2' 12:54:48 166º 17.9' 55º 51.5'
Alkaid 271º 16.8' 13:48:14 152º 56.5' 49º 13.2'
Alnilam 34º 3.2' 05:37:08 275º 42.9' -1º 11.7'
Alphard 336º 13.0' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.3'
Alphecca 244º 28.8' 15:35:26 126º 8.6' 26º 39.2'
Alpheratz 116º 0.7' 00:09:18 357º 40.4' 29º 11.4'
Altair 180º 25.8' 19:51:38 62º 5.5' 8º 55.0'
Ankaa 111º 33.1' 00:27:09 353º 12.8' -42º 12.8'
Antares 230º 43.0' 16:30:29 112º 22.7' -26º 28.0'
Arcturus 264º 13.2' 14:16:28 145º 53.0' 19º 5.3'
Atria 225º 42.4' 16:50:32 107º 22.1' -69º 3.2'
Avior 352º 36.3' 08:22:56 234º 16.0' -59º 34.1'
Bellatrix 36º 48.7' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 29º 17.9' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 22º 14.5' 06:24:23 263º 54.2' -52º 42.6'
Capella 38º 49.7' 05:18:02 280º 29.4' 46º 0.8'
Deneb 167º 50.1' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.8'
Denebola 300º 50.6' 11:49:59 182º 30.3' 14º 28.2'
Diphda 107º 13.2' 00:44:29 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 312º 7.8' 11:04:50 193º 47.5' 61º 39.0'
Elnath 36º 28.6' 05:27:27 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 209º 5.5' 17:56:59 90º 45.2' 51º 29.2'
Enif 152º 4.6' 21:45:03 33º 44.4' 9º 57.5'
Fomalhaut 133º 41.1' 22:58:37 15º 20.8' -29º 31.8'
Gacrux 290º 17.4' 12:32:11 171º 57.1' -57º 12.5'
Gienah 294º 9.2' 12:16:44 175º 48.9' -17º 38.4'
Hadar 267º 3.7' 14:05:06 148º 43.4' -60º 27.2'
Hamal 86º 17.5' 02:08:11 327º 57.2' 23º 32.8'
Kaus_Australis 202º 0.4' 18:25:20 83º 40.1' -34º 22.3'
Kochab 255º 40.9' 14:50:38 137º 20.6' 74º 4.7'
Markab 131º 55.7' 23:05:38 13º 35.4' 15º 18.1'
Menkar 72º 32.0' 03:03:13 314º 11.7' 4º 9.4'
Menkent 266º 24.2' 14:07:44 148º 3.9' -36º 27.2'
Miaplacidus 339º 58.3' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.4'
Mirfak 66º 55.9' 03:25:38 308º 35.6' 49º 55.5'
Nunki 194º 15.1' 18:56:21 75º 54.8' -26º 16.3'
Peacock 171º 35.3' 0.85208333 53º 15.0' -56º 40.6'
Polaris 74º 33.5' 02:55:07 316º 13.2' 89º 20.6'
Pollux 1º 43.9' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.7'
Procyon 3º 16.4' 07:40:15 244º 56.1' 5º 10.5'
Rasalhague 214º 24.1' 17:35:45 96º 3.8' 12º 32.9'
Regulus 326º 0.2' 10:09:20 207º 39.9' 11º 52.6'
Rigel 39º 29.1' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.1'
Rigil_Kentaurus 258º 8.0' 14:40:49 139º 47.7' -60º 54.1'
Sabik 220º 29.5' 17:11:23 102º 9.2' -15º 44.7'
Schedar 107º 57.3' 00:41:32 349º 37.0' 56º 38.3'
Shaula 214º 38.3' 17:34:48 96º 18.0' -37º 6.7'
Sirius 16º 50.9' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.7'
Spica 276º 48.2' 13:26:08 158º 27.9' -11º 15.2'
Suhail 341º 10.0' 09:08:41 222º 49.7' -43º 30.4'
Vega 198º 57.5' 18:37:31 80º 37.3' 38º 48.1'
Zubenelgenubi 255º 22.3' 14:51:52 137º 2.1' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
20/365

[20/01/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 119º 19.4' 177º 17.0' -20º 10.5' 144º 57.0' -12º 16.0' 0º 55.0' 195º 51.8' -23º 27.9' 174º 21.8' -20º 40.8' 245º 29.3' -18º 30.5' 251º 38.7' -16º 38.7' 205º 28.3' -22º 30.2'
01:00:00 134º 21.9' 192º 16.8' -20º 10.0' 159º 29.3' -12º 7.5' 0º 55.0' 210º 50.2' -23º 27.9' 189º 21.0' -20º 40.1' 260º 30.2' -18º 30.8' 266º 40.8' -16º 38.8' 220º 30.4' -22º 30.2'
02:00:00 149º 24.4' 207º 16.6' -20º 9.4' 174º 1.7' -11º 59.0' 0º 55.0' 225º 48.7' -23º 27.8' 204º 20.2' -20º 39.5' 275º 31.1' -18º 31.2' 281º 43.0' -16º 38.9' 235º 32.6' -22º 30.2'
03:00:00 164º 26.8' 222º 16.4' -20º 8.9' 188º 34.1' -11º 50.5' 0º 55.0' 240º 47.2' -23º 27.8' 219º 19.4' -20º 38.8' 290º 32.0' -18º 31.6' 296º 45.1' -16º 38.9' 250º 34.8' -22º 30.2'
04:00:00 179º 29.3' 237º 16.2' -20º 8.3' 203º 6.5' -11º 41.8' 0º 55.0' 255º 45.6' -23º 27.7' 234º 18.5' -20º 38.2' 305º 32.8' -18º 32.0' 311º 47.2' -16º 39.0' 265º 36.9' -22º 30.2'
05:00:00 194º 31.7' 252º 16.0' -20º 7.8' 217º 38.9' -11º 33.2' 0º 55.0' 270º 44.1' -23º 27.7' 249º 17.7' -20º 37.5' 320º 33.7' -18º 32.4' 326º 49.4' -16º 39.1' 280º 39.1' -22º 30.2'
06:00:00 209º 34.2' 267º 15.8' -20º 7.3' 232º 11.3' -11º 24.4' 0º 55.1' 285º 42.5' -23º 27.6' 264º 16.9' -20º 36.8' 335º 34.6' -18º 32.8' 341º 51.5' -16º 39.2' 295º 41.3' -22º 30.2'
07:00:00 224º 36.7' 282º 15.7' -20º 6.7' 246º 43.8' -11º 15.6' 0º 55.1' 300º 41.0' -23º 27.5' 279º 16.1' -20º 36.2' 350º 35.5' -18º 33.1' 356º 53.6' -16º 39.3' 310º 43.4' -22º 30.2'
08:00:00 239º 39.1' 297º 15.5' -20º 6.2' 261º 16.2' -11º 6.8' 0º 55.1' 315º 39.5' -23º 27.5' 294º 15.3' -20º 35.5' 5º 36.4' -18º 33.5' 11º 55.7' -16º 39.4' 325º 45.6' -22º 30.2'
09:00:00 254º 41.6' 312º 15.3' -20º 5.6' 275º 48.7' -10º 57.9' 0º 55.1' 330º 37.9' -23º 27.4' 309º 14.5' -20º 34.9' 20º 37.3' -18º 33.9' 26º 57.9' -16º 39.4' 340º 47.8' -22º 30.2'
10:00:00 269º 44.1' 327º 15.1' -20º 5.1' 290º 21.2' -10º 48.9' 0º 55.1' 345º 36.4' -23º 27.3' 324º 13.6' -20º 34.2' 35º 38.2' -18º 34.3' 42º 0.0' -16º 39.5' 355º 49.9' -22º 30.2'
11:00:00 284º 46.5' 342º 14.9' -20º 4.6' 304º 53.7' -10º 39.9' 0º 55.1' 0º 34.8' -23º 27.3' 339º 12.8' -20º 33.5' 50º 39.0' -18º 34.7' 57º 2.1' -16º 39.6' 10º 52.1' -22º 30.2'
12:00:00 299º 49.0' 357º 14.7' -20º 4.0' 319º 26.2' -10º 30.8' 0º 55.2' 15º 33.3' -23º 27.2' 354º 12.0' -20º 32.9' 65º 39.9' -18º 35.1' 72º 4.3' -16º 39.7' 25º 54.3' -22º 30.2'
13:00:00 314º 51.5' 12º 14.6' -20º 3.5' 333º 58.7' -10º 21.7' 0º 55.2' 30º 31.7' -23º 27.1' 9º 11.2' -20º 32.2' 80º 40.8' -18º 35.4' 87º 6.4' -16º 39.8' 40º 56.4' -22º 30.2'
14:00:00 329º 53.9' 27º 14.4' -20º 2.9' 348º 31.3' -10º 12.6' 0º 55.2' 45º 30.2' -23º 27.0' 24º 10.4' -20º 31.5' 95º 41.7' -18º 35.8' 102º 8.5' -16º 39.9' 55º 58.6' -22º 30.2'
15:00:00 344º 56.4' 42º 14.2' -20º 2.4' 3º 3.8' -10º 3.4' 0º 55.2' 60º 28.6' -23º 26.9' 39º 9.6' -20º 30.9' 110º 42.6' -18º 36.2' 117º 10.7' -16º 39.9' 71º 0.8' -22º 30.1'
16:00:00 359º 58.9' 57º 14.0' -20º 1.8' 17º 36.4' -9º 54.1' 0º 55.2' 75º 27.1' -23º 26.9' 54º 8.7' -20º 30.2' 125º 43.5' -18º 36.6' 132º 12.8' -16º 40.0' 86º 2.9' -22º 30.1'
17:00:00 15º 1.3' 72º 13.8' -20º 1.3' 32º 8.9' -9º 44.8' 0º 55.3' 90º 25.5' -23º 26.8' 69º 7.9' -20º 29.5' 140º 44.4' -18º 37.0' 147º 14.9' -16º 40.1' 101º 5.1' -22º 30.1'
18:00:00 30º 3.8' 87º 13.6' -20º 0.7' 46º 41.5' -9º 35.4' 0º 55.3' 105º 23.9' -23º 26.7' 84º 7.1' -20º 28.9' 155º 45.2' -18º 37.3' 162º 17.1' -16º 40.2' 116º 7.3' -22º 30.1'
19:00:00 45º 6.2' 102º 13.5' -20º 0.2' 61º 14.1' -9º 26.0' 0º 55.3' 120º 22.4' -23º 26.6' 99º 6.3' -20º 28.2' 170º 46.1' -18º 37.7' 177º 19.2' -16º 40.3' 131º 9.4' -22º 30.1'
20:00:00 60º 8.7' 117º 13.3' -19º 59.6' 75º 46.7' -9º 16.5' 0º 55.3' 135º 20.8' -23º 26.5' 114º 5.5' -20º 27.5' 185º 47.0' -18º 38.1' 192º 21.3' -16º 40.3' 146º 11.6' -22º 30.1'
21:00:00 75º 11.2' 132º 13.1' -19º 59.1' 90º 19.3' -9º 7.0' 0º 55.3' 150º 19.3' -23º 26.4' 129º 4.7' -20º 26.8' 200º 47.9' -18º 38.5' 207º 23.5' -16º 40.4' 161º 13.8' -22º 30.1'
22:00:00 90º 13.6' 147º 12.9' -19º 58.5' 104º 51.9' -8º 57.5' 0º 55.4' 165º 17.7' -23º 26.3' 144º 3.9' -20º 26.2' 215º 48.8' -18º 38.8' 222º 25.6' -16º 40.5' 176º 15.9' -22º 30.1'
23:00:00 105º 16.1' 162º 12.7' -19º 58.0' 119º 24.5' -8º 47.9' 0º 55.4' 180º 16.1' -23º 26.2' 159º 3.1' -20º 25.5' 230º 49.7' -18º 39.2' 237º 27.7' -16º 40.6' 191º 18.1' -22º 30.1'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 74º 35.3' 02:58:57 315º 15.9' -40º 14.4'
Achernar 94º 44.0' 01:38:22 335º 24.5' -57º 9.2'
Acrux 292º 24.9' 12:27:38 173º 5.5' -63º 11.6'
Adhara 14º 29.1' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.0'
Al_Na'ir 146º 59.7' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.6'
Aldebaran 50º 5.0' 04:36:58 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 285º 37.3' 12:54:48 166º 17.9' 55º 51.5'
Alkaid 272º 15.9' 13:48:14 152º 56.5' 49º 13.2'
Alnilam 35º 2.4' 05:37:08 275º 42.9' -1º 11.7'
Alphard 337º 12.1' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.3'
Alphecca 245º 28.0' 15:35:26 126º 8.5' 26º 39.2'
Alpheratz 116º 59.8' 00:09:18 357º 40.4' 29º 11.4'
Altair 181º 25.0' 19:51:38 62º 5.5' 8º 55.0'
Ankaa 112º 32.3' 00:27:09 353º 12.8' -42º 12.8'
Antares 231º 42.1' 16:30:29 112º 22.7' -26º 28.0'
Arcturus 265º 12.4' 14:16:28 145º 52.9' 19º 5.3'
Atria 226º 41.5' 16:50:32 107º 22.1' -69º 3.2'
Avior 353º 35.5' 08:22:56 234º 16.0' -59º 34.1'
Bellatrix 37º 47.8' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 30º 17.1' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 23º 13.7' 06:24:23 263º 54.2' -52º 42.6'
Capella 39º 48.9' 05:18:02 280º 29.4' 46º 0.8'
Deneb 168º 49.2' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.8'
Denebola 301º 49.8' 11:49:59 182º 30.3' 14º 28.2'
Diphda 108º 12.3' 00:44:28 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 313º 6.9' 11:04:50 193º 47.5' 61º 39.0'
Elnath 37º 27.8' 05:27:27 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 210º 4.6' 17:56:59 90º 45.2' 51º 29.2'
Enif 153º 3.8' 21:45:03 33º 44.4' 9º 57.5'
Fomalhaut 134º 40.3' 22:58:37 15º 20.8' -29º 31.8'
Gacrux 291º 16.6' 12:32:11 171º 57.1' -57º 12.5'
Gienah 295º 8.4' 12:16:44 175º 48.9' -17º 38.4'
Hadar 268º 2.8' 14:05:06 148º 43.4' -60º 27.2'
Hamal 87º 16.6' 02:08:11 327º 57.2' 23º 32.8'
Kaus_Australis 202º 59.5' 18:25:20 83º 40.1' -34º 22.3'
Kochab 256º 40.0' 14:50:38 137º 20.5' 74º 4.7'
Markab 132º 54.9' 23:05:38 13º 35.4' 15º 18.1'
Menkar 73º 31.1' 03:03:13 314º 11.7' 4º 9.4'
Menkent 267º 23.3' 14:07:44 148º 3.9' -36º 27.2'
Miaplacidus 340º 57.5' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.4'
Mirfak 67º 55.0' 03:25:38 308º 35.6' 49º 55.5'
Nunki 195º 14.3' 18:56:21 75º 54.8' -26º 16.3'
Peacock 172º 34.4' 0.85208333 53º 15.0' -56º 40.6'
Polaris 75º 33.1' 02:55:05 316º 13.7' 89º 20.6'
Pollux 2º 43.0' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.7'
Procyon 4º 15.6' 07:40:15 244º 56.1' 5º 10.5'
Rasalhague 215º 23.3' 17:35:45 96º 3.8' 12º 32.9'
Regulus 326º 59.4' 10:09:20 207º 39.9' 11º 52.6'
Rigel 40º 28.2' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.1'
Rigil_Kentaurus 259º 7.1' 14:40:49 139º 47.7' -60º 54.1'
Sabik 221º 28.7' 17:11:23 102º 9.2' -15º 44.7'
Schedar 108º 56.5' 00:41:32 349º 37.1' 56º 38.3'
Shaula 215º 37.4' 17:34:48 96º 18.0' -37º 6.7'
Sirius 17º 50.1' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.7'
Spica 277º 47.3' 13:26:08 158º 27.9' -11º 15.2'
Suhail 342º 9.1' 09:08:41 222º 49.7' -43º 30.4'
Vega 199º 56.7' 18:37:31 80º 37.3' 38º 48.1'
Zubenelgenubi 256º 21.5' 14:51:52 137º 2.0' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
21/365

[21/01/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 120º 18.6' 177º 12.6' -19º 57.4' 133º 57.2' -8º 38.2' 0º 55.4' 195º 14.6' -23º 26.1' 174º 2.2' -20º 24.8' 245º 50.6' -18º 39.6' 252º 29.9' -16º 40.7' 206º 20.3' -22º 30.1'
01:00:00 135º 21.0' 192º 12.4' -19º 56.9' 148º 29.8' -8º 28.5' 0º 55.4' 210º 13.0' -23º 26.0' 189º 1.4' -20º 24.1' 260º 51.4' -18º 40.0' 267º 32.0' -16º 40.8' 221º 22.5' -22º 30.1'
02:00:00 150º 23.5' 207º 12.2' -19º 56.3' 163º 2.4' -8º 18.8' 0º 55.4' 225º 11.4' -23º 25.9' 204º 0.6' -20º 23.5' 275º 52.3' -18º 40.4' 282º 34.1' -16º 40.8' 236º 24.6' -22º 30.1'
03:00:00 165º 26.0' 222º 12.0' -19º 55.8' 177º 35.1' -8º 9.0' 0º 55.5' 240º 9.9' -23º 25.8' 218º 59.8' -20º 22.8' 290º 53.2' -18º 40.7' 297º 36.3' -16º 40.9' 251º 26.8' -22º 30.1'
04:00:00 180º 28.4' 237º 11.9' -19º 55.2' 192º 7.7' -7º 59.2' 0º 55.5' 255º 8.3' -23º 25.7' 233º 59.0' -20º 22.1' 305º 54.1' -18º 41.1' 312º 38.4' -16º 41.0' 266º 29.0' -22º 30.1'
05:00:00 195º 30.9' 252º 11.7' -19º 54.7' 206º 40.4' -7º 49.4' 0º 55.5' 270º 6.7' -23º 25.6' 248º 58.2' -20º 21.4' 320º 55.0' -18º 41.5' 327º 40.5' -16º 41.1' 281º 31.1' -22º 30.1'
06:00:00 210º 33.3' 267º 11.5' -19º 54.1' 221º 13.1' -7º 39.5' 0º 55.5' 285º 5.2' -23º 25.5' 263º 57.4' -20º 20.7' 335º 55.9' -18º 41.9' 342º 42.7' -16º 41.2' 296º 33.3' -22º 30.1'
07:00:00 225º 35.8' 282º 11.3' -19º 53.5' 235º 45.7' -7º 29.5' 0º 55.5' 300º 3.6' -23º 25.3' 278º 56.6' -20º 20.1' 350º 56.7' -18º 42.2' 357º 44.8' -16º 41.3' 311º 35.5' -22º 30.0'
08:00:00 240º 38.3' 297º 11.2' -19º 53.0' 250º 18.4' -7º 19.5' 0º 55.6' 315º 2.0' -23º 25.2' 293º 55.8' -20º 19.4' 5º 57.6' -18º 42.6' 12º 46.9' -16º 41.3' 326º 37.6' -22º 30.0'
09:00:00 255º 40.7' 312º 11.0' -19º 52.4' 264º 51.0' -7º 9.5' 0º 55.6' 330º 0.4' -23º 25.1' 308º 55.0' -20º 18.7' 20º 58.5' -18º 43.0' 27º 49.1' -16º 41.4' 341º 39.8' -22º 30.0'
10:00:00 270º 43.2' 327º 10.8' -19º 51.9' 279º 23.7' -6º 59.5' 0º 55.6' 344º 58.9' -23º 25.0' 323º 54.2' -20º 18.0' 35º 59.4' -18º 43.4' 42º 51.2' -16º 41.5' 356º 42.0' -22º 30.0'
11:00:00 285º 45.7' 342º 10.6' -19º 51.3' 293º 56.4' -6º 49.4' 0º 55.6' 359º 57.3' -23º 24.9' 338º 53.4' -20º 17.3' 51º 0.3' -18º 43.7' 57º 53.3' -16º 41.6' 11º 44.1' -22º 30.0'
12:00:00 300º 48.1' 357º 10.4' -19º 50.7' 308º 29.1' -6º 39.2' 0º 55.6' 14º 55.7' -23º 24.7' 353º 52.6' -20º 16.6' 66º 1.2' -18º 44.1' 72º 55.5' -16º 41.7' 26º 46.3' -22º 30.0'
13:00:00 315º 50.6' 12º 10.3' -19º 50.2' 323º 1.7' -6º 29.0' 0º 55.7' 29º 54.1' -23º 24.6' 8º 51.8' -20º 15.9' 81º 2.0' -18º 44.5' 87º 57.6' -16º 41.7' 41º 48.5' -22º 30.0'
14:00:00 330º 53.1' 27º 10.1' -19º 49.6' 337º 34.4' -6º 18.8' 0º 55.7' 44º 52.6' -23º 24.5' 23º 51.0' -20º 15.2' 96º 2.9' -18º 44.9' 102º 59.7' -16º 41.8' 56º 50.6' -22º 30.0'
15:00:00 345º 55.5' 42º 9.9' -19º 49.1' 352º 7.1' -6º 8.6' 0º 55.7' 59º 51.0' -23º 24.3' 38º 50.1' -20º 14.5' 111º 3.8' -18º 45.2' 118º 1.9' -16º 41.9' 71º 52.8' -22º 30.0'
16:00:00 0º 58.0' 57º 9.8' -19º 48.5' 6º 39.7' -5º 58.3' 0º 55.7' 74º 49.4' -23º 24.2' 53º 49.3' -20º 13.8' 126º 4.7' -18º 45.6' 133º 4.0' -16º 42.0' 86º 55.0' -22º 30.0'
17:00:00 16º 0.5' 72º 9.6' -19º 47.9' 21º 12.4' -5º 48.0' 0º 55.8' 89º 47.8' -23º 24.1' 68º 48.5' -20º 13.2' 141º 5.6' -18º 46.0' 148º 6.2' -16º 42.1' 101º 57.1' -22º 30.0'
18:00:00 31º 2.9' 87º 9.4' -19º 47.4' 35º 45.0' -5º 37.7' 0º 55.8' 104º 46.2' -23º 23.9' 83º 47.7' -20º 12.5' 156º 6.5' -18º 46.4' 163º 8.3' -16º 42.1' 116º 59.3' -22º 30.0'
19:00:00 46º 5.4' 102º 9.2' -19º 46.8' 50º 17.7' -5º 27.3' 0º 55.8' 119º 44.6' -23º 23.8' 98º 46.9' -20º 11.8' 171º 7.3' -18º 46.7' 178º 10.4' -16º 42.2' 132º 1.5' -22º 30.0'
20:00:00 61º 7.8' 117º 9.1' -19º 46.2' 64º 50.3' -5º 16.9' 0º 55.8' 134º 43.1' -23º 23.6' 113º 46.1' -20º 11.1' 186º 8.2' -18º 47.1' 193º 12.6' -16º 42.3' 147º 3.7' -22º 30.0'
21:00:00 76º 10.3' 132º 8.9' -19º 45.7' 79º 23.0' -5º 6.4' 0º 55.8' 149º 41.5' -23º 23.5' 128º 45.3' -20º 10.4' 201º 9.1' -18º 47.5' 208º 14.7' -16º 42.4' 162º 5.8' -22º 30.0'
22:00:00 91º 12.8' 147º 8.7' -19º 45.1' 93º 55.6' -4º 56.0' 0º 55.9' 164º 39.9' -23º 23.4' 143º 44.5' -20º 9.7' 216º 10.0' -18º 47.9' 223º 16.9' -16º 42.5' 177º 8.0' -22º 30.0'
23:00:00 106º 15.2' 162º 8.5' -19º 44.5' 108º 28.2' -4º 45.4' 0º 55.9' 179º 38.3' -23º 23.2' 158º 43.7' -20º 9.0' 231º 10.9' -18º 48.2' 238º 19.0' -16º 42.6' 192º 10.2' -22º 29.9'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 75º 34.4' 02:58:57 315º 15.9' -40º 14.4'
Achernar 95º 43.1' 01:38:22 335º 24.6' -57º 9.2'
Acrux 293º 24.0' 12:27:38 173º 5.5' -63º 11.6'
Adhara 15º 28.3' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.1'
Al_Na'ir 147º 58.8' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.6'
Aldebaran 51º 4.1' 04:36:58 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 286º 36.4' 12:54:49 166º 17.9' 55º 51.5'
Alkaid 273º 15.0' 13:48:14 152º 56.5' 49º 13.2'
Alnilam 36º 1.5' 05:37:08 275º 42.9' -1º 11.7'
Alphard 338º 11.3' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.3'
Alphecca 246º 27.1' 15:35:26 126º 8.5' 26º 39.2'
Alpheratz 117º 59.0' 00:09:18 357º 40.4' 29º 11.4'
Altair 182º 24.1' 19:51:38 62º 5.5' 8º 55.0'
Ankaa 113º 31.4' 00:27:09 353º 12.8' -42º 12.8'
Antares 232º 41.2' 16:30:29 112º 22.7' -26º 28.0'
Arcturus 266º 11.5' 14:16:28 145º 52.9' 19º 5.3'
Atria 227º 40.6' 16:50:32 107º 22.1' -69º 3.2'
Avior 354º 34.6' 08:22:56 234º 16.0' -59º 34.1'
Bellatrix 38º 47.0' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 31º 16.2' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 24º 12.8' 06:24:23 263º 54.2' -52º 42.6'
Capella 40º 48.0' 05:18:02 280º 29.4' 46º 0.8'
Deneb 169º 48.4' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.8'
Denebola 302º 48.9' 11:49:59 182º 30.3' 14º 28.2'
Diphda 109º 11.4' 00:44:28 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 314º 6.1' 11:04:50 193º 47.5' 61º 39.0'
Elnath 38º 26.9' 05:27:27 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 211º 3.7' 17:56:59 90º 45.2' 51º 29.2'
Enif 154º 2.9' 21:45:03 33º 44.4' 9º 57.5'
Fomalhaut 135º 39.4' 22:58:37 15º 20.8' -29º 31.8'
Gacrux 292º 15.7' 12:32:11 171º 57.1' -57º 12.5'
Gienah 296º 7.5' 12:16:44 175º 48.9' -17º 38.4'
Hadar 269º 2.0' 14:05:06 148º 43.4' -60º 27.2'
Hamal 88º 15.8' 02:08:11 327º 57.2' 23º 32.8'
Kaus_Australis 203º 58.6' 18:25:20 83º 40.1' -34º 22.3'
Kochab 257º 39.1' 14:50:38 137º 20.5' 74º 4.7'
Markab 133º 54.0' 23:05:38 13º 35.4' 15º 18.1'
Menkar 74º 30.2' 03:03:13 314º 11.7' 4º 9.4'
Menkent 268º 22.4' 14:07:44 148º 3.9' -36º 27.2'
Miaplacidus 341º 56.6' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.4'
Mirfak 68º 54.2' 03:25:37 308º 35.6' 49º 55.5'
Nunki 196º 13.4' 18:56:21 75º 54.8' -26º 16.3'
Peacock 173º 33.6' 20:27:00 53º 15.0' -56º 40.6'
Polaris 76º 32.8' 02:55:03 316º 14.2' 89º 20.6'
Pollux 3º 42.1' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.7'
Procyon 5º 14.7' 07:40:15 244º 56.1' 5º 10.5'
Rasalhague 216º 22.4' 17:35:45 96º 3.8' 12º 32.9'
Regulus 327º 58.5' 10:09:20 207º 39.9' 11º 52.6'
Rigel 41º 27.4' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.1'
Rigil_Kentaurus 260º 6.2' 14:40:49 139º 47.7' -60º 54.1'
Sabik 222º 27.8' 17:11:23 102º 9.2' -15º 44.7'
Schedar 109º 55.6' 00:41:32 349º 37.1' 56º 38.3'
Shaula 216º 36.6' 17:34:48 96º 18.0' -37º 6.7'
Sirius 18º 49.2' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.7'
Spica 278º 46.5' 13:26:08 158º 27.9' -11º 15.2'
Suhail 343º 8.2' 09:08:41 222º 49.7' -43º 30.4'
Vega 200º 55.8' 18:37:31 80º 37.2' 38º 48.1'
Zubenelgenubi 257º 20.6' 14:51:52 137º 2.0' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
22/365

[22/01/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 121º 17.7' 177º 8.4' -19º 44.0' 123º 0.9' -4º 34.9' 0º 55.9' 194º 36.7' -23º 23.0' 173º 42.9' -20º 8.3' 246º 11.8' -18º 48.6' 253º 21.1' -16º 42.6' 207º 12.3' -22º 29.9'
01:00:00 136º 20.2' 192º 8.2' -19º 43.4' 137º 33.5' -4º 24.4' 0º 55.9' 209º 35.1' -23º 22.9' 188º 42.1' -20º 7.6' 261º 12.6' -18º 49.0' 268º 23.3' -16º 42.7' 222º 14.5' -22º 29.9'
02:00:00 151º 22.6' 207º 8.0' -19º 42.8' 152º 6.1' -4º 13.8' 0º 56.0' 224º 33.5' -23º 22.7' 203º 41.4' -20º 6.9' 276º 13.5' -18º 49.4' 283º 25.4' -16º 42.8' 237º 16.7' -22º 29.9'
03:00:00 166º 25.1' 222º 7.9' -19º 42.3' 166º 38.7' -4º 3.1' 0º 56.0' 239º 31.9' -23º 22.6' 218º 40.6' -20º 6.2' 291º 14.4' -18º 49.7' 298º 27.5' -16º 42.9' 252º 18.8' -22º 29.9'
04:00:00 181º 27.6' 237º 7.7' -19º 41.7' 181º 11.3' -3º 52.5' 0º 56.0' 254º 30.3' -23º 22.4' 233º 39.8' -20º 5.4' 306º 15.3' -18º 50.1' 313º 29.7' -16º 43.0' 267º 21.0' -22º 29.9'
05:00:00 196º 30.0' 252º 7.5' -19º 41.1' 195º 43.8' -3º 41.8' 0º 56.0' 269º 28.7' -23º 22.3' 248º 39.0' -20º 4.7' 321º 16.2' -18º 50.5' 328º 31.8' -16º 43.0' 282º 23.2' -22º 29.9'
06:00:00 211º 32.5' 267º 7.4' -19º 40.6' 210º 16.4' -3º 31.1' 0º 56.1' 284º 27.1' -23º 22.1' 263º 38.2' -20º 4.0' 336º 17.1' -18º 50.8' 343º 34.0' -16º 43.1' 297º 25.4' -22º 29.9'
07:00:00 226º 35.0' 282º 7.2' -19º 40.0' 224º 49.0' -3º 20.4' 0º 56.1' 299º 25.5' -23º 21.9' 278º 37.4' -20º 3.3' 351º 17.9' -18º 51.2' 358º 36.1' -16º 43.2' 312º 27.5' -22º 29.9'
08:00:00 241º 37.4' 297º 7.0' -19º 39.4' 239º 21.5' -3º 9.7' 0º 56.1' 314º 23.9' -23º 21.7' 293º 36.6' -20º 2.6' 6º 18.8' -18º 51.6' 13º 38.3' -16º 43.3' 327º 29.7' -22º 29.9'
09:00:00 256º 39.9' 312º 6.9' -19º 38.8' 253º 54.0' -2º 58.9' 0º 56.1' 329º 22.3' -23º 21.6' 308º 35.8' -20º 1.9' 21º 19.7' -18º 52.0' 28º 40.4' -16º 43.4' 342º 31.9' -22º 29.9'
10:00:00 271º 42.3' 327º 6.7' -19º 38.3' 268º 26.5' -2º 48.1' 0º 56.2' 344º 20.7' -23º 21.4' 323º 35.0' -20º 1.2' 36º 20.6' -18º 52.3' 43º 42.5' -16º 43.4' 357º 34.0' -22º 29.9'
11:00:00 286º 44.8' 342º 6.5' -19º 37.7' 282º 59.0' -2º 37.3' 0º 56.2' 359º 19.1' -23º 21.2' 338º 34.2' -20º 0.5' 51º 21.5' -18º 52.7' 58º 44.7' -16º 43.5' 12º 36.2' -22º 29.9'
12:00:00 301º 47.3' 357º 6.4' -19º 37.1' 297º 31.5' -2º 26.5' 0º 56.2' 14º 17.5' -23º 21.0' 353º 33.4' -19º 59.8' 66º 22.4' -18º 53.1' 73º 46.8' -16º 43.6' 27º 38.4' -22º 29.9'
13:00:00 316º 49.7' 12º 6.2' -19º 36.5' 312º 4.0' -2º 15.6' 0º 56.2' 29º 15.9' -23º 20.9' 8º 32.6' -19º 59.1' 81º 23.2' -18º 53.4' 88º 49.0' -16º 43.7' 42º 40.5' -22º 29.9'
14:00:00 331º 52.2' 27º 6.0' -19º 36.0' 326º 36.4' -2º 4.8' 0º 56.3' 44º 14.3' -23º 20.7' 23º 31.8' -19º 58.3' 96º 24.1' -18º 53.8' 103º 51.1' -16º 43.8' 57º 42.7' -22º 29.8'
15:00:00 346º 54.7' 42º 5.9' -19º 35.4' 341º 8.8' -1º 53.9' 0º 56.3' 59º 12.7' -23º 20.5' 38º 31.0' -19º 57.6' 111º 25.0' -18º 54.2' 118º 53.2' -16º 43.8' 72º 44.9' -22º 29.8'
16:00:00 1º 57.1' 57º 5.7' -19º 34.8' 355º 41.2' -1º 43.0' 0º 56.3' 74º 11.1' -23º 20.3' 53º 30.2' -19º 56.9' 126º 25.9' -18º 54.5' 133º 55.4' -16º 43.9' 87º 47.1' -22º 29.8'
17:00:00 16º 59.6' 72º 5.5' -19º 34.2' 10º 13.6' -1º 32.1' 0º 56.3' 89º 9.5' -23º 20.1' 68º 29.5' -19º 56.2' 141º 26.8' -18º 54.9' 148º 57.5' -16º 44.0' 102º 49.2' -22º 29.8'
18:00:00 32º 2.1' 87º 5.4' -19º 33.7' 24º 46.0' -1º 21.1' 0º 56.4' 104º 7.9' -23º 19.9' 83º 28.7' -19º 55.5' 156º 27.6' -18º 55.3' 163º 59.7' -16º 44.1' 117º 51.4' -22º 29.8'
19:00:00 47º 4.5' 102º 5.2' -19º 33.1' 39º 18.3' -1º 10.2' 0º 56.4' 119º 6.3' -23º 19.7' 98º 27.9' -19º 54.7' 171º 28.5' -18º 55.7' 179º 1.8' -16º 44.1' 132º 53.6' -22º 29.8'
20:00:00 62º 7.0' 117º 5.0' -19º 32.5' 53º 50.6' - 0º 59.2' 0º 56.4' 134º 4.7' -23º 19.5' 113º 27.1' -19º 54.0' 186º 29.4' -18º 56.0' 194º 4.0' -16º 44.2' 147º 55.7' -22º 29.8'
21:00:00 77º 9.4' 132º 4.9' -19º 31.9' 68º 22.9' - 0º 48.2' 0º 56.5' 149º 3.1' -23º 19.3' 128º 26.3' -19º 53.3' 201º 30.3' -18º 56.4' 209º 6.1' -16º 44.3' 162º 57.9' -22º 29.8'
22:00:00 92º 11.9' 147º 4.7' -19º 31.3' 82º 55.2' - 0º 37.2' 0º 56.5' 164º 1.5' -23º 19.1' 143º 25.5' -19º 52.6' 216º 31.2' -18º 56.8' 224º 8.2' -16º 44.4' 178º 0.1' -22º 29.8'
23:00:00 107º 14.4' 162º 4.5' -19º 30.7' 97º 27.4' - 0º 26.2' 0º 56.5' 178º 59.8' -23º 18.9' 158º 24.7' -19º 51.8' 231º 32.1' -18º 57.1' 239º 10.4' -16º 44.5' 193º 2.3' -22º 29.8'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 76º 33.6' 02:58:56 315º 15.9' -40º 14.4'
Achernar 96º 42.3' 01:38:22 335º 24.6' -57º 9.2'
Acrux 294º 23.1' 12:27:38 173º 5.4' -63º 11.6'
Adhara 16º 27.4' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.1'
Al_Na'ir 148º 58.0' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.6'
Aldebaran 52º 3.3' 04:36:58 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 287º 35.6' 12:54:49 166º 17.9' 55º 51.5'
Alkaid 274º 14.2' 13:48:14 152º 56.5' 49º 13.2'
Alnilam 37º 0.6' 05:37:08 275º 42.9' -1º 11.7'
Alphard 339º 10.4' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.3'
Alphecca 247º 26.2' 15:35:26 126º 8.5' 26º 39.2'
Alpheratz 118º 58.1' 00:09:18 357º 40.4' 29º 11.4'
Altair 183º 23.2' 19:51:38 62º 5.5' 8º 55.0'
Ankaa 114º 30.6' 00:27:09 353º 12.9' -42º 12.8'
Antares 233º 40.4' 16:30:29 112º 22.7' -26º 28.0'
Arcturus 267º 10.6' 14:16:28 145º 52.9' 19º 5.3'
Atria 228º 39.7' 16:50:32 107º 22.0' -69º 3.2'
Avior 355º 33.7' 08:22:56 234º 16.0' -59º 34.1'
Bellatrix 39º 46.1' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 32º 15.3' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 25º 11.9' 06:24:23 263º 54.2' -52º 42.6'
Capella 41º 47.2' 05:18:02 280º 29.5' 46º 0.9'
Deneb 170º 47.5' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.8'
Denebola 303º 48.0' 11:49:59 182º 30.3' 14º 28.2'
Diphda 110º 10.6' 00:44:28 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 315º 5.2' 11:04:50 193º 47.5' 61º 39.0'
Elnath 39º 26.1' 05:27:27 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 212º 2.9' 17:56:59 90º 45.2' 51º 29.2'
Enif 155º 2.1' 21:45:03 33º 44.4' 9º 57.5'
Fomalhaut 136º 38.5' 22:58:37 15º 20.8' -29º 31.8'
Gacrux 293º 14.8' 12:32:12 171º 57.1' -57º 12.5'
Gienah 297º 6.6' 12:16:44 175º 48.9' -17º 38.4'
Hadar 270º 1.1' 14:05:06 148º 43.4' -60º 27.2'
Hamal 89º 14.9' 02:08:11 327º 57.2' 23º 32.8'
Kaus_Australis 204º 57.8' 18:25:20 83º 40.1' -34º 22.3'
Kochab 258º 38.2' 14:50:38 137º 20.5' 74º 4.7'
Markab 134º 53.1' 23:05:38 13º 35.4' 15º 18.1'
Menkar 75º 29.4' 03:03:13 314º 11.7' 4º 9.4'
Menkent 269º 21.6' 14:07:45 148º 3.9' -36º 27.2'
Miaplacidus 342º 55.7' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.4'
Mirfak 69º 53.3' 03:25:37 308º 35.6' 49º 55.5'
Nunki 197º 12.5' 18:56:21 75º 54.8' -26º 16.3'
Peacock 174º 32.7' 20:27:00 53º 15.0' -56º 40.6'
Polaris 77º 32.4' 02:55:01 316º 14.7' 89º 20.6'
Pollux 4º 41.3' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.7'
Procyon 6º 13.8' 07:40:15 244º 56.1' 5º 10.5'
Rasalhague 217º 21.5' 17:35:45 96º 3.8' 12º 32.9'
Regulus 328º 57.6' 10:09:20 207º 39.9' 11º 52.6'
Rigel 42º 26.5' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.2'
Rigil_Kentaurus 261º 5.4' 14:40:49 139º 47.7' -60º 54.1'
Sabik 223º 26.9' 17:11:23 102º 9.2' -15º 44.7'
Schedar 110º 54.8' 00:41:32 349º 37.1' 56º 38.3'
Shaula 217º 35.7' 17:34:48 96º 18.0' -37º 6.7'
Sirius 19º 48.4' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.7'
Spica 279º 45.6' 13:26:08 158º 27.9' -11º 15.2'
Suhail 344º 7.4' 09:08:41 222º 49.7' -43º 30.4'
Vega 201º 54.9' 18:37:31 80º 37.2' 38º 48.1'
Zubenelgenubi 258º 19.7' 14:51:52 137º 2.0' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
23/365

[23/01/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 122º 16.8' 177º 4.4' -19º 30.2' 111º 59.6' - 0º 15.2' 0º 56.5' 193º 58.2' -23º 18.7' 173º 23.9' -19º 51.1' 246º 32.9' -18º 57.5' 254º 12.5' -16º 44.5' 208º 4.4' -22º 29.8'
01:00:00 137º 19.3' 192º 4.2' -19º 29.6' 126º 31.8' - 0º 4.1' 0º 56.6' 208º 56.6' -23º 18.5' 188º 23.2' -19º 50.4' 261º 33.8' -18º 57.9' 269º 14.7' -16º 44.6' 223º 6.6' -22º 29.8'
02:00:00 152º 21.8' 207º 4.1' -19º 29.0' 141º 4.0' 0º 6.9' 0º 56.6' 223º 55.0' -23º 18.3' 203º 22.4' -19º 49.7' 276º 34.7' -18º 58.2' 284º 16.8' -16º 44.7' 238º 8.8' -22º 29.8'
03:00:00 167º 24.2' 222º 3.9' -19º 28.4' 155º 36.1' 0º 18.0' 0º 56.6' 238º 53.4' -23º 18.1' 218º 21.6' -19º 48.9' 291º 35.6' -18º 58.6' 299º 19.0' -16º 44.8' 253º 10.9' -22º 29.8'
04:00:00 182º 26.7' 237º 3.7' -19º 27.8' 170º 8.2' 0º 29.0' 0º 56.6' 253º 51.8' -23º 17.9' 233º 20.8' -19º 48.2' 306º 36.5' -18º 59.0' 314º 21.1' -16º 44.9' 268º 13.1' -22º 29.8'
05:00:00 197º 29.2' 252º 3.6' -19º 27.2' 184º 40.3' 0º 40.1' 0º 56.7' 268º 50.1' -23º 17.7' 248º 20.0' -19º 47.5' 321º 37.3' -18º 59.3' 329º 23.3' -16º 44.9' 283º 15.3' -22º 29.7'
06:00:00 212º 31.6' 267º 3.4' -19º 26.7' 199º 12.4' 0º 51.2' 0º 56.7' 283º 48.5' -23º 17.4' 263º 19.2' -19º 46.7' 336º 38.2' -18º 59.7' 344º 25.4' -16º 45.0' 298º 17.5' -22º 29.7'
07:00:00 227º 34.1' 282º 3.3' -19º 26.1' 213º 44.4' 1º 2.3' 0º 56.7' 298º 46.9' -23º 17.2' 278º 18.5' -19º 46.0' 351º 39.1' -19º 0.1' 359º 27.6' -16º 45.1' 313º 19.6' -22º 29.7'
08:00:00 242º 36.6' 297º 3.1' -19º 25.5' 228º 16.4' 1º 13.4' 0º 56.8' 313º 45.3' -23º 17.0' 293º 17.7' -19º 45.3' 6º 40.0' -19º 0.4' 14º 29.7' -16º 45.2' 328º 21.8' -22º 29.7'
09:00:00 257º 39.0' 312º 2.9' -19º 24.9' 242º 48.3' 1º 24.5' 0º 56.8' 328º 43.7' -23º 16.8' 308º 16.9' -19º 44.5' 21º 40.9' -19º 0.8' 29º 31.8' -16º 45.2' 343º 24.0' -22º 29.7'
10:00:00 272º 41.5' 327º 2.8' -19º 24.3' 257º 20.2' 1º 35.6' 0º 56.8' 343º 42.0' -23º 16.5' 323º 16.1' -19º 43.8' 36º 41.7' -19º 1.1' 44º 34.0' -16º 45.3' 358º 26.1' -22º 29.7'
11:00:00 287º 43.9' 342º 2.6' -19º 23.7' 271º 52.1' 1º 46.7' 0º 56.8' 358º 40.4' -23º 16.3' 338º 15.3' -19º 43.1' 51º 42.6' -19º 1.5' 59º 36.1' -16º 45.4' 13º 28.3' -22º 29.7'
12:00:00 302º 46.4' 357º 2.5' -19º 23.1' 286º 23.9' 1º 57.8' 0º 56.9' 13º 38.8' -23º 16.1' 353º 14.6' -19º 42.3' 66º 43.5' -19º 1.9' 74º 38.3' -16º 45.5' 28º 30.5' -22º 29.7'
13:00:00 317º 48.9' 12º 2.3' -19º 22.5' 300º 55.7' 2º 8.9' 0º 56.9' 28º 37.2' -23º 15.8' 8º 13.8' -19º 41.6' 81º 44.4' -19º 2.2' 89º 40.4' -16º 45.6' 43º 32.7' -22º 29.7'
14:00:00 332º 51.3' 27º 2.1' -19º 21.9' 315º 27.5' 2º 20.0' 0º 56.9' 43º 35.5' -23º 15.6' 23º 13.0' -19º 40.9' 96º 45.3' -19º 2.6' 104º 42.6' -16º 45.6' 58º 34.8' -22º 29.7'
15:00:00 347º 53.8' 42º 2.0' -19º 21.3' 329º 59.2' 2º 31.1' 0º 57.0' 58º 33.9' -23º 15.4' 38º 12.2' -19º 40.1' 111º 46.1' -19º 3.0' 119º 44.7' -16º 45.7' 73º 37.0' -22º 29.7'
16:00:00 2º 56.3' 57º 1.8' -19º 20.8' 344º 30.9' 2º 42.2' 0º 57.0' 73º 32.3' -23º 15.1' 53º 11.4' -19º 39.4' 126º 47.0' -19º 3.3' 134º 46.9' -16º 45.8' 88º 39.2' -22º 29.7'
17:00:00 17º 58.7' 72º 1.7' -19º 20.2' 359º 2.6' 2º 53.3' 0º 57.0' 88º 30.6' -23º 14.9' 68º 10.7' -19º 38.6' 141º 47.9' -19º 3.7' 149º 49.0' -16º 45.9' 103º 41.4' -22º 29.7'
18:00:00 33º 1.2' 87º 1.5' -19º 19.6' 13º 34.2' 3º 4.4' 0º 57.1' 103º 29.0' -23º 14.6' 83º 9.9' -19º 37.9' 156º 48.8' -19º 4.1' 164º 51.2' -16º 45.9' 118º 43.5' -22º 29.7'
19:00:00 48º 3.7' 102º 1.4' -19º 19.0' 28º 5.8' 3º 15.5' 0º 57.1' 118º 27.4' -23º 14.4' 98º 9.1' -19º 37.1' 171º 49.7' -19º 4.4' 179º 53.3' -16º 46.0' 133º 45.7' -22º 29.7'
20:00:00 63º 6.1' 117º 1.2' -19º 18.4' 42º 37.3' 3º 26.6' 0º 57.1' 133º 25.7' -23º 14.1' 113º 8.3' -19º 36.4' 186º 50.5' -19º 4.8' 194º 55.5' -16º 46.1' 148º 47.9' -22º 29.6'
21:00:00 78º 8.6' 132º 1.1' -19º 17.8' 57º 8.8' 3º 37.7' 0º 57.1' 148º 24.1' -23º 13.9' 128º 7.6' -19º 35.6' 201º 51.4' -19º 5.1' 209º 57.6' -16º 46.2' 163º 50.0' -22º 29.6'
22:00:00 93º 11.0' 147º 0.9' -19º 17.2' 71º 40.2' 3º 48.7' 0º 57.2' 163º 22.5' -23º 13.6' 143º 6.8' -19º 34.9' 216º 52.3' -19º 5.5' 224º 59.8' -16º 46.3' 178º 52.2' -22º 29.6'
23:00:00 108º 13.5' 162º 0.7' -19º 16.6' 86º 11.6' 3º 59.8' 0º 57.2' 178º 20.8' -23º 13.4' 158º 6.0' -19º 34.1' 231º 53.2' -19º 5.9' 240º 1.9' -16º 46.3' 193º 54.4' -22º 29.6'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 77º 32.7' 02:58:56 315º 15.9' -40º 14.4'
Achernar 97º 41.4' 01:38:22 335º 24.6' -57º 9.2'
Acrux 295º 22.3' 12:27:38 173º 5.4' -63º 11.6'
Adhara 17º 26.5' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.1'
Al_Na'ir 149º 57.1' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.6'
Aldebaran 53º 2.4' 04:36:58 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 288º 34.7' 12:54:49 166º 17.8' 55º 51.5'
Alkaid 275º 13.3' 13:48:14 152º 56.5' 49º 13.2'
Alnilam 37º 59.8' 05:37:08 275º 42.9' -1º 11.7'
Alphard 340º 9.5' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.3'
Alphecca 248º 25.4' 15:35:26 126º 8.5' 26º 39.2'
Alpheratz 119º 57.3' 00:09:18 357º 40.4' 29º 11.4'
Altair 184º 22.4' 19:51:38 62º 5.5' 8º 55.0'
Ankaa 115º 29.7' 00:27:09 353º 12.9' -42º 12.8'
Antares 234º 39.5' 16:30:29 112º 22.6' -26º 28.0'
Arcturus 268º 9.8' 14:16:28 145º 52.9' 19º 5.3'
Atria 229º 38.9' 16:50:32 107º 22.0' -69º 3.2'
Avior 356º 32.9' 08:22:56 234º 16.0' -59º 34.1'
Bellatrix 40º 45.2' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 33º 14.5' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 26º 11.1' 06:24:23 263º 54.2' -52º 42.6'
Capella 42º 46.3' 05:18:02 280º 29.5' 46º 0.9'
Deneb 171º 46.6' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.8'
Denebola 304º 47.2' 11:49:59 182º 30.3' 14º 28.2'
Diphda 111º 9.7' 00:44:28 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 316º 4.3' 11:04:50 193º 47.5' 61º 39.0'
Elnath 40º 25.2' 05:27:27 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 213º 2.0' 17:56:59 90º 45.2' 51º 29.2'
Enif 156º 1.2' 21:45:03 33º 44.4' 9º 57.5'
Fomalhaut 137º 37.7' 22:58:37 15º 20.8' -29º 31.8'
Gacrux 294º 13.9' 12:32:12 171º 57.1' -57º 12.5'
Gienah 298º 5.8' 12:16:44 175º 48.9' -17º 38.4'
Hadar 271º 0.2' 14:05:07 148º 43.4' -60º 27.2'
Hamal 90º 14.0' 02:08:11 327º 57.2' 23º 32.8'
Kaus_Australis 205º 56.9' 18:25:20 83º 40.0' -34º 22.3'
Kochab 259º 37.3' 14:50:38 137º 20.5' 74º 4.7'
Markab 135º 52.3' 23:05:38 13º 35.4' 15º 18.1'
Menkar 76º 28.5' 03:03:13 314º 11.7' 4º 9.4'
Menkent 270º 20.7' 14:07:45 148º 3.9' -36º 27.2'
Miaplacidus 343º 54.9' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.5'
Mirfak 70º 52.5' 03:25:37 308º 35.6' 49º 55.5'
Nunki 198º 11.7' 18:56:21 75º 54.8' -26º 16.3'
Peacock 175º 31.8' 20:27:00 53º 15.0' -56º 40.6'
Polaris 78º 32.0' 02:54:59 316º 15.2' 89º 20.6'
Pollux 5º 40.4' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.7'
Procyon 7º 13.0' 07:40:15 244º 56.1' 5º 10.5'
Rasalhague 218º 20.7' 17:35:45 96º 3.8' 12º 32.9'
Regulus 329º 56.8' 10:09:20 207º 39.9' 11º 52.6'
Rigel 43º 25.6' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.2'
Rigil_Kentaurus 262º 4.5' 14:40:49 139º 47.6' -60º 54.1'
Sabik 224º 26.1' 17:11:23 102º 9.2' -15º 44.7'
Schedar 111º 53.9' 00:41:32 349º 37.1' 56º 38.3'
Shaula 218º 34.8' 17:34:48 96º 18.0' -37º 6.7'
Sirius 20º 47.5' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.7'
Spica 280º 44.7' 13:26:08 158º 27.9' -11º 15.2'
Suhail 345º 6.5' 09:08:41 222º 49.7' -43º 30.4'
Vega 202º 54.1' 18:37:31 80º 37.2' 38º 48.0'
Zubenelgenubi 259º 18.9' 14:51:52 137º 2.0' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
24/365

