You are on page 1of 114  


! " " $#&%'
() +*, -./10 2%3 5476+
" 8 9 :%; <=)>? @ %A
= B
CD %EFG GH2I=2J

MK LK=NPOQSRUTSV W,LMXGVZY!N7[]\
^ TSQ_TS`baMT_VcedPfDcPg7g3dhikjlTSQm\nVnRoQSN7jMN7[prq
s `t3O=\nT_Vuik[ev Ro[eT_TSVnRo[ev
^ T_tDNPVZ\w`TS[x\yfez+[RU{]T_Vn|nR}\~Ys7€‚N7Ro[eT7f„ƒ:Vns [s
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• ŸŠŸ
  ¡£¢¥¤§¦¨¢¤ª©

« ¬;­P®Z¯“°]±!².³´®“µ}°I­ Ÿ «
¶¸·¹¶ º»¼“½C¾~¿;À<Á5ŸŠÇ¸Â¸È
¾;»CÉnÂ Ê—Ë ¾Äà É·ÎM·ÅÉ´·ÏŸ ·ÅÏ ·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å·· ¶
¶¸·¹¶¸·¹¶ Æ Ÿ¹Ê É´¾~ÇÌÍÀ ŸŠÏ ¿ ·ɴ֜·ÅŸŠ×y·Ç:·ÅØ ·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å·· ¶
¶¸·¹¶¸·ÑÐ ÒӜÌÍÀ Æ_× À ¾<ԍ¼ Ÿ¾×ÆSÕ ÒÙ-ÆSÚ<Û·Å··Å·Å··Å·$··Å·· Ü
¶¸·¹¶¸·ÝÜ Þ1»C¾~ßmӜ¾ ¿;àÆS¾;̊¾;¿;À ¼ ··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å·· á
¶¸·ÑÐ Á<â_½C¾;¿;À Ÿ ¸¾ Ö Á5ã=ŸÍæ äÕœÉ ¾Ÿ ºל»¼nÏ ½C¾;¿;À ··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å·· å
¶¸·ÝÜ ºל»Ö ¼“½C¾~¿;ύÀ<É´Æ ×œê ¾~¿ ¿ Ö À ¼ Ï ··Å·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å·· ç
¶¸·èá é × ÓyÀ ×@ì]ŸÍÈ
Á<Ÿ ÉÓyÀ Ÿ ÓSלÀ Ï ·Å··Å·Å·× ·ÅË ··ÅÏŸÍ·$Ç¸× ··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å·· ç
¶¸·Ñå ë Ǹ¼Zɴà לŸŠð~É Ÿ × À À ¼ ¼´ãeÈ
íMɴӜŸŠ»ל»Cê ¾ À ¾ ·ÅÖ ·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å·· î
¶¸·Ýï Á<» À ¼ ¼´ã!ÀžÕœ¾$»C¾ ¾~»¼´ã!ÀžÕœ¾$»C¾ ¼¸»CÀ ··Å·Å··Å·$··Å··ñ¶Zò
ó ô µU¯n³õ²!µ}®GöøÉ ÷_ùúµ}ûIŸ ­ Ÿ ê ÏŸÍÇ¸× «1«
ÐS·¹¶ Á5¸¾;ê » ÌÍÉÌ]¿ »¿~Ó À ¾ ··Å·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··ñ¶¸¶
ÐS·ÑÐ Ò¼ ÓœÌ Àž¼´»üÈ
·ÅÖ ·× ·$× ·Å··Å× ··ÅŸ ·Å× ··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··ñ¶¸¶
ÐS·ÑÐS·¹¶ íM¼ ¼ ¾ Àã}Ó ¿;À ¼ ·Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··ñ¶¸¶
ÐS·ÑÐS·ÑÐ íM¼¸ÓÈ × ÀžŸÍ¾;×ý»É Ÿ·Å×ý·É ·Å··ÅǸŸ ·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··ñ¶ZÜ
ÐS·ÑÐS·ÝÜ íM¼É´ÖýÉ â Ÿ À ¼ÇõÉ ÌI̊¼ × ¿··Å·Ç´Ÿ·Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··ñ¶úá
ÐS·ÑÐS·èá í ¿ Àž¼´» À¾Å¿;¼ Àž»C¼¸Ì]̊¼ ¿ ··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··ñ¶“å
ÐS·ÑÐS·Ñå ÒÏ Éw¼ Çê ÓœÌ É À¼¸»¿ É´ÖýÉ ¿ Ÿ Àž¼´» Ï ·Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··ñ¶Zï
ÐS·ÝÜ ÒÙ<ÆyÚ À ¾ø··$·Å··Å··Å·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··ñ¶Zþ
ÐS·ÝÜy·¹¶ Á Ö È
¾~» È É À Ÿ ¼×9×ýÈ É ÌIÀžê » É´×œÏ ¿;ê¼ ×œêÉ Óy¿;À Ø Éw× ¿~¾ É´ÈÖ Ì Ÿ¹æ ¾~» Ø Á<ä.Ù<ۄ·$··Å··ñ¶Zþ
ÐS·ÝÜy·ÑÐ íM× ¼ Ç É ¼ ¼É´Öý¾<É ã}Ÿ ¾~¾ âÏ ¿'ÿ íÒÞÛ
·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··)иÐ
ÐS·ÝÜy·ÝÜ é À¾ » É´Àž¼´Öý»É ¿ Ÿ Ï ¿ À¼¸» ·Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··)дÜ
ÐS·ÝÜy·èá íÒ:È
Þ ÖœÉ¿ É ¿ À¼¸» ·Å·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··)дÜ
ÐS·ÝÜy·Ñå ËíM¼ » Ÿ À¼¸»·Å··Å·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··)Ðwá
ÐS·ÝÜy·Ýï Ù2íÆ_à À¿'Õ·Å··Å·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··)дî
ÐS·èá Ë<ŸÍǸŸ À É Ì7Þ Ÿ ÌÍÈ
À¾~Ö » × ·$× ·Å··Å× ··ÅŸ ·Å× ··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··Fܸò
ÐS·è᜷¹¶ ËíM¼ ÏŸÍÇ¸× ¼ ɾ Ÿ Àלã}Ó É ¿;É´À ×y¼ ê É´·Åê ··Å ·$Ï ··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··Fܸò
ÐS·è᜷ÑÐ Ö ¾ Ÿ¹æ »É ÀŸ ¼ ×yÏ É´Ì ×œê ŸŠÀÈ » ɾ~¼ Ÿ לÏ · ·Å·ÅÏ ··ÅÏ ··Å·Å··Å·$··Å··Fܸò
ÐS·è᜷ÝÜ Æ ¾;¿ ÏŸ É¿ À É ¼ É ÆŸ ×ýÉ ÓyÌ À ¼ ¾ ÓyÌÍÀ ·Å·Å··Å·$··Å··FÜõÐ
ÐS·è᜷èá º3Õõà ¿ Ì]Ì à¸¼¸ÓyÀ2» À ¼ Ì ·Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··FÜõÐ
ÐS·Ñå íMÌͼS¿'ÿ9·Å··ÅÈ
·ÅÖ ·× ·$× ·Å··Å× ··ÅŸ ·Å× ··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··FÜõÐ
ÐS·ÑåS·¹¶ ËíM¼ ÏŸÍÇ¸× ¼ ɾ Ÿ Àלã}Ó É ¿;É´À ×y¼ ê ŸŠÈ ·Å·É·Å·$Ÿ ·לÏ ·Å ·Å·Ï ·Å·Ï ·Å·Å··Å·$··Å··FÜõÐ
ÐS·ÑåS·ÑÐ ¾ » À ¼ Ì Æ ÓœÌ À ¼ ¾ Ӝ̹À ·Å··Å·$··Å··FܸÜ
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• ŸŠŸÍŸ
ÐS·ÑåS·ÝÜ ÆS¿'՜¾ È
É À Ÿ ¿ É´×œÏ ê+Ö Õõà ÏŸ ¿ É Ì ê ¾ ÏŸÍÇ¸× ·Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··FܸÜ
ÐS·ÑåS·èá íM̊¼_¿'ÿâœÓ ¾~» ··Å·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··FÜ´á
ÐS·Ýï Ò ŸÍÏ ¿;¾~ÌŠÌ É´Î× É´¾;ϼ¸Ÿ Ó Ï × ¿~¼ ÈÖ ¼ × ¾ × À Ï ··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··FÜ´á
ÐS·Ýïy·¹¶ ì ǸŸ ¿-é ɸ¾~» ÏÀž¾;»··Å·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··FÜ´á
ÐS·Ýïy·ÑÐ ¼ ¿ À¾ ·Å··Å·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··Fܸï
ÐSל·ÝïyÖ ·ÝÜ ä.» ÖɴלÏÈÖýŸŠÉ´ÏCêœÏŸÏ ¼ × É Àž¾ Ï ··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··Fܸï
ÐS·Ñç é ÓyÀ5¼´ÓyÀ ÓSÀ ·Å··Å·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··FÜõç
ÐS·ÑçS·¹¶ ÙË<×ýŸŠÇ¸É Ÿ Ìͼ É Ç âœÓ ¾~»)··Å·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··FÜõç
ÐS·ÑçS·ÑÐ À Ì1âœÓ ¾~» ··Å·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å·· ᜶
ÐS·Ýî Î à ÖýÉwÏÏ ¿ É´ÖýÈ
É Ö ¿ Ÿ À× ¼¸» × Ï ··Å× ··ÅŸ ·Å× ··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å·· ᜶
ÐS·Ýîy·¹¶ ËíM¼ ÏŸÍǸ×+¼ É´¾×œêøÀÖ ã}Ó ¿;ÏŸÀ ¼É É ·Å··Å·$É ·Ÿ ·Å×ý·ÅÉ ··Å··Å·Å··Å·$··Å·· ᜶
ÐS·Ýîy·ÑÐ ¾ Õõà ¿ ÌxÌ à´¼¸ÓyÀ » À ¼ ̪·Å··Å·Å··Å·$··Å·· ᜶
 ô µU¯n³õ²!µ} ®Ë ÏŸŠÇ´×÷m¯n µ
e ³ y®ZµU°I­ 
Üy·¹¶ ¾ Öì íMÕy¾~¿'ŸŠÿ È ·$É ·ÅŸ ·× ·Å ··ÅÏ ·Å·Ï ·Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å·· áõÜ
Üy·ÑÐ ä!¼ ×SÊ ŸŠ¾ÄÖ Â¸¾;Ì=Æ É´Ç ÓœÌ É´À ×œê¼ ¾ Óœ× ÌÍÀ ê È·É´·Å×y·$ê ··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å·· ámç
Üy·ÝÜ Á ¿'Õ È
É´Â¸× ¼¸Ì¹À ¾Ÿ È¿~ÓœÖ »C»¾ É À ¾ É Ÿ É Ÿ ·Å×œÏ ·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··)å¸å
Üy·èá º!¾~»Cã}¼´» ¿~¾-à ÀžÕøÀž¾ ¾~» ÀžÓœ»C¾< » À ¼ · ·Å··Å·Å··Å·$··Å··)å¸å
 ô µU¯n³õ²!µ} ® Ï MŸŠ×y÷_Ç ù;®“µUŸ ­!û Ÿ Ï 
᜷¹¶ ä!¾ À ¿ »¿;Ó À É Ÿ ·Å·É ·ÅŸ ·× ·Å·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··)å´î
᜷¹¶¸·¹¶ º3»C¼¸âI¾-¿ Ì âœ» À ¼ ·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··)å´î
᜷¹¶¸·ÑÐ Á É´× Öý¿'É Õ ŸÍŸ Ö Â´¼¸Ì͟ÍÀ × É´Ç É ¾<Ÿ ´¾~» Ÿ¹æ ¿ É À Ÿ ¼ × ··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··)å´î
᜷¹¶¸·ÝÜ í ɴלÏ¿ ŸÍÏ Àž¼´»Ì ¾ Ï Ï» À—à ··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··)å´î
᜷¹¶¸·èá ä.» ÏÀŸÍǸ¼¸×ý»É ä.Ï ¾ À ·Å·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··Fï¸ò
᜷¹¶¸·Ñå íM̊¼_É´¿'ê ÿ É Ì Ë ··Å·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··Fï¸ò
᜷¹¶¸·Ýï -Ó » ÀžÓœ»C¾ÅÆ Ò ·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··Fï¸ò
᜷¹¶¸Ï ·Ñç Ï Ë<Ë ŸŠÇ¸Ÿ À ɟ Ì Ï À É´Ç ¾$¼¸ÓyÀ Ö ÓyÀ Ï ·Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··Fï¸ò
᜷ÑÐ ä!¾ À ¼wã É ¾Ä Ÿ ¿~¾ ·Å··Å·Ï ·Å·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··Fï¸ò
᜷ÑÐS·¹¶ Æ_À É´ÖýÀ É ¿-Ÿ º!¼ZÃMξ;»5É´×ä!¾ À§·Åê ··ÅÉ ··Å·$·Ï ·Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··Fïy¶
᜷ÑÐS·ÑÐ Îí É´Ï ¿ É´Àž×œ¼´ê » ŸÍǸ×ýÿ9É Ò¼ Ë ÓœÌ À¼¸× »ä!¾ ÏŸ À§× ·Å·Ï·Å··Å·Å··Å·$··Å··FïõÐ
᜷ÑÐS·ÝÜ ê ¾;â É ê Æ ŸÍǸ×ýÌÉ Ù Ë íM¼ ׸¾~» ϼ Ÿ × ä!¾ À Ï ·Å·Å··Å·$··Å··Fï¸Ü
᜷ÑÐS·èá Ò¼ É ÓœÉÌ ÀŸ ¾ × Æ È ÌPÙ Ï ɴלíMÏC¼ ŸŠÏ ¸¾;» Ï ¼ ä!¾ À5·Å·Å··Å·$··Å··Fï´á
᜷ÑÐS·Ñå  ÌÍÓ À ¼ ¼wãÔ ¼ À» Àž¼¸» ·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··)çS¶
᜷ÝÜ Ù êœêœŸ À Ÿ ¼ ×œÉ Ì7ä!¾ Ï À<º»¼ Ö ¼ ÏÉ Ì Ï ··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··)ç´ï
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• ŸÂ
 ² œ!¯ #"
åS·¹¶ íM¼ È× ÖýÉ Ÿ »É ŸŠÏ ¼ ŸÍÈ
× Ö ¼´ã ÏCŸŠÈ È ÓyÌ É× À ŸÏ ¼ ×9Éwלê %¾ $ Ö ¾;» ŸÍÈ ¾ × À É Ì]»¾ Ï ÓœÌ¹À Ï ·Å·$··Å··Fî¸ò
åS·ÑÐ º!¼´Àž¾ À Ë Ì ÏŸÍǸ×ø»¼ZÈ Â¸¾ ¾ ê À ·ÅÇ ·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··Fî¸ò
åS·ÑÐS·¹¶ ¾ ¾ÄÀžÕœ¼ ¼¸Ìͼ à ·Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··Fî¸ò
åS·ÝÜ ÆSÓ Ç¸Ç ¾ Ï À Ÿ ¼ ×œÏ ã}¼¸» ŸŠÈÖ »C¼“´¾ È ¾ × À Ï ··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··Fîy¶
åS·ÝÜy·¹¶ Á Ö ¾~» É É À ŸÍ×œÖ Ç ã}»ÏC¾;Ÿ ßmÉ Óœ¾ × É ¿Äà ·Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··Fîy¶
åS·ÝÜy·ÑÐ Á<´¾~» ÌŠÌ Õmà ¿ Ì!Ì à¸¼¸ÓyÀ··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··Fîy¶
åS·ÝÜy·ÝÜ ä.» É´ê לÏÈÉ ŸŠÏCÏŸ ¼ ×9É´ÖýÇõÉ É ÀŸ¾ Ï Ï ··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··FîõÐ
åS·ÝÜy·èá Ò¼ ֜ŸŠÓœ×yÌÇ À¼¸Ÿ»¿ ÖýÉ ¿ É´ÀžÏ¼´Ÿ » Ÿ Ï ·Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··FîõÐ
åS·ÝÜy·Ñå íM¼ŸÍÈ Ã ÈÈ
ÀžÕ Ÿ È » × À ¿ ··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··Fî¸Ü
åS·èá º»¼“½C¾~¿;À2À ¾5¿~¼ À ¾ À ··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··Fî´á
& ô µU¯n³õ²!µ}' ® ])³ (!*÷ + S®“µl³õù ,
- ô µU¯n³õ²!µ}/ ® . (]ùúµl ³ 10Mö9÷_ùúµUûI­!ù 2
ô 73÷ 0}÷_³´®Z÷_4± .ůn° ³¸÷Sù~5ù .6 œ7¯ #ü÷õ®Z÷m¯nù 8« "9
- µ}°1ûI7¯ 1:( ° ;2!® (!÷ & ²x7® (x°1¯ 8« "=<

> ? ©¤ A ¡ @ B CED F.¦¨©


¸¶ ·¹¶ ä ÉÉ âœÌ;żwãÆ Ö ŸŠ× ¾~¿ ŸÍæ ¿ Ï É À Ÿ ¼ ×œÏ ·Å·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å·· î
¶¸·ÑÐ ä É âœÌ;żwãeÈ
º É ¼¸ÓyÀ È·Ö ·Å× ·×·Å·ÅÏ ··Å··ÅÖ ·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å·· þ
ÐS·¹¶ ä É âœÌ;żwã È ½C¼¸»ŸÍ×ý¿;É ¼ Ÿ ×ý¼ É ¾ ǸÀ Ÿ ¼´ã.ÀžÕœÖ ¾ Ï »C¼n½C¾~¿ÄÀú· ·Å··Å·Å··Å·$··Å··ñ¶“Ð
ÐS·ÑÐ ä É âœÌ;żwã=¿;¼ È â ŸŠ×ýÉ À Ÿ¼ ×ýÉ ÌI̊¼ Ç´¿<Ÿ ¼´ÓyÀ ÓSÖ À · Ï ì·Å··Å·Ï ·Å·Å··Å·$··ÅŸŠÇn·Ê ·ñ¶úá
ÐS·ÝÜ ä âœÌ;@¼´ãÅ¿~¼ â ÀÏ ¼ É+Ì ÌŠÇõ¼ É ¿+¼¸Óy× À ÓyÀ Ï· ŸŠÇ´×ýÉ ¾;ÀCÀžÇ ¾;» × »¾ÄÉ ã}¾~»ê À¼ Þ
Ӝɴ»C¾9ÖýÉ ÐS·¹Ÿ ¶¸H· GÇõIKÉ J+»C¾;ã}¾~×» À¼ Ç´Ÿ À¾¿;¼ Àž»C¼¸Ì Ì ¾ ¾~» Àž¾ âõà&ÀžÕœ¾
¿ ê ¿ ÀžÉ ¼´» ÀžÉ´¾$ÖýÉ¿;¼ Ÿ Àž»¼´Ì É ÌŠ¼ ¿´Ï2· ɴל·Åê+·Ï ·Å·$·לŸ ·Å·ÅÉ ··ÅÏ ··Å·Å··Å·$··Å··ñ¶Zï
ÐS·èá ÒŸÍÈ ¼ ӜÉÌ ÀžŸ ¼´×»¿ ¿ À¼¸»M ÌÍӜ¾ ÓyâœÓ À ̊Ӝ¾ · ·Å··Å·$··Å··ñ¶Zî
ÐS·Ñå Æ ÓœÌ À ¼ ¼´ã!ÀžÕœ¾Á<ä!Ù · ·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··)иÐ
ÐS·Ýï ä É âœÉ Ì;żwã=É ¼¸ÓSÀ Ö É´ÓyÖýÀ2É ¿;¼ Ÿ êœÉ´ŸÍ×œ× Ç ÌŠ¼ ǸŸ ¿wÉ ·.·Å·ê ·Å·$·É·Å·Å··Å··Å·Å·É´Ï·Å·$··Å··FÜy¶
ÐS·Ñç ä!Ë<¼´ŸÍÈ À LÌ ×œ ÏŸ Àל¾ÅÏ í ŸÍ× ¿ À ¿~¾$Ï ÙÀCÀ ÏÖ ¿'՜ל¾ ÏŸ À'¼ ¿'Õ@× íM×_̊¼_Ê ¿'ÿuºÉwÕ Ö¾´É´·„ê ··ÅÏ ·Ê ·FܸÜ
ÐS·Ýî È ¾ × À ¾ Ï2ŸŠ× ¼ À՜¾$¼w¿~ã ÌͼS¿'ÿ1¸· ¾~» Àž·Å¾;» ··Å»·Å¾ ·¼ ·Å··ÅâœÌŠ·$¾§·ã}¼¸·Å» ·Å·¼ ·Å¼Z·¸·Å¾;»·ÅÌ ··Å·$½C·Ó ·ÅÀ ··FÜ´á
ÐS·Ýþ Æ Ö ¾~¿ ŸÍæ ¿ É À Ÿ ¼ ×œÏ ¼´ã ÎÉ´ÏCŸ ¿ÅíÒ@Á$Æ+é × Â´¾~»CÀ¾~» ·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··Fܸï
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• Â
᜷¹¶ ä ŸÍÉ Ç¸âœ×ýÌÍɾżwÉ ãeºæ »¼´Ï âP¾ÅŸÍ× º ÉwÇ êœÏ É ·ŸŠ·Å×y·ÅÖ ··ÅÏ ·É´Ç ·Å·$Ç´·Ÿ ·Å× ·Å··Å··Å·Å·× ·Å·$Ï ··Å··)å´þ
᜷ÑÐ ÏÆ ŸŠ×œÌÇ´Ï À » À À¾ » Àž¼´» ÓyÀ À ¾ ¸¾ ÀžÕœ¾ã}»C¾~ßmӜ¾ ¿;à ¾~̊¾;¿;À
¾;ÀÀ ê ··Å·Å·Ï·$Ï ·ÅÉ··ÅÉ´È ··Å·ÅÏ ··Å·ל·ÅÏCŸŠê·$··Å꧷şÍק··ÅË ·Ï·ÅŸÍǸ·Å× ·Ø ·Å·$··Å··Fï¸Ü
í5·¹¶ ÆS¾;̊¾;¿;Àž¾ º»¼_¿~¾ º » ¾;Àž¾;» íM¼ ¾;»¾ ¾ ÆS¼¸Óy»¿~ ¾ M
Ò@Á$ÆSé ÆyÛÄ· ·Å··$·Å··Å··Å·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··D¶Zò¸ï
> ? ©¤ A ¡ @ N ?OQP R ¦ ©
¶¸·¹¶ ÆÎS¾;¿~¼ ×yê ꜟ¼¸É´» Ç ê ¾~É´» È ÏŸÍǸÈ
Ö Énʗê Ö ¾;ÌÍÀ Ï É ê+âœÌŠê ¼_¿'ÿ Ÿ êyŸ É´Ç » É´È ·b··Å··Å·Å··Å·$··Å·· Ð
¶¸·ÑÐ ÌͼS¿'ÿ » ¼´ã »¼ ¼ ¾ ¾; ¿;¾´·x·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å·· ï
¶¸·ÝÜ Æ_à ŸÍÈ
Ÿ ÀžŸÍ¿'ל՜Ç&¾ ê ꜟ ¿ ÉwÉ´Ç ÖýÉ É´¿ È Ÿ Àž¼´» Ï È ¾~¿;¼ ê לê É ¼¸» ê ¾;» ÏŸÍǸÈÉ“Ê—ê ¾;ÌÍÀ É´ÉÖ ŸŠÈÖ Ö ÌŠŸ ¾ È êyÏ
¾ × É À É À Ÿ ¼ × Ê · · ç
ÐS·¹¶ ä » ¼´ã ¼ ÓœÌ Àž¼¸»;·ªä՜¾+¼Z¸¾~»CÌ ¾~» ¼ »¾ø%¾ $
É´Ç´Ç ¾~» É Àž¾ ê ã}¼´»G¿~Ì É » Ÿ À—à´·§Ù ŸÍÏ Ì É À¿'Õ ŸŠ×yÇ ¼´ã¿~¼¸Ó × À¾~»¼¸ÓyÀ Ö ÓyÀú· Î ŸŠÏ
Ì É Àž¿'ÏžÕ É´ŸÍלÈÇ Ö ¼´ŸÍã=לÀÇ-՜ŸŠ¾ × È ¼ ê É ÓœÌ É Ë Àž¼¸»ŸŠÌÍל¼ Ç Ç¸Ÿ ¿5¼¸ÓyŸÍÀ× Ö ÓyÀú·2É í À¼ ËrŸŠÏ ÀžÕœ¾Å¿ É ÉwÖýÇ É ¿ ŸŠŸ ÏÊ
À¼¸» Ì À¾~»C Ìl· Ӝ» À՜¾ Àž¾~»  Ì §Àž¼Þ&ÀžÕœ¾ ¿'Õ » ¾
ŸÍ× À¾ Ç » É Àž¾ ê ¼ ÀžÕœ¾¿ É´ÖœÉ ¿ Ÿ Àž¼¸» Ï ·-Æ_Ӝâ Ï ¿;» ŸÍÖ À Ï ¶ ɴלê л¾;ã}¾;»5Àž¼À—ÃM¼
¿;¼ ×œÏ ¾;¿~ÓyÀ Ÿ ´¾ ¿;à_¿;̊¾ Ï · ·Å··Å·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··ñ¶“ç
ÐS·ÑÐ Ë í ¿;Ӝ»»C¾ × À<»C¾ ÏÖ ¼ ×œÏ ¾k¼´ãeÀ՜¾GÁ<ä!Ù ·PÁ × ¾ ŸÍ×œÖ ÓyÀ Ï Ã„¾ Ö À<ã}»¼ È ¶ÅÀž¼
8á S¨Ã Õ Ÿ ̊¾<À՜¾$¼´ÀžÕœ¾;» ŸŠÏæ $S¾ ê:É T À S#UWV2· ··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··)ÐS¶
ÐS·ÝÜ ä!» É´×yÏŸ ¾ × À5»C¾ ÏÖ ¼ ×œÏ ¾¼wã=¿;¼ È
ÖœÉ » É À¼¸»~· ··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··)дï
ÐS·èá Ë í »¾ ÏCÖ ¼ ×œÏ ¾Å¼´ã.¿~¼ ÈÖýÉ » É Àž¼¸»;··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··)иç
ÐS·Ñå äÉ Õœ¾-ã}¼¸Óy» É´êÖ Õ É´Ï ¾ Ï ¼´ã!ÀžÕœ¾-¿;ÌŠÉ ¼_¿'ÿ É ØYX[Z]\9X9ŸŠÏ^_\X`Z \œÉ´×œêaɴלXêG`^ ÛMê ¾ É È ¿'Õ ×œê Ï » Ÿ Â É ŸÍ×œÇ Ï
%Ð bc ̊¼ ÛÄ·!ä՜¾ ¿~ÌͼS¿'ÿÅ» Àž¾ âI¼Z¸¾ 8á dfehg ¾ ¼ À» À¾
× S
× Ê ´
É +
Ö Š
Ÿ × É Ï
À՜¾ É´×yϼ ÈŸŠÏ¼“ÏC´Ÿ ¾~»C×øÌ ÇõÉ Àž¾;»CÏ Â ŸŠ×œÌ Ç · Ÿ ··ÅŸ ··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··FÜõå
ÐS·Ýï ä!» ɴל¼ÏÈŸŠÏCÏŸÀž¾<×øÀž¾ ÇõÉ À Ï ¿ Ï »¿~Ó ê Àú·r·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··Fܸî
ÐS·Ñç ä ÕœÏ »C¾~¾$Ï Àž» ɴלÏCÈ
¼ ŸÍÏÏCŸ ×øÀž¾ ÇõÉ Àž¾ Àž¾ Ï · ŸÍ×œÇ ·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··Fܸþ
ÐS·Ýî ¾ ÈӜÖýÌÍÀ É ŸŠ¼wÏ ã.À× » × ¼ À¾<É´ÀžÇ¾ À Ö· ·ÅÉ´·Å×yê ··Å··Å·Å·ÉwÇ ·Å·$É ··Å·· áõò
ÐS·Ýþ íM¼ » ¼ ¼´ãI¼ ¾ Á<ä!Ù¸¼¸Ì¹À ¾¼¸ÓyÀ ÓyÀ À՜¾¸¼´ÌÍÀ ¾ À=ÀžÕœ¾
¿;¼¸ŸÍÈ »»C¾ ÏÉÖ ¼ לê êyŸŠ×œÏÇ ¼¸ÓyÏ À Ö ÓyÀ È ÖýÉ´ê ã}¼¸» ì É Î jå ilk ÏŸŠÈ ÓœÌ É ÏžÀÉ´Ÿ ȼ ×@Ö ØU× Ï ¼̊¼ É´ê ÛÄ· ·· ámÐ
Üy·¹¶ Æ ŸÍÈ ÓœÌ É Àž¾ ê »¾ Ï ÓœÌÍÀ Ï ã}»¼ È Ò+Ùä ì Ù Î Tà ÜõÐwÿ ÏÉ´ÈÖ ÌŠÏ¾ ·„··Å·$··Å·· áõî
Üy·ÑÐ Æ ŸÍÈ ÓœÌ É Àž¾ ê »¾ Ï ÓœÌÍÀ Ï ã}»¼ È ÏÒ+Ùä È
É Ù Ÿ Tà 9¶úÿ ϞÉwÈ
Ö ÌŠ¾ Ï · ··Å·$··Å·· áõþ
Üy·ÝÜ Æ ŸÍÈ ÓœÌ É Àž¾ ê »¾ Ï ÓœÌÍÀ Ï9ã}Ø »¼ É´¿'՜ל¾Ç É´À לêü¿<TÃ É 9¶úÿ Ï Ì; \ ·y·ÅŸ ··ÅÉ ·$·É´·ÅÇ ··)å´ò
Üy·èá Æ É ÓœÌ Àž¾ »C¾ ӜÌÍÀÈ Ï ã}ÓẙÌeÈ
» É Ÿ ¾ Ϟ¿;ɴ̊ȼ Ö ¾~»ÅÏ ÌŠ¼_¼¸ÿ à ÀžÕ ¸¾~» ¾
 ÌÍӜ¾-¿~Ӝ» ¸¾úÛ ã}»¼ ¿'Õy¾ À ¿$Tà u¶úÿ ̊¾ · ··Å·Å··Å·$··Å··)å¸Ð
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• Ÿ
Üy·Ñå Æ É ŸÍÈ ÓœÌ É Àž¾ ê »CÏ ¾ Ï ÓœÌÍÀÈ Ï9Ø ã}ÓẙÌe» Ï É´×œÉ´ÇÇ ¾ Ï É´×œêüÈ)É ¿;Ï ÌŠ¼ Ï ¾~È»ÅÉ̊¼_¼¸Ÿ ÿ \ à Ÿ ÀžÕ ÏÉ É´Â¸È
¾~» Ö É´Ç ¾ Ï
 ÌÍӜ¾-¿~Ӝ» ¸¾ ã}»¼ âI¼´ÀžÕ À ¾ ÛMã}»¼ ¿'՜¾ À ¿-Tà 9¶úÿ ̊¾ · å´Ü
Üy·Ýï Æ ŸÍÈ ÓœÌ Ï É Àž¾ ê È»CÉ ¾ Ï Ÿ ӜÌÍÀ ÏuØ ã}ÓœÌŠÌ ÏCÏžÖ ÉwÈ
¾;¿;ÖÀž»CÓ ÏmÈ?\œÈ ɴלêê§É É ¿;̊¼ ê Ï ¾~»Å̊¼_¼¸ÿSۍã}»¼ È Àž¼ Ö
Ì;;¸¾;Ì ¿'՜¾ À ¿<Tà å´ò¸ò Ì; ¼ ÓœÌ Àž¾ âõ4à npo ·&··Å·$··Å··)åwá
Üy·Ñç ŸÍÁ ל×ê ¿'Õ ŸÍÉ´Ö × Srsr ɴלê@Ï Ó ÖœÖ × Ì¹à:¿;Ӝ»Ö »C¾ × Àú·ÅÆ ÖœŸŠÈŸÍלӜÏGÌ ÉÉ´Àž×œ¾ ê ê à ŸŠÇ Ÿ Àžq Õ ^ É À¼´Ö À É ÌxÌ; ŸÉ´ê Ï
ÓÉ´ê œ¿Äê À ¿;Ÿ ¾9¼´ã á t=e É ¼ ÀžÕœ¾ ¼Zľ~» ¾ ÕõÀ ¼¸ÓyÀ ÓyÀGâ À
Ìͼ ¾ à ÀžÕ:дmò bcr¾ ¿'Õ7· ·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··)å´ï
Üy·Ýî Á × ¿'Õ ŸÍÖ Ö S#rur Ÿ É´×yêªÏ Ó ÖyÖ ÌÍà§× ¿~Ӝ»C»ŸÍ¾Ö × À~·&Ê—ÖœÆ É´ÉwÏÈ Ï ¾
É´¿~֜¼ ÉלêyŸ Ÿ À É´Ÿ ¼× לÏÉ´Ï Þ ŸŠÇ Ӝ»C¾
Üy·ÑçG%¾ $S¿~¾ ÀÃ ÀžÕœ¼´ÓyÀÀžÕœ¾$¼ ¿'Õ âõà ¿ ¿ À ¿;¾´· ·$··Å··)å¸ç
᜷¹¶ ÎÉwÏ ¾~â ɴלê ä!¾ Ï À Ë-É À É ··Å·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··Fïõå
᜷ÑÐ Ë<ŸÍÇ¸ê Ÿ À É Ì7É Þ Ÿ ê ÌÍÀ¾~»ŸŠÇ¸¾;×ý»»CÉ ¼¸» Ï ŸŠÏ × â Ë-ÉwÉ Ï ¾~Éâ ɴלê Àž¾ Ï À ·Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··Fï¸ï
᜷ÝÜ Ò¼ ÓœÌ Àž¾ Æ Ì7ä!¾ À À ·Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··Fï¸î
᜷èá Ë<Ë<ŸÍŸÍǸǸŸŸ À ÉÉ Ì7Þ ŸŸ ÌÍÀ¾~»¾;»»C¼¸» ÏÏ ŸŠŸŠ×ø×øÈÈ ¼ êê ÓœÌ ÉÉ À¾ êê À¾ ÏÏ À ØØ é ×SÊ ºÉ´ê Õ É´É Ï ¾ZÛ ··Å·$··Å··Fï¸þ
᜷Ñå À Ì7Þ ÌÍÀ¾~»¾;»»C¼¸» ¼ ÓœÌ À¾ À¾ À -Ó » ÀžÓœ»C¾ZÛ ·$··Å··)ç´ò
᜷Ýï Ô5Ò@Á$wÆ vyx{z+| }Ü x´ò ~Ýïy· ·Å·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··)ç´Ü
᜷Ñç Ô5Ò@Á$wÆ vyx{z+| }Ü xS ¶ ~Ýîy· ·Å·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··)çwá
᜷Ýî Ô5Ò@Á$wÆ vyx{z+| }Ü x´Üy· ··Å·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··)ç¸å
᜷Ýþ Ô5Ò@Á$wÆ vyx{z+| }Ü x´ò ~Ýïy· ·Å·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··)ç¸ç
᜷¹¶ZòÔ5Ò@Á$wÆ vyx{z+| }Ü xS ¶ ~Ýîy· ·Å·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··)ç´î
᜷¹¶¸¶bÔ5Ò@Á$wÆ vyx{z+| }Ü x´Üy· ··Å·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··)ç´þ
Ù ·¹¶BÒ¼ Èê ӜÖýÌÉ É ÀžÉ ¼´»¿ É´É´Öý×œÉ ê ¿ Ÿ À¼¸» ÇõÉ ÀžÏ ¾$¿~¼ È× ÀÉ »¼¸Ÿ Ì]Ìͼ ǸŸ ¿w· ··Å··Å·Å··Å·$··Å··Fîõç
Ù ·ÑÐ íM¼ » Àž¼´» âœÓ ¾~» ¿'՜¾ À ¿w· ··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··Fî¸î
Ù ·ÝÜ Á<ä!Ù ·Å··Å·Å··$·Å··Å··Å·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··Fî¸î
Ù ·èá ÆS¿'Ö Õy¾ È
É À Ÿ ¿ɴל¼´Ïã ÈÉ ŸŠÏCÔ<ÏŸ Ò@×uÁ$Çõ1Æ É ´ºDÒ@Ï Á$ê ƧÀ» לɴÏלŸÍÏCÏ È
ŸÍê ÏÏCŸ ¼ ×§É´× ÇõÉ Àž¾w·äÕy¾uÉw¼´×œÀžÏÕyŸÍ¾~Ï »Ê
À—à ¾-É ¼´ã]× Àž» \ Ï¼É´È ÏÀŸŠ¾5ð Ó É´¾Ï ¿~¼ Àž¾ ¼´É ã Ô5Ò@Á$Æ
Àž»
À¼¸» ̊¼ ¾ ¼wã=ÀžÕy¾ ¾ ¾ ÀžÕœ¾ÅÔ<Ò:ÁÅÆ âI¼Z¸¾´·F·Å··Å·$··Å··Fî¸þ
Ù ·Ñå ä՜¾Å¿~Ì͟¼S¿'ÿ Ÿ ·Å··$·Å··Å··Å·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··Fî¸þ
Ù ·Ýï íêœÒ:Ç Þ.¿ »CŸŠ¿~Ç¸Ó Ç Àú· ê ý·$ŸŠ·ÅÖSYÊ · ·ÅÖ ··ÅŸ ·Å··Å·É ·ÅÉ´·$×yê··ÅÏ ·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··Fþ¸ò
Ù ·Ñ€ ç ¾$É´Àžêœ» ê ¾~»¾ Ÿ É ¼ à ÀžÕø¿~Ì; » ¾;Àú··Å··Å·Å··Å·$··Å··Fþy¶
Ù ·Ýî ÞýӜÌÍêœÌ ŸŠ×yÇ ¾;»ǸŸÃ ÀžÕø¿ »» àÖ ·ÅŸ ·ÅÏ ··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··FþõÐ
Ù ·Ýþ íM¼ Ÿ ǸÌ͟Š¼ Ï ¿5ã}¼¸»¼¸ÓyÀ ÓyÀ2â À ·Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··Fþ¸Ü
Ù Î ·¹¶Zò$ÆSÕ ã À »¾ Àž¾;»~· ·$·Å··Å··Å·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··Fþ´á
Î ·¹·Ñж Á<íM¼ä!ÈÙ ÖýÉ ·Å» É ·Àž·Å¼´»‚·Å···$·$·Å·Å···Å·Å···Å·Å·Å·Å···Å·Å···Å·Å·$·$···Å·Å·Å·Å···Å·Å···Å·Å·Å·Å···Å·Å·$·$···Å·Å···F·Fþ¸þõïç
Î ·ÝÜ Ò¼ ê ÓœÌ É Àž¼´»¿ É´ÖýÉ ¿ Ÿ À¼¸» ÇõÉ Àž¾$¿~¼ × À»¼¸Ì]Ìͼ ǸŸ ¿w· ··Å··Å·Å··Å·$··Å··Fþ¸î
Î ·èá Þ Ÿ ¸¾$⠟ À È ¼ ê ӜÌͼ Ê ÜõÐ$¿~¼¸Ó × À¾~» ·Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··Fþ¸þ
Î ·Ñå Ô5Ò@Á$1Æ ´ºDÒ@Á$ÆøÀ» ɴלÏCÈ
ŸÍÏÏCŸ ¼ × É Àž¾ ·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··D¶Zò¸ò
Î ·Ýï ä՜¾Å¿~ÌͼS¿'ÿ1· ··$·Å··Å··Å·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··D¶Zòy¶
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž•  ŸŠŸ
Î ·Ñç íÒ:Þ.¿ Ÿ »C¿~Ó Ÿ À ··$·Å··Å··Å·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··D¶ZòõÐ
Î ·Ýî êœÇ ¾$Àž» ŸŠÇ¸Ç ¾~»¾ êýŸŠÖSÊY ¼ Ö Ã Ÿ ÀžÕø¿~Ì; É » É´×yêÏ ¾;Àú··Å··Å·Å··Å·$··Å··D¶Zò¸Ü
Î ·Ýþ ÞýӜÌÍÌ É´êœê ¾;»à Ÿ ÀžÕø¿ É »» ื ·Å·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··D¶Zò´á
Î ·¹¶ZòGÆSÕ Ÿ ã À »¾ ǸŸŠÏ Àž¾;»~· ·$·Å··Å··Å·Å··Å··Å·$··Å·Å··Å··Å·Å··Å·$··Å··D¶Zò´á
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• ¶
‚ ƒ ¢¥¤ R … ¡ „ P † ¤ ? ¡¢
‡5ˆ!‡ ‰‹ŠŒ Žl’‘”“–•—Š˜•š™_6›
Æ ŸÍǸÈ
ÉnÊ—ê ¾;ÌÍÀ É ¿;¼ × Â¸¾~» Àž¾;» Ï ¼´âyÀ É´ŸÍ× Õ ŸÍÇ Õ-»¾ Ï ¼¸ÌÍÓyÀ Ÿ ¼ × ÀžÕœ»C¼¸Ó Ç Õ-¼Z´¾~» ÏÉ´ÈÖ Ì ŸÍ×œÇ É´×œê$× ¼ ŸÍÏ ¾
Ï Õ É´ÖœŸÍ×œÇ ·?ڍ¼Zľ;¸¾;» \Gê Óy¾ªÀž¼¼Z¸¾;» ϞÉwÈ
Ö Ì ŸŠ×œÇ ÀžÕœ¾bâ Éwלê à ŸŠê ÀžÕ ŸŠÏ À—à ÖyŸ ¿ É ÌŠÌÍà Ì ŸŠÈGÊ
Ÿ Àž¾ ê É´×yê ÏCŸŠÇ¸È
ÉnÊ—ê ¾~ÌÍÀ É ¿~¼ × Â´¾~» Àž¾~» ÏÉ »¾ È ¼ Ï À¼´ã À¾ × Ó Ï ¾ ꟊ×b×œÉ »»C¼“à â ɴלê à ŸŠê ÀÕ
É´ÖyÖ Ì Ÿ ¿ É À Ÿ ¼ לmÏ \3Ï Óœ¿'Õ ÉwÏ » ɴꜟ ¼ \ À¾~Ì; Ö Õœ¼ × ¾ \Éw×œê ¼´À՜¾~» É Ó êœŸ ¼ É´ÖœÖ Ì Ÿ ¿ É À Ÿ ¼ ×œÏ · ä՜¾
¼Z¸×ý¾;É » ÏÉ´ÇwÈ
Ê Ö Ì ÊŸŠ×yË<Ç
ŸÍÇ¸É Ÿ ÌŠÌŠÉ ¼ZÃ Ï × ã}¼¸» È ÓyÏ$¿'Õ Ø ÏŸÍË È
Ö Ï̊¾~»¿;¼ ÈŸŠÏDÖ È¼ × É ¾ × À Ï Ï ÀžÕ É´È ×:Ï ¼ È Ê—¾$Ï ¼´Ÿ À՜¾~ê »À—à Ö ¾ Ïì ¼wã
٠̊¼ À¼ À Ìõ¿~¼ ´¾~»CÀ¾~» Ù í ÛÄ·äÕ ÿw¾ ÀžÕœ¾ ÃM¾;ÌŠÌ Ó Àž¾ ã}¼´» œ ÆSé
À¾~¿'Õ × ¼´ÌŠ¼ ǸŸ ¾ É Ï ·=äÕœ× ¾ Ö »¾~¿ ŸŠÏCŸ ¼ × ×œ¼wÏCŸŠãýê ÀžÕœ¾¿;¼ ÈÖ × ¼ × ¾ × À Ï \.¿ ŸŠÉ´× × âIÇ ¾É ÌŠ¾ ÏŸ Ï ×,ÀÕ ÉwÉ´×œ× ê À՜¾ê»C¾ Ï É ¼´ÌŠÓyÀ ŸÉ ¼ ×
¼´È
ãDÀžÖ Õy¾¼ZÂ´ê ¾~» ̊ÏÌ¿~É´¼ Ö Â´¾~» ÀžÉ´¾~»;× ·ŸŠð~é É Ÿ ×G¾× ÀžÕy¾ŸÍÏ ¿;¼ É Â¸É ¾;»CÀž¾;» È ÀžÉ´¾ Ï » Àɴל¼ ê Î ã}¾;¾ Ϟâ É´È¿'ÿ Ö ŸŠ×œ»Ǿ
¾ ÌͼZ฾ À¼ Õ ¾ ß_Ó À À ¼ ¼ ¾ à àGã}»C¼ â ¾;â · àG¼Z¸¾~» Ì
É´×yê × ¼ ŸŠÏ ¾ Ï Õ É´ÖyŸŠ×œ1Ç \3ÏCŸŠÇ¸È
ÉnÊ—ê ¾~ÌÍÀ É ¿~¼ × Â´¾~» Àž¾~» ÏÉ »¾ É âœÌ;Àž¼,¼¸âyÀ É´ŸŠ×bÈ
É´× àªâ Ÿ À Ï ¼wã
»C¾ Ï ¼´ÌŠÓyÀ Ÿ ¼ Ï× ŸŠÇ´ÓÈÏCÉnŸŠ×œÊ ê Ç ¼ × É ÌÍà É × ¼ × ¾ Ê â Ÿ Àê Ù Ï Ë íŸ ØlêkÉ Ì ŸŠÏ × ¼¿ É ŸÍ̊Ï.̊¾ ֜êøÉ´Ö É ß_Ó É´Éw× Ï À ŸŠð ¾~»ž× ÛÄ· ×yÏ êÉ´Ï

ä œ
Õ ¾ ~
¾ ¹
Ì À ~
¿ ¼ ´
 ~
¾ » ž
À ~
¾ » ¾ ~
¿ » P
â ¾ ž
À Õ ;
¾ =
» Õ I
â
ÖýÉ »CÀ¼´ãýÀ՜¾ ÏCŸŠÏ ļ¸»ÿ$ÀžÕ É Àeà Ÿ ÌÍÌ ŸÍ× Â¸¾ Ï À ŸÍÇõÉ Àž¾MÓ ÏŸÍלÇ-È ÓœÌ¹À ŸŠÖ ̊¾ ÏŸÍǸÈÉ“Ê—ê ¾;ÌÍÀ É ¿~¼ × Â´¾~» Àž¾~» Ï ~
¾ ¾ ~
¿ ¼ ž
À C
» œ
Ó ;
¿ 
À ¾
»CÓ Ï ×ŸŠ×Ÿ Öý× É » É ÌÍ̊¾~ÌÀ¼b¾ × ¿;¼ È
֜ɴÏÏøÉ Ã ŸÍê ¾~» ÏCŸŠÇ¸×œÉ Ì5â Éwלê Ã Õ Ÿ Ì; È
É´ŸŠ× À ÉwŸŠ×œŸÍ×œÇ Õ ŸŠÇ Õ
»C¾ ¼´ÌŠÓyÀ ¼ ·
ž Ÿ¡ž Ÿuž ¢T£s¤¥§¦¨j©fªL«­¬1¦¯®°¦±1£s²³±
äÕœ× ¾ ÏŸŠÇ´È\ÉnÊ ê ¾~̹Ÿ À É Ù È Ë É´í ×œÏ Ø Ù ×ýÉ É Ìͼ Ÿ ÇwÊ ÀžÉ ¼ ʗË<ÏŸŠÇ¸È
Ÿ À É´É × ÌyíMÈ ¼ × Â¸¾;»CÀžÏ¾;É´»'È
Û Ö ŸÍÏÉ´Ï × ¼ZÉw´×ø¾~» ÉÏÉ´È× Ö ÌŠ¾ ê9ê êýê É À É
¿;¼ Ö Â¸¾~ê » Àž¾;» Ã Õ ¿'ÏÕ ŸÍǸ×ýɾ ÀÈ Õ À ÀDÀ ÿw× ¾ à Ö ¼¸»C¾ Ÿ ̊Ÿ¾ É ÀžÕ ϞɴÈ»¾Ö ¾~ê ¾ ¾ Ë Àž¼ Ï
»CϾɴÈ
»CÖ¼ Óy¿~¾uÀžŸŠÕyל¾ Ö ÏCŸŠÇ¸Ì3לã}É »¼ É ÀžÕy¾u¿~¼ ´¾~ŸŠ»CÏ À¾~»É ¼¸Óy\ýÀ ǸŸÓyÀ~·ü×+íMÉ´Ï » À ¿ ̊ÌÍà ̊¾ Ù í
̊¾5À՜¾ ÓSÀ Ì ÀÀ՜¾ÅÔ2à_ßmÓ À» Àž¾ ´¾
´ J_µ¡¶| Ð ´)· Ø ¶¸·¹¶“Û
ÃÏ Õœ¾;»¾ ´)· É´ŸŠ×Ï À´ ՜¾ È
É É´$ êyŸŠÏÈ Ó È ã}»¾;É ßmӜŸ É´¾ ÏC× ŸŠ¿Äלà Ç ¼´ã ŸŠ× Àž¾;»ŸŠ×œ¾ ÏÖ À ŸŠ× ÏCÖ ÀžÕœ¾ ÏCŸŠÇ¸È ×œÉ Ì ØUÏÉ´ÈÖ Ì ŸÍלÇ9É´× à
ÌÉ Š¼ZÃM¾;É´»M× ÀžŸŠÕ ð \ýê Jmµ¸æý¶× Ì; ê:É´Ï Àž¼kÀ՜Ꜿ Ÿ Ì × ¼´ã]À՜¾ × ÓyÀ ¾;¿;Ö Àž»CÓ ÉwלÛÄê·ä՜š¾ ŸÍ¹Cל¾;Ö »»C¼¸¸»\ ºkÉ´¼wÏ ã
ßmÓ À ¾;» ¾ ¾ À՜¾ ¾;»¾ ¿~¾$âP¾ÄÀ—ÃM¾;¾ ÀžÕœ¾$¼¸ÓSÀ ÓyÀ ÀžÕœ¾ ÓyÀ Õ
âI¾~É ¾ × ŸÍÏ Ï ÕœÏC¼ZÖ Ã × É´Àê ¼øÕ É Â¸¾ Ç ÉæýלŸ Àž¾ × ¼ ŸÍÏ É´¾ ×yÖ ê ¼ZÃM¾;»$â É´Ï ¾ ê × ¼ Ÿ × Ï ÀžÕœÉ´¾GלßmǸӟÍ×œÉ´Ç × À ŸŠðúÉ È?À Ÿ ¼ Ë ×&ŸŠ× Àž¾;»C ´jÉ » Ì\
ÀÕ À ´)» ŸŠ»Ï ¾ ÀžÏ՜ɴ»Cȼ¸ÓÖ ŸÍ՜ל¼´Ç ÓyÀ É À՜¾uâ ¼´ã× ã}»¾;ß_Óy¾ ¿ ×ø¾ Éw× » ϞɴÈã}»CÖ ¼ ê í × Àž¼ \
à ՜¾;»¾ ´)» ŸÍÏ5ÀžŸŠÕœ× ¾ É´Ï ê[Ì \ » ϞÀžÉ´¾<È ¼wã!ÀÉwÕœÈ ¾-¿~¼ × Â´¾~» Àž×¾~»;·„ŸÍÏ é Ö ¼“´¾~ŸŠ» ύÏÖ ÌŠÉ´¾ ê ¿~¼ ¸¾;»CÀ¾~» É
à ՜¾;»¾ ¿~»¾ ¾ ÀžÕy¾ ¾ ¼¸Ó À5¼´ã ¼ ¾ ¼ZÃM¾;» »C¾ ¼¸ÓyÀ5¼Z¸¾~»
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• Ð

