Вы находитесь на странице: 1из 255

జ జ నం

‘జ ’ పదం నుం ‘జ షం’ ఆ ర ం ం . ‘జ ’ అంట ప ాశం, ల గ అరం. జ షం ఒక ౖజ క ాసం.

జ ాం సూ ా గ ణ ం బ ధకం ాసం!

సూ ా గ ల , ాలం గ ం ె ాస జ షం.

గగనమండలంల ప నగ ల , న ల భ ౖ ఉం ే ాణ లక లగ ా . ఆ ాశంల ఈగ ల

నుం పస ం ే జ రణ ల తమ తమ బలం, దూ ా అనుస ం భ ౖ ఉన ాణ లను ప తం

ే ా . ాస ా ఒక వ జనన సమయంల జ రణ ల అత స ా ారణమ .

మ నవ తం ౖ, అత తంల ధ ణల ౖఈజ రణ ల ప ా ిం ే ాస

‘జ జ నం’ ల ‘జ ష జ నం’ అ ిలవబడ త ం .

, కల ం (సూ ల ), ా కరణం, ర కం, ఛందసు , జ షం లక ఆర అం ాల . అందు ేత లను

‘షడంగ ల ’ అంట ర . ‘ దస ర లం చ ాసమనుతమం’ అ రదసం తల జ ష ా ా

లక తం ా ె ా ర.

ఋ దంల దట కం –

‘ ఫల న ా ాణ ాద ష వల |

సఫలం జ షం ాసం చం య త ా ణ ||

య ఖ మయ రణ ం ా ం మణ య |

తత ే ంగ ా ాణ ం జ షం మ ర ిత ’అ ెప బ ం .

చందగ ప కమ త ాలం ( .శ. 380 నుం 414)ల ఆర భట ప ిద ఖ ళ, గణత ాస డ . గణత,

జ ష ా ాల ర ా అత న త ి ే ా డ . ా న మహర ల ే ిన సూర చందుల గహణ


సమయ ెల సుక ఆర భట సంస ం , స న గహణ సమయ ల ం ే

ర ిం ం , ఆ మహర ల ర ా మ ంత భ ేక ా డ. ౖ క ఋష ల ా ెప బ న భ

సంఘటనల సమయ షం ా ెల సు వట 27 న ల ౖ ఆ రప న ఒక సమయ ా ణ (సూ క)

ిదం ే ాడ . భ మండల ౖ, భ మండల ాసుల ౖ ప ే గహప ా వ ం ే ఒక తయ ర ే ాడ .

ఆర భటయమ గంథం ర ం డ . అ ా న రతచ తల స రయ గం. ట పపంచమం అత గణ

అనుస సుం . రత ేశంల ఇ ే పమ ణం.

మధ య గంల పథమ గంల ఈ జ నం మ ంత ఉన ెం ం . ‘వ ాహ ర’ పం త డ

కమబదం ే ి, అందుల అం నూతన త లను స క ం , బృహజ తకమ గం ర ం డ.ఆ

తర ాత క ణవర , బహ గ ప డ , మ ల డ , చంద నుడ , ప , ధర డ , భట ా ,మ నుడ ,

బల ల నుడ , నరచందుడ , అర సుడ , మకరందుడ , మ ందసూ , ౖద థుడ , శవ డ , గణ డ,

డం ా , లకంఠ డ దలౖన ార . 19వ శ బంల మ శ రడ, ాకర డ , నందుడ ,

ఉభయక శల బ ష జమ , జస ంత ాగర డ , జగ థసమ ట , బ ప ేవ ా ి, ల ంబరష , సు కర

దలౖన ప ిద రచ తల , ట ాకర ల , స ల జ ా స సంబం త రచనల అ కం ే ార . ఈ

ా న మహర ల , ఆ ర ల , లఖక ల తమ జ నప ాణ ల ర ం న ాల, రచనల ట అధ యన

షయ ల ా ఉప గపడ త . ఈ ాలంల త ల, నలంద, మగధ, ా , ఉజ , తంజ వ ర ,

జయప దలౖన ప ే ాల జ ష సంభం త ప ధ ాలల ఏర . ఈ సంసల ర య, ే య

రల జ జ అధ యనం ే ార . డ టల అ క ం ల న ం య .

పపంచల ండ ా న ే ాల జ జ నం ప ా క ల ం . దట ర ేశం, ండవ

సు ేశం. సుక ప ర ం అ క శ బ ల రత ేశంల స ం నజ జ న వటవృ యల అ క

ే య ల తమ తమ దుఃఖ ల , సమస లక సమ నం ం ాం అనుభ ం ే ార . మ నవ తంల

జ ష ం ఉప గం, మహత – మ నవ సమస ా ా ల జ షం ా జర గ . ావ కం ా

మఖ న ఉప గకర ల , సమయం, , ారం, స ాహం, ప ం, మ సం, ఋత వ , సంవత రం,

అయనం, న తం, గం, కరణం, చందసం రంచ సూర ి దలౖన జ నం జ షం వల ల సుం . ఈ

జ నం సం ధ ప ే ాల రను ఆ రం ా ి పం ంగం చూ ి ామ న జనుల క ఈ

షయ లను గ ంచగలర . అల త క అం ాల క ందుపరచబడ . ాట గ ం క

మనం సంప ం రయ ల సు వచు .


జల- ర ా ల , జల-చర న ల సమయంల ఎక వ వరం ప ే అవ ాశం ఉంట ం . ామర ైన పలట

త ఆ ా ా ప ం వరం గ ం న అంచ యగల గ డ . ప ష లం ా పంట పండట తగ

సమయం అంచ ి ంజల ట డ . సమ దయ నం ే కల, ా ( యక డ )

సమ దంల పయ ణం ే సమయంల సూర చందుల ి చూ ి ా వరణ ఊ ంచగల గ ర.

సుర త మ ాలను, సమయ ర ంచుక ంట ర . అందు ేత జర గదు. జ షంల ఒక ాఖ

ఖ గణతం, పర ల ఎత ను, సమ ల ల ట ను లవట ఉప గపడ త ం . సూర చంద గహణ ల

ఆ రం ా ా న త క థులను ెల సు వచు . భ గర ంల ల ం ే ప ాతత వసువ ల ా నత ం,

ాట సమయ అంచ యవచు .

ఆ ాం , ఖ ంశ ాజ నం క ా . ఈ జ నం ా పపంచంల అ క రహ ా ల , య ాలను గ ం న

వ ాల సూర – చంద గహణ ాల ల , ఆట ట వత, సమయం…ఇవ జ షం ా ెల ా .

ఉతమ న ఔష లను ఎ సమయం, ఋత వ ల తయ ర ేయ ల కను నవచు . గ ారణక ఔష లను

ఉప ం న సమయం ెల సుం . ఈ ధం ా జ షం పత ం ా, ప ం ాభ ౖ ఉన మ నవ ల

ాక సర ాణ లక ల భకరం ా ఉంట ం . ఆందు ేత అజ ంధ ారం ల ం ే పం జ ష ాసం.

ఈజ జ ా ా త ంసుల ల సంవత ాల ా ప శ ం ా ా త నంల

ర ం ం ర.ఫ తజ శం ౖ ా ా త లక ఎంత ా గ క ందంట, అక డ ఈ షయం ౖ అ క

చర ల , ఉప ాల , గంథ ప ా ానం, ా ఖ ల ఏ ా ట ేసు ర . ా రణ పజ ా రష న

జ నం అం ం ే పయత ం ేసు ర.

అ ాల ఈ జ సంబం నప ెక శ లయ ల ా ిం ర . అందుల ఉ ర లౖన గ

ర లక మం పదవ ల ఇవ బడ త

 మనమ జ షం ర ట . ాల రయమ జ తకం ాయ ట ఆవసరం. పసుతం కంప ట ల

జ తకమ ల సున ప ట . జ తక గణతం జ ష తప స ా ా ా ల అతడ

జ ష డ ా రడ ాబట జ తకమ ల తయ ర ే నం ెల సు నుట తప స

ాలమ గంటల మ షమ లను ఘ య ఘ యల ామర నుట ఇప డ ెల సు ం మ


60 ప ాట లక 60 పతల =1 ప.

2 1/2 ( ండ న ర) పల =1 ం ం

24 ం ండ =1 ఘ య

2 1/2 ఘ యల లక 60 ం ండ=1 షమ

60 ఘ యల లక 24 ామ ల =1ఘ య

2 ఘ యల లక 48 మషమ ల =1మ హ రమ

2 1/2ఘ యల లక 60 మషమ ల =1గంట

7 1/2 ఘ యల లక 3 3/4 మ హ రమ ల (3గంటల )=1జ మ

8 జ మ ల లక 30 మ హ రమ ల =24 గంటల (1 )=అహ ా

7 ల =1 ారమ

2 1/2 నరమ (రండ న ర)

7 1/2 నరం (ఏడ న ర)

3/4 నరం(మ ంో త ల మ డ గమ ల )....3/4 ల గ వంత లల మ డ వంత ల .

జ ష ాసంల లగ ం ప న న . లగ ం వ ప టన సమయ ఆ రం ా ేసుక ర ంచ

బడ త ం . ఒక ా ఒక పగట సమయంల తం ప ండ ల ా ల ఆవృతం ఔ . ా రణం ా

సూర డ ష ా ప శ ాలం అ న ష సం ాం నుం ఉదయ ాలమ న ష లగ ం ారంభం

ఔ . ఒక లగ ాలం ండ న ర ఘ యల . పసుత ాలంల ండ గంటల సమయం. అంట నూట ఇర ౖ

మ ాల . ఒక అన ా సూ దయమ దల మరల సూ దయమ వరక గల ాలమ . ఒక క

24 గంటల ల 60 ఘ యల . ఒ క ఈ లగ ం లగ మ ాల నుకక జ ఒక మ స

ాల వృషభ సం ాం ట వృషభ లగ ం దల త ం . ారణమ ప ేశ అ ంశమ ల

స యమ ా ాయన లగ పమ ణమ ల ెల సు నవచు ను. ఈ ాయన లగ పమ ణమ ల

య గమ ల అ ననూ ఏ ద నమర ెందవ . ఒక భ ప ణ ాల ప ండ ల ా ల

ఆవృతం ప ఔత ం . ప ండ ల ా లక ప ండ ా ల అ పత ం వ ా . ఒక 12 ా ల

ల లగ మ ల వలన ర న . అందువలన ఒక నక 24 గంటల ల 60 ఘ యల ల 12


లగ మ ల అ ంచ వలయ ను. ఒక ల 12 లగ మ ల ను ఒ పమ ణమ క వ ండవ . ా ఈ

12 లగ మ ల పమ ణమ తమ కల ిన 60 ఘ యల ల 24 గంటల ఔత ం . ా రణం ా లగ ం

నుం వ జ తక గణన జర గ త ం . లగ ం నుం ప ండ ానమ లక లక వమ లక ప ండ

ారకత మ ల ఉంట . లగ ం దట (తను) ానం ల ా ప , అందు ఉం ే గ లను అనుస ం వ

గ ణగణ లను గణ ార . ండవ (ధన) ానమ క ధన ానం, మ డవ ( తృ) దర ానం. ల గవ

(మ తృ) ానం గృహం, సుఖం, త ి ెల ప త ం . అ దవ (ప త) ానం ప ర ప ణ ానం. ఆరవ

(శత ) ానం శత వ ల , గమ ల ానం. ఏడవ (కళత) ానం. ఎ దవ (ఆయ వ ) ానం మ రక ానం.

దవ ( గ ) ానం తం ితర ల , ి తం సూ సుం . పదవ ( ాజ ) ానం కర ానం ఇ వ

ేయ వృ సూ సుం . పద ండ (ల భ) ానం. ప ండవ (వ య) ానం.

 లగ ం ాల

లగ ం నుం 1,5,9 ణ ానమ ల 5, 9 ానమ లను ణ ానమ ల అంట ౠ.

లగ ం నుం 1, 4, 7, 10 ానమ ల ంద ానమ ల . ట కంటక ానమ ల , చత షయమ ల అంట ర .

ందమ ల ఉన గహమ ల బల న . లగ ంల ఉన గహం కంట 4 వ ానంల ఉన గహం బల న 4

ానంల ఉన గహం కంట 7 వ ానంల ఉన గహం బల ం . 7 వ ానంల ఉన గహం కంట 10 వ

ానంల ఉన గహం బల ం .

చందు నుం 3, 6, 10, 11 ా ల ఉపజయ ా ల . 1,2,4,5,7,8,9,12 ానమ ల అనుపజయ

ానమ ల .

లగ మ కంట పంచమ ానం పంచమ ానం కంట నవమ ానం బల న .

2, 5, 8, 11 ానమ ల పణపర ానమ ల . ఇ ప ర జన ల ే ిన ప ణ ార మ ల ె యజ ా .

3, 6, 9, 12 ానమ ల అ మ ానమ ల . ఇ చ ణ, త బ ె యజసుం .

6, 8, 12 ానమ ల మర గ ానమ ల దు ానమ ల .

3, 6, 12 ా పత ల ష యన ానమ ల అంట ర . ట అ పత ల భగ ల అ అ భ

ే ార .

1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 భ ానమ ల . ఈ ానమ ల ఉన గ ల భఫ ల ఇ ాడ . ఈ ా

పత ల భం క ార .

2, 7, 11 ానమ ల మ రక ానమ ల .
3, 6, 8, 12 ానమ ల ాప ానమ ల . ఈ ానమ ల ఉన గహమ ల గ పత ల క ార .

ఉపజయ ానమ ల ఉన ాపగహమ ల క భఫ ల ఇ ా .

ాల ారక ల

 లగ ం :- లగ ం తనూ ా సూ సుం . శ రం, ర పమ , వరమ , జ నమ , బల బల ల ,

స వం, సుఖదుఃఖ ల దలౖన వ ాల తనూ వం నుం ెల సు వచ ప ాశర కం

వ సుం . ఉతర ాల మృతం ేహమ , ాళ , ేత ల , అవయవమ ల , సుఖదుఃఖమ ల ,

మ స తనం, జ నం, జన భ , , స ప మ , బలమ , ఆ ారమ లగ ం వ సుంద ెప ం .

 య వం :- ఇ ధన వం, క ట ంబ వం ా ంచబడ త ం . ధ రన, ఆ రం

ీ క ంచుట, కంఠ ద , మ ట ర , కంఠ ా ధుల , ల క. మ ఖమ , వనం, ఉప సం, ాక ,

ా ాట, ద . ఐశ ర మ , ఆభరణమ ల , గమ , దుసుల , ఆ రం, తృత ం, వజమ , మ రకమ ,

మణ ల , ధన న మ , ా ారం. ిక, సుగంధ దవ మ ల , వయమ , మలత ం. క ట ంబం,

ాం త ం, హం, త ల , ిర వం.

 య వం :- ఇ ప ాకమ వం మ య క ష దర వం ా ంచ బడ త ం . తమ ళ ,

ైర ాహ ాల , ార రం వ ంచుట, దమ , క ష దర ల , ఆభరణమ ల , సత వరన, వ ాశమ

ధర ం, దల , య దమ , గ ర వ ల , ెవ ల , ాహన క మ , ాళ , ా రక బలం, త ంచల ం,

మృ ాన జనం, ామర ం, ా రక ప ి, సర ఖ మ , సంపన జన , స ల పయ ణమ ల ,

ామర మ , పమ , ల భమ , ాంతం, స ీల , ార సం నం దలౖన ాట ారకత ం

వ ాడ .

 చత ర వం మ తృ వం. త ఖ ం, ాహనం, సుఖం గ ం ె యజయ ను. అ క ధ ాహన

సంపద, క ా తం, లమ , త బంధువ ల , భ , గృహమ ల , ెర వ ల , నూత ల , ాధన

దలౖన ె యజయ ను.

 పంచమ వమ సం న వమ . మంత ాన, ప ర ప ణ ానం, బ ానం క ఔత ం .

ా ారమ , బ బలం, కమ , ఉన త ద , సం నం, ితృధనం, సత పఠనం, నయమ ,

రవం, ీ మ లక గ మ , అన ప నం, మం ాసన, మంత జపం, ాప ప ణ మ ల , గంథరచన,

ా ాలఖనం, ఆల చన, వంశ ారంపర అ ారం, సంతృ ి, తం ే ిన ప ణ మ , మనసు, ఛతమ ,

గర మ , భలఖల , కల ి ంచుట, దూరదృ ి, రహస మ , మమ , ా ా చరణ ౖభవమ ,

ప భ, ాం త మ , సం త ాద మ ల దలౖన ాట ారకత ం వ సుం .

 షషమ వమ శత వ , ర ణం మ య గ ానం. గమ ల , ఋణబ ధల , త ా ల , ల , కౄర

ార మ ల , ి ి తనం, అప ాదుల , య చకత ం, అ ాల జనం, జౖల , అన దమ ల


ౖషమ ల , ొ ంగతనం, నమ మల , ఆపదల , గ ల , ాశయం దలౖన ాట ారకత ం

వ సుం .

 సపమ వమ కళత ానం. ా ారమ ల గ ా మల, ర, కళతం, ంపత సుఖం,

ొ ంగతనం, బ మ ంద మ , వసమ ల , అలం ారమ ల , సుగంధదవ మ ల , ా యమ ల , ే

పయ ణమ ల , ధ రన, మ తమ , మర ానమ ల దలౖన ాట ారకత ం వ ాడ .

 అషమ ానం ఆయ ా వం. మరణమ , మరణ ారణమ , ారసత మ గ ం ె య జయ ను.

ఇం ా సుఖమ , ఆపద, త ా ల , మ తనం, ధనవ యం, దురదృషం, మ న ిక స వం,

అవమ నం, పరధనమ దలౖన ాట ారకత ం వ సుం .

 నవమ ా గ వం అంట ర . ప ర జన ప ణ ం ారణం ా కల గ అదృషం, ి గత ల ,

దూరపయ ణ ల , ఆ క ి , మం ాసన, గ ర వ లను ర ంచుట, రన, ి రన,

సం నం, ఐశ ర ం, ఆ ర సంప య ల , ైవభ , ఊర వ ల దలౖన ాట ారకత ం వ సుం .

 దశమ వం ాజ వం అంట ర . ఉ ో గం, ా ారం, ర పఖ త ల , అ ారం, వృ గ ం

ె యజసుం . దయ గ ణం, యంతమ , మంతమ , అ మ నమ , మ తృ ేవత, పద ానం,

ఔషధమ , బ ధన, మ ారం, స నం, ేవతల , ప ణ మ , దత ప త డ దలౖన ాట

ారకత ం వ సుం .

 ఏకదశ వమ ను ల భ వం అంట ర . అగ దర ల , త లగ ం ె యజసుం . ధ

ఆ యమ ల , ధల భమ ల , తం దర ల , అలం ారమ ల , నగల , ార ి , ఆశయ ి ,

తలఖనం, ల త కళల , మం ాసన, ద , బం ారం గ ం ె య జయ ను.

 దశ వం వ య వం అంట ర . ధనవ యం, సమయ వ యం, ప ర జన ల , రహశ వల

గ ం ె య జసుం . అ బంధనం, ఋణ చనం, ీల లత ం, కళత , ేశపయ ణం,

ఉ ో గ రమణ, అ ార పతనం, మ చంచలం, అహం ారం, శ ర అ గ ం, మ రకం దలౖన ాట

ారకత ం వ సుం .

 లగ ా ల న ాంశ చకం

జ ష ాసంల న ాం ా ఒక ప ే కత ఉం . ఒక ా సమ ాల ా భ ం ఆ ా ల ఉన

గహం ఏ న త ాదంల ఉం ో ర ార . న ాంశ ఆ తఫ ల క తం ా ఉంట య పల జ ష ాస

పం త ల అ ాయపడ ర . ఉతర రతంల జ ష పం త ల న ాంశ చక ట ఆ రం ా ల రష

ఫ ల ెప గలర ప .జ ష ాసంల న ాంశక ల ాధ నత ఉం .


ౖన ఉన న ాంశచ ా షణ.

షం ా :- అ , ణ, ప నర సు, మఖ, హస, ాఖ, మ ల, శవణ, ప ా భద న ల దట ాదం

ష ా ల ఉంట .

వృషభం ా :- అ , ణ, ప నర సు, మఖ, హస, ాఖ, మ ల, శవణ, ప ా భద న ల ండవ ాదం

వృషభ ా ల ఉంట .

ధునం ా :- అ , ణ, ప నర సు, మఖ, హస, ాఖ, మ ల, శవణ, ప ా భద న ల మ డవ

ాదం ధున ా ల ఉంట .

కటకం ా :- అ , ణ, ప నర సు, మఖ, హస, ాఖ, మ ల, శవణ, ప ా భద న ల లవ ాదం

కటక ా ల ఉంట .

ింహం ా :- భరణ, మృగ ర, ప ష , ప ర ఫల ణ, త, అనూ ాధ, ప ా ాఢ, ధ ష, ఉత ాభద న న

దట ాదం ింహ ా ల ఉంట .

కన ా :- భరణ, మృగ ర, ప ష , ప ర ఫల ణ, త, అనూ ాధ, ప ా ాఢ, ధ ష, ఉత ాభద న న

ండవ ాదం క ా ల ఉంట .

త ల ా :- భరణ, మృగ ర, ప ష , ప ర ఫల ణ, త, అనూ ాధ, ప ా ాఢ, ధ ష, ఉత ాభద న న

మ డవ ాదం వృ క ా ల ఉంట .

వృ క ా :- భరణ, మృగ ర, ప ష , ప ర ఫల ణ, త, అనూ ాధ, ప ా ాఢ, ధ ష, ఉత ాభద న న

ల గవ ాదం వృ క ా ల ఉంట .

ధను ా :- కృ క, ఆ ష, ఉతర ఫల ణ, ా , జ ష, ఉత ా ాఢ, శత ష, వ న ల దట ాదం ధనసు

ా ల ఉంట .

మకర ా :- కృ క, ఆ ష, ఉతర ఫల ణ, ా , జ ష, ఉత ా ాఢ, శత ష, వ న ల ండవ ాదం మకర

ా ల ఉంట .

క ంభ ా :- కృ క, ఆ ష, ఉతర ఫల ణ, ా , జ ష, ఉత ా ాఢ, శత ష, వ న ల మ డవ ాదం ాదం

క ంభ ా ల ఉంట .
న ా :- కృ క, ఆ ష, ఉతర ఫల ణ, ా , జ ష, ఉత ా ాఢ, శత ష, వ న ల ల గ ాదం న

ా ల ఉంట .

 లగ మ వమ

లగ మ అంట జ తకచకమ ల దట ానమ .

1. లగ మ :- లగ మ దట ానమ కనుక లగ మ లగ మ ల ఉప ిత ఉన గ ల వ క

గ ణగణ లను సూ ా .

2. య ానమ :- య ానమ ధన ానమ కనుక ఇ వ క ధన సంప గ ం ె య

ేసుం . క ంట ంభ ానమ కనుక ఈ ానమ ల ఉన గ ల వ క క ట ంబ సభ లను గ

ె య ేసుం . ఇ వ క కంఠ ానమ కనుక య ానమ ల ఉప ిత గ ల న మ ట ర ను

సూ ా .

3. తృ య ానమ :- తృ య ానమ వ క క ష సహ దర ానమ . ఉపజయ ానమ

అంట ర .

4. చత ర ానమ :- చత ర ానమ మ తృ ానమ కనుక ల ఉప ిత ఉన గ ల వ క

త గ ం న షయ ల ె ా . గృహ ానమ కనుక వ క గృహ గమ గ ం క

ె యజసుం . ఇ ాహన ానమ కనుక క ాహన గమ ను గ ం క ె య ేసుం .

ాథ క ానమ కనుక ా దల క ఆం ాలను ె య ేసుం . ఇ అ ణ లల

ఒకట. ంద ా లల ఒకట. ఈ ానమ న ఉప ిత న గ ల బలమ క న వ తమ ద

ప వమ క ంచ క న . ఓగ ార ాల ఔ .

5. పంచమ ానమ :- పమ మ ానమ వ క ప త ానమ కనుక ఇందు ఉప ిత నగ ల వ

క సం నమ గ ం ె య ే ా .ఇ ఉన త ానమ కనుక వ క ఉన త ద ను

గ ం ె య ేసుం . ఇ ప ర ప ణ ానమ కనుక ప ర జన ప ణ మ గ ం ె య ేసుం .

6. షట సఅనమ :- షషమ ానమ ఆ గ ానమ కనుక వ క ఆ గ ి ఇందు ఉప ిత న

గ ల ె య ే ా .ఇ శత ానమ కనుక శత త మ గ ం క ఇ ె య ేసుం . ఇందు

ఉప ిత న గహమ ల బల నమ ల .
7. సపమ ానమ :- సపమ ానమ కళత ానమ కనుక ఇ వ క ౖ ా క తమ గ ం

ె య ేసుం . ా ార గ ా మలగ ం ఇక ఉన గహమ లను అనుస ెల సు న వచు .

ఇ ఒక ంద ానమ కనుక ఇందు ఉన గహమ ల బలమ క న .

8. అషమ ానమ :- అషమ ానమ ఆయ ః ానమ కనుక వ క మరనమ గ ఇ

ెల ప త ం . ఇందు ఉన గహమ ల బల నమ ల .

ణమ లల ఇ ండవ కనుక వ క ఈ జన ి ఈ ానమ శ క సుం .

9. నవమ ానమ :- నవమ ానమ ఇ ితృ ానమ కనుక ఇందున గహమ ల వ క తం ి

గ ం ె య ే ా .ఇ గ ానమ కనుకఈ వ క గమ ను గ ం ె య ే సు ం .

ణ ానమ లల ఒకట కనుక ఇందు ఉన గహమ ల బలమ క న .

10. దశమ ానమ :- దశమ ానమ ఇ కర ానమ కనుక ఇ వ క వృ గ ం ె య

జసుం . ఇ ంద ానమ కనుక ఇందు ఉన గహమ ల బలమ క న .

ఎ ాదశ ానమ :- ఏ ాదశ ానమ ల భ ానమ కనుక ఇ వ క ల భమ లను గ ం ె య

ేసుం . ఇ జ ష సహ దర ానమ కనుక జ ష సహ దర ా గ ం ె య ేసుం .

12 దశ ానమ :- దశ ానమ కనుక ఇ వ క వ యమ ను గ ం ె య ేసుం . ఇందు

ఉన గహమ ల బల నమ ల . ణమ ల ఇ మ డవ కనుక ఇ వ క జ ంతర ి ,

మ ను గ ం ె య ేసుం .

లగ మ మ వషయ ల

ంద ానమ ల లగ మ నుం 1,4,7,10 ానమ ల . ట ష ాదమ ల అంట ర .

ణ ానమ ల లగ మ నుం 5,9 ానమ ల ట ల ానమ ల అంట ర .

జత ా ంద ణ పత మ వ ంచు గహమ ల అజ క గ ారక గ ల .

భగ లక ం పత మ ో షమ కనుక ార ఆజ త ా ాప ల ఔ ర .

ాపగ ల ం పత లౖన ఆగహమ ల భగ ల ఔ .

ల ా ప ం పత మ వ ం న అతడ భ ేఔ డ.

ర చందులక అషమ పత ో షమ లదు.


ల ా పత ో షమ ర , చందులక ఉండదు.

ం ప జతక ల ేయ పయ ాడ .

 లగ సు టమ కను ను నమ .

ఉ హరణ జ తకమ :- ే :-25/01/1982

టౖ :-15-16(ఐ య ట)

జన సలం:- ాజమం

లగ సు టమ ను కను న వలనన ాజమం 17 అ ంశమ నక రయణ దశ లగ పమ ణ లను ,25

వ ే భ ,25 ే ాజమం ాండ ాలమ నక సూ దయమ మ ందు ా ాసు ా .

25 వ ే భ 01.38

ాజమం ా క సూ దయం 06గం.36

ాజమం య .య .ట. 00గం.33 .( ి య ా)

06గం.33 .

( _య .య .ట. వ ంట ాజమం ా క సూ దయంల ి య . ాజమం ాండ సూ దయం

ా ించును. ాజమం య .య .ట 3 .సూ దయమ నక ి యవలను.)

25 ే మ ందు ర శవణ న తమ 1 వ ాదం ల వ న ందున మకర ా ల ర వ ండ ను. ావ న భ

మకర భ ా ం .

మ ందు ా ాజమం ాండ సూ దయమ నుం జననమ వరక ఎ ఘ యల ఎ ఘ యల క

జననమ అ ెల సు నవలనన జననమ ల ాలమ నమ ను సు అందు సూ దయం ి ి2

1/2 ట ం న సూ దయమ మ ందు జననమ వరక ఘ యల ఘ యల వచు ను.

జనన ాలమ 15 గం.16 . ల సూ దయం 6 గం.39 . ి ి ✖(ఇను) 2 1/2 =21ఘ. 32 .ఘ.

సూ దయమ నుం జననమ వరక ఘ యల ఘ యల 21 ఘ. 32 .ఘ. సూ దయనక వ న

మకర లగ భ మకర ా భ మకర రయణ ా పమ ణం ల ి ిన మకర ా గ మ వచు ను.

మకర ా గ మ నక జనన ాల ఘ యల ఘ యల ి యబడ వరక న ా

పమ ణమ ల ను కల ప త వ న, జ తక డ జ ం న లగ మ వచు ను.
మకర ా పమ ణమ 04 ఘ.40 .ఘ.

మకర భ 01ఘ. 44 ఘ( ి య ా)

మకర గ ం 02 ఘ.56 .ఘ.

క ంభ ా పమ ణం 04 ఘ.08 .ఘ.(కల ప ా)

07 ఘ.04 .ఘ. న ా పమ ణం 04 ఘ.01 .ఘ(కల ప ా)

11ఘ.05 .ఘ. ష ా పమ ణం 04 ఘ.22 .ఘ(కల ప ా) 15 ఘ.27 .ఘ. వృషభ ా

పమ ణం 05 ఘ.00 .ఘ(కల ప ా) 20 ఘ.27 .ఘ. ధున ా పమ ణం 05 ఘ. 27

.ఘ.(కల ప ా) 25 ఘ.58 .ఘ. నుం సూ దయ జనన ాల ఘ య ఘ యల ి య ా 04

ఘ. 26 .ఘ. ధున గ మ (భ ) అందుర .

ధున ా పమ ణం నుం ధున ా గం ి య ా ధునలగ భ వచు ను.అన ా

05 ఘ.31 .ఘ( న )

04 ఘ.26 .ఘ = 01ఘ.05 .ఘ ఇ ధున లగ భ

ఇక 30 ల పమ ణం 05ఘ.31 .ఘ. ల అ ే...భ 01ఘ.05 .ఘ ఎ ల ❓❓❓

ావ న అ ఒ మ నమ ల మ ా .

1.05/5.32=60+05+30/5✖60+31=65✖30/331=1950/331=05.89 ద ాంశమ ల

ష ాంశమ ల = 5 ల 53 గల 00 పల .

ధున ా ల 5*-53"-00" లగ స టమగ ను

 జ తకచకంల చత ద ప ర ా ాల .........

ఒక వ జ తకచక చత దపర ా ాలౖన ధ ా ఎక వ ా న త ఇ ా ,అ ా ా నత

ఇ ా , ామ ా నతఇ ా , ా నతఇ ా అ అత జ తకచ ా ప ం

ెప వచు ను.
ప వ తంల ఏ ో ా ం అ తపన,ఉ హం ఉంట .ఆ వ చత దపర ా ాలల ే తన

శ ామ ా ల ర ా ో జ ష ాసంల న ల ా ెల సు వచు ను.

జ తకచకంల న ల వ ల గణల శ ామ ా ల ె యజ ా . ాబట న ల వ ల Aims

and Goals ె యజ ా .జ తకచకంల గ ల ఏఏన లల ఉ చూ .

లగ ం క ఏ న తంల ఉం ో చూ .ఎక వ న ల ధర ,అర, ామ, లల ే ల ఉంట ఆ అం ా

ఎక వ ా న త ఇ ాడ .

1)ధర ం:-జ తక డ తన తంల ఎంతవరక యమ ల ,దర బ ఉండగల ో ె యజసుం .

2)అరం:- జ తక డ తన తంల వృ ,ధనం,క ట ంబం, షణక తన శ ామ ా లను ా ో ల ో

ె యజసుం .

3) ామం:- జ తక డ తన తంల కల , ా ల , ామ ాంచల ఎంత రక క ఉ ో

ె యజసుం .

4) ం:-జ తక తల ం ం.

ఉ హరణ:-

జ తక చకంల గ ల ఏఏన లల ఉ చూ ం.

లగ ం:- త న తం-( ామ),

ర :-హస న తం:-( ),
చందుడ :-అను ాద న తం:-(ధర ),

క డ :- ా న తం:-(అర),

బ ధుడ :-హస న తం:-( ),

గ ర వ :-ప ష న తం:-(ధర ),

క డ :- ాఖ న తం:-:-(ధర ),

శ :-ప బ న తం:-( ామ),

ాహ వ :-ఉతర న తం:-( ),

త వ :-ప ా ద న తం:-(అర),

ౖ జ తకచకంల గ ల ఉన న ల

చందుడ -అను ాధ,గ ర వ -ప ష , కడ- ాఖ ,3 గ ల ధర న లల ఉ .

క డ_ ా , త వ -ప ా ద, 2 గ ల అర న లల ఉ .

లగ ం- త,శ -ప బ , 2 గ ల ామ న లల ఉ .

ర -హస,బ ధుడ -హస, ాహ వ -ఉతర 3 గ ల న లల ఉ .


బట జ తక డ ధర , లక ఎక వ ా న త ఇ ాడ , ాట ా ంచట ఎక వ కృ ి ే ార

 జ షంల న ల ఆకృత ల అ ేవతల :-

తం 27 న ల అశ , భరణ, కృ క, ణ, మృగ ర, ఆర, ప నర సు, ప ష , ఆ ష, మఖ, ప బ

(ప ర ఫల ణ), ఉతర (ఉతరఫల ణ), హస, త, ా , ాఖ, అనూ ాధ, జ ష, మ ల, ప ా ాఢ,

ఉత ా ాఢ, శవణమ , ధ ష, శత షమ , ప ా ద, ఉత ా ద, వ . ప ా ల మ డ న ల

ా ల ప న మన ప కల భజన ేయడం జ ం .

 ష ా ల న ల

షంల అశ ,భరణ,కృ క దట ాదం ఉంట ం . అ అ ేవతల , భరణ యమ డ , కృ కక

అ ేవ డ అ ేవతల . లట ఎ అ ర.అ చుక ల గ రప తల ఆ ా ా క

ఉంట ం . దంల అశ న త ప ావన అల మంతం మనక కనభడ త ం . భరణ ాళ ా

మ డ చుక ల సమ హం. కృ క న తం మంగ క ఆ ారంల ఉంట ం .

 వృషభ ా ల న ల :-

ా లల ండవ వృషభం. ఈ ా ల క కల మ డ ా ల, ణ , మృగ రల ండ ా ల

వ ా . కృ కన తం అర చుక ల సమ హం. ణ న తంల అ దు చుక ల ఉంట . ణ న తం

ఉద ం ేటప డ A అ రం మ ా అస ం ేటప డ v అ రం మ ా కనభడ త ం . ణ

ఆ ైవం పజ ప . ణన పజ ప క మ ా మన ప ాణ ల ె యజ ా . మృగ ాన తం

మృగం ఆ ారంల ఉంట ం . అ ే వత మడ. ంతమం యజ ప ధ ం నపరష డ అ

మ ందర మృగర పం న పజ ప అ ర.

 థున ా ల న ల :-
థున ా గమ మృగ ర వ ండ ా ల ,ఆర దన తంల 4 ా ల అల ప నర సు

న తంల మ డ ా ల ఉంట . ఆర దన తం ఆ న తం క రంగ ను బట పగడప చుక

అ ర . ఆర దక ర దుడ అ ప ియను ఈ న ట అంట ర . ెల గ ాంతంల

ల ా చుక ల అంట ర . జ షం ప ారం ర దు ే వ డ ౖన ఉన న తం మృగ ర అంట చందుడ

అంట వ ౖన ఉన తలల ఉన చందుడ ా అ వ ార . ాస , ల , ా చుక ల క ి ేపల గ

ప నర సు న తం ఉంట ం . అ ే ఈన అ ేవత. అ ఉన ా నంఏ టంట

యజ య ా కత వ ల అ ఆరంభం అ అ ప అవ .

 క ా టక ా ల న ల :-

ా ా టక ా ల లగవ ా . ఈ ా ల ప నర సు లవ ాదం,ప ష లగ ా ల ,ఆ ష లగ

ా ల ఉంట . ఇందుల ప ష న ిదయ,అం రస, టప వ చుక అ ర ఉ .

తదుప ఆ ష న తం ఈ న తం సర ేవత అ నఆ శఅ అ ిల ర . సర ప చుక అ అంట ర . అ ష

యక డ ఉద ంచుట వలన అతను గయ ప త డ అ డ. గ ంప ల ెల , ఎ ి ల ,

ఈట ,ల ట గ ర ల కల ఆ షచుక ల . క ా టకం అంట ఎండ ాయ అ అరం.

 ింహ ా ల న ల :-

ింహ ా గమ మఘ 4 ా ల , ప బ 4 ా ల , ఉతర 1 ాదం క ిఉ . మఘన

పల బ ంగ చుక , ిత ర ల చుక అ ర ఉ .ఈన ితృ ేవతల ఆ ై ాల . పల

ఆ ారంల అ దు చుక ల ఈ న తంల ఉ .మ ాం న తం అ న ఆల చుక ా ర

మఘ . ప ర ంల ద ణ యనం మఘ ా ఆరంభం అ ావ న ితృ ేవతల అ ేవతల అయ ర

ైత యసం త ెబ త న . తదుప ప బ ప ర ఫల ణ అంట ర . దు క అ ర కలదు.

అ ేవత భగ డ . షంను ఉద ం ే సమయం ా ె ే ింహం అస ం ే సమయం.

 క ా న ల :-
ఉతర నమ డ ా ల ,హ ాల లగ ా ల, న తంల ండ ప ల ా ా .

కన ఆ ారంల ఈ ా న లస ళనం ఉంట ం ావ న ఆ ర వ ం .క ా ద ,అరమ అను

ర కలవ . ాన ా ల spica ా ఉంట ం . హ ాన ట క అ ర . హ ా న తం అర ే

ర పం. అ దు చుక ల హస అ ెల సుం . హసక ఆ ైవం సూర డ . న తం మ ెప సవత క

అ ర. క శ కర అ ైవం.

 త ల ా ల న ల :-

న తంల ండ ా ల, ా న తం, ాఖన తంల మ డ ా ల ఈ ా ెందు .

ా న కర వ క అ ిల ార . ా స అ ర క ఉం . ఆ ైవం ాయ వ .

భ ేశమండలంల అవడం ేత ఆల భ ట అ ఆ చూర అ ర కలవ . ఏ ాదశ ర ద ర ాల

ఈభ ేష డ ఒకర . ాఖన తం క జ డ ల ల క అ ర.ఆ ా ా బట ేట క , కమ ా అ

రల ఉ . ాఖక ఇం గ ల అ ైవం. క మ ా ర పంల గ ండం ా అమ ఉన అ దు

చుక ల ఉండటం వలన ాఖ క లలచక పంచ అ ర.ఖ ళత ల ా ల త డ ర పంల ఉన ర ప

ాఖ. సూర డ త ల ా ల ప ం నప డ సమస ల ణ ల స సమ నం అవ . సూర డ

త ల ా ల ఉన ప డ పగల , ా సమ నం ా ఉంట .

 వృ క ా ల న ల :-

ాఖ వ ాదం, అను ాధ న తం, జ ష న తం ల లగ ా ల . అను ాధ క ె చుక అ ,

రనప చుక అ ర . అను ాధక అ ైవం త డ . వృ క ా ల ట , ెల , ౖ సంజల గల

చుక ల అను ాధ న తప చుక ల . చత ార తయం మ డ చుక ల డ గ ఆకృ ల కనభడ .జష

న తంనక క అ ర కలదు. జ ష వృ క ా ల చుక . ఆ ా ా అ అంట ర .

ఆ ా , ి ా ,ట గ ర ల న న ల క ి జ ష అ గ ంప ఏర ం .అ ైవం ఇందుడ . ఈ న తం

సూర క ట ట ద .

 ధనుసు ా ల న ల :-
ధనుసు ా ల మ ల న తంల 4 ా ల , ప ా ాడ 4 ా ల , ఉత ా ాడ దట ాదం ఉంట .

మ లన క క అ ర.ఈన ర , ిత ర ల అ పత ల . ేల ం ఆ ారంల 11

న ల సమ హం మ ల అవ త ం . వృ కప కల ట వ అ దు చుక ల క ిమ ల

అవ త ం . ప ర ాడక టచుక అ ర . జల ేవత ఈ న అ ప . ెల , ఎ ి ల చుక ల

క ిప ా ాడ అవ త ం .

 మకర ా ల న ల :-

ఉత ా ాడల వ మ డ ా ల , శవణంల 4 ా ల , ధ ష న తంల దట ండ ా ల ఈ

ా ెందు . ద ాలంల ఈ ా అజం అ ార . మకరం ౖన క ం గంల ేపఆ ారంల

ఉంట ం . ఉత ా ాడ న తం వంప ల కనబడ త ం . అందు ఏచకంకట చుక అంట ర .

త.ఒ ా గ ర ల గల చుక ల ఉత ా ాడ. అ ేవతల శ ేవతల . శవణం నక అ

అశ మఅ ర కలవ . ఆ ైవం ష భగ ానుడ . ఈ న క ల ప చుక అంట ర .

మ డ న ల గ ంప కల . గడ ద గ ంప ల అల చుక .

 క ంభ ా న ల :-

ధ ా న తంల 3,4 ా ల , శత షం ల లగ ా ల ,ప ా దల దట మ డ ా ల

క ి ే క ంభ ా అవ త ం . ధ షక మ ెలర ప చుక అ ర కలదు. ఈ న తం అ ేవత

అషవసువ ల . రతయ మంట మ డ రల క ఉంట ం . ధ ష ల ా ెం న న తం. శత షక

క అ ర.అ ైవం వరణ డ . శతం రః అంట వంద రల గ ంప అ అరం.

 న ా ల న ల :-

ప ా ద న తంల లవ ాదం , ఉత ా ద ా ల, వ ల లగ ా ల ఈ ా

ెందు .ప ర దక ాళ క అ ర కలదు. ఉ రభదక మ క ంట క అ ర. వ కడ క

అ ర. వ స క , నర ప చుక అ ర.ప ా దక అజౖక ాదుడ , ఉత ా దక

అ ర దు డ , వ ప ష డ అ ై ాల . న ా ల ండ ేపల ఉంట .
 గ ల సం రం.....

ఒ క ా 30 ల క ఉంట ం .12 ా ల ంట . ా చకం తం 360 ల ఉంట ం .

ప గ ం ా ల ఉన 30 లల 27 ల టన తర ాత ాబ వ ా చూచును.

 ర గ ం(SUN):-ఒ క ా ల ల ల ండ ను.5 ల మ ందు ా ాబ వ ా

చూచును.అందుక త న ఫ తమ ను ఇచు ను.ర క "1" ప న సం రం జర ప ను.

 చంద గ ం(MOON):-ఒ క ా ల ండ న ర ల ండ ను.3 ఘ యల (72 ాల )

మ ందు ా ాబ వ ా చూచును.అందుక త న ఫ తమ ను ఇచు ను.చందుడ "1"

కదలట 1 గంట 48 ాల పట ను.ఆంట క 13 ల నుం 15 ల వరక సం రం

జర ప ను.

 క జగ ం(MARS):-ఒ క ా ల సుమ ర 45 ల ండ ను.8 ల మ ందు ా ాబ వ ా

చూచును.అందుక త న ఫ తమ ను ఇచు ను. క 30 ాల నుం 45 ాల వరక

సం రం జర ప ను.

 బ ధగ ం(MERCURY):-ఒ క ా ల సుమ ర ల ల ండ ను.7 ల మ ందు ా ాబ వ

ా చూచును.అందుక త న ఫ తమ ను ఇచు ను.30 లను టట 27 ల

పట ను. క ఒకటన ర ల సం రం జర ప ను.ర నుం 28 ల ట మ ందుక ా

నుకక ా ళడ.

 గ ర గ ం(JUPITER):-ఒ క ా ల ఒక సంవత రం ల ండ ను.2 లల మ ందు ా ాబ వ

ా చూచును.అందుక త న ఫ తమ ను ఇచు ను. 5 నుం 15 ాల వరక సం రం

జర ప ను.
 కగ ం(VENUS):-ఒ క ా ల సుమ ర ల ల ండ ను.7 ల మ ందు ా ాబ వ ా

చూచును.అందుక త న ఫ తమ ను ఇచు ను. 1 (65 ాల నుం 85 ాల

వరక )సం రం జర ప ను.ర నుం 47 ల ట మ ందుక ా నుకక ా ళడ.

 శ గ ం(SATURN):-ఒ క ా ల ండ న ర సంవత రమ ల ండ ను.4 లల మ ందు ా ాబ వ

ా చూచును.అందుక త న ఫ తమ ను ఇచు ను. లక ఒక ప న 2 ాల

సం రం జర ప ను.

 ాహ , త గ ల (RAHU,KETU):-ఒ క ా ల ఒకటన ర సంవత రమ ల ండ ను.3 లల

మ ందు ా ాబ వ ా చూచును.అందుక త న ఫ తమ ను ఇచు ను. క 3 ాల

ప న సం రం జర ప ను.

 *ప ా సు ట గహ రరణ ేసు ను పటక*

0-00-00 ుదల 0-03-20 వరక పథమ ాదమ

0-03-20 ుదల 0-06-40 వరక య ాదమ

0-06-40 ుదల 0-10-00 వరక తృ య ాదమ

0-10-00 ుదల 0-13-20 చత ర ాదమ

0-13-20 ుదల 0-16-40 వరక పంచమ ాదమ

0-16-40 ుదల 0-20-00 వరక షషమ ాదమ


0-20-00 ుదల 0-23-20 వరక సపమ ాదమ

0-23-20 ుదల 0-26-40 వరక అషమ ాదమ

0-26-40 ుదల 0-30-00 వరక నవమ ాదమ

*ఇల ప ా వ సుం *

 *గహమ ల భఅ భ ఫలమ ల *

*ర మ దశ*

జ తకచకంల ర సూర డ బలవంత ై ఉన ప డ సుఖమ , ధన ల భమ ,రజస నమ , క ట ంబ

సం షమ లను, కల గజ ఉను.

బల ను ై ఉన ప డ శత వ ల ద, అ ర భయమ , గ ం ెజబ ల , ఉ ర దల , క ట ంబ పరసల

ాసమ కల గ ేయ ను.

*చంద మహదశ*

చందుడ బలవంత ై వ న ప డ భ ార ి , దవ ల భమ , ాహన ా ి, భభవన సదు ాయమ

క ంచును.

బల ను ై ఉన ాజ ధమ , ెహయమ త వం య లక , సుఖబంగమ.

*క జ మ దశ*

క దు భ ి ల ఉన ప డ జయ ా ి, ధనల భమ , ఉ ో గ ల భమ , ఆనందమ , సకల ార ి

కల గ ేయ ను.

అ భ ి ల ఉన బందు త ల ధమ , ప పమ ల , వ సనమ ల అ గమ క చును .


*బ ధ మహదశ*

బ ధుడ బలవత ై ఉన బందు త ల భ ి, ధన ల భమ వృ , భ ార కమమ ల , ఆనదమ

కల గ జయ ను.

ెడ బ వమ ల వ న మ ా , ార ఘ మ ల , ధన క నత క ంచును.

*గ ర మహదశ*

గ ర డ బ యం ా ఉన బ ాసం, సం న ల భం, గృహ ల భం, క ట ంబ సుఖమ , శత జయమ

కల గ ను.

చ ి క ఉన బంధనమ , గృహ పత , వ ంస, రవ భంగమ కల గ ను.

* క మహదశ*

క డ బ యమ ా వ న గృహ ల భమ , ార ి , ధన ా ి, ఖ వనం, ీ సంగమం క ంచును.

చ ి ం న క ట బ కలహమ ల , భయ భరల మద ల , అసుఖమ ను క ంచును.

*శ మహదశ*

శ బలవత ై ఉన గృహ బలమ , ధన ల భమ , క ట ంబ ా ప త, వృ ా ారమ లల ల భమ , ఉ ో గ

ా ి క ంచును.

బల ను ై ఉన ఖర ల ర గ ట, అసంతృ ి, బందు త ల ధమ ల కల గ ను.

* ాహ మహదశ*

ాహ వ బలమ ా ఉన ప డ సర ఖ ం, ఆ య హమ , ాహన ల భమ , ప తల భమ , మ

స నమ ల , స సత కల గ ేయ ను.

దుష ానంల ఉన గృహ కల ల , ాన బంశం, మ ాత ల త, అ గ త కల గ ేయ ను.

* త మహదశ*
త వ సుభ ై ఉన ాహన ఖ మ ,ప త త కళతమ ల భ ి, నష న దవ మ లను

వసువ లను ందుట జర గ ను.

చ ి ం న శ ర జ డ మ , మనస రల , ధన నషమ , అ ఖ మ క ంచును.

 దశ లగ మ నక ◌ా ావ ◌ాగమ ల .

1. షలగ మ ః- షలగ జ తకమ నక బ ధ, శక, శ గహమ ల ాప ల . ర గ ర ల భల.శ

గ రల ుక సంబంధమ ు ంచదు. వ య ప నగ ర ాపగహ సంబంధమ భఫలమ ల

గల గ యదు. క డ మ రక డగ చు డ.

2. వృషభలగ మ ః-ఇందు గ ర , క, చందుల ాప లగ చు ర .శ రవ ల భ ల . శ గహమ

ఒక ట ాజ ◌ాగమ చు ను.గ ర డ ుదలగ ాపగహమ ల ందు మ రకల ణమ ల గల

యగ చున . ధన పంచమ ప న బ దుడ అటఫలమ చు ా .ే యగ చు డ.

3. ధునలగ మ ః- ఈలగ మ నందు ర , క జ, గ ర ల ాప ల గ చు ర. కడ భ డగ చు డ.

శ గరల ుక కల క ందు అవ ◌ాగమగ ను. ర చందుల ందు మ రక ల ాజ లర .

4.క ా టకలగ మ ః- ఈ లగ మ నందు బ ధ, కల ాప ల గ చు ర.కజగరల భ లగ

చు ర . ఞఇందు క డ ాజ ◌ాగ ారక డగ ను. శ ప న మ రక డ .మ రక ప గ న

ాపగహమ ల గ డమ రక లగ చు ర.
5. ింహలగ మ ః- ఈ లగ మ నందు బ ధ కల ాప ల .క డ భ డగ

చు డ. ◌ాగ ారక డగ ను. క జ క ల కల క ందు అవ ◌ాగమ చు ను. బ ధుడ

మ ఖ మ ా మ రక డగ చు డ . ఇతర ాపగహమ ల మ రక ల ణమ ల గల యగ చున .

6.క లగ మ ుః- ఈ లగ మ నందు క జ,గ ర ,చందుల ాప లగ చు ర. కడ భ డ ,శక బ ధల

◌ాగ ారక గహమ ల .ఇతర క జ ధ ాపగహమ ల మ రక ◌ాగమ గల యగ చున .

7.త ల లగ మ ః- ఈ లగ మ నందు గ ర ,ర ,క ల ాప ల శ బ ధుల భ ల .చంద బ ధుల

ాజ ◌ాగమ చు ారగ చు ర . క జ,గ ర ల ుదలగ తర గహమ ల మ రక ల ణమ ల గల

యగ చున .

8.వృ కలగ మ ః- ఈ లగ మ నందు క జ,బ ధ కల ాప ల . గ ర ,చందుల భ ల . ర చందుల

మత ాజ ◌ాగమ చు ారగ చు ర .గ ర డ మ రక డ .బ ధుడ ుదలౖన ాపగహమ ల మ రక

ల ణమ ల గల యగ చు న .

9.ధనసు లగ మ ః- ఈ లగ మ నందు కడ మత ా ియగ చు డ .బ ధ,రవ ల భల

◌ాగ ారక లగ చు ర .శ మ రక డ . కడ ుదలౖన తర గహమ ల మ రక ల ణమ ల గల

యగ చున .

10.మకరలగ మ ః-ఈ లగ మ నక క జ ,గ ర , చందుల ాప లగ చు ర. క బ ధుల భల. కడ

మత ◌ాగ ారక డగ చు డ.శ క ల ుదలౖన ాప ల మ రక ుచు ారగ

చు ర .ఆ ాప ల గ న గ డమ రకల ణమ ల గల యగ చున .
11.క ంభలగ మ ః-ఈ లగ మ నందు గ ర ,చంద,క ల ాప లగ చు ర. క డ ,శభ డ ,క జ, కల

ాజ ◌ాగ ారక లగ చు ర .బ ధ,గ ర ల ుదలగ తర గహమ ల మ రక

ల ణమ ల గల యగ చున .

12. నలగ మ ః-ఈ లగ మ నక శ , క,ర ,బ ధుల ాప లగ చు ర . క జ చందుల భల.కజ

గరల ◌ాగ ారక లగ చు ర.క డ ందమ రక డ ాదు.శ ుదలగ తర గహమ ల మ రక

ల ణమ ల గల యగ చున .

 ాసుల ... ాట వరణ

1. షమ

సృ ి

ారంభ ా ి,భ ◌ాల కమ ,చర ా ి, ేజ తత మ ,త ◌ార నుసూ ంచును,చత ష దమ ,పృ దయమ ,ఓజ ా ి

,ప ర ష ారమ ,

య ా ి, ా ాలమ సూ ంచును, త ా ి,క ర ా ి, ష ా ి.

ప ా య మమ ల : అజ , య , గఛ ా,త బ ా, శ ష ,ఆద య ,ఛ ాఛ ర రయః

పకృ ా ి, ైతన వంతమ , ఱఆ ారమ గల . రత మ ల , త వ ల

గలభ ,హ ా ారమ గల .భ చర ా ి,దశమ వ బలమ గల . ంద న ాత లందుబలమ గల (1,4,7,

10 వమ ల ందమ ల ) అర ా యందు అంధకమ ,రకవరమ గల .

ఈ ా ి దవ మ ల -వసదుల ,ఉ కంబళ , ర శనగల , ధుమల ,బ ,బం ారమ ,భ ౖ డ

ఓషధుడ ,క డ అ పత
2.వృషభమ

పకృ ా ి,శ ా త కమ,సప త ల ే క ర పమ న

పకటతమగ ానమ ,భ ల కమ ,పృ ,తత ా ి, ౖశ ా ి,ద ణ క ను సూ ంచును.

ా రస, ిరమ , ీ ర పమ ,సమ ా ి, మ మ ,బ హ మ , ష ా ి,సం న

నమ ,చత ష దమ ,పృ దయమ , ెమ లల ,మ ాణ భ మ ల సూ ంచును. ెల ప వరమ

గల .వృష ారమ గల .హస మ - భ ా ి,-వృషభమ ,ఉ మ , , బ ర , క లమ .

ప ాయ మమ ల ః-ఉర , ,ఉ ,అన , ర యః బ ః,దూర . ండ చ యల ,కృ ి

వ ల ,అరణ మ ల ానమ ల ాత లందు బలమ గల .జలచరమ -దశమ వ బలమ

గల . ప ా ి,అర ాతమందు అంధకమ , రవరమ గల .

ఈ ా దవ మ ల ః-వసమ ల ,ప ష జ తల , ధుమ,వ యవల ,బ ,ప వల, కడ అ ప .

3, ధునమ ః-

పకృ ా ి,సంప ర కల త కమ , కమమ గల . భ

ల కమ , స వ ా ి, ాయ తతవమ , ాయ వ మ లను సూ ంప ను, ౖశ లక.

ద ా ి, ా ా ి,ఓజమ ,క ర ా ి,గర ా ి, వవ ా ి, ష మ ,ఉభ ◌ాదరమ ిపరష ధున

ర పమ ,సమ ారమ ,పగటయందు బలమ గల , జలర ా ి, నర ా ి లగ మ ా బలమ

ందును. కవవరమ ,

పర య మమ ల ః-యమళం,య గ ం,నృయ గ ం, తమంద ంధ మ నృయగమ జత మమ యమ మ

య గమ , తృ యమ ంద పగటయందు బలమ గల . వసంజగల . మ హ మందు

అంధకమ ,దూ తమ ర వభ ఆక పచ వరమ గల .

ఈ ా ి దవ మ ల ః-అడవ లనుత యగ వసువ ల న మ శరదృత వ నందు ప ి ం ె లతల

నూల వసమ ల ప జ ాయ మర ుదలగ ా దుంపల బ ధుడ అ ప .


4 క ా టకమ ః-

పకృ ా ి శ ా త కమ ు భ ల కమ చర ా ి,జలతత ా ి,ఉతర క నుసూ ంచును బ హ ణ ా ి, ా ా ి

ీ ర పమ సమమ ామ మ ర ా ి త ా ి పృ దయమ , ెల ప ఎర ప క ిన శమ

వరమ గల . ఎండ ాయ ర పమ గల సమ ారమ , ా యందు బలయ తమ , చత ర వ

బలమ ందును. ందమ ా బలమ ందును, త సంజగల .

ప ాయ మమ ల ః-క రః క ,కటకః,క ణ, చ ,ఝ మ .

ఈ ా ి దవ మమ ల అరట,గ క,ఫలమ ల , కందమ లమ ,హర కర రమ , ళమ , న ెక

నడబ , ెర వ ఇసుక ◌ిబ ల ా ి ానమ ల చందుడ అ ప .

5. ింహమ

ైతన ా ి,పకృ ా ి, ఆత ానమ , భ వ కమ , ేజ తత మ త ర శను సూ ంచును.

చత ష దమ , యజ ే కయగ , పసుప వరమ గల . త ర శయందు ఫలయ తమ ,

ప ర షర పమ , ిరమ , క రమ ,ఓజమ ,బ హ మ ,సం న నమ , దయమ , ష మ

ింహర పమ గల . ా ారమ గల .భ చరమ ,దశమ వ బలమ ందును. ంద

ాత లందుబలమ గల . అరత యందుఅంధకమ , ాటల వరమ గల .

ప ాయ మమ ల ః,- మృ ా ః,మృగ ా , మృ ందః,మృగ యకః, హ ః,పం ననః, ాజ లయః,కం రవః,

ఈ ా దవ మ ల ట న మ ల , రసమ అరణ జంత వ ల ,చర మ బలమ ,ఘన న పర తమ ల ,

గ హల , వనమ ల , ానమ ల ర అ ప .

6-కన

పకృ ా ి, సంప ర కల త కమ , త శతృ ర పమ లక

ానమ ,భ వ కమ , స వమ ,పృ తత మ ద ణ క నుసూ ంచును. ౖశ ా ి నమందు


బలయ తమ , సమ ా ి, ామ మ , వ ా ి,సం న నమ , దయమ తవరమ గల . పమ ను

హసమ న ధ ం ెప ద ఉన క ర పమ గల .

ా ారమ ,జలచరమ , ాద ా ి,లగ బలమ ందును. ంద పగట యందుబలమ

గల .మ హ ాలమందు అంధకమ . ాండ వరమ .

ప ా య మమ ల ః- ా ో నమ ,రమణ,అం ా , ీ, వధూః,కన , ా యం,కన ా,అబల .

ఈ ా దవ మ ల దుర అ ి ంజల గ ండ శనగల ,ఉలవల , ధుమల , అనుమ ల , ట సల .ప క

భ మ ల , ీలర ానమ ల . ల భ మ లప, బ ధుడ ,-అ ప .

7.త ల

కృ చకమందు ారంభ ా ి, శ ా త కమ ,క ,మ య మ ల ానమ ,

భ వ కమ ,చరమ , ాయ తత మ , ద ా ,ప మ క ను సూ ంప ను. నమందు బలమ ందును.

చరమ ,ప ర షర పమ ,ఓజమ ,క రమ ,నర ా ి, దయమ , ర ా ి నల ప వరమ గల .

ా ార ానసూచకమ . వకబ ందును. సును ధ ం న ప ర ష వలయ ండ ను.

ా ాలమ ,భ చర ా ి, ాదమ ల లగ బలయ తమ , ందమ ా బలమ ందును. ప ా హ

ాలమందు బ రమ .

పర య మమ ల ః- ౌ ః,వణ , కః,త ల భృ , ధటః.

ఈ ా దవ మ ల - నుగ ల , యవల , ధుమల , ఆ ాల . స ా ర ారమ ల , పటణమ ల ,అంగళ

భ ానమ ల , క డ -అ ప .

8. వృ కమ .
భ వ కమ , ిర ా ి,జలతతమ గల . ఉతర క ను సూ ంచును.

నమందు బలమ ందును. ిర ా ి ీ ర పమ ,సమమ , మ మ ,సం న నమ , దయమ ,

బ హ ా ి, చన వరమ గలదు. మర ానమ ,వృ ా ారమ గల . సన ట

ఆ ారమ గల .బ హ ణ ా ి, ా ారమ , జల ా ి, ట ా ి, సపమ వ బలయ తమమ ంద బలమ

ందును. ప ా ి, ప ా హ ాల మందు బ రమ , ాంచనవరమ ఈ ా దవ మ ల - ెరక ల

ఫలమ ల , ఇనుప,కంచు,ఉ , మ ాణపంటల .

ప ా య మమ ల ః- అ ః,స సృపః, , ట, ాచకః.

9.ధనుసు .

సంప రకల త క ా ి, సుకృతదుష ృతమ లను ె య ేయ చు ఆత సంబంధ త ానమ , సువ కమ ,

స వమ , ేజ తత మ , యజ , ా ా ి,ప ర షర పమ ,ఓజమ , క రమ ,

పృ దయమ ,గర ా ి, త ర ను సూ ంచును. పరమ ర ంత గల . బం ార వరమ , ాత లందు

బలయ తమ , ేజ వంతమ ,గ ఱప ిర దుల వంట ిర దుల గ ంట ధ ం న ప ర ష ర పమ ,

సమ ారమ , భ చర ా ి, చత ష దమ (ఉత ారమ ) ాన దశ వ బలమ కల . ప ా రమ

నర ా ి ాన లగ బలమ ందును. ాద ా ి ా ంద బలమ గల . అప ాహ ాలమందు బ రమ ,

పంగ ౖ సంధ లందు శనమ కల గజయ ను. ింగళ వరమ గల .

ప ా య మమ ల ః- ారజం,శ ాసనం, ౌ కం,మ రణ సనం, పః,త ణరః,బ ణః,ధనుః, దండః, ార కః.

ానమ ల ః గ ఱమ ల ,ఏనుగ ల , రధమ ల , గ ర వ అ ప .

ఈ ా దవ మ ల ః- ఉప ,వసమ ల , న మ , ర ల , లల ,కవచమ ,అసమ .

10.మకరమ .

ైతన మ గల . ంత ారక అనుగ ను గహ ాలక, ఆయ ా రక సృ ి కర ానమ న పకట పకటత

జ నమ ను న ంప వృదుల ే పకటతమ ేయ శ తమ , సువ కమ ,చరమ , ా ా ి, ీ ర పమ


సమ ా ి, మమ, ర ా ి, త మ ◌ాలమ ప దయమ , ద ణ క ను సూ ంచును.పృ తత మ ,

మృగమ వంట మ ఖమ గల ుస వలఉండ ను. సమ ారమ గల .జల ా ి,ప ర గమ చత ష ద

దశమ వమ ా బలయ తమ . ఉతర గమ జల చత రమ ా బలమ ందును. ద ా ి,అప ాహ

ాలమందు బ రమ ,పంగ వ ాన సం ాలమ ల శనమ ను గల గజయ ను. శబల వరమ కల .

ప ా య మమ ల ః- మృగః,నకః,ఆ కః.

నదుల ,ఉదకమ ,వన ప ేశమ ల , శసమ లక అసమ లక ానమ ల శ అ ప .

