You are on page 1of 16

Električni samostojni štedilnik SI

Spoštovani kupci, Opozorila, ki se nanašajo na varnost, najdete na strani 4.


Nekaj pa morate vsekakor takoj preveriti: ali ste prejeli
najlepša hvala za Vaš nakup. Prepričajte se sami: na naše nepoškodovan aparat. Če ugotovite kakšno transportno
izdelke se lahko zanesete. poškodbo, se prosimo povežite s prodajalcem, pri katerem ste
Da boste lažje ravnali z izdelkom, smo priložili obsežna kupili aparat, ali pa z območnim skladiščem, od koder je bil
navodila. Ta naj vam pomagajo, da se boste kar najhitreje dobavljen. Telefonsko številko najdete na računu oziroma
seznanili z Vašim novim aparatom. Prosimo, da pred prvo dobavnici.
uporabo aparata pazljivo preberete navodila. Želimo vam veliko veselja z Vašim novim samostojnim
štedilnikom.

Vsebina
Varnostna opozorila ....................................................... 2 Nivoji pečenja
Pomembna opozorila Pribor pečice
Namenska uporaba Maščobni filter
Vgreznjeni gumbi Pečenje peciva
Hladilni ventilator Navodila
Pokrov štedilnika Pečenje mesa
Pečenje na žaru in zapekanje
Opis aparata.................................................................... 3 Vkuhavanje
Pred prvo uporabo ......................................................... 4 Odtajanje
Steklokeramična kuhalna površina
Čiščenje in vzdrževanje ................................................12
Kuhalna mesta
Pečica Nega in vzdrževanje steklokeramične površine ..........13
Programska ura Kuhalne plošče
Kratkočasovna ura Pečica
Nasveti za varčevanje z energijo Predal štedilnika
Nasveti pri nakupu posode Kako ravnati v primeru težav? ....................................15
Nasveti za uporabo kuhalnih mest Upoštevajte!
Nasveti za uporabo pečice 5 Pomembno
Kuhalna mesta ................................................................ 5 Zamenjava delov aparata ............................................15
Pomembna opozorila Ostali pribor
Posebna opozorila za kuhalno ploščo Žarnica pečice
Posebna opozorila v zvezi s steklokeramično kuhalno ploščo Navodila za namestitev in priključitev ........................15
Upravljanje kuhalnih mest Varnostna opozorila za instalacijo
Kuhalna mesta
HI-Light grelna mesta
Električna priključitev..................................................16
Pečica ............................................................................... 6 Tehnični podatki ...........................................................17
Pomembna opozorila Servis ..............................................................................17
Upravljanje Popravilo
Načini delovanja Napisna tablica

Varnostna opozorila
• Nestrokovna priključitev štedilnika na električno omrežje je bodo električne priključne vrvice drugih aparatov primerno
nevarna. Da bi preprečili nevarnost električnega udara, sme oddaljene od štedilnika.
štedilnik priključiti le servis ali pooblaščeni strokovnjak. • Čiščenje pečice z napravami na vročo paro ali visokotlačnimi
• Pri nestrokovnih posegih in popravilih aparata obstaja čistilniki lahko povzroči kratek stik. Zato takšnih naprav ne
nevarnost električnega udara in kratkega stika, zato jih zaradi uporabljajte za čiščenje pečice.
nevarnosti telesnih poškodb in poškodb aparata ne izvajajte. • Med delovanjem pečice se vrata pečice močneje segrejejo.
Takšna opravila lahko izvaja le strokovnjak oziroma servis. Zato je kot dodatna zaščita vgrajeno tretje steklo (samo pri
• Pri kuhanju ali pečenju se pregreta maščoba ali olje na nekaterih modelih), ki znižuje površinsko temperaturo stekla
kuhališču lahko hitro vname. Obstaja nevarnost opeklin in vrat pečice.
požara, zato cvrenje stalno nadzorujte. • V predalu štedilnika ne shranjujte gorljivih, eksplozivnih in
• Pozor: nevarnost opeklin je velika predvsem pri majhnih temperaturno neobstojnih predmetov (na primer papir, krpe za
otrocih in otrocih, ki se ne zavedajo nevarnosti. Ti se lahko lonce, plastične vrečke, čistilna razpršila in sredstva), ker
opečejo ali oparijo, zato naj bodo majhni otroci na primerni lahko ob uporabi pečice povzroče požar. Predal štedilnika
oddaljenosti od štedilnika, starejši otroci pa lahko uporabljajo uporabljajte le za spravljanje opreme (nizek pekač, pekač za
štedilnik le pod nadzorom. prestrezanje kapljajoče maščobe, maščobni filter itd.).
• Površina grelnih mest in vrata pečice se pri uporabi segrevajo, • Če so na steklokeramični površini vidne razpoke, kuhališča ne
prav tako se segrevajo notranje površine pečice, grelni smete uporabljati, ker obstaja nevarnost električnega udara. V
elementi in odprtina za soparo. Zato naj bodo majhni otroci na tem primeru takoj izklopite vsa stikala kuhalnih mest in odvijte
primerni oddaljenosti od štedilnika. varovalko oziroma izklopite glavno varovalko, tako da je
• Pozor: nevarnost opeklin. Grelni elementi, pečica in deli štedilnik popolnoma odklopljen z električnega omrežja.
pribora se med uporabo močno segrejejo. Zato za prijemanje Pokličite servis.
posode vedno uporabljajte krpe ali rokavice in s posodo • Aparat je namenjen postavitvi direktno na tla, brez uporabe
ravnajte previdno, da se izognete opeklinam. kakršnihkoli podstavkov.
• Priključne vrvice aparatov, ki so v bližini štedilnika, se lahko
zaradi dotika z vročimi kuhalnimi mesti ali če jih priprete z vrati
pečice poškodujejo in lahko povzročijo kratek stik. Zato naj

2 Navodila za uporabo, namestitev in priključitev


Simbol na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da Vgreznjeni gumbi
z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi
gospodinjskimi odpadki. Izdelek odpeljite na (imajo samo nekateri modeli)
ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in Gumb najprej rahlo potisnite, da izskoči, nato izbirate in
elektronske opreme. S pravilnim načinom odstranjevanja nastavljate način delovanja ter ustrezno temperaturo v pečici.
izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne Kadar je vklopljena pečica, je osvetljena številčnica nad
posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko pripadajočim gumbom. Po vsaki uporabi prestavite gumb v
pojavile v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za izključen oziroma neobratovalni položaj in ga potisnite v
podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi vgreznjeni položaj.
izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za
OPOZORILO!
odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali na
Vgreznjeni gumb izskoči oziroma ga lahko potisnete nazaj v
trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
upravljalno ploščo samo v izključenem oziroma
neobratovalnem položaju.
Pomembna opozorila
Osvetljene številčnice
• Če steklokeramično kuhalno površino uporabljate kot (imajo samo nekateri modeli)
odlagalno površino, lahko pride do poškodb ali odrgnin. Pri nekaterih modelih ima funkcijo rumene lučke osvetljena
Zaradi nevarnosti taljenja oziroma požara ter poškodbe številčnica nad vklopljenim gumbom.
kuhalne površine ne smete v nobenem primeru na njej
pogrevati hrane v aluminijasti foliji ali posodi iz umetne Hladilni ventilator
snovi.
• Tečaji vrat pečice se lahko poškodujejo, če odprta vrata (imajo samo nekateri modeli)
pečice preobremenite s težkimi predmeti. Zato na odprtih V aparat je vgrajen hladilni ventilator, ki hladi ohišje in
vratih pečice ne smete sedeti ali nanja odlagati težkih upravljalno ploščo aparata. Hladilni ventilator deluje, kadar je
predmetov. izbran katerikoli način delovanja pečice. Pri nekaterih modelih
deluje še tudi krajši čas po izklopu pečice.
Namenska uporaba
Pokrov štedilnika
Električni štedilnik je namenjen za običajno pripravo hrane v
gospodinjstvu in se v druge namene ne sme uporabljati! (samo pri nekaterih modelih)
Posamezne možnosti uporabe štedilnika so obširno opisane v Pred odprtjem pokrova preverite, da je ta čist in na njem ni
nadaljevanju teh navodil. ostankov kakršnekoli tekočine.
Pokrov štedilnika je lakiran, nerjaven ali steklen in ga smete
zapreti šele, ko se kuhalna mesta popolnoma ohladijo.