X 1 bit Y
−1 −1
Z Z ADC
− −

DAC

A B A B =A+E
1 bit
ADC

C C
DAC 1

Þ ŸŠÇ Ӝ»C¾k¶¸·¹¶ ¼DÆS¾;¿~¼ ×œê ¼¸» ê ¾~» ÏŸÍǸÈÉ“Ê—ê ¾;ÌÍÀ É âœÌŠ¼_¿'ÿ ꜟŠÉ´Ç » É´È ·
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• Ü
Ì É » Ç ¾;»M» ɴלÏÉ´Ç È
¾-¼´Ö ãxŸŠã}×y»CÇ ¾~ßmÓœÉ ¾ ן ¿ Ÿ ؾ _Ï \1É´ ×yê ŸŠÏÀÕmÇ¸Ó Ÿ Ï êœ× ŸŠÈŸŠ×œŸÍÏ Õœ¾ ê à Ÿ ÀžÕ ŸÍ× ÀžÕœ¾-â Éw×œê ¼´ã ŸŠ× Àž¾;»¾ Ï Àú·
ä՜¾$¼Z¸¾;» Ì » À ¼ Á$Æ Û Â¸¾ âõà
½/¾¿ | ´j»
Ð ´)· Ø ¶¸·ÑиÛ
ä՜¾ ÏCÏŸŠŸÍלǸÇÅÈ
ŸŠÉn× Ê—ê ¾;Ç ÌÍÀ É ÉuŸ É »×¿'Õ É´Ÿ לÀžê¾;¿;ÀӜ»ê ¾GÀ É É ÿ´¾ ÏÉ´Ï ê  ÉwÉ´Ö × À É´Ç ¾¼´ãDÉ´ÀžÕœ× ¾GŸÍðúÃ É ŸŠê Ÿ ¾×¼´× ÓyÀ ֟ŠÏ ÓSÀ É ÏCÖ É ¾;¿;À»Ó ÈÈ
âõàÉwÏ Ó É´×œê Àž¾ » É´À ϼŸ ã}¾;Ꜿ Ÿ É´â Ç ¿'É´ÿGÈ Àž¼ Õ É@Ï ¾ ÀžÕœ×œ¾2ê ßmÓ ê À ÏCŸŠÀ ǸÈ
¼ ÉnÊ—ê ¼ ¾ É Ã × àã}»C¼
âÉ´ÖyÖ ¾~â É ÏøŸŠ·ª× Ù ŸÍÇ â ¿9âœÌŠ¼_¿'ÿ » × Ê ¼´Ÿ ã Éw¾;× ¿~¼ ŸŠð \-¼¸» È ¾~»Ï ×É ¾~ÌÍÀ È¿;¼ ÖýÉ Â¸¾~É » Àž¾;» \
¾ » Þ œ
Ó 
» b
¾ ´
¶ Í
· ¸
¶ F
· 
ä œ
Õ §
¾ ¼ ¾ â ø
À m
ß Ó À
ê » Ÿ ´¾ ÏÉÅË<ŸŠÇ´Ÿ À É Ì Ê À¼ Ê Ù ×ýÉ Ìͼ Ç íM¼ × Â´¾~» Àž¾~» ØlË Ù2íÛÀÕ É ÀDã}¾~¾ êyÏ ÀžÕy¾ ŸŠ×yÖ ÓyÀDâ É ¿'ÿGÀž¼ÅÀžÕœ¾ ~
¾ » ¼ 
À w
¼ 㠞
À ¾ ~
¿ ¼ » ž
À ¸
¼ »
âI¾ ǸŸÍללŸÍÖ ×œÇ ¼´ãË À՜¾kÌͼSŸŠÏ¼ =Ö È \ à ê ՜¾;»¾êuŸÉwÀ ÏŸŠÉÏÏ Óœ×œâSŸ Àž» É Ç¸¿;É´ÀžŸŠ¾ × ê ã}»¼ È ÀžÉwÕyל¾ ê ŸŠ×œÖ ÓyÀú·<Ë é ×,ŸŠÉwτ×ýÈ É ÌÍà êÏCŸŠÏ ¼wê ã
À՜¾<̊¼_¼ ÀžÕœ¾ Ù2í ¼ ¾~Ì; Ó À—à âẙ¼_¿'ÿ ÀžÕœ¾5Ù í ¼ ¾~Ì;
É´Ï À՜¾ ÉwêœêœŸ À Ÿ ¼ × ¼wã É´× ¾~»C»¼¸»-Àž¾;» È À¼+À՜¾ ÏŸŠÇ´×ýÉ Ìo·GäÕ ŸŠÏ ¾~»»C¼¸» ŸŠÏ-ê ¾ æý× ¾ êbÉ´Ï ÀžÕœ¾
ꜟ ¾;»¾ × ¿~¾âP¾ÄÀ—ÃM¾;¾ × À՜¾
¼´ÓyÀ Ö ÓSÀ ÉwלêüŸÍ×œÖ ÓyÀż´ã„ÀžÕœ¾ßmÓ É´× À ŸÍð ¾~» \eÉ´×yê À՜¾À» É´×yÏ ã}¾~»
ã}Ó × ¿;À Ÿ ¼ לÏ-ÉwÏÏ ¼_¿ ŸŠÉ Àž¾ ê à Ÿ ÀžÕ@À՜¾ ŸŠ×œÖ ÓyÀ ÏŸÍǸ×ýÉ Ì É´×œê ¾~»C»¼¸»Àž¾~» È
mÏ \ e » ɴלê eÀ \xÉ »¾
ã}¼¸Ó לê Àž¼âP¾
e » Ø gõÛ |fg8Á ^
e5À Ø g¸ Û | Ø Ã ¶ Âyg*Á Z Û ^ Ø ¶¸·ÝÜõÛ
ä՜¾-¾;»É »C¼¸É »„À» ɴלÈÏ ã}¾~»É´ã}ÓÏ × ¿;É´À Ÿ×œ¼ [ê × \ ¼´ãxÀ՜¾ Ï à Ï Àž¾ ê È ÏC¾ Ÿ ¾~ê ¿;À Ÿ ´¾~ÌÍÖ à Ö Ó Ï Ÿ ՜_Ï ¾ \ Ï À՜¾-Ÿ ßmÓ É´× À ŸÍðúÉ ŸŠÏ$À Ÿ ×¼ ×
¾;Ï »»É´¼´Öœ» ŸÍלÇ:à ŸÍ× à&ã}»¼ ê ⠟ ¾;â ÏߊǴ՜×ý¾;É »¾
À՜ɴל¾ Ï ¾ »C¾ × ¼´Ÿ ÓyÀ × ÓSÀ× Ì ¾ ÉwÏà ŸŠ×yÕ Ç ÌŠ¾kÀžÕy¾~»¾ ê ¼
Õ Â´¼¸ÌÍ´¾ à ÀžÕ ÀžÕœ¾ ÌÀž» ã}¾;»ã}Ó ¿;À ¼ ·øé ¿;»¾ ÀžÕœ¾
¼¸» ¾~» ¼wã
ÀÉ Õœ¾ Ï à Ï Ç À¾ È Ï âõÉ à Ÿ É´Ÿ êœêyŸŠ×œÇ$È È ¼¸»¾Ï ŸÍÉ´× ×9À¾ ŸÍÇÏÏ» É À Ÿ ¼ × ÌͼSÏ ¼ Ï ÖyÏ È
ã}ÓœÏ »CÀÉ Õœ¾~» ŸÍÈ
æ Ö »CÏ ¼Z¸¾ Ï ê À՜¾ »¾ Ï ¼¸ÌŠÓSŸÍǸÀ È
Ÿ ¼ [×ÉnÊ \
ê ̹¾;ÀžÌÍ՜À ɼ´Ó ¿;¼ Õ × Â¸¾~À » Àžâ ¾;» Ì Ï À—¿àÉ´âP× ¾;¾ ¿~É´¼ ÏŸ Ì;àkÕ É´×œê Ì;ÓœÌ ¾5É » ã}Ǽ¸¾» ¼´à ÓyÀMÀž¾¼wã â É´×yâPê¼Z¸ÏŸÍ¾ Ǹ×ýÉ» Ì Ï3À É´¼´Ï„» É ¾;»»C¾ Ä Ï m¶ ÓyÅoÌÍ·DÀ„Æ ¼´ã7ÀÕ ŸŠÏ
Ï Õ É´ÖœŸÍ×œÇ ¼´ã]À՜¾5¼´ ÓyÀ Ö ÓSÀ ÏÖ ¾~¿ÄÀž»CÓ È ·Ù Ï À՜¾ ÏÉ´È
Ö Ì ŸŠ×yÇ » É Àž¾ ŸŠÏDŸŠ× ¿;»¾ ÉwÏ ¾ =ê \ ÀžÕy¾<¾~»C»¼¸»
ŸÍÏ!È ¼¸»C¾D¾ É´ÏŸ ÌÍà ꜟ ¾;»¾ × À Ÿ É À¾ ê ã}»¼ È À՜¾ ÏŸŠÇ´×ýÉ Ì \nÉ´×yê »¾ Ï ¼¸ÌÍÓyÀ Ÿ ¼ ׺ŠÏ!ŸŠ× ¿;»¾ ÉwÏ ¾ ê ·Á × ¿~¾
À՜¾GÏ ¼¸ÓyÉ´À Ö Ö Óyê À ŸŠÏ ¼¸âyÀ ÉwŸŠ× È ¾ ê Ÿ À<Ïà Ÿ Ï ÌÍÌ × šÈ ¼¸\m» È
É´×œÉ êG̹̊àøê Ó ×œ×yê Ϟ¾;É´» ÈÇ ¼+Ö ÌŠŸÍ¼Z×œÃ Ç ÖýÉwÏÏ<æ ̹Àž¾~× » ŸŠ×œÇ Àž¼øÉ´»¾× È ŸÍð¼ZÂ¸ê ¾
ÀÏC՜ŸŠÇ¸¾ ×ýÉ Õ ¾ ¾~»»C¼¸»=ŸŠÇ´ã}ŸŠ»C×ý¼ É ÏžÀÉw՜È
¾ Ö à Àž¾ É ¼“Ã Ì À¼-»¾;ÀӜ» À՜¾ßmÓ À ¾
Ì7Àž¼GÀžÕy¾Å¼´» Ì Ì;-» À¾´·
ž Ÿ¡ž Ÿ­Æ Ç È«­¬1£­¨8¢’¬¦¤ªÊÉÌË£u±3ª§¢TͦÎ£uϤÑÐ_Ç ÒÌ¢ÔӋÕ
äÉ Õœ¾ ê ¾; Ÿ ¿;¾Ø ê ¾ Ï ¿~Ÿ » ʗŸ Ï âI¾ ê&Ç ŸÍ× × ÀžÕ ŸŠÏŸŠÏ5ÖœÉ´Ö Éw¾;֜»5ŸŠ×œÓ ÇÏ ¾ Ï É À—ļ Ÿ Ï ¾;¿~¼ ×œê ¼´ŸŠ× » ê ¾;»<ê ̊¼_¼ ÖœÏ ¿É É´Ï ¿ Ÿ É´ê ¾ ê&ŸŠÈGŸŠ× Ê
ÒÖ Ù-ê ÆyÚ Ï ÒӜŸÌ¹À × ÀÙ ŸŠ¾ Ï ¼ Ï ¾uÏ.ÆyŸÍÚ ×kÉ Û »C¿'Õ ê À¾~¿ÄÏÀžÓœÏ »C¾ È ¼¸» É ¾~Ï »ÀÉ´¼ Ö Ï ¿'Õ ¾;É´Â´× ¾ ŸÍð
»× C¼ZŸŠÏ¸¾ × »¾ ¼¸ŸÍÌŠ× ÓSÀ ɼ ·.äÕ × »¾ ӜÌÍ\1À Ö Ï ŸŠ×œã}¼¸Ç Ӝ» ÀžÕ ¼´» É ¾;» à Àž¾ ÀÕ × À Õ ¾ É ßmÓ É À ¾~È »
¼ ¾5¼ ¿~¾ ¾ ¿'Õø¿~¼ ´¾~» Àž¾~» Ó Õ ÀžÕy¾<Àž¼´À Ì ¾~»C»¼¸»M¾;¸¾ ã}Ӝ» ÀžÕœ¾;» à àuã}»C¼
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• á
â ÉwÏÏ ¾~â É´êœ×œŸÍÏ ê,É´Ï×œÏ ê ê À՜¾ ê ¾ ÏÏŸ ŸÍ»Ǹ¾ ×ýê É ¼´ÓyÇ À Ö× ÓSÀúÉ ·-äê՜¾ŸŠ× ÒÙ<Æyæ Ú Ï É »CÏ¿'ŸŠÕ Ç´ŸÈÀ¾~Én¿ÄÊ Àžê Ӝ»C¾ É-À É Ï ÿwÉ´¾ ÇÏ À՜Ø}ê ¾ Ö × »C¾; Ÿ¹ê Ê
¼¸ÖÓ Z ÌÍà ɴלê&¿;Ö Ó ¾ ÏCÏ ¾~»CÏÅ»¼¸Ÿ » Ì Ç ¾ Éu¾~Ï » Àž¾ לê Ï ÀÉ´ÕœÇ ¾ \ » À É´ŸŠ×œŸÍלÇuÉw¾~× Ì¹À À É ¾ Ÿ ¾ ¼´Àž¾
Û Ö ê »¼_¿~¾ ¾ À5ÀÖ Õœ»¼¸Ó Ÿ Õ Ï ¾;¿~¼ Ï À É´Ç ¾ Ï ¼¸Éwây× À Ö Ï¾]Ï $_ê,Àž» É´Ï â À<ã}¼¸»2ÀžÕœ¾
¼¸ÓSÀ ÓyÀ2¿;¼ ¾w·ä՜¾Å¼¸ÓyÀ ÓyÀ2â À ã}¼¸»âP¼wÀžÕ À ¾ ¿ âI¾$%¾ $ »C¾ ¾
× Z | e » Ø gõsÛ ØÚÙÛeÀ Ø g¸Û ÖZ
| ØÜg*Á ^ Ù ÖZ~Ø Ã ¶ °g*Á Z Û ^
× ^ | e » Ø gõÛ ÖZ ÙÛeÀ Ø gõÛ ÖÃ^
| ÖZ g Á ^ Ù ÖÔ^nØ Ã ¶ Âyg Á Z Û ^ Ø ¶¸·èámÛ
à ՜¾;»Ï ¾ Ø ×œê@ŸÍÏ Ï ÀžÕœÉ´¾ Ç ŸŠ×yÖ ÓyÀ ÏŸÍÖ Ç¸×ýÉ Ö Ì Éwלæ wê ÖÃ^5ŸÍלŸÍÇGÏ ÀžŸŠÏ2՜¾ÅÉ ßmÓ É´× À ŸÍð ¾;È »2¾;»»C¼¸»Àž¾~» æ ÈÏ Ç ¾ Ï × ¾~É´»Ç É Àž¾ ê+ŸŠ×
À՜¾ ¾~¿;¼ À ¾´·MäÕy¾ »C¼ ¾~» ÌÍÀ¾~» âẙ¾-Àž¼»¾ ¼Z¸¾$ÀžÕy¾ » À À ¾Å¾~»C»¼¸»
À¾~» ÚÈ ÖZ]\ Ã Õ Ÿ ¿'Õ ŸŠÏ Õ ŸÍÇ ÕœÌÍà ê ¾ Ö ¾ ×yê ¾ × À¼ × À՜¾ ŸŠ×œÖ ÓyÀ ÏŸÍǸ×ýÉ pÌ ¼
×ÞÝYß]à | e » Ø gõÛ × Z °eÀ Ø gõÛ × ^
| ØÜg8Á8á ÖÃ^nØ Ã ¶ Âyg8Á Z sÛ á Ø ¶¸·Ñå¸Û
ä՜ÏÏ ¾»¾ ÈÉ´ŸÍÉ ×œŸŠ×yê Ç ¾;»Ÿ »C¼¸»Dã}¼´»3ŸÍÀ×œÕœÖ ¾ Ï à ÏÏ ŸÍÀžÇ¸¾ ×ýÈ)É ŸÍÏ ÀÉw՜ã× ¾ ÏÖ¾~Z¿;¼ לê9Ï À É´É Ç ¾2¾~»CÏ »¼¸»3ÀžŸ ¾;» ×
¯È ŸŠÏÖßÍ^âÈ
\ Ö ÀÕ É À ŸŠê Ï
Ì; ¿~¼¸»CÉ»¾~Ì Àž¾ ÉGÏà ŸÍלÀÇ ÕÀžÏ՜¾ לê ÓyÀ ê Ì1ÀžÖ Õ ·DÁ5¸¾;» ÌÍÌ7»C¾ ¼´ÌŠÓyÀ ¼ »C¼Z¸¾
¼Z¸¾;»ÀžÕ À2¼´ã ̊¾ ¾~¿;¼ ¼´» ¾;»̊¼_¼ ·
ž Ÿ¡ž ŸYä åæ#ªlçÔȪLϲ[èé¢Ôª«sªl²=¬#£sËÏ
äŸ ՜×[¾ \1È É ¼ Ï À3¿;¼ Ç È
È ¼É´×לêy¿~Öý¼ É´×yÏæýÏ Ç Óœ» ×É À Ÿ ¼ × ¼´ãIÏ ÀžÕœÉ´¾ × ÏŸÍǸÈɓʗ×yê Ï ¾;ÌÍÀ ɍŸŠÏ3êÉ ÌŠ¼Zà ÖýÉ´ÏŸÍÏCלÏDÇuŸÍÈ
É Ö ÌŠ¾É´È×yꜾ Öý× É´À ÉnÏCÏ Ê
À ¼ Ö ÌÍÉ´ÀžÕyל¼¸Ï Ó Õ+â × Ÿ × ¿~× ¼ ´¾~ŸŠÏ »CÀÖ ¾~» ¿ âP¾Å¿~¼ Àž»CӜ¿;À¾ ɴלâõêœà+ÖýÓ ÉwÏÏ × â ÏŸ ×bŸŠÏ
ÌͼS¼ Àž» ã}¾~» ã}Ó ¿;À ¼ ·+é ÀžÕ »¼n½C¾;¿;ÀkÀ՜¾¾ ¾;¿;ÀG¼´ã â ¿;¼ ¸¾~» ¼
É Ÿ ê È
Ÿ ŸÍ×œÇ Ø × É´×œÏ É ŸŠ×œÇ êyŸ × É´×œêyÏ ŸŠ×yÖ ÏŸŠÇ´×ýÉ
ê ¿'¼ZÕ Ã ×¾;´Àž¾ ¼ââõÉ´à Ï ¾;â É´$ לê:ɴלã}»ê ¾;ßmÓ ÓœÏ¾ ŸŠ×yÇu¿Äà É À»ÌŠ¼Zà ÖýÌ É´ÏCÀ ύÏCŸŠÇ¸Û È
Énʗ¾~ê »¾~¾ ÌÍÀ ÀÉ â Àž¼¿~¼ ê ¼´¾$ãœÀžÀ՜՜¾ ¾ ÏŸÍǸ×ýÓyÉ À Ìl·Mäļ Ì
Ï ¾ ÖýÉ » É Àž¾G¿'Õ É´×œ× ¾;Ì Ï$É »C¾GÓ Ï ¾ ê À¼ Ö »¼_¿~¾ ÏÏ ÀžÕy¾ ŸŠ×SÊ Ö Õ É´Ï ¾ ɴלê ßmÓ É´ê » É ÀӜ»¾ ÖýÉ »CÀ Ï ¼wã
À՜¾ ê ÏŸÍÇ Ç¸×ýÉ ÌÏ É ÌŠ¼ × ¾´· Ö ä՜ɴ¾øÏ ¼¸ÓyÀ Ö È ÓyÀ Ï × ¼´ã É´À× Õœ¾9À—ÃM¼,¿'Õ É É´×y× Ÿ ¾~Ì Ï Ã Ÿ È̊ÌDÖ âP¾ ÉwêœÈ ê ¾ ê ê ÀÉ ¼ Ç Ÿ ¾;À× Õœ¾~»
þ¸Éò ¾ Ï »¾;¾ ¼¸ê ÓyÀ2¼´ã Õ × ¾$ã}»Éw¼ ×œê ¼ ¾ ¼wÀžÕœ¾;» À¼ ¿'Õ ¾Ä¸¾Å¿~¼ ̊]¾ $ ¼ ÓyÌ À ¼ ¼wã
¾ ¿'Õ ¾~ÌÍÖ ¾~¿;À¾ Ï ã}»È ¾~ßmӜ¾ ¿;Ï à+â ê · Ÿ Ï × ŸÍלÇÉ´ê É × É´×œêœÏ Ÿ æ ê[\
Á<ÓyÀ ÓyÀ ã}»¼ À—ÃM¼ Óy¿'Õ ¾Ä ¿~¾ ¿;¼ ¸¾;»CÀ ½ ¿;¾ ÀDâ à ÌÍÌyâI¾ ÌÍÀ¾~»C¾
À»Ÿ É´× ×œÏ Ì É ×À¾ êÉ´ÏCÏ=Ÿ × ×u¾~¾É ê ¾ [ê Ï\_ÏMÉ´É ×yê
ŸÍÉwê êœê ¾ ê É´â ×œÉ ê ¿'ÿ ŸŠÀžê ¼ Ç ¾;À՜¾~× » ŸÍ× ¼¸» ŸÍê Ï ¾~»=É´ÀÏ ¼-¼¸âyÀ ×uÉwŸŠÉ × Õ ŸÍÇÈÕkÖ »C¾ŸÍÏ Ï ¼´ÌŠÓ[ê Ê \
À ¼ Ö ¿~¼ Ï Â´¾~» Èñ¼ ÈÉ´¿~× »C¼ ÏŸÍÈ
Ÿ Ã É ¾~ê »D⠟ Ï Ã É´× ÀÕ ·DÁ È ¿~¾2ŸÍÀž× Õ ê Õ âIÏ ¾~¾ ¿;¿~¼ ŸÍÇ Ì Ï Õœ¾ Ê
¼¸Ÿ ÓSÀ × ÓyÀ × ã}»C¼ ÏŸ × à ÏŸŠÌ Ç´È» ÉnÊ ¾;ê  ¿;¾ É ¿ Ë âI¾ É ¿;¼ ÏÏ â ¾ ÀÏ ¼É Ó ¾ ÀžÕy¾ Õ × Õ:»C¾ ¼´É´ÌŠ×yÓ ê
À ¼ Ë ¿~¼ ´¾~» ¼ ¼´ãMÀ՜¾ ¾~̹À Ù í ¿~»C¼ ÀžÕy¾
Ó ¾ âẙ¾
ã}»C¾~ßmӜ¾ ¿;à â
¼´ã íÀž¼ n ^ o ·
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• å
‡5ˆ]ê “ì뚎l’‘™m•— “ìíÌî§ïh ‰‹ŠŒ Žl’‘
äÏCŸŠÇ¸ÕœÈ
¾Én¼¸Ê—â_ê ½C¾;¿;À É Ÿ ¸¾× ¼´ãDÀžÕ ŸÍÏ$Ö »Ÿ ¼n½C¾;É´¿;× À ŸŠÏ À ¼ ê ¾ ÏŸÍǸ×üÉÉwלê É´¿;× ¼ É ×œÏ Àž»Ÿ Óy¿;À Ø ÀžÕy»Ÿ ¼¸ÓÏ Ç Õ§Ì É Ï à´¼¸ÓyÀ'ŸÛ ×É
¾~ÌÍÀ ¿~¼ ´¾~» Àž¾~».à ÀžÕ Á$Æ ¼´ãýܸÐÀÕ À!¿ ¿'Õ ¾;¸¾2¶úá2â À ¼´ãœ»C¾ ¼´ÌŠÓyÀ ¼
¼ Ö ¾~» É À ŸÍלÇÉ À ꜟŠÉÉ´Ç ÏžÉ´É´ÈÈ Ö Ì ŸŠ×œÇ » É ÖÀž¾$¼´Ö ãeå¸Ï Ò:êGÚ ê ð · Ÿ É´ÖœÖ É ÏeŸŠ× ŸŠÇ
ÙâœÌͼS¿'ÿ » ¼´ãýÀžÕy¾ »¼ ¼ ¾ ¾Ä ¿~¾ ¾ » Þ Óy»¾5¶´· ÐS·!ä՜¾ ê ¾Ä Ÿ ¿~¾
¿;¼× × À ɴɟÍ×œÏ À—ÃM¼Å¿'Õ É´×yŸŠ× ×S¾~Ê ÖÌ Ï ¼wÉ´ãIÏ ã}¼´ÓœØ »CÀÕÉ´×y¼´ê » ê ¾;»DÉwÒê Ù-É ÆyÚ É »CØ ¿'Õ Ÿ À¾~Öý¿ÄÉ ÀžÓœ»CÏ ¾ ÏCŸŠÇ¸È
ÉnÊ ÏCê ŸŠÇ¸¾~×ý̹À É É Ù Ë É í Ï_\
¼ ¾G¾ ¿'Õ,Ï ã}¼¸Ÿ »5×GÀ՜ŸÍ¾ Ï È
ÖÕ Ï ¾ ê é Û ßmÉ´Ó Ï É´ê» ÀêӜϻ¾ $לê Û ê »CÀ Ï ¼´ãDÀžÕœŸ ¾ ל_Ï \ É Ìoð· Ÿ ¿'êSÕ Ê
ҟÍ×œÇ Ù<Æy×Ú ¾~¿;Ÿ À ¼ ¿;Ö¼ ¼ ¾ ¼´ãýÀ—Ï ļ$ŸÍ¿ ×œÇ ¿ ¾ È ¾~ŸŠ¿;× ¼ ê ¼¸» Ö ¾~» ¾~¿ÄŸ À ¼êœÏ ¾ ¿'× ÕGà Ÿ ¾~×ýÌ É
¼ ¾Gâ À-¼´ãD¼¸ÓyÀ ÓyÀ~·kä՜¾G»¾ Ӝ̹À »¾;¿~¼ â ¾ ¼´ÓyÀ ÓSÀ-à ¾~Ì áuã}Ó ¿ÄÀ ¼ Ì
⠟ À Ï ¼´ã.¼Z¸¾;» ϞÉwÈ
Ï Ö É´ÌÍǾ ê+êýÉ À ÉÏÖ Ö ¾~» ל¿'êyÕ Ï Éw×œ× ¾~Ìl·
Ù¥ÒÙ-ÆSÚ À ¾ø¿;¼¸»»C¾ ¼ À¼,À՜¾øã}Ӝ̹̊à ꜟ ¾;»¾ × À Ÿ É Ì Ï Ã Ÿ À¿'՜¾ ê ¿ É´ÖœÉ ¿ Ÿ Àž¼¸»
ŸÍÈ
Ö Ì; È ¾ × À É À Ÿ ¼ × ¼´ã É Ï ¾;¿~¼ ×œê ¼¸» ê ¾;» ÏCŸŠÇ¸È
ÉnÊ ê ¾~̹À É:È ¼ ê ÓœÌ É À¼¸» Ï Õy¼“à ןŠ× Þ ŸŠÇ Óy»¾
¶Ï¸·ÝÜyÖý·É Ù‚É À—ļ Ê—Ö Õ ÏžÉ´É´ÏȾ Ö × ŸŠ¼ ל×SÇÊ ¼Zɴ¸ל¾~ê:»CÌ É´ŸŠ× Öy֜ŸŠÇ ×œÇ É ¿;ŸŠÌŠ×œ¼_Ç¿'ÿ Ö ŸŠÏ Éw»CÏ ¾~ßmÏ Ó Ÿ »C¾ ê Ÿ ã}¼¸»Ÿ ¼ Ö Ö ¾~» É ÉÀ Ÿ ¼ Ÿ ×9× ŸŠ× ¼¸» ê Ÿ ¾~»Àž¼ Ï
¾ » Àž¾ÅÀžÕœ¾ Ì Àž¾ » À Õ ¾ ¼´ã¿ »¿;Ó À2¼ ¾~» À ¼ ·2Æ_à Àž¿'՜¾
ñò ɴלê ñ9ó ¿;̊¼ Ï ¾@Àž¼ Ç ¾ÄÀžÕœ¾;»u¼ × ÀžÕy¾ ϞɴÈÖ ÌŠ¾ Ö Õ É´Ï ¾ Ø Ã Ÿ ÀÕ Ï Ã Ÿ Àž¿'՜¾ Ï ñô Éwלê ñ8õ
¼ Ö ¾ × ÛÀž¼ ϞɴÈÖ Ì; ÀžÕœ¾ ꜟ ¾;»¾ × ¿~ñ¾ô âI¾;À—ľ~ñ8¾ õ × ÀžÕœ¾ ŸÍ×œÖ ÓyÀ Éwלê À՜¾kã}¾~¾ ê â É ¿'ÿ@´¼¸ÌÍÀ É´Ç ¾
ã}Ø »C¼ Ÿ È ÀÏ՜¾ Ÿ Ë Ù2í Ï \ýñÉ´ò לêøÉ´×œÏ êà Ÿ ñ9Àž¿'ó Õy¾ ÖÏ × É´×œê É´×œÏ ¿~Ìͼ Ï ¾Àž¼ Ç ¾ÄÀžÉ ՜¾;Ç » ŸŠ× À՜¾ ŸŠ× ŸŠ× À¾ Ç Ç » É ÉÀž¾ Ö ÕÏ É´Ï ¾
ÃÏ ÀžÕ êbÃ É ÏÀž¿'՜¾ × ê É ¼ Ï ¾ Ÿ ÛÀž¼Ï Àž» ñ9ó É´ã}×y¾~»ê Àžñ8՜õ ¾Å¿'É Õ » ¾ÅÀ¼êÀ՜¾ ÀžÖ ¾ ×ü» ÏÀ¼¸ŸÍ»Ç ·Mé À
՜¼¸ÓœÌ Ì ¼@âI¾ ¼´À¾ ÀÕ À à À¿'՜¾ »¾
¿~̊¼_¿'ÿ´¾ Àž¼@¼ ¾ Ì ÕõÀžÌ¹à
âI¾;Éã}¼¸»CÇ ¾&ÀžŸŠÕœ× ¾ »ø¿~Ÿ ¼¸× Ó À¾~» »CÀ ŸŠ× ÇÀ+ÉÀ՜¾,Ͼ É ¼´ã ÀÈ՜¾Ö »9Ï »ê¾ ÏÖ ¾~¿;À Ÿ Ö Â´¾ É Ö Õ Ÿ Éw×ýÏ ¾É Ï ÀžÉ´¼ ÈÖ»¾ ŸÍê æ Ӝ¿;¾ Ï
Ÿ × ý
Ö É :
Ï É œ
× ê Ÿ
¿'Õ Ÿ » ¾ ÉwÖýÉ ½C¾;Ÿ ¿;À Ÿ ¼ · äê ÕœÉ ¾ Àž¾ » Àž¼¸È
» ÖýÉ »É ¾,¿~¼ ŸÍÏ ¼ Ï ¾ ê ¼´ã ¼ ¾~» × À ¼ Ÿ Ì Ë Ì É´¾;×y» ê
à ÀžÕbË ¿ ¿ŸŠÏÀ É&¸¾Ï ã}¾;Ÿ ¾ â ¿'ÿIÉ ·§Ù Ï ×œ¿~Ꜽ Ï É » À¼¸» Ó ¾ × ã}¼´»ÀžÕy¾9Éw¼ Ç Ï¾9êâ ÀkÖ Ù ×œêœŸŠí ×yÇ ×
À՜¾ Ï Ù2É í à Àž¿'ÈÕ ÖýÉÀÕ É À ¾ â ¿'ÿªÀÕœ× ¾ø»¾Äã}¾~»¾ É´Ç ¿~¾ø¸¼´ÌÍÀ ŸÍÏ ¾ ¾ ȾŸŠêœÖ ŸÍ× ¼
À՜¾ Ï À ÖyÀÖ ¾¼´ãÉ´À՜Ÿ ¾Ï ¿;¼ » ÀžŸ ¼¸»;·+Ÿ äÕyɴל¾ê »¾Äã}¾~»C¾ É´¿;×y¾uê ¸¼¸Ì¹À H¾É S#UWV Ï À× Õœ¾ É´Ï ê ¼ × À$¼wã
Àɴ՜Ⱦ Ö ŸÓ ê ÌÍàü» Ì ã}ŸÍ¼´×œ» Ö ÀžÕœ¾9ÏCŸŠ¿ Ǹ×ý»C¿~É Ó ŸŠÀ × É S Ÿ ÷ ö À× n S÷Ï Á À n ÖœÖ »¾9¿'ɴ՜Ÿ ¼ Ï ¾ â ¾ ¼ ÀžÕœ¾
Ì ÀžÓ È
¾5Ÿ ¼´ŸŠã.לÀžÇ ՜¾ È ÓyêÀ É Ÿ ÌןŠÏ »CÉ ¾~Ì ÀŸ ¼ ê Àž¼GÀžÕœÏž¾ É´ÈÓ Ö ŸÍל̹à9Ç » Ì ŸŠ· ×œÖ ÏCŸŠÇ¸×œÉ ×
ꜟ ¾;ä»՜¾ × ¾ À
Â É $ ̊Ӝ¾ ê ¼´¿» ÉwÖýÉ ¼ ¿ Ÿ ӜÀž¼¸Ì » ÀÏ ¼ âI¾;ã}¼´»¾:¿'ÕÀ՜¾Ä¾ ¸¾ æ » Ï âõÀ à ŸÍ× Àž¾ Ç » É Ì À¼¸»~· À՜ä¾ ՜¾@¿'ÓSÕ À É » Ç ¾+ÀžÕÌ É ¼ À ÀžŸŠ¼ Ï
Ï ¾ × À:À¼ À՜¾ ŸÍ× Àž¾ Ç » É À¼¸» ŸŠÏ ¾ ¾~¿ÄÀ Ÿ ´¾~̹à È ¼ ê ÓœÌ É Àž¾ ê à Ÿ ÀžÕ ÀžÕœ¾,ã}»¾;ß_Óy¾ × ¿Äà ¼´ãÀžÕœ¾
¹ Ã É Â¸¾Äã}¼¸» È ºÀÕ É À ŸŠÏÈ
É´ê ¾-Ó Ö ¼´ã!ÀžÕœ¾ Ï ¾~ßmӜ¾ × ¿~¾k¼´ã ꜟ ¾;»¾ × À¿ É´ÖœÉ ¿ Ÿ À É´× ¿;¾-Â É ÌŠÓœ¾ Ï ·
ÞÉ:É ÏC¿ÄŸŠÀž× ¼¸» Ï ¼´É ãÅ¿ ÉwÖýÉ ¿ Ÿ À Ç É´× ¿~¾:Â É × ÌÍӜ¾ Ï9É »¾@¿'՜¼ Ï ¾ × æ ã}Ï »¼ È êœÜ¸Ÿ Ðü ¾;¸¾ × × ÌÍà ÉwÏÖýÖýÉ É ¿~Ÿ ¾ É´ê × Â É ÌÍӜɾ Ï ¼wÏã
Èã}»C¼ ¾
À՜à ¾-âI¸¾¾uǸÀŸÍל՜ל»¼´ŸŠ×yÓ Ç Õœ¼´¼¸ãxÓSÀžÀG՜¾-¼ ¿Ä¾
à_¿~¿;̊¾à_¿~É Ì;´»¾-·&»ä¾ Ö Õœ¾ ¾ É Àž¾ » ê ÀÃ î Ÿ ÀžÕ êy¾~Ÿ »C¾¾~»¾ÀG× ¿À Ö ¼¸Ì ¿ É »À Ÿ À—à ¿~É´¾ל ê9Ì͟ŠÓœ×ø¾ É
ꜟ ¾;»¾ × À Ï ¾;ßmӜ¾ × ¿;¾ ŸŠ× ¼¸» ê ¾~» Àž¼ æœ×œŸŠÏ ÕÀžÕy¾ ¿;à_¿;̊¾´Ã· ø ÏŸÍ×œÇ À՜¾¾ × À Ÿ »C¾¿Äà_¿~̊¾¼´ã ÏCŸŠ× ¾
à ɟ ¸¾-ÉÂ É ÌŠÓœ¾ Ï À É × ÿw¾ Ï ÜõÐk¿;̊¼_¿'ÿ
¿ÄÏàSŸÍל¿;ÌŠÇ ¾ Ï_\1É´×œê ¾ ¾;¿;À Ÿ ɴ¸Öý¾;ÉÌÍà Ÿ È ¼ ê ÓœÉ Ì É Àž¾ Ï ÀžÕœ¾ ŸÍ×œÖ ÓyÉ À ÏŸŠÇ´×ýÈ É Ì
Ã É ÀžÕ Ï q ^ ã}»¾;ßmӜ¾ ¿Ä༴šã _Ï \xqnpÉ´^o לù· ê ø Ÿ ¾Ä¸¾;»Cûà È ú#üWê ý,¿ É Ï ¿ À¼¸»GÏ ŸÍǸ×ýÌŠÓœÉ ¾+¼´ã5Ÿ À՜ɾà ¸¾Äã}¼¸× »
À ÿ´¾ J ¿;̊¼_¿'ÿ¿ÄàS¿;̊¾ ¾ ¾;¿;À ¸¾;ÌÍà ¼ ÓœÌ Àž¾ ÀžÕy¾ Ì!à ÀžÕ ã}»¾~ßmӜ¾ ¿;à
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• ï

Digital Filter

V in *Isamp Second order IB0


b1 b0
Sigma−Delta
Stage
−2
z + IB2
IB3
Vdac 1 IB4

V e/4

Switched V e*samp
Capacitor Second order
Sigma−Delta b2
Stage H e(z)
V in Vdac2
Modulator

(not used)

Vdac 3 Digital Filter


Second order QB0
Sigma−Delta b1 −2
b0 QB2
V in *Qsamp
Stage z + QB3
QB4

V e/4

Switched V e*samp
Capacitor Second order
Sigma−Delta b2
Stage H e(z)
Vdac4

(not used)

Þ ŸŠÇ Óy»¾G¶¸·ÑÐ3¼ Î ÌͼS¿'ÿ ꜟ É´Ç » É´È ¼´ã Ö »¼ Ö ¼ Ï ¾ êê ¾; Ÿ ¿;¾´·
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• ç
+Vref

−Vref

S3 S3
S2 S2

S1 S4 S1 S4
− + − +
Vin

S4
+ − S4
+ −
S1 S1

S2 S3 S2 S3

−Vref

+Vref

Þ ŸŠÇ Óy»¾G¶¸·ÝܼDÆ_à Ÿ Àž¿'՜¾ ê ¿ É´ÖýÉ ¿ Ÿ Àž¼´» Ï ¾~¿;¼ ×œê ¼¸» ê ¾;» ÏŸŠÇ´ÈÉnÊ ê ¾~̹À ÉşŠÈÖ ÌŠ¾ È ¾ × À É À Ÿ ¼ × ·
= Vcm

´¼ ã J q np^ o ·ق̊¼ ǸŸ ¿ × ¾;À—ļ¸»ÿ9¿;¼S¼¸» ꜟŠ×œÉ Àž¾ Ï ÀžÕœ¾ Ï ¾~ßmӜ¾ × ¿~¾k¼´ã!¿ É´ÖýÉ ¿ Ÿ Àž¼´» ÏÏ ¾;̊¾;¿;Àž¾ ê ã}»C¼ È
ÀÏ Õœ¾Ÿ â É´ŸŠ× לÿ Ç ¼´ã<Ÿ¿ É´ÖýÉÏCŸŠ¿ ê Ÿ À¼¸ŸŠ» Ï Ï ·לä× Õœ¾ Ö ¼¸ê Ì É » Ÿ À—઼´ã<ŸÍ× À՜Ǿ+É¿ É´ÖýÉ ¿ Ÿ × À¼¸»¿ É´× ŸÍלâPÖ ¾+¿'Õ ÏÉ´ŸÍǸל×ýÇ É¾ ê âõÉ´à Ï
à Àž×:¿'Õ ÏžÉwÈ
Ö Ã Õ ê ¿'Õ ¾ ¿;¼ × ¾;¿;À¾ È Àž¼Åê ÀžÕœ¾ É Ÿ Àž×9¾ ŸŠ» Ï ÀÏ ¼¸»„¼ ¿~ê ¾5À՜¾ ÓyÏÀ Ì1Õ Ç
âIÉ ¾~¾ Ÿ ŸÍ×œÖ Ì; ·DäÕœê ¾Åã}»¾~ßmӜ¾ ¿;à+¼´ã ¼ ÓœÌ À ¼ ¾~̊¾;¿;À¾ âõà9À՜¾Ó ¾~»2ÀžÕœ»C¼¸Ó Õ
áâ À ÓyÀļ¸» ·
‡5ˆÞþ ‰‹ŠŒ Žl’‘”ÿT™  ‘™_Œ 
ä × É âœÌ;ÅÉ´êy¶´ŸŠ·Íל¶ Ç Ç¸Ÿ ´¾ Ï Ï ÀžÕœ¾ ÏÖ ¾~¿ Ö ŸÍæ ¿ Ï É À Ÿ ¼ ×œÏ Ÿ ¼´ãPê ÀžÕœ¾ Ö »¼“½C¾~ê¿;À~·3º.¼ZêœÃ„ŸŠÇ¸¾~»MŸ ¿;É ¼ לæ Ï Ó È
Ö À Ÿ ¼ Ö ×
ŸÍÏ â É´Ï ¾ É ê
¼ŸÍ_Ï \œ× ̊¼ × ½CÓ ÀMÀžÕyϾ<Ÿ ל¼¸ÓyÇ À ÓyÀ Ö »¾;ύß_ÓÉ »¾ É´Àž¼ ê »ê ¾~¿;¼¸» ÀžÕœ¾ À Ì ÌÍÀž¾;»M¼¸ÓSÀ ÓyÀ~·eäÕ À
¼ ¾$¼´ã.À՜¾-Àž¾ À ¼¸ÓyÀ ÓyÀ »C¾-̊¼ ¾ ·
‡5ˆ
 w‘ 
“ w‘ w‘
ä É É âœÌ;@¶¸·ÑРǸ֜Ÿ ´ŸŠ×y¾ ÏÏ5ÉÀ՜¾ Ö É´ÏCÏϟŠÇ´××œÈ ¾ × ÀG¼´Ïã ɟÍל̊ÌÇÖœÖ ŸÍ×œÏ Ö ¼ × Ï ÏÀ՜¾ × ÖýÉ ¿'ÿ É´Ç ¾w·§Ù× ÖœÖ Ÿ »C×¼!$ ŸÍÈÉ À¾~Ï̹à
Õ ÌÍãe¼wãeÀžÕœ¾ »C¾ »C¾ ¾ À<ã}¼¸» Àž¾ À Ӝ» ¼ ¾ ¼ ̹ื ä՜¾Åã}Ó ¿;À ¼ ¼´ãeÀ՜¾ ¾
À¾ Ï À ŸŠ×œÇÈ
֜ŸÍÉ ×œÏ ŸŠÏÖ êœŸÍÉ Ï ¿;ŸÓ Ï× Ï ¾ ê:ŸÍ× Ÿ íMÕ Ïøɴ֟Š×yÀÖ¾~» áœÏ · Ö ÖœŸÍלÏ_\ × É´Ç
֜ŸÍל_Ï Ô\x¼´ÏC» ŸŠÇ¸×ýÉ Ì5Ì ¼ ŸŠ×œÖ ¾~»ÓSÀ À Öy¼ ŸŠ×œmÏ »C\ ¾~ã}ßm»CÓ¾~ßm»CӜ¾ ¾ × ¿;à ÓyÏ ¾;À ̊¾~¿Ä¼´À ã֜ÀŸŠÕœ×œ¾ Ïm\=É ¼“Ä»¾Ä¾~ã}» ¾~»C¾ × ¿;¾¿~»Ì;ļSã}¿'¾~ÿ »C¾ \!É´¿;ל¾,ê§Â´É ¼¸ÌÍÕÀ ŸŠÇ Õ ¾
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• î
Æ Ö ¾;¿ ŸÍæ ¿ É À Ÿ ¼ × œ É ÌÍӜ¾ ø לŸ À Ï
Ò É $ ŸŠÈ Ó È ÏžÉ´ÈÖ ÌŠ¾5» É À¾ å Ò:Ú ð
º»C¾~¿ ŸÍÏŸ ¼ × ¶úá ⠟À Ï
Æ_Ó ÖœÖ Ì¹à ò ɴלê å œ
S#U V 3Ð ~ å œ
Sð÷ ö À *Ð ~Ñîõå œ
S÷ Á À n *Ð ~Ͷ“å œ
º!¼ZÃM¾;»5¿~¼ ×œÏ Ó ÈÖ À Ÿ ¼ ×
n ç´ò šv
Æ ŸŠÇ¸×ýÉ Ì
Ëí SU V
S S ÷ Á À °S ÷ ö À
Ë<ŸÍǸŸ À É Ì7Á-ÓSÀ Ö ÓyÀ ò n ɴלê å n œ
Á5´¾~» ÏÉ´ÈÖ ÌŠ¾$» É Àž¾ Ø Á$Æ Û ÜõÐ Þ Ÿ ÌÍÀ¾~»¾ ê ¼ ¿'Õ ŸÍÖ ·
ÎMɴלê à ŸÍê ÀžÕ 
 nYo Úð
íM¾ × Àž¾~»Þý»¾;ß_Óy¾ × ¿Äà¼wã ÎÉwלê nYo J ta|ò5¼œ¶“å
ä É âœÌŠ¾¶¸·¹ ¶ ¼ä É âœÌŠ¾-¼wãÆ Ö ¾~¿ ŸÍæ ¿ É À Ÿ ¼ לÏ
ÏCŸŠÇ¸×ýÉ Ìœ¼ × ‚ É´×œê ¿¾ ·eÁ<ÓyÀ Ö ÓSÀ Ï„É »¾À É ÿ´¾ × ã}»¼ È ÀžÕœ¾ ¾ ŸŠÇ ÕõÀ æ ̹Àž¾~»C¾ ê ¼¸ÓyÀ Ö ÓyÀ ֜ŸŠ×yÏ ·
‡5ˆ"! #$hŒ %
› &y™(' ‘™mŒ) ìŒ5í+*, Š Š- ‘%. /˜™10
™m‘ ð
ä՜¾ È ¼ Ï À ÏŸÍǸלŸÍæ ¿ É´× ÀDÿ × ¼ZÃ × Ì ŸÍÈ
Ÿ À É À Ÿ ¼ × ¼´ã7À՜¾ ê ¾ ÏŸÍǸ×
ŸÍÏ À՜¾ ã É´Ÿ ÌÍӜ»¾¼´ãPÀžÕœ¾ ϞɴÈGÊ
Ö Ì ŸŠ×œÇ ¿ É´ÖýÉ ¿ Ÿ À É´× ¿~¾ Ï Àž¼ âP¾9¼´ã É´ê ¾;ß_Ó É Àž¾ Ö »¾;¿ ŸÍÏŸ ¼ × ·bé × ¼´» ê ¾;»À¼,¼¸âyÀ ÉwŸŠ× ÀžÕœ¾,¶úá
⠟ À Ö »¾~¿ ŸŠÏCŸ ¼ × ¾%$ Ö ¾;¿;À¾ ê ã}»¼ È À՜¾ ê ¾ ÏŸÍÇ¸× À՜¾ ÏÉ´È
Ö Ì ŸŠ×yÇ ¿ É´ÖýÉ ¿ Ÿ Àž¼´» ÏÉ »¾»¾~ßmÓ Ÿ »¾ ê
À¼9Õ É É Â¸Ï ¾ É´× ¾~ŸŠßmÈÓ Ÿ É ÌÉ Ö Ÿ »¾;× ¿ ŸŠÏCŸ ¼ Ï× Öœ·kÉ í ɴ֜É× ¿ Ÿ Àž¼¸» êœÖ Ÿ »¾~¿ ŸŠÏCŸ ¼ ×&ŸÍÏ É´È̊¼ZÃrŸÍæ âõÉ à Ÿ É × ã É ¿;À¼¸»<ŸŠ¼´ÏãMŸŠÏÐÀž¼øÉ Ü
âIɾ~¿ È Ó ×œ¾9Ÿ ¼wÏ ã Ì À À Ϟ¼ ɴȼ´Ö 㠟Í×œÇ ¿~¾9¼ × À՜¾ Ÿ ¾´·&É´äÖyÕœÖ ¾9É » É ¿ É À ¼ Ö ¼wã2Ö ÀÕ Ÿ ×œÉ ÀÕ À
Õê » Ÿ É ¼ Ÿ × ¿ ¼´ã5É´ÀÖýÕœÉ ¾ Ÿ ÌÉ Ï ã}»¾;ß_ÓyÈ ¾ ¿Äà ê à Ï̟̊ÍÇ¸× ê ¾ É »GÀžÕ Ï À »C¾ŸŠÏ »Ÿ ¼ ¼¸»CÀ Ék¼ Ö ÌMêœÀžŸ¹¼ Ê
¾É ÄÂ É À ¼ ¼´ã!¿ É´×yê ¿ Àž¼´» ̊Ÿ Ӝɾ ã}»¼ Éw× ÀžÕœ¾ ¾ ¾ ê  Ÿ ̊Óy¾ Ö ·ÏäÕÊ—É Ã ŸÍÌÍÏÌ7Ÿ âIŸ ¾ ×
ꜟŠ»Ç´¾ Ÿ É
¿ÏCŸŠÇ¸À ×ýÉ âẙ¾5Ö ¾;»»C¼¸»ÏÏCŸŠ×œÇ ÀžÕœ¾;¼¸»¾ÄÀ ¿ ÌÍÌÍà¿ âP¾5¿~¼¸»C»¾~¿ÄÀž¾ à ÀžÕ ¼ À ¿~ßmÓ À ¼ À Ì
Ì »¼_ŸÍ¿~Ï.¾ É Ï É´· ×
ä՜¾;»¾ Ì ¼ ¾;»»C¼¸»!ÀÕ É À!à Ÿ ÌÍÌõ¼S¿;¿~Ӝ»!ã}»¼ È ¿'Õ É » Ç ¾ ŸŠ× ½C¾;¿;À Ÿ ¼ × ¼ × Àž¼5¿ É´ÖýÉ ¿ Ÿ À¼¸» Ï
âõàkê À» É´\ לÏCÈ
ŸÍêyÏŸÏC Ÿ ¼ ×GÇõ× É ÀžŸ ɾ Ï · ×y æý¼´Ç »CÀ Ï É Ã„Ÿ¾~»C× ¾ È
É´ê ¾ŸÍÏeÀê¼ È
ÏŸŠÇ´ŸÍ×œ× ŸŠÈŸŠŸÍð È
¾DŸÍÀ×ýÕ É ŸŠÏ ¾Ï ¾;¿;É Àú·=Ç ä.¼-ŸÍ× ÀžÕy¾ æ Ÿ » ×Ï À
¼¸» ¾~» ÀžÕœ\y¾ Ÿ ¾~»¾ŸÍלÖÀ ÌyÏC¿~ŸŠ¼ Ç¸×œÉ ÓœÈ » À ê ¼ É ¼´ãIÏ ÀžÕ ¾ É Ç ¾;ŸÍÌ × Ÿ Àž×
¾ É ¿'Õ É » ¾ ɴלÏC½CÈ
¾~¿ÄŸÍÏÀ ÏCŸ¼ × ·
ÇõÚ2É ¼“ÀžÃ„¾<¾;ÀžÂ´Õy¾~¾ » êyŸ ãI Àž¾~Õy»¾¾ × À Ÿ É ÓyÌ À ê ¾ ÏCŸŠÇ¸× Ì Ã Ÿ Ìͼ Ì7âIÓy¾$Ì Ó À×ý¾ É âœÀžÕyÌ;<¾2Àž¿'¼Õ ¿~¼» È
¾ Ö ¾ ל½C¾~Ï¿ÄÉ À Àž¾-¼ ã}¼¸»À ÀÕ ŸŠÀÏ » ¾ ¾;¿;À~· ¼
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• þ
º ŸŠ× Ô É´È ¾ ÞýÓ × ¿;À Ÿ ¼ ×
¶ Srsr º.¼Zľ~»
Ð ´ ^ Þý»¾~ßmӜ¾ × ¿;à Ï ¾~̊¾;¿;À
Ü ½23 ö Á<ä.قÀž¾ Ï À
á ½23 Á Á<ä.قÀž¾ Ï À
å 43Zö ^ Á<ä.قÀž¾ Ï À
ï 4 Z Á ^ Á<ä.قÀž¾ Ï À
ç 5 ^ Á<ä.قÀž¾ Ï À
î SU V ¾Äã}¾~»C¾ × ¿;¾¿;¼ È
È ¼ ×øÈ ¼ ê ¾<´¼¸ÌÍÀ É´Ç ¾
þ Sð÷ ö À n ¾Äã}¾~»C¾ × ¿;¾Å´¼¸ÌÍÀ É´Ç ¾ É âI¼Z¸¾ SU V
¶Zò SðIKöJ Æ ŸŠÇ´×ýÉ Ì ŸÍ×œÖ ÓyÀ
¶¸¶ S IKJÁ Æ ŸŠÇ´×ýÉ Ì ŸÍ×œÖ ÓyÀ
¶“Ð S÷ Á À n ¾Äã}¾~»C¾ × ¿;¾Å´¼¸ÌÍÀ É´Ç ¾-âI¾~̊¼ZÌà SU V
¶ZÜ 4 ^ Á ^ Á<ä.قÀž¾ Ï À
¶úá 4 ^ ö ^ Á<ä.قÀž¾ Ï À
¶“å 43^¸ö Z Á<ä.قÀž¾ Ï À
¶Zï 4#^¸Á Z Á<ä.قÀž¾ Ï À
¶“ç 5 Z Á<ä.قÀž¾ Ï À
¶Zî 4#Z Á Z Á<ä.قÀž¾ Ï À
¶Zþ 43Zö Z Á<ä.قÀž¾ Ï À
дò ×œê º.¼Zľ~»
ÐS¶ Srsr º.¼Zľ~»
иР´ Z Þý»¾~ßmӜ¾ × ¿;à Ï ¾~̊¾;¿;À
Ð´Ü ´76 Þý»¾~ßmӜ¾ × ¿;à Ï ¾~̊¾;¿;À
Ðwá 8 Z <Ó É´ê » É ÀžÓœ»C¾$¼¸ÓyÀ Ö ÓyÀ2⠟ À \ Æ_À ÉwÇ ¾G¶
иå 8 ^ <Ó É´ê » É ÀžÓœ»C¾$¼¸ÓyÀ Ö ÓyÀ2⠟ À \ Æ_À ÉwÇ ¾ÅÐ
дï 9 6 <Ó É´ê » É ÀžÓœ»C¾$¼¸ÓyÀ Ö ÓyÀ2⠟ À \yæ ÌÍÀ¾~»C¾ ê
иç 9 ^ <Ó É´ê » É ÀžÓœ»C¾$¼¸ÓyÀ Ö ÓyÀ2⠟ À \yæ ÌÍÀ¾~»C¾ ê
дî 9 q <Ó É´ê » É ÀžÓœ»C¾$¼¸ÓyÀ Ö ÓyÀ2⠟ À \yæ ÌÍÀ¾~»C¾ ê
дþ í ì ë é ×œÖ ÓyÀ»¾Äã}¾~»C¾ × ¿;¾¿;̊¼_¿'ÿ
ܸò 9 á <Ó É´ê » É ÀžÓœ»C¾$¼¸ÓyÀ Ö ÓyÀ2⠟ À \yæ ÌÍÀ¾~»C¾ ê
Üy¶ ¿¾ ¾ Ï ¾ÄÀ5¿;¼¸Ó × Àž¾;»
ÜõÐ 8:4 Z é ×œÖ Õ ÉwÏ ¾Å¼¸ÓyÀ Ö ÓyÀ2⠟ À \ Æ_À ÉwÇ ¾¶
Ü¸Ü 8:4 ^ é ×œÖ Õ ÉwÏ ¾Å¼¸ÓyÀ Ö ÓyÀ2⠟ À \ Æ_À ÉwÇ ¾Ð
Ü´á ; 6 é ×œÖ Õ ÉwÏ ¾Å¼¸ÓyÀ Ö ÓyÀ2⠟ À \yæ ÌÍÀ¾~»C¾ ê
Üõå ; ^ é ×œÖ Õ ÉwÏ ¾Å¼¸ÓyÀ Ö ÓyÀ2⠟ À \yæ ÌÍÀ¾~»C¾ ê
ܸï ; q é ×œÖ Õ ÉwÏ ¾Å¼¸ÓyÀ Ö ÓyÀ2⠟ À \yæ ÌÍÀ¾~»C¾ ê
Üõç ; á é ×œÖ Õ ÉwÏ ¾Å¼¸ÓyÀ Ö ÓyÀ2⠟ À \yæ ÌÍÀ¾~»C¾ ê
Ü¸î ´ q Þý»¾~ßmӜ¾ × ¿;à Ï ¾~̊¾;¿;À
ܸþ <Ó É´ê » É ÀžÓœ»C¾-Àž¾ Ï À
áõò ×œê º.¼Zľ~»
ä É âẙ¾G¶¸·Ñ3Ð ¼ä É âœÌŠ¾-¼wãeº ŸŠ× ¼¸ÓyÀ Ï
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• ¶Zò
䟊ÈŸ É Õœ¾ Ÿ ŸŠ×œ×Ö Ï ÓSÀ ÈÏCŸŠÏ Ǹ×ýÉ Ì È ŸÍÏ Ì ŸŠÈŸ ê À¾ ê ×ýÉ´Àž¼2ÈÀžŸ ՜¾D» Éw×œÖ Ç ¾M¼wÉ´ãלS Ç ÷ Á À n  S ÷ ö À n ŸÍ× ¼¸» S#Ç UWV=É <ŸŠ×œòÇ$~ÝÜõÉ´å ÈS
Ö ·!ŸÍäæ Õ ŸŠÏÏ
Ì Ï ê À À ¼ ŸÍǸ×ýÉ Àž¾ É´Èã}Ö »¼ Ÿ ê ÀžÕœÏ ¾ àŸ ŸŠ× ¿¼´ÓyÀ Ÿ ÓSÀ„Ÿ » É ¾ ¼´ãIÉ´ÀžÏ Õy¾ ŸŠÇ Àž¾ É´»Ï À ŸŠÈ Ì Ï ¾;»
ÓɴȾ Ö ·:Ÿ Æ ê Ì ŸÍ×œÌ Ö ÀžÓ \“¾ Ï Ã ÀÕ ŸŠ×yÖ ÀžÕœ¾
ϟͿǸ×ý»É¿~Ó È À»Ï ¾ ¿'Õ ŸÍÈ
Ÿ Õ ê Õ É ã}¼´ŸÍӜê»ÏÀ É ¾ É ÀžŸ Õœ× ¾
Ì ÀžÓ ¾=¼´ã_ÀžÕy¾ ÓyÀ ¼ ÀžÕœ¾ ÓyÀ Ì Ó ÀxâI¾3Ì Àž¾ Àž¼ ¸¼ ÀžÓy» À ¼
¼´ãyÀžÕœ¾ É´È
Ö Ì ŸÍæ ¾~» Ï ·.Ù êœêœŸ À Ÿ ¼ ×ýÉ Ì È ¼ ꜟ¹æ ¿ É À Ÿ ¼ ×œÏ Àž¼À՜¾ ŸÍ× À¾ Ç » É À ŸÍלǍɴÈ
Ö Ì ŸÍæ ¾~» Ï ¿;¼¸ÓœÌ ê
¾]$SÀ¾ לɴê ÈÀžÖ Õy¾ ŸŠ×œŸ »=Ç » É´×œÇ ¾ É´×ÖœÖ »Câ¼ $ŸŠÏŸÍÈÏÖ É Àž¾~ŸÍ̹æà дêò¸>ò É´šÏ S Ç´Ÿ  ŸŠ×œÇ<É<Ï Ì ŸÍŸÍÇÏÕõŸŠÀžÏ ̹àÅà ×yŸÍêÏ ¾~» ŸÍÉ ×œÖ Ÿ ÓyÀe» É´×œ× Ç ¾´Ê ·
Æ Ì ã}»C¾~ßmӜ¾ ¿;à ¾~¿ ¾ å dûehgy·äÕ ¿~¼ ¾~»  À ¸¾´· é Àž¾
Ç » É À Ÿ ¼ ×œÏ Ã Ÿ ÀžÕ ŸÍ× À՜¾$Ù Ë í È Ó Ï À2âI¾Å¿;¼ ÈÖ ÌŠ¾ÄÀž¾ ê à Ÿ ÀÕ ŸŠ×øÏ Ì ŸŠÇ ÕmÀÌÍà
̊¾ ÏÏ ÀžÕ É´× Õ É Ì¹ã É
¿ÄÖ àS¿;ÌŠÉ ¾w·uŸÍäDלàÇ ÖœŸ ¿ É ÌÍÌÍà@ÀÕ ŸŠÏşŠÏÅÈÉ ¿;É ¿~¼ ÈÖ Ì ÖŸŠÏ ÕyϾ ÏCê Ÿ ŸŠ×§É âP¼´ÓyÀ å´{ò t³k \!Ï ¼ ϞŸŠÉ´ÈÈŸ Ö É Ì ŸÍלŸ Ç ×œ»Ï„É Ï À¾ ÏÉ´ÖSÉ´ÏÊ
»Ï CÉ ¼ Ÿ ¿'՟ îÀž¼¶Z}ò×SdfÊ ehŸÍÖøg Ï ÖœÖàøâI¾ ¼ É´Ç âœÌ;´·2Ï ÚŸ ¼Zľ;¸¾;»-È
¼´ÀžÉ Õy¾~ŸŠ»2È Ì È À À ¼ × Óœ¿'Õ
À â Ì À—༴ã!ÀžÕy¾Å¼ ¿'Õ Ó ÌÍàu´¼¸ÌÍÀ ¾-»¾ À» ¿ÄÀ ÀžÕœ¾ $ Ó ã}»¾;ßmӜ¾ ¿Äื
‡5ˆ@? “ ŠA0B: ™1CD ‘™_Œ
ì Œ—í̑˜ïh Š-' /
 ™( hŠ Œ5í̑ïh ŠDE
+Œ—Š˜‘
Mí Õ ÉwÖ Àž¾;»Ð<¿~¼ × À É´ŸŠ×yτÉ$ê ¾ Ï ¿~» ŸŠÖ À Ÿ ¼ × ¼´ãIÀžÕœ¾ Ï ¿'՜¾ È
É À Ÿ ¿ τɴלê Ì É à¸¼´ÓyÀ Ï ¼´ãPÀžÕœ¾Â É » Ÿ ¼¸Ó Ï
¿;É´¼ÏCÏÈ
Ö ŸŠ¼ É × ¾ ×ê À Ï ¼wŸ ã ÀžÕœ¾2É ¿ Ÿ »¿;Ó Ÿ ÈÀ~·eÖ ä×՜¾~×»C¾ \ ŸÍÏMŸ ÉÅꜟŠŸÏ ¿~Ó ê ÏCÏÏCŸ ŸŠ¼ Ç¸× ×=¼´\„ã ÉwÀ×œÕœê ¾5» É É À Ÿ ¼ ×ýÉ Ì É´×yê Àž» É´ê ¾;Ÿ ¼ ê Ï
_
¼ ¿ ž
À ¾ à ž
À b
Õ ¾ '
¿ Õ ~
¿ ¼ ¼ ¾ À ¿ 
» ;
¿ Ó À ¾
ÏCÖ ¾;¿ ŸÍæ ¿ É À Ÿ ¼ ×œÏ ã}¼¸»¾ É ¿'Õª¿;¼ ÈÖ ¼ × ¾ × À É »C¾ ǸŸ ¸¾ ×bÉ ÌŠ¼ ×œÇ Ã Ÿ ÀžÕ ÀžÕœ¾ Ö ¾~» ã}¼¸» È
É´× ¿;¾
¼wã Ì ¸
à ¸
¼ S
Ó ú
À ü
· 
ä y
Õ 9
¾ 
» ~
¾ m
ß Ó 
» ¾
À՜¾ ÏŸŠÈ É´ÓœÖ Ì É À¾ ê ¿ Ÿ Ö »¿;Ó Ÿ À Ï Ï · ŸÍæ É Ÿ × Ï Ï
íMÕ Àž¾~»eÜ5»¾ ¼¸» À ÀžÕœ¾M´¾~» ¿ À ¼ »¾ Ӝ̹À ¼´ãýÀžÕœ¾M¼“´¾~» É ÌŠÌ ê ¾ ÏCŸŠÇ¸× ·=ä՜¾¾ ¾;¿;À Ï
¼´ã ÖýÉ » ÏÉ´Ÿ ÀÖ Ÿ ¿ Ï É´×œê ǸŸÀž¾ È
Ï Ö ¾~» É ÀžÓyŸ »¾ É Ÿ »¾ É ÌÏ Ï ¼ ŸŠ×œŸÍÇ × ¿~ÌÍÓɴ֜ê ɾ ê Ÿ· Ÿ Ÿ Ïê ÏŸÍÇ¸× êŸÍ×
íMÕ Ï Àž¾~Ï »á ´¾ È ÀžÕœÉwϾ@¿ »CÈ ¿~Ó × À
Ï À¾ ÀŸ ¿ Ö â Ì À ê&¾ É´×œê ¾ ¾ Ï ÀžÏ ¼§À՜È
¾:Öý¿'É Õ ŸŠÖ ê ·
ä՜¾ »¾ ÏӜŸÍÈ ÌÍÀ ¼´É ãÀê9՜¾ êœÉ É ¾ Ӝ»C¾ ŸŠ¾×œÇ À Ã Ï ŸÍ̊לÌ]Ç
âI¾kŸÍ× »¾ É ¼´»CÀž¾ ÀžÕœ¾»¾ ӜÌÍÀ ¿~¼ »¾
À¼À՜¾ É´Ö ÓœÌ Àž¾Ï ÈÈ
À É ã}ŸÍð¼¸ÌÍÌŠÏ ¼ZÃ Ö Àž¾ À É´×yê¾ ê »CÉ ÌÍà+Ï Ðwò¸òõÐS× · ÏCŸ לÏ
íM՟ ÀžŸ ¾~»Ï å Ó È
É Ÿ Ïk» É ¾ ÀǸ՜Ÿ ¾ ת»¼“ŸÍ×½C¾~¿;À ÖœÖ ×yꜟ » à Éw¿;¼×œêb¿;ÌŠÖ Ó ¼ ÏŸ É · É Ï ŸÍתÎ
í »C¿~Ó À ¿'՜¾ À ¿ »¾ ´¾ Ù ¾ $§Ù Õõà ¿ ÌMÌ à¸¼¸ÓyÀ ·
ÆSŸ ¾Ä¸¾;» Ÿ É Ì1ã}Ó ×œêýÏ ÉwÈ Ï ¾ × À É Ì Ö ê+»C¼SÖý¿;É ¾ ÏÉ´Ï„È ÖýÉ » É´ÈÏ2ɾÄÀž¾;» Ç´Ï Ÿ ÃM¾;×»¾ ŸÍ×+ŸŠÈÉ Ö ¼¸É » À É´× À ŸŠ× ŸÍ× À՜¾ ê ¾ ÏCŸŠÇ¸× ¼´ã7ÀÕ ŸŠÏ
¿ »¿;Ó À~·eä՜¾ ¾ ¾~Ì;~¿;À¾ » ¾ÄÀž¾;» »¾ ¸¾ À âœÌ; í5·
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• ¶¸¶
F   ? R°† P ? ¤ G ¦¨© ?O ¢
ä Õ ŸÍÏ ŸÍ¿'Ç Õ É´Ö Ï Àž¾~» ŸÍÏ ¼¸» ÇõɴלŸÍð ¾ êGŸ ŸÍן É Õê Ÿ ¾;Ï» ŸŠÉÇ´»C× ¿'Õ Ÿ ¿ É Ìmã Ï É´Ï Õ Ÿ ל¼ ê× ·.Ï ä՜Ÿ¾ æ× » Ï À Ï ¾;¿;ŸÍÏ À Ÿ ¼ ×É´ÖꜟŠÏ ¿~Ó ÏCÏ ×S¾ ÏÊ
À՜ɴŸŠ¾×œÕ ύÉÕœê ¾ ÏÀ3̊¾ÄŸŠÂ¸Ö ¾~ÌSŸ ¼´× ã1ÀžÕœ¾¿ »C¿~È
Ó É À ¾ È
·=Ö äÕœ× ¾ × ¾~Ï ¿;¼ ¾~¿Äê À ¼ ÏŸÍǸ¼´× ã1ÀžÕ ¿'Ï Õ Àž¾~× »¿;Ï ¼ Ê
À Ÿ לÏDê Ï ¾ Ÿ ¿;» À ¼ ÏCÖ ¼´ãeÀŸÍÕœæ ¾ É Ÿ ½Cל¼¸mÏ »2\Sê¿~¼ ÏŸÍǸ[× ¼ \yÉ´¾ לêuÀ Ö ¼´ãeÀ՜¾ È
É´¾ × ·5ÆSӜ⠾~ßmÈӜ־ À × × ¾~¿ Ï
ÀÉ´×y¼ ê&Ï ¾ ¿~» ÈâIÖ ¾À× Õœ¾ × Ï ¾;¿ Ë ¿ ÏCŸŠÇ¸À × ¼ É ¾ Ï É É Ÿ¾~»Ÿ ã}¼¸É » Ï ¿;¾ŸŠ×œ¼´Çuã7ÉÀžÕœ¾êy¿~¼ŸŠÏ ϼ Ï ê,¾ ŸŠÀ ×
ӜâI¿~¼ ¼ ¾ À · ¾ ã}¾ ÀžÓy»¾ ÀžÕ À5ã ¿ Ì À Àž¾-À¾ À »¾ ¿;Ó ¾
íMÕ ÉwÖ ŸŠÀžÇ¸¾;È
»áœÉnʗ·Ë ä É âœÉ ̊¾-ÐS·Í¶5ê ¿~¼ É × À ÉwŸŠ×œØ Ï À՜¾ È
ê É ½C¼¸»„Éw¿~Ï ¼ ÈË Ö ¼ × ¾ × À Ïɴלê9Ï ÓyâP¿;¼ È
Ö ¼ × ¾ × À ÏŸŠ×
À՜¾Æ ¾~ÌÍÀ Ò¼ ÓœÌ Àž¼´» »C¾;ã}¾~»C»¾ À¼ Æ Ò@ÛÄ·
êˆ!‡ “–•'ŠA:H(H Ô™âŠD ™m‘%h-˜™I0)
äÉG՜ϟ;לǼZ¸¾~» È É ÌŠÌ ê É »C¿'É Õ Ÿ À¾~¿ÄÀžÓœ»C¾ ¼´ãeÀ՜¾Åꜿ ŸŸ Éw»C¿~Ç Ó É´Ÿ À È ŸÍ× ¿~ÌÍÓ ê ¾ Ï À—Ÿ ļŸ ã}¼¸ŸÍӜÏ» ÀžŸ Õ Ê ¼¸Ï » ê É ¾~»Æê9Ë ŸÍ× Ò Ï ŸŠÃ Ç Ÿ ÀžÕ
Ì; ¼ ÓœÌ Àž¼¸»;·=ä՜¾$âœÌͼS¿'ÿ » ¼´ã!ÀžÕœ¾$¿ »¿;Ó À ÌÍÌŠÓ Àž» Àž¾ Þ Óy»¾
¶¸·¹¶ ŸŠ× íMÕ É´Ö ÖÀž¾~»$¶¸·äÕy¾ æ È Ï¼ ê ÓœÌ É À¼¸»„ã}Ó Ï × Éw¿;Ç À Ÿ ¼ ŸÍ×øÏ5ŸŠÉ´Ï× ê ¾ Ï ¿;» Ÿ âPÏC¾ ŸŠê Ǹל¾%É $_À¾É´×œ×œÏCê&Ÿ Â¸É ¾;ÌÍàøŸ âI¾~Ï Ìͼ“Ã$É´· È
ä՜Ÿ ¾kÏ ¼´ÓyÀ É´È ÓSÀ<× ¼´ZãeŸÍÀÏ ÕœÏ ¾ × » À-ÒÙ-êœÆyŸÍÚ Ç¸Ÿ É À æ ¾ ¾~»»C¼¸» ÏCŸŠÇ¸×œÌ É ŸŠÏxâ É À × Àž»C¾ É ê ·
ä՜¾3É â É À À»¾ Ø}ŸŠ× ¾ ê ÀxÀ¼ À՜¾ ê À Ì ŸŠÖy֜ÌÍÀžŸŠ¾;ל»~Ǎ·xŸŠä× Õœ¾3¾~»CŸŠ»× ¼¸» Ç É }Ì Ï S#À É´×yêGÀCÖ Àž¾ Ï Ó × Àž¾ ê
âõà ã ¿;Ï Àž¼´»ל¼´êãIá ¼¸» Ï ¾~»eÉ´Ç À¼-»¾ Ӝ¿~¾ É´¿;× Ì ŸŠðúÉ Ÿ × À՜¾ ÀžŸ ¾ Ï» Àž¼¸É´» È Û Ö »¾ ¾ À¾
ÀÏ ¼øÀ՜ל¾ ê ¾~¿;¼ ÒÏ Ù-É´Ç ÆyÚ \ × ^âÀ \]ŸŠÏ-¾Éwã}È
¼¸»-Ö ßmŸÍÓ æ ê À À ¼ Ø}ŸŠ×·GäÕœê ¾â À Ö Àž»¾ Ï ¼¸ÓyÀ ÓyÀż´ŸÍǸãDŸŠÀž×ýÕœÉ ¾
É´¾~È¿~¼Ö Ì Ÿ ÀžÓ Ò+ê ¾kÙ-¼´Æyã„Ú ÀžÕœ¾À ϟ;Ǹ×ýÉ Ì Û É´×œê ¿;¼ ÌÈ â ¾ ŸÍ× ¾ âõê à&Ã á Ÿ ÀÕ × ¼¸Z » ŸŠ¾~× »5ÀžÀ՜¼ ¾ ꜻŸÍ¾ ǸŸ ¾;À »CÉ Â¸Ì ¾æ ÀžÌ¹ÕyÀž¾;¾G»$¼¸À» ¼ ǸŸ ¸¾ Ì
À՜¾ æý×ýÉ Ì]É á⠟ À »ŸÍ¾Ï Ï ÓœÉ ÌÍÀ~Ç · ꜟ É ê
äÏÏ Õœ¾ Ì à´¼¸ÓyÏ À ÖœÉ Ì É » ¾~Ì¹à ¿ÄÉ À À¾ ŸŠ×âõàkÀžÕy¾ ÖœÈ É ¼ ê _Ï Óœ\mÉ-Ì É êœÀž¼¸ŸŠÇ´»!Ÿ ¿ ÉwÉ ÖýÖÉ ¿ Ÿ Àž¼¸Ÿ » Ï ×G·.É ä՜¾ Ï ¾¿ É´ÖýÉ ¿ È Ÿ¹Ê
À¼¸» ¾~»C´¾2À¼ ¾ » À¾ÀžÕœ¾ Ì à´¼¸ÓyÀ À—ļ »CÀ À Ì ¼¸»CÀ ¼ ÀÀžÕœ¾ âI¼´ÀÀ¼ ×
É´×yê ÀžÕœ¾ Éw×ýÉ ÌŠ¼ Ç Ö ¼¸»CÀ Ÿ ¼ ×É ÀÀžÕy¾5Àž¼ Ö ·DÁ × ÌÍà¿~ÌͼS¿'ÿ ÏŸÍǸ×ýÉ Ì Ïɴלê À՜¾<⠟ À Ï Àž»¾ É´ÈÏ Z
É´×yê × ^‚ÖýÉwÏÏ âP¾ÄÀ—ÃM¾;¾ × À՜¾-Àž¼ Ö+ɴלê ÀžÕy¾ÅâI¼´ÀCÀž¼ È ¼´ã.À՜¾$Ì É à¸¼´ÓyÀú·
êˆ]ê J 
Œ  H1 ‘˜Œ—Š
Æ Ÿ Æ Ÿuž K+Ë¥¯Î ËϪϬML%Èϲ=¬#£sËÏ
äÉ´×œÕœÉ ¾ È Ç ¼ ê ӜêœÌ ɟŠÇ´ÀžŸ ¼¸» É âœÌͼS¿'× ÿø¾ ×ýÏCŸÉ âœ× Ì; Ï5Ï ¾~Ì;~¿;À É´Ÿ ל¼ ê× ¼´ŸÍãeê ÀžÕy¾ ã}»¾;ß_Óy¾ × ¿Ä× à@â É´×yêøê ÏCÀžŸŠ¼Ǹ×ýÓ É Ï ¾kŸÍÏ ã}¼¸» ÀžÕœ¾ \
̊¼ Àž¼ À Ìý¿~¼ ¸¾;» ¼ ·3ä՜¾5â à ÀžÕ¼´ã ÀžÕy¾5¿~¼ ´¾~» Àž¾ Ì nYo
ÃÏ Õœ¾;»¾ É ´j» ŸŠÏ × À՜¾ ÏÉ´È
Ö Ì ×ŸŠ×yÇ Ÿ Ï3» É É À¾ É´J ×yê Á$Æ £ŸŠÏ ÀŸŠÏe՜¾§Éw×G¼ZŸŠÂ´× ¾~» Ç ÏÉ´ÈÖ Ì ÈŸÍ×œÇ » É ÀN¾´·7^ ä7՜ ¾
¾~̊¾;¿;À âœÌŠ¾„¿~¾ À¾~»eã}»C¾~ßmӜ¾ ¿ ¾ »¾ N7npo à ՜¾;»¾ t Àž¾ ¾~»!ã}»¼ ò5Àž¼ ^ Â9¶¸·
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• ¶“Ð

íM¼ ÈÖ ¼ × ¾ × À Ò É ½C¼¸» Ï ÓœâI¿~¼ ÈÖ ¼ × ¾ × À Ï


Ò¼ ê ÓœÌ É Àž¼´»
íM¼¸Ó × À¾~»
Æ_à Ÿ Àž¿'Õ ŸÍ×œÇ ÌŠ¼ Ç´Ÿ ¿
Ò¼ ê ÓœÌ É Àž¼´»̊¼ Ç´Ÿ ¿
é ×œÖ ÓyÀ2¿ É´ÖýÉ ¿ Ÿ À¼¸» É »C» É à
ÒÙ<ÆyÚ Ï À É´Ç ¾
Á Ö ¾~» É À Ÿ ¼ ×ýÉ ÌPÀ» É´×yÏ ¿~¼ לê Ӝ¿ÄÀ É´× ¿;¾ É´ÈÖ Ì ŸÍæ ¾;» Ø Á<ä!Ù-Û
íM¼ ÈÈ ¼ ×9È ¼ ê ¾<ã}¾;¾ êSÊ â É ¿'ÿ Ø íÒÞÛ¿ Ÿ »C¿~Ó Ÿ Àã}¼¸»2Á<ä!Ù
é × Àž¾ Ç » É Àž¼¸» ɴלê íÒ:Þ ¿ ÉwÖýÉ ¿ Ÿ Àž¼¸» Ï
íM¼ ÈÖýÉ » É Àž¼´»
Ë Ù2í à Ÿ ÀžÕ ìxÉ Àž¿'Õ
íMӜ»C»¾ × À»¾Äã}¾~»C¾ × ¿;¾ Ï
Ë<ŸÍǸŸ À É ÌIÞ Ÿ ̹Àž¾~»
íMÌͼS¿'ÿ
Ò ŸÍÏ ¿;¾~ÌŠÌ É´× ¾;¼¸Ó Ï ¿~¼ È
Ö ¼ × ¾ × À Ï
Î ÉwÏŸ ¿-é × Â´¾~»CÀ¾~»
ì ¼ ǸŸ ¿ ÇõÉ À¾ Ï
ä!» É´×yÏÈŸŠÏÏCŸ ¼ ×øÇõÉ Àž¾ Ï
é ×œÖ ÓyÀ Ê ¼¸ÓyÀ Ö ÓyÀ ÖýÉ´êœÏ
Ë<ŸÍǸŸ À É ÌP¼´ÓyÀ Ö ÓSÀ ¿~Ӝ»C»¾ × ÀâœÓ ¾~»
Ù ×ýÉ ÌŠ¼ Ç ¼¸ÓyÀ Ö ÓyÀ2¿~Ӝ»C»¾ × ÀâœÓ ¾~»
Î à Ê ÖýÉ´ÏÏ ¿ É´ÖýÉ ¿ Ÿ Àž¼´»
ä!¾ Ï À¿ Ÿ »C¿~Ó Ÿ À Ï Ø ÆS¾~¾íMÕ É´Ö Àž¾~»2ámÛ
ä É âœÌŠ¾ÐS·¹¶ ¼ä É âœÌ;-¼´ã È
É ½C¼¸»¿;¼ ÈÖ ¼ × ¾ × À Ï ¼´ã!ÀžÕœ¾ Ö »C¼n½C¾~¿ÄÀú·
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• ¶ZÜ
äÉ´ÖýÉ ÕœŸ ¾ È Ï!¼ É´ê לӜêÌ É É´ÀžÏ¼¸Ï »]¿;¼Ÿ É ×œÏCŸŠêÏ À Ï ¼´Ç¸ãyŸ À—ÃM¼ È
É ÈÀ¿'É Õœ¾ êkÏ ê¾;À ÖýÏ Éw¼¸Ÿ »!Ï!¾ ŸÍÉ Ç ÕõÀ ÏCŸŠ× Ó Ï ¼ ŸŠêýÉ ÌÍÌÍêœà<Ÿ Ä ¾ ŸÍÇ ×ÕõÀžŸŠ¾ É ê
¿ÏCŸŠÇ¸×ýÉ ¿ ÀžÖý¼´É » Ï ¼S¿ ŸŠ×œÀÖ ¾ ̊¼ÏŸÍǸ×ý¿´·]É äŸŠÕœÏ¾ Ï Àž¿'Õœ× ¾ Ÿ É » ÏÉ´È
»CÖ¾Dã}¼´ê » ÀžÕœ× ¾3À—ÃM¼ É ¾~»C¾ À Ì
Ì ž
À Õ r
· 
ä y
Õ ¾ S
Ó À Ì ~
¾ m
ß œ
Ó ¾ À Š
Ì Í
Ì
ÖýÉwŸ » Ï ¼´ã7¿ É´ÖœÉ ¿ Ÿ Àž¼¸» Ï À¼ È ¼ ê ÓœÌ É À¾ÀžÕœ¾ ŸŠ×yÖ ÓyÀ ɴלê
Ï Õ Ÿ ã ÀDÀ՜¾ ê J ¾ ÏCŸ »¾ ê ã}»¾;ßmӜ¾ × ¿ Ÿ J ¾ Ï Àž¼à Š
Ì ¾ ¼ ž
À b
¼ ¾ '
¿ Õ ´
¼ -
㠞
À œ
Õ ¾
â ÉwÏ ¾~â É´×œê ·
Ò¼ ê ÓœÌ É À Ÿ ¼ ×&ŸŠÏ-ê ¼ × ¾ ÏŸÍÈ ÓœÌÍÀ É´× ¾;¼¸Ó Ï Ì¹à@âõà k(;Yt Ø 7nYoPO Û É´×œRê QS k Ø 7nYo O Û
Ï ¼ÀÕ É ÀÀžÕy¾ ŸÍ×SÊ—Ö Õ É´Ï ¾ Éwלê ßmÓ Éwê » É ÀӜ»¾$¿;¼ È
Ö ¼ × ¾ × À¼wã.À՜¾ ÏŸŠÇ´×ýÉ Ì ŸÍÏ ¼¸âyÀ ÉwŸŠ× ¾ ê ·
ä՜¾ È ¼ ê ÓœÌ É Àž¼´»M¿~¼ לÏŸÍÏ À Ï ¼´ã!ã}¼¸Óœ» È
É ½C¼¸»¿;¼ ÈÖ ¼ × ¾ × À Ï ¼
¶´·2Ùå-⠟ ÀDâ É »»¾;Ì1Ï ¿~¼¸Ó × Ö À¾~»3ÀžÕ Ÿ É Ï ÀDÉ ¿ É´× × âI× ¾ ×Ö ^ »× ¼ Z Ç × » 6 É´ÈÈ ¾ ê À¼¿;¼¸Ó × À„âmà ŸÍ× ¿~»C¾ È ¾ × À Ï
¼wãeòkÀž¼ø¶“å_·é À ¼¸ÓyÀ ÓyÀ2â À »¾ á q ·
Ð_·2Ù âœÌŠ¼_¿'ÿø¼´ã¿;¼ È â ŸÍ×ýÉ À Ÿ ¼ ×ýÉ Ì]Ìͼ ǸŸ ¿$Ã Õ Ÿ ¿'Õ ŸŠ× À¾~» Ö »¾;À Ï × á × q × ^ × Z × 6 É´×yê Ì É À¿'՜¾ Ï
À՜¾$¿ É´ÖœÉ ¿ Ÿ Àž¼¸» Ï ¾~Ì;~¿;À¾ ê ã}¼¸»ÀžÕœ¾ × ]¾ $_À5¿;̊¼_¿'ÿ¿;à_¿;̊¾´·
ÜS·2Ù âœÌͼS¿'ÿ¼´ã]Ìͼ ǸŸ ¿ Ã Õ Ÿ ¿'Õu¿;¼ × Àž»¼´Ì Ï ÀžÕœ¾ Ç¸É Àž¾ Ï À¼ ÀžÕœ¾ ϞɴÈÖ Ì ŸŠ×œÇ ¿ ÉwÖýÉ ¿ Ÿ Àž¼¸» Ï âõà
¿;¼ Ç¸È Ÿ ⠟ÍלŸŠ×yÇ À՜¾Å¿~̊¼_¿'ÿ9¾ êyÇ ¾Åà Ÿ ÀžÕ+Ì É À¿'՜¾ ê ¼¸ÓyÀ Ö ÓyÀ2ã}»¼ È À՜¾¿;¼ È â ŸÍ×ýÉ À Ÿ ¼ ×ýÉ Ì
Ìͼ ¿´·
áy·2äÕy¾¶úï¿ É´ÖýÉ ¿ Ÿ À¼¸» Ï ·
Ù)À ŸŠÈŸŠ×œÇ+ꜟŠÉ´Ç » ÉwÈ ¼´ãÀžÕy¾ È ¼ ê ÓœÌ É Àž¼´» ŸŠÏ Ï Õœ¼Zà ×bŸŠ× Þ ŸŠÇ Ӝ»C¾uÐ_·Í¶¸·+ä՜¾ Ï ¾;´¾ ×
¿;É ÌŠ¼_¿'ÿ ÏÖýŸÍǸɴ×ý×œÉ ê Ì Ïê É »¾ Ï Õœ¼ZÉ Ã ×Ÿ »¾;Ì É À Ÿ ´¾<Àž¼¼ × Ï
¾ É´ŸÍ×œ× êœ¼´Ÿ ÀÕœÉ ¾~» \ âœÓyŸ À Ÿ ÀžÉÕy¾ × ŸŠÈ¼ ×SŸŠÊל¼ZÇ&¸¾;Ö »Ì É´ŸŠ×ÖøÖÏ ¾;» Ÿ ¼ êœÏ
Ï Óœ»C¾øâ Ï %¾ ¿;$ » ŸÍÖ À Ï »¾ ¾;ã}¾;»ã}¼¸À»¼
¿~À—Ì Ä»¼uÀ—¿~฼ · ×yÏ ä¾~՜¿;Óy¾À ŸÌ͸¾;ÀC¾GÀž¾~¿Ä»àS¿;̊¾ Ï · ¿ì!É ÀÀž¾+¿'Õ ¿;ŸÍ» לÀÇ ¿ ¼´ãeÌM¼¸À ÓyÀ Ö ÓyÀ Ï5É´¼×œê À ¼ Ö ·¾ ל䟊ל՜Ǿ
¼´É ã ÇõÉ ÀÏ-¾ Ï É ¼S¿;3 ¿~Z5Ӝ» É´Ï ×œê ¼ × É´ÀžÏ՜¾ × » ŸÍŸÏŸÍל3 Ç ^ ¾ êœÇ ŸŠ¾ × Ï ¼wãkÈ ¿~ÌͼS× ¿'ÿ Éw×œÖ ê&ÓœÌ Ï Ï ¾ É Ï · Ÿ ŸŠäð ՜¾üÉ ¿;¼¸Ÿ Ó Ï× × Àž¾;»¼¸ÓSÉ À Ö ÓyÀ
Ì Àž¿'՜¾ È À ŸŠ×ýÉ Ÿ ×ýÉ Õ Ç¸Ó Ÿ À Ï Ì Ÿ × Àž¼ É ¿;»¾ É ¾ Ï À À × â Ì ¾ Ö À À %¾ $_À-Â × ÌŠÓy3 ¾´Z ·
äÉ´×yÕœê ¾¿~¼ Z â × À È
¼ É´ŸÍÌ×œÏ Ìͼ É ¿ ¾~ê ¿ÄÀ ¼ × Ÿ ¾; ^ ÌÍÓ Àž¾ Àɴ՜֜¾:É ¿;¼¸Ÿ Ó ÀžÇõ¾;É»¼¸ÓSÀ × ÓyÀâP¾ÄÀ—ÃMǸŸ ¾;¾ È Ï
8 À՜¾ »¾ Ì Àž¿'Õy¾ Ó À NÌ 8 ·eäÕy¾<¿ ¿ Àž¼¸» À¾¿;¼ Àž»C¼¸ÌPÌͼ ¿ Ó À
¾ÄÏCŸŠÂ Ç¸É ×ý̊ÓÉ É ÀŸŠ¾:Ï5Ç ÀžÕy× ¾ ¿;É ¼ È ê ⠟Í×ýÉ À É´Ÿ Öý¼ ×ýÉ É Ÿ ̍Ìͼ Ï-ǸŸ Ϟ¿ÉwÈ
¼¸ÓyÖ À Ö ÓyÀøâI¾;ŸŠã}ל¼¸Ö »CU¾ T Z à ՜¾ ×× À՜Z5¾ É´×yÇõÉê À¾&¿~Z ¼ × À»¼¸ŸŠÏ Ì
Ì ¾ ¾;» À¾ ·Gí ¿ Àž¼´» Ì; ÀžÕy¾ ÓSÀ$âP¾ÄÀ—ÃM¾;¾ T 5 ·é À
¾ ÏÖ Ï ¾ ×× À É Ÿ É ÌyÖÀžÕ Z É ÀeÀžÕœ¾ ŸŠŸÍ× ×œÖ ÓyÇ À É ÇõÉ Ÿ Àž¾ ×9Ï3ŸŠÉ Ï »¾M¿~¼ÈÈŸŠ×ýÖ É ÌŠ¾ÄÀž¾;ê ÌÍàÅ¿~Ÿ Ìͼ Ï ¾Çõê É âI¾;ã}¼´»ϾÀžÕy¾ É ŸŠ× Àž¾ ZÇ » É Àž¾ ÇõÉ Àž¾ Ï
¼ ¾ À ·3ä՜¾ Àž¾ » À ¼ Àž¾;» Àž¾ à ÀžÕ À¾-¿~̊¼ Ӝ»C¾ ÔÀ c ·
Æ Ÿ Æ Ÿ­Æ K+ËÈϬªLæ
ô °I².­I®Z÷m¯H;—²!­.³´®ZµU°I­
ä´ ՜´ ¾^ ´ ¿~Z ¼¸´7Ó 6 × É À¾~»¿;¼ Ï ×œÏCŸŠÏ À × Ï ¼´ŸŠ×œã Ç æ ¸¾5ã}´ÓœÌÍ´Ì ^ É´´ êœZ ê ´V¾;6 » Ï Ÿ Ã Ï Ÿ ÀžÉ Õ
¿ É É »C» ŸŠÈŸ ¾ Ï ·ä՜¾× ã}¼¸ÓœŸŠ×œ»DÇ⠟͟ ÏÀ È ŸŠ×œÖ ê ÓyÀ„ļ¸» ê
̊ÌͼZà ¿~¼¸Ó À âõà â À À À ¾´·3íM¼¸Ó À ¼ ӜÌͼÜõÐS·
Ù q ×,É´êœêœŸ À Ÿ ¼ ×ýÉ Ì ŸŠ×œÖ ÓSÀ<Àž¼uÀ՜¾G¿~¼¸q Ó × À¾~» \ Tðz ¿ \ »¾ Ï ¾ÄÀ Ï ÀžÕœ¾G¿;¼¸Ó × Àž¾;»<Àž¼øò¸ò´ò¸ò¸òÀžÕmÓ Ï
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• ¶úá
ÎMŸ À ÆSӜâ Ï ¿~» ŸŠÖ À Ï ÞýÓ × ¿;À Ÿ ¼ ×
íÆ ì òõç \ ¶Zï \ иå \ Ü´á ÆS¾;̊¾;¿;À Ï ÀžÕy¾ É ¿;À Ÿ ¸¾ Ï ¾;À¼´ã=¿ É´ÖýÉ ¿ Ÿ À¼¸» Ï ·
ºDÁ$Æ ò9·~·;·'ç é לꜟ ¿ É À¾ Ï Ö ¼´Ì É » Ÿ À—àã}¼¸» ϞÉwÈ
Ö Ì ŸŠ×œÇ ·
é ԍº ò9·~·;·'ç é לêyŸ ¿ É Àž¾ Ï Ã Õœ¾ÄÀžÕœ¾;»¿ É´ÖýÉ ¿ Ÿ À¼¸» ŸŠÏŸÍ×SÊ—Ö Õ É´Ï ¾-¼¸»ßmÓ Éwê » É ÀӜ»¾w·
ä É âœÌ;ÅÐS· *Ð ¼ä É âẙ¾-¼´ã=¿~¼ È â ŸŠ×ýÉ À Ÿ ¼ ×œÉ ÌPÌͼ ǸŸ ¿5¼¸ÓyÀ Ö ÓyÀ Ï ·
É ÌÍ̊¼Zà ŸŠ×yÇ ÀžÕœ¾ Ï à × ¿'՜»C¼ לŸŠð~É À Ÿ ¼ × ¼wãeÀ—ÃM¼¼´ãeÀžÕy¾ Ï ¾¿ Ÿ »¿~Ó Ÿ À Ï ·ä՜¾ ¼´ÓyÀ Ö ÓSÀ5¼´ãe¾ É ¿'Õ@¼wã
À՜¾ æ ŸŠ×œÂ´Ö ¾¿~¼¸ÓÉ × À¾~»É â Ÿ À Ï_ŸŠÈ \ × á × q × ^ × Z Ï × 6 \õŸŠÏ Ì É À¿'× Õœ¾ ê ¼ × É´Ï2X[ÉZ.ɴלê À՜¾¼¸ÓyÀ Ö ÓyÀ ŸÍÏ ã}¾ ŸŠêS× Ê â É È ¿'ÿ×Àž¼
Àɴ՜×y¾ ê+Ï É ÓSÀ Ÿ ŸÍð ÀÀžÕ À2À ¾´·eäÕmÓ ÀžÕy¾¿;¼¸Ó Àž¾;»2Õ ã}ӜÌÍÌ7¿;̊¼_¿'ÿu¿;à_¿~Ì;-Àž¼ ¿;»¾ ¾ À
À â Ì ¾w·
ô°I².­I®Z÷m¯ M÷_ù;®“µU­xû
ä´ ՜´ ¾^ ´ ¿~Z ¼¸´7Ó6 × À¾~»Ã É´Ï Àž¾ Ï Àž¾ ê âmà ê » Ÿ  ŸŠ×yǧŸ À
à Ÿ ÀžÕ É Ü¸}Ü dfewgü¿~ÌͼS¿'×ÿ1X· W Ÿ ÀžÕ ŸŠ×œÖ Ö ÓyÀ Ï
| ò¸ò¸ò¸Zò Yò´ò¸òy[¶ Yøò¸òS¶¸[¶ Y&¶Zò¸ò´\ò Y¥¼´»&¶¸¶¸¶¸¶&Àž¼bÀ՜¾,¿~¼¸Ó À¾~»9ÀžÕœ¾,¼¸ÓSÀ ÓyÀ
âÏ qŸ À Ï × × á × q × Ï ^ × Z × Ï 6 ľ~ê »¾¼¸â È Ï ¾;»C´¾ ê × ã}ŸŠ¼¸×y»Ç Ü´á:¿;̊¼_\ ¿'ÿ,\ ¿;à_\ ¿~Ì; \ Ï ·+é ×bÉ ÌÍÌÉ´¿ Ï É´Ï ¾ Ï ÉwÀŸŠÕœ× ¾ê ]¾ $ Ö ¾;¿;Àž¾ ê×
¾~ßmӜ¾ ¿~¾ »C¾ ӜÌÍÀ¾ ã}»C¼ ¿~¼´Ó À âõà§ò ¶ Ü î ¼¸»¶“å9à ¼¸âyÀ ¾ ]· W ՜¾
T z ¿ ŸŠÏ À Ÿ ¾ ê Õ ŸŠÇ Õ+¿~¼¸Ó × À ŸŠ×œÇ
Ö »¼_¿~¾;¾ êœÏ5× ¼¸» È
É ÌÍÌÍืDé ã T z ¿ ŸŠÏ ̊¼Zà \ ÀžÕœ¾¼¸ÓyÀ Ö ÓyÀ5¼wã
À՜¾$¿~¼¸Ó × À¾~» ŸŠÏæ $S¾ ê@É À × á × q × ^ × Z × 6 |ò¸ò¸ò´ò¸òy·
ô°I².­I®Z÷mH¯ :(xùúµU ³ #0±x÷_ùúµUûI­
ä՜¾Ê—É´Ì êœÉ êà´¼¸ÓyÀż´ÈãDÖÀžÕœ¾× ¿;× ¼¸Ó Ï × Àž¾;Ÿ »Å¼ É ¾;»¾ ê Ï × ¼ × ÖýÉ » À Ÿ ¿~ÓœÌ É Ö »<¿'Õ É ŸÌÍ̊¾Ï ×œÇ ¾ \ ¿;¼ ÉלÏCŸŠÏ À ŸŠ×œŸŠÇ Ïϼ´ã æ Â´× ¾
ã}ŸÍ×ӜÌÍÌ ŸŠÇ ¾;»Î ¿~¼ ŸÍ× ¼ ¾ ÖœÖ À ×yà ꜟ ÀžÕ+Î Ì À¿'՜¾ ¼ ÀžÕy¾¼¸ÓSÀ ÓyÀ2â À ·DäÕy¾Ì à´¼¸ÓyÀ ՜¼ZÃ
Þ Óœ»C¾ ·èá Ù ¾ $ ·
Æ Ÿ Æ ŸYä K+Ë¥_^£¡Ï¦ 1¬ £uËϦ« «sˤ£s²
ô° =µU­ S®“µU°I­ U°1ûIµl³ —²!­!³´®“µU°I­
9 ` L l #0 0 ;
ÞÉ Ÿ ¸¾$É Ì É Àž¿'Õœê ¾ ê ×⠟ À Ï ã}»¼ È É ÀžÕœ¾Å¿~¼¸ÏÓ × ÈÀ¾~È» É ŸŠð Ï ŸÍI× É »C¾$Ö À» É´×yÉ Ï Ì Ÿ É Àž× ¾ ê Àž¼uдò⠟ Ÿ À Ï Ï ÀÕ É À
\ ×á×q×^×Z×6\
»CŸ ¾$Ï Ì À¿'՜¾ì+ê ¼ ÏŸÍǸ×ýÉ ·ä âœÌŠ¾Ï ÐS·ÑÐ Ï Ó É´ÖýÉ » Ÿ ¾ Ï ÀžÕy¾ ÏÉ´ÀȾ~» Ö »ŸÍל¾ÄÀÇ À Î ¼ É ¼´ã=Ï ÀÕœÈ ¾Åâ ê À ·É äŸ Õœ× ¾
X `^
âŸÍÏ À íÆ ŸŠ×_Ê—Ö ¾ ÉwÏ É´×œÀ¾Mê À—ļ É´ê ¾ÄÀ É ¼´ã1¿ ¿ ÀÏ ¼¸» ã}¼¸» ê É´ÖýÉ Ì Ÿ · ÏÉ ¾~¿ Ó É ¾ É ¼ Ï5ŸŠÓœ×+Ì ÖýÀ É´Ÿ¼ Ï

âÉI¼´ÀÉ Õ ×œŸÍ× Õ ¾ ê Ç ßmÏ Ó » ÀÓœÖ »¾ ÉwÏÀ՜¾ Ÿ ¾~̊¾;¿;À¾ÏCÖ ¿ ¿ Àž¼´» Ÿ »¾ É Ÿ ÌÍà Ïà ŸÍð Ï »
\
ÀŸÍ×œÕ êœŸÀ É »¾ Ï ¾;À—à ¾ »¾;¾ ŸŠ×œ¼´ÖÓyÀM¼w㠟ŠÏ Õ ×œ¾× à ÀžÕ
ê »¾ ¾;¿;À„Àž¼Ö À՜¾ »3»¾~Ì À ȥ¸¾ Ö É ¾ ·3ºDÁ$Æ
¿ ž
À ¾ à œ
Õ Ä
¾ ž
À œ
Õ ;
¾ Å
» 
À œ
Õ ¾ S
Ó À ;
¿ ¼ ;
¾ ;
¿ ž
À ¾ 
À ø
¼ 
À œ
Õ G
¾ ž
À ¼ ¸
¼ -
» I
â ´
¼ C
À ž
À ¼ Ì 
À k
¾ ´
¼ D
㠞
À œ
Õ ¾
¿ É´ÖýÉ ¿ Ÿ Àž¼´»~·5é ԍº ŸÍלꜟ ¿ É À¾ Ï Ã Õœ¾;À՜¾~»<À՜¾k¼¸ÓyÀ Ö ÓyÀÃ Ÿ ̊ÌxâI¾k»¼´ÓyÀž¾ ê Àž¼À՜¾ ŸÍ×SÊ—Ö Õ É´Ï ¾
.… †@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• ¶“å
¼¸»× ßmX Ó É´ê » É ÀžÓœ»C¾9Æ Ë Ò ·=ä՜¾ Ï ¾uÀ—ľ × À—àªâ Ÿ À Ï É´×œê À՜¾ Ÿ » ¿~¼ È
Ö Ì; È ¾ × À ÏÉ »C¾Ì É Àž¿'՜¾ ê
¼ `^ ·
ô9° `=µUL­ S®“µU°Il­ #0 0U°1ûIµl³u®Z÷_ù;®Zµl­xû
äÉ Õœ¾¿~¼ È â ŸŠ×œÉ À Ÿ ¼ ×ýÉ ÌeÌ͟¼ ǸŸ ¿ ŸÍ×œÃ Ö ÉwÏ Ï Àž¾ ´ Ï À´ ¾ ^ ê ´ Z âõ´7à 6 ê » Ÿ  ŸŠ×œÇ+Ÿ À-à Ÿ ÀžÕ,ÀžÕœ¾¿~¼´Ó × Àž¾~»»Ó ×yלŸŠ×œÇ
ÀMܸ}Ü dûehg ¿~ÌͼS¿'ÿ1· W ÀžÕ ÓyÀ | ò¸ò¸ò´\ò YMò´ò¸òy[¶ Y¶Zò¸ò¸\ò Y2¶Zò¸òS¶[Y5¶ZòS¶¸¶[YG¼¸»
¶Ï¸¶´¶¸¶<Àž× ¼kŸŠÀ×yÕœÇ ¾$¿~¼¸É´ÓÏ × À¾~»ÀžÕœ¾ÅÐwòk¼¸ÓyÀ Ö Óyq À Ì ŸÍ× ¾ Ï Ã„¾~»C¾¼´â Ï ¾;»C¸¾ ê ã}¼¸»þGÀ¼Üõåk¿;à_¿~Ì; Ï É´×yê
¾~ßmӜ¾ ¿ à ¿~¼¸»C»¾~¿ÄÀú·
ô9° `=µUL­ S®“µU°Il­ #0 0U°1ûIµl³øùú)³ (x3÷ y®“µUã³ œ­.± :(xùúµU ³ #0±x÷_ùúµ}ûP­
äÖ Õœ¾2¿~¼ È â ϟŠ×œÉ À Ÿ ¼ ×ýÉ Ì_̊¼ Ç´É´Ÿ × ¿ ŸÍÏÇ Ö ¾ × ¾;ÏCÏ» ŸÉ Àל¾ êÏ9»É ¾~Ì É À × Ÿ ¸¾;ÌÍà ǸŸ ÏCŸŠÈ×Ö Ì͟Íà× Ç¸Ÿ ¸ŸŠ¾ Ï × ÀžÕyÖ ¾2¿;¼¸Ó × Àž¾;»„¼´ÓyÀ ÊÊ
Ö ÓS»C¾ ÀúÏC·ÏŸ ¼ ä×œÕœÏ ¾ ¿;¾&¼¸ÓœÐwÌ ò§ê âIâP¼S¾ ¼¸ÏÌ; ŸÍÈ
Ö Ì ]¾ ŸÍæ$ ¾ ê[»¾ \ âœÓy¼ ÀÀžÕœ¾»C¾ %¾ $ Ö ¼´»À ¾ ÏÏCŸ ´¼ ¾ לÏuÉ »¾ ÀÕ ŸŠÈÖ »̊¾ ¾ È ¼´¾ »C× ÀúÀ·¾ ê ä՜ŸŠ× ¾:Àž]¾ ՜$ ¾
ÓÖ ×yŸ ÏŸŠÈÖ Ì ŸÍæ ¾ ê ã}É ¼¸» aÈ \ ¼´ã Àž¾ × ¿ É Ç Ó ÏŸÍ×œÇ ÀžÕœ¾ ŸŠÏ$ÏŸŠÉwÇ´ê ×ýÉ Ì]ÀžÉ ¼ Ö »C¼ ŸŠÈ ÖýÉ´Ç¸É Àž¾ÅÀžÕœ»C¼¸ÏÓ ŸŠÇ´Ç ×ýÕ:É ã}¼´Óœ» Ï ÇõÉ Àž¾ Ï
» ¼¸»Àž¼øÀžÕœ¾Ì Àž¿'Õ ·GٍÌÍÀžÕy¼¸Ó Õ&ÀžÕy¾~»¾ ¾~ßmÓ À¾À ¾ ã}¼¸»<À՜¾ Ì=À¼ ¾;ÀCÀžÌŠ¾
âI¾;ã}¼¸»C¾GÀžÕœ¾¼¸ÓyÀ Ö ÓyÀ ŸŠÏ Ì É Àž¿'՜¾ [ê \!ŸŠ× »¾ÄÀž»¼ ÏÖ ¾~¿;À Ÿ À-ļ¸ÓœÌ ê Õ É Â´¾
âI¾~¾ × âI¾ × ¾ æ ¿ ŸŠÉ ÌeÀž¼
ÏCŸŠÈÖ Ì Ÿ ã à-ÀžÕœ¾âI¼S¼´ÌŠ¾ Éw× %¾ $ Ö »C¾ ÏCÏŸ ¼ × ·äÕ ŸŠÏ ļ¸ÓœÌ ê Õ É Â¸¾ÀžÕy¾¼¸âõ Ÿ ¼¸Ó Ï âI¾ × ¾ æ À Ï ¼wã ÏÉ Â Ê
ŸÍלÇøÏÖýÉ ¿;¾ ɴלê Ö ¼Zľ~» \ âœÓyÀ$À՜¾ ÏCŸŠÈÖ Ì Ÿ¹æ ¿ É À Ÿ ¼ × Ã„¼¸ÓœÌ ê Õ É Â¸¾»¾ ê Ӝ¿;¾ ê À՜¾Gà Ÿ » ŸŠ×œÇ
¿;È ¼ È
Ï Ö ÌŠ%¾ É $ Ÿ À—àÉ ¼´ãxÀÕ ŸŠÈ
Ï ¿È Ÿ »¿;êyÓ Ÿ Ÿ À ϞŸŠÉ × Â¸¾ ê:ŸŠÏCÏ ŸŠÇ¸Ö לŸ¹æ ¿ Éw× ÀMÀ ŸŠÈ ¾´·=ä ŸŠÈ ¾ \yŸ ÀÀžÓy» ×œÏ ¼¸ÓyÀ \ Ã É´Ï ÀžÕœ¾
¼ À ÌÍÓ âœÖ Ì;<¿~Ï ¼ ¼ŸŠÏ À—à È
Ö Àž× Õ × É »¼“½C¾~¿;À~È· ê
ä՜¾„¼¸ÓyÀ ÓyÀ ¼´ãyÀÕ ¿;¼ ¼ ¾ À »¾3ã}¼¸» ¾ âõà-À—ÃM¼¼¸»]ÀžÕœ»C¾~¾ Ï ÓœâI¿~¼ ÈÖ ¼ × ¾ × À Ï
ã}¼¸É´»ÖýÉ ¾ É Ÿ ¿'Õ ÖœÇ¸É´É Ÿ »¼´ã ¿ × É´ÖœÉ ¿ Ÿ Àž¼¸Ç´» Ÿ Ï ·@ä՜ɴ¾9ÏÏ ¿;¼ ÈÖ ¼ É × ¾ × À ÏGÉÏCŸŠ»Ǹ¾ ×ýŸÍÉ × ¿~ÌÍÉ´¼ Ï5Ï ¾ Ï Ö »â¼ $ ê@ŸŠÈŸŠ× Ÿ À—à&À¼:× ÀžÕœ¾
¿Ï É´Ç ¿ ŸÍÀž× ¼´É´» × Ÿ ÀžŸÍ¾ÅÖý¿~É ¼ Ÿ À× »¼¸Ì!̊¼ ¿<Àž¼ ÏŸÍǸӜ×ý»¾ÅÉ ÀžÕ É ÀÀ՜¾ŸŠÇ¸Ç Ï]ǸÌ]É Õ Ö ¾;ÀCלÀžŸÍ̊ל¾ Ǎɴלê ÀžÕy¾ ÏŸŠ]¾×y$SÇ À
À ¾ À ¿ À ¼ ¼wãyÀžÕy¾D¿;̊¼_¿'ÿ Ì´ÀÕ ÀxÀž» ¾~» Àž¾3¼ ¾ ¿~̊¼ ·
Æ Ÿ Æ Ÿba K+¦Î¦²l£ ¬Ëæù¤ ¦ ¬1ªÊ²³ËÏ ¬æ#Ë«H«sˤ£u²
ô ý³õµ ®Z°1¯û y®Z÷:³¸°P­I®Z¯“° U°1ûIµU³ ².­!³´®“µ}°P­
ð 1:L 00 ã;
Ë ŸŠ×œÇ É ŸŠÏ-Ï Ÿ × È ê É ŸŠÏ Ÿ ê
Ï à Óœ× » ¿'՜»¼ ×y¾ ŸŠð ¿'¾GÕ À¿;՜à_¾ ¿~ÌÍϞ¾É´È¼´ã„Ö ÀÌ ŸŠÕœ×œ¾GÇ ¿~¼´ÌͼSã3¿'Àžÿ ՜¾ ÀÏCÕ ŸŠÇ¸×ýÉ ¾~Ì=¿;âõÀ à:¼ ã}¼¸¼´ÓyãD»<Àž¿ ÕyÉ´¾ ÖœÉ ¿ ¼Ÿ Àž¼¸Óœ» Ï-Ì É´Àž¼¸×œ» ê ¼ Ö »C¾¾~×ßmÓ À՜»¾¾ É´ÀžÖS¼ Ê
\
Ö »C¼ Ö » Ÿ É À¾¿ É´ÖœÉ ¿ Ÿ Àž¼¸» Ç¸É Àž¾ Ï À¼-¾ ×œÏ Óœ»¾ Ö »C¼ Ö ¾;»»¼¸ÓSÀ ŸŠ×yÇ1\¸Ö ¼¸Ì É » Ÿ À—à \¸É´×œêÈ ¼ ê ÓyÌ É À Ÿ ¼ × ·
Ù‚É Àž¼wÀ êœÉ Ÿ Ì ¼wã=¾ × ŸŠÇ Ÿ ÕõÉ À ÖýÇõÉÉwÀŸ ¾ Ï2É É »¾$¿;¼ ϞלÉw× È ¾;¿;Àž¾ ê À¼
¾ É ¿'Õ¿ É´ÇõÖýÉ É ¿ Ï Ÿ À¼¸Ö » Ï ·D× äÕy¾Ϟɴ¿;¼È× Ö Àž»ŸŠ¼´×œÌ]Ç Ì ŸŠê × ¾ Ï ŸŠ×œÀžÇ¼
¾X[Z¿'ÉwÕ ×œê ¾;»¾ À Ì ÏÉ » »¾3Ö ÀžÕy× ¾ ŸÍ¾w× ·.äÇ Ã„É ¼<Ÿ ¼´ãœ×øÀÕœÉ ¾ X^ Àž¾ ¼ ¾ ã}¼¸» Ì Óœ»
À—ļ¼´ÀžÕœ¾;» »¾-¼ ¾ ã}¼¸» Àž¾ » À ¼ À ·
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• ¶Zï
é × À¾~»CÂ É Ì Æ Ö ¾~¿ ŸÍæ ¾ ê Æ ŸŠÈ ÓyÌ É À¾ ê
í3Æ ì » ŸŠÏ ¾<À ŸŠÈ ¾ c ¶ ~Ñjå t³ked Q ¶ ~¹¶ât³ked Q
í3Æ ì§Ê X[Z$Ø T Z Âf8 Z Û ŸÍ× Àž¾~» Â É Ì g ¶ ~Ñjå t³ked Q å3~ÝÜ{t³ked Q
GIKJ Ê X^kØ ÖZ Âf5 Z Û ŸÍ× Àž¾~» Â É Ì g ⶠt[ked Q ¶ ~ÑÐjt³ked Q
ä É âœÌ;ÅÐS·Ñ3Ü Ï ¼Dä É âœÉ:Ì;$Çõɼ´ã=¿;¼ È × â ŸÍ×ýÉ À ÏŸ ¼ŸŠÇ´×ý×ýÉ É Ì7̊¼ Ç Ç¸Ÿ × ¿<¼´ÉÓyÀ Ö ê ÓSÀ Ï · ì ¾;ÀCÀž¾~» É´Ï Öœ»É ¾;ã}Ÿ ¾;»2À¼ÇõÉÞ ŸŠÇ Óy»¾Å× ÐS·¹¶¸·
GIKJ@»C¾;ã}¾;» À¼ À¾u¿~¼ À»¼¸Ì Ì ¾ ¾;» À¾ âõàüÀ՜¾9¿ ¿ Àž¼¸» Àž¾
¿~¼ À»¼¸Ì
Ìͼ ǸŸ ¿w·
ô 1:L ý³õµ ®Z°1¯û y®Z÷:³¸°P­I®Z¯“°00U°1ûIµU³+ù~³j(x÷*+ y®“µU³ ý­.± :(xù~µl³ #0M±!÷_ùúµ}ûI­
ð
ä՜¾ Ï ¿'՜¾ È
É À Ÿ ¿ ɴלê+Ö Õõà ÏCŸ ¿ É Ì ê ¾ ÏCŸŠÇ¸×É »C¾ ŸŠ× Þ ŸŠÇ Ӝ»¾ Ï Ù ·¹¶ É´×yêÎ ·ÑÜ»¾ ÏÖ ¾~¿;À Ÿ ´¾~ÌÍà´·
ô 1:L ý³õµ ®Z°1¯û y®Z÷:³¸°P­I®Z¯“° 00U°1ûIµU³+mù :÷S³õ µ
= ³ y®“µ}°P­ ý­!± ù~µp,²L0 y®ZµU°I­
ð
äÕ ŸÍÏ֜ÏŸÍÉ Ç¸»C×ýÀÉ ¼´ãÀ՜Ÿ ¾ È ¼ ŸŠê Ç´ÓœÇ Ì É ÀÏD¼¸Ç¸»-É Õ É´Ï ÖÀžÕœ¾×œŸÍÈ×œÇ ¼ Ï À¿~» Ÿ À τŸ ¿ É É ÌeÀ ŸŠÈŸŠ×œÇ »C¾~ßmÓ Ÿ »C¾ ŸŠÈ×œÇ ¾ × É Àú·ø䟊ל՜Ǿ
¿;̊¼_¿'ÿ ÌœÃ Õ ¿'Õ
À» ¾~» Àž¾2¼ ¾ ¼_¿~¿;Ӝ» âI¼¸ÓyÀ„{ï t[k ã}¼¸ÌÍ̊¼ZÃ Ì Àž¿'Õ
¼´É´ã1ÖýÀÕœÉ ¾Ÿ ¿~¼ È Ç¸â É ŸŠ×ýÉ Ï À Ÿ ¼ ×ýÉ ÌmÏ̊¼ Ç´Ÿ ¿Mâẙ¼_È ¿'ÿÉw¼¸Ï ÓSÀ Ö Óyê À~·eä Ÿ É âœÌŠÖœ¾É ÐSÉ´·ÑÜ ÏCŸ Ç´ŸŸ ¸¾ Ï É´¿~֜» É Ÿ À Ÿ Ÿ ¿ ÉÉ´Ìm× À ŸÍÈ
ύŸÍŸŠ×œ× Ç<É Àeê ÀžÕœê ¾
¿ ¿ Àž¼´É » Àž¾ ·2ŸÍä× Õœ¾ ¾ Éwê ÃM¾;»É´¾ Ï ¾Ö \œÓœÉ´»C¾ לê à ÀžÕ Éwê » × À ¿$¿ ŸÍ× ¿ À ¿;Ï2¾ ê Ÿ ¿;ŸÍ×œÌŠÓ Ç ¾ ·
äɴ՜Öý¾$É ÀžŸ¼wÀ Ì]Çõ¿;É̊¼_¿'ÿuÏŸŠÌ Ï ¾-̊¼ \ à Ÿ Ð ŸÍÞÏ ÀÉ´Õœê ¾$̊׼ ¼ À×œÕœÇ ¾ Ï Â¸Çõ¾~É » Àž¾;» ŸÍ× »  ÀžÕœ¾
¿ ¿ Àž¼´» Àž¾ ¶“åwòwãUÞ Ã Õ ¿'Õ ÀžÕœ¾$Ìͼ ¼ ÀžÕœ¾$Ìͼ ¾ À À¾-Ì ¾´·
Æ Ÿ Æ Ÿih Ç k
Ë jÈ«s¦ 1¬ Ë æ ²³¦Î¦²l£­¬1Ë æ#±
9+: ô ° °I­!÷_­P® —²!­!³´®“µU°I­ œ­.±ù ÷_³õµ e³ S®“µU°I­
—; 4 _:

äÉ Õœ¾ ×SÈ Ê ¼ ê ê ÓyÌ É É´Àל¼¸Ç »7¿ É´É´Öý×œÉ ê ¿ Ÿ Àž¼´» Ï!É É »¾3»C¾~ŸÍßmÇ Ó Ÿ »CÖ ¾ ê Õ ŸŠÏÉ Ÿ ¸¾3× Â É ÌŠÓœ¾ Ï!ÏCÖ »É ¾ É´Ÿ ê ¼Z´¾~É » É´ÖœÖ »C¼!$ ŸÍÈÉ ŸŠÀÇ ¾~̹à
ÀÉ´Öý¾ É Ÿ ã}¼¸Ì Ï<» × ê ¾ À¼9ÏŸŠ× Õ Ï¸¾GŸŠêœÕ É Õ »C¾~É ¿ ê[¼ \ ·-É äŸÍ՜ל¾ Ç »¾~× Ì À É Â¸¾Å Ï-ÌŠÖ Óœ¾Ö ¼´ã3ÀžÕœŸ ¾k×ý¾ É ÕõÀ
¿ Ø JI¿ l Àž¼´» l ¾;¾ Àž¼øâI¾ ŸŠÏ ÓÉ´×b¼ ŸŠ× ÌŠÌ¹Ç à»C¾~Ì É´×œÀž¾ Ç´ŸŠ×œÇ À ÿ È ¼  ̊Óy¾ »C¼ ¼´Éw»CŸŠÀ × ¼ ÌxÀžŸ ¼
k(;Yt m Ù Zon ÛÅà ՜¾~»C¾t ž
À ¾ ~
¾
» » }
ã C
» ¼ :
ò ž
À ¼ S
ç ,
· !
ä &
¼ ¸
¼ y
â À ú
¶ :
á â À
Ö »C¾~¿ ŸŠÏŸ ¼ ×É ÀÀžÕy¾:¼¸ÓyÀ Ö ÓyÀ¼´ã<ÀžÕy¾,Æ Ë Ò À՜¾ Ï ¾&¿ É´ÖœÉ ¿ Ÿ Àž¼¸» Ï
È Ó Ï ÀuÕ É Â´¾ ÉüÏCŸŠÈŸ Ì É »
Ö »C¾~¿ ŸŠÏŸ ¼ × ·eق»C¾~Ì É À Ÿ ¸¾ ÈŸŠÏCÈÉ À¿'Õu¼´ãxÀžÕy¾ Ï ¾-¿ É´ÖýÉ ¿ Ÿ À¼¸» ÏÏ Õœ¼¸ÓœÌ ê »¾ Ï ÓœÌÍÀ ŸŠ× ¾ × ¾~ » Ç à ŸŠ×
È ÓyÌÍÀ ŸÍÖ ÌŠ¾ Ï ¼´ã À՜¾ È ¼ ê ÓœÌ É À¼¸»eã}»¾;ßmӜ¾ × ¿Äà É´×yê ¿~¼¸ÓyÌ ê âI¾2¿~¼ ÈÖ ¾ ×œÏžÉ Àž¾ ê ã}¼¸»„¼ ¿'Õ ŸŠ[Ö \
âœÓSÀG»¾ ÇõÉ » ê ̊¾ ÏCÏ ÀžÕ ŸÍÏ Ï Õœ¼¸ÓœÌ ê âP¾9ÿw¾ Ö À É À É@È
ŸÍלŸŠÈ Ó È ·ä՜¾9»¾;ß_Ó Ÿ »¾ ê ¿ É´ÖœÉ ¿ Ÿ Àž¼¸»
Â É ÌÍӜ¾ Ï É »C¾ ǸŸ ´¾ ×+ŸŠ× ä É âœÌŠ¾ÐS·èá
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• ¶“ç

A B C D E F
1 1 1 1 1 1

φ
1

A2 B2
φ1’

φ
2

φ2’

not φ
1

not φ
2

not φ2’

115 240 365 490

ÞÇ ŸÍÇ É Óœ»C¾øê ÐS·¹¶ ¼uä É ŸŠÈŸ ŸŠ×yÇ@ꜟ ÉwŸÍÇ Ï » É´ÉÈ ¼´ãŸŠ×œÈ Ç ¼ ê ÓyÌ É À¼¸× »~·,ä՜¾øÖ ¼Z¸¾;»Ì ÉwÎFÖ ŸŠÖ Ï ¾~» ɟ ¼ êœÏŸŠ×yÉ Ç»C¾9¾%$ É´ÇwÊ
time (nsec)

È ¾;¼ » ê ÀӜ¾ Ì É Àã}¼¸¼¸»2»


̊¼ ¿;Ç¸Ì Ÿ ¿ » À—¼¸à´ÓS·À Ö Ù ÓyÀ~·Gí Ì ÀžÀž¼¿'Õ Ë ŸŠÏ ¼´Àžã-՜¾G¿;¼¸¿ Ó É´ÖýÀžÉ ¾;¿ »Ÿ Àž¼¸¼´Óy» À ϞɴÓyÈÀ~· Ö Ì ŸŠ×œÇuŸÍ× Ì Àž¾~À» ¿'Â Õ É Ìo· Ë ¼wӜã<» ÀžŸŠ×œÕœÇ¾
Àɴ՜×y¾ ê ŸŠ× À¾~»CÂ É Ì Àž¼9Þ ÀžÕœ×œ¾kÏ ¿'Õ É Ÿ» Ç ¾ ŸŠÏ2ŸŠ× ÀžÏ ¾ Ç » É À¾ ê ¼ ÀžÕy¾ ¿ ÉwÖýÉ ¿ Ÿ Àž¼¸» Ï ·$Æ_Ӝâ Ï ¿;» ŸÍÖ À Ï ¶
ÐG»¾Äã}¾~»Àž¼GÀ—ļ
¿;¼ ¾~¿~ÓSÀ ´¾ ¿ÄàS¿;̊¾ ·
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• ¶Zî
í É´ÖýÉ ¿ Ÿ À¼¸» ÔÓ È âP¾;» œ É ÌÍӜ¾ Ø ãUÞeÛ ÆSÓyâœÓ לŸ À<Æ ŸŠð ¾ Ø ãUÞÛ ÔÓ È âI¾~» ¼´ãeÆSӜâyÓ ×œŸ À Ï
ò ¶úþ ~Ñï´ò ¶Zþ~Ñå¸å ¶
¶ åwî ~Ñò´ï ¶Zþ~Ýܸï Ü
Ð þw1á ~ Ðwî ¶Zî ~Ýîõå å
Ü ¶“Ðwï ~Ñî´î ÐS ¶ ~¹¶úá ï
á ¶“ån1á ~Ñï´ò ¶Zþ ~ÝÜõÐ î
å ¶“çwï ~ÑÜ´î ¶Zþ ~Ñå´þ þ
ï ¶ZþS ¶ ~ÑÜ´þ ¶Zþ ~¹¶ZÜ ¶Zò
ç ¶Zþ´þ ~Ñòwá ¶Zþ ~Ýþ¸ò ¶Zò
ä É âœÌ;ÅÐS·è1á ¼DÒ¼ ê ÓœÌ É Àž¼¸»¿ É´ÖýÉ ¿ Ÿ À¼¸»Â É ÌŠÓœ¾ Ï2ɴלêøÏ ÓœâyÓ ×œŸ À Â É ÌÍӜ¾ Ï ·
9ö ÷_ùúµ}ûP­ ¯) S®“µU°I­l #0 œ­.±®Z¯7 ý±x÷m°qpDù
ä՜»C¾~¾¿;¼ È
Ö ¾;À ŸŠ×œÇ ã É ¿;À¼¸» Ï Ã„¾~»C¾2¿;¼ לÏCŸŠê ¾;»¾ êŸÍ×kê ¾ ÏCŸŠÇ¸× ¼´ã1À՜¾¿ É´ÖœÉ ¿ Ÿ Àž¼¸» Ï1rõÖ Õõà ÏŸ ¿ É Ì
ÏCŸŠð ¾ \mÖ »¾;¿ ŸŠÏCŸ ¼ ×=\mɴלê ÀžÕœ¾ ê ¾ ÈÉ´×yê
Ö Ì É ¿~¾ ê ¼ × À՜¾Á<ä.Ù·õé × ¼¸» ê ¾~»À¼ ÈŸŠ×œŸÍÈ
ŸÍð ¾3ÀžÕœ¾
ê ¾ ÈÉw×œê ¼ × ÀžÕœ¾Á<ä.٠ɴלê§ÈÉwŸŠ× À É´ŸÍ× É´ê ¾~ßmÓ É Àž¾ Ö »¾~¿ ŸŠÏCŸ ¼ × ÀžÕœ¾
̊¼Zà ¿ É´ÖýÉ ¿ Ÿ À É´× ¿~¾
âIÈ ¾;À—ľ~¾ ×
È Ö ¾;À É ŸÍÌSÏ̟ É à¸×k¾~É´» Ï×yê Ã É´Ï Ó Ï ¾ ê ·eٍŸ ÌÍÀžÕyÈ ¼¸Ó × Ç ÕÏ_\Ò+¾;À É Ì7¶Ã-Ÿ Òêk¾ÄÀ êyÉ ŸÌyÜ5É ¿ ÉwÖýÉ É ¿ Ÿ Àž¼¸» ê Ï Ã„¼¸ÓœÌ ê
¾É ~Ç ¾ÄÀ=ÀžÕy¾ »CÉ ¾~¿ ¼ É Á<ä.Ù É´Öý»¾~É ßmӟ »¾ Ï ¾ À êÀ՜ÏC¾MŸŠÇ¸»C¾~× ßmÓ [ê \ »C¾ ¾ Ï ŸŠ»È
¾ É ÃM¼¸ê&ÓyÖÌ âI¾„ŸŠÏCÀŸ ¼S×¼
Ì » ¾w·ÒÏ ¾;À Ì3ŸŠ×œÐ Ç 9É´ÒÖýɾÄÀ Ÿ ÌÜuÏ ¿ Ÿ ¿ É À¼¸» Ï Ã„¾~»C¾ ¾ É É ¾ âœÓyÀ-¾ À Àž¾ »¾;¿ ¼
¼´ã!ÀžÕy¾Å»C¾ ӜÌÍÀ ¿ ¿ Àž¼´» à ÌÍÌPã ÌÍÌ Õy¼¸»CÀ2âõà ã ¿;À¼¸»¼´ã!À—ÃM¼Àž¼ÀžÕœ»C¾~¾w·
É Ÿ ÏCŸŠð Ï É´ÖýÉ Ÿ Ï
Ö Ÿ Ÿ ê Ï É ×œŸ ÉnÊ
ÖýÉ ¿ äŸ À¼¸Õœ»~¾@· »C ¾~ÌÉ ¿'À Õ Â¸ŸŠ¾ לêyŸ  ¾ŸŠê Ó ¼´É ã-Ì]¿À՜ɴ֜¾:É ¿ ¿ Ÿ Àž¼¸» ¿ ŸŠÀÏ ¼¸¿~» ¼ ×œÏ À»»¼¸ÓœÕ ¿ÄâÀž¾ Àžê ¾ ¼´ã ÀžŸŠÕœê ¾:¾ × Ó À Ÿ ¿ ¾@É Ì¼wã Ï ÓyâœÓ º¸×œÓ Ÿ À Ï À · º§ä¿ ՜¾
Ï ÓœâœÓ לŸ À3Ó Ï ¾ ê ã}¼¸»=¾ É ¿'Õ
¿ É´ÖýÉ ¿ Ÿ À¼¸» ŸÍÏ3É´ÖœÖ »C!¼ $ ŸÍÈÉ À¾~̹àGдò ´ c ŸÍ×GÏŸŠð ¾ \_ɴלêÖ Ì É Àž¾ Ï3É »¾
É´Ï ¿;̊¼ Ï ¾À¼ Ï ßmÓ É »C¾ É´ÏÅÖ ¼ ÏÏCŸ âœÌ;´·Gä՜¾âP¼wÀÀž¼ È£Ö Ì É Àž¾G¼Z¸¾;»Ì ÉwÖœÏ ÀžÕœ¾Àž¼ Ö,Ö Ì É Àž¾âõà
Üõ>å sx·3Ò+¾;À É Ì Ü Ì; É´êœÏ ̊¾ ÉwꜟŠ×œÇ Àž¼ À՜¾5À¼ ÖuÖ Ì É Àž¾¿~¼ × Àž» Ÿ âœÓSÀž¾ êøÉÏŸŠÇ´×œŸÍæ ¿ É´× À É´È ¼¸Ó × À
¼´É´ã=ÖýÀžÉ՜¾ Ÿ ÀÉw¼´× À É Ì!¿ É´É ÖýÉ Ï ¿ Ÿê À É´Ï× ŸÍǸ¿~¾×œŸ¹êæ Ӝɴ¾ × À¼ ê É »C¾ ŸŠÉÉ ÉwŸ ללê Ï ã}» ŸÍלÇÈ ¾¾ ¾~¿;Ç À~·-É íM¼ ×yÏÉŸŠê ¾~Ï » É À É Ÿ ¼ × ¼´É ãÀÕ ŸŠÏ \
¿ ¿ Ÿ À ¿~¾
¿ Ó Ï ¾ ÏCÈÉ ¿ Ï À ŸŠÖyÏ9¾;ÂØ ŸÍÀê ¼ ã}»C¼ ÀžÕœ¾ ¼ ÌDÉ ¼´ã É´êœßmê Ó êb»C¾9É´ê Ì É à¸¼¸ÓS× À
âœÓSÀ à ÀÕ§ÖüÀÕœÖ ¾É Ó ¾u\ ¼´ã É ÌŠÌ ÉÀ» ê É´Ã ÖýÉ ÀžŸ էɴ¼´× ã s9x¸Ð¸Û$È£¼´ã2ÏŸÍÒÈ ¾ÄÀ É Ì„Ÿ Ü ×œÏ ¾ ê ½ ê ¿~¾ À
À¼+À՜Ÿ ¾ê+À¼ Ö Ì ŸÍÏÀŸ ¾ × ÀžÕœ¾¿ ÌÍ¿~ÓœÉ Ì ÀžÉ ¾ ¿ ê ¿Ø À É´Ö ¿~Ÿ ¾Ï ã}È»¼ ÉwÏ ÓœÏ Ì ê À ¼ É%¾ $S¿~¾;¾ É ¾ ê ÀžÕœ¾
»C¾~ßmÓ Ÿ »C¾ ê Ö »ɾ;¿ ϼ ŸÍð ·ÏäÉw՜ל¾ê Ò ŸÍÈÀÌ âøל¿~Ǽ ¾ Ï ¿ â À ֜· É Û„É´Ã ÏCŸ Ÿ Ó É´¾ ÖýÉ Àž¼Ÿ Éw¿ × ÌŠ¿~ÓyÌ É´À¾ Ï ÀžÏ ՜Ÿ¹¾ Ê
»CÈ
¾~ßmÉ Ó ê9»C¾ É Ì Àž¾ Ï Ÿ ¾ לê À» É ÌŠ¾ É´ÀÖýÕ É ·
Ÿ å´[ò t8c É » À ¿kÉ ¿ ¿ ŸŠ× À ¿~ê ¾GÏ Ã ¾ ÏCŸŠÀ ð
É´×yê+Àž¾ × Ó È ÀâPÀ¾;՜»2¾ ¼wãeÃ Ó ×œÀž¿'Ÿ ÀÕø¿ ¾ ÉwÖýÉ ¿¼´Ÿ ã!Àž¼¸¾ » Ï ¿'Õ9¿~¼ ¿ ÈÖ » ¿ŸÍÏÀŸÍל¼¸Ç»~·¾ ä É ¿'Õ âœÌÍȾ-ÐS¼ ·èê á ÓyÌ É âIÀ¼“¼¸Â´»M¾ ¿ É´Öý¿~É ÌŠÓ¿ Ÿ Àž¾ ¼´»~· À՜¾ ¾
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• ¶Zþ
.ð(xùúµU ³ #00 }I°I²x®7¯ y®“µ}°IL­ #0
ä՜¾êœ¿ Ÿ ɴ֜ÉwÉ ×œ¿ Ÿê&Àž¼¸Ï » ÏMÖýêœÉ Ÿ ¿;É À É Àž¾ ê ÀžÕœÉw¾×ýɼZ¸¾~Ç » É ÌŠÌIÌ È É à´¼¸ÓyÀ„¼´êy㠟ŠÇ¸ÀžŸÕy¾ É ê ¾ Ÿ ÏŸŠÇ´× Ÿ ·ä՜¾;à É É C» ¾Ç ¿;¾ × Àž» É Ì7É ¼ ×
ÀÇ Õœ¾ לêø¾ Ö É´× ¾ É´Ï» Ö Àž¾GÉ ÀžÕœê ¾ לê ̊¼ ã}É »¼ ÀžÕœ¾ Ï À É´ÖýÌ!É ¿ Ÿ »¿~Ó Ï Àž» ืÙ Ì » ¾Ò¾ÄÀ ̶
»C¼¸Ó Ì ¾-Ã Ì ¿;¾ Ó ¾;» ¾ ¿'Õ+¼´ã!ÀžÕœ¾ ¾Å¿ ¿ À¼¸» ·
êˆÞþ J u w
ÿ v ‘x05
rÙ ÒÙ<ÆyÚ Ï À É´Ç ¾-¿~¼ לÏŸÍÏ À Ï ¼´ãxÀ—ļ ŸÍ× Àž¾ Ç » É À¼¸» Ï ¿;¼ ÈÖ » ŸÍÏ ¾ ê ¼´ã É´× Á<ä!٠ɴלê+É´ÏÏ ¼S¿ Ÿ¹Ê
É À¾ êÅϞɴÈÖ Ì ŸŠ×œÇ É´×yê ŸŠ× À¾ Ç » É Àž¼¸»]¿ É´ÖýÉ ¿ Ÿ À¼¸» Ï!ɴלê Àž» ɴלÏCÈ
ŸÍÏÏŸ ¼ ×$ÇõÉ À¾ Ï ·.Ù êœêyŸ À Ÿ ¼ ×ýÉ ÌÍÌÍà
À՜¾~»CÉ ¾ ŸŠÏÉ É ¿~¼ ŸŠÈ× È Ç ¼ ×SÉ Ê—È ¼ ê ¾ ã}Ö ¾;¾ ê â É ¿'ŸÍÿ×ýÉ Ø »C¾;ã}¾;É »»¾ ê ÈÀžÖý¼ É É´É Ï íÒ:É´Þלêøۄ¿ ÉŸ »Ë ¿;Ó Ÿ À„ÀžÕ É Ÿ À¿~¼¸É »C»É ¾;¿;À Ï
S#U V À¾ ¿'Õ Àž¾ » À¼¸»D¼¸ÓyÀ ÓyÀú·3Þ ÌÍÌÍà ¿~¼ » ž
À ¸
¼ » 2
Ù 
í à ž
À Õ Ì ž
À '
¿ Õ
ã}¾;¾ Éê â É É´¿'Ï ÿøÀžÏ Õy¾kÉ´Ç »¾Äã}ŸÍ¾~Ï»¾Ÿ × ¿~¾Ï Â¸É ¼¸Ì¹À É´ê9Ç ŸÍ¾Å× Àž¼uŸŠÇ¾ É ¿'Õ&¼´ãÀ՜¾ ŸŠ× À¾ Ç » É Àž¼¸» Ï ·2Ù âœÌͼS¿'ÿ ꜟŠÉ´Ç » ÉwÈ
¼´ã Ò Õ À ¾ ̊ÌÍÓ À» À¾ Þ Óœ»C¾k¶¸·ÝÜy·
äÉwÏkÉ:՜¾;Çõ»Éw¾ ŸŠ× æ » Ï À ŸÍ× Àž¾ Ç » É À¼¸» ŸŠÏ×ÅÉ´ÉÈÏ Ö À É´ŸÍÇל¾3Ç Õ É´É´Ï!ÖýÉ É ÇõŸ É´ŸŠ× ¼wã 7¶ x¸Ð É´×yÏ ê À՜ל¾ ê Ï ¾~ŸÍ¿;× ¼ לêÇ ŸŠÉ × Àž¾ Ç » É À¼¸»
Õ ¼wãÐS·:ÙÀkÀ՜¾ Ì ¿ ¿ À¼¸»ã}¼¸»ÅÀžÕœ¾ ¾;¿~¼ À¾ » Àž¼´»âI¼´ÀžÕ
ÀÕœ× ¾ ŸÍ×œÖ ÓyÏÉ´À È ÏŸÍǸ×ýÉÉwÌÖýÉ´É ×yŸ ê ÀžÕœ¾2ã}¾ × êSÊ â É ¿'æÿ Ë Ï Ù2ŸÍí× ¼¸Ç ÓyÀ É Ö ÓyÀ É É
»¾ Ï ÉwÖýÖœÉ Ö ÌÉ Ÿ ¾ ê ÀžÉw¼Öý¼ É ÖœÖŸ ¼ ÏŸ ÀžÈ ¾ Ö Ï Ì É À¾ Ï
¼ Ï Àžê Õy¾ É ¾Å¿ ÏŸÍǸ×ý¿É Àž¼¸»;·Á ÀžêSÕœÊ ¾ É » À Àž¾ » æ À¼¸Ï » Ï Éw¾ Ç × » Àž¾ÅêœÏD¿ Ÿ Ï ¿ Àž× ¼¸» É´ÖœÓ É À2Ÿ âP¾
Ó ¾ É ã}¼¸ŸŠ»êb¾ È ¿'Õ ê É Ÿ Ìl·.תäÉ´Õyל¾ ê ã}¾;¾ â ¿'êSÿkÊ ã}¼¸É »eÀ՜¾ × » À À Ï ¾ ×œê ¾~¾ Ï É´Ç À ×¼Zà êœÏ¿ Ÿ Ï ¿ Àž¼¸× »
À¼É´ÖýÉ Â´¼ Ÿ ¼ É ÓœÌ ÀŸÍê ¼ É ÀžÕœ× ¾uã}É ¾;¾ Ÿ × â É ¿'ÿb¼ À՜¾ ¾;¿~É ¼ À ¾ ¾;¾ÏŸŠÇ´×ýÉ À ¼Zà È
¿ ¿ Àž¼´»uÀž¼ Ö Â¸Ÿ ¼ × ÀÏ Õœ¾ ÀÀ¾ Ó À ¼ ã ¿;À¼¸»9¼´ãá ÀÕ ÀøÀžÕy¾ ¾;»»C¼¸» Ì5ã}»C¼
ÒÙ<ÆyÚ ¶$%¾ $ ¾;» ¾ ¿;¾ ·
Æ Ÿ­ä’Ÿuž y4Î ªlæ#¦ ¬#£sËϦ«5¬æ#¦Ï±²³ËÏ/jȲ=¬1¦Ï²³ª ¦¥¯Î«¡£{zªlæ§ÐVyM|HÒ Õ
9+: ô ° °I­!÷_­P®—;—²!­!³´®“µU°I­
äÕœÉ ¾<Ç Á<ä.Ù ÈÉ ¿;À ÏMÉwÏMŸŠÉ´×œ×
Ö ŸŠ× Àž¾ÏžÇÉ´È» É ÖÀž¼¸ŸÍ»;ל·=Ç ä՜ɴ¾ÖýâÉ É´Ÿ ÏŸ ¿2ã}Ó × ¿;À Ÿ ¼ × ŸÍ¼´× ã ÀÇ Õœ¾<É Á<ä!Ù ÉwŸÍÖýÏ É À¼ÅŸ À» É´×yê Ï ã}¾~»Ê
¿'ŸÍ×œÕ Çy» X¾9^øã}É´»ל¼ êÉ ÀžÕy¾ É ÓSÀ Ö Ÿ Ì É ¿ ¿ Àž¼´»kÀž¼&ÀžÖ ՜¾ Àž¾ É´» Ç À¼¸»k× ¿ ¿ ϞÀžÉ´¼¸È» Ö ŸÍӜל» Ç
;
¿ ~
¿ œ
Ó » ž
À ;
¾ Í
Ì à 
» ¾ Ì ¿ 
À +
¾ 
À œ
Õ ,
¾ <
Á .
ä ¥
Ù ¸
¼ y
Ó À y
Ó u
À ´
 ¸
¼ Í
Ì À :
¾ ¼ ž
À œ
Õ ¾ Ì
¿ É´ÖýÉ ¿ Ÿ Àž¼´»¼´ã.À՜ŸŠÏ ¾-ã}¼¸ÌŠÌͼZà ꜟŠŸ ל ÇÏ À × ÉwÇ Ÿ ¾É ê\SÓœÏ » ŸÍ×œÖ Ç'X³ŸŠZ Ï · ÈÉ ŸŠ×yÇ
äŸ É \ ՜¾ÅÁ<È
ä!É Ù ŸŠ×œã}ÓœÇ ÌÍÌÍà ¾;»¾ À Ï Ì ¼ »¾~×9¿ Ï ¾ ÉwÇ ÏÀŸÍ¿'Ï„Õ × âPϾÄÏ À—ÃM× ¾;Ÿ¾ É ×+ÏÖ ŸÍê ¾ ÏŸÍê ŸÍÏ ê ¾ ÏCÏ ¾ ×_É Ê
À É Ì âœÏ ÓyÉ´À Ç É À¿'Õ ÈÖ ¼´ŸŠÏã ÀÕœÏ ¾-Á<ä!Ù âIŸ ¾;À—ľ~¾ É´×œÏ À ¾ É ¼´Ç À¾ ŸÍ× ¾ À É Ì »C¼“Â ê ¾ ŸŠÈ ÀÕ À
¾Ï ¿'Õ È
ÀÉ Ÿ ¾ ¿;¿~¼ Ì Õy¾ ŸÍÏÀÏ Õœ¾-»¾;×:ßmÓ ŸÍ× »C¾5ÀžŸŠÇ» ã}¾;»¼´ãxŸŠ× ¿'Õ »ÖyÖ ¾ לꜟÀžÕy¾ ̊Ìͼ´Àž¾ À ¾´·eÙ
¿'՜¾ À ¿-¼´ã=À՜¾Á<ä.٠՜¼ZÃ Þ Óy»¾-Ù ·ÝÜ Ù ¾ $9Ù ·
.… †@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• дò
ö9÷_ùúµ}ûP­ ¯) S®“µU°I­l #0 œ­.±®Z¯7 ý±x÷m°qpDù
äÉ Õœ¾2ÏÁ<É ä!Ù ê ¾ ÏŸÍǸŸ × Ï Ã Éw× ÏÈ ¼ŸŠÉ´êœÏ ŸÍæ ¾ ê ã}»C× ¼ Èr\ Ë ¾ Ç » ÏÉ ÓõÏÃMÖ :¾ }%ÏüŸ ~=Ÿ €>‚~ÃÄèÐ)Åoê ·.äÉ Õœ¾ ê ¾ ÏŸŠÇ´×GŸŠ× Ÿ ¿;¼¸È » Ö ¼ Ê
» É´ÀžŸ ¾ ÌͼZÃ× ßmÓ ¾ ¿;¾ ÀêœâŸ ¿;× Óœ»ŸŠÉ»C¾ ŸŠÀ×œÖ âœÓyÀMÖýÓ É´Ÿ ¾ ¼ ÖýÀ ɴ´Ÿ ¾ ã}¾;¾ É´â Ï ¿'ÿê À¼ »CÉ´¾~ל¿~»CÏCӟŠÏ À ϼ¸É»¾
À Ìe¿;Ӝ»Ö»C¾ À Ï5ã}ŸÍ¼´× »$À՜ɴ¾ Ï Ï ¾~»C¾ À Ö Ì ÓyÏÀ ŸŠÏ É´× »;·Ù »$Ï ¼´É 㟿 Ÿ ¿;¼ ¾É´Àž× » Ö ÉÀ¼¸Ÿ» ×œÉ À
À՜ɴ¾ ל¼¸Ï ÓSÀ ×yêÓyÀ É´× ¿~»C¾ É´¾ ÈÖ À՜Ÿ¹æ ¾ ¼¸ÓSŸŠÀ Ï-ê ÓyÀ5»¾ È
ŸÍÀ× ê ¿~¾´·ä՜¾ À ÉwÖýâ É Ì Ÿ À—à9Ÿ ¼´ã Éwê ¼ ¾;» À ¼ É´ê Ì
À» × ¿~¼ Ӝ¿;À ŸŠÏ¿;ê ¾ ÈŸŠ×ýÉ Ì ê¾~» ¾ÄÀž¾~» É Ç ¾ ÉwâõÖýà&É ÀžŸ ՜¾¿ ŸŠ× ¿ À ¸¾̊¼ ·Ÿ ä՜Ÿ ¾
Ìͼ
¼ À՜¾øÁ<ä!Ù ¼ À¾ âõà§ÀžÕœ¾uÌ » ¾¿ ¿ Àž¼¸» À՜¾øíÒ:Þ ¿ »C¿~Ó Àú·&Þý¼¸»
ÀÕ ŸŠÏ »¾ É´Ï ¼ × Ÿ À՜¾-É íÒÞªÉ ¿ É´ÖýÉ´Éê ¿ Ÿ À¼¸»3à ɴÏMŸÍÏ Ï ¾~Ì;~¿Äê Àž¾ Ç ê À¼ âI¾ ¸¶ b#Ÿ cÏ ·eä× Õy¾ Ö Õ É´Ï× ¾ È
ê É É » ǸŸÍ× × ¼wã
À՜¾-Á<ä!Ù Ã ÀÕ Àž3 ¼wÀ Ì1̊¼ ¼´ã¡¶ bc þõå ¾ ·ä՜¾<ßmÓ ¾ ¿~3 ¾ À ¿;Ӝ»»C¾ À » à âõà
ÀÈ
ÕœÉ ¾Á<ŸŠÈ ä.Ù È ŸŠÏ Ðwáõ{ò i× É´×œê À՜¾ É´È
ê É $ ŸŠÈ Ó È ¿~Ӝ»C»¾ × À ŸÍÏ ç´ò´{ò i à ՜¾ ×,Ö »C¼“ ŸÍꜟŠ×œÇ ÀžÕœ¾
$ Ó ¿;Ӝ»»C¾ ÀÀ¼GÀžÕœ¾$̊¼ ·
 pµ ,L² 0 S®“µU°I­ ° ; !® (!„ ÷ ƒ5 &
ä՜¾ Ö ¾~» ã}¼¸» È
É´× ŸŠÏ2¿;¾ÅÏ ¼wã.À՜Ÿ ¾× Á-ä!Ù È ŸŠÏ Ï Ó È
È
É » ŸŠð ¾ ê9× Ç¸Ÿ ê ´¾ È
×+É´ŸŠ×לêœä Ï É âœÌŠ¾ÅÐ_Ÿ · åSê· È
É Ê
ŸÍÈ Ó äÈ Õœ¾Ìͼ Á<É´ê ä!Ù ÀžÕ É À$à ZÓ Ÿ…
̊Ì¿ âI¾ ¾ À-Ö »CÀ¾ ¼ Ï ¾ × À¾~¾ÄÉÀ5ÀÅÀžÕyÀžÕœ¾k¾¿~ӜÁ<»Cä.»¾ ÙFÀ ¼¸Óy¾À Ö ÓyÀÅà Ÿ Ìͻ̾~âPßm¾Ó Àž»՜¾ ¾ ·5Ï Ó äÈ Õœ¾ ¼´ã„ÀžÕœ$ ¾
¸¶ b#c ¿ É´ÖýÉ ¿ Ÿ À¼¸»-¼´ã„ÀžÕœ¾íÒ:Þ \!É´× ŸŠ× Àž¾ Ç » É Àž¼¸» ɴלê ̊¼ É´ê ¿ É´ÖýÉ ¿ Ÿ À¼¸»$¾ É ¿'Õ§¼´ãÓ Ö Àž¼
áõò´ò ´ c¥»C¾ Ï ÓœÌÍÀ ŸŠ×œÇ,ŸŠ× É Àž¼wÀ É Ì¼´xã c¥%Ð bc·bÙ ÈÉ $ ŸÍÈ Ó È ¼¸ÓyÀ Ö ÓyÀ Ï Ã ŸŠ×yÇ ¼ × ¾ É ¿'Õ
ÏCŸŠê ¾Å¼´ã=À՜¾ Á-ä!Ùr¼´ ã S#UWVU< ¶ ~Ñ Ü S È ¾ É´×yÏ ÀÕ É À É À¼´À É †Ì 9 |%Ð bcU{¶ ‡ ~Ý}Ü S‹|3Ð ~Ýmï bT ¼wã
¿'Õ É » Ç ¾ × È Ó Ï À2ŸŠâPÏ ¾<À» É´×yŸ Ï ã}¾~ÏÅ»C¾É´ê+×,ŸŠÉ × ¼ × É´¾ Ç Ê Õ É ÌÍã!¼´ã × É ¿~ÌͼS¿'ÿ
¿;à_¿~Ì;´· Ÿ ¸¾ ×É å dû3 ehg¿;ŸŠÇ ̊¼_¿'ÿ
ã}»C¾~ßmÏ Óœ¾ ¿;à&Ï ÀžÕ É »C¾~ßmÓ È
»CÉ ¾ ŸŠÈ È Â¸¾;» ¾× ¿;Ӝ»»C¾È Àż´ˆã 4a|‰9{ŸÍÏxS¶Zò´{ò t³k3 | ɴלдê jï i · Þ Ï ÓyŸ »¾
ÐS×·ÑÐ ŸÍ՜ל¼ZÖ Ã ÀžÕ À.À՜¾ $ Ó ¿~Ӝ»C»¾ À.ã}»¼ ŸÍÏæýÀÇ Õœ¾Á<ä!ÙÉ´Ï ¶“åwÉ´{ò ŸŠi × ê Ÿ ¼_¿~¿;× Óœ» ŸÍ×œÃ Ö ÀžÕ
æ¼ $S¾¾ ê9É ÃÀ ÓyS#À$U V {¶ ~ Ð É´S לê âIÀ¾~՜Ìͼ“¾2Ìà ¼´ÀžS՜U ¾;V» ϼwÃMã¾ 3Ð Ö ~Ñ å ÀS
ã}»·3¼ ÈäÕ ¶5Àž¼8á ӜS»C¾$·ÃäÕ ŸÍτ¼¸ŸÍâyÏMÀ Éwê ¾~¾ßmÓ É Ã À¾5ÀžÕ+Àž¼ ¼ È ¾ ¾;¾;ÀDÀžÕœÓy¾À
¿'É Õ É » Ç ¾5Ï À» É´×yÏ ã}¾~»M»¾~ŸŠÏ ßmÓ Ÿ »¾ È ¾ × 3 À É âP¼Z¸¾w·ä՜¾<Àž» É´×œÏ ¿~¼ לê Ӝ¿;À É´× ¿~¾-à ՜¾ × âP¼´ÀÕ ŸŠ×œÖ ÓyÀ Ï
»C¾-¿~Ìͼ ¾-Àž'¼ S#U V ¶“å´jå iŠ x{S·
.ð(xùúµU ³ #00 }I°I²x®7¯ y®“µ}°IL­ #0
ä՜¾„Ì É à¸¼´êœÓyŸ À= ¼wãyÀž×Õy¾Ÿ É Á<ä.ÖœÙ É %¾ $ Ï Ö ÌÍìx¼ ŸŸ À Ï À՜¾Dɴלâ ÏCŸ ̟ŠÉÏ Àž¾;» ÏÉ Ì Ï × à È
É È ¾;ÀÖý»CàÅÉ ¼´ãyÀÉ Õœ¾ êÖ ¾ É ÏŸÍÇ¸× ê+ÀÉ´¼ ê È
É É Àž¿'× Õ
À՜¾<À—× ÃM¼ É´× ¾;»¾ É´À לê Ì ÀžÕ ÏŸŠ·Ç´×ýÉ ÿ´¾<ÖýÉ À» Ï2É Àž¼¸» ÏC¼ ŸŠÈ¾ Ÿ É ¿'Õ ×œÇ ÀÕ Ï »C¾ Ì ¿~¾ ½ ¿~¾ À
À¼¼ ¾ Ö ¼´À՜ÏŸ¾~» É É À՜¾ ŸŠÏ Ï Ì ×ÀžŸÍÕ× ŸŠ»CÇ ¾Å¼wã Π̟Í× »„Ì; ÖœÖ À×œÕ êyŸ· Î
ä՜¾ Õõà ¿ Ì]Ì à´¼¸ÓyÀ ՜¼ZÃ Þ Óœ»C¾ ·¹¶ Ù ¾ $ ·
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• ÐS¶

Þ ŸÍÇ Óœ»C¾-ÐS·Ñ3Ð ¼ Ë í¿~Óy»»¾ × À »¾ ÏCÖ ¼ ×œÏ ¾-¼´ã]À՜¾$Á<ä!Ù ·1Á × ¾ ŸÍ×œÖ ÓyÀ Ï Ã„¾ Ö À ã}»C¼ È ¶<Àž¼ká8S
Ã Õ Ÿ ̊¾5À՜¾Å¼´ÀžÕœ¾;» ŸŠÏæ $S¾ ê@É ÀTS#U V·
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• иÐ
º É » É´È ¾;À¾~» Æ ŸŠÈ ÓyÌ É À Ÿ ¼ ×H ¾ Ï ÓœÌ¹À
<Ó Ÿ ¾ Ï ¿;¾ × À-Á<ä!Ù¿~Ӝ»C»¾ × À Ðwáõò{i 3
<Ó Ÿ ¾ Ï ¿;¾ × À5¼´ÓyÀ Ö ÓSÀ¿;Ӝ»»C¾ × À Ðji 3
Ò É $ ŸÍÈ Ó È Á<ä!Ùr¿;Ӝ»»C¾ × À ç´ò¸ò{i 3
ºÕ É´Ï ¾ È
É » Ç´ŸŠ× þõå ê ¾ Ç
ä!» É´×œÏ ¿~¼ ×yê Ӝ¿;À É´× ¿;¾ É À ð ¾;»¼ ŸŠ×œÖ ÓyÀ ¶“å¸åji 3 x S
Ò É $ ŸÍÈ Ó È ¼¸ÓSÀ Ö ÓyÀ2¿;Ӝ»»C¾ × À ÈɴǴלŸ ÀÓ ê ¾ ¶“å´ò{i 3
ø ×yŸ À—à ÇõÉwŸŠ× ã}»¾;ßmӜ¾ × ¿Äà дî}dfe ‹
Ë à ×ýÉ´ÈŸ ¿-¼¸ÓSÀ Ö ÓyÀ » É´×œÇ ¾ Œ7ŒVŒVŒVŒVŒ7Œ
ä É âœÌŠ¾ÅÐS·Ñ3å ¼DÆ ŸÍÈ ÓœÌ É À Ÿ ¼ × ¼´ã!ÀžÕœ¾Á<ä!Ù ·
Æ Ÿ­ä’Ÿ­Æ K+Ë¥¯¥¯ËÏÑ¥§ËjªL]ªlª jŽ^¦²N VÐ KÇ åwÕ
9+: ô ° °I­!÷_­P®—;—²!­!³´®“µU°I­
ä՜¾Ö ¿~¼ Ï ÈÈ ¼ ×È ¼ ê ¾+Ï ã}¾;¾ ê × â É ¿'ÿŸ ¿ Ÿ Ÿ»¿;Ó ŸŠÏ Ÿ À É È
É É´ŸŠ× À Éwê ŸŠ×œÏ S#ÉUWV É ÀÀžÕy¾À—ļ ꜟ ¾~»C¾ × À ŸŠÉ Ì
¼¸ÓSÀ ÓyÀ ¼´ã.À՜¾Á<ä.Ù ·„Á ¾$¿ »C¿~Ó À ÀCÀ ¿'Õy¾ Àž¼¾ ¿'Õ@Á<ä.Ù·
ö9÷_ùúµ}ûP­ )¯ S®“µU°Il­ #0 œ­.±®Z¯7 ý±x÷m°qpDù
ä՜¾ ê ¾ ÏCŸŠÇ¸×§ŸŠÏ È ¼ ꜟÍæ ¾ ê ã}»C¼ È í É´Ï À¾~ÌÍ̊¼ Éwלê -» É à4ÄèÜjÅl·+ä՜¾u¿ ÉwÖýÉ ¿ Ÿ Àž¼¸» ÏŸÍð ¾ Ï ŸŠ×
ÀÏ ÕœÈ¾ÅíÈ Ò:ÞªŸ ¿ É Ÿ »¿;Ó Ÿ Ÿ Àľ~»CϾ Ö Ï ¾;̊¾~¿ÄÀž¾ Öê Àϼ Ÿ ϟ À É â É´Ÿ ×œÌ ŸŠêøð ¾2× ÀžÕœÇõ¾ÅÉ Á<Ÿ ä!Ù ê ·SäŸ ÕœÉ ¾Ÿ íלÒ:Ï Þb¿ È Ÿ »C¿~Ó Ÿ À ŸÍÏ× ¼´À
à ¾;Àž» ¿ ÌIà ÀžÕ9»C¾ ¾~¿ÄÀ Àž¼ ¼ À ´¾ ¾ À ¸¾ ¾; À ¼ ã}»¼ S#UWV2·ä՜¾
⠟ŠÉ´È
Ï È ã}¼¸»k×+ÀÈ Õœ¾+ê ºDÒ@Á$É ÆbŸ É ÀŸ» É´×œ×œÏ ÏCŸŠÏ É´Àž¼¸× » ŸÍÏ æ $S¾ [ê \ Ì ŸÍêÈ
Ÿ À ŸŠ×yÇ À՜ŸŠ¾øÏ » É É´À¾ Ï É ×@ÀGÉà ÏÕ È
Ÿ ¿'É Õ × Ö ¾ ÇõÏCÉ Ÿ À ŸŸ ¸¾
¿;¼ Ÿ Ï ¼ × ¼ Ö ¾Å » À ¼ × ¿ ÉwÏ âIê ¾ Ï¿;ŸŠÇ´¼¸× »»C¾~꪿ÄÀžŸÍ¾ × ·-Þý¼¸»2ÀÕ »¾ ŸŠÏ¼ Ÿ Ï × ÌŠÌ ¼ À Â¸× ¾
ßmÉ Ó ¾ Ï ¿;Ï ¾ ÀGÈ
¼¸ÓSÈ À × ÓyÀÈ ¿~Óyê»»¾ ÀkÉ Ã Ÿ É Ÿ ל¾ Ï ¾ Ö ÀÏC՜Ÿ ¾9Ÿ Á<ä!Ù ·!ŸÍ× äÕ ßmÓ ¾ ¿;¾ ÉwÇ ÀG¿~Óy× »»¾ À
¿ É´ÖýÓ É ¾ Ÿ ¿~¼ ¼ ¼ ¾øŸ  » Ÿ À ¼ × Àž¼üÏ âI¾ Çõ¼ É À ¸¾w· É´Æ Ç ¿~¾øÀžÕy¾¸¼´ÌÍÀ \õ¾:Ö ¼ ÏCŸ ÀžŸ ՜¾
¿ê Ÿ Ï¿ ŸŠÀž× ¼´»e¼´ãIÀžÖ՜¾2íê Ò:Þ,¿ É »Ç¿;Ó À¿;¼ Àž»C¼¸ŸÌ À՜¾ Àž× ¾ύ´¼¸É´ÌÍלÀ êÉ ¾¼wãPÀɴ՜Ͼ Ÿ Ô<Ò@Á$Æ ¼ ê À ¸¾
» ã À Ï SÈU V É Ÿ »¼ Ӝ¿;¾ÅÌ » ¾~»¿~¼´Ÿ »»¾;¿;Ÿ À ¸ŸŠÏ¾$Ï ¿;Ӝ»»C¾ ×À ŸŠ× ŸÍÇ »¾$¾ ŸÍÌÍ×à
¿~¼¸Öœ»CÖ»¾~¿ÄלÀžêœ¾ Ÿ ·
Ù ¿'՜¾ À ¿-¼wã.À՜¾kíÒÞ ¿ »¿;Ó À Õy¼“Ã Þ Óœ»¾5Ù ·Ýï Ù ¾ $øÙ ·
 pµ ,L² 0 S®“µU°I­!:
ù u÷_ùúL² 0}®Zù
äŸ ՜ל¾Ï ¿~¼ ÈÈ ¼ ×ø× È Ÿ ¼ ê ¾-Ÿ ¸¼¸Ì¹À Ÿ É´Ç Éw¾ לÉêÀêyÀŸŠÕœêø¾k× Á<ä!Ùꜟ ŸÍ×œÖ ÓyÀ Ï È Ã É´Ï ¼¸â Ï ¾;»CÈ Â´¾ ê&ê Ӝ» É´ŸŠ×œ× ÇÏŸÍÈ ÓœÌ ÉnÊ
À ¼ ¼wã.À՜¾$¾ À »¾-¿ »¿;Ó À ¼´À ¾;»ã}»¼ SU Vâõà ¼¸»C¾<ÀžÕ ¶Zò´>ò šS
·
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• дÜ
.ð(xùúµU ³ #00 }I°I²x®7¯ y®“µ}°IL­ #0
Ò É ÀžÖ ¿'Õ ŸÍÏ ×œÇ ¼´ã À×՜¾5À—Ã„É´ê ¼ ÏŸÍÏ ê ¾ êÏ ¼´ã × ÀžÕy¾$É íÒ:Þ ŸÍÏMŸŠÈÏ Ö ¼¸»CÀ É´× ÀDÀ¼kŸ ¾ ×yÏ ÓœŸ »C¾5ÀžÈ՜¾ Ö êœ×Ÿ ¾~× »C¾ × À ŸŠÉ Ì
¼¸É ÓSÀ Ÿ ÓyÉÀ ÃMê ¾;»¾ Ï ¼´À ½C× Ó ÀÉ´¾ × Ó ¾~ßmÓ ÌŠÌÍà´·=ÖäÕmÓ ÏCŸ ÀžÉ Õy¾5ÉíÒÞ,¿ ŸŠÏ2»C¿~Ï Ó À¿~×:¼ ŸŠ× ¼ ŸŠÇ ¾ ÀÄΠ¾~»C¾
ãŸÍ× ây» ֜¿ Ö Àž¾ לꜟ ¿;̊¼ Î ¾ÅÀ¼¼ ¾ ¼wÀžÕœ¾;»~·ä՜¾ Õõà ¿ Ì.Ì à¸¼¸ÓyÀ Õy¼“Ã Þ Óœ»C¾ · ç
Ù ¾ $ ·
Æ Ÿ­ä’ŸYä ‘8Ϭ1ªl¤ æ#¦ ¬1Ë æù²³¦Î¦²l£ ¬Ë æ#±
9+: ô ° °I­!÷_­P®—;—²!­!³´®“µU°I­
ä՜¾ ŸŠ× Àž¾ Ç ÏC» Ö É À¼¸ŸÍ»Mæ ¿ ÉÉ´ÖýŸ É ¿ לŸ Ï$À¼¸É » ÏMÉ Ö»¾<¿;» ŸÍŸÏ À Ÿ ¿ È
É ÌýÉ Àž¼ ÀŸÍ՜ל¾ Ç9Ö ŸŠ¾~× » ã}¼¸» × È
É´×× ¿;¾5Ÿ ¼´× ã]À՜Ÿ¾$Æ Ë É9Ò ÏCŸŠð Ï À É´Ç ¾ É Ï ·
ä՜¾ÿw¾;à ¾;¿ ¿ À ¼ »¾ »C¾~¿ ¾ Àž¿'Õ ¿;¼ ½CÓ ¿;À ¼ à ÀÕ ¾kÀÕ À
É ÌÍ̊¼ZÃ Ï À՜¾Á-ä!قÀž¼Gã}ӜÌÍÌÍàÀ» É´×yÏ ã}¾~» Éw× àø¿'Õ É » Ç ¾-à Ÿ ÀžÕ ŸÍ× Õ É ÌÍã É ¿~ÌͼS¿'ÿu¿Äà_¿~̊¾w·
ö9÷_ùúµ}ûP­ )¯ S®“µU°Il­ #0 œ­.±_ù :÷_³õ µ
e ³ S®“µU°I­!ù
ä՜¾Ó לŸ À ÏŸÍ𠾍¼´ã ÀžÕy¾5é × Àž¾ Ç » É À¼¸»M¿ É´ÖýÉ ¿ Ÿ À¼¸» ŸÍÏ Ðwò¸ò ´ c·ÒÓyÌÍÀ ŸÍÖ ÌŠ¾ Ï ´ ¼wã ÀžÕ ŸÍÏ Ó ×œŸ À ´É »¾
¿;¼ È â ŸÍ× ¾ Çõê§É´ŸÍŸŠ× × Ï ¾~» Ÿ ¾ ÏkÉ´É ×œê§Ÿ ÖýÏ É » É ÌŠÌ;~Ì=ÀÏ ¼ É´ÇÇ ¾ ×Ï ¾~» É Àž¾¿ É´ÖœÉ ¿ Ÿ Àž¼¸» Ï ¼´ã å´ò c É´×yê áõò¸ò c
ã}¼¸»À՜¾ ¼´ã.À՜¾- » ¼¸Ó Á<ä.Ù À ¾ ·
.ð(xùúµU ³ #00 }I°I²x®7¯ y®“µ}°IL­ #0
í × É´ÖœÉ É´¿ × Ÿ Àž¼¸» Ï ã}»¼ È ŸŠÈ¾ É Ö ¿'Õ+¼wã]ÀžÈ
՜¾ É êœŸ ŸÍ¾;ל»Ç ¾ × À Ÿ É Ì ÏŸÍɴǸÖý×ýÉÉ Ì Ÿ ÖýÉ ÀÏÕ Ï ÃM¾;»¾ Ö Ö É Ì É ¿~¾ êøŸŠ× É´ê ½ Ê É ¿;¾ × Ï ÀÀž¼
¼ŸÍÏ ¾ É ¼´À՜¾~È »Àž¼ È)Ï »C¼“Â´Ï ¾ É Àž× ¿'Õ ŸÍÏ ·@ٍ̊̄¿ ¿ À¼¸» ÃM¾;»¾ Ì ¿~¾ Ô ÃM¾;ÌŠÌ Àž¼
¼¸Ì Àž¾5À՜¾ ã}»¼ Ӝâ Àž» Àž¾ ¼ ¾´·
Æ Ÿ­ä’Ÿba K+Ç å ²³¦Î¦²l£­¬1Ë æ#±
9+:ô ° °I­!÷_­P®—;—²!­!³´®“µU°I­
äÏɴÄÈ
¼
Ö ¿ É´Ï ÖýÉ ¿ Ÿ À¼¸É´» לêÏŸÍð ¾ ÏÉ´×yÉ Ï »C¾ × Ï ¾~¾ ê ¾ ê Ϟɴã}ȼ´»Ö ÀžÕœ¾íÒ:Þ É ¿ Ÿ Ç »¿~Ó Ÿ ÀúÉ´·ÖýäÉ ÕyŸ ¾ ÏCÈÉÉ ÌÍ̊¾;»¼´ã!ÀžÕœ¾-À—ļ
̊¾ SU V À» ã}¾~» ÀžÕœ¾ ̊¾3Àž¼<À՜¾Ì » ¾;».¿ ¿ À¼¸»=¾ ¿'ÕG¿~ÌͼS¿'ÿÅ¿;à_¿~Ì;´·
ö9÷_ùúµ}ûP­ )¯ S®“µU°Il­ #0 œ­.±®Z7¯ ý±x÷mq° pDù
ºÈ
»É ¾;¿ ŸÍÏ ¾ŸŠ×œÈ
Ç É ÀžŸ ¿'Õ ŸÍ×œÇ ÏCÖ ã}»C¼ È À՜¾ ÏÈ
É ÌÍÌDêœÀ¼@Ÿ ÀžÕœ¾9× Ì ÉŸ É » Ç ¾
ÏŸÍǸ¿ ×ýÉ´ÉÖœÉ Ï„¿ ŸÍŸ ÏMÀž¼¸ŸÍ»È
ŸÍÖ Ïk× ¼´É´Àk× ¿~» Ÿ À Ÿ ¿ É Ì \ É âœÓyÇ À
Àž¿'Õ Ã ÀžÕ»¾ ¾;¿;ÀÀ¼ ÀžÕœ¾À—ÃM¼ ¾;»¾ À Ì Ì ¼¸»CÀ Àú·.ä՜¾-Ì » ¾
¿ É´ÖýÉ ¿ Ÿ Àž¼´»¼´ãD¸¶ bcr¿~¼ × Àž» Ÿ âœÓSÀž¾ Ï2ÉkÈ
É ½C¼¸» Ÿ À—à
¼´ãxÀžÕœ¾-Ìͼ É´ê ã}¼¸»MÀ՜¾ÅÁ<ä.Ù·œäÕ ŸÍÏ Â É ÌŠÓœ¾
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• Ðwá
Ï À É â Ÿ Ì ŸÍð à“’¾5À՜¾kÁ<ä!Ù É´Ï ÃM¾;ÌŠÌ É´Ï S#UWV É À ÀžÕœ¾Á<ä.Ùr¼¸ÓyÀ Ö ÓyÀ~·„ä՜¾ ÏCÈÉ ÌÍ̊¾;»¿ É´ÖœÉ ¿ Ÿ Àž¼¸»
ŸÍÏ É ¶úò À՜¾ ÏŸŠð ¾-¼´ã!ÀžÕœ¾-ÀžÕy¾ÅÌ É » Ç ¾~»~·
.ð(xùúµU ³ #00 }I°I²x®7¯ y®“µ}°IL­ #0
í × É´ÖœÉ É´¿ × Ÿ Àž¼¸» Ï ã}»¼ È ŸŠÈ¾ É Ö ¿'Õ+¼wã]ÀžÈ
՜¾ É êœŸ ŸÍ¾;ל»Ç ¾ × À Ÿ É Ì ÏŸÍɴǸÖý×ýÉÉ Ì Ÿ ÖýÉ ÀÏÕ Ï ÃM¾;»¾ Ö Ö É Ì É ¿~¾ êøŸŠ× É´ê ½ Ê É ¿;¾ × Ï ÀÀž¼
¼ ¾ ¼´À՜¾~»Àž¼ »C¼“´¾ Àž¿'Õ ·@ٍ̊̄¿ ¿ À¼¸» ÃM¾;»¾ Ì ¿~¾ Ô ÃM¾;ÌŠÌ Àž¼
ŸÍÏ ¼¸Ì É Àž¾5À՜¾ È ã}»¼ È)Ï Óœâ Ï Àž» É Àž¾ × ¼ ŸÍÏ ¾´·
Æ Ÿ­ä’Ÿih K+Ë¥¯Î¦æ#¦ ¬1Ë æ
9+: ô ° °I­!÷_­P®—;—²!­!³´®“µU°I­
äÉ´×yÕœê ¾ ÏCŸŠÇ¸È
ÏÅÉnÉ Ê—ê ¾~ÌÍÈÀ ÉMÖýÉ É »C¿'É Õ Ÿ À¾~¿ÄŸŠÀžÏ Ӝ»C¾DÏ ¼ ê × ÌÍà × ¾~¾ ÈêœÏ=ÖýÉ É ¼ × ¾ Ê â Ÿ ÀxÙ Ë Ö í&À¼2Ö ßmÓ Éw× À ŸŠðÉ ¾3À՜¾ ÏÏŸÍǸ×ýÉ êÌ \
ÀžÕmÓ ¿~¼ » Àž¼´» Ó ¾ À¼9¿~¼ »C¾ ÀžÕy¾G̊¼_¼ ¼¸ÓyÀ ÓyÀ<À¼ ÀžÕœ»C¾ ՜՜¼¸Ì
Ì;;¸¾;Ìo·ä՜¾ ã}ÖӜÌÍÌÍà ꜟ ¾;Éw»Ç ¾ × Ï À Ÿ É Ìx¿~¼ ×yæýÉ´Ç Ï Óœ» ɟŠ× À Ÿ ¼ ×Ç É¼wã3¾ É ¿'ŸŠ× Õ ÒÙ<ÏÆyÚ É´Ç Ï À É´É Ç ¾ ŸŠêœ×œŸ Ï¿ÄÀ É É´Àê¾ Ï ÀÕ ÈGÉ ÀÊ
ÀÖýÕœÉ ¾ À—ê ļ9¼¸ÓyÉ À ÓyÀ<¸¼´ÌÍÀ ¾ Ï ¼´ãÀžÕœ¾ Ÿ Ì ŸŠÀ Ï-Ç À¾ É » Àž\¼¸» É ÀžÕœ¾ ÉwÀ × ¾ Ç»¾ לÀžê ¾ ØlÉ´Ï-¿~ŸÍ¼ קÉ
»ÏCŸŠ×œÇ ¾ Ê ÏÀŸŠ¼+ê ¾ ê ¿'Õ ¼´×yÀžæýÕœÇ ¾;»-É Àž¼ Ÿ × ¾;¾Ã Õ ¿'ÏÕ ŸŠÈÖ »C¾ À¾~ʗ» ŸÍל»Ö ÀžÕy¾~»-È
ÀžÕ ÖýÉ É À¼ »¼¸ÓŸ É ŸŠ×ýÉ
Ö Ì; ØUê ¾ Ÿ ¿~ŸŠ×œ¼ Ç Óœ» À ¼ Ö ÛA·ªÙ É´Ì͟¾
Ï À—ÄǸ¼ Ÿ Ï ÓyÀ¿~Ö¼ Ö » À¼¸× » Ê Ã Ÿ ÀÕ Ö â » à
¼¸ÓSÀ ÓyÀ »  ÀžÕœ¾ ¼¸ÓyÀ ÓyÀ<Àž¼
ÀžÕœ¾k» Ì Û Â´¾ À՜¾ »C¼ ¾~»<¼ ¾ â À¼¸ÓyÀ ÓyÀ<ã}¼¸»
À՜¾
É´¿;Ǽ × Ï Â¸¾;»CÀž¾;» \ Ã Õ Ÿ ¿'Ö Õ ÀžÕœ¾ ×üê » Ÿ ¸¾ Ï ÈÀÖýÕœÉ ¾ É Ë Ù2ír\ À¼ Ç È ¾ × Ï¾~» É ŸÍÈ
Àž¾Ö ÀžÕy¾ É´Ö × »¼ Ö ¾~»$ã}Ÿ ¾~¾ Èê â É × ¿'ÿ Ï
嫃 ¼¸ÌÍÀ Ï ¾Ÿ ã}¼¸ŸÍ»M×œÇ ÀžÕy¾-ŸŠÈ ̊¼_¼ É´×y·eê
ÞýÉ ¼¸»„ÀžÕœ¾<É ¿;¼ » Àž¼¸È
» ÖýÀžÉ Õy¾ É ¼ × À êœÏ ¼¸»CÀ È
É À»C¾~É´ßm×Ó É »C¾ ¾ É À
»ê C¾ ŸÍÏà Ÿ × Àž¿'Õ É´Ï ê À × ¾ ŸÍ× ¿~¿~ÓyÇ » É ¿Äืä՜¾ Ö ¿~¼ » É´Ç À¼¸Ï » ¾;¾ Àž¼ ŸŠ× ÿ´¾ Ç É ¿;¿~Ö Óœ» É´ÀžÏ ¾
¾;¿ ¼ â ¾ŸŠÏ ¼ Àž\1՜ŸÍ¾× Àžê ¾ » À¼¸»5É ¼¸ÓSÀ ÓyÀ-Â´Ë ¼¸ÌÍÀ ¾ × âP¾ÄÇã}¼¸»¾kŸŠÈÀ՜¾ ÀÏ ¾ »Ÿ Àž¾ ŸŠ× Õ ¾
¼´Ö ã!ÀžÖ Õy¾Å¿Äà_¿~ÌŠê ¾ É ¼Z´¾~» É´Ç ¼´Ï» ¾;» À¼ Ï̊Ìͼ“ê:à ŸÍ× À՜¾ Ù2í¾ ŸŠ¼¸×œÓ Ç ÏžÕ+É´ÈÀ Ö ¾5ÀžÖ ¼ É´Ã Ï Àž¿'Õ ÀžÕœ¾
»C¼ ¾~»ã}¾~¾ â ¿'ÿ9´¼¸ÌÍÀ ¾ À¼âP¾$Ó ¾ ÀžÕœ¾-ã}¼¸ÌÍ̊¼Zà ̊¾ Õ ¾´·
ö9÷_ùúµ}ûP­ )¯ S®“µU°Il­ #0 œ­.±®Z7¯ ý±x÷mq° pDù
äÉ,Õœê ¾-ÀŸŠÕœÏC»Ÿ ¾;¾× È
Ÿ É ½C¼¸»MŸ ¿~\M¼ É´È×yÖ ê¼ ×É´×¾ × À Ï ¼´Ö ãxÀ՜¾$¿~¼ ÈÖýÉ Ø » É Àž¼¸» É Ÿ »¾êœŸÍÉ ×œÇ â É´ÏCŸ ¿ êœŸÏ ¾;»¾ × À Ÿ É Ì ÖýÉ´ÈGŸ » Ê \
~
¾ ¿ ¼ ¿ 
» ;
¿ Ó À ¸
¼ y
Ó À y
Ó 
À œ
â Ó ~
¾ » 
À œ
Õ ø
¾ œ
â Ó Ì œ
⠊
Ì _
¼
ÖýÉ » É À¼¸»Mã}¼¸ÌÍ̊¼Zà ÀžÕœ¼ Ï ¾ ê ¾ Ï ¿~» Ÿ âP¾ ê:ŸÍ× Ä {á Å ÛÄ·äÕy¾¿;¼ È
ÖœÉ » É À¼¸» ꜟ ¾;»¾ × À Ÿ É Ì ÖýÉ´Ÿ »„à Ÿ ÀžÕ '
¿ ÿ }
ã ´
¼ k
» ž
À œ
Õ +
¾ ~
¿ ¼
ê ¾;¿ ŸÍÏŸ ¼ × ¿ Ÿ »¿~Ó Ÿ À É´×œê ¿;¼ È
ÖœÉ » É À¼¸»=âyÓ ¾;» Ï ¿'՜¾ È
É À Ÿ ¿ ŸŠÏ.Ï Õœ¼Zà ןŠ× Þ ŸŠÇ Ӝ»¾„Ù ·ÑÐS·=ä՜¾
ꜟ ¾;»¾ × À Ÿ É Ì ÖýÉ´Ÿ » É ¿;¿~¼¸Ó × À Ï ã}¼¸»MÀ՜¾5¸¼´ÌÍÀ ÉwÇ ¾ Ï ¾ לÏŸ À Ÿ  Ÿ À—à¼wã!À՜¾<¿ Ÿ »¿;Ó Ÿ À~·eä՜¾ ŸÍ×œÖ ÓyÀ
´ÏCŸ ¼¸ÌÍ× À É´Ç Ÿ ¾ ÏÉ Ÿ »C¾ÅÀ» É´×œÏ Ì É ÉwÀל¾ Ï êŸŠ×לÀžê ¼¿~Ӝɴ»C× »¾ × À Ï ÀžÕ É À Ï É »¾ ŸÍ× Ê ÀӜ» ×Ö ¾;êÂ É ÖœÌÍÓ É´ÉŸ Àž¾ Ï ê ÏâõàøÀžÕœÇ¸¾ É´ê ŸŠ× ¾~¿ Ÿ¹Ê
¼ Ï ¿ É´»Ç ¿;Ó À~·.Î äÕyŸŠ×¾Àž» ÉwÏŸŠ¿;×y¼ Ç Óœ¿ÄÀ É´¿~×y¾ Ï ¼´ã1לÀžê ՜¾ ¼¸É´Óœ× »C¿~¾ \ ¿~¼¸Ó ̊¾ ÈÖýÉ » É ¾;À ÀžÕœ¾ Ö Ÿ¼wã
ÀÏ Õœ¾ Ÿ À ¾´· ÏCÈà É ¿;»¾ É´Ç ÏÀžÕœ¾kÀ» ¿~¼ Ӝ¿ÄÀ ¿;× ¾ È
ÀžÕyŸ ¾G¿~¼ É » Àž¼¸»¼¸êœÓyŸ À ÓyÀ-× Ã ŸŠÉ ÌÍÌ
ÃÖýÉwŸ Àž¿'È
ÕuŸ ã}¼´» Ï ÌÍ̊¾;»D´¼¸ÌÍÀ ¾ × ·eÏä՜¾-Ÿ ºDÒ@Ï Á$È Æ¿;ɴӜÈ
»»CÖ ¾ ŸÍæ À É Ÿ »»C× ¼¸» âP¼Z´¾5ê ÀžÕœ¾ŸÍÏŸ × ¾~»CŸ ¾ À Ÿ Ì\
» »»C¼¸» À՜¾2À—ļk¿;Ӝ»»C¾ À à ÀžÕ ¼ ¾ Ì ¿ À ¼ À¼À՜¾ ¾~¿ ¼ ¿ »¿;Ó À
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• иå
Ã Õ È
Ÿ ¿'Ö Õ ÇÏ ¾ ê × ¾;» É ÀÉ ¾ Ï ÀžÕyϾ Ï ÊÏ À É Àž¾5Ö ã}¼¸ê »„ÀžÕœ¾-¿;¼ È
֜֜ÉÉ´»Ÿ É À¼¸»Ÿ ¼¸ÓSÀ Ö ÓyÉ À~·äÉ Õœ¾ Ï ê ¾~¿ ŸŠÏCŸ ¼ × ¿ ן »¿;ÏGÓ ŸÉ´À ×yŸŠê Ï
¿;Ǹ¼Ÿ Ï ¼ ¾ ¼´È
ã ÖœÉ ¿~»CÉ ¼ ¿~¼´Ó Ö ÌŠ¾ Ô<Ò:ŸÍÇ ÁÅÆ »-Ã × Õ ¿'Õb¾;Â Ç ÌŠÓ × Àž¾ ÀžÕyÉw¾× ¿~Óy»»É ¾ Ï À Ï
ÂÇõÉ ¸¾ ÀžÕœ¾-É´¿;Ç ¼ » À¼¸»¼¸ÓSÀ ÓyÀ~ŸÍ×·3Ú É Õœ¾~»M¿~ÉwÓœ× »C»¾ À ÀžÕyŸÍ»Ï ¼¸Ó Õ+Ÿ ¼ ¾-✻ Ç¸É ¿'Õ¿ Ó É´¾ Ç ÀžÕœ¾
Àž¾¸¼¸Ì¹À ¾¼´ãMÀžÕœ¾
Ô<Ò@Á$Æ ÀÕ À✻ ¿'ÕüÀž¼» ¾Ã Õ Ì;À՜¾ Àž¾¸¼¸Ì¹À ¾¼wã
À՜¾-Ô<Ò:ÁÅÆ ŸŠ× À՜¾<¼ ÖœÖ ¼ ÏCŸ Àž¾âœ» Éw× ¿'Õuã É ÌŠÌ Ï ·.ä՜¾ ÇõÉ À¾ Ê ê » É´ŸÍ× ¿;¼ ×œ× ¾;¿;Àž¾ ê Ô<Ò@Á$Æ É À
À՜ל¾ê Ï ¼¸Óœ»C¿~¾ Ï ¼´ã!ÖÀžÕœ¾Å¿~»C¼ ÏÏ É´Ê Ç ¿;¼¸Ó Ï Ö Ì͟Š¾ לê:Ç ÖœÉ´Ö Ÿ » É ¿ÄÀÈ¥Ï2É´Ç Ï2É ×y»¾ ê ÏCŸŠÏ Àž¼¸» ŸŠÏ$É´Ï É Ÿ À Ï Õ Ï Ÿ ã À Ï ÀžÕœ¾Å̊¼Zľ Ï À
¾ ¼´ã3ÀžÕœ¾G¼¸ÓSÀ ÓyÀ-´¼¸ÌÍÀ ¾ Ã Ó ã}»C¼ »¼¸Ó ·äÕ ÌÍ̊¼Zà ÀžÕy¾GâœÓ ¾~»<Àž¼
Ï ¾~¾ É´×+ŸŠ×œÖ ÓSÀ¸¼¸Ì¹À É´Ç ¾ Ï Ã ŸŠ×œÇ ÀžÕ É ÀÂ É » Ÿ ¾ Ï É »C¼¸Ó לê SU V2·
ä՜¾-Ì É » Ç ¾ Ï ÀM¼¸ÓyÀ Ö ÓyÀ¸¼´ÌÍÀ ÉwÇ ¾ ÏÇ ¾ × ¾;» É À¾ ê âõàÀžÕy¾ ê ¾~¿ ŸŠÏCŸ ¼ × ¿ Ÿ »C¿~Ó Ÿ À É »C¾<¼ × Ì¹à¼ ×
À՜¾¼´ŸŠ×ý» ê É ¾;»D¼wãxÐż´Ï »„ Ü S•É ”\– \_É´Ï ×¼Àê ՜¾Ÿ ¼´ÓyÀ Ö ÓSÀ„âyӟÍ× ¾;» × ¾~¾ Ï êyÏ Àž¼ÅÀž» É´Ï ×œÏ Ì É ÀžŸ ¾É´ÏCÀŸŠÕœ×œ¼ Ç Ï ¾Â¸¼´ ÌÍÀ ÉwÇ ¾ Ï
Àê ¼ Ÿ â Ï » àªÌ;;¸¾;Ö Ì ÀžÕ À¿ Ï » ÖœÂ¸Ö ¾9¼´À՜ɴ¾~Ÿ » Ï Â´¾~× » Àž¾~» · × ä՜¾ ŸÍל¾~Ö Ì¹ã5â É´Ç âœÓ ɴל¾;Çh» Ä {á ŸŠÏ Å
» ´¾ À՜¾ ¼´ÓyÀ ÓSÀÀ¼âI¼´ÀžÕ Ó ÌÍà+» Ì ¾Ä¸¾ à Õy¾ ÀžÕy¾ ÓyÀ2¸¼¸Ì¹À ¾» ¾
ÏCÈÉ ÌÍÌo·käÕ ŸŠÏ âœÓ ¾~»$Õ É´ÏÅÉøꜟ ¾~»C¾ × À ŸŠÉ Ì ŸÍ×œÖ ÓyÀ-ÀÕ É À ŸŠÏ-ê » Ÿ ´¾ × âmà&À՜¾ ꜟ ¾~»C¾ × À ŸŠÉ Ì
¼¸ÓSÖyÀÖ Ö ÓyÏ À¼´É ãÀžÕœ¾ ê ¾;¿ ŸŠØ ÏCŸ ¼× × ŸŠ¿ Ï Ÿ »¿;ŸÍÓ Ç Ÿ À~\· äÕy¾¼¸ÓSÀ Ö ŸÍÏ ÓyÀ Ï ¼w\ ãÀ՜¾ Ÿ ê ¾~¿ ŸÍÏŸÏž¼ É × È
¿ Ÿ É»C¿~Ó ŸŠ×œŸ À Ç$É Ÿ ÌÍÃ × É à ÏÊ
¼ ¼ ¾¾ ¿'Õ¼wÀžÕœ¾;» ¼ ¾ Õ Õ ÀžÕy¾¼´À՜¾~» ÌͼZà ¼´»3 ¿~¾ ¸¾~» Û ÿ À ¾~¿
¾ ÏÏžÉ »CàÅÀž¼2È
̊¼_Öý¼¸Éÿ ÉÉ À.¼ × Ì¹à$¼ × × ¾MŸŠ¼´×œÓyÖ À Ö ÓSŸŠÀ=Ï ¼´ãyÏ ÀžÕœê ¾ ê ¾~¿ Ï ŸŠÏŸŸ ¼ × ¿ Ÿ »C¿~Ó ŸŸ À.ÉwÏ À¼ ê ¾ÄÀž¾;Ï » ÈŸŠ× ¾ÀžÕy¾ Ï À É Àž¾ \
¼´É´ã×yê À՜¾G¿~¼ » ŸŠÀל¼¸Ö »~·$Á ê ¾ Ÿ Ï ÓSÀ Ó ¾ À¼ Ç Õ × ã À5ÀÉ Õœ¾Gâ Ï̊ŸÍ¾Ä×œÂ¸Ç ¾;Ì Ê ã}¼¸×œ»ê Àžê՜¾kâyÓ Ö ¾;»
ÀžÕœ¾u¼wÀžÕœ¾;» ÓyÀ » ´¾ ÀžÕy¾uâœÓ ¾~»kÀ¼ ¾ ¾~» Àž¾À՜¾ ̊¾ ¾ ¾ ¼¸ÓyÀ ÓyÀú·
éÖ × Ï¼¸Ÿ » êŸ ¾~»DêyÀž¼ Ÿ È
É´ŸÍ× × À Ÿ É´É ŸŠ×ŸÍ×œÖ Ö »C¼ Ö ¾;ê » ֟ Õ ÉwÏ Ï ¾<¼´ã]ÏÀŸÍ՜ל¾ Ç ÏCŸŠÊǸ×ý×œÉ ê Ì1Àê ՜»¼´Ó Ç Ö ÕuÀžÕy¾<¿~Ÿ ¼ ÈÖýÉ » É × Àž¼´Çõ» É \ ÀžŸ ՜¾
ꜟ¼ ¾;À »¾ Â¸× ¾ À Ÿ É Ì ŸŠ¾~ל»Ö ¾ ÓSÀÀ â Ì Ÿ É´Ï ¾ Ï ÓyÀžÀ Õy¾Å» ¿ ´Ÿ »C¾ ¿~Ó ÀŸ Àú՜· ¾ Ì; ¾ ¾ ¼¸ÓyÀ ÓyÀ<Ã Õ ÌŠ¾À՜¾ ¾ À ¸¾
=:÷_³õWµ
= ³ y®“µ}°I­. ù ý­!û± ]µ ,² 0W y®“µ}°I­.xù u÷_ùú² 0 ®“ù
äÏ Õœ×œ¾-ÏCŸ À—ÄŸ ¼Ÿ ⠟ŠÇ¸Ç ¾ Ï À É »È¾ ÉwÖýÏ É ¼´É ã=¿;¼ × ŸŠ¿;Ïe¾~ê » × ÏŸÍã}Ǹ¼¸×»MÀê ՜¾-¿~Ÿ ¼ È
ÖýÉ » É Àϼ¸» É »CÏC¾ ŸŠÏ Ï Ã Ÿ ÀÖ ¿'Õ ŸŠ×yÇ × À ŸŠÈ ¾ ÉwÉ´× ×yŸ¹ê Ê
¾ð~É Ÿ À× Â À—ื.ä՜¾ ¿~¼ ŸÍ× Ç » É Àž¼´» Ö ÉwÏ ¾ ÉwÏ ¾ Ï Ã ÀžÕœ¼´ÓyÏ À3Õõà ×yê Àž¾;»¾É Àž¼ »C¾;´¾ ÀMßmÖ Ó Ÿ À ê
À ¼ ¾~»C»¼¸»;·=ä՜¾ Àž¾ » À¾ Õ ¾Ì À ã}¼¸».À՜¾ ¾;¿~¼ Õ ÌÍãý¼wãIÀ՜¾¿;̊¼_¿'ÿ ¾~» ¼ ·
äÕ È ŸÍÏ5ŸŠÏǸŸ ¸¾ Ï ÀžÕœêø¾ É ¿~¼ ÈŸ τÖýÉ È
» ÉÉ Àž¼¸ŸŠÈ»2»¼´È Ó Ç ÏžÕœÉ´Ì¹Èà§Ö ¶úò¸{ò t³É k À¼u¿~¼ ê ¾ À՜¾k¼¸ÓyÀ ŸŠÖÏDÓyŸŠÏ ÀÃ ՜¾ × É´Ï ÀžÕyϾ Ï à Ï Ê
À¾ È
ÖœÉ ¿~É ÌͼS¿'ÿw¾ × êœÀ Ï À Ö $ É Ó \ ÇõÉ ê ̊¾ »ÏÏ Àž¾¼´ã! å dfϞɴewÈgyÖ ·3äÕ É ÀžÕœ¾2ã ÀÉ´¾ לÀ„ÏCŸ ÀžÕœ× ¾
¿;¼ ÏÖ ×œ»Ï À¼¸» ¾~¾ ÈÀ¼:Öý¼É É ¾~» Àž¾ ŸŠÏG»Ï ¾ » × ÌŠ¾ ŸÍ× ¼wãŸŠÇ ÀžÕœ¾ Ì;» Àž¾w·øäÕœÖ ¾
À֜» É´ÇõÉ ¾Ÿ × À
»C¾ ¼ ¾ø¼´ãÀ՜¾ø¿~¼ » Àž¼´» ՜¼ZÃ Þ Óœ»C¾øÐS·ÝÜy·bÚ2¾~»¾9À՜¾ »¼ À ¼
ê ¾;Ì É àkÀ՜»¼¸Ó Ç ÕÀ՜¾2¿~¼ ÈÖýÉ » É Àž¼¸» ŸŠÏ3Ï ¾;¾ × À¼âI¾ »¼¸Ó Ç ÕœÌÍàu¶Zï ×œÏ · Î à¿~¼ È
ÖýÉ » ŸŠÏ ¼ [× \mÉ´×
¼ Ö_ê Ê É´ÈÖ Ó Ï ¾ לê+ê É´Ï êœÉ Ï ¿~¼ È
ל_ÏÖý\SÉ È » É À¼¸»„à Ÿ ̊Ì1À—É à ÖyÇ Ÿ ¿ É ÌŠÌÍàÕ É ŸŠÏ´¾ Éw֜ÉkÖ Ö Ÿ »¼ É ÖýÉwŸ Çõ× É À Ÿ ¼ × ×ê ¾~Ì É àÉ´¼ ×œ× ÏCŸ ÀžÕœ× ¾
¼¸É´»×œÉ ¾~»„ϼ´ŸÍÏãxÕmÓ »C¾ × ¼wã Ï ê Ӝ¿'ÕuÀž¼_¼ Ì È
» Öýɾ2ã}É ¼¸»3ÀžÕ ŸŠÏ 3 Ì ¿ ŸÍ× À ¼ ·.êœé Ÿ À՜¾× À» Ÿ É ÖýÉ´¾ Ÿ À \
ÌÍà ÀžÕy¾Å¿;Ӝ»»C¾ À2Ó ¾ âõàuÀ՜¾-¿~¼ » À¼¸» д{ò i ÀžÕœ¾ ¾;»¾ À Ì »
¶úá¸{ò i 3 É ŸŠÇ × ÀžÕœ¾ êÖ ¾~¿ ŸŠÏŸŠŸ× ¼ × ¿ Ÿ »C¿~Ó Ÿ À \_É´×œê ¶¸¶Z {ò i 3 ê ŸŠÉ × ÀžÏ ՜¾â Ÿ ÉwÏ× ŸŠ×yÏ Ç ¼´× ãPÀžÕœ¾¼¸ÓyÀê Ö ÓyÀâyÓ È ¾;»~·
ä՜¾ Ì » ¾¼´ÓyÀ ÓSÀ ´¾~»CÀ¾~»<¼wãeÀžÕœ¾âœÓ ¾~» » à ¿~Óy»»¾ À ¼ ÀžÕœ¾k¼´» ¾;»5¼´ãDÐ Ù
à ՜¾ ×Ï Ã Ÿ À¿'Õ ŸŠ×œÇÏ À É Àž¾ Ï2ɴלê Ó Ï ¾ Ï Â´¾~»CàøÌ Ÿ ÀCÀžÌŠ¾¿~Ӝ»C»¾ × À¼´À՜¾~» à ŸŠÏ ¾w·
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• дï

Þ ŸŠÇ Ӝ»C¾$ÐS·Ýܼä!» ɴלÏCŸ ¾ × À2»C¾ ÏÖ ¼ ×œÏ ¾¼wãe¿~¼ È


ÖýÉ » É À¼¸»~·
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• иç

Þ ŸŠÇ Ӝ»¾ÅÐS·èá1¼ Ë í»¾ ÏÖ ¼ ×œÏ ¾Å¼´ã.¿~¼ ÈÖýÉ » É Àž¼´»~·


….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• дî
äÇ É Õœ¾Ó Ï ¾¼´ãDלÀžÏ ՜ɴ¾ × × ¾ ÇõÉ Ï À Ÿ ¸¾Gã}É ¾;¾ ê â É É ¿'ÿ Ç ŸÍ× \ ÀžÕœ¾ Ÿ ÏŸÍǸÈ
Énʗê Ï ¾;ÌÍÀ É ÌŠŸÍ¼_× ¼ Ö Ç ¿ É É Ó Ï ¾ Ï ÀžÕy¾ Ö ŸÍ×SÏÊ
À¾ » É Àžêœ¼¸Ï »-ÀÉ ¼¿;¼ À ÀžÌ¹à ŸÍӜÏ5âyŸÍÈ
À» Ö ¿ÄÀ ¿'É´Õ × » ¾ É Ã Õ ¿'Õ§ã}¼¸È
»CÖý¿~¾ É É À՜¾ É´Àž×@¾ ê » À¼¸»-ȼ¸ŸŠÓy× À ÓyÀ
ÀÖ ¼“Ã É » Ÿ ¾ ¿'Õ@¼´ÀžêœÕyŸ ¾~ »~·é × À ¼¸»CÀ × ÀÀžÕÏ À5ÀžÕy¾ ¿~¼ Ö Ï » À¼¸»× ¿ É ¾ÄêyÀž¾;Ÿ » × ¾$ÀžÕœŸŠ¾Ï
¼¸Ì » À—༴ãeÀ՜¾ ¾;»¾ ¿~¾âP¾ÄÀ—ÃM¾;¾ ÀžÕœ¾ ¾ÅÀ—ÃM¼u¼´ÓyÀ ÓSÀ à Õy¾ ÀžÕ À ¾~»¾ ¿~¾
´¾~»Cà ÏÈ
É ÌŠÌ \IÉ´Ï-ŸŠÏ ¼´ã Àž¾ × ÀžÕœ¾k¿ É´Ï ¾w·$Ù Ë í ¸¼¸Ì¹À É´Ç ¾ Ï Ã„¾~¾ Ö ¼´ãÀ՜¾k¿;¼ È
ÖœÉ » É À¼¸» ŸÍ×SÊ
Ö ÓSÀ _Ï \ à Ÿ ÀžÕø¼ × ¾ ŸÍ×œÖ ÓyÀ æ $S¾ ê:É TÀ S#U V É´×yê À՜¾$¼´ÀžÕœ¾;» ŸŠ×œÖ ÓyÀ Ï Ã„¾ Ö À2ã}»¼ È Ø S#U V Ê _¶ œ$Û
À¼ Ø SU VÙ¥_¶ œ-Û \]ŸÍÏ-Ï Õœ¼Zà ×üŸÍ× Þ ŸŠÇ Óy»¾ÐS·è᜷ä՜¾ Ö ¼ ŸÍ× À É À-Ã Õ Ÿ ¿'Õ ÀžÕœ¾¿;¼ È
ÖœÉ » É À¼¸»
¼¸ÖýÓSÉ À ÖÉ ÓyÀ\]»C¾ ÉwÉ ×œ¿'ê Õy¾ Ï ŸŠÐSÏ5·Ñ)å Ö œ ŸÍ× ŸŠÏ ¿~É ¼ לÏCŸŠÉ ê ¾;»¾ ê È À¼&Ï âP¾uÀ՜¾ º ê ¾;¿ ŸŠÏCŸ ¼ × Éwº Ç Ö ¼ É ŸÍ× ÀkÏCã}ϼ¸» À՜¾9ŸŠ×œ¿~Ö ¼ ÈGÏÊ
ŸÍÏ
» ð ¾~À»¼¸¼y» · äÕ ŸŠÏ ÀÕ ¼ Ï ¾;À¼ ´¼¸À ÌÍÀ É´¿;Ç À¾Ó ŸŠÌŠÏ ̹à+Ó ¿~Ï ¾Ä¼ ã}Ӝ̾ ŸŠ×âI¾;ê ã}¾;¼¸Àž»C¾;¾k» ÈÀžÕœŸŠ¾GלŸÍ¸ל¼´Ç ÌÍÀ ÀžÕœ¾ ¾ Ï ¾ ¿;×y»¼ÏŸ À Ÿ  ÀŸ ՜À—à ¾ ¼wã<ÀžÓy՜À ¾
¿;¼ ×yÈ
ê ÖœÉ » É ÀÈ ¼¸» \¸É´×œê ŸŠã}ÏÅ»C¼ È È Àɴ՜ל¾ Ï æýÇ ÓœÉ »C¾ ÀÕ ŸŠÏ ¿;¼ È
È
ÖœÖœÉ É É» É À¼¸»Õ Ÿ É´ÏDÏ É´× Ÿ ¼ Ï ¾ÄÏ ÀDÉ´¼¸ÌÍÏÀ É´Ç ¾ ¼´× ãõ½CÓ Ï À
Ó ¾~»áõò œk·xäÕ ¾ ÀžÕ ÀÀ՜¾¿;¼ » À¼¸»-à ÌÍÌ Ã À¿'Õ À Àž¾ à ՜¾ ÀžÕœ¾
ŸÍ×œÖ ÓyÀ ÏÇ ¾;À à Ÿ ÀÕ ŸŠ× á¸ò È œ¼wã=¾ É ¿'Õ:¼´À՜¾~»;·
.ð(xùúµU ³ #00 }I°I²x®7¯ y®“µ}°IL­ #0
é × À՜¾uÌ É à´¼¸ÓyÀ ¼´ãÀžÕy¾u¿~¼ ÈÖýÉ » É Àž¼´» È
É Àž¿'Õ ŸŠ×œÇ ¼´ã¿~¼ È
Ö ¼ × ¾ × À ÏkŸŠÏ É ¿~¼ × ¿~¾;» ×bê Ӝ¾
À¼
ÀžÕy¾ Ï à ÈÈ ¾ÄÀž» àø¼´ãeÀžÕy¾ ê ¾ ÏŸŠÇ´× ·Ò¼ Ï À ÖýÉ´Ÿ » Ï ¼´ãeÀ» ɴלÏCŸŠÏ Àž¼¸» Ï<É »C¾Ì É´ŸŠê ¼¸ÓyÀ ŸŠ× ÀžÕœ¾
¿;ŸÍ×¼ È
É´×È ŸŠ¼ × ×SÊ ¿~¾êy× ŸŠÇ¸À»Ÿ ¼ É ŸÍêuÈ
ê É´É´×œÏ × ¾;Ÿ » ×ÉwÏŸŠ× ê ¾ Ï ¿~ê » Ÿ âP¾ êŸÍ× ê Ä {á Å \ Ã Õ Ÿ ̊¾< À՜¼ ÏÏ ¾-ÀÕ É É À É´É× »C¾ Š× É — À Ç É´ÖœÏ Ö ¾ É É »

À ~
¾ » À 
À ¾ ã Õ ¼ ¸
¼ » ~
¾ 3
» ž
À Å
¼ 
» ¾ œ
Ó ~
¿ 2
¾ ž
À œ
Õ 2
¾ ¾ ~
¾ Ä
¿ À 
À Õ À 
à Ì » ¾ ¿ Š
Ì ¾
Ã É ã}¾~»G ŸŠÏÉ » Ÿ É ÀלŸ ×¼ לÏÈê É àüÕ É Â¸¾+¼ × ÈÏ É À¿'Õ Ï ŸŠ×yÉ Ç ·ªäÉ´×œÕœê ¾øÌ É » Ç ¾ ʟÍ× Â¸¾~» Àž¾;» Ÿ ŸÍ× ÀžÕœŸ ¾9¼¸ÓSÈ À Ö ÓyÉ À
✟Í× Ó ¾;È» Ö ŸŠ¿~É´¼ × ¾~¿;ÀŸ ¾ Àž¼@âI¼´ÀÕªÀžÕœ¾È
ŸÍÇӜâ É ÀžŸ » × Àž¾ Ï À՜¾9Ô Ã„Ö ¾~̊ÌDà ÏÏ ÀÕüÀžÕ ¿'Ö ÿ Ͼ;Ÿ À É Ì
¿;¼ Ì ¿~¾Ã ÀžÕ9À՜¾$¾~̊¾;¿;À»¼ » À ¼ »ӜÌ; ã}¼¸»À՜¾ »¼_¿~¾ ·„ä՜¾ Õõà ¿ Ì
Ì É à´¼¸ÓyÀ ¼´ã!ÀžÕy¾Å¿ É´ÖýÉ ¿ Ÿ À¼¸» ŸŠÏÏ Õœ¼Zà ×:ŸŠ× Þ ŸÍÇ Óœ»C¾ Î ·ÑÐ
Æ Ÿ­ä’Ÿ˜ © ҙK ¢kš4£ ¬²9Í
9+:ô ° °I­!÷_­P® —²!­!³´®“µU°I­
—;
Ù2ã Àž¾~»kÀ՜¾ ÏŸÍǸ×ýÉ Ì„Õ É´Ï âP¾;¾ × ßmÓ É´× À ŸÍð ¾ ê âõàªÀžÕy¾+Ù Ë í \ ÀžÕy¾+¼´ÓyÀ Ö ÓSÀG¸¼¸Ì¹À É´Ç ¾ ÏÉ »¾
ã}ŸÍϾ ê â × É ¿'ÿøÀž¼uê âI¾ É Ï Ó È
ŸÍÈ× ¾ ê ɴà ן ÀžÉwÕ+×ýÉÀžÕœ¾ Ç ŸŠ×œÖ ÓSÀ É´Ç ÏŸÍǸ×ýÉ ÏCŸŠÌlל· ǧä՜ɧ¾kË ¼¸ÓyÀ Ö ÓyØUÀ-Ë<⟊ǸŸ ŸÀ2Éã}¼¸»À՜¾ ×ýÏ À É É´Ç Ç¾
¿;× ¼ ¸¾;»CÀž¾ \!É´â ×œê ¿'ÿ × Àž¼ ê É ÌŠ¼ ´¼¸ÌÍÀ ŸÍ×œÖ ¾øÓ × ŸŠÏ Ù2í ×yæýÇ É À Ÿ ÌD× Àž¼ Ù Ë ÌŠ¼
×íM¾;¼ ¾ êœÂ´Ï ¾~»CÀžÀ¼ ¾~»žÏÛ ¾ לê â É À՜¿'ÿ¾ À՜ã}¾ ¾ Ö â »¼ ¿'Ö ÿ¾~»9Àž¼u»C¾;Àã}՜¾;¾»¾ × ¿~¾,ÓyÀ~¸·¼¸Ì¹é À É´Ç À¾ Õ Ï Ø ¾¿;Ÿ¼ ÀžÕy¾~»aӜS » ÷ ö À À n ¼ ¼¸»šÀžÕœS ¾ ÷ Á À n Û
Ù2Àží ¼
À՜¾ Ö ¼× ÏŸ À Ÿ ´¾ É ŸÍ×œÖ ÓyÀ â É´Ï ×¾ ê Çõ¼É × Ÿ À՜¾ ŸŠ×œÏ Ö À É À¾u¼´ãÀžÕy¾u¿~¼ È× ÖýÉ » É Àž¼´» \eÉ´Ç Éw×œÏ ê ÀžÕy¾uÉ´¼ ל֜ê Ö ¼ ÏŸ Àž¾
»CÉ ¾;ã}¾~»CÏ ¾ ֜¿;Ö ¾uŸ â ê ¿'ÿ&À¼ŸŠÀžÖ Õy¾ ¾ ×ýÀ É Â¸¾ \ Ï ÓyÀú·9äË Õœ¾
»¾Ä× ã}¾~»Ꜿ Ï ¿~¾
× Â¸¼¸Ì¹À ¾ Ï Sð÷ ö À Éun Ï Ÿ S/÷ ÁŸŠÀ × n
ɾ »C¾¿'Õ+Ó ã}¾;¾ ê Ì â ¾ É ¿'ÿ Àž¼9ÖýÉ¿'ÕÀžÕ7· %¾ $_Àž¾;» ̊ÌÍà ¼9À՜¾ Ù2í ¾;¾ ¼ ̹à:À¼9¿~̊¼ ¾ à Àž¿'Õ
.… †@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• дþ
ö9÷_ùúµ}ûP­ ¯) S®“µU°I­l #0 œ­.±®Z¯7 ý±x÷m°qpDù
ÆɴǟÍלÇÏ Ì;Àž» ɴלÏCŸŠÏ À¼¸É´» ×yÏÏÉ ŸŠÏ»¾<Ó ÏMÏ ¾ É ê ã}¼¸»Ï ¼ ê Ö ¾ לŸŠ×œÏ Ç Ÿ ã}¾~¾ ê â É ¿'ÿ Ø ÖýÉ ÀžŸÕ Ï ã}ŸÍ¼¸ÏM»„É ÀžÕœ¾-É »C¾;Ï ã}¾~»CŸŠ¾Ç × ¿;¾-¸¼¸É´Ì¹À × Ê
¾ ·3É´ºD×yÒ@ê Á$ÆÀ» É´Àž×œ¼¸»ÏCŸŠÏ »¾2ÏÓ É ¾ Àž¼Ï ê à À¿'ãÕ Ï S Ÿ ÷ ö À n Ã Õ ¿'Õ Ø Ÿ ÌÍà ŸÍÏ$à É Õ É Õy¾~Ï »3ÀžÕ
S#U VÛ Ô5Ò@Á$Æ,À» Àž¼¸» »¾Ó ¾ À¼ à À¿'yÕ S Á Ã Õ ¿'Õ ÌÍà à Ìͼ“ľ~»
ÀÇõÕ É É´× Ï SU VMÛÄ·„Ç ä՜¾ÅÀ» É´×yÏŸŠÏ ÀžÖ¼¸» Ï2É »¾ ÏŸ ŸÍð ¾ ê Ÿ ÀžÕy¾ ÏÉ´È ¾ É´Ï Àž÷ ÕyÀ n ¼ Ï ¾ÅÓ Ï ¾ ê:ŸÍ× À» ɴלÏCÈ
ŸÍÏÏCŸ ¼ ×
Àž¾ ŸŠÈÀ՜ŸŠ»×y¼¸ÇÓ ŸŠÏ!՜ɴ¼¸× ÓyÀŸÍÏÀÏ Õœ¾-Àž¼ Ì;;Â¸× ¾;Ìx¿ »C¿~Ó È
Àú· ÖœÉ É É´×œê Ë
ä Ӝ¾„âI¾;À—ľ~¾ ÀžÕy¾„¿;¼ » À¼¸» ÀžÕœ¾ Ù2í5·wäÕy¾„¿;¼ È
ÖœÉ » É À¼¸»
Â É ÌÍӜɴ¾ Ç ÏÈ ÏÓ ê Ï À5›× âP— ¾ Ì É É´À¿'×œÕœÇ ¾ ê&ê Éwלê@ŸÍ×œÏ Ç ¾ × À-Àž¼ŸÍ× À՜¾ Ç Ë É Ù2í Ö Ï ¼ÉwÏÀÕ É À5À՜¾ ã}¾;¾ ê â É ¿'ÿ:»¾Äã}¾~»C¾ × ÈG¿;¾ Ê
´¼¸ÌÍÀ ¾ ¼ À¿'Õ ¾ Ӝ» À՜¾ Àž¾ » À¾ Õ ¾:¼wã-ÀžÕœ¾¿~̊¼_¿'ÿ1·äÕy¾@¿~¼
ÖýÉ » É À¼¸»-¿ É´× ¼ × Ì¹à Ï Ã Ÿ Àž¿'Õ Ï À É Àž¾ Ïê Ӝ» ŸÍ×œÇ ÀžÕœ¾ ŸÍ× À¾ Ç » É Àž¾ Ö Õ É´Ï ¾ \=É´×yê Ï ¾ לêyŸŠ×œÇ ÀžÕœ¾
¿;¼Ï È
Ÿ ÖœÉ É » É À¼¸× »GŸ ¼¸ÓyÀ Ö ÓyÀŸŠ× Àž¼,Ç ÀžÕyÉ ¾ Ï Ö Ã Ÿ É´Àž¿'Ï Õy¾ ŸÍÏÏ ŸÍÈ
È ¾ êyŸ É ÀŸŠ¾~Ï ÌÍ৿ É Ó Ï ê ¾ Ï É ÀžÕy¾+¼´ê ÓyÀ Ö Ï<ÓS×À⠟ À × Ï Àžê¼
¼ ¿ ÌŠÌ Àž¾ÅÓ À ÌxÀžÕy¾ Àž¾ » Àž¾ Õ ¾ ¼Z¸¾;»~·$äÕ ¿~̊¼_¿'ÿ´¾ Ì À¿'Õ ¼S¾ ¼´À ¾~¾
À¼:Õ É ê ¸¾ ÏŸŠñ•Ç´×:œ2 ꜟ ɴלŸê Ï ž¡ PÈ ¢ ¿ É´ÖýÉ Ö â Ÿ Ì Ÿ À Ÿ Ÿ ¾ _Ï \]Ï ÏCŸŠ× ꜿ;ŸÍ¾ Ï Ÿ À ÏÏ Ï ¼ ê Ö ¾;» É É À Ÿ ¼ × ŸÍ× ŸŠÏÅÉ É Ì¹Ã É à × Ï À՜ŸŠ× ¾ ÏÉ´È ¾´Ï ·
ä՜¾ ¾ ¾;» ã}»¼ À՜¾ »¾Ä ¼¸Ó ÌÍà ¿~Ó ¾ Ì Àž¿'Õ ÀÕ À2¼ ̹à ´¾~»CÀ¾~»
É´×yê Àž» ɴלÏÈŸŠÏCÏŸ ¼ ×üÇõÉ Àž¾ ÏkÉ »¾ × ¾~¾ ê ¾ ê Àž¼:¿~¼ ×œÏ Àž»CӜ¿;À Ÿ Àú·Þý¼¸» Ö Óy» Ö ¼ Ï ¾ Ï ¼´ã ꜟÍÏ À ŸÍ×SÊ
Ç Ó ŸŠÏ Õ ŸŠ×œÇ ÀžÕ ŸÍÏ Ì É Àž¿'Õ
ã}»C¼ È ÀžÕ É À Ö »C¾; Ÿ ¼¸Ó Ï ÌÍà È ¾ × À Ÿ ¼ × ¾ ê,Ø Ã Õ Ÿ ¿'Õ ŸŠÏ ¿ É ÌÍ̊¾ ê º¸Ì É Àž¿'1Õ ºõÛ \
Ÿ À ŸŠÏ »C¾;ã}¾~»C»¾ ê Àž¼ É´Ï º¸Ì É Àž¿'Õ ×œÏ m¿ ºœ·
=:÷_³õWµ
= ³ y®“µ}°I­. ù ý­!û± ]µ ,² 0W y®“µ}°I­.xù u÷_ùú² 0 ®“ù
ä՜Ÿ ¾ ˟Í× Ù2í Ï ÏCà ŸŠÇ¸Ÿ È
Àž¿'ÕÉnÊ ê ŸŠÏ Àž¾É Ï Àž¾ ê Ö É ÌŠ¼ ×yÇ Èà ŸÖýÀÉ ÕüÉ ÀžÕy¾u¿~ê ¼ ÈŸ Ö Ï=¼ Ÿ× ¾ Ï!× ŸŠÀ×œÏ Ö ÀžÕ É À Ÿ Ÿ ÀÅà Ÿ ÌÍÌ ŸÍ× À¾~Ö » É ¿;ÀÏ
ÃÉ ÀžÕ Ï × À՜¾ ê ¾~̹ɴÀ ×yÏ̊ȼ_¼ ŸŠÏÏC·!Ÿ ٠׿;Çõ¼ É Ï » Àž¼¸» Ë » ¸¾ Ï À Ÿ ŸÍÓSÏ À.Ã Õ ÌŠ¾3êÀžÕœÉ ¾„¼¸ÓyÀ ÓyÀ{ð \
»É´×yC¾ ê ¾ É´À×yÀžÏ ¼-¿;ÌŠÏ ¼_¿'ÿ´¾ À» × ¼ ÉwÇ ÀÏ2¾ É´·=Ï äÕœÖ ¾ Ù2êí à Àž¿'Õ ¿;̊¼_¿'ÿ´¾ ÀM¶ZòõÒ:Ú
À» ã}¾~» À՜¾$»¾Äã}¾~»¾ ¿~¾$¸¼´ÌÍÀ ¾ ]¾ $ ¾~¿ÄÀž¾ ·
.ð(xùúµU ³ #00 }I°I²x®7¯ y®“µ}°IL­ #0
äž¡Õœ  ¾¢ Ì É É´à´Öý¼¸ÓyÉ À$Ÿ ã}¼¸Ÿ »<Ÿ ÀžmÏ Õ \SŸŠÉ Ï ¿ Ÿ »¿~Ó Ç Ÿ À$̊Ÿ ¼_¼¸ÿ Ï-È É Óœ¿'Õ§É Ì Ÿ ÿ´É ¾kÀžÕ ɟŠÏ Àż´× ã„À՜¾É Ì É À¿'Õ,à ÏCŸŠŸð ÀžÕ ñ•œ2 É´× ×yê
¿ â Ì À ¾ ÌÍÀžÕy¼¸Ó Õ ÀMÀ՜¾ ¿;ÀÓ ÌPÌ À¿'Õ ¼ ÌÍà
Õ Ì¹ã]ÀžÕœ¾ ¾w·ä՜¾-¼ ̹à
¼´É´ÀÖy՜Ÿ ¾~»¿~¼ ÈÖ É¼ × ¾ × À Ï<ŸŠ× À՜¾ Ë Ù2× í É »¾ ÀÉ´ÕœÇ ¾ Ï áuÀ» É´×yÉ´ÏŸŠ×yÏ ê Àž¼¸» Ï_\ ÐÔ<Ò@Á$Æ É´×yê кDÒ@Á$Æ
¾~¿;¾<ã}¼¸»¾ ¿'Õ:¼´ã!ÀžÕœ¾$»C¾;ã}¾~»C¾ ¿;¾Å´¼¸ÌÍÀ ¾ S ÷ ö À n S ÷ Á À n ·
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• ܸò
êˆ
.”™10—™m‘ H¤£ (™ Hm‘ Š
Æ ŸoaTŸuž K+Ë¥¯Î ËϪϬML%Èϲ=¬#£sËÏ
äÉ´×yÕœê ¾ × â ^üŸ À É Ï ÀžÕ É À+¿;È ¼ È ŸŠ¾,× ¼¸ê ÓSÀ:¼´ãÀžÇ ՜¾,ÉuÀ—ÄꜼ ŸÍǸŸ Ï À É É´Ç æ ¾ Ï ¼´ãŸŠÀž× ՜¾üê ÒÙ-ÆSÚ É È »C¿'Õ Ÿ À¾~¿ÄÀžÓœ»C¾ \ × Z
»¾G»C¾~¿~¼ â ¾ ÀžÕœ»C¼¸Ó Õ À Ì ÌÍÀ¾~» ¼´» ¾;»<Àž¼ø»¾ ¼Z¸¾kÀ՜¾¾~»C»¼¸»
ŸÍ× À»¼ ê Ӝ¿;¾ ê âõà:ÀžÕy¾Gß_Ó É´× À ŸŠð ¾~» ŸÍ× ÀžÕœ¾ æ » Ï À Ï À É´Ç ¾w·/»»C¼¸»5ã}»C¼ È À՜¾ Ï ¾;¿~¼ ×yê§Ï À É´Ç ¾
ßmÓ É´× À ŸŠð ¾;» ŸÍÏÏ À Ÿ ÌÍÌ Ö »¾ Ï ¾ × À \É ̹ÀžÕœ¼¸Ó Ç Õ Ÿ À ŸÍÏ
È ¼¸»¾» É´×yê ¼ ÈŸŠð ¾ ê à Ÿ ÀžÕ»C¾ ÏÖ ¾~¿ÄÀuÀž¼
À՜¾ ŸÍ×œÖ ÓyÀ ÏCŸŠÇ¸×ýÉ ÌÀžÕ É´× ÀžÕ É À
¼wã5ÀžÕy¾ æ » Ï À Ï À ÉwÇ ¾´·äÕy¾ æ ̹Àž¾;» ŸŠ×yǧÉwÖœÖ Ì Ÿ ¾ ê Àž¼,ÀžÕœ¾
¼¸ŸÍÏMÓSêÀ Ö ÓyÉ ÀÅâ ê Ÿ À Ï-ŸÍÏ ¾ Ϟɴ¾~È¿;À Ö Ÿ ´¾~_Ï ÌÍà&\ À՜Ÿ¾ ÏžÉ´È Ÿ ¾ × ^ɴϟŠÏ„Àžæ Õ É Àż´ã„ê À՜¾ Ï ¾;¿~¼ ϞלÉwê È ¼¸» ê ¾;É´»-×yÏ ÌŠ¼_¼ Ö · × ÎMŸ À Ÿ × × Z
¾;Ì à¸¾ âõà9Ð Ì; Ã Õ Ì;5â À ÌÍÀ¾~»¾ âõàÀ՜¾ ¾5À» ã}¾~»„ã}Ó ¿;À ¼
ÀØ Õ É ÀGÈ ÀžÕy¾ßmÉ Ó É´Ÿ × ×À ŸŠð ¾;»¾~»»C¼¸»¼´ã¾ É ¿'Õ Ï À ÉwÇ ¾ Ï ¾~¾ Ï · ä՜¾ø»¾~¿;¼ È â ŸÍ× ¾ ê ¼¸ÓyÀ Ö ÓyÀ ǸŸ ¸¾ Ï
ã}»¼ 3ßmÓ À ¼ ¶´· å¸Û
×ÞÝYß]à | × Z g8Á ^ ªá × ^nØ Ã ¶ °g*Á Z Û ^
| × Z g8Á ^ Â × ^nØ á  {î g*Á Z Ù }á g*Á ^ Û Ø ÐS·¹¶“Û
äÏCŸŠÇ¸Õœ×ý¾uÉ ã É ¿;Àž¼´» Ç ¼´ã ã}¼¸Óœ» Ï ŸŠ× Ï ã}»CÈ ¼ × ÀGŸŠ× ¼´ãÀžê Õy¾ æ ÌÍÀ¾~É »C¾ ê ŸŠê ¾~»C»¼¸ŸÍ» ֜֜⠟ŠŸ ×yÀGÇb¿;¼ Ø}æ È ¾Ï Ï Ïã}»C¼ ÉwÈBÇ Ï ¿ É Ì ŸŠ×yÇ ÀžÕœÈ ¾
D
Ì 
À œ
Õ ¸
¼ Ó ª
Õ 
À œ
Õ ¾ à ž
À ¾ ¸
¼ » ;
¾
» ž
À ¼ ´
 ¼ ;
¿ Ì
ÖZŸÍÏÏ ¿ É ÌŠ¾ ê âõàuã}¼´Óœ» Ç ¼ ŸÍלÇGŸŠ× Àž¼kÀ՜¾ Ï ¾;¿~¼ לêÏ À É´Ç ¾ \œÉ´×œê+È Ó Ï À âI¾ Ï ¿ É ÌŠ¾ ê ¿;¼ ÈŸŠ×œÇ
» À À u
¾ ~
¾ C
» 
» ¸
¼ Å
» ž
À ;
¾ »
¼¸ÓSÀAÛÄ·
Æ ŸoaTŸ­Æ ©fªl±£u¤Ïéæ#¦ ¬#£sËϦ«H¦Ï/jQ¬1æ#¦jªlËA¥/±
 Ÿ ´¾ × ÀžÕœ¾ ã É ¿ÄÀÀžÕ É À ê ¾ ÏŸÍǸלŸŠ×yÇ À՜¾ ¿ Ÿ »¿~Ó Ÿ Àž» à À¼Å¿ É »» ༸ÓyÀ É´×œÉ ÌŠ¼ Ç-È ÓœÌÍÀ ŸŠÖ Ì Ÿ ¿ É À Ÿ ¼ ×
É´×yê,É´êœêœŸ À Ÿ ¼ ×:Ö »C¼“´¾ Ï-ꜟ …¿~Ӝ̹À \7Ÿ À5à ɴÏ<ê ¾;¿ ŸÍê ¾ ê ÀžÕ É À<ÀžÕy¾ ꜟŠÇ´Ÿ À É Ì æ ÌÍÀ¾~»5ļ¸ÓœÌ ê âP¾
ê ¼ × ¾2à Ÿ ÀžÕ¿~¼ È â ŸŠ×ýÉ À Ÿ ¼ ×ýÉ ÌyÌͼ ǸŸ ¿âœÌŠ¼_¿'ÿ Ï ·ä՜¾2¼ × Ì¹àkÂ É ÌŠÓy¾ Ï ÀžÕ É À × Zɴלê × ^MÉ´ÏÏ Ó È ¾
É »C¾¶ ɴלê ò \¸É´×yê ÀžÕmÓ Ï ÀžÕœ¾ Ö »¼ Ö ¾;»=»¾;¿~¼ È â ŸŠ× ¾ ê Â É ÌÍӜ¾ Ï ã}¼¸» ×]Ýpß%à ¿ É´× âI¾ ÈÉ´ÖyÖ ¾ ê ã}¼¸»
¾Ä¸¾~» à Ö ¼ ÏÏŸ âœÌŠ¾ Ï ¾~ßmӜ¾ × ¿~¾¼´ã=¼´ÓyÀ Ö ÓSÀâ Ÿ À Ï âõà É´ÏCÏŸÍǸלŸŠ×yÇ ÀžÕœ¾-ã}¼¸ÌÍ̊¼Zà ŸŠ×œÇ Â É » Ÿ É âœÌŠ¾ Ï ¼
3
| × Z g*Á ^
8‹| × ^
T | × ^ g*Á Z
5 | × ^ g*Á ^
×ÞÝYß]à | ªá Ø Ð 9Û
3  8Ì >T ¦ Ù 5 Ø ÐS·ÑиÛ
äÕœÖ ¾Â Ï É ×̊Ӝ¾ Ïê¼´ŸŠ× ã É5×]Ýpæß%à É »¾ Ÿ Ï × Õ Ÿ ã È Àž¾ ê§Ï ¼:ÀÕ É ÀÅÀž^ ՜¾ Z È
6 ŸÍלŸŠÈ Ó È Ç¸Â ŸÉ ÌÍӜ¾É ŸÍÏð ¾~»C¼ \ɴלêüŸ À ŸŠÏ
»C¾ »C¾ ¾ Àž¾ ¸¾Mâ À Ó âP¾;» 8 á 8 q 8 8 8 ·.ä՜¾Ìͼ ¿À âœÌŠ¾Dã}¼¸».À՜¾¿;¼¸»»C¾~¿;À
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• Üy¶

Ù Î í Ë ×ÞÝYß]à ×ÞÝYß]à Ù-î 8 á 8 q 8 ^ 8 Z 8 6


ò ò ò ò ò î òy¶Zò¸ò¸ò
ò ò ò ¶ á ¶“Ð òy¶¸¶Zò¸ò
ò ò ¶ ò Êî ò ò¸ò¸ò¸ò¸ò
ò ò ¶ ¶ Êá á ò¸òy¶Zò¸ò
ò ¶ ò ò á ¶“Ð òy¶¸¶Zò¸ò
ò ¶ ò ¶ î ¶Zï ¶Zò¸ò¸ò¸ò
ò ¶ ¶ ò Êá á ò¸òy¶Zò¸ò
ò ¶ ¶ ¶ ò î òy¶Zò¸ò¸ò
¶ ò ò ò ¶ þ òy¶Zò¸òy¶
¶ ò ò ¶ å ¶ZÜ òy¶¸¶Zòy¶
¶ ò ¶ ò Êç ¶ ò¸ò¸ò¸òy¶
¶ ò ¶ ¶ Ü å Ê ò¸òy¶Zòy¶
¶ ¶ ò ò å ¶ZÜ òy¶¸¶Zòy¶
¶ ¶ ò ¶ þ ¶“ç ¶Zò¸ò¸òy¶
¶ ¶ ¶ ò ÊÜ å ò¸òy¶Zòy¶
¶ ¶ ¶ ¶ ¶ þ òy¶Zò¸òy¶
ä É âœÌŠ¾ÅÐ_·Ñï¼ä É âœÌ;-¼´ã.¼¸ÓyÀ Ö ÓyÀ2¿~¼ ꜟŠ×œÇ Ìͼ ǸŸ ¿w·
.… †@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• ÜõÐ
¿;¼ × Â¸¾~» ÏŸ ¼ × × ã}Ÿ »C¼ È æ × ZɴלŸŠê Ï × ^ Àž×œ¼)Ï 8 á 8 q ê8 ^ 8 Z 8 6 ¿ ÉwÏ × Ÿ âI¾<ã}¼¸Ç´Ó ŸŠ×œÏ ê+ŸŠÏ,× äÉ´×œÉ êrâœÌ;ÅÈ ÐS·ÑïS· Ÿ¹Ê ŸŠ×œÖ
ä՜¾ ¾ À »¾ ÌÍÀž¾;» ¿;¼ Àž»Óy¿;Àž¾ ¼¸ÓSÀ,¼´ã Õ ã À@»¾ À¾~» ӜÌÍÀ ÓSÀ
Ô2Ù<ǸŸÍÔ Ï Ë)Ï É´×œê É Ô<Áê É ÌŠ¼ ǸŸ ¿ ÇõÏÉ É´ÀȾ _Ï Ö \.É Ï ÌÍÌ¿ × Ÿ »C¿~ÓÉwלŸ À ê Ï ¼´ã ÈÖ ŸŠ×yÉ ŸŠÈ
É Ï Ì.É ¿;¼ ÈÖ ÌŠ×y¾]Ï$ Ÿ À—ื
äê ՜¾ Ï Õ Ÿ ã À
»CÖý¾ ÉwÏÏ Àž¾;» ɴלÀžÏC՟ŠÏ À Ï ¾~Ì à&É ÀÕœÉ ¾ Ï ÌŠê ¾ ¼ × ¾ ÖœÖ ÏŸ À—ļ Ì ¿~Ö¾ ÉwÏ »¾Ï ¿~¼ Àž»CÓœê ¿;À¾É ¼¸ê§ÓSêœÀŸÍÇw¼wÊã
Àž» À¼¸» ÀÕ À »C¾k¿~Ìͼ ¾ ¼ ¼ ¼ Àž¾k¿;̊¼_¿'ÿ Õ ¾ ·Gä՜¾ ¾;Ì à¸¾
Ÿ À É ÌDÂ É ÌŠÓœ¾ Ï
É »¾9Ã É ÌŠÿ´¾ ê À՜»¼´Ó Ç Õ ÀžÕœ¾ Ï Õ Ÿ ã À»¾ ǸŸŠÏ Àž¾;» \„É´×œê ŸŠ× ¸¾;»CÀž¾;» Ï
É ã Àž¾;»¾;¸¾;»Cà
ÖýÉwÏÏ À» ɴלÏCŸŠÏ Àž¼¸»
՜¼¸Ì êɴלê ՜¾;Ì Ö »C¾ Ï Àž¼¸»C¾:ÀžÕœ¾+Â É ÌŠÓœ¾w· ä՜¾:»¾~ßmÓ Ÿ »¾ ê ̊¼ ǸŸ ¿+ã}Ó × ¿ Ê
ÀÉ´Ÿ ×y¼ ê@×
ŸŠÉ´Ï ÖœÖ É ¾ É » Ÿ Ï ê À՜»¼¸Ó Ç Õ]¾ É$ Éw× È
ŸÍלŸŠ×œÇ À՜¾ ŸÍ×œÖ ÓyË À ÏMɴɴל×yêê ÀžÕœ¾ Ÿ r»D¿~Çõ¼¸É »C»¾ _ÏÏ\7Ö ¼É לêœÏŸÍŸÍלð Ç ê ¼¸ÓSÀ Ö Ç¸ÓyŸ À _Ï \
É´ÖyÖ »â¼ $ ŸŠ¿ È
»CÉ » Àž¾;¾ ÌÍ༸ÀžÓy՜À<¾ âmÏàÉ´È ¾ ê ¾Ä¾~À—ÃMÌ É ¼´à »ÿ@Éwύ¼´ÉGãDÈÔ2Ù<ŸŠ×œÔ ŸÍÈ Ó È ÏŸÍð Ô5¾ êÁ ŸÍ× Â´¾~» ÀÀž¾ ¾~»;· ÌŠÌ ¾ Àž¼ ¸¾
Æ ŸoaTŸYä ¢TÎ ªl²l£{z²³¦ ¬#£sËϱۦÏ/j”¢T£u¥‹È«s¦ ¬#£sËϱ™§ ªl±È« ¬±
äÕœÈ ¾ Ï ŸÍÕ ×ýŸ Éã À=Ÿ »¾ ×œÇ¸Ï ŸŠÏ Àž¾~» Ï Ïɴלê × Ìͼ Ç¸Ï Ÿ ¿ Ö »C¼ Ÿ ê ÏӜ¿~× ¾Z2Àɴ՜×y¾ê ¿~¼´× ^»»¾;¿;À3¼¸ÓSÀ Ö ÓyÀ=ÏÂ É Ÿ ̊Ӝ¾ Ï ã}Ǹ¼¸ŸŠ» Ï É ÌŠÌ ÏÖ Ï ¼ ÏCÏŸ âœÌŠ¾
¿;¼ â À ¼ ¼´ã ¾;ß_Óy¾ ¿;¾ ¼´ã=â À ·Ù2ã Àž¾~» ÀžÕy¾ Õ ã À»¾ Àž¾~» ¾;À2ÀžÕœ¾
ê ¾;Ì É à¸¾ ê Â É ÌŠÓœ¾ Ï ¼ × À՜¾<» ŸÍÏŸÍ×œÇ ¾ êœÇ ¾-¼´ã]À՜¾<¿~ÌͼS¿'ÿ \ ÀžÕœ¾ ÏCŸŠÇ¸ ×ýÉ Ì ÏDÖ »¼ ֜ɴÇõÉ À¾5ÀžÕœ »C¼¸Ó Ç Õ
É À È ¼ Ï À9Ü ŸÍ× Â¸¾~» Àž¾;» Ï âI¾;ã}¼¸»C¾:»¾ É ¿'Õ ŸÍ×œÇ ÀžÕœ¾:¼¸ÓyÀ Ö ÓyÀ9âœÓ ¾~» Ï ÀžÕ É À ê » Ÿ ¸¾:¼ Ê ¿'Õ ŸŠÖ
Ìͼ É´êœÏ ·äÕ ŸÍÏÉ ¿;¿~¼¸Ó × À Ï ã}¼¸» É,È
ŸÍלŸŠÈ
É Ì ê ¾~Ì É àbÀ՜»¼¸Ó Ç Õ À՜¾ æ ÌÍÀž¾;»GÀžÕ É À ŸŠÏÈ Óy¿'Õ
Ï Õœ¼¸»CÀ¾~»ÀžÕ É´× À՜¾$¿~ÌͼS¿'ÿ Ö Õ É´Ï ¾´·
Æ ŸoaTŸba ¨͒èÔ±£u²³¦«—«u¦³èËÈT¬ æ#¦ ¬#£sËϦ«
W Õ Ÿ ̊¾ ê ¾ ÏCŸŠÇ¸× ¾ êkŸÍ×kÏ ¾ ÖýÉ » É Àž¾~̹à \ À՜¾MÌͼ ǸŸ ¿3ã}¼´» É ÌÍÌ_¿;¼ ê ¾ ê ⠟ À Ï.ŸŠÏ Ì É´ŸŠê ¼¸ÓyÀ ŸŠ× ¼ × ¾¿;¾~̊Ìl·
äÇõÉ Õ ŸÍÏkÏ É ÌÍ̊¼Z× Ã Ï ã}¼¸»ÅŸŠ×œ¾ Ç:É´Ï É à§Ã É Ÿ » ŸŠ×yÇ ¼´ã ŸÍŸ ×œÖ ÓyÉ´À × Ï Ã Õy¾~Ï »¾ × Ï ¼ È É ¾ ÏCŸŠÇ¸×ýÉÖ Ì ÏÉ »¾Ÿ Ï ¾ × 6 À ŸŠÀžÏ ¼ É È
É´É × à Ï
Àž¾ É ·&é 3 ̊\ ¼_¼¸ÿ × Z ^ À \ À ✟ Ì;9ÐSÏŸÍ·ÝÈ
ï Ö À ŸÍæ ¿ Ï âI¾ ¾~Ç´¾ Ÿ ÀÕ ÀGÖ ¼¸ÓSÀ ÓyŸ Àkâ Z3ÀŸŠÏM8 É É Ï ÌÍà à \
¾;É´ß_×yÓ ê ÌIÀ¼ Ï× ¼¸» לÏg ŸÍÁê É Ã ÕŸ ׿'Õ É´ÏÇ´ŸÌ ¾× ÀžÕœ¾ÌŠ¼ ¿´Ç¸·eŸ Á<ÓyÀ ֜ÓSŸŠ×ÀMâ ©À 8 Z ÌÍà à ̊¼ZÃ
ÀÕmÓ ¼
¿;¼ ¾~» À ¼ à ¸¾ Àž¼ÀžÕœ¾$̊¼ ¿¼¸» ¼¸ÓyÀ ¼wã 8 ·
êˆ"! *ªHmŒã¬«
Æ Ÿ{h Ÿuž K+Ë¥¯Î ËϪϬML%Èϲ=¬#£sËÏ
ä՜¾„¿~ÌÍɼS¿'ÿ ŸÍ×œÏ Ç »C¾~ßmÓ Ÿ »C¾ ê ×À¼ ×SÖ Ê »C¼Z ŸÍê ¾„É´Ö
À—ÄŸŠ×¼ Ø9X³Z!É ÉwלêX^ Û × É´¼ ÏCÏ×SÊ ¼ZÂ´Ï ¾~»Ì É´É ÖœÖœÇõŸÍ×œÉ Ç5Ö ÏMÕ Ï É´Ï ¾Ÿ Ï ¾ É ŸŠ×œ¿'ÕÇ
¼´ã7× ¾~ßmÖyÓ Ö ÌIÏC̊¾Ÿ ÀÕ ·eäÕœÖ ¾ É´¼ Ï Ïu¼“É´¾~»CÌ × Àž¾;ÏC»CŸŠÂ È Ì1¼´ã]ÉwÜj× t³k Ï Óœ»C¾ Ö À× Õ À É À¾ Ö Ã É´Ï À¿'Õ É Ï
¼ × ¼ É´ŸÍל¼Ï2ÉÀ¾+Ï ¿;ÖýÌŠÉ ¼_¿'É ÿ ÏÕ ŸÍǸ×ý¾ É YØ X»C¾ ` ɴל¾;ê ´¾~X#» ` ÓyÉ ÌÍÀ ¾~×y¼¸ÏÓ ÌÍ×à§É ¼ ¾ · Ï É´È ¿'Õ ŸŠÈ Õ É´¾ Ï Ì ¼
¿;¼ ×yÖ À ŸÍÈ ê&Ö ¾ É´Ï » _Ï \ Àž¾ Ì ×yÏ Z ^ ÛMÀžÕ À2ÀӜ» ×y¼ Ö ŸÍÈ ÀÀÕœê ¾ ¾$Ö À É´Ï ¾ ÀžÕœŸŠ¾Ï
Ó » ¾ Õ ¾ âœÓyÀ-ÀӜ» ¼ Ü{t[kâI¾;ã}¼¸»C¾kÀžÕœ¾GÓ » ¾ ¿;̊¼_¿'ÿ Õ ¾w·käÕ
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• ܸÜ
íM̊¼_¿'ÿ ÏCŸŠÇ¸×ýÉ Ì X[Z X^ X` X` X³Z X^ X `^
í É´ÖýÉ ¿ Ÿ À É´× ¿;¾ Ø ´ cÛ ç´î´ò å´þ´ò ܸþ¸Z ï ܸþ¸^ ï Ü´áõï Üwáõï î¸ïwá
ä É âœÌŠ¾ÅÐ_· 3ç ¼ä!¼´À É lÌ É Àž¾Åí É´ÖœÉ ¿ Ÿ À É´× ¿;¾$ÙÀÀ É ¿'՜¾ ê Àž¼— É ¿'Õ&íMÌͼS¿'ÿ9ºÕ ÉwÏ ¾´·
É ÌÍ̊¼ZÃ Ï ¿~¼ × À»¼¸Ì!¼´ãeÀ՜¾ ¼¸» ê ¾~»¼´ã Ï Ã Ÿ Àž¿'Õ ŸŠ×œÇ ¼´ãeÀžÕy¾Àž¼ Ö&ɴלê âI¼´ÀCÀž¼ ÈÖ Ì É Àž¾ Ï ¼wãeÀžÕœ¾
Ï Ã Ÿ Àž¿'Õy¾ ê ¿ É´ÖýÉ ¿ Ÿ Àž¼´» Ï ·=ä՜¾5¿;¼ È
Ö ÌŠ¾ È ¾ × ÀD¼´ãPÀžÕœ»C¾~¾5¼wã ÀžÕœ¾ ã}¼¸Óœ» Ö Õ ÉwÏ ¾ Ï<Ø ¾]$y¿;¾ Ö À X `Z Û
ŸÍÏ É Ì Ï ¼ Ï Ó ÖœÖ Ì Ÿ ¾ ê âõàuÀ՜¾$¿~ÌͼS¿'ÿ1·ä՜¾$ã}¼¸Óœ» × ¼ ×SÊ ¿;¼ È
Ö ÌŠ¾ È ¾ × À¾ êøÖ Õ É´Ï ¾ ÏÉ »¾ Ï Õœ¼Zà ×
ŸÍ× Þ ŸŠÇ Ӝ»C¾$ÐS·Ñå à ՜¾ ×ê » Ÿ  ŸÍלÇÉ %Ð bc¨Ìͼ É´ê ·
Æ Ÿ{h Ÿ­Æ ©fªl±£u¤Ïéæ#¦ ¬#£sËϦ«H¦Ï/j€¢T£¡¥ È«u¦ ¬1£sËϱ­§ ªl±È« ¬±
ÙŸŠÏŸ¿;¾ ×[× \Àž» ŸÍÉ × Ì¿~ÌͼS× ¿'ÿ,× Ã ÉwŸ Ï× ê ¾ ÏŸÍŸ Ç¸× ¾ ê à Ÿ ÀžÕœ¼¸ŸÓSÀ Ö ¾;» ŸÍÖ Õœ¾~» É É´ÌÏŸâœÓ ŸÍ× ¾;» ŸŠ×yÇ ·üäÏŸÍÕð ŸÍÏ É´¾ ×yÉ ê »CÌÍà É ê Ç ¾ Ê

¿× È ¼ ¿;¼ ÇõÉ ½CÓ ¿ÄÀ Éw¼ êœ_Ï \Ã Ö ÀÉ ÕÀžê Õy¾:É ¿'՜ŸÍ¼ Ç ¿~¾@¼wã<ÀžÕœ× ¾:âê È
¿ ɴלê ¸¾~»× Àž¾;» ¾ × É Ì » ¾ Ê
ÓÉ ê âI¾~»¼´ã ÀÉ ¾@̊¼ ǸŸ Ì Ï ¿~¾ Õ É ÕÇõÉ ¿~Óy»»¾É´ÖœÀ É Ÿ ¾ É´× É ¼ É ÀÕœê ¾@¿;¾ ÀžÉ » ̹̊à Ìͼ
¿Ö ÀžÉ´¾ Ï ¿;̊¼_¿'ÿIŸÍ·.Ï ä ÏâœÌŠ¾2ÐSê·Ñç ŸÍ× Â´¾ ÀžÕy× ¾Àžê¼´À Ì É À¾É ¿ Ç ¿ À ¿;¾ É ÀÉÀ ¿'՜¾ê Àž¼-¾ É ¿'Õ¿;̊¼_¿'ÿ
Õ ¾w·§äÕ »¾ Ӝ̹Àž¾ ÀžÕy¾ ¾~¾ ã}¼´» Ì » ¾
âœÓ ¾~» ÀCÀ ¿'՜¾ Àž¼&¾ ¿'Õ ¿;̊¼_¿'ÿ
Ö Õ É´Ï ¾ ØUÏ ¾;¾øÆS¾;¿;À Ÿ ¼ × ¿;̊¼_¿'ÿ&âœÓ ¾~» Ï âI¾~̊¼ZÃ$·ÑÛ X `^ Õ É´Ï ÀžÕy¾Ì É » Ç ¾ Ï À̊¼ É´ê ¼´ã î´ï´á ´ c \
âœÉ´ÏCÓSŸ ÀŸ ÀžÕ ŸÍÏÉ´ÖœÖ É Õ ÉwŸ Ï ¾É´× ê » Ÿ ϸ¾ Ï ÀžÕœ¾<Ìͼ ǸŸ É ¿5¿ Ÿ »ê ¿;Ó Ÿ À ÏÈ É´×œêøŸÍÏÉ × ¼´À¿;» É´Ÿ À ×yŸ ê:¿ É ŸŠÌo×y·eêœÆSŸ ӜÉâ Ï ¾~ê ßmӜ¾ × É ÀÌÍà ÖÖœÉ » Ê
À ¿$¿ ¿ À ¿;¾ ÃM¾;»¾k]¾ $_Àž» ¿;Àž¾ ã}»¼ ÀžÕœ¾Ì ฼¸ÓSÀ ¿ Àž¾ ÀÕ ÀÓ Àž¼
¸¶ b#cr¼´ã ÉwêœêœŸ À Ÿ ¼ ×œÉ Ì1¿ É´ÖýÉ ¿ Ÿ À É´× ¿;¾Ã É´ÏÖ »¾ Ï ¾ × À ¼ × ÀžÕœ¾<¿;̊¼_¿'ÿÌ ŸŠ× ¾ Ï ·=ä՜¾ È ¼ Ï À¿;» Ÿ À Ê
Ÿ ¿ É Ì ÏŸÍǸ×ýÉ Ì Ï Ã Ÿ ÀžÕ
Õ ŸŠÇ Õ
̊¼ ÉwêœÏMÉ »¾ X[ZDɴלê X9^ ÀÕ É À ê » Ÿ ´¾À՜¾ Ï Ã Ÿ Àž¿'՜¾ ê ¿ É´ÖœÉ ¿ Ÿ Àž¼¸» Ï ·
é קɴÖýÏÉ ŸŠÈ Ÿ ÓœÌ É À ŸŠŸ ל¼ êœ× Ÿ ÀžÉ ՜¾ŸŠ×œ¿~ÇkÌͼSÉ´¿'ê ÿ@Õ É´ÉêªÉ Ö î¸ï¸mò bk
» ŸÍÏ ê¾ É´Ÿ לê ã É ÌŠÌ.ÀÉ ŸŠÈ ¾kÉ Ã Õœê ¾ תê É´»ê Ÿ  ŸŠ×œÇ+É %Ð bc
¿ ¿ Àž¼´» ¿ ê À ÏCŸŠÇ¸× É´¾~Ï$ßmÓ È Àž¾ ꜟÍæ ¼ZÃ„ê ¾~» Àž¼È » ¸¾-À՜¾$¿ ÌÍ¿~ÓœÌ ŸŠ× Àž¾ Ìͼ ÏÉw· לê Ë
ÇõÉ Àž¾ äÏ ÕœÓ ¾Ï ¾¿~ê&ÌͼS¿'ŸŠ× ÿ ÀžÕœ¾ ¾k¿;̊¼_¿'à ÿ ê ¾ ÏCŸŠÇ¸¼ ×&É »¾ ¾ È ã}»¼ ¼ Ï ÀžÌÍàøÙ5¼wâIã3¼ â ÄÝÉ´)å ÏÅlŸ·k¿ äÏCŸŠÕœð ¾¾´·<ä´՜¾~¾»CÀ»¾~¾;» ß_Ó Ÿ »¾ ê&Ô2ê Ù<¾~Ì Ô É à Ï
À¼ É´ÏCÏ Óœ»C¾ Ï × ¼
Ï ¼Z¸¾;»ŸÍ× Ì É´Ö@É´×yê ÏÀŸŠÕœ×œ¾$ꜟ ¾ É É »CÌÍàuêbã É ŸÍ× ÌÍÌ ¼´ã.ÀžÕœÏ ¾ Ö » È
ŸÍÈ É ¾ Ÿ êøÏŸŠÇ´×ýÉ Ì É »C¾ Ö »¼ ŸÍê × Óœ¿~¾ ŸŠê Ç âõà
À՜¾uÀ—ŸÍÃM× ¼ Öy¾;Ö À ל¼´êœã Ÿ ´¾~» Àž¾~» É´¿ ×œ× À¾ ×œÇ ÀžÕœ¾ ¿'՜¾ Ï À ¿9¼´ã Ï ÀžÕœ¾9Ï ¿;̊¼_ŸŠ¿'× ÿ Þ ÏÓyÉ »¾
ÙÏCŸŠÈ· å Ö Ù ×œÇ ¾ × $ªê Ù ·&× äŸ ՜¾¿'Õ Ÿ¾;Ìê+̊¾ ê ÀÉÕb¼´ŸŠãÏÀžÖ ՜¾ ê ¾uÀ—Ã„ê ¼ ¾ÄÀ ¼´ã ɴל´ÏCŸŠ¾~Ï »CÀ¾~» ÏŸÍð »¾Ï
ÌÍà
̊¾ ÀžÕy¾ ¾ Ó À Ì ÀžÕœ¾$»C¾~ßmÓ »C¾ ¾~Ì à »C¼ Óy¿~¾ ·Mä՜¾-Àž» À¼¸» ¾
É´×yê »C¾ Ï ÓœÌÍÀ É´× À ê ¾~Ì É à Ï2É »¾ ǸŸ ¸¾ ןÍ× ä É âẙ¾ÐS·Ýîy·
Æ Ÿ{h ŸYä ¢Ô²9ͪL¥¯¦ ¬1£u²Ì¦Ï/j ÎÍ èÔ±1£s²³¦«BjªL±£u¤Ï
äÉ Õœ¾ Ï ¿'՜ŸÍϾ ÈÏ É À Ÿ ¿2×:¼´ãPŸÍ× ÀžÕœ¾ŸŠÇ ¿~̊¼_¿'ÿ Î ŸŠÏ ã}¼¸ŸŠ× Ó ×œê ÖœÞ Ö ŸÍÇ ×yӜꜻŸ ¾ ÙÎ ·Ýá ŸŠ× Ù ÖœÖ ¾ לêyŸ $Ù ·äÕy¾ Ö Õõà ÏŸ ¿ É Ì
Ì à´¼¸ÓyÀ ՜¼ZÃ Þ Óy»¾ ·Ñå Ù ¾ $ ·
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• Ü´á
é × Â¸¾;»CÀ¾~» ã}Ó × ¿;À Ÿ ¼ × ä ŸŠÈ ¾ Ø t[kVd Q Û Ô5Ò@Á$®Æ Wû ìØ iŠš)iŠ+Û ºDÒ@Á$ƯWû ìØ iŠšjiŠ+Û
Ô2¼ ×SÊ ¼Z´¾~»Ì É´ÖøÖ ¾;» Ÿ ¼ ê Ü ¶ ~Ñ å x´Ü ~Ñç¸å Ü}xwÜ~ ç´å
 É »CÌÍà Ö » ŸŠÈ ¾ ê ã É ÌŠÌ Ü ¶ ~Ñ å x¸*å ~Ýá Ü}x´å3~Ýá
äŸÍ× É âœÌ;ÐS·Ñ3î ¼ Ë<ŸÍÈ ¾ לÏŸ ¼ ×œÏ ¼´ã ŸŠ× ´¾~»CÀ¾~» Ï »¾ ÏÖ ¼ לÏCŸ âœÌ;kã}¼¸» × ¼ ×SÊ ¼“´¾~»CÌ É´Ö§É´ê ½CÓ Ï À È ¾ × À Ï
À՜¾$¿~ÌͼS¿'ÿ1·
Æ Ÿ{h Ÿba K«uËò°^È=¥/ªlæ#±
ä՜¾5¿~̊¼_¿'ÿ ŸŠÏ ¿~¾ × À» É ÌÍÌÍà̊¼_¿ É À¾ ê ¼ × ÀžÕœ¾5¿'Õ ŸŠÖ9ÉwלêøÉ ¿~Óy»»¾ × ÀâœÓ ¾~» ŸÍÏÉ ÀCÀ É ¿'Õy¾ ê Àž¼
¾ É ×œ¿'ÇÕü¿;̊¼_¿'ÿ É Ö Õ É´ŸÍ×Ï ¾´·
ÙFâyŸŠÓ Ï ¾;»¿;¼ לÉwÏCŸŠ×œÏ êÀ Ï ¼´ãMÀ—ļ ŸÍ× Â´¾~» Àž¾~» Ø ÏŸÍ×,Ï ¾~» Ÿ ¾ Ï ·É´äלÕy× ¾
¿'Õ ÉwŸÍê×œ× ¾~Ï Ì
ÌÍÉ ¾ ÀÕ ¼´ãy¾ ¿'É´Õ ×yê ¸¾~» Àž¾;» ò~Ýï{iŠ Ô5Ò@Á$Æ1´ºDÒ@Á$Æ iŠšx)iŠ+Ûx¿'Õ ¾;Ì_à ÀžÕ
»C¾G¶Zïy·Ý}î SÈ
¶“É Ð ŸŠÈ È ï´ïy·Ý}á wáõîy× · ÏÖyŸ ê ŸÍ×œÇ Ï Ÿ ŸÍ×œÇ ×ê Ÿ ŸŠ×yÇ
äÉ´ÖýÉ ÕœŸ ¾ $ É´ÏÈ Ó É´Ï ¿;Ӝ»»Cê¾ É´À Ï ÿ´¾ 3 Ӝ» ŸÍÏ ¿~ÌÍÉw¼SŸŠ¿'Ï ÿ ê à Àž× ¿'Õ × Ã Ÿ ՜¾ Ï»Ö  ÀžÕœ¾Ð%bc
¿ ¿ Àž¼´»!à ¾ Ӝ»¾ ¶Z>î ·=äÕ » ¾ ¿~¼ ¿~¾;» à ÀÕk»¾ ¾~¿;ÀÀ¼<¾~Ì;~¿ÄÀž»¼
ÈŸŠÇ » É À Ÿ ¼ × ¼ × ÀžÕœ¾ È ¾ÄÀ É Ìx¿~ÌͼS¿'ÿ9Ì ŸŠ× ¾ Ï5Éw×œê ¿;¼ × À É ¿ÄÀ Ï ·<íM̊¼_¿'ÿ9Ì ŸÍ× ¾ ÏÉ »¾Å á iŠ à ŸŠê ¾
ã}¼¸» X[Z]\ X9^â\1É´×yê X `^ ·قà ŸŠê ¾ Ö ¼ZÃM¾;»âœÓ Ï2ŸÍÏ É Ì Ï ¼ Ï Ó ÖœÖ ÌÍà ŸŠ×œÇ À՜¾$¿~̊¼_¿'ÿ1·
êˆ@? J (™ Ô-H1H1hŒ éÃŒ' +Œh- ‘
Æ Ÿi˜’Ÿuž ® ¦±1£s²±‘8Ï©²ªl欪Læ
°
ö9÷_ùúµ}ûP­ ¯ S®“µU°I­ œ­.± ÷m¯ °1¯ ý­!³¸÷
) l #0 : 7; )+
Ù × × ¾ É »̹à ê ¾;¿ È
ŸÍÏÈ Ÿ ¼ × ×yÃêýÉ É´Ï3Ÿ È
× É´ê ¾¿~¼ × ¿~¾;» לŸÍ×œÇ ÀžÉ ՜¾ É ÏCŸŠð ¾ ¼´Ÿ ãIŸ ÀžÕyÉ ¾âÇõÉÉ´ÏŸ ¿Ï ¿~¼ É × Â´¾~»CÉ À¾~»;· ŸŠê ÎMÉ´Ï ¾ ê
¼É ÀžÕyÉ´¾+Ï »C¾~¿;¼ \ ¾ À ¼ ã}¼¸»
Ò@Á$ÆSé ŸŠÆª× ÀžÕ À ̊ÌÉ´¿;Ï9» Ï À ¿ Ì ê Àž¾ Õ É Â´¾ ɴאà ÇõÉ ÀÕ ¼wã
ÏCŸŠÀð H¾ ̊¾ vyx{Àuz {Ü iŠ| {Ü i›ÀžšÕœ¾@x´ò Ô<~Ý{ï Ò@iŠ&Á$Æ·uä¼´ã-Õ ŸÍÀÏ Õœ¾ ŸÍÏ »C¾;´ã}¾~¾;»C»À¾~¾~¾ »ê à Àž¼ É´Ï ¾~À̊¾;՜¿;¾HÀ¾ º´â É´ÀžÏ¼üŸ ¿_Õº ϸŸÍ¾ð ¾ êüŸŠ× ¸¾;Àž»C¾:Àž¾;¼w»~ã ·
äÉ Õœ¾ÅÉ´ºDÇ Ò@ŸŠÁ$× ÆuÃ É´Ï Ö ÏCŸŠð ¾ Öýê[É´\œÇõÇ¸É Ÿ ¸Ÿ ¾ × × Àê ՜¾ÅÉ Ô<Ò@Á$Ÿ Æu׿~¼ É ×œÏ ÀŸÍ» Ç É´ŸÍ× æ À \ ÀžêG¼ È Ö »C¼Z Ÿ ŸÍŸ ê ¾<ÀžÉÕy¾ Ÿ ÈŸŠ×yɟŠÈ Ó È
¸¾;» ¾ ¸¾;»CÀž¾;» »¼ À ¼ ¾~Ì à´· ´¾ Õ Õ ¾;Ì ¼¸Ï â Ì À—ŸÍלà$Ç,» Ö À ¼5֜¼´É´ã ÇõÉ âI¼¸Ÿ Óy× À
Ð x_¶øÀ՜¾+ºDÒ@Á$4 Æ vyx{z¯| ´Ü ³ Ð |£1á ~ )Ð iŠšx´ò ~Ý{ï iŠ&· ä՜¾ø»¾ Ӝ̹À 
» ¼ À ¼
ê ¾;Ì É à ÏÉwלê × ¼ ŸŠÏ ¾ È
É » ǸŸŠ×œÏÉ »¾ ǸŸ ´¾ × ŸŠ× ä É âœÌŠ¾ÐS·Ýþy· Ù5 ÌÍÀ՜¼¸Ó Ç Õ À՜¾ Ï ¾ ŸÍ× Â´¾~» Àž¾~»
ÇõÉ Àž¾ ÏŸŠð ¾ Ï »C¾ Ï ÓœÌÍÀ¾ êuŸÍ×uÉ´Ï à ÈÈ ¾;Àž» Ÿ ¿ × ¼ ŸÍÏ ¾ È
É » ǸŸŠ×œÏm\ ÀžÕœ¾¾ ¾~¿;À ŸŠÏ„ÏÈ
É ÌŠÌ É´Ï„Ï ¾;¾ ×9ŸŠ×
À՜¾-À É âœÌ;´· Ÿ
ä՜¾ª^ ¿'É´Õyל¼ êb¿;¾ªÇ¸Ÿ ¼´ãk× À՜¾ ÇõÖÉ À¾ ÏÏÏCŸŠÏ 𠾪Ý»µ ¾ Ï ÓœØ Ì¹ÀžÖœ¾ Öê לŸŠ×‚ꜟ É Àž¼´À É É@Ì È
ŸŠ× ŸÍ¸ל¾;ŸŠ»CÈ
Àž¾;É » ŸÍÇõ× É À¾ É »C¾ Ç¸É É ¼wã
1á ~ÝÜõjÐ i› ¸¾ ´ ÀžÕœ¾ »¼_¿~¾ T Ù ¾ $ íÛ Ì Â´¾~» Àž¾~» Àž¾
¿ É´ÖýÉ ¿ Ÿ À Éw× ¿~¾-¼´ãM¶Zò ~Ýî c·
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• Üõå

Þ ŸÍÇ Óœ»C¾ Ð_· å3¼Mä՜¾ã}¼¸Óy» Ö Õ É´Ï ¾ Ï ¼´ãeÀ՜¾ ¿;̊¼_¿'ÿ ØYX[Z]\[X^â\=X`Z \PɴלêhX`^ Û¾ É ¿'Õ ê » Ÿ  ŸÍלÇÉ
Éwê É É ŸÍÏ É´×œêê È ×œÏ É Ï × ×SÊ É´Ö
ŸÍÐ%× b#Àc ¾~» Â̊¼ É Ì Ï · ÛÄ·!ä՜¾ ¿~ÌͼS¿'ÿk» Àž¾ âP¼Z¸¾ á8dfehg ¾ ¼ Àž» Àž¾ À՜¾ ¼ ¼Z¸¾~»CÌ
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• ܸï
º É » É´È ¾;À¾~» Æ Ö ¾;¿ ŸÍæ ¿ É À Ÿ ¼ × Æ ŸŠÈ ÓyÌ É À Ÿ ¼ ×H ¾ Ï ÓœÌ¹À
O ’ Á´’ ¶ î¸mÜ b9ked Q
O ¶Á þõ%å b9ked Q
O· d ݸ î¸mþ b9ked Q
¶ 
g ¶ Ñ
~ å S ¶ ~ çw}ï S
· d ’ Iº¹ ’ g ¶ ~Ñ å S 3Ð ~ å´ å S
ä É âœÌŠ¾ÐS·Ýþ ¼DÆ Ö ¾~¿ ŸÍæ ¿ É À Ÿ ¼ ×œÏ ¼´ã ÎÉ´ÏCŸ ¿ÅíÒ@Á$Æøé × Â´¾~» Àž¾~»
.ð( xùúµU³ #00 }I°I²x®¯7 y®“µ}°I­L #0
ä՜¾ ŸŠ× ¸¾;»CÀž¾;»
à ɴÏuê ¾ ÏŸÍÇ¸× ¾ êÖ Õmà ÏCŸ ¿ É ÌŠÌÍàbÀ¼ ǸŸ ¸¾À՜¾ ÈŸŠ×yŸŠÈ
É Ì É »C¾ É§Ï Óœâ_½C¾;¿;À9Àž¼
ÀÈ
՜ɴ¾ × ÏŸŠð ¾ø¼´ãÀ՜¾ÈÔ<Ö Ò@× Á$Æ × É´_Ï \לê É´º„Ï9Ò:ê ÁÅÏÆ ŸÍǸÇõ× É Àê ¾ Ï · Ÿ é לŸ ÀÉ ŸŠÉ ̹̊לà êýÀÉwÕœ× ¾ ŸŠ× ¸ê¾;»CÀ¾~» \M× É´ÏÉ ÃMÏø¾;̊ÌÉ´×yÉ´ê Ï
à¼wÀžÕœ¾;»u¿~¼ ¼ ¾ À à ¾ ¾ à ÀžÕ âœÓ ÀøâI¼ à¿;¼ À ¿ÄÀ
ҟÍ× ¾ÄÀ É Ì7Ÿ ¶× ¼¸»3ê ÒϾğÍÀÇ¸É ×œÌ1Ï3Ð É´ŸÍÏe×œÏ Ö ÓyÀ Ê É´×œÈê Ö ¼¸Óy× À Ö ×ÓyÀ3Ï ¿~¼ × À É ¿;É´À Ç¸Ï Ç ·eäÇõÕ É ŸŠÏ3É ê Ì È ¼ Ï À ŸÍÈ × Â É É » Ÿ ÉÇ âyÌÍà$ŸÌŠ¾ É´ê Ÿ ÀžÏ ¼
I¾ …¿ ¾ À ¾ Ӝ⠿~¼ ¼ ¾ À ľ~»C¾ »C¾ À¾ À¼<ã}¼¸» Ì » ¾;»=¿ »¿;Ó À ·
Ù ÏÏCÉ Ÿ »×y¾ ÏÏ ÓœÌ¹À \yÏ ¾;Â´ê ¾~» ÏÉ ŸÍÌ Ç¸×Ö Õõê à ÏCŸ ¿ É Ì7Ö Â¸¾;Ï » ÏCÖ Ÿ ¼ ×œ× Ï ¼wã]ÀžÕœ¾-ê â ÉwŸŠÏÏŸŸ ¿× ¿~¼ ÈÖ ¼ × ¾ × À Ï É »¾<É Ó Ï ¾ Ï›ê Ï r Ì É É´ÀÏC¾~Ÿ »
´¾~» ¼ ľ~»C¾ ¾ ¾ À¼ ¼ À ¼ ¾&ÀžÕy¾ ¾~¿ ¼ ¼´ãÅà ՜¾~»C¾,À¼ ¿~¿;¾ â ¿
¿;¼ È
Ö ¼ × ¾ × À Ï2ɴלê+Ö Ì É ¿~¾-âI¼ ê à¿~¼ × À É ¿;À Ï ·
Æ Ÿi˜’Ÿ­Æ »5ˤ£s²+¼f¦ ¬ªl±
ì ¼ ǸŸ ¿ ÇõÉ Àž¾ Ï Ã„¾~»C¾:¿~¼ ×œÏ À»Ӝ¿ÄÀž¾ ê À¼üâI¾ ÈŸŠ×œŸÍÈÉ Ì ÏŸÍð ¾ Ï Óœâm½C¾~¿;ÀÀž¼§À՜¾ ÈŸŠ×yŸŠÈ Ó È
à ŸÍÉwê לÀžÕ× ¿~¼ ×yÏ×yÀžÇ » É´ŸŠ×Ï À È ¾ × À Ÿ ¼ × \ ¾ ê
ŸÍ× À՜¾ ŸŠ× ¸ŸŠ¾;ê »CÀ× ¾~» ê Ï ¾~¿ÄÀ ǸŸ ¼ Ÿ ×É âP¼Z¸¾w·× Ù5ÌÍÉ̜̊¼ Ç´ŸÍŸ ל¿ Ç ÇõÉ É´Àž¾ÖýÏ É Õ Ÿ Éwê
¿'Õ Ÿ É ¾~Ìy×̊¾ ÀžÕ ¼wãIòÉw~ÑÏïjŸ iŠ ÏCŸŠð âœÓyŸÍ×Àľ~»C¾à ¾ ¾ À¼ ´¾¿~Ӝ»C»¾ ÀD¿ »» à ¿ ¿ À—à
¾;ß_Ó Â ÌŠ¾ ÀÀž¼GÀžÕœ¾$â ¿ ¾ ´¾~» Àž¾~»;·
Æ Ÿi˜’ŸYä |'æ#¦Ï±¥ £s±±£uËϽ¼û¦ ¬1ªl±
ÆS¾Ä¸¾;» É Ì$Àž» ɴלÏÈŸŠÏCÏŸ ¼ ×Ç¸É Àž¾,¿~¼ ×yæýÇ Óœ» É À Ÿ ¼ לÏÉ »¾,Ó Ï ¾ ê ŸÍ× ÀÕ ŸŠÏ ¿ Ÿ »¿;Ó Ÿ À~· Ë ¾ ÏCŸŠÇ¸×
;¿ ¼ לÏŸÍê ¾~» É À Ÿ ¼ לÏuŸÍ× ¿~ÌÍÓ ê ¾ ê À՜¾ ê à ×ýÉ´ÈŸ ¿&» É´×œÇ ¾&¼wãÅÀ՜¾ ÏŸÍǸ×ýÉ ÌâP¾ ŸŠ×œÇbÇõÉ Àž¾ ê É´×yê
À՜¾× Éw×È ¼¸ÓŸ × × À+¼´Ÿã ¿'Õ É » Ç ¾Ï ŸÍŸ× ½C¾~¿ÄÀ ê Ÿ ¼ × É´ÖœÀÕÉ É ŸÀ+»¾ Ï ÓœŸ ̹Àž¾ ê Ÿ Ï Ã Õœ¾ × ÀžÕœ¾ ÇõÉ À¾ Ã É´Ï Ó Ï ¾ ê ŸŠ×
¿;¼ ½CÓ ¿ÄÀ ¼ à ÀžÕ9À՜¾ à À¿'՜¾ ¿ ¿ Àž¼¸»¿ »¿;Ó À ·
ö9÷_ùúµ}ûP­³¸°P­!ùúµU±!÷m7¯ y®“µ}°I­.ù
äÉ Ã„¼&ÉwלÀ—àÏÈÖ ¾ ŸŠÏÏCÏŸ¼wã2קÀ» ÇõÉ´É ×yÏÈŸŠÏלÏCŸ ÏC¼ ŸŠÏ×üŸŠÇõ×yÉ Ç Àž¾ ÏGÉÉ´»C× ¾9Ó Ï ¾ ê ¼ É:ŸŠ× ÏCŸŠÖýÈÉ Ö ÌŠÉ ¾Ô<Ò@Á$Ÿ ÆüÀžÉ » ɴלÏŸÍÏ À¼¸» É´×yê
Àž» ¼ Àž¾¿~¼ À ¼´ã Ô5Ò@Á$Æ » ̊Ì;~Ìeà ÀÕ º„Ò:ÁÅÆI·.ä՜¾
.… †@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• Üõç
ÔÈ
5Ò@ɴǸÁ$לŸÆ:¼ ê × ÌÍà ÇõÉ Àž¾ ŸŠŸÍÏ Ï5Ï Ó ÏCϟ À É âœÉ´ÌŠ¾Å× ã}¼¸»\ À՜¾k¿ Ÿ »¿;ÏÓ Ï Ÿ À ŸŠ×œÉ´×Ö ÓSÀ ÏŸÍǸ×ýÉ Ì Ï\ŸÍ× ¿~¾ À՜¾ È
ÉwÇ É $ ŸŠÈ Ó È
ÀžÓ ¾2¼wlã S1IKJ ̊¾ ÀÕ Ü S ÃM¾;̊Ì1̊¾ ÀÕ SrsrlÂhS\”\– ÀžÕy¾Â¸¼´ÌÍÀ ¾à ՜¾~»C¾
ÀÇõÕœÉ ¾øÔ<ŸŠÏ Ò@Á$Ï Æbê:¼ É × Ì¹à ÇõÉ Àž¾9»¾ ÖÏŸÍÏ À ÉwÏ × ¿~¾øâI¾~¿~¼ È ¾ É´Ï Ç Â¸Ï ¾~» È
à É Õ ŸŠÇ É´Õ Öœ·üÖ äÉ Õœ¾9ã}ӜÌÍ̄À» ɴלÏCÈ
ŸÍÏÏCŸ ¼ ×
Àž¾ Ó ¾ ÀÁ<× ä.Ù¼¸ÓSÉwÀלÏÈÓyÀ ŸŠÏCÏà Ÿ ՜×¾~»CǸ¾ÅÉ Â´¼¸ÌÍÀ ɴτ¾ ÉÅÏCŸŠÇ¸×yà ŸÍæ É´× »¼ ÏÖý¿'É wÕ S#ruÉ´rê °ÉwS\× ”•É´– Ç ·
ä՜¾Ô<Ò@Á$Ƽ ÌÍà Àž» ¼ Àž¾2Õ ¿ À ¿;¾  À ¾2¼Z¸¾~»
À՜¾ ÖýÉ Ö » É ÌŠÌŠ¾;× Ì ÇõŸŠÉÉ Àž¾ Ï ê Ӝ¾-À¼À՜¾ É â Ï ŸŠ¾ Ï × ¿;¾ ¼´ã!ÀžÉ ՜¾ Ç ŸÍ× ŸŠÂ´× ¾~» Àž¾~» Ÿ É´× ×yê ÀÈ՜¾$Ì É » Ç ¾-É´ºDלÒ@ÏCÈ
Á$ŸÍÆPÏÏC· Ÿ ×
Ù ¼´À¾ À Ì ¼¸Óœ»C¿~¾k¼wã¾~»C»¼¸» ÀžÕœ¾¿'Õ » ¾ ½C¾;¿;À ¼ ã}»¼ À՜¾À» ¼
ÇõÉ Àž¾ Ï ¼ × Àž¼øÀžÕy¾
¿ É´ÖýÉ ¿ Ÿ Àž¼´» Ï ·
ä.¼ É+æ » Ï À¼¸» ê ¾~»-ÀžÕ ŸŠÏşŠÏ ¿ É´× ¿~¾~Ì; ê âmà&À՜¾ ꜟ ¾~»C¾ ×SÊ
À Ÿ É Ì3É,¿~Ǹ¼ É×yæýÇ ÓœÈ » É Àê Ÿ ¼ × É ¼wãÏ ÀžÕœ¾ ŸÍÏkê ŸŠ¾ × ÏŸÍÇ¸× · Ÿ ×[Î \3ÓyÀÉw\× Àž¼:À՜¾uÈ
%¾ $_É À¾ × ÀGÀžÕ É À ÀžÕy¾ ŸŠ×yÖ É´ÓyלÀ ÏCÈ
´¼¸ŸÍÌÍÏÀ ÏCÉ´Ÿ Ç × ¾
ÀÇõ¼ É ×SÀžæý¾ Ç ¼ É ÓœŸ Ì ×œÀžÏ ¾ Ï ÀžÕ [ê \ ½C¾;¿;À ¼ Ï ×u× ¾;»»C¼¸» É Ï àü¼S¿;¿~Ӝ»;É´·üêäÈ
՜ŸÍ¾9לŸŠÀÈ » È É ¼ Ç
ÀŸÍ× ž¾ ¿~Ÿ ¼ ×[\ Ӝ» À ¼ É Ó Ï ¾ ÃM¾;»¾2É ¿'ÕœÇ ¼ ¾ŸŠ× ¼´ÀDŸ âI× ¾~¿ É´Ó Ï ¾2ÀžÉ´ÕœÏ ¾ÄàÉ Õ ê Ó ¿'՟Í×œÖ » ¾
½C¾~¿ÄÀ ¼ âœÓyÀkâP¾;¿ Ó ¾uÀžÕœ¾¿'Õ » ¾ ½C¾;¿;À ¼ à Ì; À ¾~¿ÄÀž¾ âõàüÀ՜¾ ÓyÀ
´¼¸ÌÍÀ É´Ç ¾´· ŸÍלÇÏCŸŠÈ É Ÿ × Ö ŸŠÈ × ÏkŸ Ï É ŸŠÏ 
äŸ Õœ× ¾ã}¼´ŸŠÌŠÇ̊¼ZÃ Ï ÓyÌ Ï À ¼ %¾ $ Ï ¾~ŸŠ» ×œÇ ¾ Ÿ À Ÿ ̊ÌÍÓ Ï À» ê À¾ÀÕ É ¾ ¾~¿ÄÀGÖ ¼´ã ¿'ŸÍÈ Õ É » × Ç ¾ ŸÍ× ×SÊ
½C¾;¿;À ¼ ·Þ Ӝ»¾ ÐS·Ýï ՜¼Zà À՜¾À¾ À ¿ »C¿~Ó À5Ó ¾ ·$Þ1¼´»¾ ¿'Õ&%¾ $ ¾~» ¾ À<¼ ¾
¼´ãxÀÈ Õœ¾5ÀžÕy»¾~¾-À» ɴלÏCÈ
ŸÍÏÏCŸ Ÿ ¼ ×uǸÏCÉ ŸŠÀžê ¾ ÏÏ Õœ¼Zà ×+ŸŠ× É´Þ Ï ŸÍÇɴӜ֜»CÖ ¾-Ÿ ÐSê ·Ñçà ÉwÏ Ó Ï ¾ ê É´·3ל٠ÏÈË ŸŠÏCíÏŸ ´ק¼¸ÌÍÀÇ¸É´É Ç ¾
ã}É´»C×y¼ ê Â53ò ~ å9Àž¼@3ò ~ åÉwSñÏ ¾ ÀžÕœ¾;ê » ¾¼´Ôã Ï S#U VrÉwÃ× É Ç Ì ¾ ŸÍ× Àž¼+ÀžÕœê ¾ÀžÉ´» Ï É´ê ¼ È Àž¾
À՜¾G¿~ÌͼS¿'ÿ+à ¿Äà_¿~̊¾ ·kä՜¾»C¾ ÓyÌÍÀ À$¿'Õ » ¾ ½C¾~¿ÄÀž¾ à »¾ ã}¼¸» ÀžÕœ¾
ÏCŸŠÈ ÓœÌ É À Ÿ ¼ × ¼¸ÓSÀ Ö ÓyÀ~·„äÕy¾»C¾ Ï ÓyÌÍÀ ÏÉ »C¾ Ö ÌŠ¼´ÀCÀž¾ êøŸÍ× Þ ŸÍÇ Óœ»C¾ÅÐS·ÑîSA· W Õ Ÿ ̊¾<À՜¾ ê Ó ÈÈ à
ÇõÉ Àž¾ ŸÍ× ¿~¼ × ½CÓ × ¿ÄÀ Ÿ ¼ × Ã Ÿ ÀÕ ÀžÕœ¾Ô<Ò@Á$Æ Õ É´Ï ÀžÕœ¾Ì; É´Ï À É â Ï ¼¸ÌÍÓyÀž¾¿'Õ É » Ç ¾ ŸŠ× ½C¾;¿;À Ÿ ¼ ×[\wŸ À
ŸÍÏeê ¾ Ö ¾ ×yê ¾ × À„¼ × ÀžÕœ¾ ŸÍ×œÖ ÓyÀ ´¼¸ÌÍÀ É´Ç ¾´·.ä՜¾2Ô<Ò@Á$Æ É ÌŠ¼ × ¾Õ É´Ï3É-Ç »C¾ É À¾~» É´È ¼¸Ó × À¼wã
¿'Õ É » Ç ¾ ŸŠ× ½C¾;¿;À Ÿ ¼ ×[\ âœÓSÀ ÉÅꜟ ¾~»C¾ × À ŸŠÉ Ìý¿~¼ ×SæýÇ Óœ» É À Ÿ ¼ × Ã„¼¸ÓœÌ ê ã}ӜÌÍÌÍà ¾~Ì ŸÍÈ
ŸÍ×ýÉ À¾ÀžÕœ¾2¾;ã Ê
ã}¾;Ï¿;ÏÀ Ï ¼´ãx¿'Õ É » É´Ç × ¾ ŸÍ× ½C¾~¿ÄÀ Ÿ ¼ × ·eä՜¾2ã}Ӝ̊ÌI×SæýÔ5Ç Ò@Á$É 1Æ Ÿ ´ºDלÒ@Ï Á$Ÿ Æ
Àž» ɴלÏCÏÖ ÈŸŠÏCÏŸ ¼ ×ÇõÉ Àž¾ Ö É ¾;»CÏ ã}¼¸» È
Ï
Ì; É Ç ÃM¾;̊ŸŠÌ2× ÀžÕ Ÿ ×ÀžÕœÉ´¾לê@¼´ÀžŸÍ՜ל¾;Ö »À—Ã„È ¼ª¿~ê ¼ É Ÿ Ӝ»× À ¼ × Ã Àž×œÕÉ »C¾ ¾;¿;ÀuŸŠÏ À¼ªÉ âP¼wÀžÕ ÇõÉ â ¼¸È ÌÍÓyÀžÏ ¾
¿'Õ » Ï ¾ ê:É ½C¾;¿;À ¼ ŸŠ× È êœŸŠÓyÉ À ¼ Ë ÓœÌ Ï À É´¼ Ç · Ï ø ã}¼¸É » ÀžÏ Ó Àž¾;ÌÍà9ÀžÕ É Ç Ì ÀCÏÀžŸÍǸ¾~×ý» É Ï Àž¾ ŸŠ×yÇ Ó À
âI¾$Ó ¾ À À՜¾ Àž¾;» ¾ Àž¾$Æ Ò À ¾ âP¾;¿ Ó ¾¼wã.À՜¾$Ì » ¾ Ì Ã ·
ꈾ w‘ìŒ)w‘ w‘°¿ 
Ù @× É´ÖœÖ »¼Z¸֜¾ ê@É´ê Ï ¾ÄŸ À<¼´ê ã ÏÖ ŸÍ»Ǹ¼¸× âI¾ ÖýÉ´êœÈ
Ï ÃÉ´ê ÉwÏ5Ö »C¼“É  ŸÍê ¾ ê âõàÒ@Á$ÆS韊לÆIÇ·PäêœÃ„ŸŠÇ´¼ Ÿ ÉÈ ¼ É´êœ×œŸ¹êæ ¿ É´É ×ýÀ ɟ ¼ ×œÇ Ï
¼´ÏCŸŠã!ǸÀž×ýÕyÉ ¾ÅÏ À՜¾ ÖœÉ ¼ É´È ¾ Ï Ã„¾~»C¾ ¾<À¼ ŸÍÌÍæ ̊¼Zà ê ã}¼¸Ÿ »âœÓ ÏŸŠÈ ¾~» É Ÿ × À Ì ÌŠ¼
Ì ·=ä՜¾ » ¾;À¾~» âP¾;̊¼Zà ľ~»C¾$´¾~» ¾ à ÀÕ ÓœÌ À ¼ ·
Æ Ÿ{À Ÿuž Ò Ï¦«uË ¤ª^È=¥ ªlæ
ä՜¾ŸÍÏ Éw×ýÉ ̊¼ Ç ŸŠœâ Ï Ó ŸÍ× ¾~» É Ï ¿'Õy¾ È
É Ÿ À Ÿ ¿ ŸŠ× ɴלê Ì É à¸¼´ÓyÀ ŸŠÏÏ Õœ¼ZÃ × Ö ŸÍ× Ù ÖœÉwÖ ×œ¾Ç ×yꜟ $٠ɴלê Î Ï ·

äÕ âœÓ ¾;» Ì ¾ »GÀ¼§Ã ÀÕ áõò>šSB¼“´¾~»À՜¾:¼´ÓyÀ ÓSÀu» ¾:¼wã-ÀžÕœ¾@Á-ä!Ù
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• ܸî

Þ ŸÍÇ Óœ»¾ÅÐ_·Ñï¼ä!» ÉwלÏÈŸŠÏCÏŸ ¼ ×9ÇõÉ Àž¾-À¾ Ï À ŸŠ×œÇ ¿ Ÿ »¿;Ó Ÿ À~·


….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• ܸþ

Þ ŸÍÇ Óœ»¾ÅÐ_· ç3¼äÕy»¾~¾$Àž» ɴלÏCÈ


ŸÍÏÏŸ ¼ ×9ÇõÉ À¾ Ï Àž¾ Ï À¾ ê ·
….†@‡wˆŠ‰I‹ŒŽeŒ‘<’“‰+”M•—–S‡w‰I˜„‡w‰P™uš1›~’m˜˜Dšœ‡y_›žˆU‹ž• áõò

Switch Charge Injection versus Vin


12

10

8 Transmission Gate

6
Charge Injected (fC)

Nmos Gate with Dummy Gate


0

−2

−4 Nmos Gate Alone

−6
−0.5 −0.4 −0.3 −0.2 −0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
V −V (V)
in cm

Á ÂÄÃ[Å\ÆÈǎÉZÊÌË A¼ Í Ç1ÎÏŕÐÒÑÈÎÓÔ¡ÑÈÆÖÕ>וÎÏØ)ÂÒÎÈÎÏÂÄÓ[×®ÃÕ7ÑÖÇ-ÑÖÇIÎÏÑÖÂÒוÕÊ
Ù¡Ú¿ÛÜÄÝNÞDßDàߙáâ/ãVÝåä¬æ{çZÛÝNèéÛÝëê¯ìí1ãîèÈèˆì•Û\ï´íÖÜoÞÖæ ð•ñ
>Õ ×\ò¦ÂÒÎó(ÕôqÕ>õ•ÐÒǯÓ>Ôò•ÆÈ‚ö´ÂÄוÃUÕUÉ>÷øùÐÒÓÕ>òŠÊ„Á ÂÄÃ>ŕÆÈǯÉZʺú ÎÏû•ÓeükÎBÑÈû•Ç®Ó[Å\ÑÈô•Å\ÑýÔbÆÏÓ[Ø
Õ>×ÿþ=Õ>וòåÑÖû•Ç2ó1Ó[ÆÏÆÈÇIÎÈôNÓ[וò•ÂÒוÃ)ü¬Õ(ö[ÇIÔbÓ>ÆÈØ°ÕÑÑÖû•Ç2Ó[Å\ÑÈô•Å\ÑDôqÕ>òŠÊ û•Ç:Ø)ÕZÂÄØÅ\Ø
ò•Â›ÇIÆÈÇIוó1ǎõNÇIÑ{üéÇ1Ç1×wÑÖû•Ç-ü¬Õeö>ÇIÔbÓ[ÆÏØ)ÎkÂÒÎ
>÷ Ê
{À ¯^=¥!
•û Ç-óIÂÄÆÏó1ŕ‚ѬóIÓ[וÎÈÂÒÎÏÑÈÎ Ó>ԆÔbÓ[ŕÆéÎÈÇ1ÆÏ Õ>ÐÒÐ#"Bó@ûqÕÂÄוÇIòåÂÒ×ö[Ç1Æ ÑÖÇIÆÈΩükÂÒÑÈû¯ó@ûqÕ>×\וÇ1ЊÐÒÇ1וÃÑÖû•Î©ÓÔ
÷$&%('*) Õ>וò,+.-¿þ0/21(34-¿þ0/657'*) 89':) ;Aó@ûqÕווÇ1ÐëükÂÄò\ÑÈû•Î¬Ó>Ԋð•Ê É(1( \ÊÌ÷<ëñeÉ=1(%<> =%?1Zñ(Ë<
Õ>×\ò ñe÷[Ë?1(@ð•ÊA û•Çò•ÂÒÃ[ÂÒÑÖÕ>Ð õ•ÅëÇ1Æ=ÐÄÕB"[Ó[Å\Ñ=ÂÄÎDÎÈû•Óeük×UÂÄ×C=ô•ôNÇ1וò\ÂED=Ê û•ÂÒÎ=õ•ÅëÇ1Æ
ÂÒÎéó1Õ>ôqÕ>õ•ÐÒÇ=Ó>Ԋò•ÆÈ‚öZÂÒוÃÕÉ>÷Iøù±ÐÄÓ[Õ>òük‚ÑÖû®Õ2ÆÈÂÒÎÈÇ/Õוò®ÕxÔoÕ>ÐÒЕÑÖÂÒØ)ÇÓ>ԆÐÒÇ1ÎÈÎéÑÖûqÕ>F× %(GIH[Ê
J,KML NPO QERSTSVUARWQERUAXZYT[]\S
 ^_a` bdcfePgWchhfjikhl:mcfh
D"?niôqÕ>ÎÈΈó(ÕôqÕ>ó1‚ÑÖÓ[ÆÏÎAõëÇÑ{ü¬ÇIÇ1× moo Õ>וòqprG*sxÎÏÇ1Æ ö[ÇDÑÈÓxÎ Ñ@Õ>õ\ÂÄÐÄÂ#t1Ç©ÑÈû•ÇkÓ[×>n{ó@û\ÂÄôÎÈŕô•ô\Ð#"
ö>Ó[ÐÒÑÖÕ>Ã[Ç1ÎIÊviu ÑÂÄÎ ò•ÇIÎÈÂÄÆÈÕ>õ•ÐÒÇ/ÑÖÓBØ]Õw\ÂÒØ)Â#t1ÇÑÖû•ÂÒÎó1Õ>ôqÕ>óIÂÒÑÖÕ>וó1ÇÊ
^_ x!yahzh{|g}~
yalIaI~cf
€mmch
•û ÇØÓZò\ŕРÕÑÈÓ[Æ2ó(Õ>ôqÕó1ÂÒÑÈÓ[ÆÈÎýÓ´ó1óIŕô•ÂÒÇ1ò¦Õ Ð Õ>ÆÏÃ[Ç®Õ>ÆÏÇ®Ó>ÔkÑÖû•Ç®ò•ÂÒÇ(<ˆõ•Å\ÑBôNÓ[Ð#"„Ð ÕB">Ç1ÆÈÎ
õNÇ1ÐÒÓVüz-wÇÑ@Õ>Ðñ üéÇ1ÆÏDŽÕ(öÕ>ÂÒÐ Õ>õ•ÐÒÇwÅ\וò•Ç1Æ®ÑÈû•ÇUØ)Ó´ò•Å•ÐÄÕÑÖÓ[Æó(ÕôqÕ>ó1‚ÑÖÓ[ÆÏÎ1ʂ3¡Ó[Ð"XÉ ÂÄÎ
óIÓ[ווÇIóIÑÖÇIòýò•ÂÄÆÏÇ1óÑÖÐ#"ŽÑÈÓ0-wÇIÑÖÕ>ÐNñ©Ã[ÆÈÓ>ŕוòô•ÐÄÕ>וÇéÕ>וò:ÑÈû•ÂÄΡÐÄÇ1Õ>ò•Î¡ÑÈÓ/Ã[Ó´ÓZòxó1Ó[×\ò•Å•óIÑÈÂÄÓ[×
ÑÈÓ/ÑÖû•Ç©ôNÇ1ÆÏÂÄô•û\Ç1ƒÆ ":Ó>ÔÑÖû•ÇéÑÖÓ[ôýô•ÐÄÕÑÖÇÊ û•ÇIÆÈÇ ÂÒÎוÓ>ÑÃ>ÓZÓ´òýÕ>óIó1Ç1ÎÏÎÑÖÓ/ÑÖû\Ç ó1Ç1×ÑÈÆÖÕ>Еô•Õ>ÆÏÑ
Ó>ԛÑÖû•.Ç 3¡Ó[Ð "wñ=Ð BÕ "[ÇI„Æ <\õ\Å\ѬÑÈû•Ç=ÆÏÓ[ŕÃ[û•Ð "ýÑÖÆÏ Õ>וÃ>ŕРÕ>ÆAÎÏûqÕ>ôNÇ/Õ>וò)ÑÖû•Ç/óIÂÄÆÏó1ŕØBÔbÇ1ÆÏÇ1×ÑÖÂÄÕ>Ð
Õ>óIó1ÇIÎÈÎåó(Õ>ŕÎÏÇ1ÎÑÖû•ÇUõNÓ>ÑÈÑÈÓ[Ø ô\Ð ÕÑÈÇ¿ÆÈÇIÎÈÂÄÎ Ñ@Õ>×\ó1Ç ÑÖÓfõNÇRÐÒÂÄØÂÒÑÈÇ1òŠÊ Í ÇIÃÕ>ÆÏò•ÐÄÇIÎȄΠ<ÑÖû•Ç
?õ "?n{ôqÕÎÈÎó1Õ>ôqÕ>óIÂÒÑ@Õוó1Ç)ÎÏÑÖÂÒÐÄÐÔbŕוóÑÖÂÒÓ[וÎxüéÇ1ÐÒЬÎÏÂÄוóIÇ)ÑÖû\ǯÂÄוóIÐÄŕÎÏÂÄÓ[×RÓ>ÔkõNÓ>ÑÈÑÈÓ[Ø ô•ÐÄÕÑÖÇ
ÆÏÇ1ÎÈÂÒÎÏÑÖÕ>וó1Ç2Ó[וÐ "¯ÆÏÇ1ò•Å•óIÇ1ÎÑÖû•ÇŽZÇ ëÇ1óÑÖ‚ö[Ç:Îυ tIÇ2ÓÔ¡ÑÈû•Çxó1Õ>ôqÕ>óIÂÒÑÈÓ[Æ1Ê û•Ç2õëÓÑÈÑÖÓ>تô•ÐÄÕÑÖÇ
ÂÒÎ ó1Ó[ו×\Ç1óIÑÈÇ1òåÑÖÓ †oo Ê
u{×XÕ>ò•ò\ÂÒÑÖÂÒÓ[*× < Õ7Ñ]ÑÖû\Ç¿Ç1וò™ÓÔ-ÑÖû•Ç¿ô\ÆÈÓ ‡ÏÇIóIBÑ <DÕ>?× " ÎÈÂÄÃ>ו# ˆqó1Õ>×Ñ®Õ>ÆÏÇ(Õ>Î)Ó>Ô-öÕ>ó(Õ×îÑ
ÎÏÂÄÐÄÂÒó1Ó[×)ü¬ÇIÆÈ0Ç ˆqÐÄÐÒÇ1ò®ükÂÒÑÈûå?õ "?n{ô•Õ>ÎÈÎó(Õ>ô•Õ>ó1‚Ñ@Õ>וóIÇ>Ê
û•ÇŽÑÖÓ>ÑÖÕ>Њ?õ "?n{ôqÕÎÈÎó(Õ>ôqÕó1ÂÒÑÖÕ>וóIÇ-ÂÄÎ(É %[÷øùÊ
Ù¡Ú¿ÛÜÄÝNÞDßDàߙáâ/ãVÝåä¬æ{çZÛÝNèéÛÝëê¯ìí1ãîèÈèˆì•Û\ï´íÖÜoÞÖæ ðîÉ

Á ÂÒÃ[ŕÆÏÇBÉZÊÌú ‰Š¬Ó[ØôqÕ>ÆÏÂÄÎÏÓ[× Ó>ԈÓ[וÇþ ‹ ö[Ó[ЂÑ@Õ>Ã[Ç:Ó[Å\ÑÖô\Å\Ñ2Õ>וò ÑÖû\Çö[Ó[ЂÑ@Õ>Ã[ÇBÕ7Ñ/ÑÖû•Ç


óIÓ[ÆÈÆÏÇ1ÎÈôNÓ[וò\ÂÄוÃBÓ[Å\ÑÈô•Å\ÑôqÕ>òÔbÓ[ÆkÕ]@9'!HŽÎÈÂÒØŕРÕ7ÑÖÂÄÓ>×65oוÓBÐÒÓÕ>ò†;"Ê
Ù¡Ú¿ÛÜÄÝNÞDßDàߙáâ/ãVÝåä¬æ{çZÛÝNèéÛÝëê¯ìí1ãîèÈèˆì•Û\ï´íÖÜoÞÖæ ð?
Œ  Ž‘’ ŽI“ ” •–—Ž!˜ š™›“œŽŸž

=þ ö[ÇIÆÖÕ>ÐÒÐéóIÂÄÆÏó1ŕ‚Ñxö>Ç1ÆȈqó(Õ7ÑÖÂÄÓ>× ü©ÕÎò•Ó[וÇ)ÂÄ× ÎÏÇIö>Ç1ÆÖÕЬü©ÕB"´Î1Ê  û\Ç1ÎÈǯÑÈÇ1Î ÑÖÎÂÒוó1ÐÒŕò•Ç1ò


ò•ÇIÎÈÂÒÃ[ןó@û•ÇIóM¡îοõ•Å•ÂÒÐÒÑÂÄ×ÑÈӀŠ©Õ>ò\Ç1וóIÇ Õ>וò¤ÎÈôNÇ1óIÂ#ˆqó1Õ>ÐÄÐ"™ò•Ç1ÎÏÂÄÃ[×\Ç1ò ÎÏÂÄØŕÐÄÕÑÖÂÒÓ[וίÓÔ
óIÂÄÆÈóIŕÂÒÑ©ÎÈó@û•ÇIØ]ÕÑÈÂÄóIÎ1Ê û•Ç1ÎÏÇxÑÈÇ1ÎÏÑÈÎÕ>ÆÈǎò•ÂÒÎÈó1Å\ÎÈÎÈÇIòÿõNÇ1ÐÒÓVüŽÊ
¢£K¥¤ ¦¨§STXZ©ª «­¬E§Uf®
D¬ÇÔbÓ[ÆÈÇýõNÇ1ÂÒוîÎÈÇI×Ñ2ÑÈÓ¯ÑÖû•ÇÔbÓ>ŕוò•aÆ "=<ŠÑÖû\ÇýÎÈó@û•ÇIØ]ÕÑÈÂÄóBÕ>×\òRÐÄÕB"[Ó[Å\Ñ/Ó>ÔAÑÖû•ÇÑÈÓ[ôUÐÄÇIö>Ç1Ð
óIÂÄÆÈóIŕÂÒÑDü¬ÇIÆÈÇBó@û•ÇIóM¡>Ç1ò„ÔbÓ[Æ/Ç1ÆÏÆÈÓ[ÆÏÎ1ÊW¯/Ç1ÎÈÂÒÃ[× Í Å•ÐÄÇ]Š¬û•ÇIóM¡‘5°¯ Í Š_;k<ŠÇ±ZÑÈÆÖÕ>óÑÖÂÒÓ[×*<†Õ>×\ò
² BÕ "[Ó[ÅZÑö>Ç1ÆÏÎÈŕ Î /Zó@û•Ç1Ø)ÕÑÈÂÄ]ó 5°²(³/2;©ÎÈû•ÓeüéÇ1òwוÓ)ÇIÆÈÆÏÓ[ÆÈÎIÊ
û•ÇkÔbÓ[ÐÄÐÒÓeükÂÄוÃ-ÂÒÎAÑÈû•ÇkÓ[Å\ÑÈô•Å\шÔbÆÈÓ[Ø ÆÏŕווÂÒוô²(³0/ýÓ[×)ÑÈû•Ç ÑÖÓ[ô)ÐÄÇIö>Ç1ÐqÎÏó@û•Ç1Ø)ÕÑÖÂÒó>Ê

µT¶a·†¸?¹(º=»¼½C¾?¿2¼ÁÀ2Â=ÃmÄrÅ=ÆÇÉÈfÊÈÊ˂ÌwÍ>Î=ÏÑÐÎ2ÌwÒÑÒrÒÓÌw˽Ï?ÐV¶±Ô9ÕmÄÌÑÌÑÌwÐrÏ2¸x¹
¾†Å¥Ö€×mØ(ÙÚÔ¥ÛÜÅBÇ>ÝÓÅÑĀÂ9Ç2Ø(ކß=Â=ÕÊ
à Â(قÄwáØ9ârâÜÅBÇ>ݛÅ?ÄÁÂ9Ç2Ø9ÞÚß=Â=ÕÊ
ã ÄrÅBÇÝäÙÂ?Ã(×:ÅBÇ2ØßåÇ2Ø×mÂÄÁØÄxÔ?Æ9ÃÑÃÂÄ¥â†ÆwÇÕ>Â9ÇÚÔ(Âxâ†Æ>ÅBÇrÙÚāÊ
à Â(Ùæß>Å?Äwٛĥç?×r×mØ=ÃÑèé2Æ9ÖÎrÔ(Ø?Õ>Â9ÇÚÔ(ÂÎ9¾?¿¼>Îrß=Ø=è2Æwç>ÙmÎwÇ2Â(ÙÚß>Å?ÄwÙ
Ô?ÆwçÑÇrÙ
Ì¥ÐÑêÑÐÁÇ2Â(ÙÚÄ
ëÑÍÁÙÂ=Ã(×:Å¥Ç2Ø>ßrÄ
ÌBÈÜÌÁÔ(Ø9â
êÚÌ¥êÑÐÁâ?×ÚÆ>Ä
Ï?ÐrÍ=ÈäÇ?×ÚÆ>Ä
à Â(Ùæß>Å?Äwٛĥç?×r×mØ=ÃÑèé2Æ9ÖÎrÔ(Ø?Õ>Â9ÇÚÔ(ÂÎ9¾?¿¼>Î>ÄÑÔ¥Û2Â׆Ø(ÙÚÅ?Ô?Î9Ç2Â(Ùmß2Å?ÄwÙ
Ô?ÆwçÑÇrÙ
Ì¥ìrëÑÏåÇ2Â(ÙÚÄ
ëÑÍÁÙÂ=Ã(×:Å¥Ç2Ø>ßrÄ
ìrÍíÔ(Ø9â
Ì¥ìÑÐ?Èäâ?×ÚÆ>Ä
ÌwÒÑëÑëåÇ?×ÚÆ>Ä
Ù¡Ú¿ÛÜÄÝNÞDßDàߙáâ/ãVÝåä¬æ{çZÛÝNèéÛÝëê¯ìí1ãîèÈèˆì•Û\ï´íÖÜoÞÖæ ð[ð

î Â=Ã(×*ÅBÇ2Ø>ßÉÔ?Æ9ÃrÃ>ÂÄ¥â†ÆÇ>Õ>Â9ÇÚÔ=šâ†Æ>ÅBÇ>نÄ
̜ï†ð>Ì
Ïåï†ð9Ï
êÁï>ñ†Ì
Èäï>ñÑÏ
ËÁº?¾?ò
뀻:Ì
ìå»Ï
Ðíð à ¿rÙÂÄwÙ
Ò à ÙÂ2ÄwÙ:Ì
ÌwÍ à ÙÂ2ÄwÙÏ
ÌÑÌ à ÙÂ2ÄwÙ>ê
ÌwÏ à ÙÂ2ÄwنÄ
Ì¥êó(ôÚÅ¥Ç
ÌBÈÉó(ômÆçrÙ
ÌwËÁô?ÛÜÅÌ
ÌwëÁô?ÛÜÅÌZâ>Æń׆Â
Ì¥ìäô?ÛÜÅ(Ï
Ì¥Ðäô?ÛÜÅ(Ï9â>Æń׆Â9Þ2Ø=Ã
ÌwÒÁôÑÙÂ2ÄwÙ:Ì
ÏÑÍÁôÑÙÂ2ÄwÙÏ
φ̑ôÑÙÂ2ÄwÙ>ê
ÏÑÏÁôÑÙÂ2ÄwنÄ
Ï?êñ9Þ2Ø?Ã
Ï=ȚõËÑÍmÅBÇ
ÏÑËÁõ¼ î Þ2Ø=Ã
ÏÑëx¼(ö
Ï?ì î ÙÂ2ÄwÙ
Ï?Ðä¿>º(÷
ÏÑÒÁ¿Úð à ×:ÅBÇÑçÚÄ
êrÍÁ¿Úð à â†ßwçÚÄ
êÚ̑¿Ñõ=×*ÅBÇÑçÚÄ
êrÏÁ¿Ñõ?âÚßwçÚÄ
êÑê–Ô(Ø9âÜÔ(Ø>ß2ÌZÞ
ê?ÈøÔ(Ø9âÜÔ(Ø>ß2̄Ù
êrËíÔ(Ø9âÜÔ(Ø>ß=Ï9Þ
êrëíÔ(Ø9âÜÔ(Ø>ß=Ï(Ù
Ù¡Ú¿ÛÜÄÝNÞDßDàߙáâ/ãVÝåä¬æ{çZÛÝNèéÛÝëê¯ìí1ãîèÈèˆì•Û\ï´íÖÜoÞÖæ ðÑ@
êÑìšé>Í
êÑКéÜÌ
êrÒäé>Ï
È>Íäérê
ÈÜ̗Ý=Ç>Õ_ù
È>ϖÅ9Í
ÈrêøÅ9Ï
ÈÑȂÅê
È>˖ÅwÈ
È>ë–ÅBdžÆ9ÙØ×:ÅBÇrçÚÄ
ÈrìøÅBdžÆ9ÙØ9â†ßwçÜÄ
ÈrÐíÆÙØÚÌÑÌk×:ÅBÇrçÚÄ
È>ÒÉÆÙØÚÌÑÌZâ†ßwçÜÄ
ËÑÍÉÆÙØÚÌwÏ×:ÅBÇrçÚÄ
ˆÌåÆÙØÚÌwÏ9â†ßwçÜÄ
ËÑÏÉÆÙØrφÌk×:ÅBÇrçÚÄ
Ë?êíÆÙØrφÌZâ†ßwçÜÄ
Ë=ȖÆÙØrÏÑÏ×:ÅBÇrçÚÄ
ËÑËÉÆÙØrÏÑÏ9â†ßwçÜÄ
ËÑëšúrÍ
Ë?ìxúrÏ
Ë?ÐxúÑê
ËÑҚú?È
ëÑÍÁÀrÕÑÕ_ù
î Û2ÂåÇ2Â(Ùæß>Å?ÄwنÄj׆Ø(نԥÛÊ
ß=Ø=èmÆwçrÙ ÄÑÔ¥ÛmÂ×mØ(ÙÚÅÑÔ
BÅ ÇÚÄwÙ2Ø9ÇÚÔ(ÂÄ
çÑÇ2æ׆Ø(نԥÛ2Â?ՖÍäÍ
Ã>Â(áÚÅÃ>Â=ÕíÍäÍ
ÄrÅwû>ÂxÂ=ÃÑÃmÆ9ÃmÄä͚Í
â>Ã=çÑÇmÂ=ÕíÍäÍ
ØÔwÙÚÅwÀÂëÑÍ?ÐÑêxêÑÐrÏÑÍ
ÙmÆÙØßÁëÑÍÑÐÑêêÑÐrÏÑÍ
2Ç Â=نÄ
çÑÇ2æ׆Ø(نԥÛ2Â?ՖÍäÍ
Ù¡Ú¿ÛÜÄÝNÞDßDàߙáâ/ãVÝåä¬æ{çZÛÝNèéÛÝëê¯ìí1ãîèÈèˆì•Û\ï´íÖÜoÞÖæ ð?%
×mÂ=ÃÑÝÂ=ÕíÍäÍ
â>Ã=çÑÇmÂ=ÕíÍäÍ
ØÔwÙÚÅwÀ›̥ÐÑêÑЛ̥ìrëÑÏ
ÙmÆÙØßíÌ¥ÐrêÑÐÓÌ¥ìrëÑÏ
Ù Â=Ã(×*ÅBÇ2Ø>ßrÄ
çÑÇ2æ׆Ø(نԥÛ2Â?ՖÍäÍ
×mØ(نÔwÛ2Â=՚ÞÑçrÙ
ՆÅwéÑéÂ=Ã>Â9ÇrÙÙrè?â2ÂÍäÍ
ÙmÆÙØßÁëÑÍxëÑÍ

ôrÃ2ÆwÞmÂÁé†Å?ß=ÂÄåéÑÃ2ƥכÎrÔ(Ø?Õ>Â9ÇÚÔ(ÂÎ9¾?¿¼>Î>ÄÑÔ¥Û2Â׆Ø(ÙÚÅ?Ô
Õ>Â(À?ÞmØ=ÕʃÆwç>Ùf½
Ç2Â(Ù?ÞmØ=ÕʃÆwç>Ùf½
×mÂ=ÃÑÝÂ9Ç2Â(ÙfÊüÆwçrÙf½
ÙÂ=Ã(×>Þ2Ø=ÕʃÆçrÙf½
â>Ã=çÑÇmÂ9Ç2Â(ÙfÊüÆwçrÙf½
â>Ã=çÑÇmÂ=Õ>Â(ÀfÊüÆwçrÙf½
Ø9ç>ՆÅwÙfʃÆwçrÙ½

ôrÃ2ÆwÞmÂÁé†Å?ß=ÂÄåéÑÃ2ƥכÎrÔ(Ø?Õ>Â9ÇÚÔ(ÂÎ9¾?¿¼>Îrß=Ø=è2Æwç>Ù
Õ>Â(À?ÞmØ=ÕʃÆwç>Ùf½
Ç2Â(Ù?ÞmØ=ÕʃÆwç>Ùf½
×mÂ=ÃÑÝÂ9Ç2Â(ÙfÊüÆwçrÙf½
ÙÂ=Ã(×>Þ2Ø=ÕʃÆçrÙf½
Ù¡Ú¿ÛÜÄÝNÞDßDàߙáâ/ãVÝåä¬æ{çZÛÝNèéÛÝëê¯ìí1ãîèÈèˆì•Û\ï´íÖÜoÞÖæ ðÑý

â>Ã=çÑÇmÂ9Ç2Â(ÙfÊüÆwçrÙf½
â>Ã=çÑÇmÂ=Õ>Â(ÀfÊüÆwçrÙf½
Ø9ç>ՆÅwÙfʃÆwçrÙ½

¢£K±J þ—[]Q ÿ § §£X ZR´YvXZ[ª V


§S ZYTS
¯/ŕǿÑÈÓ ÑÖû•ÇRÕ(ö[ÇIÆÖÕ>Ã[ÂÒוÃf×qÕÑÈŕÆÈÇUÓ>Ô2ÑÖû•ÇUÎÏÂÄÃ[Ø)Õ{n ò\Ç1ÐÒÑÖÕd¯0Š.<¬Ø]Õ>×?"™ÎÈÕ>Øô•ÐÄÇIÎÕ>ÆÈÇ
וÇIÇ1ò•ÇIò)ÂÒ×ýÓ[ÆÈò\Ç1ÆÑÖӎÕó@û•ÂÄÇö[Ç ÑÖû•Ç©ÔbÅ\ÐÄÐ\ÆÏÇ1ÎÏÓ[ÐÄÅ\ÑÈÂÄÓ[×ýÓÔNÑÈû•Ç ó1Ó>×îö>Ç1Æ ÑÖÇ1ÆIÊ û•ÂÄÎô•ÆÏÓeö[Ç1òBÑÖÓ
õNÇ Õ/ÐÄÂÒØ)‚ÑÖÂÒוà ÔoÕ>óIÑÈÓ[Æ ÂÒ×ÑÖû•Ç©ÎÏÂÄØÅ\Ð ÕÑÈÂÄÓ[×xÓ>ÔqÑÖû•Ç©ÔbÅ\ÐÄÐ#x" Õ>ÎÏÎÈÇIØõ•ÐÄÇIòýÎÈó@û•ÇIØ]Õ7ÑÖÂÄóÊ X û•ÂÒÐÄÇ
ÑÈû•Çkó1Ó[×ö[ÇIÆÏÑÈÇ1ƬÆÏŕווÂÒוÃxÕÑéÕ2ÎÈÕ>Ø)ô\ÐÄÇ ÆÖÕ7ÑÖÇkÓ>Ô ó1ÆÏÇ(ÕÑÈÇ1ÎéÕ2וÇü­öÕ>ÐÄÂÒòýÓ[Å\ÑÈô•Å\ÑéÇIö[ÇIƃ"
Ó[ õZÑ@ÎÈÕ>ÇIÂÒó1ׯÓ[×\ö>Õò•ÐÄ΄ÂÄ<ò]ó1Ó[Õ>Å\ÐÄóIÑÖŕô\ÐÅ\Õ7ÑÖÑÖÎIÂÄÊ4Ó>ו±ÎŽÑÈÕ>Ç1ÆÈÎÏÇÑוÓ[ÇI×®Ç1ò•ÑÈû•ÇIÇ/ò ÑÖÔbÓ[Ó[ôƎÐÒØ]ÇIö[Õ>ÇI×?ІU
" Ó>ÑÈû•Ç1ƎÑÖÂÒØ)ÇBôNÓ[ÂÄ×ÑÈÎxÂÒׄÓ[ÆÏò•Ç1ƎÑÖÓ
ò•Ç1ÎÏÂÄÃ[×ó1Õ>×åÑÖÕ(¡>ǎŕô®ÑÈÓåñ(ËBû\Ó[ŕÆÈÎ
ÑÈÓ®Ó[õ\Ñ@ÕÂÄ× ñe÷>÷[÷¯ÎÖÕ>Øô•ÐÒÇ1Î/Ó>ÔAÓ>Å\ÑÖô•ÅZюòqÕÑ@ÕZÊ´D ΎկÆÈÇ1ÎÏŕÐÒÑ/Ó>ÔAÑÖû•ÇýÐÄÕ>ÆÈÃ[Çxó(Õ>ÐÒó1ŕÐÄÕÑÖÂÒÓ[×
ÑÈÂÄØÇ]וÇIÇ1ò•ÇIò¦ÔbÓ[ÆxÎÈŕó@û Õ¿ÎÈØ)Õ>ÐÒÐéòqÕ7Ñ@Õ¿ÎÈÇÑB< ö[ÇIƃ" ÔbÇü,ÑÈÇ1Î ÑÖÎüéÇ1ÆÈÇÆÏŕ×fÕÑÑÈû•Ç¯ÑÖÓ[ô
ÐÒÇIö[ÇIÐÊå - Ó[ÎÏÑ ÓÔ ÑÖÇ1×)ÑÖû•ÇDôëÇIÆÏÔbÓ[ÆÏØ]Õ>×\ó1Ç=ÓԊÑÖû•Ç=ó1ÂÄÆÏó1ŕ‚Ñéü¬Õ>ΩÇöÕ>ÐÄÅqÕ7ÑÖÇ1ò)õ?] " ÎÏÂÄØŕÐÄÕÑÖÂÒוÃ
Ó[×\Çk{n û•Õ>ÐÒÔAÓ>ÔAÑÈû•Çó@û•ÂÒô*†< ŕÎÈÂÒוîÇ1‚ÑÖû•ÇIÆ=ÑÖû\ÇýÂÄ×>in ô•ûqÕ>ÎÏÇÓ[Æî ÅqÕ>ò\ÆÖÕÑÈŕÆÈÇýó@ûqÕווÇ1ÐÕ>ÐÄÓ[×\Ç>Ê
ÁqÓ[Æ ÑÖŕ×qÕ7ÑÖÇ1Ð " ÑÖû•ÂÒÎ/ò•ÂÄòUÕÐÄÐÄÓeü ÔbÓ>Æ=ÑÖû•Çxö[Ç1ÆÏÂ#qˆ ó1ÕÑÖÂÒÓ[× Ó>ÔAÑÖû\ÇõqÕ>ÎÏÂÄóò•ÇIÎÈÂÒÃ[× ÔbŕוóIÑÈÂÄÓ[×\΄<
ÎÏŕó@ûfÕ>ΎÔbÆÈÇî ŕÇIוóZ" Ø)Ó´ò•Å•ÐÄÕÑÖÂÒÓ[×UÕ>וò„ÑÖû•Ç)ÇZë Ç1óIÑÈÎÓ>Ô ÎÏÂÄÃ[Ø)Õ®ò•Ç1ЂÑ@Õåó1Ó[×ö[ÇIÆÈÎÏÂÄÓ[× Ó[×
ÑÈû•ÇxÎÏôëÇIóIÑÈÆÈŕØåÊ ¡ÆÏŕÇxØÇ(ÕÎÈŕÆÏÇ1Î=ÓÔÑÖû•Ç2Óeö[ÇIÆÖÕ>ÐÒÐPÆÏÇ1ÎÏÓ[ÐÄÅ\ÑÈÂÄÓ[×åÓ>ÔÑÈû•Ç2ó1Ó[×ö[ÇIÆÏÑÈÇ1Æ/ûqÕ(ö>Ç
õNÇ1ÇI×û•Õ>ÆÈòýÑÖÓ-Ó>õ\Ñ@Õ>ÂÒ×:ükû•ÂÒÐÄÇ©Çö>ÕÐÄÅqÕÑÈÂÄוÃ=ÎÈŕó@ûÎÈØ)Õ>ÐÄдÓ[Å\ÑÈô•Å\ÑAòqÕ7Ñ@Õ/ÎÈÇÑÖÎIÊ/ZÓ[ØǬÑÖÇIÎÏÑÈÎ
Õ>ÆÏÇ©ó1Å\ÆÈÆÈÇI×ÑÖ#Ð "ÆÈŕו×\ÂÄוÎÕ>×\òØ)Õ>×?"xÓ>ÑÖû•ÇIÆÈÎÆÏÇ1Ø)Õ>ÂÄ×:ÑÈӎõëÇ ôNÇ1Æ ÔbÓ[ÆÈØÇ1òýÆÏÇ1ÃÕ>ÆÏò•ÂÄ×\Ã=ÑÖû•Ç
kÇ ›ÇIóIÑÖÎ Ó>Ôò•# ëÇ1ÆÏÇ1×ÑÂÒוô•Å\Ñ ÎÈÂÒÃ[×qÕ>Ð҄Π<7ò•# ëÇ1ÆÏÇ1×ÑÆÏÇIÔbÇ1ÆÏÇ1וóIÇ©ö[Ó[ЂÑ@Õ>Ã>Ç1„Î <ÑÖÇ1ØôNÇ1ÆÖÕ7ÑÖŕÆÏǬÕ>×\ò
ôqÕÆÖÕ>ÎÏÂÒÑÖÂÒó1ÎIÊ
Š¬Ó´ò•ÇDü¬Õ>άükÆÏÂÒÑÈÑÈÇ1×]ÔbÓ>ÆéÑÖû\ Ç -Cv ²ID­ÎÏÓ>Ô Ñ{ü¬Õ>ÆÈÇ/ô•Õ>Mó ¡7Õ>Ã[ÇDÑÈÓÎÈÂÒØŕÐÄÕÑÖÇ ÑÖû\Ç/ó1ÂÒaÆ n
óIŕÂÒÑ Ø)ÕÑÈû•Ç1Ø)ÕÑÖÂÒó(Õ>ÐÒ#Ð "BÂÒ×®Ó[ÆÈò•ÇIÆ ÑÖÓBÃÕ>ÂÒ×®ÎÈÓ[ØÇ-ÂÄוÎÏÂÄÃ[ûÑ Ó>×å±Ç ZôëÇIóIÑÖÇIòÿôNÇ1Æ ÔbÓ[ÆÈØ)Õ>וóIÇ>Ê
û•Çx×qÕ>ÆÏÆÈÓeü±õqÕ>×\ò\ükÂÄò\ÑÈû¿Ó>ÔÑÈû•Ç2Ó[Å\ÑÖô\Å\Ñ/ÎÏôëÇIóIÑÖÆÏŕØוÇ(ÕÆ ¯0Š ÂÒÎDÎÏû•Óeük׿ÂÄ×ÿÁ ÂÄÃ[Å\ÆÈÇ
\ʂñ)ÔbÓ>ÆxÕwÎÈÂÄØ:ŕРÕÑÈÂÄÓ[× Å\ÎÈÂÄ×\E à £É ¡´ÂÒÐÄÓåÎÖÕ>Øô•ÐÒÇ1Î1,Ê û\Ç]ÂÄØô•ÆÏÓVö>Ç1ØÇ1×ÑxÂÄ× Å\ÎÈÂÄ×\ÃwÑ{üéÓ
Î Ñ@Õ>Ã[ÇIάÂÒάó1ÐÒÇ(Õ>ÆÏ#Ð "BÇöZÂÒò•Ç1×„Ñ <•Õ>άÑÈû•Ç=ÎÏûqÕ>ô•ÂÒוÃÂÒ×)ÑÖû\Ç=ÎÈÇIó1Ó[×\òåÓ>ÆÈò•ÇIÆ©Õ>וò)ÔbÓ[ŕÆÏÑÈû]Ó[ÆÏò•Ç1Æ
aÎ "ZÎ ÑÖÇIØ)ÎýÂÒ Î îŕÂÒÑÈǯò• ›ÇIÆÈÇ1×Ñ1d
Ê - v ²!.D‰ÎÈÂÄØ:ŕРÕÑÈÂÄÓ[×UükÂÒÑÈû Õ¿ÎÈØ)Õ>ÐÒÐÄÇ1Æ2×îŕØõNÇ1ÆÓÔ
ÎÈÕ>Ø)ô\ÐÄÇ1ZÎ <PÕ>Î-ÑÖû•Çqñ ¡îÂÄÐÄÓÎÈÕ>Ø)ô\ÐÄÇýŕÎÏÇ1ò ÂÒ× ÑÖû•ÇBÎÈó@û\Ç1Ø)ÕÑÖÂÒóÎÏÂÄØÅ\Ð ÕÑÈÂÄÓ[וZÎ <ŠÃ[ÇIוÇ1ÆÈÕÑÖÇIò
ÑÈû•Ç:Ó[ÅZÑÖô•Å\Ñ=ÎÈôNÇ1óÑÖÆÈÅ\ØÓ>ԈÁ¡ÂÄÃ[ŕÆÏWÇ ZÊ ÉZAÊ û•ÇIÆÈÇÂÒÎö>Ç1ƒÆ "wÐÄ‚ÑÈÑÈÐÄǎÂÄØô•ÆÈÓeö>Ç1ØÇ1×Ñ=ÂÒ×ÿÆÏÇ1aÎ n
Ó[ÐÒÅ\ÑÖÂÒÓ[×®ÔbÆÈÓ[Ø°ÕÎÈÇ1óIÓ[וò Ó[ÆÏò•Ç1ÆkÑÖÓ]Õ)ÔbÓ[Å•Æ ÑÖûwÓ[ÆÈò•ÇIÆ=aÎ "ZÎ ÑÖÇIØwAÊ û•Ç:ÎÈÕ>ØÇ:ÆÈÇIÎÈŕЂÑÖÎ=Õ>ÆÈÇ
ÎÏÇ1Ç1×åÂÄׯÑÈû•Ç-Ó[Å\ÑÈô•Å\ÑkÎÏôëÇIóIÑÖÆÏÅ•Ø Ó>Ô¡ÕýÎÈó@û\Ç1Ø)ÕÑÖÂÒó/ÎÈÂÒØŕРÕ7ÑÖÂÄÓ>×)ükÂÒÑÈûUñ ¡´ÂÒÐÄÓÎÈÕ>Øô•ÐÄÇ/ÓÔ
Ù¡Ú¿ÛÜÄÝNÞDßDàߙáâ/ãVÝåä¬æ{çZÛÝNèéÛÝëê¯ìí1ãîèÈèˆì•Û\ï´íÖÜoÞÖæ ðË

60

40

20
2nd order section output
Output Spectrum (dB)

−20

−40

−60

4th order MASH output


−80

−100
0 0.05 0.1 0.15
Frequency (MHz)

Á ÂÄÃ>ŕÆÈÇ0 \ʂñ=‰4/ZÂÒØŕÐÄÕÑÖÇIò®ÆÈÇ1ÎÏŕÐÒÑÈÎ ÔbÆÈÓ[Ø -Cv ²ID™ü


1] É¡¯ÎÖÕ>Øô•ÐÒÇ1Î1Ê
Ù¡Ú¿ÛÜÄÝNÞDßDàߙáâ/ãVÝåä¬æ{çZÛÝNèéÛÝëê¯ìí1ãîèÈèˆì•Û\ï´íÖÜoÞÖæ ðú

60

40

20
Output Spectrum (dB)

2nd order section output


0

−20

−40
4th order MASH output

−60

−80

−100
0 0.05 0.1 0.15
Frequency (MHz)

Á ÂÒÃ[ŕÆÈÇ0 ZÊ É>‰4/´ÂÄØŕÐÄÕÑÖÇIò®ÆÈÇIÎÈŕЂÑÖÎ ÔbÆÈÓ[Ø -Cv ²IDXü


1ñB¡)ÎÖÕ>Øô•ÐÒÇ1Î1Ê
Ù¡Ú¿ÛÜÄÝNÞDßDàߙáâ/ãVÝåä¬æ{çZÛÝNèéÛÝëê¯ìí1ãîèÈèˆì•Û\ï´íÖÜoÞÖæ @>÷

output spectrum − 1st stage and recombined


0

−10

−20

−30
magnitude (dB)

−40

−50

−60

−70

−80
0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 0.045 0.05
frequency bin

 "! #& ‰4/$ÒØ%'&ÄÕÑ(!Iò)"!*+'&ÒÑ"* Ô,ÈÓ[Ø-*Ïó@û'!1Ø)ÕÑ"Äó/ü


1®ñB¡.*ÖÕØ)ô'&/!*0#
Ù¡Ú¿ÛÜÄÝNÞDßDàߙáâ/ãVÝåä¬æ{çZÛÝNèéÛÝëê¯ìí1ãîèÈèˆì•Û\ï´íÖÜoÞÖæ @Zñ

ÓZÑÖô'\Ñ©òqÕÑ@Õ>< *Èû\ÓVük×1Ä×. "! #& #Tu{×õNÓ>ÑÖû®ÓԆÑÖû'!-ÓZÑÖô'\Ñ2*Èô3!1óIÑ"ÖÕ<•ÑÈû'!+!1ó1Ó>Øqn


õ'Ò'× !1òUÓ ZÑÖ'ô \юÓԈÑÈû'!Ñ{üéÓ4* Ñ@Õ5!0*Žó&ÄÓ5*"!&"wÔbÓ5&&ÄÓeü6*=ÑÈû'!ýÓ\ÑÈô'\юÓ>ԈÑÖû !ˆ7"* Ñ8*ÏÑ@Õ9!5#
'û /*©ó1Ó>Ø)ôq9Õ "*ÏÓ[×:&/!1וò *2*ÈÓ[Ø;!=öÕ5&/Äò'‚Ñ"ýÑÖÓ:ÑÈû'!Äò !(Õ:ÑÖû•ÕѬÑÈû'!/ó/Èó0'ÒÑéü6&&NÓ[ô3!ÈÕÑ(!
5Õ * ò !*"/['× !I<ò # 'û !xò #=!"!Iוó !8Ò) × *Èó(9Õ &!Ž=õ !Ñ{>ü !0!1×åÑÖ'û !8"!0*ÈÓ &/\(Ñ ÒÓ[×®Ó>ÔPÑÖ'û !´-Cv ²I.D
Õ>×\)ò *Èó@'û !IØ]Õ"Ñ Äó *+Ä%Ø & Õ"Ñ ÄÓ['× *ÔbÓ =ñ ¡?&ÄÓ *ÖÕ>Ø'ô &!DÓ>Ô òqÕÑÖÕó(Õ>×®3õ !-ÕÑÏ(Ñ +Ä'õ \"Ñ !1ò¯ÑÈÓ:ÑÖ'û !
ÔoÕ>óÑ=ÑÈûqÕÑÑÖ'û !q- v ²!.D@*"Ò%Ø '&ÄÕ(Ñ ÒÓ[A × *BÒ'ò !(9Õ &# 'û !+!ý5Õ +!:וӯóIÓ['× *+Ä'ò !0ÖÕ"Ñ ÄÓ['× *kÔbÓ 
ÑÈ'û Ä'× 5*C*+•ó@ûf5Õ *2ôq5Õ Ö9Õ *"Ò"Ñ Äóó(Õ>ô•Õ>ó ‚Ñ@Õ>ו0ó !*CÄ×UÑÖ'û !F-Cv ²IDD*"Ò%Ø '&ÄÕ(Ñ ÒÓ[*× <Šük'û !0"!(9Õ *
ÑÈ'û !2*Èó@û !1Ø)Õ(Ñ ÒEó *"ÄØ '& Õ"Ñ ÄÓ[F× ‚ö !*AÕ/Ø •ó@ûýØ)5Ó "!2+!(5Õ &/*Ï"Ñ ÄóAGö !Iü Ó>ÔqÑÈ'û ! =ô !0ÏÔbÓ ÏØ]Õוó !
Ó>ÔPÑÖû !20ó Ïó '‚HÑ #
'û !!0"È5Ó ©=õ !Ñ{>ü !0!1×ÑÖ'û !* Ñ@5Õ 5!*k5Õ &/*ÈÓýÕ>ô\=ô !15Õ "!Iò¯ÑÖI Ó *Èû\ÓVü¤ÑÖû !-'ô "!I'ò Äó(Ñ !1)ò !kJ!IóI"Ñ *
'ò !0*È'ô ‚(Ñ !ÑÈ'û !%*ÈØ)5Õ &/&¡òqÕ7Ñ@. Õ *"!HÑ #´ 'û !I!+ÈÓ =,Ô ÏÓ[ØÑÖ'û !ˆ7+*Ï8Ñ * Ñ@5Õ !G•Õ>×(Ñ …t0!/*/'ô &ÄÓƒÑ n
Ñ"!1ò ö !0"*" *;Òו'ô \%Ñ *ÏÑ@Õ7(Ñ !)ÄK × L'+!F # 'ð # 'û !®ó Ïö !®ÑÈûqÕÑBÕ>ô\=ô !15Õ "*ÑÈ'û ÈÓ [û ÑÖ'û !
òqÕ7Ñ@:Õ /*DÑÖû !Õ(ö !0Ö5Õ !ö5Õ &/'!2Ó>ÔÑÖ'û !!"ÏÓ DÔb5Ó DÑÖû !%Ò5ö !1M × Òו'ô \BÑ *ÏÑÖÕ(Ñ !9#u{'ò !(9Õ &&#"ÑÈ'û *
0ó 'Ï5ö !2üéÓ '&Òòå3õ !N9Õ OQP>0ó "R*+*EOÖ'û !8S\'ô O6(P9S'!(<7/S•'ò ÒHó P9O"S'OÈ7û P9OEOÈ'û !8!"+RE*2O""'&"
/S•'ò !13ô !S\'ò !STOCR5UVOÈ'û !WS•ô OF*"5S7P5&#]/G!1ó R5S•X ò *YOZP55![?7P5STO"…t!08!"+R8*-'ô &/R5O"O"!1\ ò S
 /'+!. # @>< P5&RS x6ü /OÈ. û OÖ'û !Pe5ö !"P5!=9ö P5&/'!=0ó 'Ï5ö !*EU,R¬3õ R5OÈ:û OÖ'û !
ˆ7"*YOQP5S•.ò *+!1ó R5S•ò
*YOZP5!0*]U,Ró R5^)7ô P9"*+RS<#_ 'û !*"!10ó RS• ò *YOZP5!C!+"R'ò RG!*Pô•=ô !P56O(R¯3õ !C*+R^;!Iük7û P9O
^;R"!"P5S•'ò R5^ 6ü /OÖ1 û "!0*È3ô !1_ó O]O"R;OÈ'û !C/S•'ô O„<•6ü /OÈ` û P5S4P(ö !0(P5!Ž9ö P5& !20ó 'Ï5ö !COÈ7û P9OQ*
^[P5"5S7P5&/&#"ANaP9O+O(!0FOÈ7û P5SXOÈ7û P9OFR5UVOÖ'û !]ˆ7"*YO*YOZP5!9#FBP5S*<^;R"!W*"P5^)ô &!*ŽVü R'&Äò
'û !0&Ä) ô O(Rý9ö P5&/Ä7ò P9O"!BOÖû !*"!2ó &P5^;*#
b*Ïó@'û !^[P9O"ÄF ó *"^'&cP9O"RSAR5U OÖ'û !FO(R[M ô &/!I5ö !&Pó Ïó 'dOBR>õ OZP5/S'!1E
ò @>÷[÷7ò P9OZP=ô R5STO(*
O"RC*Ï'û ReüXó R^'ô &!±;^[R´'ò '&P9O(!IW ò R OÖô O>*"P5^'ô &!0*é'ô +RZò •ó !Iò]?õ "WOÖ'û !Dó RSö !0+O"!# 'û !
R$OÖ'ô OV*È3ô !1_ó O(+'^eR5U<OÖû !D0ó RSö !YO(!02*f*È'û Re6ü S./S. /'+!
$# % # 'û !B/S•'ô OV*VPO{>ü R9n
O"RS'!F*"5S7P5& < S'!HP5'õ /S'*k. ð P5S•ò %<•ük'û Òó@M û *6^;RZ'ò &cP9O"!1ò?õ " gih <3P5S\4 ò OÖû !x0ó RSö !YO(!0
/*>R[3ô !"P9O(!IA ò P9OEP*"P5^'ô &!](P9O"!BR5U@=-4j
t5# 'û !BS'R*+!*È'û P>'ô S %R5UkOÖû !BU,R'YOÖ.û RÏ'ò !
*a"$*YO(!0^l/*Q*+!!0SMSAOÖ'û !x'û >4 û S'R5*"!N7RGRQS'!HP9QOÈ'û !C^;Äò\'ò &!R5U OÖ'û !F*È3ô !1_ó O(" ^4#_ 'û !
0ó R^)ô &!k)^[R´'ò '&P9O(/RS®Hó P5S`P5&*+R)3õ !F*"!!0SMSAOÖû !x'ô +!*+!S•0ó !%R5U U,R5'EO(RS'!0*BS'!P5
¯0Š
P5S\m ò OÖ'û !:P>'õ *+!S•0ó !)R5UQP5S?"XO"RS'!0*S'!P5W9n# 'û !®ó R^'ô &/!ko^;RZ'ò &cP9O"RS\*Èû /UpO(*FOÖ'û !
!0S?O"+!*È3ô !10ó O""'^-O"RIOÖ'û !8"/û O ?õ "Kq girh h R-Bñ %Bõ S'*Z< O("P5S'*"&P9O(/S'OÈ'û !OÖ'û !O{Vü R[/S•'ô O
O"RS'!*6P9S•) ò OÖ'û !0E^[P5!0*5 ük'û Äó@4 û P5"!BS'!HP5Qü;VO"RB=õ !-0ó !STO(!0"!14 ò P5+R'S•ò gi h /S'*+O"!HP>ò
R5U¯0ŠB#s X'û &/!AOÈ'û !1S•'ô $O:*+S7P9& 7û P5*=õ !0!St^;RZò '&cP9O"!1K ò R O[R5U]OÖ'û !å7õ P5S•òZ6ü Äò OÈû
R5U¬'û >'û !*YOC+!*+R& O"RS:<<OÖ'û /*8O"!*YO*+!Ï5ö !*FO(R1*È'û Reu ü OÖ'û P9O8OÖ'û !Bó /È0ó '/OŽó P5Sm!0S'!"P9O(!
0ó R^)ô &!kv^;RZò '&cP9O"!1v ò R OÖô O(*Z<BP5S\t ò OÖ7û P9O:OÖ'û !M^;R´'ò '&cPO(R[P>ô•3ô !HP5+*:O(R Vü Rƒ¡wP5*
'ò !0*"/S'!1Jò #
xLyMz9{|3}]~] ~€s‚ƒ„|1…>†{ç$z9|NèVz9|ëê¯ìíƒîèÈèˆì'z\ï´í({r}(† @‡

DAC − Integrator Error, first stage


2

1
error (V)

−1

−2
−0.3 −0.2 −0.1 0 0.1 0.2 0.3
input (V)

0.1

0.05
error (V)

−0.05

−0.1

−0.25 −0.2 −0.15 −0.1 −0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
input (V)

 /'+!f # ð2‰/$^'&cP9O"!1òC"!*+'&/O"* 5,U, &&G(P5S'5!2P5S•òWPDó&R5*"! &RGR=¡†<7ü6dOÖûWP(ö!0(P5!éö5P9&'!


ó0'Ïö5!¥;2U,"R^ˆ*Èó@û'!0^:P9O"Äó-ü
1®ñB¡:*"P5^)ô &!*0#
xLyMz9{|3}]~] ~€s‚ƒ„|1…>†i‰$z9|3ŠVz9|ëê¯ìíƒ?Š"Šˆì'z\ï´í({r}(† @(

DAC − Integrator Error, second stage


2

1
error (V)

−1

−2
−0.3 −0.2 −0.1 0 0.1 0.2 0.3
input (V)

0.1

0.05
error (V)

−0.05

−0.1

−0.25 −0.2 −0.15 −0.1 −0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
input (V)

 /'+!f # @>‰/$^'&cP9O"!1òC"!*+'&/O"* 5,U, &&G(P5S'5!2P5S•òWPDó&R5*"! &RGR=¡†<7ü6dOÖûWP(ö!0(P5!éö5P9&'!


ó0'Ïö5!*6U,"R^ õ3R5OÈû1*YOZP55!*M;>U,+R^-*Èó@û !^[P9O(Òó/ü
1ñB¡:*(P5^ô'&!0*#
xLyMz9{|3}]~] ~€s‚ƒ„|1…>†i‰$z9|3ŠVz9|=‹¯ìíƒ?Š"Šˆì'z\ï´í({r}(† @ð

two−tone test near bins 4 and 6, modulated by fs/32


20

0
magnitude (dB)

−20

−40

−60

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500


frequency bin

−10
magnitude (dB)

−20

−30

−40

−50

−60
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
frequency bin

 /'+! # %>‰v/$/^%'&cPO(!ŒI+!*+'&/O"*.5pU,'&& *"31! ó0O""'^ŽP5S Œ:PŽó&/R*"!0f&/R$R(¡;U,"R^bO"R;&!05!&


*ÏóZ'!^[P9O(Òó‘
1@9’’I*(P5^;'&!0*„<'^;RGŒ''&cPO(!Œ)“?" gi h #
xLyMz9{|3}]~] ~€s‚ƒ„|1…>†i‰$z9|3ŠVz9|=‹.”a•ƒ?Š"Šf”'z –G•({r}(† @=@
¢£KM¢ — ª4˜ÚUf¬ XBQ [[kYTRW©q§ Rª ™ UQ \\v§ªFYš™E§ Rª ™
E'!>!Z=!1ó0O"/5!S'!0*"*›R5U'O"'!2“?"?ni7P5*+*óHP5'P>ódO(R‘2P9*sP5*"*+!*+*"!Œ;“?"%P9Œ'Œ'S ]O( !27P>óM¡P5!
'/S\S'Œ'\ ó0OZP9•S ó!9< óHP97>P ódOZP5\S ó!(<LP5S'Œo"!0*"/*+OZP9•S ó!WO(RAO('!;*" ''&#"M'S'*CP5S'ŒoR“'*+!YÑn
/S'MO('!)*+'''&"œR5&/OZP9!AP5S'f Œ ó ""!0STOH#—-`Pw‡+R5I7P5(P9*"/O"Ä ó¯óP57>P ó0/O(P5•S ó!0*WP5"!1P5&/*"R
/•S ó&/'Œ'!Œ\/SMO('/**"^'&cP9O"RSJ# /'+! # ý)*+'R‘6*FO"'!%9P5"P9O(/RS'*/ S ó'+"!0S?OCP5S Œ
*+'''&"MR&dOZP55!;R5SoO"'B ! óZ'\U,RFP.U,'&& ó0&´R óM¡M3!"/R$Œ ‘6'!0Sœ" S'S'S 4PO@5ž@ŸM  #
E'!FRw S óZ'1R&dOZP5!8/*.@ ¡@¢ ’5’() ‘6dO(AO('!CŒ'!0GP9O(/RS'*6S †oo ´R ó1ó0'"+S'9O
O"'!%*+‘6dÖO óZ'/S'AR5UsO( ý ! ó&´R óM¡a#´Q!0(P5ý ! ó0'"+!STO8* ¢H£ ))¤b‘6dO( 3!HP(¡?*8P5*'/ P5*
£ ’9))¤#E'!%U,+!?'!\S óZ" R5UsO"'!I"/''&/!C/S`O('!%5R&/O(P5!C*P9''"RB$^[P9O"!&#"A‘67PO*
!± 31! ó_O(!0Œ4U,"R5^¥O('!83R‘>!0Q SAS'Œ • ó0O(P5•S ó!FP5S Œ4“?"?ni7P9*"* óHP57P ó/O"R#
E'!C“Ñ"?n¦7P5*"=* óHP57P ó/O(P5•S ó0!F‘>P5*B+!Œ'\ ó!ŒMU,+R^š‡(%’_§a¨bO(R ¢ §a¨eP5S'Œ1O('!C*"/^%>n
&P9O(/RSI‘2P5*V"!0=!P9O(!0Œ65© /'+!. #«ª # ;WuiS[O"'!P5“ *"!\S ó!R5UJO('!]“Ñ"?n¦7P5*"¬* óHP57P ó/O"RsO('!
5R&/O(P5!W5P9"!0Œ ¡£ ’’9) #£E'![U,+!?'!\S óZ"œR9U2O('!["/''&!;P5&/*"RA‘2P9*%'5'!Z< P5S Œ
Œ'/!ŒAR OQ^;R"!BG Ä óM¡?&#".‘6 !S4O"'!8“?"Ñn¦7P5*+D* óP57>P ó0/O(R52‘2P5*QP5“ *"!STO#
Š>&!P5"&"MO( !:“?"?ni7P5*+ * óHP97>P ódO(R8“'>J!0"!ŒmRS>{n óZ m*+'''&"\R&dOZP5!9< +!Œ'• ó0S'
5R&/O(P5!BO"'!5P9"cPO(R5S'*>“?"AP%Ur>P ó_O(R2R9ULU,R #vE'!8“?"?ni7P5*+k* óHP57P ó/O"R6P5&/*"RI*"&/R‘>!0Œ
O"'!Œ'I! óHPB"1R5U O"'!+''&/!5#E !%S'!0O]!Z=1! ó_OB‘>P5*BO"7P9OBP9O]O"'!F!S'ŒMR9U›) P ó0&´R óM¡1 7P5*"!
O"'!CR5S>{n óZ'/`+''&/!SAO('!C*"' '&#")5R&/O(P5!8‘2P5*]P5“3R O‡9) T¬Y¬ ‘6'!S4O('!F“?"Ñn¦7P5*+*
óP57>P ó0/O(R5s*›'"!0*"!0S?©O óR^;7P5+!ŒWO(R ¢ ) ?¬­¬ ‘6'!S;O('!Q“?"$'P5*"©* óP57>P ó0/O"Rs*fP5“'*+!STOH#
u¦O>*>/STO(!+!*YO(S O(R%S R5O(!QO(7P9O2P9O>O"'!“3!/S'S'/S'R5U®P9¯ S ó&/ZR óMB
¡ óZ´" ó0&!dO>/*>'+R“7P5“'&"
S'R9OC/^[3RYOZP5STOO"7P9O8O('!:¯Ž**+'''&/!0Œo‘6dO(XP5SmP9“'*"R&/ O(!0&#" *YOZP5“ &!IR&dOZP55!5#
°'!0"!\P5*.O"'! !S Œ±R9UFO"' ! óZ´" ó0&!M‘6'!0S±O"'! Œ'#=!+!STO(P5&QS''$O.R&dOZP55!MR5U8O('!
¯‹7P9*>"!_O('+S'!Œ.O"RWt0!"R< P*YOZP5“ &!Q*"'' &#"W‘>R5'&Œ[“=!]Œ'!*+(P9“'&!9#Tui"RS Ä óHP9&&#"CO('!
“?"?ni7P9*"ý * óHP97>P ódO(Rx
 óHP5 *"!*WP4&!*+*%*+O(P5“'&/!.&!_!&>P9OO"'*CO(^;!5#`7R+O"'S7P9O"!&#"o“3R5O(
*+/O('P9O(/RS'*2&/!HP5Œ)O(RWRS &#")PIU,!0‘@^[/&&//R5&/O(*Z<T'R3!0U,'&/&#":&!*+*EO(7P5S)O"'!8S'R*+!N7R$R5#

¢£KY² ³x§\s´=[]\f RWª UA§¶µzXZYT¬ YT§ Q §\vR´Ys \v§ RW\X„R´YTX„[]ª SAK


E'!xóZ'1‘6&/&k“=!F7>P óM¡P5!0ŒM'*+S':P¯u3 £ ’;7>P óM¡P5!9#_2O"RGR^¥O"!^;=!0(P9O"'"!FS
*YO(&/&JP9VO"'!7P óM¡9P9!O(!0^[3!"P9O('+!"/*"!0*6P9OQ‡=@ Œ'!0V·8¸D#f¹8d!S.O"'!3R„‘V! ó0RS>n
*+'^[$O(R5S[R5U=O('/*VŒ !*"/S[O"'!]P5STO(Ä ó07PO(!ŒWO(!0^[3!"P9O( "!Q"*+!]/*V&/!*+*fO"7P5S)‡ Œ'!0>·W#
xLyMz9{|3}]~] ~€s‚ƒ„|1…>†i‰$z9|3ŠVz9|=‹.”a•ƒ?Š"Šf”'z –G•({r}(† @(%

 /'+!, # ý>‰4¯SfóZ'/ m oo P5S Œv*+'''&" ó'+"!0S?O#€/G^%'&P9O(!0Œœ‘6/O"wPMO(R9OZP5&2&/!HP5Œ


/S'Œ'•ó_OZP5S•ó0! R5U £ G<Ÿ RS"O '! =R‘V!A'/S'*AP5S'Œ°!/TO)R O"' OA“'dO(*)&/RTP5Œ'!0Œt‘6/O(
‡5’_§a¨b!HP óZ<#
xLyMz9{|3}]~] ~€s‚ƒ„|1…>†i‰$z9|3ŠVz9|=‹.”a•ƒ?Š"Šf”'z –G•({r}(† @=ý

 /'+!W #«ª‰]¯S¿óZ'/ †oo P5S'Œ`*"'' &#"wó'+"!STO# / P5^;!:óR5S'Œ'/O"RS *BP5* "!´ # ý


!±\ó0! OQ‘6/O"'R OEO"'!8RSåóZ'A“?"?ni7P5*+*DóP57P>ó0/O(P5S•ó!9#
xLyMz9{|3}]~] ~€s‚ƒ„|1…>†i‰$z9|3ŠVz9|=‹.”a•ƒ?Š"Šf”'z –G•({r}(† @5ª
º  Ž‘’ ŽI“ » •b¼C“œŽvž ½

>Š /Èó /O.O"!*+O"S'K‘6&/&B“3!\Œ'RS'!\'3RS°O('!\"!_O('+SR9UCO"'! UrP5“'"ÒóHP9O"!ŒXóZ'/±U,+R^


O"'!;U,R5'S'Œ'Y¾#:¿E !]ˆ7+*+OC*"!Ió0O(/RSoR5U>O"'*ŽóZ7P5$O(!FŒ'!0*Èó+“3!*FO('!;“''/&/O/SoO"!*+O"S'
ó0RS'S'I! ó0O(/RS'*0#
²EK¥¤ þ—§SYTXBªE© UAXB\U] XkYvS
¿E'!Q¿LP5“'&! £ # ¢ /5!*fPOZP5“ &!ER5U=O('!QP5Œ'Œ /O(/RS7P5&$'"R5“=!67P5Œ *VP9Œ'Œ'!Œ;O(RO( !Dó0Èó0'/O#
uiSFP5Œ'Œ /O(/RSBO"R2O('!s!0TO^[Pw‡+RJR5 O('$O'S'*0À„'S'*Á$Âý$à ¢ Á  ¢HÄ Ã®‡ £ î‡ÅGÃÁT‡$ÃÆTÇ*s7ÃZÁÁ
RSAO( !F'>P óM¡P5!FP5"!FP5&/*"RW'*+!Œ4U,R52O(!*YO(/S''#fțP>óZ`R5U®O( !8O"!*YO(S ['/S'*QP5"!“ "!_N'¾
Œ'/È* ó0'*"*+!Œ±“=!0&R‘8#DÉs"R5“=! 7P9Œ'*)S?'^%“3!"/S' óR5""!0*"3RS'Œ'*)O"RœO('! '+!0GR5'*)'S
S?'^%“3!%P5'3!S'Œ'!0ŒÊ‘6/O(KPM&/!0O+O(!0# ¿E'!)&!_O"O"!%/*IP5Œ'Œ'!0ŒKP5& 7P5“3!0O(Ò óHP5&/&/¾MO"RMO('!
S'!nËGO>7P9Œ;!0•S óR5'STO(!+!Œ:‘6 !S:^;RGS'O( !Q+R‘R5U='S'*sO"R8O"'!6"R‘R5U='+R“=!67P9Œ'*#

