You are on page 1of 32

^etvrtak, 30. juna 2016.

godine
Godina XXI – Broj 26 SARAJEVO ISSN 1512-7052

KANTON SARAJEVO
Skup{tina Kantona Sarajevo (2) Poseban interes i strate{ki ciljevi u nau~noistra`iva~koj
djelatnosti na podru~ju Kantona, u smislu ovog zakona,
Na osnovu ~l. 12. ta~ka b) i 18. ta~ka b) Ustava Kantona ostvaruju se, pored ostalog, putem:
Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, a) stvaranja mogu}nosti za intenzivni i uskla|eni razvoj
3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), Skup{tina Kantona nauke i tehnologije;
Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 30.05. 2016. godine, donijela
je b) stvaranja uslova za podsticanje nau~noistra`iva~kog rada
koji je u funkciji tehnolo{kog, inovacionog i ukupnog
ZAKON dru{tveno-ekonomskog razvoja;
c) utvr|ivanja osnovnih principa koordinacije nau~noistra-
O NAU^NOISTRA@IVA^KOJ DJELATNOSTI `iva~ke djelatnosti;
DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE d) povezivanja planova razvoja nau~noistra`iva~kog rada sa
strategijom razvoja privrednih kapaciteta;
^lan 1. e) me|unarodne nau~ne saradnje;
(Predmet Zakona) f) {kolovanja i usavr{avanja novih generacija nau~nika na
Ovim zakonom utvr|uje se poseban interes Kantona visoko{kolskim ustanovama u Kantonu, Bosni i
Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton) u oblasti nauke i Hercegovini ili inozemstvu;
tehnologije, osnovni principi nau~noistra`iva~ke djelatnosti, g) ostvarivanja saradnje nau~noistra`iva~kih i visoko{kol-
sudjelovanje u ostvarivanju me|unarodne nau~noistra`iva~ke skih ustanova sa odgojno-obrazovnim ustanovama i
saradnje i ostvarivanje nau~noistra`iva~ke saradnje u Kantonu i ustanovama iz oblasti kulture;
Bosni i Hercegovini, finansiranje nau~noistra`iva~ke djelatnosti, h) unapre|enja sistema nau~no-tehnolo{kih informacija;
formiranje Savjeta za nauku Kantona Sarajevo (u daljnjem i) razvoja istra`iva~ke infrastrukture prema me|unarodnim
tekstu: Savjet za nauku), informacioni sistem i vo|enje standardima;
evidencija u vezi sa obavljanjem nau~noistra`iva~ke djelatnosti, j) reinvestiranja u industrijsko istra`ivanje;
op}a pitanja u vezi sa osnivanjem nau~noistra`iva~kih instituta k) realizacije nau~noistra`iva~kih programa u skladu sa
kao organizacionih i podorganizacionih jedinica visoko{kolskih Strategijom za razvoj nauke Kantona Sarajevo (u daljnjem
ustanova i nau~noistra`iva~kih instituta kao ustanova, prava i tekstu: Strategija za razvoj nauke) i Bosne i Hercegovine;
obaveze nadle`nih organa u oblasti nau~noistra`iva~ke l) provo|enja aktivnosti na popularizaciji nauke i
djelatnosti, nadzor nad provedbom ovog zakona i druga pitanja nau~noistra`iva~kog rada.
od zna~aja za obavljanje nau~noistra`iva~ke djelatnosti na ^lan 4.
podru~ju Kantona. (Principi)
^lan 2. (1) Nau~noistra`iva~ka djelatnost zasniva se na principu
(Definicija nau~noistra`iva~ke djelatnosti) povezanosti osnovnih, primijenjenih i razvojnih istra`ivanja.
(1) Nau~noistra`iva~ka djelatnost predstavlja sistemski (2) Nau~noistra`iva~ka djelatnost u Kantonu zasniva se na
stvarala~ki rad na usvajanju novih znanja s ciljem podizanja sljede}im principima:
op}eg civilizacijskog nivoa dru{tva i kori{tenje tih znanja u a) slobodi i autonomiji stvarala{tva;
svim oblastima dru{tvenog i privrednog razvoja, uklju~uju}i i b) konkurentnosti nau~nih programa i projekata;
razvoj tehnologije i njihovu primjenu. c) primjeni me|unarodnih standarda i me|unarodnih mjerila
(2) Nau~ni i tehnolo{ki razvoj ima prioritetan zna~aj za razvoj kvaliteta u oblasti nauke;
Kantona i sastavni je dio me|unarodnog, posebno evropskog d) decentraliziranom ure|enju i policentri~nom organiziranju
nau~noistra`iva~kog prostora. u oblasti nauke;
^lan 3. e) javnosti rada i rezultata tog rada koji su podlo`ni nau~noj i
stru~noj kritici;
(Poseban interes za Kanton i ostvarivanje posebnog interesa) f) eti~nosti nau~noistra`iva~kog osoblja;
(1) Nau~noistra`iva~ka djelatnost je od posebnog dru{tvenog g) saradnji s doma}im i me|unarodnim institucijama u
interesa za Kanton. oblasti nauke i istra`ivanja;
SLU@BENE NOVINE
Broj 26 – Strana 2 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 30. juna 2016.
h) povezanosti sa sistemom visokog obrazovanja i (2) Sredstva iz stava (1) ovog ~lana bi}e utro{ena u skladu
odgojno-obrazovnim ustanovama na svim nivoima; Strategijom za razvoj nauke, a 5% od izdvojenih sredstava iz
i) za{titi intelektualnog vlasni{tva, ljudskih prava, te li~ne i stava (1) ovog ~lana namijenjena su za podr{ku projektima koji
op}e sigurnosti; su od posebnog interesa za Kanton.
j) brizi za odr`iv razvoj i za{titu okoli{a; (3) Vlada Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Vlada), na
k) potrebama privrednog i dru{tvenog razvoja; prijedlog ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona
l) poticanju i uva`avanju specifi~nih sadr`aja od zna~aja za Sarajevo (u daljnjem tekstu: ministar) uz prethodno
Kanton i BiH. pribavljeno mi{ljenje Savjeta za nauku, donosi odluku kojom
^lan 5. se utvr|uju kriteriji za utro{ak sredstava iz ovog ~lana.
(Sloboda nau~nog rada i djelovanja) (4) Ministar prije utvr|ivanja prijedloga odluke iz stava (3) ovog
~lana provodi konsultacije sa Savjetom za nauku.
Nau~ni rad ne podlije`e nikakvim ograni~enjima ili (5) Sredstva iz stava (1) ovog ~lana, izuzev sredstava rezerviranih
formalnim zahtjevima osim onih koji proizilaze iz po{tivanja u skladu sa stavom (2) ovog ~lana, koriste se za ulaganje u
standarda i eti~nosti u nau~noistra`iva~kom radu, za{tite ljudskih osposobljavanje kadrova za nau~ni i istra`iva~ki rad,
prava, za{tite li~ne i op}e sigurnosti na radu, kao i za{tite okoline. usavr{avanje nau~noistra`iva~kog osoblja, za razvoj i
^lan 6. uvo|enje nove nau~noistra`iva~ke infrastrukture te poticanje
(Rezultat nau~noistra`iva~kog rada) nau~noistra`iva~kih i istra`iva~korazvojnih projekata od
(1) Rezultati nau~noistra`iva~kog rada mogu biti: interesa za Kanton i razvoj nau~noistra`iva~ke djelatnosti u
a) nau~ni i stru~ni rad objavljen u referentnom nau~nom skladu sa ovim zakonom.
~asopisu; (6) Za namjene iz stava (5) ovog ~lana sredstva se, u skladu sa
b) nau~na knjiga ili monografija; odlukom iz stava (3) ovog ~lana dodjeljuju u postupku javnog
c) originalni nau~ni ili pregledni ~lanak; ogla{avanja od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i
d) nau~ni elaborat i izvje{taj, mlade Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
e) saop{tenje ili rad objavljen u zborniku s nau~nog skupa; (7) Godi{nji izvje{taj o utro{ku sredstava za razvoj nau~noistra-
f) pozvano predavanje na nau~nom skupu; `iva~ke djelatnosti odobrenih u Bud`etu Kantona u skladu sa
ovim zakonom Ministarstvo podnosi Vladi.
g) objavljena nau~na kritika ili polemika;
h) leksikografska ili enciklopedijska jedinica; DIO TRE]I - STRATEGIJA ZA RAZVOJ NAUKE
i) kartografska publikacija; ^lan 9.
j) magistarski i doktorski rad; (Izrada i sadr`aj Strategije za razvoj nauke)
k) nova sorta, patent, tehni~ka rje{enja, nove metode, novi
materijali te novi tehnolo{ki postupak. (1) U svrhu ostvarivanja strate{kih ciljeva, definiranja smjernica i
(2) Rezultat nau~noistra`iva~kog rada mora sadr`avati elemente prioriteta nau~nog i tehnolo{kog razvoja Kantona i Bosne i
originalnosti i inovacije, tj. novih spoznaja, novih znanja, Hercegovine, odnosno ostvarivanja posebnog interesa u
novih nau~nih pravila ili novih primjena. nau~noistra`iva~koj djelatnosti, donosi se i provodi Strategija
za razvoj nauke.
^lan 7.
(2) Strategija za razvoj nauke predstavlja osnovu za podsticanje i
(Ostvarivanje nau~noistra`iva~ke djelatnosti) realizaciju nau~noistra`iva~kog i istra`iva~korazvojnog rada u
(1) Nau~noistra`iva~ka djelatnost obuhvata i ostvaruje se Kantonu i donosi se svakih pet godina.
povezivanjem osnovnog (fundamentalnog), primijenjenog (3) Strategija za razvoj nauke sadr`i osnovne principe, ciljeve,
(aplikativnog) i razvojnog istra`ivanja te osposobljavanjem smjernice i prioritete nau~nog i tehnolo{kog razvoja, s
kadra za obavljanje nau~noistra`iva~ke djelatnosti. posebnim osvrtom na:
(2) Osnovno (fundamentalno) istra`ivanje podrazumijeva a) ciljeve koji se u ovoj oblasti `ele dosti}i na nivou Kantona;
teorijski i eksperimentalni rad usmjeren ka novim spoznajama b) nau~na podru~ja i u`e nau~ne oblasti koje treba posebno
radi dobijanja nau~no primjenjivih istra`ivanja sa dugoro~nim razvijati i materijalno podr`avati radi dostizanja ciljeva u
ciljevima primjene. razvoju Kantona i Bosne i Hercegovine;
(3) Primijenjeno (aplikativno) istra`ivanje je stvarala~ki rad c) prioritetne potrebe u nau~noistra`iva~koj djelatnosti i
usmjeren ka dobijanju nau~no primjenjivih rezultata. prioriteti ulaganja u nau~noistra`iva~ke i istra`iva~ko-
(4) Razvojno istra`ivanje je stvarala~ki rad zasnovan na razvojne projekte u narednom petogodi{njem periodu;
rezultatima osnovnog i primijenjenog istra`ivanja i iskustava d) definiranje ~asopisa i publikacija ~ije je izdavanje od
usmjeren na stvaranje novih odnosno pobolj{anje postoje}ih posebnog interesa za Kanton;
tehnologija, proizvoda i procesa. e) program podr{ke za nau~noistra`iva~ku infrastrukturu;
(5) Osposobljavanje kadra za obavljanje nau~noistra`iva~ke
djelatnosti, u smislu ovog zakona, podrazumijeva podr{ku i f) program podr{ke za osposobljavanje kadra za nau~noistra-
stvaranje uslova za sticanje akademskih i nau~noistra`iva~kih `iva~ki i istra`iva~korazvojni rad i za usavr{avanje
zvanja odnosno sticanje novih i pro{irivanje ste~enih znanja. nau~nika od interesa za Kanton;
(6) Nau~noistra`iva~ku infrastrukturu ~ine objekti i oprema za g) ostale odrednice koje su od zna~aja u kreiranju strategije i
obavljanje nau~noistra`iva~ke djelatnosti (laboratorije, politike u nauci i nau~noistra`iva~koj djelatnosti (period
postrojenja, ispitne stanice, biblioteke, nau~no izdava{tvo i a`uriranja i redefiniranja ciljeva koji se `ele dose}i u
drugo). narednom petogodi{njem periodu, program razvoja
sistema nau~nih informacija i objavljivanja dostignu}a
DIO DRUGI - PODR[KA NAU^NOISTRA@IVA^KOJ nau~noistra`iva~ke djelatnosti, program u~e{}a u
DJELATNOSTI me|unarodnim nau~noistra`iva~kim i istra`iva~korazvoj-
^lan 8. nim projektima i drugo).
(Osiguranje finansijskih sredstava za nau~noistra`iva~ku ^lan 10.
djelatnost) (Izrada i usvajanje Strategije za razvoj nauke)
(1) Sredstva za podr{ku nau~noistra`iva~koj djelatnosti u smislu (1) Nacrt Strategije za razvoj nauke priprema Savjet za nauku i
ovog zakona osiguravaju se u godi{njem iznosu do 2% dostavlja ga Ministarstvu.
Bud`eta Kantona s tim da taj iznos sredstava ne mo`e biti manji (2) Strategiju za razvoj nauke donosi Skup{tina Kantona Sarajevo
od 0,65%, kao i iz drugih izvora u skladu sa zakonom. (u daljnjem tekstu: Skup{tina) na prijedlog Vlade.
SLU@BENE NOVINE
^etvrtak, 30. juna 2016. KANTONA SARAJEVO Broj 26 – Strana 3

DIO ^ETVRTI - SAVJET ZA NAUKU pogledu preduzimanja mjera i aktivnosti za unapre|enje


