Вы находитесь на странице: 1из 97

Data actualizării

bazei de date Denumirea programului, apelului


Finanțator Domeniul de intervenție
de proiecte

Swedish Institute Seed funding for cooperation 1. Mediu și dezvoltare durabilă


projects in the Baltic Sea Region 2. Inovare, Dezvoltare Regională,
Turism
3. Sănătate publică, securitate
civilă
1/17/2018
Fundația Soros-Moldova Grant pentru monitorizarea Drepturile omului
respectării drepturilor omului în
timpul reținerii și aflării în
custodia poliției
1/19/2018

VISEGRAD FUND Visegrad+ Grants 1. Cultura și identitatea comună


2. Educație și consolidarea
capacităților
3. Inovare, cercetare și dezvoltare,
spirit antreprenorial
4. Valorile democratice și mass-
1/19/2018

media
5. Politica publică și parteneriatul
instituțional
6. Dezvoltare regională, mediu și
turism
7. Dezvoltare socială
USAID Apel pentru finanțare prin granturi Agricultura
(RFA) No. MoldHVAA_RFA_006
”Oportunități pentru producerea
legumelor și/sau verdețurilor în
câmp deschis în baza contractului:
Întreprinderi de Procesare, Rețele
Comerciale și Companii de
Export”
în cadrul Proiectui USAID
Agricultura Performantă în
Moldova
1/19/2018

UNICEF UNICEF Innovation Fund: IT, Soluţii VR/AR open source


Tehnologii VR/AR pentru
îmbunătăţirea vieţii copiilor
1/19/2018
The BEARR Trust Schema de granturi mici 2018 Incluziune socială

1/19/2018

USAID Apel pentru finanțare prin granturi Agricultură


”Activitatea demonstrativă pentru
implementarea tehnologiilor și
practicilor intensive de producere
a strugurilor de masă” lansat în
cadrul Proiectului USAID APM
1/22/2018
GEF Programul de Granturi Mici (SGP) 1. mediu
al Facilităţii Globale de Mediu 2. incluziune socială
(GEF) 3. agroecologie
4. dialog OSC-Guvern
5. dezvoltarea capacităților
1/31/2018
GEF UNOPS / Concurs de granturi în 1. incluziune socială
cadrul Programului de Granturi 2. dialog între ONG și Guvern
Mici al GEF, pe tematica
incluziunii sociale şi a
1/31/2018

platformelor de dialog Guvern-


OSC.

Ambasada Marii Britanii Fondul de susținere strategică al 1. Mass-media


Fondului de Bună Guvernare 2. Creșterea economică
(FGB) din Moldova 3. Reducerea corupției
2/1/2018

Fundația Elvețienă Îmbunătățirea producerii și a Agricultură


HEKS-EPER accesului la piață pentru
producătorii de struguri
2/2/2018
Ministerul Regatului Primul apel de proiecte în cadrul 1. inovare, cercetare, educație și
Norvegiei pentru Afaceri noului fond pentru cooperare competitivitate;
Europene și Spațiul regională transfrontalieră și 2. incluziune socială și reducerea
Economic European transnațională - granturile EEA și sărăciei;
(SEE), Misiunile Islandei ale Regatului Norvegiei 3. mediu
și Liechtenstein-ului pe 4. cultură, societate civilă, buna
lângă Uniunea Europeana guvernare, drepturi și libertăți
fundamentale;
5. justiție și afaceri interne
2/6/2018
Agenția Elvețiana pentru Granturi pentru Acțiuni mici și 1. Sănătate
Dezvoltare și Cooperare Proiecte culturale (2017-2019. 2. Apă și sanitație
3. Migrație și dezvoltare
4. Artă și cultură
2/15/2018
Agenției Elvețiene pentru Diaspora Engagement Hub S1: Dezvoltare socio-economică
Dezvoltare și Cooperare implementat de Biroul Relații regională și comunitară, educație,
(SDC) cu Diaspora, în cadrul proiectului sănătate
„Consolidarea cadrului S2: Dezvoltare comunitară;
instituțional al Republicii educație și mentorat; sănătate;
Moldova în domeniul antreprenoriat social; consiliere și
migrației și dezvoltării”, faza a II- advocacy; servicii sociale
a S3: Educație, medicină și sănătate,
cultură și arte, economie și
administrarea afacerilor, tehnologii
informaționale și comunicații,
dezvoltare urbană și rurală,
arhitectură și design, inginerie,
2/16/2018

cercetare științifică, antreprenoriat


social, administrare publică,
comunicare, jurnalism și relații cu
publicul
IREX Europa în Concurs de mini granturi pentru Mass media
parteneriat cu Centrul media locală și regională, în
Media pentru Tineri cadrul programului „Încurajarea
tinerilor pentru a deveni cetățeni
2/19/2018

activi”

SlovakAid Apel de propuneri de proiecte: alimentare cu apă, canalizare și


Granturi mici 2018 gestionarea deșeurilor solide
2/23/2018
IFAD Concurs de granturi pentru Agricultură
înființarea / reabilitarea
2/28/2018 învelișurilor de ierburi

UNESCO Apel de proiecte pentru Fondul 1. Cultură,


Internațional pentru Diversitate 2. Diversitate
Culturală (IFCD) 3. Consolidarea capacităţilor
3/1/2018
USAID Apelul pentru finanțare Agricultură
MoldHVAA_RFA_009:
Modernizarea bazei didactice și
practice în cadrul Instituțiilor
Educaționale care implementează
Curriculum în domeniul
pomușoarelor și/sau apiculturii
3/2/2018

Fondul pentru Tineri Programul de Granturi Mici, ediția Mediu


3/22/2018

Cahul a V-a Asigurarea drepturilor sociale


IFAD Granturi pentru finanțarea Agricultură
măsurilor de adaptare a sistemelor
de producere agricolă la
schimbările climatice
4/4/2018

European Cultural Open Call 2018: Courageous Cercetări în domeniul social şi


Foundation Citizens cultural pentru realizarea
schimbărilor pozitive
4/11/2018
Access Power Access Co-Development Facility Energie regenerabilă
(ACF) 2018
4/12/2018
USAID Apel de propuneri de proiect Agricultura ecologică
pentru procesarea și
comercializarea produselor
ecologice 2018 în cadrul
proiectului „Dezvoltarea
agriculturii organice orientate spre
export în Moldova 2016-2018”
4/13/2018
Swedish Research Grant-uri pentru proiecte de reducerea sărăciei
Council and Sida cercetare dezvoltare durabilă
4/17/2018

The Robert Bosch Confidence Building 2018–2019 Educație civică


Stiftung (RBSG) and the Call for Application Promovarea păcii și reconcilierii,
Black Sea Trust for coexistenței, reintegrării
Regional Cooperation of
The German Marshall
Fund of the United States
(BST)
4/17/2018
USAID și Ministerul Proiectul „Activități USAID Dezvoltare comunitară
Afacerilor Externe al LEADER în Moldova”: Apel de
4/18/2018 Republicii Polone proiecte
IFAD Concurs pentru obținerea Agricultură
granturilor competitive pentru
dezvoltarea infrastructurii
economice oferite în cadrul
Proiectului de Reziliență Rurală
(IFAD VII)
4/18/2018

MINOR FOUNDATION Grant-uri pentru proiecte de Mediu


FOR MAJOR comunicare care diminuează
CHALLENGES schimbările climatice antropogene
4/19/2018
Facebook Facebook Research Global Cercetare
Literacy & Accessibility Educaţie
4/25/2018 Challenge 2018 Accesibilitate

Canada Fund for Local Call for Proposals 2018/19 Media independentă și libertatea
Initiatives presei
4/25/2018
Scop, Obiectivul general, Obiective specifice, Priorități ale programului

Scop: generarea unei dezvoltări durabile și unei mai mari competitivități globale în regiunea Mării
Baltice, care este de așteptat ca deseori să rezulte din interacțiunea dintre țări atât în interiorul cât și în
afara UE.
Obiectivul general: Susținerea proiectelor și inițiativelor care au drept scop monitorizarea respectării
drepturilor persoanelor reţinute şi deținute în custodia poliției, adică timp de 72 de ore de la momentul
privării (de facto sau în baza unui temei legal) de libertate de către poliție.

