You are on page 1of 7

BAKIM HİZMETLERİ

Özel bir uzmanlık


Dış kaynak kullanımında
Siemens’e güvenmek için
beş iyi sebep

siemens.com.tr/ipm

2
Kesintisiz üretiminizi sorunsuz bir
şekilde sağlayın
1. Günümüzde bakım
Günümüzde endüstriyel üreticiler, Şu an sanayi basınında klasik “bakım”
sürekli olarak üretim tesislerini teriminden, standartlar dünyasında
modernize etmeye odaklanıyorlar. Ancak kendine çoktan bir yer edinmiş olan
genellikle bunu bakım stratejilerine, iş “demirbaş yönetimine” doğru bir geçiş
süreçlerine ve ilişkili organizasyonel olduğu görülüyor. Demirbaş yönetimini
çalışmalara uyumlu hale getirmeyi kapsayan mevcut standart ISO 55000,
unutuyorlar. İngiliz standardı PAS 55 temelinde
geliştirildi. ISO 55000, yaşam döngüsü
Aslında bakım süreçlerini canlı ve aktif yönetimini, risk yönetimini ve bakım
bir kavram haline getiren, sürekli yönetimini kapsıyor.
bakımın iş hedeflerine ve stratejilerine
adapte edilmesidir. Modası geçmiş Bakım uzmanları bu standardı, geliştirme
yapılar, hızla değişen pazar ve destek için kullanabiliyor; bakım
gerekliliklerine kolay kolay uyum faaliyetleri kapsamındaki görevleri ve
sağlayamaz. Böylece hem büyük bir temel ilkeleri içeren DIN 31051’e de
potansiyel kullanılmamış olarak kalır ayrıca danışıyorlar.
hem de maliyetler ve performans istenen Daha büyük ve daha uygun maliyetli
seviyede olmaz. depolama olanaklarının ortaya çıkması
Hemen hemen hiçbir işletme, gerekli sayesinde üretimden sürekli olarak veri
becerileri kendi başına kazanamaz ve toplanması, işletmeci için hesaplanabilir
bakım organizasyonunu uluslararası bir faydaya sahip olmayan verilerin
rekabet gücüne sahip bir seviyeye artmasına neden oluyor. Veri toplamanın
kendi kaynaklarını kullanarak amacı nedir ve bu verileri kim ilişkilendirir
çıkaramaz. Çünkü kaynakları ve bilgisi ve bunlardan kim fayda sağlar? Bu veri
yeterli değildir ve çok önemli olan üst hacimlerinin içinde nasıl bir potansiyel
yönetim desteği de sürekli olarak gizlidir?
sağlanamaz. Yeni nesil bakım uzmanları yeni bakım
Tesis yönetiminde hangi iş hedeflerinin unsurlarına şimdiden hakim durumda
benimsendiği sorulduğunda, şirketlerin bulunuyor. Analitik, veri madenciliği,
mobilite ve bulut bilişim gibi terimler Siemens sürdürülebilir
belirttiği ana noktalar; tesisin sürekliliği,
yaygın şekilde kullanılıyor. Odaklanılan bakım yönetimi, mükemmel
maliyet şeffaflığı ve kontrolü, tesislerin
diğer alanlar ise önleyici bakımı düzeyde tesis sürekliliğini
ömrünün uzatılması, güvenlik ve risk
güçlendirmek ve tesis ana verilerini garanti ediyor; tıpkı Çek
yönetimi, iyileştirilmiş kalite ve üretim,
düzenlemek olarak görülüyor. Cumhuriyeti’ndeki Kvasiny
yedek parça stoklarında azalma oluyor.
Škoda tesisinde olduğu gibi.