ఈ ా దవ మ ల ః- తర గ ల దుల , ట ే ంచబడ ల వృ దుల ,సువరమ , ల హమ ల ,ఇనుమ

ఉక .

11. క ంభమ .

శ ా కమ , కర వలన శ భల నుభవమ ల ఏర ల భ ారకత మ ల ం నశ ఆ పత మ గల .

సువ కమ , ిరమ ాయ తత మ , పగట ా ి,ప ర షర పమ , ఓజమ , క రమ ,బ హ ా ి,మ ల ా ి,

దయమ , ప మ క నుసూ ంచును. ద ా ి, భ జమ న కడవను ధ ం న ప ర ష ర పమ కల .

హ ా ారమ కల పగట యందుబలమ గల . ద బలమ ందును.

ప ా య మమ ః- ఘటః,జలధరః, హృ ో గః.

ఉదక ఘటమ ,గృహమంద ండ సలమ ల , స ా అమ ల వసువ లక ానమ ల శ అ ప .

ఈ ా దవ మ ల ః,- ఉదకమందు జ ంచు ఫల క సుమ దుల , రత మ ల , త ర ప ాంత ల గల

ప రమ ల .

12. నమ .

కృ చకమంద అంత ా ి , సంపప ర కల త కమ ,కర ల భదులను,సృ◌ి ి ిత లను, లంయంజయ

ాన మ ాయణ స ర ప మగ జనమ ను ా ింప ేయ గ ర ఆ పత మ గల . ప రజల ా ి,


జలతత మ , సువ కమ , బ హ ణజ , ఉతర శను సూ ంచును. ద ా ా ి, స వమ , ీ

సమమ , మ మ గర ా ి, వ ా ి,బ హ ణజ , అ న ప మ ఖమగ మత ద యమ వల

యండ ను. సమ ారమ గల చత ర వ బలమ గల . ాండ ర వరమ గల .

ప ా య మమ ల ః- అంత ః,అ షః, మత ః,ఝషః, ా జః,అండజః, జలజః,పృధు మ . అ ాసమ ,

స త ,సమ దమ ానమ ల . గ ర వ .అ ప

ఈ ా దవ మ ల ః,- జంత వ ల క ాల మందు ప టన రత మ ల , టనుం ఉద ం న

దవ మ ల ,వజమ ల , న సంబంధ ైలమ ల .

 లగ స గహమ ల

12 ల ా లక సంభం ం న షయ లను ెల సు ం మ

1. * షలగ స గహమ ల *

షలగ స గహ జ తక ల చుర న తత ం క ఉంట ర . పస వం ఉండ ను. ర ాల శత వ ల

ఉంట ర . ైర మ , ఆశ అ క . ఇక ర మం జన ియ ల .

షల ా ప క డ.క డ ల ా ప (లగ ం అంట జన ా చకంల దట ానం) ాక

అషమ ప (అంట జన ా చకంల లగ ం నుం 8వ ానం) క . తృ య (జన ా చకంల లగ ం

నుం మ డవ ానం) ష ా ప (జన ా చకంల లగ ం నుం ఆరవ ానం) బ ధుడ , ధన (జన ా

చకంల లగ ం నుం ండవ ానం) సపమ ప (జన ా చకంల లగ ం నుం ఏడవ ానం) కడ,

ాహ ప (అన ా జన ా చకంల లగ ం నుం ల గవ ానం) చందుడ , పంచమ ప (జన ా


చకంల లగ ం నుం ఐదవ ానం) సూర డ , గ (జన ా చకంల లగ ం నుం దవ ానం)

వయ ప (జన ా చకంల లగ ం నుం ప ండవ ానం) గ ర వ , ాజ (జన ా చకంల లగ ం

నుం పదవ ానం) ల ప (జన ా చకంల లగ ం నుం పద ండవ ానం) శ .

* ష లగ మ ల ఉం ే గహమ ల - ఫ ల*

*సూర డ *

షల ా సుర డ పంచమ ప .. కనుక సూర డ షల ా భ డ . పంచమ ప లగ మ ల

ఉచ ి ల ఉప ిత ఉండటం వల ఈ జ తక డ అందం ా, ఆకరణయం ా ఉంట డ . రంగంల ాణ ాడ .

ఇక ఆ క వ వ ాల ప ి బ గ ంట ం . సుర ప వం వల సం న ా ి కల గ త ం . సూర డ తన

ప ర దృ ి సపమ వ నత ల ా చూ ాడ కనుక త ల ా అ ప క డ . కనుక

త గ ా అందమ ా ఉంట ర . త భగ ా సం గమ ల సుం . అ ే ౖ ా క

తమ ల ఒ దుడ క ల తప క వచు .

*చందుడ *

చందుడ షల ా సుఖ ా ప . ఈ ారణం వల ఈ జ తక డ ాంత స వ ాక ి ాడ . అ ే

ంటతనం క క ఉంట ర . ఇక ల సవంత న తం అంట ఇషపడ ర . మ తృమ

నుం , మ తృమ ప మ నుం స యం అందుత ం . అం ే ాదు పభ త ప మ నుం ప జ ల

అందు . సపమంల త ల ా ద చందు దృ ి ప రమ ా పస సుం కనుక త గ ా

క దృ ి, గ ణసంపద క , స య సహ ా ాల అం ం ే ా ఉంట ర . ఇక ఈ జ తక ల భ , భవనమ ,

ాహన ా ి క ఉంట ర . పకృ ఆ ాధన, ందర ి ాస క ఉంట ర . త ాలంల ర ఇబ ం

పడ ర . దగ , జల బ వంట బ ధల బ ా . ఇం ా చ సంబం త ా ధులక అవ ాశమ కలదు.

*క డ*

క డ షల ా ల ా ప , అషమ ప . ల ా పత మ వలన అషమ పత ో షం త ం .

క డ లగ సుడ కనుక ఈ జ తక డ బల న శ రమ క ఉంట ర . ాహసవంత ల ాను క ి ార .

కండ బలమ ాట . క న న పనులను క ఆత బలమ ేయక నస ఉంట ం . సమ జంల


ర , ప షల క ఉంట ర . బల నుల పట హృదయమ ల ానుభ ఉంట ం . క డ చత ర

ానమ ను, సపమ ానమ ను, అషమ ానమ ను చూ ాడ . ారణమ ా భ , ాహన ఖమ

ల సుం . ౖ ా క తంల ఒ దుడ క ల ఉంట . ా భరల మధ అ ాయ ల ఏర డ .

*బ ధుడ *

బ ధుడ షల ా తృ య, షషమ ా ప ాఅ భమ క ంచును. లగ మ ల ఉన బ ధుడ

వ జ ా, బ మంత ా ేసుం . బ ధ దశలల బంధు తల ా ల ఏర డ . షషమ

ా ప ా బ ధుడ ఉదర సంబంధ న ా ధుల , మ ర ా , మ మర ప ఏర ే అవ ా ాల .

ా ారమ ల సఫలత ల సుం . బ దు సపమ దృ ి ారణం ా సం న సంబం లల సమస ల వ ే

అవ ా ాల . త గ ా ఆ గ సమస ల ఉంట . సపమ నత ల ా ద బ ధు దృ ి

ారణమ ా త గ ా గ ణవంత డ ా ఉంట డ . ౖ ా క తం ా రణమ ా ఉంట ం .

*గ ర వ *

షల ా గరవ ా ప వయ ప . దశ ా పత మ ారణమ వల గ ర వ షల ా

అ ారణ నఅ భ ఫలమ ల ఇ ాడ . అ ణ పత ం అ భమ ల త ం . షలగ

గరవ ారణమ ా జ తక డ మం దసు క ఉంట ర , జ అవ ర . ఉజ ల న ప వవంత న

ాక ంతం. పజ స నం, ర పఖ తల కల గ . లగ స గ ర వ పంచమ, సపమ,

నవమ వమ ను చూ ాడ కనుక సం న గ ం ఉంట ం . శత ాన నత ల ా ద గ ర వ దృ ి

పస సుం కనుక త గ ా మ కలతల ఉంట . నమ ాన న ధనసు ద గ ర వ దృ ి

ారణం ా తం భమ ల కల గ .

* కడ*

కడ షల ా య సపమ ా ప . క డ లగ సమ ారణం ా సమస ల క ాడ . ఈ

జ తక ల అందం ా క ిం ఆ గ సమస లను మ తం ఎదు ంట ర . క దశల ర ఊ ంచ

క ాలను ఎదు ంట ర . లగ స క ారణమ ా ీ ప ర షల మద ఆకరణ ఉంట ం .

*శ *
లగ స శ షలగ మ క దశమ ప ా లను, ఏ ాద ా ప ాఅ లను క ాడ . లగ స శ

ారణం ా ఈ జ తక డ సన మ ా డవ ా ఉంట డ . లగ స శ తృ య, సపమ, దశమ ా ల ౖ దృ ి

ా ాడ . కనుక జ తక బంధు త ల సహ ారమ ల ంచడం కష . ఉ ో గ ా ా ాలల లకడ

ఉండదు. ౖ ా క తంల త గ ా అ ాయ బ ల తలత .

* ాహ వ *

ష లగ మ ల ాహ వ నమ ా ంచు డ . ఆత ా ా ఇ ాడ . ఉదర సంబం త ా దుల

ఎదు ంట ర . తంల ఒ దుడ క ల ఎదు ంట ర . ఉ ో గ, ా ా ాలల పట దల సఫలత ా ార .

ా ారమ ేయ లన క ఉంట ం . అ ే ఉ ో గమ అ క సఫలత ఇసుం . ాహ వ సపమ దృ ి

ారణం ా త గ ా ఆ గ సమస లను ఎదు ంట ర . ౖ ా క తం బ సుం . తల,

సహ దర ల సహక ార .

* త వ*

ష లగ స త వ ారణం వల ా రక డరంక ఉంట ర . ఆత సర ం, ైర ాహ ాల క ఉంట ర .

కనుక శత వ ల భయభక ల ఉంట ర . సమ జంల రవం, ఖ ల సుం . ాజ , చత రత క

ఉంట ర . మ తృ వరమ నుం సహయసహ ా ాల ల ా . త గ ా నుం , సం నం నుం

అను సమస లను ఎదు ంట ర . ఇక ా ధుల బడద ఉండదు.

2. *వృషభ లగ - దశ ా ల-ఫ ల*

వృషభ లగ మ న జ ం న ార గ ణవంత ల -ధనవంత ల . గ ర భ కల ార . ఈ జ తక ల

ైర ా ాను, ర వంత డ ాను ఉండ ను. ఈ జ తక నక గ ర , క, చందుల ాప ల అగ దుర . ర ,

శనుల భల శ ాజ గ ారక డ . గ ర నక మ రక ల ణమ ల .

*సూర డ *

సూర డ వృషభ ా చత ా పత ం వ ాడ . ం ప కనుక సూర డ వృషభ ల ా భం ా

మ గహ మం ఫ లను అం ాడ . లగ స సూర డ వ ప ాశవంత న మ ఖ వర సు ,

ఉ హం అం ాడ . మం ాక త ర ం ంతం. ఆకరణయ న మ టల ఇతర ల ద ప వం

చూప . వ వ ాయం, ా ారం, ఉ ో గం అనుక ల . పంచమ ప లగ ంల ఉండటం


సం నం సత ంబం ల ఉంట . ఆత ా సం అ కం. సూర ప రదృ ి సపమ ానం త ానం

అ న వృ క లగ ం ద ఉంట ం కనుక త గ ా స య సహ ా ాల అందుక ంట ర .

గ ా మ ల, త ల సత ంబం ల ఉంట . గ ా మల ఉ ేక ప త ా వరణం ఏర

ా స ాత ల ా ఉం స య సహ ా ాల అం ార .

*చందుడ *

వృషభ ల ా చందుడ తృ య ప . అ ే చందుడ వృషభంల ఉచ ి ందడం చందుడ

వృషభ లగ జ తక లక మం ఫ ల ఇ ాడ . లగ స చందుడ అంద నశ ా ఇ ాడ . జల

ారక ైన క డ ఆ పత ం వ ం ే వృషభ లగ ంల తల స వం ఉన చందుడ ఉన ందున తల

పకృ క న శ రం క ఉంట ర . జల బ , దగ , ఆయ స సంబం త ా ధుల ావచు . ఈ జ తక ల

గ ణవంత ల ా, దయ స వ ల ా ఉంట ర . ల సవంత న తమంట ఇషపడ ర . త

సత ంబం ల ఉంట . మ తృవర బంధువ ల సత ంబం ల న ాగ . త దండ ల స య

సహ ా ాల అందుక ంట ర . కళలంట ఆస ఎక వ. కల శ అ కం. జలం, ా పయ ణం, జల ప ే ాల

ఆకట క ంట . క మ నం ఎక వ. క రంగ సంబంధ వృత లల ర ాణ ార .చందు ప ర

దృ ి సపమ ానం.. త ాన న వృ కం ద ా ాడ .. కనుక అంద న త గ ా

ల సుం . త ా స య సహ ా ాల అందుక ంట ర .

*క డ*

వృషభ ల ా క డ సపమ, ద ా ప . ం పత ం వ ాడ కనుక క డ ారక గహ

మం ఫ ల ఇ ాడ . వృషభ లగ ంల ల ా ప ాక డ ఉండటం వ ఆకరణయ న, శ వంత న

శ రం క ఉంట ర . ల సవంత న తం అంట ఇషపడ ర . పస వం ఉంట ం . వ వ ాయ రంగం

ద మక వ చూప ర.భ మల ను ల ేయడం పట ఆస చూప ర . ాహసవంత న వృత లల

ాణ ార . ా ారంల ాణంచడం కషం. ర ణ వ వసల ఉ ో గం ేయడం పట ఆస చూప ర . లగ స

క డ చత ర దృ ి త ానం ింహం ద పస ాడ కనుక త నుం స య సహ ా ాల

అందుక ంట ర . త పస వం క ఉంట ం . లగ స క సపమ దృ ి వృ కం ద పస ాడ

కనుక పస వం క న త గ ా ల సుం . త గ ా స య సహ ా ాల

అందుక ంట ర . అ ే త గ ా అ ాయ బ ల ఉంట . ౖ ా క తంల సమస ల

ఏర డ . లగ స క అషమ ాన దృ ి ాన న ధనసు ద పస ాడ ... కనుక ఆ గ


సమస ల తక వ ా ఉంట . గ ా మల అ ాయ బ ల వసుంట . గ ా మం

ా రణం ా ఉంట ం .

*బ ధుడ *

వృషభ ల ా బ ధుడ ధ పత ం, పంచమ పత ం వ ాడ . ణ ప లగ సుడ అవ డం

బ ధుడ వృషభ ల ా ారక గహ మం ఫ ల అం ాడ . లగ స బ ధు ారణం ా వ

బ క శలత, ాహసం క ఉంట డ . ఈ జ తక లక ా ారం అనుక సుం . ైర సహ ాల అ కం.

ంత రయ ల సుక మ బలం జయం ా ార . ాహసవంత న వృత లను ీ క ం ౖప ణ ం

చూ ించగలర . ణక సంబం ం న ఉ ా య వృ ల ాణ ార . బ ధు ప ర దృ ి సపమ ానం త

ానం అ న వృషభం ద ఉంట ం . కనుక బంధు త ల నుం స యం అందుత ం . ప త న

అంద న మను చూ ిం ే త ా ల సుం . త గ ా స య ల అందుక ంట ర .

గ ా మం అనుక లం. గ ా మల హప త సహ ారం అం ార .

*గ ర వ *

వృషభ ల ా గ ర వ అషమ, ఏ ాదశ ానమ లక ఆ పత ం వ ాడ . లగ స గ ర వ ఆకరణయ న

ందర ం ఇ ాడ .. కనుక వృషభల ా అ ారక గహ ెడ ఫ ల ఇ ాడ . లగ స గ ర వ వ

జ నం, సుగ ణం ఇ ాడ . ఆత బలం, ఆత ా సం ఇ ాడ . ఈ జ తక ల ఉ ో ాలల ాణ ార . ధర గ ణం,

దయ గ ణం క ఉంట ర . ధర ా ా ల పట ఆసక లౖ ఉంట ర . గ ర వ పంచమ దృ ి క ా ద

పస ాడ కనుక బ క శలత క స య సహ ా ాల అం ం ా మ నం చూ ిం ే సం నం క

ఉంట డ . లగ స గ ర వ సపమ ాన న వృ కం ద పస ాడ కనుక గ ర వ త ాన దృ ి జ నం

క న రవ అ మ నం చూ ిం స యసహ ా ాల చూ ిం ే త గ ా ల సుం . గ ర వ నవమ

ాన దృ ి మకరం ద పస ాడ కనుక తం ా రణ సంబం ల ఉంట .

* కడ*

వృషభ ల ా కడ ల ా ప షమ ప . ల ా ప ా కడ ారక గహ మం ఫ

ఇ ాడ . ల ా ప ా క డ అంద న శ రం ఇ ాడ . అ గ పర న సమస ల ఉంట . జల బ , దగ ,

ఆయ సం ల ంట ా ధుల ఉంట . మ బలం అ కం. జ కరణ క ఉంట ర . క రంల ర ప భ

చూపగలర . క సంబం త వృత లల ాణ ార . వల సవంత న తం పట ఆస చూప ర . సుఖ తం


రక ఎక వ ాఖర ే ార . సుగంధ ద ా ల , ందర ాధ లక సంబం ం న వృ ా ా ాలను

ేపడ ర . ఆ క ప ి బ ఉంట ం . ధ రన బ ా ే ార . లగ స క డ ప ర దృ ి సపమ ానం

అ న వృ కం ద ా ాడ కనుక త గ ా ల ాల ౖప గ చూ అవ ాశం ఉం

పస వం క న అంద న ం ే త గ ా ల సుం . ౖ ా క త సుఖం ా రణం.

త ల, గ ా మ ల ఉ ేక ప త గ ణం క ఉంట ర . గ ా మం ా రణ ఫ ఇసుం .

*శ *

వృషభ ల ా శ నవమ, దశమ ా పత ం వ ాడ . ధర క ా పత ం ే శ త ాన న వృషభ

ల ా భ ై మం ఫ ల అం ాడ . శ ల ా పత ం వలన సన ఆకరణయ న శ రం క

ఉంట డ . శ ం ఉన త ార ాధన ే ాడ . ఆ క ి ా రణం. త సఖ త ా రణం.

దర ల అంత ా సఖ త ఉండదు. క న స వం ారణం ా ఇతర ల అసహ గ రవ ర.శ తృ య

దృ ి ారణం ా దర ల అ ాయ బ ల ఉంట . దర ల స య సహ ారం ఉండదు. లగ ష శ

ప ర దృ ి సపమ ాన న వృ కం ద పస ాడ కనుక పర ష ాక ల ప ధస వం క ,

శ ం ే గ ణం క న త గ ా ల సుం . త గ ా స యసహ ా ాల అందవ .

గ ా మం అనుక ంచదు. గ ా మ ల సహ ారం ల ంచదు. త ల సహ ారం ఉండదు. లగ స

శ నవమ ాన దృ ి ారణం ా తం సత ంబం ల ఉండవ . త దండ ల మ మ లక ,

స యసహ ా ాలక దూరమవ ర.

* ాహ వ *

వృషభ లగ స ాహ వ వ గర త శ ా ఇ ాడ . ాహ వ సపమ దృ ి ారణం ా ౖ ా క తం

ాస సమస ా మ ర త ం . త గ ా అ ాయ బ ల ఉంట . ౖ ా క తంల సుఖం

ఉండదు. త గ ా ఆ గ సమస ల ఉంట .

* త వ*

వృషభ లగ స త వ వ ఆ గ సమస ల ఇ ాడ . ీ ప ర ష ల మద ఆకరణ ఉంట ం . ా తర

సంబం ల వలన ౖ ా క తంల సమస ల ఎదుర అవ ాశం.


3. ధున లగ మ - ఫలమ ల

ధున లగ మ న జ ం న ార , నల అంద న కళ , ంగ ల న ట , ఇతర ల వమ లను

చూడ ా ెప గల ర లౖ ఉంట ర . సం త, నృత మ లల ఆశ . ఎక వ ాలమ స గృహమ న

ఉండ ాడ అగ ను. ల ా ప బ ధుడ .

*సూర డ *

ధున ల ా సూర డ తృ య ా ప . సూర డ లగ ంల ఉండటం వల మ ఖవర సు ఉంట ం .

ఈ జ తక ల అందం, ఆకరణ, ఉ రస వం క ఉంట ర . ాహసం, ైర ం, ప ర ష ల ణం ఎక వ ా

ఉండ ను.

*క డ*

ధున ల ా క డ షషమ, ఏ ాదశ ా లక ఆ పత ం వ ాడ .. కనుక అ ారక గహం ా

అ భఫ లను ఇ ాడ . ధున లగ ంల క డ ఉంట వ ప ాకమవంత డ , శ వంత డ అవ డ.

అ ిర గడపవల ిన ప ి ఎదురవ త ం . రయ తల ేయడమంట షం. ఈ జ తక ల

మ ఖ ం ా ర ణ వ వసల ాణ ార . త దండ ల నుం అంత ా సహ ారం ల ంచదు. శత వ ల వల క ాలను

చ చూ ార . లగ స క దృ ి సపమ వం ద ఉంట ం కనుక ౖ ా క తంల క ాల

ఎదురవ .

*బ ధుడ *

ధున ల ా ల ా ప ా ఉం ే బ ధుడ భఫ ఇ ాడ . ధున లగ ంల ఉన బ ధుడ

వ ా ాట, మం జ పకశ క ఉంట ర . ఈ జ తక ల వృ , ా ార ళ క వల ౖప ణ ం క

ఉంట ర . ర ధన సం ాద మ ాలను మ ర త ంట ర . ఈ ారణం వల అ క ప ి ా రణం ా

ఉంట ం . ర రచ త ా, లఖక ా, సం ాదక ా సఫలతను ందు ర .

*గ ర వ *
ధున లగ ంల గ ర వ సపమ, దశమ ా లక ఆ పత ం వ ాడ . ద ం పత ారణం ా గ ర వ

అ ారక గహం ా అ భఫ లను ఇ ాడ . లగ ంల గ ర వ బ ధు ే ఉన అ భఫ ల ంత

తక వ ా ఉంట . గ ర వ లగ ంల ఉం వ అంద న త వరం క నశ ా ప ా ాడ . దగ ,

జల బ వంట ఆ గ సమస ల ఉంట . సయ ాక , జ నం, త రంక నవ ా ఉంట ర . సమ జంల

రవ, మ ా దల ల ంచును. గ ర వ ను యకత ం వ ం ే షయ లల భఫ ల ఇ ాడ . ప త

ానం, పంచమ ానం అ న త ల, సపమ ాన న ధనసు, నవమ ాన న క ంభం ద దృ ి ా ాడ .

ఈ ారణం వల ప త ల , త గ ా , తం నుం అనుక లత ల సుం .

* కడ*

ధున ల ా క డ పంచమ, ద ా ప . ణ పత ం వ ాడ కనుక భఫ ఇ ాడ .

ధున లగ ంల త ానమ ల ఉన కడ భఫ ఇ ాడ . ధున లగ ంల క డ ఉన

వ సన ా క ా అందం ా ఉంట డ . క సుఖ లపట ర అత ంత ఆసక ల ా ఉంట ర . సుఖం ా

ఉండ ధన వ యం అ కం ా ే ార . సమ జంల రవం ా ిసుం . ఆ క ప ి ర ా ఉంట ం .

లగ స క డ ప ర దృ ి సపమ ానం ద దృ ి ా ాడ . కనుక త గ ా ద మక

ఉంట ర . ా తర సంబం ల ఉం ే అవ ాశం.

*శ *

ధున ల ా శ అషమ, నవమ ా పత ం వ ాడ . ణ ా పత ం వలన అషమ ా పత

ో షం ఉండదు. ం శ ధున లగ ార లక భఫ ఇ ాడ . లగ స శ అ ా

గ ే ాడ . ాత, ిత, చర గమ ల క ాడ . శ గ ా ప .. కనుక శ శ ర దభ

కల గ త ం . లగ స శ తృ య ానం శతృ ానం అ న ింహం ద, సపమ ానం ా ఉం ే ధనసు ద,

దశమ ానం ా ఉం ే నం ద దృ ి డ డ కనుక క ష దర ల ధం, ామం అ కం ా ఉండ ట,

పభ త పర న దండన అనుభ ంచుట కల గవచు . త దండ ల సంబంధ బ ంధ ా ల అనుక లం ా

ఉండవ . ప శ ంచగల గ ణం ఉంట ం .

* ాహ వ *

ాహ వ క ధునం త ానం. ఈ ారణం ా ఈ జ తక డ ధసు క ఉంట ర . క శలత ా ా లను

ేపడ ర . ఆ గ ం, ఆకరణ క న శ రం కల గ త ం . ాహసం అ కం ా ఉంట ం . ధున లగ జ తక


ీలక సం నం ందుటల సమస ల ఎదు ంట ర . ాహ వ ప ర దృ ి సపమ ానం ద ా ాడ ..

కనుక ౖ ా క తంల కల ల ట ేసుక ంట .

* త వ*

ధున లగ ంల త వ వ ా మ నం క ాడ . ఒంట ా ార ాధనక స ఉండదు.

ఇతర ల క ిప ే ందు ఇషపడ ర . ా ారం ేయడంల క ఉంట ం . ా రం క

అ కం ా ఉంట ం . ాత ిత ాల బ ా . ామం ఎక వ, ౖ ా క తంల ఒ దుడ క ల

ఉంట . ా నంతరం క ా తర సంబం ల న ా అవ ాశం.

4. *క ా టక లగ - దశ ా ల-ఫ ల*

క ా టక లగ ంల జ ం న ార జన ియ ల , నయవంత ల , జల సక డ . ార ా , ఉ ర డ

అవ ర . ఈ జ తక నక క, శ , బ ధ, గ ర ల ాప ల . క డ ాజ గ ారక డ , గ ర , క ల

ాజ ా ఇ ార . కడ మర ా క ాడ .

*సూర డ *

క ా టక ల ా సూర డ ధన ా ప . కటక లగ స సూర డ ఈ జ తక ఆ గ సమస ల

సృ ి ాడ . ర దశల అన గ సమస ల తప వ . పం, ా మ నం ఎక వ. ా ారం ద ఆస ,

ఉ ో గం ద క ఉంట . పభ త ం నుం , పభ త వ ాల నుం సమస ల ఎదురవ . తం

అ ాయ బ ల తలత . అల బంధు త ల నూ అ ాయబ ల తలతవచు . లక ైన

మనసత ం ాదు. గ ా మంక ి ాదు. కటక లగ స సూర డ ప ర దృ ి సపమ ాన న

మకరం ద దృ ి ా ాడ .. ఈ ారణం వల త గ ా అ ాయ బ ల ఉంట . ౖ ా క

తంల అను సమస ల ఏర డవచు .


*చందుడ *

క ా టక ల ా చందుడ ల ా ప , ా ా ప ా ారక గహ మం ఫ ల ఇ ాడ . కటక లగ స

చందుడ భగవత , దల ద రవ మ ా దల క ాడ . ఈ జ తక లక మ బలం ఎక వ. ంత

పయత ం సమ జంల ఉన త ానం ేర క ంట ర . ా ార, క రం ాలల ాఫల త కల గ త ం . జ నం,

ఉన త ద క ఉంట ర . జ న మ టల ా , క నం ా మ ట డటం వల ర ధమ ను

ఎదు ంట ర . లగ స చందుడ ప ర దృ ి సపమ వం ద పస ాడ కనుక త గ ా

ందర ం ఇ ాడ . త గ ా స య సహ ా ాల ల ా . గ ా మ ం కల ి వసుం .

గ ా మ ల సహక ార . ౖ ా క తంల ద ా సమస ల లక ం ా ీ ా ా త ం .

*క డ*

క ా టక ల ా క డ పంచమ ప , దశమ ప . ణ ప ా, దశమ ప ా ారక గహ మం

ఫ ఇ ాడ . అ లగ స క డ వ ధగ ణం, ఉగస వం క ాడ . ఈ జ తక లక

ాజ య ల ల ా . లగ ం నుం క డ చత ర, సపమ, అషమ వమ ల ద దృ ి పస ాడ

కనుక ఆ క ల భం, అ క వ యం క ాడ . ె ేటల ాశ అవమ లను ఇసుం . లగ స క డ

సం న ా ి క ాడ . క సపమ దృ ి ారణం ా ౖ ా క తంల మ ధుర ం ల ిం కలహ

ప తం ా ఉంట ం .

*బ ధుడ *

కటక ల ా బ ధుడ తృ య, దశ ా లక ఆ పత ం వ ాడ . బ ధు కటక లగ స ి వ

సం ే స ద వ త ం, ఆచరణ, అల ాట క ఉంట డ . ఈ జ తక లక ా ారంల కంట ఉ ో గంల ఆస

ఎక వ ా ఉంట ం . బంధు త ల దర ల ష న ఆ ా యత ఉండదు. బ ధుడ ప ర దృ ి

సపమ ానం ద దృ ి పస ాడ కనుక ౖ ా క తంల సమస ల ఎదురవ . గ ా మల

వలన ఉంట ం . శత వ ల వల సమస ల ఎదు ా ఉంట ం .

*గ ర వ *

కటక ల ా గ ర వ షషమ, నవమ ాలక అ ప. ల ా గరవ ణ పత న

నవమ ా ప ా ారక గహ మం ఫ లను ఇ ాడ . కటక లగ ంల గ ర వ ఉచ ి ందు డ

కనుక వ ఆకరణయ నవ ప ా ాడ . గ ర వ ప ప ర దృ ి త ాన న పంచమ ానం


గల వృ ా , సపమ ా , నవమ ా చూసు డ కనుక సం న గ ం ఉంట ం . ఈ

జ తక లక ఉతమ న త గ ా ల సుం . గ ా మ ల స య సహ ా ాల అందు . నవమ

ాన దృ ి ఫ తం ా సంప ర గ ా అవ డ . ధన, న సంపదల తం ప ప ణ గం

గడ సుం . ా ారంల ఉ రత, దయ స వం క ఉంట ర .

* కడ*

కటక ల ా క డ చత ర, ఏ ాద ా ప . లగ స కడ వ ి తనం, భయం క ాడ . ఆ క

ప ి బ గ ంట ం . ఉ ో గ అవస ాలల సఫలత ల సుం . లగ స క డ సపమ దృ ి శ ానం త

ాన న మకరం ద ఉంట ం కనుక వ ప శ ం ే గ ణం ఉంట ం . ీల ద ష ఆకరణ

ఉంట ం . అంద న శమక ఓ త గ ా ల సుం . త గ ా స య సహ ా ాల

అందుక ంట ర .

* ాహ వ *

కటక లగ ంల ాహ వ వ ల సవంత ా ే ి గమ ల ద ఆకరణ కల గ ేయ ను. క న శమ

తర ాత ా ారంల సఫలత ా ార . ఉ ో గమ ల ందర ా సఫలత ల సుం . ాహ వ సపమ దృ ి

ఫ తం ా ౖ ా క తంల అ ాం ట ేసుక అవ ాశం ఉం . త గ ా స య సహ ా ాల

ల ంచవ . గ ా వల న ాల కల గవచు .

* త వ*

కటక లగ స త వ ఆ గ సమస ల క ాడ . త దశ సమయంల అన గ సమస ల తప వ .

సమ జం నుం రవం, స ల పట ఆస క ఉంట ర . రహస శత వ ల ఉంట ర . ా వలన సమస ల

తప క వచు . త వ సపమ ాన దృ ి ఆ ాన ారకత మ ను బ సుం . ౖ ా క తంల సుఖం

ల ిసుం . ా తర సంబం ల క అవ ాశం ఉంట ం .

5. * ింహ లగ మ - దశ ా ల-ఫ ల*
ింహ లగ మ జ ం న ార అందం ాను, అ గ మ ాను వ ంట ర . ర మహత ాం క ం

స వం క వ ంట ర . ఈ జ తక ల ఎంత ాహసం గల ా అం ే ఆత ా సం గల ార క . ల

ాహసం, ఆత ా సమ , ం పట దల అ కం ా ఉండ ను. ాజ ల అ ర వ ండ ను. ఈ లగ ం

గల క ండ ల పథమ వమ ల ి ల వన గ ల ఏ ధ నఫ లను ఇసుం ో చూ ం.

*సూర డ *

ింహ లగ మ ల సూర డ ల ా పత ం వ సూ ారక గహ మం ఫ ఇ ాడ . ింహ లగ ంల

సూర డ న స నమ న ఉండటం వల ఈ జ తక ఆత ా సం, ప ప రత క ంచును. ింహ లగ స

సూర ారణం ా ా వ ంసు ా, గ ణవంత డ ా ఉంట డ . ార రత ప భ ారణం వల

స లను అందుక ంట ర . ర ఏ ార మనసూ ా ేపడ ర . ప ాకమం, ఉ ర స వం గల

ార . ఇతర లక సహక ం ే గ ణం ఉంట ం . అం ే ాదు, ప ాకమం క ఉంట ర . లగ స సూర డ సపమ

ానం అ న శత ానం క ంభం ద దృ ి ా ాడ . ఈ ారణం వల ౖ ా క తం బ గ ంట ం . త ల

నుం , గ ా మ ల నుం స య సహ ా ాల అంత ా ల ంచవ .

*చందుడ *

ింహ ల ా చందుడ వ య ా ప ా అ ారక గహ ెడ ఫ లను ఇ ాడ . లగ స చందుడ

వ అ ైర మనస , లకడ ల ఇ ాడ . ా రం ా ఇతర లక సహక ార . ఇక ఈ

జ తక లక త దండ ల నుం స యస ాల అందు . ాజ య లల సఫలత ా ార . చందుడ

లగ సంల ఉం సపమ ానం అ న క ంభం ద దృ ి ా ాడ . ఈ ారణం వల ౖ ా క తంల

సమస ల ఏర డవచు . చందు ాప గహ ే క, దృ ి ఉంట ెడ ఫ ల తగ .

*క డ*

ింహ ల ా క డ చత ా ప , నవమ ాలక ఆ పత ం వ ాడ . ఈ ారణం వల ారక గహ

మం ఫ ల ఇ ాడ . లగ స క డ ప ప ర ఆత ా సం, ాహసం, ర యత ం ఇ ాడ . అ క

ధమ ల ధ గమనం ఉంట ం . లగ స క డ చత ర ాన న ద , సపమ అషమ ానమ ల ద దృ ి

ా ాడ . కనుక త బ ల, త గ ా అ ాయబ ల ఉంట . త ల

స యసహ ా ాల ల ిం ే అవ ాశం. శత ీడ ం ఉం ే అవ ాశం.


*బ ధుడ *

ింహ లగ స బ ధుడ య, ఏ ాదశ ా పత ం వ ాడ . ఈ ారణం వల ఈ లగ నమ క బ ధుడ

ధన ారక డ . లగ స బ ధుడ అ క ధ య ఇ ాడ . క రంగ సంబం ల ఉంట .

శత భయం అ కం. బ ధుడ ప ర దృ ి సపమ ానం త ానం గల క ంభం ద దృ ి ా ాడ . ఈ

ారణం వల ఈ జ తక లక త గ ా ద మ మ ల ఉంట . ా త గ ా

స యసహ ా ాల అందదు. సం న సుఖం తక వ. బ ధుడ ాపగహ ే క దృ ి క ఉన అ భ

ఫ లను ఇ ాడ .

*గ ర వ *

ింహ ల ా గ ర వ పంచమ, అషమ ప పత ం వ ాడ . ణ పత ం ారణం వల గ ర వ ారక

గహ మం ఫ లను ఇ ాడ . లగ స గ ర వ అంద న, ఆకరణయ నశ ా ఇ ాడ . బ క శలత,

జ నం, త . దయ స వం క ఉంట ర . ధనం భదపర ే ర తనం ఉంట ం . బ క శలత, జ నం

ఉన త పదవ లను అ ంపజసుం . ఉ ో గ ా ా ాల ం ంటల ాఫల త ల సుం .

సంఘంల రవమ ా దల ఉంట . గ ర వ సపమ దృ ి ారణం ా త గ ా నుం , పంచమ దృ ి

ారణం ా ప త ల నుం స య సహ ా ాల అందుక ంట ర . త ల, గ ా మ ల నుం స య

సహ ా ాల అందుక ంట ర . అదృషం న ంట ఉంట ంద ెప వచు .

* కడ*

కడ ింహ ల ా తృ య, దశమ ప . ింహ లగ క ం పత ో షం ఉంట ం . లగ స

క ారణం ా అంద న శ రం క ఉంట ర . క సుఖ ల ద ఆస అ కం ా ఉంట ం .

టంట నుం సమయ నుక ల స యం ల సుం . ప ర దృ ి క డ సపమ ా చూసు డ

కనుక ధనమ ను అనవసరం ా అదుప లక ం ఖర ే ార . ా తర సంబం లక ధన వ యం ే ార .

సపమ వంల ఉన భ గహం భల ే క సంబం ల క ఉన తబగ ా ా స ాత ల ా

ఉంట ర .

*శ *
ింహ ల ా శ అషమ, సపమ ా లక ఆ పత ం వ ాడ . ింహ లగ స శ అ ారక గహం ా అ భ

ఫ తం ఇసుం . ింహ లగ స శ వ సమ జ ధ ా ా లక త సుం . లగ స శ అప ,

కపట స ా క సుం . లగ స శ తృ య దృ ి ారణం ా క ష దర ల సహ ారం అందదు. సపమ

దృ ి ారణం ా త గ ా నుం క ాల ఎదుర ావచు . కపట వృ ారణం ా త ల నుం

సహ ారం అందదు. ాశ అ కం. లగ స శ భ గహ ే క భగహ దృ ి క ఉన ెడ ఫ ల

తగవచు .

* ాహ వ *

ింహ లగ స ాహ వ ెడ ఫ ల ఇ ాడ . లగ స ాహ వ ఈ జ తక ఆత ా ా , ఆత బల

ణంప ేసుం . ం ంత రయం ేసుక శ ల ిసుం . ర సంఘంల రవ మ ా దలను

ా ాడ వ శ ంచవల ి వసుం . మంత తంతమ ల గ ప ద ల అందు ఆస అ కం. లగ స

ాహ వ వల ర ాజ ల ా ణంక ఉంట ర . ాహ వ సపమ దృ ి ారణం ా త ల నుం

ా మ ల నుం ష స య సహ ారం ల ంచదు. ా ారంల న ాలను ఎదు ంట ర .

* త వ*

శత ా అ న ింహ ా ల ఉన త వ ెడ ఫ లను ఇ ాడ . ింహ లగ స త వ అ గం

క ాడ . త ద ా ాలంల ఆ గ సమస ల తల ే అవ ాశం. ఈ జ తక లక త దండ ల ద

అ క న మ మ ల ఉండవ . ఎల ళల మ న ిక ంత బ సుం . సపమ వం ద త వ

దృ ి ారణం ా ౖ ా క తంల సమస ల ఎదుర అవ ాశం ఉం . త గ ా ఆ గ స మస ల

ఎదుర ావచు .

6. *క లగ మ - దశ ా ల-ఫ ల*

ఈ ా బ ధుడ అ ప . క ా స వ ' స వ ా '. ఈ ారణం వల ఈ జ తక ల ఇర

ౖప ల ఆల సుంట ర . ప షయంల ల త ా ప సుంట ర . అ ాయ లను మ ర క ంట ఉంట ర .


అంత ే ాఏ షయ వదలర . ప ఒకట ండ ార ఆల ార . అనుమ ంచడం క

క ా ా సహజ ిద న ల ణం. ఏ షయంల ౖ చ ణ ఉప సూ ఉంట ర .

మ ళల అల ే ే ాక ళ ట క ంట ర . ఆ ా ,ఉ ా ల నవ త ఉంట ర . ా రక

అవస ాల , క ట ంబ ా న తలక ద ీట ార . క షయ ల ద దృ ి డ ర . ప ారం ం ే

మ ందు ప ేప ే ఆల ార . ార ం ారం ం క మ తం పట డ వక ం ప ే ార . సహనం

వ వహ సూ ఉంట ర . మ ందు జ గత ఉంట ం . ార అ జ గత క ఉంట ం . ీ ా ావడం

మ న ిక వనలక అ క ా న ం ఉంట ం . ల ం ద దృ ి తత ం .

*సూర డ *

క ల ా సూర డ ద ా ప .వయ ప ా సూర డ క ల ా అకరక గహం అవ డ.

క లగ స సూయ ారణం ా వ ప వ ా ా ఉంట డ . లగ స సూర డ అంద న, ప ాశవంత న

శ రం ఇ ాడ . ఈ జ తక లక ా స, దగ , జల బ , హృదయ ా ధుల వ ే అవ ాశం కలదు. లగ స

సూర ారణం ా ే య నం ఉం ే అవ ాశం. లగ స సూర డ సపమ ానం ద దృ ి పస ాడ .

ారణం వల ౖ ా క తంల సమస ల ఎదురవ త ంట . ఈ జ తక లక గ ా మ ం అంత ా

అనుక ంచదు. లగ స సూర ాపగహ ే క దృ ి క ఉన ప రం ేయడం య ా రం.

*చందుడ *

క ల ా చందుడ ఏ ాద ా ప ా అ ారక గహం ా అ భ ఫ తం ఇ ాడ . లగ స చందుడ వ

అందం, కల శ ఇ ాడ . లగ స చందుడ వ దయ గ ణం, ఆత ా సం క ాడ . ఈ జ తక డ

తంల ఘగ ల పగ ా ార . చందు ి ారణం ా అ ిర మనసత ం ఉంట ం . లగ ం నూ

చందుడ ప ప ర దృ ి సపమ ానం అ న నం ద పస ాడ కనుక గ ర వ ప వం వల త

గ ా మప త సహ ారం అందుత ం . అక ా ల రన ఉం ే అవ ాశం. చందు

ాపగహ ే క దృ ి ఉన ారణం ా మం ఫ తమ తక వ ా ఉండ ను.

*క డ*

క ల ా క డ తృ య, షషమ ప .. కనుక క డ క ల ా అ ారక గహం ా ెడ

ఫ లను ఇ ాడ . లగ స క ారణం ా ధస వం క ఉగ ై ఉంట డ . త దండ ల


అ ాయబ ల ఉంట .అ ే దర ల సఖ త ఉంట ం . లగ స క ారణం ా తం అ గం

క అవ ాశం. క డ అషమ వం ద దృ ి ా ాడ కనుక ా రక క ాల అనుభ ంచవల ి ఉంట ం .

లగ స క డ ప ర దృ ి సపమ ా చూసు డ కనుక ౖ ా క తంల సమస ల

తప క వచు .

*బ ధుడ *

బ ధుడ క ల ా ల ా ప , దశమ ప ా పమ ఖ ారక గహమ ా ఉంట డ . లగ స బ ధుడ

స ానంల ఉ డ కనుక వ అందం, ఆకరణ, ఆ గ ం క ఉంట డ . క లగ స బ ధుడ ఈ జ తక

ప ప ర ఆత ా సం, ాయ ష ఇ ాడ . ఆత బలం ారణం ా వ వ వ ాయ, ా ార రం ాలల

అత న త పగ ా ాడ . ఈ జ తక సమ జంల రవ మ ా దల ల ా . లగ స బ ధుడ ప ర

దృ ి సపమ ా చూసు డ కనుక త గ ా నుం గ ణసంపను ైన త గ ా

ల ాడ . త గ ా సహ ారం ల సుం . ౖ ా క తం సుఖమయం ా, ఆనందమయం ా

ఉంట ం . గ ా మంల సుం .

*గ ర వ *

క ల ా గ ర వ అ ారక గహం. క ల ా గ ర వ చత ర, సపమ ా లక అ ప . లగ స

గరవ ారణం ా వ తం వలన ర ప షల కల గ . బంధు త ల అ ాయ బధమ ల

కల గ . ప త ల నుం ఆదరణ, సహ ారం ల సుం . ి సంపద ల సుం . గ ర వ లగ ం

నుం పంచమ, సపమ, నవమ ానమ ల ద దృ ి ా ాడ . కనుక ాయ వ , ప త సంత , ఖ

కల గ త ం . గ ర వ ాపగహ ే క దృ ి క ఉన మం ఫ ల తగ .

* కడ*

క ల ా కడ ధ ప ా, నవమ ప ా ారక గహం ా భఫ ల ఇ ాడ . త ానంల

ఉన క లగ స కడ వ పగ పధంల సుక ళ డ . లగ స క ారణం ా వ క ర

క ఉంట డ . క ాల ఎక వ. ఈ జ తక పభ త ం నుం , పభ త రంగం నుం స య

సహ ారం ల సుం . లగ స క డ సపమ ాన న నం ద దృ ి ా ాడ కనుక త గ ా

నుం సహ ారం ల సుం .


*శ *

క ల ా శ పంచమ ప ా, షటమ ప ా ఉం ణ పత గహం ా ారక మం ఫ

ఇ ాడ . లగ స శ వ బ ా ా, జ ా, క న ప ా క ా ే ాడ . లగ స శ వ శ ర

ర ఢ ం ఇ ాడ . ప ా క తం అ ాం కరం. సం నం సత ంబం ల ఉండక వచు . లగ స శ

తృ య, సపమ, నవమ ా ల ద దృ ి ా ాడ .. వల దర ల అ ాయ బ ల ఉంట .

త గ ా అందం, ఆ కత క ఉంట ర . ౖ ా క తంల సమస ల తప క వచు .

* ాహ వ *

క లగ మ న ఉన ాహ వ వ డ ౖన, ఆ గ వంత న శ రం ఇ ాడ . ల చత రత ం ా రం

ఉంట ం . కనుక ార ం ఎల ా ంచుక ంట ర . లగ నుం ాహ వ ప ర దృ ి సపమ ానం ద

దృ ి ా ాడ .. కనుక త ా కలహం అ ాం క ఉంట ర . గ ా మ ం కల ి ాదు.

త గ ా కషమ ల ా ిం ే అవ ాశం ఉంట ం .

* త వ*

క లగ స త వ వ ా రప త ేసుం . గ ా ాఫల త ా ార . ఈ జ తక ాత

గం, నడ మ ి క అవ ాశం. లగ స త వ ప ర దృ ి సపమ ానం ద దృ ి ా ాడ ..

వల త గ ా గ ీడను క సుం . త వ భ గహ దృ ి ే క క ఉన ా తర

సంబం లక అవ ాశం ఉంట ం .

7. *త ల లగ మ - దశ ా ల-ఫ ల*

త లల ా అ ప క డ . ఈ లగ మ ల జ ం నవ అందమ ా, ఆకరణయం ా వ ండ ను.

సూర డ , ఏ ాద ా ప ా అ ారక గహం ా అ భఫ ఇ ాడ . చందుడ అ భఫ ఇ ాడ .

బ ధుడ ారక గహ ఫ ఇ ాడ . గ ర వ అ ారక గహం ా అ భఫ ఇ ాడ .


*సూర డ *

త ల లగ మ క ండ ల సూర డ ఏ ాదశ బ వమ క అ ప ా ఉండటం వల అ ారక గహమ

ాగలడ . శత ా లగ మ ల క వ న సూర డ వ త సంబంధ న సమస ల సృ ించును.

ఆ క వనర లల ల పమ ను సుక వచు ను. లగ మ ల సూర ాప గహమ ల య ల దృ ి క

ఉండటం వల వ ఉగ, దస బ వమ కల ా ఉంట ర . పథమ వమ ల ి ల ఉన సూర డ ా

సపమ దృ ి ా సపమ వమ ల ి ల వన ష ా చూసు డ . సూర క దృ ి

క ౖ ఉండ ట ారణం ా వ ాహసమ , ప ాకమమ కల ా ై ఉండ ను. ాహం లంభమ ల

క న ై ఉండ ను.

*చందుడ *

చందుడ త ల లగ మ గల క ండ ల లగ సుడ ా వ ండ ట వల వ బ ల దశల సంఘరణ క ాస

క నం ా ఉండ ను. య ావస, వృ వస సుఖమయం ాను, ఆనందమయం ాను న ాగ ను. చందుడ

గ ణవంత ా ేయ ను. మనసు కల లత, అ ిరత ం క న ై ఉండ ను. క లగ మ క

క ండ ల చందుడ య లగ సమ ా వ ం న ఎడల త హప త న సంబం ల క వ ండ టక

అవ ాశమ ల తక వ. ఈ లగ మ లల చందుడ దశమ ప ా ఉం అ భ ారక డ ాగలడ . సపమ

వమ ల దృ ి వ ండ ట వలన త గ ా , ాహ ి, మహత ాం గల ా వ ం ెదర .

లగ స చందుడ య భగహమ ల య ల దృ ి క ఉన ఎడల సపమ వమ సంబం త

ఉతమ ఫ లను ందగలర .

*క డ*

త ల లగ మ గల క ండ ల క డ య, సపమ వమ క అ ప ాగలడ . పథమ వమ ల

ి ల వన క డ వ య పత డ ా వ ండ ట వల ఆ క ల భమ లను క ంచును. ా ార,

వరకమ లల మం లభ కల గ ను. స తంతం ా ప ేపట ట వల ల భమ ల కల గ ను.

గ ా మ ంల నషమ క అవ ా ాల . లగ స క డ ా ప ర ధృ ి చత ర, సపమ, అషమ

బ వమ లను చూసు డ . సుఖ వమ ల క దృ ి క వ ండ ట ారణమ ా దర ల నుం

అ తస గమ ల ంచక వచు . ప ర క సుఖం ల ంచుటక అవ ా ాల తక వ ా ఉ .

ౖ ా క తమ ల కషమ లను ఎదు ా వచు ను. అషమ వమ ీ ంచబ వ ండ ట వలన క

ద ావ ల అ గ సంబంధ న సమస లను ఎదు ా ావచు .


*బ ధుడ *

త ల లగ మ క ండ ల బ ధుడ నవమ ప , ద ా ప . ఇ ఈ లగ మ ల ారక గహమ ా ాతను

ర ంచును. లగ సుడ ా ఉం ఇ వ నవమ మ య దశమ వమ ల ఫ లను ఇచు ను. ఇ

వ క, బ వంత ా ేయ ను. పభ త ం, పభ త తంతమ ా స గం, సమ నం ా ి

ెందగలదు. జన సలమ నక దూరమ ా గమ క ించును. త దండ ల మ, స గమ

ల ంచగలదు. బ ధుడ ప ర దృ ి సపమ వమ ను చూసు డ. ం ౖ ా క తం సుఖమయం ా

ఉండ ను. సం నం, తబగ ా వల స గమ ల ంచగలదు. లగ స బ ధుడ ాప గహమ ల

ీ ంచబ ఉండటం వల ధనం, సుఖం, క ట ంబ తమ ల సమస ల ఏర డవచు .

*గ ర వ *

త ల లగ మ గల క ండ ల గ ర వ అ ారక గహమ అవ డ . ఇ తృ య, షషమ వమ క

అ ప ాగలడ . గ ర వ య క ండ ల లగ సం ా ఉండటం వల ఇ ఆత ా సం ప ప తం

ేయ ను. ాహ ి ా ేయ ను. ఈ జ తక ల తమ బ క శల తంల ధనమ , మ న

సమ నమ లను ందు ర . లగ మ ల క ఉన గ ర వ పంచమ, సపమ, నవమ వమ ను

చూసు డ . పంచమ వమ ల గ ర వ క దృ ి ఈ లగ మ ల సం న ారక డ ా ఉండ ను. ఇ

క క మత, ఉచ ను ప ంచును. దర ల నుం స గం ల ంచగలదు. త గ ా

నుం స గప త న, మప త న సంబం ల ప ంచును. మ తృ ప ం నుం ల భమ లను

క ంచును.

* కడ*

త ల లగ మ క క ండ ల కడ ల ా ప , అషమ ప అవ డ . ఈ లగ మ ల ఇ ారక

గహం క భ కత మ ను ర ంచును. పథమ వమ ల క క ి ారణమ ా వ

చుర క ా, ఆత ా సమ ప ప తం ాను ఉండ ను. క భ ప వం ారణం ా వ ామ న ం ా

అ గ ం ాను, గసు ా ఉం ెదర . ందర మ ౖ ఆకరత క వ ం ెదర . సం తమ మ య కళల

యందు అ ర క ఉం ెదర . సపమ వంల క ప ర దృ ి ఉండటం వల వ అ క మ

పసంసనల వ ండ ను. ఈ షయం ారణమ ా త గ ా ఒ దుడ క ల క కల గ ను.

ల సమ లక సంబంధ న వసువ ల ౖ ధ ఖర ేయడమంట ర ఇషపడ ర .


*శ *

త ల లగ ం క క ండ ల శ చత ా ప , పంచమ ప ా ఉం ందం, ణ వమ లక అ ప ా

ఉండ ను. ఈ ండ వమ ల అ ప ా ఉండ ట వల శ పమ ఖ ారక గహం ా ఉండ ను. ఈ లగ ంల శ

లగ సుడ ా వ ండ ట వల త దండ ల నుం హస గమ ా ించగలదు. ద క ి

బ గ ండ ను. వృ జ న సంబంద న ల శకర న సఫలత ల ంచగలదు. శ తన క

ప ర ధృ ి ారణమ ా తృ య, సపమ, దశమ వమ లను చూసు డ . అందు వల ల దయ, కర ణ

స వం అ కం ా ఉండ ను. శ ధనవంత ా ేయ ట ాట భ , ాహన సుఖంను క

ప ంచును. బంధు త ల ా ల , మతబధమ లక అవ ాశమ ల వ న .

* ాహ వ *

జన మ త ల లగ మ ల జ ం . లగ వమ ల ాహ వ క వ డ. ం ర అ గ

సమస లను ఎదు ా ావచు ను. ాహ వ అంతర స వమ కల ార ా ేయ ను. ారణమ

ఏప ేపటదల న ఆ ప ప అ వరక ఎవ నూ ెప ర . ప జర గ టక మ ందు ే గ ం

మట ఆప జర గ టల సమస ల ఎదుర ాగలవ . లగ మ ల క వన ాహ వ పంచమ,

సపమ మ య నవమ బ వమ లను చూసు డ . ాహ వ క దృ ి వలన ల మధ ల డవ

వల ి అవసరమ ను, త గ ా , సం నం స గమ లక ండ ట, గ కల గజయ ను.

* త వ*

త వ త ల లగ మ క క ండ ల లగ సమ ా పంచమ, సపమ, నవమ బ వమ ను చూసు డ.

లగ మ ల క ఉన త వ వ ప శ , ాహ ి ా ేయ ను. ాహసమ , ప శమ ారణమ ా వ

క న న పనులను క ప ేయ శ కల ా ై వ ండ ను. ఇతర ల ధనమ ౖ దృ ి వ ండ ను. ల

త వ బ దకమ ా వ ండ ను. ా రణమ ా ల క వనల అ కమ ా వ ండ ను. మనసు ల

అనవసర భయ ల ఉండ ను. పం ెల , దమ లల ధనమ అనవసరమ ా ఖర ాగలదు.

8. *వృ క లగ మ - లగ స ా ల-ఫ ల*
వృ క లగ మ క అ ప క డ . దశమ ానం, ంద ా న న దశమ ప సూర డ , ధన

ాన న 2వ, ప త ానం ణ ానం అ న పంచమ ా ప గరవ, గ ారక డ , ణ ా ప

అ న చందుడ వృ కల ా భం క ార . సపమ ా ప మ య వ య ాన న దశ

ా లక అ ప అ న క డ , అషమ ా ప మ య ల ప అ న బ ధుడ ఈ ల ా

అ భం క ార .

*సూర డ *

వృ క లగ మ గల క ండ ల సూర డ దశమ ప ా ఉండ ట వల ారక గహమ ాగలడ . క

క ా ల లగ సమ ా ఉం సూర డ వ ఆత బలమ ను ప ంచును. ఇ బ వంత ాను,

మహత ాం ాను ేయ ను. పభ త ప ం నుం ల లను క ంచును. సూర డ క ా ప ా ఉండ ట

వల వ పభ త ఉ ో గం ల ం ే అవ ాశం. ఏ వ క క ండ ల ఈ ి ఉన ో ా తం వద నుం

స గమ , హమ ల సుం . సపమ వమ ల ి ల వన క ా వృషభమ ౖ సూర

క దృ ి శృం ార, ందర సంబంధ న వసువ ల ా ారం శ ల భమ లను ఇచు ను. త

గ ా అ ాం ల ంట ం . అ ే మ తృమ హప త న సంబం ల ఉంట .

*చందుడ *

వృ క లగ ం క క ండ ల చందుడ ా ప , ణ ప ాగలడ . ఇ ఈ లగ మ గల జ తక

భ ఫల యకమ ా ఉండ ను. లగ మ ల చందుడ ి ల ఉండ ట వల ఈ జ తక డ అందం ా,

ఆకరణయం ా ఉండ ను. ర ప వ ా వ త ం గల ా ఉంట ర . ల క వన అ కం ా ఉండ ను.

ల దయ, కర ణ వన ఉంట ం . నడ మ ి , ిత సంబంధ న ా ధుల వ ే అవ ాశం. గం

క బలం ారణం ా ప సు యసం ా జర గ ను. సంఘంల రవ మ ా దలను ందు ర . సపమ

వమ ల చందు క దృ ి ారణమ ా అంద న తబగ ా ా ించును. త గ ా

నుం స గమ ల ంచును.

*క డ*
వృ క లగ మ ల క డ ల ా ప ా ఉండ ట వల భ ారక గహం ాగలడ . షషమ వం క

అ ప ా ఉండ ట వలన భత ప తం ాగలదు. అప డ క ల ా ప ా ఉండ ట వల భ

ప వమ ల ఇచు ను. లగ సు ఉండ ట వల షలభ ా ా ఉండ ను. పథమ వంల ి ల వన

గ ల వ ాయ వ ను ప ంచును. వ ా రకం ా శ ా ,ప శ , ా ేయ ను. శత వ ల

వల ర భయ ందర . ఇక మ తృ ప మ నుం ల భమ కల గ ను. లగ స క డ చత ర,

సపమ, అషమ ాలను చూసు డ.క డ ఏ వమ ౖ ే చూ ా ో ఆ వమ క ఫ ల

ీ ంచబడగలవ . అంట.. భ , భవనం, ాహన సుఖం బల న పడగలదు. త క మత బధమ లక

అవ ా ాల ఉండ ను. త గ ా అను సమస ల ఏర డవచు . ౖ ా క తంల క ాల

చుటమ టవచు ను.

*బ ధుడ *

బ ధుడ భ గహం అ నప ట ఈ లగ ంల అషమ ప , దశమ ప ా ఉం అ భ, అ ారక గహం ా

ఉండ ను. వృ క లగ మ క ండ ల బ ధుడ లగ సమ ా ఉండ ట వల వ ాహ ి, జ ాగలడ .

బ ధు ప వం వల ఈ జ తక డ జన ియ ై ఉంట డ . ర జ ం న తర ాత తం ఆ క ప ి

బలపడ ను. తం ల తం ప ం నుం ల భం క అవ ా ాల . లగ స బ ధుడ ప ర దృ ి

సపమ వమ ల ి ల వన క ా వృ కమ ను చూసు డ. ప వమ ారణమ ా త

గ ా , సం నం నుం స గమ ల ంచగలదు. ధన కరణల పణల అ నప ట

సమయ లల అల ాట , ఉల స సంబంద న అల ాట ారణం ాను ఆ క నషమ లను ఎదు ా

వచు ను. బ ధుడ ాప గహమ ల య ల దృ ి క ఉన ఎడల గృహస తం కలహ

ప త న ా ఉండ ను. ఖర ల అ కం ా ఉండ ట వల అప ల క సు ా నప ి ావచు ను.

*గ ర వ *

గ ర వ వృ క లగ ం క క ండ ల య ప , పంచమ ప ాగలడ . య ప ా ఉండ ట

వల క భత ప తమ ాగలదు. ా ణ ప ా ఉండ ట వల ారక గహం క

ఫ లను ఇచు ను. ఈ లగ ం గల క ండ ల గ ర య లగ సుడ ా వ ం న ఎడల వ చూడ

అందం ాను, ప ప ర ఆత ా సమ క ఉండ ను. గ ర వ క ప వమ ారణం ా ఉచ లను

ం ెదర . బ క శలత గల ా ఉం ెదర . భ ష త రక ధన సంచయం ేయ అల ాట ఉండ ట

ారణమ ా ా రణమ ా తమ సుఖమయం ా ఉంట ం . లగ స గ ర వ తన క ప ర


దృ ి పంచమ, సపమ, నవమ వమ లను చూసు డ.గరవ క దృ ి ారణమ ా వ

ధనవంత డ , సం నం గల ాడ , రవ య నవ ాగలడ .

* కడ*

క డ వృ క లగ ం గల క ండ ల సపమ ప , ద ా ప ా ఉండ ట వల అ ారక, అ భ గహమ

ర పంల ార మ లను ేయ ను. క డ క ండ ల లగ సుడ ా ఉండటం వల శ రం, ఇతర

వ వ రమ లల ప త ప వమ లను క ంచును. ఆ గ ఉండవచు ను. మ న ికం ా సమస లను

క ంచును. లగ స క డ ప ర దృ ి ా సపమ బ వమ ల స ా వృ కమ ను చూసు డ. త

గ ా మత బధమ ల ఉండగలవ . త గ ా ఆ గ ం క ాల ప తం ాగలడ . గ ా

నుం కల గవచు ను. వసమ , శృం ారం, సుగంధ ప రమ ల ా ా ాల ల లను

ె డ . వ వ ాయ సంబంధ ా ా ాల క ల లను క ా .

*శ *

వృ క లగ మ క క ండ ల శ తృ య ప , చత ా ప ా ఉండ ట వల అ ారక గహమ

ాగలదు. ఏ వ క క ండ ల ఇ పథమ వమ ల వ ండ ా అ గ సంబంధ సమస లను

ఎదు వల ి వచు ను. పభ త రంగం నుం క ాల కల గ ను. దురటన జ అవ ా ాల ఉ .

ీల క ండ ల వృ క లగ ంల లగ స శ సం న షయంల కష ా ాగలడ . పథమస శ తృ య,

సపమ, దశమ వమ లను ప ర దృ ి ా చూసు డ.శ క దృ ి ఫ తం ా దర ల నుం

స గం ల ంచగలదు. వ క ంగప వ ల భం కల గ ను. ల మ పశంసల ఉండగలవ . టంట

ా నుం ల భం కల గ ను. ా త గ ా నుం అను సమస ల ఏర డవచు .

* ాహ వ *

ఈ లగ ం క క ండ ల ాహ వ లగ సంల ఉండటం వల వ ా రక సమస ల కల గవచు ను.

ఆ గ క కల గవచు ను. ాహ వ క ద ావ ల ా ధుల వ ే ందుక అవ ాశల ండ ా

ఉ . వల ప తం అ వ ల ఆత ా సం బల నపడ ను. లగ స ాహ వ పంచమ, సపమ

మ య , నవమ వమ నక దృ ి ప ంచును. ాహ వ క దృ ి ారణం ా వ ఉ ోగ

ా ా ాలల క ాలను ఎదు వల ి వచు ను. అక ా త ా క అవ ా ాల ఉ . అ క


మ పశంసల ఉండగలవ . ౖ ా క తంల క ాలను ఎదు ాల ి వచు ను. త గ ా

సమస ల ఏర డవచు .

* త వ*

త వ వృ క లగ ం క క ండ ల వ ం న ఎడల వ ామ న మ ా అ గ మ ా వ ండ ను. త వ

క ప వం ారణం ా వ ా రకం ా ధృడం ా, శ వంతం ా ఉంట డ . ామ క ప ష, రవ

మ ా దలను ందు ర . మ తృ ప ం నుం హం, స గమ ల ంచగలదు. పంచమ, సపమ, నవమ

వమ లల త వ దృ ి క ఉండటం వల వ ఆ కప ి బ గ ంట ం . త గ ా , సం నం

క సంద ా లల క ాల అనుభ కల గగలదు.

9. *ధను లగ మ - లగ స ా ల-ఫ ల*

ధను లగ ం క అ ప గ ర వ . ఈ లగ మ ల జ ం న ా మ న య ల వల ఉంట .