Opis aparata
Odprtina za odvajanje sopare

Steklokeramična kuhalna površina

Upravljalna plošča
Ročaj pečice

Vrata pečice

Predal štedilnika

Dodatni podstavek (samo pri nekaterih modelih)

Nastavljive nogice (dosegljive, ko je izvlečen predal


štedilnika), samo pri nekaterih modelih

Pokrov štedilnika (imajo samo nekateri modeli)

Odprtina za odvajanje sopare

Okolica kuhalnih mest

Upravljalna plošča

Ročaj vrat pečice

Vrata pečice
Predal štedilnika

Dodatni podstavek (imajo samo nekateri modeli)

Nastavljive nogice (dosegljive, ko je izvlečen predal


štedilnika), imajo samo nekateri modeli

Navodila za uporabo, namestitev in priključitev 3


1 Programska ura (imajo samo nekateri modeli) 5 Gumb kuhalnega mesta, zadaj levo
2 Gumb za vklop/izklop in izbiro načina delovanja 6 Kontrolna lučka delovanja. Prikazuje, da je
pečice pečica ali kuhalno mesto vključeno.
3 Kontrolna lučka pečice. Sveti, dokler se pečica 7 Gumb kuhalnega mesta, spredaj levo
segreva in ugasne, ko je dosežena nastavljena 8 Gumb kuhalnega mesta, spredaj desno
temperatura. 9 Gumb kuhalnega mesta, zadaj desno
4 Gumb za nastavitev temperature pečice

Pred prvo uporabo


Steklokeramična kuhalna površina Nasveti za varčevanje z energijo
(samo pri nekaterih modelih) Dno lonca ali ponve je pretanko
Steklokeramično površino očistite z vlažno krpo in z nekaj in se pri segrevanju izboči.
čistila za ročno pomivanje posode. Posledica sta povečana poraba
Ne uporabljajte agresivnih čistil, kot so na primer groba čistila, energije in neenakomerna
ki povzročajo praske, gobice za posodo, odstranjevalci rje ali razporeditev toplote.
madežev.

Kuhalna mesta
(samo pri nekaterih modelih)
Kuhalna mesta brez posode za 3-5 minut vključite na najvišjo
stopnjo, da se tako razdimijo. S tem zaščitna prevleka kuhalnih neprimerno
plošč doseže svojo največjo trdnost.
Posoda je prevelika oziroma
Pečica premajhna. Premajhen lonec
(samo pri nekaterih modelih) oziroma pokrov lonca, ki ni
Vzemite vse dele pribora iz pečice in jih očistite s toplo vodo in pravilno nameščen,
običajnim čistilnim sredstvom. Ne uporabljajte grobih čistil! negospodarno troši energijo.
Pri prvem segrevanju pečice se sprošča značilen vonj "po
novem", zato medtem prostor temeljito zračite.

Programska ura
(samo pri nekaterih modelih)
Nastavite točen dnevni čas tako, kot je to opisano v posebej
priloženih navodilih za uporabo programskih ur.Nastavitev časa napačno
je za uporabo aparata nujno potrebna, ker je šele po nastavitvi
časa možno delovanje pečice. Dobra posoda za kuhanje.
V nadaljevanju boste našli nekaj
Kratkočasovna ura pomembnih nasvetov za
energetsko varčno kuhanje in
(samo pri nekaterih modelih) učinkovito kuhanje z vašim
Najdaljši čas nastavitve je 60 minut. Po izteku nastavljenega novim štedilnikom in vašo
časa se sproži zvočni signal, ki traja približno pet sekund. posodo.
Čas nastavite z vrtenjem gumba najprej v smeri urnega
kazalca, nato pa z vrtenjem v nasprotni smeri dosežete točno
nastavitev.

optimalno
Velja načelo:
Boljša kot je kakovost posode, manjša je poraba električne
energije!

4 Navodila za uporabo, namestitev in priključitev


Nasveti pri nakupu posode • Pri kuhanju pravočasno zmanjšajte stopnjo moči kuhalnega
mesta ter ob koncu kuhanja izklopite kuhalno mesto nekaj
• Dobro posodo boste prepoznali po ravnem in debelem dnu. minut prej, da izkoristite preostalo toploto.
Neravno dno posode povzroča visoko porabo energije in • Vedno pazite, da bo v loncu pod pritiskom (ekonom loncu)
daljše čase kuhanja. dovolj tekočine, ker zaradi izhlapevanja tekočine in
• Pri nakupu posode bodite pozorni na to, da je pogosto pregrevanja lahko pride do poškodb lonca in štedilnika.
naveden zgornji premer posode, ki je običajno večji kot • Posoda iz ognjevarnega stekla s posebej brušenim dnom je
premer dna posode. primerna za uporabo na steklokeramičnih kuhališčih, če
• Lonci pod pritiskom (ekonom lonci) zaradi zaprtega ustreza premeru kuhalnega mesta.
kuhalnega prostora in nadpritiska omogočajo poseben • Pri uporabi posebne posode morate upoštevati navodila
prihranek časa in energije. Zaradi kratkih kuhalnih časov se proizvajalca.
ohranijo tudi vitamini.
• Kadar na steklokeramičnem kuhališču kuhate v posodi z Nasveti za uporabo pečice
visoko odsevnim (svetla kovinska površina) ali debelim
dnom, se lahko čas do zavretja podaljša za nekaj minut (do • Po možnosti uporabljajte temne, črno lakirane, silikonsko
10 minut). Če želite zavreti večjo količino tekočine, oslojene ali emajlirane pekače, ker posebej dobro prevajajo
priporočamo, da uporabite posodo z ravnim temnim dnom. toploto.
• Pečico predgrevajte le, če je to navedeno v receptu ali v
Nasveti za uporabo kuhalnih mest tabelah tega navodila.
• Pri segrevanju prazne pečice se porabi veliko energije, zato
• Kuhalna mesta ne smejo delovati prazna, brez posode. se s pečenjem več vrst peciva ali pic zaporedoma prihrani
• Prenos toplote je najboljši, kadar sta dno posode in kuhalno veliko energije, ker je pečica že ogreta.
mesto enakega premera in je posoda postavljena na sredini • Proti koncu daljšega časa pečenja lahko pečico izključite
kuhalnega mesta. približno 10 minut pred koncem pečenja in s tem prihranite
• Lonci in ponve so lahko večjega premera kot kuhalna mesta, energijo, ker izkoristite preostalo toploto.
vendar ne smejo biti manjšega, ker prihaja do izgube
energije in se umazanija na kuhalnem mestu lahko zažge.
• Za vsako količino hrane je treba uporabiti ustrezno veliko
posodo. Večja, komaj delno polna posoda, porabi veliko
energije.

Kuhalna mesta
Pomembna opozorila • Rdeče žareče grelno polje lahko glede na zorni kot sveti tudi
preko označenega mesta
• Ne vključujte kuhalnih mest brez posode in jih nikoli ne
uporabljajte za ogrevanje prostora! Upravljanje kuhalnih mest
• Pazite, da bodo kuhalna mesta in dno posode čista in suha,
da je omogočeno dobro prevajanje toplote in se grelna Kuhalna mesta vključite z gumbi, nameščenimi na upravljalni
površina ne poškoduje. plošči.
• Na kuhalnih mestih se pregreta maščoba in olje lahko Simboli poleg gumbov kažejo pripadnost posameznemu
hitro vnamejo. Zato pripravljajte jedi z maščobo ali oljem kuhalnemu mestu.
Grelna moč kuhalnih mest se lahko nastavlja brezstopenjsko
(na primer ocvrt krompir) previdno in pod stalnim
(1-9) ali stopenjsko (1-6).
nadzorom.
Smiselno je, da 3-5 minut pred koncem kuhanja izključite
kuhalno mesto in tako izkoristite preostalo toploto ter prihranite
Posebna opozorila za kuhalno ploščo energijo.
(samo pri nekaterih modelih) V tabeli boste našli primere za uporabo posameznih stopenj
• Na kuhalne plošče ne smete postavljati vlažne posode ali moči.
pokrovov, prekritih s paro. Vlaga škoduje kuhalnim mestom.
• Nikar ne ohlajajte vroče posode na neuporabljenih kuhalnih Hitrokuhalna mesta (samo pri nekaterih modelih) se od
ploščah, ker se pod posodo ustvarja kondenz, ki pospešuje normalnih kuhalnih mest razlikujejo po večji moči, kar pomeni,
korozijo. da se hitreje ogrejejo.
Označena so z rdečo piko v sredini, ki čez čas zaradi
Posebna opozorila v zvezi s steklokeramično kuhalno večkratnega segrevanja in čiščenja izgine.
ploščo
(samo pri nekaterih modelih)
• Steklokeramična kuhalna plošča je zelo obstojna, toda ni
nezlomljiva. Ostri in trdi predmeti, ki padejo na površino, jo
lahko poškodujejo.
• Če so na površini steklokeramične plošče vidne razpoke,
plošče ne smete več uporabljati, ker obstaja nevarnost
električnega udara. V tem primeru takoj izključite vsa
kuhalna mesta in izklopite štedilnik z električnega omrežja,
tako da odvijete hišno varovalko ali izklopite glavno
varovalko. Pokličite servis.
• Zrnca peska ali hrapavi lonci iz litega železa lahko povzročijo
praske na dekorju in površini steklokeramične plošče.
• Če kuhališče uporabljate kot odlagalno površino, se lahko
poškoduje ali opraska. V nobenem primeru ne smete na
kuhalnih mestih segrevati hrane v aluminijasti foliji ali
posodah iz umetne snovi, ker obstaja nevarnost taljenja in
požara ter poškodbe kuhalnih mest.
• Dno posode mora ustrezati velikosti kuhalnega mesta.