Obiective temative:
1. Cultura și identitatea comună
2. Educație și consolidarea capacităților
3. Inovare, cercetare și dezvoltare, spirit antreprenorial
4. Valorile democratice și mass-media
5. Politica publică și parteneriatul instituțional
6. Dezvoltare regională, mediu și turism
7. Dezvoltare sociala
Scop: Inițierea sau extinderea activităților de producere a legumelor în câmp deschis în bază de contract,
pentru a crea o punte de legătură dintre producătorii și procesatorii de legume și/sau verdețuri din
Moldova, rețele comerciale din Moldova, companii – distribuitori de legume și/sau verdețuri și/sau
companii exportatori de legume și/sau verdețuri.

Scop: Investirea în soluții care pot influența pozitiv viața celor mai vulnerabili copii.
Scop: Îmbunătățirea capacității de angajare a tinerilor (16-30 ani) cu dizabilități mentale sau fizice.

Scop: Introducerea și diseminarea tehnologiilor și practicilor intensive de producere a strugurilor de


masă, cum ar fi sistemele de producere Tendone / Pergola și Gable pentru a crește productivitatea,
îmbunătăți calitatea, și a corespunde cerințelor UE și altor piețe de export cu privire la siguranța
alimentelor.
Obiective:
1. dezvoltarea la nivel comunitar a strategiilor și punerea în aplicare a tehnologiilor care ar putea reduce
amenințările asupra mediului ambiant în cazul în care sunt replicate de-a lungul timpului;
2. colectarea lecțiilor generate din experiența comunităților și inițierea schimbului de strategii de succes
și inovații la nivel comunitar între ONG-uri și organizații comunitare, autorități, agenții de asistență
pentru dezvoltare, GEF și alți actori ce activează la scară regională și globală;
3. constituirea de parteneriate și rețele de persoane interesate să sprijine și să consolideze comunitățile,
ONG-urile și capacitățile naționale pentru a aborda problemele globale de mediu și promova dezvoltarea
durabilă;
4. asigurarea înțelegerii și aplicării strategiilor și proiectelor de conservare și dezvoltare durabilă
orientate spre protecția mediului la nivel global de către comunități și alte părți interesante principale.
Obiective specifice:
1. de a îmbunătăți gradul de conștientizare și înțelegere despre Programul de Granturi Mici al GEF,
strategia acestuia și rezultatele;
2. schimb de experiență între ONG-uri/OSC-uri ce activează pentru abordarea problemelor globale de
mediu pentru a facilita schimbul de experiență și replicare a bunelor practici;
3. promovarea și consolidarea parteneriatelor dintre părțile interesate, precum, ONG-uri/OSC-uri,
organizațiile finanțatoare internaționale, autoritățile publice centrale și locale, comunitățile de business,
și comunitățile locale.

Scop: Susținerea creșterii economice durabile și a unui mediu de afaceri favorabil, responsabilitate
sporită și transparență a liderilor și factorilor de decizie aleși, vulnerabilități reduse la adresa corupției
prin intermediul cetățenilor și implicarea independentă în mass-media în dialogul privind politica
publică.

Domeniul prioritar 1: Consolidarea mass-media independente și a comunicărilor strategice


Domeniul prioritar 2: Creșterea economică și facilitarea mediului de afaceri
Domeniul prioritar 3: Reducerea oportunităților de corupție și sprijinirea responsabilității democratice

Scop: Modernizarea infrastructurii post-recoltare a strugurilor de masă pentru a satisface cerințele


conform standardelor de calitate cerute de piața UE și alte piețe regionale de export.
Obiective generale:
1. Reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European
2. Consolidarea relațiilor dintre statele donatoare Norvegia, Islanda și Liechtenstein cu 15 State
beneficiare în nordul, centrul și sudul Europei.
-
Scop: De a-i susține pe moldovenii din străinătate în implementarea ideilor lor în Republica Moldova și
de a pune în valoare capitalul uman al diasporei.
Subprograme și obiective pecifice :
S1: Parteneriate tematice regionale
✓ Mobilizarea și implicarea activă a diasporei în procesul de luare a deciziilor, elaborarea și evaluarea
cadrului legal și de politici publice, dezvoltarea și implementarea programelor și proiectelor;
✓ Valorificarea potențialului economic și socio-comunitar al diasporei în dezvoltarea Republicii
Moldova.
S2: Abilitarea femeilor din diasporă
✓ Crearea și susținerea unor mecanisme durabile de implicare a femeilor din diaspora Republicii
Moldova în consolidarea comunitară și mobilizarea capitalului uman/ contribuțiilor acestora pentru
soluționarea problemelor socio-economice din țara de origine și de reședință;
✓ Valorificarea potențialului uman și socio-comunitar al diasporei în promovarea egalității de gen și
abilitării personale, antreprenoriale și de liderism a femeilor din diaspora Republicii Moldova;
✓ Consolidarea capacităților membrilor diasporei de a elabora și implementa proiecte cu un impact
social sporit.
S3: Reîntoarcerea profesională a diasporei
✓ Crearea unui mecanism de reîntoarcere profesională temporară în Republica Moldova a migranților
calificați (profesioniști în domeniu);
✓ Facilitarea contribuției profesioniștilor din diasporă în activitatea și dezvoltarea capacităților
autorităților publice centrale și locale, mediului asociativ și academic.
Scop - De a încuraja colaborarea dintre mass media locale și tineri, în ideea sporirii cantității și calității
producției locale, precum și a diversificării conținutului din grila de programe.

-
Obiective: Promovarea şi implementarea bunelor practici de adaptare a ecosistemelor prin
ameliorarea/înființarea învelișurilor de ierburi din plantațiile din vii și livezi, terenuri de pășunat,
inclusiv prin cultivarea culturilor intercalate, crearea fâșiilor de filtrare în jurul bazinelor de apă, benzilor
de protecție pe versanți etc.

Scop: Promovarea apariției unui sector cultural dinamic, în primul rând prin activități care facilitează
introducerea și / sau elaborarea politicilor și strategiilor care protejează și promovează diversitatea
expresiilor culturale, precum și consolidarea infrastructurilor instituționale care sprijină industriile
culturale viabile.
Scop: Îmbunătățirea modalitatății de desfășurare a instruirilor și atelierelor de muncă care fac parte din
sistemul educațional de bază a lanțurilor valorice de pomușoare și miere de albini

-
-
Scop: Asigurarea la nivel local pentru cei ce elaborează proiecte și pentru cei originari din Africa a
expertizei tehnice și finanțării necesare pentru a duce la bun sfârșit proiecte în domeniul energiel. În
acest an, platforma a fost extinsă pentru a răspunde necesitășilor și piețelor din CSI și Asia.
Obiectivul principal - Susținerea dezvoltării unui sector durabil de agricultură ecologică în Moldova
Scopul principal - Acordarea suportului financiar părților terțe – gospodării agricole, producători
ecologici, asociații sau grupuri de fermieri care intenționează să creeze:
- Un punct de comercializare a produselor ecologice autohtone, care să ofere diverse produse alimentare
din gospodăria proprie sau de la mai mulți producători autohtoni sau
- Mini unitate de prelucrare a produselor ecologice sau
- Depozit pentru fructe/legume (dar nu activități de construcție) sau
- Echipamente tehnice (dar nu de mâna a doua) sau
- Orice altă idee inovativă în agricultura ecologică, dar nu activități ce țin de producere.
Obiective:
-Consolidarea cercetării suedeze în domeniul durabilității și rezilienței în ceea ce privește schimbările
climatice și de mediu din perspectiva sărăciei. Aici, democrația, bunăstarea, conflictele, drepturile
omului și egalitatea de gen pot fi aspecte de o importanță deosebită pentru combaterea sărăciei și pentru
dezvoltarea durabilă, concentrându-se în primul rând asupra țărilor și regiunilor cu venituri scăzute
-Contribuirea la consolidarea capacităților în cadrul cercetărilor în țările cu venituri mici și țările cu
venituri medii mai mici
-Consolidarea capacităților cercetătorilor juniori din zona de învățământ superior din Suedia
- Intensificarea colaborării dintre cercetătorii din Suedia și cercetătorii din țările cu venituri mici și țările
cu venituri medii mai mici