ఇతర ల పట దయ బ వమ క ఉంట ర . ర వ పట నమ కం క గ ా ా ఉం ెదర . ఈ

లగ ంల ర జ ంచడం వల లగ మ ల ి ల వన గ ల ఏ ధ న ప వమ లను చూప

ఇప డ చూ ం.

*సూర డ *

ధను లగ ం క క ండ ల సూర డ ా ప ాగలడ . ఇ య లగ ంల ా తమవ డం వల

వ అంద న శ రం కల గ త ం . జ నమ , బ , ఆత బలమ ను ప ంచును. ఈ జ తక మ టల

ప వంతం ాను, ఆకరణయమ ాను ఉంట . ా ారం ల ఉ ో గం ండూ క ివ ా . ాయ ట,

చదువ ట ఇం ా క ార మ లల ల ప ియతను ందగలర . త కళ ల ల కళలల అ ర

ఉంట ం . లగ స సూర సపమ వమ ల బ ధు క ా థునమ ను చూసు డ . సూర


దృ ి ఫ తం వల ఆ క ప ి బ గ ండ ను. ా ప సూర డ పభ త రంగం నుం ల భంను

క ంచును. త గ ా , సం న సుఖం ల ంచగలదు.

*చందుడ *

చందుడ ధను లగ మ గల క ండ ల అషమ ప ా ఉండటం వల మం ఫ లను ఇచు ను. య

చందుడ లగ మ ి ల ఉండటం వల వ క మనసు ిరత మ లక ం ఉండ ను.

అనుసం త క పనులల అ ర ఉండగలదు. లగ స చందు ారణం ా వ ఆ గ సంబంద న

సమస లను ఎదు ా వచు ను. వ పయ ణ ల పట ఆస గల ా ై ఉండ ను. కళల క న న

రంగమ లల , లఖనమ ల అ ర అ కం ా ఉండ ను. చందు దృ ి సపమ వమ ల ింహ ా ౖ

పడ త ండటం వల, త ా ారణం ా అంద న, స గమ గల తబగ ా ల ంచవచు . సం న

సుఖం ాస ఆలస మ ా కల గ త ం .

*క డ*

క డ ధను లగ ం క క ండ ల పంచమ ప , వ య ప ా ఉం భ ారక గహం ా ఉండ ను.

క డ ప శ ా ఉండ ను. వ తన ప శమ, శద వల ధనంను ఆ ార . ప త ంగం పట ఆస

కల గ త ం . క డ గరవ క ధను ా ల ఉండ ట వలన మ రమ ల అవ లను క ంచును.

పథమస క డ చత ర, సపమ, అషమ బ వమ ను చూసు డ . ఈ దృ ి ారణం ా గృహస తంల

ా భరల మధ సమస ల ఏర డవచు ను. న న ా ల క దలవ .

*బ ధుడ *

బ ధుడ ధను లగ మ గల క ండ ల సపమ, దశమ 2 ందమ ల అ ప ాగలడ . 2 ందమ ల అ ప ా

ఉండటం వల ఈ గహం అ ారక గహం ాగలడ . ా బ ధుడ లగ సుడ ా ఉండటం వల వ అంద న,

గమ ల క న శ రం ఉంట ం . త దండ ల నుం హమ ను, స గమ ను ప ంచును.

పభ త ం, పభ త రంగ సంసల నుం ల భం, రవమ ను ప ంచును. టంట నుం

సమయ నుక లం ా ల భమ ను ప ంచును. బ ధుడ సపమ వమ ల ి ల వన స ా

చూసు డ . ఈ ారణం వల అంద న, స గమ గల త గ ా ల ం ే అవ ాశం. త ల నుం


గ ా మ ల నుం ల ల కల గ ను. ఇక ా ారమ ల ల భమ ల కల గ ను. ఆ క ి బలం ా

ఉండ ను.

*గ ర వ *

గ ర వ ధన లగ మ క క ండ ల ల ా ప , చత ా ప ాగలడ . క ండ ల య గ ర వ స ా

ధను ా ల లగ సమ ా ఉండటం వల వ అంద న, అ గ కర న శ రం ఉంట ం . వ బ జ నమ

క ఉండ ను. సమ జంల రవ మ ా దల , ప షలను అందు గలర . భ , భవనం, ాహ లను

సమక ర గల గ ర . పథమ వమ ల వ న గ ర వ క ప ర దృ ి పంచమ వమ ల ష

ా ల సపమల థునమ ౖ, నవమ వమ ల ింహ ా ౖ ఉండ ను. గ ర వ క దృ ి ఫ తం వల

వ ాహసం, దయ స వమ క ఉండ ను. త గ ా నుం , సం నం నుం ఆనం ల

అందు గలర . తంల ఐశ ర ం, సుఖం ప ప రం ా ఉండ ను. ఉ ో గం, ా ా ాల సఫలత ల ంచగలదు.

శత భయమ ఉండగలదు.. ా ార ఈ జ తక లక క ంచలర .

* కడ*

ధను లగ మ క క ండ ల క డ అ ారక, అ భ గహం ాగలదు. ఇ ఈ లగ ం క క ండ ల

6వ, 11వ వమ లక అ ప ా ఉండ ను. క డ ధను లగ మ ల లగ సమ ా ఉండ ట వల వ

చూడ అందం ా ఉంట డ . ా క డ షషమ ప ా ఉండ ట వల వ అ గ సంబంధ సమస లను

ఎదు ా వచు ను. క డ ఏ ాద ా ప ా ఉండటం వల ఆ క ి బ గ పడ ను. ాజ య తమ ల

నుం ల ప ంచును. క ప వం ారణమ ా పభ త ఉ ో గం ల ంచుటక అవ ా ాల

ప లమ ా ఉ . సం తం, కళల యందు ఆస అ కమ ా ఉండ ను. క డ సపమ వమ ల త

గహ న థునం ౖ ప ర దృ ి క ఉండ ను. ఫ తం ా త గ ా అందం ాను, స గమ

గల ార ాను ఉండ ను. గృహస తం సుఖమయం ా ఉండ ను.

*శ *

శ ధను లగ మ క క ండ ల య, తృ య వమ క అ ప ాగలడ . ఈ లగ ంల శ

లగ సంల ఉండటం వల వ సన ా ఉంట డ . శ ప వమ ారణమ ా వ త గం వలన

ీ ంచబడగలడ . స తంతం ా ఏ రయమ సు ాల , కషం ా ఉండ ను. తంల పగ రక


ఇతర ల స గమ ర అ కమ ా ర క ంట ర . ధనం భదపరచుటల పవృ క ఉంట ర . ఇక ఈ

జ తక లక అక ా త ా ల భమ ల కల అవ ా ాల ఉ . లగ స శ తృ య వంల క ంభ ా ,

సపమ వంల థున ా , దశమ వంల బ ధు ా కన ను చూసుండ ను. ఈ వమ లల శ

క దృ ి ఉండటం వల త ల నుం అ త ల భం, స గమ ల ంచదు. గ ా మ ల నుం ఆపద

క అవ ా ాల ఉ . ంపత తంల కషం క అనుభ కల గ త ం .

* ాహ వ *

ధను లగ ం క క ండ ల ాహ వ లగ సం ా ఉండ ట వల ఈ జ తక డ డ గ ా, అ గ ం ా ఉండ ను.

బ క ట కల ై ఉంట ం . ా ప ఏ ధం ా ౖ ేపట ర ఉంట ం . స తం ి ంతం.

ాహ వ క దృ ి ారణం ా సం న సుఖంల బ ధల , త గ ా నుం స గమ ల ంచుటక

అవ ా ాల తక వ ా ఉండ ను. త గ ా ఆ గ ం ారణం ా సమస ల ఏర డవచు .

* త వ*

త వ క ఉప ి ధను లగ ం క క ండ ల పథమ వంల ఉండ టం వల వ జ తక

అ ా ల ఏర ే అవ ాశం ఉం . నడ మ , శ ర ేర లల ి ఉండగలదు. ఆత బలం ల పమ

ారణం ా ఏ ధ న మహత ప త న షయ ల నూ రయ ల సు నుట క నం ా ఉండ ను.

10. *మకర లగ స దశ ా ల- ఫ ల*

మకర ా జ తక ల గ ండ మ ఖం క ఉంట ర . సన బల న న ేహం క ఉంట ర . ఇతర ల

ఆదరణను ం ే ర ఉంట ం . తమ వ వ రమ లందు ా , మ ేయ వృ , ా ారమ ల యందు

ఇతర ల చక త రంక పవ ార . ధన సంబంధ న షయ ల జ గత ా ఉంట ర . తం ా

వ యం ేసూ పనుల చక బట వడం సహజ స వం. ప ఫలం ల ే ఖర టట టదు.


క ట ంబసభ ల ౖ అను ాగం ఎక వ. ప ప ల ను ఘ మ ల ందుటక ా , ఆలస మగ ట ా

జర గ ను. ాహ షయంల ా ల ఎదుర ావచు .

*సూర డ *

మకర ల ా సూర డ అషమ ప . అషమ ప లగ ంల ఉండడం వలన ఆ గ సమస ల తల ే

అవ ా ాల ఉంట . ఎమ కల ి , ఉదర సంబంధ ా ధుల క అవ ా ాల ంట . త ా ధుల

కల గ . సూర డ తన శత ానమ న ఉండడం వలల తంల సంద ా ల క న సమస ల

ఎదు ో ా వసుం . అల ంట ప ిత ల ఆత ా సం , పట దల జయం ా ం ఉంట ం .

ాహ తంల ఒ దుడ క ల ఉంట . ా ారం ేయ లన క ఉ ో గం ేయ లన ఆస

కలగల ప ా ఉంట .

*చందుడ *

మకర లగ ంల చందుడ సపమ ప . శత ా ల లగ స చందుడ వ ందర ం ఇ ాడ . అ ే,

చందుడ శత ానంల ఉండటం ర త మనసత ం క ి ార . ఈ జ తక లక కళ , ెవ ల ాట

ా ధుల ఏర డవచు . చందుడ లగ ం నుం సపమ ానమ ను ద దృ ి టడం వల త గ ా

అందం, గ ణం క ఉంట ం . త గ ా అ న ం అనుక లత క ఉంట ర .

*క డ*

మకర ల ా క డ సుఖ ప , ల ప .క డ లగ ంల ఉంట ఆ వ ధస వం క ఉంట డ .

తం ౖప బంధువ ల సహ ారం ల సుం . తం వల ర , పఖ తల వ ా . శ ప వం ారణం ా తం

ౖప ఆసుల గం ేయవల ిన ప ి సంభ ంచగలదు. లగ స క డ 4, 7, 8 ా ల ద దృ ి

ా ాడ . అందువల కత ఉంట ం . ౖ ా క తంల కలతల కల గ . మకర లగ ంల క డ

ఉచ ి ారణం ా వ ధస వం క ఉంట ర . త క ఉ ేక స వం క ఉంట ం .

*బ ధుడ *

మకర ల ా బ ధుడ షషమ ప , నవమ ప . మకర లగ స బ ధుడ వ జ నం, బ క శలత క

ఉంట డ . ఈ జ తక ల ైవ భ , దయ స వం, క ర క ఉంట ర . సమ జంల రవ మ ా దల ,

ధనం ా ి ా . సపమ ానం ద, బ ధ దృ ి ఫ తం ా త గ ా అందం ా ామర ా ా


ఉంట ం . ష ామ ప దృ ి ారణం ా ౖ ా క తంల కల ల ఏర ా భరల మధ ల

ఉంట . సం నం కలగడంల జ ప ం క అవ ాశం.

*గ ర వ *

మకర ల ా గ ర వ తృ య వ య ా లక ఆ పత ం వ ాడ . కనుక గ ర వ ఈ ల ా అ ారక

గహం. లగ స గ ర వ వ జ నం, సుగ ణం క ాడ . ఈ జ తక లక మ గ ణం ఎక వ. ఇతర ల కలతల

ప తం ే ా కనుక సమస లను ఎదు ంట ర . లగ స గ ర వ పంచమ, సపమ, నవమ

ా ల ద దృ ి డ డ కనుక ా నంతరం అదృషం వసుం .

* కడ*

మకర ల ా పంచమ, సపమ, దశమ ా లక ారకత ం వ ాడ . మకర ల ా కడ భడ.

మకర లగ స క ారణం ా వ అందం, బ క శలత క ఉంట డ . లగ స కడ

ల సవంత ల , ా రపర ల ా ేసుం . తమ అవస ా అనుగ ణం ా తమ ర ను మ ర క ంట ర . ఈ

జ తక ల అవస ారం త లను క ఉంట ర . ీలౖన ప ర ష ల పట, ప ర ష లౖన ీల పట సహజం ా

ఆక త ల అవ ర . సపమ ాన న కటక ా ద క దృ ి పడటం వల ద త గ ా

మను అ ా యతను క ఉంట ర . త గ ా సుఖదుఃఖంల స య సహ ా ాలను అం ార .

*శ *

మకర లగ స శ ల ా ప , య ా లక ఆ పత ం వ ం ే ారక గహం. ం ఈ జ తక డ

గ ా ాగలడ . ఆకరణయ న శ వంత నశ ాకృ క ఉంట డ . ఉ ో గ ా ా ాలల ాఫల ం

ల సుం . ఆకరణయం ా మ ట డ లర . పభ త ారంగంల ప ే అవ ా ాం ల సుం . త చక

సంబంధ బ ంధ ా ల ఉంట .శ తృ య, సపమ, దశమ దృ ి ారణం ా త గ ా క ాల

ఎదురవ . ౖ ా క తంల సమస ల ఎదుర అవ ాశం.

* ాహ వ *

మకర లగ ంల ాహ ి ారణం ా అనవసర హ ఎక . ార జ అవ ా ాల .

అనుక న పనుల ా ంచడంల తరచూ ఆటం ాల ఎదురవ . ా ారంల ఆస ఉ ఉ ో గ


ల భ యకం ా ఉంట ం . లగ స ాహ వ సపమ దృ ి ారణం ా సం ార తంల త గ ా

నుం , త ల నుం త న సహ ారం ల ంచదు.

* త వ*

మకర లగ ంల ఉన త వ ఆ గ సమస లక త వ . తరచూ ఊ ంచ సమస ల ఎదురవ ర.

శత వ ల వల సమస ల ఏర ే అవ ా ాల . సమ జంల రవ ప షల రక అను త ార మ ల

ే ి అపజయం ాలవ ర . లగ స త వ ీలక ప ర ష ల యందు, ప ర ష లక ీల యందు ప త

ఆకరణ క ఉంట ర . సపమ ానం ద త దృ ి ారణం ా గ ా క ాల కల గ .

11. *క ంభ లగ మ - లగ స ా ల-ఫ ల*

క ంభ లగ మ క అ ప శ . ఈ లగ మ ల సూర డ , క డ ,శ భ ారక గహమ ల . చందుడ ,

క డ , బ ధుడ , గ ర వ అ భ, అ ారక గహమ ల ా వ ండ ను. క ంభ ల ా సపమ ా ప

సూర డ , నవమ ా ప క డ ,ల ా ప శ భగ ల , ారక గ ల . తృ య ప అ న

క డ , షషమ ప చందుడ , అషమ ా ప బ ధుడ అ భ గహల అ ారక గహల . క ంభ లగ మ ల

జ ం న ా పథమ వమ ల ి ల ఉన గ ల ా ఏ ధం ా ప తం ేయ చూ మ .

*సూర డ *

క ంభ లగ ం గల క ండ ల సూర డ సపమ ప ా ఉండ ను. ంద వం ి ల ఉం ఇ భ ారక

గహం క ఫ లను ఇచు ను. క ంభ లగ ం క క ండ ల సూర డ య లగ సు ైన ఎడల వ

చూడ అందం ా, ప ప ర ఆత ా సం క ఉండ ను. సపమ ప సూర లగ సుడ ా ఉండటం వల

త గ ా అందం ాను, స గమ ను ఇచు ాడ ాను ఉండ ను. అప డప డ ా ల


ఏర డ . త ల నుం , గ ా మ ల నుం స గమ ల ల భం కల గ త ం . వరక ా ా ాలల

త ర ా సఫలత ల సుం . ఆ క ి ామ న ం ా ఉంట ం .

*చందుడ *

చందుడ క ంభ లగ ం గల క ండ ల 6వ వమ క ా ా ఉం అ ారక గహమ క భ

కత మ ను ర సు డ . పథమ వంల చందు ి ఉండటం వల వ దగ , జల బ , రశ

సంబంధ న ా ధుల వ ే అవ ా ాల ఉ . చందు క ఈ ి ారణం ా వ క మనసు

అ ాం క న ై ఉండగలదు. క ట ంబ తంల కల ల , ా ల జ అవ ాశమ ల . చందు

దృ ి సపమస సూర ా ింహం ౖ ఉండ ను. ఈ దృ ి సంబంధం ారణం ా త గ ా అందమ ాను,

మహ ాం ాను ఉండ ను.

*క డ*

క డ క ంభ లగ ం గల క ండ ల తృ య, దశమ వం క అ ప ాగలడ . ఈ లగ ంల క డ

అ భ, అ ారక గ ల భ కత మ ను ర ంచును. క డ లగ సం ా ఉండటం వల ఈ జ తక డ

ధృడ న ా రకమ క ఉండ ను. ల ా సం, ప ాకమం ఎక వ ా ఉంట ం . క ర శమ క న న

పనులను క ప ే ార . మ తృ, ితృ ప ం నుం ఈ జ తక లక అనుక ల స గమ ల సుం .

సమ జంల రవ మ ా దల కల గ .స వంల ఉగత ారణం ా అనవసర ా లను

ెచు దర . క క దృ ి పంచమ వంల వృషభం, సపమ వంల ింహం, అషమంల క ల

ఉండటం వల త గ ా గ ణవంత డ , ా వ కస వం గల ా ై ఉండ ను. ౖ ా క తం

ామ న ం ా సుఖమయం ా ఉండ ను. సపమ ప , క డ ీ ంచబ ల ాప ప వంల ఉండటం వల

సపమ వంల సంబం త సు ల బ ా .

*బ ధుడ *

బ ధుడ క ంభలగ మ గల క ండ ల పంచమ ప , అషమ ప ాగలడ . అషమ ప ా ఉండటం వల

ఇ అ ారక, అ భ ఫల ా ఉంట ం . లగ ంల ఉప ి ారణం ా ఈ జ తక డ బ వంత డ ,

కవంత డ అవ డ. రంగంల సఫలత ల సుం . మ టల ా ర పజలను ప తం

ే ార . జల తంల ఆస అ కం. పడవ పయ ణ ల , జల య తల ఆకట క ంట . బ ధు

ద ావ ల మ న ిక సమస ల ఏర డ . పథమస బ ధుడ సపమ వంల ి ల ఉన ింహ ా


చూసు డ . ఈ ారణం వల తబగ ా ా ల , మత బ ల ఏర డ . ా తర

సంబం ల క ఉం ే అవ ాశం.

*గ ర వ *

క ంభ లగ ం గల క ండ ల గ ర వ అ ారక గహం ాగలడ . ఇ య, ఏ ాదశ వమ క

అ ప ా ఉండ ను. లగ ంల ఉప ి ారణం ా వ బ వంత డ , కవంత డ అవ డ.ఈ

జ తక ల ఆత బలం, ఆత ా సం అ కం. ధన కరణ ే ౖప ణ ం ఉంట ం . ం ఆ క సమస ల ద ా

ావ . లగ ంల క ఉన గ ర వ పంచమ, సపమ, నవమ ాల ౖ దృ ి క ఉండ ను. గ ర వ

క దృ ి ారణం ా బంధు త ల నుం ల భం ా ించగలదు. ితృ ప ం నుం ల భమ కల గ ను.

సం నం, త గ ా నుం సుఖం ఉంట ం .

* కడ*

క ంభ లగ ం గల క ండ ల క డ సుఖ ప , ా ప ా ఉండ ను. సుఖ ప , ా ప ా ఉండటవ

వల ఇ పమ ఖ ారక గహం ా ఉంట ం . లగ ంల ఉప ి ారణం ా వ అందం ా, ఆకరణయం ా

ఉండ ను. ర బ వంత ల , గ ణవంత ల అవ ర.అ కంల అ ర అ కం. ఆ క

ార కల పమ లల ర ఇషం ా ాల ంట ర . మ తృమ నుం మ, స గం ల సుం . భ , భవనం,

ాహన సుఖం ా ి ెందగలదు. క డ సపమస ింహ ా చూసు డ . ఈ ారణం ా ౖ ా క

తంల సమస ల ఏర డవచు . త గ ా ఒ దుడ క ల తప వ .

*శ *

శ క ంభ లగ ం గల క ండ ల ల ా ప , ద ా ప ా ఉం ారక గహం క భ కత మ ను

ర ంచును. ల ా ప శ స ా ి ల వం వ ఆ ా , గమ క నశ ా

ప ంచును. శ క ప వం ారణం ా వ ఆత ా సమ ప ప రత క ఉంట డ . ఈ జ తక డ

తన వ త ర వల సమ జంల రవమ ా దల , ప షలను ందు డ . లగ ంల క ఉన శ

తృ య వంల ష ా , సపమంల ింహ ా , దశమంల వృ క ా చూసు డ.శ క దృ ి

ారణం ా దర ల అ తస గమ ల సమస ల ఏర డ . ఇక త గ ా సమస ల

తప క వచు .
* ాహ వ *

పథమ వంల అషమ గహం ాహ వ క ఉప ి ారణం ా అ గ ం ఏర ే అవ ా ాల .

ాహ వ క ద ా ాలంల ఉదర సంబంద ాల క అవ ా ాల . వరక ా ా ాలల

సమస లను ఎదు వల ి ావచు . వ వ ాయం ౖ క ఉన ప ట ఉ ో గం ఫల యకం ా ఉంట ం .

లగ స ాహ వ సపమ వంల సూర ా ిం చూసు డ . శత ా ౖ ాహ వ క దృ ి

ౖ ా క త సుఖ బల న పర ను. గ ా మ ల నుం ఈ జ తక లక ల భం క అవ ా ాల

తక వ. ర ా ల , గ ప ద ల అంట ఈ జ తక లక మక వ. ఆత ా సం తక వ ా ఉంట ం . ం

రయ ల సు వడంల సమస ల ఎదు ంట ర .

* త వ*

త వ క ంభ లగ ం గల క ండ ల లగ సం ా ఉం వ అ ిర ా ేసు డ. ప త ంగప వ ౖ

అ ర అ కం. ర త దండ ల ా ల , మన ా ాల క అవ ాశమ ల . సపమ

వం ౖ త వ క దృ ి ఉండటం వల గృహస సుఖంల ల పం ఏర డ త ం . వ అన వ

సంబం ల ారణం ా క ట ంబమ ల అ ాం ఏర డ త ం . త వ ాట భగ లయ ల దృ ి

సంబం ల ఉంట గనక త వ క అ భ ప వం తగ త ం

12. * న లగ మ - లగ స గహమ ల - ఫ ల*

నల ా అ ప గరవ. నల ా చందుడ , క డ ,గ ర వ ారక గ ల . ఈ ారణం వల

మం ఫ ల ఉంట . క డ , సూర డ , శ అ ారక గ ల . అ భఫ ల ఇ ార . న లగ ంల

ా గ ల ఉన ప డ కల ఫ ల ఎల ఉంట ప మ.

*సూర డ *

సూర డ న లగ క ండ ల షషమ ప ా ఉండ ను. షషమ వంల ఉండడం వల సూర డ అ ారక

గహం ా ఉండ ను. న లగ ంల లగ సం ా ఉం సూర డ వ ఆ గ ం ా ఉంచును. ఎవ క ండ ల

అ ేఈ ి ఉండ ార ఆత ా సం ఉండగలర . ఏ ప ౖ ను ప మ బలం ప

ేయ దుర . శత వ ల , దుల నుం భయపడర . సూర ప ర దృ ి సపమ వమ ల క ా ౖ

ఉండ ను. ా ారం ేయలన క ాట , ఉ ో గంల అనుక లత ఉంట ం . ౖ ా క తంల త

గ ా ఒ దుడ క ల తప వ .
*చందుడ *

న లగ క ండ ల చందుడ పంచమ ప అవ డ . ఈ లగ ంల ణ ప ా ఉండటం వల చందుడ

భ ారక గహం ా ఉండ ను. లగ ంల ి వ సుఖం ా, భకరం ాను ఉండ ను. చందు ప వం

వల వ అందం, ఆకరణయమ నక అ ప ాగలడ . మ టల ఇతర ల ౖ ప వం చూప ను. ల

ఆత ా సం ండ ా ఉండ ను. అందు ఎల ంట ద ార మ ను దల ట భయపడర . మ తృ

ప ం నుం , మ తృమ నుం సుఖ , ఆద ా నమ ందగలర . చందుడ ప ర దృ ి ా బ ధు

ా కన ను చూసు డ . ఈ ప వం వల త గ ా , సం నం నుం ప ాంతత, సుఖం ల సుం .

*క డ*

క డ న లగ ం గల క ండ ల య, నవమ వమ క అ ప ా ఉండ ను. లగ ంల

ఉప ి ారణం ా వ శ ా , ప ాక ా ఉండ ను. ఇ వ రట ా ా ేయ ను. అ కమంట

ఆస ఉంట ం . ట ా స యం ే ందుక ర ఎల ళల ిదం ా ఉందుర . ఆ క ి

అడంక ల ఉండవ . ఇక ధ అనవసరం ా ఖర ేయర . దృ ి ో షం, కర ో షం క అవ ా ాల

ఉన . పథమ వ ి ల ఉన క డ చత ర, సపమ, అషమ వమ లను తన దృ ి ప తం

ేసు డ . ఈ ప వం వల త ల, గ ా మ ల వల ల భం కల గ త ం .

*బ ధుడ *

బ ధుడ న లగ క ండ ల చత ర, సపమ వం క అ ప ా ఉండడం వల ప ో షం

ారణం ా దూ ించబడ ను. లగ ంల బ ధు ఉప ి ారణం ా వ ప శ ాగలడ . ా ప శమ, బ

బలం వల ధ రన ే ార . త
ి ృ సంప నుం ష

ల ల కల గ . మ ళల వల ల ల ,స గమ ల ా . లగ ంల క ఉన బ ధుడ

సపమ వంల స ా చూసు డ. ప వం వల వరక ా ా ాలల త ల, గ ా మ ల నుం

స గం ల సుం . గృహస తం సుఖమయం ా ఉంట ం . అనుక ల న త గ ా ల ం ే

అవ ాశం.

*గ ర వ *
గరవ న లగ మ క క ండ ల ల ా ప , దశమ ప ా ఉండ ను. ల ా ప ా ఉండటం వల

ండ ంద ాలక అ ప ా ఉన ప ట ం ప ో షం కల గ త ం . లగ ంల ఉప ి ారణం ా

వ అత ంత గ ా ా ఉండ ను. ా రకం ా అ గ ం ా, అందం ా ఉండ ను. ఈ జ తక ల దయ స వం,

నమత క ఉంట ర . లగ స గ ర వ తన క ప ర దృ ి పంచమ, సపమ, నవమ ాలను

చూసు డ. ప వం వల తం , సం నం నుం సుఖం ల సుం . గృహస తం సుఖమయం ా

ఉంట ం .

* కడ*

కడ న లగ క ండ ల తృ య, అషమ వం క అ ప ాగలడ . ఈ లగ ం క క ండ ల

ఇ అ ారకం ా ఉండ ను. ఈ లగ ంల క డ పథమ వంల ఉండటం వల వ అందం ా, ఆకరణయం ాను

ఉండ ను. ిత ాత గం కల గ అవ ా ాల ఉండ ను. ప ల ర ప ణత క ఉంట ర . ర

ాహసం, ప ాకమం క న ా ఉంట ర . ర ఏ షయం ౖ ల ల త ా ెల సు నుటక ఆస క న

ా ఉండ ను. త నుం సుఖం, స ా అవ ా ాల తక వ. సం నం క సందర ంల క ాల

ఎదురవ . సపమ వంల క ప ర దృ ి ఉండటం వల గృహస తం ామ న ం ా సుఖమయం ా

ఉండ ను.

*శ *

శ న లగ క ండ ల ఏ ాద ా ప , ద ా ప ా ఉండ ను. లగ వంల శ క ఉప ి

ారణం ా వ సన ా ఉంట డ . శ క ప వం వల వ త సంబంధ ా ధుల ా న పడవచు .

ంత రయ ల సు వడం ాధ ం ాక వచు . తంల పగ సం ఇతర ల సల లను ాటం

వసుం . ధన కరణ క పవృ ఉంట ం . య , పం ల , ల ట ల వలన ఈ జ తక లక అక ా త

ల ల క అవ ాశం. లగ స శ తృ య వంల వృ క ా , సపమ వంల క ా , దశమ

వంల గ ర ా ధను చూసుండ ను. ఈ ాల శ క దృ ి ఉన ఎడల త ల నుం అ త

ల భం, స గం ల ంచదు. ఇక గ ా మ ల నుం ఏర ే అవ ాశం. ంపత తంల సమస ల

ఏర ే అవ ాశం ఉంట ం .

* ాహ వ *
ాహ వ న లగ క ండ ల లగ సం ా ఉండటం వల ఈ జ తక డ కండల న బల ా అ ఉండ ను.

ాహ వ చత రతను, బ ప ా ంచును. ల ా ర వన ఉంట ం . అనుక న ా ా లను

ా ంచుటక , ర ఎవ ౖ తృత ంను ే ార . ప ఎల ప ేసు నవల బ ా ెల సు.

ల స సం అ కం ా ఉండ ను. లగ స ాహ వ సపమ వంల ి ల ఉన బ ధు క ా

చూసు డ. ప వం వల సం నం క సందర ంల సమస ల వ ే అవ ా ాల ఉ .

త గ ా అ గ సంబంధ న సమస ల బ ంచబడ ను. గృహస తంల సమస ల

తప క వచు .

* త వ*

త వ న లగ క ండ ల లగ సం ా ఉండటం వల వ అ గ సమస ల ఎదు ంట ర . నడ మ ి ,

ాత ా ధుల క అవ ాశం ఉ . ఆత ా సం తక వ ా ఉండటం మ లం ా ంత రయ ల

సు లర . ా ారం ేయ ల క, ఉ ో గం ేయ ట ఇషం ా ఉండ ను. ా ర ి రక ామ క

యమ లను ఉలం ంచుటక క ర ను ాడర . సపమ వంల త వ క దృ ి త

బగ ా కష ా ా ఉండ ను. త వ ా తర సంబం లక ితం ేయ ను. ఫ తం ా గృహస

తంల సుఖం బ ంచబడ ను. ఆ క ప ి ామ న ం ా ఉంట ం .

 న తం - ణగ ,ఫ

1. *అశ న తం - ణగ ,ఫ *

అ న తఅ వత అ వత . ర భగ ర స , ర భ న అ
వత . థ కం అశ న తం సన న తం ష ల ణం ర ం ం ం . అ ప
. ఈ న తం జ ం న అర న ౖ ధ ంచవల ఉం ం .

అశ ష ఉ

ద దం
అ న తం ద దం న న తఅ ప . శ ం న మర ం పద ం ల
పయ . అ ర తం ఉం . ర ఉం ఉం ం . అనవసర ష ల ౖ దృ
టడం జ ం .ప ఆ చన ర ం .స జం మం ం , రవం ం లన
పతయపడ .
గహ దశ
నప ం మహరశ ఏ సంవత , క మహరశ ఇర ౖ సంవత , ర మహరశ ఆ
సంవత , చంద మహరశ ప సంవత , జ మహరశ ఏ సంవత అ భ .

ం దం
అ న తం ండవ దం న న తఅ ప న ంశ శ ప . ం ప దల
గల .ఎ వ లస త ర గ . ష వ వహ . తల న
ంచడం అ ల ౖ న ఎం ం . ,ద ం ం . మం ఆత సం
గల ౖ ఉం .
గహ దశ
నప ం దశ ఐ సంవత ల ల . క మహరశ ఇర ౖ సంవత . ర మహరశ ఆ
సంవత . చంద మహరశ ప సంవత , జ మహరశ ఏ సంవత అ భ .

దం
అశ దం జ ం న న ల ఇషప . ఖ ం ష , తర లౖ మ వ
ఉం ం . చక సల ఇవ డం ర . అ ఆ సల ల వల తమ ఎ ం
ంద .న క ం ఇషపడ .
గహ దశ
నప ం మహరశ న ర సంవత , క మహరశ ఇర ౖ సంవత . ర మహరశ ఆ
సంవత . చంద మహరశ ప సంవత , జ మహరశ ఏ సంవత , దశ 18 సంవత
అ భ .

దం
అశ దం జ ం న క త కం , అలం ర , న ౖ న పవరన ఉం .
ఢ ౖ న ఆ చన క ం ం . రంతరం త ష ల ౖ ఆస కనబ .
ల ధన క య .అ ఫ తం సం అంద . శమ ప న అవసరం ఉం ం .
గహ దశ
నప ం మహరశ 7 సంవత ల9 ల , క మహరశ ఇర ౖ సంవత . ర మహరశ ఆ
సంవత . చంద మహరశ 10 సంవత , జ మహరశ ఏ సంవత , దశ 18 సంవత
అ భ .

ఈన త త ల ణగ

అ న త త అశ ం వ ఉ ఉ హం క . , పకశ , మర ం, ౖ తన వంత ౖ న,
ల ౖ నక క ం . మనసత ం ఉం ం . డల యం ఆస అ కం. అ వత శసత త ,
ఆ ద ౖద క కఅ న త త ఆ దం వం ౖ ద ం యం ఆస ఉం .
ఉ క త మనసత ం క ఉం . ప క క ౖర హ అ కం. ఎ వం
ప లౖ మ ర ం ఎ నగల . ఓ , , మర ం ర ర హణ . తన
న న ఆపద ట ష ణం.

ఈన త త ఇత ల సల క ం .. వర తమ న న రయం ం .ఈ
న త వగణ న త క క యం, ధర . యకత ల అ కం క క
జ య య ,అ చక .న ప క క ౖ గ ం, ౖ స , భ వం
ల అ కం. ంత అలసత క ఉండడ సహజ . అ న ం లన ప దల
ఉం ం . ఇత ల ంద ప యడం నచ .అ ష ల ఆ పత మనసత ం క ఉం .

, ౖ , ౖ కపర ౖ న ఉ చక ంచగల . ఇ అ న త త ల రణ
.అ తకచకం, లగ ం, న సమయం, స ల వలన ణగ ల ఉం .
ఈన త త ల 45 సంవత ల వర తం జ ం . ల ం కవయ అ
వర తం ఆనంద యక జ ం . అశ న త త ల కృ క, మృగ ర, నర ,
త, అ ధన, షన త ఏ ర న ప వ సం ం .!

2. *భర న తం - ణగ ,ఫ *

ష ం న త 'భర న త '. ఈ న తం ల ణం క ఉన ప ఉగ ర ం ం ం .
అ ప ఉ క క ర ణం .ఈన త 4 ష ఉ .

భర ద ద
రకం శ వం ౖ ఉం . ఇ సమయం షవం .. శ ల ంగ ం . పం
ప ం ం ం పయ . దలపట రవం, ఆ ర వ వ లౖ , ంస ృ ంప యల ౖ న,
య లౖ శ స క ం .అ తమ బయటపడ ం రంతరం గత
ప ం .

ద ద గహ దశ
జ ం నప ం క మ దశ ఇర ౖ సంవత , ర మ దశ ఆ సంవత , చంద మహరశ ప
సంవత , జ దశ ఏ సంవత , దశ 18 సంవత ఉం ం .

భర ం ద
భర ం దం యం పంతం, ప దల అ కం క ం .అ న లన ప దల ఉం ం .
అ ఈ కమం ప సంద ం తనం వ వహ . సంపన గడపడం మం లౖ
అవ హన, య ల ౖ శద క ఉం . వం ౖ ర ం .ఆ చ ర అ కం. అనవసర
ష ల ౖ ఆస .

ం ద గహ దశ
జ ం నప ం క మ దశ 20 సంవత ల ఉం ం . ర మ దశ ఆ సంవత , చంద మహరశ
10 సంవత , జ దశ ఏ సంవత , దశ 18 సంవత ఉం ం .
భర ద
భర దం జ ం న తమ ప యం ఏ ం ఫ తం ం . స -ఆ చన
మధ ంతన ఉండ . అ టల షయం ప . గడలం ఇషపడ . శ వం వడంవల
ఆ పద ంచ ం ం . ందర పం వ గహ శ క ఉం .ఈ దం జ ం న
ౖ వభ ఎ వ.

భర దం గహ దశ
నప ం ం క మ దశ ప . ర మ దశ ఆ , చంద మహరశ ప , జ దశ
ఏ , దశ ప ఉం ం .

భర ద
ఈ దం ఊహల ఊ లఊ .మ ౖ ఆడంబ ,ప ం . పంతంప ప
ం వడం ల ణం. కష ౖ , నష ౖ తమ ౖ ఉం ల ప బడ . తర పద .
బ ం మనసత ం. గడల ఆ . గర ం , క నత ం వ వహ .

భర దం గహ దశ
ఈ దం జ ం న క మ దశ ఐ , ర మ దశ ఆ , చంద మహరశ ప , జ దశ ఏ ,
దశ ప ఉం ం .

భర న త - ణగ ,ఫ

భర న ప , శ ప . ఈ రణం అందం ఆకర యం ఉం .ఇ


నవ గణ న త క క క ం రవ పద ం ణ ఎ . ఈ న తం జ ం న ంత
ష లపట, న సంప లపట ఆస క ఉం .

గడలం ట ౖ క ం ఆ .ప భత న ంఇ .ప ల తమ
అ ణం ం . సమ , సంద బ తమ అ ం ం .ఎ
ఎంత ప అ ధం అం క నం మ . ం దనల సమ ం ం . రం ంత
సహజ . న న ం ల త ర ద ఇవ . ౖఖ క వడం అ న
ధం అ వృ ంచ . వృ పయం ఖ వనం య త నఏ ం .

స జం , ప ష వ గత రవ క ఉం . ందర ం, సవంతం ఉం ష ఆస .
గంధద , ందర షణ అం ఆస అ కం. కళత వలన కల వ ం . ఉం . అం
హరచన ప ఉం ం . సల .

ఈ న తం జ ం న ల ం ఖవంతం జ ం . 28 ం 32 సంవత లత త
సమస ల ఎ ం . ఇం జ ం నన త , తక చకం గహ వలన ఉం .
ఫ రణం అంద స న ౖ న సమయం గహ న ంశ దౖన ష ల వలన
ఫ ల ఉం . ఇక వృ ప దశ ఖవంతం ఉం .
తమ వ త వల అ న అ వృ ంచ ఆటం ఎ ర . అం త ం భర
న త న త మ ల ంచడం భఫ ం . ఇం సంవత ఒక ౖ
ఇం మం ంచడం వల మం జ ంద సం ం .

భర న తం న త ల 9 అ సంఖ అ ం .9 18, 27, 36, 45, 54, 63,


72 అ సంఖ భఫ ల .అ ఈ త ల ఎ , రం అదృ .
ఇం ఎ రం డటం భఫ .

భర న త త ల జ గహ ప వం ఉండటం మంగళ రం క వ ం . ధ, ఆ న
ఫ ల .అ రం తం ఎ ం భ రం ంచడం మం ద సం ం .

3. *కృ క న తం - ణగ ,ఫ *

కృ క న తం జ ం న మం వర క . అ త ౖ న హ పద ం .
ల రంగం ఆస . ఇత ల వ ల ఆక ం ం పయ ం . అహం ర స వమ
. రం, సం షం ఒ ఉండ . తమ సంఘరణ ౖ తం బయట కనబడ య . ఎ వ
క ల ఆ ఉం ం . తన ం ఆ ం ం . చ ణ పవ ం .ఈ
న తం కఅ ం .

కృ క న తం ద దం త ష ఉం . న వృషభ .

కృ క ద ద
కృ క ద ద జ ం న రక బలం వం . మ ం తలప
ప ం .అ పయత ర కం నం ఫ ంచడం ల ల ణం. గం ర స ౖ
ప లన ఆస క ఉం .

కృ క ద ద గహ దశ
ం ర మహరశ 6 సంవత .అ త త చంద మ దశ ప . జ దశ 7 ఏ , దశ 18
సంవత , మహరశ 16 సంవత , శ మహరశ పం సంవత ఉం ం .

కృ క ం ద
కృ క ం ద జ ం న ర గం ర స వం. సంస ృ , ంప ల ,ఆ ల రం.
తన న ధర ం ద డ రం అన నమ కం. వ గత ష ల ం ఆ . ఇత లపట
ఆదరణ ఉం ం ప త . పంతం పట ం వ వహ జ ం .

కృ క ం ద గహ దశ
ం ర మహరశ న ర సంవత .ఆత త చంద మ దశ ప . జ దశ 7 ఏ , దశ
18 సంవత , మహరశ 18 సంవత , శ మహరశ పం సంవత ఉం ం .
కృ క ద
కృ క ద జ ం న శ వం . ఎల ౖర ం ఉం . గం ర వదనం
క .అ , భన లౖ అ ఆ ం .ప ష అనవసర ఆస . ౖ
తం ఏ పటన ,ఏ ప ం న న . అనవసర క ల అ వృ ఆటంకం
క ం .

కృ క ద గహ దశ
ం ర మహరశ సంవత ,ఆత తవ స చంద మ దశ ప . జ దశ 7 ఏ , దశ
18 సంవత , మహరశ 16 సంవత , శ మహరశ 19 సంవత ఉం ం .

కృ క ద
కృ క ద గత అవసరం. తన , రకర ల ఖ ల త ౖ న పవరన క ఉం .
భగవ ధన, సత ంగ రం ఉండడం అవసరం. ం వ స ల అల ప ప దం ఉం ం .అ
నవ హ య పయ . తమ న ప నం ప గ ం మస ం
మం .

కృ క ద గహ దశ
ం ర మహరశ ఒక న ర సం. , త తవ స చంద మ దశ ప . జ దశ 7 ఏ , దశ 18
సంవత , మహరశ 16 సంవత , శ మహరశ 19 సంవత ఉం ం .

కృ క న త ణగ

ర గహ న త ౖ న కృ క న త న త లం ధ క గ .స శ అ క
. సం సమదృ . న ష ల అస ప మనసత ం క
ం .ఈన త న త చ , అన షల యం ర తన ష ౖ న తత క
ఉం ర సం ం .

ద న త ల మంగళ రం అ క వ ం .అ ధ, ఆ న
ఫ ల . రం తం ఈ త భ రం ంచ డ .అ కృ న త -
ద న త ల అదృష సంఖ 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72.

ఈ న తం దం న త ల క రం -ఎ , .

ఇ ధం ఈన త 2, 3, 4 జ ం న త ల ధ రం అ ం .ఈ త
ధ రం ప జయం ర . ర వ ధ రం ఈన త
న త ఎ ం భ పట డ .
కృ న తం.. అ న తం, అ ప , గణం సగణ క కఈన త త ఆ శప ౖ ఉం .
అంత ఆ క త పద .ఏ ద జ ం ల ం ధ క గ .అ ర ఇ
చ , అన షల యం ర తనం, ష ౖ న మనతత ం ఉం ం . న ష ల అబ ఆడ .
ల క ల వలన తం ద న వ . ఇత ల సల ల స ంచ . ఇత ల
అ ల ర ంచ . అ ం అ ర ం ల పయత ఫ ం ఒక
గ క ం .

23 ఏళ త త సమస ఎ 36 ం 41 ఏళ త త సమస ల ం బయటప ఖ


తం .ఈన త త లంద ఇ రణ ఫ అ తక చకం, సమయం, గహ , నవంశ
అ స ం ష ఉం .

ఈన త న 2, 3, 4 జ ం న త ల లం, అ క ం .ఈ త
ధ ం ల , రం ంతవర ౖ ఉం వడం మం . ఈ రం ల
ధ ంచడం వల మన ం ,అ న జయం ర .

ఈ త ల 6 అ సంఖ అ అ ం . 4, 5, 8 అ సంఖ మం
ఫ ల య సం ం .

4. * న తం- ణగ ,ఫ *

న అ వత బహ . న ప చం .ఈన త త న క ధృఢత క ఉం .
నవ గణ క క ధర ంతన క ఉం ం . తం కం పవ .అ న నయ భ
.అ లం న ం ఆ క త . హస డలం ఇషపడ . అం ణ త,
ం .

న తం 4 వృషభ ఉం .

ద ద
ద ద జ ం న ప న బల నత అనవసర ష ల ౖ దృ టడం. అవసరం ఇతర
ష ల ఎ వ ఆ . ఆ చన అంత ం ందరప ప ద డ . వల
ఇబ ం . నం పవ ం న ష గ కత అవసరం. ఇతర ష లౖ మన
ప ద శద త అవ శం ఉం ం . బ , అనవసర ష ల న ంత ం .ప బ
స గలగడం ఒక వరం అ . లత బ ల .

ద ద గహ దశ
ఈ న తం జ ం న గహ దశల ష వ .. ం చంద మహరశ ప ,ఆత త జ మహరశ 7
ఏ , మహరశ 18 సంవత ,ఆౖ మహరశ 16 సంవత , శ మహరశ 19 సంవత ,
ధ దశ 17సంవత , దశ 7 సంవత ఉం ం .

ం ద
ం ద జ ం న అదృష త .క వ న అవ చక ఉప ం
ఉం ం . ఈ షయం మం ం ం . ట ప త ంక ఉం .ఈ ర
గ . ఇక తం తర రసప అనవసర ౖ న ష ల ద ఆం ళన త ం .ప
మ ఏ ం ల షయం స షత మ ంత ౖనఫ క .

ం ద గహ దశ
ఈ ద జ ం న ం చంద మహరశ ఏ న ర సంవత ఉం ం .ఆత త జ మహరశ 7
ఏ , మహరశ 18 సంవత ,ఆౖ మహరశ 16 సంవత , శ మహరశ 19 సంవత ,
ధ దశ 17 సంవత , దశ 7 సంవత ఉం ం .

దం
దం జ ం న రకర ల ఆ చన ప భ ం .అ ఆ ఆ చన
బయట ట ం గత పడ . కళలయం ఆస ఉం ం . ం ంప ఉ ఎ వప ఉన పగల
ఉం ం .అ ఎల అనవసర ఆం ళన త ం ం పయ ం . ల
పక ం షయం ప తప స .

గహ దశ
త చంద మహరశ 5 సంవత ,ఆత త జ మహరశ 7 సంవత , మహరశ 18
సంవత ,త ప మహరశ 16 సంవత , శ మహరశ 19 సంవత , ధ దశ 17సంవత ,
దశ 7 సంవత ఉం ం .

దం
దం జ ం న అం వ న అవ ప గ . గ ౖ పవ ంచడం
సహజ ద ల ణం. గత ఉన ప ఒ ఎ బ త అవ శం. అ వం సంద ౖ తం
ౖ న అవ ల సం అ . ఖ ౖ న సంద తమ పవ ం .

గహ దశ
త చంద మహరశ ం న ర సంవత ,ఆత త జ మహరశ 7 సంవత , మహరశ 18
సంవత ,త ప మహరశ 16 సంవత , శ మహరశ 19 సంవత , అనంతరం ధ దశ
17సంవత , దశ 7 సంవత ఉం ం .
న త ణగ
ఈన త త న క ధృఢత క ఉం .అ లం నద ం ఆ క త .త ర పం
. న ఉం .ఎ మర ల ౖ ఎ అ న .ఎ మ , మ రం
కల వ ం . అప ంద , ఆ పన త ఒక గ ఔ . త ఒ సహజ .
స , కళ క క క రంగ పగ అ ందగల . సం న .

మహరశ, శ మహరశ కల వ ం . మ కల . భరల న మ అ న త ఉం ం .


డ , వ వ ల జయ . గజ ఈత ఔ .తన ఖప తన ఖ
డ . వం ం . అ న సం .
5. *మృగ ర న తం - ణగ ,ఫ *

మృగ న త వగణ న త .ఈన అ ప , ప , .అ వత


ర . ఆ పత ం చంద వత ం . పగడం ద న .ఈన త త చండ వృ
ం ం మం . మం సమయం చండ స ధ డడం మం .త ణం ఉండటం ల ణం.

మృగ ర న తం ం వృషభ , వ ం న ఉం .

మృగ ర ద ద
మృగ ర ద ద జ ం న తమ ంత ప ల వ ర ం . అదృ , రదృ
ధ త ఉం ం . అ సమయం తమ ౖ ఖ వల నష .మ ష ర
ఉం ం . వల ఒ ణ లం గడ ం . ల దృక థం ఆ ం ర ం .
ప ౖ ప వం డ ం ం .అ వంట ప ంతం ఉం
పయ ం . పం సమస మ ంత తప తగ . ఈ ష గ ం .

మృగ ర ద గహ దశ
ఈన త న ం ద జ ం న ం .. జ మహరశ 7 సంవత ఉం ం , మహరశ
18 సంవత ,త త 18 సంవత , శ 19 సంవత , అనంతరం ధ దశ 17సంవత ,
దశ 7 సంవత , క దశ 10 సంవత ఉం ం .

మృగ ర ం ద
ఈన త ం ద నజ ం న .. ఉం పయ . ద ప ల ం
మం ఫ తం ఆ .అ ఆ ం న ఫ తం అందక ఆం ళన ం . ఆ అనవసర ఆం ళన మ
త ప ఆ రం ఏర ం . ట ం న ట డక వడంవల ఇబ ం ఏర డ .
ఇత ల ౖ ఆ రప నప వ .ఇ వంట ఇబ ం త . ళ వ వ వహ ం
ప చక ం .

మృగ ర ం ద గహ దశ
ఈన త న ం ద నజ ం న వ స .. జ మహరశ ఐ ళ ల ,త త 18
సంవత , 16 సంవత , శ 19 సంవత , అనంతరం ధ దశ 17 సంవత , దశ 7
సంవత , క దశ 20 సంవత ఉం ం .

మృగ ర ద
మృగ ర ద న ఆ చన గం ఉం .ఏ ౖ ఒక ర వ ం ఆ చన
క ం . స దగ ఆ చన ఉండ . ఇ సమయం ఆం ళన ఎ వ ఉం . ం
ర ఆలస ం అ ం . ఆం ళనల ం ఇషపడ .ఆ క రహస ం
ఉం . వల ఒ ఇబ ం ఏర డవ .ఈన త ద జ ం న జన తః జ మహరశ
ఉం .

మృగ ర ద గహ దశ
జ ం నత త న ర సంవత జ మహరశ న ం .ఆత త 18 సంవత ,
16 సంవత , శ 19 సంవత , ధ 17 సంవత , 7 సంవత , క మహరశ 20
సంవత ఉం .

మృగ ర ద
మృగ ర ద జ ం న స వం ఉం .అ ప అ ఉండ .
ర అ ఉం . ం ఆ వ ఇబ ం పడడ క, న ౖ తం
ఇబ ం ల న ఉం .ఓ క ర క ంచ . వల ఫ వ సమయం
ప ల ం . అం మం అసహ న స వం ఉం ం . లకడ సం పయ ం
స వం ఏర ర .

మృగ ర ద న గహ దశ
జ ం నప ం 21 లల జ మహరశ ఉం ం .ఆత త 18 సంవత ,
16 సంవత , శ 19 సంవత , ధ 17 సంవత , 7 సంవత , క మహరశ 20
సంవత ఉం .

మృగ ర న తం గల ణగ

ఈన త జ ం న ఉం . వంశ రంపర ం వ ల మృగ ర న త త


సకల గ ల సవంతం ర సం ం . సం తం ప , ఉన త ర సంస ం
అదృష త ల ప వ .
అ ఏ షయం ౖ స వం క ం . ఆ చన , ర గం .
యకత ఉం అవసర ౖ న తపజత ఉండ . ఆచరణ అమ ట ఎ ర
ఇబ ం ల కం అ గ ంచగల . ప లతల ప ప ఊ ం వడం తం ఇబ ం కరం. ప ల
ప బ ర ఉం .

ౖ వభ అ కం క న అ గ ం ఆటంకం ర . నర , ళఎ కల సంబం ం న ౖ ద ం
. శ భ , బం క నఈ త ల మ .వ ణత చక ర ం
స ం ం .అ ఇత ష ల ఏ తం ప ం . టల సజ ల
రం ం .

కమ ణ, ప క ప రం చరణ యడం మృగ ర న త త ప . ,


ప షల ం మృగ ర త బహ ణ అ ంచడం వల ఉన త ం .
6. *ఆ ద న తం - ణగ ,ఫ *

ఆ దన పర శ జన న తం ప . ఆ పత పర శ .ఈన అ ప .
కం ద న . వస క ం . దర స ధల మం మం .

ఆ ద న తం 4 న ఉం .

ఆ ద ద ద
ఆ ద ద ద జ ం న అదృషం ౖ నమ కం ం . అదృషం ల
మనసత ం. వ , షయ గత ఎ వ. ఈ షయం ఒ శృ ం ం . వల
ఇబ ం తప . రదర క ౖ ఖ క స వం ఉం ం . ప ం స వం ఉండటం
అవ లౖ ప ం . సంస ృ , ంప యల ౖ , ఆ ర వ వ ల ౖ ఆస , శద ఉం ం .

ఆ ద ద ద గహ దశ
ఈ ద జ ం న ం మహరశ 18 సంవత ఉం ం .త త మహరశ 16
సంవత , శ మహరశ 19 సంవత , ధ మహరశ 17 సంవత , మహరశ 7 సంవత , క
మహరశ 20 సంవత ఉం .

ఆ ద ం ద
ఆ ద ం ద జ ం న ప దల, ణత ఎ వ ఉం . అం మ ల ం ద దృ డ .
ఆ చన న ంచ . ం క ం .ప ష లం ఆస ఎ వ. ఒ
ం . సమస ల ంచటం ఇబ ం ఉం ం . మధ ఏర ప ల ం ం
గందర ర .

ఆ ద ం ద గహ దశ
ం ద జ ం న మహరశ 13 సంవత లఆ ల ఉం ం .త త మహరశ 16
సంవత , శ మహరశ 19 సంవత , ధ మహరశ 17 సంవత , మహరశ 7 సంవత , క
మహరశ 20 సంవత ఉం .

ఆ ద ద
ఆ ద ద తర సమస ఎ ం . దనం వల ఒ హ ం . ం
సమస ఎ నక తప . గం ం ళ తల క ం ం . తత స వం
ఉండటం ర లకడ ం ం . ఈ సమస అ గ ం ం త కృ .స
స వం ఉండటం క వ ల ణం. సమస అరం ం ఫ త ం ం .

ఆ ద ద గహ దశ
ద జ ం న ం మహరశ 9సంవత ,త త మహరశ 16
సంవత , శ మహరశ 19 సంవత , ధ మహరశ 17 సంవత , మహరశ 7 సంవత , క
మహరశ 20 సంవత ఉం .

ఆ ద ద
ఆ ద ద నజ ం న నం వ వహ ం ఉం ం . ఖ ం క ం, కచక ం న
ల ల ప తం . రదృ వ వహ ం . లకడ ంచడం ఖ . న ప నం
అన వ ం . అంద క స వం ఉం ం . ం ఫ పం ౖఖ
అవసరం. అనవసర సం మం ఫ ఉం .అ ం లన సమరం
అమ ఉం ం .

ఆ ద ద గహ దశ
ద జ ం న ం మహరశ 4 సంవత ల6 ల ఉం ం .త త
మహరశ 16 సంవత , శ మహరశ 19 సంవత , ధ మహరశ 17 సంవత , మహరశ 7
సంవత , క మహరశ 20 సంవత ఉం .

ఆ దన త - ణగ

ఈన త జ ం న అ న ం ద తత ం. ట ర తన , మం
పకశ ఉం ం .ప దల ఉం ం . ర ధన ఎ ప ప వదలక ఉన త వ .
గ ఎ న ం ఉం ం .డ ల షయం ర స ఉండ . త సల ,
శ మ , పగ ల క, ం ప దల తం ఒ ల యవ .
ందర ం క మం - అ డ ండ ర ల ంట అమ ప . అవ
ఓ న .

ఆ ఎ . ఆడ పట రవ వం క ఉం . కల న ంచ క న ఆక నగ నశ
క ఉం . ఎంత మం ఎన శ మ ల మరల ఉన త .
బ ల ఏౖ ం ం 26 సంవత ల వర త వ ఉం .

ఈన త ఆ చన , ర చకచ ం . కయ క లయం ఆస ఉం ం . ం
రమం స వం క ం . గత వ వహ ంచక ంట ఉన ఇబ ం
తప .

7. * నర న త - ణగ ,ఫ *

నర గహ న తం, వగణ న తం, ప , చం .అ వత అ , ష .


నర న తం ద న ఉం . గవ ద క టక ఉం .
నర న త నఏ దం జ ం షమ .ఎ వ తం భకరమ . ఈ న తం
అ జ .. ఆ ంత స వం , బం లయం అ త ౖ నఅ నం ం .ఓ ఉం ం .
ధర అ ం . కమం ఆ ధనవం అ ం . ఇక అ జ ందర వం .
శమ ఓ అ ఉం .అ అత అల సం , ందర పవరన క ఉం .

ఈన త త ల రణ ఫ ఉం . వరం, ఆ దం, ఎ మ కల వ .
కర వంత ౖ న ఉ ల రపడ .

నర న త గ

తం ఎ ర సమస ల ప ష ంచగ నవ ,వ త ంక నవ , స యం శ క నవ
స జం మం ం ం .

ఇక ఈ న త త ఇత ల ష ల క ం .అ అత వసర సమయం ఇత ల ఆ
తత ం ఉం ం . ంత ప లకం ఇత ల ప ల స యప ప అ క న ంఇ .ధ ద ,
ల డం వం అలసట క ం ద లయం ఆస అ కం. అ , మట స షం ఉం . పరప
ఉం ం .స జం ఉన త వ యకత ం వ . పరప ఉప గప ం .ప చ ల ర
ఉప ం ం .

హ త త న ల ధ క దశ స వడం వల ప జనం ఉం ం .
ం ప ప ప డం, అ గత , ఇత ల అ కం న ర ర అప ంచ
ం అవ శం ఉం .

లం ఖవంతం గ ం .అ కమం సమస ల వలయ ం . 40 ం 70


సంవత లత త సమస ల ం బయట ప ఖ తం న ం అవ శ ఉం .

8. * ష న తం - ణగ ,ఫ *

న త ల ష 8వ న త . ష న ప శ . గణ వగణ .అ వత బృహస .

ష న త ద ద
ష న త ద ద జ ం న త నవర లర ధ ం . ష
ద జ ం న త ల 19 సంవత ల లం శ మహరశ జరగడం ల ం
ం మధ ధ ం . 36 సంవత ల ం 43 సంవత ల వర మహరశ న
ౖ ర ం న ధ ంచడం మం .అ 43 సంవత ల ం 63 సంవత ల వర ఈ
త ల క మహరశ. వజ బం రం ఉంగర ధ ంచడం వృ , ఈ ధ
ల వడం వం భఫ ం .

63 ం 69 సంవత ల వర ఈ త ల ర మహరశ.. బ ం ం ం ఉంగర


ధ ంచడం మం .ఇ ధం 69 ం 79 సంవత ల వర చంద మహరశ ఉం ం బ
త ం ం ఉంగర ధ ం .అ 79 సంవత ల ం 86 సంవత ల
వర ఈ త ల జ మహరశ వడం పగడ బం ర ఉంగర ధ ంచడం భ
ఫ ం .

ఈ త సత వరన క ఉం . ౖ వర చ మంద ం .అ పయ
ర కం ౖచ న చక ఫ . ఉన త ఉ అవ ఉ . తం
ఉన త ం . 35 ఏళ అనంతరం వ దశ సమస ఉ అ లం
ఉన ట ల ఉ గం అవ శం ఇ ం . దశ 7 సంవత ల అనంతరం వ 42
సంవత ల వ క దశ అ న త ం .ఇ ,అ సంబం త వృ ఉ గ
అ . అం ప త ఉ అ . క దశ ం
ఖ వంత ౖ న తం న ం .

ష న త ండవ ద
ష న త2 వ దం త ల తం ం . స లం తం రపడ . హం
స లం జ ం . 30 సంవత ల వయ దశ సమస ఎ వ .
అ లం ఉం ల ఉ వ క గవ . క దశ ఖ వంత ౖ న తం ఇ ం . న
తం జ ం . ఇంజ , య వం వృ ఉ అ . ద ప భ ం
తం స లం ఉన త ం . ధ ఉప ం ఉ . ఉన త
ఉ అ లం. ఇ , సంబం త ఉ గం, రం, వృ అ లం.

ష న త డవ ద
ష న త 3 వ దం న త అ ప శ . క క ద క శ గహ ప వం అ కం ఉం ం . వ
ణ ప క క సత వరన క ఉం . 6 సంవత ల వర రంభం ం ం మంద ఆరంభం
అ త తవ ధ దశ 17 సంవత ల లం ద అ వృ . ద టంకం
జయవంతం ం . ద య తం రపడవ . 23 సంవత ల వ 7 సంవత ల
దశ రణం హం ఆటం ఎ ౖ నంతరం 30 సంవత ల వ కదశ రణం
ఖ ౖ న తం ఆరంభం అ ం . తం ఉన త . తం జ ం . దశ
అ లం ఉం ల ఉ వ వ అవ ఉం . న తం
ం .స ద సంబం త, సంబం త, జల సంబం త వృ ఉ అ లం. ఇ , త ం,
ల వ ల రం అ లం. య . సంబం త ఉ
అ ల .

ష న త గవ ద
ష న త4 వ దం న త అ ప శ . ద జ శ గహ ప వం ఉం ం . అ ప దల
. ౖర హ అ కం ఉం . ఉద వం ం ం . ం సంవత ల
త త 17 సంవత ల లం ధదశ వ ం క క ఉన త సం వర చ .
త త 7 సంవత ల తదశ రణం ఉన త ద ఆటం ల ఎ ం పయత ర కం
యవల న అవసరం ఉం . పయ తప క ఆటం ల అ గ ంచవ .

అ లం ఉన బయట ఊర క ల సం యగ . ద య
తం నం రపడ . హం స ల ం ప ం ఉం ం . ౖ క దళం ఉ యడం
ఆస ఉం ం . వ వ యం వం వృ యడం ఆస క ఉం . 28 సంవత ల కదశ వ ం క క
తం త ర అ వృ .త త తం ఒ ం జ ం . ౖ క, ,
ఇ సంబం ం న ఉ గ, అ లం.

ష న త ణగ

శ గహ న త ౖ న ష జ ం న త ల ం ం యవ నం వర కషప తం అ వృ .
త వవ వ ఎ వ ఆ చన య ం ఖ ౖ న ర వడం ఈ త లప క ల ణం.
మం ష ల న , ఇత ల పవరన , హ టం తత ం క
ఉం . ఎ మ , మ .

యవ నం ం తకం అదృ దగర ఉం ం . యవ నం వ నప ం వృ ఉ ల


ఎం కక . తం హ అనంతరం ప ం . మం అ వృ .స జం మం
ం సం ం ం . త వృ గల . ంబ షయ ఇతర ంబ స ల
హ త వ ఉం ం . మ స ల హ , సహ ర వలన
త నఅ న త ం .

ౖ క తం ఎ వం ఒ ం ం .అ రం త ఇబ ం
ల లం , శ శ ల ౖ కం ం ఉం ం .ప శ రం ల ప ంచడం
ఈ ధ ల .

ఇక మ రం, ధ రం, ఆ ఈ త ప ర ల జయవంతమ .అ


రం తప రం ంచ డ .

అదృష సంఖ : 2, 7.

9. *అ ష న తం - ణగ ,ఫ *

ఆ ష న తం గణ స గణ .అ వత . ప చం .న ప .
ఆ షన త ద ద
ఆ షన త ద దం అ ప .అం ప క క ద , ధగహ ప వం ఉం ం .ఈ
న త త ల సంబం త ఉ ల ఆస ఉం ం . సంబం త ఉ ల
ంచగల . సంస పన, ర హణ సమ . ర హణ మర ం అ కం ఉం ం .
రంభం ప భ పద . 15 సంవత ల సమయం ౖ చ సమయం ఏ
సంవత ల దశ అడం ఎ ర .అ నప పయత ర కం అ గ తప క
జయం .