3 4
Siemens standart bakım süreçlerine
güvenin
2. Siemens-Entegre Tesis Bakımı Yöntemi
Her bakım organizasyonunun temelinde, Test edilmiş ve doğrulanmış,
tanımlanmış ve uygulanabilir süreçler standartlaştırılmış süreçlerin ortaya
yatıyor. Servis ve bakım faaliyetlerini konması, uygulama ekiplerimizin birincil
gerçekleştiren kişiler, organizasyonun görevidir. Gerekli olan çalışmalar ve süre
temeli oluyor. “Çatı”yı ise doğru araçlar ve ise mevcut süreçlerin olgunluğuna bağlı
bunların mantıklı, titiz bir şekilde uygu- olarak değişir. Yeni başlatılacak ve/veya
lanması oluşturuyor. revize edilecek süreçler de her zaman
aynı ve ISO 55000’i temel alıyor. Bakım
Yeni bir üretim operasyonu kurarken yeni
kapsamındaki faaliyetler DIN 31051’e sıkı
bir bakım organizasyonunu da geliştirmek
sıkıya bağlıdır. Aşağıdaki grafik, etkili ve
daha az vakit alan bir süreçtir. Bu
verimli bakım için geliştirilmesi gereken
durumda, organizasyon ve süreçler,
süreçleri ve/veya etkili ve verimli
başlangıçtan itibaren hedeflenmiş bir
demirbaş yönetimi için ISO 55000’de de
şekilde uygulamaya geçirilebiliyor.
gerçekleşmesi gereken ana kategorileri
Oturmuş bir bakım sistemini devralmak gösteriyor.
ise hem organizasyon hem de personel
üzerinde daha büyük baskı yaratıyor.
Ancak başlangıç noktası ne olursa olsun
hedef aynı kalıyor.

Demirbaş Yönetimi Politikası

Organizasyon ve Yedek Parça Demirbaş Yönetimi Demirbaş Yönetimi Planlama ve


Kaynaklar Yönetimi Süreçleri Planı Programlama

Performans Kontrolü

Yetkin ve deneyimli uzmanlar,


başarılı bakım ve onarımın
ISO 55000’e göre temsili süreç temelini oluşturuyor.

5 6
Bakım giderleriniz şeffaf olsun
3. Dış kaynak kullanımı - avantajları ve Bakımı bir dış servis sağlayıcısına Uygun bir dış kaynak ortağının seçimindeki kriterler
dezavantajları devretmenin lehine argümanlar da var.
Bakım için dış kaynak kullanımı Siemens için bakım temel bir yetkinliktir. · Kurumsal kararın ortaklığın lehine olması
hakkındaki görüşler, konuyu şirkette kime Bakım süreçlerinin ortaya konması ve
sorduğunuza bağlı olarak farklılık adaptasyonu rutin bir operasyondur ve · Ulaşılabilir, mantıklı beklentilerin tanımlanması
gösterecektir. tam uyumluluk zorunludur. Bu şekilde,
· Stratejik ve taktik hedeflerin tanımlanması
bakımın gerçek maliyetleri şeffaf hale
Dış kaynak kullanımına karşı en sık
kullanılan argümanlar şunlardır; bilgi
gelir ve buna dayanarak sürekli · Dış kaynak kullanılacak işlerin (fonksiyonların ve süreçlerin)
iyileştirmeler yapılabilir, tesislerin
birikiminin kaybedilmesi, servis üretim maliyetlerinin belirlenmesi
güvenilirliği ölçülebilir bir şekilde
sağlayıcılarda gereken uzmanlığın
olmaması, sürekliliğin ve sözleşme
artırılabilir. Bu temel yetkinlik üzerine · Temel rakamların ve raporların tanımlanması
uzmanlaşan bir servis sağlayıcısının
bitiminde uzmanlığın yeniden · Dış kaynak ortağıyla iletişim konseptinin tanımlanması
uzman bilgisi ve deneyimiyle beraber
oluşturulmasının mümkün olmaması,
bakım süreçlerinin tam denetimi, aynı
bakım kontrolünden vazgeçilmesi,
zamanda yönetim, personel gelişimi ve
· Devir sürecinin tasarlanması
çalışanların kendilerini dışlanmış
materyal yönetimi gibi geniş bir alan · Sözleşme yönetimi konseptinin geliştirilmesi
hissetmeleri, dış kaynak kullanımıyla
yelpazesinde gerçekleştirilir. Dış kaynak
daha yüksek olan bakım maliyetleri ve
şirketin kendi personelini inovasyonların
kullanımı, tesis sürekliliğinin uzun vadeli · Olası dış kaynak ortaklarının kalifikasyonu ve değerlendirilmesi
istikrarını sağlar.
yeniliklerin daha hızlı bir şekilde ortaya · İhale çağrısı yapılması
koyulabilmesi için görevlendirmesi.
· Teklif sürecinin tanımlanması

Deneyimli personel, üretim tesislerinin sürekliliğini sağlar.