Scop: încurajezarea beneficiarilor de granturi să investigheze noi căi, metode și abordări pentru
promovarea înțelegerii reciproce
Scop - dezvoltarea comunităților locale pe baza abordării LEADER.
-

Viziune: Sprijinirea dezvoltării unor strategii inovatoare de comunicare care să implice oamenii și care
să faciliteze tranziția necesară pentru a preveni schimbările climatice periculoase.
Scop: Înțelegerea mai bine și abordare a problemelor globale de alfabetizare și accesibilitate.

Scop: Susținerea proiectelor mici propuse și implementate de ONG-uri locale și alte organizații ce
includ o comunitate care se adresează nevoilor identificate de acestea.
Activități eligibile Instituții eligibile

- 1. Organizații neguvernamentale
2. Întreprinderi
3. Autoritățile locale, autoritățile
regionale, consilii de dezvoltare regională
și consilii județene
4. Instituții de învățământ superior și
institute de cercetare
5. Organizații interguvernamentale
6. Organizații de afaceri și comerț
7. Agențiile guvernamentale centrale
1. Monitorizarea internă prin vizite ale monitorilor la sediul Inspectoratului/Izolatorului de detenție Organizațiile active în domeniul
provizorie, acces reglementat prin lege sau în baza unui protocol de colaborare cu instituția de drepturilor omului
aplicare a legii;
2. Monitorizarea externă, post factum prin intervievarea persoanelor care au fost reținute și aflate în
custodia poliției, a rudelor și/sau a avocaților acestora;
3. Obținerea și cercetarea datelor statistice privind profilul persoanelor reținute ținând cont de
naționalitate, rasă, etnie, religie, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut
social, apartenență la grupuri vulnerabile sau oricare alt criteriu;
4. Promovarea interesului public prin inițierea litigiului strategic cu scopul de a promova standardele
internaționale în domeniul respectării drepturilor omului și de a oferi o protecție juridică efectivă a
victimelor încălcărilor acestor drepturi la etapa urmăririi penale, în special, în timpul aplicării
măsurilor procesual-penale de reținere și detenție provizorie în custodia poliției.

- Parteneriat dintre organizații din diverse


țări (ONG-uri, instituţii publice, APL-uri,
etc.) sub forma 3xV4 + 1 - cel puțin 3
organizații din 3 țări diferite ale V4 + cel
puțin o organizație din:
- Țările din Balcanii de Vest: Albania,
Bosnia și Herțegovina,
Kosovo,Macedonia, Muntenegru, Serbia
sau
- Țările Parteneriatului Estic: Armenia,
Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova și
Ucraina

Țările V4 sunt: Cehia, Ungaria, Polonia,


Slovacia
Activitățile care oferă soluții tehnologice sau practice avantajoase pentru procesatori, rețele Persoană juridică înregistrată în
comerciale, companii de distribuție și exportatori, cum ar fi procurarea diferitor materialelor de R.Moldova
producere, echipament, instruire și consultanță pentru a îmbunătăți producția de legume de câmp
deschis pe baza cererii de la procesatori, rețelelor comerciale, companii de distribuție și exportatorii.
Exemple de astfel de activități ar include:
-Producerea agricolă în baza contractului prin utilizarea echipamentului de irigare;
-Implementarea soiurilor și hibrizilor de legume si verdețuri in câmp deschis noi sau îmbunătățite în
funcție de cererea pieței;
-Utilizarea peliculei de mulcire;
-Utilizarea diferitor echipamente mecanice pentru îmbunătățirea producerii;
-Implementarea noilor tehnologii de recoltare;
-Ambalaj/echipamente pentru a satisface cererea rețelelor comerciale din Moldova;
-Introducerea practicilor de producție/post-recoltare și a tehnologiilor care permit producătorilor să
respecte cerințele de calitate, cantitate și cost a cumpărătorilor;
-Crearea loturilor demonstrative;
-Obținerea certificărilor relevante, cum ar fi GLOBAL G.A.P. sau alte programe de referință pentru
certificarea companiilor;
-Alte activități care încurajează producerea agricolă în baza de contract (sesiuni de instruire,
consultanți locali și internaționali etc.)

Activități orientate către obținerea următoarelor produse ale proiectului: Start-Up-uri din variate ţări, inclusiv din
1. software pentru scrierea sau consumarea acestor noi realități; Republica Moldova
2. platforme și modalități care oferă un acces mai larg la acel software;
3. platforme și modalități care oferă instrumente mai bune pentru crearea de conținut (cum ar fi un
șablon, format)
4. aplicații particulare ale conținutului.
1. împărtășirea experienței și învățarea printre ONG-uri cu obiective relevante ONG-uri și alte organizații
2. diseminarea bunelor practici pe scară mai largă
3. facilitarea cooperării și / sau a coordonării între ONG-uri și alte organizații care lucrează cu
grupuri relevante
4. sporirea gradului de conștientizare a instituțiilor publice sau angajarea instituțiilor publice în
abordarea problemelor relevante
5. propunerea altor modalități de realizare a obiectivelor schemei

1. Înființarea sau extinderea plantațiilor utilizând sisteme de producere intensive Tendone / Pergola Persoană juridică înregistrată în
sau Gable utilizând irigarea prin picurare; R.Moldova
2. Instalarea plasei antigrindină și/sau anti-ploaie;
3. Achiziționarea de mașini și echipamente specializate pentru producția intensă de struguri, cum ar
fi stațiile meteorologice, tractoare, stropitori și cositori;
4. Asistență tehnică națională și internațională pentru sprijinirea implementării sistemelor intensive
de producere a strugurilor de masă ecologice și rezistente la climă, inclusiv implementarea
sistemelor de management al siguranței produselor alimentare (cum ar fi GlobalGAP sau HACCP /
IFS / ISO 22000).
Sunt descrise pe fiecare prioritate detaliat în Instrucțiuni de aplicare ONG-uri
Sunt descrise pe fiecare prioritate detaliat în Instrucțiuni de aplicare ONG-uri

- Organizații

1. Achiziționare echipament de umidificare Persoane fizice sau juridice ce practică


2. Lucrări de montaj și instalare activitate agricolă
Activități SOFT: 1. Municipalități, organizații municipale,
1. schimbul de cunoștințe, asociații de municipalități;
2. schimbul de bune practici 2. Regiuni, organizații regionale;
3. consolidarea capacităților asociațiile de regiuni;
3.Unități organizaționale ale
administrației centrale, organizații parțial
finanțate de către administrația centrală,
unități guvernamentale, întreprinderi de
stat, organizații de stat;
4. Organizații ale societății civile,
organizații non-profit, întreprinderi
sociale, asociații de interese de persoane
juridice, fundații și fonduri de dotare;
5. Companiile;
6. Cooperative (producție, locuințe,
consumatori);
7. Parteneri sociali (sindicate, asociații
sectoriale, asociații patronale, comerț și
industrie).

