Вы находитесь на странице: 1из 5

CAIET DE SARCINI

A. GENERALITǍŢI

Prezentul caiet de sarcini cuprinde principalele condiţii tehnice


pentru realizarea instalaţiilor interioare pentru construcţia clădirii cu
destinaţia LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, amplasament sat POIENI, com.
SCHITU DUCA, jud. IAŞI, beneficiar BUGEAC CONSTANTIN.

Lucrările care urmează a se executa sunt următoarele:


- instalaţii pentru iluminat şi prize;
- instalaţii de forţǎ;
- instalaţii de protecţie.

B. CALITATEA LUCRǍRILOR

În execuţie se vor utiliza numai materiale, aparate, echipamente şi


receptoare electrice ce corespund standardelor în vigoare, indiferent de
provenienţa lor.
Pentru materialele şi utilajele din import sunt necesare certificate
de omologare, emise de unităţi autorizate în acest scop.
Alegerea materialelor, aparatelor, echipamentelor şi receptoarelor
electrice din import se face prin asimilarea caracteristicilor acestora cu
cele fabricate în ţarǎ, respectiv prin încadrarea în prevederile
normativelor pe ramurǎ.

C. NORMATIVE ŞI STANDARDE CE SE VOR RESPECTA CU


STRICTEŢE

I 7-99 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor


electrice cu tensiuni până la 1000 de volţi
PE 136 - Normativ privind folosirea raţionalǎ a energiei electrice
la iluminatul artificial
P118-83 - Norme tehnice de proiectare şi realizare a
construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului
I20-2000 - Normativ privind protecţia şi realizarea protecţiei
construcţiilor împotriva trăsnetului
PE932 - Regulament pentru furnizarea şi utilizarea energiei
electrice
C56 - Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de
construcţii şi a instalaţiilor aferente
SR 6646-1C1-97- Iluminat artificial
C 239-94 - Normativ pentru proiectarea clădirilor de locuit, clădiri
publice, spaţiilor urbane aferente, pentru folosirea
acestora şi de persoane handicapate şi persoane de
vârsta a III-a
STAS 4480 - Întrerupătoare automate de joasǎ tensiune
STAS 6990 -Tuburi pentru instalaţii electrice din PVC
STAS 8114 - Corpuri de iluminat
N.P. 65 - Norme de protecţia muncii pentru activitatea de
instalaţii electrice
STAS 12604/4,3- Protecţia împotriva electrocutării prin atingeri indirecte
STAS 6119 - Instalaţii electrice până la 1000 V. Instalaţii protecţie
de legare la pământ

D. ORGANIZAREA LUCRǍRILOR

Pentru organizarea lucrărilor este necesară parcurgerea


următoarelor etape:
- studierea proiectului
- studierea specificaţiilor de materiale
- procurarea materialelor necesare
- efectuarea lucrărilor specifice de atelier
- transportul la şantier a materialelor şi asigurarea lor
- pregătirea materialelor pentru montaj
- realizarea montajului în concordanţǎ cu fazele de execuţie
ale construcţiei

E. TEHNOLOGIA DE EXECUŢIE

Pentru realizarea lucrărilor este necesară parcurgerea


următoarelor etape:
- stabilirea zonei şi a încăperilor de unde se va începe
execuţia
- identificarea în teren a acestora
- trasarea circuitelor, marcarea şi executarea golurilor în
pereţi şi planşee
- executarea şanţurilor şi a locurilor de doze
- montarea dozelor derivaţie, de aparat şi a tuburilor,
precum şi fixarea acestora în pereţi la cotele indicate în
planşee
- protejarea tuburilor montate pe pardoseală cu mortar de
ciment
- montarea tablourilor electrice
- introducerea conductorilor în tuburile de protecţie şi
executarea legăturilor
- montarea aparatelor şi a corpurilor de iluminat, precum şi
executarea conexiunilor aferente acestora
- executarea probelor de continuitate electrică a
conductorilor, circuitelor şi coloanelor electrice, verificarea
rezistenţei de izolaţie a conductorilor, verificarea
rezistenţei de dispersie a prizei de pământ
- remedierea eventualelor defecte
- punerea sub tensiune a instalaţiei

Se fac următoarele menţiuni:

- Pentru o identificare mai uşoarǎ a funcţiunilor pe care le


îndeplinesc conductorii circuitelor electrice, se vor utiliza codurile
de culori după cum urmează:
 Verde/galben – pentru conducte de protecţie
 Albastru deschis – pentru conducte nul de lucru
 Alb sau cenuşiu deschis – pentru conducte mediane
sau neutre
 Alte culori decât cele de mai sus – pentru conducte de
fazǎ.

- Legăturile electrice între conductoare izolate pentru îmbinări


sau derivaţii se fac numai în doze sau cutii de legături. Dozele de
legături ale circuitelor iluminatului de siguranţǎ, vor fi separate de
cele ale iluminatului normal.

- Legăturile pentru îmbinări sau derivaţii între conductorii de


cupru se fac fie prin răsucire şi matisare, prin cleme speciale sau
prin presare cu scule şi accesorii corespunzătoare. Legăturile prin
răsucire şi matisare trebuie sǎ aibă minimum 10 spire, o lungime a
legăturii egalǎ cu de 10 ori diametrul conductorului, dar cel puţin 2
cm. şi legăturile fiind apoi cositorite.

- Conductorii electrici se instalează în tuburi de protecţie cu


diametre alese corespunzător tipului, secţiunii şi numărului de
conductori, conform prevederilor din anexa I2 a Normativului I7/99.

- Tragerea conductorilor în tuburi se execută numai după


montarea tuburilor şi uscarea tencuielilor.

- Întrerupătoarele şi comutatoarele se vor monta la înălţimea


minimǎ de 1,20 m faţǎ de pardosealǎ, iar prizele se vor monta la
înălţimi cuprinse între 0,40 şi 1,20 m.

- Pentru iluminatul local la punctele de interes se vor folosi


corpuri suspendate, înălţimea maximǎ a lămpilor fiind de cel puţin
1,50, faţǎ de pardosealǎ.

- Întrerupătoarele şi circuitele se instalează la loc vizibil,


lângă uşi sau surse locale.

- Toate lucrările ce urmează sǎ devină ascunse vor fi


consemnate într-un proces verbal şi va fi ataşat la cartea
construcţiei.

- După terminarea lucrărilor, darea în exploatare se va face


cu participarea personalului autorizat din partea beneficiarului, care
va asigura lucrările de întreţinere.

F. TOLERANŢE DE EXECUŢIE ŞI MONTAJ

Se admit toleranţele prevăzute de standardele şi normativele în


vigoare.

G. PROTECŢIA MUNCII

Se vor respecta normele de protecţie prevăzute în normativul


NP65.
H. PROTECŢIA MEDIULUI

Lucrările de instalaţii electrice nu sunt surse de poluare a mediului


atât în perioada da execuţie, cât şi în perioada de exploatare.

I. INSPECŢII, TESTE, VERIFICǍRI, MǍSURǍTORI,


ÎNTREŢINERE

Controlul modului cum sunt executate lucrările, se va face conform


unui program întocmit de către proiectant, beneficiar şi executant.
Toate probele şi verificările prevăzute de normele, normativele şi
standardele în vigoare vor fi atestate prin procese verbale.
Lucrările se vor executa numai de personal atestat de către S.C.
ELECTRICA S.A.

Întocmit, Verificat,
Pr. pr. IONIŢǍ CONSTANTIN Ing. ZETU CONSTANTIN