Navodila za uporabo, namestitev in priključitev 5


Stopnja Primerno za
E S
0 0 položaj IZKLOP, koriščenje preostale toplote
1-2 1 vzdrževanje toplote, nadaljevanje kuhanja
manjših količin (najnižja moč)
3 2 nadaljevanje kuhanja
4-5 3 nadaljevanje kuhanja večjih količin,
nadaljevanje pečenja večjih kosov Gumb kuhalne plošče z Gumb kuhalne plošče z
6 4 počenje, priprava prežganja dodatnima conama dodatno cono
7-8 5 pečenje
9 6 da jed zavre, se zapeče, se peče (najvišja
moč)

Kuhalna mesta
Upravljanje trokrožne kuhalne cone
(samo pri nekaterih modelih)
Pri trokrožnem kuhalnem mestu se lahko grelna površina
Trokrožna kuhalna Dvokrožna kuhalna Cona za pekač
prilagaja določeni velikosti in obliki posode.
cona cona
Kuhalno mesto vključite in izključite s pripadajočim gumbom.
• Srednje grelno polje vključite z vrtenjem gumba
pripadajočega kuhalnega mesta na simbol za dvokrožno HI-Light grelna mesta
grelo . Nato nastavite željeno stopnjo moči. Kuhalna mesta s HI-Light greli (glej "Tehnični podatki") se od
• Veliko, tretje, grelo vključite z vrtenjem gumba navadnih razlikujejo po izjemno kratkem času segrevanja, zato
pripadajočega kuhalnega mesta do konca (glejte simbol ; se postopek kuhanja začne zelo hitro.
zasliši se "klik"). Nato nastavite željeno stopnjo moči.
• Vsa grelna polja izključite z obračanjem gumba v položaj "0"
Indikator preostale toplote
Vsako kuhalno mesto ima signalno lučko, ki se prižge, ko je
(Izklop).
kuhalno mesto vroče. Ko se kuhalno mesto ohladi, lučka
Upravljanje dvokrožne kuhalne cone in kuhalne cone za ugasne.
Indikator preostale toplote se prižge tudi, če na kuhalno mesto,
pekač
ki ga niste uporabljali, postavite vročo posodo.
(samo pri nekaterih modelih)
Pri dvokrožnem kuhalnem mestu in kuhalnem mestu za pekač
se lahko grelna površina prilagaja določeni velikosti in obliki
posode.
Kuhalno mesto vključite in izključite s pripadajočim gumbom.
• Večje grelno polje vključite z obračanjem gumba
pripadajočega kuhalnega mesta do konca (glej simbol ;
zasliši se "klik"). Nato nastavite željeno stopnjo moči.
• Vsa grelna polja izključite z obračanjem gumba v položaj "0"
(Izklop).

Pečica
Pomembna opozorila
• Pečice ne oblagajte z aluminijasto folijo in ne postavljajte
pekačev in druge posode na dno pečice, ker obloga iz folije
preprečuje kroženje zraka v pečici, zavira pečenje in uničuje
emajl.
• Sadni sokovi, ki kapljajo iz pekača, lahko povzročijo na
emajlu madeže, ki jih ni možno odstraniti.

Upravljanje
Gumb za vklop/izklop in
Za upravljanje pečice sta izbiro načina delovanja
namenjena gumb za pečice
vklop/izklop in izbiro načina
delovanja pečice in gumb za Načini delovanja
nastavitev temperature.
Pečica lahko obratuje na naslednje načine:

Osvetlitev pečice
Pri nekaterih modelih sta nameščeni dve žarnici za osvetlitev
Gumb za nastavitev
pečice: ena je nameščena na zadnji steni zgoraj, druga,
temperature
dodatna stranska žarnica, pa na sredini desne stranske stene.
Osvetlitev pečice lahko vključite samostojno, brez kakšne
druge funkcije.
Praktična uporaba: med čiščenjem pečice ali da izkoristite
preostalo toploto na koncu postopka pečenja.
Pri vseh drugih načinih delovanja se osvetlitev pečice vklopi
samodejno ob nastavitvi načina delovanja.

6 Navodila za uporabo, namestitev in priključitev


Zgornje/spodnje grelo Odtajanje
Grelci na zgornji in spodnji strani pečice enakomerno sevata Pri tem načinu zrak kroži brez vključenih grel. Uporablja se za
toploto v notranjost pečice. Pečenje peciva ali mesa je možno počasno odtajanje zamrznjene hrane.
samo na enem nivoju.

Spodnje grelo in ventilator


Žar Pri tem načinu istočasno delujeta spodnje grelo in ventilator.
Toploto neposredno seva infra grelo, ki je nameščeno na Uporaben je predvsem za pečenje nizko vzhajanih potic in
stropu pečice. vkuhavanje sadja in zelenjave.
Ta način delovanja je posebej primeren za pečenje manjših Uporabljajte 1. vodilo od spodaj in ne preveč visoke modele, da
kosov mesa, kot so na primer steak, pečenice, zrezki, lahko ogreti zrak kroži tudi po zgornji strani jedi.
zarebrnice itd.

Žar z ventilatorjem Spodnje grelo/Aqua Clean


Istočasno delujeta Infra grelo in ventilator. Ta način delovanja Toploto oddaja samo grelo, nameščeno na spodnji strani
je zelo primeren za pečenje mesa na žaru in pečenje večjih pečice. Ta način delovanja izberite takrat, kadar želite močneje
kosov mesa ali perutnine na enem nivoju pečice. Primeren je zapeči spodnja stran peciva (na primer pečenje vlažnega
tudi za gratiniranje in doseganje hrustljave skorje. peciva s sadnim nadevom). Gumb za nastavitev temperature
pa nastavite na željeno temperaturo.
Spodnje grelo lahko uporabljate tudi za čiščenje pečice.
Podrobnosti v zvezi s čiščenjem lahko preberete v poglavju
"Čiščenje in vzdrževanje".

Vroč zrak in spodnje grelo


Pri tem načinu delovanja istočasno delujeta spodnje grelo in
ventilator z vročim zrakom. Ta način je posebej primeren za
pečenje pice. Nivoji pečenja
Pri tem načinu delovanja najbolje uspevajo vlažno ali težko
pecivo na 2 nivojih, sadna torta iz kvašenega ali krhkega testa Pribor (rešetka, nizki in globoki pekač) lahko vstavite v pečico
ter sirov narastek. na 5 nivojih.
V tabelah pečenja v nadaljevanju so opisani posamezni nivoji.
Upoštevajte, da se nivoji pečenja vedno štejejo od spodaj
navzgor!
Vodila so vlečena, žična ali teleskopska izvlečna (odvisno od
modela aparata). S teleskopskimi izvlečnimi vodili so
opremljena 2., 3. in 5. s teleskopskimi izvlečnimi vodili. Pri
žičnih vodilih morate rešetko in pekače vedno vstaviti v vodila.

Vroč zrak
Ventilator na zadnji steni pečice skrbi za stalno kroženje
vročega zraka okoli pečenke ali peciva. Ta način delovanja je
posebej primeren za pečenje mesa in peciva na več nivojih.

Navodila za uporabo, namestitev in priključitev 7


Pribor pečice Pečenje peciva
(odvisno od modela) Za pečenje peciva lahko uporabljate zgornji/spodnji grelec ali
Rešetka, na katero postavite posodo z živilom ali živilo vroči zrak.
postavite kar na rešetko. Maščobni filter morate pri pečenju peciva vedno odstraniti
Nizki pekač je namenjen samo pečenju peciva in kolačev. iz pečice!
Globoki pekač je namenjen pečenju mesa in vlažnega peciva
in kot posoda za prestrezanje kapljajoče maščobe. Navodila
Opozorilo: Globokega pekača za prestrezanje maščobe ni
mogoče vstaviti v prvo, spodnje vodilo. • Pri pečenju peciva vedno upoštevajte izbiro vodila,
Zadnja stena pečice je obložena s katalitično oblogo, ki jo temperaturo in čas pečenja iz tabele pečenja peciva in
lahko vgradi ali sname samo strokovnjak oziroma serviser. pozabite na morebitne stare izkušnje, ki ste jih pridobili pri
uporabi drugih pečic. Vrednosti v tabeli pečenja peciva so
ugotovljene in preverjene posebej za to pečico.
• Če v tabeli pečenja peciva določenega peciva ne najdete,
izberite podatke za podobno pecivo.