Ì]Í ` Í ` ÎoÏmc>ÐÑÉlkқÓYÔYÐÏ7Ò Õ7Ôcfh


És"R5“=!V7P5Œ:ó0RS'S'!Ió0O"RS'* Ö ÀÖ ÀTÞsŸ ÀޛŸ h À5ßà ÀTßà ÀP9"!¬ó0RS'S'!Ió0O"RS'*
!0/O( !I!S ŒwR5UBPmÅ9’áˆ+!*"/qi*+צO"ØÚRÙ ÀVPoqi×i*+ې'ÜnÝ RYO)ó0Ïó'dOHÀfP5S'ŒvØÚP5Ù SâR=Û!0ÜnS Ý ó0Ïó'dOW'*"!0ŒvU,R
óP5&/“'(P9O"RS:R5ULO"'!8'"R5“=!0*#
Ì]Í ` ͦã ä hŸlÚ}ԃgæåcVÓiÕ ÒsçVÑèå>ÑÏaÔié0lkÒ Õ7Ôch
ê oo P5S'Œ:*+!05!(P9&ÜpGÇ*s%'+R“3!B7P5Œ *2P5+!]'+!*+!STO2U,Rf^[!P5*" "S FO"'!BRS]óZ'[*"'' &/¾
5R&/O(P5!5#fê7ëpìQÀaêî¦í ï ÀaP5S'Œ4êWîið ï P5&&/R‘^;!HP9*"'+!^;!STOQR5ULO"'!*+!C/S'' O"*ESTO(!0"S7P9&&/¾5#
]Ì Í ` Íñ bmÒgÒvlÔiÕcVϱÓYԃhÑÒsÏaÔ¦Õ=~
¿E'!)U,R I'"R“3!)7P5Œ *ýóHP5NóHP5& ¢ “<ÀAóHP9ëóP5& ¢ OÀAóHP5NóHP5&c‡9“<À›P5S Œ¦óP5NóHP5&c‡OWP5&/&R‘ˆP>ókn
ó0!*"*EO"R%O('!“3R5O"O"R^ˆP5S'Œ)O(R) &cP9O"!*2R5ULª’5’TJ¨óHP57Pó/O"R"*>^:P5Œ !R5U®=R5&/¾ ¢ ‰ò=R&d¾ ‡$À
P5S ŒÊó4!_OZP5& ¢ ‰Úó1!0OZP9&p‡$#.¿E !:STO"!STO(/RSX/*FO"R`^;!HP5*+'"!WO( !:&/S'!HP9"/Oi¾`R5U2O"'!*+![Oi‘VR
óP57>P ó0/O(R52Oi¾$3!*0#
xLyMz9{|3}]~] ~€s‚ƒ„|1…>†i‰$z9|3ŠVz9|=‹.”a•ƒ?Š"Šf”'z –G•({r}(† ÅÄ

ôBP5^;! ²R´óHPO(R5S 7'S•ó_O(/RS


Ö qiצØÚÙ Å5P Å5’5á±U,RE'+R“3!-óHP5&/“'"P9O(/RS
Ö qi×iÛÜnÝ Å9“ Å5’5á±U,RE'+R“3-! óHP5&/“'"P9O(/RS
ÞsŸ Åó õ$ R+O ó/È ó0'/O2U,R5E'"R“3Ž ! óHP5&/“'"P9O(/RS
ÞsŸ h Å9Œ õ$ R+O ó/È ó0'/O2U,R5E'"R“3Ž ! óHP5&/“'"P9O(/RS
ßà ØÚÙ Å9! ¯3!å S óÏ ó'dOEU,RE'+R“=-! óP5&/“'(PO(R5S
ßà ÛÜnÝ ÅU ¯3!å S óÏ ó'dOEU,RE'+R„5Ž ! óHP5&/“'"P9O(/RS
¹8S Œ Å9 É®R„‘V!
ê oo Å9 É®R„‘V!
êaëpì ¢ Å5P ö6!0U,!0"!\S ó!8R&dOZP5!
êî¦í ï ¢ Å9“ ö6!0U,!0"!\S ó!8R&dOZP5!
ê î¦ð ï ¢ Åó ö6!0U,!0"!\S ó!8R&dOZP5!
¹8S Œ ¢ Å9Œ É®R„‘V!
óHP5N óHP9&p‡9“ ¢ Å9! ª’5’TJ¨¶3R&d¯ ¾ óHP97>P ódO(R
óHP5N óHP9&p‡O ¢ ÅU ª’5’TJ¨¶3R&d¯ ¾ óHP97>P ódO(R
É O(!*YOn‡ ‡Å5P ¿®(P5S *"*YO(REO"!*+O#Š>7P5S'S'!0&&!S 5O( ¢ #«ª
É O(!*YO ¢ ‡Å9“ ¿®(P5S *"*YO(REO"!*+O#Š>7P5S'S'!0&&!S 5O(1’ #&%
¿L!0*+O+O ‡Åó ¿®(P5S *"*YO(REO"!*+O#›÷B&&JTP9O(!0*
ôQO"!*+O ¢ ‡Å9Œ ¿®(P5S *"*YO(REO"!*+O#Š>7P5S'S'!0&&!S 5O(1’ #&%
É O(!*YOZÁ ‡Å9! ¿®(P5S *"*YO(REO"!*+O#Š>7P5S'S'!0&&!S 5O(1Á #«’
É O(!*YO(* ‡ÅU ¿®(P5S *"*YO(REO"!*+O#fÉVó`¯Fõ)*"R5'È ó0!*
ôQO"!*+OZ‡ ‡Å9 ¿®(P5S *"*YO(REO"!*+O#Š>7P5S'S'!0&&!S 5O( ¢ #«ª
ôQO"!*+O"* ‡Å9 ¿®(P5S *"*YO(REO"!*+O#fôóM¯8õ)*"R'Ï ó!0*
u­ôA³]O(!*YO ‡Å9 ¿®(P5S *"*YO(REO"!*+O#uiS?5!YO(!QR O"' O
ôQO"!*+O(Á ‡ÅM‡ ¿®(P5S *"*YO(REO"!*+O#Š>7P5S'S'!0&&!S 5O(1Á #«’
óHP5N óHP9& ¢ O ÁTÅ5P ª’5’TJ¨¶^;!0O(P5Š& óP57>P ó0/O(R5
óHP5N óHP9& ¢ “ ÁTÅ9“ ª’5’TJ¨¶^;!0O(P5Š& óP57>P ó0/O(R5
øh £ ’P Š>&/ZR óM¡
øaù £ ’5“ Š>&/ZR óM¡
ø £ >’ ó Š>&/ZR óM¡
ø ùh £ ’5Œ Š>&/ZR óM¡
¹8S Œ £ ’5! É®R„‘V!
¿LP5“'&! £ # ¢ ‰s¿LP5“'&/!R5U ɛ+R“3!CÉLP5Œ'*
xLyMz9{|3}]~] ~€s‚ƒ„|1…>†i‰$z9|3ŠVz9|=‹.”a•ƒ?Š"Šf”'z –G•({r}(† %’

]Ì Í ` Í,Ì ú Ï7Òhy Ôay?Õ2cfÏ ú Ñ!y?Õ2y


¿E'! "R“3!7P5Œ *6‡Å5PCO"R;‡Å9“.5/!P>ó1ó0!*"*2O"RI^[!P5*" "!*+R^[!B“7P5*"ÒóŒ'!_$Òó!'P5(P5^ n
!_O(!+*#%õ$dË`O((P9S'*"/*+O(R5"*P5S ŒXP.“'P5*"ÒóIST!0+O(!08P5&&¡óRSTO(P5S\P¯ó0R^[^;RS TPO(!%/S'' O
û ¿L!0*+O"OZü_#s¿E'!]Œ'(P9S'*VP5S'Œ[*"R'Ïó!0*2R5Uk!P>óZ.R5U<O"'!ôBóM¯8õ[P5S Œ)ÉfóM¯8õ;O("P5S'*"/*+O"R"*
P5+!`/S'Œ'/G/Œ'7P5&/&/¾m>P ó1ó0!*"*+“'&/!5#÷B&&6/S'Œ'/G/Œ'7P5&2O"(P5S'*+*YO(R+*:7PH!`TP9O(!1‘6Œ O"'*:R9U
Á5ýJþ û ôBóM¯8õ'ü›R5 £ $ÿ‡9ý<þ û ÉfóM¯8õ'ü ‘6Œ'!9#s¿E'"!0=! óZ7P5S S'!&/*>&!0S'5O"'*fU,R5V!>P óZ:Oi¾G=!
R5U®O("P5S'*+*+O"RE*E "!*+!STO 3’ #&% À ¢ #«ª À7P9S'Œ`Á$#ÿ’Iý<þ #
Ì]Í ` Í bœÓac l y'Ô­çfhқÓy
7R'®R5U7O"'!>*+!0!0SBó&R´óM¡?* P5+!>'+!*+!STO›RS%'+R“3!>7P5Œ * *"R]O(7P9OLO('!V"!0&cP9O"/!fR!0"&cP9
R5U®O( 2 ! ó0&´R óM¡:*+S7P9&* óHP9S4“3!8P5*"*+!*+*"!ŒJ#
Ì]Í ` Í 
Òv{Ï7Ò Õ Ï7Ñ 
ÉL>P óM¡P5!A'S *WÁ;ÂxýMP5S'Œ ¢ ÁW ¢HÄ 5/!APó1ó!0*"*WO(R O( !)STO(!0"^;!Œ'P9O(!.*+S'P5&*%R9U
O"'!?7P5Œ'"P9O('+!Cõ¯8óX#'¿E'!0*"!FS•ó0&'Œ !BO('!O"'!8S' O2O(RIO"'!ˆ7"*YOB¯¿®÷#'P5S'Œ)O('!
R$O(' O"*6R5U !>P óZ`R9ULO"'!U,R'Q¯¿L÷]*#Võ$!0!C¿LP5“'&/! ¢ #ڇU,REŒ !Zˆ7S'dO(/RS'*#
÷BŒ Œ'/O"RS7P9&&/¾%'S'*¯ ¢ P5S'Œ£¯8‡C5/!QO('!5R&/O(P5!QU,!Œ)“7>P óM¡[RS.O(RCO('!3R*+/O(d!
*+Œ'!R5UO"'!Oi‘>R:ó4÷õ j *+O(P5!*0#›¿E'!5P9&'!0*ERS)O('!'/S'*_¯ ¢ P5S ŒC¯8‡%P9"!"R5 O(!0Œ
O"'"R AP5S7P5&/R S'* ó0RSTOZP5/S'S'CR'6P5S'P5&RC“' =!EŒ'!0*"/S<#s¿E'!0>9P5&/'!*" R'&Œ
“3![êîií ï RCêWîið ï ÀO( !"!_U,R"!WO( ![P ó0O('P5&s5P9&'!%U,R S'ŒmRS\O( !*"!;'/S'*F‘6/&&L/5!:P5S
!0*+O(/^:PO(!R5U®O('!FP>óIó'"P>ó0¾.R5U R5'QP5S7P5&/RI“'=!0#
]Ì Í ` Í Ô­çVÔiÕ Ò›Ó yGÕ ÒsçfÑøc Õmg Õy
¿E'!I S'*8‡ £ ÃF‡Å$ÃÁ‡$Ã8ÆTÇ*s7Ã8ÁÁ)P5+!O('!I“ /O*YO(+!HP5^;*!S !(PO(!Œ\“T¾M!P>óZ\R5U›O('!
ó4÷õ j *+O(P5!*EO"7P9O]P5"! *"!Œ`P5*6S' O(*EO(RIO"'!8Œ'dOZP5&†ˆ7&dO(!+*#

² þ—§SYTS [W´É¦¨§ XBU §


¿E'!IU,R&/&R‘6S :O(!0*+O(*8‘V!"!;'+R5U,R"^;!Œ\RS\O( W ! UrP9“'"ÒóHP9O"!Œ\Œ'!0GÒó!5#; d!W*(P9^['&/!*
P5+!8PH5P9&cP9“'&!QU,R2O(!0*+O(/S'WO('!_¾AP5"!8&P5“=!0&!0Œ)¿ ¢ Š.ni÷ó û S?'^“=!0"* ¢ O"'"R5'4Å$#ÿü
xLyMz9{|3}]~] ~€s‚ƒ„|1…>†i‰$z9|3ŠVz9|=‹.”a•ƒ?Š"Šf”'z –G•({r}(† %¢

Ì]Íiã2Í ` EÕ Ò Õ7Ôl Î cœÑÏ ú Ñ!yGÕ


!#"%$'&(

÷]''"RHË$^[P9O"!8O"'!3R‘>!0B'*+!Œ “T¾AO('!2óZ'/ P5S'Œ1O(!*YOBU,RQ+R*"*QŒ'!0U,!Ió0O"*SAUrP5“'+n


óP9O(/RSAP5S'Œ )R6Œ'!*+S<#
*+ &,".-#(

$õ /^%'&P9O(/RS'*ER5U O"'!ó0Èó0'/O6‘6dO( P:Å]³D*+'''&d¾`P9S'Œ P)Å[ó`j0/ ó0&R´óM¡A¾G/!&Œ !Œ P5S


PH!0(P55!)ó0'"+!STO%R5U ¢H£ ^;÷#k÷]SœPH!0(P55!:R5U2P5“=R5!.‡5’1^[÷u‘VR'&/ŒX“3!)óP5'*+![U,R
ó0R•S ó!0"S<#
132465798:&<;%=>(

¢ #Q¿ ¢ Š 0?¦÷ó û @ ‡ü


‡G# ³›R5&/OZP9!*" ''&/¾
Á$# ¢ ’’á°"!*+*YO(R
£ # ³›R5&/OE^;!0O"!#
A!"CBD&FE6G!&%(

É®R„‘V!LO('!f¿ ¢!H I?i÷óŽO('+R'P ¢ ’5’ám*"R5'Èó0!2"!0*"*YO(R®SF*"!0"/!*L‘6dO(FO('!V*"'' &/¾


P5S Œ.$Œ Œ<#V¹8"P5Œ'7P5&/&/¾W/S•ó+!HP5*+!BO('!B*"'' &/¾:5R&/O(P5!BP9OQêKJLJEO"R;Åê8‘6'/&!]R“'*"!0+GS 
O"'Ž ! ó'+"!STOQO('+R'1P ¢ ’’5á*"R5'È ó0!F+!*+/O(R5#›ô]Ró&/RZóM¡[*"/S7P5&</*6P5''&/!0Œ<#
MN&F$OP=!$Q(

÷2O0³Œ ŒXR5UEÅê¥O('! ¢ ’’5áè+!*"/*+O"R8Œ'"R =!0Œœ’$ÿÅê;#:õGO(P9O(Òóýó'+"!STOC*FÅ9þ)¤ŽP5S Œ


*YOZP9O"Ä ó3R„‘V!kó0RS'*" ^[ O"RSA/*Q‡Å9þ1¸D#
R "%;6B>OS$5S"%;T(

õGO(P9O(Òó=R‘V!kóR5S'*"'^; O"RSA*2‘V!&/&<‘6/O"'SA!_Ë$3!1ó_OZP9O"RS'*0#
xLyMz9{|3}]~] ~€s‚ƒ„|1…>†i‰$z9|3ŠVz9|=‹.”a•ƒ?Š"Šf”'z –G•({r}(† %T‡

Ì]Íiã2ͦã U ÒTVÒ#WÔiÕXVÏZYKÒT[0\ X^] Ó­Ò Õ_XfÏ ú ÑG`?Õ


!#"%$'&(

³›!0"/Up¾[O('!U,'S\ó0O(/RSAR5U®O('!8*"!0?'!S•ó0S'5U®O('!8^;R$Œ' &cP9O"S'óP57P>ó0/O"R"*0#
*+ &,".-#(

E¿ '!W‘>P5!0U,R+^ POFO"'!;S''$OCO"R1O"'!ba'"*+O*+O(P5!;R5U>O"'![*+^[Pc?¦Œ'!&dOZP.^;R$Œ' &cP9O"R


‘6/&& Œ'!0=!0S'ŒmR5SoO"'!W^[RGŒ''&P9O(/S':U,"!0?'!S•ó_¾XP5*F‘V!&/&›P5*O('!WO( !;*+S'P5&›P5''&/!0Œ<#
÷í¯ H *"/S7P5&kPOEO('!8S ' O2‘6/&&<P9'=!P5QP5*6PI*"/SG *"R/Œ4POEO('3! a7+*+O6*+O(P5!8S ' O6/U
O"'!8G'P5STO(e d0!Œ1“7P5S'Œ1*"!0&I! ó0O(!0Œ4U,R ó0RST!0"*"/RS1*6R5O( !2O('P5S1O"'!8“7P5*+!“7P5S Œ<#
132465798:&<;%=>(

¢ #Q¿ ¢.H 0?¦÷ó û @ ¢ ü


‡G#]È 9P5&/7P9O(/RS:O"!*+O]“3RTP5"ŒJ#
Á$#B¯Ï* ó&/&RÏ* óR3!
A!"CBD&FE6G!&%(

¢ #Q÷]''&d¾)P[‡5’’5þ1ꛯ H *"5S7P5&JO"RWO"'!8S' O6R5U®O('!8÷¯ H #


‡G#Q÷]''&d¾)P £ ó4jfdŽó&/RZóM¡./S'' O
Á$#BõG!0O.O"'!M“7P5S Œ*"!&/1! ó_O)“'/O"*:O(RÊJ’T ¢ J‡JÁhg ’’’5’ û  S'*A‡9Á Àڇ5‡$ÀڇGÀÿÁªü;P5S Œ
+1! ó0R"ŒAO('!U,+!?'!\S ó0¾AR5ULO('!8S ' O(*2O"RIO('3! a7+*+OQ*+O(P5! û '/S'*QÁIR £ ü_#
£ #]ö6!3!HPO6“?¾A*+!0O+O(S ;!>P óZ` S)O(R ¢ À'R5S'!8'S1P9OQPIO(/^[!9#
MN&F$OP=!$Q(

¿E'!8+!*" &/O(*QP5+!8/5!S1S)¿LP5“'&! £ #ÿ‡$#


R "%;6B>OS$5S"%;T(

¢ #Q¿E !8U,+!?'!0S•ó0¾1*" /UpO(/S'%U,'•S ó_O(/RS'*6S)'S /O(*6R5U 9ji5ÁT‡%/*E=R*+*"/“'&!9#


‡G#Q¿E !)“'/OW&P5“=!0&* û J’T ¢ <‡JÁüFRSÊO( !)“=RTP9"ŒKP5+!)"!05!+*"!Œv"!0&cP9O"/!.O"RMO('!
Œ !*"/SAŒ'!*Ïó+ O"RSAR5U®O('!F÷¯ H #
xLyMz9{|3}]~] ~€s‚ƒ„|1…>†i‰$z9|3ŠVz9|=‹.”a•ƒ?Š"Šf”'z –G•({r}(† %Á
×hg õ$7P53! ÉL!0"/R$Œ 7"!0?'!S•ó_¾
û ý<þlk.m.nü ûpo ŸM Tü
’’5’’ ¯ H ? ’
’’5’ ¢ õGO(!0'=!0Œ4*+S?'*+RŒ ª û
¢ ‡Å 9Li5Á‡ü
’’ ¢ ’ õGO(!0'=!0Œ4*+S?'*+RŒ £ ‡Å5’ û 9Li ¢ %Tü
’ ¢ ’’ õGO(!0'=!0Œ4*+S?'*+RŒ ‡ Å5’’ û 9Li5ªü
¢ ’5’’ õGO(!0'=!0Œ4*+S?'*+RŒ ¢ ¢ ’’5’ û ji £ ü
¿LP5“'&/! £ #ÿ‡<q:õ$S'P5&>POra7"*YOWSTO(!0(PO(RCS''$O%*+O(P5!.5/!0SÊO('!:U,+!?'!0S•ó0¾Ê*+!&/!1ó0O
*+!0O"O"S'5*#

Ì]Íiã2Íñ KÒ#` Ñ®ÐÒT[0]s ]Ô­çt[қÓbuwv9


Y U Xx[EåVÑÏK`'ÔyXt[ ú Ñ`?Õ
!#"%$'&(

³›!0"/Up¾BO('!›U,'S•ó_O(R5SR5U7õ$^[Pc?¯!&/O(P>÷3)9¯ H RST!0+O"! ‘6dO(FS''$OLO"!*+O®U,"!0?'!S•ó0!0*


S'!P52“7P9*"!“'P5S'Œ û ¯ H ün#>³›!0"/Up¾WU,'\S ó0O(/RS.R5UkO"'!Œ'//O(P5&_a7&dO(!>P9O>O"'!R$O(' O2R5UkO('!
S ?iÉs7P5*"!87P9&/ULR5ULO"'Ž
zi< ! ó/È ó /OH#
*+ &,".-#(

¿E'!åó/Èó0'/OW‘6&/&2“3!7PH!MP5*;P„óR5S?5!STO(/RS7P5&Q*"/^[Pc?iŒ'!0&/O(P`÷¯ H ‘6 !SwO"'!1U,+!{?


?'!0•S ó0¾A*+!&I! ó0O6“'dO(*6P5+!8P5&&=*"!_O]&/R‘8#s¿E'!8^[RGŒ''&P9O(RV*2Œ *(P9“'&!0Œ4P9S'Œ)O('!&P5"!0*+O
*"P5^[ &S ® óHP57P ó/O"R*8P9&/‘>P¾G*F'*"!0ŒœP9O8O"'!WS''$OO(RAO('| ! a7"*YOFSTO(!0(P9O"R#W¿E'!
?7P5Œ (P9O"'"![*"Œ !['*+!*CRS'&/¾ O"'!;*"^[P5&&/!*+OF*"P5^[ &S å óP57>P ó0/O"RÀ®*"R4/O(*FR O"' OC*
+!HP9O"&/¾)Œ ^;S'/*"'!0Œ<#>¿E'!>P ó1ó0'(P ó0¾1R5U O"'!CŒ dOZP54& a'&/O(!0]/S1O"'!F<S ?¦'7P5*+!C7P9&/U R9U
O"'k! óÏ ó'dAO óHP5S[“=k! óZ'I! óM¡5!0Œ1“TB ¾ óP5Ä& ó0'&cP9O"S'BR O( OV9P5&/'!*sU,+R^bO( !Q"PH‘R O"' O(*
R5U®O( !8Oi‘VR;*+OZP9!*0#
132465798:&<;%=>(

¢ #Q¿ ¢.H 0?¦÷ó û @ ¢ ü


‡G#]È 9P5&/7P9O(/RS:O"!*+O]“3RTP5"Œ)‘f)93R‘>!0]*+'''&d¾
Á$#]j]Étª=% £ ‡9÷ õ$/S7P5&¹!S !(PO(R
£ #]j]Étª=% £ Å9÷ ÷B5&!õ$S'P5&¹!S'!0(P9O"R
ÅG#Q¿®!„¡TO""RS' Ë Ä Å5’ £ 3P9*+O
¯P9OZP H P óZ'!
xLyMz9{|3}]~] ~€s‚ƒ„|1…>†i‰$z9|3ŠVz9|=‹.”a•ƒ?Š"Šf”'z –G•({r}(† %£

%$#f}QS'dË:‘>R5ü¡)*+O(P9O(/RS)" S'S'S :ó4P9O(&P5“


A!"CBD&FE6G!&%(

¢ #BõG!0O6O('!U,+!?'!S\ó0¾A*"!0&!Ió0OQ“'/O"*] g h  × g¶’’’5’ #
‡G#Q÷]''&d¾ £ #«’ Ä %Tó`jdkó&R´óM¡I*"/S7P5&$‘6/O([P5S:P5^[ &/O"'Œ'!2R9UkªTÅ5’9^]³O"RFO"'!Dó0&R´óM¡
/S'' O6R9ULO"'!O(!*YOQ“=RTP9"Œ<#
Á$#Q÷]''&d¾ ¢ ’ ¢ # ¢ ‡Å9¡Gfj dfO(!0*+Os*+S7P9&?‘6dO(IP9SWP5^[ &/O"'Œ'!›R5U ¢ ‡9’5^]³âO(R]O('!V*"5S7P5&
/S'' O6R9ULO"'!O(!*YOQ“=RTP9"Œ<#
£ # H R5&&I! ó0O6Á‡=ý(%ªI*(P9^['&/!*E'*+S'WŒ7POZý P óH>P óZ !5#
ÅG#]És+ZR ó0!*"*QŒ7P9O(PIS4ó`P9O"&cP5“<#
MN&F$OP=!$Q(

¿E'!;U,"!0G !S•ó_¾m*+=!Ió0O(+'^ R5U2O( ![Œ'//O(P5&s*"/S7P5& O(P(¡5!0SmU,"R5^ O('![R O( OR9U2O('!


õ$/^[cP ?¯!0&/OZP]÷3)(¯ H RST!YO(!0EP5'3!HP5+*>/S: /'+! £ # ¢ # ¿E'!+!B*›*+S'~aqóHP9S?OVS'R/*"!
*+7P5'/S'.R5U›'/'!0]U,"!0?'!S•ó0!0*ÀP5S'Œ4O('!%*+S'P5& P9'=!P5"*BRS`O( !óR+"!Ió0O“'/S`U,R
O"'!C5/!0SM*(P9^['&/!8(P9O"!5#6¿E'!Œ dOZP54& a'&/O(!0]'P5Œ ‡5ª;!+"R+*]R$OBR5UsÁT‡=ý(%ªW*(P9^['&/!*
óP5Ä& ó0'&cP9O"!Œ<À'P5S'Œ)O('R5*"!8"!0*"'&dO(*QP5'3!HP56/S4L'+! £ #ÿ‡$#
R "%;6B>OS$5S"%;T(

E¿ '!Iõ$^[Pc?¯!&/O(PI÷3)(¯ H RST5!+O"!8*Q‘>R5ü¡?S'.P5*!_Ë$3!1ó_O(!ŒJÀLP9&/O( R'1O('!N7P9Oj?


O"!S'/S':R5UsO"'!*+=!Ió0O""'^šS'!HP9¯ H *" R„‘6*8P;&R*+*B/S`"!0*"R&/ O(/RS`R9U O('!:óRST!0+O"!#
¿E'!AŒ'//O(P5x& a'&/O(!0IRSKO('!AFS ?i'7P9*"!)*"/Œ'!A*%‘VRü¡?/S'oP5*W!_Ë$=!Ió0O"!Œ<#v¿E'!A!"+R"*
ó0R'&ŒW“3!QP9O"O""“ O(!0ŒWO"RO('!6Œ'~ J!0"!\S ó!6SIO(/^[/S'“3!0Oi‘V!!0S:O('!6RFS ?{óZ'/ ó0&´R óM¡%P5S Œ
O"'!Œ'+/5!"*BRS`O( !CO(!0*+O“3RTP5+Œ4O"7P9O*+!S'ŒMO"'!R5 O('$O(*BO"R:O('!CŒ7P9O(] P óH>P óZ !5#¿E'!
RFS ?{óZ'/„
 ó0&´R óM¡ *FS'R5OF'S S'!ŒXR OHÀ®‘6'Ä óZX^:P9¡5!*P5&/S'^;!STOŒ'~ ó'&dOH#A¯S'R5S'
O"!*+O"*FP5"!U,´R ó *"!ŒoRSMO"'!I*"&/R=!R5UVO"'!IS'R/*"!N'R$RBS'!HP50¯ H P5S Œ\O"'!%O(/^[/S':R9U
O"'Ž ! óÏ ó'dOESA+!&cPO(R5S.O(RIO('!8Œ7POZý
P óH>P óZ !5#
Ì]Íiã2Í,Ì X^] Ó­Ò Õ'ÑG]s ]Ô­çt[қÓbu€v U Xx[2å>ÑÏK`'ÔyXx[ ú ÑG`GÕ
!#"%$'&(

³›!0"/Up¾BO('!›U,'S•ó_O(R5SR5U7õ$^[Pc?¯!&/O(P>÷3)9¯ H RST!0+O"! ‘6dO(FS''$OLO"!*+O®U,"!0?'!S•ó0!0*


R$O(*"/Œ'!)R5U]“7P5*+!“7P5S Œ û #ò!5#œ+!HP9O"!%O"7P5Sv9j)¯8õ ö]üFU,R%O( *ýóR5S?5!YO(!0#œ³›!"dUp¾
xLyMz9{|3}]~] ~€s‚ƒ„|1…>†i‰$z9|3ŠVz9|=‹.”a•ƒ?Š"Šf”'z –G•({r}(† %TÅ

In−Phase baseband test


20

−20
magnitude (db)

−40

−60

−80

−100
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
frequency (Hz) 6
x 10

 5'"! £ # ¢ qT‚2P9*"!“'P5S'Œ1¿L!0*+OIƒP9OZP
xLyMz9{|3}]~] ~€s‚ƒ„|1…>†i‰$z9|3ŠVz9|=‹.”a•ƒ?Š"Šf”'z –G•({r}(† %=%

In−Phase digital filter errors


8

2
error magnitude

−2

−4

−6 accuracy = 99.9146%

−8
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
sample # 4
x 10

„9…‡†Dˆ_‰‹ŠIŒ_ŽFqxƒ0…‡†D…‡’‘Q“%„9…e“~’Š”‰Š'‰j‰‹•D‰j–…‡—™˜K‘Q–‹Š”˜K‘Q—_š™’Š”–j
›6œŸže %¡f¢f£¢¥¤#¦0§! l¨t©«ª<Ÿ %¬xŸ ®­N¯°'§,¬‹¬±¯_²F°’žS¡’© %>³

´_ 0¾ iÉ
ˆ —µ”’…‡•D—N‘Ÿ—_šN‘Qµ”µ'ˆ_‰‹‘Qµ b• ´ ’ ¶_Šfš_…e†D…~·‘Q“<aK“‡‹Š'‰x‘Ÿx‹¶_ŠI•Qˆ’¸_ˆ<t• ´ ˜®•Q‹¶¹‹¶_ŠIz«—<? #¶K‘Q–‹Š
‘Q—š»º0ˆK‘Ÿš_‰’‘Ÿ‹ˆ_‰‹Š¼¶K‘Ÿ“‡½DŠ”–^• ´ ‹ ¶_Š¼µ'…‡‰‹µ'ˆ…‡

*+ &,".-#(

¿¾¶_ŠA¿b•<š_ˆ“À‘Ÿ‹•D‰Á^…e“‡“–‹¶_… ´ f‹¶_Š ´ ‰‹Š'Ã,ˆ_Š”—_µ'…‡Š'–f• ´ …‡—,‹Š'‰jŠ'–jIš_•.Á^—»—_Š'‘Q‰˜K‘Q–‹Š”˜K‘Q—_š ®–j•JÀ


:õ [÷
‹¶K‘Ÿ3’¶Š F…e†D¿¹‘c?yƒ0Š”“‡’‘ 3)Ÿƒ H •D—>½QŠ'‰j‹Š'‰¼Á^…e“‡“9¸_‰j•<µ”Š'–‹–¼’¶Šb–j…e†D—_‘Q“#‘Q–¼‘ĘK‘Q–jŠ'˜K‘Ÿ—_š
­É
…‡—_¸_ˆ't‚t•Ÿ’¶™’¶_ŠAz«—<? #¶K‘Ÿ–‹Š‘Q—_šÅº0ˆK‘Ÿš_‰’‘Ÿ‹ˆ_‰‹Š¼µ·¶K‘Ÿ—_—_Š'“‡–fÁ^…‡“e“ˆ_–jŠA‹¶_ŠA¿¹•Fš_ˆ_“e‘Ÿ’…‡—_†
À T¾
µ'‘Q¸K‘Qµ”…‡’•Q‰‹– –j•¹’¶Š–j…e†D—K‘Ÿ“C–‹¶_•Dˆ“eš»˜%ŠA¸_‰‹•Fµ'Š”–‹–‹Š”šÅ˜ Ƙ%•Q‹¶»µ'•Q—,½QŠ'‰L’Š'‰j–'¾ÇZ¶_Š”—»’¶_Š
0À 0¾
•Dˆ<’¸_ˆ‹– ´ ‰‹•D¿È‹¶_ŠÉ«Át•l–‹…‡š_Š'–A‘Q‰jŠb‘Qš_š_Š”š:’•Q†DŠ”‹¶_Š'‰ G‹¶_Š|…e¿¹‘Q†DŠ ´ ‰jŠ'Ã,ˆ_Š”—_µ ʕ ´ ’¶_Š
…‡—_¸_ˆ^–j…e†D—K‘Ÿ“4Á^…e“‡“4˜%ŠAµ'‘Q—_µ”Š'“e“‡Š'šÂ

132465798:&<;%=>(

Ë  Q¿ Ë.H 0?¦÷ó û @ Ë ü
ŽF]ȁ½Ÿ‘Q“‡ˆK‘Ÿ’…‡•D—̐‹Š'–jf˜%•>‘Q‰‹šÄÁf)Ÿ¸%•.ÁtŠ”‰f–jˆ_¸_¸_“d¾

Á<fÍ]Ï É Î=Q% Œ>Ž9÷ <õ …‡†D—K‘Q“GÐ3Š'—Š'‰’‘c’•D‰


ŒfÍ]Ï É Î=Q% ŒTÅ9÷ I÷ †Q…e“eŠ<õ …e†D—_‘Q“GÐ3Š'—_Š”‰’‘Ÿ‹•D‰
Å Q¿ Š'Ñ>‹‰‹•D—_… Ë Ä QŠҟŒ|„%‘Ÿ–jfƒ3‘Ÿ·‘ H ‘Ÿµ·¶_Š
F

% f}—_…dÌ
< Ë Át•Q‰‹ÑĖj’‘Ÿ’…‡•D—ĉ‹ˆ—_—_…e—†:Æ ó ‘Ÿ’“e‘Q˜
A!"CBD&FE6G!&%(

Bõ 0¾ × À
Ë  FŠ”I‹¶_Š ´ ‰jŠ'Ã,ˆ_Š”—_µ »–‹Š'“‡Š'µ{0˜_…~’–IÓcÔ{ÓcÕ·Ó>Ö‹Ó g×Ò ËDËDË KÁ^¶_…‡µ·¶Á^…e“e“C–jŠ” ´ ‰‹Š'Ã,ˆ_Š”—_µ 0¾
8õ ö
• ´ ¿b•<šˆ_“À‘Ÿ‹…e•D—¹•D—™’¶_Š¼…e—¸_ˆ^–‹…‡†D—K‘Q“®’•¹³,؟Ócً)DÚ €gÛÎ DÜ Ñ<ÍdQ Ä
Q÷ d¾ Ä ó
ŽF f¸_¸_“ Ɍ_ÝÒ DÜ »Íd^µ'“e•Fµ·Ñɖ‹…‡†D—K‘Q“<Á^…‡’¶¹‘Q—Ì‘Q¿¹¸“e…‡‹ˆ_š_Š• ´ TÎ ÅQҟ¿bÞ¥‹•A‹¶_Šfµ”“e•Fµ·Ñ
…‡—_¸_ˆ^• ´ ‹¶_Š3’Š'–L˜®•>‘Ÿ‰‹šÂ

Á<Q÷f¸_¸_“d¾ßÎÅ5Á Ë Ž şÑFÍfd±’Š”–j#–j…e†D—K‘Ÿ“,Á^…~’¶É‘Ÿ—|‘Q¿¹¸“e…‡‹ˆ_š_ŠT• ´ Ë ŽŸÒQ¿bÞà’•f’¶_Šx–‹…e†Q—K‘Q“


…‡—_¸_ˆ^• ´ ‹¶_Š3’Š'–L˜®•>‘Ÿ‰‹šÂ


Œ H •Q“e“eŠ”µ” DŽD³ Ü Îɖ’‘Ÿ¿¹¸_“‡Š'–¾ˆ_–j…e—_†|šK‘c·‘ɵ‘Qµ·¶ŠQ

ÅF]É#‰j•<µ”Š'–‹–šK‘Ÿ’‘É…e—4󻑟‹“À‘Q˜Â
›6œŸže %¡f¢f£¢¥¤#¦0§! l¨t©«ª<Ÿ %¬xŸ ®­N¯°'§,¬‹¬±¯_²F°’žS¡’© Ü Î

2−channel complex output


−10

−20

−30

−40
magnitude (db)

−50

−60

−70

−80

−90

−100
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
frequency (Hz) 6
x 10

ÿÁ >ó 4õ J¿
„9…‡†Dˆ_‰‹ŠIŒ_ <q l•<š_ˆ“À‘Ÿ‹Š'š <…e†Q—K‘Q“ Š'–L0ƒ3‘c·‘
›6œŸže %¡f¢f£¢¥¤#¦0§! l¨t©«ª<Ÿ %¬xŸ ®­N¯°'§,¬‹¬±¯_²F°’žS¡’© Ä
Ü

In−Phase digital filter errors


8

2
error magnitude

−2

−4

−6 accuracy = 99.9054%

−8
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
sample # 4
x 10

„9…e†Qˆ_‰‹Š3Œ_áŒ_qTƒ0…‡†D…‡’‘Q“%„9…e“~’Š'‰tŠ'‰‹‰j•D‰‹–^…‡—l¿b•Fš_ˆ_“À‘c’Š'šN‹Š'–L û z«—<?­É#¶K‘Ÿ–‹Šü
›6œŸže %¡f¢f£¢¥¤#¦0§! l¨t©«ª<Ÿ %¬xŸ ®­N¯°'§,¬‹¬±¯_²F°’žS¡’© ³QÒ

Quadrature digital filter errors


10

0
error magnitude

−5

−10

−15

accuracy = 36.7126%

−20
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
sample # 4
x 10

„9…e†Qˆ_‰‹Š0Œâ<q±ƒ0…‡†D…‡’‘Q“%„9…e“~’Š'‰tŠ'‰‹‰j•D‰‹–^…‡—l¿b•Fš_ˆ_“À‘c’Š'šN‹Š'–Lrãpº0ˆK‘Qš_‰‹‘Ÿ’ˆ_‰jŠ.ä
›6œŸže %¡f¢f£¢¥¤#¦0§! l¨t©«ª<Ÿ %¬xŸ ®­N¯°'§,¬‹¬±¯_²F°’žS¡’© ³ Ë

MNåFæçOP=!æQè

龶_ŠÉ‰jŠ'–jˆ_“‡‹–0• ´ ’¶_ŠÉµ”•D¿b¸_“eŠ껿b•Fš_ˆ_“À‘c’…e•Q—»‘Q—šÊë0ìQƒ µ'•Q—,½QŠ'‰j–‹…e•Q—퐋Š'–LA‘Q‰‹Šr–j¶_•.Á^—


…‡—Z„9…e†Dˆ‰‹ŠŒ_ÝîÛ龶_Ší—_•D…e–jŠÅ–‹¶K‘Ÿ¸_…e—_†ï• ´ ‹¶_ŠÊð<…e†Q¿Ì‘c?«ƒ0Š'“~·‘íë3ìQƒñµ'•Q—,½QŠ'‰L’Š'‰l¶K‘Q–
˜%Š'Š”—¹¿b•<šˆ_“À‘Ÿ‹Š'šr‹•¸_‰j•.½<…‡š_Š’¶Šf˜%Š'–Lx‰jŠ'–j•D“eˆ‹…e•D—É—Š‘Q‰#’¶Š^‹Š'–L ´ ‰jŠ'Ã,ˆ_Š”—_µ”òQó<Á^¶_…‡µ·¶
‘Q¸¸®Š'‘Q‰‹–É•D—h‹¶_ŠÄµ'•Q‰‹‰‹Š”µ”|˜_…‡—ʄ9…e†Qˆ_‰‹Š”–rŒ_áŒí‘Q—_šïŒ_ô⻖‹¶_•.Áõ’¶_Š™‘Qµ”µ'ˆ_‰‹‘Qµ”òö• ´ ’¶_Š
š_…‡†D…‡’‘Q“4aK“~’Š”‰‹–I…‡—»˜%•Q’¶l’¶_Šz«—<?y÷#¶K‘Ÿ–‹ŠÉ‘Q—šíº0ˆK‘Qš_‰‹‘Ÿ’ˆ_‰jŠµ·¶_‘Q—_—_Š”“e–'f龶_Šrz«—<?«÷#¶K‘Q–‹Š
–j…eš_Š¾‘Ÿ†>‘Q…e—߶K‘Qš ´ Š”ÁøŠ'‰j‰‹•D‰j–ãpî Ë •Dˆ<#• ´ î>ŽD³ Ü Î0–’‘Q¿b¸_“eŠ”–·äÁ^¶…e“eŠ±’¶_Š¾Ã,ˆK‘Ÿš_‰’‘Ÿ‹ˆ_‰‹Š^–j…eš_Š
¶K‘ŸšlŠ”‰‹‰j•D‰‹–^•D—l‰‹•Dˆ†D¶_“‡òĎDìQîɕ ´ ’¶_Š¼–‹‘Q¿¹¸“eŠ'–”

Rù%ú B>OSçæû ù%ú è

龶_ŠÉ‹Š'–jA–j…e†D—K‘Ÿ“¶K‘Q–¼˜%Š'Š'—:¿¹•Fš_ˆ_“e‘Ÿ’Š”šÅµ'•D‰j‰‹Š”µ”’“~òőQ—š:–jŠ'—>‹¶_‰‹•Qˆ_†D¶Å’¶_Š¹ð<…‡†D¿¹‘c?
ƒ0Š”“‡·‘rë0ìQƒ H •Q—,½QŠ'‰L’Š'‰I‘Q–‘b˜_‘Q–‹Š”˜K‘Q—_šÆ–‹…e†Q—K‘Q“ó<Á^¶_…eµ·¶Æ¸_‰‹•.½DŠ”–‹¶K‘Ÿ^’¶Šµ”•D—>½DŠ'‰L’Š”‰
µ'‘Q—˜%Šrˆ_–‹Š”š’•Nµ”•D—>½DŠ”‰j¼–‹…‡†D—K‘Q“‡–I‘c ´ ‰‹Š”Ã,ˆ_Š'—_µ”…eŠ”–3¶_…e†D¶Š'‰f‹¶K‘Q—íÓcًìQÚAð<üA%龶_Šr‰jŠ'–Lý
•D“‡ˆ’…‡•D—Å• ´ ’¶_Šbµ'•D—>½QŠ'‰j‹Š'‰…e–¼µ'•D—–‹…e–L’Š”—,AÁ^…‡‹¶ÊÁ^¶_‘ŸÁt‘Q–A–‹Š”Š'—h¸_‰jŠ”½F…e•Qˆ_–‹“~òí…e—Ő’¶_Š
˜K‘Ÿ–‹Š'˜_‘Q—_š»‹Š'–j'fz«—»“e•F•DÑ,…e—_†b‘Ÿ’¶_Š¸_“e•Ÿ’–• ´ ’¶Šßš_…‡†D…‡’‘Q“4aK“~’Š'‰Š'‰j‰‹•D‰j– ´ •D‰^’¶Š«Áx•
µ·¶K‘Ÿ—_—_Š'“‡–'󮅇Át•Dˆ“ešÅ‘Q¸¸®Š'‘Q‰‹¶K‘Ÿf’…e¿b…e—†b…‡–0‘Q†D‘Q…e—Æ‘Q—…‡–‹–‹ˆŠQ0Í•.ÁtŠ{½DŠ'‰”ó4’¶Šr“À‘Q‰j†DŠ
—,ˆ_¿r˜%Š'‰3• ´ Š”‰‹‰j•D‰‹–3…‡—’¶_Šbº0ˆK‘Qš‰’‘Ÿ‹ˆ_‰‹ŠÉ–j…eš_ŠrÁx•Dˆ_“‡š:‘Ÿ¸_¸®Š'‘Q‰0’•Ä…‡—_š_…‡µ‘Ÿ‹Šß’¶K‘c0’¶_Š
aK“~’Š”‰…~’–‹Š”“ ´ …e–A–‹•D¿bŠ'¶_•.Áÿþ‘ÁxŠ'šÂÆ龶_ŠÌaK“~’Š”‰‹–A…e—ö˜%•Q‹¶:’¶ŠÄº0ˆK‘Qš_‰‹‘Ÿ’ˆ‰‹ŠN‘Ÿ—_šhz«—<ý
÷#¶K‘Q–jŠ|µ·¶K‘Q—_—_Š”“e–A‘Q‰jŠÉµ'•D¸_…‡Š'–3• ´ Š'‘Qµ·¶:•Ÿ’¶_Š”‰'óG–‹•Ä’¶Š'‰‹Š|¿¹‘ò»˜%Šb‘N˜K‘Qšíµ'•D——_Š'µ{’…e•Q—
•D‰^‘ɘK‘ŸšÆ†>‘c’Š3–‹•Q¿¹Š{Á^¶_Š'‰jŠQ

 
  !"#$ !%!&'#$!
(ç*),+ ù æ'åè

龶_‰jŠ'Š|—_¿b•D–I‹‰’‘Q—_–j…e–L’•D‰j–3• ´ µ·¶K‘Q—_—_Š”“#Á^…eš‹¶_–¼î .-0/ %1 1


‘Q—_ší“‡Š'—_†Q‹¶_–3• ´ Ò Ü ó Ë ÝÎóC‘Q—š
%1 .-0/
î ÝÒ ÁtŠ”‰‹Š ´ ‘Ÿ˜_‰‹…‡µ‘Ÿ‹Š'šø‘Q—_š
¸‰‹•D˜%Š»¸K‘Ÿš_– ´ •Q‰¹Š'‘Qµ·¶
’Š”‰‹¿b…e—K‘Ÿ“tÁtŠ”‰‹Š˜‰‹•Dˆ_†Q¶,b’•
‹¶_Š™–‹ˆ_‰ ´ ‘Qµ'ŠŸÏ龶_…e–ɐ‹Š'–j¹Š”½Ÿ‘Q“‡ˆK‘Ÿ‹Š'–ɐ’¶_ŠÄ‹¶_‰‹Š”–‹¶_•D“‡šø½Q•D“‡’‘Q†DŠ™‘Q—_šøµ·¶K‘Q—_—Š'“^“eŠ”—_†Q’¶
32
¿b•<šˆ_“À‘Ÿ‹…e•D—¹µ'•FŠ bµ'…‡Š'—>

465 å ù )87#è
龶_Šb’¶_‰jŠ'–j¶_•D“eš:½D•D“~·‘Q†DŠb…e–A˜%Š'–jß•D˜’‘Q…e—_Š”š ´ ‰j•D¿ ‘
9;:=<?>A@CB$< µ·¶K‘Q‰’‘Ÿµ”’Š”‰‹…‡–j’…‡µÌ˜>ò
?9D:=<FE
Šê<‹‰’‘Q¸%•D“e‘Ÿ’…‡•D—N• ´ ’¶_Š¼–L’Š'Š”¸®Š”–jI–‹“e•Q¸®Š0‹• Ò<
32
龶_ŠNµ·¶_‘Q—_—_Š”““eŠ”—_†Q’¶ö¿¹•Fš_ˆ_“e‘Ÿ’…‡•D—íµ'•FŠ bµ'…‡Š'—>É…e–•D˜’‘Q…e—_Š”šö˜>òhŠêF’‰’‘Ÿ¸®•D“e‘Ÿ’…‡—_†
69D:=<G>H@I:=<
‹¶_Šß‘Ÿµ”’…~½DŠA¸®•Q‰j’…‡…e•D—Ä• ´ ’¶Š J9D:=<KE
¹µ·¶K‘Q‰’‘Ÿµ”’Š”‰‹…‡–j’…‡µ3’• €Òt龶…e–…e–^š_•D—_Š
´ •D‰^‘ɉ‹‘Q—_†DŠ¼• ´ @IB$< b“eŠ{½DŠ'“‡–'
›6œŸže %¡f¢f£¢¥¤#¦0§! l¨t©«ª<Ÿ %¬xŸ ®­N¯°'§,¬‹¬±¯_²F°’žS¡’© ³DŽ

LNM4ç6ûO+P:å úIQ è
Ë é Ë8RS ýëNT Vã U|âDä

ŽFIðFˆ_¿¹¿b…‡t¸_‰‹•Q˜®Š¼–j’‘Ÿ’…‡•D—:ãS¿b•<šŠ'“ ËQË ³ŸŒ Ë ý Ü ä{

î<éÁx• S …‡Š”‹¶_“‡ò̖‹•Dˆ_‰jµ'Š¼¿bŠ‘Q–jˆ_‰‹Š”¿¹Š”—,ˆ_—…‡’–ã7¿¹•Fš_Š'“CŽQî Ü ä

(W) =ù X Zå Y6ç[)!å%è
„K•D‰¾Š'‘Qµ·¶Æ• ´ ‹¶_Š3’¶_‰jŠ'Š¼—_¿b•D–¾’‰’‘Ÿ—_–‹…‡–j’•Q‰‹–¾•D˜’‘Q…e— ]\
Ë ^9D:=<W>H@CB$<¹µ·¶_‘Q‰’‘Qµ{’Š”‰‹…e–L’…‡µ
‘<±ð<Š”_@C`I<F E Òa¹ @ 
˜4±ð<Š”_@C:=<FE Ò%1 Ë | @ 
µŸC b …e—_Š'‘Q‰‹“~òN–j‹Š'¸c@IB$< ´ ‰‹•D¿ Òɐ‹•¹âd1ôÒe@ ãP’•Q’‘Q“• ´ âQÒɖj‹Š'¸_–’ä{
ŽF^9D:=<W>H@C:=¹ < µ·¶_‘Q‰’‘Qµ{’Š”‰‹…e–L’…‡µ¼‘xð<Š”_@C`I<FEÒa@|
˜4±Ú3˜<·‘Q…‡— f ½DŠA–‹Š”‹–^• ´ šK‘c·‘rÁ^…‡‹¶c@CB$<FE Ë ó Ë 1ôâ<ó%Ž<óKî<ó_Œ_ó‘Q—_šÆâe@b
µŸC b …e—_Š'‘Q‰‹“~òN–j‹Š'¸c@I:=< ´ ‰‹•D¿ Òɐ‹•¹âdô1 Òe@ ãP’•Q’‘Q“• ´ âQÒɖj‹Š'¸_–’ä{
gNåFæç*h Q æQè

^9;:=<'>@CB$<
„9…‡†Dˆ_‰jŠ'–#Œ_ Ü ’•AŒ_ôÎ3–j¶_•.Áϐ’¶_Š ^i_T
ßµ·¶K‘Q‰‹‘Qµ”‹Š'‰‹…‡–j‹…eµ'–T• ´ ’¶_Š Ú¼ðɐ‹‰’‘Q—_–j…e–L’•D‰
kj l@$m
• ´ ’¶_‰jŠ'Šßš… ®Š'‰‹Š”—>Iµ·¶K‘Ÿ—_—_Š'“6“eŠ”—_†Q’¶–'¾é¾¶_Šß‹¶_‰‹Š”–‹¶_•Q“ešÆ½Q•D“‡’‘Q†DŠ”–rã p侘K‘Q–jŠ'š•D—l’¶_Š
%1 %1on
‹¶_‰‹Š”ŠÅµ'ˆ_‰L½DŠ'–ĽŸ‘Q‰Lò ´ ‰‹•Q¿ Ò ÝÎ Ü ‹• Ò öÞߍt龶_Š”–‹Š:‘Q‰‹Š»–‹“e…‡†D¶>’“~òø¶…e†D¶_Š”‰Ì’¶_‘Q—ϐ’¶_Š
%1 a@ pT dq rj
Ò ÝÎ õ†Q…‡½DŠ”— ´ •D‰I’¶Šr¸K‘Q‰‹‘Q¿¹Š{’Š”‰0˜>ò Ú¼ð Lð®C龶…e–0š_… 4Š”‰‹Š”—_µ'ŠÉ¿¹‘ò»˜%ŠÉ‰‹Š”“À‘Ÿ‹Š'š’•
rj ‘Éš_… 4Š”‰‹Š'—µ'Š¼…e—™¿bŠ”’¶•<š_•Q“e•D†Qò ´ •D‰¾•D˜<·‘Q…‡—_…e—_†r‹¶_Š¼¸K‘Q‰‹‘Q¿¹Š{’Š”‰'
@Cst Nq
龶_Šß½Q•D“‡’‘Q†DŠ¿¹Š'‘Q–‹ˆ_‰jŠ'šÅ¶_Š”‰‹ŠÉ‘Ÿ‰‹Šr¿b•D‰‹Š¸_‰‹Š”µ'…‡–‹Š'“~òl‰‹Š ´ Š”‰‹Š”ší‹•Ä‘Q– 9 I«òF¸<ý
…‡µ‘Q“‡“‡òƅe–ŽÌ’•lŒl‹…e¿bŠ'– 6uZvxwzy J@$m
N¶_…e†Q¶_Š'‰3’¶_‘Q—ʐ‹¶_Š 6{ }|Vt~ NE e{N`
3ãp‘Ÿ 3ٔã <ä Ž Gä0ˆ_–‹Š”šö…e—
š_Š{’Š”‰‹¿b…e—_…‡—_†í–‹ˆ_˜‹¶_‰‹Š”–‹¶_•Q“eš
µ”ˆ_‰‹‰jŠ'—>’–” R •D—_–j…eš_Š”‰‹…e—†Ê‹¶_…e–b˜_…À‘Ÿ–b…‡— •Dˆ_‰b¿¹Š'‘Q–‹ˆ_‰jŠ{ý
¿bŠ'—>’–”ó‘Q†D‰jŠ'Š'¿bŠ'—>…e–¾Šê<µ'Š'“‡“eŠ”—,'
f f 3j ^f
龶_Š K‰j–jx’¶_‰jŠ'Š K†Dˆ‰‹Š'–‘Q“e–j•r–‹¶_•.ÁZ’¶Š0Š ®Š'µ{’–¾•D—̐‹¶_Š0“e‘Ÿ’Š”‰’‘Q“%Š'“‡Š'µ”‹‰‹…‡µ KŠ”“ešÄ•D—
‹¶_ŠÅµ‘Q‰j‰‹…‡Š'‰N¿b•D˜_…‡“e…‡«òïÁ^…~’¶_…‡—ϐ’¶_Šíµ·¶K‘Ÿ—_—_Š'“p 龶_Šíš_‰‹‘Q…e—¥µ”ˆ_‰‹‰jŠ'—> ´ ‘Q“e“‡–Ì• .j Á^…‡’¶
%f
…‡—_µ'‰jŠ‘Q–j…e—_†à†>‘Ÿ‹Š:½D•Q“‡·‘Ÿ†DŠí˜®Š”µ‘Qˆ_–jŠhµ‘Ÿ‰‹‰‹…‡Š'‰j–»‘Q‰jŠöµ”•D— K—_Š”š€¿b•D‰‹ŠÊµ'“‡•D–‹Š”“‡ò¥’•à’¶_Š
µ·¶K‘Ÿ—_—_Š'“ ý«•ê<…eš_Š3…‡—>’Š'‰ ´ ‘Qµ'ŠA‘Q—šl‹¶_Š¼Š'“eŠ”µ”‹‰‹•D—™–‹ˆ‰ ´ ‘Qµ”Š¿b•D˜_…‡“e…‡«ò ´ ‘Ÿ“e“e–”
on _9D:=<x>€@I:=<
„9…‡†Dˆ_‰‹Š”–xŒ ¼’•ßŒ ËDË –‹¶•!ÁZ‹¶_Š rµ·¶_‘Q‰’‘Qµ{’Š”‰‹…e–L’…‡µ'– ´ •D‰t‘A–‹Š”‰‹…eŠ”–t• ´@IB$< K
龶_Šµ'ˆ_‰L½DŠ”–¼‘Q‰‹Š¼½DŠ”‰jòlþ‘Ÿ0…‡—Ɛ‹¶_Šr‘Qµ{’…~½DŠA‰‹Š'†Q…e•D—Æ…e—_š_…‡µ‘Ÿ‹…e—_†|“‡…‡‹‹“eŠ3µ·¶K‘Ÿ—_—_Š'“6“eŠ”—_†Q’¶
%1 -
¿b•<šˆ_“À‘Ÿ‹…e•D— ´ •D‰‘Q“e“Cµ·¶K‘Ÿ—_—_Š'““eŠ”—_†Q‹¶_–'龶Šµ·¶K‘Ÿ‰’‘Qµ{’Š'‰j…e–L’…eµ”– ´ •Q‰^‹¶_Šî ôÒ :µ·¶K‘Ÿ—_—_Š'“
š_Š{½F…eµ'Š#–j¶_•.Áï—_Š'‘Q‰‹“~ò0‘¾Ã,ˆK‘Qš_‰‹‘Ÿ’…‡µš_Š”¸®Š”—_šK‘Q—_µ”Šx• ´ µ”ˆ_‰‹‰jŠ'—>•D—0’¶_ŠT•.½DŠ”‰‹š_‰j…‡½QŠT½Q•D“‡’‘Q†DŠ
›6œŸže %¡f¢f£¢¥¤#¦0§! l¨t©«ª<Ÿ %¬xŸ ®­N¯°'§,¬‹¬±¯_²F°’žS¡’© ³Qî

I versus V Characteristic of 0.6 µm channel length NFET


DS DS
1200
−1
λ = 0.008 Volts VGS= 5

1000

−1
λ = 0.009 Volts V =4
GS
800

600
(µA)

λ = 0.015 Volts−1 V =3
GS
DS
I

400

−1
λ = 0.027 Volts V =2
GS
200

λ = 0.11 Volts−1 VGS= 1


0

−200
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
V (Volts) Threshold Voltage = 0.87 Volts
DS

„9…e†Dˆ‰‹Š0Œ_ Ü \'iT»ÚAðƒ‚„w.…†E aî wQÒ%1 Ü 


›6œŸže %¡f¢f£¢¥¤#¦0§! l¨t©«ª<Ÿ %¬xŸ ®­N¯°'§,¬‹¬±¯_²F°’žS¡’© ³ŸŒ

I versus V Characteristic of 1.8 µm channel length NFET


DS DS
700

−1
λ = 0.007 Volts
VGS= 5
600

500
λ = 0.005 Volts−1
V =4
GS
400
(µA)

300
DS

−1
λ = 0.006 Volts
I

V =3
GS
200

−1
100 λ = 0.01 Volts
V =2
GS
−1
λ = 0.003 Volts
VGS= 1
0

−100
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
V (Volts) Threshold Voltage = 0.9 Volts
DS

„9…e†Dˆ‰‹Š0Œ_ô³d\'iT»ÚAðƒ‚„w.…†E aî w Ë Ý1 ΍
›6œŸže %¡f¢f£¢¥¤#¦0§! l¨t©«ª<Ÿ %¬xŸ ®­N¯°'§,¬‹¬±¯_²F°’žS¡’© ³Dâ

I versus V Characteristic of 3.0 µm channel length NFET


DS DS
500 λ = 0.005 Volts−1
VGS= 5

400

λ = 0.004 Volts−1
V =4
300 GS
(µA)

200
−1
λ = 0.006 Volts
DS

VGS= 3
I

100
−1
λ = 0.007 Volts
V =2
GS
−1
λ = 0.04 Volts
V =1
0 GS

−100
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
V (Volts) Threshold Voltage = 0.86 Volts
DS

„9…‡†Dˆ_‰‹ŠIŒ_ôÎd\i_TÚ¼ð
‚„w…‡E aî wŸî
›6œŸže %¡f¢f£¢¥¤#¦0§! l¨t©«ª<Ÿ %¬xŸ ®­N¯°'§,¬‹¬±¯_²F°’žS¡’© ³ Ü

ãl@IB$<ˆ>c@$mp䍁龶_Š0Òd1 Ü -]/ š_Š”½F…‡µ'ŠI–j¶_•.Á^–¾‘—Š‘Q‰x“e…e—Š‘Q‰#š_Š”¸®Š”—_šK‘Q—µ'Š0…‡—_š_…eµ'‘Ÿ’…‡—_†3’¶_Š


Š‰j4Š”µ”’–b• ´ ½DŠ”“e•Fµ'…‡«òh–’‘Ÿ‹ˆ_‰’‘Ÿ‹…e•D—_Šl‹•Å’¶_Š™¶_…‡†D¶„fKŠ'“‡šø‘Ÿ“e•D—_†Å‹¶_Š™“eŠ'—†Q’¶ • ´ ’¶_Š
µ·¶K‘Ÿ—_—_Š'“p

Šù%ú‹X hSçæû ù%ú è

rf Œ
Ë 龶‰‹Š'–j¶_•D“‡šÆ½D•Q“‡·‘Ÿ†DŠ'–‘Q†D‰jŠ'Š3ÁxŠ'“e“CÁ^…~’¶™’¶_ŠA¸_‰‹•Fµ'Š”–‹–f–‹¸%Š'µ'… Kµ‘c’…e•Q—_–^ˆ’…‡“e… ”Š0…e—
‹¶_Š¼š_Š'–j…e†D—4

ŽF R kŒ
¶_‘Q—_—_Š”“C“eŠ'—†Q’¶l¿¹•Fš_ˆ_“e‘Ÿ’…‡•D—Ì…‡–¾–‹¿¹‘Q“e“ ´ •D‰¾š_Š{½<…‡µ'Š”–f• ´ ‘Q“‡“–‹… 'Š'–”

î<^ÞTŠ”“e•Fµ'…~«ò̖‹‘Ÿ’ˆ_‰‹‘Ÿ’…‡•D—™…e–¾¸_‰jŠ'–jŠ'—>I…‡—Đ’¶_Š¼¿b…e—_…‡¿Ì‘Q“µ·¶K‘Ÿ—_—_Š'“G“‡Š'—_†Q‹¶™š_Š”½F…eµ”ŠQ

Ž€‘ ’”“•“•–‰—˜–D™?š€›FœžHŸN ‹—¢¡¤£˜™?¥†™? ›Fœ; 
龶_Š ´ •D“‡“e•.Á^…e—†É‘Qš_š_…~’…‡•D—K‘Q“%’Š'–L’–•D—Đ’¶_Š ´ ‘Q˜‰‹…eµ'‘Ÿ’Š”š™š_Š”½F…eµ”ŠA‘Q‰‹Š¼¸_‰j•D¸®•Q–‹Š'š4

Ë éŠ'–L•Q’¶_Š”‰^µ·¶_…e¸_– ´ •D‰ ´ ˆ—_µ”‹…e•D—K‘Ÿ“e…‡«òQ

ŽFéŠ'–L3’¶_ŠÉ“‡…e—_Š'‘Q‰‹…~«ò™• ´ ’¶_ŠÉ¿bŠ”’‘Q“Cý^¿¹Š{·‘Q“6µ‘Q¸_‘Qµ'…~’•D‰j–3‘Q—_šÅµ”•D¿¹¸_‘Q‰‹Šß‹•N’¶_Š
¸%•D“~òÊýA¸%•D“‡òöµ‘Q¸_‘Qµ'…~’•D‰j–É•D—¶_Š™–’‘Ÿ¿¹¸_“‡ŠNµ‘Ÿ¸K‘Qµ'…~’•D‰j–É…e—¶ŠÄµ'•D‰j—_Š'‰|• ´ ’¶_Š
–j…e“‡…eµ'•Q—

î<éŠ'–L0’¶Šß–‹…‡†D—K‘Q“6‘Ÿ’¶_Šß…e—>’Š”¿¹Š”š_…À‘Ÿ‹Š…‡—>’Š'†Q‰’‘Ÿ‹…e•D—l–j’‘Q†DŠ'– ´ •D‰I‘Ÿµ'µ'ˆ‰’‘Qµ{ò‘Q—š
µ”“e…‡¸_¸_…e—†_

ŒéŠ'–L^’¶_Š¼•D—lµ·¶_…e¸Ä½Q•D“‡’‘Q†DŠ'– ´ •D‰¾–L·‘Q˜…e“e…~«òD
›6œŸže %¡f¢f£¢¥¤#¦0§! l¨t©«ª<Ÿ %¬xŸ ®­N¯°'§,¬‹¬±¯_²F°’žS¡’© ³D³

I vs V for MOSFET with V = 0.1V Channel length 0.6µm


DS GS DS
80

70

60

50

40
IDS (µA)

30

20

10

0 Vth = 0.87 Volts

−10

−20
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
V (V)
GS

„9…e†Dˆ‰‹Š0Œ_¦n%\'iT»ÚAðƒ‚„w.…†E aî wQÒ%1 Ü 
›6œŸže %¡f¢f£¢¥¤#¦0§! l¨t©«ª<Ÿ %¬xŸ ®­N¯°'§,¬‹¬±¯_²F°’žS¡’© ³QÎ

I vs V for MOSFET with V = 0.1V Channel length 1.8µm


DS GS DS
45

40

35

30

25
IDS (µA)

20

15

10

0 Vth = 0.9 Volts

−5
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
V (V)
GS

„6…e†Dˆ_‰jŠ0Œ_ Ë Ò %\i_TÚ¼ð
‚„w.…‡Eîaw Ë ô1 ΍
›6œŸže %¡f¢f£¢¥¤#¦0§! l¨t©«ª<Ÿ %¬xŸ ®­N¯°'§,¬‹¬±¯_²F°’žS¡’© .n
³

