You are on page 1of 2

Mape uma

Opšta pravila sertifikacije:


DISCIPLINA 1

Od kandidata se traži da slušaju lekciju u trajanju od 10 – 15 minuta o određenom predmetu,


bez prethodnog upućivanja u temu o kojoj će biti reč. Tokom lekcije od kandidata se traži da
hvataju beleške koje su im potrebne za kreiranje Mape uma. Te „nacrte“ Mape uma zatim
predaju na ocenjivanje. Nakon toga dobijaju dodatnih 20 minuta da naprave drugu „sređenu,“
verziju beleški koje se takođe ocenjuju.

DISCIPLINA 2

Hvatanje beleški na osnovu teksta. Kandidati dobijaju pisan članak, za njih nepoznat tekst i od
njih se traži da ga sumiraju koristeći Mapu umu, radeći u softveru iMindMap.

DISCIPLINA 3

Hvatanje beleški u slobodnom stilu. Od takmičara se traži da naprave Mapu uma o temi po
sopstvenom izboru. Za kreativno izražavanje u okviru pravila za mapiranje biće dodeljeni
dodatni poeni. Takmičari mogu doneti svoj, ranije objavljeni materijal ali ne ranije napravljene
Mape uma. Ova disciplina, pored toga što se radi na temu po izboru takođe daje slobodu
izbora da li će kandidat mapu uma raditi ručno ili u softveru.

Kriterijumi ocenjivanja

Ocenjivanje će se vršiti na osnovu sledećih opisa:

1. Centralna tema Mape uma je živa i zanimljiva slika.

2. Grane koje predstavljaju osnovne ideje za mape uma su povezane sa centralnom slikom.

4. Mapa uma ima najmanje pet (5) slika i/ili simbola.

5. Samo jedna reč je korišćena po grani.

6. Sve slike su smeštene na granama.

7. Ključne reči su odabrane tako da ostavljaju utisak i budu lake za pamćenje.

8. Svaka grana i grane koje se od nje šire mogu da se opišu kao jedinstvene (na primer po boji.)

9. Grane su, na odgovarajući način, predstavljene kao krive linije.

10. Uzajamni odnosi prikazani su strelicama i/ili šiframa.

11. Grane nisu duže od reči koja se nalazi na njima.


12. Originalnost.

Poeni se dodeljuju za svaku disciplinu.