7 8
Tesis bakımlarınızı Siemens‘in
güvenli ellerine bırakın
4. Bakım, temel uzmanlık alanınız mı?
Dış kaynak kullanımının şirketim için Ayrıca, şirket içi bakım birimlerini
uygun bir iş modeli olup olmadığını nasıl desteklemek için kaç farklı tedarikçiden
belirleyebilirim? Başarılı bir dış kaynak destek alındığının da kontrol edilmesi
kullanımı için hangi adımları atmam önem taşıyor. Bu destek hizmetlerine
gerekiyor? Benim için doğru olan iş olan ihtiyaç, kaynak eksikliğinden mi,
ortağını nasıl bulabilirim? uzmanlık konusundaki boşluklardan mı,
yoksa alışkanlıktan mı kaynaklanıyor? Bu
Şirketin temel uzmanlık alanlarının
satın alınan hizmetler mevcut bakım
belirlenmesi, üretim tesisi bakımının da
bütçesinin yüzde kaçını oluşturuyor?
bu alanlardan biri olup olmadığını
anlamak için atılması gereken ilk adım. Dış kaynak kullanımı – ama nasıl?
Ürün geliştirme, üretim, satış ve servis Bir dış kaynak ortağıyla çalışmak üzere
genellikle bir üreticinin ana uzmanlık kurumsal bir karar alındığında, bu Siemens ile ortaklığın faydaları
alanlarıdır. Üretim ve yardımcı ortaktan ne beklendiğinin tanımlanması
ekipmanların bakımı da bunun bir önem taşıyor. Bu beklentiler; teknik · Bakımın Siemens’in temel uzmanlık alanlarından biri olması
parçası mı? Tesisler şirketiniz tarafından uzmanlık, güncel teknolojilerin kullanımı,
· Etkili, verimli ve süreç odaklı bakım yönetimi
mı kuruldu yoksa orijinal üreticilerden planlı, önleyici ve duruma göre bakım
mi alındı? gibi en iyi bakım yöntemlerinin · Önleyici ve duruma göre bakım aracılığıyla güvenilir üretim
uygulanması, güvenilirlik iyileştirmeleri
Tesis güvenliği, tesis yönetimi, temizlik performansı (Tesis Veri Hizmetleri, Durum Takibi)
ve malzeme yönetimi gibi alanları
faaliyetleri, borçlu muhasebesi, personel
meseleleri ve maaş muhasebesi gibi
kapsıyor. · Bakım, dış hizmetler ve yedek parçalar için şeffaf maliyetler
konular artık genellikle şirketlerin temel · Güvenilirlik odaklı bakım stratejisi sayesinde risk minimizasyonu
uzmanlık alanları arasında bulunmuyor ve
bunlar için dış kaynak kullanılıyor. · Personel için risklerin sona ermesi (engeller)
· Aylık raporlama ve temel rakamlar
· Enerji ve üretim verimliliği için mevcut Siemens teknolojisinin
entegrasyonu
· Otomasyon ve sürücü teknolojilerinde üretici uzmanlığı
· CMMS kullanımı optimizasyonu
· Bakım anlayışı ve kalitesinin temel unsurları olarak
iş sağlığı-güvenliği ve çevre koruma

9 10
Siemens ile ortak çalışmaya güvenin Bakım stratejisinin iş gerekliliklerine göre uyarlanması

Toplam Maliyetler
5. Siemens ile dış kaynak ortaklığı nasıl
çalışıyor?
Müşteride bakımı ve demirbaş yönetimini taşınılmasını kapsıyor. Buna ek olarak
profesyonelleştirmeyi hedefleyen bir tedarikçi yönetimi, antrepo lojistiği,