అ లం ఉన ంత ఊ రం (బయట ఊర క ల ) సం
యగ .త తవ 20 సంవత ల క దశ రణం ద తం రపడ .
న వయ తం రపడ . , , ఆభరణ సంబం త ఉ గం, రం, వృ
అ .త త తం జ ం .

ఆ ష న త ండవ ద
ఆ ష న త ండవ ద అ ప . అం ప శ క క ద ధ,శ గహ ప వం ఉం ం .
రం అం ఇషపడ . ధ గహ ప వం రణం సంబం త ఉ అ .
ఇ సంబం త ఉ గ అ . 11 సంవత ల వయ ౖ ద ం
వ 7 సంవత ల దశ రణం ఆటం ఎ . పయ ర కం అ గ ం
జయం ంచవ .

18 సంవత ల వయ క దశ దల ం . ఉన త స లం మన ల ౖ మ
అవ శం.. క క పయ ర కం మన ద ౖ మ ం జయం ం . ద తం
రపడ . హం స లం జ ం . న తం 51 సంవత రం వర జ ం .
త తవ 18 సంవత ల కలం దశ లం సమస ఎ . అ లం
ఉం సం, త య అవ శం ఉం . వృ ప ం ఇబ ం ం జ ం .

ఆ షన త డవ ద
ఆ షన త డవ ద అ ప . అం ప శ క క ద ధ శ గహ ప వం ఉం ం .
రం అం ఇషం. ధగహ ప వం రణం సంబం త ఉ అ . ర ౖ న
అ క ఉం .శ ం ప ణం క ఉం . , రం, ఉ ల దస నం
ఆస ఉం ం . సంబం త ఉ అ .ఇ సంబం త ఉ గ
అ . ఆరంభం ఆటం ఎ . అ గ ం ం గవల న అవసరం ఉం .

ఏ సంవత ల వయ వ ఏ సంవత ల దశ రణం ద ఆటం ఎ ర అవ


ఉ . 14 సంవత ల కదశ వ ం క క క లచ ల లం ద కం అలకరణ అం
ఇష ం ం . క క పయ ర కం మన ద ౖ మన మ ం సం .
సం తం రపడ . స లం జ అవ ఉం . 34 సంవత ల వర
న ఖ వంత ౖ న తం త త ంత ఖ ం త తం జ ం .
ఆ షన త గవ ద
ఆ షన త గవ దం అ ప . అం ప .ఆ షన త . ద ధ గహ
ప వం ఉం ం . సంబం త ఉ ల ఆస ఉం ం . సంబం త ఉ ల ంచగల .
సంస పన, ర హణ సమరవంతం . ర హణ మర ం అ కం ఉం ం .
రంభం సంవత ల ం వ ఏ సంవత ల దశ రణం రంభం ఆటం ల
ఎ ం . అ గ ం ం గవల న అవసరం ఉం . త త 10 సంవత ల వ కదశ
రణం ద కం అలకరణ అం మ వఎ వ ఉం ం . క క పయ ర కం మన ద ౖ
మన మ ం సం జయం ంచవల న అవసరం ఉం .

గవ ద జ ం న సం తం రపడ . స లం హం జ
అవ ఉం . 30 సంవత ల వర న ఖ వంత ౖ న తం త త ంత ఖ ం త తం
జ ం . 53 సంవత ల అనంతరం వ దశ ల సమస ల ఎ నవల న
అవసరం ఉం . దశ అ నం అవ శం ఉం ం . వృ ప ం ఖ వంతం జ ం .

ఆ షన త త ల ణగ

ఆ షన త త ఏ షయం ౖన ప దల క ఉం . ప దల ఉన త ం .
శతృ ల షయం పగ ఉం . జ ల ౖ ఆస ఉం ం . వర జ ల సమరత నడపగల .
ప త మం ం . అడం ల న మ చ న ,ఏ ఏ అ నస
ఆ అడ ం ల ౖ చ ల . యపర ౖ న ల అ గ . ఉ గ,
ర రం ల ంచగల . కషప ఖ అలవర ర ఉం ఊ ల వల సమస
ఎ ం . ల వలన దల వలన త ఇబ ం ల ర .

నమ క వ ల సహ వన .ఉ గ ణత . ఉన ల వలన, ఉన త
ఉన వలన ఇబ ం ఎ .అ న ల వ ఎం ఓ వ .
ల ధన ర ఎంత ల ౖ ఎ . వయ గ ఖమయ వ .
నమ క ఉండడం రదృష ప ణ ం . ద ం గ .
ఆ ద మం , య ం, ల రం, బం , బటల ర . ల రం
ఉం .

10. మఖ న తం - ణగ ,ఫ

మఖ న త అ ప . ష అ ప .ఇ సగణ న తం. న ప . మఖ
న త న ంశ ష వ .. ద ద ష ఉం ం . ండవ ద వృషభ , డవ
ద న , గవ ద క టక ఉం ం .
మఖ న త ద ద
ప వం మ ంత ప తం ం .అ న ర ం అ న ంత గం .
గహ ప వం ఆ క ంతన ఉం ం .ఏ ర ౖ ౖ వ నమ కం . ంగ సంబం త
వృ , ఉ గ, అ . సంబం త వృ , ర, ఉ అ .

లం క దశ వడం ద ద కం అలంకరణ ందర షణ ద ఆస . ఈ సమయం


మన ద ౖ మ ం సం జయవంతం యవల న ఉం ం . 26 సంవత ల వర
తం ఖ ల ం .త త ంత ఖం త తం జ ం . 49 సంవత ల
త తవ దశ సమస ల వ అవ శం ఉం . 18 సంవత ల దశ అనంతరం వ
దశ రణం 67 సంవత లత త తం ప ం . వృ ప ం ఆటం ం
జ ం .

మఖ న త ండవ ద
ర ౖ నఅ ఉం . ఒక ఏర ర న అ అంత త ర . అలంకరణ
వ ల కరణ అం ప త ౖ న ఆస కనబ . ల ం వ కదశ రణం క రంగం అ ం .ఈ
రంగం ప ం .క సంబం త వృ , ఉ , రం అ .

ఈ జన న తం ండవ ద 24 సంవత ల వర ఖ వంత ౖ న తం ం .ఆత త


ంత ఖం స త 47 సంవత ల వర ం .త త 18 సంవత ల దశ రణం
సమస ఎ ౖ 65 సంవత లత త తం ఖ ం దల ం . వృ ప ం
ఖ వంతం జ ం .

మఖ న త డవ ద
ర ౖ నఅ క ఉం .క క ఒక ఏర ర న అ అంత త ర
. సంబం త వృ ,ఉ , అ . సంబం త వృ ,
ఉ , అ .

గహ ప వం వలన అత ంత ఆ కత క ఉం . ర, ఉ ల, వ వ యం ద
స న ౖ న ఆస ఉం ం . డవ ద జ ం న న వయ కదశ రణం ద కం
ందర షణ, ఖ వంత ౖ న తం ద ఆస ఉం ం . పయత ర కం మన ద ౖ మ ం
జయం ంచవల న అవసరం ఉం . 22 సంవత ల వర కదశ ఉం ం క క తం అప వర
ఖ వంతం ం .త త స ఖ ంత 45 సంవత ల వర తం జ ం .

త త 18 ఏళ దశ రణం వల సమస ఎ వ . దశ అ
పర టన అ .త తవ 16 సంవత ల దశ 63 ఏళ లం సమస త ఖం ప
ఖసం దల . ం వృ ప ం ం .

మఖ న త గవ ద
ప దల అ కం. త అం అ నం అ కం ఉం ం . గహ ప వం వల ఆ క ంతన
ఉం ం . , ల ఉత , య ం, త ం, తం, ఔషధ త కయం వం వృ ,ఉ
అ .

21 ఏళ వర క దశ ఉండటం తం అప వర ం .త త ం ం త 44
సంవత ల వర తం జ ం .త త 18 సంవత ల దశ రణం సమస
ఎ వల వ . దశ అ పర టన అ .త తవ 16 సంవత ల
దశ, 62 సంవత ల సమయం సమస త ఖం ప ఖ సం ం .
క క వృ ప ం సంతృ జ ం .

మఖ న త ణగ

ఈన త త ల ఆ క వం అ కం ఉం ం . ఆ పత , స గన ల క రణ
ప దల, ప ర వం అ క . ణం ఉం ం . తం అభద వం ఉం ం .ఈ
న ప వడ వలన ఈ ఆ పత ణ ఎ . మం మ
ఈన త త ఉం . గృ ప గం, న గం దౖన క వ .
తం ఎ ం ండ .

ఇత ల ఆ ం రకం . ఉదయం ం వర అ ణం శ ం ౖ జం ఉం ం .అ ..
ద తం భ ంచ .జ న న సంఘటనల అంత మ .అ డ
తల ధపడ . ఇక ఇత ఆపద ఉ రం ం గత . ఆపద వ
తం ఆ ఉండ .

ఈన త త ల ఆ రం క వ ం . ధ రం, శ రం న ఫ క . మంగళ రం
తం ఎ ం రం ంచ వ . అదృష సంఖ 1, 4. ఎ రం ఈ త ల భ
ఫ ల అం .

11. ర ఫ { బ } న తం - ణగ ,ఫ

ర ఫ న త ల ఇ 11వ న త . బ అ ఇం క ం . ఈన త అ ప .
ప , గణ నవ గణ . ష . జం ంహం, ఆ వత భ , ం .
ర ఫ న త న ంశ ష వ .. ద ద ంహ , ండవ ద -క , డవ
ద - , గవ ద - వృ క .

ర ఫ ద ద
ఈన త ఏ దం జ ం , న షం క ం .ఈ ష ం న ం
తం .అ ధనవం ,ధ , ర ర ఎ న ,
నృత స న సమ అ . ఉతమ ౖ న సం నం క న , ధనవం , శతృజయం
ం న అ ం .

ర ఫ ండవ ద
ర ఫ ం ద జ ం న త ల 15 సంవత ర ల వర క మహరశ ఉం ం . అం వల
వజ బం ర ఉంగర ం ధ ం . 15 సంవత ర ల ం 21వ సంవత ర ల
వయ వర ర మహరశ న ం ం ఉంగర ధ ంచడం యస రం. 21 సంవత ర ల
ం 31 సంవత ర ల వర ఈ త ల చంద మహరశ ఉం ం . క క ఈ సమ న త ం
ం ఉంగర ధ ంచడం మం . 31 ం 38 సంవత ర ల వర జ మహరశ ఉం ం .
బ పగడ బం ర ం ఉంగర ధ ం . 38 ం 56 సంవత ర ల వర
మహరశ న క ం మధ ధ ంచగల .

56 సంవత ర వయ ం 72 సంవత ర ల వర మహరశ. బ క క ష గ


బం ర ధ ం . 72 సంవత ర ల ం 91 సంవత ర ల వర శ మహరశ
ఉం ం . బ ల ం ం మధ ధ ం ల ర ల సం ం .

ర ఫ ద
ర ఫ ద జ ం న త ౖ .. జ ం న 10 సంవత ర ల వయ వర ఈ త ల
క మహరశ ఉం ం . అం వల వజ బం ర ం ఉంగర ధ ంచడం ఉతమం. ఇక 10
సంవత ర ల ం 16 సంవత ర ల వర ర మహరశ. అం వల ం ం ం ఉంగర
ధ ంచడం మం . 16 సంవత ర ల ం 26 సంవత ర ల వర చంద మహరశ ఉం ం . బ
త ం ఉంగర ధ ంచడం మం .

26 ం 33 సంవత ర ల వర జ మహరశ. అం వల పగడ బం ర ం ఉంగర


ధ ంచడం మం . 33 సంవత ర ల ం 51 సంవత ర ల వర మహరశ ఉం ం .క క
క ం ం మధ ధ ం . 51 ం 67 సంవత ర ల వర మహరశ.
అం వల కనక ష గమ బం ర ం ధ ంచడం మం . 67 సంవత ర ల
ం 86 సంవత ర ల వర శ మహరశ ఉం ం . బ ల ం ం మధ
ధ ంచడం మం .

ర ఫ ద
బ న తం 4వ ద జ ం న త ౖ జ ం న 5 సంవత ర ల వర క మహరశ ఉం ం . బ
వజ బం ర ఉంగర ధ ం ఉం ం . 5 సంవత ర ల ం 11 సంవత ర ల వర
శ మహరశ. బ ం ం ఉంగర ధ ం . 11 సంవత ర ల ం 21 సంవత ర ల
వర చంద మహరశ న త ం ఉంగర ధ ంచగల .

21 ం 28 సంవత ర ల వయ వర జ మహరశ ఉం ం . బ పగడ బం ర ఉంగర


ధ ం . 28 ం 46 సంవత ల వర మహరశ. బ క ం మధ
ధ ం . 46 సంవత ల ం 62 సంవత ల వర మహరశ. అం వల కనక ష గ
బం ర ం ధ ం . 62 ఏళ వయ ం 81 సంవత ర ల వర శ
మహరశ. బ ల ం ం మధ ధ ంచడం మం .

ర ఫ న త - ణగ

ర ఫ న త అ ప . అం వల ల ం ఖమయం గ ం . స ఎ ం
ఆటంకం . మ తక ఉ ఇత ల మన అ తల వంచ . సమ ల పవ ం
స వం వల అ , య .

ఇక ఎవ ఏమ క య .స వ ,స జ స ృహ ఉండ . నధ ,
అన న సత , న . స యంకృ ప ధ వలన శ ం సం ం ందం ౖ
వ ర .

లఉ ం ంద త లమం బయటపడ సందర ం ఎ . బయట క ం త


క రహస త ఉం ం .స , ంబ స ఎ ప .
ఆ క గ ం ం . అన ష ౖత అనరళం డగల . తమ వన ౖ న స
రం ల త .స జ ౖన త . శ ల ం .

12. ఉతర ఫ న తం- ణగ ,ఫ

ఉతర ఫ న ఉతర అ అం .న త ల ఇ 12వ . ఉతర ఫ న త అ ప


.అ వత ఆర . గణ మ ష . ప , . జం . ఉతర ఫ
న త న ంశ ష వ .. ద ద ధన , ండవ ద మకర , డవ ద
ంభ , గవ ద న .

ఉతర ఫ ద ద
ద ద జ ం న ౖ .. ం ం న ం ధ ం ల ర ల సం ం . ం
ధ ంచడం ఉన త ల అలంక ంచడం, వృ ం . ఉతర న తం జ ం న
త 6 ం 16 సంవత ల వర చంద మహరశ ఉం ం . బ త ం ం
ఉంగర ధ ంచడం మం .

16 ం 23 సంవత ల వర ఈ త ల జ మహరశ కలగటం వల పగడ బం రం ం


ధ ంచడం ణవ అ న ర ల ంద ర ల సం ం . పగడ ధ ంచడం
ఖసం ష . ఇక 41 ం 57 సంవత ల మధ మహరశ నడవటం ఈ త
ష గం బం ర ం ధ ం .
ఇక 57 ం 76 సంవత ల మధ శ మహరశ. బ ల ం ం మధ ధ ంచడం
ష .అ 76 సంవత లత త ఉతర న తం దం జ ం న త ల ధ మహరశ. బ
పచ బం ం న ధ ం .
ఈన త న త ల ఈ ధ ల లం ప శ రం ల
ప ంచడం మం .ఇ 9 యడం ఈ ధ , ఆ క సమస ల ఖసం
.

ఉతర ఫ ండవ ద
ఉతర న త ం ద జ ం న త ల 4 సంవత ర ల ం 6 లల వర ర మహరశ.
బ ం ం ం మధ ధ ంచడం మం . 4 సంవత ర ల6 లల వర , 14
సంవత ర ల వయ ం 6 లల వర చంద మహరశ.. వ ం న త ం ం ం
ఉంగర ధ ం . 14 సంవత ర ల6 లల వయ ం 21 సంవత ర ల6 లల వర జ
మహరశ న పగడ బం ర ఉంగర ధ ం .

21 సంవత ర ల6 లల వయ ం 39 సంవత ర ల6 లల వర మహరశ. బ


కం ం మధ ధ ం . 39 సంవత ర ల6 లల వయ ం 55 సంవత ర ల6
లల వర మహరశ. బ కనక ష గ బం ర ధ ంచడం మం . ఇక 55
సంవత ర ల6 లల వయ ం 74 సంవత ర ల6 లల వర శ మహరశ. న ల ం
మధ ధ ంచగల . 74 సంవత ల6 లల వయ ం 91 సంవత ల6 లల వర ధ
మహరశ. బ పచ బం ర న ధ ంచడం యస రం.

ఉతర ఫ డవ ద
ం న రవ వ కల వ . , ధన అ కం పం ఉం . తన
అంత ప చయం ర ఉన త .ప ప ర త వ. త వ ధర ఆ
. సం దన బం , ప ఉండ . ధనం షయ ఉ ల
అనవసరం ఖ ట .ఖ న వంద ఫ తం ఉం ఖ . ఇత ల
అవ ం ఆనం .

ఉతర ఫ గవ ద
ఉతర న తం ద జ ం న త జ ం న ఒక సంవత రం ం 6 లల వర ర మహరశ.
బ ం ం ఉంగర ధ ం . ఒక సంవత ర 6 లల వయ ం 11 సంవత ల6
లల వయ వర చంద మహరశ. బ త ం ం ఉంగర ధ ం . 11 సంవత 6
లల వయ ం 18 సంవత ల6 లల వర జ మహరశ. బ పగడం బం ర ఉంగర
ధ ంచడం మం . 18 సంవత ర 6 లల వయ ం 36 సంవత ల6 లల వర మహరశ.
బ క ం ం మధ ధ ంచడం యస రం.

30 సంవత ర ల6 లల వయ ం 32 సంవత ర ల6 లల వర మహరశ. బ కనక


ష గ బం ర ధ ం . 52 సంవత ర 6 లల వయ ం 71
సంవత ర ల6 లల వర శ మహరశ. బ లం ం ం మధ ధ ంచడం మం .

ఉతర ఫ న త త ల ణగ
ఈన త త ల స లం హమ ం . ర ఆ పత ం అ కం. అదృ దగర త ం .
ఈ త ఖ ం తం వలన ప జన ం . గ డ డ . ౖ క ధ త అ కం.
ఇక ౖ క తం సం న వలన ఎ ం . సంఘ వ క, చట వ కప ల భయపడ .
పల ఉం . జ య రం , ర రం కల వ . త ద ఉన భయ
అడ ల ం . , దశ .

13. హస న తం - ణగ ,ఫ

న త ల ఇ 13వ న త .హ న అ ప చందగహం. ప - .అ వత - .
జం -మ ( ). హసన త న ంశ ష వ ద ద - ష , ండవ ద -
వృషభ , డవ ద - న , గవ ద -క టక ఉం .

హ న త ద ద
హ న త అ ప చం . వగణ న తం. బ క ణం క ఉం .
ం .అ శ తస వం క ఉం . మ, ఆగహం, అలక, అ నం వం ప ల
బ పద . తర అ ం .

15 ఏళ వర ద ఆటం ఉండ . త త వ దశ రణం 18 సంవత


సమస ల ఎ ం . సం ఆటం ఉం . పయ ర కం అ గ ం
జయం ం . తం నం రప . హం ప ం ఉం అవ ఉం . దశ
అ నం, ఉన త సం జ ం .

హస న త ద ద త ల ఆ ద ౖ ద ం, ప వం ౖ ద సంబం త వృ ,
,ఉ అ . ౖ క పర ౖ న ఉ అ లం. య ం, , ౖ ఉత ,
తం వం వృ , ,ఉ అ లం. సంబం త, అ సంబం త వృ ,
,ఉ అ .

33 సంవత ల వయ దశ రంభం అ వృ దల ం . సం ం న ప ల పర ం
ఇబ ం ఎ . 49 సంవత ల దల శ దశ లం అ ఖ ఉం . 68
సంవత ల వ 17 సంవత ల ధ దశ ంత ఉపశమనం క ం .త త తం జ ం .
వృ ప ం ఉం ం .

హ న త ండవ ద
ఆ కం, ధర ం పట ఆస క ఉం .ఉ క తస ౖ ర ౖ నఅ క ఉం .

13 సంవత ల వర ద ఆటం ఉండ . త త వ దశ రణం 18 సంవత


సమస ల ఎ ం . సం ఆటం ఎ ర ం . పయత ర కం
అ గ ం జయం ం . తం నం రప ఉం ం . హం ప ం ఉం అవ
ఉం . దశ అ నం, ఉన త సం ఉం ం .

ఇక ందర షణ పట ఆస క ఉం . అలంకరణ వ ల క ంచడం పట ఆస క ఉం .


క రంగం అ లం. క రంగం వృ , ,ఉ అ లం. ఆ ద ౖ ద ం,
ప వం ౖ ద సంబం త వృ , ,ఉ అ .

31 సంవత ల వయ దశ రంభం అ వృ దల ం . సం ం న ప ల పర ం
ఇబ ం ఉండ . 47 సంవత ల ఆరంభం అ శ దశ లం అ ఖ ఉం . 66
సంవత ల వ 17 సంవత ల ధ దశ ంత ఉపశమనం క ం .త త తం ం .
వృ ప ం జ ం .

హ న త డవ ద
11 సంవత ల వర ద ఆటం ఉండ . త త వ దశ రణం 18 సంవత
సమస ల ఎ ం . సం ఆటం ఎ ర ం . పయ ర కం
అ గ ం జయం ం . తం నం రప . హం ప ం ఉం అవ ఉం .
దశ అ నం, ఉన త సం ఉం ం . 29 సంవత ల వయ దశ రంభం
అ వృ ఆరంభమ ం . సం ం న ప లపర ం ఇబ ం ఉండ .

ఇక య ం, , ౖ ఉత , తం వం వృ , ,ఉ అ లం. ఔషధ త ,
ఔషధ కయ ల ర హణ వం అ . సంబం త వృ , ,ఉ
అ . సంబం త వృ , ,ఉ అ .

45 సంవత ల ఆరంభం అ శ ద శ లం అ ఖ ఉం . 64 సంవత ల వ 17


సంవత ల ధ దశ ంత ఉపశమనం క ం .త త తం ఖం జ ం . వృ ప ం
జ ం .

హ న త గవ ద
త అం ఎన మ ఉం ం . తృ వరం అ బంధం అ కం ఉం ం . 9 సంవత ల వర ద
ఆటం ఉండ . త తవ దశ రణం 18 సంవత సమస ల ఎ ం .
సం ఆటం ఉం . పయ ర కం అ గ ం జయం ం .

తం నం రపడ . హం ప ం ఉం అవ ఉం . దశ అ నం,
ఉన త సం న ం . 27 సంవత ల వయ దశ రంభం అ వృ దల ం .
సం ం న ప ల పర ం ఇబ ం ఉండ .

ఔషధ వృ , ,ఉ అ . య ం, , ౖ ఉత , తం.. వం
వృ , ,ఉ అ లం.
43 సంవత ల ఆరంభం అ శ దశ లం అ ఖ ఉం . 61 సంవత ల వ 17
సంవత ల ధ దశ ంత ఉపశమనం క ం .త త తం ఖం జ ం . వృ ప ం
ం .

హ న త త ల ణగ

ఈన త త ఆకరణ క ఉం . మల ౖ న శ రం, డ ౖ న ఖ పం ఉం ం .అ న
స య ఇష ౖ న ద అభ . చంచల స వం రణం తర అ ం .ఎ
క ల అరం అడగ ,స య . మం ఉం . మ
త ప న ప వన అ ం . రహస ం అ ంద త .

ర ంత చ ,ఉ , , తం మం మ ఎ ర . వృ ఉ ల శ
మ ల ం ంత లం . య ల ఆశ ం ఉం ం . ంత
టల ల అ వృ పర ఎం మం ఉ క .స ద వర పట అ న క
ఉం . సం నం ప ష .

14. * త న తం - ణగ ,ఫ *

న త ల తన త 14వ . న త అ ప . గణ స. జం . వృ
. శ ప , .అ వత త ష. న త న ంశ ష వ .. ద ద -
ంహ , ండవ ద -క , డవ ద - , గవ ద - వృ క ఉం .
తన త ద ద
న తఅ ప . సగణ ప . ఆ శం, అ శయం, ప దల, ం తనం ల .ఈ
త ల ఆ సంవత ల దశ వ ం .. క క 18 సంవత ల దశ లం ద ఆటం
ఎ ర . పయత ర కం ద జయం ం . దశ ఉన ఉ రం సం
అవ అ కం. 24 సంవత ల దశ వ ం క క తం త ర రపడ . స లం హం
జ ం . సం ం న గత . ం 40 సంవత ల వ 19 సంవత ల శ దశ
ఖ అ కమ . 59 సంవత ల వ 17 సంవత ల ధ దశ త త ంత ఉపశమనం
ఉం ం . న తం న ం .
ఇక ,అ , సంబం త ప త ఉ అ లం ఉం . య డ
ఉండడమం ఆస . ర ధ ఉం .అ ంచ అవ ఉం . ర హణ
మర ం అ క .
తన త ండవ ద
న త ండవ ద ఆ శం, ప దల అత కం. సంవత ల దశ వ ం క క 18
సంవత ల దశ లం ద ఆటం ఎ ర . పయత ర కం ద జయం ం .
దశ ఉన ంత ఊ రం సం అవ అ కం. 22 సంవత ల దశ వ ం
క క తం త ర రపడ . స లం హం జ ం . సం ం న గత .
దం 38 సంవత ల వ శ దశ లం ఖ అ కమ . ం ఇబ ం ల న అవ శం
ఉం . 57 సంవత ల వ 17 సంవత ల ధదశ త త ంత ఉపశమనం ఉం ం న తం
జ ం .
ఇక ఈ న త త ల సంబం త వృ , ,ఉ అ . య ఎ
రం అ ం . వం ,ఆ శ ఉం . క క ౖ క పర ౖ న వృ
అ .
తన త డవ ద
తన త డవ ద ర ద వడం ఆస . అం క రంగం ప ం
అవ శం ఉం . సం ఆ స్ రప అవ ఉ . ంచగల అవ శం ఉం .
ప దల అ కం. ౖ ర హ ల నఉ అ . 3 సంవత ల దశ వ ం .
క క 18 సంవత ల దశ లం ద ఆటం ఎ ర . పయత ర కం ద జయం
ం .
దశ ంత ఊ రం సం అవ . 21 సంవత ల దశ
వ ం .క క తం త ర రపడ . స లం హం అ ం . సం ం న న అవసరం
ఎం ఉం . ం 37 సంవత ల వ శ దశ ఖ అ కమ . ఈ ర ల వల ఇబ ం ల
న అవ శం ఉం . 56 సంవత ల వ 17 సంవత ల ధ దశ త త ంత ఉపశమనం ఉం ం
న తం ఖం ం .
తన త వ ద
సగణ ప . ఆ అ వల న అవసరం ఎం ౖ ఉం . ౖ క పర ౖ న
ఉ లమ ంచగల అవ శం ఉం . సంబం త సంబం త వృ , ,ఉ
అత కం అ . ౖర హ అ క . ద ఏ త త దశ వ ం క క 18
సంవత ల దశ లం ద ఆటం ఎ ర . పయత ర కం ద జయం ం .
19 సంవత ల దశ వ ం క క తం త ర రపడ . స లం హం జ ం .
సం ం న గత నప . ం 36 సంవత ల వ శ దశ ఖ
అ కమ క క ఇబ ం ల న అవ శం ఉం . 55 సంవత ల వ 17 సంవత ల ధ దశ
త త ంత ఉపశమనం ఉం ం . న తం ం .
తన త త ల ణగ
జగ పత న త ౖ న త న తం జ ం న త ప న ం అ తర . తన
రయ స ౖ నద . ఇత ల స యం ం .. ఇత ల స యం షయం తం
క .ప జన చర , ప తం అ భ ల . న
స తదం ం ం ప పయ . ర , కఓ సహ రం తం
ంచ .
వంశ రంపర ం ల ం .. ంతం అంతకం ఎ వ డ డ . జ యం ప ఉన త
పద ల అలంక ంచవ అవ శం. అం ం ం క, ౖ ద రం ఆ క పర ౖ న మం ప
. మం సల ంత ఉండటం అ క ం .
ఇక ఈ న తం జ ం నమ ళ ర ం ఆ ర . ఇత త ఎంత
ఉన త ఉ ప ంచ ఏ తం డ .అ న తం జ ం నమ త
మధ వయ వర ఖ ల అ భ .ఆత తఈ త ల త ౖ న గ
.

15. * న తం - ణగ ,ఫ *

న త ల న త 15వ . న ప . ప ,న ప ,
ఆ వత , జం మ ష , ష, వగ ప ( వగణ ) ఇం .

న త ద ద
న తఅ ప . వగణ ప బ క పవృ క ఉం . ద గహ
ప వం ఉం ం .ఈన త త ఖ ం రచ త వ అవ శం ఉం . ఆ క గంధ రచన
అవ శం కల . ఉ మ అవ శం క .

ఈన త త దశ జ ంచడంవల సమస ఎ ౖ త తం ల న కషం య ం


ం . ౖ త త దశ లం ద అ వృ క ం . 16 సంవత ల
దశ వ ం క క ఖ వంత ౖ న తం దల ం . ద చక అ వృ ం ఉ ల రపడ .
ఇక స లం హం జ ం . సం ం న న అవసరం అత వసరం. ం 32
సంవత ల వ 19 సంవత ల శ దశ ఖ అ కమ . ం అ క ఇబ ం ల ర .
51 సంవత ల వ 17 సంవత ల ధదశ లం ంత ఉపశమనం ఉం ం . ఇక న తం
ం .

న త ండవ ద
న త వగణ ప క క ం ద జన న త క పవృ క ఉం . దశ
గహ ప వం ఉం ం . బదకం ంచం ఎ వ. అ నప ప ఆరం ం రం శ ం ప
.ప స ల అంత ప ం .

దశ 11 సంవత ల లం ఉం ం .క క దశ లం చ మంద తనం


న ం .అ నప త తవ 16 సంవత ల దశ లం చ అ వృ ఉం ం .
తం త ర రపడ . స లం హం జ ం . 27 సంవత ల ం ఉం 19 సంవత ల
శ దశ లం ఆ యం కం ఖ అ కం ఉం క క సం ం న గత వల న అవసరం
ఎం ఉం . 46 సంవత లత త 17 సంవత ల ధ దశ లం ప ంచం ట పడ .
త త 63 సంవత లత తవ దశ సమస ఎ ర . అ లం ఉం
నం అ ం . ఇక వృ ప ం ఖ ం ం .

క , ప శమ ం ర ంచగల మర ం ఉం ం .క ల , ప శమల వృ , ఉ గం,


రం అ .అ ద అవ శం ఉం . ఇత ల గృ ల ఆద
ందగల .

న త డవ ద
క పవృ క ఉం . ద గహ ప వం ఉం ం .అ నప ప ద
రం శ ం ప .ప స ల అంత ప ం .క , ప శమ ం
ర ంచగల . క ల , ప శమల వృ , ఉ గం, రం అ . ప దల అ కం
ఉం ం . ర ౖ నఅ య ఉం . ద వ అవ శం ఉం . ఇత ల గృ ల
ఆద ందగల .

దశ 7 సంవత ల లం ఉం ం . క క ఆరంభం దశ లం చ మంద తనం


న ం .అ నప త తవ 16 సంవత ల దశ లం చ అ వృ ఉం ం .
తం త ర రపడ . హం ప ంజ ం . 23 సంవత ల ం ఉం 19 సంవత ల
శ దశ లం ఆ యం కం ఖ అ కం ఉం . 42 సంవత లత త 17 సంవత ల ధ దశ
లం ప స టపడ .త త 59 సంవత లత తవ 7 సంవత ల దశ
సమస ఎ ర . అ లం ఉం నం ఉం ం . 66 సంవత లత త
ప చక బడ . వృ ప దశ ం .

న త గవ ద
క పవృ క ద గహ ప వం ఉం ం . రచ త అ అవ శం
కల . ఆ క గంధ రచన అవ శం ఉం . ఉ ప అవ శం ఉండవ . ద
వ అవ శం ఉం . ఇత ల గృ ల ఆద ందగల .

ఈన త త ల దశ సంవత ల లం ఉం ం .చ టంకం న ం . 16
సంవత ల దశ లం చ అ వృ ఉం ం . ఉన త చ ల ంత మంద తనం ఉం ం .
పయత ం జయం ంచ వ . తం త ర రపడ . హం ప ంజ ం . 19 సంవత ల
ం 19 సంవత ల శ దశ లం ఉం ం .. బ ఆ సమయం ఆ యం కం ఖ అ కం ఉం .
38 సంవత లత త 17 సంవత ల ధ దశ లం ప స టపడ .త త 55
సంవత లత తవ ఏ సంవత ల దశ సమస ఎ ర . అ లం
ఉం నం ఉం ం . 62 సంవత లత తప చక బడ . వృ ప ం ఖ ం ం .
న త త ల ణగ

గహ అ వత న త ౖ న న తం జ ం న త ఖ ం ప ధ .
శలతల ప రం ఉన త అ ర . ఈ న తం జ ం న
ప వం కల శ కప వం ందర ఆ ధ శ క క రంగం ప వం పగ ఉం .
స త ,అ , . న తం వగణం క క కత, క ణం క
పవ . ప వ రణ వల కళల ఆ .

ఈన త త , సం , ంద ఆ ం మనస క ఉం . ఆక క జ య
తం, ఉ గం, ద , ఆ క రంగం అత క అ వృ ం . ప రంగం స యం కృ మం
అ వృ ం . రంగం న ఏ క రంగం ౖ ప శం ం ం .

న న ంత సం పవ . అంతరత, బ రత శ అ కం ఉం . అం ం
ఆ పణల ఎ అవ శం ఉం ం . ఏ తం సత ండ . అం ఇత ల నం
యడం ం వ స ఉం ఈ త క స ృహ క ఉం . ఆ కం ంద యడం
, ప ష సం ంచ ల ం . ష క వ ప ం .ఈ
ల ణం ఈ త ల ం బం ,స రమ అవ శం క . జల ర ౖన
ప తం వల ఈ త ల నం, ధ రన క ం .

ఇక ఈ త అడ దడ ఎ ర సమస ల ం బయటప లం ప మ రం గహ ం నవగహ


పద ణ యడం మం . నవగహ పద ణ ఐ అన నం యడం అ న
జయవంతం ర .

16. * ఖన త - ణగ ,ఫ *

న త ల ఇ 16వ న త .ఇ గహ న త , స గణ ,అ వత , ఇం ,అ . జం
, ప . దశ తం ఆరంభం అ ం .

ఖన త ద ద
ఖన తఅ ప . ఖ సగణ న తం క క ప దల గల వ ౖ ఉం . ఆ శ త
స వం క ఉం . ధర ప తం క ఉం .ఆ క ంతన ఉం ం .

ఇక సం ంత వర ం .క లచ ల స మంద తనం ల ం ం .
పయత ర కం జయం ంచవల న అవసరం ఉం . 14 సంవత ల వయ వర ఖ ం తం
గ ం . త దం ల ఆద ల ల . త తవ 19 సంవత ల శ దశ రణం ఖం
స తగవ . తం నం రపడ . హం స ప ంక అవ శం ఉం . సం ం కం
ఖ అ కం ఉం . క క ఈ షయం గత అవసరం. ఏర ర వడం త లం
సహక ం .
ఉ య వం వృ అ లం. అ ,అ సంబం త ఉ అ లం
ఉం .

33 సంవత ల వ 17 సంవత ల ధ దశ లం ంత ఉపశమనం క ం . 50 సంవత ల ం


7 సంవత ల దశ రణం సమస ఎ ర . దశ అ పర టన
అ ం . ర తల ఇ అ ల సమయం. 57 సంవత లత తవ క దశ రణం తం
ఖం ల ం ం . న తం ఖ ం న ం .

ఖ న త ండవ ద
ఈ త ప దల గల వ ౖ ఉం . ధర ప తం క ఉం . ర ౖ నఅ క ఉం .
ర హణ మర ం అ కం ఉం ం .ఆ రంగ వృ అ .ఆ క
ంచగల . ఆ క సం అ కం ఉం ం .ప వర వ , త వర వ ల
సంబం ం న, జలసంబం త వృ ,ఉ , అ .

ఆరంభ దశ ఉం ం . ధ క లం ద మంద తనం ల ం ం . పయత


ర కం జయం ంచవల న అవసరం ఉం . ప ళ వయ వర తం గ ం . త దం ల
ఆద ల ల .త తవ 19 సంవత ల శ దశ రణం స ఖం త ం .
తం నం రపడ . హం ప ం క గవ .

ఇక సం ం న కం ఖ అ కం ఉం .క క గత వ ం . ఏర ర వడం త త
వ త సహక ం . 29 సంవత ల వ 17 సంవత ల ధదశ లం ంత ఉపశమనం
క ం . 46 సంవత ల ం 7 సంవత ల దశ రణం సమస ఎ ర . దశ
అ పర టన అ ం . ర తల ఇ అ ల సమయం. 53 సంవత లత త
వ క దశ రణం తం ఖం ల ం ం . న తం ఖ ం న ం .

ఖన త డవ ద
ప ల యం ప దల ఉం ం . ర ర హణ మర ం అ కం ఉం ం . ధర ప తం క
ఉం . చ నం అ కం ఉం ం . రం అం ఇషం. సంసల ం ర ం లన
ఆస క ఉం . సంబం త, సంబం త, సంబం త ఉ గం, రం, వృ
అ .

ఈన త త ల ం ద మంద ఆరంభమ ం .ప దల జయం ం ఉం ం .6


సంవత ల వయ వర తం ఖం గ ం . త దం ల ఆద ల ల .త త
వ 19 సంవత ల శ దశ రణం స ఖం త ం . తం నం రపడ . 25
సంవత ల వ 17 సంవత ల ధ దశ రణం తం ం . స లం ౖ క తం
అ డ . 42 సంవత ల ం 7 సంవత ల దశ రణం సమస ఎ ర .
దశ అ పర టన అ ం . ర తల ఇ అ ల సమయం. 49 సంవత లత త
వ క దశ రణం తం ఖం ల ం ం . ఇక న తం ఖ ం న ం .
ఖన త గవ ద
ధర ప తం క ఉం . ర హణ మర ం అ కం ఉం ం .ఆ క ష ల ఆస
ం . ప , పద . ఉ య రంగ వృ అ లం. ఔషధ
సంబం త, త వర సంబం త వ ల వృ ,ఉ , అ . త దం ల
ఆద ల ల .

జ ం నత త ంత లం త ఖ ం ఉం .త త ంత ఖం త ం . ఆ సంవత ల
వయ వర ఖ ం తం గ ం . 2 త తవ 19 సంవత ల శ దశ రణం స ఖం
త ం . సం మంద ం . 21 సంవత ల వ 17 సంవత ల ధ దశ రణం
తం ఉన త ద అ వృ ఉం ం . స లం హం జ ం . 38 సంవత ల ం 7 సంవత ల
దశ రణం సమస ఎ ర . దశ అ పర టన ఉం ం . ర తల ఇ
అ ల సమయం. 45 సంవత లత తవ క దశ రణం తం ఖం ల ం ం . న
తం ం .

ఖన త ణగ -ఫ

ఈన త త ల దశ తం ఆరంభం అ ం . బ ల ం ఖం ఆరంభమ ం .
త దం ంబ స ల మధ బం తం దల ం . గహ న త ౖ న ఖ జ ం నఈ
త ల ప దల, ం తనం ఉం ం .అ న అమ మనసత ం.

ర కఓ స య ంచ . ౖద , ర, ం క రం ల , అ కపర ౖ న ల
ప . జ యప శ ఉన త పద వ . మం సల ల వలన ప జ ఉం .
వం రంపర ఆ సంక . ంతం అంతకం అ క ౖ న ఆ సం . సం నం వల
ల ం . అన ష పయత ం . స ం క రంగం ఆ రం ఇతర రం ల ప ం ఆ
రంగ జయం ం ఖత .చ నచ ఉ సంబంధం ఉండ .

ఇక ఉ గ బ ం ఉం .అ ఆ పణల ఆ ర క . జ య య ల
గత వ వహ ం ఉం ం . వలన నష , భ స నం ఉం . క న ౖ న మనసత ం
ఉం ం . రసత ల ం . తం క స అవస ల ం . భయ , , గత,
న త సమ ళ ఉం . 50 సంవత ల అనంతర తం ఖవంతం. క క క క
వృ ప ఖవంత .

ఖన త 1, 2, 3 జ ం న త ల లం రం అ అ లం. బ ల రం
అ కం డటం మం .అ ఖన త త ల 6 సంఖ అ సహక ం .
అ 4, 5, 8 అ సంఖ భఫ ల .అ 1, 2 అ సంఖ ఏ తం క .
ఇక రం తల ఈ త ల జయం ర .

ఖన త దం న త ల మంగళ రం, మ రం, ధ రం అ క ం .


అ చం సమం ఈ త ఎ ం భ ల రం ంచ డద . దం జ ం న
త ల 9 అదృష సంఖ . ఇం 9, 18, 36 అ సంఖ భఫ ల .అ 6, 8 న
ఫ ల వ , 4, 5, 6, అ సంఖ అ భఫ . ఇక ప , పచ రం
అదృ .

ఇక ఈ న త త వృ సం ప క రం బహ ణ ప ంచడం మం .ఇ
9 ఆల బహ శ ప అ న ఫలపదమ .

17. *అ ధన త - ణగ ,ఫ *

న త ల 17వ అ ధన త .అ ధన ప శ ,ఆ వత , ప ,
ఇ వగణ న త , జం మ , రత ం కం.

అ ధన త ద ద
అ ధన తఅ ప శ .ఇ వగణ న తం వడం వల క ణం, ధర ప తం క ఉం .ఈ
న త త ల స వ త బదకం ఉ ల న ప శమ ఓ ప .అ
స ంచ . మం అ న తమ అ ల య . తం అ య క గవ .
త ఏ భ . ఆత సం ఎ వ.

ఈన త త ల 17 సంవత ల తం రణం జ ం . ద స మంద తనం


ఉం ం .త తవ 17 సంవత ల ధద శ రణం క లచ ల అ వృ ఉం ం . తం
త ర రపడ . హం స లం జ ం . 34 సంవత ల అనంతరం వ 7 సంవత ల దశ
రణం తం సమస ఎ ర . దశ అ ఉ అ . 41
సంవత ల లం వ క దశ రణం తం అ వృ ఉం ం . తం ఖ ం జ ం . న
తం జ ం .

ప త పర ౖ న క , ప శమల ప అవ ఉం .అ సంబం త, సంబం త


ఉ అ .

అ ధ న త ండవ ద
క ణం, ధర ప తం క ఉం . బదకం ఉ ల న ప శమ ఓ ప .
అ ప ఘ . సంబంధ ౖ న వృ ఉ అ .

ధ దశ అ ంచడం వల ద ఉన ంచగల . 13 సంవత ల లం తం రణం


జ ం . ద మంద తనం ఉం ం .త తవ 17 సంవత ల ధ దశ రణం ధ క
తరగ ం చ ల మం అ వృ ఉం ం . తం ందర రపడ . హం స లం
జ ం . 34 సంవత ల అనంతరం వ 7 సంవత ల దశ రణం తం సమస
ఎ ర . దశ అ ఉ అ . 37 సంవత ల లం వ క దశ
రణం తం అ వృ ఉం ం .ఆత త తం ఖ ం , న ం .
అ ధన త డవ ద
ప కరణ క ఉం . తమ అ ల , ఆకర యం ప గల . క క క ణం, ధర
ప తం క ఉం . బదకం ఉ ల న ప శ ం .స జం జ
అ స ంచ .క త క ౖ నవ ల క ంచ ఆస క ఉం .ప భ ౖ న వరణం
ఉండ ఆస క ఉం .

ధ దశ అ ంచడం వల వం ౖ ఉన త ం . 8 సంవత ల వర
మంద సం త తవ సంవత ల 17 సంవత ల ధ దశ లం ం .క క
ఉన త ఉ ల రపడ . 25 సంవత లత తవ 7 సంవత ల దశ రణం
సమస ల ఎ ం . దశ అ ఉ గ అవ అ . 32 సంవత లత త
వ 20 సంవత ల క దశ రణం తం చక అ వృ ఉం ం . 75 సంవత ల వర తం
ం .

ఈన త త ల ఇ , ం , త ం సంబం త ఉ గ అ లం. ప శమ , క రం,


శ .. వం ప అవ ఉం .

అ ధన త ద
ఆరంభ సమస ల ఎ త త లం టంక ద ల అభ .ఉ గ
త దట ఒ ల ఎ త త ల ం జయవంతం .

4 సంవత ల త తవ 17 సంవత ల ధ దశ లం ం . 21 సంవత లత త


వ 7 సంవత ల దశ రణం ఉన త సం సమస ల ఎ ం . పయత
ర కం ద జయం ంచవల న అవసరం ఉం . దశ అ ద ,ఉ గ అవ
అ . 28 సంవత లత తవ 20 సంవత ల క దశ రణం తం చక అ వృ
ఉం ం . 71 సంవత ల వర తం ం .

అ ధన త ణగ
ఇ వగణ న త వడం వల ఈ న త త క ణం, ధర ప తం క ఉం .ప
యడం బదకం ఉ ల న ప శమ ఓ ప . మ ం . ం
ప ఇతర ద ల గ . ద లపట ఆస క ఉం . ఉన త ద అభ ం
ఉన త పద అ .

దల స ల ం అ ఆ ల . ంబ య ర పద పడ . లక
సమయం బం వరం ం నమ క హం ఎ ర ం . తం వ వ ర నచ .త ద ష ౖ న
అ గం ఉం ం .
18. * షన త - ణగ ,ఫ *

న త ల ఇ 18వ న త . న త న అ ప .ఇ సగణ న త ,అ వత ఇం ,
జం , . షన త క నవ వ ద ౖన హ శ ంచ ద సం
ం .

షన త ద ద
ఈన త ద ధ గహ ఆ క త ఉం ం .ఇ సగణ న త . ప దల అ కం.
సంప ఉం . అం వల సంబం త వృ ,ఉ , అ .
సంస ం ర ంచగల . అ ర పద ల సమరవంత ర ంచగల . ఉన త
ఉ వ అం వ .

14 సంవత ల వర ధ దశ ఉండటం వల రంభం ం ద ప భ .త తవ 7


సంవత ల దశ రణం ద అడం ఎ ం . పయత ర కం అ గ ం ద
జయం ం . దశ అ లం ఉం ఆటం ఉండ . 21 సంవత లత తవ 20
సంవత ల క దశ రణం స ఉపశమనం క ం . ఈ సమయం ద కం అలంకరణ, ల ద
మన మ ం క క మన పయత ర కం ద ౖ మ ం జయం ం . తం త ర
రపడ . స లం హం జ ం .

41 సంవత ల వర అ వృ న ం . సం ం న గత న అవసరం ఉం . త త
ంత ఖం త 64 వయ వర తం న ం .త తవ 18 సంవత ల దశ
లం సమస ఎ రవ . దశ అ పర టన ధ మ .

ష న త ండవ ద
ప దల అ కం. శమ ఓ ప యగల . శలత క ఉం . రం అం
ఇష . ప శమ ,క , వం ఉ గ అ . సంబం త, ద
సంబం త ఉ అ . య ద వృ అ ం . తం ఉన త రగల
అవ ం ఉం .

ఈ త ల ప ళ వర ధ దశ ఉం ం బ రంభం ం ం .త తవ 7 సంవత ల
దశ లం అడం ఎ ర . పయత ర కం అ గ ం ద జయం ం
ఉం ం . దశ అ లం ఉం ఆటం ఎ . 17 సంవత లత తవ 20 సంవత ల
క దశ రణం ంత ఉపశమనం క ం . ఉన త ద గమం ం . ఈ సమయం ద కం
అలంకరణ, ల ద మన ఉం ం క క మన పయత ర కం ద ౖ మ ం జయం
ం .

ఈన త త తం త ర రపడ . స లం హం అ ం . 37 సంవత ల వర
అ వృ న ం . సం ం న గత న అవసరం ఉం . త త ంత ఖం త 60
వయ వర తం న ం .త తవ 18 సంవత ల దశ లం సమస
ఉండవ . దశ అ పర టన ధ మ .

షన త డవ ద
తమ అ ల అంత . రం అం ఆస అ కం ఉం ం .
ప శమ ,క , వం ఉ గ అ . సంబం త, ద సంబం త
ఉ అ . య ద వృ అ ం .

ఆ సంవత ల వర ధ దశ ఉండటం వల రంభం ం ం .త తవ 7 సంవత ల దశ


రణ రంభం అడం ఎ ర . పయత ర కం అ గ ం ద జయం
ం . దశ అ లం ఉం ఆటం ఎ రవ . 13 సంవత లత తవ 20 సంవత ల
కదశ రణం ంత ఉపశమనం క ం . ధ క ద ం గమం ం .అ ఈ సమయం
ద కం అలంకరణ, ల మన మ ం బ .. పయత ర కం ద ౖ జయం
ం .

ఈన త త తం త ర రపడ . స లం హం జ ం . 33 సంవత ల వర
అ వృ న ం . సం ం న గత ఉం ం .త త ంత ఖం త 56
వయ వర తం న ం .త తవ 18 సంవత ల దశ లం సమస
ఉండవ . దశ అ పర టన ధ మ . 74 సంవత లత తవ 18
సంవత ల దశ రణం ఖ ౖ న తం దల ం . వృ ప ం ఖ ం న ం .

షన త గవ ద
ద ధ గహ ఆ క త ఉం ం .ఇ సగణ న తం క క ప దల అ కం.
సంప ఉం . సంబం త వృ ,ఉ , అ .
సంస ం ర ంచగల . అ ర పద ల సమరవంత ర ంచగల . ఆ క సం
ఉం ం . ప త ఉ వ క గవ .

ం సంవత ల వర ధ దశ ఉం ం .త తవ 7 సంవత ల దశ రణం ద అడం


ఎ ర . పయత ర కం అ గ ం ద రంభం . 4వ తరగ ం ద
అ వృ ఉం ం . దశ అ లం ఉం ఆటం ఉండ . 11 సంవత లత తవ 20
సంవత ల కదశ రణం ంత ఉపశమనం క ం . ఈ సమయం ద కం అలంకరణ, ల ద
మన మ అవ శం ఉం ం క క.. పయత ర కం ద ౖ మ ం జయం ం . తం
ందర రపడ . స లం హం జ ం . 31 సంవత ల వర అ వృ న ం .
సం ం న గత న అవసరం ఉం . త త ంత ఖం త 54 వయ వర తం
న ం .త తవ 18 సంవత ల దశ లం సమస ఉండవ . దశ
అ పర టన ఉం .

షన త ణగ
ష న తం న త సంద రం అ ం . తమ రహ ల
వ ఇత ల రహ ల ం . న ష ల ం ప ం , ల
ఎం ం . ఇత ల న ష ల ప ం ల ఎ .త టడ
యం ఉన ం . తమ శ అ న ప ంచ పయ .
ఇత ల స తమ హ ం . ఇక ఇత ల ం వ మర స ంచ .
ఆత న వం క ఉం .ఎ సర ఖ తమ అప స ం య ర
.

శ త తత ం, శ త హం ఉండ . ం క రంగం ప క గం ణత ఉం ం . ల ద
, ర తల ద ఆస ఉం ం .వ స ల రం ఉం తం ం . ల ం ం
ద ప . ఉన త ద ల ంత ఆటంకం క అడం ల అ గ అ వృ ంచగల . త న
వయ సం దన దల ం . సం ం నధ భ ష గత పర ల న అవసరం ఉం ం .
వృ ప ం సమస ల ఎ ం .ఇ ఈన త త అంద జ రణ ఫ త .
తక చకం గహ ప ల అ స ం ఫ ల ఉం .

ఈన త త ల ప ,న రం క వ . ఇం మంగళ రం అ అ ం .
అ మ, ధ న ఫ ల . ష న తం న త ల 9వ సంఖ అ
క వ ం .అ 9, 18, 36, 1, 2, 3 అ సంఖ అ అ . 4,
5, 6 అ సంఖ ఈ త ల క .

19. * లన త - ణగ ,ఫ *

న త ల ఇ 19వ న త . న తఅ వత ,ఇ సగణ న తం, శ ప ,


జం నకం, ష .

లన త ద ద
లన తఅ ప .ఈప వం వల ఈ న త త ల ద జ గహ ప వం ఉం ం .
స ణప .క కప దల అ కం ఉం ం . గహ ప వం రణం భ అ కం ఉం ం .
ఆ క ఉద ల ం ఉం . ఆత సం, ౖ ర హ అ కం. ౖ క పర ౖ న
ఉ లం ఆస ఉం ం . ఖ అ ల .అ , , సంబం త వృ
ఉ గ ఈ త ల అ .

ఆ సంవత లత త 20 సంవత ల క దశ వ ం . క క రంభం ఉం ం .చ


సమయం ల ౖ మన మ అవ శం ఉం బ , గ పయత ం ద జయం ం
ఉం ం . ఉన త సం అ ం . స లం తం రపడ . స లం హం
జ ం . 49 సంవత ల వర తం ం .త తవ 18 సంవత ల దశ లం
సమస ఎ ం . దశ అ పర టన అ . 67 సంవత లత త
వ 16 సంవత ల దశ రణం సమస త ఖం ప ఖం దల ం . న తం..
వృ ప ం ం .

లన త ండవ ద
స ణప క కప దల అ కం ఉం ం . ర ౖ నఅ ల క ఉం .
అకర యం డగల ఉం ం . గహ ప వం రణం భ అ కం ఉం ం . అకర య ౖ న
వ కరణ అం ఆస క ఉం . జలసంబం త, ప టక సంబం త వృ ఉ అ .

ఈ త న వయ ం క రంగం ప ంచగల . ద గల అవ ఉం . ఇత ల
గృ ల ఆద ల ల . 4 సంవత ల వర దశ ఉం ం . క క ద ఆరంభం ం
ఆటంకం ం ం .అ నప 4 సంవత లత తవ 20 సంవత ల కదశ రణం ద
కం అలంకరణ, అం ఆస ఉం ం క క పయ ర కం మన ద ౖ మ ం ..
జయం ం . ఇక తం త ర రపడ . స లం హం జ ం . 47 సంవత ల
వర తం జ ం .త తవ 18 సంవత ల దశ రణ సమస
ఎ ం .అ నప దశ అ పర టన అ . 65 సంవత లత త
వ 16 సంవత ల దశ రణం సమస త తం అ వృ , ఖం దల ం .
అనంతరం వృ ప దశ ం .

లన త డవ ద
ఈ త ల ద ధ గహ ప వం ఉం ం . స ణప .. క క ప దల అ కం ఉం ం .
తమ అ ల శలత పద . గహ ప వం రణం భ అ కం ఉం ం .
రం యడమం అ క ఆస . అ వృ ,ఉ గం అ . అకర య ౖ న వ కరణ
అం ఆస క ఉం . జల సంబం త, ప టక సంబం త వృ ఉ , అ .ఈ
త న వయ నంఉ క రంగం ణత .అ ద గల అవ ఉం .
అ ఇత ల గృ ల ఆద ల ల .

సంవత ల వర దశ ఉం రణం .. ద ఆరంభం ం ఆటంకం ం ం .అ నప


సంవత లత తవ 20 సంవత ల క దశ రణం ద కం అలంకరణ, ౖ మన
మ ం . బ ప దల మన ద ౖ మ ం .ఈన త త తం ందర
రపడ . స లం హం అ ం . 46 సంవత ల వర తం ం .త తవ 18
సంవత ల దశ రణ సమస ఎ ం .అ నప దశ అ పర టన
అ . 64 సంవత లత తవ 16 సంవత ల దశ రణం సమస త ఖం ప
తం అ వృ దల ం .ఆత త వృ ప దశ ం .

లన త గవ ద
ఈ త ల ద చంద గహ ప వం ఉం ం . స ణప . ం ప దల గత వ ౖ ఉం .
తమ అ ల ఎప క ం ఉం . అం తమ ల
పద . భ వం ఎ . తవర వ ల సంబం త వృ ,ఉ ,
అ . ఔషధ సంబం త వృ ,ఉ , అ . ల ం ం క రంగం
ప ట . ద గల అవ ఉం . ఇత ల ఆద ల
ల .

ద టంకం న ం . ం సంవత లత తవ 20 సంవత ల క దశ రణం ద


కం అలంకరణ, ల ౖ దృ మర ం . బ ప దల మన ద ౖ మ ం జయం
ం ఉం ం . తం త ర రపడ . హం స లం అ ం . 45 సంవత ల
వర తం జ ం .త తవ 18 సంవత ల దశ రణం సమస
ఎ ం .అ నప దశ అ పర టన లభమ . 63 సంవత ర త త
వ 16 సంవత ల దశ రణం సమస త ఖం ప తం అ వృ , ఖం న
ం . వృ ప ం ం .

లన త ణగ -ఫ

ఈన త త శ మం ౖ ఉం .అ రణ ప ట ఉం . ౖవ న గల ౖ ఉం .
భ ష స దగర ఊ ం ప గల . అనరల ప ఉం ం . ఏ షయ లౖ డ
మర ప గల ర . న న ంత ల క బ ఉం .అ య , అక ల స ంచ .
అ స గర ం, అహం వం కల . తమ తం ం క వృ ల పటగల .
ంబం, బం , ల పట మం అ యం క ఉం .అంద ఉం ల ం .

ప దల , స యంకృ తం ఎ పయత ం .ఒ క ఎ అ వృ ౖ .
అ వృ , ఆ పత ఈ త లల ం. ఆ క వ వ హ టం న . అ భ ం న
క ఇత అ భ న యం య . తన మం , చన క ప .

ర , చంద, జ దశ . సం నం పట అ నం ఎ వ. సం నం అ వృ వ . భ
యడం కషతర ౖ న యజం అ ం . లక సమ ల బం వర అండదండ నయ భ .
ప ల గత అవసరం. గ స . 60 సంవత ల వర తం ం .

20. * ఢన త - ణగ ,ఫ *

న త ల ఇ 20వ న త . ఢన త అ ప .అ వత - గంగ. మ ష - గణం.


జం - నరం. -అ ప .
ఢన త ద ద
ఢ ఒకటవ ద ంహ ఉం ం . ంహ . ఢన తఅ ప .ఈన త
త ల ద ర , క గహ ప వం ఉం ం . నవ గణ ప బ సమ లం
వ వహ ం ఉం ం . అ శయ వం, ర హణ మర ం ఉం ం . ల ద, ందర షణ ద
అం ఆస ఉం ం . క త క ౖ న వృ , రం, ఉ అ .
ఈ తల న వయ ం క త క రంగం ప ట . ద ఆరంభం ం
ం . క దశ రణం ందర షణ అం ఆస ఉం ం .అ ప దల మన ద ౖ
మ ం . 18 సంవత ల వర క దశ ఉం ం . అప వర తం త త స ఖం
త 41 సంవత ల వర తం ం .త తవ 18 సంవత ల దశ రణం
తం సమస ఎ ర . దశ అ పర టన అ . 59 సంవత ల
త తవ 16 సంవత ల దశ లం సంపద సం దన అ వృ ఉం ం . వృ ప ం ,
ప ంతం ం .
ఢన త ండవ ద
ద క, ధ గహ ప వం ఉం ం . శలత క పవ .ఈ త నవగణ ప
క క సమ లం వ వహ ంచగల ఉం ం . అం క త కవ ల ద ఆస అ కం.
న వయ ం క త క రంగం ప ంచగ .ప టక ప ల ఉ వ
అ . సంబం త , క సంబం త వృ ,ఉ , అ . ద
ఆరంభం ం ం . క దశ రణం ల ద, ందర షణ అం ఆస ఉం ం .ప దల
మన ద ౖ మ ం జయం ం .
14 సంవత ల వర క దశ ఉం ం . అప వర ఖం తం త త ంత ఖ ం త
37 సంవత ల వర తం ం .త తవ 18 సంవత ల దశ రణం తం
అ సమస ఎ ర . ఇక దశ అ పర టన అ . 55
సంవత లత తవ 16 సంవత ల దశ లం సంపద సం దన అ వృ ఉం ం . వృ ప ం
ం .
ఢన త డవ ద
సమ లం వ వహ ం ఉం ం . అం దప రం ప వం ఉం ం క క
క రంగం షం ప . క స అత కం ఉం ం .క త కవ కరణ అం ఆస అ కం.
ప భ ౖ న వరణం అం ఇషపడ .అ వం వ .ప టక ప ల , రప ల , స
ప ల వృ ,ఉ , అ లం.
ఇక ఈ త న వయ క రంగం ప . ద ఆరంభం ం అ ం . క దశ రణం
ల ద, ందర షణ అం అ క ఆస . బ ప దల మన ద ౖ మ ం జయం ం .
9 సంవత ల వర క దశ ఉం ం . అప వర ఖం తం త త ంత ఖం త 32
సంవత ల వర తం ం . స లం రపడ . స లం హం జ ం .
త తవ 18 సంవత ల దశ రణం తం అ అవంత ఏర డ . దశ
అ పర టన అ . 50 సంవత లత తవ 16 సంవత ల దశ లం
సంపద సం దన అ వృ ఉం ం . 66 సంవత ల లం 19 సంవత ల శ దశ లం వృ ప ం
ం .
ఢన త గవ ద
సమ లం వ వహ ం స వ త ఉం ం . వ వత క ఉం .అ
తమ ల ద యంతత క ఉం .ఈ త ల సంబం త , క సంబం త, ప టక సంబం త,
జలసంబం త వృ ,ఉ , అ .
ఈ త ల ం ం క రంగం ప . ద ఆరంభం ం ం . క దశ రణం ల
ద, ందర షణ అం ఆస అ కం ఉం ం . బ ప దల మన ద ౖ మ ం .5
సంవత ల వర క దశ ఉం ం . అప వర ఖ ం తం త త ంత ఖం త ... 28
సంవత ల వర తం ం .త తవ 18 సంవత ల దశ రణం తం
సమస ఎ ర . దశ అ పర టన అ . 45 సంవత లత తవ
16 సంవత ల దశ లం సంపద సం దన అ వృ ఉం ం . 61 సంవత ల లం 19
సంవత ల శ దశ లం అ ఖ ఉం . న తం.. వృ ప దశ ం .
ఢన త ణగ ,ఫ
ఈన త త ప క ఆకరణ క ఉం . ఇత ల ఆక ర త, అందం ంతం.
సమంత ౖ న . ఖ ం ల ఉమ తం ద న జ
.జ ం న ం రం . యకత ల ఉం . తం అ భ ల
ం . , ర, జ య రం . యకత ల ఉం .
నం, ర ,వ వ ర . సం నం ద ఎవ డ పడ ం డ . వ గత ౖ న
వృ సంబం త వ వ ల డ ంబం ద పడ ం గత వ .స ద ల వలన అప
వ ం .
ఇక .. ధ రం అదృష ౖ న . ఆ , మ, మంగళ, ధ, ,శ ఎ ం ప ప
ఆ ం నఫ ండ . న , ల రం గల ల ధ ంచడం మం .న డటం
సమస ల ం త ం ఆ రం ఉం . ఇం క గహ ం సం శ ప ంచడం
ఖసం . అదృష సంఖ 3. ఇక 5, 6 సంఖ క .

21. *ఉత ఢన త - ణగ ,ఫ *

న త ల ఇ 21వ న త . ఇ ర గహ న త , నవ గణ ,అ వత శ వత , జం
ం స, ప ద , న ం శ .

