You are on page 1of 17

SOALAN 1 / QUESTION 1

(a) Tukar jawapanan di dalam unit yang dikehendaki


Convert your answer in unit required

Ukuranasal Ukuran unit baru


Original unit New unit
0.44 km ___________ cm
8.03 kg ___________ g

[2 markah/ 2marks]

b) Rajah di bawah menunjukkan bentuk poligon.


The diagram below shows a polygon.

(i) Cari perimeter rajah dibawah dalam unit meter(m).


Find the perimeter of the diagram below in meter (m).

8 cm
3 cm

10 cm

[2 markah/ 2 marks]

Jawapan/Answer :

(ii) Cari luas, dalam cm2, kawasan yang berlorek itu.


Find the area, in cm2, of the shaded region
18 cm

9 cm

11 cm
[2 markah/ 2 marks]

Jawapan/Answer :

SOALAN 2 / QUESTION 2

(a) Rajah 1 menunjukkan taburan markah kuiz bagi seorang murid


Diagram 1 shows the distribution of a student’s quiz marks.

5 3 2 4 3 2 3 3 5 4

Skor mod ialah


The mode score is

[1 markah / 1 mark]

(b) Jadual 1 menunjukkan skor sekumpulan murid dalam satu permainan


Table 1 shows the students’ scores in a game.
Skor
0 1 2 3 4 5
Score
Kekerapan
3 6 4 1 3 2
Frequency

Skor median ialah


The median score is

[2 markah/2 marks ]

(c) Jadual 2 menunjukkan bilangan penanda buku yang dibuat oleh sekumpulan murid.
Table 2 shows the number of book marks made by a group of pupils.

BilanganPenandaBuku
10 11 12 13 14
Number of book marks
BilanganMurid
7 5 2 3 3
Number of pupils

Hitung min bilangan penanda buku yang dibuat oleh seorang murid.
Calculate the mean number of book marks made by a pupil.

[3 markah / 3 marks]

(d) Tinjauan dijalankan kepada 60 orang murid Tingkatan 3 di SMK Taman Nusa Damai mengenai
minat terhadap empat jenis permainan . Hasil kajian mendapati 8 murid suka bermain bola
jaring, 15 orang suka bermain bola tampar, 25 orang suka bermain bola baling dan selebihnya
bermain bola sepak.
A survey was carried out to 60 students Form 3 at SMK Taman Nusa Damai on their interest in
four types of games. The results shows 8 students like to play netball, 15 students like to play
volleyball, 25 students like to play handball and the rest preferred to play football.

Lukis carta pai untuk menunjukkan maklumat di atas pada ruang jawapan.
Draw a pie chart in the space provided to show the information .

[4 markah/4 marks ]

SOALAN 3 / QUESTION 3

(a) i) Dalam rajah ini, PQRS adalah garislurus


In the diagram, PQRS is a straight line
128°
P Q R S
58°

Cari nilai x
Find the value of x.
[1 markah / 1 mark ]
Jawapan/Answer :

ii) Dalam rajah ini, PQRS adalah garislurus


In the diagram, WXY is a straight line.

125°
115° b

W X Y

Cari nilai b
Find the value of b
[2markah / 2 marks ]
Jawapan/Answer :

(b) Labelkan bahagian-bahagian bulatan yang berikut.


Label the parts of the following circles.

Jejari Pusatbulatan sektor minor Tembereng minor


radius centre of circle minor sector minor segment
Diameter tembereng major Lilitan Perentas
diameter major segment circumference chord
[5 markah /5 marks]

Translasi
Translation

SOALAN 4 / QUESTION 4 Putaran


Rotation
(a) Suaikan rajah dengan nama penjelmaan yang berikut.
Match the diagram to the following transformation’s name.

Pantulan Reflection
(b) Imej bagi segitiga P di bawah satu translasi.
In the diagram below, Triangle P’ is the image of triangle P under a translation.
Translasi itu ialah
The translation is

5 unit ke kanan dan 4 unit ke bawah


A
5 unit to the right and 4 unit going down
5 unit ke kiri dan 4 unit ke atas
B
5 unit to the left and 4 unit going up
5 unit ke kanan dan 4 unit atas
C
5 unit to the right and 4 unit going up
5 unit ke kiri dan 4 unit kebawah
D
5 unit to the left and 4 unit going down
[1 markah/ 1marks]

(c) Lukiskan imej di bawah pantulan PQ.