stanja u oblasti nauke i visokog obrazovanja u Kantonu;
^lan 11. f) daje mi{ljenje u vezi sa strate{kim pravcima budu}eg rada i
(Osnivanje i rad Savjeta za nauku) djelovanja visoko{kolskih ustanova u oblasti
(1) S ciljem pra}enja i unapre|enja stanja u oblasti nauke i nau~noistra`iva~kog rada i visokog obrazovanja;
tehnologije u Kantonu osniva se Savjet za nauku kao stru~no i g) predla`e Ministarstvu aktivnosti u oblasti
savjetodavno tijelo Ministarstva. nau~noistra`iva~ke djelatnosti i visokog obrazovanja;
(2) Savjet podnosi Ministarstvu izvje{taj o svom radu i stanju u h) priprema i po zahtjevu ministra izra|uje nacrte strate{kih
oblasti nau~noistra`iva~kog rada na podru~ju Kantona dokumenata i podzakonskih akata u oblasti nauke;
najmanje jednom godi{nje. i) priprema i Ministarstvu predla`e instrumente za statisti~ko
(3) Ministarstvo mo`e od Savjeta za nauku zatra`iti dostavu pra}enje stanja u oblasti nauke i tehnologije u Kantonu;
odre|enih informacija ili stavova sa prijedlogom mjera za j) daje preporuke o u~e{}u Kantona u programima Evropske
unapre|enje stanja u oblasti na~noistra`iva~kog rada ili u unije iz oblasti nauke i tehnologije;
oblasti visokog obrazovanja i u kra}em vremenskom intervalu k) daje preporuke u pogledu podr{ke projektima u oblasti
od roka utvr|enog u stavu (2) ovog ~lana. nauke i tehnologije od posebnog interesa za Kanton;
^lan 12. l) daje mi{ljenje u vezi sa ostvarivanjem me|unarodne
saradnje u oblasti nauke i tehnologije;
(Imenovanje Savjeta za nauku) m) daje preporuke u pogledu definiranja sistema
(1) ^lanove Savjeta za nauku imenuje ministar u roku od tri nau~noistra`iva~kih informacija u skladu s me|unarodnim
mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. standardima;
(2) Za predsjednika Savjeta za nauku imenuje se kandidat sa n) obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar.
zvanjem doktora nauka koji posjeduje iskustvo u ^lan 14.
multidisciplinarnim istra`ivanjima i me|unarodno prepoznate (Prijevremeno razrje{enje)
reference i iskustvo u nau~noistra`iva~koj djelatnosti i
djelatnosti visokog obrazovanja. (1) ^lan Savjeta za nauku mo`e biti razrije{en i prije isteka
(3) ^lanovi Savjeta za nauku imenuju se na period od ~etiri vremena na koje je imenovan, i to:
godine, uz mogu}nost ponovnog imenovanja. a) u slu~aju gubitka sposobnosti za izvr{avanje obaveza ~lana
(4) Odlukom ministra o osnivanju Savjeta za nauku preciznije se Savjeta za nauku;
utvr|uje sastav, mandat, prava, obaveze, naknada za rad te b) ako uredno i savjesno ne ispunjava obaveze ~lana Savjeta
druga pitanja zna~ajna za rad Savjeta za nauku. za nauku;
(5) Savjet se sastoji od devet ~lanova i to: c) ako svojim djelovanjem i pona{anjem povrijedi ugled
a) osam ~lanova istaknutih nau~nih radnika sa akreditovane Savjeta za nauku;
visoko{kolske ustanove ili nau~nog instituta registrovanog d) na vlastiti zahtjev.
na podru~ju Kantona, pri ~emu se vodi ra~una o (2) Obrazlo`eni prijedlog za utvr|ivanje postojanja okolnosti za
zastupljenosti temeljnih nau~nih oblasti; razrje{enje predsjednika ili ~lana Savjeta za nauku ministru
b) istaknuti privrednik sa podru~ja Kantona. mo`e podnijeti predsjednik ili tri ~lana.
(6) Predsjednika Savjeta za nauku imenuje i razrje{ava ministar, a (3) Utvr|ivanje postojanja okolnosti za razrje{enje predsjednika
~lanovi glasanjem odre|uju jednog od ~lanova za zamjenika ili ~lana Savjeta za nauku mo`e pokrenuti i ministar.
predsjednika Savjeta za nauku. DIO PETI - NOSIOCI NAU^NOISTRA@IVA^KE
(7) Mandat zamjenika predsjednika prati mandat predsjednika DJELATNOSTI I POSTUPAK OSNIVANJA
Savjeta za nauku.
(8) ^lan Savjeta za nauku ne mo`e biti rektor i prorektor ^lan 15.
univerziteta, dekan i prodekan organizacione jedinice (Nosioci nau~noistra`iva~ke djelatnosti)
univerziteta, direktor nau~noistra`iva~kog instituta kao Nau~nu i istra`iva~ku djelatnost na podru~ju Kantona
ustanove i direktor visoke {kole. obavljaju:
(9) ^lanovi Savjeta za nauku imaju pravo na mjese~nu naknadu u a) Univerzitet u Sarajevu sa organizacionim jedinicama;
zavisnosti od provedenih aktivnosti i ostvarenih rezultata na b) akreditovane visoko{kolske ustanove kao ustanove sa
realizaciji poslova iz nadle`nosti Savjeta za nauku. organizacionim jedinicama registrovane na podru~ju
(10)Odluku o iznosu naknade donosi ministar. Kantona;
(11)Poslovnikom o radu utvr|uje se na~in rada, sazivanje sjednica, c) nau~noistra`iva~ki instituti kao ustanove registrovani na
odlu~ivanje i druga pitanja bitna za rad Savjeta za nauku. podru~ju Kantona;
(12)Administrativne poslove za potrebe Savjeta za nauku obavlja d) akademsko i nau~noistra`iva~ko osoblje upisano u
sektor za oblast visokog obrazovanja i nauke u sastavu Registar iz ~lana 19. stav (7) ovog zakona;
Ministarstva. e) Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
^lan 13. ^lan 16.
(Nadle`nost Savjeta za nauku) (Postupak osnivanja)
Savjet za nauku je nadle`an da: (1) Postupak osnivanja nau~noistra`iva~kih instituta kao
a) daje preporuke i mi{ljenja s ciljem razvoja, finansiranja i organizacionih jedinica u okviru visoko{kolske ustanove na
unapre|enja stanja u oblasti nauke i tehnologije u podru~ju Kantona obavlja se na na~in i u postupku propisanim
Kantonu; Zakonom o visokom obrazovanju.
b) izra|uje nacrt Strategije razvoja nauke; (2) Postupak osnivanja nau~noistra`iva~kih instituta kao ustanova
c) prati provo|enje Strategije razvoja nauke u Kantonu i daje vr{i se na na~in propisan ovim zakonom.
preporuke i mi{ljenja Ministarstvu prilikom dono{enja (3) Uslovi za osnivanje nau~noistra`iva~kog instituta iz st. (1) i (2)
provedbenih akata (akcioni planovi, smjernice i sl.); ovog ~lana propisani su ovim zakonom.
d) daje mi{ljenje o me|usobnoj povezanosti Strategije (4) Osniva~ nau~noistra`iva~kog instituta kao ustanove
razvoja nauke u Kantonu i Strategije za razvoj visokog Ministarstvu podnosi zahtjev za osnivanje, uz koji obavezno
obrazovanja Kantona Sarajevo i potrebi njihovog prila`e elaborat o opravdanosti osnivanja, prijedlog statuta te
uskla|ivanja; dokaz o uplati sredstava u iznosu utvr|enom Odlukom Vlade
e) vr{i procjenu stanja u oblasti nau~nog i istra`iva~kog rada i za potrebe tro{kova vo|enja postupka osnivanja od faze
oblasti visokog obrazovanja te daje preporuke ministru u podno{enja zahtjeva do okon~anja postupka po zahtjevu.
SLU@BENE NOVINE
Broj 26 – Strana 4 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 30. juna 2016.
(5) Elaborat o opravdanosti osnivanja nau~noistra`iva~kog b) objavljuje konkurs i vr{i izbor u nau~na i istra`iva~ka
instituta obavezno sadr`i: podatke o osniva~u, sjedi{te i naziv, zvanja u skladu sa zakonom;
ciljeve, opis i preciznu razradu djelatnosti, detaljan opis c) objavljuje konkurs za izbor i imenovanje direktora;
djelokruga rada, kadrovsku i infrastrukturnu opremljenost i d) objavljuje konkurs i vr{i izbor ~lanova upravnog i
na~in obezbje|enja finansijskih sredstava za po~etak i daljnji nadzornog odbora nau~noistra`iva~kog instituta kao
rad nau~noistra`iva~kog instituta. ustanove;
(6) Nakon dostavljanja urednog zahtjeva iz stava (4) ovog ~lana, e) preduzima ostale potrebne aktivnosti u procesu
Ministarstvo imenuje ekspertnu komisiju radi razmatranja ispunjavanja uslova neophodnih za po~etak rada i daljnji
zahtjeva i davanja stru~nog mi{ljenja o uskla|enosti elaborata rad nau~noistra`iva~kog instituta kao ustanove;
u skladu sa odredbama ovog zakona. f) dostavlja osniva~u izvje{taj o ispunjenosti uslova
(7) Akt o imenovanju ekspertne komisije iz stava (6) ovog ~lana potrebnih za po~etak rada i daljnji rad nau~noistra`iva~kog
obavezno sadr`i opis poslova i zadataka, rok za izvr{enje instituta kao ustanove sa obrazlo`enim kalendarom
povjerenih poslova i zadataka, kao i druga pitanja relevantna za aktivnosti i datumom po~etka rada.
rad. (4) Nakon {to komisija mati~ara dostavi izvje{taj da je izvr{ila
(8) U postupku osnivanja nau~noistra`iva~kog instituta kao zadatke iz stava (3) ovog ~lana, osniva~ donosi akt o osnivanju
ustanove podnosilac zahtjeva je obavezan ispred zvani~nog nau~noistra`iva~kog instituta kao ustanove.
naziva instituta dodati odrednicu "Nau~noistra`iva~ki ^lan 19.
institut". (Provjera ispunjenosti uslova od strane stru~ne komisije)
^lan 17. (1) Uz zahtjev za provjeru ispunjenosti uslova za po~etak rada i
(Rad ekspertne komisije i odluka Vlade) nastavak rada osniva~ nau~noistra`iva~kog instituta kao
(1) Ekspertnu komisiju iz ~lana 16. stav (6) ovog zakona, koja ustanove Ministarstvu dostavlja:
broji najmanje pet ~lanova, imenuje Ministarstvo iz reda a) odluku Vlade i Skup{tine o davanju saglasnosti na elaborat
istaknutih nau~nih radnika i stru~njaka iz odgovaraju}e nau~ne o opravdanosti osnivanja nau~noistra`iva~kog instituta
oblasti, predstavnika osniva~a i predstavnika Ministarstva, uz kao ustanove;
prethodno pribavljeno mi{ljenje Savjeta za nauku u pogledu b) odluku osniva~a o osnivanju nau~noistra`iva~kog instituta
kompetentnosti ~lanova komisije. kao ustanove;
(2) Izvje{taj ekspertne komisije uz uredan zahtjev osniva~a, c) usvojen statut;
Ministarstvo dostavlja Vladi, koja, u slu~aju prihvatanja d) dokaz da ima najmanje deset zaposlenika iz reda
izvje{taja i davanja saglasnosti na elaborat, zahtjev osniva~a nau~noistra`iva~kog osoblja od kojih najmanje 30%
upu}uje Skup{tini na razmatranje i usvajanje. zaposlenika sa stepenom doktora nauka i izborom u zvanje
iz odgovaraju}e nau~ne oblasti i najmanje 30%
(3) Odluka Vlade o elaboratu iz stava (2) ovog ~lana mora biti zaposlenika sa stepenom magistra i izborom u zvanje iz
donesena najkasnije u roku od 60 dana od dana dostavljanja odgovaraju}e nau~ne oblasti;
izvje{taja ekspertne komisije Ministarstvu. e) dokaz da je imenovano vije}e nau~noistra`iva~kog
(4) U slu~aju da je Vlada odbila dati saglasnost na elaborat zbog instituta sastavljeno od najmanje pet ~lanova od kojih
negativnog stru~nog mi{ljenja ekspertne komisije, osniva~ najmanje 40% ima stepen doktora nauka i odgovaraju}i
mo`e tra`iti da se imenuje posebna ekspertna komisija koja }e izbor u zvanje i 40% stepen magistra i odgovaraju}i izbor u
ponovo razmotriti elaborat i razloge odbijanja davanja zvanje;
pozitivnog stru~nog mi{ljenja od strane ekspertne komisije. f) dokaz da su izvr{eni izbori u nau~na i istra`iva~ka zvanja u
(5) U slu~aju podno{enja zahtjeva za imenovanje posebne skladu sa ovim zakonom i statutom (ugovori o radu;
ekspertne komisije, osniva~ je obavezan izvr{iti uplatu prijava PIO/MIO);
dodatnih finansijskih sredstava za rad posebne ekspertne g) dokaz da je za direktora imenovano lice sa stepenom
komisije i to u visini naknade koja je prethodno utvr|ena za rad doktora nauka;
ekspertnoj komisiji. h) dokaz da je osniva~ obezbijedio prostor, opremu i sredstva
(6) Akt o imenovanju posebne ekspertne komisije iz stava (4) u skladu sa elaboratom;
ovog ~lana obavezno sadr`i opis poslova u smislu ponovnog i) ispunjenost naprijed propisanih uslova od strane ve}
razmatranja elaborata i razloga odbijanja davanja pozitivnog osnovanih i novoosnovanih nau~noistra`iva~kih instituta
mi{ljenja ekspertne komisije i Vlade, kao i rok za izvr{enje vr{i Ministarstvo svakih pet godina po proceduri koja je
povjerenih poslova. propisana ovim zakonom.
(7) Izvje{taj sa mi{ljenjem posebne ekspertne komisije, uz (2) Ispunjenost uslova iz stava (1) ovog ~lana provjerava se kod
izvje{taj sa mi{ljenjem ekspertne komisije, Ministarstvo osnivanja nau~noistra`iva~kih instituta kao organizacione
dostavlja Vladi na razmatranje i odlu~ivanje. jedinice u okviru visoko{kolske ustanove i kod osnivanja
(8) Protiv odluke Vlade nije dozvoljena `alba, ali se mo`e nau~noistra`iva~kog instituta kao ustanove.
pokrenuti upravni spor pred nadle`nim sudom u Sarajevu u (3) Po zahtjevu iz stava (1) ovog ~lana Ministarstvo imenuje
roku od 30 dana od dana prijema odluke. stru~nu komisiju za provjeru ispunjenosti uslova za po~etak
^lan 18. rada nau~noistra`iva~kog instituta kao ustanove.
(Odluka Skup{tine i rad komisije mati~ara) (4) Stru~nu komisiju iz stava (3) ovog ~lana, koja broji najmanje
pet ~lanova, imenuje Ministarstvo iz reda istaknutih nau~nih
(1) Odluka Skup{tine o zahtjevu osniva~a, mora biti donesena radnika i stru~njaka iz odgovaraju}e oblasti sadr`ane u
najkasnije u roku od ~etiri mjeseca od dana podno{enja elaboratu, predstavnika osniva~a nau~noistra`iva~kog
Ministarstvu urednog zahtjeva iz ~lana 16. stav (4) ovog instituta kao ustanove te predstavnika Ministarstva.
zakona. (5) Stru~na komisija iz stava (3) ovog ~lana razmatra zahtjev,
(2) Odluka Skup{tine iz stava (1) ovog ~lana je kona~na i putem procjenjuje dokaze i na licu mjesta vr{i provjeru ispunjenosti
Ministarstva dostavlja se osniva~u. uslova propisanih ovim zakonom i pravilnikom iz stava (8)
(3) Nakon {to Skup{tina donese odluku kojom se daje saglasnost ovog ~lana.
za osnivanje nau~noistra`iva~kog instituta kao ustanove, (6) Nakon {to stru~na komisija iz stava (3) ovog ~lana provede
osniva~ imenuje komisiju mati~ara, ~iji sastav treba biti u postupak u skladu sa rje{enjem o imenovanju, podnosi
skladu sa odredbama ovog zakona koje se odnose na izbor u izvje{taj o svom radu ministru sa mi{ljenjem o ispunjenosti
nau~na i istra`iva~ka zvanja, koja obavlja sljede}e poslove: propisanih uslova za po~etak rada i daljnji rad i prijedlogom u
a) donosi statut; odnosu na dono{enje rje{enja kojim se novoosnovanom
SLU@BENE NOVINE
^etvrtak, 30. juna 2016. KANTONA SARAJEVO Broj 26 – Strana 5
nau~noistra`iva~kom institutu kao ustanovi dozvoljava (5) U komisiju iz stava (4) ovog ~lana ne mogu biti imenovani
po~etak rada. ~lanovi komisije koji su bili ~lanovi komisije u postupku u
(7) Na osnovu rje{enja o ispunjenosti uslova za po~etak rada kojem je lice, protiv kojeg je pokrenut postupak, steklo
novoosnovani nau~noistra`iva~ki institut kao ustanova upisuje nau~noistra`iva~ko zvanje.
se u Registar nau~noistra`iva~kih subjekata na podru~ju (6) Komisija iz stava (4) ovog ~lana provjerava osnovanost tvrdnji
Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Registar). odnosno navoda iznesenih u prijedlogu za pokretanje postupka
(8) Postupak upisa i brisanja iz Registra iz stava (7) ovog ~lana, za oduzimanje nau~noistra`iva~kog zvanja i pisani izvje{taj
kao i ostala pitanja bitna za postupak osnivanja i daljnji rad dostavlja direktoru. Direktor u roku od sedam dana, dostavlja
nau~noistra`iva~kog instituta kao ustanove uredit }e se izvje{taj komisije predlagatelju postupka i licu protiv kojeg je
pravilnikom koji donosi ministar. pokrenut postupak na izja{njenje u roku od sedam dana od
(9) Registar iz stava (7) ovog ~lana vodi Ministarstvo. dana prijema izvje{taja.
(10) Ako nau~noistra`iva~ki institut kao ustanovu osnivaju dva ili (7) Nakon proteka roka iz stava (6) ovog ~lana, direktor saziva
vi{e osniva~a, njihovi me|usobni odnosi, prava, obaveze i sjednicu vije}a najkasnije u roku od 30 dana od dostave
odgovornosti ure|uju se ugovorom, koji se zaklju~uje u odgovora predlagatelja pokretanja postupka i lica protiv kojeg
pisanoj formi, u kojem slu~aju se ugovor dostavlja uz zahtjev iz je pokrenut postupak radi utvr|ivanja prijedloga za
stava (1) ovog ~lana. oduzimanje nau~noistra`iva~kog zvanja.
(8) Na sjednicu vije}a pozivaju se predlagatelj i lice protiv kojeg je
DIO [ESTI - NAU^NOISTRA@IVA^KO OSOBLJE pokrenut postupak. Vije}e razmatra sve predlo`ene dokaze i
^lan 20. odlu~uje o postojanju osnova za oduzimanje nau~noistra`i-
(Nau~na i istra`iva~ka zvanja) va~kog zvanja. Ako vije}e odlu~i da postoji osnova za
oduzimanje nau~noistra`iva~kog zvanja, ono podnosi
(1) Nau~na zvanja u smislu ovog zakona su: prijedlog o oduzimanju nau~noistra`iva~kog zvanja senatu
a) nau~ni savjetnik; visoko{kolske ustanove odnosno Ministarstvu ukoliko se radi
b) vi{i nau~ni saradnik; o nau~noistra`iva~kom institutu kao ustanovi, u roku od 7 dana
c) nau~ni saradnik. od dana odr`avanja sjednice vije}a.
(2) Istra`iva~ka zvanja u smislu ovog zakona su: (9) Protiv odluke senata odnosno Ministarstva iz stava (8) ovog
a) stru~ni savjetnik; ~lana o oduzimanju nau~noistra`iva~kog zvanja nije dozvolje-
b) vi{i stru~ni saradnik; na `alba, ali se protiv iste mo`e pokrenuti upravni spor pred
c) stru~ni saradnik. nadle`nim sudom u Sarajevu, u roku od 30 dana od dana
(3) Ukoliko se na visoko{kolskoj ustanovi uka`e potreba za prijema odluke.
sudjelovanjem nau~noistra`iva~kog osoblja koje je izabrano (10)Oduzimanjem nau~noistra`iva~kog zvanja gube se sva prava
na osnovu ovog zakona u realizaciji nastavnog procesa i koja su ste~ena osporenim izborom u nau~noistra`iva~ko
sudjelovanju u radu komisija, tim licima se za vrijeme trajanja zvanje.
anga`mana, bez priznavanja nau~noistra`iva~kog zvanja kao ^lan 22.
akademskog zvanja koje je dodijeljeno shodno odredbama (Sastav vije}a)
Zakona o visokom obrazovanju, priznaje samo u`ivanje prava
~lanova akademskog osoblja u vezi sa izvo|enjem nastavnog Vije}e nau~noistra`iva~kog instituta ~ini svi uposlenici u
procesa odnosno rada u komisiji, i to: radnom odnosu sa punim radnim vremenom u tom institutu i koji
a) stru~nom saradniku priznaju se prava asistenta, posjeduju zvanje doktora nauka odnosno zvanje magistra.
b) vi{em stru~nom saradniku priznaju se prava vi{eg ^lan 23.
asistenta, (Direktor instituta)
c) stru~nom savjetniku priznaju se prava vi{eg asistenta u (1) Direktor nau~noistra`iva~kog instituta je organ rukovo|enja
drugom izbornom periodu, pod uslovom da je stekao institutom.
stepen doktora nauka, (2) Direktora instituta bira vije}e nau~noistra`iva~kog instituta,
d) nau~nom saradniku priznaju se prava docenta, tajnim glasanjem, nakon provedene procedure javnog
e) vi{em nau~nom saradniku priznaju se prava vanrednog konkursa.
profesora, (3) Direktor instituta bira se na mandatni period od 4 (~etiri)
f) nau~nom savjetniku priznaju se prava redovnog profesora. godine i mo`e biti ponovo izabran. Isto lice mo`e biti
(4) Za vrijeme anga`mana odnosno sudjelovanja u realizaciji imenovano za direktora na dva uzastopna mandata.
nastavnog procesa nau~noistra`iva~ko osoblje ne sti~e ^lan 24.
akademsko zvanje. (Uslovi i postupak za izbor direktora)
^lan 21.
(1) Za direktora nau~noistra`iva~kog instituta kao organizacione
(Oduzimanje zvanja) jedinice ili nau~noistra`iva~kog instituta kao ustanove mo`e
(1) Nau~noistra`iva~ko zvanje mo`e biti oduzeto ako se doka`e da biti izabrano lice koje ima nau~ni stepen doktora nauka i izbor
je la`no ili na temelju falsifikata naveden neki od uslova za u zvanje nau~nog savjetnika ili vi{eg nau~nog saradnika.
izbor. (2) Postupak izbora direktora pokre}e vije}e organizacione
(2) O oduzimanju nau~noistra`iva~kog zvanja odluku donosi jedinice ili nau~noistra`iva~kog instituta kao ustanove svojom
senat visoko{kolske ustanove na prijedlog vije}a odlukom najkasnije {est mjeseci prije isteka mandata direktora
organizacione jedinice odnosno Ministarstvo na prijedlog na du`nosti. Na istoj sjednici imenuje se komisija za
vije}a nau~noistra`iva~kog instituta kao ustanove. provo|enje postupka izbora direktora koja broji tri ~lana, a koji
(3) Prijedlog za pokretanje postupka za oduzimanje posjeduju zvanje doktora nauka. Prijavljeni kandidat za
nau~noistra`iva~kog zvanja mo`e pokrenuti direktor, vije}e i direktora ne mo`e biti ~lan komisije.
u~esnik u konkursu za izbor u nau~noistra`iva~ko zvanje. (3) Konkurs za izbor direktora objavljuje se u najmanje jednom
(4) Nakon prijema prijedloga za pokretanje postupka za dnevnom listu i na web stranici visoko{kolske ustanove,
oduzimanje nau~noistra`iva~kog zvanja vije}e organizacione organizacione jedinice odnosno nau~noistra`iva~kog instituta
jedinice odnosno vije}e nau~noistra`iva~kog instituta kao kao ustanove. Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od
ustanove imenuje komisiju od pet (5) ~lanova u istom ili vi{em dana objavljivanja konkursa.
zvanju u odnosu na zvanje kandidata koji je predmet postupka (4) U prijavi za izbor direktora kandidati, pored dokumenata
za oduzimanje nau~noistra`iva~kog zvanja. kojima dokazuju da ispunjavaju uslove predvi|ene Zakonom,
SLU@BENE NOVINE
Broj 26 – Strana 6 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 30. juna 2016.
prila`u: biografiju, opis nau~nog/umjetni~kog i stru~nog rada na period od najdu`e 6 ({est) mjeseci ra~unaju}i od dana
te program rada i razvoja nau~noistra`iva~kog instituta za imenovanja.
naredni mandatni period. (2) Prijedlog za vr{ioca du`nosti, u smislu stava (1) ovog ~lana,
(5) Nakon isteka roka za prijavljivanje kandidata, komisija u roku mo`e dati svaki ~lan vije}a nau~noistra`iva~kog instituta s tim
od sedam dana podnosi izvje{taj vije}u o prijavljenim {to se izbor vr{i glasanjem, ve}inom glasova od ukupnog broja
kandidatima odnosno o kandidatima koji ispunjavaju utvr|ene njegovih ~lanova.
uslove. (3) Vr{ilac du`nosti direktora nau~noistra`iva~kog instituta ima
(6) Direktor u roku od sedam dana od dana podno{enja izvje{taja sva prava i du`nosti direktora.
komisije saziva sjednicu vije}a na koju se pozivaju kandidati (4) Istovremeno s imenovanjem vr{ioca du`nosti direktora
koji ispunjavaju uslove za izbor direktora koji na istoj sjednici nau~noistra`iva~kog instituta vije}e donosi odluku o
javno prezentiraju svoj program rada i razvoja ponovnom raspisivanju konkursa za izbor direktora.
nau~noistra`iva~kog instituta.
(7) Nakon javne prezentacije programa rada kandidata za izbor (5) Direktor kojem je istekao drugi mandat ne mo`e biti imenovan
direktora, vije}e na istoj sjednici bira direktora. za vr{ioca du`nosti direktora.
(8) Vije}e bira direktora tajnim glasanjem. Za direktora je izabran ^lan 26.
kandidat koji je dobio natpolovi~nu ve}inu glasova od (Odluka o imenovanju)
ukupnog broja ~lanova vije}a.
(9) Ukoliko se u postupku za izbor direktora prijavi jedan (1) Odluka o imenovanju direktora sadr`i:
kandidat, a nakon obavljenog glasanja ne dobije potrebnu a) ime i prezime izabranog direktora,
ve}inu glasova, glasanje se ponavlja jo{ jednom. Ukoliko u b) datum kada izabrani direktor stupa na du`nost i
ponovljenom glasanju kandidat ne dobije potrebnu ve}inu c) trajanje mandata.
glasova, cjelokupni izborni postupak se ponavlja. (2) Prije preuzimanja du`nosti direktora izabrani kandidat
(10) Ukoliko se u postupku za izbor direktora prijavi vi{e kandidata, obavezan je potpisati izjavu o prihvatanju du`nosti.
izabran je onaj kandidat koji dobije potrebnu ve}inu glasova. ^lan 27.
Ukoliko niti jedan kandidat ne dobije potrebnu ve}inu glasova,
glasanje se ponavlja. U ponovljenom glasanju izbor se vr{i (Prestanak mandata direktora)
izme|u dva kandidata koji su dobili najve}i broj glasova, Direktoru prestaje mandat u sljede}im slu~ajevima:
odnosno izme|u vi{e njih ako su dobili jednak broj glasova. U a) istekom perioda na koji je izabran,
ponovljenom glasanju izabran je onaj kandidat koji dobije b) dono{enjem odluke kojom je prihva}ena ostavka,
potrebnu ve}inu glasova. Ukoliko u ponovljenom glasanju dva c) prijevremenim razrje{enjem i
ili vi{e kandidata dobiju podjednak broj glasova, glasanje se
ponavlja jo{ jednom. Ukoliko ni tada nijedan kandidat ne d) danom izbora na neku drugu funkciju nespojivu sa
dobije potrebnu ve}inu glasova, cjelokupni izborni postupak funkcijom direktora.
se ponavlja. ^lan 28.
(11)Nakon donesene odluke o izboru, vije}e nau~noistra`iva~kog (Prijevremeno razrje{enje direktora)
instituta kao organizacione jedinice visoko{kolske ustanove
dostavlja rektoru na potpis odluku o imenovanju direktora. (1) Vije}e nau~noistra`iva~kog instituta mo`e donijeti odluku o
(12) Nakon donesene odluke o izboru, vije}e nau~noistra`iva~kog razrje{enju direktora i prije isteka perioda na koji je imenovan
instituta kao ustanove istu sa kompletnom konkursnom doku- u sljede}im slu~ajevima:
mentacijom dostavlja ministru radi pribavljanja saglasnosti na a) ako ostvaruje lo{e poslovne rezultate,
odluku o imenovanju direktora. b) ako mu je izre~ena neka od mjera osiguranja u trajanju
(13) Rektor je du`an potpisati rje{enje o imenovanju i isto du`em od tri mjeseca - po~etkom primjene te mjere,
proslijediti nau~noistra`iva~kom institutu kao organizacionoj c) ako ne izvr{ava zadatke predvi|ene Zakonom ili ih
jedinici radi dostavljanja obavje{tenja o tome prijavljenim izvr{ava protivno Zakonu,
kandidatima i to najkasnije sedam dana od dana prijema d) ako prekora~i ovla{tenja i time nanese {tetu nau~noistra-
rje{enja na potpis. `iva~kom institutu,
(14) Ministar je du`an donijeti odluku iz stava (12) ovog ~lana i istu e) zbog odsutnosti ili sprije~enosti da u neprekidnom periodu
proslijediti nau~noistra`iva~kom institutu kao ustanovi radi du`em od tri mjeseca obavlja du`nost i
dostavljanja obavje{tenja o tome prijavljenim kandidatima i to f) ako svojim pona{anjem povrijedi ugled funkcije direktora.
najkasnije sedam dana od dana prijema odluke vije}a.
(15) Odluka iz st. (13) i (14) ovog ~lana je kona~na, a protiv iste se (2) Obrazlo`en prijedlog za razrje{enje direktora, zbog jednog ili
mo`e pokrenuti upravni spor pred nadle`nim sudom u vi{e razloga navedenih u prethodnom stavu ovog ~lana, vije}u
Sarajevu. mo`e podnijeti:
(16) Na raspisani konkurs za izbor direktora mogu se prijaviti a) osniva~ visoko{kolske ustanove odnosno nau~noistra`i-
kandidati koji su zaposleni u nau~noistra`iva~kom institutu u va~kog instituta kao ustanove,
momentu podno{enja prijave na konkurs. b) jedna tre}ina ~lanova upravnog odbora visoko{kolske
(17) Direktor u toku mandata ne mo`e vr{iti funkciju ~lana ustanove,
upravnog odbora visoko{kolske ustanove odnosno nau~no- c) jedna tre}ina ~lanova senata visoko{kolske ustanove,
istra`iva~kog instituta kao ustanove niti mo`e biti politi~ki d) rektor i
anga`iran u strana~kom rukovodstvu, zakonodavnoj, e) jedna tre}ina ~lanova vije}a nau~noistra`iva~kog instituta.
izvr{noj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa vlasti. (3) Direktor je du`an sazvati sjednicu vije}a najkasnije 15 dana od
(18) U postupku osnivanja nau~noistra`iva~kog instituta kao dana prijema prijedloga iz stava (2) ovog ~lana i o tome
ustanove za direktora instituta mo`e biti izabrano lice sa obavijestiti rektora odnosno Ministarstvo.
stepenom doktora nauka na period od ~etiri godine.
(4) O prijevremenom razrje{enju direktora vije}e odlu~uje tajnim
^lan 25. glasanjem, pri ~emu je za dono{enje odluke o razrje{enju
(Imenovanje vr{ioca du`nosti direktora) potrebna natpolovi~na ve}ina glasova od ukupnog broja
(1) U slu~aju da se ne izvr{i izbor direktora nau~noistra`iva~kog ~lanova vije}a.
instituta, vije}e bez konkursa imenuje vr{ioca du`nosti (5) U slu~aju da vije}e odbije inicijativu za razrje{enje direktora,
direktora iz reda njegovih ~lanova u nau~noistra`iva~kom nova inicijativa po istom osnovu ne mo`e se podnijeti prije
zvanju, zaposlenog na institutu sa punim radnim vremenom, isteka roka od {est mjeseci od podno{enja prethodne.
SLU@BENE NOVINE
^etvrtak, 30. juna 2016. KANTONA SARAJEVO Broj 26 – Strana 7
^lan 29. (19)Protiv odluke senata nije dozvoljena `alba, ali se mo`e
(Izbor u nau~na i istra`iva~ka zvanja u okviru pokrenuti upravni spor pred nadle`nim sudom u Sarajevu u
visoko{kolske ustanove) roku od 30 dana od dana prijema odluke.
(1) Izbor nau~noistra`iva~kog osoblja u nau~na i istra`iva~ka ^lan 30.
zvanja u organizacionoj jedinici u okviru visoko{kolske (Izbor u nau~na i istra`iva~ka zvanja u okviru