Optimum Maliyetler
ortaklığa doğru ilk adım, karşılıklı anlayış yedek parça yönetimi ve bakım
ve güven temeli oluşturmaktır. planlama sisteminin oluşturulması da
bu sürecin bir parçasını oluşturuyor. Bu
Sözleşmenin imzalanması, harekete
aşama, sorumluluğun devralınmasıyla
geçilmesi ve başarı merkezli ortaklık da
sona eriyor ve sözleşmede mutabık

Maliyetler
tanımlanmış sürecin sıradaki adımlarıdır.
kalınmış temel rakamlar aracılığıyla
Gizlilik anlaşması ve niyet mektubunun ölçülebilir kılınıyor. Bunu takip eden
imzalanmasının ardından Siemens, işbirliği, Siemens tarafından tesis
potansiyeli değerlendirmek için yerinde sürekliliğinin, SEÇ’nin (Sağlık, Emniyet,
bir bakım süreci analizi gerçekleştirerek Çevre) ve kalitenin artırılması, etkili ve
mevcut bakım durumuna ilişkin bir verimli bakım, önleyici ve öngörüye
izlenim ediniyor. Bu izlenim, teklifi ve dayalı önlemlerin ve veri analizlerinin
ilgili hedefleri içeren ortaklık ortaya konması, enerji verimliliği
anlaşmasının temelini oluşturuyor. iyileştirmeleri, önemli dış hizmetlerin Bakım Maliyetleri Üretim Kayıpları
yönetimi ve düzenli raporlama ile
Sözleşmenin imzalanmasının ardından,
sürdürülüyor.
tesisin yeni olmasına ya da mevcut bir
tesis olma durumuna göre harekete Bakım Performans Seviyesi
geçiliyor. Bu, kalifiye personel ve
yöneticilerin görevlendirilmesi veya
devralınması, gerekli süreçlerin
Teorik olarak bakım, tesisin Siemens tarafından benimsenen
ayarlanması ve ortaya konması,
sürekliliğinin maksimuma ulaştığı yaklaşım, gerekli olan çalışmayı ve
yerleşkelerin düzenlenmesi ve noktaya kadar gerçekleştirilebiliyor. elde edilen faydaları toplam
Ancak bunun ticari olarak mantıklı maliyetler eğrisinin alt bölgesindeki
olup olmadığının dikkate alınması şirket hedefine göre ayarlanmış bir
gerekiyor, çünkü maksimuma seviyede konumlandıran bir risk
ulaşmak için gerekli olan çalışma, çok analizine dayanıyor. Bu da optimum
daha yüksek maliyetleri içeriyor. teknik sürekliliğin sağlanması ve
maliyetlerin ekonomik bir aralıkta
kalması anlamına geliyor.

11 12
Bakım ve demirbaş
yönetiminde dış kaynak
ortağınız olarak
Siemens, tesislerinizin
sorunsuz işlemesini
sağlıyor ve maksimum
katma değerler
sunuyor.

BAKIMA
ODAKLANIN

Daha fazla bilgi için:


www.siemens.com.tr/ipm
Siemens Türkiye
Yakacık Cad. No: 111 34870 Kartal,
İstanbul / Turkey
E-posta:
ipm.tr@siemens.com
Çağrı merkezi: 444 0 747
Makale no: E10001-T430-A348-x-7600
Dispo 21639 | K-Nr.: 38300
WS 0914
© 2017, Siemens Turkey
Bizi takip edin:
twitter.com/SiemensTurkiye
youtube.com/SiemensTurkiye
instagram.com/siemensturkiye

Bu broşürdeki bilgiler, mevcut olan teknik


seçenekler ve özelliklerle ilgili genel açıklamalar
içermektedir ve münferit durumlarda her zaman
geçerli olmayabilir veya devam eden ürün
geliştirmenin bir sonucu olarak değiştirilebilir.
Performans özellikleri sadece eğer sözleşmede
açıkça mutabık kalınmışsa bağlayıcıdır.
Tüm ürün isimleri, Siemens AG veya tedarikçi
şirketlerin ticari markaları veya ürün isimleri
olabilir ve üçüncü taraflar tarafından kendi
amaçlarıyla kullanımları sahiplerinin haklarını
ihlal ediyor olabilir.