[24/01/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 123º 16.0' 177º 0.6' -19º 16.0' 100º 42.9' 4º 10.9' 0º 57.2' 193º 19.2' -23º 13.1' 173º 5.3' -19º 33.4' 246º 54.1' -19º 6.2' 255º 4.1' -16º 46.4' 208º 56.6' -22º 29.6'
01:00:00 138º 18.4' 192º 0.4' -19º 15.4' 115º 14.2' 4º 21.9' 0º 57.3' 208º 17.6' -23º 12.8' 188º 4.5' -19º 32.6' 261º 54.9' -19º 6.6' 270º 6.2' -16º 46.5' 223º 58.7' -22º 29.6'
02:00:00 153º 20.9' 207º 0.3' -19º 14.8' 129º 45.5' 4º 33.0' 0º 57.3' 223º 15.9' -23º 12.6' 203º 3.7' -19º 31.9' 276º 55.8' -19º 7.0' 285º 8.4' -16º 46.6' 239º 0.9' -22º 29.6'
03:00:00 168º 23.4' 222º 0.1' -19º 14.2' 144º 16.7' 4º 44.0' 0º 57.3' 238º 14.3' -23º 12.3' 218º 2.9' -19º 31.1' 291º 56.7' -19º 7.3' 300º 10.5' -16º 46.6' 254º 3.1' -22º 29.6'
04:00:00 183º 25.8' 236º 60.0' -19º 13.6' 158º 47.9' 4º 55.1' 0º 57.4' 253º 12.6' -23º 12.0' 233º 2.2' -19º 30.4' 306º 57.6' -19º 7.7' 315º 12.7' -16º 46.7' 269º 5.3' -22º 29.6'
05:00:00 198º 28.3' 251º 59.8' -19º 13.0' 173º 19.0' 5º 6.1' 0º 57.4' 268º 11.0' -23º 11.8' 248º 1.4' -19º 29.6' 321º 58.5' -19º 8.0' 330º 14.8' -16º 46.8' 284º 7.4' -22º 29.6'
06:00:00 213º 30.8' 266º 59.7' -19º 12.4' 187º 50.0' 5º 17.1' 0º 57.4' 283º 9.4' -23º 11.5' 263º 0.6' -19º 28.9' 336º 59.3' -19º 8.4' 345º 17.0' -16º 46.9' 299º 9.6' -22º 29.6'
07:00:00 228º 33.2' 281º 59.5' -19º 11.8' 202º 21.0' 5º 28.0' 0º 57.5' 298º 7.7' -23º 11.2' 277º 59.9' -19º 28.1' 352º 0.2' -19º 8.8' 0º 19.1' -16º 46.9' 314º 11.8' -22º 29.6'
08:00:00 243º 35.7' 296º 59.4' -19º 11.2' 216º 51.9' 5º 39.0' 0º 57.5' 313º 6.1' -23º 10.9' 292º 59.1' -19º 27.4' 7º 1.1' -19º 9.1' 15º 21.3' -16º 47.0' 329º 14.0' -22º 29.6'
09:00:00 258º 38.2' 311º 59.2' -19º 10.6' 231º 22.8' 5º 50.0' 0º 57.5' 328º 4.4' -23º 10.7' 307º 58.3' -19º 26.6' 22º 2.0' -19º 9.5' 30º 23.4' -16º 47.1' 344º 16.1' -22º 29.6'
10:00:00 273º 40.6' 326º 59.1' -19º 10.0' 245º 53.7' 6º 0.9' 0º 57.5' 343º 2.8' -23º 10.4' 322º 57.6' -19º 25.8' 37º 2.9' -19º 9.8' 45º 25.6' -16º 47.2' 359º 18.3' -22º 29.5'
11:00:00 288º 43.1' 341º 58.9' -19º 9.4' 260º 24.5' 6º 11.8' 0º 57.6' 358º 1.1' -23º 10.1' 337º 56.8' -19º 25.1' 52º 3.7' -19º 10.2' 60º 27.7' -16º 47.3' 14º 20.5' -22º 29.5'
12:00:00 303º 45.5' 356º 58.8' -19º 8.8' 274º 55.2' 6º 22.7' 0º 57.6' 12º 59.5' -23º 9.8' 352º 56.0' -19º 24.3' 67º 4.6' -19º 10.6' 75º 29.9' -16º 47.3' 29º 22.6' -22º 29.5'
13:00:00 318º 48.0' 11º 58.6' -19º 8.2' 289º 25.8' 6º 33.6' 0º 57.6' 27º 57.8' -23º 9.5' 7º 55.3' -19º 23.6' 82º 5.5' -19º 10.9' 90º 32.1' -16º 47.4' 44º 24.8' -22º 29.5'
14:00:00 333º 50.5' 26º 58.5' -19º 7.6' 303º 56.5' 6º 44.4' 0º 57.7' 42º 56.2' -23º 9.2' 22º 54.5' -19º 22.8' 97º 6.4' -19º 11.3' 105º 34.2' -16º 47.5' 59º 27.0' -22º 29.5'
15:00:00 348º 52.9' 41º 58.3' -19º 7.0' 318º 27.0' 6º 55.3' 0º 57.7' 57º 54.5' -23º 8.9' 37º 53.7' -19º 22.0' 112º 7.3' -19º 11.6' 120º 36.4' -16º 47.6' 74º 29.2' -22º 29.5'
16:00:00 3º 55.4' 56º 58.2' -19º 6.3' 332º 57.5' 7º 6.1' 0º 57.7' 72º 52.9' -23º 8.6' 52º 53.0' -19º 21.3' 127º 8.1' -19º 12.0' 135º 38.5' -16º 47.6' 89º 31.3' -22º 29.5'
17:00:00 18º 57.9' 71º 58.0' -19º 5.7' 347º 27.9' 7º 16.9' 0º 57.8' 87º 51.2' -23º 8.3' 67º 52.2' -19º 20.5' 142º 9.0' -19º 12.3' 150º 40.7' -16º 47.7' 104º 33.5' -22º 29.5'
18:00:00 34º 0.3' 86º 57.9' -19º 5.1' 1º 58.3' 7º 27.6' 0º 57.8' 102º 49.6' -23º 8.0' 82º 51.4' -19º 19.7' 157º 9.9' -19º 12.7' 165º 42.8' -16º 47.8' 119º 35.7' -22º 29.5'
19:00:00 49º 2.8' 101º 57.7' -19º 4.5' 16º 28.6' 7º 38.3' 0º 57.8' 117º 47.9' -23º 7.7' 97º 50.7' -19º 19.0' 172º 10.8' -19º 13.1' 180º 45.0' -16º 47.9' 134º 37.9' -22º 29.5'
20:00:00 64º 5.3' 116º 57.6' -19º 3.9' 30º 58.8' 7º 49.0' 0º 57.9' 132º 46.3' -23º 7.4' 112º 49.9' -19º 18.2' 187º 11.6' -19º 13.4' 195º 47.1' -16º 47.9' 149º 40.0' -22º 29.5'
21:00:00 79º 7.7' 131º 57.4' -19º 3.3' 45º 29.0' 7º 59.7' 0º 57.9' 147º 44.6' -23º 7.1' 127º 49.1' -19º 17.4' 202º 12.5' -19º 13.8' 210º 49.3' -16º 48.0' 164º 42.2' -22º 29.5'
22:00:00 94º 10.2' 146º 57.3' -19º 2.7' 59º 59.1' 8º 10.4' 0º 57.9' 162º 43.0' -23º 6.8' 142º 48.4' -19º 16.7' 217º 13.4' -19º 14.1' 225º 51.4' -16º 48.1' 179º 44.4' -22º 29.5'
23:00:00 109º 12.7' 161º 57.1' -19º 2.1' 74º 29.2' 8º 21.0' 0º 58.0' 177º 41.3' -23º 6.5' 157º 47.6' -19º 15.9' 232º 14.3' -19º 14.5' 240º 53.6' -16º 48.2' 194º 46.6' -22º 29.5'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 78º 31.9' 02:58:56 315º 15.9' -40º 14.4'
Achernar 98º 40.6' 01:38:22 335º 24.6' -57º 9.2'
Acrux 296º 21.4' 12:27:38 173º 5.4' -63º 11.6'
Adhara 18º 25.7' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.1'
Al_Na'ir 150º 56.3' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.6'
Aldebaran 54º 1.6' 04:36:58 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 289º 33.8' 12:54:49 166º 17.8' 55º 51.5'
Alkaid 276º 12.4' 13:48:14 152º 56.4' 49º 13.2'
Alnilam 38º 58.9' 05:37:08 275º 42.9' -1º 11.7'
Alphard 341º 8.7' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.3'
Alphecca 249º 24.5' 15:35:26 126º 8.5' 26º 39.2'
Alpheratz 120º 56.4' 00:09:18 357º 40.4' 29º 11.4'
Altair 185º 21.5' 19:51:38 62º 5.5' 8º 55.0'
Ankaa 116º 28.8' 00:27:09 353º 12.9' -42º 12.8'
Antares 235º 38.6' 16:30:29 112º 22.6' -26º 28.0'
Arcturus 269º 8.9' 14:16:28 145º 52.9' 19º 5.3'
Atria 230º 38.0' 16:50:32 107º 22.0' -69º 3.2'
Avior 357º 32.0' 08:22:56 234º 16.0' -59º 34.2'
Bellatrix 41º 44.4' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 34º 13.6' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 27º 10.2' 06:24:23 263º 54.3' -52º 42.6'
Capella 43º 45.4' 05:18:02 280º 29.5' 46º 0.9'
Deneb 172º 45.8' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.8'
Denebola 305º 46.3' 11:49:59 182º 30.3' 14º 28.2'
Diphda 112º 8.9' 00:44:28 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 317º 3.5' 11:04:50 193º 47.5' 61º 39.0'
Elnath 41º 24.4' 05:27:27 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 214º 1.1' 17:56:59 90º 45.1' 51º 29.2'
Enif 157º 0.3' 21:45:03 33º 44.4' 9º 57.5'
Fomalhaut 138º 36.8' 22:58:37 15º 20.8' -29º 31.8'
Gacrux 295º 13.1' 12:32:12 171º 57.1' -57º 12.5'
Gienah 299º 4.9' 12:16:44 175º 48.9' -17º 38.4'
Hadar 271º 59.3' 14:05:07 148º 43.4' -60º 27.2'
Hamal 91º 13.2' 02:08:11 327º 57.2' 23º 32.8'
Kaus_Australis 206º 56.0' 18:25:20 83º 40.0' -34º 22.3'
Kochab 260º 36.4' 14:50:38 137º 20.5' 74º 4.7'
Markab 136º 51.4' 23:05:38 13º 35.5' 15º 18.1'
Menkar 77º 27.7' 03:03:13 314º 11.7' 4º 9.4'
Menkent 271º 19.8' 14:07:45 148º 3.9' -36º 27.2'
Miaplacidus 344º 54.0' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.5'
Mirfak 71º 51.6' 03:25:37 308º 35.7' 49º 55.5'
Nunki 199º 10.8' 18:56:21 75º 54.8' -26º 16.3'
Peacock 176º 31.0' 20:27:00 53º 15.0' -56º 40.6'
Polaris 79º 31.7' 02:54:57 316º 15.7' 89º 20.6'
Pollux 6º 39.5' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.7'
Procyon 8º 12.1' 07:40:15 244º 56.1' 5º 10.5'
Rasalhague 219º 19.8' 17:35:45 96º 3.8' 12º 32.9'
Regulus 330º 55.9' 10:09:20 207º 39.9' 11º 52.6'
Rigel 44º 24.8' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.2'
Rigil_Kentaurus 263º 3.6' 14:40:49 139º 47.6' -60º 54.1'
Sabik 225º 25.2' 17:11:23 102º 9.2' -15º 44.7'
Schedar 112º 53.1' 00:41:32 349º 37.1' 56º 38.3'
Shaula 219º 34.0' 17:34:48 96º 18.0' -37º 6.7'
Sirius 21º 46.6' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.7'
Spica 281º 43.9' 13:26:08 158º 27.9' -11º 15.2'
Suhail 346º 5.6' 09:08:41 222º 49.7' -43º 30.4'
Vega 203º 53.2' 18:37:31 80º 37.2' 38º 48.0'
Zubenelgenubi 260º 18.0' 14:51:52 137º 2.0' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
25/365

[25/01/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 124º 15.1' 176º 57.0' -19º 1.5' 88º 59.2' 8º 31.6' 0º 58.0' 192º 39.7' -23º 6.2' 172º 46.9' -19º 15.1' 247º 15.2' -19º 14.8' 255º 55.8' -16º 48.2' 209º 48.7' -22º 29.4'
01:00:00 139º 17.6' 191º 56.9' -19º 0.8' 103º 29.1' 8º 42.1' 0º 58.0' 207º 38.0' -23º 5.9' 187º 46.1' -19º 14.3' 262º 16.0' -19º 15.2' 270º 57.9' -16º 48.3' 224º 50.9' -22º 29.4'
02:00:00 154º 20.0' 206º 56.7' -19º 0.2' 117º 58.9' 8º 52.6' 0º 58.1' 222º 36.3' -23º 5.6' 202º 45.3' -19º 13.6' 277º 16.9' -19º 15.6' 286º 0.1' -16º 48.4' 239º 53.1' -22º 29.4'
03:00:00 169º 22.5' 221º 56.6' -18º 59.6' 132º 28.7' 9º 3.1' 0º 58.1' 237º 34.7' -23º 5.2' 217º 44.6' -19º 12.8' 292º 17.8' -19º 15.9' 301º 2.2' -16º 48.5' 254º 55.3' -22º 29.4'
04:00:00 184º 25.0' 236º 56.4' -18º 59.0' 146º 58.4' 9º 13.5' 0º 58.1' 252º 33.0' -23º 4.9' 232º 43.8' -19º 12.0' 307º 18.7' -19º 16.3' 316º 4.4' -16º 48.5' 269º 57.4' -22º 29.4'
05:00:00 199º 27.4' 251º 56.3' -18º 58.4' 161º 28.1' 9º 24.0' 0º 58.2' 267º 31.4' -23º 4.6' 247º 43.1' -19º 11.2' 322º 19.6' -19º 16.6' 331º 6.5' -16º 48.6' 284º 59.6' -22º 29.4'
06:00:00 214º 29.9' 266º 56.1' -18º 57.8' 175º 57.6' 9º 34.3' 0º 58.2' 282º 29.7' -23º 4.3' 262º 42.3' -19º 10.4' 337º 20.4' -19º 17.0' 346º 8.7' -16º 48.7' 300º 1.8' -22º 29.4'
07:00:00 229º 32.4' 281º 56.0' -18º 57.2' 190º 27.1' 9º 44.6' 0º 58.2' 297º 28.0' -23º 3.9' 277º 41.6' -19º 9.7' 352º 21.3' -19º 17.3' 1º 10.9' -16º 48.8' 315º 4.0' -22º 29.4'
08:00:00 244º 34.8' 296º 55.8' -18º 56.5' 204º 56.5' 9º 54.9' 0º 58.3' 312º 26.4' -23º 3.6' 292º 40.8' -19º 8.9' 7º 22.2' -19º 17.7' 16º 13.0' -16º 48.8' 330º 6.1' -22º 29.4'
09:00:00 259º 37.3' 311º 55.7' -18º 55.9' 219º 25.9' 10º 5.2' 0º 58.3' 327º 24.7' -23º 3.3' 307º 40.0' -19º 8.1' 22º 23.1' -19º 18.0' 31º 15.2' -16º 48.9' 345º 8.3' -22º 29.4'
10:00:00 274º 39.8' 326º 55.6' -18º 55.3' 233º 55.2' 10º 15.4' 0º 58.3' 342º 23.0' -23º 2.9' 322º 39.3' -19º 7.3' 37º 23.9' -19º 18.4' 46º 17.3' -16º 49.0' 0º 10.5' -22º 29.4'
11:00:00 289º 42.2' 341º 55.4' -18º 54.7' 248º 24.4' 10º 25.5' 0º 58.4' 357º 21.4' -23º 2.6' 337º 38.5' -19º 6.5' 52º 24.8' -19º 18.7' 61º 19.5' -16º 49.1' 15º 12.7' -22º 29.4'
12:00:00 304º 44.7' 356º 55.3' -18º 54.1' 262º 53.5' 10º 35.6' 0º 58.4' 12º 19.7' -23º 2.2' 352º 37.8' -19º 5.8' 67º 25.7' -19º 19.1' 76º 21.6' -16º 49.1' 30º 14.8' -22º 29.4'
13:00:00 319º 47.1' 11º 55.1' -18º 53.4' 277º 22.6' 10º 45.7' 0º 58.4' 27º 18.0' -23º 1.9' 7º 37.0' -19º 5.0' 82º 26.6' -19º 19.5' 91º 23.8' -16º 49.2' 45º 17.0' -22º 29.4'
14:00:00 334º 49.6' 26º 55.0' -18º 52.8' 291º 51.5' 10º 55.7' 0º 58.5' 42º 16.4' -23º 1.5' 22º 36.3' -19º 4.2' 97º 27.4' -19º 19.8' 106º 26.0' -16º 49.3' 60º 19.2' -22º 29.3'
15:00:00 349º 52.1' 41º 54.9' -18º 52.2' 306º 20.5' 11º 5.7' 0º 58.5' 57º 14.7' -23º 1.2' 37º 35.5' -19º 3.4' 112º 28.3' -19º 20.2' 121º 28.1' -16º 49.4' 75º 21.4' -22º 29.3'
16:00:00 4º 54.5' 56º 54.7' -18º 51.6' 320º 49.3' 11º 15.6' 0º 58.5' 72º 13.0' -23º 0.8' 52º 34.8' -19º 2.6' 127º 29.2' -19º 20.5' 136º 30.3' -16º 49.4' 90º 23.5' -22º 29.3'
17:00:00 19º 57.0' 71º 54.6' -18º 51.0' 335º 18.0' 11º 25.5' 0º 58.6' 87º 11.4' -23º 0.5' 67º 34.0' -19º 1.8' 142º 30.1' -19º 20.9' 151º 32.4' -16º 49.5' 105º 25.7' -22º 29.3'
18:00:00 34º 59.5' 86º 54.4' -18º 50.3' 349º 46.7' 11º 35.3' 0º 58.6' 102º 9.7' -23º 0.1' 82º 33.3' -19º 1.0' 157º 31.0' -19º 21.2' 166º 34.6' -16º 49.6' 120º 27.9' -22º 29.3'
19:00:00 50º 1.9' 101º 54.3' -18º 49.7' 4º 15.3' 11º 45.0' 0º 58.6' 117º 8.0' -22º 59.8' 97º 32.5' -19º 0.2' 172º 31.8' -19º 21.6' 181º 36.8' -16º 49.7' 135º 30.1' -22º 29.3'
20:00:00 65º 4.4' 116º 54.2' -18º 49.1' 18º 43.8' 11º 54.7' 0º 58.7' 132º 6.3' -22º 59.4' 112º 31.8' -18º 59.4' 187º 32.7' -19º 21.9' 196º 38.9' -16º 49.7' 150º 32.3' -22º 29.3'
21:00:00 80º 6.9' 131º 54.0' -18º 48.5' 33º 12.2' 12º 4.4' 0º 58.7' 147º 4.7' -22º 59.1' 127º 31.0' -18º 58.6' 202º 33.6' -19º 22.3' 211º 41.1' -16º 49.8' 165º 34.4' -22º 29.3'
22:00:00 95º 9.3' 146º 53.9' -18º 47.8' 47º 40.6' 12º 14.0' 0º 58.7' 162º 3.0' -22º 58.7' 142º 30.3' -18º 57.9' 217º 34.5' -19º 22.6' 226º 43.2' -16º 49.9' 180º 36.6' -22º 29.3'
23:00:00 110º 11.8' 161º 53.7' -18º 47.2' 62º 8.8' 12º 23.5' 0º 58.8' 177º 1.3' -22º 58.3' 157º 29.5' -18º 57.1' 232º 35.3' -19º 23.0' 241º 45.4' -16º 49.9' 195º 38.8' -22º 29.3'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 79º 31.0' 02:58:56 315º 15.9' -40º 14.4'
Achernar 99º 39.7' 01:38:22 335º 24.6' -57º 9.2'
Acrux 297º 20.5' 12:27:38 173º 5.4' -63º 11.6'
Adhara 19º 24.8' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.1'
Al_Na'ir 151º 55.4' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.6'
Aldebaran 55º 0.7' 04:36:58 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 290º 32.9' 12:54:49 166º 17.8' 55º 51.5'
Alkaid 277º 11.6' 13:48:14 152º 56.4' 49º 13.2'
Alnilam 39º 58.1' 05:37:08 275º 42.9' -1º 11.7'
Alphard 342º 7.8' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.3'
Alphecca 250º 23.6' 15:35:26 126º 8.5' 26º 39.2'
Alpheratz 121º 55.5' 00:09:18 357º 40.4' 29º 11.4'
Altair 186º 20.6' 19:51:38 62º 5.5' 8º 55.0'
Ankaa 117º 28.0' 00:27:09 353º 12.9' -42º 12.8'
Antares 236º 37.7' 16:30:29 112º 22.6' -26º 28.1'
Arcturus 270º 8.0' 14:16:28 145º 52.9' 19º 5.3'
Atria 231º 37.1' 16:50:32 107º 22.0' -69º 3.2'
Avior 358º 31.2' 08:22:56 234º 16.0' -59º 34.2'
Bellatrix 42º 43.5' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 35º 12.8' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 28º 9.4' 06:24:23 263º 54.3' -52º 42.6'
Capella 44º 44.6' 05:18:02 280º 29.5' 46º 0.9'
Deneb 173º 44.9' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.8'
Denebola 306º 45.4' 11:49:59 182º 30.3' 14º 28.2'
Diphda 113º 8.0' 00:44:28 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 318º 2.6' 11:04:50 193º 47.5' 61º 39.0'
Elnath 42º 23.5' 05:27:26 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 215º 0.3' 17:56:59 90º 45.1' 51º 29.2'
Enif 157º 59.5' 21:45:03 33º 44.4' 9º 57.5'
Fomalhaut 139º 36.0' 22:58:37 15º 20.8' -29º 31.8'
Gacrux 296º 12.2' 12:32:12 171º 57.1' -57º 12.5'
Gienah 300º 4.0' 12:16:44 175º 48.9' -17º 38.4'
Hadar 272º 58.5' 14:05:07 148º 43.3' -60º 27.2'
Hamal 92º 12.3' 02:08:11 327º 57.2' 23º 32.8'
Kaus_Australis 207º 55.2' 18:25:20 83º 40.0' -34º 22.3'
Kochab 261º 35.6' 14:50:38 137º 20.4' 74º 4.7'
Markab 137º 50.6' 23:05:38 13º 35.5' 15º 18.1'
Menkar 78º 26.8' 03:03:13 314º 11.7' 4º 9.4'
Menkent 272º 19.0' 14:07:45 148º 3.8' -36º 27.2'
Miaplacidus 345º 53.1' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.5'
Mirfak 72º 50.8' 03:25:37 308º 35.7' 49º 55.5'
Nunki 200º 9.9' 18:56:21 75º 54.8' -26º 16.3'
Peacock 177º 30.1' 20:27:00 53º 15.0' -56º 40.6'
Polaris 80º 31.2' 02:54:55 316º 16.1' 89º 20.6'
Pollux 7º 38.7' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.7'
Procyon 9º 11.3' 07:40:15 244º 56.1' 5º 10.5'
Rasalhague 220º 18.9' 17:35:45 96º 3.8' 12º 32.9'
Regulus 331º 55.0' 10:09:20 207º 39.9' 11º 52.6'
Rigel 45º 23.9' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.2'
Rigil_Kentaurus 264º 2.7' 14:40:50 139º 47.6' -60º 54.2'
Sabik 226º 24.3' 17:11:23 102º 9.2' -15º 44.7'
Schedar 113º 52.2' 00:41:32 349º 37.1' 56º 38.3'
Shaula 220º 33.1' 17:34:48 96º 18.0' -37º 6.7'
Sirius 22º 45.8' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.7'
Spica 282º 43.0' 13:26:08 158º 27.9' -11º 15.2'
Suhail 347º 4.8' 09:08:41 222º 49.7' -43º 30.4'
Vega 204º 52.3' 18:37:31 80º 37.2' 38º 48.0'
Zubenelgenubi 261º 17.1' 14:51:52 137º 2.0' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
26/365

[26/01/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 125º 14.3' 176º 53.6' -18º 46.6' 76º 37.0' 12º 33.0' 0º 58.8' 191º 59.6' -22º 58.0' 172º 28.8' -18º 56.3' 247º 36.2' -19º 23.3' 256º 47.6' -16º 50.0' 210º 41.0' -22º 29.3'
01:00:00 140º 16.7' 191º 53.5' -18º 46.0' 91º 5.1' 12º 42.4' 0º 58.8' 206º 58.0' -22º 57.6' 187º 28.0' -18º 55.5' 262º 37.1' -19º 23.7' 271º 49.7' -16º 50.1' 225º 43.1' -22º 29.3'
02:00:00 155º 19.2' 206º 53.3' -18º 45.3' 105º 33.2' 12º 51.7' 0º 58.9' 221º 56.3' -22º 57.2' 202º 27.3' -18º 54.7' 277º 38.0' -19º 24.0' 286º 51.9' -16º 50.2' 240º 45.3' -22º 29.3'
03:00:00 170º 21.6' 221º 53.2' -18º 44.7' 120º 1.1' 13º 1.0' 0º 58.9' 236º 54.6' -22º 56.8' 217º 26.5' -18º 53.9' 292º 38.8' -19º 24.4' 301º 54.1' -16º 50.2' 255º 47.5' -22º 29.2'
04:00:00 185º 24.1' 236º 53.1' -18º 44.1' 134º 28.9' 13º 10.2' 0º 58.9' 251º 52.9' -22º 56.5' 232º 25.8' -18º 53.1' 307º 39.7' -19º 24.7' 316º 56.2' -16º 50.3' 270º 49.7' -22º 29.2'
05:00:00 200º 26.6' 251º 52.9' -18º 43.4' 148º 56.7' 13º 19.4' 0º 59.0' 266º 51.2' -22º 56.1' 247º 25.1' -18º 52.3' 322º 40.6' -19º 25.1' 331º 58.4' -16º 50.4' 285º 51.8' -22º 29.2'
06:00:00 215º 29.0' 266º 52.8' -18º 42.8' 163º 24.4' 13º 28.4' 0º 59.0' 281º 49.6' -22º 55.7' 262º 24.3' -18º 51.5' 337º 41.5' -19º 25.4' 347º 0.5' -16º 50.5' 300º 54.0' -22º 29.2'
07:00:00 230º 31.5' 281º 52.7' -18º 42.2' 177º 52.0' 13º 37.4' 0º 59.0' 296º 47.9' -22º 55.3' 277º 23.6' -18º 50.7' 352º 42.4' -19º 25.8' 2º 2.7' -16º 50.5' 315º 56.2' -22º 29.2'
08:00:00 245º 34.0' 296º 52.5' -18º 41.5' 192º 19.5' 13º 46.4' 0º 59.1' 311º 46.2' -22º 54.9' 292º 22.8' -18º 49.9' 7º 43.2' -19º 26.1' 17º 4.9' -16º 50.6' 330º 58.4' -22º 29.2'
09:00:00 260º 36.4' 311º 52.4' -18º 40.9' 206º 47.0' 13º 55.3' 0º 59.1' 326º 44.5' -22º 54.5' 307º 22.1' -18º 49.1' 22º 44.1' -19º 26.5' 32º 7.0' -16º 50.7' 346º 0.6' -22º 29.2'
10:00:00 275º 38.9' 326º 52.3' -18º 40.3' 221º 14.3' 14º 4.0' 0º 59.1' 341º 42.8' -22º 54.1' 322º 21.3' -18º 48.2' 37º 45.0' -19º 26.8' 47º 9.2' -16º 50.8' 1º 2.7' -22º 29.2'
11:00:00 290º 41.4' 341º 52.1' -18º 39.7' 235º 41.6' 14º 12.8' 0º 59.2' 356º 41.1' -22º 53.7' 337º 20.6' -18º 47.4' 52º 45.9' -19º 27.2' 62º 11.4' -16º 50.8' 16º 4.9' -22º 29.2'
12:00:00 305º 43.8' 356º 52.0' -18º 39.0' 250º 8.8' 14º 21.4' 0º 59.2' 11º 39.5' -22º 53.3' 352º 19.9' -18º 46.6' 67º 46.7' -19º 27.5' 77º 13.5' -16º 50.9' 31º 7.1' -22º 29.2'
13:00:00 320º 46.3' 11º 51.9' -18º 38.4' 264º 35.8' 14º 30.0' 0º 59.2' 26º 37.8' -22º 52.9' 7º 19.1' -18º 45.8' 82º 47.6' -19º 27.9' 92º 15.7' -16º 51.0' 46º 9.3' -22º 29.2'
14:00:00 335º 48.8' 26º 51.7' -18º 37.7' 279º 2.8' 14º 38.5' 0º 59.3' 41º 36.1' -22º 52.5' 22º 18.4' -18º 45.0' 97º 48.5' -19º 28.2' 107º 17.9' -16º 51.0' 61º 11.4' -22º 29.2'
15:00:00 350º 51.2' 41º 51.6' -18º 37.1' 293º 29.8' 14º 46.9' 0º 59.3' 56º 34.4' -22º 52.1' 37º 17.6' -18º 44.2' 112º 49.4' -19º 28.6' 122º 20.0' -16º 51.1' 76º 13.6' -22º 29.2'
16:00:00 5º 53.7' 56º 51.5' -18º 36.5' 307º 56.6' 14º 55.2' 0º 59.3' 71º 32.7' -22º 51.7' 52º 16.9' -18º 43.4' 127º 50.2' -19º 28.9' 137º 22.2' -16º 51.2' 91º 15.8' -22º 29.2'
17:00:00 20º 56.1' 71º 51.3' -18º 35.8' 322º 23.3' 15º 3.4' 0º 59.4' 86º 31.0' -22º 51.3' 67º 16.2' -18º 42.6' 142º 51.1' -19º 29.2' 152º 24.3' -16º 51.3' 106º 18.0' -22º 29.1'
18:00:00 35º 58.6' 86º 51.2' -18º 35.2' 336º 50.0' 15º 11.6' 0º 59.4' 101º 29.3' -22º 50.9' 82º 15.4' -18º 41.8' 157º 52.0' -19º 29.6' 167º 26.5' -16º 51.3' 121º 20.2' -22º 29.1'
19:00:00 51º 1.1' 101º 51.1' -18º 34.6' 351º 16.6' 15º 19.7' 0º 59.4' 116º 27.6' -22º 50.5' 97º 14.7' -18º 41.0' 172º 52.9' -19º 29.9' 182º 28.7' -16º 51.4' 136º 22.3' -22º 29.1'
20:00:00 66º 3.5' 116º 50.9' -18º 33.9' 5º 43.1' 15º 27.7' 0º 59.5' 131º 26.0' -22º 50.1' 112º 14.0' -18º 40.1' 187º 53.7' -19º 30.3' 197º 30.8' -16º 51.5' 151º 24.5' -22º 29.1'
21:00:00 81º 6.0' 131º 50.8' -18º 33.3' 20º 9.5' 15º 35.6' 0º 59.5' 146º 24.3' -22º 49.7' 127º 13.2' -18º 39.3' 202º 54.6' -19º 30.6' 212º 33.0' -16º 51.5' 166º 26.7' -22º 29.1'
22:00:00 96º 8.5' 146º 50.7' -18º 32.6' 34º 35.8' 15º 43.4' 0º 59.5' 161º 22.6' -22º 49.2' 142º 12.5' -18º 38.5' 217º 55.5' -19º 31.0' 227º 35.2' -16º 51.6' 181º 28.9' -22º 29.1'
23:00:00 111º 10.9' 161º 50.6' -18º 32.0' 49º 2.0' 15º 51.1' 0º 59.5' 176º 20.9' -22º 48.8' 157º 11.8' -18º 37.7' 232º 56.4' -19º 31.3' 242º 37.3' -16º 51.7' 196º 31.0' -22º 29.1'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 80º 30.2' 02:58:56 315º 15.9' -40º 14.4'
Achernar 100º 38.9' 01:38:22 335º 24.6' -57º 9.2'
Acrux 298º 19.6' 12:27:38 173º 5.4' -63º 11.6'
Adhara 20º 24.0' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.1'
Al_Na'ir 152º 54.5' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.6'
Aldebaran 55º 59.8' 04:36:58 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 291º 32.1' 12:54:49 166º 17.8' 55º 51.5'
Alkaid 278º 10.7' 13:48:14 152º 56.4' 49º 13.2'
Alnilam 40º 57.2' 05:37:08 275º 42.9' -1º 11.7'
Alphard 343º 7.0' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.3'
Alphecca 251º 22.8' 15:35:26 126º 8.5' 26º 39.2'
Alpheratz 122º 54.7' 00:09:18 357º 40.4' 29º 11.4'
Altair 187º 19.8' 19:51:38 62º 5.5' 8º 55.0'
Ankaa 118º 27.1' 00:27:08 353º 12.9' -42º 12.8'
Antares 237º 36.9' 16:30:30 112º 22.6' -26º 28.1'
Arcturus 271º 7.2' 14:16:28 145º 52.9' 19º 5.3'
Atria 232º 36.2' 16:50:32 107º 22.0' -69º 3.2'
Avior 359º 30.3' 08:22:56 234º 16.0' -59º 34.2'
Bellatrix 43º 42.7' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 36º 11.9' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 29º 8.5' 06:24:23 263º 54.3' -52º 42.6'
Capella 45º 43.7' 05:18:02 280º 29.5' 46º 0.9'
Deneb 174º 44.0' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.7'
Denebola 307º 44.5' 11:49:59 182º 30.3' 14º 28.2'
Diphda 114º 7.2' 00:44:28 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 319º 1.7' 11:04:50 193º 47.5' 61º 39.0'
Elnath 43º 22.6' 05:27:26 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 215º 59.4' 17:56:59 90º 45.1' 51º 29.2'
Enif 158º 58.6' 21:45:03 33º 44.4' 9º 57.5'
Fomalhaut 140º 35.1' 22:58:37 15º 20.9' -29º 31.8'
Gacrux 297º 11.3' 12:32:12 171º 57.1' -57º 12.5'
Gienah 301º 3.2' 12:16:44 175º 48.9' -17º 38.4'
Hadar 273º 57.6' 14:05:07 148º 43.3' -60º 27.2'
Hamal 93º 11.5' 02:08:11 327º 57.2' 23º 32.8'
Kaus_Australis 208º 54.3' 18:25:20 83º 40.0' -34º 22.3'
Kochab 262º 34.7' 14:50:38 137º 20.4' 74º 4.7'
Markab 138º 49.7' 23:05:38 13º 35.5' 15º 18.1'
Menkar 79º 26.0' 03:03:13 314º 11.7' 4º 9.4'
Menkent 273º 18.1' 14:07:45 148º 3.8' -36º 27.2'
Miaplacidus 346º 52.3' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.5'
Mirfak 73º 49.9' 03:25:37 308º 35.7' 49º 55.5'
Nunki 201º 9.1' 18:56:21 75º 54.8' -26º 16.3'
Peacock 178º 29.2' 20:27:00 53º 15.0' -56º 40.6'
Polaris 81º 30.8' 02:54:54 316º 16.6' 89º 20.6'
Pollux 8º 37.8' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.7'
Procyon 10º 10.4' 07:40:15 244º 56.1' 5º 10.5'
Rasalhague 221º 18.1' 17:35:45 96º 3.8' 12º 32.9'
Regulus 332º 54.2' 10:09:20 207º 39.9' 11º 52.6'
Rigel 46º 23.1' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.2'
Rigil_Kentaurus 265º 1.9' 14:40:50 139º 47.6' -60º 54.2'
Sabik 227º 23.5' 17:11:23 102º 9.2' -15º 44.7'
Schedar 114º 51.4' 00:41:32 349º 37.1' 56º 38.3'
Shaula 221º 32.2' 17:34:48 96º 18.0' -37º 6.7'
Sirius 23º 44.9' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.7'
Spica 283º 42.1' 13:26:09 158º 27.9' -11º 15.2'
Suhail 348º 3.9' 09:08:41 222º 49.7' -43º 30.4'
Vega 205º 51.5' 18:37:31 80º 37.2' 38º 48.0'
Zubenelgenubi 262º 16.3' 14:51:52 137º 2.0' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
27/365

[27/01/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 126º 13.4' 176º 50.4' -18º 31.4' 63º 28.1' 15º 58.7' 0º 59.6' 191º 19.2' -22º 48.4' 172º 11.0' -18º 36.9' 247º 57.2' -19º 31.7' 257º 39.5' -16º 51.8' 211º 33.2' -22º 29.1'
01:00:00 141º 15.9' 191º 50.3' -18º 30.7' 77º 54.2' 16º 6.3' 0º 59.6' 206º 17.5' -22º 48.0' 187º 10.3' -18º 36.1' 262º 58.1' -19º 32.0' 272º 41.7' -16º 51.8' 226º 35.4' -22º 29.1'
02:00:00 156º 18.3' 206º 50.2' -18º 30.1' 92º 20.2' 16º 13.7' 0º 59.6' 221º 15.8' -22º 47.5' 202º 9.6' -18º 35.2' 277º 59.0' -19º 32.4' 287º 43.9' -16º 51.9' 241º 37.6' -22º 29.1'
03:00:00 171º 20.8' 221º 50.0' -18º 29.4' 106º 46.1' 16º 21.0' 0º 59.7' 236º 14.1' -22º 47.1' 217º 8.8' -18º 34.4' 292º 59.9' -19º 32.7' 302º 46.0' -16º 52.0' 256º 39.8' -22º 29.1'
04:00:00 186º 23.3' 236º 49.9' -18º 28.8' 121º 11.9' 16º 28.3' 0º 59.7' 251º 12.4' -22º 46.7' 232º 8.1' -18º 33.6' 308º 0.7' -19º 33.0' 317º 48.2' -16º 52.0' 271º 41.9' -22º 29.1'
05:00:00 201º 25.7' 251º 49.8' -18º 28.2' 135º 37.6' 16º 35.4' 0º 59.7' 266º 10.7' -22º 46.2' 247º 7.4' -18º 32.8' 323º 1.6' -19º 33.4' 332º 50.4' -16º 52.1' 286º 44.1' -22º 29.1'
06:00:00 216º 28.2' 266º 49.7' -18º 27.5' 150º 3.2' 16º 42.5' 0º 59.8' 281º 9.0' -22º 45.8' 262º 6.6' -18º 31.9' 338º 2.5' -19º 33.7' 347º 52.5' -16º 52.2' 301º 46.3' -22º 29.0'
07:00:00 231º 30.6' 281º 49.5' -18º 26.9' 164º 28.7' 16º 49.4' 0º 59.8' 296º 7.3' -22º 45.4' 277º 5.9' -18º 31.1' 353º 3.4' -19º 34.1' 2º 54.7' -16º 52.3' 316º 48.5' -22º 29.0'
08:00:00 246º 33.1' 296º 49.4' -18º 26.2' 178º 54.2' 16º 56.3' 0º 59.8' 311º 5.6' -22º 44.9' 292º 5.2' -18º 30.3' 8º 4.2' -19º 34.4' 17º 56.9' -16º 52.3' 331º 50.7' -22º 29.0'
09:00:00 261º 35.6' 311º 49.3' -18º 25.6' 193º 19.6' 17º 3.0' 0º 59.9' 326º 3.9' -22º 44.5' 307º 4.4' -18º 29.5' 23º 5.1' -19º 34.8' 32º 59.0' -16º 52.4' 346º 52.8' -22º 29.0'
10:00:00 276º 38.0' 326º 49.2' -18º 24.9' 207º 44.9' 17º 9.6' 0º 59.9' 341º 2.2' -22º 44.0' 322º 3.7' -18º 28.6' 38º 6.0' -19º 35.1' 48º 1.2' -16º 52.5' 1º 55.0' -22º 29.0'
11:00:00 291º 40.5' 341º 49.0' -18º 24.3' 222º 10.1' 17º 16.2' 0º 59.9' 356º 0.5' -22º 43.6' 337º 3.0' -18º 27.8' 53º 6.9' -19º 35.4' 63º 3.4' -16º 52.5' 16º 57.2' -22º 29.0'
12:00:00 306º 43.0' 356º 48.9' -18º 23.6' 236º 35.2' 17º 22.6' 0º 59.9' 10º 58.8' -22º 43.1' 352º 2.3' -18º 27.0' 68º 7.7' -19º 35.8' 78º 5.5' -16º 52.6' 31º 59.4' -22º 29.0'
13:00:00 321º 45.4' 11º 48.8' -18º 23.0' 251º 0.2' 17º 28.9' 0º 60.0' 25º 57.1' -22º 42.7' 7º 1.5' -18º 26.1' 83º 8.6' -19º 36.1' 93º 7.7' -16º 52.7' 47º 1.6' -22º 29.0'
14:00:00 336º 47.9' 26º 48.7' -18º 22.3' 265º 25.2' 17º 35.1' 0º 60.0' 40º 55.4' -22º 42.2' 22º 0.8' -18º 25.3' 98º 9.5' -19º 36.5' 108º 9.9' -16º 52.8' 62º 3.7' -22º 29.0'
15:00:00 351º 50.4' 41º 48.5' -18º 21.7' 279º 50.1' 17º 41.2' 1º 0.0' 55º 53.7' -22º 41.7' 37º 0.1' -18º 24.5' 113º 10.4' -19º 36.8' 123º 12.1' -16º 52.8' 77º 5.9' -22º 29.0'
16:00:00 6º 52.8' 56º 48.4' -18º 21.0' 294º 14.9' 17º 47.2' 1º 0.1' 70º 52.0' -22º 41.3' 51º 59.3' -18º 23.6' 128º 11.2' -19º 37.2' 138º 14.2' -16º 52.9' 92º 8.1' -22º 29.0'
17:00:00 21º 55.3' 71º 48.3' -18º 20.4' 308º 39.6' 17º 53.0' 1º 0.1' 85º 50.3' -22º 40.8' 66º 58.6' -18º 22.8' 143º 12.1' -19º 37.5' 153º 16.4' -16º 53.0' 107º 10.3' -22º 29.0'
18:00:00 36º 57.7' 86º 48.2' -18º 19.7' 323º 4.3' 17º 58.8' 1º 0.1' 100º 48.6' -22º 40.4' 81º 57.9' -18º 22.0' 158º 13.0' -19º 37.8' 168º 18.6' -16º 53.0' 122º 12.5' -22º 29.0'
19:00:00 52º 0.2' 101º 48.0' -18º 19.1' 337º 28.8' 18º 4.4' 1º 0.1' 115º 46.9' -22º 39.9' 96º 57.2' -18º 21.1' 173º 13.9' -19º 38.2' 183º 20.7' -16º 53.1' 137º 14.6' -22º 28.9'
20:00:00 67º 2.7' 116º 47.9' -18º 18.4' 351º 53.3' 18º 9.9' 1º 0.2' 130º 45.2' -22º 39.4' 111º 56.5' -18º 20.3' 188º 14.7' -19º 38.5' 198º 22.9' -16º 53.2' 152º 16.8' -22º 28.9'
21:00:00 82º 5.1' 131º 47.8' -18º 17.8' 6º 17.7' 18º 15.3' 1º 0.2' 145º 43.5' -22º 38.9' 126º 55.7' -18º 19.5' 203º 15.6' -19º 38.9' 213º 25.1' -16º 53.2' 167º 19.0' -22º 28.9'
22:00:00 97º 7.6' 146º 47.7' -18º 17.1' 20º 42.1' 18º 20.6' 1º 0.2' 160º 41.7' -22º 38.5' 141º 55.0' -18º 18.6' 218º 16.5' -19º 39.2' 228º 27.3' -16º 53.3' 182º 21.2' -22º 28.9'
23:00:00 112º 10.1' 161º 47.6' -18º 16.5' 35º 6.3' 18º 25.7' 1º 0.2' 175º 40.0' -22º 38.0' 156º 54.3' -18º 17.8' 233º 17.4' -19º 39.5' 243º 29.4' -16º 53.4' 197º 23.4' -22º 28.9'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 81º 29.3' 02:58:56 315º 15.9' -40º 14.4'
Achernar 101º 38.0' 01:38:22 335º 24.6' -57º 9.2'
Acrux 299º 18.8' 12:27:38 173º 5.4' -63º 11.6'
Adhara 21º 23.1' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.1'
Al_Na'ir 153º 53.7' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.6'
Aldebaran 56º 59.0' 04:36:58 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 292º 31.2' 12:54:49 166º 17.8' 55º 51.5'
Alkaid 279º 9.8' 13:48:14 152º 56.4' 49º 13.2'
Alnilam 41º 56.3' 05:37:08 275º 42.9' -1º 11.7'
Alphard 344º 6.1' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.3'
Alphecca 252º 21.9' 15:35:26 126º 8.5' 26º 39.2'
Alpheratz 123º 53.8' 00:09:18 357º 40.4' 29º 11.4'
Altair 188º 18.9' 19:51:38 62º 5.5' 8º 55.0'
Ankaa 119º 26.3' 00:27:08 353º 12.9' -42º 12.8'
Antares 238º 36.0' 16:30:30 112º 22.6' -26º 28.1'
Arcturus 272º 6.3' 14:16:28 145º 52.9' 19º 5.3'
Atria 233º 35.3' 16:50:32 107º 22.0' -69º 3.2'
Avior 0º 29.4' 08:22:56 234º 16.0' -59º 34.2'
Bellatrix 44º 41.8' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 37º 11.0' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 30º 7.7' 06:24:23 263º 54.3' -52º 42.7'
Capella 46º 42.9' 05:18:02 280º 29.5' 46º 0.9'
Deneb 175º 43.2' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.7'
Denebola 308º 43.7' 11:49:59 182º 30.3' 14º 28.2'
Diphda 115º 6.3' 00:44:28 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 320º 0.8' 11:04:50 193º 47.4' 61º 39.0'
Elnath 44º 21.8' 05:27:26 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 216º 58.5' 17:56:59 90º 45.1' 51º 29.2'
Enif 159º 57.8' 21:45:03 33º 44.4' 9º 57.5'
Fomalhaut 141º 34.2' 22:58:37 15º 20.9' -29º 31.8'
Gacrux 298º 10.5' 12:32:12 171º 57.1' -57º 12.6'
Gienah 302º 2.3' 12:16:44 175º 48.9' -17º 38.4'
Hadar 274º 56.7' 14:05:07 148º 43.3' -60º 27.2'
Hamal 94º 10.6' 02:08:11 327º 57.2' 23º 32.8'
Kaus_Australis 209º 53.4' 18:25:20 83º 40.0' -34º 22.3'
Kochab 263º 33.8' 14:50:38 137º 20.4' 74º 4.7'
Markab 139º 48.9' 23:05:38 13º 35.5' 15º 18.1'
Menkar 80º 25.1' 03:03:13 314º 11.7' 4º 9.4'
Menkent 274º 17.2' 14:07:45 148º 3.8' -36º 27.2'
Miaplacidus 347º 51.4' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.5'
Mirfak 74º 49.1' 03:25:37 308º 35.7' 49º 55.5'
Nunki 202º 8.2' 18:56:21 75º 54.8' -26º 16.3'
Peacock 179º 28.4' 20:27:00 53º 15.0' -56º 40.5'
Polaris 82º 30.4' 02:54:52 316º 17.0' 89º 20.6'
Pollux 9º 37.0' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.7'
Procyon 11º 9.5' 07:40:15 244º 56.1' 5º 10.5'
Rasalhague 222º 17.2' 17:35:45 96º 3.8' 12º 32.9'
Regulus 333º 53.3' 10:09:20 207º 39.9' 11º 52.6'
Rigel 47º 22.2' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.2'
Rigil_Kentaurus 266º 1.0' 14:40:50 139º 47.6' -60º 54.2'
Sabik 228º 22.6' 17:11:23 102º 9.2' -15º 44.7'
Schedar 115º 50.5' 00:41:32 349º 37.1' 56º 38.3'
Shaula 222º 31.4' 17:34:48 96º 18.0' -37º 6.7'
Sirius 24º 44.1' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.7'
Spica 284º 41.3' 13:26:09 158º 27.9' -11º 15.2'
Suhail 349º 3.1' 09:08:41 222º 49.7' -43º 30.4'
Vega 206º 50.6' 18:37:31 80º 37.2' 38º 48.0'
Zubenelgenubi 263º 15.4' 14:51:52 137º 2.0' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
28/365