Aplicantul leader: Bulgaria, Croatia,


Cyprus, Czech Republic, Estonia, Greece,
Hungary, Latvia, Lithuania, Malta,
Poland, Portugal, Romania, Slovakia and
Slovenia
Parteneri beneficiar: Albania, Belarus,
Bosnia and Herzegovina, Former
Yugoslav
Republic of Macedonia, Moldova,
Montenegro, Russia, Serbia, Turkey and
Ukraine sau cele 15 țări
A. În domeniile sănătate, apă și sanitație, migrație și dezvoltare - acțiuni mici, inovatoare, limitate în 1. Organizațiile neguvernamentale,
timp, care vin să completeze proiectele de lungă durată ale SDC în Moldova necomerciale
B. Cultură: proiecte cu activități ce promovează și diseminează idei noi, tehnici și viziuni 2. Asociațiile și uniunile profesionale
contemporane în artă și cultură pe teme de actualitate pentru societatea Republicii Moldova. 3. Birourile locale ale organizațiilor
internaționale
4. Instituțiile publice, inclusiv din
domeniul învățământului
5. Autoritățile locale și centrale
S1: desfășurarea diferitor acțiuni cu caracter socio-economic regional, comunitar, educațional și de S1: două asociații din diasporă din
sănătate, care vor fi implementate de un grup de inițiativă, compus din cel puțin două asociații din minimum două țări + ONG din
diasporă din minimum două țări și un ONG din Republica Moldova. Vor fi susținute activitățile R.Moldova
desfășurate doar pe teritoriul Republicii Moldova. S2: membrii diasporei (persoană fizică,
S2: implementarea proiectelor orientate spre abilitarea socială, civică, juridică și economică a grup de inițiativă / asociație)
femeilor din diasporă. Vor fi încurajate proiectele axate pe dezvoltarea start-up-urilor înființate de S3: Angajați și cumulează o experiență
către femei în Republica Moldova. profesională obținută peste hotare de
S3: reîntoarcerii profesionale pe termen scurt (2 săptămâni – 2 luni). Vor fi susținute activitățile minim:
desfășurate doar pe teritoriul Republicii Moldova.  2 ani pentru deținătorii diplomei de
doctorat;
 3 ani pentru deținătorii diplomei de
masterat;
 5 ani pentru deținătorii diplomei de
licență;
 7 ani pentru deținătorii diplomei de
studii medii de specialitate.
1. Realizare emisiuni la teme naționale/sau internaționale de interes local, realizate în colaborare cu Instituții de presă locale din R. Moldova
experții locali/regionali, activiști, autorități și/sau tineri.
2. Realizarea reportaje video/radio la teme interesante locale/naționale sau despre personalități,
realizate în colaborare cu experții locali, activiști, autorități și/sau tineri.
3. Realizarea scurtelor documentare despre fenomenele ce afectează localitățile, realizate în
colaborare cu experții locali, activiști, autorități și/sau tineri
4. Realizarea articolelor la teme locale, cu implicarea experților locali, activiștilor, autorităților și/sau
tinerilor.

- 1.ONG-uri
2. organizații non-profit
3. autorități locale
1. Înierbarea plantațiilor multianuale – plantarea ierburilor perene în intervalul dintre rânduri din 1. APL-uri (primării)
plantațiile de vii și livezi 2. Întreprinderi agricole din zonele rurale
2. Plantarea culturilor intercalate (în benzi sau în rânduri)- cultivarea unei sau două culturi 3. Instituţii de cercetări din Republica
suplimentare în spațiile existente între rândurile de culturi principale Moldova
3. Plantarea fâșiilor de filtrare – formate din ierburi perene sau arbuști forestieri, plantată de-a lungul
malului bazinului de apă (lac, iaz sau râu)
4. Plantarea bandei circulare de protecție a versanților
5. Reabilitarea terenurilor degradate – plantarea ierburilor perene pe terenurile degradate cu scopul
de a combate eroziunea și pierderea productivității solului.
6. Decontaminarea terenurilor poluate – ameliorarea terenurilor unde anterior au fost depozitate
îngrășăminte chimice.
7. Ameliorarea terenurilor de pășunat – APL vor putea ameliora pășunile comunale;
8. Executarea lucrărilor de înierbare a teraselor, creându-se astfel o treaptă de sol plantată cu ierburi
perene care reține și absoarbe apa ce se scurge de pe pante.

1. introducerea și / sau elaborarea de politici și strategii care au un efect direct asupra creării, 1. Autorităţi şi instituţii publice
producerii, distribuirii și accesului la o diversitate de expresii culturale, inclusiv bunuri culturale, 2. ONG-uri
servicii și activități
2. consolidarea infrastructurilor instituționale corespunzătoare, inclusiv a capacităților profesionale și
a structurilor organizaționale, considerate necesare pentru a sprijini industriile și piețele culturale și
piețele viabile din țările în curs de dezvoltare.
1. Echiparea laboratoarelor, unităților practice, incintelor de curs pentru dezvoltarea abilităților de Colegiu universitar sau de învățământ
formare în cadrul curriculum-ul din domeniul pomușoarelor și/sau / apiculturii. Aceste activități vor profesional care să implementeze
fi orientate spre pregătirea studenților pentru activitățile reale ale sectorului privat conform curriculum a pentru pomușoare și / sau
necesităților acestora. Aceste facilități pot fi amplasate in cadrul instituțiilor educaționale, cât și în miere sau solicitanții vin în parteneriat
cadrul sectorului privat sau pot fi facilități publice-private; într-un consorțiu cu instituțiile menționate
2. Echiparea/crearea unui loc de instruire dedicat orelor practice în domeniul apiculturii și/sau mai sus
producerea pomușoarelor, care vor oferi studenților capacități corespunzătoare pentru angajare.
Facilitățile de instruire vor avea drept scop implementa curriculum-ului inovativ care satisface
necesitățile sectorului privat, însă nu se va practica doar renovarea sălilor de clasă (pentru lecții
teoretice) pentru implementarea părții teoretice a curriculum-ului;
3. Elaborarea sau procurarea resurselor didactice și practice inovative, ca de exemplu: sistemul
software specializat, clipuri video, postere, manuale, , ghiduri practice, etc. Resursele trebuie să
corespundă cerințelor reale ale sectorului privat și trebuie să aibă drept scop pregătirea studenților
pentru integrarea în câmpul muncii ca forță de muncă calificată;
4. Inițierea unor mici proiecte de cercetare în domeniul pomușoarelor și/ sau sectorului apicol cu
implicarea studenților la nivel de companie Obiectivul acestor proiecte de cercetare este de, în
primul rând, a oferi o bază educativă studenților pentru ai pregăti pentru câmpul de muncă ca forță
de muncă calificată, fără de a efectua o cercetare științifică semnificativă în domeniu;
5. Crearea terenurilor demonstrative în raport cu curriculum din domeniul pomușoarelor și/ sau
apiculturii, cu scopul didactic - practic pentru a pregăti mai bine studenții din domeniu ca să devină
forța de muncă calificată pentru aceste domenii;
6. Alte activități inovative care for fortifica capacitățile studenților in cadrul lanțurilor valorice de
pomușoare și/ sau producere a mierii de albini, în special la nivel de producere.