ఉత ఢన త ద ద
ఉత ఢన తఅ ప . ద ర గహ ప వం ఉం ం . నవ గ ం న .
బ సమ తగ పవ ంచ గ కచక ం క ఉం . ఇక ఆత సం, అ శయం
కలగ ఉం .ప త పర ౖ న సంసల ఉ అ .ఉ యఉ
అ .ప య , ప అ ంచగల ఉం ం .అ సంబం త, ప వర
వ ల ం న వృ ఉ అ .
ఈ త ల ఆటంకం ం ద ం . ఐ సంవత ర ల వర ర ద శ ఉం ం .త తప ళ
వర చంద దశ ఉం ం . ఈ సమయం న న ఆ గ సమస ఎ వ . 15 సంవత ల
వ 7 సంవత ల జ దశ లం వర జ ం . 22 సంవత లత తవ 18 సంవత ల
దశ రణం ఉన త సం ంత ఆటంకం జరగవ . అ లం ఉం , ఉన త ద
ల న గవ . ల ఉ వ ఉం అవ . తం నం రపడ .
హం ప ం జరగవ .

40 సంవత లత తవ 16 సంవత ల దశ రణం సమస కమం త . సం దన


అ వృ క ం . ఖం మ దల ం . 56 సంవత లత తవ 19 సంవత ల శ దశ లం
ఖ అ కమ . 75 సంవత లత తవ ధదశ లం ంత ఉపశమనం క ం .
వృ ప ం జ ం .

ఉత ఢన త ండవ ద
ఈ త నవ గ ం న క క సమ తగ పవ ంచ గల క ఉం . ఇక
తం పట ంత ఖత క ఉం . త పట సఖ త క ఉం . అంతరతం ప దల, అ శయం
ఉం ం .ప త ప శమ ,క ల ఉ అ లం ఉం . శ ం ప దల ప
యగల . ర హ చక ప యగల . ప శమల ం ర ంచగల మర ం ఉం ం .

ఇక ఈ త ల ద ఆటంకం ం ం . 4 సంవత ర ల వర ర దశ ఉం ం .త త 10
సంవత ర ల చంద దశ ఉం ం . ఈ సమయం న న ఆ గ సమస ఎ వ . 14
సంవత ల వ 7 సంవత ల జ దశ లం వర జ ం . 21 సంవత లత తవ 18
సంవత ల దశ రణం ఉన త సం ంత ఆటంకం జరగవ . అ లం ఉం
ఉన త ద ల న గవ . ల ఉ వ ఉం . తం నం రపడ .
హం స ప ంఅ అవ శం.

39 సంవత లత తవ 16 సంవత ల దశ రణం సమస త ఖం పడ . సం దన


అ వృ క ం . ఖం మ దల ం . 55 సంవత లత తవ 19 సంవత ల శ దశ లం
ఖ అ కమ . 74 సంవత లత తవ ధ దశ లం ంత ఉపశమనం క ం .
వృ ప ం జ ం .

ఉత ఢన త డవ ద
తం ద ంత ఖత క ఉం .అ త పట సఖ త క ఉం . అంతరతం ప దల
ం ఉం ం . ప త ప శమ , క ల ఉ అ లం ఉం .శ ం ప యగల
ఉం ం . ర హ చక ప యగల . ప శమల ం ర ంచగల ఉం ం .ఈ
త ల ర ౖ నఅ ఉం .

ద ఆటంకం ం ం . ం సంవత ర ల వర ర దశ ఉం ం .త త 10
సంవత ర ల చంద దశ ఉం ం . అం వల ఈ సమయం న న ఆ గ సమస ఎ వ . 12
సంవత ల వ 7 సంవత ల జ దశ లం వర ం . 19 సంవత లత తవ 18
సంవత ల దశ రణం ఉన త సం ంత ఆటంకం జరగవ . అ లం ఉం
ఉన త ద ల న గవ . ల ఉ వ ఉం . తం నం రపడ .
అ హం షయం ప ంజ అవ శం.

37 సంవత లత తవ 16 సంవత ల దశ రణం సమస త ఖం పడ . సం దన


అ వృ క ం . ఖం దల ం . 53 సంవత లత తవ 19 సంవత ల శ దశ
సమయం ఖ అ కమ . 72 సంవత లత తవ ధ దశ లం ంత ఉపశమనం
క ం . వృ ప ం జ ం .

ఉత ఢన త గవ ద
ద ర గహ ప వం ఉం ం . నవ గ ం న త క క సమ లం
పవ ంచగ ఉం ం . ఇక ఆత సం, అ శయం కలగ ఉం .ప త పర ౖ న సంసల
ఉ అ .ఉ య రంగం ప యడం అ లం. ప య , ప
అ సమర ప యగల . మధ వ వ వహ ంచగల . అ సంబం త,
ప వర వ ల ం న వృ ,ఉ అ .

ఇక ఈ త ల ద ఆటంకం ం ం . ఒక సంవత ర ల వర ర దశ ఉం ం .త త 10
సంవత ర ల చందదశ ఉం ం . ఈ సమయం న న ఆ గ సమస ఎ వ . 11
సంవత ల వ 7 సంవత ల జ దశ లం వర జ ం . 18 సంవత లత తవ 18
సంవత ల దశ రణం ఉన త సం ంత ఆటంకం జరగవ . అ లం ఉం
ఉన త ద ల న అవ శం. ల ఉ వ ఉం . తం నం
రపడ .అ హం షయం ప ంజ అవ శం.

36 సంవత లత తవ 16 సంవత ల దశ రణం సమస కమం త ఖం పడ .


సం దన అ వృ క ం . ఖం మ ఆరంభమ ం . 52 సంవత లత తవ 19 సంవత ల
శ దశ లం ఖ అ కమ . 71 సంవత లత తవ ధ దశ లం ంత ఉపశమనం
క ం . వృ ప దశ ం .

ఉత ఢన త ణగ

ర గహ న త ౖ న ఈ ఉత ఢ జ ం న త ప ల ంగ . రణ ం కషప
ఉన త ం . ల మం ఒక ల ం అ ౖ న అవ శం ఈ త ల ల ం .చ ,
నం త దం ల కం ం . ఇక ఆ క వ వ వడం . న ళ
అ ఇవ . ,ప చ దం . ం ంట ్ లక సమయం క య .

తం వ వహ ంచడం, ఇత ల పట నయ యత క ఉండటం ఈ న త త ల వ త ం. బం త
బం క బ ఉం . బం ల సం ంద తమ ౖ కషన అ భ . ఒక సమయం
ర పవృ నడవ క క న అండ వవల వ ం . త ం వ ప సంద
ఇం రణమ . ఉన త చ కల వ . రం ఊ ంచ ఫ ల .
22. శవణం న త - ణగ ,ఫ

న త ల శవణ న త 22వ . శవ న త అ ప చం .అ వత మ , గణ వగణ ,


ప శ , జం నరం.

శవణం న త ద ద
శవణ న త అ ప చం . ద జ చంద గహ ప వం అ కం ఉం ం . వగణ ప .క క
మ ం వ వహ .మ సమ ఆ శ తస వం క ఉం .అ నప తమ ల
ద యంతత క ఉం . ల , ప ల ం . ౖర హ క
ఉం . తవర, రక వర వ ల సంబం ం న వృ రఉ అ . ౖ క, ఔషధ
సంబం త ఉ అ ల . ,అ సంబం త ఉ అ .

ఈన త త ల ఎ సంవత ల వర చంద దశ ఉం ం . చంద దశ లం ల ం ఆ గ


సమస ఎ ర ం .త తవ ఏ సంవత ల జదశ లం ఆ గ సమస త . 15
సంవ ల వ 18 సంవత ల దశ లం ఉన త ద ఆటం ఎ ర ం .క క
ప దల అ గ ం ద జయం ం . దశ అ ల సం న ం
అవ శం ఉం ం . తం రపడ ంత ప ం జరగవ . హం ంత ఆలస ం జ అవ శం
ఉం ం .

ఇక 33 సంవత లత తవ 16 సంవత ల దశ లం సమస కమం త . సంపదన


మం అ వృ క ం . సం ం న ప లపర . 49 సంవత లత తవ 19
సంవత ల శ దశ లం అ వృ ంత త జ ం .అ నప అ ఖ
అ కమ . ఇక 68 సంవత లత తవ 17 సంవత ల ధ దశ లం ంత ఉపసమనం క
న తం ం . వృ ప దశ సమ ర తం ం .

శవణం న త ండవ ద
మ ం పవ . ధర ం అం ఆస . ధర ంప ం వ . ంత ర స వం ఉం ం . ఇక
క త క వ ల క ంచ ఆస . స తం పట ఆస ఉం ం . తవర
సంబం త వృ , ఉ గ, అ . జల సంబం త, ప టక సంబం త, ఔషధ సంబం త వృ ,
ఉ గ, అ లం.

ఇక ఈ త ల ఆ సంవత ల వర చందదశ ఉం ం . చందదశ వర ల ం ఆ గ


సమస ఎ ర . త తవ ఏ సంవత ల జ దశ లం ఆ గ సమస త ఖం
పడ . 13 సంవ ల వ 18 సంవత ల దశ లం ధ క ద ఆటం
ఎ ర . పయత ర కం అ గ ం ద జయం ంచవ . దశ అ
ల సం న ం అవ శం. తం రపడ ఆటం ఎ ర . ఇక హం
ంత ఆలస ం అ ం .

ఇక 31 సంవత లత తవ 16 సంవత ల దశ లం సమస త ఖం పటడ క సంపద


, సం దన మం అ వృ క ం . సం ం ం ప లపర ఇబ ం ల ఎ . 47
సంవత లత తవ 19 సంవత ల శ దశ లం అ వృ ంత త జ ం .
అ నప అ ఖ అ కమ . సం దన ం నఖ ఉం . 66 సంవత ల
త తవ 17 సంవత ల ధ దశ లం ంత ఉపసమనం క న తం జ ం . ఇక
వృ ప దశ సమ ర తం ం .

శవణం న త డవ ద
మ ం పవ . ఇక త ల ధర ం అం ఆస ఉం ం . ధర ం ప ం వ . శలత క
ఉం . రం అం ఆస . ఔషధ త సంస ం ర ంచగల . సంబం త,
సంబం త, ఔషధ సంబం త రం, ఉ గం, వృ అ .

ఇక ఈ త ల సంవత ల వర చంద దశ ఉం ం . చందదశ వర ల ం ఆ గ


సమస ఉం . త తవ ఏ సంవత ల జ దశ లం ఆ గ సమస త . 11
సంవత ల వ 18 సంవత ల దశ లం ద ఆటం ఎ ర . పయత ర కం
అ గ ం ద జయం ంచవ . దశ అ ల సం న ం . ఇక
తం రపడ ఆలస మ అవ శం. హం షయం ంత ప ం ఉం ం . 29 సంవత ల
త తవ 16 సంవత ల దశ లం సమస త ఖం పటడ క సంపద , సం దన మం
అ వృ క ం . సం ం ం ప లప వల న అవసరం ఎం ఉం . 45 సంవత లత తవ
19 సంవత ల శ దశ లం అ వృ ంత త జ ం .అ నప అ ఖ
అ కమ . సం దన ం నఖ ఉం . 64 సంవత లత తవ 17 సంవత ల ధ
దశ లం ంత ఉపశమనం క న తం జ ం . వృ ప ం సమ ర తం ం .

శవణం న త గవ ద
మ ం పవ . ధర ం అం ఆస ఉం ం . ధర ం ప ం వ . త అ బంధం అ కం.
తర ల న అవ శం ఉం ం . తర ఉం .ఈన త
త ల ( మ, అ నం, ప ) పద . తవర వ ల
సంబం ం న వృ , రం , ఉ గం అ లం. ఔషధ రం సంబం ం న వృ ఉ
అ .

ఈ న తం జ ం న ం సంవత ల వర చందదశ ఉం ం . చందదశ వర


సమస ఉం .త తవ 7 సంవత ల జ దశ లం ఆ గ సమస త ఖం పడ .9
సంవత ల వ 18 సంవత ల దశ లం ద ఆటం ఉం . పయత ర కం
అ గ ం ద జయం ంచవ . దశ అ ల సం న ం అవ శం
ఉం ం . తం రపడ ంత ప ం జరగవ . హం ంత ప ం ఉం ం .
ఇక 27 సంవత లత తవ 16 సంవత ల దశ లం సమస త ఖం పటడ క
సంపద , సం దన మం అ వృ క ం . సం ం న ప ల పర ఇబ ం ల ఎ నవల న
అవసరం ఎం ఉం . 43 సంవత లత తవ 19 సంవత ల శ దశ లం అ వృ ంత త
జ ం .అ నప అ ఖ అ కమ . సం దన ం నఖ ఉం . 62
సంవత లత తవ 17 సంవత ల ధ దశ లం ంత ఉపసమనం క న తం
జ ం . వృ ప ం సమ ర తం ం .
శవణం న త త ల ణగ

ఈన త త ౖ నంత త వ స క ఉం . ప , ం ౖ ఖ , అల తనం
ఉ ధర ం తం .చ పట శద.. స జం ఉన త .. అవ ల
స గపర ట.. సంద ర హం ట సహజ ల ణ .

చక ప గల . అంతరత ఆ చన, ధ ఎవ అరం .ఓ ఉం ం


హ ఉం . ఎవ ఎ వం మ దఇ ఎవ ఎక డ ఉం . ఆభర ,
,వ ల ం న కం త ఎ వ ఉం ం .మ ౖర ం హస
ర ం . జయం ం అఖండ ౖ న గ .చ స వం ఉ ఎవ
ఎ ం . ఊహ న ం ధ ఉండ . అం అం ౖ వ . తం
ఊ ంచ అవ ఉం .

శ వరం అ గ ఇబ ం ం . ఒక వ ధ ంవ . బం ఎ వ. అంద
ం అ ం ఉం ల హృదయం, త మనసత ం ఎవ అరం . రం
ం గ ల వలన నష త త మం గ .ఏ ష ౖ అంతరత ఆ ం
ఓ సఎ వ. అ సహనం . ౖ ర ం, మ బ రం ఎ వ ఉం ం .
తం అం లం ౖ వ .

23. ధ షన త - ణగ ,ఫ

న త ల ధ ష 23వ న త .ధ న తఅ ప ,ఇ స గణ , ష , ప శ ,
జం ంహ .

ధ షన త ద ద
ధ షన తఅ ప .ఈ త ల ద ర జ గహ ప వం ఉం ం .ఇ సగణ ప న న త .
క క ఏౖ ర యం ప దల గల వ ౖ ఉం . ఆ శం అ క . య
య ఉం అవ శం ఉం . ఆత సం, ౖ ర హ , అ శయం అ కం ఉం . తం
అ బంధం స అ కం ఉం ం . ౖ కపర ౖ న, సంబం త, అ సంబం త, సంబం త వృ ,
ఉ గం, రం అ . ఖ ం ప త ఉ అ .
ఆ సంవత ర ల వర జ దశ ఉం ం .త తవ 18 సంవత ల దశ రణం
సమస త . ద అడం ఎ వ . దశ లం త దం ల డ జ ం
క క కషం య ం గ ం . దశ అ సమస త అవ శం ఉం ం . 24 సంవత ల
వయ వ 16 సంవత ల దశ రణం సమస సత ఖం దల ం . ఈ దశ సం దన
అ వృ ఉం ం . సం ం ం గత ం . దం త తవ శ దశ లం ఇబ ం
ఎ ర . 40 త తవ 19 సంవత ల శ దశ లం సం దన కం ఖ అ కమ . 59
సంవత లత త వ 17 సంవత ల ధ దశ లం ంత ఉపశమనం క ం . న తం
ఆటం ం ం .

ధ షన త ండవ ద
ఈ త ల ఆ శం, శలత అ కం ఉం ం . రం యడమం అం ఆస కనబ .
సంబం త వృ , ,ఉ అ లం. ౖ క పర ౖ న వృ , ,ఉ అ లం.

ఈన త త ల సంవత ర ల వర జ దశ ఉం ం .త తవ 18 సంవత ల దశ
రణం సమస ఎ ర . ద అడం ఉం . దశ లం త దం ల డ
జ ం క కఅ క య ం జ ం . దశ అ సమస త అవ శం
ఉం ం . 22 సంవత ల వయ వ 16 సంవత ల రణం సమస కమం త ఖం
దల ం . ఈ దశ సం దన అ వృ ఉం ం . సం ం ం గత న అవసరం ఉం ం .
దం త తవ శ దశ లం ఆ క సమస వ . 38 త తవ 19 సంవత ల శ దశ
లం సం దన కం ఖ అ కమ . 57 సంవత లత తవ 17 సంవత ల ధ దశ
లం స ఉపశమనం క ం . న తం ఖం ం .

ధ షన త డవ ద
ప దల గల వ ౖ ఉం .ఆ శ అ క . ప భ ౖ న వరణం వ ంచ ఆస ౖ
ఉం . క త క ౖ నవ కరణ య ఆస ౖ ఉం . జల , జల, సంబం త
వృ ,ఉ గం, రం అ ం . ౖ క సంబం త, క సంబం త ఉ అ .

ఈ త ల ం సంవత ర ల వర జ దశ ఉం ం .త తవ 18 సంవత ల దశ రణం


సమస ఎ ర . ద అడం ఉం . దశ లం త దం ల డ జ వడం వల
కషం య ం జ ం . దశ అ సమస తగ అవ శం. 20 సంవత ల
వయ వ 16 సంవత ల రణం సమస త ఖం దల ం . ఈ దశ సం దన అ వృ
ఉం ం . సం ం ం గత య ం . దం త తవ శ దశ లం ఇబ ం తప . 36
త తవ 19 సంవత ల శ దశ లం సం దన కం ఖ అ కమ . 55 సంవత ల
త త వ 17 సంవత ల ధ దశ లం ంత ఉపశమనం క ం . 72 సంవత ల లం వ
దశ లం సమస ఎ వ . దశ అ పర టన, ర త
అ . న తం జ ం .

ధ షన త గవ ద
దప ర జప వం ఉం ం .ఈ త ల ౖర హ , ఆ శం అ కం ఉం .ప ఉద ల
ం ం . ౖ క సంబంధ ౖ న ఉ , ౖ ర సహ అవసర ౖ న ఉ అ .

ఈ త ల ఒక సంవత ర వర జ దశ ఉం ం .త తవ 18 సంవత ల దశ రణం


సమస ఎ ర . ద అడం ఉం . దశ అ సమస త అవ శం. దశ
లం త దం ల డ ఉం క కక ం జ ం . 19 సంవత ల వయ వ 16
సంవత ల రణం సమస త ఖం దల ం . ఈ దశ సం దన అ వృ ఉం ం .అ
సం ం ం గత ం . దం త తవ శ దశ లం ఇబ ం ఎ ర . 35
సంవత లత తవ 19 సంవత ల శ దశ లం సం దన కం ఖ అ కం ఉం . 54
సంవత లత త వ 17 సంవత ల ధ దశ లం ంత ఉపశమనం. న తం
ం .

ధ న త ఫ

ఈ న తం జ ం న మం శలత క ఉం . సౖన టల ఉప శ త
ల ం . తం ఉన త ఖ ల అం ం . అండ లబ శ వంత ౖ న వ తం ప
సంఘటన ఆ ం .అ , జ య య , ర త .చ , సం రం
ఉప గప మం అ .అ అ ర ౖఖ , ం తనం వల ఇత ల ం మర ల
ఎ నవల న ప ఎ ర ం .

అనవసర ౖ న ష ల ప ం ఉం ఆ ల రం ం . ల
పయ . అ ఆచరణ ధ ం . అంద యం .డ లవ . ల పం
లబడ . ఆ ల ప ం ప నషం క . ల
గ మ ం అప . అం వలన నష . అనవసర వ ల ఎ ం అందలం ఎ ం
క ం .

ఈ త ల ,శ , ధ, మహరశ , కదశ . జ ంచడం, ంచడం వల


ద సంబం ం న సమస త త .అ ట , మం ర ం, ౖ ర ం కలగ ,
ంబ స ల అండదండల ర , సం వృ ర ఉప గప ం .

24. శత ష న త - ణగ ,ఫ

న త ల ఇ 24వ న త . శత ష గహ న తం, అ వత వ ణ , సగణ , జం


రం, ప శ .

శత ష న త ద ద
శత న తఅ ప .ఈన త త ల ద గహ ప వం అ కం ఉం ం .ఇ సగణ ప న
న తం. ఈ రణం వల ప దల గల వ ౖ ఉం .ఈ త ల ఆ క సం, క ణం
ఉం ం . రచ త ంచగల . ఉ య వృ అ ం .ప వర వ సంబం త ఉ గ, వృ
అ లం.

ఈ త ల 16 సంవత ల లం దశ ఉం ం .క క ం ద ఆటం ఎ ర .
దశ అ అడం త వ ఉం . త దం ల ంపక దశ దశ సమస క ంచ ం
.త తవ 16 సంవత ల దశ లం ఉన త చ ల అ వృ క ం . ఇక తం
త ర రపడ . హం స లం అ ం . సం ం ం గత ం . దం 32
సంవత ల వ 19 సంవత ల శ దశ సం దన కం ఖ అ కమ . ం ఆ క ఇబ ం
ఎ ర .

51 సంవత లత తవ 17 సంవత ల ధ దశ రణం తం ంత ఉపశమనం క ం . 68


సంవత ల లం వ ఏ సంవత ల దశ లం సమస ఎ ం . దశ అ
సమస త . ర త , పర టన అవ శం ఉం ం . 75 సంవత లత త సమస
త ఖం పడ . ఇక వృ ప దశ ఖం గ ం .

శత ష న త ండవ ద
ఈన త త ల ద శ గహ ప వం ఉం ం .ఇ సగణ ప న న తం.. క క ప దల గల
వ ౖ ఉం .శ ం ప దల ల ర ర గల . ఈ త ల ప శమ , కర సంబం త
ఉ , అ .

ఈ త ల 12 సంవత ల లం దశ ఉం ం .క క ం ద ఆటం ఏర డ .
దశ అ అడం త . త దం ల ంపక దశ దశ సమస క ంచ ం
.త తవ 16 సంవత ల దశ లం ధ కచ ల అ వృ క ం .
తం త ర రపడ . హం స లం జ ం . ఇక సం ం ం గత ం .
దం 28 సంవత ల వ 19 సంవత ల శ దశ సం దన కం ఖ అ కమ . ం ఆ క
క ం .

47 సంవత లత తవ 17 సంవత ల ధ దశ రణం ంత ఉపశమనం క ం . 64


సంవత ల లం వ ఏ సంవత ల దశ లం సమస ఎ ం . దశ అ లం
ఉం సమస త . ర తల అవ శం ఉం ం . 71 సంవత లత త సమస త .
వృ ప దశ ఖం గ ం .

శత ష న త డవ ద
ప దల గల వ ౖ ఉం .ప దల ,శ ం యగల . ప శమ , కర
సంబం త ఉ , అ . ర ౖ నఅ ఉం .
ఈ త ల ఎ సంవత ల లం దశ ఉం ం . క క ఆరంభ ద ఆటం ఎ ర .
దశ అ అడం త వ ఉం . త దం ల ంపక దశ దశ సమస ప వం
అవ శం .త తవ 16 సంవత ల దశ లం చ ల అ వృ క ం . తం
త ర రపడ . హం స లం జ గవ . 24 సంవత ల వ 19 సంవత ల శ దశ వ ం .
ం సం దన కం ఖ అ కం ఉం . 43 సంవత లత తవ 17 సంవత ల ధ దశ
రణం ంత ఉపశమనం క ం .

60 సంవత ల లం వ 7 సంవత ల దశ లం సమస ఎ ం . దశ


అ లం ఉం సమస త . ర త , పర టన అవ శం ఉం ం . 67 సంవత ల
త త సమస త .త త 20 సంవత ల క దశ లం ఖం దల ం . వృ ప
దశ ఖం గ ం .

శత ష న త గవ ద
ప దల గల వ ౖ ఉం . ఇక ఆ క సం, క ణం ఉం ం . రచ త
ం ఉం ం .ఉ య వృ అ ం .ప వర వ సంబం త ఉ గ, వృ
అ .

ఈ త ల సంవత ల లం త దశ ఉం ం .క క ం ద సం టంకం
న ం . సంవత లత తవ 16 సంవత ల దశ రణం చ ఆటం ం
ం . అ ఉన త సం అడం తప క వ .ప దల జయం ం ఉం ం .
20 సంవత ల వ 19 సంవత ల శ దశ సం దన కం ఖ అ కం ఉం . తం
నం రపడ . హం ప ంక ం .

39 సంవత లత తవ 17 సంవత ల ధ దశ రణం ంత ఉపశమనం క ం . 56


సంవత ల లం వ 7 సంవత ల దశ లం సమస ఎ ం . దశ అ లం
ఉం సమస త . ర త , పర టన అవ శం ఉం ం . 63 సంవత లత త
సమస త .త తవ 20 సంవత ల కదశ లం ఖం దల ం . వృ ప దశ
ఖం గ ం .

శత ష న త -ఫ

ఈన త త ల ద సం ంత లం మంద .. కమం ఎ మ రం కల వ ం . ర
రం ంత లం కల వ ం . స లం హం జ ం . మధ వ ,క ష ఏ ం ,
ర త . తన ఆ ల వలన ల , ఎ ం . ర ౖ న
ఉ గం, సం దన క ంత లం ఇబ ం ఎ ర . శ మహరశ రత ం . జ య హం
ఫ ం .ఉ గం ఇబ ం ఉ అ గ .

భ ప ప దల . క , అవస అనంతం ఒక ంట
ఒక వ ఉం .ఆ ల అరమ క ం లగడం వల జ ం . ఇత ల
ర అ న రం వ .ఆ క ంతన, ౖ క ధర ం స ం . ల ం దశ
ంత లం జ నత త ఖం దల ం . తం రణం ం ం . తక
చకం గహ ల వల తప .

25. దన త -ఫ

న త ల ద 25వ న త . ధన ప .అ వత అ ౖ క . నవ గణ .
జం ంహ . ప శ , .

దన త ద ద
దన త అ ప .ఈ త ల ద జ, ప వం ఉం ం .ఇ వగణ న త .ఈ
న త త సత ణప ఉం . జప వం రణం ఆ శం ఉ ద యంతణ క
ఉం . ౖర హ అ కం. అ క సం క ఉం .ఈ త ల సంబం త, ౖ కపర ౖ న,
హ పద ంచగ నర ణ ఖఅ పకం, ఆట క సంబం త ఉ అ . ,
ఉ వం ఉ అ .ప వర, రకవర సంబంధ ఉ , వృ ,
అ లం. వ వ యం క వ ం .

ఈ త ల 14 సంవత ల వర దశ ఉం ం . ఈ రణం వల ద ం ద సం .
అ నప 14 సంవత లత తవ 19 సంవత ల శ దశ రణం ద మంద తనం
ల ం ం .ప దల ద జయం ంచవ . తం నం రపడ . హం ప ం
జరగవ . సం దన కం ఖ అ కం. 33 సంవత ల వ 17 సంవత ల ధ దశ లం ంత
ఉపశమనం ల ం . 50 సంవత ల త వత వ దశ రణం సమస ఎ ం . దశ
అ లం ఉం పర టన , ర త అ . 57 సంవత లత తవ క దశ
రణం తం మ ఖం ద ం . న తం ం . వృ ప దశ ఖం
గ ం .

ద న త ండవ ద
వృషభ అ ప . దన తఅ ప .క కఈ త ల ద క ప వం ఉం ం .
ఇ వ గణ న తం. సత ణప ఉం .ఉ , ఉన త ఉ , మత ధ ,
మత వం వృ ఉ అ లం. ప వర, త వర సంబం త ఉ , వృ ,
అ . జల సంబం త, ప టక సంబం త వృ ,ఉ , అ లం.

ఈ త ల ప సంవత ల వర దశ ఉం ం . క క ఆరంభం ం ద .అ నప 14
సంవత లత తవ 19 సంవత ల శ దశ రణం ద సం మంద తనం ల ం ం .
ప దల ద జయం ం ఉం ం . తం నం రపడ . హం ప ంజ
అవ శం. 29 సంవత ల వ 17 సంవత ల ధ దశ లం ంత ఉపశమనం ల ం . 46 సంవత ల
త వత వ దశ రణం సమస ఎ ం . దశ అ లం ఉం పర టన ,
ర త అ . 53 సంవత లత తవ క దశ రణం తం మ ఖం
దల ం . న తం ం . వృ ప దశ ఖం గ ం .

దన త డవ ద
దన తఅ ప . ద ధ గహ ప వం ఉం ం .ఇ వగణ న తం. సత ణ
ప ఉం .ఉ , ఉన త ఉ వం వృ ఉ అ .ప వర
వ సంబం త ఉ , వృ , అ లం. సంబం త, సంబం త వృ ,ఉ ,
అ లం.

ఈ త ల ఆ సంవత ల వర త దశ ఉం ం .ఆ సంవత లత తవ 19
సంవత ల శ దశ రణం ద మంద తనం ల ం ం .ప దల ద జయం ంచవ .
తం నం రపడ . హం ప ంక అవ శం. 25 సంవత ల వ 17 సంవత ల ధ
దశ లం తం ం . 42 సంవత ల త వత వ దశ రణం సమస
ఎ ర . దశ అ లం ఉం పర టన , ర త అ . 49 సంవత ల
త తవ కదశ రణం తం మ ఖం దల ం . న తం, వృ ప దశ
ం .

దన త గవ ద
ఇ వగణ న తం. సత ణప ఉం . ఉ య వృ ఉ అ .ప
వర, తవర వ సంబం త ఉ , వృ , అ లం. ఔషధ సంబం త వృ , ,
ఉ అ .

ఈ త ల ం సంవత ల వర త దశ ఉం ం . ం సంవత లత తవ 19
సంవత ల శ దశ రణం ద మంద తనం ల ం ం .ప దల ద జయం ంచవ .
తం నం రపడ . హం ప ంక అవ శం. 21 సంవత ల వ 17 సంవత ల ధ
దశ లం ఉన త ద అ వృ క ం . స లం తం రపడ . హం స లం జ ం .
తం ం . 38 సంవత ల త వత వ దశ రణం సమస ఎ ం .
దశ అ లం ఉం పర టన , ర త అ లమ . 45 సంవత లత తవ
కదశ రణం మ ఖ వనం దల ం . న తం, వృ ప దశ ం .

భద న త -ఫ

ఈన త త త , క రం ల . ఉ య వృ ఉ అ లం. శ ల
హ . తం ఇబ ం ఉం ధనం అప క అం వ ం . అదృషం వలన ౖ వ రన
ప రం ఉం ం . ల, ల సహ రం ఉం ం . ఇతర రం ల ం మం అవ హన
ఉం ం . దల పట రవం, భయం ఉం . వృ , ఉ ల పరం ఎవ సల . ఏక ప ర వలన
క ఎ ం .
, ంట ంట ఏర డ .వ క ౖ నఅ ల వ కపర సమస ల
ం .ఉ గపరం , సత వరన రణం వ . శ ఇత
వర య . ఆ క రత ం ం నత త న ణం దల ం . తనం ఉండ . తన
న నం య . క వ వ ం . జ యం . ౖ క తం రణ . ల ం
,త త తం రణం ఉం ం .

26. ఉత దన త - ణగ ,ఫ

న త ల ఉత ద 26వ న త . ఉత భద న త అ ప శ , ప , నవగణం, జం
ఆ .

ఉత దన త ద ద
తం వ కత ఏర డవ .ఆ క సం ఉం ం .శ ం ప యగల . ప త
ఉ ల ం అవ . ప శమ , క ఉ గ, అ .
సమ లం పవ ం ఉం ం . ఇక ఈ త ల ం క ద , వృ ద అ .

ఈ త ల 17 సంవత ల శ దశ ఉం ం . శ దశ లం ద స మంద ం .త త
వ 17 సంవత ల ధ దశ లం అ లత ఏర ఉన త సం ం . స లం
తం రపడ . హం స లం అ ం . 34 సంవత లత తవ ఏ సంవత ల
దశ లం సమస ఎ ర . దశ అ పర టన , ఉ వ క
వ . 41 సంవత లత తవ క దశ లం సం దన అ వృ క ం .త త తం
ం . వృ ప దశ ం .

ఉత దన త ండవ ద
ఈ త ల ద ధ శ గహ ప వం ఉం ం .ఇ నవగణ న త .ఈ త ల సమ లం
వ వహ ం ఉం ం . రం అం ఆస . రం అ ం . సంబం త,
ప శమల సంబం త వృ ,ఉ గం, రం అ . ం క, వృ ద అ .
శలత క ఉం .

ఈ త ల 13 సంవత శ దశ ఉం ం . శ దశ లం ద మంద ం .త తవ
17 సంవత ల ధ దశ లం అ వృ క ఉన త సం సకమం ం . స లం తం
రపడ . హం స లం జ ం . 30 సంవత లత తవ ఏ సంవత ల దశ
లం సమస ఎ ర . దశ అ ఉ వ , పర టన క వ .
37 సంవత లత తవ క దశ లం సం దన మం ఫ క .త త తం
ం . వృ ప దశ గ ం .
ఉత దన త డవ ద
సమ లం పవ ం మర ం ఉం ం . ప క ఆకరణ క ఉం . కల ఉ ,
అ . ం క ద , వృ ద అ .

ఈ త ల సంవత శ దశ ఉం ం . శ దశ లం ద మంద ం .త త
వ 17 సంవత ల ధ దశ లం అ వృ క ఉన త సం ం .ఈ త
స లం తం రపడ . హం స లం జ ం . 26 సంవత లత తవ 7
సంవత ల దశ లం సమస ఎ ర . దశ అ పర టన ,
అక ఉ వ క వ . 33 సంవత లత తవ క దశ లం సం దన అ వృ
క ం .త త తం, వృ ప దశ ం .

ఉత దన త గవ ద
సమ లం పవ ం మర ం ఉం ం . ౖ ర ం, ఆ శం ఉం . ల షయం తమ
ద తమ యంతణ క ఉం . , ప శమ , వ వ యం వృ రం ఉ గం
అ . ం క ద , వృ ద అ .

ఈ త ల ఐ సంవత శ దశ ఉం ం . శ దశ లం ద మంద ం .త తవ
17 సంవత ల ధ దశ లం అ వృ క ఉన త సం ం . స లం తం
రపడ . హం స లం జ ం . 22 సంవత లత తవ ఏ సంవత ల దశ
లం సమస ఎ ర . దశ అ పర టన , అక ఉ వ క
వ . 29 సంవత లత తవ క దశ లం సం దన అ వృ క ం .త త తం
ం . 72 సంవత ల వ 18 సంవత ల దశ లం సఒ ఎ ం .

ఉత దన త ఫ

ఈన త త ల అ ష ల ద క స అవ హన ఉం ం . ఇత ల అనవసరం ఖ య .
ఇత ల ఆ ంచ . చ ద మం ప . ఉన త సం . ద ,
అ ర పద , రం కల వ . హ తం ఉం ం . చక హరచన
సం .

ంబ చ త, తం వలన జ ం . ఇతర ష ం . మం స . అబ
ఇత ల స ంచ . మం హ క ఉం . ఉన త ఉన ఇ , సల
ఉం . మం హ క ఉం . తం జ ం . 30 ం 40 సంవత లత త
తం అ వృ క ం .ఇ న త త అంద న ఫ .

27. వ న త - ణగ ,ఫ
న త ల ఇ 27వ న త . వ న తఅ ప ,అ వత ష , గణ వగణం, ప
.
వ న త ద ద
వ న తఅ ప . ఈ న తం ద ద త ల ద ధ గహ ప వం ఉం ం .ఇ
వగణ న తం. ప నం సత ణం ఉం ం .అ క సం క ఉం . సంస ం
ర ంచ గ ఉం ం . సంబం త వృ , రం, ఉ అ లం.
ఈ త ల 16 సంవత ల వర ధ దశ ఉం ం . రంభం ం ప భ . 16
సంవత లత తఏ సంవత ల దశ లం ద ధన షయం సమస ఎ ర .
పయత ర కం అడం ల అ గ ం జయం ం . దశ అ సమస ఉండ . త త
23 సంవత ల క దశ లం ద అ వృ ఉం ం . కదశ లం ద కం ల ద ఆస అ కం.
బ ప దల ద ధన జయం ం ఉం ం . స లం తం రపడ . స లం హం
జ ం . 66 సంవత ల వర తం జ ం .త తవ 18 సంవత ల దశ
లం సమస ఎ ం . దశ అ ఉ వ , పర టన క
వ .
వ న త ండవ ద
ఆ క సం క ఉం . శమ ఓ ప యగల . సంబం త, సంబం త
ఉ , వృ , అ . ం క ద అ ం . య సంబం త ద
అ ం .
ఈ త ల 12 సంవత ల వర ధ దశ ఉం ం . ద ం ప భ . 12
సంవత లత తఏ సంవత ల దశ లం ద సమస ఎ ం .
పయత ర కం అడం ల అ గ ం జయం ం . దశ అ సమస ఉండ . 19
సంవత లత తవ 20 సంవత ల క దశ లం ద అ వృ ఉం ం . క దశ లం ద కం
ల ద ఆస అ కం. బ ప దల మన ద ౖ మ ం జయం ం . ఇక స లం
తం రపడ . స లం హం అ ం . 62 సంవత ల వర తం ం .త త
వ 18 సంవత ల దశ లం సమస ఎ ర . దశ అ
ఉ వ , పర టన క వ . 80 సంవత ల వ 16 సంవత ల దశ రణం
తం మ ప ం . ఇక వృ ప దశ ం .
వ న త డవ ద
శమ ఓ ప యగల . సంబం త, సంబం త ఉ , వృ ,
అ . ం క ద అ ం . య సంబం త ద అ ం .
ర ౖ నఅ క ఉం .
ఈ త ల ఐ సంవత ల వర త ధదశ ఉం ం .క క రంభం ఆటం
ఎ ం .ఐ సంవత లత తఏ సంవత ల దశ లం ద సమస
ఎ ర . పయత ర కం అడం ల అ గ ం జయం ం . దశ అ సమస
ఉండ . 12 సంవత లత తవ 20 సంవత ల క దశ లం ద అ వృ ఉం ం . కదశ
లం ద కం ల మన మ ం . బ ప దల మన ద ౖ మ ం సఫలం
.ఈ త స లం తం రపడ . స లం హం జ ం . 55 సంవత ల
వర తం జ ం .త తవ 18 సంవత ల దశ లం సమస
ఎ ం . దశ అ ఉ వ , పర టన క వ . 73 సంవత ల
వ 16 సంవత ల దశ రణం తం ఖం వ ం . వృ ప దశ ఖ ం గ ం .
వ న త గవ ద
ద సంస ం ర ంచ క న మర ం ఉం . సంబం త వృ , రం, ఉ
అ . సంవత ల వర త ధ దశ ఉం ం .క క రంభం ఆటం
ఎ ర .
సంవత లత తఏ సంవత ల దశ లం ద సమస ఎ ర . దశ
అ సమస ఉండ . 11 సంవత లత తవ 20 సంవత ల క దశ లం ద అ వృ
ఉం ం . కదశ లం ద కం ల ద ఆస ఉం ం క క మన ప దల ద ౖ మ ం
జయం ం . ఇక స లం తం రపడ . హం స లం జ ం . 54
సంవత ల వర తం జ ం .త తవ 18 సంవత ల దశ లం సమస
ఎ ం . దశ అ ఉ వ , పర టన క వ . 72 సంవత ల
వ 16 సంవత ల దశ రణం తం ఖ ం వ ం . వృ ప ం గ ం .
వ న త ఫ
ఈన త నజ ం న పవం , ధనవం , గ ల అ భ ం , ం త కల ౖ
ఉం ర సం ం . చర ప ధన సంపద కల . ఈ న తం న క ంచ .
ఆడంబరం త వ. గ తం పజ క ఉం . ల ,త ల రం ఉం .అ కర ల న
గం ల ప . ద ం ల లన ఆస క ఉం . ఇత ల ధ ఆశపడ . కషప
మనసత ఉం ం .
ప ంతం నం స ల . సమస ల పక న చక . ఆ క పగ ందర
.త తం పం . రం సం గ ల ం త ం ం . ఖ ౖ న
సమ ల స యం ఆ ల అండదండ ఉండ . ఒక ళ ఉ ప జనం ఉండ . ర ం ల
చ రపడ బం ల సహ రం ఉం ం . లక ౖ న అ ర పద ల త ల
. పజల మం ఉం ం .న న ం ౖ వ పయ .
స యం . హ తం ఒ ఉ స .
మం తనం తం ఖ ౖ న ష ల అ లం ం . సం క అవ ల
అ గ ం ం . ల ం ం టల పద .

 * దశ లగ - వ *
1. లగ : లగ న అ నం వల లగ బ లగ బల ,స వ , లగ
దల న .

2. లగ ం య న : త నమ , ధన నమ , ంబ నమ అం . క క ధన
గ , ధన సంప ం య ం .

3. లగ ం తృ య న :ఇ కమ న . ఉపచయ నమం . తృ య న వ
క క షస దర న .

4. లగ ం చ ర న :ఇ తృ న క క ఉప ఉన గ వ క త
ం న ష . ఖ నమ అం . బ త, , మన ,
హన , ఖ , దల అంశ .ఇ థ క న క క ద క
ఆటం ల య ం .

5. లగ ం పంచమ న :ఇ ఖ ౖ న సం న న . సం న , దల న .
ఇ ఉన త న గ కవ క ద ం .

6. షషమ న :ఇ ఆ గ న . వ ఆ గ ఇ ఉప గ . ఇ శతృ న
గ క శతృతత ం ం . ఈ నం శతృ , , ణ ,ఆ గ
ం .

7. సపమ న : సపమ న కళత న .ఇ వ క ౖ క తం ం ం . ర


గ ల ఇక న గ ల అ స ం వ .

8. అషమ న :ఇ ఆ ః న .వ క వ ,ఆ య , వన , మరణ వం ష
.

9. నవ న :ఇ తృ న . తం క ం .ఇ గ న గ క గ
ం ం . ఇం ధన , ణ , ర త ం .

10. దశమ న : ఇ కర న .క కఇ వ క వృ ం . ఇం గ బల
క న . వనగ న జ న . ఇ పదవ ఇ . ర నమ అం . బ
ఉ గ , ర , వృ , హరణ, , సంపద, వం ఉం .

11. ఏకదశ న : ఏ దశ న భ న .క కఇ వ క ధన భ .ఇ ష
ద ల న బ షస దర ం .

12. దశ న :ఇ వ య న .క క ఖ ం వ క వయ ం . కష ,
ఖ , నష
దల న .
 లగ ం..

ష సం లగ ం ప న ౖ న . లగ ం న సమ అ రం ర ంచ బ ం .
ఒక ఒక పగ సమయం తం ప ం ల ఆవృతం ఔ . రణం ష ప శ
లం అ న ష సం ం ం ఉదయ ల న ష లగ ం రంభం ఔ . ఒక లగ లం ం న ర
ఘ య . ప త లం ం గంటల సమయం. అం ట ఇర ౖ . ఒక అన దయ
ద మరల దయ వర గల ల . ఒక 24 గంట 60 ఘ య . ఒ ఈ
లగ ం క జ ఒక స వృషభ సం ం వృషభ లగ ం
ద ం . రణ ప శ అ ంశ లస య యన లగ ప ణ
నవ . ఈ యన లగ ప ణ గ అ న ఏ ద ౖ న ంద . ఒక
ప ణ ప ం ల ల ఆవృతం ఔ ం .ప ం ల ల ప ం అ పత ం
వ . ఒక 12 లగ వలన ర న . అం వలన ఒక న 24 గంట 60
ఘ య 12 లగ అ ంచ వల . ఒక 12 లగ ఒ ప ణ క
ండ . ఈ 12 లగ ప ణ త కల న 60 ఘ య 24 గంట ఔ ం .
రణం లగ ం ం వ తక గణన జ ం . లగ ం ం ప ం న ల క వ ల
ప ం రకత ఉం . లగ ం ద (త ) నం ల ప , అం ఉం గ ల అ స ం వ
ణగ ల గ . ండవ(ధన) న ధన నం, డవ ( తృ) దర నం. గవ( తృ) నం
గృహం, ఖం, త ం .అ దవ( త) నం ర ణ నం. ఆరవ(శ ) నం శ ,
గ ల నం. ఏడవ(కళత) నం. ఎ దవ(ఆ ) నం రక నం. దవ( గ ) నం తం త ,
తం ం . పదవ( జ ) నం కర నం ఇ వ వృ ం . పద ం ( భ) నం.
ప ండవ(వ య) నం.

లగ ం
లగ ం ం 1,5,9 ణ న 5, 9 న ల ణ న ల అం ౠ.
లగ ం ం 1, 4, 7, 10 న ంద న . కంటక న ,చ షయ అం .
ంద ఉన గహ బల ౖ న . లగ ం ఉన గహం కం 4 వ నం ఉన గహం బల ౖ న 4 నం
ఉన గహం కం 7 వ నం ఉన గహం బల ౖ ం . 7 వ నం ఉన గహం కం 10 వ నం ఉన గహం
బల ౖ ం .
చం ం 3, 6, 10, 11 ఉపజయ . 1,2,4,5,7,8,9,12 న అ పజయ
న .
లగ కం పంచమ నం పంచమ నం కం నవమ నం బల ౖ న .
2, 5, 8, 11 న పణపర న .ఇ ర జన న ణ ర య .
3, 6, 9, 12 న అ మ న .ఇ చ ణ, య ం .
6, 8, 12 న మ న న .
3, 6, 12 ప ష యన న అం . అ ప భగ అ అ భ .
1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 భ న .ఈ న ఉన గ భఫ ఇ .ఈ
ప భం క .
2, 7, 11 న రక న .
3, 6, 8, 12 న ప న .ఈ న ఉన గహ గ ప క .
ఉపజయ న ఉన పగహ భఫ ఇ .
రక
లగ ం :- లగ ం త ం . శ రం, ప , వర , న ,బ బ ,స వం, ఖ ః
దౖన వ త వం ం వచ ప శ కం వ ం . ఉతర మృతం హ , ,
, అవయవ , ఖ ఃఖ , స తనం, నం, జన , ,స ప , బల ,ఆ ర
లగ ం వ ంద ం .
య వం :- ఇ ధన వం, ంబ వం ంచబ ం . ధ రన , ఆ రం క ం ట, కంఠ ద ,
ట , కంఠ , క. ఖ , వనం, ఉప సం, , , ద . ఐశ ర , ఆభరణ ,
గ , , ఆ రం, తృత ం, వజ , రక ,మ , ధన న , రం. క, గంధ
దవ , వయ , మలత ం. ంబం, ం త ం, హం, , ర వం.
య వం :- ఇ ప కమ వం మ క ష దర వం ంచ బ ం .త , ౖర హ ,
ర రం వ ం ట, ద ,క ష ద , ఆభరణ , సత వరన, వ శమ ధర ం, ద , ద ,
, , హన క , , రక బలం, త ంచల ం, మృ న జనం, మర ం, రక ,
సర ఖ , సంపన జన , స ల ప ణ , మర , ప , భ , ంతం, స , ర సం

నం దౖన రకత ం వ .
చ ర వం తృ వం. త ఖ ం, హనం, ఖం ం య .అ క ధ హన సంపద, క తం,
ల , త బం , , గృహ , , , ధన దౖన య .
పంచమ వమ సం న వ . మంత న, ర ణ నం, నం ఔ ం . ర , బలం,
క , ఉన త ద , సం నం, తృధనం, సత పఠనం, నయ , రవం, లక గ , అన ప నం,
మం సన, మంత జపం, ప ణ , గంధరచన, ఖనం, ఆ చన, వంశ రంపర అ రం, సంతృ , తం
న ణ , మన , ఛత , గర , భ ఖ , క ం ట, రదృ , రహస , మ ,
చరణ ౖ భవ , ప భ, ం త , సం త ద దౖన రకత ం వ ం .
షషమ వ శ , ణం మ గ నం. గ , ఋణ ధ ,త , , కౄర ర ,
తనం, అప , చకత ం, అ ల జనం, ౖ , అన ద ల ౖష , ంగతనం,
న మ , ఆపద , , శయం దౖన రకత ం వ ం .
సపమ వ కళత నం. ర గ , ర, కళతం, ంపత ఖం, ంగతనం,
ంద , వస , అలం ర , గంధదవ , య , ప ణ , ధ రన,
త , మర న ల దౖన రకత ం వ .
అషమ నం ఆ వం. మరణ , మరణ రణ , రసత ం య . ఇం ఖ , ఆపద,
త , మ తనం, ధనవ యం, రదృషం, న కస వం, అవ నం, పరధన దౖన రకత ం
వ ం .
నవమ గ వం అం . ర జన ణ ం రణం క అదృషం, గ , రప ,
ఆ క , మం సన, ల ర ం ట, రన, రన, సం నం, ఐశ ర ం, ఆ ర
సంప , ౖ వభ , ఊ ల దౖన రకత ం వ ం .
దశమ వం జ వం అం .ఉ గం, రం, ప ,అ రం, వృ ం య ం .
ద ణం, యంత , మంత ,అ న , తృ వత, పద నం, ఔషధ , ధన, రం,
స నం, వత , ణ , దత దౖన రకత ం వ ం .
ఏకదశ వ భ వం అం . అగ ద , ల ం య ం . ధఆ య ,
ధ భ , తం ద , అలం ర , నగ , ర , ఆశయ , త ఖనం, ల త కళ ,
మం సన, ద , బం రం ం య .
దశ వం వ య వం అం . ధనవ యం, సమయ వ యం, ర జన , రహశ ం య
ం . అ బంధనం, ఋణ చనం, లత ం, కళత , శప ణం, ఉ గ రమణ, అ ర పతనం,
మ చంచలం, అహం రం, శ ర అ గ ం, రకం దౖన రకత ం వ ం .
లగ న ంశ చకం
ష సం న ం ఒక ప కత ఉం . ఒక సమ భ ం ఆ ఉన గహం ఏ
న త దం ఉం ర . న ంశ ఆ తఫ ఖ తం ఉం య ప ష స పం
అ యపడ . ఉతర రతం ష పం న ంశ చక ఆ రం షఫ ప గలర
ప . ష సం న ంశ ధ నత ఉం .

లగ ం ష వృషభ న క టక ంహ క వృ క ధన మకర
ంభ న
షం అ 1 అ 2 అ 3 అ 4 భర 1 భర 2 భర 3 భర 4 కృ క 1 - - -
వృషభం 1 2 3 4 మృగ ర 1 మృగ ర 2 - - - కృ క 2 కృ క 3 కృ క 4
నం నర 1 నర 2 నర 3 - - - మృగ ర 3 మృగ ర 4 ఆ ద 1 ఆ ద 2 ఆ ద 3
ఆ ద4
కటకం - - - నర 4 ష 1 ష 2 ష 3 ష 4 ఆ ష1 ఆ ష2 ఆ ష3 ఆ ష4
ంహం మఖ 1 మఖ 2 మఖ 3 మఖ 4 ఫ 1 ర ఫ 2 ర ఫ 3 ర ఫ 4
ఉతరఫ 1 - - -
కన హస 1 హస 2 హస 3 హస 4 త1 త 2 - - - ఉతరఫ 2 ఉతరఫ 3 ఉతరఫ 4
ల ఖ1 ఖ2 ఖ3 - - - త3 త4 1 2 3 4
వృ కం - - - ఖ4 అ ధ1 అ ధ2 అ ధ3 అ ధ4 ష1 ష2 ష3 ష4
ధన ల1 ల2 ల3 ల4 ఢ1 ఢ2 3 4
ఉత ఢ1 - - -
మకరం శవణం 1 శవణం 2 శవణం 3 శవణం 4 ధ ష 1 ధ ష 2 - - - ఉత డ2 ఉత ఢ3 ఉత ఢ4
ంభం భద1 భద2 భద3 - - - ధ ష 3 ధ ష 4 శత ష 1 శత ష 2 శత ష 3
శత ష 4
నం - - - భద4 ఉత భద1 ఉ భద2 ఉత భద3 ఉత భద 4 వ 1 వ

2 వ 3 వ 4
షణ]
ౖ న ఉన న ంశచ షణ.

షం :- అ , , నర , మఖ, హస, ఖ, ల, శవణ, భద న ల ద దం


ష ఉం .
వృషభం :- అ , , నర , మఖ, హస, ఖ, ల, శవణ, భద న ల ండవ దం
వృషభ ఉం .
నం :- అ , , నర , మఖ, హస, ఖ, ల, శవణ, భద న ల డవ దం
న ఉం .
కటకం :- అ , , నర , మఖ, హస, ఖ, ల, శవణ, భద న ల లవ దం కటక
ఉం .
ంహం :- భర , మృగ ర, ష , ర ఫ , త, అ ధ, ఢ, ధ ష, ఉత భద న న ద
దం ంహ ఉం .
కన :- భర , మృగ ర, ష , ర ఫ , త, అ ధ, ఢ, ధ ష, ఉత భద న న ండవ
దం క ఉం .
ల :- భర , మృగ ర, ష , ర ఫ , త, అ ధ, ఢ, ధ ష, ఉత భద న న డవ
దం వృ క ఉం .
వృ క :- భర , మృగ ర, ష , ర ఫ , త, అ ధ, ఢ, ధ ష, ఉత భద న న
గవ దం వృ క ఉం .
ధ :- కృ క, ఆ ష, ఉతర ఫ , , ష, ఉత ఢ, శత ష, వ న ల ద దం ధన
ఉం .
మకర :- కృ క, ఆ ష, ఉతర ఫ , , ష, ఉత ఢ, శత ష, వ న ల ండవ దం మకర
ఉం .
ంభ :- కృ క, ఆ ష, ఉతర ఫ , , ష, ఉత ఢ, శత ష, వ న ల డవ దం దం
ంభ ఉం .
న :- కృ క, ఆ ష, ఉతర ఫ , , ష, ఉత ఢ, శత ష, వ న ల గ దం న
ఉం .

 *న త ాద భజన*

!!

అ భరణ కృ క ాదం షం !

కృ క ేయం ణ మృగ ర అరం వృషభం !


మృగ ర అరం అ ా ప నర సు తయం థునం !

ప నర సు ాదం ప ష ఆ షత తం క ా టకం !

మఖ ప బ ఉతర ాదం సం ం !

ఉతర తయం హస త అరం క !

త అరం ా ాఖ తయం త ల !

ాఖ ాదం అనూ ాధ జ షత తం వృ కం !

మ లప ర ాఢ ఉతర ాఢ ాదం ధనసు !

ఉతర ాఢ తయం శవణం ధ ష అరం మకరం !

ధ ష అరం శత షం ప ా ద తయం క ంభం !

ప ా ద ాదం ఉత ా ద వత తం నం !!

 న తమ ల - ా ల సంబంధమ

అశ - 4 ాదమ ల , భరణ- 4 ాదమ ల

కృ క- 1వ ాదం= షమ

కృ క-2,3,4 ాదమ ల - ణ-4 ాదమ ల

మృగ ర-1,2, ాదమ ల =వృషభమ

వృగ ర-3,4, ాదమ ల -ఆర-4, ాదమ ల

ప నర సు-1,2,3 ాదమ ల ధునమ .

ప నర సు-4వ ాదమ -ప ష -4 ాదమ ల ఆ ష-4 ాదమ ల =క ా టకమ .


మఘ-4, ాదమ ల -ప బ -4, ాదమ ల ఉతర-1వ, ాదమ = ింహం.

ఉతర-2,3,4, ాదమ ల -హస-4, ాదమ ల త-1,2 ాదమ ల =కన .

త-3,4, ాదమ ల - ా -4 ాదమ ల ాఖ-1,2,3, ాదమ ల =త ల.

ాఖ-4వ ాదమ -అనూ ాధ-4, ాదమ ల జష-4, ాదమ ల =వృ కమ .

మ ల-4, ాదమ ల -ప ా ాఢ-4, ాదమ ల ఉత ా ా -1వ ాదమ =ధనసు .

ఉత ా ాఢ-2,3,4, ాదమ ల -శవణం-, ాదమ ల ధ ష-1,2, ాదమ ల =మకరమ .

ధ ష-3,4, ాదమ ల -శత షం-4 ాదమ ల -ప ా ద-1,2,3, ాదమ ల =క ంభం.

ప ా ద-4,వ ాదమ -ఉత ా ద-4 , ాదమ ల - వ -4, ాదమ ల = నమ .

ఈ ఇర వ డ న తమ ల ను ఒ క న త పమ ణమ లను 4 గమ ల ా భ ం . ఆ గమ ల

న త ాదమ లను బడ చున .ఈ దమ ా 27,న తమ లక 27✖4=108 ాదమ ల వచు ను. ఈ 108

ాదమ లను 12 గమ ల ా భ ం దశ ా ల ాఏర . ఈ ధమ ా ఖ ళమ . యంద

న తమ ల ిం ా దశ ాసులక పంచ ాఅం ే 108 ాదమ లను 12 ా లక భ ంచ ా

ఒ క ా 9న త ాదమ లర డ ను. అన ా అశ 4, ాదమపల , ా 9న త ాదమ లర డ ను.

అన ా అశ 4 ాదమ ల ,భరణ 4 ాదమ ల కృ కల ుదట ాదమ క ి ష ా యగ ను.ఈ

ప ారమ ా అశ ల ా త 27 ా న తమ లను ఒ క ా 9 ాదమ ల ప న షమ ల ా త

దశ ా లందుపంచబడ .
 దశ ా ల

:,- దశ పధయః చక కం ేఠణ న కఉ త

త ి కం ా న శంక ః ష ి ర చల చల స !!

భచకమందు పం ెండ ాసుల న . ఈచకమ అం ారమ గల .

చకప క లసంఖ 360. ాల వ వహ ంచుచు ర .ఓ గ ఓక నమ ను

సూ ంచును.అన ా సంవత రమ 360 నమ ల గల .

ఇ ం త ద ాభ ాల రయమ నక పమ ణమ .ఈ ాం చకమ

ాలప ర ష శ రమ , ాలప ర ష నక షమ , రసు ,వృషభమ - ింహమ -

మ ఖమ - ధునమ -కంఠమ ,క ా టకమ -హృదయమ ఉదరమ ల -

కన -నుదుర -త ల- ట-అ ో గమ ,వృ కమ -మ ా వయమ ల ,

ధనసు - డల ,- నమ - ాదమ ా ంత మ వరక గల

12 దశ ాసుల మమ ల .ఈ ాలచకమ 27న తమ ల సమ యమ ల

దు ా ర బ న .ఈన తమ లను దశ ాసులందు ందు పర ప 21/4న తమ ల ఓక

ా ియగ ను.అన ా30 ాల గల ా ి 13 గల 20

షమ ల గల ండ న తమ ల . మ ◌ాడవ న తమ ాదమ 3 ాల 20 ాల గల .

 చత రవ బలమ గల ః- క ా టమ ,మకరం,(ఉతర గం) ◌ానమ .

 సపమమ ా బలమ గల ః- వృ కమ

 దశమమ ా బలమ గల ః- షం, వృషభం, ింహం,ధనసు (ఉతర గం) మకరం,

(ప ◌ార గం)
 తను వమ బలమ ందున ః- నవ ా ల

 బహ పద లక ట ా ల ః- జలతత మ ల

 బహ ణ ా ల ః- క ా టకం వృ కం, ◌ానం

 అ తత మ ల ః- షం, ింహం,ధనసు

 పృ తత మ ల ః- వృషభం,కన ,మకరం

 ాయ తత మ ల ః- ధునం, త ల, క ంభం

 జలతత మ ల ః- క ా టకం,వృ కం, ◌ానం

 య ా ల ః- షం, ింహం,ధనసు

 ౖశ ా ల ః- ధునం, త ల,క ంభమ

 ద ా ల ః- కన ,మకరం, వృషభం

 ఋ సంధుల ః- క ా టకం,వృ కం, ◌ానం, అంత న ాంశల

 పంచ మ ప ర ష గమ ల
ఈఅ దు గమ ల క జ, బ ధ, గ ర , క, శ , గహమ లవలన కల గ ను.

ఆ గమ ల . 1) ర కమ పరష గమ , 2) భద మ ప ష గమ ,

3)హంసమ పరష గమ , 4) మ ళవ మ ప ర ష గమ

5) శశ మ ప ర ష గమ . ౖన ె ి న అయ దు గహమ ల ,

ందమ లందుండవలను. అట ాక ఆ ా ల , ఆయ గహమ లక ,

స , ఉచ , తమ లౖ ఉండవలను. జ క ా జ తమ న,

మ ల ణమ లయందున ను, సకల బలమ ల గ ఉండవలన .

అందర అం క ంచన ఈ సూతమ ల.

ర కమ పరష గ జ తక ల , ైర ాహసమ ల ె ి, ధనమ సం ా ం ెదర

బలవంత ల , శత వ లను జ ంచు ార అగ దుగ ర , యక ల ాగలర .

భద మ ప ర ష గ జ తక ల ,సంప ర ఆయ ష క డ పర ల ే

పశం ించబ న ాడ బ మంత డ అగ ను.

హంస మ ప ర ష జ తక ల , మం గ ణమ ల క , ాజ సమ నుల , సుంద ా ారమ

క , ెత లల , శంఖ చక, పద మ దల , గ ఉందుర . జన ియ ల , క ల అగ ను.

మ ళవ మ ప ర ష గజ తక ల దృధ న శ రమ ాహనమ ల , ధనమ ,

ా సం నమ , అదృషమ దలగ భ ల ణమ ల కల ాడగ ను.

శశ మ ప ర ష గమ న జ ం న ార , సర జనమ లక ియ డ , ామ ద,

, అగ ను ా ఇట ార , వ సనమ ల క , పరధన , అగ ను.

ఈ అయ దు గమ ల ాజపదమ ల , ఉన ో గమ ల కల గ ను.

ఇందుల ఏ ఒకట ందు క ినను మ ాజ గమ పట ను.


ఈ అయ దు గమ ల ాసమ న ఉన నూ ఇవ య జరగవ .,

ాసమ న సూ ం న ఇట గహమ ల ఉ క నను,

న ంప ల ఉన నూ గహమ ల కల కవలన ంతవరక

ఈ గమ ల కల గ ను. ఇట జ తక ల ంతమం కలర .

*పంచ మ ప ర ష ాల *

లగ మ నుం ా ా లక చందలగ మ నుం ా క జ, బ ధ, గ ర , క, శనుల ందమ లందు ఉం

అ ఆగహమ లక ఉచ లక స ానమ లౖన వర స ా ర చక, భదక, హంసక, మ ళవ శశ గమ అంట ర .

గహమ ల షడ ా బల సంపను లౖ ఉండ వలను. ఒక గమ క న అదృషతవంత డ ండ

గమ ల ఉన ాజసమ నుడ మ డ గమ ల క న ా లగ గమ ల క న చకవ

ఐదు గమ ల క న నృ ందుడ అవ డ.

*మ సల గం :-* గహమ ల ిర చర ా లందు ఉన మసల గం అంట ర .

*ర గం :-* గహమ ల చర ా లందు ఉన ర గం అంట ర .

*ద ఖ మ ల గం :-* మ డ ందమ ల చందుడ ాక న భగహమ ల ఉప ిత ఉన

ద ఖ మల గం అంట ర .

*ద ఖ సర గం :-* మ డ ందమ లందు చందుడ ాక న ాపగహమ ల ఉప ిత ఉన

ద ఖ సర గం అంట ర .

* ళ గం :-* దశ ా లల ఏ ానందు అ ళమ ల ఒక ానమ ల ఉప ిత ఉన ళ

గం అంట ర .
*య గ గం :-* దశ ా లల ఏ ానందు అ ళమ ల ండ ానమ లల ఉప ిత ఉన

యగ గం అంట ర .

* ల గం :-* దశ ా లల ఏ ానందు అ ళమ ల మ డ ానమ లల ఉప ిత ఉన

ల గం అంట ర .

* ర గం :-* దశ ా లల ఏ ానందు అ ళమ ల లగ ా లల ఉప ిత ఉన

ర గం అంట ర .

* ాశ గం :-* దశ ా లల ఏ ానందు అ ళమ ల అ దు ఉప ిత ఉన ాశ గం

అంట ర .

* గం :-* దశ ా లల ఏ ానందు అ ళమ ల ఆర ానమ ల ఉప ిత ఉన

గం అంట ర .

* ణ గం :-* దశ ా లల ఏ ానందు అ ళమ ల ఏడ ానమ ల ఉప ిత ఉన ణ

గం అంట ర .