[28/01/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 127º 12.5' 176º 47.4' -18º 15.8' 49º 30.5' 18º 30.8' 1º 0.3' 190º 38.3' -22º 37.5' 171º 53.6' -18º 16.9' 248º 18.2' -19º 39.9' 258º 31.6' -16º 53.5' 212º 25.5' -22º 28.9'
01:00:00 142º 15.0' 191º 47.3' -18º 15.2' 63º 54.6' 18º 35.7' 1º 0.3' 205º 36.6' -22º 37.0' 186º 52.8' -18º 16.1' 263º 19.1' -19º 40.2' 273º 33.8' -16º 53.5' 227º 27.7' -22º 28.9'
02:00:00 157º 17.5' 206º 47.2' -18º 14.5' 78º 18.7' 18º 40.4' 1º 0.3' 220º 34.9' -22º 36.5' 201º 52.1' -18º 15.3' 278º 20.0' -19º 40.6' 288º 36.0' -16º 53.6' 242º 29.9' -22º 28.9'
03:00:00 172º 19.9' 221º 47.1' -18º 13.8' 92º 42.7' 18º 45.1' 1º 0.3' 235º 33.2' -22º 36.0' 216º 51.4' -18º 14.4' 293º 20.8' -19º 40.9' 303º 38.1' -16º 53.7' 257º 32.1' -22º 28.9'
04:00:00 187º 22.4' 236º 47.0' -18º 13.2' 107º 6.6' 18º 49.6' 1º 0.4' 250º 31.5' -22º 35.6' 231º 50.7' -18º 13.6' 308º 21.7' -19º 41.2' 318º 40.3' -16º 53.7' 272º 34.3' -22º 28.9'
05:00:00 202º 24.9' 251º 46.8' -18º 12.5' 121º 30.4' 18º 54.0' 1º 0.4' 265º 29.8' -22º 35.1' 246º 50.0' -18º 12.7' 323º 22.6' -19º 41.6' 333º 42.5' -16º 53.8' 287º 36.4' -22º 28.9'
06:00:00 217º 27.3' 266º 46.7' -18º 11.9' 135º 54.2' 18º 58.3' 1º 0.4' 280º 28.1' -22º 34.6' 261º 49.3' -18º 11.9' 338º 23.5' -19º 41.9' 348º 44.7' -16º 53.9' 302º 38.6' -22º 28.9'
07:00:00 232º 29.8' 281º 46.6' -18º 11.2' 150º 17.9' 19º 2.4' 1º 0.4' 295º 26.3' -22º 34.1' 276º 48.5' -18º 11.0' 353º 24.3' -19º 42.2' 3º 46.8' -16º 53.9' 317º 40.8' -22º 28.9'
08:00:00 247º 32.2' 296º 46.5' -18º 10.6' 164º 41.5' 19º 6.4' 1º 0.5' 310º 24.6' -22º 33.6' 291º 47.8' -18º 10.2' 8º 25.2' -19º 42.6' 18º 49.0' -16º 54.0' 332º 43.0' -22º 28.8'
09:00:00 262º 34.7' 311º 46.4' -18º 9.9' 179º 5.1' 19º 10.3' 1º 0.5' 325º 22.9' -22º 33.1' 306º 47.1' -18º 9.3' 23º 26.1' -19º 42.9' 33º 51.2' -16º 54.1' 347º 45.2' -22º 28.8'
10:00:00 277º 37.2' 326º 46.3' -18º 9.2' 193º 28.6' 19º 14.0' 1º 0.5' 340º 21.2' -22º 32.6' 321º 46.4' -18º 8.5' 38º 27.0' -19º 43.3' 48º 53.4' -16º 54.2' 2º 47.3' -22º 28.8'
11:00:00 292º 39.6' 341º 46.1' -18º 8.6' 207º 52.1' 19º 17.6' 1º 0.5' 355º 19.5' -22º 32.1' 336º 45.7' -18º 7.6' 53º 27.8' -19º 43.6' 63º 55.5' -16º 54.2' 17º 49.5' -22º 28.8'
12:00:00 307º 42.1' 356º 46.0' -18º 7.9' 222º 15.5' 19º 21.1' 1º 0.6' 10º 17.8' -22º 31.5' 351º 45.0' -18º 6.8' 68º 28.7' -19º 43.9' 78º 57.7' -16º 54.3' 32º 51.7' -22º 28.8'
13:00:00 322º 44.6' 11º 45.9' -18º 7.2' 236º 38.8' 19º 24.4' 1º 0.6' 25º 16.0' -22º 31.0' 6º 44.2' -18º 5.9' 83º 29.6' -19º 44.3' 93º 59.9' -16º 54.4' 47º 53.9' -22º 28.8'
14:00:00 337º 47.0' 26º 45.8' -18º 6.6' 251º 2.1' 19º 27.6' 1º 0.6' 40º 14.3' -22º 30.5' 21º 43.5' -18º 5.1' 98º 30.5' -19º 44.6' 109º 2.1' -16º 54.4' 62º 56.1' -22º 28.8'
15:00:00 352º 49.5' 41º 45.7' -18º 5.9' 265º 25.3' 19º 30.7' 1º 0.6' 55º 12.6' -22º 30.0' 36º 42.8' -18º 4.2' 113º 31.3' -19º 44.9' 124º 4.2' -16º 54.5' 77º 58.3' -22º 28.8'
16:00:00 7º 52.0' 56º 45.6' -18º 5.3' 279º 48.5' 19º 33.6' 1º 0.6' 70º 10.9' -22º 29.5' 51º 42.1' -18º 3.4' 128º 32.2' -19º 45.3' 139º 6.4' -16º 54.6' 93º 0.4' -22º 28.8'
17:00:00 22º 54.4' 71º 45.5' -18º 4.6' 294º 11.6' 19º 36.4' 1º 0.7' 85º 9.2' -22º 29.0' 66º 41.4' -18º 2.5' 143º 33.1' -19º 45.6' 154º 8.6' -16º 54.6' 108º 2.6' -22º 28.8'
18:00:00 37º 56.9' 86º 45.3' -18º 3.9' 308º 34.7' 19º 39.0' 1º 0.7' 100º 7.4' -22º 28.4' 81º 40.7' -18º 1.7' 158º 33.9' -19º 45.9' 169º 10.8' -16º 54.7' 123º 4.8' -22º 28.8'
19:00:00 52º 59.4' 101º 45.2' -18º 3.3' 322º 57.7' 19º 41.5' 1º 0.7' 115º 5.7' -22º 27.9' 96º 40.0' -18º 0.8' 173º 34.8' -19º 46.3' 184º 12.9' -16º 54.8' 138º 7.0' -22º 28.8'
20:00:00 68º 1.8' 116º 45.1' -18º 2.6' 337º 20.6' 19º 43.9' 1º 0.7' 130º 4.0' -22º 27.4' 111º 39.3' -17º 59.9' 188º 35.7' -19º 46.6' 199º 15.1' -16º 54.8' 153º 9.2' -22º 28.7'
21:00:00 83º 4.3' 131º 45.0' -18º 1.9' 351º 43.6' 19º 46.1' 1º 0.7' 145º 2.3' -22º 26.9' 126º 38.6' -17º 59.1' 203º 36.6' -19º 46.9' 214º 17.3' -16º 54.9' 168º 11.3' -22º 28.7'
22:00:00 98º 6.7' 146º 44.9' -18º 1.3' 6º 6.5' 19º 48.2' 1º 0.8' 160º 0.6' -22º 26.3' 141º 37.8' -17º 58.2' 218º 37.4' -19º 47.3' 229º 19.5' -16º 55.0' 183º 13.5' -22º 28.7'
23:00:00 113º 9.2' 161º 44.8' -18º 0.6' 20º 29.3' 19º 50.1' 1º 0.8' 174º 58.8' -22º 25.8' 156º 37.1' -17º 57.4' 233º 38.3' -19º 47.6' 244º 21.7' -16º 55.0' 198º 15.7' -22º 28.7'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 82º 28.4' 02:58:56 315º 15.9' -40º 14.4'
Achernar 102º 37.2' 01:38:22 335º 24.6' -57º 9.2'
Acrux 300º 17.9' 12:27:39 173º 5.4' -63º 11.6'
Adhara 22º 22.2' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.1'
Al_Na'ir 154º 52.8' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.5'
Aldebaran 57º 58.1' 04:36:58 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 293º 30.3' 12:54:49 166º 17.8' 55º 51.5'
Alkaid 280º 8.9' 13:48:14 152º 56.4' 49º 13.2'
Alnilam 42º 55.5' 05:37:08 275º 42.9' -1º 11.7'
Alphard 345º 5.2' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.3'
Alphecca 253º 21.0' 15:35:26 126º 8.5' 26º 39.2'
Alpheratz 124º 53.0' 00:09:18 357º 40.4' 29º 11.4'
Altair 189º 18.0' 19:51:38 62º 5.5' 8º 55.0'
Ankaa 120º 25.4' 00:27:08 353º 12.9' -42º 12.8'
Antares 239º 35.1' 16:30:30 112º 22.6' -26º 28.1'
Arcturus 273º 5.4' 14:16:28 145º 52.9' 19º 5.3'
Atria 234º 34.5' 16:50:32 107º 21.9' -69º 3.1'
Avior 1º 28.6' 08:22:56 234º 16.0' -59º 34.2'
Bellatrix 45º 40.9' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 38º 10.2' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 31º 6.8' 06:24:23 263º 54.3' -52º 42.7'
Capella 47º 42.0' 05:18:02 280º 29.5' 46º 0.9'
Deneb 176º 42.3' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.7'
Denebola 309º 42.8' 11:49:59 182º 30.3' 14º 28.2'
Diphda 116º 5.4' 00:44:28 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 320º 60.0' 11:04:50 193º 47.4' 61º 39.0'
Elnath 45º 20.9' 05:27:26 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 217º 57.7' 0.74791667 90º 45.1' 51º 29.2'
Enif 160º 56.9' 21:45:03 33º 44.4' 9º 57.5'
Fomalhaut 142º 33.4' 22:58:37 15º 20.9' -29º 31.8'
Gacrux 299º 9.6' 12:32:12 171º 57.0' -57º 12.6'
Gienah 303º 1.4' 12:16:44 175º 48.9' -17º 38.4'
Hadar 275º 55.8' 14:05:07 148º 43.3' -60º 27.2'
Hamal 95º 9.8' 02:08:11 327º 57.2' 23º 32.8'
Kaus_Australis 210º 52.5' 18:25:20 83º 40.0' -34º 22.3'
Kochab 264º 32.9' 14:50:38 137º 20.4' 74º 4.7'
Markab 140º 48.0' 23:05:38 13º 35.5' 15º 18.1'
Menkar 81º 24.2' 03:03:13 314º 11.7' 4º 9.4'
Menkent 275º 16.4' 14:07:45 148º 3.8' -36º 27.2'
Miaplacidus 348º 50.5' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.5'
Mirfak 75º 48.2' 03:25:37 308º 35.7' 49º 55.5'
Nunki 203º 7.3' 18:56:21 75º 54.8' -26º 16.3'
Peacock 180º 27.5' 20:27:00 53º 15.0' -56º 40.5'
Polaris 83º 29.9' 02:54:51 316º 17.4' 89º 20.6'
Pollux 10º 36.1' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.7'
Procyon 12º 8.7' 07:40:15 244º 56.1' 5º 10.5'
Rasalhague 223º 16.3' 17:35:45 96º 3.8' 12º 32.9'
Regulus 334º 52.4' 10:09:20 207º 39.9' 11º 52.6'
Rigel 48º 21.4' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.2'
Rigil_Kentaurus 267º 0.1' 14:40:50 139º 47.6' -60º 54.2'
Sabik 229º 21.7' 17:11:23 102º 9.2' -15º 44.7'
Schedar 116º 49.6' 00:41:32 349º 37.1' 56º 38.3'
Shaula 223º 30.5' 17:34:48 96º 18.0' -37º 6.7'
Sirius 25º 43.2' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.7'
Spica 285º 40.4' 13:26:09 158º 27.9' -11º 15.2'
Suhail 350º 2.2' 09:08:41 222º 49.7' -43º 30.4'
Vega 207º 49.8' 18:37:31 80º 37.2' 38º 48.0'
Zubenelgenubi 264º 14.5' 14:51:52 137º 2.0' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
29/365

[29/01/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 128º 11.7' 176º 44.7' -17º 59.9' 34º 52.1' 19º 51.9' 1º 0.8' 189º 57.1' -22º 25.3' 171º 36.4' -17º 56.5' 248º 39.2' -19º 47.9' 259º 23.8' -16º 55.1' 213º 17.9' -22º 28.7'
01:00:00 143º 14.1' 191º 44.6' -17º 59.3' 49º 14.9' 19º 53.5' 1º 0.8' 204º 55.4' -22º 24.7' 186º 35.7' -17º 55.6' 263º 40.0' -19º 48.3' 274º 26.0' -16º 55.2' 228º 20.1' -22º 28.7'
02:00:00 158º 16.6' 206º 44.5' -17º 58.6' 63º 37.6' 19º 55.0' 1º 0.8' 219º 53.7' -22º 24.2' 201º 35.0' -17º 54.8' 278º 40.9' -19º 48.6' 289º 28.2' -16º 55.2' 243º 22.3' -22º 28.7'
03:00:00 173º 19.1' 221º 44.3' -17º 57.9' 78º 0.3' 19º 56.3' 1º 0.8' 234º 51.9' -22º 23.6' 216º 34.3' -17º 53.9' 293º 41.8' -19º 48.9' 304º 30.4' -16º 55.3' 258º 24.4' -22º 28.7'
04:00:00 188º 21.5' 236º 44.2' -17º 57.3' 92º 22.9' 19º 57.5' 1º 0.8' 249º 50.2' -22º 23.1' 231º 33.6' -17º 53.0' 308º 42.7' -19º 49.3' 319º 32.6' -16º 55.4' 273º 26.6' -22º 28.7'
05:00:00 203º 24.0' 251º 44.1' -17º 56.6' 106º 45.5' 19º 58.6' 1º 0.9' 264º 48.5' -22º 22.5' 246º 32.9' -17º 52.2' 323º 43.5' -19º 49.6' 334º 34.7' -16º 55.5' 288º 28.8' -22º 28.7'
06:00:00 218º 26.5' 266º 44.0' -17º 55.9' 121º 8.1' 19º 59.5' 1º 0.9' 279º 46.7' -22º 22.0' 261º 32.2' -17º 51.3' 338º 44.4' -19º 49.9' 349º 36.9' -16º 55.5' 303º 31.0' -22º 28.7'
07:00:00 233º 28.9' 281º 43.9' -17º 55.2' 135º 30.7' 20º 0.2' 1º 0.9' 294º 45.0' -22º 21.4' 276º 31.5' -17º 50.4' 353º 45.3' -19º 50.3' 4º 39.1' -16º 55.6' 318º 33.2' -22º 28.7'
08:00:00 248º 31.4' 296º 43.8' -17º 54.6' 149º 53.2' 20º 0.8' 1º 0.9' 309º 43.3' -22º 20.9' 291º 30.8' -17º 49.6' 8º 46.2' -19º 50.6' 19º 41.3' -16º 55.7' 333º 35.4' -22º 28.7'
09:00:00 263º 33.9' 311º 43.7' -17º 53.9' 164º 15.7' 20º 1.3' 1º 0.9' 324º 41.6' -22º 20.3' 306º 30.1' -17º 48.7' 23º 47.0' -19º 50.9' 34º 43.5' -16º 55.7' 348º 37.5' -22º 28.6'
10:00:00 278º 36.3' 326º 43.6' -17º 53.2' 178º 38.2' 20º 1.6' 1º 0.9' 339º 39.8' -22º 19.7' 321º 29.4' -17º 47.8' 38º 47.9' -19º 51.3' 49º 45.6' -16º 55.8' 3º 39.7' -22º 28.6'
11:00:00 293º 38.8' 341º 43.5' -17º 52.5' 193º 0.7' 20º 1.7' 1º 0.9' 354º 38.1' -22º 19.2' 336º 28.7' -17º 47.0' 53º 48.8' -19º 51.6' 64º 47.8' -16º 55.9' 18º 41.9' -22º 28.6'
12:00:00 308º 41.2' 356º 43.4' -17º 51.9' 207º 23.1' 20º 1.8' 1º 1.0' 9º 36.4' -22º 18.6' 351º 28.0' -17º 46.1' 68º 49.6' -19º 51.9' 79º 50.0' -16º 55.9' 33º 44.1' -22º 28.6'
13:00:00 323º 43.7' 11º 43.3' -17º 51.2' 221º 45.6' 20º 1.6' 1º 1.0' 24º 34.6' -22º 18.0' 6º 27.3' -17º 45.2' 83º 50.5' -19º 52.3' 94º 52.2' -16º 56.0' 48º 46.3' -22º 28.6'
14:00:00 338º 46.2' 26º 43.2' -17º 50.5' 236º 8.0' 20º 1.3' 1º 1.0' 39º 32.9' -22º 17.5' 21º 26.6' -17º 44.3' 98º 51.4' -19º 52.6' 109º 54.4' -16º 56.1' 63º 48.5' -22º 28.6'
15:00:00 353º 48.6' 41º 43.0' -17º 49.8' 250º 30.4' 20º 0.9' 1º 1.0' 54º 31.2' -22º 16.9' 36º 25.9' -17º 43.5' 113º 52.3' -19º 52.9' 124º 56.6' -16º 56.1' 78º 50.6' -22º 28.6'
16:00:00 8º 51.1' 56º 42.9' -17º 49.2' 264º 52.8' 20º 0.3' 1º 1.0' 69º 29.4' -22º 16.3' 51º 25.2' -17º 42.6' 128º 53.1' -19º 53.3' 139º 58.7' -16º 56.2' 93º 52.8' -22º 28.6'
17:00:00 23º 53.6' 71º 42.8' -17º 48.5' 279º 15.2' 19º 59.5' 1º 1.0' 84º 27.7' -22º 15.7' 66º 24.5' -17º 41.7' 143º 54.0' -19º 53.6' 155º 0.9' -16º 56.3' 108º 55.0' -22º 28.6'
18:00:00 38º 56.0' 86º 42.7' -17º 47.8' 293º 37.6' 19º 58.6' 1º 1.0' 99º 26.0' -22º 15.2' 81º 23.8' -17º 40.8' 158º 54.9' -19º 53.9' 170º 3.1' -16º 56.3' 123º 57.2' -22º 28.6'
19:00:00 53º 58.5' 101º 42.6' -17º 47.1' 307º 59.9' 19º 57.6' 1º 1.0' 114º 24.2' -22º 14.6' 96º 23.1' -17º 40.0' 173º 55.7' -19º 54.2' 185º 5.3' -16º 56.4' 138º 59.4' -22º 28.6'
20:00:00 69º 1.0' 116º 42.5' -17º 46.4' 322º 22.3' 19º 56.4' 1º 1.0' 129º 22.5' -22º 14.0' 111º 22.4' -17º 39.1' 188º 56.6' -19º 54.6' 200º 7.5' -16º 56.5' 154º 1.6' -22º 28.6'
21:00:00 84º 3.4' 131º 42.4' -17º 45.8' 336º 44.7' 19º 55.1' 1º 1.0' 144º 20.8' -22º 13.4' 126º 21.7' -17º 38.2' 203º 57.5' -19º 54.9' 215º 9.7' -16º 56.5' 169º 3.7' -22º 28.5'
22:00:00 99º 5.9' 146º 42.3' -17º 45.1' 351º 7.0' 19º 53.6' 1º 1.0' 159º 19.0' -22º 12.8' 141º 21.0' -17º 37.3' 218º 58.3' -19º 55.2' 230º 11.8' -16º 56.6' 184º 5.9' -22º 28.5'
23:00:00 114º 8.4' 161º 42.2' -17º 44.4' 5º 29.4' 19º 51.9' 1º 1.0' 174º 17.3' -22º 12.2' 156º 20.3' -17º 36.4' 233º 59.2' -19º 55.6' 245º 14.0' -16º 56.7' 199º 8.1' -22º 28.5'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 83º 27.6' 02:58:56 315º 15.9' -40º 14.4'
Achernar 103º 36.3' 01:38:21 335º 24.6' -57º 9.2'
Acrux 301º 17.0' 12:27:39 173º 5.3' -63º 11.6'
Adhara 23º 21.4' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.1'
Al_Na'ir 155º 52.0' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.5'
Aldebaran 58º 57.3' 04:36:58 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 294º 29.5' 12:54:49 166º 17.8' 55º 51.5'
Alkaid 281º 8.1' 13:48:14 152º 56.4' 49º 13.2'
Alnilam 43º 54.6' 05:37:08 275º 42.9' -1º 11.7'
Alphard 346º 4.4' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.4'
Alphecca 254º 20.2' 15:35:26 126º 8.5' 26º 39.2'
Alpheratz 125º 52.1' 00:09:18 357º 40.4' 29º 11.4'
Altair 190º 17.2' 19:51:38 62º 5.5' 8º 55.0'
Ankaa 121º 24.6' 00:27:08 353º 12.9' -42º 12.8'
Antares 240º 34.3' 16:30:30 112º 22.6' -26º 28.1'
Arcturus 274º 4.6' 14:16:28 145º 52.9' 19º 5.3'
Atria 235º 33.6' 16:50:32 107º 21.9' -69º 3.1'
Avior 2º 27.7' 08:22:56 234º 16.0' -59º 34.2'
Bellatrix 46º 40.1' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 39º 9.3' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 32º 5.9' 06:24:23 263º 54.3' -52º 42.7'
Capella 48º 41.1' 05:18:02 280º 29.5' 46º 0.9'
Deneb 177º 41.5' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.7'
Denebola 310º 41.9' 11:49:59 182º 30.3' 14º 28.2'
Diphda 117º 4.6' 00:44:28 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 321º 59.1' 11:04:50 193º 47.4' 61º 39.0'
Elnath 46º 20.1' 05:27:26 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 218º 56.8' 0.74791667 90º 45.1' 51º 29.1'
Enif 161º 56.0' 21:45:03 33º 44.4' 9º 57.5'
Fomalhaut 143º 32.5' 22:58:37 15º 20.9' -29º 31.8'
Gacrux 300º 8.7' 12:32:12 171º 57.0' -57º 12.6'
Gienah 304º 0.5' 12:16:45 175º 48.9' -17º 38.4'
Hadar 276º 55.0' 14:05:07 148º 43.3' -60º 27.2'
Hamal 96º 8.9' 02:08:11 327º 57.2' 23º 32.8'
Kaus_Australis 211º 51.7' 18:25:20 83º 40.0' -34º 22.3'
Kochab 265º 32.0' 14:50:39 137º 20.4' 74º 4.7'
Markab 141º 47.1' 23:05:38 13º 35.5' 15º 18.1'
Menkar 82º 23.4' 03:03:13 314º 11.7' 4º 9.4'
Menkent 276º 15.5' 14:07:45 148º 3.8' -36º 27.2'
Miaplacidus 349º 49.7' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.5'
Mirfak 76º 47.3' 03:25:37 308º 35.7' 49º 55.5'
Nunki 204º 6.5' 18:56:21 75º 54.8' -26º 16.3'
Peacock 181º 26.6' 20:27:00 53º 15.0' -56º 40.5'
Polaris 84º 29.4' 02:54:49 316º 17.8' 89º 20.6'
Pollux 11º 35.2' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.7'
Procyon 13º 7.8' 07:40:15 244º 56.1' 5º 10.5'
Rasalhague 224º 15.5' 17:35:45 96º 3.8' 12º 32.9'
Regulus 335º 51.6' 10:09:20 207º 39.9' 11º 52.6'
Rigel 49º 20.5' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.2'
Rigil_Kentaurus 267º 59.2' 14:40:50 139º 47.6' -60º 54.2'
Sabik 230º 20.9' 17:11:23 102º 9.2' -15º 44.7'
Schedar 117º 48.8' 00:41:32 349º 37.1' 56º 38.3'
Shaula 224º 29.6' 17:34:48 96º 18.0' -37º 6.7'
Sirius 26º 42.3' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.7'
Spica 286º 39.5' 13:26:09 158º 27.8' -11º 15.2'
Suhail 351º 1.3' 09:08:41 222º 49.7' -43º 30.4'
Vega 208º 48.9' 18:37:31 80º 37.2' 38º 48.0'
Zubenelgenubi 265º 13.6' 14:51:52 137º 2.0' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
30/365

[30/01/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 129º 10.8' 176º 42.1' -17º 43.7' 19º 51.8' 19º 50.1' 1º 1.1' 189º 15.5' -22º 11.6' 171º 19.6' -17º 35.5' 249º 0.1' -19º 55.9' 260º 16.2' -16º 56.7' 214º 10.3' -22º 28.5'
01:00:00 144º 13.3' 191º 42.0' -17º 43.0' 34º 14.2' 19º 48.2' 1º 1.1' 204º 13.8' -22º 11.0' 186º 18.9' -17º 34.7' 264º 1.0' -19º 56.2' 275º 18.4' -16º 56.8' 229º 12.5' -22º 28.5'
02:00:00 159º 15.7' 206º 41.9' -17º 42.4' 48º 36.6' 19º 46.1' 1º 1.1' 219º 12.1' -22º 10.4' 201º 18.2' -17º 33.8' 279º 1.8' -19º 56.5' 290º 20.6' -16º 56.9' 244º 14.7' -22º 28.5'
03:00:00 174º 18.2' 221º 41.8' -17º 41.7' 62º 59.0' 19º 43.8' 1º 1.1' 234º 10.3' -22º 9.8' 216º 17.5' -17º 32.9' 294º 2.7' -19º 56.9' 305º 22.8' -16º 56.9' 259º 16.8' -22º 28.5'
04:00:00 189º 20.7' 236º 41.7' -17º 41.0' 77º 21.4' 19º 41.4' 1º 1.1' 249º 8.6' -22º 9.2' 231º 16.8' -17º 32.0' 309º 3.6' -19º 57.2' 320º 25.0' -16º 57.0' 274º 19.0' -22º 28.5'
05:00:00 204º 23.1' 251º 41.6' -17º 40.3' 91º 43.8' 19º 38.9' 1º 1.1' 264º 6.9' -22º 8.6' 246º 16.2' -17º 31.1' 324º 4.4' -19º 57.5' 335º 27.1' -16º 57.1' 289º 21.2' -22º 28.5'
06:00:00 219º 25.6' 266º 41.5' -17º 39.6' 106º 6.3' 19º 36.2' 1º 1.1' 279º 5.1' -22º 8.0' 261º 15.5' -17º 30.2' 339º 5.3' -19º 57.8' 350º 29.3' -16º 57.1' 304º 23.4' -22º 28.5'
07:00:00 234º 28.1' 281º 41.4' -17º 38.9' 120º 28.7' 19º 33.4' 1º 1.1' 294º 3.4' -22º 7.4' 276º 14.8' -17º 29.3' 354º 6.2' -19º 58.2' 5º 31.5' -16º 57.2' 319º 25.6' -22º 28.5'
08:00:00 249º 30.5' 296º 41.3' -17º 38.3' 134º 51.2' 19º 30.4' 1º 1.1' 309º 1.6' -22º 6.8' 291º 14.1' -17º 28.4' 9º 7.1' -19º 58.5' 20º 33.7' -16º 57.3' 334º 27.8' -22º 28.5'
09:00:00 264º 33.0' 311º 41.2' -17º 37.6' 149º 13.7' 19º 27.3' 1º 1.1' 323º 59.9' -22º 6.2' 306º 13.4' -17º 27.6' 24º 7.9' -19º 58.8' 35º 35.9' -16º 57.3' 349º 30.0' -22º 28.5'
10:00:00 279º 35.5' 326º 41.1' -17º 36.9' 163º 36.3' 19º 24.0' 1º 1.1' 338º 58.1' -22º 5.6' 321º 12.7' -17º 26.7' 39º 8.8' -19º 59.2' 50º 38.1' -16º 57.4' 4º 32.1' -22º 28.4'
11:00:00 294º 37.9' 341º 41.0' -17º 36.2' 177º 58.8' 19º 20.6' 1º 1.1' 353º 56.4' -22º 4.9' 336º 12.0' -17º 25.8' 54º 9.7' -19º 59.5' 65º 40.3' -16º 57.5' 19º 34.3' -22º 28.4'
12:00:00 309º 40.4' 356º 40.9' -17º 35.5' 192º 21.4' 19º 17.0' 1º 1.1' 8º 54.7' -22º 4.3' 351º 11.3' -17º 24.9' 69º 10.5' -19º 59.8' 80º 42.5' -16º 57.5' 34º 36.5' -22º 28.4'
13:00:00 324º 42.9' 11º 40.8' -17º 34.8' 206º 44.0' 19º 13.3' 1º 1.1' 23º 52.9' -22º 3.7' 6º 10.6' -17º 24.0' 84º 11.4' -20º 0.1' 95º 44.6' -16º 57.6' 49º 38.7' -22º 28.4'
14:00:00 339º 45.3' 26º 40.7' -17º 34.1' 221º 6.7' 19º 9.4' 1º 1.1' 38º 51.2' -22º 3.1' 21º 10.0' -17º 23.1' 99º 12.3' -20º 0.5' 110º 46.8' -16º 57.6' 64º 40.9' -22º 28.4'
15:00:00 354º 47.8' 41º 40.6' -17º 33.4' 235º 29.3' 19º 5.4' 1º 1.1' 53º 49.4' -22º 2.4' 36º 9.3' -17º 22.2' 114º 13.1' -20º 0.8' 125º 49.0' -16º 57.7' 79º 43.1' -22º 28.4'
16:00:00 9º 50.2' 56º 40.5' -17º 32.7' 249º 52.1' 19º 1.3' 1º 1.1' 68º 47.7' -22º 1.8' 51º 8.6' -17º 21.3' 129º 14.0' -20º 1.1' 140º 51.2' -16º 57.8' 94º 45.3' -22º 28.4'
17:00:00 24º 52.7' 71º 40.4' -17º 32.1' 264º 14.8' 18º 57.0' 1º 1.1' 83º 45.9' -22º 1.2' 66º 7.9' -17º 20.4' 144º 14.9' -20º 1.4' 155º 53.4' -16º 57.8' 109º 47.4' -22º 28.4'
18:00:00 39º 55.2' 86º 40.3' -17º 31.4' 278º 37.6' 18º 52.6' 1º 1.1' 98º 44.2' -22º 0.5' 81º 7.2' -17º 19.5' 159º 15.8' -20º 1.7' 170º 55.6' -16º 57.9' 124º 49.6' -22º 28.4'
19:00:00 54º 57.6' 101º 40.2' -17º 30.7' 293º 0.4' 18º 48.0' 1º 1.1' 113º 42.4' -21º 59.9' 96º 6.5' -17º 18.6' 174º 16.6' -20º 2.1' 185º 57.8' -16º 58.0' 139º 51.8' -22º 28.4'
20:00:00 70º 0.1' 116º 40.1' -17º 30.0' 307º 23.3' 18º 43.3' 1º 1.1' 128º 40.7' -21º 59.2' 111º 5.8' -17º 17.7' 189º 17.5' -20º 2.4' 200º 60.0' -16º 58.0' 154º 54.0' -22º 28.4'
21:00:00 85º 2.6' 131º 40.0' -17º 29.3' 321º 46.2' 18º 38.5' 1º 1.0' 143º 38.9' -21º 58.6' 126º 5.2' -17º 16.8' 204º 18.4' -20º 2.7' 216º 2.2' -16º 58.1' 169º 56.2' -22º 28.4'
22:00:00 100º 5.0' 146º 39.9' -17º 28.6' 336º 9.2' 18º 33.5' 1º 1.0' 158º 37.2' -21º 57.9' 141º 4.5' -17º 15.9' 219º 19.2' -20º 3.0' 231º 4.4' -16º 58.2' 184º 58.4' -22º 28.3'
23:00:00 115º 7.5' 161º 39.8' -17º 27.9' 350º 32.2' 18º 28.4' 1º 1.0' 173º 35.4' -21º 57.3' 156º 3.8' -17º 15.0' 234º 20.1' -20º 3.4' 246º 6.5' -16º 58.2' 200º 0.6' -22º 28.3'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 84º 26.7' 02:58:56 315º 15.9' -40º 14.4'
Achernar 104º 35.4' 01:38:21 335º 24.6' -57º 9.2'
Acrux 302º 16.2' 12:27:39 173º 5.3' -63º 11.6'
Adhara 24º 20.5' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.1'
Al_Na'ir 156º 51.1' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.5'
Aldebaran 59º 56.4' 04:36:58 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 295º 28.6' 12:54:49 166º 17.8' 55º 51.5'
Alkaid 282º 7.2' 13:48:14 152º 56.4' 49º 13.2'
Alnilam 44º 53.8' 05:37:08 275º 42.9' -1º 11.7'
Alphard 347º 3.5' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.4'
Alphecca 255º 19.3' 15:35:26 126º 8.5' 26º 39.2'
Alpheratz 126º 51.2' 00:09:18 357º 40.4' 29º 11.4'
Altair 191º 16.3' 19:51:38 62º 5.5' 8º 55.0'
Ankaa 122º 23.7' 00:27:08 353º 12.9' -42º 12.8'
Antares 241º 33.4' 16:30:30 112º 22.6' -26º 28.1'
Arcturus 275º 3.7' 14:16:29 145º 52.9' 19º 5.3'
Atria 236º 32.7' 16:50:32 107º 21.9' -69º 3.1'
Avior 3º 26.9' 08:22:56 234º 16.0' -59º 34.2'
Bellatrix 47º 39.2' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 40º 8.5' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 33º 5.1' 06:24:23 263º 54.3' -52º 42.7'
Capella 49º 40.3' 05:18:02 280º 29.5' 46º 0.9'
Deneb 178º 40.6' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.7'
Denebola 311º 41.1' 11:49:59 182º 30.3' 14º 28.2'
Diphda 118º 3.7' 00:44:28 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 322º 58.2' 11:04:50 193º 47.4' 61º 39.0'
Elnath 47º 19.2' 05:27:26 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 219º 55.9' 0.74791667 90º 45.1' 51º 29.1'
Enif 162º 55.2' 21:45:03 33º 44.4' 9º 57.4'
Fomalhaut 144º 31.7' 22:58:37 15º 20.9' -29º 31.8'
Gacrux 301º 7.8' 12:32:12 171º 57.0' -57º 12.6'
Gienah 304º 59.7' 12:16:45 175º 48.9' -17º 38.5'
Hadar 277º 54.1' 14:05:07 148º 43.3' -60º 27.2'
Hamal 97º 8.0' 02:08:11 327º 57.2' 23º 32.8'
Kaus_Australis 212º 50.8' 18:25:20 83º 40.0' -34º 22.3'
Kochab 266º 31.2' 14:50:39 137º 20.3' 74º 4.7'
Markab 142º 46.3' 23:05:38 13º 35.5' 15º 18.1'
Menkar 83º 22.5' 03:03:13 314º 11.7' 4º 9.4'
Menkent 277º 14.6' 14:07:45 148º 3.8' -36º 27.2'
Miaplacidus 350º 48.8' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.5'
Mirfak 77º 46.5' 03:25:37 308º 35.7' 49º 55.5'
Nunki 205º 5.6' 18:56:21 75º 54.8' -26º 16.3'
Peacock 182º 25.8' 20:27:00 53º 15.0' -56º 40.5'
Polaris 85º 29.0' 02:54:47 316º 18.2' 89º 20.6'
Pollux 12º 34.4' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.7'
Procyon 14º 7.0' 07:40:15 244º 56.1' 5º 10.5'
Rasalhague 225º 14.6' 17:35:45 96º 3.8' 12º 32.9'
Regulus 336º 50.7' 10:09:20 207º 39.9' 11º 52.6'
Rigel 50º 19.6' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.2'
Rigil_Kentaurus 268º 58.4' 14:40:50 139º 47.5' -60º 54.2'
Sabik 231º 20.0' 17:11:23 102º 9.2' -15º 44.7'
Schedar 118º 47.9' 00:41:32 349º 37.1' 56º 38.3'
Shaula 225º 28.8' 17:34:48 96º 17.9' -37º 6.7'
Sirius 27º 41.5' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.7'
Spica 287º 38.7' 13:26:09 158º 27.8' -11º 15.2'
Suhail 352º 0.5' 09:08:41 222º 49.6' -43º 30.4'
Vega 209º 48.0' 18:37:31 80º 37.2' 38º 48.0'
Zubenelgenubi 266º 12.8' 14:51:52 137º 2.0' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
31/365

[31/01/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 130º 10.0' 176º 39.7' -17º 27.2' 4º 55.2' 18º 23.2' 1º 1.0' 188º 33.7' -21º 56.6' 171º 3.1' -17º 14.1' 249º 21.0' -20º 3.7' 261º 8.7' -16º 58.3' 215º 2.7' -22º 28.3'
01:00:00 145º 12.4' 191º 39.7' -17º 26.5' 19º 18.3' 18º 17.8' 1º 1.0' 203º 31.9' -21º 56.0' 186º 2.4' -17º 13.2' 264º 21.8' -20º 4.0' 276º 10.9' -16º 58.4' 230º 4.9' -22º 28.3'
02:00:00 160º 14.9' 206º 39.6' -17º 25.8' 33º 41.5' 18º 12.3' 1º 1.0' 218º 30.2' -21º 55.3' 201º 1.8' -17º 12.3' 279º 22.7' -20º 4.3' 291º 13.1' -16º 58.4' 245º 7.1' -22º 28.3'
03:00:00 175º 17.3' 221º 39.5' -17º 25.1' 48º 4.7' 18º 6.7' 1º 1.0' 233º 28.4' -21º 54.7' 216º 1.1' -17º 11.4' 294º 23.6' -20º 4.7' 306º 15.3' -16º 58.5' 260º 9.3' -22º 28.3'
04:00:00 190º 19.8' 236º 39.4' -17º 24.4' 62º 27.9' 18º 0.9' 1º 1.0' 248º 26.7' -21º 54.0' 231º 0.4' -17º 10.5' 309º 24.4' -20º 5.0' 321º 17.5' -16º 58.6' 275º 11.5' -22º 28.3'
05:00:00 205º 22.3' 251º 39.3' -17º 23.7' 76º 51.3' 17º 55.0' 1º 1.0' 263º 24.9' -21º 53.4' 245º 59.7' -17º 9.6' 324º 25.3' -20º 5.3' 336º 19.7' -16º 58.6' 290º 13.7' -22º 28.3'
06:00:00 220º 24.7' 266º 39.2' -17º 23.0' 91º 14.6' 17º 49.0' 1º 1.0' 278º 23.2' -21º 52.7' 260º 59.0' -17º 8.7' 339º 26.2' -20º 5.6' 351º 21.9' -16º 58.7' 305º 15.9' -22º 28.3'
07:00:00 235º 27.2' 281º 39.1' -17º 22.3' 105º 38.1' 17º 42.8' 1º 1.0' 293º 21.4' -21º 52.0' 275º 58.4' -17º 7.7' 354º 27.1' -20º 5.9' 6º 24.1' -16º 58.7' 320º 18.1' -22º 28.3'
08:00:00 250º 29.7' 296º 39.0' -17º 21.6' 120º 1.5' 17º 36.5' 1º 0.9' 308º 19.7' -21º 51.3' 290º 57.7' -17º 6.8' 9º 27.9' -20º 6.3' 21º 26.3' -16º 58.8' 335º 20.2' -22º 28.3'
09:00:00 265º 32.1' 311º 38.9' -17º 20.9' 134º 25.1' 17º 30.1' 1º 0.9' 323º 17.9' -21º 50.7' 305º 57.0' -17º 5.9' 24º 28.8' -20º 6.6' 36º 28.5' -16º 58.9' 350º 22.4' -22º 28.3'
10:00:00 280º 34.6' 326º 38.8' -17º 20.2' 148º 48.7' 17º 23.6' 1º 0.9' 338º 16.1' -21º 50.0' 320º 56.3' -17º 5.0' 39º 29.7' -20º 6.9' 51º 30.7' -16º 58.9' 5º 24.6' -22º 28.2'
11:00:00 295º 37.1' 341º 38.7' -17º 19.5' 163º 12.4' 17º 16.9' 1º 0.9' 353º 14.4' -21º 49.3' 335º 55.7' -17º 4.1' 54º 30.5' -20º 7.2' 66º 32.9' -16º 59.0' 20º 26.8' -22º 28.2'
12:00:00 310º 39.5' 356º 38.6' -17º 18.8' 177º 36.1' 17º 10.1' 1º 0.9' 8º 12.6' -21º 48.6' 350º 55.0' -17º 3.2' 69º 31.4' -20º 7.5' 81º 35.1' -16º 59.1' 35º 29.0' -22º 28.2'
13:00:00 325º 42.0' 11º 38.6' -17º 18.1' 191º 59.9' 17º 3.3' 1º 0.9' 23º 10.9' -21º 48.0' 5º 54.3' -17º 2.3' 84º 32.3' -20º 7.9' 96º 37.2' -16º 59.1' 50º 31.2' -22º 28.2'
14:00:00 340º 44.5' 26º 38.5' -17º 17.4' 206º 23.8' 16º 56.2' 1º 0.9' 38º 9.1' -21º 47.3' 20º 53.6' -17º 1.4' 99º 33.1' -20º 8.2' 111º 39.4' -16º 59.2' 65º 33.4' -22º 28.2'
15:00:00 355º 46.9' 41º 38.4' -17º 16.7' 220º 47.7' 16º 49.1' 1º 0.9' 53º 7.4' -21º 46.6' 35º 53.0' -17º 0.4' 114º 34.0' -20º 8.5' 126º 41.6' -16º 59.3' 80º 35.6' -22º 28.2'
16:00:00 10º 49.4' 56º 38.3' -17º 16.0' 235º 11.7' 16º 41.9' 1º 0.8' 68º 5.6' -21º 45.9' 50º 52.3' -16º 59.5' 129º 34.9' -20º 8.8' 141º 43.8' -16º 59.3' 95º 37.7' -22º 28.2'
17:00:00 25º 51.8' 71º 38.2' -17º 15.3' 249º 35.8' 16º 34.5' 1º 0.8' 83º 3.8' -21º 45.2' 65º 51.6' -16º 58.6' 144º 35.7' -20º 9.1' 156º 46.0' -16º 59.4' 110º 39.9' -22º 28.2'
18:00:00 40º 54.3' 86º 38.1' -17º 14.6' 263º 60.0' 16º 27.0' 1º 0.8' 98º 2.1' -21º 44.5' 80º 50.9' -16º 57.7' 159º 36.6' -20º 9.4' 171º 48.2' -16º 59.4' 125º 42.1' -22º 28.2'
19:00:00 55º 56.8' 101º 38.0' -17º 13.9' 278º 24.2' 16º 19.5' 1º 0.8' 113º 0.3' -21º 43.8' 95º 50.3' -16º 56.8' 174º 37.5' -20º 9.8' 186º 50.4' -16º 59.5' 140º 44.3' -22º 28.2'
20:00:00 70º 59.2' 116º 37.9' -17º 13.2' 292º 48.5' 16º 11.8' 1º 0.8' 127º 58.6' -21º 43.1' 110º 49.6' -16º 55.8' 189º 38.3' -20º 10.1' 201º 52.6' -16º 59.6' 155º 46.5' -22º 28.2'
21:00:00 86º 1.7' 131º 37.8' -17º 12.5' 307º 12.8' 16º 4.0' 1º 0.8' 142º 56.8' -21º 42.4' 125º 48.9' -16º 54.9' 204º 39.2' -20º 10.4' 216º 54.8' -16º 59.6' 170º 48.7' -22º 28.2'
22:00:00 101º 4.2' 146º 37.8' -17º 11.8' 321º 37.3' 15º 56.1' 1º 0.7' 157º 55.0' -21º 41.7' 140º 48.3' -16º 54.0' 219º 40.1' -20º 10.7' 231º 57.0' -16º 59.7' 185º 50.9' -22º 28.1'
23:00:00 116º 6.6' 161º 37.7' -17º 11.1' 336º 1.8' 15º 48.0' 1º 0.7' 172º 53.3' -21º 41.0' 155º 47.6' -16º 53.1' 234º 40.9' -20º 11.0' 246º 59.2' -16º 59.8' 200º 53.1' -22º 28.1'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 85º 25.9' 02:58:56 315º 15.9' -40º 14.4'
Achernar 105º 34.6' 01:38:21 335º 24.6' -57º 9.2'
Acrux 303º 15.3' 12:27:39 173º 5.3' -63º 11.6'
Adhara 25º 19.7' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.1'
Al_Na'ir 157º 50.2' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.5'
Aldebaran 60º 55.5' 04:36:58 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 296º 27.7' 12:54:49 166º 17.8' 55º 51.5'
Alkaid 283º 6.3' 13:48:15 152º 56.4' 49º 13.2'
Alnilam 45º 52.9' 05:37:08 275º 42.9' -1º 11.7'
Alphard 348º 2.6' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.4'
Alphecca 256º 18.4' 15:35:26 126º 8.5' 26º 39.2'
Alpheratz 127º 50.4' 00:09:18 357º 40.4' 29º 11.4'
Altair 192º 15.5' 19:51:38 62º 5.5' 8º 55.0'
Ankaa 123º 22.8' 00:27:08 353º 12.9' -42º 12.8'
Antares 242º 32.5' 16:30:30 112º 22.6' -26º 28.1'
Arcturus 276º 2.8' 14:16:29 145º 52.9' 19º 5.3'
Atria 237º 31.8' 16:50:33 107º 21.9' -69º 3.1'
Avior 4º 26.0' 08:22:56 234º 16.0' -59º 34.2'
Bellatrix 48º 38.4' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 41º 7.6' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 34º 4.2' 06:24:23 263º 54.3' -52º 42.7'
Capella 50º 39.4' 05:18:02 280º 29.5' 46º 0.9'
Deneb 179º 39.7' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.7'
Denebola 312º 40.2' 11:49:59 182º 30.3' 14º 28.2'
Diphda 119º 2.9' 00:44:28 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 323º 57.4' 11:04:50 193º 47.4' 61º 39.0'
Elnath 48º 18.3' 05:27:26 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 220º 55.1' 0.74791667 90º 45.1' 51º 29.1'
Enif 163º 54.3' 21:45:03 33º 44.4' 9º 57.4'
Fomalhaut 145º 30.8' 22:58:37 15º 20.9' -29º 31.8'
Gacrux 302º 7.0' 12:32:12 171º 57.0' -57º 12.6'
Gienah 305º 58.8' 12:16:45 175º 48.9' -17º 38.5'
Hadar 278º 53.2' 14:05:07 148º 43.2' -60º 27.2'
Hamal 98º 7.2' 02:08:11 327º 57.2' 23º 32.8'
Kaus_Australis 213º 49.9' 18:25:20 83º 40.0' -34º 22.3'
Kochab 267º 30.3' 14:50:39 137º 20.3' 74º 4.7'
Markab 143º 45.4' 23:05:38 13º 35.5' 15º 18.1'
Menkar 84º 21.7' 03:03:13 314º 11.7' 4º 9.4'
Menkent 278º 13.7' 14:07:45 148º 3.8' -36º 27.2'
Miaplacidus 351º 48.0' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.5'
Mirfak 78º 45.6' 03:25:37 308º 35.7' 49º 55.5'
Nunki 206º 4.7' 18:56:21 75º 54.8' -26º 16.3'
Peacock 183º 24.9' 20:27:00 53º 15.0' -56º 40.5'
Polaris 86º 28.6' 02:54:45 316º 18.7' 89º 20.6'
Pollux 13º 33.5' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.7'
Procyon 15º 6.1' 07:40:15 244º 56.1' 5º 10.5'
Rasalhague 226º 13.7' 17:35:45 96º 3.8' 12º 32.9'
Regulus 337º 49.8' 10:09:20 207º 39.9' 11º 52.6'
Rigel 51º 18.8' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.2'
Rigil_Kentaurus 269º 57.5' 14:40:50 139º 47.5' -60º 54.2'
Sabik 232º 19.1' 17:11:23 102º 9.2' -15º 44.7'
Schedar 119º 47.1' 00:41:31 349º 37.1' 56º 38.3'
Shaula 226º 27.9' 17:34:48 96º 17.9' -37º 6.7'
Sirius 28º 40.6' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.7'
Spica 288º 37.8' 13:26:09 158º 27.8' -11º 15.2'
Suhail 352º 59.6' 09:08:41 222º 49.6' -43º 30.4'
Vega 210º 47.2' 18:37:31 80º 37.2' 38º 48.0'
Zubenelgenubi 267º 11.9' 14:51:52 137º 2.0' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
32/365

[01/02/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 131º 9.1' 176º 37.6' -17º 10.4' 350º 26.4' 15º 39.9' 1º 0.7' 187º 51.5' -21º 40.3' 170º 46.9' -16º 52.2' 249º 41.8' -20º 11.3' 262º 1.4' -16º 59.8' 215º 55.2' -22º 28.1'
01:00:00 146º 11.6' 191º 37.5' -17º 9.7' 4º 51.0' 15º 31.7' 1º 0.7' 202º 49.8' -21º 39.6' 185º 46.3' -16º 51.2' 264º 42.7' -20º 11.7' 277º 3.6' -16º 59.9' 230º 57.4' -22º 28.1'
02:00:00 161º 14.0' 206º 37.4' -17º 9.0' 19º 15.8' 15º 23.4' 1º 0.7' 217º 48.0' -21º 38.8' 200º 45.6' -16º 50.3' 279º 43.6' -20º 12.0' 292º 5.8' -16º 59.9' 245º 59.6' -22º 28.1'
03:00:00 176º 16.5' 221º 37.3' -17º 8.3' 33º 40.6' 15º 14.9' 1º 0.6' 232º 46.2' -21º 38.1' 215º 44.9' -16º 49.4' 294º 44.4' -20º 12.3' 307º 8.0' -17º 0.0' 261º 1.8' -22º 28.1'
04:00:00 191º 19.0' 236º 37.3' -17º 7.5' 48º 5.5' 15º 6.4' 1º 0.6' 247º 44.5' -21º 37.4' 230º 44.3' -16º 48.5' 309º 45.3' -20º 12.6' 322º 10.2' -17º 0.1' 276º 4.0' -22º 28.1'
05:00:00 206º 21.4' 251º 37.2' -17º 6.8' 62º 30.4' 14º 57.8' 1º 0.6' 262º 42.7' -21º 36.7' 245º 43.6' -16º 47.5' 324º 46.2' -20º 12.9' 337º 12.4' -17º 0.1' 291º 6.2' -22º 28.1'
06:00:00 221º 23.9' 266º 37.1' -17º 6.1' 76º 55.5' 14º 49.1' 1º 0.6' 277º 40.9' -21º 36.0' 260º 42.9' -16º 46.6' 339º 47.0' -20º 13.2' 352º 14.6' -17º 0.2' 306º 8.4' -22º 28.1'
07:00:00 236º 26.3' 281º 37.0' -17º 5.4' 91º 20.6' 14º 40.3' 1º 0.5' 292º 39.2' -21º 35.2' 275º 42.3' -16º 45.7' 354º 47.9' -20º 13.6' 7º 16.8' -17º 0.3' 321º 10.6' -22º 28.1'
08:00:00 251º 28.8' 296º 36.9' -17º 4.7' 105º 45.8' 14º 31.4' 1º 0.5' 307º 37.4' -21º 34.5' 290º 41.6' -16º 44.7' 9º 48.8' -20º 13.9' 22º 19.0' -17º 0.3' 336º 12.8' -22º 28.1'
09:00:00 266º 31.3' 311º 36.8' -17º 4.0' 120º 11.1' 14º 22.4' 1º 0.5' 322º 35.6' -21º 33.8' 305º 40.9' -16º 43.8' 24º 49.6' -20º 14.2' 37º 21.2' -17º 0.4' 351º 14.9' -22º 28.1'
10:00:00 281º 33.7' 326º 36.8' -17º 3.3' 134º 36.5' 14º 13.3' 1º 0.5' 337º 33.9' -21º 33.0' 320º 40.3' -16º 42.9' 39º 50.5' -20º 14.5' 52º 23.4' -17º 0.4' 6º 17.1' -22º 28.0'
11:00:00 296º 36.2' 341º 36.7' -17º 2.6' 149º 1.9' 14º 4.2' 1º 0.4' 352º 32.1' -21º 32.3' 335º 39.6' -16º 41.9' 54º 51.4' -20º 14.8' 67º 25.6' -17º 0.5' 21º 19.3' -22º 28.0'
12:00:00 311º 38.7' 356º 36.6' -17º 1.9' 163º 27.5' 13º 54.9' 1º 0.4' 7º 30.3' -21º 31.6' 350º 39.0' -16º 41.0' 69º 52.2' -20º 15.1' 82º 27.8' -17º 0.6' 36º 21.5' -22º 28.0'
13:00:00 326º 41.1' 11º 36.5' -17º 1.1' 177º 53.1' 13º 45.6' 1º 0.4' 22º 28.6' -21º 30.8' 5º 38.3' -16º 40.1' 84º 53.1' -20º 15.4' 97º 30.0' -17º 0.6' 51º 23.7' -22º 28.0'
14:00:00 341º 43.6' 26º 36.4' -17º 0.4' 192º 18.8' 13º 36.2' 1º 0.4' 37º 26.8' -21º 30.1' 20º 37.6' -16º 39.1' 99º 54.0' -20º 15.8' 112º 32.2' -17º 0.7' 66º 25.9' -22º 28.0'
15:00:00 356º 46.1' 41º 36.3' -16º 59.7' 206º 44.6' 13º 26.7' 1º 0.3' 52º 25.0' -21º 29.3' 35º 37.0' -16º 38.2' 114º 54.8' -20º 16.1' 127º 34.4' -17º 0.8' 81º 28.1' -22º 28.0'
16:00:00 11º 48.5' 56º 36.3' -16º 59.0' 221º 10.4' 13º 17.1' 1º 0.3' 67º 23.3' -21º 28.6' 50º 36.3' -16º 37.3' 129º 55.7' -20º 16.4' 142º 36.6' -17º 0.8' 96º 30.3' -22º 28.0'
17:00:00 26º 51.0' 71º 36.2' -16º 58.3' 235º 36.4' 13º 7.4' 1º 0.3' 82º 21.5' -21º 27.8' 65º 35.7' -16º 36.3' 144º 56.6' -20º 16.7' 157º 38.8' -17º 0.9' 111º 32.5' -22º 28.0'
18:00:00 41º 53.4' 86º 36.1' -16º 57.6' 250º 2.4' 12º 57.7' 1º 0.3' 97º 19.7' -21º 27.1' 80º 35.0' -16º 35.4' 159º 57.4' -20º 17.0' 172º 41.0' -17º 0.9' 126º 34.7' -22º 28.0'
19:00:00 56º 55.9' 101º 36.0' -16º 56.8' 264º 28.5' 12º 47.9' 1º 0.2' 112º 18.0' -21º 26.3' 95º 34.3' -16º 34.5' 174º 58.3' -20º 17.3' 187º 43.2' -17º 1.0' 141º 36.8' -22º 28.0'
20:00:00 71º 58.4' 116º 36.0' -16º 56.1' 278º 54.7' 12º 38.0' 1º 0.2' 127º 16.2' -21º 25.6' 110º 33.7' -16º 33.5' 189º 59.2' -20º 17.6' 202º 45.4' -17º 1.1' 156º 39.0' -22º 28.0'
21:00:00 87º 0.8' 131º 35.9' -16º 55.4' 293º 21.0' 12º 28.1' 1º 0.2' 142º 14.4' -21º 24.8' 125º 33.0' -16º 32.6' 205º 0.0' -20º 17.9' 217º 47.6' -17º 1.1' 171º 41.2' -22º 27.9'
22:00:00 102º 3.3' 146º 35.8' -16º 54.7' 307º 47.4' 12º 18.0' 1º 0.1' 157º 12.6' -21º 24.0' 140º 32.4' -16º 31.6' 220º 0.9' -20º 18.3' 232º 49.8' -17º 1.2' 186º 43.4' -22º 27.9'
23:00:00 117º 5.8' 161º 35.7' -16º 54.0' 322º 13.8' 12º 7.9' 1º 0.1' 172º 10.9' -21º 23.3' 155º 31.7' -16º 30.7' 235º 1.8' -20º 18.6' 247º 52.0' -17º 1.2' 201º 45.6' -22º 27.9'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 86º 25.0' 02:58:56 315º 15.9' -40º 14.4'
Achernar 106º 33.7' 01:38:21 335º 24.6' -57º 9.1'
Acrux 304º 14.4' 12:27:39 173º 5.3' -63º 11.7'
Adhara 26º 18.8' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.1'
Al_Na'ir 158º 49.4' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.5'
Aldebaran 61º 54.7' 04:36:58 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 297º 26.8' 12:54:49 166º 17.7' 55º 51.5'
Alkaid 284º 5.5' 13:48:15 152º 56.4' 49º 13.2'
Alnilam 46º 52.0' 05:37:08 275º 42.9' -1º 11.7'
Alphard 349º 1.8' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.4'
Alphecca 257º 17.5' 15:35:26 126º 8.4' 26º 39.2'
Alpheratz 128º 49.5' 00:09:18 357º 40.4' 29º 11.4'
Altair 193º 14.6' 19:51:38 62º 5.5' 8º 55.0'
Ankaa 124º 22.0' 00:27:08 353º 12.9' -42º 12.8'
Antares 243º 31.7' 16:30:30 112º 22.6' -26º 28.1'
Arcturus 277º 1.9' 14:16:29 145º 52.8' 19º 5.3'
Atria 238º 30.9' 16:50:33 107º 21.9' -69º 3.1'
Avior 5º 25.1' 08:22:56 234º 16.0' -59º 34.2'
Bellatrix 49º 37.5' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 42º 6.7' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 35º 3.4' 06:24:23 263º 54.3' -52º 42.7'
Capella 51º 38.6' 05:18:02 280º 29.5' 46º 0.9'
Deneb 180º 38.9' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.7'
Denebola 313º 39.3' 11:49:59 182º 30.2' 14º 28.2'
Diphda 120º 2.0' 00:44:28 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 324º 56.5' 11:04:50 193º 47.4' 61º 39.0'
Elnath 49º 17.5' 05:27:26 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 221º 54.2' 0.74791667 90º 45.1' 51º 29.1'
Enif 164º 53.4' 21:45:03 33º 44.3' 9º 57.4'
Fomalhaut 146º 29.9' 22:58:37 15º 20.8' -29º 31.8'
Gacrux 303º 6.1' 12:32:12 171º 57.0' -57º 12.6'
Gienah 306º 57.9' 12:16:45 175º 48.8' -17º 38.5'
Hadar 279º 52.3' 14:05:07 148º 43.2' -60º 27.2'
Hamal 99º 6.3' 02:08:11 327º 57.2' 23º 32.8'
Kaus_Australis 214º 49.1' 18:25:20 83º 40.0' -34º 22.3'
Kochab 268º 29.4' 14:50:39 137º 20.3' 74º 4.7'
Markab 144º 44.6' 23:05:38 13º 35.5' 15º 18.1'
Menkar 85º 20.8' 03:03:13 314º 11.7' 4º 9.4'
Menkent 279º 12.9' 14:07:45 148º 3.8' -36º 27.2'
Miaplacidus 352º 47.1' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.5'
Mirfak 79º 44.8' 03:25:37 308º 35.7' 49º 55.5'
Nunki 207º 3.9' 18:56:21 75º 54.8' -26º 16.3'
Peacock 184º 24.0' 20:27:00 53º 15.0' -56º 40.5'
Polaris 87º 28.2' 02:54:43 316º 19.2' 89º 20.6'
Pollux 14º 32.6' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.8'
Procyon 16º 5.2' 07:40:15 244º 56.1' 5º 10.5'
Rasalhague 227º 12.9' 17:35:45 96º 3.8' 12º 32.9'
Regulus 338º 49.0' 10:09:20 207º 39.9' 11º 52.6'
Rigel 52º 17.9' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.2'
Rigil_Kentaurus 270º 56.6' 14:40:50 139º 47.5' -60º 54.2'
Sabik 233º 18.2' 17:11:23 102º 9.1' -15º 44.7'
Schedar 120º 46.2' 00:41:31 349º 37.1' 56º 38.3'
Shaula 227º 27.0' 17:34:48 96º 17.9' -37º 6.7'
Sirius 29º 39.8' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.7'
Spica 289º 36.9' 13:26:09 158º 27.8' -11º 15.2'
Suhail 353º 58.7' 09:08:41 222º 49.6' -43º 30.4'
Vega 211º 46.3' 18:37:31 80º 37.2' 38º 48.0'
Zubenelgenubi 268º 11.0' 14:51:52 137º 1.9' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
33/365