Pečenje peciva z zgornjim/spodnjim grelom


• Uporabljajte samo en nivo pečenja.
• Zgornje/spodnje grelo sta posebej primerna za pečenje
suhih peciv, kruha in biskvita.
• Uporabljajte temne pekače. V svetlih pekačih se pecivo peče
(porjavi) slabše, ker odbijajo toploto.
• Modele vedno postavite na rešetko. Če uporabljate priloženi
pekač, odstranite rešetko.
• Predgrevanje skrajša čas pečenja. Pecivo postavite v pečico
šele, ko je dosežena izbrana temperatura, to je, ko kontrolna
lučka pečice prvič ugasne.

Pečenje peciva z vročim zrakom


• Pečenje peciva z vročim zrakom je posebej primerno za
Teleskopska izvlečna vodila pečenje na več nivojih, za vlažna peciva in sadne torte.
(odvisno od modela) • Lahko uporabljate tudi svetle modele.
Pozor: Teleskopska izvlečna vodila in drugi deli pribora se • Temperatura je običajno nižja kot pri pečenju peciva z
segrevajo! Pri delu uporabljajte rokavico za posodo ali zgornjim/spodnjim grelcom (glej tudi Tabelo pečenja peciva).
podobno zaščito!
• Pri pečenju vlažnega peciva v modelu (sadna torta) lahko
Levo in desno v pečici so vodila s teleskopskimi izvlečnimi
zaradi velike vlage pečete istočasno na največ dveh nivojih.
vodili na 3 nivojih.
• Različna peciva lahko pečete skupaj, če je potrebna
• Za vstavljanje rešetke, pekača ali maščobne ponve najprej
temperatura približno enaka.
izvlecite teleskopska izvlečna vodila enega nivoja.
• Čas pečenja je lahko pri več pekačih različen. Mogoče boste
• Rešetko in nizki ali globoki pekač postavite na izvlečene
morali en pekač izvleči iz pečice prej kot drugega.
tirnice in jo nato z roko potisnite do konca.
• Drobno pecivo, kot na primer kolački, pripravite po možnosti
Vrata pečice zaprite vedno šele potem, ko so teleskopska
v enaki debelosti in višini. Neenakomerno pecivo bo
vodila potisnjena do konca.
neenakomerno porjavelo!
• Če pečete več peciva hkrati, bo v pečici nastala večja
količina pare, ki na vratih pečice lahko ustvari kondenz.

Maščobni filter
(odvisno od modela)
Vstavljen maščobni filter na zadnji steni pečice ščiti ventilator,
okroglo grelo in pečico pred nezaželenim onesnaženjem z
maščobo. Pri pečenju mesa je priporočena uporaba
maščobnega filtra. Če pečete pecivo, ga vedno odstranite!
Vstavljen maščobni filter lahko pri pečenju potic povzroči slabe
rezultate.

8 Navodila za uporabo, namestitev in priključitev


Nasveti za pečenje peciva Pecivo z vlažnim nadevom, na primer skutna torta, ni
Ali je pecivo povsem pečeno? povsem pečeno
Z leseno palčko prebodite pecivo na najvišjem mestu. Če na Naslednjič zmanjšajte temperaturo in podaljšajte čas pečenja
palčki ne ostane nič testa, je pecivo pečeno. Pečico lahko
izključite in uporabite preostalo toploto. Opozorila k tabeli pečenja peciva:
• Temperatura je navedena v intervalih. Sprva nastavite nižjo
Pecivo se je sesedlo temperaturo, če pa pecivo ne porjavi zadosti, naslednjič
Preverite recept. Naslednjič uporabite manj tekočine. zvišajte temperaturo.
Upoštevajte čas mešanja, predvsem pri uporabi kuhinjskih • Časi pečenja so zgolj okvirni in se lahko razlikujejo pri
strojčkov. posameznih pogojih.
• Mastno tiskani podatki vam pokažejo najbolj primeren način
Pecivo je spodaj presvetlo ogrevanja za posamezno vrsto peciva.
Naslednjič uporabite za pečenje temen model, postavite pecivo • Oznaka zvezdice * pomeni, da morate pečico predgrevati.
eno vodilo nižje ali proti koncu pečenja vključite spodnje grelo.

Tabela pečenja peciva


Vrsta peciva Vodilo Temperatura Vodilo Temperatura Čas
(od spodaj) (v °C) (od spodaj) (v °C) pečenja
(v min.)
Sladka peciva
Marmorni kolač, šarkelj 2 160-170 2 150-160 55-70
Kolač v štirioglatem pekaču 2 160-170 2 150-160 60-70
Kolač v tortnem modelu 2 160-170 2 150-160 45-60
Sirov kolač v tortnem modelu 2 170-180 3 150-160 60-80
Sadna torta, krhko testo 2 180-190 3 160-170 50-70
Sadna torta s prelivom 2 170-180 3 160-170 60-70
Biskvitna torta* 2 170-180 2 150-160 30-40
Kolač s posipom 3 180-190 3 160-170 25-35
Sadni kolač, umešano testo 3 170-180 3 150-160 50-70
Češpljev kolač 3 180-200 3 150-160 30-50
Biskvitna rolada* 3 180-190 3 160-170 15-25
Kolač iz umešanega testa 3 160-170 3 150-160 25-35
Kvašena pletenica, venec 2 180-200 3 160-170 35-50
Božična štruca 2 170-180 3 150-160 45-70
Jabolčni zavitek 2 180-200 3 170-180 40-60
Buhteljni 2 170-180 3 150-160 40-60
Pikantno pecivo
Špehovka 2 180-190 3 170-180 45-60
Pica* 2 210-230 3 190-210 30-45
Kruh 2 190-210 3 170-180 50-60
Žemljice* 2 200-220 3 180-190 30-40
Drobno pecivo
Piškoti iz krhkega testa 3 170-180 3 150-160 15-25
Brizgani piškoti 3 170-180 3 150-160 20-30
Kvašeno drobno pecivo 3 180-200 3 170-180 20-35
Pecivo iz listnatega testa 3 190-200 3 170-180 20-30
Vetrci/pecivo polnjeno s kremo 3 180-190 3 180-190 25-45
Zmrznjeno pecivo
Jabolčni, skutni zavitek 2 180-200 3 170-180 50-70
Skutna torta 2 180-190 3 160-170 65-85
Pica 2 200-220 3 170-180 20-30
Ocvrt krompir za pečico* 2 200-220 3 170-180 20-35
Kroketi za pečico 2 200-220 3 170-180 20-35

Navodila za uporabo, namestitev in priključitev 9


Pečenje mesa Opozorila za pečenje mesa
• V tabeli pečenja mesa boste našli podatke o temperaturi,
Za pečenje mesa lahko uporabite zgornje/spodnje grelo ali nivoju in času pečenja. Ker so časi pečenja zelo odvisni od
vroč zrak. vrste, teže in kakovosti mesa, lahko pride do odstopanj.
Kateri način ogrevanja je najbolj primeren za določeno posodo, • Pečenje mesa, perutnine in rib je ekonomično šele pri teži
boste prepoznali po mastnem tisku v tabeli pečenja mesa. nad 1 kg.
Pri pečenju mesa je priporočena uporaba maščobnega • Pri pečenju je treba dodati toliko tekočine, da se maščoba in
filtra (odvisno od modela). sok pečenke ne zažgeta. To pomeni, da je pri daljših časih
pečenja treba pečenko večkrat preveriti in doliti tekočino.
Nasveti v zvezi s posodo • Po izteku polovice časa pečenja obrnite pečenko, še
• Lahko uporabljate posodo iz emajla, ognjevarnega stekla, posebej pri pečenju v pekaču. Zato je smiselno, da se
gline ali litega železa. pečenka sprva peče z zgornjo stranjo obrnjeno navzdol.
• Pekači iz nerjavnega jekla niso primerni, ker zelo močno • Pri pečenju večjih kosov mesa lahko pride do močnejšega
odbijajo toploto. soparjenja in rosenja na vratih pečice. To je naraven pojav in
• Če pečenko pokrijete, bo ostala bolj sočna, pečica pa se ne ne vpliva na delovanje aparata. Po končanem pečenju
bo tako močno umazala. obrišite vrata in steklo vrat do suhega.
• V odprti posodi pečenka hitreje porjavi. Za zelo velike kose • Ko pečete na rešetki, pod njo postavite globok pekač za
pečenke je primerna rešetka skupaj z globokim pekačem za prestrezanje soka iz mesa. Oboje lahko postavite na
prestrezanje kapljajoče maščobe. teleskopska vodila oziroma potisnete v vlečena ali žična
vodila pečice.
• Jedi ne ohlajajte v zaprti pečici, da se izognete rosenju.