ustanove vr{i se u svim slu~ajevima javnim konkursom, u nau~noistra`iva~kog instituta kao ustanove)
skladu sa kriterijima utvr|enim ovim zakonom, statutom i (1) Izbor u nau~na i istra`iva~ka zvanja u okviru nau~noistra-
pravilnikom kojim se utvr|uju op}eprihva}eni standardi u `iva~kog instituta kao ustanove vr{i se u svim slu~ajevima
datoj oblasti koji donosi ministar. javnim konkursom, u skladu sa kriterijima utvr|enim ovim
(2) Javni konkurs za izbor u nau~noistra`iva~ko zvanje raspisuje zakonom, statutom i pravilnikom kojim se utvr|uju
nadle`ni organ visoko{kolske ustanove na prijedlog vije}a u op}eprihva}eni standardi u datoj oblasti koji donosi ministar.
najmanje jednom dnevnom listu i internet stranici. (2) Javni konkurs za izbor u nau~noistra`iva~ko zvanje raspisuje
(3) Za pripremanje prijedloga za izbor vije}e organizacione nau~noistra`iva~ki institut kao ustanova na prijedlog vije}a
jedinice imenuje komisiju od tri ~lana, a predlo`eni ~lanovi nau~noistra`iva~kog instituta kao ustanove u najmanje jednom
komisije moraju biti u istom ili vi{em zvanju od zvanja u koje dnevnom listu i internet stranici nau~noistra`iva~kog instituta
se kandidat bira, a uz prethodno pribavljenu pisanu saglasnost kao ustanove, uz prethodnu saglasnost Ministarstva.
svakog predlo`enog ~lana komisije za anga`man u komisiji. (3) Za pripremanje prijedloga za izbor u zvanje iz stava (2) ovog
(4) Ve}ina ~lanova komisije mora biti iz iste, a ostali ~lanovi mogu ~lana Ministarstvo imenuje komisiju od tri ~lana na prijedlog
biti iz srodne nau~ne oblasti za koju se kandidat bira. vije}a, a predlo`eni ~lanovi komisije moraju biti u istom ili
(5) Stru~na slu`ba organizacione jedinice obavezna je, prije vi{em zvanju od zvanja u koje se kandidat bira, a uz prethodno
dostavljanja pristiglih prijava na konkurs komisiji za izbor u pribavljenu pisanu saglasnost svakog predlo`enog ~lana
zvanja, potvrditi, u pisanoj formi, potpunost i blagovremenost komisije za anga`man u komisiji.
pristiglih prijava te nazna~iti broj prijavljenih kandidata sa (4) Dva ~lana komisije moraju biti iz iste, a tre}i ~lan mo`e biti iz
naznakom zvanja za koja su se kandidati prijavili. srodne nau~ne oblasti za koju se kandidat bira.
(6) Pisana potvrda iz stava (5) ovog ~lana dostavlja se (5) Stru~na slu`ba nau~noistra`iva~kog instituta kao ustanove
rukovodiocu organizacione jedinice prije dono{enja odluke o obavezna je, prije dostavljanja pristiglih prijava na konkurs
imenovanju komisije i predstavlja sastavni dio izvje{taja komisiji za izbor u zvanja, potvrditi, u pisanoj formi, potpunost
komisije za izbor u zvanje. i blagovremenost pristiglih prijava te nazna~iti broj prijavlje-
(7) Komisija iz stava (3) ovog ~lana obavezna je izvje{taj sa nih kandidata sa naznakom zvanja za koja su se kandidati
prijedlogom za izbor u zvanje dostaviti vije}u u skladu sa prijavili.
tekstom raspisanog konkursa i aktom o imenovanju komisije i (6) Pisana potvrda iz stava (5) ovog ~lana dostavlja se direktoru
to u roku od 30 dana od isteka roka za podno{enje prijava na nau~noistra`iva~kog instituta kao ustanove koju proslije|uje
konkurs. Ministarstvu prije dono{enja odluke o imenovanju komisije i
(8) Rukovodilac organizacione jedinice obavezan je izvje{taj sa predstavlja sastavni dio izvje{taja komisije za izbor u zvanje.
prijedlogom komisije za izbor u zvanje uvrstiti u dnevni red (7) Komisija iz stava (3) ovog ~lana obavezna je izvje{taj sa
sjednice vije}a u roku od 30 dana od dana dostavljanja prijedlogom za izbor u zvanje dostaviti vije}u u skladu sa
izvje{taja sa prijedlogom komisije. tekstom raspisanog konkursa i aktom o imenovanju komisije i
(9) Odluku o pitanjima izbora iz svoje nadle`nosti vije}e donosi to u roku od 30 dana od isteka roka za podno{enje prijava na
ve}inom glasova od ukupnog broja ~lanova s tim da ~lanovi konkurs.
vije}a prilikom glasanja ne mogu biti suzdr`ani. (8) Direktor nau~noistra`iva~kog instituta kao ustanove obavezan
(10) Vije}e glasanjem utvr|uje prijedlog odluke o izboru i dostavlja je izvje{taj sa prijedlogom komisije za izbor u zvanje uvrstiti u
je senatu na daljnje postupanje. dnevni red sjednice vije}a nau~noistra`iva~kog instituta kao
ustanove u roku od 30 dana od dana dostavljanja izvje{taja sa
(11) U slu~aju da vije}e ne utvrdi pozitivan prijedlog odluke iz stava prijedlogom komisije.
(10) ovog ~lana, odluka vije}a je kona~na i protiv nje se mo`e (9) Odluku o pitanjima izbora iz svoje nadle`nosti vije}e
pokrenuti upravni spor pred nadle`nim sudom u Sarajevu u nau~noistra`iva~kog instituta kao ustanove donosi ve}inom
roku od 30 dana od dana prijema odluke. glasova od ukupnog broja ~lanova, s tim da ~lanovi vije}a
(12) Rukovodilac organizacione jedinice je obavezan u roku od pet prilikom glasanja ne mogu biti suzdr`ani.
dana od dana odr`avanja sjednice vije}a na kojoj je utvr|en (10) Vije}e glasanjem utvr|uje prijedlog odluke o izboru i dostavlja
pozitivan prijedlog odluke o izboru isti dostaviti senatu na dalje je Ministarstvu radi dono{enja odluke o davanju saglasnosti na
postupanje. utvr|eni prijedlog odluke vije}a.
(13) Senat je obavezan donijeti odluku o izboru u zvanje u roku od (11) U slu~aju da vije}e ne utvrdi pozitivan prijedlog odluke iz stava
30 dana od dana prijema utvr|enog prijedloga odluke vije}a. (10) ovog ~lana, odluka vije}a je kona~na i protiv nje se mo`e
(14) Odluka senata je kona~na. pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu u
(15) Rektor je obavezan u roku od pet dana od dana dono{enja roku od 30 dana od dana prijema odluke.
odluke o izboru u zvanje istu dostaviti rukovodiocu (12) Direktor nau~noistra`iva~kog instituta kao ustanove je
organizacione jedinice. obavezan u roku od pet dana od dana odr`avanja sjednice
(16) Ukoliko je odluka senata suprotna utvr|enom prijedlogu vije}a na kojoj je utvr|en pozitivan prijedlog odluke o izboru
vije}a koje je prihvatilo izvje{taj komisije, rektor je obavezan u isti dostaviti Ministarstvu na dalje postupanje.
roku od pet dana od dana njenog dono{enja istu dostaviti (13) Ministarstvo donosi odluku o davanju saglasnosti na utvr|eni
organizacionoj jedinici sa odgovaraju}im obrazlo`enjem radi prijedlog vije}a u roku od 30 dana od dana prijema utvr|enog
ponovnog razmatranja i odlu~ivanja odnosno glasanja. prijedloga odluke vije}a.
(17) Rukovodilac organizacione jedinice obavezan je odluku vije}a (14) Ministarstvo je obavezno u roku od sedam dana od dana
u slu~aju iz stava (16) ovog ~lana dostaviti senatu u roku od 30 dono{enja odluke iz stava (13) ovog ~lana istu dostaviti
dana na odlu~ivanje. direktoru nau~noistra`iva~kog instituta kao ustanove.
(18) Senat }e na prvoj narednoj sjednici, a najkasnije u roku 60 dana (15) Nakon dostavljanja odluke iz stava (13) ovog ~lana, direktor
od dostavljanja odluke vije}a iz stava (17) ovog ~lana, donijeti nau~noistra`iva~kog instituta kao ustanove izdaje i potpisuje
kona~nu odluku o izboru u zvanje, koja se dostavlja izabranom odluku o izboru u zvanje, koja se dostavlja izabranom
kandidatu i ostalim prijavljenim kandidatima putem kandidatu i ostalim prijavljenim kandidatima putem
organizacione jedinice. nau~noistra`iva~kog instituta.
SLU@BENE NOVINE
Broj 26 – Strana 8 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 30. juna 2016.
(16) Odluka vije}a je kona~na i protiv nje se mo`e pokrenuti e) vi{i nau~ni saradnik na period od {est godina s
upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu u roku od 30 mogu}no{}u jednog ponovnog izbora;
dana od dana prijema odluke. f) nau~ni savjetnik trajno.
^lan 31. (2) ^lan nau~noistra`iva~kog osoblja u zvanju nau~nog saradnika
(Minimalni uslovi za izbor u nau~na i istra`iva~ka zvanja) ili vi{eg nau~nog saradnika mo`e biti izabran u vi{e zvanje i
(1) Minimalni uslovi za izbor u nau~na i istra`iva~ka zvanja su: prije isteka perioda na koji je biran ukoliko ispuni uslove za
a) stru~ni saradnik: odgovaraju}a visoka stru~na sprema iz izbor u vi{e nau~no zvanje i ukoliko je u postoje}em zvanju
oblasti za koju se bira sa prosje~nom ocjenom najmanje 8 proveo najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora.
ili 3,5, pokazane nau~noistra`iva~ke sposobnosti; (3) ^lan nau~noistra`iva~kog osoblja zaklju~uje ugovor o radu na
b) vi{i stru~ni saradnik: nau~ni stepen magistra iz oblasti za period na koji je izabran, osim nau~nog savjetnika, koji
koju se bira sa prosje~nom ocjenom najmanje 8 na zaklju~uje ugovor o radu na neodre|eno vrijeme.
postdiplomskom studiju ili stepen drugog ciklusa studija iz (4) Nakon isteka izbornog perioda visoko{kolska ustanova i
oblasti za koju se bira sa prosje~nom ocjenom i na prvom i nau~noistra`iva~ki institut kao ustanova obavezni su zaklju~iti
na drugom ciklusu studija najmanje 8 ili 3,5; pokazane novi ugovor o radu sa svakim ~lanom nau~noistra`iva~kog
nau~noistra`iva~ke sposobnosti; osoblja koji je izabran u isto ili vi{e nau~no ili istra`iva~ko
c) stru~ni savjetnik: nau~no zvanje doktora iz oblasti za koju zvanje.
se bira ili stepen tre}eg ciklusa studija iz oblasti za koju se (5) Rokovi za izbor u isto ili vi{e zvanje nau~noistra`iva~kog
bira sa prosje~nom ocjenom na prvom, drugom i tre}em osoblja produ`it }e se za vrijeme provedeno na porodiljskom
ciklusu studija najmanje 8 ili 3,5; pokazane odsustvu, bolovanju du`em od {est mjeseci, javnoj du`nosti ili
nau~noistra`iva~ke sposobnosti; iz drugih opravdanih razloga, u skladu sa zakonom, a {to se
d) nau~ni saradnik: nau~no zvanje doktora iz oblasti za koju preciznije utvr|uje statutom visoko{kolske ustanove i
se bira ili stepen tre}eg ciklusa studija iz oblasti za koju se nau~noistra`iva~kog instituta kao ustanove.
bira sa prosje~nom ocjenom na prvom, drugom i tre}em (6) Visoko{kolska ustanova odnosno organizaciona jedinica i
ciklusu studija najmanje 8 ili 3,5; najmanje tri nau~na rada nau~noistra`iva~ki institut kao ustanova u roku od {est mjeseci
iz oblasti za koju se bira objavljena u priznatim od dana stupanja na snagu ovog zakona obavezni su donijeti
publikacijama; pokazane nau~noistra`iva~ke sposobnosti; program mjera za stvaranje uslova za napredovanje
e) vi{i nau~ni saradnik: proveden najmanje jedan izborni pe- nau~noistra`iva~kog osoblja, kao i plan kadrovskih potreba za
riod u zvanju nau~nog saradnika, najmanje pet nau~nih naredni petogodi{nji period.
radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim (7) Plan iz stava (6) ovog ~lana visoko{kolska ustanova i
publikacijama, objavljena nau~na knjiga i originalni nau~noistra`iva~ki institut kao ustanova, obavezni su dostaviti
nau~ni uspjeh kao {to je nau~ni projekt, patent ili originalni Ministarstvu odmah po njegovoj izradi, a izvje{taj o
metod, sve nakon izbora u zvanje nau~nog saradnika; provo|enju programa iz stava (6) ovog ~lana na po~etku svake
f) nau~ni savjetnik: proveden najmanje jedan izborni period kalendarske godine.
u zvanju vi{eg nau~nog saradnika, najmanje osam nau~nih (8) ^lan nau~noistra`iva~kog osoblja koji navr{i 65 godina `ivota
radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim i ispuni uslove za prestanak radnog odnosa ne mo`e na osnovu
publikacijama, najmanje dvije objavljene nau~ne knjige i konkursa biti biran u isto ili vi{e zvanje.
originalni nau~ni uspjeh kao {to je nau~ni projekt, patent ili (9) ^lan nau~noistra`iva~kog osoblja iz stava (8) ovog ~lana mo`e
originalni metod, sve nakon izbora u zvanje vi{eg nau~nog ostati u radnom odnosu u nau~noistra`iva~kom institutu do
saradnika. navr{ene 70-te godine `ivota, ukoliko nakon provedene
(2) Odlukom ministra, a na prijedlog Savjeta za nauku, definisat }e konkursne procedure u skladu sa ~l. 29. i 30. ovog zakona, na to
se poseban status jezika, knji`evnosti, historije, kulture i mjesto nije izabran drugi ~lan nau~noistra`iva~kog osoblja i
umjetnosti te druge nau~ne/umjetni~ke oblasti od posebnog ukoliko mu to omogu}ava odluka o izboru u zvanje, uz
zna~aja za Bosnu i Hercegovinu te utvrditi dodatni kriteriji za obavezu da o namjeri ostanka u radnom odnosu do 70-te
izbor u nau~na i istra`iva~ka zvanja. godine `ivota pisanim, putem upozna direktora nau~noistra`i-
(3) U~e{}e nau~noistra`iva~kog osoblja u realizaciji nau~noistra- va~kog instituta, {est mjeseci prije navr{enih 65 godina `ivota.
`iva~kog projekta od posebnog interesa za Kanton, u postupku (10)^lanu nau~noistra`iva~kog osoblja koji navr{i 70 godina
izbora u isto ili vi{e zvanje, vrednuje se kao nau~ni projekt, pat- `ivota prestaje mogu}nost anga`mana po bilo kojem osnovu u
ent ili originalni metod, s tim da ~lan nau~noistra`iva~kog nau~noistra`iva~kom institutu, uz izuzetak profesora
osoblja mo`e u toku izbornog perioda ostvariti vrednovanje emeritusa.
najvi{e dva nau~noistra`iva~ka projekta.
(4) Vrednovanje u~e{}a nau~noistra`iva~kog osoblja u realizaciji ^lan 33.
nau~noistra`iva~kog projekta od posebnog interesa za Kanton (Istek izbornog perioda i ugovor o radu)
posebnim aktom priznaje odnosno verificira Ministarstvo, a Kada ~lan nau~noistra`iva~kog osoblja nakon isteka izbornog
akt Ministarstva slu`i kao dokaz u postupku izbora perioda ne bude izabran u isto ili vi{e zvanje, visoko{kolska
nau~noistra`iva~kog osoblja u isto ili vi{e zvanje. ustanova odnosno organizaciona jedinica i nau~noistra`iva~ki
(5) Pod nau~nom knjigom iz ovog ~lana smatra se nau~na knjiga institut kao ustanova mogu, prije otkazivanja ugovora o radu,
definisana Zakonom o visokom obrazovanju. ponuditi ~lanu nau~noistra`iva~kog osoblja zaklju~ivanje novog
^lan 32. ugovora o radu na poslovima za koje se ne tra`i izbor u
(Period izbora i statusna pitanja) nau~noistra`iva~ko zvanje, ako za to postoji mogu}nost i potreba,
a {to se preciznije definira statutom visoko{kolske ustanove,
(1) Nau~noistra`iva~ko osoblje bira se na odre|eni izborni period, odnosno nau~noistra`iva~kog instituta kao ustanove.
i to:
a) stru~ni saradnik na period od ~etiri godine bez mogu}nosti DIO SEDMI - NADZOR
ponovnog izbora; ^lan 34.
b) vi{i stru~ni saradnik na period od pet godina s mogu}no{}u (Nadzor nad provo|enjem zakona)
jednog ponovnog izbora;
c) stru~ni savjetnik na period od pet godina s mogu}no{}u (1) Nadzor nad provo|enjem ovog zakona i propisa donesenih na
jednog ponovnog izbora; osnovu ovog zakona vr{i Ministarstvo.
d) nau~ni saradnik na period od pet godina s mogu}no{}u (2) Odgovorna tijela nau~noistra`iva~kog instituta kao organiza-
jednog ponovnog izbora; cione jedinice ili ustanove obavezna su na zahtjev Ministarstva
SLU@BENE NOVINE
^etvrtak, 30. juna 2016. KANTONA SARAJEVO Broj 26 – Strana 9
u zahtijevanom roku dostaviti sve tra`ene informacije i DIO OSMI - KAZNENE ODREDBE
dokumente potrebne za izvr{avanje nadle`nosti.
(3) U vr{enju nadzora Ministarstvo mo`e, u cilju utvr|ivanja ^lan 36.
relevantnih ~injenica i okolnosti u svakom konkretnom (Kazne za prekr{aje)
slu~aju, zatra`iti od nadle`ne inspekcije za oblast obrazovanja (1) Nov~anom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 5.000 KM kaznit
provo|enje radnji u skladu sa zakonom i dostavljanje }e se za prekr{aj nau~noistra`iva~ki institut kao organizaciona
informacije o utvr|enom stanju i preduzetim mjerama. jedinica ili ustanova, ako:
(4) Nadle`na inspekcija za oblast obrazovanja obavezna je, u a) obavlja djelatnost suprotno ovom zakonu;
posljednjoj sedmici mjeseca novembra, dostaviti Ministarstvu b) vr{i statusne promjene suprotno ovom zakonu ili Zakonu o
izvje{taj o provedenim inspekcijskim pregledima u teku}oj visokom obrazovanju za organizacione jedinice u okviru
godini, o utvr|enom stanju, pojavama i problemima, kao i o visoko{kolske ustanove;
preduzetim mjerama, sa prijedlogom mjera i aktivnosti koje bi c) dodjeljuje nau~na i istra`iva~ka zvanja ili vr{i izbor
trebalo preduzeti za preveniranje, kao i otklanjanje utvr|enog nau~noistra`iva~kog osoblja koje ne ispunjava uslove za
nezakonitog djelovanja. izbor propisane ovim zakonom i provedbenim propisima;
^lan 35. d) zaklju~i ugovor o radu sa ~lanom nau~noistra`iva~kog
(Inspekcijski nadzor) osoblja suprotno ovom zakonu;
e) izvr{ava aktivnosti za koje nije zakonom ovla{ten;
(1) Inspekcijski nadzor nad provo|enjem ovog zakona, f) izvr{i izbor direktora suprotno uslovima ili proceduri koja
provedbenih propisa, kao i akata i odluka tijela/organa je propisana ovim zakonom;
nau~noistra`iva~kog instituta kao organizacione jedinice ili g) ne izvr{i nalo`enu upravnu mjeru u roku i na na~in kako je
ustanove donesenih u cilju izvr{enja obaveza utvr|enih ovim nalo`eno rje{enjem nadle`ne inspekcije.
zakonom vr{i inspekcija za oblast obrazovanja, u skladu sa (2) Nov~anom kaznom u iznosu od 500 KM do 3.000 KM kaznit
zakonom. }e se za prekr{aj odgovorno lice nau~noistra`iva~kog instituta
(2) Kada u vr{enju inspekcijskog nadzora nadle`na inspekcija kao organizacione jedinice ili ustanove, ako:
utvrdi da nau~noistra`iva~ki institut kao organizaciona a) imenuje komisiju za pripremanje prijedloga za izbor
jedinica ili ustanova ne ispunjava uslove za rad odnosno suprotno ovom zakonu;
postupa suprotno odredbama ovog zakona, odredit }e b) ne osigura da se propisane radnje u postupku izbora
primjeren rok za otklanjanje utvr|enih nedostataka i o tome nau~noistra`iva~kog osoblja provedu u rokovima
obavijestiti osniva~a odnosno Ministarstvo. propisanim ovim zakonom.
(3) Ukoliko nau~noistra`iva~ki institut kao organizaciona jedinica (3) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno
ili ustanova nakon isteka utvr|enog roka iz stava (2) ovog lice za zastupanje nau~noistra`iva~kog instituta kao organiza-
~lana ne otkloni utvr|ene nepravilnosti nadle`na inspekcija }e cione jedinice ili ustanove u pravnom prometu.
o tome dostaviti obavijest Ministarstvu s ciljem dono{enja DIO DEVETI - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
rje{enja o zabrani daljeg rada i brisanja istog iz Registra iz
~lana 19. stav (7) ovog zakona. ^lan 37.
(4) Ministarstvo }e donijeti rje{enje o zabrani daljnjeg rada i po (Implementacijske mjere i nastavak rada)
slu`benoj du`nosti izvr{iti brisanje nau~noistra`iva~kog (1) Savjet za nauku }e pripremiti nacrt Strategije za razvoj nauke
instituta kao organizacione jedinice ili ustanove iz Registra. najkasnije u roku od devet mjeseci od dana imenovanja i isti
(5) Kada nadle`na inspekcija utvrdi nepravilnosti u radu koje ne dostaviti Ministarstvu radi upu}ivanja nacrta Vladi u daljnju
spre~avaju daljnji rad nau~noistra`iva~kog instituta kao proceduru.
organizacione jedinice ili ustanove odnosno kada utvrdi da isti (2) Prijedlog Strategije za razvoj nauke iz stava (1) ovog ~lana
ne postupa u skladu sa Zakonom ili postupa nepravilno ili Vlada }e uputiti na usvajanje Skup{tini u roku od 30 dana od
nepotpuno prema obavezama koje su joj odre|ene propisima, dana utvr|ivanja prijedloga.
obavezna je prema utvr|enom ~injeni~nom stanju nalo`iti (3) Osnivanje nau~noistra`iva~kih instituta kao ustanova vr{it se u
odgovaraju}e upravne mjere i to: skladu sa ovim zakonom i Strategijom za razvoj nauke.
a) narediti da se utvr|eni nedostaci i nepravilnosti otklone na (4) Postupci osnivanja kao i druge statusne promjene zapo~ete
na~in i u roku kako je odre|eno ovim zakonom ili ukoliko prema odredbama propisa koji su va`ili prije stupanja na snagu
takav rok nije propisan odrediti primjereni rok u skladu sa ovog zakona zavr{it }e se prema tim propisima.
zakonom; (5) Postupak izbora u nau~na i istra`iva~ka zvanja koja su
b) narediti preduzimanje odgovaraju}ih upravnih radnji i zapo~eta prema odredbama propisa koji su va`ili prije stupanja
mjera radi otklanjanja utvr|enih nepravilnosti ili na snagu ovog zakona zavr{it }e se prema tim propisima.
nedostatka u roku i na na~in kako je nalo`eno; (6) Nakon isteka izbornog perioda u nau~no ili istra`iva~ko zvanje
c) narediti odgovaraju}e upravne mjere za potpunu i pravilnu koje je izvr{eno prije stupanja na snagu ovog zakona, izbor u
primjenu ovog zakona, drugih propisa i akata donesenih na isto ili vi{e zvanje vr{it }e se prema odredbama ovog zakona.
osnovu ovog zakona; (7) Nau~noistra`iva~ko osoblje koje je birano u zvanje prema
d) zabraniti preduzimanje radnji za koje utvrdi da su u odredbama zakona koji stupanjem na snagu ovog zakona
suprotnosti sa ovim zakonom, provedbenim propisima i prestaje da va`i, a koje se nalazi u prvom izbornom periodu ima
aktima donesenim u cilju provo|enja ovog zakona; pravo nakon isteka izbornog perioda ostati u tom zvanju i to
e) izdati prekr{ajni nalog; bez provo|enja konkursne procedure najdu`e za vremenski
period koji je za to zvanje propisan ovim zakonom.
f) podnijeti zahtjev za pokretanje prekr{ajnog postupka; (8) Nakon isteka izbornog perioda u slu~aju iz stava (7) ovog
g) podnijeti izvje{taj nadle`nom organu o u~injenom ~lana, procedura izbora u nau~noistra`iva~ko zvanje se
krivi~nom djelu; provodi prema odredbama ovog zakona.
h) preduzeti druge mjere i radnje za koje je zakonom i drugim (9) Ministarstvo }e u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu
propisima ovla{tena. ovog zakona donijeti odluku o utvr|ivanju priznatih publika-
(6) Nadle`na inspekcija upravne mjere nala`e rje{enjem. Protiv cija koje se vrednuju, na svim visoko{kolskim ustanovama,
rje{enja inspekcije mo`e se izjaviti `alba Ministarstvu u roku kao i nau~noistra`iva~kim institutima kao ustanovama na
od osam dana od dana prijema rje{enja. podru~ju Kantona, u postupku izbora u nau~noistra`iva~ka
(7) @alba na rje{enje iz stava (6) ovog ~lana ne odla`e izvr{enje zvanja, kao i pravilnik o klasifikaciji nau~nih oblasti, polja i
rje{enja. grana, a sve uz prethodno provedene konsultacije sa svim
SLU@BENE NOVINE
Broj 26 – Strana 10 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 30. juna 2016.
visoko{kolskim ustanovama, kao i nau~noistra`iva~kim rok otplate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do 10 godina
institutima kao ustanovama na podru~ju Kantona. grace period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do 3 godine
(10) Ministarstvo }e u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu maksimalna stopa tro{kova odr`avanja kredita 0,5% godi{nje
ovog zakona donijeti pravilnik iz ~l. 19. stav (8), 29. stav (1) i servisni tro{kovi . . . . . . . . . . . . . . . 0,75% godi{nje
30. stav (1) ovog zakona. kamatna stopa . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25% godi{nje
(11) Postupak provjere ispunjenosti uslova iz ~lana 19. stav (1) dospije}a . . . . . . . . . . . polugodi{nja (15.02. i 15.08.)
ovog zakona za institute koji su osnovani prije stupanja na IV
snagu ovog zakona Ministarstvo provodi nakon proteka roka
od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Potvr|uje se da je razmatrana dokumentacija prihvatljiva za
Kanton:
^lan 38. - usagla{en zapisnik sa pregovora
(Prestanak primjene) - dodatak usagla{enom zapisniku sa pregovora
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena - Sporazum o finansiranju izme|u BiH i Me|unarodne
Zakona o nau~noistra`iva~koj djelatnosti ("Slu`bene novine asocijacije za razvoj (IDA)
Kantona Sarajevo", broj 10/04). - Supsidijarni sporazum izme|u Bosne i Hercegovine i
^lan 39. Federacije BIH
(Stupanje na snagu) - Projektni sporazum izme|u Me|unarodne asocijacije za
razvoj (IDA) i Federacija BiH
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja V
u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".
Kreditna sredstva iz ta~ke I ove odluke, Federacija }e
Broj 01-02-20035/16 Predsjedateljica posebnim podugovorom prenijeti na Kanton Sarajevo.
30. maja 2016. godine Skup{tine Kantona Sarajevo Navedenim podugovorom Federacija BiH }e prenijeti prava i
Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. obaveze na Kanton pod uslovima definisanim Zaklju~kom
Na osnovu ~lana 38. stav (1) Ustava Kantona Sarajevo, Upravnog odbora Projekta, a u skladu sa odredbama Sporazuma.
Amandmana XXXII na Ustav Kantona Sarajevo ("Slu`bene VI
novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, Daje se saglasnost za zaklju~ivanje podugovora o kreditu po
4/01, 28/04 i 31/04), ~l. 67. do 71. Zakona o bud`etima u FBiH Projektu iz ta~ke I ove odluke izme|u Federacije BiH i Kantona,
("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1102/13, 9/14, 13/14, za kredit iz ta~ke I ove odluke.
8/15, 91/15 i 102/15), ~l. 40. stav (5) i 41, Zakona o dugu, Ovla{}uje se Premijer Vlade Kantona Sarajevo da potpi{e
zadu`ivanju i garancijama u FBiH ("Slu`bene novine Federacije podugovor o kreditu sa Federacijom Bosne i Hercegovine.
BiH", br. 86/07, 24/09 i 44/10) i Poglavlja II ta~. 11. i 12.
Procedura zadu`ivanja Kantona Sarajevo na osnovu unutra{njeg i VII
vanjskog duga i izdavanja garancija ("Slu`bene novine Kantona U svrhu redovne otplate kredita, Kanton je saglasan da
Sarajevo", br. 10/11), Skup{tina Kantona Sarajevo na sjednici, Federacija, u slu~aju neredovnog ispunavanja obaveza po
odr`anoj dana 28 06.2016. godine, donijela je Kreditu, bez upozorenja mo`e dospjele obaveze direktno
ODLUKU naplatiti sa ra~una javnih prihoda, i to iz dijela prihoda koji
pripadaju Kantonu Sarajevo Kanton se obavezuje da }e u svrhu
O PRIHVATANJU ZADU@ENJA PO SPORAZUMU O naplate svih potra`ivanja po ovom Kreditu, Federaciji dostaviti
FINANSIRANJU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I bjanko mjenice. Kanton ovla{}uje Federaciju da primljene
ME\UNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ (IDA) ZA bjanko mjenice mo`e koristiti za naplatu dospjelog potra`ivanja.
REALIZACIJU PROJEKTA ENERGETSKA VIII
EFIKASNOST ZA BiH U periodu dospije}a obaveza po Kreditu potrebno je osigurati
sredstva iz bud`eta Kantona za servisiranje obaveza po kreditu.
I U toku implementacije Projekta, u Bud`etu Kantona
Prihvata se zadu`enje Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Sarajevo potrebno je obezbijediti sredstva za sufinansiranje
Kanton) po osnovu Sporazuma o finansiranju izme|u Bosne i istog.
Hercegovine i Me|unarodne asocijacije za razvoj (u daljem IX
tekstu: IDA) i Supsidijarnom sporazumu izme|u Bosne i Implementacija Projekta realizovat }e se putem Ministarstva
Hercegovine i Federacije BiH za realizaciju Projekta energetska za obrazovanje, nauku i mlade.
efikasnost za BiH, u iznosu od 1.175.700,00 KM.
X
II
Za realizaciju ove odluke i izvje{tavanje po istoj zadu`uju se
Sredstva kredita po Sporazumu iz ta~ke I ove odluke Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade i Ministarstvo
namijenjena su za finansiranje unaprije|enja energetske finansija, svako u okviru svoje nadle`nosti.
efikasnosti na objektima javnih ustanova iz nadle`nosti
Ministarstva obrazovanja, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a XI
nalaze se na Listi objekata koju je sa~inila Implementacijska Implementacija Sporazuma, iz ta~ke I ove odluke, ne
jedinica projekta za FBiH za prvu godinu implementacije, i to: zahtijeva dono{enje novih ili izmjenu postoje}ih zakona.
- JU O[ "Zahid Baru~ija", Vogo{}a XII
- JU O[ "Ha{im Spahi}", Ilija{
- JU O[ "Srednje" Ilija{ Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona".
III
Broj 01-05-22435/16 Predsjedateljica
Kreditna sredstva iz ta~ke I ove odluke prihvataju se u formi 28. juna 2016. godine Skup{tine Kantona Sarajevo
vanjskog indirektnog duga, pod sljede}im uslovima: Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r.
iznos zajma . . . . . . . . . . . . . . . . 1.175.700,00 KM
SLU@BENE NOVINE
^etvrtak, 30. juna 2016. KANTONA SARAJEVO Broj 26 – Strana 11