[02/02/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 132º 8.2' 176º 35.6' -16º 53.3' 336º 40.3' 11º 57.8' 1º 0.1' 187º 9.1' -21º 22.5' 170º 31.1' -16º 29.7' 250º 2.6' -20º 18.9' 262º 54.2' -17º 1.3' 216º 47.8' -22º 27.9'
01:00:00 147º 10.7' 191º 35.6' -16º 52.5' 351º 6.9' 11º 47.6' 1º 0.1' 202º 7.3' -21º 21.7' 185º 30.4' -16º 28.8' 265º 3.5' -20º 19.2' 277º 56.4' -17º 1.4' 231º 50.0' -22º 27.9'
02:00:00 162º 13.2' 206º 35.5' -16º 51.8' 5º 33.6' 11º 37.3' 1º 0.0' 217º 5.5' -21º 21.0' 200º 29.7' -16º 27.9' 280º 4.4' -20º 19.5' 292º 58.6' -17º 1.4' 246º 52.2' -22º 27.9'
03:00:00 177º 15.6' 221º 35.4' -16º 51.1' 20º 0.4' 11º 26.9' 0º 60.0' 232º 3.8' -21º 20.2' 215º 29.1' -16º 26.9' 295º 5.2' -20º 19.8' 308º 0.8' -17º 1.5' 261º 54.4' -22º 27.9'
04:00:00 192º 18.1' 236º 35.3' -16º 50.4' 34º 27.3' 11º 16.5' 0º 60.0' 247º 2.0' -21º 19.4' 230º 28.4' -16º 26.0' 310º 6.1' -20º 20.1' 323º 3.0' -17º 1.5' 276º 56.6' -22º 27.9'
05:00:00 207º 20.6' 251º 35.3' -16º 49.6' 48º 54.2' 11º 6.0' 0º 59.9' 262º 0.2' -21º 18.6' 245º 27.8' -16º 25.0' 325º 7.0' -20º 20.4' 338º 5.2' -17º 1.6' 291º 58.8' -22º 27.9'
06:00:00 222º 23.0' 266º 35.2' -16º 48.9' 63º 21.2' 10º 55.5' 0º 59.9' 276º 58.4' -21º 17.9' 260º 27.1' -16º 24.1' 340º 7.8' -20º 20.7' 353º 7.4' -17º 1.7' 307º 0.9' -22º 27.9'
07:00:00 237º 25.5' 281º 35.1' -16º 48.2' 77º 48.3' 10º 44.9' 0º 59.9' 291º 56.7' -21º 17.1' 275º 26.5' -16º 23.1' 355º 8.7' -20º 21.0' 8º 9.7' -17º 1.7' 322º 3.1' -22º 27.9'
08:00:00 252º 27.9' 296º 35.0' -16º 47.5' 92º 15.5' 10º 34.3' 0º 59.8' 306º 54.9' -21º 16.3' 290º 25.8' -16º 22.2' 10º 9.6' -20º 21.3' 23º 11.9' -17º 1.8' 337º 5.3' -22º 27.9'
09:00:00 267º 30.4' 311º 35.0' -16º 46.8' 106º 42.8' 10º 23.6' 0º 59.8' 321º 53.1' -21º 15.5' 305º 25.2' -16º 21.2' 25º 10.4' -20º 21.7' 38º 14.1' -17º 1.8' 352º 7.5' -22º 27.8'
10:00:00 282º 32.9' 326º 34.9' -16º 46.0' 121º 10.1' 10º 12.9' 0º 59.8' 336º 51.3' -21º 14.7' 320º 24.5' -16º 20.3' 40º 11.3' -20º 22.0' 53º 16.3' -17º 1.9' 7º 9.7' -22º 27.8'
11:00:00 297º 35.3' 341º 34.8' -16º 45.3' 135º 37.6' 10º 2.1' 0º 59.7' 351º 49.6' -21º 13.9' 335º 23.9' -16º 19.3' 55º 12.2' -20º 22.3' 68º 18.5' -17º 2.0' 22º 11.9' -22º 27.8'
12:00:00 312º 37.8' 356º 34.7' -16º 44.6' 150º 5.1' 9º 51.3' 0º 59.7' 6º 47.8' -21º 13.1' 350º 23.2' -16º 18.4' 70º 13.0' -20º 22.6' 83º 20.7' -17º 2.0' 37º 14.1' -22º 27.8'
13:00:00 327º 40.3' 11º 34.7' -16º 43.8' 164º 32.7' 9º 40.4' 0º 59.7' 21º 46.0' -21º 12.3' 5º 22.6' -16º 17.4' 85º 13.9' -20º 22.9' 98º 22.9' -17º 2.1' 52º 16.3' -22º 27.8'
14:00:00 342º 42.7' 26º 34.6' -16º 43.1' 179º 0.3' 9º 29.4' 0º 59.6' 36º 44.2' -21º 11.5' 20º 21.9' -16º 16.5' 100º 14.8' -20º 23.2' 113º 25.1' -17º 2.1' 67º 18.5' -22º 27.8'
15:00:00 357º 45.2' 41º 34.5' -16º 42.4' 193º 28.1' 9º 18.5' 0º 59.6' 51º 42.5' -21º 10.7' 35º 21.3' -16º 15.5' 115º 15.6' -20º 23.5' 128º 27.3' -17º 2.2' 82º 20.7' -22º 27.8'
16:00:00 12º 47.7' 56º 34.5' -16º 41.7' 207º 55.9' 9º 7.4' 0º 59.6' 66º 40.7' -21º 9.9' 50º 20.6' -16º 14.6' 130º 16.5' -20º 23.8' 143º 29.5' -17º 2.3' 97º 22.9' -22º 27.8'
17:00:00 27º 50.1' 71º 34.4' -16º 40.9' 222º 23.8' 8º 56.4' 0º 59.5' 81º 38.9' -21º 9.1' 65º 20.0' -16º 13.6' 145º 17.4' -20º 24.1' 158º 31.7' -17º 2.3' 112º 25.1' -22º 27.8'
18:00:00 42º 52.6' 86º 34.3' -16º 40.2' 236º 51.8' 8º 45.3' 0º 59.5' 96º 37.1' -21º 8.3' 80º 19.4' -16º 12.6' 160º 18.2' -20º 24.4' 173º 33.9' -17º 2.4' 127º 27.2' -22º 27.8'
19:00:00 57º 55.1' 101º 34.2' -16º 39.5' 251º 19.9' 8º 34.2' 0º 59.5' 111º 35.3' -21º 7.5' 95º 18.7' -16º 11.7' 175º 19.1' -20º 24.7' 188º 36.1' -17º 2.4' 142º 29.4' -22º 27.8'
20:00:00 72º 57.5' 116º 34.2' -16º 38.8' 265º 48.0' 8º 23.0' 0º 59.4' 126º 33.6' -21º 6.6' 110º 18.1' -16º 10.7' 190º 20.0' -20º 25.0' 203º 38.3' -17º 2.5' 157º 31.6' -22º 27.7'
21:00:00 87º 60.0' 131º 34.1' -16º 38.0' 280º 16.2' 8º 11.8' 0º 59.4' 141º 31.8' -21º 5.8' 125º 17.4' -16º 9.8' 205º 20.8' -20º 25.3' 218º 40.6' -17º 2.6' 172º 33.8' -22º 27.7'
22:00:00 103º 2.4' 146º 34.0' -16º 37.3' 294º 44.5' 8º 0.5' 0º 59.3' 156º 30.0' -21º 5.0' 140º 16.8' -16º 8.8' 220º 21.7' -20º 25.6' 233º 42.8' -17º 2.6' 187º 36.0' -22º 27.7'
23:00:00 118º 4.9' 161º 34.0' -16º 36.6' 309º 12.9' 7º 49.3' 0º 59.3' 171º 28.2' -21º 4.2' 155º 16.1' -16º 7.8' 235º 22.5' -20º 26.0' 248º 45.0' -17º 2.7' 202º 38.2' -22º 27.7'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 87º 24.2' 02:58:56 315º 15.9' -40º 14.4'
Achernar 107º 32.9' 01:38:21 335º 24.7' -57º 9.1'
Acrux 305º 13.5' 12:27:39 173º 5.3' -63º 11.7'
Adhara 27º 17.9' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.1'
Al_Na'ir 159º 48.5' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.5'
Aldebaran 62º 53.8' 04:36:58 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 298º 26.0' 12:54:49 166º 17.7' 55º 51.5'
Alkaid 285º 4.6' 13:48:15 152º 56.3' 49º 13.2'
Alnilam 47º 51.2' 05:37:08 275º 42.9' -1º 11.7'
Alphard 350º 0.9' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.4'
Alphecca 258º 16.7' 15:35:26 126º 8.4' 26º 39.2'
Alpheratz 129º 48.7' 00:09:18 357º 40.4' 29º 11.4'
Altair 194º 13.7' 19:51:38 62º 5.5' 8º 55.0'
Ankaa 125º 21.1' 00:27:08 353º 12.9' -42º 12.8'
Antares 244º 30.8' 16:30:30 112º 22.6' -26º 28.1'
Arcturus 278º 1.1' 14:16:29 145º 52.8' 19º 5.3'
Atria 239º 30.1' 16:50:33 107º 21.8' -69º 3.1'
Avior 6º 24.3' 08:22:56 234º 16.0' -59º 34.2'
Bellatrix 50º 36.6' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 43º 5.9' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 36º 2.5' 06:24:23 263º 54.3' -52º 42.7'
Capella 52º 37.7' 05:18:02 280º 29.5' 46º 0.9'
Deneb 181º 38.0' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.7'
Denebola 314º 38.5' 11:49:59 182º 30.2' 14º 28.2'
Diphda 121º 1.1' 00:44:28 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 325º 55.6' 11:04:51 193º 47.4' 61º 39.0'
Elnath 50º 16.6' 05:27:26 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 222º 53.3' 0.74791667 90º 45.1' 51º 29.1'
Enif 165º 52.6' 21:45:03 33º 44.3' 9º 57.4'
Fomalhaut 147º 29.1' 22:58:37 15º 20.9' -29º 31.8'
Gacrux 304º 5.2' 12:32:12 171º 57.0' -57º 12.6'
Gienah 307º 57.1' 12:16:45 175º 48.8' -17º 38.5'
Hadar 280º 51.5' 14:05:07 148º 43.2' -60º 27.2'
Hamal 100º 5.5' 02:08:11 327º 57.2' 23º 32.8'
Kaus_Australis 215º 48.2' 18:25:20 83º 40.0' -34º 22.3'
Kochab 269º 28.5' 14:50:39 137º 20.3' 74º 4.7'
Markab 145º 43.7' 23:05:38 13º 35.5' 15º 18.1'
Menkar 86º 20.0' 03:03:13 314º 11.7' 4º 9.4'
Menkent 280º 12.0' 14:07:45 148º 3.8' -36º 27.3'
Miaplacidus 353º 46.2' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.5'
Mirfak 80º 43.9' 03:25:37 308º 35.7' 49º 55.5'
Nunki 208º 3.0' 18:56:21 75º 54.8' -26º 16.3'
Peacock 185º 23.2' 20:27:00 53º 14.9' -56º 40.5'
Polaris 88º 27.9' 02:54:41 316º 19.7' 89º 20.6'
Pollux 15º 31.8' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.8'
Procyon 17º 4.4' 07:40:15 244º 56.1' 5º 10.5'
Rasalhague 228º 12.0' 17:35:45 96º 3.8' 12º 32.9'
Regulus 339º 48.1' 10:09:21 207º 39.9' 11º 52.6'
Rigel 53º 17.1' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.2'
Rigil_Kentaurus 271º 55.7' 14:40:50 139º 47.5' -60º 54.2'
Sabik 234º 17.4' 17:11:23 102º 9.1' -15º 44.7'
Schedar 121º 45.4' 00:41:31 349º 37.1' 56º 38.3'
Shaula 228º 26.1' 17:34:48 96º 17.9' -37º 6.7'
Sirius 30º 38.9' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.8'
Spica 290º 36.0' 13:26:09 158º 27.8' -11º 15.2'
Suhail 354º 57.9' 09:08:41 222º 49.6' -43º 30.4'
Vega 212º 45.4' 18:37:31 80º 37.2' 38º 48.0'
Zubenelgenubi 269º 10.2' 14:51:52 137º 1.9' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
34/365

[03/02/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 133º 7.4' 176º 33.9' -16º 35.8' 323º 41.3' 7º 38.0' 0º 59.3' 186º 26.4' -21º 3.4' 170º 15.5' -16º 6.9' 250º 23.4' -20º 26.3' 263º 47.2' -17º 2.7' 217º 40.4' -22º 27.7'
01:00:00 148º 9.8' 191º 33.8' -16º 35.1' 338º 9.8' 7º 26.6' 0º 59.2' 201º 24.6' -21º 2.5' 185º 14.8' -16º 5.9' 265º 24.3' -20º 26.6' 278º 49.4' -17º 2.8' 232º 42.6' -22º 27.7'
02:00:00 163º 12.3' 206º 33.8' -16º 34.4' 352º 38.4' 7º 15.3' 0º 59.2' 216º 22.9' -21º 1.7' 200º 14.2' -16º 5.0' 280º 25.1' -20º 26.9' 293º 51.6' -17º 2.9' 247º 44.8' -22º 27.7'
03:00:00 178º 14.8' 221º 33.7' -16º 33.6' 7º 7.1' 7º 3.9' 0º 59.2' 231º 21.1' -21º 0.9' 215º 13.6' -16º 4.0' 295º 26.0' -20º 27.2' 308º 53.8' -17º 2.9' 262º 47.0' -22º 27.7'
04:00:00 193º 17.2' 236º 33.6' -16º 32.9' 21º 35.8' 6º 52.5' 0º 59.1' 246º 19.3' -21º 0.0' 230º 12.9' -16º 3.0' 310º 26.9' -20º 27.5' 323º 56.0' -17º 3.0' 277º 49.2' -22º 27.7'
05:00:00 208º 19.7' 251º 33.6' -16º 32.2' 36º 4.6' 6º 41.1' 0º 59.1' 261º 17.5' -20º 59.2' 245º 12.3' -16º 2.1' 325º 27.7' -20º 27.8' 338º 58.2' -17º 3.0' 292º 51.4' -22º 27.7'
06:00:00 223º 22.2' 266º 33.5' -16º 31.4' 50º 33.5' 6º 29.6' 0º 59.0' 276º 15.7' -20º 58.3' 260º 11.6' -16º 1.1' 340º 28.6' -20º 28.1' 354º 0.5' -17º 3.1' 307º 53.6' -22º 27.7'
07:00:00 238º 24.6' 281º 33.4' -16º 30.7' 65º 2.5' 6º 18.1' 0º 59.0' 291º 13.9' -20º 57.5' 275º 11.0' -16º 0.1' 355º 29.5' -20º 28.4' 9º 2.7' -17º 3.2' 322º 55.8' -22º 27.7'
08:00:00 253º 27.1' 296º 33.4' -16º 30.0' 79º 31.5' 6º 6.6' 0º 59.0' 306º 12.2' -20º 56.7' 290º 10.4' -15º 59.2' 10º 30.3' -20º 28.7' 24º 4.9' -17º 3.2' 337º 58.0' -22º 27.6'
09:00:00 268º 29.5' 311º 33.3' -16º 29.2' 94º 0.6' 5º 55.1' 0º 58.9' 321º 10.4' -20º 55.8' 305º 9.7' -15º 58.2' 25º 31.2' -20º 29.0' 39º 7.1' -17º 3.3' 353º 0.1' -22º 27.6'
10:00:00 283º 32.0' 326º 33.2' -16º 28.5' 108º 29.8' 5º 43.6' 0º 58.9' 336º 8.6' -20º 55.0' 320º 9.1' -15º 57.2' 40º 32.1' -20º 29.3' 54º 9.3' -17º 3.3' 8º 2.3' -22º 27.6'
11:00:00 298º 34.5' 341º 33.2' -16º 27.7' 122º 59.0' 5º 32.0' 0º 58.9' 351º 6.8' -20º 54.1' 335º 8.5' -15º 56.3' 55º 32.9' -20º 29.6' 69º 11.5' -17º 3.4' 23º 4.5' -22º 27.6'
12:00:00 313º 36.9' 356º 33.1' -16º 27.0' 137º 28.3' 5º 20.5' 0º 58.8' 6º 5.0' -20º 53.2' 350º 7.8' -15º 55.3' 70º 33.8' -20º 29.9' 84º 13.7' -17º 3.4' 38º 6.7' -22º 27.6'
13:00:00 328º 39.4' 11º 33.0' -16º 26.3' 151º 57.7' 5º 8.9' 0º 58.8' 21º 3.2' -20º 52.4' 5º 7.2' -15º 54.3' 85º 34.7' -20º 30.2' 99º 15.9' -17º 3.5' 53º 8.9' -22º 27.6'
14:00:00 343º 41.9' 26º 33.0' -16º 25.5' 166º 27.1' 4º 57.3' 0º 58.7' 36º 1.4' -20º 51.5' 20º 6.6' -15º 53.3' 100º 35.5' -20º 30.5' 114º 18.2' -17º 3.6' 68º 11.1' -22º 27.6'
15:00:00 358º 44.3' 41º 32.9' -16º 24.8' 180º 56.6' 4º 45.7' 0º 58.7' 50º 59.6' -20º 50.7' 35º 5.9' -15º 52.4' 115º 36.4' -20º 30.8' 129º 20.4' -17º 3.6' 83º 13.3' -22º 27.6'
16:00:00 13º 46.8' 56º 32.8' -16º 24.0' 195º 26.2' 4º 34.1' 0º 58.7' 65º 57.9' -20º 49.8' 50º 5.3' -15º 51.4' 130º 37.3' -20º 31.1' 144º 22.6' -17º 3.7' 98º 15.5' -22º 27.6'
17:00:00 28º 49.3' 71º 32.8' -16º 23.3' 209º 55.8' 4º 22.5' 0º 58.6' 80º 56.1' -20º 48.9' 65º 4.7' -15º 50.4' 145º 38.1' -20º 31.4' 159º 24.8' -17º 3.7' 113º 17.7' -22º 27.6'
18:00:00 43º 51.7' 86º 32.7' -16º 22.6' 224º 25.5' 4º 10.8' 0º 58.6' 95º 54.3' -20º 48.1' 80º 4.0' -15º 49.4' 160º 39.0' -20º 31.7' 174º 27.0' -17º 3.8' 128º 19.9' -22º 27.6'
19:00:00 58º 54.2' 101º 32.6' -16º 21.8' 238º 55.2' 3º 59.2' 0º 58.5' 110º 52.5' -20º 47.2' 95º 3.4' -15º 48.5' 175º 39.8' -20º 32.0' 189º 29.2' -17º 3.8' 143º 22.1' -22º 27.5'
20:00:00 73º 56.7' 116º 32.6' -16º 21.1' 253º 25.1' 3º 47.6' 0º 58.5' 125º 50.7' -20º 46.3' 110º 2.8' -15º 47.5' 190º 40.7' -20º 32.3' 204º 31.4' -17º 3.9' 158º 24.3' -22º 27.5'
21:00:00 88º 59.1' 131º 32.5' -16º 20.3' 267º 54.9' 3º 35.9' 0º 58.5' 140º 48.9' -20º 45.4' 125º 2.1' -15º 46.5' 205º 41.6' -20º 32.6' 219º 33.7' -17º 4.0' 173º 26.5' -22º 27.5'
22:00:00 104º 1.6' 146º 32.5' -16º 19.6' 282º 24.9' 3º 24.3' 0º 58.4' 155º 47.1' -20º 44.6' 140º 1.5' -15º 45.5' 220º 42.4' -20º 32.9' 234º 35.9' -17º 4.0' 188º 28.7' -22º 27.5'
23:00:00 119º 4.0' 161º 32.4' -16º 18.9' 296º 54.9' 3º 12.6' 0º 58.4' 170º 45.3' -20º 43.7' 155º 0.9' -15º 44.5' 235º 43.3' -20º 33.2' 249º 38.1' -17º 4.1' 203º 30.9' -22º 27.5'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 88º 23.3' 02:58:56 315º 15.9' -40º 14.4'
Achernar 108º 32.0' 01:38:21 335º 24.7' -57º 9.1'
Acrux 306º 12.7' 12:27:39 173º 5.3' -63º 11.7'
Adhara 28º 17.1' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.1'
Al_Na'ir 160º 47.6' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.5'
Aldebaran 63º 53.0' 04:36:58 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 299º 25.1' 12:54:49 166º 17.7' 55º 51.5'
Alkaid 286º 3.7' 13:48:15 152º 56.3' 49º 13.2'
Alnilam 48º 50.3' 05:37:08 275º 43.0' -1º 11.7'
Alphard 351º 0.0' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.4'
Alphecca 259º 15.8' 15:35:26 126º 8.4' 26º 39.2'
Alpheratz 130º 47.8' 00:09:18 357º 40.4' 29º 11.4'
Altair 195º 12.9' 19:51:38 62º 5.5' 8º 55.0'
Ankaa 126º 20.3' 00:27:08 353º 12.9' -42º 12.8'
Antares 245º 29.9' 16:30:30 112º 22.6' -26º 28.1'
Arcturus 279º 0.2' 14:16:29 145º 52.8' 19º 5.3'
Atria 240º 29.2' 16:50:33 107º 21.8' -69º 3.1'
Avior 7º 23.4' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.2'
Bellatrix 51º 35.8' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 44º 5.0' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 37º 1.7' 06:24:23 263º 54.3' -52º 42.7'
Capella 53º 36.9' 05:18:02 280º 29.5' 46º 0.9'
Deneb 182º 37.1' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.7'
Denebola 315º 37.6' 11:49:59 182º 30.2' 14º 28.2'
Diphda 122º 0.3' 00:44:28 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 326º 54.7' 11:04:51 193º 47.4' 61º 39.0'
Elnath 51º 15.8' 05:27:26 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 223º 52.4' 0.74791667 90º 45.1' 51º 29.1'
Enif 166º 51.7' 21:45:03 33º 44.3' 9º 57.4'
Fomalhaut 148º 28.2' 22:58:37 15º 20.9' -29º 31.8'
Gacrux 305º 4.4' 12:32:12 171º 57.0' -57º 12.6'
Gienah 308º 56.2' 12:16:45 175º 48.8' -17º 38.5'
Hadar 281º 50.6' 14:05:07 148º 43.2' -60º 27.2'
Hamal 101º 4.6' 02:08:11 327º 57.2' 23º 32.8'
Kaus_Australis 216º 47.3' 18:25:20 83º 40.0' -34º 22.3'
Kochab 270º 27.6' 14:50:39 137º 20.2' 74º 4.7'
Markab 146º 42.8' 23:05:38 13º 35.5' 15º 18.1'
Menkar 87º 19.1' 03:03:13 314º 11.7' 4º 9.4'
Menkent 281º 11.1' 14:07:45 148º 3.8' -36º 27.3'
Miaplacidus 354º 45.4' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.5'
Mirfak 81º 43.1' 03:25:37 308º 35.7' 49º 55.5'
Nunki 209º 2.1' 18:56:21 75º 54.8' -26º 16.3'
Peacock 186º 22.3' 20:27:00 53º 14.9' -56º 40.5'
Polaris 89º 27.6' 02:54:39 316º 20.2' 89º 20.6'
Pollux 16º 30.9' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.8'
Procyon 18º 3.5' 07:40:15 244º 56.1' 5º 10.5'
Rasalhague 229º 11.1' 17:35:45 96º 3.8' 12º 32.9'
Regulus 340º 47.2' 10:09:21 207º 39.9' 11º 52.6'
Rigel 54º 16.2' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.2'
Rigil_Kentaurus 272º 54.9' 14:40:50 139º 47.5' -60º 54.2'
Sabik 235º 16.5' 17:11:23 102º 9.1' -15º 44.7'
Schedar 122º 44.5' 00:41:31 349º 37.2' 56º 38.3'
Shaula 229º 25.3' 17:34:48 96º 17.9' -37º 6.7'
Sirius 31º 38.0' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.8'
Spica 291º 35.2' 13:26:09 158º 27.8' -11º 15.2'
Suhail 355º 57.0' 09:08:41 222º 49.6' -43º 30.4'
Vega 213º 44.6' 18:37:31 80º 37.2' 38º 48.0'
Zubenelgenubi 270º 9.3' 14:51:52 137º 1.9' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
35/365

[04/02/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 134º 6.5' 176º 32.3' -16º 18.1' 311º 24.9' 3º 1.0' 0º 58.3' 185º 43.5' -20º 42.8' 170º 0.2' -15º 43.6' 250º 44.2' -20º 33.5' 264º 40.3' -17º 4.1' 218º 33.1' -22º 27.5'
01:00:00 149º 9.0' 191º 32.3' -16º 17.4' 325º 55.0' 2º 49.3' 0º 58.3' 200º 41.7' -20º 41.9' 184º 59.6' -15º 42.6' 265º 45.0' -20º 33.8' 279º 42.5' -17º 4.2' 233º 35.3' -22º 27.5'
02:00:00 164º 11.4' 206º 32.2' -16º 16.6' 340º 25.2' 2º 37.7' 0º 58.3' 215º 39.9' -20º 41.0' 199º 59.0' -15º 41.6' 280º 45.9' -20º 34.1' 294º 44.7' -17º 4.2' 248º 37.5' -22º 27.5'
03:00:00 179º 13.9' 221º 32.2' -16º 15.9' 354º 55.4' 2º 26.0' 0º 58.2' 230º 38.2' -20º 40.1' 214º 58.3' -15º 40.6' 295º 46.8' -20º 34.4' 309º 47.0' -17º 4.3' 263º 39.6' -22º 27.5'
04:00:00 194º 16.4' 236º 32.1' -16º 15.1' 9º 25.7' 2º 14.4' 0º 58.2' 245º 36.4' -20º 39.2' 229º 57.7' -15º 39.6' 310º 47.6' -20º 34.7' 324º 49.2' -17º 4.4' 278º 41.8' -22º 27.5'
05:00:00 209º 18.8' 251º 32.0' -16º 14.4' 23º 56.1' 2º 2.8' 0º 58.1' 260º 34.6' -20º 38.3' 244º 57.1' -15º 38.7' 325º 48.5' -20º 35.0' 339º 51.4' -17º 4.4' 293º 44.0' -22º 27.5'
06:00:00 224º 21.3' 266º 32.0' -16º 13.6' 38º 26.5' 1º 51.1' 0º 58.1' 275º 32.8' -20º 37.4' 259º 56.5' -15º 37.7' 340º 49.3' -20º 35.3' 354º 53.6' -17º 4.5' 308º 46.2' -22º 27.4'
07:00:00 239º 23.8' 281º 31.9' -16º 12.9' 52º 56.9' 1º 39.5' 0º 58.1' 290º 31.0' -20º 36.5' 274º 55.8' -15º 36.7' 355º 50.2' -20º 35.6' 9º 55.8' -17º 4.5' 323º 48.4' -22º 27.4'
08:00:00 254º 26.2' 296º 31.9' -16º 12.1' 67º 27.4' 1º 27.9' 0º 58.0' 305º 29.2' -20º 35.6' 289º 55.2' -15º 35.7' 10º 51.1' -20º 35.9' 24º 58.0' -17º 4.6' 338º 50.6' -22º 27.4'
09:00:00 269º 28.7' 311º 31.8' -16º 11.4' 81º 58.0' 1º 16.3' 0º 58.0' 320º 27.4' -20º 34.7' 304º 54.6' -15º 34.7' 25º 51.9' -20º 36.2' 40º 0.3' -17º 4.6' 353º 52.8' -22º 27.4'
10:00:00 284º 31.2' 326º 31.8' -16º 10.6' 96º 28.6' 1º 4.7' 0º 57.9' 335º 25.6' -20º 33.8' 319º 54.0' -15º 33.7' 40º 52.8' -20º 36.5' 55º 2.5' -17º 4.7' 8º 55.0' -22º 27.4'
11:00:00 299º 33.6' 341º 31.7' -16º 9.9' 110º 59.2' 0º 53.1' 0º 57.9' 350º 23.8' -20º 32.9' 334º 53.3' -15º 32.7' 55º 53.7' -20º 36.8' 70º 4.7' -17º 4.8' 23º 57.2' -22º 27.4'
12:00:00 314º 36.1' 356º 31.6' -16º 9.1' 125º 29.9' 0º 41.6' 0º 57.9' 5º 22.0' -20º 32.0' 349º 52.7' -15º 31.7' 70º 54.5' -20º 37.1' 85º 6.9' -17º 4.8' 38º 59.4' -22º 27.4'
13:00:00 329º 38.5' 11º 31.6' -16º 8.4' 140º 0.7' 0º 30.0' 0º 57.8' 20º 20.2' -20º 31.1' 4º 52.1' -15º 30.8' 85º 55.4' -20º 37.4' 100º 9.1' -17º 4.9' 54º 1.6' -22º 27.4'
14:00:00 344º 41.0' 26º 31.5' -16º 7.6' 154º 31.5' 0º 18.5' 0º 57.8' 35º 18.4' -20º 30.1' 19º 51.5' -15º 29.8' 100º 56.3' -20º 37.7' 115º 11.4' -17º 4.9' 69º 3.8' -22º 27.4'
15:00:00 359º 43.5' 41º 31.5' -16º 6.9' 169º 2.3' 0º 7.0' 0º 57.7' 50º 16.6' -20º 29.2' 34º 50.9' -15º 28.8' 115º 57.1' -20º 38.0' 130º 13.6' -17º 5.0' 84º 6.0' -22º 27.4'
16:00:00 14º 45.9' 56º 31.4' -16º 6.1' 183º 33.2' - 0º 4.5' 0º 57.7' 65º 14.8' -20º 28.3' 49º 50.2' -15º 27.8' 130º 58.0' -20º 38.3' 145º 15.8' -17º 5.0' 99º 8.2' -22º 27.4'
17:00:00 29º 48.4' 71º 31.4' -16º 5.4' 198º 4.2' - 0º 16.0' 0º 57.7' 80º 13.0' -20º 27.4' 64º 49.6' -15º 26.8' 145º 58.8' -20º 38.5' 160º 18.0' -17º 5.1' 114º 10.4' -22º 27.3'
18:00:00 44º 50.9' 86º 31.3' -16º 4.6' 212º 35.2' - 0º 27.5' 0º 57.6' 95º 11.2' -20º 26.4' 79º 49.0' -15º 25.8' 160º 59.7' -20º 38.8' 175º 20.2' -17º 5.2' 129º 12.6' -22º 27.3'
19:00:00 59º 53.3' 101º 31.3' -16º 3.9' 227º 6.2' - 0º 39.0' 0º 57.6' 110º 9.4' -20º 25.5' 94º 48.4' -15º 24.8' 176º 0.6' -20º 39.1' 190º 22.5' -17º 5.2' 144º 14.8' -22º 27.3'
20:00:00 74º 55.8' 116º 31.2' -16º 3.1' 241º 37.3' - 0º 50.4' 0º 57.5' 125º 7.6' -20º 24.6' 109º 47.8' -15º 23.8' 191º 1.4' -20º 39.4' 205º 24.7' -17º 5.3' 159º 17.0' -22º 27.3'
21:00:00 89º 58.3' 131º 31.1' -16º 2.4' 256º 8.4' -1º 1.8' 0º 57.5' 140º 5.8' -20º 23.6' 124º 47.1' -15º 22.8' 206º 2.3' -20º 39.7' 220º 26.9' -17º 5.3' 174º 19.2' -22º 27.3'
22:00:00 105º 0.7' 146º 31.1' -16º 1.6' 270º 39.5' -1º 13.2' 0º 57.5' 155º 4.0' -20º 22.7' 139º 46.5' -15º 21.8' 221º 3.2' -20º 40.0' 235º 29.1' -17º 5.4' 189º 21.4' -22º 27.3'
23:00:00 120º 3.2' 161º 31.0' -16º 0.9' 285º 10.7' -1º 24.6' 0º 57.4' 170º 2.2' -20º 21.7' 154º 45.9' -15º 20.8' 236º 4.0' -20º 40.3' 250º 31.4' -17º 5.4' 204º 23.6' -22º 27.3'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 89º 22.5' 02:58:56 315º 15.9' -40º 14.4'
Achernar 109º 31.2' 01:38:21 335º 24.7' -57º 9.1'
Acrux 307º 11.8' 12:27:39 173º 5.3' -63º 11.7'
Adhara 29º 16.2' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.1'
Al_Na'ir 161º 46.8' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.5'
Aldebaran 64º 52.1' 04:36:58 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 300º 24.2' 12:54:49 166º 17.7' 55º 51.5'
Alkaid 287º 2.8' 13:48:15 152º 56.3' 49º 13.2'
Alnilam 49º 49.5' 05:37:08 275º 43.0' -1º 11.7'
Alphard 351º 59.2' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.4'
Alphecca 260º 14.9' 15:35:26 126º 8.4' 26º 39.2'
Alpheratz 131º 47.0' 00:09:18 357º 40.4' 29º 11.4'
Altair 196º 12.0' 19:51:38 62º 5.5' 8º 55.0'
Ankaa 127º 19.4' 00:27:08 353º 12.9' -42º 12.8'
Antares 246º 29.1' 16:30:30 112º 22.5' -26º 28.1'
Arcturus 279º 59.3' 14:16:29 145º 52.8' 19º 5.3'
Atria 241º 28.3' 16:50:33 107º 21.8' -69º 3.1'
Avior 8º 22.6' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.2'
Bellatrix 52º 34.9' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 45º 4.2' 05:56:09 270º 57.6' 7º 24.4'
Canopus 38º 0.8' 06:24:23 263º 54.3' -52º 42.7'
Capella 54º 36.0' 05:18:02 280º 29.5' 46º 0.9'
Deneb 183º 36.3' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.7'
Denebola 316º 36.7' 11:49:59 182º 30.2' 14º 28.2'
Diphda 122º 59.4' 00:44:28 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 327º 53.9' 11:04:51 193º 47.4' 61º 39.0'
Elnath 52º 14.9' 05:27:26 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 224º 51.6' 0.74791667 90º 45.1' 51º 29.1'
Enif 167º 50.9' 21:45:03 33º 44.3' 9º 57.4'
Fomalhaut 149º 27.4' 22:58:37 15º 20.9' -29º 31.8'
Gacrux 306º 3.5' 12:32:12 171º 57.0' -57º 12.6'
Gienah 309º 55.3' 12:16:45 175º 48.8' -17º 38.5'
Hadar 282º 49.7' 14:05:07 148º 43.2' -60º 27.2'
Hamal 102º 3.8' 02:08:11 327º 57.2' 23º 32.8'
Kaus_Australis 217º 46.5' 18:25:20 83º 40.0' -34º 22.3'
Kochab 271º 26.7' 14:50:39 137º 20.2' 74º 4.7'
Markab 147º 42.0' 23:05:38 13º 35.5' 15º 18.1'
Menkar 88º 18.2' 03:03:13 314º 11.7' 4º 9.4'
Menkent 282º 10.3' 14:07:45 148º 3.8' -36º 27.3'
Miaplacidus 355º 44.5' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.5'
Mirfak 82º 42.2' 03:25:37 308º 35.7' 49º 55.5'
Nunki 210º 1.3' 18:56:21 75º 54.7' -26º 16.3'
Peacock 187º 21.4' 20:27:00 53º 14.9' -56º 40.5'
Polaris 90º 27.3' 02:54:37 316º 20.7' 89º 20.6'
Pollux 17º 30.1' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.8'
Procyon 19º 2.6' 07:40:15 244º 56.1' 5º 10.5'
Rasalhague 230º 10.3' 17:35:45 96º 3.8' 12º 32.9'
Regulus 341º 46.4' 10:09:21 207º 39.9' 11º 52.6'
Rigel 55º 15.3' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.2'
Rigil_Kentaurus 273º 54.0' 14:40:50 139º 47.5' -60º 54.2'
Sabik 236º 15.6' 17:11:23 102º 9.1' -15º 44.7'
Schedar 123º 43.7' 00:41:31 349º 37.2' 56º 38.3'
Shaula 230º 24.4' 17:34:48 96º 17.9' -37º 6.7'
Sirius 32º 37.2' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.8'
Spica 292º 34.3' 13:26:09 158º 27.8' -11º 15.2'
Suhail 356º 56.2' 09:08:41 222º 49.6' -43º 30.4'
Vega 214º 43.7' 18:37:31 80º 37.2' 38º 48.0'
Zubenelgenubi 271º 8.4' 14:51:52 137º 1.9' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
36/365

[05/02/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 135º 5.6' 176º 31.0' -16º 0.1' 299º 42.0' -1º 35.9' 0º 57.4' 185º 0.4' -20º 20.8' 169º 45.3' -15º 19.8' 251º 4.9' -20º 40.6' 265º 33.6' -17º 5.5' 219º 25.8' -22º 27.3'
01:00:00 150º 8.1' 191º 30.9' -15º 59.4' 314º 13.2' -1º 47.2' 0º 57.4' 199º 58.6' -20º 19.9' 184º 44.7' -15º 18.8' 266º 5.8' -20º 40.9' 280º 35.8' -17º 5.5' 234º 28.0' -22º 27.3'
02:00:00 165º 10.6' 206º 30.9' -15º 58.6' 328º 44.5' -1º 58.5' 0º 57.3' 214º 56.8' -20º 18.9' 199º 44.1' -15º 17.8' 281º 6.6' -20º 41.2' 295º 38.0' -17º 5.6' 249º 30.2' -22º 27.3'
03:00:00 180º 13.0' 221º 30.8' -15º 57.8' 343º 15.9' -2º 9.8' 0º 57.3' 229º 55.0' -20º 18.0' 214º 43.4' -15º 16.8' 296º 7.5' -20º 41.5' 310º 40.2' -17º 5.6' 264º 32.4' -22º 27.3'
04:00:00 195º 15.5' 236º 30.8' -15º 57.1' 357º 47.3' -2º 21.1' 0º 57.2' 244º 53.2' -20º 17.0' 229º 42.8' -15º 15.8' 311º 8.3' -20º 41.8' 325º 42.5' -17º 5.7' 279º 34.6' -22º 27.2'
05:00:00 210º 18.0' 251º 30.7' -15º 56.3' 12º 18.7' -2º 32.3' 0º 57.2' 259º 51.4' -20º 16.0' 244º 42.2' -15º 14.8' 326º 9.2' -20º 42.1' 340º 44.7' -17º 5.8' 294º 36.8' -22º 27.2'
06:00:00 225º 20.4' 266º 30.7' -15º 55.6' 26º 50.2' -2º 43.5' 0º 57.2' 274º 49.6' -20º 15.1' 259º 41.6' -15º 13.8' 341º 10.1' -20º 42.4' 355º 46.9' -17º 5.8' 309º 39.0' -22º 27.2'
07:00:00 240º 22.9' 281º 30.6' -15º 54.8' 41º 21.7' -2º 54.6' 0º 57.1' 289º 47.8' -20º 14.1' 274º 41.0' -15º 12.8' 356º 10.9' -20º 42.6' 10º 49.1' -17º 5.9' 324º 41.2' -22º 27.2'
08:00:00 255º 25.4' 296º 30.6' -15º 54.1' 55º 53.2' -3º 5.7' 0º 57.1' 304º 46.0' -20º 13.2' 289º 40.4' -15º 11.8' 11º 11.8' -20º 42.9' 25º 51.4' -17º 5.9' 339º 43.4' -22º 27.2'
09:00:00 270º 27.8' 311º 30.5' -15º 53.3' 70º 24.7' -3º 16.8' 0º 57.0' 319º 44.2' -20º 12.2' 304º 39.8' -15º 10.8' 26º 12.7' -20º 43.2' 40º 53.6' -17º 6.0' 354º 45.6' -22º 27.2'
10:00:00 285º 30.3' 326º 30.5' -15º 52.5' 84º 56.3' -3º 27.9' 0º 57.0' 334º 42.4' -20º 11.2' 319º 39.1' -15º 9.8' 41º 13.5' -20º 43.5' 55º 55.8' -17º 6.0' 9º 47.8' -22º 27.2'
11:00:00 300º 32.8' 341º 30.4' -15º 51.8' 99º 28.0' -3º 38.9' 0º 57.0' 349º 40.6' -20º 10.2' 334º 38.5' -15º 8.8' 56º 14.4' -20º 43.8' 70º 58.0' -17º 6.1' 24º 50.0' -22º 27.2'
12:00:00 315º 35.2' 356º 30.4' -15º 51.0' 113º 59.6' -3º 49.9' 0º 56.9' 4º 38.8' -20º 9.3' 349º 37.9' -15º 7.8' 71º 15.2' -20º 44.1' 86º 0.3' -17º 6.1' 39º 52.2' -22º 27.2'
13:00:00 330º 37.7' 11º 30.3' -15º 50.2' 128º 31.3' -4º 0.9' 0º 56.9' 19º 37.0' -20º 8.3' 4º 37.3' -15º 6.8' 86º 16.1' -20º 44.4' 101º 2.5' -17º 6.2' 54º 54.3' -22º 27.2'
14:00:00 345º 40.1' 26º 30.3' -15º 49.5' 143º 3.0' -4º 11.9' 0º 56.9' 34º 35.2' -20º 7.3' 19º 36.7' -15º 5.8' 101º 17.0' -20º 44.7' 116º 4.7' -17º 6.3' 69º 56.5' -22º 27.2'
15:00:00 0º 42.6' 41º 30.2' -15º 48.7' 157º 34.7' -4º 22.8' 0º 56.8' 49º 33.4' -20º 6.3' 34º 36.1' -15º 4.8' 116º 17.8' -20º 45.0' 131º 7.0' -17º 6.3' 84º 58.7' -22º 27.1'
16:00:00 15º 45.1' 56º 30.2' -15º 48.0' 172º 6.5' -4º 33.6' 0º 56.8' 64º 31.6' -20º 5.4' 49º 35.5' -15º 3.8' 131º 18.7' -20º 45.3' 146º 9.2' -17º 6.4' 100º 0.9' -22º 27.1'
17:00:00 30º 47.5' 71º 30.2' -15º 47.2' 186º 38.3' -4º 44.4' 0º 56.7' 79º 29.8' -20º 4.4' 64º 34.9' -15º 2.7' 146º 19.6' -20º 45.6' 161º 11.4' -17º 6.4' 115º 3.1' -22º 27.1'
18:00:00 45º 50.0' 86º 30.1' -15º 46.4' 201º 10.1' -4º 55.2' 0º 56.7' 94º 28.0' -20º 3.4' 79º 34.3' -15º 1.7' 161º 20.4' -20º 45.8' 176º 13.6' -17º 6.5' 130º 5.3' -22º 27.1'
19:00:00 60º 52.5' 101º 30.1' -15º 45.7' 215º 42.0' -5º 6.0' 0º 56.7' 109º 26.2' -20º 2.4' 94º 33.7' -15º 0.7' 176º 21.3' -20º 46.1' 191º 15.9' -17º 6.5' 145º 7.5' -22º 27.1'
20:00:00 75º 54.9' 116º 30.0' -15º 44.9' 230º 13.8' -5º 16.7' 0º 56.6' 124º 24.3' -20º 1.4' 109º 33.1' -14º 59.7' 191º 22.1' -20º 46.4' 206º 18.1' -17º 6.6' 160º 9.7' -22º 27.1'
21:00:00 90º 57.4' 131º 30.0' -15º 44.1' 244º 45.7' -5º 27.4' 0º 56.6' 139º 22.5' -20º 0.4' 124º 32.4' -14º 58.7' 206º 23.0' -20º 46.7' 221º 20.3' -17º 6.6' 175º 11.9' -22º 27.1'
22:00:00 105º 59.9' 146º 29.9' -15º 43.4' 259º 17.6' -5º 38.0' 0º 56.6' 154º 20.7' -19º 59.4' 139º 31.8' -14º 57.7' 221º 23.9' -20º 47.0' 236º 22.5' -17º 6.7' 190º 14.1' -22º 27.1'
23:00:00 121º 2.3' 161º 29.9' -15º 42.6' 273º 49.6' -5º 48.6' 0º 56.5' 169º 18.9' -19º 58.4' 154º 31.2' -14º 56.7' 236º 24.7' -20º 47.3' 251º 24.8' -17º 6.7' 205º 16.3' -22º 27.1'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 90º 21.6' 02:58:56 315º 16.0' -40º 14.4'
Achernar 110º 30.3' 01:38:21 335º 24.7' -57º 9.1'
Acrux 308º 10.9' 12:27:39 173º 5.3' -63º 11.7'
Adhara 30º 15.4' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.1'
Al_Na'ir 162º 45.9' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.5'
Aldebaran 65º 51.3' 04:36:58 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 301º 23.3' 12:54:49 166º 17.7' 55º 51.5'
Alkaid 288º 2.0' 13:48:15 152º 56.3' 49º 13.2'
Alnilam 50º 48.6' 05:37:08 275º 43.0' -1º 11.7'
Alphard 352º 58.3' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.4'
Alphecca 261º 14.1' 15:35:26 126º 8.4' 26º 39.2'
Alpheratz 132º 46.1' 00:09:18 357º 40.5' 29º 11.4'
Altair 197º 11.1' 19:51:38 62º 5.5' 8º 55.0'
Ankaa 128º 18.6' 00:27:08 353º 12.9' -42º 12.8'
Antares 247º 28.2' 16:30:30 112º 22.5' -26º 28.1'
Arcturus 280º 58.5' 14:16:29 145º 52.8' 19º 5.3'
Atria 242º 27.4' 16:50:33 107º 21.8' -69º 3.1'
Avior 9º 21.7' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.2'
Bellatrix 53º 34.1' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 46º 3.3' 05:56:09 270º 57.7' 7º 24.4'
Canopus 38º 60.0' 06:24:23 263º 54.3' -52º 42.7'
Capella 55º 35.1' 05:18:02 280º 29.5' 46º 0.9'
Deneb 184º 35.4' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.7'
Denebola 317º 35.9' 11:49:59 182º 30.2' 14º 28.2'
Diphda 123º 58.6' 00:44:28 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 328º 53.0' 11:04:51 193º 47.3' 61º 39.0'
Elnath 53º 14.0' 05:27:26 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 225º 50.7' 0.74791667 90º 45.1' 51º 29.1'
Enif 168º 50.0' 21:45:03 33º 44.3' 9º 57.4'
Fomalhaut 150º 26.5' 22:58:37 15º 20.9' -29º 31.8'
Gacrux 307º 2.6' 12:32:12 171º 57.0' -57º 12.6'
Gienah 310º 54.5' 12:16:45 175º 48.8' -17º 38.5'
Hadar 283º 48.8' 14:05:07 148º 43.2' -60º 27.2'
Hamal 103º 2.9' 02:08:11 327º 57.2' 23º 32.8'
Kaus_Australis 218º 45.6' 18:25:20 83º 40.0' -34º 22.3'
Kochab 272º 25.8' 14:50:39 137º 20.2' 74º 4.7'
Markab 148º 41.1' 23:05:38 13º 35.5' 15º 18.1'
Menkar 89º 17.4' 03:03:13 314º 11.7' 4º 9.4'
Menkent 283º 9.4' 14:07:45 148º 3.7' -36º 27.3'
Miaplacidus 356º 43.6' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.5'
Mirfak 83º 41.4' 03:25:37 308º 35.7' 49º 55.5'
Nunki 211º 0.4' 18:56:21 75º 54.7' -26º 16.3'
Peacock 188º 20.6' 20:27:00 53º 14.9' -56º 40.5'
Polaris 91º 26.9' 02:54:35 316º 21.3' 89º 20.6'
Pollux 18º 29.2' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.8'
Procyon 20º 1.8' 07:40:15 244º 56.1' 5º 10.5'
Rasalhague 231º 9.4' 17:35:45 96º 3.7' 12º 32.8'
Regulus 342º 45.5' 10:09:21 207º 39.9' 11º 52.6'
Rigel 56º 14.5' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.2'
Rigil_Kentaurus 274º 53.1' 14:40:50 139º 47.5' -60º 54.2'
Sabik 237º 14.8' 17:11:24 102º 9.1' -15º 44.7'
Schedar 124º 42.8' 00:41:31 349º 37.2' 56º 38.3'
Shaula 231º 23.5' 17:34:48 96º 17.9' -37º 6.7'
Sirius 33º 36.3' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.8'
Spica 293º 33.4' 13:26:09 158º 27.8' -11º 15.2'
Suhail 357º 55.3' 09:08:41 222º 49.6' -43º 30.5'
Vega 215º 42.8' 18:37:31 80º 37.2' 38º 48.0'
Zubenelgenubi 272º 7.6' 14:51:52 137º 1.9' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
37/365