Tabela pečenja mesa


Vrsta mesa Teža Vodilo Temperatura Vodilo Temperatura Čas
(v g) (od spodaj) (v °C (od spodaj) (v °C pečenja
(v min.)
Govedina
Goveja pečenka 1000 2 200-220 2 180-190 100-120
Goveja pečenka 1500 2 200-220 2 170-180 120-150
Roastbeef, srednje pečen 1000 2 220-230 2 180-200 30-40
Roastbeef, dobro pečen 1000 2 220-230 2 180-200 40-50
Svinjina
Svinjska pečenka s kožo 1500 2 180-190 2 170-180 140-160
Svinjska potrebušina 1500 2 190-200 2 170-180 120-150
Svinjska potrebušina 2000 2 180-200 2 160-170 150-180
Svinjsko pleče 1500 2 200-220 2 160-170 120-140
Svinjska rolada 1500 2 200-220 2 160-170 120-140
Kaselska zarebrnica 1500 2 180-200 2 160-170 100-120
Pečenka iz mletega mesa 1500 2 210-220 2 170-180 60-70
Teletina
Telečja rolada 1500 2 180-200 2 170-190 90-120
Telečja krača 1700 2 180-200 2 170-180 120-130
Jagnjetina
Jagnječji hrbet 1500 2 190-200 2 170-180 100-120
Koštrunova krača 1500 2 190-200 2 170-180 120-130
Divjačina
Zajčji hrbet 1500 2 190-210 2 180-190 100-120
Srnina krača 1500 2 190-210 2 170-180 100-120
Krača divje svinje 1500 2 190-210 2 170-180 100-120
Perutnina
Piščanec, cel 1200 2 200-210 2 180-190 60-70
Pitana kokoš 1500 2 200-210 2 180-190 70-90
Raca 1700 2 180-200 2 160-170 120-150
Gos 4000 2 160-170 2 150-160 180-200
Puran, purica 5000 2 150-160 2 140-150 180-240
Ribe
Cela riba 1000 2 200-210 2 170-180 50-60
Ribji narastek 1500 2 180-200 2 150-170 50-70

10 Navodila za uporabo, namestitev in priključitev


Pečenje na žaru in zapekanje Pečenje na ražnju
(samo pri nekaterih modelih)
• Pri pečenju na žaru bodite še posebej previdni. Zaradi • Garnitura vrtljivega ražnja je sestavljena iz vrtljivega ražnja s
visoke temperature infra grela so rešetka in ostali deli snemljivim ročajem ter dveh vilic z vijaki za pritrjevanje
opreme v pečici zelo vroči, zato uporabljajte zaščitne mesa.
rokavice in posebne klešče za meso! • Pri uporabi vrtljivega ražnja najprej vstavite posebno stojalo
• Iz prebodenega mesa lahko brizga vroča mast (na v 4. vodilo od spodaj.
primer iz pečenic). Da bi preprečili opekline na koži ali • Pripravljeno meso nataknite na vrtljivi raženj in na obeh
očeh, uporabljajte klešče za meso. straneh zabodite v meso priložene vilice, tako da bo meso
• Ves čas nadzorujte potek pečenja na žaru. Meso se dobro pritrjeno. Nato privijte vijake na vilicah.
lahko zaradi visoke temperature lahko zelo hitro zažge! • Namestite ročaj na sprednji del ražnja. Ošiljeni del konec
• Ne dovolite, da bi se otroci približali žaru. ražnja vtaknite v odprtino na desni strani zadnje stene
• Pečenje z infra grelom je primerno za hrustljavo in nemastno pečice, ki je zaščitena z vrtljivo zaslonko. Sprednji del ražnja
pripravo pečenic, rezanih kosov mesa in ribe (steak, zrezek, namestite na najnižji del nosilca, da zaskoči.
rezine lososa...) ali opečenega kruha ter zapekanje. • V eno vodilo niže vstavite globoki pekač za prestrezanje
kapljajoče maščobe in soka iz mesa.
Nasveti v zvezi s pečenjem na žaru • Raženj aktivirate z izbiro načina delovanja “Žar”.
• Na žaru pečete vedno pri zaprtih vratih pečice. • Infra grelo deluje termostatirano in samo pri zaprtih vratih.
• V tabeli pečenja na žaru najdete podatke o temperaturi, • Preden zaprete vrata pečice, odvijte ročaj ražnja.
nivoju in času pečenja na žaru. Ker je čas pečenja na žaru
zelo odvisen od vrste, teže in kakovosti mesa, lahko pride do
odstopanj.
• Pri pečenju mesa je priporočena uporaba maščobnega
filtra (odvisno od modela).
• Infra grelo predhodno segrevajte približno 3 minute.
• Če pečete na rešetki, jo namažite z oljem, da se meso ne
prime nanjo.
• Tanke kose mesa položite na rešetko. Pod rešetko vstavite
pekač za prestrezanje kapljajoče maščobe in mesnega
soka. Oboje skupaj postavite na teleskopska vodila oziroma
vstavite v vlečena ali žična vodila pečice.
• Meso, ki ga pečete na žaru, po izteku polovice časa obrnite.
Tanjše kose obrnite le enkrat, večje pa večkrat. Za
obračanje uporabljajte klešče za meso, da ne izteče preveč
mesnega soka.
• Temne vrste mesa bolje in hitreje porjavijo, kot svetlo
svinjsko ali telečje meso.
• Po vsakem pečenju na žaru očistite pečico in pribor, da se
umazanija naslednjič ne zapeče.

Tabela pečenja na žaru


Vrsta živila Teža Vodilo Temperatura Temperatura Čas pečenja
(v g) (od spodaj) (v °C) (v °C) (v min.)

Meso in klobase
2 zrezka iz govejega fileja, krvava 400 5 230 - 14-16
2 zrezka iz govejega fileja, roza 400 5 230 - 16-20
2 zrezka iz govejega fileja, prepečena 400 5 230 - 20-23
2 zrezka iz svinjske vratovine 350 5 230 - 19-23
2 zarebrnici 400 5 230 - 20-23
2 telečja zrezka 700 5 230 - 19-22
4 jagnječje zarebrnice 700 5 230 - 15-18
4 klobase za žar 400 5 230 - 9-14
2 kosa mesnega sira 400 5 230 - 9-13
1 piščanec, razpolovljen 1400 3 - 210-220 28-33 (1.stran)
23-28 (2.stran)
Ribe
Rezine lososa 400 4 230 - 19-22
Ribe v alu-foliji 500 4 - 220 10-13
Opečen kruh
4 rezine belega kruha 200 5 230 - 1,5-3
2 rezini kruha iz mešane moke 200 5 230 - 2-3
Obloženi kruhki 600 5 230 - 4-7
Meso/perutnina
Raca* 2000 1 - 150-170 80-100
Piščanec* 1000 3 - 160-170 60-70
Svinjska pečenka 1500 3 - 140-160 90-120
Svinjsko pleče 1500 3 - 140-160 100-180
Svinjska krača 1000 3 - 140-160 120-160
Roastbeef/goveji filet 1500 3 - 170-180 40-80

* če želite, lahko uporabite tudi raženj.

Navodila za uporabo, namestitev in priključitev 11


Vkuhavanje grelo/ventilator in gumb za izbiro temperature nastavite na
temperaturo 180°C. Predgrevanje pečice ni potrebno.
Za vkuhavanje uporabljajte spodnje grelo skupaj z • Med vkuhavanjem opazujte živila in kuhajte, dokler tekočina
v kozarcih ne začne vreti. Upoštevajte čase vkuhavanja iz
ventilatorjem . tabele vkuhavanja.
• Hrano za vkuhavanje in kozarce pripravite kot običajno.
Uporabljajte običajne kozarce z gumijastim obročkom in
steklenim pokrovom. Ne smete uporabljati kozarcev z
navojnimi ali kovinskimi pokrovi ter kovinskih pločevink.
Kozarci naj bodo po možnosti enake velikosti, napolnjeni z
enako vsebino in dobro zaprti. V pekač lahko postavite hkrati
do 6 litrskih kozarcev.
• Uporabljajte samo sveža živila.
• V globoki pekač nalijte približno 1 liter vode, da v pečici
lahko nastane potrebna vlaga. Postavite kozarce v pečico
tako, da se ne dotikajo sten (glej skico). Plast vlažnega
papirja, ki ga postavite na kozarce, ščiti gumijaste obročke.
• Globoki pekač s kozarci vstavite v 2. vodilo od spodaj. Gumb
za izbiro načina delovanja obrnite v položaj spodnje

Tabela vkuhavanja
Živila za vkuhavanje Količina Spodnje Potem, ko je Čas mirovanja v
grelo/ventilator zavrelo pečici
180°C, dokler ne

zavre
Sadje
Jagode 6x1 liter pribl. 30 min izklopiti 15 min
Sadje s koščico 6x1 liter pribl. 30 min izklopiti 30 min
Čežana 6x1 liter pribl. 40 min izklopiti 35 min
Zelenjava
Kisle kumarice 6x1 liter 30 do 40 min izklopiti 30 min
Fižol, korenček 6x1 liter 30 do 40 min postaviti na 30 min
130°C
60 - 90 min

Odtajanje • Za odtajanje so primerne torte s smetano in kremo iz masla,


kolači in pecivo, kruh in žemljice ter globoko zmrznjeno
S kroženjem zraka v pečici lahko pospešite odtajanje sadje.
zmrznjene hrane. V ta namen nastavite pečico na "Odtajanje"
• Mesa in perutnine zaradi higienskih razlogov ne odtajajte v
. pečici.
Opozorilo:Pri nehotenem aktiviranju gumba za nastavitev • Če je možno, večkrat obrnite ali premešajte živila, da se
temperature se prižge kontrolna lučka pečice, grela pa niso enakomerno odtajajo.
vklopljena.

