You are on page 1of 44

GRADES 1 TO 12 Paaralan Baitang/Antas 11

DAILY LESSON LOG Guro Asignatura


( Pang-araw-araw Petsa/Oras Pebrero 1, 2018 Markahan Ikalawang Markahan
na Tala sa Pagtuturo)

I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman 1. Natitiyak ang angkop na proseso ng pagsulat ng piling sulatin sa sining at disenyo.
2. Nagagamit ang angkop na format at teknik ng pagsulat ng sulatin sa sining at disenyo.

B. Pamantayan sa 1. Nakasusulat ng isa sa bawat nakalistang anyo ng sining o disenyo (Iskrip)


Pagganap 2. Naitatanghal ang output ng piniling anyo ng sining at disenyo (Iskrip)

C. Mga Kasanayan 1. Nasusuri ang katangian ng mabisa at mahusay na sulatin (Iskrip) batay sa mga binasa/ napakinggan/ napanood
sa halimbawa
Pagkatuto 2. Nakasusulat ng sulatin (Iskrip) batay sa maingat, wasto, at angkop na paggamit ng wika.

D. Detalyadong 1. Natutukoy ang kahulugan at kahalagahan ng Iskrip batay sa iba’t ibang sitwasyong paggagamitan.
Kasanayang
Pampagkatuto 2. Nakasusulat ng isang Iskrip na gagamitin sa kanilang presentasyon.

II. NILALAMAN “ Pagsulat ng Iskrip bilang isang Anyo ng sulatin sa Sining at Disenyo”
KAGAMITANG Laptap. Larawan, batayang aklat
PANTURO
A. Sanggunian Filipino sa Piling Larangan (Sining at Disenyo) nina Fanny A. Garcia at Jonathan V. Geronimo

B. Iba pang
Kagamitang
Panturo
III. PAMAMARAAN
A. Balik Aral sa Pagpapakita ng larawan at lalagyan nila ng larawan at pagsusunod-sunrin ang kuwento.
Nakaraang Aralin/
Pgsisimula ng
Bagong Aralin Note: Kinakailangan ang kuwento/ akda/ awit at iba pa na kukunin ay
may kaugnayan sa espisyalisayon ng mga mag-aaral upang magkaroon
ng interes ang mga mag-aaral.

Note: Larawan lamang hayaan silang bumuo ng kuwento batay sa


larawan.

Pangkat 1: Fashion/ Disenyo Pangkat 2: Pagpipinta

B. Pagbibigay ng a. Pagpepresenta ng bawat pangkat.


layunin sa
aralin/Pagganyak b. Pagpoproseso ng sagot ng mga mag-aaral na palulutangin ang paggawa ng iskrip upang mabisang maipakita ang kuwento
nakalaan sa bawat pangkat.

C. Pagtalakay ng a. Pagtalakay sa kahulugan ng Iskrip


Bagong mga b. Proseso sa paggawa ng Iskrip
Konsepto at
Pagsasanay sa
Bagong Kasanayan

D. Pagdevelop ng Pangkatang Gawain:


Masteri tungo sa a. Muling Pagrerebisa ng isinagawa sa panimulang gawain gamit ang hakbang o proseso sa paggawa ng Iskrip.
Formativong b. Pagbibigay ng pamantayan sa pagmamarka
c. Pagpepresenta ng bawat pangkat
Pagtataya
d. Pagbibigay ng puna/ grado ng guro at kapwa mag-aaral.
E. Paghahanap ng Sa isinagawa ng mga mag-aaral, tatanggalin ng guro ang Iskrip at hahayaan silang bumubo ulit ng kuwento.
Praktikal na
Note: Dapat mapalabas ng guro ang kahalagahan ng Iskrip.
Aplikasyon sa mga
konsepto at Gabay na Tanong: 1. Madali bang maunawaan ang kuwento? Kung mahirap bakit?
kasanayan sa
pang-araw –araw 2. Gaano kahalaga ang Iskrip?
na buhay

F. Paglalahat at Ipakita ang Kahulugan,kahalagahan at Proseso paggawa ng Iskrip sa pamamagitan ng Akrostik


Abstraksiyon sa
Aralin I-
S-
K-
R-
I-
P-
G. Ebalwasyon Indibidwal na Gawain
a. Pagkuha ng larawan gamit ang camera o cellphone na gagawan nila ng Iskrip
b. Pagbibigay ng pamantayan
c. Pagbasa sa ilang natapos na gawain
d. Pagkritik ng kamag-aral sa isinagawang Iskrip.

Inihanda ni:

QUEENIE A. ULAN
Guro Sa Filipino
GRADES 1 TO 12 Paaralan MUNTINLUPA NATIONAL HIGH SCHOOL- MAIN Baitang/Antas 12
DAILY LESSON LOG Guro QUEENIE ALCANTARA ULAN Asignatura Fil-Larang (Sining at Disenyo)
( Pang-araw-araw Petsa/Oras Enero 29, 2018 Markahan Unang Markahan
na Tala sa Pagtuturo)

I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman Natutukoy ang kahulugan at kalikasan ng pagsulat ng iba’t ibang anyo ng sulatin

B. Pamantayan sa
Pagganap Nasusuri ang kahulugan at kalikasan ng pagsulat ng iba’t ibang anyo ng sulatin

C. Mga Kasanayan
sa 1. Nabibigyang-kahulugan ang mga anyo ng sulatin sa sining at disenyo
Pagkatuto

D. Detalyadong 1. Nabibigyang Kahulugan at Kahalagahan ang pag-unawa sa Wika ng Sining at Disenyo.


Kasanayang
Pampagkatuto

II. NILALAMAN “ Ang Wika ng Sining at Disenyong Pilipino: Introduksiyon sa Pag-unawa, Pagsusuri at Pagpapahalaga”
KAGAMITANG Laptap, larawan, batayang-aklat
PANTURO
A. Sanggunian Filipino sa Piling Larangan (Sining at Disenyo) nina Fanny A. Garcia at Jonathan V. Geronimo
B. Iba pang
Kagamitang
Panturo
III. PAMAMARAAN
A. Balik-Aral sa 1. Pagtatanong kung bakit sila kabilang sa Strand na Arts and Design
Nakaraang Aralin/ 2. Pagpapakangkat sa mag-aaral kung ano ang porte nila sa larangan ng Arts and Design
Pgsisimula ng Example:
Bagong Aralin a. Performing Arts
b. Music
c. Arts/ Design
d. Paintings

B. Pagbibigay ng 1. Pagpapakita ng mga larawan


layunin sa
aralin/Pagganyak

PICTURE 1 PICTURE 2 PICTURE 3 PICTURE 4

Gabay na Tanong *Note: Maaari din naman magpangkatan at magbigay ng mga piyesa
na may kaugnayan sa kanilang ispesyalisasyon at bibigyan nila ng
1. Ano ang ipinapakita ng larawan?
interpretasyon.
2. Paano naging masining ang mga larawan?

*Note: Isulat ng guro ang mga kasagutan ng mga mag-aaral sa pisara.