[06/02/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 136º 4.8' 176º 29.8' -15º 41.8' 288º 21.5' -5º 59.1' 0º 56.5' 184º 17.1' -19º 57.4' 169º 30.6' -14º 55.7' 251º 25.6' -20º 47.6' 266º 27.0' -17º 6.8' 220º 18.5' -22º 27.1'
01:00:00 151º 7.2' 191º 29.8' -15º 41.1' 302º 53.5' -6º 9.7' 0º 56.5' 199º 15.3' -19º 56.4' 184º 30.0' -14º 54.6' 266º 26.5' -20º 47.9' 281º 29.2' -17º 6.8' 235º 20.7' -22º 27.1'
02:00:00 166º 9.7' 206º 29.8' -15º 40.3' 317º 25.5' -6º 20.1' 0º 56.4' 214º 13.5' -19º 55.4' 199º 29.4' -14º 53.6' 281º 27.3' -20º 48.1' 296º 31.5' -17º 6.9' 250º 22.9' -22º 27.0'
03:00:00 181º 12.2' 221º 29.7' -15º 39.5' 331º 57.5' -6º 30.5' 0º 56.4' 229º 11.7' -19º 54.4' 214º 28.8' -14º 52.6' 296º 28.2' -20º 48.4' 311º 33.7' -17º 6.9' 265º 25.1' -22º 27.0'
04:00:00 196º 14.6' 236º 29.7' -15º 38.8' 346º 29.6' -6º 40.9' 0º 56.3' 244º 9.9' -19º 53.4' 229º 28.2' -14º 51.6' 311º 29.0' -20º 48.7' 326º 35.9' -17º 7.0' 280º 27.3' -22º 27.0'
05:00:00 211º 17.1' 251º 29.6' -15º 38.0' 1º 1.6' -6º 51.3' 0º 56.3' 259º 8.1' -19º 52.3' 244º 27.6' -14º 50.6' 326º 29.9' -20º 49.0' 341º 38.2' -17º 7.1' 295º 29.5' -22º 27.0'
06:00:00 226º 19.6' 266º 29.6' -15º 37.2' 15º 33.7' -7º 1.6' 0º 56.3' 274º 6.3' -19º 51.3' 259º 27.0' -14º 49.5' 341º 30.8' -20º 49.3' 356º 40.4' -17º 7.1' 310º 31.7' -22º 27.0'
07:00:00 241º 22.0' 281º 29.5' -15º 36.5' 30º 5.8' -7º 11.8' 0º 56.2' 289º 4.5' -19º 50.3' 274º 26.4' -14º 48.5' 356º 31.6' -20º 49.6' 11º 42.6' -17º 7.2' 325º 33.9' -22º 27.0'
08:00:00 256º 24.5' 296º 29.5' -15º 35.7' 44º 37.9' -7º 22.0' 0º 56.2' 304º 2.6' -19º 49.3' 289º 25.8' -14º 47.5' 11º 32.5' -20º 49.9' 26º 44.9' -17º 7.2' 340º 36.1' -22º 27.0'
09:00:00 271º 27.0' 311º 29.5' -15º 34.9' 59º 10.0' -7º 32.1' 0º 56.2' 319º 0.8' -19º 48.3' 304º 25.2' -14º 46.5' 26º 33.3' -20º 50.1' 41º 47.1' -17º 7.3' 355º 38.3' -22º 27.0'
10:00:00 286º 29.4' 326º 29.4' -15º 34.1' 73º 42.1' -7º 42.3' 0º 56.1' 333º 59.0' -19º 47.2' 319º 24.6' -14º 45.5' 41º 34.2' -20º 50.4' 56º 49.3' -17º 7.3' 10º 40.5' -22º 27.0'
11:00:00 301º 31.9' 341º 29.4' -15º 33.4' 88º 14.3' -7º 52.3' 0º 56.1' 348º 57.2' -19º 46.2' 334º 24.0' -14º 44.4' 56º 35.1' -20º 50.7' 71º 51.5' -17º 7.4' 25º 42.7' -22º 27.0'
12:00:00 316º 34.4' 356º 29.3' -15º 32.6' 102º 46.4' -8º 2.3' 0º 56.1' 3º 55.4' -19º 45.2' 349º 23.4' -14º 43.4' 71º 35.9' -20º 51.0' 86º 53.8' -17º 7.4' 40º 44.9' -22º 27.0'
13:00:00 331º 36.8' 11º 29.3' -15º 31.8' 117º 18.6' -8º 12.3' 0º 56.0' 18º 53.6' -19º 44.1' 4º 22.8' -14º 42.4' 86º 36.8' -20º 51.3' 101º 56.0' -17º 7.5' 55º 47.1' -22º 26.9'
14:00:00 346º 39.3' 26º 29.3' -15º 31.1' 131º 50.8' -8º 22.2' 0º 56.0' 33º 51.8' -19º 43.1' 19º 22.2' -14º 41.4' 101º 37.7' -20º 51.6' 116º 58.2' -17º 7.5' 70º 49.3' -22º 26.9'
15:00:00 1º 41.7' 41º 29.2' -15º 30.3' 146º 23.0' -8º 32.0' 0º 56.0' 48º 50.0' -19º 42.0' 34º 21.6' -14º 40.3' 116º 38.5' -20º 51.8' 132º 0.5' -17º 7.6' 85º 51.5' -22º 26.9'
16:00:00 16º 44.2' 56º 29.2' -15º 29.5' 160º 55.2' -8º 41.8' 0º 55.9' 63º 48.1' -19º 41.0' 49º 21.0' -14º 39.3' 131º 39.4' -20º 52.1' 147º 2.7' -17º 7.6' 100º 53.8' -22º 26.9'
17:00:00 31º 46.7' 71º 29.1' -15º 28.7' 175º 27.4' -8º 51.6' 0º 55.9' 78º 46.3' -19º 40.0' 64º 20.4' -14º 38.3' 146º 40.2' -20º 52.4' 162º 4.9' -17º 7.7' 115º 56.0' -22º 26.9'
18:00:00 46º 49.1' 86º 29.1' -15º 28.0' 189º 59.6' -9º 1.3' 0º 55.9' 93º 44.5' -19º 38.9' 79º 19.8' -14º 37.3' 161º 41.1' -20º 52.7' 177º 7.2' -17º 7.7' 130º 58.2' -22º 26.9'
19:00:00 61º 51.6' 101º 29.1' -15º 27.2' 204º 31.8' -9º 11.0' 0º 55.8' 108º 42.7' -19º 37.9' 94º 19.2' -14º 36.2' 176º 42.0' -20º 53.0' 192º 9.4' -17º 7.8' 146º 0.4' -22º 26.9'
20:00:00 76º 54.1' 116º 29.0' -15º 26.4' 219º 4.1' -9º 20.6' 0º 55.8' 123º 40.9' -19º 36.8' 109º 18.7' -14º 35.2' 191º 42.8' -20º 53.3' 207º 11.7' -17º 7.8' 161º 2.6' -22º 26.9'
21:00:00 91º 56.5' 131º 29.0' -15º 25.6' 233º 36.3' -9º 30.1' 0º 55.8' 138º 39.1' -19º 35.7' 124º 18.1' -14º 34.2' 206º 43.7' -20º 53.5' 222º 13.9' -17º 7.9' 176º 4.8' -22º 26.9'
22:00:00 106º 59.0' 146º 29.0' -15º 24.8' 248º 8.6' -9º 39.6' 0º 55.8' 153º 37.3' -19º 34.7' 139º 17.5' -14º 33.1' 221º 44.5' -20º 53.8' 237º 16.1' -17º 7.9' 191º 7.0' -22º 26.9'
23:00:00 122º 1.5' 161º 28.9' -15º 24.1' 262º 40.8' -9º 49.0' 0º 55.7' 168º 35.4' -19º 33.6' 154º 16.9' -14º 32.1' 236º 45.4' -20º 54.1' 252º 18.4' -17º 8.0' 206º 9.2' -22º 26.9'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 91º 20.7' 02:58:56 315º 16.0' -40º 14.4'
Achernar 111º 29.5' 01:38:21 335º 24.7' -57º 9.1'
Acrux 309º 10.0' 12:27:39 173º 5.3' -63º 11.7'
Adhara 31º 14.5' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.1'
Al_Na'ir 163º 45.1' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.5'
Aldebaran 66º 50.4' 04:36:58 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 302º 22.5' 12:54:49 166º 17.7' 55º 51.5'
Alkaid 289º 1.1' 13:48:15 152º 56.3' 49º 13.2'
Alnilam 51º 47.7' 05:37:08 275º 43.0' -1º 11.7'
Alphard 353º 57.4' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.4'
Alphecca 262º 13.2' 15:35:26 126º 8.4' 26º 39.2'
Alpheratz 133º 45.2' 00:09:18 357º 40.5' 29º 11.4'
Altair 198º 10.3' 19:51:38 62º 5.5' 8º 55.0'
Ankaa 129º 17.7' 00:27:08 353º 12.9' -42º 12.8'
Antares 248º 27.3' 16:30:30 112º 22.5' -26º 28.1'
Arcturus 281º 57.6' 14:16:29 145º 52.8' 19º 5.3'
Atria 243º 26.6' 16:50:33 107º 21.8' -69º 3.1'
Avior 10º 20.8' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.2'
Bellatrix 54º 33.2' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 47º 2.4' 05:56:09 270º 57.7' 7º 24.4'
Canopus 39º 59.1' 06:24:23 263º 54.3' -52º 42.7'
Capella 56º 34.3' 05:18:02 280º 29.5' 46º 0.9'
Deneb 185º 34.6' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.7'
Denebola 318º 35.0' 11:49:59 182º 30.2' 14º 28.2'
Diphda 124º 57.7' 00:44:28 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 329º 52.1' 11:04:51 193º 47.3' 61º 39.0'
Elnath 54º 13.2' 05:27:26 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 226º 49.8' 0.74791667 90º 45.1' 51º 29.1'
Enif 169º 49.1' 21:45:03 33º 44.3' 9º 57.4'
Fomalhaut 151º 25.6' 22:58:37 15º 20.9' -29º 31.8'
Gacrux 308º 1.7' 12:32:12 171º 57.0' -57º 12.6'
Gienah 311º 53.6' 12:16:45 175º 48.8' -17º 38.5'
Hadar 284º 48.0' 14:05:07 148º 43.2' -60º 27.2'
Hamal 104º 2.0' 02:08:11 327º 57.3' 23º 32.8'
Kaus_Australis 219º 44.7' 18:25:20 83º 39.9' -34º 22.3'
Kochab 273º 25.0' 14:50:39 137º 20.2' 74º 4.7'
Markab 149º 40.3' 23:05:38 13º 35.5' 15º 18.1'
Menkar 90º 16.5' 03:03:13 314º 11.7' 4º 9.4'
Menkent 284º 8.5' 14:07:45 148º 3.7' -36º 27.3'
Miaplacidus 357º 42.8' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.5'
Mirfak 84º 40.5' 03:25:37 308º 35.7' 49º 55.5'
Nunki 211º 59.5' 18:56:21 75º 54.7' -26º 16.3'
Peacock 189º 19.7' 20:27:00 53º 14.9' -56º 40.5'
Polaris 92º 26.5' 02:54:33 316º 21.7' 89º 20.6'
Pollux 19º 28.3' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.8'
Procyon 21º 0.9' 07:40:15 244º 56.1' 5º 10.5'
Rasalhague 232º 8.5' 17:35:45 96º 3.7' 12º 32.8'
Regulus 343º 44.6' 10:09:21 207º 39.9' 11º 52.6'
Rigel 57º 13.6' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.2'
Rigil_Kentaurus 275º 52.2' 14:40:50 139º 47.5' -60º 54.2'
Sabik 238º 13.9' 17:11:24 102º 9.1' -15º 44.7'
Schedar 125º 42.0' 00:41:31 349º 37.2' 56º 38.3'
Shaula 232º 22.7' 17:34:48 96º 17.9' -37º 6.7'
Sirius 34º 35.5' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.8'
Spica 294º 32.6' 13:26:09 158º 27.8' -11º 15.2'
Suhail 358º 54.4' 09:08:41 222º 49.6' -43º 30.5'
Vega 216º 42.0' 18:37:31 80º 37.2' 38º 48.0'
Zubenelgenubi 273º 6.7' 14:51:52 137º 1.9' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
38/365

[07/02/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 137º 3.9' 176º 28.9' -15º 23.3' 277º 13.1' -9º 58.4' 0º 55.7' 183º 33.6' -19º 32.6' 169º 16.3' -14º 31.1' 251º 46.3' -20º 54.4' 267º 20.6' -17º 8.0' 221º 11.4' -22º 26.8'
01:00:00 152º 6.4' 191º 28.8' -15º 22.5' 291º 45.3' -10º 7.7' 0º 55.7' 198º 31.8' -19º 31.5' 184º 15.7' -14º 30.0' 266º 47.1' -20º 54.7' 282º 22.8' -17º 8.1' 236º 13.6' -22º 26.8'
02:00:00 167º 8.9' 206º 28.8' -15º 21.7' 306º 17.6' -10º 17.0' 0º 55.6' 213º 30.0' -19º 30.4' 199º 15.1' -14º 29.0' 281º 48.0' -20º 54.9' 297º 25.1' -17º 8.2' 251º 15.8' -22º 26.8'
03:00:00 182º 11.3' 221º 28.8' -15º 21.0' 320º 49.9' -10º 26.2' 0º 55.6' 228º 28.2' -19º 29.4' 214º 14.5' -14º 28.0' 296º 48.8' -20º 55.2' 312º 27.3' -17º 8.2' 266º 18.0' -22º 26.8'
04:00:00 197º 13.8' 236º 28.7' -15º 20.2' 335º 22.2' -10º 35.4' 0º 55.6' 243º 26.4' -19º 28.3' 229º 13.9' -14º 26.9' 311º 49.7' -20º 55.5' 327º 29.5' -17º 8.3' 281º 20.2' -22º 26.8'
05:00:00 212º 16.2' 251º 28.7' -15º 19.4' 349º 54.4' -10º 44.5' 0º 55.5' 258º 24.6' -19º 27.2' 244º 13.3' -14º 25.9' 326º 50.6' -20º 55.8' 342º 31.8' -17º 8.3' 296º 22.4' -22º 26.8'
06:00:00 227º 18.7' 266º 28.7' -15º 18.6' 4º 26.7' -10º 53.5' 0º 55.5' 273º 22.7' -19º 26.1' 259º 12.7' -14º 24.9' 341º 51.4' -20º 56.1' 357º 34.0' -17º 8.4' 311º 24.6' -22º 26.8'
07:00:00 242º 21.2' 281º 28.6' -15º 17.8' 18º 59.0' -11º 2.5' 0º 55.5' 288º 20.9' -19º 25.1' 274º 12.2' -14º 23.8' 356º 52.3' -20º 56.3' 12º 36.3' -17º 8.4' 326º 26.8' -22º 26.8'
08:00:00 257º 23.6' 296º 28.6' -15º 17.1' 33º 31.3' -11º 11.4' 0º 55.5' 303º 19.1' -19º 24.0' 289º 11.6' -14º 22.8' 11º 53.2' -20º 56.6' 27º 38.5' -17º 8.5' 341º 29.0' -22º 26.8'
09:00:00 272º 26.1' 311º 28.6' -15º 16.3' 48º 3.6' -11º 20.3' 0º 55.4' 318º 17.3' -19º 22.9' 304º 11.0' -14º 21.8' 26º 54.0' -20º 56.9' 42º 40.7' -17º 8.5' 356º 31.2' -22º 26.8'
10:00:00 287º 28.6' 326º 28.5' -15º 15.5' 62º 35.9' -11º 29.1' 0º 55.4' 333º 15.5' -19º 21.8' 319º 10.4' -14º 20.7' 41º 54.9' -20º 57.2' 57º 43.0' -17º 8.6' 11º 33.4' -22º 26.7'
11:00:00 302º 31.0' 341º 28.5' -15º 14.7' 77º 8.1' -11º 37.8' 0º 55.4' 348º 13.6' -19º 20.7' 334º 9.8' -14º 19.7' 56º 55.7' -20º 57.5' 72º 45.2' -17º 8.6' 26º 35.6' -22º 26.7'
12:00:00 317º 33.5' 356º 28.5' -15º 13.9' 91º 40.4' -11º 46.5' 0º 55.3' 3º 11.8' -19º 19.6' 349º 9.2' -14º 18.6' 71º 56.6' -20º 57.7' 87º 47.4' -17º 8.7' 41º 37.8' -22º 26.7'
13:00:00 332º 36.0' 11º 28.4' -15º 13.1' 106º 12.7' -11º 55.1' 0º 55.3' 18º 10.0' -19º 18.5' 4º 8.6' -14º 17.6' 86º 57.5' -20º 58.0' 102º 49.7' -17º 8.7' 56º 40.0' -22º 26.7'
14:00:00 347º 38.4' 26º 28.4' -15º 12.4' 120º 45.0' -12º 3.7' 0º 55.3' 33º 8.2' -19º 17.4' 19º 8.0' -14º 16.5' 101º 58.3' -20º 58.3' 117º 51.9' -17º 8.8' 71º 42.2' -22º 26.7'
15:00:00 2º 40.9' 41º 28.4' -15º 11.6' 135º 17.3' -12º 12.2' 0º 55.3' 48º 6.4' -19º 16.3' 34º 7.5' -14º 15.5' 116º 59.2' -20º 58.6' 132º 54.2' -17º 8.8' 86º 44.4' -22º 26.7'
16:00:00 17º 43.3' 56º 28.4' -15º 10.8' 149º 49.5' -12º 20.6' 0º 55.2' 63º 4.6' -19º 15.2' 49º 6.9' -14º 14.5' 132º 0.0' -20º 58.9' 147º 56.4' -17º 8.9' 101º 46.6' -22º 26.7'
17:00:00 32º 45.8' 71º 28.3' -15º 10.0' 164º 21.8' -12º 29.0' 0º 55.2' 78º 2.7' -19º 14.1' 64º 6.3' -14º 13.4' 147º 0.9' -20º 59.1' 162º 58.6' -17º 8.9' 116º 48.8' -22º 26.7'
18:00:00 47º 48.3' 86º 28.3' -15º 9.2' 178º 54.1' -12º 37.3' 0º 55.2' 93º 0.9' -19º 13.0' 79º 5.7' -14º 12.4' 162º 1.8' -20º 59.4' 178º 0.9' -17º 9.0' 131º 51.0' -22º 26.7'
19:00:00 62º 50.7' 101º 28.3' -15º 8.4' 193º 26.3' -12º 45.5' 0º 55.2' 107º 59.1' -19º 11.9' 94º 5.1' -14º 11.3' 177º 2.6' -20º 59.7' 193º 3.1' -17º 9.0' 146º 53.2' -22º 26.7'
20:00:00 77º 53.2' 116º 28.2' -15º 7.6' 207º 58.6' -12º 53.7' 0º 55.1' 122º 57.3' -19º 10.8' 109º 4.5' -14º 10.3' 192º 3.5' -20º 60.0' 208º 5.4' -17º 9.1' 161º 55.4' -22º 26.7'
21:00:00 92º 55.7' 131º 28.2' -15º 6.8' 222º 30.8' -13º 1.8' 0º 55.1' 137º 55.4' -19º 9.7' 124º 4.0' -14º 9.2' 207º 4.3' -21º 0.2' 223º 7.6' -17º 9.1' 176º 57.6' -22º 26.6'
22:00:00 107º 58.1' 146º 28.2' -15º 6.1' 237º 3.1' -13º 9.8' 0º 55.1' 152º 53.6' -19º 8.6' 139º 3.4' -14º 8.2' 222º 5.2' -21º 0.5' 238º 9.9' -17º 9.2' 191º 59.8' -22º 26.6'
23:00:00 123º 0.6' 161º 28.1' -15º 5.3' 251º 35.3' -13º 17.8' 0º 55.1' 167º 51.8' -19º 7.4' 154º 2.8' -14º 7.1' 237º 6.1' -21º 0.8' 253º 12.1' -17º 9.2' 207º 2.0' -22º 26.6'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 92º 19.9' 02:58:56 315º 16.0' -40º 14.4'
Achernar 112º 28.6' 01:38:21 335º 24.7' -57º 9.1'
Acrux 310º 9.2' 12:27:39 173º 5.3' -63º 11.7'
Adhara 32º 13.6' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.1'
Al_Na'ir 164º 44.2' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.5'
Aldebaran 67º 49.5' 04:36:58 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 303º 21.6' 12:54:49 166º 17.7' 55º 51.5'
Alkaid 290º 0.2' 13:48:15 152º 56.3' 49º 13.2'
Alnilam 52º 46.9' 05:37:08 275º 43.0' -1º 11.7'
Alphard 354º 56.6' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.4'
Alphecca 263º 12.3' 15:35:26 126º 8.4' 26º 39.2'
Alpheratz 134º 44.4' 00:09:18 357º 40.5' 29º 11.4'
Altair 199º 9.4' 19:51:38 62º 5.5' 8º 55.0'
Ankaa 130º 16.8' 00:27:08 353º 12.9' -42º 12.8'
Antares 249º 26.4' 16:30:30 112º 22.5' -26º 28.1'
Arcturus 282º 56.7' 14:16:29 145º 52.8' 19º 5.2'
Atria 244º 25.7' 16:50:33 107º 21.8' -69º 3.1'
Avior 11º 20.0' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.2'
Bellatrix 55º 32.4' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 48º 1.6' 05:56:09 270º 57.7' 7º 24.4'
Canopus 40º 58.2' 06:24:23 263º 54.3' -52º 42.7'
Capella 57º 33.4' 05:18:02 280º 29.5' 46º 0.9'
Deneb 186º 33.7' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.7'
Denebola 319º 34.1' 11:49:59 182º 30.2' 14º 28.2'
Diphda 125º 56.9' 00:44:28 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 330º 51.3' 11:04:51 193º 47.3' 61º 39.0'
Elnath 55º 12.3' 05:27:26 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 227º 49.0' 0.74791667 90º 45.0' 51º 29.1'
Enif 170º 48.3' 21:45:03 33º 44.3' 9º 57.4'
Fomalhaut 152º 24.8' 22:58:37 15º 20.9' -29º 31.8'
Gacrux 309º 0.9' 12:32:12 171º 57.0' -57º 12.6'
Gienah 312º 52.7' 12:16:45 175º 48.8' -17º 38.5'
Hadar 285º 47.1' 14:05:07 148º 43.2' -60º 27.2'
Hamal 105º 1.2' 02:08:11 327º 57.3' 23º 32.7'
Kaus_Australis 220º 43.9' 18:25:20 83º 39.9' -34º 22.3'
Kochab 274º 24.1' 14:50:39 137º 20.2' 74º 4.7'
Markab 150º 39.4' 23:05:38 13º 35.5' 15º 18.1'
Menkar 91º 15.7' 03:03:13 314º 11.7' 4º 9.4'
Menkent 285º 7.6' 14:07:45 148º 3.7' -36º 27.3'
Miaplacidus 358º 41.9' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.5'
Mirfak 85º 39.7' 03:25:37 308º 35.7' 49º 55.5'
Nunki 212º 58.7' 18:56:21 75º 54.7' -26º 16.3'
Peacock 190º 18.8' 20:27:00 53º 14.9' -56º 40.5'
Polaris 93º 26.1' 02:54:31 316º 22.2' 89º 20.6'
Pollux 20º 27.5' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.8'
Procyon 22º 0.1' 07:40:15 244º 56.1' 5º 10.5'
Rasalhague 233º 7.7' 17:35:45 96º 3.7' 12º 32.8'
Regulus 344º 43.8' 10:09:21 207º 39.9' 11º 52.6'
Rigel 58º 12.8' 05:15:25 281º 8.8' -8º 11.2'
Rigil_Kentaurus 276º 51.4' 14:40:50 139º 47.4' -60º 54.2'
Sabik 239º 13.0' 17:11:24 102º 9.1' -15º 44.7'
Schedar 126º 41.1' 00:41:31 349º 37.2' 56º 38.3'
Shaula 233º 21.8' 17:34:48 96º 17.9' -37º 6.7'
Sirius 35º 34.6' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.8'
Spica 295º 31.7' 13:26:09 158º 27.8' -11º 15.2'
Suhail 359º 53.6' 09:08:41 222º 49.6' -43º 30.5'
Vega 217º 41.1' 18:37:31 80º 37.2' 38º 48.0'
Zubenelgenubi 274º 5.8' 14:51:52 137º 1.9' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
39/365

[08/02/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 138º 3.1' 176º 28.1' -15º 4.5' 266º 7.5' -13º 25.7' 0º 55.0' 182º 50.0' -19º 6.3' 169º 2.2' -14º 6.1' 252º 6.9' -21º 1.1' 268º 14.3' -17º 9.3' 222º 4.2' -22º 26.6'
01:00:00 153º 5.5' 191º 28.1' -15º 3.7' 280º 39.7' -13º 33.6' 0º 55.0' 197º 48.2' -19º 5.2' 184º 1.6' -14º 5.0' 267º 7.8' -21º 1.3' 283º 16.6' -17º 9.3' 237º 6.5' -22º 26.6'
02:00:00 168º 8.0' 206º 28.1' -15º 2.9' 295º 12.0' -13º 41.4' 0º 55.0' 212º 46.3' -19º 4.1' 199º 1.1' -14º 4.0' 282º 8.6' -21º 1.6' 298º 18.8' -17º 9.4' 252º 8.7' -22º 26.6'
03:00:00 183º 10.5' 221º 28.0' -15º 2.1' 309º 44.2' -13º 49.1' 0º 55.0' 227º 44.5' -19º 2.9' 214º 0.5' -14º 2.9' 297º 9.5' -21º 1.9' 313º 21.1' -17º 9.4' 267º 10.9' -22º 26.6'
04:00:00 198º 12.9' 236º 28.0' -15º 1.3' 324º 16.4' -13º 56.7' 0º 54.9' 242º 42.7' -19º 1.8' 228º 59.9' -14º 1.9' 312º 10.4' -21º 2.2' 328º 23.3' -17º 9.5' 282º 13.1' -22º 26.6'
05:00:00 213º 15.4' 251º 28.0' -15º 0.5' 338º 48.5' -14º 4.3' 0º 54.9' 257º 40.9' -19º 0.7' 243º 59.3' -14º 0.8' 327º 11.2' -21º 2.4' 343º 25.6' -17º 9.5' 297º 15.3' -22º 26.6'
06:00:00 228º 17.8' 266º 28.0' -14º 59.7' 353º 20.7' -14º 11.8' 0º 54.9' 272º 39.0' -18º 59.5' 258º 58.8' -13º 59.8' 342º 12.1' -21º 2.7' 358º 27.8' -17º 9.6' 312º 17.5' -22º 26.6'
07:00:00 243º 20.3' 281º 27.9' -14º 59.0' 7º 52.9' -14º 19.2' 0º 54.9' 287º 37.2' -18º 58.4' 273º 58.2' -13º 58.7' 357º 12.9' -21º 3.0' 13º 30.0' -17º 9.6' 327º 19.7' -22º 26.5'
08:00:00 258º 22.8' 296º 27.9' -14º 58.2' 22º 25.1' -14º 26.6' 0º 54.9' 302º 35.4' -18º 57.2' 288º 57.6' -13º 57.7' 12º 13.8' -21º 3.3' 28º 32.3' -17º 9.7' 342º 21.9' -22º 26.5'
09:00:00 273º 25.2' 311º 27.9' -14º 57.4' 36º 57.2' -14º 33.9' 0º 54.8' 317º 33.6' -18º 56.1' 303º 57.0' -13º 56.6' 27º 14.7' -21º 3.5' 43º 34.5' -17º 9.7' 357º 24.1' -22º 26.5'
10:00:00 288º 27.7' 326º 27.9' -14º 56.6' 51º 29.3' -14º 41.1' 0º 54.8' 332º 31.7' -18º 54.9' 318º 56.5' -13º 55.6' 42º 15.5' -21º 3.8' 58º 36.8' -17º 9.8' 12º 26.3' -22º 26.5'
11:00:00 303º 30.2' 341º 27.8' -14º 55.8' 66º 1.5' -14º 48.3' 0º 54.8' 347º 29.9' -18º 53.8' 333º 55.9' -13º 54.5' 57º 16.4' -21º 4.1' 73º 39.0' -17º 9.8' 27º 28.5' -22º 26.5'
12:00:00 318º 32.6' 356º 27.8' -14º 55.0' 80º 33.6' -14º 55.3' 0º 54.8' 2º 28.1' -18º 52.6' 348º 55.3' -13º 53.5' 72º 17.2' -21º 4.3' 88º 41.3' -17º 9.9' 42º 30.7' -22º 26.5'
13:00:00 333º 35.1' 11º 27.8' -14º 54.2' 95º 5.7' -15º 2.4' 0º 54.8' 17º 26.3' -18º 51.5' 3º 54.7' -13º 52.4' 87º 18.1' -21º 4.6' 103º 43.5' -17º 9.9' 57º 32.9' -22º 26.5'
14:00:00 348º 37.6' 26º 27.8' -14º 53.4' 109º 37.8' -15º 9.3' 0º 54.7' 32º 24.4' -18º 50.3' 18º 54.2' -13º 51.3' 102º 19.0' -21º 4.9' 118º 45.8' -17º 10.0' 72º 35.1' -22º 26.5'
15:00:00 3º 40.0' 41º 27.7' -14º 52.6' 124º 9.9' -15º 16.2' 0º 54.7' 47º 22.6' -18º 49.2' 33º 53.6' -13º 50.3' 117º 19.8' -21º 5.2' 133º 48.0' -17º 10.0' 87º 37.3' -22º 26.5'
16:00:00 18º 42.5' 56º 27.7' -14º 51.8' 138º 41.9' -15º 23.0' 0º 54.7' 62º 20.8' -18º 48.0' 48º 53.0' -13º 49.2' 132º 20.7' -21º 5.4' 148º 50.3' -17º 10.1' 102º 39.5' -22º 26.5'
17:00:00 33º 45.0' 71º 27.7' -14º 51.0' 153º 14.0' -15º 29.7' 0º 54.7' 77º 19.0' -18º 46.8' 63º 52.4' -13º 48.2' 147º 21.5' -21º 5.7' 163º 52.5' -17º 10.1' 117º 41.7' -22º 26.5'
18:00:00 48º 47.4' 86º 27.7' -14º 50.2' 167º 46.0' -15º 36.3' 0º 54.7' 92º 17.1' -18º 45.7' 78º 51.9' -13º 47.1' 162º 22.4' -21º 6.0' 178º 54.8' -17º 10.1' 132º 43.9' -22º 26.4'
19:00:00 63º 49.9' 101º 27.7' -14º 49.4' 182º 18.1' -15º 42.9' 0º 54.6' 107º 15.3' -18º 44.5' 93º 51.3' -13º 46.1' 177º 23.3' -21º 6.2' 193º 57.0' -17º 10.2' 147º 46.2' -22º 26.4'
20:00:00 78º 52.3' 116º 27.6' -14º 48.6' 196º 50.1' -15º 49.4' 0º 54.6' 122º 13.5' -18º 43.3' 108º 50.7' -13º 45.0' 192º 24.1' -21º 6.5' 208º 59.3' -17º 10.2' 162º 48.4' -22º 26.4'
21:00:00 93º 54.8' 131º 27.6' -14º 47.8' 211º 22.1' -15º 55.8' 0º 54.6' 137º 11.7' -18º 42.2' 123º 50.2' -13º 43.9' 207º 25.0' -21º 6.8' 224º 1.5' -17º 10.3' 177º 50.6' -22º 26.4'
22:00:00 108º 57.3' 146º 27.6' -14º 47.0' 225º 54.1' -16º 2.2' 0º 54.6' 152º 9.8' -18º 41.0' 138º 49.6' -13º 42.9' 222º 25.8' -21º 7.1' 239º 3.7' -17º 10.3' 192º 52.8' -22º 26.4'
23:00:00 123º 59.7' 161º 27.6' -14º 46.2' 240º 26.1' -16º 8.5' 0º 54.6' 167º 8.0' -18º 39.8' 153º 49.0' -13º 41.8' 237º 26.7' -21º 7.3' 254º 6.0' -17º 10.4' 207º 55.0' -22º 26.4'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 93º 19.0' 02:58:56 315º 16.0' -40º 14.4'
Achernar 113º 27.8' 01:38:21 335º 24.7' -57º 9.1'
Acrux 311º 8.3' 12:27:39 173º 5.2' -63º 11.7'
Adhara 33º 12.8' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.1'
Al_Na'ir 165º 43.3' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.5'
Aldebaran 68º 48.7' 04:36:58 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 304º 20.7' 12:54:49 166º 17.7' 55º 51.5'
Alkaid 290º 59.4' 13:48:15 152º 56.3' 49º 13.2'
Alnilam 53º 46.0' 05:37:08 275º 43.0' -1º 11.7'
Alphard 355º 55.7' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.4'
Alphecca 264º 11.5' 15:35:26 126º 8.4' 26º 39.2'
Alpheratz 135º 43.5' 00:09:18 357º 40.5' 29º 11.4'
Altair 200º 8.5' 19:51:38 62º 5.5' 8º 55.0'
Ankaa 131º 16.0' 00:27:08 353º 12.9' -42º 12.8'
Antares 250º 25.6' 16:30:30 112º 22.5' -26º 28.1'
Arcturus 283º 55.9' 14:16:29 145º 52.8' 19º 5.2'
Atria 245º 24.8' 16:50:33 107º 21.7' -69º 3.1'
Avior 12º 19.1' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.2'
Bellatrix 56º 31.5' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 49º 0.7' 05:56:09 270º 57.7' 7º 24.4'
Canopus 41º 57.4' 06:24:23 263º 54.3' -52º 42.7'
Capella 58º 32.6' 05:18:02 280º 29.5' 46º 0.9'
Deneb 187º 32.8' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.7'
Denebola 320º 33.3' 11:49:59 182º 30.2' 14º 28.2'
Diphda 126º 56.0' 00:44:28 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 331º 50.4' 11:04:51 193º 47.3' 61º 39.0'
Elnath 56º 11.5' 05:27:26 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 228º 48.1' 0.74791667 90º 45.0' 51º 29.1'
Enif 171º 47.4' 21:45:03 33º 44.3' 9º 57.4'
Fomalhaut 153º 23.9' 22:58:37 15º 20.9' -29º 31.8'
Gacrux 310º 0.0' 12:32:12 171º 56.9' -57º 12.6'
Gienah 313º 51.9' 12:16:45 175º 48.8' -17º 38.5'
Hadar 286º 46.2' 14:05:07 148º 43.1' -60º 27.2'
Hamal 106º 0.3' 02:08:11 327º 57.3' 23º 32.7'
Kaus_Australis 221º 43.0' 18:25:20 83º 39.9' -34º 22.3'
Kochab 275º 23.2' 14:50:39 137º 20.1' 74º 4.7'
Markab 151º 38.5' 23:05:38 13º 35.5' 15º 18.1'
Menkar 92º 14.8' 03:03:13 314º 11.7' 4º 9.4'
Menkent 286º 6.8' 14:07:45 148º 3.7' -36º 27.3'
Miaplacidus 359º 41.1' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.6'
Mirfak 86º 38.8' 03:25:37 308º 35.7' 49º 55.5'
Nunki 213º 57.8' 18:56:21 75º 54.7' -26º 16.3'
Peacock 191º 18.0' 20:27:00 53º 14.9' -56º 40.5'
Polaris 94º 25.7' 02:54:29 316º 22.7' 89º 20.6'
Pollux 21º 26.6' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.8'
Procyon 22º 59.2' 07:40:15 244º 56.1' 5º 10.5'
Rasalhague 234º 6.8' 17:35:45 96º 3.7' 12º 32.8'
Regulus 345º 42.9' 10:09:21 207º 39.9' 11º 52.6'
Rigel 59º 11.9' 05:15:25 281º 8.9' -8º 11.2'
Rigil_Kentaurus 277º 50.5' 14:40:50 139º 47.4' -60º 54.2'
Sabik 240º 12.2' 17:11:24 102º 9.1' -15º 44.7'
Schedar 127º 40.3' 00:41:31 349º 37.2' 56º 38.3'
Shaula 234º 20.9' 17:34:49 96º 17.9' -37º 6.7'
Sirius 36º 33.7' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.8'
Spica 296º 30.8' 13:26:09 158º 27.8' -11º 15.3'
Suhail 0º 52.7' 09:08:41 222º 49.6' -43º 30.5'
Vega 218º 40.2' 18:37:31 80º 37.2' 38º 48.0'
Zubenelgenubi 275º 5.0' 14:51:52 137º 1.9' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
40/365

[09/02/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 139º 2.2' 176º 27.6' -14º 45.4' 254º 58.0' -16º 14.7' 0º 54.6' 182º 6.2' -18º 38.6' 168º 48.5' -13º 40.7' 252º 27.6' -21º 7.6' 269º 8.2' -17º 10.4' 222º 57.2' -22º 26.4'
01:00:00 154º 4.7' 191º 27.5' -14º 44.6' 269º 30.0' -16º 20.8' 0º 54.5' 197º 4.3' -18º 37.4' 183º 47.9' -13º 39.7' 267º 28.4' -21º 7.9' 284º 10.5' -17º 10.5' 237º 59.4' -22º 26.4'
02:00:00 169º 7.1' 206º 27.5' -14º 43.8' 284º 1.9' -16º 26.8' 0º 54.5' 212º 2.5' -18º 36.2' 198º 47.3' -13º 38.6' 282º 29.3' -21º 8.1' 299º 12.7' -17º 10.5' 253º 1.6' -22º 26.4'
03:00:00 184º 9.6' 221º 27.5' -14º 43.0' 298º 33.8' -16º 32.8' 0º 54.5' 227º 0.7' -18º 35.1' 213º 46.8' -13º 37.5' 297º 30.1' -21º 8.4' 314º 15.0' -17º 10.6' 268º 3.8' -22º 26.4'
04:00:00 199º 12.1' 236º 27.5' -14º 42.2' 313º 5.7' -16º 38.7' 0º 54.5' 241º 58.9' -18º 33.9' 228º 46.2' -13º 36.5' 312º 31.0' -21º 8.7' 329º 17.2' -17º 10.6' 283º 6.0' -22º 26.3'
05:00:00 214º 14.5' 251º 27.5' -14º 41.4' 327º 37.6' -16º 44.5' 0º 54.5' 256º 57.0' -18º 32.7' 243º 45.6' -13º 35.4' 327º 31.9' -21º 8.9' 344º 19.5' -17º 10.7' 298º 8.2' -22º 26.3'
06:00:00 229º 17.0' 266º 27.4' -14º 40.6' 342º 9.5' -16º 50.2' 0º 54.5' 271º 55.2' -18º 31.5' 258º 45.1' -13º 34.3' 342º 32.7' -21º 9.2' 359º 21.7' -17º 10.7' 313º 10.4' -22º 26.3'
07:00:00 244º 19.4' 281º 27.4' -14º 39.8' 356º 41.4' -16º 55.9' 0º 54.4' 286º 53.4' -18º 30.3' 273º 44.5' -13º 33.3' 357º 33.6' -21º 9.5' 14º 24.0' -17º 10.8' 328º 12.6' -22º 26.3'
08:00:00 259º 21.9' 296º 27.4' -14º 39.0' 11º 13.2' -17º 1.5' 0º 54.4' 301º 51.5' -18º 29.1' 288º 43.9' -13º 32.2' 12º 34.4' -21º 9.7' 29º 26.3' -17º 10.8' 343º 14.8' -22º 26.3'
09:00:00 274º 24.4' 311º 27.4' -14º 38.2' 25º 45.0' -17º 7.0' 0º 54.4' 316º 49.7' -18º 27.9' 303º 43.4' -13º 31.1' 27º 35.3' -21º 10.0' 44º 28.5' -17º 10.9' 358º 17.1' -22º 26.3'
10:00:00 289º 26.8' 326º 27.4' -14º 37.4' 40º 16.8' -17º 12.4' 0º 54.4' 331º 47.9' -18º 26.7' 318º 42.8' -13º 30.1' 42º 36.1' -21º 10.3' 59º 30.8' -17º 10.9' 13º 19.3' -22º 26.3'
11:00:00 304º 29.3' 341º 27.4' -14º 36.6' 54º 48.6' -17º 17.7' 0º 54.4' 346º 46.0' -18º 25.5' 333º 42.2' -13º 29.0' 57º 37.0' -21º 10.5' 74º 33.0' -17º 11.0' 28º 21.5' -22º 26.3'
12:00:00 319º 31.8' 356º 27.3' -14º 35.8' 69º 20.4' -17º 23.0' 0º 54.4' 1º 44.2' -18º 24.2' 348º 41.7' -13º 27.9' 72º 37.9' -21º 10.8' 89º 35.3' -17º 11.0' 43º 23.7' -22º 26.3'
13:00:00 334º 34.2' 11º 27.3' -14º 35.0' 83º 52.2' -17º 28.2' 0º 54.4' 16º 42.4' -18º 23.0' 3º 41.1' -13º 26.8' 87º 38.7' -21º 11.1' 104º 37.5' -17º 11.1' 58º 25.9' -22º 26.3'
14:00:00 349º 36.7' 26º 27.3' -14º 34.2' 98º 23.9' -17º 33.3' 0º 54.3' 31º 40.5' -18º 21.8' 18º 40.6' -13º 25.8' 102º 39.6' -21º 11.3' 119º 39.8' -17º 11.1' 73º 28.1' -22º 26.3'
15:00:00 4º 39.2' 41º 27.3' -14º 33.4' 112º 55.6' -17º 38.3' 0º 54.3' 46º 38.7' -18º 20.6' 33º 40.0' -13º 24.7' 117º 40.4' -21º 11.6' 134º 42.0' -17º 11.1' 88º 30.3' -22º 26.2'
16:00:00 19º 41.6' 56º 27.3' -14º 32.6' 127º 27.4' -17º 43.2' 0º 54.3' 61º 36.9' -18º 19.4' 48º 39.4' -13º 23.6' 132º 41.3' -21º 11.9' 149º 44.3' -17º 11.2' 103º 32.5' -22º 26.2'
17:00:00 34º 44.1' 71º 27.3' -14º 31.8' 141º 59.1' -17º 48.1' 0º 54.3' 76º 35.0' -18º 18.1' 63º 38.9' -13º 22.5' 147º 42.2' -21º 12.1' 164º 46.5' -17º 11.2' 118º 34.7' -22º 26.2'
18:00:00 49º 46.6' 86º 27.3' -14º 31.0' 156º 30.7' -17º 52.8' 0º 54.3' 91º 33.2' -18º 16.9' 78º 38.3' -13º 21.5' 162º 43.0' -21º 12.4' 179º 48.8' -17º 11.3' 133º 36.9' -22º 26.2'
19:00:00 64º 49.0' 101º 27.2' -14º 30.2' 171º 2.4' -17º 57.5' 0º 54.3' 106º 31.4' -18º 15.7' 93º 37.8' -13º 20.4' 177º 43.9' -21º 12.7' 194º 51.0' -17º 11.3' 148º 39.1' -22º 26.2'
20:00:00 79º 51.5' 116º 27.2' -14º 29.3' 185º 34.1' -18º 2.1' 0º 54.3' 121º 29.5' -18º 14.5' 108º 37.2' -13º 19.3' 192º 44.7' -21º 12.9' 209º 53.3' -17º 11.4' 163º 41.3' -22º 26.2'
21:00:00 94º 53.9' 131º 27.2' -14º 28.5' 200º 5.7' -18º 6.7' 0º 54.3' 136º 27.7' -18º 13.2' 123º 36.6' -13º 18.2' 207º 45.6' -21º 13.2' 224º 55.6' -17º 11.4' 178º 43.6' -22º 26.2'
22:00:00 109º 56.4' 146º 27.2' -14º 27.7' 214º 37.3' -18º 11.1' 0º 54.3' 151º 25.9' -18º 12.0' 138º 36.1' -13º 17.2' 222º 46.5' -21º 13.5' 239º 57.8' -17º 11.5' 193º 45.8' -22º 26.2'
23:00:00 124º 58.9' 161º 27.2' -14º 26.9' 229º 8.9' -18º 15.5' 0º 54.2' 166º 24.0' -18º 10.7' 153º 35.5' -13º 16.1' 237º 47.3' -21º 13.7' 255º 0.1' -17º 11.5' 208º 48.0' -22º 26.2'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 94º 18.2' 02:58:56 315º 16.0' -40º 14.4'
Achernar 114º 26.9' 01:38:21 335º 24.7' -57º 9.1'
Acrux 312º 7.4' 12:27:39 173º 5.2' -63º 11.7'
Adhara 34º 11.9' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.1'
Al_Na'ir 166º 42.5' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.5'
Aldebaran 69º 47.8' 04:36:58 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 305º 19.9' 12:54:49 166º 17.7' 55º 51.5'
Alkaid 291º 58.5' 13:48:15 152º 56.3' 49º 13.2'
Alnilam 54º 45.2' 05:37:08 275º 43.0' -1º 11.7'
Alphard 356º 54.9' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.4'
Alphecca 265º 10.6' 15:35:26 126º 8.4' 26º 39.2'
Alpheratz 136º 42.7' 00:09:18 357º 40.5' 29º 11.4'
Altair 201º 7.7' 19:51:38 62º 5.5' 8º 55.0'
Ankaa 132º 15.1' 00:27:08 353º 12.9' -42º 12.8'
Antares 251º 24.7' 16:30:30 112º 22.5' -26º 28.1'
Arcturus 284º 55.0' 14:16:29 145º 52.8' 19º 5.2'
Atria 246º 23.9' 16:50:33 107º 21.7' -69º 3.1'
Avior 13º 18.3' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.3'
Bellatrix 57º 30.6' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 49º 59.9' 05:56:09 270º 57.7' 7º 24.4'
Canopus 42º 56.5' 06:24:23 263º 54.3' -52º 42.7'
Capella 59º 31.7' 05:18:02 280º 29.5' 46º 0.9'
Deneb 188º 32.0' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.7'
Denebola 321º 32.4' 11:49:59 182º 30.2' 14º 28.2'
Diphda 127º 55.1' 00:44:28 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 332º 49.5' 11:04:51 193º 47.3' 61º 39.0'
Elnath 57º 10.6' 05:27:26 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 229º 47.2' 0.74791667 90º 45.0' 51º 29.1'
Enif 172º 46.5' 21:45:03 33º 44.3' 9º 57.4'
Fomalhaut 154º 23.1' 22:58:37 15º 20.9' -29º 31.8'
Gacrux 310º 59.1' 12:32:12 171º 56.9' -57º 12.6'
Gienah 314º 51.0' 12:16:45 175º 48.8' -17º 38.5'
Hadar 287º 45.3' 14:05:07 148º 43.1' -60º 27.2'
Hamal 106º 59.5' 02:08:11 327º 57.3' 23º 32.7'
Kaus_Australis 222º 42.1' 18:25:20 83º 39.9' -34º 22.3'
Kochab 276º 22.3' 14:50:40 137º 20.1' 74º 4.7'
Markab 152º 37.7' 23:05:38 13º 35.5' 15º 18.1'
Menkar 93º 14.0' 03:03:13 314º 11.8' 4º 9.4'
Menkent 287º 5.9' 14:07:45 148º 3.7' -36º 27.3'
Miaplacidus 0º 40.2' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.6'
Mirfak 87º 37.9' 03:25:37 308º 35.7' 49º 55.5'
Nunki 214º 56.9' 18:56:21 75º 54.7' -26º 16.3'
Peacock 192º 17.1' 20:27:00 53º 14.9' -56º 40.5'
Polaris 95º 25.3' 02:54:28 316º 23.1' 89º 20.6'
Pollux 22º 25.8' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.8'
Procyon 23º 58.3' 07:40:15 244º 56.1' 5º 10.5'
Rasalhague 235º 5.9' 17:35:45 96º 3.7' 12º 32.8'
Regulus 346º 42.1' 10:09:21 207º 39.9' 11º 52.6'
Rigel 60º 11.1' 05:15:25 281º 8.9' -8º 11.2'
Rigil_Kentaurus 278º 49.6' 14:40:50 139º 47.4' -60º 54.2'
Sabik 241º 11.3' 17:11:24 102º 9.1' -15º 44.7'
Schedar 128º 39.4' 00:41:31 349º 37.2' 56º 38.3'
Shaula 235º 20.1' 17:34:49 96º 17.9' -37º 6.7'
Sirius 37º 32.9' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.8'
Spica 297º 30.0' 13:26:09 158º 27.8' -11º 15.3'
Suhail 1º 51.8' 09:08:41 222º 49.6' -43º 30.5'
Vega 219º 39.3' 18:37:31 80º 37.1' 38º 48.0'
Zubenelgenubi 276º 4.1' 14:51:52 137º 1.9' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
41/365

[10/02/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 140º 1.3' 176º 27.2' -14º 26.1' 243º 40.5' -18º 19.7' 0º 54.2' 181º 22.2' -18º 9.5' 168º 35.0' -13º 15.0' 252º 48.2' -21º 14.0' 270º 2.3' -17º 11.6' 223º 50.2' -22º 26.2'
01:00:00 155º 3.8' 191º 27.2' -14º 25.3' 258º 12.1' -18º 23.9' 0º 54.2' 196º 20.4' -18º 8.3' 183º 34.4' -13º 13.9' 267º 49.0' -21º 14.3' 285º 4.6' -17º 11.6' 238º 52.4' -22º 26.1'
02:00:00 170º 6.3' 206º 27.2' -14º 24.5' 272º 43.6' -18º 28.0' 0º 54.2' 211º 18.5' -18º 7.0' 198º 33.9' -13º 12.8' 282º 49.9' -21º 14.5' 300º 6.8' -17º 11.7' 253º 54.6' -22º 26.1'
03:00:00 185º 8.7' 221º 27.1' -14º 23.7' 287º 15.2' -18º 32.1' 0º 54.2' 226º 16.7' -18º 5.8' 213º 33.3' -13º 11.8' 297º 50.7' -21º 14.8' 315º 9.1' -17º 11.7' 268º 56.8' -22º 26.1'
04:00:00 200º 11.2' 236º 27.1' -14º 22.9' 301º 46.7' -18º 36.0' 0º 54.2' 241º 14.9' -18º 4.5' 228º 32.7' -13º 10.7' 312º 51.6' -21º 15.0' 330º 11.3' -17º 11.7' 283º 59.0' -22º 26.1'
05:00:00 215º 13.7' 251º 27.1' -14º 22.1' 316º 18.2' -18º 39.8' 0º 54.2' 256º 13.0' -18º 3.3' 243º 32.2' -13º 9.6' 327º 52.5' -21º 15.3' 345º 13.6' -17º 11.8' 299º 1.2' -22º 26.1'
06:00:00 230º 16.1' 266º 27.1' -14º 21.2' 330º 49.7' -18º 43.6' 0º 54.2' 271º 11.2' -18º 2.0' 258º 31.6' -13º 8.5' 342º 53.3' -21º 15.6' 0º 15.9' -17º 11.8' 314º 3.4' -22º 26.1'
07:00:00 245º 18.6' 281º 27.1' -14º 20.4' 345º 21.1' -18º 47.3' 0º 54.2' 286º 9.4' -18º 0.7' 273º 31.1' -13º 7.4' 357º 54.2' -21º 15.8' 15º 18.1' -17º 11.9' 329º 5.7' -22º 26.1'
08:00:00 260º 21.1' 296º 27.1' -14º 19.6' 359º 52.6' -18º 50.9' 0º 54.2' 301º 7.5' -17º 59.5' 288º 30.5' -13º 6.4' 12º 55.0' -21º 16.1' 30º 20.4' -17º 11.9' 344º 7.9' -22º 26.1'
09:00:00 275º 23.5' 311º 27.1' -14º 18.8' 14º 24.0' -18º 54.4' 0º 54.2' 316º 5.7' -17º 58.2' 303º 30.0' -13º 5.3' 27º 55.9' -21º 16.3' 45º 22.6' -17º 12.0' 359º 10.1' -22º 26.1'
10:00:00 290º 26.0' 326º 27.1' -14º 18.0' 28º 55.5' -18º 57.8' 0º 54.1' 331º 3.9' -17º 56.9' 318º 29.4' -13º 4.2' 42º 56.8' -21º 16.6' 60º 24.9' -17º 12.0' 14º 12.3' -22º 26.1'
11:00:00 305º 28.4' 341º 27.1' -14º 17.2' 43º 26.9' -19º 1.1' 0º 54.1' 346º 2.0' -17º 55.7' 333º 28.9' -13º 3.1' 57º 57.6' -21º 16.9' 75º 27.2' -17º 12.1' 29º 14.5' -22º 26.0'
12:00:00 320º 30.9' 356º 27.1' -14º 16.4' 57º 58.3' -19º 4.4' 0º 54.1' 1º 0.2' -17º 54.4' 348º 28.3' -13º 2.0' 72º 58.5' -21º 17.1' 90º 29.4' -17º 12.1' 44º 16.7' -22º 26.0'
13:00:00 335º 33.4' 11º 27.1' -14º 15.5' 72º 29.7' -19º 7.5' 0º 54.1' 15º 58.3' -17º 53.1' 3º 27.8' -13º 0.9' 87º 59.3' -21º 17.4' 105º 31.7' -17º 12.2' 59º 18.9' -22º 26.0'
14:00:00 350º 35.8' 26º 27.0' -14º 14.7' 87º 1.0' -19º 10.6' 0º 54.1' 30º 56.5' -17º 51.8' 18º 27.2' -12º 59.8' 103º 0.2' -21º 17.7' 120º 33.9' -17º 12.2' 74º 21.1' -22º 26.0'
15:00:00 5º 38.3' 41º 27.0' -14º 13.9' 101º 32.4' -19º 13.6' 0º 54.1' 45º 54.7' -17º 50.6' 33º 26.7' -12º 58.7' 118º 1.1' -21º 17.9' 135º 36.2' -17º 12.2' 89º 23.3' -22º 26.0'
16:00:00 20º 40.8' 56º 27.0' -14º 13.1' 116º 3.7' -19º 16.5' 0º 54.1' 60º 52.8' -17º 49.3' 48º 26.1' -12º 57.7' 133º 1.9' -21º 18.2' 150º 38.5' -17º 12.3' 104º 25.6' -22º 26.0'
17:00:00 35º 43.2' 71º 27.0' -14º 12.3' 130º 35.0' -19º 19.3' 0º 54.1' 75º 51.0' -17º 48.0' 63º 25.6' -12º 56.6' 148º 2.8' -21º 18.4' 165º 40.7' -17º 12.3' 119º 27.8' -22º 26.0'
18:00:00 50º 45.7' 86º 27.0' -14º 11.5' 145º 6.4' -19º 22.0' 0º 54.1' 90º 49.2' -17º 46.7' 78º 25.0' -12º 55.5' 163º 3.6' -21º 18.7' 180º 43.0' -17º 12.4' 134º 30.0' -22º 26.0'
19:00:00 65º 48.2' 101º 27.0' -14º 10.6' 159º 37.6' -19º 24.7' 0º 54.1' 105º 47.3' -17º 45.4' 93º 24.5' -12º 54.4' 178º 4.5' -21º 18.9' 195º 45.2' -17º 12.4' 149º 32.2' -22º 26.0'
20:00:00 80º 50.6' 116º 27.0' -14º 9.8' 174º 8.9' -19º 27.2' 0º 54.1' 120º 45.5' -17º 44.1' 108º 23.9' -12º 53.3' 193º 5.3' -21º 19.2' 210º 47.5' -17º 12.5' 164º 34.4' -22º 26.0'
21:00:00 95º 53.1' 131º 27.0' -14º 9.0' 188º 40.2' -19º 29.6' 0º 54.1' 135º 43.6' -17º 42.8' 123º 23.4' -12º 52.2' 208º 6.2' -21º 19.5' 225º 49.8' -17º 12.5' 179º 36.6' -22º 26.0'
22:00:00 110º 55.5' 146º 27.0' -14º 8.2' 203º 11.5' -19º 32.0' 0º 54.1' 150º 41.8' -17º 41.5' 138º 22.8' -12º 51.1' 223º 7.1' -21º 19.7' 240º 52.0' -17º 12.6' 194º 38.8' -22º 25.9'
23:00:00 125º 58.0' 161º 27.0' -14º 7.4' 217º 42.7' -19º 34.3' 0º 54.1' 165º 40.0' -17º 40.2' 153º 22.3' -12º 50.0' 238º 7.9' -21º 20.0' 255º 54.3' -17º 12.6' 209º 41.0' -22º 25.9'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 95º 17.3' 02:58:56 315º 16.0' -40º 14.4'
Achernar 115º 26.1' 01:38:21 335º 24.7' -57º 9.1'
Acrux 313º 6.6' 12:27:39 173º 5.2' -63º 11.7'
Adhara 35º 11.1' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.1'
Al_Na'ir 167º 41.6' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.5'
Aldebaran 70º 47.0' 04:36:57 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 306º 19.0' 12:54:49 166º 17.6' 55º 51.5'
Alkaid 292º 57.6' 13:48:15 152º 56.3' 49º 13.2'
Alnilam 55º 44.3' 05:37:08 275º 43.0' -1º 11.7'
Alphard 357º 54.0' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.4'
Alphecca 266º 9.7' 15:35:26 126º 8.4' 26º 39.2'
Alpheratz 137º 41.8' 00:09:18 357º 40.5' 29º 11.4'
Altair 202º 6.8' 19:51:38 62º 5.5' 8º 55.0'
Ankaa 133º 14.3' 00:27:08 353º 12.9' -42º 12.8'
Antares 252º 23.8' 16:30:30 112º 22.5' -26º 28.1'
Arcturus 285º 54.1' 14:16:29 145º 52.8' 19º 5.2'
Atria 247º 23.0' 16:50:33 107º 21.7' -69º 3.1'
Avior 14º 17.4' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.3'
Bellatrix 58º 29.8' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 50º 59.0' 05:56:09 270º 57.7' 7º 24.4'
Canopus 43º 55.7' 06:24:23 263º 54.3' -52º 42.7'
Capella 60º 30.9' 05:18:02 280º 29.5' 46º 0.9'
Deneb 189º 31.1' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.7'
Denebola 322º 31.5' 11:49:59 182º 30.2' 14º 28.2'
Diphda 128º 54.3' 00:44:28 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 333º 48.7' 11:04:51 193º 47.3' 61º 39.0'
Elnath 58º 9.8' 05:27:26 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 230º 46.4' 0.74791667 90º 45.0' 51º 29.1'
Enif 173º 45.7' 21:45:03 33º 44.3' 9º 57.4'
Fomalhaut 155º 22.2' 22:58:37 15º 20.9' -29º 31.8'
Gacrux 311º 58.3' 12:32:12 171º 56.9' -57º 12.6'
Gienah 315º 50.1' 12:16:45 175º 48.8' -17º 38.5'
Hadar 288º 44.5' 14:05:08 148º 43.1' -60º 27.2'
Hamal 107º 58.6' 02:08:11 327º 57.3' 23º 32.7'
Kaus_Australis 223º 41.3' 18:25:20 83º 39.9' -34º 22.3'
Kochab 277º 21.4' 14:50:40 137º 20.1' 74º 4.7'
Markab 153º 36.8' 23:05:38 13º 35.5' 15º 18.1'
Menkar 94º 13.1' 03:03:13 314º 11.8' 4º 9.4'
Menkent 288º 5.0' 14:07:45 148º 3.7' -36º 27.3'
Miaplacidus 1º 39.3' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.6'
Mirfak 88º 37.1' 03:25:37 308º 35.8' 49º 55.5'
Nunki 215º 56.1' 18:56:21 75º 54.7' -26º 16.3'
Peacock 193º 16.2' 20:27:00 53º 14.9' -56º 40.5'
Polaris 96º 24.9' 02:54:26 316º 23.5' 89º 20.6'
Pollux 23º 24.9' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.8'
Procyon 24º 57.5' 07:40:15 244º 56.1' 5º 10.5'
Rasalhague 236º 5.1' 17:35:45 96º 3.7' 12º 32.8'
Regulus 347º 41.2' 10:09:21 207º 39.9' 11º 52.6'
Rigel 61º 10.2' 05:15:25 281º 8.9' -8º 11.2'
Rigil_Kentaurus 279º 48.7' 14:40:50 139º 47.4' -60º 54.2'
Sabik 242º 10.4' 17:11:24 102º 9.1' -15º 44.7'
Schedar 129º 38.5' 00:41:31 349º 37.2' 56º 38.3'
Shaula 236º 19.2' 17:34:49 96º 17.9' -37º 6.7'
Sirius 38º 32.0' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.8'
Spica 298º 29.1' 13:26:09 158º 27.8' -11º 15.3'
Suhail 2º 51.0' 09:08:41 222º 49.6' -43º 30.5'
Vega 220º 38.5' 18:37:31 80º 37.1' 38º 48.0'
Zubenelgenubi 277º 3.2' 14:51:52 137º 1.9' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
42/365