Vlada Kantona Sarajevo ODLUKU


Na osnovu ~lana 26.i 28. stav 2. Zakona o Vladi Kantona O IZNOSIMA NOV^ANIH PODSTICAJA,
Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo",broj 36/14 - Novi
pre~i{}eni tekst 37/14 - Ispravka) i ~lana 6. stav (1) Zakona o MINIMALNIM USLOVIMA ZA PO^ETAK
nov~anim podsticajima u poljoprivredi na podru~ju Kantona PROIZVODNJE, MINIMALNIM USLOVIMA ZA
Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/12 i INVESTIRANJE I ROKOVIMA PODNO[ENJA
15/13),Vlada Kantona Sarajevo je, na 46. sjednici odr`anoj ZAHTJEVA ZA 2016. GODINU
21.06.2016. godine, donijela
I. OP]E ODREDBE
I
(Predmet)
Ovom odlukom utvr|uje se iznos nov~anih podsticaja,
minimalni uslovi za po~etak proizvodnje, minimalni uslovi za
investiranje i rokovi podno{enja zahtjeva za kalendarsku 2016.
godinu.
NOV^ANI IZNOSI, USLOVI I ROKOVI
II
(Nov~ani iznosi, uslovi i rokovi)

R.b. Modeli podsticaja Obra~unsk Minimalni uslovi za Nov~ani iznos Nov~ani Nov~ani Rok za
a po~etak proizvodnje/ podsticaja po iznos iznos podno{enje
jedinica(mli inves tiranja za sve jedinici podsticaja po podsticaja zahtjeva
I je~na kandidate i proizvodnje za jedinici po
krava, maximalni uslovi za neregistrova ne proizvodnje jedinici
priplodno neregistrovane kandidate KM za proizvodn
grlo, tovno kandidate registrovane je za
june, ha...) kandidate registrova
(dopunska ne
djelatnost) kandidate
KM KM
1 Animalna proizvodnja
a) Farma mlije~nih krava koja je u sistemu otkupa Mlije~no Minimalno 3 91.00 104.00 130.00 15 dana po po~etku
mlijeka (400 1 - 1300 1) Farma mlije~nih krava grlo Maximalno 10 101.00 116.00 145.00 godi{njeg kvartala
(preko 1300 1)
b) Farma mlije~nih krava koja nije u sistemu otkupa Mlije~no Minimalno 2 161,00 184,00 230,00 01.08 do 31.08.
mlijeka grlo Maximalno 10
c) Vlastiti uzgoj teladi namijenjenih daljem tovu Tele starosti Minimalno 3 107,00 122,00 153,00 1 mjesec po
do 6 mjeseci Maximalno 10 ro|enju teleta
d) Vlastiti uzgoj priplodnih junica za remont Priplodna Minimalno 2 266,00 304,00 380,00 20.12.,a zahtjev se
osnovnog stada mlije~nih krava ili za pro{irenje junica Maximalno 5 podnosi po
osnovnog stada mlije~nih krava utvr|enoj
gravidnosti junice
od najmanje 4
mjeseca gavidnosti,
a najvi{e sa 8
mjeseci gravidnosti
e) Farma za tov junadi Tovno june Minimalno 3 214,00 244,00 306,00 10 dana po
Maximalno 15 ubacivanju u tovni
turnus
f) Farma ovaca Ovce (sve Minimalno 40 21,00 24,00 30,00 Od 15.10. do
kategorije Maximalno 120 01.11.
starije od 6
mjeseci)
g) Farma koza samo u stajskom uzgoju ili pod Koze (koze, Minimalno 25 21,00 24,00 30,00 Od 15.10. do
nadzorom u ogra|enim prostorima jarci i jari}i Maximalno 100 01.11.
stariji od 6
mjeseci)
h) Farma za tov svinja Tovno grlo Minimalno 20 10,50 12,00 15,00 10 dana po
Maximalno 100 ubacivanju u tovni
turnus
i) Farma za tov piladi Tovno pile Minimalno 3000 0,00 0,14 0,17 10 dana po
komada po turnusu ubacivanju u tov
j) Inkubacijska proizvodnja jednodnevnih pili}a Jedno- Minimalno 10.000 0,00 0,05 0,06 10 dana po po~etku
dnevno pile komada po kvartalu godi{njeg kvartala
k) Farma koka nosilja Koka nosilja Minimalno 1000 0,60 0,68 0,85 20 dana po nabavci
(osamneston komada prilikom pilenki odnosno
edeljna ubacivanja jednodnevnih pili}a
pilenka)
1) P~elinjak P~elinje Minimalno 30 11,90 13,60 17,00 Od 01.07.do 31.08.
dru{tvo Maximalno 100
SLU@BENE NOVINE
Broj 26 – Strana 12 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 30. juna 2016.
m) Organizovani otkup svje`eg mlijeka Litar Minimalno 25000 0,00 0,00 0,04 15 dana po
mlijeka litara po kvartalu i da zavr{etku
direktno otkupljuje godi{njeg kvartala
mlijeko na farmi
n) Proizvodnja sirove vune kg vune 100 0,6 0,68 0,85 Od 01.07. do
31.07.
2 Biljna proizvodnja
a) Ratarska proizvodnja
1) Zasijane povr{ine merkantilnim `itaricama ha Minimalno 0,6 ha, a 420,00 480,00 600,00 Od 15.05. do
ako je na vi{e parcela 30.06. proljetni rok
svaka parcela treba od 01.10.do 15.11.
biti najmanje 0,2 ha jesenji rok
2) Zasijane povr{ine heljdom ha Minimalno 1,0 ha, a 238,00 272,00 340,00 Od 15.05. do
ako je na vi{e parcela 30.06.
svaka parcela treba
biti najmanje 0,2 ha
3) Zasijane povr{ine ljekovitim biljem ha Minimalno 0,4 ha, a 420,00 480,00 600,00 Od 15.05.do 30.06.
ako je na vi{e parcela
svaka parcela treba
biti najmanje 0,2ha, a
maksimalno 10 ha
b) Povrtlarska proizvodnja
1) Zasijane povr{ine merkantilnim krompirom ha Minimalno 0,3 ha, a 1.190,00 1.360,00 1.700,00 Od 01.05.do 30.06.
ako je na vi{e parcela
svaka parcela treba
biti najmanje 0,15ha,
a maksimalno 1,5 ha
za neregistrovane i 3
ha za registrovane
kandidate
2) Zasijane povr{ine ostalim povrtnim kulturama ha Minimalno 0,2 ha 1.120,00 1.280,00 1.600,00 Od 01.05.do 30.06.
jedne vrste povr}a, a
ako je na vi{e parcela
svaka parcela treba
biti najmanje 0,1 ha, a
maksimalno 1 ha za
sve kandidate
c) plasteni~ka proizvodnja m² Minimalno 200 m² 0,90 1,03 1,28 Od 01.06. do
jedne vrste kulture, a 30.06.
koja mo`e biti
zastupljena u vi{e
plastenika, a
maximalno 1000 m²
d) Vo}arska proizvodnja
1) Zasnivanje novih zasada kro{njastog vo}a ha Minimalno 0,3 ha Poluintenzivni Poluintenzivni Polu- Do 30.06. proljetni
jedne vrste vo}a, a 2.800,00 3.200,00 intenzivni rok od 01.10. do
ako je na vi{e parcela intenzivni intenzivni 4.000,00 15.11. jesenji rok
jedna parcela ne mo`e 3.150,00 3.600,00 intenzivni
biti manja od 0,1 ha 4.500,00
2) Odr`avanje zasada kro{njastog vo}a ha 0,3 ha jedne kulture 714,00 816,00 1.020,00 Do 30.06.
3) Zasnivanje novih zasada jagodi~astog vo}a ha Minimalno 0,2 ha 3.150,00 3.600,00 4.500,00 Do 30.06. proljetni
jedne vrste vo}a rok od 01.10. do
15.11. jesenji rok
4) Realizacija proizvodnje kro{njastog vo}a kg Minimalno 5000 kg u 0,07 0,08 0,10 Od 01.10. do
toku godine, a 30.11.
maximalno 50 000 kg
5) Realizacija proizvodnje jagodi~astog vo}a kg Minimalno 500 kg u 0,28 0,32 0,40 Od 01.08. do
toku godine, a 30.09.
maximalno 5000 kg
3. Gljivarska proizvodnja
a) Proizvodnja gljiva u zatvorenom prostoru Tona Minimalno 15 Tona 0,00 27,00 34,00 10 dana po po~etku
komposta komposta po kvartalu godi{njeg kvartala
4. Organska proizvodnja
a) Certificiranje organske proizvodnje u teku}oj certificiranje Po ra~unu 48% od za~una za 54% od 68% od 30.11.
godini certifikaciju za~una za za~una za
certifikaciju certifi-
kaciju
II Model kapitalnih ulaganja
1. U okviru modela kapitalnih ulaganja zapo~etih u
teku}oj godini podsti~e:
a) Izgradnja objekata zapo~eta u teku}oj godini sa
zavr{enim grubim gra|evinskim radovima preko
50% i to za:
1) [talski objekti za uzgoj goveda, ovaca, koza i m² Minimalno 100 a 35,00 40,00 51,00 30.11.
svinja u okviru poljoprivrednog gazdinstva u maximalno 500 za sve
osnovici objekta kandidate
SLU@BENE NOVINE
^etvrtak, 30. juna 2016. KANTONA SARAJEVO Broj 26 – Strana 13
2) [talskih kapaciteta za uzgoj peradi za upotrebnu m² Minimalno 100 a 35,00 za osnovicu 40,00 za 51,00 za 30.11.
povr{inu objekta maximalno 1000 za objekta, a 17,50 osnovicu osnovicu
sve kandidate za upotrebnu objekta, a objekta, a
povr{inu na 20,00 za 25,50 za
spratu upotrebnu upotrebnu
povr{inu na povr{inu
spratu na spratu
3) Objekti za skladi{tenje, hla|enje i su{enje m² Minimalno 100 m² a 29,00 za osnovicu 35,00 za 42.00 za 30.11.
poljoprivrednih proizvoda u okviru maximalno 1000 m² objekta, a 14,50 osnovicu osnovicu
poljoprivrednog gazdinstva za sve kandidate za upotrebnu objekta, a objekta, a
povr{inu na 15,50 za 21,00 za
spratu upotrebnu upotrebnu
povr{inu na povr{inu
spratu na spratu
4) Izgradnju ribnjaka m² Minimalno 100 m² a 29,00 35,00 42,00 30.11.
maximalno 500 m² za
sve kandidate
b) Rekonstrukcija {talskih objekata za uzgoj goveda, m² Minimalno 50 m² a 29,00 35,00 42,00 30.11.
koza, ovaca i peradi maximalno 500 m² za
sve kandidate
2 U okviru modela kapitalnih ulaganja podsti~e se
kupovina u teku}oj godini:
a) Kupovina poljoprivrednog zemlji{ta isklju~ivo za ha 0,5 Njiva 0,00 Livada Njiva 0,00 Njiva 0,00
poljoprivrednu proizvodnju, a u cilju pove}anja 0,00 Pa{njak 0,00 livada 0,00 livada
poljoprivredne proizvodnje pa{njak 0,00 0,00
Pa{njak
0,00
b) Novog staklenika ili plastenika Po ra~unu Minimalno 200 m² 17,5% 20% 25% 31.07.
c) Nove poljoprivredne mehanizacije i priklju~nih Po ra~unu Maximalno 50.000,00 17,5% 20% 25% 30.11.
sredstava KM nov~anog
podsticaja u toku
godine za sve
kandidate
d) Nove opreme u biljnoj i animalnoj proizvodnji Po ra~unu Maximalno 50.000,00 17,5% 20% 25% 30.11.
KM nov~anog
podsticaja u toku
godine za sve
kandidate
e) Priplodnih junica za formiranje ili pro{irenje Priplodna Minimalno 5, a 297,00 340,00 425,00 30.11.
osnovnog stada mlije~nih krava junica maximalno 10
III Model ostalih vrsta nov~anih podsticaja
U okviru ostalih vrsta nov~anih podsticaja, a u
zavisnosti od raspolo`ivih sredstava Vlada mo`e
podsticati
a) Realizacija pojedina~nih projekata iz oblasti 0,00
poljoprivrede, a koje ocjeni zna~ajnim za razvoj
poljoprivredne proizvodnje na podru~ju Kantona
b) Aktivnosti razli~itih organizacija, udru`enja ili 0,00
asocijacija, a koje su u funkciji razvoja
poljoprivrede na podru~ju Kantona
c) Sufinansiranje u~e{}a poljoprivrednik a na 0,00
sajmovima i drugim manifestacijama iz oblasti
poljoprivrede koji se organizuju na podru~ju
Kantona ili podru~ju Bosne i Hercegovine

III (2) Za proizvodnje za koje je zahtjev podnesen u 2015. godini a


(Izuzeci) koje se zbog ciklusa proizvodnje zavr{avaju u 2016. godini
rje{avat }e se u skladu sa Odlukom za 2016. godine.
(1) Izuzetno od rokova utvr|enih ovom odlukom za proizvodnje
za koje su se zahtjevi trebali podnijeti prije nego {to je ova (3) Za proizvodnje za koje je zahtjev podnesen u 2016. godini a
odluka stupila na snagu isti se mogu podnijeti u roku od 30 koje se zbog ciklusa proizvodnje zavr{avaju u 2017. godini
dana od dana stupanja na snagu ove odluke. rje{avat }e se u skladu sa Odlukom iz 2017. godine.
(2) Izuzetno od rokova utvr|enih ovom odlukom za zahtjeve koji (4) Rokovi propisani ovom odlukom primjenjivati }e se do
su ranije podneseni potrebno je da imaju zapisni~ki dono{enja Odluke za 2017. godinu.
konstatovan po~etak i obim proizvodnje od strane slu`benika
Odjeljenja za poljoprivredne stru~ne poslove Ministarstva IV. FINANSIJSKA SREDSTVA
privrede (u daljem tekstu: Odjeljenje).
V
IV (Zakonom utvr|ena visina nov~anih sredstava)
(Prenesene proizvodnje)
(1) ^lanom 4. Zakona utvr|eno je da se za realizaciju nov~anih
(1) Za kvartalne proizvodnje koje se zavr{avaju u 2016. godini, a i podsticaja nov~ana sredstva obezbje|uju u Bud`etu Kantona
rok podno{enja zahtjeva je u 2016. godini, zahtjevi }e se Sarajevo i iz drugih izvora.
rje{avati u skladu sa Odlukom o iznosima nov~anih podsticaja,
minimalnim uslovima za po~etak proizvodnje, minimalnim (2) ^lanom 5. Zakona utvr|eno je da visina nov~anih sredstava
uslovima za investiranje i rokovima podno{enja zahtjeva za koja se obezbje|uju iz Bud`eta iznosi od 0,5 do 2% od
2016. godinu (u daljem tekstu: Odluka za 2016. godinu) poreznih i neporeznih prihoda u Bud`etu za teku}u godinu.
SLU@BENE NOVINE
Broj 26 – Strana 14 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 30. juna 2016.
VI III
(Nov~ana sredstva) Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u
Finansijska sredstva za realizaciju ove Odluke planirana su "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".
Bud`etom Kantona Sarajevo za 2016. godinu u okviru pozicije Broj 02-05-21278-28/16
Razvoj poljoprivrede - nov~ani podsticaji u primarnoj 21. juna 2016. godine Premijer
poljoprivrednoj proizvodnji. Sarajevo Elmedin Konakovi}, s. r.
V. ZAVR[NE ODREDBE Na osnovu ~l. 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona
VII Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi
(Realizacija) pre~i{}eni tekst i broj 37/14 - Ispravka) i ~lana 19. Zakona o
pred{kolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo
Za realizaciju ove odluke zadu`uje se Ministarstvo privrede ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 26/08 i 21/09), Vlada
Kantona Sarajevo i Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo. Kantona Sarajevo, na 46. sjednici odr`anoj 21.06.2016. godine,
VIII donijela je sljede}i
(Stupanje na snagu)
ODLUKU
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE
SAGLASNOSTI ZA OSNIVANJE PRED[KOLSKE
Broj 02-05-21278-10/16
21. juna 2016. godine Premijer USTANOVE "VRTI] BOMBON"
Sarajevo Elmedin Konakovi}, s. r. I
Na osnovu ~lanova 26. i 28. stav 2. Zakona o Vladi Kantona U ta~ci I Odluke o davanju prethodne saglasnosti za
Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi osnivanje pred{kolske ustanove "VRTI] BOMBON", broj
pre~i{}eni tekst i 37/14 - Ispravka), ~lana 92a. Zakona o 02-05-11771-31/16 od 21.04.2016. godine, mijenjaju se rije~i:
osnovnom odgoju i obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona "Hod`i}-Babi} Almi i Babi} Ibrahimu" tako {to treba da glasi
Sarajevo", broj 10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 01/16) i ~lana "Hod`i}-Badi} Almi i Badi} Ibrahimu".
4. Pravilnika o izboru i imenovanju direktora osnovnih {kola u II
Kantonu Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj
38/12), Vlada Kantona Sarajevo je, na 46. sjednici odr`anoj Ova izmjena ima pravno dejstvo od dana od kojeg pravno
21.06.2016. godine, donijela dejstvo ima Odluka Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-11771-
31/16 od 21.04.2016. godine.
ODLUKU III
I Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u
Daje se saglasnost [kolskom odboru Javne ustanove "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".
Osnovna {kola "Saburina" da se Fo~o Re{ad, profesor za fizi~ku Broj 02-05-21278-29/16
kulturu, razrije{i sa pozicije direktora [kole. 21. juna 2016. godine Premijer
II Sarajevo Elmedin Konakovi}, s. r.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u Na osnovu ~lana 26 i 28. stav 2. Zakona o Vladi Kantona
"Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14- Novi
Broj 02-05-21278-27/16 pre~i{}eni tekst i broj 37/14 - Ispravka), a u skladu sa ~lanom 77.
21. juna 2016. godine Premijer Zakona o srednjem obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona
Sarajevo Elmedin Konakovi}, s. r. Sarajevo", broj 23/10), Vlada Kantona Sarajevo je, na 46. sjednici
odr`anoj 21.06.2016. godine, donijela
Na osnovu ~lana 26. i 28. stav 2. Zakona o Vladi Kantona
Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi ODLUKU
pre~i{}eni tekst i broj 37/14 - Ispravka) ~lana 19. Zakona o O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE SA KRITERIJIMA ZA
pred{kolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo PRIJEM U^ENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH
("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 26/08 i 21/09), Vlada [KOLA KANTONA SARAJEVO
Kantona Sarajevo je na 46. sjednici odr`anoj 21.06.2016. godine
donijela ^lan 1.
ODLUKU U Odluci sa kriterijima za prijem u~enika u prvi razred
srednjih {kola Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona
O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA Sarajevo", broj 20/13, 24/14 i 24/15) u ~lanu 2. iza stava (1)
OSNIVANJE PRED[KOLSKE USTANOVE "SRETNO dodaje se stav (2) koji glasi:
DJETINJSTVO" "(2) Izmjene i dopune odnosno pro{irenje Plana upisa iz stava (1)
mo`e odobriti samo Vlada Kantona Sarajevo."
I Dosada{nji st. (2), (3), (4), (5) i (6) postaju st. (3), (4), (5), (6) i (7).
Daje se prethodna saglasnost Had`ikaduni}-Bukvi} Amni, ^lan 2.
kao osniva~u, za osnivanje Pred{kolske ustanove "Sretno U ~lanu 5. stav (1) iza rije~i "odnosno test fizi~ke
djetinjstvo". sposobnosti" dodaju se rije~i "koji su du`ni okon~ati za vrijeme
II trajanja prvog konkursnog roka".
Nala`e se primaocu saglasnosti iz ta~ke I ove Odluke da u ^lan 3.
skladu sa ~lanom 19. do 24. Zakona o pred{kolskom odgoju i U ~lanu 10. stav (1) ta~ka c) mijenja se i glasi:
obrazovanju u Kantonu Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona "c) Rezultat postignut na ispitima eksterne mature boduje se sa
Sarajevo", br. 26/08 i 21/09) realizira sve potrebne aktivnosti za maksimalno 30 bodova."
osnivanje i po~etak rada Ustanove i nakon toga podnese zahtjev
Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za ^lan 4.
utvr|ivanje uslova za po~etak rada ustanove. U ~lanu 13. stav (3) mijenja se i glasi:
SLU@BENE NOVINE
^etvrtak, 30. juna 2016. KANTONA SARAJEVO Broj 26 – Strana 15
"(3)Ukoliko u~enik sa podru~ja Kantona Sarajevo iz opravdanih imenovanje, obavi intervju sa kandidatima i predlo`i rang listu sa
razloga ne pristupi polaganju ispita, odre|uje se ekvivalent najboljim kandidatima ministru kulture i sporta.
bodova za eksternu maturu koji osnovna {kola upisuje u III
obrazac predvi|en Pravilnikom o polaganju eksterne mature
na osnovu zaklju~enih ocjena za taj predmet na sljede}i na~in: Za tehni~kog sekretara Komisije imenuje se Nata{a Hajda-
a) za predmete: revi}. Tehni~ki sekretar Komisije opslu`uje rad Komisije,
1) Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost; obavlja sve administrativne poslove za potrebe Komisije, pri-
2) prvi strani jezik; prema zapisnike sa sastanka Komisije, prikuplja dokumentaciju i
vr{i druge poslove po nalogu predsjednika Komisije.
3) Matematika.
zbir zaklju~enih ocjena u 6., 7., 8. i 9. razredu se dijeli sa IV
brojem 2." Ovim Rje{enjem stavlja se van snage Rje{enje o imenovanju
^lan 5. komisije za izbor predsjednika i ~lanova upravnih i nadzornih
odbora javnih ustanova iz nadle`nosti Ministarstva kulture i
(1) Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a primjenjiva}e sporta ~ija kona~na imenovanja vr{i Vlada Kantona Sarajevo,
se za upis u~enika u srednje {kole po~ev{i od {kolske broj 02-05-2254-39/16 od 28.05.2016. godine ("Slu`bene novine
2016/2017. godine. Kantona Sarajevo", broj 5/16).
(2) Odluka }e se objaviti u "Slu`benim novinama Kantona
Sarajevo". V
Broj 02-05-21278-30/16 Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se
21. juna 2016. godine Premijer u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo."
Sarajevo Elmedin Konakovi}, s. r. Broj 02-05-21278-13/16
Na osnovu ~lana 26. i 28. stav 3. Zakona o Vladi Kantona 12. juna 2016. godine Premijer
Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi Sarajevo Elmedin Konakovi}, s. r.
pre~i{}eni tekst i 37/14 - Ispravka), a u vezi ~lana 9. Zakona o Na osnovu ~lana 14. stav (3) Zakona o izvr{avanju Bud`eta
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne Kantona Sarajevo za 2016. godinu ("Slu`bene novine Kantona
i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03, Sarajevo", broj 1/16 i 19/16) i ~l. 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi
34/03 i 65/13), ta~ke I alineja 2. Odluke o na~inu obrazovanja i Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br.
utvr|ivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuju 36/14 - Novi pre~i{}eni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada Kantona
Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa Sarajevo, na 46. sjednici odr`anoj 21.06.2016. godine, donijela je
dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 21/09 sljede}i
- Pre~i{}eni tekst, 19/12, 26/14 i 44/14) i ta~ke 1. Zaklju~ka Vlade
Kantona Sarajevo (broj 02-05-27435-38/14), Vlada Kantona ZAKLJU^AK
Sarajevo je, na 46. sjednici odr`anoj 21.06.2016. godine, donijela O UNOSU DONACIJA U BUD@ET KANTONA
RJE[ENJE SARAJEVO ZA 2016. GODINU
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR NA 1. Odobrava se unos sredstava (donacije od pravnih lica 733112)
UPRA@NJENE POZICIJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu od 5.500
UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JAVNIH KM koja su O[ "D`emaludin ^au{evi}" dozna~ena od strane
NVO "Budi moj prijatelj" u skladu sa Ugovorom u svrhu
USTANOVA IZ NADLE@NOSTI MINISTARSTVA realizacije Projekta "Podr{ka odraslim za zavr{etak osnovnog
KULTURE I SPORTA ^IJA KONA^NA IMENOVANJA obrazovanja s fokusom na Romsku populaciju".
VR[I VLADA KANTONA SARAJEVO 2. Sredstva iz ta~ke 1. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u razdjelu
21, glava 02, potro{a~ka jedinica 0048 - O[ "D`emaludin
I ^au{evi}", na ekonomskom kodu:
U Komisiju za izbor na upra`njene pozicije predsjednika i 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, funkcija 091
~lanova upravnog i nadzornog odbora javnih ustanova iz iznos: 5.500 KM
nadle`nosti Ministarstva kulture i sporta (u daljem tekstu: 3. Odobrava se unos sredstava (donacije od pravnih lica 733112)
Komisija), ~ija kona~na imenovanja vr{i Vlada Kantona u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu od
Sarajevo, imenuju se: 24.447 KM koja su JU Centar "Vladimir Nazor" dozna~ena od
1. Dragan Vujmilovi}, predsjednik (Ministarstvo kulture i strane Centra "Christine Witcutt" u skladu sa Ugovorom u
sporta) svrhu ku}ne posjete za obrazovanje i rehabilitaciju djece sa
2. Elvedina Kozadra, ~lan (Ministarstvo kulture i sporta) slo`enim potrebama u razvoju.
3. Ned`ad Bori{i}, ~lan (Ministarstvo kulture i sporta) 4. Sredstva iz ta~ke 3. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u razdjelu
4. Riad Ljutovi}, vanjski ~lan 21, glava 02, potro{a~ka jedinica 0037 - JU Centar "Vladimir
5. Asja Pavlovi}, vanjski ~lan. Nazor", na ekonomskim kodovima:
II 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva, funkcija 091
Zadatak Komisije je da u skladu sa odredbama Zakona o iznos: 450 KM
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH 613900 -Ugovorene i druge posebne usluge, funkcija 091
("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i iznos: 23.997 KM
Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju 5. Odobrava se unos sredstava (donacije od pravnih lica 733112)
predsjednika i ~lanova upravnih i nadzornih odbora javnih u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu od 200
ustanova iz nadle`nosti Ministarstva kulture i sporta Kantona KM koja su JU Djeca Sarajeva dozna~ena od strane Udru`enja
Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 18/15), Fani po osnovu osvojenog tre}eg mjesta na takmi~enju na 2.
pregleda sve prijave koje su pristigle u propisanom roku Festivalu Dje~ije umjetnosti.
navedenom u javnom oglasu za imenovanje na upra`njene 6. Sredstva iz ta~ke 5. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u razdjelu
pozicije predsjednika i ~lanova upravnog odbora javnih ustanova 21, glava 06, potro{a~ka jedinica 0001 - JU Djeca Sarajeva, na
iz nadle`nosti Ministarstva kulture i sporta ~ija kona~na ekonomskom kodu:
imenovanja vr{i Vlada Kantona Sarajevo, sastavi listu kandidata 613400 - Nabavka materijala, funkcija 091
sa u`im izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju uslove za iznos: 200 KM
SLU@BENE NOVINE
Broj 26 – Strana 16 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 30. juna 2016.
7. Odobrava se unos sredstava (donacije od pravnih lica 733112) od strane Op}ine Stari Grad u skladu sa Bud`etom Op}ine Stari
u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu od Grad na ime granta {kolama za |a~ke u`ine.
10.726 KM koja su KJU za za{ti}ena prirodna podru~ja 8. Sredstva iz ta~ke 7. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u razdjelu
dozna~ena od strane Slu`be za zapo{ljavanje u skladu sa 21, glava 02, potro{a~ka jedinica 0061 - O[ "Hamdija
Ugovorom za projekat "Ure|enje za{ti}enih prirodnih Kre{evljakovi}", na ekonomskom kodu:
podru~ja Kantona Sarajevo". 613400 - Nabavka materijala, funkcija 091
8. Sredstva iz ta~ke 7. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u razdjelu iznos: 2.340 KM
33, glava 01, potro{a~ka jedinica 0003 - KJU za za{ti}ena 9. Odobrava se unos sredstava (primljeni transferi od op}ina
prirodna podru~ja, na ekonomskom kodu: 732116) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, funkcija 054 od 2.640 KM koja su O[ "Isak Samokovlija" dozna~ena od
iznos: 10.726 KM strane Op}ine Centar u skladu sa Zaklju~kom na ime projekta
9. Ministarstvo finansija }e evidentirati i proknji`iti upla}ena "Eko {kola kao na~in `ivljenja".
sredstva i izvr{iti pla}anje po nalogu Ministarstva za 10. Sredstva iz ta~ke 9. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u razdjelu
obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstva prostornog ure|enja, 21, glava 02, potro{a~ka jedinica 0007 - O[ "Isak
gra|enja i za{tite okoli{a, te pratiti utro{ak istih. Samokovlija", na ekonomskim kodovima:
10. Ovaj Zaklju~ak stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e 613400 - Nabavka materijala, funkcija 091
se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". iznos: 1.428 KM
Broj 02-05-21278-23/16 613700 - Izdaci za teku}e odr`avanje, funkcija 091
21. juna 2016. godine Premijer iznos: 412 KM
Sarajevo Elmedin Konakovi}, s. r. 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, funkcija 091
Na osnovu ~lana 14. stav 3. Zakona o izvr{avanju Bud`eta iznos: 800 KM
Kantona Sarajevo za 2016. godinu ("Slu`bene novine Kantona 11. Odobrava se unos sredstava (primljeni transferi od op}ina
Sarajevo", broj 1/16 i 19/16) i ~lana 26. i 28. stav 4. Zakona o 732116) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu
Vladi Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", od 3.160 KM koja su O[ "Vladislav Skari}" dozna~ena od
br. 36/14 - Novi pre~i{}eni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada strane Op}ine Centar u skladu sa Zaklju~kom na ime projekta
Kantona Sarajevo, na 46. sjednici odr`anoj 21.06.2016. godine, "Cvijetni {kolski vrt" (2.400 KM) i u skladu sa Zaklju~kom na
donijela je sljede}i ime posjete Memorijalnom centru u Poto~arima (760,50 KM).
12. Sredstva iz ta~ke 11. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u
ZAKLJU^AK razdjelu 21, glava 02, potro{a~ka jedinica 0008 - O[
O UNOSU TRANSFERA U BUD@ET KANTONA "Vladislav Skari}", na ekonomskim kodovima:
SARAJEVO ZA 2016. GODINU 613400 - Nabavka materijala, funkcija 091
iznos: 1.900 KM
1. Odobrava se unos sredstava (primljeni transferi od op}ina 613500-Izdaci za usluge prevoza i goriva, funkcija 091
732116) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu iznos: 760 KM
od 3.000 KM koja su Fondu memorijala dozna~ena od strane 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, funkcija 091
Op}ine Novo Sarajevo u skaldu sa Sporazumom o
sufinansiranju projekta postavljanje spomenika - Spomen iznos: 500 KM
plo~e Samiru Mi{i}u. 13. Odobrava se unos sredstava (primljeni transferi od op}ina
2. Sredstva iz ta~ke 1. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u razdjelu 732116) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu
13, glava 02, potro{a~ka jedinica 0001 - Fond memorijala, na od 5.500 KM koja su JU Srednja {kola poljoprivrede, prehrane,
ekonomskom kodu: veterine i uslu`nih djelatnosti dozna~ena od strane Op}ine
615200 - Kapitalni transferi pojedincima Centar u skladu sa Zaklju~kom za kupovinu nastavnih
DBU001 Sredstva za {ehidska groblja i groblja poginulih pomagala.
boraca, funkcija 082 14. Sredstva iz ta~ke 13. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u
iznos: 3.000 KM razdjelu 21, glava 03, potro{a~ka jedinica 0026- JU Srednja
3. Odobrava se unos sredstava (primljeni transferi od op}ina {kola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslu`nih djelatnosti,
732116) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu na ekonomskom kodu:
od 5.000 KM koja su O[ "Podlugovi" dozna~ena od strane 821300 - Nabavka opreme, funkcija 092
Op}ine Ilija{ u skladu sa Odlukom na ime sufinansiranja iznos: 5.500 KM
nabavke aluminijske stijene i dvokrilnih vrata za izradu 15. Odobrava se unos sredstava (primljeni transferi od op}ina
portirnice u {koli i nabavku printera sa pripadaju}im tonerom. 732116) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu
4. Sredstva iz ta~ke 3. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u razdjelu od 9.000 KM koja su Srednjoj {koli metalskih zanimanja
21, glava 02, potro{a~ka jedinica 0005 - O[ "Podlugovi", na dozna~ena od strane Op}ine Centar u skladu sa Zaklju~kom za
ekonomskom kodu: projekat ure|enje prilaza {koli, ure|enje parkinga i igrali{ta, te
821300 - Nabavka opreme, funkcija 091 adaptaciju fiskulturne sale.
iznos: 5.000 KM 16. Sredstva iz ta~ke 15. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u
5. Odobrava se unos sredstava (primljeni transferi od op}ina razdjelu 21, glava 03, potro{a~ka jedinica 0021 - Srednja {kola
732116) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu metalskih zanimanja, na ekonomskom kodu:
od 3.520 KM koja su O[ "Srednje" dozna~ena od strane 821600 - Rekonstrukcija i investiciono odr`avanje, funkcija 092
Op}ine Ilija{ u skladu sa Odlukom na ime sufinansiranja iznos: 9.000 KM
tro{kova prijevoza za realizaciju projekta [kole plivanja za 17. Odobrava se unos sredstava (primljeni transferi od op}ina
u~enike ~etvrtih razreda. 732116) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu
6. Sredstva iz ta~ke 5. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u razdjelu od 100 KM koja su Muzeju Alija Izetbegovi} dozna~ena od
21, glava 02, potro{a~ka jedinica 0006 - O[ "Srednje", na strane Op}ine Kalesija u skladu sa Odlukom na ime pomo}i u
ekonomskom kodu: radu ove javne ustanove i (primljeni transferi od Federacije
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, funkcija 091 732112) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu
iznos: 3.520 KM od 5.000 KM koja su Muzeju Alija Izetbegovi} dozna~ena od
7. Odobrava se unos sredstava (primljeni transferi od op}ina strane Federalnog ministarstva kulture i sporta u skladu sa
732116) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu Ugovorom u svrhu sufinansiranja projekta Tre}a me|unarod-
od 2.340 KM koja su O[ "Hamdija Kre{evljakovi}" dozna~ena na likovna kolonija "Moj bijeg u slobodu".
SLU@BENE NOVINE
^etvrtak, 30. juna 2016. KANTONA SARAJEVO Broj 26 – Strana 17
18. Sredstva iz ta~ke 17. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u iznos: 5.823 KM.
razdjelu 22, glava 02, potro{a~ka jedinica 0014 - Muzej Alija 3. Ministarstvo finansija }e evidentirati i proknji`iti upla}ena
Izetbegovi}, na ekonomskom kodu: sredstva i izvr{iti pla}anje po nalogu Ministarstva za
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, funkcija 082 obrazovanje, nauku i mlade, te pratiti utro{ak istih.
iznos: 5.100 KM 4. Ovaj Zaklju~ak stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e
19. Odobrava se unos sredstava (primljeni transferi od Federacije se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".
732112) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu Broj 02-05-21278-25/16
od 3.000 KM koja su JU Centar "Vladimir Nazor" dozna~ena 21. juna 2016. godine Premijer
od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u Sarajevo Elmedin Konakovi}, s. r.
skladu sa Ugovorom u svrhu realizacije projekta "Podr{ka
inkluzivnom obrazovanju djece pred{kolske dobi izradom Na osnovu ~lana 14. stav 3. Zakona o izvr{avanju Bud`eta
didatki~kih igra~aka i materijala". Kantona Sarajevo za 2016. godinu ("Slu`bene novine Kantona
20. Sredstva iz ta~ke 19. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u Sarajevo", br. 1/16 i 19/16) i ~l. 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi
razdjelu 21, glava 02, potro{a~ka jedinica 0037 - JU Centar Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br.
"Vladimir Nazor", na ekonomskim kodovima: 36/14 - Novi pre~i{}eni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada Kantona
613400 - Nabavka materijala, funkcija 091 Sarajevo, na 46. sjednici odr`anoj 21.06.2016. godine, donijela je
iznos: 1.000 KM sljede}i
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, funkcija 091 ZAKLJU^AK
iznos: 2.000 KM
21. Odobrava se unos sredstava (primljeni transferi od op}ina O UNOSU TRANSFERA U BUD@ET KANTONA
732116) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu SARAJEVO ZA 2016. GODINU
od 10.500 KM koja su JU Srednja gra|evinsko - geodetska
{kola dozna~ena od strane Op}ine Centar u skladu sa 1. Odobrava se unos sredstava (primljeni transferi od op}ina
Zaklju~kom za sufinansiranje po zahtjevu, a u svrhu 732116) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu
pobolj{anja uslova rada. od 950 KM koja su O[ "Hasan Kiki}" dozna~ena od strane
22. Sredstva iz ta~ke 21. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u Op}ine Centar u skladu sa Zaklju~kom za op}insko takmi~enje
razdjelu 21, glava 03, potro{a~ka jedinica 0023 - JU Srednja iz kulturno - umjetni~kog stvarala{tva i za pla}anje tro{kova
gra|evinsko - geodetska {kola, na ekonomskom kodu: odlaska na ekskurziju jednog u~enika.
821600 - Rekonstrukcija i investiciono odr`avanje, funkcija 092 2. Sredstva iz ta~ke 1. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u razdjelu
iznos: 10.500 KM 21, glava 02, potro{a~ka jedinica 0009 - O[ "Hasan Kiki}", na
ekonomskim kodovima:
23. Odobrava se unos sredstava (primljeni transferi od gradova 613400 - Nabavka materijala, funkcija 091
732115) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu
od 2.100 KM koja su JU Peta gimnazija dozna~ena od strane iznos: 450 KM
Grada Sarajevo u skladu sa Odlukom za realizaciju 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, funkcija 091
manifestacije "Peta Me|unarodna revija sporta". iznos: 500 KM
24. Sredstva iz ta~ke 23. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u 3. Odobrava se unos sredstava (primljeni transferi od op}ina
razdjelu 21, glava 03, potro{a~ka jedinica 0005 - JU Peta 732116) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu
gimnazija, na ekonomskom kodu: od 1.000 KM koja su Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, funkcija 092 djece "Mjedenica" dozna~ena od strane Op}ine Centar u
iznos: 2.100 KM skladu sa Zaklju~kom povodom vjerskog praznika Pesah.
25. Ministarstvo finansija }e evidentirati i proknji`iti upla}ena 4. Sredstva iz ta~ke 3. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u razdjelu
sredstva i izvr{iti pla}anje po nalogu Ministarstva za 21, glava 02, potro{a~ka jedinica 0064 - Zavod za specijalno
obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo kulture i sporta, te obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica", na ekonomskim
pratiti utro{ak istih. kodovima:
26. Ovaj Zaklju~ak stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e 613100 - Putni tro{kovi, funkcija 091
se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". iznos: 500 KM
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, funkcija 091
Broj 02-05-21278-24/16 iznos: 500 KM
21. juna 2016. godine Premijer 5. Odobrava se unos sredstava (primljeni transferi od op}ina
Sarajevo Elmedin Konakovi}, s. r. 732116) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu
Na osnovu ~lana 14. stav 3. Zakona o izvr{avanju Bud`eta od 500 KM koja su Srednjoj muzi~koj {koli dozna~ena od
Kantona Sarajevo za 2016. godinu ("Slu`bene novine Kantona strane Op}ine Novo Sarajevo u skladu sa Ugovorom za
Sarajevo", br. 1/16 i 19/16) i ~l. 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi organizaciju i realizaciju Koncerta u~enika Srednje muzi~ke
Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. {kole Sarajevo.
36/14 - Novi pre~i{}eni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada Kantona 6. Sredstva iz ta~ke 5. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u razdjelu
Sarajevo, na 46. sjednici odr`anoj 21.06.2016. godine, donijela je 21, glava 03, potro{a~ka jedinica 0010 - Srednja muzi~ka
sljede}i {kola, na ekonomskom kodu:
821300 - Nabavka opreme, funkcija 092
ZAKLJU^AK iznos: 500 KM;
O UNOSU DONACIJA U BUD@ET KANTONA 7. Odobrava se unos sredstava (primljeni transferi od op}ina
732116) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu
SARAJEVO ZA 2016. GODINU od 6.500 KM koja su Srednjoj zubotehni~koj {koli dozna~ena
1. Odobrava se unos sredstava (donacije od pravnih lica 733112) od strane Op}ine Centar u skladu sa Zaklju~kom za
u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu od 5.823 sufinansiranje po zahtjevu.
KM koja su Tre}oj osnovnoj {koli dozna~ena od strane tri 8. Sredstva iz ta~ke 7. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u razdjelu
osnovne {kole iz Istanbula u skladu sa Izjavom za 21, glava 03, potro{a~ka jedinica 0014 - Srednja zubotehni~ka
rekonstrukciju i investiciono odr`avanje. {kola, na ekonomskom kodu:
2. Sredstva iz ta~ke 1. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u razdjelu 821300 - Nabavka opreme, funkcija 092
21, glava 02, potro{a~ka jedinica 0021 - Tre}a osnovna {kola, iznos: 6.500 KM.
na ekonomskom kodu: 9. Odobrava se unos sredstava (primljeni transferi od op}ina
821600 - Rekonstrukcija i investiciono odr`avanje, funkcija 091 732116) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu
SLU@BENE NOVINE
Broj 26 – Strana 18 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 30. juna 2016.
od 5.000 KM koja su Srednjoj po{lovno-komercijalnoj i
trgova~koj {koli dozna~ena od strane Op}ine Centar u skladu ZAKLJU^AK
sa Zaklju~kom za zamjenu staklenih portala. O UNOSU TRANSFERA U BUD@ET KANTONA
10. Sredstva iz ta~ke 9. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u razdjelu SARAJEVO ZA 2016. GODINU
21, glava 03, potro{a~ka jedinica 0029 - Srednja poslovno-
komercijalna i trgova~ka {kola, na ekonomskom kodu: 1. Odobrava se unos sredstava (primljeni transferi od op}ina
821600 - Rekonstrukcija i investiciono odr`avanje, funkcija 092 732116) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu
od 2.910 KM koja su O[ "Nafija Sarajli}" dozna~ena od strane
iznos: 5.000 KM. Op}ine Centar u skladu sa Zaklju~kom za ure|enje {kolskog
11. Odobrava se unos sredstava (primljeni transferi od Federacije dvori{ta - nabavka, dovoz i sadnja `ive ograde i ukrasnih
732112) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu grmova.
od 33.500 KM koja su JU Kantonalni centar za socijalni rad 2. Sredstva iz ta~ke 1. ovog zaklju~ka evidentirat }e se u razdjelu
dozna~ena od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne 21, glava 02, potro{a~ka jedinica 0015-O[ "Nafija Sarajli}", na
politike u skladu sa Ugovorom za implementiranje i uvo|enje ekonomskom kodu:
u prava neratnih invalida. 613700 - Izdaci za teku}e odr`avanje, funkcija 091
12. Sredstva iz ta~ke 11. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u iznos: 2.910 KM
razdjelu 23, glava 02, potro{a~ka jedinica 0001 - JU 3. Odobrava se unos sredstava (primljeni transferi od op}ina
Kantonalni centar za socijalni rad, na ekonomskim kodovima: 732116) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, funkcija 107 od 2.000 KM koja su O[ "Vrhbosna" dozna~ena od strane
iznos: 2.000 KM Op}ine Stari Grad u skladu sa usvojenim Bud`etom Op}ine
821300 - Nabavka opreme, funkcija 107 Stari Grad za sufinansiranje rada folklorne sekcije.
iznos: 31.500 KM 4. Sredstva iz ta~ke 3. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u razdjelu
13. Ministarstvo finansija }e evidentirati i proknji`iti upla}ena 21, glava 02, potro{a~ka jedinica 0062 - O[ "Vrhbosna", na
sredstva i izvr{iti pla}anje po nalogu Ministarstva za ekonomskim kodovima:
obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo za rad, socijalnu 613400 - Nabavka materijala, funkcija 091
politiku, raseljena lica i izbjeglice, te pratiti utro{ak istih. iznos: 1.400 KM
14. Ovaj Zaklju~ak stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e 821300 - Nabavka opreme, funkcija 091
se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". iznos: 600 KM
Broj 02-05-21278-26/16 5. Odobrava se unos sredstava (primljeni transferi od op}ina
21. juna 2016. godine Premijer 732116) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu
Sarajevo od 1.600 KM koja su JU Peta osnovna {kola dozna~ena od
Elmedin Konakovi}, s. r. strane Op}ine Ilid`a u skladu sa Odlukom na ime tro{kova
Na osnovu ~lana 14. stav 3. Zakona o izvr{avanju Bud`eta |a~ke ekskurzije za socijalno ugro`ene u~enike.
Kantona Sarajevo za 2016. godinu ("Slu`bene novine Kantona 6. Sredstva iz ta~ke 5. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u razdjelu
Sarajevo", broj 1/16 i 19/16) i ~l. 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi 21, glava 02, potro{a~ka jedinica 0023 - JU Peta osnovna
Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. {kola, na ekonomskom kodu:
36/14 - Novi pre~i{}eni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada Kantona 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, funkcija 091
Sarajevo, na 47. sjednici odr`anoj 23.06.2016. godine, donijela je iznos: 1.600 KM
slijede}i 7. Odobrava se unos sredstava (primljeni transferi od op}ina
ZAKLJU^AK 732116) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu
od 800 KM koja su JU [esta osnovna {kola dozna~ena od
O UNOSU TRANSFERA U BUD@ET KANTONA strane Op}ine Ilid`a u skladu sa Odlukom na ime tro{kova
SARAJEVO ZA 2016. GODINU |a~ke ekskurzije za socijalno ugro`ene u~enike.
8. Sredstva iz ta~ke 7. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u razdjelu
1. Odobrava se unos sredstava (primljeni transferi od op}ina 21, glava 02, potro{a~ka jedinica 0024 - JU [esta osnovna
732116) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu {kola, na ekonomskom kodu:
od 600 KM koja su O[ "Vrhbosna" dozna~ena od strane 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, funkcija 091
Op}ine Stari Grad u skladu sa usvojenim Bud`etom Op}ine iznos: 800 KM
Stari Grad za |a~ke ekskurzije. 9. Odobrava se unos sredstava (primljeni transferi od op}ina
2. Sredstva iz ta~ke 1. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u razdjelu 732116) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu
21, glava 02, potro{a~ka jedinica 0062 - O[ "Vrhbosna", na od 1.200 KM koja su JU Sedma osnovna {kola dozna~ena od
ekonomskom kodu: strane Op}ine Ilid`a u skladu sa Odlukom na ime tro{kova
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, funkcija 091 |a~ke ekskurzije za socijalno ugro`ene u~enike.
iznos: 600 KM 10. Sredstva iz ta~ke 9. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u razdjelu
3. Ministarstvo finansija }e evidentirati i proknji`iti upla}ena 21, glava 02, potro{a~ka jedinica 0025 - JU Sedma osnovna
sredstva i izvr{iti pla}anje po nalogu Ministarstva za {kola, na ekonomskom kodu:
obrazovanje, nauku i mlade, te pratiti utro{ak istih. 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, funkcija 091
4. Ovaj Zaklju~ak stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e iznos: 1.200 KM
se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". 11. Odobrava se unos sredstava (primljeni transferi od op}ina
732116) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu
Broj 02-05-21955-23/16 od 6.000 KM koja su O[ "Vladislav Skari}" dozna~ena od
23. juna 2016. godine Premijer strane Op}ine Centar u skladu sa Zaklju~kom za sanaciju
Sarajevo Elmedin Konakovi}, s. r. drugog dijela prostorije - spremi{ta za fiskulturnu salu, te
Na osnovu ~lana 14. stav 3. Zakona o izvr{avanju Bud`eta izvo|enju gra|evinsko-zanatskih radova na sanaciji sale za
Kantona Sarajevo za 2016. godinu ("Slu`bene novine Kantona tjelesni odgoj.
Sarajevo", broj 1/16 i 19/16) i ~lana 26. i 28. stav 4. Zakona o 12. Sredstva iz ta~ke 11. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u
Vladi Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", razdjelu 21, glava 02, potro{a~ka jedinica 0008 - O[
br. 36/14 - Novi pre~i{}eni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada "Vladislav Skari}", na ekonomskom kodu:
Kantona Sarajevo, na 47. sjednici odr`anoj 23.06.2016. godine, 613700 - Izdaci za teku}e odr`avanje, funkcija 091
donijela je slijede}i iznos: 6.000 KM
SLU@BENE NOVINE
^etvrtak, 30. juna 2016. KANTONA SARAJEVO Broj 26 – Strana 19
13. Odobrava se unos sredstava (primljeni transferi od Federacije 20. Sredstva iz ta~ke 19. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u
732112) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu razdjelu 21, glava 03, potro{a~ka jedinica 0017 - Elektro-
od 3.000 KM koja su O[ "Aleksa [anti}" dozna~ena od strane tehni~ka {kola za energetiku, na ekonomskom kodu:
Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u skladu sa 821300 - Nabavka opreme, funkcija 092
Ugovorom u svrhu realizacije projekta "Podr{ka obrazovanju iznos: 6.000 KM
u~enika i socijalizaciji porodica romske nacionalnosti i drugih 21. Ministarstvo finansija }e evidentirati i proknji`iti upla}ena
nacionalnih manjina u JU O[ "Aleksa [anti}" Sarajevo". sredstva i izvr{iti pla}anje po nalogu Ministarstva za
14. Sredstva iz ta~ke 13. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u obrazovanje, nauku i mlade, te pratiti utro{ak istih.
razdjelu 21, glava 02, potro{a~ka jedinica 0051 - O[ "Aleksa
[anti}", na ekonomskom kodu: 22. Ovaj Zaklju~ak stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, funkcija 091 se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".
iznos: 3.000 KM Broj 02-05-21955-24/16
15. Odobrava se unos sredstava (primljeni transferi od op}ina 23. juna 2016. godine Premijer
732116) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu Sarajevo Elmedin Konakovi}, s. r.
od 5.000 KM koja su JU O[ "Vladimir Nazor" dozna~ena od
strane Op}ine Centar u skladu sa Zaklju~kom za sufinansiranje Na osnovu ~lana 14. stav (3) Zakona o izvr{avanju Bud`eta
projekta "[kola u prirodi". Kantona Sarajevo za 2016.godinu ("Slu`bene novine Kantona
16. Sredstva iz ta~ke 15. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u Sarajevo", broj 1/16 i 19/16) i ~l. 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi
razdjelu 21, glava 02, potro{a~ka jedinica 0037 - JU O[ Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br.
"Vladimir Nazor", na ekonomskim kodovima: 36/14 - Novi pre~i{}eni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada Kantona
613200 - Izdaci za energiju, funkcija 091 Sarajevo, na 47. sjednici odr`anoj 23.06.2016. godine, donijela je
iznos: 600 KM slijede}i
613400 - Nabavka materijala, funkcija 091 ZAKLJU^AK
iznos: 1.400 KM
613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva, funkcija 091 O UNOSU VLASTITIH PRIHODA U BUD@ET
iznos: 800 KM KANTONA SARAJEVO ZA 2016. GODINU
613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, funkcija 091
iznos: 2.200 KM 1. Odobrava se unos sredstava (vlastiti prihodi 722631) u Bud`et
17. Odobrava se unos sredstava (primljeni transferi od Federacije Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu od 1.335 KM koja
732112) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu su ostvarena u O[ "Behaudin Selmanovi}". Vlastiti prihodi su
od 8.000 KM koja su O[ "Fatima Guni}" dozna~ena od strane ostvareni u ve}em iznosu od planiranih i utro{it }e se za
Federalnog ministarstva kulture i sporta u skladu sa Ugovorom nabavku opreme za fiskulturnu salu.
u svrhu sufinanciranja opremanja sportske sale. 2. Sredstva iz ta~ke 1. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u razdjelu
18. Sredstva iz ta~ke 17. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u 21, glava 02, potro{a~ka jedinica 0047 - O[ "Behaudin
razdjelu 21, glava 02, potro{a~ka jedinica 0050 - O[ "Fatima Selmanovi}", na ekonomskom kodu:
Guni}", na ekonomskim kodovima: 821300 - Nabavka opreme, funkcija 091
613400 - Nabavka materijala, funkcija 091 iznos: 1.335 KM
iznos: 3.000 KM 3. Ministarstvo finansija }e evidentirati i proknji`iti upla}ena
821300 - Nabavka opreme, funkcija 091 sredstva i izvr{iti pla}anje po nalogu Ministarstva za
iznos: 5.000 KM obrazovanje, nauku i mlade, te pratiti utro{ak istih.
19. Odobrava se unos sredstava (primljeni transferi od Federacije
732112) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu 4. Ovaj Zaklju~ak stupa na snagu danom dono{enja a objavit }e
od 6.000 KM koja su Elektrotehni~koj {koli za energetiku se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".
dozna~ena od strane Ministarstva razvoja, poduzetni{tva i Broj 02-05-21955-25/16
obrta FBiH u skladu sa Ugovorom za finansijsku podr{ku 23. juna 2016. godine Premijer
korisniku sredstava. Sarajevo Elmedin Konakovi}, s. r.

GRAD SARAJEVO
Gradsko vije}e ^lan 2.
Na osnovu ~lana 26. stav 1. ta~ka 2. i ~lana 87. Statuta Grada Pristupanje iz ~lana 1. Odluke, uspostavlja se potpisivanjem
Sarajeva ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08 - Aplikacije za ~lanstvo, koja je sastavni dio Odluke.
Pre~i{}eni tekst), Gradsko vije}e Grada Sarajeva, na sjednici ^lan 3.
odr`anoj 30.03. 2016. godine, donijelo je Ovla{}uje se gradona~elnik Grada Sarajeva da u ime Grada
ODLUKU Sarajeva potpi{e Aplikaciju za ~lanstvo u MedCities-u.
O PRISTUPANJU GRADA SARAJEVA MRE@I ^lan 4.
MEDITERANSKIH GRADOVA MEDCITIES Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".
^lan 1.
Broj 01-02-589/16 Predsjedavaju}i
Ovom Odlukom Grad Sarajevo pristupa Mre`i 30. marta 2016. godine Gradskog vije}a
mediteranskih gradova MedCities. Sarajevo Suljo Agi}, s. r.
SLU@BENE NOVINE
Broj 26 – Strana 20 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 30. juna 2016.
SLU@BENE NOVINE
^etvrtak, 30. juna 2016. KANTONA SARAJEVO Broj 26 – Strana 21
SLU@BENE NOVINE
Broj 26 – Strana 22 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 30. juna 2016.

