Вы находитесь на странице: 1из 10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CAO HỌC 25 TẠI VINH - Tuần 4
(Kèm theo Quyết định số 1241/QĐ-ĐHV ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

TT Ngành Số lượng Môn 1 (Sáng 31/3/2018)


1 Hóa học A 28 Hóa lí nâng cao
2 Hóa học B 14 Vật liệu mới
3 Quản lí giáo dục 44 Lí thuyết hệ thống trong quản lí giáo dục
4 Ngữ văn 31 Một số vấn đề về văn hóa phương đông
5 Xây dựng 17 Kết cấu bản và vỏ mỏng
6 Công nghệ thông tin 12 Các cơ sử dữ liệu nâng cao
7 Giáo dục thể chất 9 Sinh lí học thể dục thể thao
8 Chính trị học 38 Đảng CSVN trong tiến trình cách mạng Việt Nam
9 Luật học A 49 Pháp luật và sự phát triển bền vững
10 Luật học B 45 Pháp luật và sự phát triển bền vững
Giáo dục Mầm non
11 14 Chăm sóc, nuôi dưỡng và an toàn cho trẻ mầm non
(Khóa 24)

LL&PPGD Tiếng Anh


12 44 Phân tích diễn ngôn
(Khóa 24)
345
Phòng thi cụ thể xem trong tài khoản cá nhân.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC 25 TẠI VINH - Tuần 4


m 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

Môn 2 (Sáng 01/4/2018)


Hóa phân tích nâng cao
Hóa phân tích nâng cao
Lãnh đạo và quản lí sự thay đổi trong quản lí giáo dục
Từ Hán - Việt
Ổn định công trình
Mạng không dây
Tâm lí học thể dục thể thao
Những nguyên lí cơ bản của CNXHKH trong thời đại ngày nay
Nhà nước pháp quyền và xã hội công dân
Quyền con người trong xã hội hiện đại

Kiểm tra đánh giá

Nghệ An, ngày 05 tháng 3 năm 2018


Trung tâm Đảm bảo chất lượng
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỐ TRÍ PHÒNG THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - CAO HỌC K25 (Tuần 4) TẠI TRƯỜNG ĐH VINH

Ngày thi Ca thi TT Phòng thi Khối ngành SL Môn thi


1 B1-201 Hóa học A 28 Hóa lí nâng cao
Hóa học B 14 Vật liệu mới
2 B1-202
Luật học A+B 15 Pháp luật và sự phát triển bền vững
Ca 1 3 B1-203 Luật học A+B 30 Pháp luật và sự phát triển bền vững
(Bắt đầu từ 7h00) 4 B1-204 Luật học A+B 30 Pháp luật và sự phát triển bền vững
Luật học A+B 19 Pháp luật và sự phát triển bền vững
5 B1-303
Giáo dục thể chất 9 Sinh lí học thể dục thể thao
6 B1-304 Ngữ văn 31 Một số vấn đề về văn hóa phương đông
Thứ Bảy Giáo dục Mầm non 14 Chăm sóc, nuôi dưỡng và an toàn cho trẻ mầm non
1 B1-201
Ngày 31/3/2018 Chính trị học 18 Đảng CSVN trong tiến trình cách mạng Việt Nam
Chính trị học 20 Đảng CSVN trong tiến trình cách mạng Việt Nam
2 B1-202
Quản lí giáo dục 12 Lí thuyết hệ thống trong quản lí giáo dục
Ca 2 3 B1-203 Quản lí giáo dục 32 Lí thuyết hệ thống trong quản lí giáo dục
(Bắt đầu từ 9h00) Xây dựng 17 Kết cấu bản và vỏ mỏng
4 B1-204
Công nghệ thông tin 12 Các cơ sử dữ liệu nâng cao
5 B1-303 LL&PPGD Tiếng Anh 30 Phân tích diễn ngôn
LL&PPGD Tiếng Anh 14 Phân tích diễn ngôn
6 B1-304
K24 thi bổ sung 15 Xem danh sách kèm theo (hoặc tài khoản học viên)
360
Ghi chú: - Học viên khi đi thi mang theo phù hiệu;
- Không được mang theo điện thoại, cặp và các vật dụng khác cấm đưa vào phòng thi;
- Học viên phải có trang phục lịch sự, mô phạm khi đi thi. Nghệ An, ngày 05 tháng 3 năm 2018
Trung tâm Đảm bảo chất lượng
VIỆT NAM
c

Ghi chú

Khóa 24

Khóa 24
Khóa 24
Khóa 24

2018
ng
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỐ TRÍ PHÒNG THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - CAO HỌC K25 (Tuần 4) TẠI TRƯỜNG ĐH VINH