C. Pagtalakay ng 1. Pagtalakay sa mga sumusunod:
Bagong mga a. kahulugan ng wika
Konsepto at b. kahulugan sining at disenyo
Pagsasanay sa
Bagong Kasanayan

D. Pagdevelop ng 1. Pangkatang Gawain: Ipakita ang kahalagahan ng wika kaugnay sa kanilang ispesyalisasyon.
Masteri tungo sa
Formativong Pangkat 1: Performing Arts “Dula-Dulaan”
Pagtataya
Pangkat 2: Music “ Titik ng Musika” (composing lyric)

Pangkat 3: Arts/ Design/ Fashion “ Iguhit Mo”

Pangkat 4: Paintings “Pintatik”

2. Paglalahad ng Pamantayan sa Pagmamarka


3. Pagpepresenta ng bawat pangakat
4. Pagbibigay ng marka, puna ng guro at kamag-aral sa isinagawang pangkatang gawain.

E. Paghahanap ng 1. Pagtalakay sa Ugnayan ng Sining at Disenyo sa Wika gamit ang Graphic Organizer.
Praktikal na
Aplikasyon sa mga *Note: Kailangan mapalabas ng guro ang uganyan ng Sining at Disenyo sa Wika. ( Balikan
WIKA AT at Gamitin ang Pagganyak sa pagtalakay upang lubos na maipakita ang ugnayan ng
konsepto at dalawa)
kasanayan sa
SINING
pang-araw –araw
na buhay “Ang Wika ang nagbibigay ng Kahulugan sa anumang likhang sining at
Disenyo. Bukod pa dito gaya ng sining na pinagsasama-sama ang iba’t ibang
kulay, tamang sukat at iba pa ay ganoon din ang wika
pinagsasama samang salita at maingat na pinipili ang mga ito
upang maging angkop at kaaya-aya sa audience.”
F. Paglalahat at 1. Ano ang Kahalagahan ng Wika sa Sining At Disenyo?
Abstraksiyon sa Dugtungan:
Aralin Ang Wika ay _______________________________________
sapagakat_____________________________________kaya
naman______________________________________________.

G. Ebalwasyon Indibidwal na Gawain:


1. Maghanap ng ilang halimbawa na may kaugnayan sa espesyalisasyon at ilarawan ang nilalaman sa pamamagitan ng
paggamit ng wika.
Halimbawa : Paintings

Interpretasyon Note: Mas mainam kung sariling katha ng mga mag-aaral, at


makikipagpalitan sa katabi para makapagbigay ng
_____________________ interpretasyon gayon din ang pagbibigay ng marka sa
__________________ ginawa.

2. Pagbibigay ng pamantayan sa pagmamarka

Inihanda ni:

QUEENIE A. ULAN
Guro sa Filipino
Petsa:______________

Sinuri ni: Binigyang-pansin ni:

MYLYN M. VALLEJO, Ph. D. Bb. MARISSA S. MULDONG


OIC-Subject Group Head, Filipino/ MT II EPS- Division of Muntinlupa
Petsa:________________ Petsa:_____________________
GRADES 1 TO 12 DAILY Paaralan Maximo Estrella SHS Baitang/An 12
LESSON LOG tas
( Pang-araw-araw na Tala Guro Michelle G. Rocillo Asignatura Filipino sa Piling Larang (Sining at Disenyo)
sa Pagtuturo) Petsa/Oras Markahan Unang Markahan, Unang Semestre

I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Nagagamit ang angkop na format at teknik ng pagsulat ng sulatin sa sining at disenyo
Pangnilalaman
B. Pamantayan sa Pagganap Nakasusulat ng isa sa bawat nakalistang anyo ng sining o disenyo
C. Mga Kasanayan sa
(CS_FSD11/12WG-0o-q-94) Nakasusulat ng sulating batay sa maingat, wasto, at angkop na paggamit ng wika.
Pagkatuto
II. NILALAMAN PAGSULAT NG REBYU NG TELESERYE
A. Sanggunian
B. Iba pang Kagamitang mga video clip
Panturo ppt presentation
III. PAMAMARAAN
A. Panimulang Gawain
Magpapanood ng dalawang maikling video clip ang guro: ang unang video clip ay nagpapakita ng mga tipikal na
1. Pagganyak senaryo sa isang Pinoy teleserye at ang ikalawang video clip naman ay nagpapakita ng ilang senaryo sa mga
sumikat na Koreanovela sa bansa.
Sasagutin ng mga mag-aaral ang ilang gabay na tanong ng guro:
1. Batay sa napanood at sa inyong mga pagkakaalam, ano ang masasabi ninyo sa mga tipikal na Pinoy teleserye?
2. Pag-ugnay sa paksang
2. Pagkumparahin ang mga tipikal na Pinoy teleserye sa mga sumikat na Koreanovela sa bansa.
tatalakayin
3. Bilang mag-aaral alam mong mahalagang tangkilikin pa din ang sariling atin, sa papaanong paraan mo ito
maipapakita?
Tatalakayin ng guro ang maayos at tamang pagbibigay ng opinyon o pagsulat ng rebyu ng isang teleserye.
B. Pagtalakay sa Aralin
Magpapakita din ang guro ng isang halimbawang rebyu ng isang teleserye.
Magpapanood ang guro ng isang maikling short film ni Marcelo Santos III o kaya’y isang episode mula sa MMK.
Gamit ang format na ibibigay ng guro at ang pagsasalang-alang sa pagbibigay komento na naituro na, magsusulat
C. Paglinang ng Gawain
ng rebyu ang bawat mag-aaral.
Matapos nito’y, maaaring may ilang mag-aaral na magbasa ng kanilang nagawang rebyu.
Pamantayan sa Pagmamarka:
Malinaw at Organisado na Nakapaglahad ng mga Komento ---- 15 puntos
Wastong Paggamit ng Bantas ---- 8 puntos
D. Pagsusuri
Tamang Pagbabaybay ng mga Salita ---- 8 puntos
Nakasunod sa Takdang Oras ---- 4 puntos
KABUUAN: 30 puntos
E. Paglalagom sa Paksang
Sa pagsulat ng rebyu ng teleserye, dapat tandaan na ___________________________.
Tinalakay
F. Pagtataya Magbibigay ang guro ng maikling pagsusulit tungkol sa pagsulat ng rebyu ng isang teleserye.
V. TALA

Inihanda ni:

Michelle G. Rocillo
Guro sa Filipino

GRADES 1 TO 12 Paaralan EUSEBIO HIGH SCHOOL Baitang/Antas 11/ 12


DAILY LESSON LOG Guro EVA J. OMPOC Asignatura Filipino sa Piling
( Pang-araw-araw Larang (Sining at Disenyo)
na Tala saPagtuturo) Petsa/Oras ,2018 Markahan
Ikalawang Semestre

LAYUNIN UNANG ARAW

A. Pamantayang
Pangnilalaman Nauunawaan ang kalikasan , layunin at paraan ng pagsulat ng iba’t ibang anyo ng sulating ginagamit sa pag-aaral sa
iba’t ibang larangan (Sining at Disenyo)

B. Pamantayan sa Nakasusulat ng isa sa bawat nakalistang anyo ng sining o disenyo.


Pagganap
C. Mga Kasanayan sa CS_FSD11/12PN-OD-F-93 CS_FSD11/12PB-og-1-104
Pagkatuto Naipaliliwanag ang kahulugan ng pinakinggang halimbawa ng fiptop, novelty songs, pick-up lines,flash fiction atbp.
D. Detalyadong 1.Naipaliliwanag ang kahulugan ng pinakinggang halimbawa ng Flash Fiction.
Kasanayang 3.Nakasusulat ng isa o higit pang halimbawa ng Flash Fiction.
Pampagkatuto 2.Nasusuri ang katangian ng mabisa at mahusay na sulatin batay sa binasang halimbawa ng Flash Fiction.

II. NILALAMAN KULTURANG POPULAR: Flash Fiction

KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian Garcia, Fanny A. et.al (2017): Filipino sa Piling Larang (Sining at Disenyo). Pahina 38-60

B. Iba pang Kagamitang Powerpoint Presentation, video clip, modyul, kartolina, manila paper
Panturo
III. PAMAMARAAN
A.Balik-aral sa Kahoot!
Nakaraang aralin/ Pagtukoy sa mga sumusunod na clips kung ito ay islogan, pick-up lines, hugot at iba pa.
Pagsisimula ng Bagong- Pagsusuri sa mga ipinakitang clips at pagtukoy sa mga klasipikasyon nito.
Aralin

B.Pagbibigay ng layunin sa Kahon ni Pandora


aralin/ Pagganyak Ang lider ng pangkat ay bubunot ng isang paksa sa kahon at igawa ito ng maikling kuwento batay sainyong karanasan
sa Senior High School na hindi hihigit sa limampung pangungusap.

