You are on page 1of 1

PRAKTIKUM PERBENGKELAN

TUGAS PENDAHULUAN

Disusun oleh:

Nama : Affan Zahirul Fawazi


Nim : 155100200111051
Kelompok : E5

JURUSAN KETEKNIKAN PERTANIAN

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2017