Ngày thi Ca thi TT Phòng thi Khối ngành SL Môn thi


1 B1-201 Hóa học A, B 28 Hóa phân tích nâng cao
Hóa học A, B 14 Hóa phân tích nâng cao
2 B1-202
Luật học B 15 Quyền con người trong xã hội hiện đại
Ca 1 3 B1-203 Luật học B 30 Quyền con người trong xã hội hiện đại
(Bắt đầu từ 7h00) 4 B1-204 Luật học A 30 Nhà nước pháp quyền và xã hội công dân
Luật học A 19 Nhà nước pháp quyền và xã hội công dân
5 B1-303
Giáo dục thể chất 9 Tâm lí học thể dục thể thao
6 B1-304 Ngữ văn 31 Từ Hán - Việt
Chủ nhật
1 B1-201 Chính trị học 27 Những nguyên lí cơ bản của CNXHKH trong thời đại
Ngày 01/4/2018
Chính trị học 11 ngày nay
2 B1-202
Quản lí giáo dục 16 Lãnh đạo và quản lí sự thay đổi trong quản lí giáo dục
3 B1-203 Quản lí giáo dục 28 Lãnh đạo và quản lí sự thay đổi trong quản lí giáo dục
Ca 2
Xây dựng 17 Ổn định công trình
(Bắt đầu từ 9h00) 4 B1-204
Công nghệ thông tin 12 Mạng không dây
5 B1-303 LL&PPGD Tiếng Anh 30 Kiểm tra đánh giá
LL&PPGD Tiếng Anh 14 Kiểm tra đánh giá
6 B1-304
K24 thi bổ sung 12 Xem danh sách kèm theo (hoặc tài khoản học viên)
343
Ghi chú: - Học viên khi đi thi mang theo phù hiệu;
- Không được mang theo điện thoại, cặp và các vật dụng khác cấm đưa vào phòng thi;
- Học viên phải có trang phục lịch sự, mô phạm khi đi thi. Nghệ An, ngày 05 tháng 3 năm 2018
Trung tâm Đảm bảo chất lượng
IỆT NAM

Ghi chú

Khóa 24
Khóa 24
Khóa 24

018
ng
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 24 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH THI BỔ SUNG
Đợt thi các ngày 31/3 và 01/4 năm 2018

TT Môn thi SL Họ và tên Lớp Mã học viên Buổi thi Ca thi Phòng thi
1 Sử dụng bài tập trong dạy học Vật lí 1 Phạm Thị Tú Vinh 24 PPDH Vật lí 1660140111240000
2 Các mô hình công nghiệp hóa 1 Đinh Thị Kiều Trinh 24B. KTCT 166031010240101
3 Chủ nghĩa tư bản hiện đại và xu hướng vận động 1 Nguyễn Mạnh Hùng 24A KTCT 166031010240014
4 Đại số hiện đại 1 Nguyễn Thị Quỳnh 24 PPDH Toán 1660140111140040
5 Kinh tế sinh học 1 Vũ Thị Nguyên 24 PPDH Sinh 166014011144003
6 Nguyễn Danh Quyết 24 KTCT 166031010240031
Kinh tế vĩ mô nâng cao 2
7 Võ Đại Dương 24 KTCT 166031010240017
8 Lí thuyết hóa hữu cơ nâng cao 1 Trần Thị An Giang 24 PPDH Hóa 1660140111340000
Sáng
9 Loại hình văn học trung đại VN 1 Nguyễn Thị Ánh Hồng 24 LL văn học 166014011150016 2 B1-304
31/3/2018
10 Nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà NNPQ 1 Trương Quang Hiếu 24A Luật 166038010140084

Những nguyên lí cơ bản của Triết học Mác - Lê nin


11 1 Phan Sỹ Thành 24 KTCT 166031020140021
trong thời đại ngày nay

Những quan điểm chính trị trong các tác phẩm Mác-
12 1 Trịnh Thị Hằng 24 Chính trị 166031020140008
Ăngghen - Lênin
13 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Hóa học 1 Đặng Thị Việt 24 Hóa hữu cơ 166044011440002
14 Đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học Hoàng Lê Minh NCS Toán
2
15 Toán Lê Thị Ngọc Thúy NCS Toán
15
1 Thời đại ngày nay và định hướng xã hội chủ nghĩa 1 Trịnh Thị Hằng 24 Chính trị 166031020140008
2 Một số vấn đề địa lí tự nhiên đại cương 1 Hồ Thị Hợi 24 Địa lí học 166031050140010
3 Ngôn ngữ nghệ thuật 1 Nguyễn Thị Ánh Hồng 24 LL văn học 166014011150016
4 Lí thuyết hóa vô cơ nâng cao 1 Trần Thị An Giang 24 PPDH Hóa 1660140111340000
5 Giải tích hàm 1 Nguyễn Thị Quỳnh 24 PPDH Toán 1660140111140040
6 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Kinh tế 1 Thái Văn Hiếu 24B KTCT 166031010240092
Sáng
Phương pháp dạy học Tiếng Việt trong trường phổ 1 Phan Thị Lam 23 PPDH Văn 1560140111510000 2 B1-304
7 01/4/2018
thông Mai Thị Thư 24 PPDH Văn 1560140111510010
8 Phương pháp luận nghiên cứu Vật lí 1 Phạm Tuệ 24 Quang học 166044010940007
9 Thống kê ứng dụng và các phần mềm thống kê 1 Nguyễn Thị Thanh Hiền NCS Toán
10 Đoàn Thị Hạnh NCS VHVN
Truyện ngắng VN hiện đại 2
11 Lê Thị Lý NCS VHVN
12 Lịch sử các học thuyết kinh tế 1 Lê Thanh Sơn 24b-KTCT 166031010240096
12
Những người chữ màu đỏ là tham gia thi 2 học phần trở lên Nghệ An, ngày 05 tháng 3 năm 2018
Trung tâm Đảm bảo chất lượng
Ghi chú