Pamantayan sa pagmamarka (Rubriks)


Nilalaman 10 pts
Organisasyon ng ideya 5 pts
Pagkamalikhain 10 pts
KABUUAN 25

A. Lektyur:
C.Pagtalakay ng Ang Flash Fiction ay maikling- maikling kuwento na agad na kinagigiliwan at nagustuhan ng mga
Bagong mga mambabasa, particular ng mga kabataan. Hanggang sa kasalukuyan, pinagtatalunan pa rin kung gaaano dapat
Konsepto at kaahaba ang isang Flash fiction. Ayon sa ilang editor ito ay nagtataglay ng indi bababa sa 1,000 salita. Ang iba
Pagsasanay sa Bagong
nman ay nagtataglay ng 500 salita pababa. Nguni tang pinakakilalang haba ng isang Flash Fiction ay 100 salita
Kasanayan
pababa.
Sa Flash Fiction , walang puwang ang mabulaklak na paglalarawan o deskripsyon. Maaaring ang mga
puwang o di mababanggit sa kuwento ay maiiwan na sa isipan ng mga mambabasa. Sila na ang bahalang
bumuo ng kuwento sa kanilang isipan. Kailangang mahikayat at makasama siya sa simula, maranasan ang
suliranin o problema at makadama ng kasiyahan sa katapusan ng kuwento. Tulad ng ibang karaniwang kuwento,
mahalagang maramdaman ng mambabasa na kasama/ nakapaloob siya sa mismong kuwento.
Ang isang Flash Fiction, bagaman hindi lahat, ay kailangang magtaglay o magkaroon ng tinatawag na twist
sa katapusan- ito ay di inaasahan ng mambabasa . ito ay kailangan ding magtaglay ng mahahalagang elemento
tulad ng isang karaniwan o tradisyunal na kuwento.

B. Malayang talakayan
Paano ninyo masasabi na mahusay ang naisulat na flash fiction?
Bakit kailangang may twist ang pagsulat ng flash fiction?

D.Pagdevelop ng Masteri Pangkatang Gawain


tungo sa Formativong Gumawa ng Flash Fiction batay sa paksa:
Pagtataya UNANG PANGKAT: Pasahero
IKALAWANG PANGKAT: Classroom
IKATLONG PANGKAT: Text Messages
IKATLONG PANGKAT: Biglaang Paglisan
Pamantayan sa pagmamarka
Nilalaman 10
Kaangkupan 10
Malinaw na pagpapahayag ng opinion 10
KABUUAN 30

E.Paghahanap ng praktikal Sa paanong paraan magagamit ang Flash Fiction sa pagsasalaysay ng sariling ideya batay sa iba’t ibang paksa ?
na aplikasyon sa mga Paano mo mapakikinabangan ang paggamit ng flash fiction sa iba pa ninyong asignatura?
konsepto at kasanayan sa
pang-araw-araw na buhay

F.Paglalahat at Abstraksiyon Batay sa tinalakay na paksa, dugtungan ang nasabing pangungusap.


sa aralin -Ang Flash Fiction ay _____________________.
- Ito ay binubuo ng ________________ salita lamang.

G. Ebalwasyon
Panuto: Gumawa ng sariling Flash Fiction batay sa paksa na “ SOAR HIGH, SENIOR HIGH”

Pamantayan sa pagmamarka:
Nilalaman 20
Organisasyon ng mga ideya 10
Pagkamalikhain 20
KABUUAN 50
IV. Mga Tala
V. Pagninilay
GRADES 1 TO 12 Paaralan STO.NINO NATIONAL HIGH SCHOOL Baitang/Antas 11
DAILY LESSON LOG Guro RIZA P. LAGO Asignatura FILIPINO 11
( Pang-araw- Petsa/Oras Markahan
araw
na Tala sa
Pagtuturo)

I. LAYUNIN
A. Pamantayang Nauunawaan ang kalikasan, layunin at paraan ng pagsulat ng iba’t ibang anyo ng sulating ginagamit sa
Pangnilalaman pag-aaral sa iba’t ibang larangan (Sining at Disenyo)

B. Pamantayan sa Nakabubuo ng isang magasing pansining o pangdisenyo


Pagganap

C. Mga •Naipapaliwanag ang kahulugan ng pinakinggang halimbawa ng fliptop, novelty songs, pick-up lines,
Kasanayan sa atbp. CS_FSD11/12PN-0d-f-93
Pagkatuto •Nasusuri ang katangian ng mabisa at mahusay na sulatin batay sa binasang mga halimbawang gaya ng
iskrip, textula, blog, at islogan CS_FSD11/12PB-0g-i-104
•Nabibigyang-kahulugan ang mga terminong teknikal na may kaugnayan sa piniling sulat
CS_FSD11/12PT-0j-k-92

D. Detalyadong •Naipapaliwanag ang kahulugan ng tulaan sa tulong ng pag-uugnay ng mga larawan.


Kasanayang
Pampagkatuto •Nauunawaan ang kahulugan ng Tulaan bilang isa ng halimbawa ng akdang pampanitikan batay sa
napanood at napakinggan.

•Nasusuri ang katangian ng isang halimbawa ng tulaan nabasa.

II. NILALAMAN ARALIN 9 :Tulaan sa tren/ dyip/ bus (MRT/LRT)


KAGAMITANG Laptop,larawan,libro,manila paper
PANTURO
A. Sanggunian Internet

B. Iba pang
Kagamitang Powerpoint presentation
Panturo
III.
PAMAMARAAN
A. Balik Aral sa Balik-aral :
Nakaraang 1.Ano ano ang mga Teknolohiya at Tradisyon sa Panitikang Pilipino Ngayon? lalo sa mga kabataan katulad
Aralin/ ninyo.
Pgsisimula ng Kontemporanyong Genre at Kalakaran ng Panitikan
Bagong Aralin Panitikang Wattpad,Dagli,Fliptop,Textula,Fliptop,Tulaan sa Tren
2.Bakit kaya kinagigiliwan ito ng mga millennial na kabataan katulad ninyo?
* Iugnay ito ng guro sa panibagong paksang tatalakayin.
B. Pagbibigay ng UGNAY-LARAWAN:
layunin sa
aralin/Pagganyak Panuto: Pag-ugnayin ang kaisipang maaaring mabuo sa mga larawan.

C. Pagtalakay ng PAGPAPANOOD NG VIDEOCLIP


Bagong mga
Konsepto at https://youtu.be/xZIHrDv5_js
Pagsasanay sa
Bagong Pagpoproseso ng guro sa katangian ng tulaan.
Kasanayan

D. Pagdevelop ng KATANGIAN NG TULAAN


Masteri tungo sa Pagpapakita ng guro ng ilang halimbawa ng mga tulaan sa TREN na susuriin ng bawat pangkat.
Formativong
PANGKAT 1 PANGKAT 2
Pagtataya PANGKAT 3

PAMANTAYAN :
Pamantayan Lubhang Kahanga-hanga Katanggap- May
Kahanga-hanga ( 7-8 puntos ) tanggap pagtatangka
( 9-10 puntos ) ( 5-6 puntos ) ( 1-4 puntos )
Nasusuri ang katangian ng
mabisa at mahusay na sulatin
batay sa binasang mga
halimbawang
Taglay ang mga tanka at haiku
mula sa iba’t ibang bansa sa
silangang Asya
Naipaliwanag nang mabuti
ang kulturang sumasalamin
nakapaloob sa bawat tulang
sinuri
Naipapaliwanag ang genre na
pinapaksa sa tulang sinuri

E. Pagsusuri Pag-aanalisa sa ginawang Pangkatang Gawain at Pagtalakay sa Aralin

F. Paglalagom sa Kahulugan ko Itala Mo!


Paksang Panuto: Bigyang Kahulugan ang terminong ginamit alinsunod sa kontekstong tinalakay
TULAAN SA TREN
Tinalakay

G. Ebalwasyon / PANUTO: Itala ang mga napansing kalakasan at kahinaan sa nakalaang talahanayan sa ibaba.Maaaring
Pagtataya magdagdag ng mga sariling obserbasyon at palagay bukod sa mga binanggit sa talakayan
TULAAN SA TREN
KALAKASAN KAHINAAN
H.Takdang Aralin TAKDANG ARALIN:
MAGSALIKSIK UKOL SA REBYU NG PAGKAIN

Inihanda ni:
Riza P. Lago
Guro Sa Filipino

GRADES 1 TO 12 DAILY Paaralan Maximo Estrella SHS Baitang/Ant 12


LESSON LOG as
( Pang-araw-araw na Tala Guro Michelle G. Rocillo Asignatura Filipino sa Piling Larang (Sining
sa Pagtuturo) at Disenyo)
Petsa/Oras Markahan Unang Markahan, Unang
Semestre

I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman Natitiyak ang angkop na proseso ng pagsulat ng piling sulatin sa sining at disenyo.
B. Pamantayan sa Pagganap Naitatanghal ang output ng piniling anyo ng sining at disenyo.
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (CS_FSD11/12PD-0l-n-89) Nakatutukoy ng mahahalagang elemento ng mahusay na sulating pansining ng
pinanood na teleserye, dula, shadow play, puppet show, atbp.
Naiisa-isa ang mga mahahalagang bagay na dapat tandaan sa pagbibigay ng angkop at tamang komento o
D. Detalyadong Kasanayang rebyu ng pagkain.
Pampagkatuto Naaanalisa ang mga napanood na video clip.
Nakapagbibigay ng komento o rebyu ng pagkain sa masining na paraan.
PAGSULAT NG REBYU NG PAGKAIN (FOOD REVIEW)
II. NILALAMAN
TUKLASIN (UNANG ARAW)
A. Sanggunian
mga larawan ng pagkain
malalaking larawan ng fb emoticons
B. Iba pang Kagamitang Panturo
ppt presentation
video clip mula sa Youtube channel ng Hi-ho at ng isang foreign food vlogger
III. PAMAMARAAN
A. Panimulang Gawain
Magpapakita ang guro ng mga larawan ng pagkain at ang mga mag-aaral ay magbibigay ng kani-kanilang
reaksyon sa pamamagitan ng pagpili at pagpila sa mga naglalakihang larawan ng FB emoticons na nakadikit sa
pisara.
1. Pagganyak
Tatanungin ng guro ang ilang mag-aaral upang hingin ang kanilang paliwanag tungkol sa binigay nilang
emoticon.
Sasagutin ng mga mag-aaral ang ilang gabay na tanong ng guro:
1. Ano-ano ang mga bagay na ikinokonsidera mo para masabing masarap ang isang pagkain?
2. Pag-ugnay sa paksang
2. Ano-ano naman ang mga bagay na ikinokonsidera mo para masabing hindi masarap ang isang pagkain?
tatalakayin
3. Sino sa inyo ang pihikan o mapili sa pagkain? Bakit mapili ka sa iyong kakainin? Ano ang maaaring
makapagpainteres sa'yo para iyong kainin ang isang pagkain na ayaw mo?
Magpapanood ang guro ng video clip tungkol sa mga batang dayuhan na nagbigay ng kanilang reaksyon o
opinyon tungkol sa mga pagkaing Pinoy at sa isang foreign food vlogger na umorder ng mga pagkain sa Jollibee
para tikman lahat ng ito.

Sasagutin ng mga mag-aaral ang mga sumusunod na tanong:


1. Ano ang karaniwang reaksyon na ipinakita ng mga bata sa mga pagkaing Pinoy?
2. Sa tingin ninyo, bakit may mga batang nagustuhan ang ilang pagkaing pinoy at ang ibang bata ay ayaw
B. Pagtalakay sa Aralin nito?
3. Tama ba ang naging ugali ng isang bata sa pag-ayaw niya sa pagkaing Pinoy?
4. Nagustuhan ba o hindi ng foreign food vlogger ang mga pagkain sa Jollibee?
5. Paano ang ginawang paglalahad ng komento ng foreign food vlogger?
6. Sa inyong palagay, ano-ano ang dapat isaalang-alang sa pagbibigay komento tungkol sa pagkain?
Ipaliwanag.

Pangkatang Gawain
Bawat pangkat ay bibigyan ng guro ng larawan ng pagkain. Ipagpapalagay muna ng bawat pangkat na sila ay
nasarapan at ang ilang ka-miyembro ay hindi naman nasarapan sa pagkaing inihain sa kanila kaya naman
bibigyan nila ito ng komento o reaksyon. Ibabahagi nila ang kanilang saloobin sa masining na paraan.
C. Paglinang ng Gawain
Unang Pangkat - Gayahin ang pagbabalita sa 24 oras sa pagbibigay ninyo ng opinyon.
Ikalawang Pangkat - Gayahin ang morning show na Magandang Buhay nina Momshie Karla, Jolina, at Melai sa
pagbibigay ninyo ng opinyon.
Ikatlong Pangkat - Ibahagi ang inyong opinyon sa pamamagitan ng Radio Broadcasting.
Ikaapat na Pangkat - Ibahagi ang inyong opinyon sa pamamagitan ng pantomine.
D. Pagsusuri Pagbibigay ng Feedback ng Bawat Pangkat at Pagbibigay ng Input ng Guro sa Bawat Presentasyon

Kraytirya:
Malinaw at Maayos na Nakapaglahad ng Komento --- 10 puntos
Malikhain --- 8 puntos
May Kooperasyon at Nakasunod sa Takdang Oras --- 7 puntos
KABUUAN: 25 puntos
E. Paglalagom sa Paksang
Sa pagbibigay ng komento o rebyu ng pagkain, mahalagang tandaan na _______________________.
Tinalakay
Tama o Mali. Tutukuyin ng mga mag-aaral kung ang ibibigay na mga pahayag ng guro ay naaayon o hindi
F. Pagtataya
naaayon sa pagbibigay ng komento o rebyu ng pagkain.
Kasunduan:
G. Karagdagang Gawain
Bawat pangkat ay kinakailangan na makapagdala bukas ng anumang putahe ng pagkain.
IV. TALA

Inihanda ni:

Michelle G. Rocillo
Guro sa Filipino

GRADES 1 TO 12 Paaralan Kapitolyo High School Baitang/Antas 11


DAILY LESSON LOG Guro Gleicerie M. Villanueva Asignatura FPL (Sining at
( Pang-araw- Disenyo)
araw Petsa/Oras Markahan Ikalawang
na Tala sa Markahan
Pagtuturo)
I. LAYUNIN
A. Nauunawaan ang kalikasan, layunin at paraan ng pagsulat ng iba’t ibang anyo ng sulating ginagamit sa pag-aaral sa
Pamantayang iba’t ibang larangan
Pangnilalaman

B. Pamantayan Naitatanghal ang output ng piniling anyo ng sining at disenyo


sa
Pagganap

C. Mga Nakagagawa ng isang Gallary Walk na nagpapakita ng pagbabago o ebulusyon ng kasuotan ng tao
Kasanayan sa
Pagkatuto

D. Detalyadong 1. Naiisa-isa ebolusyon ng kasuotan mula 1950- hanggang kasalukuyanotan.


Kasanayang 2. Naipapaliwanag ang mga kasuotan ng mga Pilipino
Pampagkatuto 3. Nakagagawa ng isang collage tungkol sa ebulosyon ng kas

II. NILALAMAN Kulturang popular (Fashion)


KAGAMITANG Power Point, larawan, aklat, Kartolina,
PANTURO
A. Sanggunian Filipino sa Piling Larang, Sining at Disenyo (Deped.gov.ph)

B. Iba pang
Kagamitang
Panturo
III.
PAMAMARAAN
A. Balik Aral sa a. Panalangin
Nakaraang b. Pagtala ng liban
Aralin/ c. Pagsasaayos ng silid-aralan
Pgsisimula ng
Bagong Aralin
B. Pagbibigay
ng layunin sa
aralin/Paggany
ak