OP]INA CENTAR SARAJEVO


Op}insko vije}e 30 dana od dana zaklju~enja postupka javnog nadmetanja.
Na osnovu ~lana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Ugovor u ime Op}ine Centar, kao prodavca potpisat }e Op}inski
Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. na~elnik.
66/13 i 100/13) i ~lana 3. Pravilnika o postupku javnog konkursa Rok za predaju zemlji{ta kupcu u posjed je 15 dana od dana
za raspolaganje nekretninama u vlasni{tvu Federacije Bosne i potpisivanja ugovora o prodaji zemlji{ta.
Hercegovine, kantona, op}ina i gradova ("Slu`bene novine Najpovoljniji ponu|a~ (kupac zemlji{ta) obavezan je platiti i
Federacije BiH", broj 17/14), kao i ~lana 6. Odluke o tro{kove postupka javne licitacije.
gra|evinskom zemlji{tu Op}ine Centar Sarajevo ("Slu`bene ^lan 2.
novine Kantona Sarajevo", broj 17/15), te ~lana 10. i 68. Statuta Postupak javnog nadmetanja sprovodi Komisija za
Op}ine Centar - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona provo|enje licitacije, koju je imenovalo Op}insko vije}e na
Sarajevo", broj 23/04), Op}insko vije}e Centar Sarajevo je, na prijedlog Op}inskog na~elnika.
50. redovnoj sjednici, odr`anoj dana 16.06.2016. godine,
donijelo ^lan 3.
ODLUKU Licitacija se odr`ava samo ako u njoj u~estvuju najmanje dva
u~esnika.
O NA^INU I USLOVIMA PRODAJE NEIZGRA\ENOG Ako se na licitaciju javi samo jedan u~esnik, Komisija mo`e
GRA\EVINSKOG ZEMLJI[TA U SVRHU IZGRADNJE pristupiti postupku prodaje zemlji{ta neposrednom pogodbom,
STAMBENO - POSLOVNOG OBJEKTA K-31 pod uslovom da cijena ponude ne mo`e biti ni`a od po~etne
PLANIRANOG IZMJENAMA I DOPUNAMA R.P. cijene objavljene u Javnom konkursu ili donijeti odluku o
odre|ivanju termina nove licitacije koji ne mo`e biti kra}i od 30
POSLOVNA ZONA "[IP" ("SLU@BENE NOVINE dana.
KANTONA SARAJEVO", BR. 2/07) RADI RJE[AVANJA ^lan 4.
STAMBENIH POTREBA LICA IZ ^LANA 1. ZAKONA O
Javni konkurs u skladu sa odredbama ove Odluke objavit }e
DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA - BRANITELJA Op}inski na~elnik putem nadle`ne Slu`be u dnevnom listu
BOSNE I HERCEGOVINE "Dnevni avaz" i "Oslobo|enje" najmanje 15 dana prije dana
("SLU@BENE NOVINE KANTONA SARAJEVO", odre|enog za javno nadmetanje (licitaciju), kao i na web stranici
BROJ 45/12 - PRE^I[]ENI TEKST) "www.centar.ba", te oglasnoj plo~i Op}ine Centar.
Pravo u~e{}a na konkursu imaju doma}a i strana fizi~ka i
^lan 1. pravna lica, koja u skladu sa Zakonom mogu ste}i pravo
Predmet prodaje putem javnog nadmetanja - licitacije je vlasni{tva.
neizgra|eno gradsko zemlji{te ozna~eno kao: ^lan 5.
- k.~. 558/22, po kulturi gradili{te, povr{ine 1947m² iz zk.ul.
5068 k.o. Ko{evo, stari premjer, {to po novom premjeru Prodaja zemlji{ta iz ~lana 1. izvr{it }e se ugovorom u formi
odgovara k.~. 648/3, k.o. Sarajevo VI i notarski obra|ene isprave, nakon provedenog postupka javnog
- k.~. 375/45, po kulturi gradili{te, povr{ine 257m² iz zk.ul. nadmetanja (licitacije) u skladu sa odredbama Pravilnika o
6958 k.o. Ko{evo, stari premjer, {to po novom premjeru postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u
odgovara k.~. 818/13, k.o. Sarajevo VI, radi izgradnje vlasni{tvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, op}ina i
objekta K-31, u svrhu rje{avanja stambenih potreba lica iz gradova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 17/14), kao i
~lana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Odlukom o gra|evinskom zemlji{tu Op}ine Centar Sarajevo
Bosne i Hercegovine, prema Programu stambene i ostale ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br.17/15).
izgradnje Op}ine Centar ("Slu`bene novine Kantona Prije zaklju~enja propisanog ugovora sa u~esnikom licitacije
Sarajevo" broj 4/14 i 50/15) ~ija je ponuda utvr|ena kao najpovoljnija, pribavi}e se mi{ljenje
Arhitektonsko-urbanisti~ki uslovi za izgradnju objekta K-31 Op}inskog pravobranioca u pogledu zakonitosti provedenog
utvr|eni su Izmjenama i dopunama R.P. Poslovna zona "[IP" i to: postupka za prodaju zemlji{ta.
- Povr{ina parcele: 2.203,84 m², ^lan 6.
- Namjena objekta: stambeno-poslovni, U~esnik licitacije ~ija je ponuda utvr|ena kao najpovoljnija
- Spratnost: S+P+3+M (kupac), du`an je kupoprodajnu cijenu za predmetno zemlji{te
- BGP objekta: 4.384,00 m², (uz umanjenje kapare) uplatiti u roku od 15 dana od dana
- Neto povr{ina objekta: cca 3.507,20 m², okon~anja licitacije.
- Tlocrtna povr{ina: 1.040 m², Ukoliko kupac ne izvr{i pla}anje na na~in utvr|en
- Zona gra|evinskog zemlji{ta: IV zona, prethodnim stavom smatra}e se da je odustao od kupovine
- Naknada za zemlji{te iznosi: 1947 m²+257 m²= 2.204 m² x nekretnine, te gubi pravo na povrat upla}ene kapare.
80,00 KM/m²=176.320,00 KM Kapara se ne}e vratiti ni u slu~aju kada najpovoljniji ponu|a~
Ukoliko se u momentu izrade projektne dokumentacije odustane od date ponude, odnosno ne pristupi javnom
utvrdi da je stvarna korisna povr{ina objekta manja odnosno ve}a nadmetanju - licitaciji.
od ogla{ene investitor ili Op}ina Centar du`ni su izmiriti ^lan 7.
tro{kove za nastalu razliku u korisnoj povr{ini i to prije izdavanja
odobrenja za gra|enje. Ugovor o kupoprodaji pored bitnih elemenata sadr`i i
Po~etna prodajna cijena zemlji{ta iznosi 176.320,00 KM. sljede}e obaveze:
Kapara iznosi 17.632,00 KM i pola`e se najmanje 3 dana prije - obavezu kupca da }e izgra|ene stanove prodavati u svrhu
po~etka odr`avanja licitacije na ra~un broj 3386902296575219 rje{avanja stambenih potreba lica iz ~lana 1. Zakona o
otvoren kod UNICREDIT BANK Sarajevo, a dokaz o uplati se dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i
predaje Komisiji za provo|enje licitacije prije po~etka javnog Hercegovine ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo" broj
nadmetanja. 45/12 - Pre~i{}eni tekst),
Rok za potpisivanje ugovora o prodaji zemlji{ta izme|u - obavezu pla}anja naknade za prirodnu pogodnost
prodavca (Op}ine Centar) i najpovoljnijeg ponu|a~a (kupca) je zemlji{ta - rente, u skladu sa propisima va`e}im na dan
SLU@BENE NOVINE
^etvrtak, 30. juna 2016. KANTONA SARAJEVO Broj 26 – Strana 23
objavljivanja javnog konkursa, koja }e biti utvr|ena
posebnim rje{enjem, ODLUKU
- obavezu pla}anja naknade na ime tro{kova ure|enja O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA
gradskog gra|evinskog zemlji{ta, OP]INE CENTAR SARAJEVO U ULICI
NOVA-TEREZIJA (UGAO)
- obavezu kupca da u roku od 30 dana od dana zaklju~ivanja
ugovora podnese zahtjev da mu se izda urbanisti~ka ^lan 1.
saglasnost, Neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva,
- obavezu kupca da u roku od jedne godine od izdavanja dodjeljuju se u zakup na 5 (pet) godina poslovne prostorije u ulici
odobrenja za gra|enje izvede prete`an dio radova na Nova-Terezija (ugao), povr{ine 88,40 m² Kulovac Erminu iz
gra|evini tj. izgradnju sa prvom nadzemnom stropnom Sarajeva za obavljanje djelatnosti u skladu sa Odlukom o
konstrukcijom, a u daljem u roku od 3 do 5 godina zavr{i obavljanju poslovnih djelatnosti u odre|enim ulicama na
gra|evinu, u zavisnosti od vrste i slo`enosti gradnje podru~ju Op}ine Centar Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona
budu}e gra|evine, Sarajevo", broj 30/15), sa iznosom zakupnine od 6,60 KM/m².
- obavezu da se kupac saglasi sa upisom u zemlji{nu knjigu ^lan 2.
tereta i ograni~enja na kupljenu nekretninu u cilju Korisniku iz ~lana 1. Odluke poslovne prostorije se
ispunjenja naprijed nazna~enih obaveza i to putem upisa dodjeljuju u zakup pod uslovom uplate depozita u
zabilje`be zabrane otu|enja i optere}enja kupljene {estomjese~nom iznosu zakupnine i pet bjanko potpisanih i
nekretnine bez saglasnosti prodavca. akceptiranih li~nih mjenica fizi~kog lica sa ovla{tenjem za
popunjavanje izdatim u korist Op}ine Centar.
^lan 8. ^lan 3.
Izuzetno, ako kupac iz opravdanih razloga odustane od Na osnovu Odluke, Op}inski na~elnik }e, sa korisnikom iz
izgradnje (finansijsko stanje, promjena sjedi{ta/prebivali{ta i sl.), ~lana 1.. Odluke zaklju~iti ugovor o zakupu poslovnih prostorija.
isti mo`e podnijeti zahtjev Op}inskom vije}u Centar - Sarajevo
za davanje saglasnosti za prodaju tre}em licu s time da tre}e lice ^lan 4.
preuzima obaveze iz prethodnog ~lana. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja na oglasnoj plo~i Op}ine Centar Sarajevo, a
^lan 9. naknadno }e se objaviti u "Slu`benim novinama Kantona
U slu~aju da kupac ne postupi u skladu sa bilo kojom Sarajevo".
obavezom propisanom u ~lanu 7. ove Odluke, prodava~, odnosno Broj 01-49-1183/16 Predsjedavaju}i/po OV
Op}ina Centar mo`e zahtjevati raskid ugovora o kupoprodaji. 16. juna 2016. godine broj 01-49-1137/14
Sarajevo Dr. Ned`ad Ajnad`i}, s. r.
^lan 10. Ova Odluka je objavljena na Oglasnoj plo~i Op}ine Centar
U slu~aju raskida ugovora prodava~ }e izvr{iti povrat pla}ene dana 23.06.2016. godine.
kupoprodajne cijene kupcu o ~emu }e se zaklju~iti poseban Na osnovu ~lana 13. stav 2. Zakona o principima lokalne
sporazum sa uslovima, na~inom i dinamikom vra}anja sredstava. samouprave u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH",
Tr`i{na vrijednost nedovr{enog poslovnog objekta }e biti br. 49/06 i 51/09), ~l. 10. i 68. Statuta Op}ine Centar Sarajevo -
ispla}ena nakon {to Op}ina ponovo izvr{i prodaju gra|evinskog Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj
zemlji{ta sa nedovr{enim poslovnim objektom, ~ija }e vrijednost 23/04) i ~l. 6. i 17. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i
biti utvr|ena od strane ovla{tenog sudskog vje{taka. prostorija Op}ine Centar Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona
Sarajevo", br. 23/15, 40/15 i 7/16), Op}insko vije}e Centar
^lan 11. Sarajevo je, na 50. redovnoj sjednici, odr`anoj dana 16.06.2016.
godine, donijelo
Kupac se mo`e uknji`iti kao vlasnik, tek nakon {to izmiri sve
finansijske obaveze prema Op}ini Centar, odnosno uplati u ODLUKU
propisanim rokovima cjelokupnu prodajnu cijenu zemlji{ta i
iznos naknade za rentu. O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA
OP]INE CENTAR SARAJEVO U ULICI ^EKALU[A 47
^lan 12. (SUTEREN)
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana ^lan 1.
objavljivanja na oglasnoj plo~i Op}ine Centar, a naknadno }e se
objaviti u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva,
dodjeljuju se u zakup na 5 (pet) godina poslovne prostorije u ulici
Broj 01-31-466/16 Predsjedavaju}i/po OV ^ekalu{a 47 (suteren), povr{ine 42 m² Memagi} Hamletu iz
16. juna 2016. godine broj 01-49-1137/14 Sarajeva za obavljanje djelatnosti u skladu sa Odlukom o
Sarajevo Dr. Ned`ad Ajnad`i}, s. r. obavljanju poslovnih djelatnosti u odre|enim ulicama na
Ova Odluka je objavljena na Oglasnoj plo~i Op}ine Centar podru~ju Op}ine Centar Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona
dana 23.06.2016. godine. Sarajevo", broj 30/15), sa iznosom zakupnine od 6,00 KM/m².
^lan 2.
Na osnovu ~lana 13. stav 2. Zakona o principima lokalne Korisniku iz ~lana 1. Odluke poslovne prostorije se
samouprave u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", dodjeljuju u zakup pod uslovom uplate depozita u
br. 49/06 i 51/09), ~l. 10. i 68. Statuta Op}ine Centar Sarajevo - {estomjese~nom iznosu zakupnine i pet bjanko potpisanih i
Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj akceptiranih li~nih mjenica fizi~kog lica sa ovla{tenjem za
23/04) i ~l. 6. i 17. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i popunjavanje izdatim u korist Op}ine Centar.
prostorija Op}ine Centar Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona
Sarajevo", br. 23/15, 40/15 i 7/16), Op}insko vije}e Centar ^lan 3.
Sarajevo je, na 50. redovnoj sjednici, odr`anoj dana 16.06.2016. Na osnovu Odluke, Op}inski na~elnik }e, sa korisnikom iz
godine, donijelo ~lana 1. Odluke zaklju~iti ugovor o zakupu poslovnih prostorija.
SLU@BENE NOVINE
Broj 26 – Strana 24 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 30. juna 2016.
^lan 4. Ugovor iz prethodnog stava zaklju~it }e se nakon ispunjenja
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da va`i Odluka o obaveza iz ~lana 2. stav (1) ta~ka 1. alineja 1. i ta~ke 2. istog
dodjeli u zakup poslovnih prostorija Op}ine Centar Sarajevo u ~lana, ove odluke.
ulici ^ekalu{a 47 (suteren), ("Slu`bene novine Kantona ^lan 4.
Sarajevo", broj 16/14).
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavlji-
^lan 5. vanja na oglasnoj plo~i Op}ine Centar Sarajevo, a naknadno }e se
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objaviti u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".
objavljivanja na oglasnoj plo~i Op}ine Centar Sarajevo, a
naknadno }e se objaviti u "Slu`benim novinama Kantona Broj 01-49-1185/16 Predsjedavaju}i/po OV
Sarajevo". 16. juna 2016. godine broj 01-49-1137/14
Sarajevo Dr. Ned`ad Ajnad`i}, s. r.
Broj 01-49-1184/16 Predsjedavaju}i/po OV Ova Odluka je objavljena na Oglasnoj plo~i Op}ine Centar
16. juna 2016. godine broj 01-49-1137/14 dana 23.06.2016. godine.
Sarajevo Dr. Ned`ad Ajnad`i}, s. r.
Ova Odluka je objavljena na Oglasnoj plo~i Op}ine Centar Na osnovu ~lana 4. stav (1) Zakona o zakupu poslovnih
dana 23.06.2016. godine. zgrada i prostorija ("Slu`beni list SRBiH", broj 33/77, 12/87,
30/90, "Slu`beni list RBiH" br. 3/93 i 13/94 i "Slu`bene novine
Na osnovu ~lana 13. stav 2. Zakona o principima lokalne Kantona Sarajevo", br. 14/97, 29/09 i 40/15), ~lana 13. Zakona o
samouprave u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
br. 49/06 i 51/09), ~l.10. i 68. Statuta Op}ine Centar ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09) i ~l.10. i 68.
Sarajevo-Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", Statuta Op}ine Centar Sarajevo - Pre~i{}en tekst ("Slu`bene
broj 23/04) i ~l. 6. i 17. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada novine Kantona Sarajevo", broj 23/04), Op}insko vije}e Centar
i prostorija Op}ine Centar Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo je, na 50. redovnoj sjednici, odr`anoj dana 16.06.2016.
Sarajevo", br. 23/15, 40/15 i 7/16), Op}insko vije}e Centar godine, donijelo
Sarajevo je, na 50. redovnoj sjednici, odr`anoj dana 16.06.2016.
godine, donijelo ODLUKU
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O OBAVLJANJU
O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA POSLOVNIH DJELATNOSTI U ODRE\ENIM
OP]INE CENTAR SARAJEVO U ULICI KO[EVO 10 ULICAMA NA PODRU^JU OP]INE CENTAR
^lan 1. SARAJEVO
Neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva, ^lan 1.
dodjeljuju se u zakup na 5 (pet) godina poslovne prostorije u ulici
Ko{evo 10, povr{ine 15m², Galijatovi} Tariku iz Sarajeva za U Odluci o obavljanju poslovnih djelatnosti u odre|enim
obavljanje djelatnosti u skladu sa Odlukom o obavljanju ulicama na podru~ju Op}ine Centar Sarajevo ("Slu`bene novine
poslovnih djelatnosti u odre|enim ulicama na podru~ju Op}ine Kantona Sarajevo", broj 30/15 - u daljem tekstu: Odluka), u ~lanu
Centar Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 12. bri{u se rije~i: "osnovnog i srednjeg obrazovanja",
30/15), sa iznosom zakupnine od 24,00 KM/m². u istom ~lanu rije~i: "u radijusu od 10 m" zamjenjuju se
^lan 2. rije~ima: "u radijusu 100 m od srednje ta~ke predmetnog
objekta".
Korisniku iz ~lana 1. Odluke poslovne prostorije se
dodjeljuju u zakup pod uslovima: ^lan 2.
1. Izmirenja dospjelih dugovanja po osnovu neizmirene U ~lanu 14. Stav (1) mijenja se i glasi:
zakupnine dosada{njeg zakupca u iznosu od 10.918,40 (1) Za sprovo|enje ove odluke nadle`na je Kantonalna uprava
KM i to: za inspekcijske poslove u saradnji sa Slu`bom za privredu i
- 50% duga u iznosu od 5.459,20KM prije zaklju~enja lokalno ekonomski razvoj".
ugovora o zakupu poslovnih prostorija;
^lan 3.
- ostatak duga, u iznosu od 5.459,20KM, u 60 jednakih
mjese~nih rata uz redovno pla}anje mjese~ne Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
zakupnine za ugovoreni period zakupa objavljivanja na oglasnoj plo~i Op}ine Centar Sarajevo, a
2. Uplate depozita u {estomjese~nom iznosu zakupnine i pet naknadno }e se objaviti u "Slu`benim novinama Kantona
bjanko potpisanih i akceptiranih li~nih mjenica fizi~kog Sarajevo".
lica sa ovla{tenjem za popunjavanje izdatim u korist Broj 01-49-1186/16 Predsjedavaju}i/po OV
Op}ine Centar. 16. juna 2016. godine broj 01-49-1137/14
^lan 3. Sarajevo Dr. Ned`ad Ajnad`i}, s. r.
Na osnovu Odluke, Op}inski na~elnik }e, sa korisnikom iz Ova Odluka je objavljena na Oglasnoj plo~i Op}ine Centar
~lana 1. Odluke zaklju~iti ugovor o zakupu poslovnih prostorija. dana 23.06.2016. godine.

OP]INA ILID@A
RJE[ENJE
Op}inski na~elnik
O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ^LANOVA
Na osnovu ~lana 6. Zakona o porezu na promet nepokretnosti KOMISIJE ZA UTVR\IVANJE VRIJEDNOSTI
i prava - pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", NEPOKRETNOSTI
broj 23/05, 25/06 i 41/08) i ~lana 2. Pravilnika o na~inu rada
Komisije za utvr|ivanje vrijednosti nepokretnosti i kriterijima za I.
procjenu vrijednosti nepokretnosti Op}ine Ilid`a broj Imenuje se Komisija za utvr|ivanje vrijednosti nepokretnosti
02-05-3027/14 od 18.06.2014. godine, Op}inski na~elnik donosi ( u daljem tekstu: Komisija) u sljede}em sastavu:
SLU@BENE NOVINE
^etvrtak, 30. juna 2016. KANTONA SARAJEVO Broj 26 – Strana 25
1. TURSUNOVI] HUSEIN, dipl. ing. gra|evine, Komisije za utvr|ivanje vrijednosti nepokretnosti i kriterijima za
predsjednik procjenu vrijednosti nepokretnosti Op}ine Ilid`a.
2. JELE[KOVI] ASAD, dipl. ing. poljoprivrede, ~lan III.
3. RONDI] MENSUR, ing. gra|evine, ~lan Komisija je du`na o svom radu izvje{tavati Op}inskog
4. ^AU[EVI] MIRZAH, dipl. ing. geodezije, ~lan na~elnika u roku od 15 dana po isteku svakog tromjese~ja.
5. AVDI] IZET, ing. poljoprivrede - ~lan IV.
6. VITE[KI] MUNIRA, dipl. ing. gra|evine - ~lan
Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e
7. STAMBOLI] FIKRET, ing. gra|evine - ~lan se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".
II. Broj 02-05-2586/16
Komisija se imenuje na period od dvije (2) godine po~ev od 22. juna 2016. godine Op}inski na~elnik
23.06.2016.godine a radi u skladu sa Pravilnikom o na~inu rada Ilid`a Prof. dr. Senaid Memi}, s. r.