 మఖ షయమ ల ాహ షయమ ల వధూ వర ల ఏక న తమ అ న జర గ అ భ

ఫలమ ల

 వధువ వర క న తమ ల కృ క,ప నర సు,ఉతర, ాఖ,ఉత ా ాడ,ప ా బ ద,[ ాద

న తమ ల ] ఒకట అ న- గమ భయమ

 మృగ ర, త,ధ ష [ ాద న తమ ల ] అ న - మరణ భయమ

 ణ,ఆర ద,ప ష ,మఘ, ాఖ,శవణం,ఉత ాబ ద, వ [చత ర ాదమ ల ] అ న-

ాహమ నక మం .
 జ తక చకంల మను ఐదవ వం, ాహ ఏడవ వం సూ ా . ఈ ండ ా పత ల

ప వరన, ల పరస ర ణ లద ఇదర ఒ వంల క ిఉ అ మ ా

సూ ిం .

*****

జ తక చకంల మను సూ ం ే గహం క డ . పంచమ వం జ తక క మను, సర ను ( Fun

) సూ సుం . క డ ప నం ా పంచమ గృహంల ఉంట మ ాహం అ ెప వచు .

ఐదు, ండ , ఏడ , పద ండ గృ లల క ి మ ా సూ సుం . కడ ఏ వంల

ఉ డన ప నం ాదు. ఏ వంల ఉ క జ సంబంధం ఉంట మక ఆ ా రం ఉం .

క డ అంట క ( Passion ), క డ అంట మ. ఈ ం ట కల క ామ కతను సూ సుం . క డ

క క ిఉ ( conjunction ) , క 4, 7వ దృ ి ( aspect ) క ౖప ద ల ఒక సపమ

వం ా , ా ప ా సంబంధం ఉంట మ ాహం ఉంద ెప వచు . క 8వ దృ ి

ప ాదు. మల వ సూ సుం .

క చందుడ క ిఉ క మ వ వ రం ఉంద గ ం . మ ఖ ం ా ఐదు, పద ండ

ాలల కనుక దర క ి ఉంట అ తప క మ ా సుం . పద ండ వం

ప చయ ల , త ల , సర దలౖన ాట గ ం ెల ప త ం . కనుక ఇందుల క, చంద

కల క ా త లల ఒకర త గ ా ావ క సూ ంచ వచు .జ తక చకంల

చందు నుం ఐదు, ఏడ వలల కడ ఉ క అ మ ా సూ సుం .

క జ, క కల క అంశచకంల (D-9 ల ) ఉన ే క ప ం .ఇ క మ ా

ెల ప త ం . క జ, క కల క క లక సుం అనుక ంట అ ర ాట . అట వంట ప ే

క, ర గ ల కల క

*****
ౖ గహ ిత ల ఉన ప ట శ దృ ి ఆయ ాలక ,గ లక క న అ ాహం వరక

యదు.అల షషమ ా ప సంబంధం ఉ , షషమంల ఆయ గ ల ప అ క దర

వ , డవల పడ సూ సుం . ఆరవ వంల ఉన గహం దృ ి క అ

సంభ సుం . ఇ ే ధం ా అషమ, వ య ా ల నుం గ గ ం . ఆయ

ాల , ా పత ల , ఆ ా లల ఉన గ ల క,క లక , పంచమ,సపమ లక ఉన సంబంధంక

మ వ వ రంల లను సూ ా . కశ గ ల కల క ఒకటకంట ఎక వ మ

వవ ాలను, సంబంధం బ ి ట క ెల ప త ం . ాహ , క ల కల క మవ వ ా

సూ సుం ా , ాహ మహర ా అంతరశలల ఈ వ వ రం బ ి ట పమ దమ ం .

*****

మ, ాహం, ైర ం అ మ డ షయ ల కల క మ ాహం ఏర డ త న .

జ తకంల

ాహం (7 వ వం, 7 వ ా ప , క/గ ర గ ల ) నక ఈ ం ాట సం గం ఉంట మ ాహం

సూ తమవ త ం .

మమ య వ కత (5 వ వం, 5 వ ా ప , చందుడ , కగ ల)

ర ం సుక ైర ం (3 వ వం, 3 వ ా ప ,క డ , ాహ గ ల )

ఈమ ట సం గం ే మ+ ాహం సంభ సుం . మ ఖ ం ా దట ైన ాహ ారక

ండ ,మ డ ల సంబంధం కల ా . ాహ ారక ాల ా గ ల ా సంబంధం కలగనట ే అ

ాహం వరక ళక వచు .


 జ తక చకంల 2,4,5,9 ా ల ప ంచడం ా ఆవ ద ఎల ఉంట ం అ

ెల సు వచు . య వం ా బ ల ంల ద ఎల ఉం అ ెల సు వచు . లవ

ానం ా ఆవ వ ామ ా - ఐదవ ానం ా సూ , ఇంట , ద ఎల ఉం

అ - దవ వం ా తర ా ద (PG, PHD etc.) గ ం ెల సు వచు .

ఇక బ ధ, గ ర గ ల దక ారకత ం వ ా . బ ధుడ దల ామ ా , ఙ పకశ ె యజ ,

గ ర డ అవ ా ా అదృ ా కల గజ ాడ . ఈ ండ గ ల ఉన ా బట ఆవ క ద ఎల

ఉంట ం అ క గ ంచ వచు . మనసు క శ సూ ం ే చందుడ క మం ా లల

ఉ ల అన క గ ం .

పంచమం, ద ఉన గ ల ప ా బట ా ద ఏరంగంల ఉంట ం అన క మనం

ెల సు వచు .

ఇంజ ం : క జ –శ ( ాహ సంబంధం ేత ఎల ా , ఎల క ), ష, వృ క, మకరం, నం

ౖద సంబంధ ద : ర - చంద – క జ - బ ధ , క ా టకం, కన , 6th , 10th ా ల ౖద దక

సంబం ం న

ం ద : గ ర (ధనం) – బ ధ (లక లల ామర ం), థున, కన , త ల

ఆ మ య ాష జౖ ం : క, బ ధ, ాహ , చంద వృషభం, థున, క ా టకం, కన , నం


బల ద : మ ందు ా చ ంచు వల ిన ద లక వడం గ ం . జ ద లక వడం అ

ఉండదు. ప వ ఏ ో ధం ా ద ను ందుత ఉంట డ . ఒక కమ పద ల ాఠ ాలక చదువ క

ద ందలక వ మనం జ తకచక ప లన ా గ ంచ వచు . ాహ , క జ, శ ఈమ డగ ల

ల ండ గ ల కనుక య వంల ప ే ఆవ అంద ల సూ ల క చదువ క ద

ఉండదు. ప ా ద ఉండ అంట ఉంట ం . ా చదువ ప ెయ ల కషపడవల ి

ఉంట ం . ఒక పద ప ారం సూ ల క చదవడం ఇషం ఉండదు. ం ా ఉండడం, అబ ల

ఆడడం దలౖన ఉంట .

క ాల ా ద : 10th, Inter, Degree ద లను సూ ం ే ఐదవ ానం. క డ యంల ఉంట

తన ల వ దృ ి ా పంచమ ా చూసూ ఆవ సూ ల ద ాక క ాల ద ను క

కమంత టట ే ాడ . శ తృ య, అషమ, ఏ ాద ాలల ఉంట పంచమ చూ ాడ కనుక ద ల

ఆల ా సూ ాడ . అంట ార ట ల చదవవల ిన క ాల ద ను మ ౖ ల , నల ౖలల

ెయ వచు . ాహ వ కంప ట ద ను సూ ాడ . ాహ వ ప వం పంచమం ౖ ఉంట కనుక కంప ట

ద ను అభ ి ార .

ఉన త ద : P.G. – P.H.D. ా ద లను సూ ం ే దవ వం. నవమ ా ప భ ా లల

ఉ , నవమ వం ౖ భ లౖన బ ధ, గ ర ల ప వం ఉ ఉన త ద ను ఏఆటం ాల లక ం

ప ేయగల గ ర . అల ాక నవమ ప తృ య, అషమ, వ య ల ప ే స ానంల ఆ ద

ప ేయడం కష . ా దూర ాం లల ల ే ాలల చ గం ఉండవచు .

ాప గ ల ఈ ా లల ఉన ప ట భ ైన గ ర వ కనుక లగ ంల ఉంట ఎ ప బంధ ాల

వ ద ను ప ే శ ఇ ాడ . గ ర డ 5,9 ా లల ఉ క ద ౖ మం పట

ఇ ాడ . గ ర డ ణదృ ి క న ాడ కనుక 1,5,9 ా లల ఎక డ ఉ క గ ం ట క తన

ష దృ ి ాడ .
ద ను గ ం చత ం ాంశ (D-24 ) చ ా ప ం . ా ఈ చకం ప 5 ాలక మ తం

కనుక ఖ త న జన సమయం ె యక ేఈ చూడవదు.

ద అ అ క ల ా ఉంట ం . మ సపద ల చ న ద కంట కషన ాల ట క ంట చదువ

ప ే ిన ార ఎంద మనక సూ ప తల ా ఉ ర . ఐన ీ , రమణమహ , ామ షపరమహంస,

ా ానంద ళందర ఏ చ ార ? ఎల చ ార ? కనుక చద ా , ర ా అ ఆస

పతయం ఉంట జ ష ా ా ఆ రం ా ేసుక ,ఏ ౖ ల ాల ఉంట త న ప ా ాల ేయడం

ా క , ిలల క ద ను స ేసు వచు . దులను క జతల ా

తయ ర ేయవచు .

 గహమ ల వల వచు ా దుల


 ర -గ ం ె,జఠరమ ,ల ల జలమ , పమ ,తల ి ,కడ ప మంట, తమ ల ,రక ట,

దలగ ా దుల .

 చందుడ - సనమ ల ,ర త కమ సం త,మ న ిక, ి దలగ ా దుల .

 క డ - పమ ,గ దమ [మర ాన]కందరమ ల ,ఎర కణమ ల

వ ట[ ాడగ ట], ల డ [మందుగ ండ ]సంబ త,శస శ దలగ ా దుల .

 భ దుడ - ా స, డ ంత , ి , మ క, ర దలగ ా దుల .

 గరడ - వ , ాలయమ ,మ తమ , వ సంబం త ా దుల .

 క డ - మర మ ,మధు హమ ,సుఖ ా దుల ,గడవ ళల దలగ ా దుల .

 శ - మ ల ా , ల ల ే ా దుల , ి ాచ బ ధల ,ఎమ కలక

సంబం త ా దుల .

 ాహ వ - య,అప ష ,క ష , గ ల దలగ ా దుల .

 త వ - ె య జబ ల ,న ,నరమ ల ట దలగ జబ ల .

 ష టంట, ప వ 27 న ల ల ఉన 108 ా లల ఏ ో ఒక ల జ ార . ప

న సంబం ం న ప ా సంబం ం ప ేక న ఆలయం ఉంట ం

గహ ో ష ారణ సం అ ాల ేయ దల చుక న ా ఆప ేక న ఆలయంల దట మ

న తమ , ల జన న తర ాత ా సంబం ం న ంగ ఆ ాధన ే ి వరక ామం

ద ంచుక ంట ఫ తం ఉంట ందట .


ష ా నుం న ా వరక అ ే కమంల ఆ ా ంచ వల ిన ఆలయ ల సమ రం.

ష ా

ష ా సంబం ం న ఆలయం ామం శ ర ా ా ఆలయ త ర న ల సగం ావరంల

వం .

అ న తం

ాదం ----------సలం -------- ే ేవతల మల

దట---------బహ ప ------- అన ప ర స త శ ర ా

ండవ ------- - ఉట ------- బ ల ప రసుంద స త మశంకర ా

మ డవ------ క య ర బ ల ప రసుంద స త మలశ ర ా

ల గవ దుగ దూర ార స త మలశ ర ా

భరణ న తం

దట------ లంక--------- ఉమ స త శ ర ా

ండవ-------ఎంజ రం------- ఉమ స త కృ శ ర ా

మ డవ------ప ాలం------ గం ా ార స త శ ర ా

ల గవ------ఉప ంగళ------- ార స త ామ ం శ ర ా

కృ ా న తం

దట------- లప --------- ే స త లకం శ ర ా .

వృషభ ా

ామం ల శ ర ా ఆలయ త ర న వృషభ ా సంబం ం న ఆలయం ల సగం ావరం

ల ఉన .

కృ ా న తం

ండవ------అదంప ------ ార స త మలశ ర ా

మ డవ-----వటప ------ ార స త శ ర ా
ల గవ-----ఉండూర ------ ఉమ స త మ ర ం ేయ ా

దట-----తనుమల-------- ార స త లకం శ ర ా

ండవ------- ా ల ర ------- అన ప శ స త శ ర ా

మ డవ------ఐతప -------- అన ప ాస త ామ ం శ ర ా

ల గవ ----- ల --------- ఉమ స త ామ ం శ ర ా

మృగ ర

దట-------- ళ వ ------ భద ా స త శ ర ా .

ండవ---------గ రజ నప ------ ఓం సర మంగళ అన ప ర స త ా శ ర ా

ధున ా .

ామం ల శ ర ా ఆలయ ఈ ాన మ న ధున ా సంబం ం న ఆలయం

హస బ ల ఉన .

మృగ ర

మ డవ-------- అంద ------- ార స త మలశ ర ా

ల గవ--------జగ ధ ------ అన ప ాస త ా శ ర ా

ఆర ద

దట-------పనుమళ ------ ార స త శ ర ా

ండవ-------- ల ాలం------ ార స త క శ ర ా

మ డవ---- మ ల ాడ----- మ ణ ా ంబ స త శ ర ా

ల గవ------క ాడ---------- భద ా స త రభద ా

ప నర సు

దట------- ప ( మ ంగ ాడ )---- ార స త శ ర ా

ండవ--------కరప---------- ార తవ స త ామ ం శ ర ా
మ డవ------ఆరటకట------ భమ ాంబ స త మ శ ర ా

క ా టక ా

ామం ల శ ర ా ఆలయ ఉతరమ న క ా టక ా సంబం ం న ఆలయం ఉన .

ఇక ఆలయం లల ఉతర శ ర ా ా అం తం.

ప నర సు

ల గవ------ నమ డల-------- ార స త మలశ ర ా

పష

దట-------- ాపవరం------- భద ా స త శ ర ా

ండవ--------- ి ప రం------- భద ా స త శ ర ా

మ డవ------- లం ---------- బ ల ప రసుంద స త భ ా శంకర ా

ల గవ--------ఓడూర -------- బ ల ప రసుంద స త భ ా శంకర ా

ఆ ష

దట-------- ో మ డ-------- ఉమ స త మ ర ం ేశ ర ా

ండవ--------- దప ------- ా మల ంబ స త శ ర ా

మ డవ-------గం డ -------- ఉమ స త శ ర ా

ల గవ-------మ డ------- మ ణ ా ంబ స త శ ర ా

ింహ ా

ామం ల శ ర ా ఆలయ ఉతరమ న ింహ ా సంబం ం న ఆలయం ఉన . ఇక

ఆలయం లల ఉతర శ ర ా ా అం తం.

మఖ న తం

దట------నరస ావ ట------ ార స త మలశ ర ా

ండవ-------- ల ర ------------ ాల స త శ ర ా

మ డవ------అ వ ల---------- అన ప ాస త శ ర ా
ల గవ------ త ర ------------ ార స త గ ం శ ర ా

ప బ న తం

దట-------- ంతప --------- భద ా స త శ ర ా

ండవ--------- దుర ాక------ భద ా స త శ ర ా

మ డవ-------- ి ప ------- బ ల ప రసుంద స త శ ర ా

ల గవ-------- లమ ర -----ఉమ స త ామ ం శ ర ా

ఉతర న తం

దట----------పందల ాక-------- ార స త శ ర ా

క ా

ామం ల శ ర ా ఆలయ ాయవ మ న క ా సంబం ం న ఆలయం ఉన .ఈ

ఆలయం య ర ప ల ాజ ాజశ స త లకం శ ర ా ా అం తం ేయబడ .

ఉతర న తం

ండవ--------- డవరం--------- ార స త అగ శ ర ా

మ డవ-----నదుర బ డ -------- ార స త మలశ ర ా

ల గవ------పసలప --------- మ ణ ా ంబ స త ాజ ాజశ ర డ

హస

దట------ శ రం-------- బ ల ప ర సుంద స త శ ర ా

ండవ-------పడప ------------ ార స త ామ ం శ ర డ

మ డవ------ప లగ ర----------- ార స త శ ర ా

ల గవ------మ చవరం------- భద ా స త శ ర ా

త న తం

దట------- ప వరం-------- ార స త ామ ం శ ర ా

ండవ--------అరమ ర ------- ార స త అగ శ ర ా
త ల ా

ామ పడమర ా వ న ఆ ారప టల త ల ా సంబం ం న ఆలయం ఉన .

త న తం

మ డవ-------చల ర ------------ బ ల ప రసుంద స త అగ శ ర ా

ల గవ------- ాలర -------- ాజ ాజశ స త మలశ ర ా

ా న తం

దట--------మ డ బ క--- ార స త మలశ ర ా

ండవ---------మండ ట------ బ ల ప రసుంద స త అగ శ ర ల శ ర ా

మ డవ-------గ ల ర ---- ఉమ స త ామ ం శ ర ా

ల గవ------ ంట ర ------- ార స త శ ర ా

ాఖ న తం

దట-----దూళ ------- బ ల ప రసుంద స త అగ శ ర ా

ండవ------న ప ---- ార స త శ ర ా

మ డవ-----న ాబ ట---- ార స త శ ర ా

వృ క ా

ామ పడమర ా వ న ఆ ారప ట ల వృ క ా సంబం ం న ఆలయం ఉన . ఈ ఆలయం

ార స త పర శ ర అం తం.

ాఖ న తం

ల గవ-------క ర ప రం------ ార స త ామ ం శ ర ా

అనూ ా న తం

దట------ప ర -------- బ ల ప రసుంద స త ఇష ాం ేశ ర ా

ండవ------- ంతల ర ----- ార స త పృ శ ర ా

మ డవ----- ినపల--------- ార స త లకం శ ర ా


ల గవ----- దపల------- ార స త ామ ం శ ర ా

జ ా న తం

దట------వడమ ర ------ ార స త శ ర ా

ండవ--------నల ర --------- ాజ ాజశ స త శ ర ా

మ డవ------ దుర మ --- ార స త మలశ ర ా

ల గవ----- ే -------------- ార స త శ ర ా

ధనుసు ా

ధనుసు ా సంబం ం న ఆలయం ామ ౖఋ ల ఉన . లప ాడ ల

అన ప ా స త ా శ ర ా అం తం

మ ల న తం

దట--------- ండగం ------- ాజ ాజశ స త శ ర ా

ండవ---------- ామర ----------- ఉమ ార స త శ ర ా

మ డవ--------అమ ర -------- ఉమ ార స త శ ర ా

ల గవ-------- ానం ప -------- ల ం ాస త ఉత శ ర ా

ప ా ాఢ

దట---------అంగర----------- ార స త కనక ం శ ర ా

ండవ--------- ర ళ -------- ాజ ాజశ స త శ ర ా

మ డవ-------క ళ ------------- ార స త శ ర ా

ల గవ------- ాక ప -------- ఉమ స త ామ ం శ ర ా

ఉత ా ాఢ

దట------- తప --------- ార స త మలశ ర ా

మకర ా
మకర ా సంబం ం న ఆలయం ామ ద ణం ఉన . క ందలమ ెర వ ల ార స త

మ ర ం ేయ ా అం తం ేయబడ ఈ ఆలయం.

ఉత ా ాడ న తం

ండవ---------మచర-------- ార స త ామ ం శ ర ా

మ డవ-------సత ాడ------ ార స త శ ర ా

ల గవ-------సుందరప ---- ఉమ స త శ ర ా

శవణ న తం

దట------- ానప ------- ఉమ స త ౖద శ ర ా

ండవ--------మ ప (మ డ ప )--- ార స త మ శ ర ా

మ డవ------ ాడ ాలం------- మ ణ ా ంబ స త శ ర ా

ల గవ------ రప ాలం---- భద ా స త శ ర ా

ధ ష

దట-------- ల లప ------- మ ాసురమర స త ాజ ాజన ంద ా

ండవ---------అ న ------- అన ప ాస త శ ర ా

క ంభ ా

క ంభ ా సంబం ం న ఆలయం ామ ద ణం ల ఉన . క ందలమ ెర వ ల ార

స త మ ర ం ేయ ా అం తం ేయబడ ఈ ఆలయం.

ధ ష

మ డవ-------మసకప ------ ార స త మ ార న ా

ల గవ-------క ందూర ------ ార స త శ ర ా

శతభష

దట-------- టప --------- ాజ ాజశ స త శ ర ా

ండవ-------- టప -------- ార స త టశ ర ా
మ డవ------ టరమ ----- భమ ాంబ స త మ లశ ర ా

ల గవ------ ాత ట-------- ల ామ స త అగ శ ర ా

ప ా ద

దట--------మ శ రం----- ాజ ాజశ స త మ శ ర ా

ండవ--------- ాసనప లంక---- భమ ాంబ స త ౌ ేశ ర ా

మ డవ-------- లంక----------- ార స త శ ర ా

న ా

న ా సంబం ం న ఆలయం ామ ద ణం ఉన . క ందలమ ెర వ ల ార స త

మ ర ం ేయ ా అం తం ేయబడ ఈఆలయం.

ప ా ద

ల గవ---------ఎర తవరం------ ార స త మ ార న ా

ఉత ా ద

దట-------డం ర ----------- ార స త శ ర ా

ండవ------- క డ ప ర ------- బ ల ప రసుంద స త లకం శ ర ా

మ డవ------గ గళ --------- ఉమ ే స త మ ర ం ేయ ా

ల గవ----- వల----------- బ ల ప రసుంద స త ప ాంతక ా

దట----భట ా క------- ల ామ ద స త అగ శ ర ా

ండవ----- ాప ల ాలం---- భద ా స త రభద ా

మ డవ---- ర ----------- ల ామ ద స త అగ శ ర ా

ల గవ---- బ ల ంతం------ ాజ ాజశ స త అగ శ ర ా

 *నవర *
* ం త ం పగడం పచ ష గం వజం లం కం ౖ .*

* ం :*
న క సమస , హృ గం, కం ల ధప , అ క వ యం ద కం ఇక ట ల న
ఎ రం ం రత ం ఉంగరం ం ఆ రం ఉదయం టధ ం .

* త ం:*
హ ం , కళ గ , ంబ ఆ న త ం న ఉంగ
మ రం ధ ం .

*పగడం:*
శతృ డ రణ, జ , జ రం గ ,మ హం వం ర ల ం ఉపశమనం సం
పగడ ఉంగ ధ ం .

*పచ :*
ర తం, ద అ వృ , ర వృ , న ల ం ధ రం న పచ
ఉంగ .

* ష గం:*
ఆ క సం, నం సం ష గ ఉంగరం ధ ం . ర ధప న ఇ
ఉపశమ ఇ ం .

*వజం:*
సం త కళ , మంత స ం ౖ ఆస గల వజ ంగ ధ జ ం . ల పర ౖ న
హరచన , ఇత ల ఆక ం పయ ం వజం ఉపక ం .

* లం:*
ద ధ సతమతమ న ల రత ం గల ఉంగ ధ ం . ళ సంబం ం న
సమస న ఈ ఉంగ ం ధ ం ఉపశమనం క ం .

* కం:*
త ంచల ం ం బయటప ం , రన , శ ల జ ం ం కం న
ఉంగ ధ ం .

*ౖ ర ం:*
సం న అ గ ం ం , ష జం ధ ం ం ం , ర ఫల ం సం ౖ ర ం గల
ఉంగ .
జ షంల న ల ఆకృత ల అ ేవతల

తం 27 న ల అశ , భరణ, కృ క, ణ, మృగ ర, ఆర, ప నర సు, ప ష , ఆ ష, మఖ, ప బ

(ప ర ఫల ణ), ఉతర (ఉతరఫల ణ), హస, త, ా , ాఖ, అనూ ాధ, జ ష, మ ల, ప ా ాఢ,

ఉత ా ాఢ, శవణమ , ధ ష, శత షమ , ప ా ద, ఉత ా ద, వ . ప ా ల మ డ న ల

ా ల ప న మన ప కల భజన ేయడం జ ం .

1. ష ా ల న ల

 షంల అశ ,భరణ,కృ క దట ాదం ఉంట ం . అ అ ేవతల , భరణ యమ డ ,

కృ కక అ ేవ డ అ ేవతల . లట ఎ అ ర.అ చుక ల గ రప తల

ఆ ా ా క ఉంట ం . దంల అశ న త ప ావన అల మంతం మనక కనభడ త ం .

భరణ ాళ ా మ డ చుక ల సమ హం. కృ క న తం మంగ క ఆ ారంల ఉంట ం .

2. వృషభ ా ల న ల :-

 ా లల ండవ వృషభం. ఈ ా ల క కల మ డ ా ల, ణ , మృగ రల ండ

ా ల వ ా . కృ కన తం అర చుక ల సమ హం. ణ న తంల అ దు చుక ల ఉంట .

ణ న తం ఉద ం ేటప డ A అ రం మ ా అస ం ేటప డ v అ రం మ ా

కనభడ త ం . ణ ఆ ైవం పజ ప . ణన పజ ప క మ ా మన ప ాణ ల

ె యజ ా . మృగ ాన తం మృగం ఆ ారంల ఉంట ం . అ ే వత మడ. ంతమం

యజ ప ధ ం నపరష డ అ మ ందర మృగర పం న పజ ప అ ర.


3. థున ా ల న ల

 థున ా గమ మృగ ర వ ండ ా ల ,ఆర దన తంల 4 ా ల అల ప నర సు

న తంల మ డ ా ల ఉంట . ఆర దన తం ఆ న తం క రంగ ను బట

పగడప చుక అ ర . ఆర దక ర దుడ అ ప ియను ఈ న ట అంట ర .

ెల గ ాంతంల ల ా చుక ల అంట ర . జ షం ప ారం ర దు ే వ డ ౖన ఉన

న తం మృగ ర అంట చందుడ అంట వ ౖన ఉన తలల ఉన చందుడ ా అ వ ార . ాస

, ల , ా చుక ల క ి ేపల గ ప నర సు న తం ఉంట ం . అ ే ఈన

అ ేవత. అ ఉన ా నంఏ టంట యజ య ా కత వ ల అ ఆరంభం అ

అ ప అవ .

4. క ా టక ా ల న ల

 ా ా టక ా ల లగవ ా . ఈ ా ల ప నర సు లవ ాదం,ప ష లగ ా ల ,ఆ ష

లగ ా ల ఉంట . ఇందుల ప ష న ిదయ,అం రస, టప వ చుక అ ర

ఉ . తదుప ఆ ష న తం ఈ న తం సర ేవత అ న ఆ శ అ అ ిల ర . సర ప చుక

అ అంట ర . అ ష యక డ ఉద ంచుట వలన అతను గయ ప త డ అ డ.

గ ంప ల ెల , ఎ ి ల , ఈట ,ల ట గ ర ల కల ఆ షచుక ల . క ా టకం అంట

ఎండ ాయ అ అరం.

5. ింహ ా ల న ల

 ింహ ా గమ మఘ 4 ా ల , ప బ 4 ా ల , ఉతర 1 ాదం క ిఉ .

మఘన పల బ ంగ చుక , ిత ర ల చుక అ ర ఉ .ఈన ితృ ేవతల

ఆ ై ాల . పల ఆ ారంల అ దు చుక ల ఈ న తంల ఉ .మ ాం న తం అ న

ఆల చుక ా ర మఘ . ప ర ంల ద ణ యనం మఘ ా ఆరంభం అ ావ న

ితృ ేవతల అ ేవతల అయ ర ైత యసం త ెబ త న . తదుప ప బ


ప ర ఫల ణ అంట ర . దు క అ ర కలదు. అ ేవత భగ డ . షంను

ఉద ం ే సమయం ా ె ే ింహం అస ం ే సమయం.

6. క ా న ల

 ఉతర నమ డ ా ల ,హ ాల లగ ా ల, న తంల ండ ప ల

ా ా . కన ఆ ారంల ఈ ా న లస ళనం ఉంట ం ావ న ఆ ర వ ం .క ా

ద ,అరమ అను ర కలవ . ాన ా ల spica ా ఉంట ం . హ ాన ట క అ

ర . హ ా న తం అర ే ర పం. అ దు చుక ల హస అ ెల సుం . హసక ఆ ైవం

సూర డ . న తం మ ెప సవత క అ ర. క శ కర అ ైవం.

7. త ల ా ల న ల

 న తంల ండ ా ల, ా న తం, ాఖన తంల మ డ ా ల ఈ ా

ెందు . ా న కర వ క అ ిల ార . ా స అ ర క ఉం .

ఆ ైవం ాయ వ . భ ేశమండలంల అవడం ేత ఆల భ ట అ ఆ చూర

అ ర కలవ . ఏ ాదశ ర ద ర ాల ఈ భ ేష డ ఒకర . ాఖన తం క జ డ ల ల క

అ ర.ఆ ా ా బట ేట క , కమ ా అ రల ఉ . ాఖక ఇం గ ల

అ ైవం. క మ ా ర పంల గ ండం ా అమ ఉన అ దు చుక ల ఉండటం వలన ాఖ

క లలచక పంచ అ ర.ఖ ళత ల ా ల త డ ర పంల ఉన ర ప ాఖ. సూర డ

త ల ా ల ప ం నప డ సమస ల ణ ల స సమ నం అవ . సూర డ త ల ా ల

ఉన ప డ పగల , ా సమ నం ా ఉంట .

8. వృ క ా ల న ల

 ాఖ వ ాదం, అను ాధ న తం, జ ష న తం ల లగ ా ల . అను ాధ క ె చుక

అ , రనప చుక అ ర . అను ాధక అ ైవం త డ . వృ క ా ల ట , ెల , ౖ

సంజల గల చుక ల అను ాధ న తప చుక ల . చత ార తయం మ డ చుక ల డ గ ఆకృ ల

కనభడ . జ ష న తంనక క అ ర కలదు. జ ష వృ క ా ల చుక .


ఆ ా ా అ అంట ర . ఆ ా , ి ా ,ట గ ర ల న న ల క ిజషఅ గ ంప

ఏర ం .అ ైవం ఇందుడ . ఈ న తం సూర క ట ట ద .

9. ధనుసు ా ల న ల

 ధనుసు ా ల మ ల న తంల 4 ా ల , ప ా ాడ 4 ా ల , ఉత ా ాడ దట ాదం

ఉంట .మ లన క క అ ర.ఈన ర , ిత ర ల అ పత ల .

ేల ం ఆ ారంల 11 న ల సమ హం మ ల అవ త ం . వృ కప కల ట వ

అ దు చుక ల క ి మ ల అవ త ం . ప ర ాడక టచుక అ ర . జల ేవత ఈ

న అ ప . ెల , ఎ ి ల చుక ల క ిప ా ాడ అవ త ం .

10. మకర ా ల న ల

 ఉత ా ాడల వ మ డ ా ల , శవణంల 4 ా ల , ధ ష న తంల దట ండ

ా ల ఈ ా ెందు . ద ాలంల ఈ ా అజం అ ార . మకరం ౖన క

ం గంల ేపఆ ారంల ఉంట ం . ఉత ా ాడ న తం వంప ల కనబడ త ం . అందు

ఏచకంకట చుక అంట ర . త.ఒ ా గ ర ల గల చుక ల ఉత ా ాడ. అ ేవతల

శ ేవతల . శవణం నక అ అశ మఅ ర కలవ . ఆ ైవం ష భగ ానుడ .

ఈన క ల ప చుక అంట ర . మ డ న ల గ ంప కల . గడ ద గ ంప ల

అల చుక .

11. క ంభ ా న ల

 ధ ా న తంల 3,4 ా ల , శత షం ల లగ ా ల ,ప ా దల దట మ డ

ా ల క ి ే క ంభ ా అవ త ం . ధ షక మ ెలర ప చుక అ ర కలదు. ఈ న తం

అ ేవత అషవసువ ల . రతయ మంట మ డ రల క ఉంట ం . ధ ష ల ా ెం న

న తం. శత షక క అ ర.అ ైవం వరణ డ . శతం రః అంట వంద రల గ ంప అ

అరం.
12. న ా ల న ల

 ప ా ద న తంల లవ ాదం , ఉత ా ద ా ల, వ ల లగ ా ల ఈ ా

ెందు .ప ర దక ాళ క అ ర కలదు. ఉ రభదక మ క ంట క అ ర. వ

కడ క అ ర. వ స క , నర ప చుక అ ర.ప ా దక అజౖక ాదుడ ,

ఉత ా దక అ ర దు డ , వ ప ష డ అ ై ాల . న ా ల ండ ేపల ఉంట .

న ల:

ఆ ాశంల సూర డ దల న నవగ ల ఇతర ఉపగ ల అ ప ే శం ా oత ాళంల 16 ల

మధ ల జర గ త ం . ఆ మ ా ాం మ రమ , చకమ అంట ర . 360 ల ా ఉన ఆ మ ా

27 ాల ా భ ంపబ ం . 27 న లను ఆయ ాల ా గ ం ర . అ అ న ల.అ

నుం వ వర క ఉం ే 27 న లల భ న ా పం ంగం సూ సుం . ఏ న ల వల

ఏ ధ నఫ ల ఉంట , ఏ సమయంల ఎట వంట పనుల ేయవల క పం ంగం సుం .

ఒక చందుడ ఏ న తంల ఉంట ో ఆ ఆ న తం ా ెప బడ త ం .

1. అశ : ఈ న తమ నందు జ ం న ార వంత డ , బ , ైర మ , ామర మ , స తంత ల డ ,

అ మ య , క ల ష డ , జ ష బ తయ , ీమంత ప త డ , సుందర డ , జనులక ఇష డ అ ఉండ ను.

2. భరణ: ఈ న తం నందు జ ం న ార ాంత బ , చపల త డ , ీల యందు ఆస కల ాడ ,

సత మ ను పల ాడ , సుఖమ ను ందు ాడ , బంధువ లక స యమ ేయ ాడ , ప త ల తక వ

ఉన ాడ , ాయ ష గల ాడ అ ఉండ ను.
3. కృ క: ఈ న తం నందు జ ం న ార సహ దర ల ల ాడ , జన ియ డ , బహ ీ ాంగత ం ఉన

ాడ , మం శ రమ , ేజసు కల ాడ , సూర డ ను, ఇతర లక ఉప ారం ేయ ాడ , వంత ై

ఉండ ను.

4. ణ: ఈ న తం నందు జ ం న ార కంట సంబం ం న ా కల ాడ , క ల ష డ , ఇతర లక

ఆనందమ క ంచు ాడ , ార గమ నందు మచ ల కల ాడ , త ఇషమ ల ాడ , ందర ం, ధనం,

ద దలౖన కల ాడ అ ఉండ ను.

5. మృగ ర: ఈ న తం నందు జ ం న ార పల ం కల ాడ , ప ి గల శ రం గల ాడ , బ ల మ

నందు క ీ త డ , ిర బ ల ాడ , ఉ హమ , భయమ , సంపదయ , సుఖమ గల ా ై ఉండ ను.

6. ఆర ద: ఈ న తం నందు జ ం న ార దుస , గర ం గల ాడ , ం ా లం గల ాడ , ాపమ

ేయ ాడ , పరదవ మందు ఆశ గల ాడ , ాయ ష గల ాడ , సం నం తక వ కల ాడ , ాజ

(పభ త ం) దవ మ ను అనుభ ంచు ాడ అ ఉండ ను.

7. ప నర సు: ఈ న తం నందు జ ం న ార నం ేయ ాడ ,సు య , ల ం గల ాడ , ెడ బ

గల ాడ , య , ి ాస అ కం ా ఉన ాడ , స ల మ తమ ా సం షం అనుభ ంచు ాడ , వతమ ల

ఎక వ ేయ ాడ అ ఉండ ను.

8. ప ష : ఈ న తం నందు జ ం న ార సం షమ , పమ గల ాడ , బ మంత డ , లజల ాడ ,

మ ట ా , అ క ాసమ లనందు పట ఉన ాడ , బంధువ లక స యమ ేయ ాడ , ద , ధనం

సం ా ంచు ాడ , స తంత లం కల ాడ అ ఉండ ను.

9. ఆ ష: ఈ న తం నందు జ ం న ార దస వమ , చపల డ , సంఘంల

మ ట ా ,సమ యమ నక యక డ , ధనమ కల ాడ , నయం ా ఉండ ాడ , యశసు మ య

సంపన మ గల ాడ , కృతజతల గల ాడ అ ఉండ ను.


10. మఖ: ఈ న తం నందు జ ం న ార ద , అణ క వ ా ఉండ ాడ , ిర నస వమ గల ాడ ,

ిర న శత వ లను గల ాడ , సజనుల ే పశం ింపబడ ాడ , ల వ ాజనుల కల ాడ , ేవ మ య

ితృ భ కల ాడ , ధనం గల ాడ , స ార మ నందు ఆనందం ందు ాడ అ ఉండ ను.

11. ప బ : ఈ న తం నందు జ ం న ార ఇషమ అ న మ టల పల క ాడ , ఔ ర ామర ం

గల ాడ , అ క వ యమ వలన ీ త డ , వ ాజనుల ఉన ాడ , ేజ ి , ా క ఇష డ , య దమ

నందు భయం గల ాడ అ ఉండ ను.

12. ఉతర: ఈ న తం నందు జ ం న ార ీలక ఇషం అ న ాడ , సుందర డ , సంఘ యక డ , ద

మ లకం ా ధనం సం ా ంచు ాడ , ర తనం, సుఖ , జనులక ఇష డ అ ఉండ ను.

13. హస: ఈ న తం నందు జ ం న ార ామ లమ , మ ట ా , ొ ంగతనమ ేయ ాడ , ద ,

ే ాలల ాసమ ఉండ ాడ , ాజ ీ కల ాడ , లజయ మ య భయమ ల ాడ , శత వ లను

న ంపజయ డ అ ఉండ ను.

14. : ఈ న తం నందు జ ం న ార ాప స వమ గల ాడ , అంద న కళ , ందర న

శ రమ గల ాడ , దుష ీల యందు ఇషమ , త వసమ ల ధ ంచు ాడ , ష ప ష మ కలను

ధ ంచు ాడ , అన ేశ ాసమ , సు య అ ఉండ ను.

15. ా : ఈ న తం నందు జ ం న ార నం ేయ ాడ , సుఖo అనుభ ంచు ాడ , అ శ గల ాడ ,

ఇషమ అ న మ టల పల క ాడ , ధ ా ఆశ ంచు ాడ , అన ార మ ల ేయ ాడ , అన ధనం

గల ాడ , ధనవంత డ , అన ేశ ా ి, ల బంధువ ల గల ాడ , ొ ంగ బ గల ాడ అగ ను.

16. ాఖ: ఈ న తం నందు జ ం న ార ఈర , అసూయ, అన ేశ ాసమ , ి ి , ేజసు , ధనం,

ప ి గల ాడ , య దమ నందు ఆశ కల ాడ , సమర డ , కృష న వ వృ ేయ ను.

17. అను ాధ: ఈ న తం నందు జ ం నఅ క న ఆక , ద ి క, , భ తదయ గల ాడ , ధర బ

గల ాడ , సం రమ ేయ ాడ , ే ాలల ఉండ ాడ సమయసూ గల ాడ అ ఉండ ను.

18. జ ష: ఈ న తం నందు జ ం న ార సంతృ ి ెందు ాడ , పమ గల ాడ , బంధువ ల తక వ

ఉన ాడ , ేజసు గల ాడ , సంఘ ప ,బ మంత డ , ైవ ార మ లందు ఆశ కల ాడ అ

ఉండ ను.
19. మ ల: ఈ న తం నందు జ ం న అ మ నం, ధనం, సుఖం, ా ీడన ొ ంగబ , మనసు మ య

పనుల యందు పల మ ఉండ ాడ , స తంత వనం గడ ప ాడ అ ఉండ ను.

20. ప ా ాడ: ఈ న తం నందు జ ం న ార మం బంధువ ల కల ాడ , నయం కల ాడ ,

బహ సం నం కల ాడ , బ ామర ం కల ాడ , తనక న నట ా ం ే ాడ , మం గ ా

కల ాడ , గమ మ య సుఖమ ను అనుభ ంచు ాడ , ాజ రవమ ందు ాడ అ ఉండ ను.

21. ఉత ా ాడ: ఈ న తం నందు జ ం న ార ప సమ ేయ ార , హస మ నందు ియ డ ,

బహ త ల గల ాడ , ల బ ధల అనుభ ంచు ాడ , ఉప ార బ గల ాడ , సం , సుందర డ ,

నయమ , దయ, ధర ం ఎర గ ాడ అ ఉండ ను.

22. శవణం: ఈ న తం నందు జ ం న ార ాస డ , పర ేశమ నందు వ ించు ాడ , నo ేయ ాడ ,

ంద ా గ ణమ ల గల ర గల ాడ , ప ి య , బ , ద , అ క వ యం ేయ ాడ అ ఉండ ను.

23. ధ ష: ఈ న తం నందు జ ం న ార సంపద, జ తనమ , రతయ , అన ేశ ాసమ , దయ

లక ం ఉండటమ , అసత ం పల క ాడ , మ ట పటంప ఉన ాడ , లమటడ ాడ , నృత ం నందు

మ య సం తమ నందు ియమ కల ాడ , మంత డ అ ఉండ ను.

24. శత షం: ఈ న తం నందు జ ం న ార అ కం ా మ ట డ ార , అ కం ా ఖర ేయ ాడ ,

వంద యత, అ క గ ణమ ల కల ాడ , షయమ నందు పట కల ాడ , ారమగ కళ గల ాడ ,

శత వ లను జ ంచు ాడ , వ సనమ ల కల ాడ , ాహసమ అ న పనుల ను ేయ ాడ అగ ను.

25. ప ా ద: ఈ న తం నందు జ ం న ార ీలక ియ న ాడ , అడ గ అడ గ సుఖదుఃఖ లను

అనుభ ంచు ాడ , గసుఖం కల ాడ , ా నుం ల ం న మ ను అనుభ ంచు ాడ , దుస వమ

కల ాడ , ాదమందు జయం కల ాడ , ాయ ష ంత డ అ ఉండ ను.

26. ఉత ా ద: ఈ న తం నందు జ ం న ార బ ా మ ట డ ార , సుఖమ ను అనుభ ంచు ాడ ,

మం సం నమ కల ాడ , శత వ లను జ ంచు ాడ , నయం కల ాడ , ి నుడ , మం గ ణమ ల

కల ాడ , ాసమ లను క లo క షం ా అధ యనం ేయ ాడ అ ఉండ ను.

27. వ : ఈ న తం నందు జ ం న ార సంప ర అవయ ాల కల ాడ , ీలక ఆ నుడ , జనులక

ఇష డ , ర ం కల ాడ , మ త ర బ కల ాడ , ర ప పమ కల ాడ అ ఉండ ను.

 జ షంల న ల ఆకృత ల అ ేవతల :-


తం 27 న ల అశ , భరణ, కృ క, ణ, మృగ ర, ఆర, ప నర సు, ప ష , ఆ ష, మఖ, ప బ

(ప ర ఫల ణ), ఉతర (ఉతరఫల ణ), హస, త, ా , ాఖ, అనూ ాధ, జ ష, మ ల, ప ా ాఢ,

ఉత ా ాఢ, శవణమ , ధ ష, శత షమ , ప ా ద, ఉత ా ద, వ . ప ా ల మ డ న ల

ా ల ప న మన ప కల భజన ేయడం జ ం .

1) ష ా ల న ల

 షంల అశ ,భరణ,కృ క దట ాదం ఉంట ం . అ అ ేవతల , భరణ యమ డ ,

కృ కక అ ేవ డ అ ేవతల . లట ఎ అ ర.అ చుక ల గ రప తల

ఆ ా ా క ఉంట ం . దంల అశ న త ప ావన అల మంతం మనక కనభడ త ం .

భరణ ాళ ా మ డ చుక ల సమ హం. కృ క న తం మంగ క ఆ ారంల ఉంట ం .

2) వృషభ ా ల న ల :-

 ా లల ండవ వృషభం. ఈ ా ల క కల మ డ ా ల, ణ , మృగ రల ండ

ా ల వ ా . కృ కన తం అర చుక ల సమ హం. ణ న తంల అ దు చుక ల ఉంట .

ణ న తం ఉద ం ేటప డ A అ రం మ ా అస ం ేటప డ v అ రం మ ా

కనభడ త ం . ణ ఆ ైవం పజ ప . ణన పజ ప క మ ా మన ప ాణ ల

ె యజ ా . మృగ ాన తం మృగం ఆ ారంల ఉంట ం . అ ే వత మడ. ంతమం

యజ ప ధ ం నపరష డ అ మ ందర మృగర పం న పజ ప అ ర.

3) థున ా ల న ల :-

 థున ా గమ మృగ ర వ ండ ా ల ,ఆర దన తంల 4 ా ల అల ప నర సు

న తంల మ డ ా ల ఉంట . ఆర దన తం ఆ న తం క రంగ ను బట

పగడప చుక అ ర . ఆర దక ర దుడ అ ప ియను ఈ న ట అంట ర .

ెల గ ాంతంల ల ా చుక ల అంట ర . జ షం ప ారం ర దు ే వ డ ౖన ఉన

న తం మృగ ర అంట చందుడ అంట వ ౖన ఉన తలల ఉన చందుడ ా అ వ ార . ాస


, ల , ా చుక ల క ి ేపల గ ప నర సు న తం ఉంట ం . అ ే ఈన

అ ేవత. అ ఉన ా నంఏ టంట యజ య ా కత వ ల అ ఆరంభం అ

అ ప అవ .

4) క ా టక ా ల న ల :-

 ా ా టక ా ల లగవ ా . ఈ ా ల ప నర సు లవ ాదం,ప ష లగ ా ల ,ఆ ష

లగ ా ల ఉంట . ఇందుల ప ష న ిదయ,అం రస, టప వ చుక అ ర

ఉ . తదుప ఆ ష న తం ఈ న తం సర ేవత అ న ఆ శ అ అ ిల ర . సర ప చుక

అ అంట ర . అ ష యక డ ఉద ంచుట వలన అతను గయ ప త డ అ డ.

గ ంప ల ెల , ఎ ి ల , ఈట ,ల ట గ ర ల కల ఆ షచుక ల . క ా టకం అంట

ఎండ ాయ అ అరం.

5) ింహ ా ల న ల :-

 ింహ ా గమ మఘ 4 ా ల , ప బ 4 ా ల , ఉతర 1 ాదం క ిఉ .

మఘన పల బ ంగ చుక , ిత ర ల చుక అ ర ఉ .ఈన ితృ ేవతల

ఆ ై ాల . పల ఆ ారంల అ దు చుక ల ఈ న తంల ఉ .మ ాం న తం అ న

ఆల చుక ా ర మఘ . ప ర ంల ద ణ యనం మఘ ా ఆరంభం అ ావ న

ితృ ేవతల అ ేవతల అయ ర ైత యసం త ెబ త న . తదుప ప బ

ప ర ఫల ణ అంట ర . దు క అ ర కలదు. అ ేవత భగ డ . షంను

ఉద ం ే సమయం ా ె ే ింహం అస ం ే సమయం.

6) క ా న ల :-

 ఉతర నమ డ ా ల ,హ ాల లగ ా ల, న తంల ండ ప ల

ా ా . కన ఆ ారంల ఈ ా న లస ళనం ఉంట ం ావ న ఆ ర వ ం .క ా

ద ,అరమ అను ర కలవ . ాన ా ల spica ా ఉంట ం . హ ాన ట క అ


ర . హ ా న తం అర ే ర పం. అ దు చుక ల హస అ ెల సుం . హసక ఆ ైవం

సూర డ . న తం మ ెప సవత క అ ర. క శ కర అ ైవం.

7) త ల ా ల న ల :-

 న తంల ండ ా ల, ా న తం, ాఖన తంల మ డ ా ల ఈ ా

ెందు . ా న కర వ క అ ిల ార . ా స అ ర క ఉం .

ఆ ైవం ాయ వ . భ ేశమండలంల అవడం ేత ఆల భ ట అ ఆ చూర

అ ర కలవ . ఏ ాదశ ర ద ర ాల ఈ భ ేష డ ఒకర . ాఖన తం క జ డ ల ల క

అ ర.ఆ ా ా బట ేట క , కమ ా అ రల ఉ . ాఖక ఇం గ ల

అ ైవం. క మ ా ర పంల గ ండం ా అమ ఉన అ దు చుక ల ఉండటం వలన ాఖ

క లలచక పంచ అ ర.ఖ ళత ల ా ల త డ ర పంల ఉన ర ప ాఖ. సూర డ

త ల ా ల ప ం నప డ సమస ల ణ ల స సమ నం అవ . సూర డ త ల ా ల

ఉన ప డ పగల , ా సమ నం ా ఉంట .

8) వృ క ా ల న ల :-

 ాఖ వ ాదం, అను ాధ న తం, జ ష న తం ల లగ ా ల . అను ాధ క ె చుక

అ , రనప చుక అ ర . అను ాధక అ ైవం త డ . వృ క ా ల ట , ెల , ౖ

సంజల గల చుక ల అను ాధ న తప చుక ల . చత ార తయం మ డ చుక ల డ గ ఆకృ ల

కనభడ . జ ష న తంనక క అ ర కలదు. జ ష వృ క ా ల చుక .

ఆ ా ా అ అంట ర . ఆ ా , ి ా ,ట గ ర ల న న ల క ిజషఅ గ ంప

ఏర ం .అ ైవం ఇందుడ . ఈ న తం సూర క ట ట ద .

9) ధనుసు ా ల న ల :-
 ధనుసు ా ల మ ల న తంల 4 ా ల , ప ా ాడ 4 ా ల , ఉత ా ాడ దట ాదం

ఉంట .మ లన క క అ ర.ఈన ర , ిత ర ల అ పత ల .

ేల ం ఆ ారంల 11 న ల సమ హం మ ల అవ త ం . వృ కప కల ట వ

అ దు చుక ల క ి మ ల అవ త ం . ప ర ాడక టచుక అ ర . జల ేవత ఈ

న అ ప . ెల , ఎ ి ల చుక ల క ిప ా ాడ అవ త ం .

10) మకర ా ల న ల :-

 ఉత ా ాడల వ మ డ ా ల , శవణంల 4 ా ల , ధ ష న తంల దట ండ

ా ల ఈ ా ెందు . ద ాలంల ఈ ా అజం అ ార . మకరం ౖన క

ం గంల ేపఆ ారంల ఉంట ం . ఉత ా ాడ న తం వంప ల కనబడ త ం . అందు

ఏచకంకట చుక అంట ర . త.ఒ ా గ ర ల గల చుక ల ఉత ా ాడ. అ ేవతల

శ ేవతల . శవణం నక అ అశ మఅ ర కలవ . ఆ ైవం ష భగ ానుడ .

ఈన క ల ప చుక అంట ర . మ డ న ల గ ంప కల . గడ ద గ ంప ల

అల చుక .

11) క ంభ ా న ల :-

 ధ ా న తంల 3,4 ా ల , శత షం ల లగ ా ల ,ప ా దల దట మ డ

ా ల క ి ే క ంభ ా అవ త ం . ధ షక మ ెలర ప చుక అ ర కలదు. ఈ న తం

అ ేవత అషవసువ ల . రతయ మంట మ డ రల క ఉంట ం . ధ ష ల ా ెం న

న తం. శత షక క అ ర.అ ైవం వరణ డ . శతం రః అంట వంద రల గ ంప అ

అరం.

12) న ా ల న ల :-

 ప ా ద న తంల లవ ాదం , ఉత ా ద ా ల, వ ల లగ ా ల ఈ ా

ెందు .ప ర దక ాళ క అ ర కలదు. ఉ రభదక మ క ంట క అ ర. వ


కడ క అ ర. వ స క , నర ప చుక అ ర.ప ా దక అజౖక ాదుడ ,

ఉత ా దక అ ర దు డ , వ ప ష డ అ ై ాల . న ా ల ండ ేపల ఉంట .

పం ంగం
మనం తవ ాహరంల భ కర ల ట ాలను గమ ంచ ఉప గప ే గం పం గం

అ ర. , ార,న త, ాకరణ లక పం ంగం అ ర . ఈ ఐదుఅం ాల ాక లగ ,మ హ ర,పయ ణ

సంబంధ నఎ ాలను వ ంచ ఈ కర ికను ఉప ార .

ర యల త వన వ వ రంల పం ంగం లక ం ప జరగదు.అ ాలక ప ా లక , భ

వవ ాలక పం ంగం అవసరం అవ త ం . ధుల ,సూ దయ,సూ ా సమయ సమయ ల , బ

సమయ ల ,న ల, ధ ాల ,ల ా ల అ ంట షయ ల పం గంల ెల ా .

పం ంగం అంట ఏ ట?

అ దు అం ాల కల పం ంగం. ప అ ర క కలదు. ల

, ార,న తం, గం,కరణం అ అ దు అం ాల ఉంట .ఇ .ప నం ఏ సమయం వర క ఉ

ె పం ంగం. ఈ అ దు అం ాల ాట ా ా దుల ి ాల ఉంట .

పం ంగం క ప జ ల: ౖ క కర ల ేయవ ిన ాల ెలపడం,ఆ ాశంల ఉన దల

అ న ాట స అ న ి ెలపడం, వలన మ నవ లక , ే ా క మం ెడ లను ెలపడం

ప జ ల . ఉతమ ార న త గ కరణ ల గ ం సుమ హ రల ట వట , ెడ

ారదులను సుమ హ రలల వ యట పం ంగం ఉప గపడ త ం . ార

న దుల పనులక ంచబ .

ా నం,ప జ,జపం,హ మం దలగ న క ా ా లను ే ందుక ాలసం రనం ేయ . ల

సంవత రం,ఆయనం,ఋత వ ,మ సం,ప ం, , ారం ె ా . ట పం ంగం రగ ం .


ఇప డ మనం పం ం ాల గ ం వరం ా ెల సు ం ం. ఇ ఐదు సూర ,చంద గమ ల ౖ ఆ రప

ఉంట . దట .

: చందుడ సన ఖల క ిం కమం ా వృ ెందుత 15 వ ప ా ప ర చందుడ ా

క ి ాడ ,మరల కమం ా ణసూ 15 వ అసల క ించక వటం మనం గమ సూ ఉంట మ

.చందుడ ప ాక ిం న ప మఅ ,అస ల క ించ అమ ాస అ అంట మ .ఈ

ప య తం 29 ½ లల జర గ త ం .సూర డ నుం 12 ల దూ ా ఒక

ఏర డ త ం .ఎల 180 ల దూరం ఇద మధ ఏర ే సమయ మఒ ల క ినప డ

అమ ాస ఏర డ త ం .

ధుల ాట ఫల ల గ ం ెల సు ం ం .

• ాడ :ఈ యందు జ ం న ేవప జ తత ర డ , ఙ నo క న ాడ , ల ద

ారదుడ ,మంతమందు అ ర ( ేతబ ) కర యందు సమర డ .

• య: ఈ యందు జ ం న, శత వ లను హతమ ర ార ,ప వ ల యందు దయ

కల ాడ ,ప ాకమమ క న ాడ , అ మ నమ ,సంపద గ న ాడ అ ఉండ ను.

• త య: ఈ యందు జ ం నఅ త న ందర ం,అ మ నం ధనం

కల ాడ , ద గల ాడ ,మనసు న అహం ా ,బంధువ ల ార మందు ఇషమ కల ాడ .

•చ : ఈ యందు జ ం న సర ార ఘ మ ేయ ాడ ,క ర డ ,ప ీడ ఉన మ ా

అ ించు ాడ ,అ శ కల ాడ , ల ాట శ రం కల ాడ వ సమ ల కల ాడ అ ఉండ ను.

• పంచ :ఈ యందు జ ం న గ మ , ాం త మ ,సంపద కల ాడ ,మ ల వసమ దలగ

అలం ార వసువ లందు ఇషమ కల ార ఇతర లక ఉప ారం ేయ ాడ .

ష ి: ఈ యందు జ ం న బలమ , ల వ ాజనుల కల ాడ ,మ ,ి ఙ నo

కల ాడ , ైవప జయందు ఇషమ కల ాడ , మమ గల ాడ ,ఇతరమ ల క మం గ ణమ లను

ీ క ంచు ాడ .

• సప :ఈ యందు జ ం న క రమ ా పల క ాడ , ెడ మనసు గల వ ాజనుల

కల ాడ , భకర యందు ఇషమ కల ాడ ,ఇం య గహం కల ాడ ,బలవంత డ , గ ీ త ై ఉండ ను.

• అష : ఈ యందు జ ం న ప ాకమమ , ా తంతమ కల ాడ , ీ ంచు ాడ , ంట ిం ే ాడ ,

మం శ రం, ామ లం కల ా ై ఉండ ను.


• నవ :ఈ యందు జ ం న పమ ,స ార ఇషతయ ,ఇతర లను ే ించుట, ెడ ా పత ల

కల ాడ , ొ ంగలక యక ై ఉం ెను.

• దశ :ఈ యందు జ ం న ధర లమ ,సుఖమ ,స స వమ ,సంపదయ , ా ామర మ

కల ాడ , ామ క డ ,బంధు హం కల ాడ , పర ీలందు ఆస గల ాడ అ ఉండ ను.

• ఏ ాద : ఈ యందు జ ం నప డ ,స రం కల ాడ ,మం వక ల

కల ాడ , గ మ ,సంపద,మం స వమ కల ాడ అ ఉండ ను.

• ద : ఈ యందు జ ం న ష భక డ , ,ధనవంత డ ,పభ వ ,సర జన ియ డ , ర ల

మనసు కల ాడ , వంత డ ,ప ణ వంత డ అ ఉండ ను.

•త ద :ఈ యందు జ ం న ా య ,దర ల శ ర డ ,సత ం

పల క ాడ ,మ హర డ ,ల బ డ ,ధన నుడ అ ఉండ ను.

• చత ర : ఈ యందు జ ం న పర ీలను, ఇతర లను దవ ం అడ గ ాడ , ె తక వ

ాడ ,అంద శత ౖ ఉండ ను. పమ , దుస వమ .భయంకర డ అ ఉండ ను.

• ర :ఈ యందు జ ం న ప ప రమ న అంగమ ల కల ాడ , ద , నయమ ,యశసు

కల ాడ , ాస అరమ ల ె ిన ాడ ప అ ఉండ ను.

• అమ ాస : ఈ యందు జ ం న ేవతలను,త తండ లను ప ంచు ాడ , ా ,ప సంపదను

శనం ేయ ాడ , ,బలం ల శ రం కల ాడ ,ద దుడ అ ఉండ ను.

క ప ం యందు ధులక ె ి న భఫలమ లల వృ ,అ భ ఫలమ లక య ,బహ ళ ప మ

నందు ధులల భఫలమ ల తగ త,అ భ ఫలమ ల ప ియ అగ ను. చందుడ బల బలమ లను

అనుస ం భఆ భమ లను అనుస ంచవలను.

ా అన ా 30 లను 7 ే ంచ ా 4 గల ( ల) 8 పల 34 పల వచు ను. అందు

బ ి ాసులగ ష ధున ింహ త ల ధనసు, క ంభ ా ల జన లగ మ నుం వర స ా సపమ ప

వరక స ా లగ . వృష క ా టక క వృ క మకర న ా లందు సపమ ా నుం లగ మ వరక

వర స ా సపమ ంశ అ పత లగ దుర . షమ 0 నుం 4-8-34 వరక 8-17-08 వరక వృషభ, 12-17-42

వరక థునం 16-26-16 వరక క ా టక, 21-34-50 వరక ింహమ , 25-43-25 వరక క , 300 వరక

త ల అగ ను అట ల వృషభ న 0 నుం 4-8-34 వరక వృ కం, 8-9-08 వరక ధనసు, 12-17-42 వరక
మకరం, 16-26-17 వరక క ంభం, 21-34-52 వరక నం, 25-43-27, వరక షం 30 గల వరక

వృషభం సపమ ంశ అ పత ల అగ దుర . త న అట ల ంచవలను

పం ంగం ప ారమ ార ఫ తమ ల :

• ఆ ారమ : ఈ ారమ జ ం న ార ఆత జ ,ధనవంత డ , ర డ ,ఇషమ అ న

ర కల ాడ ,చత రస ర పశ రం కల ాడ , బ మంత ై ఉండ ను.

• మ ారమ : ఈ ారమ జ ం న ార పసన న మ ఖమ , ామ క తయ , ీలక

ఆనం ఇచు ాడ , మల న శ రమ కల ాడ , త న మ టల పల ాడ అ

ఉండ ను.

• మంగళ ారం: ఈ ారం జ ం న ార క ర డ , ాహసకర మ లను ేయ ాడ ,

పమ , ాదమ , బ పల మ ,బంధుజనులను ే ించు ాడ అ ఉండ ను.

• బ ధ ారమ : ఈ ారమ జ ం న ార బ మంత డ ,మం మ టల

పల ాడ ,సంపద కల ాడ ,స తంత డ , ాస నందు పట ె ిన ాడ , ేవబహ న భ

కల ాడ ,ఇతర ల ార మ లందు ఇషమ కల ాడ అ ఉండ ను.

• గర ారం: ఈ ారమ జ ం న ార క ట ం క డ ,యశసు ,ప ణ మ ,

క ల ష డ , ేవబ హ న భ కల ాడ ,మం స వ గ ణమ కల ాడ అ ఉండ ను.

• క ారమ : ఈ ారమ జ ం న ార వ వ ాయ సల ల ,సంపద కల ాడ , ీలక

ఇష డ , ా య ,పసన మ ఖమ ,కళ గల ాడ , మంత డ ,జనులక ఇష డ అ

ఉండ ను .

• శ ారమ : ఈ ారమ జ ం న ార దకర ల ేయ ాడ ,ద దుడ ,ఉ ద

త డ ,వరసంకరమ గల ాడ ,ప ాన ,కృశ న శ రమ గల ాడ , ాత అ

ఉండ ను.

 ౖ ెప బ న ారఫలమ ల ా ాలమ ప రమ ా ఉండవ . ార ప ఉదయ ాలమ లక ద ా

భ ాలమ ౖ ఫలమ ల ప రమ ా ఉండ ను.

ఫల సయ ఏ , ార, న ల ఉ ెల సు వడం ఎల ?

జ తక చకం యడం ెల సుక ం మనుక ా క దట సం ేహం ఇ ే అనుక ంట ను. ల మం

ఈ షయం న ప ట నుం ే ె ి ఉంట ం . ా ఇం ా ాథ క ా ళ మ ిం ఈ షయం


క ె పయత ం ేసు ను. ఫల సయ ఏ , ార, న ల ఉ ెల సు వడం ఎల ?

సమ నం ల ే న . మన ెల గ ాలండ ల ఉంట ఈ వ ాల . ఇం ా మం పద

ఏ టంట ఓ చక పం ంగం ఎలప డూ దగర ఉంచు వడ ! , ార, న త, గ, కరణ ల అను ఐదు

( పంచ ) షయ ల ( అం ాల ) గ ం వ ంచున ే "పఞ ఙమ " మన ఆంధుల చందు బట లక ల

ార . కనుక మన ందమ నమ .

స ఈ పఞ ఙమ లల క అ క ర ాల ఉ . అందుల ప న న గంటల పఞ ఙమ , ధృ (

సూర ) ి ంత పఞ ఙమ . ప ర ంనుం ా ే గంటల పఞ ఙమ ల . ా స అ న లక ల

వచు న , జ ష ల అం క ంచున ధృ ి ంత పఞ ఙమ ల . ,న ల ఎప డ

ారంభమ త , ఎప డ ప రవ త అ షయ లల ఈ ం ంట వ ాల ఉ .(

ను ఇం ా ెల సు ా )

పసు ను ా ే ధృ ంత పం గమ . అందుల ‘ ిడప ా పం గమ ’ బ గ ంట ం . డ

స పడ ా ల ‘ ాలచకం’ అ పం గమ క ాళం ి ేశ ర ీఠ ఆ ాన ి ం ా న న ల ా య

ైవఙ ా ే ర ంపబడ న .