Ipakikita ang mga larawan sa mga mag-aaral at ipasasagot ang mga sumusunod na tanong
a. Ano ang inyong napansin sa mga larawan?
b. Sa inyong palagay anong salik ang nagsanhi sa pagbabago ng kasuotan?
c. Anong panahon ang mas gusto ninyong kasuotan at bakit/

C. Pagtalakay
ng Bagong mga
Konsepto at
Pagsasanay sa
Bagong
Kasanayan
D. Pagdevelop GALLARY WALK
ng Masteri Ang Mga mag-aaral ay lilikha ng isang kasuotan na angkop sa bawat panahon at pagkatapos ay iikot ang bawat mag-aaral sa mga
tungo sa gawin ng bawat ng pangkat
Pangkat 1- Taong 1960
Formativong Pangkat 2 taong 1970
Pagtataya Pangkat 3 Taong 1980
Pangkat 4 Taong 1990
Pangkat 5 Kasalukuyan

E. Paghahanap
ng Praktikal na
Aplikasyon sa
mga konsepto
at kasanayan
sa pang-araw –
araw na buhay

F. Paglalahat at Pagbibigay ng Akrostik sa kasuotan


Abstraksiyon sa
K
Aralin
A
S
U
O
T
A
N

G. Ebalwasyon Batay sa napanood na video bumuo ng sulatin hinggil sa ebulusyon ng kasuotan sa bawat panahon.

IV. Takdang 1. Alamin ang pinagmulan ng Fliptop


Aralin 2. Ano ang Kulturang popular

Inihanda ni:
Gleicerie M. Villanueva
Guro Sa Filipino

GRADES 1 TO 12 Paaralan North Fairview High School Baitang/Antas 11


DAILY LESSON LOG Guro Gng. Julie Ann B. Rivera Asignatura Filipino sa Piling
( Pang-araw- Division of Quezon City Larang (Sining)
araw Petsa/Oras Enero 22 at 26, 2018 Markahan Ikalawang
na Tala sa Markahan
Pagtuturo)

I. LAYUNIN
A.
Pamantayang Nagagamit ang angkop na format at teknik ng pagsulat ng sulatin sa sining at disenyo.
Pangnilalaman
B. Pamantayan
sa Nakapagkikritik nang pasulat sa piniling anyo ng sining at disenyo.
Pagganap

C. Mga 1. Nakatutukoy ng mahahalagang elemento ng mahusay na sulating pansining ng pinanood na teleserye, dula, shadow play, puppet
Kasanayan sa show, atbp
Pagkatuto (CS_FSD11/12PD-0l-n-89)
2. Nakasusulat ng sulating batay sa maingat, wasto, at angkop na paggamit ng wika.(CS_FSD11/12WG-0o-q-94)
D. Detalyadong 1. Naiisa-isa ang mahahalagang elemento ng isang teleseryeng napanood.
Kasanayang 2. Nasusuri ang pinanood na saling teleserye batay sa mga element nito.
Pampagkatuto 3.

II. NILALAMAN Pagsusuri sa isinaling teleserye/ anime


KAGAMITANG
PANTURO
A. Sanggunian CG ng Piling Larang sa Sining
B. Iba pang Laptop, projector, ppt. presenatation, video ng isinaling teleserye
Kagamitang
Panturo
III.
PAMAMARAAN
A. Balik Aral sa Mula sa nakalipas na aralin, anu-anong kaisipan ang mailalahad ninyo kaugnay ng:
Nakaraang
Aralin/ Social Media
Pgsisimula ng
Bagong Aralin
B. Pagbibigay Hulaan ang pamagat ng mga sumusunod na teleserye.
ng layunin sa
aralin/Paggany
ak

ENDLESS LOVE: WINTER SONATA MY LOVE FROM THE STAR FULL HOUSE COFFEE PRINCE TEMPTATION
OF A WIFE

Magpabigay ng sarili nilang pagpapakahulugan sa teleserye. Hayaaang magbigay ng komento ang mga mag-aaral kaugnay ng pagkakatulad ng mga
nabanggit na teleserye.

C. Pagtalakay
ng Bagong mga Pagtalakay
Konsepto at -Elemento ng teleserye: Uri ng Panitikan, Layunin ng May-akda, Tema o paksa, tagpuan, Nilalaman, Mga Kaisipang
nakapaloob sa akda,istilo ng pagkakabuo ng teleserye
Pagsasanay sa
-Pagpapanood ng bahagi ng orihinal na bersyon ng My Love from the Star gayundin ang salin nito sa wikang Filipino.
Bagong -Pagsusuri sa pinanood.
Kasanayan

D. Pagdevelop 1. Pangkatang Gawain – pagsusuri sa napanood


ng Masteri Pangkat 1 – Uri ng Panitikan/Istilo ng pagkakabuo ng teleserye
tungo sa Pangkat 2 – Layunin ng May-akda
Pangkat 3 - Tema o Paksa
Formativong
Pangkat 4 – Nilalaman/balangkas ng mga pangyayari
Pagtataya Pangka 5 - Mga kaisipang nakapaloob sa pinanood
2. Pag-uulat sa resulta ng pagsusuri

E. Paghahanap
ng Praktikal na Paano ninyo iuugnay ang mga kaisipang napanood ninyo sa pang-araw-araw na buhay?
Aplikasyon sa
mga konsepto
at kasanayan
sa pang-araw –
araw na buhay

F. Paglalahat at Estratehiyang 3-2-1


Abstraksiyon sa 3- bagay na iyong natutuhan sa aralin
Aralin 2 – bagay o kaisipan na pumukaw sa iyong damdamin at isipan
1 – tanong na nais mong hanapan ng sagot.

G. Ebalwasyon PAGBUBUSA (kailangang gawin na parang popcorn, kusang tatayo ang mga mag-aaral para magpahayag ng kani-kanilang mga
natutunan kaugnay ng aralin)
-Dugtungan ang pahayag…
Nalaman ko na ______________________________.
Naramdaman ko na __________________________.
H. Karagdagang Manood ng isang isinaling anime. Suriin ayon sa mga elementong tinalakay natin.
gawain para sa
takdang- aralin /
remedasyon

Inihanda ni:
Gng. Julie Ann B. Rivera
Guro Sa Filipino
Baitang/Anta
Paaralan MANUEL A. ROXAS HIGH SCHOOL 11
s
GRADES 1 TO 12 PILIPINO SA PILING
DAILY LESSON LOG Guro MARICHU M. MARTINEZ Asignatura LARANGAN (SINING AT
(Pang-araw-araw DISENYO)
na Tala sa
Petsa/Oras PEBRERO 1, 2018 Markahan Ikalawang Markahan
Pagtuturo)

I. LAYUNIN UNANG ARAW


A. Pamantayang Nauunawaan ang kalikasan, layunin at paraan ng pagsulat ng iba’t ibang anyo ng sulating
Pangnilalaman ginagamit sa pag-aaral sa iba’t ibang larangan
B. Pamantayan sa
Nakabubuo ng isang magasing pansining o pangdisenyo
Pagganap
C. Mga Kasanayan sa Nakabubuo ng isang magasing pansining o pangdisenyo CS_FSD11/12PU-Or-t-98
Pagkatuto
D. Detalyadong 1. Nailalarawan ang batayang estruktura, mga materyal na gamit sa paggawa at pagbuo,
Kasanayang gayundin ang mga bahagi ng isang tipikal na bahay-kubo na sumasalamin sa kapaligiran at
Pampagkatuto pamumuhay ng mga Pilipino.

II. NILALAMAN Pagsusulat Tungkol sa Pagdidisenyo ng Istruktura


KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
Filipino sa Piling Larangan (Sining at Disenyo) Fanny A. Garcia at Jonathan V. Geronimo
B. Iba pang Kagamitang Laptop, Powerpoint Presentation, Video Clip, Metacard
Panturo
III. PAMAMARAAN
A. Pagsisimula ng Bagong
Aralin Doon po sa amin! Tara Na!