OP]INA ILIJA[
Op}inski na~elnik Na osnovu ~lana 57. i 107. Statuta Op}ine Ilija{ - pre~i{}eni
Na osnovu ~lana 57. i 107. Statuta Op}ine Ilija{ - pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 20/09), a u
tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 20/09), a u skladu sa ~lanom 2. i 3. Odluke o usvajanju preporuka za
skladu sa Anexom B. Ugovora o saradnji zaklju~enim pojednostavljenje, unapre|enje i eliminaciju administrativnih
24.02.2016. godine izme|u Op}ine Ilija{ i Me|unarodne postupaka, broj 01/2-05-1389/16 od 20.06.2016. godine,
finansijske korporacije iz Grupacije Svjetske banke (Interna- op}inski na~elnik, donosi:
tional Finance Corporation - IFC), op}inski na~elnik, donosi PRAVILNIK
ODLUKU O NA^INU RADA I POSTUPANJA PO
O USVAJANJU PREPORUKA ZA ADMINISTRATIVNIM POSTUPCIMA U OP]INI ILIJA[
POJEDNOSTAVLJENJE, UNAPRE\ENJE I
ELIMINACIJU ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA ^lan 1.
^lan 1. (Predmet)
(Predmet Odluke) Pravilnikom se bli`e ure|uju pravila postupanja, na~in rada,
Ovom Odlukom prihvata se Izvje{taj Radne grupe za provo- me|usobna saradnja op}inskih slu`bi i odsjeka (u daljem tekstu:
|enje Projekta pobolj{anja poslovnog okru`enja i konkurentnosti organizacione jedninice), rokovi za postupanje, kao i druga
u Op}ini Ilija{ (u daljnjem tekstu Radne grupe), imenovane od pitanja od zna~aja za provo|enje administrativnih postupaka na
strane Op}inskog na~elnika, Rje{enjem o imenovanju Radne nivou op}ine Ilija{.
grupe u Op}ini Ilija{, broj 01/2-14-377.1/16, od 24.02.2016. ^lan 2.
godine sa preporukama za pojednostavljenje, unapre|enje i (Administrativni postupak)
eliminaciju administrativnih postupaka na nivou Op}ine Ilija{,
koji se nalazi u prilogu ove Odluke i njen su sastavni dio. (1) Administrativni postupak, u smislu ovog Pravilnika,
predstavlja postupak rje{avanja predmeta od momenta
^lan 2. podno{enja zahtjeva fizi~kih i pravnih lica do momenta
(Primjena preporuka) odlu~ivanja to jeste odgovora organa uprave, a u cilju
Preporuke iz prethodnog ~lana, bit }e primjenjene od strane sprovo|enja propisa.
op}inskih slu`bi za upravu u obavljanju upravnih i sa njima (2) U {irem smislu, administrativni postupak ~ini proces koji
povezanih stru~nih i drugih poslova iz okvira svojih nadle`nosti, podrazumijeva slijede}e radnje: podno{enje zahtjeva od strane
nakon stupanja na snagu Odluke i dono{enja provedbenih pojedinca/pravnog lica organima uprave, sprovo|enje proce-
op}inskih akata kojim }e se detaljnije urediti pitanja vezana za dure po podnesenom zahtjevu, dobijanje odgovora od strane
njihovu primjenu. organizacione jedinice po predatom zahtjevu.
^lan 3. ^lan 3.
(Rokovi za dono{enje akata) (Saradnja izme|u organizacionih jedinica)
Rok za dono{enje op}inskih akata iz ~lana 2. Odluke ~ije (1) Prilikom provo|enja administrativnih postupaka, organiza-
dono{enje je u nadle`nosti Op}inskog na~elnika iznosi 15 dana cione jedinice su du`ne da po slu`benoj du`nosti pribavljaju
od dana stupanja na snagu Odluke. podatke, dokaze i druge akte (u daljnjem tekstu: dokumenta-
^lan 4. cija) o kojoj slu`benu evidenciju vodi ili sa kojom na drugi
(Realizacija Odluke) na~in raspola`e druga organizaciona jedinica nadle`na za
Zadu`uju se pomo}nici na~elnika, da u skladu sa usvojenim vo|enje postupka, odnosno o kojima evidenciju vode ili sa
preporukama iz ~lana 2. Odluke, usklade formu i elemente kojom na drugi na~in raspola`u druga organizaciona jedinica
obrazaca, odnosno uvedu odgovaraju}e op}inske obrasce kojima Op}ine Ilija{.
se stranka obra}a op}inskim slu`bama za upravu prilikom (2) Organizacione jedinice su du`ne da me|usobno sara|uju i
pokretanja administrativnih postupaka, u roku od 30 dana od razmjenjuju dokumentaciju iz prethodnog stava, u skladu sa
dana stupanja na snagu Odluke. na~elima ekspeditivnosti odnosno ekonomi~nosti i efikasnosti.
^lan 5. (3) Stranka koja je pokrenula ili u ~ijem interesu se vodi admini-
(Stupanje na snagu) strativni postupak, nije du`na dostavljati dokumentaciju iz
stava 1. ovog ~lana.
Odluka stupa na snagu 5 (slovima: pet) dana od dana (4) Dokumentacija potrebna za rje{avanje pojedinih admini-
objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". strativnih postupaka, a koju stranke iz prethodnog stava nisu
Broj 01/2-05-1389-16 du`ne dostavljati, bli`e je odre|ena Odlukom o usvajanju
20. juna 2016. godine Op}inski na~elnik preporuka za pojednostavljenje, unapre|enje i eliminaciju
Ilija{ Akif Fazli}, s. r. administrativnih postupaka.
SLU@BENE NOVINE
Broj 26 – Strana 26 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 30. juna 2016.
^lan 4. (4) U slu~aju produ`enja roka iz predhodnog stava, uposlenik
(Pribavljanje dokumentacije po slu`benoj du`nosti) kojem je predmet dodjeljen u rad du`an je o tome usmeno
(1) Pribavljanje dokumentacije iz prethodnog ~lana vr{i se, u izvjestiti neposrednog rukovodioca, sa navo|enjem razloga
pravilu, na sljede}i na~n: uposlenici kojima je predmet produ`enja i novog roka u kojem }e rije{iti predmet, te o tome
dodjeljen u rad, pribavljaju potrebnu dokumentaciju primarno sa~initi slu`benu zabilje`bu koju }e potpisati i neposredni
kroz dokument menad`ment program (Docunova) ili kratkim rukovodioc.
putem (usmeno, telefonski, e- mail-om i sl.). ^lan 9.
(2) Uposlenik koji je du`an da postupa po slu`benoj du`nosti, (Prekora~enje rokova)
du`an je da primarno a najkasnije u roku od 3 dana, dostavi
odgovor na podneseni zahtjev. (1) U slu~aju prekora~enja propisanih rokova, uklju~uju}i i
(3) Pored procedure opisane stavom 1 i 2. ovog ~lana, uposlenici prekora~enje roka do kojeg je predvi|ena mogu}nost
organizacionih jedinica nadle`ni za vo|enje postupaka su produ`enja iz stava (4) prethodnog ~lana, uposlenik ovla{ten
ovla{teni pribavljati podatke, dokaze i druga akta, potrebna za za vo|enje postupka, du`an je dostaviti pismenu Izjavu o
rje{avanje predmeta od strane drugih organizacionih jedninica, razlozima prekora~enja neposrednom rukovodiocu.
pismeno, najkasnije u roku od 3 dana od prijema zahtjeva. (2) Neopravdano prekora~enje rokova, povla~i dalju odgovornost
(4) O pribavljanju podataka/dokumentacije telefonom, usmeno ili uposlenika, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.
pismeno, nadle`ni uposlenik je du`an sastaviti slu`benu ^lan 10.
zabilje{ku i istu ulo`iti u spis predmeta. (Evidencija o prekora~enju rokova)
^lan 5. (1) Rukovodioci organa uprave vodit }e pisanu evidenciju o
(Dostavljanje dokumentacije) prekora~enju rokova u skladu sa ~lanom 8. ovog Pravilnika.
(1) Dostava tra`ene dokumentacije iz ~lana 4. stav 2 vr{i se u (2) Izvodi iz predhodnog stava sadr`e naro~ito podatke o broju
pravilu u elektronskom obliku. predmeta, nazivu stranke, imenu uposlenika kome je predmet
(2) Kad to zahtjevaju potrebe administrativnog postupka, kao i u dodjeljen u rad i broju dana prekora~enja.
slu~aju da dokumentaciju nije mogu}e dostaviti u ^lan 11.
elektronskom obliku ili istu nije mogu}e na odgovaraju}i na~in
prevesti u elektronski oblik, dokumentacija se dostavlja u (Uvo|enje standardizovanih obrazaca)
pisanom obliku. U svrhu ekspeditivnosti, jednostavnosti, preglednosti i
^lan 6. jednoobraznosti provo|enja administrativnih postupaka, uvode
(Postupanje pisarnice po podnescima) se standardizovani obrasci na nivou organa uprave, kojima se
stranka obra}a, prilikom pokretanja administrativnih postupaka.
(1) Nakon {to slu`benik pisarnice zavr{i zavo|enje podnesaka,
du`an je te podneske dostaviti u rad nadle`nim organima ^lan 12.
uprave. (Sadr`ina obrasca)
(2) Dostavljanje u rad vr{i se sljede}eg radnog dana do 9,00 sati, a (1) Obrasci iz predhodnog ~lana, pored memoranduma navedenog
u slu~aju hitnosti odmah po prijemu podneska. u zaglavlju, naro~ito sadr`e:
(3) Slu`benik pisarnice zavodi podnesak odmah po prijemu, a ~im a) naziv i {ifru administrativnog postupka,
zavr{i zavo|enje podneska, voditelj postupka mo`e izvr{iti
uvid u podneseni zahtjev u elektronskoj verziji, odmah. b) naziv organa uprave, adresu sjedi{ta, broj telefona i e-mail
adresu,
^lan 7. c) osnovne podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i prezime/
(Postupanje organizacionih jedinica po podnescima sa naziv pravnog lica, adresa boravi{ta/sjedi{ta i dodatne
formalnim nedostacima) informacije po potrebi ako to nala`e administrativni
(1) Nakon prijema podneska neposredno od stranke ili postupak),
dostavljanja predmeta u rad od strane ovla{tenog uposlenika d) taksativno navedene priloge/dokumenta potrebna za
pisarnice (prvo signiranje), predmet se istog dana raspore|uje, rje{avanje predmeta, formu dokumenata (original, original
odnosno dodjeljuje uposleniku organa uprave nadle`nom za na uvid, fotokopija ili ovjerena fotokopija), naziv institu-
vo|enje postupka. cije/organizacije nadle`ne za izdavanje, na~in pribavljanja
(2) Uposlenik organa uprave je du`an provjeriti da li podnesak (po slu`benoj du`nosti ili podnosilac zahtjeva),
sadr`i neki formalni nedostatak koji spre~ava postupanje po e) rok za pregled potpunosti predmeta i rok za rje{avanje
istom, ili je podnesak nerazumljiv ili nepotpun, te izdati stranci urednog predmeta,
pismeni poziv/priop}enje za ispravku podneska, najkasnije u f) naziv i visinu takse i/ili naknade, broj ra~una,
roku od 3 dana od dana prijema podneska u nadle`noj slu`bi i (2) Primjer obrasca predstavljen je u Prilogu 2. Pravilnika i ~ini
ukoliko je potrebo postupi po ~lanu 4. Ovog Pravilnika. njegov sastavni dio.
(3) Poziv/priop}enje za ispravku, u roku iz stava (2) ovog ~lana,
uposlenik je du`an dostaviti stranci pismenim putem, a ovisno ^lan 13.
o postupku ovla{ten je isto u~initi usmeno, telefonski, (Uskla|enost sa me|unarodnim standardom kvalitete)
e-mail-om ili na drugi pogodan na~in, te o tome sa~initi Organi uprave su obavezni postupke utvr|ene Dokumentima
pismenu zabilje{ku. sistema kvaliteta me|unarodnog standarda ISO 9001-2008 i
^lan 8. dokument menad`ment programa (docunova) uskladiti sa
(Rokovi za postupanje) postupcima iz ovog Pravilnika.
(1) Organ uprave je du`an uredne predmete rje{avati u rokovima ^lan 14.
propisanim ovim Pravilnikom. (Stupanje na snagu)
(2) Rokovi odre|eni za rje{avanje urednih predmeta, za
pojedina~ne administrativne postupke, predstavljeni su u Pravilnik stupa na snagu 7 (slovima: sedam) dana od dana
tabelarnom prikazu koji se nalazi u Prilogu 1. ovog Pravilnika i objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".
~ini njen sastavni dio. Broj 01/2-05-1387/16
(3) Za naro~ito slo`ene predmete mogu}e je produ`enje roka 20. juna 2016. godine Op}inski na~elnik
navedenog u Prilogu 1. Ilija{ Akif Fazli}, s. r.
SLU@BENE NOVINE
^etvrtak, 30. juna 2016. KANTONA SARAJEVO Broj 26 – Strana 27

OP]INA STARI GRAD SARAJEVO

Op}inski na~elnik - 614311 - grant SRD Miljacka za projekat ure|enja


Na osnovu ~lana 59. Zakona o bud`etima u Federaciji BiH ribolovne staze Almir Hrelja na Miljacki u iznosu od
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 102/13, 9/14 i 13/14, 2.500,00 KM (razdio 20200)
8/15, 91/15 i 102/15), ~lana 25. Statuta Op}ine Stari Grad - 615116 - ure|enje arheolo{kog parka At mejdan u iznosu
Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo" - Pre~i{}eni tekst od 12.000,00 KM (razdio 20700)
20/13) i ~lana 14. Odluke o izvr{avanju Bud`eta Op}ine Stari - 615211-1 - sanacija stambenih jedinica iznosu od
Grad Sarajevo za 2016. godinu ("Slu`bene novine Kantona 10.000,00 KM (razdio 20700)
Sarajevo", broj 2/16), Op}inski na~elnik donosi - 821371 - ugra|ena oprema u iznosu od 4.000,00 KM
ODLUKU (razdio 20700)
O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUD@ETA ^lan 3.
OP]INE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2016. GODINU Za realizaciju ove Odluke zadu`uje se Slu`ba za privredu i
NA RAZDJELU JEDINSTVENOG ORGANA finansije.
^lan 4.
^lan 1.
Odobrava se preraspodjela sredstava iz Bud`eta Op}ine Stari Ova odluka ~ini sastavni dio Bud`eta Op}ine Stari Grad
Grad Sarajevo za 2016 godinu u iznosu od 99.300,00 KM na Sarajevo za 2016. godinu.
razdjelu Jedinstvenog organa ^lan 5.
^lan 2. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u
Preraspodjela sredstava iz ~lana 1. ove Odluke vr{i se na "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".
slijede}i na~in i to: Broj 01-05-4-1312/16
smanjuju se sredstva na poziciji: 17. juna 2016. godine Op}inski na~elnik
- 613211 - izdaci za elektri~nu energiju u iznosu od 3.500,00 Sarajevo Mr. Ibrahim Had`ibajri}, s. r.
KM (razdio 21200) Na osnovu ~lana 59.Zakona o bud`etima u Federaciji BIH
613481 - nabavka uniformi za {alter salu u iznosu od ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 102/13, 9/14, 13/14,
20.000,00 KM (razdio 20800) 8/15, 91/15 i 102/15), ~lana 25. Statuta Op}ine Stari Grad
- 613727-12 - odr`avanje instalacija u iznosu od 5.000,00 Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo" - Pre~i{}eni tekst
KM (razdio 21200) 20/13) i ~lana 14. Odluke o izvr{avanju Bud`eta Op}ine Stari
- 613910 - tro{kovi obilje`avanja Dana op}ine u iznosu od Grad Sarajevo za 2016. godinu ("Slu`bene novine Kantona
20.000,00 KM (razdio 20100) Sarajevo", broj 02/16 i akta Op}inskog vije}a br. 02-49-282/16,
- 613935-1 - izrada programa gospodarenja poljoprivred- Op}inski na~elnik donosi
nim zemlji{tem u iznosu od 20.000,00 KM (razdio 20200) ODLUKU
- 613974-6 - Naknade za izbor savjeta MZ u iznosu od
9.000,00KM (razdio 21500) O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUD@ETA
- 613991-7 - naknada organizatorima {kolskih takmi~enja u OP]INE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2016. GODINU
iznosu od 4.200,00 KM (razdio 21000) NA RAZDJELU OP]INSKOG VIJE]A
- 613980 - porezi i doprinosi na nakande organizatorima ^lan 1.
{kolskih takmi~enja u iznosu od 1.600,00 KM (razdio
21000) Odobrava se preraspodjela sredstava iz Bud`eta Op}ine Stari
- 614312 - grantovi neprofitnim organizacijama za manife- Grad Sarajevo za 2016. godinu na razdjelu Op}inskog vije}a a
stacije povodom obilje`avanja Dana op}ine u iznosu od unutar bud`etskog korisnika - op}inskog vije}a u iznosu od
6.000,00 KM (razdio 20100) 9.492,00 KM
- 821614 - rekonstrukcija zgrada u iznosu od 10.000,00 KM ^lan 2.
(razdio 21200) Preraspodjela sredstava iz ~lana 1.ove Odluke vr{i se na
a pove}avaju se pozicije: slijede}i na~in:
- 613416 - sitan inventar u iznosu od 2.000,00 KM (razdio - smanjuju se sredstva na pozicijama:
21200) - 614323 - grant klubovima vije}nika politi~kih stranaka
- 613520 - prevozne usluge u iznosu od 4.000,00 KM 9.492,00 KM
(razdio 21000) - a pove}avaju se pozicije:
- 613727-5 - teku}e odr`avanje poslovnih prostora u iznosu - 613975-2 - Naknada samostalnim vje}nicima za iznos od
od 10.000,00 KM (razdio 20200) 7.700,00 KM
- 613910 - protokolarne usluge u iznosu od 10.000,00 KM - 613980 - Porezi i doprinosi na naknade samostalnim
(razdio 20100) vje}nicima za iznos od 1.792,00 KM
- 613976-1 - ugovori o djelu u iznosu od 21.000,00 KM Nakon preraspodejle pozicije }e iznositi:
(razdio 20100) - 614323 - grant klubovima vije}nika politi~kih stranaka
- 613980 - izdaci za poreze i doprinose po osnovu ugovora o iznosi 127.493,00 KM
djelu u iznosu 3.800,00 KM (razdio 20100) - 613975-2 - Naknada samostalnim vje}nicima iznosi
- 613920 - usluge za stru~no osposobljavanje u iznosu od 42.615,00 KM
2.000,00 KM (razdio 20100) - 613980 - Porezi i doprinosi na naknade samostalnim
vje}nicima iznose 9.892,00 KM
- 613991-2 - ostale nespomenute usluge u iznosu od
6.000,00 KM (razdio 20100) ^lan 3.
- 614312 - grantovi neprofitnim organizacijama po odluci Za realizaciju ove Odluke zadu`uje se Slu`ba za privredu i
na~elnika u iznosu od 12.000,00 KM (razdio 20100) finansije.
SLU@BENE NOVINE
Broj 26 – Strana 28 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 30. juna 2016.
^lan 4. 03-05-05-13185/13 od 13.01.2014. godine pod registarskim
Ova odluka ~ini sastavni dio Bud`eta Op}ine Stari Grad brojem 1881. knjiga IV registra udru`enja.
Sarajevo za 2016. godinu. Broj 03-03-05-5954/16
^lan 5. 13. juna 2016. godine Ministar
Sarajevo Mario Nenadi}, s. r.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja i bi}e (O-576/169
objavljena u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".
Broj 01-05-4-1323/14 POSTAVLJANJE PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
17. juna 2016. godine Op}inski na~elnik
Sarajevo Ibrahim Had`ibajri}, s. r. Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Naida Tabakovi}, u
pravnoj stvari tu`itelja tu`itelja Ramiz Ismi} iz Sarajeva,
zastupanog po punomo}niku dvokat Esad Hrva~i} iz Sarajeva,
protiv tu`enih 1. Meho Zubovi} iz Sarajeva, 2. Cvrk Mehmed iz
ISPRAVKE Sarajeva, 3. Cvrk Sejfo iz Sarajeva, 4. Cvrk [emso iz Sarajeva, 5.
U "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo", broj 25 od [ehovi} Mustafa iz Sarajeva, 6. Kapetanovi} Halil iz Sarajeva, 7.
23.6.2016. godine, u Preambuli Rje{enja o imenovanju v.d. Heto Meho iz Sarajeva, 8. Cvrk r. ]ati} Medija iz Sarajeva, 9.
~lanova Nadzornog odbora KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Dobra~a r. Cvrk Mirsada iz Sarajeva, 10. Ahmedbegovi} r. Cvrk
potkrala se gre{ka, pa umjesto: "~l. 234. ta~ka k) i 51.247.", treba Munevera iz Sarajeva, 11. Cvrk Munir iz Sarajeva, 12. [ehovi}
da stoji: "~l. 234. ta~ka k) i ~l. 247.". Safet iz Sarajeva i Op}ina Novi Grad iz Sarajeva, ul. Bulevar
Uredni{tvo Me{e Selimovi}a br. 97, radi priznanje prava vlasni{tva
dosjelo{}u, vanraspravno dana 16.06.2016. godine, na osnovu
~lana 296. stav 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postuku, izdaje
slijede}i
SLU@BENE OBJAVE
OGLAS
Za privremenog zastupnika tu`enim, Zubovi} Meho, sin
UDRU@ENJA - FONDACIJE Ahmeda, Cvrk Mehmed, sin Rame, Cvrk Sejfo, sin Rame, Cvrk
Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo rje{avaju}i [emso, sin Rame, [ehovi} Mustafa, sin Ibre, Kapetanovi} Halil,
po zahtjevu UDRU@ENJA LOVA^KO DRU[TVO "BJE- sin Omera, i Heto Meho, sin Omera, postavlja se privremeni
LA[NICA 1954", na osnovu ~lana 33. stav 2. Zakona o udru`e- zastupnik u osobi \uli} Admir, advokat iz Sarajeva, jer im je
njima i fondacijama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj boravi{te nepoznato, a nemaju punomo}nika, koji }e ih zastupati
45/02) donosi u ovoj parnici sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da
RJE[ENJE je postavio staraoca.
Prestaje sa radom UDRU@ENJE LOVA^KO DRU[TVO Broj 65 0 P 549688 16 P
"BJELA[NICA 1954", sa sjedi{tem u Ha|`i}ima, ulica An|elka 16. juna 2016. godine
La`eti}a broj 10, upisano u registar koji se vodi kod Ministarstva Sarajevo
pravde i uprave Kantona Sarajevo, Rje{enjem broj: (O-582/16)
SLU@BENE NOVINE
^etvrtak, 30. juna 2016. KANTONA SARAJEVO Broj 26 – Strana 29

SADR@AJ

KANTON SARAJEVO OP]INA CENTAR SARAJEVO


Skup{tina Kantona Sarajevo Op}insko vije}e
1. Zakon o nau~noistra`iva~koj djelatnosti 1 1. Odluka o na~inu i uslovima prodaje neizgra|enog
2. Odluka o prihvatanju zadu`enja po Sporazumu o gra|evinskog zemlji{ta u svrhu izgradnje stambeno -
finansiranju izme|u Bosne i Hercegovine i poslovnog objekta K-31 planiranog izmjenama i
Me|unarodne asocijacije za razvoj (IDA) za dopunama R.P. poslovna zona "[IP" ("Slu`bene
realizaciju Projekta energetska efikasnost za BiH 10 novine Kantona Sarajevo", broj 2/07) radi rje{avanja
stambenih potreba lica iz ~lana 1. Zakona o
Vlada Kantona Sarajevo dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i
1. Odluka o iznosima nov~anih podsticaja, minimalnim Hercegovine ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo",
uslovima za po~etak proizvodnje, minimalnim broj 45/12 - Pre~i{}eni tekst) 22
uslovima za investiranje i rokovima podno{enja 2. Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Op}ine
zahtjeva za 2016. godinu 11 Centar Sarajevo u ulici Nova - Terezija (ugao) 23
2. Odluka broj 02-05-21278-27/16 14 3. Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Op}ine
3. Odluka o davanju prethodne saglasnosti za osnivanje Centar Sarajevo u ulici ^ekalu{a 47 (suteren) 23
Pred{kolske ustanove "Sretno djetinjstvo" 14 4. Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Op}ine
4. Odluka o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglas- Centar Sarajevo u ulici Ko{evo 10 24
nosti za osnivanje Pred{kolske ustanove "VRTI] 5. Odluka o izmjenama Odluke o obavljanju poslovnih
BOMBON" 14 djelatnosti u odre|enim ulicama na podru~ju Op}ine
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke sa kriterijima za Centar Sarajevo 24
prijem u~enika u prvi razred srednjih {kola Kantona
Sarajevo 14 OP]INA ILID@A
6. Rje{enje o imenovanju Komisije za izbor na Op}inski na~elnik
upra`njene pozicije predsjednika i ~lanova upravnog i 1. Rje{enje o imenovanju predsjednika i ~lanova
nadzornog odbora javnih ustanova iz nadle`nosti Komisije za utvr|ivanje vrijednosti nepokretnosti 24
Ministarstva kulture i sporta ~ija kona~na imenovanja
vr{i Vlada Kantona Sarajevo 15 OP]INA ILIJA[
7. Zaklju~ak o unosu donacija u Bud`et Kantona Op}inski na~elnik
Sarajevo za 2016. godinu 15
8. Zaklju~ak o unosu transfera u Bud`et Kantona 1. Odluka o usvajanju preporuka za pojednostavljenje,
Sarajevo za 2016. godinu 16 unapre|enje i eliminaciju administrativnih postupaka 25
9. Zaklju~ak o unosu donacija u Bud`et Kantona 2. Pravilnik o na~inu rada i postupanja po administra-
Sarajevo za 2016. godinu 17 tivnim postupcima u op}ini Ilija{ 25
10. Zaklju~ak o unosu transfera u Bud`et Kantona
Sarajevo za 2016. godinu 17 OP]INA STARI GRAD SARAJEVO
11. Zaklju~ak o unosu transfera u Bud`et Kantona Op}inski na~elnik
Sarajevo za 2016. godinu 18 1. Odluka o preraspodjeli sredstava iz Bud`eta Op}ine
12. Zaklju~ak o unosu transfera u Bud`et Kantona Stari Grad Sarajevo za 2016. godinu na razdjelu
Sarajevo za 2016. godinu 18 Jedinstvenog organa 27
13. Zaklju~ak o unosu vlastitih prihoda u Bud`et Kantona 2. Odluka o preraspodjeli sredstava iz Bud`eta Op}ine
Sarajevo za 2016. godinu 19 Stari Grad Sarajevo za 2016. godinu na razdjelu
Op}inskog vije}a 27
GRAD SARAJEVO
Gradsko vije}e ISPRAVKE
1. Odluka pristupanju Grada Sarajeva Mre`i mediteran- 1. Ispravka Rje{enja o imenovanju v.d. ~lanova
skih gradova MedCities. 19 Nadzornog odbora KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo 28
SLU@BENE NOVINE
Broj 26 – Strana 30 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 30. juna 2016.
SLU@BENE NOVINE
^etvrtak, 30. juna 2016. KANTONA SARAJEVO Broj 26 – Strana 31
SLU@BENE NOVINE
Broj 26 – Strana 32 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 30. juna 2016.

"Slu`bene novine Kantona Sarajevo" - Izdaje Kanton Sarajevo - Redakcija i administracija: JP Novinsko-izdava~ka organizacija Slu`beni list BiH -
Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a 39/III - Po{tanski fah 3 - Direktor i odgovorni urednik: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061
- Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, faks: 722-074 - Slu`ba za pravne i op{te poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo:
722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED u korist ra~una: UNICREDIT BANK DD
338 320 22000052 11 - VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160 200 00005746 51 - HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka filijala Br~ko
552-000-00000017-12 - RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000- 00071700-57 - [tampa: Unioninvestplastika d.d. Sarajevo - Za {tampariju:
Jasmin Muminovi} - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska lista.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I 2168/97 od 10. 07. 1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj
01071019. - PDV broj 200226120002. Pretplata za I polugodi{te 2016. za "Slu`bene novine Kantona Sarajevo" iznosi 80,00 KM.
Web izdanje: http: //www.sluzbenilist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM po korisniku.