Вы находитесь на странице: 1из 1

Lịch dạy thay tháng 4

Ngày Dạy thay


Chủ nhật
9h30 – 11h15 (buổi sáng): Đức dạy
(1/4/2018).
Ca 1 (17h30 – 19h15) : chị Hải hoặc Đức dạy
Thứ 3 (3/4/2018)
Ca 2(19h30 – 21h15): Đức dạy
Thứ 4 (4/4/2018) Ca 1 (17h30 – 19h15): Đức dạy
Thứ 2 (9/4/2018) Ca 2 (19h30 – 21h15): Đức dạy
Ca1 (17h30 – 19h15) Chị Hải hoặc Đức dạy
Thứ 3 (10/4/2018)
Ca 2 (19h30 – 21h15) Đức dạy