Hulaan kung saan matatagpuan ang mga lugar na ipapakita:

Ilalarawan ng bawat pangkat ang bawat larawang napanood sa powerpoint presentation sa


pamamagitan ng paglalagay ng mahahalagang kapsyon:

Pangkat 1: Heritage Village ng Vigan


Pangkat 2: Bahay na Bato ng mga Taga Batanes
Pangkat 3: Bahay-kubo ni Rizal sa Calamba
Pangkat 4: Simbahan ng Paoay, Ilocos
Pangkat 5: Rizal Park

Itanong sa mag-aaral kung anong katangian ang karaniwan o common sa mga nasabing lugar.
Panuto:
B. Pagganyak 1. Mula sa mga kagamitang istik, papel at pandikit bumuo ng estruktura ng bahay
2. Ilarawan ang bahay na nabuo
C. Pagtalakay ng Bagong 1. Mga Bahay sa Pilipinas: Salamin ng heograpiya, klima, at kultura
mga Konsepto 2. Panimulang Pagkilala sa Arkitekturang Pilipino
3. Ang Bahay-Kubo Kasabay ng Pangulong ng Panahon
D. Pagdebelop ng Masteri
tungo sa Formativong Video Presentation: Goin' Bulilit: 10 commandments in building a house
Pagtataya

E. Paghahanap ng Pangkatang-Gawain:
Praktikal na Aplikasyon
sa mga konsepto at Gawan ng biswal na estruktura sa pamamagitan ng isang drowing o disenyo gamit ang kompyuter.
kasanayan sa pang- Maaaring gumamit ng mga larawan sa magasin, internet bilang modelo sa estruktura.Ipresenta ito
araw –araw na buhay sa klase.

Pangkat 1: bahay na bakante ang unang palapag


Pangkat 2: ospital na bakante ang unang palapag
Pangkat 3: munisipyo/ city hall na bakante ang unang palapag
Pangkat 4: paaralan na bakante ang unang palapag
Pangkat 5: townhouse/ condominium na bakante ang unang palapag

F. Paglalahat at Bigyan ng angkop na kasagutan ang sumusunod na biting pahayag


Abstraksiyon sa Aralin
Ang mga tradisyonal na bahay-pilipino ay salamin ng…

Ang konsepto at disenyo ng bahay-kubo ay…


Mamasyal at humanap ng iba’t ibang natatanging estruktura sa sarili o katabing bayan. Kumuha ng
mga larawan sa napiling estruktura batay sa taglay nitong ganda, kuwentong kasaysayan, at iba
G. Takdang-aralin
pang mahahalagang impormasyon.Kolektahin ang mga nakuhang larawan sapagkat gagamitin ito
sa gagawing magasing pandisenyo.
GRADES 1 TO 12 Paaralan Sitero Francisco Memorial National High Baitang/Antas 11
DAILY LESSON LOG School
( Pang-araw- Guro Ma. Regina A. Del Mundo Asignatura Filipino sa Piling Larang
araw Division of Valenzuela (Sining)
na Tala sa Petsa/Or Enero 30, 2018 Markahan Ikalawang Markahan
Pagtuturo) as

I. LAYUNIN
A. Pamantayang Nagagamit ang angkop na format at teknik ng pagsulat ng sulatin sa sining at disenyo
Pangnilalaman
B. Pamantayan sa Nakapagkikritik nang pasulat sa piniling anyo ng sining at disenyo
Pagganap
C. Mga Kasanayan sa Nakatutukoy ng mahahalagang elemento ng mahusay na sulating pansining ng pinanood na teleserye, dula, shadow play,
Pagkatuto puppet show, atbp .
CS_FSD11/12PD-0l-n-89

D. Detalyadong 1. Napag iisa-isa ang mga elemento ng dula.


Kasanayang
Pampagkatuto 2. Nakasusuri ng dula batay sa elemento nito.

II. NILALAMAN Sining Panteatro


Isang halimbawa ng iskit: “Eyeball”
KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian CG Filipino sa Piling Larang (Sining), www.google.com
B. Iba pang Kagamitang Laptop, projector, youtubevideo https://www.youtube.com/watch?v=d2-dKRUj-ZM
Panturo
III. PAMAMARAAN
A. Balik Aral sa Nakaraang
Aralin/ Pagsisimula ng Balik aral – Mass Media
Bagong Aralin
B. Pagbibigay ng layunin sa Pagpapanood ng commercial/patalastas sa telebisyon…Ipakita ang mga bagay na dapat isaalang-alang habang
aralin/Pagganyak nanonood.
Suriin ang pinanood na patalastas batay sa tagpuan at lugar
C. Pagtalakay ng Bagong Pagtalakay
mga Konsepto at Sining at disenyo na makikita sa teatro
Pagsasanay sa Bagong  Elemento ng dula
Kasanayan  Pagpapanood ng dulang “Eyeball” (maaaring kumuha ang guro ng iba pang dula…)
 Pagsusuri sa elemento ng dula
D. Pagdevelop ng Masteri 1. Pangkatang Gawain – Pagsusuri sa napanood na dula
tungo sa Formativong a.Tagpuan
Pagtataya b.Tauhan
c. Banghay
(tunghayan ang gabay ng pagsusuri at rubrics sa ppt)
2. Pag-uulat sa resulta ng pagsususri

E. Paglalapat sa aralin sa Ano-ano ang mga aral na nakuha mo sa pinanood na dula? Paano ito makakatulong sa iyong buhay?
pang-araw araw na buhay

F. Paglalahat at Estratehiyang 3-2-1


Abstraksiyon sa Aralin 3- bagay na iyong natutuhan sa aralin
2 – bagay o kaisipan na pumukaw sa iyong damdamin at isipan
1 – tanong na nais mong hanapan ng sagot.

G. Ebalwasyon A. Tukuyin kung anong elemento ng dula ang mga sumusunod na pahayag
1. Ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento.
2. Panahon at pook kung saan naganap ang mga pangyayaring isinaad sadula
3. Ang mga kumikilos at nagbibigay-buhay sa dula;
4. Ito ang usapan sa pagitan ng mga tauhan.tumutulong ito sapaglalahad ng ma pangyayari sa dula.
B. Ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa pagsusuri ng dula/teatro?

H. Karagdagang gawain Manood ng isang teleserye o anime. Suriin ang tauhan, tagpuan, diyalogo at banghay ng pinanood na palabas.
para sa takdang- aralin / Isulat ang resulta ng pagsusuri sa isang buong papel.
remedasyon

Inihanda ni:

Ma.Regina A. Del Mundo


Guro Sa Filipino
GRADES 1 TO 12 DAILY Paaralan Maximo Estrella SHS Baitang/An 12
LESSON LOG tas
( Pang-araw-araw na Tala Guro Michelle G. Rocillo Asignatura Filipino sa Piling Larang (Sining at Disenyo)
sa Pagtuturo) Petsa/Oras Markahan Unang Markahan, Unang Semestre

