Вы находитесь на странице: 1из 2

Analiza economica a firmei pe baza bilanțului contabil. Studiu de caz.

Экономический анализ фирмы на основе бухгалтерского учёта.


Тематическое исследование.

REZUMAT:

Scopul prezentei lucrări este de a prezenta analiza economico-financiară şi


activităţile principale ale firmei care fac obiectul acesteia, precum şi o analiză
concretă, efectuată pe baza bilanţului unei firme.
Lucrarea este structurată după cum urmează:
definirea analizei economico-financiare şi analiza utilităţii acesteia;
analiza costurilor de producţie, a activităţii de comercializare, a
rentabilităţii şi a situaţiei financiar patrimoniale;
prezentarea bilanţului contabil, însoţit de un studiu de caz, o analiză
concretă pe baza datelor din bilanţ;
Analiza economico-financiară pe baza bilanţului contabil oferă într-un mod
sintetic date asupra întregii activităţi a firmei de-a lungul unui an, iar datele obţinute
sunt folosite pentru a stabili politica firmei în anul ulterior, fiind foarte utile în
îmbunătăţirea activităţii şi a rentabilităţii acesteia.
CUVINTE CHEIE: analiza economico-financiarǎ, rentabilitate, cheltuieli,
costuri, profit, bilanţ contabil.
Analiza economica a firmei pe baza bilanțului contabil. Studiu de caz.
Экономический анализ фирмы на основе бухгалтерского учёта.
Тематическое исследование.

РЕЗЮМЕ:

Целью данной работы является представление экономического и


финансового анализа и основные направления деятельности компании, к
которой он относится, и конкретный анализ, проведенный в балансовом отчете
компании.
Работа построена следующим образом:
- определение экономического и финансового анализа и анализ его
полезности;
- анализ издержек производства, торговой деятельности,
рентабельности и финансовой ситуации имущества;
- презентация бухгалтерского учета, сопровождается примером на
основе конкретного анализа бухгалтерского баланса;
Экономический и финансовый анализ оснований на бухгалтерском
учете предоставляет данные приведёные всей компании за год, а полученные
данные используются для определения политики компании на следующий год,
будучи очень полезным для улучшения бизнеса и его прибыльности.
Ключевые слова: финансовый и экономический анализ, возврат,
расходы, затраты, прибыль, бухгалтерский учет.