Čiščenje in vzdrževanje
Štedilnika ne smete čistiti s čistilnikom na vročo paro ali z
visokotlačnim parnim parnim čistilnikom. Pred čiščenjem
štedilnik izklopite in pustite, da se ohladi.

Sprednja stran ohišja


Za čiščenje in vzdrževanje teh površin uporabljajte običajna
čistila in upoštevajte navodila proizvajalca. Ne uporabljajte
grobih čistil, ostrih predmetov ali gobic za posodo, ki
povzročajo praske.

Sprednja stran ohišja iz nerjavne pločevine


(samo pri nekaterih modelih)
Površino čistite samo z blagim čistilom (milnica) in mehko
gobico, ki ne pušča prask. Ne uporabljajte grobih čistil ali čistil,
ki vsebujejo topila. V primeru neupoštevanja teh navodil se
lahko poškoduje površina ohišja.

Lakirane površine in deli iz umetnih mas


(samo pri nekaterih modelih)
Gumbe in ročaj vrat čistite z mehko krpo in tekočimi čistili,
namenjenimi za čiščenje gladkih lakiranih površin.

12 Navodila za uporabo, namestitev in priključitev


Nega in vzdrževanje steklokeramične površine
estetskega značaja in neposredno ne vplivajo na delovanje
aparata. Odprava teh napak ni predmet garancije.

Kuhalne plošče
(samo pri nekaterih modelih)
Okolico kuhalnih mest čistite s toplo vodo z dodatkom
pomivalnega sredstva. Trdovratno umazanijo pred tem
zmehčajte z gobico.
fig. 1 fig. 2 Vsakokrat, ko so umazana, je treba vsa kuhalna mesta
temeljito očistiti. Če so manj umazana zadostuje, da jih
obrišete z vlažno krpo in vodo z dodatkom pomivalnega
sredstva. Pri močnejši umazaniji uporabljajte z detergentom
prepojeno jekleno volno. Kuhalna mesta je nato treba obvezno
zdrgniti do suhega.
Tekočine, ki vsebujejo sol, jedi, ki so prekipele oziroma vlaga,
škodujejo kuhalnim mestom. Zato jih je treba vedno čisto in do
suhega obrisati.
Za negovanje kuhalnih mest občasno uporabite malo olja za
šivalne stroje ali pa običajna čistilna in negovalna sredstva, ki
fig. 3 fig. 4
jih dobite v trgovini. Za to nikoli ne uporabljajte masla, slanine
in podobnega (nevarnost korozije). Če je kuhalno mesto malce
segreto, čistilno sredstvo hitreje prodira v pore.
Obroči kuhalnih plošč so iz nerjavne pločevine in se zaradi
termičnih obremenitev med kuhanjem lahko obarvajo rahlo
rumeno. Ta pojav je fizikalno pogojen. Porumenela mesta
lahko odstranite z običajnimi čistili za kovine.
Agresivni pripomočki za čiščenje posode niso primerni za
čiščenje teh obročev, ker povzročajo praske.

fig. 5 Pečica
Pečico lahko očistite klasično (s čistili, z razpršilom za pečico).
Ohlajeno steklokeramično površino očistite po vsaki
Za redno čiščenje pečice (po vsaki uporabi) priporočamo
uporabi, saj se sicer pri vsaki naslednji uporabi tudi najmanjša
naslednji postopek:
umazanija prižge na vročo površino.
Gumb za izbiro načina delovanja ohlajene pečice zavrtite v
Za redno vzdrževanje steklokeramične površine
uporabljajte specialna negovalna sredstva, ki na njej položaj . Gumb za nastavitev temperature nastavite na
ustvarijo zaščitni film pred umazanijo. 50°C. V pekač vlijte 0,4 l vode in ga vstavite v spodnje vodilo.
Pred vsako uporabo s steklokeramične površine in z dna Po tridesetih minutah se ostanki hrane na emajlu pečice
posode obrišite prah ali morebitne druge tujke, ki bi lahko zmehčajo in jih lahko obrišete z vlažno krpo.
opraskali površino (fig.1). Pri trdovratni umazaniji upoštevajte naslednja navodila:
Pazite: z jekleno volno, čistilnimi gobicami in • Pečica naj bo pred vsakim čiščenjem ohlajena.
abrazivnimi praški opraskate površino. Prav tako pa jo • Pečico in dele pribora očistite po vsaki uporabi, da se
poškodujete z uporabo agresivnih sprejev in neprimernih umazanija ne zapeče.
tekočih čistil (fig.1 in fig.2). • Maščobo najlažje odstranite s toplo milnico, ko je pečica še
Signacija se lahko obrabi zaradi uporabe agresivnih čistil ali topla.
grobih oziroma poškodovanih spodnjih delov posode (fig.2). • Pri trdovratni ali zelo močni umazaniji uporabite običajna
Manjšo umazanijo odstranite z vlažno mehko krpo, površino čistila za pečice. Pečico temeljito obrišite s čisto vodo, da
pa nato obrišite do suhega (fig.3). odstranite vse ostanke čistil.
Vodne madeže odstranite z blago raztopino kisa, • Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistil, kot na primer groba
s katero pa ne smete brisati okvirja (pri nekaterih sredstva za čiščenje, grobe gobice za posodo,
modelih), ker le-ta izgubi sijaj. Ne smete uporabljatia gresivnih odstranjevalce rje in madežev in podobno.
sprejev in čistil za odstranjevanje apnenca (fig.3). • Lakirane, nerjavne in pocinkane površine ali aluminijasti deli
Močnejšo umazanijo odstranite s specialnimi ne smejo priti v stik z razpršili za čiščenje pečic, ker lahko
sredstvi za čiščenje steklokeramične površine. Pri tem pride do poškodb in sprememb barve. Enako velja za tipalo
upoštevajte navodila proizvajalca čistila. termostata (če ima štedilnik uro s sondo) in dostopna grela
Pazite, da čistilo po uporabi temeljito odstranite, ker lahko zgoraj.
ostanki čistila pri segrevanju grel poškodujejo • Pri nakupu in odmerjanju čistil mislite na okolje in
steklokeramično površino (fig.3). upoštevajte navodila posameznega proizvajalca čistil.
Trdovratno in zapečeno umazanijo odstranite s
strgalom. Pri tem pazite, da plastični ročaj strgala Katalitične obloge pečice
ne pride v stik z vročo kuhalno površino (fig.4). • Katalitični emajl je mehak in občutljiv na drgnjenje, zato
Pri rokovanju s strgalom bodite previdni, da se ne odsvetujemo uporabo grobih čistil in ostrih predmetov.
poškodujete! • Hrapav katalitični emajl pospešuje razpad maščob in ostalih
Sladkor in hrana, ki vsebuje sladkor, lahko trajno poškoduje nečistoč. Manjši madeži, ki ostanejo po kuhanju, se običajno
steklokeramično površino (fig.5), zato je potrebno sladkor in razgradijo, ko pečico naslednjič uporabite. Na splošno velja,
sladke jedi s strgalom takoj odstraniti s steklokeramične da madeži izginejo pri temperaturah nad 220°C, pri nižjih pa
površine, čeprav je kuhališče še vroče (fig.4). le delno.
Sprememba barve steklokeramične površine ne vpliva na • Samočistilna moč katalitičnih delov sčasoma oslabi.
delovanje in stabilnost površine. Največkrat je posledica Priporočamo, da obloge zamenjate po nekaj letih redne
ostankov hrane, ki se je zažgala, oziroma jo povzroči dno uporabe pečice.
posode (na primer aluminijaste ali bakrene), kar pa je zelo
težko popolnoma odstraniti.
Opozorilo: Vse omenjene napake so predvsem

Navodila za uporabo, namestitev in priključitev 13


Koristni nasvet Predal štedilnika
• Ko pečete večje mastne kose mesa priporočamo, da jih
zavijete v aluminijasto folijo ali v primerno vrečko za pečenje, Predal štedilnika je zavarovan pred nezaželenim odpiranjem.
da maščoba ne brizga po pečici. Če želite predal odpreti, ga nekoliko privzdignite. Če ga želite
• Pri pečenju na žaru pod mrežo z mesom namestite pekač za odstraniti iz štedilnika, ga najprej izvlecite do omejitve, nato pa
prestrezanje maščobe. še enkrat privzdignite in izvlecite.
V predalu štedilnika ne shranjujte gorljivih, eksplozivnih in
Odstranjevanje žičnih in teleskopskih izvlečnih vodil temperaturno neobstojnih predmetov.
Zaradi lažjega čiščenja stranic pečice lahko odstranite žična in Pri nekaterih aparatih predal vstavite tako, da spodnji zadnji
teleskopska izvlečna vodila. Vodila spodaj obrnite navznoter in drsnik predala vstavite v vodilo na štedilniku. Če pa ima predal
jih zgoraj izvlecite iz odprtin. štedilnika stranski vodili s kolescema, ga vstavite tako, da
Stranske rešetke skupaj s teleskopskimi vodili čistite samo z kolesci vstavite v vodili in predal zaprite.
običajnimi čistili. Teleskopskih izvlečnih vodil ne smete
pomivati v pomivalnem stroju.
Pozor: teleskopskih izvlečnih vodil ne smete mazati.
Vodila nato enostavno ponovno obesite v predvidene odprtine
in jih povlecite navzdol.