I vs V for MOSFET with V = 0.1V Channel length 3.0µm


DS GS DS
30

25

20

15
IDS (µA)

10

0 Vth = 0.86 Volts

−5
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
V (V)
GS

„9…‡†Dˆ_‰‹Š3Œ ËDË \iTÚ¼ðƒ‚„w.…„EîewQî


›6œŸže %¡f¢f£¢¥¤#¦0§! l¨t©«ª<Ÿ %¬xŸ ®­N¯°'§,¬‹¬±¯_²F°’žS¡’© ÎDÒ

§ ¨ª© « « ¬®­°¯

±²8³ ´ ™?µ ¥€›G£'–D ™?š¶™?· –;µ ¸•œD›6— –D™?š ›Gš•¹ªŸº


¥†ŸN£–;µ ŸNš
»
®
— ›Gœ¼£˜ŸN  ¸•œ3—  
bCŠ'—†Q’¶>òï–j…e¿rˆ_“e‘Ÿ’…‡•D—:‹…e¿bŠ'–É‘Ÿ—_š –‹¿¹‘Q“e“xšK‘Ÿ·‘–jŠ”‹–b“‡…e¿b…‡‹Š'š:‹¶_Šl‘Q¿b•Dˆ_—>É• ´ ’Š”–j‹–
‹¶K‘Ÿ0ÁxŠ'‰jŠb‰jˆ_—í•D—Ő’¶_Š ˆ“e“‡òƑQ–j–‹Š”¿r˜_“eŠ”šíµ'…e‰jµ'ˆ_…~„Kˆ_—_µ”‹…e•D—_‘Q“e…~«ò™• ´ ’¶_Šr‹•D¸í“eŠ”½QŠ'“
´
kf
–jµ·¶_Š'¿¹‘Ÿ’…‡µ3¶K‘Q–^˜%Š'Š'—l½DŠ”‰‹… _Š'šÂó‘Q“~’¶_•Qˆ_†D¶™‰‹Š”“e…À‘Ÿ˜_“eŠf¸®Š”‰ ´ •D‰j¿Ì‘Q—µ'Š¼¿¹Š'‘Q–‹ˆ‰‹Š'–^‰jŠ'¿¹‘Q…e—
6½ ‰f
ˆ_—ÑF—•!Á^—4 0Š K—_…~’…‡½QŠ‹Š'–j‹–I’•Ìš_Š”‹Š'‰‹¿b…e—Šß’¶_Šß¸®Š”‰ ´ •D‰j¿Ì‘Q—µ'Šß• ´ ’¶_Šrµ·¶…e¸»Á^…‡“e“G˜®Š
¸%Š'‰ ´ •D‰‹¿bŠ'š™•D—Đ’¶Š‘Ÿµ”’ˆ_‘Q“Cµ·¶_…e¸–^Á^¶Š'—Ɛ‹¶_Š”òđQ‰‹Š¼‰‹Š{’ˆ_‰j—_Š'š4

±²¿¾ ¡À™K—ŸNšÁ—˜–D›GœÂ–;µ ¥•£˜™ÄÃ?ŸNµ ŸNšÁ—˜ 


龶_Š”‰‹Š±‘Q‰jŠx‘½Ÿ‘Q‰j…eŠ”«òI• ´ ‘Q‰‹Š'‘Q–CÁ^¶_Š'‰jŠ±…‡¿¹¸‰‹•.½DŠ”¿¹Š”—,‹–Gµ'•Dˆ_“‡š¼˜®Š#¿¹‘Qš_Š‹•^‹¶_…e–CšŠ'–‹…‡†D—
3f
ð<•Q¿¹Š• ´ ‹¶_Š'–jŠ‘Q‰‹Š'‘Q–±‘Q‰‹•D–jŠ ´ ‰‹•D¿ •Dˆ_‰#“‡•<•Q–‹Š'“~òAš_Š K—Š'šbš_Š'–j…e†D—|¿bŠ”’¶•<š_•Q“e•D†QòQóŸÁ^¶_…‡“eŠ
•Q‹¶_Š'‰j–¾ÁtŠ”‰‹ŠA…e—_¶_Š”‰‹Š”—,…‡—™‹¶_Š¼¸_¶>òF–‹…eµ'‘Q“C¸_‰j•<µ”Š'–‹–”
龶_…‡–x–jŠ'µ”‹…e•D—Ìš_…e–jµ'ˆ_–j–‹Š'–x’¶_Š ´ ‘Qˆ_“~’–±…e—b•Dˆ_‰±š_Š'–j…e†D—¹¿¹Š{’¶_•Fš_•D“‡•D†QòɑŸ—_šÌ‰jŠ'–‹ˆ“‡·‘Ÿ—,
“‡…e¿b…‡·‘c’…e•Q—_–f…‡—:¸%Š'‰ ´ •D‰‹¿¹‘Q—_µ”ŠQ™ðFˆ_†D†DŠ”–j’…‡•D—_– ´ •D‰¼…e¿b¸_‰‹•.½QŠ'¿bŠ'—>ß…‡—ʐ‹¶_Šbš_Š'–j…e†D—ö‘Q‰‹Š
‘Q“‡–‹•Éš_…‡–‹µ”ˆ_–‹–jŠ'šÂ

Å ÆÀÇ[!%ÈÉÇ0ÊxËNÌ ÍÈÎ


qbÁt•Qˆ_“ešà¶K‘½DŠ˜%Š'Š”—Ï‘Qš<½Q‘Ÿ—,’‘Q†DŠ”•Dˆ_–¹‹•:µ'‘Q‰‹Š ´ ˆ_“e“~ò¸%Š'µ”… ´ ò¶_ŠÆ¸%Š'‰ ´ •D‰‹¿¹‘Q—_µ”ŠÆ‰jŠ{ý
Ã,ˆ_…‡‰‹Š'šö• ´ Š‘Ÿµ·¶h–‹ˆ_˜%µ'•Q¿¹¸%•D—_Š”—,rŠ‘Q‰j“e…eŠ”‰¼…e—:‹¶_ŠÌ¸‰‹•Fµ'Š'–j–'ÆëI–ÁxŠÌÁxŠ'‰jŠÌš_Š”–‹…e†Q—_…e—_†
–jˆ_˜®µ”•D¿b¸®•D—Š'—>’–ÌÁxŠ¶K‘Ÿš¥‘:†D•F•Fš
…ešŠ‘:• ´ ’¶_Š»•Dˆ’¸ˆÌ‹¶K‘ŸÌ‘öµ'•D¿b¸%•D—_Š'—>¹Á‘Q–
‰jŠ'Ã,ˆ_…e‰jŠ'š»‹•N¸_‰j•<š_ˆµ'ŠÉ‘Q—š»’¶_Šß–‹…e†Q—K‘Q“G…e—_¸ˆ0…‡–f…~I–j¶_•Dˆ_“‡š‰‹Š”µ'Š'…~½DŠŸó˜_ˆ3“‡…‡j’“eŠ3…‡š_Š‘
• ´ ’¶ŠÆ‰jŠ'–‹•Qˆ_‰‹µ”Š'–N‘íµ'•Q¿¹¸%•D—_Š”—,|Áx•Dˆ_“‡šø‰jŠ'Ã,ˆ_…e‰jŠÄ’•Ê¸®Š”‰ ´ •D‰j¿ …‡‹– ´ ˆ_—_µ”‹…e•D—4ø龶_Š
…‡¿¹¸%•D‰j’‘Q—>‰jŠ'–‹•Qˆ_‰‹µ”Š'–TÁtŠ^…e—…‡’…e‘Q“e“~ò¼…e†D—•D‰‹Š”šrÁtŠ”‰‹Šµ'•D¿b¸®•Q—_Š'—>T¸%•!ÁxŠ'‰Tµ”•D—_–‹ˆ¿¹¸‹…e•D—
‘Q—šl–j¸K‘Qµ”Š‰jŠ'Ã,ˆ_…e‰jŠ'¿bŠ'—>’–”
ëȵ”Š'‰L·‘Q…‡—¥‘Q¿b•Dˆ_—>N• ´ …‡’Š”‰’‘Ÿ‹…e—_†Ê˜%Š”«ÁxŠ'Š'— –‹µ·¶Š'¿¹‘Ÿ’…‡µ»š_Š”–‹…e†Q—¥‘Q—_šÏ“e‘òD•DˆÌ…e–
…‡¿¹¸%•D‰j’‘Q—>š_ˆ‰‹…e—†|‹¶_Š3š_Š”–‹…e†Q—Ƹ_‰j•<µ”Š'–j–'xÚ0ˆ_‰¾š_Š'–j…e†D—l¸_‰j•<µ”Š'–‹–^š_…‡šÄ’¶_…‡–^‘Ÿ’¶ŠA“‡•.Á
“‡Š”½DŠ”“K• ´ ’¶_Š^˜K‘Q–j…eµ¾µ”•D¿¹¸%•D—_Š”—>’–'ó,˜_ˆ<#ÁtŠ^ÁtŠ”‰‹Šˆ_—K‘Q˜“eŠ¾†D•¼˜K‘Qµ·Ñr‘Q—_š ´ •D‰j‹¶b˜%Š”«ÁxŠ'Š”—
µ”…e‰‹µ”ˆ_…‡ßš_Š'–j…e†D—h‘Q—_šï“À‘òQ•Dˆ|‘Ÿ’¶_ŠN‹•D¸h“‡Š”½DŠ”“ R “‡Š‘Q‰j“‡òʉ‹Š”š_Š'–j…e†D—_…‡—_†¶_…‡†D¶h…‡—ö’¶_Š
¶_…‡Š'‰‹‘Q‰‹µ·¶>ò–¹‘Ÿ—àŠê<¸®Š”—_–‹…~½DŠ»¸‰‹•D¸%•D–‹…~’…‡•D—Âó#˜_ˆb†D…~½DŠ”—ø•Dˆ‰b…‡—_Š{ê<¸%Š'‰j…eŠ'—µ'Šl‘Q—_šà•Dˆ_‰
q
–j¸K‘Qµ'Šµ'•Q—_–j‹‰’‘Q…‡—,‹–T–‹•D¿bŠ^…‡’Š”‰’‘Ÿ‹…e•D—–#‘ŸT’¶_Š¾‹•D¸¹“‡Š”½QŠ'“%‘Q‰‹Š¾Š”–‹–jŠ'—>’…e‘Q“ TÁx•Dˆ_“‡š¹¶K‘½QŠ
›6œŸže %¡f¢f£¢¥¤#¦0§! l¨t©«ª<Ÿ %¬xŸ ®­N¯°'§,¬‹¬±¯_²F°’žS¡’© Î Ë

3f
˜%Š'Š”—N˜®Š”—_Š _µ'…À‘Ÿ“%‹•r˜®Šf‘Q˜_“‡Š‹•r‰‹Š”š_Š'–j…e†D—̸K‘Q‰j‹–t• ´ ’¶_Šfµ·¶_…e¸N–j…e—_µ”Šf‹¶_…e–TÁt•Qˆ_“ešN‰jŠ'“e‘cê
–j•D¿¹Šb–‹¸_‘Qµ'Š¹µ'•D—_–L’‰‹‘Q…e—>’–•D—:‹¶_ŠN‘Ÿ—K‘Q“e•Q†l–j…eš_Šb• ´ ‹¶_ŠÌµ”…e‰jµ'ˆ_…~ß‘Ÿ—_š:ÁxŠÌÁx•Dˆ_“eš:—_•Q
Ïq
¶K‘½QŠl˜%Š'Š”— ´ •D‰‹µ”Š'š …e—>’•Å–j•D¿bŠNµ'•D¿b¸_‰j•D¿¹…‡–‹Š”–ßÁtŠÄ¿¹‘Qš_ŠŸ «— ‰jŠ”’‰j•D–‹¸%Š'µ{|ÁtŠÄ¶K‘½QŠ
‰2 Œ
‘QšŠ'Ã,ˆK‘Ÿ‹ŠA–j¸K‘Qµ”ŠQóˆ_— ´ •D‰L’ˆ_—_‘Ÿ’Š”“‡òą~¾…e–¾—_•ŸfŠ bµ'…eŠ”—>’“‡òNˆ’…‡“e… ”Š'šN…‡—™•Dˆ_‰^š_Š'–j…e†D—4
kf
ëI–0ÁxŠ'“‡“#‘Q–¼‘ĵ‘Ÿ‰‹Š ´ ˆ“–‹¸%Š'µ”… Kµ'‘Ÿ’…‡•D—Å• ´ ’¶_ŠÉ¸%Š'‰ ´ •D‰‹¿¹‘Q—_µ”Šr• ´ Š‘Qµ·¶í–‹ˆ˜®µ”•D¿¹¸%•Ÿý
—_Š”—>f…‡—Đ’Š'‰j¿¹–¾• ´ Š”“eŠ'µ{’‰j…eµ‘Ÿ“4¸K‘Q‰‹‘Q¿bŠ”’Š”‰¾…‡¾…‡–¾…e¿b¸®•Q‰j·‘Ÿ—,t’•É’‰‹‘Q—_–‹“e‘Ÿ’Šf’¶_Š”–‹ŠA–‹¸%Š'µ{ý
rf €q %2 3f
… Kµ‘Ÿ‹…e•D—–…‡—,‹•»–j¸K‘Qµ'Š™‘Ÿ—_šh“À‘òQ•Dˆr‰jŠ'Ã,ˆ_…‡‰‹Š'¿bŠ'—>‹–' «—_–jˆ bµ'…‡Š'—>|š_Š _—_…‡‹…e•D—:• ´ ’¶_Š
‰jŠ'Ã,ˆ_…e‰jŠ'š:¸®•.ÁxŠ'‰A“e…e—ŠÉš_…e¿bŠ'—_–j…e•D—– ´ •Q‰3Š‘Qµ·¶hµ”•D¿b¸®•D—Š'—>A“eŠ‘ŸšÊ‹•Æ…‡—<ý«š_…‡–‹µ”‰‹…e¿b…e—_‘Q—>
@$ÐÍÐ IÑZt0Ò
‘Qšš_…‡‹…e•D—l• ´ µ'•Q—,’‘Qµ”‹–¼‘Q—_š¿bŠ”’‘Q““e…e—Š'–^’• có Kó4‘Ÿ—_šÅ–‹ˆ_˜–j’‰‹‘Ÿ’ŠŸAð<•D¿bŠ”‹…e¿bŠ'–
ÁxŠAÁt‘Q—>’Š”š’•b…e—_µ”‰‹Š'‘Q–‹ŠA¸®•.ÁxŠ'‰“e…‡—_Š3Á^…eš‹¶_–'ó˜_ˆÁxŠ'‰‹Šˆ_—K‘Q˜“eŠQxëÛµ'‘Q‰‹Š ´ ˆ_“Gš_Š _—_…~ý 3f
‹…e•D—™• ´ ‰jŠ'Ã,ˆ_…‡‰‹Š'¿bŠ'—>‹–f• ´ Š‘Qµ·¶»µ'•D¿b¸®•Q—_Š'—>^Át•Qˆ_“ešÆ¶K‘½DŠß“‡Š‘Qš™’•¹‘¹¿b•D‰jŠAŠ 4Š”µ”‹…‡½DŠ ‰j
‰2
‘Q—šlŠ bµ'…eŠ”—>I“e‘.òQ•Dˆ'

±²‘ Ó¸€ÔKÔ?Ÿ ‹—˜–D™?š• Õ·e™?£–;µ ¥•£˜™ÄÃ֟µ ŸNšÁ—˜ 


%2
Ç:ŠlÁxŠ'‰jŠˆ_—K‘Ÿ˜_“eŠ™’• ´ ˆ_“e“~òh–‹…‡¿rˆ_“e‘Ÿ’Š™•Dˆ_‰bµ'…‡‰‹µ”ˆ_…‡ ´ •D‰b–‹ˆ bµ”…eŠ'—>¹’…e¿bŠÄ’•Ê¶K‘½DŠÅ‘
3j
µ”“eŠ‘Ÿ‰…‡š_Š‘|• ´ ¶•!Á ÁtŠ”“e“G…‡^Á^…e“‡“¸%Š'‰ ´ •Q‰‹¿\…e—™’Š”‰‹¿b–f• ´ Š ®Š'µ{’…~½DŠß˜…‡’–^• ´ ‰‹Š'–j•D“eˆ<’…e•Q—
× tŠ”µ‘Qˆ–‹Šr• ´ ’¶_…‡–'ó%‘Q‰‹Š'‘Q–fÁ^¶Š'‰‹Š•Dˆ_‰fš_Š'–j…e†D—Æ…e–“À‘Qµ·Ñ,…e—†Ì‘Q‰jŠ—•Q0•D˜>½F…e•Qˆ_–'fð<¸%Š'Š”š…e–
‘Aµ'“eŠ'‘Q‰‘Ÿ‰‹Š‘¼’•r…‡¿¹¸‰‹•.½DŠŸë ´ Š{ÁZ¸®•Q‹Š'—>’…e‘Q“%‘Q‰‹Š'‘Q–t‹¶K‘Ÿx¿Ì‘òb‰‹Š”š_ˆ_µ'Šf’¶_Šf¸_‰‹Š”µ'…e–j…e•D—
rf
• ´ ’¶_Šfµ'•D—>½DŠ”‰j‹Š'‰¾µ‘Ÿ—̘%ŠI…ešŠ'—>’… KŠ'šÂ#龶Š'–‹ŠI…e—_µ”“eˆ_š_Š•.½DŠ”‰’‘Q“‡“®“e‘.òQ•Dˆ'óF‹‰’‘Q—_–j¿¹…‡–‹–j…e•D—
†>‘c’Š3š_Š”–‹…e†Q—»‘Q—šl¿b•Fš_ˆ_“À‘c’•D‰µ'‘Q¸K‘Qµ”…‡‹•D‰‹–”

؈Å ÙÂÚGÇ[#$ $Èɉ#$Ç[Û^Ç*Ü0Î


Ç:Š¼‘Q…e¿bŠ'š ´ •D‰^‘|ŽQÒaÝÀÞcb
ß –‹‘Q¿¹¸“e…e—†ß‰’‘c’ŠQó˜_ˆ^…e—>‹Š'—_šÄ’•|‰jˆ_—Đ’¶_Š3µ”…e‰‹µ”ˆ_…‡•D—_“‡ò̑Ÿ
eÝàހß
⠍3龶_ŠÉ¸_‰j…e¿¹‘Q‰jò™šŠ”’Š”‰‹‰jŠ'—>3’• ´ ‘Q–L’Š”‰I•D¸%Š'‰‹‘Ÿ’…‡•D—…e–’¶_ŠÉÚ3éëߍ%ÇöŠß¿Ì‘òl˜®Š
DŒ aÝÀހß
‘Q˜“eŠ’•A–‹Ã,ˆ_Š”Š ”Š0Î3’• Ë Ò ´ ‰‹•Q¿ ’¶_Šš_Š”–‹…e†Q—Âó,˜_ˆx‘A¶…e†D¶_Š”‰#¸®Š'‘QÑɵ'ˆ‰‹‰‹Š”—> ´ ‰j•D¿
‹¶_ŠÆÚ3éë ¿Ì‘òh˜%Šl‰‹Š'Ã,ˆ_…‡‰‹Š”šø…‡—ø•D‰jš_Š'‰É‹•:‰jŠ‘Qµ·¶
ŽQÒ aÝÀÞcß 
ëf—ø…‡¿¹¸_‰j•.½DŠ'š
Ú0é6ë
š_Š”–‹…‡†D—Æ…‡–^—_Š'Š”š_Š'š ´ •Q‰ ´ ‘Q–j‹Š'‰•D¸®Š”‰’‘Ÿ‹…e•D—4±é¾¶Š—_ŠêF0µ'•Q¿¹¸%•D—_Š”—,^‹¶K‘Ÿ^Át•Qˆ_“ešl“e…‡¿¹…~
–j¸®Š”Š'š• ´ •D¸%Š'‰’‘c’…e•Q—Æ…‡–^‹¶_ŠAµ'•D¿b¸K‘Q‰‹‘Ÿ’•D‰”óK˜_ˆf’¶_…‡–“‡…e¿b…‡’‘Ÿ’…‡•D—¹Áx•Dˆ_“‡š»—_•Qf˜%Š'µ'•Q¿¹Š
rf aÝÀހß
–j…e†D—_… Kµ‘Ÿ—,^ˆ—_“eŠ”–‹–¾’¶_Š¼µ”“e•Fµ·Ñ ´ ‰‹Š”ÃFˆŠ'—_µ{ò™Š{ê<µ'Š”Š'š_–0ŽQÒ <

؈ ÙH ÌÇ[#$  JÚNÊÎ^!ÍÜ= J Í =ÎÌ


龶_Šb•.½DŠ”‰’‘Q“‡“#“À‘òD•Dˆ<µ'‘Qˆ_–jŠ'šhµ”•D—_†DŠ”–j’…‡•D—Ê•D—ʐ‹¶_Š¹‘Q—K‘Q“‡•D†™–‹…ešŠb• ´ ’¶Š¹µ”…e‰‹µ”ˆ_…‡3‹¶K‘Ÿ
¿¹‘ò߉jŠ'–‹ˆ“‡T…e—É“‡•D–‹–9• ´ ¸_‰‹Š”µ'…e–j…e•D—49龶_Š^µ'…‡‰‹µ”ˆ_…‡9“À‘òD•Dˆ<T…e–¸_‰j…e¿¹‘Q‰‹…‡“‡ò3š…eµ”’‘Ÿ’Š”š|˜,ò’¶_Š
¸_¶>òF–‹…‡µ‘Q“š_Š”–‹…e†Q—• ´ ‹¶_Šß¿b•<šˆ_“À‘Ÿ‹•D‰'¾é¾¶Šß¿b•<š_ˆ“À‘Ÿ‹•D‰¾…e–^’¶_Šß“À‘Q‰j†DŠ'–Lfµ”•D¿b¸®•D—Š'—>ó
›6œŸže %¡f¢f£¢¥¤#¦0§! l¨t©«ª<Ÿ %¬xŸ ®­N¯°'§,¬‹¬±¯_²F°’žS¡’© Î>Ž

Gf
˜ ˆ<IÁt‘Q–¼‘Q“e–j•¹‹¶_Š K‰j–j3µ”•D¿¹¸%•D—_Š”—>0š_Š”–‹…e†Q—_Š'šÂ3ëۖ‹ˆ_µ”µ'Š”–‹– ´ ˆ“T‘Ÿ‹‹Š'¿b¸IÁt‘Q–0¿¹‘Qš_Š
_
Œ Œ ‡á
‹•Ê¿b…e—…e¿b… 'Š|’¶Šl–j… ”Šl• ´ µ”•D¿b¸®•D—Š'—>’–|…e—¶_Š™¿¹•Fš_ˆ_“e‘Ÿ’•D‰” — ´ •D‰j‹ˆ_—K‘Ÿ‹Š'“~òDó#’¶_Š
–j¸K‘Qµ'ŠA–’‘½QŠ'š˜>òN‹¶_Š¿b•Fš_ˆ_“À‘c’•D‰xš_Š'–j…e†D—™Á‘Ÿ–f—_•Ÿf“‡•<µ'‘Ÿ’Š”š™…e—l‘b¸%•D–j…‡’…‡•D—N’¶_‘Ÿ^Á‘Q–
‰f
˜%Š'—_Š Kµ'…e‘Q“ ´ •D‰‹¶_Š¼‰‹Š'–L• ´ ‹¶_Š¼µ'…‡‰‹µ'ˆ…‡
龶_Š“e•D†Q…eµµ”•D¿¹¸%•D—_Š”—>’– ´ •D‰#’¶_Š^¿b•<šˆ_“À‘Ÿ‹•D‰‘Ÿ‰‹Š^…e—ɐ’¶Šf–j¶K‘Q¸%Š• ´ ‰‹Š”µ”’‘Q—_†D“‡Š'–' ´ q
3j •n
‹¶_Š'–jŠrµ'•Dˆ“eš»˜%ŠA‰‹Š'šŠ'–‹…‡†D—_Š”šÁ^…‡’¶l’¶_Š–‹¶K‘Ÿ¸®ŠŠ ®Š'µ”‹…‡½QŠ'“‡òl‰j•Q·‘Ÿ‹Š'š QÒ¹š_Š”†D‰‹Š”Š'–'ó%’¶_Š
´ ‰jŠ'Šß–j¸K‘Qµ”Šrµ'•Dˆ“eš»˜%Šß¿b•.½DŠA’•¹‹¶_Šr‘Ÿ—K‘Q“e•Q†¹–j…eš_Š• ´ ’¶Šßµ'…‡‰‹µ”ˆ_…‡'龶…e–fÁx•Dˆ_“‡š»¶K‘½QŠ
Š”“e…e¿b…e—_‘Ÿ’Š”š|‹¶_Š0—_Š”Š'š ´ •D‰t‘–j•D¿¹Šfµ'•D¿b¸_‰j•D¿¹…‡–‹Š”–x’¶_‘ŸxÁxŠ0ÁxŠ'‰‹Š ´ •D‰‹µ”Š'šN’•¿Ì‘ŸÑQŠ0•D—
‹¶_ŠA‘Q—K‘Q“‡•D†É–‹…‡š_ŠQ
ƒT
龶_Š|µ'•Q—_†DŠ'–L’…‡•D—Å• ´ ’¶_Š|‘Q—_‘Q“e•D†Ì–‹…ešŠÉ“eŠ‘Ÿš’• Ɗ{·‘Q“#îē‡…e—_Š”–I•.½DŠ”‰A…‡—>’Š'†Q‰’‘Ÿ‹…e—_†
i T
µ'‘Q¸K‘Qµ”…‡’•Q‰‹–É‘Q—šà–j¶K‘Q‰j…e—_†í• ´ ^ýÁtŠ”“e“‡–r˜®Š{«ÁtŠ”Š'—øµ‘Q¸K‘Ÿµ'…‡‹•D‰‹–|‘Ÿ—_šà÷ »ÚAð% ´ –j¸K‘Qµ”Š ˜q
¶K‘Ÿšh˜®Š”Š'— ´ ‰jŠ'Š”šïˆ_¸ö’¶Š'—ﵑŸ¸K‘Qµ'…~’•D‰j–µ”•Dˆ_“‡šh¶K‘½DŠN˜%Š'Š”—ï–‹¶_…‡Š'“‡š_Š'šï‘Ÿ—_šh¸_“e‘Qµ'Š”šö…e—
i
…‡–‹•D“e‘Ÿ’Š”š ^ýÁxŠ'“‡“e–‹•b‰jŠ'š_ˆµ'ŠA–‹ˆ_˜_–L’‰‹‘Ÿ’ŠA—_•D…‡–‹ŠQ

؈VØ âÖ#$ !%®Í!%!%¢È' Ç[!


鉒‘Q—–‹¿b…e–‹–j…e•D—:†>‘Ÿ‹Š'–¼ÁtŠ”‰‹ŠN• ´ «Áx•»«òF¸%Š'–'ó#…‡–‹•D“e‘Ÿ’Š”š †i_T 'T
Ú¼ð®ó‘Ÿ—_šh÷ Ú¼ð_ì Ú¼ð .i_T
†>‘c’Š'–±Á^…‡‹¶Ì…e—>½QŠ'‰j‹Š'‰j–'xð<…e¿ßˆ_“À‘Ÿ‹…e•D—|• ´ ‹¶_Š i_T rj
Ú¼ð¹†>‘Ÿ‹Š'–x–‹ˆ_†D†QŠ'–j‹–’¶K‘cx‹¶_Š0š_… 4Š”‰Lý
%f zã
Š”—,‹…À‘Q“µ'•D— _†Dˆ_‰’‘c’…e•Q—b• ´ ‹¶_ŠfšŠ'–‹…‡†D—|–‹¶_•Qˆ_“ešb“eŠ'‘QšÉ’•A¿¹…‡—_…e¿¹‘Q“,—_Š”±µ·¶K‘Ÿ‰‹†DŠ…e— jŠ”µ”‹…e•D—
†á zã
‘Ÿß’¶_Š™¿b•<š_ˆ“À‘Ÿ‹•D‰–‹‘Q¿b¸_“e…‡—_†µ‘Ÿ¸K‘Qµ'…~’•D‰j–' f— ´ •D‰L’ˆ_—_‘Ÿ’Š”“‡òö‹¶_ŠÄµ·¶K‘Q‰j†DŠ™…e— jŠ”µ”‹…e•D—
'T iT rf
´ •D‰j¿ÿ’¶_Š3÷ Ú¼ð_ì Ú¼ðN†>‘Ÿ‹Š'–…‡–t–‹…‡†D—_… Kµ‘Q—>‹“‡òb¿¹•Fš_ˆ_“e‘Ÿ’Š”šÌ˜>òb’¶_Š”…e‰t…‡—_¸_ˆt½D•D“~jý
rj %f
‘Q†QŠQA龶Fˆ–¼‹¶_ŠÉš_… 4Š”‰‹Š'—>‹…À‘Q“6µ'•D— _†Dˆ_‰’‘c’…e•Q—Á^…e“e“—_•Q ´ ˆ“e“‡òl‰jŠ'¿b•!½QŠr’¶_…‡–0–‹•Qˆ_‰‹µ”Šb• ´
Š”‰‹‰‹•Q‰'

ð<…‡¿rˆ_“À‘c’…e•Q—ÉŠ{ê<¸®Š”‰‹…‡¿¹Š”—,‹–x• ´ ’‰‹‘Q—_–‹¿b…e–j–‹…‡•D—|†>‘Ÿ’Šµ·¶K‘Q‰j†DŠI…‡— jŠ'µ{’…‡•D—|…e—_µ”“eˆ_š_Š”šN‘Q—
i_T zã
Ú¼ðAÁ^…‡‹¶ß‘š_ˆ_¿b¿ßò¼†>‘Ÿ‹ŠQ9龶…e–G«ò<¸%Š• ´ †>‘Ÿ‹Št¿b•<š_ˆ“À‘Ÿ‹Š'š¼µ·¶K‘Q‰j†DŠt…‡— jŠ'µ{’…e•Q—“‡Š'–‹–
'T .i_T
‹¶K‘Q—™’¶_ŠA÷ Ú¼ð_ì Ú¼ðƆ>‘Ÿ‹ŠQóK˜_ˆ^‹¶_Šš<ò<—_‘Q¿¹…‡µ3‰’‘Q—†DŠ¼…e–‘Q“e–j•|“eŠ'–j–'TÇöŠ¼Áx•Dˆ_“eš
“‡…eÑQŠÆ’• ´ ˆ_‰j‹¶_Š'‰Ä…‡—>½DŠ'–L’…‡†>‘Ÿ’ŠÅ‹‰’‘Q—_–j¿¹…‡–‹–j…e•D—φD‘Ÿ’ŠÅš_Š”–‹…‡†D—_–'ÿ龶ŠÊˆ–‹Ší• ´ š_ˆ_¿b¿ßò
äi_T
†>‘c’Š'–É•Q—ø˜%•Q’¶ –j…eš_Š”–É• ´ ‘Ÿ— 'T
Ú¼ð_ìQ÷ Ú¼ðàšŠ'–‹…‡†D— ¿¹…‡†D¶>É¸_‰j•<š_ˆµ'Šl‘Å–‹ˆ_¸%Š'‰j…e•D‰
‹‰’‘Q—_–j¿¹…‡–‹–j…e•D—Ɔ>‘Ÿ’ŠŸIÇ:ŠrÁt•Dˆ“eš“‡…eÑQŠA’•N–j…e¿rˆ“À‘Ÿ‹Š–jˆ_µ·¶Ê‘Nš_Š'–j…e†D—Å‘Ÿ—_š ´ ‘Q˜_‰j…eµ‘c’Šr‘
½Ÿ‘Q‰j…eŠ”«ò̕ ´ †>‘Ÿ’Š”–^–‹•|’¶_Š{òĵ'•Dˆ“ešl˜®Š3µ”•D¿¹¸_‘Q‰‹Š”šÆŠê¸%Š'‰j…e¿bŠ'—>·‘Ÿ“e“‡òQ

؈O å xËÄN Í '#žÜ= Ú ˜Ü['#$!


龶_Š3¿b•Fš_ˆ_“À‘c’•D‰±µ‘Q¸_‘Qµ'…~’•D‰j–¸_“À‘Ÿµ'Š3‘r“‡…e¿b…‡·‘c’…e•Q—b•Q—ĸ_‰‹Š”µ'…e–j…e•D—4ó˜_ˆ ´ •Q‰j’ˆ—K‘Ÿ’Š”“‡òb…e—
‰j
‘¸_‰jŠ'š_…‡µ”’‘Q˜_“eŠ ´ ‘Q–‹¶_…‡•D—Ê龶_Š'•Q‰‹Š”‹…eµ'‘Q“e“~òDóT‘Q—>òhŠ 4Š”µ”‹–bšˆ_ŠÄ’•Å¿b…e–‹¿¹‘Ÿ‹µ·¶h…e—h‹¶_Š'–jŠ

µ'‘Q¸K‘Qµ”…‡’•Q‰0–‹… 'Š'–3µ”•Dˆ_“‡šÊ˜%ŠÉµ'•Q‰‹‰‹Š”µ”‹Š'ší…e—Ÿ_‰j•<µ”Š'–j–‹…e—†l‹¶_ŠÉ•Dˆ‹¸_ˆ’–”Éü^Š'†>‘Q‰jš_“eŠ”–‹–”óC…‡
Áx•Dˆ_“‡š
˜%Š»¸_‰jŠ ´ Š'‰‹‘Q˜_“‡Šl‹•ö¶K‘½DŠÆ’¶_ŠÆ‰‹Š'Ã,ˆ_…‡‰‹Š”šÏ¸_‰‹Š”µ'…‡–‹…e•Q—ø…‡—ø’¶Š»¶K‘Q‰jšÁt‘Q‰‹ŠŸ龶_Š
—_Š”µ'Š”–‹–’‘Ÿ‰jòí¸_‰jŠ'µ'…‡–‹…‡•D—ŵ'•Dˆ“eší•D—_“~ò»˜%Š|‘Qš_š_Š”š:˜>ò»…e—_µ”‰‹Š‘Ÿ–‹…e—†Äµ‘Q¸K‘Ÿµ'…‡‹•D‰3‘Q‰jŠ‘龶_…e–
›6œŸže %¡f¢f£¢¥¤#¦0§! l¨t©«ª<Ÿ %¬xŸ ®­N¯°'§,¬‹¬±¯_²F°’žS¡’© ÎDî

Áx•Dˆ_“‡šï‰‹Š'Ã,ˆ_…‡‰‹ŠÄ‘Ÿ—ï•D˜>½<…‡•Dˆ_–É…‡—_µ'‰jŠ‘Q–jŠN…e—ïµ·¶_…‡¸ ‘Q‰‹Š'‘Å‘Q–ßÁxŠ'“‡“¾‘Q–É‘¶_…‡†D¶_Š”‰ßµ'ˆ‰‹‰‹Š”—>
µ'‘Q¸K‘Qµ”…‡«òą‡—N’¶_ŠÚ0é6ëf–'

؈ æ†ÌÚNÈÉçÂ$ÊÚ ˜#$ ˜!%Ü=!


Ç:Š|¸K‘Q…ešÊ…e—–‹ˆ%b
2 µ'…‡Š'—>‘Ÿ‹‹Š'—>’…‡•D—퐒•l¸K‘Q‰’‘Ÿ–‹…‡‹…eµ”–3Š‘Q‰j“‡òŅ‡—ʐ‹¶_Š|š_Š'–j…e†D—¹ëÿ½Q‘Ÿ“eˆK‘Q˜“eŠ
“‡Š'–‹–j•D—l“eŠ‘Ÿ‰‹—_Š”šl…‡–’¶_Š¼‰‹‘Q¸_…eš™…‡—_µ'‰jŠ‘Q–jŠA…‡—™µ‘Q¸K‘Ÿµ'…‡’‘Q—_µ”Š¼‘Q–^¿¹Š{·‘Q““‡…e—_Š”–¾“eŠ”—_†Q’¶Š'—
龶_Š¼µ‘Ÿ¸K‘Qµ'…~’…~½DŠ3“e•D‘QšÄ• ´ ’¶_Š3†>‘c’Š3µ'•Q—,‹‰‹•D“C“‡…e—_Š”–• ´ •Dˆ_‰¾¿b•<šˆ_“À‘Ÿ‹•D‰tµ'‘Q¸K‘Qµ”…‡‹•D‰‹–

…‡–fˆ_¸l’• Ë âQÒ>Ó |Ç:Šßš_…‡–‹µ'•.½QŠ'‰‹Š”š’¶_…‡–‹•<•b“À‘c’Š¼’•Ì˜%Š‘Q˜_“eŠ¼’•¹•D¸‹…e¿¹‘Q“e“~ò êl‹¶_…e– Öf
¸_‰j•D˜_“‡Š'¿l¥é¾¶_Š•D¸‹…e•D—à• ´ ‰jŠ'š_ˆµ'…e—†h“e…‡—_Š™“eŠ'—†Q’¶ø…e–b¸_‰‹•D˜_‘Q˜_“‡ò —•QÌ½F…À‘Ÿ˜_“eŠ™–‹…‡—_µ'Š

…~¼¸_“À‘Qµ”Š'–Aš_…e†Q…‡·‘Ÿ“µ'•D¿b¸%•D—_Š'—>‹–ß‘Qš ‹‘Qµ'Š”—,A’•l’¶_Š¹‘Q—K‘Ÿ“e•D†™µ'•Q¿¹¸%•D—_Š”—,‹–'N龶ŠÌ˜%Š'–j
ˆá
–j•D“eˆ‹…e•D—™…‡–^‹•¹š‰‹…‡½QŠA‹¶_Š¼“e…‡—_Š'–¾Á^…‡‹¶»‘|“À‘Ÿ‰‹†DŠ”‰…‡—>½DŠ'‰L’Š”‰' — ´ •D‰j‹ˆ_—K‘Ÿ‹Š'“~òDóKµ·¶K‘Q—†D…e—_†

…‡—,½QŠ'‰L’Š'‰–‹… 'Š¼Á‘Ÿ–I—_•QI‘Q—Æ•D¸’…‡•D—l‘Ÿ’¶_Š¼’…‡¿¹Š3’¶Š¸_‰j•D˜_“‡Š'¿ Át‘Q–Iš…e–‹µ”•.½DŠ'‰jŠ'šÂó%’¶_Š
“‡…e—_Šrš‰‹…‡½QŠ'‰j–¼ÁxŠ'‰jŠ¹–jˆ_‰‹‰j•Dˆ_—_šŠ'šö˜>òí•Q‹¶_Š'‰¼µ”•D¿¹¸%•D—_Š”—>’–'|ëf—,òµ·¶K‘Q—_†DŠb…e—í…‡—,½QŠ'‰L’Š'‰
Œ –j… 'Š^Áx•Dˆ_“eš¹“eŠ'‘Qšb‹•—Š‘Q‰T’•Q’‘Q“‰‹Š{½<…‡–‹…‡•D—¹• ´ ’¶Šf¿b•<šˆ_“À‘Ÿ‹•D‰#“À‘òQ•Dˆ9ëI“‡‹¶_•Dˆ_†Q¶b‹¶_…e–
Áx•Dˆ_“‡šÌ˜%ŠI‘A†D•<•Fšb…eš_Š'‘ ´ •D‰±‘—,ˆ_¿ß˜®Š”‰t• ´ ‰‹Š‘Ÿ–‹•D—_–”ó…~±Át‘Q–x—_•Qt‘A½F…À‘Q˜“eŠ‘Q“‡‹Š'‰j—K‘Ÿ’…~½DŠ
‘Ÿ¾‹¶_Š3’…‡¿¹Š0• ´ š_…‡–‹µ”•!½QŠ'‰LòD
龶_Š±–‹•D“‡ˆ’…‡•D—¼Š'¿b¸_“e•.òQŠ'šÁt‘Q–G’•…e—_µ”‰‹Š'‘Q–‹ŠT’¶_ŠT—_•Q—<ý«•.½DŠ”‰‹“e‘Q¸¸%Š'‰j…e•Fš•Q—A‹¶_Šxµ”“e•Fµ·Ñ
j
–j•™‹¶K‘Ÿ0‹¶_ŠÉ–‹“‡•.Áې‹ˆ_‰‹—<ý•D—쟕 ö’…‡¿¹Š¸_‰‹•Fš_ˆ_µ”Š'ší˜>ò’¶…e–0µ'‘Q¸K‘Qµ”…‡’…~½DŠÉ“‡•>‘Qš»Át‘Q–¼—_•Q
‘Q—ö…e–‹–jˆ_ŠQÆ龶_…e–AÁ‘Ÿ–r¸®•Q–‹–‹…‡˜_“eŠb˜%Š'µ‘Ÿˆ_–‹ŠÌ‹¶_Š'‰jŠÌÁt‘Q–r¸_“‡Š'—>«òö• ´´ ‰‹Š”ŠN–‹¸K‘Ÿµ'ŠÄ‘Q‰j•Dˆ_—_š
‹¶_Š¼µ'“e•Fµ·Ñ
3j
龶_Š”‰‹ŠÊ‘Q‰‹Š«Áx• ˆ_—_š_Š”–‹…‡‰’‘Q˜_“‡ŠÅŠ ®Š'µ{’–™• ´ ’¶_Ší–j•D“eˆ‹…e•D—
…e¿b¸_“eŠ”¿¹Š”—,‹Š'šÂ „9…‡‰‹–Ló
‹¶_Šß–j•D“eˆ‹…e•D—l…e¿b¸%•D–‹Š”–I‘Ì“‡…e¿b…‡’‘Ÿ’…‡•D—N•D—l’¶_ŠA’•D¸•Q¸®Š”‰’‘Ÿ‹…e—_† ´ ‰‹Š”ÃFˆŠ'—_µ{òD0龶_Šß—_•D—<ý
t=é kf
•.½DŠ”‰‹“e‘Q¸N¸%Š'‰‹…‡•<š¹…e–t‘Q˜®•Qˆ Ü D#龶_…e–±Át•Qˆ_“ešÌÁt‘Q–L’Š3‘ß–j…e†D—… Kµ'‘Q—>¸K‘Q‰Lt• ´ ’¶_Š0µ”“e•Fµ·Ñ
µ{ò<µ”“eŠ… ´ ’¶_Šš_Š”–‹…e†Q—bÁxŠ'‰jŠ0‘Q˜_“‡Š’•A•D¸%Š'‰’‘c’Š—_Š‘Q‰xŽQÒ eÝÀÞ€ß ±ð<Š”µ'•D—š_“‡òQó‘Q—š¹¸%•D–‹–j…e˜_“~ò
¿b•D‰‹Šb…e¿b¸%•D‰j’‘Q—>ó6‹¶_ŠN–j“e•.Á׉‹…‡–‹Š¹‹…e¿bŠ'–• ´ ’¶_Š¹†>‘Ÿ‹ŠNµ'•D—>‹‰‹•D“±“e…‡—_Š'–¿Ì‘òʶK‘½DŠ™‘Q—
3j ,ã
‘Qš<½DŠ'‰j–‹ŠAŠ ®Š'µ{I•D—™µ·¶K‘Ÿ‰‹†DŠ¼…e— jŠ'µ”‹…e•D— ´ ‰j•D¿õ‹¶_Š¼†>‘Ÿ’Š”–'
rf ë…‡†D—_… Kµ‘Q—>G¸K‘Ÿ‰’‘Q–j…‡’…‡µµ‘Ÿ¸K‘Qµ'…~·‘Q—µ'ŠT‘Q¸_¸%Š‘Ÿ‰‹Š'š¼•D—3‹¶_ŠTµ'“e•Fµ·ÑI“‡…e—_Š”–'6Ú0ˆ_‰Gš_Š'–j…e†D—
Œ ˆ‹…e“‡… 'Š”–‘ɵ'Š”—>’‰’‘Ÿ“µ'“‡•<µ·ÑT龶_Š¼µ'•D¿ß˜_…e—K‘c’…e•Q—Ì• ´ ’¶_Š3“e‘Q‰‹†QŠ0†>‘Ÿ‹Š0“e•>‘Ÿš ´ •D‰t’¶ŠAµ”“e•Fµ·Ñ
†b
‘Q—š ‹¶_ŠÄŠ”½QŠ'—à¶_…e†Q¶_Š'‰r¸_‘Q‰’‘Q–j…‡‹…eµÌ“‡…e—_ŠÌµ‘Q¸K‘Ÿµ'…‡’‘Q—_µ”ŠÌÁ‘Ÿ–bˆ—_š_Š'‰jŠ'–L’…e¿¹‘Ÿ‹Š'šÂ ‘Ÿ‰‹†DŠ
%j µ”“e•Fµ·Ñɘ_ˆ ®Š'‰‹–t–‹¶_•Dˆ“ešÌ˜%ŠIˆ–‹Š'š¹’•ß–jˆ_¸_¸_“~ò|’¶_…‡–x“e‘Q‰‹†DŠ“e•D‘QšÂ9ëf—NŠ”½QŠ'—Ę%Š”j’Š'‰xš_Š'–j…e†D—
dj
Áx•Dˆ_“‡šÌ˜%Š‹•ßš_…‡–j’‰j…e˜_ˆ<’Š^’¶_Šµ'“‡•<µ·Ñɘ_ˆ 4Š”‰‹…e—†ßµ‘Ÿ¸K‘Qµ'…~«òD±ð<…‡—_µ'Š^’¶Š _i_T 'T
Ú¼ð_ìQ÷ Ú¼ð
‹‰’‘Q—_–j¿¹…‡–‹–j…e•D—¼†>‘Ÿ‹Š'–ˆ_–‹Š”šr¶K‘½DŠt‘Q—A…e—>½DŠ”‰j’Š”‰6…‡—_µ'•Q‰‹¸%•D‰’‘Ÿ‹Š'šÂó!’¶Š Ìi_T 'T
Ú¼ð‘Q—_šß÷ Ú¼ð
kf rj
‘Q‰jŠ¾–‹Š”Š'…e—†–j…e†D—K‘Ÿ“e–Á^…‡‹¶|–‹…e†Q—_… Kµ'‘Q—>’“~òߚ_… 4Š”‰‹Š”—,±‰j…e–‹Š‹…e¿bŠQ6龶_Š^…e¿b¸K‘Qµ”•D—¹µ·¶_‘Q‰‹†DŠ
zã …‡— jŠ'µ{’…e•Q—Ä…e–¾—_•QÑ,—_•.Á^—‘c¾’¶_…‡–’…e¿bŠQ
rf
龶_Š‘Q˜%•!½QŠš…e–‹µ”ˆ_–‹–j…e•D—Æ…e—_š…eµ‘c’Š'šÄ‹¶K‘Ÿ^’¶_Š”‰‹ŠA…e–¾–j…e†D—_… Kµ‘Ÿ—,ˆ_—µ'Š'‰L·‘Q…‡—>«òÄÁ^…‡’¶

‰jŠ'–‹¸%Š'µ{™’•ï’‰‹‘Q—_–‹¿b…e–j–‹…‡•D—φ>‘Ÿ‹ŠÅµ·¶K‘Q‰j†DŠÅ…e— jŠ”µ”‹…e•D— „Kˆ_‰j‹¶_Š'‰Ä–j…e¿rˆ_“e‘Ÿ’…‡•D—
–L’ˆ_š…eŠ'–
–j¶_•Dˆ_“‡šl˜%Š¼š_•D—_Š3‹•b…‡—>½DŠ'–L’…‡†>‘Ÿ’Š3‹¶_…e–¾…‡–‹–‹ˆŠQ
›6œŸže %¡f¢f£¢¥¤#¦0§! l¨t©«ª<Ÿ %¬xŸ ®­N¯°'§,¬‹¬±¯_²F°’žS¡’© ÎQŒ

±²Ž ¡¤£˜™Gê[ŸNëˆ—ì— –;µ Ÿ ëx™?µ µ –3—˜µ Ÿš²—é ¶_Šf¸_‰‹• jŠ'µ”tÁ‘Q–‘A½Ÿ‘Q“eˆ_‘Q˜_“eŠ^“‡Š‘Q‰j—_…e—_†AŠ{ê<¸%Š'‰j…eŠ'—µ'ŠQó˜_ˆ• ´ ’Š'—Ì¿¹•.½DŠ”šÌ’•F•ßÃ,ˆ_…‡µ·Ñ,“‡ò
¾
‹•3‘Q“e“‡•.Áïˆ_–’•f·‘QџŠ ´ ˆ_“e“<‘Qš½Ÿ‘Q—>’‘Q†DŠ• ´ ‹¶_Š•D¸¸®•D‰L’ˆ_—…‡’…‡Š'–”6龶_…‡–…e–6¸K‘Q‰L’“‡òA•Dˆ‰•.Á^—

´ ‘Qˆ“‡ ´ •D‰–‹•0†D‰‹‘Qµ'…‡•Dˆ_–j“‡òA‘Qµ”µ'Š'¸<’…e—†I’¶_Šx¸_‰‹• jŠ'µ”9–‹ˆ_†Q†DŠ'–L’Š'š|˜>ò÷#‰‹• ´ Š”–‹–‹•Q‰#Ífˆ_¿b¿bŠ'“e–”

龶_Š¸_‰‹• jŠ'µ”fµ'•Q—_–‹ˆ_¿bŠ'š»ˆ_– ´ •D‰¾‹¶_ŠßŠ”—,‹…e‰jŠA‹Š'‰‹¿l R •D“‡“eŠ”µ”’…~½DŠ”“‡òNÁxŠß–j¸®Š”—, Ë ŽQÒDÒɐ’•

Ë ŒDÒDÒr¶_•Dˆ_‰j–^•D—l‹¶_…e–¾¸‰‹• jŠ”µ”
›6œŸže %¡f¢f£¢¥¤#¦0§! l¨t©«ª<Ÿ %¬xŸ ®­N¯°'§,¬‹¬±¯_²F°’žS¡’© Î>â

í îï ð˜î‹ñóò ­„¬õô ö÷¯

øúùDû ‹÷ ü3ýþeü3ŒTÏÿDë_ŒŒŸóü%ý
Fÿ>ð eý ü %ÿ.þüDý±ðüeüpójë 8þ.üDýþkü
 "!cý# ü %$&(' &þ.üD)ý $ üDý 'ó+*,&-.-.-0/21%346578:9&;=<&>&?&?@1A43CBD5=3E5=F1A4G>{ó0 ÿ H @ù I J îó
"0ÿ ù ne" n H%ÿ
ø+Kzû TÏMÿ LKÿd½ü eý NE̟ü óO%<ÿ üP ã !Öü OE$Q ”óMRˆ<ÿ ëGÿ (S$ $Q eŸŒ óMT6Mÿ %ÿd½ü8U T 4óVjëWO<ý
$QrþeY ü XMZ ['!\ " ]!\Skf$ü3ý 'ó+*^,Q-.-_-a`O;cb 9d4657e;gfh/;c7i1kj[/2lm5lg>onp1A9Q<@b 1AlA?{ó
þ "lÿ rù q óM0%ÿ â K"KsI â KJ óNü ù n J"K ÿ
"

ø î û üWÿ R )$ ü S eÅ÷*4ÿ üÄÿ LNQý òQótjëvu"uwü3ý x eý !e'Dy ü !S'Dý z =üD
ý ){S$'&uü <ý
's'%$Q eý˜O f %$ üD”ý ó|*,&-.-.-0`O;cb 9d4657;gfP/;c7i1kj}/2lm5l~>np1A9Q<@b 1AlA?{ó&"þ "lÿ K€ ó M0ÿ ù.rù K"K=I
ùeù î K ó½ü 'ÿ ù n J âZÿ
ø‚.û üWÿ "' Xpƒ× .ü3'ý ó„ý jý ò†…ÿ=‡b óG°½Fÿ Rˆÿ=:× !ò'3Qü ó{nˆB]‰Š/‹np1A9Q<@b 1AlƒŒ}>&?@1%34M
Ž5;cblxŠ546j/21Ab 7%5lk1m;c4$T ÿ ÷V '$&sŠòDóIi@ü ‘.üDý {ü ò\'gq R.R.R¥÷ýü 'ó ù nen J ÿ
ø â û ëGGÿ ëX6 _ó.Œ}>&?@1%34efs;c9\9&>@7i1k5E’1A7i1Alk“;gf7;c”V•~–;c7ilm5=3>?@”V1Al~<&—O>j•<5@˜M5<@1Alg;c9e<@1A9Q<@b1Alx?‰ÿ
÷Vu$‘ ½ $uü ”óCWá rþeüDý %$«ò™ R Sx .ý óZ×ÌüDý .ü k”ü òQó ù nenen%ÿ
šˆ›œžŸ6 W¡W¢p¡‹£V¤(¥rŸ†¦Š§~¨ œŸ6©:œŸzª¬«2­¥©©_«œM®­Qžk Q§ J H

¯ ° î ­h± ©  ¨³±äö ¤


´ « ¬ „
² î ±oµ
šˆ›œžŸ6 W¡W¢p¡‹£V¤(¥rŸ†¦Š§~¨ œŸ6©:œŸzª¬«2­¥©©_«œM®­Qžk Q§ JEq

¶·S"Nýü¹¸Gÿ ù \'Tw NZc$Q eýt'O'S$Q .ýƒE$ üC' "E$ ý "‡ "'.ÿ


šˆ›œžŸ6 W¡W¢p¡‹£V¤(¥rŸ†¦Š§~¨ œŸ6©:œŸzª¬«2­¥©©_«œM®­Qžk Q§ J"J

¶ˆ"Nýü¹¸Gÿ K \ R .ý eý
"!\O $Q {™XN %jüDý{ '&uü!ec$Q'ÿ

¶·S"Nýü(¸Gÿ|º%\:»(¼ˆ¸
šˆ›œžŸ6 W¡W¢p¡‹£V¤(¥rŸ†¦Š§~¨ œŸ6©:œŸzª¬«2­¥©©_«œM®­Qžk Q§ J n

ýü 6ÿ \ ü iT
¶ S"N :¸  ·½ '&u !ec$Q'Š 6
· 'T ý ü.ÿ %ü ü3ý ü
U»C½M¾¿ »
½}$ QM !\  "yE$ ·¼tu t $Qu ·$~À
ý ü ü ü Ki_T
O$ QM !\  "ÁE$ ŠN ' " S $ 6 ý eý %ü ü Öü
»
½}$ QM )$Q p " Â 6$u t Q!
ŒDü
C ƒ$u üWiT ,þ.ü.ÿ
»
½™X6

¶·Ný ü(¸6ÿÄÃZ\_¼tu%üC' '&


šˆ›œžŸ6 W¡W¢p¡‹£V¤(¥rŸ†¦Š§~¨ œŸ6©:œŸzª¬«2­¥©©_«œM®­Qžk Q§ n €

¶·"N%ý ü(¸6ÿÅH%\ R TU¶ˆ'ý 'N%$;ÿ


šˆ›œžŸ6 W¡W¢p¡‹£V¤(¥rŸ†¦Š§~¨ œŸ6©:œŸzª¬«2­¥©©_«œM®­Qžk Q§ nù

¶·S"Nýü¹¸Gÿ q \.RVeü¹$ ý "eü3ý ü™Æ ÇmÆO "T{S$u†'ü.ý{† ü@$;ÿ


šˆ›œžŸ6 W¡W¢p¡‹£V¤(¥rŸ†¦Š§~¨ œŸ6©:œŸzª¬«2­¥©©_«œM®­Qžk Q§ n K

¶ˆ"Nýü¹¸Gÿ J \.¶ONü3ý{{%$Qu™'sý ý À
šˆ›œžŸ6 W¡W¢p¡‹£V¤(¥rŸ†¦Š§~¨ œŸ6©:œŸzª¬«2­¥©©_«œM®­Qžk Q§ n"º

¶·"N%ý ü(¸6ÿon%\ R eý
M ""S'x t "N $QNM$PX%$Q
šˆ›œžŸ6 W¡W¢p¡‹£V¤(¥rŸ†¦Š§~¨ œŸ6©:œŸzª¬«2­¥©©_«œM®­Qžk Q§ n 

¶·S"Nýü¹¸Gÿ ù=€ \_½ u%A$xý ü" )$ üDý3ÿ


šˆ›œžŸ6 W¡W¢p¡‹£V¤(¥rŸ†¦Š§~¨ œŸ6©:œŸzª¬«2­¥©©_«œM®­Qžk Q§ nEÃ
í ° î ­h±À©  È ö÷¯ µ î à
± ¬ ð É ´vµ î‹òËÊ µ
šˆ›œžŸ6 W¡W¢p¡‹£V¤(¥rŸ†¦Š§~¨ œŸ6©:œŸzª¬«2­¥©©_«œM®­Qžk Q§ Ì"H

¶·Ný üN×ÿ ù"Í »(¼„¸


šˆ›œžŸ6 W¡W¢p¡‹£V¤(¥rŸ†¦Š§~¨ œŸ6©:œŸzª¬«2­¥©©_«œM®­Qžk Q§ Ì q

¶ˆ"NýüN×_ÿ K Í R .ý eý
"!\O Qc$Q
šˆ›œžŸ6 W¡W¢p¡‹£V¤(¥rŸ†¦Š§~¨ œŸ6©:œŸzª¬«2­¥©©_«œM®­Qžk Q§ Ì J

¶·Ný üÄ×_ÿ|º Í_Î .ý eý ü ý


N$Q t'sO'S$ ƒEc$
' "E$ "‡S ""'ÿ
šˆ›œžŸ6 W¡W¢p¡‹£V¤(¥rŸ†¦Š§~¨ œŸ6©:œŸzª¬«2­¥©©_«œM®­Qžk Q§ Ì"Ì

¶ˆ"NýüÄ×_ÿ Í ¶·kþ.ü¹XS${!\ N cÇgº K ' "NE$ ü3ý


šˆ›œžŸ6 W¡W¢p¡‹£V¤(¥rŸ†¦Š§~¨ œŸ6©:œŸzª¬«2­¥©©_«œM®­Qžk Q§ ù=€"€

¶·S"NýüÄ×_ÿÄà Í.Ï(Î »
½¾¿ Î ý
»
½T$ Q !\ †LC$ ü
šˆ›œžŸ6 W¡W¢p¡‹£V¤(¥rŸ†¦Š§~¨ œŸ6©:œŸzª¬«2­¥©©_«œM®­Qžk Q§ ù=€%ù

¶·S"NýüN×_ÿ|H ü
Í ¼tu
' '&Cÿ
šˆ›œžŸ6 W¡W¢p¡‹£V¤(¥rŸ†¦Š§~¨ œŸ6©:œŸzª¬«2­¥©©_«œM®­Qžk Q§ ù=€EK

¶ˆ"NýüN×_ÿ q Í R Î ý
¶·' 'NS$
šˆ›œžŸ6 W¡W¢p¡‹£V¤(¥rŸ†¦Š§~¨ œŸ6©:œŸzª¬«2­¥©©_«œM®­Qžk Q§ ù=€ º

¶·Ný üÄ×_ÿ JMÍ eü ý eüDýüTÆOÇ#ÆO "T{%$Qu™'küs.ý{Mw ü$;ÿ


RV ¹$ 
šˆ›œžŸ6 W¡W¢p¡‹£V¤(¥rŸ†¦Š§~¨ œŸ6©:œŸzª¬«2­¥©©_«œM®­Qžk Q§ ù=€

¶·Ný üN×ÿÅÌ Í ¶ONS‡%üDýt{S$u†'.ý ý)Àeÿ

¶·Ný üÄ×_ÿ ù=€MÍ ½uSA$xýü"S $ ü3ýDÿ


šˆ›œžŸ6 W¡W¢p¡‹£V¤(¥rŸ†¦Š§~¨ œŸ6©:œŸzª¬«2­¥©©_«œM®­Qžk Q§ ù=€ Ã

° Ð ´ ð ´v± ² ´vÑ È ‡ñ
Ò ±Ó´vµ“µ È ÔÕÒÖÔØ× ´ ² ´ Ò µ
šˆ›œžŸ6 W¡W¢p¡‹£V¤(¥rŸ†¦Š§~¨ œŸ6©:œŸzª¬«2­¥©©_«œM®­Qžk Q§ ù=€ H

.ý Öü ü3ý
¿· ! @$ _N ü áPS$ Õ
ÙÚ K"â Ã J
ÛÜkÝ Û"ރßmà=á Ýã " á ä Õ
Ù Ú
å ÜxÝ å=ރßmàrá
K"â ù Ì
Ý ãÕ "
 á ä
Ý Û\æ

rƒÇmç S™! "XM%$~À  H q è@é è
ù Õ áäÁê=ë è
Ý åÁæ

=ƒÇ#ç †!\ "XSS$~À ú è@é
áäÁê=ë Õ
ރßmà
K ÅÃ ÿ Ózì
á Ý
é

äí Ü

 Ç#'&uO ⠀ J ÿ ä
äí Ü

 Ç#'&uO â Ç € |Ì"º ÿ ä
R Dü
O'S$&'
ΝK ÍÅÎ º\¸ ý ü º K î ì
á Ý
é
Õ
$ý eü¶ à € î ì
á Ý Õ
é
¿ˆ "%À 6 "SÀ K ¸ s
Í _ýü Ì E€ î ì
á Ý
é
kü ý eý
R. '@$ !S Q$ "
æ
S!%$Q K K ÿ é
ã á Ý
é
¶·Sï{N ü
ù
¿ˆ "%À ù à ð
ü Î $Q ù º € ð
ü Î $Q K º € ð
ü
¸E$ Oeï{N kü
ü ý ü
¿ˆ "%À¬$Q L
$ ¹¸ s ñ ù=€"€ é
Õ
á Ý
é
Õ
ü ù
Î $Q ü _ýü
$ LC$ ¹¸ s ñ ù=€"€ Ý
é
Õ
áÕ Ý
é
Õ
ü ü _ýü
Î $Q K $ LC$ ¹¸ s ñ ù=€"€ Ý
é
á Ý
é
Õ
ü ü _ýü
Î $Qº$ LC$ ¹¸ s ñ ù=€"€ Ý
Ý
é
Õ
á Ý
é
Õ
ü ü3ý ý ü dü ü
ò(óg¿ "€ $ !\ Q$N ¹' @ô' $ K à %ü 
Þ¹á"õ
ù Í ½düü'$ ü\¿ý '3ü :¿ˆ.Qý !Ö@ü $ üDý R
¼ˆXkü R ÿ " ü3ý ü\Sòü " ½ "Ný 'Dü I}Î »WÇ
½ ó)½ â ÿ
Ü
šˆ›œžŸ6 W¡W¢p¡‹£V¤(¥rŸ†¦Š§~¨ œŸ6©:œŸzª¬«2­¥©©_«œM®­Qžk Q§ ù=€Eq
ö ÷ˆøóòùÒÖÔ ô öûú øùü ² ö ´ ¯ ý ² ö øùÒ µ

Ìý eý
ï "™þ )ÀEE${ƒ PX6 T
{
æ
ù ÿ ü eý ü
" ÂORV"™ " Î sÀ K H  ÌEà K . ¹S!!\ $ 
ü 6ÿ ÿ
$ $u Cÿ Ž O ù eý ü
Ì"Ã q 0ÿ
† @ N††¿„ "E$QZ' ΠS'&uE
üü üDýü ü
 $ Y$u ü ü ‹ü ù dù
Î  '&uN @$$ ¬ó~ $S$NM$ ™ ¼ '&u "S "ÀÖS Ì q "X Ç
ü ü eý kü 3ü ü eýüDü R ü
$Q ]uS þƒ'&u Á ½ ' ' T TS ý ù
u !\ )$ )À S üDý
Ì q Î )$ 
ü Dü ü .ý üDü
½ ' ' Cò ü ý

Swþ: '&u !\ )$ À ù dÿ Ì q Ã
dü ü ü3ý ù
ó~Ó½ M$ !}X c ü ü ý kü
Ì q Óu ü ü rþeü3ý
 " YS Î '¹½'&u $$Qu UÿW %$~ÀY 
0ÿ ^ü eý
Î S'&u" ü ù
 U NOc$ ‹S ü ü ý
Ì q Ì M‹X E0 'ZS$~Àh$ S“‹¿ˆ$Qu %Ç
ü kþeü3ý 3ü ý
"À¬$t$u
ÿWM S$~À¬ „ !\ "E$ Vó~ ;ÿ ù üNý ü Dü rþeü ü
Ì J º}u 3üDý
' w 'ZS$~À¬' )$QSç's$ "
Oý ü Öü3ý ý Iü eý
 "!v$u W¸W! S's\þŠ E \ ¿ˆ$QuM " "À\X E: MÁ$:R. )$ Î üDý ü
ü R ü üDý
Î ' eý ü.ÿ üKý ü ký ü Oý
$
 þŠ"  ΠS y ü R ü
@$Q  "!û$u 6 " %$Q  u @Š 
ü ?ü 3ü ü3ý ü 3ü IüDý ù %ÿ .ý ù
¿ˆ$Qu "À c$$u U! S'st' E$ ¬Yò ' !}X Ì"Ì"H ‹ó~ "NO À ü ÌÌ q ƒu
Äü ý kü eý .ý ü ü ý
Š " x ¹ QN$ )$QNMÀ S RV '@$ 'sVRV" %üDüDý ü kþeü3ý
™c$¹$Qu \ÿWM S$~À
%ü €ý ü Dü rþeü 3ü ý
 Î ÁM ' D Î )$ _½' ' y ü Dü ü .ý üDü kü ý üDü3ý ÿ
ÁwR. '@$ S's„RV"S S
ýý ü
ï{ "\ .'N ü eý ü eý ü ü eý ü3ü
$SÀ\C'sMO$ tx V$Qu Wò( '@$Q $ { kü ý üDü3ý
WSeRV '$ S's2RV"S )Ç
Oý ü rþeüDý
S} "! ¼tu CÿW %$~À™ üÿÎ 

küDý .ý eý ü
½ ' $$½ N' }Š Xz hhþƒ"  Π T Ï !ÁX 8þeü ü3ý ù ù %ÿ ü
HMÂ Ì q H ] TuO
kþeü eý eý
S eSTþƒ :x _!\ " $Š u :% ÂE{u Oü üDýü ü ü ü ü eý
(u ¹c$$  "uTþƒ $ Î !\ 
P"u†½ '&uM " lÿ

ÿW6 "0 QN$QS "YSü üù ü ü kþ.üDý ü
Ì"Ì"Óu wX E0'Z ¬$$u DÿP S$~À Î 
{uü3ý ü %ü kü ü ý ü3üDý ÿ ü ü
¬u e $N hRV '$ '_R.M" eý Ïþ ý 6ýü
 w X E : S "  N @Ç
ü .ý ý ü eý ü R
s '&u‹ '$ ex $Qu .ý eý
!!}NM'$QS "
æ
%ü ü .ý Öü
Xz Q$ ÀhS $Qu U O $! E$¬
ù ¼ý ü ü‰þeü
ÌÌ"HMÂtM ü eý ü Dü ü eýüDü
' ]þƒ'&u \ y½ ' ' w ü ý %üDüDý
S0RV '$ 'PRV" 
ÿ ý ýü
S K€"€"€ \½ ' $$y ¹'N ü eý ü 3ü ý
E$Q%À“T'sMO$ x ($Qu ü Dü ü eýüDü
Î )$ C {½ ' M' \ 
ü ý üDü3ý ÿ
RV '$ '‡RV"S S