- Grupuri de iniţiativă formate din minim 3


tineri cu vârsta cuprinsă între 15-25 ani și
consiliile locale de tineret din raionul
Cahul
- Entități economice sau persoane fizice
care practică activități agricole sau de
procesare a producției agricole în zona
rurală

Orgnaizaţii şi persoane fizice din variaţă


ţări, inclusiv din Republica Moldova
- Organizații din Africa, statele CSI sau
Asia
1. Procurarea echipamentului și utilajului 1. Gospodărie agricolă certificată
2. Marketing și promovare a produsului ecologic ecologic sau în perioada de conversie
3. Costuri de certificare și autorizare 2. Întreprinderi mici și mijlocii cu oficiul
4. Instruirea personalului tehnic local înregistrat, verificabilă de
5. Îmbunătățirea calității produsului sau a capacităților logistice implementare a proiectului în Republica
6. Implementarea inovațiilor în producere. Moldova
3. Întreprinderi mici și mijlocii
înregistrate cu cel puțin un an în urmă, cu
cel puțin 1 raport financiar prezentat;
4. Întreprinderile mici și mijlocii fără
datorii față de instituțiile de stat, organele
de asigurare socială și medicală, cu
impozitele achitate.
- Cercetători individuali din variate ţări,
inclusiv din Republica Moldova

- Organizațiile din Armenia, Azerbaidjan,


Bulgaria, Georgia, Moldova, România și
Ucraina. Implicarea altor partneri (în
special a celor din UE) este posibilă și
binevenită.
- Reprezentanți ai comunităților rurale, și
anume Parteneriatele Teritoriale:
• Parteneriatul este constituit din cel puțin
trei APL-uri de nivelul întâi din zone
rurale;
• Parteneriatul NU include centrele
urbane cu o populație mai mare de 10.000
de locuitori;
• Nici una dintre APL-urile de nivelul
întâi, care aplică în cadrul Parteneriatului
Teritorial nu face parte dintr-un alt GAL,
deja creat sau aflat în proces de creare;
• Numărul total al populației unui
Parteneriat Teritorial este de cel puțin
10.000 de locuitori;
• Teritoriul Parteneriatului este omogen
(localități învecinate);
• Părțile relevante au semnat Acordul de
intenție pentru implementarea abordării
LEADER și participare în cadrul
Proiectului (Anexa nr. 2 la Reguli de
participare).
- Grupul-client format din întreprinderi
mici şi mijlocii, gospodării țărănești,
grupuri de producători din spațiul rural

- Variate organizaţii, inclusiv din Republica


Moldova
Activități de cercetare calitative sau cantitative , care vor include dar nu se vor limita la: Membri ai comunităţii academice din
- Metode noi, scalabile, privind evaluarea nivelurilor de alfabetizare individuale sau a populației. variate ţări, inclusiv din Republica
- Înțelegerea experiențelor și provocărilor asociate cu problemele de alfabetizare, de exemplu, Moldova
incapacitate de învățare sau bariere datorate limbii engleze ca fiind a doua limbă.
- Înțelegerea aspectelor sociale, structurale și tehnologice care împiedică persoanele să-și
îmbunătățească abilitățile de literație.
- Înțelegerea impactului abilităților de literație asupra persoanelor și a societății.
- Tehnologii digitale, sociale utilizate pentru a îmbunătăți nivelul de alfabetizare, în special,
eliminarea diferenței de gen în rata de alfabetizare.
- Proiectarea și dezvoltarea de tehnologii care să ridice rata de alfabetizare, de preferință cu accent pe
tehnologiile sociale și Inteligență Artificială.

- 1. Organizații locale non-guvernamentale,


comunitare și non-profit;
2. Instituții academice locale care
lucrează la proiecte locale;
3. Instituții, organizații și agenții
internaționale, interguvernamentale,
multilaterale și regionale care activează în
domeniul dezvoltării locale;
4. Organizații canadiene non-
guvernamentale și non-profit care
desfășoară activități de dezvoltare locală.
Alte criterii de eligibilitate Suma grantului Co-finanțare

1. solicitantul principal - sediul în Suedia 100.000-500.000 10%


2. nu este eligibilă achiziționarea de echipamente SEK
1. Durata proiectului- până la 12 luni 20.000 USD -
2. Experiență de min 3 ani de advocacy și monitorizare a locurilor de detenție

1. Durata proiectului- până la 18 luni - -


2. Cheltuielile generale nu trebuie să depășească 15% din bugetul proiectului
1. entitatea trebuie să aibă cel puțin 3 ani de experiență 100 000 lei - cel puțin 50%
2. solicitanții pot depune o singură cerere per organizație primară. 600 000 lei
3. Nu sunt eligibile:
-Activități de construcție sau infrastructură de orice fel.
-Costuri de ceremonii, petreceri, sărbători, ”cheltuieli de reprezentare”.
-Achiziționarea de bunuri restricționate, precum: produse agricole interzise în
conformitate cu regulamentele USAID (inclusiv semințe și material săditor),
autovehicule, inclusiv motociclete, produse farmaceutice, echipament medical,
produse contraceptive, echipamente uzate; fără aprobarea anterioară a proiectului
USAID Agricultura Performanta în Moldova sau a mărfurilor interzise, mărfurilor
interzise conform regulamentelor USAID, incluzând dar fără a se limita la
următoarele: echipamente și servicii de avort, bunuri de lux etc.
-Băuturi alcoolice.
-Achiziționarea de bunuri sau servicii restricționate sau interzise de USAID în baza
sursei/ naționalității (Cuba, Iran, Coreea de Nord și Siria).
-Orice achiziție sau activitate care a fost deja implementată.
-Achiziții sau activități care nu sunt necesare pentru realizarea scopurilor grantului,
în modul stabilit de APM.
-Obligații anterioare a și/sau datorii, amenzi și penalități impuse solicitantului.
-Crearea de dotări.

Finanțarea este orientată către spații tehnologice de frontieră, cum ar fi: blockchain, 50,000 - 90,000 USD -
aeronave fără pilot, realitate virtuală și augmentată, învățare mecanică, știință a
datelor și inteligență artificială.
Finanțatorul este interesat de companii care aplică tehnologia în noi căi, inovatoare,
care sunt scalabile și aplicabile la nivel global.
1. bugetul calculat în lire sterline pînă la £3000 minim 50%
2. durata proiectului până la 6 luni

1. contribuții de la alte proiecte finanțate de USAID nu sunt aplicabile - în cazul 300,000 MDL – cel puțin 50%
cofinanțării 600,000 MDL
2. Nu sunt eligibile:
-Activități de construcție sau infrastructură de orice fel.
-Costuri de ceremonii, petreceri, sărbători, ”cheltuieli de reprezentare”.
-Achiziționarea de bunuri restricționate, precum: produse agricole interzise în
conformitate cu regulamentele USAID (inclusiv semințe și material săditor),
autovehicule, inclusiv motociclete, produse farmaceutice, echipament medical,
produse contraceptive, echipamente uzate; fără aprobarea anterioară a proiectului
USAID Agricultura Performanta în Moldova sau a mărfurilor interzise, mărfurilor
interzise conform regulamentelor USAID, incluzând dar fără a se limita la
următoarele: echipamente și servicii de avort, bunuri de lux etc.
-Băuturi alcoolice.
-Achiziționarea de bunuri sau servicii restricționate sau interzise de USAID în baza
sursei/ naționalității (Cuba, Iran, Coreea de Nord și Siria).
-Orice achiziție sau activitate care a fost deja implementată.
-Achiziții sau activități care nu sunt necesare pentru realizarea scopurilor grantului,
în modul stabilit de APM.
-Obligații anterioare a și/sau datorii, amenzi și penalități impuse solicitantului.
-Crearea de dotări.
1. Proiectele GEF SGP se vor baza pe iniţiative şi acţiuni la nivelul comunităţilor până la 1:1
locale şi vor implica comunităţile în cît mai multe etape ale proiectului 50 000 Dolari SUA Nivelul de co-finanțare mai redus nu este
2. GEF SGP încurajează cooperarea şi parteneriatul activ între diferite instituţii şi un criteriu de descalificare pentru
organizaţii propuneri de proiecte competitive. ONG-
3. Solicitantul trebie să demonstreze continuitatea activităţilor şi rezultatelor urile vor fi încurajate să ridice nivelul de
proiectelor co-finanțare în perioada de implementare.
4. Pentru propunerile înaintate de doi (2. sau mai mulți aplicanți vor fi toate respinse
în cazul în care se constată oricare dintre următoarele:
-Au cel puțin un partener de control, director sau membru în comun; sau
-Oricare dintre ei primesc sau au primit orice subvenție direct sau indirect de la
celălalt; sau
-Au același reprezentant legal în scopul prezentei cereri de propuneri, sau
-Au o relație cu celălalt, în mod direct sau prin intermediul părților terțe comune,
plasându-I astfel în situația de a avea acces la informații cu privire la, sau influență
asupra propunerii, unui alt aplicant în ceea ce privește acest proces;
-Sunt contractanți ai unui altuia, sau un subcontractant într-o propunere, depune de
asemenea, o altă propunere din numele său ca aplicant principal;
-Un expert propus în echipa unui aplicant, participă în mai mult de o propunere
primită pentru acest proces. Această condiție nu se aplică pentru subcontractanți
incluși în mai mult de o propunere;
-Unităţile de implementare şi ONG-urile care participă la realizarea atribuţiilor
instituţiilor publice în baza contractelor incheiate între aceştia, vor fi respinse.
1. Proiectele GEF SGP se vor baza pe iniţiative şi acţiuni la nivelul comunităţilor până la 1:1
locale şi vor implica comunităţile în cît mai multe etape ale proiectului 50 000 Dolari SUA Nivelul de co-finanțare mai redus nu este
2. GEF SGP încurajează cooperarea şi parteneriatul activ între diferite instituţii şi un criteriu de descalificare pentru
organizaţii propuneri de proiecte competitive. ONG-
3. Solicitantul trebie să demonstreze continuitatea activităţilor şi rezultatelor urile vor fi încurajate să ridice nivelul de
proiectelor co-finanțare în perioada de implementare.