I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Nagagamit ang angkop na format at teknik ng pagsulat ng sulatin sa sining at disenyo
Pangnilalaman
B. Pamantayan sa Pagganap Nakasusulat ng isa sa bawat nakalistang anyo ng sining o disenyo
C. Mga Kasanayan sa
(CS_FSD11/12WG-0o-q-94) Nakasusulat ng sulating batay sa maingat, wasto, at angkop na paggamit ng wika.
Pagkatuto
II. NILALAMAN PAGSULAT NG REBYU NG TELESERYE
A. Sanggunian
B. Iba pang Kagamitang mga video clip
Panturo ppt presentation
III. PAMAMARAAN
A. Panimulang Gawain
Magpapanood ng dalawang maikling video clip ang guro: ang unang video clip ay nagpapakita ng mga tipikal na
1. Pagganyak senaryo sa isang Pinoy teleserye at ang ikalawang video clip naman ay nagpapakita ng ilang senaryo sa mga
sumikat na Koreanovela sa bansa.
Sasagutin ng mga mag-aaral ang ilang gabay na tanong ng guro:
1. Batay sa napanood at sa inyong mga pagkakaalam, ano ang masasabi ninyo sa mga tipikal na Pinoy teleserye?
2. Pag-ugnay sa paksang
2. Pagkumparahin ang mga tipikal na Pinoy teleserye sa mga sumikat na Koreanovela sa bansa.
tatalakayin
3. Bilang mag-aaral alam mong mahalagang tangkilikin pa din ang sariling atin, sa papaanong paraan mo ito
maipapakita?
Tatalakayin ng guro ang maayos at tamang pagbibigay ng opinyon o pagsulat ng rebyu ng isang teleserye.
B. Pagtalakay sa Aralin
Magpapakita din ang guro ng isang halimbawang rebyu ng isang teleserye.
Magpapanood ang guro ng isang maikling short film ni Marcelo Santos III o kaya’y isang episode mula sa MMK.
Gamit ang format na ibibigay ng guro at ang pagsasalang-alang sa pagbibigay komento na naituro na, magsusulat
C. Paglinang ng Gawain
ng rebyu ang bawat mag-aaral.
Matapos nito’y, maaaring may ilang mag-aaral na magbasa ng kanilang nagawang rebyu.
Pamantayan sa Pagmamarka:
Malinaw at Organisado na Nakapaglahad ng mga Komento ---- 15 puntos
Wastong Paggamit ng Bantas ---- 8 puntos
D. Pagsusuri
Tamang Pagbabaybay ng mga Salita ---- 8 puntos
Nakasunod sa Takdang Oras ---- 4 puntos
KABUUAN: 30 puntos
E. Paglalagom sa Paksang
Sa pagsulat ng rebyu ng teleserye, dapat tandaan na ___________________________.
Tinalakay
F. Pagtataya Magbibigay ang guro ng maikling pagsusulit tungkol sa pagsulat ng rebyu ng isang teleserye.
V. TALA
Inihanda ni:

Michelle G. Rocillo
Guro sa Filipino

GRADES Paaralan CUPANG SENIOR HIGH SCHOOL Baitang/Antas 11


1 TO 12 FILIPINO SA PILING
DAILY Guro MARY ANN A. RAMOS Asignatura LARANG (SINING AT
LESSON DISENYO)

LOG Ikalawang Markahan


Petsa/Oras Enero 22 at 26, 2018 Markahan
Pang-araw-araw na
Tala sa Pagtuturo

I. LAYUNIN
 Natitiyak ang angkop na proseso ng pagsulat ng piling sulatin sa sining at disenyo
A. Pamantayang
Pangnilalaman
 Nakasusulat ng isa sa bawat nakalistang anyo ng sining o disenyo
B. Pamantayan sa
Pagganap

 CS_FSD11/12PB-0g-i-104
C. Mga Kasanayan sa - Nasusuri ang katangian ng mabisa at mahusay na sulatin batay sa binasang mga halimbawang gaya ng
Pagkatuto iskrip, textula, blog, at islogan

 CS_FSD11/12WG-0o-q-94
- Nakasusulat ng sulating batay sa maingat, wasto, at angkop na paggamit ng wika

D. Detalyadong
Kasanayang
Pampagkatuto 1. Nauunawaan ang kahulugan at katangian ng isang textual
2. Nakasusulat ng isang textula batay sa uri ng tulang ibibigay ng guro.

3. Nakapagsusuri ng textual na isinulat ng mga kamag-aral.

II. NILALAMAN Pagsulat ng iba’t ibang sulatin sa sining at disenyo: TEXTULA

KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian Garcia, Fanny A. at Geronimo, Jonathan V. (2017) Filipino sa Piling Larang (Tech-Voc). Manila: Rex Bookstore

B. Iba pang Curriculum guide, aklat


Kagamitang Laptop, powepoint
Panturo Larawan, siniping tula
III. PAMAMARAAN
A. Panimulang Gawain PANDORA’S BOX

 Papipiliin ang mga mag-aaral ng larawan sa loob ng kahon at hahayaan sila na magbigay ng hinuha
hinggil sa larawang napili.

Mga Gabay na katanungan:

1. Saan karaniwan makikita ang mga larawan?

2. Ano ang pinakagamiting aplikasyon sa inyong cellphone?

B. Pagganyak
Lek-turo
C. Instruksyon (Powerpoint Presentation)
 Pagbabalik-aral sa tula (tanaga, dalit, at diona)
 Kahulugan at katangian ng textula

Pangkatang Gawain
 Text mo, Tula mo!

Hahatiin ang mga mag-aaral sa tatlong pangkat. Ang bawat pangkat at bibigyan ng uri ng tula
(tanaga, dalit, at diona) at ipapadala sa guro sa pamamagitan ng sms.
D. Panlinang na Gawain
(Maaari rin naman na ang guro ay maging inobatibo sa gagamiting estratehiya)

Pagtatanghal ng bawat pangkat at pagmamarka sa tulong ng rubric

E. Pagpoproseso ng Gawain  Maingat, wasto, at angkop na paggamit ng wika – 5 Puntos


 Nakasunod sa katangian ng isang textula - 3 Puntos
 Pagiging masining ng pagkakalikha - 2 Puntos
KABUUAN - 10 Puntos

F. Pagpapayaman Ipakita ang Kahulugan,kahalagahan at Proseso paggawa ng Iskrip sa pamamagitan ng Akrostik

T-
E-
X-
T-
U-
L-
A-
Pagpapasuri ng iba’t ibang uri ng Textula batay sa mga sumusunod:

Maingat, wasto, at angkop na paggamit ng wika


G. Pagtataya
Katangian ng isang Textula
Pagiging malikhain ng Tula

Inihanda ni:

Mary Ann A. Ramos


Guro Sa Filipino
Grade 11 Paaralan SHS within Pinyahan E/S Baitang/ Antas 11
Guro Gng. Jenevieve S. Palattao Filipnio sa Piling Larang
DAILY LESSON LOG Asignatura (Sining at Disenyo)
SDO-QC
Petsa/ Oras Pebrero 1, 2018 Ikalawa
(Pang-araw-araw Markahan

na Tala sa Pagtuturo)

Unang Pagkikita
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Nagagamit ang angkop na format at teknik ng pagsulat ng sulatin sa sining at disenyo
Pangnilalaman

B. Pamantayang Pagganap Nakasusulat ng isa sa bawat nakalistang anyo ng sining at disenyo

C. Mga Kasanayan sa Naisasaalang-alang ang etika sa binubuong sulatin sa sinig at disenyo


Pagkatuto (CS_FSD11/12PU-0o-q-97)
a. nabibigyang-kahulugan ang komiks at graphic novel bilang panitikan
D. Detalyadong Kasanaysang b. nakapaghihinuha sa mga isyung kabuhol ang pagturing sa komiks at graphic novel bilang panitikan
Pampagkatuto
c. nakalilikha ng payak na komik strip na tumatalakay sa napapanahong isyu ng bayan

II. NILALAMAN Sining Biswal (Komiks at Graphic Novel)

III. KAGAMITANG PANTURO

A. Sanggunian
1. Mga pahina sa gabay ng
guro
2. Mga pahina sakagamitang
pang-
mag-aaral

3. Mga pahina sa teksbuk

4. Karagdagang kagamitan
mula sa Portal ng Learning
Resource
B. Iba pang Kagamitang Garcia at Geronimo, 2017. Fiipino sa Piling larang (Sining at Disenyo). Maynila. Rex Bookstore, Inc.
panturo
LCD Projector, speaker, laptop, sulatang papel, manila paper, call bell, kopya ng tseklist

IV. PAMAMARAAN
A. Balik-aral sa nakaraang Hayaan ang klaseng kilalanin ang anino ng mga karakter na naging tampok sa larangan ng komiks. Ipahula sa klase kung sino sila.
aralin/ Pagsisimula ng bagong
aralin
a. Nagsisilbing tagapagligtas ng mga naaapi, isang babaeng nagbabagong-anyo sa tuwing luunok ng puting bato at isisisgaw ang
kabaliktaran ng kaniyang pangalan.

b. Kinatutuwaang tauhan sa isip-bata at kilala dahil sa bitbit niyang malaking botelya ng gatas.
c. Magandang dalaga na ipinanganak na kalahating tao at kalahating isda na ibinunga ng pagmamahalan ng isang sireno at ng isang
tao.

d.Binatang kumakatawan sa pagiging aksayado ng mga Pilipino sa panahon ng krisis. Nilikha bilang komentaryo ni Larry Alcala sa
panahon ng krisis sa enerhiya.

e. Klasikong tauhan ni Carlo J. Caparas; isang bayani na nagtataglay ng kapangyarihang nagmula sa isang espada.