[11/02/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 141º 0.5' 176º 27.0' -14º 6.6' 232º 13.9' -19º 36.5' 0º 54.1' 180º 38.1' -17º 38.9' 168º 21.8' -12º 48.9' 253º 8.8' -21º 20.2' 270º 56.6' -17º 12.6' 224º 43.2' -22º 25.9'
01:00:00 156º 2.9' 191º 27.0' -14º 5.7' 246º 45.1' -19º 38.6' 0º 54.1' 195º 36.3' -17º 37.6' 183º 21.2' -12º 47.8' 268º 9.6' -21º 20.5' 285º 58.8' -17º 12.7' 239º 45.5' -22º 25.9'
02:00:00 171º 5.4' 206º 27.0' -14º 4.9' 261º 16.3' -19º 40.6' 0º 54.1' 210º 34.4' -17º 36.3' 198º 20.7' -12º 46.7' 283º 10.5' -21º 20.8' 301º 1.1' -17º 12.7' 254º 47.7' -22º 25.9'
03:00:00 186º 7.9' 221º 27.0' -14º 4.1' 275º 47.5' -19º 42.5' 0º 54.1' 225º 32.6' -17º 35.0' 213º 20.1' -12º 45.6' 298º 11.4' -21º 21.0' 316º 3.3' -17º 12.8' 269º 49.9' -22º 25.9'
04:00:00 201º 10.3' 236º 27.0' -14º 3.3' 290º 18.7' -19º 44.3' 0º 54.1' 240º 30.8' -17º 33.7' 228º 19.6' -12º 44.5' 313º 12.2' -21º 21.3' 331º 5.6' -17º 12.8' 284º 52.1' -22º 25.9'
05:00:00 216º 12.8' 251º 27.0' -14º 2.5' 304º 49.9' -19º 46.0' 0º 54.1' 255º 28.9' -17º 32.4' 243º 19.0' -12º 43.4' 328º 13.1' -21º 21.5' 346º 7.9' -17º 12.9' 299º 54.3' -22º 25.9'
06:00:00 231º 15.3' 266º 27.0' -14º 1.6' 319º 21.0' -19º 47.7' 0º 54.1' 270º 27.1' -17º 31.1' 258º 18.5' -12º 42.3' 343º 13.9' -21º 21.8' 1º 10.1' -17º 12.9' 314º 56.5' -22º 25.9'
07:00:00 246º 17.7' 281º 27.0' -14º 0.8' 333º 52.2' -19º 49.2' 0º 54.1' 285º 25.2' -17º 29.8' 273º 18.0' -12º 41.2' 358º 14.8' -21º 22.0' 16º 12.4' -17º 13.0' 329º 58.7' -22º 25.9'
08:00:00 261º 20.2' 296º 27.0' -13º 60.0' 348º 23.3' -19º 50.7' 0º 54.1' 300º 23.4' -17º 28.4' 288º 17.4' -12º 40.1' 13º 15.6' -21º 22.3' 31º 14.7' -17º 13.0' 345º 1.0' -22º 25.8'
09:00:00 276º 22.7' 311º 27.0' -13º 59.2' 2º 54.4' -19º 52.1' 0º 54.1' 315º 21.5' -17º 27.1' 303º 16.9' -12º 39.0' 28º 16.5' -21º 22.5' 46º 16.9' -17º 13.0' 0º 3.2' -22º 25.8'
10:00:00 291º 25.1' 326º 27.0' -13º 58.3' 17º 25.6' -19º 53.3' 0º 54.1' 330º 19.7' -17º 25.8' 318º 16.3' -12º 37.9' 43º 17.4' -21º 22.8' 61º 19.2' -17º 13.1' 15º 5.4' -22º 25.8'
11:00:00 306º 27.6' 341º 27.0' -13º 57.5' 31º 56.7' -19º 54.5' 0º 54.0' 345º 17.9' -17º 24.5' 333º 15.8' -12º 36.8' 58º 18.2' -21º 23.1' 76º 21.5' -17º 13.1' 30º 7.6' -22º 25.8'
12:00:00 321º 30.0' 356º 27.0' -13º 56.7' 46º 27.8' -19º 55.6' 0º 54.0' 0º 16.0' -17º 23.1' 348º 15.3' -12º 35.7' 73º 19.1' -21º 23.3' 91º 23.7' -17º 13.2' 45º 9.8' -22º 25.8'
13:00:00 336º 32.5' 11º 27.0' -13º 55.9' 60º 58.8' -19º 56.6' 0º 54.0' 15º 14.2' -17º 21.8' 3º 14.7' -12º 34.6' 88º 19.9' -21º 23.6' 106º 26.0' -17º 13.2' 60º 12.0' -22º 25.8'
14:00:00 351º 35.0' 26º 27.0' -13º 55.0' 75º 29.9' -19º 57.5' 0º 54.0' 30º 12.3' -17º 20.5' 18º 14.2' -12º 33.5' 103º 20.8' -21º 23.8' 121º 28.3' -17º 13.3' 75º 14.2' -22º 25.8'
15:00:00 6º 37.4' 41º 27.0' -13º 54.2' 90º 1.0' -19º 58.3' 0º 54.0' 45º 10.5' -17º 19.1' 33º 13.6' -12º 32.4' 118º 21.6' -21º 24.1' 136º 30.5' -17º 13.3' 90º 16.4' -22º 25.8'
16:00:00 21º 39.9' 56º 27.0' -13º 53.4' 104º 32.0' -19º 59.1' 0º 54.0' 60º 8.6' -17º 17.8' 48º 13.1' -12º 31.3' 133º 22.5' -21º 24.3' 151º 32.8' -17º 13.3' 105º 18.7' -22º 25.8'
17:00:00 36º 42.4' 71º 27.0' -13º 52.6' 119º 3.1' -19º 59.7' 0º 54.0' 75º 6.8' -17º 16.4' 63º 12.6' -12º 30.2' 148º 23.4' -21º 24.6' 166º 35.1' -17º 13.4' 120º 20.9' -22º 25.8'
18:00:00 51º 44.8' 86º 27.0' -13º 51.7' 133º 34.1' -20º 0.3' 0º 54.1' 90º 5.0' -17º 15.1' 78º 12.0' -12º 29.1' 163º 24.2' -21º 24.8' 181º 37.3' -17º 13.4' 135º 23.1' -22º 25.7'
19:00:00 66º 47.3' 101º 27.0' -13º 50.9' 148º 5.2' -20º 0.7' 0º 54.1' 105º 3.1' -17º 13.7' 93º 11.5' -12º 28.0' 178º 25.1' -21º 25.1' 196º 39.6' -17º 13.5' 150º 25.3' -22º 25.7'
20:00:00 81º 49.8' 116º 27.0' -13º 50.1' 162º 36.2' -20º 1.1' 0º 54.1' 120º 1.3' -17º 12.4' 108º 11.0' -12º 26.9' 193º 25.9' -21º 25.3' 211º 41.9' -17º 13.5' 165º 27.5' -22º 25.7'
21:00:00 96º 52.2' 131º 27.0' -13º 49.3' 177º 7.2' -20º 1.3' 0º 54.1' 134º 59.4' -17º 11.0' 123º 10.4' -12º 25.8' 208º 26.8' -21º 25.6' 226º 44.2' -17º 13.6' 180º 29.7' -22º 25.7'
22:00:00 111º 54.7' 146º 27.0' -13º 48.4' 191º 38.3' -20º 1.5' 0º 54.1' 149º 57.6' -17º 9.7' 138º 9.9' -12º 24.7' 223º 27.7' -21º 25.8' 241º 46.4' -17º 13.6' 195º 31.9' -22º 25.7'
23:00:00 126º 57.2' 161º 27.0' -13º 47.6' 206º 9.3' -20º 1.6' 0º 54.1' 164º 55.7' -17º 8.3' 153º 9.4' -12º 23.6' 238º 28.5' -21º 26.1' 256º 48.7' -17º 13.6' 210º 34.2' -22º 25.7'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 96º 16.5' 02:58:56 315º 16.0' -40º 14.4'
Achernar 116º 25.2' 01:38:21 335º 24.7' -57º 9.1'
Acrux 314º 5.7' 12:27:39 173º 5.2' -63º 11.7'
Adhara 36º 10.2' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.1'
Al_Na'ir 168º 40.8' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.5'
Aldebaran 71º 46.1' 04:36:57 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 307º 18.1' 12:54:49 166º 17.6' 55º 51.5'
Alkaid 293º 56.7' 13:48:15 152º 56.3' 49º 13.2'
Alnilam 56º 43.5' 05:37:08 275º 43.0' -1º 11.7'
Alphard 358º 53.1' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.4'
Alphecca 267º 8.8' 15:35:27 126º 8.4' 26º 39.2'
Alpheratz 138º 40.9' 00:09:18 357º 40.5' 29º 11.4'
Altair 203º 5.9' 19:51:38 62º 5.5' 8º 55.0'
Ankaa 134º 13.4' 00:27:08 353º 12.9' -42º 12.8'
Antares 253º 23.0' 16:30:30 112º 22.5' -26º 28.1'
Arcturus 286º 53.3' 14:16:29 145º 52.8' 19º 5.2'
Atria 248º 22.2' 16:50:33 107º 21.7' -69º 3.1'
Avior 15º 16.5' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.3'
Bellatrix 59º 28.9' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 51º 58.1' 05:56:09 270º 57.7' 7º 24.4'
Canopus 44º 54.8' 06:24:23 263º 54.3' -52º 42.7'
Capella 61º 30.0' 05:18:02 280º 29.5' 46º 0.9'
Deneb 190º 30.2' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.7'
Denebola 323º 30.7' 11:49:59 182º 30.2' 14º 28.2'
Diphda 129º 53.4' 00:44:28 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 334º 47.8' 11:04:51 193º 47.3' 61º 39.0'
Elnath 59º 8.9' 05:27:26 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 231º 45.5' 0.74791667 90º 45.0' 51º 29.1'
Enif 174º 44.8' 21:45:03 33º 44.3' 9º 57.4'
Fomalhaut 156º 21.3' 22:58:37 15º 20.9' -29º 31.8'
Gacrux 312º 57.4' 12:32:12 171º 56.9' -57º 12.6'
Gienah 316º 49.3' 12:16:45 175º 48.8' -17º 38.5'
Hadar 289º 43.6' 14:05:08 148º 43.1' -60º 27.2'
Hamal 108º 57.8' 02:08:11 327º 57.3' 23º 32.7'
Kaus_Australis 224º 40.4' 18:25:20 83º 39.9' -34º 22.3'
Kochab 278º 20.5' 14:50:40 137º 20.1' 74º 4.7'
Markab 154º 35.9' 23:05:38 13º 35.5' 15º 18.1'
Menkar 95º 12.2' 03:03:13 314º 11.8' 4º 9.4'
Menkent 289º 4.2' 14:07:45 148º 3.7' -36º 27.3'
Miaplacidus 2º 38.5' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.6'
Mirfak 89º 36.2' 03:25:37 308º 35.8' 49º 55.5'
Nunki 216º 55.2' 18:56:21 75º 54.7' -26º 16.3'
Peacock 194º 15.4' 20:27:00 53º 14.9' -56º 40.5'
Polaris 97º 24.4' 02:54:24 316º 24.0' 89º 20.6'
Pollux 24º 24.0' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.8'
Procyon 25º 56.6' 07:40:15 244º 56.1' 5º 10.5'
Rasalhague 237º 4.2' 17:35:45 96º 3.7' 12º 32.8'
Regulus 348º 40.3' 10:09:21 207º 39.8' 11º 52.6'
Rigel 62º 9.3' 05:15:25 281º 8.9' -8º 11.2'
Rigil_Kentaurus 280º 47.9' 14:40:50 139º 47.4' -60º 54.2'
Sabik 243º 9.6' 17:11:24 102º 9.1' -15º 44.7'
Schedar 130º 37.7' 00:41:31 349º 37.2' 56º 38.2'
Shaula 237º 18.3' 17:34:49 96º 17.8' -37º 6.7'
Sirius 39º 31.2' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.8'
Spica 299º 28.2' 13:26:09 158º 27.8' -11º 15.3'
Suhail 3º 50.1' 09:08:41 222º 49.6' -43º 30.5'
Vega 221º 37.6' 18:37:31 80º 37.1' 38º 48.0'
Zubenelgenubi 278º 2.3' 14:51:53 137º 1.9' -16º 6.8'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
43/365

[12/02/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 141º 59.6' 176º 27.0' -13º 46.8' 220º 40.3' -20º 1.6' 0º 54.1' 179º 53.9' -17º 6.9' 168º 8.8' -12º 22.5' 253º 29.4' -21º 26.3' 271º 51.0' -17º 13.7' 225º 36.4' -22º 25.7'
01:00:00 157º 2.1' 191º 27.0' -13º 45.9' 235º 11.3' -20º 1.5' 0º 54.1' 194º 52.0' -17º 5.6' 183º 8.3' -12º 21.4' 268º 30.2' -21º 26.6' 286º 53.2' -17º 13.7' 240º 38.6' -22º 25.7'
02:00:00 172º 4.5' 206º 27.0' -13º 45.1' 249º 42.3' -20º 1.3' 0º 54.1' 209º 50.2' -17º 4.2' 198º 7.8' -12º 20.3' 283º 31.1' -21º 26.8' 301º 55.5' -17º 13.8' 255º 40.8' -22º 25.7'
03:00:00 187º 7.0' 221º 27.0' -13º 44.3' 264º 13.3' -20º 1.0' 0º 54.1' 224º 48.4' -17º 2.8' 213º 7.2' -12º 19.2' 298º 31.9' -21º 27.1' 316º 57.8' -17º 13.8' 270º 43.0' -22º 25.7'
04:00:00 202º 9.5' 236º 27.0' -13º 43.4' 278º 44.3' -20º 0.6' 0º 54.1' 239º 46.5' -17º 1.5' 228º 6.7' -12º 18.1' 313º 32.8' -21º 27.3' 332º 0.0' -17º 13.9' 285º 45.2' -22º 25.6'
05:00:00 217º 11.9' 251º 27.0' -13º 42.6' 293º 15.2' -20º 0.1' 0º 54.1' 254º 44.7' -17º 0.1' 243º 6.2' -12º 16.9' 328º 33.7' -21º 27.6' 347º 2.3' -17º 13.9' 300º 47.4' -22º 25.6'
06:00:00 232º 14.4' 266º 27.0' -13º 41.8' 307º 46.2' -19º 59.5' 0º 54.1' 269º 42.8' -16º 58.7' 258º 5.6' -12º 15.8' 343º 34.5' -21º 27.8' 2º 4.6' -17º 13.9' 315º 49.7' -22º 25.6'
07:00:00 247º 16.9' 281º 27.0' -13º 41.0' 322º 17.2' -19º 58.9' 0º 54.1' 284º 41.0' -16º 57.3' 273º 5.1' -12º 14.7' 358º 35.4' -21º 28.1' 17º 6.9' -17º 14.0' 330º 51.9' -22º 25.6'
08:00:00 262º 19.3' 296º 27.0' -13º 40.1' 336º 48.2' -19º 58.1' 0º 54.1' 299º 39.1' -16º 56.0' 288º 4.6' -12º 13.6' 13º 36.2' -21º 28.3' 32º 9.1' -17º 14.0' 345º 54.1' -22º 25.6'
09:00:00 277º 21.8' 311º 27.0' -13º 39.3' 351º 19.1' -19º 57.3' 0º 54.1' 314º 37.3' -16º 54.6' 303º 4.0' -12º 12.5' 28º 37.1' -21º 28.6' 47º 11.4' -17º 14.1' 0º 56.3' -22º 25.6'
10:00:00 292º 24.3' 326º 27.0' -13º 38.5' 5º 50.1' -19º 56.3' 0º 54.1' 329º 35.4' -16º 53.2' 318º 3.5' -12º 11.4' 43º 37.9' -21º 28.8' 62º 13.7' -17º 14.1' 15º 58.5' -22º 25.6'
11:00:00 307º 26.7' 341º 27.1' -13º 37.6' 20º 21.1' -19º 55.3' 0º 54.1' 344º 33.6' -16º 51.8' 333º 3.0' -12º 10.3' 58º 38.8' -21º 29.1' 77º 16.0' -17º 14.1' 31º 0.7' -22º 25.6'
12:00:00 322º 29.2' 356º 27.1' -13º 36.8' 34º 52.1' -19º 54.2' 0º 54.1' 359º 31.7' -16º 50.4' 348º 2.4' -12º 9.1' 73º 39.7' -21º 29.3' 92º 18.2' -17º 14.2' 46º 3.0' -22º 25.6'
13:00:00 337º 31.7' 11º 27.1' -13º 36.0' 49º 23.0' -19º 53.0' 0º 54.1' 14º 29.9' -16º 49.0' 3º 1.9' -12º 8.0' 88º 40.5' -21º 29.6' 107º 20.5' -17º 14.2' 61º 5.2' -22º 25.6'
14:00:00 352º 34.1' 26º 27.1' -13º 35.1' 63º 54.0' -19º 51.6' 0º 54.1' 29º 28.0' -16º 47.6' 18º 1.4' -12º 6.9' 103º 41.4' -21º 29.8' 122º 22.8' -17º 14.3' 76º 7.4' -22º 25.5'
15:00:00 7º 36.6' 41º 27.1' -13º 34.3' 78º 25.0' -19º 50.2' 0º 54.1' 44º 26.2' -16º 46.2' 33º 0.9' -12º 5.8' 118º 42.2' -21º 30.1' 137º 25.0' -17º 14.3' 91º 9.6' -22º 25.5'
16:00:00 22º 39.0' 56º 27.1' -13º 33.4' 92º 55.9' -19º 48.7' 0º 54.1' 59º 24.3' -16º 44.8' 48º 0.3' -12º 4.7' 133º 43.1' -21º 30.3' 152º 27.3' -17º 14.4' 106º 11.8' -22º 25.5'
17:00:00 37º 41.5' 71º 27.1' -13º 32.6' 107º 26.9' -19º 47.2' 0º 54.1' 74º 22.5' -16º 43.4' 62º 59.8' -12º 3.6' 148º 44.0' -21º 30.6' 167º 29.6' -17º 14.4' 121º 14.0' -22º 25.5'
18:00:00 52º 44.0' 86º 27.1' -13º 31.8' 121º 57.9' -19º 45.5' 0º 54.1' 89º 20.6' -16º 42.0' 77º 59.3' -12º 2.4' 163º 44.8' -21º 30.8' 182º 31.9' -17º 14.4' 136º 16.3' -22º 25.5'
19:00:00 67º 46.4' 101º 27.1' -13º 30.9' 136º 28.9' -19º 43.7' 0º 54.1' 104º 18.8' -16º 40.6' 92º 58.8' -12º 1.3' 178º 45.7' -21º 31.1' 197º 34.2' -17º 14.5' 151º 18.5' -22º 25.5'
20:00:00 82º 48.9' 116º 27.1' -13º 30.1' 150º 59.8' -19º 41.8' 0º 54.1' 119º 16.9' -16º 39.2' 107º 58.2' -12º 0.2' 193º 46.5' -21º 31.3' 212º 36.4' -17º 14.5' 166º 20.7' -22º 25.5'
21:00:00 97º 51.4' 131º 27.1' -13º 29.3' 165º 30.8' -19º 39.9' 0º 54.2' 134º 15.1' -16º 37.8' 122º 57.7' -11º 59.1' 208º 47.4' -21º 31.6' 227º 38.7' -17º 14.6' 181º 22.9' -22º 25.5'
22:00:00 112º 53.8' 146º 27.2' -13º 28.4' 180º 1.8' -19º 37.8' 0º 54.2' 149º 13.2' -16º 36.4' 137º 57.2' -11º 58.0' 223º 48.2' -21º 31.8' 242º 41.0' -17º 14.6' 196º 25.1' -22º 25.5'
23:00:00 127º 56.3' 161º 27.2' -13º 27.6' 194º 32.8' -19º 35.7' 0º 54.2' 164º 11.4' -16º 34.9' 152º 56.7' -11º 56.8' 238º 49.1' -21º 32.1' 257º 43.3' -17º 14.6' 211º 27.3' -22º 25.5'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 97º 15.6' 02:58:56 315º 16.0' -40º 14.4'
Achernar 117º 24.4' 01:38:21 335º 24.7' -57º 9.1'
Acrux 315º 4.8' 12:27:39 173º 5.2' -63º 11.7'
Adhara 37º 9.4' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.1'
Al_Na'ir 169º 39.9' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.5'
Aldebaran 72º 45.3' 04:36:57 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 308º 17.2' 12:54:49 166º 17.6' 55º 51.5'
Alkaid 294º 55.9' 13:48:15 152º 56.3' 49º 13.2'
Alnilam 57º 42.6' 05:37:08 275º 43.0' -1º 11.7'
Alphard 359º 52.3' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.4'
Alphecca 268º 8.0' 15:35:27 126º 8.4' 26º 39.2'
Alpheratz 139º 40.1' 00:09:18 357º 40.5' 29º 11.4'
Altair 204º 5.1' 19:51:38 62º 5.5' 8º 55.0'
Ankaa 135º 12.6' 00:27:08 353º 12.9' -42º 12.8'
Antares 254º 22.1' 16:30:30 112º 22.5' -26º 28.1'
Arcturus 287º 52.4' 14:16:29 145º 52.8' 19º 5.2'
Atria 249º 21.3' 16:50:33 107º 21.7' -69º 3.1'
Avior 16º 15.7' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.3'
Bellatrix 60º 28.1' 05:26:06 278º 28.4' 6º 21.7'
Betelgeuse 52º 57.3' 05:56:09 270º 57.7' 7º 24.4'
Canopus 45º 54.0' 06:24:23 263º 54.4' -52º 42.7'
Capella 62º 29.2' 05:18:02 280º 29.5' 46º 0.9'
Deneb 191º 29.4' 20:42:01 49º 29.8' 45º 20.7'
Denebola 324º 29.8' 11:49:59 182º 30.2' 14º 28.2'
Diphda 130º 52.6' 00:44:28 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 335º 46.9' 11:04:51 193º 47.3' 61º 39.0'
Elnath 60º 8.0' 05:27:26 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 232º 44.6' 17:57:00 90º 45.0' 51º 29.1'
Enif 175º 44.0' 21:45:03 33º 44.3' 9º 57.4'
Fomalhaut 157º 20.5' 22:58:37 15º 20.9' -29º 31.8'
Gacrux 313º 56.5' 12:32:12 171º 56.9' -57º 12.6'
Gienah 317º 48.4' 12:16:45 175º 48.8' -17º 38.5'
Hadar 290º 42.7' 14:05:08 148º 43.1' -60º 27.2'
Hamal 109º 56.9' 02:08:11 327º 57.3' 23º 32.7'
Kaus_Australis 225º 39.5' 18:25:20 83º 39.9' -34º 22.3'
Kochab 279º 19.7' 14:50:40 137º 20.0' 74º 4.7'
Markab 155º 35.1' 23:05:38 13º 35.5' 15º 18.1'
Menkar 96º 11.4' 03:03:13 314º 11.8' 4º 9.4'
Menkent 290º 3.3' 14:07:45 148º 3.7' -36º 27.3'
Miaplacidus 3º 37.6' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.6'
Mirfak 90º 35.4' 03:25:37 308º 35.8' 49º 55.5'
Nunki 217º 54.3' 18:56:21 75º 54.7' -26º 16.3'
Peacock 195º 14.5' 20:27:00 53º 14.9' -56º 40.5'
Polaris 98º 24.0' 02:54:22 316º 24.4' 89º 20.6'
Pollux 25º 23.2' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.8'
Procyon 26º 55.8' 07:40:15 244º 56.1' 5º 10.5'
Rasalhague 238º 3.3' 17:35:45 96º 3.7' 12º 32.8'
Regulus 349º 39.5' 10:09:21 207º 39.8' 11º 52.6'
Rigel 63º 8.5' 05:15:25 281º 8.9' -8º 11.2'
Rigil_Kentaurus 281º 47.0' 14:40:51 139º 47.4' -60º 54.2'
Sabik 244º 8.7' 17:11:24 102º 9.1' -15º 44.7'
Schedar 131º 36.8' 00:41:31 349º 37.2' 56º 38.2'
Shaula 238º 17.5' 17:34:49 96º 17.8' -37º 6.7'
Sirius 40º 30.3' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.8'
Spica 300º 27.4' 13:26:09 158º 27.7' -11º 15.3'
Suhail 4º 49.3' 09:08:41 222º 49.6' -43º 30.5'
Vega 222º 36.7' 18:37:31 80º 37.1' 38º 48.0'
Zubenelgenubi 279º 1.5' 14:51:53 137º 1.9' -16º 6.9'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
44/365

[13/02/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 142º 58.8' 176º 27.2' -13º 26.7' 209º 3.8' -19º 33.4' 0º 54.2' 179º 9.5' -16º 33.5' 167º 56.1' -11º 55.7' 253º 50.0' -21º 32.3' 272º 45.5' -17º 14.7' 226º 29.6' -22º 25.4'
01:00:00 158º 1.2' 191º 27.2' -13º 25.9' 223º 34.8' -19º 31.1' 0º 54.2' 194º 7.7' -16º 32.1' 182º 55.6' -11º 54.6' 268º 50.8' -21º 32.5' 287º 47.8' -17º 14.7' 241º 31.8' -22º 25.4'
02:00:00 173º 3.7' 206º 27.2' -13º 25.1' 238º 5.8' -19º 28.7' 0º 54.2' 209º 5.8' -16º 30.7' 197º 55.1' -11º 53.5' 283º 51.7' -21º 32.8' 302º 50.1' -17º 14.8' 256º 34.0' -22º 25.4'
03:00:00 188º 6.1' 221º 27.2' -13º 24.2' 252º 36.8' -19º 26.2' 0º 54.2' 224º 4.0' -16º 29.2' 212º 54.6' -11º 52.4' 298º 52.5' -21º 33.0' 317º 52.4' -17º 14.8' 271º 36.2' -22º 25.4'
04:00:00 203º 8.6' 236º 27.2' -13º 23.4' 267º 7.8' -19º 23.6' 0º 54.2' 239º 2.1' -16º 27.8' 227º 54.1' -11º 51.2' 313º 53.4' -21º 33.3' 332º 54.6' -17º 14.8' 286º 38.4' -22º 25.4'
05:00:00 218º 11.1' 251º 27.2' -13º 22.6' 281º 38.8' -19º 20.9' 0º 54.2' 254º 0.3' -16º 26.4' 242º 53.5' -11º 50.1' 328º 54.2' -21º 33.5' 347º 56.9' -17º 14.9' 301º 40.7' -22º 25.4'
06:00:00 233º 13.5' 266º 27.3' -13º 21.7' 296º 9.8' -19º 18.1' 0º 54.2' 268º 58.4' -16º 24.9' 257º 53.0' -11º 49.0' 343º 55.1' -21º 33.8' 2º 59.2' -17º 14.9' 316º 42.9' -22º 25.4'
07:00:00 248º 16.0' 281º 27.3' -13º 20.9' 310º 40.8' -19º 15.2' 0º 54.2' 283º 56.6' -16º 23.5' 272º 52.5' -11º 47.9' 358º 56.0' -21º 34.0' 18º 1.5' -17º 15.0' 331º 45.1' -22º 25.4'
08:00:00 263º 18.5' 296º 27.3' -13º 20.0' 325º 11.8' -19º 12.3' 0º 54.2' 298º 54.7' -16º 22.1' 287º 52.0' -11º 46.7' 13º 56.8' -21º 34.3' 33º 3.8' -17º 15.0' 346º 47.3' -22º 25.4'
09:00:00 278º 20.9' 311º 27.3' -13º 19.2' 339º 42.9' -19º 9.2' 0º 54.2' 313º 52.9' -16º 20.6' 302º 51.5' -11º 45.6' 28º 57.7' -21º 34.5' 48º 6.0' -17º 15.0' 1º 49.5' -22º 25.4'
10:00:00 293º 23.4' 326º 27.3' -13º 18.3' 354º 13.9' -19º 6.1' 0º 54.3' 328º 51.0' -16º 19.2' 317º 50.9' -11º 44.5' 43º 58.5' -21º 34.7' 63º 8.3' -17º 15.1' 16º 51.7' -22º 25.3'
11:00:00 308º 25.9' 341º 27.3' -13º 17.5' 8º 45.0' -19º 2.8' 0º 54.3' 343º 49.2' -16º 17.7' 332º 50.4' -11º 43.4' 58º 59.4' -21º 35.0' 78º 10.6' -17º 15.1' 31º 54.0' -22º 25.3'
12:00:00 323º 28.3' 356º 27.3' -13º 16.7' 23º 16.0' -18º 59.5' 0º 54.3' 358º 47.3' -16º 16.3' 347º 49.9' -11º 42.2' 74º 0.2' -21º 35.2' 93º 12.9' -17º 15.2' 46º 56.2' -22º 25.3'
13:00:00 338º 30.8' 11º 27.4' -13º 15.8' 37º 47.1' -18º 56.1' 0º 54.3' 13º 45.5' -16º 14.8' 2º 49.4' -11º 41.1' 89º 1.1' -21º 35.5' 108º 15.2' -17º 15.2' 61º 58.4' -22º 25.3'
14:00:00 353º 33.3' 26º 27.4' -13º 15.0' 52º 18.2' -18º 52.6' 0º 54.3' 28º 43.6' -16º 13.4' 17º 48.9' -11º 40.0' 104º 2.0' -21º 35.7' 123º 17.4' -17º 15.2' 77º 0.6' -22º 25.3'
15:00:00 8º 35.7' 41º 27.4' -13º 14.1' 66º 49.3' -18º 49.0' 0º 54.3' 43º 41.8' -16º 11.9' 32º 48.4' -11º 38.8' 119º 2.8' -21º 35.9' 138º 19.7' -17º 15.3' 92º 2.8' -22º 25.3'
16:00:00 23º 38.2' 56º 27.4' -13º 13.3' 81º 20.4' -18º 45.3' 0º 54.3' 58º 39.9' -16º 10.4' 47º 47.8' -11º 37.7' 134º 3.7' -21º 36.2' 153º 22.0' -17º 15.3' 107º 5.1' -22º 25.3'
17:00:00 38º 40.6' 71º 27.4' -13º 12.4' 95º 51.5' -18º 41.6' 0º 54.3' 73º 38.1' -16º 9.0' 62º 47.3' -11º 36.6' 149º 4.5' -21º 36.4' 168º 24.3' -17º 15.4' 122º 7.3' -22º 25.3'
18:00:00 53º 43.1' 86º 27.4' -13º 11.6' 110º 22.6' -18º 37.7' 0º 54.3' 88º 36.2' -16º 7.5' 77º 46.8' -11º 35.4' 164º 5.4' -21º 36.7' 183º 26.6' -17º 15.4' 137º 9.5' -22º 25.3'
19:00:00 68º 45.6' 101º 27.5' -13º 10.7' 124º 53.7' -18º 33.7' 0º 54.3' 103º 34.3' -16º 6.0' 92º 46.3' -11º 34.3' 179º 6.2' -21º 36.9' 198º 28.9' -17º 15.4' 152º 11.7' -22º 25.3'
20:00:00 83º 48.0' 116º 27.5' -13º 9.9' 139º 24.8' -18º 29.7' 0º 54.4' 118º 32.5' -16º 4.6' 107º 45.8' -11º 33.2' 194º 7.1' -21º 37.2' 213º 31.1' -17º 15.5' 167º 13.9' -22º 25.3'
21:00:00 98º 50.5' 131º 27.5' -13º 9.1' 153º 56.0' -18º 25.6' 0º 54.4' 133º 30.6' -16º 3.1' 122º 45.3' -11º 32.1' 209º 8.0' -21º 37.4' 228º 33.4' -17º 15.5' 182º 16.2' -22º 25.2'
22:00:00 113º 53.0' 146º 27.5' -13º 8.2' 168º 27.1' -18º 21.4' 0º 54.4' 148º 28.8' -16º 1.6' 137º 44.8' -11º 30.9' 224º 8.8' -21º 37.6' 243º 35.7' -17º 15.5' 197º 18.4' -22º 25.2'
23:00:00 128º 55.4' 161º 27.5' -13º 7.4' 182º 58.3' -18º 17.1' 0º 54.4' 163º 26.9' -16º 0.1' 152º 44.2' -11º 29.8' 239º 9.7' -21º 37.9' 258º 38.0' -17º 15.6' 212º 20.6' -22º 25.2'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 98º 14.8' 02:58:56 315º 16.0' -40º 14.4'
Achernar 118º 23.5' 01:38:21 335º 24.7' -57º 9.1'
Acrux 316º 3.9' 12:27:39 173º 5.2' -63º 11.7'
Adhara 38º 8.5' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.1'
Al_Na'ir 170º 39.0' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.5'
Aldebaran 73º 44.4' 04:36:57 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 309º 16.4' 12:54:50 166º 17.6' 55º 51.5'
Alkaid 295º 55.0' 13:48:15 152º 56.2' 49º 13.2'
Alnilam 58º 41.7' 05:37:08 275º 43.0' -1º 11.7'
Alphard 0º 51.4' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.4'
Alphecca 269º 7.1' 15:35:27 126º 8.4' 26º 39.2'
Alpheratz 140º 39.2' 00:09:18 357º 40.5' 29º 11.4'
Altair 205º 4.2' 19:51:38 62º 5.4' 8º 55.0'
Ankaa 136º 11.7' 00:27:08 353º 12.9' -42º 12.8'
Antares 255º 21.2' 16:30:30 112º 22.5' -26º 28.1'
Arcturus 288º 51.5' 14:16:29 145º 52.8' 19º 5.2'
Atria 250º 20.4' 16:50:33 107º 21.6' -69º 3.1'
Avior 17º 14.8' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.3'
Bellatrix 61º 27.2' 05:26:06 278º 28.5' 6º 21.7'
Betelgeuse 53º 56.4' 05:56:09 270º 57.7' 7º 24.4'
Canopus 46º 53.1' 06:24:23 263º 54.4' -52º 42.7'
Capella 63º 28.3' 05:18:02 280º 29.5' 46º 0.9'
Deneb 192º 28.5' 20:42:01 49º 29.7' 45º 20.7'
Denebola 325º 28.9' 11:49:59 182º 30.2' 14º 28.2'
Diphda 131º 51.7' 00:44:28 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 336º 46.0' 11:04:51 193º 47.3' 61º 39.0'
Elnath 61º 7.2' 05:27:26 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 233º 43.7' 17:57:00 90º 45.0' 51º 29.1'
Enif 176º 43.1' 21:45:03 33º 44.3' 9º 57.4'
Fomalhaut 158º 19.6' 22:58:37 15º 20.9' -29º 31.8'
Gacrux 314º 55.6' 12:32:12 171º 56.9' -57º 12.6'
Gienah 318º 47.5' 12:16:45 175º 48.8' -17º 38.5'
Hadar 291º 41.8' 14:05:08 148º 43.1' -60º 27.2'
Hamal 110º 56.0' 02:08:11 327º 57.3' 23º 32.7'
Kaus_Australis 226º 38.7' 18:25:20 83º 39.9' -34º 22.3'
Kochab 280º 18.8' 14:50:40 137º 20.0' 74º 4.7'
Markab 156º 34.2' 23:05:38 13º 35.5' 15º 18.1'
Menkar 97º 10.5' 03:03:13 314º 11.8' 4º 9.4'
Menkent 291º 2.4' 14:07:45 148º 3.7' -36º 27.3'
Miaplacidus 4º 36.8' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.6'
Mirfak 91º 34.5' 03:25:37 308º 35.8' 49º 55.5'
Nunki 218º 53.4' 18:56:21 75º 54.7' -26º 16.3'
Peacock 196º 13.6' 20:27:00 53º 14.9' -56º 40.5'
Polaris 99º 23.6' 02:54:20 316º 24.9' 89º 20.6'
Pollux 26º 22.3' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.8'
Procyon 27º 54.9' 07:40:15 244º 56.1' 5º 10.5'
Rasalhague 239º 2.4' 17:35:45 96º 3.7' 12º 32.8'
Regulus 350º 38.6' 10:09:21 207º 39.8' 11º 52.6'
Rigel 64º 7.6' 05:15:25 281º 8.9' -8º 11.2'
Rigil_Kentaurus 282º 46.1' 14:40:51 139º 47.3' -60º 54.2'
Sabik 245º 7.8' 17:11:24 102º 9.1' -15º 44.7'
Schedar 132º 36.0' 00:41:31 349º 37.2' 56º 38.2'
Shaula 239º 16.6' 17:34:49 96º 17.8' -37º 6.7'
Sirius 41º 29.4' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.8'
Spica 301º 26.5' 13:26:09 158º 27.7' -11º 15.3'
Suhail 5º 48.4' 09:08:41 222º 49.6' -43º 30.5'
Vega 223º 35.9' 18:37:32 80º 37.1' 38º 48.0'
Zubenelgenubi 280º 0.6' 14:51:53 137º 1.9' -16º 6.9'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
45/365

[14/02/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 143º 57.9' 176º 27.6' -13º 6.5' 197º 29.5' -18º 12.7' 0º 54.4' 178º 25.1' -15º 58.7' 167º 43.7' -11º 28.6' 254º 10.5' -21º 38.1' 273º 40.3' -17º 15.6' 227º 22.8' -22º 25.2'
01:00:00 159º 0.4' 191º 27.6' -13º 5.7' 212º 0.7' -18º 8.2' 0º 54.4' 193º 23.2' -15º 57.2' 182º 43.2' -11º 27.5' 269º 11.4' -21º 38.3' 288º 42.6' -17º 15.7' 242º 25.0' -22º 25.2'
02:00:00 174º 2.8' 206º 27.6' -13º 4.8' 226º 31.9' -18º 3.7' 0º 54.4' 208º 21.4' -15º 55.7' 197º 42.7' -11º 26.4' 284º 12.2' -21º 38.6' 303º 44.8' -17º 15.7' 257º 27.3' -22º 25.2'
03:00:00 189º 5.3' 221º 27.6' -13º 4.0' 241º 3.1' -17º 59.0' 0º 54.4' 223º 19.5' -15º 54.2' 212º 42.2' -11º 25.2' 299º 13.1' -21º 38.8' 318º 47.1' -17º 15.7' 272º 29.5' -22º 25.2'
04:00:00 204º 7.8' 236º 27.6' -13º 3.1' 255º 34.3' -17º 54.3' 0º 54.4' 238º 17.7' -15º 52.7' 227º 41.7' -11º 24.1' 314º 14.0' -21º 39.1' 333º 49.4' -17º 15.8' 287º 31.7' -22º 25.2'
05:00:00 219º 10.2' 251º 27.7' -13º 2.3' 270º 5.6' -17º 49.5' 0º 54.5' 253º 15.8' -15º 51.2' 242º 41.2' -11º 23.0' 329º 14.8' -21º 39.3' 348º 51.7' -17º 15.8' 302º 33.9' -22º 25.2'
06:00:00 234º 12.7' 266º 27.7' -13º 1.4' 284º 36.8' -17º 44.6' 0º 54.5' 268º 13.9' -15º 49.7' 257º 40.7' -11º 21.8' 344º 15.7' -21º 39.5' 3º 54.0' -17º 15.9' 317º 36.1' -22º 25.2'
07:00:00 249º 15.1' 281º 27.7' -13º 0.6' 299º 8.1' -17º 39.6' 0º 54.5' 283º 12.1' -15º 48.2' 272º 40.2' -11º 20.7' 359º 16.5' -21º 39.8' 18º 56.3' -17º 15.9' 332º 38.4' -22º 25.1'
08:00:00 264º 17.6' 296º 27.7' -12º 59.7' 313º 39.4' -17º 34.5' 0º 54.5' 298º 10.2' -15º 46.7' 287º 39.7' -11º 19.6' 14º 17.4' -21º 40.0' 33º 58.6' -17º 15.9' 347º 40.6' -22º 25.1'
09:00:00 279º 20.1' 311º 27.7' -12º 58.9' 328º 10.7' -17º 29.4' 0º 54.5' 313º 8.4' -15º 45.2' 302º 39.1' -11º 18.4' 29º 18.2' -21º 40.3' 49º 0.9' -17º 16.0' 2º 42.8' -22º 25.1'
10:00:00 294º 22.5' 326º 27.8' -12º 58.0' 342º 42.0' -17º 24.1' 0º 54.5' 328º 6.5' -15º 43.7' 317º 38.6' -11º 17.3' 44º 19.1' -21º 40.5' 64º 3.1' -17º 16.0' 17º 45.0' -22º 25.1'
11:00:00 309º 25.0' 341º 27.8' -12º 57.2' 357º 13.3' -17º 18.8' 0º 54.5' 343º 4.7' -15º 42.2' 332º 38.1' -11º 16.1' 59º 20.0' -21º 40.7' 79º 5.4' -17º 16.0' 32º 47.2' -22º 25.1'
12:00:00 324º 27.5' 356º 27.8' -12º 56.3' 11º 44.7' -17º 13.4' 0º 54.5' 358º 2.8' -15º 40.7' 347º 37.6' -11º 15.0' 74º 20.8' -21º 41.0' 94º 7.7' -17º 16.1' 47º 49.5' -22º 25.1'
13:00:00 339º 29.9' 11º 27.8' -12º 55.5' 26º 16.0' -17º 7.9' 0º 54.5' 13º 1.0' -15º 39.2' 2º 37.1' -11º 13.9' 89º 21.7' -21º 41.2' 109º 10.0' -17º 16.1' 62º 51.7' -22º 25.1'
14:00:00 354º 32.4' 26º 27.9' -12º 54.6' 40º 47.4' -17º 2.3' 0º 54.6' 27º 59.1' -15º 37.7' 17º 36.6' -11º 12.7' 104º 22.5' -21º 41.4' 124º 12.3' -17º 16.2' 77º 53.9' -22º 25.1'
15:00:00 9º 34.9' 41º 27.9' -12º 53.8' 55º 18.8' -16º 56.7' 0º 54.6' 42º 57.2' -15º 36.2' 32º 36.1' -11º 11.6' 119º 23.4' -21º 41.7' 139º 14.6' -17º 16.2' 92º 56.1' -22º 25.1'
16:00:00 24º 37.3' 56º 27.9' -12º 52.9' 69º 50.2' -16º 51.0' 0º 54.6' 57º 55.4' -15º 34.6' 47º 35.6' -11º 10.4' 134º 24.2' -21º 41.9' 154º 16.9' -17º 16.2' 107º 58.4' -22º 25.1'
17:00:00 39º 39.8' 71º 27.9' -12º 52.0' 84º 21.6' -16º 45.1' 0º 54.6' 72º 53.5' -15º 33.1' 62º 35.1' -11º 9.3' 149º 25.1' -21º 42.1' 169º 19.2' -17º 16.3' 123º 0.6' -22º 25.0'
18:00:00 54º 42.3' 86º 28.0' -12º 51.2' 98º 53.0' -16º 39.3' 0º 54.6' 87º 51.7' -15º 31.6' 77º 34.6' -11º 8.1' 164º 26.0' -21º 42.4' 184º 21.5' -17º 16.3' 138º 2.8' -22º 25.0'
19:00:00 69º 44.7' 101º 28.0' -12º 50.3' 113º 24.4' -16º 33.3' 0º 54.6' 102º 49.8' -15º 30.1' 92º 34.1' -11º 7.0' 179º 26.8' -21º 42.6' 199º 23.7' -17º 16.3' 153º 5.0' -22º 25.0'
20:00:00 84º 47.2' 116º 28.0' -12º 49.5' 127º 55.9' -16º 27.2' 0º 54.6' 117º 47.9' -15º 28.5' 107º 33.6' -11º 5.8' 194º 27.7' -21º 42.8' 214º 26.0' -17º 16.4' 168º 7.2' -22º 25.0'
21:00:00 99º 49.6' 131º 28.0' -12º 48.6' 142º 27.4' -16º 21.1' 0º 54.7' 132º 46.1' -15º 27.0' 122º 33.1' -11º 4.7' 209º 28.5' -21º 43.1' 229º 28.3' -17º 16.4' 183º 9.5' -22º 25.0'
22:00:00 114º 52.1' 146º 28.1' -12º 47.8' 156º 58.9' -16º 14.9' 0º 54.7' 147º 44.2' -15º 25.5' 137º 32.6' -11º 3.6' 224º 29.4' -21º 43.3' 244º 30.6' -17º 16.5' 198º 11.7' -22º 25.0'
23:00:00 129º 54.6' 161º 28.1' -12º 46.9' 171º 30.4' -16º 8.6' 0º 54.7' 162º 42.4' -15º 23.9' 152º 32.1' -11º 2.4' 239º 30.2' -21º 43.5' 259º 32.9' -17º 16.5' 213º 13.9' -22º 25.0'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 99º 13.9' 02:58:56 315º 16.0' -40º 14.4'
Achernar 119º 22.6' 01:38:21 335º 24.7' -57º 9.1'
Acrux 317º 3.1' 12:27:39 173º 5.2' -63º 11.7'
Adhara 39º 7.6' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.1'
Al_Na'ir 171º 38.2' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.5'
Aldebaran 74º 43.5' 04:36:57 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 310º 15.5' 12:54:50 166º 17.6' 55º 51.5'
Alkaid 296º 54.1' 13:48:15 152º 56.2' 49º 13.2'
Alnilam 59º 40.9' 05:37:08 275º 43.0' -1º 11.7'
Alphard 1º 50.5' 09:28:29 217º 52.6' -8º 44.4'
Alphecca 270º 6.2' 15:35:27 126º 8.3' 26º 39.2'
Alpheratz 141º 38.4' 00:09:18 357º 40.5' 29º 11.4'
Altair 206º 3.3' 19:51:38 62º 5.4' 8º 55.0'
Ankaa 137º 10.8' 00:27:08 353º 12.9' -42º 12.8'
Antares 256º 20.4' 16:30:30 112º 22.5' -26º 28.1'
Arcturus 289º 50.6' 14:16:29 145º 52.7' 19º 5.2'
Atria 251º 19.5' 16:50:34 107º 21.6' -69º 3.1'
Avior 18º 14.0' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.3'
Bellatrix 62º 26.3' 05:26:06 278º 28.5' 6º 21.7'
Betelgeuse 54º 55.6' 05:56:09 270º 57.7' 7º 24.4'
Canopus 47º 52.3' 06:24:23 263º 54.4' -52º 42.7'
Capella 64º 27.4' 05:18:02 280º 29.5' 46º 0.9'
Deneb 193º 27.6' 20:42:01 49º 29.7' 45º 20.7'
Denebola 326º 28.1' 11:49:59 182º 30.2' 14º 28.2'
Diphda 132º 50.8' 00:44:28 348º 52.9' -17º 53.5'
Dubhe 337º 45.2' 11:04:51 193º 47.3' 61º 39.0'
Elnath 62º 6.3' 05:27:26 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 234º 42.9' 17:57:00 90º 45.0' 51º 29.1'
Enif 177º 42.2' 21:45:03 33º 44.3' 9º 57.4'
Fomalhaut 159º 18.8' 22:58:37 15º 20.9' -29º 31.8'
Gacrux 315º 54.8' 12:32:12 171º 56.9' -57º 12.6'
Gienah 319º 46.7' 12:16:45 175º 48.8' -17º 38.5'
Hadar 292º 41.0' 14:05:08 148º 43.1' -60º 27.2'
Hamal 111º 55.2' 02:08:11 327º 57.3' 23º 32.7'
Kaus_Australis 227º 37.8' 18:25:20 83º 39.9' -34º 22.3'
Kochab 281º 17.9' 14:50:40 137º 20.0' 74º 4.7'
Markab 157º 33.4' 23:05:38 13º 35.5' 15º 18.1'
Menkar 98º 9.7' 03:03:13 314º 11.8' 4º 9.4'
Menkent 292º 1.6' 14:07:45 148º 3.7' -36º 27.3'
Miaplacidus 5º 35.9' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.6'
Mirfak 92º 33.7' 03:25:37 308º 35.8' 49º 55.5'
Nunki 219º 52.6' 18:56:21 75º 54.7' -26º 16.3'
Peacock 197º 12.8' 20:27:00 53º 14.9' -56º 40.5'
Polaris 100º 23.3' 02:54:19 316º 25.4' 89º 20.6'
Pollux 27º 21.5' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.8'
Procyon 28º 54.0' 07:40:15 244º 56.1' 5º 10.5'
Rasalhague 240º 1.6' 17:35:45 96º 3.7' 12º 32.8'
Regulus 351º 37.7' 10:09:21 207º 39.8' 11º 52.6'
Rigel 65º 6.8' 05:15:25 281º 8.9' -8º 11.2'
Rigil_Kentaurus 283º 45.2' 14:40:51 139º 47.3' -60º 54.2'
Sabik 246º 7.0' 17:11:24 102º 9.1' -15º 44.7'
Schedar 133º 35.1' 00:41:31 349º 37.2' 56º 38.2'
Shaula 240º 15.7' 17:34:49 96º 17.8' -37º 6.7'
Sirius 42º 28.6' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.8'
Spica 302º 25.6' 13:26:09 158º 27.7' -11º 15.3'
Suhail 6º 47.5' 09:08:41 222º 49.6' -43º 30.5'
Vega 224º 35.0' 18:37:32 80º 37.1' 38º 48.0'
Zubenelgenubi 280º 59.7' 14:51:53 137º 1.8' -16º 6.9'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
46/365

