You are on page 1of 4

Lakossági termékek

Élõvizi és Kerti tavi alkalmazások

1 1
Pond Pure©
– Kerti tavak biotechnológiai algamentesítése
A Pond Pure© egy növényi kivonatokból nyert létfontosságú nyomelemeket tartal- – Erõs algásodás visszaszo-
mazó, 100%-ban természetes eredetû mikroorganizmus-enzim termék, mely alkal- rítására:
mazása, speciális mûködési mechanizmusaival megállítja a tavakban a víztestben 4 ml Pond Pure/1 m3 élõvíz
található, úgynevezett planktonikus algák burjánzását, visszaszorítja a számukat, és heti egy alkalommal, míg az
hosszú távú védelmet nyújt az újbóli burjánzásokkal szemben. alga vissza nem szorul, és a
A termék mûködésének alapja a nitrogén- és foszforalapú növényi tápanyagformák víz átlátszósága jelentõsen
koncentrációjának csökkentése a vízben. Az növényi tápanyagformák koncentrá- nem javul. Ezt követõen 1 ml
ciójának megnövekedését legtöbb esetben a mezõgazdaságban, vagy akár a Pond Pure/1 m3 élõvíz havon-
kertekben használt mûtrágyák, növényi tápszerek bemosódása okozza, káros kö- ta egyszer.
vetkezménye az algaszaporulat túlzott mértékû megemelkedése a vízben. A Pond – Algaburjánzás megszün-
Pure© a nitrogénformákat nitrogéngázzá alakítja, az egyéb, vízi ökoszisztéma tetésére:
szempontjából káros szennyezõanyagokat pedig lebontja, vagy átalakítja a ter-
10 ml Pond Pure/1 m3 élõvíz
mék hatóanyagát képezõ mikroorganizmusok segítségével, ezáltal az algák nem
heti egy alkalommal, míg
jutnak a túlnövekedést elõidézõ mennyiségû tápanyaghoz.
az algaburjánzás meg nem
szûnik, és a víz átlátszósá-
A termék alkalmazásának elõnyei ga jelentõsen nem javul. Ezt
• Veszélyes, toxikus anyagokat nem tartalmaz. követõen 1 ml Pond Pure/1 m3
• Csökkenti a vízben a foszfor-, nitrogén-, iszap-, és lebegõanyag-koncentrációt. élõvíz havonta egyszer.
• Lebontja a fekáliát, megszünteti a kellemetlen szagokat. Az Ön esetében optimális
• Hatásfolyamatai természetes mikrobiológiai folyamatok. termékadagolás meghatáro-
• A termék használata nem veszélyezteti a környezetet és a vadvilágot. zásához forduljon a területileg
illetékes forgalmazóhoz.
Alkalmazás
Adagolja az adott napra javasolt termékmennyiséget a kezelendõ tóba.
Tárolási elõírások
Tárolás 25°C alatti
A terméket célszerû a vízfelszínen egyenletesen eloszlatni.
hõmérsékleten.
– Algaburjánzás megelõzése:
1 ml Pond Pure/1 m3 élõvíz havonta egyszer. Szavatossági idõ
12 hónap.

Malatech Water Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.


Cím:1214 Budapest, Orion utca 14. Telefon: 06-1-278-0850
2
Fax: 06-1-276-5670 E-mail: info@malatechwater.com Web: www.malatechwater.com
2
BiocleanTM Lake/Pond Clarifier
– Élõvizek ökológiai állapotának helyreállítása
(Algakontroll, iszapstabilizálás, oxigénháztartási viszonyok stabilizálása, vízminõség javítása)

A BiocleanTM Lake/Pond Clarifier több évtizedes kutatómunka eredményeként jött létre, egy Adagolás módja:
olyan egyedi készítmény, amely az állóvizeket terhelõ szennyezõ szerves anyagokat, valamint A terméket kijuttatáskor elõször
nitrogén és foszforvegyületeket lebontó, az adott víz ökológiai egyensúlyát visszaállító hasz- a kezelt víztest vizében / tiszta
nos, és a feladatra legalkalmasabb, természetbõl izolált hasznos mikrobákat tartalmazza. A vízben kell szuszpendálni, majd
BiocleanTM Lake/Pond Clarifier vízbe juttatásával minden olyan állóvíz, tó vagy holtág termé- az így képzett elegyet a kezelt
szetes úton történõ rehabilitációja elvégezhetõ, ahol a külsõ környezeti tényezõk, többek között élõvíz teljes vízfelületén egyenle-
az emberi civilizáció káros hatásai az említett ökológiai egyensúly felborulásához vezettek tesen szét kell permetezni, ehhez
nagyobb tavak esetén motoros
A termék alkalmazásának elõnyei szivattyú használata javasolt.
• Állóvizek ökológiai egyensúlyának helyreállítása, természetes módon, vegyszerek alkalma- A termék egy része a beoltást
zása nélkül követõen oldatban marad, míg
• Algakontroll. egy másik része szilikáthordozó-
• Vízminõség javítása, szerves anyagok, nitrogén- és foszforformák koncentrációinak hoz kötött állapotban kerül bejut-
csökkentése. tatásra, és az üledékbe süllyedve
fejti ki hatását.
• Szaghatás megszüntetése.
A kezelés ismétlése havi gyako-
• Oldott oxigénháztartás javítása. risággal ajánlott, a tavaszi-nyá-
• A fenéküledék szerves részének bontását, így hosszútávon szükségtelenné válik az igen ri idõszakban a tó állapotától
költséges iszapkotrás mûvelete. függõen 4-10 beoltás javasolt.
• A mikroorganizmusok anyagcsere mellék- és végtermékei növény-, állat- és humán-
egészségügyi szempontból ártalmatlan anyagok. Tárolási elõírások
• Egyszerû adagolás és tárolás, fertõzõ organizmusokat nem tartalmaz. Tárolás 40°C alatti
hõmérsékleten közvetlen napfény-
Alkalmazás: tõl elzárva, gyermekek számára
Javasolt adagolás: A tó állapotától, méretétõl és a kezelés céljától függõen kezelési alkal- hozzáférhetetlen, lehetõleg szá-
manként 0,15 g – 6 g / m3 víztérfogat. raz, hûvös helyen tárolandó.

