You are on page 1of 2

Headway

NAME  CLASS  New

Word list  Unit 4 Pre-Intermediate FOURTH EDITION

Here is a list of most of the adj = adjective n = noun pron = pronoun


new words in Unit 4 of adv = adverb opp = opposite pp = past participle
New Headway Pre-Intermediate, conj = conjunction pl = plural v = verb
Fourth edition Student’s Book. coll = colloquial prep = preposition US = American English

allergic  adj  /əˈlɜːdʒɪk/ industrial  adj  /ɪnˈdʌstriəl/


ambition  n  /æmˈbɪʃn/ lend  v  /lend/
aspirin  n  /ˈæspərɪn/ limit  n  /ˈlɪmɪt/
automated  adj  /ˈɔːtəmeɪtɪd/ loaf  n  /ləʊf/
beauty  n  /ˈbjuːti/ loudly  adv  /laʊdli/
branches  pl n  /brɑːntʃɪz/ magical  adj  /ˈmædʒɪkl/
breeze  n  /briːz/ Maldives  n  /ˈmɔːldaɪvz/
broccoli  n  /ˈbrɒkəli/ mangoes  pl n  /ˈmæŋɡəʊz/
brochure  n  /ˈbrəʊʃə(r)/ meaning  n  /ˈmiːnɪŋ/
calorie  n  /ˈkæləri/ nuts  pl n  /nʌts/
cans  pl n  /kænz/
off-licence  n  /ˈɒf laɪsns/
chemist’s  n  /ˈkɛmɪsts/
chewing gum  n  /ˈtʃuːɪŋ ɡʌm/ patent  n  /ˈpeɪtnt/

complain  v  /kəmˈpleɪn/ pick up  v  /pɪk ˈʌp/

connect  v  /kəˈnekt/ platform  n  /ˈplætfɔːm/

coral  n  /ˈkɒrəl/ portion  n  /ˈpɔːʃn/

courage  n  /ˈkʌrɪdʒ/ postman  n  /ˈpəʊstmən/

crane  n  /kreɪn/ pots  pl n  /pɒts/

crystal-blue  n  /ˈkrɪstl bluː/ prawns  pl n  /prɔːnz/


programmer  n  /ˈprəʊɡræmə(r)/
dairy  n  /ˈdeəri/
decaffeinated  adj  /ˌdiːˈkæfɪneɪtɪd/ raw  adj  /rɔː/

décor  n  /ˈdeɪkɔː/ restriction  n  /rɪˈstrɪkʃn/

delicious  adj  /dɪˈlɪʃəs/ retire  v  /rɪˈtaɪə(r)/

descend  v  /dɪˈsend/ roast  v  /rəʊst/

dessert  n  /dɪˈzɜːt/ robots  pl n  /ˈrəʊbɒts/

diners  pl n  /ˈdaɪnəz/ romantic  adj  /rəʊˈmæntɪk/

direct debit  n  /dəˌrekt ˈdebɪt/ round  adj  /raʊnd/

disappointed  adj  /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/ seat belts  pl n  /ˈsiːt belts/

excitement  n  /ɪkˈsaɪtmənt/ sharks  pl n  /ʃɑːks/

expressions  pl n   /ɪkˈspreʃnz/ shellfish  n  /ˈʃelfɪʃ/


shopkeeper  n  /ˈʃɒpkiːpə(r)/
fasten  v  /ˈfɑːsn/
sitting  n  /ˈsɪtɪŋ/
fry  v  /fraɪ/
slices  pl n  /slaɪsɪz/
give (someone) a lift  v  /ɡɪv ə lɪft/ snack bar  n  /ˈsnæk bɑː(r)/
grill  v  /ɡrɪl/ software  n  /ˈsɒftweə(r)/
hang  v  /hæŋ/ sparkling  adj  /ˈspɑːklɪŋ/
heights  n  /haɪts/ spectacular  adj  /spekˈtækjələ(r)/
help yourself  /help jəˈself/ speechless  adj  /ˈspiːtʃləs/
homemade  adj  /ˌhəʊm ˈmeɪd/ spiral stairs  pl n  /ˈspaɪrəl steəz /
honeymoon  n  /ˈhʌnimuːn/ steam  v  /stiːm/

Photocopiable © Oxford University Press 2012 1


Headway
NAME  CLASS  New

Word list  Unit 4  Continued Pre-Intermediate FOURTH EDITION

still  adj  /stɪl/


sting rays  pl n  /ˈstɪŋreɪz/
sunken  adj  /ˈsʌŋkən/

tap water  n  /ˈtæp wɔːtə(r)/


tip  n  /tɪp/
tonnes  pl n  /tʌnz/
touch-screen  n  /ˈtʌtʃ skriːn/
tropical fish  pl n  /ˈtrɒpɪkl fɪʃ/
turtles  pl n  /ˈtɜːtlz/

underwater  adj  /ˌʌndəˈwɔːtə(r)/

washing-up  n  /ˌwɒʃɪŋ ˈʌp/


weigh  v  /weɪ/
whisky  n  /ˈwɪski/

Photocopiable © Oxford University Press 2012 2