Вы находитесь на странице: 1из 5

МЦЩАЗИРЯ 13

ТЯРС ФУНКСИЙАНЫН ТЮРЯМЯСИ ЩАГГЫНДА


Фярз едяк ки, y  f (x) функсийасы X аралыьында тяйин
олунмуш ъидди монотон артан (азалан) функсийадыр вя
кясилмяздир. Беля ки, яэяр аралыьын щяр щансы x0

нюгтясиндя f ( x)  0 оларса f ( x0 )  0 олар. Онда x  g ( y)

функсийасынын да y0 нюгтясиндя тюрямяси вар.


1
Xy  (1)
y

(1)-я коментарийа веряк.


Тярс функсийада y аргумент, x функсийадыр.
Индексляр ися тюрямянин щансы дяйишяня нязярян
эютцрцлдцйцнц эюстярир.
Исбаты. Монотон функсийалар щаггында теоремдян
чыхыр ки, тярс функсийа g ( y) функсийасы да кясилмяз вя
монотондур. Она эюря дя кясилмязликдян чыхыр ки, y  y  y0
тярс функсийасынын аралыьын y0 нюгтясиндя артымыдыр.
y  0 оларса онда x  x  x0  0 олар. Беляликля йаза билярик
ки,
x 1

y y
x

лимитя кечяк
x 1 1 1
lim  lim  
y 0 y y 0 y y f ( x0 )
lim
x x0 x
(1) исбат олунду.
Тюрямя ъядвяли:
y y
1. c 0
2. x  x  1

3. x 1  1/ x 2
1 1
4.
x2 2 x

5. sin x cos x

6. cos x  sin x

7. tg x 1 / cos 2 x

8. ctg x  1 / sin x

9. arcsin x 1/ 1  x 2

10. arccos x  1/ 1  x 2

11. arctg x 1/1  x 2

12. arcctg x  1/1  x 2

13. ax a x ln a

14. ex ex

15. log a x 1 log a ex ln a x
Бязиляринин исбаты (дярсдя):
( x  h)   x   x  (1  h / x)  1
2) ( x  )  lim  lim  
h 0 h  h 

(1  (h / x)  )  1  1 (1  h / x)   1
lim  x  x  1 lim  x  1  
h 0 h h 0 h
x x
a xh  a x (a h  1)
11) (a x )  lim  lim a x  a x  ln a
h 0 h h  a h

12) y  log a x  x  a y
1 1 1
(log a x)x   
(a )y
y y
a ln a x ln a
7) y  arcsin x D ( f )    1; 1

  
J m ( f )   ;  x  sin y -ин тясирдир.  1  x  1
 2 2
1 1 1 1
(arcsin x )    
(sin y )y cos y 2
1  sin y 1  x2

Тюрямяляри щесабламаг цчцн бязи садя гайдалар:


1) (c u )  c u  c  const
2) u( x )  v( x )   u(x )  v(x )
3) (u v)  u v  vu

u  u v  v u
4)   
v v2

Исбаты евдя.
3) f ( x)  u( x ) v( x ) ишаря едяк.
f ( x  h)  f ( x)
u ( x )  v( x )  lim 
h 0 h
u ( x  h )v ( x  h )  u ( x )v ( x )
 lim 
h 0 h
 lim u ( x  h)  u ( x) v( x  h)  u ( x )v( x  h)
h 0

u ( x  h )  u ( x )  v ( x  h) v ( x  h)  v ( x )
 lim  lim v( x)  u v  vu
h 0 h h
lim v ( x  h)  v ( x ) чцнки тюрямяси олан функсийа кясилмяз
функсийадыр.
Гейд. Бу дцстуру исбат едяркян йяни бахылан X
аралыьынын щансы нюгтясиндяки 3) теореминин шярти
юдянилир щямчинин ола билсин ки, ардыъыллыьын бир
нюгтясиндя мясялян, x0 -да щям u -нун, щям дя v -нин
тюрямяси олсун. онда 3) теореми щямин нюгтяляр цчцн
доьрудур.
u ( x)
4) f ( x) 
v( x)

 u ( x) 
Онда    f ( x)
 v ( x) 

u ( x  h) u ( x )

f ( x  h)  f ( x ) v ( x  h) v ( x )
f ( x)  lim  lim 
h 0 h h 0 h
u ( x  h ) v ( x )  u ( x )v ( x  h )
 lim 
h 0 h(v( x)  v ( x  h))

u ( x  h)  u ( x ) v ( x  h)  v ( x )
 u ( x) 
h  v( x) h
 lim 
h0 v ( x ) v ( x  h)

(u ( x  h)  u ( x)) h  v( x)  u ( x) v ( x  h)  v ( x ) h
 lim  lim 
h 0 v ( x )  v ( x  h) h  0 v ( x )  v ( x  h)

u ( x)  v( x)  u ( x)  v( x)

v2
чцнки v( x0  x)  v( x) тюрямяси олан тунксийа кясилмяздир.

МЦРЯККЯБ ФУНКСИЙАНЫН ТЮРЯМЯСИ


Фярз едяк ки, y  f (z ) , z  (x) функсийасы верилмишдир.
F ( x )  f (( x )) x -дян асылы гиймятляри ися
z  (x)
x f (z )
Фярз едяк ки, z  (x) функсийасынын x0 сонлу тюрямяси вар.
f (z ) функсийасынын ися z -я эюря тюрямяси вар.
z 0  ( x0 ) .

Онда F (x ) функсийасынын x0 нюгтясиндя тюрямяси вар вя


F ( x0 )  f ( z )  x ( x0 ) (1)
Исбаты. x -а щяр щансы x0 -да артым веряк.
x0  x  x

F  F ( x0  x)  F ( x0 )

Сонра ися
F F ( x0  x )  F ( x0 )
 бахаг.
x x
Тярифя эюря F ( x0 )  f (( x0 ))
F ( x0  x)  f (( x0  x))

Диэяр тяряфдян шяртя эюря f (z ) функсийасы юз аргументи


z -я нязярян сонлу тюрямяйя маликдир. (x ) функсийасы да
x0 нюгтясиндя сонлу тюрямяйя маликдир. Она эюря дя
функсийанын артымы щаггында исбат олунан теоремя эюря
y  f ( x0 )x  O(x) (2)
ихтийари функсийа цчцн доьрудур. Она эюря дя
f (( x0  x ))  f (( x0 )) 
(3)
 f z( z 0 ) ( x0  x )  0(( x0  x)  ( x0 ))

Бееляликля (3)-дян истифадя едяряк ашаьыдакыны аларыг.


F F ( x0  x)  F ( x0 )
 
x x
f z( z0 ) ( x0  x )  ( x0 )  0(( x0  x)  ( x0 ))
 
x
f z( z0 ) ( x0  x)  ( x0 ) 0(( x0  x)  ( x0 ))
  (4)
x x
(4)-дян x  0 шяртиля лимитя кечсяк онда аларыг ки,
F ( x0  x)  ( x0 ) 0(( x0  x)  ( x0 ))
lim  f z( z0 )  lim f z( z 0 )   f z( z0 ) ( x0 )
x0 x x 0 x x
Теорем исбат олунду.