Draw the image under reflection at PQ.

Jawapan/Answer :

[2 markah/ 2marks]
SOALAN 5 / QUESTION 5

a) Diberi diameter tapak sebuah silinder ialah 14 cm dan isipadunya ialah 720 cm³. Kira
tingginya.
22
( Guna π = )
7

[3 markah / 3 marks ]
Jawapan/Answer :

b) Susun nombor yang berikut untuk menunjukkan urutan yang betul dalam pembinaan sudut
120.
Arrange the numbers below to shows the correct sequence of constructing an angle of 120.

[2markah/2 marks]
Jawapan/Answer :

IV II
MODUL SENTULUS 1
2017

NAMA : __________________________

TINGKATAN : ____________________

Disediakan oleh : Haslina Abu Hasan


SOALAN 6 / QUESTION 6

Permudahkan −4 x +10x
Simplify −4 x +10 x
[1 markah / 1 mark]
Jawapan / Answer :
Faktorkan selengkapnya 50−2m2
2
Factorise completely 50−2m
[2 markah / 2 marks]
Jawapan / Answer :

Kembangkan −3 ( p+2q−5 )
Expand −3 ( p+2q−5 )
[1 markah / 1 marks]
Jawapan / Answer :

3 2 p−7

Ungkapkan 4q 12q sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah.
3 2 p−7

Express 4q 12q as a single fraction in its simplest form.
[3 markah / 3 marks]

Jawapan / Answer :
SOALAN 7/ QUESTION 7

a)ATentukan sama ada setiap pembolehubah yang berikut adalah perkara rumus atau bukan.

Pembolehubah Rumus Jawapan


√) atau (X)
¿

V V =lb h
v v 2=u 2+ 2as

r A+ L
r=
2 πr
[3 markah / 3 marks]

b) Diberi M =4 a−3 b ,cari nilai M apabila a = 72 dan b = 28.


[3 markah / 3 marks]

Jawapan/ Answer:

SOALAN 8 / QUESTION 8

(a) Tentukan sama ada setiap poligon berikut polygon sekata atau tidak sekata. Tandakan Ö pada
ruang yang disediakan.
Determine whether each of the following polygons are irregular or regular polygons. Mark Öin
the space provided.

(i) (ii)
2
Poligon sekata
Regular polygon
Poligon tidak sekata
Irregular polygon Poligon sekata
Regular polygon
(b)
Poligon tidak sekata
P Q
Irregular polygon
x

U R

35°
V S
T
Dalam rajah di atas, PQRSTU adalah heksagon sekata dan VTS ialah garis lurus. Cari nilai x.
In the diagram, PQRSTU is a regular hexagon and VTS is a straight line. Find the value of x.
[3 markah/3 marks]
Jawapan / Answer :

SOALAN 9 / QUESTION 9

a) Melukis graf fungsi dengan skala yang diberi


Gunakan kertas graf yang disediakan untuk menjawab soalan ini.

3 2 1 0 1 2 3

-31 -12 5 4 3 4 23

Dengan menggunakan skala 2cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2cm kepada 10 unit
pada paksi-y, lukis graf fungsi di atas.

b) Tentukan pusat pembesaran dan labelkan O

i)

ii)

SOALAN 10 / QUESTION 10

(a) Berdasarkan rajah di bawah, padankan jenis sudut dengan pasangan sudut yang betul.
[3 markah]

Jawapan:

Sudut sepadan

Sudut berselang-seli

Sudut pedalaman

b) Tandakan (√) untuk tiga nombor perdana.


[3 markah]

Jawapan:

27 ( ) 41 ( )
33 ( ) 43 ( )
37 ( ) 51 ( )

c) Rajah ialah carta palang yang menunjukkan bilangan murid lelaki dan perempuan bagi
empat rumah sukan di sebuah sekolah.
Pada ruang jawapan, tanda (  ) pada pernyataan yang betul dan (  ) pada
pernyataan yang salah.
[3 markah]

Jawapan:

(i) Jumlah bilangan murid perempuan adalah lebih daripada


jumlah bilangan murid lelaki.
(ii) Tiga rumah sukan mempunyai lebih ramai murid lelaki
daripada murid perempuan
(iii) Hanya satu rumah sukan yang bilangan murid lelaki adalah
sama dengan bilangan murid perempuan