Szavatossági idõ
24 hónap.

Malatech Water Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.


Cím:1214 Budapest, Orion utca 14. Telefon: 06-1-278-0850
3
Fax: 06-1-276-5670 E-mail: info@malatechwater.com Web: www.malatechwater.com
3
BiocleanTM Aqua Fish
– A halak és a vízi élõvilág egészségi állapotának megóvása
(Kórokozók visszaszorítása, ammóniumkoncentráció csökkentése, toxikus szerves vegyületek biológiai bontása, a halak immun-
rendszerének és anyagcsere folyamatainak optimalizálása)

A BiocleanTM Aqua természetes eredetû, egyedi és forradalmi termék, mely legfontosabb Adagolás módja:
összetevõi a megfelelõ feladatra szelektált, természetbõl izolált hasznos baktériumok és enzi- A terméket kijuttatáskor elõször
mek valamint a vízi élõlények immunrendszerét erõsítõ és növekedést serkentõ szintén termé- a kezelt víztest vizében / tiszta
szetes eredetû anyagok. A BiocleanTM Aqua mikroorganizmusai lebontják a vizet terhelõ, vízben kell szuszpendálni, majd
élõvilág számára toxikus szervesanyagok jelentõs hányadát, csökkentik a víz ammóniumkon- az így képzett elegyet a kezelt
centrációját, visszaszorítják a fertõzõ mikroorganizmusokat, így teremtve az élõvilágnak újra élõvíz teljes vízfelületén egyenle-
élhetõbb és egészségesebb környezetet. tesen szét kell permetezni, ehhez
A termék alkalmazásának elõnyei nagyobb tavak esetén motoros
szivattyú használata javasolt.
• Az iszap szerves frakciójának bontása, ezáltal az iszapszint csökkentése.
• Ammóniumkoncentráció csökkentése. A termék egy része a beoltást
• Megfelelõ oldott oxigénszint biztosítása. követõen oldatban marad, míg
• BOI és KOI csökkentése. egy másik része szilikáthordozó-
• Kénhidrogén keletkezésének megakadályozása. hoz kötött állapotban kerül bejut-
• Uszadékképzõdés csökkentése. tatásra, és az üledékbe süllyedve
• Többsejtû algák burjánzásának megelõzése. fejti ki hatását.
• Fertõzõ mikroorganizmusok visszaszorítása, Coliform, Vibrio, Aeromonas stb. szám csökkentése A kezelés ismétlése havi gyako-
• Az egészségesebb környezet kedvezõ hatással van a vízi élõlények immunrendszerére, risággal ajánlott, a tavaszi-nyá-
csökken az elhalálozási szám. ri idõszakban a tó állapotától
• Az egészségesebb környezet hatására javulás várható a vízi élõlények anyagcsere-rend függõen 4-10 beoltás javasolt.
szerének mûködésében, javuló a tápanyaghasznosítással.
Tárolási elõírások
Alkalmazás: Tárolás 40°C alatti
Javasolt adagolás: Fertõzések megelõzése, és a halak vitalitásának általános javítása céljá- hõmérsékleten közvetlen napfény-
ból: a tó vízminõsége és a halak számától függõen kezelési alkalmanként 0,05 g – 0,6 g / tõl elzárva, gyermekek számára
m3 víztérfogat. A kezelés elvégzését havi gyakorisággal javasoljuk, a téli fagyok idõszakát hozzáférhetetlen, lehetõleg szá-
leszámítva a kezelés teljes évben végezhetõ. raz, hûvös helyen tárolandó.
Halbetegségek visszaszorítása céljából: a tó vízminõségétõl, és a halak számától függõen
kezelési alkalmanként 0,2-1,6 g / m3 víztérfogat. Az adagolást a fertõzés visszaszorulását
Szavatossági idõ
követõ következõ hónap végéig kétheti gyakorisággal javasoljuk elvégezni, ezt követõen 24 hónap.
javasoljuk az áttérést az elõzõ pontban megjelölt adagolásra.

Malatech Water Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.


Cím:1214 Budapest, Orion utca 14. Telefon: 06-1-278-0850
Fax: 06-1-276-5670 E-mail: info@malatechwater.com
Web: www.malatechwater.com 4