Snemanje in vstavljanje vrat pečice z enoosnim tečajem


(samo pri nekaterih modelih)
Vrata pečice popolnoma odprite in snemalni zapori obrnite do
konca nazaj (slika 1). Vrata nato počasi zapirajte, da zapori
Čiščenje stropa pečice nasedeta na sedeža. Pri približno 15° (glede na zaprto lego
(samo pri nekaterih modelih) vrat) vrata nekoliko privzdignite ter izvlecite iz obeh sedežev
Zaradi lažjega čiščenja stropa pečice je v nekaterih aparatih tečajev na aparatu (slika 2).
vgrajeno pregibno zgornje oziroma infra grelo. Vstavljanje poteka v obratnem vrstnem redu.
• Pred spuščanjem grela morate štedilnik obvezno izklopiti z Vrata vstavite pod kotom 15° v sedeža tečajev na sprednji steni
električnega omrežja tako, da odvijete varovalko ali izklopite aparata in jih potiskajte naprej in navzdol, da tečaja skočita v
glavno stikalo. zarezi (slika 3). Preverite, če sta zarezi tečajev pravilno
zaskočili v svoja sedeža.
• Grelo mora biti ohlajeno, sicer obstaja nevarnost opeklin!
Vrata nato popolnoma odprite in snemalni zapori obrnite do
• Grela ne smete uporabljati v spuščenem položaju!
konca v začetno lego. Vrata nato počasi zapirajte in
Pred čiščenjem pečice odstranite pekače, rešetko in vodila ter
kontrolirajte, če se pravilno zapirajo (slika 4). Če se vrata ne
nato s primernim orodjem (na primer nožem ali izvijačem)
odpirajo ali zapirajo pravilno preverite, ali sta zarezi tečajev
sprostite prečno palico, da izskoči iz ležišč na levi in desni
pravilno nameščeni v sedežih tečajev.
strani pečice (glej sliko). Pri tem z drugo roko zadržite grelo, ki
se na sprednji strani sprosti in odmakne od stropa pečice. Pozor: Nikoli ne dovolite, da objemke vratnih tečajev izskočijo,
Po čiščenju grelo enostavno potisnete nazaj, da prečna palica ker zaradi močnih vzmeti lahko pride do poškodb.
ponovno zaskoči v ležišči.

slika 1 slika 2
Snemanje in vstavljanje vrat pečice
(samo pri nekaterih modelih)
Vrata pečice popolnoma odprite. Objemki spodnjih nosilcev
tečajev na obeh straneh vrat dvignite v navpični položaj in ju
zataknite na jezička zgornjih nosilcev tečajev. Nato vrata
pečice priprite do polovice (glej sliko) in ju rahlo izvlecite.
Vrata namestite v obratnem vrstnem redu.
Vstavite jih v pol odprtem položaju (pod kotom približno 600 ) in
to tako, da jih med odpiranjem do konca potisnete proti pečici.
Pri tem pazite, ker morata zarezi na spodnjih nosilcih tečajev
nasesti na spodnjo steno pečice. Ko vrata popolnoma odprete, slika 3 slika 4
snemite objemki z jezičkov zgornjih nosilcev tečajev in ju vrnite
v vodoravni položaj. Pribor
Pribor, kot so na primer pekači, rešetka in podobno, umivajte z
vročo vodo in s pomivalnim sredstvom.
Specialni emajl
Pečica, notranja stran vrat pečice, pekači so prevlečeni s
specialnim emajlom, ki ima gladko in odporno površino.
Ta specialna plast omogoča lažje čiščenje pri sobni
temperaturi.
Maščobni filter
Svetujemo, da maščobni filter po vsaki uporabi očistite z
1 Tečaj vrat med 2 Tečaj vrat med mehko krtačo v vroči vodi in nekaj pomivalnega sredstva ali ga
normalno uporabo snemanjem pomijete v pomivalnem stroju.

14 Navodila za uporabo, namestitev in priključitev


Kako ravnati v primeru težav?
Nestrokovni posegi in popravila aparata so nevarni, ker obstaja da boste lahko pečico uporabljali na klasičen način (brez
nevarnost električnega udara in kratkega stika, zato se jih nikar programiranja).
ne lotevajte sami. Prepustite takšna dela strokovnjakom, na
primer našemu servisu. Kontrolna lučka delovanja ne sveti...
• Ali ste aktivirali vse potrebne gumbe?
Upoštevajte! • Ali se je izklopila hišna varovalka?
• Ali ste pravilno nastavili gumb za nastavitev temperature
V primeru motenj v delovanju aparata preverite v teh navodilih, oziroma gumbza izbiro načina delovanja pečice?
če lahko vzroke odpravite sami.
Hišna varovalka se večkrat izklopi...
Pomembno Pokličite servis ali strokovnjaka!
Obisk servisa med trajanjem garancije ni brezplačen, če
Osvetlitev pečice ne dela...
Zamenjava žarnice v pečici je opisana v poglavju "Zamenjava
aparat zaradi napačnega ravnanja ne deluje pravilno.
delov aparata".
V nadaljevanju boste našli nekaj nasvetov v zvezi z
odpravljanjem motenj. Pečica se ne segreje...
Programska ura kaže nenavadne vrednosti ali se • Ali se je izklopila hišna varovalka?
• Ali ste pravilno nastavili gumb za nastavitev temperature
nekontrolirano vključuje oziroma izključuje
oziroma gumb za izbiro načina delovanja pečice?
V primeru napačnega delovanja programske ure, izklopite
štedilnik z električnega omrežja za nekaj minut (odvijte • Ali ste po uporabi programske ure (avtomatski način)
varovalko ali izklopite glavno stikalo), nakar ga ponovno pozabili pečico zopet preklopiti na ročni način?
priklopite na omrežje in nastavite točen dnevni čas. • Za ponovni vklop klasičnega načina delovanja pečice
izberite funkcijo "Ročni način".
Zaslon programske ure utripa
Prišlo je do izpada električne energije ali pa je štedilnik bil Pecivo je slabo pečeno...
ravnokar priključen na električno omrežje. Vsi nastavljeni časi • Ali ste odstranili maščobni filter?
so izbrisani. • Ali ste upoštevali navodila in nasvete iz poglavja "Pečenje
Nastavite točen čas, da se začne delovanje pečice. peciva"?
Po avtomatskem delovanju se pečica izklopi, prikaže se čas in • Ali ste natančno upoštevali navodila iz tabele pečenja?
se zasliši časovno omejen zvočni signal. Vzemite jed iz pečice,
gumb za izbiro načina delovanja in gumb za izbiro temperature
prestavite v izhodiščni položaj. Izberite funkcijo "ročni način",

Zamenjava delov aparata


Okovje pečniške žarnice je pod napetostjo. Obstaja pokrov v nasprotni smeri
nevarnost udara toka! urnega kazalca in
Pred zamenjavo žarnice za osvetlitev pečice obvezno izklopite zamenjajte žarnico pečice.
štedilnik, tako da odstranite varovalke ali pa prekinete stik z Potem ponovno privijte stekleni
zaščitnim stikalom omrežja. pokrov.
Pri stranski žarnici lahko
Ostali pribor stekleni pokrov odstranite s
pomočjo izvijača, ki ga zaknete
Rešetke, pekače in ostali pribor lahko naročite na Servisu. Pri v zarezo in potegnete v smeri
tem navedite šifro in tip oziroma model aparata. puščice (glejte sliko).
Gumbe stikal lahko snamete s potegom naprej in jih potem Žarnica je potrošni material
zamenjate. in garancija zanjo ne velja!