B. Paghahabi sa Layunin ng Ipabasa ang mga nakalahad na layunin para sa araw na ito .
Aralin
C. Pag-uugnay ng mga Ipapuno ang una kasunod ang ikalawang hanay ng KWL Tsart batay pa lamang sa pamagat ng tekstong ipababasa sa klase, "Pagbasa sa
halimbawa sa bagong aralin Komiks at graphic Novel bilang Panitikan" (pahina 127-128)
D. Paglalahad ng Bagong Ipabasa ang teksto. Ipasagot ang huling hanay ng KWL Tsart.
Konsepto at Paglalahad ng
Bagong Kasanayan #1

E. Paglalahad ng Bagong Hayaan ang klaseng ilahad ang kani-kaniyang hinuha batay sa mga isyu: a. Pag-alis ni Pol Medina sa Philippine Daily Inquirer b.
Konsepto at Paglalahad ng Kontrobersyal na pagkaakdeklara bilang Pambansang Alagad ng Sining ni Carlo J. Caparas
Bagong Kasanayan #2
F. Paglinang sa Kabihasaan Pangkatin ang klase at hayaan silang bumuo ng komik istrip batay sa mga paksang naitalaga sa kanila. (Mamarkahan batay sa rubrik na
(Tungo sa Formative napagkasunduan ng guro at mga mag-aaral)
Assessment)
G. Paglalapat ng aralin sa Ipalahad ang nabuong komik strip sa pamamagitan ng gallery walk at hayaan ang bawat pangkat na markahan ang mapupuntahan.
Pang-araw-araw na buhay

H. Paglalahat ng Aralin Hayaan ang klaseng mabigyan ng sariling pagpapakahulugan ang KOMIKS bilang larangan gamit ang letrang bumubuo rito.

I. Pagtataya ng Aralin
Ipasuri kung Tama o Mali ang mga pahayag.
J. Karagdagang gawain para
sa takdang-aralin at
remediation
GRADES 1 TO 12 Paaralan Muntinlupa National High School Baitang/Antas 12
DAILY LESSON LOG Guro Ryan B. De La Cruz Asignatura Filipino sa P
(Pang-araw-araw at Disenyo)
na Tala sa Pagtuturo) Petsa/Oras Pebrero 1, 2018/9:00 – 11:00 n.u. Markahan Ikalawang M

I. LAYUNIN

A. Pamantayang Pangnilalaman Natitiyak ang angkop na proseso ng pagsulat ng piling sulatin sa sining at disenyo.

B. Pamantayan sa Pagganap Naitatanghal ang output ng piniling anyo ng sining at disenyo.

C. Mga Kasanayang Pampagkatuto Naipaliliwanag ang kahulugan ng pinakinggang halimbawa ng fliptop at pick-up lines.
CS_FSD11/12PN-0d-f-93

D. Detalyadong Kasanayang
Pampagkatuto 1. Naipaliliwanag ang kahulugan at kaibahan ng flip top at pick-up lines

2. Nakapag-iisip nang malaya at mapanuri, at may malalim na pagkilala at pagpapahalaga sa sining at disenyo ng bansa

3. Nakalilikha at nakapagtatanghal nang masining na pagsulat ng flip top at pick-up lines gamit ang makabagong
teknolohiya

II. NILALAMAN Ang FLIP TOP at PICK-UP LINES sa Kultura at Kalagayang Pilipino

A. Sanggunian Filipino sa Piling Larang (Sining at Disenyo) Nina Fanny A. Garcia at Jonathan V. Geronimo (Rex Printing
Company, Inc.)
Mga Links:
https://giphy.com/gifs/observer-verse-2AXS5G7SNIvEA
https://pinasanaysay.wordpress.com/2016/08/23/sitwasyong-pangwika-sa-kulturang-popular/

B. Iba pang Kagamitang Panturo Mga larawang naka-print at idinikit sa ginupit na cartolina, meta card, laptop, lapel, PowerPoints
Presentation

III. PAMAMARAAN
A. Panimulang Gawain
1. Pagganyak - Pamamahagi ng mga naka-print na larawan ng iba’t ibang bagay sa mga babaeng mag-aaral at meta card naman
sa mag-aaral na lalaki.
- Tatawag ng mag-aaral ang guro upang basahin ng malakas at malinaw ang nasa meta card at ipahahanap ang
2. Pag-uugnay sa paksang sagot mula sa mga larawan.
- Magpapapanood ng isang maikling Balagtasan gamit ang inihandang video clip: https://www.youtube.com/watch?
tatalakayin v=2ownLuq9nhU

Ipaunawa at iugnay na may tinatawag tayong Balagtasan at Bugtong na popular na maitutumbas sa Flip Top at Pick-
up Lines ngayon.
B. Pagtalakay sa Aralin
Gamit ang inihandang Power Points Presentation malayang tatalakayin ang aralin

C. Panlinang na Gawain Pangkatang Gawain:

Una at Ikalawang Pangkat: Lilikha at magtatanghal ng kanilangmabubuong Flip Top

Ikatlo at Ikaapat na Pangkat: Lilikha at magtatanghal ng kanilang mabubuong Pick-up Lines


D. Pagsusuri
Pag-analisa sa ginawang Pangkatang Gawain at paghahambing nito upang malaman at maunawaan ang kaibahan.

E. Paglalagom sa Paksang Tinalakay Sa patnubay ng guro ay malayang hahayaan ang mag-aaral na makabuo ng sinuri, malalim na pagkilala at
pagpapahalaga sa sining at disenyo nito.

Punan ang patlang ng mga angkop na salita/bagay na tinutukoy na batayan ng sumusunod na pick-up lines para mabuo ang diwa ng
F. Pagtataya mga ito.

1. Para tayong palito ng ________________, kasi match tayo.


2. _____________ ka ba? Kasi umulan, umaraw, magkasama tayo.
3. Anong height mo? Paano ka kaya nagkasya sa ____________ ko?
4. ___________ kaba? Kasi nasa iyo na ang lahat ng hinahanap ko.
5. Hanggang kinsenas na lang kita mamahalin, para wala nang ___________.

G. Karagdagang Gawain para sa Takdang-


aralin Ano- ano ang layunin, gamit at katangian ng teknolohiya bilang daluyan sa paglikha ng panitikan?

IV. MGA TALA


V. Pagninilay
A. Bilang ng mag-aaral na nakakakuha ng
80% sa pagtataya

B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang gawain para sa
remediation.

C. Nakatulong baa ng remedial? Bilang ng


mag-aaral na nakaunawa sa aralin.

D. Bilang ng mga mag-aaral na


magpapatuloy sa remediation.

E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang


nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking naranasan na
solusyunan sa tulong ng aking punongguro at
superbisor?

G. Anong kagamitang panturo ang aking


nabuo na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko
guro?

Inihanda ni: G. RYAN B. DE LA CRUZ


Mula sa Muntinlupa National High School
GRADES 1 TO 12
DAILY LESSON LOG
(Pang-araw-araw na Tala sa Pagtuturo)

FILIPINO SA PILING LARANG


(Sining at Disenyo)