స అట వంట పం ంగమ ల ఫల ే డ ఏ , న త, గ, కరణమ ల ఎంతవరక ఉన అ

షయం ఉంట ం . ా రణం ా అ పం ంగమ లల నూ ారంభ సమయ ల ాక, అంత సమయ ల

ఇ ార . ఇక ారం షయం అందరక ె ిన ే! ా ఆంగ మ నమ ప ారం అర ా 12 నుం మ అర

ా 12 వరక ారమ ాదు. సూ దయమ నుం మరల సూ దయమ వరక ఒకట ారమ ా

గ ం . అల గ ం ేటప డ ప జల సంకల అ ే సూ దయ ఎ ఉంట అ ే

ె ా . ా మహ ర రయ అ ే ఆసమయ ఏ ఉంట అ ే గ ం .

వర ల - ాట వరణ

దశవర ల

1. తమ ,2. ర,3. ే ా ణమ ,4.స ాంశ,5.న ాంశ,6.ద ాంశ,7. దం ాంశ,8. డ ాంశ,9. ం ాంశ,10.షష ంశ

యనున దశవర ల .ఇ వ లక వ యదు తచయ లనుగల గ జయ ను.


డశవర ల

1. తమ లక

ా ,2.హ ర,3. ే ా ణమ ,4.చత ాంశ,5.సపమ ంశ,6.నవమ ంశ,7.దశమ ంశ,8. ద ాంశ,9. డ ాంశ,10. ంశ

◌ా◌ంశ,11. ంశ,12. ంశ,13. ం ాంశ,14.ఖ ంశ,15.అ ంశ,16.షష ంశ.

 1. తమ -30 గల .

 2.హ ర- ా ండ సమ గమ ల ేయ ా ఒ క గమ 15 గల పమ ణమగ ను.బ ి

ా యందు ుదట సగ గమ ర హ ర, ండవ సగ గమ చందహ ర.సమ ా యందు ుదట

సమ గమ చందహ ర. ండవ సగ గమ ర హ ర.

 3. ే ా ణమ - ా 3 సమ గమ ల ేయ ా ఒ ా క గమ 10 బ గల పమ ణమగ ను. ుదట

గమ నక ఆ ా ా ప ే ా ణ ప . ండవ గమ నక ఆ ా పంచమ ా ా ప

ే ా ణ ప .మ డవ గమ నక ఆ ా నవమ ా ా ప ే ా ణ ప యగ ను.

 4.చత ాంశ లక త ా ంశ- ా ల గ సమ గమ ల ేయ ా ఒ క గమ 7 గల 30

పల లక షమ ల అగ ను. ుదట గమ నక ఆ ా ా ప య , ండవ గమ నక ఆ ా

చత ా ప య ,మ డవ గమ నక ఆ ా సపమ ప య , లవ గమ నక ఆ ా

దశమ ప య అ పత లగ దుర .

 5.సపమ ంశ- ా 7 సమ గమ ల ేయ ా సంపమ ంశయగ ను.ఒ క గమ 4 గల 17 1/7

పలగ ను. షమ నక క ారం ంప వలను.వృషభమ నక వృ క

క ారం ంపవలను. థునమ నక థున బ ధు ను,క ా టకమ నక మకర

శ ను, ింహమ నక ర ను,కన క నగ ర ను,త లక త ల క ను,వృ కమ నక

వృశభ క ను,ధనసు నక ధనసు గ ర ను,మకరమ నక చందు ను,క ంభమ నక

క ంభ శ ను, నమ నక క బ ధు ను ారం ంచవలను.ఆ కమమ న ఆయ గహమ ల

అ పత లగ దుర .
 6.నవమ ంశ- ా గమ ల ేయ ా నవమ ంశ యగ ను.ఒ కక గమ 3 గల 20

పల .మష , ింహ,ధనసు లక ా గను; క ా ట,వృ క, నమ లక

క ా ట ా గను;వృషభ,కన ,మకరమ లక మకర గను; థున,త ల,క ంభమ లక త ల గను

న ాంశలను గ ణంచవలను. ష ,సంహ,ధనుసు ల క న ాంశలక షమ ుదల

ా ల క య పత ల క న ాంశమ నక అ పత ల య ను,క ా టక ,

వృ క, నమ లక క ా ట ా గను నవ ా ల అ పత ల నవ ా ల అ పత ల న ాం ా

పత ల య ను;వృషభ,కన ,మకరమ లక మక ా గ నవ ా ా పత ల న ాంశ

పత ల య ను; థున,త ల ,క ంభమ లక త ల ా నవ ాశ పత ల న ాం ా పత ల య ను

గ ంచవలను.

 7.ద ాంశ- ా 10 సమ గమ ల ే◌ేయ ా ద ాంశ ా ించును.ఇ ు క గమ 3

గలగ ను ష ుదట ద ాంశ షక ారంభ మకర శ అంతమగ ను.వృషభ

ుదటద ాంశ మకర శ ారంభ త ల క అంతమగ ను.ఓజ ా లక ఆ

ా ుదల ,య గ ా లక ఆ ా దవ ా దల ద ాంశ ా లగ ను.ఆయ

ా ా పత ల ఆం ా పత లగ దుర .

 8. ద ాంశ-- ా 12సమ గమ ల ేయ ా ద ాంశయగ ను.ఇ 2 గల 30 పల

పమ ణమ గల .ఈ అంశలక అ పత ల ఆయ ా ా పత ల నుం కమమ ానుండ ను.

 9. డ ాంశ- ా 16 సమ గమ ల ేయ ా డ ాశయగ ను.ఒ క గమ 1 గ 52 పల

30 పల , ష,కర ట,త ల,మకరమ లక షకజ చందు

వరక ;కర ట, ింహ,వృ క,క ంభమ లక ర ా

వృ క,క వరక ; థున,కన ,ధను నమ లక ,ధనసు గ ర ుదల నగర వరక

అ పత ల .

 10. ం ాంశ- ా 20 సమ గమ ల ేయ ా ఒ క గమ 1 గ 30 పలగ ను.చర ా లక

షక ను, ిర ా లక ధనుసు గ ర ను, స వ ా లక ర ను అ పత ల

ారంభమదుర .
 11. ి ంశ- ా 24 సమ గమ ల ేయ ా ఒ క గమ 1 గ 15 పలగ ను. బ ి

ా లక ర ా గను,సమ ా లక చం గను గహమ ల అ పత లగ దుర .

 12. ంశ- ా 27 సమ గమ ల ేయ ాఒ క గమ 1 గ 6 పల 40 పల

పమ ణమగ ను.ప ా ఆ ా ధు ారంభ కమమ ా 27 గహమ ల

ంశ ధులగ దుర .

 13. ం ాంశ- ా 30 సమ గమ ల ేయ ా ఒ క గమ 1 గ

పమ ణమగ ను.ఓజ ా లందు దట 5 గలక క డ .5నుం 10 వరక శ ,10నుం 18 వరక

గ ర డ , 18 నుం 25 వరక బ ధుడ 25 నుం 30 వరక క డ అ పత ల . సమ ా లక

దట 5 గలక క డ , 5 నుం 12 వరక బ ధుడ ,12 నుం 20 వరక గ ర డ ,20 నుం 25

వరక శ ,25 నుం 30 వరక క డ అ పత ల .

 14.ఖ ంశ- ా 40 సమ గమ ల ేయ ా ఒ క గమ నక 45 పల ామ ణమ

ా ించును.బ ి ా లక ష క జ గను,సమ ా లక త ల ా గను

అంశ ధులగ చు ర.

 15.అ ంశ- ా 45 సమ గమ ల ేయ ా ఒ క గమ నక 40 పల పమ ణమ

ా ించును.చర ా లక ా గను, ిర ా లక ింహ గను, స వ ా లక ధను ా గను

గహమ ల అ పత లగ దుర .

 16.షష ంశ- ా 60 గమ ల ేయ ా ఒ క గమ 30 పల పమ ణమగ ను.బ ి ా లందు

ుదట ండ ాప షష ంశల .3 నుం 6 వరక భమ 7నుం 12వరక ాపమ .13-14

భమ 15. ాపమ 16 నుం 20 వరక భమ .27 ాపమ .28-29 భమ .30 నుం 36 వరక

ాపమ 37 నుం 39 వరక భమ 40-14 ాపమ 42 భమ 43-44 ాపమ 45 నుం 48

వరక భమ .49-50 ాపమ 51 భమ 52 ాపమ 53 నుం 58 వరక భమ 59 ాపమ

60 భమ .సమ ా ల 1 భమ . 2 ాపమ .3 నుం 8 వరక భమ 9 ాపమ .10

భమ .11-12 ాపమ .13 నుం 16 వరక భమ .17-18 ాపమ .19 భమ .20-21 ాపమ

22 నుం 24 వరక భమ .25 నుం 31 వరక ాపమ .32-33 భమ . 34 ాపమ . 35 నుం


45 వరక భమ .46 ాపమ .47-48 భమ 49 నుం 54 వరక ాపమ .55 నుం 58 వరక

భమ !.59-60 ాపమ .

షష ంశల 60

 1.హ ాంశ

 2. ా ాంశ

 3. ేవ ాంశ

 4.క బ ాంశ

 5.ర గణ ంశ

 6. న ాంశ

 7.భ ాంశ

 8.క లఘ ంశ

 9.గల ాంశ

 10.అగ ంశ

 11.మ య ంశ

 12. తప ాంశ

 13.అ ాంపత ంశ

 14. ేవగణ ాంశ

 15. ాల ంశ

 16.ఆ ంశ

 17.అమృ ంశ

 18.చం ంశ

 19.మృద ంశ

 20. మల ంశ

 21.ప ంశ

 22.ల ాంశ

 23. ా ాంశ
 24.మ శ ాంశ

 25. ే ాంశ

 26.ఇం ంశ

 27.క ంశ

 28. శ ాంశ

 29కమల ాంశ

 30.మం త జ ంశ(గ ాంశ)

 31.మృత ంశ

 32. ాల ంశ

 33. ాగ ంశ

 34. ◌ా ాంశ

 35.యమ ంశ

 36.కంట ాంశ

 37.సు ంశ

 38.అమృ ంశ

 39.ప రచం ంశ

 40. షపద ాంశ

 41.క ల ాంశ

 42.మ ఖ ంశ

 43.వంశ య ంశ

 44.ఉ ంశ

 45. ాళర ాంశ

 46. మ ంశ

 47.మృద ంశ

 48.సు ీతల ంశ

 49.దం ాక ా ంశ

 50.ఇందుమ ఖ ంశ

 51.ప ణ ంశ

 52. ాల గ ంశ

 53.ధం య ంశ
 54. ర ల ంశ

 55. ంశ

 56.అ ంశ

 57.అ తల ంశ

 58.సు ప ◌ాధ ంశ

 59.భమణ ంశ

 60.ఇందు ఖ ంశ

జనన ాలమ నక గహమ లను సు టమ ేయ ా ఆయ గహమ ల ా , గ, ప, ప యందున

గ ం ఆ ానమ ల యందు వరలల తమ అ పత ా వర ను ం న డల ఆవర ఆగహస వర అగ ను.

గహమ ల ందు స వర ల ననుస ం ఈ ంద వ ం న అంశలను ందును.

ఉతమ ద ంశమ ల

1. ా జ ంశ

2.ఉతమ ంశ

3. ప ాంశ

4. ిం స ంశ

5. ా ావ ంశ

6. ేవల ాంశ

7క ంక మ ంశ

8.ఐ ావ ంశ

9. ౖష ాంశ

10. ాంశ
11. స దంశ

12. ౖ ి ాంశ

డశ వర లల 2 స వర ల గల గహమ ా జ ంశమ ను ందును.3 స వర ల

ఉతమ ంశమ ను,4 స వర ల ప ాంశమ ను,5 ింహస ంశమ ను,6 ా ావ ంశమ ను,7

ేవల ాంశమ ను,8 క ంక మ ంశమ ను,9 ఐ ావ ంశమ ను,10 ౖష ాంశమ ను,11 ాంశమ ను,12

స దంశమ ను,13 స వర ల గల గహమ ౖ ి ాంశమ ను ందును.

ా ంశయందున గహమ ె , ,సుఖమ ను,య తమ ంశ యందున గహమ సకల

సంపత లను; ప ాంశ యందున గహమ త మ ధన ద లను, ిం స ంశ యందున గహమ

భ సంప , ా ావ ంశ యందున గహమ ౖ భవమ , ేవల ాంశ యందున గహమ ాజ మ ,

భ మ లను,ఐ ావ ంశమ నందున గహమ ఐశ ర మ లను గ ం ార మ వల జయ ను

ఇతరఅంశమ లందున గహమ ల గ డ అట ల సుఫలమ ల సగ ను. భవర ల గల

గహమ ను ష భఫల పదు ా గ ంచుచు ర.

షష ంశ వరచక షణ

షష ంశ ాల వ వ 30 ాల . ప ా అర ౖ ాల ేయ ా 0 -30 ాల పమ ణం

ఉంట ం . ఒక షష ంశ బ ి ా లల 0 నుం 60 వరక , స ా లల 60 నుం 0 వరక ల ంచటం

జర గ త ం . ా ల ఉన గహ సు ట 2 ట గ ణం , ాలను వద ి, లను 12 ట ం

ా 1 కల ా . వ న ఆ గహం ఉన ా నుం ల ం .2 ాల ాల వ వ ల

షష ంశ వర చకంల గ ల మ ర ెందు ావ న కవలల షయంల షష ంశ వర చకం షణ అత ంత

ామ ఖ న .

 షష ంశ ా సమస షయ ల ెల సు వచు ను. ప ర జన షయ ల ెల సు వచు ను.

కవలల ిలల షణక , మ హ ర షయంల , మ హ ర లగ ం షష ంశల మం ా ఉం .


 గ ర గహం మృదంశల ఉంట గ ర గహ అనుగహం ల ం నట. బ ి ా లల 19 వ , స ా లల 42

వ మృదంశ అవ త ం .

 బ ి ా లల మృదంశ ల -9°-0' నుం 9°-30'

 స ా లల మృదంశ ల - 20°-30' నుం 21°-00'

 బ ి ా లల ధున, త ల, ధనసు మం .స ా లల వృషభ, క ా టకం, నం మం .

స తమ ి న ా ల వ న తంల గ ర వ ఉండటం మం . ౖ ిత లల గ ర వ ఉన

ఇబ ం పడ త రంట అరం ఈ జన ల గ ర ో షం ఉంద అరం.

 లగ ం ా , గహం ా భ షష ంశలల ఉంట భఫ లను, ాప షష ంశలల ఉంట అ భ

ఫ లను ఇ ా . 60 షష ంశలల 60 మం ేవతల ఉంట ర .

షష ంశ ేవతల

రశ ా ేవః క బ య న ।

భషః క ల గరల వ ా య ప షకః ॥

అ ామ ర ర ంశ ాలః స ా మృ ేను ాః ।

మృదుః మల రమ బహ ష మ శ ాః ॥

ే ా క శశ శకమల క ।

గ మృత ాలశ ా రసంజకః ॥


యమశ కణకసు ఽమృ ౌ ప ర ాకరః ।

షదగక ల నశ మ ఖ వంశ యస ॥

ఉ త ాల మ ఖ ః మలః తల ధః ।

క ాలదంషచ ప ణః ాల ావకః ॥

దణభృ ర లః మఃక ఽ తల ఽమృతః ।

ప భమణ ఖ చ చన ఖ త య గ ాః ॥

స వ త య జయ ః షష ం ాః ప ః।

ష ా ంశ ా న జత ాదవ త యః స ॥

భషషయంశసంయ ా గ ః భఫలప ః ।

క రషష ం ాసంయ ా శయ ఖ ణః ॥

1) ాంశ (అ భం), 2) ా ాంశ (అ భం), 3) ే ాంశ ( భం), 4) క ాంశ ( భం), 5) య ంశ

(అ భం), 6) ాంశ ( భం), 7) భ ాంశ (అ భం), 8) క లజ ంశ (అ భం), 9) గర ంశ (అ భం), 10)

అ ంశ (అ భం), 11) మ య ంశ ( భం), 12) ప ాంశ (అ భం), 13) అపంపత ంశ ( భం), 14)

మర త ంశ ( భం), 15) కల ంశ ( భం), 16) స ా ంశ (అ భం), 17) అమృ ంశ ( భం), 18) చం ంశ

( భం), 19) మృదుంశ ( భం), 20) మల ంశ ( భం), 21) రం ంశ ( భం), 22) బ ంశ ( భం), 23)

ాంశ ( భం), 24) గంబ ాంశ (అ భం), 25) ే ాంశ ( భం), 26) ఇం ంశ ( భం), 27) క శ ంశ

( భం), 28) శ ాంశ ( భం), 29) కమల క ాంశ ( భం), 30) గ ాంశ (అ భం), 31) మృత క ాంశ

(అ భం), 32) క ంశ (అ భం), 33) ా ంశ (అ భం), 34) ాంశ (అ భం), 35) యమ ంశ

(అ భం), 36) కంట ాంశ (అ భం), 37) సు ంశ ( భం), 38) అమృ ంశ ( భం), 39) ప రచం ంశ

( భం), 40) షద ాంశ (అ భం), 41) క ల సంశ (అ భం), 42) వంశ య ంశ (అ భం), 43)

ఉ త ాంశ (అ భం), 44) ాలర ాంశ (అ భం), 45) మ ంశ ( భం), 46) మల ంశ ( భం), 47)

ీతల ంశ ( భం), 48) దం ాకరల ంశ (అ భం), 49) ఇందమ ఖ ంశ ( భం), 50) ప ణ ంశ ( భం), 51)
ాల ంశ (అ భం), 52) దం య ంశ (అ భం), 53) ా ల ంశ ( భం), 54) మ ంశ ( భం), 55)

క ాంశ (అ భం), 56) అ తల ంశ ( భం), 57) అమృ ంశ ( భం), 58) ప ంశ ( భం), 59)

బమణ ంశ (అ భం), 60) ఇందు ఖ ంశ ( భం).

 బ ి ా లక వర స ా వచు ను. స ా లక వ కమ ా అన ా ఇందు ఖ, బ ణ ంశ ల

వర స ా వచు ను.

 ఉ హరణ జ తకచకంల గహ సు ట ల ఆ రం ా షష ంశ వరచక ా ణం

 ా చకంల క లగ ం సు టం -25°-14' ాలను 2 ేత గ ణంచ ా 50°-28' లను ాలను

వద 50° లను 12 ేత ంచ ా షం 2 వ న 1 కల ప ా 3 వచు ను. ా చకంల క

ల ా మ డవ ానం వృ కం ావ న షష ంశ వరచక లగ ం వృ క లగ ం అవ త ం .

 ా చకంల క లగ ంల ర గహ సు టం 18°-52' ాలను 2 ేత గ ణంచ ా 37°-04' లను

ాలను వద 37° లను 12 ేత ంచ ా షం 1 వ న 1 కల ప ా 2 వచు ను. ా

చకంల క ల ా ండవ ానం త ల ా ావ న షష ంశ వరచకంల ర త ల ా ల

ఉంట డ .

 ా చకంల వృ క ా ల చంద గహ సు టం 05°-14' ాలను 2 ేత గ

 ణంచ ా 10°-28' లను ాలను వద 10° లను 12 ేత ంచలమ కనుక 10° లక 1 కల ప ా

11 వచు ను. ా చకంల వృ క ా 11 ానం క ా ావ న షష ంశ వరచకంల చందుడ

క ా ల ఉంట డ .

 ా చకంల త ల ా ల క జ గహ సు టం 17°-26' ాలను 2 ేత గ ణంచ ా 34°-52' లను

ాలను వద 34° లను 12 ేత ంచ ా షం 10 వ న 1 కల ప ా 11 వచు ను. ా

చకంల త ల ా 11 ానం ిం ా ావ న షష ంశ వరచకంల క డ ిం ా ల ఉంట డ .


 ఈ ధం ా ా చకంల గ సు ట లను ఆ రం ా ేసు షష ంశ వరచకం ా ణం ఎవ ా

ా జ తక చ ాలను తయ ర ేసు వచు ను.

*హ ాంశ రయమ *

 ఒ క ా ల న 30 గల ( ల ) పమ ణమ కల ా ల ండ గమ ల ేయ ట ండ

*హ ా* ల ండ ను అన ా? 15 గలక ( ల ) ఒక హ ా అగ ను. అందువలన ా పమ ణమ 30

గలల ( ల ) 15 గలక ( ల ) ఒక హ ా ఉండ ను.

 షమ(బ ి) ా లందు పథమ హ ర *ర హ ా* ఉండ ను.

 సమ(స ) ా లందు పథమ హ ర *చందహ ా* ఉండ ను.

 షమ (బ ి) ా లందు యం *చందహ ా*ఉండ ను.

 సమ(స ) ా లందు యం *ర హ ా*ఉండ ను

 షం - థునం - ిం ం - త ల - ధనసు - క ంభం

 ఈ ా ల బ ి ా ల

 వృషభం - క ా టకం - కన - వృ కం - మకరం - నం ఈ ా ల స ా ల

 షం ల దట 15 గల ల ల ింహ హ ా ల ర హ ర 16-30 చంద లక క ా టక

హ ా. అట ల వృషభం 1-15 చంద, 16-30 ర ర, థునం1-15 ర ర 16-30 చందహ ా

క ా టకం 1-15 చందహ ా 16-30 ర ర, ింహం1-15 ర ,16-30 చంద, కన 1-15 చంద 16-30

ర , త ల 1-15 ర , 16-30 చంద, వృ క 1-15 చంద, 16-30 ర , ధనసు 1-15 ర 16-30 చంద,

మకరం 1-15 చంద 16-30 ర క ంభం 1-15 ర 16-30 చంద, నం 1-15 చంద 16-30 ర .

హ రలగ చుండ ను, ఇ ాఠక ల క ా రం బ గ ంట ం .

 అ .....1,2,3,4 చరణమ ల ( ాదమ ల )

 భరణ.....1,2,3,4

 చరణమ ల

 కృ క....1 చరణమ
 4+4+1ఇ ల

 9( ష ా )

 కృ క...2,3,4 చరణమ ల

 ణ....1,2,3,4 చరణమ ల

 మృగ ర.....1,2 చరణమ ల

 3+4+2ఇ ల 9(వృషభ ా )

 ౖ

 ధమ ా ఒ క ా 9 న త చరణమ ల ( ాదమ ల )

 9❎12 ఇ ల 108

దశవర ల

1. తమ ,2. ర,3. ే ా ణమ ,4.స ాంశ,5.న ాంశ,6.ద ాంశ,7. దం ాంశ,8. డ ాంశ,9. ం ాంశ,10.షష ంశ

యనున దశవర ల .ఇ వ లక వ యదు తచయ లనుగల గ జయ ను.

డశవర ల

1. తమ లక

ా ,2.హ ర,3. ే ా ణమ ,4.చత ాంశ,5.సపమ ంశ,6.నవమ ంశ,7.దశమ ంశ,8. ద ాంశ,9. డ ాంశ,10. ంశ

◌ా◌ంశ,11. ంశ,12. ంశ,13. ం ాంశ,14.ఖ ంశ,15.అ ంశ,16.షష ంశ.

* ష ా సు ట పమ నమ *

 00-00-00 నుం 00-03-20 వరక పథమ ాదమ


 00-03-21 నుం 00-06-40 వరక య ాదమ

 00-06-41 నుం 00-10-00 వరక తృ య ాదమ

 00-10-01 నుం 00-13-20 వరక చత ర ాదమ

 00-13-21 నుం 00-16-40 వరక పంచమ ాదమ

 00-16-41 నుం 00-20-00 వరక షషమ ాదమ

 00-20-01 నుం 00-23-20 వరక సపమ ాదమ

 00-23-21 నుం 00-26-00 వరక అషమ ాదమ

 00-26-41 నుం 00-30-00 వరక నవమ ాదమ

*వృషభ ా సు ట పమ నమ *

 01-00-00 నుం 01-03-20 వరక పథమ ాదమ

 01-03-21 నుం 01-06-40 వరక య ాదమ

 01-06-41 నుం 01-10-00 వరక తృ య ాదమ

 01-10-01 నుం 01-13-20 వరక చత ర ాదమ

 01-13-21 నుం 01-16-40 వరక పంచమ ాదమ

 01-16-41 నుం 01-20-00 వరక షషమ ాదమ

 01-20-01 నుం 01-23-20 వరక సపమ ాదమ

 01-23-21 నుం 01-26-00 వరక అషమ ాదమ

 01-26-41 నుం 01-30-00 వరక నవమ ాదమ

* థున ా సు ట పమ నమ *

 02-00-00 నుం 02-03-20 వరక పథమ ాదమ

 02-03-21 నుం 02-06-40 వరక య ాదమ

 02-06-41 నుం 02-10-00 వరక తృ య ాదమ

 02-10-01 నుం 02-13-20 వరక చత ర ాదమ


 02-13-21 నుం 02-16-40 వరక పంచమ ాదమ

 02-16-41 నుం 02-20-00 వరక షషమ ాదమ

 02-20-01 నుం 02-23-20 వరక సపమ ాదమ

 02-23-21 నుం 02-26-00 వరక అషమ ాదమ

 02-26-41 నుం 02-30-00 వరక నవమ ాదమ

*క ా టకం ా సు ట పమ నమ *

 03-00-00 నుం 03-03-20 వరక పథమ ాదమ

 03-03-21 నుం 03-06-40 వరక య ాదమ

 03-06-41 నుం 03-10-00 వరక తృ య ాదమ

 03-10-01 నుం 03-13-20 వరక చత ర ాదమ

 03-13-21 నుం 03-16-40 వరక పంచమ ాదమ

 03-16-41 నుం 03-20-00 వరక షషమ ాదమ

 03-20-01 నుం 03-23-20 వరక సపమ ాదమ

 03-23-21 నుం 03-26-00 వరక అషమ ాదమ

 03-26-41 నుం 03-30-00 వరక నవమ ాదమ

* ిం ా సు ట పమ నమ *

 04-00-00 నుం 04-03-20 వరక పథమ ాదమ

 04-03-21 నుం 04-06-40 వరక య ాదమ

 04-06-41 నుం 04-10-00 వరక తృ య ాదమ

 04-10-01 నుం 04-13-20 వరక చత ర ాదమ

 04-13-21 నుం 04-16-40 వరక పంచమ ాదమ

 04-16-41 నుం 04-20-00 వరక షషమ ాదమ

 04-20-01 నుం 04-23-20 వరక సపమ ాదమ

 04-23-21 నుం 04-26-00 వరక అషమ ాదమ


 04-26-41 నుం 04-30-00 వరక నవమ ాదమ

*క ా సు ట పమ నమ *

 05-00-00 నుం 05-03-20 వరక పథమ ాదమ

 05-03-21 నుం 05-06-40 వరక య ాదమ

 05-06-41 నుం 05-10-00 వరక తృ య ాదమ

 05-10-01 నుం 05-13-20 వరక చత ర ాదమ

 05-13-21 నుం 05-16-40 వరక పంచమ ాదమ

 05-16-41 నుం 05-20-00 వరక షషమ ాదమ

 05-20-01 నుం 05-23-20 వరక సపమ ాదమ

 05-23-21 నుం 05-26-00 వరక అషమ ాదమ

 05-26-41 నుం 05-30-00 వరక నవమ ాదమ

*త ల ా సు ట పమ నమ *

 06-00-00 నుం 06-03-20 వరక పథమ ాదమ

 06-03-21 నుం 06-06-40 వరక య ాదమ

 06-06-41 నుం 06-10-00 వరక తృ య ాదమ

 06-10-01 నుం 06-13-20 వరక చత ర ాదమ

 06-13-21 నుం 06-16-40 వరక పంచమ ాదమ

 06-16-41 నుం 0-20-00 వరక షషమ ాదమ

 06-20-01 నుం 06-23-20 వరక సపమ ాదమ

 06-23-21 నుం 06-26-00 వరక అషమ ాదమ

 06-26-41 నుం 06-30-00 వరక నవమ ాదమ

వృ క ా సు ట పమ నమ *

 07-00-00 నుం 07-03-20 వరక పథమ ాదమ


 07-03-21 నుం 07-06-40 వరక య ాదమ

 07-06-41 నుం 07-10-00 వరక తృ య ాదమ

 07-10-01 నుం 07-13-20 వరక చత ర ాదమ

 07-13-21 నుం 07-16-40 వరక పంచమ ాదమ

 07-16-41 నుం 07-20-00 వరక షషమ ాదమ

 07-20-01 నుం 07-23-20 వరక సపమ ాదమ

 07-23-21 నుం 07-26-00 వరక అషమ ాదమ

 07-26-41 నుం 07-30-00 వరక నవమ ాదమ

*ధనసు ా సు ట పమ నమ *

 08-00-00 నుం 08-03-20 వరక పథమ ాదమ

 08-03-21 నుం 08-06-40 వరక య ాదమ

 08-06-41 నుం 08-10-00 వరక తృ య ాదమ

 08-10-01 నుం 08-13-20 వరక చత ర ాదమ

 08-13-21 నుం 08-16-40 వరక పంచమ ాదమ

 08-16-41 నుం 08-20-00 వరక షషమ ాదమ

 08-20-01 నుం 08-23-20 వరక సపమ ాదమ

 08-23-21 నుం 08-26-00 వరక అషమ ాదమ

 08-26-41 నుం 08-30-00 వరక నవమ ాదమ

*మకర ా సు ట పమ నమ *

 09-00-00 నుం 09-03-20 వరక పథమ ాదమ

 09-03-21 నుం 09-06-40 వరక య ాదమ

 09-06-41 నుం 09-10-00 వరక తృ య ాదమ

 09-10-01 నుం 09-13-20 వరక చత ర ాదమ

 08-13-21 నుం 09-16-40 వరక పంచమ ాదమ

 09-16-41 నుం 09-20-00 వరక షషమ ాదమ

 09-20-01 నుం 09-23-20 వరక సపమ ాదమ


 09-23-21 నుం 09-26-00 వరక అషమ ాదమ

 09-26-41 నుం 09-30-00 వరక నవమ ాదమ

*క ం ా సు ట పమ నమ *

 10-00-00 నుం 10-03-20 వరక పథమ ాదమ

 10-03-21 నుం 10-06-40 వరక య ాదమ

 10-06-41 నుం 10-10-00 వరక తృ య ాదమ

 10-10-01 నుం 10-13-20 వరక చత ర ాదమ

 10-13-21 నుం 10-16-40 వరక పంచమ ాదమ

 10-16-41 నుం 19-20-00 వరక షషమ ాదమ

 10-20-01 నుం 10-23-20 వరక సపమ ాదమ

 10-23-21 నుం 10-26-00 వరక అషమ ాదమ

 10-26-41 నుం 10-30-00 వరక నవమ ాదమ

* నం ా సు ట పమ నమ *

 11-00-00 నుం 11-03-20 వరక పథమ ాదమ

 11-03-21 నుం 11-06-40 వరక య ాదమ

 11-06-41 నుం 11-10-00 వరక తృ య ాదమ

 11-10-01 నుం 11-13-20 వరక చత ర ాదమ

 11-13-21 నుం 11-16-40 వరక పంచమ ాదమ

 11-16-41 నుం 11-20-00 వరక షషమ ాదమ

 11-20-01 నుం 11-23-20 వరక సపమ ాదమ

 11-23-21 నుం 11-26-00 వరక అషమ ాదమ

 11-26-41 నుం 11-30-00 వరక నవమ ాదమ


న తమ ల - ా ల సంబంధమ

 అశ - 4 ాదమ ల , భరణ- 4 ాదమ ల

 కృ క- 1వ ాదం= షమ

 కృ క-2,3,4 ాదమ ల - ణ-4 ాదమ ల

 మృగ ర-1,2, ాదమ ల =వృషభమ

 వృగ ర-3,4, ాదమ ల -ఆర-4, ాదమ ల

 ప నర సు-1,2,3 ాదమ ల ధునమ .

 ప నర సు-4వ ాదమ -ప ష -4 ాదమ ల ఆ ష-4 ాదమ ల =క ా టకమ .

 మఘ-4, ాదమ ల -ప బ -4, ాదమ ల ఉతర-1వ, ాదమ = ింహం.

 ఉతర-2,3,4, ాదమ ల -హస-4, ాదమ ల త-1,2 ాదమ ల =కన .

 త-3,4, ాదమ ల - ా -4 ాదమ ల ాఖ-1,2,3, ాదమ ల =త ల.

 ాఖ-4వ ాదమ -అనూ ాధ-4, ాదమ ల జష-4, ాదమ ల =వృ కమ .

 మ ల-4, ాదమ ల -ప ా ాఢ-4, ాదమ ల ఉత ా ా -1వ ాదమ =ధనసు .

 ఉత ా ాఢ-2,3,4, ాదమ ల -శవణం-, ాదమ ల ధ ష-1,2, ాదమ ల =మకరమ .

 ధ ష-3,4, ాదమ ల -శత షం-4 ాదమ ల -ప ా ద-1,2,3, ాదమ ల =క ంభం.


 ప ా ద-4,వ ాదమ -ఉత ా ద-4 , ాదమ ల - వ -4, ాదమ ల = నమ .

ఈ ఇర వ డ న తమ ల ను ఒ క న త పమ ణమ లను 4 గమ ల ా భ ం . ఆ గమ ల

న త ాదమ లను బడ చున .ఈ దమ ా 27,న తమ లక 27✖4=108 ాదమ ల వచు ను. ఈ 108

ాదమ లను 12 గమ ల ా భ ం దశ ా ల ాఏర . ఈ ధమ ా ఖ ళమ . యంద

న తమ ల ిం ా దశ ాసులక పంచ ాఅం ే 108 ాదమ లను 12 ా లక భ ంచ ా

ఒ క ా 9న త ాదమ లర డ ను. అన ా అశ 4, ాదమపల , ా 9న త ాదమ లర డ ను.

అన ా అశ 4 ాదమ ల ,భరణ 4 ాదమ ల కృ కల ుదట ాదమ క ి ష ా యగ ను.ఈ

ప ారమ ా అశ ల ా త 27 న తమ లను ఒ క ా 9 ాదమ ల ప న షమ ల ా త

దశ ా లందు పంచబ న

* ై ా ణ ంశ రయమ *

ా పమ ణమ 30 గల కల .

 ా పమ ణమ ను మ డ గమ ల ేయ ట ె ా ణమ అ వ వ రమ .

 ఆ ధధమ ా ఒ క ెక ణమ నక 10 గల ( ల ) అగ చున .
 10×3=30

* ె ా ణ లగ రయమ *

1) లగ మ లక ా చర ా అ న ుదట ె ా ణమ నక ల ా ప మడవ ె ా ణమ నక

పంచమ ప య ను మ డవ ె ా ణమ నక నవమ ప య అ పత ల అగ దుర .

2)లగ మ లక ా ిర ా అ న ుదట ె ా ణమ నక నవమ ప య ండవ ధ ా ణమ నక

లగ ప య ను మ డవ ె ా ణమ నక పంచమ ప య ను.

ఈ ధమ ా ఆ పత ల అవ దుర .
3) లగ మ లక ా సు వ ా లౖన ుదట ె ా ణమ నక పంచమ ు ండవ ె ా ణమ నక

నవమ ప య మ డవ ె ా ణమ నక ల ా ప య ఆ పత ల అగ చు ర.

* ె ా ణ చకంల గ మ ల య ట*

1) గ మ 0( ) గనుం 10( ) గల మధ నున పథమ ే ా ణ ప ల ా ప అ

ాసవచనమ ావ న గ మ న ా ల గ మ ను యవలయ ను.

2) గ మ 11( ) గల నుం 20( ) గల మధ నున య ె ా ణ ప చమ ప

ాసవచనమ ావ న గ మ న ా నుం అ దదవ ా ల గ మ ను యవలయ ను.

3)గ మ 21( ) గల నుం 30( ) గల మధ నున తృ య ె ా ణ ప నవమ ప

ాసవచనమ ావ న గ మ న ా నుం దవ ా ల ా మ ను యవలయ ను

షలగ మ న జననం 1-10 గల ( ల )ల జనన న షమ 11-20ల ప జనన న ింహమ 21-

30ల ా జనన న ధనసు ే ా ణ లగ మగ ను అట ల వృషభం జన లగ న 1-10 వృషభం 11-20

గలౖన కన 21-30 అ న మకరం ే ా న లగ మ లగ ను థునం ల 1-10 థునం 11-20 త ల 21-30

క ంభం ేక న లగ మ లగ ను. క ా టక న 1-10 క ా టకం 11-20 వృ కమ 21-30 నమ లగ ను

ిం లగ న 1-10 ింహం 11-20 ధనసు ,21-30 షం క లగ మ 1-10 క 11-20 మకరం 21-30

వృషభం ే ా న లగ మ లగ ను త ల లగ మ జన లగ న 1-10 త ల 11-20 క ంభం21-30 థునం

అట ల వృ కలగ మ న 1-10 వృ కమ 11-20 నం 21-30 క ా టక లగ మ ల

ే ా లగ మ లగ ను ధనసు న 1-10 ధనసు 11-20 షం 21-30 ింహం మకరలగ జనన న 1-10

మకరం 11-20 వృషభం 21-30 కన లగ మ ల ే ా నమ లగ ను, క ంభలగ మ జన లగ న 1-10

క ంభమ 11-20 థునం 21-30 త ల లగ మ లగ ను నం జన లగ న 1-10 నం 11-20 క ా టకం

21-30 వృ కలగ మ ల ే ా న లగ మ ల జన లగ మ లగ ను

*చత ాంశ రయమ *


ఒక ా లక లగ మ ను లగ గమ ల ే ిన *చత ాంశం*అ ర ావవ ంత ర . ఈ

ధమ ా ప ా నందు ల గ చత ాంశమ ల ండ ను.

*చత ాంశమ చకమ ల లగ మ గ మ య ట*

 1)పథమ ంశమ నక ఆ ా ా లగ మ ా అ ప అగ ను.

 2) య ంశమ నక ఆ ా నుం ల వ ాశ ప థుడగ ను.

 3)తృ య ంశమ నక ఆ ా నుం సపమ ా ా ప థుడగ ను.

 4)చత ాంశమ నక ఆ ా నుం దశమ ా ా ప థుడగ ను.

*ఉ ÷* షమ లగ న ావ న లగ సు టమ తృ య చత ాంశ న అందువలన త ల చత ాంశ

లగ అగ ను

 1)లగ మ ా గ మ ల సు టమ ా పథమ చత ాంశ న ఆ ా యం ే లగ మ గ మ ల

యట

 2)లగ మ ా గ మ ల సు టమ ల ా య చత ాంశ న ఆ ా నుం లవ

ా యందు లగ మ ా గ మ ను య ట

 3)లగ మ ా గ మ ల సు టమ ల ా తృ య చత ాంశ న ఆ ా నుం సపమ

ా యందు లగ ం ా గ మ ను య ట.

 4)లగ మ ా గ మ ల సు టమ ల ా చత ర చుత ాంశం న ఆ ా నుం దశమ

ా యందు లగ ం ా గ మల య ట.

ష లగ మ జన ే లగ సు టం ాల 7-30 పల అ న షం -7-31 15 గలౖన క ా టకం 15-01

నుం 22-30 పలౖన త ల 22-31నుం 30 గలౖన మకరం వర స ా చత ర అంశమ లగ ను ఆయ

ా ా పత ల చత రఅంశ అ పత ల అగ దుర అట ల వృషభం న 7-30 వరక వృషభమ 7-31నుం 15

గలవరక ింహం 15-01 నుం 22-30 వరక వృ క మ . 22-30నుం 30 గలవరక క ంభం అ పత ల

అట ల దునమ న 7-30 వరక థునం 7-31,0-15వరక కన 15-01" 22-30 ధనసు 22-31 " 30వరక

నం క ా టకం న 7-30 వరక క ా టకం 7-31 "15 00 త ల 15-01 " 22-30 మకరం 22-31" 30 షం

ింహమ న 7-30 వరక ింహం 7-31" 15 వృ క మ 15-22-30 క ంభం 22-31"30-00 వృషభం

కన లగ మ 7-30 కన 7-31"15-00 ధనసు 15-22-30 నం 22-31 "30 థునం త ల ల 0 7-30 వర

త ల7-30-15 మకరం 15 "22-30 షం 22-30 "30 క ా టమ వృ కలగ మ న 7-30 వృ కం 7-31 "15

క ంభం 15-22-30 వృషభం 22-30" 30 ింహమ . ధనసు 7-30 ధనసు 7-31"15 నమ 15"22-30

ధున , 22-30" 30 కన మకరమ న. 7-30 వరక మకరం 7-31" 15 షం 15" 22-30 క ా టక 22-
30"30 త ల,, క ంభమ న. 7-30 క ంభం 7-30" 15 వృషభం 15" 22-39 ింహం 22-30" 30 వృ కమ,

నమ న 7-30 నం 7-30"15 థునం 15" 22-30 క 22-30 30 ధనసు . ఇ ఆయ చత ర అంశ

అ పత ల

*సపమ ంశ రయమ *

ా లక లగ మ ను ఏడ సమ గమ ల ేయ టక *సపమ ంశ* అ యందుర . ా 30 గల 7 ే

ంచ ా ప గమ నక 04 ాల పల 17 వచు ను. అన ా

షం భజన

00-00 నుం 04-17 వరక ష ా 04-18 నుం 08-34 వరక వృషభ ా 08-35 నుం 12-51 థున

ా 12-52 నుం 17-08 వరక క ా ట ా 17-09 నుం 21-25 వరక ింహ ా 21-26 నుం 25-42

వరక క ా 25-43 నుం 30-00 వరక త ల ా *ఇల ష లగ మ ల భజన ేయ వలను*

న ాంశ చకమ

జ తక గ ం ెల సు ాలంట జన లగ మ ఖ తమ ా ె య . ాట ప గహమ జ తక

చకమ ల ఉన ి మ ఖ మ ా లగ ి , చంద ి , సూర ి ప ం .

మ య న ాంశ దలగ అ క చకమ లను ప ం ఫ తమ లను ెల సు ా .

మ నవ జనన సమయమ ల ఉన గహమ ల రమ ను బట ా చకమ ను సు ా . తదుప

న ాంశ చకమ ను య . ప ర మ మన మహర ల ా , న ాంశ చకమ ల గ ం ెప చూ ా

మ నవ నక ేహ ే న ాంశ ాణమ వంటద అ ర . ాణమ ల ే ేహమ నక ల వలదు క ?


ాబట ఫ తమ ారణ ేయ టల న ాంశ క ామ ఖ మ ల ఎక వ ా ఉంట ం . ఈ న ాంశ

చకమ ను ఎల య ల చూ ం .

జన లగ పమ ణమ ను ాల ా భ ం . అల గహమ ల రమ ను క

గమ ల ా భ ం . జ తక ల జ ం న లగ మ ా , జనన ాలమ ల ఉన గహమ ల ి ా

ఉన ానమ లను బట సుల వ ా న ాంశ చకమ ను య ప ఈ ధమ ా ఉన .

 గహమ ల ష , ింహ , ధను ా లల ఉన ప డ షమ నుం న ాంశ ను ల ం .

 వృషభ , క , మకర ా లల ఉన ప డ మకరమ నుం

 ధున , త ల , క ంభమ లల ఉన ప డ త ల నుం

 క ా టక , వృ క, న ా లల ఉన ప డ క ా టకమ నుం న ాంశ ను ల ం .

ఉ : ఒకర ప బ న తమ ండవ ాదమ ల చందుడ ఉన ప డ జ ం డ అను ంట ా

చకమ ల చందుడ ింహ ా ల ఉంట డ . ింహ ా ల మఖ లగ ాదమ ల గడ పబ ండవ

ాదమ నడ సుండ ా జ ం ర ాబట ప బ న తమ ండవ ాదమ అ ి ంహ ా సంభం ం

ఆరవ ాదమ అవ త ం .

ౖ సూతమ ప ారమ ష ా నుం ఆరవ ా అ నక ా ల చందు సం రమ నడచును .

ావ న న ాంశ చకమ ల క ా ల చందుడ ఉంట డ . ఈ ధమ ా గ గహమ లక క న ాంశ

ను ల ం సు ా .
* ష ా సు ట పమ నమ *

 00-00-00 నుం 00-03-20 వరక పథమ ాదమ

 00-03-21 నుం 00-06-40 వరక య ాదమ

 00-06-41 నుం 00-10-00 వరక తృ య ాదమ

 00-10-01 నుం 00-13-20 వరక చత ర ాదమ

 00-13-21 నుం 00-16-40 వరక పంచమ ాదమ

 00-16-41 నుం 00-20-00 వరక షషమ ాదమ

 00-20-01 నుం 00-23-20 వరక సపమ ాదమ

 00-23-21 నుం 00-26-00 వరక అషమ ాదమ

 00-26-41 నుం 00-30-00 వరక నవమ ాదమ

*వృషభ ా సు ట పమ నమ *

 01-00-00 నుం 01-03-20 వరక పథమ ాదమ

 01-03-21 నుం 01-06-40 వరక య ాదమ

 01-06-41 నుం 01-10-00 వరక తృ య ాదమ

 01-10-01 నుం 01-13-20 వరక చత ర ాదమ

 01-13-21 నుం 01-16-40 వరక పంచమ ాదమ

 01-16-41 నుం 01-20-00 వరక షషమ ాదమ

 01-20-01 నుం 01-23-20 వరక సపమ ాదమ

 01-23-21 నుం 01-26-00 వరక అషమ ాదమ

 01-26-41 నుం 01-30-00 వరక నవమ ాదమ

* థున ా సు ట పమ నమ *
 02-00-00 నుం 02-03-20 వరక పథమ ాదమ

 02-03-21 నుం 02-06-40 వరక య ాదమ

 02-06-41 నుం 02-10-00 వరక తృ య ాదమ

 02-10-01 నుం 02-13-20 వరక చత ర ాదమ

 02-13-21 నుం 02-16-40 వరక పంచమ ాదమ

 02-16-41 నుం 02-20-00 వరక షషమ ాదమ

 02-20-01 నుం 02-23-20 వరక సపమ ాదమ

 02-23-21 నుం 02-26-00 వరక అషమ ాదమ

 02-26-41 నుం 02-30-00 వరక నవమ ాదమ

*క ా టకం ా సు ట పమ నమ *

 03-00-00 నుం 03-03-20 వరక పథమ ాదమ

 03-03-21 నుం 03-06-40 వరక య ాదమ

 03-06-41 నుం 03-10-00 వరక తృ య ాదమ

 03-10-01 నుం 03-13-20 వరక చత ర ాదమ

 03-13-21 నుం 03-16-40 వరక పంచమ ాదమ

 03-16-41 నుం 03-20-00 వరక షషమ ాదమ

 03-20-01 నుం 03-23-20 వరక సపమ ాదమ

 03-23-21 నుం 03-26-00 వరక అషమ ాదమ

 03-26-41 నుం 03-30-00 వరక నవమ ాదమ

*క ా సు ట పమ నమ *

 05-00-00 నుం 05-03-20 వరక పథమ ాదమ

 05-03-21 నుం 05-06-40 వరక య ాదమ

 05-06-41 నుం 05-10-00 వరక తృ య ాదమ

 05-10-01 నుం 05-13-20 వరక చత ర ాదమ

 05-13-21 నుం 05-16-40 వరక పంచమ ాదమ


 05-16-41 నుం 05-20-00 వరక షషమ ాదమ

 05-20-01 నుం 05-23-20 వరక సపమ ాదమ

 05-23-21 నుం 05-26-00 వరక అషమ ాదమ

 05-26-41 నుం 05-30-00 వరక నవమ ాదమ

* ిం ా సు ట పమ నమ *

 04-00-00 నుం 04-03-20 వరక పథమ ాదమ

 04-03-21 నుం 04-06-40 వరక య ాదమ

 04-06-41 నుం 04-10-00 వరక తృ య ాదమ

 04-10-01 నుం 04-13-20 వరక చత ర ాదమ

 04-13-21 నుం 04-16-40 వరక పంచమ ాదమ

 04-16-41 నుం 04-20-00 వరక షషమ ాదమ

 04-20-01 నుం 04-23-20 వరక సపమ ాదమ

 04-23-21 నుం 04-26-00 వరక అషమ ాదమ

 04-26-41 నుం 04-30-00 వరక నవమ ాదమ

*త ల ా సు ట పమ నమ *

 06-00-00 నుం 06-03-20 వరక పథమ ాదమ

 06-03-21 నుం 06-06-40 వరక య ాదమ

 06-06-41 నుం 06-10-00 వరక తృ య ాదమ

 06-10-01 నుం 06-13-20 వరక చత ర ాదమ

 06-13-21 నుం 06-16-40 వరక పంచమ ాదమ

 06-16-41 నుం 0-20-00 వరక షషమ ాదమ

 06-20-01 నుం 06-23-20 వరక సపమ ాదమ

 06-23-21 నుం 06-26-00 వరక అషమ ాదమ


 06-26-41 నుం 06-30-00 వరక నవమ ాదమ

*వృ క ా సు ట పమ నమ *

 07-00-00 నుం 07-03-20 వరక పథమ ాదమ

 07-03-21 నుం 07-06-40 వరక య ాదమ

 07-06-41 నుం 07-10-00 వరక తృ య ాదమ

 07-10-01 నుం 07-13-20 వరక చత ర ాదమ

 07-13-21 నుం 07-16-40 వరక పంచమ ాదమ

 07-16-41 నుం 07-20-00 వరక షషమ ాదమ

 07-20-01 నుం 07-23-20 వరక సపమ ాదమ

 07-23-21 నుం 07-26-00 వరక అషమ ాదమ

 07-26-41 నుం 07-30-00 వరక నవమ ాదమ

*మకర ా సు ట పమ నమ *

 09-00-00 నుం 09-03-20 వరక పథమ ాదమ

 09-03-21 నుం 09-06-40 వరక య ాదమ

 09-06-41 నుం 09-10-00 వరక తృ య ాదమ

 09-10-01 నుం 09-13-20 వరక చత ర ాదమ

 08-13-21 నుం 09-16-40 వరక పంచమ ాదమ

 09-16-41 నుం 09-20-00 వరక షషమ ాదమ

 09-20-01 నుం 09-23-20 వరక సపమ ాదమ

 09-23-21 నుం 09-26-00 వరక అషమ ాదమ

 09-26-41 నుం 09-30-00 వరక నవమ ాదమ


*ధనసు ా సు ట పమ నమ *

 08-00-00 నుం 08-03-20 వరక పథమ ాదమ

 08-03-21 నుం 08-06-40 వరక య ాదమ

 08-06-41 నుం 08-10-00 వరక తృ య ాదమ

 08-10-01 నుం 08-13-20 వరక చత ర ాదమ

 08-13-21 నుం 08-16-40 వరక పంచమ ాదమ

 08-16-41 నుం 08-20-00 వరక షషమ ాదమ

 08-20-01 నుం 08-23-20 వరక సపమ ాదమ

 08-23-21 నుం 08-26-00 వరక అషమ ాదమ

 08-26-41 నుం 08-30-00 వరక నవమ ాదమ

*క ం ా సు ట పమ నమ *

 10-00-00 నుం 10-03-20 వరక పథమ ాదమ

 10-03-21 నుం 10-06-40 వరక య ాదమ

 10-06-41 నుం 10-10-00 వరక తృ య ాదమ

 10-10-01 నుం 10-13-20 వరక చత ర ాదమ

 10-13-21 నుం 10-16-40 వరక పంచమ ాదమ

 10-16-41 నుం 19-20-00 వరక షషమ ాదమ

 10-20-01 నుం 10-23-20 వరక సపమ ాదమ

 10-23-21 నుం 10-26-00 వరక అషమ ాదమ

 10-26-41 నుం 10-30-00 వరక నవమ ాదమ

* నం ా సు ట పమ నమ *

 11-00-00 నుం 11-03-20 వరక పథమ ాదమ

 11-03-21 నుం 11-06-40 వరక య ాదమ

 11-06-41 నుం 11-10-00 వరక తృ య ాదమ


 11-10-01 నుం 11-13-20 వరక చత ర ాదమ

 11-13-21 నుం 11-16-40 వరక పంచమ ాదమ

 11-16-41 నుం 11-20-00 వరక షషమ ాదమ

 11-20-01 నుం 11-23-20 వరక సపమ ాదమ

 11-23-21 నుం 11-26-00 వరక అషమ ాదమ

 11-26-41 నుం 11-30-00 వరక నవమ ాదమ

న ాంశ య పద ( లల )

ష ింహ ధనూ ా ల యందున జన లగ ం ల గహమ ఉన 0" 3-20వరక షం 3-21: 6-40

వరక వృషభం 6-41;10-00 వరక థునం 10-01: 13-20 వరక క ా టకం 13-21: 16-40 వరక ింహం,

16-41:20-00 వరక క , 20-01; 23-20 వరక త ల 23-21: 26-40వరక వృ కమ , 26-41:30-00 క

ధనూ ా ల నవంశల లగ మ ల గహమ ల యవలను, అట ల . వృషభ, క , మకర

లగ మ లయందు జనన నల అందు గహమ ల ఉన నూ ఈ ం ధమ ా యవలను 0" 3-20వరక

మకరం 3-21: 6-40 వరక క ంభం 6-41;10-00 వరక నం 10-01: 13-20 వరక షం 13-21: 16-40

వరక వృషభం, 16-41:20-00 వరక థునం, 20-01; 23-20 వరక క ా టకం 23-21: 26-40వరక ింహం,

26-41:30-00 క క ా ల నవంశల లగ మ ల గహమ ల యవలను, అట ల ధున, త ల

క ంభ లగ మ లౖన . 0" 3-20వరక త ల 3-21: 6-40 వరక వృ కం 6-41;10-00 వరక ధనసు 10-01:

13-20 వరక మకరం 13-21: 16-40 వరక క ంభం 16-41:20-00 వరక నం 20-01; 23-20 వరక షం

23-21: 26-40వరక వృషభం , 26-41:30-00 క థున ా ల నవంశల లగ మ ల గహమ ల

యవలను, అట ల క ా టక వృ క నలగ మ ల యందున జనన న లక గహమ ల ఉన . 0" 3-

20వరక క ా టకం 3-21: 6-40 వరక ింహం 6-41;10-00 వరక క 10-01: 13-20 వరక త ల 13-21:

16-40 వరక వృ క, 16-41:20-00 వరక ధనసు 20-01; 23-20 వరక మకరం 23-21: 26-40వరక

క ంభం 26-41:30-00 క న ా ల నవంశల లగ మ ల గహమ ల యవలను, మనక ష ింహ

ధనసు లగ మ న గహమ న నూ ల లగ న. ఎప డూ ఆగహమ ల ఆలగ మ మకర క ంభ న

మ లయందు నవంశల ాదు అట ల వృషభ క మకరమ లౖన త ల వృ క ధనసు ల ావ . ధున

త ల క ంభ మ న గల గహమ ల . క ా టక ింహ కన ల ఉండవ . క ా టక వృ క న లగ మ లౖన ష

వృషభ దునమ ల ావ .
న ాంశలగ మ ను కను ను నమ

జన లగ మ మ ా అంశలగ మ ను కటవలను.అంశలగ మ అన ా న ాంశ లగ మ .అన ా

లగ మ ల 9 వ గమ .జన లగ పమ ణమ ను 9 గమ ల ేయ ా అందు ఒ క గమ నక

పమ ణమ వచు ను.లగ ా లగ భ ఆపమ ణమ ే ంప ా లబమ గ ం న గమ ల

వచు ను. తదుప గమ ఈ ం చూ ిన లగ మ లక ఆ లగ మ నుం అన వ లగ మ

న ాంశ(అంశ)లగ మగ ను.

(1) ష , ింహ , ధనసు జన లగ న షమ నుం ల ంచవలనను.

(2) వృషభ , కన , మకర జన లగ న మకరమ నుం ల ంచవలను.

(3) ధున , త ల , క ంభమ జన లగ న త ల నుం ల ంచవలను.

(4) కటక, వృ క, నమ జన లగ న క ా టకమ నుం ల ంచవలను.

ఉ హరణ:-

లగ మ షమ లగ భ 40 "ల . ాజమం షలగ పమ ణమ 1గం"44 " 48 కను

9 ే ంచ ా

9)1-44-48(0-11-39

60+40

.............

104

99

.......

5❎60

.............

9)300(33
297

.........

11.39)40 (3 గమ ల ప అ 4వ గమ

జన లగ మ షమ కనుక

షమ నుం 4 వ అంశలగ మ అన ా క ా టకమ న ాంశ లగ మ

అ న .