1. Temele transversale ar trebui abordate în mod explicit în toate proiectele: de la £ 50.000 până
anticorupție, transparență, incluziune, integrarea dimensiunii de gen. la £ 70.000
2. proiectele ar trebui să demonstreze modul în care sprijină una sau mai multe
dintre prioritățile programului
3. finanțarea poate fi acordată în sprijinul activităților altor donatori, cu condiția ca
acestea să fie aliniate la prioritățile strategice ale programului
4. finanțarea poate fi acordată consorțiilor organizațiilor locale și / sau
internaționale; dar va trebui să existe o organizație clară care să răspundă pentru
gestionarea și livrarea financiară și a rezultatelor
5. ca regulă generală, subvențiile nu ar trebui să fie utilizate pentru achiziționarea de
bunuri și echipamente, însă acest lucru va fi luat în considerare de la caz la caz; nu
mai mult de 10% din fondurile proiectului pot fi utilizate pentru echipamente.
6. finanțarea nu poate fi utilizată pentru caritate

Grantul se va acorda doar pentru depozitele frigorifice specializate în depozitarea nu mai mult de 600 50%
strugurilor de masă EUR /cameră
frigorifică
1. proiectul se adreseazăschimbul de cunoștințe, schimbul de bune practici și pînă la 1 mln EUR 1. ONG-uri: peste 10% (până la 50% din
consolidarea capacităților cofinanțarea necesară poate lua forma
1. prima etapă a apelului - nota conceptuală, a 2-a etapă este prezentarea întregii contribuțiilor în natura sub forma de
propuneri pînă pe 15.12.2018 munca voluntara);
2. grantul nu are scopul sau efectul de a genera profit în contextul proiectului 2. universități și organizații de cercetare:
3. Proiectele sprijinite trebuie să fie de cooperare regională transfrontalieră sau peste 10%
transnațională și să implice mai mulți parteneri și activități în diferite țări. 3. toți partenerii experți din statele
4. Entitățile eligibile trebuie să aplice ca un consorțiu format din organizații din cel donatoare: mai mult de 0% ;
puțin trei țări eligibile din toate 3 categorii 4. alte entități: mai mult de 15%
1. Se va acorda prioritate proiectelor care își propun, să promoveze inovația, 2,000 - 30,000 franci Solicitantul de grant oferă o contribuție
toleranța, incluziunea socială, diversitatea, precum și dialogul interetnic și cel dintre elveţieni. cazuri financiară sau de altă natură.
populația rurală și urbană excepţionale - 50,000 Se va acorda prioritate proiectelor
2. Proiectul solicită o singură contribuție. cofinanțate de alți donatori/ sponsori
3. Durata proiectului max 12 luni, în cazuri excepționale, max. 18 luni.
4. Proiectele recurente, înaintate de aceeași organizație, de ex.: ediții de festival, pot
fi finanțate mai mult decât o singură dată pe parcursul celor doi ani ai fazei de
Program numai în cazul în care solicitantul de grant oferă dovezi convingătoare
precum că calitatea acțiunilor/ evenimentelor, amploarea acestora dar și contribuțiile
altor donatori au crescut considerabil.
5. Proiectul asigură vizibilitatea activităților proprii și a donatorului (-lor).
Toate activitățile trebuie finalizate până la 31 august 2018 S1: 3 granturi a câte doar pentru S1: minim 15 %
93 986.50 MDL
S2: 5 granturi a câte
93 986.50 MDL
S3: 10 granturi a câte
37 594.60 MDL
1. Perioada de implementare 3-6 luni 2500-5000 EUR
2. Formularul trebuie să prezinte dovada colaborării între mass media locală,
experții locali, activiști, tineri și autorități. Formularul poate fi depus doar de
instituția de presă. Doar formularele care descriu (prezintă dovada) colaborarea
dintre mass media, tineri, autorități și alți membri activi ai comunităților (ONG-uri,
grupuri de inițiativă, instituții publice) vor avea prioritate.
3. Fiecare participant trebuie să propună realizarea și difuzarea a cinci produse
media.

1. Durata de implementare: 6-12 luni până la 10 000 EUR se acceptă cofinanțare


2. Proiectele trebuie să fi în conformitate cu Strategia Cooperării pentru
Dezvoltarea Republicii Slovacia pentru 2014-2018
Pentru primării: pînă la 7000 USD cel puțin 50%
1. Să posede documente care atestă că Primăria deține terenuri publice în proprietate pînă la 700 USD/ha
necesare pentru reabilitarea/înființarea învelișurilor de ierburi;
Pentru întreprinderile agricole:
1. Să posede certificat/decizie de înregistrare/extras din Registrul de stat al
persoanelor juridice și să dețină o activitate agricolă pe teritoriul Republicii
Moldova, cu excepția orașelor Chișinău și Bălți;
2. Să posede cel puțin un an experiență în domeniul producerii agricole;
3. Să posede documente care atestă că întreprinderea deține plantații multianuale
sau terenuri agricole în proprietate sau arendă pe un termen de cel puțin 5 ani,
înregistrate la oficiul teritorial cadastral, necesare pentru reabilitarea/înființarea
învelișurilor de ierburi;

1. durata proiectului: 12-24 luni pînă la 100 000 USD -


2. Cererile din partea ONG-urilor trebuie să fie implementate în două sau mai multe
țări eligibile și să demonstreze că proiectul propus are un impact la nivel
subregional, regional sau interregional.
3. propunerile de proiect: în limba engleză/franceză
4. Propunerile de proiecte trebuie depuse prin intermediul formularului online, prin
înregistrarea pe plaforma https://en.unesco.org/creativity/applicant/register
5. Sunt încurajate puternic proiectele care răspund diferitelor nevoi, aspirații,
capacități și contribuții ale femeilor și bărbaților, precum și cele care contestă
existența și politicile, practicile și programele părtinitoare / discriminatorii.
Proiectele ar trebui să încurajeze schimbarea pentru îmbunătățirea vieții pentru toți,
precum și să contribuie la abilitarea tinerilor și la cooperarea Nord-Sud-Sud.
Nu sunt eligibile: 250 000 - 700 000 cel puțin 10 %
- Activități de construcție sau infrastructură de orice fel. MDL (în numerar sau în natură)
- APM nu va finanța salariile cadrelor didactice / cadrelor didactice universitare sau
administratorilor în cadrul acestei activități. În condiții imprevizibile, APM poate
finanța un consultant specializat care va avea un impact major în implementarea
activității și nu va fi un angajat la regim normal al instituției de învățământ;
- Costuri de ceremonii, petreceri, sărbători, ”cheltuieli de reprezentare”.
- Achiziționarea de bunuri restricționate, precum: produse agricole interzise în
conformitate cu regulamentele USAID (inclusiv semințe și material săditor),
autovehicule, inclusiv motociclete, produse farmaceutice, echipament medical,
produse contraceptive, echipamente uzate; fără aprobarea anterioară a proiectului
USAID Agricultura Performanta în Moldova sau a mărfurilor interzise, mărfurilor
interzise conform regulamentelor USAID, incluzând dar fără a se limita la
următoarele: echipamente și servicii de avort, bunuri de lux etc.
Băuturi alcoolice.
- Achiziționarea de bunuri sau servicii restricționate sau interzise de USAID în baza
sursei/ naționalității (Cuba, Iran, Coreea de Nord și Siria).
- Orice achiziție sau activitate care a fost deja implementată.
- Achiziții sau activități care nu sunt necesare pentru realizarea scopurilor grantului,
în modul stabilit de APM.
- Obligații anterioare a și/sau datorii, amenzi și penalități impuse solicitantului.
-Crearea de fonduri.

- 10 000 MDL
Investiții eligibile: Agenți economici Pentru gospodăriile care activează în
Echipamente la implementarea tehnologiilor eficiente de irigare micro-presurizată; individuali - max calitate de agenți economici individuali:
Echipamente pentru agricultura conservativă; 5.000 USD Categoria W1 - 30 %
Sisteme anti-grindină și plasă pentru umbrire; Cooperative - max Categoria W2 - 50 %
Folii reflectorizante pentru îmbunătățirea calității fructelor în livezi; 15.000 USD per Pentru cooperative: 50 %
Echipament anti-îngheț; beneficiar, care
Set de jgheaburi, țevi și rezervoare pentru colectarea apei de ploaie de pe activează ca grup de
construcțiile din zona de producție; agenți economici sau
Sistem de ventilație activă pentru zonele de producere agricolă; grup de persoane
Facilități post-recoltare și de valoare adăugată a produselor; fizice (suma medie a
Echipament de producere a energiei regenerabile; grantului pe membru
Stații agrometeorologice; al cooperativei nu
Construcții și amenajări pentru protejarea animalelor în câmp de temperaturi depășește suma de
extreme; 5000 USD)
Mașini și utilaje folosite în sistemul de producere a culturilor organice;
Alt echipament care nu este specificat, dar care are legătură directă cu reziliența la
schimbările climatice în faza de producere primară și de procesare a produselor
agricole la nivelul întreprinderii (se va solicita aprobarea prealabilă a oficiului
IFAD).

1. Durata proiectului - până la 14 luni Până la 10 000 EUR


2. Ideile trebuie prezentate în limba engleză și participanții trebuie să cunoască
limba engleză pentru a participa la atelierul de incubatoare de idei
3. Ideea trebuie să fie o nouă activitate sau un plan; poate veni de la un proiect
startat anterior, atâta timp cât reprezintă în mod clar o nouă dezvoltare și nu o
realizare a unui proiect în desfășurare.
1. Este eligibilă finanțarea studiilor de fezabilitate, studiilor grilă, evaluărilor ale Nu e specificată 2/3 din totalul coturilor
impactului asupra mediului și al impactului social, taxelor de diligență, plăților suma per proiect,
legale etc.) suma totală: 7
2. Proiectele trebuie : milioane USD
-Să fie situate în Africa, stat din CSI sau Asia
-Să utilizeze o tehnologie de generare a energiei dovedită comercial
-Să fie bazate pe tehnologiile de producere a energiei regenerabile (inclusiv hidro)
sau hibride
1. Selecția va fi efectuată luând în considerație suma contribuției financiare din Suma totală : 16 000 Obligatoriu - 50 %
partea solicitantului, argumentarea clară a propunerii de proiect; beneficiile USD
economice ale investiției; resursele umane capabile de a implementa proiectul. Suma per proiect:
Prioritate va fi acordată sectorului horticol și membrilor Asociației Producătorilor 2500 - 4000 USD
de Pomușoare „Pomușoarele Moldovei”.
2. Costurile ineligibile: cheltuielile de tipul: salarii, chirie, taxe/servicii comunale;
procurarea vehiculelor cu motor; procurarea preparatelor medicinale; procurarea
fertilizanților; datoriile şi plăţile pentru deservirea datoriilor (dobânzile);
provizioane pentru pierderi sau obligaţii potenţiale pe viitor; costurile declarate de
către solicitant şi finanţate prin alte acţiuni, de către alte instituţii financiare sau
donatori; procurarea loturilor de pământ sau a clădirilor, cu excepţia cazurilor în
care ele sunt necesare pentru implementarea directă a acţiunii; plata salariilor sau
plata serviciilor acordate de persoane fizice; costurile de asigurare; pierderile de
schimb valutar; creditele acordate părţilor terţe.
3. Nu este admisibilă utilizarea fară durabilitate a fondurilor sau utilizarea surselor
cuimpact negativ asupra mediului înconjurător sau sănătății umane.
4. Implementarea totală a proiectului până pe 15 septembrie 2018
1. Persoana-aplicant trebuie să aibă un program de lucru care corespunde cu nu mai 400,000 - 2,000,000 -
puțin de 20% din programul full-time SEK pe an
2. Aplicantul trebuie să dețină o diplomă de doctorat suedeză sau o diplomă străină
corespunzătoare
3. Perioada acordării grantului: 1 an - 3 ani

1. Vor fi încurajate proiectele orientate către: În mediu - 23 000 -


- abordări în formarea și / sau consolidarea capacitățile locale, regionale și naționale USD
pentru a promova coexistența și reintegrarea
- inițiative transfrontaliere pentru tineret
- abordări ale educației civice sau implicare activă a cetățenilor
- abordări ale reconcilierii și păcii care încorporează experiențe din istorie și le
transmit tinerilor
- arta și munca culturală pentru promovarea păcii și reconciliereii
- rolul mass-media în depășirea stereotipurilor
2. Un accent deosebit se pune pe inițiativele multilaterale și pe cele care se
adresează țărilor vecine.
3. pentru primul apel, durata maximă a proiectului - 11 luni
pentru al doilea apel - 6 luni
Selectarea beneficiarilor Proiectului „Activități USAID LEADER în Moldova” se - -
va realiza în conformitate cu aplicarea principiului egalității de șanse și al egalității
de gen.
1. Obiectul de infrastructură pentru care se solicită finanţare trebuie să fie la bilanțul - În dependență de tipul infrastructurii:
Primăriei 1. Reţele de alimentare cu apă pentru
2. Grupul-client trebuie întrunească următoarele criterii de eligibilitate: irigare
- Va fi format din cel puțin 4 agenți economici; - cel puțin 15% (inclusiv până la 7% din
- Toți agenții economici, membri ai Grupului-client trebuie să fie înregistrați și să contribuția APL) pentru beneficiarii care
aibă activitate economică in spațiul rural; participă pentru prima dată.
- Eligibil se consideră doar agenții economici care au activitate economică în - cel puțin 30% (pentru a doua
domeniul agriculturii sau procesării producției agricole de cel puțin 2 ani. participare, inclusiv până la 15%
- Toți membrii Grupului-client sunt de acord să participe cu cofinanțare la volumul contribuția APL) pentru solicitanții din
minimul stabilit de program din sursele proprii; grupul de clienți care au beneficiat
- Membrii Grupului-client trebuie să mențină evidența contabilă conform anterior de investiții în infrastructură,
standardelor naționale; finanțați din proiectul anterior CPIU-
- Companiile Grupului-client, care au acționar/fondator o persoană care este IFAD;
concomitent acționar/fondator la o altă întreprindere membru al aceluiași Grup- - cel puțin 50% (a treia participare,
client, vor fi considerate/înregistrate în calitate de membru a Grupului-client doar o inclusiv până la 25% din contribuția
singură dată/ la o singură companie. APL) din valoarea totală estimată a
investiției.
2. Segmente de drum și pod - cel puțin
50% (inclusiv până la 35% din
contribuția APL).
3. Iazuri sau lacuri de captare a apei
pentru irigare - cel puțin 10% (inclusiv
până la 5% din contribuția APL).