[15/02/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 144º 57.0' 176º 28.1' -12º 46.1' 186º 1.9' -16º 2.2' 0º 54.7' 177º 40.5' -15º 22.4' 167º 31.6' -11º 1.3' 254º 31.1' -21º 43.8' 274º 35.2' -17º 16.5' 228º 16.1' -22º 25.0'
01:00:00 159º 59.5' 191º 28.1' -12º 45.2' 200º 33.4' -15º 55.8' 0º 54.7' 192º 38.7' -15º 20.8' 182º 31.1' -11º 0.1' 269º 32.0' -21º 44.0' 289º 37.5' -17º 16.6' 243º 18.4' -22º 25.0'
02:00:00 175º 2.0' 206º 28.2' -12º 44.3' 215º 5.0' -15º 49.3' 0º 54.7' 207º 36.8' -15º 19.3' 197º 30.6' -10º 59.0' 284º 32.8' -21º 44.2' 304º 39.8' -17º 16.6' 258º 20.6' -22º 24.9'
03:00:00 190º 4.4' 221º 28.2' -12º 43.5' 229º 36.6' -15º 42.7' 0º 54.7' 222º 34.9' -15º 17.7' 212º 30.1' -10º 57.8' 299º 33.7' -21º 44.5' 319º 42.1' -17º 16.6' 273º 22.8' -22º 24.9'
04:00:00 205º 6.9' 236º 28.2' -12º 42.6' 244º 8.2' -15º 36.0' 0º 54.8' 237º 33.1' -15º 16.2' 227º 29.6' -10º 56.7' 314º 34.5' -21º 44.7' 334º 44.4' -17º 16.7' 288º 25.0' -22º 24.9'
05:00:00 220º 9.4' 251º 28.2' -12º 41.8' 258º 39.8' -15º 29.2' 0º 54.8' 252º 31.2' -15º 14.6' 242º 29.1' -10º 55.5' 329º 35.4' -21º 44.9' 349º 46.7' -17º 16.7' 303º 27.3' -22º 24.9'
06:00:00 235º 11.8' 266º 28.3' -12º 40.9' 273º 11.4' -15º 22.4' 0º 54.8' 267º 29.4' -15º 13.1' 257º 28.6' -10º 54.4' 344º 36.2' -21º 45.2' 4º 49.0' -17º 16.7' 318º 29.5' -22º 24.9'
07:00:00 250º 14.3' 281º 28.3' -12º 40.1' 287º 43.0' -15º 15.5' 0º 54.8' 282º 27.5' -15º 11.5' 272º 28.1' -10º 53.2' 359º 37.1' -21º 45.4' 19º 51.2' -17º 16.8' 333º 31.7' -22º 24.9'
08:00:00 265º 16.7' 296º 28.3' -12º 39.2' 302º 14.7' -15º 8.5' 0º 54.8' 297º 25.6' -15º 10.0' 287º 27.6' -10º 52.1' 14º 38.0' -21º 45.6' 34º 53.5' -17º 16.8' 348º 33.9' -22º 24.9'
09:00:00 280º 19.2' 311º 28.4' -12º 38.3' 316º 46.4' -15º 1.5' 0º 54.8' 312º 23.8' -15º 8.4' 302º 27.1' -10º 50.9' 29º 38.8' -21º 45.9' 49º 55.8' -17º 16.8' 3º 36.2' -22º 24.9'
10:00:00 295º 21.7' 326º 28.4' -12º 37.5' 331º 18.0' -14º 54.4' 0º 54.8' 327º 21.9' -15º 6.8' 317º 26.6' -10º 49.8' 44º 39.7' -21º 46.1' 64º 58.1' -17º 16.9' 18º 38.4' -22º 24.9'
11:00:00 310º 24.1' 341º 28.4' -12º 36.6' 345º 49.7' -14º 47.2' 0º 54.9' 342º 20.1' -15º 5.3' 332º 26.1' -10º 48.6' 59º 40.5' -21º 46.3' 80º 0.4' -17º 16.9' 33º 40.6' -22º 24.9'
12:00:00 325º 26.6' 356º 28.5' -12º 35.8' 0º 21.5' -14º 39.9' 0º 54.9' 357º 18.2' -15º 3.7' 347º 25.6' -10º 47.5' 74º 41.4' -21º 46.6' 95º 2.7' -17º 17.0' 48º 42.8' -22º 24.8'
13:00:00 340º 29.1' 11º 28.5' -12º 34.9' 14º 53.2' -14º 32.6' 0º 54.9' 12º 16.3' -15º 2.1' 2º 25.1' -10º 46.3' 89º 42.2' -21º 46.8' 110º 5.0' -17º 17.0' 63º 45.0' -22º 24.8'
14:00:00 355º 31.5' 26º 28.5' -12º 34.0' 29º 25.0' -14º 25.2' 0º 54.9' 27º 14.5' -15º 0.6' 17º 24.6' -10º 45.2' 104º 43.1' -21º 47.0' 125º 7.3' -17º 17.0' 78º 47.3' -22º 24.8'
15:00:00 10º 34.0' 41º 28.5' -12º 33.2' 43º 56.7' -14º 17.7' 0º 54.9' 42º 12.6' -14º 59.0' 32º 24.1' -10º 44.0' 119º 44.0' -21º 47.2' 140º 9.6' -17º 17.1' 93º 49.5' -22º 24.8'
16:00:00 25º 36.5' 56º 28.6' -12º 32.3' 58º 28.5' -14º 10.1' 0º 54.9' 57º 10.8' -14º 57.4' 47º 23.6' -10º 42.8' 134º 44.8' -21º 47.5' 155º 11.9' -17º 17.1' 108º 51.7' -22º 24.8'
17:00:00 40º 38.9' 71º 28.6' -12º 31.5' 73º 0.3' -14º 2.5' 0º 55.0' 72º 8.9' -14º 55.8' 62º 23.1' -10º 41.7' 149º 45.7' -21º 47.7' 170º 14.2' -17º 17.1' 123º 53.9' -22º 24.8'
18:00:00 55º 41.4' 86º 28.6' -12º 30.6' 87º 32.1' -13º 54.8' 0º 55.0' 87º 7.0' -14º 54.2' 77º 22.6' -10º 40.5' 164º 46.5' -21º 47.9' 185º 16.5' -17º 17.2' 138º 56.2' -22º 24.8'
19:00:00 70º 43.9' 101º 28.7' -12º 29.7' 102º 4.0' -13º 47.1' 0º 55.0' 102º 5.2' -14º 52.7' 92º 22.1' -10º 39.4' 179º 47.4' -21º 48.2' 200º 18.8' -17º 17.2' 153º 58.4' -22º 24.8'
20:00:00 85º 46.3' 116º 28.7' -12º 28.9' 116º 35.8' -13º 39.2' 0º 55.0' 117º 3.3' -14º 51.1' 107º 21.6' -10º 38.2' 194º 48.2' -21º 48.4' 215º 21.1' -17º 17.2' 169º 0.6' -22º 24.8'
21:00:00 100º 48.8' 131º 28.7' -12º 28.0' 131º 7.7' -13º 31.4' 0º 55.0' 132º 1.4' -14º 49.5' 122º 21.1' -10º 37.1' 209º 49.1' -21º 48.6' 230º 23.4' -17º 17.3' 184º 2.8' -22º 24.8'
22:00:00 115º 51.2' 146º 28.8' -12º 27.1' 145º 39.6' -13º 23.4' 0º 55.0' 146º 59.6' -14º 47.9' 137º 20.6' -10º 35.9' 224º 50.0' -21º 48.8' 245º 25.7' -17º 17.3' 199º 5.1' -22º 24.7'
23:00:00 130º 53.7' 161º 28.8' -12º 26.3' 160º 11.5' -13º 15.4' 0º 55.0' 161º 57.7' -14º 46.3' 152º 20.2' -10º 34.7' 239º 50.8' -21º 49.1' 260º 28.0' -17º 17.3' 214º 7.3' -22º 24.7'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 100º 13.1' 02:58:56 315º 16.0' -40º 14.4'
Achernar 120º 21.8' 01:38:21 335º 24.8' -57º 9.1'
Acrux 318º 2.2' 12:27:39 173º 5.2' -63º 11.7'
Adhara 40º 6.8' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.1'
Al_Na'ir 172º 37.3' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.5'
Aldebaran 75º 42.7' 04:36:57 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 311º 14.6' 12:54:50 166º 17.6' 55º 51.5'
Alkaid 297º 53.3' 13:48:15 152º 56.2' 49º 13.2'
Alnilam 60º 40.0' 05:37:08 275º 43.0' -1º 11.7'
Alphard 2º 49.7' 09:28:29 217º 52.6' -8º 44.4'
Alphecca 271º 5.4' 15:35:27 126º 8.3' 26º 39.2'
Alpheratz 142º 37.5' 00:09:18 357º 40.5' 29º 11.4'
Altair 207º 2.5' 19:51:38 62º 5.4' 8º 55.0'
Ankaa 138º 10.0' 00:27:08 353º 12.9' -42º 12.8'
Antares 257º 19.5' 16:30:30 112º 22.5' -26º 28.1'
Arcturus 290º 49.8' 14:16:29 145º 52.7' 19º 5.2'
Atria 252º 18.6' 16:50:34 107º 21.6' -69º 3.1'
Avior 19º 13.1' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.3'
Bellatrix 63º 25.5' 05:26:06 278º 28.5' 6º 21.7'
Betelgeuse 55º 54.7' 05:56:09 270º 57.7' 7º 24.4'
Canopus 48º 51.4' 06:24:23 263º 54.4' -52º 42.7'
Capella 65º 26.6' 05:18:02 280º 29.5' 46º 0.9'
Deneb 194º 26.8' 20:42:01 49º 29.7' 45º 20.6'
Denebola 327º 27.2' 11:49:59 182º 30.2' 14º 28.2'
Diphda 133º 50.0' 00:44:28 348º 53.0' -17º 53.5'
Dubhe 338º 44.3' 11:04:51 193º 47.3' 61º 39.0'
Elnath 63º 5.5' 05:27:26 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 235º 42.0' 17:57:00 90º 45.0' 51º 29.1'
Enif 178º 41.4' 21:45:03 33º 44.3' 9º 57.4'
Fomalhaut 160º 17.9' 22:58:37 15º 20.9' -29º 31.8'
Gacrux 316º 53.9' 12:32:12 171º 56.9' -57º 12.6'
Gienah 320º 45.8' 12:16:45 175º 48.8' -17º 38.5'
Hadar 293º 40.1' 14:05:08 148º 43.1' -60º 27.2'
Hamal 112º 54.3' 02:08:11 327º 57.3' 23º 32.7'
Kaus_Australis 228º 36.9' 18:25:20 83º 39.9' -34º 22.3'
Kochab 282º 17.0' 14:50:40 137º 20.0' 74º 4.7'
Markab 158º 32.5' 23:05:38 13º 35.5' 15º 18.1'
Menkar 99º 8.8' 03:03:13 314º 11.8' 4º 9.4'
Menkent 293º 0.7' 14:07:45 148º 3.7' -36º 27.3'
Miaplacidus 6º 35.1' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.6'
Mirfak 93º 32.8' 03:25:37 308º 35.8' 49º 55.5'
Nunki 220º 51.7' 18:56:21 75º 54.7' -26º 16.3'
Peacock 198º 11.9' 20:27:01 53º 14.9' -56º 40.5'
Polaris 101º 22.9' 02:54:17 316º 25.9' 89º 20.6'
Pollux 28º 20.6' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.8'
Procyon 29º 53.2' 07:40:15 244º 56.1' 5º 10.5'
Rasalhague 241º 0.7' 17:35:45 96º 3.7' 12º 32.8'
Regulus 352º 36.9' 10:09:21 207º 39.8' 11º 52.6'
Rigel 66º 5.9' 05:15:25 281º 8.9' -8º 11.2'
Rigil_Kentaurus 284º 44.4' 14:40:51 139º 47.3' -60º 54.2'
Sabik 247º 6.1' 17:11:24 102º 9.0' -15º 44.7'
Schedar 134º 34.3' 00:41:31 349º 37.2' 56º 38.2'
Shaula 241º 14.8' 17:34:49 96º 17.8' -37º 6.7'
Sirius 43º 27.7' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.8'
Spica 303º 24.8' 13:26:09 158º 27.7' -11º 15.3'
Suhail 7º 46.7' 09:08:41 222º 49.6' -43º 30.5'
Vega 225º 34.1' 18:37:32 80º 37.1' 38º 47.9'
Zubenelgenubi 281º 58.9' 14:51:53 137º 1.8' -16º 6.9'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
47/365

[16/02/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 145º 56.2' 176º 28.8' -12º 25.4' 174º 43.4' -13º 7.3' 0º 55.1' 176º 55.9' -14º 44.7' 167º 19.7' -10º 33.6' 254º 51.7' -21º 49.3' 275º 30.3' -17º 17.4' 229º 9.5' -22º 24.7'
01:00:00 160º 58.6' 191º 28.9' -12º 24.5' 189º 15.3' -12º 59.1' 0º 55.1' 191º 54.0' -14º 43.1' 182º 19.2' -10º 32.4' 269º 52.5' -21º 49.5' 290º 32.6' -17º 17.4' 244º 11.8' -22º 24.7'
02:00:00 176º 1.1' 206º 28.9' -12º 23.7' 203º 47.3' -12º 50.9' 0º 55.1' 206º 52.1' -14º 41.5' 197º 18.7' -10º 31.3' 284º 53.4' -21º 49.8' 305º 34.9' -17º 17.4' 259º 14.0' -22º 24.7'
03:00:00 191º 3.6' 221º 29.0' -12º 22.8' 218º 19.2' -12º 42.6' 0º 55.1' 221º 50.3' -14º 39.9' 212º 18.2' -10º 30.1' 299º 54.2' -21º 50.0' 320º 37.2' -17º 17.5' 274º 16.2' -22º 24.7'
04:00:00 206º 6.0' 236º 29.0' -12º 21.9' 232º 51.2' -12º 34.3' 0º 55.1' 236º 48.4' -14º 38.3' 227º 17.7' -10º 28.9' 314º 55.1' -21º 50.2' 335º 39.5' -17º 17.5' 289º 18.4' -22º 24.7'
05:00:00 221º 8.5' 251º 29.0' -12º 21.1' 247º 23.2' -12º 25.9' 0º 55.1' 251º 46.5' -14º 36.7' 242º 17.2' -10º 27.8' 329º 56.0' -21º 50.4' 350º 41.8' -17º 17.6' 304º 20.7' -22º 24.7'
06:00:00 236º 11.0' 266º 29.1' -12º 20.2' 261º 55.2' -12º 17.4' 0º 55.2' 266º 44.7' -14º 35.0' 257º 16.7' -10º 26.6' 344º 56.8' -21º 50.7' 5º 44.1' -17º 17.6' 319º 22.9' -22º 24.7'
07:00:00 251º 13.4' 281º 29.1' -12º 19.3' 276º 27.2' -12º 8.9' 0º 55.2' 281º 42.8' -14º 33.4' 272º 16.2' -10º 25.5' 359º 57.7' -21º 50.9' 20º 46.4' -17º 17.6' 334º 25.1' -22º 24.7'
08:00:00 266º 15.9' 296º 29.1' -12º 18.5' 290º 59.3' -12º 0.3' 0º 55.2' 296º 41.0' -14º 31.8' 287º 15.7' -10º 24.3' 14º 58.5' -21º 51.1' 35º 48.7' -17º 17.7' 349º 27.3' -22º 24.6'
09:00:00 281º 18.3' 311º 29.2' -12º 17.6' 305º 31.3' -11º 51.6' 0º 55.2' 311º 39.1' -14º 30.2' 302º 15.3' -10º 23.1' 29º 59.4' -21º 51.3' 50º 51.0' -17º 17.7' 4º 29.6' -22º 24.6'
10:00:00 296º 20.8' 326º 29.2' -12º 16.7' 320º 3.4' -11º 42.9' 0º 55.2' 326º 37.2' -14º 28.6' 317º 14.8' -10º 22.0' 45º 0.2' -21º 51.6' 65º 53.3' -17º 17.7' 19º 31.8' -22º 24.6'
11:00:00 311º 23.3' 341º 29.2' -12º 15.9' 334º 35.5' -11º 34.2' 0º 55.3' 341º 35.4' -14º 26.9' 332º 14.3' -10º 20.8' 60º 1.1' -21º 51.8' 80º 55.6' -17º 17.8' 34º 34.0' -22º 24.6'
12:00:00 326º 25.7' 356º 29.3' -12º 15.0' 349º 7.6' -11º 25.3' 0º 55.3' 356º 33.5' -14º 25.3' 347º 13.8' -10º 19.6' 75º 2.0' -21º 52.0' 95º 57.9' -17º 17.8' 49º 36.2' -22º 24.6'
13:00:00 341º 28.2' 11º 29.3' -12º 14.1' 3º 39.7' -11º 16.4' 0º 55.3' 11º 31.6' -14º 23.7' 2º 13.3' -10º 18.5' 90º 2.8' -21º 52.2' 111º 0.2' -17º 17.8' 64º 38.5' -22º 24.6'
14:00:00 356º 30.7' 26º 29.4' -12º 13.3' 18º 11.8' -11º 7.5' 0º 55.3' 26º 29.8' -14º 22.0' 17º 12.8' -10º 17.3' 105º 3.7' -21º 52.4' 126º 2.5' -17º 17.9' 79º 40.7' -22º 24.6'
15:00:00 11º 33.1' 41º 29.4' -12º 12.4' 32º 43.9' -10º 58.5' 0º 55.3' 41º 27.9' -14º 20.4' 32º 12.3' -10º 16.1' 120º 4.5' -21º 52.7' 141º 4.8' -17º 17.9' 94º 42.9' -22º 24.6'
16:00:00 26º 35.6' 56º 29.4' -12º 11.5' 47º 16.1' -10º 49.4' 0º 55.3' 56º 26.0' -14º 18.8' 47º 11.9' -10º 15.0' 135º 5.4' -21º 52.9' 156º 7.1' -17º 17.9' 109º 45.2' -22º 24.6'
17:00:00 41º 38.1' 71º 29.5' -12º 10.7' 61º 48.2' -10º 40.3' 0º 55.4' 71º 24.2' -14º 17.1' 62º 11.4' -10º 13.8' 150º 6.2' -21º 53.1' 171º 9.4' -17º 18.0' 124º 47.4' -22º 24.6'
18:00:00 56º 40.5' 86º 29.5' -12º 9.8' 76º 20.4' -10º 31.2' 0º 55.4' 86º 22.3' -14º 15.5' 77º 10.9' -10º 12.6' 165º 7.1' -21º 53.3' 186º 11.7' -17º 18.0' 139º 49.6' -22º 24.5'
19:00:00 71º 43.0' 101º 29.6' -12º 8.9' 90º 52.6' -10º 21.9' 0º 55.4' 101º 20.5' -14º 13.8' 92º 10.4' -10º 11.5' 180º 8.0' -21º 53.6' 201º 14.0' -17º 18.0' 154º 51.8' -22º 24.5'
20:00:00 86º 45.5' 116º 29.6' -12º 8.0' 105º 24.7' -10º 12.7' 0º 55.4' 116º 18.6' -14º 12.2' 107º 9.9' -10º 10.3' 195º 8.8' -21º 53.8' 216º 16.3' -17º 18.1' 169º 54.1' -22º 24.5'
21:00:00 101º 47.9' 131º 29.6' -12º 7.2' 119º 56.9' -10º 3.4' 0º 55.4' 131º 16.7' -14º 10.5' 122º 9.4' -10º 9.1' 210º 9.7' -21º 54.0' 231º 18.6' -17º 18.1' 184º 56.3' -22º 24.5'
22:00:00 116º 50.4' 146º 29.7' -12º 6.3' 134º 29.2' -9º 54.0' 0º 55.4' 146º 14.9' -14º 8.9' 137º 9.0' -10º 8.0' 225º 10.5' -21º 54.2' 246º 20.9' -17º 18.1' 199º 58.5' -22º 24.5'
23:00:00 131º 52.8' 161º 29.7' -12º 5.4' 149º 1.4' -9º 44.6' 0º 55.5' 161º 13.0' -14º 7.2' 152º 8.5' -10º 6.8' 240º 11.4' -21º 54.4' 261º 23.2' -17º 18.2' 215º 0.8' -22º 24.5'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 101º 12.2' 02:58:56 315º 16.0' -40º 14.4'
Achernar 121º 20.9' 01:38:21 335º 24.8' -57º 9.1'
Acrux 319º 1.3' 12:27:39 173º 5.2' -63º 11.7'
Adhara 41º 5.9' 06:59:21 255º 9.7' -29º 0.1'
Al_Na'ir 173º 36.4' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.5'
Aldebaran 76º 41.8' 04:36:57 290º 45.6' 16º 32.5'
Alioth 312º 13.8' 12:54:50 166º 17.6' 55º 51.5'
Alkaid 298º 52.4' 13:48:15 152º 56.2' 49º 13.2'
Alnilam 61º 39.2' 05:37:08 275º 43.0' -1º 11.7'
Alphard 3º 48.8' 09:28:29 217º 52.6' -8º 44.4'
Alphecca 272º 4.5' 15:35:27 126º 8.3' 26º 39.2'
Alpheratz 143º 36.7' 00:09:18 357º 40.5' 29º 11.3'
Altair 208º 1.6' 19:51:38 62º 5.4' 8º 55.0'
Ankaa 139º 9.1' 00:27:08 353º 12.9' -42º 12.8'
Antares 258º 18.6' 16:30:30 112º 22.4' -26º 28.1'
Arcturus 291º 48.9' 14:16:29 145º 52.7' 19º 5.2'
Atria 253º 17.7' 16:50:34 107º 21.6' -69º 3.1'
Avior 20º 12.3' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.3'
Bellatrix 64º 24.6' 05:26:06 278º 28.5' 6º 21.7'
Betelgeuse 56º 53.9' 05:56:09 270º 57.7' 7º 24.4'
Canopus 49º 50.6' 06:24:22 263º 54.4' -52º 42.7'
Capella 66º 25.7' 05:18:02 280º 29.6' 46º 0.9'
Deneb 195º 25.9' 20:42:01 49º 29.7' 45º 20.6'
Denebola 328º 26.3' 11:49:59 182º 30.2' 14º 28.2'
Diphda 134º 49.1' 00:44:28 348º 53.0' -17º 53.5'
Dubhe 339º 43.4' 11:04:51 193º 47.3' 61º 39.0'
Elnath 64º 4.6' 05:27:26 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 236º 41.1' 17:57:00 90º 45.0' 51º 29.1'
Enif 179º 40.5' 21:45:03 33º 44.3' 9º 57.4'
Fomalhaut 161º 17.0' 22:58:37 15º 20.9' -29º 31.7'
Gacrux 317º 53.0' 12:32:13 171º 56.9' -57º 12.7'
Gienah 321º 44.9' 12:16:45 175º 48.8' -17º 38.5'
Hadar 294º 39.2' 14:05:08 148º 43.0' -60º 27.2'
Hamal 113º 53.5' 02:08:11 327º 57.3' 23º 32.7'
Kaus_Australis 229º 36.0' 18:25:21 83º 39.9' -34º 22.3'
Kochab 283º 16.1' 14:50:40 137º 20.0' 74º 4.7'
Markab 159º 31.6' 23:05:38 13º 35.5' 15º 18.1'
Menkar 100º 8.0' 03:03:13 314º 11.8' 4º 9.4'
Menkent 293º 59.8' 14:07:45 148º 3.6' -36º 27.3'
Miaplacidus 7º 34.2' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.6'
Mirfak 94º 32.0' 03:25:37 308º 35.8' 49º 55.5'
Nunki 221º 50.8' 18:56:21 75º 54.7' -26º 16.3'
Peacock 199º 11.0' 20:27:01 53º 14.9' -56º 40.5'
Polaris 102º 22.6' 02:54:14 316º 26.4' 89º 20.6'
Pollux 29º 19.7' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.8'
Procyon 30º 52.3' 07:40:15 244º 56.1' 5º 10.5'
Rasalhague 241º 59.8' 17:35:45 96º 3.7' 12º 32.8'
Regulus 353º 36.0' 10:09:21 207º 39.8' 11º 52.6'
Rigel 67º 5.0' 05:15:24 281º 8.9' -8º 11.2'
Rigil_Kentaurus 285º 43.5' 14:40:51 139º 47.3' -60º 54.2'
Sabik 248º 5.2' 17:11:24 102º 9.0' -15º 44.7'
Schedar 135º 33.4' 00:41:31 349º 37.2' 56º 38.2'
Shaula 242º 14.0' 17:34:49 96º 17.8' -37º 6.7'
Sirius 44º 26.9' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.8'
Spica 304º 23.9' 13:26:09 158º 27.7' -11º 15.3'
Suhail 8º 45.8' 09:08:41 222º 49.6' -43º 30.5'
Vega 226º 33.3' 18:37:32 80º 37.1' 38º 47.9'
Zubenelgenubi 282º 58.0' 14:51:53 137º 1.8' -16º 6.9'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
48/365

[17/02/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 146º 55.3' 176º 29.8' -12º 4.5' 163º 33.6' -9º 35.1' 0º 55.5' 176º 11.1' -14º 5.6' 167º 8.0' -10º 5.6' 255º 12.2' -21º 54.7' 276º 25.6' -17º 18.2' 230º 3.0' -22º 24.5'
01:00:00 161º 57.8' 191º 29.8' -12º 3.7' 178º 5.8' -9º 25.6' 0º 55.5' 191º 9.3' -14º 3.9' 182º 7.5' -10º 4.5' 270º 13.1' -21º 54.9' 291º 27.9' -17º 18.2' 245º 5.2' -22º 24.5'
02:00:00 177º 0.2' 206º 29.8' -12º 2.8' 192º 38.1' -9º 16.0' 0º 55.5' 206º 7.4' -14º 2.3' 197º 7.0' -10º 3.3' 285º 14.0' -21º 55.1' 306º 30.2' -17º 18.3' 260º 7.4' -22º 24.5'
03:00:00 192º 2.7' 221º 29.9' -12º 1.9' 207º 10.4' -9º 6.4' 0º 55.5' 221º 5.5' -14º 0.6' 212º 6.5' -10º 2.1' 300º 14.8' -21º 55.3' 321º 32.5' -17º 18.3' 275º 9.7' -22º 24.5'
04:00:00 207º 5.2' 236º 29.9' -12º 1.1' 221º 42.6' -8º 56.7' 0º 55.6' 236º 3.7' -13º 58.9' 227º 6.1' -10º 0.9' 315º 15.7' -21º 55.6' 336º 34.8' -17º 18.3' 290º 11.9' -22º 24.4'
05:00:00 222º 7.6' 251º 30.0' -12º 0.2' 236º 14.9' -8º 47.0' 0º 55.6' 251º 1.8' -13º 57.3' 242º 5.6' -9º 59.8' 330º 16.5' -21º 55.8' 351º 37.1' -17º 18.3' 305º 14.1' -22º 24.4'
06:00:00 237º 10.1' 266º 30.0' -11º 59.3' 250º 47.2' -8º 37.2' 0º 55.6' 265º 59.9' -13º 55.6' 257º 5.1' -9º 58.6' 345º 17.4' -21º 56.0' 6º 39.4' -17º 18.4' 320º 16.4' -22º 24.4'
07:00:00 252º 12.6' 281º 30.1' -11º 58.4' 265º 19.5' -8º 27.4' 0º 55.6' 280º 58.1' -13º 53.9' 272º 4.6' -9º 57.4' 0º 18.2' -21º 56.2' 21º 41.7' -17º 18.4' 335º 18.6' -22º 24.4'
08:00:00 267º 15.0' 296º 30.1' -11º 57.6' 279º 51.8' -8º 17.5' 0º 55.6' 295º 56.2' -13º 52.2' 287º 4.1' -9º 56.3' 15º 19.1' -21º 56.4' 36º 44.0' -17º 18.4' 350º 20.8' -22º 24.4'
09:00:00 282º 17.5' 311º 30.2' -11º 56.7' 294º 24.1' -8º 7.7' 0º 55.6' 310º 54.3' -13º 50.6' 302º 3.7' -9º 55.1' 30º 20.0' -21º 56.6' 51º 46.3' -17º 18.5' 5º 23.0' -22º 24.4'
10:00:00 297º 20.0' 326º 30.2' -11º 55.8' 308º 56.4' -7º 57.7' 0º 55.7' 325º 52.5' -13º 48.9' 317º 3.2' -9º 53.9' 45º 20.8' -21º 56.9' 66º 48.6' -17º 18.5' 20º 25.3' -22º 24.4'
11:00:00 312º 22.4' 341º 30.2' -11º 54.9' 323º 28.7' -7º 47.7' 0º 55.7' 340º 50.6' -13º 47.2' 332º 2.7' -9º 52.7' 60º 21.7' -21º 57.1' 81º 50.9' -17º 18.5' 35º 27.5' -22º 24.4'
12:00:00 327º 24.9' 356º 30.3' -11º 54.0' 338º 1.0' -7º 37.7' 0º 55.7' 355º 48.7' -13º 45.5' 347º 2.2' -9º 51.6' 75º 22.5' -21º 57.3' 96º 53.3' -17º 18.6' 50º 29.7' -22º 24.4'
13:00:00 342º 27.3' 11º 30.3' -11º 53.2' 352º 33.3' -7º 27.6' 0º 55.7' 10º 46.9' -13º 43.8' 2º 1.8' -9º 50.4' 90º 23.4' -21º 57.5' 111º 55.6' -17º 18.6' 65º 32.0' -22º 24.4'
14:00:00 357º 29.8' 26º 30.4' -11º 52.3' 7º 5.7' -7º 17.5' 0º 55.7' 25º 45.0' -13º 42.1' 17º 1.3' -9º 49.2' 105º 24.2' -21º 57.7' 126º 57.9' -17º 18.6' 80º 34.2' -22º 24.3'
15:00:00 12º 32.3' 41º 30.4' -11º 51.4' 21º 38.0' -7º 7.4' 0º 55.8' 40º 43.1' -13º 40.4' 32º 0.8' -9º 48.0' 120º 25.1' -21º 58.0' 142º 0.2' -17º 18.7' 95º 36.4' -22º 24.3'
16:00:00 27º 34.7' 56º 30.5' -11º 50.5' 36º 10.4' -6º 57.2' 0º 55.8' 55º 41.3' -13º 38.7' 47º 0.3' -9º 46.8' 135º 26.0' -21º 58.2' 157º 2.5' -17º 18.7' 110º 38.7' -22º 24.3'
17:00:00 42º 37.2' 71º 30.5' -11º 49.7' 50º 42.7' -6º 47.0' 0º 55.8' 70º 39.4' -13º 37.0' 61º 59.9' -9º 45.7' 150º 26.8' -21º 58.4' 172º 4.8' -17º 18.7' 125º 40.9' -22º 24.3'
18:00:00 57º 39.7' 86º 30.6' -11º 48.8' 65º 15.0' -6º 36.7' 0º 55.8' 85º 37.5' -13º 35.3' 76º 59.4' -9º 44.5' 165º 27.7' -21º 58.6' 187º 7.1' -17º 18.8' 140º 43.1' -22º 24.3'
19:00:00 72º 42.1' 101º 30.6' -11º 47.9' 79º 47.4' -6º 26.4' 0º 55.8' 100º 35.7' -13º 33.6' 91º 58.9' -9º 43.3' 180º 28.5' -21º 58.8' 202º 9.4' -17º 18.8' 155º 45.4' -22º 24.3'
20:00:00 87º 44.6' 116º 30.7' -11º 47.0' 94º 19.7' -6º 16.1' 0º 55.9' 115º 33.8' -13º 31.9' 106º 58.4' -9º 42.1' 195º 29.4' -21º 59.0' 217º 11.7' -17º 18.8' 170º 47.6' -22º 24.3'
21:00:00 102º 47.1' 131º 30.7' -11º 46.1' 108º 52.1' -6º 5.7' 0º 55.9' 130º 31.9' -13º 30.2' 121º 58.0' -9º 40.9' 210º 30.3' -21º 59.3' 232º 14.1' -17º 18.9' 185º 49.8' -22º 24.3'
22:00:00 117º 49.5' 146º 30.8' -11º 45.3' 123º 24.4' -5º 55.3' 0º 55.9' 145º 30.1' -13º 28.5' 136º 57.5' -9º 39.8' 225º 31.1' -21º 59.5' 247º 16.4' -17º 18.9' 200º 52.0' -22º 24.3'
23:00:00 132º 52.0' 161º 30.8' -11º 44.4' 137º 56.8' -5º 44.9' 0º 55.9' 160º 28.2' -13º 26.8' 151º 57.0' -9º 38.6' 240º 32.0' -21º 59.7' 262º 18.7' -17º 18.9' 215º 54.3' -22º 24.3'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 102º 11.3' 02:58:56 315º 16.0' -40º 14.4'
Achernar 122º 20.1' 01:38:21 335º 24.8' -57º 9.1'
Acrux 320º 0.5' 12:27:39 173º 5.2' -63º 11.7'
Adhara 42º 5.1' 06:59:21 255º 9.8' -29º 0.1'
Al_Na'ir 174º 35.6' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.5'
Aldebaran 77º 41.0' 04:36:57 290º 45.7' 16º 32.5'
Alioth 313º 12.9' 12:54:50 166º 17.6' 55º 51.5'
Alkaid 299º 51.5' 13:48:15 152º 56.2' 49º 13.2'
Alnilam 62º 38.3' 05:37:08 275º 43.0' -1º 11.7'
Alphard 4º 48.0' 09:28:29 217º 52.6' -8º 44.4'
Alphecca 273º 3.6' 15:35:27 126º 8.3' 26º 39.2'
Alpheratz 144º 35.8' 00:09:18 357º 40.5' 29º 11.3'
Altair 209º 0.7' 19:51:38 62º 5.4' 8º 55.0'
Ankaa 140º 8.3' 00:27:08 353º 12.9' -42º 12.8'
Antares 259º 17.7' 16:30:30 112º 22.4' -26º 28.1'
Arcturus 292º 48.0' 14:16:29 145º 52.7' 19º 5.2'
Atria 254º 16.9' 16:50:34 107º 21.6' -69º 3.1'
Avior 21º 11.4' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.3'
Bellatrix 65º 23.8' 05:26:06 278º 28.5' 6º 21.7'
Betelgeuse 57º 53.0' 05:56:09 270º 57.7' 7º 24.4'
Canopus 50º 49.7' 06:24:22 263º 54.4' -52º 42.7'
Capella 67º 24.9' 05:18:02 280º 29.6' 46º 0.9'
Deneb 196º 25.0' 20:42:01 49º 29.7' 45º 20.6'
Denebola 329º 25.5' 11:49:59 182º 30.2' 14º 28.2'
Diphda 135º 48.3' 00:44:28 348º 53.0' -17º 53.5'
Dubhe 340º 42.6' 11:04:51 193º 47.3' 61º 39.0'
Elnath 65º 3.8' 05:27:26 278º 8.4' 28º 37.2'
Eltanin 237º 40.3' 17:57:00 90º 45.0' 51º 29.1'
Enif 180º 39.6' 21:45:03 33º 44.3' 9º 57.4'
Fomalhaut 162º 16.2' 22:58:37 15º 20.9' -29º 31.7'
Gacrux 318º 52.2' 12:32:13 171º 56.9' -57º 12.7'
Gienah 322º 44.1' 12:16:45 175º 48.8' -17º 38.5'
Hadar 295º 38.3' 14:05:08 148º 43.0' -60º 27.3'
Hamal 114º 52.6' 02:08:11 327º 57.3' 23º 32.7'
Kaus_Australis 230º 35.2' 18:25:21 83º 39.9' -34º 22.3'
Kochab 284º 15.2' 14:50:40 137º 19.9' 74º 4.7'
Markab 160º 30.8' 23:05:38 13º 35.5' 15º 18.1'
Menkar 101º 7.1' 03:03:13 314º 11.8' 4º 9.4'
Menkent 294º 58.9' 14:07:45 148º 3.6' -36º 27.3'
Miaplacidus 8º 33.3' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.6'
Mirfak 95º 31.1' 03:25:37 308º 35.8' 49º 55.5'
Nunki 222º 50.0' 18:56:21 75º 54.7' -26º 16.3'
Peacock 200º 10.2' 20:27:01 53º 14.9' -56º 40.5'
Polaris 103º 22.2' 02:54:12 316º 26.9' 89º 20.6'
Pollux 30º 18.9' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.8'
Procyon 31º 51.5' 07:40:15 244º 56.1' 5º 10.5'
Rasalhague 242º 59.0' 17:35:45 96º 3.7' 12º 32.8'
Regulus 354º 35.1' 10:09:21 207º 39.8' 11º 52.6'
Rigel 68º 4.2' 05:15:24 281º 8.9' -8º 11.2'
Rigil_Kentaurus 286º 42.6' 14:40:51 139º 47.3' -60º 54.2'
Sabik 249º 4.3' 17:11:24 102º 9.0' -15º 44.7'
Schedar 136º 32.6' 00:41:31 349º 37.2' 56º 38.2'
Shaula 243º 13.1' 17:34:49 96º 17.8' -37º 6.7'
Sirius 45º 26.0' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.8'
Spica 305º 23.0' 13:26:09 158º 27.7' -11º 15.3'
Suhail 9º 45.0' 09:08:41 222º 49.6' -43º 30.5'
Vega 227º 32.4' 18:37:32 80º 37.1' 38º 47.9'
Zubenelgenubi 283º 57.1' 14:51:53 137º 1.8' -16º 6.9'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
49/365

[18/02/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 147º 54.4' 176º 30.9' -11º 43.5' 152º 29.1' -5º 34.4' 0º 55.9' 175º 26.3' -13º 25.1' 166º 56.5' -9º 37.4' 255º 32.8' -21º 59.9' 277º 21.0' -17º 18.9' 230º 56.5' -22º 24.2'
01:00:00 162º 56.9' 191º 30.9' -11º 42.6' 167º 1.5' -5º 23.9' 0º 56.0' 190º 24.5' -13º 23.4' 181º 56.1' -9º 36.2' 270º 33.7' -22º 0.1' 292º 23.3' -17º 19.0' 245º 58.7' -22º 24.2'
02:00:00 177º 59.4' 206º 31.0' -11º 41.7' 181º 33.8' -5º 13.4' 0º 56.0' 205º 22.6' -13º 21.7' 196º 55.6' -9º 35.0' 285º 34.5' -22º 0.3' 307º 25.6' -17º 19.0' 261º 1.0' -22º 24.2'
03:00:00 193º 1.8' 221º 31.0' -11º 40.9' 196º 6.2' -5º 2.8' 0º 56.0' 220º 20.7' -13º 19.9' 211º 55.1' -9º 33.9' 300º 35.4' -22º 0.5' 322º 27.9' -17º 19.0' 276º 3.2' -22º 24.2'
04:00:00 208º 4.3' 236º 31.1' -11º 40.0' 210º 38.5' -4º 52.2' 0º 56.0' 235º 18.9' -13º 18.2' 226º 54.7' -9º 32.7' 315º 36.3' -22º 0.8' 337º 30.3' -17º 19.1' 291º 5.4' -22º 24.2'
05:00:00 223º 6.8' 251º 31.1' -11º 39.1' 225º 10.8' -4º 41.6' 0º 56.0' 250º 17.0' -13º 16.5' 241º 54.2' -9º 31.5' 330º 37.1' -22º 1.0' 352º 32.6' -17º 19.1' 306º 7.7' -22º 24.2'
06:00:00 238º 9.2' 266º 31.2' -11º 38.2' 239º 43.2' -4º 30.9' 0º 56.1' 265º 15.1' -13º 14.8' 256º 53.7' -9º 30.3' 345º 38.0' -22º 1.2' 7º 34.9' -17º 19.1' 321º 9.9' -22º 24.2'
07:00:00 253º 11.7' 281º 31.2' -11º 37.3' 254º 15.5' -4º 20.3' 0º 56.1' 280º 13.3' -13º 13.0' 271º 53.3' -9º 29.1' 0º 38.8' -22º 1.4' 22º 37.2' -17º 19.2' 336º 12.1' -22º 24.2'
08:00:00 268º 14.2' 296º 31.3' -11º 36.4' 268º 47.8' -4º 9.6' 0º 56.1' 295º 11.4' -13º 11.3' 286º 52.8' -9º 27.9' 15º 39.7' -22º 1.6' 37º 39.5' -17º 19.2' 351º 14.4' -22º 24.2'
09:00:00 283º 16.6' 311º 31.3' -11º 35.6' 283º 20.1' -3º 58.8' 0º 56.1' 310º 9.5' -13º 9.6' 301º 52.3' -9º 26.8' 30º 40.5' -22º 1.8' 52º 41.8' -17º 19.2' 6º 16.6' -22º 24.1'
10:00:00 298º 19.1' 326º 31.4' -11º 34.7' 297º 52.5' -3º 48.1' 0º 56.1' 325º 7.7' -13º 7.8' 316º 51.8' -9º 25.6' 45º 41.4' -22º 2.0' 67º 44.1' -17º 19.3' 21º 18.8' -22º 24.1'
11:00:00 313º 21.6' 341º 31.4' -11º 33.8' 312º 24.8' -3º 37.3' 0º 56.2' 340º 5.8' -13º 6.1' 331º 51.4' -9º 24.4' 60º 42.3' -22º 2.2' 82º 46.5' -17º 19.3' 36º 21.1' -22º 24.1'
12:00:00 328º 24.0' 356º 31.5' -11º 32.9' 326º 57.1' -3º 26.5' 0º 56.2' 355º 3.9' -13º 4.3' 346º 50.9' -9º 23.2' 75º 43.1' -22º 2.5' 97º 48.8' -17º 19.3' 51º 23.3' -22º 24.1'
13:00:00 343º 26.5' 11º 31.5' -11º 32.0' 341º 29.3' -3º 15.6' 0º 56.2' 10º 2.1' -13º 2.6' 1º 50.4' -9º 22.0' 90º 44.0' -22º 2.7' 112º 51.1' -17º 19.3' 66º 25.5' -22º 24.1'
14:00:00 358º 28.9' 26º 31.6' -11º 31.1' 356º 1.6' -3º 4.8' 0º 56.2' 25º 0.2' -13º 0.8' 16º 50.0' -9º 20.8' 105º 44.8' -22º 2.9' 127º 53.4' -17º 19.4' 81º 27.8' -22º 24.1'
15:00:00 13º 31.4' 41º 31.6' -11º 30.2' 10º 33.9' -2º 53.9' 0º 56.2' 39º 58.3' -12º 59.1' 31º 49.5' -9º 19.6' 120º 45.7' -22º 3.1' 142º 55.7' -17º 19.4' 96º 30.0' -22º 24.1'
16:00:00 28º 33.9' 56º 31.7' -11º 29.4' 25º 6.2' -2º 43.0' 0º 56.3' 54º 56.5' -12º 57.3' 46º 49.0' -9º 18.5' 135º 46.5' -22º 3.3' 157º 58.1' -17º 19.4' 111º 32.2' -22º 24.1'
17:00:00 43º 36.3' 71º 31.7' -11º 28.5' 39º 38.4' -2º 32.1' 0º 56.3' 69º 54.6' -12º 55.6' 61º 48.6' -9º 17.3' 150º 47.4' -22º 3.5' 173º 0.4' -17º 19.5' 126º 34.5' -22º 24.1'
18:00:00 58º 38.8' 86º 31.8' -11º 27.6' 54º 10.7' -2º 21.2' 0º 56.3' 84º 52.7' -12º 53.8' 76º 48.1' -9º 16.1' 165º 48.3' -22º 3.7' 188º 2.7' -17º 19.5' 141º 36.7' -22º 24.1'
19:00:00 73º 41.3' 101º 31.8' -11º 26.7' 68º 42.9' -2º 10.2' 0º 56.3' 99º 50.9' -12º 52.1' 91º 47.6' -9º 14.9' 180º 49.1' -22º 3.9' 203º 5.0' -17º 19.5' 156º 38.9' -22º 24.0'
20:00:00 88º 43.7' 116º 31.9' -11º 25.8' 83º 15.1' -1º 59.3' 0º 56.3' 114º 49.0' -12º 50.3' 106º 47.2' -9º 13.7' 195º 50.0' -22º 4.1' 218º 7.3' -17º 19.5' 171º 41.2' -22º 24.0'
21:00:00 103º 46.2' 131º 32.0' -11º 24.9' 97º 47.3' -1º 48.3' 0º 56.4' 129º 47.1' -12º 48.5' 121º 46.7' -9º 12.5' 210º 50.8' -22º 4.3' 233º 9.7' -17º 19.6' 186º 43.4' -22º 24.0'
22:00:00 118º 48.7' 146º 32.0' -11º 24.0' 112º 19.5' -1º 37.3' 0º 56.4' 144º 45.2' -12º 46.8' 136º 46.3' -9º 11.3' 225º 51.7' -22º 4.6' 248º 12.0' -17º 19.6' 201º 45.6' -22º 24.0'
23:00:00 133º 51.1' 161º 32.1' -11º 23.2' 126º 51.7' -1º 26.3' 0º 56.4' 159º 43.4' -12º 45.0' 151º 45.8' -9º 10.1' 240º 52.5' -22º 4.8' 263º 14.3' -17º 19.6' 216º 47.9' -22º 24.0'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 103º 10.5' 02:58:56 315º 16.0' -40º 14.4'
Achernar 123º 19.2' 01:38:21 335º 24.8' -57º 9.1'
Acrux 320º 59.6' 12:27:39 173º 5.1' -63º 11.7'
Adhara 43º 4.2' 06:59:21 255º 9.8' -29º 0.2'
Al_Na'ir 175º 34.7' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.5'
Aldebaran 78º 40.1' 04:36:57 290º 45.7' 16º 32.5'
Alioth 314º 12.0' 12:54:50 166º 17.6' 55º 51.5'
Alkaid 300º 50.6' 13:48:15 152º 56.2' 49º 13.2'
Alnilam 63º 37.4' 05:37:08 275º 43.0' -1º 11.7'
Alphard 5º 47.1' 09:28:29 217º 52.6' -8º 44.4'
Alphecca 274º 2.8' 15:35:27 126º 8.3' 26º 39.2'
Alpheratz 145º 34.9' 00:09:18 357º 40.5' 29º 11.3'
Altair 209º 59.9' 19:51:38 62º 5.4' 8º 55.0'
Ankaa 141º 7.4' 00:27:08 353º 12.9' -42º 12.8'
Antares 260º 16.9' 16:30:30 112º 22.4' -26º 28.1'
Arcturus 293º 47.2' 14:16:29 145º 52.7' 19º 5.2'
Atria 255º 16.0' 16:50:34 107º 21.5' -69º 3.1'
Avior 22º 10.5' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.3'
Bellatrix 66º 22.9' 05:26:06 278º 28.5' 6º 21.7'
Betelgeuse 58º 52.1' 05:56:09 270º 57.7' 7º 24.4'
Canopus 51º 48.8' 06:24:22 263º 54.4' -52º 42.7'
Capella 68º 24.0' 05:18:02 280º 29.6' 46º 0.9'
Deneb 197º 24.2' 20:42:01 49º 29.7' 45º 20.6'
Denebola 330º 24.6' 11:49:59 182º 30.2' 14º 28.2'
Diphda 136º 47.4' 00:44:28 348º 53.0' -17º 53.5'
Dubhe 341º 41.7' 11:04:51 193º 47.3' 61º 39.1'
Elnath 66º 2.9' 05:27:26 278º 8.5' 28º 37.2'
Eltanin 238º 39.4' 17:57:00 90º 44.9' 51º 29.1'
Enif 181º 38.8' 21:45:03 33º 44.3' 9º 57.4'
Fomalhaut 163º 15.3' 22:58:37 15º 20.9' -29º 31.7'
Gacrux 319º 51.3' 12:32:13 171º 56.9' -57º 12.7'
Gienah 323º 43.2' 12:16:45 175º 48.8' -17º 38.5'
Hadar 296º 37.5' 14:05:08 148º 43.0' -60º 27.3'
Hamal 115º 51.7' 02:08:11 327º 57.3' 23º 32.7'
Kaus_Australis 231º 34.3' 18:25:21 83º 39.9' -34º 22.3'
Kochab 285º 14.4' 14:50:40 137º 19.9' 74º 4.7'
Markab 161º 29.9' 23:05:38 13º 35.5' 15º 18.1'
Menkar 102º 6.2' 03:03:13 314º 11.8' 4º 9.4'
Menkent 295º 58.1' 14:07:45 148º 3.6' -36º 27.3'
Miaplacidus 9º 32.5' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.6'
Mirfak 96º 30.3' 03:25:37 308º 35.8' 49º 55.5'
Nunki 223º 49.1' 18:56:21 75º 54.7' -26º 16.3'
Peacock 201º 9.3' 20:27:01 53º 14.9' -56º 40.5'
Polaris 104º 21.9' 02:54:10 316º 27.4' 89º 20.6'
Pollux 31º 18.0' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.8'
Procyon 32º 50.6' 07:40:15 244º 56.2' 5º 10.5'
Rasalhague 243º 58.1' 17:35:45 96º 3.7' 12º 32.8'
Regulus 355º 34.3' 10:09:21 207º 39.8' 11º 52.6'
Rigel 69º 3.3' 05:15:24 281º 8.9' -8º 11.2'
Rigil_Kentaurus 287º 41.7' 14:40:51 139º 47.3' -60º 54.2'
Sabik 250º 3.5' 17:11:24 102º 9.0' -15º 44.7'
Schedar 137º 31.7' 00:41:31 349º 37.3' 56º 38.2'
Shaula 244º 12.2' 17:34:49 96º 17.8' -37º 6.7'
Sirius 46º 25.2' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.8'
Spica 306º 22.2' 13:26:09 158º 27.7' -11º 15.3'
Suhail 10º 44.1' 09:08:41 222º 49.6' -43º 30.5'
Vega 228º 31.5' 18:37:32 80º 37.1' 38º 47.9'
Zubenelgenubi 284º 56.3' 14:51:53 137º 1.8' -16º 6.9'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
50/365