Žarnica pečice
Za zamenjavo potrebujete
žarnico pečice z naslednjimi
specifikacijami: okovje E 14,
230 V, 25 W, 300°C.
Odvijte stekleni

Navodila za namestitev in priključitev


Varnostna opozorila za instalacijo PVC izolirani (tip HO5VV-F z zeleno/rumenim zaščitnim
vodnikom) ali drugi enakovredni ali večvredni kabli.
• Priključitev sme opraviti le strokovnjak. • Razmik med kuhalnim mestom in kuhinjsko napo mora biti
• V električni napelajvi je predvidena naprava, ki aparat v vseh najmanj tako velik, kot je naveden v navodilih za montažo
polih ločuje od omrežja in v kateri je v odprtem položaju kuhinjske nape.
razmik med kontakti najmanj 3 mm. Primerna so LS-stikala • Furnirji, lepila oziroma obloge pohištva iz umetne mase, ob
ali varovalke. katerega je postavljen aparat, morajo biti temperaturno
• Za priklop štedilnika se lahko uporabljajo gumijasti priključni odporni (>75°C). Če furnirji in obloge niso dovolj
kabli (tip HO5RR-F z zeleno/rumenim zaščitnim vodnikom), temperaturno odporni, se lahko deformirajo.

Navodila za uporabo, namestitev in priključitev 15


• Priključni kabel za samostojnim štedilnikom mora biti speljan stranici štedilnika. V tem primeru prestavite nastavitvena vijaka
tako, da se ne dotika hrbtne stene štedilnika. Medi s podstavka in ju namestite levo in desno na spodnji sprednji
delovanjem štedilnika se zadnja stena močneje segreje. nosilec štedilnika. Štedilnik vodoravno poravnate, kot je
• Embalažni material (plastično folijo, stiropor, žeblje itd) je opisano zgoraj.
treba odstraniti iz dosega otrok, ker ti deli predstavljajo Nekateri štedilniki imajo spodaj nameščene štiri nastavitvene
možen vir nevarnosti. Majhne dele lahko otroci pogoltnejo, vijake (po dva spredaj in zadaj), namenjene izravnavi neravnih
folija pa predstavlja nevarnost zadušitve. tal oziroma prilagoditvi višine štedilnika nivoju sosednjih
pohištvenih elementov.
Izravnava štedilnika in dodatni podstavek
(samo nekateri modeli)
Višina štedilnika s podstavkom je 90 cm, brez podstavka pa 85
cm. Na podstavku sta levo in desno zadaj nameščeni dve
kolesci, ki omogočata lažje premikanje štedilnika. Spredaj levo
in desno sta na podstavku nameščena dva nastavitvena vijaka,
s katerima štedilnik vodoravno poravnate in njegov zgornji rob
prilagodite pohištvu, ki stoji poleg njega.
Nastavljive nogice so dostopne, ko izvlečete predal štedilnika,
po potrebi pa jih vrtite višje ali nižje, dokler aparat ne stoji
vodoravno. Nastavitvena vijaka z lahkoto vrtite, če štedilnik za
razbremenitev nekoliko nagnete.
Dodatni podstavek lahko tudi odstranite tako, da s spodnje
strani odvijete štiri vijake, s katerimi je podstavek pritrjen na

Električna priključitev
Odprite priključno sponko: odprite jo s pomočjo
izvijača, kot prikazuje slika na pokrovu.
Električni priklop sme opraviti samo Servis ali
registrirani elektroinstalater!
Zaradi napačne priključitve se uničijo deli aparata in v
takšnem primeru nimate pravice do garancije!
Priključno napetost uporabnika (230 V proti N) mora
strokovnjak preveriti z merilno napravo!
Povezovalni mostički morajo biti postavljeni ustrezno
omrežnemu priključku!
230V 3~

L2

L3
L1
PE

• Pred priključitvijo je treba preveriti, če se napetost, navedena Barve vodov


na napisni tablici, ujema z dejansko omrežno napetostjo. L1, L2, L3 = zunanji vodniki, ki vodijo napetost. Praviloma so
• Dolžina priključnega kabla naj znaša vsaj 1,5 m tako, da barve vodnikov: črna, črna, rjava.
lahko aparat priključite, preden ga potisnete do stene.
• Dolžina zaščitnega vodnika priključnega kabla mora biti N = nevtralni vodnik
takšna, da je pri morebitni vlečni obremenitvi kabla, zaščitni Barva vodnika je praviloma modra.
vodnik obremenjen kasneje, kot vodniki pod napetostjo.
Pazite na pravilni N-priklop!
Postopek
• Na zadnji strani aparata z izvijačem odprite pokrov priključne PE = zaščitni vodnik
sponke. Pri tem z izvijačem sprostite zaskočki, kot je
prikazano na pokrovu priključne sponke. Barva vodnika je zeleno-rumena.
• Priključni kabel morate obvezno voditi skozi razbremenilno
napravo, ki kabel varuje pred izvlečenjem. Če razbremenilna
naprava še ni nameščena, jo namestite tako, da se na enem
koncu zaskoči na ohišje sponke.
• Priključitev nato izvedite ustrezno eni od na slikah podanih
možnosti. Pri različnih napetostih omrežja je treba
povezovalne mostičke ustrezno na novo postaviti!
• Razbremenilno napravo trdno privijte in zaprite pokrov.

OPOMBA: Pri nekaterih priključnih sponkah se povezovalni


mostički nahajajo med kontaktoma 4 in 5, pri nekaterih pa so
odloženi na za to pripravljenem mestu v sponki. Pri teh
sponkah so vijaki priključkov že v odprtem stanju, zato jih ni
potrebno odvijačiti. Pri vijačenju se zasliši rahel ‘klik’, kar
pomeni, da je potrebno vijak trdno priviti do konca.

16 Navodila za uporabo, namestitev in priključitev


Tehnični podatki
Električni samostojni štedilnik E44Q2-E34 E44V2-E44 E44D2-S44 E44X1-E33
Dimenzije
višina/širina/globina v cm 85/60/60 oder 90/85-60/60

Kuhalna mesta (Ø cm/kW) HL= HI-Light grelo


B = hitrogrelna kuhalna plošča
N = normalna kuhalna plošča
Zadaj levo 145/1,2/HL 145/1,2/HL 145/1,0/N 145/1,2/HL
Spredaj levo 210/175/120/2,3/HL 210/120/2,2/HL 180/2,0/B 210/120/2,2/HL
Spredaj desno 145/1,2/HL 145/1,2/HL 145/1,5/B 180/1,8/HL
Zadaj desno 170x265/2,4/HL 170x265/2,4/HL 180/1,5/N 180/120/1,7/HL
Pečica
Temperaturni gumb/gumb za izbiro načina
delovanja 1/1

Nivoji vstavljanja 5
- teleskopska vodila na 3 nivojih (samo nekateri
modeli)
Zgornje grelo/spodnje grelo (kW) 0,9/1,1
Žar/okroglo grelo (kW) 2,0/2,2
Osvetlitev pečice zadnja /stranska(W) 25/25*
Načini delovanja
Zgornje/spodnje grelo (kW) 2,0
Žar (kW) 2,0
Žar z ventilatorjem (kW) 2,0
Vroč zrak/spodnje grelo (kW) 3,4
Vroč zrak (kW) 2,2
Odtajanje (W) 50
Spodnje grelo/ventilator (kW) 1,1
Spodnje grelo (kW) 1,1
Max. temperatura 275 °C
Omrežna napetost 400 V 3N~, 50 Hz
Nazivna napetost grel 230 V
Skupna priključna moč (kW) 10,5 10,4 9,4 10,3
Pečica skupaj (kW) 3,4 3,4 3,4 3,4
Kuhalna mesta skupaj (kW) 7,1 7,0 6,0 6,9
* odvisno od opreme aparata

Servis
Popravilo Napisna tablica
Če bi imeli tehnične probleme s štedilnikom in bi Napisna tablica je vidna spodaj oziroma na strani, ko odprete
potrebovali popravilo, obvestite naš najbližji servis ter vrata pečice.
navedite šifro in tip tip oziroma model aparata.
Naslove in telefonske številke najdete v priloženem
seznamu servisov.

Pomembno
Preden pa pokličete servis, preverite s pomočjo teh navodil za
uporabo, če morda lahko sami odpravite vzroke motenj. V
poglavju “Kaj storiti, če nastanejo problemi ?” najdete nekaj
navodil za rešitev težav.
Obisk servisne izpostave v času garancije ni brezplačen, če
aparat ne deluje zaradi napačnega upravljanja.
Navodila za uporabo imejte spravljena tako, da so vedno
dosegljiva in če aparat posredujete naprej, izročite z njim
tudi navodila.

PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMB, KI NE VPLIVAJO NA FUNKCIONALNOST APARATA.

Navodila za uporabo, namestitev in priključitev 17