* ష ాంశల ల న తల చుడం *

 00-00-00 నుం 00-03-20 వరక అ పథమ ాదమ

 00-03-21 నుం 00-06-40 వరక ణ పథమ ాదమ

 00-06-41 నుం 00-10-00 వరక ప నర సు పథమ ాదమ

 00-10-01 నుం 00-13-20 వరక మఖ పథమ ాదమ

 00-13-21 నుం 00-16-40 వరక హస పథమ ాదమ

 00-16-41 నుం 00-20-00 వరక ాఖ పథమ ాదమ

 00-20-01 నుం 00-23-20 వరక మ ల పథమ ాదమ

 00-23-21 నుం 00-26-00 వరక శవణం పథమ ాదమ

 00-26-41 నుం 00-30-00 వరక ప ర ద పథమ ాదమ

*వృషభ ాంశల ల న తల చుడం *

 01-00-00 నుం 01-03-20 వరక *అశ ండవ ాదమ *

 01-03-21 నుం 01-06-40 వరక * ణ ండవ ాదమ *

 01-06-41 నుం 01-10-00 వరక *ప నర సు ండవ ాదమ *

 01-10-01 నుం 01-13-20 వరక *మఖ ండవ ాదమ *

 01-13-21 నుం 01-16-40 వరక *హస ండవ ాదమ *


 01-16-41 నుం 01-20-00 వరక * ాఖ ండవ ాదమ *

 01-20-01 నుం 01-23-20 వరక *మ ల ండవ ాదమ *

 01-23-21 నుం 01-26-00 వరక *శవణం మడవ ాదమ *

 01-26-41 నుం 01-30-00 వరక *ప ా ద ండవ ాదమ *

* థున ాంశల ల న తల చుడం *

 02-00-00 నుం 02-03-20 వరక *అ మ డవ ాదమ *

 02-03-21 నుం 02-06-40 వరక * ణ మ డవ ాదమ *

 02-06-41 నుం 02-10-00 వరక *ప నర సు మ డవ ాదమ *

 02-10-01 నుం 02-13-20 వరక *మఖ మ డవ ాదమ *

 02-13-21 నుం 02-16-40 వరక *హస మ డవ ాదమ *

 02-16-41 నుం 02-20-00 వరక * ాఖ మ డవ ాదమ *

 02-20-01 నుం 02-23-20 వరక *మ ల మ డవ ాదమ *

 02-23-21 నుం 02-26-00 వరక *శవణం మ డవ ాదమ *

 02-26-41 నుం 02-30-00 వరక *ప ా ద మ డవ ాదమ *

*క ా టకం ాంశల ల న తల చుడం *

 03-00-00 నుం 03-03-20 వరక *అ ల ాదమ *

 03-03-21 నుం 03-06-40 వరక * ణ లహ ాదమ *

 03-06-41 నుం 03-10-00 వరక *ప నర సు ల ాదమ *

 03-10-01 నుం 03-13-20 వరక *మఖ ల ాదమ *

 03-13-21 నుం 03-16-40 వరక *హస ల ాదమ *

 03-16-41 నుం 03-20-00 వరక * ాఖ ల ాదమ *

 03-20-01 నుం 03-23-20 వరక *మ ల ల ాదమ *

 03-23-21 నుం 03-26-00 వరక *శవణం ల ాదమ *

 03-26-41 నుం 03-30-00 వరక *ప ా ద ల ాదమ *

* ిం ాంశల ల న తల చుడం *
 04-00-00 నుం 04-03-20 వరక *భరణ పథమ ాదమ *

 04-03-21నుం 04-06-40 వరక *మృగ ర పథమ ాదమ *

 04-06-41నుం 04-10-00 వరక *ప ష పథమ ాదమ *

 04-10-01నుం 04-13-20 వరక *ప బ పథమ ాదమ *

 04-13-21నుం 04-16-40 వరక * త పథమ ాదమ *

 04-16-41నుం 04-20-00 వరక *అనూ ాధ పథమ ాదమ *

 04-20-01నుం 04-23-20 వరక *ప ర ాఢ పథమ ాదమ *

 04-23-21నుం 04-26-40 వరక *ధ ష పథమ ాదమ *

 04-26-41నుం 04-30-00 వరక ఉతర ద పథమ ాదమ *

*క ాంశల ల న తల చుడం *

 05-00-00నుం 05-03-20 వరక *భరణ ండవ ాదమ *

 05-03-21నుం 05-06-40 వరక *మృగ ర ండవ ాదమ *

 05-06-41నుం 05-10-00 వరక *ప ష ండవ ాదమ *

 05-10-01నుం 05-13-20 వరక *ప బ ండవ ాదమ *

 05-13-21నుం 05-16-40 వరక * త ండవ ాదమ *

 05-16-41నుం 05-20-00 వరక *అనూ ాధ ండవ ాదమ *

 05-20-01నుం 05-23-20 వరక *ప ా ాఢ ండవ ాదమ *

 05-23-21నుం 05-26-40 వరక *ధ ష ండవ ాదమ *

 05-26-41నుం 05-30-00 వరక *ఉతర ద ండవ ాదమ *

*త ల ాంశల ల న తల చుడం *

 06-00-00నుం 06-03-20 వరక *భరణ మ డవ ాదమ *

 06-03-21నుం 06-06-40 వరక *మృగ ర మ డవ ాదమ *

 06-06-41నుం 06-10-00 వరక *ప ష మ డవ ాదమ *

 06-10-01నుం 06-13-20 వరక *ప బ మ డవ ాదమ *

 06-13-21నుం 06-16-40 వరక * త మ డవ ాదమ *

 06-16-41నుం 06-20-00 వరక *అనూ ాధ మ డవ ాదమ *

 06-20-01నుం 06-23-20 వరక *ప ా ాఢ మ డవ ాదమ *

 06-23-21నుం 06-26-40 వరక *ధ ష మ డవ ాదమ *


 06-26-41నుం 06-30-00 వరక *ఉతర ద మ డవ ాదమ *

*వృ క ాంశల ల న తల చుడం *

 07-00-00నుం 07-03-20 వరక *భరణ ల ాగమ *

 07-03-21నుం 07-06-40 వరక *మృగ ర ల ాదమ *

 07-06-41నుం 07-10-00 వరక *ప ష ల ాదమ *

 07-10-01నుం 07-13-20 వరక *ప బ ల ాదమ *

 07-13-21నుం 07-16-40 వరక * త ల ాదమ *

 07-16-41నుం 07-20-00 వరక *అనూ ాధ ల ాదమ *

 07-20-01నుం 07-23-20 వరక *ప ా ాఢ ల ాదమ *

 07-23-21నుం 07-26-40 వరక *ధ ష ల ాదమ *

 07-26-41నుం 07-30-00 వరక *ఉతర ద ల ాదమ *

*ధనసు ాంశల ల న తల చుడం *

 08-00-00నుం 08-03-20 వరక *కృ క పథమ ాదమ *

 08-03-21నుం 08-06-40 వరక *ఆర ద పథమ ాదమ *

 08-06-41నుం 08-10-00 వరక *ఆ ష పథమ ాదమ *

 08-10-01నుం 08-13-20 వరక *ఉతర పథమ ాదమ *

 08-13-21నుం 08-16-40 వరక * ా పథమ ాదమ *

 08-16-41నుం 08-20-00 వరక *జ ష పథమ ాదమ *

 08-20-01నుం 08-23-20 వరక *ఉత ా ాఢ పథమ ాదమ *

 08-23-21నుం 08-26-40 వరక *శత షం పథమ ాదమ *

 08-26-41నుం 08-30-00 వరక * వ పథమ ాదమ *

*మరక ాంశల ల న తల చుడం *

 09-00-00నుం 09-03-20 వరక *కృ క ండవ ాదమ *

 09-03-21నుం 09-06-40 వరక *ఆర ద ండవ ాదమ *

 09-06-41నుం 09-10-10 వరక *ఆ ష ండవ ాదమ *

 09-10-01నుం 09-13-20 వరక *ఉతర ండవ ాదమ *

 09-13-21నుం 09-16-40 వరక * ా ండవ ాదమ *


 09-16-41నుం 09-20-00 వరక *జ ష ండవ ాదమ *

 09-20-01నుం 09-23-20 వరక *ఉతర ాఢ ండవ ాదమ *

 09-23-21నుం 09-26-40 వరక *శత షం ండవ ాదమ *

 09-26-41నుం 09-30-00 వరక * వ ండవ ాదమ *

*క ంభ ాంశల ల న తల చుడం *

 10-00-00నుం 10-03-20 వరక *కృ క మ డవ ాగమ *

 10-03-21నుం 10-06-40 వరక *ఆర ద మ డవ ాగమ *

 10-06-41నుం 10-10-00 వరక *ఆ ష మ డవ ాదమ *

 10-10-01నుం 10-13-20 వరక *ఉతర మ డవ ాదమ *

 10-13-21నుం 10-16-40 వరక * ా మ డవ ాదమ *

 10-16-41నుం 10-20-00 వరక *జ ష మ డవ ాదమ *

 10-20-01నుం 10-23-20 వరక *ఉతర ాఢ మ డవ ాదమ *

 10-23-21నుం 10-26-40 వరక *శత షం మ డవ ాదమ *

 10-26-41నుం 10-30-00 వరక * వ మ డవ ాదమ *

* న ాంశల ల న తల చుడం *

 11-00-00నుం 11-03-20 వరక *కృ క ల ాగమ *

 11-03-21నుం 11-06-40 వరక *ఆర ద ల ాదమ *

 11-06-41నుం 11-10-00 వరక *ఆ ష ల ాగమ *

 11-10-01నుం 11-13-20 వరక *ఉతర ల ాదమ *

 11-13-21నుం 11-16-40 వరక * ా ల ాదమ *

 11-16-41నుం 11-20-00 వరక *జ ష ల ాదమ *

 11-20-01నుం 11-23-20 వరక *ఉత ా ాఢ ల ాదమ *

 11-23-21నుం 11-26-40 వరక *శత షం ల ాదమ *

 11-26-41నుం 11-30-00 వరక * వ ల ాదమ *

* ష ాంశల ల న తల చుడం *
 00-00-00 నుం 00-03-20 వరక *అ పథమ ాదమ *

 00-03-21 నుం 00-06-40 వరక * ణ పథమ ాదమ *

 00-06-41 నుం 00-10-00 వరక *ప నర సు పథమ ాదమ *

 00-10-01 నుం 00-13-20 వరక *మఖ పథమ ాదమ *

 00-13-21 నుం 00-16-40 వరక *హస పథమ ాదమ *

 00-16-41 నుం 00-20-00 వరక * ాఖ పథమ ాదమ *

 00-20-01 నుం 00-23-20 వరక *మ ల పథమ ాదమ *

 00-23-21 నుం 00-26-00 వరక *శవణం పథమ ాదమ *

 00-26-41 నుం 00-30-00 వరక *ప ర ద పథమ ాదమ *

*వృషభ ాంశల ల న తల చుడం *

 01-00-00 నుం 01-03-20 వరక *అశ ండవ ాదమ *

 01-03-21 నుం 01-06-40 వరక * ణ ండవ ాదమ *

 01-06-41 నుం 01-10-00 వరక *ప నర సు ండవ ాదమ *

 01-10-01 నుం 01-13-20 వరక *మఖ ండవ ాదమ *

 01-13-21 నుం 01-16-40 వరక *హస ండవ ాదమ *

 01-16-41 నుం 01-20-00 వరక * ాఖ ండవ ాదమ *

 01-20-01 నుం 01-23-20 వరక *మ ల ండవ ాదమ *

 01-23-21 నుం 01-26-00 వరక *శవణం మడవ ాదమ *

 01-26-41 నుం 01-30-00 వరక *ప ా ద ండవ ాదమ *

* థున ాంశల ల న తల చుడం *

 02-00-00 నుం 02-03-20 వరక *అ మ డవ ాదమ *

 02-03-21 నుం 02-06-40 వరక * ణ మ డవ ాదమ *

 02-06-41 నుం 02-10-00 వరక *ప నర సు మ డవ ాదమ *

 02-10-01 నుం 02-13-20 వరక *మఖ మ డవ ాదమ *

 02-13-21 నుం 02-16-40 వరక *హస మ డవ ాదమ *


 02-16-41 నుం 02-20-00 వరక * ాఖ మ డవ ాదమ *

 02-20-01 నుం 02-23-20 వరక *మ ల మ డవ ాదమ *

 02-23-21 నుం 02-26-00 వరక *శవణం మ డవ ాదమ *

 02-26-41 నుం 02-30-00 వరక *ప ా ద మ డవ ాదమ *

*క ా టకం ాంశల ల న తల చుడం *

 03-00-00 నుం 03-03-20 వరక *అ ల ాదమ *

 03-03-21 నుం 03-06-40 వరక * ణ లహ ాదమ *

 03-06-41 నుం 03-10-00 వరక *ప నర సు ల ాదమ *

 03-10-01 నుం 03-13-20 వరక *మఖ ల ాదమ *

 03-13-21 నుం 03-16-40 వరక *హస ల ాదమ *

 03-16-41 నుం 03-20-00 వరక * ాఖ ల ాదమ *

 03-20-01 నుం 03-23-20 వరక *మ ల ల ాదమ *

 03-23-21 నుం 03-26-00 వరక *శవణం ల ాదమ *

 03-26-41 నుం 03-30-00 వరక *ప ా ద ల ాదమ *

* ిం ాంశల ల న తల చుడం *

 04-00-00 నుం 04-03-20 వరక *భరణ పథమ ాదమ *

 04-03-21నుం 04-06-40 వరక *మృగ ర పథమ ాదమ *

 04-06-41నుం 04-10-00 వరక *ప ష పథమ ాదమ *

 04-10-01నుం 04-13-20 వరక *ప బ పథమ ాదమ *

 04-13-21నుం 04-16-40 వరక * త పథమ ాదమ *

 04-16-41నుం 04-20-00 వరక *అనూ ాధ పథమ ాదమ *

 04-20-01నుం 04-23-20 వరక *ప ర ాఢ పథమ ాదమ *

 04-23-21నుం 04-26-40 వరక *ధ ష పథమ ాదమ *

 04-26-41నుం 04-30-00 వరక *ఉతర ద పథమ ాదమ *

*క ాంశల ల న తల చుడం *
 05-00-00నుం 05-03-20 వరక *భరణ ండవ ాదమ *

 05-03-21నుం 05-06-40 వరక *మృగ ర ండవ ాదమ *

 05-06-41నుం 05-10-00 వరక *ప ష ండవ ాదమ *

 05-10-01నుం 05-13-20 వరక *ప బ ండవ ాదమ *

 05-13-21నుం 05-16-40 వరక * త ండవ ాదమ *

 05-16-41నుం 05-20-00 వరక *అనూ ాధ ండవ ాదమ *

 05-20-01నుం 05-23-20 వరక *ప ా ాఢ ండవ ాదమ *

 05-23-21నుం 05-26-40 వరక *ధ ష ండవ ాదమ *

 05-26-41నుం 05-30-00 వరక *ఉతర ద ండవ ాదమ *

*త ల ాంశల ల న తల చుడం *

 06-00-00నుం 06-03-20 వరక *భరణ మ డవ ాదమ *

 06-03-21నుం 06-06-40 వరక *మృగ ర మ డవ ాదమ *

 06-06-41నుం 06-10-00 వరక *ప ష మ డవ ాదమ *

 06-10-01నుం 06-13-20 వరక *ప బ మ డవ ాదమ *

 06-13-21నుం 06-16-40 వరక * త మ డవ ాదమ *

 06-16-41నుం 06-20-00 వరక *అనూ ాధ మ డవ ాదమ *

 06-20-01నుం 06-23-20 వరక *ప ా ాఢ మ డవ ాదమ *

 06-23-21నుం 06-26-40 వరక *ధ ష మ డవ ాదమ *

 06-26-41నుం 06-30-00 వరక *ఉతర ద మ డవ ాదమ *

*వృ క ాంశల ల న తల చుడం *

 07-00-00నుం 07-03-20 వరక *భరణ ల ాగమ *

 07-03-21నుం 07-06-40 వరక *మృగ ర ల ాదమ *

 07-06-41నుం 07-10-00 వరక *ప ష ల ాదమ *

 07-10-01నుం 07-13-20 వరక *ప బ ల ాదమ *

 07-13-21నుం 07-16-40 వరక * త ల ాదమ *

 07-16-41నుం 07-20-00 వరక *అనూ ాధ ల ాదమ *

 07-20-01నుం 07-23-20 వరక *ప ా ాఢ ల ాదమ *


 07-23-21నుం 07-26-40 వరక *ధ ష ల ాదమ *

 07-26-41నుం 07-30-00 వరక *ఉతర ద ల ాదమ *

*ధనసు ాంశల ల న తల చుడం *

 08-00-00నుం 08-03-20 వరక *కృ క పథమ ాదమ *

 08-03-21నుం 08-06-40 వరక *ఆర ద పథమ ాదమ *

 08-06-41నుం 08-10-00 వరక *ఆ ష పథమ ాదమ *

 08-10-01నుం 08-13-20 వరక *ఉతర పథమ ాదమ *

 08-13-21నుం 08-16-40 వరక * ా పథమ ాదమ *

 08-16-41నుం 08-20-00 వరక *జ ష పథమ ాదమ *

 08-20-01నుం 08-23-20 వరక *ఉత ా ాఢ పథమ ాదమ *

 08-23-21నుం 08-26-40 వరక *శత షం పథమ ాదమ *

 08-26-41నుం 08-30-00 వరక * వ పథమ ాదమ *

*మరక ాంశల ల న తల చుడం *

 09-00-00నుం 09-03-20 వరక *కృ క ండవ ాదమ *

 09-03-21నుం 09-06-40 వరక *ఆర ద ండవ ాదమ *

 09-06-41నుం 09-10-10 వరక *ఆ ష ండవ ాదమ *

 09-10-01నుం 09-13-20 వరక *ఉతర ండవ ాదమ *

 09-13-21నుం 09-16-40 వరక * ా ండవ ాదమ *

 09-16-41నుం 09-20-00 వరక *జ ష ండవ ాదమ *

 09-20-01నుం 09-23-20 వరక *ఉతర ాఢ ండవ ాదమ *

 09-23-21నుం 09-26-40 వరక *శత షం ండవ ాదమ *

 09-26-41నుం 09-30-00 వరక * వ ండవ ాదమ *

*క ంభ ాంశల ల న తల చుడం *

 10-00-00నుం 10-03-20 వరక *కృ క మ డవ ాగమ *

 10-03-21నుం 10-06-40 వరక *ఆర ద మ డవ ాగమ *


 10-06-41నుం 10-10-00 వరక *ఆ ష మ డవ ాదమ *

 10-10-01నుం 10-13-20 వరక *ఉతర మ డవ ాదమ *

 10-13-21నుం 10-16-40 వరక * ా మ డవ ాదమ *

 10-16-41నుం 10-20-00 వరక *జ ష మ డవ ాదమ *

 10-20-01నుం 10-23-20 వరక *ఉతర ాఢ మ డవ ాదమ *

 10-23-21నుం 10-26-40 వరక *శత షం మ డవ ాదమ *

 10-26-41నుం 10-30-00 వరక * వ మ డవ ాదమ *

* న ాంశల ల న తల చుడం *

 11-00-00నుం 11-03-20 వరక *కృ క ల ాగమ *

 11-03-21నుం 11-06-40 వరక *ఆర ద ల ాదమ *

 11-06-41నుం 11-10-00 వరక *ఆ ష ల ాగమ *

 11-10-01నుం 11-13-20 వరక *ఉతర ల ాదమ *

 11-13-21నుం 11-16-40 వరక * ా ల ాదమ *

 11-16-41నుం 11-20-00 వరక *జ ష ల ాదమ *

 11-20-01నుం 11-23-20 వరక *ఉత ా ాఢ ల ాదమ *

 11-23-21నుం 11-26-40 వరక *శత షం ల ాదమ *

 11-26-41నుం 11-30-00 వరక * వ ల ాదమ *

గం: సూర , చందుల రయన గ క ి ేఅ గం అవ త ం . త గ ఫలమ అ

క అంట ర . జ ం నవ క గఫ ెల ప త ం .

1) ష oబ: ఈ గం ల జ ం న మ ందు చూప గల ాడ , శత వ లను జ ంచు ాడ ,

గ ఉన ాడ , ామ ారవశ మ కల ాడ , ప సంపద కల ాడ , స తంతమ కల ాడ ,

మంత ప ణ ల అగ ను.

2) ీ :ఈ గంల జ ం న కర ల డ , మం గ ణమ క న ాడ , పర ీ యందు ఇషం

గల ాడ , అ ల ియ డ , ేవప త డ , మంత డ , సుబంధువ ల కల ాడ అ

ఉండ ను.
3) ఆయ ా :ఈ గం ల జ ం న ాయ ష , ాల న కళ కల ాడ ,ధను డ ,

ప వ లను, త ల , ప త ల గల ాడ , ా ,మం , , ాం త మ , సుఖం కల ాడ

అ ఉండ ను.

4) గ:ఈ గంల జ ం న ాణ, ాదమ ల నందు మత , శంఖ, హల గ ర ల

గల ాడ , మల డ , కల కల ాడ , అన ేశమ కల ాడ , జనం ఖ ం కల ాడ

అ ఉండ ను .

5) భన: ఈ గం ల జ ం న సంపద, సుఖం, మృ ాన జనం ఖ ం కల ాడ ,

ా య , అల ార తత ర డ , ఉ హం గల ాడ , ేవ ార మ ల ద ఇషం కల ాడ ,

బంధువ ల కల ాడ అ ఉండ ను.

6) అ గండ: ఈ గంల జ ం న పం కల ాడ , శ రమ , మ ఖమ డ గ కల ాడ ,

ప ం త జ నం కల ాడ , కలహ ియ డ , ం ా లడ అ ఉండ ను.

7) సుకర : ఈ గంల జ ం న మం బ కల ాడ , గ ణవంత డ , సుఖమ , ప త ల ,

బంధువ ల , మం ర కల ాడ , మం కర ల యందు ఆశ , ీ సుఖమ లను

అనుభ ంచు ాడ , ధర మ ె ిన ాడ అ ఉండ ను.

8) ధృ : ఈ గంల జ ం న మ ట ా , మంత డ , ైర ం కల ాడ , ధర మ

ాటంచు ాడ , ఇతర ల క ధనం ద ఆశ కల ాడ , ం ాడ అ ఉండ ను.

9) ల: ఈ గం ల జ ం న అ క పం, ప ాకమం, కల ియం, మం శ రమ , ా ,

ధనం, అ మ నం గల ాడ , పభ వ అ ఉండ ను.

10) గండ: ఈ గంల జ ం న డ ాట శ రమ , వ సన ియ డ , ెడ ాళ ను ంచు

ాడ , దమ ల ఆడ ాడ , క ల శనం ేయ ాడ అ ఉండ ను.

11) వృ : ఈ గంల జ ం న సంపద,సమృ , ాం త మ , ప ారజనుల , లపత ల

మ య ర ల కల ాడ , మం బ కల ాడ అ ఉండ ను.

12) దృవ: ఈ గంల జ ం న శ రమ కల ాడ , ఎక వ ఉల సం ా ఉండ ాడ , మ ట ౖన

ల ాడ ాడ , పకృ అనుభ ంచు ాడ , మక న ాడ , ిర న సం ాదన

ఉన ాడ ,అ క మం గ ణమ ల క న ాడ అ ఉండ ను.

13) ా ఘ త: ఈ గంల జ ం న ంట ిం ే స వమ , ఉప ార ఆల చన కల ాడ ,

జన ియ డ , ఒక కను ా లక ల కను చుడ ాడ , చపల డ , అంద ే

మ ంపబడ ాడ అ ఉండ ను.


14) హరణ: ఈ గం ల జ ం న మ ందు ా అ ాయమ ను ెల సు ను ాడ , క లమ ల

మ ఖు డ , సత ం పల క ాడ , ఇం య గహం కల ాడ , ఇతర ల అ ాయ

ె ిన ార , ీలను ర ంచు ాడ అ ఉండ ను.

15) వజ: ఈ గం నందు జ ం న ఉప ార స రణ గల ాడ , అ క కషమ లను

అనుభ ంచు ాడ , సుందర డ , ప ా ల నూ తప ల ఎంచు ాడ , అనవసరమ ా

మటడ ాడ , ౖత శ రం గల ాడ , ఎవ వలను క జయం ా ంచ ల ాడ అ

ఉండ ను.

16) ిద: ఈ గం నందు జ ం న సంకల ిదుడ , ప ద స ర డ , చలట ప ేశమ ను

ఉండ ట ఇష పడ ాడ , ి , బ , ామ లం గల ాడ , సం నం కల ాడ అ ఉండ ను.

17) వ ాత: ఈ గంల జ ం న అ క కషమ ల గల ాడ , అ ంట జయమ

ా ంచు ాడ , ి ాడ , ె ల ాడ , పభ వ , ొ ంగతనమ ేయ ాడ , శత వ లను

జ ంచు ాడ , ెజ ీ ా ఉండ ాడ అ ఉండ ను.

18) వ య : ఈ గం ల జ ం న ప ాక , ైర ా , స రం ాటంచు ాడ ,

ధనవంత డ , అ మ నం గల ాడ , బంధువ లక ఉప ారం ేయ ాడ , మం ర

గల ాడ అ ఉండ ను.

19) ప ష : ఈ గంల జ ం న ార స తంత డ , ఇతర లను ే ించు ాడ , ఆయ ధ

అ స మందు ఇషమ , అప ందల ందు ాడ , శ రం బలం ల ాడ , ార మ లక

అడ పడ ాడ అ ఉండ ను.

20) వ: ఈ గంల జ ం న ాం ల డ , ధర మ ాటంచు ార యందు ఇష డ , ే ా

ప జ ేయ ాడ , ధర మ , ధనం గల ాడ , ఇం యమ లను మ య శత వ లను

జ ంచు ాడ అ ఉండ ను.

21) ి : ఈ గంల జ ం న ప ిదుడ , ప దుడ , స రం గల ాడ , యశసు

ల ం ల ాడ , ాత ౖత ం గల ాడ , ధనమ ను అనుభ ంచు ాడ , ాం త మ

గల ాడ అ ఉండ ను.

22) ాధ : ఈ గంల జ ం న ధర ం ాటంచు ాడ , ల ెప ాడ , ద యందు,

ద యందు, ాద మందు, ియమ కల ాడ , ధనం, సుఖం అనుభ ంచు ాడ , పర ీ ఆస

శ ర మందు ంట క ల అ కం ఉండ ను.

23) భ: ఈ గంల జ ం న ద ఆత య , మం ర , ాజ నుక ల మ , రత మ ల ,

సంపద, వసమ ల గల ాడ , సుఖ గమ ల , ద గల ాడ , ప డ అ ఉండ ను.


24) క: ఈ గం ల జ ం న ాడ అ మ నం, ద , ధనం గల ాడ , ం తనం

గల ాడ , చపల డ , ఇత ాలను ఉపద ం ే దుస వం గల ాడ , ాతం పకృ ఉన ాడ ,

పభ వ అ ఉండ ను.

25) బహ : ఈ గంల జ ం న పం త డ , అ మ నం గల ాడ , ేయ పనులను

రహస ం ా ఉంచు ాడ , కం గల ాడ , గం, గం, ధనం గల ాడ అ ఉండ ను.

26) ఇంద: ఈ గం ల జ ం న ఇతర లక ఉప ారం ేయ ాడ , ాబ ార మ లను

ెల సు ను ాడ , ాత పకృ గల ాడ , బ మంత డ , ంట పం కల గ ాడ ,

మంత డ , ర మంత డ అ ఉండ ను.

27) ౖదృ : ఈ గం ల జ ం న జల డ, ఉ న డల యందు ఇషమ , ందర ం

గల ాడ , బం ారం నందు ఎక వ మక వ గల ాడ , సత వంత డ , ధనవంత డ , కటదృ ి

అ ఉండ ను. ఈ గంల ీల జ ం న ౖదవ ం వచును.

కరణం:

ండ ాల ే కరణం అవ త ం . కరణం అన ా ేయ న అ అరం. ఒక ప ంల కరణ ల ండ

ార ా వ ా .

1) భవ ( ింహ): ఈ కరణం నందు జ ం న ాహసమ కల ాడ , ప ిదుడ , బలమ

ప ాకమమ కల ాడ , గ ణవంత డ , వనమ పర తమ లందు సంచ ంచు ాడ , ాయ ష

గల ాడ , అ షం గల ాడ అ ఉండ ను.

2) బ లవ(ప ): ఈ కరణం నందు జ ం న ం ా ల డ , పర లక ఉపదవం ేయ ాడ ,

ేజ ి , అల య ష డ , బంధువ ల తక వ ఉన ాడ , స తంత ల డ అ ఉండ ను.

3) లవ(పం ): ఈ కరణం నందు జ ం నఒ క ా సుఖం, ఒ క ప డ దుఃఖం

అనుభ ంచు ాడ , ాజ మ , యశసు , ప వ ల , ర మ , గల ాడ అ ఉండ ను.

4) ై ల( ా ద): ఈ కరణం నందు జ ం న చపల డ , రణశ గల ాడ , ిర ాసమ ల

ాడ , ప ా నుడ , స తంతం ల ాడ , బ శ ల ాడ అ ఉండ ను.

5) గర ( ీను ా): ఈ కరణంల జ ం న ాల న మ ఖం, ల ాలం ధం ఉంచు

ాడ , బలవంత డ , ల భ ంచు ాడ , సుందర డ , ప ిదుడ , ల వతమ ల ేయ ాడ

అ ఉండ ను.

6) వ జ(ప వ ): ఈ కరణంల జ ం న పర ీ ఆశ కల ాడ , భయ చంచల డ , ెడ

ా ారమ ల ేయ ాడ , ా ీ త డ , ఎక వ ల కల ాడ అ ఉండ ను.


7) ి(చద): ఈ కరణం ల జ ం న బంధువ ల కల ంచు ాడ , ంచుటక మ రం

తక వ ఉన ాడ , రం వ ంచు ాడ , ష త డ , అల బ గల ాడ అ ఉండ ను.

8) శక న(ప ): ఈ కరణం ల జ ం న ాలమ ల ె ిన ాడ , అల ధనం కల ాడ ,

ఎలప డూ దుఃఖం కల ాడ , అ పనుల యందు ఆశ కల ాడ అ ఉండ ను.

9) చత ా ద(జంత వ ): ఈ కరణం ల జ ం న సర ాసమ ల యందు సమర డ , ,

మ ట ా ,బ మంత డ , ద గల ాడ , సంపద, , ాయ ష గల ాడ అ ఉండ ను.

10) గవ( ామ ): ఈ కరణం ల జ ం న ప ిదుడ , బ మ య ద గల ాడ , అంద

ించు ాడ , ాప ార మ ల రహస మ ా ఉంచు ాడ , స తంత డ అ ఉండ ను.

11) ంసుఘ (ప ర గ ): ఈ కరణంల జ ం న ఇతర ల పనుల ేయ ాడ , అల య ష

గల ాడ , అనుభవ సుఖం ల ాడ , ాప ా ా ల రహస మ ా ేయ ాడ అ ఉండ ను.

కరణఫల షమ ల :

ద ప ం నందు జ ం న ా కరణ ఫలమ ల ప ి ాను, కృష ప ం నందు జ ం న కరణ

ఫలమ ల ధనం, బంధం, దలగ ాట ెప వలను. శక న, చత ా ద, గవ, ంసుఘ ఈ లగ

ిర కరణమ ల .ఈ కరణమ ల నందు జ ం న ిరమ న కర మ ల ేయ ను.

భవ, బ లవ, లవ, ై ల, గర , వ జ, ి ఈ 7 చర కరణమ ల నందు జ ం న అ క రకమ ల అ న

ార మ లను ేయ ను.

వ తమ ంశ

( వరణ : . ాయణ ావ , నగ , ద ాబ , ెలం ాణ ాషం)

చర ా లౖన ష, క ా టక, త ల మ య మకర ా లల దట న ాంశమ వ తమ ంశ అగ ను. ిర

ా లౖన వృషభ, ింహ, వృ క మ య క ంభ ా లల 5వ న ాంశమ వ తమ ంశ అగ ను. స వ

ా లౖన థున, క , ధనుసు మ య న ా లల 9 వ న ాంశమ వ తమ ంశ అగ ను.

॥ ష ింహధనుష జ దయః ౌ క ంభ థు త ల దయః।


కన ామృగవృ ా ౌ మృ ాదయః నకర ష కర ట దయః॥

ష, ింహ మ య ధనుసు ా లందు షం నుం న ాం ారంభమగ ను. థున, త ల మ య క ంభ

ా లందు త ల ా నుం న ాం ారంభమగ ను.వృషభ, క మ య మకర ా లందు మకర ా నుం

న ాం ారంభమగ ను.క ా టక, వృ కమ య న ా లందు క ా టక ా నుం న ాం ారంభమగ ను.

ష లగ ంల ష ా న ాంశ ఆరంభ నందున ష ా వ తమ ంశ అగ ను. వృషభ లగ ంల

మకర ా న ాంశ ఆరంభ నందున 5వ ా న వృషభ ా వ తమ ంశ అగ ను. థున లగ ంల

త ల ా న ాంశ ఆరంభ నందున 9వ ా న థున ా వ తమ ంశ అగ ను. క ా టక లగ ంల

క ా టక ా న ాంశ ఆరంభ నందున క ా టక ా వ తమ ంశ అగ ను. ింహ లగ ంల ష ా

న ాంశ ఆరంభ నందున 5వ ా న ింహ ా వ తమ ంశ అగ ను. క లగ ంల మకర ా

న ాంశ ఆరంభ నందున 9వ ా నక ా వ తమ ంశ అగ ను. త ల లగ ంల త ల ా

న ాంశ ఆరంభ నందున త ల ా వ తమ ంశ అగ ను. వృ క లగ ంల క ా టక ా న ాంశ

ఆరంభ నందున 5 వ ా న వృ క ా వ తమ ంశ అగ ను. ధనుసు లగ ంల ష ా న ాంశ

ఆరంభ నందున 9 వ ా న ధనుసు ా వ తమ ంశ అగ ను. మకర లగ ంల మకర ా న ాంశ

ఆరంభ నందున మకర ా వ తమ ంశ అగ ను. క ంభ లగ ంల త ల ా న ాంశ ఆరంభ నందున

5వ ా న క ంభ ా వ తమ ంశ అగ ను. న లగ ంల క ా టక ా న ాంశ ఆరంభ నందున 9

వ ా న న ా వ తమ ంశ అగ ను.

జ తకమ - నవమ వమ

ఈ వమ వలన ిత గ మ , గ ర వ , దయ తపసు , స వమ , నమ షయమ ల

ెప వచు ను. తం జన లగ మ నక 10 వ ా ి యందు జ ం న ప త డ , తం సమ న న

గ ణమ ల క య ండ ను. తం జన లగ మ నందును, మ డవ లగ మ న జ న ాడ ితృ

ధనమ ఆ ంచును. తం జన లగ మ నక 7,వ, 8,వ ాసులల ప టన ాడ తం మ ట నక

దూ ించును. తం జన న తమ నక , 8,9,10 న తమ లల ప టన జ తక డ , ప త ల మనుమల క

తం మ ట ర ర ను. తం జన న తమ నక ,11,వ, 12,వ, 13,వ న తమ లల జ ం న,

దూర ేశమ లల ఉం , తం కషమ క ంచును. 9 వ ఇంట అ ప , లగ మ న, ౩ వ ఇంట, 9 వ ఇంట


ఉన జ తక ల ఉతమ ల , ష ల అగ దుర . నవమ ప ంద, ణమ లల నుం గహమ ల

క ిన, చూచుచున , అట జ తక డ ఎక వ ధనమ సం ా ంచును. ల ా ప ఏ ాదశ ానమ న ఉం ,

ా ప గ ానమ న, ద ామ ప దశమ ానమ న నున అ త ధనమ సం ా మ ను.

ా ప , త య ప క ి భగమ ల చూప క యన దర ఖ మ కల గ ను.

పం మ ప 9 వ ఇంటనున , నవమ ప క ియ న , ణక న, ప త ారక డ 5 వ ఇంట నున

ప త లవలన ధనమ కల గ ను. సపమ ప నవమ న, నవమ ప సపమమ న ఉం కళ ారక (

క )క ియ న ర మ లక ధనల భమ ఉండ ను. అన ా ర ఉ ో గమ ేయ ట , ఆ ిక

ఉండ ట సంభ ంచును.

జ తకమ ఆయ ా వమ - ాల ర కరమ

ల ా ప ందమ న ఉం ,గ ర వ ా కడ ా చూచుచున ాయ వ . అషమ ప ,

గహమ కల ి భ తమ ననున నూ, ంద ణమ లల ఉ నూ ప ాయ వ . ఆయ ా రక డ

శ స , త ఉచ తమ ల నున నూ, గ ర కల ంద మందున ప ా యవ. ల ా ప

,అషమ ప , దశమ ప , శ ర ంద ణలభ ి ం నప ా య వ . చందుడ ఉచ ానమ న

ా , త, మ ల ణమ లల ఉన నూ ప ాయ వ . గ ర , క, ల ా పత ల , ఉచ యందుం భ

గహ దు ి ఉన ప ాయ వ . ల ా ప చందు కల ిన, ణ ం న, గ ర డ లగ మ న వ ం ,

ద ామ ప చూ న ప ాయ వ . శ గమన త ఇంట ఉం గ ర ే చూడబ న, మం ే.

ల ా ప న ామ ప కల ి య ం గరవ ే చూడబ న ప ాయ ష . ల ా ప , న ాం ా ప ,

లగ మ న వ ం , పం మ ప ే చూడబ న ప ాయ ష ఉండ ను. ఈ షయమ ల ాల

ా కరమను ామ ణక గంధమ న ఉన .

ాబల పకరణమ

(సరళ వరణ: . ాయణ ావ , నగ , ద ాబ , ెలం ాణ ాషం)

॥జన న త మ రభ న న త గణ ే|

నవ సు హ గం షం ా ఫల ఫలం||

జన న తమ నుం న న తమ వరక ల ం ఆ సంఖ ను 9 ే ంచ ా వచు షమ ఆ ా

భ అ భ ెల ప ను
॥జన సంప ప మ పత ా ధన ౖధనం|

తం పరమ చ నవ ాః ప ః||

ౖన ె ి న9 రల వర స ా 1.జన ర 2.సంప ర 3.. ప ర 4. మ ర 5.పత ర 6. ాధన

ర 7. ౖధన ర 8. త ర 9.పరమ త ర

॥జన భం ేహ ాయ సంపత ంపద వచ|

పచ ార ాయ మం మ క భ ||

పత క ార ాయ ాధనం ార ాధనం|

ౖధనం ధనం ా తం చ సుఖసంప ే|

సుఖ య పరమం తం ాబల కమ ||

జన రశ ర శనమ ను, సంప ర సంప , ప ర ార శనమ ను, మ ర క శలమ ను,

పత ర ార శనమ ను, ాధన ర ార ాధనమ ను, ౖధన ర మరణమ ను, త ర

సుఖసంపదలను, పరమ త ర ఖ మ ను కల గ జయ ను.

॥జన సప డ సు ిససు ప స ృ ః|

పత ౖధ ం ాః వ ః ||

జన రక 7 ఘ యల , ప రక 3 ఘ యల , పత ార, ౖధన రలక 8 ఘ యల అ భమ ల ా

ెప బ న . న ఘ యల భపద న . 7 ఘ యల అన ా 2 గంటల 48 ాల , 3 ఘ యల

అన ా 1 గంట 12 ాల , 8 ఘ యల అన ా 3 గంటల 12 ాల . ఆ య న ల ఆరంభం నుం ౖ

సమయ ల వదల ా త న సమయ ల భపదమ ల

॥జన పంచ స ాఖ ా ా షఫల ప ః|

త ోష ప ాయ ద ేత జత |

ాకం గ డంచ లవణం స లం ాంచనం కమ ||

ప పత ైవ చరమం ద కం |

చ స గతశ ంద భదస ర కర సు||


జన , మ డవ, ఐదవ, ఏడవ రల అంట జన ర, ప ర, పత రమ య ౖధన రఅ భ

ఫ తమ ల ఇ ే అ నందువల ఆ ోష ప రమ నక వర స ా అంట జన రక ాకమ ను

(క ర ాయలను), ప రక బలమ ను, పత రక ఉప ను మ య ౖధన రక నువ ల స

బం ారమ ను బ హ ణ నక న యవలను. జన ౖధన ర త న ప ర పత ార లందు ఉచ

స న త మ లయందున చందుడ అ భ కర లయందు భపదుడ అగ ను.

*దశమ ంశమ రయమ *

లగ మ లక ా పమ ణమ 30 గల ( ల)ప గమ ల ా బ ం న ఏర డ 3 గల ( ల)

లక *ధశమ ంశ* అ అందుర .

 1) లగ మ లక గ మ షయమ (బ ి) ా ల షం - థునం - ిం ం - త ల - ధనసు -

క ంభం - ఈ ా లందు గ మ న లక లగ న *దమ ంశం* గవచు సంఖ వరక

ఆ ా ల నుం గణణమ ేయవలయ ను.

 2) లగ మ లక గ మ సమ (స ) ా ల వృషభం - క ా కటం - కన - వృ కం - మకరం -

నం - ఈ ా ల యందు గ ం లక లగ ం అ న నవమ ా నుం లక ంచ వలయ ను.

దశమ గలందు గ మ ఏన ాంశను ందును అంతవరక ల ం గ ం య ట పద .

 00-00 నుం 03-00 వరక పథమ ాదమ

 03-01 నుం 06-00 వరక ండవ ాదమ

 06-01 నుం 09-00 వరక మ డవ ాదమ

 09-01 నుం 12-00 వరక ల ాదమ

 12-01 నుం 15-00 వరక ఐదవ ాదమ

 15-01 నుం 18-00 వరక ఆరవ ాదమ

 18-01 నుం 21-00 వరక ఎడవ ాదమ

 21-01 నుం 24-00 వరక ఏ దవ ాదమ

 24-01 నుం 27 -00 వరక దవ ాదమ

 27-01 నుం 30-00 వరక పదవ ాదమ


*ఇక బ ి ( షమ) లక స (సమ) ా లక అ ప ేవతల *

 *బ ి ా సమ ా *

 ఇంద. అనంత

 అ బహ

 యమ. ఈ ాన

 ా స. కబ ా

 వర ణ. ాయ వ

 ాయ వ వర ణ

 కబ ా ా స

 ఈ ాన. యమ

 బహ . అ

 అనంత. ఇంద

*దశమ ంశ వర చక షణ*

 *ఒక ా ల 10 వ గం దశమ ంశ అవ త ం . ఒ గం 3° పమ ణం ఉంట ం . ా చకంల

తం 120 దశమ ంశల ఉంట . బ ి ా లక ఆ ా నుం , స ా లక నవమ ానం

నుం గణన ారంభమవ త ం .*

 *దశమ ంశ చకం ా మనం ే కర ల , ాట ఫ ల , ఉ ో గం, ర ాల , ప షల , వృ ల

అంచ ల , టతత ం, జయ ల , సమ జంల తమక న ామ ఖ త, సంఘంల పల క బ

దలగ ాట ెల సు వచు ను. దశమ ంశ వర చకంల గ ర వ ఉన ి బట ా ారం

ల ఉ ో గంల ప గ మ య ర గ దల గ ం ెల సు వచు ను.*

 *శ ఉన ి బట శమ, అ ర ాలౖన పనుల గ ం ెల సు వచు ను. బ ధుడ ఉన ి

బట ా ారం మ య ాటల ళ క వల , ాక ెల సు వచు ను. సూర డ ఉన ి బట

ఆత ా సం, అ ారం, పభ త ఉ ో గం దలగ షయ ల ెల సు వచు ను.*


 *ఇంద, అ , యమ, ా స, వర ణ, ాయ , క బర, ఈ ాన, బహ , అనంత దలగ అ ధుల

బ ి ా లక కమం ాను, అనంత, బహ , ఈ ాన, క బర, ాయ , వర ణ, ా స, యమ, అ , ఇంద

దలగ అ ధుల స ా లక కమం ాను అవ త ర .*

 *౦° నుం 3° వరక బ ి ా లక , 27° నుం 30° వరక స ా లక అ ప న ఇంద ానంల

ఎక వ గ ల ఉన పభ త ఉ ో గం, ఉన త న పదవ ల , ాజ య యక ల ా ,

రవపద న, పద న వృత లల ాణ ార .*

 *3° నుం 6° వరక బ ి ా లక , 24° నుం 27° వరక స ా లక అ ప నఅ ానంల

ఎక వ గ ల ఉన అ సంబం త వృత లల ాణ ార . ల ,అ మ పక ాఖలల ను,

ఎలట , ా ఏజ , ట యం, ఇంజ ం వృత లల ాణ ార .*

 *6° నుం 9° వరక బ ి ా లక , 21° నుం 24° వరక స ా లక అ ప న యమ ానంల

ఎక వ గ ల ఉన య ాదుల ా, ట ాం, ేశ ర ణ రం ాలల , ఎలటక ఇంజ ం , ల

ఉ ో ాలల , అణ వ వసలల , ల డ ప ాల వృత లల , సమ ర రం ాలల , ల హ ప శమలల

ాణ ార .*

 *9° నుం 12° వరక బ ి ా లక , 18° నుం 21° వరక స ా లక అ ప న ా స ానంల

ఎక వ గ ల ఉన ం ాత క న వృత లల , చటవ క ార కమ లల , రహస వృత లల

ాణ ార .*

 *12° నుం 15° వరక బ ి ా లక , 15° నుం 18° వరక స ా లక అ ప న వర ణ

ానంల ఎక వ గ ల ఉన ట జం వృత లల , మత ప శమలల , ఔషద వృత లల , ా

రం ాలల , ట సంబం ం న వృత లల ాణ ార .*


 *15° నుం 18° వరక బ ి ా లక , 12° నుం 15° వరక స ా లక అ ప న ాయ

ానంల ఎక వ గ ల ఉన పం త ల ా, ఉ ా య ల ా, తత తల ా, రచ తల ా

ాణ ార .*

 *18° నుం 21° వరక బ ి ా లక , 09° నుం 12° వరక స ా లక అ ప న క బర

ానంల ఎక వ గ ల ఉన ట ం ,మ ట ం , పను ల వసూల ే వృత లల ,

ఎ టం వృత లల ాణ ార .*

 *21° నుం 24° వరక బ ి ా లక , 06° నుం 09° వరక స ా లక అ ప న ఈ ాన

ానంల ఎక వ గ ల ఉన క రం ాలల , ఆ క న రం ాలల , పవచన కర ా, ద

పఠనం ార ా, అ పక ల ా, బ ం ఉ ో గ ల ా ాణ ార .*

 *24° నుం 27° వరక బ ి ా లక , 03° నుం 06° వరక స ా లక అ ప న బహ

ానంల ఎక వ గ ల ఉన ప ధ రం ాలల , ౖంట ల ా ాణ ార .*

 *27° నుం 30° వరక బ ి ా లక , 00° నుం 03° వరక స ా లక అ ప న అనంత

ానంల ఎక వ గ ల ఉన అక ా త ా మ ర ల ట ేసుక వృత లల ాణ ార . ట ం ,

వృత లల ాణ ార .*

 *అర ణ ాసులౖన 2, 6, 10 ా పత ల వర చకంల ఉన ి బట సం ాద మ ాలను

ెల సు వచు ను.*

 *దశమ దశమం అ న సపమ ా దశమ ంశ వర చకంల ప ంచవలను. ా చకం ల

దశమ ప దశమ ంశ చకంల సపమంల ఉంట వృ , ా ా ాలల అ వృ బ గ ంట ం .*

 * ా చకంల దశమ ప అ న ర దశమ ంశ వర చకంల సపమంల ఉంట ాజ య యక డ

ా పభ త ఉ ో ా ీ య అ ా ా ా ాణ ాడ .*
 * ా చకంల దశమ ప అ న చందుడ దశమ ంశ వర చకంల సపమంల ఉంట హ ట ా

ా ం ా ా ాలల ాణ ాడ . పజ సంబంద, దవ సంబంద ా ా ాలల ాణ ార .*

 * ా చకంల దశమ ప అ నక డ దశమ ంశ వర చకంల సపమంల ఉంట ా ఆ

ల ా ాణ ాడ . ఎల ా రం ాలల ాణ ార .*

 * ా చకంల దశమ ప అ న బ ధుడ దశమ ంశ వర చకంల సపమంల ఉంట ా ారంల

ా ,ప ా లఖ ా ా , రచనలల ా , పచురణలల ా ాణ ాడ . చదవటం, ాయటం,

సమ రం క ంచటం, సమ ర ప ార మ ధ మ లల ను, ధ ర ాలౖన ర ాణ వృత ల యందు

ాణ ార .*

 * ా చకంల దశమ ప అ న గ ర వ దశమ ంశ వర చకంల సపమంల ఉంట య ా ా,

పవచన కర ా ాణ ాడ . ౖ వృత ల యందు, సల ర ల ా ాణ ార . ప జ ా ాణ ార .*

 * ా చకంల దశమ ప అ న క డ దశమ ంశ వర చకంల సపమంల ఉంట తలఖక ల ా,

ి మ లల నూ, ా ష జౖన , క త ం ె ార ా ాణ ార . ఆభరణ వృత ల యందు, ార

వృత ల యందు, ందర ఉపకరణ వృత ల యందు ాణ ార .*

 * ా చకంల దశమ ప అ నశ దశమ ంశ వర చకంల సపమంల ఉంట భ గర పనులక

సంబం ం న వృత ల , ం , యం లక సంబం ం న వృత లల ాణ ార .*

 * ా చకంల దశమ ప అ న ావ వ ా త వ ా దశమ ంశ వర చకంల సపమంల

ఉంట ఎగ మత ల , గ మత ల క న వృత లల , ఎల ా ప క ాల వృత లల ాణ ార .

ాహ వ ద ద కం ల, ాక ల, ద ా ణ ాజక లక ా నతవ ాడ .*

 * ా చకంల ష ా ప దశమ ంశ చకంల ఉచ ి ల ా , దశమంల భగహ దృ ి క ఉన

ఉన త ఉ ో గం ల సుం . అ ే సపమ ప ద ాంశ చకంల ఉచ ి ల ా , దశమంల భగహ

దృ ి క ఉన ా ారంల ాణ ార .*
 *మన ౖ అ ార లను నవమ ానంల చూడవలను. ఆ అ ా ఆ నంల ఉన ిబ ం పంచమ

ానంల చూడవలను. నవమ ానం ా ారళం ం ే తన ంద ఉన ిబ ం అవమ న పరచటం,

తన ౖ దుష బ ాల పటం, ఈ ా ే ాల క ఉండటం జర గ త ం . నవమ ానం రళం

ం ే తన ంద ఉన ిబ ం అ ల స య క ా ల అం ంచట ాక ం తన

ిబ ం ంత ిలల ా చూసుక ంట డ . ప ష ద తను త వ ాడ .*

 *లగ ం ాస శ , షషమ ానం ా వలను, దశమం ాశ ామ ా లను, జయ లను

ెల సు వచు ను. ల ా ప దశమ ంశ చకంల తృ యంల ఉన దశ అంతరశలల ఉ ో ా

ళ లవ టటం జర గ త ం . షషమ ప దశమ ంశ చకంల అషమంల ఉన దశ

అంతరశలల ఉ ో ా టౖ ం ఇవ టం జర గ త ం . దశమ ప దశమ ంశ చకంల వ యంల

ఉన ల ల ాట ఉ ో ా లవ టటం జర గ త ం .*

 *దశమ ంశ వర చకంల దశమంల శ ఉన ర ో ా క ాడ . ల ల ాల

ఉ ో ా క ాడ . దశమ ంశ వర చకంల దశమంల శ ఉన దశ అంతరశలల ఉ ో గం వటం

జర గ త ం . ఈ శ గహం క డ కల ిన అవమ ల ందటం ల అప ెచు వటం

జర గ త ం .*

న ాంశ ా ల ంచ ల సులభ న పద

 న ాంశ ల ంచ ండ పదత ల .ఒకట సూ ా గ ల క న త/ ాద

సం రం ఆ రం ా. ండవ సూ ా సు ట గహ పటకల ఆ రం ా.పసుతం మనం దట పద

ప ం. మన క ే లగ ళ సుల వ ా న ాంశ ా లను ల ంచవచు ను.ఏ పట ా

(Table/Chart) అవసరం లదు. మన క ే లగ ళక ఒ క మ డ కణ ప ల

ప న తం ప ండ కణ ప ల ఉ . ట న ల ,ఉంగరం ల ,మధ ల మ య

చూప డ ల ౖ కణ ప లను వర స ా షం,వృషభం, థునం,క ా టకం ా ల ా ం . ౖ

ళ మధ కణ ప లను వర స ా ింహం,క ,త ల మ య వృ క ా ల ా ం . ౖ ళ

ం కణ ప లను వర స ా ధనుసు ,మకరం,క ంభం మ య న ా ల ా ం .న లను

ట న ల మ డ కణ ప ల ౖన ల ం .అ న ట న ల ౖ కణ ప ౖ

ల ం .అంట అ న తం 4 ా ల వర స ా ష,వృషభ, థున,క ా టక


న ాంశల .అల భరణ న ట న ల మధ కణ ప ౖల ం .అంట భరణ న తం

4 ా ల వర స ా ింహ,క ,త ల ,వృ క న ాంశల . కృ ాన ట న ల ం

కణ ప ౖల ం .అంట కృ ా న తం 4 ా ల వర స ా ధనుసు ,మకర,క ంభ, న

న ాంశల . ణన ట న ల ౖ కణ ప ౖ, మృగ ర న మధ

కణ ప ౖ, ఆర న ం కణ ప ౖ ఇ ే వర సల మనక అవసరమ న న తం/ ాదం వరక

ల ంచడం ా సులభం ా న ాంశ ా గ ంచవచు ను.

ఉ హరణ

1.నవంబ 6 న సూర డ ాఖ న తం దట ాదంల ప సు డ. ౖ ధం ా ల ంచ ా 5

ప ా య ల తదుప 6వ ప ా యంల ట న ల ౖ కణ ప ౖ ాఖ న తం దట ాదం వసుం .అంట

సూర డ ష న ాంశంల ఉంట డ అరం.

2.నవంబ 8 న క డ హస న తం మ డవ ాదంల ప సు డ. ౖ ధం ా ల ంచ ా 4 ప ా య ల

తదుప 5వ ప ా యంల ట న ల ౖ కణ ప ౖ హస న తం, 3 వ ాదం మధ ల ౖ కణ ప ౖ

వసుం .అంట థున న ాంశ.క డ థున న ాంశల ఉంట డ అరం.

3.నవంబ 6 న బ ధుడ అను ాధ న తం ండవ ాదంల ప సు డ. ౖ ధం ా ల ంచ ా 5

ప ా య ల తదుప 6వ ప ా యంల ట న ల మధ కణ ప ౖ అను ాధ న తం, 2వ ాదం ఉంగరం ల

మధ కణ ప ౖ వసుం .అంట క న ాంశ.బ ధుడ క న ాంశల ఉంట డ అరం.

4.నవంబ 8న కడ ా న తం దట ాదంల ప సు డ. ౖ ధం ా ల ంచ ా 5వ ప ా యం

ట న ల ం కణ ప ౖ ా న తం దట ాదం వసుం .అంట ధనుసు న ాంశ. కడ

ధనుర ాంశల ఉంట డ అరం.

ఈ ధం ా న ాంశ ా లను ల ం .

 జ ష ాసంల లగ ం ప న న . లగ ం వ ప టన సమయ ఆ రం ా ేసుక

ర ంచ బడ త ం . ఒక ా ఒక పగట సమయంల తం ప ండ ల ా ల ఆవృతం ఔ .

ా రణం ా సూర డ ష ా ప శ ాలం అ న ష సం ాం నుం ఉదయ ాలమ న ష

లగ ం ారంభం ఔ . ఒక లగ ాలం ండ న ర ఘ యల . పసుత ాలంల ండ గంటల

సమయం. అంట నూట ఇర ౖ మ ాల . ఒక అన ా సూ దయమ దల మరల

సూ దయమ వరక గల ాలమ . ఒక క 24 గంటల ల 60 ఘ యల . ఒ క ఈ


లగ ం లగ మ ాల నుకక జ ఒక మ స ాల వృషభ సం ాం ట వృషభ

లగ ం దల త ం . ారణమ ప ేశ అ ంశమ ల స యమ ా ాయన లగ

పమ ణమ ల ెల సు నవచు ను. ఈ ాయన లగ పమ ణమ ల య గమ ల అ ననూ

ఏ ద నమర ెందవ . ఒక భ ప ణ ాల ప ండ ల ా ల ఆవృతం ప ఔత ం .

ప ండ ల ా లక ప ండ ా ల అ పత ం వ ా . ఒక 12 ా ల ల లగ మ ల

వలన ర న . అందువలన ఒక నక 24 గంటల ల 60 ఘ యల ల 12 లగ మ ల

అ ంచ వలయ ను. ఒక ల 12 లగ మ ల ను ఒ పమ ణమ క వ ండవ . ా ఈ 12

లగ మ ల పమ ణమ తమ కల ిన 60 ఘ యల ల 24 గంటల ఔత ం . ా రణం ా

లగ ం నుం వ జ తక గణన జర గ త ం . లగ ం నుం ప ండ ానమ లక లక వమ లక

ప ండ ారకత మ ల ఉంట .

 లగ ం దట (తను) ానం ల ా ప , అందు ఉం ే గ లను అనుస ం వ గ ణగణ లను

గణ ార .

 ండవ (ధన) ానమ క ధన ానం

 మ డవ ( తృ) దర ానం.

 ల గవ (మ తృ) ానం గృహం, సుఖం, త ి ెల ప త ం .

 అ దవ (ప త) ానం ప ర ప ణ ానం.

 ఆరవ (శత ) ానం శత వ ల , గమ ల ానం.           

 ఏడవ (కళత) ానం.

 ఎ దవ (ఆయ వ ) ానం మ రక ానం.

 దవ ( గ ) ానం తం ితర ల , ి తం సూ సుం .

 పదవ ( ాజ ) ానం కర ానం ఇ వ ేయ వృ సూ సుం .

 పద ండ (ల భ) ానం.

 ప ండవ (వ య) ానం.

లగ ం ాల

 లగ ం నుం 1,5,9 ణ ానమ ల 5, 9 ానమ లను ణ ానమ ల అంట ౠ.

 లగ ం నుం 1, 4, 7, 10 ానమ ల ంద ానమ ల . ట కంటక ానమ ల , చత షయమ ల

అంట ర . ందమ ల ఉన గహమ ల బల న .


 లగ ంల ఉన గహం కంట 4 వ ానంల ఉన గహం బల న 4 ానంల ఉన గహం కంట 7 వ

ానంల ఉన గహం బల ం . 7 వ ానంల ఉన గహం కంట 10 వ ానంల ఉన గహం

బల ం .

 చందు నుం 3, 6, 10, 11 ా ల ఉపజయ ా ల . 1,2,4,5,7,8,9,12 ానమ ల అనుపజయ

ానమ ల .

 లగ మ కంట పంచమ ానం పంచమ ానం కంట నవమ ానం బల న .

 2, 5, 8, 11 ానమ ల పణపర ానమ ల . ఇ ప ర జన ల ే ిన ప ణ ార మ ల

ె యజ ా .

 3, 6, 9, 12 ానమ ల అ మ ానమ ల . ఇ చ ణ, త బ ె యజసుం .

 6, 8, 12 ానమ ల మర గ ానమ ల దు ానమ ల .

 3, 6, 12 ా పత ల ష యన ానమ ల అంట ర . ట అ పత ల భగ ల అ

అ భ ే ార .

 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 భ ానమ ల . ఈ ానమ ల ఉన గ ల భఫ ల ఇ ాడ . ఈ

ా పత ల భం క ార .

 2, 7, 11 ానమ ల మ రక ానమ ల .

 3, 6, 8, 12 ానమ ల ాప ానమ ల . ఈ ానమ ల ఉన గహమ ల గ పత ల

క ార .

 ఉపజయ ానమ ల ఉన ాపగహమ ల క భఫ ల ఇ ా .

ాల ారక ల

లగ ం :-

 లగ ం తనూ ా సూ సుం . శ రం, ర పమ , వరమ , జ నమ , బల బల ల , స వం,

సుఖదుఃఖ ల దలౖన వ ాల తనూ వం నుం ెల సు వచ ప ాశర కం వ సుం .

ఉతర ాల మృతం ేహమ , ాళ , ేత ల , అవయవమ ల , సుఖదుఃఖమ ల , మ స తనం, జ నం,

జన భ , , స ప మ , బలమ , ఆ ారమ లగ ం వ సుంద ప


ె ం .

 య వం :- ఇ ధన వం, క ట ంబ వం ా ంచబడ త ం . ధ రన, ఆ రం

ీ క ంచుట, కంఠ ద , మ ట ర , కంఠ ా ధుల , ల క. మ ఖమ , వనం, ఉప సం, ాక ,

ా ాట, ద . ఐశ ర మ , ఆభరణమ ల , గమ , దుసుల , ఆ రం, తృత ం, వజమ , మ రకమ ,

మణ ల , ధన న మ , ా ారం. ిక, సుగంధ దవ మ ల , వయమ , మలత ం. క ట ంబం,

ాం త ం, హం, త ల , ిర వం.
 య వం :- ఇ ప ాకమ వం మ య క ష దర వం ా ంచ బడ త ం .

తమ ళ , ైర ాహ ాల , ార రం వ ంచుట, దమ , క ష దర ల , ఆభరణమ ల ,

సత వరన, వ ాశమ ధర ం, దల , య దమ , గ ర వ ల , ెవ ల , ాహన క మ , ాళ , ా రక

బలం, త ంచల ం, మృ ాన జనం, ామర ం, ా రక ప ి, సర ఖ మ , సంపన జన , స ల

పయ ణమ ల , ామర మ , పమ , ల భమ , ాంతం, స ీల , ార సం నం దలౖన ాట

ారకత ం వ ాడ .

 చత ర వం మ తృ వం. త ఖ ం, ాహనం, సుఖం గ ం ె యజయ ను. అ క ధ ాహన

సంపద, క ా తం, లమ , త బంధువ ల , భ , గృహమ ల , ెర వ ల , నూత ల , ాధన

దలౖన ె యజయ ను.

 పంచమ వమ సం న వమ . మంత ాన, ప ర ప ణ ానం, బ ానం క ఔత ం .

ా ారమ , బ బలం, కమ , ఉన త ద , సం నం, ితృధనం, సత పఠనం, నయమ ,

రవం, ీ మ లక గ మ , అన ప నం, మం ాసన, మంత జపం, ాప ప ణ మ ల , గంథరచన,

ా ాలఖనం, ఆల చన, వంశ ారంపర అ ారం, సంతృ ి, తం ే ిన ప ణ మ , మనసు, ఛతమ ,

గర మ , భలఖల , కల ి ంచుట, దూరదృ ి, రహస మ , మమ , ా ా చరణ ౖభవమ ,

ప భ, ాం త మ , సం త ాద మ ల దలౖన ాట ారకత ం వ సుం .

 షషమ వమ శత వ , ర ణం మ య గ ానం. గమ ల , ఋణబ ధల , త ా ల , ల,

కౄర ార మ ల , ి ి తనం, అప ాదుల , య చకత ం, అ ాల జనం, జౖల , అన దమ ల

ౖషమ ల , ొ ంగతనం, నమ మల , ఆపదల , గ ల , ాశయం దలౖన ాట ారకత ం

వ సుం .

 సపమ వమ కళత ానం. ా ారమ ల గ ా మల, ర, కళతం, ంపత సుఖం,

ొ ంగతనం, బ మ ంద మ , వసమ ల , అలం ారమ ల , సుగంధదవ మ ల , ా యమ ల , ే

పయ ణమ ల , ధ రన, మ తమ , మర ానమ ల దలౖన ాట ారకత ం వ ాడ .

 అషమ ానం ఆయ ా వం. మరణమ , మరణ ారణమ , ారసత మ గ ం ె య జయ ను.

ఇం ా సుఖమ , ఆపద, త ా ల , మ తనం, ధనవ యం, దురదృషం, మ న ిక స వం,

అవమ నం, పరధనమ దలౖన ాట ారకత ం వ సుం .

 నవమ ా గ వం అంట ర . ప ర జన ప ణ ం ారణం ా కల గ అదృషం, ి గత ల ,


దూరపయ ణ ల , ఆ క ి , మం ాసన, గ ర వ లను ర ంచుట, రన, ి రన,

సం నం, ఐశ ర ం, ఆ ర సంప య ల , ైవభ , ఊర వ ల దలౖన ాట ారకత ం వ సుం .

 దశమ వం ాజ వం అంట ర . ఉ ో గం, ా ారం, ర పఖ త ల , అ ారం, వృ గ ం

ె యజసుం . దయ గ ణం, యంతమ , మంతమ , అ మ నమ , మ తృ ేవత.


 పద ానం, ఔషధమ , బ ధన, మ ారం, స నం, ేవతల , ప ణ మ , దత ప త డ దలౖన

ాట ారకత ం వ సుం .

 ఏకదశ వమ ను ల భ వం అంట ర . అగ దర ల , త లగ ం ె యజసుం . ధ

ఆ యమ ల , ధల భమ ల , తం దర ల , అలం ారమ ల , నగల , ార ి , ఆశయ ి ,

తలఖనం, ల త కళల , మం ాసన, ద , బం ారం గ ం ె య జయ ను.

 దశ వం వ య వం అంట ర . ధనవ యం, సమయ వ యం, ప ర జన ల , రహశ వల

గ ం ె య జసుం . అ బంధనం, ఋణ చనం, ీల లత ం, కళత , ేశపయ ణం,

ఉ ో గ రమణ, అ ార పతనం, మ చంచలం, అహం ారం, శ ర అ గ ం, మ రకం దలౖన ాట

ారకత ం వ సుం .

లగ ా ల న ాంశ చకం

జ ష ాసంల న ాం ా ఒక ప ే కత ఉం . ఒక ా సమ ాల ా భ ం ఆ ా ల ఉన

గహం ఏ న త ాదంల ఉం ో ర ార . న ాంశ ఆ తఫ ల క తం ా ఉంట య పల జ ష ాస

పం త ల అ ాయపడ ర . ఉతర రతంల జ ష పం త ల న ాంశ చక ట ఆ రం ా ల రష

ఫ ల ెప గలర ప .జ ష ాసంల న ాంశక ల ాధ నత ఉం .

|| ధృ ః మ ద యం, చ ం య గహః|

సత మ ధః ఏత ధర స ల ణ ||

“ధృ – మ – దమం – అ యం – చం – ఇం య గహం – ః ( ిగ ) – ద – సత ం – అ ధం”, ఈ

ప ల ణల క య న ధర మ ాసం ెబ ం . అంట;

1. మ నవ డ ఏ ై ప ారం ాడ . తనక సంబం ం న ా వ ం , క ట ంబ సంబం ం న

ా వ ం , సమ జ సంబం ం న ా వ ం ! ారం ం ేటప డ ఏ సమస ల ఉండవ . ా

ారం ం న ల నూట క సమస ల ారంభమవ .క రల ారంభమ .ఎ

అడంక ల క ాశ కల త ం . ఎ అడంక ల వ ఆత బలం అక ంటత ‘ధృ ’ ెడక ం

మ ందు ా ా . ‘ఇ ధర ం’.
2. మ ి ఏ షయంల ౖ , ఏ ప ల ౖ ఓర క వం . మ గ ణం ఉం .ప

ప ా ,ప షయ , మశ ఎదు . ప ంచు క డదు. ఓర గ ణం వ న ా ఏ శక ల

ఏ ేయలవ . ‘ఇ ధర ం’.

3,. మనం ఒక ప ే టప డ మన మనసు సంప రం ా ఆ షయంల లగ ం ా ా . ఒక ప ేసూ

మ క గ ం ఆల ంచక డదు. ఏ షయంల ౖ మ ఖ ం. చదువ త , ంట ,ప

ేసు ,మటడ త , మనసు ను ప ప మ ాలక వ కం వం ‘ఇ ధర ం’.

4. తనక ె య షయ లను ను ె ి నక, దల , ప ర ల , ె ి న అం క ంచక, స తంత

రయం ి నలక, జం ా ారం ా, ాశ ా, పత ా, యమ ా త డ ా, ఉండక డదు. ‘ఇ

ధర ం’.

5మ ి ఎలప డూ మనసు నూ, శ ా , మ టనూ ఆల చననూ, సం ార , ఇంట , ప స ా ,ధ ం ే

వ ాలనూ ప భం ా ా వ ంచు ా . మనసు ప భం ా వ ం .మత ప భం ా ఉం .

మ ిప భం ా ఉం . ‘ఇ ధర ం’.

6 ,చదువ వ , సంపదల , వ , బలంవ ఇం య గహం ల ా ఏ ో ఒక పతనం

తప దు. ాబట మనసు ను ఇ ా వద యక ం మన ెప ేతల ఉంచు ా . ‘మనసు ను

న ాడ ే ందు ై ల ాడ ’ మనసు ను తమ ెప ేతల ఎవర ంచు ంట ా

భ త ల ా , ెయ ల ా ,య న ర మ ర ల ా ,గ ల ా , ాల ా , కషసుఖ ల ా ,

మరణం ా , వశంల వ ంట . ాబట మనసు ను, మ టను, దృ ి , శ ా , ేతలనూ అదుప ేయ ‘ఇ

ధర ం’.

7 ,ప షయ సం చపడటం, ిగ పడటం, అనుమ నపడటం, తనను ను తక వ ా ంచటం క డదు

‘ఇ ధర ం’.

8.మ ి సత వతం క ఉం . అ ారణం ా, అనవసరం ా, ఒక ప సం, ఒక ి ంచటం సం, తన

ప ా ంచు వటం సం, ను ఏ ధం ా ౖ ప జనం ందటం సం. తన ా తృ ి టటం సం


అబ ల ెప క డదు. అబదం క సుం . అబదం అల సుఖ మత క సుం . అబదం మ క ట

అవమ నం ాల ేసుం . అబదం మ ి ల వను మట ేసుం . మన శ , మన , మన ప ద

ా సుం . ాబట ాధ నంతవరక సత ధ ా వదలక డదు. ‘ఇ ధర ం’.

9 , మ నవ ఆహరం ఎంత మ ఖ , కం క డ అం ే మ ఖ ం. కవంత డ ా ాలంట వంత డ

ా ా . ా ాల , ప ాణ ల ఇ ాల న ంత మ న కం ి ంచదు. న షయ లను

ా నుభ ా మ ంచు ాలంట మ ి ద ా ా .‘ నః ప ః’ అ ఆర ాణ. మ ి ాపట

మటబ మ ా త గడపక డదు. ఎంతట డ నం న సు వ , ి గత ల ఎంతట బ కర

వ , అ చదువ ా అ ఋ ి ాక ం. ద ప వ ర ంధం ా ఉం . ‘ఇ ధర ం’.

10 ,పగ, ంస, పం, ప ార మనసత ం ఇవ మ ి పత వసక డ . పగ, ప ా ాల మ ి

అ ాం గ ే ిఅ ా క ా . తన అ వృ ఆటంకం ా ల ా వసుం . తనను

కన ా , ను జన న ా , తనను న బ ా అ యం కల త ం .
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner