You are on page 1of 4

MOSTI- KEMENTERIAN SAINS , TEKNOLOGI DAN INOVASI Teras Perkhidmatan MOSTI

Latar Belakang
 1973 – Kementerian Teknologi, Penyelidikan dan Kerajaan Tempatan 1. Perkhidmatan STI
 1976 – Selaras dengan fungsi dan tanggungjawab baru yang berkaitan 2. Pembudayaan STI
dengan isu-isu alam sekitar, nama Kementerian telah ditukar kepada 3. Khidmat Pengurusan
Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar (MOSTE) 4. Dasar STI
 2004 – Jemaah Menteri pada 27 Mac 2004 telah bersetuju dengan 5. Pembangunan STI
penstrukturan semula MOSTE dan nama Kementerian ditukar kepada
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) bagi menerajui Jenis-Jenis Perkhidmatan Yang Disediakan Oleh MOSTI
fungsi pembangunan ICT Negara, Multimedia dan Inovasi
 2007 – Fungsi sains dan teknologi dipecahkan mengikut cluster 1. Laporan Kaji Cuaca
Bioteknologi, ICT, Industri, Angkasa, Laut dan Atmosfera dan Teras 2. Pelesenan Bahan Radioaktif
Sains dan Teknologi 3. Mengurus dan Menyelaras Dana R,D&C
 2016 – Pada 3 Oktober 2016, MOSTI distrukturkan semula dengan 4. Ujian DNA
fokus untuk merancakkan program pengkomersialan hasil R&D dan 5. Pensijilan Standard
inovasi negara 6. Keselamatan Siber
Visi 7. Pendidikan Sains Angkasa
“Peneraju agenda Sains, Teknologi dan Inovasi Negara.” 8. Khidmat Juruperunding Perlindungan Sinaran
9. Pencerapan maklumat muka bumi
Misi
10. Pendidikan non-formal STI
“Meneroka, membangun dan memanfaatkan STI untuk menjana ilmu
pengetahuan, mencipta kekayaan dan menjamin kesejahteraan masyarakat ke
arah mencapai ekonomi berpendapatan tinggi yang kompetitif, mapan dan Jabatan/Agensi
terangkum.”
o Agensi Angkasa Negara (ANGKASA)
Teras Strategik MOSTI o Jabatan Kimia Malaysia (JKM)
o Agensi Nuklear Malaysia (NUCLEAR MALAYSIA)
1. Dasar Utama STI Kekal Relevan o Jabatan Meteorologi Malaysia (MMS)
2. Mencipta Nilai Melalui R&D & C&I o Jabatan Standard Malaysia(STANDARDS MALAYSIA)
3. Sistem Penyampaian Perkhidmatan Efektif o Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA)
4. Praktis dan Pembudayaan STI o Agensi Remote Sensing Malaysia
5. Keberhasilan Optimum Melalui Kolaborasi Strategik
6. Pengurusan Sumber Secara Efektif
PIAGAM PELANGGAN MOSTI 4. Memberi maklum balas terhadap aduan ketidakcapaian Portal Rasmi
MOSTI dalam masa 1 jam selepas penerimaan aduan.
Menguruskan dan Mengagihkan Dana R&D&C
Pelan Strategik MOSTI 2016-2020 merumuskan hala tuju Kementerian ini
1. Memproses dan memaklumkan keputusan Permohonan dana dalam kepada enam teras strategik seperti berikut:
tempoh 50 hari dari tarikh penerimaan Permohonan lengkap.
2. Mengeluarkan surat tawaran dan dokumen perjanjian kepada 1. Dasar Utama STI Kekal Relevan Teras Pertama memberi tumpuan
penerima dana dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan diperoleh.
kepada penggubalan dan penambahbaikan polisi dan dasar utama
3. Membuat pembayaran kepada penerima dana dalam tempoh 14 hari
selepas penerimaan dokumen perjanjian yang lengkap.
Kementerian agar kekal relevan berdasarkan kepada perubahan
4. Membuat pembayaran kemajuan projek kepada penerima dana dalam persekitaran dan keperluan semasa.
tempoh 14 hari dari tarikh keputusan diperoleh.
2. Mencipta Nilai Melalui R&D&C&I Teras Kedua memfokuskan kepada
Meningkatkan Bilangan dan Kualiti Modal Insan STI pengurusan dana penyelidikan, pembangunan produk hasil penyelidikan
dan pembangunan (R&D), pengkomersialan dan inovasi (C&I) secara lebih
1. Memproses dan membuat keputusan ke atas Permohonan dana terarah dan menepati permintaan pasaran serta mengikut bidang
Pembangunan Modal Insan (HCD) dalam tempoh 45 hari dari tarikh keutamaan.
penerimaan dan permohonan lengkap.
2. Memaklumkan keputusan dana HCD dalam tempoh 7 hari dari tarikh 3. Sistem Penyampaian Perkhidmatan Efektif Teras Ketiga bermatlamat
keputusan diperolehi.
meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan yang
berpaksikan rakyat dan efektif kepada pemegang taruh MOSTI secara
Menyebarluaskan Data dan Maklumat Mengenai Sains, Teknologi dan
berterusan dengan pengenalpastian bidang perkhidmatan baru.
Inovasi (STI) Negara

1. Memastikan data dan maklumat STI atas talian sentiasa terkini. 4. Praktis dan Pembudayaan STI Teras Keempat memberi penekanan
2. Memberi maklum balas ke atas permohonan mendapatkan data dan kepada pembudayaan STI secara menyeluruh dengan menggalakkan
perkhidmatan STI dalam tempoh tiga hari bekerja. aktiviti R&D dan menerapkan budaya STI di kalangan masyarakat.

Meningkatkan Penyampaian Khidmat Pelanggan 5. Keberhasilan Optimum Melalui Kolaborasi Strategik Teras Kelima
memperkukuhkan kolaborasi strategik serta memberi penekanan kepada
1. Memberi maklumbalas awal kepada aduan dalam tempoh 3 hari pemindahan teknologi, kepakaran dan perkongsian maklumat melalui
bekerja aduan diterima. pelaksanaan Strategi Lautan Biru dan model kerjasama antara Kerajaan,
2. Memproses dan membayar bil dan invois dalam tempoh 14 hari dari industri, akademia dan komuniti.
tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.
3. Memastikan ketersediaan capaian Portal Rasmi MOSTI sentiasa tidak
kurang dari 99.9%.
6. Pengurusan Sumber Secara Efektif Teras Keenam memberi penekanan MetMalaysia
terhadap pemantapan ekosistem dan tadbir urus STI melalui konsep Do
More with Less dan Value for Money. Ketua Pengarah-Alui Bahari

Hala tuju ini telah diterjemahkan dalam pelan tindakan yang


menggariskan strategi-strategi serta program-program khusus yang
mampu meningkatkan keupayaan serta kompetensi penyampaian
perkhidmatan awam di samping merealisasikan agenda STI negara. Bagi
memenuhi tuntutan semasa, pengemaskinian pelan strategik ini adalah Tim.Ketua Pengarah (Operasi)-Dr Mohd Rosaidi Che Abas
amat penting bagi memastikan segala perancangan yang dilaksanakan
oleh MOSTI kekal relevan seperti yang dikehendaki bagi memacu ke arah
sebuah negara maju selaras dengan matlamat dan dasar-dasar utama
peringkat nasional yang lain.

Tim.Ketua Pengarah (Strategi dan teknikal)-Dr wan Azli Wan Hassan