Prioritizări ale programului: - -


- Sprijinirea comunicării care creează schimbare
- Acordare prioritate comunicării orientate politic
- Sprijinirea noilor voci, actori și relatări în dezbaterea privind clima și valorificarea
diversității
- Mesajele și strategiile inovatoare sunt mai importante decât utilizarea inovatoare a
canalelor și a mass-mediei.
- Sprijinirea organizațiilor și rețelelor cu experiență
1. Durata proiectului - până la 1 an, cu începere din luna august 2018 Până la 30,000 USD, -
2. Costurile de deplasare la Menlo Park CA, SUA ar trebui să fie incluse în bugetul vor primi finanțare 4
propus (pentru workshop-ul desfășurat pentru cîștigătorii proiectului) proiecte de cercetare

1. Prioritate au proiectelor cu activități autonome, care continuă după încheierea Proiecte cu durata de -
finanțării CFLI, precum și proiecte care prezintă rezultate concrete și tangibile. 1 an - 25,000 CAD –
2. O prioritatea este accentul pe egalitatea de șanse între femei și bărbați și pe 50,000 CAD
abilitarea femeilor și fetelor în domenii tematice, care subliniază guvernarea Proiecte cu durata de
incluzivă, diversitatea, democrația, drepturile omului și statul de drept. 2 ani 50,000 CAD –
3. Programul nu finanțează vizite de studiu, finanțările de bază sau costurile 100,000 CAD
organizatorice periodice.
4. De finanțare nu pot beneficia de firme sau întreprinderi private.
5. CFLI nu poate fi utilizat pentru a finanța experți canadieni, funcționari publici
sau profesioniști din sectorul privat să viziteze țara gazdă pentru activități pe termen
scurt (seminare, cooperare tehnică etc.).
6. Studiile de fezabilitate nu sunt eligibile pentru finanțarea CFLI.
7. Sunt permise finanțări pentru participarea locală la conferințe regionale sau la
seminarii locale de formare
Deschis /
Deadline Pagina web Notițe
Închis

13/02/18 https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/ ÎNCHIS


15/02/18 http://www.soros.md/grant/monitorizarea-respectarii-drepturilor-omului-custodie-politie
ÎNCHIS

01.02.2018 https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/?c=conditions
DESCHIS
01.06.2018
01.10.2018
19/02/18 http://civic.md/grants/40 ÎNCHIS
546-proiectul-usaid-apm-
lanseaza-apel-pentru-
finantare-prin-granturi-
oportunitati-pentru-
producerea-legumelor-si-
sau-verdeturilor-in-camp-
deschis-in-baza-
contractului-
intreprinderi-de-
procesare-retele-
comerciale-si-companii-
de-export.html

28/02/18 http://unicefstories.org/vr/ ÎNCHIS


01/02/18 http://www.bearr.org/the-bearr-trust-small-grants-scheme-2018/
ÎNCHIS

2/19/2018 http://civic.md/grants/40547-proiectul-usaid-apm-lanseaza-apel-pentru-finantare-prin-granturi-activitatea-demonstrativa-pentru-implementarea-tehnologiilor-si-p
ÎNCHIS
30/06/18 http://www.undp.md/tenders/tnddetails2/1586/
DESCHIS
12/03/18 http://www.undp.md/tenders/tnddetails2/1679/
ÎNCHIS

26/02/18 https://www.gov.uk/government/news/british-embassy-chisinau-announces-calls-for-proposals-for-this-years-good-governance-fund-strategic-support-fund
ÎNCHIS

31/07/18 http://civic.md/grants/40767-heks-eper-anunta-concurs-de-grant-pentru-procurarea-echipamentelor-de-umidificare-a-aerului-in-camerele-depozitelor-frigorifice.h
DESCHIS
01/07/18 https://eeagrants.org/Media/Files/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Regional-Cooperation
DESCHIS
https://www.eda.admin.ch/countries/moldova/en/home/internationale-zusammenarbeit/themen/small-grants.html
ÎNCHIS
28/02/18 http://brd.gov.md/ro/content/diaspora-engagement-hub-0
ÎNCHIS
04/03/18 http://civic.md/grants/41033-concurs-de-mini-granturi-pentru-media-locala-si-regionala.html
ÎNCHIS

08/03/18 http://www.mzv.sk/web/kisinov-en/news/-/asset_publisher/olsKsIdtEfpB/content/small-grants-2018-call-for-proposals/10182?_101_INSTANCE_olsKsIdtEfpB_redir
ÎNCHIS
13/03/18 https://agrobiznes.md/ifad-anunta-concurs-de-granturi-pentru-infiintarea-reabilitarea-invelisurilor-de-ierburi.html
ÎNCHIS

16/04/18 http://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/call_ifcd_en.pdf
ÎNCHIS
17/04/18 http://civic.md/grants/41 ÎNCHIS
264-proiectul-usaid-apm-
lanseaza-apelul-pentru-
finantare-moldhvaa-rfa-
009-modernizarea-bazei-
didactice-si-practice-in-
cadrul-institutiilor-
educationale-care-
implementeaza-
curriculum-in-domeniul-
pomusoarelor-si-sau-
apiculturii.html

10/04/18 http://mecc.gov.md/ro/content/anunt-pentru-grupurile-de-initiativa-ale-tinerilor-si-consiliile-locale-de-tineret-din
ÎNCHIS
pe parcursul http://www.ucipifad.md/files/filemanager/file/climate_change/concurs_site_granturi_pt_gospodarii_agricole_mici.pdf
DESCHIS
anului

09/05/18 http://www.culturalfoundation.eu/rd-grants-2018/
DESCHIS anume
emisii
CO2
08/05/18 http://www.access-power.com/access-co-development-facility
DESCHIS
06/05/18 http://civic.md/grants/41871-concurs-de-granturi-mici-pentru-agricultura-ecologica.html
DESCHIS
08.05.1018 https://www.vr.se/inenglish/researchfunding/applyforgrants/callforproposals/opengrants/researchprojectgrantsustainabilityandresiliencetacklingconsequencesofc
DESCHIS

21.05.2018 http://civic.md/grants/41999-confidence-building-2018-2019-call-for-applications.html
DESCHIS
19.10.2018
22/05/18 http://www.centruinfo.org/2018/04/17/apel-de-participare-cadrul-proiectului-activitati-usaid-leader-moldova/
DESCHIS
11/06/18 http://www.ucipifad.md/services/granturi/Concursul-pentru-recepionarea-cererilor-de-finanare-a-proiectelor-de-infrastructur-pentru-anul-2019-/
DESCHIS

01/06/18 www.minor-foundation.no/apply-for-a-grant DESCHIS


25/07/18 https://research.fb.com/programs/research-awards/proposals/global-literacy-accessibility-challenge-request-for-proposals/
DESCHIS

21/05/18 http://civic.md/grants/42050-canada-fund-for-local-initiatives-call-for-proposals-2018-19.html
DESCHIS
Apă și sanitație

Eficiența energetică
Infrastructura de afaceri

Оценить