[19/02/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 148º 53.6' 176º 32.1' -11º 22.3' 141º 23.8' -1º 15.3' 0º 56.4' 174º 41.5' -12º 43.2' 166º 45.3' -9º 8.9' 255º 53.4' -22º 5.0' 278º 16.6' -17º 19.7' 231º 50.1' -22º 24.0'
01:00:00 163º 56.0' 191º 32.2' -11º 21.4' 155º 56.0' -1º 4.2' 0º 56.4' 189º 39.6' -12º 41.5' 181º 44.9' -9º 7.7' 270º 54.3' -22º 5.2' 293º 18.9' -17º 19.7' 246º 52.3' -22º 24.0'
02:00:00 178º 58.5' 206º 32.2' -11º 20.5' 170º 28.1' - 0º 53.2' 0º 56.5' 204º 37.8' -12º 39.7' 196º 44.4' -9º 6.5' 285º 55.1' -22º 5.4' 308º 21.3' -17º 19.7' 261º 54.6' -22º 24.0'
03:00:00 194º 1.0' 221º 32.3' -11º 19.6' 185º 0.2' - 0º 42.1' 0º 56.5' 219º 35.9' -12º 37.9' 211º 43.9' -9º 5.4' 300º 56.0' -22º 5.6' 323º 23.6' -17º 19.8' 276º 56.8' -22º 24.0'
04:00:00 209º 3.4' 236º 32.3' -11º 18.7' 199º 32.3' - 0º 31.0' 0º 56.5' 234º 34.0' -12º 36.1' 226º 43.5' -9º 4.2' 315º 56.8' -22º 5.8' 338º 25.9' -17º 19.8' 291º 59.0' -22º 24.0'
05:00:00 224º 5.9' 251º 32.4' -11º 17.8' 214º 4.4' - 0º 19.9' 0º 56.5' 249º 32.2' -12º 34.3' 241º 43.0' -9º 3.0' 330º 57.7' -22º 6.0' 353º 28.2' -17º 19.8' 307º 1.3' -22º 23.9'
06:00:00 239º 8.4' 266º 32.5' -11º 16.9' 228º 36.5' - 0º 8.9' 0º 56.5' 264º 30.3' -12º 32.6' 256º 42.6' -9º 1.8' 345º 58.6' -22º 6.2' 8º 30.5' -17º 19.8' 322º 3.5' -22º 23.9'
07:00:00 254º 10.8' 281º 32.5' -11º 16.0' 243º 8.5' 0º 2.3' 0º 56.6' 279º 28.4' -12º 30.8' 271º 42.1' -9º 0.6' 0º 59.4' -22º 6.4' 23º 32.9' -17º 19.9' 337º 5.8' -22º 23.9'
08:00:00 269º 13.3' 296º 32.6' -11º 15.1' 257º 40.5' 0º 13.4' 0º 56.6' 294º 26.6' -12º 29.0' 286º 41.6' -8º 59.4' 16º 0.3' -22º 6.6' 38º 35.2' -17º 19.9' 352º 8.0' -22º 23.9'
09:00:00 284º 15.8' 311º 32.6' -11º 14.3' 272º 12.5' 0º 24.5' 0º 56.6' 309º 24.7' -12º 27.2' 301º 41.2' -8º 58.2' 31º 1.1' -22º 6.8' 53º 37.5' -17º 19.9' 7º 10.2' -22º 23.9'
10:00:00 299º 18.2' 326º 32.7' -11º 13.4' 286º 44.5' 0º 35.6' 0º 56.6' 324º 22.8' -12º 25.4' 316º 40.7' -8º 57.0' 46º 2.0' -22º 7.0' 68º 39.8' -17º 19.9' 22º 12.5' -22º 23.9'
11:00:00 314º 20.7' 341º 32.8' -11º 12.5' 301º 16.5' 0º 46.7' 0º 56.6' 339º 21.0' -12º 23.6' 331º 40.3' -8º 55.8' 61º 2.8' -22º 7.3' 83º 42.2' -17º 20.0' 37º 14.7' -22º 23.9'
12:00:00 329º 23.2' 356º 32.8' -11º 11.6' 315º 48.4' 0º 57.8' 0º 56.7' 354º 19.1' -12º 21.8' 346º 39.8' -8º 54.6' 76º 3.7' -22º 7.5' 98º 44.5' -17º 20.0' 52º 16.9' -22º 23.9'
13:00:00 344º 25.6' 11º 32.9' -11º 10.7' 330º 20.3' 1º 9.0' 0º 56.7' 9º 17.2' -12º 20.0' 1º 39.3' -8º 53.4' 91º 4.6' -22º 7.7' 113º 46.8' -17º 20.0' 67º 19.2' -22º 23.9'
14:00:00 359º 28.1' 26º 32.9' -11º 9.8' 344º 52.2' 1º 20.1' 0º 56.7' 24º 15.4' -12º 18.2' 16º 38.9' -8º 52.2' 106º 5.4' -22º 7.9' 128º 49.1' -17º 20.1' 82º 21.4' -22º 23.9'
15:00:00 14º 30.5' 41º 33.0' -11º 8.9' 359º 24.1' 1º 31.2' 0º 56.7' 39º 13.5' -12º 16.4' 31º 38.4' -8º 51.0' 121º 6.3' -22º 8.1' 143º 51.5' -17º 20.1' 97º 23.6' -22º 23.8'
16:00:00 29º 33.0' 56º 33.1' -11º 8.0' 13º 55.9' 1º 42.4' 0º 56.8' 54º 11.6' -12º 14.6' 46º 38.0' -8º 49.8' 136º 7.1' -22º 8.3' 158º 53.8' -17º 20.1' 112º 25.9' -22º 23.8'
17:00:00 44º 35.5' 71º 33.1' -11º 7.1' 28º 27.7' 1º 53.5' 0º 56.8' 69º 9.7' -12º 12.8' 61º 37.5' -8º 48.6' 151º 8.0' -22º 8.5' 173º 56.1' -17º 20.1' 127º 28.1' -22º 23.8'
18:00:00 59º 37.9' 86º 33.2' -11º 6.2' 42º 59.5' 2º 4.7' 0º 56.8' 84º 7.9' -12º 11.0' 76º 37.1' -8º 47.4' 166º 8.8' -22º 8.7' 188º 58.4' -17º 20.2' 142º 30.4' -22º 23.8'
19:00:00 74º 40.4' 101º 33.2' -11º 5.3' 57º 31.2' 2º 15.8' 0º 56.8' 99º 6.0' -12º 9.1' 91º 36.6' -8º 46.2' 181º 9.7' -22º 8.9' 204º 0.8' -17º 20.2' 157º 32.6' -22º 23.8'
20:00:00 89º 42.9' 116º 33.3' -11º 4.4' 72º 3.0' 2º 26.9' 0º 56.8' 114º 4.1' -12º 7.3' 106º 36.1' -8º 45.0' 196º 10.6' -22º 9.1' 219º 3.1' -17º 20.2' 172º 34.8' -22º 23.8'
21:00:00 104º 45.3' 131º 33.4' -11º 3.5' 86º 34.7' 2º 38.0' 0º 56.9' 129º 2.3' -12º 5.5' 121º 35.7' -8º 43.8' 211º 11.4' -22º 9.3' 234º 5.4' -17º 20.3' 187º 37.1' -22º 23.8'
22:00:00 119º 47.8' 146º 33.4' -11º 2.6' 101º 6.3' 2º 49.2' 0º 56.9' 144º 0.4' -12º 3.7' 136º 35.2' -8º 42.6' 226º 12.3' -22º 9.5' 249º 7.8' -17º 20.3' 202º 39.3' -22º 23.8'
23:00:00 134º 50.3' 161º 33.5' -11º 1.7' 115º 37.9' 3º 0.3' 0º 56.9' 158º 58.5' -12º 1.9' 151º 34.8' -8º 41.4' 241º 13.1' -22º 9.7' 264º 10.1' -17º 20.3' 217º 41.5' -22º 23.8'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 104º 9.6' 02:58:56 315º 16.0' -40º 14.4'
Achernar 124º 18.4' 01:38:21 335º 24.8' -57º 9.1'
Acrux 321º 58.7' 12:27:39 173º 5.1' -63º 11.7'
Adhara 44º 3.3' 06:59:21 255º 9.8' -29º 0.2'
Al_Na'ir 176º 33.8' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.5'
Aldebaran 79º 39.2' 04:36:57 290º 45.7' 16º 32.5'
Alioth 315º 11.1' 12:54:50 166º 17.6' 55º 51.5'
Alkaid 301º 49.8' 13:48:15 152º 56.2' 49º 13.2'
Alnilam 64º 36.6' 05:37:08 275º 43.0' -1º 11.7'
Alphard 6º 46.2' 09:28:29 217º 52.6' -8º 44.4'
Alphecca 275º 1.9' 15:35:27 126º 8.3' 26º 39.1'
Alpheratz 146º 34.1' 00:09:18 357º 40.5' 29º 11.3'
Altair 210º 59.0' 19:51:38 62º 5.4' 8º 55.0'
Ankaa 142º 6.5' 00:27:08 353º 13.0' -42º 12.8'
Antares 261º 16.0' 16:30:30 112º 22.4' -26º 28.1'
Arcturus 294º 46.3' 14:16:29 145º 52.7' 19º 5.2'
Atria 256º 15.1' 16:50:34 107º 21.5' -69º 3.1'
Avior 23º 9.7' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.3'
Bellatrix 67º 22.1' 05:26:06 278º 28.5' 6º 21.7'
Betelgeuse 59º 51.3' 05:56:09 270º 57.7' 7º 24.4'
Canopus 52º 48.0' 06:24:22 263º 54.4' -52º 42.7'
Capella 69º 23.2' 05:18:02 280º 29.6' 46º 0.9'
Deneb 198º 23.3' 20:42:01 49º 29.7' 45º 20.6'
Denebola 331º 23.7' 11:49:59 182º 30.2' 14º 28.2'
Diphda 137º 46.5' 00:44:28 348º 53.0' -17º 53.5'
Dubhe 342º 40.8' 11:04:51 193º 47.3' 61º 39.1'
Elnath 67º 2.0' 05:27:26 278º 8.5' 28º 37.2'
Eltanin 239º 38.5' 17:57:00 90º 44.9' 51º 29.1'
Enif 182º 37.9' 21:45:03 33º 44.3' 9º 57.4'
Fomalhaut 164º 14.4' 22:58:37 15º 20.9' -29º 31.7'
Gacrux 320º 50.4' 12:32:13 171º 56.9' -57º 12.7'
Gienah 324º 42.3' 12:16:45 175º 48.8' -17º 38.5'
Hadar 297º 36.6' 14:05:08 148º 43.0' -60º 27.3'
Hamal 116º 50.9' 02:08:11 327º 57.3' 23º 32.7'
Kaus_Australis 232º 33.4' 18:25:21 83º 39.8' -34º 22.3'
Kochab 286º 13.5' 14:50:40 137º 19.9' 74º 4.7'
Markab 162º 29.1' 23:05:38 13º 35.5' 15º 18.1'
Menkar 103º 5.4' 03:03:13 314º 11.8' 4º 9.4'
Menkent 296º 57.2' 14:07:45 148º 3.6' -36º 27.3'
Miaplacidus 10º 31.6' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.6'
Mirfak 97º 29.4' 03:25:37 308º 35.8' 49º 55.5'
Nunki 224º 48.2' 18:56:21 75º 54.7' -26º 16.3'
Peacock 202º 8.4' 20:27:01 53º 14.8' -56º 40.5'
Polaris 105º 21.5' 02:54:08 316º 27.9' 89º 20.6'
Pollux 32º 17.2' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.8'
Procyon 33º 49.7' 07:40:15 244º 56.2' 5º 10.5'
Rasalhague 244º 57.2' 17:35:45 96º 3.7' 12º 32.8'
Regulus 356º 33.4' 10:09:21 207º 39.8' 11º 52.6'
Rigel 70º 2.5' 05:15:24 281º 8.9' -8º 11.2'
Rigil_Kentaurus 288º 40.9' 14:40:51 139º 47.3' -60º 54.2'
Sabik 251º 2.6' 17:11:24 102º 9.0' -15º 44.7'
Schedar 138º 30.8' 00:41:31 349º 37.3' 56º 38.2'
Shaula 245º 11.4' 17:34:49 96º 17.8' -37º 6.7'
Sirius 47º 24.3' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.8'
Spica 307º 21.3' 13:26:09 158º 27.7' -11º 15.3'
Suhail 11º 43.2' 09:08:41 222º 49.6' -43º 30.5'
Vega 229º 30.7' 18:37:32 80º 37.1' 38º 47.9'
Zubenelgenubi 285º 55.4' 14:51:53 137º 1.8' -16º 6.9'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
51/365

[20/02/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 149º 52.7' 176º 33.6' -11º 0.9' 130º 9.6' 3º 11.4' 0º 56.9' 173º 56.7' -12º 0.0' 166º 34.3' -8º 40.2' 256º 14.0' -22º 9.9' 279º 12.4' -17º 20.3' 232º 43.8' -22º 23.7'
01:00:00 164º 55.2' 191º 33.6' -10º 60.0' 144º 41.1' 3º 22.5' 0º 56.9' 188º 54.8' -11º 58.2' 181º 33.9' -8º 39.0' 271º 14.9' -22º 10.1' 294º 14.7' -17º 20.4' 247º 46.0' -22º 23.7'
02:00:00 179º 57.6' 206º 33.7' -10º 59.1' 159º 12.7' 3º 33.6' 0º 57.0' 203º 52.9' -11º 56.4' 196º 33.4' -8º 37.8' 286º 15.7' -22º 10.3' 309º 17.1' -17º 20.4' 262º 48.3' -22º 23.7'
03:00:00 195º 0.1' 221º 33.8' -10º 58.2' 173º 44.2' 3º 44.6' 0º 57.0' 218º 51.1' -11º 54.5' 211º 33.0' -8º 36.6' 301º 16.6' -22º 10.5' 324º 19.4' -17º 20.4' 277º 50.5' -22º 23.7'
04:00:00 210º 2.6' 236º 33.8' -10º 57.3' 188º 15.6' 3º 55.7' 0º 57.0' 233º 49.2' -11º 52.7' 226º 32.5' -8º 35.4' 316º 17.4' -22º 10.7' 339º 21.7' -17º 20.4' 292º 52.7' -22º 23.7'
05:00:00 225º 5.0' 251º 33.9' -10º 56.4' 202º 47.1' 4º 6.8' 0º 57.0' 248º 47.3' -11º 50.9' 241º 32.1' -8º 34.2' 331º 18.3' -22º 10.9' 354º 24.1' -17º 20.5' 307º 55.0' -22º 23.7'
06:00:00 240º 7.5' 266º 33.9' -10º 55.5' 217º 18.5' 4º 17.8' 0º 57.1' 263º 45.5' -11º 49.0' 256º 31.6' -8º 33.0' 346º 19.1' -22º 11.1' 9º 26.4' -17º 20.5' 322º 57.2' -22º 23.7'
07:00:00 255º 10.0' 281º 34.0' -10º 54.6' 231º 49.8' 4º 28.9' 0º 57.1' 278º 43.6' -11º 47.2' 271º 31.2' -8º 31.8' 1º 20.0' -22º 11.3' 24º 28.7' -17º 20.5' 337º 59.4' -22º 23.7'
08:00:00 270º 12.4' 296º 34.1' -10º 53.7' 246º 21.2' 4º 39.9' 0º 57.1' 293º 41.7' -11º 45.3' 286º 30.7' -8º 30.6' 16º 20.9' -22º 11.5' 39º 31.1' -17º 20.5' 353º 1.7' -22º 23.7'
09:00:00 285º 14.9' 311º 34.1' -10º 52.8' 260º 52.4' 4º 50.9' 0º 57.1' 308º 39.9' -11º 43.5' 301º 30.3' -8º 29.4' 31º 21.7' -22º 11.7' 54º 33.4' -17º 20.6' 8º 3.9' -22º 23.7'
10:00:00 300º 17.4' 326º 34.2' -10º 51.9' 275º 23.7' 5º 1.9' 0º 57.1' 323º 38.0' -11º 41.6' 316º 29.8' -8º 28.2' 46º 22.6' -22º 11.9' 69º 35.7' -17º 20.6' 23º 6.2' -22º 23.6'
11:00:00 315º 19.8' 341º 34.3' -10º 51.0' 289º 54.9' 5º 12.8' 0º 57.2' 338º 36.1' -11º 39.8' 331º 29.4' -8º 27.0' 61º 23.4' -22º 12.1' 84º 38.0' -17º 20.6' 38º 8.4' -22º 23.6'
12:00:00 330º 22.3' 356º 34.3' -10º 50.1' 304º 26.1' 5º 23.8' 0º 57.2' 353º 34.3' -11º 37.9' 346º 28.9' -8º 25.8' 76º 24.3' -22º 12.3' 99º 40.4' -17º 20.7' 53º 10.6' -22º 23.6'
13:00:00 345º 24.8' 11º 34.4' -10º 49.2' 318º 57.2' 5º 34.7' 0º 57.2' 8º 32.4' -11º 36.1' 1º 28.5' -8º 24.6' 91º 25.1' -22º 12.5' 114º 42.7' -17º 20.7' 68º 12.9' -22º 23.6'
14:00:00 0º 27.2' 26º 34.5' -10º 48.3' 333º 28.3' 5º 45.6' 0º 57.2' 23º 30.5' -11º 34.2' 16º 28.0' -8º 23.4' 106º 26.0' -22º 12.7' 129º 45.0' -17º 20.7' 83º 15.1' -22º 23.6'
15:00:00 15º 29.7' 41º 34.5' -10º 47.4' 347º 59.3' 5º 56.5' 0º 57.3' 38º 28.7' -11º 32.4' 31º 27.6' -8º 22.2' 121º 26.9' -22º 12.9' 144º 47.4' -17º 20.7' 98º 17.4' -22º 23.6'
16:00:00 30º 32.1' 56º 34.6' -10º 46.5' 2º 30.3' 6º 7.4' 0º 57.3' 53º 26.8' -11º 30.5' 46º 27.1' -8º 20.9' 136º 27.7' -22º 13.1' 159º 49.7' -17º 20.8' 113º 19.6' -22º 23.6'
17:00:00 45º 34.6' 71º 34.7' -10º 45.6' 17º 1.3' 6º 18.2' 0º 57.3' 68º 24.9' -11º 28.6' 61º 26.7' -8º 19.7' 151º 28.6' -22º 13.3' 174º 52.0' -17º 20.8' 128º 21.8' -22º 23.6'
18:00:00 60º 37.1' 86º 34.7' -10º 44.7' 31º 32.2' 6º 29.1' 0º 57.3' 83º 23.1' -11º 26.8' 76º 26.2' -8º 18.5' 166º 29.4' -22º 13.5' 189º 54.4' -17º 20.8' 143º 24.1' -22º 23.6'
19:00:00 75º 39.5' 101º 34.8' -10º 43.8' 46º 3.1' 6º 39.9' 0º 57.3' 98º 21.2' -11º 24.9' 91º 25.8' -8º 17.3' 181º 30.3' -22º 13.7' 204º 56.7' -17º 20.8' 158º 26.3' -22º 23.6'
20:00:00 90º 42.0' 116º 34.9' -10º 42.9' 60º 33.9' 6º 50.6' 0º 57.4' 113º 19.3' -11º 23.0' 106º 25.3' -8º 16.1' 196º 31.2' -22º 13.9' 219º 59.1' -17º 20.9' 173º 28.6' -22º 23.5'
21:00:00 105º 44.5' 131º 35.0' -10º 42.0' 75º 4.7' 7º 1.4' 0º 57.4' 128º 17.5' -11º 21.1' 121º 24.9' -8º 14.9' 211º 32.0' -22º 14.1' 235º 1.4' -17º 20.9' 188º 30.8' -22º 23.5'
22:00:00 120º 46.9' 146º 35.0' -10º 41.1' 89º 35.4' 7º 12.1' 0º 57.4' 143º 15.6' -11º 19.3' 136º 24.4' -8º 13.7' 226º 32.9' -22º 14.3' 250º 3.7' -17º 20.9' 203º 33.0' -22º 23.5'
23:00:00 135º 49.4' 161º 35.1' -10º 40.2' 104º 6.1' 7º 22.8' 0º 57.4' 158º 13.7' -11º 17.4' 151º 24.0' -8º 12.5' 241º 33.7' -22º 14.5' 265º 6.1' -17º 20.9' 218º 35.3' -22º 23.5'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 105º 8.8' 02:58:56 315º 16.0' -40º 14.4'
Achernar 125º 17.5' 01:38:21 335º 24.8' -57º 9.1'
Acrux 322º 57.9' 12:27:39 173º 5.1' -63º 11.7'
Adhara 45º 2.5' 06:59:21 255º 9.8' -29º 0.2'
Al_Na'ir 177º 33.0' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.5'
Aldebaran 80º 38.4' 04:36:57 290º 45.7' 16º 32.5'
Alioth 316º 10.3' 12:54:50 166º 17.6' 55º 51.5'
Alkaid 302º 48.9' 13:48:15 152º 56.2' 49º 13.2'
Alnilam 65º 35.7' 05:37:08 275º 43.0' -1º 11.7'
Alphard 7º 45.4' 09:28:29 217º 52.6' -8º 44.4'
Alphecca 276º 1.0' 15:35:27 126º 8.3' 26º 39.1'
Alpheratz 147º 33.2' 00:09:18 357º 40.5' 29º 11.3'
Altair 211º 58.1' 19:51:38 62º 5.4' 8º 55.0'
Ankaa 143º 5.7' 00:27:08 353º 13.0' -42º 12.8'
Antares 262º 15.1' 16:30:30 112º 22.4' -26º 28.1'
Arcturus 295º 45.4' 14:16:29 145º 52.7' 19º 5.2'
Atria 257º 14.2' 16:50:34 107º 21.5' -69º 3.1'
Avior 24º 8.8' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.3'
Bellatrix 68º 21.2' 05:26:06 278º 28.5' 6º 21.7'
Betelgeuse 60º 50.4' 05:56:09 270º 57.7' 7º 24.4'
Canopus 53º 47.1' 06:24:22 263º 54.4' -52º 42.7'
Capella 70º 22.3' 05:18:02 280º 29.6' 46º 0.9'
Deneb 199º 22.4' 20:42:01 49º 29.7' 45º 20.6'
Denebola 332º 22.9' 11:49:59 182º 30.2' 14º 28.2'
Diphda 138º 45.7' 00:44:28 348º 53.0' -17º 53.5'
Dubhe 343º 40.0' 11:04:51 193º 47.2' 61º 39.1'
Elnath 68º 1.2' 05:27:26 278º 8.5' 28º 37.2'
Eltanin 240º 37.7' 17:57:00 90º 44.9' 51º 29.1'
Enif 183º 37.0' 21:45:03 33º 44.3' 9º 57.4'
Fomalhaut 165º 13.6' 22:58:37 15º 20.9' -29º 31.7'
Gacrux 321º 49.6' 12:32:13 171º 56.8' -57º 12.7'
Gienah 325º 41.5' 12:16:45 175º 48.7' -17º 38.5'
Hadar 298º 35.7' 14:05:08 148º 43.0' -60º 27.3'
Hamal 117º 50.0' 02:08:11 327º 57.3' 23º 32.7'
Kaus_Australis 233º 32.6' 18:25:21 83º 39.8' -34º 22.3'
Kochab 287º 12.6' 14:50:41 137º 19.9' 74º 4.7'
Markab 163º 28.2' 23:05:38 13º 35.5' 15º 18.0'
Menkar 104º 4.5' 03:03:13 314º 11.8' 4º 9.4'
Menkent 297º 56.3' 14:07:46 148º 3.6' -36º 27.3'
Miaplacidus 11º 30.8' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.6'
Mirfak 98º 28.5' 03:25:37 308º 35.8' 49º 55.5'
Nunki 225º 47.4' 18:56:21 75º 54.6' -26º 16.3'
Peacock 203º 7.6' 20:27:01 53º 14.8' -56º 40.5'
Polaris 106º 21.2' 02:54:06 316º 28.4' 89º 20.6'
Pollux 33º 16.3' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.8'
Procyon 34º 48.9' 07:40:15 244º 56.2' 5º 10.5'
Rasalhague 245º 56.4' 17:35:45 96º 3.6' 12º 32.8'
Regulus 357º 32.6' 10:09:21 207º 39.8' 11º 52.6'
Rigel 71º 1.6' 05:15:24 281º 8.9' -8º 11.2'
Rigil_Kentaurus 289º 40.0' 14:40:51 139º 47.3' -60º 54.2'
Sabik 252º 1.7' 17:11:24 102º 9.0' -15º 44.7'
Schedar 139º 30.0' 00:41:31 349º 37.3' 56º 38.2'
Shaula 246º 10.5' 17:34:49 96º 17.8' -37º 6.7'
Sirius 48º 23.4' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.8'
Spica 308º 20.4' 13:26:09 158º 27.7' -11º 15.3'
Suhail 12º 42.4' 09:08:41 222º 49.6' -43º 30.5'
Vega 230º 29.8' 18:37:32 80º 37.1' 38º 47.9'
Zubenelgenubi 286º 54.5' 14:51:53 137º 1.8' -16º 6.9'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
52/365

[21/02/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 150º 51.9' 176º 35.2' -10º 39.3' 118º 36.7' 7º 33.5' 0º 57.5' 173º 11.9' -11º 15.5' 166º 23.5' -8º 11.3' 256º 34.6' -22º 14.7' 280º 8.4' -17º 21.0' 233º 37.5' -22º 23.5'
01:00:00 165º 54.3' 191º 35.2' -10º 38.4' 133º 7.3' 7º 44.1' 0º 57.5' 188º 10.0' -11º 13.6' 181º 23.1' -8º 10.1' 271º 35.5' -22º 14.9' 295º 10.7' -17º 21.0' 248º 39.8' -22º 23.5'
02:00:00 180º 56.8' 206º 35.3' -10º 37.5' 147º 37.8' 7º 54.7' 0º 57.5' 203º 8.1' -11º 11.7' 196º 22.6' -8º 8.9' 286º 36.3' -22º 15.1' 310º 13.1' -17º 21.0' 263º 42.0' -22º 23.5'
03:00:00 195º 59.3' 221º 35.4' -10º 36.6' 162º 8.3' 8º 5.3' 0º 57.5' 218º 6.3' -11º 9.8' 211º 22.2' -8º 7.6' 301º 37.2' -22º 15.3' 325º 15.4' -17º 21.0' 278º 44.2' -22º 23.5'
04:00:00 211º 1.7' 236º 35.5' -10º 35.7' 176º 38.7' 8º 15.8' 0º 57.6' 233º 4.4' -11º 8.0' 226º 21.7' -8º 6.4' 316º 38.0' -22º 15.5' 340º 17.7' -17º 21.1' 293º 46.5' -22º 23.5'
05:00:00 226º 4.2' 251º 35.5' -10º 34.8' 191º 9.1' 8º 26.3' 0º 57.6' 248º 2.5' -11º 6.1' 241º 21.3' -8º 5.2' 331º 38.9' -22º 15.7' 355º 20.1' -17º 21.1' 308º 48.7' -22º 23.4'
06:00:00 241º 6.6' 266º 35.6' -10º 33.8' 205º 39.4' 8º 36.7' 0º 57.6' 263º 0.7' -11º 4.2' 256º 20.9' -8º 4.0' 346º 39.7' -22º 15.9' 10º 22.4' -17º 21.1' 323º 51.0' -22º 23.4'
07:00:00 256º 9.1' 281º 35.7' -10º 32.9' 220º 9.7' 8º 47.2' 0º 57.6' 277º 58.8' -11º 2.3' 271º 20.4' -8º 2.8' 1º 40.6' -22º 16.1' 25º 24.8' -17º 21.1' 338º 53.2' -22º 23.4'
08:00:00 271º 11.6' 296º 35.7' -10º 32.0' 234º 39.9' 8º 57.6' 0º 57.6' 292º 56.9' -11º 0.4' 286º 20.0' -8º 1.6' 16º 41.5' -22º 16.3' 40º 27.1' -17º 21.2' 353º 55.5' -22º 23.4'
09:00:00 286º 14.0' 311º 35.8' -10º 31.1' 249º 10.1' 9º 7.9' 0º 57.7' 307º 55.1' -10º 58.5' 301º 19.5' -8º 0.4' 31º 42.3' -22º 16.4' 55º 29.4' -17º 21.2' 8º 57.7' -22º 23.4'
10:00:00 301º 16.5' 326º 35.9' -10º 30.2' 263º 40.2' 9º 18.2' 0º 57.7' 322º 53.2' -10º 56.6' 316º 19.1' -7º 59.2' 46º 43.2' -22º 16.6' 70º 31.8' -17º 21.2' 23º 59.9' -22º 23.4'
11:00:00 316º 19.0' 341º 36.0' -10º 29.3' 278º 10.3' 9º 28.5' 0º 57.7' 337º 51.3' -10º 54.7' 331º 18.6' -7º 57.9' 61º 44.0' -22º 16.8' 85º 34.1' -17º 21.2' 39º 2.2' -22º 23.4'
12:00:00 331º 21.4' 356º 36.0' -10º 28.4' 292º 40.3' 9º 38.7' 0º 57.7' 352º 49.5' -10º 52.8' 346º 18.2' -7º 56.7' 76º 44.9' -22º 17.0' 100º 36.5' -17º 21.3' 54º 4.4' -22º 23.4'
13:00:00 346º 23.9' 11º 36.1' -10º 27.5' 307º 10.2' 9º 48.9' 0º 57.8' 7º 47.6' -10º 50.9' 1º 17.8' -7º 55.5' 91º 45.8' -22º 17.2' 115º 38.8' -17º 21.3' 69º 6.7' -22º 23.4'
14:00:00 1º 26.4' 26º 36.2' -10º 26.6' 321º 40.1' 9º 59.0' 0º 57.8' 22º 45.7' -10º 48.9' 16º 17.3' -7º 54.3' 106º 46.6' -22º 17.4' 130º 41.1' -17º 21.3' 84º 8.9' -22º 23.4'
15:00:00 16º 28.8' 41º 36.3' -10º 25.7' 336º 9.9' 10º 9.1' 0º 57.8' 37º 43.9' -10º 47.0' 31º 16.9' -7º 53.1' 121º 47.5' -22º 17.6' 145º 43.5' -17º 21.3' 99º 11.2' -22º 23.3'
16:00:00 31º 31.3' 56º 36.3' -10º 24.8' 350º 39.7' 10º 19.2' 0º 57.8' 52º 42.0' -10º 45.1' 46º 16.4' -7º 51.9' 136º 48.3' -22º 17.8' 160º 45.8' -17º 21.3' 114º 13.4' -22º 23.3'
17:00:00 46º 33.7' 71º 36.4' -10º 23.9' 5º 9.4' 10º 29.2' 0º 57.9' 67º 40.1' -10º 43.2' 61º 16.0' -7º 50.6' 151º 49.2' -22º 18.0' 175º 48.2' -17º 21.4' 129º 15.6' -22º 23.3'
18:00:00 61º 36.2' 86º 36.5' -10º 23.0' 19º 39.0' 10º 39.1' 0º 57.9' 82º 38.3' -10º 41.3' 76º 15.6' -7º 49.4' 166º 50.0' -22º 18.2' 190º 50.5' -17º 21.4' 144º 17.9' -22º 23.3'
19:00:00 76º 38.7' 101º 36.6' -10º 22.1' 34º 8.6' 10º 49.0' 0º 57.9' 97º 36.4' -10º 39.4' 91º 15.1' -7º 48.2' 181º 50.9' -22º 18.4' 205º 52.8' -17º 21.4' 159º 20.1' -22º 23.3'
20:00:00 91º 41.1' 116º 36.6' -10º 21.2' 48º 38.2' 10º 58.9' 0º 57.9' 112º 34.6' -10º 37.4' 106º 14.7' -7º 47.0' 196º 51.8' -22º 18.6' 220º 55.2' -17º 21.4' 174º 22.4' -22º 23.3'
21:00:00 106º 43.6' 131º 36.7' -10º 20.2' 63º 7.6' 11º 8.7' 0º 57.9' 127º 32.7' -10º 35.5' 121º 14.2' -7º 45.8' 211º 52.6' -22º 18.8' 235º 57.5' -17º 21.5' 189º 24.6' -22º 23.3'
22:00:00 121º 46.1' 146º 36.8' -10º 19.3' 77º 37.0' 11º 18.4' 0º 58.0' 142º 30.8' -10º 33.6' 136º 13.8' -7º 44.6' 226º 53.5' -22º 18.9' 250º 59.9' -17º 21.5' 204º 26.9' -22º 23.3'
23:00:00 136º 48.5' 161º 36.9' -10º 18.4' 92º 6.4' 11º 28.1' 0º 58.0' 157º 29.0' -10º 31.6' 151º 13.4' -7º 43.3' 241º 54.3' -22º 19.1' 266º 2.2' -17º 21.5' 219º 29.1' -22º 23.3'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 106º 7.9' 02:58:56 315º 16.1' -40º 14.4'
Achernar 126º 16.7' 01:38:21 335º 24.8' -57º 9.1'
Acrux 323º 57.0' 12:27:39 173º 5.1' -63º 11.8'
Adhara 46º 1.6' 06:59:21 255º 9.8' -29º 0.2'
Al_Na'ir 178º 32.1' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.5'
Aldebaran 81º 37.5' 04:36:57 290º 45.7' 16º 32.5'
Alioth 317º 9.4' 12:54:50 166º 17.5' 55º 51.5'
Alkaid 303º 48.0' 13:48:15 152º 56.2' 49º 13.2'
Alnilam 66º 34.9' 05:37:08 275º 43.0' -1º 11.7'
Alphard 8º 44.5' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.4'
Alphecca 277º 0.1' 15:35:27 126º 8.3' 26º 39.1'
Alpheratz 148º 32.4' 00:09:18 357º 40.5' 29º 11.3'
Altair 212º 57.3' 19:51:38 62º 5.4' 8º 55.0'
Ankaa 144º 4.8' 00:27:08 353º 13.0' -42º 12.8'
Antares 263º 14.3' 16:30:30 112º 22.4' -26º 28.1'
Arcturus 296º 44.6' 14:16:29 145º 52.7' 19º 5.2'
Atria 258º 13.3' 16:50:34 107º 21.5' -69º 3.1'
Avior 25º 8.0' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.3'
Bellatrix 69º 20.3' 05:26:06 278º 28.5' 6º 21.7'
Betelgeuse 61º 49.6' 05:56:09 270º 57.7' 7º 24.4'
Canopus 54º 46.3' 06:24:22 263º 54.4' -52º 42.7'
Capella 71º 21.5' 05:18:02 280º 29.6' 46º 0.9'
Deneb 200º 21.6' 20:42:01 49º 29.7' 45º 20.6'
Denebola 333º 22.0' 11:49:59 182º 30.2' 14º 28.2'
Diphda 139º 44.8' 00:44:28 348º 53.0' -17º 53.5'
Dubhe 344º 39.1' 11:04:51 193º 47.2' 61º 39.1'
Elnath 69º 0.3' 05:27:26 278º 8.5' 28º 37.2'
Eltanin 241º 36.8' 17:57:00 90º 44.9' 51º 29.1'
Enif 184º 36.2' 21:45:03 33º 44.3' 9º 57.4'
Fomalhaut 166º 12.7' 22:58:37 15º 20.9' -29º 31.7'
Gacrux 322º 48.7' 12:32:13 171º 56.8' -57º 12.7'
Gienah 326º 40.6' 12:16:45 175º 48.7' -17º 38.5'
Hadar 299º 34.8' 14:05:08 148º 43.0' -60º 27.3'
Hamal 118º 49.2' 02:08:11 327º 57.3' 23º 32.7'
Kaus_Australis 234º 31.7' 18:25:21 83º 39.8' -34º 22.3'
Kochab 288º 11.7' 14:50:41 137º 19.9' 74º 4.7'
Markab 164º 27.3' 23:05:38 13º 35.5' 15º 18.0'
Menkar 105º 3.7' 03:03:13 314º 11.8' 4º 9.4'
Menkent 298º 55.5' 14:07:46 148º 3.6' -36º 27.3'
Miaplacidus 12º 29.9' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.6'
Mirfak 99º 27.7' 03:25:37 308º 35.8' 49º 55.5'
Nunki 226º 46.5' 18:56:21 75º 54.6' -26º 16.3'
Peacock 204º 6.7' 20:27:01 53º 14.8' -56º 40.4'
Polaris 107º 20.8' 02:54:04 316º 28.9' 89º 20.6'
Pollux 34º 15.4' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.8'
Procyon 35º 48.0' 07:40:15 244º 56.2' 5º 10.5'
Rasalhague 246º 55.5' 17:35:45 96º 3.6' 12º 32.8'
Regulus 358º 31.7' 10:09:21 207º 39.8' 11º 52.6'
Rigel 72º 0.8' 05:15:24 281º 8.9' -8º 11.2'
Rigil_Kentaurus 290º 39.1' 14:40:51 139º 47.3' -60º 54.2'
Sabik 253º 0.9' 17:11:24 102º 9.0' -15º 44.7'
Schedar 140º 29.1' 00:41:31 349º 37.3' 56º 38.2'
Shaula 247º 9.6' 17:34:49 96º 17.8' -37º 6.7'
Sirius 49º 22.6' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.8'
Spica 309º 19.6' 13:26:09 158º 27.7' -11º 15.3'
Suhail 13º 41.5' 09:08:41 222º 49.7' -43º 30.5'
Vega 231º 28.9' 18:37:32 80º 37.1' 38º 47.9'
Zubenelgenubi 287º 53.7' 14:51:53 137º 1.8' -16º 6.9'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
53/365

[22/02/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 151º 51.0' 176º 36.9' -10º 17.5' 106º 35.7' 11º 37.8' 0º 58.0' 172º 27.1' -10º 29.7' 166º 12.9' -7º 42.1' 256º 55.2' -22º 19.3' 281º 4.6' -17º 21.5' 234º 31.3' -22º 23.3'
01:00:00 166º 53.5' 191º 37.0' -10º 16.6' 121º 4.9' 11º 47.3' 0º 58.0' 187º 25.2' -10º 27.8' 181º 12.5' -7º 40.9' 271º 56.1' -22º 19.5' 296º 6.9' -17º 21.6' 249º 33.6' -22º 23.2'
02:00:00 181º 55.9' 206º 37.1' -10º 15.7' 135º 34.0' 11º 56.9' 0º 58.1' 202º 23.4' -10º 25.8' 196º 12.1' -7º 39.7' 286º 56.9' -22º 19.7' 311º 9.2' -17º 21.6' 264º 35.8' -22º 23.2'
03:00:00 196º 58.4' 221º 37.2' -10º 14.8' 150º 3.1' 12º 6.3' 0º 58.1' 217º 21.5' -10º 23.9' 211º 11.6' -7º 38.5' 301º 57.8' -22º 19.9' 326º 11.6' -17º 21.6' 279º 38.1' -22º 23.2'
04:00:00 212º 0.9' 236º 37.3' -10º 13.9' 164º 32.1' 12º 15.7' 0º 58.1' 232º 19.7' -10º 22.0' 226º 11.2' -7º 37.2' 316º 58.6' -22º 20.1' 341º 13.9' -17º 21.6' 294º 40.3' -22º 23.2'
05:00:00 227º 3.3' 251º 37.3' -10º 13.0' 179º 1.1' 12º 25.1' 0º 58.1' 247º 17.8' -10º 20.0' 241º 10.7' -7º 36.0' 331º 59.5' -22º 20.3' 356º 16.3' -17º 21.6' 309º 42.6' -22º 23.2'
06:00:00 242º 5.8' 266º 37.4' -10º 12.1' 193º 30.0' 12º 34.4' 0º 58.2' 262º 15.9' -10º 18.1' 256º 10.3' -7º 34.8' 347º 0.4' -22º 20.5' 11º 18.6' -17º 21.7' 324º 44.8' -22º 23.2'
07:00:00 257º 8.2' 281º 37.5' -10º 11.1' 207º 58.8' 12º 43.6' 0º 58.2' 277º 14.1' -10º 16.1' 271º 9.9' -7º 33.6' 2º 1.2' -22º 20.7' 26º 21.0' -17º 21.7' 339º 47.1' -22º 23.2'
08:00:00 272º 10.7' 296º 37.6' -10º 10.2' 222º 27.6' 12º 52.7' 0º 58.2' 292º 12.2' -10º 14.2' 286º 9.4' -7º 32.4' 17º 2.1' -22º 20.8' 41º 23.3' -17º 21.7' 354º 49.3' -22º 23.2'
09:00:00 287º 13.2' 311º 37.6' -10º 9.3' 236º 56.3' 13º 1.8' 0º 58.2' 307º 10.3' -10º 12.2' 301º 9.0' -7º 31.1' 32º 2.9' -22º 21.0' 56º 25.7' -17º 21.7' 9º 51.5' -22º 23.2'
10:00:00 302º 15.6' 326º 37.7' -10º 8.4' 251º 24.9' 13º 10.9' 0º 58.3' 322º 8.5' -10º 10.3' 316º 8.6' -7º 29.9' 47º 3.8' -22º 21.2' 71º 28.0' -17º 21.8' 24º 53.8' -22º 23.1'
11:00:00 317º 18.1' 341º 37.8' -10º 7.5' 265º 53.4' 13º 19.8' 0º 58.3' 337º 6.6' -10º 8.3' 331º 8.1' -7º 28.7' 62º 4.7' -22º 21.4' 86º 30.4' -17º 21.8' 39º 56.0' -22º 23.1'
12:00:00 332º 20.6' 356º 37.9' -10º 6.6' 280º 21.9' 13º 28.7' 0º 58.3' 352º 4.8' -10º 6.3' 346º 7.7' -7º 27.5' 77º 5.5' -22º 21.6' 101º 32.7' -17º 21.8' 54º 58.3' -22º 23.1'
13:00:00 347º 23.0' 11º 38.0' -10º 5.7' 294º 50.3' 13º 37.5' 0º 58.3' 7º 2.9' -10º 4.4' 1º 7.3' -7º 26.2' 92º 6.4' -22º 21.8' 116º 35.0' -17º 21.8' 70º 0.5' -22º 23.1'
14:00:00 2º 25.5' 26º 38.0' -10º 4.8' 309º 18.7' 13º 46.3' 0º 58.3' 22º 1.0' -10º 2.4' 16º 6.8' -7º 25.0' 107º 7.2' -22º 22.0' 131º 37.4' -17º 21.9' 85º 2.8' -22º 23.1'
15:00:00 17º 28.0' 41º 38.1' -10º 3.8' 323º 47.0' 13º 55.0' 0º 58.4' 36º 59.2' -10º 0.5' 31º 6.4' -7º 23.8' 122º 8.1' -22º 22.2' 146º 39.7' -17º 21.9' 100º 5.0' -22º 23.1'
16:00:00 32º 30.4' 56º 38.2' -10º 2.9' 338º 15.2' 14º 3.6' 0º 58.4' 51º 57.3' -9º 58.5' 46º 6.0' -7º 22.6' 137º 9.0' -22º 22.3' 161º 42.1' -17º 21.9' 115º 7.3' -22º 23.1'
17:00:00 47º 32.9' 71º 38.3' -10º 2.0' 352º 43.3' 14º 12.1' 0º 58.4' 66º 55.5' -9º 56.5' 61º 5.5' -7º 21.3' 152º 9.8' -22º 22.5' 176º 44.4' -17º 21.9' 130º 9.5' -22º 23.1'
18:00:00 62º 35.4' 86º 38.4' -10º 1.1' 7º 11.4' 14º 20.6' 0º 58.4' 81º 53.6' -9º 54.5' 76º 5.1' -7º 20.1' 167º 10.7' -22º 22.7' 191º 46.8' -17º 21.9' 145º 11.8' -22º 23.1'
19:00:00 77º 37.8' 101º 38.5' -10º 0.2' 21º 39.4' 14º 29.0' 0º 58.5' 96º 51.8' -9º 52.6' 91º 4.7' -7º 18.9' 182º 11.5' -22º 22.9' 206º 49.1' -17º 22.0' 160º 14.0' -22º 23.1'
20:00:00 92º 40.3' 116º 38.5' -9º 59.3' 36º 7.4' 14º 37.3' 0º 58.5' 111º 49.9' -9º 50.6' 106º 4.2' -7º 17.7' 197º 12.4' -22º 23.1' 221º 51.5' -17º 22.0' 175º 16.2' -22º 23.0'
21:00:00 107º 42.7' 131º 38.6' -9º 58.4' 50º 35.2' 14º 45.5' 0º 58.5' 126º 48.0' -9º 48.6' 121º 3.8' -7º 16.4' 212º 13.2' -22º 23.3' 236º 53.8' -17º 22.0' 190º 18.5' -22º 23.0'
22:00:00 122º 45.2' 146º 38.7' -9º 57.4' 65º 3.0' 14º 53.6' 0º 58.5' 141º 46.2' -9º 46.6' 136º 3.4' -7º 15.2' 227º 14.1' -22º 23.5' 251º 56.2' -17º 22.0' 205º 20.7' -22º 23.0'
23:00:00 137º 47.7' 161º 38.8' -9º 56.5' 79º 30.7' 15º 1.7' 0º 58.6' 156º 44.3' -9º 44.7' 151º 3.0' -7º 14.0' 242º 15.0' -22º 23.6' 266º 58.5' -17º 22.0' 220º 23.0' -22º 23.0'

Izena GHA RA SHA Dec


Acamar 107º 7.1' 02:58:56 315º 16.1' -40º 14.4'
Achernar 127º 15.8' 01:38:21 335º 24.8' -57º 9.1'
Acrux 324º 56.1' 12:27:40 173º 5.1' -63º 11.8'
Adhara 47º 0.8' 06:59:21 255º 9.8' -29º 0.2'
Al_Na'ir 179º 31.3' 22:09:19 27º 40.3' -46º 52.5'
Aldebaran 82º 36.7' 04:36:57 290º 45.7' 16º 32.5'
Alioth 318º 8.5' 12:54:50 166º 17.5' 55º 51.5'
Alkaid 304º 47.2' 13:48:15 152º 56.2' 49º 13.2'
Alnilam 67º 34.0' 05:37:08 275º 43.0' -1º 11.7'
Alphard 9º 43.6' 09:28:29 217º 52.7' -8º 44.4'
Alphecca 277º 59.3' 15:35:27 126º 8.3' 26º 39.1'
Alpheratz 149º 31.5' 00:09:18 357º 40.5' 29º 11.3'
Altair 213º 56.4' 19:51:38 62º 5.4' 8º 55.0'
Ankaa 145º 4.0' 00:27:08 353º 13.0' -42º 12.8'
Antares 264º 13.4' 16:30:30 112º 22.4' -26º 28.1'
Arcturus 297º 43.7' 14:16:29 145º 52.7' 19º 5.2'
Atria 259º 12.5' 16:50:34 107º 21.5' -69º 3.1'
Avior 26º 7.1' 08:22:56 234º 16.1' -59º 34.3'
Bellatrix 70º 19.5' 05:26:06 278º 28.5' 6º 21.7'
Betelgeuse 62º 48.7' 05:56:09 270º 57.7' 7º 24.4'
Canopus 55º 45.4' 06:24:22 263º 54.4' -52º 42.7'
Capella 72º 20.6' 05:18:02 280º 29.6' 46º 0.9'
Deneb 201º 20.7' 20:42:01 49º 29.7' 45º 20.6'
Denebola 334º 21.1' 11:49:59 182º 30.1' 14º 28.2'
Diphda 140º 44.0' 00:44:28 348º 53.0' -17º 53.5'
Dubhe 345º 38.2' 11:04:51 193º 47.2' 61º 39.1'
Elnath 69º 59.5' 05:27:26 278º 8.5' 28º 37.2'
Eltanin 242º 35.9' 17:57:00 90º 44.9' 51º 29.1'
Enif 185º 35.3' 21:45:03 33º 44.3' 9º 57.4'
Fomalhaut 167º 11.9' 22:58:37 15º 20.9' -29º 31.7'
Gacrux 323º 47.8' 12:32:13 171º 56.8' -57º 12.7'
Gienah 327º 39.7' 12:16:45 175º 48.7' -17º 38.5'
Hadar 300º 34.0' 14:05:08 148º 43.0' -60º 27.3'
Hamal 119º 48.3' 02:08:11 327º 57.3' 23º 32.7'
Kaus_Australis 235º 30.8' 18:25:21 83º 39.8' -34º 22.3'
Kochab 289º 10.8' 14:50:41 137º 19.8' 74º 4.7'
Markab 165º 26.5' 23:05:38 13º 35.5' 15º 18.0'
Menkar 106º 2.8' 03:03:13 314º 11.8' 4º 9.4'
Menkent 299º 54.6' 14:07:46 148º 3.6' -36º 27.3'
Miaplacidus 13º 29.0' 09:13:28 221º 38.0' -69º 47.6'
Mirfak 100º 26.8' 03:25:37 308º 35.8' 49º 55.5'
Nunki 227º 45.6' 18:56:21 75º 54.6' -26º 16.3'
Peacock 205º 5.8' 20:27:01 53º 14.8' -56º 40.4'
Polaris 108º 20.3' 02:54:03 316º 29.3' 89º 20.6'
Pollux 35º 14.6' 07:46:26 243º 23.6' 27º 58.8'
Procyon 36º 47.2' 07:40:15 244º 56.2' 5º 10.5'
Rasalhague 247º 54.6' 17:35:45 96º 3.6' 12º 32.8'
Regulus 359º 30.8' 10:09:21 207º 39.8' 11º 52.6'
Rigel 72º 59.9' 05:15:24 281º 8.9' -8º 11.2'
Rigil_Kentaurus 291º 38.2' 14:40:51 139º 47.2' -60º 54.2'
Sabik 253º 60.0' 17:11:24 102º 9.0' -15º 44.7'
Schedar 141º 28.3' 00:41:31 349º 37.3' 56º 38.2'
Shaula 248º 8.7' 17:34:49 96º 17.8' -37º 6.7'
Sirius 50º 21.7' 06:45:57 258º 30.7' -16º 44.8'
Spica 310º 18.7' 13:26:09 158º 27.7' -11º 15.3'
Suhail 14º 40.6' 09:08:41 222º 49.7' -43º 30.5'
Vega 232º 28.1' 18:37:32 80º 37.1' 38º 47.9'
Zubenelgenubi 288º 52.8' 14:51:53 137º 1.8' -16º 6.9'

NAVIGATIONAL ALGORITHMS
54/365

[23/02/2018]
HMS GHA Aries GHA Sol Dec Sol GHA Luna Dec Luna HP Luna GHA Merc Dec Merc GHA Venus Dec Venus GHA Marte Dec Marte GHA Jupiter Dec Jupiter GHA Saturno Dec Saturno
00:00:00 152º 50.1' 176º 38.9' -9º 55.6' 93º 58.4' 15º 9.7' 0º 58.6' 171º 42.5' -9º 42.7' 166º 2.5' -7º 12.8' 257º 15.8' -22º 23.8' 282º 0.9' -17º 22.1' 235º 25.2' -22º 23.0'
01:00:00 167º 52.6' 191º 39.0' -9º 54.7' 108º 26.0' 15º 17.6' 0º 58.6' 186º 40.6' -9º 40.7' 181º 2.1' -7º 11.5' 272º 16.7' -22º 24.0' 297º 3.2' -17º 22.1' 250º 27.5' -22º 23.0'
02:00:00 182º 55.1' 206º 39.0' -9º 53.8' 122º 53.5' 15º 25.4' 0º 58.6' 201º 38.8' -9º 38.7' 196º 1.7' -7º 10.3' 287º 17.5' -22º 24.2' 312º 5.6' -17º 22.1' 265º 29.7' -22º 23.0'
03:00:00 197º 57.5' 221º 39.1' -9º 52.9' 137º 20.9' 15º 33.1' 0º 58.6' 216º 36.9' -9º 36.7' 211º 1.2' -7º 9.1' 302º 18.4' -22º 24.4' 327º 8.0' -17º 22.1' 280º 32.0' -22º 23.0'
04:00:00 212º 60.0' 236º 39.2' -9º 51.9' 151º 48.3' 15º 40.8' 0º 58.7' 231º 35.0' -9º 34.7' 226º 0.8' -7º 7.8' 317º 19.3' -22º 24.6' 342º 10.3' -17º 22.1' 295º 34.2' -22º 23.0'
05:00:00 228º 2.5' 251º 39.3' -9º 51.0' 166º 15.6' 15º 48.4' 0º 58.7' 246º 33.2' -9º 32.7' 241º 0.4' -7º 6.6' 332º 20.1' -22º 24.7' 357º 12.7' -17º 22.2' 310º 36.5' -22º 23.0'
06:00:00 243º 4.9' 266º 39.4' -9º 50.1' 180º 42.8' 15º 55.8' 0º 58.7' 261º 31.3' -9º 30.7' 255º 60.0' -7º 5.4' 347º 21.0' -22º 24.9' 12º 15.0' -17º 22.2' 325º 38.7' -22º 22.9'
07:00:00 258º 7.4' 281º 39.5' -9º 49.2' 195º 10.0' 16º 3.2' 0º 58.7' 276º 29.5' -9º 28.7' 270º 59.5' -7º 4.2' 2º 21.8' -22º 25.1' 27º 17.4' -17º 22.2' 340º 41.0' -22º 22.9'
08:00:00 273º 9.8' 296º 39.6' -9º 48.3' 209º 37.1' 16º 10.5' 0º 58.8' 291º 27.6' -9º 26.7' 285º 59.1' -7º 2.9' 17º 22.7' -22º 25.3' 42º 19.7' -17º 22.2' 355º 43.2' -22º 22.9'
09:00:00 288º 12.3' 311º 39.6' -9º 47.4' 224º 4.1' 16º 17.7' 0º 58.8' 306º 25.8' -9º 24.7' 300º 58.7' -7º 1.7' 32º 23.6' -22º 25.5' 57º 22.1' -17º 22.3' 10º 45.5' -22º 22.9'
10:00:00 303º 14.8' 326º 39.7' -9º 46.4' 238º 31.0' 16º 24.8' 0º 58.8' 321º 23.9' -9º 22.7' 315º 58.2' -7º 0.5' 47º 24.4' -22º 25.6' 72º 24.4' -17º 22.3' 25º 47.7' -22º 22.9'
11:00:00 318º 17.2' 341º 39.8' -9º 45.5' 252º 57.9' 16º 31.8' 0º 58.8' 336º 22.1' -9º 20.7' 330º 57.8' -6º 59.2' 62º 25.3' -22º 25.8' 87º 26.8' -17º 22.3' 40º 50.0' -22º 22.9'
12:00:00 333º 19.7' 356º 39.9' -9º 44.6' 267º 24.7' 16º 38.7' 0º 58.9' 351º 20.2' -9º 18.7' 345º 57.4' -6º 58.0' 77º 26.1' -22º 26.0' 102º 29.1' -17º 22.3' 55º 52.2' -22º 22.9'
13:00:00 348º 22.2' 11º 40.0' -9º 43.7' 281º 51.4' 16º 45.5' 0º 58.9' 6º 18.4' -9º 16.7' 0º 57.0' -6º 56.8' 92º 27.0' -22º 26.2' 117º 31.5' -17º 22.3' 70º 54.5' -22º 22.9'
14:00:00 3º 24.6' 26º 40.1' -9º 42.8' 296º 18.1' 16º 52.3' 0º 58.9' 21º 16.5' -9º 14.7' 15º 56.5' -6º 55.5' 107º 27.9' -22º 26.4' 132º 33.8' -17º 22.4' 85º 56.7' -22º 22.9'
15:00:00 18º 27.1' 41º 40.2' -9º 41.8' 310º 44.7' 16º 58.9' 0º 58.9' 36º 14.7' -9º 12.7' 30º 56.1' -6º 54.3' 122º 28.7' -22º 26.6' 147º 36.2' -17º 22.4' 100º 59.0' -22º 22.8'
16:00:00 33º 29.6' 56º 40.3' -9º 40.9' 325º 11.2' 17º 5.4' 0º 58.9' 51º 12.8' -9º 10.7' 45º 55.7' -6º 53.1' 137º 29.6' -22º 26.7' 162º 38.6' -17º 22.4' 116º 1.2' -22º 22.8'
17:00:00 48º 32.0' 71º 40.3' -9º 40.0' 339º 37.7' 17º 11.8' 0º 59.0' 66º 11.0' -9º 8.7' 60º 55.3' -6º 51.8' 152º 30.4' -22º 26.9' 177º 40.9' -17º 22.4' 131º 3.5' -22º 22.8'
18:00:00 63º 34.5' 86º 40.4' -9º 39.1' 354º 4.1' 17º 18.1' 0º 59.0' 81º 9.1' -9º 6.6' 75º 54.8' -6º 50.6' 167º 31.3' -22º 27.1' 192º 43.3' -17º 22.4' 146º 5.7' -22º 22.8'
19:00:00 78º 37.0' 101º 40.5' -9º 38.2' 8º 30.4' 17º 24.4' 0º 59.0' 96º 7.3' -9º 4.6' 90º 54.4' -6º 49.4' 182º 32.2' -22º 27.3' 207º 45.6' -17º 22.5' 161º 8.0' -22º 22.8'
20:00:00 93º 39.4' 116º 40.6' -9º 37.2' 22º 56.6' 17º 30.5' 0º 59.0' 111º 5.4' -9º 2.6' 105º 54.0' -6º 48.1' 197º 33.0' -22º 27.5' 222º 48.0' -17º 22.5' 176º 10.2' -22º 22.8'
21:00:00 108º 41.9' 131º 40.7' -9º 36.3' 37º 22.8' 17º 36.5' 0º 59.1' 126º 3.6' -9º 0.6' 120º 53.6' -6º 46.9' 212º 33.9' -22º 27.6' 237º 50.3' -17º 22.5'